Anda di halaman 1dari 18

PENGGUNAAN MODUL P & P UNTUK TAJUK SALT

Oleh : Wan Noor Afifah Bt Wan Yusofftt SBP Integrasi Gombak, Bt 8, Jalan Sungai Pusu Gombak wanafifah@gmail.com

ABSTRAK

Apabila disebut salt, pelajar hanya terfikir garam yang digunakan untuk memasak di dapur sahaja, natrium klorida. Dari aspek kimia , terdapat banyak sebatian yang dikelaskan sebagai garam. Kebanyakan salt ini disintisis secara kimia dan digunakan dalam bidang penyediaan dan pengawetan makanan, bidang pertanian dan perubatan. Salt adalah topik yang ke tujuh Kimia tingkatan 4 yang dianggap sukar bagi guru mengajar dan juga pelajar belajar.Salt adalah satu topik dalam kimia yang menjadi masalah bukan sahaja untuk dikuasai oleh pelajar tetapi juga untuk guru mengajar. Modul P & P untuk tajuk salt dihasilkan berdasarkan permerhatian kepada kekuatan dan kelemahan pelajar dalam menguasai sesuatu konsep kimia semasa proses P & P Kimia dan juga dari jawapan pelajar dalam ujian/peperiksaan.Modul di mulakan dengan perkaitan antara semua hasil pembelajaran yang perlu dikuasai dalam bentuk carta alir. Ini membantu guru menjalankan proses p & p yang berkesan bagi tajuk salt . Modul ini sesuai digunakan sebelum, semasa atau selepas P & P tajuk salt. Modul ini mengaplikasikan pelbagai pendekatan P & P termasuklah Masteri, Konstrutivisma, Kontekstual dan Pembelajaran Kendiri. Kesimpulannya, Modul P & P mudah. tajuk Salt dapat membantu pelajar menguasai mata pelajaran kimia dengan

1.0

Tajuk Inovasi Penggunaan Modul P & P untuk tajuk Salt

2.0

Kedudukan sebelum Inovasi Kandungan tajuk dalam sukatan mata pelajaran kimia tingkatan 4 and 5 adalah seperti berikut: Tingkatan 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. The structure of the atom Chemical formulae and equations Periodic table Chemical bond Electrochemistry Acids and bases Salts Manufactured substances in industry 1. 2. 3. 4. 5. Tingkatan 5 Rate of reactions Carbon compounds Redox Thermochemistry Chemicals for consumers

Jadual di atas menunjukkan lebih banyak bilangan tajuk tingkatan 4 yang perlu pelajar pelajari dibandingkan dengan tingkatan 5. Dari segi kandungannya pula semua tajuk yang mempunyai kaitan di antara satu sama lain seperti berikut:
THE STRUCTURE OF ATOM RATE OF REACTIONS

CHEMICAL FORMULAE AND EQUATIONS CARBON COMPOUNDS PERIODIC TABLE

CHEMICAL BOND

REDOX

ELECTROCHEMISTRY THERMOCHEMISTRY ASID AND BASES

SALTS MANUFACTURED SUBSTANCES IN INDUSTRIES CHEMICALS FOR CONSUMERS

Dalam situasi pelaksanaan P & P pula, kebanyakan guru tidak menyedari kaitan yang rapat antara satu topik dengan topik yang lain. Apa yang ketara adalah masalah yang dihadapi semasa P & P adalah: Sukatan pelajaran tingkatan 4 dihabiskan tanpa penguasaan konsep yang mantap. Pelajar mengalami masalah menguasai sesuatu tajuk dilihat dari pencapaian pelajar dalam ujian dan peperiksaan .

Tajuk Salts secara khususnya diajar secara terus tanpa mengaitkan tanpa memastikan pelajar terlebih dahulu menguasai konsep /kemahiran yang perlu dikuasai dalam topik yang sebelumnya iaitu; 3.0 3.1 Writng chemical formula for common ionic compound Writing balanced chemical equation Solve numerical problems from the balanced chemical equation Chemical Properties of Acid Masalah-Masalah Yang Dihadapi Masalah dari aspek pelaksanaan P & P

Dari sebahagian soal selidik yang dibuat semasa mengendalikan bengkel P & P berkesan kepada guru-guru kimia yang dianjurkan diperingkat Daerah, Zon dan Negeri , komen guru terhadap tajuk salt adalah seperti berikut: Kursus Anjuran Jangkamasa Rumusan Komen Guru
-Terlalu luas, banyak nak kena ingat. - Pelajar tidak dapat jelaskan keseluruhan penyediaan Salt. - Terlalu banyak mengingati ion-ion dan garam yang terlibat -Sukar mengenalpasti kation dan anion -Sukar menerangkan analisis kualitatif dan kuantitatif - Terlalu banyak yang perlu disampaikan dan masa mengajar yang tidak mencukupi -Banyak maklumat perlu diingat, pelajar keliru. -Sukar untuk dipelajari

Kursus Peningkatan Kemahiran Guru Kimia SBP Zon Tengah

Pengerusi SBP Zon Tengah

3 5 Mac 2005

Penceramah Seminar Pemantapan P & P mata pelajaran Kimia Daerah Bentong di SMK seri Bentong

Pejabat Pelajaran Daerah Gombak

19 April 2008.

Penceramah Teknik Mengajar Kimia dalam Program Pemantapan Kimia Daerah Kelang

PPD Kelang, Selangor

26 Mac 2009

Penceramah Kursus Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Kimia Berkesan untuk guru-guru Kimia Daerah Petaling Penceramah dalam Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Kimia bagi guru Kimia daerah Bera

PPD Daerah Petaling Perdana, Shah Alam, Selangor.

13 Ogos 2009

PPD Bera, Pahang

26 un 2010.

-Pelajar sering mengeluh susah nak faham -Susah untuk ingat ujian analisis kualitatif -Susah nak hafal -Masalah masa tidak mencukupi untuk habiskan sukatan. -Terlalu abstrak. -Banyak sangat yang perlu dianalisis. -Pelajar hanya menghafal -Tiada teknik yang membolehkan pelajar menguasai / mengingati. -Abstrak untuk difahami -Tajuk diajar diakhir tahun tingkatan 4, pelajar kurang minat. -Susah nak ingat ujian pengesahan kation dan anion. -Melibatkan banyak persamaan -Banyak perkara yang perlu dihafal -Kefahaman konsep perlu kukuh -Banyak formula dan persamaan kimia Pelajar mudah keliru -Sukar mengenalpasti keterlarutan garam dan ujian penegsahan kation dann anion -

Dapatan diatas membuktikan tajuk Salt adalah tajuk yang sukar dikalangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh, sekolah harian di bandar dan sekolah harian di luar bandar.Pelajar pula merasa tajuk salt sebagai tajuk yang sukar dan membosankan kerana terpaksa menghafal fakta yang tidak bermakna. 3.2 : Masalah dari segi bahan P & P: Fakta yang diberi dalam buku teks berkaitan dengan salt adalah terlalu ringkas sehingga pelajar tidak mendapat gambaran sebenar apakah yang dimaksudkan dengan salt. Contoh : ( Daripada buku teks tingkatan 4)

Pelajar tidak mendapat gambaran lengkap tentang keseluruhan salts yang perlu dipelajari dari segi penyediaan dan qualitative analysis.

Pelajar tidak mendapat gambaran lengkap tentang solubility of the salts dan kaedah penyediaan setiap jenis salt berdasarkan the solubility

3.3 Masalah pelajar: 3.3.1 Pelajar masih belum dapat menulis formula kimia sebatian ionik dengan betul kerana kemahiran ini dipelajari di awal tingkatan 4 (kebiasaannya bulan Mac/April) . Ramai pelajar sudah lupa kerana tajuk salt dipelajari pada bulan September/Oktober. Kesan daripada masalah ini adalah kesukaran dalam adalah masalah menulis persamaan seimbang bagi penyediaan sebarang salt. 3.3.2 Tidak mengkonsepsikan maksud salt dari pernyataan maksud salt iaitu "A salt is a compound formed when the hydrogen ion in an acid is replaced with metal ion or ammonium ion. Bila diberi berberapa contoh sebatian kimia , pelajar tidak dapat membezakan samada sebatian adalah Salt, acid or base. Pelajar tidak jelas dengan salt yang perlu dipelajari dari segi penyediaan dan analisis kualitatif. 3.3.3 Sukar mengingat keterlarutan garam dalam air berdasarkan pernyataan: All K+, Na+ and NH4+ salts are soluble. All nitrate salts are soluble. All carbonate salts are insoluble except K2CO3, Na2CO3 and (NH4)2CO3. All sulphate salts are soluble except CaSO4, PbSO4 and BaSO4. All chloride salts are soluble except PbCl2 and AgCl .

Walaupun pelajar boleh menghafal lima pernyataan yang pendek di atas untuk salts solubility, pelajar sebenarnya sukar untuk menyatakan samada suatu salt yang diberikan itu larut atau tidak. 3.3.4 Pelajar tidak dapat merasionalkan kaedah yang betul bagi penyediaan salt tertentu di mana terdapat tiga kaedah umum penyediaan salt berdasarkan solubility .Walaupun pelajar menjalankan eksperimen bagi tiga kaedah penyediaan salt , mereka tidak dapat membuat generalisasi kaedah tersebut untuk garam yang lain. Sebagai contoh pelajar membuat aktiviti makmal untuk menyediakan soluble salt seperti potassium nitrate , copper(II) sulphate, zinc chloride and magnesium nitrate . Manakala untuk insoluble salt pula, aktiviti makmal yang dijalankan adalah penyediaan lead(II) iodide , lead(II) chromatet(VI) dan barium suphate. Masalah timbul apabila diminta menguhraikan penyediaan soluble and insoluble salt pelajar tidak dapat memilih kaedah yang betul bagi penyediaan garam tersebut serta menghuraikan eksperimen yang berkaitan. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan situasi baru. 4.0 Inovasi Yang Telah Dijalankan 4.1 Hubungkait Modul Dengan Teras PIPP 4.1.1 Modul untuk tajuk Salt adalah salah satu dari Modul P & P Kimia ( untuk semua tajuk kimia tingkatan 4 & 5) ini telah ini telah dibina dan digunakan semasa P & P Kimia bermula tahun 2001. Asas pembinaan modul ini adalah hasil dari refleksi semasa pengajaran terutamanya dari segi kesukaran pelajar menghadapi tajuk ini. Kelemahan pelajar juga dikesan melalui analisis item yang dibuat dalam ujian dan peperiksaan .Penambahbaikan yang berterusan dibuat terhadap

bahagian tertentu modul setelah kelemahan dikesan semasa P & P dilaksanakan .Modul ini digunakan di peringkat sekolah dan telah diterbitkan dan dipasarkan dalam bentuk buku bermula pada tahun 2006 dalam bahasa Inggeris. 4.1.2 Penggunaan modul salt dapat memberikan impak berikut : Semua tahap pelajar belajar tajuk salt dengan mudah dan bermakna Guru mengajar tajuk salt dengan mengaplikasikan pengajaran kontrutivisme, masteri dan kendiri. Menjadikan mata pelajaran kimia sebagai mata pelajaran yang diminati. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kimia di sekolah. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pelajaran kimia dari segi kuantiti dan kualiti.

Dengan itu modul ini dapat meningkatkan keupayaan dan minat pelajar dalam ilmu pengetahuan dan kemahiran dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan modal insan bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. 4.2 Kandungan Modul Salt Dan Bagaimana Ia Membantu menyelesaikan Masalah P & P tajuk Salt 4.2.1Masalah pelajar dalam 3.3.1 dan 3.3.2 dengan aktiviti pelajar melengkapkan jadual dalam modul yang disediakan :
Metal ion Sulphate salt ( from H2SO4) Na2SO4 K2SO4
2+

Dilengkapkan oleh pelajar


Chloride salt (from HCl) NaCl KCl MgCl2 CaCl2 AlCl3 ZnCl2 FeCl2 PbCl2 CuCl2 AgCl NH4Cl BaCl2 Nitrate salt (from HNO3) NaNO3 KNO3 Mg(NO3)2 Ca(NO3)2 Al(NO3)3 Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 Pb(NO3)2 Cu(NO3)2 AgNO3 NH4NO3 Ba(NO3)2 Carbonate salt (from H2CO3) Na2CO3 K2 CO3 Mg CO3 Ca CO3 Al2 ( CO3)3 Zn CO3 Fe CO3 Pb CO3 Cu CO3 Ag2 CO3 (NH4)2 CO3 Ba CO3

Na K
+

Mg Ca Al

MgSO4 CaSO4 Al2 (SO4)3 ZnSO4 FeSO4 PbSO4 CuSO4 Ag2SO4

2+

3+ 2+ 2+ 2+ 2+

Zn Fe

Pb

Cu Ag

+ +

NH4 Ba

(NH4)2SO4 BaSO4

2+

Aktiviti ini membolehkan: Guru mengenalpasti pelajar yang masih tidak dapat menulis formula kimia

sebatian ionik dengan betul . Guru memberi masa kepada pelajar menulis semua formula semua salts dan seterusnya mengarahkan pelajar menulis

jawapan di papan putih untuk disemak dan membetulkan kesalahan pelajar.(Pemantapan penulisan formula kimia) Pelajar terlibat secara aktif dalam menulis formula salts dalam proses menggantikan hidrogen dengan kation logam termasuk ammonium. Ini akan membantu pelajar membuat generalisasi bahawa suatu salt terdiri dari kation sebarang logam atau ammonium dengan sebarang anion asid. Pelajar juga sedar bahawa salt yang mereka kaji dari segi penyediaan dan analisis

kualitatif dalam sukatan pelajaran tingkatan 4 adalah terhad kepada yang terdapat dalam jadual tersebut ( 48 salts semuanya), sedangkan banyak lagi garam yang wujud dari asid-asid yang lain serta kation yang lain. (Membantu pelajar mengkosepsikan salt dan membezakan sebatian salt dan bukan salt) 4.2.2 Masalah pelajar dalam 3.3.3 diatasi dengan cara pelajar melorek formula salt dalam jadual yang insoluble berdasarkan lima pernyataan untuk solubilty of salt. Apabila lengkap semua aktiviti, guru membantu pelajar mengaitkan pernyataan keterlarutan dangan lorekan pada jadual.
Metal ion Sulphate salt ( from H2SO4) Na K
+ 2+ +

Chloride salt (from HCl) NaCl KCl MgCl2 CaCl2 AlCl3 ZnCl2 FeCl2 PbCl2 CuCl2 AgCl NH4Cl BaCl2

Nitrate salt (from HNO3) NaNO3 KNO3 Mg(NO3)2 Ca(NO3)2 Al(NO3)3 Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 Pb(NO3)2 Cu(NO3)2 AgNO3 NH4NO3 Ba(NO3)2

Carbonate salt (from H2CO3) Na2CO3 K2 CO3 Mg CO3 Ca CO3 Al2 ( CO3)3 Zn CO3 Fe CO3 Pb CO3 Cu CO3 Ag2 CO3 (NH4)2 CO3 Ba CO3

Na2SO4 K2SO4 MgSO4 CaSO4 Al2 (SO4)3 ZnSO4 FeSO4 PbSO4 CuSO4 Ag2SO4
+

Mg Ca Al

2+

3+ 2+ 2+ 2+ 2+

Zn Fe

Pb

Cu Ag

NH4 Ba

(NH4)2SO4 BaSO4

2+

Contoh :Menunjukkan all sodium ,potassium and ammonium salts are soluble- 12 salts semuanya. Aktiviti ini membantu pelajar mengaitkan pernyataan solubility of salt semua jenis salt yang perlu dipelajari 4.2.3 Masalah dalam 3.3.4 diatasi carta alir ( Lampiran 1) dan mengisi tempat kosong carta alir dalam bentuk diagramatik dan seterusnya melengkapkan jadual yang berkaitan. Aktiviti ini membolehkan:

Pelajar membuat generalisasi

persamaan dan perbezaan langkah-langkah

dalam prosedur bagi tiga kaedah penyediaan garam. Carta alir dalam bentuk teks dan diagaramtik membantu pelajar mengaitkan prosedur penyediaan salt dengan eksperimen yang dijalankan. Guru seterusnya dapat menilai samada pelajar memilih kaedah yang sesuai bagi penyediaan latihan susulan yang mengaplikasikan prinsip pembelajaran kostruktivisma. 4.3 Bidang Utama Tumpuan Inovasi: Modul P & P tajuk salt digunakan dalam pengajaran kimia tingkatan 4. Adalah amat penting untuk pelajar mengkosepsikan tajuk ini dengan mantap kerana ia mengandungi asas-asas penting kimia yang berkait dengan topik topik lain dalam mata pelajaran kimia seperti berikut:. Bil Konsep / kemahiran dalam tajuk Salt Writing chemical formula of salt and chemical equation for the preparation of any salt 2 Solubility of salt identify soluble salt Solubility of salt identify insoluble salt and its preparation Qualitative analysis of saltconfirmatory test for cation Salt as an electrolyte in topic Electrochemistry ( Electrolysis & Chemical Cell) Determination of heat of precipitation in topic Thermochemistry Identify the change of Fe2+ to Fe3+ and Fe3+ to Fe2+ in topic Redox Solve numerical problems based on balanced chemical 5 Quantitave analysis of salt equation in topic Chemical Formulae and Equation , Acid and Base , Rate of Reaction and Termochemistry Aplikasi/ Kepentingan

All topics in chemistry form 4 and 5 syllabus

4.4

Keadaan Masalah Selepas Pelaksanaan Inovasi Selepas pelaksanaan inovasi, P & P tajuk salt adalah dilaksanan dengan cara berfokus

kepada fakta penting yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Pelajar pula tidak mengahafal, tetapi

belajar secara bermakna dengan mengaitkan konsep baru yang dipelajari dengan pelajaran yang lepas dan yang akan datang. Dengan itu tajuk salt bukan sebagai tajuk yang abstrak dan sukar difahami.

10

Data berikut membuktikan peningkatan prestasi pelajar tingkatan 5 SBP Integrasi Gombak tahap lemah , sederhana dan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2007 hingga 2010 setelah diajar semula tajuk salt dengan berkesan:
Gred Perc SPM 07 CEMERLANG SEDERHANA LEMAH Gred Perc SPM 09 SPM 09 Perc SPM 10 SPM 10 Perc SPM 09 SPM 09 Perc SPM 10 SPM 10 Perc SPM 09 SPM 09 Perc SPM 10 SPM 10 CEMERLANG SEDERHANA LEMAH SPM 07 Perc SPM 08 SPM 08 Perc SPM 07 SPM 07 Perc SPM 08 SPM 08 Perc SPM 07 SPM 07 08 Perc SPM 08 SPM 08 1A 12 36 14 58 65 44 4 % 37.5 100 23.7 98.3 69.9 48.35 3.9 2A 24 45 1 21 27 15 1 % 66.7 76.3 1.6 22.5 29.6 29.4 4.3 3B 23 6 25 14 11 6 24.7 6.5 27.5 15.4 21.6 26.1 % 4B 24 25 5 11 12 25.8 27.5 5.5 21.6 52.2 % 5C 21 20 1 8 5 22.5 22.0 1.1 4.4 17.4 % 6C 25 21 1 26.9 23.0 0.5 % 7D 22 1 10 43.1 0.5 43.5 % 8E 14 0 12 27.5 0 52.2 % 9F 14 0 1 % 7.7 0 1.9 Jum 36 36 59 59 93 93 91 91 51 51 23 23 Jum calon 181 181 173 173 181 181 173 173 181 181 173 173

A+ 1 43 39 25 30 2 1

% 2.0 88 81 30 33 5 3

A 11 5 15 7 33 25 5 2

% 22 10 31 15 40 28 13 6

A37 1 33 1 15 25 6 6

% 76 2 69 21 18 28 21 17

B+ 1 17 9 28 8 10 7

% 21 21 11 31 9 26 19

B 27 1 18 1 11 10

% 33 1 20 1 28 28

C+ 26 22 2 2 6

% 31 24 2 5 17

C 13 23 2 2

% 16 25 5 6

D 12 1 17 -

% 31 2 47 -

E 13 0.0 10 -

% 33 0.0 28 -

G 14 0 9 -

% 34 0.0 25 -

Jum

Jum calon

49 49 48 48 83 83 91 91 39 39 36 36

171 171 175 175 171 171 175 175 171 171 175 175

11

Dapat dibuat kesimpulan bahawa penguasaan pelajar dalam tajuk salt membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar lemah dan sederhana manakala pelajar cemerlang makin cemerlang ( peratus pelajar mendapat 1A/A+ meningkat) Berdasarkan perubahan pencapaian pelajar dalam Kimia SPM, dapat dibuktikan penggunaan modul dapat meningkatkan minat pelajar dalam kimia dan seterusnya meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan.

12

LAMPIRAN 1
(Carta alir dalam bentuk teks dan diagramatik dan jadual berkaitan)

13

1. Preparation of soluble and insoluble salt

Preparation of salt Insoluble Method II


+ +

Soluble Method I
Salts of K , Na , NH4
+

Method III

Other than + + + K , Na , NH4 salts The salt is prepared by precipitation method. (Double decomposition reaction) Mix two solutions containing cations and anions of insoluble salts Stir with glass rod Filter using filter funnel Rinse the residue with distilled water Dry the residue by pressing it between filter papers

The salt is prepared by titration method of acid and alkali using an indicator Acid + Alkali Salt + H2O (Neutralization Reaction)

The salt is prepared by reacting acid with insoluble metal/metal oxide/metal carbonate: Acid + metal salt + water Acid + metal oxide Salt + hydrogen (Neutralization Reaction) Acid + metal carbonate Salt + water + carbon dioxide

A titration is conducted to determine the volume of acid needed to neutralize a fixed volume of an alkali with the aid of an indicator. The same volume of acid is then added to to the same volume of alkali without any indicator to obtain pure and neutral salt solution.

Add metal/metal oxide/ metal carbonate powder until excess into a fixed volume of the heated acid . Filter the mixture to remove excess solid (residue)

Evaporate the filtrate until it becomes a saturated solution/ one third its original volume Dip in a glass rod, if crystals are formed , the solution is saturated. Cooled at room temperature Filter and dry the residue by pressing it between filter papers.

14

5. Steps to prepare soluble salt Method II: + + + Soluble salt except K , Na and NH4 -Add metal/metal oxide / metal carbonate to acid until excess -Stir with a glass rod Filter the mixture to separate undissolved metal/metal oxide/metal carbonat The product is salt solution Undissolved metal/metal oxide/metal carbonate Salt solution Heat Saturated salt solution Evaporate the filtrated until until saturated solution is formed Method I: + + + Soluble salt of K , Na and NH4 Acid is titrated to alkali until neutral by using an indicator. Repeat without the indicator to get pure salt

Acid

Heat

Add metal/metal oxide/ metal carbonate to a fixed volume of an acid and heated

Cool it at room temperature until crystals are formed Alkali

` acid
Dry the salt crystals between filter papers Heat The reaction of acid: (i) acid +metal salt + H2 (ii) acid + metal oxide salt + H2O (iii) acid + metal carbonate salt + H2O + CO2 Example: 1.H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O Filter the mixture to separate the salt crystals

Residue(salt crystals)

15

. Steps to prepare insoluble salt

Method III : Preparation of insoluble XnYm salt by double decomposition reaction

Xm+ Xm+

Xm+

Xm+

m+ Xm+ X

Aqueous solution contains Xm+ cation

Aqueous solution contains Yn- anion

YnY
n-

YnYnY
n-

YnYn-

Add and stir with glass rod

XnYm XnYm

XnYm XnYm

XnYm

Precipitate of XnYm salt is formed

Filter and rinse the precipitate with distilled water Residue is XnYm salt

Press the precipitate between filter papers to dry it

Complete the following table: Xm+ Pb2+ [ Pb(NO3)2] -------- [ Ag+ [ -------- [ ] ] ] YnI- [ KI ] ------------ [ ------------ [ ------------ [ ] ] ] XnYm ----------BaSO4 AgCl CaCO3 16 Ionic equation Pb2+ + IPbI2

4. Complete the following table by writing S for soluble salts and IS for insoluble salts. Write all the possible chemical
equations to prepare soluble salts and two chemical equations for insoluble salts.

Salt

S /IS

Chemical equations

Zinc chloride

Sodium nitrate

Silver chloride

Copper(II) Sulphate

Lead Sulphate

Aluminium nitrate

Lead(II) Chloride

Magnesium nitrate

Potassium Chloride

Lead(II) nitrate

Barium sulphate

17

18