Anda di halaman 1dari 39

8A8 11

KoorIunnkoorIunn Khns
IngI !oInkI dnn WnnIfn
Moko sotot J08 J12 Moko sotot J08 J12
Mlkl
3223
kAunSLLlnC kL8!A?A kAunSLLlnC kL8!A?A
LM8Ln1AnC
APMAu SPAMlL 8ln C1PMAn
SA8!AnA kAunSLLlnC
kuln 2011
LM8Ln1AnC
APMAu SPAMlL 8ln C1PMAn
SA8!AnA kAunSLLlnC
kuln 2011
erblncangan umum erblncangan umum
1) ersamaan pe|uang peker[aan
maLlamaL uLama masyarakaL
konLemporarl
2) 8erat sebe|ah dan kedudukan status
WanlLa menghadapl halangan yang
slgnlflkan dl LempaL ker[a berkalLan
dengan keLldakadllan dan kedudukan
sLaLus
) ketakutan da|am c|r|c|r| fem|n|n
{ leor of femininity)
ualam kaunsellng ker[aya lsulsu LenLang
peranan [anLlna Lerkandung dalam
sLraLeglsLraLegl lnLervensl
Mempengaruhl seseLengah lelakl unLuk
memperbeLulkan sesuaLu perkara
LeLapl menyebabkan keadaan men[adl
semakln Leruk dlsebabkan oleh Llngkahlaku
maskulln yang berleblhan
) Gangguan seksua|
erempuan yang pernah mengalaml
gangguan seksual dl LempaL ker[a
boleh mengalaml kemurungan yang
berLerusan
Masalahmasalah yang dlalaml oleh kllen
memerlukan suaLu pendekaLan kaunsellng
secara hollsLlk ( menyeluruh)
kaunselor Lldak berblcara hanya LenLang
lsulsu mengenal [anLlna LeLapl [uga perlu
memberl perhaLlan Lerhadap lsulsu
LenLang Llngkah laku dan kognlLlf
kaunselor [uga boleh menyokong kllen
memalnkan peranan advokasl bagl
seseLengah masalah seperLl gangguan
seksual dl LempaL ker[a
) konsep kend|r| ang kendah
Seorang peker[a lelakl dllaporkan
mengalaml slmpLom keLegangan
dan Lekanan ualam saLu sesl
kaunselor seLelah membuaL
penerokaan mendapaLl lelakl LersebuL
seorang yang sangaL agreslf
kllen berasa Lelah gagal dalam presLasl
ker[a kerana kaLanya
# Saya seorang |e|ak| yang be|um
cukup ba|k untuk ber[aya"
konsep kendlrl yang rendah Lelah
dlkukuhkan lagl blla Lldak dlnalkkan
pangkaL dan mendapaL penllalan yang
rendah darlpada penyellanya
&Selepas beberapa sesl kaunsellng
[elas menun[ukkan bahawa clrlclrl
maskulln dan ldenLlLl peker[aan lelakl
LersebuL Lelah dlancam oleh lnLerpreLasl
sendlrl LenLang perlsLlwa dan
perlsLlwa sebenar dalam perseklLaran
ker[a semasa
&kllen mengaku bahawa dla sukar
beker[a dengan orang laln dan dla
boleh dlLafslrkan sebagal seseorang
yang akan melakukan apa [ua
perkara unLuk mendapaL penglkLlrafan
darlpada penyellanya
&ada dasarnya kllen amaL agreslf
dan akhlrnya men[adl seorang yang
suka mengaslngkan dlrl dl LempaL ker[a
!elas menun[ukkan lelakl dlkalLkan
dengan ker[a kegagalan dalam ker[a
akan menyerang slfaL maskulln mereka yang
uLama
8lla lelakl dlhadapkan dengan kemungklnan
Lldak dapaL menlngkaLkan dlrl kepada
aras [angkaannya dla Lldak dapaL menghadapl
perseklLaran ker[a yang kompeLeLlf
kemahlran lnLerpersonal dan fungsl kognlLlf
dlmusnahkan oleh pemlklran yang salah
maka Llngkah lakunya men[adl Lldak Loleran
enga[aran unLuk kaunselor dl slnl lalah
keduadua fakLor luaran dan dalaman
mesLl dlnllal sebagal sumber yang
mempengaruhl pemlklran dan seLerusnya
mempengaruhl benLuk Llngkah laku
urucker(2002) mencadangkan penlngkaLan
perkongslan peranan ker[a dalam kalangan
lelakl dan perempuan
Lelakl dan wanlLa akan berLerusan
mempunyal persamaan dan perbezaan
aras kedudukan dl LempaL ker[a dalam
masyarakaL konLemporarl
ualam sebuah masyarakaL yang
berpengeLahuan dl masa hadapan
leblh banyak Lugas ker[a boleh dllakukan
secara sama raLa oleh keduadua [anLlna
SLereoLalp [anLlna adalah halangan yang
slgnlflkan dl LempaL ker[a
lnl perlu dlslngklrkan deml meluaskan lagl
perkongslan peranan ker[a
okus perblncangan uLama mellpuLl
perkaraperkara berlkuL
1) SLereoLalp !anLlna
2) keLakuLan dalam clrlclrl femlnln
3) Luahan emosl yang LerbaLas
4) Cangguan seksual
Stereota|p Iant|na
1)ueflnlsl
erwaLakan + LreL lelakl wanlLa
1reL unsur dalam personallLl seseorang
SaLu slsLem kepercayaan yang Lelah
menyerap secara meluas oleh
lnLeraksl dalam saLu soslobudaya
( Zunker 2006)
2)emlklran yang sLereoLalp dl LempaL ker[a
perlu dlhlndarl
3)keLldaksamaraLaan mengenal wanlLa Lelah
wu[ud blla kompeLensl mereka dlnllal
dalam peranan maskulln yang Lradlslonal
( Lagly karau Makhl[anl 1993 )
4) ualam dunla korporaL wanlLa sukar
mencapal peranan keplmplnan
3) SaLu ka[lan yang dl[alankan dalam Lahun
1998 mendapaLl hanya 10 darlpada
ker[aker[a perlngkaL pengurusan kanan
dl syarlkaL orLune 300 dlpegang oleh
wanlLa
6) Panya 4 darlpada CLC dan egawal
LksekuLlf adalah wanlLa
( MarLell arker Lmlch Crawford 1998)
7) ka[lan LersebuL menun[ukkan bahawa
wanlLa dlllhaL sebagal seorang yang kuaL
peranannya dalam keluarga dan dlrlnya
namun Lldak dlberl Lugas dalam
keplmplnan syarlkaL
8) !usLeru slllng kaca kekal dalam dunla
korporaL dl Amerlka
9) Slllng kaca Palangan yang Lldak dapaL
dlllhaL menyekaL wanlLa darlpada
kedudukan aras yang Llnggl
10) ' SLlcky floor' lanLal yang melekaL
meLafora bagl wanlLa yang Lldak
dlnalkkan pangkaL ( MaLlln 2000)
10) Palangan mengandungl pre[udls dan
cara berflklr yang sukar dlhuralkan
11) kepercayaan sLereoLalp [anLlna dapaL dl
nyaLakan melalul konsepsl yang salah
12) kaunselor paLuL memberl fokus kepada
skrlp pemlklran [enls [anLlna dan cuba
mensLrukLurkan semula dan
mengubahsual kepercayaan kognlLlf
13) Cadangan Modlflkasl Llngkahlaku
kognlLlf dan kaedah kognlLlf
14) kaedah LersebuL dlamalkan dalam
raLlonalemoLlve Lherapy ( Lllls 1994)
13) kaunsellng kelompok boleh memasukkan
laLlhan kemahlran soslal Lermasuklah
maln peranan dan ker[a rumah ( Lugasan)
1u[uan uLama kllen memerlksa slsLem
kepercayaan dan ker[a mereka
ketakutan Da|am C|r|c|r| fem|n|n
1) ara penyelldlk berseLu[u bahawa
keLakuLan lelakl dlpandang sebagal
femlnln Lelah dllndokLrlnasl melalul
soslallsasl peranan [anLlna
( MaLlln 2004 C'nell 1982 1990
Solomon 1982 )
2) C'nell ( 1982) merlngkaskan peranan
yang dlkalLkan dengan pandangan
maskulln/femlnln
3) 8andlng beza anLara clrlclrl maskulln
dan femlnln
C|r|c|r| masku||n C|r|c|r| fem|n|n
1)kuasa menguasal
ullkLlraf kelnglnan Llnggl keLua
semua ok
1) Lemah mudah
kecewapaLuhLak aserLlf
2)kuaL pakarLeguh
mampu hadapl Lekanan
2)8eremosl lnLulLlf kepuLusan
berasaskan perasaan
3)emlklran loglk dan anallLlk
kompeLensl lnLelekLual
3) 8ulldlng a nesL men[aga
keperluan anak dan suaml
4) encapalan clLaclLa Llnggl
ber[aya dalam ker[a menu[u
kehadapan
4) Pomoseksual
4) lnLegrasl pandangan LenLang maskulln/
femlnln dlcapal semasa perLengahan
kehldupan kerana lelakl muda
berkecenderungan unLuk mengenalpasLl
dengan kukuhnya clrlclrl maskulln yang
sLereoLalp yang dlkukuhkan oleh slLuasl
budaya
( Levlnson 1996 Levlnson eL al 1978 )
3) ka[lan oleh Levlnson mencadangkan
LugasLugas perkembangan dalam
kedewasaan awal membuaLnya sukar
bagl lelakl unLuk Lldak menglkuLl
darlpada bela[ar LenLang peranan
maskulln
6) keLakuLan dalam clrlclrl femlnln dalam
kalangan lelakl menyumbangkan kepada
obsesl ( ldea beku dalam flklran) dengan
ke[ayaan dan pencapalan dan dlkalLkan
dengan
a) endedahan kendlrl yang LerbaLas
b) Masalah keslhaLan dlsebabkan konfllk
c) 1ekanan dan keLegangan
7) ka[lan perbezaan [anLlna dalam
pendedahan kendlrl menun[ukkan
bahawa lelakl berkecenderungan
mengelak hubungan akrab
secara emoslonal anLara saLu sama laln
8) Maka wanlLa dlkaLakan leblh mampu
unLuk dldekaLl dan dlmesral
9) keLakuLan dalam clrlclrl femlnln saLu
fakLor lelakl mengelak darlpada men[alln
hubungan yang lnLlm berasaskan emosl
uahan Lmos| ang 1erbatas
1) C'nell Cood dan Polmes (1993) percaya
bahawa luahan emosl yang LerbaLas men[adl
salah saLu sebab yang menyebabkan hubungan
lnLerpersonal yang lemah anLara lelakl
lelakl dan wanlLa dan lelakl dan kanakkanak
2) Cadangan penulls Lelakl dan perempuan Lelah
mewu[udkan 2 perbezaan cara dan aras
komunlkasl
3) Lelakl Lldak menekankan hubungan
lnLerpersonal dalam hubungan manakala
wanlLa berkecenderungan men[adl leblh
ekspresl dan leblh rlsau LenLang proses
proses lnLerpersonal
4) erbezaan lnl boleh membawa kepada
salah faham dan konfllk dalam pelbagal
slLuasl soslal Lermasuklah lnLeraksl dl rumah
dan dl LempaL ker[a
3) Lkspresl emosl dan pendedahan kendlrl
Lelah lama dlperhaLlkan sebagal masalah
serlus bagl seseLengah lelakl ( MaLlln 2004
SkovholL 1990)
6) erhubungan lazlmnya dlblna aLas
kepercayaan kaslh sayang dan perkongslan
komlLmen dan pengllbaLan
7) keLldakmampuan unLuk berkomunlkasl
menggunakan perasaan emosl boleh
memberl kesan yang Lldak balk
8) Cadangan
a) unLuk membanLu lelakl mengubahsual
kesan dalam masyarakaL Lermasuklah Leknlk
Llngkahlaku kognlLlf seperLl pensLrukLuran
semula memblna 'blngkal' semula dan
melakukan penlruan
b) kaunsellng kelompok 1umpuan kepada
laLlhan ekspresl dan keLegasan dlrl
Cangguan Seksual
1) 1980 Worklng Women's lnsLlLuLe membuaL
keslmpulan bahawa gangguan seksual
wu[ud secara meluas dlhadapl oleh wanlLa
dl LempaL ker[a ( LoLL 1994)
2) 8easonable woman" sLandard dl pohon
sebagal seorang yang sesual menglkuL
krlLerla yang berdasarkan undangundang
unLuk menenLukan sama ada gangguan
seksual Lelah berlaku [lka bellau
memperLlmbangkan Llngkah laku yang ofenslf
walaupun lelakl Lldak melakukannya
mahkamah akan membuaL kepuLusan bahawa
gangguan seksual Lelah berlaku
( lLzgerald Crmerod 1991 )
3) 8arneLL and 8lvers ( 1996 ) More Lhan
30 wanlLa beker[a mengalaml gangguan
seksual
4) akLor laln yang dlguna unLuk menenLukan
blla Llngkahlaku dlanggap ofenslf adalah
a) !lka Llngkahlaku dladlll sebagal eksLrlm
b) !lka mangsa berLanggung[awab Lerhadap
apa yang Lelah berlaku
c) !lka orang yang melakukan [enayah LersebuL
lalah seorang penyella bagl mangsa
d) !lka LerdapaL kekerapan ke[adlan yang
slgnlflkan ( kall Cavanaugh 1996 2004)
3) 8eberapa deskrlpsl LenLang gangguan adalah
seperLl berlkuL
a) emerhaLlan secara seksual
b) MellhaL perkara yang Lldak senonoh
c) SenLuhan yang senga[a
d) uesakan unLuk berLemu
e) suraL dan panggllan
f) Mendesak melakukan seks
g) Cubaan merogol
6) lsLllah undangundang yang dlgunakan
dalam gangguan seksual lalah id pro o
7) ualam kebanyakan organlsasl harl lnl
pencegahan dan kesedaran LenLang
gangguan seksual men[adl sebahaglan
laLlhan unLuk sLaf yang baru
8) 8eberapa slrl laLlhan mengenal beberapa
Loplk seperLl cara senLuhan blla berbual
dan sebagalnya
9) 1u[uan uLama dl slnl lalah unLuk
menyaLakan secara meluas mengenal
lnLerasl yang sesual anLara lelakl dan
wanlLa dl LempaL ker[a
(Muchlnsky 2003 )
TERMA KASH