Anda di halaman 1dari 102

PENGAJARAN KOMPONEN WAJIB KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU

Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan bahan dan nasihat disediakan oleh: En. Mohammad Amin Bacho (B.A. HONS) UM En. Nasir bin Johan (B.A HONS) USM

OBJEKTIF

MENGETAHUI PERKEMBANGAN RINGKAS SASTERA TANAH AIR MELALUI KARYA SASTERA MENGENALI TOKOH SASTERA MENGHASILKAN KARYA SASTERA YANG KREATIF

OBJEKTIF

MENGURUS EMOSI SENDIRI MEMOTIVASIKAN EMOSI NEGATIF MEWUJUDKAN EMPATI MAMPU MENGENDALIKAN HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN MENILAI DAN MENGKRITIK KARYA SASTERA

MATLAMAT

MEMARTABATKAN SASTERA MENGENALI ISTILAH SASTERA

PERKARA-PERKARA AM

STATUS: WAJIB JAUH BERBEZA DENGAN M/P KES. MELAYU ELEKTIF W/PUN WAJIB, PALING MUDAH DIAJAR, SEKADAR PELAJAR MEMAHAMI DAN MENGENALI KARYA SASTERA DAN ISTILAH SASTERA TAHAP PENGUASAAN YG. PALING MINIMUM

KARYA-KARYA DAN BILANGAN WAKTU P&P


1 6 3 6 6 4

NOVEL 11 WAKTU CERPEN 11 WAKTU DRAMA 11 WAKTU PUISI MODEN (SAJAK) 6 WAKTU PUISI TRADISIONAL 6 WAKTU PROSA TRADISIONAL 11 WAKTU

PERUNTUKAN WAKTU P&P

26 KARYA KESEMUANYA MESTI DIAJAR DALAM 56 WAKTU SETAHUN BAGI SETIAP TINGKATAN BM DIPERUNTUKKAN 6 WAKTU SEMINGGU, 2 WAKTU UTK KOMSAS 28 MINGGU SETAHUN KARYA HARUS DIBACA DI LUAR WAKTU P&P.

Perbandingan Unsur Sastera (1989) dengan KomSas (2000)

Unsur sastera

KomSas
ditetapkan

Bahan-Umum Aspek KesusasteraanUmum

Bahan-Karya Aspek KesusasteraanSemua aspek dikaji (watak/perwatakan,te ma,pemikiran,plot, latar dsb)

Perbandingan-Sambungan

Unsur Sastera

KomSas

Waktu pengajaran1 waktu seminggu Penilaian- tiada ketetapan

Waktu pengajaran2 waktu seminggu Penilaian disoal dalam PMR dan SPM

Perbandingan-Sambungan

Unsur sastera
penerapan sahaja

KomSas

Status- sebagai

Status- wajib

Pendekatan p&p
-bebas

Pendekatan p&p
-terancang

Mengatasi kesangsian guru-guru Bahasa Melayu

Pengajarannya merupakan perkara asas dan paling mudah dilaksanakan pada peringkat p&p. Hanya pada peringkat mengenali istilah sastera sahaja melalui contoh berdasarkan karya yang dibaca. Tidak perlu diajar secara terperinci. Soalan-soalan berbentuk pemahaman KBKK dan sedikit konsep sastera ditanya.

TEKS YANG DIGUNAKAN DI SETIAP PERINGKAT (ZON SARAWAK)

Tingkatan 1

Novel-Limpahan Darah Di Sungai Semur Antologi Sehijau Warna Daun

Tingkatan 2

Novel-Timulak Kapal Perang Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Teks Yang Digunakan Pada Setiap Peringkat

Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5

Novel-Ekspedisi Antologi-Anak Bumi Tercinta

Novel-Terminal Tiga Antologi-Anak Laut

Novel: Seteguh Karang Antologi-Kerusi

Teknik Pengajaran
Simulasi Sumbang Saran Main Peranan Soal Jawab Lakonan perbincangan

Pengajaran Novel

11 waktu pengajaran:

Cadangan penjadualan
Waktu satu-Pengenalan Waktu 2 Sinopsis Waktu 3 dan 4 Tema dan Persoalan dan gaya bahasa Waktu 5 dan 6 Watak dan Perwatakan Waktu 7 dan 8 Plot Waktu 9 Latar, sudut pandangan pengarang Waktu 10 Nilai dan pengajaran Waktu 11 Rumusan

Pengajaran Cerpen

11 waktu pengajaran:

Cadangan penjadualan
Waktu 1 dan 2- Pengenalan Cerpen 1, 2 dan 3 - Sinopsis
Tema, persoalan. Waktu 3 dan 4 plot, watak dan perwatakan latar Gaya bahasa, nilai dan pengajaran Waktu 5 dan 6 Cerpen 4,5 dan 6 Sinopsis Tema, Persoalan, plot, sudut pandangan pengarang Waktu 7 dan 8 watak perwatakan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran Waktu 9 dan 10 perbandingan beberapa cerpen Waktu 11 Rumusan

Pengajaran Puisi Klasik dan Moden

6 puisi klasik dan 6 puisi moden 6 waktu bagi puisi klasik dan 6 waktu bagi puisi moden Waktu 1 dan 2 pengenalan puisi klasik dan moden- jenis-jenis puisi klasik dan moden, aspek-aspek dalam kajian puisi Waktu 3 puisi 1, 2 dan 3 Waktu 4 puisi 4, 5 dan 6 Waktu 5 perbandingan puisi Waktu 6 - rumusan

Pengajaran Drama

4 Drama 11 waktu pengajaran Waktu 1 dan 2 pengenalan, aspek-aspek dalam kajian drama Waktu 3 dan 4 Drama 1 dan 2-sinopsis, pemikiran, persoalan. plot, latar Waktu 5 dan 6- gaya bahasa, nilai dan pengajaran Waktu 7 dan 8 Drama 3 dan 4 Sinopsis, pemikiran dan persoalan, plot dan latar. Waktu 9 dan 10- gaya bahasa, nilai dan pengajaran Waktu 11 perbandingan drama dan rumusan

Penggunaan Lembaran Pengurusan Grafik (LPG)


Tujuan bahan Grafik:

Sebagai ABM Memudahkan guru menerangkan sesuatu topik Pelajar mudah memahami pengajaran guru
Carta Jadual Borang Gambarajah Peta lakar

Jenis-Jenis Bahan Grafik:


DARIPADA SEMINAR PEDAGOGI SASTERA TEKNIK PENGAJARAN SASTERA

TARIKH: 1-13 JUN 2001 TEMPAT: HOTEL QUALITY KUALA LUMPUR

TEKNIK PENGAJARAN NOVEL


OLEH: TUAN HAJI ZAKARIA PERNGIS ALIAS HAMDAN TUAN HAJI MOHD. SOROR SARMIJI

Objektif Kertas Kerja:

Mengatasi kekeliruan guru ttg. P&P KomSas dan Kes Melayu Elektif. Guru dapat menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yg berkesan dan menyeronokkan dalam P&P genre novel. Memberi perhatian ttg aspek bahasa dan G/B semasa P&P KomSas

Objektif Kertas Kerja

Mengemukakan pandangan dan bertukar-tukar pengalaman tentang P&P genre novel dalam KomSas

Modul P&P Genre Novel


o

Tajuk: Tema, Persoalan dan Gaya bahasa dalam Novel

o o o

Terminal Tiga Objektif: Pelajar dapat

o o o o

1.Mengemukakan Tema novel tersebut 2. Mengemukakan persoalan-persoalan dalam petikan atau halaman-halaman yang ditentukan 3. Menjelaskan aspek bahasa A. cakap ajuk dan cakap pindah B. ayat aktif dan ayat pasif 4.mengemukakan aspek gaya bahasa berdasarkan petikan

Modul P&P Genre Novelsambungan

5. Menjelaskan aspek gaya bahasa:

a. sinkof b. kata ganda Teknik: sumbang saran, teater pembaca/baca

lakon, perbincangan Kemahiran: KBKK-menjana idea, merumus, menjelaskan Bahasa: membina ayat

Modul P&P Genre Novel Sambungan


Masa: 80 minit Nilai: kerajinan, hormat-

menghormati,berani, yakin pada diri sendiri, taat kepada perintah Tuhan BBM: OHP/Lut sinar, kertas sebak, radio/VCD

Langkah Pengajaran
Permulaan/Set Induksi (10 minit)
Pelajar diperdengarkan lagu atau sajak melalui radio kaset/VCD Setelah pelajar mendengar rakaman, bincangkan: -perkara/hal yang diperdengarkan dalam lagu atau sajak berkenaan. Penjelasan mengenai konsep tema dan persoalan yang menjadi fokus perbincangan.

Langkah Pengajaran (sambungan)

Langkah 1 (10 minit)


(Pelajar diperdengarkan rakaman teater pembaca/baca lakon atau melalui lakonan terus yang dipetik daripada novel Terminal Tiga.) Selepas mendengar rakaman atau lakonan terus, aktiviti perbincangan tentang:

-tema persoalan dalam petikan -aspek bahasa -cakap ajuk dan cakap pindah -aspek gaya bahasa: sinkof dan kata ganda

Langkah pengajaran (Sambungan)

Langkah 2 (20 minit)

Guru mengedarkan bahan petikan atau menyebutkan halaman-halaman tertentu untuk melaksanakan tugasan menggunakan teknik sumbang saran/perbincangan. Kad tugasan bahan grafik diedarkan. Kumpulan 1 petikan hal. 16-20 Kumpulan 2 petikan hal. 26-30 Kumpulan 3 petikan hal. 45-50 Kumpulan 4 petikan hal. 56-61

Langkah pengajaran - sambungan


Kumpulan 5 petikan 78-83 Kumpulan 6 petikan 92-96

Langkah 3 (20 minit)


Pengemukaan hasil perbincangan Ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan: Persoalan Aspek bahasa Aspek gaya bahasa Teknik penulisan

a. b.

c.
d.

Langkah Pengajajaran - sambungan

Langkah 4 (10 minit)


-Penegasan semula tentang konsep tema dan persoalan

Rumusan:
-penegasan tentang aspek gaya bahasa -penegasan tentang teknik penulisan -penegasan tentang nilai murni dan KBKK Penilaian (5 minit) -pelajar menjawab soalan-soalan bertulis. -soalan bercetak diedarkan.

Langkah Pengajaran - sambungan

Penutup (5 minit)
Guru membuat kesimpulan tentang aspek yang dikemukakan dalam P&P. Guru memberikan penghargaan/pujian.

Tema dan Persoalan


Tema Huraian/contoh

Persoalan

Huraian/contoh

Persoalan

Huraian/contoh

Persoalan

Huraian/contoh

Kad Tugasan

Contoh Kad Tugasan:


Kump.2 Persoalan Cakap Ajuk/ Pindah Kump. 3 Persoalan Ayat Aktif/ Pasif

Kump. 1 Persoalan Gaya bahasa

Kump. 4 Persoalan Gaya Bahasa

Kump. 5 Persoalan Teknik Penuilisan

Kump. 6 Persoalan Teknik Penulisan

Gaya bahasa
Gaya Bahasa Contoh Halaman

Bahasa

Tukar Kepada Cakap Pindah


Cakap ajuk

Cakap ajuk

Cakap Pindah : Cakap ajuk

Cakap Pindah: Cakap ajuk

Cakap Pindah:

Cakap Pindah:

Ayat aktif/Ayat Pasif


Tukar kepada ayat aktif atau pasif

Ayat aktif Ayat pasif

Ayat pasif

Ayat aktif

Ayat pasif
Ayat aktif

Ayat aktif
Ayat pasif

Teknik Pengajaran Prosa Tradisional


Oleh Che Maimunah Noh Ariyati Basiron Siti Rokiah Ismail

Definisi Prosa Tradisional

Semua bentuk pernyataan biasa yang ditulis atau diucapkan, tidak terikat dengan corak irama dan penyusunan bunyi yang dihasilkan oleh masyarakat lama serta mencerminkan masyarakat tersebut.

Bentuk Prosa Tradisional


A. Naratif Lisan B. Naratif Tulisan C. Prosa Bukan Naratif

Naratif Lisan
NARATIF LISAN

ASAL USUL

CERITA RAKYAT
LEGENDA

MITOS

MEMPUNYAI HUBUNGKAIT DENGAN SISTEM AGAMA/FAKTA SEJARAH

NARATIF LISAN (SAMBUNGAN)


CERITA JENAKA CERITA HANTU

CERITA RAKYAT
CERITA BINATANG

CERITA PENGLIPUR LARA

Bentuk prosa Tradisional


Sastera Agama

Naratif tulisan
Sastera Epik

Sastera Sejarah Sastera Panji

Sastera Hikayat

Prosa Bukan Naratif


BUKAN NARATIF
PROSA BUKAN NARATIF

SASTERA KETATANEGARAAN SASTERA UNDANG-UNDANG

SASTERA KITAB

MODUL PENGAJARAN/PEMBELAJARAN PROSA TRADISIONAL


MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 MASA: 40 MINIT TAJUK: KOMSAS GENRE: PROSA TRADISIONAL PERTARUNGAN TUAH JEBAT PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR TELAH MENGETAHUI: 1.SINOPSIS, TEMA, WATAK, LATAR DAN GAYA BAHASA PROSA INI. OBJEKTIF:pelajar dapat: Menghuraikan 5 nilai berdasarkan prosa ini Pelajar menjawab soalan pemahaman berdasarkan cerita dalam prosa ini. Kemahiran: 1.5.1, 1.15.1, 1.22.1, 2.6.1, 2.11.1, 3.22.1

Modul pengajaran dan pembelajaran - sambungan

Langkah-langkah:
1. Set induksi Dua orang pelajar bersilat di hadapan kelas Guru mengaitkan adegan silat tersebut dengan cerita Pertarungan Tuah Jebat Pelajar menyatakan sinopsis cerita Guru menayangkan petikan nilai-nilai murni

Sambungan:

Contoh petikan:
Setelah Hang Jebat mendengar kata Laksamana demikian, maka ia pun hairan seraya berkata, Hai orang kaya Laksamana, keranamulah maka aku berbuat pekerjaan ini! Pada bicaraku, engkau tiada dalam dunia ini lagi. Jika aku tahu akan engkau ada hidup, demi Allah dan Rasulnya, tiada aku berbuat pekerjaan ini.
Nilai-Nilai Murni yang dapat dkesan:

Sambungan:

4. Pelajar dibimbing memadankan petikan dengan nilai murni yang dikesan 5. Dengan menggunakan kaedah Pembelajaran Koperatif (Round Table) pelajar mengesan nilai-nilai murni berdasarkan cerita tersebut.

Pembelajaran Koperatif:

Rajah:

Round table

Sambungan:

6. Wakil kumpulan membenntangkan hasil perbincangan 7. Pelajar-pelajar lain menilai hasil pembentangan kumpulan. Markah dicatat dalam borang penilaian 8. Guru memurnikan hasil pembentangan pelajar Nilai dalam aktiviti: kerjasama, tolak ansur, rasional Nilai dalam cerita: taat setia, rasional, berani, kasih sayang, tabah Bahan mengajar: buku teks, lut sinar, OHP, kamus.

TEKNIK PENGAJARAN PUISI TRADISIONAL DAN MODEN


OLEH: Mohd. Fauzi Abdullah Shamsudin Othman Maniyamin Ibrahim

Objektif Kertas Kerja

1. Menyedia dan membincangkan kerangka pengajaran dan pembelajaran puisi tradisional dan moden yang lebih mantap dan berkesan untuk panduan guru mengajar teks komSas. 2. Mencari kaedah yang lebih praktikal untuk menarik minat guru dan pelajar dalam P&P KM khususnya puisi tradisional dan moden agar mp ini dianggap sama pentingnya dengan subjek lain dalam membina jati diri dan negara bangsa. 3. Membina bahan P&P puisi yang sesuai (dalam bentuk model dan modul) untuk diterbitkan sebagai buku panduan bagi kegunaan guru dan pelajar dalam P&P Kes. Sebagai Komp. Mata Pel. BM.

Sek. Men. Keb. DP Kedit Betong


BORANG PENILAIAN PELAPORAN Nama kumpulan penilai:. Tajuk Pembentangan:. Tarikh Pembentangan: Butir penilaian Isi (40%) Kum. Kum. Kum. Kum. Kum.

Bahasa (30%)
Penyampaian (30%) Jumlah (100%) Pencatat Markah Nama:.. Disemak oleh.

Puisi Dalam Sastera Elektif

Mendedahkan pelajar dengan kemahiran memahami, mengkaji, menganalisis, mentafsir dan menilai puisi-puisi tradisional dan moden yang terkandung dalam antologi/teks yang ditetapkan, bahan bacaan wajib peringkat T4,5, dan 6- selama 2 tahun. P&P tertakluk kepada falsafah, matlamat, objektif Suk pel. KM disediakan oleh Kem. Pendidikan.

Sambungan:

Dinilai dalam SPM dan STPM Berdasarkan Suk Pel. Dan Teks yg ditetapkan. Ditawarkan khusus kepada pelajar menengah atas aliran sastera. Aliran lain boleh mengambilnya jika berminat. Kaedah dan ilmu sastera, dikaji secara menyeluruh dan mendalam.

Puisi sebagai bahan/unsur dalam P&P BM

Guru menggunakan puisi sebagai bahan ransangan pengajaran untuk menyampaikan aspek dan kemahiran bahasa dalam MP BM. Bahan boleh diambil daripada manamana sumber-akhbar, majalah lisan audio, visual dll.

Sambungan:

Pendekatan bahasa- aspek kemahiran bahasa Melayu, bersifat penyerapan secara tidak langsung Penlaian aspek luaran berkaitan dengan ilmu bahasa.

Puisi sebagai P&P KomSas

Mengenali dan memahami (aplikasi mudah) puisi dengan menggunakan pendekatan dan bahasa bagi memahami ilmu sastera. Tahap kajiannya lebih rendah daripada sastera elektif. Dua waktu khusus daripada slot BM seminggu, dan diajar oleh guru yg sama. Tertakluk kpd teks yg ditetapkan secara khusus bagi setiap tingkatan.

Sambungan:

Tertakluk kpd suk. Pel.yg digubal khusus. Objektif P&P dan kemahiran sastera yg hendak dicapai dalam komSas merupakan padanan/pelarasan semua berdasarkan objektif dan kemahiran mp BM. Secara tersirat matlamat akhir P&P puisi KOmSas membolehkan pelajar memahami dan menikmati puisi dengan baik. Keupayaan mereka membongkar kod kata puisi diharapkan menjadi landasan kukuh utk. membolehkan mereka menggunakan bhs. Yg lebih berketrampilan.

Sambungan
Komsas merupakan penyatuan 2 disiplin (sastera dan bahasa) Saling melengkapkan bagi melahirkan corak bahasa yg lunak, tepat, berkesan dan bermakna. Bersifat memperkenalkan istilah dan ilmu sastera. Guru sebagai fasilitator Sebagai fasilitator, guru harus mahir mencungkil ilmu dan kemahiran aspek bahasa pelajar bagi membimbing mereka menggunakannya utk memahami ilmu sastera.

Aspek dasar puisi yg disentuh dalam P&P KomSas

Medan makna (isi)


maksud/isi Tema dan persoalan Amanat dan pengajaran/mesej Sikap dan perasaan Unsur/nilai murni Sejarah genre Biodata penyair Penghasilan karya

Sambungan

Medan kata (bahasa)


Diksi Imej alam Kiasan Bunyi-rima, aliterasi (K), asonansi (v), rentak, jeda Simile, metafora, personafikasi, hiperbola, sinkof Inversi Pengulangan-anafora, epifora Imejan nada

sambungan

Medan rasa
Bentuk Struktur binaan (structure) Timbangan suku kata, kata, baris, rangkap, visual, skima rima Ciri dan sifat Perbandingan bentuk

Kemahiran aspek bahasa melalui pengajaran puisi

Menulis puisi Membaca puisi Lisan (bertutur, mendengar, memahami) melafaz puisi

Boleh digemblengkan dengan ilmu bahasa/tatabahasa yang merangkumi:


Fonologi kata(bunyi, ujaran) Morfologi (kata, frasa) Sintaksis (klausa, ayat) Semantik (nahu, makna)

Penggunaan unsur puisi dalam P&P objektif yang diharapkan adalah:

Membaca puisi dengan sebutan, gaya, intonasi yang sesuai Menyatakan pengajaran Memberi makna sukar Mendengar dan mengenal sebutan dan intonasi yang baik Menyatakan makna Membaca dan menaakul perkara tersurat Mmelengkapkan baris Membaca kuat bahan puisi menyoal

Kemahiran, kecekapan dan objektif P&P Puisi dalam sastera/KomSas:

Mendengar dan mengenal nada/jenis nada puisi Mendengar dan memahami makna, diksi, tema, mesej dll. Melafazkan puisi Menyoal untuk mendapatkan maklumat tema dll. Menyatakan makna, tema dll. Membaca dan mengenal puisi, jenis puisi dll. Membaca dan memahami diksi dll. Membaca dan menaakul tema, gaya bahasa dll. Membaca dan mengenalpastri gaya bahasa, intonasi, nada dll.

Sambungan:

Membaca, memahami, menghayati, mengintepretasi karya puisi Melengkapkan ayat/gaya bahasa puisi Melengkap baris puisi dll. Melakar aspek puisi dengan gaya grafik Menulis karya puisi berdasarkan lakaran/catatan Menyusun peristiwa/ persoalan dalam puisi Membina ayat yang betul mengikut kefahaman terhadap puisi Menghurai puisi mengikut aspek sastera Menulis puisi

Kaedah dan pendekatan Pengajaran Puisi


Kaedah struktural Kaedah mengalami-menghayati Kaedah berfokus

Kaedah struktural:

Bersoal-jawab antara guru dan muridmurid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan.

Contoh P&P Kaedah Struktural

1.

2.

Permulaan: Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut. Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara, hentian dan pernyataan perasaan yang betul.

Sajak ANAK LAUT


Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta

Sambungan:

Perkembangan:

Guru mengemukakan soalan demi soalan yamg dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. Soalan-soalan yang sesuai: 1. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 2. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 3. Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 4. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 5. Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu.

Sambungan:(sehingga di sini urutan daripada jawapan demi jawapan telah dapat menimbulkan atau menemukan persoalan dan tema puisi itu. Soalan-soalan khusus bolehlah dikemukakan) 1. Apakah persoalan-persoalan dalam sajak Anak Laut? 2. Apakah tema sajak ini? 3. Apakah amanat penyair melalui puisi ini? 4. Bagaimanakah pandangan anda tentang bentuk puisi ini?

Sambungan:

Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa, atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal.

Kaedah MengalamiMenghayati

Pandangan, pendapat dan pemikiran tersendiri diberi perhatian. Dengan bimbingan guru, pelajar diberi kebebasan mengemukakan pandangan serta pendapat sendiri

Sajak : contoh P&P Mengalami-Menghayati

Permulaan- Guru tidak terus memberi perhatian pelajar pada puisi Anak Laut, tetapi cuba mencungkil pengalaman pelajar dalam soal laut, dan aktiviti menangkap ikan. Perkembangan-perdengarkan bacaan puisi Anak Laut sama ada menggunakan pita rakaman atau melalui pembacaan guru atau pelajar. Melalui pendengaran begini, diharap pelajar dapat mengalami suasana kepuitisan yang ditimbulkan sesebuah puisi. Seterusnya guru membawa pelajar-pelajar ke arah penikmatan atau penghayatan bunyi dan penggunaan gaya bahasa. Guru kemudian memberi pemahaman ttg tema, persoalan, bentuk, rima dll melalui soalan-soalan diberikan.

Sajak-Contoh P&P Berfokus

Isi utama atau Fokus Utama(FU), isi sampingan atau Fokus sampingan (FS). Masa lebih, penekanan kepada FU FS berperanan hanya sebagai membantu, memperkuat dan memperjelas FU. Sebagai contoh:tema (FU) nada dan perasaan (FS)

CADANGAN AKTIVITI P&P PUISI


NYANYI DAN LAKON SOAL JAWAB

AKTIVITI
GERAK KERJA KUMPULAN

MEMBACA SENDIRI

GENRE DRAMA:

FASILITATOR:
FAZIAH BT SULAIMAN SHARIFAH HANIM BT SYED AKBAR

OBJEKTIF
MENJELASKAN BEBERAPA ASPEK DALAM P&P DRAMA DALAM KOMSAS MEMBERIKAN BEBERAPA SARANAN TEKNIK DAN AKTIVITI P&P DRAMA DALAM KOMSAS (KHUSUSNYA DALAM ASPEK WATAK DAN PERWATAKAN, LATAR, PLOT, SINOPSIS DAN GAYA BAHASA.

MENURUT ARISTOTLE
DRAMA IALAH:
Peniruan kehidupan, sebuah cermin budaya, dan satu bayangan kebenaran

Plot merupakan penggerak utama sesebuah drama

Binaan drama:

Terdiri daripada 3 kesatuan iaitu:

aksi

masa

tempat

Perbezaan antara drama bertulis dan drama pentas/lakonan


Drama bertulis dan drama pentas

Naskah bertulis

Seni individu-dinikmati oleh pembaca secara bersendirian Untuk dibaca Tidak perlukan ruang pentas

P E R B E Z A A N

pementasan Seni kolektif (gabungan pelbagai unsur seni-seni bina, Muzik, tari, fesyen) Untuk ditonton Penggunaan ruang Pentas pelakon

Drama:

Sebagai skrip/naskah bacaan dinikmati secara individu, tidak memerlukan ruang, pelakon dan bantuan seni yang lain. Apabila dipentaskan, sebagai teater perlukan ruang pentas, pelakon dan gabungan pelbagai seni lain dan dinikmati bersama.

Komponen Drama

6 komponen

WATAK

PEMIKIRAN

AKSI

LATAR

PLOT/STRUKTUR DRAMATIK

BAHASA

Lakon kaku (muzium lilin)


Aktiviti membimbing pelajar melakukan aksi-aksi kaku (freeze movement) bagi menggambarkan sesuatu peristiwa. Pelajar diminta berbincang ttg. satu gambaran yg paling sesuai bagi menjelaskan babak yang dibaca. Pilih seorang ketua utk memberikan penjelasan ttg senario yg dipilih. Semasa pembentangan, pelajar diminta melakonkan aksi kaku bagi menggambarkan senario tersebut. Semasa menjelaskan tentang senario tersebut, ketua kumpulan perlu menerangkan peranan setiap ahli kumpulannya dan mengapa mereka kelihatan seperti yg digambarkan. Ketika penerangan ini setiap pelakon mesti membekukan dirinya seperti patung lilin sehingga selesai penjelasan tersebut.

Contoh penerangan oleh ketua kumpulan:


Ini adalah gambaran peristiwa pertama iaitu bahagian
permulaan atau eksposisi drama Buyung. Ini ialah baginda sultan dan permaisuri (menunjuk kepada sultan dan permaisuri di singgahsana). Baginda berdua bermuram kerana puteri terkena penyakit muram dan tidak boleh ketawa. Bendahara dan pembesar istana juga bermuram dan telah buntu untuk mencari jalan mengubati tuan puteri. Seorang Ahli Nujum telah datang menilik bahawa Tuan Puteri akan berkahwin dengan seorang pemuda dan pemuda itu akan mengubati penyakitnya itu.

Kad Arahan
Contoh:
Kumpulan 1 dan 4: Eksposisi atau pengenalan

Baca dengan teliti skrip drama Buyung (ms. 143-145) Bincangkan apakah peristiwa penting dalam babak pengenalan ini. Kumpulan anda dikehendaki merangka satu gambaran yang menjelaskan peristiwa tersebut. Pilih beberapa orang ahli unntuk memainkan peranan mengikut keperluan dalam bahagian tersebut untuk dilakonkan dalam lakon kaku. Pilih seorang ketua untuk menjelaskan keseluruhan bahagian eksposisi atau pengenalan tersebut.

Teater Pembaca:

Satu cara menghidupkan sebuah buku cerita atau skrip. Satu latihan sebuah pementasan teater Pelakon tidak perlu menghafal dialog Persembahan sepenuhnya membaca teks Pembacaannya dikombinasikan dengan nada, intonasi, gerak aksi terbatas atau ekspresi pelakon yang memperlihatkan sebuah pementasan teater sebenar.

Sambungan:

Bantuan beberapa orang chorus atau suara latar, kesan bunyi, lagu dll. Menyeronokkan mudah dilaksanakan di kelas. Tidak melibatkan ruang yang luas Tidak perlukan latihan yang lama. Boleh dilaksanakan secara spontan. Sesuai dalam melatih ketrampilan berbahasa, ia melibatkan gaya pengucapan dan penyampaian yang bersahaja serta bersesuaian dengan situasi dan watak yg dilakonkan.

Sambungan:

Hanya prop yg mudah perlu disediakan. Contoh, tanda watak, lilit kepala yang boleh diperbuat daripada kertas dll.

Prosedur pelaksanaan:

Beberapa orang pelajar dipilih berdasarkan kehendak skrip. Setiap pelajar yg dipilih diberikan watak dan skrip, operanan yg dimainkan telah ditanda. Seorang pencerita dipilih untuk membaca bahagian naratif dalam skrip. Sediakan ruang lakon di hadapan kelas, menghadap penonton Pelakon boleh berdiri atau duduk di atas kerusi Pembaca di bahagian tepi kiri atau kanan, pelakon di tengah. Alas skrip pada fail atau alas yg keras, sediakan ruang utk memasukkan tangan/jari bagi memudahkan pelakon menggerakkan tangan. Pelakon membaca dialog mengikut urutan dalam skrip. Pelakon yg. tiba gilirannya akan bergerak selangkah ke hadapan dan membaca/melakonkan dialog dengan penuh perasaan.

Prosedur pelaksanaan: sambungan

Setelah selesai membaca dialognya, dia akan berundur ke belakang ke tempat asalnya. Ia akan diikuti dengan pelakon berikutnya, begitulah seterusnya. Seorang pelajar ditugaskan sebagai pembantu teknik kesan bunyi, chorus dll. Guru menyediakan beberapa tanda arahan untuk membantu perjalanan persembahan.

Contoh Kad Arahan:

Jangan Bunuh Rama-Rama

Kumpulan A-1 Saksikan persembahan Teater Pembaca JBRR yang dipersembashkan oleh rakan anda. Catatkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam drama tersebut. (Isikan dalam borang yang disediakan). Bincangkan dalam kumpulan dan buat rumusan tentang pemikiran atau tema drama ini. Bentangkan hasil dapatan anda. Tukar dan kongsikan maklumat anda dengan rakan dalam kumpulan B yang membincangkan Drama Kerusi.

Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) Bahasa Melayu Sekolah Menengah.


Dalam HSP Bahasa Melayu Sekolah Menengah, Edisi Penyesuaian, terdapat dua kolum:

Kolum sebelah Kiri (HSP Bahasa Melayu 1989) Kemahiran Bahasa

Kolum sebelah Kanan (HSP Bahasa Melayu 2000) Kemahiran Sastera

sambungan

Dalam penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan, hanya kemahiran sastera (kolum sebelah Kanan) perlu dimasukkan. Kemahiran Bahasa hanya boleh dimasukkan sekiranya tidak terdapat kemahiran sastera pada kemahiran bahsa yang bertentangan

Contoh 1:
HSP Bahasa Melayu Tingkatan Lima:
Dalam penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan, kolum kanan yang digunakan.

1.1 Mendengar dan mengenal sebutan, intonasi dan gaya Pengucapan yang baik dalam pelbagai situasi.

Kemahiran Bahasa (Kolum Kiri)

1.1.1 Mendengar dan mengenal nada dalam puisi (sajak, pantun, Syair, gurindam, seloka)

Kemahiran sastera (Kolum Kanan)

Contoh 2;

HSP Tingkatan 5
Tidak ada Kemahiran Sastera pada Kemahiran Bahasa yang bertentangan: Gunakan sahaja Kemahiran Bahasa (Kolum Kiri)

Kemahiran Bahasa (Kolum Kiri): 2.4 Membaca dan memahami perenggan,ungkapan Dan peribahasa yang terdapat dalam pelbagai bahan prosa

Kemahiran Sastera (Kolum Kanan): TIADA

Soalan PMR 2002

Komponen Sastera:
Petikan 4 Puisi (Puisi Moden atau Tradisional 6 soalan 19-24

Petikan 2 Prosa Moden Cerpen atau Drama 6 soalan 7-12

Petikan 3 Prosa Tradisional 6 soalan 13-18

PMR 2002-KomSas

Soalan daripada Novel: Kertas 2 soalan 3 (15 minit) Jawapan mestilah berdasarkan novel-novel yang anda telah kaji di Tingkatan 1 Tingkatan 2 atau Tingkatan 3. Tulis secara ringkas pengajaran yang diperolehi daripada novel yang anda kaji. (10 markah)

SPM KomSas

Kertas 2: Soalan 3 (b) Petikan Prosa Moden (Cerpen/Drama) 3 soalansoalan (iii) ada unsur sastera.

Soalan 3 (c) Prosa Klasik (2 soalan) Soalan 3 (d) Petikan Puisi 3 soalan. Soalan (iii) ada unsur sastera. Soalan 4: Novel- jawapan berdasarkan satu daripada novel-novel
yang telah dikaji dalam Tingkatan 4 dan 5. 2 soalan di tanya unsur KBKK dan unsur sastera.

AKHIRUL KALAM:

Selepas senyuman akhir, kita senyum lagi. Selepas pertemuan akhir, kita bertemu lagi. Selepas percakapan akhir, kita bercakap lagi. Semoga pada pertemuan ini, ada sesuatu yang tertinggal. Sekian, wassalam.

Beri Nilai