Anda di halaman 1dari 8

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.

com

Kimia EBTANAS
Tahun 1993

EBTANAS-93-01 EBTANAS-93-05
Dia antara zat di bawah ini yang tergolong unsur adalah Kalium mempunyai nomor atom 19 dan nomor massa 39.
… Jumlah elektron pada ion kalium adalah …
A. plastik A. 21
B. bauksit B. 20
C. air C. 19
D. alkohol D. 18
E. raksa E. 17

EBTANAS-93-02 EBTANAS-93-06
Dari lima macam rumus kimia berikut yang merupakan Data eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan :
rumus empiris ialah … Pengamatan
Larutan
A. C3H8O Nyala lampu Gelembung gas
B. C2H2 1 terang ada
C. C6H12O6 2 tidak menyala tidak ada
D. C6H6 3 tidak menyala ada
E. C2H4O2 4 tidak menyala tidak ada
5 menyala ada
EBTANAS-93-03 Berdasarkan data di atas yang merupakan larutan non
Jika diketahui massa 1 atom C–12 = 2,04 × 10–26 kg dan elektrolit adalah nomor …
massa 1 atom X = 8,5 × 10–27 kg, maka massa atom A. 1
relatif unsur X adalah … B. 2
2,04 × 10 −26 C. 3
A.
8,5 × 10 − 27 D. 4
E. 5
8,5 × 10 −27
B.
2,04 × 10 − 26 EBTANAS-93-07
−26 Data hasil pengujian larutan kertas lakmus merah dan
12 × 2,04 × 10 biru :
C.
8,5 × 10 − 27 Larutan P Q R S T
12 × 8,5 × 10 −27
Warna lakmus merah merah biru merah merah biru
D. dalam larutan
2,04 × 10 − 26 Warna lakmus biru merah biru merah biru biru
dalam larutan
−26
2,04 × 10 Dari data tersebut bahwa larutan yang mengandung ion
E.
12 × 8,5 × 10 − 27 OH– ialah …
A. P dan S
EBTANAS-93-04 B. Q dan S
Banyaknya mol dari 1,26 gram asam oksalat hidrat C. R dan P
H2C2O4.2H2O (Ar : H = 1 , C = 12, O = 16) adalah … D. S dan T
A. 0,001 E. Q dan T
B. 0,01
C. 0,1
D. 10
E. 100

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-08 EBTANAS-93-11
Dari gambar di bawah ini yang menunjukkan reaksi Mineral yang terkandung dalam air sadah sementara ialah
pengendapan adalah … …
A. D. A. Ca(HCO2)2 dan Mg(HCO3)2
B. CaCl2 dan MgSO4
AgNO3 + HCl C. CaSO4 dan MgCl2
Mg + HCl D. BaCl2 dan MgCl2
E. MgSO4 dan MgCO3

EBTANAS-93-12
B. E. Bahan pupuk yang kadar nitrogennya (Ar N = 14) paling
tinggi adalah …
NaOH + HCl A. (NH4)2SO4 (Mr = 128)
CaCO3+HCl B. CO(NH2)2 (Mr = 60)
C. NH4NO3 (Mr = 80)
D. NaNO3 (Mr = 85)
E. (NH4)3PO4 (Mr = 149)
C.
EBTANAS-93-13
Larutan natrium karbonat direaksikan dengan larutan
Na2CO3 + HCl asam klorida menghasilkan gas karbon dioksida dan air.
Persamaan reaksi ionnya adalah …
A. Na2CO3 (aq)+2HCl(aq)→2NaCl(aq)+ CO2 (g)+H2O(l)
B. 2Na+(aq) + CO32–(aq) + 2H+(aq) + 2Cl–(aq) →
2Na+(aq) + 2Cl–(aq) + CO2(g) + H2O(l)
EBTANAS-93-09 C. Na2CO3(aq) + 2HCl(aq) → 2Na+(aq) +Cl2 (aq) +
Hasil penyulingan bertingkat minyak bumi pada suhu CO2(aq) + H2O(g)
110oC adalah … D. CO32–(aq) + 2 H+(aq) → CO2(g) + H2O(l)
E. CO3–(aq) + H+(aq) → CO2(g) + H2O(l)
110oC
EBTANAS-93-14
180oC Logam aluminium sebanyak 0,2 mol dilarutkan dalam
600 ml larutan asam sulfat 0,5 M. Menurut persamaan :
260oC 2Al (s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 3 H2(g)
Gas H2 yang terbentuk pada keadaan standard adalah …
340oC A. 2,24 liter
A. gas B. 2,90 liter
B. bensin C. 4,48 liter
C. minyak tanah D. 6,72 liter
D. solar E. 11,2 liter
E. residu
EBTANAS-93-15
EBTANAS-93-10 Dari hasil tes nyala senyawa logam di bawah ini :
Suatu tabung berisi suatu gas yang tidak berwarna dan
tidak berbau. Dapat mematikan bara api dan jika dialir-
kan ke dalam larutan air kapur, larutan menjadi keruh.
Gas tersebut adalah …
A. SO2 kuning ungu hijau merah biru
B. NO2 Warna nyala merah dihasilkan oleh senyawa logam …
C. H2S A. Na
D. CO2 B. Sr
E. H2 C. K
D. Cu
E. Ba

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-16 EBTANAS-93-21
Salah satu teori yang menjadi dasar timbulnya model Kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 100 ml air
atom modern adalah teori … adalah 29,40 J. Apabila kapasitas panas air 4,2 J/groC,
A. Rutherford, Niels Bohr dan de Broglie maka kenaikan suhu yang dialami air adalah …
B. Pauli, Niels Bohr dan de Broglie A. 35oC
C. Rutherford, de Broglie dan Hund B. 50oC
D. de Broglie, Schridinger dan Heisenberg C. 60oC
E. Dalton, de Broglie dan Heisenberg D. 70oC
E. 100oC
EBTANAS-93-17
Konfigurasi elektron unsur X sebagai berikut : EBTANAS-93-22
Diagram tahap reaksi dan tingkat energi, reaksi pem-
bentukan gas SO3 :
∆H (kJ)
0 2S(s) + 2O2(g)

-593,8 2SO2(g) + O2(g)


unsur X terletak pada …
A. periode 3 golongan IIA -790,4 2SO3 (g) keadaan akhir
B. periode 3 golongan VA
C. periode 4 golongan IIB Berdasarkan diagram di atas ∆H3 adalah …
D. periode 4 golongan IIIB A. 1.384,2 kJ
E. periode 4 golongan VB B. 780,4 kJ
C. 593,8 kJ
EBTANAS-93-18 D. 196,6 kJ
Data harga keelektronegatifan beberapa unsur sebagai E. –196,6 kJ
berikut :
Unsur K L M N O EBTANAS-93-23
Harga keelektronegatifan 2,0 1,6 1,8 1,5 2,4 Data ∆H, ∆S dan ∆G dari lima reaksi sebagai berikut :
Urutan unsur-unsur di atas dalam periodenya dari kiri ke No. Reaksi ∆H ∆S ∆G
kanan adalah … 1 2N2O(g) → 2N2(g)+O2(g) – + –
A. N L M K O 2 H2O(l) → H2O(g) – – +
B. K L O N M
3 2NH3 (g) →N2(g) + 3H2(g) + + +
C. O K M L N
D. N M K O L
4 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g) + + –
E. K L M N O 5 O2(g) → 2O(g) + – +
Dari data tersebut di atas reaksi yang berlangsung
EBTANAS-93-19 spontan adalah …
Nomor aton unsur-unsur P, Q, R, S dan T masing-ma- A. 1 dan 2
sing 9, 12, 16, 17 dan 18. Pasangan unsur-unsur yang B. 2 dan 3
dapat membentuk senyawa ion adalah … C. 3 dan 4
A. P dan R D. 1 dan 4
B. P dan S E. 2 dan 4
C. Q dan S
D. R dan T
E. S dan T

EBTANAS-93-20
Jika unsur P dengan nomor atom 5 bersenyawa dengan
unsur Q dengan nomor atom 11, maka bentuk molekul-
nya adalah …
A. linier
B. segitiga planar
C. piramida segitiga
D. segi empat planar
E. tetrahedrat

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-24 EBTANAS-93-28
Data percobaan reaksi antara besi dan larutan asam Pada industri asam sulfat, gas SO3 dibuat menurut reaksi:
klorida : 2SO2(g) + O2(g) ⇔ 2SO3(g) ∆H = 197 kJ
No. Besi 0,2 gram (HCl) Untuk memperoleh SO3 sebanyak mungkin maka …
1. Serbuk 3M A. volum sistem diperbesar
2. Serbuk 2M B. suhu sistem sangat tinggi
3. 1 keping 3M C. gas SO3 yang terbentuk diambil
4. 1 keping 2M D. tekanan sistem diperkecil
5. 1 keping 1M E. tekanan parsial SO2 diturunkan
Dari data di atas reaksi yang berlangsung paling cepat
adalah percobaan nomor … EBTANAS-93-29
A. 1 Larutan yang mengandung 20 gram zat non elektrolit
B. 2 dalam 1 liter air (massa jenis air 1 gram/ml) mendidih
C. 3 pada suhu 100,052oC. Jika Kb air 0,52oC, maka Mr zat
D. 4 non elektrolit tersebut adalah …
E. 5 A. 20
B. 40
EBTANAS-93-25 C. 100
Dari reaksi a A + b B → c C + d D, diperoleh data hasil D. 150
eksperimen sebagai berikut : E. 200
(A) awal (B) awal Kecepatan reaksi
0,1 0,1 5 × 10–4 EBTANAS-93-30
0,1 0,2 9,5 × 10–4 Larutan 0,74 gram Ca(OH)2 (Mr = 74) dalam 2 liter air
mempunyai harga pH …
0,2 0,3 1,4 × 10–3
A. 2 – log 2
0,5 0,2 1 × 10–3 B. 2
Dari data ini dapat disimpulkan … C. 12
A. V = k [A] D. 12 + log 2
B. V = [B] E. 13 – log 2
C. V = k [B]2
D. V = k [A]2 EBTANAS-93-31
E. V = k [A] [B] Campuran yang menghasilkan garam terhidrolisis
sebagian dan bersifat basa ialah …
EBTANAS-93-26 A. 50 ml CH3COOH 0,2 M + 50 ml NaOH 0,1 M
Dalam reaksi kesetimbangan : B. 50 mL HCl 0,2 M + 50 ml NH3(aq) 0,2 M
N2O(g) + O2(g) ⇔ 2NO(g) ∆H = +180,66 kJ C. 50 ml HCOOH 0,2 M + 50 ml KOH 0,2 M
Kesetimbangan bergeser ke arah pereaksi bila … D. 50 ml HCl 0,2 M + 50 ml NaOH 0,2 M
A. suhu diperbesar E. 50 ml CH3COOH 0,1 M + 50 ml NH3(aq) 0,2 M
B. tekanan diperbesar
C. volum diperkecil EBTANAS-93-32
D. suhu diturunkan Diketahui :
E. ditambah katalis Ksp AgCN = 1,2 × 10–16 mol L–1
Ksp Mg(OH)2 = 1,2 × 10–12 mol L–1
EBTANAS-93-27
Ksp AgNO3 = 4 × 10–12 mol L–1
Dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter, 4 mol gas
Ksp Mn(OH)2 = 1,9 × 10–13 mol L–1
NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut :
Ksp AgBr = 5 × 10–13 mol L–1
2NO2(g) ⇔2NO(g) + O2(g)
Dari data di atas, senyawa yang paling besar kelarutan-
Dalam keadaan setimbang pada suhu tetap, terbentuk 1
nya dalam air adalah …
mol O2. Tetapan kesetimbangan Ka adalah …
A. AgCN
A. 0,5
B. Mg(OH)2
B. 1,0
C. AgIO3
C. 1,5
D. Mn(OH)2
D. 2,0
E. AgBr
E. 4,0

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-35 EBTANAS-93-37
Reaksi redoks yang sudah mengalami penyetaraan ialah Larutan Iodium sebanyak 10 ml dapat dihilangkan
… warnanya oleh 20 ml 0,1 M Na2S2O3. Molaritas larutan
A. I2(s) + SO32–(aq) → 2I– + SO42–(aq) Iodium tersebut adalah …
B. Al2O3 (s) + C(s) → Al(s) + CO2(g) A. 0,05 M
C. AgOH (s) + H+ → Ag2+(aq) + H2O(l) B. 0,10 M
D. ClO–(aq) + Cl–(aq) + H+(aq) → H2O(l) + Cl2(g) C. 0,20 M
E. MnO2(s)+4H+(aq)+2Cl–(aq)→Mn2+(aq)+H2O(l)+Cl2(g) D. 1,00 M
E. 2,00 M
EBTANAS-93-34
Pada zaat sel aki bekerja, reaksi yang terjadi pada katoda EBTANAS-93-38
adalah … Zat-zat di bawah ini banyak digunakan dalam kehidupan
sehari-hari, zat yang mengandung unsur halogen adalah

Anoda Pb Katoda Pb | PbO3 A. vetsin
B. urea
H2SO4 C. sakarin
D. tetoron
E. freon
A. Pb(s) + SO4–(aq) → PbSO4 (s) + 2e–
EBTANAS-93-39
B. Pb2+(aq) + 2e– → Pb(s)
Cara yang tepat untuk menampung gas amonia dalam
C. PbO2(s)+4H+(aq)+SO42–(aq)+2e → PbSO4 (s) + H2O (l)
laboratorium digambarkan menurut posisi penampungan
D. Pb2+(aq) + O2(g) → PbO2(s) seperti gambar …
E. H2SO4(aq) → 2H+(aq) + SO42–(aq)

EBTANAS-93-35
Perhatikan bagan elektrolisa berikut ini :
I II III

Cu Cu Fe Ag Pt Pt
I II III IV V VI
IV V
Cu2+ Ag+ Pt+
2– – 2–
NO4 NO3 SO4

Elektroda yang menghasilkan gas ialah … A. I


A. I dan II B. II
B. III dan IV C. III
C. V dan VI D. IV
D. III dan V E. V
E. II dan IV
EBTANAS-93-4
EBTANAS-93-36 Pernyataan berikut yang bukan menyatakan sifat gas
Supaya pipa air yang terbuat dari besi tidak berkarat, pipa oksigen …
tersebut dihubungkan dengan logam … A. dapat larut dalam air
A. perak B. elektronegatifannya besar
B. tembaga C. bereaksi dengan logam
C. timbal D. bersifat pengoksidasi
D. timah E. berbau khas
E. magnesium

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-41 EBTANAS-93-45
Persamaan reaksi yang benar bila sepotong logam 1 2 3 4 5
natrium dimasukkan dalam segelas air adalah … Ion unsur transisi Ti3+ Ti4+ Cr2+ Cr3+ Cr6+
A. 2Na(s) + H2O(l) → Na2O(s) + H2(g) + energi Warna ungu tak ber- biru hijau kuning
B. 2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g) + energi warna

C. 2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + 1 O2(g) + energi


2 6 7 8 9 10
D. Na(s) + 2H2O(l) → Na(OH)2(aq) + H2(g) + energi Mn3+ Mn6+ Mn7+ Cu+ Cu2+
E. 2Na(s) + 2H2O(l) → Na2O2(s) + 2 H2(g) + energi kuning hijau ungu tak ber- biru
warna
Berdasar data di atas harga senyawa TiCl3, CuSO4,
EBTANAS-93-42
K2MnO4, dan K2CrO7 berturut-turut adalah …
Data pengendapan larutan 0,1 M ion logam alkali tanah
A. ungu , biru, hijau, kuning
dengan beberapa pereaksi :
Ion alka-
B. biru tua, ungu, kuning, hijau
Pereaksi
C. ungu, kuning, biru, hijau
li tanah SO42– CO32– CrO42– C2O42–
2+ D. biru tua, kuning, hijau, ungu
Mg larut larut larut larut E. hijau, kuning, ungu, biru
2+ larut banyak larut sedikit
Ca endapan endapan
banyak banyak banyak sedikit EBTANAS-93-46
2=
Ba endapan endapan endapan endapan Dibawah ini data eksperimen penentuan bilangan
Berdasarkan tabel data di atas, pereaksi yang tepat untuk koordinasi ion logam transisi
membedakan ion Ca2+ dengan ion Ba2+ adalah … No. Jumlah tetes Jumlah tetes Warna
A. SO42– , CO32– Tabung lar. MSO4 0,1 NH4OH 0,1 larutan
M M
B. C2O42– , CO32–
1 12 1 biru muda
C. CO32– , CrO42–
2 12 2 biru muda
D. CrO42– , SO42–
3 12 3 biru muda
E. SO42– , C2O42–
4 12 4 biru muda
EBTANAS-93-43 5 12 5 biru muda
Tabel struktur dan sifat fisis unsur-unsur periode ke-3 6 12 6 biru muda
Unsur 7 12 7 biru agak tua
A B C 8 12 8 biru tua
Sifat
Wujud pada 9 12 9 biru tua
suhu kamar
padat gas padat 10 12 10 biru tua
Energi ionisasi kecil sangat besar besar 11 12 11 biru tua
Struktur struktur molekul struktur 12 12 12 biru tua
molekul raksasa sederhana raksasa Berdasarkan data di atas bilangan koordinasi ion logam
Sifat oksida basa asam asam (M) adalah …
Berdasarkan data di atas urutan menurut kenaikan nomor A. 2
atom adalah … B. 4
A. A, B, C C. 6
B. A, C, B D. 8
C. B, A, C E. 10
D. B, C, A
E. C, B, A EBTANAS-93-47
Tujuan pengolahan besi kasar menjadi baja adalah untuk
EBTANAS-93-44 menghilangkan unsur-unsur …
Alumunium banyak dipakai untuk membuat alat-alat ru- A. Al, C, Si
mah tangga, sebab aluminium merupakan logam yang … B. Si, S, P
A. lunak dan mengkilap C. Cu, Ca, Al
B. aktif dan bersifat magnit D. V, Si, C
C. ringan dan tahan korosi E. Mn, P, S
D. rapuh dan mudah didapat
E. sangat keras dan aktif

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-48 EBTANAS-93-52
Untuk membedakan aldehid dengan keton, digunakan Nama untuk senyawa turunan benzana dengan rumus
pereaksi … struktur : CH3
A. tollens NH2
B. bennedict
C. biuret adalah …
D. alkil halida A. orto metil anilina
E. Xanthoprpteat B. meta metil anilina
C. orto amino toluena
EBTANAS-93-49 D. orto metil anilida
Diantara rumus struktur di bawah ini : E. orto metil amino benzena
O
EBTANAS-93-53
1. CH3––C––CH3
Beberapa senyawa polimer seperti :
2. CH3––CH––CH3 1. polietene
2. P.V.C
OH
3. amilum
O 4. protein
3. CH3––C––O––CH3
A.
O B.
C.
4. CH3––CH2––C––H
D.
Pasangan yang merupakan isomer adalah …
A. 1 dan 2 EBTANAS-93-54
B. 2 dan 4 Senyawa biomolekul yang mempunyai nilai kalor yang
C. 2 dan 3 tertinggi adalah …
D. 1 dan 4 A. amilum
E. 3 dan 4 B. glukosa
C. protein
EBTANAS-93-50 D. lemak
Perhatikan persamaan reaksi berikut : E. glikogen
uv
1. CH3–CH2–CH3 + Cl2 CH3–CH2–CH2Cl + HCl EBTANAS-93-55
2. CH3–CH2–CH2Br + NaOH CH3–CH=CH2 + Isotop radioaktif yang pada peluruhannya memancarkan
NaBr + H2O positron adalah …
Reaksi di atas berturut-turut adalah … A. 146 C→147 N
A. substitusi dan eliminasi
15 P → 14 Si
31 30
B. substitusi dan adisi B.
19 K → 20 Ca
C. oksidasi dan eliminasi 40 40
C.
D. reduksi dan substitusi
92 U → 90Th
235 231
E. eliminasi dan adisi D.
55 I→ 54 I
136 136
E.
EBTANAS-93-51
Struktur ikatan peptida adalah … EBTANAS-93-56
O Benda purbakala yang bersifat radioaktif telah meluruh
A. –C– 1
O hingga yang tertinggal 32
bagian dari semula.
B. –C–NH– Jika diketahui waktu paruh benda tersebut sama dengan
H 50 tahun, maka benda tersebut telah disimpan selama …
C. –C–COOH A. 150 tahun
NH2 B. 200 tahun
D. –C–NH2 C. 250 tahun
O D. 300 tahun
O E. 500 tahun
E. –C–H

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com


Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com
EBTANAS-93-57
Dari persamaan reaksi di bawah ini, yang tergolong
reaksi fisi adalah …
A. 23592 U + 0 n → 56 Ba + 36 Kr +3 0 n
1 140 91 1

92 U + 6 C→ 98 Cr +3 0 n
238 12 247 1
B.
92 U + 7 N → 99 Es +5 0 n
238 14 247 1
C.
92 U + 15 0 n → 99 Es + 7 −1 e
238 1 253 0
D.
94 Pu + 2 0 n → 95 Am+ −1 e
239 1 241 0
E.

EBTANAS-93-58
Perhatikan tabel pengamatan di bawah ini :
Warna keadaan larutan Efek terhadap
No sebelum sesudah
larutan disaring disaring
sinar
1. coklat muda keruh keruh dihamburkan
2. bening bening bening tak dihamburkan
3. hitam bening bening tak dihamburkan
4. coklat tua keruh bening dihamburkan
5. kuning keruh bening tak dihamburkan
Larutan yang tergolong koloid adalah nomor …
A. 1 dan 5
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 1 dan 4
E. 3 dan 5

EBTANAS-93-59
Diantara zat berikut yang termasuk aerosol ialah …
A. kaos berwarna
B. cat
C. busa sabun
D. mutiara
E. kabut

EBTANAS-93-60
Senyawa yang termasuk zat aditif penyedap makanan
adalah …
A. NaNO2
O
B. CH3–C–O–C2H5
O
C. C6H5–C–O–Na
D. C6H5–NH–SO3Na
E. KNO2

Download soal-soal ujian di http://banksoalujian.blogspot.com