Anda di halaman 1dari 22

INDUKSI....

BUDAYA SEKOLAH BUDAYA SEKOLAH


Apakah yang anda faham tentang budaya?
Apakah maksudnya.?
Konsep Konsep Budaya Budaya... ...
udaya ialah apa yang kita..
Fikirkan
Percayai
Nilai
bertindak
Ada
Kata
WBudaya iaIah warisan sosiaI.

U
R
U
D
A
N
P
E
L
A
J
A
R
C
O
U
N
T
E
R
C
U
L
T
U
T
R
E
BUDAYA SEKOLAH
Budaya SekoIah....
SekoIah mempunyai budayanya
tersendiri.
HasiI daripada cara individu
berinteraksi, dan bagaima mereka
berkeIakuan antara satu sama Iain.
apat dicerminkan melalui :
1. Simbol
2. Upacara dan adat istiadat
3. Amalan pengajaran dan Pembelajaran
4. Peraturan sekolah
5. Visi dan Misi Sekolah
6. Keceriaan Sekolah
BUDAYA SEKOLAH BUDAYA SEKOLAH
ara hidup sekolah yang meliputi segala
amalan sekolah di :
uar dan di dalam bilik darjah
Yang mencerminkan nilai,kepercayaan dan
norma yang dikongsi bersama oleh
warganya.
iwarisi terun-temurun atau dibentuk sendiri.
BUDAYA
SEKOLAH
FORMAL
INFORMAL
BUDAYA FORMAL.... BUDAYA FORMAL....
W KeseIuruhan cara hidup di sekoIah yang
mengarah kepada pencapaian matIamat
rasminya.
BUDAYA TIDAK FORMAL BUDAYA TIDAK FORMAL
udaya yang dibentuk oleh kelompok pelajar
dan guru yang ada sub budaya yang tersendiri.
Penting dalam pembentukkan budaya sekolah
Mencerminkan kurikulum tersirat yang
mempengaruhi iklim sekolah.
DISIPLIN SEKOLAH DISIPLIN SEKOLAH
Maksudnya.
ara perlakuan yang ditetapkan kepada
murid dalam alam persekolahannya bagi
mewujudkan tingkah laku yang kondusif demi
kesempurnaan sistem dan proses
pendidikan.
TUJUAN DISIPLIN
Pastikan semua
yang berada di
sekoIah seIamat
Sediakan suasana
pembeIajaran yang
baik
Ciri-Ciri sekoIah yang mempunyai masaIah disipIin:
Peraturan sekoIah tidak jeIas dan hukuman
dianggap tidak adiI
PeIajar tidak percaya dan patuh kepada
peraturan.
Para guru dan staf tidak patuh atau percaya
kepada peraturan
Hubungan guru dengan pentadbirtidak baik
atau pentadbir tidak aktif.
Tingkah Iaku yang kurang baik dibiarkan.
SekoIah mempunyai biIangan peIajar yang
banyak dan sumber pengajaran yang tidak
mencukupi.
4394 -c4394
masala disipli3
BuIi
Ponteng
sekoIah
Merokok
Merosakkan harta
benda sekoIah
MengambiI
dadah
Membaca &
meIihat bahan
Iucah
ara-cara me3a9asi3a
Pengukuhan interaksi
guru dan pelajar
Penerapan agama
dan moral
Sistem merit
dan demerit
Motivasi
imbingan dan
Kaunseling
Permuafakatan
komuniti
Hukuman dan
dendaaan