Anda di halaman 1dari 18

Kemahiran Menulis

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN MENULIS KONSEP


Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU


murid mengetahui dan berkeupayaan: melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas; menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul;
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU


menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat; mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan; menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang santun;
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU


mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul; dan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP PENGAJARAN MENULIS


Kemahiranmenulismekanismerupakanasas kepadapenguasaanmenulis. Melahirkanideadalambentukpenulisan perlu mengamalkanprinsipansurmaju. Keseragamandalammembentukdanmenulis hurufperludititikberatkan. Latihanmenulisyangberterusan perludijadikan amalan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP PENGAJARAN MENULIS


Mengimlak dapatmengukuhkan penguasaan kemahiranmengeja. Bacaanluasmembantu menghasilkanpenulisan karanganyangbaik.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARDKANDUNGAN
Muridpatutmengetahuidanboleh melakukan; 3.1Asasmenulisdengancara yangbetul.

STANDARDPEMBELAJARAN
3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.

3.1.2Membentuk garisan yangmenyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas.

3.2Menulissecaramekanis
berdasarkanbahanyang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yangbetul serta tulisan yangkemas. 3.2.2Menulissukukataterbukadengancara yangbetuldantulisanyangkemas. 3.2.3Menulissukukatatertutupdengancara yangbetuldantulisanyangkemas.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARDKANDUNGAN
3.2Menulissecaramekanis
berdasarkanbahanyang diberi dengan betul dan kemas.

STANDARDPEMBELAJARAN
3.2.4Menulisperkataanyangmengandungi duaatautigasukukata,diftong,vokal bergading,digrafdankonsonanbergabung denganbetuldantulisanyangkemas. 3.2.5Menulisfrasayangmengandungi perkataanduaatautigasukukata,diftong, vokalberganding,digrafdankonsonan bergabungdenganbetuldantulisanyang kemas.

3.3Membinadanmenulisperkataan, 3.3.1Membinadanmenulisperkataanyang
frasa,danayatdengan betul. mengandungisukukataterbukadantertutup denganbetuldankemas 3.3.2Membinadanmenulisperkataanyang mengandungidiftong,vokalberganding, digrafdankonsonanbergabungdengan betul.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
3.3Membinadanmenulis
perkataan,frasa,danayat dengan betul. 3.3.3Membinadanmenulisfrasadengan betul.

3.3.4Membinadanmenulisayattunggal danayatmajmukdenganbetul.

3.4Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1Menulisimlakperkataanyang mengandungisukukataterbukadansuku kata tertutup dengan tepat. 3.4.2Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

3.5Mencatat maklumat yangbetul 3.5.1Mencatat maklumat yangbetul


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

daripada pelbagai sumber.


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARDKANDUNGAN
3.5Mencatat maklumat yangbetul
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

STANDARDPEMBELAJARAN
3.5.2Mencatat maklumat yangbetul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

3.6Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yangsantun.

3.6.1Menulis untuk menyampaikan maklumat yangbetul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2Menulis untuk menyampaikan maklumat yangpelbagai dengan betul menggunakan bahasa yangsantun.

3.7.Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genredengan betul.

3.7.1Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.

3.7.2Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
3.8Mengeditdanmemurnikanhasil 3.8.1Mengedithasilpenulisandaripada
penulisan. aspekejaan. 3.8.2Mengeditdanmemurnikanhasil penulisandaripadaaspekejaan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERBEZAAN KEMAHIRAN MENULIS DALAM KBSR DENGAN KSSR Terdapat 8kemahiran dalam standard kandungan KSSRdan 4dalam Hasil Pembelajaran. Kemahiran asas menulis diperkenalkan dalam standardKSSRyangtiada dalam Hasil Pembelajaran KBSR.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Strategi Pelaksanaan
Kemahiran menulis diajar berpandukan cadangan pengajaran yangdimuatkan dalam Buku Panduan guru. Perancanganaktivitip&pperlumenekankan beberapaaspekdalampengajaran merangkumifokusutama,fokussampingan, objektif,KBT,aktiviti,pentaksiran, pengayaandanpemulihan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CONTOH P&P KEMAHIRAN MENULIS


Semasa menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis,guruperlu memberi pertimbangan pada aktiviti yangsesuai sebelum,semasa dan selepas kemahiran menulis yangdiajar.Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yangtelah ditentukan.Contoh rancangan mengajar disediakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cabaran Guru
Kebersediaan murid untuk belajar menulis memegang pensel,menulis bentuk huruf dengan cara yangbetul,penggunaan kosa kata,pengecaman dan minat untuk menulis. Kepelbagaian tahap kebolehan murid menulis. Kesulitan menggalakkan murid menghasilkan ideadalam penulisan. Kurang pendedahan teknik mengajar proses dalam penulisan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cadangan Menangani Cabaran


Ambil tahu kebersediaan murid menulis. Pelbagaikan bahan latihan menulis bersesuaian dengan murid. Galakkan murid menggunakan kosa kata yangdipelajari dalam aktiviti menulis. Pilih aktiviti dan bahan yangmenarik supaya murid minat menulis. Gunakan seberapa banyak teknik menulis yangsesuai yangterdapat dalam buku dan internet.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM