Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor

Jalan Kepuk 19/2,Seksyen 19, 40300 Shah Alam Negeri Selangor Darul Ehsan.

FAIL MEJA
K E T U A U N IT U N IT JA M IN A N K U A L IT I

TEL : 603-5548 4450 FAKS : 603-5548 4480 e-mail : pspnsel@moe.edu.my. Laman web : http://pspnsel.moe.edu.my

KANDUNGAN FAIL MEJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Maklumat Pegawai Senarai Tugas Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Objektif Unit Jaminan Kualiti BTPN Carta Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Carta Organisasi Unit Jaminan Kualiti Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai Lain 8. Proses Kerja 9. Carta Aliran Kerja 10. Senarai Semak 11. Peraturan-Peraturan Pentadbiran 12. Senarai Undang-undang Pekeliling 13. Senarai Borang 14. Norma Kerja 15. Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 16. Senarai Tugas Harian

1 .0 M a k l u m a t PK eU g Jaawm a i in a n K u a l i t i
F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan

MOHD AMIR BIN JAAFAR @ ABDUL RAHMAN PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PPPLD DGA29 PUSAT KEGIATAN GURU GELANG PATAH 05 OGOS 1997 16 SEPT 2005

2 .0 S e n a r a i KT Uu gJ aa m i n a n K u a l i t i s
F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

menyelaras. Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32 PKG Gelang Patah. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: I. Mengurus Pusat Sumber PKG 3. Timbalan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri. Negeri Johor di dalam merancang. B ID A N G U M U M 4. Membantu mengurus dan mentadbir pkg 2.Bertanggungjawab kepada Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan. Negeri Selangor. Mempromosi dan menyebar pelbagai sumber pendidikan dan perkhidmatan di PKG II. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di arah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Bahagian Teknologi PendidikanNegeri. P E N G U R U S A N D A N P E N T A D B IR A N 1.

0 O b j e k tai fh a g i a n T e k n o l o g i P e n d i d i k a n N B Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya Teknologi Pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini dengan : 1. Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan penyelidikan dan pembangunan berdasarkan keperluan dan masalah F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 2. penggunaan teknologi. dan kehendak pelanggan di Pusat Kegiatan Guru (PKG). 3. Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan konsep pendidikan bestari. 4. Meningkatkan pengurusan. Meningkatkan penggunaan bahan pelbagai media pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.3 . 5. Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di samping membudayakan minat membaca di kalangan guru dan pelajar. setempat.

Memastikan semua anggota dalam organisasi melaksanakan sistem pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti agar dapat memenuhi kepuasan hati serta kehendak pelanggan pada setiap masa.0 O b j e k tni fi t J a m i n a n K u a l i t i U 1. 2. 3.4 . Memastikan semua anggota dalam organisasi melakukan penambahbaikan yang berterusan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk memenuhi kepuasan hati serta kehendak pelanggan. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Memastikan semua anggota dalam organisasi meningkatkan kemahiran serta pengetahuan diri melalui proses latihan yang berterusan untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab dengan lebih berkesan.

5 . P u s a t K e g ia t a n K u a lit i P e r k h id m a ta n & P e n g u ru sa n PENOLO N G PENGARAH U n it P e n y ia r a n d a n PENO LON G PENGARAH U n it P e r k h id m a t a n PENO LON G PENOLON G PENOLO N G PENGARAH PENGARAH PENGARAH U n it U n it P e n g u r u s a n U n it P e m b a n g u n a n P u s a t S u m b e r P e n g g a la k a n Penggunaan T e k n o lo g i P e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g i i i P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n D G 3 4 L a t ih a n D G 3 4 ( K O S O N G ) D G 3 4 G a la k P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g i P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n D G 34 PPPK DG 34 DG 34 PKG D G 3 4 (K O S O N G ) i P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g i i i P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n D G 3 2 N ila m / P S S D G 3 2 G a la k G u n a DG 32 PPPK D G 3 2 V id e o D G 3 2 L a t ih a n DG 32 PKG D G 3 2 K u a lit i DG 32 N22 P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g i P e n d id ik a n P e n d id ik a n DG 32 TVP D G 3 2 N e tw o r k in g P e g a w a i T e k n o lo g i P e n d id ik a n DG 32 J1 7 ( 1 ) N17 (1 ) N11 (1 ) N 1 (1 ) N17 (2 ) N11 (2 ) N 1 (2 ) N17 (3 ) N11 (3 ) N17 (4 ) N11 (4 ) N17 (5 ) J1 7 ( 2 ) FT17 (1 ) FT17 (2 ) S17 (1 ) R 3 (1 ) F A IL M E JA K U J a m in a n K u a .0 C a r t a O r g aB na ihs aa gs ii a n T e k n o l o g i P e n d i d i k a n N e g e r i J o h PEN G AR AH BTPN PENOLONG PENOLO N G PENOLON G PENGARAH PENGARAH PENGARAH U n it U n it P e n g u r u s a n U n it Ja m in a n P e n t a d b ir a n .

C a r t a O r g Pa an si u a a in P e t u g a s J a m i n a n K u a l i t i B a hJ a g ioa ran h Tu sks ohT 2008 PENASIHAT PENGARAH BTPN HJ AHMAD DAHLAN B. KARDI F A IL M E JA K U J a m in a n K u a .

NIK AHMAD PENGURUS HJH NORAINI BT MOHD JUNID PENGURUS HJ. PENGURUS MOHD NOOR LEZA B. PENGURUS MOHD NOOR B. MANSOR PEN. MARZUKI SETIAUSAHA MOHD NASIR B.PENGERUSI WAKIL PENGURUSAN NAIB PENGERUSI PENGURUS KUALITI ABD HALIM B. HAMJAR PENGURUS ABD HALIM BIN MARZUKI PENGURUS HJH ABIDAH BT YAHYA PENGURUS NIK ASMA BT. PENGURUS JAAFAR B. ABDULLAH PEN. PENGURUS ROKIAH BT HASHIM PEN. PENGURUS SHAHBUDIN B. PENGURUS ZAINAL ABIDIN B. PENGURUS MOHD ARIF BIN HARUN F A IL M E JA K U J a m in a n K u a . ABU OMAR BIN MOS PENGURUS HJH SITI AMARAH BT ADNAN PENGURUS ABDUL RAHMAN BIN AHMAD PEN. MOHD YASIN PEN. SELI PEN. PENGURUS MOHD NASIR B. SANIP PEN. IBRAHIM KAWALAN DOKUMEN KAWALAN REKOD AUDIT DALAMAN PENGURUSAN LATIHAN MAKLUM BALAS PELANGGAN PENGURUSAN PEROLEHAN PENGURUSAN PENYENGGARAAN PENERBITAN TUGAS-TUGAS KHAS PENGURUS MOHD MARZUKI B. PENGURUS CIK FAUZIAH BT MOHD AMIN PEN. ISHAK PENGURUS HJ MD RAZAK B. IBRAHIM PEN.

7 .0 S e n a r a i T u g a s . K u a s a D a n H u b u n g a n D Unit/Subunit Jawatan : : Unit Jaminan Kualiti Ketua Unit Jaminan Kualiti Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

fail. 1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di arah dari semasa ke semasa. Pegawai Dokument asi dan Pegawai Penerbita n Urusan menyebar dan menerbitkan semua bahan kualiti & penyelidikan. 4. Pegawai Kualiti . 3. menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat. Pembantu Tadbir Urusan surat. Membantu Menyelaras Dan Mengemaskini Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja BTPN. 2. Membantu Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Penyelidikan dan Kajian Tindakan. Pengurus Latihan Urusan pelaksanaan latihan dan perkembangan staff. Membantu Merancang dan Menyelaras Pelaksanaan Program dan Aktiviti MS ISO 9001:2000.Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan n Selangor Meluluskan semua program dan aktiviti unit kualiti & dokumentasi. Membantu Merancang dan Menyelaraskan Program Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). 5. Merancang dan melak sanak an progra m dan aktivit i berkai tan. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

Memastikan bahan/data yang dihantar sampai kepada sasaran yang sepatutnya KU Unit Jaminan Kualiti Pengarah BTPN Pihak yang berkenaan Pegawai Dokumentasi Unit Jaminan Kualiti F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .8 .0 P r o s e s KK Ue rUj an i t J a m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8.1 PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI PENGANTARA UNIT BTPN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegarah BTPN Pengarah BTPN Pegawai Dokumentasi unit berkaitan Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 1. 5. Mengeluarkan memo dalaman kepada unit yang terlibat dengan isu/data yang dikehendaki 3. Penyerahan bahan/data untuk tujuan semakan dan kelulusan Pengarah BTPN. Menyampai dan melaporkan bahan/data yang diterima kepada pihak yang sepatutnya 7. 4. Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN 2. 6. menilai dan menambahbaik bahan/data yang diterima daripada unit berkenaan. Mendapatkan bahan/data yang dikehendaki daripada unit yang bertanggungjawab.

9 .0 C a r t a A l i r K U K Ue n ji at J a m i n a n K u a l i t i an r Aktiviti Subaktiviti 9 9.1 PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI PENGANTARA UNIT BTPN Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja dari Pengarah Mengeluarkan memo dalaman BTPN Mendapatkan bahan/data dari unit yang berkenaan Menilai dan menambahbaik bahan/ data yang diterima Penyerahan bahan/ data kepada pengarah BTPN untuk kelulusan Menyampaikan/melaporkan bahan/ data kepada pihak yang berkenaan Mengambil tindakan penyelesaian mengikut keperluan Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

0 e n a r a i KS Ue m Ua nk i t J a m i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10. Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI PENGANTARA UNIT BTPN Aktiviti Membuat memo dalaman kepada unit / pegawai berkenaan Mendapatkan bahan / data yang diperlukan Menyemak. menilai bahan / data Penambahbaikan bahan / data mengikut prosedur dan kualiti Menyerahkan bahan / data kepada Pengarah untuk tujuan pengesahan dan kelulusan Menyampaikan bahan / data kepada pihak yang berkenaan Membuat laporan perkembangan pergerakan bahan / data Membuat salinan bahan / data dan menyimpan bahan / data dalam fail yang berkenaan.1 0 .

U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 3 . p e n g u r M e n g g u n a k a n P a n d u a n t a t a c a r a p e n g u r u s a n m a k lu m a t o le h M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P N .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 2 3 4 . 5 . .0P e r a t u r a n . 1 2 . .1 1 . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P N .0 e n a r a i U n d a n g .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . M e n g g u n a k a n p r o s e d u r k e r ja y a n g d it e t a p k a n o le h B T P N . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.0 e n a r a i B o r a n g . .

2 PENGURUSAN KUALITI Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu untuk rujukan dan semakan 4. Menyedia dan mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan unit perkhidmatan BTPN 7. Memantau dan memastikan unit-unit mengambil tindakan menepati keputusan mesyuarat 8. Ahli Mesyuarat Ahli Mesyuarat Pegawai Dokumentasi Unit Jaminan Kualiti Pegawai Dokumentasi Pegawai Dokumentasi KU Unit Jaminan Kualiti Pegawai Dokumentasi F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Mengeluarkan memo mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti kepada ahli mesyuarat 3.8 . Salinan minit dan hasil laporan pemantauan disimpan untuk rujukan. peralatan dan makanan 5. Membuat tempahan tempat. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja MESYUARAT PASUKAN PETUGAS KUALITI Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. 2. Mencatat minit / keputusan mesyuarat 6.0 P r o s e s KK Ue rUj an i t J a m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. Menerima arahan kerja Pengarah BTPN menjalankan mesyuarat pasukan petugas kualiti.

0 C a r t a A l i r K U KU en ri jt a J a m i n a n K u a l i t i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.9 .2 PENGURUSAN KUALITI MESYUARAT PASUKAN PETUGAS KUALITI MUL A Muka surat ini 1/1 Terima Arahan Kerja dari Pengarah Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu Membuat tempahan tempat dan makanan ahli mesyuarat Mencatat keputusan mesyuarat Penyediaan minit mesyuarat yang berkenaan Memastikan unit-unit mengambil tindakan mengikut keputusan mesyuarat Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

2 PENGURUSAN KUALITI MESYUARAT PASUKAN PETUGAS KUALITI Aktiviti Menyediakan agenda mesyuarat Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas Membuat tempahan tempat.0 e n a r a i KS Ue mU an ki t J a m i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10. peralatan dan makanan untuk ahli mesyuarat Mencatat minit mesyuarat Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 Menyediakan minit mesyuarat 7 Memantau tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat Membuat salinan dokumentasi dan menyimpan rekod untuk rujukan 8 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .

B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P N 1 2 . .0 e n a r a i B o r a n g . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . P e r a t u r a n .P e r a t u r a n P e g a w a i A w a m ( K e la k u a n d a n T a t a t e r t i M e n g g u n a k a n p r o s e d u r p e n g u r u s a n m e s y u a r a t M S IS O 9 0 0 0 M e n g g u n a k a n f o r m a t m in it m e s y u a r a t y a n g d is e la r a s k a n o le M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P N . .1 1 .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 . 5 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m d a n F a il M e ja 2 . .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 2 3 4 .0 e n a r a i U n d a n g .0P e r a t u r a n .

Memaklumkan secara lisan kepada Pengarah BTPN F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Menerima arahan menghadiri mesyuarat 9.8 .3 PENGURUSAN KUALITI Laporan hasil perbincangan mesyuarat kepada KPP Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Pengurus Kualiti Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 8.Membuat minit curai/ laporan 11. Menghadiri mesyuarat 10.0 P r o s e s KK Ue rKj au a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8.

9 .0 C a r t a A l i r K U K Ke ur jaal i t i & D o k u m e n t a s i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.3 PENGURUSAN KUALITI Laporan hasil perbincangan mesyuarat kepada KPP Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja Hadir Mesyuarat Menghadiri Mesyuarat Membuat minit curai / laporan Memaklumkan secara lisan dan menyerah kepada Pengarah BTPN TAMA T 1 0 .0 e n a r a i KS Ue m Kauka l i t i S F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

3 PENGURUSAN KUALITI Laporan hasil perbincangan mesyuarat kepada KPP Aktiviti Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 Surat panggilan mesyuarat Minit mesyuarat Menyediakan minit curai F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Aktiviti Subaktiviti 10 10.

1 1 .0P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M

6 . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t M in it C u r a i / L a p o r s a n y a n g K u a lit i B T P . 7 . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N .

1 2 .0 e n a r a i U n d a n g - U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S
1 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m

B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n

1 3 .0 e n a r a i B o r a n g - B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n
T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n

F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

8 .0 P r o s e s KK Ue rKj a a l i t i & D o k u m e n t a s i u
Aktiviti Subaktiviti 8 8.4 PENGURUSAN KUALITI Muka surat ini 1/1 Laporan Aktiviti BTPN semasa mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1.Terima arahan daripada Wakil Pengurusan Pengarah BTPN 2.Menyediakan Surat Panggilan Mesyuarat / Memo Dalaman 3.Mendapatkan maklum balas / maklumat aktiviti daripada setiap unit di BTPN 4.Melaporkan aktiviti BTPN kepada Pasukan Petugas Kualiti 5.Memastikan laporan aktiviti menepati SKT yang telah ditetapkan 6.Memastikan Pasukan Petugas Kualiti dapat menjalankakan tugas mengikut bidang masing-masing. 7.Simpan Laporan dan Dokumen Ke Dalam Fail Pengurus Kualiti UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 1996 Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

Ketua Unit

Pengurus Kualiti

Petugas Kualiti

Petugas Kualiti

Pegawai Dokumentasi

F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

9 .0 C a r t a A l i r K U KK eu raj ai t i & D o k u m e n t a s i an l
Aktiviti Subaktiviti 9. 9.4 PENGURUSAN KUALITI Laporan Aktiviti BTPN semasa mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti
MUL A Terima arahan daripada Pengarah BTPN Menyediakan Surat Panggilan Mesyuarat / Memo Dalaman Mendapatkan maklum balas / maklumat aktiviti daripada setiap unit di BTPN Melaporkan aktiviti BTPN kepada Pasukan Petugas Kualiti Memastikan laporan aktiviti menepati SKT yang telah ditetapkan Memastikan Pasukan Petugas Kualiti dapat menjalankakan tugas mengikut bidang masing-masing. Simpan Laporan dan Dokumen Ke Dalam Fail TAM ATT

Muka surat ini

1/1

F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

1 0 .0 e n a r a i KS Ue mK a k l i t i & D o k u m e n t a s i S ua Aktiviti Subaktiviti 10 10.4 PENGURUSAN KUALITI Laporan Aktiviti BTPN ke mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti Aktiviti Surat panggilan mesyuarat 1 2 Maklumbalas setiap unit Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Catatan 4 Dokumen / laporan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i B o r a n g . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i BTP 2 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m 9 0 0 0 D a la m P e r k h id m a t a n A w a m 2 .0P e r a t u r a n . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N 1 2 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h P e n g a r a h B T P N 4 .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 . p e n g u r BTP 3 .1 1 .0 e n a r a i U n d a n g . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m 9 0 0 0 :2 0 0 0 D a la m P e r k h id m a t a n A w a m B il 2 /1 9 9 6 : G a r is P a B il 2 /2 0 0 2 : G a r is P a 1 3 .

Buat Kajian Keperluan Penambahbaikan aktiviti/ proses kerja 5. Bina Jadual Kerja Pelaksanaan aktiviti / proses kerja. 6. 2. 4. Mengenal pasti aktiviti / proses kerja yang perlu dibuat penambahbaikan. Menyelaras Pelaksanaan Prosedur Penambahbaikan 9. Menyedia dan menghantar laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan. Menerima arahan Pengarah BTPN. Menentukan Prosedur Penambahbaikan.8 .5 Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 1.Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti 8 PENGURUSAN KUALITI MENGENAL PASTI AKTIVITI ATAU PROSES KERJA YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTP Wakil Pengurusan Pengarah BTPN Jawatankuasa Petugas Kualiti Subaktiviti 8. Membentuk JK Pasukan Penambahbaikan. 7. 10. Bina Prosedur Penambaikan Kualiti aktiviti / proses kerja 8. 3.

9 . Tentukan Prosedur Pembaikan & Bina Jadual Kerja Pelaksanaan aktiviti / proses kerja Bina Prosedur Penambaikan aktiviti / proses kerja Menyelaras Pelaksanaan Prosedur Penambahbaikan Menyedia dan menghantar Laporan Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .5 Muka surat ini 1/1 MUL A Menerima arahan Mengenal pasti aktiviti / proses kerja Bentuk JK Pasukan Petugas Kualiti Buat Kajian Keperluan Penambahbaikan aktiviti / proses kerja .0 C a r t a A l i r K U K Jea rmj ai n a n K u a l i t i an Aktiviti 9 PENGURUSAN KUALITI MENGENAL PASTI AKTIVITI ATAU PROSES KERJA YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN KERJA Subaktiviti 9.

1 Melantik JK Penambahbaikan Aktiviti/Proses Kerja 5.2 Menyediakan senarai tugas 6 7 8 9 10 Memantau pelaksanaan Aktiviti/Proses Kerja Membuat laporan Membentangkan laporan kepada pasukan petugas Membuat pengubahsuaian Aktiviti/Proses Kerja (jika perlu) Menyimpan laporan pelaksanaan sistem kualiti ke dalam fail Tindaka n Subaktiviti 10.5 Muka surat ini 1/1 Bil 1 Catatan 2 3 4 5 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .0 e n a r a i KS Ue m J a m i n a n K u a l i t i S ak Aktiviti 10 PENGURUSAN KUALITI MENGENAL PASTI AKTIVITI ATAU PROSES KERJA YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN KERJA Aktiviti Membuat Kajian Keperluan Penambahbaikan Aktiviti/Proses Kerja Menentukan Prosedur Penambahbaikan Membina Jadual Kerja Pelaksanaan Membina prosedur penambahbaikan Aktiviti/Proses Kerja Membuat tindakan berikut: 5.

B T P N .0P e r a t u r a n .0 e n a r a i B o r a n g . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . 1 1M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . p e n g u r M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P N . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i O r g a n is a s i B T P N . 1 0M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. 9 .1 1 .0 e n a r a i U n d a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e g a w a i P e la ja r a n D a e r a h G o m 1 2 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 8 . o le h B T P N 1 2M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . P e m b a n g u n a n O r g a n is a s i.U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 2 .

8 .Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail Pengarah BTP Wakil Pengurusan Pengarah BTPN Jawatankuasa Petugas Kualiti 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 13. LAPORANSubaktiviti 8.Mendokumentasi semua laporan. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Menyemak laporan setiap unit.Menghantar surat peringatan penyerahan laporan seminggu awal. 12. Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 9. Menerima arahan Pengarah BTPN. 15.0 P r o s e s KK Ue rJ a am i n a n K u a l i t i j Aktiviti 8 PENGURUSAN KUALITI Muka surat ini MEMASTIKAN SEGALA LAPORAN BULANAN UNIT BTPN.Mengumpul laporan setiap unit. 11. 14.Menghantar laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan. 10.6 LAPORAN JK KERJA DALAMAN DISERAH KEPADA UNIT JAMINAN KUALITI TEPAT PADA MASANYA.

LAPORANLAPORAN JK KERJA DALAMAN DISERAH KEPADA UNIT JAMINAN KUALITI TEPAT PADA MASANYA.0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti 9 PENGURUSAN KUALITI MEMASTIKAN SEGALA LAPORAN BULANAN UNIT BTPN.6 Muka surat ini 1/1 Terima Arahan Menghantar surat peringatan penyerahan laporan (seminggu awal) Mengumpul laporan setiap unit Semak Semua Laporan Tida k Ya Buat Pembetulan (Tindakan ke Unit Terlibat) Ada Pembetulan ? Dokumentasikan Menghantar salinan laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan. MUL A Subaktiviti 9. Simpan Dokumen Ke Dalam Fail TAM ATT F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .9 .

1 0 . Menyimpan semua dokumen yang asal untuk tujuan rekod dan tindakan susulan.6 Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 Catatan 4 5 6 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . LAPORAN-LAPORAN JK KERJA DALAMAN DISERAH KEPADA UNIT JAMINAN KUALITI TEPAT PADA MASANYA. Mengumpul semua laporan daripada unit-unit Menyemak kandungan laporan. Menghantar semula laporan sekiranya ada pembetulan kepada unit yang terlibat. Menyelaras isi kandungan laporan untuk didokumentasikan Menghantar salinan laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan.0 e n a r a i KS Ue mJ a amk i n a n K u a l i t i S Aktiviti 10 PENGURUSAN KUALITI MEMASTIKAN SEGALA LAPORAN BULANAN UNIT BTPN. Aktiviti Menghantar surat peringatan kepada semua Ketua Unit BTPN. Tindaka n Subaktiviti 10.

F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

1 0M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 3 .1 1 . 8 . 1 2 . p e n g u r M S IS O 9 0 0 0 B T P N .0 e n a r a i B o r a n g . M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P N .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n P e m b a n g u n a n O r g a n is a s i.0P e r a t u r a n . B T P N .0 e n a r a i U n d a n g . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i 7 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m d a n F a il M e ja 4 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 6 . 9 . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P N .

Menyerahkan deraf dokumen kepada Pengarah BTPN untuk persetujuan 7.7 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS PENYEDIAAN LAPORAN JK DALAMAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan Proses Kerja 1. 5.8 . Proses pengumpulan laporan Jawatankuasa Kerja. Hantar dokumen yang dipersetujuiuntuk cetakan dan di simpan dalam fail F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 P r o s e s KK Ue rJ a am i n a n K u a l i t i j Aktiviti Subaktiviti 8 8. 4. Menyediakan deraf dokumentasi laporan semua Jawatankuasa Kerja 6. Menyediakan surat kepada semua Jawatankuasa Kerja 3. Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN untuk mengumpul semua laporan Jawatankuasa Kerja 2. Mengedarkan surat dan format laporan.

7 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS PENYEDIAAN LAPORAN JK DALAMAN MUL A Muka surat ini 1/1 Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN Membuat surat kepada semua Jawatankuasa Kerja Mengedarkan surat dan format laporan.0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti Subaktiviti 9 9. Menyediakan deraf dokumentasi laporan semua Jawatankuasa Kerja Sempurna ? Ya Hantar Bahan Yang Telah Siap Untuk Cetakan Buat Pembetulan Tidak Simpan Bahan Penerbitan Ke Dalam Fail TAM ATT T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .9 . Proses pengumpulan laporan Jawatankuasa Kerja.

1 0 .7 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS PENYEDIAAN LAPORAN JK DALAMAN Aktiviti Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN untuk memulakan pengumpulan bahan laporan Menyediakan surat pemberitahuan kepada semua Jawatankuasa Kerja Dalaman Mengedarkan surat kepada semua Jawatankuasa Kerja dan pengedaran Borang Format Laporan Proses pengumpulan bahan laporan Menyediakan deraf dokumen laporan Menyerahkan deraf dokumen kepada Pengarah BTPN untuk persetujuan Dokumen yang telah sempurna dihantar untuk cetakan dan difailkan Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 4 5 6 7 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i KS Ue mJ a amk i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti Bil 1 10 10.

M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P 4 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 . P e k e lilin g K e m a ju a n ju a n ju a n a ta n ju a n P e n ta d P e n ta d P e n ta d Aw am P e n ta d b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m B il 4 /1 9 9 1 : S t r a t e g i B il 7 /1 9 9 1 : K u m p u l B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 3 : P a n d u a n 1 3 .0P e r a t u r a n . p e n g u r M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 3 .1 1 . P e k e lilin g K e m a 3 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n B o r a n g Y a n g B e r k a it a n ( s ila r u ju k S e k t o r Ja m in a n K u a lit i B T P ) F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N 1 2 . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i 2 . P e k e lilin g K e m a 2 . P e k e lilin g K e m a ( T Q M ) P e r k h id m 4 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.0 e n a r a i U n d a n g .0 e n a r a i B o r a n g .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 .

Proses audit dalaman dijalankan 12.Menyediakan surat tahniah kepada semua pihak yang terlibat F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 11.8 PENGURUSAN KUALITI AUDIT KUALITI DALAMAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan Proses Kerja 8.Menyediakan perakuan audit dalaman 13. 10.8 . Menyediakan surat pemberitahuan kepada semua Ketua Unit berkaitan. 14.Memberi taklimat sebelum audit dalaman dimulakan.Memastikan penambahbaikan dilakukan oleh yang menerima teguran. Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN untuk membuat audit kualiti dalaman 9.0 P r o s e s KK Ue rJ a am i n a n K u a l i t i j Aktiviti Subaktiviti 8 8.

9 .8 PENGURUSAN KUALITI AUDIT KUALITI DALAMAN Muka surat ini 1/1 MUL A Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN Menyediakan surat pemberitahuan Memberi taklimat sebelum audit dalaman dimulakan Proses audit dalaman dijalankan penambahb aikan dilakukan Menyediakan laporan dapatan audit dalaman Tidak Ya Sempurna ? Menyediakan surat tahniah TAM ATT T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti Subaktiviti 9 9.

1 0 .0 e n a r a i KS Ue mJ a amk i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti Bil 1 10 10. Menyediakan surat tahniah kepada semua pihak yang terlibat Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 4 5 6 7 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Proses audit dalaman dijalankan Menyediakan perakuan audit dalaman Memastikan penambahbaikan dilakukan oleh yang menerima teguran.8 PENGURUSAN KUALITI AUDIT KUALITI DALAMAN Aktiviti Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN untuk membuat audit kualiti dalaman Menyediakan surat pemberitahuan kepada semua Ketua Unit berkaitan. Memberi taklimat sebelum audit dalaman dimulakan.

P e k e lilin g K e m a 7 . P e k e lilin g K e m a 6 .0 e n a r a i B o r a n g . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i 6 . M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P 8 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 5 . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N 1 2 . P e k e lilin g K e m a ( T Q M ) P e r k h id m 8 .0 e n a r a i U n d a n g . p e n g u r M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 7 .1 1 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . P e k e lilin g K e m a ju a n ju a n ju a n a ta n ju a n P e n ta d P e n ta d P e n ta d Aw am P e n ta d b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m B il 4 /1 9 9 1 : S t r a t e g i B il 7 /1 9 9 1 : K u m p u l B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 3 : P a n d u a n 1 3 .0P e r a t u r a n .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 5 .

9 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS MAKLUM BALAS MESYUARAT PENGURUSAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Proses Kerja 12. P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n M engenai M anual P r o s e d u r K e r ja D a n F a il M e ja 19.Menyemak maklum balas yang dikemukakan oleh unit terlibat.8 .Menyerahkan maklum balas kepada Pengarah untuk disemak dan disahkan.Mengeluarkan atau e-mel kepada semua unit untuk memaklumkan mengenai maklum balas yang perlu disediakan.Menyimpan satu salinan maklum balas minit mesyuarat tersebut untuk rujukan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Menghantar maklum balas kepada pihak yang berkenaan. 18.Menerima arahan kerja daripada Pengarah. . 16. 17. 15.Menerima maklum balas yang dibuat oleh unit yang terlibat.Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua unit mendapatkan maklum balas minit tersebut. 13.0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. 14.

Menghantar maklum balas mesyuarat tersebut kepada pihak yang berkenaan Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U K Jea rmj ai n a n K u a l i t i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.9 .9 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS MAKLUM BALAS MESYUARAT PENGURUSAN Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja daripada Pengarah Keluar e-mel/memo dalaman kepada semua unit Edar minit mesyuarat kepada semua unit untuk tindakan bagi mnedapatkan maklum balas Terima maklum balas yang dibuat oleh unit yang terlibat Menyemak maklum balas yang dikemukakan oleh unit Menyerahkan maklum balas kepada pengarah untuk pengesahan.

Menyemak maklum balas yang telah diberikan oleh unit.0 e n a r a i KS Ue m J a m i n a n K u a l i t i S ak Aktiviti Subaktiviti 10 10. Menyelaras maklum balas tersebut untuk kompilasi Menyerahkan maklum balas kepada Pengarah untuk pengesahan Menghantar maklum balas yang lengkap kepada pihak yang berkenaan. Menerima balik maklum balas yang telah disediakan oleh unit terlibat. Memperbanyakkan minit mesyuarat (salinan fotokopi) untuk edaran kepada semua unit Mengedarkan minit mesyuarat tersebut untuk tindakan.9 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS MAKLUM BALAS MESYUARAT PENGURUSAN Aktiviti Meneliti minit mesyuarat yang diterima Memaklumkan kepada unit yang terlibat mengenai tindakan yang perlu diambil. Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 . Menyimpan satu salinan dalam fail untuk rujukan.

M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e g a w a i P e la ja r a n D a e r a h G o m 1 2 .0P e r a t u r a n .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 3 . 1 4M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id k a n . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id k a n .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i B o r a n g . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m D a n F a il M e ja B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n 1 3 .0 e n a r a i U n d a n g . o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i. p e n g u r .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . K u a lit i. 1 5M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . 1 6M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id k a n . Ja m in a n K u a lit i.1 1 . 1 7M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .

maka dokumen ini akan diedarkan kembali kepada unit terlibat untuk tindakan.8 .Satu salinan dokumen-dokumen tersebut akan disimpan dalam fail sebagai rujukan.Jikalau penyediaan dokumen berkenaan telah dibuat mengikut format dan tiada pembetulan.10 KERTAS KERJA DAN KERTAS CADANGAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 16. 22. 17.Dokumen yang telah disahkan akan diedarkan kembali kepada unit terlibat untuk tindakan. 20. proses pembetulan semula akan dibuat oleh unit terlibat. Subaktiviti 8. 18. 23.0 P r o s e s KK Ue rKj a a l i t i & D o k u m e n t a s i u Aktiviti 8 PENGURUSAN KUALITI Muka surat ini PEMASTIAN PENYEDIAAN LAPORAN. 21. MINIT MESYUARAT.Dokumentasikan maklumat yang terbaru oleh unit terlibat untuk disahkan oleh Pengarah. 1/1 UndangUndang / Peraturan P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n M engenai M anual P r o s e d u r K e r ja D a n F a il M e ja F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Pasukan Petugas menyemak dokumen-dokumen terlibat samada dibuat mengikut format yang yang ditetapkan atau tidak. 19.Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN Pengarah.Jikalau tidak mengikut format.Membentuk Pasukan Petugas bagi penyediaan dokumen.

MINIT MESYUARAT. KERTAS KERJA DAN KERTAS CADANGAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN MUL A Subaktiviti 9.0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti 9 PENGURUSAN KUALITI PEMASTIAN PENYEDIAAN LAPORAN.10 Muka surat ini 1/1 Terima Arahan Kerja dari Pengarah Bentuk Pasukan Petugas Proses meyemak laporan/minit mesyuarat/kertas kerja/kertas cadangan Tida k Ya Buat Pembetulan Ada Pembetulan? Maklumkan unit terlibat supaya mendokumentasikan maklumat yang terbaru Semakan dan pengesahan Pengarah Pengedaran dokumen yang telah disahkan kepada unit terlibat untuk tindakan Simpan satu salinan dalam fail TAM ATT F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .9 .

Catatan 3 4 5 6 7 8 9 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i KS Ue mK a k l i t i & D o k u m e n t a s i S ua Aktiviti 10 PENGURUSAN KUALITI PEMASTIAN PENYEDIAAN LAPORAN. MINIT MESYUARAT. KERTAS KERJA DAN KERTAS CADANGAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN Tindaka n Muka surat ini Subaktiviti 10.1 0 .10 1/1 Bil 1 2 Aktiviti Membentuk pasukan petugas MPK Penerimaan dokumen-dokumen yang telah dibuat mengikut format daripada unit-unit terlibat Menyemak kandungan dalam dokumen-dokumen tersebut oleh Pasukan Petugas apabila diarah oleh Pengarah Menyediakan laporan pembetulan / pengubahsuaian dokumen tersebut sekiranya terdapat pembetulan Menyelaras pengubahsuaian isi kandungan dokumen tersebut Dokumentasikan maklumat yang baru oleh unit terlibat Menghantar dokumen yang telah didokumetasikan kepada Pengarah untuk pengesahan Mengedarkan dokumen-dokumen ini kepada unit yang terlibat untuk tindakan Menyimpan salinan dokumen yang untuk tujuan rekod dan tindakan susulan.

o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i B a h a g ia n 1 6 S.U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 5 . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m d a n F a il M e ja B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n 1 3 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 1M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . 1 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . 1 2 .0 e n a r a i U n d a n g . p e n g u r . 1 4M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . M S IS O 9 0 0 0 B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n .1 1 . e k t o r J a m i n a n K u a l i t i B a h a g i a n T e k n o l o g i P e n d i d i k a n .0 e n a r a i B o r a n g .0P e r a t u r a n . 1 2M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. Ja m in a n K u a lit i.B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 1 5M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .

Bentangkan Fail Meja dan MPK untuk kelulusan J/Kuasa Membuat pembetulan dan penambahbaikan Membuat pembetulan dan penambahbaikan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 P r o s e s KK ee truj a U n i t K u a l i t i a Aktiviti Subaktiviti 8 8.8 .11 PENGURUSAN KUALITI FAIL MEJA DAN MPK Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 1. Wakil Pengurusan Jawatankuasa Petugas Kualiti 3. Membuat Pengemaskinikian Pelaksanaan Prosedur Fail Meja dan MPK 6. Bentuk J/Kuasa Penyelaras Fail Meja dan MPK.Mesyuarat Jawatankuasa Fail Meja dan MPK 5.Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa penyelaras 4.Terima Arahan Kerja Pelaksanaan Fail Meja dan MPK/ 2.

11 PENGURUSAN KUALITI FAIL MEJA DAN MPK Muka surat ini MUL A Terima Arahan Kerja Pelaksanaan Fail Meja dan MPK/ Bentuk J/Kuasa Penyelaras Fail Meja dan MPK.9 . Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa penyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Fail Meja dan MPK Mebuat Pengemaskinikian Pelaksanaan Prosedur Fail Meja dan MPK Bentangkan Fail Meja dan MPK untuk kelulusan J/Kuasa Membuat pembetulan dan penambahbaikan Edaran kepada semua unit-unit TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K e t Ku ea r Ua n i t K u a l i t i an j Aktiviti Subaktiviti 9 9.

0 e n a r a i KS ee tmu aa kU n i t K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.1 0 . 9 Aktiviti Menentukan Fail Meja dan MPK mengikut prosedur yang ditetapkan Memastikan Fail Meja dan MPK dipatuhi Menubuhkan Jawatankuasa penyelarasan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Kemaskini Fail Meja dan MPK Bentangkan Fail Meja dan MPK yang telah dikemaskini Membuat pembetulan dan penambahbaikan Edarkan kepada semua unit-unit Menyimpan Fail Meja dan MPK dalam fail F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .11 PENGURUSAN KUALITI FAIL MEJA DAN MPK Tindaka n Muka surat ini Catatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8.

o le h 2 2M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .1 1 .0 e n a r a i B o r a n g . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P 2 0M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . 2 1M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 4 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 8M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P 1 2 . 1 9M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.0P e r a t u r a n .0 e n a r a i U n d a n g . p e n g u r .

Membuat penilaian kursus/seminar. Menghadiri kursus /seminar. Wakil Pengurusan Jawatankuasa Petugas Kualiti 3. Memantau kursus/seminar dapat diaplikasikan/dipraktikkan 7.12 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini UndangUndang / Peraturan Arahan Perkhidmatan. Melaksanakan kursus/seminar peringkat dalaman. 4. Proses Kerja 1.0 P r o s e s KK ee truj a U n i t K u a l i t i a Aktiviti Subaktiviti 8 8. Menjalankan tindakan susulan 6. Menyimpan bahan kursus/seminar untuk rujukan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 2.Menerima arahan menghadiri kursus /seminar.8 . 5.

9 . Membuat penilaian kursus/seminar Menjalankan tindakan susulan Memantau kursus/seminar dapat diaplikasikan/dipraktikan Menyimpan bahan kursus/seminar untuk rujukan TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K e t Ku ea r Ua n i t K u a l i t i an j Aktiviti Subaktiviti 9 9.12 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Muka surat ini MUL A Terima Arahan Kerja menghadiri kursus/seminar Menghadiri kursus/seminar Melaksanakan kursus/seminar peringkat dalaman.

0 e n a r a i KS ee tmu aa kU n i t K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.tempat dan tarikh yang ditetapkan Telah menghadiri kursus/seminat Mengadakan kursus /seminar diperingkat dalaman Membuat penilaian kursus/seminar Melaksanakan tindakan susulan Memantau kursus/seminar dapat dipraktikan Mendokumen bahan kursus/seminar untuk rujukan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .12 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Tindaka n Muka surat ini Catatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Memastikan surat kursus/seminar bertepatan dengan masa.

o le h B T P 2 7M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . B o ra n g P e n ila ia n k u rs u s .U n d a n g P e k e l i l i n g S 1 2 .0P e r a t u r a n . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P 2 5M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n .0 e n a r a i B o r a n g .0 e n a r a i U n d a n g . 2 6M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 2 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i .1 1 . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P 1 2 . 2 4M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. p e n g u r .B o r a n g Y a n g D i g u n a S 1 .1 A ra h a n P e rk h id m a ta n 1 3 .

Menubuhkan J/Kuasa Proses Kerja 1.Menerima arahan melaksanakan tugas rasmi 2. Melaksana arahan tugasan yang diberikan 7.0 r o s e s KK ee truj a U n i t K u a l i t i P a Aktiviti Subaktiviti 8 8. Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa 5.13 PENGURUSAN KUALITI ARAHAN TUGAS RASMI Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini UndangUndang / Peraturan Arahan Perkhidmatan Wakil Pengurusan Jawatankuasa Petugas Kualiti 3. Mengambil tindakan dan memahami arahan yang diberikan 4.Memberi taklimat arahan tugas kepada J/Kuasa 6.Membuat tindakan susulan 8 Mendokumen bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas rasmi F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .8 .

0 C a r t a A l i r K e t Ku ea r Ua n i t K u a l i t i an j Aktiviti Subaktiviti 9 9.13 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Muka surat ini MUL A Terima Arahan tugas rasmi Mengambil tindakan dan memahami arahan yang diberikan Menubuhkan J/Kuasa Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa Memberi taklimat arahan tugas kepada J/Kuasa Melaksana arahan tugasan yang diberikan Membuat tindakan susulan Mendokumen bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas rasmi TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .9 .

0 e n a r a i KS ee tmu aa kU n i t K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.1 0 .13 PENGURUSAN KUALITI ARAHAN TUGAS RASMI Tindaka n Muka surat ini Catatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Terima Arahan tugas rasmi Mengambil tindakan dan memahami arahan yang diberikan Menubuhkan J/Kuasa Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa Memberi taklimat arahan tugas kepada J/Kuasa Melaksana arahan tugasan yang diberikan Membuat tindakan susulan Mendokumen bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas rasmi F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

2 9M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.U n d a n g P e k e l i l i n g S 1 2 . 3 1M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a .0 e n a r a i B o r a n g .B o r a n g Y a n g D i g u n a S T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n . p e n g u r . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P 3 0M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 A r a h a n P e r k h id m a t a n 1 3 . o le h 3 2M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .1 1 . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P 1 2 .0P e r a t u r a n .P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 2 8M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i .0 e n a r a i U n d a n g .

Mengumpul laporan pemantauan pemantauan 25.15 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS DAN MEMANTAU PELAKSANAAN SKT BTPN DAN PKG Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 20.Menerima arahan kerja menyelaras dan memantau pelaksanaan SKT BTPN dan PKG daripada Pengarah BTPN.Menyediakan rumusan laporan pemantauan 27..Mengedar laporan pemantauan pelaksanaan SKT kepada Pengarah BTPN.Menyimpan laporan pemantauan untuk rujukan pejabat. 22. 23.Menyemak laporan pemantauan 26.Mengeluarkan surat pelantikan JK Penyelarasan dan Pemantauan Pelaksanaan SKT BTPN dan PKG.8 .0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. 21.Membentuk Jawatankuasa Penyelarasan dan Pemantauan Pelaksanaan SKT BTPN dan PKG. UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Pengarah BTPN Jawatankuasa Petugas Kualiti F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Melaksanakan pemantauan 24. Ketua-ketua Unit dan PKG 28.

TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U K Ke ur jaal i t i & D o k u m e n t a s i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.9 .15 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS DAN MEMANTAU PELAKSANAAN SKT BTPN DAN PKG Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja menyelaras dan pemantauan Kualiti Bentuk JK Penyelarasan dan Pemantauan Pelaksanaan SKT Mengeluarkan surat pelantikan Memantau pelaksanaan Mengumpul laporan pemantauan pemantauan Menyemak laporan pemantauan Menyediakan rumusan laporan pemantauan Mengedar laporan pemantauan pelaksanaan SKT kepada Pengarah BTPN. Ketua-ketua Unit dan PKG Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat.

Membuat rumusan. Membentuk dan mengeluarkan surat pelantikan Jawatankuasa Penyelarasan dan Pemantauan SKT BTPN dan PKG. Mengumpul laporan pemantauan daripada AJK yang dilantik. Mengedar laporan pemantauan kepada Pengarah BTPN.15 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS DAN MEMANTAU PELAKSANAAN SKT BTPN DAN PKG Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil 1 Aktiviti Menerima arahan kerja menyelaras dan memantau pelaksanaan SKT BTPN dan PKG daripada Pengarah BTPN. Membuat semakan laporan yang diterima. Catatan 2 3 4 5 6 7 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Ketua Unit dan PKG Menyimpan laporan terkini untuk rujukan pejabat.1 0 .1 10.0 e n a r a i KS Ue m J a m i n a n K u a l i t i S ak Aktiviti Subaktiviti 10.

B T P .0 e n a r a i B o r a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i. K u a lit i. 3 5M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . B T P .0 e n a r a i U n d a n g .0P e r a t u r a n .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 3 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . 1 2 .1 1 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . 3 4M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. p e n g u r . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 5 .

16 PENGURUSAN KUALITI MENJADI URUSETIA SEMAKAN PENCAPAIAN SKT BTPN DAN PKG Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN PTP PKG Jawatankuasa Semakan SKT Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 24.8 . 26.Menghantar laporan kepada Pengarah BTPN dan BTP.Menerima arahan kerja mengemaskini SKT daripada Pengarah BTPN. 30. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat kepada ahli Jawatankuasa Semakan SKT. 28. 29. 31.Membentuk dan mengeluarkan surat pelantikan Jawatankuasa Semakan SKT.0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. 25.Menyediakan peralatan dan keperluan mesyuarat.Menyelaraskan kerja penyemakan dan menyediakan laporan pencapaian SKT setengah tahun dan akhir tahun.Menyedia pakej dan merancang tempahan tempat mesyuarat. 27.Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat.

TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .9 .0 C a r t a A l i r K U K Jea rmj ai n a n K u a l i t i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.15 PENGURUSAN KUALITI MENJADI URUSETIA SEMAKAN PENCAPAIAN SKT BTPN DAN PKG Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja mengemaskini SKT Membentuk Jawatan Kuasa Semakan SKT Mengeluarkan surat pelantikan Menyedia pakej mesyuarat Merancang tempahan tempat mesyuarat Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat Menyediakan peralatan dan keperluan mesyuarat Menyelaraskan kerja penyemakan laporan Menyediakan laporan Menghantar laporan kepada Pengarah BTPN dan BTP Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat.

Menyediakan peralatan dan keperluan mesyuarat. Membentuk dan mengeluarkan surat pelantikan Jawatankuasa Semakan SKT. Menyelaraskan kerja penyemakan dan menyediakan laporan pencapaian SKT setengah tahun dan akhir tahun.0 e n a r a i KS Ue m Kauka l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.1 0 . Catatan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat. Menyedia pakej dan merancang tempahan tempat mesyuarat. Menghantar laporan kepada Pengarah BTPN dan BTP.16 PENGURUSAN KUALITI MENJADI URUSETIA SEMAKAN PENCAPAIAN SKT BTPN DAN PKG Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Aktiviti Menerima arahan kerja mengemaskini SKT daripada Pengarah BTPN. Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat kepada ahli Jawatankuasa Semakan SKT.

3 9M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . 4 0M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 3 6M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . p e n g u r . o le h B T P .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 6 . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P .0P e r a t u r a n . Ja m in a n K u a lit i . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P .0 e n a r a i B o r a n g . K u a lit i. B T P .0 e n a r a i U n d a n g . 1 2 .1 1 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 3 8M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . 3 7M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.B T P . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 .

60 5 5 120 3 6 420 1 7 Penyebaran Dapatan Penyelidikan 60 5 8 Menyelaras SKT 120 5 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 o r m a KK Ue rJ jaam i n a n K u a l i t i N Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Je n is K e r ja Pengurusan Kualiti Menyeluruh M a s a Y a nJ u m l a h U n i t y a n g b o l e h g D ia m b il d ija la n k a n d a la m ( m in it ) s e m in g g u 240 5 2. 240 5 4.1 4 . Mengemaskini MPK/FM BTPN Pengurusan Pelaksanaan MS ISO 9000 BTPN Penyebaran Maklumat Kualiti Pengurusan Pelaksanaan Penyelidikan Pembinaan Instrumen Penyelidikan 120 2 3. B il. 1.

0 e n a r a i J a w a t a n k u a s a Y a n g D i a n g g o t S Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.1 5 . N am a Pegaw ai : J a w a t a n: K E T U A U N IT JA M IN A N K U A L IT I K e k e ra p a n B il N a m a J a w a t a n k u a s M e s y u a rJ a tn i s K e a n g g o t a a n a e S e ta h u n 2 1 J a w a t a n k u a s a P e n y e l a r a s a n1 B T P N S e t i a u s a h a 2 J a w a t a n k u a s a P e n g u r u s a n K4 u8 a l i t i B TP Pe N g e r u s i n 3 J a w a t a n k u a s a P e r k e m b a n g a6n S t a f f W BaTk Pi lN K u a l i t i 4 Ja w a ta n k u a s a P e m a n ta u a n 3 K G P A h li 5 J a w a t a n k u a s a P e l a k s a n a a n 1M2 S I S O B T P N u r u s Peng 6 Ja w a t a n k u a s a P e n y e lid ik a n 3 T P N B A h li 7 8 9 10 11 12 13 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

1 6 . Disiapkan setiap hari.0 e n a r a i T u gF aa si l HMa er ji aa n S Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. N am a Pegaw ai : J a w a t a n: T a r ik h : B il B u t ir -B u t ir T u g a s C a ta ta n K E T U A U N IT JA M IN A N K U A L IT I F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful