Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA 48010 RAWANG SELANGOR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN QO11

MATEMATIK

TAHUN

KERTAS 2

NAMA :
KELAS
TARIKH
:

MARKAH

Disediokon oleh
{Encik Abdul

My.X a"ffii.'Jorr,

Penolong Konon Kurikulu m


'.

Soolon subjektif Jowob semucr soolon

. Bilong don tuliskon nombornyo.

&&&&&&
2.
Tuliskon nombor berikut dolom perkotoon.

f;

lryl=
3. Bundorkon nombor berikut kepodo puluh yong hompir.

I
4.

Lukiskcn jarum jom

lbu menjemur koin podo pukul

7:3O pCIgi

9d

5. Hori selepos Ahod ioloh hori

-t'

6. Tuliskon nlloi lempol

yong bergoris.

ETI
l-l

ETI
t-

7.

Lengkopkon. Kiro menurun duo-duo.

@trnmH@il
Selesoikon

8.

Wornqkon Rojoh berikut mengikut pecohon yong diberikon

seporuh

10. Nomckon

bentuk-bentuk 3D don 2D di bowoh.

1. Tuliskon

a tl t__J

pen uh otou seporuh dolom rcljoh berikut.

G
tl

=l

12. Beropokoh jumloh wong berikut'

@@@@=
7. lsikon tempot kosong dengon jowopon yong betul.

se 2s = [=*-l

15.

Di dqlom pinggon oda I 1 keping roti. Abong Kiro roti Yong belum dimokon'

mokon 6 keping'

t
1

I keping roti belum dimokon'

6.

lsikon tempot kosong dengon dua nombor yCIng sesuol.

SSSS
Ado

L__l
lnl...

biji suli di dolom kotok' Ali mosukkon

guli logi"

Terdopoi

I U I biii guli kesemuonyo'

Z.

Ado I B ekor oyom di dolom

songkor. 7 ekor teloh terlepos dori songkor. BeroPo ekor oYomkoh yong tinggol?

Tinggol

ekor oyom

B. fnloy Lin odo 25 biji rqmbuton. ado I biji rombuton lebih

Eli

Kiro:

dqripodo MoY Lin- BeroPokoh rombuton Eli ?


odo
rombuton.

Eli

19. lbu membeli 25 biji ePol meroh' Ayoh pulo membeli l3 bili ePol hijou. BeroPokoh jumloh ePol yong odo kesemuonYo?
SemuanYo

-biii

_tr
Kirq:

odo

blji ePol'

F
Kirc:
?

2A. Sivo

petik

53 biji rombuton. 29 htiji

odoloh rombutan kuning. EeroPo bljikoh rombuton merch

Ado

biji rombuton meroh'

_tr
JAYA'

.SELAMAT

MAJU

}-