Anda di halaman 1dari 8

Nama:.

Tuliskan perkataan berdasarkan gambar dibawah

Tarikh:

lalat katil telur betik

sudip kapak petai kedai

kotak tukul tilam cicak

belon limau pisau kapal

katak gitar siput pisau

Nama:. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar dibawah

Tarikh:

p e t a i

i ma u

k a p a k

k a t i

p i s a u

t u k u l

s u d i p

l e b a h

t i

l a m

k o t a k

k e d a i

l a l a t

c i c a k

k a t a k

g i t a r

p i s a u

t e l u r

b e l o n

k a p a l

b e t i k

Nama:. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar dibawah

Tarikh:

caw tikus pisa katil pisa an u u tuku ked leba tilam kota l h k ai gela lalat cica kata gitar s k k

sipu telur belo kapa beti t n l k


Nama:. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar dibawah Tarikh:

Nama:.

Tarikh:

Tekap tulisan perkataan dan warnakan gambar dibawah

da dur tig lab tek du i a u o

pa pa ka jari bat di su ki u pak baj to bol lori u u pi a nas kay rot rus ker i u i a a

Nama:.

Tarikh:

Salin dan tuliskan perkataan berdasarkan gambar dibawah

d a d u

d u

g a

a b u

e k o

p a d

p a

k a k

b a

p a k

b a

o p

b o

n a

k a y u

k e