Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

part. combate. Affluent. Nagliliyab. [af¨®rsed] Susodicho. magbuny?. tumipon. opulencia. [¨¢gravet] Agravar. primero. [¨¦dchent] Agente. tanda. [¨¢fliuent] Abundante. Age. adv. Against. Sagan¨¤. [¨¢grandaiz] Engrandecer. [aflict] Aflijir. [egu¨¦n] Otra vez. Affront. Aggravate. Afield. Magpatunay. Hapon. [efr¨¦sh] De nuevo. Again. Pagkatapos. Dumaluhong. pagmura. bumu?. [afirm¨¦cien] Afirmacion. adj. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. Katiwal¨¤. n. [af¨²t] ¨¢ pie. Isugpong. [af¨¢ir] Encendidamente. [agr¨ªv] Apesadumbrar. n. [¨¢fternun] Tarde. Aggregate. Sa gaw¨ªng likod. [afr¨®nt] Encararse. adv. magkadagandagan. adj. [agrav¨¦cien] Agravacion. enfrente. Ul?. Aggregate. magpahirap. insultar. Magtipon. adv. n. [aft] A popa. ipamukha. [af¨ªniti] Afinidad. n. Afresh. Magpasama ng loob. Agglomerate. Aggregation. v. gulat. pagkabilang na kamag-anak . Kaapih¨¢n. kayamanan. Aggravation. n. Affirm. gumulat. Aft. adv. n. away. Affirmation. [af¨ªrmativ] Afirmativo. [¨¢griguet] Agregar. magpatibay. adv. [agr¨¦sion] Agresion. pagpipisan. [¨¢ftermaz] Reto?o. paglala. dati. Panibago. Kasaganaan. antiguamente. Affray. [agr¨¦sor] Agresor. Affix. lakih¨¢n. Afire. Noong una. Afloat. Pangasiwaan. n. Afoot. incorporar. n. v. lait. Patotoo. kaadwaan. espanto. Affront. Afford. Pasulyapsulyap. Aggression. n. [af¨ªcs] Anexar. [af¨ªld] En el campo. [¨¦dched] Viejo. Nakasasak¨ªt.Affinity. n. [agr¨ªvans] Agravio. Lusob. Magpalak¨ª. n. Afflux. [af¨ªcs] Afijo. n. anciano. Gitla. Afortime. v. idugtong. [af¨®rd] Dar. Aggressor. Bumigat. [af¨ªrm] Afirmar. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. de nuevo. Dumalamhati. Mapisan. Agent. atemorizar. mul?. agregado. Affright. [afr¨¦] Asalto. v. n. [¨¦dchensi] Agencia. Agate. [ag¨¢st] Horrorisado. sa harap. Nagpapatunay. [edch] Edad. Affluence. otra vez. v. Magulang matanda. Aftermath. Daluhong. Kalakhan. n. [¨¢griguet] Coleccion. Aggrievance. Tak¨®t. Laban. adj. Agency. n. adv. kabunyian . [af¨®r] ¨¢ntes. Aggrandizement. Affright. n¨¢banggit. Gulang. Pamukha. Mapatutunayan. v. adv. [af¨®rtaim] En otro tiempo. Magbigay. dugtong. opulento. lumait. tumakot. Sa parang. Afterwards. patunay. [afr¨¢it] Terror. nagniningas. [¨¢guet] ¨¢gata. [¨¢fl?cs] Confluencia. Afterward. Lak¨¢d. ul?. [afr¨®nt] Afrenta. Agape. binu¨®. adv. adj. pagtitipon. sa lwal. [efr¨¦d] Amedrentado. insulto. After. Ang dumadaluhong. v. mul?. Afflict. kasama. [¨¢fliuens] Abundancia. Magpamukha. Aggregate. adj. Pagbigat. asalto. adv. n. lumala. injuria. susto. n. v. [¨¢fteruard] Despues. prep. [afl¨ªccien] Afliccion. dumadaluhong. Pagtatagp? ng dalawang ilog. lumulusob. [afr¨¢it] Aterrar. elevacion. espantar. salakay. Pagkatapos. Aghast. magtaan. Affliction. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. datihan. k¨¢tiwalaan. [¨¢fter] Despues. n. v. v. . [agrigu¨¦cien] Agregacion. [¨¢griguet] Agregado. N¨¢una. adv. noong a raw. hapis. Sugpong. Affirmable. n. adv. Nakalutang. Pagbuo. adj. Tinipon. Aggressive. Afraid. Affix. Pagkahinlog. [agu¨¦p] De hito en hito. Aggrieve. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. [agr¨¦siv] Ofensivo. Aforesaid. Kabuoan. adj. parentesco. n. exaltar. [agl¨®meret] Aglomerar. Afore. lumubha. Pagkatapos. Dalamhat¨¬. Aggrandize. m¨¢bunton. proveer. [agr¨¦s] Acometer. pas. adv. n. Affirmative. Afternoon. Aggress. mayaman. Aged. adj. [¨¢fteruards] Despues. v. [egu¨¦nts] Contra. Supling. paglubha. Sindak. v. N¨¢sabi. Gumitl¨¢. n.

maglubha. gaan ng loob. abuloy. Ah!. [egr¨ªebl] Agradable. adv. Ail. Alas. umalog. [ak¨ªmbo] Corvo. adj. adv. hapd?. umapunt¨¢. Nauukol sa pagsasaka. Hinggil sa hangin. gul¨®. bumagabag. adj. n. int. n. [ed] Ayuda. pasillo. pag-alog. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. [¨¦mles] Sin objeto. katulinan. v. [al¨¦t] Posteriormente. [adch¨¢r] Entreabierto. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. sobresalto. pagbubukid. Ayon sa ugal¨ª. Tulong. iyangyang. maghirap. Kaunt? na. [a] ?Ah! ?ay!. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. v. n. en accion. [?m] Punteria. ligoy ng tugtugin. [egr¨ªment] Convenio. [adchit¨¦tor] Agitador. Na. Pag-uga. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. Alarm. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. Hangin. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. v. Aliwalas. matulin. [?r] Airear. n.. Alarm-post. v. Ah! ah¨¢! Ahead. Kadug?. Umayon. Nakalulugod. Bagaman. Tagaudyok. Tumulong. upuan ¨® bangk?. Agoing. [eg¨®] Hace. avante. interj. [alb] Alba. v. Ngiki. n. [al¨¢rm] Alarmar. encallado. Airy. ej. sumak¨ªt. sa un ah¨¢n. n. dispuesto ¨¢. walang sadya. Ague. ala. Alabaster. Dumalamhat¨¬. Sa k¨¢tapustapusan. Maliks¨ª. Sak¨ªt. patuyuin. adv. mas alla. n. H¨ªngahan. Tudla. Ail." Agog. [eg¨®ing] A punto de. hal. adj. adv. int. "hace mucho". n. n. gaan ng katawan. Relos na panggising. lumigalig. [ed] Ayudar. Albeit. umabuloy. adv. auxiliar. kirot. Baluktot. adj. [egr¨ª] Concordar. Ajar. pagpapakilos. [¨¦rjol] Respiradero. [¨¢dchil] Agil. Aimless. [?m] Apuntar. K¨¢sunduan. gayon man. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. Akimbo.. marapat. v. yumugyog. [ail] Nave de una iglesia. Pagsasaka. Sa nais. sa harap. Agonize. Alarm-watch. Agricultural. Agony. Aground. Agriculture. Alarm-bell. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. n. pumayag. [?r] Aire. Walang tungo. Ibilad. [¨¦lment] Dolencia. . por la proa. lijereza. adv. [ej¨¦d] Delante de otro. antak. ¨¢ la ventura. convenir. [alam¨®d] A la moda. n. n. [al¨¢rm] Alarma. [¨¦rgan] Escopeta de viento. perturbar. n. buen humor. n. hala. asustar. contrato. puesto de aviso. molestar. paghihirap. [¨¢labaster] Alabastro. [al¨¢s] ?Ay!. Akin. [¨¢goni] Agon¨ªa. [adch¨ªliti] Agilidad. Sa lup¨¤. Kaliksihan. [ec] Sentir un dolor agudo. Air. Batingaw na pamukaw. [?r-pamp] Bomba de aire. Alarm. [agr¨ªebli] Agradablemente. kamag-anak. Agitation. ligero. adj. [¨¢dchiteit] Agitar. Umantak kumirot. Tumudla. Paghihingal?. Ake. Air. v. Airgun. n. Alamod. n. sunod sa moda. Alabastro. Alarm-clock. [¨¢rines] Ventilacion. [al¨¢rm-post] Atalaya. Alacrity. dolor. Alb. Ayudante de campo. Sulong pa. mover. n. [el] Afligir. Nakabukas ng kaunt?. Aland. Sa ab¨¢. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. kaayaaya. Maghingal?. tagayugyog. v. n. Nakalulugod. Airiness. gumulat. v. adv. Agreement. adj. sa nas¨¤. n. Agreeable. bien que. kawangis. sayad. kahit. Agreeably. secar. adv. n. k¨¢yarian. sak¨ªt. paglinang. conveniente. Sulamb?. Escopeta de biento.Agile. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. Aim. [ag¨®g] Con deseo. auxilio. [agric¨²ltiur] Agricultura. Ago. Relos na panggising. Agree. Agitator. n. walang pak ay. Aim. [el] Indisposicion. gulat. Bukang-liwayway. n. Aid. [agric¨²ltural] Agricultural. pagluglog. lumuglog. kawiliwili. adv. n. adv. [al¨¢nd] A tierra. n. Sadsad. n. maligay¨¤. "malaon na. magpakilo s. Aid-de-camp. Agitate. Aisle. Ailment. babal¨¤. [¨¢lbit] Aunque. handa na. Damdam. anomang pangyarihan. afliccion extrema. adv. adv. Aid. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. Air-pump. Pagib¨ªk.. Airhole. Magpagib¨ªk. n. ?ay! Alate. tumulto. [agr¨¢und] Varado. [¨¦ri] A¨¦reo. Umuga. Kasayahan. Agility. [adchit¨¦cien] Agitacion. Bantayan.

adv. Nagniningas. Alight. All-night. kabuoan. All. Allowable. n. [alivi¨¦cien] Alivio. fidelidad. [al¨ª] A sotavento. mezcla. Alias. alijeramiento. Ginghawa. n. paw¨¤. Allure. igi. n. Paglilipat sa iba. taganas. [aliter¨¦cien] Aliteracion. kaisa. Bo?. [al¨®t] Asignar. Bumanggit. Algebra. permitir. Alloy. Mapapayagan. guminghawa. n. [¨¦lias] Alias. adj. Buh¨¢y. [elien¨¦cien] Enajenamiento. bumaba. seduccion. alucinar. Alleviation. confederado. gumagalaw. n. [¨¢lcohol] Alcohol. katulad. Masustancia. gayon din. Allurement. Lahat. All. Allegoric. Maingat. Pagtatapat. [¨¢lbum] Album. n. Pahintulot. apaciguar. Sil¨ªd. adv. [el] Cerveza. n. Alleviate. [al¨¢uabl] Admisible. [ali¨²rment] Halago. v. Mag-ukol. Alee. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. Alike. Kasund? kakampi. v. alimenticio. nagliliyab. Alive. v. kapahintulutan. v. Pag-uukol. adj. n. [ali¨²r] Alagar. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. n. ardiente. [alim¨¦ntari] Alimenticio. [aligu¨¦ter] Caiman. activo. Put¨¬ ng itlog. v. magtadhana. Allot. v. Alembic. [al¨ªdchians] Lealtad. tumahimik pumayap¨¤. Alligator. n. sinamuno at ibp. Alliance. hal¨®. Alien. Alienate. All. Allowance. Ilipat sa iba. [al¨®i] Liga. magpahintulot. Alderman. Allegorical. n. All Saints day. n. Hal?an. Pagkain. . mezclar. atar una cosa con otra. [ol] Todo. bu?. Pagpapatunay. Umigi. [al¨¢ians] Alianza. Pumayag. n. declarar. Palayaw. [¨¦lien] Extra?o. banggitin. Alert. Tinatalinghag¨¤. v. n. Kawangis. n. [¨¦lienet] Enajenar. n. Alloy. union. [¨¢legori] Alegor¨ªa. adj adv. Talinghagain. Alife. Al¨°. v. n. Allegiance. pulos. k¨¢yarian. hib¨° day¨¤. [¨¢legoraiz] Alegorizar. Punong bayan. n. Alibi. Magdamag. n. Tagaibang lup¨¤. n. [al¨®tment] Asignacion. Alak¨¢n. n. Albumen. Kalahatan. Bwaya. Allied. adj. bajar. v. [ali¨²d] Aludir. Lansangang mapunong kahoy. extranjero. trasferir. Lah¨®k. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. [al¨¢if] Por vida mia. magpahayag . n. Porbida (sumpa). [al¨¦ment] Alivio. Aliment. [al¨¢u] Conceder. adj. kagaya. adv. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. [¨¢liguet] Ligar. Allow. adj. v. Tumutol. [al¨¢it] Encendido. Ginghawa. humimok. repartimiento. sa ibang paraan. Allotment. ¨¢lhebra. may sind¨ª. Allay. Alliteration. maagap. [alc¨®v] Alcoba. [ol] Del todo. mataas na karunungan sa pagbilang. adj. Lumusong. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. alegato.Album. [al¨ªviet] Aliviar. gaya nito). [ol-nait] Toda la noche. Alimental. tutol. [al¨®i] Ligar. Alight. [¨¢libai] Coartada. n. iba. [al¨¢id] Aliado. adj. gumaan. [al¨¦rt] Alerta. alijerar. v. lubos. pagbab ahagi. n. Pagtaliin. [al¨¢uans] Permiso. Allspice. Alcove. Alcohol. enteramente. Allege. Alimentary. mitigar. [¨¢lderman] Regidor. pagtatadhana. mananggalang. Ale. isalin sa iba. v. [al¨¢iv] Vivo. [al¨¦dch] Alegar. Especias (pamint¨¢. [alim¨¦ntal] Nutritivo. Allude. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. [alegu¨¦cien] Alegacion. Allayment. n. n. liga. n. Alligate. [el¨¢ik] Igualmente. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. Nakapagpapalakas na pagkain. n. Talinghag¨¤. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. Alley. [al¨¦] Aliviar. umib¨ªs. Serbesa. licencia. Allegation. Album. Guminghawa. magpatunay. [al¨¦mbic] Alambique. adj. adj. gaan. [al¨¢it] Descender. [¨¢liment] Alimento. Alkohol. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. [abi¨²men] Alb¨²men. handa. lahukan. himok. K¨¢sunduan. adv. Allegory. adj. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. Alienation. Umal¨°. vigilante. adj. [olsp¨¢is] Especias. Tinatalinghag¨¤. Allegorize.

[al¨¢i] Hacer alianza. n. n. [el¨®n] Solo. Although. rin. [¨®lwes] Siempre. [el¨¢ud] Con voz fuerte. asombro. Nababago. May-kapal. Amassment. Kagandahang-loob. kaawang gawa. baguhin. taga n¨¢s. n. [am¨¦sment] Espanto. Magbunton. adj. May kabiglaanan. Ally. n. tinig na malak¨¢s. adv. nakaiiba. n. n. abecedario. [al¨®] Abajo. Halos. Amaze. [¨®wl] Siempre. Almanake. n. Aloud. Alphabet. Nakababago. [¨¢lmoner] Limosnero. Alterant. Already. [olm¨¢iti] Omnipotente. pasmo. adj. Along. malapitlapit. Creador. adv. Kasund?. Makapangyarihan sa lahat. Aloft. A. [¨®lso] Tambien. altura. del todo. Alum. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. rin naman. adj. Alter. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. sa ibabaw. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. M. [am¨¦z] Espanto. [oldz¨®] Aunque. salansan. manggulat manggitl¨¢. v. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. hal¨ªhalil¨ª. [¨¢lfabet] Alfabeto. Pagbabago. Pagkasindak. kahalihalina. Antes del medio dia. palag¨¬. todo listo. n. man. [am¨¢sment] C¨²mulo. pagiib¨¢. Taas. Almost. adv. [¨¢lum] Alumbre. Bathal¨¤. [am¨¢lgam] Amalgama. adv. Alms. adv. n. gitla. adj. Paghalili. Na. turnar. n. [¨¢msgiver] Limosnero. agrado. [olter¨¦cien] Alteracion. [alt¨¦rnet] Alternativo. n. Altogether. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. n. [olm¨¢iti] Dios. Amazement. parati. Humalili. v. adv. Ab¨¢kada. [am¨¦z] Espantar. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. Amalgam. ¨ªisa. Sa gawing tab¨ª. Sa itaas. turno. naiib¨¢. adv. n. n. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. Lahatlahat. Almond. n. . Lamang. Naman. Altitude. Sindak. Amability. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. Almsgiving. Alternate. [el¨®n] Solamente. Alow. kalendaryo. [amab¨ªliti] Amabilidad. [altern¨¦cien] Alternacion. Almendras. sobre. pulos. prep. adv. adv. Also. solitario. [am¨¢s] Acumular. [am¨¦n] Con vehemencia. todopoderoso. [¨¢mond] Almendra. n. n. kataasan. pil¨¬. [olr¨¦di] Ya. Mapagbigay-lim¨®s. din naman. mudable. [¨¢matiur] Aficionado. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. [¨®lmost] Casi. n. caridad. tang¨¬. Sa ibaba. Alternation. n. Almond-tree. Alphabetic. [¨¢lmanac] Almanaque. Nakahahalina. vez. Amanuensis. Amalgamate. Alternate. Alone. n. Bahay-ampunan ng mahihirap. v. Pun¨° ng pil¨¬. Dyos. adv. adj. Allusion. amontonar. Ayos sa titik. adv. parapara. Almighty. n. Halinhinan. n. Alway. [¨®lterabl] Alterable. n. Alterable. magsalansan. adj. Always. [ali¨²sion] Alusion. Lim¨®s. tayog. Aloof. kakamp¨ª. Almsgiver. Alongside. pagkagitla. recio. damban¨¤. n. [el¨²f] Lejos. aterrar. parati. Alphabetical. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. Sigaw. Bunton. Altar. monton. Sumindak. v. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. adj. nag-¨ªisa. [¨®lter] Alterar. Almshouse. Almanac. [¨®lterant] Alterante. Amain. adv. v. Amass. Tawas. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. ibahin. mudar. [al¨¢i] Aliado. (ante meridiem). Amalgamation. Ayos sa titik. [alt¨¦rnet] Alternar. Buhat sa malay¨°. paw¨¤. umiba. Alt¨¢. Almoner. mezcla de diferentes metales. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. Amaze. [ams] Limosna. [el¨®ng] A lo largo. de lejos. [al¨®ft] Arriba. pagkagulat. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. Alone. din. Almighty. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. seductivo. adj. sa hinabahab¨¤. gulat. Sa gaw?. Amateur. n. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. [elongs¨¢id] Al lado. palag¨¬. v. cerca de. [am¨¢lgamet] Amalgamar. kulukut? ¨® lar?. Bumago. conj. adv. Lag¨¬.Alluring. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. [¨¢ltar] Altar. Paglilimos. reciproco. Bagaman. Ally. Lag¨¬. confederado. Alteration. handa na. Tagapagbigay ng lim¨®s.

Among. adj. [¨¢miabl] Amable. [amaz¨®nian] Guerrera. n. n. Pagkakaibigan. [¨¢moroes] Enamoroso. [em¨¢ngst] Entre. Ample. Panginorin. [¨¢mbit] ¨¢mbito. [amb¨¢sadres] Embajadora. [americ¨¢naiz] Americanizar. Amiss. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. [am¨ªs] Culpablemente. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. Amble. [am¨¦ndment] Enmienda. [am¨¦nds] Recompensa. [¨¢mason] Amazona. siya nawa. [am¨¦nd] Enmendar. [¨¢mbl] Amblar. Amends. [¨¢mbulans] Ambulancia. [am¨ªlioret] Mejorar. v. adj. Umib¨¢. Ambush. Sala. n. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. Paligid. amistad. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. Amper. Alinlangan. Amicable. [¨¢mfibias] Anfibio. Ameliorate. magsusog. [em¨¢ng] Entre. y n. Amasona. n. v. adv. adj. Amnesty. Ambassadress. arag-arag. falta. . kagandahang-loob. Amazonian. adv. kabayaran. [am¨¦niti] Amenidad. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. erradamente. Munisyones. Kalakhan. [am¨¦rican] Americano. Amelioration. adj. as¨ª sea. Palawigin. extendido. gand¨¢. Kaibig-ibig na asal. Paggaling. Americanize. harang. Bukol. kamalian. n. ascender. n. carbunclo. mapaghangad. en medio de. adj. kalawigan. Magiliw. Hab¨¢t. Sug¨°. Malawig. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. apasionado. kaligayahan. Pita. maaayos. n. Amphitheatre. Anfiteatro. n. [am¨ªs] Culpa. [¨¢mbient] Ambiente. [amb¨ªcias] Ambicioso. Ambitious. y adv. nananagutan. n. y adv. Naaayos. Amen. esposa del embajador. v. [am¨ªdst] Entre. Kapatawaran. Amphibious. compensacion. n. Ammunition. Mapagkaibigan. n. Amiable. Habat¨ªn. [em¨¢unt] Importe. Amber. Amiability. May pagkakasala. harangin. sa gitna ng. Ambuscade. [em¨¢unt] Importar. Amid. [am¨ªd] Entre. pagbuti. (babaing malakas at may ugaling lalaki). adj. abat. Hab¨¢t. extender. [ami¨²nicien] Municion. en medio de. ¨¢langanin. Amicability. v. [amb¨ªcien] Ambicion. Am¨¦n. Babaing mangdid igma. [¨¢mbush] Emboscada. taga Am¨¦rika. Amount. n. n. [¨¢mplifay] Ampliar. [¨¢mber] Ambar. Sa pagitan ng. n. n. pangkuha ng may-sakit. confuso. Ambassador. Halag¨¢. [amicab¨ªliti] Afecto. Humab¨¢t. Mapagpita. adj. asawa ng sugong lalaki. Sa gitna ng. mairugin. amistoso. n. confusion. Ambush. prep. Masintahin. Amerikanuhin. [am¨ªs] Culpable. umabat. Amend. [am¨ªnabl] Responsable. v. magkabikabilang kahulugan. prep. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. [am¨¦ndabl] Reparable. [¨¢mezist] Amatista. Amendment. Pakikipagkaibigan. [amiab¨ªliti] Amabilidad. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. Ambulance. umabot. Ambition. Magkahalaga. lakh¨¢n. n. [am¨®niac] Amoniaco. adj. v. criminal. Amplify. Amount. n. bumago. [am¨¦ricanism] Americanismo. Amiss. n. v. magpabuti. adj. [¨¢miti] Amistad. Ambient. Ambiguity. Amenity. [¨¦men] Amen. d? kawasang hangad. Amerikano. mal?. Ampliation. Sa pagitan ng. [¨¢mpel] Amplio. [¨¢mbusked] Emboscada. sa gitna ng. Sa gitna ng. adj. n. Sugong babai. n. Amenable. Kagantigan. n. kabuoan. Amatista (isang mahalagang bat¨®). palibot. Amendable. Amble. pulbur¨¢. n. American. v. Ambit. n. [¨¢mnisti] Amnistia. may pagkakamal?. Kagandaban-loob. Salar¨ªn. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. embahador. sumapit. adj. kalahatan. n. Amoniako. reforma. sugong kinatawan. Nananagot. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. adj. Amidst. magandangloob. Americanism. Ambar. n. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. [¨¢mper] Tumor. [¨¢mbush] Embuscar. [amb¨¢sador] Embajador. Amity. Amongst.Amazon. [ampli¨¦cien] Ampliacion. Ambiguous. Pagkabago. prep. malawak. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. Amorous. Amiss. lub¨®s na paglimot. Ambuscade. adj. Amethyst. Pagkaamerikano. Ammoniac. n. Magpagaling. prep. n. [¨¢micabl] Amigable. Ambulansiya.

Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. Sumpa. nauukol sa angh¨ Angel-like. [end] Y. Kahawig. Parang angh¨¦l. Angelical. [¨¢necdot] An¨¦cdota. Anecdote. bingw¨ªt. init. v. bumingw¨ªt. [¨¢nk?r] Ancora. may pagiinit. esquina. ang namim ngwit. Anchor. [¨¢nguer] Ira. May pagkagalit. m¨¢mimingwit. Lawig. May kalawigan. excomunion. conj. laon. n. [¨¢nk?r] Ancorar. Ancestral. n. [an¨¢lisis] Analisis. Analogy. ca?a de pescar. Angry. v. n. [endch¨¦lic] Angelical. Anglicize. una. nakalilibang. Angel. An. n. v. adj. lum¨¤. Panibago. Anchovy. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. v. enojar. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. Ancient. At. n. Tagapamingw¨ªt. n.Amplitude. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. Amputate. in¨ªt. n. [an¨¢coret] Anacoreta. [¨¦ncient] Antiguo. n. Mag-aliw. Anglican. [¨¢ng¨¹ish] Pena. v. ul?. Analytical. mukhang angh¨¦l. [¨¢nalaiz] Analizar. [andch¨¦lical] Angelical. adj. [an¨¢logas] An¨¢logo. Anachoret. Amputation. Mamingw¨ªt. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. [ami¨²sing] Divertido. v. el sitio ¨® lugar para anclar. Angler. Anting-anting. divertir. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. Sumumpa. sumur¨¬. Angelic. l¨ªbangan. Amuse. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. Halubaybay. Ancestor. Nakaaaliw. Angrily. excomulgar. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. n. [¨¢mpiutet] Amputar. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. adv. kasaganaan. n. adj. Unang tao. Anew. adj. [¨¢ngri] Col¨¦rico. adv. hechar las anclas. anclar. adj. Ancient. Analogous. Amuck. Nakasinipete. [¨¢narc] Anarquista. Analyse. c¨®lera. pinagbuhatan. [ampiut¨¦cien] Amputacion. And. ulit. [am¨¢k] Furiosamente. [¨¦ndchel] Angel. abuelos. Anger. n. [¨¢nguer] Iritar. Anathema. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. sawo. Ancestry. Gal¨ªt. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. n. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. [¨¢mpli] Amplimente. adv. n. Anaconda. una. n. hapis. Anchorage. ¨¢liwan. Galit. Isa. Kahirapan. [an¨¢conda] Boa. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. adj. [endchel-laik] Angelical. abundancia. art. Mahulog ng sinipete. nauukol sa angh¨¦l. Amply. [an¨¢zema] Anatema. Lumitis. [¨¦ncient] Antiguo. tagabingwit. n. Isalin sa wikang ingl¨¦s. n. Sulok. extension. [¨¢nkerd] Anclado. Amusing. Anatomy. enfadado. Angle. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. Anchor. v. 't. Anarchist. [en] Un. maglibang. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. [¨¢miulet] Amuleto. n. Paglilitis. n. kahuwad. uno. [¨¢mplitud] Amplitud. dati. mag-init. n. n. Magalit. . May pagkabalasik. Anguish. hirap. adj. [¨¢nsestral] Hereditario. n. adj. d¨¢lita. Amulet. n. [ami¨²sment] Diversion. [¨¢nsest?r] Predecesores. Anathematize. adj. mukhang angh¨¦l. nauukol sa k¨¢nunuan. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. Angh¨¦l. pagkakahuwad. Matanda. [anat¨®mical] Anat¨®mico. kant¨®. Sinipete. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. Anarchy. Saw¨¢. angustia. [¨¢nkeredch] Anclaje. Anger. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. ab¨®t. pasatiempo. pagsur¨¬. n. Anatomical. lik?. Pagkakahawig. v. Analysis. [ani¨²] De nuevo. n. adv. adj. n. [ami¨²s] Entretener. [¨¢narkist] Anarquista. Parang angh¨¦l. Amusement. bago. adj. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. mul?. Lah¨¬. ¨¦. Angle. K¨¢nunuan. Anchored. pinanggalingan. Anarkista. [¨¢nglican] Anglicano. adj.

Animal. incomodar. Walang lagda. aviso. Annual. wala sa ay os. Hayop. Annoy. Tumbong. pagsauliing-loob. lathal¨¤. [aniv¨¦rsari] Aniversario. d? kilala. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. sugpong. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. puk awin ang loob. Pagkalipol. maglathal¨¤. v. [an¨®int] Untar. magpahiwatig. irregularidad. Dugtong. Tagapagbalit¨¤. [an¨¢unsment] Anuncio. [an¨¢uns] Anunciar. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. Annoyance. Annihilation. [ann¨®y] Molestar. n. v. Pahiran ng langis. Anomalism. adv. [anguiul¨¢riti] Forma angular. Magbalit¨¤. [ana¨ªjilet] Aniquilado. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. Another. [¨¢nser] Responder. Gabigab¨ª. corresponder. promulgacion. Annihilate. paliksih¨ªn. mala voluntad. n. Anodyne. maliks¨ª. pagtatanyag. adj. distinto. Annex. [?n¨¢its] De noche. n. Announce. Annuity. proclamacion. bum agabag. n. n. Annihilate. [¨¢nals] Anales. Animate. An¨ªs. diferente. n. n. [ann¨²iti] Anualidad. ka walan ng ayos. Annually. Bumuhay. [¨¢nodain] Anodino. Bukong-bukong. maghayag. [¨¢nimal] Animal. pahayag. [¨¢nisid] Simiente de anis. pah watig. animado. Paglihis sa palatuntunan. Annular. [¨¢nil] A?il. [anim¨¦cien] Animacion. v. n. Ta¨®n-ta¨®n. Sumagot. tumugon. n. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. Anon. rencor. Lip¨®l. Annunciate. n. [anim¨®siti] Animosidad. [an¨¦x] Anexar. Agad. [ana¨ªjilet] Aniquilar. anyongsingsing. [¨¢nis] Anis. Annexation. [¨¢nunciet] Anunciar. [an¨¦x] Aditamento. Anise. renta vitalicia. n. Anneal. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. Karugtong. Animate. adv. Ang di pagsunod sa palatuntunan. viveza. lumigalig. Anil. Idugtong. Aniseed. nagtatagal ng sangta¨®n. adj. [¨¢nimet] Animar. Magbalit¨¤. n. n. ungir. T¨¢unan. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. pagmam asamang-loob. Iba. irregular. [ann¨²l] Anular. n. adv. [an¨®melism] Anomal¨ªa. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. [an¨®n] Presto. Annex. Ang ukol sa panulok. Annus. reunir. [an¨®meli] Anomal¨ªa. bagabag. Answer. adj. isa pa. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . Ankle. n. Anights. Announcement. v. [annecs¨¦cien] Annexion. n. m¨¢miya. publicar. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. n. Anibersaryo. Pagkaganyak. makagalit. wasak. Annul. [en¨®dzer] Otro. Tila singsing. kaugpong. invalidar. adicion. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. anexo. publicador. [¨¢nimet] Viviente. Annunciation. walang pangalan. gany¨¢k. v. Anonymous. magwasak. pagkawasak. Animosity. isugpong. [an¨®melas] An¨®malo. Balit¨¤. v. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. luego. karakaraka. makainip. v. Anyong panulok. maliks¨ª. n. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. infundir alma. Anniversary. [an¨®yans] Molestia. adj. saka. Pagbabalita . Yamot. adj. kaliksihan. D? pagsunod sa palatuntunan. adj [anim¨¦ted] Vivo. Buto ng anis. Animation. ikabit. al instante. n. [¨¢nkl] Tobillo. mana . juntar. adj. v. Ta¨®n-ta¨®n. Lumipol. bubayin. kaib¨¢. Pakikipag-alit. Anniversarily. Anomang aklat. adj. Anoint. animado. pagtatanim. Anomalous. Anomaly. Annals. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. advertencia. adj. n. todas las noches. Anodino. irregularidad. Animated. n. [anguiular] Angular. pagdaka. Yumamot. v. ligalig. n. n. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. Buh¨¢y. adj. Announcer.Angular. [¨¢nniual] Anual. [¨¢nniular] Anular. Annual. Angularity. [¨¢nniuali] Anualmente. [an¨®nimos] An¨®nimo. ser responsable. Buh¨¢y. [¨¢nnus] Sieso. may k¨¢lulwa. v. [¨¢nniual] Anual. kakab¨ªt. [an¨¢uncer] Anunciador. dia que se celebra cada a?o. pagpapahiwatig.

Answerable. adj. Antique. dati. Pwego de San Anton. [¨¢ntler] Cercetas. nan¨¢nagot. Antithesis. Antecedent. Anthemis. pakikipagtalo . rivalidad. silva. Antidote. Sagot. adj. adj. Lunas. hawi g sa tao. Awit sa simbahan. Antiquity. Antler. n. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. n. n. v. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. y n. n. Ant¨ªkristo. Anteriority. Antechamber. n. [¨¢ntidet] Anticipacion. adj. n. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. bastidor na panabing sa kaba bayan. Maagang pagkalagay ng pecha. adj. v. Antecedence. umuna. Antiseptic. adj. p¨¢una. gamot na laban sa lason. grotesco. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. Antedate. N¨¢una. n. Antartic. Pagkauna. [anticu¨¦rian] Anticuario. Matigas na uling. contraste. Antagonist. [ant¨ªsident] Antecedente. bayubo. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. kalaban. Ang ukol sa unang panahon. adj. Bagay na d? napapanis. [ant¨ªc] Antig¨¹o. Langgam. [antisip¨¦cien] Anticipacion. l¨¢on. Mabigat ang dug?. n. antip¨²trido. adj. Pagkakauna. n. Pagkakalaban. adj. Kansel. n. el que precede ¨¢ otro. n. n. [ant¨ªrior] Anterior. Aranggutang ¨® malaking unggoy. [antidili¨²vian] Antidiluviano. n. [antikr¨ªstian] Anticristiano. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. Answer. [ant¨ªsesor] Antecesor. Sinusundan. malaon. n. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. bigat ng dug?. bagay na ? nasisir¨¤. Katwa. Bahay-langgam. obsoleto. N¨¢una sa kurism¨¢. n. [¨¢nt-jil] Hormiguero. Antipathetic. n. [ant] Hormiga. [¨¢ntilop] Antelope. . pakikipaglaban. n. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . p¨²song. Ang karunungan sa bulaklak. n. ipagpauna. [ant¨ªsipet] Anticipar. Anterior. n. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. n. Anthem. [¨¢nticid] Anteceder. adj. Antecessor. Anthill. n. n¨¢una. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. n. Antiquated. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. [¨¢nser] Respuesta. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. [ant¨ªsidens] Precedencia.. Anthracite. Antedate. Antagonism. Sa umaga. adj. Ipagpauna. Antichristian. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. Antemeridian. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. Antagonize. Makipag-agawan. magaspang. matanda. Antelope. Ang hinalinhan. Antipodes. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. Anthony's fire. procedencia. kaib¨¢. Antepenult. kalaunan. [antip¨¢scal] Antepascual. m¨¢kipagta lo. Antecede. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. Antipathy. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. n. n. Bigat ng loob. makipaglaban. Anthropology. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. n. [¨¢ntidet] Antedatar. Antiseptic. Yaong masas agot. los mogotes del ciervo. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. Agap. n. Anthropophagi. Kaagawan. una. Gamot na panglaban sa kabulukan. Antic. Sungay ng us¨¢. [¨¢nzimis] Manzanilla. Anticipation. [¨¢ntic] Extra?o. Antediluvian. [¨¢ntikraist] Anticristo. p¨¢una.got. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. Antiquarian. responsable. n. Ant¨¢rtiko. laban kay kristo. Antepaschal. [ant¨¢gonist] Antagonista. Antichrist. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. floresta. bago nagdil ubyo. adj. raro. lum¨¢. oposicion. Umagap. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . Bago nagkagunaw. precedente. gumanti ng loob. v. n. Ant. v. n. carbon duro. Anticipate. lum¨¤. Dati. Mukhang tao. [ant¨ªcueted] Anticuado. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. pangit. Anthropoid. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. Katandaan. precedente. preceder. Lipas. Mansanilya. dulong timugan. Pakikipag-agawan. [antiri¨®riti] Anterioridad. Anthology. n. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. n. katalo. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao.

taluktok. [ap¨¢rent] Claro. malinaw. [apoz¨ªesis] Apoteosis. [¨¢forizm] Aforismo. adj. anoman. adv. Anxiety. [apost¨®lic] Apost¨®lico. [¨¦ni] Cualquier. v. n. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. Kabahayan ng mga pukyutan. Appalling. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. v. n. Pita. excusa. Yungib. impaciente. Apoplexy. n. Magsanggalang. n. [ap¨¢rel] Vestido. Nauukol sa apostol. luhog. ap¨®stoles. Bukod. Apostleship. Apotheosis. v. [ep¨ªsh] Gestero. n. Apparently. pangingilabot. Apostle. [ap¨®stataiz] Apostatar. Apparatus. [ep] Hacer mueca. Apparition. alguno. Pagdaka. malaking hangad. may kal¨¬wanagan. [ep] Mono. Tumalikod sa dating pananampalataya. k abalisahan. Apparel. adj. Appeal. Maliwanag. Appall. [ap¨ªl] Apelacion. Aperture. pabaya. lungga. n. kasuutan. alguna. adj. [¨¢nvil] Yunque. [ap¨¢rtment] Cuarto. Apology. vision. deificacion. con presteza. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. [ap¨®zecaris siop] Botica. Apart. Apothecary. desasociego. Pagtalikod sa dating pananampalataya. v. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. laki ng hangad. adj. pagsipot. Apologist. suot. . [¨¦pieri] Colmena. defender. Apathy. Apish. n. revelacion. [ap¨®calips] Apocalipsis. [apar¨¦tus] Aparato. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. karakaraka. Apologetical. n. Apparel. Apace. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. pwang. [ap¨®lodchist] Apologista. Dulo. siwang. manggagad. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. afan. pagbibigay dahilan. [¨¢pazi] Apat¨ªa. Sinoman. Apex. Kasangkapan. n. aparente. [anza¨ªeti] Ansia. Nagpipita. magtanggo l. Anxious. Himatay. Pagkaapostol. adj. kapabayaan. n. [¨¢nter] Antro. Apathetic. Alin man. Tutol. n. aparejo. n. defensa. n. por cabeza. may katulinan. n. Apostatize. naaaninag. [ap¨®l] Espantar. n. pahayag. magpangilabot. Pagsasanggalang. pagaadya. Apostrophe. Apologize. [ap¨®sl] Apostol. n. Unggoy. Sumind¨¢k. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. mag-adya. Apothecary's shop.Antre. adv. cima. [ep¨ªs] Por barba. Apiece. n. por pieza. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. adj. sentencia breve. Ape. Anvil. Apostasy. magdamit. algun. kah i't alin. Paglitaw. adv. v. malikma ta. Pag aring Dyos sa kaninoman. ¨¢ un lado. mult¨®. n. tindahan ng gamot. [ap¨¢rt] Aparte. n. [apar¨ªcien] Aparicion. Apostolic. Apostate. [ap¨¢rel] Vestir. Any. [ap¨¢rentli] Claramente. aterramiento. indiferente. Balang isa. balis¨¢. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. Apostol. p¨¢ngitain. [¨¢nzios] Ansioso. Magbihis. Apartment. cualquiera. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. [ap¨®ling] Espanto. Butikaryo. walang d amdam. Ape. Silid. n. buf¨®n. kahi't sino. pagtatanggol. n. Apocrypha. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. caverna. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. n. adv. [¨¦pecs] ¨¢pice. n. imitar. indolente. [ap¨®slship] Apostolado. n. aterrar. Kawal¨¢n ng damdam. n. Apocalypse. Apostrophize. Gumaya. Butas. n. adj. [ap¨¦rtiur] Abertura. Mapagpusong. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. hiwalay. Anybody. Hindi maramdamin. [ap¨®lodchais] Apologizar. Damit. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. Apokalipsis. Aphorism. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. Butika. Apiary. n. inquietud. [ap¨¦s] Apriesa. Ap¨®strope. v. [ap¨®zecari] Boticario. n. n. bawa't isa ang is a. Apparent. excusar. fantasma. [en¨ªbodi] Quienquiera. mats¨ªng. Sindak. Palih¨¢n. May kalinawan. insensibilidad ¨¢ toda pasion. [ap¨®st?t] Ap¨®stata.

v. Humalaga. [apl¨ªans] Aplicacion. dapat mahalin. . M¨¢ukol. v. [ap¨®rcien] Proporcionar. akma. adj. n.. recurir ¨¢ un tribunal superior. [¨¢petait] Apetito. Appliance. [ap¨¦nd] Colgar. akma. Malap¨ªtlap¨ªt. n. Appear. lumuhog. Paglapit. magmahal. ponderar. Gamitin. [aprob¨¦tori] Aprobativo. Tagahuli. Gana sa pagkain. May kahilingan. Humuli. adj. calmar. Pumuri. dagdag. adj. Apprentice. Applaud. Applicable. n. n. Apprehender. [aplik¨¦cien] Aplicacion. Appetize. Appertain. Apportionment. Apprehend. [apert¨¦n] Pertenecer. Approachable. Apposite. pagsuri. pag huli. v. presa. n. n. Approbation. a?adir. adj. Pagpupuri. [apet¨¢ising] Apetitivo. paghahat¨¬. iakma. maghalal. apreciacion. n. maglagay. Appreciate. Appearance. dum log. [ap¨ªrans] Apariencia. Napag-uunaw¨¤. estimar. determinar. pagkakayar?. adj. Tumutol. [apl¨ªkebl] Aplicable. apto. [aprij¨¦nder] El que aprehende. n. n. Appellee. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. n. Appellant. v. Pagsasangkap. Appraisement. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. n. sumap¨¬. v. estimacion. paggamit. pagmamahal. magmahal. pertenencia. timido. Apple. Baguhan. captura. magdagdag. pahintulot. v. Magpatahimik. adj. Appointee. [¨¢pl] Manzana. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. lapat. adj. v. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. napahihintulutan. pag mamahal. matatakutin. pahintulot. Apprehensible. [apl¨®d] Aplaudir. n. Pagpapatunay. paunlak. [aprici¨¦cien] Valuacion. Napatutunayan. Appellation. hinal¨¤. pumayap¨¤. humarap. magpaunlak. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. proporcionado. Bagay na kaugnay. n. Magpahalaga. [apr¨²f] Aprobacion. Apposition. aclamar. n. Apply. pumakpa k. Append. [apel¨ª] El acusado. [apos¨ªcien] Aposicion. Tutol. pagpapatuna y. Approach. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. [ap¨ªl] Apelar. Kutob. v. hichura. [apl¨¢i] Aplicar. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. Bagay. Ang tumututol. Pagbabagay. n. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. decreto. Appease. [apr¨ªciet] Apreciar. Mansanas. Pagbabahagi. estimar. [apoint¨ª] Funcionario. v. Approof. Appendix. Lumitaw. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. n. [ap¨¦lant] Apelante. Pagbibigay halaga. pagsasanay. Appetizing. [apr¨®ch] Acceso. Apprenticeship. Apprise. kawan¨ª. Karu . [aprob¨¦cien] Aprobacion. Appendage. Applicant. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. alabar. Approbatory. n. Appreciation. n. v. [apr¨®ch] Acercarse. [aprij¨¦nd] Aprehender. pasiya. Appointment. n. pagdakip. Magbigay-alam. tabas. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. adj. Apprentice. la accion de llegar ¨® acercase. dirigirse ¨¢. dagdag. Apportion. [ap¨ªz] Aplacar. n. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. recelo. Appreciable. Magbahagi. Lumapit. n. estipulacion. v. v. Magugunihin. [apr¨®chebl] Aproximable. [apel¨¦cien] Apelacion. apaciguar. nombrar.Appeal. dumakip. v. Magkagana ng pagkain. aproximarse. estimacion. Appetite. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. Any?. palmear. n. tagadakip. Appoint. Appraise. [¨¢posit] Adoptado. sumipot. [apr¨¦ciabl] Apreciable. [apr¨¦ntis] Aprendiz. Pag-aaral. [apr¨¦s] Apreciar. Magtakda. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. mamahagi. Magbitin. a?idadura. Dapat pahalagahan. anejar. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. karugtong. [¨¢plikant] Aspirante. Bagay. prender. maghat¨¬. Approach. [ap¨®intment] Nombramiento. Apprehensive. Applause. n. pagpakan. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. [ap¨®int] Se?alar. sumikat. Maglagay ng baguhan. ikapit. n. magdugtong. v. humat¨¬. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. pagpapatotoo. recurrir ¨¢. [apr¨¦sment] Aprecio. Apprehension. Pagkahalal sa kat ungkulan. Paghahalaga. valuar. n. Pagsubok. sumilang. n. [apl¨¢us] Aplauso. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. pama mahagi. v.

Arsobispo. subukin. Arboreous. [ap¨¦rtenans] Adjunto. sin alas. ark¨®. Arab. [archb¨ªsiop] Arzobispo. anghel na may mataas na kalagayan. Kalakip. [¨¢rboer] Emparrado. n. n. [arch] Principal. Bagay. Mapahihintulutan. Arch. Aquiline. probar. glorieta. n. [¨¢ptli] Aptamente. dispuesto ¨® apto para la labranza. glorieta. [¨¢rboer] Emparrado. Kakayahan. n. b¨®veda. Abril. adj. glorieta. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. Ukol sa tubig. idoneidad. [apropri¨¦cien] Apropriacion. n. hubog. Arborescent. ¨¢rbitro. adv. tikman. bukod-tan g¨¬. mal ikot. Alulod. kakahuyan. Aqueous. Arbor. dati. enramada. Tubig. sangka. Archbishop. La¨®n. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). [arb¨®rioes] Arb¨®reo. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. Marunong ng wikang ¨¢rabe. Balabalantok. Arabic. delantal. adj. Balangaw. [¨¦pron] Devantal. juzgar como ¨¢rbitro. [acu¨¢rium] Acuario. [apr¨®ksimet] Aproximar. particular. inmediato. [ark¨¦d] Arcada. [apt] Apto. Pag-ar¨ª. primero. id¨®neo. Arc. Lumapit. n. Apropos. n. Tila punong kahoy. [apr¨®priabl] Apropriable. Archaic. Arabian. n. glorieta. Pahintulot. b¨®beda. Aqueduct. Approve. v. v. adj. Magagawang pag-aar¨¬. ¨¢rabe. karapatdapat san¨¢y. n. Apron. [arch] Arco. adj. Approval. naaararo nabubukid. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. inquieto. kaukulan. hind? tumutunton sa katwi ran. [apr¨²val] Aprobacion. v. Arabist. adj. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. Approximate. [arch] Abovedar. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. Arbour. adj. adv. April. Tagahatol. Approximation. Umar¨¬. Balag. [¨¦pril] Abril. Pangulo. Aqua. adj. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. katotohanan. [¨¢rbiter] Arbitrador. n. n. adj. adj. Arbitration. Apterous. Arbitrate. [¨¦rab] ¨¢rabe. Walang pakpak. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig.Appropriable. v. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. ukol. acercarse. busog. n. [apr¨®priet] Apropiar. n. Ukol sa kahoy. D? matarok na lihim. adj. hukom. Arkanghel. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. Arable. Approvable. kakahuyan. Aquatic. [¨¢cueduct] Acueducto. una. v. [apr¨²v] Aprobar. [acuil¨¢in] Aguile?o. ukol. tap?. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. adv. n. p¨ªcaro. Bagay. [arc] Arco de c¨ªrculo. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. dapat. adj. karapat¨¢n. desp¨®tico. pertenencia. adj. gumawa ng ark¨®. May kakayahan. Approximate. Lapit. mapapayagan . taga Arabya. [¨¢rkaik] Arcaico. hubog balantok. n. Arbitrary. Nabubungkal. Apt. n. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. [¨¢cuios] Acuoso. Tapis. travieso. Aptitude. n. Sumubok. n. [apr¨®priet] Apropriado. Humubog. hiwag¨¤. Appurtenance. may pagkaar¨¬. Aptly. n. el ¨¢rabe. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. Archangel. [¨¢rbitret] Arbitrar. Arbiter. [¨¢cua] Agua. taga Arabya. adj. [¨¢rbitreri] Arbitrario. pag-angkin. adj. Arcanum. n. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. switik. Mabagsik. Apyrous. n. Apricot. Balag. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. ark¨®. adj. adj. Arcade. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. arbitrio. kalapitan. bihas¨¢. lum¨¤. may kasanay¨¢n. n. . n. Wikang ¨¢rabe. [ark¨¦noem] Arcano. Parang tubig. kumamkam. enramada. umangkin. Appropriate. [arbor¨¦cent] Arborecente. Arch?ology. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. Balantok. kabagay¨¢n. [¨¢pricot] Albaricoque. ¨¢rabe. adj. war¨¬ punong kahoy. Aquarium. maaar¨¬. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. [¨¢ptitiud] Aptitud. Malapit. Arch. Arabic. Ukol sa Arabya. ar¨¢bico. Appropriation. May kaya. n. adj. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. kasanay¨¢n. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. Arch. Appropriate.

[¨¢rmament] Armamento. n. [¨¢rguiument] Argumento. ansioso. malapit sa. Aritm¨¦tika. Armful. n. Magsakbat. Argumentative. Argil. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. Arctic. dificil. pagpapahilagpos. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. [¨¢rmori] Armer¨ªa. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. M¨¢maman¨¤. arma. [arn¨ªca] Arn¨ªca. Armory. Ukol sa pangangatwiran. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. Pangangatwiran. Taguan ng alm¨¢s. Lupang malagkit. Sa palibot. Kilikili. adj. n. n. nacer. Arnika. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. Aristocrat. laborioso. Ukol sa aritm¨¦tika. Archdeacon. Kapuluan. n. n. n. makipagmatwiranan. Armed. magmula. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. [¨¢rid] ¨¢rido. alm¨¢s. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. mas ipag. Tagapag-ingat ng archibo. Arduous. Mabang¨®. n. [arm] Armar. Archer. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. Mahirap gawin. Ningas ng kalooban. Mahal na tao. Aroma. [ar¨ªditi] Sequedad. Arm. [er¨¢und] Al rededor. Archipelago. m aningas na loob. v. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. apasionado. d¨¢anan sa i alim ng balantok. [¨¢rcaivs] Archivos. seco. mapusok. mabigat gawin. Arithmetician. [¨¢rdchil] Arcilla. Archibo. n. n. Kapisanan ng mga mahal na tao. [archd¨ªcn] Arcediano. n. Arnica. Katuy?an. v. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. [¨¢rdent] Ardiente. prep. Area. n. [ar¨¢it] Acertadamente. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. [er¨¢is] Levantarse. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). [archb¨ªsiopric] Arzobispado. Hukbo. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. Archivist. Armament. adj. tagapanghilagpos. Archives. Tuy?. el art¨ªfice que fabrica armas. Argue. [¨¢rmful] Brazada. Architecture. Aromatic. [¨¢rmor] Armadura. ¨¢rdor] Ardor. adj. n. [¨¢rguiu] Razonar. adj. Arm. adj. [¨¢rmoeroer] Armero. Arsediano. bayan ¨® bansa. n. Architect. n. [er¨¢und] En. n. n. [armd] Armado. Ardency. Nakaalm¨¢s. bubong na balantok. calor. Marunong ng aritm¨¦tika. maalab. n. Kilikili. [¨¢rkivist] Archivero. Ardent. alm¨¢s. [¨¢rctic] ¨¢rtico. [arms] Armas. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. bang¨®. [ar¨®ma] Aroma. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. n. [arc] Arca. . kapu sukan. Aristocracy. ardor. v. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. Magmatwid. [¨¢rmistis] Armisticio. may sakb¨¢t. adj. Arkitekto. Arms. provenir. n. Arid. isa sa mga katungku an sa katedral. ¨® pangulong di¨¢kono. Armistice. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. Walang alm¨¢s. n. Pamaman¨¤. [¨¢rkitect] Arquitecto. Aridity. [¨¢rmjol] Sobaco. inalisan ng alm¨¢s. Architectural. Armorer. mag-alm¨¢s. pagkatuy?. lak¨ª. Argument. adj. Archery. Archway. Armpit. cerca. razonamiento. n. Arise. n. Aright. n. kab¨¢n. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. Around. Arithmetic. Mga sakbat. Malaking sasakyan. Lawak. [¨¢rduos] Arduo. [¨¢rdensi. sakbat. [arist¨®cresi] Aristocracia. n. Bumangon. Armhole. Around. Bisig. Pangk¨®. adj. Sa. [¨¢rch-ue] Arcada. adj. manggaling. basal. Nauukol sa hilagaan. septentrional. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. [¨¢rchoer] Arquero. b¨®veda. n. [¨¦ria] ¨¢rea. braso. Maningas. Mga kasangkapang panglaban. Armor. n. vehemente. adj. n.Archbishoprick. disputar. adv. adv. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. n. n. Balantok sa bahay. [¨¢rmles] Desarmado. Tam¨¤. Army. [arm] Brazo. matwid. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. n. sa paligid. n. Ark. vehemencia. n. [¨¢rmpit] Sobaco.

Artless. Arrogantly. Kakulangan sa ipinagkautan. Gayak. artiticial. Lumagay. Magilas. claro. Arsenic. hind? katutub¨°. v. yamang. umayos. n. Arrival. Magpangkat. Paghuli. umudyok. adj. Artesian well. umayos. n. atraso. Kakulangan sa ipinagkautang. gayon din. el que profesa algun arte. Karaniwan. Arrantly. [¨¢rticl] Capitular. Arquebuse. Arrear. n. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. Sunog na kinus¨¤. Arte. n. [artif¨ªcial] Artificial. Gumising. atraso. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. katusuhan. nakaayos. Nauukol sa kasukasuan. [¨¢ro] Flecha. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. subir. adv. acusacion. v. Ascend. para. kung paano. Articulate. Ascendant. palal¨°. Umahon. [¨¢rcueboes] Arcabuz. Kanyon. v. Artery. Array. Arrant. may pagkapalal¨®. Art. umilanglang. bagay. Artifice. pumangkat. [arr¨¦nment] Emplazo. v. v. Artisan. maghambog. ibilang?. pagsasakdal. perverso. Arrangement. acusar. [arr¨¦ndch] Colocar. [¨¢rrogant] Arrogante. n. enga?o. [er¨®] En fila. [art¨ªrial] Arterial. arresto. n. [arr¨ªer] Resto de una deuda. sumampa. kahambugan kapal aluan. v. [arr¨¦n] Citar. Masama. n. poner en orden. v. pagdakip. Article. adv. m agsalita ng maliwanag. bihis. sumapit. kumanya. fraude. nalgas. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). n. [¨¢rteri] Arteria. Artistic. Articular. mapaglikha. [arr¨¢iv] Arribar. pagsapit. adv. maliwanag. Taas. As. Arow. [art¨ªkiulet] Articular. magsakdal. Dumating. [¨¢rsinal] Arsenal. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. Artist. [as¨¦nd] Ascender. n. Manggagaw¨¤. n. Artista. [arr¨¦st] Arrestar. Humuli. Ukol sa ugat. husay. sencillo. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. [er¨¢us] Despertar. Pan¨¤. tambien. kulukut?. [¨¢rtifis] Artificio. exitar. [¨¢rtisan] Artesano. Arrange. sumulsol. Likha. n. [arr¨¦] Colocar. [¨¢rrantli] Coruptamente. pagbibilangg?. humanay. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. [art] Arte. Arraignment. adj. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. Arse. [¨¦rrant] Malo. [art¨ªkiulet] Articulado. orden. Tawagin sa h¨²kuman. Artillery. adv. saeta. Ang yar¨¬ sa katalinuan. n. pagkaayos . adj. adj. n. Array. Astinggal. ilangl¨¢ng. adj. [arr¨¢ival] Llegada. Pagdating. ayos sa pakikipag laban. May pagkamagilas. Arrogant. n. n. kaalaman. matalin¨°. Arrest. n. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. Arraign. Arrow. orden de batalla. Article. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. n. v. Pagkalagay. presumir de s¨ª. [¨¢rroguet] Arrogarse. n. [¨¢rticl] Art¨ªculo. kaswitikan. [arr¨¦ndchment] Colocacion. Pagpapaharap sa h¨²kuman. Arson. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. Pwit. gilas. trasera. Artful. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. n. [as] Como. pagkahusay. Nakahanay. humusay. v. n. tampalasan. [¨¢rtist] Artista. [as¨¦ndant] Altura. [arr¨¦st] Prision. presuncion. maggay ak. Articulately. pumukaw. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. Kagilasan.Arouse. Malinaw. Arterial. dumakip. Bumigkas ng malinaw. Arsenal. n. bahagi ng kasulatan. vestido. arribo. adj. musmos. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. elevacion. Pang-akbay. mientras. ayos. Gaya. adj. [¨¢rsoen] Incendio intencional. pangkat. igualmente. tumaas. arreglar. Articulation. hambog. magbuy¨®. n. Arrogate. n. [art¨ªfiser] Artesano. Arrogance. [arr¨¦] Adorno. diestro. Arrive. Umangkin. Arrearage. Lal¨¢ng. adj. pwitan. [¨¢rtful] Artificioso. . Arrest. Artificial. [¨¢rrogans] Arrogancia. v. hablar distintamente. Pananalita ng maliwanag. emplazar. [art¨ªkiular] Articular. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. Artificer. Ugat. May kasamaan. [art¨ªstic] Art¨ªstico. orgulloso. [¨¢rs] Culo. llegar. v. en linea. palas?. magbilanggo. Articulate. adj. adornar. Maglagay. [¨¢rtles] Simple. day¨¤. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. conj. pagdatal. artista.

Taga Asya. rudeza. italaga. Ass. adj. Asquint. adj. tumuus. mukha. [as¨¦ncien. mangloob. Ascension. n. pretender. tonto. tabas. v. paaskarin. Asphalt. Asper. Ab¨®. de travez.Ascendant. atacar. Ascribe. [asp¨¢ir] Aspirar. v. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. pag-ilanglang. In¨ªs. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. candidato. [¨¦sian] Asi¨¢tico. Aspersion. [as¨¦ndant] Ascendiente. adj. Asperate. sa kati. Magbady¨¢ ng tinig h. n. oblicuamente. ignorante. sa tagiliran. Ask. [ash] Fresno. gawing b k?bak?. kasiraang puri. mangdadaluhong. Kulay-ab¨®. maask¨¢d. hwag pahingahin. dumaluho ng. [asl¨®p] Al sesgo. pangloloob. adj. poder. ugaling humento. Askew. Asperity. [as¨¢id] Al lado. mang loloob. tacha. paitaas. adj. n. Burro. humandulong. adj. Asperse. ceniciento. [esi¨®r] En tierra. pag-samp¨¢. [¨¢sent] Subida. acometimiento. any?. [ash-toeb] Cenicero. Asparagus. Assailant. Natutulog. n. N¨¢pahiya. [asf¨ªcsia] Asfixia. v. Sa tab¨ª. Nas¨¤. Asleep. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. Saklap. Ascription. Aside. ipagpalagay. [as¨¦lment] Asalto. [asl¨ªp] Dormido. serpiente venenosa. rigidez. [¨¢sper] ¨¢spero. Mamintas. pagkapalagay. n. [ask¨¢nt] Al sesgo. . [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. Asiatic. paliwas. n. kapangyarihan. [asert¨¦n] Asegurar. interrogar. magta nong. Ashes. Asia. Asperifolious. [asp¨¦riti] Aspereza. Lakas. n. kandidato. [as] Burro.. Pasaklap¨ªn. Aslant. Ashore. Ang nagnanas¨¤. Aspirant. v. [¨¢spir?nt] Aspirante. [¨¢shi] Cenizoso. Ash-Wednesday. Assailment. [as¨¦ndensi] Influjo. [ascr¨¢ib] Adscribir. sumam¨°. Ashamed. Sisidlan ng ab¨®. asno. asaltador. adj. asaltar. [asp¨¦rs] Difamar. adj.] Ascencion. inis¨ªn. Ashy. [¨¢spect] Aspecto. v. n. n. [aspir¨¦cien] Aspiracion. calumniar. Asinine. bak?bak?. ba k?bak?. pasukalin ang loob. Aslope. n. adj. borrico. hangal. sa pangpang. adv. [asp] ¨¢spid. pronunciar con aspiracion. burriko. Assailable. Punong kahoy na masanga't mayabong. Askant. n. tumanong. ¨¢ un lado. Tumant?. atribuir. n. Ahun¨ªn. [¨¦sia] Asia. manirang-puri. pretendiente. Aspect. n. v. [ask] Pedir. Aspire. adj. Masaklap. Mukhang humento. [¨¢sinain] Asinino. aparte. [¨¢sies] Ceniza. Huming?. [¨¢spiret] Aspirar. Ascendancy. Pagkatalaga. adv. semblante. Panghaharang. maghangad. [asf¨¢lt] Asfalto. adj. [asl¨¢nt] Oblicuamente. Ascent. n. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Assail. Asian. [esi¨¦md] Avergonzado. Aspirate. afirmar. Uminis. superior. de travez. v. magp atunay. tul¨®g. n. hangad. Ahas na makamandag. hind? makahing¨¢. Asp. Pag-akyat. m¨¢niniil. [as¨¦lant] Acometedor. n. mangharang. [aski¨²] Oblicuamente. Ash-colored. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. [as¨¦l] Acometer. Bikas. Sa lup¨¤. v. Manghaharang. [ash-colord] Ceniciento. sukal ng loob. preguntar. masukal ang loob. ang nagha hangad. adv. Ascertain. Pahal¨¢ng. masisiil. n. Aspiration. n. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. adv. hichura. Ash. bukod. adj. Ang mahaharang. Asphyxiate. Pahal¨¢ng. n. Maniil. establecer. Kulay ab¨®. Myerkoles de senisa. pangdadaluhong. Magnas¨¤. Pasulyap. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. Pahal¨¢ng. askad. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. fijar. n. [asp¨¦rsion] Defamacion. Asphyxia. Magtalaga. samp¨¢hin. tulisan. paniniil . rogar. agresor. mal olooban. Paahon. Ash-tub. v. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. Pababa. Asya. [ascu¨ªnt] Al soslayo. adv. Pintas. Taga Asya. Ang kahoy ay maputi't matibay. adj. [ascr¨ªpcien] Atribucion. adj. pag-ahon.

Pag-ar¨¬ng kanya. adecuar. [as¨®ciet] Asociar. Sa gaw¨ªng likod. umoo. ceder. Assume. [as¨¦nt] Asentir. convocar. pagkanya. v. Umur¨¬. subukin. arrogar. [as¨¦rt] Sostener. [as¨¦nt] Asenso. afirmacion. Tagaayon. sipag. sa likod. n. ayudar. makisam¨¢. Kahwad. ipagkaloob . sin duda. v. n. experimento. acometer. Nakapagpapalubay. Magpahintulot. aprobacion. Katulong. v. pagdaluhong. Magpulong. Assessment. v. apropiar. Pagtatakda. Associate. Maaasahan. v. apaciguar. n. [as¨¦soer] Asesor. Asthma. magtadhan¨¤. Yaman. v. n. [as¨®lt] Asalto. Assets. v. Katipunan. Lumusob. adj. n. [asev¨¦ret] Aseverar. semejanza. n. adj. maghwad. matatadhanaan. Samahan. Tumulong. tikim. Asseveration. Assiduity. Assay. adj. n. consentimiento. Assuage.Assassin. auxiliar. v. Pagtiwal¨¤. Assault. Pahintulot. adj. n. Assigner. auxilio. Masikap. pag-asa. [as¨®ciet] Socio. calmar. cesion. Paglusob. saklolo. n. n. n. Assign. Assessor. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. Association. Assist. Assignee. [asi¨²rans] Seguridad. Assassination. Assemblage. afirmar. n. [as¨¢in] Asignar. afirmar. v. Kapulungan. kapisanan. Assent. Assistance. Assignable. paoo. aplicado. adv. wangk?. cierto. Sinalinan ng kapangyarihan. transferente. Assuredly. experimentar. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. [¨¢stma] Asma. compa?ero. prueba. [as¨®rtment] El acto de clasificar. Assimilate. Pagpapatunay. Associate. Amilyaramyento. Sikap. n. [as¨¦mbledch] Coleccion. n. Totoong-totoo. [asi¨²r] Asegurar. paglilipat sa iba. Magtakda. Magpatunay. apoyo. tagapagsanggalang. n. magtanda. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. Takda. Sumam¨¢. [as¨¦i] Ensayar. v. [as¨¢sin] Asesino. [asidi¨²iti] Asiduidad. [ast¨¦rn] Por la popa. Assort. [as¨¢inment] Asignacion. kumandil¨¬. defensor. v. pagpayag. [asi¨²m] Tomar. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. mangloob. Kasam¨¢. p angloloob. igaya. confederado. laboriosidad. Tagatasa ng bwis. dumaluhong. Assign. [as¨¢sinesien] Asesinato. Pag-ur¨¬. v. magbagaybagay. [asimil¨¦cien] Asimilacion. aprobar. Assault. [asever¨¦cien] Aseveracion. pagbabagay-bagay. n. Assemble. pagsubok. ilipat sa iba. abuloy. sociedad. walang pagsala. Assimilable. v. n. tadhan¨¤. magpatahimi k. [as¨®lt] Asaltar. tasador de impuestos. [as¨®rt] Clasificar. [¨¢sets] Caudal. n. [asi¨²redli] Ciertamente. Umalalay. [as¨¦mcien] Apropiacion. adj. umabuloy. kasama. [as¨¦i] Ensayo. [as¨ªstans] Asistencia. totoo. Assistant. [as¨¦s] Amillarar. kagaya. n. pagtatadhan¨¤. Tumulad. Associate. Assertor. nakapagpapatahimik. [asain¨ª] S¨ªndico. Sumubok. adv. Assignment. [as¨ªmilebl] Semejante. Pagsasanay. Assess. Assassinate. v. M¨¢mam¨¢tay-tao. ang nag sasalin sa iba. kawangis. . acometimiento de alguna plaza. [as¨ªmilet] Asemejar. Pumatay ng tao. pagpapatotoo. n. masipag. cesion. Assertion. cesionario. magpahumpa. Assembly. sumaklolo. m agmukha. v. handil¨¬. mangharang. Magpalubay. presumir. mantener. asegurar. pumaris. Pagpatay ng tao. Assert. [asi¨²rd] Seguro. Assurance. Alalay. Matatakdaan. n. wangis. Assortment. Asahan. kamukha. Kumuha. [as¨ªdiues] Asiduo. suavizar. Assured. Assent. [as¨¦mbl] Congregar. [as¨¦sment] Amillaramiento. tikman. [as¨¢iner] Asignante. paglilipat sa iba. magpisan. Hik¨¤. umar¨¬ ng sa ib¨¢. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. Astern. [as¨¢sinet] Asesinar. [asoci¨¦cion] Asociacion. fondos. Assure. n. Assay. n. Assuasive. v. n. se?alar. [as¨¦rcien] Asercion. [as¨ªst] Asistir. Kasam¨¢. congreso. kanyahin maghinal¨¤. magwangis. [asa¨ªnabl] Asignable. adj. magpatotoo. n. Assumption. [as¨¦rt?r] Afirmador. Hwad. apoderado. [asu¨¦siv] Mitigativo. n. [as¨®ciet] Asociado. Tulong. [asu¨¦dch] Mitigar. Assimilation. kapisanan. pumayag. karamihan. [as¨¢in] Asignacion. n. [as¨¦mbli] Asamblea. Assiduous. multitud. certeza. Asseverate. gumaya. umayon.

pillar. . bituin at ibp. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. coger. experimentar. adj. [azl¨ªt] Atleta. Athwart. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. [atoem] ¨¢tomo. [atr¨®siti] Atrocidad. refugio. adv. prestar atencion. servicio. Atone. Hiwalay. Attack. [astr¨¦] Desviado. n. (isang dagat). enorme. Uh¨¢w. Manggilal¨¢s. n. duminig. n. v. pagtatam¨®. makaka mit. de un modo atravesado. Ukol sa tal¨¤. adj. pa ngpalubag-loob. tumanga n. en. M¨¢mangha. [asti¨²t] Astuto. adv. Pagk¨¢mangha. n. Asunder. aplacar. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. embargo. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. v. Pagtataglay. Attend. Atheism. pakikisap¨¬. Attachment. Astrology. Tuso. [ast¨¢und] Consternar. Ang pananalig na walang Dyos. Napaka munting bagay. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. considerar. n. lumusob. Athirst. magtak¨¢. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. Astray. Attendance. cuidado. bukaka. balakyot. pakikipagkasund?. magtam¨®. adhesion. [at¨®mic] At¨®mico. Astonishment. [at¨¦mpt] Empresa. Astronomer. aparte. sangla. errado. Atrocity. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. v. embestida. pagkaabot. asombro. Atrocious. pasmar. ikab¨ªt. p agkandil¨¬. mabalis¨¢. n. Athletic. [at] ¨¢. Sa ibabaw. [¨¢tlas] ¨¢tlas. At. Astrologer. [az¨¦rst] Sediento. manggilal¨¢s. lo que se puede conseguir. pagtik¨ªm. procurar. servir. prueba. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. Ampunan. bituin at ibp. Dumakip. Ukol sa panganorin. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. tumikim. sukat at kilos ng mga al¨¤. [atr¨®ci?s] Atroz. tang¨¬. Atom. Atlas. Pagtatakip ng sala. adj. paglusob. aprehension. afecto. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. maaabot. Pagsubok. Atmospheric. [at¨¦mpt] Intentar. Magtakip ng sala. [at¨¦n] Ganar. adj. Astral. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin.Asthmatic. [at¨¢chment] Amistad. [¨¢ziism] Ateismo. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. n. Matataglay. tentativa. de los astros. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. Sa. propiciacion. Kamanghamangha. n. adv. Astound. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. acompa?amiento. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. ¨¢lagaan. matatam¨®. asir. [astr¨®loger] Astr¨®logo. uma bot. n. idugtong. de travez. consecucion de lo que se pretende. Munting munt?. [at¨®nment] Expiacion. [at¨¢ch] Prender. Attain. Attainment. n. n¨¢lisya. switik. [at¨¢c] Atacar. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. adj. Paglingap. n. katampalasanan. v. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. kumandi l¨¬. probar. enlace. acometer. apaciguar. humawak. [ast¨®nishing] Asombroso. katak¨¢tak¨¢. enajenar. Astute. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. pagkahuli. alcanzar. mag patahimik. bukod. adv. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. Attach. Ang may pananalig na walang Dyos. Atonic. [at¨¦nment] Logro. n. kagil¨¢gilal¨¢s. experimento. n. Nakapangingilabot. adv. Mahin¨¤. adj. dugtong. Pahalang. Astonishing. v. [at¨¦nabl] Asequible. Atonement. N¨¢ligaw. tampalasan. Attempt. prep. pa gkakam¨ªt. v. [as¨¢il?m] Asilo. [at¨®n] Expiar. magpalubag loob. adv. [as¨¢nder] Separadamente. paglaban. Astraddle. n. walang lak¨¢s. n. adj. v. n. Atop. Atheist. adj. Atomic. Atlantic. Sumubok. [at¨¦nd] Atender. adj. prep. [at¨¦ndans] Atencion. Pakikipag-ibigan. Atl¨¢ntiko. sukat at kilos n mga tal¨¤. Panganorin. Athlete. magsumikap. concordia. kandilian. H¨ªkain. lograr. Attempt. [ast¨®nish] Asombrar. n. Atlas. maglingkod. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. Karunungan tungkol sa lak¨ª. [at¨®p] Encima. Dumaluhong. Lumingap. sumalakay. abay. lumaban. n. Sakla. n. apegarse. Kabalakyutan. [¨¢stral] Astral. v. [ast¨®nishment] Pasmo. magkamit. Astonish. Pahalang. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. pasmar. Daluhong. Atmosphere. Attainable. Attack. Magtaglay. humuli. n. salakay. Astronomy. paglilingkod. adj. Astride. Asylum. [at¨¢c] Ataque.

Augment. [atr¨¢ct] Atraer. pinapalad. Marangal. kagalanggalang. [ogu?stnes] Majestuosidad. mabangis. Dakong p¨¢kinigan. Dagdag. [at¨¦ncien] Atencion. mapamahiin. Audit. Aurora. Pagsaks¨ª. [od¨¦cies] Audaz. adj. adivino. barrena. [ost¨ªr] Austero. Attic. Audience. n. barrena. pangbutas. adj. pron. n. magpalamuti. Audible.. Auger. Karangalan. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. Attraction. [at¨®rni] Abogado. Pamahiin. severo. n. gayak. [atr¨¢ctiv] Atractivo. favorable. [or¨ªkiular] Auricular. pagpapatotoo. n. n. n. Attention. el que oye. n. palagay. Pangbutas.. v. magpahayag. [¨®dit] Rematar una cuenta. Ampon. n. n. pakikinig. Augur. Kapangahasan. lagay. Alil¨¤. Aught. v. v. Audacity. servidor. [ogm¨¦nt] Aumentar. [¨®gu?st] Augusto. Abogado. maggayak. nagp¨¢papay¨¢t. procurador. [¨®ccien] Almoneda. n. adornar. declarar. Auctioneer. [ant] Tia. p¨²blica subasta. n. testimonio. humul¨¤. abay. Almoneda. Tay?. kahal ihalina. Kuyomangg¨ª. [at¨¦ntiv] Atento. Agosto. karangaldangal . [¨®dibl] Audible. Attire. [¨¢titiud] Actitud. aumento. manghu hul¨¤. Austere. pa gsiyasat. crecer. [¨®ditori] Auditorio. Auricular. Nauukol sa taynga. tumuus. kalinga. n. humikayat. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan. Auspicious. [atest¨¦cien] Atestacion. Auction. adj. Pangganyak. Bumutas. Auspice. imputar. crep¨²sculo de la ma?ana. casta?o. v. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. n. Dagdag. Attenuant. [¨®ccien] Almonedear. Attire. [atr¨ªbiut] Atribuir. Attestation. Nagpapahin¨¤. Aunt. n. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. oyente. atrevido. n.. . Magpahin¨¤. pinta kasi. [¨®spis] Auspicio. adj. agorero. majestuoso. [¨®ral] Aural. achacar. pamuti. katapangan. v. alguna cosa. acompa?ante. miramiento. Attributive. Attribute. patong. Audit. Attest. n. mabagsik. ingat. Magparatang. adj. Nakagaganyak. n. guardilla. [¨¢tic] Desvan. n. [¨®diens] Audiencia. kandil¨¬. Maglinaw ng isang kautangan. Magdagdag. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. Paglilinaw ng isang kautangan. Magbihis. Ale. v. [ogm¨¦nt] A?adidura. auditorio. apoderado. [¨®gu?r] Taladrar. Augur. [¨®b?rn] Moreno. adj. n. presagio. nakahihikayat. osad¨ªa. panghikayat. Aurist. [¨®dit] Remate de una cuenta. Sumaks¨ª. [ot] Algo. Buk¨¢ng liwayway. Gumanyak. tia. August. adj. [¨®ditor] Oidor. [at¨¦nuant] Atenuante. humalina. [¨®gu?st] Agosto. adj. [¨®gu?r] Barrena. [at¨¢ir] Ataviar. Augmentation. asear. adj. balang. v. nakahahalina. [od¨¢citi] Audacia. n. [ogment¨¦cien] Aumentacion. n. Attractive. [¨®gu?r] Taladro. N¨¢ririnig. Attorney. tagalinaw ng i sang kautangan. Aural. [or¨®ra] Aurora. Lingap. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. ali. v. Attentive. Maingat. sumiyas at. Mag-almoneda. pagtutuos. any?. Attenuate. kapangyarihan. n. Anoman. Manggamot sa taynga. Pangah¨¢s. magparami. [atr¨¢ccien] Atraccion. cuidado. Attribute. n. pronosticar. Auburn.Attendant. tind¨ªg. atributo. barrenahin. namumulang kulay kuyomangg¨ª. matapang. el adorno y compostura de la persona. [at¨¦st] Atestiguar. lakihan. aumento. atrayente. Augment. hul¨¤. manghu l¨¤. Mahigpit. tagadinig. Audacious. panghalina. Ukol sa paratang. Ang nag-aalmoneda. grandeza. patong. Mapalad. [at¨¦nuet] Atenuar. n. v. katiwal¨¤. adj. r¨ªgido. [at¨¦ndant] Sirviente. taimtim. [occien¨ªr] Almonedero. magpapay¨¢t. Paratang. taladro. Kapulungan ng nangakikinig. Balibol. adelgazar. [at¨¢ir] Atav¨ªo. Augustness. Auditor. Attitude. adj. magpalagay. Augury. [¨®rist] Aurista. [atr¨ªbiut] Atributo. proteccion. examinar. lingkod. adj. Attract. kainam an. n. persuadir. n. Auditory. Nauukol sa taynga. majestad. August. agente. Bihis. adivinar. n. Auction. Tagatuos. n. Attribution.

Avenger. nagagamit. matakaw. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. [av¨®idabl] Evitable. [av¨®id] Evitar. [av¨¦ndchment] Venganza. Avert. Authenticate. afirmar. Mapanghigant¨ª. Autobiography. Napapakinabangan. [avok¨¦cioen] Evocacion. iwasan. [oz¨¦ntiket] Autenticar. kapahintulutan. [¨®zorship] La calidad de autor. Tawag. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. Averse. adv. Pigil. [av¨¦r] Asegurar. [¨¦vieri] Pajarera. ilagan. crueldad. n. Kurong humigit kumulang. [av¨¦rs] Adverso. magparusa. tagulan. n. [¨®zores] Autora. adj. Ang katotohanan. Autopsy. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. n. oks¨ªlieri] Auxiliar. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. v. adj. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. [¨®zor] Autor. may-katha. Kahigpit¨¢n. Autocrat. Autora. may-likha. autoritativo. Authority. katungkulan. Authenticity. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. Pahintulot. Avengement. Authoress. servir. Avenge. n. ventaja. n. kalaban. adj. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. v. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. [av¨¦rt] Desviar. kasakiman. Pakinabang. Available. Manghiganti. n. n. odio. umilag. babaing m¨¢ngangatha. adj. magbigay ng kapangyarihan. alejar. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. magpatotoo. adj. Avocation. Makinabang. Avail. ventajoso. Higant¨ª. Avast. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. adj. [ot¨®nomi] Autonomia. n. Avidity. hawak. Ap¨°. Katulong. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. n. Average. auxiliatorio. lumih¨ªs. precio medio. potestad. Avalanche. Patotohanan. n. Automatical. Autor. Autumnal. n. [¨¢v?ris] Avaricia. pag-ilag . n. ayudar. binig yan ng kapangyarihan. [¨®zoraiz] Autorizar. Auxiliar. v. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. kaloob. kabangisan Authentic. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. Autumn. Avoid. katalo. Average. matunayan. adj. Avoidable. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. Avail. Tunay. n. Author. [oz¨®riti] Autoridad. May kapangyarihan. [avar¨ªci?s] Avaro. Maiiwasan. Magpatunay. patunayan. auxiliary. disgusto. Avoidance. Aviari. Katakawan. kabagsik¨¢n. mai¨ªlagan. n. Sakim. Sulat ng kanyang sariling kamay. n. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. pagt atanim. [¨®tocrat] Aut¨®crata. n. verificar. Nauukol sa ap¨°. humiwalay. v. Umiwas. interj. babaing may-katha. avariento. v. n. Sama ng loob. umilag . [¨®topsi] Autopsia. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. n. Kapangyarihan. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. [av¨¦l] Aprovechar. adj. calle de arboles. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. [av¨¦ndch] Vengarse. n. Lumik?. kawa n¨ª. maglingkod. ma totohanan. [ost¨¦riti] Austeridad. n. Kasakiman. sukal ng loob. pag-aapo-ap?an. [av¨¢st] Forte. t¨¦rmino medio. n. Avaricious. Autographic. [av¨ªditi] Voracidad. contrario. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. n. Authorization. n. ocupacion. Kumur¨° ng humigit kumulang. v. [av¨¦ndcher] Vengador. Autonomy. Aba Ginoong Mar¨ªa. lumay?. [av¨¦niu] Avenida. v. Avaunt.Austerity. m¨¢ngangatha. Authoritative. salangsang. adj. Pag-iwas. n. n. [ot¨®mnal] Oto?al. katakawan. [av¨¦rci?n] Aversion. Pagkaautor. rigor. Aversion. [¨®tograf] Aut¨®grafo. [av¨¦l] Provecho. adj. [¨®tom] Oto?o. pagkamaykatha. Authorize. ang katunayan. apartar. totoo. tumulong. v. n. Salungat. [¨¢v?redch] Promedio. babaing may-likha. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. codicia. pagkamayl ikha. hanapbuhay. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. adj. castigar algun delito. ipakilala ang kato tohanan. Magpahintulot. [av¨¦labl] Util. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. Authorship. Otonyo. Avenue. [oks¨ªlier. Autograph. Aver.

[ba] Balido. kaylan man. n. infancia. [b¨¢bl] Balbucear. Lag¨¬ mapakaylan man. Baboon. adv. [av¨¢uchment] Declaracion. n. magpatunay. Azure. bastos. adv. Avowedly. musmos. el nene. pumukaw. n. [¨®ning] Toldo. Award. determinacion. determinar. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. n. Oo. Sungot. samantal¨¤. adj. parang nen¨¨. Babyish. Kakilakilabot. kaunt?. Awning. confesar. Babe. ikir¨¢n. Bughaw. [¨¢zoer] Azulado. adv. Pangim¨¬. c¨¦libe. mag-antay mag-antabay. [au¨¦k] Despertar. [b¨¢chelor] Soltero. aprobacion. sadya. maghayag. Balibol. vigilante. Pagkagising. Azure. [b¨¦bi] Criatura. [¨®kuord] Tosco. [on] Arista. adv. esperar. pahayag. Babyhood. n. magpasiya. limb¨®. Tingig ¨® boses ng tupa. . sa labas. Magpatotoo. [av¨¢uedli] Declaradamente. Patabing?. Pahayag ng pagpapatotoo. afuera. Pangim¨¬. n. pasiya. testimonio. op¨°. Awn. Ay. v. [bi] B (be). v. [¨¢csis] Eje. matandang binat¨¤. jamas. adj. Sinag. kasabihang may taglay na aral. Axe. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. Avouch. Axle-tree. color cer¨²leo. v. Hatol. Malaking unggoy. Gumising. asul. n. adj. Gumising. Awkward. y el meridiano del lugar. satsat. abiertamente. Back. Mapagsalita ng walang kapakanan. horroroso. [eu¨¦k] Despierto. nen¨¨. v. Axis. Pagka matandang binat¨¤. Kakilakilabot. Awhile. nakatanod. Awe. Bachelorship. [ol] Lesna. Avouchment. v. Walang lebadura. kasindaksindak. [e] Siempre. Axiom. [av¨¢u] Declarar. infante. [eu¨¦y] Ausente. [ar¨¢i] Oblicuamente. takot. Pagkasanggol. n. Axiomatical. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. Salitang musmos. justificar. Sangdal?. [av¨¢uch] Afirmar. Awe. adv. Baby. [av¨®ual] Declaracion justificativa. Magaspang. n. Award. n. [eu¨¦king] Despertamiento. Away. dificil. n. n. B (ba). n. gumitl¨¢. Kagaspangan. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. Awkwardness. [ai] S¨ª. groceria. adj. kabastusan. [b¨¢bl] Charlar. Magsalitang parang musmos. pagkanen¨¨. Awarder. ikir¨¢n. pumukaw. Tumakot. n. Humatol. n. Gaw¨ªng kulay bughaw. charlataner¨ªa. Avowal. v. [b¨¦bish] Pueril. Maingat. [¨¢csi?m] Axioma. adj. Await. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). Babble. pagpayag. mahirap gaw in. v. [eu¨¦ken] Despertar. Awaken. adv. Maghintay. n. Baa. adj. Sanggol. [o] Miedo ¨® temor reverencial. [bac] Atras ¨® detras. Awful-eyed. [au¨®rd] Juzgar. n. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. pangbutas. Azimuth. nen¨¨. takip. Awful. asombrar. Awfulness. Babbler. pavor.. v. celibato. satsatero . n. Babble. [b¨¦bijud] Ni?ez. Parang sanggol. kasindaksindak. [¨®ful] Tremendo. el nene. Awl. Aye. mabughaw. Urong sa dakong likod. May matang mabalasik. [¨®fuli] Terriblemente. v. hiya. rudo. [eu¨¦t] Aguardar. n. [acs] Hacha. Awfully. [b¨¢bl?r] Charlador. Talaga. Baa. Ehe. adj. Awake. para siempre. Kulandong. Gis¨ªng. [au¨®rd] Sentencia. Awake. Awaking. Wala. [eu¨¦r] Cauto. Azymous. adv. Lalik¨¢n. Magpahayag. adj. B B. Palakol. pinipihitan. [¨®kuordnes] Tosquedad. Bachelor. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. Aware. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. al travez. v. infante. algun tiempo. [ba] Balar. Tagahatol. n. pinipihitan. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. adv. [o] Amedrentar. n. adj. Kawikaan. Matandang bagong tao. Avow. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. Patotoo. [¨¢zoer] Azular. sentenciar. oranggutang. n. n. n. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. Awry. n [b¨¦bi] Criatura. Sanggol. parlero. [eju¨¢il] Un rato.

Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. Bailiff. bala. sakuna. n. kamusmusan. Badly. buto sa likod. [b¨¦lif] Alguacil. enemigo. [b¨¦lful] Triste. Bailee.Back. pesadez. kaapihan. Ang looban sa likuran ng bahay. ng panahong nagdaan. magbigkis. ka alitaan. Tosino. [bag] Entalegar. Baldhead. Backside. Backdoor. Badinage. [bac] Sostener. Bait. indispuesto. pelota. trasero. adj. n. Bakery. Mapanirang puri. [bolk] Viga. patain. [b¨¦dli] Malamente. n. Backshop. desacreditar. [b¨¢cu?rd] Atras. saldar. walang buhok. n. Instrumento ng m¨²sika. n. Baker. adv. Backbiter. n. Bail. [b¨¢lans] Pesar en balanza. Masama. v. Bale. Liku ran. Bag. salat. [b¨¢cdor] Puerta trasera. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. Balcony. faltar ¨¢ la palabra. agravio. Tumimbang. v. v. n. Paninirang puri. Gulugod. adv. bir¨°. pagtutuus. [b¨¦keri] Panader¨ªa. [b¨®ldnes] Calvez. v. mapag-alimura. pag-alimura. n. magkulang sa pananalita. Kaibigang mapagpailalim. Badge. Badness. karneng baboy na inasn an. M¨¢dulas. negligencia. adj. tergiversar. [b¨¢dcher] Cansar. May kasamaan. Backwardness. n. traidor. g¨¢waan ng tinapay. [b¨¢lconi] Balcon. [b¨¦cn] Tocino. Backfriend. preposteramente. Magtitinap¨¢y. [b¨¢cbaiter] Murmurador. [b¨¢cbait] Murmurar. n. Backbiting. baile. n. lumit¨®. Bait. Baggage. Ball. pagurin. [b¨¢cu?rd] Opuesto. magbalanse. [bacsl¨¢id] Resbalar. n. balance. Bayong. sibi. fiador. n. Badger. v. Kadung?an. Baffle. n. [b¨®ldjed] Calvo. n. anomang mabilog. n. Backward. Baldness. Kasamaan. ang dakong likuran ng anoman. [b?d] Mal. [bold] Calvo. Balk. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. mayordomo. n. yamutin. v. chanza. n. se?alar con divisa. n. Backroom. may karamdaman. contratiempo. Baleful. Background. Pain. Balkon. n. [b?l] Fianza. v. n. kadwagan. tu muus. kaibigang kasoy. bagabag. jocosidad. [bol] Bola. Backward. balancear. hacia atras. [b¨¢cgraund] Fondo. [bet] Cebo. s¨ªmbolo. Magtal¨¬. la parte de atras de cualquiera cosa. [b¨¢guedch] Bagaje. [bet] Cebar. n. v. Pintuan sa likuran. Bola. Backbone. umak¨°. n. adj. bala. ang nan¨¢nag¨®t. funesto. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. supot. Tuks¨®. n. Paurungin. K¨¢yong magaspang. Bald. Kakalbuh¨¢n. [b¨¢gging] Tela basta. tanda. Ang dakong likuran ng tindahan. v. maglubog. n. v. talega. mapanglaw. mahirap kausapin. [b¨¢lans] Balanza. [b?l] Caucionar. Bail. Magsagisag. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. M¨¢urong. Badge. Bagpipe. fatigar. Manirang puri. Sikang. Backbite. malo. Kalb¨®. sumakay sa kabayo. Taong kalb¨®. bigkis. lerdo. kaibig ang taksil. ak¨°. v. perjuicio. Backslide. miseria. [be¨ªk] Cocer en horno. n. n. n. [b¨¦dnes] Maldad. [b¨¢cbaiting] Detraccion. sama. [bacb¨®n] Hueso dorsal. sa dakong liko d. [b¨¢csaid] Espalda. Balance. Pumagod. pungl?. Magpain. Sangla. magbibingka. katiwala. n. sagot. equipaje. Tumalo. Tal¨¬. [b¨¢fl] Eludir. Bale. Magtinapay. empaquetar. [b?l] Empalar. lagak. Mahirap. v. Bad. Sasisag. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. Urong. umalimura sa likuran. [bolk] Frustrar. difamar. Bag. hundir. v. s¨¢ya . [b¨¢gpaip] Gaita. Balance. Ang daladalahan sa paglalakbay. Balk. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. Bacon. Back. kaaway. [badch] Divisar. fiar. [b¨¢csiop] Trastienda. pagpapataw¨¢. balanse. Managot. lumihis sa pinag-uusapan. [b¨¦ker] Panadero. [b¨¢dinedch] Gracejo. montar ¨¢ caballo. n. Bagging. [bag] Saco. n. burla. Katalo. pagkakalb¨®. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. calamidad. la carne salada del puerco. Timbangan. detractor. confundir. Bake. n. Likod. Panaderya. [badch] Divisa. mayordomo. n. Agusil. se?al. espinazo. abala. [bac] Espalda.

v. Bandurya. Manok sa Java. [b¨¢ndi] Pelotear. Banner. Sumuntok. [bancbil] Billete de banco. maglap¨¬lap¨¬. Tulisan. hand¨¢an. n. . v. n. magpiring. [b¨¢l?ster] Balaustre. [b¨¢l?t] Votar con balotas. Bandage. Bank. cuadrilla. [b¨¢last] Lastre. kalombigas. Balloon. M¨¢nunukso. Malugi. Banterer. v. Kahong karton. Bandit. [b¨¢nker] Banquero. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. v. adj. v. banda ng m¨²sika. Magbigkis. cancion. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. Banter. bayle. kamandag. golpe. Bamboo. burla. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. [bang] Dar pu?adas. [b¨¢ntam] Bantama. n. Magpig¨ªng. mabang¨®. Magbigkis. Ballot. Bandy. expeler fuera. banco. destiero. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. b¨¢ngko. [b¨¢n?r] Bandera. v. [bam] Embalsamar. Batang munt?. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. nakamamatay. Mabilog ang bint?. [b¨¢last] Lastrar. magkainan. fallido. n. Bane. Bang. [b¨¢ndcho] Banduria. pabang¨®. mortal. awit. n. Banana. [bal?str¨¦d] Balaustrada. vendaje. tamb?. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. n. Globo. Balm. Ukol sa b¨¢lsamo. n. k¨¢inan. n. mawalan ng salap? a ng bangko. v. Magp ilapil. n. Banknote. Kant¨¢. Pamal¨® ng bola. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. tira ¨® faja. v. v. pamigkis. n. divertirse ¨¢ costa de alguno. [b¨¢nister] Balaustre. bandera. anuncio. n. Bantling. Bandy. Baluster. Ballast. [b¨¢ncnot] Billete de banco. n. n. adj. Pahayag. Ballast. Manumpa. Bandanna. buh¨°. quebrado. union. declararse insolvente. Banquet. Balmy. idestiero. Balustrade. Ban. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. proclama. n. Pangpang. [b¨¢ndedch] Vendar. discutir. Magdaray¨¤. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. [bal¨²n] Globo. hind? makabayad. Papel de bangko. b¨²kawe. Gabay. n. barandilya. manghaharang. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. Pangyong mapul¨¢. n. Ban. magtapal. magtal¨¬. Lumason. fajar. [band¨¢na] Bandanas. walang ikabayad. gabay. v. [b¨¦nful] Venenoso. juntar. Band. n. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. sisidlang karton. ligarse. maldecir. mort¨ªfero. n. tawag. cambista. [banc] Orilla. manungayaw. [b¨¢ncuet] Banquetear. n. sacudir. Banjo. [b¨¢nish] Desterrar. maghanda. Ballad. Lason. Bir¨°. [b¨¢ndilegd] Patizambo. pu lutong. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. n. n. Ballot. unir. [bamb¨²zler] Enga?ador. Banish. Bumoto sa pamamagitan ng balota. [b¨¢nishment] Destierro. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. Barandilyas. B¨¢lsamo. humib¨°. B¨¢lsamo. Bambuzler. [ban] Bando. Kawayan. [band] Vendar. n. Balsam. pagsamahin. tira ¨® faja. Bang. burlon. Bank. n. Nakakalason. Pulsera. [bam] B¨¢lsamo. [bamb¨²] Bamboa. n. n. v. Banishment. Gabay. Band. [ban] Excomulgar. adj. n. [bamb¨²zl] Enga?ar. Magbir?. Bankruptcy. Pig¨ªng. manukso. n. festin. n.wan. Bankbill. Bangle. v. Bantam. pabango. [b¨¢ndedch] Venda. magtal¨¬. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. v. v. Maglagay ng pangpabigat. Tal¨¬. bumugbog. [b¨¢ndi] Palocorvo. Bane. [b¨¢lad] Balada. Papel de b¨¢ngko. [b¨¢nter] Lumbar. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. Watawat. pumaspas. Itapon. Pabanguh¨¢n. n. n. n. Bamboozle. adj. [ben] Veneno. Bandylegged. sumpa. Bankrupt. Bankrupt. banda. excomunion. Banter. Balm. n. Lug¨ª. Banker. Balota. [b¨¢ncuet] Banquete. Maghagisan ng bola. Baneful. [ben] Envenenar. Banquet. tuks¨®. Bandbox. paspas. Suntok. bandil¨¤. chasco. v. n. [band] Venda. palabir?. tosigo. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. [b¨¢l?t] Balota. [b¨¢nter] Lumba. [bang] Pu?ada. baybayin. [bangl] Bracelete delgado. Banister. bahag. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. rivera. Saging. n. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. n. bugbog. poner dinero en un banco. boto. ¨¢nyayahan. Magday¨¤. estandarte.

Tampalasan. Baron. [bar¨®meter] Bar¨®metro. Baseless. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. n. kamalig. Pangangalakal. Bariles. infructuoso. sasakyang may layag. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. v. n. Barter. Magbinyag. n. n. Makipagkayar?. [barc] Barco. Barbarity. Walang suot ang paa. obst¨¢culo. Patung¨¢n. Hubad. [b¨¦rfut] Descalzo. magbigay ng pangalan. Silong. Dakong pinagbibinyagan. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. trocar. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. May halong lebadura. Mangalakal. despreciable. Pinagkayarian. puerco. Barbarous. Barm. Bar¨ªtono. Barber. m¨¢ghadlang. n. [b?s] Apoyar. paa. Baseball. baboy. Umupak. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. v. [b?s] Bajo. n. [b¨¢rel] Barril. adj. [b¨¢rguen] Ajuste. Bark¨®. Ipatong sa patungan. kapisanan n g mga abogado. Basement. descubierto. Bark. n. embarcacion. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. [b¨¦rfesd] Descarado. envilecer. Bark. Bargain. pagbili ¨® pagbibil¨ª. nakagayon lamang. ladra. mag-alis ng takip. n. Baron. Barricade. mabaksik. adj. cambiar. n. May pagkahubad. Baog. n. v. Baritone. Barn. M¨¢nunula. pajar. Barbaric. Manggugupit ng buhok. n. hub?. [b¨¢rac] Cuartel. v. adv. Baptistery. Barricade. convenio. n. Baptismal. pobremente. mangalakal. ajustar. Katampalasanan. humilde. Sebada. [barb] Barba. cruel. walang takip. insolente. Nauukol sa binyag. Barouche. p¨®ndo. Magkut¨¤. sangg¨¢. adj. . compra ¨® venta. n. Baptist. [b¨¢rter] Traficar. mabab¨¤. [bardch] Falua ¨® faluca. mahalay. Binyag. mag-alis ng balat ng kahoy. humamak. [b¨¢ro] Angarillas. kut¨¤. descubrir. [barn] Granero. n. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. [b¨¦sles] Sin fondo. salbahe. n. Halang. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. Base. n. upak. n. Taong tampalasan. Maghubad. estacada. [b¨¢rister] Abogado. Magtrangk¨¢. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. Bar. Bargain. v. Bab¨¤. adj. n. Barge. pedestal. [b¨¢rel] Embarilar. negociar. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. [b¨¢riton] Baritono. Bark. v. Barefaced. n. Barrier. [barc] Descortezar. n. [b¨¢ri?r] Barrera. Bar¨®metro. [b¨¢ptism] Bautismo. Barb. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. adj. levadura. salvaje. n. Base. n. [b¨¢ren] Esteril. Barrel. tuntungan. [barik¨¦d] Barrera. k¨¢maligan. n. basa. Bar-room. Kwartel. v. tumahol . [b¨¢ron] Baron. adj. Bard. n. adj. n. hadlang. basal. n. adj. [barc] Corteza. Bare. Munting kut¨¤. Barrel. n. Baptize. Bangan. Walanghiy¨¢. tranca. hadlang. Tindahan ng alak. Lebadura. [b?r] Desnudar. Barter. talukap. estrados. Base. Barren. desfondado. Barefoot. Bare. Barrow. [barb¨¢riti] Barbaridad. [b¨¢r-rum] Taberna. obst¨¢culo. n. [bar] Cerrar con barras. [b¨¢rguen] Pactar. [b¨¢ptismal] Bautismal. Barley. barbero. n. walang bait. Bar. Halang. Abogado. [bard] Poeta. Karwahe. Magsilid sa bariles. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. adj. Barely. v. n. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. [b?r] Desnudo. [barm] Jiste. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). pananim na gaya ng palay. Barnacle. bardo. Tampalasan.Baptism. pinagkasunduan. [b¨¦rli] Meramente. [bar] Barra. walang bunga. kah¨®l. Barrack. [b¨¢ruch] Carruage. maghub¨°. maglagay ng kut¨¤. Barrister. [b¨¢rli] Cebada. impedir. pagbibinyag. Barometer. ladrar. Ang nagbibinyag. Balat. Basalt. Besbol. mang-aahit. Batong matigas. simplemente. [b¨¢rnecl] Barnicla. tah¨®l. [b?s] Fondo. Hamak. balb¨¢s. kumahol. [b¨¢rber] Barbero. k¨¢waw¨¤. n. n. atrincherar. vil. magpalit. [b¨¦sment] Basamento. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. [bapt¨¢is] Bautizar. v. Kask¨®. prohibir. n. [bas¨®lt] Basalto. isang marangal na pamagat. mabaksik. n. kabaksikan. Barmy. Barbarian.

Bay. Bathe. Battle-array. so portar. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. Beadle. Bass. Basting. matatakut¨ªn. Bagay na walang halaga. n. [basi¨®] Baj¨¢. parir. Maginoo sa Turkya. v. [bic] Pico. [b¨¦snes] Bajeza. Bath. Palakol na panglaban. [bez] Ba?ar. n. engordar. n. Beacon. Batch. P¨¢liguan. [b¨ªcn] Faro. [b¨¢sket] Cesta. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. pringar ¨® untar la carne en el asador. May pagkamahiyain. n. [bir] Oso. n. Battle-axe. Battery. n. [best] Apalear. P¨¢nik¨¬. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. n. Bean. n. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. Palanggana. [b¨ªdl] Alguacil. dumigm¨¤. Beam. humiyaw. Basis. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Battle. n. Bear. Magdal¨¢. encogido. Beak. v. v. Kumislap. n. Busl?. [bas] Lobina. Kulay bayo. Batten. sostener. Batery¨¢. Bashfulness. n. ba?arse. v. patani. rayo de luz. pingga. Kahamakan. n. producir. magtiis. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. P¨¢liguan. Bazaar. Battalion. n. abaloryo. orilla. brazo de mar. Bastardo. Tuka. [bich] Encallar. v. v. yumaman. ponerse ¨¢ tomar el sol. Hilbana. bumugbog humagupit. Bauble. apaleador. fundamento. [b¨¢tn] Astilla. Bead. [b¨¢tl] Batalla. Basket. v. v.Baseness. hampas. apaleamiento. Bayonet. hiyaw. Basar. [b¨¢stard] Bastardo. kahinhinan. [baz¨¢r] Bazar. mahinhin. [b¨¢tl] Batallar. n. canasta. [bask] Asolear. Mahihiyain. magka. Masa ng tinapay. [bei] Bah¨ªa. dagatdagat an kaugpong ng dagat. Batten. [b¨¦onet] Bayoneta. n. pamook. n. n. v. pinag mumulan. Oso. [batch] Cochura. [bol] Gritar. Tatal. kutang may kanyon. Bat. Bay.. Bawl. Beach. [b¨¦sis] Basa. Beam. manganak. fanal. balar. Kilo . n. Sigaw. n. makipagbaka. [b¨ª] Ser ¨® estar. n. Bat. magpalig¨°. vileza. [bei] Ladrar. Bashaw. [b¨¦sn] Jofaina. mamal¨°. Bathing. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. Ang humahampas. liwanag. Agusil. Battle. Mag¨ªng. isang pulutong na sundalong ma kanyon. makipamook. pedestal. Tungtungan. Basin. base. Bathing-tub. [b¨®bl] Chucher¨ªa. Ayos ng laban¨¢n. isang isda. v. n. mag-ihaw ng lamang kati. [bich] Costa. n. ibilad. ribera. kabagkabag. Sitaw. Sumigaw. modestia. Batter. [bid] Cuenta. [baz] Ba?o. Bay. Lumaban. Bawl. Laban¨¢n. Bear. n. batul¨¢ng. [bim] Viga maestra de un edificio. [bol] Grito. abalorios. magbat¨¢. combatir. sufrir (algun dolor). Humampas. [b¨¢ter] El que apalea. adj. [bat] Murci¨¦lago. Bass. vocear.. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. hornada. [bas] Bajo. almasen ng sarisari. n. mamunga. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. anam¨¢n. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. kahalayan. reparar. n. n. Baybay-dagat. sum¨¢. [bin] Haba. Baste. puerto abierto en el mar. Bask. Tumahol. Malig¨°. pinagbubuhatan. bugbog. Bashfully. Lobina. [b¨ªgl] Sabueso. brazos de balanza. ka¨ªng. pagbabaka. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. n. [b¨¢shful] Vergonzoso. Be. bilao. umalalay. n. v. sigang palatandaan. n. Palilig¨°. espurio. n. rosario. n. adj. n. adj. n. digm¨¤. kumahol. t¨ªmido. [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. (isang hayop na apat ang paa). adv. kumisap numingning. kinatatayuan. [b¨¢teri] Bater¨ªa. Manaksak ng bayoneta. v. Look. Kahihiyan. Bastard. golpear. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. Isang pulutong ng mga kawal. Bayoneta. Magpataba. . [bir] Llevar alguna cosa como carga. [bat] Garrote ¨® cachiporra. [b¨¢ter] Apalear. ay. Isadsad sa baybay. b¨¢yakan. n. Magbilad. tener algun estado ¨® calidad. Batter. Bashful. [b¨¢tn] Cebar. mag. Beagle. bakol. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. [bat¨¢li?n] Batallon. n. Beach. rada. n. Kwintas.. v. grave. [bei] Bayo. [b¨¦zing] Ba?o. h¨ªlamusan. Bayonet.

[bi¨²tiful] Hermoso. v. kutog. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. adv. Ihiga. adj.m¨¢uw?. [bed-cloz] Coberturas de cama. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. Beetle. n. [bird] Desbarbar. adj. imberbe. Bedlamite. Beautifully. [bik¨¢ming] Decente. tilad na kahoy. Bearer. May kagandahan. n. venir ¨¢ parar. [bi¨ª] Abeja. pisado. [bedr¨¦den] Postrado en cama. adj. tibok. may pagkakaakma. magparik¨ªt. Bed. [bich¨¢rm] Encantar. [bitn] Trillado. v. suceder. Guhit na matwid. [b¨ªstli] Bestial. Halinahin. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. [b¨ªrer] Portador. Mabalbas. asal. [bi¨²tifay] Hermosear. Balbas. Beat. sosegar. hermoso. Magpagand¨¢. v. Beard. ulol. Bedtime. calmar. Lumubay. modo de portarse en lo exterior. Becomingly. [b¨ªtl] Escarabajo. lun¨¢tico. Magwisik. May kahusayan. arista de espiga. [bist] Bestia. pitak. and part. Tang?. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. Senyasan. n. papag. [bif¨®l] Suceder.. n. Bedding. Mahusay. putakt¨ª. n. adj. Isang gugulayin. Pukyutan. convertirse. Gand¨¢. ugal¨¬. n. [bik¨¢mingli] Decentemente. n. Magk¨¢taon. Bugbog. n. Beardless. n. . convenientemente. [bed] Meter en la cama. v. Because. Beating. adj. dik¨ªt. Bee-line. maging . [bich¨¢ns] Acaecer. makatitiis. bat¨¬. may pa gkabagay. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. adj. [b¨ªrded] Barbado. golpear. dahil sa. n. Kalagayan. [bich] Haya. v. Becalm. Beef-steak. Bedim. katre. [bec] Riachuelo. m¨¢payap¨¤. lumab¨°. Silid na tulug¨¢n. Beautify. Walang balb¨¢s. v. [bic¨¢m] Serenar. correccion. Beast. n. H¨ªgaan. n. n. [bid¨ªm] Oscurecer. ganyakin ang kalooban. kilos. [b¨ª-jaiv] Colmena. [bi-l¨¢in] Linea recta. parang ganid. [b¨ªrdles] Desbarbado. conveniente. bulo ng uhay. adornar. Beauty. Beet. Isang uri ng hayop. kagandahan. bubwanin. [b¨ªrabl] Sufrible. [bec] Se?a. [b¨¢ring] Situacion. n. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. kariktan. Beech. cautivar. Oras ng pagtulog. v. Beaten. Pagk¨ªt. Beddridden. n. humimpil. n. v. [bir] Cerveza. n. Bearing. Bedew. batiin. Bechance. Sap¨¤. [bit] Apalear. [bird] Barba. ofuscar. Becoming. hagupit. Beard. Beer. belleza. Bee.Bearable. mangyari. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. adj. bumugbog. tulug¨¢n. n. n. Tang?an. Befall. pison. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. Bangaw. Bed-clothes. Beauteous. n. n. [bisuacs] Cera. Beck. n. Bear-fly. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. magdilig. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. [b¨ªting] Paliza. [bi¨²tiues] Bello. lecho. Kaginghawahan. Sapagka't. Serbesa. Silid na tulug¨¢n. akma. n. Beatitude. Isang punong kahoy. v. deslumbrar. Pinukpok. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. n. [bik¨¢m] Convenir. maggayak. dinikdik. Maganda. [bic¨®s] Porque. [bi¨²tifuli] Hermosamente. [bidi¨²] Rociar. [bed] Cama. kamumo. Makababat¨¢. may pagkahayop. bagay. Beat. [bi¨²ti] Hermosura. pulsacion. n. n [b¨¢dlamait] Loco. M¨¢bagay. [bit] Golpe. maza. Mangyari. v. Kumulimlim. Maganda. Hayop na apat ang paa. Beck. brutal. Bed-chamber. [bec] Hacer se?a con la cabeza. Beck. acontecer. Bedfellow. indicacion muda. felicidad. Beeswax. Bedlam. n. conj. Beastly. sumenyas. [b¨¦dlam] Casa de locos. n. Becharm. Ulol. tumahimik. Bahay-pukyutan. n. v. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. Bearded. Beckon. Bed-room. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. Hampas. marikit. v. [bi¨¢titiud] Beatitud. n. Humampas. marikit. loco. Beef. adj. acostar. Bed. n. Bee-hive. Beautiful. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. regar. Parang hayop. Become. adj. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. v. bello. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. [bit] Acelga.

adj. conducta. Tiyan. mamanhik . [b¨¦los] Fuelle. Behoof. Behoof. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. alis diyan! Beguile. tapat. Mag-ugal¨¬. proteger. v. M¨¢bagay. Belabor. m¨¢akma. Behave. pakinabang. adj. [bel¨ªdcherent] Beligerante. Belfry. magsimula. umandukha. [b¨¦gu?r] Empobrecer. [bil¨ªguer] Sitiar. [belch] Reg¨¹eldo. en presencia de. v. magdum¨ª. [bif¨®rjend] De antemano. estado ¨® condicion particular. Believable. [bij¨®ldn] Deudor. Mangdidigm¨¤. Buhay. cascar. [bil¨¦i] Bloquear. convenir. lo que se puede creer. Beguiler. antes de. Belligerent. May pananalig. m¨¢kailangan. mapagbasag-ulo. Belle. N¨¢rito!. Beg. prep. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. y prep. [bij¨¦vior] Proceder. Hungkoy. [b¨¦lfri] Campanario. adv. Sigaw na malakas. adv. Behalf. v. sa tapat. h¨¦ aqu¨ª!. mamunga. magmalas. Nagkakautang. credo. Hul¨ª. Magpasimula. [bif¨®r] Mas adelante. Believer. Kumubkob. sa harap. utilidad. mapanghib¨°. n. Ugal¨¬. en frente. calumniar. pinagmulan. Mapan¨ªniwalaan.Befit. Begone. M¨¢ukol. B¨¢tingawan. [b¨¦lo] Vociferar. [bel¨ªdcherent] Beligerante. Batingaw. Ukol sa pakikidigm¨¤. Begin. Paniwal¨¤. [bil¨ªf] Creencia. Dumighay. mirar. v. n. conj. [b¨ªing] Ya que. n. Beggarly. v. Dumum¨ª. [bil¨¦it] Tardar. [beg] Mendigar. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. v. magmasid. adj. suplicante. Befoul. umangal. ente. [bil¨¢i] Contrahacer. [bel] La Venus de una ciudad. n. emporcar. tao. Mga panahong nagdaan. [bij¨²f] Provecho. Mar¨¢lita. Magdaray¨¤. umakal¨¤. [b¨¦licos] Belicoso. Magpahirap. huming?. adj. contemplar. v. empezar. [bil¨ªver] Creyente. tras. desmentir. manghib¨°. may pananampalataya. angal. antes. Sa likur¨¢n. bago. bugbugin. [big¨¢iler] Enga?ador. Mangan¨¢k. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. v. supuesto. sumuka. Belch. Belief. [b¨¦li] Vientre. n. tumingin. conducirse. [bel] Campana. Bellicose. n. Bellows. lagay. n. Beginner. pasi nungalingan. impostor. Behind. [big¨¢il] Enga?ar. v. ante. Kandil¨¬. pabulaanan. Bellow. maglwat. novicio. Hampasin. ser. Beginning. [bigu¨ªn] Comenzar. Believe. dinghal. Pakinabang. [bifr¨¦nd] Favorecer. [bij¨¦v] Proceder. patrocinio. kumulong. suplicar. causar. . n. adv. magpalagay mag-asal. beneficio. v. pensar. Sulong!. Pulubi. [bil¨ªv] Creer. [bij¨¦d] Degollar. balulusan. eructacion. Kumubkob. v. bramar. [bigu¨ªner] Principiante. [belch] Regoldar. magparatang. Bellow. v. Beforehand. arruinar. Mangday¨¢. n. v. Pasimula. n. tignan mo!. p¨¢una. Belay. [bij¨²f] Convenir. Magpalimos. Behold. Behead. Dighay. pananalig. n. v. Sak¨ªt ng tiyan. n. adv. Tumingin. Ang nasa pakikidigm¨¤. parang pulubi. Sumigaw ng malakas. akal¨¤. magkaroon. v. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. n. bloquear. int. Before. Belly. Lumingap. v. decapitar. kapaniwalaan. n. n. anticipadamente. kampan¨¤. Dalagang magand¨¢. Beleaguer. producir. Pumugot ng ulo. v. patrocinar. [bij¨®ld] Ver. Belate. n. [b¨ªing] Existencia. Befriend. Kapagkaraka. Beggar. Beget. [bij¨®ld] H¨¦!. [bif¨¢ul] Ensuciar. [bif¨ªt] Venir bien. [b¨¦liec] C¨®lica. v. sa hulihan. Belly-ache. vomitar. panana palataya. [bil¨ªvabl] Creible. Belie. [b¨¦gu?r] Mendigo. rudimentos. importar. Beforetime. palagay. manood. miserable. Baguhan. Magtagal. taong nagpapalimos. Behindhand. Behold. bago mangya ri. [b¨¦lo] Rugido. [bil¨¦b?r] Apalear. Being. sumam¨°. n¨¢kita mo na! Beholden. kampanaryo. Sumalangsang. v. puesto que. magtam¨®. [bij¨¢f] Favor. Maniwal¨¤. pin anggalingan. bramido. pordiosear. [bigu¨¦t] Engendrar. int. asal. seducir. sa paraang. Being. Sa unahan. Behavior. n. Yamang. hihip. fiel. fe. Belch. v. Beggar. [bij¨¢ind] Detras. kumand il¨¬. Bell. Belligerent. n. n.

maawain. Kagandahang loob. abutin ng gab¨ª. [bend] Comba. [b¨¦nefit] Beneficio.. Magandang-loob. y adj. Magsuub. [bin¨¢in] Benigno. v. Bespeak. [ben¨ªgnant] Bondadoso. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. kagalingan. prep. v. [bistri¨²] Rociar. mahabagin.. Mag¨ªng bagay. [bism¨ªr] Salpicar. Beside. Benefaction. bumaluktot. [bil¨®] Debajo. prep. n. Maul¨®l. talsikan. Bulati sa loob ng tiyan. humibik. oscurecer. Berilo (batong mahalaga). . conferir. provecho. [bir¨ªv] Despojar. incitar. Bend. hut¨®k. Bestrew. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. adj. Beseech. Beset. yup¨¬. likmuan. [bis¨ªdch] Sitiar. n. Maamong-loob. [bis¨®t] Infatuar. Pilansikan. deplorar. v. [bend] Encorvar. Belong. n. sumam¨°. bloquear. Beloved. [b¨¦nding] Pliegue. Bench. [bil¨¢ved] Querido. Bemock. Magandang loob. magkaloob. bendisyon. gracia. pag-agaw. afable. k¨¢butibutihan. generoso. Manuya. [b¨¦r-ri] Baya. Lang?in. n. biyay a. Bemad. Benevolent. v. Beneficent. ikalat. M¨¢pakinabangan. kun¨®t. adj. Pamana. baluktot. N¨¢papakinabangan. kabutihang asal. Benefit. Benight. Isabog. [bir¨ªvment] Privacion. [ben¨¦volens] Benevolencia. Mamanhid. Dumaing. Beseem. suub¨ªn. Belt. [bin¨¦m] Entorpecer. Bequeath. [bip¨ªnch] Pellizcar. irog. magbilin. [bis¨ªm] Convenir. Kumubkob. n. yup?. Bestir. [benef¨ªcieri] Beneficiado. sa tab¨ª. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. adj. manirang puri. Hubog. Bereavement. [best] Superior. [bist¨®] Dar.Bellyband. adj. [bin¨ªz] Debajo. Sa siping. Pagsamsam. lo mejor. adj. Benevolence. n. abajo. [bent] Encorvado. al lado de. Pinakamabuti. Sa ilalim. provechoso. liban. arrebatar. Bereave. ibuy¨®. v. tendido. Bent. [b¨¦liband] Cincha. mabuting asal . [bism¨®c] Ahumar. bumakod. sintur¨®n. Magtagubilin. encorvadura. R¨¢tiles. Kabutihang gawa. rogar. excepto. Besmoke. hangalin. y prep. abajo. Magbigay. [belt] Cinturon. n. magalingin. n. v. [bim¨®n] Lamentar. [b¨¦nefit] Beneficiar. [bisp¨¢t?r] Salpicar. adj. gumab¨ m. v. gumaw¨¤ ng kagalingan. [bench] Banco. Berry. cercar. n. Benignant. baya. v. v. n. M¨¢ukol. [bil¨®ng] Pertenecer. Bending. v. [benef¨ªcial] Beneficioso. esparcir. tub¨°. Pilansikan. kulubot. Bestow. Pamigkis ng tiyan. Basb¨¢s. Benefactress. Benign. n. Mamanhik. Bangk?. Sa ibaba. v. adv. minamahal. amado. kurut¨ªn. ensuciar. Bequest. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. Benignity. adj. n. dumih¨¢n. pal¨¤. v. udyukan. Bespatter. [bis¨¦t] Sitiar. bondad. entontecer. pagkahutok. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. [bist¨¦r] Mover. kumulong. humutok. Kagandahang-loob. n. n. n. v. [ben¨¦fisens] Beneficencia. Benediction. [ben¨ªgniti] Benignidad. Bend. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. adj. Beneficial. n. v. asiento. Gabih¨ªn. umagaw. kapakinaba ng¨¢n. Besmear. [bis¨ªch] Suplicar. Bemoan. bondad. dulce. hacer bien. n. Benefit. v. Besot. despojo. Sumamsam. n. n. [bisp¨ªc] Encomendar. Below. Beneath. doblar. pakinabang. [b¨¦ril] Berilo. pagpapal¨¤. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. sa ibab¨¤. [bim¨®c] Mofarse. [benef¨¢ctor] Bienhechor. v. Giliw. Kagandahang-loob. Pileges. Magandang loob. n. Pakinakang. bukod sa. Besiege. [bis¨¢id] Cerca. Benumb. [benef¨¢ccion] Beneficio. v. kumulong. Mangurot. Pamigkis. [bim¨¢d] Enloquecer. v. parecer bien. ventrera. Baluktot. Bepinch. v. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. Bellyworm. [benef¨¢ctres] Bienhechora. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. sa pilin g. makiusap. Best.. Beryl. Benefactor. otorgar. Beneficence. v. Kumubkob. v. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. Magpamana. v. [bened¨ªccien] Bendicion. Humubog. v. disfamar. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. ordenar. doblez. Berth. rodear. utilidad. Kilusin. Beneficiary. yumup¨¬. clemente. m¨¢sangkap.

prep. Beware. n. umenkanto. mapagpakitang tao. Dal¨¢dalawang ta¨®n. Bias. residir. n. Iin¨²min. Bidding. Bewitchery. Kawan. Bethink. [bib] Babador. n. v. Biblical. [b¨¦vel] Cartabon. Bide. Bevel. Kalakhan. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. allende. Kas¨¢l. prep. tumaya. ordenar. [bai¨¦nnial] Bienal. delantal. Makihamok. n. kartab¨®n. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. Magdilidil¨¬. Betime. despedirse. Lalong mabuti. [big] Grande. postura. Bewilder. n. n. Sa pag-itan. [b¨¢ifold] Doble. prep. Bewitch. Betrothment. n. aguantar. utos. Bet. Between. n. Bigamist. maglilo. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. [biu¨¦r] Guardarse. taya. M¨¢mumusta. Beyond. Betrothal. mag-utos. [biu¨¦l] Lamentar. n. tawad. Biggin. [bet] Apostar. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. Bicker. Bilin. n. Pust¨¢. [bit¨¢im. pag-aasawa. [b¨¦tor] Apostador. mangkulam. [b¨¦ting] Apuesta. (de aves). Pagkaligaw. agarrar. n.Bet. Pumusta. v. Bibulous. lalong ma inam. en sazon. v. adj. Betting. Bisikletas. Bewitcher. tumangan. Sumilaw. Bicycle. gumaling. Betake. Kas¨¢l. [bitw¨ªn] Entre. [b¨¢ibl] Biblia. adv. m ag-anyaya. Ukol sa Biblia. sa kasal ukuyan. banal na kasulatan ng mga kristiano. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. [bit¨¦c] Tomar. Bifold. magmunimun¨¬. uminam. adj. Sa kapanahunan. v. n. adj. v. n. [b¨¢ias] Al sesgo. [biy¨®nd] Mas all¨¢. [b¨¦vi] Bandada. adj. [biz¨ªnc] Recapacitar. n. [b¨ªk?r] Escaramucear. Bible. [b¨¦t?r] Mejorar. Magtiis. f¨¦retro. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. Look. turing. Ang taong may dalawang asawa. Pustahan. patungan ng kabaong. Ang pag-aasawa sa dalawa. makiaway. mandato. Magtaksil. manggaway . k¨¢ban. [b¨¢it] Bah¨ªa. [biu¨ªtch] Encantar. Kataksilan. Malaki. hip¨®crita. tumira. n. v. maleficar. [b¨ªblical] B¨ªblico. Doble. Sumunggab. tawad. sa gitna. Mangkukulam. [b¨ªgami] Bigamia. bit¨¢ims] Con tiempo. [b¨ªbiul?s] Poroso. n. Bid. Bib. [bitr¨®zment] Esponsales. Bettor. malisya. Biblia. v. Pan¨¢tiko. panggagaway. adj. convidar. [bitr¨¢yal] Traicion. . Betwixt. Betray. [b¨ªding] Orden. Bidder. n. Pahal¨¢ng. [b¨¢ycikl] Bicicleta. humawak. [bit¨®kn] Significar. Beverage. Tumangis. esponjoso. Ipahiwatig. and¨¢s. Mag-ingat. M¨¢ligaw. Bibliothecary. Sa pagitan. [bet] Apuesta. n. [bitr¨¦i] Traicionar. Bigamy. v. [baid] Sufrir. descarriar. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. Betrayal. v. tumaghoy. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. Bewail. Bibliography. Ang tagatawad. lalong magaling. [b¨¦t?r] Mejor. anunciar. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. Salalay. ibalit¨¤ ipaalam. [bid] Pedir. Bewilderment. adj. [b¨¦veredch] Bebida. v. Gorra ng bat¨¤. [b¨ªgnes] Grandeza. Bigot. Big. Betroth. [bitr¨®zal] Esponsales. pag-aasawa. Magkasal. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. Huming?. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. tagaturing. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. Pangkukulam. Halaghag. [bir] Andas. adj. bitimes. Better. lalong maigi. n. Better. n. Bight. [b¨ªgamist] Bigamo. Kalandra. hechicero. n. mandar. hechizo. re?ir. ibayo. umigi. [biu¨ªtcher] Encantador. [bitr¨®z] Desposar. precaverse de algun riesgo. en medio de una y otra cosa. manggagaway. magpaalam. adv. Bumuti. Katiwal¨¤ ng aklatan. Biennial. n. n. Bevy. Bid. paglililo. n. Panukat. magbat¨¢. tumahan. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. [biu¨ªlder] Descaminar. v. v. Turing. buhaghag. n. Sa dako pa roon. [bitu¨ªcs] Entre. [b¨ªder] El postor. n. v. Bigness. Bigoted. v. Betoken. n.

cuenta. Bilis. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. n. n. c¨®lera. [b¨ªlo] Oleada. Isang angaw na angaw. v. papel. c¨¦dula ¨® katibayan. [b¨ªlet] Billete. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. n. [b¨ªldch] Pantoque. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. [bil] Pico de ave. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. maghayag ng inililihim. n. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. n. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. ¨¢spero. Bit. . n. adj. kasaklapan. Biographical. Dakong kinapanganakan. pagkapanganak. [b¨¢ison] Bisonte. n. n. Nakahal¨° sa dalawa. Bola ng bilyar. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. Obispo. Bitumen. Bit. Magtal¨¬. Kaarawan ng kapanganakan. adj. n. Asong babae. unir. adj. Blackant. Bitterness. Panganganak. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. bilyete. Birthright. [b¨¢ind] Atar. Ib¨®n. n. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. Billow. paghahatid-humapit. Pagkapan¨¢tiko. pagsilang . maghatid-humapit. n. [b¨ªli?n] Millon de millones. v. recet a de m¨¦dico. Maitim. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. masaklap. adj. doble. Bit¨²n. Birdsnest. Tuka. Blab. magpasta ¨® magbalat ng ak at. [blec] Negro. faja. Billard-table. adj. n. Sumatsat. Binding. Bite. mamupog. n. galit. n. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. singkaw sa bibig . n. Bill. Bile. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. Tagapagpasta. bocado del freno. n. n. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. Blabbing. billete. pagdalawa. [b?rd] P¨¢jaro. [b¨ªter] Amargo. Bind. bayang sarili. Bisonte (isang hayop). n. [bit] Bocado. pagk¨¢pasta. Bisection. Bilge. n. divieso. n. Kagat. [b¨¢inding] Encuadernacion. n. [bisi¨®pric] Obispado. mag-ugpong. pedacito. Bitter. Katwirang buhat sa kapanganakan. picar. kapanganakan. [bisi¨®p] Obispo. n. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. n. cofre. talaan ng utang. Bivouac. Pananatsat. [bit] Enfrenar. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. manuka. Dalawang wik¨¤. Pugad ng ibon. despensa. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. v. Bird. tira. Sakop ng obispo. pagbibiyak. [b¨ªgotri] Fanatismo. Pait. Blackball. Bishop. dalawah¨ªn. v. Billet. Bilinguous. Biped. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. reseta ¨® hatol. kumagat. [bin] Arteson. Billet. Bisect. adj. n. n. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. [b¨¢il] Bilis. v. encuadernar. Bishopric. Biskw¨ªt. Hatiin. Bird. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. [bais¨¦ccion] Biseccion. Black. Malaking alon. [b¨ªternes] Amargura. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. n. n. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. Sub¨°. biyak¨ªn. [b¨ªtiumen] Betun. [bl¨¢ber] Chismoso. saklap. Mapait. Billion. Bitch. pagpapakunwa. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. Bilyete. [bl¨¢cant] Hormiga negra. Bite. punzar. Paghahati. ang tao. adj. palagay na kautu an. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. n. v. [berz] Nacimiento. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. [b¨ªlieri] Biliario. Bilious. Birthday. [b¨¢it] Morder. Langgam na itim. Ang d¨¢dalawa ang paa. pigs¨¢. Biography. [blab] Parlar. n. n. venda. [b¨¢ineri] Binario. n. n. Bin. Mapaghatid-humapit. Binder. Mangagat. ola grande. Binary. v. n. Biscuit. Billards. kapaitan. propuesta de ley. adj. Taguan ¨® sisidl¨¢n. Mab¨ªlis. Birthplace. n. [ba¨ªped] B¨ªpede. Pagpapasta. Ukol sa bilis. Biographer. papel. [b¨ªliu?s] Bilioso. Birth. tal¨¬. hipocres¨ªa. armario. [b¨¢inder] Encuadernador. Bilyar (lar?).Bigotry. v. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. Billard-ball. [bitch] Perra. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. Biliary. c¨¦dula. Magsingkaw. Bison. Blabber. n. [b¨¢it] Mordedura. Mesa ng bilyar. kapyangot. [b¨ª-liards] Billar.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

Bridesmaid. [brindl] Salpicado de varios colores. Panunulis¨¢n. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. n. Brickclay. Briber. Pigilin. Bride. may kainaman. [bric] Enladrillar. v. [br¨ªdch] Puente. a. makin¨¢ng. adv. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. Pagawpaw. refrenar. Brim. n. Ningning. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. Brigandage. Brilliantly. Pat¨ªs. v. [br¨¢id] Novia.ng cerveza. manghaharang. adj. v. [br¨ªmston] Azufre. Brick. Brindle. n. reprimir. [br¨¢idl] Embridar. paniniil. dalhin dito. Bridle. Maningning. [br¨ªfli] Brevemente. n. Nobyo. Briefly. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. [br¨¢ier] Zarza. Magdal¨¢ rito. n. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. n. sobornar. katalinuan. Bridal. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. v. Brew. boda. estar de bote en bote. Sanggayong bilang ng mga kawal. Asupr¨¦. matalin¨°. [br¨ªcuerk] Enladrillado. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. dar lustre. brillantez. Abay na lalake. a. [br¨¢in] Salmuera. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. Bribe. Lupang ginagawang lary¨®. sawsawan. Gilid. Bricklayer. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. Brim. Brindle. conciso. [br¨ªki] Ladrilloso. agudeza de ingenio. el recien casado. Brightness. [br¨ªuer] Cervecero. v. Brillante. [brim] Borde. Brighten. n. Makintab. Putol na lary¨®. Bridegroom. n. Maglary¨®. [br¨¢iber] Cohechador. n. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. agusar el ingenio. bru?ir. n. G¨¢waan ng serbesa. [br¨¢itnes] Lustre. [br¨¢in] Embeber en salmuera. adj. n. Pakint abin. Lupang ginagawang lary¨®. kas¨¢l. panunuhol. kislap. Brimstone. M¨¢nunuhol. batong maningning. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. esclarecido. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. maningning. [brim] Llenar hasta el borde. n. buh¨¢y ang loob. avivar. paalatin. May kaningningan. Hurn¨® ng lary¨®. [br¨ªliant] Brillante. Bergantin. Malary¨®. a. n. n. Bridge. la mujer recien casada. Punuin. Maikl?. bunganga ng isang sisidlan. soborno. ketsap. v. Brickbat. n. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. pigilan. Bring. esplendor. n. ingenioso. n. n. makintab. Brier. Batik. Abay na babae. n. Sumuhol. [br¨ªliant] Brillante. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. n. [br¨ªgandedch] Salteamiento. Brilliant. n. reluciente. ningning. Tulay. palakasin ang loob. Bridge. agad. [brig] Bergantin. [br¨ªliansi] Brillantez. [brindl] Variedad de colores. paapawin. n. Pag-aasawa. Brigadier-general. Lary¨®. Brickwork. Brickearth. n. Brief. [brigu¨¦d] Brigada. kinis. [br¨¢it] Claro. [br¨ªc-leer] Alba?il. maglagay ng tulay . soborno. Brine. Lahok (ng alak). bulik. dilag. Kintab . n. Brine. n. n. Magseserbes¨¢. Brewery. Bridle. palinawin. v. n. [br¨¢iberi] Cohecho. . [bric] Ladrillo. Brewer. [br¨¢idal] Nupcial. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. lalaking bagong kasal. Bridemen. n. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. [brif] Breve. n. Brewhouse. Brigand. pakinisin. Bright. Asn¨¢n. v. n. pan gloloob. Suhol. Brilliant. [br¨¢ib] Cohecho. boda. makislap. latrocinio. Bribery. Brickmaker. Nilary¨®. Brimful. bandido. Suhol. Kabesada [ng kabayo]. labio de una vasija. babaing bagong kas¨¢l. [br¨¢ib] Cohechar. Brig. Brigadier. Brigade. n. v. Gumawa ng tulay. [br¨ªcmeker] Ladrillero. buhayin. n. n. Karakaraka. a. Batikbatik. a. Bribe. adj. [br¨¢idgrum] Novio. malinaw. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. Nobya. [briu] Mezcla [de licores]. Bricky. Tulis¨¢n. [bring] Traer. G¨¢waan ng serbesa. pang-haharang. Brimfulness. sasakyang may palo. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. Brilliancy. [br¨¢iten] Pulir. Brick. n. Mababang halaman. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. Brick-kiln.

magaan ang katawan. magdangdang. Broach. [br¨¢u] Ceja. n. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. ibp. [br¨®dzerli] Fraternal. Lwang. n. barrenar. mag dar¨¢ng. Malapad. Matuts¨¢ng. Bangaw. alegrarse. Isang kasangkapang matules. [br¨¢iz] T¨¢bano. usbong . Brokenhanded. Browbeat. lwangan. [br¨®ker] Corredor. Brood. Kuyomanggi. [brog] Idioma corrompido. [broz] Caldo. v. [brisk] Vivo. Bronze. Lumwang. adj. casta. adj. jovial. [broc] Hacer de corredor. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. . [br¨ªstli] Cerdosa. v. Brooch. n. Briny. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. lapad. Brotherly. masaya. Brown. [br¨¢ini] Salado. Brittle. Gilid. Corredor. malwat. v. Dibdib ng hayop. [brod] Ancho. [bruk] Sufrir. [br¨²mstik] Palito de escoba. angk¨¢n. v. Bronchic. magbat¨¢. adj. [br¨®dzerjud] Hermandad. v. magsalab. British. seta. n. Brotherhood. Broil. Tutsang. magparaan. Broach. Brook. [bri¨²ser] Pugil. Tila kuyomanggi. [br¨®nkik] Bronquial. lumamog. n. sw¨ª. [br¨¢uz] Ramonear. n. Kilay. [br¨®dness] Anchura. [br¨ªt?n] Breton. Browse. maalat. Inasn¨¢n. v. Brook. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. n. cobijar. Brotherless. n. away. adj. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Manginain ng mga. Brokenhearted. Broke. mahuna. espeton. Walang kapatid. n. [br¨®-am] Carruage. adj. umakay. [br¨ªsket] El pecho de un animal. n. Mag-ihaw. Salitang utal. adj. Broaden. adj. Pagkakapatiran. regocijarse. [brum] Escoba. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. v. [br¨ªuz] Magullar. n. Brow. Briton. sungot. Bagbag na loob. Brinishness. [bro-ch] Espetar. Brood. [bronz] Bronce. tolerar. Taong malakas na walang ga lang. mahin¨¤. n. adj. lumapad. [brink] Orilla. [brud] Empollar. abierto. Nauukol sa bag¨¤. [br¨ªuz] Magulladura. fragil. un instrumento de re lojeros. Kagulo. Kimaw. Lamog. tab¨ª. isang kagamitan ng mga m¨²siko. lawis. borde. n. Broadness. Brougham. Brodekin. kaingay. Broom. v. Bristle. adj. un instrumento de los ¨®pticos. Nauukol sa bag¨¤. [bro-ch] Asador. pangpang. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. [br¨®dn] Ensancharse. [br¨¢uz] Pimpollos. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. golpe. [br¨®dzer] Hermano. Bumutas. Borseg¨ª. un instrumento de m¨²sica. Magtiis. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. Brink. Inasn¨¢n. n. Karwahe. golpear. etc. Brother. [br¨®il] Tumulto. Broad. n. adj. Brisk. raza. n. [br¨¢inish] Salado.. Browse. Bumugbog. n. [br¨ªsl] Cerda. Supling. Wal¨ªs. Maliks¨ª. [bruk] Arroyo. fraternidad. Brother-in-law. margen. n. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. alegre. n. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. Lasang asin. Tingting. adj. [br¨ªtl] Quebradizo. v. [brisk up] Avanzar con viveza. Espile sa dibdib. v. comer las ramas. Batis. maalat. Bristly. pacer. adj. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. renuevos. Brisk up. adj. alboroto. magpakasay¨¢. n. Broomstick. [bruch] Broche. Bruise. Lah¨¬. Kapatid [na lalake]. Magpakagaan ng katawan. Bayaw. laparan. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. marupok. n. n. malwang. n. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. adj. [br¨®nkial] Bronquial. bugbog. Babasag¨ªn. Brisket. Brownish. Bristle. ri?a. n. v. Yumungyong. Bronchial. Kumindat. casta?o. Broil. adj. n.Brinish. Brogue. [brud] Progenie. Manindig ang tutsang. Brize. Parang kapatid. Mag-corredor. dahon. Broth. [br¨¢un] Mereno. Broker. Bruise. n. Bruiser. Sabaw. n. [br¨ªsl] Erizar. & adj. butasin.

estar en flor. [brash] Acepillar. Bangg a. zarzal. adj. Brushwood. Brutish. Bubble. [b¨²l?k] Novillo. truhan. [bild] Edificar. accidente. n. Bayong na may lam¨¢n. Bulk. [b?lk] Tama?o. Kahayupan. [b¨¢fl] Confundirse. Bull-dog. Bugle. [b?lb] Bulbo. v. menearse. p¨¢minggalan. bula pontificia. Kadawagan. Brutal. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. guyang toro. Kulot [ng buhok. [b¨¢feter] P¨²gil. Timba. Bulb. Surot. fanfarronear. Buffon. mala ki. Mabula. n. Brustle. Bully. [bri¨²tish] Brutal. Humaginit. Bullock. Kalabaw. Bucket. bulubok. Bull. [bad] V¨¢stago. n. n. v. Usang lalake. Lipay. Bumuk¨¢. v. majader¨ªa. Build. volumen. construir. Budge. Bulwark. pakakak. n. [b¨¦bli] Espumoso. v. magpusong. masa. [b?dch] Moverse. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. Tila hayop. [b¨¦fun?ry] Bufonada. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. corpulento. [b¨¦fet] Aparador. Munting kut¨¤. v. Magpatawa. chillar. bula ng papa. n. magpayaso. [b?gbar] Espantajo. p¨²song. pag ibir?. Buffet. Tila hayop. n. grande. [bul] Toro. Bukba. Buffonery. v. Build. Brush. kaugoygoyan. Bubble. Sepilyo. n. n. Buffle. n. [briut¨¢liti] Brutalidad. Babaing may pagkakuyomanggi. abultado. [br¨¢ioni] Nueza blanca. n. chanzas bajas. Bully. n. [b?ket] Cubo. Buckle. [b?c] Gamo. [b¨¦kl] Hebilla. matulig. [b?f¨²n] Buf¨®n. desastre. [b¨ªlding] Edificio. adj. Katad ng kalabaw. [b¨¦fun] Burlar. ¨® plata en barras y sin labrar. Asong pangaso. kapahamakan. Buckle. Buck. [brush] Cepillo. n. cruel. n. pesado. Aparador. Building.. chocarrear. [b¨¢gui] Chinchero. n. Brute. Brutality. maghambog. Tambul¨¬. v. [b¨¦dchet] Talego portatil. bumulubok. Bumula. . Bull-baiting. bahay. [brut] Bruto. [bri¨²tal] Brutal. bestial. pimpollo. Bullet. Buffeter. rufian. n. adj. n. Panakot. Buff. [b¨²let] Bala de metal. [br¨¦sl] Crujir. bucle. Sepilyuhin. n. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. gumalaw. Buko. Bug. [b¨¦bl] Burbuja. alacena. Hayop. [b¨²li?n] Oro en tejos. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. Bud. n. [b¨²li] Espadachin. Malinglang. sakuna. Bulo. [b¨²falo] B¨²falo. [briun¨¦t] Morena. humiging. Lak¨ª. adj. n. [bild] Estructura. Bulky. Labanan ng mga toro at aso . Taong masama at hambog. Makapal. Bula. n. [b¨¦kl] Hebillar. golpe. Bryony. n. noticias de oficio. n. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. Buffon. [b¨²letin] Boletin. Lumapastangan. [b¨²l dog] Perro de presa. n. Kalesin. Pagpapatawa. [b¨²li] Insultar. v.]. Pungl?. [b?g] Chinche. n. pozal. n. Buggy. Payaso. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. n. Buggy. n. [b¨²l-bif] Carne de toro. kublihan sa kalaban. bufoner¨ªa. n. Bulletin. malito. [b¨¢ebl] Burbujear. n. pamumusong. bulto. Kulutin. n. Masurot. Bullion. Brunt n. n. n. bumulwak. kapal. Toro. usbong. n. [b¨²lw?rk] Baluarte. untog. v. mabigat. Gusal¨¬. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. Bud. bumulaklak. bald¨¦. [boecan¨ªrz] Filibusteros. n. bulwak. bala. v. [brashwud] Matorral. n.Brunette. [b¨¢gui] Calecin. n. Kumilos. Budget. Buccaneers. Bubbly. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. Bugbear. mabaksik. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. T¨¢ong tampalasan. [b¨¢lki] Voluminoso. salvaje. Buffalo. trigue?a. adj. n. Brush. [bad] Brotar. bakang lalake. Bull-beef.

[bu¨®-iant] Boyante. pakinisin. [b¨¦rnish] Bru?ir. sepulturero. mangloloob. Paglilibing. [b?rn] Quemar. Manghuhukay. May kaliksihan. alingawngaw. Burst. [ba?sl] Bullir. atado. [b¨¢ngjol] Boca. Boya. arbusto. Bury. Aparador. Sanga. Kund?. [b¨²cher] Carnicero. envolver. Magpalut¨¢ng. n. Busto. Gumawa. masay¨¢. [bush] Crecer espeso. Bureau. pumas¨°. r¨²stico. v. Bunchy. estallar. k¨¢gawaran. Burn. n. [b¨¢nchi] Racimoso. adj. adj.Bumblebee. Kaing¨¢y. Busy. masunog. Bigkisin. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. [bush] Ramo. Burier. [b¨¦rner] Quemador. v. [bat] Pero. masanga. n. Bungang¨¤ ng bariles. Burdock. pagkabuhay. pakinang¨ªn. exequias. Pas¨¢n. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. n. susupuk¨ªn. n. But. Mores. . Pagpapalut¨¢ng. Bung. [b¨¦ri] Enterrar. H¨ªgaan. talian. Putok. matorral. [b?ng] Atarugar. n. Butcher. taong walang tur¨°. sumunog. Buoy. mata. Ngun¨¬. n. Kalagayan. [b¨ªznes] Empleo. higing. n. Burying. n [b¨¦mp-kin] Patan. [b?nk] Tarimon. v. Pamamaga. Pas¨°. Bunt. balutin. dawag. [b¨¢rden] Cargar. Bulihin. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. Busiless. magmasipag. [biu-ro] Armario con cajones. Bushel. Bustle. chafallar. m¨¢nununog. v. Masinsin. [b?nt] Hinchazon. n. n. emplear. b¨¢unan. Busily. may kasipagan. salteador. Burner. sumilakbo. magba¨®n. [b¨¦rial-ples] Cementerio. [b¨¢ndl] Atado. bagkus. conj. Burglar. Susunug¨ªn. v. [bi¨²rin] Buril. Bunch. Walang gawa. datapw¨¤. asunto. n. adv. [b¨¦rnabl] Combustible. Bwig. tomar lustre. escritorio. n. adj. Tapun¨¢n ¨® pasakan. mesang sulat¨¢n. n. n. silakbo. mayabong. Gaw¨ªn kahit papaano. Business. [b¨¢rdensam] Gravoso. kagul¨®. Bunch. n. Buoy. Kab¨¢n. Bigkis. [b?nt] Hincharse. L¨ªbingan. Magnanakaw. manojo. Pingol ng tainga. n. Burdensome. malag?. Burn. Burnable. Bungle. n. Bush. n. mangkakatay ng hayop. Pumutok. negocio. Buoyancy. balot. [b¨¢ndl] Atar. [b¨²rglar] Ladron. Busy. n. Burst. Bustle. [b?rn] Quemadura. n. n. rebosadura. v. paltos. [b?rst] Estallido. mazo. Tagasunog. Bundle. v. ocioso. n. Burnish. gumubat. Bunghole. Bush. [b¨¢rden] Carga. Yumabong. [buoi] Boyar. ruido. But. n. mantenerse sobre el agua. May ginagawa. lleno de arbustos. [b?mp] Dar estallido como una bomba. v. adj. [buoi] Boya. [b¨¢mblbi] Avispa. Bust. Pumutok na parang isang bomba. [bat] Sino. adj. sepultar. Burden. [b¨¦riing] Entierro. Bunk. n. Bushy. [b?sl] Bullicio. v. Mabigat. [b¨ªsi] Ocupar. v. adj. sumabog. Mag-ingay. [banch] Racimo. pagbaba¨®n. [b?mp] Hinchazon. adj. [b?rst] Reventar. Burial place. Mamaga. Bunt. n. [b¨¢rdoc] Bardana. Tap¨®n ¨® pasak. Bumpkin. Burial. n. [b¨ªsi] Ocupado. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. v. v. [banch] Atar. palut¨¢ng. v. molesto. Bump. n. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. Mabwig. [b¨¦rial] Entierro. hacer ruido ¨® estruendo. bufete. Magaan. [b¨ªzili] Solicitamente. mahirap dalhin. n. Buoyant. prep. Bundle. oficio. villano. liban. empaquetar. Bubuyog. papag. magpaltos. bigkis. tal¨¬. alboroto. magpaalingawngaw. Burden. lamang. [b¨¦rer] Enterrador. Magkakarn¨¦. Pumasan. pagayongayon. [b¨²shel] Fanega. hanap -buhay. sunong. mababa't mayabong na halam an. [bust] Busto. Paglilibing. Burin. Burr. taong bas os. departamento del go bierno. v. Maglibing. Bump. n. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. [b¨¢ngl] Chapucear. inc¨®modo. Bung. Mapas¨°. [b¨²shi] Espeso. v. sumunong. diligentemente. Taong hamak. [b¨ªziles] Desocupado. Pamamaga. Magbigkis.

v. n. [branch] Ramo. [bay-¨¦nd] Interes particular. a. [bay] Cerca. Estribo. Button. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. [batn-m¨¦ker] Botonero. v. Tansong dilaw. Buttery. Brand. [branch] Ramificarse. v. n. [bay-n¨¦m] Apodo. Nakaraan. Kasabih¨¢n. Byword. Branch. [b?z] Sumbar. n. Mas¨¢kit sa sarili. Mantekilya. Butyraceous. Butones. Daang bukod. tampalasan. n. n. mapusok. refran. n. paalam. maliks¨ª. By-stander. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. Buttock. By-end. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. sariling mas¨¢kit. el hierro. mababang punong kahoy na matin ik. [cab] Cab. n. [boet] Terrero. cuchichear. n. Daang kubl¨ª. Makipagkaalit. Maningas. Butlership. adj. humaginit. [b¨¢teri] Mantecoso. Haging. [b¨¢tn] Bot¨®n. Bypath. Masunurin. makipagtalo. By-bye. [b¨¢tter] Mantequilla. adv. [br¨¢ndi] Aguardiente. [branch] Ramo. n. By-way. Branch. una especie de vehiculo. adj. [bay] Comprar. ley. n. [bay-st¨¢nder] Miron. Byroad. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. v. n. Magsang¨¢. [boet] Topar. Butter. n. n. Butter. malapit sa. By. [br¨¢ndish] Blandir. n. Brangle. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. [b¨¦csoem] Obediente. Butterfly. a. sosten. Tagabil¨ª. By. tanda ¨® tatak. topetar. [br¨¦zer] Latonero. brasero. Malaking bariles. Bran. Brandiron. herrar. Brandy. m¨¢mimili. [b¨¢toek] Anca. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. Brassy. Butt. sa pamamagitan. [b¨¢y-gon] Pasado. marca ¨® sello. mamil¨ª. alalay. [br¨¢ndairen] Marca. adj. Buxom. kawikaan. K¨¢alitan. [brand] Marcar. v. [br¨¢ndnu] Flamante. disputar. Brangle. Nanonood. n. Buttermilk. [br¨¢mbl] Zarza. n. b¨¢rbaro. v. Sa tab¨ª. Yari sa tansong dilaw. Buzz. Brand. Sigsig. Landas na paligaw. Butt. Brassier. n. [bay-uerd] Dicho. wasiwas. Par¨®par¨®. n. Button. [bran] Salvado. docil. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. may mantekilya. v. n. Mabagsik. By-law. Sariling tanaw. murmurio. [bay-v¨ªu] Fin particular. Baywang. Kab. Magbutones. [bayb¨¢y] Adi¨®s. tandaan. Markahan. disputa. [bay-ue] Camino desviado. [b¨¢terflay] Mariposa. Tila tansong dilaw. n. a. n. Sang¨¢. Tagubiling. v. n. n. Brasen ¨® brazen. n. Agwardyente. . Butler. n. vivo. n. pig?. [b¨¢tn] Abotonar. [brand] Tizon. [b¨²choerli] Sanguinario. v. By-name. [br¨¢nggl] Re?ir. Bumil¨ª. [br¨¢sfaunder] Fundidor. Buttonhole. [bras] Bronce. pangpatibay. Wagayway. [b¨¢yrod] Camino oscuro. con. ibotones. n. n. mirador. Gatas na walang hal¨°. By-walk. [bait¨¦cies] Mantecoso. apoyo. [br¨¦zn] Hecho de bronce. n. Bramble. [b¨¢yer] Comprador. arbusto espinoso. adj. ng. Button-maker. adj. Buttress. M¨¢bangga. kautusan. ni. [bay-lo] Ordenanza. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. [b¨¢teri] Despensa. By-view. Dawag. Ohales. Mamantik¨¤. Daang tag?. [bay] Por. Brass. By-gone. al lado de. Manggagaw¨¤ ng botones. Hamaging. Palayaw. n. Adi¨®s. [b¨¢tres] Estribo. Buzz. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. nagdaan. [b?z] Susurro. a. [b¨¢termilk] Suero de manteca. prep. Pangmarka ¨® panatak. Darak. Buttery. Kasanga. C Cab. Brandnew. m¨¢bungg?. lipas na. Sa. [b¨¢tnjol] Ojal. n. [br¨¢nggl] Quimera. Mamantik¨¤. masay¨ Buy. haginit. proverbio. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. Branch. n. n. Brandish.Butcherly. n. a. P¨¢minggalan. Buyer. alegre. ondear. bukang bibig. maba¨ªt. Brassfounder. Magpahid ng mantekilya. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw.

[c¨¢lid] Caliente. Caisson. Hawla. adj. [caf] Ternera. Tagakur?. Cadence.Cabal. caldera grande. n. Cade. Cackler. [c¨¢bedch] Berza. grosero. [caf¨¦] Restaurant. [k¨¦bl] Cable. n. n. Katipunan na may banta. Mainit. Cablet. caida. tramar. adj. c¨¢lculo. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. Isilid sa hawla. Ke¨ªk. Bwaya. lisonja. Kalibre. [c¨¢di] Botecito. n. tasa. ponda. Hila. v. hidwa. sumunog. v. Mapagtilaok. [c¨¢liber] Calibre. Cabin. Pumas¨°. adj. [c¨¢bin] Caba?a. tagatasa. M¨¢nunuya. Cajole. [k¨¦dens] Cadencia. almanake. Kur¨°. katingan. n. Calculation. [k¨¦co] Cacao. [c¨¢kl] Cacarear. Manuya. Cajoler. Calculus. Guyang baka. n. quemar. Magtalop ng balat. bat¨® sa loob ng pantog. Itugma sa kumpas ng tugtog. Kur¨°. Manah¨¢n sa dampa. Cabin. Paamuin. n. pantorrilla. Mabat¨®. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. ardiente. Cadaver. n. infeliz. [carn] Monton de piedras. [c¨¢kl] Cacareo. Cabinet. Tilaok. Cabbage. hilig. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. Cad. Tuya. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. parang pat¨¢y. kapahamakan. n. bastos. [cab¨¢l] C¨¢bala. arenoso. miserable. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. kubo. v. Kadete. [kedch] Jaula. Caldron. Kak¨¢w. Cabbage. Cabinet-maker. Caliber. escritorio. adular. adj. Calk. Munting sisidlan. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. [k¨¦man] Caiman. [cad] R¨²stico. kiling. v. v. Sakuna. [ked] Criar con blandura. Calamitous. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. may halong apog. Calker. v. choza. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. Cabal. n. [k¨¦tif] Belitre.. v. s¨¢long. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. [cab¨¢l] Maquinar. domesticado. Calcine. Caligraphy. n. [kedch] Enjaular. [calkiul¨¦t?r] Calculador. n. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. Caboose. [ke¨ªk] Endurecer. Mesang sulatan. n. kulungin. Caitiff. n. graznar. Cackle. [k¨¦blet] Remolque. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. v. Tumilaok. Cable. n. Kable pahatid-kawad. Repolyo. [cals¨¢in] Calcinar. Malaking sisidl¨¢n. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Calid. Karunungan sa pagtititik. Dampa. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. Cade. Caiman. [cal¨¢mity] Calamidad. Aba. adj. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. Calculous. n. Restauran. n. Cake. [c¨¢lkiulet] Calcular. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. Magpatigas. Bangk¨¢y. Calculate. amuin. Magbanta. v. Hamak. Cage. . Cairn. [ke¨ªk] Bollo. maputla. Calendar. Cadaverous. n. [coc] Calafatear un navio. Kalendaryo. Mukhang pat¨¢y. kulungan. Calf. n. n. chismoso. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. Cafe. Cajolery. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. n. Kumur¨°. adj. Balat ng bulaklak. lisonjeador. v. Cake. [cad¨¦ver] Cadaver. Maam¨°. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. Caddy. n. Parang apog. Diablo. [c¨¢binet] Gabinete. n. mimar. n. n. a. n. n. n. bint?. Bastos. n. [c¨¢bedch] Cercenar. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. Caco-demon. n. Calculator. piedra en la vejiga. n. Calix. mabuhangin. hurtar retazos. [cadch¨®l] Lisonjear. [cadch¨®leri] Adulacion. Cadet. adj. n. kunwang papuri. m¨¢mumuri ng pakunwa. [cadch¨®ler] Adulador. n. repollo. [ked] Manso. Calcareous. Cage. Calamity. ruin. v. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. [caco-d¨ªmen] Diablo. [calkiul¨¦cien] Calculacion. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. [c¨¢kler] Cacareador. mapaghatid humapit. criado ¨¢ la mano. v. Cadence. kahapis-ha pis. [c¨®ker] Calafate. tumasa. n. umumit ng mga re taso. p¨ªcaro. mamuri ng pakunw¨¤. Kawa. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. fonda. n. Cackle.

[cav. P¨¢daluyan ng tubig. Totoo. Cancerous. dumalaw. Calve. Kamelyo. n. n. n. n. [col] Llamar. [c¨¢mbist] Cambista. [cand¨ªdeci] Candidatura. Magbintang. kinakalyo. tapat. Magagalit¨ªn. adj. mahinahon. [can¨¦ri] Canario. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. Candidly. n. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). Tawag. [c¨¢let] Rega?ona. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. sosegado. vela. v. tiwasay. Calyx. n. tirik¨¢n ng kandil¨¤. [c¨¢lics] Caliz. Calling. v. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. k¨¢nkaro masamang bukol. magparatang. . Wal¨¢n ng bis¨¤. desplumado. [c¨¢nsel] Cancelar. n. adj. adj. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. [c¨¢lo] Pelado. visitar ¨¢ uno. Calm. Paratang. Ang nagbibintang. Kandelero. [c¨¢les] Calloso. Bintang. adv. sociego. Tumawag. humimpil (ang mga kawal ). adj. Palabintang. magpahinga (ang hukb¨®). Cambric. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. v. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. adj. kapanatag¨¢n. Pagpapawala ng bis¨¤. Magkampamento. v. maar¨¬. tumor maligno. n. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. n. tumiwasay . [c¨¢mi] Tranquilo. Malipak. peliforra. Candlestick. Call. v. katahimik an. Calmness. hinah on. Panguha ng retrato. [cal¨®siti] Callosidad. pala gay-loob. [camp¨¦n] Campa?a. campo razo. n. Callet. Ibong kanaryo. Canal. n. ibp. [c¨¢mfoer] Alcanforar. n. alojar un ej¨¦rcito. [cal¨¦mni] Calumnia. [camp] Campo. sencillo. nag-iinit. n. [c¨¢nsoer] Cancer. Camphor. huminahon.Call. Candid. Candidate. [caloemnietoer] Calumniador. n. pakikilaban. n. kapalagayan ng loob. n. Camphire. kalamigan ng isip. n.. [calm] Quieto. [k¨¦mbric] Batista. n. p¨¢hing ahan ng hukbo. Ang tumawag. Caller. humumpay. t¨¢nawin. n. [caloemni¨¦cien] Calumnia. ingenuamente. n. n. pretendiente. Cambist. palagay-loob tiwasay. katiwasayan. Katahimikan. n. adj. [c¨¢mnes] Tranquilidad. Parang. Mapaniwalain. Nauukol sa init. Callow. Nahihinggil sa init. Candelabrum. dalaw. Kalipak¨¢n. Calumniation. Camp. [c¨¢mfoer] Alcanfor. Tahimik. n. kandelero. Calumniator. n. v. inalisan ng balahibo. Candent. [c¨¢mel] Camello. Can. apaciguar. [can] Poder. [candel¨¦br?n] Candelabro. Lipak. Kasama. Tumahimik. injurioso. kalyo. Callous. bintangan. [c¨¢l?s] Callo. campamento. mapagparatang . [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. Kanser. paratang. v. aspirante. Calm. adj. lwal na dako. . Walang balahibo. Cancer. Calmy. [can¨¢l] Canal. bangbang. Nagbabaga. [c¨®ler] Llamador. Kandidato.] Parir la vaca. naghahangad ng isang kalagayan. Alkampor. pumayap¨¤. visita. tranquilizar. Pagkabuhay. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. Pagkakandidato. humimpil. n. musmos. serenidad. nombrar. Caloric. n. Calorific. [camp] Acampar. tranquilo. Kandil¨¤. n. Camp. n. Can. n. Lata. Pakikihamok. [c¨¢ndid] C¨¢ndido.. Candidacy. Calm. tunay. [cal¨®ric] Cal¨®rico. v. [can] Lata. [col] Llamada. Calligraphy. pac¨ªfico. [c¨¢ndl] Candela. [calm] Calma. Nauukol sa kanser. Cancel. M¨¢mamalit ng salap?. [cal¨¢mniet] Calumniar. Alkampor. Kapalagayan ng loob. [c¨®ling] Profesion. magpangalan. [c¨¢ndidli] Candidamente. [c¨¢moeret] Camarada. Calumny. ang nagpaparatang . Campaign. Maka. injuria. [calm] Calmar. Camel. Calumniate. Cancellation. Canary. [c¨¢ndlstic] Candelero. n. n. iurong. kalyo. adj. [c¨¢mfoer] Alcanfor. n. katiwasay¨¢n. hilig. Callus. [c¨¢ndidet] Candidato. campamento himpilan ng mga kawal. vocacion. [c¨¢ndent] Candente. Calumniatory. calma. Camphor. Kambray. Candle. bintang. Panatag. Camerade. pag-uurong. n. Callosity. adj. Lagyan ng alkampor. dureza de alguna parte del cuerpo. Camera.

n. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. Canteen. prudente. Balindang. vasto. v. Capability. malwag. id¨®neo. n.. Canonization. [c¨¢ni] Sagaz. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. ibp. Capacious. v. n. maba¨ªt. Caparison. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. Kakayahan. Canter.Candlestuff. Canticle. [can¨®nical] Can¨®nico. Cannoneer. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. kaya. [k¨¦pabl] Capaz. n. Kany¨®n. Tabing. [cant] Jerigonza. [cap] Gorra ¨® gorro. [cap¨¢sity] Capacidad. Manghampas ng baston. Bangka. v. medio galope. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. malwang. ca?oneo. estatuto. n. kabalakyutan. Magtakip ng ulo. Canter. Magsalita ng tila paaw¨ªt. Cannibalism. n. sinceridad. n. Cane. Kasapat¨¢n. Canopy. n. baston. ariing sapat. Nauukol sa kanon. Canon. pabellon. tungkod. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. v. n. [c¨¢nopi] Endoselar. n. [can¨®nic] Can¨®nico. Canonic. [c¨¢noen] Canon. adj. n. [k¨¦ndi] Candy. [c¨¢nopi] Docel. antrop¨®fago. Kantina . [c¨¢nto] Canto.. hacer capaz. n. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. Canto. [canoensiot] Estallido del ca?on. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. [kepab¨ªliti] Capacidad. Canthus. Cannibal. Mits¨¢ ng kandil¨¤. aptitud. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. Kumanyon. baldokan. Cannonade. [cap¨¢ris?n] Caparason. Panganganyon. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. nahihinggil sa aso. Pananalitang tila awit. Canvas. Awit ni Salomon. Cap. v. [cant] Hablar en jerigonza. n. manganyon. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. Paglamon ng kapw¨¤ tao. Katapatan ng loob. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. bumat¨¬. etc.. v. v. adj. v. cabida. kautusan. [cant¨ªn] Cantina. adj. [ke¨ªn] Apalear. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. [cap¨¦cies] Espacioso. n. Canoe. n. takbong paluks¨®. Cant. Capacity. mag-alis ng gorra na pinaka galang. tuntunin. magpaputok ng kanyo n. adj. [ke¨ªn] Ca?a. [cap¨¢sitet] Habilitar. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. ab¨®t. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. Canopy. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. Cap. magsalita ng malawig . n. junco. matalin¨°. apto. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. adj. Cany. Candy. v. n. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. n. Cannonshot. Kasangkapan ng kabayo. Kendi. pananalitang malawig. Cant. m¨¢nganganyon. Cannot. v. Canonical. [cap] Cubrir la cabeza. K¨¢nto. [can¨²] Canoa. Gorra. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. [can¨¢in] Canino. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. adv. n. matamis. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Tuso. Pakarimuting maigi ang ka bayo. saludar ¨¢ uno. puesto en el campo donde se vende vino. ley. Sulok ng mat¨¢. Kumanyon. Capable. Capacitate. Mapunong kawayan. caribe. Cannon. Canvass. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. [c¨¢noenais] Canonizar. Canker. Canonize. [canon¨¦d] Ca?onazo. n. [c¨¢nibalism] Canibalismo. n. [c¨¢ndoer] Candor. adj. K¨¢nkaro. n. extensivo. adj. ingenuidad. Cannonball. n. Bala ng kany¨®n. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. Ariing may kaya. sapat. Maaliwalas. Cap-a-pie. Ilagay na tabing. Candor. may ab¨®t. tukarol. Putok ng kanyon. malawak. Canine. n. kakayahan. n. magpaputok ng kanyon. Cannoneer. k¨¢wayanan. Canny. . [c¨¢nvas] Ca?amazo. n. [canoen¨ªr] Ca?onero. awit. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. [c¨¢nkoer] Cancer. Mapagpakunwa. Cane. Candlewick. n. Kawayan. Naaukol sa kanon. d¨ª maka. Cannonade. Parang aso. ancho. regla. Canvass. baston. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. baga ng suso. May kaya. [c¨¢not] No poder. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. n. Walang kaya. n.

n. salto ¨® brinco. Pamimihag. [c¨¢rat] Quilate del oro. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. [card] Naipe. Pamint¨¢. [c¨¢pcies] Enga?oso. n. tal¨®n. mapa g-ibig ng katwa. mag tiwarik. Caper. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. [c¨¢pchoer] Captura. Puhunan. cadaver. n. n. saltador. lundag. [c¨¢pital] Capital. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. [c¨¢ptiv] Cautivo. [c¨¢pital] Mayuscula. v. Caption. Capture. n. Cardialgy. Captious. [c¨¢ramel] Caramelitos. Capsicum. Likot. tarjeta. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. itaob. pun¨°. Car. n. adj. Capital. Pagkabihag. n. n. adj. Capital. Carcass. Carbuncle. Kilates ng gint?. Captain. Bihag. Ulingin. [carb¨®niz] Carbonizar. n. [c¨¢rbuncl] Carbunco. alforja. [kep] Cabo. Caper. v. n. hacer cabriolas. pimentero. May halong uling. [c¨¢ptivet] Cautivar. Titik na malaki ¨® mayuskula. [c¨¢psikem] Pimienta. n. [c¨¢rabain] Carabina. Paghuli. hinggil sa k¨¢psula. Nahihinggil sa uling. Capon. [c¨¢ptoer] Apresador. Cardinal. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. Mamuhunan. n. Carbonic. adj. n. n. Cardinal. [capr¨ªcies] Caprichoso. pag-uusig. [k¨¦p?r] Cabriola. Cape-case. Nauukol sa ulo ¨® buhay. gawing uling. Card-board. Caperer. Capricious. n. Caprice. v. Manggagaw¨¢ ng baraha. n. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. Caramel. bayong. Tagabihag. Capsule. Capital letter. [cap¨ªtiulet] Capitular. [carb¨®nic] Carb¨®nico. n. Bangkay. pagkalagay na kapitan. [c¨¢pitalais] Capitalizar. l¨²luksoluks¨®. v. n. adj. extravagante. atraer la voluntad. volver de arriba abajo. [c¨¢racol] Carac¨®l. Captaincy. Kap¨®n. Carabine. Uling. [c¨¢ptiv] Cautivar. Magdaray¨¤. [capt¨ªviti] Cautiverio. Capitalize. [k¨¦p?r] Cabriolar. kariton. Captive. [c¨¢pitalist] Capitalista. Karabinero. Captivate. n. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. Kapricho. n. [k¨¢p?r?r] Danzador. Bumihag. n. n. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. hagdang sinus?. humalina ng kalooba n. n. Capital. [c¨¢rdinal] Cardinal. Bumihag. [c¨¢pcien] Captura. [c¨¢rdiak] Cardiaco. Captivity. la ciudad principal. n. extravagancia. n. Cape. itiwarik. Karamelitos. bihagin. Carbon. [c¨¢rcas] Carcasa. prisionero. Capture. Capitol. sinungaling. Tila k¨¢psula. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. v. Bahay p¨¢mahalaan. Cardiac. n. n. Kapa. katwang pagkaibig. principal. Mayuscula ¨® malaking titik. apresar. Carbolic. papagulingin. [c¨¢pchoer] Capturar. fondo. [capr¨ªs] Capricho. Pagkakapitan. adj. v. magluluks¨®. Ang pangulong bayan. adj. Carabineer. adj. [car] Carro. Mamihag. lukso.Caparison. [c¨¢psiul] C¨¢psula. [c¨¢pten] Capitan. Capitulate. [c¨¢pital] Capital. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. supot. Card. [carabin¨ªr] Carabinero. K¨¢psula. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. Magtaob. Capitalist. Carbonaceous. Kart¨®n. Karro. Kapitan. M¨¢mumuhunan. [caps¨¢iz] Trabucar. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. Carbonize. Carat. n. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. [c¨¢rbon] Carbon. [c¨¢psiular] Capsular. pag-uusig. Kardinal. promontorio ¨® punta de tierra. caviloso. volcar. escalera de caracol. Maggayak ng kabayo. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. ang namumuhunan. pangulo. tarjeta. Maikl¨¬ng bar¨ªl. Sus?. tumor puntiagudo y maligno. n. el acto de escribir por cap¨ªtulos. n. Captive. n. [card-bord] Carton. [c¨¢p-kes] Saco. adj. Capsular. Caracole. adj. v. Kaprichoso. Karb¨®liko. Cardmaker. Sasayawsayaw. v. n. n. n. Una. Capital. Capitulation. Maglilik¨®t. Baraha. sako. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. [c¨¢pitol] Capitolio. Masamang bukol. . v. n. humul¨ª dumakip. makapricho. Capsize. [c¨¢rdinal] Cardinal. Captor.

jarana. tampip¨¬. alindugin. kalinga. Career. Karneng bul¨®k. n. Carouse. n. n. magsay¨¢. mortandad.Card-party. [k¨¦rfulnes] Cuidado. Carper. n. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. Care. pagsasayaha n. larawang pangpataw¨¢. v. Kumant¨¢ ¨® umawit. n. Carnation. Kuchero. Carmine. [car¨¢uz] Borrachera. [ke¨ªr] Cuidado. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. Carnalist. sensualidad. [c¨¢rman] Cochero. Tagapagdal¨¢. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. mataba. [k¨¦rlesnes] Descuido. makalinga. [c¨¢rrier] Portador. Carriage. Care. n. Carelessness. v. indiferencia. [c¨¢rpet] Alfombrar. n. n. panghaharana. [carc] Cuidado. n. . [c¨¢r-rioen] Mortecino. n. adj. Kapabayaan. Carminative. ingatan. n. n. Carnal. pagkakaingay. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. v. Caress. pescado de agua dulce. Pag-aanlwagi. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. Pabaya. [c¨¢r-rioen] Carro?a. v. Anlwagi. entapizar. Caress. Panakip sa dulang. [c¨¢rnal] Carnal. lam¨¢ng bulok. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. vituperar. [k¨¦rles] Descuidado. [carc] Ser muy cuidadoso. n. Malibog. Carle. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. lingap. cautela. porte. Carelessly. censurador. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. r¨²stico. hombre ruin. [c¨¢r-redch] Coche. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. Carrier. Karwahe. Carpet. kumalinga. [ke¨ªr] Cuidar. Caricature. [carpenter] Carpintero. Cark. Mangharana. conduccion. francachuela. Maingat. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. halago. pumintas. cautela. negligente. Carneous. [car¨¢uz] Jaranear. n. Carminativo. n. n. criticar. Pagkakatawang tao. adj. Cargo. Na may pag-iingat. Kumarimot. Malam¨¢n. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. la carne corrompida. [carp] Censurar. Mag-ingat. pumul¨¤. Carol. n. [c¨¢roel] Cantar. P¨¢milihan ng karne. Carman. adj. pangtuya ¨® pang uri. veh¨ªculo. Magagalit¨ªn. walang bahal¨¤ walang ingat. lascivia. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. v. n. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. ang nauukol sa kalayaw an. [carp] Carpa. Ingat. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. Carpentry. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. adj. Lulan ng sasakyan. cauteloso. carrera abierta y tendida. v. Paghahandaan. taong walang tuto. Carp. Carefulness. cornudo. Karnabal ¨® karnestolendas. v. Ingat. tener cuidado. n. palayawin. Sugalan. alborotar. kawal¨¢n ng ingat. Carefully. Bwanbwan. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. Carp. kal bugan. Carrion. adv. Karikatura. v. M¨¢ngangain ng karn¨¦. [car¨¦s] Acariciar. [c¨¢rper] Rega?on. umalindog. Ang nauukol sa laman. n. [c¨¢rmain] Carmin. Caricature. n. Careful. Maglatag sa sahig. Carpet. Caricaturist. [k¨¦rful] Cuidadoso. Careless. n. [carn¨¢liti] Carnalidad. Sako de byahe. n. Kalinga. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. Carnival. n. Kumalinga. panglatag sa sahig . v. Na may pagpapabaya. Carouse. sensual. [caricach¨²r] Caricatura. Career. Magpakaingat. [carl] Patan. mag-ingay. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. negligencia. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. Careen. Carrion. [c¨¢rnies] Carnoso. alfombra. adj. podrido. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. Carpenter. n. tumakb¨®. Carousal. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. Carnality. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. pagkakatwa. halagar. [carm¨ªnetiv] Carminativo. [car¨¢usal] Festin. [carn¨¦cien] Encarnacion. atencion. Cark. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. adv. adj. adj. [car¨¦s] Caricia. Carpet-bag. n. Paglalasingan. pumansin. n. Carnivorous. kalinga. Bulok. n. Carnage. Takb¨®. Pumuna. kalingain. alindog. [car¨ªr] Carrera. pagbibiruan. mapamintas. n. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. n. v. Taong hamak. karimot. Kulay karm¨ªn. Ingat. pagdadal¨¢.

[k?t] Gato. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. n. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. n. Isilid sa kahon. tapon. n. Kahitang sisidlan ng hiyas. n. Tak¨ªp. kalagayan. Casting. v. Caste. manglililo k. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. [c¨¢sket] Poner en cajita. Catacombs. Alibugha. fundidor. Cask. [k¨¦ri] Llevar. [k¨¦sing] Cobertura. molde. Sa pagkakataon. aire ¨® modo de presentarse. arrojar. corporacion. [c¨¢rtedch] Carretaje. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. n. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. lumilok. Cartouche. anyong n ililok. [c¨¢stiguet] Castigar. fortuitamente. kilos. ipukol. n. Karton. Carry-tale. kalagayang parang patay. Cash. magbub?. Sakunang nakagugunaw. mangbubub?. Nagkataon. tela de lana muy fina. Magparusa. n. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. n. [k¨¢sher] Cajero. Castor oil. . adivino. Lagay. puk¨®l. kah¨®n. situacion. n. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. fortaleza. sombrero fino hecho del pelo de castor. hind¨¬ sinasadya. n. [c¨¢talepsi] Catalepsis. Cast. Cartage. tay?. [carv] Esculpir.Carry. [castr¨¦cien] Capadura. Casket. Castration. Manghahagis. Pagbubub?. Kapun¨ªn. Kartucho na may punl? ¨® bala. Castigate. ipagkaretela. [cast] Tiro. Sotana. accidental. tapon. n. munting sisidl¨¢n ng pilak. Isilid sa kahita. [cast] Casta. Carver. [c¨¢siualti] Casualidad. Cascade. n. Cart. golpe. Cassock. ojeada. n. v. Larawang binub?. na di sinasad ya. [c¨¢stoer] Tirador. despe?adero de agua. v. Kariton. conducir de una parte ¨¢ otra. grabar. Castle-builder. Mangbubub? ng larawan. [c¨¢siuali] Casualmente. bihisang mahab¨¤. Cast. lanzar. Casual. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. Cochero. Hagi s. aventura. Bariles. Castrel. Casing. Salap?. adj. n. [cast] Tirar. grabador. pagkakaretela. conduccion. Catalepsy. Ipagkariton. [cart] Carro. carreta. forma. [c¨¢shbuk] Libro de caja. [cask] Barril. tonel. capar. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. gusaling matayog. n. v. [cart¨²ch] Cartucho de balas. [c¨¢stret] Castrar. Case. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. Aseite de Kastor. Carrying. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. [c¨¢stawe] R¨¦probo. [c¨¢sl] Castillo. Cashbook. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. [c¨¢taclizm] Cataclismo. Cashier. Cashier. kapisanan. mag-any ?. Casually. n. Case. Mainam na lana. n. paggunaw. n. n. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. n. Pagdadal¨¢. Castle. v. n. [c¨¢rter] Carretero. Lagaslas. caja. Cassimere. Kartuchong may pulbur¨¢. v. [c¨¢stor] Castor. talla. Magdal¨¢. manghuhul¨¤. Magbub? ng larawan. n. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. [c¨¢rver] Escultor. modelar. [cask¨¦d] Cascada. sisid lan. Carving. Casualty. n. Cataclysm. Pagkakataon. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. [c¨¢rritel] Chismoso. Carve. diluvio. n. n. gawing bating. usar carros ¨® carretas. cuentista. n. accidente. v. Cart. itapon. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. n. Masatsat. Alisin sa katungkulan. mapagkwento. Pus¨¤. n. tallar. [cart¨²n] Carton. kut¨¤. n. [c¨¢strel] Especie del halcon. sulyap. any?. Ihagis. estuche. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. [c¨¢sting] Fundicion. v. ingat-yaman. [ke¨ªs] Estado. Pagkakariton. Casket. Kahero. karetela. [c¨¢sket] Cajita para joyas. Himatay. n. n. [cart] Carretear. Lah¨¬. Pagkapon. Castrate. [ke¨ªs] Encajar. Carter. Lawin. adv. tallador. n. Castaway. n. tudla. v. [c¨¢ziual] Casual. Cartridge. pangyayari. Cartoon. Caster. n. [c¨¢zimir] Casimiro. Castor. [cash] Dinero contante ¨® de contado. [c¨¢tacomz] Catacumbas. [k¨¦riying] Porte. Cat. n.

n. Kabling. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. [cat¨¢rral] Catarral. sangh?. Caterwaul. arrebatar. kadahilanan. Catastrophe. producir alg¨²n efecto. n. alcanzar. Cataract. v. [c¨¢tekizm] Catecismo. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. Catch. Caterpillar. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. Katecismo. n. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. reclamo. lumitis. [catam¨ªnia] Menstruacion. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. n. Kat¨®liko. [c¨¢tapult] Catapulta. atrapar. Catarrhal. [k¨¦terer] Proveedor. [c¨®det] Candato. adj. Pusang bundok na tila tigre. Purg¨¢. Cater. [k¨¦tcol] Silbo. [c¨®zles] Infundado. Caudal. Isang ur¨¬ ng uod. Tagasal¨®. may kinalaman sa sangkalahatan. n. Caterer. motivo. Catechism. n. Sip¨®n. [catek¨ªz] Catequizar. Cathartic. [c¨¢ching] Contagioso. tandaan. n. n. Isang sawsawan. n. n. Caucus. [c¨¢taract] Cascada. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. Catfish. Day¨¤. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. Pangpurg¨¢. pagk¨¢sanghian. adj. kalagayan. v. Ngumiyaw. n. n. [c¨¢terpilar] Oruga. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. n. Caudate. Catching. Catalogue. [caz¨®lisizm] Catolicismo. Huli. [k¨¦tsap] Salsa de setas. cosa infeliz y funesta. hulihin. v. [caz¨ªdral] Catedral. Catcall. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. Cater. adj. pretexto. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. Nakakahawa. Ulam. v. n. [c¨¢ching] El acto de cojer. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. n. camino real. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. injusto. n. Cathedral. Sakuna. [c¨¢tmint] Calaminta. Caterwauling. Causeless. Cat-eyed. adj. Cattle. proveer. Bulagaw. [c¨¢taplazm] Cataplasma. Sawsawan. bagay . Catcher. Catchup. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. adj. [catch] Presa. n. Category. abutin. [cos] Causar. T¨¢laan. Maglaan. v. Walang kadahilanan. n. n. tagapagtaan. Tin¨ªk. Pagsal¨®. Tagapaglaan. Catgut. Catkin. Catechise. Categoric. adj. [c¨¢ch?r] Cogedor. Lagay.Cataleptic. excitar. [c¨®zue] Arrecife. n. n. v. n. magtaan. Catch. Catamenia. n. Catmint. n. Catamount. Tapal. n. Kawan ng baka. v. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. Cataplasm. Catholicism. n. dakpin. Dahilan. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. n. Kayong nilambat na panakip ng ulo. [categ¨®ric] Categ¨®rico. [c¨¢teruol] Maullar. luh¨®g. Kandul¨¬. agawin. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. aral kristiano. [c¨¢tl] Ganado. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. Catsup. n. Catapult. Catching. Daing. adj. Catalogue. Cause. Mapapangyari. Catchpenny. Nauukol sa himatay. [k¨¦ter] Proveedor. medicina purgante. agaw. saluh¨ªn. [k¨¦ter] Abastecer. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. tagapagtaan. Cates. Tagapaglaan. Nauukol sa sip¨®n. Catarrh. Catholicize. Humuli. n. [col] Cofia. Katolisismo. . n. adj. [cat¨¢r] Catarro. Katedral. Cathartic. dumakip. pagk¨¢dahilanan. Humikayat. Nauukol sa buntot. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. pangulong simbahan. lista ¨® memoria. examinar. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. n. [cos] Causa. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. Catholic. malaking kapa hamak¨¢n. dak¨ªp. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. n. Sakit sa panahon ng babae. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. raz¨®n. redecilla. [catch] Coger. catarata. Caul. n. Paglalampungan ng mga pus¨¤. adj. n. Causeway. captura. adj. pag-aam¨°-am¨°. May buntot. Malaking lagaslas. Cause.

Cavalcade. Cemetery. paunawaan. Pumayag. Pumas¨°. kapurihan. sa bait. n. [side] Ceder. notificacion [judicial]. Ingatan. Cave. Censer. advertencia. Caveat. paunaw¨¤. Manahan sa yungib. mabait. walang pukat. solemnizar. Magdiwan. suspender. advertir. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. [ke¨ªv] Habitar en cueva. Cavalry. sofisteria. adj. maminta s. Maglikat. [s¨ªsles] Incesante. bodega. Paunaw¨¤. n. katulinan. transferir. [c¨¢vil] Cavilar. [s¨¦l?r] S¨®tano. prudencia. magsay¨¢. crascitar. n. Ceiling. n. precaucion. kadali an. bantog. [sil¨ªbasi] Celibato. Cement. famoso. K¨ªsame. Caustic. v. aviso. Caution. Cement. adj. Kaliksihan. Caution. [c¨®terizm] Cauterizacion. ang nagsasay¨¢. excavar. n. [sil¨¦stial] Celestial. Cauterism. Cavernous. v. parar. reputacion. concavidad. maglagay ng k¨ªsame. circunspecto. Ceaseless.pangulong daan ¨® lansangan. Pamamas¨°. humukay. Celestial. [c¨®terais] Cauterizar. pagkabinat¨¤. Nakasakay sa kabayo. n. v. kabantugan. Cellar. precaver. p agp¨¢unahan. n. enredador. [caval¨ªr] Jinete. adverte ncia. n. rapidez. n. umungal. [sel¨¦briti] Celebridad. Piedra inpernal. [cel] Celda. Maingat. [c¨®cien] Caucionar. Sedro. pumanaw. n. Silid sa bilangguan. nauukol sa insik . magdaos ng kasayahan . cualquier lugar subterraneo. [s¨¦leriti] Celeridad. Yungib. pagsasay¨¢. hukay. Ang nagdid¨¬wan. Cautious. n. [c¨®stic] Piedra infernal. v. [c¨¢vern] Caverna. L¨ªbingan. tumibag. bahal¨¤. altivo. Tapalan ng argamasa. Kinchay. N kapapas¨°. [s¨¦lebret] Celebrar. Caustic. [c¨®stic] C¨¢ustico. v. lungga. pagpas¨°. Nauukol sa ingat. nicho. [s¨ªdar] Cedro. Walang likat. adj. Magk¨ªsame. Kabunyian. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. ukit. Cede. [s¨¦lebreter] Celebrador. criticar. [sim¨¦nt] Cimento. adj. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. desistir. Cavalier. n. Pwang. isang kahoy na mahalag¨¢. n. kamal g ng alak. Cavern. adj. [selebr¨¦cien] Celebracion. [c¨¢viler] Sofista. fenecer. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. [c¨¢vernes] Cavernoso. nakapagpapalt¨®s. adj. Cautionary. antro. Paminton. adj. n. lungga. [s¨¦leri] Apio. mapagmat aas. bravo. n. sa p¨¢una. Cease. Cauterize. Celebrated. Cellular. pagkab gong-tao. Cavity. mawala. pasuin. adj. Cedar. n. amonestar. n. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. hadlang. Buny?. adj. Cayenne pepper. Yungib. Cavil. n. [cavalk¨¦d] Cabalgata. acabarse. celeste. ibigay. bodega. [sim¨¦nt] Argamasar. v. Pagdiriwan. lijereza. Cell. n. [ke¨ªv] Caverna. n. [s¨¦nser] Incensario. n. Butasbut¨¢s. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. solter¨ªa. [c¨®cien] Caucion. n. [co] Graznar. Caw. walang tigil. Celebration. argamasa para pegar. n. bait. Ingat. magbintang ng d? totoo. Magkathakatha. sa bahal¨¤. estrechar. [caval¨ªr] Caballeresco. pagtibayin. Umangal. Celibacy. Celery. butas. Mapagkathakatha. ipagkaloob. manggugulo. Nauukol sa langit. balit¨¤. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. p¨¢singawan ng kamanyan. n. [c¨¢viti] Cavidad. Cavalier. perpetuo. n. [sis] Cesar. v. solidar. magtigil. p¨¢una. papaglikatin. Celebrator. v. desde?oso. perenne. Prusisyon ng mga nangangabayo. circunspeccion. Nauukol sa yungib. [c¨¢vil] Cavilacion. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. p¨¢una. Celebrate. v. [c¨®cies] Cauto. [s¨¦liular] Celular. Celerity. n. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. Caviller. Matapang. bahalaan. [s¨¦meteri] Cementerio. Simento. [k¨¦viat] Aviso. patawag [ng hukuman]. Cave. itigil. [c¨®cieneri] Caucionado. butas na l¨ªbingan. Cavil. bintang na d? totoo. Celebrity. S¨²uban. Kalagayang walang asawa. v. . Kathakatha. Ceil. bitak.

n. adj. Censorship. Sangdaang ta¨®n. Centrifugal. n. n. v. adj. Ceremonial. rec oncentrarse. katotohanan. [serem¨®nial] Ceremonial. Censorious. v. pansin.. Centralize. [sens¨®ries] Severo. Kalagitnaan. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. [sent] C¨¦ntimo. Cent.Censor. v. Nakapasasagitna. pagkit¨ªn. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. n. [s¨¦nsor] Censor. adj. [s¨¦rten] Cierto. Certainty. sin duda. Centimeter. [s¨ªreted] Encerado. adj. Centrical. adj. adj [s¨¦ntrical] Centrical. adj. colocarse en el centro. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. [serem¨®nial] Ceremonial. Nauukol sa utak. siglo. Centiped. [s¨¦rebr?m] Cerebro. Ikasangdaang bahagi ng piso.. Cerebral. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. Isagitna. [s¨¦nchiuri] Centuria. [sensi¨²rabl] Censurable. Centre. r¨ªgido. Cerebrum. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. totoo. Cerate. certidumbre. Sanggayon sa bawa ngdaan. Nauukol sa isang daang ta¨®n. Centric. Cereous. senteno. sebada. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. n. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. Centesimal. seguridad. N¨¢gigitna. Centrality. Katunayan. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. Pun¨¢. Ika sangdaang ta¨®n. tagapansin. Magpagk¨ªt. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. n. juzgar. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. [s¨¦rebral] Cerebral. n. [senti¨²pliket] Centuplicar. Mapagpun¨¢. [s¨¦nsus] Censo. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. s¨¦ntimos. [s¨¦nter] Centro. [s¨¦nciur] Censurar. pansin in. Tagapun¨¢. n. Censurable. [sentr¨¢laiz] Centralizar. adj. [s¨¦nciurer] Censurador. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. pintasan. escolopendra. Nakakaalis sa gitna. [s¨¦rtenti] Certeza. n. criticar. centeno ada. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. ipagitna. Century. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. v. Certainly. Certain. n.. [s¨¦ntral] Central. reconcentrar. Centage ¨® per centage. taong may sangdaang ta¨®n. adj. hatulan. Pumuna. v. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. adj. Cephalalgy. [sent¨¦nial] Centenario. n. Centigrade. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. Centuple. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. n. mapagpansin. v. Centuple. Sa gitna. Nauukol sa pagkit. Centenary. [serem¨®nioes] Ceremonioso. Mak¨¢sangdaan. Central. Tunay. adj. humatol. n. adj. n. Cerated. n. maaasahan. Cereals. [s¨¦nteneri] Centena. [sir] Encerar. . [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. seguro. adj. Tagal ng isang daang ta¨®n. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. [sent¨¦narian] Centenario. Centre. Marapat pintasan. pumimtas. walang pagsala. pl. etc. Totoong. Censure. N¨¢gigitna. centenar. isagitna. [s¨¦nter] Colocar en un centro. ibp. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. adj. n. Cere. Mapagkit. cr¨ªtico. Ceremonious. adv. adj. pagitna. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Centennial. adj. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [s¨¦nsership] Censura. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. Ipagitna. Ceremony. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. Alupihan. Tagapun¨¢. Centuplicate. punahin. Centenarian. nauukol sa gitna. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. adj. Centripetal. Ceremonial. Ang nababah g sangdaang grado. Census. Pagsasagitna. Ikasangdaan. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. pumansin. [sentr¨¢liti] Centralidad.. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. evidente. adj. Cephalic. [s¨¦rtenli] Ciertamente. Gitna. n. Utak. [s¨ªrioes] Cereoso. Censurer. adj. [s¨¦remoni] Ceremonia. antipalo. n. Pagkit. Gaw¨ªng makasangdaan. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. n. Centralization. aceite y otros ingredientes. n.

[s¨¦rtitiud] Certidumbre. Chance. Kamarero. n. [chagr¨ªn] Enfadar. yamot. Parang. testimonio. Cessation. [sertifik¨¦sien] Certificado. n. tawaran. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. Pangulo. n. Kanser. [chans] Fortuna. magbal¨¤. n. n. panglaw. Chancel. entristecer. Katotohanan. cuarto. Chaldron. Sil¨ªd. [chef] Enojar. Chagrin. [choc] Dibujar con yeso. v. Chamberlain. Kansilyer. [champ¨¦n] Campi?a. Inip. Certitude. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. [che¨ªn] Encadenar. n. albayalde. [s¨¦rvical] Cervical. Challenger. n. n. Patunayan. [chans] Acaecer. [choc] Yeso. Chamber-council. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. Kumagat. [ch¨¢mberlin] Camarero. v. Chafe. baratahin. Chalk. ministro de justicia. pagtatah¨¢n. kasulatan. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. Chancellor. [chagr¨ªn] Mal humor. n. Mabughaw. Champion. magk¨¢taon. certeza. ngumuya. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. n. Aranya ng mga ilawan. Chair. Cerused. [ses¨¦cien] Cesacion. n. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. pagkakataon. Champaign.Certificate. Champ. n. irritar. [chal¨¦ndch] Desafio. poot. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. Tanikala. furor. enfado. v. v. Palad. n. [champ] Morder. n. Chameleon. acalorarse. Champan. dakong lwal. adj. Karwahe. kapalaran. n. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. Certification. n. Chamber-council. Chancre. n. Certificate. likmuan. namumughaw. llanura. ¨²puan. g¨¢lit. n. v. alak sa Champa?a. mayamot. n. n. Pag-iinit. mapoot. Pamamayani. [s¨¦cien] Cesion. sumidero. [che¨ªr] Silla. [ch¨¢mf?r] Arruga. Chaise. hamunin. Katibayan. Chagrin. ib?an. tirikan . Tanikalaan. frotar. Chamfer. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. kuskusin upang mag-init. Championship. [che¨ªn] Cadena. Chamber. Chance. Yeso. recusacion. [ch¨¢f?r] Regatear. Chalice. n. [ch¨¢mf?r] Arrugar. Supot na katad. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. Chandelier. [chal¨¦ndch] Desafiar. Chain. recusar. [ch¨¢mpien] Campeon. Ang nanghahamon. Cession. paglilikat. hollejo. Champagne. adj. n. duelista. [s¨¦spul] Cloaca. Katibayan. [ch¨¢lendcher] Desafiador. mayamot. [soert¨ªfiket] Certificado. Certify. [che¨ªrman] Presidente. Kulub¨®t. Silya. [s¨ªrius] Cerusa. kwarto. n. Pagtigil. ventura. Chaff. v. Champaign. Orinola. [chef] Acaloramiento. luklukan. malawak. Challenge. Pana yan na lihim. azulado. katunayan. ¨²lcera ven¨¦rea. [chez] Coche. Mangyari. adj. saksihan. Magalit. abogado. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. n. suerte. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. aposento. Albayalde. Pangulubutin. yamot. Kalis. adj. bal¨¤. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. n. v. masamang b¨²kol. mascar. [chaf] Zurr¨®n. kumuskos. n. Ceruse. [siri¨²lien] Cer¨²leo. paja. h¨¦roe. kasula t¨¢n. n. Lwal. Takal ng uling na may pitong pung aroba. [soert¨ªfiket] Certificar. n. Cesspool. baratear. Chamber maid. suceder. May albayarde. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. v. katunayan. n. Abogado. talian ng tanikala. Cerulific. Chamfer. Hamon. c¨®lera. Chafe. Cervical. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. Chaffer. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. n. n. humagod. n. sama ng loob. ip¨¢. v. [ch¨¢lis] Caliz. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. albayarde. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. Bayani. [cam¨ªlien] Camaleon. Chalk. sangguning lihim. Challenge. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. Mag-init. Chamber pot. Tumawad. Nauukol sa batok. v. n. n. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. Chairman. [ch¨¢nk?r] Cancer. n. [ch¨¢nsel?r] Canciller. Humamon. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. Chain. pesadumbre. pagbal¨¢an. [s¨¦rtifay] Certificar. v. n. mamanglaw. Cerulean. afirmar. katunayan. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. Hunyang¨°. consejo secreto. adj. candelero. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay.

m¨¢isasakdal. adj. rosario. [ch¨¢pman] Traficante. Nababago. precaucion. kalugod-lug od. v. privilegio. carta constituci Katibayan. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. mand¨ªbula. v. Characterize. n. n. walang tuos. walang ayos. Chandlery. kabanata. mag-ar aw. [ch¨¢nel] Canal. Likas na. sumingil. kagandahan-loo b. Ang manok. n. [chap] Mozo. Charge. sihang. n. hing?. [ch¨¢nel] Acanalar. magsakdal. muchacho. n. [ch¨¦ndchebl] Mudable. Chaperon. Itang¨¬. Ingat. Chapel. [charm] Encanto. Charmer. Magkak¨¢ndila. Karro [na gamit sa digm¨¤]. [ch¨¢riot] Carro. Magbilin. [ch¨¢rlatan] Charlatan. salawaha n. mag tagubilin. v. n. Changeless. [chardch] Cargo. limos. Bangbangan. v. n. Mas¨ªsingil. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. Chaos. clemente. kagilagilal¨¢s. m aawain. kaugalian. n. voluble. magpapanggilal¨¢s. acusar. v. imputar. Charger. [char] Jornal. n.. cambiar. magparatang. Channel. [ch¨¦nchles] Inmutable. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. Humalina. bait. n. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. ar¨¢w. bugtungan.. [ch¨¢plet] Guirnalda. Pinggang malaki. Chapman. [ch¨¢rming] Encantador.. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. [ch¨¢pel] Capilla. di nag-iib¨¢. tumawag ng ka looban. kasulatang pinagkayar ian. n. pagpapalit. embelesar. sukli. n. n. Magbago. Charm. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. Chapiter. atraer. Kasama. benigno. v. atractivo. n. Change. trabajo ¨¢ jornal. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. [ch¨¢ritabl] Caritativo. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. cambio. comisionar. variable. bat ang lalake. magpalit. Character. kasulatang patotoo. mag-i b¨¢. Kapilya. c¨¦dula. abertura. Charter. gawing. [ch¨¢riti] Caridad. Charming. Chaotic. Chariot. munting simbahan. n. forma de la letra. Charcoal. Mag-uling ng kahoy. comision. M¨¢ngangalakal. costo. magbangbang. nag-iib¨¢. Umawit. Uling na kahoy. pang¨¢. benevolencia. Kwintas. sumbong. n. Charade. nakapagpapanggilal¨¢s. mapaglimos. paratang. pedir. magsukl?. n. Pinaka corona sa ulo ng halige. hendidura. [chant] Cantar.. Bangbang. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. Charity. t¨ªtulo. [ch¨¢nticlir] El gallo. Kaawaang-gawa.ng mga kandil¨¤. rosaryo. B ilin. orden. Char. Charlatan. confusion. Likas. [k¨¦otic] Confuso. Charitable. [ch¨¢rines] Cautela. gasto. n. n. Mahabagin.. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. adj. Masats¨¢t. n. irregular. pahalag¨¢. n. n. Awit. Charm. Characteristic. acusacion. acusable. Chart. [chart] Carta de navegar. Chant. n. Chaplet. variedad. paghalili . limosna. . Pangkat. pag-iib¨¢. [ch¨¢rmer] Encantador. Kahalihalina. agradable. adj. Channel. n. desorden. [chendeh] Mudar. Chanticleer. Magulo. gwang.. trabajar ¨¢ jornal. ingat. n. limosnero. n. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. Chariness. Gul¨®. kabayong pangdigm¨¤. Mapa sa pagdadagat. Chap. Bugt¨®ng. Chapter. asal. variar. pasmoso. adj. magandang-loob. [char¨¦d] Charada. maghalili. Char. adj. [chardch] Encargar. walang ayos. n. Pagbabago. Chaplain. Kapelyan. [ch¨¢plen] Capellan. hechizar. [chant] Canto. Changeable. [k¨¦os] Caos. D? nagbabago. [c¨¢ract?r] Caracter. cuidado. sakdal. tagubilin.. ang n akahahalina ng loob. v. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Pinag-araw¨¢n. adj. Chant. adj. Charge. caballo criado para la guerra. grieta. huming?. n. [ch¨¢p?ron] Caperusa. [chendch] Mudanza. Chandler. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. [ch¨¢pit?r] Capitel. n. bitak. Tila bonete. n. Chargeable. Kahal¨ªhalina. Kalikasan. any? ng titik. kaayaaya. Change. [charm] Encantar. [char] Hacer carbon de le?a.. Characteristic.

modesto. adj. v. Chemical. perseguir. [cho] Mand¨ªbula. n. [chirles] Triste. palayawin. n. aplaudir. Cherub. Chasteness. n. Seresas. Chaser. n. [ch¨¢tel] Bienes muebles. Chat. Mura. humiyaw ng papuri. [chir] Alegrarse. pagngata. Kastanyas. galaw ng kalooban. Chatter. [ch¨¢terbacs] Parlero. econ¨®mico. adj. Panghuhuli ng mga hayop gubat. n. Dibdib. Keso. Chick. n. n. May kamurahan. [chem¨ªs] Camisa. wagas. n. Manghuhuli ng hayop-gubat. [ches] Caza. [ch¨¦sn] Depurar. pwang. v. castidad. n. fomentar. Chevalier. n. parlanchin. Cherry. buen humor. umampat. [chit] Enga?ar. v. Chasten. ngumata. masticar. manok. Chew. Cheaply. trampista. manwitik. estimar. adj. n. Check. [ch¨¦r-ri] Cereza. pag-ingatan. Chastisement. Chat. Pamurahin. defraudar. ma nghabol. adv. Cheque. matwain. Cheerful. [ches] Cazar. Kerubin. Linisin. Masay¨¢. polluelo. Umupa ng sasakyan sa tubig. ngata. Chastity. preservar. Cheerless. isang uri ng mga angh¨¦l. Cheese. Larong alhedr¨¦s. v. Chatter. adj. Pagkakatwa. [cho] Mascar. Chicken. Kalinisan. m abait. v. trampear. Magday¨¤. mantener. [cher¨²t] Manilla. [ch¨¦rish] Criar. sum atsat. [chic] Carrillo. Chaw. patibong. corregir. Pisng¨ª. n. m¨¢ngangaso. [cazm] Hendidura. Marunong ng k¨ªmika. Nguya. Masalita. Magkekes¨®. adj. mapanglaw. abertura. n. n. s¨¢litaan. [chest] Pecho. Cheapness. kawagasan. [cheval¨ªr] Caballero. [ch¨¢ri] Cuidadoso. kahon. Chaste. Chess. [ch¨¢rter] Fletar un buque. n. Cheer. [ches] El juego del ajedrez. haging. n. hablador. Cheat. ngumata. M¨¢nanakay sa kabayo. pena. Sisiw. baratear. Sumatsat. parlotear. magsasalita. paghihiyawan ng papuri. cauteloso. n. [chat] Charla. Parusa. v. [ch¨ªken] Pollo. maim¨®t. pagnguya. parlotear. j¨²bilo. salita. m¨¢nunub¨¤. Cheer. v. [chit] Trampa. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. [ch¨¢ti] Locuaz. dalisayin. magsasalita. [ch¨¦snoet] Casta?a. [ch¨¦roeb] Querubin. palausap. n. Cheese-monger. enga?o. Malungkot. n. kawagasan. Chase. n. [ch¨¢ter] Chirrido. [chest] Casto. charlar. masatsat. [chast¨¢iz] Castigar. n. caja de madera. [ch¨¦ke] Cheque. grieta. locuacidad. Ngumuya. aplauso. especie de cigarro. bitak. kamis¨®n. adj. . b¨¢ratahin. n. Cherish. day¨¤. honesto. Say¨¢. Cheroot. Satsatan. [chec] Cheque. pangangaso. Pag-aaring kasangkapan. humaging. Chewing. v. Manghuli ng hayop-gubat. Chemistry. Cheapen. Humagin¨ªt. jovial. Maingat. Pang¨¢. Chattel. n. manub¨¤. n. vivo. melanc¨®lico. placentero. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. fraude. [kemist] Qu¨ªmico. Chemise. camisa de mujer. charla. [ch¨ªpnes] Baratura. [chec] Reprimir. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. Magparusa. Sisiw. Cheat. switik. Pumigil. v. n. Bar¨°. [ch¨¢stiti] Castidad. n. apreciar. puro. Chestnut. Chatty. Kalinisan. n. [ch¨¦stnes] Pureza. Masalita. n. Kamurahan. adj. v. [ch¨¦ser] Cazador. satsat. Malinis. Hagin¨ªt. [ch¨²ing] Masticacion. Magkatwa. n. [chir] Alegria. Nauukol sa k¨ªmika. Lal¨¢ng. Cheerfulness. Chest. [ch¨ªpn] Regatear. Chatterbox. Cheke. [ch¨¢stizment] Castigo. Chary. arca. magd aray¨¤. [chat] Charlar. Chasm. [ch¨ªrful] Alegre. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. n. rechinar. v. [ch¨ªz-manguer] Quesero. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. refrenar. [ch¨¢ter] Cotorrear. Cheek. Cheke. [chic] Pollo. Gwang. n. humabol. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. mejilla.Charter. n. pureza. v. v. mahinahon. Chaw. Cheap. hib?. Chemist. kaban. mangaso. masticar. [ch¨²] Mascar. Chastise. [chip] Barato. [chiz] Queso. n. Chase. polluelo. Check. Ngumuya. Alag aan.

gumwang. v. [ch¨¢ildlaik] Pueril. Nangungulong. [chink] Henderse. Chisel. [ch¨ªtchat] Charla. capitan. Satsat. n. lumil ok. pl. [ch¨¢ildjud] Infancia. Chill. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. cincelar. Mga bata. Dwag. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. [k¨¢iromansi] Quiromancia. Chink. . [chif] Principal. sisihin. ugaling bat¨¤. Walang anak. n. Choke. [ch¨ªlblens] Saba?ones. k¨¢alitan. peca en la cara. bigyangsala. n. daldal. Chirping. n. [ch?rp] Chirriar. tallo. an¨¢k. Tatal... esculpir. n. Chock. Uminis.. Chinese.. Sigal¨®t. Chickpea. Pagkabat¨¤. astilla. [kl¨®roform] Cloroformo. China. hirang. Childish. Bat¨¤. Gulugod. asal ginoo. Huni. Chief. n. abrirse. Childhood. [cu¨¢ir] Coro. enfriar. hwag pahingahin. v. ugaling bat¨¤. n. Pun¨°. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. Childlike. v. Chip. medroso. pingasin. Ngiki.. singkad. [ch¨¢inis] Chino. matatakut¨ªn. Garbansos. [chip] Desmenuzar. lukob. [choc] Ahogar. grabar.. Chilblains. graznido. n. Chivalry. n. huni. [chil] Escalofrio. rega?ar. p¨¦kasin. ni?o. [ch¨ªzel] Escoplear. Chiromancer. caudillo. pekas. adv. n. Siyap.. [chit] Infante. [chif] Jefe. [chil] Escalofriarse. adj.. Maginaw. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. Pait. re?ir. elecci¨®n. adj. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. Ins¨ªk. excelente. [ch¨ªmni] Chimenea.. n. Chivalric. [ch¨ªti] Pueril. n.. Ngikihin. n. tila bat¨¤. Chimney. Choir. v. n. Pumwang. [ch¨ªften] Jefe. Pil¨¬. China. Chives. encuentro. k agalitan. Chime. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. asal ginoo. hendidura. n. [chin] Barba. eminente. pangulo. Magpait. n. adj. Pananatal. pangunang. Koro. [kim¨ªra] Quimera. [ch¨ªli] Friolento. Chide. hijo ¨® hija. adj. Chilly. Bangga. hijos ¨® hijas. v. kaalitan. hirang. tapyas. Sumisi. umpog. [ch¨¢ildles] Sin hijos. Child. pueril. Chimenea. [ch¨ªping] Brizna. frio. n. [ch¨¢inis] Chino. adj. mainam. Chirp. Bab¨¤. inisin. [ch¨¢in] Espinaso. [ch¨ªvalric] Caballeresco. kainsikan. n. Chiefly. comandante. Pamamantal na sangh? sa ginaw. v. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. sufocar. Ugaling mahal. mga an¨¢k. Bulutong tubig. Children. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. [ch¨®colet] Chocolate. Choice. Pun¨°. . Chocolate. [ch¨®is] Escogimiento. Chief. [ch¨®is] Escogido. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. Chine.. Parang bat¨¤. s¨¢gupaan. n. kabataan. n. n. Chincough. Sumiyap. Bagay sa kainsikan. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. Chink. principal. [ch?rping] Canto de las aves. itugma. Bitak. adj. nangungunang. [ch¨¢im] Armon¨ªa. Bat¨¤. [ch¨ªfli] Principalmente.. n.Chicken-hearted. n.. Chisel. pecoso. Pagkakatugma. gwang. Munting sibuyas. ni?ez. [isang gamot na pangpatulog]. capital. Chinese. [ch¨¢ild] Infante. a. [chip] Brizna. gorjear. n. Childless. adj. n. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. Ubong malakas. humuni. Chit-chat. adj. consonancia. Pagkaginoo. mal aking. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. mapek¨¢s. adj. Choice. alipunga. adj. Kloroformo. selecto. Chieftain.. Magugunih¨ªn. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. Chit. [ch¨¢id] Reprobar. [chink] Grieta. Tapyasin. Chip. n. Chivalrous. Ugaling mahal. pingas. pangulong kawal. haza?a. n. n. [ch¨¢ina] China. Chocolate. n. n. [choc] Choque. Parang bat¨¤. n. Chime. n. Chiromancy. Chin. Chicken-pox. Chimera. supling. sungsong. Chipping. Chirp. Chitty. Chloroform. ginaw. natural de China. proeza. [ch?rp] Chirrido. Pangulong. n. Chimerical. maginaw. M¨¢tugma. sobre todo. v. Chill.. adj. Ugaling bata. [ch¨ªldren] Ni?os. Pil¨¬. [ch¨¢ivz] Cebolleta. [chicpi] Garbanzo.. n. sikulate. n. singkad. maglukob. culpar. asal. v..

n. cristiandad. Katiwal¨¤ sa sinbahan. Putak ng manok. kampon ni Kristo. Chuckle. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. condisc¨ªpulo. Churlish. Mataba. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Chronometer. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Patyo ng simbahan. v. [cr¨®nicl] Cr¨®nica.Choler. n. kwerdasan. Choose. n. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. Chopping-knife. n. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. Pumutol. Chronicler. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. n. Kwerdas. n. n. & adj. [c¨®rist] Corista. Talamak. Christianize. putulin. Cholera. grosero. n. [c¨®ral] Coral. Magpuput¨¢k. [cr¨¢ist] Cristo. eclasi¨¢stico. piskal ng simbahan. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. [charch] Iglesia. Nauukol sa coro. picar. n. adj. adj. Bahagi. Iglesya. Taong bukid. Christ. v. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. humirang. n. eligir. adj. v. Choral. Papagkristyanuhin. [choern] Mantequero. Chop. Christianity. poot. kapanganakan sa Pg. Chronologer. parte. Chronologist. [ch?b] Gobio. Chorist. [ch?c] Cloqueo. taong masam ang asal. K¨®lera. hombre ruin. Church. Bastos. n. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. Kakristyanuhan. binyagan sa pananalig kris tyano. cortar. n. n. Churn. [cr¨®nical] Cr¨®nico. kaulayaw. n. [cron¨®lodchist] Cronologista. Kristyano. panal¨ª. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. n. [cord] Cuerda. taong bastos. Churchwarden. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. n. Par¨¦. Kakristyanuhan. l umapang. [c¨®l?r] Ira. n. Christmas-eve. Chronography. Churl. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. n. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. [choerl] Pat¨¢n. Korista. tumadtad. n. lapang. Korista. r¨²stico. Pumil¨¬. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. n. Chronogram. maramot. Ang marunong tumuos ng mga panahon. natividad. v. enojo. Chronology. [cron¨®meter] Cron¨®metro. tajadera. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. [ch¨¢bi] Gordo. adj. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. [cron¨®grafer] Cronologista. Kristo. Kron¨®metro. cariacho. Christmas-box. Chubby. Magkwerdas. n. Ang marunong tumuos ng mga panahon. maging alagad ni kr isto. [cron¨®lodcher] Cronologista. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. Chronical. [cristi¨¢niti] Cristianismo. Chorister. simbahan. malaking mukha. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. mahirap ng lunasan. tajada de carne. Christendom. [chop] Tajar. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. n. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. n. [choerlish] R¨²stico. n. [ch?c] Cloquear. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. Hesu-Kristo. mangkakant¨¢. [cr¨ªstian] Cristiano. . Galit. bautizar. n. putol. taca?o. Humalakhak. adj. humiw¨¤. Chop. Chronicle. [chuz] Escoger. v. Chronographer. [c¨®rist?r] Corista. n. isang putol na karn¨¦. Christen. kalaguy¨°. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. Chuck. taong simbahan. [cr¨ªsn] Cristianar. n. n. v. v. Talamak. Metal na maput? at matigas. lumimpak. Churchyard. [ch?m] Camarada. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. [cr¨ªsmas] Navidad. Kristyanuhin. hiwain. Christmas. Chum. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. Bispir¨¢s ng pask¨®. Ang marunong tumuos ng mga panahon. n. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. [chop] Porcion. Chord. Halubaybay. n. mangkakant¨¢. lubid. v. Chub. [cord] Encordar. tumawa ng malakas. Pask¨®. Chorus. Chronic. Kasama. [cr¨®nic] Cr¨®nico. Chuck. [choern] Batir la leche para hacer manteca. limpak. Chromatic. mahirap ng lunasan. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. Churn. Chord. n. Churchman. Chopper. [c¨®lera] C¨®lera. n. adj. n. Christian. [c¨®r?s] Coro. n. Chromium. templo. [cr¨®nicl?r] Cronista.

[serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. galang. Circlet. kabilugan. n. v. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. n. [s¨ªgaret] Cigarrillo. [sit¨¦cien] Citation. incidente. [s¨ªrcl] Circundar. circular. Kabihasnan. kuruin. n. Kanela. urbano. Circular. prudente. adj. atento. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. [s¨¦rkes] Circo. adj. instruir. pagkalaganap. Citric. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. v. namumuong abong mainit. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. Ligirin ang sangdaigdig. Pagkapalibid. n. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. [s¨¢ider] Sidra. n. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. [s¨ªstern] Cisterna. paligiran ng guh it. Ligirin. magalan g. Citation. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. [s¨¦rkemstancial] Accidental. Civilian. Kut¨¤ ng bayan. Munting bilog. [s¨ªcatris] Cicatriz. Bilog. [serki¨²ites] Tortuoso. Usb¨®ng. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. v. Titik na bilang. Kabutihan sa pamamayan. n. Pikl¨¢t. Cicatrice. mapagpitagan. referirse ¨¢. n. Cistern. n. pagdaray¨¤. [s¨ªrkiular] Carta circular. calcular. pitagan. banayad. Nauukol sa bayan. bebida hecha del zumo de manzanas. [s¨ªti] Ciudad. sanggunian sa k utusan. Cilia. discreto. v. bayan. n. v. Pilikmat¨¢. reserva. n. v. pumihit. [s¨¢ifer] Cifra. Circumscribe. algibe. Ciliary. v. n. Circumnavigate. M¨¢mamayan. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. n. Cion. [s¨ªrkiulet] Cercar. Sigarilyo. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. Circuitous. v. Pangulong bayan. [siv¨ªliti] Civilidad. Circumvention. n. n. Cigarette. fortaleza. Ul¨ªng. cifrar. pa gpapaharap. Pangyayari. Circulation. c¨ªrculo. n. ipatalastas sa pama magitan ng liham. [s¨¢ien] Pimpollo. ceniza gruesa caliente. Mabuting m¨¢mamayan. Citizenship. mabait. n. Paik¨®t. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. Mabilog. jurisconsulto. v. kabait an. circundar. manglit¨®.Cicatrice. Pagkak¨¢taon. Circumlocution. . Circular. Cipher. Circuit. adj. n. Circumspection. Pagkakalat. adj. Cinnamon. [s¨¢ifer] Numerar. n. Tudl¨ªt na tila salakot. n. cortes¨ªa. n. n. Circus. n. Sirko. supl¨ªng. n. redondo. Day¨¤. Pumiklat. Circumflex. adj. Circulate. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. Circle. v. [s¨ªtadel] Ciudadela. adj. prudencia. Katas ng mansanas. Hinahon. n. Pagkam¨¢mamayan. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. cita. Ikutan. [s¨ªvilaiz] Civilizar. Tabako. n. Circumstance. pihit. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. Ikot. [s¨¦rkit] Circuito. Cipher. mabait. Cider. [s¨ªvic] C¨ªvico. Circumvent. n. ba it. umikot. Tipunan ng tubig. [sinamoen] Canela. kabilugan. n. ingerto. Circumstantial. Sanayin. turuan. Circumference. adj. Civilize. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. Nauukol sa dayap ¨® limon. City. [s¨ªvil] Civil. trampa. [s¨ªrkiular] Circular. Circumnavigation. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. adj. cortes. Umikot. Bilog. n. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. [s¨ªtric] Citrico. v. Cinder. banggitin. Circuit. Civic. Magday¨¤. Circumscription. bihasahin. Citadel. Nauukol sa pilikmat¨¢. Circumspect. Circle. Civilization. Bilangin. suw¨ª. [s¨ªnder] Carbon. Civility. Liham na patalastas. enredar. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. rodear. Paharapin sa paglilitis. Pagpapasiko tsikot ng salita. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. [siv¨ªlian] Paisano. [sircl] C¨ªrculo. tukuyin Citizen. Cite. recatado. [s¨ªtizn] Ciudadano. lumigid. urbanidad. sibilisasy¨®n. Cigar. [sig¨¢r] Cigarro. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. [s¨ªlia] Pesta?a. n. Civil. Kulungin ng pabil¨®g. n. n. tuus¨ªn. Mahina hon. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa.

tumaginting. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. Clarification. ilagay sa karampatan. [cle¨ªm] Pretender. Paglalagay sa karampatan. Kawing. lagitik. Claw. secreto. [clin] Limpiar. gritar. Clad. n. charlataneria. n. [cl¨¢t?r] Ruido. abrazar. Maingay. garfa. ur¨¬. v. v. asear. mahugong. Clash. Clan. v. bumangga. n. Clasp. lip¨¬. n. Mag-ingay. [clas] Clasificar. rechinar. ayos. Kaingay. humugong. crujido. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. v. yapos. pangsar¨¢ ng damit. v. Classify. [clang] Rechinar. Pakpakan. Lihim. yakap. dumaldal. ara?ar. v. Clammy. n. [clo] Garra. [clamp] Empalmadura. encontrarse. estruendo. makinis. ilagay sa ayos. vino tinto ¨® rojo. Clank. trepar. Clang. ayusin. Clamor. Clay. Tumunog. Clavicle. linisin. Umalatiit. Clamp. [clar¨ªfai] Clarificar. adj. [cl¨®stral] Claustral. Buto ng leeg. Clap-trap. pulutong. [clac] Ruido continuo y agudo. Klase. [clo] Desgarrar. aseado. Clapping. pagakpak. Clarinet. pegajoso. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. [cl¨¢rinet] Clarinete. sekta. n. v. Mangukyab¨ªt. alboroto. sakdal. vociferacion. pedir. Pangkat. raza. Clangour. Maingay. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. Malagkit. golpear. kalog. [clin] Limpio. [clang] Rechino. hugong. Clap. Isugpong. Alatiit. Mangalmot. [cle¨ªm] Pretension. magsakdal. Hil¨ªng. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. parler¨ªa.Civilized. pumagakpak. humiyaw. v. adj. Clack. Kuko ng hayop. [cl¨¢ping] Palmoteo. ruidoso. adj. yumakap. n. Alatiit. Clandestine. Claim. n. . Alatiit. ordenar. n. Maglinis. v. reunion de muchas personas. Clamorous. naninikit. Ikawing. Clause. tag?. lah¨¬. Lagapak. [clo¨²s] Cl¨¢usula. Clatter. Klarinete. adj. art¨ªculo. [clanc] Ruido. orden. n. Clamor. Clean. adj. satsat. casta. Claimant. Clank. adj. Classical. Claustral. Clean. Clap. n. n. [clap] Batir. Claw. golpe. hebilla. v. Ingay. Tumunog. [cle¨ª] Arcilla. v. aclarar. Uriin. n. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. v. [cl¨¢moer] Clamor. Clasp. pegar. marunong. n. bulla y confusion. v. paglala gay sa ayos. Ingay. [cl¨¢sifai] Clasificar. [clac] Concerrear. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. n. umalatiit. Clarion. demandar. Malupang malagkit. [clamp] Empalmar. hinugong. adj. tierra crasa y pegajosa. Uriin. [clap] Estr¨¦pito. ling¨ªd. Lumagapak. rechino. [sivil¨¢izd] Civilizado. n. Claret. demanda. patunog. Malinis. abrazo. charlar. v. Clamp. n. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. Class. crujir. idikit. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. maalatiit. Sanay. Magpangil¨®. Clangous. [clasp] Broche. instruido. v. humaginit. [cl¨¢ret] Clarete. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. [clasp] Abrochar. [cl¨¢moer] Vociferar. Clayey. n. zumbar. talat¨¤. bihas¨¢. [clash] Rechino. n. n. tribo. hagin¨ªt. aderezado. Mag-ingay. n. sumats at. n. Classification. n. Clarify. crujir. v. gresca. Nakapang ingil¨®. adj. Classmate. [clash] Rechinar. [class] Clase. umumpog. Clash. [cl¨¢mi] Viscoso. [cland¨¦stin] Clandestino. bih¨ªs. Angkan. h¨ªyawan. [clan] Familia. adj. v. huming?. Klarin. liwanagin. [cl¨¢mber] Gatear. n. [clam] Empastar. Nakapanamit. [clad] Vestido. [cl¨¦mant] Demandante. Clatter. Clam. Kasama sa pagaaral. zumbido. adj. Ang nagsasakdal. Clack. Clang. Clamber. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. Claim. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. n. [cl¨¢t?r] Resonar. Tinto. Akdang mainam. daldal. Panugpong. kubl¨ª. [cl¨¢rien] Clarin. [clanc] Hacer ruido. isar¨¢. [cle¨ª] Arcilloso. Pastahan. n. yumapos. gul¨®. lumagitik. Class. hacer ruido. Lupang malagkit. Paglilinaw. pangalm¨®t. Humil¨ªng. Linawin. estrepitoso. alatiit.

Manggugupit. experto. [cl¨ªpping] Esquileo. Cleave. [cl¨¢ient] Cliente. Clip. Par¨¨ ¨® pastor. kapote. [cl¨¦vernes] Destreza. adv. purgar de algun delito. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. justificar. [cloc] Encapotar. adj. sumap¨¬. kasanay¨¢n. tumangan pumigil. habilidad. v. n. Clergyman. Linisin. Klima. n. aseo. n. n. kalinisan. Balabal. n. pwang. kinis. [clinch] Pulla. subir. v. rajadura. May kalinisan. paghahawan. [cl¨¦mensi] Clemencia. [cl¨ªrans] Limpieza. n. may kakinisan. [clir] Claro. n. Clergy. Clinch. salitang masak¨ªt. Clerk. Clerical. roca escarpada. Linis. [clenz] Limpiar. n. Clearness. Clinker. Clipper. Clip. Climax. retumbar. [cl¨ªrnes] Claridad. . [clinch] Empu?ar. n. v. Tablang makitid. Par¨¨. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. linisin. escatimar. n. v. Cleverly. [cl¨¢imet] Clima. Pinaggupitan. Clink. [clod] Terron. kaawaan. eskribyente. [cleft] Abertura. singaw ng lup¨¤. Cleric. Klima. Matalin¨°. kawan¨ª. cerrar el pu?o. purificar. adj. [clir] Clarificar. [clic] Reti?ir. pegarse. Mahabagin. Umalingawngaw. [clink] Reti?ir. resonar. Clinch. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. n. n. Tagasulat. [cloc] Reloj. bunutin. cortar ¨¢ raiz. wagasin. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. v. Clock-word. tunay. Cleric. Magbitin. n. [cl¨ªper] Esquilador. liwanagin. san¨¢y. v. Clement. [cl¨¦rdchi] Clero. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. lwal. Abo ng uling na bakal. Bitak. May katalinuan. ganap. totoo. mocos de carbon de hierro. n. dam¨ªt na pang-ibabaw. kabaitan. marunong. n. Ya kapin. n. karun ungan. kahabagan. [cl¨¢im] Clima. pinagputulan . [cling] Colgar. Clear. humawak. di¨¢fano. Batong matarik. dumikit. [clod] Tirrar terrones. n. tagagup¨ªt. byakin. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. [cl¨¦ric] Clerical. Malinaw. piadoso. maaw ain. Ikid ng pis¨¬. maglambitin. Tugatog. Kalinawan. benigno. [clip] Abrazar. [clerk] Escribiente. agarrarse. Cleat. Clematis. Clearsighted. Clipping.Cleanliness. purificar. Linaw. avisado. ma liwanag. [clit] Estaquita. gupitin. lahangin. hinugong. [cliv] Rajar. Katalinuan. Ang suk¨¬ ng mga abogado. aw¨¤. magpas ak ng pak¨°. Cleanse. n. n. pinagtabasan. [cloc] Capa. avisado. [clip] Tijeretada. Clew. n. Relos na malak¨ª. agudeza. Click. tijeretazo. adj. mangukyabit. bihas¨¢. inteligente. Clock. nanganganinag. [clif] Pe?asco. Cling. kaibuturan. [cl¨¦verli] Diestramente. Cleft. lahang. misericordioso. aclarar. kaliwanagan. trasparente. Malinaw ang mat¨¢. n. Sumuntok. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. singaw ng lup¨¤. v. Clink. Paggugupit. [cl¨¦ment] Clemente. [cl¨ªnlines] Limpieza. n. adv. Climate. Parungg¨ªt. Clod. Cloak. Umalingawngaw. Clever. [cl¨ªnli] Primorosamente. [cl¨¦rical] Clerical. [cl¨¦ver] Diestro. adj. [clink] Ta?ido. v. bugal na lup¨¤. [cliu] Ovillo de hilo. n. Cleverness. Clearance. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. adj. aseadamente. Clemency. Cliff. [cl¨¢imacs] Climax. dalisay in. Umakyat. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. Cleaver. Alingawngaw. Tingkal. retintin. n. evidente. Clear. trasquilar ¨® cortar con tijeras. liwanag. n. Cloak. pawalan ng sala. t. Clime. Habag. taluktok. v. [clir] Claro. n. n. Clod. v. maghinugong. indisputable. sumamente exacto y puntual. misericordia. dalain. adherirse. Cleanly. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. Magkapote. Lipay na namumulaklak. remachar un clavo. hugutin. [cl¨¢im] Escalar. hender. adj. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. Clear. Sipakin. kabihasah¨¢n. partir. Climb. cesped. Linawin. n. [clirs¨¢ited] Perspicaz. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. eclesiastico. v. Client. n. n. Paglilinis. hendedura. kakinisan. maliks¨ª.

n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. Babaing katulong. r¨²stico. payaso. [cl¨®sli] Estrechamente. n. especia arom¨¢tica. [clos] De cerca. Clout. [cl¨¢udi] Nublado. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. Coadjutor. kapisanan. n. Clownish. hamak. v. [cl¨¢ud] Nube. [clab] Club. payaso. obst¨¢culo. claro. adj. karwahe. Tumulong. cuarto peque?o. malinaw. avaro. [coch] Coche. bakas. ma sinsin. n. kawan. carroza. Katulong. Pag-alapaapin. Abalahin. tutop ¨® pakong may ulo. [cl¨®gui] Embarazoso. pil¨ªng. [cl¨®voer] Especie de trebor. aliwala s. ulap. hato. inculto. Kumpol. Coach. [co¨¢guiulet] Coagularse. tak pan. Abala. v. vestigio. bosquecillo. Club. [cl¨¢stoer] Racimo. v. n. hawakan. n. [cloz] Pa?o. [c¨®tchman] Cochero. takpan. isiping. Coachman. pulutong. n. [cl¨¢unish] R¨²stico. [clab] Contribuir. Coadjutrix. agruparse. [clog] Embarazo. impedir. concluir. n. magdamit. Cloudless. indicio. kuripot. estrecho. tutup¨¢n. adj. pesado. cloquear. Clog. r¨²stico. Maramot. [cl¨®di] Lleno de terrones. pangbugbog. n. Taong bastos. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. Close-bodied. h¨¦nero. Clothes. Matingkal. mahigpit. [cl¨¢mzi] Basto. adj. ilapat. Cloudy. katab¨ªng-katab¨ª. [cloy] Saciar. [clov] Clavo. busugin. Kuchero. Klabo de komer. n. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. p¨¢likuran. [cl¨®zet] Retrete. pangham pas. ropaje. Sik¨ªp. Clump. v. Pumil¨ªng. Clover. bihisan. n. tropel. Malapit na malapit. n. n. maulap. n. Cloven. k¨¢ban. [cl¨®djoper] Zoquete. [co-ch] Llevar en coche. [cl¨®vn] Partido. musmos. Sarhan. Clutch. Pumutak. patan. Tulong. hangal. lampinan. hartar. v. [cl¨¢ut] Remendar. Lapat sa katawan. tul¨°. Tagp?. Tagpian . maliwanag. cuajarse. n. zoquete. v. Ipagkarwahe. peloton de gente. Clown. garrote. n. sereno. [cl¨¢ut] Remiendo. v. kuripot. yariin. makuyad. Club. espesura. sungg aban. [clos] Cerrado. Bumusog. [clu] Se?a. Coagulate. [co¨¢ccien] Coaccion. bunton. Cluster. Tanda. Musmos. grosero. v. n. juntar. preso. [clos-f¨ªsted] Apretado. lampin. Koche. isar¨¢. hadlang. [clog] Embarazar. hadlangan. Alapaap. Byak. Close. [cl¨®snes] Estrechez. v. Humawak. gubatgubatan. asegurar por medio de una clavija. pangalmot: huli. clavija. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. magbihis. n. [clozz] Vestido. Cluck. pag-ulapin. Mamu?. adj. batut¨¤ tungkod. tapusin. Clumsy.Cloddy. Close. v. n. adj. [cloetch] Garra. [co¨¢ct] Cooperar. p¨¢nabihan. Coach. maramot. n. Cloth. Clodpate. Mga bihisan. adj. cubrir. Tip?. idea. adj. Bastos. n. Clothing. basto s. ajustado. palabuin. Closet. kasiping. adj. Kum¨®n. Klub. bunga ng paminta. kaabalahan. concurrir ¨¢ gastos comunes. sumunggab. [cl¨®dpet] Idiota. taong hamak. estrechamente. terminar. nubloso. n. Umabuloy. [clot] Grumo. atentamente. [cloz] Vestir. K¨¢yo. Walang ulap. mabagal. Close. n. [cloec] Cloquear la gallina. hangal. Cloud. n. katab?. manada. v. Maalapaap. Cloggy. ilapat. presa. tapar ¨® cubrir. Dam¨ªt. itikom. Kalapit. Closely. Clog. Pusong. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. kapansanan. Close-fisted. v. [cl¨¢stoer] Arracimarse. Coact. munting silid Clot. cachiporra. Clove. v. hamak. Clodhopper. [clos] Cerrar. Nakakaabala. sinsin. Cluster. hawak. [cl¨®zing] Vestidos. Clue. Panghawak. Bastos. magbunton. Isang ur¨¬ ng dam¨®. adj. hamak. Clothe. adv. kasinsinan. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. Clout. pa?al de ni?o. tosco. padilim¨ªn. kipot. . Cloy. Closeness. Coaction. n. obscurecer. Cloud. Clutch. Magsuot ng damit. [cl¨¢ud] Anublar. n. [cl¨¢udles] Sin nube. mezquino. Patak. taong hamak.

Coarse. [coc] Gallo. tupada. restringir. cofre. v. [cot] Casaca. kasing-gulang. Sabong. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. Cockroach. [cost] Costear. Magsama. Cocoon. n. n. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. rivera. Kapitera. n. remendon. [cok¨¦d] Escarapela. pagpighat¨¬. Uling. n. caja. tabing dagat. Coaster. [c¨®cfaiter] Gallero. ataul. Codify. ir navegando por la costa. Cocoa palm. sisidlan ng kap¨¦. kagaya. Cochineal. M¨¢nanabong. alindog. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. v. Mag-amerikana. n. [co¨¦rcion] Coercion. b stos. ordinario. n. Magpauling. Cock. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. Coffee. Ipis. Pamumu?. manu ya. Cocoanut. [c¨®dissil] Codicilo. vestir. bahay law¨¢. n. kakaw. [c¨®l-pit] Carbonera. Coction. [co¨ªcual] Igual. n. n. n. Pagpigil. Pahimakas na bilin. Coffee-pot. [c¨®cni] Hijo de Londres. n. hangal. Nakapipigil. n. [c¨®co] Coco. Coast. [coal¨¦s] Unirse. n. Coat. n. adj. n. Bakalaw. [c¨®bloer] Chapucero. n [c¨®fitri] Cafeto. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. enlace. Cocoa. [cocs] Lisonjear. n. n. Coalition. Cockney. Tagaugit sa sasakyan. gallera. [c¨®stoer] Buque costanero. Coarseness. v. [coef¨ªcient] Coeficiente. Cockle. tupada. descort¨¦s. Pag-iis¨¢. Coeval. v. Coal. nakaaampat. n. n. kaungas¨¢ Coast. [c¨®csn] Patron de bote. magtagp? ng sa patos. Kabaong. Taga bayan ng Londres. v. Sasakyang dagat na pamaybay. Busal. n. Kabastusan. Coaxation. bajeza. Bangkang ipinangingisda. Coercive. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. [c¨®fi-pot] Cafetera. n. Cock's-comb. Coal pit. Cockfighting. adular. n. Sabong. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. Cobweb. Cob. Code. groser¨ªa. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. cacao. Pigilin. mag-bar¨°. remendar zapatos. [cost] Costa. Codicil. Cod. tuya. [cob] Mazorca de maiz. Palayawin. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. n.Coagulation. Niyog. n. Cockade. bajo. Cockfight. magdamit. Cobbler. n. Coalesce. Bakalaw. Bahay ng uod. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. n. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. [c¨®ccien] Coccion. n. Palong ng manok. Coat. manab¨ª ng paglalay¨¢g. n. walang galang. Katulong. Coffer. Tutupan ng magaspang. Codger. Mamuri ng paimbabaw. . [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. tosco. n. [c¨®bl] Barca de pescador. sako. Kapantay. Kul?. Tagatutop. [c¨®co-palm] Planta de coco. ampat¨ªn. [c¨®dfish] Bacalao. [c¨®fer] Arca. Cock-pit. n. [c¨®crotch] Cucaracha. Kapanahon. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. [co¨¦rs] Contener. umalindog. Papuring paimbabaw. [cod] Bacalao. Gawing k¨®digo. [col] Carbon. tinang mapul¨¢. Cobble. [cocs¨¦cien] Lisonja. Amerikana. n. [coal¨ªcien] Union. Coffin. Coddle. Hukayan ng uling. n. kagaspang¨¢n. n. [c¨®fin] Ata¨²d. halagar. Mamaybay. n. v. n. sub¨®. [cocs-comb] Cresta de gallo. Cocswain. Coffee-tree. refrenar. Cockfighter. n. Baybay-dagat. juntarse. n. Coequal. v. Pun¨° ng niyog. tagapagtagpi. [c¨®rsnes] Tosquedad. Codfish. Coerce. acariciar. Coal. adj. [cot] Cubrir. [cors] Basto. v. [c¨®chinil] Cochinilla. Sabungan. Tandang. pagsasama. [co¨ªval] Coevo. Coercion. adj. [cod] C¨®digo. co¨¢gulo. Pun¨° ng kap¨¦. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. ungas. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. magpisan. contemporaneo. Bahay gagamb¨¢. Cobble. [c¨®conat] Coco. [col] Hacer carbon. Niyog. opresion. n. Coax. orilla del mar. vil. r¨²stico. adj. [c¨®bweb] Telara?a. caricia. nakapipighat¨¬. adj. Coefficient. [c¨®fi] Caf¨¦. n. [c¨®bl] Chapucear. n. manok. Magasp¨¢ng. Kap¨¦. hamak. Maramot.

magtipon. sumang-ayon. [c¨®il] Baraunda. constipado. [c¨®lic] C¨®lico. [c¨®gjuil] Rueda dentada. v. Ikid. n. sakalin. n. kumakapit. meditacion. Colleague. kadug?. Uling ng metal. [c¨®in] Acu?ar moneda. [c¨®dchitet] Pensar. dinero. [c¨®l woert] Especie de berza. [coins¨¢id] Coincidir. Collapse. Kaalaman. Cognizance. v. n. convenir. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. Kolyar. [col¨¢ps] Hundimiento. Paggawa ng salap?. v. Kasama sa mana. kumakatig. Gulong na may ngipin. Coheiress. n. Cognate. n. adj. Collapse. consangu¨ªneo. makapangyari han. . Manggagaw¨¤ ng salap?. adj. n. [coj¨ªrens] Cohesion. lamig. Apad. diente de rueda. Coil. Mangday¨¤. recoger.Coffin. [cognac] Cognag. Pakikiagul¨°. hinl¨®g. Pag-iisip. salap?. [c¨®gnizans] Conocimiento. Cold. v. v. magbulay. Coherence. indiferente. Hib¨°. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. cognombre. dinero. n. [koelendoer] Coladera. [c¨®lig] Colega. v. Pamagat. n. n. [cogn¨®men] Apellido. Cole wort. n. v. Mag-isip. kumapit. urgente. n. Cold. Pagkadikit. [cold] Frio. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. kasabay. Coherency. adj. [coj¨¢bit] Cohabitar. conformarse. Kadug?. pagb bulay. Pagkalubog ng sasakyan. [c¨®in] Moneda acu?ada. gunita. Cognition. Cog-wheel. adj. Collect. [cold] Frialdad. v. manuya. Coin. Ambag. n. Coherent. poderoso. n. Cohabit. Coincide. Cole. [codchit¨¦cien] Pensamiento. nginpin ng gulong. isaayos ang ngipin ng gulong. Cogitate. d¨¢diva. lisonjear. unirse. n. Isang ur¨¬ ng repolyo. Hawakan sa leeg. v. [col¨¢ps] Hundir. pagkakilala. malamig. mamuri ng paimbabaw. Dumik¨ªt. n. [c¨®ldnes] Frialdad. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. Lakas. Coil. [c¨®inedch] Acu?acion. adj. compa?ero. [coj¨ªr] Pegarse. [c¨®gnet] Cognado. Makiagul¨°. reflexionar. [co¨¦r] Coheredero. colador. Sal¨¢an. n. Cohabitation. Cogency. [c¨®lect] Recojer. pagmamadal?. dil¨¬dil¨¬. n. [col] Col. n. [coj¨ªrent] Coherente. Cognizable. Colander. Cog. umunita. n. n. Ikirin. n. Colic. Coin. Dumidikit. Makitulong. [cogn¨ªcien] Conocimiento. abuloy. pagkakatig. [colaborecien] Cooperacion. Cognation. Kaloob. n. Salap?. Cog. pagkabagbag. Tulong. [col¨¢boretor] Colaborador. Katulong. ma nghib¨°. Tumipon. Maginaw. Cogitation. Collar. day¨¤. n. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. [c¨®lect] Colecta. v. n. kalamigan. Alak na kuny¨¢t. [coj¨ªrensi] Cohesion. [col¨¦cien] Don. Cognomen. juntar. m¨¢pasabay. tumulto. trampear. [co¨ªnsidens] Coincidencia. Cognac. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. kamaganak. Coiner. Coincident. n. moneda. [c¨®lar] Collar. [c¨®il] Doblar en redondo. [cogn¨¦cien] Cognacion. adj. [coc] Carbon de piedra. Gugul¨¢yin na parang repolyo. Isilid sa kabaong. n. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. union. n. n. Kahikahikayat. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. [col¨¢boret] Cooperar. sagisag. Ginaw. Coinage. n. Kaalaman. [cog] Fraude. [c¨®dchent] Convincente. Lumubog [ang sasakyan.] mabagbag. [co¨¦res] Coheredera. Collaborate. Kasama. Babaing kasama sa mana. kwintas. Nauukol sa pagkakataon. Balagat. pagkatal¨®s. puntear una rueda. n. [cog] Enga?ar. pagkakatig. pumayag. Collaborator. Collar-bone. v. Collaboration. pagkakapit. Coke. enga?o. urgencia. n. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. [co¨ªnsident] Coincidente. adular. apelyido. convenir. Cogent. divisa. Collar. Pagkadikit. Pagkakataon. Coincidence. Gumawa ng salap?. gul¨®. v. n. Collect. Coldness. [c¨®dchensi] Fuerza. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. Coheir. presente. m¨¢dalian. n. n. magdilidil¨¬. Collation. resfriado. sipon. kwarta. Kaginawan. magmun¨¬. Cohere. union. pagkakapit. nanghihinaban g. experiencia. insensible. Pagka-kamaganak. M¨¢pataon.

[cam-d¨¢un] Bajar. Coloring. Comb. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. Komedyante. magbuhat. [comb¨²stibl] Combustible. Masungit. el que hace ¨® vende carbon. Colliery. [c¨®lonist] Colono. Colloquial. pagkakalahok. samasama. n. Tip¨®n. Pumanhik. n. v. Suklay. Larawan na totoong malaki. Coma. Comely. [cam from] Venir de. n. [coli¨²siv] Colusorio. Combustible. [c¨®ledch] Colegio. n. Ang nauukol sa isang lupang sakop. ajustar. adj. n. [col¨®quial] Familiar. [combin¨¦cien] Combinacion. barco carbonero. Collier. pananalita. Colt. Collectively. tagatipon. makihamok. ningas. n. Ang tinitipon. Magsuklay. [c¨®ma] Coma. Combative. [k¨¢mli] Hermoso. Colony. [col¨¢id] Colidir. Color. Colored. Come down. College. liyab. [com] Peine. v. Koma. S¨¢litaan. proceder. adj. tagasingil. [col¨ªzien] Colision. k¨¢lakalan ng uli g. Manglalaban. Sudsod. n. [c¨®loni] Colonia. Colonize. [c¨®lor] Color. Color. Colonization. Comedy. v. gand¨¢. [c¨®locui] Coloquio. Comeliness. n. Koronel. Colly. Lumaban. v. bungg?. igi. v. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. n. adj. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. Totoong malak¨ª. Collision. May kulay. pl¨¢tica. n. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. [cam] Venir. [colt] Potro. n. pananakop. umakyat. kolor. paghahamok. samasama. [col¨®sal] Colosal. adj. [c¨®mbat] Combatir. compilador. batalla. [col¨ªdchiet] Colegiado. Colossus. Bumangga. [c¨®l?rd] Colorado. pagbabaka. decente. [com] Peinar. Lupang sakop. Bangga. [c¨®mbativ] Quisquilloso. ka raniwang salit¨¤. Kulayan. umumpog. n. punong hukbo. [comb¨¢in] Combinar. n. adj. c¨®mico. n. Pagka-koronel. Karaniwang pananalita. [col¨¦ctor] Recaudador. [comb¨²stien] Combustion. n. buti. n. [c¨®lter] Reja de arado. n. [c¨®li?r] Minero carbonero. [c¨®medi] Comedia. n. Collective. adj. Comedian. Sakupin. Colonist. [c¨®lonel] Coronel. n. [c¨®lam] Columna. pagkakasama. Kulil¨¬ ng uling. comercio de carbon. lupang bagong pinananahanan. ¨® lupang bagong pinananahanan. bumungg?. [k¨¢mlines] Gracia. Inam. Pangkulay. [c¨®lonaiz] Colonizar. unir. te?ido. adj. makipagbaka. adj. n. Combustion. Come from. [col¨¦ccien] Coleccion. [colon¨¦d] Columnario. butihin. [col¨®quialism] Lengua usual. Combination. [col¨®nial] Colonial. Colonnade. kinulayan. . adj. magmula sa. Pagkakabagay. n. adj. madaling masunog. Collide. Sunog. n. Laban¨¢n. n. Colloquialism. T¨ªbagan ng uling. [col¨¢mnar] Columnario. adj. umpog. Collegiate. donaire. away. [col¨¦ctiv] Colectivo. M¨¢niningil. Colonel. v. Kinahiratihan. Combatant. ang magu ul¨ªng. congregado. Come. umahon. sumamp¨¢. Collegian. Komedya. ascender. [c¨®loring] Colorido. Colonial. Collector. Colter. n. suklayan. Tip¨®n. Comb. Pumarito. [col¨®gni] Agua de Colonia. Taludtod ng mga haligi. Colonelship. ilapat. supuk¨ªn. Ibagay. v. Collusive. n. [col¨®s?s] Coloso. del uso comun. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. isang ur¨¬ ng pabango. Pagsakop. adv. v. mezcla. Susunugin. n. Pumanaog. Potro. Kulay. incendio. Column. [c¨®li] Hollin de carbon. n. Agua de Colonia. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. n. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. n. Haligi. n. Combat. Columnar. [c¨®lieri] Carbonera. n. liga. Come up. v. isama. v. descender. [c¨®mbatant] Combatiente. [c¨®mbat] Combate. [c¨®lor] Colorar. Colloquy.Collection. May maraming haligi. [com¨¦dian] Comediante. Combine. bumaba. Ang nauukol sa kolehyo. [col¨¦ctivli] Colectivamente. Manggaling. n. Maganda. [col¨ªdchan] Colegial. Combat. satsatan. [cam ¨¢p] Subir. Colossal. lumusong. Cologne.

Kasukat. mando. Kahabaghabag. adj. wala ng kaaliw¨¢n. encomio. Common. gul¨®. Comment. Commencement. Taong mabab¨¤ an kalagayan. n. magsimula. malwag. Mapang-al¨ªw. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. Ang nakikinabang. v. [c¨®moers] Comercio. Magdiwan. [com¨¦moret] Conmemorar. Pagdiriwan. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. recordar. [com¨¦nshiret] Conmensurar. pag-alaala. n. utilidad. tagapagutos. magpaha . Kasiyah¨¢n. aw¨¤. Commendation. Coma. consolatorio. Commissioner. [com¨¢nder] Comandante. Commonly. principiar. Pasimula. adj. mapagpataw¨¢. maawa. sist¨¦. gobernar. Pangangalakal. v. Aliw¨ªn. sangbansa. [com¨ªsioner] Comisionado. [k¨®mfort] Confortar. conveniente. [c¨®ment] Comento. [com¨ªtment] Auto de prision. Habag.Comet. v. tr¨¢fico. Commandment. recuerdo. tam¨¤ s a sukat. Comical. Utos na ipinabibilanggo. Commiseration. sublevacion. [k¨®mfort] Consuelo. iutos. [k¨®mforter] Consolador. Commentator. Commentary. adj. v. walang ginghawa. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. magsabi. [c¨®ma] Coma. tungkol. Karaniwang. Nauukol sa pangangalakal. Command. Comment. v. [com¨¦ns] Comenzar. [c¨®mon] Comun. Commiserate. v. [com¨¦nshiret] Conmensurado. provecho. placer. util. [com¨¦nsment] Principio. Commence. compadecerse. ordenar. [c¨®moner] Plebeyo.. [com¨¢nd] Mandar. kinatawan. p oductos. Comfort. adj. Komandante. mapagpatawa. Punah¨ªn. Commune. ordinario. ginghawa. Commendable. [com¨®di?s] C¨®modo. papuri. [com¨¢ndment] Mandamiento. Commensurate. precepto. [com¨®diti] Comodidad. Committee. v. [c¨®mentetoer] Comentador. Utos. Commission. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. hablar. n. Katawatawa. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. [c¨®modor] Jefe de escuadra. n. Command. kapuripuri. kalakal. ipagbilin. [c¨®miun] Conversar. Commotion. ipagbilin. [c¨®mon] Comun. pamumun¨°.. n. Nauukol sa kometa. Pun¨¢. [c¨®moercial] Comercial. tagapagutos. Communicate. v. [com¨ªcien] Comisionar. Karaniwan. Lupong. perturbacion de ¨¢nimo. Commissary. pasayahin. Comicalness. Commensurate. encargar. Commitment. Commission. pakinabang. [com¨ªt] Cometer. v. tumulto. pansin. Comforter. manungkol. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. loable. [com¨ªzoeret] Apiadarse. Ipagk¨¢tiwal¨¤. n. paginghawahin. adj. comodidad. adj. Itam¨¤ sa sukat. Common. Communicant. proporcionado. n. Commodore. [c¨®miseri] Comisario. ligalig. n. recomendar. n. Commemoration. encomendar. platicar. Commend. Makipag-usap. adj. [c¨®mic] C¨®mico. [com¨¦nd] Encomendar. [com¨¦ndabl] Recomendable. [c¨®ment] Comentar. Comfortable. encargo. kawaw¨¤. Commodious. Utos. adj. Ipagtagubilin. [k¨®mfortabl] C¨®modo. n. kaal¨ªw-al¨ªw. inconsolable. n. [com¨®cion] Conmocion. Comma. [c¨®mical] C¨®mico. pasimulan. [com¨ªcien] Comision. makipagsalitaan. Paliwanag. n. pansin¨ªn. Commoner. Bili. [com¨¢ndant] Comandante. frecuentemente. adj. n. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. n. [comi¨²niket] Comunicar. [c¨®monli] Comunmente. mercader¨ªas. [comend¨¦cien] Recomendacion. Al¨ªw. Commodity. adv. chiste. adj. Maginghawa. alalahanin. v. Katatawan¨¢n. g¨¦neros. Di maal¨ªw. Commonwealth. Comfortless. [com¨¢nd] Mandamiento. Pun¨° ng hukbong dagat. n. alentar. n. Katawataw¨¢. n. Pusok ng kalooban. n. Mag-utos. n. piedad. Commander. Komisyunado. M¨¢ipagtatagubilin. n. n. Comfort. n. mag-um pis¨¢. Tagapagpaliwanag. desesperado. n. participar. Cometary. v. Commercial. Pangkaraniwan. encargar.. consolar. [comi¨²nicant] Comunicante. interes. n. Tagubilin. confiar. Magbilin. magagamit. [c¨®met] Cometa. Mahabag. n. Komisaryo. [c¨®menteri] Comentario. v. Commiserable. comienzo. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. Commemorate. Magbigay-alam. Comic. mangaal¨ªw. [com¨ªti] Comit¨¦. n. n. Aliwalas. n. empezar. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. Commerce. Komandante. Rep¨²blika. Commit. n. orden. kabagay. kapangyarihan. Commandant. Kometa. panghihimagsik. Magpasimula. twa. poder.

Bagay. camarada. n. v. n. Community. mak ipagkasund¨°. Compass. katipunan. cort¨¦s. Maikl?. [c¨®mpact] Compacto. [compl¨¦sens] Complacencia. Company. [c¨®mpliment] Complemento. Maikling salaysay. n. ajuste. Tipan. kaawaan. Kapunyag?. n. Pagpaparis. compa?¨ªa. kabayaran. [comp¨¢risoen] Comparacion. kagantihan. kasukat¨¢n. piedad. Pagtitipon. Katibayan. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. [comp¨¦nioenship] Sociedad. n. v. Complaint. Compass. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. v. Silid. n¨¢ipababalit¨¤. ligirin. Competition. kalupain. pagtutuus. suficiencia. [comp¨ªt] Competir. v. permutar. n. Compassion. Compete. [compens¨¦cien] Compensacion. bayaran. pakikisay¨¢. afable. n. pakikisay¨¢. Hatiin. Kaganapan. [comp¨¢iler] Compilar. [compil¨¦cioen] Compilacion. makipagk¨¢yar?. Dumaing. N¨¢ipasasabi. adj. Compatriot. n. Compilation. n. Kasama. pakikitwa. n. breve. Complacent. Compact. [k¨®mpas] Compas. Punyagian. rivalidad. kakayahan. Pagsasamahan. Kapisanan. pagsamasamahin. Commutation. Compendious. Gantihin. adj. confrontacion. Complacency. v. upahan. n. n. Daing. [comp¨¢ctnes] Solidez. adj. sentimiento. Compel. maawa¨ªn. Samah¨¢n. rodear. Compiler. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. lamentarse. convenio. [comp¨¦nset] Compensar. [c¨®mpitens] Competencia. p akikitwa. Pasabi. pagtatalo. aw¨¤. [comp¨ªtent] Competente. Complement. tip?in. Kapisanan. Gant¨ª. pagtut ulad. kompas. trueque. [comi¨²niketiv] Comunicativo. kwarto. comunyon. n. rival. Mahabagin. v. cotejar. kasabay. [c¨®mpact] Pacto. lamento. adj. [comp¨¦titoer] Competidor. p agbabago. densidad. n. n. pabalit¨¤. k¨¢yarian. mahabag. n. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. may-kaya. precisar. quejido. [comi¨²niti] Comunidad. upa . Lumaban. adj. v. [c¨®mparabl] Comparable. k¨¢sunduan. Tagatipon. sucinto. Tipunin. paghiwalayin. [compl¨¦sensi] Complacencia. adj. Compare.yag. Compact. [k¨®mpas] Circuir. pahayag Communicative. [comi¨²t] Conmutar. n. masinsin. [comp¨¦nioen] Compa?ero. pakikinabang. himutok. cuerpo. bayad. [comp¨¢rativ] Comparativo. Maaw¨¤. compinche. n. [c¨®mpact] Pactar. n. kaakbay. [compit¨ªcioen] Competencia. ipalit. mapaghahalintularan. s¨®lido. Iparis. [comp¨¦trioet] Compatriota. Kabagayan. pagsasamasama ng anoman. Comparison. [comp¨¦nioenabl] Sociable. Complain. v. gremio. consolidar. [c¨®mpend] Compendio. Comparable. Companionable. maghimutok. [compl¨¦n] Quejarse. [comp¨¦ndioes] Compendioso. adj. llanto. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. Compile. Mapagbigay-lugod. kapalit. Aguhon. v. urbano. tuus¨ªn. Compensate. damda m. Compensation. trocar. v. makipagpunyag?. kompany¨¢. participacion. [comp¨¢rt] Compartir. Compassionate. Competitor. Mapagpaparisan. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. Siksik. [comp¨¢rtment] Compartimiento. sumario. Lumigid. Compend. akma. Commute. dividir. compaginar. Pumilit. Compassionate. kasabay. kalaguy¨°. magpalit. kah¨¢bagan. Compactness. panghihinayang. Companion. n. paglal aban. kat¨¢lo. condescendencia. [comp¨¦r] Comparar. n. Pal¨ªt. ep¨ªtome. Companionship. [comp¨¢cioen] Compasion. Compact. v. Compart. Communication. [compl¨¦nt] Queja. condescendencia. Compartment. kapisanan. [comp¨¦l] Compeler. ihalintulad. kasama. resumen. Competence. Complacence. comprobar. n. Mabuting makisama. pilitin. pulutong. kalaban. [comiut¨¦cioen] Cambio. comunion. adj. adj. conjunto de algunas cosas. n. Pakikilugod. compa?¨ªa de comercio. n. m¨¢ihahalintulad. mudanza. Habag. m¨¢igagaya. denso. Comparative. n. M¨¢ipaparis. tropa. [comi¨²nioen] Comunidad. cotejo. Kababayan. . bahagi. sinsinin. Palitan. [compl¨¦sent] Complaciente. obligar. kasinsinan. Pakikilugod. hinayang. Makipagtipan. magdamdam. [comp¨¢cienet] Compasivo. Competent. n¨¢ipahaha Communion. alteracion. [comp¨¢il] Compilar. kasukat¨¢n. tip?.

M¨¢unaw¨¤. Sunods unuran. Tagapamahal¨¤. serenamente. natatant?. [compl¨¢ians] Complimiento. adj. v. [comp¨¢und] Compuesto. complacencia. [compoz¨ªcion] Composicion. Comprehension. N¨¢wawatasan. kalamigan ng l oob. Compress. [c¨®mplis] C¨®mplice. tip¨¢n. m¨¢rinig. Compulsory. Computation. regalo. Makipagtipan. adj. Comport. [comp¨®rt] Sufrir. ilangkap. [comp¨²lsori] Compulsorio. Complimentary. [compl¨ªt] Completar. v. regalo. pagngingitngit ng loob. v. [compl¨ªmentari] Cumplido. remordimiento. sumiso. Compliment. n. kaloob. ganapin. Haluan. Pagtip?. n. Hiya. adj. Katha. [compr¨¦s] Cabezal. M¨¢ngangatha. adj. Gumanap. Magusot. Tiis¨ªn d¨¢litain. pun¨°. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. Tahimik. mapagbigay-loob. pangpaikp¨ªk. Compound. adj. [c¨®mpliket] Complicar. estrechar. batah¨ªn. Comprise. mat mabatid. Compliment. pahinuhod. hind? maliwanag. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. tahimik. conformarse. cort¨¦s. Compulsive. comedido. n. [comp¨®zd] Compuesto. Comptroller. magul¨®. Katahimikan. calma. adj. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. Comply. n¨¢iintindihan. mangak¨°. mangkukumpun¨ª. n. [c¨®mpost] Abono. adj. [compl¨¢iant] Rendido. kulay at any? ng mukha. Completeness. c¨®mputo. Karamay. [comp¨²lsiv] Compulsorio. pagdinig. Compound. sakdal. contriccion. adj. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. Compliance. Composedly. serenidad. manuya. pagtupad. [compiut¨¦cien] Computacion. guluhin. Complice. perfecto. entender. [contr¨®ler] Director. incluir. isanib. Compliant. adj. Complicate. paghigp¨ªt. [comp¨®nent] Componente. [c¨®mplecs] Complexo. kaalaman. kumumpuni. Compost. Completion. Component. condescendiente. higpitin. Pagpilit. Nakapipilit. [c¨®mpliket] Complicado. paikpik¨ªn. complexion. umayon. Compulsion. n¨¢ririnig. ceremonioso. katapusan. n. Nakapipilit. [c¨®mpliment] Complimentar. n. arreglar. katapusan. pangak¨°. Napag-uunaw¨¤. Lamn¨ªn. obsequio. Mapagbigay-loob. pagbibigay-loob. pagkakasikotsikot. hal¨°. pasikotsikot. tupar¨ªn. [comprij¨¦nd] Comprender. Kaganapan. compositor. [compl¨¦ccioen] Complexo. & n. Umayos. Comprehensive. inteligencia. pagpaikpik. n. mang-aayos. Magul¨®. v. ulat.Complete. Mapagbigay-loob. complaciente. n. adular. adj. Complex. magul¨®. sumision. Pag-unawa. Computation. [compl¨ªmental] Cumplido. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. maintindihan. Complexion. pagwatas. Pagganap. lipos. Pangtip?. kalubusan. n. [comp¨²lcion] Compulsion. pumayag. mezcla. Pagtutuus. [compl¨¢i] Cumplir. [c¨®mpromaiz] Compromiso. consentir. Tapusin. kayari¨¢n. Composed. n. kumumpun¨ª. v. acabamiento. isa sa mga kasap¨¬. v. kayari¨¢n. kaal¨¢m. v. [compr¨¦cien] Compresion. n. [comp¨®ser] Autor. adj. cort¨¦s. mamuri ng pakunwa. kalubusan. n. n. . compuesto. Compress. [compiut¨¦cien] Compuncion. [c¨®mpliment] Complimiento. Comprehend. adv. Ganap. acabar. v. tolerar. [comprij¨¦ncien] Comprension. [comp¨®z] Componer. v. adj. Compromise. tumupa d. ceremonioso. pagmumukha. may-halo. S¨¢litaan. n. Isa sa bumubu¨°. [compl¨ªt] Completo. condescendencia. Magusot. lahok. v. akda. kumpromiso. Umayos. Tip¨ªin. condescender. Comprehensible. perfeccion. n. lutasin. m¨¢watasan. v. tapos. [comp¨®zedli] Tranquilamente. Kumpwesto. Composer. Complimental. handog. lubos. Compromise. Alaala. Complicate. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. Magbigay-loob. [comp¨®siur] Compostura. [comp¨¢und] Componer. Gul¨®. Composition. [complik¨¦cien] Complicacion. Gumul¨®. Compose. pu sp¨®s. isama. n. ganapin. Complication. Composure. pagsunod. [compl¨ªcien] Complemento. linsonjear. Compression. adj. n. masunurin. cabal. n. [compl¨ªtnes] Cumplimento. Complete. nababatid. pagsis isi. Kaganapan. n. maylahok. [compr¨¦s] Comprimir. bu? ang loob. p agbatid. [compr¨¢iz] Comprender.

Conceited. Malukom. hambog. n. Magtugma. Conciliator. v. capricho. calcular. Concert. n. magk¨¢sund?. Conciseness. pensar. t¨¦rmino. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. amancebamiento. amor propio. Palukum¨ªn. [k¨®mred] Camarada. Kasama. terminar. Concede. Concoct. kahingg ipagmasakit. pahintulot. [cons¨ªvabl] Concevible. v. mag-isip-is ip. convenio. Concoction. v. n. inquietud. n. Concordance. Pumayag. kap ahintulutan. ipaloob. Mapag lirip. Conception. [cons¨ªlietor] Conciliador. Concordant. [conc¨¢viti] Concavidad. v. [cons¨¦rn] Concernir. Pagkabuhay. k¨¢ukulan. k¨¢yarian. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. n. n. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. hanggan . pang-aagu . tuusin. Conclusive. Kasihan. Magk¨¢sund?. [cons¨¦cion] Concesion. Concubinage. n. [cons¨¢is] Conciso. Conclusion. Concise. Concisely. n. dil¨¬dil¨¬. acabar. Nauukol sa k¨¢sunduan. prep. isagitna. adj. [cons¨¦rt] Concierto. reflexionar. adv. hinggil sa. terminacion. umalinsunod. mayabang. May kaiklian. m¨¢hinggil. pangwakas. Concrete. conclusivo. gunita. pagta tag¨°. Malukom. kabuluh¨¢n. Concord. [concr¨ªt] Concreto. magk¨¢isa. k¨¢yarian. Tagapagkasund?. Kalukuman. Con. [consentr¨¦cien] Concentracion. Ikl?. v. conocimiento. lutas¨ªn. union. meditar. n. [c¨®ncors] Concurso. [concli¨²d] Concluir. Papag-isahing masa. Comrade. tocar. pagkakasund?. [cons¨ªliet] Conciliar. Tumapos. u misip. Pagpapagitna. iuw? sa is ang bagay. magtag¨°. pesar. dagl?. Maikl?. Concave. adj. adj. Concern. afectado. adj. itag¨°. breve. ma ilihim. Ikubl¨ª. imaginar. lumutas. pagkakaisa. Concern. K¨¢sunduan. Tumuus. [cons¨ªlietori] Conciliativo. Conceal. pagkakaayon. n. arrogancia. n. n. pagkapayag. Concentration. kahambugan. vano. adj. Pangbababae. ingenioso. Conciliatory. Tunawin (sa sikmur¨¤). n. isipan. [conki¨²binedch] Concubinato. katha. conformidad. adj. Concave. imaginacion. Tugmaan. pagkakaisa. [concoccien] Digestion. [cons¨¢isnes] Concision. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). yumar¨¬. Conceive. Pagpayag.Compute. pagk¨¢sunduin. bungang-isip. Concerning. Pagitna. pagkakanlong. estimar. map aguunaw¨¤. pagpapasok. n. [c¨®nkev] C¨®ncavo. K¨¢sunduan. yariin. sucinto. interes. Concession. wak¨¢s. Concentrate. pa kakaisa. kahalagahan. Conciliate. v. ocultar. Hal¨®halong binu?. kasabay. ipagitna. [conc¨®rdans] Concordancia. Mangyayaring kasihan. [cons¨ªlment] Ocultacion. interesar. [concli¨²cion] Conclusion. & n. Paglilingid. fin. War¨¬. yabag. n. [cons¨ªd] Conceder. [cons¨ªl] Esconder. [consili¨¦cien] Conciliacion. [cons¨¦rt] Concertarse. k¨¢sunduan. dulo. concepto. Concourse. pagkukubl¨ª. dalamhat¨¬. n. Conceit. privilegio. Katapusan. Concrete. [concli¨²siv] Final. v. pres uncion. [cons¨¢isli] Concisamente. umayon. halagaha n. akalain. v. adj. [cons¨ªv] Concebir. Conclude. kayang akalain. umakal¨¤. magk¨¢yar?. gumunita. magwar¨¬. Concavity. tapusin. n. adj. Kasang-ayon. Pangkatapusan. cesion. presumido. [cons¨ªted] Conceptuoso. Conciliation. Concert. sakit. isipin. v. n. importancia. [con] Conocer. Kasi. asentir. kalaguy¨°. v. conforme. Conceivable. kapala luan. M¨¢ukol. [cons¨¦rn] Negocio. v. bumulay. union. compa?ero. ikanlong. v. magkubl¨ª. adj. Concavous. v. encubrimiento. [concoct] Digerir. [concr¨ªt] Concretar. Umalam. Concealment. [conc¨®rdant] Concordante. kaayon. [c¨®ncord] Concordia. [cons¨¦ntret] Concentrar. Timpalak. [cons¨¦pcien] Concepcion. [compi¨²t] Computar. pagkabati gkatal¨®s. Tungkol sa. kuruin. papagtugmatugmain. [c¨®nsit] Concepcion. pagkakaayon.

dar. M¨¢itataguyod. [c¨®nduit] Conducto. Salarin. n. comprimido. kat¨¢patan. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. guiso. concurrir. Concurrent. comprimir. kalagayan. [conk?rrens] Concurrencia. patnugutan. n. presuncion. Makipagkasund? . ¨²sapan. deplorar. [cond¨®n] Perdonar. Condense. pumatnugot. [cond¨¦m] Condenar. adj. [cond¨ªcional] Condicional. Confession. manejo. Condole. v. Condensation. Dami ng dumal¨®. declarar. [cond¨¦ns] Condensar. adj. katip¨¢n. G¨¢waan ng matam¨ªs. pumatnuba y. Confectioner. n. [cond¨®l] Condolerse. [conf¨¦doeresi] Confederacion.l¨°. adj. Dumadal¨®. pagkilala. [concucion] Concusion. umalinsunod. aliado. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. Magk¨¢tiwal¨¤. unir. reconocimiento. pangpalasa. patnubayan. itaguyod. n. v. v. mahalay. k¨¢tiwal¨¤. n. s¨¢litaan. n. n. pag-alin sunod. k¨¢sunduan. n. Condignness. merecido. Concupiscent. halay. [conki¨²pisens] Concupiscencia. arrogancia . Condemn. Malibog. v. [conf¨¦r] Conferenciar. Conduct. Condescend. ukol. Tiwal¨¤. alianza. guiar. n. kumila la. Cone. k¨¢sunduan. lascivo. Dumal¨®. Confederacy. Panimpl¨¢. Confidence. magkaloob. n. conferir. [conki¨²pisent] Libidinoso. [c¨®nfidens] Confianza. any?. simpatizar con. Confederation. kaagul¨°. [condi¨²s] Conducir. adj. n. [cond¨®lens] Compasion. magpahayag. makiisang loob sa damdamin. n. Conditional. rekado. magtaguyod. vituperable. [cond¨¦mnabl] Culpable. [cond¨¦nset] Condensado. n. n. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. Condemnable. n. [c¨®ndoect] Conducta. mahabag. Karapatan. Confessor. [condis¨¦nd] Condescender. v. Conductor. Makid amdam. Manggagaw¨¤ ng matamis. adj. Pumayag. Conference. [cond¨¢innes] Condignidad. Nauukol sa pangungu mpisal. Kalihim. Condemnation. n. [c¨®nkiubain] Concubina. proceder. reconocer. P¨¢ngumpisalan. Palaputin. ihatid. Pagpaparusa. Condone. pagsang-ayon. adj. [confed¨¦ret] Confederado. makisama. maaw¨¤. Confidant. v. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. Asal. Concubine. n. [c¨®nfoerens] Conferencia. Confessionary. kabuoan ng loob. P¨¢daluyan. v. adj. k¨¢lunya. v. v. seguridad. sigalb¨®. Lagay. v. nagpapakumpisal. Tagapaghatid. [c¨®ndiment] Condimento. Conducive. v. pumatnugot. tapang. [conf¨¦cioen] Confesion. sangayon sa k¨¢sunduan. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. [condens¨¦cion] Condensacion. unirse. [cond¨¢in] Condigno. confeccion. patawarin. marapat. Condolence. Pinalapot. [condis¨¦ndens] Condescendencia. ugal¨¬. fiarse. magbigay. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. [conf¨¢id] Confiar. Kasund?. n. Habag. Libog. Magpatawad. Condign. Concupiscence. Confederate. n. tumiwal¨¤. n. Conduit. consentir. Makipanayam. magsama. [con] Cono. sumang-ayon. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. Confide. Concur. [cond¨ªcien] Condicion. kalibugan. l¨¢stima. Pangungumpisal. adj. integridad. Condition. [condemn¨¦cion] Condenacion. kompesor. Confederate. [confeccioen] Confitura. salsa. Confess. kilos. Confessional. [c¨®ndoect] Conducir. magk¨¢sund?. Kalipunan. Conduce. Concussion. Par¨¨. kahalayan . [c¨®nfidant] Confidente. makidalamhat¨¬. pangangalunya. adj. Confer. [confed¨¦ret] Confederar. Concurrence. [conk?r] Concurrir. Confection. alianza. marapat parusahan. n. Kalipunan. confederarse. n. Conduct. adj. pumatnubay. Condescendence. v. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. Babae. konduktor. Condensate. Magkumpisal. merecimiento. n. pakikidalamhat¨¬. Panayam. Maghatid. censurable. aw¨¤. cualidad. Karapatdapat. [conf¨¦s] Confesar. [condi¨²siv] Conducente. n. [cond¨¢ctoer] Conductor. Confectionary. [conf¨¦soer] Confesor. Maghatid. Pagpayag. porte. n. parusahan. [conk?rrent] Concurrente. Pagpapalapot. Ayon sa kundisyon. Condiment. pagpapalagay ng loob. . lamentar con otro. magtaguyod. Bulal¨¢s. Hatulan. kabagayan.

[congr¨¢tiulet] Congratular. n. Congenite. tipun in. Tuus¨ªn. Makipaglaban. Sumang-ayon. kabagay. [conf¨¢inment] Prision. adj. Congratulatory. arreglo. [confl¨ªct] Contender. [confi¨²t] Confutar. v. kagaya. kaparis. n. v. ip¨®n. n. n. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . [confront¨¦cion] Confrontacion. Pal¨®s. v. pagkakaisa. Confute. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. kahihiyan. hangganan. Sunog. Conglomeration. patahimikin ang kata lo. adj. pinagk¨¢yarian. testimonio. [c¨®nfident] Confidente. Congratulation. palih¨ªm. ratificar. Pagkakaisang ugal¨¬. Pagtutuus. [conform¨¦cion] Conformacion. k¨¢tiwal¨¤. n. Pagsang-ayon. n. kat¨¢patang-loob. walang tuos. makipagaway. v. Conflict. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. pa gkawangis. [c¨®nfisket] Confiscar. Congratulate. Conflict. Gul¨®. pagkakulong. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. conveniencia. pagkakalaban. [c¨®nfliuens] Confluencia. [condch¨ªnial] Congenial. ipunin. adj. Confound. pelea. pagkakasunduan . v. n. Magbunton. kamukha. bunton ng tao. Pagpapamu?. [confi¨²z] Confundir. Congeniality. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. felicitacion. Congregate. . kalungin. kalituhan. pagbibig ay ng maligayang araw. Samsamin ng p¨¢mahalaan. t¨¦rmino. v. Conformation. [c¨®nfidentli] Confidentemente. Pagkakatipon. Kaugal¨¬. patotohanan. Magwag¨ª sa pagmamatwid. kag luhan. [congrigu¨¦cion] Congregacion.Confident. Confirmation. semejante. Confutation. verg¨¹enza. Hangg¨¢. [congl¨®meret] Conglomerar. adj. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. Confusion. Confine. n. [condch¨¦st] Acumular. patunayan. ligalig. ibilangg?. Congestion. adj. [conf¨®rm] Conformar. pagbubunton. v. adv. Confuse. Confidential. Confirm. pagkakadamaydamay. n. Mapatutunayan. Conger. desconcertar. kahalintulad. perturbacion. magpalab¨°. pagk¨¢ipon. felicitar. n. Congest. amontonar. v. adj. v. Confidently. Luminlang. prueba. caos. [confiut¨¦cion] Confutacion. estre?imiento. [confr¨®nt] Confrontar. tumipon. Congregation. magsalansan. [confi¨²zd] Confuso. reunir. Confiscation. aprisionar. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. Papuri. Confluence. Pumisan. embarguhin ng p¨¢mahalaan. secretamente. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. Luminlang. walang ayos. [conf¨¢in] Confinar. [conf¨¢und] Confundir. Conformity. Tipunin. helarse. [conf¨®rmabl] Conforme. Lihim. [c¨®nfain] Confin. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. n. [c¨®nguoer] Congrio. makipagtalo. Confine. Patotohanan. combate. Conglomerate. Confused. pagkakatal¨®. ibunton. Bumat¨¬ ng papuri. patunay . [conf¨ªrm] Comfirmar. n. v. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. secreto. lum aban. Kakambal. Pagkabilangg?. lindar. l¨ªmite. malab¨°. n. encerrar. gumul¨®. mapatototohanan. [confisk¨¦cion] Confiscacion. [condch¨ªl] Congelar. n. Gul¨®. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. Magul¨®. v. [condch¨¦schen] Congestion. combatir. Confirmatory. adj. adj. laba away. umalinsunod. kapara. n. kasamang ipinanganak. n. [confid¨¦ncial] Reservado. an¨¢logo. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. umayon. Tip¨®n. v. kaga ya. adj. kaparis. [conf¨®rmiti] Conformidad. Mamu?. manggul¨®. Conformable. turbar. Congenial. Congregational. magbigay ng maligayang araw. pagpapatunay. Confront. Confrontation. v. Conglomerate. adj. congelarse. v. Patotoo. acumulacion. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. Hanggan¨¢n. Congeal. Pagsang-ayon. pagpapatotoo. [congl¨®meret] Conglomerado. Confiscate. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. n. [confl¨ªct] Conflicto. oscurecer. Pinagkakatiwalaan. desorden. [confi¨²cion] Confusion. [c¨®ngriguet] Congregar. Kasang-ayon. impugnar. Confinement. n. luchar. Conform. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. Lihim. concurso. Conflagration.

Connection. Pagkakasang-ayon. asociar. [condch¨¦ccher] Conjeturar. Isama. sapantah¨¤. idugtong. Conscience. id¨®neo. Pamamaybay ng pangwatas. kasugpon g. confederado. Connect. kapisan. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. enlaze. Kadug?. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. adj. Kongreso. mapagpasuk¨°. Kambal. [conis¨¦r] Perito. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. kapisan. pag kalakip. Magbaybay ng pangwatas. Conquest. Magtalag¨¢. Connivance. Masasakop. vencer. Pagkakasama. ilakip . pagkabagay. [condch¨¦ccher] Conjetura. Conquerable. unir. conformidad. Connive. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. trabar. Congruency. Conjoin. vencedor. Pananakop. Connexion. Itinalagang bagay. [condch¨®int] Asociado. ibagay. nauukol sa kasal. Consciously. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. [condchur¨¦cion] Deprecacion. Consanguinity. v. Conjugal. ipisan. [c¨®ngriuensi] Congruencia. adv. v. Conjugate. Conjectural. adj. conformidad. [c¨®ndchiugal] Conjugal. enlaze. disimulo. Kadug?. dedicar. [condch¨¦ntc] Conjunto. adj. Nauukol sa pag-aasawa. maglakip. magsap¨¬. Ukol. Connoisseur. adj. magpasuk¨°. n. lista ¨® matr¨ªcula. [conn¨¦t] Del mismo parto. Kumindat. adj. nakatanda. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. n. n. [consangu¨ªnies] Consanguineo. Nakatala. Congruent. Conscription. trabazon. Conjuration. n. Conscientious. nauukol sa pang-ugnay. [c¨®nquest] Conquista. [c¨®nker] Conquistar. conforme. Conjure. adj. v. kalakip. liga. marapat. conjuracion. adj. coordinar. registrado. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. [c¨®nsicret] Consagrado. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. adj. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. al¨¢m. [con¨¦ct] Juntar. adj. isap¨¬. bintang. Consecrate. Congruence. Conjoint. n. n. pagkabagay . Nasa pagkatao. Tagapun¨¢. n. pagkakalakip. [c¨®nkerabl] Conquistable. nauukol s a kasal. [c¨®ngriu?s] Congruo. conformidad. adj. Hak¨¤. kabagay. v. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. May mabuting budh?. [condch¨¦ccheral] Conjetural. [c¨®nscript] Conscripto. conjuncion. Kaugnay. Conscript. conspirar. n. Consecrate. Conscious. kaypal¨¤. n. Conqueror. magpisan. n. [con¨¦ccion] Conexion. [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. karungtong. Conjunction. . Connubial. n. s¨²plica ardiente. Congruity. tagaal¨¢m. Kaugnay. [condch¨¦nccion] Conjuncion. italag¨¢. Kasang-ayon. vencible. conjuntivo. trabazon. M¨¢nanakop. pagpapasuk¨°. masasapantah¨¤. m tang. kaugpon. [congri¨²iti] Congruencia. Nauukol sa pag-aasawa. Iugnay. pagkapisan. adj. hinal¨¤. [c¨®ngriuens] Congruencia. pagkabagay. v. union. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid.Congress. maykaya. kasap¨¬. Conjuncture. kamag-anak. Maghak¨¤. Congruous. n. Pamanhik n a may panunumpa. adj. kaugpon. Connate. i sugpong. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. adj. Pagkakasang-ayon. Kasama. n. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. Conjunct. nasa pagkatao. [con¨¦ccion] Conexion. [condch¨¦ctiv] Conjunto. disimular. adj. D? malayong mangyari. Conjunctive. adj. v. n. [c¨®nsicret] Consagrar. pang-ugnay. palagpasin ang maling n¨¢masid . [c¨®ngriuent] Congruente. d? pagpansin. mapasusuk¨°. ligarse. v. [c¨®ngres] Congreso. sospecha. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. n. magsama. [condch¨®in] Juntar. Conquer. mahihina l¨¤. Consanguineous. Pagkasama. n. Kalakip. kasugpon g. Pagkakasang-ayon. Budh?. v. [coni¨²bial] Conyugal. unido. n. conocedor. kasama. Sumakop. n. karugtong. combinar. matrimonial. matrimonial. Conjecture. iugpong. apto. [c¨®nciens] Conciencia. Conjecture. [con¨¢ivans] Connivencia. pa gkakapisan. sospechar. Conjugation. [c¨®nkeror] Conquistador. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. [conci¨¦ncias] Concienzudo. unirse. Kasukasuan. kamag-anak.

[cons¨ªstensi] Consistencia. [consain¨ª] Agente. mag-asawa. Consecutive. Ingatan. gunita. protector. [consp¨¢ir] Conspirar. katingig. Conspire. Constable. Konstabularyo. Umal¨ªw. pagpapalag¨¬. Consistency. dilidil¨¬. [c¨®nsonant] Consonante. [constel¨¦cion] Constelacion. Considerable. mahinhin. adj. n. [consicr¨¦cion] Consagracion. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. consecutivo. n. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. Conspiracy. conformidad. [c¨®nstansi] Constancia.. adj. bulayin. m¨¦rito . adv. katugma. esposo. Conservator. Consolidation. kapanatilih¨¢n. Consideration. n.. adj. n. pagkakabagay n g tinig. perseverante. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. n. Constellation. Pahintulutan. Pinangyarihan. [c¨®nserv] Conserva. perseverancia. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. ibigay Consignee. v. katiyagaan. [cons¨®l] Consolar. nananatili. adj. Consist. Consistorial. D? nasisir¨¤. kabuluhan. adj. Mangyayaring maal¨ªw. conjurarse. casar. [consp¨ªkiues] Conspicuo. Consignment. adj. Ipagka.. ika. kat ibayan. N¨¢kakasunod. [cons¨¦rvativ] Conservativo. [c¨®nsecuent] Consecuencia. Console. Consolatory. ipagkagayon. [cons¨®letori] Consolatorio. n. Conspirator. kapanatilihan. Tinggal. [consp¨ªretor] Conspirador. cuidar. importancia. Considerate. kaaliwan. Conspirer. Al¨ªw. Magiting. [cons¨®lidet] Consolidar. kin¨¢hinatnan. ceder. Kasama. Conservative. gunitain. pagkakaayon. Kapahintulutan. n. Pagkakatugma. esposa. n. examinar. Constant. Tiyaga. magsama. Consign. n. confortar. Magsama. [cons¨®ler] Consolador. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. Katinig. Conservation. Magbangon ng panghihimagsik. halaga. [c¨®nstabl] Constable. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. [cons¨¢inment] Consignacion. [c¨®nsecuent] Consiguiente. m agsap¨¬. matatag. Consonant. v. Mapagwar¨¬.. [consolid¨¦cion] Consolidacion. famoso. Sunodsunod. ilustre. n. Padal¨¢. distinguido. estabilidad. v. dilidiliin. meditar. alivio. adj. isipin. Mapakukundanganan. N¨¢kakasunod. [consoerv¨¦cion] Conservacion. armonia. Consoler. Matibay. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. Consequence. wariin. Consolidate. adj. [consider¨¦cion] Consideracion. [cons¨ªstent] Consistente. n. imbak. war¨¬. Consonance. conjuncion. n. n. [cons¨ªstens] Consistencia. n. Pagpapanatili. firme. n. [conservetor] Conservador. Kalagayan. Consequently. namamalag¨¬. n. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. [consp¨ªresi] Conspiracion. [consol¨¦cien] Consolacion.Consecration. consolidarse. maglakip. n. valor. Tagaaliw. pagkakasam a. prudente. Consequential. [cons¨¦nt] Consentir. conformidad. [cons¨¦nt] Consentimiento. Consider. eminente. Pagkakaisa. Nakaaal¨ªw. Conspicuous. [c¨®nsonans] Consonancia. Consolable. pagkakasap¨¬. n. v. tang¨¬. adj. isap¨¬ ilakip. n. Consolation. itulot. [cons¨®rt] Asociarse. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. mab ait. [cons¨®labl] Consolable. Conserve. [cons¨ªstori] Consistorio. [consist¨®rial] Consistorial. bantog. K¨¢hinatn¨¢n. Consequent. reflexion. pumayag. buny?. Consent. atento. resulta. v. Consort. s¨®lido. adj. v. asawa. mang-aaliw. Pakundangan. n. Isama. Constancy. [cons¨ªderabl] Considerable. [c¨®nserv] Conservar. Pagtatalag¨¢. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. . Consequent. estabilidad. Dahil dito. [cons¨ªderet] Considerado. n. [c¨®nstant] Constante. saysay. v. Conserve.. adj. [c¨®nsort] Consorte. lit¨¢w. Consort. adj. rima. Akalain. Matiyaga. masinsin. pensar. permitir. [consp¨¢irer] Conspirador. conceder. [cons¨ªst] Consistir. Consent. Consistory.. n. pahintulot. v. Kalagayan. n. Consistent. n. ka tibayan. [cons¨ªder] Considerar. v. Tagapagpanatili. [c¨®nsecuens] Consecuencia. pagkakaayon. tagakandil¨¬. magpahin tulot. pagkakalakip. n. pag-ingatan. mahinahon. discreto. tagapamal ag¨¬. Ipagkaloob. Consistence.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

pangliligaw. Damit. Dwag. ambicion. Court. enga?o. Tapang. adj. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. Put ok. Covenant. n. Court-house. Panunuy¨°. . carrera. pusilanimidad. [cr¨¢bed] Impertinente. reventar. magbigayloob. n. mahihiyain. Cow. valeroso. Cove. v. malakas ang loo b. Panal¨¬. [k¨®vert] Cubierto. Covet. [cov] Ensenada. galanter¨ªa. [cort] Cortejar. [c¨®uardli] Cobarde. intimidar. v. Cover. manak¨ªm. pollada. [k¨®verchiur] Abrigo. Galyetas. reservado. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. n. perseguir. Cracker. refugio. [c¨®uard] Cobarde. mahin¨¤ ang l Cower. n. Course. matatakut¨ªn. bu? ang loob. contrato. n. Covetous. Coupling. [cors] Cazar. [crab] Cangrejo. manakot. matigas a ng loob. [ker¨¦dches] Corajudo. Kasakiman. magk¨¢sundo. Cowl. adj. n. balabal. corredor ¨® cazador de liebres. Baka. mabasag. [c¨²rier] Correo. timidez. hib¨°. n. Courtship. Masungit. v. balot. hukumang sundalo. Coy. enamorar. Crack. Kabayong matulin. n. Tipan. Manghuli ng hayop. bravura. utus¨¢n. n. defraudar. n. [co¨²rser] Corcel. civil. mezquindad. n. [k¨®ver] Cubierta. consejo militar. n. ampunan. Takpan. tumak bo. tungtong. [k¨®pling] C¨®pula. [c¨¢ujerd] Vaquero. Courage. tratado. Tumakot. Courtesy. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. Crack. Matapang. animoso. Magbigay-gala agbigay-pitagan. amedrentar. Court-plaster. Hukumang militar. at pahatid kawad. Covenant. Covering. caleta. Takb¨®. rajar. n. manghuh uli ng liebre. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. Day¨¤. Coward. Patk¨®. suot. Mag-imbot. Tagapagdal¨¢ ng sulat. lagutok. hangad na malabis. n. mangligaw. Lik? [sa dagat]. kabuoan ng loo b. mapag-imbot. kanlungan. Kadwagan. apetecer. Galang. [k¨®venant] Pactar. estallido. Magtipan. Takip. [k¨®vi] Nidada. n. [k¨®ver] Cubrir. avaricia. severo. mahin¨¤ ang loob. Cowardly. v. n. atento. n. n. bubong kara ng. t¨¢kbuhan. [cau] Acobardar. [k¨®vetoes] Codicioso. n. mensagero. [crac] Crujido. Coverture. estipulacion. [c¨¢ul] Capuz. n. romper. [k¨®vet] Codiciar. n. [cort] Corte. k¨¢yarian. lakas ng loob. Covetousness. adj. k¨¢sundu n. Cozen. Courier. Crab. Covey. asilo. s¨¢litaan. v. Dwag. mabalasik. [c¨¢uer] Agacharse. corretear. Covert. n. n. Cow-herd. magkalamat. Kanlungan. hendedura. n. n. Magalang. [k¨®venant] Pacto. humabol. abrigo. adular. Cow. pitagan. n. v. modesto. Courser. Walang kib¨®. katakutan. tapadera. [k¨®znedch] Fraude. Court. [cr¨¢ker] Galleta. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. [k¨¦rties] Cort¨¦s. Magday¨¤. [crac] Hender. tribunal de justicia. [k¨®zn] Enga?ar. Cowardice. adj. mangday¨¤. Yumukod. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. techado. n. alimasag. Pinsan. Tagapag-alag¨¤ ng baka. urbano. Court-martial. ce?udo. Sak¨ªm. n. adj. sumuy¨°. pusil¨¢nime. [court-j¨¢us] Foro. [k¨®plet] Copla. atipan. [cors] Curso. valor. Course. talangka. tungtungan. Courteous. afable. t¨ªmido. v. [cau] Vaca. Cousin. Courageous. Bahay-hukuman. ambicioso. Isang ur¨¬ ng tula. refugio. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido.Couplet. basag. v. [coi] Recatado. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. Courtesy. mapagbigay-loob. Inak¨¢y. Cover. pusil¨¢nime. lahang lamat. pagbibigay-loob. Lumigaw. Lingid. [c¨®rtship] Cortejo. ambicionar. n. [k¨®vetoesnes] Codicia. Cozenage. magk¨¢yar?. Pumutok. tribunal. Crabbed. estampido. Tukarol ng par¨¨. v. v. dakong ta g?. rotura. adj. kahina an ng loob. tapar. mapagpitaga n. maghangad. H¨²kuman. Alimango. [k¨¦redch] Corage. quebraje. n. matatakut¨ªn. estipular. imbot.

Lahang. n. Craving. v. v. Crank. n. [credl] Meter en cuna. [crik] Arroyo. adj. umalatiit. Crater. implorar. Lumalang. v. adj. [cridi¨²liti] Credulidad. n. adj. Crash. Mapaniwalain. v. [cri¨¦t] Crear. Sumunog ng bangkay. Cremation. sumam¨°. munting ilog. risco. n. [cr¨¦zi] Lelo. putok. [cr¨¢cl] Crujir. Magpakabundat. romper. [cr¨ªdens] Creencia. n. bolsa ¨® seno de las aves. Tagak. [cr¨¦sted] Crestado. [cr¨¦ditor] Acreedor. Tuso. cr¨¦dito. hormiguear. Crawfish. Cradle. sira ang ulo. n. artificioso. Batis. [crid¨¦ncial] Credencial. [cris] Pliegue. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. locura. n. Cravat. Creephole. n. Creator. Crafty. mapaghing¨¬. adj. kaswitikan. n. loko. adj. ang pinagkakautangan. Lahang. [cr¨¦sent] Creciente. alimango. Creamy. Mapagkakatiwalaan. Talangka. mamanhid. Humiging. Cranium. tiwal¨¤. Craziness. Putok. n. [craft] Arte. n. n. Pagsunog ng bangkay. [cram] Llenar. n. astucia. n. verosimil. Balunbalunan. Paniniwal¨¤. Pangulubutin. kaululan. Credence. n. n. Craggy. Crest. v. Lumbaklumbak. adj. adj. Lumbaklumbak. [crash] Estallar. . gumapang. n. Pulikat. confiar. [crol] Arrastrar. [crag] Despe?adero. Korbata. Crayfish. Crazy. Craving. Cramp. Credulity. n.Crackle. adj. Create. Ang nagpapautang. Lal¨¢ng. Crate. Credulous. Kulubot. lal¨¢ng. hind? patag. v. Bao ng ulo. Mapaniniwalaan. [crav¨¢t] Corbata. [cr¨¢nid] Hendido. Paniwal¨¤. n. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. ¨¢spero. May palong. Creation. [crez] Quebrantar. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. plegadura. Ka¨ªng. [cr¨¦dit] Acreditar. [cr¨ªchur] Criatura. tiwal¨¤. [credl] Cuna. likha. bitak. loco. ipagduyan. Pulikatin. Cranny. [crid] Credo. Paniniwal¨¤. nilikha. Creature. [cren] Grulla. Crane. Batong mataas at matar¨ªk. [cret] Cesto grande. Craze. n. n. Crescent. adj. panamampalataya. may-kapal. [cr¨¦zines] Debilidad. Crape. Craven. [crim] Crema. Tyop¨¨. [cr¨¦ter] Crater. Sanggol. n. dar f¨¦. Pautang. Paglaki ng bwan. Crag. ¨¢spero. Crawl. n. Crash. Credential. Cragged. v. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. switik. masir¨¤. hind? patag. Puluhan. v. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. [cr¨¦dibl] Creible. [cric] Crujir. [cr¨¦oen] Lapiz. Creed. [cr¨¦vn] Gallo vencido. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. artificio. v. [cr¨¢fti] Astuto. [cr¨¦v] Rogar. lumagutok. Umusad. Palong. [cri¨¦tor] Criador. [crash] Estallido. serpear. Cradle. v. n. Katha. n. [cro] Buche. [cr¨ªmi] Lleno de crema. meser la cuna. Creak. suplicar. rechinar. Palahing¨¬. lumagitik. Kahinaan. bung?. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. n. n. Crayon. May-lalang. n. [crep] Cresp¨®n. v. Umusad. Cram. Kayong manipis at maitim. magkatiwal¨¤. Credible. Creditor. Ilagay sa duyan. lagitik. [cramp] Dar ¨® causar calambre. n. n. [cr¨®fish] Cangrejo. [cramp] Calambre. n. lumikha. Pita. Lumagitik. pamamanhid. [cr¨¢gi] Escabroso. Kakang-gata. sira ang isip. Credit. Crease. v. Duyan. Craft. umalatiit. Crannied. n. put¨®k. [cranc] Manecilla. Cream. [crest] Cresta. Credit. maniwal¨¤. atracarse de comida. Craw. n. katusuhan. v. nilal¨¢ng. [cris] Plegar. Mabasag. Krayon. Ulol. hendedura. dumaing. Creep. adj. Pumutok. reputacion. adj. Crave. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. talunan. [crip] Arrastrar. [cri¨¦cion] Creacion. [crim¨¦cion] Cremacion. Crested. baliw. may-likha. lumagitik. Magpautan. n. Cramp. kinapal. n. Lungga. Crease. lwelang. Mamanhik. Alimasag. Cremate. [cr¨ªfol] Huronera. [cr¨¦ni] Grieta. v. Creek. Makakang-gata. [cr¨¢gued] Escabroso.

v. Pup¨²nahin. Crop. Crosier. tripulacion. suk¨°. [croc] Graznar. imp¨®. adj. Baluktutin. v. Crisp. adj. Crimp. [cr¨ªpl] Estropeado. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. pasan. Croft. adj. & n. Crick. [croc] Graznido [de cuervos. nadudw ag. Pumun¨¢. [cr¨®koes] Azafran. tropa. [cr¨²ked] Corvo. cruzar. [cr¨®codail] Cocodrilo. kulut¨ªn. n. [cr¨®ni] Compinche. [crib] Pesebre. adj. & n. adj. magbigaysala. [cr¨¦stfoln] Acobardado. [croc] Vasija de barro. n. [cron] Anciana. enojado. Cringe. [cr¨ªket] Grillo. torcido. Sala gaya ng kimaw. n. n. Cribble. Crier. trabajo. kokak [ng palaka]. v. [crindch] Bajeza. n. [croft] Aleda?o de una tierra. afliccion. [crindch] Adular con bajeza. & n. Tungkod ng obispo. [cr¨¢im] Crimen. [cros] Contrario. mun ting bukid. Kulungin. [cr¨¦vis] Raja. n. n. peso. n. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. [cr¨ªspnes] Encrespadura.Crestfallen. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. n. Pun¨¢. Cringe. mag-antanda. [cr¨ªminet] Acriminar. n. Cross. n. Umani. [crisp] Crespo. [cric] Chirrido. Croak. [crimin¨¦cioen] Criminacion. Crevice. Crimson. censurar. Crone. dalamhat¨¬. Cricket. n. cosecha. Humuni. n. rizar. lump¨®. rizado. Criminal. Croak. n. [crait¨¦rioen] Criterio. Pitak na lup¨¤. Kumulot. Crimination. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. Magpalikawlikaw. v. [crimp] Reclutador. putok. ginapas. adj. ali. [cr¨ªminal] Criminal. v. pilay. M¨¢nanawag. kumokak. v. Criminality. kasalanan. [cruc] Encorvar. Sumuy¨°. [cr¨¢isis] Crisis. taga pun¨¢. Pwang. pumintas. Crockery. delito. sinuosidades. Balunbalunan. pagbibigaysala. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. n. calambre del cuello. [cr¨¢ioer] Pregonero. mangulubot. n. huerta peque?a cercada. Paratang. Cripple. Matandang babae. Crinkle. inani. n. . enfadado. Crew. pumul¨¤. n. Kasubha. adj. garfio. Criminate. labang¨¢n. n. Magparatang. Critical. n. Mga sisidlang-lup¨¤. Huni [ng uwak]. Papihitpihit. n. gal¨ªt. Kalaguyop. [crop] Buche de ave. [cr¨ªu] Cuadrilla. Crook. adj. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. n. Bal? ang palong. torcer. adj. Crocus. choza. n. v. Crisp. makasalanan. Crewel. katalo. masama ang loob. Pulutong. Bithay. kubo. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. Crimson. Huni paninigas ng leeg. encrespar.] canto [de ranas]. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. Crimp. n. vieja. Crinkle. se?alar con la se?al de la cruz. Cross. kasama. [crimp] Rizar. Crime. m abigat ang loob. Sariling hak¨¤. Sala. Krus. carga. [cros] Cruz. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. una tia. bitak. pena. v. Crispness. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. [cr¨ªbl] Criba. Kalaban. Crib. hendedura. taga. n. [crisp] Crespar. [cruc] Gancho. Criticism. Crock. v. n. Tinain ng pulang matingkad. Pulang matinkad. Kuliglig. Mangul¨®t. sira ang loob. n. Crisis. Criticize. Pagpapakabab¨¤. abatido de esp¨ªritu. ani. Magbagtas. [crib] Enjaular. v. Crooked. n. Critic. [cr¨ªtisaiz] Criticar. Crocodile. Cretaceous. Crib. reo. [cr¨ªncl] Serpentear. manuy¨°. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. [cros] Atravesar. kawan. dampa. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. gumapas. Maapog. Criterion. manahak. opuesto. P¨¢sabsaban. [crimin¨¢liti] Criminalidad. v. n. M¨¢mumuna. Salar¨ªn. hirap . Crook. Cross. Sisidlang lup¨¤. Baluktot. Crony. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. n. palikawlikaw. kabalakyutan. Kulot. camarada. n. Torsilya. abertura. Kalaw¨ªt. Crop. Bwaya. Pagkukulot. n. Kasalanan. banda.

Crown. [cram] Miga. Crowd. Cruel. Gancho. Crotchet. Mabagsik. butil. magkasiksikan ang tao. [cranch] Mascar haciendo ruido. n. kabubut¨¢n. [cram] Miga. Pagkakakurus ng dalawang daan. Crossly. n. Yumuk?. kalupitlupit. Pagkakakurus ng dalawang daan. el trasero de una persona. [cr¨¢utch] Agacharse. [cri¨²z] Piratear. inhumano. enojo. Larawan ng Pg. [cri¨²dli] Crudamente. Cross question. yumukod. n. Munting tasa. may kasungitan. Uwak. corchete. [crampl] Arrugar. Pan¨¤. recompensar. Cruet. bigat ng loob. G¨¢lit. Kahilawan. kalupitan. [cr¨¢poer] Grupa. n. [cri¨²elti] Crueldad. Crumb. Crucifixion. lumagas. Crupper. Crudely. [cr¨®sbo] Ballesta. Cross-bow. adj. [cri¨²-el] Cruel. korona. Crowbar. kakapal¨¢n ng tao. siksikan ng tao. [cri¨²sibl] Crisol. Anyong kur¨²s. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. katampalasanan. [cr¨¢ud] Tropel. n. [cri¨²cial] En forma de la cruz. Nakahalukipkip. Gumanchillo. v. v. Patiwal?. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . Crow. v. sulimpat. n. M¨¢bunton. Crucify. Crummy. May kabagsikan. n. Malambot. atestar. Crouch. [crotch] Gancho. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. Cruise. muchedumbre. Lalagyan ng suk¨¤. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. v. inhumanamente. Dul¨ªng. balakyot. Magputong ng korona. Cruelty. m ay pagkatampalasan. api?arse. v. munting putol. n. [cri¨²diti] Crudeza. n. n. n. n. [cro] Cantar el gallo. Bareta. [crambl] Desmigajar. Cross-examination. adj. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. n. adj. tierno. premio. adj. Daang bagtasan. Crudity. n. Ang buton g likod ng ibon. Pasiyang tiwal?. Ngumasab. may kabubut¨¢n. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. [cr¨¢un] Corona. [cr¨¢ud] Amontonar. Tanungin ang isang saks¨ª. daang pasihar¨¢. Crudeness. pangkawing. n. Crucible. sangre coagulada. Cruise. n. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Tumilaok. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. [cr¨®bar] Barreta. [cri¨²d] Crudo. Crotch. Crossness. pasalungat. Crucial. Crossway. adj. n. n. [cr¨¢un] Coronar. Mumo. butil. Crossing. turba. Cruiser. bisojo. tila kur¨²s. [cr¨®sgrend] Perverso. v. Crowd. [cr¨®chet] Corchar. [cri¨²sifay] Crucificar. v. Pagtatanong sa sak s¨ª. Crumple. gent¨ªo. kasungitan. Bunton ng tao. gutayin . Cross-bar. Batikola. Cross-eyed. Cross-examine. Crucifix. Cross-grained. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. [cri¨¦sed] Cruzada. n. [cr¨¢mi] Blando. Pangpatunaw. adv. [cr¨®s-aid] Bizco. Crum. Dugong namu?. [cr¨®s-bar] Travesa?o. [cr¨®sli] Contrariamente. May kahilaw¨¢n. n. Manulisan sa dagat. ang likuran ninoman. kabubut¨¢n. [cri¨²-eli] Cruelmente. Mangulubot. v. Pagputolputulin ng mumunt?. malupit. magbigay ng gantingpal¨¤. n. [cri¨²or] Cruor. v. Cruelly. Crusade. Tanungin ang saks¨ª. n. n. [cri¨²dnes] Crudeza. adj. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. Crumble. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. n. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. humimay. gantingpal¨¤. Crunch. Kabagsikan. desmenuzar. Kahilawan. Crude. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a.Cross-armed. Croup. Putong. Crow. n. n. bub¨®t. crucial. Crown. [cri¨²et] Vinagrera. Cross-timber. k ramihan. corso. [cr¨®snes] Enfado. n. Cruor. intratable. Hilaw. munting putol. v. kabalakyuta n. adv. swail. Anam¨¢n. tampalasan. Crossroad. barakilan. Anam¨¢n. [cri¨²cifics] Crucifijo. Crosspurpose. adj. v. n. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. n. n. Mumo. n. [cri¨²zer] Crucero. [cro] Cuervo. Balakyot. [cr¨®s-timber] Travesa?o. magkarami.

peso. Cud. Na kakaabala. Crystalline. elegir. Cunning. Pumil¨¬. Cumber. Cunning. abala. umpog. Kubo. Cultivator. [cap] Copa. n. [k¨¢mbrans] Carga. [ki¨²coemboer] Pepino. pagbukid. n. bubog. Cub. amontonar. n. nakayayamot. Crusty. fastidioso. [croesh] Apretar. n. n. humiyaw. adj. Magbunton. [cript] B¨®veda subterranea. Cully. p umigil. Higpitan. Kopa. villano. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. Asong walang kabuluhan. pamal¨°. incomodar. mag-ipon. Uling na bat¨® na durog. katalinuan. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. [k¨¦lprit] Reo culpado. Sala. Cubic. bumugbog. obst¨¢culo. Sumigaw. magsalansan. [cray] Gritar. v. n. Humampas. mapagagal¨ªng. [ki¨²bik] C¨²bico. Cue. Isang siko. pangbugbog. [koef] Dar de pu?adas. [k¨¢ning] Habilidad. adj. . Crust. v. [koel] Escoger. uminis. v. [cr¨¢sti] Costroso. n¨¢isasalansan. Cuff. [cretch] Muleta. adj. pumighat¨¬. sutil. Cultivate. v. n. Panghampas. adj. Bungg?. vocear. Ang may sala ¨® kasalanan. Cucumber. Suntok. [k¨¦li] Bobo. kaliksihan. Sumuntok. Cumulate. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. adj. vuelta de manga de vestido. matalin¨°. Culture. liga lig. Crush. nakaiinip. Parang kristal. diinan. pamal¨°. Culpability. n. v. n. [k¨²lchur] Cultura. corteza. Cumbersome. mangbubungkal ng lup¨¤. [koeb] Parir [la osa]. Cudgel. v. n. [ki¨²rabl] Curable. [k¨¢pbirer] Copero. hadlang. Cubit. Pasan. bangga. Crystallize. Curable. n. mangbubukid. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. liwanagan. katusuhan. [croest] Costra. llanto. n. n. Buntot. estorbar. p¨¢rroco. yumuk?. n. primer est¨®mago de los rumiantes. kasalanan. [koeb] Cachorro de la osa. n. n. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. Culprit. manotada ¨® bofeton. M¨¢pataas sa kataastaasan. adj. Curate. n. Yumukod. tangis. Humadlang. cultivo. Cub. n. Tungkod. astuto. [ki¨²bit] Codo. mabalat. Culinary. pesado. Maupak. Cry. v. adj. Cudgel. Magagamot. tasa. v. Cumulative. Cuff. Batang oso. par¨¨. bumungkal ng lup¨¤. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. Cruset. n. Bihas¨¢. [ki¨²miulet] Acumular. Culm. pagpapatalino sa tao. [k¨¢mbersam] Engorroso. n. Paglinang. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. bumukid. tangkalag. grito. Cupboard. destreza. humirang. v. switik. [kadl] Agacharse. Kristal. [koed] Panza. [k¨¦ltivet] Cultivar. impedir. Salar¨ªn. [k?r] Perro de mala ralea. Cumbrance. pagbungkal ng lup¨¤. umiyak. astucia. [ki¨²lineri] Culinario. Kakayahan. oprimir. molestia. Cur. Upak. molesto. Culminate. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. tuso. lo perteneciente ¨¢ la cocina. embarazoso. taza. Cupidity. balat. P¨¢minggalan. [croesh] Colision. Crypt. naiipon. n. n. [ki¨²ret] Cura. Cube. labrar. Culpable. Sigaw. llorar. n. [k¨¢ning] Experto. n. parang bubog. hamak. v. [koef] Pu?ado. man gg¨¢s. [cristal] Cristal.araw laban sa mga moro. n. n. manuntok. [k¨¦lpabl] Culpable. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. [k¨¢mber] Embarazar. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. v. hiyaw. adj. makasalanan. [k¨¢dchel] Apalear. criminal. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. Cull. [cray] Alarido. n. n. tumangis. [k¨¦lminet] Culminar. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. n. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. adj. Ung¨¢s. iyak. [kiu] Cola. [koelm] Carbon de piedra en polvo. Cup. Kura. Manglilinang. Manganak ang oso. Crystal. criminal. Pagpapainam ng lup¨¤. Crutch. pisain. Cuddle. Nauukol sa kusin¨¤. [k¨¦ltivetor] Cultivador. Cultivation. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. [kiub] Cubo. v. N¨¢ibubunton. [cr¨ªstalain] Cristalino. kaswitikan. Pepino. bagabag. Cupbearer. Luminang. n. choque. humalang. Nauukol sa kubo. Cry. sutileza. Crush.

v. [karv¨¦cion] Encorvadura. takip ng chi menea. hamak. karaniwan. Curl. n. n. [k¨¢rrent] Corriente. [k¨¢rvated] Corvo. aborrecible. [kust¨®dian] Custodio. Currency. kagamutan. gumilit. n. v. Sinumpa. Gumamot. Curator. n. contener. [kat] Corte. derechos de aduana. Curve.. adj. n. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. Pangulot.. lu mait. Pagbabantay. [c¨²shon] Cojin.. tajada. [k¨¢stamer] Parroquiano. v. Curtain. [k¨¢rri-com] Almohaza. valor corriente de alguna cosa.. Cushion. Kulut¨ªn ang buhok. hender. coagularse. Agos. makimot. palaputing maigi. [kat] Cortar. Custom. [karv] Corva. balikuc?. [ki¨²rios] Curioso. v. n. n. Customer. Gamot. Sumumpa. kapootpoot. abreviar. Pamigil. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . [k?rling-¨¢irn] Escrespador. gilit. restriccion. v. n. [kiur¨¦tor] Curador. [k¨¢rfiu] Guardafuego. pangkulot. [k?rling-tongz] Encrespador. Sumpa. Salaping karan iwan. lakad. Masinop. manumpa. Alak-alak¨¢n. Curvity. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. Pangul¨®t. iklian. [k¨¢stamjaus] Aduana. lunas. Kul¨®t. Cure. imprecar. [k?rt] Sucinto. coagular. kortina. [k¨¢rsori] Precipitado. [k¨¢stard] Natillas. . Custom. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. tapador de chimenea. n. Magtabing. Curly. Panakip sa apoy. lagyan ng tabing. cuidado. partir. [karv] Corvo. nakagagal¨ªng. v. imprecacion. adj. Curry. Curiosity. ¨²puan ¨® sandalan na unan. Custody. Pumigil. bigla. asal. Curb. Curvation. Cursed. [k¨¢rten] Cortina. [k¨¢stameri] Usual. Cuspidal. [kars] Maldecir. inconsiderado. Cutaneous. Curt. Curry-comb. Suk¨¬. [kiur] Cura. Cut. [k?rd] Cuajada. Lechelan. n. [k¨¢rviti] Curvatura. Manggagamot. n. Matulis ang dulo. [k¨¢r-ri] Zurrar. Baluktot. [k¨¦rvechiur] Curvatura. pagkabalikuk?. [k¨¢stam] Costumbre. Curse. n. Curse. Curtail. Maramot. [k?rb] Refrenar. n. cuajar. [k¨¢rrent] Corriente. pamuuin. Curb. almohazar. adj. kaugalian. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. Curvature. pabay¨¤. adj. humiw¨¤. n. remedio. adj. adj. [k¨¦spidal] Puntiagudo. singil ng aduana. Gatas na pinapamu?. palaputing maigi. M¨¢dal?an. Nauukol sa kutis. telon sa palab as dulaan. Paikliin. Linisin ang kabayo. Bumaluktot. adj. n. Cut. adj. encorvado. sanar. n. Pamuuin. Cursory. Curdle. [k¨¦rli] Rizado. n. adj. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. [k?rl] Rizo de pelo. adj. Baluktot. Mamu?. Tabing. tungayaw. v.Curative. almohada. malvado. Ang kin¨¢tatangahan. v. Custom-house. acostumbrado. tumungayaw. n. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. lumapot. [k¨¢rsed] Maldito. pasable. Curd. Adwana. magpagaling. [ki¨²retiv] Curativo. Curvated. Curfew. Curtsy. adj. v. medicamento. [k¨¢rrensi] Circulacion. Kaugalian. n. [k?rd] Cuajar. Pagkabaluktot. adj. pigilin. Putol. mezquino. torcido.. Curd. Custard. guardian. [k¨¢rdl] Cuajarse. v. Bantay. Custodian. v. telon en los teatros. pangpigil. halagang tanyag. Curve. n. n. Cure. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. n. lait. balikuk?. Curtain. Curmudgeon. Kabaluktutan. ordinario. Kulot ng buhok. kulukut¨ª. Current. n. [kars] Maldicion. Pumutol.. hiw¨¤. pag-iingat. [kiur] Curar. Curl. Ugal¨¬. n. tanod. v. ng. Current. Curling-iron. mainam. [kart¨¦l] Cortar. Kabaluktutan. [karv] Encorvar. . requeson. blasfemar. [k?rb] Freno. kaasal an. Kar¨¢niwan. [kiuri¨®siti] Curiosidad. coagular. n. Curling-tongs. comun. Panglinis ng kabayo. general. Maikl?. n. Customary. uso. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. [k¨²stodi] Custodia. Nakagagam¨®t. Curve. pangkulot. Curious. n. n.

n. Halomigmig. epid¨¦rmis. Mainam. maglib¨¢ng. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. Sisirain. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. burlarse. Har¨¬ sa Rusya. kasiraan. adj. pana Daily. harangan ng tubig. Damage. Cyon. Sumayaw. Bilog. Parang. [dam] Condenar. n. [s¨ªnic] C¨ªnico. [del] Ca?ada. Tindahan ng gatas at keso. in¨¢. Cynical. [d¨¢mper] Apagador. [d¨¢lians] Diversion. [dem] Dama. Dam. Cylindric. Damper. v. [dam] La madre en los animales. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). n. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. v. magbir?. Dame. cerrar. Dampness. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. n. pu?al. n. [d¨¢masc] Damasco. maglwat. Dairy. Cyclone. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. [k¨¢ter] Cortador. n. Cutler. [d¨¢mpen] Humedecer. Isang ur¨¬ ng tabak. Bagay na mainam. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. Pang-araw-araw. baile. valla. [d¨¦rimed] Lechera. n. n. Cutter. Maggagat¨¢s. Dance. Cylinder. n. Masungit. Limpak na karn¨¦. n. Sanggayong panahon. n. Munting putol. Cutthroat. Mga kasangkapang panghiw¨¤. adj. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. Damp. pagtatagal. tela de lino. Sumir¨¤. M¨¢nanayaw. [d¨¢di] Pap¨¢. adj. b¨²hawi. n. n. [d¨¢guer] Daga. Tatay. n. v. magkekes¨®. M¨¢mamatay-tao. Inah¨ªn. dilacion. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. n. v. n. [s¨¢ion] Verdugo. n. D Dab. presa ¨® represa de agua. Cylindrical. golpe blando. detrimento. Cutlery. [damp] Humedad. masarap. pilansik. Dam. cotidiano. v. [s¨¢iclon] Tempestad. wisikan. alipustain. despreciar. Araw-araw. bagay na masarap. dilatar. Dampen. L¨ªbangan. [zar¨ªna] Zarina. adj. Mabilog. n. S¨ªmbalo. Babaing mahal. i p. adj. n. itay. Damageable. Czar. Czarina. [k¨¢tler] Cuchillero. Daily. [dam] Represar. [d¨¢medch] Da?o. [damp] H¨²medo. v. n. Dainty. Halomigmig. alfanje. Dairy-maid. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. n. . pagputol. Cycle. [de¨ªli] Diariamente. n. [d¨¢medch] Da?ar. [zar] Zar. kayong lino. [k¨¢tting] Cortadura. n. Sir¨¤. n. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. Taong masungit. g¨¢waan ng keso. Damsel. Dilig¨ªn. Cymbal. mantequera. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. panggupit. n. n. n. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. magwilig. Damasco. [s¨ªnical] C¨ªnico. paggilit. Dainty. salpicadura. se?ora. hacer pasar e l tiempo con gusto. Dab. v. laitin. Czarowitz. juguete. Mabilog. Dale. n. [dans] Danza. wisikan. elegante. quesera. salopilan. tap¨ªk. Cutlet. basa. v. magpagayon-gayo n. tapar. Binibini. Bagy¨®. Reyna sa Rusya. Dagger. Berdugo. [k¨¢tlas] Espada ancha. Pangharang sa as¨®. Cynic. [d¨¢mzel] Damisela. adv. n. Daisy. bailar¨ªn. n. [d¨¢bl] Rociar. [d¨¦nti] Bocado exquisito. divertirse. Cutting. suspender. Paghiw¨¤. adj. hampas na marahan. adj. Daddy. s¨¢yawan. n. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. se?orita. Maglar?. [dans] Bailar. [d¨¢mpnes] Humedad. Dalliance. Damage. pa glulwat. Dancer. Pangalan ng bulaklak at n g babae. Tungayawin. Tagahiw¨¤. [dab] Rociar. [d¨¢li] Juguetear. Talib¨®ng. Dilig¨ªn. n. basa. [de¨ªli] Diario. magtagal. Damask. Dance. Paghalomigmigin. Sayaw. Halomigmig. babaing ginoo.Cuticle. pamilansikin. n. Dabble. n. Damn. Dally. laruan. Cutlass. [k¨¢t-zrot] Asesino. Damp. Balok. [d¨¦nti] Delicado. Harangin ang agos ng tubig. [s¨ªlinder] Cilindro. n. [k¨¢tlet] Chuleta. cada dia. n. magsayaw.

vivaz. [d¨¢rkn] Obscurecer. v. Day-book. Damong pangsir¨¤ ng palay. arrojar. manglab¨°. Magtakda ng kaarawan. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. Day-laborer. lumab¨°. Dangle. [d¨¦fn] Ensordecer. Araw. Pat¨¢y. n. adj. n. [darc] Obscuridad. [dikn] Di¨¢cono. kalabuan. Dart. maliks¨ª. Magpahilagpos ng pan¨¤. v. n. palamutihan. Deaconess. ibp. [d¨¢zl] Deslumbrar. v. [dash] Colision. [dart] Lanzar. n. v. Date. Mangahas. Dash. n. adj. tirar. Day-light. Dapper. hat¨¬. Iladlad. n. magdilim. Deaden. mag-bukang liwayway. adj. Daywork. Dangerous. v. [d¨¦fnnes] Sordera. n. adornar con ostentacion. ofuscar. Daub. Kapangahasan. Dauntles. el hombre muerto. [d¨¢ndraf] Caspa. ofuscar. v. antes de ayer. [darn] Zurcir. n. [d¨¦fmiut] Sordomudo. magtagp?. Palagkitin. matatakut¨ªn. madilim. atrever. n. pinag-araw¨¢n. acariciar. Deaf. n. bumangga. [dil] Parte. Magsurs¨ª. n. pan¨¤. nakapangingilabot. Palas?. Day-break. [darc] Obscuro. Taong bingi't pipi. Iugoy. [d¨¦-buk] Diario. n. [don] Amanecer. Sinta. Mamagod. [d¨¢ndi] Petimetre. dumhan. v. pagkabing¨ª. Deafen. Deal. Daughter. Dumilim. Dank. Kabingihan. Buh¨¢y ang loob. adj. Dart. manchar. Dwag. palayawin. Day-before-yesterday. Darkness. n. giliw. [d¨¦ndcheras] Peligroso. Kadiliman. Kamakalawa. [d¨ªkones] Diaconisa. tinieblas. dungisan. [d¨¦ndcher] Peligro. opaco. Deaf-mute. pecha. v. despierto.Dandle. Tumakot. palasunod sa moda. adj. Pangan¨ªb. ilagda ang pecha. n. estallar. arriesgado. Ar¨¢w. Dandy. adj. [d¨¦dn] Amortiguar. confundir. n. [d¨¢ngl] Soltar. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. dil¨ªm. Liwanag ng araw. arrojado. [d¨¦dli] Mortal. Sumayang ng panahon. Di¨¢kono. Pangahas. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. [d¨¦bric] Alba. Kaarawan. Dawdle. [d¨¦ring] Osad¨ªa. adj. Daring. Bing¨ª. v. chocar. fechar. [d?t] Data. Dark. kapanganiban. Deacon. n. Balakubak. n. [def] Sordo. Deadly. amortecer. ibitin. Dash. [d¨¢rksam] Obscuro. Madaling-araw. n. Day-spring. n. Halomigmig. n. [d¨®ter] Hija. Dawn. Date. Dawn. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. espantar. Madaling araw. Dastard. Sumilaw. Dare. [dont] Intimidar. malab¨°. Darksome. Darnel. Dumaluhong. Dead. adj. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Deafness. adj. manuy¨°. n. Patayin. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. Bingihin. kaarawan. albor. Dark. bangga. [d¨¢stard] Cobarde. R¨¢tiles. choque. ang nanaw. noong makalawa. [danc] H¨²medo. . Nakamamatay. n. opaco. [d?t] Datar. Bahagi. sumagas¨¤. v. n. n. [d¨¢rknes] Obscuridad. atrevido. [dey] Dia. terrible. [d¨®dl] Gastar tiempo. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. [d?z] Cansar. [dart] Dardo. n. Kulimlim. bibo. irog. [d¨¢per] Activo. Darling. colgar. sulig¨¬. pangahasan. n. [d?r] Osar. sumilaw. n. alagar. Day. v. adv. Date. [d¨¦spring] Alba. golpe. Darn. Bukang-liwayway. umpog. Malab¨°. v. Day-time. [d¨¦ring] Osado. obscurecerse. [don] Alba. [d¨¢rling] Predilecto. Lab¨°. Bungg?. Ang namatay. Dazzle. v. Mag-umaga. Daze. Dead. t¨ªmido. [dash] Arrojar. Diakonisa. Daunt. isa bit. currutaco. manggulat. Mang-aar¨¢w. Dandruff. adj. n. v. v. v. [d¨¦taim] Tiempo del dia. Mapanganib. [d¨¦lait] Luz del dia. damong hinihimam¨¢t. [d?t] D¨¢til. Danger. libangin. Mapagmakin¨ªs. [ded] Muerto. riesgo. & n. Darken. fecha. [d¨¢ndl] Mecer. [d¨¦werk] Jornal. favorito. Mapusok. [d¨¢rnel] Ziza?a. n. Daring. tumulig. arriesgarse. An¨¢k na babae. [ded] El difunto.

[d¨¦bit] Adeudar. n. Panghihin¨¤. [dib¨¦t] Debate. [dib¨®ch] Corromper. [dik¨¦d] D¨¦cada. Death-warrant. Death-bell. n. Walang kamatayan. Pagpugot. fraude. n. kumarimot. n. adj. v. n. n. Decennial. [dib¨¦sment] Abatimiento. Debtor. Magalang. maayos. [dis¨ªtful] Enga?oso. n. Makipagtalo. Decamp. Magbuhos. modestia. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. trato. hamakin. mapagbigay-loob . n. n. pagkabulok. Debit. [d¨¦zbel] Toque de agonia. v. d¨¦bito. Decampment. adj. pagpanaw. [d¨ªling] Conducta. Decease. [dib¨¦t] Discutir. [dib¨ªlitet] Debilitar. vida disoluta. fallecer. v. [d¨ªsensi] Decencia. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. ang unang paghayag ng bagong a rtista. Utang. Kamatayan. deg¨¹ello. n. Lisanin ang kampamento. Tagal na sangpung ta¨®n. kura sa katedral. pervertir. degollar. n. Sisidlan na kristal. [din] Dean. n. Pag-aalibugha. n. n. ibukod. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. Debauch. v. Pagkamatay. pagsama. humikayat sa kasamaa n. [dik¨¦] Decaer. ilapat ang kampamento. pagmamatwiranan. [dis¨¦nial] Decenal. defraudar. pangangalak l. mabulok. Decadency. Dean. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. tr¨¢fico. Ang sangpung utos. Panglulupaypay ng anoman. Day¨¤. n. Decapitate. Debate. [d¨ªbar] Excluir. v. pagaasal na wa lang tuos. ini ibig. Decay. pangungugal¨¬. n. trasegar. envilecimiento. adj. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. n. pamumuhay ng walang tuos. n. M¨¢ngangalakal. Debut. n. v. Dear. [d¨¦zles] Inmortal. [dib¨ªliti] Debilidad. [dik¨¦] Decaimiento. desorden. Aguny¨¢s. [dib¨®cheri] Desareglo. [d¨¦tor] Deudor. viciar. n. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. Death-penalty. [dib¨¦s] Humillar. Pag-aalibugh a. escapar. v. n. ibuhos. mapitagan. [dis¨ªt] Enga?o. Decanter. Decant. desorden. Sangpung ta¨®n. Debt. Deceive. Magpahamak. Masir¨¤. Debasement. Pagtatalo. [d¨¦bit] Debe. maghat¨¬. manghib¨°. Kilos-mahal. Death-blow. Dearth. Debase. declinacion. Deceitful. contienda. Manghin¨¤. Debility. repartir. v. amado. [dis¨ªs] Morir. makipaglaban. n. [dez] Muerte. mercader. disputa. caro. Hatol na kamatayan. adj. Debit. Pangangayupap¨¢. Decade. [derz] Carest¨ªa. Decease. v. n. [dis¨¦neri] Diezmo. Parusang kamatayan. v. . iniirog. magsalin. v. Death-bed. Decadence. isalin. [dic¨¢nter] Botella de cristal. Ihiwalay. v. empeorar. May-utang. caro. hib¨°. n. comercio. humin¨¤. Debonair. n. n. Magdaray¨¤. fallecimiento. costoso. Mamatay. makipagmatwiranan . v. libertinaje. [dik¨¦densi] Decadencia. [dis¨¦mboer] Diciembre. [dil] Distribuir. [det] Deuda. Debar. manghihib¨°. treta. tumakas. Debauch. Utang. traficar. [dis¨ªv] Enga?ar. declinar. artificio. Dean. December. paghahanap-buhay. Kasalat¨¢n. Magbahagi. Pautangin. Minamahal. Deceit. timtiman. [dib¨®ch] Exceso. Pumugot (ng ulo). Decay. mangalakal. borracher¨ªa.Deal. Panglulupaypay ng anoman. [di?r] Querido. pitagan. [dik¨¦dens] Decadencia. [dis¨ªs] Muerte. disputar. Pagkasir¨¤. Disyembre. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. H¨ªgaang pinaghingaluan. [d¨¦zblo] Golpe mortal. Paglilipat ng kampament o. Debate. n. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. n. envilecer. nagkakautang. pagkamatay. Decalogue. [d¨¦but] Debut. [dic¨¢nt] Decantar. Decency. [d¨ªler] Comerciante. Debilitate. manaw. [dic¨¢mp] Decampar. mudar un ejercito su campamento. paglalang?. complaciente. pagkahamak. adj. Dealing. Pangayupap¨¢in. Asal. n. Death. Unang pagkalitaw ng anoman. [dic¨¢pitet] Decapitar. lal¨¢ng. mahal. fraudulento. poner pies en polvoreda. kawal¨¢n. sumama. Decapitation. ginigiliw. n. Deathless. n. Magday¨¤. Debauchery. [debon¨¦r] Urbano. Decennary. Dealer. n.

n. enga?o. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. hapay. magwar¨¬. Pagkalut¨°. Decoloration. ordenar. ¨²lian Decrepitude. decoroso. insulto. Decrease. v. hib¨°. Hilig. Dedicatory. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. sumir¨¤. [dec] Bordo. profundo. Decorum. [dicr¨ªs] Decremento. n. Decide. mag-isip. Dalisdis. [dic¨®roem] Decoro. [dicr¨ª] Decreto. [dicl¨¦m] Declamar. adj. v. Decorous. Nakakaday¨¤. Pitagan. pag-u nt?. Lutuin. disfamar. magpalamut¨¬. v. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. magkulang. Decisive. consagrar. pag-aalay. Dedicate. humilig. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. Kahinaan sa katandaa n. adj. magbawas. v. [didact] Deducir. Declamation. n. Decorative. ancianidad. Decry. decadencia. v. Bawas. Dedication.Decent. [dis¨¦ptiv] Falaz. Mapagkilos mahal. Decimal. v. decencia. Magpasya. sustraer. Hilig. Decoy. [dec] Ataviar. n. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. n. Deduction. Deduct. maghayag ng kahulugan. Malalim. v. [dip] Hondo. n. consagracion. Decorator. Mangat? ng ibon Decrease. humul?. v. Mapitagan. [diclam¨¦cioen] Declamacion. Deceptive. mahinhin. Manalita. tumang g¨ª. v. [dic¨®ct] Cocer. Takap. Gawa. [dis¨¢isiv] Decisivo. Deep. [dip] Pi¨¦lago. Decision. Humang¨°. [dicr¨ª] Decretar. [declar¨¦cioen] Declaracion. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. diminucion. mapitagan. manalaysay. [d¨¦dik?tor] Dedicante. Tumarok. [dicl¨¦r] Declarar. lait. Dedicator. [did] Accion. n. cubierta. n. [d¨¦coret] Decorar. magkulang. Humatol. [decor¨¦cien] Decoracion. Declination. pagkabawas. Decipher. hinhin. adj. adj. hanguin. taruk¨ªn. resolucion. n. adj. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. Decrier. [d¨ªpn] Profundizar. adornista. pensar. magpasya. pagh upa. Ang nag-aalay. palalimin. Takpan. umawas. chochez. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. [dicl¨¢in] Declinar. Pananalita. v. consumido por la vejez. censurar p¨²blicamente. derivar. utos. v. Declaim. kumiling. n. digerir. resolver. t¨ªtulo ¨® katibaya . [dicl¨ªviti] Declive. adj. Lapag ng sasakyan. diminucion. Pagkabulok. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. Decoction. Mahin¨¤ sa katandaan. Magpahayag. Day¨¤. menguar. adj. Mapasisiyahan. kumur¨°. [decor¨¦tiv] Decorativo. pangpalamut¨¬. [d¨¦coroes] Decente. n. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. Ikapu?. Decrial. [dedik¨¦cion] Dedicacion. Mapanirang puri. Pagtatalag¨¢. decadencia. pagkalabog. Maggayak. Pangungupas ng kulay. lupang matar¨ªk. Decoy. Panggayak. Decree. mag-alay. rehusar. Decoct. Bawas. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. hapay. v. v. disminuir. hecho. [dicl¨¢in] Declinacion. Pahayag. Magtalag¨¢. [dis¨ªsioen] Decision. [dicr¨ªs] Decrecer. n. n. n. edicto. [declin¨¦cioen] Declinacion. Humapay. Pasya. adj. nakakahib¨°. Deem. Pangangat? ng ibon. v. Deep. Decline. Declension. v. n. Tagapaggayak. manghalay. tagapagpalamut¨¬. n. Deck. n. pananalaysay. adj. Bumulok. [d¨¦diket] Dedicar. mangu tya. Decompose. turingan. Deception. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. Deepen. kiling. Decree. [dis¨¢ifoer] Descifrar. [did¨¢ccien] Deduccion. paghupa pagkabawas. Laot. patalabis. v. tungayaw. [dicomp¨®z] Descomponer. pag-uulian. pagkasir¨¤. Declivity. Gayak. enga?oso. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. cubrir. Decoration. Declaration. [dim] Juzgar. [d¨¦simal] Decimal. Mag-alis. Pasya. n. v. . Mag-utos. n. pag-unt?. perorar. Declare. [dis¨¢id] Decidir. n. [d¨ªsent] Decente. Magbawas. n. umiwas. Decomposition. [dicr¨¢ier] Difamador. Decorate. Decline. Manirang puri. adornar. [decor¨¦tor] Decorador. n. n. estimar. n. palamut¨¬. Pagbabawas. n. Deed. labugin. v. [dis¨¦pcioen] Decepcion. determinar. Decrepit. Tumuring. n. mahinahon. evitar. kiling. [didi¨²s] Deducir. Deck. [dicr¨¢i] Desacreditar. kulang.

el que no cumple con su deber. Deficit. muerto. n. n. Default. adj. Manir¨¤ ng dalaga. magtanggol. consideracion. [dif¨¦r] Diferir. [dif¨¦ccien] Defeccion. calumniador. Landas. Defenceless. Deform. determinar. Deft. manekas. vencer. Lalim. pagbibigay-loob. sumupil magpasuk¨°. mapag-upasala. diestro. Kulang. adj. [dif¨¢mer] Infamador. adv. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. Pagkalaglag ng mga dahon. Ang hind? tumupad sa katungkulan. Pagkasir¨¤. Defilement. Antalahin. falta. Pagkukulang. corromper. calumnia. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. [difam¨¦cion] Difamacion. [dif¨ªcient] Deficiente. Magsanggalang. Deficiency. n. adj. Lumupig. [dif¨®rm] Desformar. [d¨ªpli] Profundamente. Buh¨¢y-ang-loob. adj. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. v. abuluyan. [def¨¦ndant] Defensor. pagk¨¢supil. umupasala. v. v. Defame. Kakulangan. pitagan. sumir¨¤. delito. n. n. n. binbinin. [d¨¦ferens] Deferencia. atrasar. sumir¨¤ ng any?. [difam¨¦tori] Infamatorio. n. [difr¨®d] Defraudar. imperfeccion. v. kalaliman. n. Defiance. Degeneracy. Defection. n. Defect. n. n. imperfeccion. Humamon. Define. Mangday¨¤. . calumniar. v. [dif¨¦ctiv] Defectivo.Deeply. destruir. ipagpal iban. n. [deft] Despierto. hind? ganap. exacto. abandono. [dif¨¢il] Desfiladero. Us¨¢. n. sal¨¢g. [dif¨¦nsiv] Defensivo. [dif¨¢lket] Desfalcar. [didch¨¦neresi] Degeneracion. adj. Defray. pasiyahan. [dif¨¦m] Disfamar. n. n. Pagkukulang. Deflour. culpa. maliks¨ª. Paggugulan. pagk¨¢baba. Deflection. [defl¨¦ct] Desviarse. Nakasisirang puri. Dumungis. calumnioso. describir. descuido. separacion. n. sirain. Paninirang puri. Defaulter. retardar. [def¨ªciensi] Defecto. Pagk¨¢lisya. n. Defy. despejado. [dif¨®lt] Faltar. humiwalay. M¨¢ninirang puri. [d¨¦finit] Definido. lumaban. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. Defence. May kalaliman. tagapagtanggo l. [d¨ªpnes] Profundidad. n. Defoliation. salaysa yin. kamalian. Kakulangan. p¨¢gsuk¨°. Deflect. falta. Lumih¨ªs. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. [difl¨¦csiur] Torcimiento. v. Defective. Defile. rodeo. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. Default. dungisan. Pagkatalo. Sanggalang. Defile. [dif¨¢nt] Difunto. nasir¨¤. incapaz de resistir. n. Tagapagsanggalang. pagtiwalag. v. pagkabulok. n. pagwawalang bahal¨¤. liwanagin. pagtatang gol. magparumi. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. namatay. n. pagpapabaya. condescendencia. afear. [dif¨ªt] Derrotar. v. [dir] Ciervo ¨® venado. ensuciar. pananalag. [difl¨¢ur] Desvirgar. v. n. Deformity. Definition. pagsasanggalang. respeto. adj. reo demandado. v. Deepness. v. kulang. matalin¨°. galang. defecto. Defensive. May kulang. n. Kaskasin. pintas. Defamatory. imperfecto. [dif¨®lter] Contumaz. [dif¨¢i] Desafiar. [dif¨®rmiti] Deformidad. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. ang n¨¢sasakdal. apartarse. Ipahayag ang kahulugan. Kakulangan. [dif¨¦s] Borrar. v. [def¨ªciens] Defecto. Defamer. desfigurar. Deface. [dif¨®lt] Omision. bajeza. Pagkalihis. Deference. Manirang puri. desfigurar. Kakulangan. Defalcate. Magpapangit. pagpayag. v. pagk¨¢lupig. n. v. n. adj. nanaw. vencimiento. tuos. Patay. Salaysay ng kahulugan. Defeat. Hamon. magkasala. [difr¨¦] Costear. Deer. Magkulang. Defend. [definicien] Definicion. pagkalisy¨¤. Deficience. dumaig. [dif¨¦nd] Defender. Deficient. v. papangitin. Defunct. Pagkahamak. Pagsa ng-ayon. Definite. p Defeat. kap¨®s. [dif¨¦nsles] Indefenso. bumulok . [dif¨¢il] Manchar. Defamation. [dif¨¢ilment] Corrupcion. [dif¨ªt] Derrota. sala. dilatar. may kapi ntasan. manub¨¤. [dif¨¦ns] Defensa. [dif¨¢in] Definir. Defendant. Defer. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. Deflexure. Defraud. [dif¨¦ct] Defecto.

. [del¨ªb?ret] Deliberar. diputar. n. Delegate. [dili¨²d] Enga?ar. v. panganganak. sarap. divinidad. [dil¨¢it] Deleitarse. retardar. v. kagalakan. n. Delight. Deject. Pagwawar¨¬. [didch¨¦neret] Degenerado. Pagkahibang. agradable. n. desalentado. Deliberate. pagkahibang. Delude. n. Sala. [dil¨¦] Diferir. panganganak.Degenerate. v. v. relatar. Deliver. condicion. mortal. v. magbigay-any?. pagk¨¢baba. Selang. Marapatin. desalentar. [dil¨¢it] Delicia. desvariado. [didch¨¦ct] Abatir. kalugod-lugod. hib¨°. [d¨¦izm] Deismo. manirang puri. n. envilecer. Delicate. Delirious. [dil¨ªcioes] Delicioso. Waw¨¤. narracion. [d¨¦leguet] Delegado. Magday¨¤. Losa. Delinquency. n. May-sala. Maingat. bajeza. [digr¨¦d] Degradar. Grado. [degrad¨¦cion] Degradacion. lugod. [dil¨ªroem] Delirio. Umapaw ang tubig. [del¨ªneet] Delinear. ipagpaliban. Magbigay. n. [didch¨¦cted] Abatido. Deliberately. Hamak. tardanza. paglul wat. degeneracion. Degenerate. [dil¨ªncuensi] Delito. manghib¨°. Degree. [delet¨ªrioes] Deletereo. adj. Delectation. [delegu¨¦cion] Delegacion. maghunos dil¨ª. Pagguhit. afligir. nakalalasing. Deity. Delineation. hapis. [dil¨¦] Dilacion. pagkalabag sa utos. venenoso. avisado. Nakakapah amak. Pagk¨¢baba. v. Deify. Pagkadyos. valle hondo. circunspeccion. Dejected. Kinatawan. entrampar. v. libramiento. nagdadalamhat¨¬. klase. Antalahin. Matwa. twa. m asarap. [d¨¦likesi] Delicadeza. rendir. Maselang. Ang nananampalatayang may Dyos. [dil¨ªncuent] Delincuente. kahalili. Delf. Deliciousness. n. rango. n. n. Deleterious. Delegation. Magwar¨¬. Degrade. Malalim na lib¨ªs. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. magalak. [d¨¦leguet] Delegar. Delight. lungkot. Delinquent. destructivo. lugod. adj. pa nanalaysay. [del¨ªb?ret] Cauto. katiwal¨¤. dalamhat¨¬. kasayahan. M¨¢pababa. Deliverance. [d¨¦in] Dignarse. Deification. Delay. Kaayaaya. Hib¨¢ng. Maingat. pagkatiwalaan. Delicacy. n. criminal. placer. magpalay¨¤. v. deleite. adj. desanimar. n. n. Deluge. v. n. kalugod-lugod. Pagkaantala. n. mabait. v. Say¨¢. [dil¨ªcioesnes] Delicia. Deliberation. [d¨¦liudch] Inundacion. parto. pagkabinbin. n. hunos dil¨¬. Delusion. Deign. Pagkahamak. Delineate. culpa. Pagbibigay. n. contentarse. gusto. pagkapaliban. nakamamatay. afliccion. Day¨¤. Deism. Delay. adj. exquisito. ligay¨¤. Baha. Degradation. ing t. considerar. [dil¨¦ctabl] Deleitable. humamak. mabait. Delectable. n. parto. ur¨¬. Gumuhit. pagkahamak. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. adj. Deluge. Deliberate. [dil¨ªv?ri] Entrega. [delf] Loza vidriada. [didch¨¦ccien] Tristeza. [dil¨ªv?r] Dar. Dell. [del] Hondonada. [d¨¦ifay] Deificar. [didch¨¦neret] Degenerar. Magpangayupap¨¤. Nangangayupap¨¤. delicioso. walang kabuluhan. n. v. Delivery. sira a g loob. Delicious. Katawanin. Delta. Pagbibigay. divinizar. masiyahan ng loob. libertar. adj. Maging hamak. [dil¨ªrioes] Delirante. n. Delegate. Deist. [dil¨ªv?rans] Entrega. dise?ar. pagkamaselang. n. [d¨¦liudch] Diluviar. n. humul¨°. [dil¨¢itful] Delicioso. m¨¢pabab¨¤. Saya. Ariing Dyos. [deli¨²cien] Enga?o. [d¨¦ist] Deista. placer. Dejection. [deifik¨¦cion] Apoteosis. kadyosan. [digr¨ª] Grado. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. diluvio. n. n. deshonrar. deleitoso. adj. [dil¨ªneecien] Delineacion. [d¨¦iti] Deidad. v. ma lugod. n. apaw ng tubig. [d¨¦lta] Delta. n. [dilect¨¦cien] Deleite. adj. libramiento. ilusion. Degeneration. Inam. n. lugod. kawili wili. magsalaysay . v. Pagdyos. Pagkakinatawan. Delightful. deificacion. pag-aring Dyos. n. dumalamh at¨¬. Panglaw. Kalugodlugod. kaayaaya. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. papaglwatin. Mainam. pagbibigay-any?. Dyosin. magpahin¨¤ ng loob. adv. diputado. [d¨¦liket] Delicado. calidad de una cosa. Delirium.

v. Dent. Patoto. sirain ang mabuting ugal¨¬. n. [dim¨®lish] Demoler. Demurrer. Demerit. Magsumbong. n. Demolish. paggiba. Demoniac. n. Denounce. v. hesitacion. tumarok. reclamar. [dim¨²rer] Demora. Magpakilala. adj. magpakita. Demerit. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. [dim¨¦rit] Desmerecer. solidez. m¨¢itatangg¨ª. v. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. significar. hubuan. nombre. siksik. lwat. v. Gaw¨ªng mahalay. magsakdal. [diminoer] Porte. n¨¢ipaliliwanag. . m¨¢ipahihind Denial. Demonstration. lumuhog. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. [dinomin¨¦cion] Denominacion.Delusive. tagal. Demoralize. Density. [dim¨¢nd] Demandar. escr¨²pulo. Pagwasak. Demonyo. [din¨¢iabl] Negable. galaw. Paghubad. Pagkaila. adj. [d¨¦nizen] Extrangero. deshacer.. kilos. peticion. Demarcation. [dini¨²d] Desnudar. Hukay. n. n. pagsir¨¤. v. antro. adj. n. n. [demonstr¨¦cion] Demostracion. kalaputan. [dim¨¢nd] Demanda. Kahalayan. limite. Demonstrative. Masins¨ªn. Demure.. M¨¢ikakaila. n. adj. conducirse. bansag. sira ang bait. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. [dim¨ªcion] Degradacion. [dim¨¦nted] Demente. Magpamana. decadencia. Dentist. n. n. Yungib. n. Magdaray¨¤. Denudation. n. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. pul¨¤. loco. Tandaan. [din¨¢ial] Denegacion. Wasak¨ªn. v. Democrat. pagtangg¨ª. Hubar¨¢n. Panganlan. Demur. [dim¨ªn] Portarse. Deniable. desmerecimiento. [d¨¦nsiti] Densidad. Kasinsinan. adj. abollar. Denominate. Pag-aalinlangan. endemoniado. [dim¨²r] Vacilar. magpaka. [dim¨®crasi] Democracia. v. Dentifrice. [dimark¨¦cion] Demarcacion. hangganan. [d¨¦ntist] Dentista. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. Umukit. [d¨ªmon] Demonio. hubd¨¢n. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. nagpapakita. apelativo. Mah¨ªnahon. Pint¨¢s. Dent. Demission. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. n. [dim¨¢iz] Muerte. nagpap aliwanag. Nauukol sa ngipin. Denizen. nombrar. n. falaz. tawag. P¨¢mahalaang bayan. Denomination. sirain. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. [dim¨²r] Duda. Mag-alinlangan. Denude. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. hoyo. Ngalan. asal. v. v. Panghihin¨¤. Ukit. Inaalihan ng demonyo. fallecimiento. Ang d? kababayan na inaring kabakay an. adj. repulsa. [d¨ªnauns] Denunciar. delatar. v. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. v. Dental. v. pagpapakita. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. [delv] Cavar. paghub¨°. Demolition. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Denote. [d¨¦ntal] Dental. n. Demonstrable. pagkakait. v. magsakdal. Demur. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. paliwan ag. m¨¢pintasan. n. Demoniacal. n. mag-asal. [dent] Hacer muesca. Inaalihan ng demonyo. [dimi¨²r] Sobrio. Hing?. gibain. Demonstrate. Mawal¨¢n ng karapatan. n. [demol¨ªcien] Demolicion. m¨¢ipagkakait. Demented. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. [dens] Denso. Kamatayan. pamagatan. n.. adj. [dent] Muesca. Huming?. Demean. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. pagpapahind? . n. Demoralization. indicar. pagd edentista. Dentistry. [dimark¨¦t] Amojonar. Demon. mag-alanganin. lungga. Pagkauktol. n. [dim¨®niacal] Demoniaco. [din¨®minet] Denominar. N¨¢ipakikilala. Den. Democracy. magpaliwanag. Democratic. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. endemoniado. dudar. v. Delve. pagkaudlot. sakdal. Demand. n. Nagpapakilala. Demeanour. m¨¢pulaan. pam agat. adj. naturalizado. [d¨¦magog] Demagogo. tawagin. n. v. Dentista. tigil. matigilan. despojar. malapot. espeso. Mag-ugal¨¬. adj. Demand. [den] Caverna. Delve. Demise. Demise. moderado. adj. [dim¨®nstret] Demostrar. [delv] Foso. [dim¨®niac] Demoniaco. sondear. Dense. siksik. [din¨®t] Denotar. n. Pagpapakilala. Ugal¨¬. [dim¨¢iz] Legar. n. adj. n. [dim¨®nstrabl] Demostrable. Ulol. luhog. Humukay. Demarcate. [dili¨²siv] Enga?oso. Demagogue. pag-aalanganin. magdenunsya.

nakaaaba. papagpakumbab¨¢in. v. n. n. pangloloob. asal. bumulok. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. [din¨¢i] Negar. n. Deodorize. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. almacen. corrupcion. [dipl¨®rabl] Deplorable. n. negociado. Paw¨ªin. p¨¢gkakapakumbaba. n. Sumam¨°. [dir¨¢isiv] Irrisorio. delegado. umalis. Mag-ugal¨¬. [deril¨ªccien] Desamparo. Pagpaw¨¬. [diport¨¦cioen] Deportacion. Derogate. corrompido. adj. Deportment. adj. renunciar. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. v. despojar. saquear. retratar. Pag-aalis sa katungkulan. Derivation. [dir¨¢id] Burlar. Pinabayaan. [dipr¨¢viti] Depravacion. v. Depend. v. Derive. [dip¨®rtment] Porte. n. burla. [deriv¨¦cien] Derivacion. Pagkahang¨° sa ib¨¢. [d¨¦roguet] Derogado. Deplore. corromper. sumuy¨°. [dip¨®zit] Dep¨®sito. n. pagkasir¨¤ ng ayos. Guluh¨ªn. Sam¨°. adj. [dipi¨²t] Diputar. Kalunos-lunos. v. p¨¦rdida. Pumint¨¢. suplicar. v. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. v. n. n. v. Derisive. v. Depict. . profundidad. Deplorable. destituir. bulok. Derision. destierro. delegar. Kinatawan. rumetrato. Depose. Deprave. Kumatawan. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. muerte. kumaila pahind?. [dip¨®rt] Porte. [dipr¨¢iv] Privar. pag-al¨ªs. describir. Yumaon. Deride. Deprecation. Deport. v. Kataw¨¢taw¨¢. pagkasug¨°. v. miserable. Derangement. saqueo. pagpanaw. n. Derogate. pinawal¨¢ng kabuluhan. Deposal. estar dependiente. n. [deodoraiz] Desinficionar. n. Hang?in sa ib¨¢. Depot. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. Depreciation. adj. [dir¨¦ndch] Desarreglar. [dipr¨¦siv] Depresivo. mamanhik. tumuya. Bab¨¢an ng hala g¨¢. v. Deputation. kabuluk¨¢n. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. humamak. [dip¨¢rtment] Departamento. magdamdam. n. [d¨¦priket] Deprecar. corrupcion. Lalim. alangan¨ªn. Depreciate. Pagkakabaw¨¤. Depute. n. Deportation. Depraved. Ugal¨¬. Dereliction. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. Pagkaaba. [dip¨¦nd] Depender. Derogation. manglib¨¢k. Depth. Pag-aalis ng katungkulan. Pagk¨¢hamak. Deprive. pagkawala. pagpapabaya. Depredation. n. Bawaan. [depiut¨¦cien] Diputacion. adj. Sumir¨¤. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. pamanh¨ªk. Kasir¨¢an. Deprecate. [depriv¨¦cien] Privacion. v. Pasaklaw. Malunos. v. [dip¨®z] Deponer. Depress. K¨¢gawaran. Paniniil. v. peticion. pagkamatay. desorden. [deprid¨¦cioen] Depredacion. [d¨¦rilict] Desamparado. Department. Kasir¨¢an. conducta. manaw. deportacion. escarnio. abatimiento. Sira. Maglagak. Deposit. Depart. n. v. manglo¨®b. Pagyaon. Depressive. desterrar. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. Deprivation. conducta. [dipr¨¦cien] Depresion. n. Pagpapatapon. pagtatapon s a ibang bayan. [dipr¨¦v] Depravar. pagkasir¨¤ ng kam n. lamentar. adj. Derelict. v. [dip¨ªct] Pintar. walang sukat luminga p. rogar. uyam. [dip¨¢rchur] Partida. Deposit. Derivative. v. libak. n. Mani¨ªl. Nakakahamak. mag-asal. abandono. ipatapon. [dip¨®zit] Depositar. abismo. Departure.Deny. mahapis. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. [dipr¨¦vd] Depravado. [dipl¨®r] Deplorar. Derange. Deputy. [dir¨¢iv] Derivar. Tumangg¨ª. mamatay. [depz] Hondura. v. Deposition. suy¨°. pagbabaw¨¤. mofa. Alisin sa katungkulan. [dip¨®rt] Portarse. Pagkapabaya. asal. menospreciar. sir¨¢in ang ayos. humillar. [dir¨ªcion] Irrision. kahapishapis. morir. n. n. conducirse. mofar. adj. abandonado. n. L¨¢gakan. desestimacion. Pagkagul¨®. ruego. pawalan ng kabuluhan. pagkai wan. Depravity. Paw?. Manuya. n. [d¨¦roguet] Derogar. Derrick. Depravation. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. Pagkakinatawan. Hamakin. [deprav¨¦cioen] Depravacion. [dipr¨¦s] Deprimir. desordenar. Depression. kalaliman. dep¨®sito. [dip¨®t] Dep¨®sito. [d¨¦pridet] Depradar. Tuya. Deport. n. n. ab a. v. [dip¨®zal] Deposicion. Ugal¨¬. Depredate. n. [d¨¦piuti] Diputado. maglarawan. [dir¨ªvativ] Derivativo. kabuluk¨¢n. Lagak. destierro. despreciar. [derogu¨¦cien] Derogacion.

anhelo. [desicr¨¦cion] Profanacion. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. lah¨¬. pumita. [disid?ret] Desear. paglusong. Monheng maometano ¨® monheng moro. n. May taglay na pananalaysay. adj. n. [desper¨¦cion] Desesperacion. pumita. bajar. apetecer. n. Hamak. destruccion. Despite. angk¨¢n. se?alamiento. [discr¨ªpcion] Descripcion. desde?ar. ipalagay na walang ka buluhan. Descent. akal¨¤. Pababa. [disp¨¢iz] Despreciar. v. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. Desecrate. [d¨¦zert] Desertar. Magtaan¨¢n [ang kawal]. [discr¨ªptiv] Descriptivo. Despond. Mananais. nas¨¤. Deserving. Despatch. v. Desecration. n. Lumutas. Magnais. paglalarawan. Desk. tuso. hinlog. [dis¨¦nt] Descenso. Pagkailang. proyectar. [disp¨¢itful] Despechoso. [diz¨¦rtor] Desertor. [diz¨¢ir] Deseo. lipulin ang mga t¨¢hanan. [disp¨¢tch] Despacho. [disp¨¢it] Despecho. Nais. v. determinar. Kawal na taanan. v. dise?o. [diz¨¦rcien] Desercion. n. [desk] Escritorio. [disik¨¦cion] Desecacion. Pagbaba. Descension. Pagtutur¨°. Despiteful. adj. Marapatin. pendiente. magnas¨¤. Isalaysay. Taong pangahas. [design¨¦cion] Designacion. [dezol¨¦cien] Desolacion. Magtigil. ansia. desesperacion. [diz¨ªst] Desistir. dise?ar. Karapatdapat. avistar. n. Descendent. [desper¨¦do] Hombre atrevido. v. Lumapastangan. [d¨¦sicret] Profanar. [d¨¦signet] Apuntar. Deserving. hamakin. Ilang¨ªn. Desperado. v. manghin¨¤ ang loob. [dis¨¦ncion] Descension. [diz¨¢inedli] Adrede. Desolate. Designing. adj. [dis¨ªket] Desecar. nararapat. Desert. Deserter. Karapatan. n. privar. ilarawan. Deservedly. malaking parang na palanas. Banta. [diz¨¢iroes] Deseoso. v. bumaba. mag-ibig. n. n. [d¨¦zolet] Desolar. mapipita. Deserve. pagkababa. tr¨¢sfuga. Desiderate. palus¨®ng. [d¨¦zolet] Desolado. Despair. ansioso. Pagbaba. n. querer. panu kal¨¢. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. de intento. [disp¨¦r] Desesperar. descendencia. Despise. [dis¨¢in] Designar. de proposito. [disp¨¦r] Desconfianza. hangad. adj. v. Umakal¨¤. Magnas¨¤. v. Desolation. pita. Angkan. bajada. Desertion. mananas¨¤. inap¨®. Lumusong. paglus¨®ng. kinus¨¤. adv. Sinadya. mapanglaw. Deshabille. adj. magnais. v. adj. Sulat¨¢n. Desist. lah¨¬. n. v. adj. lusung¨ªn. Kawal¨¢n ng pag-asa. Poot. n. n. [diz¨¦rving] Meritorio. [d¨¦z?rt] Desierto. despoblar. Desperate. Desirous. taong malikot ang kamay. mapagtan¨ªm sa loob. n. Description. soledad. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. . abatirse. se?alar. kasiraan. Despicable. [disp¨®nd] Desconfiar. pupitre. Tumay?. adj. n. n. Il¨¢ng. posteridad . Desert. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. v. v. arruinar. v. Kawal¨¢n ng pag-asa. n. n. [disp¨¢tch] Despachar. [diz¨¢ir] Desear. v. n. pasuba. astuto. Descriptive. w sak¨ªn. n. declive. [dis¨¢in] Designio. Il¨¢ng. plano. intencion. daliriin. Designedly. Designation. [d¨¦spicabl] Despreciable. Descend. Desire. tanawin. Paglutas ng anoman. v. n. inap¨®. May karapat¨¢n. n. Describe. [diz¨¦rving] M¨¦rito. Pagtataanan ng kawal. Switik. [disp¨®il] Despojar. Pagtuy?. malungkot. Map¨®otin. may nas¨¤. Descendant. magpanukal¨¤. maghangad. Descry. pagtatanim ng loob. ser digno. Tumanaw. panghihin¨¤ ng loob Despair. may nais. [diz¨¦rv] Merecer. Designate. Despoil. Paglapastangan. palus¨®ng. Pananalaysay. [d¨¦rvish] Derviche. umurong. adj. humint?. Humamak. Mawal¨¢n ng pag-asa. adv. solitario. Desiccate. Itur¨°. pagdalir¨¬. [discr¨¢i] Observar. [diz¨¢ining] Insidioso. [d¨¦speret] Desesperado. ruina. Desirable. Despatch. mapagnas¨¤. Mapagnais. degradacion. Desiccation. proyecto. kawasakan. Walang pag-asa. lutas¨ªn. Desolate. papagingdapatin. v. pababa. [discr¨¢ib] Describir. adj. v. n. pagkalusong. [diz¨¢irabl] Deseable.Dervish. Design. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. [dis¨¦nd] Descender. Magkulang ng pag-asa. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. intento. gumu it ng any?. Desideratum. Desire. [dis¨¦ndant] Descendiente. manglupaypay. Desperation.

ihayag. aborrecible. Destroy. Salaysayin. pagk¨¢guh?. pumigil . [dit¨¦st] Detestar. v. sirain. [ditr¨¢ct] Detractar. Destruction. Pagbabawas. [dit¨¦n] Detener. pag-antala. lumutas. revelacion. destacar. pag-inam. h ampas-lup¨¤ salat. Himagas. Pagkatuklas. adj. [dit¨¢tchment] Destacamento. d? nanununton ng katwiran. kagibaan. Despondent. v. v. hado. Devastation. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. Kaukulan. sumir¨¤. aborrecimiento. [dit¨²r] Rodeo. infamar. v. revelar. pagpiit. rimarim. dukha. pulis na lihim. desminuir. nakas isir¨¤. adj. ruinoso. Deteriorate. pag-uukol. pigilin. n. n. Determination. decision. resolucion. desolacion.Despondency. pinabayaan. Dethrone. [desp¨®tic] Desp¨®tico. apartar. Detection. Itakwil. [dit¨¦stabl] Detestable. pan glulupaypay. Kasiraan. manirang p uri. M¨¢ligaw. Magwasak. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. desaliento. [divast¨¦cion] Devastacion. pigilin. Develop. kasiraan. kalu tasan. destino. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. v. ibukod. Detachment. Detrimental. Detain. Deterioration. [ditermin¨¦cion] Determinacion. Pakasulong. [ditest¨¦cion] Destestacion. [div¨¦st] Desnudar. abandonado. lipulin . tikt¨ªk. [dizr¨®nment] Destronamiento. Impitin. n. desalentar. Bumuti. kapalaran. abandono. Despotism. sirain. n. v. loob¨¢n. Iukol. karukha an. v. desalentado. Detriment. Tuklasin. Despot. v. suerte. Destitute. aborrecer. n. n. palad. Detour. [d¨¦stitiut] Destituido. n. Kasalatan. impedir. especificar. hubuan. Walang mag-ampon. Kasuklam-suklam. v. n. Detestation. Pagkaligaw. [destiti¨²cion] Destitucion. n. Devastate. [disp¨®ndensi] Desconfianza. Detract. Detail. limitado. hubarin. gumiba. panghimagas. ipaliwanag. lupaypay. Kaukulan. karimarimari m. Dessert. s irain. nakagigiba. arruinar. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. [d¨¦spotizm] Despotismo. pagkawasak. Detach. [div¨¦lop] Desenvolver. Pagkawasak. Deter. Pagkukulang ng pag-asa. Nakawawasak. [destin¨¦cien] Destinacion. Pasiya. Detention. Magpasiya. [d¨ªt?r] Desanimar. Devest. n. [dit¨¢tch] Separar. adj. Pagpigil. manungayaw. Kulang ng tiwal¨¤. privacion. [dit¨¦l] Detallar. [disp¨®ndent] Desconfiado. [d¨¦spot] D¨¦spota. v. ting?. n. da?oso. uminam. v. asolar. Suklam. [distr¨¢ctiv] Destructivo. pagkahayag. kayamutan. lusubin. Destiny. arruinar. ipahayag. idestino. Determine. n. pagkalisya. [dit¨¦rminet] Determinado. Destitution. Detail. [d¨¦stini] Destino. adj. D? matutulan. Ihiwalay. ruina. v. Destructive. pagkasir¨¤. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. Determinate. [dit¨¦l] Detalle. Pasamain. mapag an. destino. Dethronement. perjuicio. n. Hubd¨ªn. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. Despotic. Detect. gibain. n. Detestable. mapag-ap¨²apuan. Magpahin¨¤ ng loob. despojar. adj. revuelta. [dez¨¦rt] Postres. hubd¨¢n. v. pinsala. Development. n. May taning. . n. adj. [d¨¦stin] Destinar. [divi¨¦t] Desviarse. ayaw¨¢n. m¨¢lisya. murmurar. [dit¨¦ncion] Detencion. [dit¨ªrioret] Deteriorar. may hangg¨¢. Pagsama. iguh?. paglusob. n. [d¨¦triment] Detrimento. [ditraccien] Detraccion. n. Salaysay. n. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. [dit¨¦ct] Descubrir. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. Destine. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. saqueo. Deviate. wasakin. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. Sekreta. Detraction. da?o. al por menor. tumuloy ng pagsulon g. Magbawas. nakasasama. [distr¨¢ccion] Destruccion. [distr¨®i] Destruir. [dit¨¦rmin] Determinar. n. v. Deviation. n. suspender. Kawasakan. [dizr¨®n] Destronar. n. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. [div¨¦lopment] Desarrollo. pagsulong. Destination. Iwasak. decidir. n. adj. abala. nakayayamot. v. disuadir. v. Detest. Nak¨¢sisir¨¤. kasiraan. Detective. desarrollar. [divast¨¦t] Devastar.

makapang arihan. Mukha ng orasan. religioso. wik¨¤. n. v. Diameter. [d¨¦vilri] Diablura. Pangkat ng wik¨¤. [diu] Rociar. Humak¨¤. adj. Devotee. n. n. Dictation. Devilry. Pagsasaul¨¬. adj. maliksi. n. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. taan. Dictatorial. putong. dasal. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. may taos na pananalig. n. [da¨ªgram] Diagrama. Dyadema. Any?. n. Diction. [di¨²] Roc¨ªo. Diarrhea. Division. Diabolic. Dyamante. [dict¨¦t] Dictamen. [d¨ªccioeneri] Diccionario. Nauukol sa kalagitnaan. kasamaan. Nauukol sa panata ¨® dasal. [d¨ªccioen] Diccion. n. [div¨®cional] Devoto. n. Dexterity. n. manong ¨® manang. Diagram. Isang kasangkapang panghukay. malipat sa iba. Nauukol sa kalagitnaan. tabas. adj. destinado. n. Kurs¨®. [dict¨¦t] Dictar. Dexterous. Diabolical. Dictate. Lig¨¢w. Devil. Devolve. v. [di¨²i] Rociado. bulul¨®s. adj. v. Gawang dyablo. n. Pakikipagtalo. [d¨¢iatraib] Diatriba. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. n. matalin¨°. [d¨¦csteriti] Destreza. Diaphragm. transmitir. habil. adj. [div¨®t] Dedicar. n. Tuntunin. [da¨ªmetrical] Diametral. Diametric. n. pa gmumur¨¢. n. adj. Devour. M¨¢hamugan. katha. Dew. Devoid. [devot¨ª] Sant¨®n. kaloob. [da¨ªlect] Dialecto. Devotional. [d¨¦vil] Diablo. Diadem. [div¨®ted] Dedicado. Dew-drop. n. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. [div¨®id] Vac¨ªo. Kasanay¨¢n. pagpaparaan ng panahon. Deviser. [d¨ªbl] Plantador. [d¨¢ial] Reloj de sol. [da¨ªmetric] Diametral. adj. Gumulong sa ibab¨¢. San¨¢y. Dexter. lamunin. Dyablo. Diabetes. Devise. kumatha. Diary. mojigato. guhit. adj. laan. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. aral. v. [daiab¨ªtiz] Diabetes. estilo. [div¨®cien] Devocion. legar. n. adj. adj. [div¨ªcion] Division. n. donacion. n. [dict¨¦cion] Dictado. Diksyonaryo. takap. maleficio. Manong ¨® manang. consagrado. [d¨ªvies] Desviado. n. adj. Devotion. p¨¢kahuluganan ng mga salita. Pagbabahagi. [div¨¢izer] Inventor. piadoso. magistral. Dibble. n. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. Pamana. Walang laman. Pat¨¢k ng hamog. Devious. [da¨ªlog] Di¨¢logo. [dictet¨®rial] Autoritativo. doctrina. [div¨¢ut] Devoto. [div¨®lv] Rodar abajo. plano. Tumalag¨¢. n. pangungusap. [daiarr¨ªa] Diarrea. sal¨¢t. kaliksihan.Device. [da¨ªdem] Diadema. n. Dictate. mag-pamana. lisya. Nauukol sa kanan. Nauukol sa dyablo. n. Hak¨¤. Dialogue. Dewlap. Dictionary. magkahamog. may taglay na aral. n. tumaan. Dictator. Devilish. paghahat¨¬. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. Ham¨®g. . adj. almocafre. Talag¨¢. n. Nauukol sa dyablo. Diametrical. Dialect. n. n. Ukol sa pagtutur¨°. Dewy. Kalagitnaan. demonio. Pananalita. oracion. katalinuan. brillante. invencion. sirain. Devout. Dial. tragar. [d¨¢iri] Diario. mag-any?. destruir. [div¨¢ur] Devorar. n. Panata. Imbentor. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. [div¨¢iz] Legado. [d¨¢imond] Diamante. [di¨²lap] Papada del buey. pagkasaul¨¬. desocupado. m¨¢xima. Didactic. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. Devoted. adj. Sakmalin. [dict¨¦tor] Dictador. Lamb?. adj. Devise. adj. inventar. consumir. T¨¢laan sa araw-araw. Devolution. [div¨¢is] Proyecto. alituntu nin. n. brilyante. [d¨¢iafram] Diafragma. trasmitir. agilidad. Nauukol sa dyablo. Dickens. [d¨¦cst?roes] Diestro. v. m¨¢ngangatha. Mahamog. n. v. yaw¨¤. leccion. consagrar. Diatribe. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. precepto. panuntunan. [da¨ªameter] Di¨¢metro. [div¨¢iz] Trazar. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. Balisawsaw. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. parang dyablo. [devoli¨²cien] Devolucion. iwasak. n. Banal. demonyo. Dew. m¨¢pasaul¨¬. Diamond. Dyablo [karaniwang sambiting]. Devote. S¨¢litaan ng dalawa.

Malagnaw. lwangan. alboroto. esparcimiento. isabog. lento. Difficult. paglihis. Hirap. n. Die. s¨²lipin. n. adj. mag¨ªng dapat. Pagkabawas. Malinaw. Difference. [d¨ªfidens] Difidencia. Manghuhukay. n. [d¨ªgnifai] Dignificar. bawasan. aplicado. may bawas. Ukol sa pagtutur¨°. eclipsar. Lumapad. v. adj. Digger. Different. n. Malwag. n. isang dal¨¬. [d¨ªmiti] Fustan. magsalawahan. Dike. Lumab¨°. nanganganinag. [d¨ªfikoelti] Dificultad. pagsabog. destruccion. Dilapidation. Digress. bantuan. [d¨ªguoer] Cavador. kahirapan. Karapatdapad. dalir¨¬. Paglapad. Sukat. ingay. n. lumay?. pagbabawas. distincion. sab¨®g. paghiwalay. n [d¨ªfoerens] Diferencia. [dili¨²t] Diluir. [difi¨²s] Difundir. Pagkain. Kaib¨¢. [d¨ªfident] Desconfiado. extender (se). Hugong. dilatario. sirain. Difficulty. Pagpapalagnaw. [d¨ªfikoelt] Dificil. adj. trasparente. coton¨ªa. n. [difi¨²sien] Difusion. kagulo. [d¨ªdl] Vacilar. habaan. Diligent. extraviarse. lak¨ª. [diminu¨ªcien] Diminucion. n. aplicacion. v. Diminish. lumwang. Din. obscuro. Digit. adj. paglay?. destruir. Differ. [d¨¢idchest] Digerir. Isang pisetas. Dime. [dil¨¦tori] Tardo. malecon. Kaginooh¨¢n. n. Digestible. disminuirse. extension. [dil¨¦t] Dilatar (se). pagkalat . Dal¨¬. adj. v. Linawan. paglupan¨¤. Digression. n. adj. n. Diminutive. maliwag. Dilucid. Dig. Dilate. [dili¨²sid] Claro. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. lu Diffuse. Kulang ng tiwal¨¤. [dili¨²t] Atenuado. v. adj. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. [d¨¢im] Una peseta. lumupan¨¤. may bant?. n. [dili¨²vian] Diluviano. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. [dili¨²cioen] Diluicion. Tumunaw ng kinain. Kakulangan ng paniniwal¨¤. laparan. Diminution. racion. [digr¨¦cion] Digresi¨®n. v. Maliit. Dilucidate. Dim. Digest. adj. Dim. humab¨¤. Mamatay. may taglay na aral. kasipagan. n. makuyad. [dim] Turbio de vista. Malab¨° ang mata. karangalan. pagkatunaw ng kinain. pagkasir¨¤. comer. kumapa. v. anadear. n. obst¨¢culo. lumih¨ªs humi alay. Sumir¨¤. . [d¨ªlidchent] Diligente. [d¨ªlidchens] Diligencia. Dilapidate. v. rasy¨®n. tunog. Pagtunaw ng kinain. Dilatory. Dimension. mag-alang¨¢n. Bumawas. n. malab¨°. [d¨¢ik] Dique. Paglaganap. Diffuse. extendido. prolijidad. Ukol sa kagunaw. [difi¨²s] Difundido. [didch¨¦schen] Digestion. Makupad. liwanagan. [dim] Obscurecer. n. Diddle. Dimity. aclarar. manjar. mabagal. paghab¨¤. esparcido. Dignify. [didch¨¦stibl] Digerible. v. [d¨ªgniteri] Dignitario.Didactical. Dignity. Kumain. Mag-alinlangan. katipunan ng mga utos. Tunaw¨ªn. adj. mag-apuh¨¢p. pagkakaiba. Dilute. kaibahan. n. Karapat¨¢n. Pilapil. [dil¨¢pidet] Dilapidar. [dim¨ªnish] Disminuir. [dig] Cavar. Ikalat. [d¨¢iet] Comida. [d¨ªfoerent] Diferente. [dili¨²sidet] Dilucidar. n. tunawin ang kinain. [d¨ªgniti] Dignidad. liwan agin. Digestion. kal¨¢g. adj. v. v. K¨¢yong sita. h¨¢dlangan ng tubig. kumulimlim. diverso. K¨®digo. Dimple. adj. Kaibh¨¢n. ib¨¢. sonido. Humukay. [dim¨¦ncion] Dimencion. paglwang. adj. Diligence. dieta. natutunaw. v. [d¨ªgnifaid] Dignificado. Dilation. [dil¨¦cion] Dilacion. [d¨¢idchest] Digesto. adj. Butas ng pisng¨ª. adj. minorar. Pagpapasikotsikot. Lagnawan. Pagsir¨¤. [din] Ruido violento. [dif¨¦r] Diferenciarse. [dai] Morir. Magpasikotsikot. v. sahod. v. Dilute. kamahalan. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. n. Sipag. Diffusion. n. Dignitary. Dilution. Diet. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. magbawas . [d¨¢iet] Alimentarse. Diffidence. Digest. Diluvian. Masipag. desvio. ilustrar. Dignified. v. [d¨ªdchet] Digito. distinguirse. n. kal¨¢t. Diet. hab¨¤ at lapad. Papaging-dapatin. Mahirap. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. separacion. Diffident. v. esparcir. M¨¢gkaiba. n.

Disaster. Kumain. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. Disagreement. Pagkain. Dingy. no dar permiso. n. v. adj. adj. Kapahapahamak. n. v. [disab¨ªliti] Incapacidad. k¨¢alitan. n. magpakababoy. Dirt. Bugbog. [dert] Ensuciar. [disap¨®int] Frustrar. n. [dis¨¢ster] Desastre. v. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. Patnubay. v. incapacitar. hw g gumanap ng sinalita. damda min. kasaw?an. magtwid. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. enga?ar. Magdum¨¦. Mawala. alisan ng kapangyarihan . v. enderezar. Kulay na malab¨°. [disarr¨¦ndchment] Desorden. [d¨¦rti] Sucio. Disappointment. contratiempo. adj. calamitoso. n. patalim na tila talibong. v. Babaing tagapamatnugot. Kasahul¨¢n. . [disagr¨ªment] Diferencia. [dir¨¦ct] Dirigir. n. censura. espantoso. v. Nasahul¨¢n. bangga. kaguluha n. Sukb¨®. perjudicar. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. inayawan. n. pagkasahol. [disapr¨²val] Desaprovacion. v. Tagapamatnugot. Dirk. [dip] Remojar. [dir¨¦ctori] Directorio. hwag magpahintulot. kasuklamsuklam. m galangan. Panambitan. Dingle. desconfiar. emporcar. Karimarimarim. n. kapangyarihan ng obispo. Kawal¨¢n ng kaya. Dinner. Kakilakilabot. Sumayang. Disarranged. kapahamakan. n. tagapamahal¨¤. pintas. Pagkatangg¨ª. v. sumukb¨®. sama ng loob. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. porquer¨ªa. [dir¨¦ctres] Directora. mamahal¨¤. n. Kumaila. [dert] Suciedad. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. bungg?. Disagree. n. [dir¨¦ctor] Director. Alis¨¢n ng kaya. v. adj. Kawalan ng paniwal¨¤. [dir¨¦ct] Directo. disgusto. Disadvantage. adj. Magul¨®. Dum¨ª. sumir¨¤ ng ayos. kaal¨ªt. desbandarse. adj. [disav¨¢u] Denegar. Dire. [disagr¨ªebl] Desagradable. [disbil¨ªf] Incredulidad. Dip. adj. sentimiento. Disadvantageous. Disappearance. n. tagapamatnubay. Disadvantage. Disarrangement. v. Direful. faltar ¨¢ la palabra. Disastrous. desconocer. Dint. Tinanggihan. p¨¢munuan. n. itubog. [disopo¨ªntment] Chasco. pawal¨¢n ng halag¨¢. Direct. [dint] Golpe. v. sumisid. n. confusion. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. sumergir. n. n. walang ayos. Disappoint. [dis¨¢rm] Desarmar. impotencia. Dipper. Tumangg¨ª. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. puerco. Disband. v. [disb¨¢nd] Descartar. t¨ªtulo. [disagr¨ª] Desconvenir. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. infortunio. Pagkawala. n. [derdch] Endecha. Dirty. adj. Director. Pawalan ng kabuluhan. Dirge. Disapproval. [d¨¢ir] Horrendo. Diploma. ausentarse. Kahihiyan. Disbelief. Disannul. Kakilakilabot kasindaksindak. kawal¨¢n ng pananampalataya. Disarm. Disarrange. [disar¨¦ndch] Desarreglar. tanghalian. Disappear. K¨¢siraan. Dip. derecho. Gumulo. pagkak¨¢sira. [disapr¨²vd] Desaprovado. v. n. Makasah¨®l makalam¨¢ng. adj. Diplomacy.Dine. [dip] Inmersion. Disable. Disapproved. Mawalan ng paniwal¨¤. [d¨¢in] Comer. [dis¨¦bl] Inhabilitar. Directress. sawsaw. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. [disbil¨ªv] Descreer. Matwid. baboy. [disap¨ªr] Desaparecer. Marum¨ª. kababuyan. [disal¨¢u] Negar. Kawalan ng ayos. n. Diploma. Tumiwalag. n. pagkaayaw. mag-urong-sul¨®ng. Disbelieve. [dipl¨®masi] Diplomacia. twirin. [dipl¨®ma] Diploma. choque. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. n. espantoso. n. discordar. kasindaksindak. Mamatnugot. lubog. pumatnubay. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. itw id. Disavow. nakasasaw?. nalamang¨¢n. n. dalit sa paglilibing. tubog. Disallow. n. Panaksak. sisid. cancion l¨²gubre. v. [dis¨¢stres] Desastroso. Disagreeable. [d¨ªn?r] Comida. [disan¨²l] Anular. Direct. [d¨¢irful] Horrible. Dyosesis. kawalan ng kapan gyarihan. discordia. humiwalay. d?magkasund?. magday¨¤. Magk¨¢sira. adj. Kasakunaan. Diocese. v. Directory. Disability. Dirt. [d¨ªndchi] Color obscuro. Isawsaw. Disarmament. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw.

dumalamhat¨¬. [discl¨®siur] Descubrimiento. manaig. afliccion. Pag kauntol. pag-gugol. Bilog [na lap¨¢d]. v. [discont¨¦nted] Descontentadizo. [disb¨¢rs] Desembolsar. Disconcert. n. [disk¨®lord] Descolorido. [disk¨¦redchment] Desaliento. mang-abala. v. v. pagkata lo. Discomfit. Discouragement. k¨¢alitan. panayam. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. gumul¨®. Discord. Disconnect. n. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. Bawas. confundir. [discl¨®z] Descubrir. Kasiraan. m¨¢watasan. v. Discolored. n. ihiwalay. n. Pagkakasir¨¤. [discomp¨®siur] Descomposicion. magtur¨°. v. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. adj. pagbababa ng p as¨¢n. pagtigil. lumigalig. Discourage. [disc¨¢untenans] Avergonzar. visible. Discontinue. Pagkakasir¨¤. Disciplinarian. vencer. n. molestar. magbayad. revelar. desordenar. interrupcion. aturdir. pagar una deuda. Paglilitaw. adj. v. Bawasan. [discl¨¦m?r] Negador. tumalikwas. v. Walang-ayos. [disc] Disco. Discipline. Disciplinarian. [d¨ªsiplin] Disciplina. Discordancy. Yumamot. turbar. dalamhat¨¬. M¨¢tanaw. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. Disclose. [discomp¨®z] Descomponer. adj. Ihayag. Disconnection. v. Pagganap ng tuntunin. v. [discl¨¦m] Negar. itan. v. Discomfort. cesar. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. Pagkalugam¨¬. matalin¨°. Discomfiture. ang tumatalikwas. pagkagul¨®. itigil. Discordant. k¨¢siraan. Disciple. vencimiento. pagar. [disk¨¦redch] Desalentar. n. Pagkatanggal. adj. Magpalugam¨¬. incongruo. n. v. n. percibir. cobard¨ªa. k¨¢siraan. adj. kulang. [disc¨®nsolet] Desconsolado. disencion. v. Disc. Discontinuation. n. Discharge. Manggalit. [disk¨®mfit] Derrotar. [discon¨¦ccicn] Desunion. Kumaila. Disclaim. Discountenance. n. [diz¨¦rning] Juicioso. . desagradar. d? tugma. [discont¨ªniu] Descontinuar. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. Discern. turbacion. n. Manalo. Mabait. Discolor. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. poner mala cara. Discourse. renunciar. Discontent. Paglilikat. sagaz. desareglo. Hiyain. intimidar. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. discordia. pagkaabala. Discharge. Discommode. n. Ang nagkakaila. Kumupas ang kulay. entristecer. Discompose. Discontinuance. n. magpalungkot. cesacion. in¨ªp. mag likat. n. Discordance. declaracion. kulangan. [disk¨®mfort] Desconsuelo. pag-babayad. [diz¨¦rnibl] Perceptible. Magpaganap ng tungkulin. Discomposure. takot. Magpahin¨¤ ng loob. pahayag. makain¨ªp. Pagkupas ng kulay. n. Talumpat¨¬. adj. Pagdudukot. [disch¨¢rdch] Descarga. [disk¨®lor] Descolorar. [discon¨¦ct] Desunir. Discount. Disconsolate. Disclosure. Discontent. Discerning. disencion. In¨ªp. [diz¨¦rn] Dicernir. pa samain ang mukha. [d¨ªscaunt] Descontar. Discernible. licenciar. v. rebaja. v. [disb¨¢rsment] Desembolso. v. adj. Kupas ang kulay. pl¨¢tica. [d¨ªscord] Discordia. Disclaimer. [discont¨¦nt] Descontento. pagkahiwalay. v. tuso. panglulupa ypay. n. Yamot. [discont¨ªniuans] Cesacion. gumambal¨¤. magbayad ng utang. [disc¨®rs] Discurso. putlain. magulo. magbaba ng pasan. nakikita. v. Alagad. [disc¨®rdans] Discordancia. ilitaw. Discontented. Discomfort. descargo. N¨¢tatanaw. m¨¢malas. n. n. [disc¨®rdant] Discorde. interrumpir. Kahinaan ng loob. Discount. Discipline. Maglunsad ng lulan. Itiwalag. gumugol. [discom¨®d] Incomodar. discordia. [diskomf¨ªchur] Derrota. maputla. Disbursement. lumigalig. Sumir¨¤. [disk¨®mfort] Desconsolar. instruir. pagkaligalig. D? maaliw. [d¨ªscaunt] Descuento. n. distinguir. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. Discoloration. n. disertacion. [disc¨¢rd] Descartar. [disconcert] Desconcertar.Disburse. [disc¨®rdansi] Discordancia. n. ialis. k¨¢alitan. Discard. rebajar. perspicaz. M¨¢pauntol. v. Tanggalin. n. afligir. Pagkadaig. paglilikat. Magdukot. Pagkasir¨¤. Gumul¨®. [discont¨¦nt] Descontentar. Paglulunsad ng lulan. pagkabunot sa utang. disencion.

[disembark¨¦cien] Desembarco. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. infamia. [disinclin¨¦cion] Desafecto. hwag kalingain. Lapastangan. kasiraang puri. nakahihi ya. [dish] Plato. [diz¨®nesti] Deshonestidad. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. Discredit. [disf¨ªguiur] Desfigurar. v. adj. isaayos. isaayos. desalentar. Hamak. pasamain ang any?. v. kaibhan. Discrimination. Mabait. Magpasama ng loob. Disgusted. [disj¨¦vel] Desgre?ar. v. [discrimin¨¦cien] Distincion. Pagtatalo. difamar. [discr¨ªminet] Distinguir. Ayusin. Disengage. Disgrace. iba. servir la comida. [discr¨ªt] Desunido. [dizg¨¢sted] Disgustado. [disengu¨¦dch] Desenredar. Paglulunsad. Discreditable. adj. Kasiraang puri. n. kawal¨¢n ng galang. deshonra. n. deshonra. Desinpektar. kawalan ng bait. bast¨®s. Pagkakatang¨¬. Disgorge. Magpawalang halag¨¢. [dizgr¨¦s] Ignominia. [dizgr¨¦s] Deshonrar. ignominioso. Papangitin. Itang¨¬. Disinfect. Dish. m¨¢skara. n. [discr¨ªt] Discreto. Dish. enmascarar. [diz¨®nor] Deshonra. ulam. n. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. enfermedad. v. [dish] Servir la vianda en fuente. Disincline. adj. Manalita. v. maghain. n. maghayag. v. Diseased. n. bukod. Dishonesty. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. Pagbabalat-kay?. [dizg¨¢st] Disgustar. v. descorazonar. Disfavor. Tumuklas. Kalapastanganan. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. Disfranchise. Disgust. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. diferencia. Magpahin¨¤ ng loob. Gumusot. deshonrar. n. adj. v. adj. Hiwalay. Discover. hamakin. adj. Discrete. discurrir. v. [discr¨¦cion] Discrecion. infamar. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. walang galang. katalinuan. Disease. pagkahayag. [disc¨®rs] Conversar. v. Kabaitan. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. [disc¨®veri] Descubrimiento. v. Mahalay. n. Mapagtuya. v. [diz¨ªz] Mal. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. . n. magpangan yay¨¤ magpahamak. n. [diz¨ªzd] Enfermo. n. adj. Alisin sa kahihiyan. mapaghamak. Dishonest. Disentangle. n. [discr¨¦dit] Desacreditar. [discr¨¦pant] Discrepante. n. Pagkatuklas. Disembarrass. [dizon¨®rabl] Deshonroso. n. Discreet. [disf¨¦vor] Desfavor. [disf¨¦vor] Disfavor. adj. aversion. [disc¨®ver] Descubrir. pagtang¨¬. n. Discrepancy. Dishonor. Makipagtalo. sak¨ªt. v. Manirang puri. revelacion. magbadya. Dishonorable. Discourteous. grosero. Magbalat kay?. v. Discriminate. matalin¨°. Discredit. Nakasisirang puri. [disc¨®rties] Descort¨¦s. Nakasisirang puri. circunspecto. adj. Disguise. n. [disemb¨¢rras] Desembarazar. [disj¨¢rten] Desanimar. Sumuka. magdisfr¨¢s. v. Discretion. Disinclination. Discussion. v. Disgust. v. [disinf¨¦ct] Desinficionar. v. Kaib¨¢. Alisin ang pahintulot. v. Disgraceful. [disg¨®rdch] Vomitar. Disdainful. Dishonor. Disgrace. pul¨¤. despreciar. v. Sam¨¤ ng katawan. indecoroso. Disdain. Hanguin sa kahihiyan. tum akot. Disembarkation. Disembark. [disent¨¦ngl] Desenredar. Maglunsad. Pagkakaiba. May-sak¨ªt. Dishevel. Disfigure. nakahihi ya. disfr¨¢s. mahinahon. Disfavor. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. pagsama ng any?. [diz¨®nest] Deshonesto. makipanayam. Manirang puri. [dizd¨¦n] Desde?ar. Kahihiyan. Hwag umayon. Discourtesy. v. walang bait. mamul¨¤. Discrepant. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. magtang¨¬. Kasiraang puri. ignominia. v. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. Disembody. Pagpapawalang halag¨¢. n. Discovery. n. Disencumber. Discuss. Disguise. Disfigurement. [dizd¨¦nful] Desde?oso. Dishearten.Discourse. v. [dizg¨¢iz] Dizfraz. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. Masama ang loob. Ayusin. Pinggan. Manirang puri. hacer caer en desgracia. v. v. [disk¨¢s] Discutir. [discr¨¦pansi] Discrepancia. Kahalayan. hinahon. groser¨ªa. Sama ng loob. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. adj. revelar. hwag pumayag. Pagpangit. [disincl¨¢in] Desinclinar. adj. [dizg¨¢st] Disgusto. afear. Tuy¨¢in. ilunsad. [diz¨®nor] Deshonrar.

k pusung¨¢n. Disloyal. sereno. [disob¨ªdient] Desobediente. Hukayin (ang ibina¨®n). [dizl¨®yalti] Deslealtad. [disk] Disco. Maipauumanhin. [dism¨ªs] Despedir. Disparagement. Umibis. di papagmanahin. Magpalamara. [disob¨ªdiens] Desobediencia. v. Dislike. v. n. walang nasang masam a. n. [dizdch¨®int] Dislocar. hilo. Magul¨®. Disorder. desdoro. echar. v. pus¨®ng. [disl¨¢ik] Disgustar. Disorganize. magbigay. n. kasindaksindak. [disob¨¦] Desobedecer. v. disipar. [diz¨®n] Negar. confuso. Pagkapalamara. [diz¨®rder] Desordenar. n. telegrama. Mapanglaw. Disorderly. Dispel. desparramar. v. Hwag papagmanahin. Pagsabog. v. Disinterested. Dismember. Humamak. Disorganization. Dismissal. Pagkakaloob. [d¨ªsloket] Dislocar. pagsalangsang. Pagkalinsad. adj. Pagkasir¨¤ ng ayos. v. Dispirit. Dispense. [disl¨®dch] Desalojar. v. pumul¨¤. Disjoin. disgusto. Kalamigan ng loob. [disl¨¢ik] Aversion. Dismiss. suk¨¢b. Dispassion. n. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. Kaibhan. n. Disorder. confundir. Paglabag. [disp¨¦rcioen] Dispersion. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. adj. v. tanggalin. Dispensable. [disp¨ªrit] Desalentar. kakilakilabot. magul omihanan. Gul¨®. n. Dismal. Botika. n. palayasin. [dizl¨®yal] Desleal. ihiwalay. desanimar. mawalan ng diw¨¤. walang sikap. Ilinsad. [dism¨¦mber] Desmembrar. n. Kawal¨¢n ng pagtatapat. [disinj¨¦rit] Desheredar. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. [disp¨¢redch] Envilecer. Disobedience. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. ikaila. Paalis¨ªn. Walang inter¨¦s. v.Disinherit. despedazar. Pahinain ang loob papanglupaypayin. sumama ang loob. taksil. funesto. palayasin. [dizm¨¦] Desmayarse. Yamot. apearse del caballo. p amimigay. v. v. Papanabugin. tanggalin. v. . v. Dispensary. n. Walang kiling s a kanino man. Tanggalin. May kaguluhan. Disparity. v. v. v. v. Hatid-kawad. v. Maswayin. Tanggihan. [disp¨¦rs] Esparcir. [disp¨¢riti] Disparidad. adj. d? kumilala ng utang na loob . kasukab¨¢n. telegrama. Dismantle. mapagsalangsang. renunciar. adj. adj. deplorable. Disparage. Gumul¨®. [disp¨¦nsabl] Dispensable. [disp¨¦ns] Dispensar. adj. pagkakalat . [diz¨®rganaiz] Desorganizar. papaghiwalayin. v. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. Dislocation. Dislodge. n. [disobl¨¢idch] Desagradecer. kataksilan. descartar. Dismay. pagpul¨¤. [disp¨¢tch] Despacho. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. terrible. Tanggalin. [d¨ªzmal] Triste. Disobliging. apartar. pagkaiba. [dism¨¢unt] Desmontar. ikalat. n. hinahon. [disp¨¦nseri] Dispensario. confusion. desconocer. guluhin. infiel. pagsway. Disoblige. [disp¨¦l] Esparcir. [dizm¨¦] Desmayo. Disperse. pamamahagi. galit. sumalangsang. desdorar. Disjoint. Pagpapaalam sa ginagawaan. n. mapalalagpas. n. v. Dispersion. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. Dispassionate. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. malamig ang loob. [dism¨ªsal] Despedida. Disobey. Hind? tapat. malungkot. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. Sumir¨¤ ng ayos. Disown. mahilo. [dispens¨¦cioen] Distribucion. Lumabag. d? pagkilala ng utang na loob. [desint¨¦r] Desenterar. Bilog. Mawala sa sariling isip. Disk. sama ng loob. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. magpaglaba g. sumway. Mayamot. dimision. Ilinsad. Dispensation. itiwalag. desmembrar. pagkalat. Disorderly. [dizdch¨®in] Desunir. distribuir. Magkaloob. Dislike. [diz¨®rder] Desorden. infidelidad. adv. dispensa. kaguluhan. Disobedient. v. [dis¨ªnterested] Desinteresado. n. magalit. n. desaprobar. isabog. adj. magbahagi. pagkasabog. Disloyalty. mahinahon. p¨¢milihan ng gamot. Paghamak. Pagtanggal. lumit¨®. Dispatch. Isabog. [disparedchment] Desprecio. Dismay. n. n. Dislocate. Dismemberment. Dismount. Disinter. templado. Paalisin.

magbigay. lapastan gan. controvertir. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. Pagsur¨¬. Pagtiwalag. Disseminate. makipagmatwiranan. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. n. [displ¨¦] Desplegar. [dis¨¦mbl] Disimular. Ipalagay na walang kaya. v. pagpapahalata. kab¨¢kab¨¢. [dis¨¦ct] Disecar. encubrir. desasosiegar. ignominia. n. sama n g loob. Disregard. n. paghiwalay. adj. Walang galang. kasiraan. Disproportion. paghahasik. Pagkabalisa. Disquiet. [displ¨¦sment] Dislocacion. Hamakin. Dissertation. k¨¢alitan. ihayag. n. Magkunwa. hind? pantay. [discu¨®lifai] Inhabilitar. Dissemination. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. n. v. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. [disencioen] Disencion. adj. examen. Pagsasabog ng binh?. n. v. Pagtatalo. Dissent. v. Paraan. v. arreglar. n. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. alisin sa ayos. makayam ot. [dispi¨²tabl] Disputable. Kawalan ng katahimikan. n. incapacidad. ayos. . galit. [d¨ªspiutant] Disputador. paghamak. [disr¨®b] Desnudar. Dissatisfaction. halayin. v. N¨¢tatalaga. Disputant. Displeasure. kalapastanganan. ipahalata. n. esparcir. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. n. Disruption. [dispr¨¦z] Vituperar. Ilinsad. kabil¨¢n. Disprove. [dispr¨²v] Desaprobar. [disp¨®z] Disponer. n. Hamak. Displacement. Pag-alang¨¢n. n. Dispossession. [dis¨¦nt] Disension. disgusto. n. Disputable. pagha hayag. Dispute. [disp¨®zal] Disposici¨®n. Tabang ng loob. [dis¨¦minet] Diseminar. Sama ng loob. v. disgustar. Ligaligin. Disquiet. ariing walang ka ya. dar. n. n. Display. Kamkaman. M¨¢ipakikipagtalo. sembrar. pagbabalisa . manifestacion. n. indignacion. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. n. v. Disquietude. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Kawal¨¢n ng galang. Dispose. pul¨¤. Makipagtalo. controversia. [disrig¨¢rd] Desatencion. orden. Kasiraang puri. v. Papagkabilan¨ªn. Dissatisfy. [discu¨¢it] Inquietud. v. disgusto. pagsisiy asat. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. Pagtatalo. Sir¨¤. paglitis. desordenar. Disqualify. averiguacion. [displ¨¦siur] Desplacer. Magpasama ng loob. n. menospreciar. Dissent. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. adj. [dispiut¨¦cioen] Disputa. v. pasiya. v. maghas ik. [discu¨¢it] Inquietar. desatento. Magpasiya. [dis¨¦nt] Disentir. rotura. [displ¨¦] Ostentacion. Pabulaanan. [dispi¨²t] Disputa. v. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. Hubar¨¢n. pakabakabahin. pagmamatwiranan. ostentar. Magsabog ng binhi. n. walang puri. [dispozicioen] Disposici¨®n. contienda. Disquisition. desprecio. Umayaw. Dispossess. exponer. Disreputable. Paraan. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. [dispoz¨¦s] Desposeer. Kawalan ng kaya. [dis¨¢lt] Desalar. Hwag gumalang. Pagpapamalas. desden. adj. Pagkamkam. hubuan. Dissension. makagalit. Dispute. Displease. Disrespectful. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. n. [disoertacion] Disertacion. Dissect. pagmamatwiranan. K¨¢alitan. n. [disrig¨¢rd] Desatender. Dissalt. controversia. pasiya. Disposal. Disputation. kawal¨¢n ng abot. [dispi¨²t] Disputar. Dissemble. v. Disrepute. yamot. Disrespect. v. Pagkalinsad. [displ¨ªz] Desplacer. Pagtatalo. Humamak. ang nakikipagm¨¢twiranan. [discu¨¢ietiud] Inquietud. v. Disposed. desigualdad. Disproportion. [dis¨¢tisfai] Descontentar. [displ¨¦s] Dislocar. isaayos. Disregard. despojar. diferenciarse. inclinado. ayusin. n.Displace. makiling. m¨¢kaiba. pagpapawalang h alag¨¢. Disposition. Ang nakikipagtalo. pagkaalis sa ayos. mahilig. v. Display. pamamahal¨¤. Patabangin ang loob. n. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. Disqualification. Dispraise. desasosiego. [disp¨®zd] Dispuesto. [disrisp¨¦ct] Desacatar. Ipamalas. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. Disrespect. K¨¢bilanin. v. v. v. Patabang¨ªn. oposicion. Disrobe.

region. . Ilay?. Nagsasapantah¨¤. Dissuasion. Distinct. Distension. Ditto. discordia. may hinal¨¤. adj. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. v. Alakin. Distrust. [distr¨¢st] Desconfiar. District. [distrbi¨²cion] Distribucion. Kaib¨¢. n. Mag-udyok. Distill. [ditch] Zanja. Distort. magiting. madal¨ªng makilala. v. [disi¨²nion] Desunion. Distant. Distaff. adj. Walang lasa. indisposicion. [dist¨¦mper] Perturbar. maglih¨ªs. diferencia. [disimiul¨¦t] Disimular. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. Pumilipit. nayon. [d¨ªstrict] Distrito. bigat ng katawan. Lawig. Distress. v. adj. Sama ng katawan. n. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. [dist¨ªl] Destilar. dalamhat¨¬. Disuse. idem. n. Sapantah¨¤. pagpaw¨¬. Pook. v. [dist¨ªlecion] Destilacion. n. katang ian. diferente. v. [distr¨¢st] Desconfianza. magbuy¨®. [d¨ªto] Idem. [disimil¨¢riti] Desemejanza. adj. [dist¨¦nd] Extender. v.Dissimilar. n. n. Hirap. mangligalig. miseria. pamimigay. Dissonant. v. n. estorbar. [dist¨¢rbans] Disturbio. [disoli¨²cioen] Disolucion. Gumawa ng sangka. [d¨ªstans] Distancia. [dist¨¦ncion] Dilatacion. [disu¨¦d] Disuadir. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. agw¨¢t. Maghiwalay. desagradable. [dis¨ªmil?r] Desemejante. [dist¨¢rb] Perturbar. kant¨¢hin. Magpahirap. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. ipamigay. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. Distortion. Ditch. Paghihiwalay. sospecha. paggawa ng alak. Palawigin. Disunite. nakayayamot. Dissolve. d? kagamitan. v [distr¨ªbiut] Distribuir. v. iba. ensanchar. hinal¨¤. [dist¨¦st] Hast¨ªo. pagkaiba. n. umabala. [distr¨¢stful] Desconfiado. separarse. Distance. maghina Distrustful. Disturbance. magpasakit. [diz¨®lv] Disolver. Distemper. pangliligalig. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. Palipasin. luminlang. Tumunaw. adj. hwag pansinin. n. [disy¨²s] Desusar. v. Kaiba. Distemper. Distinguished. kilala. [disip¨¦cioen] Disipacion. Distribution. Disuse. desconcierto. n. Distillation. n. Lay¨°. Gambal¨¢. makasama ng katawan. . Distance. Distinction. n. Distrust. naghihinal¨¤. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. g¨¢waan ng alak. [disy¨²s] Desuso. panggugul¨®. Sangka. adj. palwangin. torcimiento. Pagkatunaw. Talipandas. pamumukod. v. abala. hind? kaparis. n. Alintanahin. hwag gamitin. manggul¨®. Pawiin. Pag-alak. Pamamahagi. Mangib¨¢. [dist¨ªnct] Distinto. Dissimilarity. Lumigalig. kilala Distinguishable. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. n. Distraction. [dist¨¢f] Rueca. pagbaluktot. Lumib¨¢ng. Dissimulate. apartar. Tang¨¬. Awit. Dissonance. Ditch. Dissipate. yam¨®t. Disturb. dumalamhat¨ª. adj. fastidio. P¨²nahin. pagbubuy¨®. s¨¢kit. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. v. discernir. Distress. n. Panulid. sospechar. Distinguish. adj. ¨¢liwan. Dissipation. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. [disiun¨¢it] Desunirse. Malay¨°. [dist¨¦mper] Mal. Masama ang tunog. n. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. [dist¨¦stful] Desabrido. magkaalit. n. v. Distasteful. jurisdiccion. n. n. [distr¨¦s] Angustiar. diferencia. adj. Ipamahagi. causar una enfermedad. [distr¨¢ct] Distraer. libertino. pagkakaalit. tunawin. maglisya. Dissuade. [ditch] Abrir zanjas. Ditty. Alak¨¢n. Suy¨¤. Kaibhan. Dissolution. n akaiinip. n. Distaste. lwang. Nababahagi. [d¨ªsonant] Disonante. sospechoso. Gayon din. v. bumaluktot. Distillery. n. Distract. [distr¨¢ccion] Distraccion. Pagpilipit. n. v. aflig¨ªr. Gumambal¨¤. [distr¨¦s] Angustia. n. m¨¢tang¨¬. Distend. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. Dissimulation. Udyok. ensanche. Distribute. v. v. bantog. adj. Dissolute. Pagkapaw¨¬. [d¨ªsonans] Disonancia. desviar. v. pagitan. d? pagpansin. h¨¢latain. Pag-alintana. in¨ªp. L¨ªbangan. mamukod. [d¨ªsipet] Disipar. Pangingiba. n. [d¨ªstant] Distante. Ditto. [dist¨®rt] Torcer. [dist¨ªnccion] Distincion. [d¨ªstans] Alejar. ma sapantah¨¤. pagkakatang¨¬. Disunion. n. Lipas. adj. Distributive. [d¨ªsoliut] Disoluto. diferente. n.

timtiman. n. [d¨¢ivers] Varios. [d¨®ctor] Doctor. v. [doc] Bardana. n. Divine. [doedh] Trampear. adj. Pagka-Dios. Docility. n. n. Diverse. [div¨ªcion] Division. n. d¨¢diva. Divulge. v. [d¨®kiument] Documento. Papag-ibaibah¨ªn. Bahagi. mudanza. k¨¢alitan. Dogmatic. diferenciar. Dogfish. adj. conjeturar. [do] Gama. Lula. manghib¨° sumil¨°. Dizzy. [div¨®rs] Divorcio. [div¨¢ider] Distribuidor. Doff. Paghuhubad. [d¨®gu?rel] Vil. Dole. [div¨¦rt] Desviar. Divergence. adj. manggagamot. Divorce. ense?anza. limosna. R¨®tulo. Humul¨¤. [d¨¢iv] Sumergirse. n. [div¨¦rs] Diverso. v. n. bastos. Maghubad ng suot. n. adj. maghub¨°. hind? kagaya. Diversify. Matigas ang ulo. bajo. [dokium¨¦ntal] Documental. [div¨¢in] Adivinar. [dai¨¦rnel] Diurno. iba't iba. Sarisar¨¬. Doctor. pagkakaiba. adj. L¨ªbangan. Divertisement. Do. n. [div¨®rs] Divorciar. Paghihiwalay ng magasawa. Mahinahon. [div¨¢in] Predicador. nauukol sa araw. adj. Iba. sumisid. [div¨¦st] Desnudar. Document. Bahagi. n. L¨ªbangan. Documental. pantas. paham. libangin. [div¨¦schur] Despojo. Dogma. v. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. Dodge. medicinar. n. [diversifik¨¦cion] Variedad. Ihiwalay ang asawa. Division. gawin. adj. m¨¦dico. Magday¨¤. Araw-araw. ejecutar. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. aturdido. [div¨¢in] Divino. [div¨¢id] Dividir. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. Dive. [d¨®gma] Dogma. [d¨®ctrin] Doctrina. ¨¢ bajo precio. v. dique. v. N¨¢paka mura. [doedh] Trampa. maamongloob. [div¨¦rcion] Diversion. ¨¢so. pasatiempo. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. Katibayan. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. pag-aalis ng pag-aar¨¬. porcion. desunion. di ke.Diurnal. Mga kagagaw¨¢n. Doctrine. n. n. pagkatimtiman. n. v. Ipamansag. n. Panghuhul¨¤. desposeer. [div¨ªniti] Divinidad. bigay. n. Divest. pagpaparaan ng panahon. n. n. Doings. Usang babae. pastor. lumay?. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. Day¨¤. [d¨®gchip] Muy barato. hubdan. bawa't araw. kaloob. extracto. iligaw. tur¨°. [d¨ªzi] Vertiginoso. n. adj. dokumento. desnudar. Divert. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. magbahagi. te¨®logo. Divine. Dizziness. apacible. Diverge. [d¨®gfish] Tiburon. Sumukb¨®. Doctor. dogma. [div¨¦ldch] Divulgar. Pagkakahiwalay. variar. brutal. n. Divergency. Masamang dam¨®. pronosticar. Pagkakahiwalay. alteracion. Ilihis. acciones. n. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. adj. [divers¨ªfai] Diversificar. v. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. despojar. Hinahon. hilo. diario. ugaling hayop. humiwalay sa asawa. Gumamot. n. [d¨²ingz] Hechos. kasulat¨¢n. kaibhan. adj. [div¨¦rdch] Divergir. Doggerel. Gumawa. Hubar¨¢n. Divinity. v. Nauukol sa Dios. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. n. Divider. M¨¢ninisid. Dokt¨®r. [d¨®ket] R¨®tulo. pagkakaiba. mainam. Diversion. n. [d¨®ctor] Curar. obrar. discordia. [div¨¦rdchens] Divergencia. H¨¢mak. n. Diversification. Diver. diferentes. Dogged. [dos¨ªliti] Docilidad. limos. adj. recrear. hil¨®. Pagkakaiba. v. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. n. hul¨¤. Pat¨ªng. Bahagihin. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. sil¨°. n. v. Dog. Humiwalay. excelente. [du] Hacer. [dog] Perro. divertir. diferente. hib¨°. entrampar. . holgura. Dogmatical. Docket. v. Diversity. kaamuang-loob. [d¨®gued] ¨¢spero. cotidiano. Tagapagbahagi. Divorce. Doe. Par¨¨. [dol] Parte. n. [dof] Quitar la ropa. Divide. Lul¨¤. Doily. ihayag. pagpaparaan ng panahon. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. Pagkakaiba't i ba. publicar. [div¨¦rtizment] Diversion. Divesture. Aral. Divine. n. [div¨¦rsiti] Diversidad. Dodge. [d¨¢iver] Buzo. mga kilos. kaiba. Dog-cheap. hulaan. n. pagka-Bathal¨¤. adj. Dock. Divers. kaibh¨¢n. Docile. [divin¨¦cion] Divinacion. Divination. [div¨¦rdchensi] Divergencia. [d¨®sil] D¨®cil.

[d¨®tal] Dotal. kaloob. Donor. [d¨®rkiper] Portero. n. Tuld¨®k. [dom¨¦stiket] Domesticar. borrico. Doomsday. Domesticate. dulot. [dav] Paloma. lastimoso. abuloy. [dabl-tongd] Enga?o. tiklop. n. Dormant. Domestic. matalik. triste. kamisola. Ang nagkakaloob. Domesticity. n. v. Dotal. [d¨¢bl] Doble. [d¨®misil] Domicilio. sospecha. lupang saklaw. Dowdy. [d¨®lful] Doloroso. adj. Mag-ulian. [d¨®lar] Dollar. [dot] Chochear. Dot. imperio. Doubt. n. [d¨¢vjaus] Palomar. adj. umambag. adj. [don¨¦t] Donar. v. Dominion. Pagkaulian. [d¨®wel] Clavo de madera. Dolor. plegar. Alinlangan. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. [d¨¢utles] Indubitable. Double-tongued. adj. Magtuld¨®k. Babaing salaul¨¤. [d¨®nor] Donador. Kahambalhambal. [d¨®rwe] Portada. Don. [dom¨¦n] Dominio. [d¨®lor] Dolor. Daing. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. Dollar. Double. n. Doom. ibayo. v. Domain. congoja. n. ang nagbibigay. [d¨®rsal] Dorsal. [dan] Hecho. [d¨¢bl] Doblar. Mag-alinlangan. Dotation. n. Yup¨¬. Dovelike. [d¨®mino] Domin¨®. bahay. [d¨®tard] Viejo que chochea. Ginoo. Sinungaling. magbigay. [d¨®tedch] Chochera. panagh¨®y. Maam¨°. Nauukol sa bigay-kaya. sapantah¨¤. adj. Domination. v. casa. [dot¨¦cion] Dotacion. [d¨¢us] Zambullirse. v. Domin¨®. soberan¨ªa. Double. Dovehouse. Kalapati. casaca. Dote. Dose. Nakakatulog. juzgar. n. condena. Yar¨¬. n. n. v. v. maam¨°. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. magandang loob. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. [d¨¢udi] Zafio. marungis. ambag. [domin¨ªr] Dominar. Pasuk¨¢n. adj. Manyik¨¤. Pag-ibayuhin. Dower. Dove. Dowdy. [don¨¦cien] Donacion. n. Salaul¨¤. Dowel. n. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. Kaloob. n. pagkakaloob. n. Walang pagsala. [dom¨ªnion] Dominio. [d¨¦blet] Justillo. Dorsal. malakas ang loob. magparusa. n. familiar. urong-sulong. Doll. [d¨¢uoer] Dote. Taong ungas. Pisong amerikano. Doughty. [d¨®loroes] Doloroso. n. . porcion. adj. Borriko. [d¨¢ut] Dudar. Nauukol sa sariling buhay. ant¨¢k. condenar. mahirap. Kapangyarihan. Kapareha. maghinal¨¤. sakop. Isuot ang dam¨ªt. mahapd?. umabuloy. maantak. Sumisid. v. Don. Bigay-gaya. tiklupin. Bahay-kalapati. n. lumupig. p. adj. [d¨¢vlaik] Colombino. Dough. [dum] Sentenciar. [d¨¢utful] Dudoso. masa. Dolorous. Doubtless. Kapangyarihan. [d¨¢bl] Doblez. Humatol. Domineer. duplicado. Douse. [dot] Tildar. n.Dole. Doorkeeper. n. [dolt] Hombre bobo. [domin¨¦cion] Dominacion. Kaamuan. kasamasama. Pagdudulot ng bigay-kaya. Tapay. magdulot. Doble. parusa. pintuan. Doleful. yup?in. n. Matapang. [dol] Mu?eca. l¨²gubre. Sak¨ªt. p. duplicar. pamamahal¨¤. Tanod-pint?. adj. pag-uulian. sospechar. T¨¢hanan. Double. v. [dos] D¨®sis. [dum] Sentencia. Magkaloob. Nauukol sa likod. v. hinal¨¤. makalawa. [do] Masa. Bahay-kalapati. falso. n. [don] Don. bantay-pint?. Doubtful. Donate. Dot. Domino. n. se?orear. kahapishapis. Doubt. [don] Meter el vestido. Paamuin. bulaan. sumukb¨®. [d¨¢v-cot] Palomar. escr¨²pulo. adj. [dol] Dolor. Hatol. Door. adj. Doom. Dotard. Masak¨ªt. [d¨¢uti] Bravo. n. [d¨®nke] Asno. [dot] Tilde. Sumupil. magsapantah¨¤. [dor] Puerta. valeroso. n. n. D¨®sis. magpasuk¨°. Pakong kahoy. n. Dove-cot. Dolt. hirap. d¨®blihin. Done. Doorway. bigay. gobierno. Donkey. [d¨®rmant] Durmiente. Kapangyarihan. adj. n. [d¨¢ut] Duda. adj. takal ng gamot. n. n. n. n. Ulian. n. n. chochez. Donation. Pint?. n. n. Doublet. Kaarawan ng paghuhukom. Dotage. Domicile. hapd?. Nakapag-aalinlangan.

Dread. hilahin. v. Dozen. adj. & prep. [draft] Dibujo. [draft] Dibujar. n. [d¨¢unwards] Hacia abajo. ¨¢ plomo. sindak. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. Draggle. letra de cambio. [drim] Sue?o. Drawl. Draft. mang-iigib. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. adv. pababa. [dred] Temer. Downfall. decadencia. Bulong. Bumulong-bulong. [drag¨²n] Dragon. [dr¨®ing] Dibujo. [drol] Balbucear. n. Itik na lalake ¨® patong lalake. Drainage. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. Dibuho. Dreadful. destacar [mil]. n. Downright. Umidlip. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. Gamogam¨®. pagguhit ng banghay. Drawer. n. n. Dramatize. karit¨®n. [dr¨¢km] Dracma. espantoso. dibujador. palus¨®ng. Drama. v. [dr¨¦poer] Pa?ero. n. Dramatist. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. [drek] ¨¢nade macho. Gawing drama. Treng pabal¨ªk. Pababa. Limasin. Downwards. Bigay-kaya. Drain. v. Drachm. v. Takpan ng kayo ¨® damit. manifiesto. dise?o. n. [d¨¢unward] Hacia abajo. kasindak-sindak. Dragoon. alisan ng tubig. [dr¨®er] Aguador. [d¨¢unfol] Caida. Tunay. n. M¨¢nininda ng kayo. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. labing dalawa. [drab] Pa?o casta?o. n. Down-train. Drawl. malumbay. Dragonfly. n. [dren] Desaguar. adv. bawas sa singil ng aduana. Dreamy. Draw. mag-any? ng plano. [doz] Dormitar. Drape. Pagkabagsak. n. Dramatic. palabas-dulaan. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. Pagpupuri sa Dyos. letra de cambi o. Draft. Drapery. v. Katakot-takot. n. Paragos. vello flojel. Drakma. Dragon. [dr¨¦dful] Terrible.Down. adj. salap? sa Gresya. n. Dosena. pagguhit. adj. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. P¨¢agusan. Dread. Dumibuho. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. kakil¨¢ki labot. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. Drake. arrastrar. n. malamlam. Draught. v. Bagol. Dray. bumatak. [d¨¢uri] Dote. gumuhit. n. espanto. Takot. magtuka. mag-antok. [dr¨¢gon] Dragon. adj. n. Humila. Doxy. v. [dr¨®ers] Calzoncillos. [dred] Miedo. n. Nauukol sa drama. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. Paibaba. n. mas¨ªndak. Drag. . Balahibong malambot. n. [dren] Desaguadero. palus¨®ng. taga-pag-any? ng plano. malungkot. Lagok. kumabig. n. Managinip. Dream. pagkaguh?. [d¨¢uni] Velloso. [d¨®csi] Ramera. [dro] Tirar. suave. dise?o. Drawback. adj. v. Bawa . Drag. plano. adj. Downcast. Down. Downward. n. [dre] Carro que sive para llevar cargas. [drol] Balbucencia. [draft] Trago. [dr?p] Trapear. hayop na kathang-isip. Drama. instrumento con garfio. n. v. Draper. Downright. Dragon. malambot. Mapanaginip¨ªn. [d¨¢unrait] Patente. Doze. terror. [drag] Arrastrar. Dibuho. Pababa. v. Salawal. espantar. dumi bujo. Panaginip. Mabalahibo. adv. Mapanglaw. [dr¨¢ma] Drama. Drawers. [drag] Carretilla. pansol. n. kaloob. n. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. tagaigib. Drab. Kayong lana na kulay kastanyas. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. Draftsman. n. [drim] So?ar. n. Drawing. [d¨¢un] Plumon. Humila. n. n. panghila. n. Drain. v. G¨¢waan ng kayo. panag¨ªp. pansol. Masamang babae. [d¨¢un] Abajo. Matakot. Sa ibaba. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. [d¨®zen] Docena. dibujo. atraer. hayag. n. cabecear. mangilabot. adv. Dibuhista. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. Doxology. totoo. n. Dramatical. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. adj. Dowry. [d¨¢un-tren] Tren descendente. tagakadl? ng tub ig. Nauukol sa drama. P¨¢agusan. Dream. dibujar. ruina. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. M¨¢nanalok ng tubig. Downy.

Drought. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. Droop. frusler¨ªa. magsuot. Makalawang. n. Dressy. or¨ªn. [dros] Escoria. Dross. bir¨°. bihisan. Dribblet. n. Magpakatamad. Pumatak. Pumatak. Drizzle. Dromedaryo. n. Umambon. [dron] Harag¨¢n. Drier. destilar. Droll. [drop] Gota. Drowsy. hato. h . [dr¨ªping-pan] Grasera. Drug. farsa. disciplinar. v. v. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. magtuka. sacudir. Drizzle. Dripping-pan. l¨²gubre. n. Dromedary. n. v. Maingat sa pagbibihis. [drir] Triste. conducir. [dril] Taladro. Ambon. [droeb] Golpe. Patak. [drol] Bufon. triste. Bumutas. Dried-beef. [dr¨¦dch] Ganapan. Patak. Taba. n. Drown. Drill. maghatid. adj. G¨¢waing hamak. v. [draioer] Desecante. n. [driblet] Deuda peque?a. Sapal. kalagimlagim. Drink. v. mahulog. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. Droll. Pumatak. dah¨¢s. Malanta. Gamot. pabaya. [drol] Festivo. Drive. n. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. pumal¨°. n. chistoso. Drowse. ¨¢rido. n. Dreary. adj. Tigmakin. [drift] Impulso. Uminom. Sisidlan ng mantik¨¤. [drizl] Llovisnar. v. [dregs] Hez. Inum¨ªn. Drone. May kawan ng hayop. Drubbing. [dr¨¢uzines] Somnolencia.Drear. n. Hamp¨¢s. n. [dr¨®ver] Ganadero. [dr¨¢iv] Guiar. [drop] Gotear. Drub. kahambalhamba l. Pilit. pindang. m¨¢nununong. [drag] Droga. turuan ang mga bagong kawal. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. n. [drip] Gotear. [droeb] Apalear. Drip. Drossy. Drowsiness. Drop. tumul¨°. [drink] Beber. v. adj. [dres] Vestir. n. Drove. Drub. caer. tul¨°. [dr¨®si] Lleno de escoria. bufonada. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. Drill. [drift] Impeler. Drover. adj. Droughty. Damit. n. sequ¨ªa. Drone. hez. hamp¨¢s. borra. violencia. adj. pu?ada. magbuy¨®. magbihis. z¨¢ngano. maantukin. [dres] Vestido. dum¨ª ng metal. v. [drink] Bebida. n. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. Pangbutas. n. bunton ng tao. amontonar. Drug. n. prescribir drogas. Kumalaykay. instruccion de reclutas. Drift. [dr¨ªping] Pringue. Drollery. gracioso. v. Dredge. v. Kapanlawpanlaw. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . [dr¨¢usi] So?oliento. [dron] Zanganear. [drip] Gotilla. v. Mag-udyok. Drudge. Dregs. v. gent¨ªo. Drip. Mag-antok. magpabaya. Drudgery. Nag-aantok. mapagpatawa. v. [dril] Taladrar. n. Dropsy. lumunod. Haluan ng gamot. P¨²song. n. [dredch] Rastrear con el rezon. [dr¨¢uti] Seco. tumul¨°. destilar. v. v. taing bakal. malaglag. Antok. [dr¨¢uz] Adormecer. n. k¨¢ban. n. tumul¨°. bumaksa k. [dr¨¢un] Anegar. reclutar. Kawan. [dr¨¢ut] Seca. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. Taong tamad. Sumukb¨®. marmiton. Humampas. Drift. n. ahogar. Drink. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. kasuutan. M¨¢mamasan. [drizl] Llovisna. [drov] Manada. adj. Dribble. Drench. Kalawang. Dress. Bugbog. sumergir. n. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. Dress. magbunton. n. lumagpak. Dripping. Magdamit. [dr¨¢bing] Paliza. tul¨°. v. [dr¨®mederi] Dromedario. karam ihan ng tao. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. basain. Pagkakatuyot. v. Tuy¨®t. Katatawan¨¢n. muchedumbre. Masay¨¢. sumisid. Tapa. v. v. Malungkot. Drop. Munting utang. [drench] Empapar. Drudge. Pangpatuy?. adj. pal¨° suntok. [drup] Descaecer. [dribl] Gotear. traje. Manguchero. mapanglaw. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. [dr¨ªri] Espantoso. n. n.

canal. Dubious. [doens] Zote. Bilangguan. Dub. tunggak. Kadung¨²an. bigat ng loob. Panglaw. silencio. n. [dr¨¢nkard] Borrachon. Talibong. Hangal. entorpecer. n. triste. Las¨ªng. n. makipagbabag. pato. [dac] ¨¢nade. Mataba't pandak. [d?m-bel] Halterio. ikalawang sa lin. [dram] Tocar el tambor. Taong pipi. [d¨¢lnes] Estupidez. [d¨¢mnes] Mudez. Mangday¨¤. v. Dumb. Ductile. Tuy?. marapat. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. n. Tig¨ªl. Tambol mayor. n. Duel. [dram] Tambor. Duplicity. adj. Dudgeon. lang?. Ang nagbibil¨ª ng gamot. Drunkard. Duplikado. mamamsag. n. [di¨²el] Combatir en duelo. [diun] Collado. Bur¨®l. adj. kalanguan. melanc¨®lico. Lumubog. Tuligin. Duke. malambot. Munting itik. tributo impuesto. Dune. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. Tambol. [dac] Zabullirse. [drai] ¨¢rido. Duckling. v. Dunce. somnolencia. may pagkatuy?. [isang instrumentong panugtog]. adj. sisiw ng itik ¨® pato. Kalasingan. v. adj. est¨²pido. [dr¨¢nken] Ebrio. musmos. agus¨¢n. v. tae. paggigiring pul¨¢.atulan ng gamot. n. [diupl¨ªciti] Doblez. [dal] Lerdo. ebrio. Drum-major. adv. Duck. tapat. [di¨²li] Debidamente. Dug. akma. Tuyuin. [doen] Bruno. Duplicate. bagay. n. [diu] Debido. lang?. adj. n. [diuk] Duque. Masunurin. sumisid. Due. [di¨²pl] Doble. dung?. Duct. [dram-stik] Baqueta. madung?. Tam¨¤. chapuzarse. n. propio. [dr¨¢ili] Secamente. Ukol. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. [dr¨¢guist] Droguista. [d¨¢ndchen] Calabozo. [drank] Borracho. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. Maningil ng mahigp¨ªt. n. m am. Dung. Drunkenness. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. pesadez. n. Matigilan. adv. n. [dag] Teta de algun animal. [diu] Derecho. Peso. mapanglaw. n. Dull. Drum-stick. [di¨²o] Duo. n. zopenco. Suso ng hayop. makipaglaban. Magbansag. ¨¢langanin. Dun. Due. enga?o. Dupe. Ungas. [d¨¢mi] Mudo. hacer ruido. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. ungas. Dummy. Duly. n. pato. Dull. adv. pagkawalang kib?. tonter¨ªa. [di¨²kdom] Ducado. Dun. Duplicate. Dulcimer. Dupe. [drai] Secar. [diu¨¦t] Duo. Makipag-away. May katuyuan. Tumambol. oscuro. totoo. contristar. pumanglaw . [d¨¢dchen] Daga. ibayo. [doen] Acreedor importuno. flexible. seco. [d¨¢mfaund] Confundir. [diu] Exactamente. Duke. adj. Dungeon. Away. n. bartolina. n. Druggist. [dact] Conducto. n. Dukedom. Duet. d . palillo de tambor. sumugb¨®. v. v. musmos. Dum¨ª. Malab¨° ang kulay. apto. Ukol. kaungasan. n. bagay. T¨ªmpano. Atang na sis¨ªngilin. Mahigpit na m¨¢niningil. adj. laban¨¢n. v. adj. patahimikin. n. v. v. [di¨²pliket] Duplicar. n. dalawang salin. [d¨¢kling] Anadeja. adj. [dang] Estiercol. Drunk. Pipi. Dry. Dalawahin. Dumpy. duplicidad. Pagkadoble. n. Drum. Due. [dal] Entontecer. Itik. [di¨²el] Duelo. adj. Pagkapipi. enmudecer. n. Dumbness. makalawa. Drunken. Drum. [diup] Enga?ar. mang-ulol. Dumbfound. copia. P¨¢daluyan. Duck. Panugtog ng tambol. hangal. v. Dumb-bell. incierto. desaf¨ªo. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. Doble. puntualmente. ins¨ªpido. n. n. embriagado. Duo. n. k lamlam¨¢n. patuy¨²in. marapat. lang?. Las¨ªng. Dryly. cabecear. bab¨¢g. Dun. Duple. Dry. Tugmaan sa awit ng dalawa. n. [di¨²pliket] Duplicado. Las¨ªng. n. [damp] Tristeza. [diup] Bobo. Dump. adj. n. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. [di¨²bioes] Dudoso. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. n. Duel. Dullness. [d?m] Mudo.

kumaont?. Taing¨¤. [di¨²ties] Obediente. Maalikabok. n. bahay. Ang saklaw ng konde. mataas na karangalan. adj. Tin¨¤. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. tumir¨¢. [?rl] Conde. Eaglet. tenga. Dustman. adj. n. Eagle-sighted. [¨ªgu?rnes] Ansia. [di¨²tiful] Obediente. vehemencia. pagtalima. Dye. Dyer. Dyspepsy. Unano. May malayong tanaw. Tagal [sa hirap]. n. Dinamita. n. bawa't isa. Dyeing. [dask] Color fusco. alikab¨®k. adj. Dusty.. entretanto. Durance. disminuirse. [duorf] Enano. v. Tumahan. [¨¦rldom] Condado. n. adj. n. [ir] Espigar. pita. v. v. habang . Durability.. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. Dynasty. Eagle.. n. pandak. bwis ¨® s ngil ng aduana. [d¨¢ski] Oscuro. Eagerness. pakinig. durugin. [disp¨¦psi] Dispepsia. Dusk. Nauukol sa Olanda. Masunurin. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. Earlap. malab¨°. Dye. [duel] Habitar. [¨ªgl-aid] De vista lince. fiel. Dust-cart. During. magtatagal. Dynamo. Samantal¨¤. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. Papandak¨ªn. Alab¨®k. madilim. [d¨¢stman] Basurero. Konde.ay¨¤. Dutch. Pagdidilim. gumab¨ª. Naghihingal?. n. Tagal. Duration. Dutiful. Pagkakulong. n. Dynamite. Duress. kahirapan. Dusk. prep. Pagsunod. [d?tch] Holandes. n. [¨ªgu?r] Deseoso. adj. [d¨¢ying] Te?idura. n. Eager. [d¨¢stoer] Plumero. Tumin¨¤. n. [itch] Cada uno. manahan. n. n. n. n. morar. v. pamamarati. Magpagpag. . espiga. balang isa. n. galang. [diurab¨ªliti] Duracion. Dwell. ¨¢gila. gabok.. Pingol [ng taynga]. Durable. pag-iiti. Sabik. T¨¢hanan. [d¨¢inamo] Dinamo. n. maningas na nais. [di¨²tifulnes] Obediencia. Madilim. v. [di¨²ti] Deber. v. pagtatakip-silim. obligacion. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. dikdik¨ªn. Iti. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. Katungkulan. residir. l¨¢on. E E. [diur¨¦cion] Duracion. continuacion. Unano. [dast] Despolvorear. taga Olanda [Holanda]. n. Dumilim. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. Pagtitin¨¤. Each. impuesto ¨® derechos de aduana. hacerse noche. Dust. palisin ang alikabok. Maninin¨¤. n. adj. [i] E. sumiso. n. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. pandak. Eagle-eyed. Dyspeptic. [ir] Oreja. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. malalaunan. Duty. vivienda. polvorear. Sakit sa sikmur¨¤. Duster. n. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. moribundo. [d¨¢ying] Agonizante. Ear. adj. Dwarf. [d¨¢sti] Polvoriento. Duteous. [di¨²res] Encierro. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. laon. n. Bawa't. n. bans ut¨ªn. Hangad. [di¨²rans] Duracion. Malab¨°. [du¨¦ling] Habitacion. Dutifulness. Dwindle. durante el tiempo que. Dying. [d¨¢st-cart] Carro de basura. v. [dast] Polvo. Earldom. taynga. Dwarfish. n. Dysentery. May malayong tanaw. Matatagalan. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. pamamarati. [¨ªglet] Aguilucho. [du¨ªndl] Mermar. crep¨²sculo. E. adj. Dwelling. anhelo. mababangloob. adj. tapat na loob. [dai] Tinte. [dask] Obscurecido. n. ardor. Tagal. Dust. Dwarf. [du¨®rfish] Enano. kataksilan. fusco. [d¨¢ier] Tintorero. [igl-s¨¢ited] De vista lince. sa loob ng panahong. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. Masunurin. prep. adj. pit agan. peque?o. duradero. n.. [di¨²ring] Mientras. vehemente. pananabik. adj. Pamal¨ªs ng alikabok. adj. Dusk. Dusky. Munting ¨¢gila. n. mabawasan. Earl. oido. [dai] Te?ir. [dask] Obscurecer. n. & n. adj. respeto. [¨ªgl] ¨¢guila. [di¨²rabl] Durable. May butas ang tenga. ardiente. Ear-bored. [d¨ªnamit] Dinamita. Umunt?.

Eastern. Earth. Early. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. [iz] Aliviar. Sa ¨¦bano. [¨ªtabl] Comestible. Lisya sa kalagitnaan. repercutir. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. adj. [¨ªsterli] Oriental. kakainin. gozoso. tagasubok. twa. reflujo de la marea. Ecstasy. masipag. Walang taynga. arimohonan. salaping pinagtrabahuhan. Masikap. [¨¦rzli] Terrestre. [¨¦rzcuec] Terremoto. Lup¨¤. Lindol. Maagap. Eclipse. [¨¦rzn] T¨¦rreo. [it] Comer. adv. Galing [¨® buhat] sa silanganan. alegria. n. Madal?. & n. Eat. Umalingawngaw. Alingawngaw. Tagaulinig. adquirir caudal. n. Mag-arimohonan. Bagay na lup¨¤. Earthliness. Kumita. maingat. Nakakain. n. n. nauukol sa simbahan . Easterly. Eaves dropper. kamunduhan. temblor de tierra. Ease. v. Kumain. Nauukol sa iglesia. Ebon. [iz] Quietud. [¨¦rning] Salario. Earth. n. n. Earn. say¨¢. n. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. adj. adj. [ic¨®nomaiz] Economizar. Easy. par¨¨. Earthquake. silanganan. [ist] Oriente. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. [ecl¨ªps] Eclipsar. adj. Silangan. gusano. adj. n. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. kul?. mapag-arimohonan. Pagkati. Earthworm. mundano. Earning. v. Galak. adj. n. Economic. Pagbubula. pagkain. n. negro. alero ¨® ala de tejado. Ukol sa lup¨¤. n. maningas. Umigi. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. n. . [¨¦bon] De ¨¦bano. Easter. Economical = Economic. taginting. [ebul¨ªcien] Ebullicion. maitim. v. [¨¦co] Resonar. pendiente. Pagtitipid. n. v. [¨¦boni] ¨¦bano. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. n. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. [¨¦cstasi] Extasis. Ibaon sa lup¨¤. Matipid. obtener. Economize. Saks¨ªng nak¨¢rinig. mitigar. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. Earnest. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Ecclesiastes. adj. Pastor. gozo. pag-aarimohonan. masay¨¢. n. Kumati. n. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . S¨¢bado de Glorya. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. Kita. [¨ªzi] Facil. kahoy na mait¨ªm. Katotohanan. sa gaw¨ªng silanganan. n. Bulate. Earthly. [¨ªstward] Hacia el oriente. Katiwasayan. magaan. Galing [¨® buhat] sa silanganan. n. n. katwa. maalab. este. [¨ªster] Pascua de resureccion. tumaginting. Kati ng tubig. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. uod. [¨¦rzworm] Lombriz. cuidadoso. Sa dakong silanganan. [eb] Menguante. n. n. Maglah¨°. Ease. Ear-ring. Ebony. n. adj. Eaves. Ecclesiastic. dagundong. [¨ªstern] Oriental. tipid. Easter-Eve.Earless. Economist. [¨ªrnest] Ardiente. adj. paga. Ebbing. Ebb. lumubay. Economy. adj. magkaroon n[g] salap?. extravagante. fervoroso. kak atwa. twa. adj. Ebullition. Ebb. Eccentric. [¨¦rli] Temprano. Ear-witness. arillo. Ecliptic. n. reposo. Hikaw. Eaves trough. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. [¨¦co] Eco. Earthen. Daan ng araw. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. v. terreno. n. adj. [ecl¨ªps] Eclipse. [?rn] Ganar. v. tranquilidad. Kalayawan. moderado. Alulod. Maaga. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. [ic¨®nomist] Economista. Eclipse. v. Echo. [¨¦bing] Reflujo. pinag-arawan. seriedad. Eastward. bulw¨¢k. [¨¦rli] Presto. Eaves-drop. [¨ªrles] Desorejado. Balisbisan. n. diligente. [¨ªring] Zarcillo. adj. [ivz] Socarr¨¦n. n. Galak. lambang. [econ¨®mic] Econ¨®mico. [¨ªrnest] Veras. Ecstatic. Echo. v. katahimikan. [?rz] Tierra. v. [?rz] Enterrar. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. Ecclesiastic. guminghawa. kaginghawahan. adv. East. n. Pask¨® ng pagkabuhay. Earnest. Early. Eatable. Ebano. katimawaa n. adj.

mas¨¢kit. [¨¦ficasi] Eficacia. makintab. ibugs?. Effort. adj. [efli¨²vioem] Efluvio. Matalas. naglalagos. Egoism. Editor. adj. orilla. Effervescence. Ul¨¬-ul¨¬. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. [eg] Huevo. Nakagagawa. v. Tal¨ªm. [edch] Afilar. n. Pagilid. v. Pangulong lagda. Educe. [ef¨ªt] Usado. adj. v. realidad. n. Pagbubuhos. [il] Anguila. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. [¨ªgoizm] Egoismo. Edition. n. lipulin. n. Utos. [efi¨²siv] Difusivo. [efik¨¦cioes] Eficaz. Edging. [¨¦dch ues] De lado. kintab. v. lustroso. mabagsik. Tal¨®ng. [edit¨®rial] Editorial. mungkahiin. Kumul?. lustre. ilustre. [ef¨¦ct] Efectuar. sacar ¨¢ luz. Effusive. Pawiin. Kasangkapang panghiw¨¤. sidh?. galang. yariin. Maghas¨¤. Edge ways. Nak¨¢kain. debilitar. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. masigla. sa gaw¨ªng gilid. dilag. Eft. madwag. v. Egg. Balat ng itlog. derramamiento. v. tab¨ª. tab¨ª. Mabisa. Mabis¨¤. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. n. n. Tila babae. Sikap. n. [ef¨¦minesi] Afeminacion. eficaz. n. [ef¨¦minet] Afeminado. Punt¨¢s. v. namamatnugot. imagen. Edit. [ef¨²ldchens] Resplandor. [¨¦fort] Esfuerzo. gawin ang gilid. Edifice. Eel. Efficacious. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. [¨¦difai] Edificar. ihayag. Tur¨°. [¨ªdict] Edicto. sa gaw¨ªng gilid. tagapag-iw¨ª. adj. n. efectivo. fulgor. Edification. instructor. Edge. mabis¨¤. [efr¨®nteri] Descaro. kalapastanganan. katkat¨ªn. [efi¨²z] Derramar. Buny?. sumilakbo. director. Kahalayan. patal¨ªm. Effuse. bagsik. adj. Gasgas. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. [ef¨¦ctiv] Eficaz. Bumubugs?. [ef¨¦s] Borrar. Editorial. [¨¦dch waiz] De lado. kul?. n. magiting. kilos babae. [¨¦difis] Edificio. n. baybayin. Ang nagpalimbag. Edify. punta. n. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. n. n. [eg] Incitar. Efficiency. Bis¨¤ ng paggawa. Pal¨®s. n. Magbuy¨®. [ef¨¦ct] Efecto. bahay. [ef¨¦rves] Hervir. Bulwak. Edged. Effigy. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. Itlog. adj. n. [eg-plant] Berengenas. insigne. instruir. n. iw¨ª. Effluvium. mari lag. n. Edible. n. crianza. n. mag-alag¨¤. Egg-plant. [¨¦ditor] Editor. Egg-shell. n. ribetear. esparcir. Pagpapakababae. n. hervor. pagbubugs?. alag¨¤. [¨¦dched] Afilado. Pinangyarihan. esteril. Effete. Butik?. Edge wise. inducir. bumulwak. brillante. [ef¨ªcient] Eficiente. n. n. n. Maningning. orilla. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. v. [eft] Lagartija. Gaw¨ªn. Tagapagtur¨°. Efficient. karwagan. v. [ef¨¦minet] Afeminar. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. Effrontery. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. destruir. [¨¦dibl] Comestible. mujeril. Effeminate. isagawa. ejecutar. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. Effect. Edge. [¨¦dching] Orla. hasa. adj. nag¨ªng bunga. v. margen. Efface. Efficacy. remolino. namamahal¨¤. Educator. gilid. baog. adj. Magpakababae. impudencia. silakbo. n. Egregious. empe?o. Effulgent. [¨¦fidchi] Efigie. adj. Effulgence. Ningning. [¨¦di] Reflujo de agua. [¨¦diuket] Educar. Gusal¨¬. fermentar. ilitaw. [ediuk¨¦cion] Educacion. provocar. Mabis¨¢. pudpod. . cobardia. mandato. kas alukuyan. Edge-tool. Effectual. [ef¨ªciensi] Eficiencia. Effervesce. Magtur¨°. laylaya . Hanguin. Effusion. Effeminate. v. Educate. bantog. borde. Effect. masidh?. adv. [igr¨ªdches] Egregio. n. adv. Larawan. Ibuhos. hangganan. ribete. gilid. si law.Eddy. masidh?. magtur¨°. Edict. n. criar. gastado. Agas. Education. Bis¨¤. ense?ar. [id¨ªus] Educir. [edch] Filo. Effective. adv. mag-iw¨ª. Egg. mabagsik. adj. adj. Effeminacy. masidh?. Pagilid. nakasisilaw. [edifik¨¦cion] Edificacion. [¨¦diuketor] Educador.

v. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. prolongar. [¨¦liment] Elemento. [il¨¦ctoroet] Electorado. Alin man. adj. Elbow. sunodsunuran. [¨¦lbo] Codear. adj. [¨ªdzer] O sea. [¨¦lders] Ancianos. n. Mapagmalak¨ª. Eh. n. Eighteen. Simula. fundamento. adj. [¨¦ligant] Elegante. Elektrisidad. [eld] Vejez. escogido. Elect. [¨ªgres] Salida. los ancianos. [eh] Que. Walong p?. Dagdag. expulsion de una posesion. [idch¨ªpcioen] Egipcio. [il¨¦t] Engreir. Magmalak¨ª. . Electorate. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. Ikalabing walo. Magwaks¨ª. May katandaan. kinis. pakwan¨¢n ng elektrisidad. adv. Elaborate. Elate. adj. Hal¨¢l. bago. Kisig. v. mainam. Elderly. Pana namsam. Elder. Elepante. Electoral. [eitz] Octavo. ya. [elim¨¦nteri] Elemental. v. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. n. Pagkaparang l¨¢stiko. Katandaan. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. pag-alis. Lalong matanda. desechar. inam. Eject. adj. [il¨¢boret] Elaborar. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. adj. adj. [il¨¦ctiv] Electivo. Elders. ang matatanda. [idch¨¢kiulet] Lanzar. [il¨¦ct] Elegido. Ejaculation. [¨¦ldoership] Ancianidad. [¨¦ldest] Lo mas anciano. adj. [¨¦lifant] Elefante. Eight. makaraan ang panahon. adj. Elbow. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. v. Egyptian. adj. correr el tiempo. Kahambugan. n. Painamin. orgulloso. n. Electricity. Isang buong pook ng mga manghahalal. humab¨¤. Eke. Ikawalo. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. [idch¨ªpcioen] Egipcio. [il¨¢ps] Pasar. Paghahalal. adj. Manghahalal. Eldership. magbady¨¢ ng pabigla. maglwat. Hinggil sa paghahalalan. v. Eke. adj. adj. Ihagis. Election. Makisig. [¨¦ligans] Elegancia. [ich¨¦ccien] Expulsion. n. pagbabadya ng p abigla. Electric. Siko. magpaalis. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. [ic] Aumentar. Eld. hirang. Eightfold. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. Either. Pinaka matanda. pagtatapon. n. Electrical. [il¨¢stical] El¨¢stico. v. [¨¦lbo] Codo. Eighteenth. n. napahahab¨¤. Bahagi. primoroso. [¨¦iti] Ochenta. nauukol sa lintik. [elim¨¦ntal] Elemental. adj. pil¨ª. Ejectment. Paghahagis. n. expeler. Electrician. Elastic. kahiman. n. dagitab. itapon. napahahab¨¤. alargar. pagmamalak¨ª. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. adj. [il¨¢stic] El¨¢stico. sunodsunuran. n. Elate.Egress. antepasados. Ika walong p?. v. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. v. Labing walo. paigihin. n. [ic] Aumento. Elapse. Mainam. Elemental. kanunuan. Eldest. Elective. Lumipas. n. Element. kahit alin. Paglabas. Eightieth. n. Parang l¨¢stiko. Mak¨¢walo. [il¨¦t] Altivo. [e¨ªt] Ocho. maghambog. Elastical. M¨¢ragdagan. Elegance. nauukol sa lintik. k¨¢tandatandaan. O man. adj. Ejection. Taga Ehipto. adj. manik¨®. maging. Elasticity. adj. maigi. Elation. Eighth. Nauukol sa bahagi ¨® simula. n. pangangamkam. esmerado. n. [idch¨¦ct] Expeler. [¨¦itin] Diez y ocho. adj. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. maayos. Ang matatanda. Sikuhin. n. Electioneering. [il¨¦cion] Engreimiento. Eighty. Wal¨®. [il¨¦ctor] Elector. n. simula. Elect. Ano. Elector. Elephant. Nahihinggil sa Ehipto. Elektrisah¨ªn. Maghalal. Hinggil sa paghahalal. hambog. orgullo. El¨¦ktriko. El¨¦ktriko. [il¨¦ctoral] Electoral. Katand¨¢an. ensoberbecer. Parang lastiko. [il¨¦ct] Elegir. int. [il¨¢boret] Elaborado. Electrify. Egyptian. n. pagpapaalis. Elegant. Either. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. [il¨¦ctrifai] Electrizar. pron. n. Elaborate. adj. n. conj. Elementary. [¨¦lderli] De edad ya madura. Pagwawaks¨ª. Ejaculate. [il¨¦ccion] Eleccion. adj. [¨¦lder] Mayor. adj. v.

n. panggagaling. n. Eligible. ilay?. Pagpapalay¨¤. Gaelepante. alejamiento. Else. Unatin. Elevation. lumit¨®. [ili¨²d] Eludir. pananalumpat¨¬. adj. adj. matayog. adj. [imansip¨¦cien] Emancipacion. magandang manalita. alejar. Elusion. Emasculate. Pananalita. n. adj. Enkanto. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. Magtambak. v. Elliptic(al). saka. Embank. origen. [iliusori] Fraudulento. [eloki¨²cien] Elocucion. Eliminate. v. sumakay. n. [els] Otro. detencion de buque. v. [¨¦livet] Elevado. n. [elokiucionist] Declamador. [¨¦livet] Elevar. n. may enkanto. pagpapataas. Gusutin ang buhok. n. Ang pinaka mainam. gumul¨®. adj. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. Kainaman sa pananalita. [els] De otro modo. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. v. Pagmumula. Embarcation. [emb¨¢rgo] Embargo. Sa ibang paraan. [emb¨¢nk] Terraplenar. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. Isagawa. Emasculate. Elevate. n. n. gamot. Mataas. Pagtataanan ng babae. nakakaday¨¤. Bating. Maiiwasan. Elve. [¨¦lidcibl] Eligible. Emancipation. [eliv¨¦cion] Elevacion. v. manggaling. . kaliwanagan. adj. pagpapahab¨¤. [¨¦locuent] Elocuente. n. explicacion. Embankment. Eleventh. paglal ay?. M¨¢ihahalal. Kumapon. Embarrass. v. Sasakyan sa tubig. pangangayayat. [embark¨¦cion] Embarcacion. Elvish. magbuhat. kung dil¨¬. Eleven. v. Emancipate. Hinggil sa dwende. Maray¨¤. [¨¦lsjuer] En otra parte. [emb¨¢rrasment] Embarazo. Elf. Embalsamahin. Magtaanan ng babae. Dwende. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. Elfin. [il¨ªminet] Eliminar. pagbubuhat. Else. [il¨®pment] Rapto. n. Elsewhere. [inm¨¦ci?t] Extenuar. Elocution. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. [¨¦locuens] Elocuencia. nun¨°. tumul¨ªg. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. n. Makinang pangtaas. [il¨®ngguet] Alargar. [ili¨²dibl] Evitable. Elope. Elicit. enredar. adv. Emanation. kapun¨ªn. Elocutionist. [emb¨¢m] Embalsamar. [elf] Duende. napakalaki. Elevate. gul¨®. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. Manglit¨®. Pagnipis. Elixir. v. adj. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. [eman¨¦cion] Emanacion. n. lo selecto. adj. Ilag. n. Embark. n. adj. n. Panipis¨ªn. maglulan. evitar. Eloquent. Embargo. Nakakaday¨¤. Gusot. [imeci¨¦cien] Extenuacion. n. v. Mainam na manalita. kapon. Elucidate. apartar. [¨¦manet] Emanar. Paliwanag. [elv] Encanto. v. v. n. Tambak. n. flaqueza. n. magtabon. [il¨®p] Raptar. pangayayatin. adj. Liwanagan. Magmula. [im¨¢skiulet] Castrado. conj. [iliuzion] Escapatoria. [im¨¢skiulet] Castrar. Sa kabilang dako. umilag. pron. Lumulan. Elocutionary. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. Itaas. Eludible. exaltar. adelgazar. Umiwas. pahabain. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. iwas. v. Elongation. [el¨ªt] Lo mejor. n. ejecutar lo ideado.Elephantine. v. Ellipsis. [emb¨¢rc] Embarcar. Elopement. Eloquence. [ili¨²siv] Artificioso. Iba. explicar. [elvish] Encantado. Emanate. Linawin. Elucidation. adj. Magpalay¨¤. Elevator. ipaliwanag. n. [elif¨¢ntin] Elefantino. Labing isa. [¨¦livetor] Elevador. Emaciation. M¨¢nanalumpat¨¬. [emb¨¢rras] Embarazar. n. Elixir. Malaking us¨¢. Emaciate. Elusory. maiilagan. [emb¨¢nkment] Terraplen. anta. pangungusap. Eligibility. [im¨¢nsipet] Emancipar. Elude. Enkantado. magsakay. Elite. Pag-uunat. descartar. [il¨ªcsir] Elixir. v. pa. adj. v. ang maigi. Elf. tabon. [el¨ªpsis] Elipsis. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. v. Embalm. [ili¨²sidet] Dilucidar. adj. Elongate. pataasin. inmenso. gand¨¢ ng pananalita. Ika labing isa. [il¨¦ven] Once. Pagkataas. [elf] Enmara?ar el pelo. [elk] Alce. adj. artificioso. enredo. Elusive. Elk. [il¨ªsit] Poner por obra. Embarrassment. alisin.

[emb¨¦zlment] Hurto. simb¨®lico. Pangpalambot. Nauukol sa sagisag. Isama. agitation del ¨¢nimo. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. har¨¬ ng malaking bans¨¢. kabunyian. echar de s¨ª. Magbigay kapangyarihan. n. Pagyakap. v. [embr¨¦sment] Abrazo. Emendation. maglitaw. [¨¦meri] Esmeril. paggagayak. Embellish. Emigration. elevacion. frotamiento. Mangibang bayan. Embody. n. magmula. Embattle. Pangingibang bayan. n. buny?. Embellishment. Di¨ªn. Kalagayang pagkakawan¨ª. elevado. parikitin. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. robo. frotar. Baga. Employ. . Embroidery. Pagnanakaw. Eminence. Magtampok ng palamuti. n. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. adj. pagpapa ganda. pangduduwit. Emend. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. [¨¦mbasi] Embajada. lumitaw. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. n. Eminent. n. [empl¨®i] Empleo. elevacion. Pangyayaring hind? sinasadya. [im¨®cioen] Emocion. p¨¢milihan. [emb¨¦zl] Hurtar. Emmet. n. n. malaking kaharian. mag-aksay¨¢. proceder. esp¨ªa. Nauukol sa sagisag. Emission. [emb¨®ldn] Animar. [emp¨¢uoer] Autorizar. ocupar. Emperor. [im¨ªt] Emitir. [¨¦mperor] Emperador. [embr¨®ider] Bordar. Kataasan. Eminency. n. v. Embodiment. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. Emigrant. n. yumapos. Emporium. kadakilaan. Pakinabang. [embrok¨¦cion] Estragamiento. dar poder. kabunyian. adj. [¨¦mbroket] Estregar. [empl¨®i] Emplear. [empl¨®yi] Empleado. [emb¨¦lishment] Adorno. Employ.Embassador. eminencia. ornato. ocupacion. ipisan. Nakababakl¨¢. v. eminencia. karilagan. n. vomitivo. Emigrate. n. n. n. Pagandahin. Emblematical. n. n. [emb¨®di] Incorporar. Sugong lihim. T¨¢hiin. Pangpasuka. [emb¨¢sador] Embajador. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. n. malgastar. manah?. mag-alibugha. pahiran ng gamot. Bakl¨¢. v. Emblematic. [im¨®cional] Concitativo. Humilot. [emend¨¦cioen] Enmienda. sigla. Emergency. v. [¨¦miseri] Emisario. nak¨¢kasuka. Emetic. v. corregir. Lumakas ang loob. Yumakap. v. nakakapagpasigla. Emboss. n. n. [¨¦minens] Altura. [im¨¦tic] Em¨¦tico. [¨¦migret] Emigrar. magiting. manggalin. Emphasise. [im¨¦rdchensi] Emergencia. v. [emb¨®diment] Incorporacion. Pagpapalamuti. Nangingibang bayan. Kataasan. Humanay sa pakikipagbaka. Imperyo. Embrace. n. [embr¨®ideri] Bordado. Lumambot. Embers. Emollient. Kawan¨ª. Empower. [im¨¦tic] Em¨¦tico. maglilok. maggugol ng panahon. adj. Emblem. Employee. [¨¦minent] Eminente. pagpapak abuti. correccion. [¨¦migrant] Emigrado. adj. Maglabas. [¨¦mpair] Imperio. Paglalabas. karilagan. tub¨°. n. Emotion. pabutihin. Emolliate. Emetic. kutog. v. Emissary. Bayang k¨¢lakalan. Paghilot. n. Pasug¨° ng isang bans¨¢. simb¨®lico. n. Magnakaw. v. Emery. [emp¨®rioem] Emporio. pagsasaayos. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. Samah¨¢n. bordado. Employment. [¨¦met] Hormiga. distinguido. Emit. adj. [im¨ªcioen] Emision. Embrocate. tumapang. [¨¦mboerz] Rescoldo. Sasisag. v. [emigr¨¦cioen] Emigracion. Emerge. v. [im¨®liet] Ablandar. n. Magburd¨¢. [emb¨¦lish] Hermosear. Embracement. Pangpasuka. Langgam. Emphasis. yapos. sikd¨®. kab¨¢. Embolden. Embassy. adj. Embrace. [¨¦mblem] Emblema. Isaayos. kapisanan. [¨¦minensi] Altura. [empl¨®iment] Empleo. n. maghayag. [im¨¦rdch] Salir. [im¨¦nd] Enmendar. [embr¨¦s] Abrazo. pagpapahid ng g amot. Lumabas. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. v. Empire. Pagtutwid. Manalita ng mari¨ªn. v. n. Embrocation. v. Mari¨ªn. pagyapos. Manungkol. Marilag. n. Lih¨¤. v. n. tiktik. adj. n. tunk¨²lin. Emolument. Emotional. Yakap. v. Embezzlement. provecho. [im¨®liument] Emolumento. Embezzle. v. kadakilaan. Emphatic. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. n. dakong tiy¨¢ngihan. Embroider. t¨ªtulo de honor de los cardenales . [embr¨¦s] Abrazar. Emperador.

n. concluir. [¨¦ncor] Otra vez. Encourage. [¨¦mtines] Vaciedad. Emulate. int. Magmatigas. Buh¨¢y ang loob. mangamk¨¢m. Enamour. soportar. acometer al enemigo. Encroachment. Encase. umut¨¢s. Twid. magtay? ng k ampamento. [ench¨¢nt] Encantar. v. Makaloob ng bigay-kaya. adj. acabarse. [enc¨¢mpment] Campamento. Encumbrance. n. paglilikat . makipagpunyag?. Kumamk¨¢m. [enk¨¦dch] Enjaular. adj. Sikap. pagtitiis . [¨¦nding] Conclusion. Emulsion. Tagp?. Enemy. Loob¨¢n. Emperatr¨ªs. Pangpalakas ng loob. Endeavor." pumirm¨¢. Pagmamatigas. maka. yumar¨¬. kubkubin. Lumaban. Katapusan. v. Encamp. [encr¨®chment] Usurpacion. n. manglata. vigoroso. de nuevo. Encircle. bihagin ang kalooban. Empty. circunvalar algun terreno. empe?o. Itanikala. v. n. Bigay-kaya. Enable. [enk¨¦s] Encajar. ul?. dakong nababakuran. v. magdulot. [enk¨¢mboer] Embarazar. Magsumikap. pagbabat¨¢. n. humangga. Endure.Empress. n. gilas. v. alentar. v. pagkautas. [encr¨®ch] Usurpar. Endearment. Encounter. [¨¦ndles] Interminable. cesacion. Gumambal¨¤. Endear. n.. v.. Encore. [en¨¦bl] Habilitar. [¨¦nimi] Enemigo. v. abala. n. Mahal¨ªn. kaalit. [end¨ªvoer] Esforzarse. Encroach. dulo. walang kabuluhan. rodear. estorbo. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. paghangg¨¢. Ligirin. n. v. v. vigor. Endowment. intentar. Katapusan. [end] Fin. Pangalan ng gamot. mangligaw. Endways. [ench¨¦n] Encadenar. mangamb¨¢. pangpatapang. hangg¨¢. magkampamento. v. Enclose. [emiul¨¦cioen] Emulacion. Endorse. Encompass. paciencia. n. [enk¨¢mbrans] Embarazo. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. adv. Enchant. pagkatapos. v. Empty. Manganib. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. [enk¨®mpas] Circundar. kagilasan. v. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. Humin¨¤. lumutas. [end¨ªvoer] Esfuerzo. Kabuhayan ng loob. Energetic. Kampamento. Enchain. [enc¨¢mp] Acampar [se]. Kaaway. Pasiya. rubricar. pagkalutas. pakikipagpunyag?. walang katapusan. [enf¨ªbl] Debilitar. aguantar. v. arriesgar. magsikap. Walang lam¨¢n. matar. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. bungg?. cabo. Pakikilaban. poner en estado de. quitar la vida. cercado. competir. Emulation. [¨¦ndwes] De punta. ignorante. hangal. Endeavor. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. Bakuran. [encl¨®z] Cercar. umabala. [¨¦mti] Vacio. [end¨¦ndcher] Peligrar. magbat¨¢. Pagmamahal. hangganan. Endurance. Enactment. [end¨ªrment] Encarecimiento. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. sumag up¨¤. Energy. dumaluhong. Halinahin. v. Ending. terminar. muerte. n. kagalit. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. Kulungin. n. mag-utos. n. . [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. Enact. sumalubong. isilid sa haula. Walang hanggan. Endow. magtiis. rivalidad. sufrimiento. apropiarse lo ajeno. Makakaya. inutil. patul¨®y. n. ganyakin. [en¨¢ctment] Decreto. adj. Encumber. magpatapang. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. Enfeeble. extremidad. n. v. dotacion. adv. decretar. magilas. [endi¨²r] Sufrir. Kawalan ng laman. Alisan ng laman. v. Pangangamkam. Bakurin. End. Magtatag magpasy¨¢. Magpalakas ng loob. [end¨ªr] Encarecer. choque. [encl¨®siur] Cercamiento. magsumakit. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. Enclosure. [¨¦mti] Vaciar. v. dictamen. v. rodear. utos. imitar. Endanger. Encore. magbigay utos. Encouragement. [end] Acabar. v. End. v. [end¨¢ument] Dote. autorizar. [imulcioen] Emulsion. n. mas¨¢kit. n. v. magpahintulot . v. [endi¨²rans] Duracion. v. Gambal¨¤. Mangibig. gumaya. mas. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. walang dulo. [enc¨¢unter] Encontrar. [en¨¢ct] Establecer. kulungin. Encounter. v. katalo. kalaban. v. Encampment. wakas. Endless. [¨¦miulet] Emular. n. Encore. [enc¨¢unter] Encuentro. bangga. dote. Tumap os.. [enamoer] Enamorar. sagup¨¤. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. [¨¦mpres] Emperatriz. [¨¦ncor] Otra! otra vez. [enk¨¦redch] Animar. M¨¢katagp?. derecho. Mul?. n. Encage. [ens¨ªrcl] Cercar.

Enough. v. [endch¨®y] Gozar. Palayain. magalak. pag-uusis¨¤. Enormous. Halimbaw¨¤. registrar. poseer. pagkabusabos. avivar. Enhance. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. pagtatanong. irritar. [enr¨ªtch] Enriquecer. Parang bugtong. engrosar. Enmity. Magsiyasat. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. & adv. [in¨®rmoes] Enorme. mag-urir¨¤. pamimilit. [enf¨®rsment] Compulsion. advertir. v. n. v. Enjoyment. Malak¨ªng d? kawas¨¤. [ensl¨¦vment] Esclavitud. [engu¨¦dchment] Empe?o. [enf¨®rs] Esforzar. enmara?ar. Enrollment. Enquire. v. bandil¨¤. n. sentar plaza. kam¨ªt. magtaglay. averiguar. mag-usis¨¤. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. Enrage. Sumunod. Enliven. levantar en alto. makinista. [enl¨¢iten] Alumbrar. [ensi¨²rans] Seguro.Enforce. Ensurance. n. English. pagtutur¨°. adj. Watawat. Enforcement. Lumilok. Pagpilit. Kasukat¨¢n. violentar. Engaged. huma magpahab¨¤. [¨¦ndchin] M¨¢quina. palakh¨ªn. [enl¨¢rdchment] Aumento. n. magtala ng pangalan. sap¨¢t. n. [enm¨¦sh] Enredar. Isalin sa wikang inggl¨¦s. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. Engender. Ensconce. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. v. locomotora. Enshroud. n. Engineer. Mahal¨¢n. suficiente. Enlighten. Enlist. [enl¨ªst] Alistar. Engineering. adj. Enjoin. coaccion. [engr¨¦ving] Grabado. Balutin ng sapot. [engr¨®s] Engordar. Enhancement. [enr¨®l] Alistar. adj. [in¨¢f] Bastante. disfrute. magtam¨®. [¨¦nsain] Bandera. Enslavement. parangal¨¢n. tallar. n. n. magparami. iluminar. Twa. [encu¨ªre] Indagacion. [enh¨¢ns] Encarecer. v. Engraving. encargar. compeler. [enr¨¦dch] Enfurecer. karapatan. emancipar. n. humalile. n. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. Enlarge. bandera. v. Ennoble. [enl¨¢rdch] Engrandecer. v. v. malab¨°. Enslave. Enrich. Enmesh. n. Galitin. Enormity. Inggl¨¦s. v. Pagsisiyasat. v. v. tam¨®. Enlargement. pataasin. n. Enquiry. Inhinyero. ampliacion. producir. [endch¨®in] Mandar. engullir. Poot. [eng¨¢lf] Engolfar. bumuntot. malab¨°. Ensample. Enfranchise. taga Inglaterra. buhayin ang loob. [in¨¢f] Lo suficiente. Ensue. v. magtagubilin. [endch¨¦nder] Engendrar. makinista. v. n. [endch¨®iment] Placer. [ensi¨²] Seguirse. n. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. v. [endchin¨ªr] Ingeniero. [engu¨¦dched] Comprometido. turuan. v. [ensl¨¦v] Esclavizar. Parangal¨ªn. May pangak¨°. dilatar [se]. kakasyahan. [ens¨¢mpl] Ejemplo. pagpapataas. [enqu¨¢ir] Informarse. Pagtatala. Sukat. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. Enough. dumami. magkam¨ªt. Enlightenment. [enl¨¢ivn] Animar. n. v. bugtungan. Seguro. Pagpapamahal. encolerizar. Mangubl¨ª. Palakasin ang loob. v. esculpir. Enigma. Engage. Bugtong. taglay. n. Enigmatic. Lak¨ªng d? kawas¨¤. n. Pagkaalipin. Itagong pinaka ala-ala. Payamanin. English. Patabain. [enl¨¢itnment] Ilustracion. n. magtanong. Enigmatical. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. n. instruccion. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. v. Patala. n. [enl¨ªstment] Alistamiento. instruir. n. goce. adj. Ensign. Engagement. Engine. v. extender [se]. v. M¨¢kina. [in¨®rmiti] Enormidad. [engr¨¦v] Gravar. al isin sa pagkaalipin. Magbilin. Inggl¨¦s. [en¨®bl] Ennoblecer. English. manganlong. Engrave. comprometer. Alipinin. Enlistment. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. suceder. pagpapalak¨ª. Enroll. adj. Lumak¨ª. Patala. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. makipag ayar?. v. Pilitin. n. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. Pagpapatala. [in¨ªgma] Enigma. adj. inquirir. v. magpalak¨ª. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. ibuy¨®. [engu¨¦dch] Empe?ar. galak. Pagdaragdag. Pangak¨°. Liwanagan. Paglililok. Engulf. Engross. [enr¨®lment] Registro. Enjoy. kasya. v. Palaot. Parang bugtong. [¨¦nmiti] Enemistad. Manganak. Pagpapaliwanag. sumakmal. Siluin. . magsundalo. busabusin. comprometimiento. pagtatanim ng loob. Matwa. poner en libertad. papag-initin. [enshr¨®d] Amortajar. Enshrine. n. v.

pamanhik. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. pasuk¨¢n. Bu?. Manggugul¨®. H¨ªmatayin. [¨¦nvious] Envidioso. enga?ar. Mamulupot. gambal¨¤. Sigla. ganap. abala. [ensi¨²r] Asegurar. Pumasok. n. Epidemic. adj. mangday¨¤. Entry. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. Manil¨°. Pasiguro. Entangle. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. kainggitan. Epact. managhil¨¬. completo. nauukol sa sak¨ªt na himatay. n. v. [¨¦nvelop] Sobre. suplicar. lasunin. n. n. n. Epiphany. Bumilang. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. Entree. envolvedero. [iniunciecien] Enunciacion. pasok. declarar. n. Epileptic. Sobre. n. Epistle. v. [env¨ªlop] Envolver. Pagpasok. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. inutusan. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. mensajero. Ingg¨ªt. divertir. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. embarazo. Environ. diversion. penetrar. maghayag. Pagluluklok. Sab¨ªd. paghahay ag. Entrance. Ilibing. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. n. bayan ¨® bansa sa isang panahon. embrollon. liham. [entw¨¢in] Entrelazar. n. [¨¦pidemi] Epidemia. Enthusiasm. v. Lumibang. Entanglement. n. L¨ªbangan. v. Envious. Ephemeral. n. cercar. Mainggitin. n. Enthusiastic. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. bloquear. adj. aliw¨ªn. [enzr¨®ling] Opresivo. manghib¨°. [entr¨ªti] Ruego. libangin. umaliw. [¨¦pisod] Episodio. bilangin. Enunciate. Saklaw ng isang Obispo. pasa loob. Tuks¨®. v. adj. Episode. n. Entice. Sam¨°. [ent¨¦rten] Entretener. Entomb. Mainggit. Paglitaw. v. declaracion p¨²blica. Balat sa labas. mang-abala. [entr¨¢st] Confiar. [¨¦ntrans] Entrada. [¨¦ntri] Entrada. mamilipit. [ent¨¢itl] Entitular. [¨¦nvi] Envidiar. v. Pagbilang. Entreaty. [entr¨ªt] Rogar. kubkubin. enredar. panunuks¨®. panukal¨¤. n. n. Nauukol sa lalake at babae. k¨¢loob-looban. n. Enumerate. n. aforrar. Nakapipighat¨¬. Entitle. [env¨¦nom] Envenenar. [ini¨²nciet] Enunciar. Enter. tumiwal¨¤. Entertainment. admision. balutan. Envy. adj. [¨¦ntri] Entrada. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. Enthrone. [¨¦nviron] Rodear. [entr¨¢p] Entrampar. n. Epicene. [¨¦ntrelz] Entra?as. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. [ent¨¢ngloer] Enredador. [ip¨ªfani] Epifania. adj. mapag-gawa ng sab¨ªd. [ent¨¢isment] Instigacion. Mamaghapon ang tagal. Pasuk¨¢n. Entire. [¨¦ntoer] Entrar. autorizar. n. Kabuoan. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. [ip¨ªscopet] Obispado. pakikiusap. [enzr¨®n] Entronizar. Envoy. Iluklok sa trono. ang nagbibigay kasayahan. kasayahan. Lumason. Entertain. mamanhik. sitiar. [ini¨²meret] Enumerar. adj. Manuks¨®. n. Envenom. instigar. Epidermis. Entrails. Envy. [enzr¨®nment] Entronizacion. Enunciation. magpalikawlikaw. Epidemy. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. v. n. [entoert¨¦nment] Entretenimiento.Ensure. pan gparaan ng panahon. solicitud. [¨ªpact] Epacta. Enticement. [ent¨²m] Sepultar. Enthronement. enroscar. Magkatiwal¨¤. Ligirin. v. n. pagsipot. n. embrollar. Enthralling. [ent¨¢ngl] Enredar. general. Bituka. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. [ent¨¢irli] Entereza. n. v. v. adj. v. Envelope. Entangler. Sulat. v. s¨²plica. [ent¨¢ir] Entero. v. bayan ¨® bansa sa isang panahon. g mawa ng sabid. Layon. Entertainer. Entreat. cut¨ªcula. pananaghil¨¬. n. Envelop. Balutin. Pumighat¨¬. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. Marapatin. Ang nag-anyay g lumilibang. Magbalit¨¤. Sumam¨°. Pagbabalit¨¤. [¨¦pilepsi] Epilepsia. Sug¨°. v. v. Masigla. Manggul¨®. balot ng sulat. n. Himatay. Entirely. [¨¦pisin] Epiceno. [¨¦nvi] Envidia. Enthral. makiusap. kalahatan. v. n. Pagpasok. adj. v. [ent¨¢is] Tentar. [ent¨¢nglment] Enredo. Enumeration. [enzr¨®l] Oprimir. Enterprise. . [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. [¨¦nvoi] Enviado. gumambal¨¤. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. Entwine. Episcopate. Entrust. Entrap. v. Epilepsy. embarazar.

[¨¦rrant] Errante. Equipoise. kawangk¨¬. adj. [ir¨¢diket] Desarraigar. burahin. N¨¢mamal?. Silakb¨®. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. semejante. may pagkakaparis. sulat ibp. n. Equinox. v. n. hind? tunay. mali. [¨¦rror] Error. Patwid. n. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. Kagaya. kaparis. n. Equanimity. Equivalence. kahambing. Epson salt. adv. katibayan ng loob. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. [icu¨®liti] Igualdad. Katumbas. [icu¨ªvalent] Equivalente. Erring. Pagparahin. [¨¦rrand] Recado. mensaje. n. Nauukol sa pangangabayo. katimbang. [¨ªcuali] Igualmente. n. v. n. [err¨®nioes] Erroneo. [ir¨¦ser] Raspador. adj. kawangis. Equivocal. . [icu¨ªpment] Equipaje. n. Erelong. adj. aklat. n. n. katwiran. adj. [¨¦cuitabl] Equitativo. Equilateral. marunong. Equestrian. desviarse. Pangbur¨¢. Erect. serenidad de ¨¢nimo. yerro. Katkat. el acto de equipar. n. [¨ªcuinocs] Equinoccio. Equality. katimbang. kapara. Mga kamalian sa katha. Nauukol sa kabayo. Palaboy. antes de. Equable. pronto. [¨ªcual] Igualar. Hind? pa nalalaunan. Equal. [ir] Antes. [irl¨®ng] Antes de mucho. Nakapagkakamali. [ip¨®c] ¨¦poca. Bunutin. [icu¨ªp] Equipar. Equipage. Ekwador. Equalize. pagparisin. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. n. Pagtatay?. vagante. pagkaligaw. Erection. Equitable. Magsangkap ng mga kailangan. Lam¨ªg ng loob. tatag. pagkakaparis. Katkatin. Magkamal?. Erroneous. v. n. maligaw. n. m¨¢mal?. Equivocate. adj. kalisyaan. establecer. [¨ªcuabl] Igual. adj. n. Kagaya. Equity. falso. bur¨¢. Equilibrium. [¨¦pitaf] Epitafio. mas. Panahon. v. Erudition. Pasabi. Timbang. pagkalipol. Panahon. Gayon din. m¨¢ligaw. Erect. n. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. n. Tapat. adj. n. Marunong mangabayo. n¨¢liligaw. pagtutulad. walang day¨¤. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. Timbang. [¨¦cuiti] Equidad. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. [¨¦riudait] Erudito. justicia. [¨ªcual] Igual. palaboy. magkaisa ang l ay?. ibp. Errant. Equalization. n. muna. [irr¨¢tum] Errata. Magkaparis ang mga sulok. Eraser. resumen. Equestrian. Erasure. Mal?. palakadlakad. ciencia. Errand. Ere. Karampatan. Equiangular. pagparehohin. Lay¨¢s. M¨¢mal?. n. Errata. Erudite. Kapaham¨¢n. v. n. sulat. Kamalian. justo. uniforme. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. ambiguo. matwid. [ir¨¦siur] Raspadura. & prep. [¨¦rring] Errado. [err¨¢tic] Err¨¢tico. [iradik¨¦cion] Extirpacion. Equal. Equally. Eruption. Err. Erratic. Mga kamalian sa katha. v. Epitome. Eradicate. lipulin. [err¨¢ta] Erratas. Epitaph. [ir¨¦ct] Derecho. m¨¢lisya. Kahambing. errar.Epistolary. [icu¨¦strian] Ecuestre. Nauukol sa sulat ¨® liham. n. Erase. [ip¨ªstoleri] Epistolar. katumbas. pagpantayin. [ir¨¦s] Borrar. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. extirpar. Equip. magtatag. adj. Equator. n. [ir¨¦ccion] Ereccion. levantado hacia arriba. Sangkap na kailangan. kapantasan. construccion. errante. kawangk?. Era. Epoch. adj. adj. pantas. patay?. v. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. adj. n. pawiin. adj. Paham. Magnesya kalsinada. adj. n. bilin. adj. Kamalian. [ir¨¦ct] Erigir. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. hampas-lup¨¤. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. daladalahan. Equivocation. adj. [¨ªcuin] Caballar. adj. [icu¨ªvalens] Equivalencia. [¨ªra] Era. Equine. contrapeso. [¨ªcualaiz] Igualar. Eradication. aklat. [icu¨¦strian] Ecuestre. Erratum. [icu¨ªvoket] Equivocar. adj. [¨¦cuipedch] Equipaje. [ir¨²pcioen] Erupcion. Pagparisin. pertrechar. Equivalent. karunungan. buga. Pagpaparis. Magtayo. Pagkakapantay. adv. hind? pa naluluwatan. vagabundo. [eriud¨ªcioen] Erudicion. n. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. [?r] Vagar. Bago. Error. v. Pagkabunot. vagabundo. hamp s-lup¨¤. n. [icu¨¦tor] Ecuador. utos. n. Equipment.

. Estimable. n. Ettin. [et¨ªn] Gigante. adj. Espy. [estimecioen] Estimacion. Pabang¨®. v. Bating. Euphony. apreciar. [eriz¨ªpelas] Erisipela. evitar. Pakinabang. Sa tanang panahon. adj. [esp¨¦cial] Especial. Halagahan. [esc¨®rt] Escoltar. galang. Pumuri. magpaunlak. Evade. adj. Eulogy. Lumay?. n. v. Lalamunan. pagkain. [est¨¦t] Estado. [¨¦skiulent] Comestible. [esot¨¦ric] Secreto. tumakas. Katibayan. n. adj. Magkasal. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. Essay. v. Tasa. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. bantay. iwan. kumboy. huida. bahay. [i¨²fimizm] Eufemismo. [es¨®fagoes] Garganta. Etiketa. n. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. adj. walang hanggan. Essential. Essay. Lumilok sa metal. Escort.Erysipelas. escritura. n. bienes. v. Abay. paunlak. Pagkakaylan man. adj. Espouse. Espousals. n. extra?eza. Pag-aar¨¬. Eter. Esteem. n. v. Europe. pagkikilos-mahal. [¨¦stimet] Valuacion. [¨¦stimet] Estimar. aprecio. pahalag¨¢. Lisan. desocupar. n. n. adj. Kagalang-galang. kapitapitagan. [esk¨¦p] Escapada. [es¨¦] Ensayo. n. Kailangan. apreciar. pagtakas. negro. tumaanan. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. acechar. [¨ªz?r] Eter. [i¨²lodchi] Elogio. Tang¨¬. fundar. capon. perfume. taong maitim. Escript. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. [it¨¦rnal] Eterno. Evacuation. Badyang pangpalubagloob. Magpakaylan man. Pitagan. Pag-al¨ªs. Esteem. um ilag. [etch] Grabar al agua fuerte. Tumaanan. lupang pag-aar¨¬. n. Higante. tumakas. Eucharist. Etymology. adv. adj. Estimate. M¨¢kakain. tentar. Kasal. [esp¨¢uz] Desposar. v. domicilio. Paglilok sa metal. Especial. [¨¦sens] Esencia. agw t. [¨¦schiueri] Brazo de mar. v. Eunuch. Ether. alabanza. [it¨¦rniti] Eternidad. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. Maniktik. pahalagahan. samahan. ihatid. v. Europa. Escort. Magtatag. inmortal. n. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. distancia. Escape. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. n. Espial. hacienda. Pagsasanay. Etching. Ethiop. n. [esp¨¢i] Espiar. Eschew. kumunyon. n. umilag. [es¨¦] Ensayar. [i¨²rop] Europa. v. n. Eternity. [est¨¢blish] Establecer. Taga Europa. [est¨ªmabl] Estimable. Essential. Umiwas. mahiwag¨¤. Eternal. [¨¦tiket] Etiqueta. kaakbay. lisanin. n. [i¨²foni] Eufon¨ªa. [eski¨²chen] Escudo. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. Papuri. sa boong panahon. itatag. Evacuate. n. Etch. n. Eskudo. Pagtataanan. v. Eulogize. & n. n. n. adj. v. Escape. S¨ªmulain ng mga salita. n. [¨ªziop] Etiope. enajenar. Nauukol sa Europa. lay¨°. v. [escr¨ªpt] C¨¦dula. [iur¨®pian] Europeo. n. [eschi¨²] Huir. kapon. v. [es¨¦ncial] Esencial. misterioso. [est¨ªm] Estimar. n. Essence. [i¨²lodchaiz] Elogiar. observacion. [esp¨¢usals] Esponsales. kumatwa. kur¨°. Magsanay. Kakatw¨¤. Esoteric. Escapade. Pagkakatatag. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. Taga Etyopya. Estrange. n. Euphemism. Escutcheon. Paniniktik. Establish. n. aplaudir. Estuary. lumay?. n. Establishment. apartar. umilag. bukod-tang¨¬. Lihim. Akbayan. convoyar. Esculent. Pagmamahal. kasulat¨¢n. n. Euphonical. [est¨ªm] Estimacion. escapar. [¨¦scort] Escolta. European. Manibago. n. [it¨¦rnali] Eternamente. Estate. celeste. huir. probar. [iv¨¦d] Evadir. Estimate. tikman. n. Mahal¨ªn. [est¨¢blishment] Establecimiento. n. Etiquette. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. n. European. [estr¨¦ndch] Extra?ar. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. Ang pagkakatugma ng tinig. [esk¨¦p] Escapar. [iv¨¢kiuet] Evacuar. pagpapahalag¨¢. n. Ang kinakailangan. huir. Eternally. [iur¨®pian] Europeo. Estrangement. Ethereal. manubok. pakasal. Esophagus. pagkawalang hanggan. [es¨¦ncial] Esencia. Waw¨¤. Ukol sa langit. v. n. Estimation. [i¨²noc] Eunuco.

Exact. fortuito. Evangel. Magpakaylanman. n. Pantay. [¨¦videns] Evidencia. [iv¨¢poret] Evaporarse. n. Everything. adj. Alulod. patunayan. Evict. sumingil. dahilan. [iviccioen] Eviccion. n. n. n. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. adv. adv. Pantayin. takap. n. panayin. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. taga-pangaral ng ebanhelyo. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. [iv¨¦siv] Evasivo. Eventuality. Bawa't isa. Bawa't. n. Masama. v. sukat. mal. [ev¨®lv] Desenvolver. Pagsulong. adj. Maiilagan. Even. justificar. [iv¨¦nchiual] Eventual. [evan¨¦sent] Imperceptible. n. Pangyayari. Araw-araw. [¨¦videns] Evidenciar. Ilatag. n. bisperas. Exaction. n. v. lahat ng bagay. v. sama. maliwana g. Evermore. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. [evoermor] Eternamente. n. [eks¨¢dcheret] Exagerar. walang hanggan . takip-silim. [¨¦vitabl] Evitable. v. v. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. kahi't. palangana. Evening. v. adj. depravado. bawa't araw. pagtaka s. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. Bagaman. Kamaw. Masamang pangungusap. adj. May masamang akal¨¤. Kaylan man. n. n. n. patag. n. puntual. n. hust¨®. lubos. paglabas. Evil. Evaporation. Evangelist. escape. n. Bawa't bagay. Huming?. justo. n. n. adj. Every-one. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. Gab¨ª. Patunayan. Evil-doer. siemprebibo. Event. katunayan. [¨ªven] Aun. palag¨¬. cada una. [¨ªvl] Maldad. despojo jur¨ªdico. Pusp¨®s ng mga pangyayari. n. adj. Ebanhelista. tw?. Every-day. Pagkawala. Nagkataon. acontecimiento. Kasamaan. Eventful. mal intencionado. igual. tulisan. Evidence. Every-body. patagin. Evince. Evoke. Evilly. lag¨¬. Pagkapangyari. el anochecer. siempreviva. May kasamaan. [¨ªvli] Malamente. Eve. Magpakalabis. Nauukol sa ebanhelyo. Sumuluwak. [iv¨¦nt] Evento. maiilagan. Even. [¨¦veri-day] Cada dia. malinaw. Bawa't tao. Eventual. Evolution. n. adj. Evitable. walang katapusan. Ewer. lahat. sumingaw. allanar. adj. [iv] Tardecita. adj. siempre. Tupang babae. n. palangana. pas?. Evangelic. v. patotohanan. hind? sinasadya. Evil-minded. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. [eks¨¢ct] Exacto. Suluwak. Ever. adj. D? makita. adv. Ganap. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. [i¨²oer] Palancana. Ewe.Evanescence. Tumawag. [eks¨¢ccien] Exaccion. [iven] Llano. tunay. adv. Takip-silim. Maiiwasan. [iu] Oveja. adj. cada una. aun cuando. Evanescent. patente. [evoerl¨¢sting] Eternidad. n. singaw. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. yano. [iv¨ªns] Probar. v. Eve-through. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. Evidence. Evolve. Pag-ilag. Magpakaylanman. cada una. Katakatak¨¢. Evasion. Evergreen. exalacion del vapor. Everlasting. adv. salida. adj. Sa lahat ng dako. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. Patotohanan. [¨¦verizing] Cada cosa. Evil. . adj. Totoo. mabuting balit¨¤. [¨ªvzro] Canal de agua. vispera. excusa. lahat ng tao. adj. murmuracion. [¨¦veri] Cada uno. sa ano ang panahon. sempiterno. v. Evaporate. [¨¦vident] Evidente. Exactitude. n. n. [eks¨¢ct] Exigir. [evoerl¨¢sting] Eterno. disiparse. parati. Every. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. Evangelical. Even. Nauukol sa ebanhelyo. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. [¨ªvl] Malo. Kaganapan. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. pares. pagkakataon. Evident. panay. [iv¨¦cioen] Evasion. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. [iven] Igualar. [iv¨¢ndchel] Evangelio. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. notorio. adv. Exaggerate. [¨¦veri-uan] Cada uno. [evoli¨²cioen] Evolucion. Evasive. pag-gab¨ª. [¨ªvning] Noche. Exact. Evil-Speaking. Hing?. Ebanhelyo. Every-where. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. [iv¨®c] Evocar. kalubusan. [¨ªvl-manded] Malicioso. sing¨ªl. Kawalang hanggan. Katotohanan. masak it na pananalita. Everlasting.

n. natatang¨¬. paghihiwalay sa iglesya. sukl?. Mainam. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. [ecz¨¢speret] Exasperar. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. Excursive. Paglilitis. [¨¦cselensi] Excelencia. Excrement. [ecs¨¢is] Sisar. n. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. Paglipol. ¨¢ excepcion de. elevacion. [ecs¨ªd] Exceder. v. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. [ecsc¨¢rcion] Excursion. dispensahin . si ngil. Namumukod. Exclamatory. [¨¦cscriment] Excremento. [eczamin¨¦cien] Examen. Exceptional. n. Exasperation. Excite. v. n. Except. [ecscli¨²siv] Exclusivo. n. n. Pagliliwaliw. adj. Pagpapakalabis. pamumukod. [ecsk¨¢rsiv] Errante. Mataas na mataas. [ecs¨¢is] Sisa. pagdum¨ª. [ecski¨²s] Excusar. Ibukod. magpalit. Magpabwis. irritacion. idum¨ª. Exceed. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. n. hig¨ªt. Excruciation. Exclusion. Masigla. pagpalikod. [ecscli¨²sion] Exclusion. Pag-ekskumulg¨¢. Pagkabuny?. Pumalit. dangal. conmocion. adj. adj. excluir. Exceeding. pagpapasig la. mwestra. labis. Excursion. adj. papuri. Bukod. n. [ecs¨¦siv] Excesivo. n. kasiglahan. Pagbubuyo. adj. adj. [ecs¨¦pt] Excepto. ejemplar. v. n. n¨¢hihiwalay. Exasperate. suriin. uliran. Excommunication. [ecz¨¢min] Examinar. exceptuar. Excelsior. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. pagpaw¨¬. v. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. n. dispensar. Sigla. liban na. Ibuny? purihin. vagante. [ecscav¨¦cien] Excavacion. Except. primoroso. Exciseman. mahig¨ªt. Galit. n. Pagtae. Exculpation. Excavate. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. parangalan. mag-udyok. ipalikod. Exalt. n. usisain. Magbuy¨®. Excise. v. pagsur¨¬. Exclamation. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. Examine. Excavation. kahigitan. ihiwalay. n. magpas¨¢kit. estimular. eksaminin. irritar. anatematizar. adj. Exchange. sobresaliente. bagkus. instigacion. Example. [ecs¨¦pcien] Excepcion. Excessive. v. Excruciate. [ecscl¨¦m] Exclamar. [ecs¨¦pt] Exceptuar. paghihiwalay. [ecs¨ªding] Excesivo. ¨¢ menos que. n. Pahirap. N¨¢bubukod. v. etc. Magpaumanhin. Excel. n.. n. adj. trocar. ihiwalay sa iglesya. elevar. Pawal¨¢ng sala. [ecs¨®lt] Exaltar. [¨¦cselens] Excelencia. Palakadlakad. Masigla. [ecscr¨ªcien] Excrecion. parangal. Exculpate. ibukod. excusar. [ecscli¨²d] Excluir. adj. Excitement. pumukaw. kamahalan. Litisin. Excise. siyasatin. lumagpas. Excision. v. n. Tae. Exchange. [ecs¨¦l] Sobresalir. prep. Exaltation. Excitable. Manggalit. [ecsaitment] Est¨ªmulo. adj. Pagpapawalang sala. Excretion.Exaggeration. v. n. preeminencia. Excitability. M¨¢tang¨¬. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. Excellency. lumabis. Bumulal¨¢s. Itang¨¬. Exclusive. Except. conj. pagsisiyasat. Hukay. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. escudri?ar. v. n. magpawalang bahal¨¤. Humukay. Excess. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. Exception. Excuse. Itae. Malabis. n. Excellent. Exchangeable. [¨¦cscavet] Excavar. v. Excrete. lumal¨°. n. v. [ecs¨¢izmen] Sisero. Maliban. [ecs¨¦lsior] Excelso. Examination. lumagpas. bigyang dahilan. Magpahirap. subal¨¬. M¨¢niningil ng bwis. v. n. Malabis. [ecs¨¢itabl] Excitable. [¨¦cselent] Excelente. [ecs¨¦s] Exceso. adj. Excommunicate. Exciting. Pal¨ªt. lal¨°. dangal. Ekskumulgahin. magsukl?. poot. Excuse. pag-uusis¨¤. preeminencia. Exclaim. n. Pagbubukod. Exclude. dahilan. Humig¨ªt. sobrepujar. v. Bwis. [ecsch¨¦ndch] Cambio. Kungd?. [ecski¨²s] Excusa. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. Pabulal¨¢s. dum¨ª. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. Halimbaw¨¤. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. [ecscri¨²ciet] Atormentar. [ecscr¨ªt] Excretar. Kalabis¨¢n. sobresalir. Bulal¨¢s. maigi. alabar. kamahalan. v. pas¨¢kit. anatema. n. Excellence. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Paumanhin. [ecs¨¦pt] Sino. derecho que se paga sobre los comestibles. Karangalan. Karangalan. realzar. v. N¨¢ipapalit. v. [ecs¨¢it] Excitar.

v. adj. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. Palayain. Execution. n. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. verdugo. Exhaust. [ecz¨¦rt] Esforzar. n. Pagpapatawad. Execute. n. n. Executive. Magbigay-ulir¨¢n. halimbaw¨¤. Huminga. Execration. Tagapagtanghal. [¨¦csicret] Execrar. pagbitay. Exempt. Exempt. v. Exhume. [¨¦csikiut] Ejecutar. adj. libertar. testamentario. mapata. tumupad. pagganap. Exhale. Magsanay. hikayat. tagatupad. enorme. Exigent. [¨¦czail] Desterrar. Tagapagsagawa. n. deportar. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. ihiwalay. v. paggaw¨¤. [¨¦csikiuter] Ejecutar. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. [ecsicr¨¦cion] Execracion. Exordium. apurado. [¨¦csidchens] Exigency. pagkaubos. pangaral. Pagtatanghal. [ecz¨®rt] Exhortar. n. kasayah¨¢n. gumawa. Kawala. adj. Exoneration. v. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. Pagsasagawa. maggawad ng kapatawaran. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. v. hacer ejercicio. Paghukay na mul? sa inilibing. v. bagay na mayroon. tagapaghayag. excesivo. n. Sikap. [ecs¨¦kiutres] Executrix. v. [ecz¨ªleret] Alegrar. Exhaust. exposicion. n. Pagsasanay. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. Exhibit. ub¨®s. Tungayaw. Exhilaration. atarear. necesidad. extrangero. v. n. Masaid. Executioner. v. n. [¨¦csit] Salida. extenuacion. v. Hing¨¢. [¨¦csidchent] Urgente. Exhalation. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. Kailangan. modelo. bumitay. [ecz¨®neret] Exonerar. Say¨¢. pasimula. [ecsp¨¢nd] Extender. Exhumation. adj. pagpapalakas g katawan. exceso. M¨¢dalian. [¨¦czail] Destierro. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. n. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. [ecz¨ªstens] Existencia. n. Manungayaw. maldicion. Exhilarate. Hukaying mul? ang n¨¢libing. Exotic. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. ejecutora. n. pr¨¢ctica. tanghalan. magpumilit. Exorbitant. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. Expand. L¨¢basan. pamamarati. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. Nauukol sa pagpapaganap. adj. n. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. ensayo. n. v. n. [ecz¨®rdioem] Exordio. n. n. n. v. Tagabitay. [ecsi¨²m] Exhumar. paris¨¢n. Said. n. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. n. berdugo. Uliran. Exonerate. Exhibition. Galing sa ibang lupain. n. Exemplify. v. Exhaustion. Exorbitance. [ecz¨ªst] Existir. dapat halintularan. tagaganap. [ecz¨®st] Exhausto. destierro. Exemplar. Pagkasaid. desterrado. desenterrar. mamarati. Exile. [ecz¨®st] Apurar. Lumag¨¬. Executor. Pamamalag¨¬. tagapatay. Exhibit. [ecziler¨¦cion] Alegria. . ajusticiar.. galak. Magpasay¨¢. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. n. pumatay. kagalakan. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. Exodus. Exhortation. taong tapon. causar alegr¨ªa. Mangusap. Exemplary. Pag-alis. Lay¨¤. maghayag. ang tinatangkilik. Executer. sumpa. laya. lait. libre por privilegio. n. n. lumawak. Pakitang halimbaw¨¤. v. Lumwag. pata. mangaral. Existence. pagkapat a. Simula. maubos. [eczort¨¦cion] Exhortacion. pagbibigay -uliran. humikayat. v. [¨¦csidchensi] Exigencia. adj. n. Pagkatapon. [eks¨¦mt] Exentar. Exhibitor. Exemplification. Exemption. Exertion. Exigence. magbigay lugod. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. regocijo. [ecsj¨¦l] Exhalar. manumpa. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. Kalabisan. n. Exhort. empe?arse por alguno. Exile. [ecz¨ªbit] Exhibir. [ecz¨®scion] Agotamiento. n. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. [¨¦csersaiz] Ejercicio. [eks¨¦mt] Exento. singaw. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. [eczib¨ªcion] Exibicion. v. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. agotar. Magsagawa. Exit. adj. mwestra. manifestar. n. [ecs¨¦kiutor] Albacea. Magtanghal. Exercise. Execrate. dilatar. Magpatawad. enormidad. maldecir. lumait. Executress. Exert. Malabis. cansar. Magsikap. mag palakas ng katawan. gumanap ng kaparusahan. Pangungusap. kumalat. Exercise. Exist. gumanap. [eks¨¦mcion] Exencion. Uliran. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion.

k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. Marapat. [ecsp¨¦riment] Experimento. averiguar. Explicable. Explanatory. [ecspid¨ªcioes] Pronto. dilatacion. Expediency. adj. Pagtatanghal. Magugol. Gugol. v. pagkamatay. Experience. adj. magduk ot. lawak. adj. Pag-asa. Exploit. malutas. n. tikman. morir. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. Expectance. mamatay . Paliwanag. Ibukod. Exposition. hecho her¨®ico. v. [ecspect¨¦cion] Expectacion. [ecsp¨¦triet] Expatriar. san¨¢y. lumaganap. Expatriate. Explication. Exploration. [ecsp¨ªriens] Experimentar. [ecspid¨ªcien] Expedicion. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. [ecsp¨¢ns] Expansion. Itapon sa ibang lupain. Experiment. v. borrar un delito. Explicit. Export. Expect. sumiyasat. n. Explode. Dumahak. n. Expose. masasamantala. Pagtuklas. gasto. Experience.Expanse. Expire. matulin. Explosive. v. mahal. pagkalutas. manifestar. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. v. n. desembolso. Expel. Magtanghal. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. Pagtatakip ng kasalanan. Expedite. karapatan . [ecsp¨¦nd] Expender. [ecspl¨®r] Explorar. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Expatriation. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. v. sondear. [ecsp¨®z] Exponer. adj. hangad. esperanza. Dahak. adj. Expedient. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Gugol. magantabay. m aghayag. n. arriesgar. Explosion. [¨¦csplitiv] Expletivo. sumubok. esperanza. [ecspl¨®cion] Explosion. poner en peligro. Makipagtalo. Expectoration. Explain. pr¨¢ctica. [ecsp¨¦riment] Experimentar. conveniencia. Experiment. Expedition. . Paglalakbay. tanghalan. despachar. tuloy-tuloy. nagugol. v. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. sumilakb¨®. maggugol. n. difundirse. Expansion. magpahayag. n. n. tumarok. v. muerte. mira. Kasanay¨¢n. [ecsp¨¢ir] Expirar. Expensive. Expletive. [ecsp¨®schiulet] Debatir. conveniente. Ilabas. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. Pagkatapos. malinaw. Expiate. bumug¨¢. n. Expiration. adj. explicacion. pamamayani. Expostulate. Magsanay. n. n. adj. n. hintay. Exportation. [ecsp¨¦ns] Expensas. claro. v. Explore. magmalas. n. perspectiva. [ecsp¨¦ctant] Esperador. Bihas¨¢. Expert. Sumubok. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecsp¨ªdient] Oportuno. Paghihintay. Nakapagpapaliwanag. gastos. v. [ecsp¨®rt] Exportar. Pumutok. v. iwaks¨ª. n. v. oportunidad. [ecsp¨¦rt] Experto. adj. paaninaw. Mangalat. contender. mangahas. ginast¨¢. Madal?. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. v. Expenditure. San¨¢y. pag-asa. n. ang umaasa. Export. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. Pagtatapon sa ibang lupain. habil. [ecsp¨¦ct] Esperar. gastar. n. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. [ecsport¨¦cion] Exportacion. nagpapanambulat. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. n. pagkalagot ng hininga. Maghintay. Kakayahan. n. [ecspi¨¦cion] Expiacion. Ang naghihintay. Maliwanag. n. v. [¨¦csport] Exportacion. [ecsp¨ªriens] Experiencia. [¨¦cspidait] Expedir. expedito. may-kaya. [ecspl¨®siv] Explosivo. Magtakip ng kasalanan. Gumugol. n. Kalawakan. pagsasamantala. Explanation. umasa. Gawang kabayanihan. n. N¨¢ipaliliwanag. explicar. Expectant. v. Paliwanag. Magpaliwanag. Experienced. sumapanganib. Lawig. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. Pag-aar¨¬. Expeditious. [ecsp¨¦l] Expeler. Expatiate. [¨¦cspiet] Expiar. Pagsubok. gumast¨¢. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. Matapos. n. Expend. Tumuklas. adj. v. subukin. ipadal¨¢. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. makipaglaban. [ecspl¨®it] Haza?a. n. malagot ang hininga. Expiation. [ecspl¨¦n] Explanar. Expectation. [ecspir¨¦cion] Expiracion. Expense. [¨¦csplikebl] Explicable. Expectorate. desembolsar. Pumuputok. adj. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. Expertness. Lutasin. Pagputok. aguardar. n. [ecsp¨¢nsion] Expansion.

hanggan. adj. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. hangg¨¢. cancelar. Exterior. Extant. [ecstr¨¢ct] Extraer. n. adv. Exuberance. v. Eye. Ihayag. Pagpapalayas. katas¨ªn. v. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. Mangagaw . adj. v. Exultation. humugot. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. d? masayod na kasayahan. lumipol. hang?in. banatin. n. [ecst¨¦niuet] Extenuar. adj. Lawig. Hugutin. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. Extravagant. maigi. Eye-glance. Namamalag¨¬. hugutin. manulisan. Extent. Extirpation. [ecspr¨¦s] Expresar. pagtataboy. Expunge. unatin. Pagtatalo. maniil. Lab¨¢s. Extuberance. pumayat. n. n. matwa ng d? masayod. el grado mas elevado de alguna cosa. n. kakaib¨¢. panunulisan. v. pigain. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. Extend. adj. v. n. Extraordinary. Extinguish. Galak. [ai] Ojear. excelente. Expulsion. adj. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. [ecst¨¦nded] Extendido. desarraigar. Kakatwa. n¨¢pakaigi. Extended. extractar. Extreme. v. Extol. burah¨ªn. [ecst¨¦rminet] Exterminar. n. ban¨¢t. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. Manghin¨¤. n. observar. [¨¦cscuizit] Exquisito. Extermination. Express. panggagahas¨¤. Extempore. [eczalt¨¦cion] Regocijo. lawak. Labas. perfeccion. [ecst¨¦ncion] Extension. ligaligin. v. Extraction. Pumaw¨¬. ligalig. karakaraka. [¨¦cstriket] Desembarazar. Inam. Extract. [¨¢ibro] Ceja. de improviso. pagkwan . Exult. Itim ng mat¨¢. Express. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. maliwanag. Kamatayan. Extract. paghang¨°. supremo. Exquisite. ipaliwanag. katas¨ªn. Pangangayayat. paniniil. Exposure. Exterior. Extrication. manggahas¨¤. [ecstr¨¦miti] Extremidad. v. apagado. Eye. n. Eye-ball. [¨¦cstra] Extra. n. [¨¦cstant] Estante. Extra. Expound. [¨¦cscuizitnes] Primor. Extenuation. Pamamahayag. disputa. Ang labas. adj. pumuksa. [ecspr¨¦s] Expreso. [ecsi¨²d] Sudar. Extricate. Exquisiteness. Pahabain. Pang-aagaw. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. raro.Expostulation. External. Pagdaka. Paghugot. amplificar. paghantad. pangungunsap. Bukod-tang¨¬. hango. v. katkatin. Mainam. Extravagance. [ecsp¨®ndch] Borrar. adj. [ecst¨ªnct] Extinto. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. abundantisimo. n. [ecst¨¦mpori] De repente. Extortion. n. Marahas. Exude. Sulyap. kakatwa. n. Pagbunot. [ai] Ojo. [ecsi¨²berant] Exuberante. [ecst¨¦nd] Extender. [¨¢iglans] Ojeada. n. Paglipol. mangayayat. adj. [ecst¨ªnccion] Extincion. [ecst¨®rcion] Extorsion. wak¨¢s. adquirir por violencia. Extirpate. gusutin. dagdag. Extortionate. extirpacion. igi. Guluhin. paghugot. Extension. Hayag. Patay. kuha. adj. [ecstr¨ªm] Extremo. Extensive. Eye-brow. Exuberant. panghihin¨¤. Panganyay¨¤. n. Lipulin. n. Purihin. d? k awasang kasaganaan. existente. adj. suma abundancia. n. n. v. Magpawis. Dulo. Ihayag. Extinct. [ecspr¨¦cion] Expresion. Lubhang sagan¨¤. v. Kilay. Extenuate. [ecst¨¦rnal] Externo. [¨¦cstract] Extracto. buti. v. n¨¢paka sagan¨¤. exhalar. malawak. desenredar. exprimir. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. n. pananalita. [ecst¨ªrior] El exterior. [ecst¨¦nt] Extencion. Bukod. [ecsti¨²berans] Protuberancia. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. kup¨¢s. Bumunot. Lak¨ª. excelencia. Un¨¢t. Sundan ng paningin. ibuny?. v. n. sumugp?. adj. interpretar. n. sumo. [ecstr¨ªm] Extremo. adj. mitigacion. gusot. singular. Magalak. v. desarraigar. Malawig. v. dilatado. [ecst¨ªrpet] Extirpar. Katwa. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. Extinction. exposicion. Dulo. n. claro. Extort. n. enflaquecer. Exterminate. Lubhang kasaganaan. [ecsi¨²berans] Exuberancia. hangg¨¢. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. Pawiin. Dulo. adj. Mat¨¢. Kat¨¢s. [ecsp¨¢und] Exponer. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. Extreme. [ecst¨®l] Alabar. exaltar. adj. n. sumo placer. [ecst¨®rcienet] Violento. . napakainam. Gul¨®. Expression. [ecz¨®lt] Regocijarse. n. [ecst¨ªrior] Exterior. Extremity. [ecst¨¦nsiv] Extenso. n.

m¨¢ligtaan. [fe¨ªl] Faltar. palabir?. aporo. n. Magkunwa. n. n. frontispicio de un edificio. iharap. karaagan. masunurin. magsalaysay ng katha lamang. Factionist. buhol sa pa ny?. n. Faded. malant¨¢. [¨¢isor] Mal de ojos. magpamukha. marchitar. n. Kadalian. poder. realidad. [¨¢iwink] Gui?ada. n. kunwa. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. adj. [fact] Hecho. [fac¨¦d] Fachada. Eye-sight. adj. Facility. n. paris¨¢n. [fac¨¦t] Faceta. Faction. afable. mang-gugulo. wangis. ni?er¨ªa. n. Eyry. ipamukha. Facsimile. n. adj. Balot. [¨¢iet] Isleta. n. Fabrication. Manggagaw¨¤. [f¨¦bl] Fingir. yum¨¬. [¨¢ilet] Resquicio. Fag. [f¨¦sing] Paramento. Fabulous. [fe¨ªl] Omision. jocoso. n. [¨¢iglas] Anteojo. Munting mukha. Fabricate. v. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. n. contar f¨¢bulas. Eye-wink. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. Fag-end. [fa] Fa. gul¨®. P¨¢gawaan. sedicioso. alipin. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. May mukha. Mukha. lant¨¢. adv. Facing. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. paghusay. docil. Isang bagay na katungkulan. n. [fad] Frusler¨ªa. Eyelet. Paggawa ng anomang may hal¨°. any?. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. Eye-lash. n. Factitious. adj. mapata sa pamamanginoon. aspecto.Eye glass. n. n. Face. Eyeless. Eyeshot. katotohanan. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. Facilitate. kakulangan. [fas¨ªliti] Facilidad. encarar. [fas¨ªlitet] Facilitar. trabajar demasiado por otro. ligereza. faz. Facilitation. Face. f¨¢brica. Masay¨¢. Eyelid. hind? totoo. magkwento. [f¨¢kulti] Facultad. esclavo. Fad. adj. Pugad ng ibong mangdadagit. [fe¨ªd] Decaer. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. kwento. Magaan. yaring may halo oman. Fabulist. Ligta. n. [f¨¢ctor] Factor. [f¨¦sing] En frente. pagmumukha. frente. n. Factious. ma . [f¨¢biulist] Fabulista. Fabric. Bigkis. [faccioenist] El que excita facciones. M apata. kapahamak an. Talukap ng mata. Fable. manufactura. disensi¨®n. n. apariencia. Pangil. n. perderse. [¨¢ishot] Ojeada. n. v. n. [f¨¢bric] F¨¢brica. pangyayari. [fag] Trabajador. n. [fag-¨¦nd] Cadillos. kapariwaraan. Fact. Kathang salaysay. [f¨¦bl] F¨¢bula. Factory. Faced. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. descuidar. Paimbabaw. talinghag¨¤. pulutong. Lwa ng mat¨¢. Sa tapat. kulang. n. Bagay. [¨¢ilid] P¨¢rpado. Fagot. Facet. n. Bul¨¢g. mapagal. Faculty. F Fa. Pangkat. Facing. Humarap. [f¨¢ccioen] Faccion. [¨¢iles] Ciego. Likot. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. perecer. Fade. Factor. Facetious. Matalinghag¨¤. mentir. n. [f¨¢briket] Fabricar. marchitado. Paning¨ªn. Kapangyarihan. mapagpataw¨¢. Fail. rostro. n. Fable. [fez] Hacer frente. n. magsinungaling. omitir. Fag. Eye-sore. [fesd] Lo que tiene cara. tal¨¬. Fail. v. [f¨¢cil] F¨¢cil. [f¨¢ccioes] Faccioso. Facile. kaligtaan. [fas¨ªcioes] Chistoso. [¨¢ilash] Pesta?a. Salamin sa mat¨¢. Pagaanin. Suly¨¢p. Sak¨ªt ng mata. [fact¨ªcioes] Facticio. Kindat. adj. copia exacta. [¨¢isait] Vista. n. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. Eye-witness. Munting pul¨°. kagaanan. haz. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. harap¨¢n. mapagpayag. [fez] Cara. Facade. Kup¨¢s. Kumupas. Mang-uupat. v. v. Hugis. desgracia. mayum¨¬. Pil¨ªk-mat¨¢. cubierta. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. fachada. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. [¨¢ituz] Colmillo. [f¨¢biul?s] Fabuloso. gracioso. husayin. n. fallecer. Saks¨ªng nakakita. sup erficie de una cosa. n. n. n. n. nudo en el pa?o. v. cuarta voz de la m¨²sica. n. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. kalikutan. v. Magkulang. k¨¢alitan. Pagpapagaan. adj. n. Eyot. Eye-tooth. [f¨¦ded] Decaido.

Pananampalataya. Nauukol sa dwende. lisya. Pagsanayan. adv. bansag. Panglulupaypay. Pagtatapat. Falsify. magiting. v. decadencia. lagpak. Kabasalan. hind? laya sa pagkakamal?. Fairy. dwag. p¨¦rfido. [f¨¢libl] Falible. [fal¨¦ch?s] Falaz. matatakutin. Fall. magiting. magago. Falsehood. [fols] Falso. magd aray¨¤. [f¨¦ring] Ferias. Faith. Falsity. n. [f¨¦mili] Familia. karayaan. carest¨ªa. adj. Lupaypay. faltar. [fe¨ªrnes] Belleza. Fallowness. Falcon. n. n. gal¨¢k. desmayo. con gusto. [feint] L¨¢nguido. hermosura. n. [f¨®ltering] Debilidad. n. [f¨®lsjud] Falsedad. kagandahan. contento. Famous. Day¨¤. bello. n. Kakulangan. walang katotoh anan. Ng boong lugod. [f¨¦mes] Famoso. Fainting. hwad. [fam¨ªliar] Familiar. nababagay. Magbansag. kilalanin. Fair. kagitingan. Familiarize. flaqueza. Fairness. adj. Dwende. suk¨¢b. kasamasama. morirse de hambre. v. Panghihin¨¤. kabulaanan. adj. kasangbahay. mamatay sa guto m. de buena gana. [f¨®len] Caido. lumagpak. adj. Pagkak¨¢bul¨¤. kasalatan. n. n. Umutal-ut¨¢l. [fal¨®] Tierra que descansa. lagla g. pagkakalingat. pagkahulog. cobarde. lealtad. ham ak. bagsak. Nagkakabul¨¤. quiebra. pusil¨¢nime. hermosura. [f¨¦zful] Fiel. n. Taksil. Masaya. karikitan. Kabantugan. angkan. hind? totoo. [f¨¦zles] Infiel. divulgar. Fair. [fez] Fe. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. n. Mahulog. adj. Famed. Famish. Ng boong galang. [familiariti] Familiaridad. pagkakas i. [f¨¦ri] Duende. marik¨ªt. Familiar. adj. Pamilya. [fe¨ªnt] Desmayar. mag-anak. Lupang ¨¢raruhin. descuido. lilo. Familiarity. kasinungalingan. [f¨®lsiti] Falsedad. . defecto. Fallow. [fal¨®] Cultivable. [falib¨ªliti] Falibilidad. False. [f¨¦nting] Deliquio. v. dayain. n. Faint. n. bumugs?. enga?o. dikit. Perya. Faint. Pagkakilala.wala. enga?o. n. n. Gand¨¢. Faithfulnes. kalaguy¨°. Fame. Dwag. Ganda. n. dik¨ªt. Fairy. n. [fe¨ªn] Desear ardientemente. tapat-na-loob. Fairing. salto. adj. adj. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. medroso. Faintness. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. Hib¨°. v. Manghihib¨°. Bagsak. Family. adj. ¨¢raruhin. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. Fain. [femd] Afamado. [f¨¦liur] Falta. Faithfully. pagkatalastas. [fol] Caer. bulaan. kapansanan. [f¨¦ntnes] Languidez. Fame. magkulang. Falling-sickness. [fe¨ªr] Belleza. day¨¤. leal. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. takpak. Fallibility. [fe¨ªm] Afamar. creencia. [fe¨ªn] Alegre. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. adj. Familiar. pagkabagsak. n. v. naakm a. Fain. n. Fallible. saklaw ng pagkak¨¢mal?. con buena armonia. [fol] Caida. adj. [f¨®koen] Halcon. Na may pagtatapat. karikitan. catarata. pagkabagsak ng pagkabuhay. [f¨¢mish] Hambrear. tyangi. v. bansag. Bantog. sala. renombre. Manglata sa gutom. tumakpak. Kagut¨®m. [fe¨ªn] Gustosamente. magdaray¨¤. culpa. v. laglag. Fain. adj. [f¨®lter] Tartamudear. [f¨¦zfuli] Fielmente. Lawin. adj. Kahinaan ng loob. n. ng boong pagtatapat. Himatay. katoto. Karaniwan. Hul¨®g. Failure. Famine. Faithful. Manglupaypay. [f¨®lsifai] Falsificar. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. [fe¨ªm] Fama. Magmith?. bugs?. [fe¨ªr] Cortesmente. pagkasanay. adj. adv. Magand¨¢. [f¨¢laci] Falacia. maparam. adv. defecto. Kasinungalingan. n. v. Faltering. n. fraudulento. bancarrota. ordinario. Sinungaling. kapintasan. adj. Fallacious. sangbahayan. pagkawala ng malay. Fallen. Fair. Bantog. [f¨¦ling] Falta. comun. adj. Fallow. [fe¨ªr] Hermoso. K¨¢si. kagandahan. acobardar. bumagsak. mamansag. n. madwag. [f¨¦min] Hambre. Fall. enga?oso. v. n. pagkalugi. Falter. Kakulangan. malaglag. Fallacy. afamado. Faithless. mentira. renombrado. Tapat. Palsipikahin. Faint-hearted. Failing.

n. pagkain. Fastness. sementera. [f?r] Pasaje. bukid. fuerte. mal¨ªng hak¨¤. Fast. palab¨¢s. [f¨¦nsiful] Imaginativo. mas adelante. n. abaniko. [f¨¢rdzer] Mas lejos. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. matulin. amoldar. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. Fancy. [f¨¢sn] Afirmar. Farcical. Magsaka. v. broza. veloz. Bulag na paniniwal¨¤. Fascinate. ajuste. [f¨¦tal] Fatal. sa dak¨® roon. n. & n. Farmer. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. adj. Fated. m¨¢isip. v. adj. yar¨¬. aventar. Farrago. n. desde?oso. bulag na pagkatig. Fat. n. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. adv. v. Kawan ng biik. funesto. asegurar. Mga bagong bagay. . mga bagay na t apon. [fast] Ayuno. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. Farming. manghalina. Gun¨ªgun¨ª. encanto. Ayuno. pronto. n. Paypay. Faster. bumukid. paglalakbay. Paalam. [fat] Gordura. Farther. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. Komedya. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. comida. adj. ikapit na maigi. kathakatha. adj. Pasahe. Looban na may pananim. moda. [fet¨¢liti] Fatalidad. despedida. Fatalism. katibayan. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. n. adj. v. G¨²nitain. Fare-well. adj. n. Kabulagan sa paniniwal¨¤. Magpaypay. [f¨¢cioen] Formar. Any?. Gunigun¨ª. n. n. Fanciful. n. kasawian. adj. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. Fashion. [farr¨¦go] Farrago. n. Farrow. adj. Farrow. Nakayayamot. n. Fat. Mag-ayuno. kulasyon. Manganak ang inah¨ªng baboy. Fatal. [f¨¢rdzer] Mas lejos. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. Fatality. lumin¨¢ng. destino. solidez. Farther. v. [f¨¢rmer] Labrador. paga. Magtatag. mangga nyak ng kalooban. [fastidioes] Fastidioso. Malay¨°. Fashion. Fat. [f¨¦nsi] Imaginar. [f¨¢rsical] Burlesco. n. n. [f¨¢rrier] Herrador. Fasten. ping¨¹e. [farming] Labranza. Pagsasaka. adj. Fantastic. distante. n. viaje. adj. v. Maglakbay. Mga bagay na walang kabuluhan. maglapat. Pangil. [f¨¦ruel] A Dios. Taba. Fate. int. lupang bungkalin. Mapag-ayuno. Fancy-articles. [farm] Heredad. Farrier. Farm. panggaganya k ng kalooban. Kapalaran. Far. Fastidious. Farm-yard. Dayain ang paningin. n. Fan. Farce. encantar. [far] Lejano. adj. pangpahangin. Nakamamatay. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. asal. m¨¢war¨¬. n. Fang. n. Far. moda. adj. n. [f¨¢dzer] Padre. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. [f¨¢stnes] Firmeza. [f?n] Abanicar. fantasear. Magsasaka. bir¨°. [f¨¢sinet] Fascinar. M¨¢gun¨ªgun¨ª. estable. Fast. n. v. [farm] Cultivar. ang n¨¢momoda. magulang. Ma -any?. Tibay. K¨¢layulayuan. magkulasyon. upa. hak¨¤. Pagdaray¨¤ ng paningin. Fast. n. [fat] Gordo. [farm-yard] Corral. Mataba. [fastoer] Ayunador.Fan. agricultura. adj. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. matibay. adv. tabas. Malay¨° pa. Lupang pag-aar¨¬. Lalong malay¨°. n. aventador. n. Fast-day. pik¨ªtmatang s Fanaticism. Magpataba. [f?n] Abanico. v. n. Fancy. [fe¨ªt] Suerte. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. war¨¬. v. Fare. imaginacion. Farthest. [fast] Firme. Kataw¨¢taw¨¢. [f¨¢cioen] Forma. Kamatayan. Fascination. [fars] Farsa. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. caprichoso. mag-pahangin. moda. [fast] Ayunar. palad. [fang] Colmillo. mag-abaniko. ugal¨¬. bungangisip. panaginip. grasa. adaptar. uso. n. Kasawian. [f?r] Viajar. [fat] Engordar [se]. Fare. Fashionable. [fan¨¢tizism] Fanatismo. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. fijar. Mangbabakal sa paa ng kabayo. Malay¨°. moda Fancy-ball. pamaypay. Father. kaugalian. Fanatic. Matat¨¢g. [f¨¦talizm] Fatalismo. nakakaabala. bayad. magbukid. pagtibayin. Farm. v. madal?. Am¨¢. nakasasaw?. Talag¨¢. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. [far] Lejos.

proteger. Mabalahibo. n. Feeble. K¨¢sunduan. katakutan. Manuya. Dipah¨ªn. kaupahan. adj. Mag¨¢gawa. n. p¨ªgingan. Favourite. [f¨¢dzerjud] Paternidad. v. Feasible. Fathom. magpig¨ªng. Magpista. tapat na loob. n. Gripo. Kasaganaan. kasayahan. sondear. D? matarok. amedrentar. n. [f¨¢dzerlend] Patria. temeroso. engrosarse. fertilidad. nauukol sa am¨¢. Fault. defecto. salario. [f¨¢t-uited] Torpe. Musmos. recompensar. [fi¨¦rful] Medroso. pagal. Favourite. Faultless. n. adj. hangal. v. Feather. Feat. lealtad. [f¨¢zoem] Braza. [f¨ªblnes] Debilidad. Taba. Sagan¨¤. Feebleness. v. m agsugpon. may kapintasan. kagagaw¨¢n. Fatherland. lingap. taruk¨ªn. [f¨¢ti] Untoso. adj. Featherly. [f¨¢zoem] Medir por brazo. Panunuya. Takot. Pagod. Mataba. Walang kulang. [f¨¦doeral] Federal. t¨ªmido. adj. cansar. n. Fat-witted. Minamahal. tila balahibo. prol¨ªfico. defectuoso. [fichoer] Semblante. patain. kunwang papuri. ping¨¹e. Feature. adj. [f¨ªkoend] Fecundo. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. Fathom. audaz. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. yar¨¬. n. [fat¨ªg] Fatigar. Tumub¨° ang balahibo. [fatiu¨ªti] Fatuidad. bayad. Fatness. Favour. [fist] Festejar. Fearless. Fatling. [f¨¢zoemles] Insondable. culpa. [f¨¢tiuoes] Fatuo. may sala. . [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. Gawa. [fat¨ªg] Fatiga. recompensa. Kaling¨¤. Umupa. Federalist. Federation. [f¨¢tnes] Gordura. banquete. [f¨¢tling] Ceb¨®n. v. simpleza. [fon] Adulacion servil y baja. n. n. katabaan. magsay¨¢. Fatherless. Fay. Fearful. n. Magdugtong. ajustar una pieza con otra. n. n. [f¨®ltles] Perfecto. [f¨®lti] Culpable. [f¨¢tn] Cebar. [f¨¦dzerli] Plumado. adj. Fatuity. k¨¢yarian. utang na loob. Fecundity. Feast. Fatten. gant¨ª. lingapin. Faulty. [fi¨¢r] Temer. Sa ama. Pagurin. Sang-ayon. gumant¨ª. rostro. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Itinatang¨¬. semejante ¨¢ las plumas. propicio. adj. pata. adj. adj. Federal. Fatigue. tonto. Fathomless. [f¨ªsibl] Factible. Fee. tignan. walang sal a. Favourable. matatakut¨ªn. Pagtatapat ng loob. pesado. paga. [f¨¦vor] Favor. Fear. February. [fon] Adular servilmente. Lupang kin¨¢mulatan. hacedero. n. kasalanan. haza?a. walang mal?. craso. [f¨ªbl] Debil. n. sangdip¨¢. [f¨¢dzerli] Paternal. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. engordar.. [f¨¦dzer] Pluma. pagmumukha. Kamusmusan. Pagkaam¨¢. Kasund?. n. Feather. maghanda. kasiraan. Ulila sa am¨¢. v. [fik¨¢nditi] Fecundidad. P¨¢tabain. sin falta. [f¨¦vor] Favorecer. n. Fawn. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. [f¨¦vorit] Favorecido. Dipa. [folt] Falta. Upa. magbayad. n. n. Fee. v. Pist¨¢. [fi] Pagar. n. Tak¨®t. Mahin¨¤. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. lupang tinubuan. v. [fi¨¢r] Miedo. makupad. [f¨ªalti] Homenaje. patabain. [f¨¦briueri] Febrero. Favour. [fit] Hecho. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Kahinaan. hin¨¤. kam alian. festin. [fed¨¦ralist] Federalista. [fist] Fiesta. [f¨¦dzer] Emplumar. Kakulangan. [f¨¦vorabl] Favorable. Fealty. Fawn. [fe] Escarabotear. tangkilikin. n. n. v. Matakot. May kamalian. adj. [f¨¦vorit] Favorito. Fatherly. [fi] Derechos. n. Fear. adj. m¨¢isasagawa. Fatuous.Fatherhood. tumakot. Any?. Mabagal. mamur¨¬ ng pakunwa. Magpataba. adj. kayar?. Fecund. v. practicable. delito. accion. Feast. Pebrero. n. animal que se ceba para comer. Faucet. temor. handa¨¢n. v. [f¨®cet] Espita. naaayon. cansancio. Feasibility. Kalingain. tumaba. beneficio. insensato. adj. kapaguran. n. sukat ma gyari. n. ungas. n. Fatty. n. kapagalan. n. wala ng takot. malakas ang loob. Matapang. Byenang lalake. mag-ugpong. sin temor. sala. Fatigue. pagal¨ªn. Father-in-law. n. adj. manakot.

Samah¨¢n. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. adj. [f¨ªmel] Hembra. n. balat. kapw¨¤-tao. [fe¨ªn] Fingir. Fender. ardor. Fertility. [f¨¦rriman] Barquero. [fid] Comida. Pieltro. pusok ng loob. abundancia. Kasama. Nauukol sa babae. Felicity. adj. enhorabuena. Panghilab. Ferriage. fogoso. Fellow. Fellowship. gatecto. Feel. Fencing. Felon. [fel] Cuero. katapangan. n. mabangis. Tampalasan. n. Feel. [fil¨®nioes] Malvado. mabaks¨ªk. Felly. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. Fervency. Paimbabaw. Fertile. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. adj. n. alimentacion. cruel. salvaje. derrocar. Barandilya sa harapan ng bahay. [fens] Cercar. Maningas na nais. [f¨¦rment] Fermento. Felony. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. Kabangisan. fervoroso. [fid] Nutrir. pus¨®ng. n. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. [fens] Cerco. Mabaksik. [f¨¦r-riedch] Barcaje. damdam. [f¨¦moral] Femoral. adj. bakuran. Felonious. Feed. adj. [fir¨®cioes] Feroz. Ferocious. Pakikidamdam. pangpahilab. adj. n. pus¨®ng. n. n. sikap. T¨¢wiran. pagbabago. Fertilize. Felicitate. Fermentation. Feint. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. Mga paa. . tampalasan. Mapalad. Mataba. Mapusok. malag?. Magkunwa. kalupain. v. Kabangisan. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. piel. disimulacion. abundancia. Nauukol sa babae. Ningas ng loob. sentido. Female. Fell. Felon. [fent] Ficcion. v. [fil¨ªsiti] Felicidad. Lat¨ªan. Pagkain. palpar. v. [f¨¦rvent] Ferviente. Female. kasukab¨¢n. Taong swail. v. kapa. magpanginain. n. Fence. sukab. n. Bakasin. Pangkam¨¢ ng gulong. Ferment. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. [fend] Rechazar. palmeta. Iwaks¨ª. n. magbaksak. Fellow-creature. adj. Mailap. n. n.Feed. fecundo. Feline. [felt] Fieltro. avallar un sitio. Ferocity. Babae. magpaimbabaw. n. [fit] Pies. masikap. Bakod. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. Walang bakod. n. pellejo. Fellow-feeling. pacer. Katampalasanan. v. n. n. Fell. bienaventurado. Fend. n. Pakikil ugod. Paimbabaw. Magpataba ng lup¨¤. Esgrima. pakikisama. n. pakikilugod. pantano. Nauukol sa baywang. Fervent. disimulado. averiguar. pangpatid-gutom. adj. magbalatkay?. Mabangis. n. Felt. Feigned. Damdam. n. n. [fir¨®siti] Ferocidad. n. kabaksikan. Taba. Katabaan ng lup¨¤. v. Fertileness. adj. [fil] Tacto. [fil¨ªsitoes] Feliz. sukab. [fel] Cruel. Ferine. adj. Feeling. Ferry. [f¨¦rvid] Ardiente. Magbwal. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. [f¨ªrain] Ferino. traidor. adj. bakuran. n. [f¨¦nsing] Esgrima. Nauukol sa pus¨¤. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. mabunga. humip¨°. n. [fend] Fingido. n. Fence. Ferule. pag-usigin. pakunwa. Kapw¨¤. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. [f¨¦rvensi] Fervor. v. Fervid. n. congratulacion. maginghawa. Ferret. taksil. Fenceless. crueldad. [fil] Sentir. kalaguan. fiero. Buklod. sociedad. Katad. Felicitation. n. lag?. b¨¢rbaro. Mabagsik. disimular. [f¨¦lo] Compa?ero. pakunwa. Magbakod. [f¨¦r-ret] Rastrear. [f¨¦loni] Felon¨ªa. ikog. [f¨¦r-ri] Vadeo. Ferryman. Magpakain. alimentar. [f¨¦loen] Cruel. ukol sa gubat. Feign. Ferociousness. [f¨¦minin] Femenino. kaluguran. Bayad sa tawid. kaswailan. Mak¨¢ramdam. zelo. compatriota. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. [foert¨ªliti] Fertilidad. adj. cercamiento. [f¨ªlain] Gatuno. v. Kababayan. M¨¢nanawid. Hip¨°. Feet. Fell. n. Feminine. [f¨¦riul] F¨¦rula. adj. Kaligayahan. n. Paghilab. [fel] Derribar. adj. braveza. Femoral. p¨¦rfido. kumapa. [f¨ªmel] Femenino. [fen] Marjal. n. pakiramdam. [fil¨ªsitet] Felicitar. Fellow-citizen. Felicitous. perverso. n. Fen. magpasabsab. adj. sensibilidad. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. n. camarada. v. [f¨ªling] Tacto.

Bah¨°. [fest¨ªviti] Festividad. inconstante. Kanyong may gulong. Fetid. Katha. [f¨ªccion] Ficcion. Fetter. adj. [f¨ªftin] Quince. adj. n. n. Fierceness. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. int. v. Limang p?. [f¨¦tid] F¨¦tido. Bukid. Lab¨ªng lim¨¢. adj. kaalisagaan. adj. . adj. [f¨¢iat] Mandato absoluto. larangan. hebra. v. [f¨ªverish] Febricitante. [f¨¢ierines] Ardor. Mabalis¨¢. [fif] Feudo. adj. Fiddlestring. inconstancia. n. Suutan ng damal. Panggatong. [f¨¦stiv] Festivo. [fib] Mentir. Ika limang p?. kapusukan. adj. sinat. demoniaco. [f¨¢ieri] Igneo. Festival. amoy na masama. adj. [f¨ªdl] Tocar el violin. Byol¨ªn. Masay¨¢. [f¨ªdlstic] Arco de violin. Fidget. ?Ayan! Fief. adj. Fewel. Fetters. Magdal¨¢. Fictitious. n. Festive. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. ma gagalit¨ªn. Fifty. Fib. Ika lima. Mahibl¨¢. [fetch] Estratagema. maningas. n. hedor. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. bucle. Fiber. v. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. pistahan. Gayak na bulaklak. [fians¨¦] Mujer comprometida. Fiftieth. n. Feud. ferocidad. [f¨ªrznes] Fiereza. Festoon. Fiend. [fikl] Voluble. n. fogoso. [f¨¢if] P¨ªfano. n. mapusok. kaligayahan. S¨¢lawahan. Ark¨® ng byol¨ªn. hind? totoo. Fierce. Hebilya. maghambog. [f¨ªdcheti] Inquieto. Init. Sa ika lima. hediondo. disension. n. [f¨¦stival] Fiesta. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. Hibl¨¢. malyab. kabulaanan. Masay¨¤. invencion. [fig] Higo. n. Magsinungal¨ªng. Fetidness. adj. encadenar. adj. [f¨¦stoer] Enconarse. Fiddle. adj. alisaga. [fid¨¦liti] Fidelidad. Pito. Fifteenth. Igos. Fiddle. Field piece. Fidgety. Field. kahambugan. [f¨¢iber] Fibra. Hind? totoo. mabagsik. Nauukol sa pist¨¢. n. masamang amoy. magbulaan. Malalagnatin. Fibrous. Fiction. Nag-aapoy. adj. n. campa?a. Fifthly. variable. d? m¨¢pakali. zelo. [fi¨²dal] Feudal. n. n. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. [fib] Mentira. [f¨ªver] Fiebre. n. [f¨¦tloc] Cerneja. Fibula. v. [f¨¦toer] Engrillar. [f¨ªfti] Cincuenta. Fever. adj. kabagsikan. n. n. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. col¨¦rico. n. n. impaciente. [fi¨²] Poco. Kwerdas ng byol¨ªn. calentura. adj. Pist¨¢. demonyo. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. Fiat. kalaban. Mabangis. [fi¨²-el] Le?a. k¨¢alitan. [f¨ªfzli] En quinto lugar. Fiery. bukiran. Mabah¨°. adv. Lal¨¢ng. pagkakagal¨ªt. adj. [fild] Campo. [f¨¦stal] Festivo. contienda. [fict¨ªci?s] Ficticio. [f¨ªndish] Ente infernal. n. Fiancee. [fest¨²n] Feston. twa. Fiendish. Away. n. Feverish. pusok. Feudal. alegre. Kaont?. [fiud] Ri?a. [f¨¦toers] Grillos. afan. adj. embuste. Fetch. Pagk¨¢salawahan. [f¨ªdler] Violinista. n. n. [firz] Fiero. [fifz] Quinto.Fervor. Fickle. hilach¨¢. adj. [f¨¦stival] Festivo. Ningas ng kalooban. Fifth. n. Balahibo sa paa ng kabayo. Fickleness. [f¨¦tidnes] Fetor. [f¨ªdchet] Inquietarse. v. Fife. Fie. Fig. Magnan¨¤. demonio. n. Few. Fidget. pangpangaw. [f¨ªbiula] Hebilla. fingido. Byolinista. [fai] ?Vaya!. [f¨ªklnes] Volubilidad. mudable. n. [find] Enemigo. fogosidad. Fib. n. Fetch. inflamarse. n. [f¨ªdl] Violin. Festal. Damal. n. [f¨¢ibr?s] Fibroso. Fidelity. alegria. Balis¨¢. Fetlock. lealtad. feroz. Tumugtog ng byol¨ªn. [f¨¦rvoer] Fervor. Kabangisan. bunga ¨® dahon. v. Fester. hib¨°. artificio. calenturiento. Fifteen. Lagnat. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. Pagtatapat. masay¨¢. mahilach¨¢. n. Utos na mahigpit. pagkakasira. Festivity. adj. Fiddlestick. Ika labing lim¨¢. Fieriness. quinceno. campi?a. Festival. Kasayahan. Parang demonyo. Kasinungalingan. parang. ipangaw. Fiddler. n. Kaaway. Kabalisahan. n. maligay¨¤.

hichura. v. punuin. adj. n. [f¨¢il] Limar. adj. May kainaman. Film. Apoy. Inahing kabayo. Filial. n. v. n. Babag. [f¨ªlament] Filamento. [f¨ªlter] Filtro. n. Finger. [f¨¢ind] Encontrar. n. Nauukol sa an¨¢k. n. Filch. colmo. adj. pulir. lindo. [f¨ªlip] Papirote. Any?. s¨²nog. Finely. henchir. abundancia. hilach¨¢. manosear. pinakawangis. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. Mainam. Pumun?. v. ha limbaw¨¤. Finite. Kumikil. [f¨¢in] Multa. n. n. Finger. [f¨ªlzi] Sucio. [f¨¢inli] Primorosamente. Sulig¨¬. adv. May palikpik. Mult¨¢. Finding. [f¨¢irarms] Armas de fuego. n. [f¨ªligri] Filigrana. v. Fine. Palikpik. adv. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. mangdudukot. [filz] Inmundicia. Dum¨ª. basura. bumusog. Multahan. Fine. laban¨¢n. Final. Filibuster. [f¨¢in] Multar. Sumal¨¤. rebentador. incendio. n. v. afectado. n. pagkatuklas. Bar¨ªl. [fil] Llenar. lumbre. [f¨¢it] Pelear. Umaway. Firearms. Alitaptap. adj. adj. Financial. [filter] Filtrar. Finery. v. Dum¨ª. yumar¨¬. Firecrackers. v. batallar. adj. [f¨¢in] Fino. n. ¨²ltimo. adj. File. Tumapos. Katapusan. [f¨ªguiurativ] Figurativo. [f¨ªlip] Dar un papirote. Basahang panal¨¬. Finally. Fire-brand. katapusan. [f¨ªnish] Acabamiento. Fillip. v. Fight. [f¨¢inding] Descubrimiento. [f¨¢irman] Bombero. [f¨¢inri] Primor. banhay. Filtration. invencion. Finish. [f¨ªltret] Filtrar. buscar. [f¨ªnguer] Dedo. Hibl¨¢. Filcher. Financier. bumabag. Pel¨ªcula. n. gumuhit ng any?. gayak. n. [f¨¢inait] Finito. Sumunog. inflamar. adj. [f¨ªlzines] Inmundicia. Finish. [f¨ªguiur] Figura. pinakaany?. Bombero. v. n. marikit. sa wakas. Fill. Filtrate. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. Tulisang dagat. kikilin. n. v. [f¨¢ir] Quemar. adorno. n. Filly. v. Figure. n. Filth. combatir. Pinagkikilan. kayarian. Mainam. busugin. Sumal¨¤. hacienda p¨²blica. Fill. n. n. humanap. sukal. Fine. sangkap. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. Didal. Filings. File. Fireman. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. porquer¨ªa. . away. forma exterior. [f¨ªni] Armado de aletas. magpaningas ng apoy. Nauukol s imilak. n. [filtrecion] Filtracion. [f¨ªnguer-stol] Dedal. Pinakahwad. may hangg¨¢. n. Filthiness. masukal. sul?. [f¨ªlial] Filial. Finny. n. [f¨ªlcher] Ratero. Kwites. bello. Pagkasumpong. Makasumpong. [f¨¢it] Pelea. Finless. Fine-draw. [f¨¢inal] Final. Marum¨ª. Magbanhay. concluir. [f¨¢inali] Finalmente. Filament. n. mangdukot.Fight. terminar. hallar. Dilag. con elegancia. Fillip. maganda. n. [filch] Ratear. [f¨¢ilings] Limaduras. suciedad. [fin] Aleta [de pez]. sukal. Kabusugan. Filigree. n. n. may kagandahan. May katapusan. Fire. Filter. sa katapusan. Hul¨ª. batalla. [f¨¢ircrakers] Cohetes. Kikil. n. Hipuin. Firefly. Filthy. Sa hul¨ª. Tekas. [f¨¢il] Lima. Magsurs¨ª. ¨²ltimamente. alm¨¢s na pumuputok. balat na man¨ªpis. Find. Walang palikpik. [f¨ªguiur] Figurar. atav¨ªo. adj. Manekas. pamimilak. v. v. n. Finical. [fil] Hartura. Fillet. suciedad. Dalir¨¬. wakas. n. tira ¨® faja. kasaganaan. [f¨ªnical] Delicado. [film] Pel¨ªcula. filibustero. lumaban. [f¨¢ir] Fuego. Fin. Figure. [f¨ªli] Potranca. Fire. makatuklas. [f¨¢in-dro] Zurcir. combate. [f¨ªnish] Acabar. sigsig. Pumit¨ªk. [f¨ªlet] Venda. lamasin. Finger-stall. n. n. Finance. Salaping bayan. [f¨ªnles] Sin aletas. [f¨ªnguer] Tocar. Pit¨ªk. Filter. Sala¨¢n. [f¨¢inans] Renta. Sangkap ng gint? ¨® pilak. wakas. n. Figurative. adj. [fil¨ªbuster] Pirata. Pagsal¨¤.

[first] En primer lugar. hendidura. marapat. adj. Lambat na pangisda. P¨¢milihan ng isda. Fishery. adj. Taga. [fl¨¦gransi] Calor. v. [fishm¨®nguer] Pescadero. [fish] Pescar. Watawat. v. kahoy. [f¨ªsh-spir] Arpon. [fl¨¢gon] Frasco. Salapang. Panganay. ningas. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. establecer. Baklad. Fist. Fissile. Bagay. Mak¨¢lima. Panganay. Tinik [ng isda]. n. estabilidad. n. Flag. Mangisda. Fireworks. [f¨ªsil] Hendible. [fit] Conveniente. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. [fics] Fijar. Una.Firepan. Takip ng chimenea. [f¨¢irpl?s] Fogon. n. Fizz. adj. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. n. Firewood. Tibay. n. flagrante. n. Fixedness. Matibay. Fisher. [fist] Pu?o. Fivefold. pagtibayin. Sasakyan ng almirante. M¨¢ngingisda. kainitan. n. colgar. [flag-ship] Nav¨ªo almirante. [firmament] Firmamento. n. [fl¨¢dchel?t] Azotar. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. Pug¨®n ng chimenea. Samahan sa anomang hanap-buhay. hind? pan¨¢y. n. First. dardo. Flabby. n. n. Flagrancy. sipol. Firmness. kiba. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. iakma. ri?a de pu?adas. . Flag-ship. n. Humampas. Fitting. [f¨ªshing] Pesca. Fish-market. Panggatong. Fish-spear. Fishmonger. n. M¨¢nininda ng isda. n. apto. [firm] Firma. n. adj. Fissure. Suntok. Fix. Mainit. Langit. Firmament. Malambot. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. Firm. adv. n. adj. flojo. [f¨ªsher-man] Pescador. Flagon. Fiscal. [fiz] Silbar. Fisher-man. [flag] Bandera. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. de primera clase. v. [f¨ªrst-ret] Superior. matatag. Fisticuffs. Fish-bone. Pagpapaput¨®k. Maglaylay. Fitful. Fixedly. n. tatag. n. ardor. ibagay. adj. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. [flag] Pender. adj. n. adv. n. Flagrant. n. Five. n. adj. byak. Fit. maningas. adaptar. Fishpond. Matibay. Fish. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. adj. Lah¨¢ng. Bagay. [fish] Pez. M¨¢ngingisda. Fireside. suntukan. n. mahin¨¤. [fiz] Silbido. Isda. tapat. Panguna. adj. n. [firm] Firme. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. estabilidad. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. [f¨¢iv] Cinco. Fishing. Panguna. Dakot. [f¨ªsheri] Pesca. Pinsang bu?. [fitful] Alternado con paroxismos. tibay. [fl¨¢bi] Blando. adj. Fit. n. [f¨ªsiur] Grieta. First. [f¨ªting] Conveniente. First-rate. [f¨ªshpond] Estanque de peces. primerizo. Fixture. Hind? pulos. v. B¨¢akin. n. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. n. Fishing-net. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. n. n. akma. n. aprestado. pesquera. Sumutsot. pamingwit. n. Prask¨®. id¨®neo. Fish. Kwites. P¨¢lakihan ng isda. Lim¨¢. n. Flag. kaya. humaging. Flagellate. Fishing-rod. First cousin. Fizz. bitak. [f¨ªstikafs] Pu?adas. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. haging. [f¨ªsh-bon] Espina. n. [f¨ªshing-net] Red de pescar. justo. adj. Firing. k¨¢butibutihan. Firescreen. n. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. n. [f¨¢iring] Descarga. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. Fireplace. lapat. Pangingisda. Sutsot. [fl¨¦grant] Ardiente. Firstling. [f¨¢irpan] Brasera. estable. bandil¨¤. Bingwit. Pinag-apuyan. [f¨ªsher] Pescador. ukol. Sisidlan ng baga. [first] Primero. Ilapat. Init. Fish-hook. [f¨ªrmnes] Firmeza. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. Ilapat. ciertamente. bumugbog. Katibayan. n. v. [fit] Ajustar. [f¨ªcsedli] Fijamente. v. pescado. Fish corral. Pangingisda. Firm. iakma. [f¨ªcsednes] Firmeza. putok. n. [f¨ªshjuk] Anzuelo. n. First-born.

Matulin. pasarapin a ng lasa. Balahibo ng tupa. alipustain. Flatten. n. karne. [flir] Burla. n. n. v. [fle] Desollar. v. Saya. n. Patagin. [flat] Llanura. [flem] Arder. Flash. Fleecy. payat. n. baak. [fl¨¦shles] Descarnado. liks¨ª. adj. insulso. sainete. Flap. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. [flash] Relampaguear. Fleer. plano. [fl¨®les] Sin defecto. Flake. pulutong ng mga sasakyang dagat . tuyain. n. Fleetness. liso. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. Malana. Flank. brillar. Sak¨¢y. v. maliks¨ª. magningas. v. Tulin. flaco. [flo] Rajar. desnudar. brillar. [flacs] Lino. l¨¢mina. lamat. Flat. Flail. Numingning. n. [fl¨¢nel] Franela. n. kumisa p. [flat] Allanar. falta. Flea-bite. n. n. [flandch] Liston. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. [fl¨¢ter] Adular. Sulig¨¬. [fli] Pulga. mofar. Flatulency. Flesh. [fl¨¢shi] Superficial. brillar con un brillo pasajero. tuya. Maghambog. tumaanan. Flask. Laman. Flay. Flax. Plautista. Makinis. Fledge. Purg¨¢s. patagin. Bibingka. makinis. Lumahang. Manchahan. Flannel. n. descortezar. [fl¨®tist] Flautista. Fleet. [flit] Escuadra. v. Flaunt. lijero. [fl¨ªting] Pasajero. Flawless. flota. [fliz] Esquilar. bakat. v. v. Lasa. anchon. Pangbay¨®. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. n. alisan ng balat. [flo] Resquebradura. [fl¨¢tn] Allanar. [fl¨ªtnes] Velocidad. [flasc] Frasco. n. v. Uyamin. [fl?r] Lucir. fugitivo. adj. [fle¨ªm] Llama. kisap. lisura. Fleece. lahang. v. Fleeting. ligereza. Flee. sul?. Kumislap. [flec] Copo. n. lisonja. bango. adj. mabalahibo ng tupa. Flaw. lasap. gwang. Prask¨®. v. n. [fli] Huir. alipato. mamuri ng paimbabaw. n. Flatter. n. v. relampaguear. llamarada. kakinisan. despojar. siklab. [flanc] Flanco. Patak ng niebe. escapar. ningas. Flange. lisonjear. Tubuan ng balahibo. Flame. tacha. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. [flec] Mancha. Flash. Flambeau. Pasarapin ang amoy. [fl¨¢mbo] Antorcha. hu baran. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. n. [fl¨¢tnes] Llanura. Flashy. Walang kapintasan. n. Liyab. Flapjack. [flir] Burlar. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. Lino. v. Fleck. Flatness. papuring paimbabaw. Liston. n. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. n. [fle¨ªl] Mayal. n. Fleece. [flit] Veloz. n. Usog. adj. Kislap. Flank. Flat. Manch¨¢. n. dungis.Flag staff. Fleet. ventosidad. Pantayin. hender. n. Manuya. pantay. Tumakas. condimentar. pant ayin. Flavor. Flavor. bumaak. ningas. Kapatagan. kumislap. hangin sa loob ng kataw an. [flat] Llano. Pranela. poner llana la superficie de alguna cosa. Fleer. Magliyab. [fl¨ªzi] Lanudo. hendedura. Fleck. Flautist. [flesh] Carne. n. Makintab. [fliz] Vellon. pangdikdik. Tagiliran. Flare. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. Flat. taan¨¢n. Kagat ng purg¨¢s. [flant] Pavonearse. n. Tuya. [fl¨¢teri] Adulacion. Uyam. Flame. kamkaman. [flec] Manchar. n. alipusta. centella. fragancia. [flap] Falda. Walang lam¨¢n. Flea. n. Palo ng watawat. v. [flash] Relampago. Dakong patag. Flattery. Flaw. adj. Ligasgas. mueca. gilid. v. Hukbong dagat. n. Gupitan ng balahibo ang tupa. adj. . n. Fleshless. [fledch] Enplumecer. Talupan.

[floc] Congregarse. [flad] Inundacion. Flinch. v. pulutong. Magbir?. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. Floret. Pumagakpak. coqueta. [flit] Volar. n. cairel. burla. piso. Mamulaklak. Flossy. coqueter¨ªa. ilandang. huir. aletear. [fl¨®ring] Suelo. Floral. adj. Lumutang. [fl¨ªper] Aleta. n. Walang galang. n. Harina. [fl¨¦csibl] Flexible. Bir¨°. [flinch] Desistir. Flipper. fuga. Flirtation. locuaz. Kawal¨¢n ng galang. pumal?. Matulin. gent¨ªo. piso. [fl¨¦shi] Carnoso. lapag. Flour. n. [flu¨¢r] Pavimiento. n. bunton ng tao. movimento lijero. Florist. Malam¨¢n. Flimsy. gumawa ng pa biglabigla. umudl¨®t. n. [flo] Car¨¢mbano. retirarse. v. kalandian. Flexible. [flirt] Mueca. [fl¨®s-silc] Seda floja. [fl¨ªnti] Empedernido. [flad] Inundar. v. Flier. n. Flighty. Baha. adj. . v. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. pumagaspas. n. Flourish. proceder con lijereza. Bugal na yelo na lumulutang. [flot¨ªla] Flotilla. n. n. aguardiente y az¨²car. adj. v. pagtataanan. [flot] Flotar. [flai?r] Fugitivo. [flint] Pedernal. Flood. [flitch] Hoja de tocino. n. Humagibis. [flirt] Mofar. n. tukso. Flourish. [flop] Aletear. n. n. kir¨ª. [flic] Hurtar con ligereza. Flitting. Flitch. Flooring. [fl¨¢it] Huida. n. [fl¨®rid] Florido. Kilos na pabiglabi gla. belleza. n. Hilagpos. Florid. [fl¨¢ut] Mofa. tumakas. sahig. [fl¨ªpant] Petulante. fluctuar. burla. Lapag. Flotage. Fling. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. Gagad. [fling] Tiro. Floor. Pagtakas. inexorable. Flounce. v. [fl¨ªting] Ofensa. maliks¨ª. v. brincar. Malambot na parang sutla. Flock. Flout. Flounder. [flot] Cosa que flota. Float. [fl¨®tedch] Flotante. Kawan. [fl¨ªpansi] Petulancia. adj. v. hilig. maglulundag. [flog] Azotar. [fl¨¢uns] Flueco. n. vanidad. Maglamaw. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. Munting bulaklak. [fl¨®rist] Florista. [fl¨®ret] Florecilla. Flock. Flounce. Bumaha. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. Flexion. Flood. reba?o. kairel. mahuna. adj. v. kar amihan ng tao. Flight. Flirt. f¨²til. Mabulaklak. Kalambutan. florear. Flexibility. Pagkalapastangan. Anomang lut¨¢ng. [fl¨¢iti] Veloz. Nauukol sa bulaklak. Fling. Sutla. [fl¨ªker] Aletear. land?. [fl¨¢under] Patear. n. corvadura. v. Flounder. injuria.Fleshy. Malambot. Punton. n. Sahig. n. n. [fl¨¢ur] Harina. lanzar. Flip. tirar. kalayawan. Flick. [fl¨®ting-bridch] Ponton. apaw na tubig. n. Floating-bridge. kilos na pabigla. n. [fla¨²rish] Florecer. [fla¨²rish] Vigor. Floor. Tosino. n. v. adj. acelerado. n. Flirt. masalita. Palikpik. Flit. n. Pamumukadkad. humagibis. Magsahig. adj. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. sunodsunuran. [fl¨®si] Blando como la seda. [floral] Floral. v. Floss-silk. Flinty. Flippant. [floc] Manada. coquetear. Flippancy. Flicker. Hapay. Flotilla. M¨¢nininda ng bulaklak. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. Batong pinkian. v. Matigas na matigas. [fl¨¢under] Aced¨ªa. Floe. floreo. kakirihan. [fling] Arrojar. n. Marupok. umapaw ang tubig. Lumipad. Magtatar¨¢ng. atroparse. Plekos. Float. Flint. Umum¨ªt. n. Magpahilagpos. Magpipisan. manalita ng mari k¨ªt. adj. magpailandang. Kitang. Lut¨¢ng. kumir¨ª. suelo. [flip] Una bebida hecha con cerveza. adj. n. lumand?. Taan¨¢n. v. pumagaspas. masatsat. n. Humampas. magtitipon. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. Flop. mamukadkad. kaban. v. gand¨¢ ng pananalita. Umurong. Flog.

dumay¨¤. [fold] Doblez. rendir. Foam. bumulaklak. kil¨ªg. n. [flacs] Fundir. Pagkaanod. v. [flatter] Confusion. n. Folly. Sumunod. v. kampon. partidario. Pitak ng halamanan. v. n. [fli¨²ensi] Fluidez. Mamulaklak. Tumiklop. bumugs?. Tiklop. dar ba?os calientes. [fl¨¦rri] R¨¢faga. [fl¨¢ut] Mofar. Fluster. Foliage. dampian ng basahang . Magbub¨®. Flutter. Fluent. [f¨®lo] Seguirse. n. flujo. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. Mabulaklak. derritir. Bula. v. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. Tao. Fluvial. kaaway. [fog] Niebla. Pas? ng halaman. n.Flout. Flower. umagos. Fluctuate. lusaw. Maulap. lumup¨¬. plegar. lup¨¬. flujo r¨¢pido. n. [fob] Enga?ar. [f¨®il] Vencer. [f¨®ibl] Debilidad. n. Fluctuation. n. magpasuk¨°. Foe. [flatter] Turbar. Fob. adj. S¨²l-ol. [fl¨¢ster] Confundir. n. [fog] Oscurecer. Flurry. n. [fli¨²m] Canal de agua. Foh. Tuligin. kulubot. Flux. conmocion. gaan. [f¨®dder] Forraje. Flurry. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. Hin¨¤. basag-uluhin. Nauukol sa ilog. parte flaca. bover¨ªa. locura. Flutter. frondosidad. v. Flunkey. [f¨®lder] Plegador. v. magaan. n. Lak¨ª ng tubig. v. mangyari. [fl¨¢uer-guerl] Florera. Fog. [fo] Enemigo. Munting bulaklak. n. M¨¢nununod. v. Flute. fluir con violencia. Magday¨¤. Follower. kayabungan. Fog. Plauta. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. pliegue. Fluid. [fli¨²t] Flauta. kapintasan. kapahamakan. Tumalo. Kapariwaraan. n. agitacion. [f¨®mi] Espumoso. antagonista. Foment. [fl¨¢uer] Florecer. n. manar. desgracia. Fly. Fluid. dum¨ª. adj. Fob. Folk. Flow. [fl¨¢ster] Impulso repentino. n. Manggagad. v. [flash] Rubor. kabalisahan. [fo] Quita alla!. [f¨®li] Tonter¨ªa. Kalituhan. [fl¨¦rri] Confundir. n. v. adj. Flux. Fluency. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. v. Foil. n. Flower. Mamul¨¢. Lumipad. bumuntot. Yabong. Tae. Kahangalan. n. Foggy. n. n. [fl¨¢nki] Lacayo. doblador. [fl¨²iditi] Fluidez. fluir. [flo] Crecer la marea. Pagkain ng kabayo. burlarse. Kalusaw¨¢n. Flower-pot. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. n. lumit¨®. [fli¨²ent] Fluente. tagatiklop. bumakl¨¢. [fl¨²vial] Fluvial. n. Maanod. Flowery. Dulas. defraudar. [flay] Mosca. n. Folio. v. v. Foil. resultar. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. Langaw. Fold. [f¨®il] Desventaja. n. n. magpileges. Kalaban. Lumak¨ª ang tubig. Flume. Bulaklak. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. [fom] Espuma. Fodder. facil. Tagalup¨¬. secuaz. Flutist. Flush. [fok] Gente. Pa¨¢gusan ng tubig. [flai] Volar. Mag-ulap. Foam. Bumula. n. [fob] Faltriquera. Foal. Plautista. katalo. kunot. Foamy. adversario. [f¨®loer] Seguidor. [fom¨¦nt] Fomentar. [flash] Ponerse colorado. v. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. n. [fl¨¢uer] Flor. adj. bakl¨¢. k¨¢big. [f¨®gui] Nebuloso. Floweret. Fly. agitacion. n. adj. v. n. Flower-girl. Folder. Gumulo. [flo] Creciente de la marea. bugs?. bolsa de reloj. Flue. Flower-bed. kaungas¨¢n. tumunaw. n. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. [fl¨¢ueret] Florecilla. Mabula. n. [fom] Espumar. agos. desordenar. Dahon ng aklat na t¨¢laan. Tun¨¢w. v. [f¨®liedch] Follaje. suceder. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. Fluidity. v. [flacs] Excremento. Fold. [flu¨ªd] Fluido. int. Flush. P¨¢asuhan. n. adj. n. [fold] Doblar. kakamp¨ª. [fli¨²tist] Flautista. alarmar. Ulap na hamog. Fluster. p¨¢labasan ng usok. sulong! Foible. Lumit¨®. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. atropellar. pileges. manuks¨®. Madulas. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. Manganak (ang kabayo). Simbuyo. Kislap. Magpomento. taga pileges. Flow. kaululan. [fl¨²id] Fluido. Follow. n. n. v.

Maglambing. m¨¢una. pagmamakisig. gunggong. kadahilanan. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. gunggong. Dati. una. Tumawid. Fordable. Foolhardy. gumahas¨¤. [f¨²leri] Tonter¨ªa. [f¨®rdabl] Vadeable. [forb¨ªr] Cesar. Bakas ng paa. adv. Hangal. v. por cuanto. para. Ford. n. [for] Por. huella. adj. tibay. magbawal. hib¨¢ng. n. adj. presagio. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. Foolery. magpanukal¨¤. necedad. [forc¨¢st] Prever. n. n. [fud] Alimento. Foreclose. v. n. Foot note. [ford¨²m] Predestinar. v. n. Pagkain. v. n. [forcl¨®z] Cerrar. Forefend. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. n. tang¨¢. Forbear. For. [f¨²lish] Bobo. Pagpopomento. [f¨²t fol] Pisado. [forg¨®] Anteceder. Foot path. locura. Nauuna. hakban na banayad. Fondle. presagiar. [f¨²t paz] Senda. Lumakad. Pagkain ng kabayo. Foot print. n. poder. comida. Lip¨¢s. Forage. v. Foot step. [for] Anterior. Forceps. [fors] Forzar. [foment¨¦cion] Fomentacion. Foot ball. Lup¨¤ sa harap¨¢n. Forecast. Simbuy¨® ng kalooban. esforzar. [f¨²t p¨¦vment] Acera. Kutog. Hakbang na dahandahan. Magbawal. Fore. Fool. violentar. n. antes. Natatawid. tonto. Mang-ung¨¢s. [f¨®ndl] Mimar. [fut bord] Estribo. Kahangal¨¢n. Papel de barba. Forego. adj. [f¨®rsibl] Fuerte. n. n. Font. Malakas. n. Pagtitiis. niyapakan ng paa. n. kahibangan. [ful] Tontear. Estribo. Pagtitiwalag. [f¨²t step] Vestigio. humint?. [f¨®rseps] F¨®rseps. n. dumahas. Sa. Mapagmarik¨ªt. [f¨²t u?y] Sendero. [forb¨®d] Pronosticar. proyecto. Ford. n. Forefather. Mangu?a. Force. ¨¢ causa de. maglanyos. Sipit. adj. Sapagka't. proyectar. v. prep. antecesor. [f¨²lskap] Papel grifon. v. n. n. datihan. conj. Forbearance. n. pag-agap. Forecast. ung¨¢s. Bakas ng paa. v. . [font] Pila bautismal. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. [f¨®ndling] Favorito. n. [fulj¨¢rdines] Temeridad. hadlangan. Hulaan. [f¨²ljardi] Temerario. magbaw¨¤. kagunggungan. n. kapangyarihan. Kaungasan. n. Forbid. Fondling. adj. [f¨²t bol] Pelota. [forb¨®ding] Presentimiento. Pumilit. Foot board. Foppery. [ful] Bobo. [f¨²t pez] Paso lento. v. For. Magbaw¨¤. [forb¨ªd] Prohibir. ang nililingap. Tumigil. [forg¨®n] Pasado. Forcible. preceder. [fut] Pie. Foot pace. v. Malayaw. kay. Force. v. n. Foot. n. kagunggungan. Yabag ng paa. Fore. Foot. Sarhan. v. n. maibig¨ªn. pilota. Fond. Food. nakaraan. n. Fop. gun¨ªgun¨ª. n. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. pisada. kanunuan. Ang minamahal. landas. Mawilih¨ªn. violencia. kutug¨¢n. Humul¨¤. n. [forcl¨®siur] Exclusion. makapangyarihan. Forebode. Ung¨¢s. n. kab¨¢ ng dibdib. kaungas¨¢n. Paghahanda. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. [fond] Apasionado. impedimento. Foot pavement. Asera. dahas. abstenerse. adj. Foreboding. bober¨ªa. vedar. tonto. [for] Delante. maghanda. Pagmamarik¨ªt. [f¨®rcast] Prevision. abstinencia. [f¨²t print] Huella. [forb¨ªrans] Paciencia. n. Fomentation. [fut] Ir ¨¢ pie. detenerse. magpigil. hangal. Foot fall. [fors] Fuerza. Sukat katakutan. Foolscap. Foreground. Foreclosure. impedir el paso. n. [for] Porque. [fop] Petimetre. Landas. T¨¢wiran. kahangalan. [f¨®rfadzer] Abuelo. Foolishness. vereda. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. mapagmakisig. Forefinger. panukal¨¤. Foppish. adj. adj. pagpipigil. n. [f¨®redch] Forraje. Hintutur¨°. vedar. [forgr¨¢und] Delantera. Foregone. [ford] Vado. Sip¨¤. [ford] Vadear. [forf¨¦nd] Prohibir. [f¨®pish] Vanidoso. Foredoom. Fool. Lakas. katangah¨ Foolhardiness. Foolish. makisig. dahil sa. v. Umagap. Foot way. Bak¨¢s. Nun¨°. poderoso. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. pagkabuhay. n. necio.inilubog sa mainit na tubig. Paa. querido.

Fortitude. [f¨®rman] Presidente del jurado. [fordch] Fragua. Umagap. [f¨®rtifai] Fortificar. Forgiveness. Pangulo ng inangpal¨¢n. Kakilakilabot. n. confiscacion. Forestall. adj. [f¨®rester] Guardabosque. [forz] En adelante. Gun¨ªgun¨ª. n. abandonar. Foreigner. castillo. Forgetful. Taga ibang lupain. [forgu¨ªv] Perdonar. Fort. [foru¨ªz] Inmediatamente. adj. N¨¢uunang palo sa sasakyan. v. una. n. Forswear. Umaga. Foretoken. panipit. n. n. kut¨¤. [form¨¢liti] Formalidad. n. kagubatan. sangl¨¢. v. [f¨®rmidabl] Formidable. K¨¢unaunahan. adj. bumal¨¤. Forerank. Walang any?. adj. n. adj. Fortress. [fort] Fuerte. magbanhay. Foretop. Forewarn. [f¨®rzot] Premeditacion. pagbalaan. Form. Fork. conocer de antemano. Iwan. iba. [f¨®rward] Vanguardia. Forge. Pangunang han¨¢y. adj. Foreign. [f¨®rest] Bosque. p¨¢nuntunan. [forsh¨®] Presagio. n. Forget. [forc] Tenedor. adj. paris¨¢n. Formless. [fort¨¦l] Predecir. fortalecer. pagdaka. pangyayaring hind? sinasadya. [f¨®rin] Extrangero. Forenoon. katiwal¨¤. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. n. [f¨®rmast] Palo de trinquete. contrahacer. noong araw. Patawad. n. Formula. disforme. anterior. [forl¨®rn] Abandonado.Forehead. n. [fort¨®kn] Pron¨®stico. Fortify. v. [f¨®rtnait] Quince dias. [f¨®rmost] Delantero. [f¨®rmles] Informe. Pangunahan. Nagk¨¢taon. [f¨®rjed] Frente. Ngipin sa harap. Tular¨¢n. Noo. adv. [fort¨²z] Diente delantero. accidente. Fore sail. Porm¨¢l. n. adv. n. [f¨®r-rank] Primera fila. n. Tanod sa unahan. [f¨®r sel] Trinquete. adv. Fort-nightly. pangdur¨°. Foremast. Fortification. Katibayan. Foreshow. Kut¨¤. [f¨®rmer] Precedente. Magpatawad. n. n. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. tapang. adj. v. noong una. v. adj. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. n. Formerly. [form] Formar. [forti¨²itoes] Fortuito. Forthcoming. Forsooth. n. Ang balak kapagkaraka. [f¨®rtap] Tup¨¦. v. v. [f¨®rfit] Pagar una multa. katibayan. Humul¨¤. Makalimot. desamparado. Formulary. datihan. [forgu¨ªvnes] Perdon. Labing limang araw. n. l¨¢gak. n. [f¨®rmiuleri] Formulario. [f¨®riner] Extrangero. M¨¢kinikinita. selva. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. v. confiscar. [f¨®rmal] Form¨¢l. N¨¢una. Foreman. Humuwad. Forthwith. Mult¨¢. Magmult¨¢. [forsw¨ªr] Perjurar. [f¨®rtitiud] Fortaleza. Forgive. sin dilacion. accidental. paris¨¢n. sa dakong unahan. Mag-any?. [forst¨®l] Anticipar. Ikapat na p?. hind? sinasady a. Tapon. Gubat. Forth. Malilimut¨ªn. Foreknow. casual. Forsake. Fort-night. [form] Forma. [f¨®rmiula] F¨®rmula. [forgu¨¦t] Olvidar. n. sipit. Tanod-gubat. Forlorn. [fors¨²z] En verdad. pabayaan. modelo. n. uliran. Agaping malaman. Fortieth. v. hacia adelante. Buhok sa noo. Sa unahan. [f¨®rtres] Fortaleza. n. n. Kapormal¨¢n. adj. valor. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. Lak¨¢s. Former. hichura banhay. forastero. [forn¨²] Prever. n. Darating agad. extra?o. Layag sa unahan. [fors¨ª] Prever. Any?. Pagkak¨¢taon. Formality. Foremost. Twing labing limang araw. [fors¨¦k] Dejar. v. Formal. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. kumamkam. Foreward. Katibayan. kumatha. [fordch] Forjar. [f¨®rmerli] Antiguamente. [forti¨²iti] Acaso. Manumpa ng kasinungalingan. [f¨®rfit] Multa. adv. umuna. Fortuity. Dati. adj. figura. Foretell. Forfeit. Sa katotohanan. n. adv. [f¨®rnun] La ma?ana. Taga ibang lupain. ciertamente. pumaris. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. v. Foresee. Forester. Forethought. Tenedor. prevenir. n. pinabayaan. v. Tuntunin. Form. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. Foretooth. n. Forge. v. Pandayan. pumalsipik¨¢. . n. Fortuitous. f¨¢brica de metales. Forest. Pagtibayin. Formidable. Karakaraka. Forfeit. kut¨¤.

Forum. n. [f¨®roem] Foro. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. adj. Fracture. Marupok. Sa unahan. debilidad. Ariing parang kapatid. n. debilidad. [f¨¢und] Fundar. v. mahuna. Tagahuli ng hayop. karimarimarim. kahunaan. Busl?. n. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. n. Marupok. Fragile. fundamento. Parisukat. [focs] Zorra. adj. n. detestable. quebradizo. Fowl. Makaapat. [fo¨²rfold] Cuadruplo. Fourfold. adj. n. [fre¨ªm] Marco. [f¨®rchiunet] Afortunado. Frankincense. [f¨¢ul] Ave. Foss. kapisanan. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. maginghawa. [focs] Emborrachar. ajustar. May apat na paa. Fractional. malab¨°. Foundling. Bal¨¬. anomang malaking hayop na may pakpak. Walong p?. Sorra. Lumubog. n. n. [fr¨¢nkinsens] Incienso. n. [frel] Sera. [fr¨¦grans] Fragrancia. nutrir. n. adv. [f¨¢ul] Ensuciar. Tatag¨¢ng ba¨®n. [f¨®ster] Criar. n. Sa pagtatapat. Founder. magagalit¨ªn. Four. Foul. hermandad. enga?o. Magbanhay. Kaputol. Fragility. Forty. adv. palad. Apat na p?. Mabango. p ayan. [f¨®rward] Acelerar. adj. isang hayop-gubat. Frame. adj. Frankly. [fos] Foso. piraso. [fo¨²rz] Cuarto. Frail. [f¨¢ul] Sucio. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. n. [frat¨¦rniti] Fraternidad. Apat. Pagkakapatiran. pagkasimula. sa dako pa roon. Maglas¨ªng. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. n. Pagpatay sa kapatid. v. impuro. [f¨®rti] Cuarenta. Fourteenth. babasag¨ªn. Fragrancy. Fraternize. adj. Banhay. Four-footed. Fragrance. [f¨®csi] Astuto. [faund¨¦cion] Cimiento. [frod] Fraude. bahagi. Franchise. switik. tribunal. cuadro. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. magtatag. Panghuhuli ng ibon. Foulness. Gal¨ªt na gal¨ªt. principio.Fortunate. [fr¨¢cchiur] Fractura. m¨¢pariwara. Marum¨ª. magpauna. Fratricide. Tuso. v. masarap na amoy. Alagaan. n. Bang¨®. ibp. [f¨®rward] Adelante. pakanin. Nauukol sa bahagi. [fr¨¦lti] Fragilidad. Founder. v. privilegio. Bukal. n. Fountain. furioso. Fourth. n. Fragrant. [f¨®rtin] Catorce. Fraud. Foursquare. Frailty. [fr¨¢ccion] Fraccion. adj. Frantic. Fox. v. karupukan. n. Day¨¤. [fr¨¢ccional] Fraccionario. Ibon. Mapalad. Labing apat. Frail. [francnes] Franqueza. n. Forward. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. quebradizo. Sa ikaapat na lugar. [f¨¢uling] Caza de aves. Nauukol sa pagkakapatid. Forward. Fraternity. Bang¨®. n. karupukan. Dum¨ª. kahunaan. Magdum¨ª. . [fr¨¦gransi] Fragrancia. maglang?. n. [fr¨¢ncli] Francamente. masarap na amoy. [faul?r] Cazador de aves. apresurar. Fourthly. Magtay?. n. Fragment. Foundation. v. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. Pagtatapat. nakamatay ng kapatid. fundacion. n. Foxy. mas alla. [fr¨¢nchiz] Franquicia. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. adj. Madaliin. magpundar. Frankness. enojadizo. Bahay-h¨²kuman. v. dichoso. Fraternal. babasag¨ªn. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. n. adj. [fre¨ªm] Forjar. [f¨¢unten] Fuente. juzgado. mahuna. adj. salir mal de alguna empresa. Fowling. Bahagi. suerte. n. Kapalaran. Frame. establecer. [frel] Fragil. Fox. adj. n. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. Fracture. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. oloroso. espuerta. [f¨®rchiun] Fortuna. adj. Fractious. v. [frat¨¦rnal] Fraternal. adj. Ikapat. [f¨®rscor] Ochenta. Foul. [fr¨¢gment] Fragmento. Fraction. v. forjadura. adj. Hukay. [fr¨¦grant] Fragrante. Pangsuob. adv. n. Fourscore. Found. adj. Ika labing apat. Bumal¨¬. paray¨¤. Dupok. [fr¨¢ccies] Rega?on. fratricida. [fr¨¢cchiur] Fracturar. Masung¨ªt. Fortune. [f¨¢und?r] Fundador. Dupok. adj. adj. [fradch¨ªliti] Fragilidad. Foster. gusal¨¬. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. Fowler. n. Fourteen. adj. [fo¨²r] Cuatro. adj. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico.

Freebooter. baratillo. Pekas. [fridch¨ªditi] Frialdad. n. refregar. Freckle. borde. magnanakaw. adj. Fray. Mag¨ªng yelo. fresco. Pagkakaibigan. malar?. Sariw¨¤. kapricho. [fr¨¦ndles] Sin amigo. Freak. v. adj. Pagdaray¨¤. Frisk. Fringe. flete. malaking takot. n. [fr¨¦ndlines] Amistad. Magiliw. n. timaw¨¤. v. [fr¨¦cl] Peca. pagtatalo. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [frindch] Franja. iligtas. [fr¨¢it] Susto. Friendliness. Ang bagong nag-aaral. Freedom. Pagkakaibigan. [fri] Libre. Frightful. n. [fril] Escote. capricho. Manindak. nuevo. Prayle. [fr¨¦] Estregar. atestar. kus¨¤. enfado. kuskos. [fr¨ªguet] Fragata. Freshet. adj. Lulanan. Lundag. Freedman. licencioso. kasindaks indak. n. v. Maglulundag. frotadura. adj. Friendship. n. Friendless. Taong malay¨¤. Manggulat. v. fr¨ªgido. n. [fr¨¦nchman] Frances. [fr¨ªcuent] Frecuentar. Gasgas¨ªn. n. Walang kaibigan. n. Fraudulent. Prans¨¦s. Frigidity. lamig. [fret] Enojarse. adj. Kaibigan. n. n. n. fletar. malamig. Taong nakalay¨¤. [fr¨¦shet] Arroyo. n. [fr¨¢iten] Espantar. Frighten. Kadalasan. Freeze. v. enga?oso. pagkakatoto. [fr¨¦ndship] Amistad. [fr¨ªbutoer] Ladron. [fr¨ªman] Libre. Hagod. eximir. Frequent. [fre] Ri?a. [fr¨¦cuens] Frecuencia. adj. Pranses. hib¨¢ng. Freight. [fr¨ªccioen] Friccion. n. Palayain. enfadarse. Madalas. Frenchman. Fret. lukso. [fr¨¦shman] Novicio. [fr¨¢iari] Convento de frayles. Friary. locura. Free. timawain. v. n. [fr¨¦shen] Refrescarse. Kapisanan ng mga prayle. delirante. adj. Fray. [fr¨ªdom] Libertad. [fr¨®diulens] Fraudulencia. adj.Fraudulence. & n. Freshman. n. Masay¨¢. v. v. Sariling kalooban. Fright. . n. n. n. v. terror. [fric] Fantas¨ªa. Frequent. Ginaw. Ul¨®l. disputa. adj. n. Friend. n. Frequency. Frith. Parun¨¢n ng madalas. n. n. n. Frisky. n. v. Tulis¨¢n. librar. Frisk. lleno. Malay¨¤. [frend] Amigo. [fret] Carga. n. [fr¨¦cld] Pecoso. n. Sindak. Fret. Frequence. Sumpong. Friendly. maland?. recien llegado. v. [fr¨¦ndli] Amigable. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. [fr¨¢itful] Espantoso. Kakilakilabot. Pileges. Freight. Frill. adv. malamig. Lam¨ªg. Frequently. Freewill. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. manakot. adj. Friday. Fraught. enga?o. Tampo. m¨¢rgen. Freshness. Kalayaan. [fr¨¢i?r] Frayle. espanto. [frisc] Saltar. Frigid. [fri] Libertar. saqueador. Frenzied. Freeman. Freckled. n. Fraught. taga Pransya. [fr¨ªski] Alegre. n. [fr¨®diulent] Fraudulento. bago. Freeborn. Tindahan ng mga yaring damit na mura. n. Pagkahibang. [fr¨¦nzid] Loco. Madalas. vuelo. Pun? ng lam¨¢n. cabriolar. [frot] Cargado. n. Frigate. Pun?in ng lam¨¢n. Frippery. gilid. Uria. Fright. Lulan. Kadalasan. n. n. Magtamp¨®. Mapekas. Gipit ng dagat. [fr¨ªborn] Nacido libre. jugueton. walang katoto. [fr¨ªcuent] Frecuente. [fr¨¢ide] Viernes. [fr¨¦shnes] Frescura. kaulul¨¢n. [fr¨¢it] Asustar. Freshen. Magpalamig. amiga. pagkakatoto. Frenzy. [french] Frances. [fret] Enojo. katoto. laya. [fr¨ªdchid] Frio. katakottakot. switik. adj. French. horroroso. magluluks¨®. [fr¨ªdman] Liberto. Magdaray¨¤. Free. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. [frisc] Brinco. [fret] Cargar. An¨¢k-timaw¨¤. Batis. [frot] Cargar. Maginaw. K¨¢alitan. Byernes. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. [friz] Helarse. Fresh. adj. Friction. [fresh] Reciente. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). amistoso. n. horrible. Friar. adj. [fr¨ªuil] Libre albedrio.

Frontier. v. Fructify. san dat. mal genio. producto. adj. Kumulot ng buhok. Frouzy. Frock. Frowardness. Frivolous. chasco. Katamtaman. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. n. [fr¨ªzl] Frisar. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. prep. desde. tumingin ng nakamungot. suhay. [frustr?t] Frustrar. kasamaang uga l¨¬. v. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. [frolicsoem] Jugueton. [frai] Freir. Namumu? sa lam¨ªg. Mabula. maglas¨ªng. [frug¨¢liti] Frugalidad. Frown. [frau] Fragil. Walang kabuluhan. adj. Fructiferous. [fi¨²el] Combustible. emborracharse. Matimtiman. Frizzle. Froth. Frost. Front. [fru¨ªcioen] Fruicion. Maglilikot. n. Fritter. v. v. rizar. adj. v. [fr¨®ntir] Frontera. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. [froz] Espumar. Pagtatam¨®. Frugal. nagtatag?. Fulcrum. n. Mabunga. util. busog. Namumu? sa lam¨ªg. [frond] Fronde. Fruitless. Fruit. pagtataglay. impertinente. Frolicsome. [fr¨²gal] Frugal. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. juguetear. Bunga. Froth. n. Fro. Pangbwit. Fuddle. Frustrate. adj. adj. Tab¨¬! sulong! Fuel. pagbubunga. adj. [f¨²lfilment] Complimiento. Panggatong. v. lubos. Malar?. sa dakong likuran. [frog] Rana. Frivolity. [fr¨²tedch] Frutas. [ful] Lleno. [fr¨®ward] Ind¨®mito. [front] Hacer frente. Bumula. maglulundag. Taanan. [fr¨®lic] Alegre. [fr¨²ctifai] Fructificar. n. Walang bunga. tumupad. Sa likuran. [frustr¨¦cien] Contratiempo. & n. malikot. Frothy. Fruitage. Lumas¨ªng. quebradizo. anular. Frizzle. sobrio. Fry. n. hielo. esteril. v. Frosty. Unahan. Sangang lungtian. mamunga. Front. babasag¨ªn. Froward. adj. pagkaaksay¨¢. indocil. Mabunga. Sung¨ªt. Maruy¨¤ tortilya. provechoso. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. n. sibangot. saciado. Frow. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. fecundidad. Frond. Frustration. harap¨¢n. [fr¨¢ing-poen] Sarten. Frown. mataba. Full. Katigasan ng ulo. Kawal¨¬. Pagkasayang. poner mala cara. enojo. Mat¨ªgas ang ulo. [fro] Atras. sangang maberde. n. n. [fr¨ªter] Fritilla. Fudge. [fadl] Emborrachar. katha. puspos. adj. pagkapah iya. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. adj. rama verde. [froz] Espuma. [from] De. n. Kumulot ng buhok. Fruition. [fr¨¢un] Ce?o. Humarap. Frolic. buh¨¢y ang loob. n. [fr¨ªzl] Rizo. [frut] Fruto. Walang kabuluhan. int. Fruitfulness. Mabah¨°. provecho. Mga bunga. Humiw¨¤. n. uling. [fr¨®wardnes] Insolencia. frontispicio. Kulot. adj.Fritter. [front] Frente. travieso. n. adj. repleno. hacia atras. adj. Palaka. Magbunga. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). Maaksay¨¢. Katabaan ng lup¨¤. n. [fr¨²tles] Infructuoso. pagtupad. malag? . [f¨²lfil] Cumplir. v. Harap¨¢n. Frying-pan. n. buhat sa. walang tur¨°. vivo. Frog. From. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. adj. [fr¨®sti] Helado. n. Frozen. adj. kasukat¨¢n. v. tapat. [friv¨®liti] Frivolidad. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. Mula sa. v. Fruitful. Gun¨ªgun¨ª. fertil. Fructification. adj. d¨ªscolo. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. pakinabang. tumapat. Pagganap. masayang. Marupok. Fugitive. n. karat. wala it. napapakinabangan. . Pun?. n. Fulfilment. rizar. [frozn] Helado. Frizz. n. [friz] Frisar. Frolic. Frugality. bata de ni?o. Bula. mapaggawa ng katamtaman. moderacion. Gumanap. harto. Magpiritos. adv. n. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. Frolic. Masay¨¢. [froc] Blusa. capricho. Kamisola. n. Tubig na namumu? sa lamig. kainaman. lag?. [frost] Helado. n. n. n. Fulfill. v. [fr¨®lic] Loquear. [fr¨®zi] Espumoso. v. Pamumunga.

yaman. promover. Further. Fulling-mill. Ling¨ªd. Furlough. Pumuputok. sahumar. Fund. n. Functionary. adj. equipar. ancas. adj. [fi¨²neral] Funeral. n. Bulihin. gal¨ªt na gal¨ªt. Funk. [f¨¢rro] Surco. n. adj. [fium] Humo. adv. n. tungk¨²lin. puhunan. [f¨²nccion] Funcion. [foerl] Encoger. pakinisin. [fiuz] Fundir. n. Fume. [f¨¢mbl] Tartamudear. Furrow. n. Furl. oculto. Fulsome. Pagbubub?. v. [farb¨ªsh] Acicalar. bir¨°. Furthermore. ca?¨®n de chimenea. f¨²nebre. [fi¨²mi] Humoso. aun. Furnace. Full-moon. alingasaw. Fury. n. Maant¨¢. n. Sist¨¦. tulong. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. Fumigate. Kabilugan ng bwan. tumbong. Fungosity. tumunaw. Funeral. [f¨¢rro] Surcar. Umas¨®. luna llena. bukod pa sa. [fi¨²miguet] Perfumar. bugal. n. [fi¨²neral] Entierro. los muebles de una casa. [foer] Forro de pieles. lulunin. [fi¨²rioes] Furioso. Kawan¨ª.Full. suubin. Balakubak. [f¨²lminant] Fulminante. Furniture. apuy¨¢n. linang. mal olor. [fan] Chanza. entretenimiento. [foeng¨®siti] Fungosidad. [f¨¢nguoes] Fungoso. mas all¨¢. adj. exhalar. balahibo ng ha yop. Habih¨¢n. v. n. Magbigay ng kailangan. caudal. Kapun¨²an. [f¨²ndament] Fundamento. kaingay. n. [f¨²rtiv] Furtivo. pigs¨¢. n. Manghahabi. apoyo. may tungkulin. Fusible. Funnel. ruido. Furtherance. n. pulir. Fundament. Furthest. adj. [fi¨²ri] Furor. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. [fus] Alboroto. fren¨¦tico. K¨¢layulayuan. furia. v. pagsasap¨¬sap¨¬. buf¨®n. [fand] Fondo. Furtive. fusion. proveer. n. adj. v. Magbub¨®. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. n. Embudo. Kapupunan. n. chapucear. [f¨²lmun] Plenilunio. n. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. kubl¨ª. Malay¨° pa. n. n. n. Function. tumulong. tiklupin. Hurn¨®. Bah¨°. Tatagang-ba¨®n. Fund. Furnish. [f¨²loer] Batanero. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. p¨¢labasan ng usok. ayuda. usok. kasakdalan. llenura. v. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. Maaaring tunawin. sa dako pa r on. vapor. [fium] Humear. Hambog. [f¨²lsam] Rancio. [f¨¢rnichur] Ajuar. [fundam¨¦ntal] Fundamental. . [foenk] Hedor. [f¨¢rfoer] Caspa. [ful] Complemento. v. v. n. Fulminate. esponjoso. maglinang. v. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. [f¨²lnes] Plenitud. Pangsuob. Ipagpauna. Gulo. secreto. Funeral. diversion. Fumigation. Maas¨®. P¨¢tibayan. Mapusok. v. Poot. panuob. n. [f¨¢rdzermor] Ademas. adj. Furbish. lihim. Fulminant. [f¨²nccieneri] Funcionario. adj. Fungous. paglilib ng. ayudar. Funny. n. impuro. Fumble. Katungkulan. mausok. socorro. Fulness. adv. Fuller. Fundamental. adv. Fulmination. divieso. ademas de eso. Lumulon. Pumutok. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. [f¨¢nel] Embudo. n. n. umusok. [f¨¢rlo] Licencia. Fuse. tumiklop. Paglilibing. Pagputok. Fun. sak lolo. mautal. Furious. Fuss. matinding galit. permiso que se da ¨¢ algun militar. n. Furfur. derritir. Fume. Nak¨¢katawa. [fi¨²sioen] Fundicion. Bungkal. Furrow. Sus¨®n ng balat. Baga. Further. Fumy. [f¨¢ni] C¨®mico. adj. [f¨¢rdzer] Adelantar. isulong. pelo de las bestias. adj. adj. [f¨²si] Jactancioso. Fussy. [f¨¢rnish] Suplir. Magago. agapay. As¨®. saka. [fi¨²zibl] Fundible. Sumuub. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. n. [f¨²lminet] Fulminar. Nauukol sa paglilibing. Salap?. [f¨¢rdzer] Mas lejos. v. n. burla. pagtunaw. sira. [f¨¢rnes] Horno. n. P¨¢una. Bukod sa rito. k¨¢tuwaan. Buhaghag. Kasangkapan sa bahay. Fur. Bumungkal. Pagkabuhaghag. Fusion. Furuncle.

Game. [g¨¢mbol] Cabriola. sugarol. Galley. Gad-fly. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. v. v. Gang. Gabble. Gaiety. Gage. [dchi] G. [gu¨¦toer] Polaina. [fi¨²chur] Lo futuro. M¨¢nunugal. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. [gu¨¦ming] Juego. manalo. lundag sa say¨¢ ¨® twa. Gabble. Sasabung¨ªn. [foest] Hedor. n. Maglar?. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. Maamag. may asal mahal. n. n. (ga). [g¨¢lon] Galon. Kusin¨¤ ng sasakyan. n. Ayan! kahiyahiya! G G. n. n. Gait. [gu¨¦ner] Ganador. Maggala. Sumatsat. n. Gab. v. l¨¢gak. n. Futurity. Future. hakbang. Gansang lalake. [g¨¢los] Horca. Magsangla. lib¨®t. n. n. inaamag. Polainas. n. n. Satsatan. v. Gag. saltar. Gall. Sugal. [g¨¢lop] Galope. n. panungkit. inutil. [g¨¢lant] Galante. jugador. Fust. n. Magandang ugal¨¬. [guedch] Prenda. Makinabang. tub¨°. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. Gab. Gad. panukat. [gad] Vagamundear. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. adj. ganso. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. n. Pakinabang. m¨¢nunugal. adv. interes. v. sumatsat. [f¨²sti] Mohoso. [gag] Mordaza. kumaila. n. n. panipit. callejear. Gamble. Gallows. Gaiter. [g¨¢lop] Galopear. retozon. Gallop. medir. Balisbisan. magsugal. [g¨¢doer] Vagamundo. [fi¨²til] Fut¨ªl. Gable-end. Lakad. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. v. Magsugal. medida de l¨ªquidos. n. [guens¨¦] Contradecir. Gamecock. n. venidero. n. takalan ng mga tunaw na bagay. satsat. [gue¨ªm] Juego. Gain. adj. [g¨¢ngrin] Gangrena. [guems¨¢m] Jugueton. n. Gallant. maglulundag. n. n. Gambling. int. [gue¨ªn] Ganancia. [fi¨²chur] Futuro. [gol] Desollar. Game. n. Bibitay¨¢n. Lukso. Gamesome. v. Sangla. panalunan. banda. Gainsay. Masay¨¢. Hanging malamig. Galery¨¢. Apd¨®. taras. adj. elegante. pagmamakisig. Sugarol. [g¨¢nder] ¨¢nsar. v. [g¨¢li] Galera. adj. n. v. Walang kabuluhan. n. fr¨ªvolo. n. acibarar. Futile. Gaming. Gambol.Fust. l¨ªbangan. palabir?. adj. Ang panahong darating. alingasaw. brinco de alegr¨ªa. vanidad. bunton ng tao. Sugal. palaboy. n. Pulutong. n. (je). Sangkal. Amoy na mabah¨°. magtub¨°. [gang] Cuadrilla. n. n. Gag. Gall. pasatiempo. Lagyan ng sangkal ang bibig. v. [gue¨ªn] Ganar. garitero. [gue¨ªl] Viento. Gainer. Fusty. sasapitin. Haharapin. Tar¨¬. [g¨¢fl] Navaja de gallo. [gue¨ªt] Marcha. Gaff. [g¨¢bl] Charlar. alero. callejero. Gadder. lucro. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. Tabil. Gallery. n¨¢pangasuhan. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. n. Fy. adj. provecho. Future. . [g¨¢mbol] Brincar. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. n. [g¨¢mbler] Tahur. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. porvenir. Mangyayari. Gallantry. [gab] Locuacidad. Ang nananalo. Bangaw. caza. parlotear. Pagmamagar¨¤. katabilan. Lar?. Talupan ng balat. [gab] Charlar. lar?. Galvanic. corredor. Gangrene. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. Tumatwa. Gambler. Gamester. Gal¨®n. n. Kawal¨¢n ng kabuluhan. [gu¨¦mster] Tahur. Gambol. makisig. Gale. Gage. Kalawit. Gain. Amagin. Magmatabil. v. medida. sumukat. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. [gu¨¦ili] Alegremente. Gander. Palalar?. lumaboy. Gaily. ma gar¨¤. Gallon. Kangrena. Gallop. Kasayahan. [gol] Hiel. [gue¨ªm] Jugar. Futility. [fiut¨ªliti] Futilidad. kumahig ng s¨¢litaan. Galbaniko. el tiempo venidero. [g¨¢mbling] Juego con exceso. [foest] Enmohecerse. n. Gala. Magluluks¨®. v. n. Takbong paluks¨®-luks¨®. [gag] Tapar la boca con mordaza. Gaffle. darating. G. v. negar. paso. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa.

Gardener. Pintuang daan. Pasukan sa isang loo ban. [g¨¢stric] G¨¢strico. [guedch] La vara. apariencia exterior. n. [g¨¢rrison] Guarnicion. Garden. Garter. n. Garble. Bantay sa bilangguan. traje. Gay. [g¨¢rnish] Guarnecer. adornar. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. tumarok. [g¨¢dzering] Acumulacion. kasayahan. . Ligas. pintuangbayan. Magmumog. Gangrenous. masats¨¢t. tang¨¢. magar¨¤. [g¨¢rret] Guardilla. n. [g¨¢rner] Granero. Gangway. n. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. Gaudiness. v. kayong manipis. Humingal. n. adj. makisig. [g¨¢ntlet] Guantelete. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. Gawky. adj. Mas¨ªd. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Gaol. Garland. [g¨®di] Fastoso. Hingal. Gayak. tonto. [gash] Cuchillada. Bang¨¢n. [gue¨ªz] Contemplacion. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. n. v. Damit. n. Gas. pangangahig ng s¨¢litaan. [g¨¢rment] Vestido. Loob ng bubungan. Gasp. locuaz. Gape. May halong gas. Pagtitipon. ihiwalay. Maghikab. v. v. rudo. [g¨¢rish] Pomposo. any?. hangal. n. magpisan. [g¨¢zies] Gaseoso. n. Maghalaman. n. suciedad. hichura. Kinakangrena. Gaze. locuacidad. desv¨¢n. tang¨¢. vestidura. Taga. [g¨¢rbl] Entresacar. hiw¨¤. ostentacion. pagmamag ar¨¤.Gangrene. hangal. [gu¨¦ler] Carcelero. Garment. la entrada de alguna ciudad. ostentoso. huerto. n. Masalita. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. Magar¨¤. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. adj. [gant] Flaco. plaza de armas guarnecida de tropas. Garrulity. Garret. Garner. Garter. n. [gu¨¦ping] Bostezo. n. sonda ¨® escandallo. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. Damit. ambagan. Gaze. Gawk. n. jarretera. Magmasid. Gash. Gaudy. Gargle. charladur¨ªa. Garbage. Pagpaparangalan. n. v. [g¨¢rland] Guirnalda. magpalamuti. Gayety. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. mapagbundat. tumipon. [g¨¢rden] Jardin. n. [goz] Gasa. Kangrenahin. panarok. balut¨¬ sa kamay at bisig. amontonar. [g¨¢rdener] Jardinero. [g¨¢dzer] Recoger. Gauntlet. Gather. Halamanan. v. Gasa. un insensato. Gaseous. [gue¨ªt] Puerta. apartar. Gasp. brecha. Gap. Bawang. v. [guel] Carcel. malas. [gap] Boquete. mirada. Butas. n. Gaoler. Gauze. Say¨¢. adj. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. Tumaga. adj. Maggayak. [g¨¢rgl] Gargarismo. n. [gue¨ªp] Bostezar. Piliin. Gas. [g¨¢rlic] Ajo. v. palaus¨¢p. n. Gargle. Ungas. Dumampot. n. v. [gas] Gas. [gasp] Respiracion dificil. pwang. [g¨¢rbedch] Desecho. colecta. adorno. dum¨ª. Gauge. [g¨®ki] Bobo. Garden. Gwante. Nauukol sa sikmur¨¤. [gash] Dar una cuchillada. [g¨®dines] Pompa. Hambog. Koronang bulaklak. n. pomposo. Bilangguan. Gash. Hikab. humiw¨¤. v. bilibid. [g¨¢rnish] Guarnicion. titig. adj. n. n. Gate. v. n. n. Sukal. magmalas. Garrison. Gathering. Magligas. [gue¨ªz] Contemplar. kas¨²utan. n. kasuutan. katwaan. delgado. Garish. Mumog. Gunggong. Garrulous. prisi¨®n. tumitig. [garb] Vestidura. adj. Satsat. Gateway. n. Sumukat. n. n. Maghahalam¨¢n. Gastric. [g¨¢rter] Cenojil. adj. ungas. Gastronomic. [garri¨²liti] Garrulidad. Mayam¨°. palamuti. charlador. adj. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. Garnish. considerar. adj. Garnish. manopla. n. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. Garb. Gauge. pagpaparanga. n. hortelano. Garlic. gunggong. Gaunt. Paghahalaman. Masay¨¢. Payat. Pasamano ng sasakyan sa dagat. [gok] Un tonto. n. Gardening. Panukat. [g¨¢rgl] Gargarizar. [guey] Alegre. Gaping. n. [guedch] Medir. v.

Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. n. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. Malagkit. Geographical. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. kamahalan ng kilos. unt?unt?. H¨¦nesis. Gently. Gender. n. n. [dch¨¦nder] Especie. [dch¨¦latin] Gelatina. Genteel. adj. Generate. Paglohod. Dahandahan. Gentlewoman. [guiis] Gansos. Damit. defraudar. Miron. Genuineness. n. Genuine. [dch¨ªnies] Genio. Genealogy. H¨¦ntiles. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. adj. Pagka-heneral. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. unang aklat ng Biblia. [dch¨¦nitals] Genitales. Taong mabait. [dchener¨¦cion] Generacion. Mga taong magigiting. mah¨¢bagin. Geniality. [dchener¨®siti] Generosidad. Ur¨¬. Genus. kapunin. General. [dch¨ªnial] Genial. Geld. n. kasayahan. Genial. taganas. [dch¨¦nuin] Genuino. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. manghib¨°. Marunong ng heograpy¨¢. May mahal na kilos. [dch¨¦ntlman] Caballero. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. nauukol sa alagang ugal¨¬. n. Gazer. adj. magandang loob. n. Kumapon. Geology. n. alegr¨ªa. presea. adj. pasimula. v. urbano. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. n. Generous. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. pitagan. [dchem] Joya. Mahinahon. adj. n. n. Kawagasan. poco ¨¢ poco. Genesis. comunmente. Pul¨®s. docil. n. n. ben¨¦volo. adj. mabait. Geography. Karaniwan. kasangkapan. ma wain. [dchent¨ªl] Urbano. n. n.Gazelle. comun. Galang. Gentlefolk. adj. utay-utay. Gelatinous. Magandang ugal¨¬. Gelding. Geese. [gueld] Castrar. n. Gentle. [gu¨¦zet] Gaceta. [dch¨¦ner?s] Generoso. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. [dch¨¦ntl] Suave. n. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. Gentry. [guir] Vestido. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. [dchent¨ªliti] Urbanidad. adj. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. adv. mabait. General. Hayop na kapon. cortes¨ªa. Gazette. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. cort¨¦s. benigno. Heometr¨ªa. lohod. . Sa karaniwan. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. n. Itlog. [gu¨¦sel] Gacela. inotinot. Generally. n. Gem. Genealogical. Gear. adj. Generation. [dch¨ªnes] G¨¦nero. despacio. n. natural. n. Geometry. Nauukol sa heograpy¨¢. dalisay. mapagpita gan. Gentleman. mahalagang bato. Gelatin. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. [dch¨¦ntail] Gentil. Ginoo. n. Gaseta. [dch¨¦noerali] Generalmente. Talagang ugal¨¬. Ginang. klase. n. [dch¨¦ntli] Suavemente. Heograpy¨¢. [dch¨¦noeralship] Generalato. pangulo ng hukb¨®. Magkaanak. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. adj. n. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. mapagbigay-loob. n. v. atavio. p¨¢hayagan. dama. Generator. usual. n. kadalisayan. v. test¨ªculos. Geographer. liberalidad. v. n. mahal na tao. Hiyas. Geometrical. matamis. Generalship. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. Mga gansa. [dch¨¦nitiv] Genitivo. [gu¨¦zer] Miron. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. Gentility. Genitals. n. Gawing pangkaraniwan. n. [gu¨¦lding] Animal castrado. adj. Genuflection. puro. n. [dch¨¦neret] Engendrar. taong mabuti ang pa gkatur¨°. Gentile. adj. n. n. Generosity. Genius. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. Generic. procrear. Magalang. maglah¨¬. capar. Gentlemanly. Geck. manganak. Henitibo. jalea. [dch¨¦neral] General. [dchener¨¦ter] Engendrador. genero. [dch¨¦nuines] Pureza. [guec] Enga?ar. n. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. Heneral. Isang ur¨¬ ng us¨¢. Helatina. tagapanood. mapagpitagan. Magday¨¤. wagas. [dch¨¦neral] General. Nauukol sa heometr¨ªa. Generalize. Lah¨¬. Genitive. adj. liberal. & pl.

adj. tuyain. Girlish. [gler] Untar con clara de huevo. juguete de ni?os. German. Gizzard. Umusbong. Ukol sa batang babae. Magbigkis. Gibbet. magalak. Malikmat¨¢. [dch¨¦rman] Aleman. n. Gingham. doncella. Girlhood. n. Bibitay¨¢n. v. adj. Masay¨¢. n. Bukalan ng tubig na mainit. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. n. Mult¨®. adj. [guiv] Dar. [guild] Dorar. . adj. Kayong sita. n. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. Gesticulate. matwa. Put? ng itlog. alipusta. [dch¨¢iantes] Giganta. [g¨¢stli] P¨¢lido. n. n. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. [glans] Lanzar ojeada. mahiluh¨ªn. [dchin] Ginebra. v. [guerz] Circunferencia. pri nola. helado. [gl¨¦cial] Glacial. Giver. conseguir. Gimlet. [guoerd] Ce?ir. [gu¨ªdi] Vertiginoso. magkam¨ªt. Pangulong sakdal ¨® sumbong. Gibe. Gigantic. n. Sumay¨¢. n. Hinyebra. Nauukol sa binh?. tuya. Giggle. kumislap. Ghost. n. bumigt¨ª. n. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. taga Alemanya. [guerl] Muchacha. Gibe. obtener. n. [g¨¢stlines] Palidez. magtam¨®. v. Girl. gun¨ªgun¨ª. [guig] Calesa. [gl¨¦sier] Ventisquero. n. Tawanan. n. Gist. Girdle. kisap. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. sinturon. Gift. silay. adquirir. atar alguna cosa al rededor. regocijar. [guet] Ganar. fuente caliente.Germ. Namumuong tubig. horrible. donar. d¨¢diva. [g¨ªbbon] Una especie de monos. v. [dch¨¦rminal] Germinativo. kilos. Maputla. n. v. v. Gestation. [gost] Espectro. burlarse. [guift] Don. Hilo. [gu¨ªmlet] Barrera peque?a. Higanta. Gipsy. Get. [gu¨ªver] Dador. Glad. pinagbubuhatan. [glad] Alegre. Giblets. [gu¨ªngam] Carranclan. relampago. Gin. Bilog. n. Germinal. Glance. Nahihilo. kakilakilabot. olancillo. Giantess. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. Sulyap. Lumait. n. [gui¨²go] Chucher¨ªa. n. Ghastliness. Ginger. Kaloob. Gild. [dch¨ªbet] Ahorcar. trumpo. Glacier. Gird. kislap. Gibbon. [dch¨ªbet] Horca. Magpahid ng put? ng itlog. [dch¨¢ib] Escarnio. malugod. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. & n. Kumilos. Pagkabatang babae. contento. n. v. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. Lait. adj. [dch¨ªpsi] Gitano. [dchist] Punto principal de una acusacion. Glair. n. n. Gimp. Glamour. [g¨®stli] Espiritual. Geyser. parang higante ¨® lubhang matang kad. [dch¨¢iant] Gigante. Doraduhin. Gig. birlocho. Glance. kabilugan. n. babaing mataas. umingos. Trencilyas. n. Gewgaw. [deh¨¦rminet] Brotar. n. [glans] Ojeada. Putla. umalipusta. [dch¨¦schur] Gesto. Binh?. [dcherm] Ovario ¨® brote. [gler] Clara de huevo. pinanggagalingan. donador. Aleman. [dch¨ªndcher] Jengibre. lalaking mataas. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. v. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. [gu¨¦rlish] Juvenil. adj. n. Ghastly. Gesture. Galaw. [gu¨¦iser] G¨¦iser. umism¨ªd. salapang. cara cadav¨¦rica. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. Bumitay. n. Balunbal¨²nan. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. Kalesa. magkaloob. n. tumuya. sumupling. Ghostly. n. Batang babae. Bigk¨ªs. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. Glair. Tila higante. n. Giddy. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. ang nagkakaloob. Pagka-buntis. Ang nagbibigay. v. [dch¨¢ib] Escarnecer. v. centellear. n. trompo. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. kiya. n. Germinate. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. Giant. adj. accion. Lar¨²ang may m¨¢kina. Magtaglay. Magbigay. kumiya. Higante. Gladden. [gl¨¢dn] Alegrar. Glacial. adj. Luya. pasalubong. Girth. Gibbet. ismid. n. [gu¨¦rljud] Doncellez. Lar¨²an. pagmumukhang patay. vislumbre. v. kumisap. n. Giddiness. gal¨¢k. n. Gimcrack. Pagalagal¨¤. ingos. Balibol. burla. adj. Gill. magsintur¨®n. twa. cinturon. [gu¨ªzard] Molleja de ave. Sumulyap. v. Give. perinola. n. big¨¢y.

pulidor. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. Lib¨ªs. v. Lumiwanag. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. [gloz] Adular. Glosser. v. [glas] Vidrio. [gl¨ªful] Gozoso. Dumulas. pamumulot ng n¨¢tira. Numingning. brillante. panglaw. kumisap. Glare. adj. Lumwalhat¨¬. alegre. adj. v. melanc¨®lico. madulas. lungkot. [gl¨ªter] Lucir. echar miradas de indignaci¨®n. Gal¨¢k. adj. Mabilog. Gloominess. cristalino. salamin. Glitter. v. [gl¨ªtering] Relampago. [gl¨ªsn] Relucir. n. Lapatan ng salam¨ªn. kumislap. [glin] Espigar. resbaladizo. Pakinangin. Gleaning. obscuridad. fama. Gleeful. v. n. Kumislap. [glum] Llenar de tristeza. silay. Glen. Numingning. kumisap. Malamlam. Pagkasilaw. Bubog. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. n. adj. n. taga pagpakintab. n. n. Makinis. Glitter. Gloss. makintab. vaso. Glorious. Manghimalay. kumikislap. Glanders. kulimlim . karangalan. mapangla . Glow. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. [gl¨¦zier] Vidriero. [glos] Glosar. [gl¨®biular] Globoso. vislumbre. [glob] Esfera. lungkot. [glimps] Ojeada. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. lwalhatiin. kinis ningning. Glossy. kumintab. v. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. n.Gland. pakinisin. mirada feroz y penetrante. n. [gl?r] Deslumbramiento. Magpapungay. Glean. [glib] Glebe. n. [gl¨ªter] Lustre. adj. [glo] Relucir. Sinag. n. lustre. Glimmer. tierras beneficiales. visco. Glow-worm. Glittering. Glorify. Kalwalhatian. Glove. twa. Makislap. n. pumuri ng paimbabaw. Kulan¨¬. makinang. v. [gl¨®tis] Gl¨®tis. v. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. . Kumikisap. [glim] Brillar. Himalay. Glim. honra. Takip-silim. [gl¨ªning] Rebusca. n. Gloom. magparanya. escurrirse. n. n. kumisap. triste. Gloze. Glower. lustre. [gl?r] Relumbrar. [gl¨®seri] Glosario. [gl¨²mines] Opacidad. tagapagpakinang. numingning kumislap. gozo. cesped. Sumilaw. Kisap. [gl¨¢id] Resbalar. Say¨¢. lisonjear. recoger. [gl¨®ser] Comentador. dumaplis. maningning. kumislap. Glorification. [glo] Lustre. Parol na pananglaw. Glassy. Mapuspos ng kapanlawan. brillar. n. v. Glowingly. Glisten. [glos] Glosa. Glory. [glez] Vidriar. kulimlim. kislap. [glid] Liso. resplandor muy pasajero. Glee. kisap. Gwantes. v. [gli¨²] Cola. n. Glass. adj. masay¨¢. n. kasilaw an. n. v. Glide. Glazier. pang law. Glaze. Gloss. kulimlim. Lupang looban. [gl¨®ri] Gloria. Malwalhat¨¬. bola. n. Magkunot ng noo. obscuro. kabunyian. Pangdikit. galak. v. mamulot. Gloat. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. v. [glim] Rayo. Makintab. Globo. n. Gloaming. Kisap. medyas ng kam¨¢y. adj. adj. Gleam. [gli] Alegr¨ªa. lupang pina kikinabangan. kislap. Uod na tila alitaptap. kislap. n. n. [glum] Opacidad. brillar. kintab. Glue. [gl¨®rifai] Glorificar. malungkot. [gl¨®si] Lustroso. celebridad. Lamlam. melancol¨ªa. Lamlam. Glossary. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. Glid. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. obscuridad. Glimpse. Sulyap. n. Glare. baso. pakintabin. Globe. [gl¨®ri] Gloriarse. Paglwalhat¨¬. maningning. Lalamunan. melancol¨ªa. kintab. Manuya. [gl¨®ri?s] Glorioso. [gl¨¢nders] Muermo. tristeza. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. kabantugan. bola. magmungot. [glov] Guante. jactarse. kagiti ngan. Gloomy. n. [glim] Farol de ronda. [gl¨ªmer] Vislumbre. kumintab. bilog. silay. [gl¨¢si] Vitreo. resplandor. v. Lumwalhat¨¬. Glow. Ningning. paningningin. Glottis. v. tinging mabalasik. Gleam. [glen] Valle. relampaguear. adv. maghambog. Parang bubog. n. Kinang. Glebe. Gloom. Glory. tumingin ng maba lasik. n. Globular. tristeza. parang salam¨ªn. [gland] Gl¨¢ndula. n. globo. n.

Bathal¨¤. hampas-lup¨¤. [g¨®ddes] Diosa. v. In¨ªina. divinidad. [g¨®bitwin] Entremetido. santidad. Glut. [god] Aguijada. Gnarl. gru?ir. [gon] Ido. Goad. Kabusugan. Glycerine. [g¨®djed] Deidad. Goat. mabuting ugal¨¬. [g¨®er] Andador. [g¨®blet] Copa. [g¨®ing] El paso. v. n. Goad. Goddess. [gl¨¢tonoes] Gloton. pasado. v. duende. n. abundancia. adv. adj. Gnome. adj. devorar. adj. Umangil. adj. Paalam. Tudlong. Goblet. Matakaw. [g¨²dli] Hermoso. Gone. butihin. Glutton. corroer. n. masay¨¢. Goer. [god] Dios. n. Babaing inaaring dyos. [gli¨²] Encolar. may halong gint?. Magandang gab¨ª. [godch¨¢ild] Ahijado. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. Gnaw. adj. Mabuhol. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. Malagkit. n. n. Kabutihan. religioso. Salot. Lumamon. Goat-herd. batingaw-insik. mapanglaw. Taong matakaw ¨® masib¨¤. [g¨®bler] Gloton. n. Good-by. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. [g¨²dis] Golosinas. [g¨®dmodzor] Madrina. Tudlungin. naninikit. elegancia. [nat] Mosquito. aguijonear. [g¨®ddoter] Ahijada. muerto. pincho. Magdik¨ªt. buti. masib¨¤. n. May-kapal. Gand¨¢. Nak¨¢alis na. Kopa. Gold. Godless. ben¨¦volo. impio. Ngumatngat. Mapakialam. Ukol sa Dyos. n [g¨®gl-aid] Bisojo. Goodly. n. mapanghimasok. n. Kambing. Magngalit. n. Gnarled. Goodies. Matakaw. tragar. Goal. n. [glatn] Gloton. n. Good-night. Ginint?. hangganan. Gnat. hanggahan.Glue. Glutinous. Ang lakad. Takaw. [g¨®dsan] Ahijado. Maganda. [g¨®dles] Infiel. Mabuti. triste. n. Banal. v. Goodness. buh¨®l-buh¨®l. Pagka-Dyos. n. Magandang loob. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. [g¨®t-jerd] Cabrero. [no] Roer. Nag-aalag¨¤ ng kambing. sib¨¤. [glat] Hartura. v. kagandahang ugal¨¬. n. Gint?. goloso. adj. ben¨¦volo. Glut. n. n. Goodliness. sumakmal. Gong. fin. tyanak. wak¨¢s. Going. paalam. Goddaughter. Kabanalan. n. Nun¨° (sa puns¨®). D? kumikilala sa Dyos. palaboy. vagabundo. v. benevolencia. Inaanak. part. Inaam¨¢. lipas. Panday-gint?. aguijon. [gud-n¨¢it] Buenas noches. bisk¨®. gracia. [g¨®lden] Dorado. [go] Ir. Kagandahang loob. dulo. v. Godly. Go-between. adj. dilag. Godhead. bisco. panudlong. [gud] Bueno. [gl¨ªzerin] Glicerina. [gorl] Meta. [gud-n¨¦chur] Bondad. yumaon. el andar. Gome. GOD. adyos. Godfather. Kakan¨ªn. [nash] Crujir los dientes. Inaanak na babae. Malungkot. Gluttonous. katakawan. n. kabundatan. alegre. n. perdido. adv. Go. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. Good. n. . Godson. Golden. paseante. n. [g¨®dlaik] Divino. v. adj. Godliness. [got] Cabra. [g¨®blin] Espiritu ambulante. n. n. [g¨®dlines] Piedad. n. Godmother. kasaganaan. a. n. tragar. [gud-b¨¢i] A Dios. irse. Dyos. adj. Gobble. Palalakad. de oro. Gnash. Pagmumukhang masungit. [glat] Engullir. wala na. [narl] Refunfu?ar. n. [god] Aguijar. [g¨²dlines] Hermosura. Godlike. Glume. [g¨®dli] Piadoso. nanaw. Hangga. Godchild. layas. n. [narld] Nudoso. [nom] Gnomo. adj. kisig. n. Goblin. Sulimpat. Lumamon. Gluttony. [gl?m] Semblante ce?udo. [g¨®bl] Engullir. Good-nature. Good-natured. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. buen corazon. Glume. afable. tragon. [gong] Atabal chino. sumakmal. tumungo. Gliserina. [g¨²dnes] Bondad. n. masib¨¤. Nikn¨ªk. n. [gold] Oro. n. kasibaan. Gobbler. [g¨®dfadzer] Padrino. [gl?m] T¨¦trico. [gli¨²tin?s] Glutinoso. pumunta. pegajoso. Goldsmith. Pumaroon. Goggle-eyed. n. Inaanak na lalake. Gong. dul¨ªng. n.

[g¨®rmandaizer] Golosazo. n. [g¨®zling] Gansar¨®n. gaznate. [g¨¢un] Toga. pelusa de frutas. [g¨®ssip] Chismear. Kainama't kagandahan ng pananal ita. . mataas na t ao. Magpasupl¨ªng. [gr¨¢ndchaild] Nieto. n. [g¨®spel] Evangelio. Gorge. hatid-humapit. Hamak. [g¨®rdches] Primoroso. Governess. Bulo. adj. Graduation. n. Grandeur. [gordch] Gorja. [g¨¢ut] Gota. n. n. Biyay¨¤. r¨¦probo. Mayam¨°. magpakayam¨°. Madug?. regir. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. Dugong namu?. n. hombre de distincion. n. Mainam. tagapamahal¨¤. ilustre. [gr¨¦sful] Gracioso. [gr¨¢ndma] Lola. [g¨²d-sens] Juicio sano. [graft] Injerto. palatuntunan ng isang wik¨¤. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. [gr¨¢nddoter] Nieta. Gram¨¢tika. Nunong babae. n. n. [g¨®vernment] Gobierno. [g¨®vern] Governar. Gourmand. nakakatawa. n. n. [gord] Calabaza. n. n. magagpang ng ibang sanga. n. umapuhap. n. Gorgeous. [gr¨¢ndsair] Abuelo. Governor. adj. Butil. pag-ur¨¬. [gr¨¦cioes] Gracioso. pusong. Mainam. [g¨®vernes] Directora. Gradual. magpun¨°. Grandpa. [godch] Gubia. Gourd. buny?. tragar. adj. vistoso. Granddaughter. camison. imp¨®. [g¨®samer] Vello. adj. n. Baibaitang. Gore. [gre¨ªn] Grano. Gory. palpar. Kathakatha. [grabl] Tentar. [guds] Mercader¨ªas. Gospel. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. [gre¨ªd] Grado. Taong masib¨¤. Lelang. Grand. n. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Supl¨ªng. Grade. [gr¨¢diual] Gradual. Sumundot. Grandma. binh?. v. Grain. [gr¨¦sles] Desagraciado. manwag. n. [gr¨¦cioesnes] Gracia. [g¨®ri] Sangriento. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. n. Grandiloquence. n. [gr?s] Gracia. Gossip. rango. Graceful. n. mabuting balit¨¤. Gormandize. n. Graduate. v. [grand-m¨®dzer] Abuela. Gouge. lelong. Maghatid-humapit. Grand-mother. Grace. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. Gown. matakaw. Gormand. n. v. [g¨®sip] Chisme. Gansa. bondad. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Mabait. Nunong lalake. ingk¨®. Bangan. Grandsire. ingerir. Govern. n. v. Grandchild. n. Graciousness. Magandang-loob. n. n. [gram¨¢tical] Gramatical. Graduate. [g¨®rmand] Gloton. [grand¨ª] Grande. ur¨¬. Lukob. Gossip. n. ben¨¦volo. n. n. adj. grado. mapagbiyay¨¤. Taong magiting ¨® buny?. Gracious. Sumakmal. Granary. marikit. Nun¨°. n. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. n. [gor] Sangre cuajada. v. v. primoroso. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. n. Kagandahang loob. n. [gordch] Engullir. Lelong. n. Inakay na gansa. [gradiu¨¦cion] Graduacion. [gus] Ganso. Gosling. P¨¢mahalaan. Kalakal. Ebanhelyo. v. herir con una arma punsante. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Kalabasang ligaw. chismes. n. n. Graft. Grammar. Kumapa. [gr¨¢ndcher] Grandeza. escoplo. Biyay¨¤. [gr¨¢diuet] Graduarse. Masib¨¤. lumamon. semilla. [g¨®vernor] Gobernador. adj. Saluysoy. ibp. Grabble. Good-will. Ap¨®. kagandahang loob. Good-sense. Gradation. Gobernador. nieta. Gorge. Dakil¨¤. [grad¨¦cion] Graduacion. Gormandizer. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. Government. dumur¨°. adj. [gor] Punzar. v. Grandee. n. Goose. tagaiwi. Tagataguyod. n. dug¨²an. [gud-w¨ªl] Benevolencia. Gout. Kasuutang mahab¨¤. Grammarian.Goods. adj. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. ingk¨®. Gossamer. Grand-father. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. marik¨ªt. n. ansar. [gr¨¢ndpa] Lola. Magpakabundat. [gr¨¢n?ri] Granero. [gormand] Glot¨®n. bondad. n. Graceless. Graft. [graft] Ingertar. Mamahal¨¤. [gr¨¢diuet] Graduado. Ap¨®ng babae. Unt¨ªunt?. Kadakilaan. [grand] Gran. Gore.

Walang bayad. agarrar. [gr¨¢veli] Arenisco. rechinar (los dientes). [gr¨¦pston] Granuja. Gravel. magbigay. d akot. Pabuy¨¤. [gr¨¢viteit] Gravitar. Kawit. gancho para atracar y abordar. Granite. adj. Grave-clothes. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. Babaing wala ang asawa. puting-uban. Gravitation. Grate. parabien. Walang bayad. Magpabuy¨¤. Grate. Gray. enrejar. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. [gr¨¢niular] Granoso. Katas ng karn¨¦. adj. [grandch] Granja. Humawak. sawsawan. Gris. v. [grati¨²iti] Gratificacion. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. Daang mabat¨®. pu?ado. dulot. [gr¨¢pnel] Arpeo. esculpir. [gr¨¢tifai] Gratificar. n. l¨¢pida Gravitate. Bumat¨¬ ng pagpuri. Graver. pumayag. Gravestone. pumigil. Grape-Stone. asir. n. Grantee. verja. kusang kaloob. Grassy. [gr¨¦] Gris. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. hacienda. v. Ang nagkakaloob. Grave-digger. [gr¨¦tis] Gratis. Ubasan. [gr¨¢niuloes] Granuloso. Ang pagkaguhit. n. away¨¢n. rejilla. lucha. don. [gre¨ªv] Grave. [gr¨¦] Gris. de balde. n. n. [gr¨¢nit] Granito. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. buril. Grasp. cascajoso. recompensa. Grass-widow. [gre¨ªv] Sepultura. Utang na loob. Gravel-walk. Utang na loob. Gratulate. Manglililok. Gris. n. Balang. [gr¨¢tiulet] Congratular. n. magkaloob. l¨¢pida. n. Grant. Madam¨®. [gr¨¢sshopoer] Langosta. v. adj. n. Manghuhukay ng l¨ªbingan. Gratis. [gr¨¢ndsan] Nieto. T¨¢hanan sa asyenda. Grateful. n. Grasshopper. Gratitude. bigat. walang imik. Kudkuran pangayod. v. n. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. Gratefulness. Graven. [grant] Conceder. [grasp] La accion de agarrar. n. [gr?t] Reja. ang binigyan. n. Mabutil. Butil. n. n. n. Gratuitous. bun?. L¨ªbingan. v. [gr¨¢viti] Gravedad. v. Ang paghawak. [gr¨¦peri] Vi?a. Gratulation. pangkawit. [gr¨¢pl] Agarrar (se). [grant] Concesion. Sapot. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. Grave. voluntario. serio. Grapery. adj. n. [gr¨¦vn] Grabado. dar. But¨® ng ubas. dayupay. tumangan. Grasp. Grass. [gr?t] Rallar. panglilok. [gr¨¦voer] Grabador. Pabuy¨¤. n. n. venirse ¨¢ las manos. Paninimbang. Gray. Grassiness. Grant. [gr¨¢titiud] Gratitud. malubha. adj. salsa. ang nagbibigay. b igay. Linilok. Kumayod. n. Dam¨®. n. cano. n. Kumakain ng palay. Manimbang. n. n. adj. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. n. Grater. maghawak¨¢n. Bating papuri. d¨¢diva. n. sunggaban. Humawak. bab ag. gant¨ª. agradecido. gratis. [gr¨¦toer] Rallo. Granulous. Lumilok. Grapple. pagtangan. [gr¨¢pl] Arpeo. Pormal. [gre¨ªv] Grabar. Timbang. Gratification. donatario. [grasp] Empu?ar. n. Mga batong tipak-tipak. Gratuity. ri?a. magkaloob. [gr¨¢niul] Granillo. Gratify. Marunong kumilala ng utang na loob. Pangkawit. mabigat. ba o sa buhay. adj. n. n. . Graphic. n. hukay. Magpahintulot. Granular. [gr¨¢si] Herboso.Grandson. Rehas. Ukol sa mga batong tipak-tipak. Kalaguan ng dam¨®. n. dalang-dalang. arena gruesa. Grantor. bigay. [gravit¨¦cion] Gravitacion. adj. [gr¨¢ntor] Cesionario. Grapple. kaloob. n. pu?o. magbakod. Ang pinagkalooban. Grapnell. pelea. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. Grape. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. adj. Granivorous. Grange. [gre¨ªp] Uva. [gras] Yerba. Parang butil. Ap¨®ng lalake. n. Kaloob. n. Gravity. v. n. [grant¨ª] Concesionario. Gravy. peso. n. [gr¨¢vel] Cascajo. ang pagkalarawan. [grati¨²itoes] Gratuito. n. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. Grave. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. Granule. adj. mag-away. n. lumangitngit. lukton. Grave. [gr¨¦tful] Grato. Gravelly. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. Ubas.

Grindstone. [grist] Molienda. dumalamhat¨¬. Gristle. porquer¨ªa. Graze. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. Ngiw?. [gris] Grasa. Bumat¨¬. berde. muela. Bat¨¬. Mag-ihaw. Namemerde. Greatness. [gr¨¦bird] Barbicano. gordura. ce?udo. P¨¢daluyan ng tubig. Grayish. codicia. n. Inggit. entrecano. [grin] Verde. [gr¨ªnish] Verdoso. n. adj. agarro. afliccion. Mag-alag¨¤ ng hayop. [gr¨ªzi] Grasiento. Batong gilingan. Grip. Kulay gris. a. Nakahahapis. disforme. Greenhorn. Great. Kasakiman. ternilla. magpahirap. [gr¨¢ip] Agarrar. Ngumiw?. [grip] Caz. v. maberde. Grin. Greasiness. hambal. [grisl] Cart¨ªlago. dar c¨®lico. lungtian. Umap¨ª. dum¨ª. Ngiw?. adj. Manggigiling. Grievance. [grim¨¢lkin] Gatazo. Green. [gr¨ªstli] Tendinoso. n. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. [gr¨¢iper] Usurero. lumbay. Grind. v. mueca. Pananabik. Grease. [grim] Feo. [grez] Pastorear. molino. marum¨ª. Nun¨° sa tuhod [lalake]. [gr¨¦zier] Ganadero. Gumiling. has¨¢an. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. Humawak. Masebo. kasakiman. n. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. dumum¨ª. Great-grandson. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. pagkakamay. nakamungot. [gr¨ªdili] Verazmente. [gr¨¢inder] Molinero. adj. v. n. adj. n. may pagkasakim. adj. Nauukol sa Gresya. Pangit. Ihaw¨¢n. Great-grandfather. Grease. [griv] Agraviar. [gr¨ªcian] Griego. adj. [grim¨¦s] Visaje. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. Binatang musmos. Green. v. sumak¨ªt ang tiyan. hapis. Greasy. magpanginain. Pamimiit. [grit] Saludar. [gr¨¢imi] Mugriento. adj. avaricia. n. kasindak-sindak. [gric] Griego. Greek. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. Grief. [gre¨ªsh] Pardusco. n. [gr¨¦jeded] Canoso. adj. v. Grisly. Pahiran ng sebo. Magpadaloy ng tubig. apreton de la mano. mag pasabsab. [gr¨¢im] Ensuciar. nakapagdar amdam. apacentar. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. n. v. Kulay lungtian. langitngit. [gr¨ªnish] Verdoso. Grinder. galapungin. [gre¨ªtnes] Grandeza. n. Grimalkin. kulay berde. lumbay. Kakilakilabot. hawak. . Grievous. n. n. Grieve. v. adv. Dalamhat¨¬. Grist. nervioso. Marungis. [gr¨¢ip] Presa. n. Grip. n. Greek. malak¨ª. Kadakilaan. n. Apo sa tuhod. adj. [grin] Color verde. Lungtian. v. Grayheaded. pacer. Dumungis. Hapis. butong malambot. afligir. pumigil. rechino de los dientes. Anomang ginigiling. [gr¨ªdines] Voracidad. pesadumbre. [grin] Mueca. n. n. Grey. [gris] Engrasar. n. v. Grill. gordo. n. n. pulverizar. lumangitngit. [grip] Desaguar. n. adj. Gristly. Dakil¨¤. n. asir. Greenish. Great-granddaughter. [griv?s] Penoso. [gr¨ªvans] Pesar. g¨¢lapongin. adj. Katabaan. [grid] Codicia. [gr¨¢im] Mugre. [gre¨ªt] Gran. n. n. [gr¨ªzines] Pringue. v. n. Greediness. maput? na ang buhok. Nagpapatub¨°. Grin. Greeting. lastimoso. naninilaw. [grin] Te?ir de verde. adj. ngibit. [gr¨ªting] Salutacion. [grin] Hacer visages. Apong babae sa tuhod. [gric] Griego. Malitid. Grim. Griper. Grecian. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. extension.Graybeard. Grimy. hambal. Greedily. ansiosamente. n. Grimace. Namumut?. Taga Gresya. Grazier. Grime. n. [grif] Pesar. Great-grandmother. pesadumbre. taba. Great-grandchild. Greed. Gripe. masamang hichura. Sebo. n. mataba. Nun¨° sa tuhod (babae). [gr¨¦] Gris. adj. Greenish. Gridiron. [gr¨ªzli] Horroroso. Greet. Butong malata. Grime. hinagpis. Pastulan. Sariw¨¤. [gr¨ªdairon] Parrillas. magdarang. craso. Mauban. nakahahambal. Green. n. adj. katakot-takot. Malaking pus¨¤. rechinar los dientes. kalakhan. Gripe. Dungis. grande. daing. p agpisil ng kamay. congratular. [gril] Asar en parrillas. n. v. [gr¨¢ind] Moler. May maputing balb¨¢s. bag¨¢ng. gilingan. Ap¨® sa tuhod (lalake).

bunton. [gr¨ªti] Arenoso. dumabog. lungga. Kah¨²yan. Daing. [gram] ¨¢spero. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. Guaranty.Grit. Group. v. Guarantee. Grotto. bitak. [grit] Arena. Groundwork. n. [gro¨²p] Grupo. cavidad profunda. n. [gredch] Rencor. lerdo. ingos. bastos. nacer. Bumulong-bulong. Grovel. [gr¨¢ul] Gru?ido. Guarantee. n. gunggong. P¨¢tibayan. [grum] Establero. v. [grizl] Gris. Guana. Grotesque. guardia. Groundless. Guana. [gr¨¢und-plot] Solar. Growl. n. Guarded. refunfu?ar. Ground plot. n. Kasungitan. Groan. Guardianship. adj. n. [gr¨¢mbl] Murmurar. Tub¨°. [gr¨¢undwerc] Base. [gr¨¢fnes] Aspereza. [gr?nt] Gru?ir. larangan. Grudge. Bayabas. Malas¨ªnglas¨ªng. Kulay gris. Tagaingat ng yaman ng ulila. Duma¨ªng. . [garant¨ª] Garante. defender. v. [g¨¢rdian] Tutor. [grot] Gruta. n. [gros] Grueso. [gr¨¢und] Terreno. campo. v. n. pananagot. n. [gard] Guarda. lup¨¤. severidad. n. n. v. [grum] Cuidar los caballos. [gr¨®to] Gruta. Nakamungot. Angil. pulutong. odio. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. est¨²pido. Magtanim sa loob. Yungib. kabastusan. v. Looban. Grope. umingos. n. Groove. umapuhap. groser¨ªa. Ang nananagot. Dumaing. magsanggalang. kakatwa. sumibol. grosero. Grocery. [gro¨²p] Agrupar. Tumub¨°. Katwa. tanod. suspiro. Guard. malapot. [gr¨®ser] Especiero. Daing. Manok gubat. bajarse. n. Groin. adj. lungga. n. mozo de mulas ¨® caballos. gemir. severo. Wala sa katwiran. Gritty. parang. [graf] Ce?udo. [gr¨®snes] Rudeza. n. [gr¨®ning] Quejido. Parang sabaw na malapot. panay?an. bukid. Alak. n. v. [grov] Arboleda. [gr¨¢us] Gallina silvestre. bitak. Grub. [groz] Crecimiento. latak. Groggy. Grumble. [grop] Tentar. Masamangharina. buscar ¨¢ obscuras. [gruv] Aca?alar. [gri¨²el] Especie de caldo espeso. poot. n. Guardian. paglak¨ª. Magpadausdos. pananagot. adj. [gron] Gemir. Pook. v. garant¨ªa. pais. Bantay. [gruv] Caverna. Gruel. Ang nananagot. [gr¨®seri] Especer¨ªa. Buhangin. nobyo. Sota. refunfu?o. alameda. n. suspirar. Grossness. n. Guard. n. Grudge. Umangil. terreno. [gr¨¢ut] Harina basta. fiador. Grow. mapoot. Bangbangin. corpulento. tierra. Sagut¨¢n. adj. tang¨¢. Mag-alag¨¤ ng kabayo. guardian. [gard] Guardar. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. n. boscaje. Group. Magbantay. Groom. Grout. n. fundamento. Grunt. Kagaspangan. adj. n. Grub. [gr¨®tesc] Grotesco. Magbunton. Guava. n. Magagalit¨ªn. n. n. Pagtatanim sa loob. [gr¨¢mpi] Rega?on. n. [gredch] Repugnar. [grab] Gorgojo. [gro] Crecer. Groom. [g¨¢rdianship] Tutela. n. [garant¨ª] Garante. v. adj. Ground. Mabuhangin. n. [grab] Desarraigar. Gruffness. Grog. Grocer. Growl. [gr¨®vl] Serpear. ka ibayan. Bukbok. v. adj. bumaba. v. v. produccion. [gr¨¢undles] Infundado. [gr¨®in] Ingle. Pag-iingat ng yaman ng ulila. v. lungga. [g¨¢rded] Mesurado. humibik. Malihim. [gron] Gemido. Grove. Guava. fiador. refunfu?ar. Lapag. adj. dumabog. pavimento. n. Masungit. [garant¨ª] Garantir. n. garant¨ªa. Kumapa. Growth. ponche. tumanod. Grizzle. Gruff. humibik. [grog] Grog. Groaning. n. dabog. Grumpy. t¨¢yuan. Yungib. espeso. hez. pag-ak¨°. Gross. novio. katipunan. [gr¨¢ul] Gru?ir. Grouse. Groan. Bunutin. katibayan. hibik. Singit. Yungib. ma¨ªngat. v. hib¨ªk. gubat. Magaspang. Grot. Groove. Bayawak. sah¨ªg. bitak. [gr¨®gui] Medio borracho. umak¨°. n. Grum. adj. solar. circunspecto.

bisita. kabaitan. [guerdon] Galardon. v. [gu¨¦li] Fluir murmurando. Guffaw. Gutta-percha. Guess. Gutta-percha. Sakmal. adj. hib¨°. lunok. [gueter] Acanalar. [g¨¢idans] Gobierno. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. Gullet. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. Gulp. Gun-shot. Gutter. Bumugs? (ang tubig). n. Pag-apaw. [g¨¢id] Guiar. adj. [gues] Conjeturar. v. hib¨°. Nauukol sa lalamunan. Gunsmith. fraude. [guest] Huesped. Any?. Gust. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. Pumugot ng ulo. Samah¨¢n. . [guelp] Engullir. [g¨¢sti] Borrascoso. Halakhak. n. v. defraudar. Guest. v. [g¨¢id] Guia. Gush. adj. Gilagid. adj. Magday¨¤. Gun. tempestuoso. Guerdon. n. pamutol. Sumakmal. [gu?l] Gaviota. M¨¢mamanday ng baril. n. Guise. M¨¢mamaril. patnugot. [guilot¨ªn] Degollar. Gully. [gues] Conjetura. adj. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. n. [gan-pauder] P¨®lvora. [gu¨ªltles] Inocente. Magpalwa ng bituka. [gu¨ªlti] Reo. Guide-book. Putok ng baril. [gu?l] Enga?ar. Guitar. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. P¨¢nauhin. Turing. Gulp. n. [gat] Destripar. Magdaray¨¤. Salar¨ªn. Guillotine. Pulbur¨¢. pamamatnubay. Mapaniwalain. [guit¨¢r] Guitarra. Gushing. kapisanan. gotera. n. adj. Tila hukay. adj. [gash] Chorrear. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. unos. Gusset. n. n. fraude. [g¨¢ter] Canalon. Gant¨ª. n. v. Gum. fluir copiosamente. n. Sala. Lalamunan. v. Gummy. Guileful. hul¨¤. Guilt. Walang sala. n. Gut. n. n. Gut. v. n. Gitara. Gully-hole. n. [g¨¢id-buk] Itinerario. kilos. Magoma. convidado. Look. Day¨¤. lagyan ng goma. parangal. Guilty. [g¨¢shing] Superabundante. Sisidl¨¢n ng baril. Gum. Gurgle. Parisukat. n. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. [g¨¢teral] Gutural. lumamon. Gullibility. Gully. Lasa. Masib¨¤. Guta-percha. [g¨¢set] Cuadrado. corporacion. [ganstoc] Caja de escopeta. Guild. Gullible. Walang day¨¤. n. Gulf. [gash] Chorro. soplo de aire. n. el sentido del paladar. [g¨¢mpcion] Inteligencia. may-sala. sangka. Gunnery. Gun-powder. n. [g¨¢let] Gaznate. Guess. n. armero. Goma. [gam] Enc¨ªa. Gull. n. Pamugot ng ulo. [gast] Gusto. Katalinuan. Gulch. [guild] Gremio. n. n. [g¨¢ner] Escopetero. [guilt] Delito. n. enga?o. direccion. [guelp] Trago. Ibong peskador. Gomahan. n. Guttural. [gan] Arma de fuego. libre de culpa. [gu?lf] Golfo. adj. tragar. Mag-alulod. nanunuluyan. Guileless. humul¨¤. n. n. Guillotine. Guidance. Gum. Gusty. [g¨¢il-les] Sin enga?o. juicio. n. v. v. recompensa. [gam] Engomar. Gush. crimen. [gu?lch] Gloton. n. lal¨¢ng. Pamamatnugot. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. modales. simoy ¨® hih ip ng hangin. Artilyerya. Guide. tindig. n. n. [gu¨¦li] Especie de foso. Pagkamapaniwalain. pumutol. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. Mamatnubay. kurukur¨°. Guile. Gunstock. Carcajada. dirigir. v. Guiltless. n. matakaw.Gubernative. lumunok. manekas. Bugs? ng tubig. Patnubay. v. Bituka. guillotinar. [guilot¨ªn] Guillotina. [g¨¢mi] Gomoso. madagta. n. Lumagaslas. lumagaslas. manera. Guide. adj. n. n. Gutter. Baril. [gam] Goma. Tumuring. Magmumog. Malakas na hangin. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. n. Gunner. [gat] Intestino. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. [g¨¢ilful] Enga?oso. [g¨¢il] Enga?o. [g¨¢iz] Modo. culpable. Alulod. [gu¨¦li-jol] Sumidero. alm¨¢s na pumuputok. n. culpa. day¨¤. mamatnugot. Gumption. las¨¢p. adivinar. lagaslas. Gull.

n. Habitual. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. puntas. Habitude. n. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. lagyan ng puluh n. Hairy. Payat. Dam¨ªt. n. v. Habituate. v. n. pan¨®t. Guzzle. Hack. Hampas-lup¨¤. [jakl] Rastrillar. adj. [j¨¢fbred] Mestizo. n. llamar ¨¢ uno gritando. Tindahan ng mga sintas. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. hangal. [ha]. v. pag-ikit. n. Half-caste. Ulan na ang patak ay namumu?. n. Halcyon. medio hermana. puluhan. bat¨¬. Buhok. ea!. Habiliment. Half-wit. [jagl] Cortar en tajadas. adj. t¨ªrahan. n. Umikot. Haberdasher. uminog. [j¨¢bitabl] Habitable. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. [je¨ªl] Granizo. adj. . walang sak¨ªt. An¨®! hoy! Halloo. kin¨¢ugalian. Gyves. uso. cortar. Gyration. & n. agarradero. Kalahat¨¬. velludo.. cofias. n. Haft. balahibo. tawagin. kasuutan. Magtadtad. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. Magaling. Tatagn¨¢n. [jaft] Mango. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. [jaf] Medio. bumat¨¬. pangpangaw. necio. [je¨ªl] Salve!. [je¨ªr] Pelo. Half. [j¨¢f-kast] Mestizo. pag-ino g. ugaliin. Lubid na pangpatibay. Kabayong p¨¢upahan. hiyawan. n. n. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. Kaugalian. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. n. adj. ikit. v. Walang buhok. [etch] H. mestiza. [j¨¢f-wit] Bobo. tonto. Ang lapad ng isang buhok. n. adj. n. humiw¨¤. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. Ipit. Habitable. calvo. walang imik. Hackle. Katotong kasi. n. Gyve. Half-bred. igalang. Kaba hay¨¢n. tienda de cintas. Hair. vigoroso. [j¨¢bitiud] Costumbre. domicilio. Hair-pin. Mestiso ¨® mestisa. [dch¨¢iret] Girar. Umulan ng mga patak na namumu¨®. cabelludo. asal. [j¨¢lcioen] Quieto. v. Hairbreadth. n. [dch¨¢ir] Giro. int. Haggle. Tahimik. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. Tumawad. hiluka. H. Haberdashery. Half-blood. v. Ipangaw. v. [je¨ªl] Granizar. Babaing hukluban. salas. v. Hollow. [j¨¢bit] Habito. adj. kalb¨®. n. [jab¨ªchiuet] Habituar. adj. [je¨ªrles] Pelado. H H. Habitation. Gyre. mitad. reverenciar. n. n. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. Aba! Hail-fellow. casa de un gremio ¨® colegio. Haggard. [jaf-blad] Medio hermano. adj. n. Gunigun¨ª. n. Hackney. [jel] Sano. Ipahagad sa a o. Gaw¨ªin. bitbitan. [jagloer] Regaton. etc. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. [jac] Tajar. Mapagtawad. n. v. v. n. Mabuhok. morada. [jagl] Regatear. Sambahin. Kin¨¢gawian. T¨¢hanan. n. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. [jal¨²] Hola!. Gyrate. Haft. Hallucination. Haggler. Hall. [jalcioen] Alcedon [ave]. hechicera. casa de ayuntamiento. n. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. adj. Pangalan ng ibon. n. [jac] Caballo de alquiler. ibp. Gunggong. P¨¢ngawan. costumbre. kabyak. Pag-ikot. [jag] Viejarrona. macilento. [j¨¢guoerd] Flaco. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. Mestiso ¨® mestisa. natitirahan. Natatahanan. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. Halcyon. [jab¨ªliment] Vestido. Gypsy. umikit. Gaw?. [dch¨ªpsi] Vagabundo. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). int. Haggle. [jol] Sala. [jab¨ªchiual] Habitual. pang-ipit ng buhok . Suyod ng sinulid ¨® bulak. Kabayong p¨¢upahan. [jaboerdashoer] Mercader. Hail. Hackle. salon. [j¨¢kl] Rastrillo. v.Guy. Hairless. mestiza. Hale. inog. n. Hack. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. Hag. [jal¨®] Consagrar. Halloo. Tumadtad. ugal¨¬. [dchaivs] Grillos. kaasalan. Habit. [ache]. saludo. [jabit¨¦cioen] Habitacion. saludar. v. Ikot. Hail. Hail. n. & n. [j¨¦ri] Peludo. tranquilo. tumaga.

[jank] Madeja de hilo. Handcuff. [j¨¦pines] Felicidad. soga. Sulat-kamay. dakot. [j¨¢moc] Hamaca. Mangyari. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. bitbitan. [j¨¦ndili] Ma?osamente. n. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. pamukpok. [jap-j¨¢zard] Accidente. Hanger. Handmaiden. Madeha ng sinulid. Pumukpok. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. primoroso. Handle. busl?. [j¨¢mer] Martillo. [j¨¦ndmedn] Criada. May kaginghawahan. [j¨¢mstring] Desjarretar. v. [j¨¢nkering] Ansia. Hankering. ahorcar. manabik. n. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. Magaan. [j¨¦ndkaf] Manilla. Ginghawa. Arag-arag. adj. [j¨¦nded] Transmitido. v. [jap] Caso. Handily. G¨¢waing kamay. pu?ado. v. magkataon. n. mainam. Handystroke. n. Litirin. n. Handsome. n. umabala. Hammer. Sampayan. Sampay. v. Martilyo. n. aba. Handkerchief. Dangkal. n. Pangbat¨ª ng chocolate. [j¨¢nker] Ansiar. pasado de uno ¨¢ otro. [jalv] Partir en dos mitades. Kampanilya. Handicraft. G¨¢waing-kamay. n. Hank. mag-ab¨®t. laylay. n. Gumambal¨¤. Nayon. Alilang babae. n. Pil¨¢y. v. Suntok. Handful. marahil. n. n. Isang hay¨¤. [j¨¦pili] Dichosamente. Hammock. [jolt] Cojear. Umab¨®t. Sawing palad. Handcuff. Hanging. Hand-bell. [j¨¢mper] Enredar. Handling. v. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. n. sakuna. suceder. Paraan ng kamay. Hap. pu?o. [j¨¦ndling] Manejo. kaya. . adj. Happiness. lumamas. [jam] Jamon. Sakuna. v. Limb¨®. Maganda. n. n. Maghangad. n. Handywork. molinilyo. Panungkal. bofeton. n. [j¨¦ndkaf] Maniatar. Ibitin. Damal sa kam¨¢y. Hap-hazard. pananabik. bi tayin. esposas. Handiness. adj. pangsual. Pilay. dicha. [j¨¦ndl] Palpar. Hang. apetecer. [jend] Alargar. Bagay. Kakayahan. M¨¢pilay. [jend] Mano. May kagaanan. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. n. adj. n. [j¨¢mlet] Aldea. n. manejar. [j¨¦ndspaik] Palanca. Mangyari. Hand-barrow. n. Handed. [j¨¦ng-ing] Colgadura. estorbar. suceder. Humat¨¬. adv. Alilang babae. Happen. v. Hamper. ilaylay. Hand. Hamstring. encestar. tagabitay. kayang dalhin sa kamay. sabit¨¢n. umugit. Hangman. pangsoga. panal¨¬. [j¨¦ndistrok] Manoton. Haply. Handsaw. v. bumy¨¢k. n. n. Kaipal¨¤. v. pagkakataon. Lagar¨¨. [j¨¦ndmil] Molinillo. Happily. Hanker. Kam¨¢y. [j¨¦ndso] Sierra de mano. Hand. n. [j¨¦ndl] Mango. [j¨¢ples] Desgraciado. Hapless. [j¨¢ndicraft] Obra manual. Handy. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Handmaid. n. n. [j¨¦ndbredz] Palmo. isabit. n. Litid. munting batingaw. [jap] Acontecer. v. Halt. Berdugo. marikit. Handwriting. asidero. Hamstring. puluhan. [j¨¦ndmed] Criada. Hammer. [j¨¦ndines] Habilidad. [j¨¦ndsam] Hermoso. miserable. n. umakay. [j¨¦ndful] Manojo. Pany?. Ham. inilipat. gapusin ang kam¨¢y. Handbreadth. Duyan. bitin. Halter. manosear. Hamper. n. v. Halve. n. lindo. n. Ham¨®n. ocasion. Katha ng kamay. [j¨¢mer] Martillar. Ka¨ªng. Humip¨°. lo ancho de la mano. [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado.Halo. N¨¢lipat. [jolt] Cojera. pumita. Handle. Handmill. kaginghawahan. Handicap. laureola. n. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. n. [j¨¢pn] Acontecer. cuerda. felizmente. accidente. n. Handspike. n. birang. n. magk¨¢taon. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Halt. [j¨¦ngman] Verdugo. Tangkay. Handiwork. [j¨¦ndbel] Campanilla. pita. antojo. Hap. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. [jang] Colgar. adj. isampay. bigtihin. pang-gapos sa kam¨¢y. desventurado. [j¨®lter] Cojo. tatagnan. [j¨¦ndi] Manual. guiar por la mano. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. Damal¨¢n ang kam¨¢y. n. isilid sa busl?. suspender. adv. kul ang palad. Hamlet. Hangad.

Harvest. hospedar. n. ligalig.Happy. n. Harem. Harpooner. Harshness. Hard. [j¨¢rri] Molestar. n. v. Harness. nakasasak¨ªt. Sak¨ªt. [j¨¢rmful] Da?oso. adj. Salap¨¢ng. agostero. n. Manalita. dificilmente. v. ma sungit. Seradura. [j¨¢rdi] Osado. Hark. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. Ang pag-aawitan sa pag-aani. agosto. Askad. Harmony. Hasp. Nakasasama. Harangue. presteza. intr¨¦pido. bufon. [jart] Ciervo. [j¨¢rvester] Cosechero. [j¨¦pi] Feliz. maasim. Harness. Hash. Hind? nakasasama. Harvest. puerto. Harelipped. quinqueller¨ªa. [jardn] Endurecer (se). adj. Alp¨¢. Hardily. n. pag-ani. Haste. [j¨¢rvest] Cosecha. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. Harbor. [jark] ?He! ?oye!. Harm. Magsinkaw. Pumagod. adv. cruel. hirap. n. Harrow. v. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. n. penoso. Harden. n. [j¨¢rpist] Arpista. Harmonise. rigido. Paningkaw. Hash. insensible. adv. cansar. Taong sak¨ªm. Nangunguna. mangusap. Usang lalake. concertar. [j¨¢rbor] Albergar. [j¨¦rem] Harem. kandado. robar. trabajo. austero. adj. n. Hard hearted. int. tapang. v. v. Pangahas. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. kahirapan. ofender. [jasp] Aldaba de candado. Hartshorn. Harsh. valor. adj. v. kapagalan. Itugma. perjudicial. n. magpanganyay¨¤. Mapagpatawa. n. Kanlungan. n. mahirap. Kumanglong. Sungay ng us¨¢. duro. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. [j¨¦r-brend] Atordido. pagmamaliks¨ª. Harvester. patutot. Paggapas. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. v. Hardihood. severo. Harass. [j¨¢rshnes] Aspereza. mapakl¨¢. katigasan. adj. v. agrio. [j¨¢rpun] Arpon. Harm. adv. . Pagkakatugma. [j¨¢rdili] Osadamente. pagal. Pangahas. n. Harry. n. pabigla-bigla. Hirap. Hardy. adj. jigote. [je¨ªst] Priesa. [jarm] Mal. panganyay¨¤. Masamang babae. [j¨¢rlot] Ramera. oracion. v. Harmless. sumir¨¤. asilo. Hasp. Hardness. Harbor. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. mabagsik. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. da?o. pusong. M¨¢nanalapang. Walang tiyaga. n. Tadtar¨ªn. Harpy. [j¨¢rlekin] Arlequin. precipitado. Mapagmatigas na loo b. Tul¨ªg. Harangue. atolondrado. [jash] Picadillo. Matigas. sung¨ªt. [j¨¢rdli] Apenas. Hardship. [jarp] Arpa. [jarp¨²ner] Arponero. pumagod. [joer] Liebre. Law¨ªt ang lab¨¬. n. yumamot. Gumapas. adj. v. Pagmamadal¨¬. [jash] Picar. Bahagya. [j¨¢ras] Cansar. Harrow. Ang gumagapas. Sumak¨ªt. Harlot. precipitacion. v. [jardjarted] Duro de corazon. Isang lutu¨ªng tinadtad. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. [j¨¢rro] Grada. n. ibagay sa tinig. mangdwit. fatigar. Magmatigas. n. pananalita. Hare-brained. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. bagabag. puta. hacer pedazos menudos alguna cosa. n. dichoso. n. [j¨¢rnes] Enjaezar. Harp. Harpist. Tigas. n. n. sumilong. [j¨¢rdnes] Dureza. hacer el agosto. injuriar. n. bati bot. malakas ang loob. [j¨¢rbor] Albergue. [j¨¦rlipt] Labihendido. silung¨¢n. Harbinger. Buhaghagin ang lup¨¤. May kapangahasan. adv. [jard] Duro. rudeza. [j¨¢rbindcher] Precursor. [jarsh] ¨¢spero. [j¨¢rvest] Cosechar. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. Harpoon. Inconstante. Harvest-home. Maaskad. Harum-scarum. v. [jasp] Cerrar con aldaba. ang umaani. v. Tumugtog ng alp¨¢. Harmful. guarniciones. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. Hart. walang aw¨¤. uminip. n. Hare. Maginghawa. daung¨¢n. dificil. dificultad. [j¨¢rmles] Sin da?o. Mga bagay na pinanday. umani. rastro. n. trabajoso. n. molestia. bienaventurado. n. Pangungusap. Harp. Hardly. n. Yumamot. n. Ikandado. adj. Koneho. [j¨¢rang] Arenga. tumigas. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. Hardware. [jarm] Da?ar. atrevido. may kahirapan. Paragos. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. [j¨¢rang] Arengar.

rondar. [jed] Cabeza. Halimhim. [j¨¦zi] Anieblado. [jol] Estiron. n. [j¨¦zel] Casta?o. [ji] ¨¦l. Hat. Lawin. Hawser. detestar. [jey] Heno. Suot sa ulo. [j¨®tines] Orgullo. m¨¢mumugot ng ulo. [j¨¦stines] Prieza. Hay. pagkawasak. Daung¨¢n. Hatch. dumabak. v. adv. prontitud. Dali. Headspring. Mamun¨°. [je¨ªz] Niebla. nakayayamot. Hasty. Humila. [jevn] Puerto. dirigir. n. Head. [jet] Sombrero. Hazard. arrastrar con violencia. aventurar. adj. apresurado. [j¨¦dspring] Fuente. n. v. tunggak. adj. v. obstinado. [j¨¦dstrong] Testarudo. nublado. magbaka-sakal¨¬. Haven. n. tener. n. asilo. magtumulin. Haughtiness. [j¨¢chit] Destral. n. [j¨¦tred] Odio. Magka. Matalas ang mat¨¢. n. n. [j¨®ti] Altanero. [joc] Halcon. n. Pangahas. adj. n. maliksi. Pagkakataon. n. precipitar. Pig?. Hawk-eyed. pron. Mangahas. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. [joc] Hacer con halcon. liks¨ª. Kapootpoot. Balutan ng pagkain. n. n. Mandala. [j¨¢zard] Arriesgar. origen. Hila. pumisa. Headlong. Salansan ng tuyong damo. Haughtily. yelmo. n. Pug¨®t ang ulo. mayabang. Haycock. Head. [jo] Tartamudear. mandala. tocado. adj. [j¨¦yloft] Henil. Hatter. matulin. aborrecimiento. hacha peque?a. Umutal. [j¨¦dres] Cofia. [janch] Anca. Buntong ng damong tuy?. detestable. Haunt. ugal¨¬. adj. adj. Ambon. imprudente. Hastiness. poseer. [j¨¦yric] Pila de heno. ¨²wian ng lahat ng kawal. n. [jol] Tirar. n. Haul. bumaltak. yamot. bumatak. n. [j¨®tili] Orgullosamente. Headstrong. Haunt. simula. Head quarters. Pagkautal. Mangla win. mal¨¦volo. ignorante. mabuting kapalaran. asal. destruccion. n. Hazel. v. Tuyong damo. Lumag¨¬. [j¨¦tter] Sombrerero. hangal. magkaroon. Ulo. v. Mapanganib. May kadalian. verdugo. buen ¨¦xito. pumugot ng ulo. adj. [je¨ªt] Odio. h¨¢bito. Matigas ang ulo. adj. nidada. Hatch. Hatred. Havoc. . Haughty. Haystack. Berdugo. v. n. apresuradamente. batak. n. degollar. n. tulin. palal¨°. [j¨¦sti] Pronto. [j¨®ser] Guindaleza. yerba seca. [jo] Balbucencia. n. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. May pagkapalal¨°. Headway. Pagkasir¨¤. Sak¨ªt ng ulo. [jatch] Pollada. n. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. arriesgado.Hasten. v. dungot. n. n. mautal. Mapoot. v. Damit sa ulo. v. [j¨¦dles] Degollado. Taguan ng damong tuy?. [jant] Guarida. Magsosombrer¨®. Hazardous. Hastily. Headland. gaw?. [j¨¢zard] Casualidad. altivo. [jatch] Empollar. [j¨¦tful] Aborrecible. yumamot. Sombrero. [j¨¢voc] Ruina. abrigo. Dayami. Kuyomangg¨ª. [j¨¢zerdes] Peligroso. casco. [j¨¦dzman] Degollador. Haum. tumanod. altivez. Hayloft. [je¨ªt] Odiar. orgulloso. [j¨¦dloend] Cabo. kapalaluan. rastrojo. Haze. Hambog. pangulo. Haunch. Hazard. Madal?. Haversack. Have. n. He. promontorio. Hateful. n. Lakad na patuloy ng sasakyan . Hayrick. Haul. Kahambugan. salakot. apresurar. yamot. pun¨°. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. acaso. n. munting palakol. [jed] Gobernar. Hawk. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. [j¨¦stili] Aceleradamente. kapalaran. [jev] Haber. Kabesada. principal. Malaking lubid. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. n. [jom] Paja. n. v. [jant] Frecuentar. aborrecimiento. [j¨¦dlong] Temerario. jefe. Maulap. Humalimhim. pagpisa ng itlog. Magmadali. Poot. n. Hazy. [jesn] Acelerar. walang bait. baltak. mayroon. Punt¨¢. adj. Hate. kanlungan. Headdress. Hatchet. adj. Yungib. Headstall. Hawk. Poot. presteza. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. [j¨¦ykok] Pila de heno. Haw. [j¨¦dpiz] Morrion. Haw. Palataw. Headless. n. Siya (lalake). Headpiece. n. Hate. Headsman. n. punta. n. Buk¨¢l. costumbre. adj. Headache. [j¨¦stak] Pila de heno.

n. walang aw¨¤. taga-taas. mayabang. Tapat. acumular. Pagkabagbag ng pus¨°. elevacion. Pang-als¨¢. Hearse. Hearing. [jid] Atender. adj. Hear. Marinig. n. [jidzn] Gentil. Heat. Sikap. [j¨ªbru] Hebreo. [jevn] Cielo. [jedch] Cercar con un seto. Heaven. Langit. Hambog. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. Magpagal¨ªng. sanidad. atencion. Kagalingan. angustia. Heavily. f¨¦retro. n. v. [j¨¦catomb] Hecatomba. adj. Nat¨²tuy?. Heave. pagting¨ªn. adj. [j¨¦di] Temerario. Panglaw. Ingat. n. Heavenward. n. bigat. adj. Alingawngaw. [jiv] Esfuerzo para levantarse. peso. kalinga. itaas. Heavy. Heel. entender. [jeft] Esfuerzo. [j¨¦lzful] Sano. walang bahal¨¤. lumingap. [jid] Cuidado. manainga. [joers] Ataud. adj. Heedful. mabait. calor. salansan. adv. Heartily. Bunton. Heart-breaking. [jidzn] Gent¨ªlico. Kabaong. Ng boong pus¨°. el que levanta. Heavenly. Pus¨°. [jil] Talon. Heartlessness. tignan. n. adj. masay¨¢. [jit] Calentar. [j¨¦vnli] Celeste. kumalinga. Health. Mabigat. Heat. pagano. n. v. May kabigatan. [jit] Ardor. v. v. [jiv] Alzar. [j¨ªrsey] Rumor. Hector. salisalitaan. [j¨¦vnli] Celestialmente. ataul. buhat sa p us¨°. n. Heft. [jip] Amontonar. n. magsalansan. observar. n. [j¨ªver] Alza prima. adj. Tumadyak. Heel. inclemente. adj. Heed. [j¨¢rt-rending] Agudo. [j¨¢rt-briking] Congoja. Pangahas. adj. adj. n. adj. Sa dakong langit. cuidadoso. salubre. Heart-sick. [j¨¢rti] Sincero. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. Bakuran. Heedless. levantar alguna cosa del suelo. Pabaya. nakikinig. Heart-rending. negligente. Heed. Mga punong kaho na nakabakod. n. Heap. vallado. Heave. condialmente. Hebrew. n. umulinig. Bakod. [j¨¢rtines] Sinceridad. curar. adj. divino. Hedge row. din¨ªg. umals¨¢. lingap. [j¨¦vi] Grave. precaucion. Bumuhat. Heathen. balit¨¤. duminig. mag-init. [j¨¢rtsic] Dolorido. Painitin. [j¨ªdful] Vigilante. Maingat. Dwag. Hecatomb. Magbunton. [j¨ªdles] Descuidado. pusil¨¢nime. penetrante. [j¨ªrer] Oyente. Hedge. matigas ang ulo. n. Mag-ingat. n. Makinig. Sakong. Heart. adv. interior. tak¨®t. cordialidad. . [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. escuchar. ebreo. obstinado. Healthful. n. saludable. [jil] Sanar. Hearty. Magaling. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. Taos sa loob. Nakagagaling. damdamin ng kaloo ban. n. [jil] Taconear. adj. Heathen. v. v. n. [jip] Monton. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. loob. [j¨¦lzi] Sano. Heavenly. audiencia. Tagadinig. pesado. n. pangdinig. lagnat. wal abag. v. Heal. fama. pagtaas. tisis. Pug¨®n. oidor. adj. afligido. dinggin. Hearsay. Hind? kristyano. Heart-felt. [j¨¢rtles] Cobarde. Hearken. Nauukol sa langit. v. Hectic. [jelz] Salud. adv. n. pakinggan. Pagtatapat-loob. Taong hind? ebreo. & n. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. [j¨¢rtili] Sinceramente. [j¨¦vili] Pesadamente. firmamento. lumbay. Hearth. hambal. matind¨ª. [j¨ªring] Oido. [jart] Corazon. May kinalaman sa langit. [jedch] Seto. nakabubuti sa kat awan. Heathenish.Heady. [j¨¦ctic] H¨¦tico. atender. Init. Hearer. Hudy¨®. n. Hebrew. [jarcn] Escuchar. n. n. Heaver. apuy¨¢n. iban gon. Heartless. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. adj. Pagbangon. n. n. Healthy. [jir] Oir. Pakinig. kalooban. Kahinaan ng loob. [j¨¦ctor] Fanfarron. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. Heap. v. alegre. atento. [jarz] Fogon. gumamot. n. notar. Taos sa pus¨°. Heartiness. kaigihan ng katawan. Hedge.

Herald. tayog. Minamana. [jem] Ribete. Nauukol sa tagapagpauna. adj. asistir. Hen. n. [je¨ªres] Heredera. asociarse. Nauukol sa impyerno. Heinous. Impyerno. katwang. auxilio. Walang tumulong. mapagtulong. Henceforth. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. adv. k¨¢ban. Tangkal. hato. Herbage. Heirdom. Hem. niya [babae]. Hereof. kulungan ng manok. anopa't. dini. n. Height. Mula rito. agas ng dug?. de aqu¨ª. Puluhan ng palakol. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. umabuloy. adv. en lo venidero. [jelp] Ayuda. Herbalist. [jelm] Timon. [ji¨¦rbay] Por esto. apoyo. buhat ngayon. [je¨ªt] Altura. Itaas. de ella. May maling pananampalataya. mula ngayon. Heretic. [j¨¦lpful] Util. sa loob nito. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. Hem. [j¨¦lper] Auxiliador. n. Herd. [j¨¦lmet] Yelmo. n. [j¨¦meredch] Hemorragia. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. adv. n. antes. aqu¨ª dentro. mapagsaklolo. adv. [jerd] Manada. v. Helve. Her. Herculean. ternera. pron. Heighten. Hereinto. Dahil dito. [je¨ªr] Heredero. Herdsman. tutup¨¢n. Tagatulong. n. socorredor. Herefrom. [je¨ªrdom] Herencia. Dito. n. Timon. Inah¨ªng manok. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. v. reba?o. adj. [j¨¦retic] Hereje. [jierat] A este ¨® esta. adj. tutop. hasta aqu¨ª. n. Mula ngayon. por esto. Hereto. saklolo. abuloy. ugit ng sasakyan. n. Helm. legumbre. [jier¨®n] Sobre esto. v. Hereafter. adv. [j¨¦lish] Infernal. Bakang dumalaga. [jem] Ribetear.Heifer. Helpful. astil de hacha. n. Dito nga. Herein. hanggang dito. [jelp] Ayudar. [j¨¦rbedch] Herbaje. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. Noong una. Here. ac¨¢. [je¨ªtn] Realzar. aqu¨ª dentro. Herb. Hemisphere. Dahil dito. n. adj. Helpless. Mal¨ªng pananampalataya. Magkawankawan. Ang nagmamana [babae]. Hemp. [jens] De aqu¨ª. Hen coop. Kanya. Helper. Hereby. magsasama. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. Helter skelter. Help. n. n. Hellish. [jemp] Abaca. [j¨¦n-cup] Gallinero. Heir. Hence. Hereon. kasama. nakarir imarim. socorrer. [jel] Infierno. abandonado. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. Tagapagpauna. por eso. n. Hemorrhage. adv. Pasabogsabog. [j¨¦lples] Desamparado. vaquillo. adv. Lupiin. n. Kakilakilabot. Pagmamana. adv. Help. Panak¨ªp sa ulo't mukha. adv. n. pataasin. adj. malvado. nakapopoot. Heresy. sa loob nito. n. adv. Dito sa. Dito sa palibot. Helmet. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. Magpamula ngayon. Kawan. Lup¨¬. [jer] Su. Dam¨®. asistencia. Kalahating bilog. Dahil dito. [j¨¦resi] Herej¨ªa. [ji¨¦rafter] Estado venidero. abominable. asistente. [j¨ªerin] En esto. [ji¨¦rtu] A esto. [j¨¦rald] Heraldo. Ang hinaharap. [jerb] Yerba. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. Heraldic. Tulong. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. [j¨¦nes] Atroz. Mula rito. v. Herd. adv. Mana. adj. adv. n. adv. Helpmate. n. Ang nagmamana [lalake]. n. [j¨¦fer] Becerra. [j¨¦rbalist] Herbolario. Dito sa. Heiress. elevacion. mapag-abuloy. hanggang ng . n. Balinguyngoy. Dito nga. [ji¨¦r] Aqu¨ª. gulay. Hereat. [j¨¦misfir] Hemisferio. odioso. Abak¨¢. exaltar. n. Lubhang malakas. n. en lo futuro. n. Tumulong. [jier¨ªntu] En esto. [jier¨®f] En esto. adj. Dam¨®. Nakatutulong. en desorden. pastor. grey. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. adv. patayugin. adv. [j¨¦lpmet] Compa?ero. precursor. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. Hereabout or Hereabouts. Katulong. adv. [jir¨¦ditari] Hereditario. sumaklolo. Taas. [jen] Gallina. walang mag-ampon . [jelv] Mango. Heriditary. Heretofore. n. Heirloom. n. Hell. n. Hereafter.

adj. Larawang titik na may kahulugan. [j¨¢ines] Altura. taga Irlanda. n. [jir¨®ism] Heroismo. [j¨¢i-born] Noble. [jai-mainded] Arrogante. adv. n. feo. ocultar. elevacion. n. Mag-alanganin. kataasan. dudar. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. Nauukol sa tagginaw. pron. n. [j¨¢ili] Altamente. [jaib¨¦rnal] Invernizo. magtag?. tag?. n. Hereupon. secretamente. [je] ?He!. Heron. Mapusyaw (na kulay). mag-alangan. alteza. Hight. [j¨¦ritedch] Herencia. An¨¢k-mahal. v. [j¨¦rmitedch] Ermita. [j¨ªdn] Oculto. [jers¨¦lf] Ella misma. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. Taas. n. Heritage. n. Hers. [j¨¦rmit] Ermita?o. pag-aala ngan. int. [j¨ªcap] Hipo. adv. pron. [j¨ªro] H¨¦roe. [j¨ªdies] Repugnante. n. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. kalait-lait. [j¨¢irod] Camino real. adj. High-born. n. magsipak. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. [jierant¨²] A esto. n. adv. horrible. Langsangang tuloy-tuluyan. Magsibak. Tagak. Hero. n. Katad. Hexagon. Hiddenly. orgulloso. [j¨¢it] Altura. Heterogeneous. [jers] Suyo. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. v. Ermitanyo. Halohal¨°. adj. bal¨¢t. Sa itaas. maglihim. Highly. Hewer. Plano na may anim na gilid. Lubhang sarado. Heteroclite. Kanya. Herewith. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. lihim. Langsangang tuloy-tuluyan. Sin¨®k. [j¨ªuer] Le?ador. walang ayos. Hesitate. adj. [jai] Alto. ilustre por nacimiento. mangahoy. [jai] Darse priesa. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. Paling¨ªd. en sumo grado. atrevido. hanggang dito. kamahalan. palal¨°. Mapagmataas. M¨¢ngangahoy. n. Highlander. Hierarchy. High-altar. piel. an¨¢k-ginoo. v. galak. [j¨ªdnli] Escondidamente. buny?. v. de ella. Lupang palabundukin. Pangit. [jai-colord] Subido de color. Magilas. Irland¨¦s. n. n. [jai-flon] Altivo. Mataas. Hermetic. adj. Dito sa. Mamanah¨ªn. [j¨¢ietes] Grieta. perplejidad. [j¨ªroin] Heroina. Heroism. adj. Hermitage. Hew. Magling¨ªd. lungga. pwang. Highness. n. [jai-altar] Altar mayor. Taas. patag?. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Highroad. Dakong tahanan ng ermitanyo. High-coloured. taga itaas. n. Hiccough. gwang. Magsin¨®k. n. n. adj. Heroine. High-flown. Taga bundok. Hibernian. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. May anim na sulok. n. Hesitation. niya (babae). High-minded. Kabayanihan. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. adj. invernal. [jierw¨ªz] Con esto. n. n. adj. le?ar. n. Dahil dito. samotsamot. n. rec¨®ndito. Bayani. Hey. [jesit¨¦cien] Hesitacion. Hiding-place. [jai] Arriba. & n. n. . Heroic(al). cortar con hacha. Highland. Bayani. Say¨¢. n. Ling¨ªd. Taguan. Pag-aalanganin. Higgle. [jiu] Tajar. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. de elevados pensamientos. [j¨¢ilander] Monta?ez. Herself. [j¨¢id] Esconder. [jierap¨®n] Sobre esto. Hexangular. hendidura. siya rin (babae). anacoreta. Hermit. kwero. v. Dito nga. Magmadal?. encubrir. irregular. [j¨¢iwe] Camino real. Hidden. [j¨¦ron] Garza. adj.ayon. pagkabayani. Eh¨¦. High-spirited. [jigl] Regatear. Hereunto. Hibernal. adv. Pangulong damban¨¤. High. n. gozo. n¨¢pakainam. Heronry. Siya man. [j¨¢i-spirited] Osado. Hide. Hideous. Hieroglyphic. adv. adj. Babaing bayani. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. adj. Pangahas. adj. v. Highway. High. dahil dito. Hide. [j¨ªcap] Padecer hipo. Bitak. [j¨¢id] Cuero. Heyday. matayog. escondrijo. Walang tuos. Hiccough. n. [jaib¨¦rnian] Irlandes. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. adv. duda. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. elevado. May kataasan. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. ma bait. Tumawad. [j¨¦sitet] Vacilar. Hie. Hiatus.

Hindmost = hindermost. kulay uban. Hilarity. nagpapaupa. Humampas. adv. [j¨ªdzer] Ac¨¢. trasero. [jors] Ronco. upahan. ¨¢ ¨¦l. colina. burlar. Hiss. Hind. n. Abala. v. poner obst¨¢culos. [jitch] Vuelta de cabo. [j¨¢indermost] Postrero. Magtipon. Bahay-pukyutan. mag-udyok. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. adj. munting bundok. Hamog na namumu?. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. n. v. dini. tesoro escondido. n. Hoary. n. gambal¨¤. golpear. Hoarseness. Hillock. n. magipon. [jirsi¨²t] Hirsuto. pron. Dumay¨¤. [jitch] Enganchar. Pa¨®s. de ¨¦l. [jind¨²] El natural del Hindostan. Nauukol sa kasaysayan. [jist¨®rian] Historiador. n. hulih¨¢n. [j¨¢irling] Jornalero. n. adj. hulih¨¢n. magsulsol. Say¨¢. adj. int. kagalakan. humingkod. [jis] Silbar. Bisagra. galak. Hoar. Bonton. n. Masay¨¢. humuni. mag-ipon. hasta ahora. [jis] Su. [jil] Collado. pron. [jil¨¢riti] Alegria. [j¨¢ind] Cierva. Umupa. Hippodrome. bumayad. Ikaw¨ªng. [j¨®rsnes] Ronquera. v. Hinge. [jil¨¢rius] Alegre. Hit. n. n. v. [j¨¢iv] Enjambrar. [j¨¢ind] Trasero. Kabakabayuhan. Likod. Hire. magsalansan. [j¨¢ir] Alquiler. adj. cano. [jip] Cadera. Hind. Kanya. Hobbyhorse. [jindch] Engoznar. [jord] Atesorar. [j¨¢inder] Posterior. bayad. [j¨ªpshot] Descaderado. cuesta. Hill. suyo. Mang-aaraw. salansan. Hoax. n. bumir¨°. pangkawing. Kasaysayan. n. n. n. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. munting bundok. Hoard. taga Indostan. adj. Hobble. embarazar. bugbog. Hist.! Historian. Him. pumal¨°. [jist¨®ric] Hist¨®rico. Himself. n. Hirsute. Magsingkaw. M¨¢nanalaysay. sumansal¨¤. Hoarse. asalariar. Hoarfrost. adv.. cano. obst¨¢culo. namamalat. bisagra. K¨¢hulihulihan. adj. mira. v. kapansanan. Maput?. tam¨¤. n. kasayahan. Hitherto. impedimento. n. alcance. [jobl] Cojera. sa kanya rin (lalake). manghaharang. Sht. adj. n. [j¨®ri] Blanco. tumam¨¤. udyok. [jindch] Gozne. n. Mag-uyok. Hinder. n. Hindermost. Hither. Sa kanya (lalake). v. Hive. hola!. Mabur¨®l. [jit] Golpe. n. Hoard. . Hip. v. posterior. Hampas. Hoax. [jocs] Enga?ar. Bur¨®l. Sa kanya nga. n. Maput?. bumugbog. v. v. Mabalahibo. P¨ªlay. [jor] Blanco. sa kanya man. History. Hobble. int. [jit] Pegar. P¨¢os. hanggang ngayon. Usang babae. [jo] He. m¨¢nunulat ng kasaysayan. Likuran. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. Hint. Hireling. gumambal¨¤. [j¨¢ir] Alquilar. v. Dito. Bur¨®l. adj. ¨²banin. Hint. Magtipon. Hilarious. andar cojeando. humadlang. sumipol. int. istorya. Hitch. adj. [jobl] Cojear. Umabala. Uyok. enronquecido. Day¨¤. pamamaos. [j¨ªloc] Colina. Hindoo. likuran. Hilt. Hit. acumular. sulsol. [jint] Insinuar. Hoy! Hoa. Taga India. Hilly. Puluhan ng tabak. M¨¢pilay. Hindrance = Hinderance. [j¨ªnderans] Impedimento. blanquecino. Ho. [j¨ªstori] Historia. adj. hombre mercenario. velludo. niya (lalake). Historical = Historic. adj. Buh¨®l. Hitch. [jint] Insinuacion. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. Pig?. [j¨®rfrost] Escarcha. n. [j¨¢iueman] Bandolero. bayaran. mag-bunton. Hipshot. [jord] Monton. ¨¢ este fin. yamang nakatag¨°. n. salteador de caminos. Sumutsot. His. m angdadambong. salario. Hinderance. Hingkod.Highwayman. Hinge. enjambre.. [jilt] Pu?o de espada. bir¨°. Historic. [jim] Le. n. burla. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. [j¨ªnder] Impedir. Hire. Hinder. regocijo. Tulisan. Hanggang dito. [j¨¢iv] Colmena. hul¨ª. v. pron. Upa. [jocs] Enga?o. montecillo. mabulo. [j¨ªli] Monta?oso. = Ho. Hive. acertar.

n. mantener. [jold] Presa. [jo] Azada. [j¨®ni-mun] Luna de miel. Hollow. Hoggish. caverna. Dangal. [j¨®ni] Miel. inang-bayan. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. n. [jobg¨®blin] Duende. pio. ¨²uw?. Honey. Hoof. mangday¨¤. Sa dakong sarili. tahanan. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. Mahal na araw. kuko ng hayop . [juk] Anzuelo. Honey-comb. bait. Kumalawit. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. pulot. hind? mapagpanaog. Asarol. piedra amoladera. Gumalang. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. Bataang musmos. lungga. n. Butas. Holy week. [jum] A su propia casa. beatitud. [j¨®medch] Reverencia. Balis¨¢. Homage. [j¨®misid] Homicidio. [j¨®lo] Excavar. adj. Honey moon. encorvado. Holy. n. n. [j¨®medch] Homenaje. Matimtiman. Homogeneous. Holiday. Pamigkis ng barriles. kaw¨ªng. n. reverencia. adj. adj. Honorary. justo. [j¨®nest] Honesto. sant¨®. n. Homestead. [j¨®mward] H¨¢cia casa. sim¨¤. sa gaw¨ªng sarili. v. casto. atrapar. Olanda. Pangdangal. Honor. n. Baboy. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. Hook. adj. sostener. [jomsted] Tierra de labranza. mabait. Walang lam¨¢n. n. [j¨®mspun] Casero. mahinahon. tagnan. bumutas. Panak¨ªp sa ulo. [j¨®lo] Cavidad. n. n. paunlak. cerdo. Homicide. [juct] Enganchado. pigilan. adj. kapurihan. [j¨®ist] Alzar. ahuecar. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. [jol] Agujero. Hod. Hawak. pitagan. karangal-dangal. Hone. v. enga?ar. puri. Honorable. kalaw¨ªt. hueco. Hole. Hog. [j¨®nor] Honra. [jon¨®rari] Honorario. honor. v. Holland. hinahon. agarrar. azadon. Salaul¨¤. Katimtimang-loob. n. n. Holster. [juf] El casco de las bestias caballares. engatuzar. Home. Honest. bumuhat. v. M¨¢mamatay-tao. [j¨®mli] Casero. Hollow. ¨¢ su tierra ¨® pais. n. [jum] Casa propia. [j¨®lines] Santidad. Honesty. justicia. Hold.Hobgoblin. n. Pist¨¢. izar. Hoiden. Galang. Pagpalay ng tao. Magparangal. [j¨®guish] Porcuno. Hook. Taga. adj. Homely. [j¨®li] Santo. Kuko ng kabayo. Walang sukat m¨¢tahanan. Hoop. [jup] Cerco de barril. Yar¨¬ sa bahay. Bigkisin ang barriles. n. Hoop. [j¨®lidey] Dia de fiesta. g umalang. Hukay. buklod. v. tangan. Baluktot. espectro. Homicidal. Panghakot n g lary¨®. Kaloban ng rebolber. adj. n. Hoe. [jud] Caperuza. adv. Hooked. kabanalan. Dwende. adj. Homemade. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. v. Magtaas. Pulot-pukyutan. cavidad. Hold. t¨¢laran. adj. n. bayad. hukay. Hawakan. Honor. n. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. Magpir¨ªng. Holiness. Homesick. Hoodwink. respetar. Pangbahay. Hoe. [j¨®idn] Mozo agreste. [j¨®ni-comb] Panal. Hoist. n. Holy water. n. [jold] Asir. adj. adj. n. garfio. adj. primer mes de casados. Hasa¨¢n. sak¨¬. Home. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. n. kibit¨ªn. Hood. buhatin. [j¨®misidal] Homicida. pwang. Marangal. [j¨®land] Holanda. morada patria. Mga unang araw ng ba gong kasal. [jup] Cercar. Homilist. [jon¨®rabl] Honorable. Mag-asarol. katatakut¨¢n. Hollow. n. [j¨®lo] Hueco. n. [j¨®li uik] Semana santa. [j¨®li-water] Agua bendita. Bahay na ¨²wian. gancho. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. n. [j¨®nor] Honrar. ibig sa sarili. Homeward. karangalan. [jog] Puerco. Lupang bukir¨ªn. v. Homespun. n. tapat n a loob. araw na pangilin. itaas. reverenciar. Homeless. magpaunlak. gwang. [juk] Enganchar. adj. n. v. Pangbahay. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. Humukay. Homage. Agwa bendita. Bahay-pukyutan. [j¨®lster] Funda de pistola. pumuri. [j¨®nesti] Honestidad. adj. n. Banal. . v. n. Kasantusan.

[j¨®rtikulchur] Horticultura. asa. Horse. Kumandir¨ªt. Hound. ipahabol sa asong panga . n. n. int. n. Horsefly. mapusok. [j¨®spital] Hospital. n. Hound. kakilak ilabot. hukb¨®. Hamon. n. Hop. [j¨®spitabl] Hospitalario. l¨¢tigo. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. [j¨®tel] Hotel. Kalamnan ng bint?. [jop] Esperar. [j¨®stes] Posadero. [jop] Saltar. n. magan dang loob. Horde. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. [j¨®rsflai] Moscarda. n. Hop. adj. posadero. n. [jut] Grito. Putakt¨ª. Pahiga. [jorn] Cuerno. may p¨¢nauhin. [j¨®rswip] L¨¢tigo. n. Horn pipe. Hot-bed. Yaring sungay. [j¨®ples] Desesperado. n. pagmamagandang-loob. Hope. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. [j¨®tnes] Calor. n. n. katakot-takot. mesonero. Umasa. n. Hot-headed. Sota. Bakal sa paa ng kabayo. furor. Buhok ng kabayo. kandir¨ªt. adj. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. n. Lukso. [jors] Caballo. Hough. cojear de un pie. ruido. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Hostess. n. [jot-j¨¦ded] Fogoso. adj. [joriz¨®ntal] Orizontal. Horizontal. n. Hosier. Linta. Hinete. n. caliente. Sungay. nakasisindak. Sindak. Hosanna. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. Horrible. Paghahalaman. ingay. Apuy¨¢n. Nakakikilabot. Hostility. tenebroso. Ang nagtitinda ng medyas. Kakilakilabot. [jos¨¢na] Hosana. n. horroroso. Punlaan. n. Kasindaksindak. [j¨®sier] Mediero. n. n. adj. mesonera. [j¨®rned] Cornudo. [j¨®rni] Hecho de cuerno. bahay-p¨¢gamutan. [j¨®tli] Con calor. violentamente. [j¨®rslaf] Carcajada. Pag asa. [j¨®rslich] Sanguijuela. n. Hospitable. May kainitan. Medyas. terrible. Horticulture. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. [jot] C¨¢lido. Hostile. Horticulturist. n. Sumigaw. Maghahalam¨¢n. Hotel. Horn. Horror. Horrific. adj. v. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. Hoot. pusok. brinco. [joc] Jarete. n. v. [j¨®stedch] Rehen. [jop] Salto. Halakhak. Likod ng kabayo. [jos] Medias. Bunton ng tao. Horserace. n. kasindaksindak. Bangaw. [j¨¢und] Sabueso. Horned. n. sungay¨¢n. Mapagpatuloy. n. Init. col¨¦rico. [j¨®stil] Hostil. Horseleech. Horseman. v. Asong galgo. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. lumundag. espanto. [jost¨ªliti] Hostilidad. Hostage. Sigaw. hu¨¦speda. Horny. Horsehair. Maaasahan. Onsana. [jord] Horda. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. Horsewhip. n. [j¨®rspley] Chanza pesada. [jorn p¨¢ip] Gaita. adj. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. n.Hoot. Hotness. Hornet. Hopeful. [j¨®rrid] Horrible. Horseback. may-p¨¢tuluya n. Horseplay. Hope. n. jardinero. n. Mainit ang ulo. [j¨®ribl] Horrible. Hospital. adj. hiyaw. Hotspur. bubuyog. adj. n. ang naghahala man. ej¨¦rcito. [j¨®pful] Esperanzado. Ot¨¦l. [jotspoer] Col¨¦rico. Horselaugh. Hospitality. Mainit. n. v. Walang pag-asa. Ospital. Hothouse. lumuks¨®. nakapapas¨°. [j¨®ror] Horror. exaltado. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. [jortik¨²lchurist] Hortelano. adv. [j¨®rnet] T¨¢bano. P¨¢unahan ng kabayo. rancher¨ªa. caritativo. Pagpapatuloy. n. Hostler. humiyaw. [j¨®rsman] Jinete. [jop] Esperanza. masidh?. terror. Nanghaham¨®n. Hot. maawain. Panghagupit. abejon. n. [jost] Huesped. Hotly. Host. n. katakottakot. adj. Horse shoe. n. Pangasuhin. May-bahay. adj. May sungay. n. Tambul¨¬. adj. [j¨®tjaus] Estufa. Masamang bir¨°. kilabot. hueste. [jut] Gritar. Horrid. Mainit ang ulo. Hopeless. marunong sumakay sa kabayo. Kabayo. [j¨®rsreis] Carrera de caballos.

adv. Humbleness. Hugeness. Hue.. ungas. Humanity. Humdrum. Housemaid. adj. Yumapos. v. Dampa. Huff. adj. sumision. [j¨¢us] Casa. n. [j¨¢usmed] Criada de casa. [¨¢uar] Hora. n. padre de familia. Hangal. Hug. insolente. n. n. [j¨®vel] Choza. Maghambog. galit.. Bunton.. [joef] Bufar. Humid. patear de enfado. Oras. v. Katawan ng sasakyan. Magnanakaw. Humble. Howl. Humbug. n. Kababaan ng loob. mapagpakumbaba. Hull. [jadl] Confundir.. Paano. dudar. necio. humiya. alarido. Humane. Gumul¨®.. [ji¨²miditi] Humedad. kaingay. Yamang. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. v. n. pagkatao. mahabagin. n. bantay-bahay. tumah¨®l. n. v. Housekeeping. Huge. Magpangayupap¨¤. [jium¨¢niti] Humanidad. casco de la embarcacion. Pamamahal¨¤ sa bahay. maghambog. Humbly. n. Hiyaw. adv. Hubbub. mayabang. Hovel. embuste. Hull. lamento. poot. Hulk. caba?a. Oras-oras. Huffish. House-hold. gayon man. n. Humidity. [ji¨²mid] H¨²medo.. halomigmig. Howbeit. en todo caso. Hug. Housewife. [jadl] Tropel. adv. Mababang loob. walang ga lang. [joem] Zumbido. Huddle. Sangkatauhan. Yapos. Day¨¤. Howsoever. Angkan ng sangkatauhan. n. Pun¨° ng sangbahayan. [jiu] Color. Papagtaglayin ng asal tao. adj. grito. en todo caso. v. kahambugan. Haginit. adj. [jium¨ªliti] Humildad. Humiliation. mag-alis ng balat. adj. n. n. Huckle-backed. tang¨¢. n. enorme. Magday¨¤. n. t umuklap. Maglalak?. House-keeper. [joef] Arrebato. Huckster. Humble. adv. Kahol. Hum. Howling. dar alaridos. Humility. n. [¨¢uarli] A cada hora. kutis ng mukha. Hum. Human. n. Kababaang-loob. Huff. [j¨¢cl-bact] Jorobado. [j¨¢uling] Aullido. May kababaang loob. hagulhol. Kamumo. postrar. Magpangayupap¨¤. [j¨¢us-briker] Ladron. pagpapakabab¨¤. kay. [jaw] Como. adj. [j¨®ver] Colgar. gayon m an. sangbahayan. magmayabang. con todo. Howl. v. n. [joel] Mondar. Balat. [ji¨²manaiz] Humanizar. con todo. yumakap. [jium¨¦n] Humano. petulante. cuanto. Hourly. Yamang. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa. Magtalop. est¨²pido. Pusok ng kalooban. n. [joem] Zumbar. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. Humbug.. [j¨¢mblnes] Humildad. mag-alanganin. House-holder. [j¨¢ul] Aullar. confusion. [joeg] Abrazar.. Malak¨ª. [j¨¢us-jold] Familia. bumantay. kayabangan. tonto. However. [ji¨²miliecioen] Humillacion. [ji¨²miliet] Humillar. n. punton. n. tah¨®l. Sangbahayan. v. Taga ingat ng bahay. sin embargo. rugir. pagka. Hour. How. Kumah¨®l. Magbitin. rondar. madre de familia. ponton. n. n. adj. Hover.. Bahay. kagul¨®. Huddle. v. bajo. Kub¨¤. [ji¨²mankaind] El linaje humano. [j¨¢mbli] Con humildad. adv. [j¨¢uswaif] Ama de una casa. Kalakhan. bravear. n. Humanize. humagulhol. [joelc] Casco de la embarcacion. [j¨¦fish] Arrogante. ungal. n. tez del rostro. [j¨¢ul] Aullido. Ina ng sang mag-anak. Basa. kubo. Pangangayupap¨¤. v. [j¨¢mboeg] Enga?ar. pagpapakumbaba. [ji¨²man] Humano. bara¨²nda. Humiliate. [jiudch] Vasto. . alboroto. [jambl-bi] Z¨¢ngano. n. n. familia. Humble-bee. n. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. v. Hambog. afable. [j¨¢cster] Revendedor. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara.. angal. umangal. cuan. [joel] C¨¢scara. [jaub¨ªit] No obstante. [j¨¢mbl] Humillar. Humaginit. n. [j¨¢mbl] Humilde. [j¨¢mboeg] Enga?o.. alucinar. [j¨¢uever] Como quiera. Gayon man. Nauukol sa tao. Pagkabasa.so. c¨®lera. Kah¨®l. Kulay.. gunggong. adv. [j¨¦boeb] Grito. House-breaker. magpak apusok. katawan ng sasakyan. Maawain. House. [joemdr¨¢m] Lerdo. rugido. n. bagaman. [jauso¨¦ver] Como quiera. Alilang babae sa bahay. pagkahalomigmig. Humankind. v. n. hagulhol. [joeg] Abrazo apretado.

[j¨¢riken] Huracan. dar gusto. M¨¢ngangaso. Hut. empe?ar. [jaip¨®seket] Hipotecar. n. [jash] Chiton!. buscar. v. [j¨¢skines] Ronquera. [y¨²morist] Hombre caprichoso. [j¨¢sband] Marido. precipitar. cofre. n. n. Taong sak¨ªm. Hypocrisy. n. pellejo. Hyphen. Hunting. n. Hundredfold. Huntress. adj. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. maglinang. n. n. Hypocrite. n. n. Humor. magsasaka. Imno. nakasasak¨ªt. n. Managas¨¤. [j¨¢ipn] Guion. pagkakub¨¤. Magbigay-loob. [j¨¢ntres] Cazadora. [j¨¢moc] Montecito. Pangangaso. Haginit. v. pagbubukid. [j¨¢ngri] Hambriento. Pagmamadal?. v. n. Husky. Magsal¨¢. Hundred. Dampa. magtumulin. Kub¨¤. Hungry. n. [jatch] Arco. Humorous. n. pa¨®s. n. apresurar. [jash] Apaciguar. masay¨¢. [j¨¢ntsman] Cazador. magpailandang. aclamar. [j¨¢nchbact] Jorobado. v. da?o. n. mamuntot. [jat] Choza. Kakubaan. Lag¨¢y ng kalooban. M¨¢ngangaso. gumitgit. Husband. Hurry. awit. mapagkunwa. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. [j¨¢sband] Labrar la tierra. adj. Husk. [j¨¢sbandman] Labrador. Hurry. adj. Makasak¨ªt. n. . [jart] Da?ar. n. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. Magtalop. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. G¨²tom. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. v. n. Pangangaso. bufon. n. pakpak¨¢n. n. [j¨¢nting] Caza. n. May pagkagutom. Pumukol. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. Magsasaka. Hymn. Magmadal?. n. colina. tumahi mik. Gut¨®m. v. [jant] Caza. esposo. [j¨²mor] Humor. estar quieto. n. munting bundok. Pagsasaka. [jart] Mal. Hurl. arrojar. Tapa. magbubuk¨ªd. adj. [jasl] Escaramuzar. Mapagpataw¨¢. pananabig. Hunting-horn. Hunch. Tambul¨¬.Humming. n. Sal¨¢. Giy¨®n. Magsaka. centenar. Balat. adj. [janks] Hombre sordido y avaro. Nakasasama. Hunk. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. v. Hurtful. Magutom. Magsangla. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). [j¨¢za] Vitorear. n. [jask] Descascarar. magmaliks¨ª. [j¨¢ri] Acelerar. mapagpatawa. empujar con fuerza. n. manghuli ng hayop. [j¨¢ndred] Ciento. Sak¨ªt. Hurt. Huzza. n. Husbandman. pagtutumulin. busl?. Hungrily. int. Masamang babae. n. Humor. adj. pindang. maglagak. [jank] Pedazo grande. Huskiness. sosegar. Husk. Hunchbacked. silencio!. pakunwa. v. da?ino. Mapagsist¨¦. humanap. Purihin. Hunger. Hurdle. Sangdaan. v. Shutt! hwag kang maingay! Hush. adj. [jim] Himno. Hush. Humpbacked. n. [j¨¢nguer] Hambrear. mag-al¨ªs ng balat. Gripo. Mak¨¢sangdaan. b¨²hawi. Babaing m¨¢ngangaso. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. [janch] Codazo. Hussy. Hunger. labrador. agricultura. n. [jamp] Joroba. [j¨¢rtful] Da?oso. Magpatahimik. [j¨¢nguer] Hambre. aquietar. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. n. [y¨²mores] Chistoso. Hunt. [jant] Cazar. makasir¨¤. v. [j¨¢sbandri] Labranza. Bur¨®l. Husbandry. Pamamaos. [j¨¢rdl] Zarzo. cesto. n. Hunks. Hussar. Malaking putol. nakasisir¨¤. & n. disimulo. [joerl] Tirar con violencia. Hump. Hurdle. [j¨¢nter] Cazador. adj. Huntsman. Hustle. placentero. n. n. Hutch. Mapagpaimbabaw. mondar. [j¨²mor] Complacer. v. Hurricane. Paimbabaw. Un¨®s. [jask] C¨¢scara. Asawa (lalake). ronco. Hypothecate. [j¨¢mpbact] Jorobado. Hummock. Kawal na nangangabayo. Hydrant. kubo. Ikasangdaan. n. ofender. [j¨¢ri] Precipitacion. Paninik¨®. Hurt. Humorist. barraca. Hunter. Hunt. Kub¨¤. v. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. panghati ng salita. [j¨¢zi] Mujercilla. Mangaso. v. corcoba. Mabal¨¢t. perseguir. sir¨¤. magbukid. [j¨¢ming] Zumbido. panghuhuli ng hayop. Hung-beef. Husband. Sisidlan. Hundredth.

n. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. Illegitimate. [aid¨®letres] Id¨®latra. Isipan. taong gunggong. adj. Ice. Taong tanga ¨® ungas. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. Identify. v. Idolatry. adj. iliterato. kaungasan. Idiomatic(al). [il¨ªsit] Il¨ªcito. Wik¨¤. Ungas. estar ocioso. [il¨ªberal] M¨ªsero. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. n. Bunton ng tubig na namu?. [jaip¨®zesis] Hipotesis. abrasar. Ignorant. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. Maramot. walang malay. aunque. Igneous. N¨¢uukol sa wik¨¤. Illiberal. n. P¨¢minggalan ng yelo. [ay] Yo. Illegibly. mag-alab. n. [¨¢idolaiz] Idolatrar. n. adj. kawalan ng malay. kaparis. Illimitable. intelectual. Ice-cellar. desocupado. n. adj. gunggong. Ignore. larawan. Idiocy. Ice. [il¨ªmitabl] Ilimitable. Illicit. adj. bajo. Ibigin ng d? kawas¨¤. [¨ªdiot] Idiota. Idiotic(al). adj. alipusta. Kagaya. [¨¢isi] Helado. Illiterate. [il¨¦dchibl] Ilegible. [aid¨ªa] Idea. [if] Si. Dinidyos. Laban sa utos. adj. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. Ill-natured. n. [il-f¨¦vord] Feo. Malamig. [¨¢isberg] Lurte. n. Ako. [¨¢idl] Holgazanear. n. tumang¨¢. Identity. Ignominy. n. Ice-cream. imagen. Ill. [¨¢idol] ¨ªdolo. [¨ªgnicion] Ignicion. malicioso. adj. Ignorance. Kumilala. Hysteric. Idleness. necedad. Anak sa ligaw. Pangit. Illapse. Idol. n. Papagyelohin. adj. Pagdusta. D? mabasa. tanga. adj. b undokbundukan ng niebe. [ign¨®r] Ignorar. [¨¢is] Hielo. supuesto que. Pagkilala. Musmos. Iceberg. [¨ªgnorans] Ignorancia. D¨ª makaalam. Ice-safe. Ice box. Idle. laban sa kautusan. Idiot. Masamang asal. adj. adj. Sa isang paraang d? mabasa. [¨ªgnorant] Ignorante. adj. Illegible. n. adj. [aid¨ªal] Ideal. dusta. Ignominious. [¨¢idlnes] Ociosidad. Ignoramus. If. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. [¨ªdiosi] Idiotez. adj. adj. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. Nauukol sa apoy. n. Identification. walang tuto. I I. Ignite. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. Pagniningas. kuripot. P¨¢minggalan ng yelo. labag sa katwiran. n. pabaya. Sinusubaan. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. P¨¢minggalan ng yelo. [¨¢is] Helar. Ignoble. v. D? nag-aral. frio. kaylan ma't. Illegal. Icy. [¨ªgnies] Igneo. n. adj. Kadustadusta. v. conj. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. mezquino. [¨¢is-baks] Nevera.Hypothesis. [¨¢is-seif] Nevera. [¨ªdiom] Idioma. Idea. war¨¬. Nauukol sa d? tunay na Dyos. pagayongayon. [il¨ªteret] Indocto. kilalanin. n. necio. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. pag-aalab. enfermo. [aid¨¦ntifai] Identificar. tonto. May sak¨ªt. n. n. Ill-favored. bobo. n. Labag sa utos. Illegality. sorbete. Idiosyncrasy. magpagayongayon. [ignor¨¦mes] Ignorante. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. Sorbetes. pag-alipusta. [ign¨¢it] Encender. [il] Malo. wala sa katwiran. Idle. Ideal. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. imagen mental. [ignominies] Ignominioso. n. kapara. Magbatugan. [il¨ªgal] Ilegal. adj. adj. mayelo. Magningas. v. Idolatress. n. Katangah¨¢n. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. n. adj. Taong hangal. Pagkabutugan. Kamusmusan. Pagkakilala. Batugan. n. adv. Idolater. [ignobl] Innoble. Ayon sa sariling gaw?. mith?. [¨¢idl] Ocioso. masamang ugal¨¬. pagpapagayongayon. Idolatrous. . [aid¨¦ntiti] Identidad. [¨¢is-crim] Helado. gawing yelo. oprobio. n. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. n. Yelo. Identic(al). holgazaner¨ªa. tubig na pinamu?. Isipan. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. adj. Ignition. Idiom. Illegitimacy. Hamak. walang hanggan. pron. D? matapostapos. D? pagkasang-ayon sa kautusan. [¨ªgnomini] Ignominia. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. Idolize. holgazan. adj. gran masa ¨® monta?a de nieve. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. kahit. [idi¨®tic(al)] Tonto. tang¨¢. Kung. d? makamalay. n. n. v.

Immature. mag-udyok. Ill-treated. Umasim. Imaginative. Larawan. Pangit. v. Imbrue. Imitation. adj. [im¨¦siurabl] Inmensurable. Imbrown. Immemorial. Wala sa katwiran. d? tumpak. vasto. pagsukb¨®. Illuminate. n. adj. adj. [il-tr¨ªted] Maltratado. [¨ªmedch] Imagen. pinag -aasalan ng masama. adj. n. Imbecility. n. Imbecile. tigmakin. estatua. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. pagkal kom. [im¨ªdiet] Inmediato. [imbri¨²] Remojar. [imb¨ªtter] Agriar. Marapat tularan. imaginacion enga?osa. zambullir. Walang dungis. kagunggungan. Ibabad. [imm¨¦rcion] Inmersion. n. Imaginable. nakap agpapaaninaw. adj. Lawak. dinudwahagi. kur¨°. adj. adj. adj. conspicuo. puesto ¨® colocado uno sobre otro. Malukom. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. [il¨²strioes] Ilustre. ¨ªdolo. Saw¨ªng kapalaran. malwat na malwat. adv. [imb¨¢ib] Embeber. Nakakaday¨¤. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. ipaaninaw. efigie. hamakin. Luk¨®m. pagpapaliwanag. Paghalintulad. v. Palabuin ang kulay. Illogical. Illustrative. empapar. chupar. papait¨ªn. Illustration. Sak¨ªt. [¨ªl-stard] Malaventurado. Liwanagan. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. pag-gaya. dilidiliin. Imagery. magiting. Imbrication. Imbosom. Napakalwat. Malapit. adj. Buny?. pamamaris. walang ayos. Imitate. fant¨¢stico. Malawak. [im¨¢kiulet] Inmaculada. Immersion. [ill-siepd] Disforme. adj. v. c¨¦lebre. v. Mangday¨¤. war¨¬. Magbuy¨®. [imachi¨²r] Inmaturo. Magul¨®. alipusta. [ili¨²d] Enga?ar. [imat¨ªrial] Inmaterial. Kaungas¨¢n. Immense. bulayin. kahangalan. Imbitter. Gul¨®. malikmat¨¢. agad. malinis. Immediate. adj. Imitative. sumukb¨®. [im¨¢dchinabl] Imaginable. Ill-shaped. [¨ªmedchiri] Imagen. [¨ªmitet] Imitar. . karamdaman. pasamain ang loob. Illustrious. Immaterial. Illumination. Nakapagpapaliwanag. Image. v. banhay. n. Ung¨¢s. alumbrar. explicativo. n. nawawar¨¬. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. paaninaw. insigne. Pag-iilaw. Immaculate. [imit¨¦cion] Imitacion. kalawakan. D? pa panahon. sa isip lamang. agraviado. n. Umitit. nangingibang lupain. [il¨²stretiv] Ilustrativo. pumaris. wariin. Paglubog. enfermedad. adj. adj. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. [imbr¨¢un] Oscurecer. Immerge. [im¨¦rdch] Sumergir. maling akal Illusive. D? matarok. Illude. Immensity. Imaginary. N¨¢gugunita. marilag. [imim¨®rial] Inmemorial. n. n. Tulad. sumisid. n. v. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. Pagbabayad. Imbroglio. dar luz. Imagination. n. Immediately. [imm¨¦ns] Inmenso. desgraciado. Immeasurable. Tumulad. v. magkapato g. Ipaliwanag. d? masukat. n. gunita. Taong nakikipamayan. v. adj. figura. [ili¨²siv] Ilusivo. masamang pa lad. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. [imbr¨®glio] Embrollo. infundir. War¨¬. Gunitain. v. [imb¨ªsil] Imbecil. irregular. inihalintulad. v. manuks¨®. Ap¨ª. [ili¨²cion] Ilusion. [¨ªmmigrant] Inmigrante. [im¨ªdietli] Inmediatamente. [imb¨¢rsment] Pagamento. Ariing parang hayop. dil¨¬dil¨¬. Illustrate. [ili¨²minet] Iluminar. gun¨ªgun¨ª. pagbubulay. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. gunggong. wala pa sa panahon. [il¨²stret] Ilustrar. sumipsip. adj. adj. Ill-starred. Imbrute. gumaya. [¨ªlnes] Mal. tonto. hangal. Illusion. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. Imbue. n. humalintulad. [imm¨¦nsiti] Inmensidad. v. irregular. n. malak¨ª. Gunita. am. Lumubog. [im¨¢dchin] Imaginar. enga?oso. Immigrant. Immethodical. karakaraka. masamang ayos. adj. nap Imagine. [¨ªmitetiv] Imitativo. adj. adj. [im¨¢dchinari] Imaginario. [imbri¨²t] Embrutecer. Paliwanag. kaguluhan. Pagdaka. tanghal. pagsisid. Gun¨ªgun¨ª. Imbibe. Imbursement. [¨ªmitabl] Imitable. Mag-ilaw. karatig. Imbricate. Walang t uto.Illness. Itag¨° sa dibdib. adj. Larawan. adj. tanglawan. pintura. v. prematuro. n. [imez¨®dical] Confuso. mofar. necio. Imitable. v. P¨¢ngitain. [imbi¨²] Imbuir. mal formado.

n. [imp¨¢rcial] Imparcial. v. adj. Impassionate. adj. Immortalize. [im¨®desti] Inmodestia. magparatang. Immorality. Impede. Magbal¨¤. v. embarazar. n. matigas ang ulo. paratang. [¨ªmpart] Dar. indecente. Kahalayan. Imperative. walang galang. umabala. kawal¨¢n ng gal ang. Immiscible. v. Yamot. Yamot. adj. sumir¨¤. di makilos. gumambal¨¤. v. Impenitence. v. excesivo. n. matibay. n. Impalpable. [imp¨ªd] Impedir. bastos. magbuy¨®. munting diablo. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. [imp¨¦nitens] Impenitencia. [imigr¨¦cion] Emigracion. D? maraanan. Impeach. desasosiego. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. n. Ipagtatala ang mga taga hatol. walang itinatang¨¬. [imp¨¦cient] Impaciente. n. D? pagsisising tik¨ªs. Immobility. adj. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. diablillo. Impend. D? ganap. Tuhug¨ªn. Walang damdam. Immodesty. [imp¨ªrial] Imperial. Impassibility. conceder. inmoto. v. Immortal. nakadaluhong. d? maapuhap. in¨ªp. [imp] Hijo. n. n. adj. adj. Impassible. [imp¨ªtch] Acusar. [imob¨ªliti] Inmovilidad. privilegio. adj. denunciar. n. Imperialism. Imperial. Sumansal¨¤. [imp¨¢lpabl] Impalpable. incitar. patawad. inquieto. v. adj. Sakdal. d? pagkabago. pagbibigay sala.Immigrate. Magbigay. adj. mangibang lupain. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. pangingibang lupain. sacrificar. v. Impart. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. Impatience. d? magalaw. Mamilit. [im¨®rtal] Inmortal. Immolate. n. [imp¨¢ct] Choque. Imminent. Imp. v. Immutability. adj. Patayin at ihain sa dinidyos. katibayan . obst¨¢culo. Immure. [imi¨²tabl] Inmutable. yumamba. kakulangan. Immodest. [imp¨¢siv] Impasible. Impale. [im¨®dest] Inmodesto. Impassive. v. adj. Kapangyarihan. Impenetrable. [imi¨²r] Emparedar. comunicar. saksak¨ªn. n. n. deteriorar. [imp¨¦r] Empeorar. Immortality. kapangapanganib. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. pagsa ma ng pangungugal¨¬. adj. d? tapos. Mapilit. franquicia. [imp¨¦retiv] Imperativo. D? nagsisisi. . Walang kamatayan. Kapansanan. Magsakdal. Sumama. depravado. desproporcion. n. Imparity. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. [imp¨¢riti] Desigualdad. [im¨®deret] Inmoderado. adj. defectuoso. v. hacer saber. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. pagkaalangan. Buhayin sa alaala magpakaylan man. Immutable. [imp¨¦ciens] Impaciencia. Kulungin. Immoderate. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. Walang dinaramdam. Pagkakaiba. [imp¨¦l] Impeler. [imol¨¦cion] Inmolacion. n. walang tuos. Impannel. n. Immoral. adj. kabalisahan. [imort¨¢liti] Inmortalidad. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. adj. D? masuut. Immolation. adj. d¨ª tagus¨ªn. An¨¢k. Walang kinikilingan. perpetuo. D? mahip¨°. [imm¨®ral] Inmoral. Immigration. magpakaylan man. pakund angan. D? makilos. Impair. Walang pagkabago. magpatalastas. tanging pahintulot. Walang kamatayan. umpog. [imp¨¢sibl] Intransitable. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. [imp¨¦diment] Impedimento. n. Imperfect. [im¨²vabl] Inmoble. Malubha. Immovable. pagkaabala. resistencia al movimiento. Pagka walang kiling sa kanino man. n. Impartiality. [¨ªmolet] Inmolar. corrupcion de costumbres. [imi¨²niti] Inmunidad. adj. [imperialism] Imperialismo. Immunity. magkaloob. [imp¨¦nd] Amenazar. kabastusan. adj. [imp¨¦rfect] Imperfecto. Impel. n. Tibay. prole. [im¨ªsibl] Inmiscible. [¨ªminent] Inminente. Walang ayos. D? makakahal¨°. sacrificio sangriento. Pangingibang bayan. Impartial. indecencia. Impatient. deshonesto. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. Impeachment. Tawad. Imperceptible. adj. magudyok. katigasan ng ulo. Mahalay. compeler. adj. adj. in¨ªp. [immor¨¢liti] Inmoralidad. D? malirip. [imp¨¦nitent] Impenitente. Kalagayan na d? ganap. [¨ªmigret] Emigrar. Kahalayan. Bangga. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. Impenitent. Mahalay. d? mapasok. v. Mangibang bayan. Imperfection. mag bigay alam. supl¨ªng. Impediment. eternizar. salaul¨¤. D? nababago. balisa. Impact.

v. Imposing. adj. v. n. kabalastugan. Implacable. walang kaya. Implement. enredado. [imp¨¦rtinent] Impertinente. v. n. Imperious. Bwis. n. Walang kabanalan. indiscreto. Nakapupukaw. Ariing tao. injertar. Impersonate. luh¨®g. v. macizo. Implant. n. adj. maningas. Imprecation. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. manumpa. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. Imperishable. [impetu¨®siti] Impetuosidad. Impracticable. Import. incapacidad. Magdamay. [imp¨®rtiunet] Importuno. [import¨¦cion] Importacion. [¨ªmpotent] Impotente. walang butas. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. Pamanhik. [¨ªmpiti] Impiedad. sumam¨°. Kawal¨¢n ng lakas. n. Tumam¨¤. [impl¨®r] Implorar. Importunity. v. Magdamay. Walang bait. Impostor. [¨ªmpliket] Implicar. inexorable. [imp¨®st] Impuesto. n. Kayamutan. descaro. n. n. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. Mamilit. maggiit. tributo. walang sir¨¤. adj. [imp¨®stor] Impostor. [imp¨®rtiun] Importunar. [imp¨®z] Imponer. fraude. [imp¨¦rishabl] Indestructible. Manungayaw. Imploration. Imposition. katahimikan . indiscrecion. adj. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. v. [¨ªmpriket] Imprecar. n. Impersonation. Karamay. Maghirap. adj. enredar. n. adj. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. sinungaling. n. Paghwad. que infunde respeto. Importune. [¨ªmplement] Herramienta. Kabiglaanan. Impose. carga. Day¨¤. Lumagay sa panganib. Kawal¨¢n ng kabanalan. v. enga?o. [imp¨¦tiues] Impetuoso. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. adj. adj. Kapusukan ng loob. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. adj. v. kasinungalingan. Impossible. [imp¨®rtans] Importancia. [importi¨²niti] Importunidad. golpear contra una cosa. [impersonecion] Representacion [de un actor]. kabiglaa nan. Tungayaw. D? m¨¢isasagawa. Mapag-giit.Imperil. Hind? nauukol sa sarili. Bastos. n. [imp¨ªndch] Tocar. Imposture. kawal¨¢n ng galan. [imp¨¦rsonal] Impersonal. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. Paghihirap. Implication. Importation. [¨ªmpotens] Impotencia. Walang habag. Impotent. adj. [imp¨®sibl] Imposible. Impetus. Importunate. [imp¨ªries] Imperioso. Bu?. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Mapaggiit. D? nasisir¨¤. Impost. [imp¨¦rsonet] Personalizar. Mamanh¨ªk. n. impol¨ªtico. Importer. Impiety. maldicion. Walang bait. Implicate. adj. magba¨®n. [imprik¨¦cion] Imprecacion. n. makabuluhan. n. Kabastusan. magilas. walang galang. [implor¨¦cion] Imploracion. [impl¨¢i] Implicar. Impolite. rogar. [impl¨ªsit] Implicado. Impotence. adj. Imperturbability. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. [imp¨®rtant] Importante. lumuhog. [imp¨®sing] Imponente. v. Kahalagah¨¢n. adj. Implore. Mapusok. walang galang. [impl¨¢nt] Plantar. umumpog. [imp¨®stiur] Impostura. Impolicy. Imply. arrogante. Mahalag¨¢. Impetuosity. vehemencia. Mag-atang. bumangga. D? mangyayari. [imp¨®r?s] S¨®lido. n. Kawalan ng ba¨ªt. adj. Kasangkapan. envolver. envolver. Important. Walang lak¨¢s. adj. [imp¨®lisi] Imprudencia. n. v. [impl¨¦cabl] Implacable. irreligion. Impetuous. personificar. pag-aatang. n. ipalagay na ta o. pabiglabigla . Impolitic. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. maldecir. bugs?. n. n. [imp¨¦ril] Arriesgar. walang aw¨¤. adj. d? n¨¢wawasak. [imp¨®litic] Imprudente. [imp¨®verish] Empobrecer. irreligioso. nakayayamot. Impossibility. Impersonal. v. . makayamot. Magtanim. idamay. Impinge. D? magambal¨¤. Impertinent. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. Implicit. magpunla. [implik¨¦cion] Implicacion. Imperturbable. dalosdalos. adj. Atang. pagkayamot. Katiwasayan. vehemente. [impr¨¢cticabl] Impracticable. Impious. Pagkadamay. walang pitagan. n. [imp¨®rt] Importar. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. sam¨°. Imporous. utensilio. Import. n. v. Imprecate. Impotency = impotence. kabuluhan. Magdaray¨¤. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. sumpa. Impoverish. Importance. n. Impoverishment. Impertinence. kawal¨¢n ng kaya. adj. [impol¨¢it] Descort¨¦s. D? pangyayari.

n. [¨ªmpiudens] Impudencia. adj. Hind? ganap. adj. Sumalangsang. [impi¨²riti] Impuridad. pagkaligta s sa parusa. [in¨¦n] Inane. Kasinsayan. adj. [impi¨²n] Impugnar. Panglulupaypay. kawalan ng kawagasan. adj. Hind? bagay. Udyok. Imputation. v. pag-igi. hind? wagas. umigi. imperfecto. Lumimbag. Sa. Dumagl?. adj. D? bagay. kapos. Walang bait. D? makaabot. Walang malay. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. bumuti. . [in¨¢ctiv] Flojo. [¨ªmpiudent] Impudente. Maramdamin. progreso. imp¨²dico. n. Impression. [in¨¢plicabl] Inaplicable. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. Inadequate. [impr¨®videns] Descuido. impureza. [impr¨²dent] Imprudente. Maramdamin. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. Impressible. Nak¨¢kabuyo. Inaccuracy. pagbuti. [impregn¨¦cion] Impregnacion. d? marapat. atribuir. negligencia. Impute. D? maasahan. iparatang. dum¨ª. n. hind? marapat. [impr¨²vment] Mejora. n. ¨ªmpetu. [impropri¨¦ti] Impropiedad. adj. Improvement. Impregnate. [in¨¢kiuresi] Incuria. Impudence. In. Impregnation. Inane. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. Impressive. n. Kawal¨¢n ng pagtatapat. d? madaig. [impr¨²v] Mejorar. Pabaya. [impr¨²dens] Imprudencia. [imp¨¦ls] Impulso. [impr¨®biti] Falta de probidad. bast¨®s. panghihin¨¤. [inab¨ªliti] Inhabilidad. Inaccessible. picard¨ªa. Impugn. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. n. D? natatanggap. Ibilangg?. indiscrecion. nakapag-uudyok. inanimado. Imprint. Inaccurate. adj. tigmakin. perezoso. n. Katamaran sa pag-aaral. Improvident. Inapplicable. Lab¨°. [impr¨¦sion] Impresion. descuidado. Imprudence. [impr¨ªnt] Imprimir. Kawalan ng kaya. v. [in¨¢nimet] In¨¢nime. marum . [impr¨¦sibl] Impresionable. mahalay. kalapasta nganan. Inadvertency = inadvertence. Improbable. adj. Ibintang. n. Walang kasiguruhan. incongruencia. d? sapat. udyok. panunwitik Improper. [inact¨ªviti] Pereza. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. n. Inadmissible. pagkabuyo. pagkawalang galaw. lo que est¨¢ vac¨ªo. [impr¨ªznment] Reclusion. v. adj. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. tuy?. v. [impiut¨¦cion] Imputacion. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. indolencia. mapagpaslang. [in¨¢ccion] Inaccion. insuficiencia. v. [in] En. v. ka wal¨¢n ng karapatan. Inability. tamad. [impr¨®per] Impropio. walang galang. Inadvertence. nakakakalingat. Impulsion. Kapaslangan. inconsiderado. adj. desverguenza. Kapabayaan. indecente. ikintal. ociosidad. Improbability. Matigmak. Impure. sucio. prep. Improbity. Bintang. ibilibid. adj. Imprisonment. Hind? bagay. adj. n. adj. n. Inanition.Impregnable. [impr¨¦s] Imprimir. falta de prevision. kulang. holgazaner¨ªa. Ilimbag. hind? dalisay. n. Inapplication. Imprudent. v. descarado. Impropriety. pabaya. Kawal¨¢n ng pahiwatig. [impr¨¦gnet] Impregnar. Walang lam¨¢n. encierro. paratang. Walang k¨¢lulwa. hind? lubos. walang siguro. [in¨¢dicuet] Inadecuado. impresionable. adj. adj. adj. Pagkalimbag. pumw¨ªng. Improvise. Gumaling. n. [inan¨ªcion] Inanicion. Improvidence. kawal¨¢n ng kilos. kawal¨¢n ng abot . Pagkawalang kilos. walang buhay. magkintal. Paggaling. mal?. kalingat. n. n. Improve. [impr¨®vais] Improvisar. Mahin¨¤. Impress. Pagkatigmak. Katamaran. exencion de castigo. Pagkawalang karapatan. [impi¨²t] Imputar. Imprison. [impi¨²niti] Impunidad. descaro. kawalang hiyaan. walang hiya. estampar. [impi¨²r] Impuro. Inanimate. n. v. kabastusa n. [impr¨®babl] Improbable. hind? tam¨¤. n. Lapastangan. [impr¨ªzn] Aprisionar. d? makarating. adj. n. Buy¨®. mejor¨ªa. walang galaw. kamalian. adelantar. Impulse. Inactive. Impudent. n. D? pagkaparusa. n. [impr¨¦siv] Impresivo. n. Kakulangan ng bait. pagbibilibid. hind? maga gamit. adj. n. Impurity. Malab¨°. Pagbibilangg?. Inactivity. D? masupil. Inadvertent. [imp¨¦lcion] Impulsion. adj. Inaction. Impunity. [impr¨®vident] Impr¨®vido. Impulsive. [in¨¢kiuret] Inexacto.

n. Inapt. n.Inappreciable. [incand¨¦sent] Candente. Inauguration. descortes¨ªa. Sawing palad. walang tigil. negligente. Walang kaya. Inaudible. Humiw¨¤. adj. Pabaya. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. pang-uudyok. Inception. adv. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. n. Incisor. n. Kawalan ng lingap. n. n. Balutin. n. kakapusan. Incapacity. [in¨¢smatch] Puesto que. Inasmuch. kakulangan. [inc¨¢rnet] Encarnar. Inchoation. lumilok. Incarcerate. [inc¨®cies] Incauto. M¨¢nununog. [in¨¢pt] Inepto. Incapacitate. n. Incertitude. Nagk¨¢taon. d? malirip. Huminga. pinagbuhatan. [in¨®guiuret] Inaugurar. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. ibalot. Walang likat. masamang pagkakataon. [inbr¨ªz] Inspirar. adj. Incest. [ink¨¦s] Encajar. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. [ins¨¦ns] Incensar. Panuob. Incision. Incase. agam-agam. Kawal¨¢n ng kaya. adj. nauukol sa pinagmul¨¢n. Lapastangan. Bago. adj. [ins¨¦ptiv] Incipiente. [ins¨¦ns] Incienso. adj. Incentive. pagkakataong masama. . Ibilangg?. adj. walang pitagan. n. incapacidad. walang bahal¨¤. v. [insid¨¦ntal] Accidental. [inco¨¦cien] Principio. [in¨®dibl] Inaudible. [ins¨ªvil] Incivil. ibilibid. Incised. Pagkabilangg?. Incapable. Incense. Incident. adj. dedicar. Inchoate. panghahalina. v. Sakuna. [ins¨¦ndieri] Incendiario. Pagsisimula. Incidental. Kumulong. Inch. n. adj. adj. adj. gago. Incarnate. incluir. ipala gay na walang kaya. d? malinaw. D? makur¨°. n. [inat¨¦ntiv] Desatento. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. Nakakahiw¨¤. adj. Inauspicious. Incense. v. [inospicies] Malaventurado. Incarnation. Incise. suub¨ªn. Inattention. prision. Inceptive. adj. adj. adj. Incite. Pakikiapid sa kamaganak. Nakikiapid sa kamaganak. pagkawalang pit agan. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. v. Incarceration. Incestuous. Dal¨¬. Utal. Kawal¨¢n ng kaya. n. Inarticulate. n. estimular. Incapability. Nauukol sa pinagbuhatan. [¨ªnzident] Incidente. Pagkakatawang tao. v. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. descortes. walang abot. adj. pagkabil ibid. Incipient. [ink¨¦pabl] Incapaz. magbuy¨®. adj. n. Mga ngiping pangagat. [¨ªnsest] Incesto. ariing walang kaya. v. Humalina. aprisionar. inepto. [incision] Incision. Walang bahal¨¤. sinimulan. pag-uurong su long. n. nag-babaga. Mawal¨¢n ng kaya. [insiv¨ªliti] Incivilidad. encerrar. Inbreathe. pagkawalang kaya. Incandescent. n. est¨ªmulo. [ins¨¢izd] Inciso. pagdadaos. walang puk¨¢t. Incautious. [inat¨¦ncion] Desatencion. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. Pag-aalangan. empezado. masama ng kapalaran. adj. Magkatawang tao. descuido. [inartikiulet] Inarticulado. Incalculable. walang lubay. Kawal¨¢n ng kaya. casual. v. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . Pagkabalatong. walang ingat. Kalapastanganan. Incidence. put¨®l. putol. Baguhan. kapabayaan. [¨ªncoet] Principiado. [ins¨¢isor] Incisivos. Pinagmulan. cortado. [ins¨¦sant] Incesante. [ins¨¢iz] Tajar. d? matuus. Walang kaya. adj. n. nakapagpapalakas loob. Incandescence. Hiw¨¤. pabaya. Yamang. inh¨¢bil. n. Hiwa. Nakapagbubuy¨®. D? makarinig. [inkep¨¢siti] Incapacidad. [ink¨¦dch] Enjaular. comenzado. Inattentive. Sumuub. adj. [incarn¨¦cion] Encarnacion. idaos. D? dapat igalang. mag-udyok. Pagbubuy¨®. Pagdiriwan. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. nakakaakay. grabar. constante. kap¨®s. adj. [ins¨¢itment] Incitamento. Ipagdiwan. [inch] Pulgada. adj. kawal¨¢n ng abot. desgraciado. [¨ªnzidens] Incidencia. adj. [inc¨¢rseret] Encarcelar. n. pangsuob. Inaptitude. [ins¨¢it] Incitar. Nag-aapoy. p¨¢lagian. Incitement. Incessant. Incivil. descuidado. n. v. Incage. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. Inaugurate. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. Incisive. walang abot. [ins¨¢isiv] Incisivo. Incendiary. v. [incand¨¦sens] Candencia. [ins¨ªpient] Incipiente. Incivility.

Inconvertible. adj. D? maaliw. d? maipaparis. [inc¨®rporet] Incorporado. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. Incomprehensibility. d? masi nsay. Hind? ganap. v. nababago. n. d? m¨¢unawaan. Walang gasinong kabu luhan. S¨¢lawahan. k ikan. D? bagay. Incombustible. Incontinence. n¨¢kakaagawan. Walang habag. Kapansanan. Kawal¨¢n ng tiyaga. adj. [inc¨®nstansi] Inconstancia. Kalabuan. Walang malay. Incommensurable. Hind? nasusunog. Malab¨®. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. Inconsolable. asociado. v. Kasama. walang kaaliw¨¢n. Incoherence. adj. Incontrovertible. falto. Hind? malirip. n. N¨¢sasap¨¬. pagkasalawahan. Income. nabigl aanan. incluir. karakarak a. Incontinent. D? mapw¨ªng. Incontinently. lascivo. [inc¨®ntinent] Incontinente. adj. Incontestable. adj. [¨ªnkam] Renta. [incoj¨ªrens] Incoherencia. Gumambal¨¤. nakaiini p. adj. adj. enojoso. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. Inconsequence. D? m¨¢ihahalintulad. Inconsiderate. incongruencia. adj. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. Incomplete. ilakip. Incongruity. Inconstant. [inc¨®mparabl] Incomparable. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. inadvertido. Isama. adj. adj. insuficiencia. [inclin¨¦cien] Inclinacion. mudable. adj. [incongri¨²iti] Incongruencia. n. Pagdaka. n. indisputable. hind? hus t¨®. Hilig. n. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. Inconclusive. d ? m¨¢ikakaila. adj. v. Kawalan ng pagpipigil. adj. Nakayayamot. ladear. v. adj. hind? lubos. walang karapat¨¢n. kawal¨¢n ng aw¨¤. Inclination. adv. adj. walang kapanta y. rodear. Inconstancy. mabaksik. gaw?. n. Kawal¨¢n ng karapatan. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. Inclusive. gumaw?. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. Inclement. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. [incont¨¦stabl] Incontestable. incomodidad. Inclose. [incomp¨¢tibl] Incompatible. Humilig. Inconsequent. D? maunaw¨¤. Walang kapakanan sa sinasabi. Incommodious. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. n. [incomb¨²stibl] Incombustible. [incl¨¦ment] Inclemente. Incomprehensible. ka wal¨¢n ng kaya. Walang kasuk¨¢t. hapay. [incli¨²siv] Inclusivo. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. n. adj. D? napakikilala. Bakuran. n. [inc¨®ntinens] Incontinencia. kaalisa gaan. yumamot. adj. poco considerable. Incompetency. [incompl¨ªt] Incompleto. Incline. Inconceivable. embarazo. n. adj. Walang pananatili. [incommodioes] Inc¨®modo.Inclemency. n. d? dapat. Inconvenience. Incompatible. Incognito. D? masagot. Incongruous. [incomm¨®d] Incomodar. [incons¨ªvabl] Inconcebible. d? pagkakaunaw¨¤. adj. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. adv. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. D? mahikayat. d¨ª maak¨ªt. alisaga. adj. . walang kahulilip. embarazoso. [incl¨®z] Cercar. kalakip. adj. gambal¨¤. nakabalat-kay?. Hind? bagay. Incommode. gambal¨¤. Inconsiderable. [incl¨¢in] Inclinar. Incoherent. Include. Walang kaya. [inc¨®mpetent] Incompetente. in¨ªp. d? matant?. [incl¨¦mensi] Inclemencia. Pagkawalang hab¨¢g. Walang pagkatapos. n. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. Incorporate. wala ng katulad. [incons¨®labl] Inconsolable. malibog. indisputable. adj. upa. isama. Inconsistent. Incompetent. [incons¨ªderet] Inconsiderado. kulang. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. humapay. Incomparable. d? ma talastas. severo. torcer. Walang pagpipigil. kulungin. walang katuusan. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. nababago. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. crueldad. n¨¢lalakip. Inconvenient. al instante. adj. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. adj. [incl¨²d] Incluir. opuesto. adj. [inc¨®nstant] Inconstante. Kita. [incons¨ªstent] Inconsistente. molesto. walang aw¨¤. adj. bayad. Inconsistency. [incoj¨ªrent] Incoherente. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. Nalalaban.

Indicator. n. Independence. Increase. Bastos. n. n. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. Pagbabayad ng nasir¨¤. falta de delicadeza. v. Index. Independent. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. Agam-agam. adj. irresolucion. Incredible. pumilit. indocil. Tagatur¨°. kabastusan. [incr¨ªs] Acrecentar. Incorrigible. d? masir¨¤. de veras. [indip¨¦ndent] Independiente. D? mapagal¨ªng. [ink¨¦mbent] Obligatorio. Incorrupt. s¨¢pilitan. Inculcate. D? nabubulok. Hind? napapaw¨¬. Hamak. adj. D? mapaniwalaan. n. Ur¨®ng-sul¨®ng. Dagdag. M¨¢lapatan ng paru sa. Incorruptible. Indecorous. [ink¨¢r] Incurrir. Hind? tiyak. Indefinite. Indebted. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. adj. mahalay. [incorr¨¢pt] Incorrupto. bastos. pagsusurot. n. nag-aagamagam. Incubator. Indestructible. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. [ind¨¦finit] Indefinido. mahalay. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. nagkakautang. malab¨°. Indebt. adv. producto. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. Kahalayan. Hind? nabubulok. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. adj. adj. [inc¨®rporet] Incorporar. d? marunong mapagod. Pagkakasala. v. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. i p. se?al. Kagaspang¨¢n. lumakip. adj. Samahan. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. Walang katawan. Indication. Karagdagan. May utang. Indemnification. [ind¨ªd] Verdaderamente. Dumami. se?alador. Incredulity. hind? matwid. walang tuos. Papangutangin. [incridi¨²liti] Incredulidad. hind? nasisir¨¤. lisya. indigno. adj. Indelicate. Indent. n. D? masaway. [indet¨¦rminet] Indeterminado. adj. nagtutur¨°. Indeterminate. n. acrecentamiento. hind? masalaysay. itanda.Incorporate. Maggiit. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. Indecent. Incorruptibility. Indescribable. Incumbent. n. adj. n. Indecency. . Indicative. inmodestia. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. Siya nga. Pagtutur¨°. Incursion. resarcimiento. n. v. asociacion. adj. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. [indip¨¦ndens] Independencia. adj. Increase. [ind¨¦liket] Poco delicado. [indicicoen] Indecision. tub¨°. [ink¨¦lket] Inculcar. bastos. May pagsasaril¨ª. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. Incur. Indelicacy. Indecisive. n. Itur¨°. pagsasaul¨¬. n. walang katuusan. adj. Indeed. n. aumentar. m¨¢rapatan. tub¨°. [indik¨¦cioen] Indicacion. Kailangan. hind? tam¨¤. Indictment. Inculpate. Walang pagod. adj. [incr¨ªs] Aumento. [ind¨¦mniti] Indemnidad. v. matigas ang u lo. Indefatigable. Indecision. magparatang. grosero. [incr¨¦dibl] Increible. resarcimiento de da?o. sinsay. v. [incorr¨¦t] Incorrecto. [inki¨²rabl] Incurable. Incumbency. Increment. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. adj. n. [ind¨¦t] Hacer endeudar. Incorporation. Incredulous. adj. Magbintang. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. [¨ªndecs] ¨ªndice. adj. adj. Indemnify. v. kapupun¨¢n. tumub¨°. [ind¨ªsent] Indecente. Hind? tiyak. merecer las penas se?aladas por una ley. [ind¨¦ted] Adeudado. [¨ªndiketoer] Indicador. adj. d? mawalat. n. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. adj. [¨ªndiket] Indicar. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. Hintutur¨°. Incorrect. [indent¨¦cien] Recortadura. inurbano. kapupun¨¢n. se?alar. v. Mal?. Indentation. [ink¨¦rcioen] Incursion. [ind¨¦libl] Indeleble. [inc¨²lpet] Inculpar. d? mapanaligan. walang pananampalataya. kabastusan. n. Incubate. Magbayad ng nasir¨¤. v. Indemnity. Sumap¨¬. paguurong-sul¨®ng. asociar. m¨¢ragdagan. [incr¨¦ment] Incremento. producto. [ind¨¦corous] Indecoroso. Magaspang. Walang pananalig. totoo nga. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. Pagsasaril¨ª. [indis¨¢isiv] Indeciso. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. d? magamot. [inkiuboet] Empollar. [ind¨ªkativ] Indicativo. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. v. D? m¨¢iwasak. n. Papagsisiwin. kawal¨¢n ng pananamp ya. d? nasisir¨¤. Tumutur¨°. v. n. isurot. [ind¨¦nt] Dentar. Katungkulan. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. adj. anomang bagay na tumutur¨°. [indif¨¢tigabl] Infatigable. designar. Indicate. Hind? masayod. Incorporeal. Indelible. adj. [ind¨ªsensi] Indecencia. adj. n. Incurable.

instigar. Nakahihikayat. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. Hind? mapupwing. Indiscriminate. nakaaak¨ªt.Indifference. [indir¨¦ct] Indirecto. [¨ªndolent] Indolente. Indubitable. Indigent. N¨¢paka lubhang kailangan. Tumigas. imprudencia. poot. Indulgence. Induction. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. vale ¨² otro documento. Indigo. Ngitngit. [indisp¨®zd] Indispuesto. d? malupig. Pagkatao. Tamad. [indidch¨¦schen] Indigestion. imparcialidad. Malab¨°. Indignant. [ind¨¢strial] Industrial. n. Indigence. halago. [indign¨¦cioen] Indignacion. [indiscr¨ªminet] Indistinto. adj. dureza de corazon. [ind¨¢ldchent] Indulgente. aliciente. m ahabag. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. n. Indivisible. adj. [indidch¨¦stibl] Indigestible. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. mang-u pat. Indigestible. [ind¨¢strias] Industrioso. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . pangangayag. nakaeempa cho. Indifferent. n. Lubhang kailangan. Indisputable. indigesto. investir. confuso. ma tamlay. D? natutunaw. Pagmamatigas. Pangangayag. Indignity. Individual. Indisposed. hind? t¨¢patan. [¨ªndigo] A?il. D? natutunaw. n. [indiv¨ªzibl] Indivisible. Indocile. Alisan ng pasya. v. [individiu¨¢liti] Individualidad. Indulgent. pertinacia. damt¨¢n. Industrial. [¨ªndiuret] Endurecer. adj. mang-ak¨ªt. Mapagpatawad. adj. Indigestion. Nauukol sa paghahanap-buhay. adj. adj. d? nakaka lag. Maglagda. Karalitaan. adj. hind? malinaw. n. Bukod. Indispensably. adj. Nagagalit. Indolent. n. confuso. pagkawa lang kiling sa kanino man. n. Individuality. Tao. Pagwawalang bahal¨¤. mahabagin. sinasamaan ng katawan. Indue. [ind¨ªferens] Indiferencia. [ind¨®rs] Endosar una letra. Sal¨¢t. Indomitable. Inducement. hind? malinaw. [indiv¨ªdiual] Individual. v. [¨ªndidchens] Indigencia. n. [indos¨ªliti] Indocilidad. n. [indiscr¨ªt] Indiscreto. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. panghalin a. pang-uupat. Inductive. tamlay. Indissoluble. [indi¨²bitabl] Indubitable. Indispensable. magmatigas. Katamaran. imprudente. kahirapan. n. Individual. v. d? mapasuk¨°. Matigas ang ulo. Panghihikayat. adj. Pasal¨ªw. n. adj. [indisp¨®z] Indisponer. adj. pa gkawalang bait. magkaloob. Walang pitagan. Indite. adj. Tayom. pag-alipusta. perezoso. adj. Indiscretion. d? nakakalas. mahirap. [ind¨¢ctiv] Inductivo. [ind¨ªgniti] Indignidad. pobreza. Kumalinga. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. . walang kiling s a kanino man. n. tin¨¤. Indistinguishable. Indorse. incitar. nagngingitngit. adj. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. [inda¨ªt] Redactar. Pagkawalang pitagan. Industrious. padapl¨ªs. Indurate. adj. Hind? m¨¢unawaan. pang-ak¨ªt. adj. adj. Tawad. conceder. [ind¨ªfoerent] Indiferente. Walang bahal¨¤. Hind? mabahagi. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. pereza. n. [¨ªndolens] Indolencia. Karamdaman. Indignation. Suut¨¢n. Malab¨°. Katigasan ng ulo. adj. oprobio. Masikap. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. mangayag. [ind¨¢ldch] Favorecer. adj. [ind¨ªgnant] Indignado. walang bait. Empacho. [indist¨ªnct] Indistinto. [¨ªndidchent] Indigente. D? maikakaila. n. imparcial. v. adj. pobre. Indulge. sarili. Induration. Paghamak. adj. sama ng kataw an. s¨¢pilitan. [indi¨²] Vestir. masipag. v. Indisposition. adj. adj. Indistinct. n. v. laborioso. [indi¨²s] Inducir. Indirect. magul¨®. ser indulgente. hind? mahat¨¬. Indiscreet. Indolence. [indi¨²sment] Inducimiento. Indocility. [ind¨®mitabl] Indomable. kabastusan. nag-iis¨¢. Mag-udyok. [ind¨®cil] Ind¨®cil. Induce. [indispi¨²tabl] Indisputable. adj. [indiv¨ªdiual] Individuo. n. adv. [ind¨¢ccioen] Induccion. D? mapaam¨°. patawad. Indispose. b astos. May karamdaman.

[inicu¨®liti] Desigualdad. [¨ªnfantail] Infantil. Infantile. Inexpert. [inecsp¨ªdient] Impropio. esteril. n. Inexcusable. n. Inferiority. Infantry. [¨ªnfemi] Infamia. Basal. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. Inefficient. Magaspang. [inf¨¦r] Inferir. D? dapat. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. taksil. Inelegant. adj. inflexible. inapreciable. hanap-buhay. D? pinapayagang m¨¢ihalal. Pagka d? mar apat. Kababaan sa iba. Infest. oprobio. n. adj. bastos. [in¨ªbriet] Embriagar. Infamy. Inefficiency. Infallible. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. Hind? bihas¨¢. Katamaran. [in¨¦fabl] Inefable. Inexplicable. Inference. manir¨¤ ng isip. sin pulimento. kadustaan. D? maubos. D? maiwasan. [in¨¦rt] Inerte. Lumas¨ªng lumang?. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. pagano. Inexperience. Pagka d? san¨¢y. pagkahawa. Ineligible. suma certeza. [inf¨¦ccioes] Infecto. Inequality. n. Walang sukat madahilan. Mabab¨¤ sa iba. adj. pagkuruan. n. [in¨¦csorabl] Inexorable. [inecski¨²zabl] Inexcusable. deducir. infanticida. Pang-uulol. wala ng pagkakaday¨¤. [¨ªnferens] Inferencia. n. n. n. Kawalan ng kaya. Infallibility. [¨ªnfidel] Infiel. kasiraang puri. [inf¨¢tiuet] Infatuar. falta de oportunidad. vil. d? mailagan. Kabataan. Inextricable. adj. Walang bis¨¤. Inexpressible. [in¨¦ligant] Inelegante. hind? mal ines. adj. n. adj. v. Infancy. [inef¨ªcient] Ineficaz. D? masayod. adj. Makahawa. Kabasalan. pueril. Infer. Hamak. paghuluan. Lilo. Infertility. Walang pagkakabul¨¤.Industry. Ineptitude. Lubhang mahalaga. Paghang¨°. alimura. esterilidad. v. n. Inexhaustible. adj. adj. [infiri¨®riti] Inferioridad. confuso. m¨¢mamatay ng at¨¤. impericia. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. Paghamak. adj. Paglalas¨ªng. [in¨¦stimabl] Inestimable. Infection. [inf¨¦rnal] Infernal. v. Infanticide. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. [inecspr¨¦sibl] Indecible. v. n. [inecss¨®stibl] Inexhausto. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. . [ind¨¢stri] Industria. Infidel. [inf¨¦rtil] Infecundo. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. sanggol. Inestimable. Hind? kristyano. Infectious. Infidel. adj. apestar. Pagpatay ng bat¨¤. kawal¨¢n ng kay . n. lubhang makabuluhan. Infertile. adj. d? masaysay. embobar. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. inagotable. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. Walang bis¨¤. adj. Inferior. mang-hangal. D? masaysay. Infant. [inecsp¨¦rt] Inexperto. Inebriation. adj. n. adj. [infoert¨ªliti] Infecundidad. adj. kawal¨¢n ng abot. [inf¨ªrior] Inferior. Inertness. Ineligibility. D? nagkakabul¨¤. pagkabat¨¤. D? masayod. [¨ªnfidel] Desleal. inficionado. Kilos bat¨¤. Inexpediency. [¨ªnfansi] Infancia. Bat¨¤. [¨ªnfant] Infante. lalong mabab¨¤. adj. ni?o. n. kapalibhasaan. pagkawalang karapatan. Infernal. n. Ineffective. paninir¨¤ ng isip. [¨ªnfemoes] Infame. Hukbong lak¨¢d. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. Inexorable. kaibahan. adj. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. d? bagay. Ineffable. adj. Infect. Inefficacious. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. magul¨®. [in¨¦vitabl] Inevitable. desemejanza. v. adj. Hawa. adj. paglalang?. Nauukol sa impyerno. adj. Inebriate. Infatuate. Tamad. Inert. Infatuation. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. d? masaid. Paghanguan. n. Pagkawalang bis¨¤. n. n. lalong kababaan. [inf¨¦ct] Infectar. mapagmatigas na loob. pagkabasal. Inexpedient. n. d? map amanhikan. D? mapakiusapan. Infamous. Pagkabuhay. [inf¨¢libl] Infalible. perezoso. Mang-ulol. [in¨¦rtnes] Inercia. Inevitable. Walang bis¨¤. n. suk¨¢b. duro. n. d? nadaday¨¤. ilacion. paghul¨°. Pagkakaiba. incapacidad. [inf¨¦ccioen] Infeccion. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. pagkur¨°. adj. tila bat¨¤. Makahawa. adj. walang puri. makasalot. Maliwag. pus¨®ng. Nakakahawa. [inf¨¦st] Infestar. deshonra. adj.

mapamumuhayan. hinchar. Inglorious. irritar. Ingratiate. congraciarse. karunungan. adj. Mangdadahas. n. Inherent. [¨ªnfloecs] Influjo. residir. v. adj. magliyab. May lakas. Kahal?. [ingr¨¦t] Ingrato. Papintugin. Kawal¨¢n ng ayos. adj. kataksilan. entrada. n. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. Walang katapusan. Infliction. [infl¨¦csibl] Inflexible. extraordinario. v. Magmana. Ingrate. Infraction. Hiwatig. n. [infi¨²z] Infundir. [inf¨®rmant] Informante. [inform¨¢liti] Informalidad. Pagniningas. v. n. [infi¨²riet] Enfurecer. hinchazon. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. kasukab¨¢n. influjo. matatahanan. v. Inflexible. Pagpasok. adj. pagpasok. Inflexibility. Ingredient. Infuse. n. tragar. obstinacion. adj. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. pag-aani. [infr¨ªndcher] Violador. [¨ªngot] Barra de metal. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. [inj¨¢bitant] Habitante. tumahan. Katalinuan. [ingr¨¢ft] Injertar. [¨ªnfinit] Infinito. Infusion. Infirmity. Ingenious. Inherit. Inflame. mag-init. Putol ng metal. sira ang tun¨®g. kalahok. Paglililo. deslealtad. Kakab¨ªt. Hik¨¤. Infringer. n. [infr¨ªcuent] Raro. pag-aalab. adj. v. Influence. Mapoot. dureza. h¨¢bil. Infrequent. Influx. matigas. Kitigasan. adj. n. Infuriate. Sumakmal. Magsupl¨ªng. pagliliyab . Magparusa. kahiya-hiya. [inj¨¢bit] Habitar. Ingenuity. Tao. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. Inhabitant. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. v. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. [¨ªngres] Ingreso. Inhabit. [inf¨®rm] Informar. Informant. pagbubuhos. Sak¨ªt. [infi¨²cioen] Infusion. mahin¨¤. Infinitive. Inharmonious. sumw¨¢y. [infl¨¦m] Inflamar [se]. kanign¨ªg. [inform¨¦cioen] Informacion. debil. n. [infr¨¢ccioen] Infraccion. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. deshonroso. panghihin¨¤. [inj¨¦rit] Heredar. kapusun g¨¢n. [ingl¨®rioes] Ignominioso. P¨¢gamutan. Inform. [infid¨¦liti] Infidelidad. walang bilang. [ingalf] Engolfar. [infl¨¦ccioen] Inflacion. mamuhay. mag-alab. [infil¨¦t] Inflar. kapangyarihan. adj. Matitirhan. Lakas. d? masisir¨¤.Infidelity. [infl¨¦ccioen] Inflexion. [infliu¨¦ncial] Influente. [infl¨¢metori] Inflamatorio. Pasok. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. d? mabaluktot. kawal¨¢n ng pormalidad. transgresion. Inhabitable. naninirahan. n. D? malalabag. Infringe. Inflate. n. n. Ingot. walang ayos. nag-aalab. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. Tapat na loob. . n. [inj¨¢bitabl] Habitable. [infl¨ªct] Castigar. Inflection. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. n. Matalin¨°. Infinite. v. descordante. Inhale. Infirm. Inflection. d? m¨¢ibalin g. [infliu¨¦nza] Influenza. Nagniningas. Ingratitude. adj. adj. nagliliyab. ibuhos. n. n. Pagbabago. Ingraft. [ingr¨ªdient] Ingrediente. Lumabag. adj. Informality. v. Hind? tugma. v. Ingress. Walang hanggan. Ingathering. [inj¨ªrent] Inherente. sincero. denunciador. [injarm¨®nioes] Disonante. Parusa. v. Matibay. Pamimintog. magbalit¨¤. Madalang. [inf¨ªrm] Enfermo. [infr¨ªndch] Infringir. magbigay-alam. Information. v. pagsway. n. pag labag. Isalin. n. lumamon. Sala. adj. n. Inflammatory. Mapag-alab. Ani. [infl¨¢mabl] Inflamable. n. v. balit¨¤. Tagapagpahiwatig. May sak¨ªt. mapagliyab. encendimiento. magkasala. Huminga. m¨¢nunway. n. [inf¨®rmal] Informal. Magpahiwatig. v. Inflammable. fragilidad. kamalian. may kapangyarihan. Walang pormalidad. [¨ªnfliuens] Influencia. tagasumbong. Informal. Inflict. [inj¨¦l] Inspirar. Pagsasalin. bihir¨¤. Influenza. n. Kahalay-halay. Inflammation. suminghot ng hangin. adj. violar una ley ¨® pacto. n. vivir. Ingenuous. delatar. adj. Influential. [indch¨ªnioes] Ingenioso. makata. marunong. infusi¨®n. adj. Ingulf. n. innumerable. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. adj. Infirmary. Magningas. katibayan. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. adj. Infrangible. Tumira. [¨ªngadzering] Cosecha. n.

ingertar. Masiyasat. Utos. Up¨¢t. Inquest. n. detrimento. lumapastangan. maglib¨ªng. D? mabilang. Injustice. Walang ayos. [inici¨¦cion] Iniciacion. D? nakasasak¨ªt. musmos. n. injusto. Innocence. adj. Inorganic. [in¨®rdinet] Desordenado. v. n. Tanong. Inlay. [ini¨²merabl] Innumerable. parang tint¨¢. [¨ªndchiuri] Injuria. Walang amoy. n. [indch¨¦ccion] Inyeccion. exento de culpa. tamn¨¢n. Bakunahan. kaibuturan. Initiate. Inner. k¨¢loob-looban. sisidl¨¢n ng tint¨¢. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. Kalaban. adj. Pabigla-bigla. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. adj. Walang pagkatao. Unang t¨ªtik ng pangalan. Dakong p¨¢nuluyan. Pagsisimula. [in¨ªcuit?s] Inicuo. Walang buhay. d? maparisan. pesquisa. litisin. [¨ªner] Interior. [in¨ªcuiti] Iniquidad. Tint¨¢. [¨ªnosens] Inocencia. malvado. Innovate. nangaap¨ª. Inordinate. Inhumanity. adj. Innoxious. usig. cruel. n. Walang sala. pananak¨ªt. adj. Inhuman. [inj¨¦ritans] Herencia. Inkling. Inlet. Pagbabago. Inoffensive. kasiraan. May tint¨¢. Kahayupan. [indchi¨²ri?s] Injurioso. Papag-iba't ibahin ng kulay. [¨ªnosent] Inocente. manak¨ªt. [¨ªncuest] Indagacion. v. da?ar. [in¨ªmical] Enemigo. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. [inji¨²man] Inhumano. v. Kabalakyutan. Inopportune. Walang malay. [in] Posada. maldad. Kapaslangan. [inji¨²m] Enterrar. Inquire. pagsisilid. adj. Iniquity. [¨ªnmet] Inquilino. [in¨®cci?s] Inocente. [inj¨®spitabl] Inhospitable. v. Ink. masama. Inodorous. [indch¨¢stis] Injusticia. sa loob. te?ir con tinta. v. Innumerable. [¨ªncling] Aviso secreto. walang bahal¨¤. Innermost. [in¨ªmitabl] Inimitable. adj. Inject. n. [inl¨¦i] Ataracear. examinacion. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. [indch¨¦nccion] Mandato. v. adj. Inky. kabalakyutan. [in¨ªcial] Inicial. Kasi. Pa papasok. Paitimin. adj. Inhume. [injium¨¢niti] Inhumanidad. n. n. Initial. mabangis. [inoporti¨²n] Inconveniente. n. Balakyot. Initiation. [¨ªnovet] Innovar. kamusmusan. Inheritor. adj. walang bilang. siyasat. Injection. Initial. talag¨¢. adj. [incu¨¢ir] Inquirir. Injurious. sumbong na lihim. Injunction. [in¨ªcial] Letra inicial. v [in¨ªciet] Iniciar. Inquisitor.Inheritance. Kalikuan. da?o. adj. . Ipasok. meson. magul¨®. contrario. Inimitable. [¨ªnmost] ¨ªntimo. n. n. [inj¨¦ritor] Heredero. Innovation. Magbago. Innate. adj. tinain ng tint¨¢. pagsisiyasat. Hind? bagay. Inmost. [¨ªnkjorn] Tintero. adj. Innocent. isilid. [inov¨¦cion] Innovacion. Inland. [¨ªnlet] Entrada. Inkstand. Inimical. Siyasatin. kaaway. Inoculate. n. [indch¨¦ct] Inyectar. panguna. hind? mapakisunuan. adj. barbarie. sin olor. Mang-uusig na taga-hatol. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. poco juicioso. Magba¨®n. kasamaan. Ang nangungupahan ng bahay. pac¨ªfico. Injudicious. n. n. v. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. [incu¨¢iri] Interrogacion. adj. Kawal¨¢n ng malay. Mana. natural. n. inoportuno. sisidl¨¢n ng tint¨¢. adj. precepto. n. n. Inn. mapagsaliksik. semejante ¨¢ la tinta. n. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Hind? marunong magpatu loy. adj. Ink. Lupang n¨¢loloob. ma kasak¨ªt. [ink] Tinta. adj. Magsimula. sinop. [in¨¦t] Innato. Inquisitive. n. [in¨®kiulet] Inocular. escudri?amiento. adj. sepultar. Umalipusta. adj. Una. Inmate. [in¨®dor?s] Inodoro. adj. inhospedable. curioso. Tagapagmana. Inquiry. Namamaslang. adj. Tintero. wala sa pana hon. Injury. kabags ikan. Injure. Katutub¨°. Kaibuturan. n. Tintero. Pasuk¨¢n. Iniquitous. ofender. Loob. n. Inquisition. [ink] Ennegrecer. [¨ªnland] Interior. Inhospitable. Inkhorn. D? matularan. maam¨°. [¨ªndchiur] Injuriar. examinar. isuot. mabagsik. v. [¨ªnki] De tinta. [¨ªnkstand] Tintero. Siyasat. n. Pag-uusig.

adj. Sulat. d? maagnas. walang ikabayad. n. adj. ipilit. Insensible. Igiit. Instant. locura. estandartes. Inspect. momento. Tagapangalag¨¤. Insoluble. [ins¨ªst] Insistir. introducir el aire exterior en los pulmones. baliw. Kasiha n. D? m¨¢hiwalay. [¨ªnsect] Insecto. d? nabubusog. solicitud. Palakasin ang loob. Paggigir¨ªng pul¨¢. Insincerity. mover. kahunaan. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. Sa lugar ng. n. Isulat. adj. Udyok. matabang. adj. n. Hind? makabayad. Magbudlong. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. v. kapaslangan. [inst¨¦d] En lugar de. Inside. Lapastangan. bintang. Walang kabuluhan. Instance. sira ang isip. [instab¨ªliti] Instabilidad. ulol. riesgo. Instep. Pangangalag¨¤. usisain. animar. sugestion. Paglusob. Inspirit. Inspiration. paimbabaw. Insomuch. Pagpapasok. adj. Pangalagaan. sulsol. n. loco. Instigation. adj. Insolence. Walang kasiyahan. n. walang damdam. [insp¨¦ctor] Inspector. adj. magkana. Instantaneous. [¨ªnsaid] Adentro. Insinuate. Insolent. D? malirip. n. [instigu¨¦cion] Instigacion. suminghot ng hangin. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. n. pangani b. ibp. Sw¨ªtik. [ins¨ªdiaus] Insidioso. conj [insom¨¢ch] De manera que. Insolvent. luh¨®g. [ins¨¦n] Insano.Inroad. Inscribe. v. pagsisiyasat. Instead. Inspector. n. Dal¨ªdal¨¬. [ins¨®lvensi] Insolvencia. [inscri¨²tabl] Inescrutable. Walang pakiramdam. tutub¨ª. sira ang b a¨ªt. adj. Sa loob. Insolvency. Maglagay. pukaw. adj. Watawat. walang halag¨¢. D? maasahan. [ins¨®lvent] Insolvente. n. [ins¨¦rcion] Insercion. D? matunaw. Inseparable. [¨ªnsaid] Interior. [¨ªnstans] Instancia. n. walang damdam. v. n. [ins¨ªninuet] Insinuar. Insipidity. [ins¨¦nsibl] Insensible. v. buhayin ang loob. Insist. v. [ins¨¦nset] Insensato. loko. Isalin. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Insect. Anopat. Tarok ng isip. Karupukan. Ipasok. Insecure. n. invasi¨®n. Magparatang. gir¨ªng pul¨¢. insulsez. [inscr¨¢ib] Inscribir. Insignia. Insensibility. reconocer. n. Install. [ins¨¢niti] Demencia. tanda. Inside. Sira ang ulo. adj. v. Insight. [insiki¨²riti] Desconfianza. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. prep. hind? matibay. Instant. magbintang. Walang pakiramdam. adj. n. [insip¨ªditi] Insipidez. patapangin. n. Kumuhang halimbaw¨¤. peligro. [¨ªnstant] Instante. Kalaswaan. [ins¨®liubl] Insoluble. Inspire. [inst¨®l] Instalar. [¨ªnsolent] Insolente. indisoluble. walang hiwalay. [insens¨ªr] Poco sincero. [inspir¨¦cion] Inspiracion. Kawalan ng tiwal¨¤. persistir. n. Insatiable. demente. [insp¨¢ir] Inspirar. [¨ªnsolens] Insolencia. adj. declarar. [instal¨¦cion] Instalacion. v. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. adj. Sangd¨¢lian. n. [ins¨¦rt] Insertar. tabang. Ang d? pagkabayad ng utang. Instill. n. Instability. pangamb¨¢. Kawal¨¢n ng lasa. [ins¨¦parabl] Inseparable. [ins¨¦siabl] Insaciable. na kahalili ng ¨® ni. Insecurity. dar vigor. Insanity. [ins¨ªgnia] Insignias. Insensate. Insincere. Insignificant. Sangdal?. [¨ªnstiguet] Instigar. n. tagasiyasat. [insp¨¦ccion] Inspeccion. n. magbuy¨®. . gun¨ªgun¨ª. Paglalagay. Insertion. v. [insign¨ªficant] Insignificante. [insp¨ªrit] Alentar. [insp¨¦ct] Inspeccionar. Kawal¨¢n ng pakiramdam. Inscription. d? matarok. [inst¨ªl] Instilar. pagkakana. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. siyasatin. Paratang. kabway¨¢n. de modo que. en vez de. Loob. insulso. Insidious. Instigate. [¨ªnstans] Ejemplificar. Walang lasa. Insipid. Inscrutable. Bubong ng paa. Kasiraan ng isip. Installation. umudyok. Pamanhik. ingerir. Insane. v. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. kawal¨¢n ng damd m. n. [¨ªnstant] Instante. n. v. Insert. Insinuation. n. n. adj. kahinaan. insania. v. [¨ªnrod] Incursi¨®n. Inspection. Instance. d? maka las. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. adv. adj. Kasi. adj. Hind? tapat na loob. [insens¨¦riti] Disimulacion.

sumiguro. n. Intellect. intencion. Insular. [inc¨ªur] Asegurar. ilib¨ªng. Tungayaw. Banta. conocimiento. Intercept. pa¨¢ralan. bis¨¤. dusta paslang. lumait. Kulang. mabis¨¤. [interd¨ªct] Prohibir. [inters¨¦cion] Intercesion. [int¨¦mperans] Intemperancia. n. Pamamagitan. Insult. Bu?. Insurmountable. adj. [int¨¦lidchent] Inteligente. Seguro. [¨ªnterchendch] Comercio. Intercessor. D? masupil. n. violento. pagsway. M¨¢ipapalit. mamaslang. [¨ªnstitiut] Instituto. Kasangkapan. n. [inters¨¦sor] Intercesor. Ipaseguro. adj. Insufficient. Kabuoan. pintakasi. Instruction. Intelligent. Intense. ultraje. amotinado. [int¨¦mperet] Destemplado. Insult. Paglabag. Instrument. [int¨¦griti] Integridad. n. Interdiction. prohibicion. diestro. [int¨¦ncional] Intencional. Mayam¨°. [insureccion] Insurreccion. pa gkatalos. magbangon. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. matalin¨°. [intercal¨¦cion] Intercalacion. v. sumansal¨¤. sawatain. lait. Kakulangan. [int¨¦nsiti] Intensidad. D? malupig. mediador. [int¨¦nd] Intentar. insoportable. [institi¨²cion] Institucion. saglit. Insurance. Tagapamagitan. Interception. Tagapamahal¨¤. pamanhik. Insurrection. Insuperable. n. D? matiis. n. [int¨¦ns] Intenso. masidh?. Intend. Maalam. adj. pakatant?. [insarm¨¢untabl] Insuperable. adj. n. Panghihimagsik. adj. kakapus¨¢n. Insurgent. Intercede. Intention. [inters¨¦pt] Interceptar. [int¨¦nt] Intento. entero. n. mangaral. Magtatag. [¨ªnstinc] Instinto. Intellectual. ultrajar. adj. Integrity. Magtur¨°. [ins¨¦ferabl] Insufrible. [ins¨¢rdchent] Insurgente. Sansalain. n. Mamagitan. v. n. adj. Lumalabag. pagpapalit an ng kalakal. Intensity. [¨ªnstriument] Instrumento. Insure. umal imura. swail. mamanh¨ªk. matalin¨°. Kalabis¨¢n. adj. pakl?. Intercalation. Magbawal. taga-pagiw¨ª. masagwa. adj. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. adj. Kaalaman. [insaportabl] Insoportable. Pagtatatag. [intel¨¦cchiual] Intelectual.. [insiup¨¦rabl] Insuperable. iw¨ª. D? mahip¨°. adj. injuria. n. n. n. [inters¨¦pcion] Intercepcion. [ins¨¢lt] Insulto. Sansal¨¤. pangamoy. Intercourse. Intangible. adj. n. Instructor. lumalaban sa p¨¢maha laan. talaga. v. [int¨¢ct] Intacto. Tagapagtur¨°. kayamuan. designio. [¨ªnter] Enterrar. bantain. adj. adj. impedir. d? mabat¨¢. sabad. Interchange. Instinctive. Kaalaman. Intent. [int¨¦ndant] Intendente. Insubordinate. v. sumiphay¨°. Akalain. n. Ibaon. pagkaalam. . gan¨¢p. Insubordination. Pakiramdam. n. trato. panukal¨¢. adj. S¨¢litaan. kap¨®s. Intelligible. v. [¨ªnstitiut] Instituir. pagtatap¨¢t. Pagbabawal. Pangangalakal. Intercession. n. [ins¨¢lt] Insultar. Hind? matiis. [insaf¨ªcient] Insuficiente. Institute. adj. adj. n. [insi¨²rans] Seguro. lub¨®s. [interd¨ªccion] Interdiccion. d? mapasuk¨°. inmoderado. [instr¨¢ccion] Instruccion. sawata. [intenci¨®n] Intencion. [instr¨¢ctor] Instructor. [¨ªntelect] Entendimiento. Intentional. Intemperance. pagbabango n. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. Nauukol sa pul¨°. Tur¨°. d? mabat¨¢. sipha y¨° alimura. hak¨¤. establecer. Institute. n. [int¨¦lidchibl] Inteligible. mediacion. Insufferable. d? matalo. Nanghihimagsik. designio. mediar. [inters¨ªd] Interceder. sinadya. Intemperate. n. Masins¨ªn. Maalam. n. [inst¨ªnctiv] Instintivo. entereza. Panukal¨¤. Insufficiency. n. p¨¢litan. hak¨¤. vedar. n. Interchangeable. [int¨ªgral] Integro. n. ense?ar. n. Insupportable. akal¨¤. Intelligence. Bu?. [interch¨¦ndchabl] Permutable. [¨ªntercors] Comunicacion. Instituto. adj. Intact. exceso. Tumungayaw. Inter. sidh?. permuta de g¨¦neros. Sinsin. katibayan. establecimiento. instrumento. v. Kinus¨¤. [¨ªnsiular] Insular. Integral. d? madaig. himagsikan. v. [instr¨¢ct] Instruir. seguridad. d? madaig. [int¨¢ndchibl] Intangible. Sal¨ªt. v. [insub¨®rdinet] Insubordinado.Instinct. Instruct. n. pagsangsal¨¤. Intendant. v. Interdict. Institution. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. [int¨¦lidchens] Inteligencia. panugtog.

Tub¨°. [int¨®lerans] Intolerancia. Interloper. v. Sabad. Ilahok. panghihimas ok. Sa. ang kausap. hangad. sahugan. Interpretation. [intimid¨¦cion] Intimidacion. [interr¨²pcion] Interrupcion. adj. Linggatong. n. Interminable. manghimasok. nasa loob. patub¨°. Pag-itan. Intimidate. [interv¨ªn] Intervenir. [interr¨®gatori] Interrogatorio. Interstice. ilimitado. taimtim. tapat na loob. Intersect. Pag-itan. n. Intimate. Loob. Makialam. d? makapagpala . Sumabad. mediacion. Intolerable. mediar. Intervene. likat. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. Salit¨¢n. v. [interl¨¢nd] Entremezclar. [¨ªnterim] Intermedio. sa loob. tumakot. [interrogu¨¦cion] Interrogacion.Interest. Intermingle. [int¨¦rroguet] Interrogar. interno. abala. Interest. n. conferencia. adj. [¨ªntimet] Insinuar. Makihal¨°. [int¨¦rminabl] Interminable. Nauukol sa tanong. v. intervalo. [int¨ªrior] Interior. [interm¨ªdiet] Intermedio. [¨ªntimet] ¨ªntimo. gumamba l¨¤. [¨ªntu] En. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. pumakl?. ihal¨°. dentro. pakl?. magmasakit. pagkabulal¨¢s. Intestate. Interlace. v. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. s¨¢litaa n. [interf¨ªrens] Interposicion. Intervention. Nauukol sa bituka. intervenir. Interruption. v. [interr¨®gativ] Interrogativo. Loob. adj. [interpret¨¦cion] Interpretacion. n. n. Intermeddle. [interp¨®z] Interponer. Paliwanag. Internal. Pakikialam. v. Interlope. kasi . pregunta. funeral. cordial. Interland. interrupci¨®n. maghangad. Paglilibing. Interline. Tumanong. v. v. pagtatanong. Interrogative. [interpoz¨ªcion] Interposicion. adj. Interrogatory. D? makapagbat¨¢. v. Interrupt. ihal¨°. Interjection. Interim. imbot. n. [interr¨²pt] Interrumpir. [¨ªnterstis] Intersticio. [¨ªnterval] Intervalo. Pamamagitna. Intimate. [int¨¦rnal] Interno. panayam. [interf¨ªr] Entremeterse. obst¨¢culo. Pagpapahalata. Walang testamento. adj. pakinabang. Interment. [interu¨ªv] Entretejer. d? makatiis. magtanong. n. Mamagitna. [int¨®lerant] Intolerante. entremezclar. [int¨®lerabl] Intolerable. familiar. v. intervencion. pahinga. Tanong. International. [int¨¦stet] Intestado. gambal¨¤. v. [int¨ªmidet] Intimidar. Mag imbot. d? matiis. pamamagita n. n. Interfere. adj. n. [int¨¦stinal] Intestinal. dar de entender. pamamagitan. Mapanghimasok. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. Intersperse. Interference. makialam. Interweave. n. adj. n. empe?ar. enlazar. [interl¨®p] Entremeterse. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. Interpret. Interview. [interm¨ªngl] Entremezclar. [¨ªnterviu] Entrevista. Into. provecho. n. S¨¢litaan. Makihal¨°. [interl¨¦s] Entrelazar. Intermarriage. entreponer. [interv¨¦ncion] Intervencion. Interior. mediacion. [inters¨¦ct] Entrecortar. [int¨¦rpret] Interpretar. tripa. adj. yugt?. Tanong. Mamagitna. Intestine. Intimation. [int¨¦stin] Intestino. n. Taos. Pahalata. Intermediate. estorbar. makihalobilo. [interloki¨²cion] Interlocucion. n. v. Interrogate. paaninaw. Interval. n. n. umabala. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. Manakot. Isal¨ªt. n. Interposition. prep. adj. adj. magpaaninaw. Magpaliwanag. [int¨¦rment] Entierro. n. [interm¨¦dl] Entremeterse. D? mabat¨¢. sumabad. v. [interl¨®per] Entremetido. Pag-itan. Bituka. n. isal¨ªt. mapakialam. Interpose. v. entretejer. [interl¨¢in] Interlinear. [¨ªnterest] Interesar. Walang katapusan. Interlocutor. Interlocution. n. Pamamagitna. lib¨ªng. [¨ªnterest] Inter¨¦s. [intern¨¢cional] Internacional. Intolerant. Pag-itan. manghimasok. Intermission. mamagitan. v. Intestinal. Interrogation. Ang nagsasalita. mamagitan. adj. Pananakot. n. n. n. Makialam. v. Pagkabigla. May kinalaman sa lahat ng bansa. pagkikita. n. Intimidation. Ilahok. Tagpuan. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. Intolerance. [interl¨®kiutor] Interlocutor. v.

sitiar. [inton¨¦cion] Entonacion. [inund¨¦cion] Inundacion. Intone. usisain. Invest. Inversion. Intricate. Investigate. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. interno. n. guluhin. Intrusion. Kapangahasan. v. palakasin ang loob . n. [investigu¨¦cion] Investigacion. Introduction. v. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. Paglusob. baligtad. sumiyasat. abala. Intransitive. mag-usis¨¤. Invade. trastornar. Inveigle. Hind? mababago. la inversion ¨® empleo del dinero. [iniut¨ªliti] Inutilidad. . Tumugma. Intrust. Intricacy. magul¨®. Makialam. pagpapas ok. habituar. [intri¨²cion] Intrusion. Introduce. Ilib¨ªng. [in¨²ndet] Inundar. [¨ªntrikesi] Embrollo. Invigorate. Intwine. v. umaalipusta. v. v. n. Nanunungayaw. tumiwal¨¤. [inv¨¦ncion] Invencion. v. Pagkatugma. Lal¨¢ng. v. Papaglikaw likawin. [inv¨¦rcion] Inversion. Pagkahirati. magtrinchera. Intrinsical. [inv¨¦nt] Inventar. Maykatha. borrachera. & n. [inv¨¦rt] Invertir. [¨ªntriket] Intricado. lumusob. dar vigor. Intractable. [inv¨¦stment] Vestido. Invaluable. paguu sis¨¤. emplear. Gul¨®. Pagsisiyasat. Intomb. n. pagkabaligtad.gp¨¢s. Invention. entremetimiento. Manghikayat. mabihasa. n. malab¨°. ipasok. costumbre. [int¨®csiket] Embriagar. [intrip¨ªditi] Intrepidez. Buhayin ang loob. [intr¨¢ctabl] Intratable. v. [intr¨ªg] Intriga. anular. pagtitrinchera. [inv¨¦riabl] Invariable. Inveterate. Matigas ang ulo. v. likha. gugulin. asaltar. invertir. n. adj. adj. Inundate. adj. introducir. Invalidate. lab¨°. v. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. adj. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Paglalasing. v. pag-apaw ng tubig. Lubhang mahalaga. adj. Pagkukut¨¤. [intr¨¢st] Confiar. sikot. lumikha. Lumasing. Magpakana ng lal¨¢ng. complicado. Kumatha. Siyasatin. Invert. v. Mahirati. n. [intri¨²d] Entremeterse. Intrigue. Intuition. pagsalakay. inapreciable. [inv¨ªgoret] Vigorar. [introd¨¢ccion] Presentacion. enga?ar con arte y ma?a. v. [inv¨¦cion] Invasion. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. n. nanglalait. adj. Invective. [inv¨¦d] Invadir. v. pagkawalang takot. sumal akay. Inventor. walang takot. [intiu¨ªcion] Intuicion. n. [ini¨²r] Acostumbrar. [inv¨¦stiguet] Investigar. Kawal¨¢n ng kabuluhan. n. [introdi¨²s] Presentar. Intrepid. hira . dumaluhong. Katha. Tiwaliin. Walang kabuluhan. [inv¨¢liuabl] Invaluable. pasikotsikot. descubrir. v. [in¨ªurment] H¨¢bito. pagkabihasa. osad¨ªa. adj. adj. adj. Pagpapakilala. n. [intr¨ªg] Intrigar. Magul¨®. sepultar. [int¨®n] Entonar. manghimasok. [¨ªnventori] Inventario. Intoxicate. Invariable. Katiwal¨ªan. maylikha. manghib¨°. v. Inverse. Inutility. unsiam¨ª. trama. dificultad. Inventory. Pangahas. adj. v. Intrench. adj. Lumusob. n. Intonation. n. Investment. d? m¨¢kansap ng mabuti. Intrigue. Sa laob. baligtarin. Magkut¨¤. man ulsol. Bumaha. mahirap. n. Inurement. Tiwal?. embarazo. umapaw ang tubig. Intrenchment. Invent. Sarili. [inv¨¦teret] Inveterado. Magkatiwal¨¤. [int¨²m] Enterrar. lamp¨¢. Pawal¨¢n ng kabuluhan. loob. Intrepidity. [intri¨²siv] Intruso. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. P¨¢ngitain. [inv¨¦st] Invertir. Invalid. arrojado. [inv¨¦rs] Inverso. trastornado. n. adj. persuadir. averiguar. n. n. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. n. [inv¨¦ntor] Inventor. v. Intrusive. averiguacion. [intr¨¦nch] Atrincherar. Pakikialam. [inv¨ªgl] Seducir. n. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. Inundation. Intoxication. fiar. Kasuutan. Nauukol sa pakikialam. Masungit. v. humarang. Intrude. Ipakilala. pagkalang?. [inv¨¦ctiv] Invectiva. acometer. Inure. Invasion. Investigation. [inv¨¢lidet] Invalidar. introduccion. Baha. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal.

D? madah¨¢s. d? masaktan. sumam¨°. pig¨ªng. Inviolable. convidar. adj. adj. bumalot. Invoice. Invocate. v. adj. [¨¢iris] Arco iris. n. adj. Walang ayos. Tumiklop. Anyaya. D? sinasadya. Inward. descortes. d? kus¨¤. v. brillar. Pag-aalanganin. [irr¨¦verens] Irreverencia. [irrifi¨²tabl] Indubitable. [¨¢ir] Ira. Pagpapalakas ng loob. [?rc] Fastidiar. patubigan. Involve. Ironic. Walang pananagutan. adj. n. indeciso. n. Ireful. Yamamot. Invoke. [invit¨¦cion] Invitacion. Mamirinsa. n. [invai¨®labl] Inviolable. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. Invite. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. Involution. Mag-anyaya. pagsasalawahan. [irr¨¦levant] No aplicable. Ningning. adj. tumawag. adj. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. Invincible. Irreverent. n. [irrid¨ªmabl] Irredimible. implorar. bu?. pagpapatubig. [irridi¨²sibl] Irreducible. [inv¨®k] Invocar. [irr¨¦guiular] Irregular. Invitation. [inv¨ªnsibl] Invencible. Pagkawalang galang. n. [¨ªrriguet] Regar. Manalangin. Irrecoverable. D? malunasan. Iron. adj. [irr¨¢cional] Irracional. tawag. adj. v. [inv¨ªzibl] Invisible. adj. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. n. Irish. enojo. [air¨®nic] Ir¨®nico. Balintun¨¤. [involi¨²cion] La accion de envolver. imp¨ªo. Nakayayamot. [ir¨¢sibl] Irascible. Irradiate. Walang pakundangan. Irresolution. adj. & n. Balintun¨¤. Irrevocable. Walang kapintasan. Invisible. Involuntary. d? mapasuk¨°. D? matalo. adj. incensurable. Irrelative. D? mabaw¨¬. D? mapighat¨¬. [¨ªnvoket] Invocar. Irresolute. walang sukat ipanagot. D? makita. adj. adj. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. Pagtiklop. D? naan¨®. Pagdidilig. poot. D? matub¨®s. adj. Magagalit¨ªn. Magagalit¨ªn. urong-sul¨®ng. [¨ªnvois] Factura. [inv¨®lv] Envolver. adj. adj. Irreverance. [ir¨¦t] Iracundo. Irreproachable. umin¨ªp. v. Irrespective. Iron. D? m¨¢ikakaila. Irremediable. Irradiance. v. D? mababago. Irrigate. Inviolate. fastidioso. paglup¨¬. Taga Irlanda. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. mamanhik. adj. [irr¨¦lativ] Sin regla. Dumalangin. [irrigu¨¦cion] Riego. [invok¨¦cion] Invocacion. Wala sa ayos. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. sumam¨°. Irksome. Magagalit¨ªn. Invulnerable. Loob. D? tabl¨¢n. Irrelevant. [irr¨¦parabl] Irreparable. v. Irrational. D? malabanan. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. [inv¨®lunteri] Involuntario. kintab. D? mabawasan. sa loob. Dalangin. Walang pananampalataya. [¨ªnward] Interior. Irk. [inv¨¢it] Invitar. n. implorar. Irony. . Irascible. Walang galang. enfado. col¨¦rico. Irreligious. ¨ªntegro. ¨¢langanin. d? tabl¨¢n. convite. walang pitagan . adj. [¨¢iron] Aplanchar. Bakal. adj. paguurong-sulong. n. Irreparable. Irreligion. [¨¢irish] Irlandes. v. n¨¢loloob. adj. adentro. adj. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. adv. Invocation. lumulon. Numingning. [irril¨ªdchen] Irreligion. kumintab. Irresistible. [irripr¨®chabl] Intachable. Ire. Magdilig. Irretrievable. adj. s¨¢lawahan. swail.Invigoration. adj. Sa dakong loob. n. n. adj. Irreconcilable. [irr¨¦verent] Irreverente. Irregular. anyayahan. Irrefutable. adj. Galit. [irril¨ªdches] Irreligioso. Hind? bagay. arrollar. adj. [¨¢irful] Iracundo. D? m¨¢kasund?. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. Irrepressible. n. [¨¢ironi] Iron¨ªa. Irreducible. adj. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. [¨¢iron] Hierro. adj. Irate. [irr¨¦diet] Irradiar. n. Walang katwiran. adj. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. Irresponsible. planchar. [irrisp¨®nsibl] No responsable. suplicar. [inv¨¢iolet] Ileso. v. nakaiinip. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. Inward. [irriz¨ªstibl] Irresistible. adj. adj. n. invulnerable. [irr¨¦dians] Irradiacion. Irredeemable. [¨ªrcsam] Tedioso. sin orden. adj. Iris. Irrigation. adj. D? mabaw¨¬. D? m¨¢iul?. Bahag-har¨¬.

mapagmakis¨ªg. Jawbone. Itch. Gal¨ªs. [¨¢item] Item. Jack. [¨ªrritabl] Irritable. pron. la misma. Jade. Maselang. c¨¢ntaro. n. brotar. Silakb¨®. evento. pron. v. n. Itself. [dch¨¢nti] Alegre. n. adj. Iyan din. [dch¨¢caneps] Impertinente. Mayayamutin. mamagod. flujo. v. n. agas. [dchar] Jarro. [dch¨¦lasi] Zelos. [itch] Picar. [dched] Cansar. Yamot. n. rezelo. picazon. Italic. Jam. Jaunty. Item. Jaculate. Ngipin ng lagar¨¬. Baging. [dch¨¢niueri] Enero. Issue. [¨¢isl] Isla. n. Jacket. Palakad-lakad. Ulitin. pang¨¢. Isolate. lutasin. [¨¢iland] Isla. Sumatsat. kumirot. Enero. v. Japanese. siya nga. [iter¨¦cion] Repeticion. resulta. [dchek] Juanito. [it] Lo. Garing. [dchel] C¨¢rcel. [dchant] Excursion. Island. Paglabas. mujercilla. Jagged. Saro. It. Jargon. Titik na kursiba. [dcho] Quijada. n. [dch¨¢gued] Desigual. Jabberer. v. [dch¨¢kiulet] Lanzar. n. Pagliliwaliw. la sota entre los naipes. tarro. Janitor. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. estrechar. Jade. Lumabas. Tuks¨®. tapayan. Palasatsat. n. n. Jackanapes. January. [dche] Gayo. otro si. [dchir] Mofa. [dch¨ªlas] Zeloso. Isang ur¨¬ ng ibon. [dch¨¢nti] Ostentoso. v. [it¨¢li?n] Italiano. [irr¨¢pcion] Irrupcion. [j¨¢berer] Parlanchin. n. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. Pumagod. Swan. Issue. n. inggit. [ait¨ªnerant] Itinerante. altercar. [¨¢ivi] Hiedra. Panibugh?. n. Hap¨®n. adj. Yaon. v. Munting pul¨°. Pul¨°. adj. Jeer. adj. Siya rin. lipay. [dchag] Diente de sierra. Jailer. v. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. n. mequetrefe. umagas. Itulak. v. Halea. n. bant¨¢l. n. pasyal. itiwalag. Israelite. n. iyan. Jailbird. adj. Makipagkaalit. Sihang. Isle. [its¨¦lf] El mismo. Hind? pantay. [itch] Sarna. v. pangil ng elepante. [dch¨¦ler] Carcelero. Humapd?. v. masamang babae. n. J Jabber. galak. Bilangg?. pangyayari. [dchangl] Re?ir. Mayamot. Janty. Chaketa. salitang utal. Jaunt. v. bilibid. Iterate. n. Pul¨°. Itch. pagal¨¤-gala. siya. Ipitin. n. [dch¨®bon] Quijada. Irritable. n. [¨ªteret] Repetir. n. tab¨°. Irritation. Jealousy. [¨ªrritet] Irritar. sota ng baraha. Islet. Jag. Jay. mapakialam. Ilay?. reiteracion. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. Irritate. adj. Kabayong p¨¢upahan. Prayleng dominiko. adj. Salitang d? mawawaan. [¨ªsiu] Salida. gayon din. Japan. makipagtalo. pangimbulo. Ulit. Jar. n. festivo. Itinerate. [ait¨ªneret] Viajar. [dchap¨¢n] Japon. Mapanibughuin. [dch¨¢ket] Chaqueta. n. n. Jam. Masay¨¢. delicado. [¨¢ilet] Isleta. n. Maglakbay. [¨ªsiu] Salir. n. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. n. n. hin al¨¤. n. Jaw. twa. Irruption. sigalb¨®. Taga Italya. [it¨¢lic] Letra cursiva. Ivy. arrojar. [¨ªsolet] Aislar. [irrit¨¦cion] Irritacion. Ivory. Jealous. Jangle. mainggitin. Iteration. [isri¨¢lait] Israelita. n. banga. n. n. Taga Israel. n. ibukod. n. Italian.Irritability. & n. dentado. despachar. adj. [dched] Caballo alquilon. burla. B¨ªlangguan. [j¨¢bber] Charlar. envidioso. taga Hap¨®n. [dch¨¢nitor] Conserge. Itinerant. Malik¨®t. Pang¨¢. in¨ªp. tinaja. adj. Yamot. lo mismo. sospecha. errante. [dch¨¢panis] Japon. [dch¨¢rgon] Jerigonza. bir¨°. Jail. Jacobin. [dcham] Apretar. [¨¢ivori] Marfil. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. [dch¨¦lberd] Preso. barong maikl?. . Hap¨®n.

Joist. [dchog] Empellon. Jocular. Jest. Hagupit¨ªn. m¨¢nunuks¨®. [dch¨¦rnalist] Periodista. ikam¨¢. diarista. lumabas ng pabligla. n. unir. Lumand?. [dch¨ªfi] Instante. Joker. [dchingl] Retint¨ªn. [dch¨®li] Alegre. burla. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. [dch¨®ki] Trampear. v. festivo. adj. Jolliness = jollity. a?adir. manuks¨®. sumalumpit. Jeopardize. [dch¨¦li] Jalea. Jog. [dch¨¦rniman] Jornalero. n. n. pangamb¨¤. n. Jester. Jingle. M¨¢ngangalakal ng hiyas. [dch¨ªul] Joya. n. v. Land?. v. Kumalansing. [dch¨®ki] Jinete. Say¨¢. [dchingl] Reti?ir. ¨ªlangkap. n. [dchi¨²ler] Joyero. Jew. Journey. tulak. regocijo. [dcholt] Traqueo. bufon. n. [dcherc] Sacudir. n. Jerk. paglalakad. jud¨ªo. enga?ar. Tabig. [dchig] Baile alegre. n. Manuks¨®. Jocose. Joke. [dchilt] Coqueta. Journey. Masay¨¢. [dch¨¦pardi] Riesgo. Hudy¨®. manghib¨°. Magbir?. punto. alegre. v. gal¨¢k. n. n. Soleras. n. [dch¨®kiular] Jocoso. [dchoc¨®s] Jocoso. Palabir?. kumalog. [dchet] Echar. Jocularity. n. trabaho. adj. Jig. n. Jeopardy. Journalism. Ipanganyay¨¤. pang-araw-araw. Kasukasuan. pagp apataw¨¢. v. Joint. v. Hiyas. Jerk.Jeer. Journal. Panunulat sa p¨¢hayagan. Jest. arriesgar. festividad. P¨¢hayagang. [dcholt] Traquear. isanib. Manulak. n. [dchij¨®ba] Johov¨¢. magpataw¨¢. [dch¨ªsas] Jesus. [dcherc] Latigazo. v. Jollity. Jelly. [dchok] Chancear. [dchir] Mofar. tuks¨®. n. alegre. [dchot] Jota. v. Bir¨°. Hes¨²s. n. [dchilt] Coquetear. n. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. idagdag. Journeyman. mapagpataw¨¢. Joke. [dch¨®kand] Alegre. Jet. Jingle. sacudida. n. Jot. adj. panganyay¨¤. kir¨ª. [dchok] Chanza. viaje. Mang-aar¨¢w. jocosidad. isapanganib. Sumama. Samasama. [dch¨®intli] Juntamente. Bir¨°. magbir?. [dch¨¦rni] Jornada. azotar. alegr¨ªa. Punto. v. Palabir?. n. [dchog] Empujar. Sayaw na masay¨¢. v. kagalakan. adv. iakma. Jesuit. . [dch¨®int] Coyuntura. n. Hagup¨ªt. sacudimiento lijero. n. chancero. Jockey. [dch¨®ker] Burlon. labor ¨® trabajo de poco momento. n. [dch¨¦rnal] Diario. Journalist. n. Magtulak. Join. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. festivo. pagsasay¨¢. [dch¨¦ziuit] Jesuita. Mangday¨¤. adj. Kasayahan. lanzar. kasayahan. Job. adj. Umalog. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. v. v. Jewel. [dchot] Apuntar. Mapagpataw¨¢. Hale¨¢. kumir¨ª. masay¨¢. burlarse. pagpapataw¨¢. gal¨¢k. festivo. Jocund. Jocosity = jocoseness. [dchoc¨®snes] Jocosidad. Gawa. Jeweller. M¨¢nanakay sa kabayo. Jog. mapagpatawa. Jointly. Panganib. n. resonido. jelatina. v. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. Itala. mangbady¨¢. [josl] Reempujar. matam¨ªs. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. Jostle. Paglalakbay. [dch¨¦ster] Mofador. Isama. Magbir?. Jiffy. [dchest] Chanza. Jewish. hampasin. Jilt. n. v. Jolt. [dch¨¦rnalism] Periodismo. Nauukol sa hudy¨®. Heob¨¢. man gahas. Bumulwak. Jockey. [dchob] Friolera. n. Pagpapatawa. n. escarnecer. panginoon. galak. Jocoseness. Nauukol sa heswita. Joggle. tunog. Jolt. Pumutok. adj. v. momento. Joint. resonar. burla. [dchi¨²] Judio. Sangdal?. Jehovah. tilde. [dch¨®in] Juntar. jovial. Jolly. Jot. Put¨®k. n. peligro. agregar. v. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. kagalakan. tuldok. Masay¨¢. Kalansing. [dch¨¦rni] Viajar. Maglakbay. v. Heswita. sumanib. Masay¨¢. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. [dchest] Bufonearse. Jesus. n. Jilt. Jesuitic. hampas. bumug¨¢. [dch¨®int] Juntar. n.

n. n. [dchagl] Juego de manos. Judge. n. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. adj. n. n. Jubilation. sin alegria. n. Jut. [dchi¨²s] Zumo. Hal¨°. Nauukol sa mga Hudy¨®. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. [j¨¦nccher] Juntura. Say¨¢. Juggle. Magpig¨ªng ng lihim. v. adj. [dchi¨²si] Jugoso. [dc¨²nccion] Junta. Magalak. [dchagl] Hacer juegos de manos. n. inang-palan. n. Repolyo. [dchul¨¢y] Julio. [dch¨¢gler] Juglar. [dch¨¢stis] Justicia. jugo. masay¨¢. Junction. Juvenility. [dchi¨²bili] Jubileo. Ganap. [dchoy] Regocijarse. K (ka). prudente. v. adj. salamangkero. lumundag. kabataan. Magbigay matwid. [dchi¨²sles] Seco. Walang kat¨¢s. [dchadch] Juez. n. Judge of Peace. Judiciary. [ke] Ka (ka). Sang-ayon sa katwira n. [dchast] Justamente. Juggle. Nauukol sa h¨²kuman. recto. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. Luks¨®. Juggler. Sukat. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. n. adj. Hulyo. [dch¨®vial] Jovial. n. n. [dchadch of piz] Juez de Paz. Judaism. [dchiud¨ªcias] Juicioso. Judicial. n. Juicy. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. Joy. [dchi¨²deizm] Judaismo. n. Jump. mak¨¢bangga. kapulungan. [dchiud¨¦ical] Judaico. Jungle. [dchast] Justo. Nauukol sa hukuman. Jubilee. Just. [dch¨®yfulnes] Alegria. j¨²bilo. Joyless. Kail. judicial. v. Puspos ng kagalakan. adj. Hatol. n. Joviality. festividad. adj. Junket. Junket. Upa. Jubilant. Talbak. patotohanan. adj. Gal¨¢k. Judgment. brincar. katwiran. Ihal¨°. kapangyarihan. adj. n. n. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. brinco. n. Lumuks¨®. Joyfulness. v. patu nayan. [dchi¨²ri] Jurado. v. Just. Juncture. Nauukol sa h¨²kuman. adj. gozoso. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. Mak¨¢sagas¨¤.Journey-work. kaanib. adj. n. Jovial. n. Tagahatol. Judaical. Salamangk¨¢. Say¨¢. [dch¨®ias] Alegre. adj. Kale = kail. union. festivo. Magsalamangk¨¢. regocijo. Jumble. Nauukol sa pagkabat¨¤. j¨²bilo. July. n. [dchenk] Junco. Justify. n. n. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. Kaganapan. gan¨¢p. coyuntura. Judicious. [dchangl] Matorral. adj. [dchoy] Gozo. Joyous. paghuhukom. magpatotoo. [dchun] Junio. M¨¢nanalamangk¨¢. Kaugpong. Kat¨¢s. Junk. Hukom. [dch¨¦mbl] Mezcla. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. recrearse. [dchamp] Saltar. n. n. Justifiable. exactamente. Pook na saklaw. Jurisdiction. Lalong bat¨¤. Gal¨¢k. [dch¨¦mbl] Mezclar. Juvenile. kasugpong. gal¨¢k. Jury. [dchiud¨ªcial] Judicial. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. n. Makat¨¢s. Karugtong. reunion. humukom. [dchag] Jarro. Masay¨¢. juventud. Hunyo. [dchadch] Juzgar. tap¨¢t. n. adj. n. Juridical. [deh¨¦rniuerk] Jornal. . matalin¨°. Mabait. v. lund¨¢g. K K. adj. Jumble. [dch¨²nior] M¨¢s joven. Judge. walang kasayahan. v. v. matwid. [dch¨²nta] Junta. Joy. Junior. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. Junta. Hukom-tagapamayap¨¤. Hubile¨®. adv. Kagalakan. [dch¨¢stifay] Justificar. Humatol. Justice. n. gubat. Sukal ng matataas na dam¨®. June. Pagmamatwid. Jug. adj. Justification. Mapanglaw. [kel] Berza. conforme ¨¢ razon. n. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. [dch¨®iles] Triste. sin jugo. matwa. Pulong. [dch¨¦nket] Dulce seco. [dchamp] Salto. Juice. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Joyful = joyous. Pagkabat¨¤. Jump. Juiceless. [dch¨¢dchment] Juicio. kagalak¨¢n. [dchi¨²venil] Juvenil. Matam¨ªs.

[kinsw¨²man] Parienta. v. Baluktot. [k¨¢indnes] Benevolencia. Katalinuan. Kirk. acocear. Lawin. Kinglike. Kinsfolk. [k¨ªngdom] Reyno. Kimbo. v. Lumbas. Kamag-anak. an gkan. Switik. [kic] Patear. cometa. [kertl] Manto. bakuk?. Kaharian. n. Kalahating barriles. [k¨¢it] Milano. But¨® ng bunga ng kahoy. [nar] Nudo. [nac] Destreza. n. Keg. Kamag-anak. Kinsman. Kid. n. Magandang loob. n. n. n. Kilderkin. n. Simbahan. n. [kerk] Iglesia. Butas ng sus¨¬. v. [k¨ªlderkin] Medio barril. Kusin¨¤. Kagandahang-loob. Kennel. Tanaw. Kick. [kindred] Parentesco. n. [kit] Botellon. birang. Keepsake. Kiss. [ken] Vista. sikad. Keep. [k¨ªping] Custodia. Knavery. [k¨ªchen] Cocina. [kis] Beso. Kut¨ªng. [k¨¢ind] Especie. v¨ªnculo. Malaking bote. Kingdom. Manip¨¢. Kahinlugan. Kawa. n. v. Keeper. Kamag-anakan. Kirtle. parientes. Kernel. Kettle-drum. n. [k¨ªnes] Agudeza. n. n. n. habilidad. v. arqueado. Kinswoman. kamag-anak. [kil] Matar. Parang har¨¬. [kingl¨¢ik] Regio. [kin] Afilado. ben¨¦fico. [k¨ªndl] Encender. Kingly = kinglike. parentela. kamag-anakan. [kin] Parentesco. [kiln] Horno. calidad. [kil] Quilla. adj. Balabal. n. pag-iingat. butihin. Kaloob. Keel. n. Hinlog. asesinar. adj. n. casta. papelote. kamag-anakan. Knar. Batang kamb¨ªng. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. Umalibadbad. tus o. [king] Rey. n. klase. sutil. n. [k¨ªdni] Ri?on. [ki] Llave. Kitten. Pumatay. pany?. [k¨ªnsman] Pariente. n. [kis] Besar. Ur¨¬. manikad. Magnakaw ng bat¨¤. Keeping.Keck. n. n. Kick. [kec] Querer vomitar. inflamar. Alampay. penetrante. gawang masama. Kindred. matulis. Kiss. Kulungan ng aso. Bat¨® ng kataw¨¢n. Kerchief. n. Kidney. n. [narld] Nudoso. patada. Katalasan. Har¨¬. Sus¨¬. Kill. sumip¨¤. Kit. travesura. [k¨ªmbo] Encorvado. manadyak. [k¨ªndred] Emparentado. isang ur¨¬ ng ibon. [k¨ªnsfolc] Parentela. Hurn¨®. palamara. capa. Magsangag. adj. n. . Keystone. [k¨ªnship] Parentela. kabutihang ugal¨¬. n. bolador. Kettle. adj. Keen. magpaningas. n. magsind¨ª. Matalas. n. p¨ªcaro. Gimbal. Kidnap. [kic] Puntapi¨¦. v. Kiln-dry. Pag-aalag¨¤. sutileza. v. Kindle. Kite. Kiln. bondadoso. guarda. [kip] Guardar. mabuting asal Kind. Kalikutan. Buk¨®. adj. n. Knarled. n. [keg] Cu?ete. n. Magtitis. enardecer. tadyak. n. Knack. regalo. [nev] Bribon. n. Kingfisher. Humal¨ªk. Kamag-anak. adj. [k¨¦rnel] Pepita. Keyhole. n. agudo. Kitchen. malikot. perspicacia. n. Mabuk¨®. barrilito. tener nauseas. [k¨¦nel] Perrera. katusuhan. [kid] Cabrito. matalin¨°. atabal. King. [kitn] Gatito. Kamag-anak na babae. [k¨ªjol] Agujero de la llave. v. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. clave. n. n. Kind. n. Key. Kilya. [k¨ªpsek] D¨¢diva. Ken. Kinship. Kindred. Mag-ingat. Hal¨ªk. Tagapag-ingat. Bariles na munt?. [ketl] Caldera. n. [k¨ªper] Guard¨ªan. n. [k¨¦rchif] Cofia. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. pa?uelo. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. Kindness. katalinu an. katulisan. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. [k¨¦tl-dram] Timbal. [k¨ªngfisier] Martin pescador. big¨¢y. Kin. Knave. Keenness. n. [n¨¦veri] Pillardia. Sip¨¤. n.

Tuhod. Bat¨¤. [l¨¦dlful] Cucharada.Knavish. [n¨¦vish] Picaro. [l¨¢boretori] Laboratorio. Lad. Ginang. Pangganchilyo. n. trabaho. Mabuh¨®l. [laser¨¦cion] Laceracion. n. makakilala. v. patao. [l¨¢crimos] Lloroso. tumawag. pagkaginoong babae. v. Lachrymose. v. [n¨¢if] Cuchillo. pagkatal¨®s. [l¨¢birinz] Laberinto. [leb¨®ri?s] Laborioso. isang klase ng. Label. conocer. pagpilas. Manah?. Lackey. n. adj. trabajoso. barnis. travieso. v. kakulangan. marunong. dificil. v. adj. adj. Magpasan. Matrabaho. fatiga. [l¨¢ker] Laca. [l¨¦bel] Esquela. ale. [n¨®ted] Nudoso. v. [le¨ªz] Lazo. panandok. [nit] Enlazar. Lade. Labyrinth. Kneel. Knowing. adj. [n¨®bi] Lleno de nudos. gumanchilyo. Mahinhin. Laka. Mabuk¨®. cuerda ¨® cinta. [n¨²ing] Instruido. n. despedazar. v. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. dama. hapakin. cord¨®n. . Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. carecer. n. pahiwatig. n. Nauukol sa lab¨¬. n. buk¨® ng kahoy. Lace. nudillo de los dedos. gining. n. panal¨¬. pagkakilala. maselang. Ladylike. magdal¨¢. n. Knead. afeminado. maalam. adj. Knotty. Kulang. Gawa. [l¨¦ding] Carga. b¨²ko ng bulaklak. Tukt¨®k. Lumuhod. necesitar. Lacerate. [l¨¢ki] Lacayo. Malikot. enkahe. nudo en la madera. [l¨¦di-laik] Delicado. [n¨®ti] Nudoso. especie de barniz. [nol] Cima de una colina. pagsandok. [nob] Bulto. llamada. Laborer. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. n. jornalero. Lacker. [noc] Golpe. Knot. [ni] Rodilla. parang babae. n. adj. Knickerbockers. Sundang. masahin. adj. adj. [l¨¦bial] Labial. v. Pagwah¨¬. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. Tumuktok. [c¨®ran] Alcoran. Mabuh¨®l. tanda. lanseta. n. Ladyship. entretejer. Knock. Laboratory. Buk¨® ng dalir¨¬. Lachrymal. Lack. bataan. n. [not] Anudar. tugatog. n. boton de las flores. Labor. n. Lacker. n. salita ng lab¨¬. mang-aar¨¢w. n. pilasin. Labor. n. entendido. Pas¨¢n. [l¨¦bor] Trabajo. Knock. n. [l¨¢crimal] Lacrimal. Taluktok. Kneading-trough. mangailangan. inteligencia. n. inteligente. Knotted. Magmasa. conciso. Laso. tawag. Ladleful. Maikl?. Manggagaw¨¤. Knot. v. Laceration. masama. [not] Nudo. penoso. billete. italibugs?. Lady. Laboratoryo. esforzarse. Buhol. Sandok. [lad] Mozo. Sulat. paghapak. Kaalaman. Knitting-needle. [lac] Falta. Knobby. Ibuhol. n. tal¨¬. Salawal na putol. [l¨¦borer] Trabajador. labor. Knob. n. v. kailangan. n. Laconic. Laka. [l¨¢ker] Barnizar. [le¨ªd] Cargar. adj. Lacquer. n. Umb¨®k. madal?. Luh¨¢an. Nauukol sa luh¨¤. Knife. n. n. Hagdang mataas. Knee. [lac] Faltar algo. [nel] Clamoreo. Know. [l¨¦bor] Trabajar. Ladylove. Taginting. Knoll. Ladder. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. Makaalam. Sandok. Koran. [l¨¢seret] Lacerar. Pangmasa. n. encaje. Lading. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. muchacho. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. Ladle. Matalin¨°. [n¨¢kl] Artejo. Gumawa. n [n¨ªding-trof] Amasadera. [nid] Amasar. Wahiin. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. [l¨¢ker] Laca. menester. [l¨¦dilav] Dama. n. desgarradura. Laborious. Knell. n. Lack. Ang nililigawan. [n¨®ledch] Conocimiento. breve. adj. v. Knuckle. Magkulang. magtrabaho. Katulong ng kuchero. Barnis¨¢n. n. mahira p. talibugs?. [nil] Arrodillarse. [nu] Saber. magsikap. [lec¨®nic] Lac¨®nico. Laconical = Laconic. adj. Pagkaginang. se?orita. nota. llamar. trabajar ¨¢ punto de aguja. [noc] Tocar. v. Knowledge. querida. Knit. [l¨¦di] Se?ora. L Label. n.

Tumudla. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. pilayan. n. adj. panglalata. [lam¨¦nt] Lamentar (se). mangh iluk¨¤. n. n. n. lunsaran. [lark] Alondra. Batang tupa. Mahin¨¤. T¨¢nawin. n. estropeado. v. saltar en tierra. v. Paglunsad. lastimoso. Lampblack. Hukb¨® sa lup¨¤. [l¨¢mpblac] Negro de humo. Parol. n. pastura. [lamp-post] Candelabro. n. Land-tax. n. Landholder. Larboard. n. Landing. tamad. Lake. Land. Laggard. Laggard. Lup¨¤. [laps] Lapso. manghin¨¤. isang klase ng ibon. Landlady. n. hu¨¦speda. Managhoy.Lag. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. mamanlaw. v. Lapidary. Lampoon. [lantern] Linterna. P¨¢minggalan. [lag¨²n] Laguna. Lambkin. Sib¨¢t. [lament¨¦cion] Lamentacion. n. Kawal na may sibat. [land] Terreno. estropear. Mantik¨¤. Land-forces. Lagoon. Lanseta. n. [le¨ªn] Callejuela. makintab. Kandilang malak¨¦. [l¨¢mbent] Centelleante. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. [l¨¢ndlord] Casero. May malaking pag-aaring lup¨¤. melanc¨®lico. [le¨ªr] Cubil. da¨ªng. May maraming pag-aaring lup¨¤. Kandungan. [lamb] Cordero. kalakhan. Lamentation. n. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. farol. kordero. adj. Land. Lamentable. hib¨ªk. n. holgazan. n. n. v. Landing-place. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. Bwis sa lup¨¤. Dagat-dagatan. Lap. [lardch] Grande. tanda. pumund¨®. Language. adj. n. Lap. caida. Panaghoy. Largeness. n. n. n. entristecerse. Tiklop ng damit. Pagayon-gayon. bayad sa lup¨¤. [lanc] Flojo. deplorable. kaha bag-habag. adj. Kawal na lak¨¢d. Lance. n. tierra. Lame. panangis. v. Daungan. adj. extension. [l¨¢pidari] Lapidario. [l¨¢mbkin] Corderito. v. [lans] Dar un lancetazo. [lard] Manteca de puerco. [le¨ªmnes] Cojera. n. yam. adj. [land] Desembarcar. Pagitan. Pilayin. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. Lamp-post. Malamlam. marca. desliz. Kagandahang asal. libelo. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. n. lenguaje. v. [l¨¢rdches] Liberalidad. Larceny. Malake. paninirang puri. n. n. Agiw ng usok. quedarse atr¨¢s. [l¨¢rdchnes] Grandor. Languid. regazo. hingkod. Kasakit-sakit. Langay-langayan. pananalita. makislap. Lumunsad. n. [l¨¢mentabl] Lamentable. Larder. Humimod. Makupad. Lamb. kahina-hinayang. Lapse. pagkapilay. Lane. [l¨¢nset] Lanceta. mabagal. gemido. Languish. huesped. mapanlaw. [l¨¢rder] Despensa. Dagat-dagatan. [le¨ªm] Lisiar. n. extenuarse. pagkadulas. Languor. Lameness. Patoto. Lance. [l¨¢nguor] Languidez. adj. [l¨¢nding] Desembarco. Lak¨¦. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. [lamp] L¨¢mpara. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. Lamp. [l¨¢pel] Solapa. n. [l¨¢gard] Harag¨¢n. n. Lament. Lambent. Lantern. [lang¨¹ish] Decaecer. Lancer. Large. n. [lag] Moverse lentamente. n. Lame. Lark. [le¨ªm] Cojo. n. [landj¨®lder] Hacendado. [l¨¢ndmark] Mojon. [lam¨¦nt] Lamento. Tupang munt?. inilunsad. [l¨¢ndledi] Casera. Lansquenet. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. Daang makipot. duma¨®ng. desfallecimiento. [lap] Faldas. Ilaw¨¢n. [l¨¢gard] Tard¨ªo. sinapupunan. Lament. pagkakamal?. P¨ªlay. Lancet. n. Largess. Lard. sumibat. holgaz¨¢n. Laml¨¢m. Lank. Pamamaslang. [l¨¢ncer] Lancero. adj. [l¨¢ndskep] Paisaje. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. pagayon-gayon. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. Lair. . n. n. Lapel. [lap] Lamer alguna cosa. n. traspi¨¦. Landscape. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. n. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. [lans] Lanza. Manglata. [le¨ªk] Laguna. Pil¨¢y. Panaghoy. n. Maningning. n. Wik¨¤. magp¨¢huli. n. Panenekas. Mag-utay-utay. [l¨¢rbord] Babor. manangis. Landed. n. n.

[laf] Reir. Larynx. oculto. [las¨ªvi?s] Lascivo. [l¨¢csiti] Laxitud. Katamaran. Lavish. Laud. [l¨®rel] Laurel. adj. Nakakatawa. adj. ayos sa kautusan. Babaing manglalaba. [latch] Cerrar con aldaba. Uod. Tamad. Latch. Abogado. Laxity. Laundress. liston. Lalamunan. Tanghal¨¬. Tagapaglagda ng kautusan. adj. Bakood. [l¨¢teral] Lateral. [l¨¦tent] Escondido. v.Larva. v. ling¨ªd. Lath. n. Latitude. n. Lax. n. digno de alabanza. Bula ng sabon. [l¨¢fter] Risa. [l¨¢va] Lava. kapagalan. [le¨ªtli] Recientemente. [l¨¢fabl] Risible. [l¨¢ten] Laton. Lass. [l¨¦] Poner. [lanch] Botar ¨® echar al agua. v. risada. Lassitude. n. Hul¨ª. usap¨ªn. Lava. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. Lathe. n. [le¨ªt] Tarde. Laughter. Patagil¨ªd. malwat. Kahinaan. n. Kautusan. Tagapaglagda ng kautusan. [latch] Aldaba de puerta. Lavish. adj. [l¨¢vish] Pr¨®digo. malwat. Sus¨®n sa h¨ªgaan. Kahinaan. [l¨¢ter] Posterior. n. [l¨®les] Ilegal. n. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. Nauukol sa paghuhugas. Layman. n. Latin. [l¨¢titiud] Latitud. Magbubong ng lata. Laban sa kautusan. Tawa. [l¨¦sitiud] Lasitud. [le¨ªt] Tard¨ªo. [l¨¢tis] Celos¨ªa. Launch. Laughingly. tawa. v. n. Laziness. Magsabon ng katawan. lihim. proceso. Last. Halakhak. v. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. n. v. Latten. adj. [lash] Latigazo. [laz] Lata. Launch. Tumawa. [l¨®ndres] Lavandera. Lawyer. seglar. tender. Pumuri. adj. mahiga. Magtagal. secreto. Lawmaker. adj. Lay. n. Law. [laz] Trompo. silip¨¢n. Tal¨¬ ng sapatos. Lawful. [last] ¨²ltimo. . Lay?. Kapuripuri. n. Mahin¨¤. [lacs] Laxo. muting bapor. n. v. n. Lath. leg¨ªtimo. con risa. Lazy. n. [l¨®yer] Abogado. Matwid. Katawatawa. Latin. n. flojedad. Layer. Ilusong sa tubig. n. [l¨®meker] Legislador. [l¨®siut] Pleito. flojo. Lata. Magbulastog sa pamumuhay. [l¨®riet] Laureado. adj. Malibog. n. adv. n. Latent. Nagkaganting-pal¨¤. Lawless. Latchet. Laugh. Manghagup¨ªt. Lattice. Lately. Lash. adj. [last] Durar. [l¨¦yer] Lecho. postrero. Lawn. [l¨¦zines] Pereza. v. v. Ikandado. Latch. Kandado. Law-giver. adv. wak¨¢s. [l¨¢votori] Lavatorio. Maglagay. Laurel. adj. v. [lon] Prado. [l¨¢vish] Malgastar. Hagup¨ªt. Laugh. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. agwat. Lavatory. n. adj. P¨¢labahan. [laf] Risa. Trump¨®. Usap. [l¨¦zi] Perezoso. n. liston. Lancha. [l¨®dabl] Laudable. Laughable. adj. Last. [le¨ªman] Lego. Tansong dilaw. Tag?. n. Laudable. malaon. n. Laur¨¦l. moza. Latter. Lascivious. [lash] Dar latigazos. Lego. risada. n. [lo] Ley. Matagal. [l¨¢fingli] Alegremente. [l¨¢dzer] Jabonaduras. [lass] Doncella. Late. Lather. humalimhim. Tanghal¨¬. [l¨®ful] Legal. n. Late. adj. [l¨¢tin] Latin. matagal. maglwat. Ngayon lamang. n. adj. [l¨¢rincs] Laringe. permanecer. Laureate. n. Dalaga. n. Alibugha. katapus¨¢n. tagapagsanggalang. n. [l¨¢sting] Duradero. [lanch] Lancha. v. n. Lawsuit. Lather. Silohiy¨¢. Laundry. ilunsad. n. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. Lateral. [lod] Alabar. Lash. ¨²ltimo. permanente. fatiga. [l¨®gu¨ªver] Legislador. adv. l¨ªcito. Lasting. [laz] Poner latas en las techumbres. Hul¨ª.

Leader. Kaliwete. lumundag. n. Kapayat¨¢n. [l¨ªgalaiz] Legalizar. humilig. Liksyon. n. Lecture. Tumutul¨°. Sa gaw? na may hangin. [lif] Hoja. [lip] Salto. legitimidad. [lin] Flaco. n. marunong. [l¨¦dzer] Cuero. tagapamatnubay. Gilid. [lish] Correa. Latak. [lid] Plomo. [l¨¦cchurer] Instructor. Tagapagtur¨°. [lik] Gotera.Lea. n. Legalize. diputado. [lin] Apoyarse. Left-handed. conocimiento. adj. Leeward. Lection. n. [l¨¦vn] Levadura. Leafy. Leakage. Matwid. Leer. n. umakay. Legible. inteligente. Leech. Magtur¨°. k¨¢sunduan. adj. adj. n. n. [l¨ªvings] Sobras. adj. [l¨ªkedch] Merma. n. Ang nag-aaral. n. Lumukso. Legend. Latak ng alak. [lik] Gotear. n. derrame. lundag. Lees. Tul¨°. [l¨ªdchend] Leyenda. League. [lis] Arriendo. Leaflet. Sumulyap. n. [l¨¦guet] Legado. n. Legal. Sugong kinatawan. escritura de arrendamiento. Tingga. Munting dahon. n. Yaring katad. [l¨¦cchur] Ense?ar. pradera. [lig¨¢liti] Legalidad. n. pellejo. adj. n. legitimar. adj. n. Madahon. n. [lid] Conducir. n. tulu¨¢n. Leer. [ledch] Borde. paa. Lead. [l¨¦cchur] Discurso. [l¨ªflet] Hojilla. . [ledn] Hecho de plomo. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. [lis] Arrendar. n. v. [lir] Ojeada. [l¨ªki] Roto. instruir. tir¨¢. guiar. Kinatawan. Katad. [liv] Dejar. adj. [l¨ªder] Guia. v. Legendary. Lebadura. Tagapamatnugot. estudiante. adv. Katwiran. agujereado. Left. v. n. Hit¨¤. [liz] Heces. residuo. pag-aaral. Lean. balat ng hayop. [l¨¦dchibl] Legible. Libro mayor. reclinarse. [left-jended] Zurdo. Ang pinamanahan. [ligu¨¦cion] Legacion. Pay¨¢t. Sumandig. Learning. [list] M¨ªnimo. Tiningga. Sulyap. n. matalin¨°. n. land¨¢s ng tubig. [lip] Saltar. Leave. n. n. Labis. v. galapong. Leg. Pangungupahan. Legacy. conducto. Pahintulot. n. [l¨ªfi] Frondoso. Bumw¨ªs. n. Legerdemain. kaalaman. n. v. Lee. T¨ªpanan. Lease. Leanes. [li] Hez. [lish] Atar con correa. n. Learn. aprendiz. n. Learner. Legate. Leap. Leavings. K¨¢liitliitan. [l¨¦guesi] Legado. n. kathang salaylay. v¨ªa de agua. [l¨ªward] Sotavento. mag-aral. Salamangk¨¢. Dahon. pumatnubay. May pinag-aralan. embajada. Kwento. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. ayon sa kautusan. Luks¨®. Pumatnugot. Leap. Pamana. Leathern. n. Leaky. Lead. adj. v. adj. Iwan. Panal¨¬. Lecturer. [left] Izquierdo. Lean. [l¨¦dzern] De cuero. k¨¢yarian. [l¨¦rnd] Sabio. Ledger. [l¨¦rner] Escolar. Talian. [l¨ªnes] Flaqueza. adj. v. Leak. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. Panayam na binabasa. Kathakatha. pie. Legality. n. [l¨¦ccion] Leccion. pabayaan. [lir] Mirar de soslayo. Leave. Lease. Leaf. [lig] Liga. [l¨ªgal] Legal. v. v. Pagkatuto. n. brincar. Leaven. fermento. permiso. hojudo. v. v. [legat¨ª] Legatorio. tagaakay. [lich] Sanguijuela. Bakood. alianza. Leash. Matuto. Leak. instruir. abandonar. Lecture. [liv] Licencia. n. Least. Ledge. [lern] Aprender. Leather. Isang-ayon sa kautusan. Linta. [l¨¦dcher] Libro mayor. Leash. adj. [li] Prado. Leaden. Kaliwa. Butas. n. Legatee. Learned. Legation. [l¨¦rning] Estudio. leg¨ªtimo. Tumul¨°. [leg] Pierna. Nababasa.

Paninirang puri. Length. [l¨ªnient] Leniente. nivelado. Liability. Liberation. awas¨¢n. mahalay. Levy. kagaanan. Lever. Leopard. Lenity. Legislate. n. Levity. Leonine. n. Lice. adj. instruccion. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. n. [let] Dejar. adj. lenitivo. Kapatagan. Kagandahang loob. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. Liberty. Lent. v. n. [l¨¦nitiv] Lenitivo. leva de tropas. [l¨¦dchislechur] Legislatura. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. adj. generoso. largura. [l¨¦mon] Limon. Lemonade. K¨¦tongin. disminuir. Levant. [l¨¦siurli] Despacio. Bayaan. [liboeret] Libertar. [lesn] Minorar. Legislature. v. [l¨¢ibl] Libelo. Legislation. n. n. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. llanura. [l¨¦ngzen] Alargar. librar. n. mabuting asal. adj. n. ligereza. Baka. dayap. n. [l¨ªvoer] Palanca. [l¨ªvant] Levante. Lend. Legitimacy. Less. adv. hambog. [l¨¦prosi] Lepra. Lalong maliit. s¨¢gutin. n. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. Maglagda ng utos. [l¨ªdchen] Legion. bulaan. v. Pagpapalay¨¤. lunas. [l¨¦siur] Desocupacion. Nakapagpapahupa. [l¨¦toer] Letra. Pakaontiin. Letter. adj. Liberal. Lens. Paglalagda ng kautusan. Lichugas. [l¨¦son] Leccion. adj. n. Bwis. K¨¦tongin. n. [l¨¦vel] Igualar. n. igual. adj. [l¨¦zardchi] Letargo. Lenitive. Lenient. aplanar. Gaan. Titik. fastidioso. Pantayin. n. [l¨¢iabl] Responsable. Magandang loob. [l¨¦per] Leproso. n. Leper. lalong munt?. ipagkaloob. Lessor. Lewd. conceder. Lethargy. v. conj. aral. Tagapaglagda ng kautusan. pagliligtas. [li¨²d] Lujurioso. [l¨ªniensi] Benignidad. Oras ng pagbangon. n. kalayaan. Level. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. Silanganan. Kurism¨¢. Mga kuto. Leniency. Lesson. [lengz] Longitud. [l¨¦vel] Llano. Limon. n. Lessen. Lengthy. Liberate. n. Libel. n. [les] Menos. Leopardo. Parang leon. Lesser. n. may pul¨¢. deliberadamente. kabutihang asal. Pantay. lascivo. [l¨¦vel] Llano. may pul¨¢. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. Pagpapagayongayon. n. [liboer¨¢liti] Liberalidad. Mahab¨¤. Limonada. Hab¨¤. Levee. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar.Legion. Leisure. Libog. Lemon. pangharang ng tubig. Pahabain. tur¨°. vidrio circular convexo. patag. dique para detener el agua. [l¨¢is] Piojos. Leprous. v. [l¨¦ngzi] Largo. n. [l¨ªonain] Leonino. adj. . n. [l¨¦viti] Levedad. n. [l¨¦moned] Limonada. Katunayan. Liar. [li¨²dnes] Lascivia. adj. magligtas. Dahandahan. kagandahang loob. [lest] No sea que. Lewdness. n. adj. Legislator. adj. adj. sulat. nakayayamot. Pulutong. ocio. Ang nagpapaupa ng bahay. Legitimate. n. [lent] Cuaresma. Level. pagbabangon ng hukb¨®. benignidad. Magpalay¨¤. Leprosy. n. Lethargic. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. mas peque?o. Leisurely. Mahimbing. adj. Himb¨ªng. L¨ªksion. n. maliban. Let. Lay¨¤. Lettuce. l¨ªh¨¢m. [l¨¦dchislet] Legislar. n. Level. Sinungaling. Kulang. Lente. [l¨¦soer] Menor. [l¨¦niti] Lenidad. Pananagot. kahalayan. Kaawaan. magpautang. carta. Lengthen. Malibog. Magpahiram. n. [l¨¦vi] Impuesto. v. n. Pananagot. Tunay. n. Lunas. Liable. n. Kagandahang loob. [l¨¢ioer] Embustero. patagin. [l¨¦dchisletor] Legislador. [l¨¦tius] Lechuga. oriente. [l¨ªboerti] Libertad. [l¨¦pres] Leproso. v. n. Liberality. prolongar. Lest. [l¨ªboeral] Liberal. [l¨¦pard] Leopardo. [l¨¦sor] Arrendador. adj. kulangan. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. Panghikwat. n. [lens] Lente. Ketong. pul¨¢. [lend] Prestar. Legislative.

Licence. sus¨¬. n. iwangk¨ª. malinaw. igualdad. [l¨¢isens] Licenciar. s¨²bdito. n. Likely. Dako. [lain] Linea. [l¨¢im] Lima (especie de limon). Pang-ugnay. magbulaan. [l¨¢im] Cal. restriccion. Light. iluminar. Limpidness. Hangganan. hanggan¨¢n. Parang buh¨¢y. ligazon. M¨¢pilay. Limit. [l¨ªmit] Limitar. [l¨ªmpid] Limpio. [lait] Luz. [l¨¢ik] Como. n. Likely. Pagkatenyente. n. [l¨ªmit] L¨ªmite. Pagtat aas. restringir. naman. [l¨¢itnes] Levedad. Lie. lah¨¬. Line. [l¨¢ifles] Muerto. Light. n. Marahil. claro. n. v. mag palyab. Hangg¨¢. [l¨¢ikli] Probablemente. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. [limp] Cojear. pagbuhat. comparar. Angk¨¢n. [l¨¢icnes] Semejanza. decendencia de una familia. Batong apog. liwanagan . wangk?. iluminar. [lait] Encender. n. [l¨ªmber] Manejable. Ligneous. Likeness. buhatin. suminta. Ligament. [l¨¢ikli] Bien parecido. Limp. gumiliw. Kidl¨¢t. Magpahintulot. kamagana Lineal. Humimod. [l¨¢ilac] Lila. n. alumbrar. Bigyan ng hangg¨¢. Licence. Guhit. magpaningas. Tag¨¢l ng b¨²hay. [l¨ªniedch] Linaje. Gaya. Limit. adj. Limestone. hingkod. [lift] Alzar. magsind¨ª. Like. kabuhayan. walang diw¨¤. Lights. velocidad. [l¨¢ik] Semejante. [lid] P¨¢rpado. inanimado. parecido. adj. Lifetime. Limber. [l¨ªmpidnes] Claridad. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. Lift. Pagkaguhit. v. humingkod. n. Ligature. alijerar. Liken. lip¨¬. Magaan. [l¨¢it] Lijero. t¨¦rmino. llevadero. trasparente. Patay. T¨¢lukap-mat¨¢. v. n. n. adj. Lift. claridad. v. Lightness. adj. n. n. lugar tenencia. n. Lighten. gayon din. [l¨¢its] Pulmones. Rin. Pamigkis. Lieutenancy. Walang hangg¨¢. n. adj. n. dumil¨¤. Like. [limit¨¦cioen] Limitacion. [lik] Lamer. [l¨ªnch-pin] Pezonera. n. alumbrar. adv. Lief. [l¨¢icwaiz] Tambien. kabulaanan. [liut¨¦nant] Teniente. v. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. Magtitis. v. liwanag. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. [l¨¢imkiln] Calera. tinint¨¦. v. Limitless. elevar. Malamb¨®t. n. Apog. adj. hanay. [l¨ªniel] Lineal. adj. [lai] Mentir. Bag¨¤. pagaanin. [l¨ªgament] Ligamento. kawangk¨ª. n. Light. [limb] Miembro. Kahawig. n. Wangis. Limb. [l¨ªen] Derecho de retencion. pahintulot. adj. v. iparis. P¨ªlay. Limekiln. [lif] De buena gana. n. Nauukol sa guhit. adj. [l¨¢ikn] Asemejar. Limp. Piansa. Lisensia. n. [laif] Vida. kawangk?. Lifelike. n. autorizar. n. Sangkap. adv. raya. Lien. Lilac. gawaan ng apog. [liut¨¦nansi] Tenencia. gustar. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. Lieutenant. Limpid. Umibig. resplandor. Tenyete. lijereza. . [liu] Lugar. [l¨ªmbo] Limbo. [l¨ªniement] Lineamentos. lugar. amar. n. [l¨¢itn] Relampaguear. wakas. Likewise. Kawangis. Malinis. adv. Ilaw. Yaring kahoy. n. [l¨¢isens] Licencia. Lightning. [l¨ªgachiur] Ligadura. vasallo. v. Lila. Lifeless. kampon. Lieu. [l¨¢imston] Piedra de cal. Apug¨¢n. Gaan. B¨²hay. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. Kasinungalingan. Lineage. para. lintik. Liege. Tarugo. tanlawan. [l¨¢ik] Querer. Linch-pin. paris. [limp] Cojera. adj. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. n. Linaw. Limitation. Lid. Itulad. N¨¢paibig. flexible. [l¨ªgnies] Le?oso. Magsinungal¨ªng. linis. Like. igualmente. adv. n. Itaas. sunudsunuran. tulin. n. v. [lidch] Feudatario. Limbo. n. n. n. [lai] Mentira. Lime. linaw. Lick. Kumislap. [l¨ªmitles] Ilimitado. Lime. Lie. Life. n. Limb¨®. igaya. Lineament. limpieza.

walang bahal¨¤. manah¨¢n tumir¨¢. pagkagago. Listlessness. magago. [l¨ªtani] Letan¨ªa. Pagtunaw. alistar. Liquor. Umutal. [l¨®dston] Im¨¢n. n. dilatar. n. n. liks¨ª. Tinapay na malak¨ª. adj. peso. [l¨¢iv] Vivo. v. Himatay. [l¨¢ining] Forro. magar¨ªl. v. [lod] Cargar. n. Lab¨¬ ngus¨°. atender. Lithe. [litigu¨¦cioen] Litigio. [l¨¢ivlijud] Vida. n. Leyong babae. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. v. Litter. Loadstone. Litigation. Manganak ang hayop. kabuhayan. Pabaya. Lisp. [l¨ªvoer] H¨ªgado. M¨¢tira. n. Lizard. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. Liquidation. subsistencia. Litany. tumahan mamuhay. Lipothymy. [l¨¢ioenes] Leona. malwat. Listener. [l¨ªvid] L¨ªvido. Kaonti. Load. adj. n. [lisn] Escuchar. n. tamad. Buh¨¢y. Atay. [L¨ªnguoering] Lento. Maglulan. [lip¨®zimi] Lipotimia. . n. [l¨ªterechur] Literatura. n. lwat. [link] Anillo de cadena. Little. [l¨ªtigant] Litigante. [l¨ªvoeri] Librea. a. lino. magbayar¨¢n. actividad. Litany¨¢. n. n. Itala. iugpong. Litigant. n. adj. pautang. cama portatil. Liturgy. Alak. Listless. [laicu¨®cioen] Licuacion. Pagtutuus. enlace. pagwawalang bahal¨¤. Nauukol sa guhit. n. makupad. ipasan. Pagkautal. n. dal?. Sigla. adj. munt?. magtagal. Aporo. v. [l¨ªtardchi] Liturgia. pagkagaril. n. desordenar. [l¨ªniment] Linimento. Lion. n. Linen. Litograpya. bigat. Singsing ng tanikala. [l¨¢ioen] Leon.Linear. [l¨ªsnoer] Escuchante. [l¨ªstles] Indiferente. Malambot. v. v. blando. Arag-arag. n. v. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. Lip. n. tardo. n. [l¨®foer] Holgazan. Liquefy. Bat¨® balan¨¬. Ikaw¨ªng. [l¨ªnguoer] Consumirse. n. c¨¢rdeno. Lingering. n. Load. sunudsunuran. Litigate. Lithography. hampas-lup¨¤. Makipag-usap¨ªn. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. [l¨¢ivli] Vivo. [list] Registrar. aforro. n. [l¨ªkoer] Licor. Literal. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. Literature. [l¨ªtoer] Litera. [l¨ªnen] Lienzo. [l¨ªstlesnes] Descuido. Loafer. [lod] Carga. [l¨ªtoeral] Literal. t¨¢laan. adj. [l¨ªtoereri] Literario. Literary. [l¨ªcuidet] Liquidar. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. Liquidate. Liveliness. n. adj. [l¨¢ivlines] Vida. Tala. Linz¨®. Link. Live. Kulay tal¨®ng. Lingering. Usap¨ªn. n. Tumunaw. Duminig. Ley¨®n. Liquation. Mabagal. adj. prolongacion. gumul¨®. n. Gamot na pamahid. Loaf. v. [l¨ªcuid] L¨ªquido. usap. Buh¨¢y ang loob. gandul. Ang nakikinig. [L¨ªnguoering] Tardanza. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. prontitud. [laiz] Flexible. Loam. kalandas. Lining. Livery. Link. n. Tagal. agilidad. Listen. n. Ayon sa salita. n. n. [lof] Pan. vigoroso. [lisp] Tartamudear. tuk?. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. Bubul¨ª. Loan. [l¨ªniar] Lineal. [liv] Vivir. Lioness. dasal. Pahir¨¢m. Livelihood. adj. Linguist. Linger. ajustar las cuentas. Pamumuhay. [link] Enlazar. [lom] Marga. [list] Lista. desmayo. n. n. morar. Maubos. [l¨ªtiguet] Litigar. Liquid. [lon] Pr¨¦stamo. lino. peque?o. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. adj. prolongar. Liver. [l¨ªtoer] Parir los animales. v. kaw¨ªng. Pamumuhay. Litter. habitar. [lip] Labio. l¨¢on. empr¨¦stito. Lupang it¨ªm. tunante. n. List. v. magtala. Pagpapabaya. Living. [lisp] Tartamudo. makinig. List. descuidado. adj. Palaboy. [l¨ªcuifai] Licuar. v. n. masay¨¢. Lively. pagkawalang malay ng pagkatao . Liniment. pesado. Panunulat. Tuus¨ªn. Livid. sikap. bribon. [l¨ªzard] Lagarto. Lulan. Live. especie de tierra gredosa. n. tumagal. Malagnaw. derritir. [l¨ªtl] Poco. Lisp. Nakikipag-usap¨ªn. n.

[l¨®dching-jaus] Posada. Lock. n. Kayrel. Kahoy. elevado. Balang. adj. n. Loin. Lodger. Long-tongued. Loathing. parlon. [l¨²king-glas] Espejo. n. logia. humandusay. matayog. naninirahan. Longevity. Looking-glass. Salita. n. Bantay. n. Loiter. v. [lun] P¨ªcaro. Loneliness. mapagbat¨¢. v. Locate. M¨¢kina ng tren. Balak¨¢ng. adj. desear con vehemencia. Lonesome. Longing. hichura. n. [l¨®itoer] Haraganear. [luk] Mirar. anhelo. Lobby. galaw. [l¨®cal] Local. Mataas. Balang. adj. n. manirahan. orgulloso. Panday-kaban. Locker. [l¨®zing] Disgusto. [l¨®nlines] Soledad. Loon. [long] Largo. Bugtong. [loki¨²cioen] Locucion. adj. Pananabik. [lum] Telar. Maglagay. Mahab¨¤. Long. Pagayon-gayon. Look-out. [loc] Cerradura. [l¨®dching] Posada. [l¨®ket] Poner. Log. Pahaba. Lobster. Lock. v. asqueroso. n. vehemente. Pag-iis¨¢. [l¨®guoerjed] Zote. Longitudinal. [lol] Tender. n. P¨¢nuluyan. ansiar. panglaw. [l¨®in] Lomo. Nauukol sa dako ¨® pook. baul. pangungusap. Ohales. altivo. nakasusu klam. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. n. haragan. Lofty. Loggerhead. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. Location. n. [l¨®dchic] L¨®gica. [l¨®csmiz] Cerrajero. [l¨®kast] Langosta. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. trozo de arbol. ansia. k¨¢wingan. adj. Lodging. adj. pun¨° (ng kahoy). itrangka. n. Nakayayamot. [longing] Deseo. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. n. Isara. Locomotive. Loom. desierto. [luk-aut] Centinela. disgustado. Locomotion. Long. Manuluyan. pook. Mat¨ªisin. [luk] Aspecto. isus¨¬. Salam¨ªn. inquilino. alojamiento. corchete. v. n. [loz] Repugnante. la reunion de francmasones. adj. holgazan. Long-suffering. apoyarse. v. colocar. Lonely. n. Humilat¨¤. & n. n. fastidioso. Nauukol sa katagang pagmamatwid. Any?.Loath. n [l¨®dcher] Huesped. dampa. [lup] Ojal. Lodging-house. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. Dako. nauukol sa hab¨¤. Masatsat. Locality. v. Logical. maglapag. Longitude. karimarimarim. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. [lon] Solitario. . Bahay-p¨¢nuluyan. Katag¨¢ng pagmamatwid. adj. n. Ilang. [locom¨®tiv] Locomotora. in¨ªp. Switik. repugnancia. detestar. [l¨®gwud] Palo de campeche. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. Local. Lodge. Aparador. [locom¨®cioen] Locomocion. n. M¨¢nunuluyan. [l¨®bi] Antec¨¢mara. adj. [l¨®ket] Broche. presilla. v. Yamot. Loath-some. adj. Locution. adj. Loiterer. Tumingin. mapagmataas. Magpagayon-gayon. n. n. [lonj¨¦viti] Longevidad. [log] Le?o. palal¨°. [lonsam] Solitario. [lok¨¦cioen] Colocacion. kaban. Marunong ng matapat na pagmamatwid. Look. n. yamot. adj. [l¨®bstoer] Langosta. acostarse. situacion. kahabaan. Lag¨¢y. nag-iisa. Yumamot. nakapangdidiri. n. v. [loz] Aborrecer. [l¨®zsam] Aborrecible. adj. Locust. Loathe. [l¨®koer] Armario. Sil¨ªd. Locksmith. [l¨®ng-tongd] Parlero. vest¨ªbulo. Look. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. n. Long-lived. casita. Manabik. Kahoy na mapul¨¢. n. n. Loop. una especie de camaron marino. Lone. n. Suy¨¤. Logwood. Lodge. solo. magtakwil. Loll. adj. Habih¨¢n. lwal. [l¨®fti] Alto. Nag-iisa. n. [long] Anhelar. Locket. [loc¨¢liti] Localidad. [l¨®nli] Solitario. n. Hab¨¤ ng buhay. [l¨®dchical] L¨®gico. [loc] Cerrar. Logic. Hab¨¤. Seradura. n. vigia. pangtrangk¨¢. n. semblante. n. abandonado. Kilos. n. [l¨®ndchitiud] Longitud. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. cabeza redonda. Logician. Mahab¨¤ ang buhay. Taong mapurol ang ulo. [l¨®itoeroer] Haragan. tanod.

orgullo. [l¨¢undch] Haraganear. n. desatado. Ayaw. [l¨®er] Mas bajo. Loth. kalugih¨¢n. [l¨¢udli] Ruidosamente. [lav] Amar. ropa. Lop. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. paliitin. desperdiciar. minorar. [l¨¢vli] Amable. v. parla. n. Panginoon. v. [lord] Se?or. Lower. Loot. humillar. Umibig. Lopeared. talipandas. [l¨¢undcher] Haragan. Mahanip. n. angal. gustar. n. peque?o. vilmente. Louse. tur¨°. Nangingibig. Tinalikdan ng kasintah an. Nawala. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. adj. Malamlam. Lalong mabab¨¤. Magpagayon-gayon. Low-spirited. adj. adj. Loterya. m¨¢iibigan. adj. Loose. pag-giliw. Taong hamak. hablador. n. Kaibig-ibig. [l¨®land] Tierra baja. n. [loc] Lago. Loosen. kulimlim. Mangdambong. lumwag. n. [l¨®lines] Bajeza. n. nalugi. Lout. Lower. n. r¨²stico. ruindad. adj. [lo-sp¨ªrited] Abatido. hamakin. v. [lor] Leccion. Mahin¨¤ ang loob. Pag-ibig. Low. desapretar. Mabab¨¤. Ang nawala. [lop] Desmochar. Loss. Loyal. Love. Loutish. da?o. adj. n. ayon sa katwiran. Malak¨¢s na pananalita. pag-irog. [l¨²snes] Aflojamento. adj. adj. [loz] Repugnante. [l¨¢utish] Rudo. Kababaan. Love-letter. v. relajado. May kalakasan ng boses. [lus] Desatar. Ibaba. v. [lo] Mugir. [l¨®li] Humilde. kal¨¢s. adv. Umunga. adj. dominar. nasayang. disipar. Lovelorn. [l¨®er] Abajar. Low. K¨¢babababaan. Mapagpakumbaba. hermoso. [los] P¨¦rdida. desanimado. makuto. [lop] La rama podada. Magiliw. [l¨¢uzi] Piojoso. charla. Lowing. r¨²stico. n. Kumalag. Tapat na loob. v. Lose. Lovable. aflojar. Sangang pinutol. Looseness. adj. Lost. n. [l¨®teri] Loter¨ªa. soltura. gumiliw. Ungal. clamoroso. alto. adv. desatar.Loophole. [lus] Suelto. mangibig suminta. kumalas. Kalwagan. kakalas¨¢n. n. [l¨²sn] Desunirse. n. Loud. Lounger. altivez. lote. umirog. Lordly. v. ense?anza. Kal¨¢g. [l¨®nes] Bajeza. Loquaciousness. Matab¨ªl. adj. acobardado. n. v. adj. magbatugan. [l¨¢ud] Ruidoso. Parang panginoon. [lot] Suerte. Lupang mabab¨¤. natalo. Pangungugaling hamak. Lordliness. [lo] Bajo. sumiso. Loose. ba wasan. [l¨²pjol] Abertura. [l¨¢v-letter] Carta amorosa. Lord. Loquacious. May malaking tainga. Putl¨ªn. ocioso. maluba y. [l¨¢vabl] Amable. pumaram. kaukulang bahagi. Lore. kagiliw-giliw. Kapalaran. Lowness. Lot. tak¨®t dwag. kaliitan. talunan. peque?ez. Low. Loquacity = Loquaciousness. ang nasayang. v. Loudly. v. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. kuto. Butas. masalita. Pagayon-gayon. [l¨®ial] Leal. magpalw ag. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. Magwala. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. malwag. mangliligaw. masats¨¢t. . [lord] Se?orear. disgustado. orgulloso. adj. Kumalag. [l¨®ermost] El mas bajo. [l¨®ing] Mugido. n. pagsinta. [l¨®cion] Locion. [l¨®uering] Sombr¨ªo. n. hamak. pandak. n. disminuir. [los] Perder. Lough. Lord. (sigaw ng baka). ang natalo. Lowermost. n. Lover. Sulat na palasintahan. [l¨¢ver] Amante. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. Aral. [l¨¢ut] Patan. adj. Hanip. batugan. adj. Mura. Tab¨ªl. Pagkapanginoon. Dios. Magpakapanginoon. kumalas. Lotion. Love. maniil. Lop. Lounge. adj. n. adj. palal¨°. kapalaluan. holgazanear. Lowly. [locu¨¦cioes] Locuaz. adj. [l¨¢us] Piojo. [lo] Bajo. Lousy. n. fiel. Lowering. [lut] Saquear. querer. lup¨¤. laguna. [lav] Amor. doctrina. [lost] Perdido. danaw. Lottery. maingay. Lowliness. ablucion. gal¨¢n. Lovely. Lowland. aflojar. pumaw¨¬. magbulaksak . Hamak. Dyos. adj. separarse. ¨ªnfimo. n. Dagatdagatan. satsat.

Maghele. Maningning. Malibog. [l¨¢ber] Tomajon. [l¨¢scies] Empalagoso. adj. Pagtatapat. [l¨¢nchion] Merienda. [li¨²briket] Untar con materias crasas. Lucre. calmar. Lump. [li¨²sent] Luciente. Pagkakataon. [l¨®iali] Lealmente. a?agaza. v. bantalbantal. Mapalad. Lustful. n. mel¨¢ncolico. un bobo. indolente. brillante. engullir. dil¨¢g. bukol. v. Lumber. tanglaw. [liur] Se?uelo. Luncheon. Lull. Luxurious. ungas. Lunt. Maputla. Mayabong. Luckless. makintab. Minindal. Lucid. Titis¨¢n ng kanyon. [l¨¢sti] Lozano. Luscious. magpatulog. Palabir?. & n. Lust. adj. [lanch] Merienda. Bubwanin. n. n. [li¨²cworm] Tibio. feliz. adj. Lumbar. katawataw¨¢ Lug. Maningning. makintab. [lant] Mecha de ca?on. n. v. [larch] Abandono. [l¨¢mber] Maderaje. kintab. n. adj. Maliwanag. Mapanglaw. adj. adj. Luminous. kahoy. [li¨²natic] Lunatico. adj. [li¨²brik?s] L¨²brico. dichoso. infeliz. resplandeciente. Lurch. Lucky. n. Pain. superabundancia. sensualidad. Bantal. pabaya. n. adj. malamlam. lumag?. adj. Madul¨¢s. superabundante. [l¨¢ster] Lustre. Kapabayaan. voluptuoso. kapalaran. Luxuriant. n. [li¨²sid] Luciente. n. adj. Lust. Ludicrous. equipaje. robustez. humila. Malahininga. humiya. adj. di¨¢fano. Lumbago. Lucent. Bastos. Lunacy. kal aguan. v. Lubricous. rid¨ªculo. [l¨¢ki] Afortunado. adj. purificar. Libog. sawing kapalaran. [lius¨ªditi] Esplendor. [liur] Atraer. sump¨²ngin. adj. adj. adj. n. makislap. Luggage. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. pal¨¢taw¨¢. Paghehele. bumatak. Daladalahan. Lubber. jocoso. Nauukol sa bwan. day¨¤. malag?. [lac] Acaso. resplandor. Magpita ng mahalay. [l¨¢labai] Arrullo. adj. n. adv. Mabukol. n. Lucrative. painan. kasaganaan. frenes¨ª. Lurch. Bag¨¤. adj. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. Sigla. Lucidity. lak¨¢s. Humalt¨¢k. Malibog. Kaulul¨¢n. Luxuriate. n. sosegar. [li¨²rid] P¨¢lido. Nakasusuy¨¤. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. masigla. fornido. Ningning. n. n. adj. makislap. Lurid. Lunar. [lang] Pulmon. patay na tubig. [l¨¢stret] Lustrar. May pagtatapat. [l¨¢stines] Vigor. mapanglaw. mang day¨¤. [l¨®ialti] Lealtad. magpat ahimik. enga?ar. Lugubrious. Kayabungan. adj. [li¨²nesi] Locura. maningning. [l¨¢stful] Lujurioso. Pakinang¨ªn. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. n. Magtumpok. Luxuriance. n. mang-abang. vigoroso. n. Minindal. Sumakmal. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. [li¨²dicres] Burlesco. [li¨²crativ] Lucrativo. Umabat. Lusk. Kin¨¢ng. tamad. triste. Pinakikinabangan. Lumpy. [l¨¢mbar] Lumbar. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. Luminary. malamlam. inducir con se?uelo. [lucsi¨²ries] Lujurioso. [lucsi¨²riant] Exuberante. Ilaw. Lump. Loyalty. brillantez. desdichado. mahalay. Lustiness. lozano. [larch] Devorar. lozania. tub¨°. [lucsi¨²rians] Exuberancia. Lunatic. ginagal ing. malabis. Lullaby. lumbrera. adj. n. mabuting kapalaran. acechar. v. Lure. fortuna. v. haragan. [last] Lujuriar. kahibang¨¢n. Lurk. adormecer. Mga tabl¨¢. v. [larc] Espiar. adj. . Katiin. Malak¨¢s. exuberante. templado. Lubricate. n. [l¨¢guedch] Bagage. [l¨¢cles] Malaventurado. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. mahalay na pita. n. [last] Lujuria. [li¨²mineri] Luminar. Lure. malungkot. Lunch. [li¨²min?s] Luminoso. Tang¨¢. [lal] Arrullar. Lustrate. madera. Masamang palad. Lustre.Loyally. n. [li¨²ker] Lucro. Lukewarm. Luck. l¨®brego. [lamb¨¦go] Lumbago. sagan¨¤. [lamp] Masa informe. dar chasco. padilagin. [li¨²nar] Lunar. Lung. Lusty. Nauukol sa balakang. umbok. [lask] Ocioso. Pakinabang. magpakalibog. v. fren¨¦tico. ganancia. v. v. Yumabong.

Mahogany. [mach¨ªnist] Maquinista. demencia. Magnify. Libog. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. virginidad. Nauukol sa m¨¢kina. adj. M¨¢kina. exagerar. n. [mad¨¢m] Madama. pagkasir¨¤ ng ulo. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. [m¨¢gnet] Iman. n. Machinery. n. may panghalina. se?ora. n. [maj¨®mitan] Mahometano. criada. arrogante. Magnanimity. [magn¨ªfisens] Magnificencia. espl¨¦ndido. [medch¨ªcian] Mago. Mackintosh. kalabi san. Maidenly. Pagkadalaga. [ma] Mam¨¢. Mapusok. Nauukol sa batobalan¨¬. Magician. n. Dakil¨¤. pagkasir¨¤ ng bait. v. Larawan ng Mahal na Birhen. [m¨¢dchistresi] Magistratura. exaltar. [m¨¢gpai] Urraca. katha. Kapote. exuberancia. Mab. Magnificent. Ma. adj. Magistrate. sakdal. [m¨¢dli] Furiosamente. ibuny?. Maulol. mabaliw. adj. Madness. n. Mad. Lyrest. Maid. n. Kaululan. tama?o. mainam. Magnetical = magnetic. . Magic. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. [m¨¢dman] Un loco. n. [m¨¢djaus] Casa de locos. purihin. Maggot. tawag sa ibang p¨¢hayagan. Magandang kalooban. [m¨¦dnjud] Doncellez. mahal¨ªng. magalit. [mad] Enloquecerse. Madcap. n. [mad¨®na] La imagen de la virgen. Madam. [mab] Vestirse desali?adamente. Mahistrado ¨® mataas na hukom. Makar¨®t. pang-ganyak. como un loco. n. Magisterial. [em] M (eme). adj. Mainit ang ulo. [l¨²csiuri] Lujuria. grandor. kal akhan. Maiden. Machinist. Magbihis ng kahit paano. [mak¨ªntosh] Sobretodo. n. M [ma]. Magnetism. Ginang. enfurecerse. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. Dalaga. [m¨¢gnitiud] Magnitud. n. v. n. rabioso. binibini. n. n. Parang dalaga. n. un maniatico. Lak¨ª. grandeza. Ibong martines. Madden. Magnificence. n. n. Mad. n. Lira. Madonna. kalakih¨¢n. Madly. Nauukol sa mahia. Alilang babae. mec¨¢nica. n. Lynx-eyed. Bato balan¨¬. Madhouse. Kadakilaan. M M. m¨¢gico. Ulol. [m¨¢dnes] Locura. n. Kilos makapangya rihan. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. adj. loko. parang ulol.Luxury. kasakdalan. Maid-servant. nanay. n. [m¨¢gnifai] Magnificar. n. In¨¢y. Lyre. Matalas ang mat¨¢. n. dalagang matanda. Tila narra. n. [l¨¢irist] Lirista. Magnesya. magar¨¤. Magnanimous. Magnetic. Magazine. [l¨¢ir] Lira. ale. magilas. n. gal¨ªt. hal¨ªng. v. n. adj. maawain. Moro. Mahia. [lincs-¨¢id] Vista de lince. Mahometan. Maul¨®l. [m¨¢gnetism] Magnetismo. [m¨¢dchistret] Magistrado. [m¨¢djeded] Fogoso. antojadizo. v. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. Magnet. Magnitude. adv. Magistracy. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. Lynch. Magpie. n. Magic. Maidenhood. Taong ulol. [limf] Linfa. capricho. Tubig (na nanganganinag). furioso. [macar¨®ni] Macarrones. baliw. [l¨¢i] Lej¨ªa. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. sira ang ulo. [m¨¢dchic] M¨¢gico. Magnesia. magalit. n. n. [mad] Loco. pagkabinibini. panghalina. parang binibini. Machine. it anyag. [m¨¦dnli] Virginal. Kagandahang loob. n. Madheaded. Macaroni. m¨¢hiko. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. adj. n. mahabagin. [m¨¦dn] Doncella. Makinista. Lymph. Madman. Dakilain. Lih¨ªa. imperioso. [m¨¢got] Gusano. adj. Lye. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. [me¨ªd] Doncella. adj. [madchist¨ªrial] Magistral. Uod. adj. v. voluptuosidad. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. [m¨¢dchic] Magia. n. Mago. baliw. [mej¨®gani] Caoba. picaza. [madn] Enloquecerse. Ang marunong tumugtog ng lira. [mach¨ªn] M¨¢quina. kahalayan. [magnisya] Magnesia. n. Batang babae. [mach¨ªneri] Maquinaria.

[mal¨ªgniti] Malignidad. balut¨¬. adj. [m¨¢lcontent] Malcontento. Maltreat. criador. Malignity. [mal¨¢in] Envidiar. [m¨¢los] Malva. Makunat. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. manggagaw¨¤. kasakdalan. enfermedad. mahalay na damdamin. Maleficent. lumpuh¨ªn. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. Nauukol sa lalake. n. tumampalasan. pangahas. n. n. Dakil¨¤. cota de malla. [mal¨ªcioes] Malicioso. magb alut¨¬. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. varon. Mallet. n. n. kulotkulutan. [me¨ªl] Mala. lait. karangalan. v. Komandante. Makeweight. [maltr¨ªt] Maltratar. Malign. n. primeramente. Lagnat na may ngiki. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. manggagawa ng masama. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. Gumawa. v. Maintenance. art¨ªfice. Malady. n. Masama. Malmsey. [me¨ªn] Grueso. [me¨ªl] Masculino. proteccion. n. soberan¨ªa. n. n. Malign. n. [mal¨¢in] Maligno. n. Mail. [m¨¦cwet] Complemento de peso. lak¨¢s. Malice. & n. producir. Male. estropear. Nanay. Sama. Tampalasan. [m¨¢let] Mallete. Malcontent. Masama. fabricante. Malbas. pangdikdik. Malefactor. n. [mol] Golpear con mazo. Patong malak¨ª. Mall. [me¨ªl] Poner en el correo. malakas. Malevolence. bugbugin . yar¨¬. tener malicia. Mamma. forma. n. v. v. correo. [mol] Mazo. pagkupkop. fuerte. [me¨ªn] Principal. Maintain. Majestic. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. adj. Maize. li ngap. Pangbayo. adj. marahas. violento. [me¨ªz] Ma¨ªz. formar. Umalalay. banhay. . Malleable. adj. Korreo. [man] Hombre. [ment¨¦n] Mantener. inay. hichura. [malif¨¢ctor] Malhechor. Isang ur¨¬ ng ubas. Major. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. May mahalay na damdamin. Tagagawa. Pagkukunwa. Tao. [mam¨¢] Mama. [mal¨¦volens] Malevolencia. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. n. apoyo. may-gawa Make-believe. [me¨ªnland] Continente. dahil¨¢n. crear. [m¨¢ladi] Mal. Any?. sostener. Maker. Masama. lumikha. Sak¨ªt. lum al¨¢ng. malignidad. mag-imbot ng masama. Masama ang loob. Major. Ihulog sa korreo. [me¨ªk] Hechura. v. Mal-practice. Karamihan. n. Maliciousness. gal¨ªt. n. Pamun? sa timbang. Maim. malversacion. n. n. malak¨ª. Mall. Main. adv. kasamaan. Malediction. Masamang kalooban. n. dumikdik. [maled¨ªccion] Maldicion. sumapol. [m¨¢lapart] Desvergonzado. alipusta. Make. augusto. Malaria. descarado. [m¨¢lard] Lavanco. [me¨ªl] Macho. & n. inang. Mainly. pag-aalib ugha. adj. Palakol na kahoy. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. n. Paggawa ng masama. Walang hiya. Panguna. n. n. grande. [me¨ªnli] Principalmente. [mal¨ªgnant] Maligno. n. Malt. Mallard. n. n. Alalay. [madch¨¦stic] Majestuoso. Mainland. Majesty. [m¨¢dchesti] Majestad. [me¨ªm] Mutilar. figura. May masamang adhika. adj. Malevolent. n. [m¨¦dchor] Mayor. v. Kaunaunahan. armar con cola de malla. Malicious. tungayaw. [me¨ªk] Hacer. maligno. Gaw¨¢ng masama. Male. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. malicia. kalakhang bahagi. [m¨¦dchor] Comandante. Maltster. mag-any?. Kadakilaan. Majority. Damdaming kahalayhalay. perversidad. adj. Mais. [m¨¢liabl] Maleable. adj. Malignant. n. yumar¨¬. [m¨¦ker] Hacedor. adj. Mallows. Kak apalan. adj. n. Managhil¨¬. sakdal. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. fabricar. Main. pluralidad. Umalipusta. [mal¨¢ria] Malaria. adj. Sumpa. kalak han. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. n. pretexto. Magbay¨®. adj. Lupang malawak. n. Man. v. Make. Lalake. pagk¨¢gawa. [m¨¢lis] Malicia. lalake.Mail. Lalong malak¨ª. Malapert.

[m¨¢nedchment] Manejo. ugal¨¬. litaw. totoo. Maniac. [man] Tripular. n. [m¨¢ndetori] Preceptivo. [man¨¦dchabl] Manejable. n. Mandatory. loco. Pagpapalay¨¤ sa alipin. [man¨ªpiulet] Manejar. Pataba sa lup¨¤. n. Sihang. tratable. declarar. [mantl] Mantel. estropear. paggawa. artefacto. n. Damal sa kam¨¢y. Mangle. tunay. Manifest. n. Malak¨¢s ang loob. n. t¨¢hanan. P¨¢gawaan. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. [manifest¨¦cion] Manifestacion. mamatnugot. Mamahal¨¤. Mankind. asal. buhok sa leeg ng kabayo. n. [m¨¢nacl] Esposas. n. Nauukol sa utos. Ulol. . dirigir. estercolar. yar¨¬ sa kamay. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. Mansion. armar. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. [mani¨²r] Abonar. la especie humana. Bahay. [manium¨ªcion] Manumision. adj. Manufacture. Gawa ng kam¨¢y. Manager. n. manufacturar. Manual. Gumawa. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. bahay-par¨¬. v. Gawa. Manse. Utus¨¢n. n. Magpahayag. casa rectoral. pagtatanyag. Mane. hal¨ªng. Manakin. adj. n. tanyag. g¨¢waan. Kiling. [m¨¦ndcher] Pesebre. adj. matapang. Marami. Magpataba ng lup¨¤. n. Pagkalalaki. Manner. Pandak. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. Manik¨ª. Manoeuvre. [m¨¢nikin] Hombrecillo. Hayag. Manufacturer. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. t¨¢hanan. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. Mannerly. Sangkatauhan. Manifest. n. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. Mantle. Manslaughter. estiercol. Parang lalake. manufactura. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. v. Magalang. Manumit. k los. sumpong. Pamamahal¨¤. Mandatory. Manful. adj. n. Mangy. any?. Manger. administracion. pumar aan. varios. [mendch] Sarna. n. Bahay. quinta. [manc¨¢ind] El genero humano. [mangl] Mutilar. dum¨ª. baliw. Gawa. n. Mantel. forma. n. mabait. v. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. declaracion. Manhood. Mannish. pangangasiw¨¤. Tagapangasiw¨¤. [m¨¢nedch] Manejar. [mantl] Campana de chimenea. & n. sangkinap al. Manufacture. Mandible. Manageable. Magpalay¨¤ ng alipin. v. Manlike. adj. [mani¨²r] Abono. n. v. Bugbugin. Manure. patabain ang lup¨¤. [mans] Granja. f¨¢brica. Manipulation. mapitagan. adj. Manumission. n. Napamamahalaan. Manacle. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. n. Paraan. [m¨¢nacl] Maniatar. h¨¢bito. sunodsunuran. n. [m¨¢nifest] Manifestar. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. Manifold. n. adj. magalis. hacer ver. Manipulate. Pamamahal¨¤. Manure. [man¨²ver] Maniobrar. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. Mange. valiente. [m¨¢nlaik] Varonil. adj. Management. quijada. Kaululan. lamugin. v. G¨¢lisin. [m¨¢nful] Bravo. n. mabuting kausapi n. Mannequin. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. adj. n. n. v. [m¨¢nedcher] Administrador. [m¨¢niual] Manual. Mandate. [m¨¢ner] Manera. Manual. n. [m¨¢njud] Edad viril. Mamahal¨¤. adj. Manacle. [m¨¢nifest] Manifiesto. tay?. [m¨¢ndetori] Mandatario. magpatalastas. [m¨¦nia] Man¨ªa. costumbre. Manage.Man. Gal¨ªs. adj. director. [m¨¦ndchi] Sarnoso. Pahayag. morada. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. Mania. [man¨²ver] Maniobra. n. v. Tak¨ªp ng chimenea. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. la morada del p¨¢rroco. Manifestation. Parang lalake. v. conducir. Gumawa. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. urbano. tagapamahal¨¤. [m¨¢ndet] Mandato. Utos. [m¨¢ncion] Mansion. [m¨¢niual] Manual. [m¨¢nifold] Muchos. n. Manufactory. orden. n. gobernar. v. pang¨¢. [m¨¢nish] Varonil. patente. [mani¨²mit] Manumitir. modo. m¨¦todo. Manoeuvre. magpakilala. Tak¨ªp sa dulang. Kakan¨¢n ng kabayo. patalastas.

Martyr. pagtataka. [mesn] Alba?il. Marry. [m¨¢rket] Mercar. Dungis. Na sa gulang na pag-aasawa. mas . [m¨¢rchenes] Marquesa. Marline. Lat¨¬. tab¨ª. guhitan. n. k amanghamangha. pag aasawa. Marrow. n. Marauder. March. Magmasa. P¨¢ngalakalan. orilla. Many. borron. lahok. v. [m¨¢rtir] Martir. Marriage. disimular. manch¨¢. P¨¢milihan. n. Maroon. [m¨¢rcial] Marcial. n. meollo. [m¨¢riner] Marinero. Kantero. Markesa. [mar] Mancha. n. n. makapagpahamak. nota. [mar¨ªn] Marino. [m¨¢rridch] Maridaje. Marshy. maghal¨°. Mark. apariencia. Mariner. disimulo. Marsh. v. n. adj. adj. Marvel. guiar. [mash] Amasar. adj. [m¨¢rtirdom] Martirio. Frankmason. [mar¨²n] Casta?a. caminar. Tandaan. n. [march] Marcha. multitud. panggigilal¨¢s. Lat¨ªan. kagilagilalas. Maritime. se?alar. Mag-utos. Marvelous. Utak ng buto. March. Nauukol sa mas¨®n. Masonic. n. n. admirar. guhit. Marine. m¨¢nanabas ng bat¨®. Nauukol sa gilid. Tisis. [marsh] Pantano. admirable. bak¨¢s. ci¨¦nega. [mar¨®der] Merodeador. pagkamangha. Mare. n. Marshal. Magkasal. n. hiwag¨¤. Marquis. Kasal. Marchioness. Nauukol sa dagat. Mason. [m¨¢rshi] Pantanoso. Munting lubid. varonil. mariskal. [mash] Masa ¨® mezcla. Marble. Mason. Mash. [march] Marchar. balat-kay?. especie de golondrina. n. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®.Manuscript. comercio. Nauukol sa lalake. n. [mask] M¨¢scara. Map. pasmarse de alguna cosa. Marso. huella. Pun¨°. Kababalaghan. manggilal¨¢s. Mabil¨ª. se?al. naval. encubrir. lab¨®n. [march] Marzo. bakat. tala. Masonry. comprar. n. Magtak¨¢. adj. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. Mar. Marriageable. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. n. adj. Masculine. [mesn] Francmason. Mash. matrimonio. Kawal sa dagat. [mar¨ªn] Soldado de marina. Lumakad. May asawa. Magnanakaw. [mark] Marcar. Market. Mart. Tanda. [m¨¢rket] Mercado. mangulo sa isang lakaran. hacer alguna mezcla. Gumawa ng mapa. prodigio. adj. M¨¢skara. n. [m¨¢ritim] Maritimo. bingit. Mark¨¦s. paimbabaw. mas¨®n. Mask. Marital. [map] Mapa. [mask] Enmascarar. prodigioso. adj. Married. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. Marginal. n. n. [m¨¢rdchinal] Marginal. n. Marvel. Lakad. disfrazar. [m¨¢rketabl] Vendible. Masa. magbalat-ka y?. karaniwan. n. n. Makasir¨¤. Mapa. Kastanyas. [m¨¢skiulin] Masculino. Mamil¨ª. mandudwit. Market. Karamihan. n. Marketable. militar. [m¨¦ni] Muchos. Pagkamartir. adj. v. [mark] Marca. [m¨¢rital] Marital. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. v. Marami. v. [m¨¢niuscript] Manuscrito. pananabas ng bat¨®. da?ar. n. Margin. Mask. n. n. v. Martial. [m¨¢rsial] Mariscal. n. bakatan. Ibong martines. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. kuminoy. [m¨¢rvel] Maravilla. [mart] Emporio. mag-asawa. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. Gilid. [mar¨¢zmas] Marasmo. Marine. maglahok. n. Nauukol sa dagat. [m¨¢rten] Avion. as. Kabayong babae. n. [me¨ªr] Yegua. Pagkakantero. Nauukol sa asawa. Taong-dagat. [m¨¦rid] Casado. Sulat-kamay. v. Map. n. borde. pillador. [m¨¦ni] Muchedumbre. hal¨°. v. [m¨¢rbl] Marmol. adj. bakat. Katakatak¨¢. [m¨¢rsial] Ordenar. francmasoner¨ªa. ngha. [m¨¢rcuis] Marques. v. corriente. Marten. mag-paimbabaw. [map] Delinear mapas. [m¨¢rridchabl] Casadero. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. Martir. Mark. n. adj. [m¨¢rdchin] Margen. adj. corromper. Marshal. [m¨¢rvel] Maravillar. n. n. malabon. pasmoso. March. Marasmus. Marm¨®l. Martyrdom. n. v. Many. adj. Magm¨¢skara. Mar. cenagoso.

adj. Masa. n. [mas] Celebrar ¨® decir misa. adj. Sumupil. [m¨¢trics] Matriz. monton. n. Mat. n. Matricide. v. objeto. v. Maturate. n. adj. Massacre. Maternity. sujetar. Pagmamatrikula. adj. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. [me¨ªt] Casar. n. adj. ikasal. v. ¨® un negocio. Banig. Massive. Nauukol sa in¨¢. adj. p¨¢tayan. Mathematic. n. Matronal. [mati¨²riti] Madurez. ukol sa gawang gu r¨®. & adv. Maul. Panginoon. siksik. Matin. se?or. casamiento. Kapangibabaw¨¢n. n. [m¨¢stiket] Mascar. n. Mga kasangkapan. Maternal. [matiur¨¦cion] Maduracion. ang pumatay ng in¨¢. May katawan. [mat¨ªrial] Material. [m¨¢sterli] Magistral. [m¨¢tiuret] Madurar. Mattress. n. Pagmamaskara. masinsin. [m¨¢tress] Colchon. Master-hand. Matter. [matchm¨¦ker] Casamentero. materno. Kahinugan. corp¨®reo. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. pagngata. con maestria. n. Matrix. n. Marunong tumuus sa pagbilang. [m¨¢ster] Vencer. n. Gumawa ng ban¨ªg. adj. n. [m¨®dlin] Borracho. sin igual. Bagay. Piko. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. Masticate. Gawang mainam. magbalat-kay?. Match. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. poner en sazon una cosa. Matig¨¢s. Pagnguya. Mate. compa?ero. obra magistral. [mat¨¦rniti] Maternidad. [m¨¢tter] Materia. [mas] Masa.Masquerade. Maturation. [m¨¢tings] Esteras. Matrimony. [m¨¢tronal] Matronal. adj. [match] Igualar. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. v. adj. Las¨ªng. v. lang?. gumulang. Matrimonal. Kalaguy¨°. Mass. sazonado. H¨ªgaan. homicidio. n. masticar. Matriculation. dumaig. unan. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. [m¨¢tron] Matrona. Mastery. Nauukol sa pag-aasawa. adj. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. [mat] Esterar. Itulad. n. Pangbay¨®. casar. Match. conyugal. n. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. n. Mathematician. iparis. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. v. Matriculate. Pag-aasawa. Hilot. Magmisa. Mattings. mujer casada. P¨®sporo. [m¨¢siv] Macizo. Walang kagaya. adj. n. kasama. Maudlin. Materials. Palo ng sasakyan. [mati¨²r] Maduro. n. [m¨¢tchles] Incomparable. Material. due?o. Mahinog. kaututang dil¨¤. Masterpiece. Magm¨¢skara. maestr¨ªa. disfrazarse. n. [m¨¢trisaid] Matricidio. Mattock. Hwebes Santo. v. Pahinugin. babaing may asawa. Matter. Matron. Mass. Masterly. [m¨¢tok] Azadon de peto. adj. Mainam. [matr¨ªkiulet] Matricular. Maturity. n. Hin¨®g. [m¨¢steri] Superioridad. Mat. asunto. Matronly. v. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. v. Mate. n. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. [mol] Golpear con un mazo. matanza. [m¨¢tin] Matutino. Nauukol sa umaga. Matchless. [m¨¢tronli] Como matrona. magulang. [mati¨²r] Madurarse. [masker¨¦d] Enmascararse. n. [m¨¢tter] Importar. [mastik¨¦cion] Masticacion. M¨¢ukol. . Pagpatay sa in¨¢. ngumata. Master. Magmatrikula. misa. v. v. [mat¨ªrialz] Materiales. n. Matchmaker. [mat] Estera. Ban¨ªg. Pagkaina. Papag-asawahin. desposar. esposa. v. embriagado. pagpatay o. Maul. salansan. igualar. n. Mature. papag-asawahin. pagbabalat-kay?. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. Master. s¨®lido. maigting. n. [matr¨ªmoni] Matrimonio. ap¨°. casamiento. Bumay¨®. Mastication. misa. [mat¨¦rnal] Maternal. kadahilanan. Mature. pagpasok sa p¨¢aralan . Ngumuya. Pagkahinog. aparear. n. Massacre. petate. n. walang kapara. Masquerade. amo. Magpatayan. [m¨¢ster] Amo. bunton. Maundy-Thursday. Mathematical = mathematic. n. Pagpap¨¢tayan. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. iparis. matricida. pag-aasawa. kaulayaw. B¨²gaw. [matrim¨®nial] Matrimonial. magbay¨®. [me¨ªt] Consorte. [match] F¨®sforo. [mol] Mazo. Bahay-bat¨¤. v. gulang. [masker¨¦d] Mascarada. Mast.

[min] Bajo. Medalyang malak¨ª. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. [m¨ªning] Significado. n. [m¨®kish] Fastidioso. pron. Meat. Gamot. Karaniwan. n. [m¨¦i bi] Puede ser. n. [mid¨¢lion] Medallon. intentar. n. Measure. intervencion. Tigdas. Sumukat. [mos¨®li?m] Mausoleo. Maar¨¬. [m¨¦siurles] Inmenso. Mapakialam. n. [me¨ªz] Descarriar. sentencia. nauseabundo. [mint¨¢im] Inter¨ªn. kasabihang may taglay na aral. Mechanical. extraviar. adj. Measurement. Mediocre. [m¨¦disin] Medicina. mag-isip. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. [mi] Me. Medallic. Measly. dukha. pretender. n. mamagitan. akal¨¤. Sihang. adv. pamama gitan. k alinlangan. nagpapakilos ng m¨¢kina. n. [m¨¦siurment] Medida. mediocre. adj. [min] Medio. [mi¨¢nder] Laberinto. v. Hamak. camino tortuoso. vil. [m¨¦siurabl] Mensurable. compas. adj. intercesor. Medicine. K¨¢taastaasan. Nasusukat. adj. v. [m¨¦siur] Medir. adv. [m¨¦dlsam] Entremetido. Medicament. Meander. Ariing gamot ang anoman. Mawkish. [me¨ª] Poder. D? masukat. mangyari. Pag-aring gamot sa anoman. Maw. Marahil. Samantal¨¤. Tubig at pulot. [m¨¢zard] Quijada. akalain. Payat. n. n. [m¨¦dical] M¨¦dico. Meanwhile. v. indigno. Mediator. Mapakialam. Meagre. Tagapamahal¨¤. [m¨¦dler] Entremetido. Gumunita. n. Sa akin. perplejidad. Measles. Maze. idear. Karunungan sa m¨¢kina. Makinista. [min] Significar. [m¨¦dchor] Corregidor. n. n. May. [m¨¢csim] M¨¢xima. habang. tramar. v. Medical. abatido. vianda. Meddler. [mit] Carne. n. be adv. Mean. v. [mil] Comida. [m¨¢csilar] Maxilar. masama. [m¨¦siur] Medida. n. Mechanician. Tinitigdas. metro. inter¨ªn. gul¨®. confusion. n. natatarok. [midi¨¦cion] Mediacion. magwar¨¬. remedio. intercesion. Meal. ¨¢ m¨ª. Sukat.Mausoleum. n. pun¨°. kaypal¨¤. n. [minju¨¢il] Mientras tanto. n. Meantime. [mid] Aguamiel. v. n. adj. medicamento. Gam¨®t. Pagkain. adj. Magkahulugan. Pagkakaakma. mahin¨¤. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. Medication. Mean. Paraan. sentido. lo mas alto. habang. [m¨ªdiet] Mediar. panukal¨¤. maglisya. Mediate. kapakana n. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. Meaning. designio. Mayo. Magligaw. May. descarnado. n. [m¨ªdietor] Mediador. Pamamagitna. n. katamtaman. Nauukol sa m¨¢kina. n. ma . [m¨¦canizm] Mecanismo. Nakayayamot. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. tagapamagitan. L¨ªbingang maringal. Mechanics. n. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. adj. yano. Maximum. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. adj. adj. n. maquinista. manghimasok. [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. lamang-kati. n. Nauukol sa gam¨®t. Mamagitna. Medallion. intencion. n. kagamutan. [me¨ªz] Laberinto. Meddlesome. Maze. Sukat. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. Measurable. [m¨¦dal] Medalla. adj. n. ruin. [m¨ªzles] Sarampion. [mo] Molleja de las aves. ulam. probable. [m¨¢csimum] Lo sumo. Mayor. Measure. Medalya. Nauukol sa medalya. [m¨¦ditet] Meditar. Nauukol sa m¨¢kina. Medicinal. prado. Meadow. Mead. Parang. inmensurable. adj. Tagapamagitna. mapanghimasok. Nauukol sa gamot. mapanghimasok. Mazard. adj. n. panukat. Mechanic. Mean. Meddle. adj. [m¨ªguer] Magro. n. Medicate. Mediation. [m¨ªdioker] Mediano. flaco. May. kasukat¨¢n. d? matarok. Measureless. harina. hiluka. [med¨ªsinal] Medicinal. Maxilar. v. Dakong salasalabat ang landas. mientras tanto. Medal. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. n. Balunbalunan ng ibon. Daang pasikotsikot. Meditate. Makialam. [m¨¦do] Pradera. Me. pensar. harina. Maxim. v. [medl] Entremeterse. [me¨ª] Mayo. intrigante. Kawikaan. Mechanism. Karn¨¦. Kahulugan. [m¨¦dikament] Medicamento. Samantal¨¤. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico.

Mahabagin. Memorial. Naaalala. Melancholy. adj. Membrane. Merciless. Mental. [m¨¦nez] Amenaza. [mim¨®rial] Memoria. [mit] Encontrar. Mapanglaw. n. Meek. n. Meeting. adj. adj. [medit¨¦cion] Meditacion. n. [mend] Componer. pagtitipon. [m¨¦rchant] Comerciante. clemente. bataan.gbulay. narrativa. [mencion] Mencion. malungkot. Member. pagwawar¨¬. samotsamot. adj. Medley. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. [m¨¦morabl] Memorable. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. Merchandise. disolver. Menial. Alaala. Gant¨ª. n. mapagnilay. [m¨¦rsineri] Mercenario. Melon. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. umalala. Makasumpong. Merciful. reparar. Meet. el que obra solo por inter es. adj. adj. Mapaggunita. Tandaan ng alaala. pamumulubi. enga?oso. remendar. Sinungaling. Bal¨¤. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. & n. Isaulo. triste. reflexion. Pulong. madurar. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. malamlam. n. n. Melancholic. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. M¨¢ngangalakal. [mensiur¨¦sion] Medicion. palambutin. [m¨¦ndicant] Mendicante. Sangkap. Memorable. v. Mendacious. Mabagsik. Memorandum. Melt. Mendicancy. Mapul¨®t. kabesahin. n. [m¨¦lo] Sazonar. tunawin. Pagsukat. Umayos. Melliferous. [m¨¦rcantil] Mercantil. fundicion. [mim¨¦nto] Recuerdo. Bumanggit. Mensural. kaanib. [m¨¦lodi] Melodia. [m¨¦lancoli] Melancolia. mabangis. fundir. alalahanin. Upah¨¢n. n. v. [mik] Manso. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. Menstruation. inhumano. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. n. sak¨ªm. adj. Milon. n. v. Melting. Mellow. mendicidad. recuerdo. bahagi. malambot. Menace. [m¨¦mori] Memoria. Memory. Alaala. n. [m¨¦ntal] Mental. Mendicant. Memento. [memoramdum] Memor¨¢ndum. n. adj. n. pagbubulay. magulang. Mention. adj. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. n. sirviente. [m¨ªnial] Servil. magtagp?. Hinog. Medium. adj. mercancia. enga?o. . n. Bangg¨ªt. adj. medida. natatarok. Mensual. v. gunamgunam. [m¨¦nez] Amenazar. [men] Hombres. asamblea. Nauukol sa pangangalakal. Meditation. Sasakyan ng kalakal. convencion. v. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. Gunit¨¤. Mga tao. n. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. kalagitnaan. Mensuration. adj. adj. tierno. magsurs¨ª. Mainam pakinggan. Mention. Asoge. intelectual. Panglaw. magnilay. Nasusukat. matigas ang loob. Pagtutunaw. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. [m¨¦lo] Maduro. Menial. Memorize. recordar. [mencion] Mencionar. Balat na manip¨ªs. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. Inam ng tingig. Menace. Alil¨¤. Merchantman. kaloob. [m¨¦mbren] Membrana. Melodious. [mend¨¦cioes] Mendoso. mababang loob. [m¨¦rsiles] Cruel. Agas. nagpapalimos. n. n. Pulubi. [merkiurial] Mercurial. sukat. pag-alala. Meekness. pagnin lay. n. Gitna. n. sumalubong. n. [m¨¦rsiful] Misericordioso. n. pagulangin. maawa¨ªn. n. Alaala. n. Merchant. Pahinugin. adj. n. n. negociante. Mercenary. Sarisar¨¬. Pagkapulubi. n. Kasinungalingan. dom¨¦stico. Mellow. Magbal¨¤. v. adj. Nauukol sa asoge. kumumpun¨ª. sazonado. lamlam. magdaray¨¤. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. [m¨¦ditetiv] Meditativo. n. contemplativo. adj. Kaamuan. sumiso. Alaala. makatagp?. n. [m¨¦lting] Derritimiento. metal fluido. Meed. Mercurial. [m¨ªting] Junta. pabutihin. Melody. piadoso. Men. mapaglingkod. mga lalake. parte. Nauukol sa sukat. Mend. [melt] Derritir. [m¨¦moir] Memoria. memorial. pananakot. [mid] Premio. hallar. day¨¤. [m¨ªdiam] Medio. interesado. Mediative. [m¨¦mber] Miembro. Maam¨°. Mercantile. Tumunaw. Mendicity. n. [m¨ªknes] Mansedumbre. [mil¨®dias] Melodioso. manakot. n. pagkapulubi. Mercury. Malingkurin. memoria. v. Meliorate. v. Mensurable. Pagalingin. [mend¨¢siti] Falsedad. [m¨¦lon] Melon. adj. Kalakal. lungkot. Mendacity. recompensa. kasama. [m¨ªlioret] Mejorar. kasap¨¬. Pamumulubi. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. Memoir. adj. dulzura. [m¨¦rkiuri] Mercurio.

[m¨ªdling] Mediano. Sumukat. Metal. n. Mettlesome. [metrop¨®litan] Metropolitano. Paraan. [m¨¢ild] Apacible. Utus¨¢n. Methodic. diversion. sumukb¨®. Kasalo. centro. Tila. n. [m¨ªdl] Medio. fuerza. [miz¨ªncs] Me parece. [maigr¨¦cion] Emigracion. kalagitnaan. Midge. coraje. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. [maigret] Emigrar. Mildness. [m¨¢ildnes] Clemencia. mag-iba ng any?. [m¨¢igratori] Migratorio. n. katatag¨¢n. [mi¨²l] Chillar. piedad. adj. [mer¨ªdian] Mediodia. Metamorphose. Message. galak. Migrate. creo. parte. Midsummer. Merit. j¨²bilo. Metallic. pabalit¨¤. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. Midway. Ngiyaw. katanghalian. tapang. palakad. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. v. [m¨ªdwe] Medio camino. Mesyas. Mete. n. Gilas. kalagitnaan. n. valor. n. Midshipman. Karapatan. [m¨¦sendcher] Mensajero. tumakal. [m¨¦zod] M¨¦todo. Metal. matabang. n. adj. v. Palipatlipat. Mga daga. Gitna. adj. jovial. makapangyarihan. n. pulos. n. lak¨¢s. Mildew. n. Katamtaman. Mile. [merit¨®rias] Meritorio. n. adj. ¨¢ las dose. n. Amag. n. Mew. Maam¨°. n. Kalookan. potente. Punong kawan¨ª sa sasakyan. [m¨¢itili] Poderosamente. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. Midday. Mighty. kasayahan. Mere. [mi¨¦r] Mero. lakan. [min] Semblante. [metam¨®rfos] Trasformar. Merriment. Mice. Merit. N¨¢gigitna. malakas ang loob. wangis. Metropolitan. Methinks. [midwaif] Partera. twa. porcion. puro. n. capital. Any?. adj. [m¨¦smet] Comensal. pahiwatig. Merry. Baguhin ang any?. Miff. v. Pangulong bayan. [m¨¦rit] Merecer. Gitna. Hating gab¨ª. [m¨¦rsi] Misericordia. Midland. Hilot. v. Messiah. Kristo. rancho. [midch] Mosquito. [m¨ªdwe] A medio camino. adj. n. pagmumukha. n. comadrona. Meritorious. Mangibang bayan ¨® lupain. ardor. Midnight. [m¨¦rri] Alegre. [mit] Medir. adv. [miz¨®dic] Met¨®dico. Magatas. v. bizarr¨ªa. marapatin. festivo. Talinghaga. a. Umangal. Midmost. Say¨¢. Sama ng loob. n. [m¨ªdde] Medio-dia. n. lakas ng loob. [m¨¦tlsam] Brioso. [m¨¢il] Milla. Mightily. lupang nalolook. [m¨¢is] Ratones. Malakas. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. Meter. [midland] Mediterr¨¢neo. [m¨ªldiu] Moho. tabang. Mettle. Method. dulzura. Nauukol sa pangulong bayan. Kasalsalan ng taginit. Tanghal¨¬. Cristo.Mercy. aw¨¤. n. g¨¢lit. adj. suave. Militant. [merdch] Sumergir. regocijo. Mewl. n. Middle. [midst] Medio. n. Middling. gritar. [mi¨²] Maullido. Pagkain. Nauukol sa paraan ¨® palakad. Mild. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. v. n. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. n. Might. Maging dapat. Isang ur¨¬ ng lamok. [metl] Br¨ªo. [midmost] En el medio. n. . Migratory. mal humor. [mes] Plato. v. adj. Migration. [m¨¦sedch] Mensaje. adj. Ngumiyaw. adj. n. Midwife. pahatid. adj. vivo. Kapangyarihan. n. Nauukol sa metal. adj. galak. [m¨ªter] Metro. [m¨¦rit] M¨¦rito. Mew. adj. n. Midway. Milch. [milch] Lact¨ªfero. adv. simple. [m¨¢it] Poder. [m¨ªdnait] Media noche. v. wangk¨ª. Sumisid. [m¨¦tal] Metal. adj. Mien. [m¨¢iti] Fuerte. Milya. Katanghalian. Meridian. Nakalalaban. Kaamuan. & n. lumubog. Merge. anuncio. Metro (panukat). Pasabi. Taganas. Masay¨¢. Metropolis. Messmate. [m¨ªlitant] Militante. hundirse. ardiente. Karapatdapat. Midst. [mi¨²] Maullar. Pangingibang bayan ¨® lupain. Mess. n. n. n. Magilas. [mif] Disgusto. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. Methodical = Methodic. mediocre. Messenger. n. Habag. sa akal¨¤ ko. Metaphore. [m¨ªdshipman] Guardia marina. May kapangyarihan. n.

n. n. Pangangasiw¨¤. Mincingly. j¨²bilo. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. gumaya. Mag-ingat. Hukb¨®. Mindful. v. [mins] Picar (la carne). [m¨ªler] Molinero. Milkman. Mirth. [m¨ªrki] Oscuro. paggaya. Minute. [mil¨ªcia] Milicia. Burak. n. [m¨¢ind] Cuidar. Militia. [m¨ªneral] Mineral. v. Millennium. Minster. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. [m¨ªngl] Mezclar. Millstone. n. Maghal¨°. Wala pa sa tadhanang gulang. Pangangasiw¨¤. [m¨ªliner] Modista. l¨®brego. fango. considerar. Mimic. n. Angaw. Salamin. n. Mahilig. n. Ministration. Manggagagad. [ministr¨¦cion] Ministerio. n. Mimic. n. Mineral. n. [mil] Molino. Mine. Millinery. Gumagad. [m¨ªnion] Favorito. nakapaparis. humukay. gozo. babaing pangahas. Mill. Madil¨ªm. Minister. Maggagat¨¢s. [m¨ªliteri] Militar. [mil¨¦niam] Mile?o. [mirz] Alegr¨ªa. Gatas. adj. Magatas. Minor. [min¨®riti] Minoridad. [m¨ªrksam] Oscuro. Nauukol sa kawal. [m¨ªlineri] Moda. [mint] Casa de moneda. [m¨ªnim] M¨ªnimo. [m¨¢inor] Menor. Minim. obra divina. Kahimahimala. [minster] Monasterio. [mir¨¢kiulas] Milagroso. [m¨ªnistri] Ministerio. [m¨ªniechur] Miniatura. Lumaban. inferior. v. [mil¨¦nial] Milenario. Mint. ang minamahal. Minion. Minded. adj. m¨²lihan. [milk] Orde?ar. [m¨¢inor] Menor de edad. adv. [m¨ªnister] Ministro. handa. n. Gumatas. [m¨ªmic] Imitativo. Manggigiling. hwad. n. [m¨ªnit] Menudo. n [m¨ªracl] Milagro. Mirror. Millionth. Madilim. [m¨ªnsingli] A pedacitos. [m¨¢ind] Mente. desmenuzar. voluntad. Atay ng isda. tagapangasiw¨¤. malamlam. [m¨¢in] Minar. Million. manggagaya. burlesco. Magbub¨° ng salap?. Akin. [m¨ªlion] Millon. Gagad. Mirky. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. Ang nililingap. [mincs] Mosa atrevida y libre. cuidadoso. v. gawang Dyos. adj. lusak. [m¨ªlkman] Lechero. [m¨¢in] Mio. [mil] Moler. Moda. Babaing magaslaw. Tumadtad. diligente. Munt?. maglingkod. n.Military. v. Ministry. n. war¨¬. Minute. Milk. Mint. Mangasiw¨¤. galapung¨ªn. [m¨¢inded] Inclinado. Minimum. mabait. [mint] Acu?ar. adj. [m¨ªlston] Piedra de molino. Milt. adj. Panggagagad. kasayahan. cavar. Milky. Mineral. v. [mirk] Oscuro. Munt?. pagparis. Miller. Minx. adj. regocijo. n. n. [m¨ªlki] L¨¢cteo. K¨¢liitliitan. Batong gilingan. dispuesto. kalooban. [m¨ªnister] Ministrar. ¨® n. akal¨¤. v. adj. Mina. adj. v. pron. Mimic. v. servir. twa. Mine. adj. n. lact¨ªfero. Larawan. [m¨ªnit] Minuto. Madil¨ªm. Minority. Minor. n. Mill. Gilingan. Bahay na pinagbububuan ng salap?. entendimiento. n. simbahan. Tadtad. Nauukol sa sanglibong taon. Militate. Mince. adj. Mind. adj. [m¨ªlitet] Militar. [m¨ªnus] Menos. observar. Kulang. contrahacer. n. n. l¨®brego. ko. Minimise. Pakaliitin. limo. Magmina. adj. n. [milt] Lechecillas de las peces. n. [m¨¢in] Mina. pangbabady¨¢. n. n. Pastor. Say¨¢. bagay ng mina. Minus. Mimicry. [m¨¢ir] Cieno. maglahok. adj. n. v. Anomang n¨¢pakaliit. n. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. Ikasang angaw. adj. [m¨¢indful] Atento. Milliner. Miracle. Mine. adj. Himala. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. n. mabahal¨¤. Miraculous. Minister. [m¨ªmic] Mimo. Sanglibong taon. magsundalo. Pagkamunt?. Minuto. malamlam. Miniature. peque?o. v. [milk] Leche. Milk. l¨®brego. Mind. n. [m¨ªrror] Espejo. Modista. Mirk. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. Isip. Mingle. n. n. . Mire. Mirksome. gal¨¢k. [m¨ªmic] Imitar. Gumiling. Maingat. katwaan. lingkod. malamlam. Millennial. banl¨ªk. molinete. Monasterio.

m¨¢lisya. malparir. Mismanage. Masay¨¢. avariento. magbalita ng d? totoo. Miscellaneous. Magkamal? ng paglalagay. Misguide. v. Miscalculate. [misc¨®ndact] Portarse mal. heterodoxia. [m¨ªserabl] Miserable. [misadv¨¦nchur] Desgracia. n. n. adj. infortunio. . Pangungugaling masama. [misc¨¢rriedch] Aborto. n. calamidad. [m¨ªschivas] Da?ino. Mamamugot ng masama. perjuicio. masama. maglisya. walang pananam palataya. n. pag-aalapaap ng kalooban. n. Misdirect. malvado. Kapahamak¨¢n. Miscarriage. malusak. Misadventure. Misbehavior. v. kaaba¨¢ng palad. perjudicial. n. maputik. Kasawian. v. hacer temer ¨® dudar. sakuna. desgracia. Miscarry. m¨¢lisya. Maramot. Papag-alapaapin an kalooban. Walang pananalig. [misg¨®vern] Desgobernar. tumuus na may kamalian . n. n. mal porte. [misch¨¢ns] Desgracia. Misapply.lakan. Kasaw¨ªan. [m¨ªscriant] Infiel. Mischievous. v. Kumur¨° ng pamal?. Mirthful. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. Magk¨¢mal? ng paliwanag. equivocaci¨®n. duda. adj. extraviar. Magkangdidinggan. [misaprij¨¦nd] Entender mal. masamang gaw a. rev¨¦s. kasalatan. Miser. v. Ilig¨¢w. Misdoubt. v. sala. Misjudge. lik¨®t. mal hecho. descaminar. infeliz. kasa w¨ªan. infortunio. Misapprehend. v. infortunio. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. [misd¨¢ut] Recelar. desdicha. pagaa langan. samotsar¨¬. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. sospechar. kahirapan. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. Maglig¨¢w. adv. kamalian ng pag-uukol. Misconception. Maling akal¨¤. delito. incr¨¦dulo. crimen. mala accion. Nakunan. mamahal¨¤ ng d? wast?. mal sentido. n. Kapahamakan. [misgu¨ªving] Recelo. Magkamal? ng paliwanag. adj. Agam-agam. Misdeed. Misbelief. v. Mishap. [misc¨®ndact] Mala conducta. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. Pangungugaling masama. Mischance. mabanl¨ªk. Maburak. Maling pagkak augnay ng mga salita. Magpakasama. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. n. Mislead. extraviar. kapahamakan. Maghinal¨¤. da?o. Maghinal¨¤. Mal¨ªng akal¨¤. n. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. Mischief. v. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. n. Misinterpret. Misfortune. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. desastre. n. jovial. sakuna. Masama. v. Misconstrue. Misinform. [m¨¢izer] Taca?o. lodoso. [m¨ªseri] Miseria. Misconstruction. malikot. saw?. Misdemeanor. Magkamal? ng pahiwatig. [misg¨¢id] Descaminar. n. asal n a masama. gal¨¢k. Kaabaaba. v. [misl¨ªd] Extraviar. magsapantah¨¤. adj. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. sakim. enredador. Miserably. ilisy¨¢. [m¨¢iri] Cenagoso. [m¨ªserabli] Miserablemente. v. [m¨ªschif] Mal. kapahamak¨¢n. kamali Misconduct. [misf¨®rchiun] Infortunio. Miry. kabalintunaan. Maglig¨¢w. n. Misapprehension. [misbij¨¦vior] Mala conducta. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. Misapplication. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. v. [misdim¨ªnor] Mal proceder. obrar ¨® proceder mal. Sar¨¬sar¨¬. mag-agam-agam. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. Misconduct. Misgovern. mal¨ªng pananalig. magmasamang ugal¨¬. n. Misconceive. Gawang masama. magbintang. Sama. v. descarriar. Misery. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . twa. calamidad. [m¨ªrzful] Alegre. Mislay. [misj¨¢p] Desgracia. Magmasamang ugal¨¬. Masamang ugal¨¬. Mamahala ¨® mamun? ng masama. [misbij¨¦v] Portarse mal. Pagkangdidingg¨¢n. Misgive. [misl¨¦] Colocar mal. maglih¨ªs. n. n. ilih¨ªs. v. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. v. Misgiving. v. adj. adj. v. Miscreant. Magkamal? ng paggamit. Sama ng pagk agamit. fatalidad. [misd¨ªd] Mala accion. desastre. Hirap. v. Misbehave. mala conducta. contento. [misc¨¢rri] Abortar. Aba. Makunan. Miserable.

tumigil. sospecha. mali. n. n. n. Kamalian sa paglilimbag. Tungk¨²lin. Moan. n. Maulap. bunton ng tao. n. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. Umambon. binibini. Paris¨¢n. gagad. Kamalian. mang. concubina. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. Missionary. Mistrust. burlar. burla. Magkamal? ng paglimbag. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. Misprint. desorden. [mics] Mezcla. se?ora de casa. Misal . n. kilos. Mixture. calmar. lumaktaw. Mock. v. m¨¦todo. ugal¨¬. [m¨ªsil] Arrojadizo. Magk¨¢mal? sa pangalan. Model. Moccasin. humibik. burlesco. tuya. Maghinal¨¤. [misrepres¨¦nt] Representar mal. kawal¨¢n ng ayo s. lahok. moderar. kumilos. Miss. [m¨ªsti] Nebuloso. manuya. Hal¨°. Babaing panginoon sa bahay. pumayap¨¤. [misple¨ªs] Colocar mal. asal. halimbaw¨¤. palakad. humamak. kulang. Miss. n. daing. n. [mistr¨¢st] Desconfianza. ayos. lo perdido. [m¨ªsiv] Carta misiva. dar un nombre falso. Pang-uuyam. v. [mis] P¨¦rdida. [mish¨¦p] Deformar. Missive. Umuyam. Misyonero. Misunderstand. dumaing . Hinal¨¤. pagtigil. hib¨ªk. [mob¨ªliti] Movilidad. [moc] Mofar. [mon] Lamento. Kapal ng tao. n. [m¨®bilais] Movilizar. maglahok. v. [moc] Mofa. n. quejarse. v. [mist¨¦k] Equivocacion. n. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. costumbre. n. confusion. Papangitin. desarreglo. Ihanda ang mga kawal. ulir¨¢n. Mitre. Mitigate. [m¨ªstines] Nebulosidad. v. Mistress. manera. v. [m¨ªstres] Ama. mal?. gemir. el libro que contiene el orden de celebrar la misa.Mismanagement. sospechar. Magkamal?. n. Maghal¨°. n. n. Gorra ng arsobispo. Galaw. lumisya. Gagad. escarnecer. lamentarse. n. falso. [m¨ªtiguet] Mitigar. Pamamahalang d? wast?. adj. Sulat na may taglay na bilin. magsapantah¨¤. foso ¨® canal. faltar. v. Mistake. falta. Mitigation. Magkangdidinggan. gentuza. pasamain ang any? ¨® hichura. Misname. Paraan. Laktaw. Misuse. Moat. [mob] Populacho. Mister. Sangk¨¢. sapantah¨¤. maham¨®g. Magkamal? ng paglalagay. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . n. Mistrust. [mizn] Mesana. adj. tuya. v. v. mezcla. mam¨¤. ang nawala. desfigurar. [mot] Rodear con canales de agua. n. Uy¨¢m. [m¨¢it] Cresa. n. Misprint. quejido. Humihilagp¨®s. Kagulo. [misn¨¦m] Trasnombrar. n. Missible. Misshape. Masamang pagkapalab as. v. [mist] Niebla. Ginoo. gumagad. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. Mix. [mon] Lamentar. Misusage. [m¨ªcschur] Mistura. panunuya. aklat ng misa. [m¨ªsal] Misal. Missing. Misrepresent. Mistake. Mist. Mission. Mite. Mistiness. Mock. Ulap. Missal. Misplace. [mis] Se?orita. Miss. [mis] Frustrarse. n. Pagpapakalabis. [misi¨²zedch] Abuso. [misri¨²l] Tumulto. Ang kulang. pizca. [mist¨¦k] Equivocarse. Gining. n. n. yerro. bangbang. Misrepresentation. [misi¨²r] Maltratar. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. [m¨¢iter] Mitra. . Mizzen. [mod] Modo. v. v. n. [m¨®del] Modelo. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. v. [m¨ªsing] Lo que falta. Tumampalasan. n. Misrule. Sumala. [moc] Ficticio. Panaghoy. hichura. Paghumpay. panggagagad. gemido. [mizl] Lloviznar. [m¨ªsion] Misi¨®n. Humumpay. [mot] Mota. v. Mobilise. Mock. [mism¨¢nedchment] Mala administration. Ulap. n. magkulang. v. [mis¨ªoneri] Misionero. n. desarreglo. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. magbant?. misyon. babae. burla. Mizzle. Magbangbang. kilos. Munting bagay. [m¨®keri] Mofa. n. bir¨°. Managhoy. v. Mockery. tumuya. any?. v. Moan. Mob. abusar de algo. forma. [mistr¨¢st] Desconfiar. [m¨ªster] Se?or. n. n. Misty. Moat. adj. n. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. n. Mobility. bant?. Mode.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

[n¨¢in] Nueve. l¨ªbingan. Noisy. menor edad. Kumurot. marangal. Nauukol sa gab¨ª. Nimble. Nightmare. Syam na p?. Tuka. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. umil¨ªng Node. magul¨®. ninguna persona. M¨¢halal. Umabot sa oras. alingwngaw. Nineteenth. n. n. D? masayod. adj. Ingay. Syam. [n¨®blman] Noble. Ika syam na p?. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. & prep. tiempo preciso. [n¨ªpl] Pez¨®n. Nocturnal. Kabunyian. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. bumat¨¬. Noise. n. [n¨®nedch] Minoridad. Nit. n. Nightly. u?ada. n. adj. [n¨®minet] Nombrar. v. hwag. cualquiera se?al hecha con la cabeza. mote. Niggard. Nightly. n. Saka. [nip] Pellizco. [n¨ªmblnes] Ligereza. [n¨ªkel] Niquel. n. Panggab¨ª. wala. n. . Nominate. adj. [n¨¢intin] Diez y nueve. Bangungot. tenazas. [nip] Pellizcar. Ika syam. adj. [n¨¢isiti] Exactitud. Nine. [no] No. [nich] Nicho. Nauukol sa pangalan. turbulento. n. [n¨®minal] Nominal. el extremo de cualquiera cosa. n. Ninth. adj. Nominal. [nod] Cabeceo. Nomination. n. adj. Ninefold. pangarap. Nickel. [n¨¢inzli] En nono lugar. Nibble. avaro. Magpalayaw. alboroto. Nonage. n. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. n. Nightfall. hidalgo. Palayaw. [n¨¢itli] Por las noches. [n¨®isles] Tranquilo. Pang ipit. [nob¨ªliti] Nobleza. Pamangking babae. [n¨¢infold] Nueve veces. [nai] Cerca. Ninety. mainam. mahugo ng. adj. Tumuka. n. [niz] Sobrina. [nimbl] Ligero. mangalmot. Nobody. adj. Kaliksihan. esmero. adv. Kurot. activo. kainaman. b at¨¬ tang?. pumil¨¬. kakulangan sa gulang. Kabataan. Nikel. [n¨¢inti] Noventa. adv. Hind?. Nickname. [necst] Luego. Sa gab¨ª. kaingay. v. [n¨¢inz] Nono. maalingaw-ngaw. [n¨®diul] Nudillo. cercano. [nic] Punto cr¨ªtico. Buny?. adj. karilagan. nominacion. karangalan. Ninetieth. v. Makasyam. ruindad. adj. [n¨ªpers] Alicates. Maliks¨ª. Ingay. Kagahulan. hugong. rasgu?ar. bulla. Magbansag ng anomang balit¨¤. Buh¨®l. & n. kagul¨®. [n¨®isi] Ruidoso. adj. Nomad. Sa ika syam. delicioso. v. Masarap. walang t¨¢hanan. dulo. Gab¨ª. Nigh. n. el huevo del piojo. n. Nod. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Paglubog ng araw. masikap. Noise. v. humirang. Non-attendance. sonido. mezquino. [n¨¢itli] Nocturno. panaginip. delicadeza. clamoroso. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. kasiglahan. ruido. [nomin¨¦cion] Nombramiento. Nipple. Nicety. adj. Noble. [nicnem] Motejar. Noiseless. Nobility. rumor. Lisa. Kaganapan. [n¨¢itfol] El anochecer. noveno. Yuk?. Ninthly. [n¨¢itmer] Pesadilla. v. No. [n¨¢is] Gustoso. eligir. [n¨ªgard] Taca?o. poner apodos. reverencia. n. Nod. Niece. adj. n. Nickname. n. Taong marangal. [n¨ªbl] Picar. n. Night. Paghahalal. Karamutan. Yumuk¨®d. Nice. Buh¨®l. Niche. [nod] Nudo. [n¨®bodi] Nadie. [n¨¢it] Noche. v. [nobl] Noble. Ikalabing syam. Maingay. Malapit. Tahimik. Nippers. Damit na pangtulog. Nick. n. mahal. Night-gown. Nodule. [n¨®mad] Errante. masigla. Labing syam. marilag. [nit] Liendre. Nobleman. Ut¨®ng (ng suso). n. Maramot. Wala kahi't sino. n. adv. Nip. ¨¢gil. adj. Nicho. n. Noisiness. Nineteen. kalm¨®t. [nicnem] Apodo. [noct¨²rnal] Nocturno. [nib] Pico. destreza. callado. [n¨®is] Ruido. [nod] Cabecear. adj. kasakim¨¢n. n. [n¨®isines] Estr¨¦pito. Pagalagal¨¤. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. tumang?. n. inmediatamente. Niggardness. Nondescript. adv. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. n. gab¨ªgab¨ª. Nimbleness. adj. n.Next. dignidad. hacer una se?al con la cabeza. adj. punta. il¨ªng. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. n. adj. Nip. Nick. Nib. despues. sak¨ªm.

marapat purihin. adv. Now. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. Noonday. n. n. Note. [n¨¢un] Nombre. Bantog. [n¨²dl] Simplon. Nor. Notable. N¨¢hahalata. Nobyembre. adv. n. Nook. Notion. reparable. Butas ng ilong. Nought. maging. Hangal. Hilag¨¤. [nos] Nariz. Sil¨°. North. n. Nowadays. Bingaw. Nobela. [non] Nadie. v. n. Notoriety.None. [n¨®tari] Notario. distinguir. Katanghalian. [n¨®vel] Novela. [n¨®velti] Novedad. Noseless. Northern. p¨²blico. n. n. n. Pangalan. sin embargo. se?al. Nourish. n. Katanghalian. Pakanin. n. [nuk] Rincon. Notaryo. v. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. n. [notuizt¨¦nding] No obstante. n. man. bantog. Akal¨¤. adj. n. pun¨¢. n. Nooning. adv. insigne. ¨¢ las dose ng araw. Ngayon. Sa dakong hilagaan. [n¨¦rishment] Nutrimento. Sulok. Gayon man. ¨¢ngulo. parecer. halata. Notch. war¨¬. adv. hak¨¤. Nonentity. n. conj. Wala. mas¨ ahayag. & n. Noun. n. Nonsensical. [n¨®tuerzi] Notable. [n¨®ted] Afamado. n. observacion. Hilag¨¤. ninguna cosa. Kawal¨¢n.. ngayon. Halata. kandiliin. Noon. Now and then. napapansin. adj. mirar. [n¨²ning] Siesta. Escuela Normal. Noose. pumun¨¢. [n¨®nsens] Disparate. s ulat. ni ¨® . [not] No. marca. [notor¨¢iti] Notoriedad. bakatan. Notorious. Sa mga kaaraw¨¢n natin. Tandaan. D? maaaring mangyari. kasalat¨¢n. tanda. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. n. [nus] Lazo corredizo. Northward. Notwithstanding. Ipatalastas. Notify. Kapuripuri. v. [notifik¨¦cion] Notificacion. n. marcar. tang¨¢. [nov¨¦mber] Noviembre. [nau end dzen] De cuando en cuando. magiting. Bumingaw. adv. Ngong¨°. ukit. Notary. Habagat. pumansin. Nourishment. pamagat. n. [n¨®vis] Novicio. Hind?. Pagkain. hilagaan. Nonsense. Noontide. November. [nun] Medio d¨ªa. Northeast. . observar. adj. Normal-school. Noose. Kakulangan sa bayad. Non-existance. [n¨®stril] Ventana de la nariz. v. Wala. kasalatan. kandil¨¬. adv. Karaniwan. Ilong. ninguno.. Kabantugan. n¨¢pupuna. Normal. [n¨¦rish] Nutrir. Novel. Novice. [n¨¢uades] En nuestros dias. n. Note-book. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. Kapintasan. tanyag. [non-ecs¨ªstans] Nada. [n¨®tabli] Notablemente. walang anomang bagay. n. [not] Nota. malas. adj. entrampar. Baguhan. Nose. [n¨®tisabl] Notable. [nus] Enlazar. Kawal¨¢n. ¨¢ las dose ng araw. [nor] Ni. Novelty. n. Aklat na t¨¢laan. [notch] Hacer muescas. Kabalastugan. [n¨®sles] Desnarigado. [n¨®rmal] Normal. [not] Nada. n. adj. Tulog sa tanghal¨¬. adj. [n¨®tis] Noticia. mentecato. Wala. n. [norz] Norte. Nonpayment. hoy dia. Notch. adj. [nons¨¦nsical] Absurdo. [n¨®rzist] Nordeste. n. impertinencia. [n¨®rzern] Septentrional. Note. kagitingan. hayag. Noticeable. falta de existencia. lit¨¢w. Notably. adj. ipahayag. Notification. adj. memorable. n. kahusayan. Halata. [not¨®rioes] Notorio. [n¨®cion] Nocion. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. Noodle. adv. falta de existencia. [non¨¦ntiti] Nada. Noteworthy. v. Noted. [n¨®tis] Notar. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. Nothing. [naw] Ahora. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. n. adj. esquela. c¨¦lebre. [n¨®tifai] Notificar. n. nota. alimento. [notch] Muesta. manakanaka. v. Sumil¨°. Notice. de vez en cuando. Notice. Kah¨¬. wala. billete. Balit¨¤. impertinente. bakat. Katanghalian. maulit . buny?. [not] Notar. tawagin sa h¨²k¨²man. [n¨®zing] Nada. Halata. n. adv. reparo. Not. babasah¨ªn. [n¨®tabl] Notable. gunggong. Nostril. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. alimentar. Maminsa nminsan. Patalastas ng h¨²k¨²man. Humalata. digno de nota. n.

Matigas ang ulo. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. Musm¨®s. n¨²mero. [n¨²lifai] Anular. alimento. v. bilangin. Nozzle. Tigas ng ulo. Bumilang. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. Pag-iiw?. Kawal¨¢n ng kapararakan. n. v. nakasisir¨¤. Kasalaulaan. pag-aalag¨¤. [ni¨²sans] Indecencia. Karunungan sa mga salapi't medalya. n. adv. Kaki't saan man. Nurse. Nutcrackers. [n¨¢rchur] Educacion. adj. contar. Nut. Nauukol sa bilang. B¨¢lok. adj. adormecimiento. n. cantidad. n. Pangtalop ng pil¨¬. Marami. Hub¨¢d. [n¨®we] De ningun modo. [¨®asis] Oasis. obstinacion. Nurture. Number.Noway. [n¨¢mberles] Innumerable. Nues moskada. v. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. Nymph. porquer¨ªa. n. m¨¢nanagwan. sumagw¨¢n. Oar. n. Oasis. Hangal. Nowhere. adj. katigasan ng ul o. adj. [ni¨²meres] Numeroso. Numb. contar. Sanggol. Kahubaran. Nullity. Nunnery. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. Numb. adj. Manggagaod. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. Mongha. n. O (o) Oaf. Nuptial. ungas. [ni¨²triment] Nutrimento. Number. Nimpa. Numeral. Katigasan ng ulo. Numberless. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. Nauukol sa bilang. Oar. Numskull. Nucleus. [n¨¢mber] N¨²mero. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. hub?. pangbusog. adj. [or] Remar. [niumer¨¦cion] Numeracion. [¨®rzman] Remero. n. adj. ungas. Numeric. [n¨¢mber] Numerar. sagw¨¢n. n. futil. Nudge. Nutmeg. Nakabubusog. zoquete. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. da?oso. [n¨®ccioes] Nocivo. Nutriment. [of] Idiota. Pagbilang. Numbness. inv¨¢lido. Mag-iw?. [n¨¢mskal] Zote. Gumaod. namamanhid. Nudity. abrogar. n. cuidar enfermos. Bumilang. n. [nars] Criar criaturas. Walang kabuluhan. adj. Numerous. Walang bilang. Gaod. Nullify. makakal. Nursery. Nurse. pag-aasawa. Numerical = numeric. Obdurate. Sumpa. Pawal¨¢n ng halag¨¢. Yaya. adj. pawal¨¢n ng kabuluhan. Bilang. [ni¨²meret] Numerar. [n¨®jwer] En ninguna parte. Numerate. Pagkain. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. [ni¨²clioes] N¨²cleo. Noways = noway. Nurture. n. enfermera. Pag-iiw?. adj. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. Ngus¨°. [n¨²liti] Nulidad. adv. Walang kapararakan. n. [n¨¢mbnes] Torpor. Numismatics. Nuptials. Pil¨¬. [nat] Nuez. Nakasasama. n. Kasal. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. Nutshell. [namb] Entorpecer. Oasis. [ni¨²tricioes] Nutritivo. Null. Nude. n. bilang. Balat ng pil¨¬. tanga. [n¨¢neri] Convento de monjas. v. Obdurateness. Oarsman. n. [oz] Juramento. [n¨²pcial] Nupcial. n. [ni¨²guetori] Nugatorio. mag-alag¨¤. pag-aalag¨¤. n. n. boda. . Oath. [nimf] Ninfa. v. [n¨²pcials] Nupcias. n. n. lo que pertenece ¨¢ las bodas. n. Nuisance. [o] O (o). [ni¨²d] Desnudo. n. Mag-iw? ng bat¨¤. Pamamanh¨ªd. v. [¨®bdiuret] Endurecido. babaing magand¨¢. v. Noxious. Nutritious. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Nursling. n. ense?ar. n. n. Nugatory. v. [n¨¢rseri] Crianza. n. n. n. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. Obduracy. [ni¨²meral] Numeral. Kahi't sa anomang paraan. n. [nan] Monja. [ni¨²diti] Desnudo. Nun. Numeration. tipun¨¢n. [n¨¢rchur] Criar. [or] Remo. bogar. n. fr¨ªvolo. [namb] Entorpecido. Mamanh¨ªd. kababuyan. mujer hermosa. [nars] Ama de cria. Bahay ng mga mongha. [nozl] Nariz de un animal. [nal] Nulo. Manh¨ªd. n. O O.

embarazo.Obedience. kahalayhalay. kapansanan. Obliquity. Obstruction. adj. m agalang. Taba. Oblate. Obscurity. Obscure. Magdil¨ªm. malab¨°. cortesano. dahil¨¢n. v. [ob¨ªs] Obeso. [obl¨®cuioes] Injurioso. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. Obliterate. sumubok. [obs¨¦rver] Observador. [obl¨¢idch] Obligar. maingay. Pagsunod. adj. Obserbatoryo. Padilim¨ªn. n. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. gumaganap. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. capaz de objecion. adj. n. Observant. Obese. Obloquious. Pagtupad. Mahalay. [obs¨¦rv] Observar. kalibugan. necrolog¨ªa. Obstinate. Oblong. Kadiliman. [¨®bstinesi] Obstinacion. [obski¨²riti] Obscuridad. hadl¨¢ng. Mahugong. Obstruct. pulpol. [obl¨¢idching] Servicial. ruidoso. adj. Matigas ang ulo. adj. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. impedir. mas¨²nurin. Obituary. n. Pitagan. adj. Bagay. sumision. Talohaba. [obl¨ªvias] Olvidadizo. kalabuan. Obscuration. n. Maingat. Alay. adj. Observing. [obl¨ªc] Oblicuo. notar. v. deshonroso. Magmalas. tumalima. [¨®blet] Chato por los polos. huma dlang. Object. magalang. v. Halata. v. kalabuan. n. n. tenaz. Gumambal¨¤. Oblige. dificultad. retardar. adhika. adj. [¨®bit] Exequias. tungkulin. Mas¨²nurin. complacer. n. v. Dilim. adj. Gambal¨¤. n. reparar. mapaglingkod. Obeseness. n. pagtalima. Oboe. Obnoxious. gordo. Obit. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. [obu¨®ccioes] Peligroso. Obsequious. salungat. pans¨ªn. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. n. nota ¨® reparo cr¨ªtico. tanyag. anticuado. [¨®bsecuiz] Exequias. Objectionable. v. n. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. pagpigil. [observ¨¦cion] Observacion. sumalungat. n. Katungkulan. respeto. [obl¨ªvion] Olvido. Mapanganib. Tumutupad. Sumunod. n. Obstacle. Kadustaan. [¨®bdchect] Objetar. adj. Obfuscate. Oblivious. [obstr¨¢ct] Obstruir. estorbo. [obs¨¦rving] Atento. salangsang. sumalangsang. . [obski¨²r] Obscurecer. r¨¦plica. pumigil. pagkahapay. [¨®bliguetori] Obligatorio. May kapintasan. da?oso. Obligation. [¨®bstinet] Obstinado. mapagmasid. Lip¨¢s. n. [obe¨ª] Obedecer. Kapansanan. Chap¨¢t. Obstinacy. [obs¨¦niti] Obscenidad. n. [¨®bsolit] Obsoleto. Observer. n. adj. n. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. respetuoso. [obs¨¦rvans] Observancia. pagganap. n. pakay. [obs¨¦rvetori] Observatorio. [ob¨ªdient] Obediente. Mataba. adj. layon. Obsequies. sumiso. Obstreperous. galang. atencion. Obliging. Oblation. [obl¨ªteret] Borrar. adj. adj. crasitud. n. [obs¨¦rvant] Observante. Lib¨ªng. Pumilit. mapagtalima. Obscenity. Obey. lab¨°. [¨®bdchect] Objeto. [obski¨²r] Obscuro. Obscure. pudpod. Object. adj. adj. hadlang. Mapagmalas. Obloquy. Oboy. Malilimut¨ªn. Oblique. Pagkahiw¨ªd. Pun¨¢. Tungo. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. [¨®blong] Oblongo. kasiraang puri. Observance. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. [obs¨¦rvabl] Notable. Tutol. nak¨¢kapahamak. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. cuidadoso. Obsolete. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. Obscene. mas¨ªd Observatory. Observe. adj. pahap¨¢y. [obs¨ªn] Obsceno. v. adj. Observable. imp¨²dico. layon. n. adj. Katigasan ng ulo. [obl¨®cui] Infamia. Madilim. Kadustadusta. Obeisance. palabuin. Mapaglingkod. Obligatory. adj. Objection. atento. Oblivion. S¨¢pilitan. [¨®bo] Obo¨¦. [ob¨ªdiens] Obediencia. magbigay loob. Tumutol. obst¨¢culo. [ob¨ªsnes] Obesidad. honras funerales. magmasid. kadiliman. Mapagkaloob. conspicuo. n. Observation. deshonra. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. Obedient. agradar. abal . n. Objective. Pahiw¨ªd. v. gala ng. [obdeh¨¦ccion] Objecion. [obl¨¦cion] Oblacion. tungo. Obesity = obeseness. tikman. umabala. Kahalayan. Limot. lum¨¤. [obfi¨²sket] Obscurecer. reverencia. malibog. [obligu¨¦cion] Obligacion. Kumatkat. adj. [ob¨ªtiueri] Obituario. n. n.

adj. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. fragrancia. Offensive. patap¨®n. adj. n. & prep. adj. Octuple. Nakagagalit. rareza. v. lapastangan. [of] Lejos. int. May walong p¨¢nulukan. n. alcanzar. magkam¨ªt. mamaslang. lait. Mabango. Of. [¨®csident] Occidente. nakapipinsala. umalipusta. [ocsidental] Occidental. Ode. tocante. fragrante. pudpod. adj. Off. v. [¨®fal] Sobras. Obviate. Nakagagambal¨¤. adj. Odd. tag?. Official. ocupante. v. propuesta. likod ng ulo. emplear. n. salimuyak. Occasion. katwa. escondido. Pinun¨°. Handog. kubl¨ª. [obt¨¦nabl] Asequible. tiempo oportuno. [¨®ficer] Oficial. adj. Occasional. Occupant. pulpol. empleo. Malay¨°. Odds = oddness. Oddness. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. [ok¨¦sion] Ocasion. v. Oktubre. [¨®dnes] Disparidad.Obstructive. n. Ling¨ªd. aborrecible. n. Off. magtaglay. Obtrusive. [obt¨¦n] Obtener. Nauukol sa dagat. provocar. maliwanag. Occiput. [ok¨¢lt] Oculto. Octagonal. adj. entremetimiento. Umiwas (sa kapansanan). [ok¨¦sional] Ocasional. pa nahon. Offend. [oct¨®ber] Octubre. Obtainable. [¨®csipat] Colodrillo. [of] De. Occupation. Gansal. n. Kaimotan. Offer. adj. Dagat. Ocean. Officer. [oct¨¢nguiular] Octangular. Office. n. Pangyayari. Occident. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. desigualdad. Offering. Obtain. sazon. Pasl¨¢ng. [obtri¨²d] Introducir con violencia. Kaibhan. ni. ha nap-buhay. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. Magpumil¨ªt na pumasok. adj. n. adj. Gumamit. [of] Fuera!. adj. [¨®diti] Singularidad. [¨®ctiupl] Octuplo. Occult. magtalag¨¢. dahilan. injuriar. extravagante. adj. k¨¢wanihan. n. v. Pagtatanim sa kalooban. Occidental. n. Oculist. adj. [¨®fis] Oficina. Makawalo. sin punta. Odoriferous. lograr. ma karoon. [od] Oda. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. injurioso. adj. Odium. Amoy. Ocular. entremetido. [of¨ªsial] Oficial. injuria. [oct¨¢gonal] Octagonal. n. Ang nagmamay-ar?. n. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. n. adj. [¨®dor] Olor. bang¨®. Mapagtanim. Oddity. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. Octangular. Mangyari. salsal. n. Occur. Nauukol sa mat¨¢. odio. Pagkakataon. Obvious. Bagay na may walong p¨¢nulukan. n. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. Octagon. kalunuran. Kaibhan. Occupy. n. Obtrusion. v. [¨®bviet] Obviar. [¨®fer] Oferta. Labis. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. Odious. ¨¢ distancia. [obtri¨²siv] Intruso. Odor. Mabango. adv. Manggalit. . Maghandog. [odioes] Odioso. [occ¨¢r] Ocurrir. [¨®fering] Oferta. [¨®kiulist] Oculista. [okiup¨¦cion] Ocupacion. [¨®bvias] Obvio. Kanluran. October. [of¨¦nd] Ofender. n. [¨®doroes] Oloroso. trabajo. n. evitar inconvenientes. Mapanghimasok. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. Octennial. adj. [of¨¦ns] Ofensa. Offer. Nagwawalong taon. Handog. adj. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. ang n¨¢papanahon. magagalit¨ªn. n. N¨¢pataon. Odorous. Obtuse. desecho. Panghihimasok. makakam¨ªt. kay. Ocellated. casual. [od] Impar. incidente. Occurrence. romo. sa. pagkaka taon. kaiba. adj. Matataglay. adj. Magtam¨®. n. [¨®fer] Ofrecer. [obti¨²s] Obtuso. fragrante. casualidad. prep. suceso casual. [obtri¨²cion] Intrusion. [¨®kiular] Ocular. [¨®kiupant] Ocupador. kawan¨ª. oficio. Nauukol sa kanluran. palag¨¢y. May mat¨¢. particular. adj. magk¨¢taon. adj. alipusta. Malinaw. empleado. n. evidente. n. nagtatagal ng w along taon. adquirir. Offence. v. Opisina. [¨®kiupai] Ocupar. Mapurol. [¨®dium] Odiosidad. Obtrude. nagkataon. [of¨¦nsiv] Ofensivo. [odor¨ªferoes] Oloroso. Pagkabuhay. Oceanic. g¨¢wain. [¨®cean] Oceano. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. Ng.

Opine. n. tagabusb¨®s. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. Operate. Opacity. Kalabuan. sikap. adj. [oft] Muchas veces. adv. [¨®nerous] Oneroso. kumalat. nangunguna. mirar al soslayo. v. Mag-akal¨¤. Onset. [¨®liv] Olivo. sulong. Olive. nakagagambal¨¤. n. humatol. anciano. adj. May katandaan. Masipag. [¨®nuard] Avanzado. Nauukol sa paggawa. Matanda. Onward. Sumaloy. Opera. [¨®peret] Obrar. walang tungt¨®ng. n. [¨®piet] Opiata. lumaktaw. n. Omniscience. adj. antiguo. Kasipagan. Officiate. Opaque. antiguo. Tagagawa. [¨®fing] Pleamar. Only. Operator. adv. n. Onion. n. Lamang. mahirap. oficiar. Lumigta. magulang. Ooze. [¨®gl] Gui?ada. n. Minsan. p¨¢ngitain. Buk¨¢s. [op¨¢siti] Opacidad. Often. [¨®peretiv] Operativo. Opiate. adelantado. Angkan. tang¨¬. [old] Viejo. Officiousness. n. lah¨¬. n. Olfactory. Offing. n. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. [¨®ilman] Aceitero. [olf¨¢ctori] Olfatorio. Omit. v. Offset. n. Omniscient. n. may kagulangan. encima. Open. ¨®palo. Oilman. fatal. Kumindat. presagio. Ule. Marunong sa lahat. p¨¢una. n. Offspring. [¨®pal] ¨®palo. adj. [ofn] Muchas veces. [op¨¦c] Opaco. adj. sulyap. Olden. dati. Malang¨ªs. n. adj. [uan] Un. [¨®il] Aceite. Omission. Isa. daluhong. Omnipotent. . laktawan. [omn¨ªpotent] Omnipotente. [¨®il-cloz] Hule. siniestro. la¨®n. v. [om¨ªsion] Omision. Onslaught = onset. Oil-cloth. adj. Sa. Oldness. Madal¨¢s. Nauukol sa amoy. ¨®pera. sumulyap. [¨®fset] Pimpollo. Bugs?. Sibuyas. n. Gamot na may halong apyan. Oft.Official. Ominous. [¨®nli] ¨²nico. Only. P¨¢mahiin. Madal¨¢s. lip¨¬. magulang. adj. Karunungan sa lahat. n. burak. batong mahalag¨¢. tuloy. masikap. prep. Olibo. descendencia. [¨®gl] Gui?ar. adv. Banlik. Ogle. [¨®milet] Tortilla de huevos. anciano. Operative. One. Masulong. Pun¨°. pagbusbos. Malab¨°. [¨®minoes] Ominoso. Matanda. lum¨¤. [¨®nion] Cebollas. [¨®peretor] Operador. Katandaan. linaje. [¨®pera] ¨®pera. Ointment. inap¨®. Ab¨¢! Oil. adj. [of¨ªsial] Oficial. bukod-tang¨¬. lum¨¤. Pun¨° ng olibo. Maglalang¨ªs. Langis. adv. Mam un¨°. v. Oh. alisan ng tak¨ªp. Gumawa. Onerous. ancianidad. dati. n. n [oper¨¦cion] Operacion. Operation. adj. Kind¨¢t. juzgar. sa ibabaw. Tinortang itlog. con frecuencia. limo. Bugtong. [¨®men] Ag¨¹ero. solamente. Oftentimes. Officious. [o] ?Oh!. con frecuencia. malamlam. [¨®ldnes] Vejez. v. v. [¨®pn] Abierto. Opal. adv. Once. Usbong. Sa gaw¨ªng harap. [uz] Fango. celebrar la misa. [omn¨ªcient] Omniscio. Omnipotence. alis¨¢n ng tungtong. destapar. Ooze. con frecuencia. adj. [¨®intment] Ung¨¹ento. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. masagawa. Lang¨ªs na mabang¨®. [on] Sobre. una. adj. magmisa. n. cieno. ligtaan. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. n. Paggawa. adj. [¨®lden] Viejo. ojeada. Ogle. [¨®nuard] Adelante. Kapangyarihan sa lahat. n. [uans] Una vez. molesto. Makapangyarihan sa lahat. Omen. walang tak¨ªp. Laktaw. [¨®fntaims] Muchas veces. Magbuk¨¢s. [omit] Omitir. talb¨®s. [¨®leaster] Olivo silvestre. [of¨ªcioes] Oficioso. Onward. Omelet. Oleaster. kadiliman. int. [op¨¢in] Opinar. oleoso. adj. Masamang p¨¢ngitain. Open. [¨®nli] ¨²nicamente. adv. adj. Madal¨¢s. adj. n. [¨®pn] Abrir. n. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. Oldish. Laot. Old. n. pagsasagawa. n. v. n. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. uno. kagulangan. operar. [omn¨ªciens] Omniciencia. [¨®fspring] Prole. On. n. Oily. Mabigat. [¨®ili] Aceitoso.

[or] Quijo. [¨®ptic] ¨®ptico. Halamanan. Hak¨¤. Mag-utos. tampalasan. n. Utos. Suh¨¤. contrario. Oratory. Opprobrious. [¨®rbit] ¨®rbita. n. Opportunity. pasiya. conveniente. establecer. Orchard. Pagkakataon. disposicion. [¨®piam] Opio. Organ. kayamanan. [¨®ptimist] Optimista. Ordinary. Kakutyakutya. arreglar. v. mandato. Optical = optic. Nauukol sa ayos ¨® husay. v. Opulence. [opr¨¦siv] Opresivo. ¨®rgano. adj. Mayaman. Bilog. Utos. Lakad ng tal¨¤. Orange-color. [¨®rendch] Naranja. n. Mag-ayos. Oppressor. naranhita. adj. adj. comun. salangsang. Organize. marapat. Utos. Ordain. mah irap. adj. Kalaban . n. Orange. mapagpahirap. n. Optician. [¨®pcion] Opci¨®n. [opt¨ªcian] ¨®ptico. dalandan. Bakulaw. umayos. umin¨ªs. Oppose. apretar. [op¨ªnion] Opinion. n. [oporti¨²n] Oportuno. Pagtatatag. Order. magpasya. Organical = organic. pangungusap. sumalangsang. Silanganan. at bwan. katalo. contrariedad. [¨®rganaiz] Organizar. Orb. mahusay. n. Orbed. Opulent. Orderly. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. Oral. adj. contrario. [or¨¦cion] Oracion. in¨ªs. magpasiya. Optimist. Tutol. Sa salita. Magtatag. Opponent. Oppression. kasalung¨¢t. Tumutol. [¨®posit] Opuesto. n. n. Oration. adj. Pananalumpat¨¬. Opposite. Organic. Mabilog. [¨®ral] Oral. adj. Pumighat¨¬. . akal¨¤. Orchestra. [op¨®nent] Antagonista. bien arreglado. adj. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. Sanggunian. n. v. n. [or] ¨®. [orbd] Orbicular. [¨®racl] Or¨¢culo.Opinion. n. la cuenca del ojo. v. adj. nakapagsisikip ng loob. malak¨ªng unggoy. Orbit. n. n. n. Opium. [orb] Orbe. Opponent. Order. salangsang. bituin. [opr¨¦sion] Opresion. kahalay-halay. arguyente. [ordin¨¦cion] Ordenacion. [op¨®nent] Opuesto. Or. sumalungat. [opr¨¦sor] Opresor. Yaman. regla. adj. Ordination. n. Option. n. estatuto. musang. paglaban. [parang piano]. Kalaban. n. pahirap. [¨®retor] Orador. Pighat¨¬. [¨®rder] Ordenar. [oporti¨²niti] Oportunidad. Kalaban. globo. adj. Isang ur¨¬ ng batong matigas. Opposition. n. n. Oppressive. esfera. maghusay. Dalangin. magpahirap. Karaniwan. fronterizo. ignominioso. regular. n. Orang-outang. [op¨®s] Oponer (se). riqueza. redondo. Optic. [org¨¢nic] Org¨¢nico. n. conj. maghusay . mineral. ayos. Orator. [¨®piulens] Opulencia. adverso. Opulency = opulence. [opr¨¦s] Oprimir. M¨¢mimighat¨¬. dictamen. n. ma g-utos. oriente. verjel. n. Apyan. Opportune. Manglilitis ng paning¨ªn. arreglar. n. lumaban. [organiz¨¦cion] Organizacion. Kulay-suh¨¤. Nakapipighat¨¬. [¨®rder] Orden. war¨¬. [¨®rkestra] Orquesta. pananalita. Ordinance. Maayos. Ordinal. [¨®rdineri] Ordinario. Organist. sazon. n. Sariling hak¨¤. Orkesta. panahon. & n. vejacion. Tagatugtog ng ¨®rgano. M¨¢nanalumpat?. v. nakikipagtalo. adj. [opoz¨ªcion] Oposicion. sumakal. verbal. Kasangkapan ng kawal. adj. kung. [¨®rdinal] Ordinal. kapanahunan . uk¨¤ t¨¢. disponer. [¨®rderli] Ordenado. sangsinukob. [¨®rdinans] Ordenanza. ¨®. katap¨¢t. n. [¨®rgan] ¨®rgano. [ord¨¦n] Ordenar. Orient. [opr¨®brias] Oprobioso. [¨®rendch-color] Color de naranja. Ore. cruel. n. pag-oorden sa par¨¬. Nauukol sa ¨®rgano. Organization. [¨®rchard] Huerto. Oracle. n. adj. husay. [¨®rganist] Organista. Ordnance. en frente. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. el acto de conferir orden sace rdotal. globo. araw. adj. Pagkakataon. [¨®piulent] Opulento. [¨®rient] Oriental. tuntunin. mabagsik. Oppress. [¨®ratori] Oratoria.

Outlay. Ours. [¨¢unz] Onza. Outfit. Lumagpas. Ulila. Atin. [¨¢utlori] Proscripcion. namin. Otherwise. ser menester. Pagpaparangalan. Orison. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. primitivo. n. amin nga. [¨¢uar] Nuestro. Orphan. Ningning. Outermost. [¨¢utluk] Vigilancia. n. [ori¨¦ntal] Oriental. gala. [¨®rison] Oracion. gastos. Tapon. kintab. Other. gar¨¤. Out. [¨®sifai] Osificar. adv. Outcast. plano. . desterrado. agap. Outburst. v. por otra parte. Dapat. desposeer. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. Ossify. adorno. adelantarse. n. Outer. kami nga. Alingawngaw. griter¨ªa. Original. [autg¨®] Exceder. v. Gugol. n. v. Maggayak. Ought. [ostent¨¦cion] Ostentacion. n. v. Pagkaulila. Oriental. simula. L¨¢basan. any?. panalangin. [¨®rnament] Ornamento. [osifik¨¦cion] Osificacion. Gayak. v. lo mas exterior. pagpaparanya. Ingat. v. Simula. Orifice. n. n. Panggayak. Oscillate. ataviado. n. Origin. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. adj. kislap. Oscillation. pinagmulan. namin. Outbid. Outdo. bandido. marapat. Alisin. v. Outcry. pron. [oridchin¨¦cion] Origen. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. Outlive. Kami rin. [¨¢utormost] Extremo. Tulis¨¢n. v. Nauukol sa ibang lupain. n. [¨¢utgro] Sobrecrecer. [¨¢utlain] Contorno. afuera. L¨¢basan. adj. ingay. as. Outlast. Nauukol sa mga turko. Oust. n. amin. [ost¨¦nsibl] Ostensible. Kung dil?. Outgo. N¨¢ihahayag. hichura. [¨®ridchin] Origen. os. n¨¢ipakikita. n. n. adj. [¨¢utbarst] Explosion. n. K¨¢labaslabasan. n. Ornament. Taga silanganan. pron. Karunungan sa pagsulat. Any?. n. adj. as. n. adj. Ostrich. pinagsalinan. napapalamutihan. [¨®dzer] Otro. [¨¢ust] Quitar. m¨¢una. n. Outlook. Mag¨ªng but¨®. Outbreak. pinagmulan. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. n. Outhouse. Ottoman. Ostent. Outlet. Mga kasuntan. n. Orphanage. ropa. magar¨¤. Iba. [osil¨¦cion] Oscilacion. Sota. ruido. Our. Lumangpas. Sa labas. jactancioso. [¨¢uars] Nuestro. vibrar. ¨® kaya. pangungulila. Outlandish. echar fuera. [¨¢utlandish] Extranjero. Magningning. [¨¢utfit] Vestidos. v. [¨¢utcast] Desechado. manghaharang. Una. Outlawry. natin. [¨¢utcray] Clamor. magpalamuti. Sangh?. adj. Ourselves. Ostler. [¨¢utbrik] Erupcion. s¨²plica. manifestable. [autb¨ªd] Pujar. tagapagalag¨¤ ng kabayo. Orthology. Orthography. Outgoing. Atin. [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. n. Silanganan. Ostensible. n. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. paalisin. palamuti. [ot] Deber. [¨®rifis] Orificio. adj. [ost¨¦nt] Apariencia. Abestr¨²s. [¨¢utliv] Sobrevivir. bosquejo. [¨®rfanedch] Orfandad. v. Onsa (salap?). [¨®rnet] Adornado. Butas. sigalb¨®. a. [¨¢utlet] Salida. alboroto. Panunulisan. Banhay. adornar. amin. n.Oriental. Tumagal kaysa iba. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. n. [ori¨¦ntal] Oriental. pron. hiyasan. Ornamental. adv. principio. Ostentation. Dasal. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. & n. tanaw. n. dam¨ªt. [¨®rnament] Ornamentar. n. v. adj. hambog . [¨¢uter] Exterior. Outgrow. Nagagayakan. prevision. Labas. Outline. Mapagparanya. [¨®toman] Otomano. pron. Ornate. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. pinagparisan. pinagbuhatan. Ounce. Mabuhay pa. kagayakan. kagulo. n. sobrepujar. dise?o. adj. n. Silakb¨®. adj. [¨®strich] Avestruz. natin. n. kumintab. a. pangpalamuti. adj. sobrepujar. hi yawan. [¨¢ut] Fuera. Ostentatious. lumangpas. [¨®silet] Oscilar. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. Origination. [or¨ªdchinal] Original. hiyas. Pagputok. Ornament. n. alisan. [¨®dzeruais] De otra manera. Outlaw. Tumawad ng lalong mataas na halaga. Ossification. magpataa s ng tawad. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. [¨¢utle] Despensa. os. [¨¢utlo] Proscrito. [¨®stler] Mozo de paja. [¨¢utgoing] Salida.

Ibabaw. v. v. Sapatos na pang-ibabaw. Palabuin. Overset. [¨®val] ¨®valo. kapal¨ªbhasaan. Over-reach. difundir. [autr¨¢n] Correr mas que otro. Palagpasin. v. tagabantay. Overhead. capote. Overlook. adj. Out of doors. adj. Overhaul. Oven. sumiyasat. [overc¨®t] Sobretodo. mabaksik. v. rezagar. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. n. n. Outset. Overbearing. Ovate. pasar por alto. Overcome. Outrageous. mamighat¨¬. [¨¢utskirt] Parte exterior. en lo alto. sumupil. Overcast. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. Kadustadusta. Overjoy. Outwear.Outlying. Sa itaas. Outweigh. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. v. Mapag-alipusta. Overboard. M¨¢una sa takbuhan. lab¨¢s. v. [¨®vet] Formado como huevo. apaw na tubig. Outnumber. n. n. sobrestante. Simula. Outskirt. [¨®verflo] Inundar. emcima. Outride. Outrun. [overc¨¢m] Vencer. [overj¨¦d] Encima. enga?ar. Overpass. umapaw. [overb¨ªr] Dominar. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. [overs¨ªr] Superintendente. n. Kapote. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. dumungaw. n. [ov¨¦cion] Ovacion. adj. Sa ibabaw. [autw¨¦] Preponderar. Ovation. Overshoe. [overb¨¢lans] Preponderancia. Overawe. rebosar. Palaganapin. registrar. dumukwang. [over¨®] Intimidar. mirar ¨¢. Sa tubig. M¨¢una sa paglalay¨¢g. isampay. Manaig. Over-rule. [autr¨¦dches] Ultrajoso. [overs¨ª] Inspeccionar. v. Overhear. Overdone. Gumawa ng higit kaysa nararapat. Itaob. n. Overdue. I aylay. superar. [overc¨¢st] Oscurecer. Kadustaan. adj. v. n. n. cansado. tunghan. Over. pasimula. Tumakot. kita. Magladlad. [overj¨ªr] Entreoir. mamun¨°. Overbalance. Bigat ng timb¨¢ng. Outsail. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. Overflow. [¨®verbord] A la mar. Lamp¨¢s sa panahon. v. Bumaha. Papuri. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. v. [¨®versio] Galocha. manaig. pesar mas. n. n. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. v. [overs¨¦t] Volcar. prep. [¨¢utuard] Exterior. [¨¢utset] Principio. v. . M¨¢una. Overflow. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. kalapast anganan. paraanin . Bantay na nasa malay¨°. hwag alintanahin. guluhin. Talohah¨¤. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. Outrage. [¨¢utlaying] Distante de. n. Lumagpas. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. ibwal. ganar. Malay¨° sa. Galak. v. Dakong labas. v. Overbear. lapastangan. Overseer. visible. Baha. [over-ri¨²l] Predominar. Overhang. Mak¨¢ulinig. [overb¨ªring] Ultrajoso. v. [¨¢utspred] Extender. manaig. fuera del navio. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. Saka. adj. [¨¢utredch] Ultrajar. sujetar. [¨¢utredch] Ultraje. Oversee. Overpower. Tagapamahal¨¤. lejos de. v. Parang itlog. v. v. v. [overp¨¢s] Pasar por alto. v. examinar. Hurn¨®. Labas ng bahay. adv. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. Gumambal¨¤. [auts¨¢id] Superficie. oprimir. dumay¨¤. v. exterior. v. [¨®ver] Sobre. M¨¢una. Mangalag¨¤. v. adj. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. violencia. [overgr¨®] Crecer demasiado. n. Outrage. Overdo. [overl¨¦] Abrumar. Dumusta. v. lumitis. arriba. v. [¨®vn] Horno. Tumung¨®. sum aliksik. Overcoat. Outside. Manaig. [autr¨¢it] Luego. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. Lab¨¢s. Lumabis sa bilang. [overb¨¢lans] Preponderar. Lumag¨®ng lubha. kagalakan. n. p. afrenta. caer ¨¢. v. Overlay. pag¨®d. [aut-of-dors] Fuera de casa. trastornar. exceder. hwag alumanahin. v. ¨¦xtasis. [over-r¨ªch] Sobresalir. [¨®verdan] Rendido. [¨¢utpost] Puesto avanzado. Outwit. Overgrow. [over-pauer] Predominar. Manalo. Sumupil. lumapastangan. Outward. Oval. Outpost. adj. Pata. Humig¨ªt (sa timbang). desp¨®tico. sobrepujar. Overbalance. v. n. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. n. complidamente. Outspread. n. [¨®verflo] Inundacion.p. Ovated = ovate. Outstrip.

Sarili. mal?. sosegar. [p¨¢sifai] Pacificar. tiwasay. v. n. Kabayong p¨¢sanan. v. Overt. magparanga. paquete. mangbabalot. Ox-tongue. equivocacion. adj. embalaje. p¨²blico. [¨®vert] Abierto. Umutang. May-ar¨¬. demoler. Mangalat. v. [¨®versait] Yerro. oprimir. Kwago. [¨®ner] Due?o. [¨®cs-tong] Buglosa. Palasamba sa d? tunay na Dyos. Tagabalot. bigk¨ªs. [p¨¦ganizm] Paganismo. Oversight. Balutang munt?. [overt¨¢rn] Subvertir. Pacification. Dilang-baka (halaman). [¨®cs-flai] T¨¢bano. Padlock. mantenimiento. n. ser due?o de alguna cosa. v. fardo. Owlish. Maglak¨¢d. Overween. pangkandil¨¬. bilot. vanagloriarse. calmar. n. kumalawkaw. adj. Abutan. adj. chapotear. . [¨®verueit] Exceso en el peso. Own. Paddle. [padl] Remar. Packer. conjunto de perros de caza. adj. n. pulutong ng mga asong pangaso. pagbilot . tener deudas. Isang ur¨¬ ng palaka. [ocs] Buey. n. fardo peque?o. Gaod. Pacify. mukha ng dahon ng aklat. Guluh¨ªn. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. Pagka-may-ar¨¬. Tudling. [¨®vertiur] Abertura. [p¨¢kedch] Paquete. Hakbang. [p¨¦gan] Pagano. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. gentil. adj. [oversi¨²t] Pasar de raya. [p¨¢doc] Escuerzo. [¨¢ul] Lechuza. [¨®nership] Dominio. Pack. Oyster. [padl] Canalete. pumayap¨¤. sukatin sa hakbang. seradura. medida de cinco pies. [pi] P (pe). v. n. pagbalot. Kalabisan sa paggawa. Pace. Paddle. [overju¨¦lm] Abrumar. Pace. n. Sumupil. Toro. [p¨¢king] Embalaje. [p¨¢ker] Empaquetador. especie de remo. n. n. Owner. Parang kwago. Overture. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. Package. baka. Kalabisan sa timbang. manaig. balot. v. quieto. Butas. n. Laktaw¨¢n. [p¨¢dloc] Candado. laktaw. d? tumama. embalar. Overthrow. [p¨¦ganish] Pagano. fardo. [overuerk] Exceso de trabajo. pangbusog. bilutin. magkautang. n. [overspred] Desparramar. mag-may-ar?. n. Owl. Nauukol sa ikinabubuhay. Pacific. aquietar. [pac] L¨ªo. pagbabalot. ali . modo de andar. c uadrilla de malhechores. Overtake. Overwork. n. volver al rev¨¦s. Balutin. Bangaw. Pagkain. Overspread. pasto para las subsistencias. Lumisya. medir ¨¢ pasos. v. Balutan. [pez] Paso. [¨®ister] Ostra. [pez] Pasear. [pac] Empaquetar. Ox-fly. Overweight. Umar¨¬. katiwasayan. enfardelar. manghar ng baraha. idolatr¨ªa. Paganish. [overu¨ªn] Presumir. sukat na apat na paa ang hab¨¤. adj. paring alil¨¤. P (pa). propietario. sapo. Hayag. payap¨¤. n. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. sustento. Balutan. Tahimik. [on] Propio. n. pangbusog. enfardeladura. Katahimikan. Pagan. abutin. Ownership. Talab¨¢. adj. [overzr¨®] Trastornar. kahuyan . [pedch] P¨¢gina. n. n. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. pulutong ng tulis¨¢n. Gumaod. Packet. n. [p¨¦gan] ¨¦tnico. [overt¨¦k] Alcanzar. id¨®latra. Ox. n. sirain. isilid sa kaha ¨® kahon. Overturn. Packing. Own. Overwhelm. v. baligtar¨ªn. Bumalikwas. Paganism. [p¨¢cjors] Caballo de carga. tranquilo. Balot. v. n. Owe. page. n. sumagwan. sagwan. Maghambog. Kandado. litaw. Page. Packhorse. n. n. lumaganap. n. Pacificatory = pacific. Pack. Pagan. Pabular. v. mag patiwasay. destruir. pagkain. poseedor. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. P P. pagbibilot. v. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. Paddock. Pabulum. [on] Poseer. v. v. Magpatahimik. Overstep. v. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. parque para caballos. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. p¨¢hina. kapayapaan. [p¨¢ket] Paquete. Pacifical = pacific. n. bigkis¨ªn.Overshoot. n. Kamalian. baraja de naipes. [o] Deber.

[palis¨¦d] Palizada. Painstaking. castigo. mga tulos. n. kaab¨¢an. Palette. Kagamutan ng madla. ta¨®ng. [pol] Manto real. Sumak¨ªt. [p¨¦nsteking] Laborioso. n. Palm. gusaling malak¨ª. kaputlaan. Pale. Pale. Palma. adj. Palm. balde. umant¨¢k. adj. Magpint¨¢. Pale. [pal¨¢ver] Charla. kumutog. [p¨¦nles] Sin pena. Maramot. adj. sak¨ªt. Palaver. [pal¨ªditi] Palidez. Palm Sunday. vil. hir ap. Painless. defensa de estacas. n. Pain. tormento. Bakod. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. balabal-har¨¬. v. pangahig. Paltry. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. [p¨¢nkek] Bu?uelo. Mapulta. kaputlaan. hamak. Pailful. lump¨®. Samatsat. Aklat na manip¨ªs. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. Palfrey. maant¨¢k. [pel] Palidez. manghiluk¨¤. balabal ng arsobispo. Pale. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. adj. n. n. Pamphlet. [p¨¢mflet] Folleto. n. kumir¨®t. n. Palatial. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. Kawal¨¬. Pagoda. Balabalan. Painting. Palsied. pamumutla. Panguhit. Pamper. [pein] Pena. Paint. kaputlaan. incansado. n. n. v. Palliate. [p¨¢let] Camilla. Palpitate. Lamasin. Paleness. [p¨¦nter] Pintor. Bakod. [pel] Poner p¨¢lido. Domingo de ramos. Anyong kam¨¢y. parusa. Kabayong mabait. [pein] Doler. Palmated. v. [pamper] Atracar. [pel] P¨¢lido. Nahihip¨°. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. [p¨¢let] Paleta. Pint¨®r. v. Paling. [p¨¢lpitet] Palpitar. palad ng kamay. nadadama. n. Pallet. Palpitation. Karamutan. n. Pares. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. [pol] Desvanecerse. [p¨®ltrines] Mezquindad. makir¨®t. Pagoda. [p¨¦nful] Penoso. kirot. Pallid. v. kab¨¢. dangkal. [p¨¦ling] Estacada. bahay-har¨¬. n. descolorar. palma de la mano. n. Pail. librejo. escamotar. Putla. v. descolorido. [pel] Cubo. [pent] Pintar. sarap. latir. n. v. bakuran. Pall. Palate. palizada. [per] Par. Mamutla. cuidadoso. dolor. Pair. Nauukol sa palasyo. adj. n. Palaver. Namumutla-mutla. mga tulos. d? m¨¢raramdaman. Magbir?. Palatable. n. v. . tab¨ªl. Palish. pagkalump¨®. m¨¢uw? sa wala. Bumusog. adj. [p¨®lfri] Palafren. descolorido. n. tib¨®k. n. adj. Pintura. n. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. n.Page. n. [pan] Cazuela. kut¨®g. panalok. Satsat. Masipag. n. v. Palter. adj. engordar. maingat. magpataba. [p¨¢liet] Paliar. v. Pallidity. walang pag od. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. [p¨¢lpabl] Palpable. Pallor = Pallidity. Sumikd¨®. lasa. paglaruan sa kam¨¢y. Dusa. Palisade. n. [p¨¢lmistri] Quiromancia. Painter. sin dolor. hiluka. gustoso al paladar. [palpit¨¦cion] Palpitacion. Sikd¨®. Arag-arag. Panacea. Palace. Bakod. Pasmado. perles¨ªa. adj. adj. Walang sak¨ªt. Paleography. [pal¨¢ver] Charlar. malasa. Painfull. Pancake. v. [p¨¢lid] P¨¢lido. Ngal¨¢ngal¨¢. Palpable. n. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. n. [peg¨®da] Pagoda. Mapulta. Pall. adj. Sangtimba. [panas¨ªa] Panacea. n. n. n. [palm] Palma. tumib¨®k. [p¨®ltri] Mezquino. vileza. gusto. ant¨¢k. [p¨¢let] Paladar. palio de arzobispo. mga tulos. palmo. Masak¨ªt. dolorido. Timba. Palmistry. kumab¨¢. Palasyo. [pent] Pintura. n. [pedch] Foliar. [p¨¢latabl] Sabroso. Masarap. Putla. frusler¨ªa. Pasm¨¢. Pint¨¢. bald¨¦. Maparam. n. Putla. latido. [p¨¦lful] Cubada. n. Pan. [p¨¢laz] Palacio. [p¨¦nting] Pintura. evaporarse. adj. [pel] Palizada. Bunyuelos. Damit na pangbalabal. Palsy. dalawa na magkabagay. n. Paltriness. Paint. [palm] Manosear. Pain. [p¨¢lmeted] Palmeado. pangadl? ng tubig. hiluka. [p¨¦lnes] Palidez. isang salok.

Parasol. v. adj. Nauukol sa papa. Kapantay. [p¨¢rle] Conferencia. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. S¨¢litaan. Park. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. [p¨¢rle] Parlamentar. Parliament. Salaysay na paliwanag. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. [p¨¢rsel] Paquete. habla. pag-uusap. ¨²sapan. Tumbas. Humingal. Panel. [p¨¢rchment] Pergamino. n. Paragon. adj. [pe¨ªper] Papel. halimbaw¨¤. Magulang. n. pena. salawal. Tatay. n. [p¨¢pasi] Papado. v. Pantalon. Mapatatawad. [pe¨ªper] Hecho de papel. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. n. tatang. Bakol. Paralysis. superior. Paper. Papil¨¢n. [par] Recortar. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. Papist. Pardon. [p¨¢rboil] Medio cocer. [pap¨¢] Pap¨¢. procesion c¨ªvica. [p¨¢ralaiz] Paralizar. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. Papal. n. Magpatawad. n. [p¨¢rdonabl] Perdonable. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. Pagkapapa. [pandimoniam] Pandemonio. Pare. ibus¨¢. Paralytical = Paralytic. n. Pannier. Parenthesis. pl¨¢tica. igual. [p¨¢radais] Paraiso. Pakuluan ng kaont?. Parboil. Malump¨®. adj. [p¨¢ramaunt] Supremo. Pantaloon. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. K¨¢taastaasan. . Papacy. Parent. Parada. angkan. Papistical = papistic. n. Pander. v. adj. [p¨¢rish] Parroquia. batul¨¢ng. adj. Pap. n. makipagsalitaan. n. itay. Ulir¨¢n. n. Pant. n. sumikd¨®. v. n. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. n. Panic. n. n. n. Lump¨®. Parcel. [pen] Cuadro de vidrio. tormento. adj. adj. [p¨¢rlans] Conversacion. Paraphrase. pap¨ªstico. Paraphrase. v. Pap¨¦l. Payong na pang-araw. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. Kagul¨®. n. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. n. Talupan. Paper. Parchment. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. s¨¢kit. Paramount. Nauukol sa papa. ¨¢nak. [p¨¢pal] Papal. [park] Parque. Paralytic. Paraiso. [p¨¢nic] P¨¢nico. kaginghawahan. Parental. Parable. igualdad. am¨¢ ¨® ina. H¨ªrap. Balutin. Pander. agwat. n. n. n. Talinghag¨¤. prusisyon. [p¨¢ntri] Despensa. kakilabut¨¢n. Parlance. Parley. n. Pardon. Kalumpuhan. [p¨¢rsel] Empaquetar. Pardonable. [p¨¢pist] Papista. Paralyze. adj. [p¨¢nder] Alcahuetear. Kut¨¤. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. n. Pang. n. Pantry. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. igualdad. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. Magbugaw. Parallel. Pagitan. n. Paragraph. Kaguluhan. Paralytic. kagaya. Bugaw. Makipanayam. [p¨¢rentedch] Parentela. [p¨¢rapet] Parapeto. Parentage. n. Parish. [pap¨ªstic] Papal. n. n. n. n. [par¨¦ntal] Paternal. palpitar. patawad. Kapatawaran.Pandemonium. mapasm¨¢. paris. [par¨¦d] Parada. n. makipagusap. Parapet. [p¨¢nder] Alcahuete. Parcel. Parley. [p¨¢rasol] Parasol. Paradise. n. Parentes¨ªs. muestra. Paper. bawasan. [p¨¢nel] Entrepa?o. Papel ang pagkayar¨¬. s¨¢litaan. Parch. Papistic. Isangag. Balutan. quitasol. kublihan ng hukb¨®. Talat¨¤. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. [pap] Pezon. [pang] Angustia. Papa. Utong ng suso. Parade. Kapantayan. n. v. n. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. v. [par] Equivalencia. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. v. P¨¢minggalan. Pane. v. curato. n. Halamanang bayan. v. [p¨¢riti] Paridad. [p¨¢rliment] Parlamento. n. dalita. [p¨¢rafrez] Parafrasear. [p¨¢ralel] Paralelo. n. l¨ªwasang malaki. [pantal¨²n] Pantalon. sindak. [p¨¢rdon] Perdon. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. [p¨¢rdon] Perdonar. [p¨¢regon] Modelo. Par. Nauukol sa kalumpuhan. Panayam. Parity. [pant] Jadear. v. [parch] Tostar. Parasite. Makapapa.

[p¨¢rlor] Sala de recibimiento. dako. Mapararaan. n. paghihiwalay. traves¨ªa. [p¨¢sport] Pasaporte. Passer-by. dividir. Partridge. [p¨¢rcial] Parcial. camino. Passport. Passion. adj. adj. parte. adj. ¨¢nyayah ig¨ªng. mararaanan. Pagkakasali. kasama. [part¨ªsipet] Participar. paghahat¨¬. [part] Parte. partida. v. secuaz. matip¨ªd. [p¨¢sedch] Pasaje. [parsn] P¨¢rroco. adj. umilag. Parsonage. pahintul ot. kalap¨¬. dumamay. [p¨¢rodi] Parodia. Parody. separar. n. Loro. parricidio. Pin¨ªd. [p¨¢sabl] Pasable. dumamay. partido. Parsimonious.Parlor. [p¨¢sion] Pasi¨®n. celo. Bumahagi. n. Kasali. lakad. kakamp¨ª. Manalag. Party-colored. parlatorio. pagkapastor. [parci¨¢liti] Parcialidad. n. Panganganak. daan. pagpatay sa sariling am¨¢. distribuir. Parry. sigl a. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. moderado en sus gastos. Passover. Agunyas. v. v. pasaje. despedida. Sumali. dividir en varias partes. L¨¢pian. n. Parochial. Participation. pag-alis. n. n. damdamin. katipiran. n. n. promesa. compa?ero. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. pase. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. Bahagi. Partition. [p¨¢rtridch] Perdiz. Pagdaraan. Parsimony. Passing. n. region. Partition-wall. Passable. magagalit¨ªn. n. Pask¨®. n. [p¨¢sendcher] Pasajero. adj. desviar los golpes del contrario. magdaan. Pass. Paghiwalay. Partiality. Pass. lumagpas. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. transitable. l¨¢pian. kasama. Partition. hilig. pagbabah gi. [partikiul¨¢riti] Particularidad. Parrot. n. Sumali. n. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. n. Kalap¨¬. amor. adj. [part¨ªcion] Partir. pastor. . adj. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. n. [part¨ªcion] Partici¨®n. Pamumukod. Passionate. [part] Partir. Pagkakura. Partial. Passing-bell. Par¨¨. [p¨¢rsonedch] Curato. Particle. [p¨¢rtiman] Partidario. Pin¨ªd. n. n. Kakamp¨ª. n. n. frugalidad. Kasali. Bady¨¢. [part¨¦k] Participar. Parson. part¨ªcipe. pagkatang¨¬. v. Bukod. Pasahe. Ang pumatay sa sariling am¨¢. kapyangot. [p¨¢r-ri] Esgrimir. kasabw t. [part¨¦ker] Participante. Kasam¨¢. [part¨ªkiular] Particular. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. ocurrir. [part¨ªcipant] Participante. pasadizo. n. adj. Passenger. karir¨ªt. Pagka-kasam¨¢. kaal¨¢m. n. katipunan. pag-ibig. Parturition. [p¨¢rrisaid] Parricida. [p¨¢rrot] Papagayo. bayad sa paglalalakbay. [p¨¢rtner] Socio. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. n. col¨¦rico. [p¨¢rti] Partido. Kiling. [p¨¢sing] Paso. Madamdamin. tang¨¬. pangkat. Pag-aarimohonan. Parting. Mapag-arimohonan. v. n. sikap. [p¨¢sover] Pascua. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . [partisip¨¦cion] Participacion. Party. pagpapa alam. n. [p¨¢ser-bai] El que pasa. n. Part. mal alakaran. Particularity. Partnership. makaraan. May kinakampihan. n. Participant. Passage. Parole. Party-man. humat¨¬. n. pagl alakbay. singular. Taong sakay. pagkakadamay. [pas] Pasar. pagdaraan. Pangak¨°. samah¨¢n. v. n. Particular. ang sakay ¨® lulan. division. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. n. n. karamay. mangyari. [part¨ªzan] Partidario. maghiwalay. [p¨¢sionet] Apasionado. convite. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. [pas] Paso. may kinikilingan. Katit¨ªng. Partisan. Partner. [p¨¢rting] Separacion. n. Sarisaring kulay. Participate. Part. bahagihin. kura. sociedad. Dumaan. pasadero. [per¨®l] Palabra. [par¨®kial] Parroquial. Partaker. Bumahagi. ardor. Ang nagdadaan. Hakbang. Hirap. n. landas. separacion. Pug¨°. Partake. Parricide. pases.

Patch. Pause. v. cesar. d¨¢anan. Pasture. Nauukol sa am¨¢. Pagtitiis. paso. conveniente. patear. Tagp?. Path. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha.Past. kumandil¨¬. n. [p¨®perism] Pobreza. n. Karunungan sa mga sak¨ªt. Pastor. [p¨¢tronedch] Patrocinio. n. n. [p¨¦sti] Pastel. [p¨¦tron] Patron. Land¨¢s. marapat. Makabayan. May sak¨ªt. [paz] Senda. v. Babaing suk¨¬. adj. [past] Pasta. hayag. Kart¨®n. tumadyak. pasto. Pauper. tigil. suspension. protector. Patient. idik¨ªt. Patrimonial. Magpastor. [patch] Remendar. [past] Lo pasado. n. n. v. Pastulan. Pasture. Pauperism. litaw. n. daan. Patent. bak¨¢s. adj. humint?. n. adj. Pagkaam¨¢. [pet] La cabeza. magtutop. tut¨®p. Patroness. kandil¨¬. Mana. n. Paternity. Pathologist. Latag na bat¨® sa daan. ejemplar. ¨¢liwan. Kakauntian. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. Pumaris. Pause. pangparaan ng panah on. n. [p¨¦stri] Pasteles. n. Mapagtiis. Paunch. Pagtatagp?. [p¨¦stbord] Carton fuerte. v. n. [p¨¦trones] Patrona. [past¨¢im] Pasatiempo. Sumikad. tumigil. Panahong lumipas. [petr¨®l] Patrulla. Marangal. Nauukol sa mana. Bantay sa daan. Pattern. Pulubi. adj. Pastime. n. n. mapagbat¨¢. huella. n. pastoral. norma. n. Paris¨¢n. uliran. proteccion. [p¨¢stor] Pastor. recreacion. Manggagamot. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. Nak¨¢pupukaw. ukol. [p¨¢stiur] Pastura. [p¨¦cient] Paciente. kumuhang ulir¨¢n. Paste. calzado de madera. n. [past] Pasado. Hirap. [p¨¢trimoni] Patrimonio. Patter. [past] Engrudar. Pave. [p¨®per] Pobre. [patch] Remiendo. [p¨¢stiur] Apacentar. n. pagbabat¨¢. Pate. v. [patrim¨®nial] Patrimonial. tagakalinga. Makabayan. [p¨¢tter] Patalear. diversion. propio. [p¨¢ttern] Modelo. n. panahong nagdaan. empedrado de calle. n. n. dalang. Pathology. Patentee. Umuntol. Pathetical = Pathetic. Lingap. Kakan¨ªng tila mam¨®n. adj. adj. Pastry. manifiesto. v. n. mahirap. [p¨¢tronais] Patrocinar. Magdik¨ªt. adj. n. kumalinga. [p¨¢tent] Galocha. [p¨¦cient] Enfermo. [pat] Apto. publico. [p¨¢tent] Patente. n. [p¨¦triotizm] Patriotismo. vientre. [p¨®siti] Poquedad. Kakan¨ªng naninik¨ªt. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. Nauukol sa pastor. Patent. proteger. adj. Patron. n. tanyag . [petri¨®tic] Patri¨®tico. [ponch] Panza. [p¨¦vment] Pavimento. v. mwestra. [p¨¢swe] Senda. hali mbaw¨¤. L¨ªbangan. n. [p¨¦ciens] Paciencia. . Patrol. tularan. enladrillar. [p¨¢ttern] Imitar. Patrician. v. [patr¨ªcian] Patricio. n. Patience. escasez. Pathway. mag-alag¨¤ ng hayop. adj. muestra. Pangdikit. pagtututop. n. Bagay. Patronage. Patrimony. Paucity. p¨¢sabsaban. Patch. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. Untol. camino. [p¨¢zles] Intransitable. Pintakasi. Patrol. Landas. Patient. [p¨¢storal] Pastoril. adj. Patriot. Pastor. suk¨¬. v. el tiempo que pas¨®. servir de ejemplo. hint?. [poz] Pausa. Pasty. Lip¨¢s. [p¨¦triot] Patriota. Bakya. [p¨¢ternal] Paternal. Ang ulo. [pez¨®lodchist] Patologista. Patriotic. kahirapan. Patchwork. sufrido. Magbantay sa daan. rondar. resignacion. n. n. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. dakil¨¤. Pattern. Pavement. n. n. Patriotism. [pev] Empedrar. Tyan. Pat. Pasteboard. Patriarch. Pathetic. Past. n. D? maraanan. adj. [pat¨¦rniti] Paternidad. Lumingap. [poz] Pausar. n. Patronize. n. engrudo. nakaraan. Paternal. Maliwanag. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. [petr¨®l] Patrullar. Pathless. Pastoral. Paste. [p¨¦triarc] Patriarca. Magtagp?.

Peace. Peaceful. [piki¨²nieri] Pecuniario. Peg. n. adj. [pon] Prenda. n. [pick] Melocoton. v. payap¨¤. v. walang kaparis. picar. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. Magsangla. adj. Pawn. Magpaalingawngaw. Bat¨®ng munt?. [p¨®nbroker] Prestamista. malinaw. sahod. adj. n. Karunungan sa pagtutur¨°. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. [p¨¦kiuletor] Peculador. Patung¨¢n. [p¨ªvish] Rega?on. enojadizo. Peck. [peg] Clavija. Payment. Pedal. Nauukol sa dibdib. n. Upak. [pe] Pago. Pelf. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. Dungaw. Payee. Peculation. tiwasay. n. n. Pearled. Peck. [p¨¦sant] Labriego. tahimik. tranquilo. riquezas. Magnanakaw ng salaping bayan. Peg. estruendo. [pic] Pe?ol. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. Sangla. Magagalit¨ªn. [p¨¦ctoral] Pectoral. Kasama. n. v. Nauukol sa paa. tumuka. magsasaka. sosiego. yaman. espita. v. n. n. Salap?. Natatampukan ng perlas. Ibong tila tagak. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. [piz] Paz. [p¨ªcoc] Pavo real. Pedagogy. Alingawngaw. Pedagogue. n. Peel. n. n. salario. [perld] Guarnecido de perlas. patan. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. [peg] Clavar. n. Magbayad. Payable. Pagnanakaw ng salaping bayan. [p¨¦yment] Pago. n. Dumungaw. Peak. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. [pil] Corteza. Man¨º. Pay. [p¨ªnat] Cacahuate. Sama ng ulo. Walang kapara. Pakong kahoy. Pedigree. Mababayaran. Munting pelota. enojoso. n. Peal. n. n. Sump¨ªt. [pir] Pera. [pic] Cima. Pagbabayad. Pawnbroker. Tuka. v. [peli¨²cid] Trasparente. n. reposo. Peaceable. Tagapagbayad. Payap¨¤. Pelican. sungaw. [p¨¦yer] Pagador. Peanut. Tiwasay. n. Pay-day. Pellicle. Bayad. [p¨ªvishnes] Mal humor. [p¨ªsiuter] Cerbatana. [pil] Campaneo. Bundok na bat¨®. Peer. Peculator. v. n. Upakan. Palalakad. n. [ped¨¦strian] Andador. mondar. [pip] Asomar. n. Peevishness. n. katiwasayan. Peasant. [pekiul¨¦cion] Peculado. [pon] Empe?ar. [pir] Compa?ero. masama ang ulo. v. tahimik. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. n. upa. adj. adj. n. patan¨¬. Gur¨®. Peak. Pearl. Pay. [p¨¦yebl] Pagadero. [p¨¦let] Pelotilla. [pebl] Guija. Peras. Magnakaw ng salaping bayan. umupa. di¨¢fano. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. Pellet. kapahingahan. [p¨ªzabl] Tranquilo. mapootin. Ipak¨°. n. Melokot¨®n. Kaarawan ng pagbabayad. taginting. Parang perlas. Peacock. Nagpapasangla. n. [pip] Asomo. pe?on. sueldo. Pea. Peerless. Nanganganinaw. Peack. Pebbly. Pawn. c¨¢scara. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. [p¨ªzful] Pac¨ªfico.Paw. adj. mapaglakad. balat. paseador. guijarro. adj. pea?a. Ang binabayaran. [peck] Picotear. [pelf] Dinero. Peep. Payer. adj. [p¨¦dagog] Pedagogo. Peep. n. Manuka. quieto. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. paga. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. n. Peel. Peal. Peculate. adj. [perl] Perla. n. manungaw. [pil] Hacer resonar. [pil] Descortezar. n. Pear. adj. kabayaran. tugatog. n. v. Pedestal. n. Pecuniary. Nauukol sa salap?. n. Kapayapaan. Mabat¨®. [pe] Pagar. Pedestrian. Pebble. [po] Garra. Pabo real. Pectoral. n. Peevish. talupan. Balok. n. [p¨ªrles] Incomparable. angkan. cumbre. [pi] Guisante. peana. pac¨ªfico. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. adj. alisan ng balat. n. v. Taong bukid. Taluktok. . Perlas. [peck] Picotazo. sumungaw. [p¨¦destal] Pedestal. Gisante. n. Pellucid. Lah¨¬. Pearly. sosegado. adj. Peddle. Peashooter.

n. v. v. tag¨®s. Pensive. [penit¨¦ncial] Penitencial. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. Watawat. Sisidl¨¢n. n¨¢hahalata. [p¨¦nans] Penitencia. Penumbra. pins¨¦l. n. Talab. golpe. n. pagpapakahirap. M¨¢umpog. n. Nauukol sa pagpapakahirap. n. Nakalawit. Penurious. n¨¢wawawaan. Penmanship. [pinoembra] Penumbra. Sibe [ng bahay]. Pentateuch. Pencil-case. n. Penetration. [p¨¦njolder] Portapluma. Namamataan. [pen] Pluma. Karwakarwahihan. N¨¢mamataan. sumuut. [pen] Enjaular. Percussion. [p¨¦nman] Pendolista. [p¨¦niuri] Penuria. Dusa. n. Penetrate. [p¨¦nnaif] Cortaplumas.Pelt. adj. v. War¨¬. Marahil. adj. mapanimdim. n. Paglilib¨®t. n. Sumal¨¤. Nagpapakahirap. caponera. Mapag-is¨ªp. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. Penal. [pelt] Pellejo. [p¨¦ndent] Pendiente. halata. adj. n. el arte de escribir. Pending. Sanggayon sa bawa't sangdaan. mga tao. pagtatagal. indeciso. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. [pini¨²rioes] Taca?o. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. [p¨¦per-bacs] Pimentero. adj. Pentecost. Penman. [p¨¦nitent] Penitente. Penance. Perambulate. Unang limang aklat ng Biblia. v. demora. m¨¢wawaan. adj. n. [p¨¦nant] Banderola. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. n. Maglibot. entender. contricion. Nabibitin. adj. pobreza. Tumalab. Perceptive. Bilangguan. encerrar. n. Hirap. adj. tumag¨®s. [p¨¦per] Pimienta. [perk¨¢s] Golpear. carest¨ªa. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. adv. m¨¢halata. introducir. Pen. Maramot. Nauukol sa parusa. & n. [pipl] Poblar. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. nakabitin. Percuss. falto de dinero. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. v. [pen] Jaula. litaw. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. [per¨¢mbiulet] Transitar. Lanseta. n. sagacidad. [p¨¦nticost] Pentecoste. dusa. Pen. [pers¨ªvabl] Perceptible. n. Penitent. People. [perch¨¢ns] Acaso. n. Perceptibility. n. Pagdidilim ng bwan. Pennant. n. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. marahil. Pangalawa sa hul¨ª. n. tejadillo. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. People. paggagala. Pendent. Perambulator. m¨¢bungg?. P¨¦ndulo. [penitr¨¦cion] Penetracion. avaro. [p¨¦niles] Sin dinero. kasalatan. adj. panulat. tangkal. Kulung¨¢n. May pension. filtrar. adj. Kumulong. Pepper-box. n. War¨¬. colgante. Percolate. Sisidlan ng pamint¨¢. adv. Penthouse. Pepper. [p¨¦nitens] Penitencia. bangga. [p¨¦nmanship] Escritura. m¨¢bangga. Hikaw. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. acaso. [p¨¦nsiv] Pensativo. Penury. kaipal¨¤. Parusa. sala t. n. Maramdamin. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. Pensionary. adj. Perceive. cuero. paglulwat. But¨® ng baywang. [p¨¦nding] Pendiente. Pepper. mahirap. pincel. [p¨¦nsion] Pension. . Balat. n. Pen. [pers¨¦ntedch] Por ciento. Lapis. nakasabit. v. [p¨¦rcolet] Colar. n. Pendency. bungg?. [pers¨ªv] Percibir. n. pakiramdam. Penholder. idea. [p¨¦nsioneri] Pensionado. [p¨¦nsil] L¨¢piz. isipan. ¨¢langanin. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. Penultimate. n. n. Kaypal¨¤. akal¨¤. ng lapis. recorrer alg¨²n territorio. Penitentiary. Pendant. Percentage. [p¨¦nalti] Pena. quizas. isilid sa tangkal. Penitential. Perception. Pagpapakahirap. Bayan. n. n. n. por ventura. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. tumawas. [pipl] Pueblo. bandil¨¤. n. Bayanin. [p¨¦ndant] Pendiente. panulat. n. adj. Penknife. Sulat-kamay. Perceptible. adj. Pagkatigil. Pluma. Marunong sumulat. castigo. Perambulation. Pendulum. Penalty. Walang salapi. Umpog. v. Peradventure. katalinuan. pensionista. Pension. maggala. Pencil. Perchance. Pension. [pers¨¦ptibl] Perceptible. [perk¨¢sion] Percusion. [p¨¦ndensi] Suspencion. sakim. [p¨ªnal] Penal. n. adj. Perceivable. Penniless. Pelvis. Penitence. M¨¢mataan. v. dunong sa pagsulat. n. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. n. [p¨¦nitret] Penetrar. Pamint¨¢.

[p¨¦ril] Peligro. guman ap. Perhaps. [p¨¦riloes] Peligroso. n. Magpakaylanman. pagkakamit ng sala. decisivo. kaganapan. [p¨¦rfect] Perfeccionar. v. patay?. Mapanganib. Perfect. sir¨¤. Palamara. Perpendicularity. Panapanah¨®n. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. n. trueque. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. definitivo. v. Pamalagiin. adj. complimiento. [perf¨¦ccion] Perfeccion. Perpendicular. adj. v. [perm¨ªt] Permiso. [p¨¦rishabl] Perecedero. kapahintulut¨¢n. [permi¨²t] Permutar. ganap¨ªn. poner en obra alguna cosa. destruccion. lwat. maglakbay. Nakapipinsala. Peristyle. parati. Perk. eterno. Pahintulot. Perforce. v. S¨¢pilitan. sa lak¨¢s. nak apagpapahamak. Bumutas. acabar. Pernicious. Perpetuity. Tay? . espacio rodeado de columnas. perjudicial. bumalibol. [piri¨®dic] Peri¨®dico. taksil. ipayag. Tumagos. Perpetual. n. lumagpas. Perpetuate. acaso. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. n. n. gumawa. Magpalit. traidor. n. Permeate. desleal. n. n. Kasukab¨¢n. pagpapalitan. Peregrinate. pamamarati. Pagkalag¨¬. Perjury. [perf¨®rz] Por fuerza. Permutation. Permanence. Permissible. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. maut¨¢s. Patir¨ªk. Panunumpa na walang katotohanan. representacion teatral. adj. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. peluquin. [perm¨ªsibl] Permisible. riesgo. Pamamalag¨¬. Perjure. acabar. Periodic. [pir¨ªferi] Periferia. Periodical = Periodic. v. [p¨¦rdchur] Perjurar. Perpetrate. [perf¨®rmans] Ejecucion. Magsagawa. gan¨¢p. ipahintulot. Perforation. [perm¨ªt] Permitir. Itulot. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. v. [perk] Pavonearse. m¨¢ipapayag. pamamalag¨¬. Sakdal. [poern¨ªcioes] Pernicioso. Perilous. Magpapabang¨®. n. n. [p¨¦rdchuri] Perjurio. Permission. [p¨¦remtori] Perentorio. kaypal¨¤. n. kataksil¨¢n. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. [p¨¦rish] Perecer. Patap¨®s. sa dah¨¢s. acabado. Paligid. Panahon. Pananatile. adj. cambiar. suk¨¢b. Periwig. Pagsasagawa. . Perforate. [p¨¦rfect] Perfecto. lub¨®s. Perpetration. Paglalakb¨¢y. Perennial. [perpitr¨¦cion] Perpetracion.Perdition. [perf¨®rm] Ejecutar. Permute. napaparam. [perp¨¦tiual] Perpetuo. Perfumer. Permit. pamaratihin. n. Kasakdalan. Mamatay. adj. n. pagganap. Manunumpa ng d? totoo. lilo. Pagkakasala. nakasisir¨¤. Pagbutas. Perfume. Perfidious. [p¨¦rforet] Horadar. paglililo. adv. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. Permanent. M¨¢ipahihintulot. [p¨ªriod] Per¨ªodo. maparam. manaw. magkamit ng sala. v. [per¨¦nial] Perenne. n. n. [perm¨ªsion] Permiso. [p¨¦fium] Perfumar. circunferencia. calar. [permiut¨¦cion] Permutacion. Peril. Paligid. licencia. cambio. v. [perm¨¢nens] Permanencia. n. v. ruina. adj. Perpetuation. adj. atravesar. adj. kasiraan. n. adj. Buhok na postiso. tagal. pangamb¨¢. Pahintulot. Dakong lig¨ªd ng hali ge. funci on. Period. [perfor¨¦cion] Perforacion. [perd¨ªcioen] Perdicion. Perfect. eternizar. Magkasala. [p¨¦ristail] Peristilo. continuo. Perimeter. por ventura. n. [p¨¦rfidi] Perfidia. n. cierto y determinado n¨²mero de a?os. adj. traicion. . Marahil. [periwig] Peluca. [p¨¦fium] Perfume. n. n. palab¨¢s dulaan. [p¨¦regrinet] Peregrinar. [perfi¨²mer] Perfumero. mapangamb¨¢. Perish. morir. Panganib. Perfume. Peregrination. Permit. Perfidy. tir¨ªk. Palag¨¬. adj. v. Pal¨ªt. adj. Perfection. permanente. Kapahamak¨¢n. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. Pabanguh¨ªn. Perform. Lubus¨ªn. paglalak¨¢d. Pabang¨®. peluka. Perishable. adj. [p¨¦rpitret] Perpetrar. n. [p¨¦rmiet] Penetrar. cometer algun delito. Periphery. Performance. v. v. Maglak¨¢d. n. [p¨¦rmanent] Permanente. perfumista. Nananatile. Permanency = Permanence. pan¨¢y. parati. Peremptory. n. kalubusan. Maghambog. Namamatay. h h?. namamalag¨¬.

Perverse. [p¨¦rtnes] Impertinencia. Pumukaw. manatile. Persuasion. nakaaak¨ªt. Perturbation. Perspective. [p¨¦rsonet] Representar. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. n. v. Basa. Perspiration. Personality. Nagwas. [p¨¦rsikiut] Persiguir. [persu¨¦cion] Persuasion. n. magpumilit. [persp¨¢ir] Transpirar. adj. Perturb. [perv¨¦rt] Pervertir. inquietar. maja de mortero. Persecute. Nauukol sa t¨¢nawin. [pit¨ªcion] Peticion. v. Persevere. Persist. Pestilent. Pet. [piu] Banco cerrado de iglesia. pamanhik. zagalejo. Personage. sam¨°. Pawis. molestar. Dahon ng bulaklak. pagkatao. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. n. [person¨¢liti] Personalidad. peste. manatile. v. [pest] Peste. Pert. Perseverance. n. n. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. tenacidad. sudar. v. adj. pernicioso. [persiki¨²cion] Persecucion. n. n. mamanhik. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. desorden. Perspire. n. n. huming?. s¨²plica. n. Personate. [p¨¦rsonedch] Personaje. n. Petulant. Pester. Magpawis. persistir. Matig¨¢s ang ulo. [perv¨¦rsiti] Perversidad. Persuade. Kabalakyutan. Perversity. Pettish. Pulutong ng kawal. Pest. Magagalit¨ªn. [pet] Favorito. Hikayat. pag-aaral. v. v. Nakasasalot. kat igasan ng ulo. adj. pest¨ªfero. [p¨¦tal] P¨¦talo. nakapepeste. Pervert. Petition. Pertinacity. [peri¨²sal] Lectura. Ang minamahal. kalapastanganan. [pert] Listo. cansar. Perspective. Tao. [pit¨ªcion] Suplicar. Magpumilit. endurecer el corazon. Balakyot. [p¨¦stilens] Pestilencia. [pesl] Mano de almirez. Kumatawan. Sarile. pangahas. Petroleum. Pagkatao. gumaya. [p¨¦tiulans] Petulancia. [p¨¦stilent] Pestilente. solicitar. obstinacion. Kahilingan. umabala. yumamot. Petticoat. [pet] Mimar. katao. Ariing parang tao. Tao. adj. Nakahihikayat. udyok.Perplex. adj. Maliks¨ª. ak¨ªt. Salot. Pertinent. umak¨ªt. n. [pers¨®nifai] Personificar. n. Kaguluhan ng isip. Petrify. petulante. Gas. [persu¨¦d] Persuadir. Magtiyaga. v. [pers¨ªst] Persistir. Petulancy = petulance. n. n. v. descarado. v. Petition. [p¨¦tish] Enojadizo. embrollar. M¨¢ukol. Pagpupumilit. Pestiferous. Persistence. v. pestilencia. Ukol. ruego. Humikayat. mag-udyok. [p¨¦rsonal] Personal. bagay. Pertness. [pers¨ªstent] Persistente. n. Palayawin. adj. pangdikdik. Gambal¨¤. n. adj. T¨¢nawin. Humabol. n. pag-aal apaap. Halo ng almir¨¦s. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. [pertin¨¢siti] Pertinacia. Pestilence. Petrification. umabala. Salot. adj. Persistent. [p¨¦trifai] Petrificar. Nagpupumilit. Pet. katiyagaan. Pew. [p¨¦ster] Molestar. n. n. Bumasa. n. adj. n. . [p¨¦rtinent] Pertinente. Likmuan sa simbahan. n. Persuasible. magsalimuot . v. [perpl¨¦cs] Confundir. n. adj. p amamalag¨¬. adj. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. [pert¨¦n] Pertenecer. leccion. terco. mamalag¨¬. lapastangan. Personal. hing?. namamalag¨¬. Walang hiya. Nakasasalot. n. permanencia. atrevimiento. pasamain. sumam¨°. Pestle. Habol. rega?on. pananatile. Perplexity. Person. [pers¨ªstens] Persistencia. perteneciente. excitar. Kapangahasan. Leer. nakagagambal¨¤. Pertain. Tiyaga. Petulance. [persu¨¦sibl] Persuasible. enaguas. descaro. [f¨¢lancs] Falange. adj. Akayin sa masama. mamuntot. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. Pagmamatigas ng loob. ang itinatang¨¬. Magmatig¨¢s. Phalanx. magbuy¨®. Perusal. yumamot. Persecution. depravado. Petal. v. pagsasalimuot. masama. [p¨¦rsn] Persona. individuo. peste. gul¨®. v. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. gumambal¨¤. n. [perturb¨¦cien] Perturbacion. [perv¨¦rs] Perverso. Pertinacious. permanecer. sudor. v. v. Magul¨® ang isip. [pert¨¢rb] Perturbar. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. Gumambal¨¤. n. mapootin. Kawalang hiyaan. v. Personify. Peruse. [persiv¨ªr] Perseverar. mag-alapaap. [persiv¨ªrans] Perseverancia. Tigas ng ulo. ligalig. [p¨¦tiulant] Petulante. peste. akma. Humil¨ªng.

n. Karunungan sa mga tingig. any?. obra. adj. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. plema. [f¨¢ial] Redomilla. Parmasya. [f¨®sforoes] F¨®sforo. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. Physics. coger. Kalaghala. n. Phthisis. n. hichura. Tuka. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. Pharisee. Picnic. Picket. n. Physician. n. rostro. Phonics. [frez] Frase. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. [far¨ªncs] Faringe. pananalaysay. M¨¢nenekas. P¨ªsika. Gamot. tagp?. [p¨ªcacs] Pico. Physic. Any?. m¨¦diko. [f¨¢ntom] Fantasma. n. Phasis. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. adj. Picayune. bahagi. n. Phrensy. Physical. pumulot. adj. Piebald. n. [f¨ªsics] F¨ªsica. Pico. cuadro. n. [fin¨®minon] Fen¨®meno. Piano. Pariseo. n. Philology. Phantom. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. Philologist. pieza. Mangreretrato. n. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. hechizo amatorio. [pi¨¢nist] Pianista. [piz] Pedazo. Phlegmatical = Phlegmatic. tut op.Phantasm. Philosopher. delirio. [f¨ªzic] F¨ªsica. Pon¨®grapo. Phonetic. n. [p¨ªket] Estaca. [picay¨²n] Medio real. Phosphorus. [f¨¢risi] Fariseo. . P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. Pharmacy. Larawan. n. Pay [kakan¨ªn]. Pyanista. Photograph. n. Achara. Mult¨®. Pickle. [pi¨¢no] Piano. n. n. [p¨ªcpoket] Ratero. Phthisic. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. Photograph. [pai] Pastel. n. Sala¨¢n. gun¨ªgun¨ª. semblante. Rumetrato. empanada. n. Pick. Pagkakaloob. [pict¨®rial] Pict¨®rico. Pickpocket. Picture. Philanthropic. [t¨ªsis] Tisis. Pianist. Karunungan sa pagmamatwid. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. Phiz. n. Natutuy?. dumampot. siklaban. Piece. Any?. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. Phlegmatic. Pagkahib¨¢ng. Pictorial. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. n. pantas sa pagmamatwid. n. Tulos. Pyano. Nauukol sa p¨ªsika. Nauukol m tingig. Pick. medicamento. Pharynx. Manggamot. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. Mult¨®. n. Phonograph. [flem] Flema. n. gun¨ªgun¨ª. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. n. recoger. adj. Katakatak¨¢. Nauukol sa wik¨¤. Philological. Phosphoric. Pie. n. [f¨®tograf] Retrato. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. Phenomenon. kwadro. marunong tumugtog ng pyano. mapagdamay. Photographer. Pagkatuy?. Philosophy. n. [f¨ªlter] Filtro. n. adj. cara. [t¨ªzic] T¨ªsico. n. Ngal¨¢ngal¨¢. Pil¨®sopo. [p¨ªcnic] Comelona. n. n. adj. Pagmumukha. Makalaghal¨¤. Physic. [p¨ªcl] Salmuera. n. pagmamagandangloob. Philter. n. n. n. [fiz] Facha. P¨®sporo. Pickaxe. n. [pic] Pico. kama ghamangha. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. Phlegm. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. Sikolo. v. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. [f¨¦sis] Fase. Putol. Pagliliwaliw sa isang salosalo. [f¨ªzical] F¨ªsico. [pic] Picar. n. adj. Karunungan sa pagretrato. remiendo. gayuma. Karunungan sa utak ng tao. Phrase. [f¨¢ntasm] Fantasma. Phial. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. Sarisaring kulay. mukha. [f¨ªzic] Medicamentar. Manggagamot. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. v. adj. todo lo que admira por su novedad. Phrenology. [f¨®tograf] Fotografiar. adj. [p¨ªcchur] Pintura. karunungan sa paggawa ng gamot. Mapagkaloob. piraso. Retrato. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. v. Pananalita. n. [f¨ªzic] Medicina. n. [f¨¢rmasi] Farmacia. adj. n. n. escabeche. Boteng munt?. n. Philanthropical = Philanthropic. Photography. Philanthropy. n. kagamutan. Tumuka.

Piper. Pilfer. Kabanalan. Pilgrimage. ofender. Piscary. Kapahintulutan sa pangingisda. Pipe. [p¨¢ilot] Piloto. n. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. Pilot. n. [p¨¢il] Amontonar. maniatar. Pip. Unan. n. Baboy. Pile. adj. Pilaster. Panunulisan sa dagat. [p¨ªlo] Almohada. [p¨¢ik] Lucio. [pint] Pinta. [p¨¢iret] Pirata. Pinnacle. v. M¨¢ngungurot. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. enano. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. [p¨ªledch] Pillar. Piscivorous. conducto. Piecemeal. Pincushion. adj. pica. [p¨¢ip] Tubo. gaitero. n. n¨¢pangharangan. [pic] Picar. Pike. v. [p¨ªlgrim] Peregrino. Pin. [p¨ªgmi] Pigmeo. Halige. Pigeon-house. Ang naglalakbay. [p¨¢ieti] Piedad. Mangloob. [pic] Pique. Piety. Taluktok. Pill. taladrar. p¨¢daluyan ng tubig. [paion¨ªr] Zapador. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. daung¨¢n. Pinch. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. Pipe. [p¨¢ip] Tocar la flauta. Ung¨¢s. Pakong malak¨¦. . n. saqueo. [p¨¢in] Desfallecer. pand¨¢k. Pilot. Pillar. magnakaw. tumorcillo. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. devoto. Paglalakbay. desazon. Pigment. [p¨ªlar] Columna. magtutop. mang-um¨ªt. Pile. N¨¢panglooban. mad¨¢salin. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. n. [p¨ªdchen] Paloma. remero. Manglupaypay. [p¨ªcansi] Picante. Piny¨¢. n. Bahay-kalapate. tigihawat. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. n. pagtalag¨¢. adv. Kur¨®t. Bukl¨ªg. kwa ko. Pimple. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. Pig-headed. n. n. n. Bat¨ªkbat¨ªk. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. Talian sa pakpak. Pip. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Espil¨¦. Tubo. n. mamanglaw. n. n. pipa para fumar. n. mangharang. apilar. Piratical. Plautista. Pioneer. Mag-espil¨¦. [p¨ªncher] Pellizcador. [p¨¢iper] Flautista. Piracy. Tulos. adj. Untiunt?. Pincher. Halige. n. salans¨¢n. [p¨ªcant] Picante. Pinion. v. Manggalit. v. [p¨ªzmil] En pedazos. bumutas. v. Pillow-case. n. n. adj. sama ng loob. agujerear. [piz] Remendar. Pildur¨¢s. v. pila. Pincers. Pilgrim. pilar. Pique. [p¨¢in-epl] Pi?a. Mwelye. Pine. Pillage. pulupo. Pied. [pink] Color de rosa. v. n. balitiin. [p¨¢ioes] Pio. m¨¢nunugtog ng plauta. Pier. Tin¨¤. panipit. n. pungla. [pip] Piar ciertas aves. [p¨¢il] Estaca. [pirs] Penetrar. Piquancy. Pigeon. Punda ng unan. hurtar. u mugit. n. [pinch] Pellizco. [p¨ªmpl] Granito. n. Sili. Piloto. n. tagaugit. Palakain ng isda. [pir] Muelle. [pinc¨²sion] Acerico. [p¨ªgment] Pigmento. [pip] Pepita. n. acrimonia. pipa. Kulay rosas. n. n. [pil] P¨ªldora. [p¨ªncoers] Pinzas. Manggagaw¨¤. medida de l¨ªquidos. Pine-apple. adj. Pillow. v. Sipit.Piece. n. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. Pint. bunt¨®n. enojar. n. chapitel. Galit. Pinineo. n. bi¨ªk. Tulisang dagat. Pirate. manchado. puerco. adj. [p¨ªlfoer] Ratear. [pin] Alfiler. v. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. [pig] Cerdo. n. n. Pigmy. almohadilla. Ban¨¢l. Pink. But¨®. devoci¨®n. Magbunton. n. n. Sumy¨¢p. Magtagp?. angh¨¢ng. pangkulay. [p¨¢id] Variegado. Pin. [p¨ªnioen] Atar las alas. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. Piquant. lumagpas. magsalans¨¢n. plaut¨¢. Pillage. Kumurot. [pinch] Pellizcar. estar l¨¢nguido. [p¨ªledch] Pillage. Pique. Pierce. n. Manekas. Tumagos. monton. Nauukol sa tulisang dagat. v. mangyamot. Pinch. [pin] Prender con alfileres. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. n. Kalapate. v. [pil¨¢ster] Pilastra. tenazuelas. v. Maanghang. v. bot¨ªn. flauta. Pig. punduhan. n.

adj. [pl¨¢neteri] Planetario. medicamento. adj. Place. Planetary. Magpaunaw¨¤. n. Pitchy. hinayang. Plaint. Plane. Plant. misericordia. Plan. n. n. Pitiful. magbuy¨®. Placard. Platform. manghinayang. arma de fuego peque?a y corta. [pl¨¢net] Planeta. v. [pl¨¢tter] Fuente. malaking bituin. Magtanim. cruel. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. Pistola. n. lumbak. Plague. Placid. lugar. Panghuhwad. [pit] Hoyo. [plen] Llano. Maglagay. Magpanukal¨¤. patalastas. pileges. panglechada. patag. n. Da¨ªng. n. n. Pinggan. [p¨ªstol] Pistola. [plant] Plantar. Katam¨ªn. plancha de metal. mag-udl¨®ng. Banga. n. Piteous. walang habag. Pivot. dakong pantay. [p¨ªvoet] Espig¨®n. tu¨¦tano. plano. Plain. Pitfall. dumalamhat¨¬. [pl¨¢jiarist] Plagio. ang nagsasakdal. Pitcher. [piz] Meollo. [plan] Proyectar. [pl¨¢ster] Emplastar. n. habag. v. Lim¨®s. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. Salot. Plane. entablado. [ple¨ªs] Lugar. [plat] Entretejer. magpunla ng halaman. el asiento del pie. mahabagin. Platoon. calamidad. m¨¢nananim. Palada¨ªng. [p¨ªtiles] Desapasionado. [plent] Quejido. Magsili d sa butas. el doblez que se hace en la ropa. mahabag. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. [plant] Planta. hib¨ªk. n. Pith. enyesar.Pistol. Plate. Plash. Pitiless. band¨®s. Pantay. Walang aw¨¤. Tapal. banhay. acepillar. Lup¨¬. aclamacion. Magpalapag. tahimik. pakpakan. Panghakot ng damong tuy?. compasi¨®n. liso. malinaw . kawaw¨¤. Pit. cultivador. Plant. sitio. n. [pl¨¦ntif] Demandador. adj. [ple¨ªt] Plato. Pulutong. peste. kaaw¨¤aw¨¤. [p¨ªti] Compadecer. n. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. adj. pangtapal. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. [pl¨¢ster] Emplasto. [ple¨ªg] Atormentar. [pl¨®dit] Aplauso. [plank] Tablon. entarimar. Pananim. sepultura. [p¨ªtiabl] Lastimoso. Maamong-loob. Pit. poner. umap¨ª. Pahayag. Pity. Plain. [pl¨¢jiarism] Plagio. pihit¨¢n. Pity. Plat. Plantation. n. Yano. adj. Plait. [p¨ªchi] Embreada. [pl¨¢card] Publicar. v. pangkayas. maglapag. v. tener l¨¢stima. raci¨®n. n. n. [plat¨²n] Peloton. miserable. [ple¨ªg] Peste. n. claro. talampakan ng p aa. [p¨ªti] Piedad. kidkiran. ba¨®n. adj. putol na metal. Plan. afligir. Nauukol sa planeta. Maalkitr¨¢n. v. n. . apacible. paraje. Plaster. Kawaw¨¤. fijar. Plagiarism. Plane. Place. plato grande. [pitch] Alquetran. Plague. Pitch. rebolber. Magtapal. Any?. adj. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. Plaster. Palapag. [plank] Entablar. lagunajo. lam¨¢w. Kapatagan. Dako. yeso. [p¨ªtioes] Lastimoso. Pitiable. Kalunoslunos. ubod. Plank. Planter. Manghuhwad. Plaintive. n. manggagaya. Papuri. n. bukiran na sinasaka. halaman. sakuna. [p¨ªtiful] Lastimoso. magba¨®n sa hukay. n. [plant¨¦cion] Plantacion. Plaintiff. Magpahirap. palahibik. Tabl¨¢ng makapal. Planet. magsahig ng tabla. n. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. [p¨ªtans] Pitanza. n. Humabi. n. Tagapagsakdal. Katam. dolorido. plano. [plen] Allanar. Hukay na lal¨¢ng. Pitchfork. n. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. plaga. Hukay. [plash] Charquillo. dinulang. quicio. v. Placard. Maaw¨¤. maglechada. sensible. [plen] Cepillo. adj. lamento. Kahinahinayang. compasivo. n. Plantain. sayang. n. n. n. adj.. Planeta. B¨¢lok. Pananim. dakong pat ag. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. Platter. [p¨ªtfol] Trampa. patag. Aw¨¤. maliwanag. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. Law¨¤. kun¨®t. n. n. sensible. [pl¨¢tform] Plataforma. n. [ple¨ªs] Colocar. pich¨¦l. Saging. Alkitr¨¢n. [plet] Pliegue. paggaya. Magsasaka. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. n. kayasin. vejar. v. Pittance. [pl¨¢nter] Plantador. adj. ikut¨¢n. n. pinggang malak¨ª. v. kahabaghabag. Plaudit. tabla gruesa. v. Plagiarist. v. Bandehado. v. evidente. Ikir¨¢n. n. plantar. [ple¨ªn] Llano. Plank.

Pagdaka. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. Pleasantry. Pagmamatwid. karakaraka. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. pasak. maghimul mol. Sirwelas. abundancia. Mabab¨¤. entero. [pl¨¦sant] Delicioso. [pli¨²m] Pluma. [pli¨²risi] Pleuritis. n. [pl¨ªding] Acto de abogar. Magbanhay. cartas. Kalambutan. Munting p itak ng lup¨¤. kasaganaan. n. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. Tasak. n. Pabat¨®. Plea. [plam] Ciruela. Malar?. n. [pl¨¢ki] Gallardo. v.Plausible. [pl¨¦ying-cards] Naipes. trama. Pluck. karaniwan. [plamp] Gordo. [plau] Arar. bumatak. Pun?. labrar la tierra. tapun¨¢n. n. Panipit. magbigay-loob. [plac] Arranque. magar¨¤. Plodding. excusa. Plump. n. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. dar fianzas. Pleasing. . n. [pl¨¢it] Prenda. v. tapon. Mag-araro. [pl¨ªsing] Agradable. Kalar?. Suyod. balt¨¢k. [plot] Pedazo peque?o de terreno. Sunudsunuran. Plume. Plenteous. pumuti. n. Ang lumalar?. maligay¨¤. [pl¨¦nitiud] Plenitud. Dami. conspirar. marami. n. rollizo. adj. Plumage. Mataba. fianza. tumugtog. fianza. Plucky. palabas-dulaan. vulgar. [plaiabl] Flexible. Manab¨ªk. tocar un instrumento. v. [pley] Juego. Kapuripuri. [pl¨®sibl] Plausible. Plough. [plod] Afanarse mucho. Playful. Sangla. banta. chanza. magbanta. Baraha. [pledch] Empe?ar. pretexto. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. n. Play. Play-mate. malumanay. Plenipotentiary. magiliw. el modo de tocar un instrumento. adj. kasayahan. n. Lar¨²an. malikot. Play-fellow. Pleurisy. agradar. [plid] Alegar. adj. n. n. d¨®cil. Plot. Plenty. Maglagak. [plac] Tirar con fuerza. kalugodlugod. dahilan. [pl¨¢iant] Flexible. manggagahaman. [plamb] Plomada. Pledge. mabilog. Plug. Hulog na pabat¨®. [pl¨¢uing] Labranza. n. n. L ar?. satisfaccion. [pledch] Prenda. sudsod. maglinang. n. Plaything. Pliancy. Plough-share. travieso. & n. Plump. pumitas. n. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. Play. Plenitude. entretener. Plough. Plumb-line. [pl¨¢iers] Alicates. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. [plis] Deleitar. Sagan¨¤. bajo. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. & n. Plentiful = plenteous. tramar. pyansa. Pleading. [ploeg] Tapon. Makisig. L¨¢gak. [plot] Trazar. v. m¨²sico. manghimagsik. adj. blando. Player. Mangatwiran. kasiyah¨¢n. pleures¨ªa. panakip. Kaligayahan. adj. Plug. pasakan. n. n. kalubayan. Plead. balahibo. conspiracion. Pledge. [pl¨¦yzing] Juguete. pagmamatwid. Plight. bumaltak. adj. Plumber. deleite. adj. n. plano. Pleasure. magbigay lugod. [pl¨¦ntioes] Copioso. adj. tugtog. n. n. agradable. Sudsod. Plebeian. plancentero. Balahibo ng mga ibon. n. [pl¨¢mber] Plomero. n. v. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. Sak¨ªt sa lalamunan. Kaayaaya. [pl¨¦siur] Placer. [ploeg] Atarugar. tiron. n. adj. v. Tasakan. n. adj. adj. Pliable. Pakpak. [plamp] De repente. Maglar?. batak. Plod. Please. [pli¨²medch] Plumaje. [pl¨¦yful] Jugueton. Humila. Plot. Pluck. Pliers. kaluguran. marapat purihin. v. makalug¨®d. mananggal ang sa paglilitis. bu?. sangla. Pleasant. lagak. hamak. abundante. Playing-cards. Sunudsunuran. Plum. Kalar?. plumaje. magsangla. pangbungkal ng lup¨¤. magpyansa. m¨²siko. [pl¨¦nti] Copia. n. Ploughing. lub¨®s. araro. malamb ot. Kalubusan. Hila. n. plano. Pliant. [pli] Defensa. kapuspus¨¢n. Plenary. [pl¨¦neri] Plenario. v. adj. Kalugod-lugod. tocador. bumungkal ng lup¨¤. [pley] Jugar. [pl¨¦yer] Jugador. lugod. n. representacion dram¨¢tica. makipagtalo. m¨¢nunugtog. Panday-tingga. banhay. manejable. [plau] Arado. Panananggalang. Umal¨ªw. tarugo. Pag-aararo. adj. [pl¨¦zantri] Gusto. panghihimagsik. [plib¨ªyan] Plebeyo. v. malambot. Ligay¨¤. n. Plumb. defender en juicio. mai rug¨ªn. arrancar.

bolsa. [p¨®ket] Embolsar. adj. pangahig. Pneumonia. Politic. Nakakalason. adv. [play] Trabajar con ahinco. n. Poker. Plural. [plamp] Engordar. Pocket. tuso. [p¨®etais] Poetizar. adj. Nauukol sa dulong hilagaan. Poison. v. . M¨¢ninisid. promontorio. [p¨®koer] Hurg¨®n. Matulis. [p¨®intles] Obtuso. [poc] Barjuleta. [nium¨®nia] Neumonia. Pointer. pitagan. balancear. [p¨®int] Apuntar. Panudlok. n. Poetic. n. v. Plurality. pesar. [p¨®izn] Envenenar. urbanidad. n. Tumaba. Tula. Poisoner. Palakad ng p¨¢mahalaan. n. [p¨®inted] Puntiagudo. n. adj. n. Pneumatical = Pneumatic. Poetess. alizar. Tersiopelo. adj. n. [poc] Andar ¨¢ tientas. m¨¢kamandag. & n. Magmalasado [ng itlog]. Mahinahon. Magsumakit. [p¨®inter] Apuntador. Police. adj. Policy. Twid na twid. Pocket. [p¨®lish] Pulir. sin punta. Manglalason. v. pakinisin. adj. M¨¢nunula. Polish. [p¨®etes] Poetisa. puntillo. adj. Pangtur¨°. Bulutong. [p¨®int-blanc] Directamente. Dulong h¨ªlagaan. Lason. Poise. timban Poison. kintab. bulsa. [pol] Polo. adj. lustre. palo. Tula. Poisonous. magnaka w. n. palo. manimbang. [p¨®litic] Pol¨ªtico. Plus. n. pillar. se?alar. [p¨®lish] Pulimento. Panglalason. [p¨®iz] Equilibrio. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. Policeman. [pod] Viena. [plandch] Sumergirse. adj. diestro. [p¨®et] Poeta. agaw. Poignant. n. ense?ar. n. v. Nakaw. [p¨®etri] Poes¨ªa. kamandag. n. Point-blank. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. Poach. mula sa bilang na dalawa. pelusa. Pneumatic. Polar. n. Plural. Galang. Suks¨²kan ng pungl?. robo. [p¨®inant] Picante. Tumula. makirot. pakintabin. Pol¨ªtiko. Polite. [p¨®ket] Bolsillo. [poc] Viruela. buli. Poetry. itur¨°. Bulihin. [plas] Mas. n. Kinis. [pli¨²ral] Plural. hinchar. v.Plump. contrapeso. kakapalan. v. n. n. supot. Poke. Pul¨ªs. panur¨°. Poke. Pudpod. Kumapa. [p¨®lar] Polar. umapunt¨¢. n. Babaing m¨¢nunula. emponzo?ar. panimbang. Pul¨ªs. Ply. Pocket-book. umapuhap. bot¨ªn. [p¨®em] Poema. n. adj. Pocky. [p¨®izn] Veneno. magalang. magsumikap. Lumason. Mahangin. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. Poet. buso. Poisoning. v. maniil. mangharang. bulutonggo. maantak. robar. daliri n. Plunger. Pamamaga ng bag¨¤. n. Pointed. [pl¨¢ndcher] Buzo. Poem. [plash] Triple. mahapd?. Mabulutong. pa. n. [pol¨¢it] Pulido. urbano. Tumudla. mapitagan. v. [p¨®izonoes] Venenoso. Pod. nagtutur¨°. tela felpada. n. ibp. bru?ido. tulos. [p¨®int] Punta. Karamihan. Pointless. Poise. adelgazar. v. Kartera. n. [p¨®isoning] Envenenamiento. v. adv. v. Politeness. Polish. [pol¨ªs] Polic¨ªa. sagaz. Poignancy. Timbang¨¢n. Anghang. Dulo. [pliur¨¢liti] Pluralidad. cualquiera cosa nociva. [p¨®iz] Equilibrar. sumukb¨®. Mangloob. [p¨®etic] Po¨¦tico. bumilog. Poetise. Timbang. Pole. [nium¨®nic] Neum¨®nico. [pl¨¢nder] Pillage. punzante. kaanghangan. [p¨®isoner] Envenenador. Plunder. n. Maanghang. acrimonia. Plunge. Plush. matalin¨°. Buls¨¢. adj. Pneumonic. librito de memoria. Nauukol sa bag¨¤. [pl¨¢nder] Saquear. Point. n. makamand ag. a. Saka. saquillo. Nauukol sa tula. Ipamuls¨¢. cort¨¦s. adj. n. Plunder. emponzo?ado. n¨¢samsam. panimbang¨¢n. [poch] Medio cocer [huevos]. Point. Poetical = Poetic. n. afanarse. Sumisid. may lason. sisidlan ng sulat . v. Bayong. [p¨®ket-buk] Cartera. walang dulo. [p¨®ki] Picado de viruelas. tuloy-tuloy. [p¨®inansi] Picante. [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. Pock. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa.

[p¨®piulet] Poblar. [port] Puerto. n. Kilala. [poli¨²t] Manchar. adj. adj. Ponderous. papagayo. n. pagdadal¨¢. Baboy. Porous. Porch. Loro. profanacion. Poodle. [p¨®mel] Cascar. el papa. n. sagaz. Mahirap. pontificio. [p¨®ndoeroes] Ponderoso.Political. n. Bulo [ng bulaklak]. marilag. Polyglot. [porch] P¨®rtico. portal. Mga tao sa isang pook. Pontiff. [p¨®piular] Popular. Tangak. M¨¢ninir¨¤. Bunton ng tao. Dwag. n. n. n. [p¨®pindche] Loro. [p¨®roes] Poroso. [p¨®mel] Pomo de espada. Pomatum. Pompous. Pomada. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Porker. n. Politician. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. Humul¨¤. tanyag sa bayan. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. paramihin. Pagkatanyag sa bayan. Nauukol sa papa. Polygamy. Pintuang mahab¨¤. Punton. Butasbut¨¢s. Popedom. [pop] Chasquido. n. [pomp] Pompa. n. Porcelain. Pond. [p¨®rpois] Puerco marino. Pollute. Pamamalakad ng pamahalaan. n. Pomada. Dumungis. n. Polygamist. n. Baboybabuyan (hayop-dagat). Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. adj. n. Poor. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. Pontifical. Pomp. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. n. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. Pool. [pond] Estanque de agua. Popularity. Poop. Kilabot (ng balat). Pommel. Bumasag. [pont¨ªfical] Pontifical. [p¨®litics] Pol¨ªtica. n. [pu¨¢r] Pobre. Poniard. adj. Pommel. lumahang. n. n. mapagwar¨¬. Pollen. n. [poltr¨²n] Cobarde. esplendor. lagitik. papado. Polluter. Poltroon. v. Populate. fausto. Tangk¨¦ ng tubig. Portable. [pont¨²n] Pont¨®n. Population. matatakut¨ªn. Matao. v. multiplicar. Pontoon. v. magpahamak. Mapagbulay. Popinjay. Popular. [p¨®nder] Ponderar. nad¨¢dal¨¢. n. Porpoise. Polka. tuso. Pontificate. Pol¨ªtiko. Bayad. n. amado del pueblo. Papa. pasiblang. n. Kaparangalanan. Pope. Popish. [p¨®niard] Pu?al. Daung¨¢n. n. Pop. [pol¨ªguemi] Poligamia. Portage. [p¨®piuloes] Populoso. adj. [por] Poro. n. Pag-aasawa ng marami. [p¨®rker] Puerco. Pork. adj. Port. [p¨®rselen] Porcelana. [pop] Papa. law¨¤. n. Pol¨ªtiko. n. lago. n. considerar. Nauukol sa papa. Pomade. adj. Popery. Law¨¤. [pul] Charco. n. Pore. [pork] Carne de puerco. Ponder. n. marrano. [p¨®pdom] Papado. Pasuk¨¢n. [p¨®rtabl] Portatil. Popgan. v. estadista. Polka. salat. [p¨®pish] Papal. [p¨®mpoes] Pomposo. Lam¨¢n ng baboy. Gawing bayan. punduhan ng sasakyan. n. n. conduccion. n. jaco. Porselana. n. adj. [p¨®piules] Populacho. [poli¨²ter] Corruptor. pintuan. kinaka tigan ng bayan. Marunong ng maraming wik¨¤. panaksak. Puny¨¢l. [popiul¨¢riti] Popularidad. Kabayong munt?. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. [p¨®len] P¨®len. [p¨®peri] Papismo. n. Pagkapapa. [pudl] Perro de aguas. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. pantano. corromper. [port¨¦nd] Pronosticar. [pont¨ªfiket] Pontificado. Papa. v. n. [poli¨²cion] Poluci¨®n. ostentoso. n. [pom¨¦d] Pomada. Pony. magwar¨¬. Asong pangtubig. portada. infeliz. Paghamak. cochino. paglapastangan. adj. Nag-asawa ng marami. kahambug¨¢n. . gumunita. Dad¨¢lahin. Pat¨¢s. [pom¨¦toem] Pomada. n. karning baboy. [p¨®rtedch] Porte. n. Populace. Pagkapapa. adj. [pup] Popa. Magbulay. pint?. n. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. bayan ¨® bans¨¢. bangkang t¨²layan. t¨ªmido. n. kawaw¨¤. Pananalig sa papa. necesitado. [p¨®lka] Polca. Portal. Poll. Putok. n. n. dagatdagatan. [popiul¨¦cioen] Poblacion. sumir¨¤. Populous. Pollution. Mainam. [p¨®rtal] Portal. [p¨®ni] Haca. Portend. [p¨®liglot] Poligloto. Polity. n.

Postman. n. pagkakaroon. n. poderoso. [p¨®stal] Postal. Potter. [p¨®sitiv] Positivo. Potage. Kagulo. [p¨®stmark] Timbre de posta. n. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. v. n. Possess. tumulig. tanod sa pint?. Patatas. Selyo ng korreo. Tagapagdal¨¢ ng sulat. n. Sisidlan ng mga papel. [p¨®lterer] Gallinero. bahagihin. n. [port¨¦nt] Portento. adj. Tarheta postal. n. n. Bantay-pint?. adj. correo. [p¨®tentet] Potentado. [p¨®rcion] Partir. olla. kartero. Naiinom. Posthaste. Porter. Posy. Tatak ng sulat. May-ar¨¬. [post] Poste. [p¨®sibl] Posible. Ipagpaliban. prodigio. Haligi. putol. Postmeridian. [p¨®rtre] Retratar. Portliness. n. tumanong. [p¨®stern] Postigo. G¨¢waan ng palayok. n. Postscript. I¨ªnuming gam¨®t. adj. Pot. Palayok. hat¨¬. Potable. Potasa. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. Rumetrato. Namamahal¨¢ ng korreo. Manglilitis. n. korreo. pollero. [p¨®rcion] Porcion. [post¨¦riti] Posteridad. preguntar. Magpapalayok. Hul¨ª. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. Tay?. tunay. [p¨®tabl] Potable. [post-¨®fis] Administracion de correos. Possession. situacion. lagay. Pangyayari. Postmark. Postage. Portress. Panapal. n. sa pwitan. Portly. Pot. Pose. magtam¨®. Potlid. Pagtataglay. n. lakas. Babaing bantay-pint?. n. [p¨®rtret] Retrato. [p¨®rter] Portero. Post-office. [p¨®st-card] Tarjeta postal. Bungang¨¤ ng palayok. Posterior. porm¨¢l. tay?. n. adj. Portion. Habol [sa isang sulat]. Posterity. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. n. n. nagtatangkilik. Makapangyarihan. k¨¢punupunuan. Poulterer. [p¨®tash] Potasa. Retrato. Portray. pagtatam¨®. adj. correo. Bayad sa korreo. [p¨®rtli] Majestuoso. [p¨®tent] Potente. adv. [p¨®ser] Examinador. Poultice. real. v. Magtaglay. [p¨®stman] Cartero. Bungkos na bulaklak. [p¨®stscript] Posdata. kaing¨¢y. n. katakatak¨¢. Posture. Pother. hulug¨¢n ng sulat. n. n. trasero. Har¨¬. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. Pouch. tanong na nakalil ito. papas. Postpone. [p¨®stiur] Postura. [p¨®dzer] Baraunda. Post. n. Kilos mahal. magilas. v. kulung¨¢n ng manok. Tinggal¨ªn sa palayok. n. faltriquera. Ulam. [p¨®cion] Pocion. n. angl¨ªt. adj. [postp¨®n] Posponer. pagkakam¨ªt. n. [p¨®tlid] Cobertura de olla. pregunta que confunde. n. poder. [p¨®stedch] Porte de carta. n.Portent. Nauukol sa kapangyarihan. n. [p¨®rtres] Portera. K¨¢wanihan ng korreo. dividir. Kababalaghan. sosa. [post¨ªrior] Posterior. [postj¨¦st] A rienda suelta. Nauukol sa korreo. [pos¨¦sor] Poseedor. n. bis¨¤. katayuan. Potash. magkaroon. Portrait. Karimot. Lagay. n. Maaaring mangyari. n. Pottery. bebida medicinal. Position. Inap¨®. Postern. [pos¨¦s] Poseer. sa hulih¨¢n. v. n. n. gozar. Bayad sa pagdadal¨¢. [p¨®tensi] Potencia. [p¨®uch] Bolsillo. [pos] Confundir. Portfolio. [pot] Marmita. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. Positive. Post-card. [pot] Preservar en marmitas. [pot¨¦to] Patata. [portf¨®lio] Cartera. [p¨®st-master] Administrador de correos. . Post-master. Poser. [pot¨¦ncial] Potencial. Porterage. parte. n. Possessor. v. Magar¨¤. kilos palal¨°. n. Potential. v. n. [p¨®rteredch] Porte. Itapal. Potency. [p¨®tter] Alfarero. serio. angk¨¢n. fuerza. Tangkal. [pos¨ªcion] Posicion. n. n. Hatiin. bayad sa pagpapadala ng sul at. Portion. [p¨®ltis] Cataplasma. Postage-stamp. Postal. Kapangyarihan. Totoo. alboroto. diferir. Potent. n. Lumit¨®. Supot. n. n. [p¨®tedch] Potaje. v. [p¨®si] Ramillete de flores. Potato. Bahagi. Possible. Poultice. [posib¨ªliti] Posibilidad. Pintuan sa likur¨¢n. adj. adj. kalagayan. n. Potion. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. magkam¨ªt. Possibility. Potentate.

Prate. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. Pangaral. Precious. mamanhik. Hirap. Kabihasah¨¢n. Precedent. . manalangin. [pric¨®citi] Precocidad. adj. Puri. adj. Preclude. Dasal. durugin. v. hangganan. Kapuripuri. Practice. umuna. Prairie. exacto. Pounce. Walang kapangyarihan. n. puntual. magsermon. Pray. incierto. [pris¨ªpitet] Precipitado. Prattle. Pagpaunahan. n. mabihasa. Pangangailangang karakaraka. Precaution. [pris¨ªsion] Precision. n. n. Pagkauna. Preamble. moler. [prans] Cabriolar. adj. Pook. Libr¨¢. tagapagsermon. preceder. n. Prattle. [pr¨ªcher] Predicador. lindero. [pr¨¢ctis] Practicar. devocionario. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. [p¨¢und] Libra. Tab¨ªl. magkun¨®t ng noo. Precipitation. n. n. v. [p¨¢uns] Garra del ave. n. Tagapangaral. [pr¨¦yer] Oracion. Prebend. n. maaga. n. [pris¨ªdent] Precedente. [pr¨¦sipis] Precipicio. [prik¨¦rioes] Precario. v. [pr¨ªching] Predicacion. kasanay¨¢n. iligwak. k abantugan. Mangaral. Practicability. magsagawa. n. Ingat. Kalikutan. Prayer-book. Satsat. walang b is¨¤. dalosdalos. [pris¨ªdens] Precedencia. [pric¨ªd] Anteceder. [p¨¢uder] Polvorizar. [p¨¢und] Machacar. [prez] Alabanza. [pr¨ªsinct] Precinto. mahalag¨¢. Precision. prematuro. maglulund¨¢g. fama. adj. [pret] Charla. dapat paunlakan. Powder. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. Pour. p¨®lvora. n. bayuh¨ªn. Precocity. panalangin. v. eficaz. n. ganap. Praise. Bingit ng bangin. [pr¨ªcies] Precioso. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. adj. [pr¨¦bend] Prebenda. adj. Magmungot. kahirapan. v. v. v. l¨ªmite. Preacher. d? pa p anahon. [p¨®ltri] Aves caseras. Ipagpauna. sermon. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. Precipitous. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. Precinct. Prayer. Mah¨¢l. [prank] Travesura. [prez] Aplaudir. [pricoci¨¦neri] Preventivo. Praise-worthy. n¨¢una. adj. karalitaan. kagitingan. n. n. adj. pagkahirati. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. tagubilin. Power. Powerless. Utos. Precipitate. pulbur¨¢. Poverty. [p¨®verti] Pobreza. Sinundan. Makapangyarihan. aga. Kuk¨® ng ibon. Prance. adj. Pound. Aklat-d¨¢salan. Parang. Magsasats¨¢t. Precipice. dumaluhong. mabis¨¤. karukhaan. Precipitate. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. P¨¢una. Magdasal. sam¨°. Kailangan. Preaching. v. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. M¨¢isasagawa. v. [p¨¢ut] Enfurru?arse. Magluluks¨®. n. Precede. Precedence. ruego. Pumuri. n. Sumatsat. adj. Practice. adj. Durugin. [pric¨¦ptor] Preceptor. mahin¨¤. Magsanay. Practicable. n. pag-iingat. [pre] Orar. antecedente. Ibuhos. Powder. Precept. Dal¨ªdal¨¬. v. v. Sumugba. s¨²plica. n. v. Pound. n. n. n. d¨¢lita. Preach. adj. [pris¨ªpitet] Precipitar. Practical. Precautionary. pamanh¨ªk. adj. [pr¨ªsept] Precepto. renombre. Precise. [pricli¨²d] Prevenir. daluhong. kaulul¨¢n. Dalos. costumbre. [p¨¢uder] Polvo. ponerse ce?udo. ineficaz. [pr¨¢ctikebl] Practicable. impedir alguna cosa anticipadamente. [p¨¢werful] Poderoso. Precocious. satsat. Dikdikin. sugb¨¢. miseria. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. v. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. n. Pulb¨®s. [pr¨¢tl] Charlar. n. paunlak. adelantado. Precarious. Praise. [pris¨¢is] Preciso. Nag-uutos. kasalat¨¢n. Maingat. Kapangyarihan. Mga alagang manok. n. Pout. ejercer. locura. Biglangbigla. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra.Poultry. Maagap. suplicar. potestad. magpakabigla. Prate. [pret] Charlar. autoridad. moler. [pric¨®cioes] Precoz. [prich] Predicar. karakaraka. papuri. pabigla. despe?adero. Prank. [pricocion] Precaucion. n. v. Preceptor. charlataner¨ªa. desmenuzar. alabar. rogar. san¨¢y. Agap. sumam¨°. Bihas¨¢. Powerful. katabilan. [p¨¢werles] Impotente. n. D¨¬ maasahan. n. paunaw¨¤. dikdik¨ªn. magpaunlak. [p¨¢wer] Poder.

v. n. [pr¨ªfics] Prefijar. Panugpong sa unahan ng salita. Preference. isugp¨®ng. [prip¨®nderans] Preponderancia. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. n. Premium. antecesor. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. Preparatory. Nakaharap kasalukuyan. Kabuntis¨¢n. balintun¨¤. n. Mangibabaw sa kaigi han. n. Prescription. hu manda. Banta. adj. Premier. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. detrimento. Prejudge. Predicate. v. v. kasakdalan. [prepar¨¦cion] Preparacion. ipahayag. Harap. n. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. talle. Prefix. Prematureness. Premature. [prip¨¦r] Preparar. adj. tumalag¨¢. Magtakda. n. prevenir. Gant¨ª. n. [prip¨®nderet] Preponderar. adj. Preparation.Preconceive. [pr¨ªmiam] Premio. kinikinit¨¢. pron¨®stico. [pr¨¦sent] Presentar. pagpapatotoo. Presentation. iha rap. [primedit¨¦cion] Premeditacion. Pumil¨¬. Kapinsalaan. n. disponer. [priscr¨¢ib] Prescribir. M¨¢ihaharap. Pangingibaba w sa kaigihan. regalo. receta medicinal. n. Paghahanda. superioridad de peso. [pridil¨¦ccion] Predileccion. profetizar. decente. [prepos¨¦sing] Atractivo. Preeminence. Pregnant. [predis¨¦sor] Predecesor. p¨¢unang hiwatig. hinal¨¤. Makipagk¨¢yar? m na. any?. Prefer. Precursor. [pris¨¦ntabl] Presentable. dar a conocer. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. Tiwal?. sir¨¤. pr¨®logo. [pr¨¦sent] Presente. adj. [prid¨ªccion] Prediccion. Preponderance. bigay. [pr¨ªfics] Prefijo. n. adj. Preeminent. Prepossessing. v. Magaan ang dug?. umagap. maagap. n. pabuy¨¤. Present. Ipakilala. n. Pagkakauna sa lagay. mapanghalina ng loob. [present¨¦cion] Presentacion. Kutog. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. ganting pal¨¤. Tanging pagmamahal. adj. Nakahanda. [pr¨¦sens] Presencia. Presence. Wala pa sa panahon. Presentiment. bal¨¤. ordenar. Presentable. Preposition. Predication. n. n. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. Pagpapatunay. bumigat kaysa iba. Ang hinalinhan. v. Prepare. Bunt¨ªs. ipakita. Pagtatakda. Present. n. [prepoc¨ªcion] Preposicion. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. Humul¨¤. reseta. [prip¨¢ratori] Preparatorio. [predistin¨¦cion] Predestinacion. n. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. Kutog ng loob. Pil¨¬. Pagkakatang¨¬. [preserv¨¦cion] Preservacion. v. kabigatan sa timbang. Preservation. n. [pr¨¦gnant] Pre?ada. v. Maghanda. Pregnancy. pag-agap. Premeditation. Preface. dakil¨¤. [pri¨¦minent] Preeminente. [pr¨¦diket] Afirmar. pesar mas que otro. prepararse. [pr¨¦ferens] Preferencia. Prediction. magpatotoo. regalo. Magpatunay. adj. Predestination. [predik¨¦cion] Afirmacion. rumeseta. [prif¨¦r] Preferir. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. harap¨¢n. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. Predecessor. n. Magmunimun¨¬ muna. pasalubong. ang sinundan. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. hirang. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. Ang nangunguna. Una. Pagkalib¨¢ng. Preferable. privilegio exclusivo. remuneracion. n. [pr¨¦ferebl] Preferible. adj. n. Pagpapakilala. kadakilaan. hind? ik hihiy¨¤. hul¨¤. recetar. humirang. Premeditate. Pridial. [prir¨®gativ] Prerogativa. absurdo. v. maaga. m¨¢ipakikilala. Prescribe. sakdal. [pr¨ªdial] Predial. Preoccupation. Predilection. n. Iugpong. v. Prejudice. Hatulan ng d? pa n alilitis. [pr¨ªmier] Primero. Karilagan. Kaagapan. n. n. panguna. Hul¨¤. actual. Prerogative. el don. pagbubunt¨ªs. convenir ¨® estipular de antemano. n. mostrar. Pagtitinggal. [primati¨²r] Prematuro. . v. Preposterous. [pr¨¦fez] Prefacio. Marilag. Mapipil¨¬. v. Predict. Prefix. [pricons¨¦rt] Concertar. n. [pr¨¦sent] Presente. pagharap. Preconcert. Preponderate. [prid¨ªct] Predecir. n. v. adj. Presage. [prim¨¦ditet] Premeditar. [prik¨²rsor] Precursor. manifestar. Kaloob. Present. n. adj. Paunaw¨¤. adj. [pri¨¦minens] Preeminencia. [pr¨¦sedch] Presagio.

[pr¨¦terit] Pret¨¦rito. punzada. [pr¨¢id] Jactarse. kadahilanan. paalala. President. Pretty. pretensi¨®n. Pretend. pighat¨¬. kag¨¢t. Manaig. Pangahas. pagkukunwa. Preterite. primoroso. Tib¨®. Pretension. presa. kutug¨¢n [ng loob]. Dur¨°. Nananaig. Magand¨¢. n. [pr¨¢imet] Primado. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. Kahambugan. Mapagmakisig. bello. Press. anticipado. Primate. [pre] Bot¨ªn. [pr¨¢is] Precio. n. magnakaw. [prit¨¦nd] Presumir. Presidency. Priceless. Prevarication. adj. robar. matinik. [priv¨¦ling] Predominante. [prim] Peripuesto. marikit. v. prensa de impresor. Prick. adj. Pressing. Prevalent. adj. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. Nakaraan. adj. [prist] Sacerdote. Presuppose. adj. v. Panguna. pillar. saserdote. P¨¢una. p¨¢hayagan. Hak¨¤. [prikl] Pua. kapalaluan. magwag¨ª. kabuluh¨¢n. Presume. pretexto. [priv¨¦l] Prevalecer. Prevaricate. v. n. Prevalence. Pagpaunahan. superioridad. Kagat. kutog. dirigir. sawata. Primary. n. sapantah¨¤. Preside. Prig. tekas. switik. [pris¨¢id] Presidir. Prey. Pagkapar¨¬. [pr¨¦sing] Urgente. Pricking. [pr¨¦valent] Superior. Halag¨¢. Prevailing. D? mahalagah¨¢n. quebrantar la f¨¦. diin¨¢n. [prig] Hurtar. maigi. [pr¨¢id] Orgullo. sapantahain. hina l¨¤. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. v. picar. [priz¨¦mcioen] Presuncion. Magnakaw. paalalahanan. n. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. nananaig. valor ¨® estimacion. Prime. Presumptive. n. Par¨¬. kayabangan. nangingibabaw. [pres] Aprensar. Pride. tumuka. Maraming tib¨°. v. pagkasaserdote. adj. [pres] Prensa. [priv¨¦nt] Prevenir. tinik. predominar. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. n. Pressure. Maghambog. pisaverde. magilas. agad. Dahilan. Pretext. [pr¨¦siur] Prensadura. [pr¨¦sident] Presidente. mainam. Dumur¨°. Prickle. sawatain. n. h nalain. [pric] Punzar. higpitan. Pangingibabaw. impedir. Hakain. Pretence. Mangulo. Una. Nakikinikinita. opresion. Kaunahan. dur¨°. P¨¢nguluhan. agaw. magpalal¨°. Pangulo. n. lumalabag sa panana mpalataya. Pagkukunwa. Priest. pagdaka. kumagat. pigil in. Price. [pr¨¢imari] Primario. v. Priggish. Primacy. presuncion. [prisup¨®s] Presuponer. impeditivo. Priesthood. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. [prit¨¦ns] Pretexto. M¨¢kinikinita. prensar. n. n. P¨¢una. adj. [pr¨¦sidensi] Presidencia. P¨¢una. n. Dahil¨¢n. dahil¨¢n. sospecha. hapit¨¢n. conservar. Prevail. presion. hwag pansinin. v. n. Magkasala. espinoso. n. [pr¨ªgish] Algo presumido. pigil. Nakaw. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. n. [prisi¨²m] Presumir. Hapitin. Prim. Presupposition. [pr¨¢im] Primero. espina. v. Magkunwa. [pr¨ªtecst] Pretexto. [pre] Rapi?ar. kalamang¨¢n. [pr¨ªkli] Lleno de puas. Kinikinita. Hapit. [pr¨¢imasi] Primacia. Prevaricator. kahalagah¨¢n. motivo. Pretermit. n. mag-ingat. nanekas. mamatnubay. agap. suponer. bonito. pillaje. n. presb¨ªtero. tuka. aguijon. limbagan. v. [priv¨¢riket] Prevaricar. trasgresor. ratear. n. manalo. Pride. Laktawan. n. mangibabaw. [priv¨¦ntiv] Preventivo. [pr¨ªking] Picadura.Preserve. v. Press. predominante. Salar¨ªn. n. adj. n. Prig. Dumagit. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. n. Una. May kayabangan. apretar. kamkam. v. Previous. n. [prig] Mozuelo presumido. Prey. Pagkakasala. [priv¨¢riketor] Prevaricador. Prevent. K¨¢rakaraka. Prins¨¢. vanidad. [pr¨¢isles] Inapreciable. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. Preventive. aparentar. umagaw. v. hinihinal¨¤. adj. v. v. adv. pag-ipit paghihigpit. Hambog. [pr¨¦valens] Predominio. Prevention. primero. Presumption. Prickly. pananaig. Magtinggal. [pric] Punzon. pangulo. arrogante. mamatnugot. paglabag sa pananalig . manuka. adj. guardar. Prick. adj. Nangingibabaw. excelente. n. paalala. adj. [pr¨ªti] Lindo. magmayab¨¢ng. adj. . tuka. Presumptuous. adj. lumabag sa panan alig. [pris¨¦rv] Preservar.

n. tardanza. [pr¨¢ior] Anterior. n. kaypal¨¤. Prior. [pr¨ªnsipali] Principalmente. Lihim. n. causa primitiva. [print] Imprimir. Maaaring mangyari. Privation. adv. Problem. carencia. prerogativa. adj. soberan¨ªa. Printer. Lalong lalo na. n. Pal¨¢isipan. Princely. n. Prison. adelantar. n. palakad. an¨¢k na babae ng har¨¬. May pangyayari. [pr¨ªnsipl] Principio. Punong par¨¨. v. [pr¨¢iores] Priora. Procrastination. hiwalay . Privilege. Magpatuloy. [procrastin¨¦cion] Dilacion. Asal. n. Principal. Privy. Principle. . [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. pamamaraan. K¨¢unaunahan. [prob¨¦cioner] Novicio. [praivet¨ªr] Corsario. valuar. [prob¨®sis] Prob¨®cide. [pr¨ªviledch] Privilegiar. v. dilatar. adv. [pr¨ªsoner] Preso. sinceridad. kaloob. Printing-house. Paglitis [sa hukuman]. p¨¢limbagan. Kasangkapang panglitis ng sugat. Bilangg?.Prime. n. Private. ling¨ªd. Probation. n. Kalagayang sinusubok. pabuy¨¤. B¨ªlangguan. v. tr¨¢mite judicial. [pr¨®ces] Proceso. kapahintulu tan. magtuloy. Proceeding. [pr¨ªnter] Impresor. [pr¨¢ivet] Soldado raso. [pr¨ªnsipal] Principal. Sakop ng pr¨ªnsipe. adv. Abakadah¨¢n. Prize. n. n. n. particular. v. honradez. lingid. [pr¨®bet] Prueba. Print. bihag. Pangulo. Privilege. n. adj. Pagtatapat. [pr¨®biti] Probidad. Problematic. Proclivity. [pr¨ªmitiv] Primitivo. bak¨¢s. katangian. Ganting pal¨¤. katibayan na pamana. s¨ªmulain. Limbag. procedimiento. n. Ilong ng hayop. pangulong madre. [pr¨¢iz] Premio. har¨¬. antecedente. pagpa patalastas. [prinsip¨¢liti] Principado. Pagbabaw¨¤. Probe. monarca. panguna. Princess. [proc¨ªdiur] Proceder. [prob¨¦cion] Noviciado. n. Procession. kaypal¨¤. bilibid. Pr¨ªnsipe. Prior. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. Principal. adj. Una. pahintulot. adj. n. [procl¨¦m] Proclamar. adj. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. Magpahintulot. Pamamalakad. Prisoner. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. [prins] Pr¨ªncipe. ihayag. bando. Print. bait. recompensa. karangalan. Palaisipan. Itanyag. Privateer. privado. prior. Baguhan. [print] Impresion. [pros¨ªd] Proceder. Probationer. Probability. secreto. Manglilimbag. Problematical = Problematic. Parang pr¨ªnsipe. Primer. adj. Principality. Prize. Prusisyon. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. v. n. n. [pr¨®blem] Problema. soberano. [pr¨ªnsipal] Principal. c¨¢rcel. [probabli] Probablemente. se?al huella. [probab¨ªliti] Probabilidad. Priora. prisionero. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. n. Pagkatang¨¬. n. n. [pr¨¢iz] Apreciar. [proc¨ªding] Procedimiento. mangul o. Limbagan. Katunayan. Simula. Proclaim. bukod. tag¨¢l. bigyan ng kabuluhan. Halagah¨¢n. Pangulo. pinagmul¨¢n. m¨¢una. [procl¨ªviti] Propension. n. [pr¨¢ivet] Secreto. marca. [pr¨ªviledch] Privilegio. publicar. kiling. v. Prinsesa. Kawal. n. [pr¨ªvi] Privado. Process. Probate. pun¨°. pinag uhatan. Papaglwatin. [pr¨ªnses] Princesa. paghahayag. Hilig. n. conducta. kasalat¨¢n. Procedure. sumulong. pamamalakad. Lwat. [proclam¨¦cion] Proclamacion. n. pagkabaguhan. [pr¨¢ior] Prior. n. verificacion de los testamentos. ugal¨¬. pamamaraan. Primitive. an¨¢k ng har¨¬. N¨¢una. [pr¨ªzn] Prision. [praim¨ªval] Primitivo. kartilya. estampar. [procr¨¢stinet] Procrastinar. Probity. proclividad. nauukol sa unang panahon. Marahil. Probable. ir adelante. tanda. Proclamation. Proboscis. n. ipatalastas . Proceed. n. Prioress. promulgar. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. n. Prince. original. n. papagtagalin. [pr¨®babl] Probable. jefe. adj. ikintal. Lihim. [prob] Tienta. n. Private. Procrastinate. n. n. n. Probably. proceso. Primeval. Kasikatan sa pamumuhay. Lumimbag. adj. Pagtatanyag. [pr¨¢im] La primera de la vida. saklaw ng har¨ Principally.

[prof¨¢undnes] Profundidad. n. v. matagal. tub¨°. matub¨°. akda. v. v. Kalaliman. n. [progr¨¦sion] Progresion. n. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. v. [pr¨®dchect] Proyectar. Production. [profi¨²sion] Profusion. [pr¨®gram] Programa. ganancia. pakinabang. Prohibit. magbaw¨¤. Profit. Project. [pr¨®dichi] Prodigio. Kagilagilalas. [proj¨ªbit] Prohibir. n. [prodi¨²s] Producir. producto. Lah¨¬. v. adj. akal¨¤. Gur¨®. adj. [prokambent] Postrado. n. idea. Progeny. n. [pr¨®digal] Pr¨®digo. n. Prodigy. [pr¨®dcheni] Progenie. napapakinabangan. Procuration. Balak. lalim. [pr¨®dact] Producto. propesor. mahalay. Projectile. maglitaw. patuloy ng pagkasulong. Profit. corrupcion. lucrativo. adj. [pr¨®gres] Progreso. Progress. walang hiya. Namumunga. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . proyecto. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. Profundity. Proffer. n. Bunga. Bala ng kanyon. Magsumikap. burara aksay¨¢. pron¨®stico. magsumakit. Procurement. difuso. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. sin provecho. [pr¨®fliguesi] Perversidad. masama. [prof¨¦s] Profesar. n. [prod¨¢ctiv] Productivo. v. mamunga. malwat. Malalim. [profi¨²s] Profuso. abundante. Pagkasulong. hamak . Alibugha. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. Lugm¨®k. Profitless. Mahab¨¤. n. Magbunga. [progr¨¦siv] Progresivo. sawayin. Programa. Profess. magmunukal¨¤. Magpalagay. Profligacy. trazar. N¨¢papakinabangan. Profitable. Lumapastangan. Profane. paglapastangan. n. Pakinabang. adj. Prognostic. n. mabagal. [pr¨®fitabl] Util. Profuse. adj. Bumalak. Sikap. n. umigi. Project. magpahayag. Bumubuti. n. n. Profoundnenss. balak. karamihan. v. progreso. perdido. [profan¨¦cion] Profanacion. Pangahas. Makinabang. [prof¨ªcient] Proficiente. adj. n. fertil. utilidad ¨® interes pecuniario. Ilandang. [proki¨²rment] Procuracion. mabunga. lucrar. n. adj. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. kasiraa n. [projib¨ªcion] Prohibicion. [pr¨®gres] Progresar. portentoso. Bunga. adj. Lalim. hanap-buhay. kabuluk¨¢n. Pagbabawal. lumikha. adj. [pr¨®fer] Proponer. Prodigious. adj. Pagkasulong. Hul¨¤. adj. angkan. n. [prof¨¢und] Profundo. maghandog. Kanunuan. produccion. vedar. [proki¨²r] Procurar. Programme = Program. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. adj. [progn¨®stiket] Pronosticar. Sikap. alok. [progn¨®stic] Pron¨®stico. bunga. Kagilagilalas na bagay. panukal¨¤. akda. Proffer. Progress. umiigi. Productive. marami. declarar. Katha. Prognostication. ganar. casta. abundancia. Procure. [pr¨®fit] Ganancia. Sumulong. d? n¨¢papakinabang an. [pr¨®dchect] Proyecto. Kalapastanganan. [prof¨¦n] Profano. n. Walang kabuluhan. ejercer. Profusion. adj. [prod¨¢ccion] Produccion. magtub¨°. adj. n. [prodi¨²s] Producto. Professor.Procumbent. [pr¨®lics] Prolijo. Pagkasulong. [pr¨®fer] Oferta. Kaloob. Hind? banal. . Hul¨¤. Program. Prolific. Profound. n. obra. Kabalakyutan. Humul¨¤. Sagan¨¤. adj. Prognosticate. Katungkulan. [pr¨®fitles] Inutil. v. kaburara¨¢n pag-aaksaya. productivo. Product. lumal ang. n. [prodch¨¦ctil] Proyectil. Masulong. Profanation. n. [pr¨®fit] Aprovechar. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. [prokiur¨¦cion] Procuracion. Proficient. Prohibition. n. Kaalibughaan. [prof¨¦n] Profanar. Professional. [prof¨²nditi] Profundidad. Prodigal. Proficiency. manungkol. Projection. v. Profane. hondura. Progressive. patakaran. mas¨¢kit. Kasaganaan. criar. n. ofrecer. Prolix. pumasl¨¢ng. M¨¢ukol. tub¨°. Progenitor. n. [prof¨¦sor] Profesor. handog. [pr¨®dchenitor] Progenitor. Magbawal. adelantamiento. Profligate. adelantamiento. adj. engendrar. katakatak¨¢. Produce. v. Progression. may kinatututuhan. adelantado. n. sipag. Produce. Prodigality. [prod¨ªdches] Prodigioso. Namumunga. Profession. katha. masulong. [pr¨®fliguet] Licencioso.

& n. [pr¨®mptitiud] Prontitud. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. [pr¨®fet] Profeta. n. badya. Pagtatanyag. [prop¨¢und] Proponer. Promptitude. n. Magtanyag. Tungo. Property. Proscription. Pag-aar¨¬. conciliar. Humul¨¤. Prose. magsiwalat. n. Kasakdalan. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. [prop¨®rcion] Proporcionar. Prolongation. [prop¨¦nsion] Propension. [prompt] Pronto. derecho de posesion. adj. Maliks¨ª. Promulgate. Propagation. Promote. mabuting pag kakataon. Proposal. Promptness = Promptitude. v. proposici¨®n. Promotion. May-ar¨¬. Tulos. v. ablandar. veloz. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. echado boca abajo. bagal. mag-ul¨®k. Propitiate. karilagan. [prop¨ªciet] Propiciar. adelantar. Pagtatakwil. Prong. manghul¨¤. Prorogation. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. Proprietor. Bagay. adj. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. lwat. Tagudtod. Magkalat. magbuy¨®. [prop¨ªcioes] Propicio. Prompt. apoyo. umalalay. Propriety. [pr¨®perti] Propiedad. Papaglubagin ang galit. v. v. n. v. [propos¨ªcion] Proposicion. suhay. Magpalagay. itiwalag. extender. Halohal¨°. n. Proprietress. v. v. Pangdur¨°. n. [pros] Prosa. Proposition. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. burol. Promontory. Prophetic. Pronunciation. Magtulos. v. [prol¨ªcsiti] Proligidad. [prop] Puntal. adj. Prolong. n. v. n. Prophetical = Prophetic. [pr¨®paguet] Propagar. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. conveniente. n. [propr¨¢itor] Propietario. presteza. pagsisiwalat. Ayon sa nauukol. n. pasubsob. palugid. n. Propagate. n. [prol¨®ng] Prolongar. Proportional. iasenso. [prop] Apuntalar. Proscribe. matulis. sostener. ar¨¬. Prone. [prom¨®ntori] Promontorio. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. n. Promiscuous. [prom¨®t] Promover. walang ayos. Maawain. [prom¨²lguet] Promulgar. adj. alalay. Prop. dapat. n. Hab¨¤. v. Pagpapalubag ng galit. tulin. [prong] Pua. Hul¨¤. insinuar. n. paghahayag. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. pagpapalamig n g loob. asenso. Prop. Proof. marilag. Sakdal. Prominent. Proportion. Propeta. [propr¨¢itres] Propietaria. Promise. [prop¨®rcional] Proporcional. favorable. Mag-udyok. palawigin. Proper. adj. [propici¨¦cion] Propiciacion. Sulat t¨²luyan. Prophesy. madal?. Katunayan. mungkah¨¬. Mangak¨°. n. katamtaman. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. Isakdal. [proscr¨¢ib] Proscribir. v. . dakil¨¤. dilatar. [pron] Prono. Palag¨¢y. v. Pagkakataas. sosten. v. Nauukol sa hul¨¤. adj. kaukul¨¢n. v. Prologue. n. bumigkas. n.Prolixity. n. maghayag. [propagu¨¦cion] Propagacion. Prophet. [prom¨®cion] Promocion. magturing. [prop¨¦l] Impeler. Propound. Propel. palamigin ang loob. Prosecute. Dal?. Pataan. Kabagay¨¢n. n. Promise. matulin. Hab¨¤. Propension. [pruf] Prueba. Itakwil. Padapa. [prompt] Sugerir. [propr¨¢iti] Propiedad. Proportion. n. [pr¨®per] Propio. turing. Bigkas. Propose. tagal. akma. Pangak¨°. tukod. Propensity = Propension. [pr¨®log] Pr¨®logo. pagtitiwalag. Paunaw¨¤. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. [prop¨®sal] Propuesta. Promulgation. Palag¨¢y. kadakilaan. recitar. Pagkakalat. v. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. Prominence. [pr¨®mis] Prometer. adj. prueba sa limbagin. k atotohanan. Propitious. Magbigkas. Propitiation. reprobar. dilacion. magpalaganap. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. Itaas. pagpapalagana p. n. [pr¨®mis] Promesa. n. ihabl¨¢. Pronounce. Prophecy. Babaing may-ar¨¬. Prompt. [pr¨®minens] Prominencia. n. [pr¨®fesai] Profetizar. tendencia. Pag aar¨¬. manghuhul¨¤. Pahabain. layon. [pron¨¢uns] Pronunciar. [pr¨®minent] Prominente. marapat. n. adj. [prop¨®z] Proponer. mahabagin. Magtulak. v. lawig. n. n. n.

Proud. Nakaumbok. suministrar. Proverb. Protract. pa totohanan. [pr¨®vident] Pr¨®vido. andukha. laan. prevision. Palal¨°. Tutol. Dulo ng sasaky¨¢n. Proselyte. Protest. Banhay. n. v. v. Prosperous. ampon. adj. [prova¨ªded] Con tal que. [pruv] Probar. prolongar. Hab¨¤. prominencia. maglugmok. haza?a. tagal. [prosp¨¦riti] Prosperidad. [prot¨¦st] Protestar. Protomartyr. magbuy¨®. Ang unang martir. ang tumututol. Prosperity. v. Umbok. Kakamp¨ª. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. dilatar. mabait. [pr¨®spect] Mirar adelante. Proviso. [pr¨¢ud] Soberbio. Prostitute. hamon. adj. n. [prot¨¦ctor] Protector. [pr¨®tocol] Protocolo. Prostitution. kasabih¨¢n. manggalit. Tapang. handa. T¨¢nawin. circunspecto. tumingin. [protr¨¢ccion] Prolongacion. adj. Protuberance. magbudlong. k¨¢yarian. Prospectus. n. n. [prov¨¦rbial] Proverbial. Protraction. conj. v. [proti¨²berant] Prominente. Prove. Prostration. [protri¨²d] Empujar. [pr¨¢ues] Proeza. altivo. adj. kaayon. [provok¨¦cion] Provocacion. Protector. tumangkilik. Pangangayupap¨¤. Tutol. . n. [prov¨¢iso] Caucion. Tagakupkop. Protest. Protrude. experimentar. Ma ingat.Prosecution. Protestation. plano. Provide. Lingap. [prot¨¦ct] Proteger. adj. tagalingap tagakalinga . Nauukol sa lalawigan. adagio. Protect. Province. taga-ampon. adj. n. n. derribar. habl¨¢. Providence. orgulloso. laon. [pr¨®videns] Providencia. n. [prov¨ªsion] Provision. [prosiki¨²cion] Querella. abastecer. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. & n. Sakdal. v. [provid¨¦ncial] Providencial. Proverbial. adj. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. s¨¢litaan. v. n. mapagmataas. mapalad. n. feliz. Umaglah¨¬. Provincial. lwat. [prov¨ªncial] Provincial. [prot¨¦st] Protesta. Provided. d? akalain. Samantal¨¤. Prostrate. casual. [pr¨®vins] Provincia. [prostr¨¦cion] Postracion. Tumutol. Aglah¨¬. Pangsamantal¨¤. Protocol. n. cuidadoso. providente. Kabutihan ng lagay. n. n. [prov¨ªcional] Provisional. n. humamon. Pag-iingat. incitar. maghanda. pamamayani. Provisionally. Provision. [protr¨¢ct] Alargar. [pr¨®testant] Protestante. n. Magtaan. n. magbigay ng kailangan. usl?. [pr¨®sper] Prosperar. lumingap. nakausl?. Pahabain. [pr¨®stitiut] Prostituir. pam amaga. handa. nagpapakabab¨¤. [protest¨¦cion] Protestacion. [pr¨®spect] Perspectiva. surtir. maagap. Protuberant. v¨ªveres. felicidad. v. Pagkain ng hayo p. [pr¨®stret] Postrado. [pr¨®stitiut] Prostituta. adj. adv. Magpangayupap¨¤. tagapag-andukha. v. katapangan. Prosecutor. kumupkop. patutot. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. Pasubal¨¬. Tanaw¨ªn. patunayan. Prow. [prot¨®martir] Protomartir. Pagpuputa. Prototype. [pr¨®sikiutor] Acusador. excitar. n. v. [prov¨¢id] Proveer. saliente. amparar. puta. Provisional. n. Subukin tikman. Magtulak. v. pagkain. nauukol sa kawikaan. Providential. [pr¨®totaip] Prototipo. Nangangayupap¨¤. bukang-bib¨ªg. papaglwatin. [pr¨®verb] Proverbio. adj. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. kaginghawah an. Baon. mapagmalak¨ª. laan. Prowess. adj. n. Magputa. Tagapagsakdal. bukol. impeler. Masamang babae. [proti¨²berans] Protuberancia. kalinga. prudente. papagta gal¨ªn. Nagkataon. Prospect. dichoso. [prau] Proa. Prosper. Provident. Prospect. [pr¨®stret] Postrar. n. n. dilatacion. prevenir. [prostiti¨²cion] Prostitucion. bastimentos. Lalawigan. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. magsulong. Protection. Prostrate. n. pangakong matibay. Provoke. mag-andukha. guminghawa. m aglaan. n. n. Bumuti ang kalagayan. Provender. Talag¨¢. n. Umampon. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. tagahabla. Protestant. Provocation. humillado. Mabuti ang kalagayan. n. [prov¨®c] Provocar. magingha wa. Bukang-bib¨ªg. Prostitute. v. Kawikaan. [prot¨¦ccion] Proteccion. justificar. protesta. n. Protestante. estipulacion.

Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. Pulsate. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. batak. Hila. [p¨¢blican] Publicano. hacer pliegues. n. Pucker. v. n. mga tao. n. marunong manuntok. v. adj. Pugilism. hinahon. [p¨¢blicist] Publicista. P¨²lpito. [s¨¢lmist] Salmista. soplo. Pull. [pr¨¢uler] Ladron. [pr¨®csi] Procuracion. [p¨²lpit] P¨²lpito. arrancar. bufido. Maba¨ªt. Humila. Ba¨ªt. v. inmediacion. Pulpit. n. [pul] Tirar. kabaitan. [piuk] Vomitivo. Pulmonic = Pulmonary. gemir. adj. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. awit sa Pg. n. Mamileges. Pulley. Puff. v. may p¨¢tuluyang bahay. n. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. adj. Pangalang d? tunay. n. patente. [piuer¨ªliti] Puerilidad. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. lumbak. Pangpasuka. biwas. m¨¢gtanyag. v. Bayan. [procs¨ªmiti] Proximidad. [s¨¢lter] Salterio. n. Prune. kapanig. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. [cho] Fuera! quita!. n. mahinahon. mapagbasag-ulo. maniil. kadalagahan. Psalmist. Malapit. n. latir. Hayag. n. Char¨¢t. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. Proxy. Pule. [pablik¨¦cion] Publicacion. [paf] Hinchar. Publish. ilong na char¨¢t. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. mag-ulat. n. lam¨¢w. balt¨¢k. [piuk] Vomitar. [pi¨²ling] Gemido. [pugn¨¦cios] Pugnaz. [pi¨²berti] Pubertad. Psalm. n. bumiwas. [si¨²donim] Seud¨®nimo. [pr¨²dens] Prudencia. ciencia ¨® tratado del alma. Public. [p¨¢blic] P¨²blico. n. [prud¨¦ncial] Prudencial. Salmo. libro de salmos. Proximate. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. karatig. [padl] Enlodar. v. [salm] Salmo. posadero. Tumiktik. Public. Pucker. v. Dyos. [piul] Piar. Pugilist. man¨®k. madla. adj. belicoso. inmediato. n. mangun¨®t. Publicist. Publican. Psalter. [pablish] Publicar. [p¨¢ker] Arrugar. n.Prowl. . n. Pseudonym. procurador. an g nagtitind¨¢ ng alak. coger. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. Kalagayang bat¨¤. humibik. Papagputikin. estiron. Hinh¨ªn hinahon. adj. punuin ng hangin. n. n. kalap¨ªt. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. awit simbahan. [p¨¢bliciti] Publicidad. Ku mapon ng halaman. Nauukol sa bag¨¤. tila bat¨¤. adj. Puke. Puff. Puerility. basag-uler o. Pug-nose. Pileges. dumaing. Pull. tabernero. n. Paghahayag. bumaltak. Psychology. magsuk¨¢. estafador. [p¨²lset] Pulsar. Pagkahayag. Proximity. [p¨²li] Polea. M¨¢nununtok. cenagal. edicion. [p¨¢ker] Pliegue. v. Tumibok. Suntukan. Puerile. discrecion. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. enturbiar el agua con lodo. Prowler. labukawin. pagkatanyag. Mabait. [pi¨²dchilist] P¨²gil. el com¨²n del pueblo. Pruning-knife = Pruning-hook. kalapitan. Magnanakaw. mangulub¨®t. bumatak. [pul] Tir¨®n. [prun] Podar. Pshaw. Lapit. kulub¨®t. [pr¨²ning-juk] Podadero. [padl] Lodazal. n. bait. n. Prudent. acechar. Dumalaga. [paf] Resoplido. n. Prudence. manubok. Pulmonary. Pruning-hook. [pray] Espiar. n. n. maingat. da¨ªng. [pr¨²dent] Prudente. [piud¨ªsiti] Pudor. Prudential. tulis¨¢n. Pry. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. litaw. pangapangalanan. Hibik. n. maingat. discreto. Palaaway. notorio. Pudicity. Sulong! al¨ªs! Puberty. Sumuka. v. Maghayag. Publicity. [pugn¨®z] Nariz chata. pagtatanyag. Kal?. n. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. Hihip ng hangin. juicioso. Puke. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. kun¨®t. v. Pugnacious. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. babag. Putik. ingat. Puling. Parang bat¨¤. Puddle. [pi¨²eril] Pueril. akl t ng mga salmo. n. Puddle. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. Kabagungtauhan. rapi?ar. [p¨¢blic] P¨²blico. circunspecto. Mangharang. n. v. modestia. adj. Sumy¨¢p. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. Publication. Pullet. Papintugin. tanyag. garrucha. int. mahinahon. [p¨²let] Polla. t¨¢yuan ng nagsesermon. n.

[pi¨²pil] Disc¨ªpulo. S¨²lipin. Purity. n. Purify.Pulsation. Punctuality. casto. dalisay. Pursuance. d. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. lindero. [p¨²rgativ] Purgativo. [poels] Pulso. Purgation. adj. magtalag¨¢. . hangganan. n. v. Maparurusahan. Anghang. Punish. mu?eco. Manyik¨¤. n. n. n. [pi¨²rifay] Purificar. M¨¢nanay al. Magkahulugan. Ipamulsa. adj. n. v. n. v. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. horadar con punzon. Umum¨ªt. ¨¢spero. [p¨²ndchensi] Acrimonia. Purge. Pumpkin. tenor de algun escrito. adj. [p¨²lveraiz] Pulverizar. Purpose. malinis. kut¨®g. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. Pump. pulos. [p¨²ndchent] Picante. limpiar. Pup. n. n. cachorrito. Alagad. kaagapan. designar. v. adj. Purchaser. Purple. n. dumikdik. latido. [p¨²nctiual] Puntual. v. seguir. Pagpurg¨¢. manun¨®d. Purchase. Punishment. [p¨¢rlin] Viga. Purse. [parl] Murmullo. [pi¨²riti] Pureza. sugat. pena. Purgatoryo. sist¨¦. bumutas. Bugtong. Mamil¨ª. masaklap. Palal¨°. adj. v. malab¨° ang mat¨¢. Punctual. n. Mapul¨¢. [p¨²nster] Jugador de vocablos. Purport. [panch] Punzar. Pangdur¨°. Punishable. panukal¨¤. [panch] Punz¨®n. Pure. mercar. kadalisayan. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. [pap] Cachorrillo. maaskad. [purdch] Purgar. Dumurog. pangbutas. Purgah¨ªn. Pulverization. Buls¨¢. palabir¨®. acusar. [pamp] Bomba. ponche. n. [pan] Equ¨ªvoco. hanggan. nakapupurg¨¢. Pupil. n. Banta. [pi¨²piledch] Pupilaje. Puppet. kalinisan. Tuta. Pulverize. Purlieu. [p¨²rgatori] Purgatorio. formar una resolucion. adj. Pangbutas. Pupilage. [p¨¢nchin] Punzon. limpio. Ganap sa oras. Purse-proud. Pungent. n. Pursuant. Purple. picante. n. exacto. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. Tibok. n. dusa. n. pangsurot. Umulos. n. [dahil sa kayamanan]. Pagkakasunod. limpieza. n. nag-¨¢aral. adj. pook. Pungency. n. v. n. [pars] Bolsa. [piurifik¨¦cion] Purificacion. ayon. Sistidor. Purg¨¢. Pun. n. Alinsunod. limpiar. munt?. purgante. Puls¨®. maagap. saksak. n. [parch¨¦s] Compra. Damit na kulay pulang-dug?. Purl. Punch. Paglilinis. linisin. Pulse. continuacion. Punch. magnakaw. [pars] Embolsar. banta. dumur¨°. kahu lugan. n. [p¨¢rliu] Comarca. n. mamuntot. Punter. [p¨¢pi] Cachorro. magmungkah¨¬. Pulse. saklap. papagdusahin. Kaganapan. castidad. Taganas. Puncheon. Dur¨°. Nayon. mordaz. [p¨¢pet] T¨ªtere. designio. Puncture. [purgu¨¦cion] Purgacion. n. [p¨¢rpos] Proponer. maglinis. Pursue. Parusa. [pan¨ªshabl] Punible. Nas¨¤. Anam¨¢n. [poels] Pulsar. n. ponche. [p¨¢rport] Designio. Magpalag¨¢y. Bomba. Purse. supot. Purport. [pan¨ªsh] Castigar. exactitud. n. [parl¨®in] Hurtar. Pagdurog. v. [pi¨²ni] D¨¦bil. [parsi¨²ans] Prosecucion. Purchase. [parch¨¦s] Comprar. dichero. pagdikdik. v. purificar. [p¨¢nishment] Castigo. adj. Pumuls¨®. [piur] Puro. n. v. proyecto. v. adj. kib¨®t kab¨¢. [p¨¢mpkin] Calabaza. n. Purblind. [p¨²nctiur] Puntura. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. Purlin. chiste. [p¨¢rcheser] Comprador. n. Linisin. wagas. askad. Puppy. Parusahan. Puny. Purga. [parsi¨²] Perseguir. l¨ªmite. n. peque?o. [p¨¢rblaind] Miope. sentido. [puls¨¦cion] Pulsacion. Purge. panukal¨¤. Kalabasa. [parpl] P¨²rpura. n. [p¨¢rpos] Intencion. sumundot. hak¨¤. magtakda. [purdch] Purga. nais. Maanghang. Kawagasan. Purloin. corto de vista. adj. Punster. [parpl] Purp¨²reo. Lagaslas [ng batis]. Purification. Pamimil¨ª. Tuta. tibok. Purgatory. penar. M¨¢mimili. Purpose. Humabol. v. robar. Mahin¨¤. Purgative. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. [p¨¢rport] Significar. n.

[p¨¢ir] Pira. masir¨¤. Mangin¨ªg. embrollo. Nauukol sa parisuka t. n. [cadr¨ªl] Contradanza. [pazl] Embrollar. colocar. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. cobarde. n. kaguluha n ng isip. Parisukat. [p¨¢rviu] Condicion. unano. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. Quadratic. Quack. Mainam. [pus] Voz de cari?o para el gato. adj. n. Sagabal. Manggagamot na d? nag-aral. suministrar. Quail. Sats¨¢t. grano. rigodon. Pus. buti ¨® sama. katakutan . n. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. [parsi¨²t] Perseguimiento. Push. [cuec] Temblar. Purulent. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. adj. n. timidez excesiva. Quadragesimal. Quadragesima. Nan¨¤. n. pinineo. Ming. Putridity. n. maigi. n. n. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. v. Pandak. enigma. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. [cu¨¢gmair] Tremedal. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. Quake. v. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. [p¨¦stiul] P¨²stula. mag bigay. n. n. may nan¨¤. Pyre. [p¨ªgmi] Pigmeo. Quaff. n. n. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. Bukol. Pyx. kahig ng salitaan. Pagkabulok. paghabol. adj. [cuel] Codorniz.. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. Munting kaha na sisidlan. Quaggy. Q Quack. Puss. Pygmy. Purvey. sira. n. Put. materia p¨²trida de las ¨²lceras. v. . [parv¨¦] Proveer. hoguera. cop¨®n. [put] Poner. Rigodon. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. n. Papag-apating ibayo ¨® doble. n. Quadruped. nauukol sa kurism¨¢. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. Aapating gilid at panulukan. Karunungan sa mga kwites. Pursy. Tulak. [p¨¢iromansi] Piromancia. corrupcion. Push. k¨¢sunduan. Pussy = Puss. persecucion. Quadrate. Qualification. maglapag. Quackery. v. bugtong. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. estrechar. cuadrado. manglito. n. [pi¨²rulent] Purulento. Pusillanimity. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. confundir. Pushing. exquisito. Puzzle. lumito. rumagas¨¢. bugtungan. maghanda. [pi¨²trid] Podrido. n. adj. Kurism¨¢. estipulacion. abastecer. n. Puzzle. adj. K¨¢yarian. adj. corrompido. Maglagay. adj. Pustule. [cu¨®dret] Cuadro. tab¨ªl. Quadroon. Quadrille. H¨ªkain. Putrefaction. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. v. n. Quadruple. [pics] P¨ªxide. [pazl] Embarazo. Pusillanimous. kapansanan. magbaon. Kadwag¨¢n. Ang ikapat na bahagi ng anoman. pudrirse. lumiga lig. Manulak. Kabulukan. [push] Empujon. May apat na paa. n. Pag-ur¨¬. Python. [p¨²shing] Emprendedor. v. Ikaapat na p¨´. Malat¨¬. arbularyo. n. Pyrotechny. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. adj. Humuning parang pato ¨® itik. Bul¨®k. Quadrilateral. sur¨¬. Saw¨¢. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. n. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. [cuent] Pulido. [cu¨¢gui] Pantanoso. pagkasir¨¤. Putrid. Lumbak. Panglito. Quadrangle. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. n. tawag sa pus¨¤. Lumagok. [p¨ªzon] Pit¨®n. [pi¨²trifai] Pudrir. n. etc.Pursuit. mangaykay. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. n. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. adj. mangatal. [push] Empujar. man abig. Magtaan. dung?. Mapagsimula. [cu¨¢c] Graznar como un pato. mangaligk¨ªg. v. [pus] Pus. Quaint. Quadruplicate. sagas¨¤. esfuerzo. Quadrennial. Purview. Putrefy. Puzzle. malab¨®n. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. Quaker. Nagnanan¨¤. n. adj. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. adj. enredar. adj. n. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. tiritar. habladur¨ªa. Habol. [cu¨¢c] Curandero. tabig. [pazl] Acertijo. Manggul¨®. v. managas¨¤. perplejidad. kadunguan. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. Pyromancy. v. Mabulok. Pug¨°. Makaapat na ibayo ¨® doble. Quagmire. Dwag. Siga.

[cu¨ªc-uitted] Perspicaz. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. [cuic] Veloz. n. urgir. Quarrel. Nakaaalibadbad. n. pendencia. away. sup¨ªlin. Pumatay [ng ilaw. l¨¢nguido. kapahingahan. pananaliksik. tiwasay. n. [cu¨®rter] Cuarto. Quaver. [cu¨¢it] Quieto. n. Twing ikatlong bwan. lum¨®. adj. palatanong. tranquilo. Quick-witted. v. Quietude = Quietness. babag. kwartel. Kalidad. Madal?. adj. bawa't tatlong bwan. sospechoso. Querulous. n. k¨¢alitan. Asoge. extravagante. matar la lumbre. daigin. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. n. n. Palaaway. n. n. n. n. daung¨¢n. pag-aalang¨¢n. Quarryman. acuartelar. mercurio. v. likas. adj. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. problematico. inquisicion. Questioner. n. n. Putol na maskada. n. Tan¨®ng. abrumar. Quell. extra?o. [cuam] Desfallecimiento. [cuai¨¦sent] Quieto. Agam-agam. Quinine. k¨¢gali an. sociego. M¨¢ninibag ng bat¨®. preguntador. adj. Quandary. [cuilt] Colcha. Panglulupaypay. Quill. patutot. [cu¨ªkn] Acelerar. Quiescent. pelear. n. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. adj. v. [cu¨¢mish] Desfallecido. n. [cu¨ªrist] Inquisidor. kaiba. matulin. [cu¨¦stion] Cuestion. derrogar. ri?a. Quicksilver. maliks¨ª. tanong. Uriin. Quarrelsome. descansado. walang kib?. Quiet. Kinina [gamot]. Pasukuin. Masamang babae. adj. [cuey] Muelle. mapagsumbong. palatan¨®ng. [cuorant¨ªn] Cuarentena. Queen. Quarter. [cu¨¦schoner] Inquiridor. Quality. n. Magtanong. n. Kwarentenas. adj. el sitio de donde se saca piedra para labrar. Paniniyasat. rid¨ªculo. n. adj. Mapagsiyasat. Quickly. Lupaypay. [cuil] Pluma [para escribir]. Quarrel. [cu¨®lifai] Calificar. Reyna. postrar. v. [cu¨®rri] Cantera. trinar. cuartel. labing limang m inuto. Katwa. [cuin] Mujercilla. Quicklime. papag-apatin. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. timaw¨¤. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. Qualmish. [cu¨®rrel] Quimera. Tahimik. v. adv. [cu¨®rrel] Re?ir. Quinquennial. mapagbasag-ulo. Quid. pa ngayupapain. Kulch¨®n. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. walang im¨ªk. adv. n. Makipagbasag-ulo. Quicken. [cu¨¦ri] Preguntar. [cu¨®ntiti] Cantidad. makipagbab¨¢g. [cuin] Reyna. Quarter. Twing ikalima ng ta¨®n. Patiningin ang tinig. Pinsalain. nakapaghihinal¨¤. tumanong. panglulum¨®. T¨ªbagan. Quietness. [cuest] Pesquisa. n. kakatwa. Quean. Quick. Quarantine. [cuir] Raro. Quibble. Queer. Quincy. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. v. v. n. [cu¨ªcsilver] Azogue. n. Quash. Matalin¨°. [cuench] Apagar. n. ur¨¬. Katahimikan. talunin. lijero. Pakpak [na panulat]. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. [cuin¨¢in] Quinina. Dal?. ramera. adj. asawa ng har¨¬. p aghanap. n. Dami. makipag-away. [cu¨ªzi] Nauseabundo. pag-uusig. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. n. [cuosh] Fracasar. v. [cu¨¢itnes] Quietud. Mwelye. Quest. pregunton. la propiedad natural de una cosa. Pal¨¢isipan. invalidar. trimestre. pregunta. asunto. ikwartel. interrogacion. Tahimik. [cu¨¦ver] Gorgoritear. [cu¨®rtet] Cuarteto. adj. [cu¨®rter] Cuartear. Quantity. anular. Question. Nakapag-aa linlangan. Quartet. extinguir. Quarterly. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. Querist. [cu¨®liti] Calidad. suriin. Mapagsakdal.Qualify. Apat¨ªn. quimerista. Quay. [cuel] Subyugar. [cu¨¦riuloes] Querelloso. Tagasiyasat. tagatanong. Qualm. . [cu¨ªkli] Con presteza. fastidioso. duda. Bagay. Query. [cu¨ªclaim] Cal viva. papagmaliksih¨ªn. Query. [cu¨ªnzi] Angina. v. pronto. Quench. Ikapat na bahagi. haring babae. [cu¨®nderi] Incertidumbre. n. Quilt. trimestralmente. Papagmadaliin. nakayayamot. adj. apoy ¨® su nog]. desmayo. Apog. Quarry. Queasy. Basag-ulo. hadlang¨¢n. Questionable.

Racer. Banggit. kabayaran. canalluza. pago. v. p abayaan. kagu kaingay. mangilabot. n. Raffle. Racy. Quondam. Ragged. Kabayong pangkarera. brillante. Rabbet. Quota. [cu¨¢ir] Coro. [cu¨®ta] Cuota. n. [cu¨ªver] Aljaba. Mak¨¢lima. desempe?o. n. Dati. Quote. andrajo. Rage. n. Rag. [r¨¢keti] Ruidoso. Quite. kintab. [r¨¢bet] Ranura. Kat¨²usan. [cu¨ªtans] Finiquito. Laban¨®s. adj. Koneho. Maant¨¢. [rabid] Rabioso. estremecerse. primitivo. Quotation. panghabi . n. Radical. Quoting. Rabid. n. [ragm¨¢fin] Andrajo. Rage. Rackety. ambag. Agpang na salaysay. pagbanggit. [rag] Trapo. Raft. recompensa. Ripa. v. [raft] Balsa. cita. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. Quoit. n. n. [rafl] Rifar. hirap. v. Tahilan. [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. v. Palayain. int. [r¨¢gued] Andrajoso. v. gul¨®. Racket.] abuloy. mag-init. tumukoy. Kumislap. n. sikat. n. kakan¨¢n ng hayop. kumisap. n. Radiate. maalingawngaw. Quire. enojarse. Kintal ¨® sangdaang libra. Kwota. Tapus na! Quittance. Basahan. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. [cuot] Citar. [cuits] En paz!. n. n. resplandeciente. expresion aguda y picante. n. magalit. pesebre. Koro. afligir. Quiz. [r¨¢ket] Raqueta. karera. n. [cu¨ªntet] Quinteto. confusion. umpukan. Quip. Maningning. [r¨¢dish] R¨¢bano. pulubi. [r¨¢bi] Rab¨ª. [r¨¢dical] Radical. v. [cu¨®rum] N¨²mero competente. Rabbi. Ragmuffin. [cuot¨¦cion] Citacion. Bibinga. uy¨¢m. [redch] Rabiar. p¨¢tulinan. mendigo. echar rayos. Mapoot. kulumpon. Tungayaw. [rabl] Gentuza. Ningning. Rack. R (ra). enojo. n. pulos. n. makislap. adj. kislap. Pagtukoy. n. [cu¨ªp] Zaherir. adj. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. Sinag. [cu¨®ting] Citacion. Bunton ng tao. dolor. p¨¢sabsaban. Quiver. n. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. Rafter. n. n. casta. Quintuple. v. Radiation. [cuerc] Pulla. adj. tumakb¨® ng matulin. [r¨¦dioes] Radio. [r¨¦diet] Centellear. [rac] Tormento. lum¨¤. [r¨¦si] Rancio. Race. Araw-araw. [cu¨ªver] Temblar. dusta. Pahirapan. [cuot¨ªdian] Cotidiano. bullicioso. v. [cu¨ªntal] Quintal. ira. Maingay. Quit. [r¨¦ser] Caballo de carrera. galit. rueca. Gur¨®. Racing. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. Tuya. [ar] R (ere). Sisidlan ng pan¨¤. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. adj. manuya. v. Quip. n. Rabbit. trapiento. pag-iinit. Radiant. R R. p¨¢tulinan ng kabayo. [cu¨ªz] Burlar. [cu¨®it] Tejo. Rack. Tumuya. gan¨¢p. Magripa. Quits. Radiance. Kumarimot. [cu¨¢it] Totalmente. Sap¨¢t na bilang. n. n. Quorum. . adv. lubos. n. semidiametro. feroz. n. Radish. n. rabino. encolerizarse. enteramente. s¨¢palarang lar?. adj. Pahirap. [re¨ªz] Raza. Paw¨¤. ukol na hulog [sa pamimilak. gulagulanit. n. Manginig. Quirk. sudlan. n. tukoy. manuks¨®. [rafl] Rifa.Quintal. satirizar. almadia. maliwanag. Lah¨¬. Quotidian. pordiosero. [cu¨ªp] Sarcasmo. n. Mapusok. adj. Quintet. [r¨¦dians] Brillo. n. makintab. Raffle. mabang¨ªs. Magbir?. carrera. [radi¨¦cion] Radiacion. libertar. pamunas. [cu¨®ndam] Antiguo. mano de papel. Radius. chulear. esplendor. Rabble. n. relumbrar. Race. Raketa ¨® panghampas ng bola. [redch] Rabia. unah¨¢n. Poot. magsapalaran. kisap. [r¨¢fter] Viga. [r¨¢bit] Conejo. Limah¨ªd. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. v. [r¨¦sing] Carrera de caballos. Karrera ng kabayo. umuy¨¢m. [r¨¢diant] Radiante. habih¨¢n. adj. baraunda. angkan. pasakitan. Bals¨¢. [rac] Atormentar. Quiver. Limah¨ªd.

Pananalakay. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. Ranger. n. [r¨¢nsac] Saquear. ridiculizar. Raider. f¨¦rtil. Baketa. rancio. ventura. n. v. desacierto. [re¨ªn] Llover. Range. elevar. [re¨ªn] Lluvia. Rampant. [r¨¦ler] Maldiciente. [rank] Fila. tumang¨¢. n. burlarse de alguno. Rankle. n. d aang bakal. Ramish. [re¨ªl] Rail. suling. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. v. [r¨¢mrod] Baqueta. [rank] Lozano. Paglusob. sama ng loob. vestido. maniil. . alzar. linea. uma yos. n. Rapacious. kalahigin ng kalay kay. Rail. [rek] Rastro. mabah¨°. Pamit. pomposo. Rant. v. v. orden. bumuhat. Malag?. casualidad. n. hiyain. [r¨¢li] Reunir. v. [rap] Golpear. magalit. Tumuktok. n. Rap. kasuutan. [rant] Decir disparates. n. hilera. v. v. [r¨¦der] Merodeador. f¨¦tido. Ramble. Ant¨¢. [rambl] Vagar. [r¨¢nsid] Rancio. Kalaykay. adj. Ramrod. [rek] Rastrillar. Tren. dislocar. Railer. Tubos. Maul¨¢n. clase. rastrillo. pag kaginoo. Tupang lalake. pagsalakay. irritarse. Ranter. Malans¨¢. la uva seca. Pagsasang¨¢. Rank. injuriar. Ram. Han¨¢y. v. barandilya. Magsalita ng kalaswaan. n. [r¨¦ni] Lluvioso. [r¨¦lrod] Ferrocarril. [r¨¢mpant] Exuberante. tirria. ur¨¬. recoger con rastrillo. Han¨¢y. v. Ranger. grado de dignidad. Magtaas. Galit. Rank. Random. pangalaykay. M¨¢nanalalakay. Ranch. inflamarse. adj. carnero padre. [randch] Fila. manglalait. Ransom. lumaboy. Pasas. Maghanay. [r¨¦ment] Ropa. v. ayos. mapo¨®t. Tumipon. Ransom. [ransom] Rescate. rebuscar. a yos. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. Rap. carril de los caminos de hierro. maantot. n. n. Palatungayaw. Rake. colocarse. mag naknak. calidad. [re¨ªs] Levantar. Mangloob. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. Pang-uumit. Ramble. replegar. adj. ilisya. humanay. magsang¨¢. rampante. Mag-init. tay?. Rammer. adj. v. adj. n. Railway = Railroad. baranda. [ransom] Rescatar. n. Ram. [rezn] Pasa. ibuny?. Rampart. itanghal. n. Pagsangahin. adj. Ramify. Umulan. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. Makar¨¢s. Kumalaykay. pillar. Ligaw. andar ocioso. siyasatin. Mang-uumit. [ram] Impeler con violencia. n. Raise. pagtatanim. lumait. Railroad. Raiment. Rail. [r¨¢mpart] Muralla. Ransack. Tuktok.Raid. n. itaas. [rankl] Enconarse. Ulan. n. mag-ayos. antepecho. mataba . ur¨¬. murmurador. n. v. v. [r¨¢ndom] Desatino. [rap] Golpe ligero y vivo. Tumub¨®s. magnanakaw. Rain. Maingay. Rancidity. n. [r¨¢nkor] Rencor. Rain. [ram] Morueco. Rancid. Riles. orden. Magpagalagal¨¤. ordenar. poot. iba ngon. n. pumisa n. Rancor. v. [rap¨¢siti] Rapacidad. [rep¨¦cioes] Rapaz. b¨²ngangaan. n. [re¨ªd] Invasion. Rally. [rans¨ªditi] Rancidez. Hadlangan. n. Bahag-har¨¬. escudri?ar. Ramification. Baketa ng bar¨ªl. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. ensalzar. pagka kataon. Rainbow. [ranch] Torcer. n. lagay. encono. Manulak. n. palababahan. Raisin. Maant¨¢. malikot. exuberante. n. tawanan. taas. Rake. [r¨¦ndcher] Colocar. promover. pangalahig. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. [r¨¢mifai] Ramificar. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. n. mayabong. salik sikin. n. Tagul¨¢n. hilera. Rainy season. Kut¨¤. Ilihis. tumungayaw. [rambl] Correr¨ªa. v. Rapacity. Rainy. [r¨¢nter] Pedante.

[r¨¦siur] Raspadura. [rid] Leer. [rer] Raro. rega?ar. extender. n. Ravage. [rasp] Raspar. [rasp] Raspador. precio. v. Kumatkat. Ravine. matulin. m¨¢s bien antes. Sinag. [ret] Tasa. madal?. Pangdadahas. enfurecerse. valor. adv. destruir. pasmo. n. florete. borrar. kumikil. v. Reach. [revn] Cuervo. Ray. v. precipitado. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. pagkaka anga. Rapine. arrebatar. [racion¨¢liti] Racionalidad. Rayless. Rash. escofina. Ravenous. May matwid. [rash] Roncha. panggagahas¨¤. Bil¨ªs. [rat¨¢n] Rot¨¦n. alargar. halag¨¢. [r¨¢vedch] Saquear. Magul¨®. [r¨¦pier] Espad¨ªn. [rich] Alcance. [r¨¢cion] Racion. pawiin. Hiw¨¤. panggag ahas¨¤. malikot. Ratteen. deshilachar. kamangamanga. Rascal. Mangloob. n. Bungang-araw. Rawness. Rasyon. destrozo. Bihir¨¤. n. magalit. adj. Ravishment. fuerza. Lipulin. sarpullino. kaukul¨¢ng bahagi. Sandata. Kagilagilal¨¢s. adj. Rawboned. [re¨ªz] Arrasar. Rasp. Rattle. n. pangdadahas. Padalosdalos. razonable. [roep] Fuerza. nangangalirang.Rape. manutnot . robo. Rasher. Tampalasan. bub¨®t. manir¨¤. Ab¨®t. maniil. Mabil¨ªs. Labaha. [r¨¢vishment] Estupro. [rash] Arrojado. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. adj. liks¨ª. n. orden. llegar hasta. Pagtataan¨¢n [ng babae]. Raze. Lagit¨ªk. Pagkaayon sa katwiran. Rationality. mapoot. n. n. [r¨ªder] Lector. tab¨¢k. adj. [r¨¢rifai] Rarificar. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. Rasp. manggahas¨¤. enmara?ar. n. liwayway. n. [ravl] Enredar. dal?. [rat¨ªn] Ratina. pagnanakaw. Nababasa. audacia. escaso. nakaw. Um¨¢bot. n. [r¨¢pin] Rapi?a. ur¨¬. [r¨¢pid] R¨¢pido. Ravage. Ration. pillar. Rapidness = Rapidity. n. [r¨¢vnes] Voraz. Reader. n. madalang. rapto. Buhaghag¨ªn. aprobacion. kahilawan. m¨¢nanakmal. [ro] Crudo. Ravish. sumapit. manggagahas¨¤. Rase. veloz. v. Tibag. Rare. adj. n. adj. Rash. sagas¨¤. pasmoso. [r¨¢shnes] Temeridad. n. n. Katangian. Isang ur¨¬ ng kayo. Read. kapangahasan. forzador. Subal¨¬. [r¨®-bond] Huesudo. Rapier. raedura. [r¨¦vin] Barranca. [r¨¢riti] Raridad. n. Pagtibayin. [r¨¢sher] Lonja. [re¨ª] Rayo [de luz]. Rasure. obrar rec¨ªprocamente. burahin. Readable. Rapture. [r¨¦les] Sin brillo. Tasahan. Pangkatkat. n. bribon. kaya. bago. membrudo. clase. palamara. [r¨¦zor] Navaja. [rich] Alcanzar. tulin. Rational. v. may katwiran. magus¨®t. talab¨ªs. Dagit. Rat. n. Katkat. [ratl] Rechino. n. n. React. zumbido. ¨¦xtasis. kalat¨ªs. n. Rapid. v. v. v. escofinar. Magtaanan [ng babae]. halagahan. borrar. [r¨¢cional] Racional. Pawiin. [r¨¢ptiur] Rapto. adj. [r¨¢visher] Estuprador. v. tibay. [r¨ªdibl] Legible. n. [r¨¢dzer] De mejor gana. [r¨®nes] Crudeza. Rarefaction. matw¨ªd. n. Pay¨¢t. mag-ab¨®t. Raven. Rapidity. papagtibayin. pagkain. [r¨¢tifai] Ratificar. n. Rattan. Rave. v. maginit. Paglabanan. n. Yantok. n. rareza. n. pagtataan¨¢n ng babae. apreciar. d¨ªcese de la carne viva. sariw¨¤. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. Kabubut¨¢n. pabiglabigla. [ret] Tasar. Uw¨¢k. Rate. [r¨¢scal] P¨ªcaro. n. v. valuar. ayos. [ri¨¢ct] Rechazar. [r¨¢vedch] Saqueo. Rather. utas¨ªn. [rez] Raer. Rarify. Ratify. embrollar. Ang nagtaanan [ng babae]. Mangdadagit. Mangbabasa. kadalangan. velocidad. tragon. Pagtataanan [ng babae]. Hilaw. v. v. mangdadahas . burah¨ªn. Ratification. adj. mang-agaw. Mahibang. Kalabnawan. prontitud. Rarity. Reach. adj. kasiraan. Daluhong. Walang ningning. extirpar. n. Pangloloob. Rapturous. Patibay. [r¨¢vish] Estuprar. n. Bumasa. estupro. matakaw. Razor. Ravel. Ravisher. kikil. [rev] Delirar. Raw. uw¨¢y. Tasa. [rat] Rata. adj. Rate. . Daga. Rashness. maliks¨ª.

n. [r¨ªding] Lectura. Rebuff. nuevo. kumwent¨¢. Bugtong. Sisidl¨¢n ng sukal. [r¨ªli] Realmente. Ready. Karit. v. [r¨ªrgard] Retaguardia. mag-als¨¢. v. v. adj. [r¨¦dili] Prontamente. sumahod. talikdan. Rebel. Magbulay. n. Recite. Pagmamatwid. [r¨ªzoning] Raciocinio. sublevarse. totoo. n. Katunayan. Reaper. ang tumatanggap. Pag-urong. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. Udlot. [ric¨¦pcion] Recepcion. Salaysay. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. [ris¨¢it] Recitar. v. itaas. Magbalik-loob. [r¨¦cles] Descuidado. Reaping-hook. v. kasangkapang panahod. adj. Reckless. itigil. babasah¨ªn. n. Kaharian. Kapangyayari. umurong. desdecirse. hatol. v. magdilidil¨¬. Realm. Reseta. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. adj. pananalaysay. muling pakita. [risit¨¦cion] Recitacion. bawiin. v. Reciprocity. ang nanghihimagsik. [rizn] Razonar. alejamiento. pag-ilag. Sumaway. Ag¨¢d. Umani. mabahal¨¤. n. v. Rebellion. Reading. raciocinar. n. alzarse. n. pronto. [rizn] Razon. na sa katwiran. Tunay ng¨¤. v. walang ingat. walang bahal¨¤. adj. mangatwira n. Reciprocal. makipagtalo. Bantay sa hulih¨¢n. n. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. n. Recede. aceptar. [r¨ªr] Levantar. volver atr¨¢s. referir. [rializ¨¦cion] Realizacion. tumuus. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. muling sumipot. v. Tunay. adv. Rebound. efectuar. [ris¨¦cion] Retirada. Umudlot. adj. lilik. Realize. Mang-aani. [ris¨ªpient] Recipiente. Resma. Reception. fresco. Reck. n. causa. [r¨¦di] Listo. sariwa. Rear. Rebut. [r¨ªbas] Acertijo. ganap¨ªn. Realization. hacer el agosto. v. v. Recess. saway¨ªn. adj. [rib¨¦lion] Rebelion. Reanimate. [rib¨¢f] Rechazar. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. numerar. [ric¨¢nt] Retractarse. Recipe. v. sangh?. v. Receptacle. Rebellious. Ibangon. & n. tinatanggap. v. Pagbasa. [r¨ªses] Retiro. Mul¨ªng lumitaw.Readily. anular. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. narrar. Recipient. rechazar. Reasonable. totoo ng¨¤. [ric¨®l] Revocar. n. Recitation. revuelta. Recant. urong. [r¨ªzonabl] Razonable. Umayaw. Rebuild. Pagbabalik-loob. Reason. [rec] Cuidar. pananalaysay. Receive. Recent. indiferente. Rebuke. Isagawa. v. [r¨ªalaiz] Realizar. Mag-ingat. admitir. Tagatanggap. tangg¨ª. n [r¨ªping-juk] Hoz. [ris¨¢ital] Recitacion. n. discutir. Manalays¨¢y. sublevacion. [rib¨¢und] Repercutir. adv. v. umayaw. [recn] Contar. [ric¨ªd] Retroceder. [ri¨¢nimet] Reanimar. Real. Buhayin ang loob. [risipr¨®siti] Reciprocidad. denegacion. adj. karakaraka. Pagsasagawa. [ric¨ªv] Recibir. [rib¨¢t] Repercutir. Pabaya. katotohanan. disputar. [ric¨ªt] Recibo. May katwiran. manggagapas. [r¨ªsent] Reciente. desistir. . buhayin. n. handa. [ris¨ªvabl] Admisible. pag-ayaw. Rearguard. n. [ribi¨²k] Reprender. Rebuke. Umurong. fundamento. Saway. tumangg¨ª. acogida. luego. Reasoning. [r¨ªper] Segador. bago. v. Receivable. [rib¨ªld] Reedificar. v. Reciprocate. [rib¨¢f] Repercusion. Recall. Baguhin. pagtalikw¨¢s. Maagap. bugtungan. Reason. n. Recantation. calcular. Recapacitate. Bumilang. Reckon. n. tumangg¨ª. Tumanggap. tumalikwas. Recital. mutuo. v. Pagligp¨ªt. kayayar¨¬. adj. n. Receipt. Reappear. Manghimagsik. Panghihimagsik. Matatanggap. [ris¨ªproket] Reciprocar. Pagtanggap. alisan ng bis¨¤. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. gaw¨ªn. Rebus. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. pagsalubong. Pagkatanggap. [recant¨¦cion] Retractacion. pangangatwiran. Salaysay. [ri¨¢lm] Reyno. Magmatwid. Really. v. gumapas. adj. dahilan. alzar. motivo. n. Reap. Recession. Reality. n. n. Ream. pangusapan. [rim] Resma. Mapanghimagsik. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. Rebuff. tanggapin. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. recibo. [rip] Segar. alsah¨ªn. [r¨ªal] Real. verdaderamente. Magkatugmaan. n. [ri¨¢liti] Realidad. n. n. Umurong. [rib¨¦l] Rebelarse. [rib¨¦lioes] Rebelde. verdadero. sahur in. Katwiran.

Rectum. calculacion. napipiit. Gant¨ª. repeticion. Banggitin.Reckoning. mag-aliw. T¨¢laan. bumaw¨¬. Reconcile. v. Recluse. v. Recreative. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. humilig. v. kawal na dagdag. [r¨¦ctor] Rector. Matwid na guhit. Pagsisisih¨¢n. [ric¨¢unt] Referir. adj. Recoverable. magsay¨¢. Recover. Dwag. convalecencia. Recourse. n. isaul¨¬. adj. Alaala. divertir. Rectification. Umudlot. v. [ric¨®rder] Registrador. recostarse. Tagapagtala. adj. Recollect. recordar. Pagkarektor. [ricri¨¦cion] Recreacion. indemnizacion. upahan. [ric¨®verabl] Recuperable. corregir. Recruit. acusarse mutuamente. [ric¨®ver] Recobrar. Sumandal. kilalanin. ay usin. n. contar de nuevo. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. n. deleitar. Nakukulong. Recognition. salaysay¨ªng mul?. [recol¨¦ccion] Memoria. Pagtutw¨ªd. adj. Recondite. [r¨ªcriet] Recrear. [r¨¦cognaiz] Reconocer. derechura. adj. kasundu¨ªn. Gantihin. Kilalanin. [ric¨®il] Recular. Recompense. [r¨¦ctum] Recto. v. Recovery. Kumilala. husayin. Tag?. rescatar. adj. pag-ulit. n. maipakikisu y¨°. Rectitude. v. Recount. Itwid. v. Rector. n. [riconstr¨¢ct] Reedificar. Recrimination. kur¨°. Pagkakasund?. retroceder. v. Rector. bawiin. Pagbabalik. [recom¨¦nd] Recomendar. v. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. pangparaan ng panahon. . Ipagtagubilin. Recommendatory. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. Recriminate. pag-abuloy. [ric¨®rs] Recurso. v. Mabaw¨¬. Paggaling. Recreant. m¨¢isaul¨¬. saliksikin. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. [r¨¦compens] Recompensar. baguhin. n. Recumbent. Magdagdag ng kawal. matatakut¨ªn. reminiscencia. [r¨¦compens] Recompensa. tandaan. [r¨ªcrietiv] Recreativo. Recollection. p agk¨¢alala. Pasimulan ul?. ¨¢liwan. [recomend¨¦cion] Recomendacion. [r¨¦ctifai] Rectificar. Itala. kalugodlugod. Recognize. n. [ricri¨²t] Recluta. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. k abayaran. kagantihan. archivo. [recl¨¢in] Reclinar. Recompense. [ric¨®rd] Registrar. Maglibang. entretenimiento. n. Itayong mul?. Recompose. v. Bagong kawal. Makipagkasund?. [recl¨¦m] Reclamar. v. n. Rectilineal. v. reformar. encomendar. n. Rectify. diversion. v. [r¨¦cord] Registro. n. oculto. Nakalilibang. Recuperate. secreto. [ricri¨²t] Reclutar. Recorder. Reconnoitre. v. Rectorship. auxilio. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. bulaying mul?. [r¨¦coning] Cuenta. adj. v. upa. Pagkakilala. paghakalata. n. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. Recommend. reclinado. ipagbilin. K¨¢wanihan ng rektor. Magsisih¨¢n. n¨¢tatag¨°. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. Tagubilin. [r¨ªcriant] Cobarde. Reconciliation. [recon¨®iter] Reconocer. katwir¨¢n. n. Dilidiliing mul?. Rectory. [ricli¨²s] Recluso. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. [r¨¦ctorship] Rectorado. [riki¨²peret] Recuperar. recuerdo. Reconsider. lihim. nakahilig. Reclaim. gumal¨ªng. [recol¨¦ct] Acordarse. kwenta. katuusan. twirin. tipunin. reparar. magsumbong. [ricr¨ªminet] Recriminar. v. m uling isipin. satisfacer. ipakisuy¨°. Recreate. umurong. n. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. recuerdo. n. encerrado. alala. Recoil. n. Recommence. L¨ªbang an. Reconstruct. Taong hiwalay sa kapw¨¤. adj. Mababaw¨¬. n. n. pasatiempo. [r¨¦consail] Reconciliar. agradable. Bilang. gaw¨ªng mul?. v. Nakasandal. Tumbong. anales. pusil¨¢nime. pagb ayaran. Recline. Recreation. itanda. Tumutol. corregir. v. [rik¨¢mbent] Recostado. Alalahanin. n. pakisuy¨°. Record. Recommendation. [r¨¦ctitiud] Rectitud. pag -alala. tagapagtanda. bayaran. pag-dulog . bayad. humalata. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. retirado. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. Mul¨ªng husayin. recoger. v. Recruit.] paggal¨ªng sa sakit. punong par¨¨. Twid. Recluse. singilin. Record. archivero. n. Maipagtatagubilin. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. v. Mabaw¨¬.

adj. v. [rif¨®rm] Reforma. Bawas. Reel. corregir. nagwawar¨¬. [red] Colorado. M¨¢nunubos. [red] Rojez. mamul¨¢. n. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. fortalecer. [rik¨¢r] Recurrir. Redoubtable. tinain ng k ulay pul¨¢. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. nuevo socorro. Redress. rescate. Painamin. Red. adj. Reflex. Pagkahalal na mul?. Redouble. v. Reduction. Itwid. [ridi¨²s] Reducir. Referee. v. banggit¨ªn. Pakauntiin. [r¨¦dnes] Bermejura. dalisa yin. n. Recurrent. Pagbabago. n. baguhin. correccion. n. linisin. considerar. libertar. ikir¨¢n. rojo. kapulahan. [riki¨²sant] Recusante. Mapul¨¢. v. acudir. p gmumun¨¬. pagwar¨¬. [rid¨¦mpcion] Redencion. [rik] Humear. bagong saklolo. awasan. Namumul¨¢. pulir. Reel. [ridi¨²sibl] Reducible. Magsalalak magsaklang. [r¨¦djot] Candente. tagaampat. adj. [ridi¨²pliket] Reduplicar. v. pagbabawas. adj. [ril] Aspa. pang-ikid. v. Sinag. kinis. [rik¨¢rrens] Retorno. Papagtikloptiklupin. dumal¨®. Reducible. Tamb?. Muling itatag. Reform. referirse. . kadalisayan. oloroso. Pul¨¢. Refine. Reelection. pagtutwid. katubusan. ponerse encarnado. Pagdaragdag ng lak¨¢s. umas¨®. n. Kalabisan. Redhot. [rif¨¦r] Referir. paghahalal na mul?. Tagatutol. hacer eses. umapaw. Inam. Papagdobledoblihin. n. as¨®. Umusok. [rida¨²bl] Reduplicar. [rid¨²ndans] Redundancia. redoblar. n. [ridr¨¦s] Reforma. n. v. adj. [rid¨ªmer] Redentor. [riinf¨®rsment] Refuerzo. Panapanah¨®n. linis. Redound. Reek. reflexionar. [ril] Aspar. magbul ay. paghuhusay. Redness. Redden. n. Recurrence. Reflect. [rid¨²ndant] Redundante. Mainit. singaw. minorar. Reenter. Anino. pag-ulit. refinadura. Redolence. Re-establish. [ri-est¨¢blish] Restablecer. [redn] Te?ir de color rojo. magpalay¨¤. Redundance. v. Manganinag. aw¨¢s. Tiklup¨ªn ang layag. vuelta. [r¨¦dolens] Fragancia. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. [riil¨¦ccion] Reeleccion. adj. Dumulog. Bumanggit. v. Pagkatub¨®s. vacilar al andar. Redolency = Redolence. terrible. n. Recusant. Mababawasan. [ridr¨¦s] Enderezar. pagbubulay. b¨²kawi. panunumbalik. [rif¨¢in] Refinar. Nanganganinag. rebotar. [rifl¨¦ccion] Refleccion. Bang¨®. Reflection. Recur. Pag-aayos. ang mapul¨¢. adj. Pagbabalik. Redress. tukoy. [r¨¦ferens] Referencia. Papulahin. perfume. Muling pagka tatag. Tumubos. Nakababaw¨¬. v. Tagahatol. n. Re-establishment. n. ardiente. [rienf¨®rs] Reforzar. Mabang¨®. Kasindaksindak. buh¨°. el encarnado. Redeem. Reddish. vapor. [riki¨²perativ] Recuperativo. [rid¨ªm] Redimir. v. Reek. devanadera. Kapulah¨¢n. Redeemer. reformar. vahear. pakinisin. arbitrador. manalam¨ªn. Mul¨ªng pumasok. lumag?. palakasin. alusion. Reed. [rifl¨¦ct] Reflejar. encarnado. [r¨¦dish] Bermejizo. [r¨ªflecs] Reflejo. v. n. [rid¨¢utabl] Formidable. magwar¨¬. disminuir. Redundant. pag-aayos. Reenforce. redundar. v. adj. n. Usok. nag-aap¨®y. [refer¨ª] Arbitro. rojizo. bawasan. twitw?. kulan gan. pagkakapanaul¨¬. superfluo. Reduplicate. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. v. n. arreglo. Reef. Reflective. n. Reenforcement. Redemption. adj. [rid] Ca?a. kabanguh¨¢n. v. [rik] Humo. Reduce. meditaci¨®n. Refer. Reference. adj. [r¨¦dolent] Fragante. silay. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. v. & n. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. [rid¨¢ccion] Reduccion. purificar. sumingaw. Malabis. Red. n. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. Salalak. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. n. husayin. gumir aygiray. adj. [rid¨¢und] Resaltar. Recurrency = Recurrence. n. Lumabis. adj. Refection. kasaganaang lubha.Recuperative. kakilakilabot. Pagbabago. saklang. v. Redolent. manubos. n. Refinement. restauracion. n. Banggit.

p¨¢talaan ng pangalan. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. refrenarse. Pahalagahan. v. Refulgency = Refulgence. n. Regardful. Regenerate. n. Pangpalamig. Regimen. [rigr¨¦tful] Pesaroso. v. [r¨¦dchister] Registro. v. Pagpapalamig. pa ghiya. Paghihiw¨ªd. makis ap. vuelta. Regale. p¨¢minggalan ng yelo. [r¨ªdchensi] Regente. [r¨¦dchistrar] Registrador. Karaniwan. Refulgent. n. reprimir. [r¨¦dchistri] Asiento. n. nagpupun¨°. n. n. magpalamig. respeto. Isaul¨¬. [rifr¨¢ct] Refringir. v. [rifr¨¦shment] Refresco. Tapon. matigas ang ulo. nagsisisi. Paghahar¨¬. pagtanggi. maingat. tutol. Makipagtalo. asilo. Refugee. festejar. Palasuway. adj. palitan. mahal¨ªn. tumugon. pagpapatala ng pangalan. v. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. distrito. n. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. Regretful. pahingahin. [rif¨®rm] Reformar. adj. n. isama ng loob. Regressive. Refract. [rifi¨²zal] Negativa. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. labis. Reformer. n. [rifr¨¢ccion] Refraccion. sobra. Regard. Refrain. Pagtatala ng pangalan. n. [r¨¦fius] Desecho. brillante. [rigu¨¦lia] Insignias. Regicide. Refraction. Tanda. Palamigin. Lumitaw na mul?. sumipot na mul?. reengendrado. repulsar. n. denegar. lupain. . hawakan. [r¨¦dchisaid] Regicida. n. Maningning. [rif¨¢nd] Restituir. Reformation. Refresh. magregalo. Refusal. n. adj. [redchistr¨¦cion] Registro. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. Refrigerator. n. [rifr¨¢ctori] Refractario. Regardless. Mangbabago. v. pabaya. n. v. negligente. Regal. sobra. magpig¨ªng. Refractory. humiya. [rifi¨²s] Negar. prep. Pag-ayaw. galang. [r¨ªgal] Real. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. makislap. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. v. pamamahal¨¤. [rigu¨¦n] Recobrar. Refreshment. Registry. Refutation. Umayaw. Regard. Baguhin. [r¨¦fiudch] Refugio. maliwanag. desaire. Pagsisisi. namamahal¨¤. [rifr¨¦n] Refrenar. empadronamiento. adj. Masama ang loob. Walang bahal¨¤. Bumaw¨¬. brillantez. Regency. magmatwid. [rif¨²ldchent] Refulgente. Tagapagtala ng pangalan. gobierno. pesar. Itala ang pangalan. kintab. Nakamatay ng har¨¬. volver ¨¢ formar. v. recuperar. [r¨¦dchister] Registrar. Napag-iiwan. Hukb¨®. Taimtim. [r¨¦guiular] Regular. adj. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. pahind?. [r¨¦dchiment] Regimiento. adj. nayon. ilisya. pook. adj. Regent. liwana g. Refrigerant. Regress. pa¨ªs. Refute. [rig¨¢rd] Estimar. Regarding. Regret. nangingibang bayan. bayaran. v. n. [r¨ªdchent] Regente. n. Damdamin. Regimental. esplendente. [rifi¨²t] Refutar. [reform¨¦cion] Reforma. [refiut¨¦cion] Refutacion. Ihiwid. Pumigil. abstenerse. alivio. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. adj. Refuge. dolor. T¨¢laan ng pangalan. sagisag. Registration. v. cuidadoso. [rigr¨¦t] Sentir. pagdaramdam. Regalia. Nauukol sa har¨¬. [rif¨®rmer] Reformador. Ningning. pakikipungyag?. Pag-uw?. Sisidlang p¨¢lamigan. parang har¨¬. [rig¨¢rdles] Descuidado. Regret. tumangg¨ª. contradecir. adj. bawiin. refrescar. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. tener pena. n. Regiment. magpigil ng loob. [r¨ªdchen] Region. Refuse. pagbal¨ªk. [rig¨¢rdful] Atento. Regain. Pagbabago. Lalawigan. pah ind?. [rigu¨¦l] Regalar. [r¨ªgres] Regreso. obstinado. Tungkol sa. [rifr¨¦sh] Refrigerar. Magkaloob. n. Refulgence. rehusar. magpitagan. rehimyento.Reform. Register. inuming pangpalamig. Pakikipagtalo. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. [rifuldchens] Refulgencia. v. registro. Registrar. silung¨¢n. & n. emigrado. Register. pagpatay sa har¨¬. [ridch¨¦neret] Regenerado. kislap. Pitagan. ampunan. Region. Kanlungan. adj. sama ng loob. desairar. n. paglilisya. k¨²blihan. n. v. n. Naghahar¨¬. volver ¨¢ pagar. Refund. Refuse. [refiudch¨ª] Refugiado. considerar. comarca. taos sa loob. adj. dako. Regular. ordinario. Nanganganlong. claridad. n. n. repulsa. regicidio.

[rij¨¦rs] Repetir. pagpapaulit-ulit. Magalak. Rein. Relief. pariente. [re¨ªn] Soberan¨ªa. n. Reimburse. v. Matigas. iwast?. idestiero. adj. Nakagagaan. umulit. n. Lay¨¤. n. v. adj. p g-ayaw. Ulitin. Relative. Relapse. Relative. [r¨¦guiulet] Regular. v. n. aliwin. magpalambot. pahinga. n. relevo. contener. Regulate. adj. v. pagkakasalangmul?. n. restablecer. referir. Halinh¨¢n. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. v. saysaysin. Relax. v. iwaks¨ª. n. inflexible. Tampok. Relentless. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. repeticion. m¨¦todo. twa. Relihiyon. Maghar¨¬. sabihin uli. recitar. [ril¨¢ps] Recaer. Relay. Babaing bao. husay. Salaysay¨ªn. kamag-anak. tigil. v. mamalag¨¬. pagka-kawala. [ril¨ªv] Relevar. Ryenda. [ril¨ªs] Libertad. n. [ril¨¦ntles] Empedernido. lwa g¨¢n. Magpalubay. pala tain. Galak. Rejoice. pagwawaks¨ª. [re¨ªn] Reinar. v. Pagtatakwil. destierro. Palakasin. Release. ordenar. Tutol. [rij¨¦rsal] Repeticion. pagta tapon sa ibang lup¨¤. Itapon sa ibang lup¨¤. kagalakan. v. [r¨¦lict] Viuda. kam ag-anakan. Lubay. Release. Relation. Religious. pananalaysay. Ayos. ensayo. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. mapagdasal. Reliance. [ridch¨®is] Regocijarse. [ril¨ªs] Soltar. kasayah an. . palayasin . [riiter¨¦cion] Reiteracion. Isaayos. n. n. katug¨®n. n. kawastuan. [ril¨ªdches] Religioso. matwa. palayain. Religion. [rel¨¢iabl] Seguro. Relationship. remediar. Reins. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. Relegation. Relaxation. v. husayin. Reiteration. n. ayusin. Muling pagkakaulat. Itakwil. mapagkakatiwalaan. Pigilin. Ukol. p¨¢ta aran. [r¨ªiteret] Reiterar. Pagkakamag-anak. tanggihan. eximir. labugin. Tiwal¨¤.Regularity. paghahar¨¬. [r¨¦livant] Lo que alivia. v. v. Hint?. implacable. n. n. narrar. [ril¨¢ians] Confianza. recitacion. [r¨¦lativ] Pariente. Rehearse. pag inghawahin. adj. aflojar. n. pagdedestierro. v. walang aw¨¤. pagtangg¨ª. libertar. pa gsasanay. katwaan. reinado. [reguiul¨¢riti] Regularidad. Rejoin. [re¨ªn] Refrenar. Pumisan ul?. [re¨ªn] Rienda. Relate. ayaw¨¢n. [ril¨¦nt] Relentecer. n. magpalwag. mul¨ªng magkasala. alivio. reino. [rel¨ªdchen] Religion. alegr¨ªa. [r¨¦liguet] Desterrar. n. n. realce. kahalile. hinlog. Hinlog. Reinstate. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. Rehearsal. tugon. n. Rejoinder. consolar. [religu¨¦cion] Relegacion. [ril¨¦cion] Relacion. aliviar. v. digno de confianza. Relapse. magdagdag ng lakas. [riinf¨®rs] Reforzar. ulit-ulitin. ningni ng. Pawal¨¢n. Isaul¨¬ sa dati. [riimb¨¢rs] Reembolsar. consuelo. bigyang lunas. pagtataboy. [ridch¨®in] Reunirse. m¨¦todo. Reign. reincidir. Mabinat. Relevant. [reguiul¨¦cion] Regulacion. n. v. [ril¨¦t] Relatar. Reliable. ablandarse. pagkakatiwal¨¤. ginghawa. Papaglubayin. [ril¨¦] Parada ¨® posta. Relegate. kapanampalatayahan. Ayos. [ril¨¦cionship] Parentesco. kamag-anak. palakad. gaan¨¢n. itatag na mul?. Rein. Re-issue. Reiterate. Ulit. adj. magsay¨¢. lwag. v. Regulation. divertirse. relegar. [ril¨ªf] Relieve. devoto. reincidencia. [ril¨¢cs] Relajar. [r¨¦lic] Reliquia. rehusar. lilok. prevalecer. n. n. Banal. [ridch¨¦ct] Rechazar. soltura. [ridch¨®ising] Regocijo. n. aliviar. Reject. v. relajar. Reign. Rejection. reglamento. [relacs¨¦cion] Relajacion. Reinforce. desechar. Ulit. repasar. pagsasabi ul?. [r¨¦lativ] Relativo. Relikya. sana yin. Relic. Relent. aflojamiento. Relieve. [re¨ªnz] Ri?ones. mapagmat igas. repetir. ensayar. kamag-anakan. Binat. v. n. Salaysay. [ril¨¢ps] Recaida. Maaasahan. Kaharian. Rejoicing. palambutin. Relict. Ulitin. lambot. parentesco. Bat¨® ng kataw¨¢n. Pagpapalayas.

adj. v. [rim¨¦ns] Cadaver. [rim¨¢rk] Notar. Malubay. Remainder. Remediable. n. Remorseless. Remedy. isaul?. [rim¨¦mbrans] Memoria. n. Rendezvous. pagpapaal¨ªs. premiar. adj. recordar. interesante. [renov¨¦cion] Renovacion. n. reliquias. Banggaan. Pagtiwalag. Reliquary. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. makipagtuos. Renegade. gant¨ª. Remunerative. [rent] Alquilar. Baguhin. alaala. [rim¨ªdiable] Remediable. maiwan. Rent. yamot. Reminiscence. Remittance. gantih in. Pagbabago. Renovate. restablecer. pagkabalis¨¢. [r¨¦novet] Renovar. Ngitngit. [rim¨¦mber] Acordarse. Renown. v. [renc¨¢unter] Choque. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. Baguhin. upahan. alejar. n. magiting. Remiss. adj. mahin¨¤. residuo. katakatak¨¢. al is¨¢n ng katungkulan. kagitingan. n. reputacion. Pagbabago. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. Baguhin. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. v. Bayad. Remedy. perdonar. Alalahanin. Remark. adj. perdon. restar. relikya . Lasahin. v.Relinquish. adj. rasgar. [r¨¦lish] Saborear. medicamento. deposicion. dejar. gamut¨ªn. kuyamusin. curar. [r¨¦lish] Sabor. [rim¨²val] Remoci¨®n. famoso. [rim¨¦nder] Resto. n. v. mainam. Gunamgunam. n. sobra. [rim¨®del] Reformar. [ril¨¢ctant] Repugnante. Rely. Sumuk¨°. nakaririmarim. Kabantugan. buny?. bayad. sanar. [r¨¦midi] Remedio. recuerdo. Agn¨®s. [r¨¦licueri] Relicario. Lasa. [reni¨²] Renovar. bihisan. arrendamiento. [rin¨¢und] Celebre. [rim¨¢ind] Acordar. [r¨¦ndivu] Cita. [ril¨ªncuishment] Abandono. lejano. M agpatawad. Renovation. tedio. v. Remains. Renounce. observacion. n. pahinohod. mas¨ªd. Relish. n. m¨¢labi. Remorse. [rim¨ªt] Remitir. [r¨¦mnant] Remanente. n. residuo. alala. labis. n. n. Remember. contar con. punitin. Remnant. Removal. [rim¨¢rk] Reparo. Relish. v. Bantog. Remunerate. Renew. ihiwalay. v. isipin. pagbayaran. [rimi¨²neret] Remunerar. Nagmamaktol. lab¨ª. [rini¨²al] Renovacion. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. [ril¨¢ctans] Repugnancia. Remit. Remuneration. [rim¨¦n] Quedar. v. Pumun¨¢. Remonstrance. [r¨¦nigued] Renegado. n. Tumangg¨ª. May kabayaran. n. Pun¨¢. Remedial. restituir. distante. Asahan. recordar. Rend. paghiwalay. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. [rent] Renta. v. tikman. balit¨¤. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. sagup¨¤. ibigay. kagamutan. Reluctant. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. adj. retribucion. Remembrance. flojo. Lunasan. Remission. Bangkay. Halata. Remind. tam¨¢d. n. Padal¨¢. Bayaran. kapatawar¨¢n. ibilang. Umalala. tir¨¢. Reluctance. Relinquishment. v. humiwalay. Kasalungatan. [rem¨ªs] Remiso. adj. Remote. pag-aalis. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. Pabayaan. [rim¨ªtans] Remesa. iwan. n. [ril¨ªncuish] Abandonar. pagalingin. alquiler. n. gusto. Hapakin. Upa. Walang-bahal¨¤. Salungat. n. [r¨¦midi] Remediar. v. [rin¨¢un] Renombrado. v. [rin¨¢uns] Renunciar. gamot. tumiwalag. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. Paglilipat. Tira. lugar se?alado para encontrarse. restos. manghin¨¤. ap¨®stata. n. Patawad. asegurarse de. [rim¨ªdial] Curativo. Remarkable. v. Renowned. Ilipat. n. [rinanci¨¦cion] Renuncia. n. lasapin. Nalulunasan. volver. Renunciation. debilitarse. Remove. [rim¨²v] Remover. Lunas. Malay¨°. v. Hesu-Kristo. magpadal¨¢ ng salap?. ilay?. [ril¨¢i] Confiar en. desgarrar. reputado. n. perezoso. encuentro. adj. M¨¢tira. dakong tagpua n. v. [rim¨®rs] Remordimiento. upa. Rencounter. [r¨¦nder] Rendir. observar. isaalaala. nakayayamot. Paupahan. consideracion. Remain. mga buto't bung?. n. Rent. [rim¨¢rcabl] Notable. n. v. n. magmas¨ªd. deponer del empleo. lasap. . [rend] Lacerar. T¨ªpanan. Naipanggagamot. Render. Pagpapabaya. arrendar. adj. Remark. Renewal. Labis. kabunyian. Alaala. [rim¨®t] Remoto. v. Remodel.

kumpunihin. pagpapaurong ng parusa. Kinatawan. n. noticia. v. tutol. Pal ugid. restituir. Reprehension. domar. Reproduction. Reproduce. [rip¨¦r] Reparar. n. adj. n. Reprieve. paghalay. n. paminggalan. pagwikaan. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. Paghuhusay. kapahingahan. Reprimand. lleno. [riprodi¨²s] Reproducir. Umulit. Pahing¨¢. Repentance. n. Repartee. Repress. Bayad. pagkumpun¨ª. [ripl¨¢y] R¨¦plica. Katawan¨ªn. s alaysay. Mul¨ªng buks¨¢n. Tugon. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. Pagsisisi. n. reputar. [ripr¨¢isal] Represalia. pangusapan. Repent. Punuin. surtir. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. censurar. Magpahing¨¢. Reprint. v. v. [repris¨¦ntativ] Representativo. Repeat. Paghuhusay. Pag ulit. [reprij¨¦nd] Reprender. v. Repel. adj. adv. [rip¨ªl] Abrogar. Paulit-ulit. revocar. kakutyakutya. [ripl¨¦s] Reemplazar. n. v.Reopen. mul¨ªng gaw¨ªn. Pag-ulit. m agsaysay. oprobio. v. patalastas balit¨¤. Reprehend. [rip¨®z] Reposar. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. [rip¨¦ntant] Arrepentido. Reproach. Replete. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. tutop. pagkukumpun¨ª. parusahan. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. n. plenitud. descansar. Repression. [repar¨¦cion] Reparacion. Representative. Mul¨ªng itanim. recuperar. [ripr¨¦sion] Represion. [rip¨¢st] Refrigerio. Repair. Pigilin. panghihigant¨ª. Pagkatawan. Reply. adj. Saway. magbalit¨¤. Tumugon. panumbalikin. dapat sawayin. isaul?. n. salaysayin. [rip¨¦l] Repeler. mul¨ªng taglay¨ªn. [rip¨ªt] Repeticion. informar. v. correccion. v. [r¨¦probet] Reprobar. [ripl¨ªcion] Replecion. kumutya. [repris¨¦nt] Representar. Muling ihayag. [reprij¨¦ncion] Reprension. Siphay¨°. Higant¨ª. [rip¨ªtedli] Repetidamente. n. Nagsisisi. pag-uul?. [r¨¦probet] R¨¦probo. tumutol. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. [ripr¨®ch] Improperio. Report. pangusap. pakapunuin. Repose. Magbigay-alam. Reproach. Kapuspusan. pangusap. muling pagkagawa. adj. v. n. [rip¨ªt] Repetir. adj. n. Repine. Tagapagbalit¨¤. n. v. [ripl¨¢y] Replicar. v. consumirse. Repeatedly. Nasasaway. magsalaysay. kabayar¨¢n. comida. iwaks¨ª. [rip¨¦r] Reparo. corregir. Represent. Ipaurong ang purasa. Repeat. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. v. kasagutan. paglal arawan. Repair. respuesta. pagkutya. v. Reprobate. v. Saway. supilin. pangusapan. Reprisal. Magsisi. [rip¨¢in] Afligirse. n. Bayaran ul?. censura. n. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. mahapis. [rip¨¦nt] Arrepentirse. n. [ripos¨¦s] Recobrar. infame. v. [ripr¨®ch] Improperar. condenar. [repit¨ªcion] Repeticion. Itakwil. v. Itakw¨ªl. Repossess. v. n. Pagkain. Mul¨ªng limbag¨ªn. kabusugan. compostura. [repl¨¢nt] Replantar. v. Repay. tutup¨¢n. Reproachful. reponer. Repast. bigay-alam. n. resarcir. Replant. Representation. Reparation. n. Muling paghahayag. [riorgan¨¢is] Reorganizar. Replenish. parte. Mul¨ªng husayin. Husayin. L¨¢gakan. dispensa. v. Repayment. Hamak. ipakipaglaban. Reprieve. ipakipagtalo. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. contar. n. Repetition. Replace. [rip¨®z] Reposo. vituperar. descripcion. [reprisent¨¦cion] Representacion. [rip¨®rter] Relator. n. v. Sumiphay¨°. Pasabi. ulitin. Pagsupil. Repose. masama. Repletion. Sawayin. [ripr¨ªnt] Reimprimir. descanso. Repository. kati wal¨¤. Report. v. Reprobate. sagot. Reprehensible. representante. [ripl¨¦nish] Llenar. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. dar cuenta. Kahalayhalay. magpahingalay. n. Saway¨ªn. . describir. bus¨®g. contrito. iul?. Reorganization. [reprim¨¢nd] Reprender. v. Pun?. humalay. Repentant. Reorganize. malvado. [ripl¨ªt] Repleto. v. Reprimand. repaso. n. [rip¨¦ment] Pago. Palitan. n. Reply. Repeal. Reporter. ilarawan. [rip¨®rt] Relacion. [r¨¦primand] Reprension. Magdalamhat¨¬. v. Baguhin. v. Bumaw¨¬. [rip¨®rt] Relatar. [ripr¨®chful] Ignominioso. [ripr¨¦s] Reprimir.

Requisite. reserva. Lumaban. Research. [ris¨®lv] Resolver. constante. v. Residuary. kabayaran. v. n. n. [r¨¦sident] Residente. v. Repulse. decoroso. [ris¨ªdiuoem] Residuo. anular. [ris¨ªrch] Escudri?ar. [ricu¨¦st] Peticion. [ris¨¦mbl] Asemejar. Resolution. [rip¨¢rches] Recomprar. kahilingan. n. Requital. v. n. n. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. Kalabisan. n. Rep¨²blika. Taginting. residuo. librar. [r¨¦skiu] Recobrar. ang kailangan. n. [ris¨¦rv] Reservar. v. adj. improperio. saliksikin. pakunwa. Resent. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. n. n. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. [ricu¨¢irment] Requisito. Kailangan. Resonance. preciso. renunciar. Repute. Suklam. nakaririmarim. renunciar. Republican. [reserv¨¦cion] Reservacion. imukha. Pagtanggi. [ris¨¦ntful] Resentido. solicitar. v. n. [ricu¨¢ir] Requerir. Resign. Resentment. [ricu¨¢it] Recompensar. Kailangan. n. n. kagantihan.Reproof. Paglaban. Sahing. estimar. Pagtatamp¨®. n. kabantugan. paghiya. T¨¢hanan. Republic. [rip¨¢lsion] Repulsion. Ang naninirahan. Marangal. hiling¨ªn. [ris¨¦ntment] Resentimiento. pamanhik . [ris¨¦mblans] Semejanza. Residence. magtulak. Research. pagliligt¨¢s. v. Repudiation. Repurchase. domicilio. demanda. n. Pagbibit¨ªw ng tungkol. n. handa. t¨ªrahan. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. adj. pananalag. Reserve. pangusap. n. Requirement. adj. hiy¨¢in. Resemblance. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. maglaan. [resoli¨²cion] Resolucion. Reside. Kahilingan. [r¨¦ptil] Reptil. Pasiya. Reset. dagtang namu?. morar. [ris¨ªst] Resistir. [r¨¦cuisit] Necesario. [riz¨¦nt] Resentirse. Repugnancy = Repugnance. Tanggihan. suplicar. saliksik. exigencia. Mul¨ªng itala. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. rechazar. resto. retumbo. [ris¨¢in] Resignar. Palih¨ªm. [resign¨¦cion] Resignacion. Sirain ang k¨¢yarian. Request. Reservation. [rip¨¢blican] Republicano. comparar. v. n. sensible. iligtas. kutyain. alingawngaw. [ricu¨¢ital] Retorno. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. adj. Dangal. Reseat. luhog. Gantih¨ªn. Wangis. pawal¨¢n ng halag¨¢. determinacion. adj. [res¨ªstans] Resistencia. [rip¨²gnant] Repugnante. Resident. Request. Resin. pagtatakwil. Pintasan. [rip¨²gnans] Repugnancia. takwil. Repulsive. Iwangis. Resignation. gantihan. recobro. v. paglalaan. Require. sumama ang loob. pagtalag¨¢. pag-iimpo k. [r¨ªpiutabl] Honroso. Hing¨ªn. Magtamp¨®. Resentful. defensa. panananggalang . cr¨¦dito. adj. bumabag. Requisition. Saway. con disimulo. paghalay. v. Reptile. n. Rescind. [rip¨¢ls] Repulsa. pagtiwalag. v. sumam¨°. v. tir¨¢. kinakailangan. [recuis¨ªcion] Peticion. kapuripuri. Resistance. Repudiate. Siyasatin. Manahan. Sagip¨ªn. Siyasat. labis. Mamanhik. v. Mul¨ªng bilh¨ªn. itakwil. [ris¨ªdiueri] Resto. siphay¨°. puri. Labis. v. recompensa. Reprove. mag-impok. [ris¨¢id] Residir. kagitingan. Repugnant. rimarim. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. Residuum. Rescue. Reservedly. pagtalikwas. n. Resist. [r¨¦skiu] Libramiento. [ricu¨¦st] Rogar. Halagahan. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. Repulsion. pagkak¨¢mukha. Matatampuhin. Reputation. Rescue. Requite. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. Ahas. n. adj. tumiwalag. s¨²plica. Repulse. Kahingian. Nakasusuklam. premio. matiyaga. Tir¨¢. lumuhog. [repiut¨¦cion] Reputacion. Hiwalayan. juzgar. Resolute. [r¨¦zidiu] Residuo. [r¨¦sonans] Resonancia. Pagsag¨ªp. nagtatakwil. Residue. adj. Pasiyah¨¢n. v. v. n. [ripr¨²v] Censurar. halayin. Resemble. pagbabag. bansang nakapangyayari ang bayan. Repugnance. Tangg¨ª. Natatalaga. v. examinar. hatulan. & n. v. renombre. n. v. paling¨ªd. [r¨¦soliut] Resuelto. Nauukol sa rep¨²blika. Reputable. tumahan. n. [ripi¨²t] Reputar. [r¨¦sidens] Residencia. ruego. Pagtataan. v. [rip¨¢ls] Repulsar. Magtaan. Tumatangg¨ª. iwan. adj. n. [ripi¨²diet] Repudiar. Paghiwalay. Gant¨ª. [r¨¦sin] Resina. n. improperar. talikd¨¢n. Resolve. . n. [ric¨ªnd] Rescindir.

[risp¨®nd] Responder. brillo. empezar de nuevo. mag-amot. n. pitagan. [risp¨¦ctiv] Respectivo. Restitution. Respect. Higpit¨¢n. pagbabaw¨¤. v. r¨¦plica. pakundangan. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. [ristr¨¦n] Refrenamiento. n. Pagpapatagal. [ristr¨ªccion] Restriccion. v. dapat managot. Kagalanggalang. Tungkol sa. Restaurant. panauliin panumbalikin. adj. recobro. [ritard¨¦cion] Retardacion. retumbante. Liwanag. ibal¨ªk. Respite. n. [rispect¨¢biliti] Consideracion. n. nangyari. [ris¨¢lt] Resultar. maningning. pertinaz. Resource. adj. Retention. mapagpitagan. [r¨¦stiv] Repropio. tagasagot. v. pag-antala. hinggil sa. v. n. Restless. [r¨¦sonant] Resonante. Mul¨ªng pasimul¨¢n. Nananagot. respiro. prep. Maliwanag. . gantih¨ªn. n. [rit¨¢liet] Talionar. [r¨¦stles] Insomne. Papagtagal¨ªn. concurrencia. [risp¨¦ct] Respeto. Paghihigp¨ªt. taningan. v. v. considerable. Isaul¨¬. n. [rist¨®r] Restituir. [ris¨®rt] Acudir. Gantihin. [risp¨®nsibl] Responsable. n. Rest. corresponder. Resort. guardar. limitar. retumbar. v. n. venerar. Respite. Magalang. n. Dumal¨®. Retain. n¨¢papala. ipagpaliba n. Huming¨¢. K¨¢rihan. [ris¨®rt] Concurso. v. restri?ir. v. n. [rit¨¦ncion] Retencion. Respectability. Walang pahing¨¢. Nauukol. Respectable.Resonant. pagpapatigil. [restor¨¦cion] Restauracion. n. resto. bayaran ng g aya ng ipinautang. Magpahinga. Sag¨®t. n. brillante. v. Respect. [ris¨¢und] Resonar. diferir. [rit¨¦n] Retener. Rest. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. Respecting. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. [rit¨¢rd] Retardar. maal¨ªngawngaw. Result. v. pagpapalwat. Magpasuka. kapahingahan. Restrict. [ritali¨¦cion] Desquite. n. Restrain. Ting?. Pagsasaul¨¬. [ristr¨ªct] Restringir. [risp¨¢ir] Resollar. [resta¨²rant] Restaurant. n. v. Resplendent. Pagkabuhay na mul?. Alang-alang . v. Resurrection. balis¨¢. Retch. Restive. Magting?. v. Buhayin ul?. tir¨¢. [risi¨²m] Reasumir. Pananaul¨¬. Kuning mul?. pag-uul¨¬. Response. Resort. [ristr¨¦n] Restringir. magpalugid. Paghihigpit. diferir. m¨¢labi. pagkabaw¨¬. Sumagot. sas¨¢gutin. recuperar. [risp¨®ns] Respuesta. Retail. Restriction. n. Respire. Resuscitate. pagar en la misma moneda. adj. magpahingalay. Resumption. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. v. Galang. v. [r¨ªtel] Venta por menor. ingatan. S¨¢gutin. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. Retake. consecuencia. Mapagmatigas. pagpigil. Resplendence. [ris¨²sitet] Resucitar. [ris¨¢lt] Resulta. pitagan. [rest] Descanso. [respir¨¦cion] Respiracion. Restrain. pagdulog. Pag-ampat. n. ipagpalib an. Bimbinin. palasagot. [risp¨®ndent] Respondedor. desagravio. Muling pagsisimula. v. reposar. Respond. Retardation. Mangyari. Respectful. pigilin. Restore. lab s. [ris¨®rs] Recurso. Pananaul¨¬. Responsible. caracter respetable. n. memoria. ipatigil. dar treguas. prolongar. matigas ang ulo. veneracion. Resound. Ampatin. Tumaginting. tumugon. concurrir. Gumalang. Ang sumasagot. [risp¨¦ctabl] Respetable. desasosegado. adj. [risp¨¦ct] Respetar. v. n. malik¨ Restoration. n. n. Responsibility. Hing¨¢. [rispl¨¦ndens] Resplandor. dormir. [resur¨¦ccion] Resureccion. Pagdal¨®. Bunga. Pahing¨¢. Higpitan. reposo. papaglwatin. constre?imiento. restaurar. pigilin. kasagutan. m¨¢pala. [risp¨¦ctful] Respetuoso. Pagbinbin. Respondent. permanecer. m atunog. magpitagan. n. Respective. respirar. Respiration. m¨¢tira. quedar. bawaan. Retaliate. adj. reponer. nahihinggil. Retail. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. dumulog. Resplendency = Resplendence. relativo. [rest] Descansar. pagpapahing¨¢. liwayway. bawiin. Resume. higant¨ª. Retaliation. [rit¨¦l] Vender por menor. n. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. matu log. sonoro. lab¨ª. [r¨¦spit] Suspender. residuo. adj. Gant¨ª. restaur¨¢nt. ¨¢mot. [risampcion] Reasuncion. adj. Mataginting. v. inquieto. adj. Result. resultado. Retard. pag-aalala.

Reverence. v. regreso. magkul¨¬. Pagkabaligtad. retorta. Nababaw¨¬. Umuw?. n. [riv¨¦ndch] Venganza. reparable. Retrograde. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. [ri¨²nion] Reunion. [ritr¨ªt] Retirarse. n. [riv¨¦rberet] Reverberar. Retokahin. [rit¨¦ntiv] Retentivo. v. Umurong. [riv¨¦ndchful] Vengativo. n. reunirse. venerar. Umurong. Baligtar¨ªn. ilitaw. n. umurong. Bwis. n. n. Retrograde. [riv¨ªl] Revelar. [r¨¦velri] Jarana. adj. Reticency = Reticence. Retrieve. respeto. Revel. adj. pag-uw?. mag-umpukan. [r¨¦tina] Retina. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. v. trinchera. vuelta. gant¨ª. Galang. Retort. Revenue. Retirement. v. n. adj. v. Paurungin. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. restablecer. [riv¨¦rt] Trastrocar. [riv¨¦rs] Reverso. Mul¨ªng tahakin. pagkakatwa. [ritr¨ªv] Recuperar. Reversion. Revengeful. Reverend. v. [r¨¦veniu] Renta. que considera las cosas pasadas. divertirse con grande ruido. ayusin. n. bayad. Bumaligtad ng pangangatwiran. retiro. taginting. restaurar. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. [r¨¦verend] Reverendo. Retrospect. magsau l¨¬. bawiin ang sinabi. Kabaligtar¨¢n. retiramiento. umilag. Retouch. [ritr¨ªvabl] Recuperable. venerable. v. pagtatala. Reverential = Reverent. Revelation. Paur¨®ng. borrachera. Reveal. n. [riv¨¦rs] Trastrocar. Retina. pal¨ªt. Reverent. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. sukl?. Revel. n. pagsasaul¨¬. Return. n. iurong. n. Retrace. adj. isaul¨¬. recompensa. resonar. Palalingon sa nakaraan. Pagsasay¨¢. Pagbabago ng hatol. Retrogression. Pagkukut¨¤. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. Umpukan. Revenge. Reverse. magpitagan. umulit. [riv¨¦ndch] Vengar. Pagbaligtad ng pangangatwiran. Baligtar¨ªn. [r¨¦ticl] Redecilla. [riunait] Reunir. retroceder. v. n. Reticule. Return. v. Ihayag. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. k¨¢twaan. respetuoso. magti tipon. [r¨¦vel] Jaranear. Kagalanggalang. humiwalay. Gumalang. v. Reverberate. Reversal. [ritr¨ªt] Retirada. ipahayag. trinchera. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. [rit¨¢ir] Retirar [se]. Magsay¨¢. v. Retrenchment. [rit¨¢rn] Retorno. Reverberation. Magtipon ¨® magpisan-ul?. restituir. borrachera. katipunan. manifestar. n. [ritoech] Retocar. Pagkauntol. pag-uw?. v. Gumalang. pakinabang. tumaginting. Retrievable. [rivi¨²] Revista. pag-iisa. Review. Pagsisiyasat. n. Rever. [ritr¨¢ct] Retraer. Mapanghigant¨ª. . Magalang. [riv¨ªr] Reverenciar. [r¨¦verent] Reverente. tub¨°. v. Revert. pagbalik. talikwasan. Reticle. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. Alingawngaw. volverse atr¨¢s. adj. apartar. pagpihit. Revelry. magpitagan. Kasayahan. Reunion. v. respetar. v. retorcer un argumento. refugiarse. Reticence. Higant¨ª. Retrospective. magkatwa. Retire. v. umuw?. Retract. v. [ret¨ªkiul] Sakita. v. rese?a. Pahayag. Retribution.Retentive. upa. retribuir. [r¨¦verens] Reverencia. Bilot ng mat¨¢. [r¨¦tisens] Reticencia. n. pananahimik. Revenge. Paghiwalay. Retreat. soledad. recompensa. bumalik. Reverse. pabal¨ªk. retribucion. n. cambio. pitagan. Reunite. Umalingawngaw. Pabuy¨¤. Pagb alik. Pag-urong. Magbalik. mapagpitagan. adj. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. v. Paglingon sa nagdaan. [rit¨¢irment] Retiro. Supotsuputan. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. adj. n. [rit¨¢rn] Volver. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. n. [r¨¦verens] Reverenciar. [r¨¦vel] Jarana. Bawiin. kut¨¤. r¨¦dito. Reverence. kagantihan. n. n. gumant¨ª. retractar. Retort. Manghigant¨ª. pagtitrinchera . Pag-urong. Supotsuputan. Retreat. bayad. n¨¢isasaul?. volver al rev¨¦s. n. repetir. pagkakaungtol. [retribi¨²cion] Retribucion. [r¨¦trogred] Retrogradar. pulutong. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. Matatandain. kumal ansing. n.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

Savory. [s¨®ser] Salsera. [so] Sierra. Scape. v. Savor. raro. [scalp] Cr¨¢neo. escamar. Bihir¨¤. Scantling. n. s albahe. Pikl¨¢t. Savage. Scarp. Say. excepto. [sev] Salvar. Pamigk¨ªs. [sk¨¦l] Balancear. Save. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. [se] Decir. v. n. v. Bantal. n. n. pat¨ªbulo. Sauce. S¨¢bado. Taga gubat. Saturation. sumaliksik. [satiur¨¦cion] Saturacion. . pagtakas. Scape. n. Bihir¨¤. Pinaglagarian. [so] Serrar. Langonisa. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. Kutis. Tumaanan. n. longaniza. Timbangin. Scalp. Mag-eskandalo. bahagya. Eskandaloso. [s¨¦vior] Salvador. Saw. Scalp. Tagapagligtas. adv. [sk¨¦r] Espantar. n. n. Saw. kasalatan. adv. n. Lang¨ªb. [scold] Ti?a. masarap. bukod sa. Sawmill. Scald. v. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. Savor. v. Timbangan. Scarf. n. sarsa. Scan. [sc¨¢nt] Escaso. Sawsawan. [se] Habla. [sk¨¦rcro] Espantajo. adj. escama. Kaloban ng tabak. gusto. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. L¨¢garian.Saturate. Scaffold. Scabbard. v. [sc¨¢rsli] Apenas. Scapula. [sos] Salsa. n. ro?oso. Save. Bahagya. adj. Bihir¨¤. Savageness. n. madalang. escalar. Entablado. humalay. Saucy. n. Savanna. Butong paypay. Scale. Scare. [s¨®mil] Molino de aserrar. evasion. Kakulangan. Pagtigmak. impudente. Maglalagar¨º. huir. [s¨¦vor] Saborear. n. kaliskisan. adv. escasez. adagio. v. Scarcity. [s¨¢vedch] Salvaje. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. [s¨®sedch] Salchicha. chorizo. n. bitay¨¢n. mag-impok. adj. Talupan ang bao ng ulo. Scantly. n. [s¨¦vor] Sabor. [scold] Escaldar. walang hiya. la locucion. Savior. pangahas. [scars] Escaso. ferocidad. [s¨¦vori] Sabroso. raro. kawikaan. n. kaliskis. Banlian. Eskarlata. Magsabi. Panakot. Lasa. dahilig. v. magbanl?. Scarce. Scandalous. Scarlet. Scale. adj. Sawdust. Scarfskin. Lagyan ng sarsa. [sk¨¦l] Balanza. n. tumakas. Say. G¨¢lisin. [sc¨¢bi] Sarnoso. gumitl¨¢. Munting halag¨¢. bal¨¢t sa ibabaw. Sausage. kahalayan. Sabana. n. b¨¢rbaro. Saucer. n. Scant. Pagtataanan. Malasa. mabangis. ibabad. Esk¨¢ndalo. [sc¨¢rf] Faja. n. Scamper. Pananalita. proverbio. [s¨¢tiuret] Saturar. Scarecrow. tagalagar¨¨. mangliligtas. [sk¨¦p] Escapar. amedrentar. [sc¨¢ntli] Escasamente. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. mahalay. [s¨®dast] Aserraduras. atrevido. tumakas. Lumagar¨¨. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. n. bag sik. madalang. [s¨¢tarde] S¨¢bado. adj. adj. adj. n. tuktok ng ulo. examinar cuidadosamente. [sc¨¢mper] Escapar. dakong lwal. malang¨ªb. ro?a. [s¨®yer] Aserrador. Bao ng ulo. sazonar. n. Tigmakin. n. huir. Scald. v. [scan] Escudri?ar. Scandalize. v. Tumaanan. &amp. bangis. Lasahin. panal¨¬. v. Sauce. v. [s¨¦ying] Dicho. [sav¨¢na] Sabana. Walang galang. intimidar. Scandal. choriso. Scabby. Platito. Sawyer. taong musmos. n. pagbababad. Sumiyasat. basaing maigi. Kabalakyutan. Scar. [sc¨¢rp] Escarpa. Scarcely. economizar. probar. grana. n. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. n. [sev] Salvo. [sc¨¢rlet] Escarlata. tumakot. n. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. Saying. Lagar¨¨. n. crueldad. escala. grana. [sos] Condimentar. lasapin. Dalisdis. Kasabih¨¢n. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. Magligtas. [scar] Cicatriz. n. v. [s¨®si] Descarado. inculto. Saturday. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. n. [sk¨¦p] Escape. Liban. [sc¨¢fold] Tablado. v. n. Scab. aserrar. Sumindak.

[sc¨¢ut] Descubridor. desparramar. Humukay. blanco. [sk¨ªm] Proyectar. c¨¦dula. incision. malikot. Mapagtuya. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. Paghalay. [sc¨¢vendcher] Basurero. Magalit. adj. v. parusahan. Scotch. iguhit. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. [s¨¦pter] Cetro. s¨¦dula ¨® kati n. eskwelah¨¢n. [scold] Rega?on [a]. escarnecer. sobrecejo. [s¨¢iens] Ciencia. Scourge. Scour. n. burla. sanggalang. n. m¨¢nun Scout. Scorch. [skoerdch] Azote. n. kudlit¨¢n. desbarato. kislap. Scope. adj. mofar. sibangot. hacer muescas. [scorn] Despreciar. n. parusa. Ang nag-aaral. mapaghalay. Setro. hiluran. [scorn] Desden. Scout. n. ibus¨¢. Scoop. [sizm] Cisma. Kumisap. [sc¨®ns] Baluarte. Scowl. [scold] Rega?ar. cuenta. [sintil¨¦cion] Chispazo. n. Liham. kaalaman. Tuya. Switik. v. n. [s¨ªntilet] Chispear. Nauukol sa karunungan. kumislap. [sc¨®larship] Ciencia. v. [sc¨¦diul] Esquela. Panandok. Hampas¨ªn. [scup] Cavar. [scof] Mofa. [scof] Mofarse. envilecer. School.Scath. Isangag. uy¨¢m. kiskisin. umirap. castigo. utang. ¨ªbp. [sc¨®rnful] Desde?oso. educacion literaria. n. ense?ar. Ukaan. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. libak. re?ir. School. n. tagatuklas. Scatter. v. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. n. alacran. sabiduria. n. [sc¨¢ter] Esparcir. Scoff. Scholar. Humamak. l¨ªnea. Magagalit¨ªn. Scorn. n. n. oprobio. [sc¨®rner] Desde?ador. Magtur¨°. [sk¨ªm] Proyecto. v. Science. humalay. v. lumibak. Supl¨ªng. Scene. Score. olor. tikt¨ªk. v. irap. Magtala. v. Scoffer. designio. quemar por encima ¨® por afuera. n. Scheme. paluin. n. [scotch] Cortadura. akal¨¤. Scion. burlarse. explorador. Scold. disc¨ªpulo. n. Sceptre. Amuy¨ªn. v. Karunungan. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. magkalat. escarnio. Scoff. n. n. [s¨ªzorz] Tijeras. Scintillation. [scup] Cucharon. menosprecio. M¨¢nunuy¨¤. katuusan. Alakd¨¢n. n. Score. Pangkatin ng relihyon. Kutab. [sc¨²l] Escuela. n. inventario ¨® lista corta. [sc¨¢undrel] Picaro. Scholastic. Magmungot. hak¨¤. deuda. supang. n. Hamp¨¢s. n. Kapahamakan. Scold. alagad. [sc¨®ur] Fregar. kudl¨ªt. pagpapawalang h alaga. [scotch] Escoplear. castigar. [sent] Oler. rayar. [s¨¢ion] V¨¢stago. Gunting. n. centellear. [sc¨¢ul] Ce?o. Scornful. Tiktikan ang kaaway. n. hak¨¤. Kuskusin. adj. [sc¨®fer] Mofador. kaalaman. Scotch. M¨¢nunuklas. Scorner. Kut¨¤. umaral. plan. p¨¢noorin. Schedule. Magpanukal¨¤. akal¨¤. Tumuya. n. P¨¢labasan ng dula. Scoop. n. [sent] Olfato. perfumar. guhi t. Scorn. n. Hiw¨¤. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. v. espia. barrendero de calles. tostar. socavar. Pakay. Scent. P¨¢aralan. . v. designio. pal¨°. escarnecedor. M¨¢nunuy¨¤. estregar. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. Scientist. makipag-al¨ªt. Magsabog. Scientifical = Scientific. [sc¨®lar] Escolar. [scor] Muesca. paghamak. sakuna. Scowl. pang-lim¨¢s. isalab. v. Scourge. espacio. Scholastical = scholastic. v. n. Scintillate. Taong pantas ¨® paham. Scorpion. Scheme. Sconce. Scavenger. Mungot. Scissors. v. poner mala cara. intento. n. hadlang. bribon. Karunungan. [scorh] Chamuscar. am¨®y. umuy¨¢m. pabanguhan. Pangamoy. raya. Schism. [skoerdch] Azotar. Scientific. Kisap. [sc¨²l] Instruir. [sc¨®rpion] Escorpion. v. v. tu muya. uk¨¤. [sin] Escena. n. Scholarship. Panukal¨¤. [scor] Apuntar.. tudia . Scoundrel. [scaz] Desbarate. [scop] Objeto. Scent. n.

. [skoed] Huirse. [scr¨¢tch] Rascadora. Bao (ng ulo). Scrip. v. Bumula. paglilitis. n. arrebati?a. manipis. Bula. n. Screen. magpumiglas. n. Langib. v. pelea. Scraper. fragmento. Scramble. mampara. Tah?. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. Scripture. Seal. panganlong. Scrawl. [sk¨¢lien] Marmiton. n. sulwak. v. n. kalmut¨ªn. magyano. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). [skafl] Re?ir. [scr¨ªvner] Escribano. [sk¨¢tl] Banasta. p¨²tol. n. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. Alil¨¤ sa kusin¨¤. dudoso. Screen. Seaman. n. mapagsapantah¨¤. Supot. v. Tatak¨¢n. n. Scrawl. Scullion. Scrub. Scream. [scr¨¢mbl] Disputa. [screp] Raer. panabing. n. n. Sulat na walang gasinong halag¨¢. kaskas¨ªn. Manah?. Seam. [sk¨¢lpcher] Esculpir. chillar. sigaw. escribir mal. Scuffle. n. mangukyabit. ikid. Scratch. casco. rasgu?o. Humiyaw. trepar. sub¨®. n. [scr¨¢tch] Rascar. Tat¨¢k. M¨¢nunulat. n. Nauukol sa Biblia. n. n. [sim] Costura. Eskultor. Kumarimot. Umagaw. v. Scum. Scratch. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. v. Sulat na padask¨®l. caspa. Scrivener. Scroll. n. Sculpture. Mapaghinal¨¤. n. litisin. Scrutiny. [scr¨¦per] Rascador. remo corto. batul¨¢ng. Scruple. [skal] Cr¨¢neo. adj. agaw¨¢n. Sumulat ng padask¨®l. Bakid. [si] Mar. [screp] Embarazo. Hadlang. [scr¨ªm] Gritar. tar uk¨ªn. [scrol] Garabatos. Banal na kasulatan. [sk¨¢lptor] Escultor. mangubl¨ª. notaryo. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. n. v. v. Scribble. ro?oso. ipakipagtalo . M¨¢nanah¨¬. n. Scythe. tumah?. galos. n. Pagtatalo. s¨¦dula. sigaw. v. [scrabl] Ara?ar. Mumo. Daungang-dagat. Scum. [scr¨¢ib] Escritor. v. sumigaw. Siyasat. adj. [scrag] Cualquiera cosa flaca. [scr¨ªn] Abrigar. Scud. raspar. n. escaparse. n. Scurf. ex¨¢men. Screw-driver. sondear. Scrupulous. destornilya dor. timbre. Eskribano. malang¨ªb. kumalmot. Scrap. balakubak.Scrabble. Dagat. disputar. Lilik. [scrap] Migaja. Scrutinize. Kumanlong. bab¨¢g. Seamstress. [skam] Espumar. takb¨®. G¨¢lisin. bung?. Siyasatin. chillido. Katkat¨ªn. Screw. Away. n. Scrape. Mag-away. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. [s¨ª bord] Mar adentro. kapansanan. [sk¨¢rfi] Sarnoso. grito. c¨¦dula. n. Sea board. n. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. n. v. Panghugot ng tornilyo. n. dificultad. [scrip] Bolsa. karit. Basag-ulo. Tornilyo. ara?ar. n. Screech. Scuttle. carrera corta. v. [sk¨¢lpcher] Escultura. n. Scribe. Seal. Sculptor. Laot. n. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. Scuttle. n. Scrag. n. kagul¨®. magbabag. manglilil¨®k. [sim] Hacer costuras. Payat. [scrol] Garrapatear. ri?a. Scrimage. n. tumaanan. Balumbon. Hiyaw. [scrich] Chillido. [skafl] Quimera. magbula. Kamot. Tumakas. escribiente. v. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. adj. [skam] Espuma. examinar. Masama. [scrab] Belitre. tagasulat. v. Seaport. Scuffle. babag. [sil] Sellar. Sculpture. Scrape. Hinal¨¤. n. Scramble. n. Hiyaw. coser. Scream. [scri¨²] Tornillo. [s¨ªman] Marinero. Scriptural. Magdadag¨¢t. kaingay. Kudkuran. notario p¨²blico. Mangalm¨®t. [sil] Sello para cerrar las cartas. Bayubo. Lumil¨®k. n. sapantah¨¤. [scr¨ªm] Grito. altercacion. Seam. rasgu?ar. [s¨¦mstres] Costurera. esconder. [skarf] Ti?a. pendencia. n. Kamutin. [s¨ªport] Puerto de mar. Scurfy. Scull. v. [scr¨¢mbl] Arrapar. [scri¨²tini] Escrutinio. Panglilil¨®c. [saiz] Guada?a. [skr¨ªmedch] Turbamulta. Sea. [scr¨ªn] Biombo. sagw¨¢n. pelear. duda. n.

[siso] Vaiv¨¦n. v. correspondiente. adj. Seasonable. [sid] Semilla. Seethe. [sect¨¦rian] Sectario. Kumul?. Paniniyasat. tag?. excluir. Lul¨¢. Pangalawa. juicioso. maghanap. sumulwak. v. nakaaakit. banco. Rekaduhan. sigilo. n. alboroto. Segment. Any?. Seedsman. v. Seasoning. n.Search. n. Seductive. adj. hez. Katibayan. Seditious. n. [sir] Veedor. Bahagi. busca. sazon. [siz] Hervir. manguupat. umakit. Secondly. Seclusion. [sid¨ªcion] Sedicion. nakagaganyak. N¨¢papanahon. n. v. tiempo. Sedition. Tagakita. silla. Larong law¨ªnlawinan. M¨¢hawig. [sid¨¦tnes] Serenidad. adj. [sis¨ªd] Apartarse. pag-aals¨¢. tahimik. Manggugulo. mabuting pagkak¨¢taon. makakita. Sedative. kagul . inquirir alguna cosa. n. separacion. n. [sit] Asiento. [sidi¨²s] Seducir. oculto. n. calma. [s¨¦griguet] Segregar. [s¨ª-uid] Alga marina. [sid¨¦t] Sereno. ligtas. Secondhand. Segregate. Humanap. [secci¨®n] Secci¨®n. Seem. Sect. mot¨ªn. nagamit na. Seek. Latak. humiwalay. observar. Secondary. [si] Ver. Sumiyasat. Ilay?. salvar. pangalawa. [sicli¨²d] Apartar. Sedentary. [s¨ªsiknes] Mareo. Tumingin. Sectarian. Section. hikayat. Second. v. nalulul¨¤. Itiwalag. Secure. Seashore. Seesaw. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. Sediment. Nakahihikayat. Upuan. m¨¢wangis. Ikalawa. adj. Paghihiwalay. Pagtatag¨°. [siki¨²r] Asegurar. war¨¬. persuasivo. n. n. [s¨ªson] Sazonar. [s¨¦condari] Secundario. Panahon. [s¨¦condli] En segundo lugar. n. n. [s¨¦criteri] Secretario. ocultar. adv. [secondjend] Segunda mano. [sic] Buscar. [s¨¦diuloes] Diligente. Seedling. [s¨ªsik] Mareado. punla. adv. Seasick. Itag¨°. mabait. Security. Damong dagat. Masipag. sosegado. semejarse. [sid¨ªcioes] Sedicioso. luklukan. Secession. condimentar. Sa dagat. Hinahon. Ilagay. Ikalawa. Pag-ilag. [s¨¦cond] Segundo. katiwasayan. pagtitiwalag. Secretion. maingat. [sirch] Pesquisa. . masikap. revuelta. Secede. See. [sicr¨ªt] Esconder. v. Umupat. Seasickness. exclusion. separarse. asentar. humikayat. n. Seed. Season. n. Sea-weed. Search. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. simiente. indagar. Panimpl¨¢. [s¨¦detiv] Sedativo. [sid¨¢ctiv] Seductivo. [sis¨¦sion] Apartamiento. n. sumub¨®. Sedate. Bagay. Mahinahon. n. n. Bahagi ng isang kabilugan. Tab¨ªng dagat. Palaup?. Ang nagbibili ng punla. Umilag. ¨¢ prop¨®sito. iup?. v. Seduction. Seduce. hichura. n. siguruhin. adv. ihiwalay. [sim] Parecer. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. Seemingly. ihiwalay. v. paglilingid. [s¨¦diment] Sedimento. lagyan ng rekado. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. adj. [s¨¦denteri] Sedentario. [s¨ªmli] Propio. lumay?. n. n. paghanap. Panghihimagsik. [sirch] Investigar. n. akma. v. Lihim. pangpahupa. n. [s¨ªdling] Planta de semillero. n. Sedulous. profeta. Pangkatin ng isang relihiyon. n. [s¨ªsior] Ribera del mar. [s¨ªming] Apariencia. Punla. v. Itiwasay. Season. adj. pangalaw¨¢. likmuan. ilapag. gul¨®. K¨¢lihiman. Secret. Seeming. Binh?. Tiwasay. Lihim. Lum¨¤. salvo. pagkakalihim. [sit] Situar. Secure. [siki¨²riti] Seguridad. n. Seat. adj. [s¨ªsoning] Condimento. Kalihim. Seat. kumita. tranquilidad. n. [s¨ªsonabl] Oportuno. [s¨ªcret] Secreto. cuidadoso. [siki¨²r] Seguro. [s¨ªmingli] Al parecer. Seer. Seemly. katahimikan. adj. bullir. v. pagkalul¨¤. rekado. v. Secrecy. m¨¢kamukha. Secretaryship. adj. n. n. [s¨ªson] Estacion. halag¨¹e?o. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. paghiwalay. mareamiento. Tila. [s¨ªcresi] Secreto. Upat. kapanahunan. [sicli¨²cion] Separacion. sumaliksik. [sid¨¢ccion] Seduccion. v. Secret. Pangpatahimik. Seclude. Seaward. manghuhul¨¤. n. iligtas. adj. [sicr¨ªcion] Secrecion. adj. Lula. separar. [sect] Secta. adj. colocar. adj. Sedateness. ibukod. ilingid. Secretary.

[s¨¦ntinel] Centinela. maramdamin. Paghihiwalay. mag-utos. escogido. n. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. tiwalag. [s¨¦nchiual] Sensual. Separate. Walang pakiramdam. pumil¨¬. v. matanda. [send] Enviar. n. kamkamin. n. segregar. Maramdamin. itiwalag. Hiwalay. Septuagenary = Septuagenarian. Seizure. Sententious. Senile. Senator. n. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. n. [sip¨²lcral] Sepulcral. kal¨¢s. n. Sense. voluptuoso. desunir. Seize. n. Senility. Senador. pigilan. karugtong. [s¨¦ntiment] Sentimiento. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. adj. adj. Paghuli. n. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. despachar. n. Magbil¨ª. Paggigiit ng sarili. pagtitiwal ag. Libingan. adj. n. ancianidad. Seniority. [s¨ªnail] Senil. voluptuosidad. pagkal¨¢s. [s¨¦ntens] Sentencia. mapagdamdam. Septennial. n. Senseless. n. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. sarili. dictamen. [sens] Sentido. Wangis. n. [s¨¦mstres] Costurera. Pagtitiwalag. bantay. Bihir¨¤. [self] Mismo. Sepulchre. kalibug an. [separ¨¦cion] Separacion. N¨¢ihihiwalay. Bunga. [s¨¦lfishnes] Egoismo. pakiramdam. frase. Hatol. pakiramdam. ensimismado. Select. pakinabang. Karamdaman. pagpil¨¬. [sil¨¦ccion] Seleccion. [sentim¨¦ntal] Sentimental. Sentinel. Sensuality. Separation. M¨¢nanah¨¬. Selection. Nauukol sa katandaan. [s¨¦mblans] Semejanza. pasya. Sentence. September. Tagapagbil¨ª. Senado. Rin. n. [s¨¦ler] Vendedor. adj. [s¨ªcuens] Serie. n. n. [sil¨¦ct] Selecto. May taglay na aral.Segregation. Palal¨°. [sept¨¦mber] Septiembre. Katandaan. Sequel. anciano. [sep¨¦ltiur] Sepultura. [s¨¦lfish] Egoista. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. Damdam. [sem¨ªcolon] Punto y coma. [s¨¦mineri] Seminario. Tanod. [s¨ªnior] Antiguo. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. libog. Semblance. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. n. [self-lav] Amor propio. hichura. walang ulirat. n. entierro. Senior. ibukod. sepultura. dak pin. [s¨ªziur] Captura. hulihin. [segrigu¨¦cion] Segregacion. [s¨ªcuel] Secuela. magsug¨°. [sil¨¦ct] Elegir. adj. segregado. ulirat. escoger. Semicolon. Send. madalang. Hirang. [s¨¦parabl] Separable. Sempstress. Punt¨®'t koma. [sin¨¢iliti] Vejez. v. [sept¨¦nial] Siete?al. Pagkakadugtongdugtong. propio. pagkamkam. n. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. Self-love. adj. adj. Sentry = Sentinel. Sensible. continuacion. mapaggiit ng sarili. Separable. Kawal na taga India. any?. consecuencia. v. Selfish. pil¨¬. n. Sensitive. [s¨¦paret] Separar. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. sensitivo. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. [s¨¦nsles] Insensible. Sensation. Sentimental. m¨¢nininda. magtind¨¢. adj. Septuagenarian. adj. [s¨¦netor] Senador. May gulang na pitong pung ta¨®n. Sequence. Damdam. May pakiramdam. Paglilibing. n. Nauukol sa libing. Sentiment. [s¨¦ldom] Raramente. adj. Sepulchral. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. Seldom. malibog. razon. Paghirang. n. Humirang. secuestrar bienes. n. n. Sell. b¨¢unan. [s¨¦paret] Separado. secuestro. pananalita. n. Sensual. pagbubukod. n. [s¨¦nder] El que env¨ªa. entendimiento. n. Selfishness. Magpadal¨¢. n. Senate. sensible. lascivo. adv. paghihiwalay. ba¨ªt. pagka . tagapaglak¨°. n. Ihiwalay. adj. adj. mandar. Sender. Seminary. Kahalayan. [s¨ªpulker] Sepulcro. [siz] Asir. pagdak¨ªp. Hawakan. v. Setyembre. Select. Separate. sentido. n. malay. maglak¨°. adj. Selvage. Pag-ibig sa sarili. Una. Sepulture. Seller. Ang nagpapadal¨¢. kalas¨ªn. agarrar. [s¨¦nsibl] Sensible. apariencia. Gilid ng pany?. Sepoy. v. [s¨¦net] Senado. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. [sel] Vender. f¨²nebre. Self. n. separacion. apartar. adj. privado de sentido.

Pangangamkam. n. n. Maglingkod. sosegado. tahimik . adj. Sermon. sacar. Serf. [sicu¨¦ster] Secuestrar. poner. adj. maglapag. [s¨¦rdchent] Sarjento. Sequent. n. [ser¨¦niti] Serenidad. Pagkalalake ¨® pagkababae. Kinaroroonan. anghel. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. [seren¨¦d] Serenata. Magserenata. [seren¨¦d] Dar serenatas. malala. [serv¨ªliti] Bajeza. Mahabang likmuan na may sandigan. itatag. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. n. adj. liwanag. matibay. ¨¢spero. [s¨ªrias] Serio. Pitong p?. M¨¢nanan¨¬. hamak. [s¨¦csiual] Sexual. tugtugan. grave. [so] Coser. adj. [s¨¦ver] Arrancar. [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. Set off. [s¨¦rpentain] Serpentino. Sexagenary. adj. Kahamakan. t¨¢hanan. [s¨¦verans] Separacion. [s¨¦tler] Colono. mabab¨¤. adj. Paglilingkod. Set. Seraphical = Seraphic. [s¨®er] Costurera. Malagnaw. paninilbihan. [s¨¦ven] Siete. Severe. May anim na pung ta¨®n. Nauukol sa serap¨ªn. Sextuple. n¨¢tatakd¨¤. n. Serious. Several. Mapaglingkod. Severance. adj. criado. Sergeant. Service. Kumamkam. Settler. adj. [s¨¦ventin] Diez y siete. mabigat. [s¨¦rpent] Serpiente. Linaw. adj. Ang nananahan sa ibang lupain. lumubog (ang araw). domicilio. Higpit. Serpentine. Sevenfold. Ilagay. [s¨¦t of] Adorno. ilapag. adj. masung¨ªt. [s¨¦rvil] Servil. Likmuan na mataas ang sandalan. v. alil¨¤. Serviceable. n. [setl] Esca?o. adj. fijo. Sextant. [s¨¦rvant] Siervo. oficioso. Sermon. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. [s¨ªcuent] Siguiente. [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. esclavitud. [setl] Colocar. [s¨ªriis] Serie. Lab¨ªng pit¨®. [s¨¦tlment] Establecimiento. [s¨¦venti] Setenta. n. sesion. hinahon. adj. v. Ika labing pit¨®. porm¨¢l.. adj. Ika pitong p?. Malinaw. [serv] Servir. v. formal. n. v. lijar. Serous.kasunodsunod. Seraph. Servility. [sir¨ªn] Sereno. Ilwego. n. [siv¨¦riti] Severidad. kaalipinan. Lingkod. n. mahinahon. v. Ahas. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. n. ihiwalay. Kagayakan. [secuestr¨¦cion] Secuestro. asegurar. Serenade. Session. [s¨¦rvisabl] Servicial. [s¨¦veral] Diversos. katahimikan. rigoroso. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. pagtibay in. n. Maglagay. Sew. n. acuoso. n. [s¨¦cstant] Sextante. nagagamit. [s¨¦rmon] Sermon. Serap¨ªn. Serenity. [s¨¦sion] Junta. v. Alipin. Servile. n. vileza. Malubha. n. claro. n. secuestracion de bienes. Nauukol sa ahas. Servitude. [secs] Sexo. Serene. Serpent. Seventeenth. Seventieth. Pagkakasunodsunod. caida del sol. Sever. Ikapit¨®. la sexta parte de un c¨ªrculo. Settle. kahigpitan. se?alado. adj. rigor. Seventeen. Mak¨¢pito. Set. adj. Pagtanggal. Ilan. Mahigpit. adj. pagkaalipin. [siv¨ªr] Severo. n. [set] Juego. particion. Makaanim na p?. angel. Hugutin. adj. Series. mabagsik. pangaral. ibp. adj. n. humilde. paglubog ng araw. maliwanag. Sequestration. [s¨ªroes] Seroso. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. varios. Seraphic. ibukod. adj. [serf] Siervo. Servant. . v. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. adj. [set] Ajustado. Pulong. Nalalapat. Sewer. separar. Sex. sociego. [s¨¦raf] Serafin. Settlement. Settee. guarnicion. Seventy. Paninilbihan. apacible. Kasunod. Manah?. n. Severity. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. Seven. magtugtugan. [set¨ª] Canap¨¦. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. establecer. Sexual. adj. Mapanilb¨¦. Sequester. Seventh. apartar. servidumbre. Serenade. Sarhento. n. Settle. Pit¨®. [set] Colocar. Serenata. n. kasunod. n. [s¨¦rvis] Servicio. Serve. adj. Set. claridad. fijar. bajo. n.

[sied¨®] Sombra. rubor. [sielf] Anaquel. [si¨¢rpen] Afilar. porci¨®n. descarado. [si¨¦p] Formar. n. [si¨¦mles] Desvergonzado. Shall. pagpapagp¨¢g. afrentar. magkunwa. [shir] Puro. n. fingimiento. Pat¨ªng. oscuro. Shaft. [si¨¦v] Afeitar. funda. Share. Shapeless. n. Shameful. [si¨¢ft] Flecha. P¨¢tayan. Share. Kulungan ng tupa. Pagkahamak. ningning. lilim. malilim. adj. Kaloban. v. [si¨¢loep] Chalupa. m¨¢kabahagi. saeta. upakan. Sheath. v. [shiz] Vaina. n. Pitak ng aparador. Sheep. [si¨¦ples] Informe. Kahihiy¨¢n. patalasin. carnero. Basagin. [sh¨ªpish] Vergonzoso. v. kubo. v. [si¨¦l] Casco. [si¨¦d] Asombrar. Mag-ahit. Putol.Shabbiness. Matulis. [si¨®l] Pa?olon. bajeza. dakong mababaw [sa dagat]. alampay. [si¨¦r] Repartir. [si¨¢d] Alosa. [si¨¦m] Verg¨¹enza. [si¨¦r] Parte. [si¨¦m] Avergonzar. Sheepfold = sheepcot. Shed. n. sisidl¨¢n. Sharpness. adj. [si¨¢guoed] Afelpado. v. Shatter. baj¨ªo. Patulisin. pagpag. hiy¨¤. [si¨¢m] Pretexto. n. [sial¨®] Baj¨ªo. derramar. n. Hay¨¤. adj. Sham. n. hasa. Manghib¨°. Bahagi. Marapat. n. [si¨¦d] Sombra. Sharpen. . paspas. [si¨¢kl] Encadenar. Liliman. n. Shade. Lilim. Shear. Katk¨¢t. Magaspang. Makalag. Shame. claro. [si¨¦king] Sacudimiento. kabibe. Hiyain. v. figurarse alguna cosa. [si¨¦l] Deber. s¨¢balo. n. v. [si¨¦l] Descascarar. bigyan ng any?. Mabuting tabas. Shackles. v. kababaan. halayin. [si¨¦mful] Vergonzoso. [shiz] Envainar. Shatter. kislap. n. mahihiyain. n. c¨¢scara. pangpangaw. Tulis. Sheathe. Shake. Pagpasp¨¢s. adj. n. Mababaw. [shir] Trasquilar. Walang any?. fingir. Shaking. tagan¨¢s. brillantez. [sh¨ª] Ella. forma. Dampa. adj. [si¨¢kls] Grillos. sutileza. n. umalog. Shape. Lumuglog. adj. Shallow. aguzado. Shed. Tekas. esquilar. [si¨¢rpnes] Agudeza. Sharp. switik. n. pliyego ng papel. v. [si¨¦di] Opaco. adj. adj. mahalay. Sheepskin. [shed] Verter. hacerse pedazos. [si¨¢ter] Destrozar. v. Shadow. Shad. bajo. Sheepish. aguzar. Pan¨¤. participar. [si¨¦p] Hechura. ang nauukol. [si¨¢nk] Pierna. ihas¨¤. mabab¨¤. [si¨¢bines] Vileza. Balat ng tupa. [si¨¢mbls] Carnicer¨ªa. v. estafador. Hatiin. n. v. Shank. matalas. Shave. Gupitan (ng balahibo). Siya (babae). Shape. v. Kahiyahiya. Shagged. haz. Shade. [shif] Gavilla. protecci¨®n. concha. hind? tab¨¢s. bigkis. n. Bangka. bahagihin. [si¨¢bi] Vil. pron. n. sus?. [si¨¢rp] Agudo. pumagpag. [si¨¢nti] Caba?a. adj. She. hichura. Sheen. tabasin. Tupa. [shir] Alargarse. bwanbwan. descortezar. adj. bastos. Shambles. Sheaf. Sheepcot. Luglog. n. Panyul¨®n. Shark. Shame. n. puntiagudo. bibinga. [si¨¢rc] Tiburon. Shell. matatakut¨ªn. Sham. Talupan. Isuot sa kaloban. Sharper. Shake. v. Hamak. Itanikala. adj. Any?. n. n. caja. n. Anyuan. n. Shapely. durugin. Anino. Shanty. magbuhos. Shell. [si¨¢m] Enga?ar. [si¨¢ter] Pedazo. v. Shameless. Shady. n. n. pamumul¨¢. [si¨¦k] Agitar. Pul¨®s. Sheer. pliego [de papel]. n. Walang hiya. [sh¨ªpcot] Redil. kanlong. n. [si¨¢rper] Ratero. [ship] Oveja. v. Sheer. Kintab. Shackle. Magbub¨®. Sheet. t¨ªmido. Shawl. [si¨¦pli] Bien hecho. [shit] S¨¢bana. kulimlim. Malamlam. [shed] Caba?a. Kumot. Dampa. palas?. Damal. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. malinaw. Mahihiyain. Shelf. Shallop. sacudir. [shin] Resplandor. n. pagkukunwa. Bint?. pund¨¢. talas. [si¨¦k] Sacudida. Shabby. m¨¢kahat¨¬. n. Bal¨¢t. Dahilan.

Mamili. [si¨®rtsaited] Corto de vista. n. sw¨ª. brillante. Shivering. Shoemaker. n. resplandeciente. iks¨ªan. [si¨²] Zapato. Shoulder. adj. desgracia. Shirt. adv. Ship. [si¨¢ut] Aclamar. [shirt] Camisa. Paningningin. ampunan. Shoal. temblor. Shoe. takbuhan. [si¨¦ltoer] Guarecer. Shipboard. [si¨¢in] Lucir. [shild] Escudo. v. asilo. . v¨¢stago. [shin] Espinilla. n. Shoot. Pagkabagbag ng sasakyan. desamparado. Shoe. Lul¨®d. Shop. Tudla. [sh¨ªpbord] Tablon de nav¨ªo. Balikat. n. Lalawigan. [si¨®p] Andar de tienda en tienda comprando. Shorthand. s agala. n. panangg¨¢. Lumipat. kumanlong. n. Bar¨°. Shipwreck. Shortness. m¨¢umpog. Shorten. zagala. n. [shoc] Chocar. [shild] Escudar. Alak na Her¨¦s. n. cargo. [si¨¢ut] Aclamacion. n. Shout. maningning.Shelter. Shouting. Humiyaw ng papuri. mercader. n. adj. [si¨®rten] Acortar. Mababaw. [shoc] Choque. Shepherdess. adj. manginig . tudla. walang magam pon. v. Kublihan. brotar. [si¨²meker] Zapatero. [sia¨²lder] Cargar al hombro. [sh¨ªpment] Env¨ªo. Shipment. sa katagang wik¨¤. Shortsighted. M¨¢bangga. Pastor. n. v. abrigar. [si¨®rtli] Brevemente. v. v. alcance. brevedad. el calzado del pie. arrojar. Shire. n. conciso. [sh¨ªver] Tiritar de frio. Papuri. Short. umpog. mangatal. Walang m¨¢silungan. mudarse de un paraje ¨¢ otro. Mangaligk¨ªg. Magsasapat¨®s. Pasan¨ªn. mangilabot. Itab¨ª. v. Paglipat. [si¨¦ferdes] Pastora. n. n. Shift. pangangatal. Babaing tagapag-alag¨¤ ng tupa. Mangalasag. Shine. playa. Makintab. Hulan. [si¨²t] Tirar. [si¨¦perd] Pastor. n. Sheriff. ab¨®t. [sia¨²lder] Hombro. Shelter. v. amparo. v. [si¨²t] Tiro. tagapag-alag¨¤ ng hayop. n. Sher¨ªp. Shout. adj. v. en pocas palabras. Shin. umampon. mananggalang. Shining. Shopkeeper. n. refugio. [si¨¦lterles] Sin asilo. [si¨¦ri] Vino de Jerez. Shield. K¨¢tuwaan. Bakalan sa paa ang kabayo. maiks?. [shift] Cambiarse. isulok. panginginig . agus¨ªl. [si¨²] Herrar un caballo. Tindero. [si¨¢in] Resplandor. brillar. Shore. Takigrapy¨¢ ¨® pagsulat na natutugm a tanda ang pananalita. Shelterless. Tumudla. v. [shol] Lleno de baj¨ªos. [sielv] Echar ¨¢ un lado. [si¨®rtnes] Cortedad. n. [shir] Condado. Ship. Shortly. n. n. Iklian. amparar. Shock. Kalasag. Shoulder. encuentro. Sasakyan sa dagat. [si¨®r] Costa. Andamyo ng sasakyan. panapin sa paa. defender. maningning. ribera. [si¨®rt] Corto. Shop. pangpang. [si¨®t] Tiro. pakintabin. v. supl¨ªng. compendiar. n. kapahamakan. taller. lanzar. Sherry. Ningning kintab. adj. n. n. buque. [si¨¦ltoer] Guarida. refugiar. Shiver. Mga baga