Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor

Jalan Kepuk 19/2,Seksyen 19, 40300 Shah Alam Negeri Selangor Darul Ehsan.

FAIL MEJA
K E T U A U N IT U N IT JA M IN A N K U A L IT I

TEL : 603-5548 4450 FAKS : 603-5548 4480 e-mail : pspnsel@moe.edu.my. Laman web : http://pspnsel.moe.edu.my

KANDUNGAN FAIL MEJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Maklumat Pegawai Senarai Tugas Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Objektif Unit Jaminan Kualiti BTPN Carta Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Carta Organisasi Unit Jaminan Kualiti Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai Lain 8. Proses Kerja 9. Carta Aliran Kerja 10. Senarai Semak 11. Peraturan-Peraturan Pentadbiran 12. Senarai Undang-undang Pekeliling 13. Senarai Borang 14. Norma Kerja 15. Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 16. Senarai Tugas Harian

1 .0 M a k l u m a t PK eU g Jaawm a i in a n K u a l i t i
F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan

MOHD AMIR BIN JAAFAR @ ABDUL RAHMAN PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PPPLD DGA29 PUSAT KEGIATAN GURU GELANG PATAH 05 OGOS 1997 16 SEPT 2005

2 .0 S e n a r a i KT Uu gJ aa m i n a n K u a l i t i s
F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

P E N G U R U S A N D A N P E N T A D B IR A N 1. Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32 PKG Gelang Patah. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: I. Negeri Johor di dalam merancang.Bertanggungjawab kepada Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Negeri Selangor. Timbalan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri. Mempromosi dan menyebar pelbagai sumber pendidikan dan perkhidmatan di PKG II. Membantu mengurus dan mentadbir pkg 2. B ID A N G U M U M 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di arah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Bahagian Teknologi PendidikanNegeri. menyelaras. Mengurus Pusat Sumber PKG 3.

4.0 O b j e k tai fh a g i a n T e k n o l o g i P e n d i d i k a n N B Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya Teknologi Pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini dengan : 1. 2. Meningkatkan pengurusan. Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan konsep pendidikan bestari. setempat.3 . dan kehendak pelanggan di Pusat Kegiatan Guru (PKG). Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan penyelidikan dan pembangunan berdasarkan keperluan dan masalah F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 5. 3. penggunaan teknologi. Meningkatkan penggunaan bahan pelbagai media pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di samping membudayakan minat membaca di kalangan guru dan pelajar.

4 . Memastikan semua anggota dalam organisasi melakukan penambahbaikan yang berterusan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk memenuhi kepuasan hati serta kehendak pelanggan. Memastikan semua anggota dalam organisasi melaksanakan sistem pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti agar dapat memenuhi kepuasan hati serta kehendak pelanggan pada setiap masa. 2. 3. Memastikan semua anggota dalam organisasi meningkatkan kemahiran serta pengetahuan diri melalui proses latihan yang berterusan untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab dengan lebih berkesan.0 O b j e k tni fi t J a m i n a n K u a l i t i U 1. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

0 C a r t a O r g aB na ihs aa gs ii a n T e k n o l o g i P e n d i d i k a n N e g e r i J o h PEN G AR AH BTPN PENOLONG PENOLO N G PENOLON G PENGARAH PENGARAH PENGARAH U n it U n it P e n g u r u s a n U n it Ja m in a n P e n t a d b ir a n .5 . P u s a t K e g ia t a n K u a lit i P e r k h id m a ta n & P e n g u ru sa n PENOLO N G PENGARAH U n it P e n y ia r a n d a n PENO LON G PENGARAH U n it P e r k h id m a t a n PENO LON G PENOLON G PENOLO N G PENGARAH PENGARAH PENGARAH U n it U n it P e n g u r u s a n U n it P e m b a n g u n a n P u s a t S u m b e r P e n g g a la k a n Penggunaan T e k n o lo g i P e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g i i i P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n D G 3 4 L a t ih a n D G 3 4 ( K O S O N G ) D G 3 4 G a la k P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g i P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n D G 34 PPPK DG 34 DG 34 PKG D G 3 4 (K O S O N G ) i P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g P e g a w a i T e k n o lo g i i i P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n P e n d id ik a n D G 3 2 N ila m / P S S D G 3 2 G a la k G u n a DG 32 PPPK D G 3 2 V id e o D G 3 2 L a t ih a n DG 32 PKG D G 3 2 K u a lit i DG 32 N22 P e g a w a i T e k n o lo g iP e g a w a i T e k n o lo g i P e n d id ik a n P e n d id ik a n DG 32 TVP D G 3 2 N e tw o r k in g P e g a w a i T e k n o lo g i P e n d id ik a n DG 32 J1 7 ( 1 ) N17 (1 ) N11 (1 ) N 1 (1 ) N17 (2 ) N11 (2 ) N 1 (2 ) N17 (3 ) N11 (3 ) N17 (4 ) N11 (4 ) N17 (5 ) J1 7 ( 2 ) FT17 (1 ) FT17 (2 ) S17 (1 ) R 3 (1 ) F A IL M E JA K U J a m in a n K u a .

KARDI F A IL M E JA K U J a m in a n K u a .C a r t a O r g Pa an si u a a in P e t u g a s J a m i n a n K u a l i t i B a hJ a g ioa ran h Tu sks ohT 2008 PENASIHAT PENGARAH BTPN HJ AHMAD DAHLAN B.

PENGURUS SHAHBUDIN B. SELI PEN. IBRAHIM KAWALAN DOKUMEN KAWALAN REKOD AUDIT DALAMAN PENGURUSAN LATIHAN MAKLUM BALAS PELANGGAN PENGURUSAN PEROLEHAN PENGURUSAN PENYENGGARAAN PENERBITAN TUGAS-TUGAS KHAS PENGURUS MOHD MARZUKI B. MOHD YASIN PEN. ISHAK PENGURUS HJ MD RAZAK B. NIK AHMAD PENGURUS HJH NORAINI BT MOHD JUNID PENGURUS HJ. HAMJAR PENGURUS ABD HALIM BIN MARZUKI PENGURUS HJH ABIDAH BT YAHYA PENGURUS NIK ASMA BT. PENGURUS ZAINAL ABIDIN B. PENGURUS MOHD ARIF BIN HARUN F A IL M E JA K U J a m in a n K u a . PENGURUS ROKIAH BT HASHIM PEN. PENGURUS CIK FAUZIAH BT MOHD AMIN PEN. PENGURUS JAAFAR B. ABDULLAH PEN. PENGURUS MOHD NOOR B. MARZUKI SETIAUSAHA MOHD NASIR B. SANIP PEN. ABU OMAR BIN MOS PENGURUS HJH SITI AMARAH BT ADNAN PENGURUS ABDUL RAHMAN BIN AHMAD PEN. MANSOR PEN. PENGURUS MOHD NASIR B.PENGERUSI WAKIL PENGURUSAN NAIB PENGERUSI PENGURUS KUALITI ABD HALIM B. PENGURUS MOHD NOOR LEZA B. IBRAHIM PEN.

K u a s a D a n H u b u n g a n D Unit/Subunit Jawatan : : Unit Jaminan Kualiti Ketua Unit Jaminan Kualiti Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 S e n a r a i T u g a s .7 .

5. Membantu Merancang dan Menyelaras Pelaksanaan Program dan Aktiviti MS ISO 9001:2000. Membantu Menyelaras Dan Mengemaskini Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja BTPN. 3. fail. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat. Membantu Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Penyelidikan dan Kajian Tindakan. 1. Merancang dan melak sanak an progra m dan aktivit i berkai tan. Membantu Merancang dan Menyelaraskan Program Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). 2. Pembantu Tadbir Urusan surat. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di arah dari semasa ke semasa. Pegawai Dokument asi dan Pegawai Penerbita n Urusan menyebar dan menerbitkan semua bahan kualiti & penyelidikan.Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan n Selangor Meluluskan semua program dan aktiviti unit kualiti & dokumentasi. Pengurus Latihan Urusan pelaksanaan latihan dan perkembangan staff. Pegawai Kualiti . 4.

Menyampai dan melaporkan bahan/data yang diterima kepada pihak yang sepatutnya 7. 6. 4.8 . Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN 2.0 P r o s e s KK Ue rUj an i t J a m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. Mengeluarkan memo dalaman kepada unit yang terlibat dengan isu/data yang dikehendaki 3. menilai dan menambahbaik bahan/data yang diterima daripada unit berkenaan. Memastikan bahan/data yang dihantar sampai kepada sasaran yang sepatutnya KU Unit Jaminan Kualiti Pengarah BTPN Pihak yang berkenaan Pegawai Dokumentasi Unit Jaminan Kualiti F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Mendapatkan bahan/data yang dikehendaki daripada unit yang bertanggungjawab. 5. Penyerahan bahan/data untuk tujuan semakan dan kelulusan Pengarah BTPN.1 PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI PENGANTARA UNIT BTPN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pegarah BTPN Pengarah BTPN Pegawai Dokumentasi unit berkaitan Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 1.

1 PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI PENGANTARA UNIT BTPN Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja dari Pengarah Mengeluarkan memo dalaman BTPN Mendapatkan bahan/data dari unit yang berkenaan Menilai dan menambahbaik bahan/ data yang diterima Penyerahan bahan/ data kepada pengarah BTPN untuk kelulusan Menyampaikan/melaporkan bahan/ data kepada pihak yang berkenaan Mengambil tindakan penyelesaian mengikut keperluan Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U K Ue n ji at J a m i n a n K u a l i t i an r Aktiviti Subaktiviti 9 9.9 .

Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .0 e n a r a i KS Ue m Ua nk i t J a m i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.1 PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI PENGANTARA UNIT BTPN Aktiviti Membuat memo dalaman kepada unit / pegawai berkenaan Mendapatkan bahan / data yang diperlukan Menyemak. menilai bahan / data Penambahbaikan bahan / data mengikut prosedur dan kualiti Menyerahkan bahan / data kepada Pengarah untuk tujuan pengesahan dan kelulusan Menyampaikan bahan / data kepada pihak yang berkenaan Membuat laporan perkembangan pergerakan bahan / data Membuat salinan bahan / data dan menyimpan bahan / data dalam fail yang berkenaan.

. M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P N .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 3 . 5 . . p e n g u r M e n g g u n a k a n P a n d u a n t a t a c a r a p e n g u r u s a n m a k lu m a t o le h M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P N . 1 2 .0 e n a r a i B o r a n g .1 1 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0P e r a t u r a n . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. M e n g g u n a k a n p r o s e d u r k e r ja y a n g d it e t a p k a n o le h B T P N . .0 e n a r a i U n d a n g .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 2 3 4 .

0 P r o s e s KK Ue rUj an i t J a m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. peralatan dan makanan 5. Salinan minit dan hasil laporan pemantauan disimpan untuk rujukan. Membuat tempahan tempat.8 . 2. Menerima arahan kerja Pengarah BTPN menjalankan mesyuarat pasukan petugas kualiti.2 PENGURUSAN KUALITI Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu untuk rujukan dan semakan 4. Ahli Mesyuarat Ahli Mesyuarat Pegawai Dokumentasi Unit Jaminan Kualiti Pegawai Dokumentasi Pegawai Dokumentasi KU Unit Jaminan Kualiti Pegawai Dokumentasi F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Menyedia dan mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan unit perkhidmatan BTPN 7. Mencatat minit / keputusan mesyuarat 6. Memantau dan memastikan unit-unit mengambil tindakan menepati keputusan mesyuarat 8. Mengeluarkan memo mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti kepada ahli mesyuarat 3. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja MESYUARAT PASUKAN PETUGAS KUALITI Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1.

9 .0 C a r t a A l i r K U KU en ri jt a J a m i n a n K u a l i t i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.2 PENGURUSAN KUALITI MESYUARAT PASUKAN PETUGAS KUALITI MUL A Muka surat ini 1/1 Terima Arahan Kerja dari Pengarah Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu Membuat tempahan tempat dan makanan ahli mesyuarat Mencatat keputusan mesyuarat Penyediaan minit mesyuarat yang berkenaan Memastikan unit-unit mengambil tindakan mengikut keputusan mesyuarat Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

2 PENGURUSAN KUALITI MESYUARAT PASUKAN PETUGAS KUALITI Aktiviti Menyediakan agenda mesyuarat Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas Membuat tempahan tempat.1 0 .0 e n a r a i KS Ue mU an ki t J a m i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10. peralatan dan makanan untuk ahli mesyuarat Mencatat minit mesyuarat Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 Menyediakan minit mesyuarat 7 Memantau tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat Membuat salinan dokumentasi dan menyimpan rekod untuk rujukan 8 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .P e r a t u r a n P e g a w a i A w a m ( K e la k u a n d a n T a t a t e r t i M e n g g u n a k a n p r o s e d u r p e n g u r u s a n m e s y u a r a t M S IS O 9 0 0 0 M e n g g u n a k a n f o r m a t m in it m e s y u a r a t y a n g d is e la r a s k a n o le M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P N . 5 . .0 e n a r a i U n d a n g .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 .1 1 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m d a n F a il M e ja 2 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . .0 e n a r a i B o r a n g . P e r a t u r a n . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P N 1 2 . .0P e r a t u r a n .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 2 3 4 .

Memaklumkan secara lisan kepada Pengarah BTPN F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .3 PENGURUSAN KUALITI Laporan hasil perbincangan mesyuarat kepada KPP Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Pengurus Kualiti Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 8.8 . Menghadiri mesyuarat 10. Menerima arahan menghadiri mesyuarat 9.Membuat minit curai/ laporan 11.0 P r o s e s KK Ue rKj au a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8.

3 PENGURUSAN KUALITI Laporan hasil perbincangan mesyuarat kepada KPP Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja Hadir Mesyuarat Menghadiri Mesyuarat Membuat minit curai / laporan Memaklumkan secara lisan dan menyerah kepada Pengarah BTPN TAMA T 1 0 .9 .0 e n a r a i KS Ue m Kauka l i t i S F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U K Ke ur jaal i t i & D o k u m e n t a s i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.

3 PENGURUSAN KUALITI Laporan hasil perbincangan mesyuarat kepada KPP Aktiviti Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 Surat panggilan mesyuarat Minit mesyuarat Menyediakan minit curai F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Aktiviti Subaktiviti 10 10.

1 1 .0P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M

6 . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t M in it C u r a i / L a p o r s a n y a n g K u a lit i B T P . 7 . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N .

1 2 .0 e n a r a i U n d a n g - U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S
1 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m

B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n

1 3 .0 e n a r a i B o r a n g - B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n
T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n

F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

8 .0 P r o s e s KK Ue rKj a a l i t i & D o k u m e n t a s i u
Aktiviti Subaktiviti 8 8.4 PENGURUSAN KUALITI Muka surat ini 1/1 Laporan Aktiviti BTPN semasa mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1.Terima arahan daripada Wakil Pengurusan Pengarah BTPN 2.Menyediakan Surat Panggilan Mesyuarat / Memo Dalaman 3.Mendapatkan maklum balas / maklumat aktiviti daripada setiap unit di BTPN 4.Melaporkan aktiviti BTPN kepada Pasukan Petugas Kualiti 5.Memastikan laporan aktiviti menepati SKT yang telah ditetapkan 6.Memastikan Pasukan Petugas Kualiti dapat menjalankakan tugas mengikut bidang masing-masing. 7.Simpan Laporan dan Dokumen Ke Dalam Fail Pengurus Kualiti UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 1996 Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

Ketua Unit

Pengurus Kualiti

Petugas Kualiti

Petugas Kualiti

Pegawai Dokumentasi

F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

9 .0 C a r t a A l i r K U KK eu raj ai t i & D o k u m e n t a s i an l
Aktiviti Subaktiviti 9. 9.4 PENGURUSAN KUALITI Laporan Aktiviti BTPN semasa mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti
MUL A Terima arahan daripada Pengarah BTPN Menyediakan Surat Panggilan Mesyuarat / Memo Dalaman Mendapatkan maklum balas / maklumat aktiviti daripada setiap unit di BTPN Melaporkan aktiviti BTPN kepada Pasukan Petugas Kualiti Memastikan laporan aktiviti menepati SKT yang telah ditetapkan Memastikan Pasukan Petugas Kualiti dapat menjalankakan tugas mengikut bidang masing-masing. Simpan Laporan dan Dokumen Ke Dalam Fail TAM ATT

Muka surat ini

1/1

F A IL M E JA
K U J a m in a n K u a lit i

0 e n a r a i KS Ue mK a k l i t i & D o k u m e n t a s i S ua Aktiviti Subaktiviti 10 10.4 PENGURUSAN KUALITI Laporan Aktiviti BTPN ke mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti Aktiviti Surat panggilan mesyuarat 1 2 Maklumbalas setiap unit Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Catatan 4 Dokumen / laporan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .

M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N 1 2 .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 .0 e n a r a i U n d a n g . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m 9 0 0 0 :2 0 0 0 D a la m P e r k h id m a t a n A w a m B il 2 /1 9 9 6 : G a r is P a B il 2 /2 0 0 2 : G a r is P a 1 3 . M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h P e n g a r a h B T P N 4 . p e n g u r BTP 3 .1 1 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i BTP 2 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.0 e n a r a i B o r a n g . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m 9 0 0 0 D a la m P e r k h id m a t a n A w a m 2 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0P e r a t u r a n .

Menentukan Prosedur Penambahbaikan. 10. 2. Menyedia dan menghantar laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan. Bina Prosedur Penambaikan Kualiti aktiviti / proses kerja 8. 4.0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti 8 PENGURUSAN KUALITI MENGENAL PASTI AKTIVITI ATAU PROSES KERJA YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTP Wakil Pengurusan Pengarah BTPN Jawatankuasa Petugas Kualiti Subaktiviti 8. Menyelaras Pelaksanaan Prosedur Penambahbaikan 9. Menerima arahan Pengarah BTPN.8 . 6. Buat Kajian Keperluan Penambahbaikan aktiviti/ proses kerja 5.5 Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 1. Mengenal pasti aktiviti / proses kerja yang perlu dibuat penambahbaikan. 3.Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Membentuk JK Pasukan Penambahbaikan. Bina Jadual Kerja Pelaksanaan aktiviti / proses kerja. 7.

Tentukan Prosedur Pembaikan & Bina Jadual Kerja Pelaksanaan aktiviti / proses kerja Bina Prosedur Penambaikan aktiviti / proses kerja Menyelaras Pelaksanaan Prosedur Penambahbaikan Menyedia dan menghantar Laporan Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U K Jea rmj ai n a n K u a l i t i an Aktiviti 9 PENGURUSAN KUALITI MENGENAL PASTI AKTIVITI ATAU PROSES KERJA YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN KERJA Subaktiviti 9.9 .5 Muka surat ini 1/1 MUL A Menerima arahan Mengenal pasti aktiviti / proses kerja Bentuk JK Pasukan Petugas Kualiti Buat Kajian Keperluan Penambahbaikan aktiviti / proses kerja .

0 e n a r a i KS Ue m J a m i n a n K u a l i t i S ak Aktiviti 10 PENGURUSAN KUALITI MENGENAL PASTI AKTIVITI ATAU PROSES KERJA YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN KERJA Aktiviti Membuat Kajian Keperluan Penambahbaikan Aktiviti/Proses Kerja Menentukan Prosedur Penambahbaikan Membina Jadual Kerja Pelaksanaan Membina prosedur penambahbaikan Aktiviti/Proses Kerja Membuat tindakan berikut: 5.2 Menyediakan senarai tugas 6 7 8 9 10 Memantau pelaksanaan Aktiviti/Proses Kerja Membuat laporan Membentangkan laporan kepada pasukan petugas Membuat pengubahsuaian Aktiviti/Proses Kerja (jika perlu) Menyimpan laporan pelaksanaan sistem kualiti ke dalam fail Tindaka n Subaktiviti 10.1 Melantik JK Penambahbaikan Aktiviti/Proses Kerja 5.5 Muka surat ini 1/1 Bil 1 Catatan 2 3 4 5 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .

p e n g u r M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P N .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 2 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.1 1 . o le h B T P N 1 2M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i O r g a n is a s i B T P N .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 8 .0 e n a r a i B o r a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e g a w a i P e la ja r a n D a e r a h G o m 1 2 . 1 1M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . 9 .0P e r a t u r a n . 1 0M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . P e m b a n g u n a n O r g a n is a s i. B T P N .0 e n a r a i U n d a n g .

6 LAPORAN JK KERJA DALAMAN DISERAH KEPADA UNIT JAMINAN KUALITI TEPAT PADA MASANYA. 11.Menghantar laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan. Menerima arahan Pengarah BTPN. LAPORANSubaktiviti 8. 15. 14.8 .Mendokumentasi semua laporan. Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 9.Menghantar surat peringatan penyerahan laporan seminggu awal.Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail Pengarah BTP Wakil Pengurusan Pengarah BTPN Jawatankuasa Petugas Kualiti 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.Mengumpul laporan setiap unit.Menyemak laporan setiap unit.0 P r o s e s KK Ue rJ a am i n a n K u a l i t i j Aktiviti 8 PENGURUSAN KUALITI Muka surat ini MEMASTIKAN SEGALA LAPORAN BULANAN UNIT BTPN. 10. 13. 12. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

9 . Simpan Dokumen Ke Dalam Fail TAM ATT F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti 9 PENGURUSAN KUALITI MEMASTIKAN SEGALA LAPORAN BULANAN UNIT BTPN. LAPORANLAPORAN JK KERJA DALAMAN DISERAH KEPADA UNIT JAMINAN KUALITI TEPAT PADA MASANYA.6 Muka surat ini 1/1 Terima Arahan Menghantar surat peringatan penyerahan laporan (seminggu awal) Mengumpul laporan setiap unit Semak Semua Laporan Tida k Ya Buat Pembetulan (Tindakan ke Unit Terlibat) Ada Pembetulan ? Dokumentasikan Menghantar salinan laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan. MUL A Subaktiviti 9.

Aktiviti Menghantar surat peringatan kepada semua Ketua Unit BTPN. Tindaka n Subaktiviti 10. Menghantar semula laporan sekiranya ada pembetulan kepada unit yang terlibat. Menyelaras isi kandungan laporan untuk didokumentasikan Menghantar salinan laporan kepada Timbalan Wakil Pengurusan.6 Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 Catatan 4 5 6 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Menyimpan semua dokumen yang asal untuk tujuan rekod dan tindakan susulan.1 0 . Mengumpul semua laporan daripada unit-unit Menyemak kandungan laporan. LAPORAN-LAPORAN JK KERJA DALAMAN DISERAH KEPADA UNIT JAMINAN KUALITI TEPAT PADA MASANYA.0 e n a r a i KS Ue mJ a amk i n a n K u a l i t i S Aktiviti 10 PENGURUSAN KUALITI MEMASTIKAN SEGALA LAPORAN BULANAN UNIT BTPN.

F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

1 2 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i B o r a n g . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n P e m b a n g u n a n O r g a n is a s i. 9 .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 3 .0 e n a r a i U n d a n g . M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P N . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P N .0P e r a t u r a n . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. p e n g u r M S IS O 9 0 0 0 B T P N . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i 7 . B T P N . 1 0M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 6 . 8 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m d a n F a il M e ja 4 .1 1 .

7 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS PENYEDIAAN LAPORAN JK DALAMAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan Proses Kerja 1. Menyerahkan deraf dokumen kepada Pengarah BTPN untuk persetujuan 7. Mengedarkan surat dan format laporan. 5. Menyediakan deraf dokumentasi laporan semua Jawatankuasa Kerja 6. Menyediakan surat kepada semua Jawatankuasa Kerja 3.8 . Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN untuk mengumpul semua laporan Jawatankuasa Kerja 2. Hantar dokumen yang dipersetujuiuntuk cetakan dan di simpan dalam fail F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 4. Proses pengumpulan laporan Jawatankuasa Kerja.0 P r o s e s KK Ue rJ a am i n a n K u a l i t i j Aktiviti Subaktiviti 8 8.

0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti Subaktiviti 9 9.7 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS PENYEDIAAN LAPORAN JK DALAMAN MUL A Muka surat ini 1/1 Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN Membuat surat kepada semua Jawatankuasa Kerja Mengedarkan surat dan format laporan.9 . Proses pengumpulan laporan Jawatankuasa Kerja. Menyediakan deraf dokumentasi laporan semua Jawatankuasa Kerja Sempurna ? Ya Hantar Bahan Yang Telah Siap Untuk Cetakan Buat Pembetulan Tidak Simpan Bahan Penerbitan Ke Dalam Fail TAM ATT T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

0 e n a r a i KS Ue mJ a amk i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti Bil 1 10 10.1 0 .7 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS PENYEDIAAN LAPORAN JK DALAMAN Aktiviti Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN untuk memulakan pengumpulan bahan laporan Menyediakan surat pemberitahuan kepada semua Jawatankuasa Kerja Dalaman Mengedarkan surat kepada semua Jawatankuasa Kerja dan pengedaran Borang Format Laporan Proses pengumpulan bahan laporan Menyediakan deraf dokumen laporan Menyerahkan deraf dokumen kepada Pengarah BTPN untuk persetujuan Dokumen yang telah sempurna dihantar untuk cetakan dan difailkan Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 4 5 6 7 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

P e k e lilin g K e m a ( T Q M ) P e r k h id m 4 . P e k e lilin g K e m a 3 .0P e r a t u r a n .0 e n a r a i B o r a n g . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i 2 .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 1 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n B o r a n g Y a n g B e r k a it a n ( s ila r u ju k S e k t o r Ja m in a n K u a lit i B T P ) F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P 4 .1 1 . P e k e lilin g K e m a ju a n ju a n ju a n a ta n ju a n P e n ta d P e n ta d P e n ta d Aw am P e n ta d b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m B il 4 /1 9 9 1 : S t r a t e g i B il 7 /1 9 9 1 : K u m p u l B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 3 : P a n d u a n 1 3 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N 1 2 . p e n g u r M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 3 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 . P e k e lilin g K e m a 2 .0 e n a r a i U n d a n g .

8 PENGURUSAN KUALITI AUDIT KUALITI DALAMAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Muka surat ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan Proses Kerja 8.Proses audit dalaman dijalankan 12.Memastikan penambahbaikan dilakukan oleh yang menerima teguran. 10.Memberi taklimat sebelum audit dalaman dimulakan.Menyediakan perakuan audit dalaman 13. 14. Menyediakan surat pemberitahuan kepada semua Ketua Unit berkaitan. Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN untuk membuat audit kualiti dalaman 9. 11.8 .Menyediakan surat tahniah kepada semua pihak yang terlibat F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 P r o s e s KK Ue rJ a am i n a n K u a l i t i j Aktiviti Subaktiviti 8 8.

8 PENGURUSAN KUALITI AUDIT KUALITI DALAMAN Muka surat ini 1/1 MUL A Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN Menyediakan surat pemberitahuan Memberi taklimat sebelum audit dalaman dimulakan Proses audit dalaman dijalankan penambahb aikan dilakukan Menyediakan laporan dapatan audit dalaman Tidak Ya Sempurna ? Menyediakan surat tahniah TAM ATT T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .9 .0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti Subaktiviti 9 9.

Menyediakan surat tahniah kepada semua pihak yang terlibat Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 2 3 4 5 6 7 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Memberi taklimat sebelum audit dalaman dimulakan.8 PENGURUSAN KUALITI AUDIT KUALITI DALAMAN Aktiviti Mendapatkan mandat daripada Pengarah BTPN untuk membuat audit kualiti dalaman Menyediakan surat pemberitahuan kepada semua Ketua Unit berkaitan.1 0 . Proses audit dalaman dijalankan Menyediakan perakuan audit dalaman Memastikan penambahbaikan dilakukan oleh yang menerima teguran.0 e n a r a i KS Ue mJ a amk i n a n K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti Bil 1 10 10.

M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i 6 .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 5 . P e k e lilin g K e m a 6 . M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e n g a r a h B T P N 1 2 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0P e r a t u r a n . P e k e lilin g K e m a ( T Q M ) P e r k h id m 8 . M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.0 e n a r a i U n d a n g . p e n g u r M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 7 . M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a o le h B T P 8 .0 e n a r a i B o r a n g .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 5 .1 1 . P e k e lilin g K e m a ju a n ju a n ju a n a ta n ju a n P e n ta d P e n ta d P e n ta d Aw am P e n ta d b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m b ir a n A w a m B il 4 /1 9 9 1 : S t r a t e g i B il 7 /1 9 9 1 : K u m p u l B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n B il 1 /1 9 9 3 : P a n d u a n 1 3 . P e k e lilin g K e m a 7 .

Menghantar maklum balas kepada pihak yang berkenaan.Mengeluarkan atau e-mel kepada semua unit untuk memaklumkan mengenai maklum balas yang perlu disediakan.Menerima arahan kerja daripada Pengarah. 16.Menyimpan satu salinan maklum balas minit mesyuarat tersebut untuk rujukan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . 14. 15.Menyerahkan maklum balas kepada Pengarah untuk disemak dan disahkan.8 . 17.0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n M engenai M anual P r o s e d u r K e r ja D a n F a il M e ja 19.9 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS MAKLUM BALAS MESYUARAT PENGURUSAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Proses Kerja 12. . 13. 18.Menyemak maklum balas yang dikemukakan oleh unit terlibat.Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua unit mendapatkan maklum balas minit tersebut.Menerima maklum balas yang dibuat oleh unit yang terlibat.

9 .9 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS MAKLUM BALAS MESYUARAT PENGURUSAN Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja daripada Pengarah Keluar e-mel/memo dalaman kepada semua unit Edar minit mesyuarat kepada semua unit untuk tindakan bagi mnedapatkan maklum balas Terima maklum balas yang dibuat oleh unit yang terlibat Menyemak maklum balas yang dikemukakan oleh unit Menyerahkan maklum balas kepada pengarah untuk pengesahan. Menghantar maklum balas mesyuarat tersebut kepada pihak yang berkenaan Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U K Jea rmj ai n a n K u a l i t i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.

Menyemak maklum balas yang telah diberikan oleh unit. Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Menyelaras maklum balas tersebut untuk kompilasi Menyerahkan maklum balas kepada Pengarah untuk pengesahan Menghantar maklum balas yang lengkap kepada pihak yang berkenaan. Menyimpan satu salinan dalam fail untuk rujukan.9 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS MAKLUM BALAS MESYUARAT PENGURUSAN Aktiviti Meneliti minit mesyuarat yang diterima Memaklumkan kepada unit yang terlibat mengenai tindakan yang perlu diambil.1 0 . Memperbanyakkan minit mesyuarat (salinan fotokopi) untuk edaran kepada semua unit Mengedarkan minit mesyuarat tersebut untuk tindakan. Menerima balik maklum balas yang telah disediakan oleh unit terlibat.0 e n a r a i KS Ue m J a m i n a n K u a l i t i S ak Aktiviti Subaktiviti 10 10.

1 6M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a .0P e r a t u r a n . K u a lit i. 1 7M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i. 1 5M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 3 . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n .1 1 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i B o r a n g . 1 4M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m D a n F a il M e ja B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n 1 3 .0 e n a r a i U n d a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e g a w a i P e la ja r a n D a e r a h G o m 1 2 . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id k a n . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id k a n . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id k a n . p e n g u r . Ja m in a n K u a lit i.

Subaktiviti 8.8 .Pasukan Petugas menyemak dokumen-dokumen terlibat samada dibuat mengikut format yang yang ditetapkan atau tidak.10 KERTAS KERJA DAN KERTAS CADANGAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 16.Dokumentasikan maklumat yang terbaru oleh unit terlibat untuk disahkan oleh Pengarah.Jikalau tidak mengikut format. 22. 23. 20. 17.Menerima arahan kerja daripada Pengarah BTPN Pengarah. proses pembetulan semula akan dibuat oleh unit terlibat. 19.Satu salinan dokumen-dokumen tersebut akan disimpan dalam fail sebagai rujukan. maka dokumen ini akan diedarkan kembali kepada unit terlibat untuk tindakan. 1/1 UndangUndang / Peraturan P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n M engenai M anual P r o s e d u r K e r ja D a n F a il M e ja F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . MINIT MESYUARAT.0 P r o s e s KK Ue rKj a a l i t i & D o k u m e n t a s i u Aktiviti 8 PENGURUSAN KUALITI Muka surat ini PEMASTIAN PENYEDIAAN LAPORAN. 18.Membentuk Pasukan Petugas bagi penyediaan dokumen. 21.Dokumen yang telah disahkan akan diedarkan kembali kepada unit terlibat untuk tindakan.Jikalau penyediaan dokumen berkenaan telah dibuat mengikut format dan tiada pembetulan.

KERTAS KERJA DAN KERTAS CADANGAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN MUL A Subaktiviti 9. MINIT MESYUARAT.10 Muka surat ini 1/1 Terima Arahan Kerja dari Pengarah Bentuk Pasukan Petugas Proses meyemak laporan/minit mesyuarat/kertas kerja/kertas cadangan Tida k Ya Buat Pembetulan Ada Pembetulan? Maklumkan unit terlibat supaya mendokumentasikan maklumat yang terbaru Semakan dan pengesahan Pengarah Pengedaran dokumen yang telah disahkan kepada unit terlibat untuk tindakan Simpan satu salinan dalam fail TAM ATT F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K U KJ ae m j ian a n K u a l i t i an r Aktiviti 9 PENGURUSAN KUALITI PEMASTIAN PENYEDIAAN LAPORAN.9 .

Catatan 3 4 5 6 7 8 9 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 . KERTAS KERJA DAN KERTAS CADANGAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN Tindaka n Muka surat ini Subaktiviti 10.10 1/1 Bil 1 2 Aktiviti Membentuk pasukan petugas MPK Penerimaan dokumen-dokumen yang telah dibuat mengikut format daripada unit-unit terlibat Menyemak kandungan dalam dokumen-dokumen tersebut oleh Pasukan Petugas apabila diarah oleh Pengarah Menyediakan laporan pembetulan / pengubahsuaian dokumen tersebut sekiranya terdapat pembetulan Menyelaras pengubahsuaian isi kandungan dokumen tersebut Dokumentasikan maklumat yang baru oleh unit terlibat Menghantar dokumen yang telah didokumetasikan kepada Pengarah untuk pengesahan Mengedarkan dokumen-dokumen ini kepada unit yang terlibat untuk tindakan Menyimpan salinan dokumen yang untuk tujuan rekod dan tindakan susulan. MINIT MESYUARAT.0 e n a r a i KS Ue mK a k l i t i & D o k u m e n t a s i S ua Aktiviti 10 PENGURUSAN KUALITI PEMASTIAN PENYEDIAAN LAPORAN.

1 5M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . Ja m in a n K u a lit i. p e n g u r . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m d a n F a il M e ja B il 8 /1 9 9 1 : P a n d u a n 1 3 .1 1 . 1 2M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.0 e n a r a i U n d a n g .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 5 . 1 2 . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i B o r a n g . 1 4M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . 1 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n . B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 1M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . e k t o r J a m i n a n K u a l i t i B a h a g i a n T e k n o l o g i P e n d i d i k a n . M S IS O 9 0 0 0 B a h a g ia n T e k n o lo g i P e n d id ik a n . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i B a h a g ia n 1 6 S.0P e r a t u r a n .

Wakil Pengurusan Jawatankuasa Petugas Kualiti 3.8 . Membuat Pengemaskinikian Pelaksanaan Prosedur Fail Meja dan MPK 6.0 P r o s e s KK ee truj a U n i t K u a l i t i a Aktiviti Subaktiviti 8 8.Terima Arahan Kerja Pelaksanaan Fail Meja dan MPK/ 2. Bentuk J/Kuasa Penyelaras Fail Meja dan MPK.Bentangkan Fail Meja dan MPK untuk kelulusan J/Kuasa Membuat pembetulan dan penambahbaikan Membuat pembetulan dan penambahbaikan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .11 PENGURUSAN KUALITI FAIL MEJA DAN MPK Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 1.Mesyuarat Jawatankuasa Fail Meja dan MPK 5.Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa penyelaras 4.

11 PENGURUSAN KUALITI FAIL MEJA DAN MPK Muka surat ini MUL A Terima Arahan Kerja Pelaksanaan Fail Meja dan MPK/ Bentuk J/Kuasa Penyelaras Fail Meja dan MPK.9 . Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa penyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Fail Meja dan MPK Mebuat Pengemaskinikian Pelaksanaan Prosedur Fail Meja dan MPK Bentangkan Fail Meja dan MPK untuk kelulusan J/Kuasa Membuat pembetulan dan penambahbaikan Edaran kepada semua unit-unit TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 C a r t a A l i r K e t Ku ea r Ua n i t K u a l i t i an j Aktiviti Subaktiviti 9 9.

11 PENGURUSAN KUALITI FAIL MEJA DAN MPK Tindaka n Muka surat ini Catatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 Aktiviti Menentukan Fail Meja dan MPK mengikut prosedur yang ditetapkan Memastikan Fail Meja dan MPK dipatuhi Menubuhkan Jawatankuasa penyelarasan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Kemaskini Fail Meja dan MPK Bentangkan Fail Meja dan MPK yang telah dikemaskini Membuat pembetulan dan penambahbaikan Edarkan kepada semua unit-unit Menyimpan Fail Meja dan MPK dalam fail F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i KS ee tmu aa kU n i t K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.1 0 .

0P e r a t u r a n . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P 1 2 . o le h 2 2M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 1 8M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . 1 9M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. p e n g u r .0 e n a r a i B o r a n g . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P 2 0M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . 2 1M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a .1 1 .B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i U n d a n g .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 4 .

12 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini UndangUndang / Peraturan Arahan Perkhidmatan.0 P r o s e s KK ee truj a U n i t K u a l i t i a Aktiviti Subaktiviti 8 8. Membuat penilaian kursus/seminar. 4.Menerima arahan menghadiri kursus /seminar. Melaksanakan kursus/seminar peringkat dalaman.8 . Wakil Pengurusan Jawatankuasa Petugas Kualiti 3. Menyimpan bahan kursus/seminar untuk rujukan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Memantau kursus/seminar dapat diaplikasikan/dipraktikkan 7. Menjalankan tindakan susulan 6. Menghadiri kursus /seminar. Proses Kerja 1. 5. 2.

0 C a r t a A l i r K e t Ku ea r Ua n i t K u a l i t i an j Aktiviti Subaktiviti 9 9.9 .12 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Muka surat ini MUL A Terima Arahan Kerja menghadiri kursus/seminar Menghadiri kursus/seminar Melaksanakan kursus/seminar peringkat dalaman. Membuat penilaian kursus/seminar Menjalankan tindakan susulan Memantau kursus/seminar dapat diaplikasikan/dipraktikan Menyimpan bahan kursus/seminar untuk rujukan TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

0 e n a r a i KS ee tmu aa kU n i t K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.tempat dan tarikh yang ditetapkan Telah menghadiri kursus/seminat Mengadakan kursus /seminar diperingkat dalaman Membuat penilaian kursus/seminar Melaksanakan tindakan susulan Memantau kursus/seminar dapat dipraktikan Mendokumen bahan kursus/seminar untuk rujukan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .12 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Tindaka n Muka surat ini Catatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Memastikan surat kursus/seminar bertepatan dengan masa.

0P e r a t u r a n .P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 2 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i .0 e n a r a i U n d a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P 1 2 . B o ra n g P e n ila ia n k u rs u s . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P 2 5M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n . 2 4M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. p e n g u r .B o r a n g Y a n g D i g u n a S 1 . 2 6M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a .1 A ra h a n P e rk h id m a ta n 1 3 .1 1 . F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . o le h B T P 2 7M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .0 e n a r a i B o r a n g .U n d a n g P e k e l i l i n g S 1 2 .

Menerima arahan melaksanakan tugas rasmi 2. Melaksana arahan tugasan yang diberikan 7. Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa 5.0 r o s e s KK ee truj a U n i t K u a l i t i P a Aktiviti Subaktiviti 8 8.Membuat tindakan susulan 8 Mendokumen bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas rasmi F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .13 PENGURUSAN KUALITI ARAHAN TUGAS RASMI Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini UndangUndang / Peraturan Arahan Perkhidmatan Wakil Pengurusan Jawatankuasa Petugas Kualiti 3.Memberi taklimat arahan tugas kepada J/Kuasa 6.8 . Menubuhkan J/Kuasa Proses Kerja 1. Mengambil tindakan dan memahami arahan yang diberikan 4.

9 .0 C a r t a A l i r K e t Ku ea r Ua n i t K u a l i t i an j Aktiviti Subaktiviti 9 9.13 PENGURUSAN KUALITI MENGHADIRI KURSUS / SEMINAR Muka surat ini MUL A Terima Arahan tugas rasmi Mengambil tindakan dan memahami arahan yang diberikan Menubuhkan J/Kuasa Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa Memberi taklimat arahan tugas kepada J/Kuasa Melaksana arahan tugasan yang diberikan Membuat tindakan susulan Mendokumen bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas rasmi TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

13 PENGURUSAN KUALITI ARAHAN TUGAS RASMI Tindaka n Muka surat ini Catatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Terima Arahan tugas rasmi Mengambil tindakan dan memahami arahan yang diberikan Menubuhkan J/Kuasa Keluarkan surat panggilan kepada J/Kuasa Memberi taklimat arahan tugas kepada J/Kuasa Melaksana arahan tugasan yang diberikan Membuat tindakan susulan Mendokumen bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas rasmi F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .0 e n a r a i KS ee tmu aa kU n i t K u a l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.1 0 .

3 1M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a .0P e r a t u r a n . o le h 3 2M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s . F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P 1 2 . 2 9M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t.1 A r a h a n P e r k h id m a t a n 1 3 .0 e n a r a i U n d a n g .0 e n a r a i B o r a n g .P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n 2 8M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P 3 0M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n .1 1 .B o r a n g Y a n g D i g u n a S T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n . p e n g u r .U n d a n g P e k e l i l i n g S 1 2 .

Mengedar laporan pemantauan pelaksanaan SKT kepada Pengarah BTPN.Mengeluarkan surat pelantikan JK Penyelarasan dan Pemantauan Pelaksanaan SKT BTPN dan PKG.Mengumpul laporan pemantauan pemantauan 25.8 .Menyemak laporan pemantauan 26. UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Pengarah BTPN Jawatankuasa Petugas Kualiti F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Melaksanakan pemantauan 24.Membentuk Jawatankuasa Penyelarasan dan Pemantauan Pelaksanaan SKT BTPN dan PKG. 22.15 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS DAN MEMANTAU PELAKSANAAN SKT BTPN DAN PKG Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 20..Menyediakan rumusan laporan pemantauan 27. Ketua-ketua Unit dan PKG 28.Menyimpan laporan pemantauan untuk rujukan pejabat. 23. 21.Menerima arahan kerja menyelaras dan memantau pelaksanaan SKT BTPN dan PKG daripada Pengarah BTPN.0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8.

0 C a r t a A l i r K U K Ke ur jaal i t i & D o k u m e n t a s i an Aktiviti Subaktiviti 9 9.15 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS DAN MEMANTAU PELAKSANAAN SKT BTPN DAN PKG Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja menyelaras dan pemantauan Kualiti Bentuk JK Penyelarasan dan Pemantauan Pelaksanaan SKT Mengeluarkan surat pelantikan Memantau pelaksanaan Mengumpul laporan pemantauan pemantauan Menyemak laporan pemantauan Menyediakan rumusan laporan pemantauan Mengedar laporan pemantauan pelaksanaan SKT kepada Pengarah BTPN. Ketua-ketua Unit dan PKG Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat.9 . TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

Mengumpul laporan pemantauan daripada AJK yang dilantik.Ketua Unit dan PKG Menyimpan laporan terkini untuk rujukan pejabat. Catatan 2 3 4 5 6 7 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 0 .15 PENGURUSAN KUALITI MENYELARAS DAN MEMANTAU PELAKSANAAN SKT BTPN DAN PKG Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil 1 Aktiviti Menerima arahan kerja menyelaras dan memantau pelaksanaan SKT BTPN dan PKG daripada Pengarah BTPN.0 e n a r a i KS Ue m J a m i n a n K u a l i t i S ak Aktiviti Subaktiviti 10. Membuat semakan laporan yang diterima.1 10. Membuat rumusan. Membentuk dan mengeluarkan surat pelantikan Jawatankuasa Penyelarasan dan Pemantauan SKT BTPN dan PKG. Mengedar laporan pemantauan kepada Pengarah BTPN.

0P e r a t u r a n . B T P .0 e n a r a i B o r a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h S e k t o r Ja m in a n K u a lit i. 3 5M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .1 1 . 3 4M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P .0 e n a r a i U n d a n g .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 5 . K u a lit i.B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . 1 2 . B T P . p e n g u r .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 3 3M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i .

Menyediakan peralatan dan keperluan mesyuarat. 29.Menyedia pakej dan merancang tempahan tempat mesyuarat.Menerima arahan kerja mengemaskini SKT daripada Pengarah BTPN.16 PENGURUSAN KUALITI MENJADI URUSETIA SEMAKAN PENCAPAIAN SKT BTPN DAN PKG Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengarah BTPN PTP PKG Jawatankuasa Semakan SKT Muka surat ini 1/1 UndangUndang / Peraturan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam Proses Kerja 24. 27.Menyelaraskan kerja penyemakan dan menyediakan laporan pencapaian SKT setengah tahun dan akhir tahun.Membentuk dan mengeluarkan surat pelantikan Jawatankuasa Semakan SKT.8 . 30. 31. F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat.0 P r o s e s KK Ue rJ jaa m i n a n K u a l i t i Aktiviti Subaktiviti 8 8. 25.Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat kepada ahli Jawatankuasa Semakan SKT. 26. 28.Menghantar laporan kepada Pengarah BTPN dan BTP.

0 C a r t a A l i r K U K Jea rmj ai n a n K u a l i t i an Aktiviti Subaktiviti 9 9. TAMA T F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .15 PENGURUSAN KUALITI MENJADI URUSETIA SEMAKAN PENCAPAIAN SKT BTPN DAN PKG Muka surat ini 1/1 MUL A Terima Arahan Kerja mengemaskini SKT Membentuk Jawatan Kuasa Semakan SKT Mengeluarkan surat pelantikan Menyedia pakej mesyuarat Merancang tempahan tempat mesyuarat Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat Menyediakan peralatan dan keperluan mesyuarat Menyelaraskan kerja penyemakan laporan Menyediakan laporan Menghantar laporan kepada Pengarah BTPN dan BTP Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat.9 .

Menyimpan laporan semakan pencapaian SKT terkini untuk rujukan pejabat. Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat kepada ahli Jawatankuasa Semakan SKT. Menyedia pakej dan merancang tempahan tempat mesyuarat. Menyelaraskan kerja penyemakan dan menyediakan laporan pencapaian SKT setengah tahun dan akhir tahun.1 0 . Menyediakan peralatan dan keperluan mesyuarat. Catatan F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Menghantar laporan kepada Pengarah BTPN dan BTP.0 e n a r a i KS Ue m Kauka l i t i S Aktiviti Subaktiviti 10 10.16 PENGURUSAN KUALITI MENJADI URUSETIA SEMAKAN PENCAPAIAN SKT BTPN DAN PKG Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Aktiviti Menerima arahan kerja mengemaskini SKT daripada Pengarah BTPN. Membentuk dan mengeluarkan surat pelantikan Jawatankuasa Semakan SKT.

1 1 . 3 9M e n g g u n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a r a . p e n g u r . K u a lit i.B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a S ai n T ia d a B o r a n g Y a n g B e r k a it a n F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S 6 .B T P .0 e n a r a i B o r a n g . Ja m in a n K u a lit i .P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M 3 6M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g d i . 3 8M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a n .0P e r a t u r a n . M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 B T P . 3 7M e n g g u n a k a n p ro s e d u r p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t. o le h B T P . B T P . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u a n 1 3 . 1 2 .0 e n a r a i U n d a n g . d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h B T P . 4 0M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a n s .

Je n is K e r ja Pengurusan Kualiti Menyeluruh M a s a Y a nJ u m l a h U n i t y a n g b o l e h g D ia m b il d ija la n k a n d a la m ( m in it ) s e m in g g u 240 5 2. Mengemaskini MPK/FM BTPN Pengurusan Pelaksanaan MS ISO 9000 BTPN Penyebaran Maklumat Kualiti Pengurusan Pelaksanaan Penyelidikan Pembinaan Instrumen Penyelidikan 120 2 3.1 4 .0 o r m a KK Ue rJ jaam i n a n K u a l i t i N Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. B il. 240 5 4. 1. 60 5 5 120 3 6 420 1 7 Penyebaran Dapatan Penyelidikan 60 5 8 Menyelaras SKT 120 5 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .

0 e n a r a i J a w a t a n k u a s a Y a n g D i a n g g o t S Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan. N am a Pegaw ai : J a w a t a n: K E T U A U N IT JA M IN A N K U A L IT I K e k e ra p a n B il N a m a J a w a t a n k u a s M e s y u a rJ a tn i s K e a n g g o t a a n a e S e ta h u n 2 1 J a w a t a n k u a s a P e n y e l a r a s a n1 B T P N S e t i a u s a h a 2 J a w a t a n k u a s a P e n g u r u s a n K4 u8 a l i t i B TP Pe N g e r u s i n 3 J a w a t a n k u a s a P e r k e m b a n g a6n S t a f f W BaTk Pi lN K u a l i t i 4 Ja w a ta n k u a s a P e m a n ta u a n 3 K G P A h li 5 J a w a t a n k u a s a P e l a k s a n a a n 1M2 S I S O B T P N u r u s Peng 6 Ja w a t a n k u a s a P e n y e lid ik a n 3 T P N B A h li 7 8 9 10 11 12 13 F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i .1 5 .

N am a Pegaw ai : J a w a t a n: T a r ik h : B il B u t ir -B u t ir T u g a s C a ta ta n K E T U A U N IT JA M IN A N K U A L IT I F A IL M E JA K U J a m in a n K u a lit i . Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.1 6 .0 e n a r a i T u gF aa si l HMa er ji aa n S Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful