Anda di halaman 1dari 14

JPA(S)K.256/6/27KLT.

2(32)

No.Siri:

KERAJAANMALAYSIA

SURATPEKELILINGPERKHIDMATANBILANGAN3TAHUN2009

BORANGLAPORANPENILAIANPRESTASIKHAS BAGIPEGAWAIPERKHIDMATANAWAM

TUJUAN

1.

SuratPekelilingPerkhidmataninibertujuanuntukmemaklumkanmengenai

penggunaan Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK) bagi Pegawai Perkhidmatan Awam untuk membolehkan penilaian dibuat bagi tujuan kenaikan pangkatataukemajuankerjayayanglain.

LATARBELAKANG

2.

Penilaianprestasikhaspernahdigunakansebeluminibagimenilaiprestasi

pegawai yang dipertimbangkan bagi sesuatu urusan kenaikan pangkat atau kemajuan kerjaya yang lain. Semenjak berkuat kuasanya Sistem Saraan Baru

(SSB) pada tahun1992, penilaian prestasi pegawai bagisemua tujuan kemajuan kerjayahanyamenggunakanLaporanPenilaianPrestasiTahunan(LNPT)sahaja.

3.

Pada masa ini penggunaan penilaian prestasi khas bagi mendapatkan

penilaian terkini berhubung prestasi semasa seseorang pegawai didapati masih diperlukan. Umpamanya, untuk menilai prestasi pegawai bagi tujuan kenaikan pangkatkhususnyajikatempohpemangkuankurangdaripadasatu(1)tahun.

BORANGLAPORANPENILAIANPRESTASIKHAS

4.

Duajenisborangdisediakanberasaskankepadakumpulanpegawaiseperti

berikut:

Bil. (a)

Borang JPA(LNPK)1/2009

KumpulanPegawai KumpulanPengurusanTertinggi (JUSA/GredKhas) KumpulanPengurusan&Profesional danKumpulanSokongan

(b)

JPA(LNPK)2/2009

PENGGUNAANLAPORANPENILAIANPRESTASIKHAS

5.

BorangLNPKinibolehdigunakanolehKetuaJabatanbagitujuanberikut:

(a)

menilai prestasi seseorang pegawai yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat setelah memangku sekurangkurangnya enam (6) bulan. LNPK diperlukan dalam keadaandi mana LNPT tahun sebelumnya tidak menilai pegawai atas jawatan yang dipangku. Contohnya, Pegawai A diarahkan memangku suatu gred jawatan

yanglebihtinggipada1Ogos2008,pegawaiakandipertimbangkan kenaikan pangkat pada bulan Mac 2009 setelah memangku sekurangkurangnya enam (6) bulan. Pegawai perlu menyediakan LNPKkeranaLNPTtahun2008tidakmenilaiprestasipegawaiatas jawatanyangdipangku

(b)

menilai prestasi seseorangpegawai yang telah memangku melebihi enam (6) bulan dalam tahun semasa dan akan dipertimbangkan kenaikan pangkat sebelum urusan penilaian prestasi tahunan bagi tahun tersebut dilaksanakan pada hujung tahun. Contohnya,

Pegawai A diarahkan memangku suatu gred jawatan yang lebih tinggi pada 1 Februari 2008, pegawai akan dipertimbangkan kenaikan pangkat pada bulan September 2008 setelah memangku sekurangkurangnya enam (6) bulan. Pegawai perlu menyediakan LNPK kerana LNPT bagi tahun 2008 hanya akan disediakan pada hujungtahunberkenaandan

(c)

kegunaan khas lain yang memerlukan selain LNPT seperti latihan, lantikan ke perkhidmatan lain, pelantikan kontrak, sementara, pinjaman,tukarsementaradansebagainya,jikadiperlukan.

6.

PenentuanPegawaiPenilai(PP)perlumenepatisyaratberikut:

(a)

mempunyaihubungankerjadanpenyeliaansecaralangsungdengan PegawaiYangDinilai(PYD)

(b)

tempohpenyeliaantidakkurangdaripadaenam(6)bulan

(c)

PYD yang diselia oleh lebih daripada seorang PP dalam tempoh masa yang berbezabeza dan tidak ada pegawai kanan lain yang layak membuat penilaian, maka PP yang paling lama tempoh penyeliaannyabolehmembuatpenilaiandan

(d)

sekiranya tiada PP yang layak menilai kerana tempoh penyeliaan kurang dari enam (6) bulan, maka penilaian hendaklahdibuat oleh pegawai penyelia yang lebih tinggi jawatannya dan mempunyai hubungankerjadenganPYD.

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG DINILAI JABATAN

DAN KETUA

7.

LNPK perlu disediakan oleh PYD apabila diarahkan. PYD perlu

melengkapkan borang dan mengemukakan kepada PP untuk dibuat penilaian. BorangLNPKyangtelahdibuatpenilaianperludikemukakankepadapihakyang memerlukannya mengikut tempoh yang ditetapkan dan dibuat salinan mengikut keperluanuntuktujuanrekod.

8.

Bagi memastikan kaedah pengendalian dan penilaian prestasi ini dapat

dilaksanakandenganberkesan,KetuaJabatanhendaklahmemastikanperkarayang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan ini dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnyasamaadadalambentukmanualatauelektronik.

TARIKHKUATKUASA

9.

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia

dikeluarkan.

PEMAKAIAN

10.

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masingmasing,

peruntukan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya adalah dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa BerkanundanPihakBerkuasaTempatan.

BERKHIDMATUNTUKNEGARA

(TANSRIISMAILADAM) KetuaPengarahPerkhidmatanAwam Malaysia JABATANPERKHIDMATANAWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 6MAC2009

SemuaKetuaSetiausahaKementerian SemuaKetuaJabatanPersekutuan SemuaY.B.SetiausahaKerajaanNegeri SemuaPihakBerkuasaBerkanun SemuaPihakBerkuasaTempatan

SULIT
BORANGJ.P.A.(LNPK)1/2009

KERAJAANMALAYSIA LAPORANPENILAIANPRESTASIKHAS BAGIPEGAWAIKUMPULANPENGURUSANTERTINGGI (JUSA/GREDKHAS) Tahun


PERINGATAN a) Pegawai Penilai (PP) adalah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai (PYD) danmempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya b) Tempoh penyeliaan bagi membolehkan PP membuat penilaian adalah tidak kurang dari 6 bulandan c) PPdanPYDhendaklahmemberiperhatiankepadaperkaraperkaraberikutsebelumdan semasamembuatpenilaian: (i) PYDhendaklahmelengkapkanmaklumatdiBahagianI (ii) PPhendaklahmembuatpenilaiandiBahagianIIsertamembuatulasanmengenaiprestasi keseluruhanpegawaidiBahagianIII (iii) PPhendaklahmenggunakanSkalaPenilaiansepertiBahagianIIdanpenjelasanterhadap skalasepertidiLampiranAdan (iv) PYDhendaklahmenyertakansenaraitugasjawatanyangdisandang.

BAHAGIANI MAKLUMATPEGAWAI (DiisiolehPegawaiYangDinilai) (i) (ii) (iii) (iv) (v) : Nama: No.KadPengenalan: SkimPerkhidmatan: GredHakiki: ................................. Nama&Gred JawatanYang DisandangSekarang: :

(vi)

TempatBertugas: : (vii) TarikhMemangku JawatanSekarang:

BAHAGIANII KRITERIAPENILAIAN Pegawai Penilai dikehendaki memberikan penilaian berasaskan kepada penjelasan bagi kriteria 16 denganmenggunakanskala 1hingga10 dibawah.
Skala: SangatRendah 1 2 Rendah 3 4 Sederhana 5 6 Tinggi 7 8 SangatTinggi 9 10

1. Integriti Memiliki dan mempraktikkan nilainilai integriti seperti akauntabiliti, jujur, benar, amanah, telus, cekap dan bijaksana dalam setiap tindakan dan pengurusan organisasisecarakeseluruhan. 2. BerpemikiranStrategik 2.1 2.2 Berkebolehan mengenal pasti dan menjangka isu, masalah dan maklumatdalamkepelbagaianpersekitaran. Berkebolehan menganalisis isu dan masalah secara strategik dan mengemukakanalternatifpenyelesaianmengikutkeutamaan dalam membuatkeputusanyangtepatdanberkesan.

3. BerorientasikanPencapaian 3.1 Mempunyaikomitmendandaya usaha yangtinggi,berilmupengetahuan, berpandanganjauhdanmendorongkearahpeningkatanbudaya kecemerlanganorganisasisecara keseluruhannya. Mempunyai komitmen ke arah peningkatan pencapaian hasil kerja keseluruhanmelaluikecekapandalammengurusdanmengelola sumber sumberyangdiperuntukkandenganberkesanbagi mencapai matlamat danobjektiforganisasi. Menyumbang kepada pembangunan diri dan kemajuan anggota dalam organisasi untuk kecemerlangan organisasi dari segi idea, penambahbaikandankeberkesanansistempenyampaian.

3.2

3.3

4. KreatifdanInovatif Berkebolehan dalam mencetus ideaidea baru ke arah penambahbaikan pengurusanorganisasi. 5. PengurusanPerubahan Berupaya menguruskan perubahan dalam organisasi secara berkesan dengan menggunakansegalasumberdankeupayaansediaada. 6. JalinanHubunganDanKerjasama 6.1 Berkebolehan mendapatkan sokongan dan menjalinkan hubungan kerjasama yang baik berteraskan kepercayaan serta saling menghormatidengananggotadalamorganisasi. Berkebolehan mengenal pasti dan mengambil peluang untuk membina perkongsian strategik dari segi maklumat, idea, pengetahuan dan kepakaran dengan pelbagai pihak untuk faedah dan kepentingan organisasi.

6.2

JUMLAHMARKAH:

/100 2

BAHAGIANIII ULASANKESELURUHANDANPENGESAHANOLEHPEGAWAIPENILAI

1. 2.

TempohPegawaiYangDinilaibertugasdibawahpengawasan:....................bulan. Pegawai Penilai hendaklah memberi ulasan terhadap prestasi keseluruhan Pegawai Yang Dinilai.

NamaPegawaiPenilai:

No.KadPengenalan: Jawatan: Kementerian/Jabatan:

............................................................................................ TandatanganPP Tarikh

LampiranA

PENJELASANTERHADAPSKALAKRITERIAPENILAIAN

TAHAP Sangat Tinggi

SKALA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PENJELASAN Berkebolehan dan berkeupayaan untuk memenuhi kriteria yang dinilai dengan cemerlang. Berkebolehan dan berkeupayaan untuk memenuhi kriteria yang dinilai dengan baik. Berkebolehandanberkeupayaanmemenuhikriteriayangdinilaidengan memuaskan. Kurangkebolehandankeupayaanuntukmemenuhikriteriayangdinilai.

Tinggi

Sederhana

Rendah Sangat Rendah

Tiadakebolehandankeupayaanuntukmemenuhikriteriayangdinilai.

SULIT

BORANGJ.P.A.(LNPK)2/2009

KERAJAANMALAYSIA LAPORANPENILAIANPRESTASIKHAS BAGIPEGAWAIKUMPULANPENGURUSANDANPROFESIONAL &KUMPULANSOKONGAN Tahun


PERINGATAN a) Pegawai Penilai (PP) adalah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai (PYD) danmempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya b) Tempoh penyeliaan bagi membolehkan PP membuat penilaian adalah tidak kurang dari 6 bulandan c) PPdanPYDhendaklahmemberiperhatiankepadaperkaraperkaraberikutsebelumdan semasamembuatpenilaian: (i) PYD hendaklah melengkapkan maklumat di Bahagian I dan melengkapkan maklumat dalam borang Sasaran Kerja dan Pencapaian Sasaran Kerja untuk tempoh penilaian sepertidiLampiranA (ii) PP hendaklah membuat penilaian di Bahagian II serta membuat ulasan mengenai prestasikeseluruhanpegawaidiBahagianIII (iii) PPhendaklahmenggunakanSkalaPenilaiansepertiBahagianIIdanpenjelasanterhadap skalasepertidiLampiranAdan (iv) PYDhendaklahmenyertakansenaraitugasjawatanyangdisandang.

BAHAGIANI MAKLUMATPEGAWAI (DiisiolehPegawaiYangDinilai) (i) (ii) (iii) (iv) (v) : Nama: No.KadPengenalan: SkimPerkhidmatan: GredHakiki: ................................. Nama&Gred JawatanYang DisandangSekarang: : TempatBertugas: TarikhMemangku JawatanSekarang:

(vi) (vii)

BAHAGIANII KRITERIAYANGDINILAI (DiisiolehPegawaiPenilai) Pegawai Penilai dikehendaki membuat penilaian berasaskan kepada penjelasan setiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skala 1 hingga 10. Bagi kriteria 1 5, penilaian hendaklahberasaskanpencapaiankerjasebenarPegawaiYangDinilai(PYD)atasgredjawatan yangdipangkuberbandingdengansasarankerjayangditetapkandiLampiranA. A)
Skala:

PENGETAHUAN,KEMAHIRANDANPENGHASILANKERJA
SangatRendah 1 2 Rendah 3 4 Sederhana 5 6 Tinggi 7 8 SangatTinggi 9 10

1. IlmuPengetahuanDanKemahiranDalamBidangKerja Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran/kepakaran dalam melaksanakan hasil kerja meliputi kebolehan mengenalpasti, menganalisissertamenyelesaikanmasalah. 2. KuantitiHasilKerja Kuantiti hasil kerja seperti jumlah, bilangan, kadar, kekerapan dan sebagainyaberbandingdengansasarankuantitikerja,mengikuttempoh masayangditetapkan. 3. KualitiHasilKerja Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur, kemas dan mengikut peraturan yangditetapkan. 4. Penganalisisan Kebolehan mengenalpasti isu dan masalah serta berkeupayaan menganalis serta mengemukakan cadangan penyelesaian yang membina. 5. NilaiTambah Menghasilkan nilai tambah kepada proses dan penghasilan kerja yang lebihbaik.

B)
Skala:

KUALITIPERIBADI
SangatLemah 1 2 Lemah 3 4 Sederhana 5 6 Baik 7 8 Cemerlang 9 10

6.Integriti Memiliki dan mempraktikkan nilainilai integriti seperti akauntabiliti, jujur, benar,amanah,telus,cekapdanbijaksanadalamsetiaptindakan.

7. Kepimpinan/Penyeliaan Mempunyai ciriciri kepimpinan dan penyeliaan seperti berwawasan, berkeupayaanmerancangdanmenggemblengsumberdalamkawalannya seperti kewangan, tenaga manusia, peralatan dan maklumat serta menggerak dan memberi dorongan kepada kakitangan ke arah pencapaianobjektiforganisasi. 8. KreatifDanProaktif Berkebolehan dan mempunyai inisiatif untuk memikirkan dan mencadangkan idea baru serta membuat pembaharuan kepada proses kerjabagimempertingkatkankualitidanproduktiviti. 9. KawalanDiri Mempunyai kebolehan mengawal diri dari segi emosi, minda dan fizikal termasuk keupayaan mengawal perasaan, memotivasikan diri, menghadapitekanankerjadanmempunyaidayatahan. 10. JalinanHubunganDanKerjasama Mewujudkan suasana hubungan dan kerjasama yang harmoni dalam organisasisertabolehmenyesuaikandiridalamsemuakeadaan. JUMLAHMARKAH:

/100

BAHAGIANIII ULASANKESELURUHANDANPENGESAHANOLEHPEGAWAIPENILAI

1. 2.

TempohPegawaiYangDinilaibertugasdibawahpengawasan:....................bulan. Pegawai Penilai hendaklah memberi ulasan terhadap prestasi keseluruhan Pegawai Yang Dinilai.

NamaPegawaiPenilai: No.KadPengenalan: Jawatan :

Kementerian/Jabatan:

............................................................................................ TandatanganPP Tarikh

LampiranA
BORANGSASARANKERJA&LAPORANPENCAPAIAN LaporanPencapaianSasaranKerja (PYDhendaklahmelaporkanpencapaiansasarankerjadalamtempohpenilaian:..........hingga.........). Laporaninibolehdisediakandalambeberapahelaianbersesuaiandengankeperluan.

BIL.

AKTIVITI/PROJEK/ KETERANGAN

PETUNJUKPRESTASI SASARANKERJA (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos (Untuktempoh yangmanaberkaitan penilaian)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisipadaakhir tempohpenilaian)

ULASAN (OlehPYD sekiranya berkaitan)

PengesahanolehPegawaiPenilai

.... TandatanganPYD Nama:.... Tarikh:

.... TandatanganPP Nama:.... Tarikh:.

PENJELASANTERHADAPSKALAPENILAIANASPEKPENGETAHUAN,KEMAHIRANDANPENGHASILANKERJA

TAHAP

SKALA 10

PENJELASAN Hasilkerjasentiasamelebihitahapmaksimumyangtelahditentukan. Mempunyaipengetahuandankemahiran/kepakaranyangsangatluasdanmendalamdalam bidangtugasnya,diakuikemahiran/kepakarannyasertasentiasamenjadisumberrujukandalam/ luarorganisasi.

SangatTinggi 9 8 Tinggi 7 6 Sederhana 5 4 Rendah 3 2 1

Hasilkerjakerapkalimenemuitahapmaksimumyangtelahditentukan. Mempunyaipengetahuandankemahiran/kepakaranyangluasdalambidang tugasnyasertakerapkalimenjadisumberrujukandalam/luarorganisasi.

Hasilkerjasentiasamelebihitahapminimumyangtelahditentukan. Mempunyaipengetahuandankemahiran/kepakaranyangmencukupidalam bidangtugasnya.

Hasilkerjakerapkalimenemuitahapminimumyangtelahditentukan. Kurangmempunyaipengetahuandankemahiran/kepakaranyangasasdalam bidangtugasnyadanperludiberibimbinganolehpegawaiatasannya.

Sangat Rendah

Hasilkerjakerapkalidibawahtahapminimumyangtelahditentukan. Tidakmempunyaipengetahuandankemahiranasasdalambidangtugasnyadan memerlukantunjukajar.

PENJELASANTERHADAPSKALAPENILAIANASPEKKUALITIPERIBADI

TAHAP Cemerlang Baik Sederhana Lemah SangatLemah

SKALA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PENJELASAN Sentiasamenghayatidanmengamalkanciricirikualitiperibadidengancemerlang. Menghayatidanmengamalkanciricirikualitiperibadidenganbaik. Menghayatidanmengamalkanciricirikualitiperibadidenganmemuaskan. Kurangmenghayatidanmengamalkanciricirikualitiperibadi. Tidakmenghayatidanmengamalkanciricirikualitiperibadi.