Anda di halaman 1dari 11

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

Arhetipiinkolektivnonezavedno
WedonotbecomeenlightenedbyimaginingFiguresofLight, butbymakingourDarknessconscious. (C.G.Jung)

Uvodnamisel Govoritiokolektivnonezavednempodrojujetekoinmogoecelopredrzno,sajso njegovevsebineneotipljiveinpraktinonedosegljivenaemumiljenju.Onjihvemole toliko,kolikorjihlahkospoznamogledenanain,nakateregasemanifestirajovnaem ivljenju.Alistekdajopazovaliloveka,zadovoljnegassvojimivljenjem?Prinjemse najboljutinjegovacelovitostnjegovarazmiljanjaindejanjaimajonotranjitemelj,o kateremsenegovori,vendarsegazaznanavsakemkoraku.Dejanjaloveka,kijes svojimivljenjemzadovoljen,odraajoubranostssvojimnotranjimcentrom,kiima arhetipskeosnove.Vnadaljevanjulankabomgovorilaospoznanjih,nakateraseopira transpersonalnapsihoterapijavsvojemgledanjunaloveka. Arhetipisofunkcijapsihe Kerkolektivnonezavednoniobjektalistvar,kibijolahkozaznaliznaimipetimiuti,se posluujemoteoretinihkonstruktov,spomojokaterihopisujemoraznolikefunkcije psihe.Topaezdalenirazlog,dabidvomilivprvobitnorealnostkolektivnega nezavednegainarhetipov.C.G.Jungpravi:Kritikitrdijo,daarhetipineobstajajo. Sevedaneobstajajovnivejimeri,kotobstajabotaninisistemvnaravi.Alinataraun kdozanikaobstojrastlinskihdruin?Alipanenehnoponavljanjedoloenihmorfolokih infunkcionalnihpodobnosti?Tipinepodobeiznezavednegapodrojadelujejopoisto istemprincipu.Tosovzorci,kiobstajajoapriorioz.sobiolokapodlagapsihinih aktivnosti.(vSinger,1995:100). esevrnemoslabih100letnazaj,jeobstajaloleenopojmovanjenezavednega Freudovo.Vnjemsobivalepotlaenenagonskesile,veinomaseksualnenaravein infantilnepotrebeponjihoviimhitrejigratifikaciji.Tadeljelovekuprirojeninpo Freudugaimenujemoono.Drugidelnezavednega,t.i.superego,papredstavljajostari inokolje,kiotrokauijoingavzgajajovsprejemljivietikiobnaanjainmiselnihstali. Tadvadelastasisevedapogostovnasprotju,karpovzroanotranjikonflikt,zareevanje letegapajeodgovorenego,kotmordaenajboljzavestnidelpsihe.Gledena poenostavljenoloevanjeteh3podroijinnapopolnonegacijolovekovegaduha,je Freudovmodelgledanjanalovekazelomehanien. Junga,podrugistrani,pajezanimalaskrivnostnostinfluidnostlovekovepsihe. Zanimalagajemitologija,antropologija,astrologija,primerjalnareligija,sanje,simbolika ...Napodlagisvojegairokegazanimanja,jenezavednorazdelilnadvadela:osebnoin kolektivno.Osebnonezavednopoivanastarejeminmogonejemdelupsihe,katerega vsebinenisosestavljeneizosebnihizkuenjinnepridobljeneskoziivljenje,ampakso

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

lovekuprirojene.Jung(1972:3)pojasni:Globjoplastpsihesemimenovalkolektivno nezavedno,kertadelniindividualen,temveuniverzalen...njenevsebinesoveali manjpovsodenakeinseizraajoenakovvsakemloveku.Zdrugimibesedami:tadelje identienzavseinpredstavljapsihininivoizvenosebnostnenarave,kijeprisotenvnas vseh. Osebnonezavednojeprepletenoskompleksitososkupkipsihinihelementov,kise vzpostavijookrogemocionalnoobutljivegajedra.Vsebujejoosebnostnimaterial,kiiz razlinihrazlogovnibilsprejetvzavestnoslikoosebi,zatosijepoiskalprostorv nezavednem.Jedrodelujekotmagnetinvleeksebivsebineizvsakdanjegaivljenja,ki imajoenakustveninaboj.Kadarsekompleksrazrei(npr.vpsihoterapiji)inpostanejo njegovevsebineponovnozavestne,imalovekobuteknanovopridobljeneenergije. Kolektivnonezavednopajesestavljenoizavtonomnihkolektivnihvsebinoz.arhetipov, kiizsvojeglobineuravnavajostrukturoindinamikolovekovepsihe.Predstavljamosi jihlahkokotmatrice,napodlagikaterihgradimosvojeosebneizkunje.Sokotvzorciali sheme,pokaterihseodvijaivljenjerojstvo,odraanje,iskanjepartnerjaindvorjenje, razmnoevanje,skrbzasvojemlade,zrelaleta,starostinsmrt.Sofazerazvoja,starekot lovetvoinenakezavseljudi,vendarjeosebnaizkunjaposameznefazeindividualna. Nekateripsihologi(Hillman,Somers,Wilber)celopravijo,daniosebnosttista,kiima arhetipe,ampaksoarhetipitisti,kinasimajovsvojihrokah.Kadarvsebineizkolektivno nezavednegapodrojapridejovzavest,lovekunedajoenergijokotrazreenikompleksi, ampakjihutimokottuje,udneinvasihgrozljive.Mnogokratsopovodzapsihozeali vsajizvennormalnezaznavevendarsokljubtemufascinantnezaego. enadaljujemozJungovoteorijo,obstajajoarhetipikotfunkcijalovekovepsihe,na podlagikaterihseodvijaivljenje.Mipajihspoznavamopredvsemprekonjihove manifestacije.Soosnova,bistvovseganadaljnegaintoosnovoJungimenujearhetipperse. Kaesenamnadvanaina:kottelesniinstinkt,nabitzenergijo,kiskrbipredvsemza nadaljevanjevrsteinkotarhetipskapodoba,katereizraznostnajdemovsimbolih.Npr. instinktpomaterinstvujeizraenvarhetipskipodobimaterezotrokomnaprsih,instinkt pozaitisvojedruineseupodobivbojevniku,instinktpoohranitvizdravjavsimbolih ravnovesja... Arhetipinisopodrojereligije,ampaksubjektivneizkunjeinobstajajovnaizavesti samo,ejimdamoosebnopodoboinjihstemosmislimo.Obstajajotudinivoji zavedanja,skozikaterasejeizoblikovalaarhetipskapodoba.Npr.arhetipmaterein otrokajetakoirokinuniverzalen,daminepomenikajdosti,todakogaspustimskozi filterreligije,prisotnevnaikulturi,mezaenjapolnitizzgodbamioMarijiinJezusu,ki semjihslialakototrok.Gretudiskozifilteretnineskupine,naroda,razirjenedruine inistonakoncujemojaosebnaizkunjamojematereinmene.Prekonjelahkozavestno spoznavamdelovanjearhetipamatereinotrokavmojipsihitakonjegovepozitivne lastnosti,kottudipomanjkljivostiintemnostranodnosa.

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

Arhetipiseizraajovsimbolih Kerjenezavednoarhaiendellovekovepsihe,seizraavarhainemjeziku,tojev simbolih.Navelikoalostinkodosamemusebi,pajesodobenlovektakozaverovanv intelekt,dajezanemarilsvojestarodavnekorenine.Posledicajeodtujenostinizguba smisla.Vendarsepoasi,avvsevejemtevilu,vraamonazajkiskanjusvojih pradavnihpsiholokihosnov.Zavestnorazvijamointuicijoinostaletenkoutnenaine komuniciranjassvojonotranjostjo.Pritemsesreamossvetomsimbolov,kigaje nemogoerazloitisamozintelektom. lovekjeodvednouporabljalsimbole,dajeosmislilsvojodnosdonaraveinsvojemesto vnjej.Slikaljihjenajamskestene,ustvarjalizrazlinihmaterialovinjihenaprej upodabljavumetnosti.Simbolinimajosamonajboljoitnegapomena,ampaksoovitiv tanicoskrivnostnostiinnakazujejomnogoteremonosti.Misamisemoramopodatina potraziskovanja,dasilahkorazloimonjihovindividualnipomenzanas.Vedeti moramo,dasijihnismokarizmislili,ampaksoproduktnaeganezavednegapsihinega ivljenja. Sanjesozagotovodobernain,skaterimnamnaenezavednosporoapsihinorealnost. Vrednosejeposvetitinjihovisimboliki,sajbomostemodkrilinovinizrednobogat notranjisvet,kiodraazunanjisvetega.Todaodraanjeininformiranjeegaezdaleni edinafunkcijasanj,mnogopomembnejesotransformacije,kisojihsanjesposobne povzroiti.Nakaejolahkorazreitevsituacije,vkateriselovekpoutiujetinbrez izhoda.Sanjelahkosimbolinonakaejotretjopozicijo,vkaterisesreatadelaobeh konfliktnihpolovnakonstruktivennain.Notranjevzdujesestemspremeniinegoima ponovnovejiprostorzadelovanje. BarbaraSomers(2002)zgoenonavajasimboleinpodobe,kinamvsanjahodslikavajo realnostnezavednega.Pravi,daseoblikevednja,kismojihzavrniliinizriniliiznae zavestneslikeosebi,kaejovpodobahzanemarjenihoseb,kloarjevinpotepuhov,ki iejonaopozornost.Arhetipskipotencial,kisienipriborilprostoravnaem zunanjemivljenju,sesimbolinoizraakotranjeninpokodovanlovekaliival. Nerazreenikonfliktipanasponavadiobiejokotstrahinnevarnostvzbujajoesituacije. Hkratinamnezavednogovorissimbolitransformacije(razpotje,most,nosenost...),kiv svojioblikinakazujejosprememboinnaslednjikorakvrazvoju.Vedetimoramo,dasanje lahkointerpretirasamotisti,kijihsanja,sajjenjegovapsihaproizvedlasimbole,kiso smiselninjemuinzakatereupa,dajihboegovkljuilvsvojeobjektivnorazumevanje situacije. Naslednjepodrojepolnosimbolovsomiti,legendeinpravljice.Vsebinosijonajistejo innajboljzgoenooblikoarhetipovsoboginjeinbogovi,kijihprepoznamoponjihovih karakteristikahinobnaanju.Doberpripovedovalecnamlahkopodapravljiconatak nain,daobidemiselneproceseinnamdobutek,daseodvijaneposrednoprednaimi omi.Mogoenascelopotegnevasetako,dapostanemoustveniudeleencizgodbe.

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

Pravljicepaimajofunkcijoprebuditiarhetipskokvalitetovnaihduahindobroje,da sezavedamo,kakosetozgodi.LjobaJene(2006:232)pravi:Pravljiarpripovedovalec povabiposlualcaksodoivljanju...zlepotopoetinegajezikapredajaduhovno sporoilo,zavitovskrivnostsimbolovinarhetipskihpodobinobtemdopustipopolno svobodoposlualcu,dasisamustvarisvojodnos. Simbolispregovorijotudivaktivniimaginaciji.Tojepsihoterapevtskametoda,spomojo katerespoznavamovsebinenezavednegadelanaepsihe.Vtiiniinssproeno, receptivnopozornostjodovolimo,dapridejonapovrjeakterjinaenotranjedrame.V simbolinihkostumihodigrajosvojosimbolinoigro,vkaterisepokaenovalogikain vsebinesepoveejonanovnain.Dramajenabitasustvenoenergijo,karpritegne zavestnegaopazovalcaoz.egoingavabiksodelovanju.Natanainnezavednevsebine hitropostanejozavestnepritempapredpostavljamo,dajeegodovoljponien,dajihje pripravljenupotevati.Todasamovdenjenidovolj,onovihvpogledihmoramo razmislitiinnajtikreativennain,skaterimjihprizemljimovvsakdanu. Arhetipskapsihologija Arhetipskapsihologija,kotpoveeimesamo,sejerazvilanapodlagiJungovihspoznanj innadaljnihtudijnjegovihnaslednikov.eravnonampredstaviarhetipepreprosto,je dovoljstrokovnainuporabnazanaenamene.Iznjeseuimopredvsemoarhetipskih osnovahlovekovihkvalitet,kijihjepotrebnozavestnorazvijatiinnegovatizaobutek polnegainsmiselnegaivljenja. Psiholokirazvojpoosebizjunakom[thehero],kiseutipoklicaneganapottoje notranjiklicduepoodkrivanjunovegateritorijainiskanjudragocenosti,kijihdosedaj enipoznalternjegovovrnitevdomov.Tetrifaze:priprava,potsamainvrnitev,se ujemajosfazamipsiholokegazorenja:formiranjeega,iskanjenezavednihvsebinsvoje psiheinnjihovaintegracijavvsakdanjemivljenju. epovzamempopisateljiciPearson(1991)morajunakoz.egonajprejodrastiindozoreti, dasplohzautivzgibpopopotovanju.Vfazipripraveseuipredvsemovarnosti,o postavljanjuprimernihmejaterouspenemsodelovanjuzdrugimi.Pritemmu pomagajotirjearhetipi,kisoodgovornizaustvarjanjeegozavesti. Neomadeevani[TheInnocent]nampomagazgraditipersono.Tojetistidelnas,kiga kaemonavzven,kerelimobitiljubljeniinsprejeti.Vsebinosiotrokonedolnost, optimizeminprazaupanje,skaterimsipomagamo,kadarjeivljenjepolnoteav. Odraslimvnaemivljenjuzaupamo,danambodoomogoilipreivetjeinnamnudili intelektualnoinemocionalnopodporo,kijopotrebujemozarazvoj.Stempripomorek socializaciji,sajjeosnovanaegazaupanja,danambodoodraslissvojimobnaanjevzor, kigajevrednoposnematiinseodnjihuiti. NajvejistrahNeomadeevanegajeizgubapripadnosti.Zatosetrudi,dabibilimbolji, dabipoglobilveroinzaupanje.Nagnjenjekidealiziranjuinvztrajaprisvojemzaupanju,

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

tudikadarniutemeljeno.Spomojozanikanja,represijerealnihocensituacije, konformizmainpretiranegaoptimizma,seizognedejanjem,skaterimibimoralslabe odnosespremenitinaboljealipajihprekiniti.Stemivsebinamisepolninjegovasenca,za katerosevedaneprevzemaodgovornosti. Sirota[TheOrphan]jearhetipskaosnovazadepresijo.Vsebinosipriakovanja,dajo bododrugiizdali,zapustilializlorabili,onapabosamainbrezpomoi.Hitroprevzame vlogortveinseidentificiraznemojotodavlogartveimasvojomoinznjo manipuliraokolico.Lahkopabranisvojestrahoveinranljivostscininostjoinustveno otopelostjo. DelSirotejeprisotenvnasvseh,sajjepsihinaranjenostdellovekovenarave.Monoje, dasmoimelirealnoizkunjoizgubepomembneosebevnaemivljenjuindasmo osamljenost,kisejepojavilaobtemdogodku,obesilinaarhetipskoogrodjeSirote.Ravno takojemono,dasmosamiosirotelidelesebeinjihizoliralivnezavedno.Kadarsetega zavedamoindopustimoboleininapovrje,potemimamodostopdoarhetipskeenergije, kijolahkouporabimozarastinrazvoj.IzrednasposobnostSirotejevpovezanostiz drugimiljudmiinvzajemnemustvarjanjuboljegaivljenja. Bojevnik[TheWarrior]predstavljapomembenarhetipvodraslemivljenju.Njegovciljje zmagatiinposkrbetizanaepotrebe.Bojevniknavijemnivojuzavedanjasiprizadeva razvitidisciplinoinveinebojevanja,zdravopamet,skaterobonartovalpotdociljater obrambomeja,kijihjezastavil.Trudilsebo,danezlorabisvojemoiindajouporabi tudizazaitoibkejih.Zavedalsebo,daimaizbirosredstevskaterimisebobojevalin dasejevrednobojevatisamozaplemenitecilje. NegativniaspektBojevnikapajeprimitivnostvvsejsvojisurovosti.Kaemojo,kadarse prepiramoonepomembnihstvareh,kadarnasobsedecilj,dokateregahoemoneglede nauporabljenasredstvaalipakadarnapadamoinkritiziramodrugepredvsemzato,ker sodrugani.Ignoranca,omejenost,neodgovornostinnadvladadrugihsodijoravnosem. Skrbnik[TheCaregiver]usmerjasvojoarhetipskoenergijovsituacije,vkaterihskrbiza drugeinjimpomagaprinjihovemrazvoju.Njegovekvalitetesoljubezen,dareljivost, empatijainsoutje,pripravljenostskrbetinelezasebeinsvojodruino,ampakzairi krogljudi,patudizaivaliinnaravo.Tadelnasmoranenehnoreevatikonfliktmed skrbjozaseinskrbjozadruge,uitisemorareinekadarjedovoljindovolitidrugim, daseuijoposkrbetizase. ZakompulzivnegaSkrbnikapajetoizrednoteko.Kadarloveknidozorelinsonjegove potrebevejeodpotrebnjegovihvarovancev,bosvojepotrebenegiral,jihprojeciralna drugeinsepoutilprazno.Njegovaskrbbonezadostnaalipatakoneprimernopretirana, dasebododrugivnjejduili. Tetiriarhetipskeosnoveskrbijozapreivetjeinrazvojosebnostiinega.Neomadeevani nosivsebiprazaupanjeinivljenjskosilo,kijulahkopoveemoznagonompo samoohranitvi.Sirotaposkrbizaoblikopsiholokerane,napodlagikateresebomo karakternoizoblikovaliinimavsebidestruktivnost.RavnotakojezBojevnikomizbral

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

siboprincipeinciljevivljenjutersezanjebojeval.Naizbiroimacelspektermetod,ki mubodoomogoilezadovoljitevinnjegovnijideljepodobenonemu.Napodlagi Skrbnikapasebomoodloali,komuinemubomoposvetiliasinljubezen,dabomo ohranilipozitivnosamopodobotadelvsebujekomponentesuperega. Polegnagonovinrazuma,pasmoljudjeduhovnabitjainiemosmiselnaegabivanja nazemlji.Iskanjasoindividualnainprepuenaposamezniku,todapotvglobinonae psihejeskupnazavse.Starekulturesorazvileobrede,kipomagajoduinaprehodihiz enerazvojnefazevdrugo.Tudilegendesonamenjeneprepoznavanjunovegateritorijav asutranzicije.Arhetipskapsihologijanadaljujenaozgodboojunakuingovorio naslednjihtiriarhetipskihtemeljih,kisonamvpomopriraziskovanjunezavednega, kajtiravnovnjemseskrivajodragocenosti. Iskalec[TheSeeker]nosivsebivizijoboljegainlepegaivljenja,zatonassili,da mnogokratvivljenjuocenimotrenutnosituacijoinnaovlogovnjej.Hrepenenjepoviji ravnibivanjajetolikomoneje,kolikorboljsepoutimoujeti,osamljeniinodtujeni. Mnogokratgaprojeciramovzunanjedobrineinverjamemo,danambododrugana sluba,soseskaalipartnerzapolnilinaopraznino.Todahrepenenjejezadovoljenoele, kousmerimopozornostvnaofragmentiranoduoinsezavemo,dasetunahajajo odgovorinavpraanjaoavtonomnostiinidentiteti.Topaodnaszahtevapogum,da skoimoezrobvneznanoinsespoprimemoznaiminotranjimidemoni. Kadarseklicuvizijeneodzovemo,potisnemoIskalcavsenco.Odtusemanifestirakot zasvojenostzalkoholomalidrogami,kotobsedenostspridobivanjemmaterialnihdobrin alipakottelesneinmentalnebolezni. Unievalec[TheDestroyer]jepredhodnikspremembe,metamorfoze.Uniujestaroins temnarediprostornovemu.Pritempanegrenegiratiboleineinstrahu,kijuunievanje povzroi.Egosetrdnooklepasvojeidentiteteinizgubaboli,eposebej,kernamnakae, daivljenjeezdalenipodnaokontrolo.Obuteknemoinaslahkopopolnoma paraliziralahkopaseprepustimoizkunjiinsprejmemonovorealnostkotpotrebnoza celostenrazvoj. Racionalninivorazumevanjajenezadostenzasprejetjeboleihizgub.ivljenjenosiv sebiskrivnosti,kijihezdalenerazumemo.Vemopa,dasmrtislediponovnorojstvo, dajesmrtgosenicepotrebna,daseiznjerazvijemetulj. Ljubimec[TheLover]sevsvojiarhetipskiosnovipojavivvsehodnosih,kinamnekaj pomenijomedotrokominmaterjo,medprijatelji,vpartnerskemodnosu,vodnosu uiteljaintudenta...TojeenergijaErosa,kizahtevatrdnoinzdravoegostrukturo,da zaetnoblaenostkonkretizirainjoprizemljizdejanji.Kaeselahkotudivnaem odnosudodela,hobijevaliivljenjskihprincipov,kijihstrastnonegujemo.Zavedanje arhetipskeljubezninamdajenotranjomo,topapripomorekboljimodnosom. Takokotvsakdrugarhetip,tudiLjubimecvsebujesenco.NepriznavanjeenergijeErosase kaevizkrivljenemseksualnemudejstvovanju,kotsopedofilija,incest,posilstvo.Kaese

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

vbolestniljubosumnosti,promiskuiteti,pornografijialipuritanstvu.Vzahodnikulturije ravnosencaErosagrozljivonapohoduinmonoobsojana. Ustvarjalec[TheCreator]:enamnekdoree,dasmoaktivnisoustvarjalcinaega ivljenja,bigazgroenopogledaliinvpraali,kdobisielelustvarititolikokaosa, negotovostiinboleinevsvojemivljenju?InvendarjearhetipskaosnovaUstvarjalca aktivnavglobininaedueinnaspostavljavsituacije,skozikaterelahkozorimoinsi kalimopristnostidentitete.Kadarsmopripravljeniprevzetiodgovornostza soustvarjanje,jepomembno,daimamovmislihzdravoinpozitivnovizijoprihodnosti. Temeljitimoranarealnostinaihduevnihkvalitetinnarealnostizunanjihfaktorjev sicerzlorabimoimaginacijozasanjarjenjeinumikizrealnosti. KadarseUstvarjalcanezavedamo,sepoutimortveokoliininkrivimozunanje dejavnikezanesrenesituacije,vkaterihseznajdemo.Omejujemositudimonostizbire inodgovornostprelagamonadruge.Vasihpapostanemodeloholikialiobsedeno kreiramogrdeinneproduktivnestvari. Kotvidimosovizije,smrt,ljubezeninustvarjalnostdomenadueinneega.Vemopa tudi,dajeduasamanezadostnaustvarjalabi,doklerteloneomagainzboli.Zato potrebujezdravego,kiboposkrbelzazdravje,zapogojeustvarjanja,zafinance... Arhetipskapsihologijaprimerjaintegracijoegainduesplesom.Pearson(1991:175) pravi:Brezmonegainzdravegatelesa,plesalecnemoredobroplesati.Vendarjeples najboljitakrat,kadarniplesalectisti,kipleeples,ampakkadarplespleenjega.Ples (alidua)plesalcaprevzame,todatelo(aliego)imamaksimalnorazvitoveino plesanja,zatoninevarnosti,dabisespotakniloaliizrpalo. esevrnemonazajknaemupopotniku,kijeodraselinseodpravilnapotiskanja,dasi utrdiegoidentitetoznovimispoznanjiovsebinahsvojepsihe,potemjenjegovnaslednji korakvrnitevdomov.Kerjenotranjespremenjen,setoodraavnjegovemmiljenju, ustvovanjuinvinterakcijizokoljem.Zavedasecelostnosti,eravnotrenutne,in povezanostiskozmosom.Zavestnoseposluujerazlinihfunkcijsvojepsihe,skaterimi vnaapozitivnespremembenaokolje.Naslednjetiriarhetipskeosnovesorazlini aspektiintegriranepsiheinnas,vsakanasvojnain,poveejoznuminoznim. Vladar[TheRuler]simboliziracelostnostintomudajemo.Kadarjouporabljamodro, bovkraljestvuvladalaharmonija,redinizobilje.Vnaipsihibodoimelivsinotranji glasovimonost,daseizrazijoindajihbomodriVladarslialinrazmislilonjihovem mnenju.ModerVladarsezavedaodgovornosti,kimujomodaje.Samaposebijemo nevtralnaenergijainodnassamihjeodvisno,kamjobomousmerili.Motorejpomeni odgovornost. ibekVladarnezmoreuravnovesitikonfliktovinrazlinihmnenj.Svojo(ne)mopokae natiranskinaininzatremanjzaeljeneaspektevsenco.Kontrolira.Vnajslabem primerupovzroiduevnirazkolinbolezen.

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

arovnik[TheMagician]jeglavniagentpriregeneracijiinobnovipsihinemoi.Zaveda sesimbiotinepovezavenotranjegainzunanjegasveta,kizanjdelujetasinhronizirano. Prekoarovnikavnasseuimoolovekovipovezanostiznaravoinkozmosom.Oblike uenjapasomolitev,meditacija,aktivnaimaginacija,vizualizacija,delossanjamiin izvajanjeobredov.Globalnorazumevanjemuomogoapoimenovanjestvariindogodkov nataknain,danamnakaenovemonostiinnamdnovoenergijo.arovnikvnasse trudiozavestitisencoinjouporabitivnamenepozitivnetransformacije. Kadarsesvojegaarovnikanezavedamo,bomouporabljalinjegovoenergijovkodljive nameneprivoljivibomoinfantaziralislabedogodkezadruge,naadejanjabomo obarvalizlastnimdobikarstvom,izreklibomobesede,kibododrugeprizadele. Modrec[TheSage]siprizadevaspoznatieksistennoresnico,kipresegaego razumevanje.Najvijerazvitintelektinnajboljuteesrcepridetadotokespoznanja,da jenjunomiljenjeinutenjesubjektivnopogojeno,torejrelativno.Modrecgrepreko subjektivnosti,njegovorazumevanjejebrezeljepospreminjanju.Vmeditacijijeprisoten kotobjektivnijaz,kinenavezanoopazujenaemisliinustvaindovoli,daodlebdijo mimo.Sposobenjenadgraditiznanjezmodrostjo. NegativniaspektModrecapajeshizoidnaduevnarana,kjernegovorimoo nenavezanosti,ampakoustvenemizklopu.loveknisposobenprevzetiobveznosti,pa najbotododela,partnerjaalikajpreprostejega,sajnimanotranjegakazateljaskaterim bisepreprial,dajetopravastvarzanj.Ravnotakosekaevpoenostavljenemgledanju nasvet,npr.znanstveno.Znanstveniksepoutiogroeno,emoraizpustitiizroksvoj nainrazumevanjasveta,zatorealnostzreduciraprimernosvojimetoditudiakademski svetjenaalostpolnmodrecev,kiizraajosvojnegativniaspektinpostajajociniki. Norek[TheFool]vnasizraaneokrnjenoveseljedoivljenja.Vsebinosialjivost, pestrost,zabavo,senzualnost,iskrivost,spontanost,vitalnost...skaterimiigrivoignorira pravilainsenorujeizpostavljenihmeja.Svetraziskujezivimzanimanjemin radovednostjo,inkototrok,nimanobenepotrebepomanipuliranju.Nasvojnoravi nainnasuioveplastnostinaegazavedanjaravno,komislimo,dasmosedokopali dostabilneresnice,seznamipoigrainnakae,dasenegrejematipreveresno.Vemu je,kadarselahkosamisebinasmejemoodsrca. aljivecpaimatudisvojotemnoplat,kisejinegresmejati.Sebienjeinneodgovoren, malomaren,len,brezbrien,zanikrninokorelvsvojihmislihindejanjih.Sencasekae tudivporenosti,pohlepuiniztirjenisenzualnosti.Delnojeodgovorenzaprojekcijein zanapaneinformacijeorealnemstanjujepalaeopazitizavistpridrugem,kotpri sebi. Zgorajopisaniarhetipiezdalenisoedinepsiholokeosnovevlovekemivljenju. Tudiereemo,daimajokompleksiizosebneganezavednegaarhetipskeosnovesenca, persona,ego,animainanimusostajaslikanedokonana.Zatojezelopomembno,da smopozorninavsepodobe,objekteinsituacije,kiizzovejoenerginereakcijevnaipsihi indajihpovabimonarazgovor.Tojeglobinskieksperiment,kidoprinesek razumevanjuarhetipskepodlagenaihivljenjskihizkuenjinstemkboljzavestnemu

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

ravnanju.etegani,potemlahkoponovimopoetovospoznanje:Imelismoizkunjo,a nismodojelinjenegapomena.(Eliot,1959:39) NajpomembnejiarhetipjeSebstvo Kotvidimo,jekolektivnonezavednopolnovsebin,kisekaejonauniverzalniravnikot vzorcivednjavnekihdoloenihsituacijah.Zelosoprepletenimedsebojinvnenehnem dinaminemgibanju.Invendarimajostrukturoinred,zakarposkrbiarhetipcelovitosti innotranjeorganizacije.PoJungugaimenujemoSebstvo(Somers,2002:35).Njegova definicijanijasnaingaveinomarazumemona2naina: kotcenterkolektivnonezavednegapodroja, kottotalnostcelotnepsihe,zavestnegainnezavednegadelakotrealnosta,vkljunos potencialom,kigavsebujetainkinakazuje,kakobilahkobila. EdwardEdinger(2004:12)pravi:Sebstvopredstavljasredie,kiurejujeinspajacelotno duonaenaknain,kakorjejazsrediezavestneosebnosti.Zdrugimibesedamilahko reemo,dajejazsrediesubjektivneidentitete,medtemkojesebstvosredieobjektivne identitete.Sebstvojezatovrhovnaduevnaavtoriteta,katerijejazpodrejen. Sebstvotorejvsebujearhetipskipotencializkateregaizhajaego.Razvojneteorijenas uijo,dajevzaetkumatitista,kisvojemuotrokuzrcaliSebstvoinkateregaegosebo razvijalnapodlagitegaodnosa.Tenjarazvojavprvipoloviciivljenjajenavzveninv samostojnostseparacijainoblikovanjelastneidentitete.Vzrelihletihpapostane obutekodtujenostimonejiintenjadrugepoloviceivljenjajevraanjenazajk Sebstvu.Sebstvozahtevarekognicijoinintegracijo.Sevedasegalahkovvsakem trenutkuzavedamoleenmajhendel,averjetnojetodovoljzaobuteksmiselno prehojenegaivljenja.Tosoosnovnepredpostavkeprocesaindividuacije. Nekateripsihoanalitiki(Newman,Edinger)gaimenujejotudiizvorivljenjaalikarBog. VendarJungizrecnopovdarja,daSebstvonireligioznahipoteza,ampakempirini koncept.Povdarja,daSebstvonidobrovoljnabit,kiskrbilezalovekovosreo.Jetudi demon,negativniaspektboanstva,kipritiskanalovekovozavestinjiprepua odgovornostzamoralneodloitve.Kadarreligijavztrajnonegiranegativniaspekt boanstvaingaizloiizcelotnepodobeBoga,povzroirazcepvlovekovipsihiinstem velikokode.Mogoeravnoodtuizvirakroninopomanjkanjesmislaivljenjavzahodni drubiinobilicapsihosomatskihbolezni. SimboliSebstvasomnogoteri,aponavadivsebujejokvadratinkrog(alkeminiizraz squaringthecircle),vasihtuditrikotnik,kriinostalelikescentrom.Jungjihimenuje mandale(Storr,1983:230).Strukturamandalejenatonapolnjenaspodobami,predmeti inznaki,kiposameznikunekajpomenijoinpredstavljajopoiskusvnaanjaredav njegovorazcepljenonotranjost.Njihovaglavnaznailnostje,davsebujejonuminozno tistoneopisljivo,neubesedljivokvaliteto,kisejolahkozautivstikuzboanstvomin

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

pustivnasglobokvtis.Izraajocelostnostinvseobsegajoopovezanost,takoznotraj lovekovepsihe,kotvkozmosusamem. Poznavanjearhetipovvpsihoterapevtskenamene Poznavanjearhetipovvpsihoterapevtskenamenejezelopomembno.Vsebinosijo namrepriakovanje,dabodonjihovekomponentezadovoljivoizpolnjene.Pritemje najpomembnejezgodnjeobdobje,vkateremmoraokolje(stari)poskrbetizanaravne arhetipskepotrebepopovezanosti,prazaupanjuinzdravemrazvojuega.Zaaktivacijo arhetipavotrokovipsihistapomembnatakopravias,kottudinivoinkvalitetastareve prisotnosti. Kadararchetipskopriakovanjeniizpolnjeno,govorimoofrustracijiarhetipskenamere [frustrationofarchetypalintent](Stevens,1982:111).Najpogostejiprimeripomanjkljive vzgoje,kipovzroajofrustracijo,sonaslednji: edenaliobastaraotrokazapustitaaligapoljetavinstitucijo, edenaliobastaraseneodzovetanaotrokovopozornostvzbujajoevednje,aliotroka celoaktivnozavraata, staraotrokugrozita,dagabostazapustilaaliseubila,eneboposluen, staraotrokuvzbujataobutkekrivde,alimunaprtitaodgovornost,zabolezenalismrt vdruini, anksioznoststara(ponavadimatere),skaterosenalepinaotrokainzahteva,daotrok skrbizanjunodnos. Vtaknihpogojihsearhetipnemoreaktiviratiinpsihoterapevtsezaveda,daje arhetipskipotencialostalvsenciindasibovnadaljnemivljenjuiskalrealizacijodrugje. Takoseprisvojemdelumnogokratsreamospacienti,kiosnujejosvojpartnerskiodnos napodlagifrustracijearhetipskenamere.Izberejosipartnerja,skaterimlahkopodoivijo psihinosituacijoizotrotvavsakinanovovupanju,daboarhetipskopriakovanje tokratzadovoljeno.Karpasevedanikolini.Vtaknemprimerujenaaprimarnanaloga pomagatipacientuozavestitinjegovaarhetipskapriakovanja.Pritemsilahko pomagamosskico,nakaterizapiemoarhetipskeosnove,kibimoralebitiaktiviranev nekemasovnemobdobju,polegnjihpaoznaimokonkretnedogodkevpacientovem ivljenju,kisopovzroilifrustracije.Natanainlahkolovekvidi,kjesonjegovirazvojni primanjkljaji.Hkratipasezavedamo,dajelovekovapsihasamoregulativnisistem,ki imavsebivseelementezdravljenjainpredpostavljamo,dajevirzdravljenjaravnov psihinirani,kijojefrustracijapovzroila. Zakljuek Boljkotkdajkoliprej,imamovdananjemasumonost,daseposvetimokolektivno nezavednemupodroju,njegovimvsebinaminfunkciji,kijoimavivljenju posameznika.Natanainsizadovoljujemotejopocelostnosti,kijelovekuinherentna. Topomeni,dasepodamovprocesiskanjasvojihpsiholokihglobin,vkaterihnajdemo

Romana Kebe: Arhetipi in kolektivno nezavedno

dragocenosti,kisozanasindividualnegapomena.Tojeprocesutrjevanjaduhovnih temeljev,nakaterihgradimosvojevsakodnevneobveznostiinodnosessoljudmi.Natej ravnispoznamo,dasmomedsebojnoglobokopovezani,ineravnokarakternorazlini, izhajamoizistiharhetipskihosnov.Poznavanjekolektivnihvsebinnamjevpomotudiv psihoterapevtskemdelu. Literatura Edinger,E.F.(2004).Jazinarhetip[EgoandArchetype].Ljubljana:Claritas. Eliot,T.S.(1959).FourQuartets.London:FaberandFaber. Jene,L.(2006).Sedikmeni,povemtienopravljico.Maribor:Mariborskaknjinica. Jung,C.G.(1972).FourArchetypes.London:ArkPaperbacks. Pearson,C.S.(1991).AwakeningtheHeroeswithin.SanFrancisco:HarperCollinsPublishers. Singer,J.(1995).BoundariesoftheSoul.Dorset:PrismPress. Somers,B.andGordonBrown,I.(2002).JourneyinDepth.Cropston:ArchivePublishing. Stevens,A.(1982)Archetype.London:RoutledgeandKeganPaul. Storr,A.(1983)Jung:Selectedwritings.Suffolk:FontanaPaperbacks. ObjavljenovSlovenskirevijizapsihoterapijoKAIROS(2007),V.1,no.34,p.5563. RevijoKAIROSlahkonaroitena:023323000alina:sina_sp@volja.net.