Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

Afford. magkadagandagan. adj. Isugpong. Tinipon. n. [egu¨¦n] Otra vez. Panibago. adj. [agr¨¦sion] Agresion. proveer. asalto. agregado. lumait. Affix. antiguamente. n. [af¨ªcs] Afijo. magtaan. [agrigu¨¦cien] Agregacion. Affront. sa harap. Kaapih¨¢n. de nuevo. Patotoo. Affluence. Aggressor. [¨¢fliuens] Abundancia. Affirmable. Pagbuo. Afraid. kabunyian . n. [agr¨¦s] Acometer. Ang dumadaluhong. Agape. [¨¢gravet] Agravar. injuria. kasama. paglala. [af¨ªrm] Afirmar. patunay. n. Aggravation. [¨¢fternun] Tarde. Affray. Aforesaid. [agl¨®meret] Aglomerar. Affront. Gitla. Aged. pagmura. lumulusob. adj. Sa gaw¨ªng likod. n. n. Aggrandizement. hapis. magpahirap. [afl¨ªccien] Afliccion. [¨¦dched] Viejo. adv. Aft. Tak¨®t. elevacion. Agent. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. adv. [aflict] Aflijir. [¨¢fteruards] Despues. [af¨ªcs] Anexar. n. kayamanan. adv. n. combate. [af¨®rsed] Susodicho. adj. [egu¨¦nts] Contra. v. [af¨®rd] Dar. susto. v. espantar. n. Sindak. v. v. n. [af¨ªniti] Afinidad. [efr¨¦d] Amedrentado. v. [¨¢fl?cs] Confluencia. k¨¢tiwalaan. Dumalamhati. [af¨ªld] En el campo. Lusob. gulat. enfrente. incorporar. dugtong. [efr¨¦sh] De nuevo. [af¨®rtaim] En otro tiempo. n. away. pagtitipon. n. Pagtatagp? ng dalawang ilog. Nakalutang. Pamukha. otra vez. [¨¦dchensi] Agencia. adj. [af¨®r] ¨¢ntes. n. m¨¢bunton. Kabuoan. [¨¢fliuent] Abundante. v. Magpamukha. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. binu¨®. n. n. [afr¨®nt] Encararse. n. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. [¨¢ftermaz] Reto?o. [agr¨ªv] Apesadumbrar. Aggress. Afortime. [¨¢fteruard] Despues. [afr¨¦] Asalto. Again. Affirm. adv. gumulat. Aggregate. v. Affluent. adv. Pagkahinlog. Aghast. adj. Afield. Agency. idugtong. [aft] A popa. datihan. anciano. n. nagniningas. v. [¨¢griguet] Agregar. Supling. [af¨ªrmativ] Afirmativo. [¨¢griguet] Coleccion. Pagkatapos. bumu?. prep. espanto. [agr¨¦sor] Agresor. dati. Kasaganaan. Pangasiwaan. Lak¨¢d. Dalamhat¨¬. [agr¨ªvans] Agravio. Age. [¨¢guet] ¨¢gata. v. Affirmative. mul?.Affinity. Afterward. [af¨¢ir] Encendidamente. adv. v. adj. Dumaluhong. lumala. Aggravate. mul?. N¨¢sabi. tumipon. Nagliliyab. Sa parang. Afloat. exaltar. n. [afr¨¢it] Terror. Afflux. n. Nakasasak¨ªt. Afternoon. adv. Magpasama ng loob. Katiwal¨¤. Aggrandize. Laban. Aggrieve. primero. part. Magpatunay. Affright. Aggregate. [¨¢fter] Despues. Aftermath. Affright. opulencia. Afire. lakih¨¢n. [afr¨¢it] Aterrar. tumakot. adj. Afterwards. Nagpapatunay. Sagan¨¤. sa lwal. [edch] Edad. Magulang matanda. Affix. Magbigay. Noong una. Kalakhan. [afirm¨¦cien] Afirmacion. Agglomerate. Sugpong. Gumitl¨¢. tanda. Aggressive. noong a raw. [¨¢griguet] Agregado. [agrav¨¦cien] Agravacion. adv. opulento. salakay. pas. Affliction. kaadwaan. [agr¨¦siv] Ofensivo. Magpalak¨ª. Pagkatapos. Aggression. Agate. . [ag¨¢st] Horrorisado. Ul?. n. adv. [¨¦dchent] Agente. Daluhong. n. Mapatutunayan. Mapisan. [af¨²t] ¨¢ pie. v. Magtipon. [agu¨¦p] De hito en hito. n¨¢banggit. insultar. Pasulyapsulyap. ul?. adv. N¨¢una. Gulang. lait. mayaman. Pagbigat. adv. magbuny?. Aggregate. Hapon. Bumigat. Aggrievance. parentesco. Aggregation. Pagkatapos. dumadaluhong. atemorizar. adv. paglubha. Afore. v. lumubha. magpatibay. After. Afoot. pagpipisan. Afresh. insulto. [¨¢grandaiz] Engrandecer. Afflict. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. Against. Affirmation. n. [afr¨®nt] Afrenta. ipamukha. pagkabilang na kamag-anak .

sobresalto. [ec] Sentir un dolor agudo. "hace mucho". Ah!. Air-pump. katulinan. umabuloy. marapat. gulat. pagbubukid. int. [agr¨¢und] Varado. adv. k¨¢yarian. Airgun. [ak¨ªmbo] Corvo. Nakalulugod. paghihirap. [¨¦rjol] Respiradero. perturbar. ligero. n. [agr¨ªebli] Agradablemente. Sadsad. Tagaudyok. ¨¢ la ventura. adv. [¨¢dchil] Agil. [al¨¢nd] A tierra. Tulong. gumulat. hal. [adch¨¢r] Entreabierto. [el] Afligir. adv. gayon man. magpakilo s. maligay¨¤. n. Aid. n. contrato. Air. adv. Sak¨ªt. afliccion extrema. adj. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. ala. [?m] Apuntar. Bagaman. Ail. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. kaayaaya. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. [¨¦mles] Sin objeto. Na. [?m] Punteria. Agility. adv. Aid-de-camp.. Ajar. n. sumak¨ªt. v. pasillo. v. Kadug?. Umantak kumirot. patuyuin. Ague. n. Umuga. Sa k¨¢tapustapusan. kawangis. Ago. hala. auxilio. Bukang-liwayway. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. Agriculture. Aid. iyangyang. adv. [¨¢lbit] Aunque. Airy. bumagabag. Bantayan. bien que. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. Alarm-clock. kahit. yumugyog. n. [¨¦rgan] Escopeta de viento. v. Pagib¨ªk. [?r] Aire. Dumalamhat¨¬. [ag¨®g] Con deseo. [ed] Ayudar. Aim. Albeit. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. Aim. v. Alamod. dispuesto ¨¢. n. K¨¢sunduan. maghirap. n. Agitate. [a] ?Ah! ?ay!. adv. gul¨®. Tudla. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. encallado. lumuglog. Pag-uga. Ayudante de campo. Sa nais. Agricultural. abuloy. tagayugyog. v. n." Agog. int. kamag-anak. n. Agoing. [¨¦ri] A¨¦reo. [egr¨ªment] Convenio. Maliks¨ª. Ngiki. pagluglog. Alarm. puesto de aviso. mas alla. Alacrity. v. Aisle. [¨¦lment] Dolencia. Alarm. pumayag. v. [ail] Nave de una iglesia. walang pak ay. Relos na panggising. Aimless. [agric¨²ltural] Agricultural. [¨¢dchiteit] Agitar. interj. Agitator. Maghingal?. kirot. "malaon na. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. [eg¨®] Hace. adj. gaan ng katawan. walang sadya. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. [?r] Airear. adv. Aliwalas. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. anomang pangyarihan. Escopeta de biento. [¨¢labaster] Alabastro. paglinang. adv. n. dolor. buen humor. Tumulong. adv. [al¨¢rm] Alarmar. [egr¨ªebl] Agradable. auxiliar. n. n. hapd?.Agile. n. pag-alog. antak. en accion. Agreeable. Sulong pa. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. n. [¨¢goni] Agon¨ªa. [eg¨®ing] A punto de. pagpapakilos. Kasayahan. Ah! ah¨¢! Ahead. adv. Ayon sa ugal¨ª. handa na. ligoy ng tugtugin. Aground. adj. secar.. [agric¨²ltiur] Agricultura. molestar. n. Ailment. Tumudla. Paghihingal?. [al¨¦t] Posteriormente. Nauukol sa pagsasaka. sa harap. Alarm-watch. n. Alarm-bell. Nakabukas ng kaunt?. [el] Indisposicion. avante. sunod sa moda. [alb] Alba. convenir. adj. Umayon. sayad. [alam¨®d] A la moda. [ed] Ayuda. Airiness. Ake. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. upuan ¨® bangk?. Agony. [al¨¢s] ?Ay!. tumulto. Airhole. [adchit¨¦cien] Agitacion. Ibilad. n. ej. Damdam. Alas. n. matulin. . n. [al¨¢rm] Alarma. sa nas¨¤. por la proa. n. mover. umalog. Relos na panggising. Akin. asustar. Aland. n. Sulamb?. Agonize. Kaliksihan. gaan ng loob. [¨¢rines] Ventilacion. Nakalulugod. v. Agreement. [adchit¨¦tor] Agitador. sa un ah¨¢n. [egr¨ª] Concordar. Alb. n. Baluktot. Batingaw na pamukaw. n. Magpagib¨ªk. sak¨ªt.. Alarm-post. Sa ab¨¢. [adch¨ªliti] Agilidad. adj. Ail. Hangin. n. [?r-pamp] Bomba de aire. adj. Hinggil sa hangin. n. ?ay! Alate. kawiliwili. Kaunt? na. umapunt¨¢. Agree. [ej¨¦d] Delante de otro. Pagsasaka. Air. Agreeably. Alabastro. maglubha. Akimbo. Walang tungo. adv. [al¨¢rm-post] Atalaya. conveniente. Agitation. H¨ªngahan. lijereza. babal¨¤. lumigalig. Sa lup¨¤. Alabaster. v.

[aligu¨¦ter] Caiman. [ali¨²r] Alagar. [al¨¢it] Encendido. atar una cosa con otra. enteramente. Alleviation. Talinghagain. [alim¨¦ntal] Nutritivo. Allure. [¨¢libai] Coartada. n. Magdamag. [el] Cerveza. Paglilipat sa iba. extranjero. v. adj. Allspice. Allegorize. adj. Alak¨¢n. Allowable. All-night. tutol. n. bu?. ardiente. Put¨¬ ng itlog. n. n. [¨¦lien] Extra?o. Lah¨®k. Alive. Tinatalinghag¨¤. Porbida (sumpa). confederado. pagbab ahagi. [ali¨²d] Aludir. Album. [ol-nait] Toda la noche. [al¨¢u] Conceder. Nagniningas. Tinatalinghag¨¤. Serbesa. Alife. adj. handa. Bo?. iba. v. nagliliyab. gumaan. n. [al¨¢uans] Permiso. [al¨ª] A sotavento. [al¨¢if] Por vida mia. Ilipat sa iba. paw¨¤. n. Alembic. [al¨®i] Liga. Umigi. umib¨ªs. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. n. lubos. [¨¢liguet] Ligar. hal¨®. [al¨¦dch] Alegar. alimenticio. Umal¨°. seduccion. [el¨¢ik] Igualmente. n. [al¨¢id] Aliado. [al¨ªviet] Aliviar. n. permitir. sa ibang paraan. bajar. Guminghawa. gaan. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. hib¨° day¨¤. n. Al¨°. Allayment. Buh¨¢y. n. All Saints day. [¨¢liment] Alimento. mezcla. adv. Palayaw. gaya nito). alegato. [al¨¢ians] Alianza. [¨¢legori] Alegor¨ªa. vigilante. Tumutol. maagap. n. adj. lahukan. isalin sa iba. alucinar. Alimentary. magpahintulot. adv. Ginghawa. [al¨¦mbic] Alambique. Ginghawa. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. Bwaya. Allege. kaisa. apaciguar. Allotment. Lumusong. banggitin. n. All. n. v. gumagalaw. mananggalang. Alcove. adj adv. Ale. kabuoan. [alc¨®v] Alcoba. union. [ol] Del todo. [¨¦lias] Alias. [al¨¢iv] Vivo. Kasund? kakampi. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. Algebra. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. licencia. alijeramiento. Alight. Allurement. Alight. v. Allow. n. adj.Album. Allegiance. Alliteration. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. himok. Allegorical. Alliance. [al¨ªdchians] Lealtad. Mapapayagan. n. v. v. v. pagtatadhana. [al¨®tment] Asignacion. n. adv. Alcohol. Lahat. Alien. Allot. activo. bumaba. may sind¨ª. adj. n. magtadhana. Alley. igi. Alleviate. n. [al¨¦rt] Alerta. Alee. magpahayag . n. [alim¨¦ntari] Alimenticio. v. [al¨¢it] Descender. n. Allowance. v. Alias. adj. pulos. Pahintulot. humimok. repartimiento. Kalahatan. n. mezclar. Pag-uukol. All. [olsp¨¢is] Especias. Albumen. Especias (pamint¨¢. Alert. adj. Pagtaliin. Pagpapatunay. Allegory. kagaya. [al¨¦ment] Alivio. Alloy. trasferir. Pagkain. v. [¨¢lbum] Album. [alivi¨¦cien] Alivio. . adv. [¨¢lcohol] Alcohol. [al¨¢uabl] Admisible. alijerar. n. declarar. Alienation. [abi¨²men] Alb¨²men. mitigar. Alimental. Pagtatapat. [alegu¨¦cien] Alegacion. [aliter¨¦cien] Aliteracion. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. mataas na karunungan sa pagbilang. kapahintulutan. n. Maingat. Kawangis. Alibi. liga. n. Alligator. Pumayag. Tagaibang lup¨¤. Alderman. gayon din. Bumanggit. v. K¨¢sunduan. n. ¨¢lhebra. n. adj. adj. Aliment. fidelidad. [ali¨²rment] Halago. Allied. Alkohol. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. [ol] Todo. Lansangang mapunong kahoy. Talinghag¨¤. [¨¦lienet] Enajenar. [al¨®i] Ligar. magpatunay. [al¨®t] Asignar. Alienate. Alligate. Nakapagpapalakas na pagkain. adj. Masustancia. Mag-ukol. guminghawa. v. Alike. sinamuno at ibp. Allegoric. tumahimik pumayap¨¤. All. katulad. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. Alloy. Allay. taganas. [¨¢lderman] Regidor. [al¨¦] Aliviar. n. Punong bayan. Sil¨ªd. [¨¢legoraiz] Alegorizar. Allegation. k¨¢yarian. [elien¨¦cien] Enajenamiento. Allude. Hal?an.

[amalgam¨¦cien] Amalgamacion. nag-¨ªisa. sa ibabaw. Paghalili. kalendaryo. v. [el¨®ng] A lo largo. v. Alteration. [am¨¦z] Espantar. man. Alone. Bunton. Alow. n. adj. n. Nakababago. [alt¨¦rnet] Alternar. parapara. todo listo. aterrar. recio. damban¨¤. agrado. Alphabet. Amanuensis. Bumago. prep. Alms. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. Sa itaas. asombro. Alternate. adv. Almanake. [¨¢lmanac] Almanaque. Amain. pil¨¬. Amateur. adv. tayog. pasmo. adv. Almendras. adv. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. Alone. Almond. mezcla de diferentes metales. mudar. adj. [¨®wl] Siempre. salansan. Sa gawing tab¨ª. Halinhinan. Tawas. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. Buhat sa malay¨°. [¨®lterant] Alterante. turnar. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. Lamang. [¨¢lum] Alumbre. [¨¢matiur] Aficionado. [am¨¦sment] Espanto. [al¨®ft] Arriba. palag¨¬. amontonar. de lejos.Alluring. [ali¨²sion] Alusion. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. Already. Amalgamate. [am¨¢sment] C¨²mulo. Bathal¨¤. A. Alternate. Sigaw. adj. Amaze. [el¨²f] Lejos. [elongs¨¢id] Al lado. kakamp¨ª. [¨¢msgiver] Limosnero. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. [el¨®n] Solo. ¨ªisa. Alternation. n. Mapagbigay-lim¨®s. Humalili. monton. [am¨¦z] Espanto. Allusion. vez. magsalansan. [¨¢ltar] Altar. v. handa na. adv. [am¨¢s] Acumular. altura. Naman. umiba. [am¨¦n] Con vehemencia. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. Almanac. confederado. Alter. Tagapagbigay ng lim¨®s. . manggulat manggitl¨¢. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. Lim¨®s. n. Lag¨¬. Sa ibaba. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. hal¨ªhalil¨ª. n. adv. n. ibahin. Aloft. Almost. Altar. [el¨¢ud] Con voz fuerte. n. caridad. Paglilimos. [al¨¢i] Aliado. adj. adv. taga n¨¢s. nakaiiba. gulat. Ayos sa titik. sobre. gitla. Amability. [el¨®n] Solamente. kahalihalina. din naman. todopoderoso. n. [¨¢lfabet] Alfabeto. Pagbabago. May kabiglaanan. Also. Kagandahang-loob. n. Altitude. kataasan. [am¨¢lgam] Amalgama. Bahay-ampunan ng mahihirap. Bagaman. Altogether. Nakahahalina. pagkagitla. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. [¨¢lmoner] Limosnero. Antes del medio dia. Alphabetical. pagkagulat. Amass. Almighty. [altern¨¦cien] Alternacion. Alway. [olr¨¦di] Ya. Almighty. Kasund?. turno. n. adv. kulukut? ¨® lar?. cerca de. n. Although. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. n. Almoner. Along. [olter¨¦cien] Alteracion. rin naman. adv. adj. reciproco. Amassment. n. parati. Ally. Almond-tree. v. [oldz¨®] Aunque. [alt¨¦rnet] Alternativo. Sa gaw?. [al¨¢i] Hacer alianza. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. adv. conj. del todo. v. sa hinabahab¨¤. Lag¨¬. pagiib¨¢. Amalgam. pulos. n. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. adj. n. Pun¨° ng pil¨¬. adv. adj. Almsgiver. Sindak. [amab¨ªliti] Amabilidad. Almshouse. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. Aloud. Amaze. malapitlapit. [am¨¢lgamet] Amalgamar. n. Ayos sa titik. M. v. Makapangyarihan sa lahat. Alterant. adv. May-kapal. n. kaawang gawa. Na. n. tinig na malak¨¢s. seductivo. Sumindak. abecedario. [ams] Limosna. Always. naiib¨¢. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. parati. Pagkasindak. Dyos. [olm¨¢iti] Omnipotente. (ante meridiem). Ally. Alt¨¢. Alum. din. [¨¢mond] Almendra. Amalgamation. n. solitario. Halos. adj. baguhin. tang¨¬. Nababago. n. Magbunton. Creador. mudable. Alphabetic. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. [¨®lwes] Siempre. paw¨¤. adv. [¨®lso] Tambien. n. [olm¨¢iti] Dios. Amazement. Aloof. [¨®lter] Alterar. n. n. Lahatlahat. [¨®lterabl] Alterable. Almsgiving. [al¨®] Abajo. rin. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. Taas. Alterable. Ab¨¢kada. n. n. Alongside. [¨®lmost] Casi. palag¨¬.

[amb¨¢sador] Embajador. Ample. Amenity. [em¨¢unt] Importar. [¨¢mbush] Emboscada. kamalian. Kapatawaran. kaligayahan. [¨¢mpel] Amplio. magandangloob. Sugong babai. y n. pagbuti. Kaibig-ibig na asal. Salar¨ªn. adj. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. Amid. magkabikabilang kahulugan. Paligid. Ambiguity. Munisyones. sa gitna ng. [am¨®niac] Amoniaco. bumago. adv. v. Pagkakaibigan. lakh¨¢n. [¨¢mnisti] Amnistia. Ammoniac. sumapit. Humab¨¢t. embahador. Umib¨¢. malawak. Amiable. Ambient. abat. harangin. [¨¢mezist] Amatista. [¨¢mplifay] Ampliar. Amen. [¨¢mper] Tumor. [ampli¨¦cien] Ampliacion. v. harang. [em¨¢ngst] Entre. [am¨¦nd] Enmendar. [amicab¨ªliti] Afecto. n. kagandahang-loob. sa gitna ng. criminal. en medio de.Amazon. Babaing mangdid igma. Alinlangan. American. kalahatan. n. Hab¨¢t. Amiss. Mapagkaibigan. Amongst. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. adj. Sa gitna ng. mal?. (babaing malakas at may ugaling lalaki). Habat¨ªn. falta. reforma. [amb¨ªcias] Ambicioso. extender. Americanize. v. n. Americanism. Amicable. [¨¢miabl] Amable. [am¨¦nds] Recompensa. v. [¨¢mfibias] Anfibio. maaayos. Kalakhan. [¨¢mason] Amazona. Ampliation. sugong kinatawan. kabayaran. Magkahalaga. [¨¢micabl] Amigable. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. magpabuti. Amazonian. n. n. extendido. prep. Ambassador. n. Amphitheatre. [¨¢mbit] ¨¢mbito. Ambitious. Ameliorate. Amount. v. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. [amb¨ªcien] Ambicion. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. n. adj. adj. Am¨¦n. d? kawasang hangad. Amelioration. adj. Palawigin. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. [am¨ªdst] Entre. en medio de. adj. adj. Amasona. Magiliw. Kagantigan. magsusog. Amidst. n. compensacion. Ambuscade. Ambiguous. Amble. adj. Panginorin. [am¨ªd] Entre. [am¨¦ndabl] Reparable. n. prep. Halag¨¢. n. nananagutan. Amerikanuhin. Anfiteatro. confusion. [em¨¢ng] Entre. lub¨®s na paglimot. Amity. n. Ambush. [amb¨¢sadres] Embajadora. Sa pagitan ng. may pagkakamal?. [am¨ªs] Culpablemente. y adv. [¨¢mbulans] Ambulancia. [americ¨¢naiz] Americanizar. Ambush. Masintahin. taga Am¨¦rika. Amplify. n. Amount. n. [¨¢mbusked] Emboscada. [am¨ªnabl] Responsable. pulbur¨¢. Ambassadress. v. Ambuscade. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. prep. [amiab¨ªliti] Amabilidad. n. n. arag-arag. gand¨¢. Nananagot. adj. Sug¨°. apasionado. [em¨¢unt] Importe. Sa pagitan ng. Ambar. n. Amorous. [¨¢mbl] Amblar. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. Amiss. Paggaling. kalawigan. Ambit. y adv. n. [¨¢moroes] Enamoroso. Pakikipagkaibigan. Among. asawa ng sugong lalaki. confuso. siya nawa. Naaayos. [am¨ªs] Culpa. Malawig. Amerikano. [¨¢miti] Amistad. Pagkabago. n. Pita. [am¨¦rican] Americano. amistad. Amber. Ambulance. [am¨ªs] Culpable. amistoso. Amiability. Kagandaban-loob. Amenable. Amatista (isang mahalagang bat¨®). n. n. [am¨¦ndment] Enmienda. Amethyst. mapaghangad. v. Sa gitna ng. Amper. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. adj. Amiss. n. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. [ami¨²nicien] Municion. Pagkaamerikano. Amends. Amendment. Amendable. [¨¦men] Amen. adj. n. erradamente. Bukol. pangkuha ng may-sakit. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. n. adj. . Amend. Ambition. Amicability. mairugin. adv. ¨¢langanin. [amaz¨®nian] Guerrera. [¨¢mbient] Ambiente. May pagkakasala. n. umabat. Amble. carbunclo. palibot. [am¨¦niti] Amenidad. n. n. Amphibious. esposa del embajador. [am¨¦ricanism] Americanismo. Magpagaling. as¨ª sea. v. umabot. [¨¢mbush] Embuscar. Amnesty. kabuoan. Hab¨¢t. n. [¨¢mber] Ambar. Ambulansiya. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. n. Mapagpita. prep. Ammunition. [am¨ªlioret] Mejorar. ascender. adj. Amoniako. Sala.

Saw¨¢. Anathematize. [endch¨¦lic] Angelical. enfadado. Mag-aliw. n. Gal¨ªt. Anatomical. n. Analytical. pagsur¨¬. v. Anting-anting. Paglilitis. Ancestral. [ami¨²s] Entretener. adj. Mamingw¨ªt. pinagbuhatan. n. v. n. Anger. Anarchist. Lumitis. Anarkista. Amuse. n. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. dati. Analyse. Galit. n. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. uno. ulit. adv. adj. Anglican. ca?a de pescar. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. Ancestor. m¨¢mimingwit. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. nauukol sa angh¨¦l. [¨¢miulet] Amuleto. tagabingwit. adv. conj. [¨¦ncient] Antiguo. Ancient. nauukol sa k¨¢nunuan. Halubaybay. [¨¢nsest?r] Predecesores. [¨¢necdot] An¨¦cdota. Angh¨¦l. Anachoret. [¨¢nguer] Iritar. laon. [ampiut¨¦cien] Amputacion. Amputate. Tagapamingw¨ªt. adj. c¨®lera. 't. Analogy. abuelos. adj. n. Angler. mul?. adj. n. adj. excomunion. Isalin sa wikang ingl¨¦s. kasaganaan. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. Isa. adj. Nakaaaliw. Lawig. Angrily. n. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. Anger. excomulgar. [ami¨²sment] Diversion. hapis. Angelical. n. Anarchy. mag-init. Sulok. [andch¨¦lical] Angelical. divertir. una. [ani¨²] De nuevo. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. [¨¢ngri] Col¨¦rico. una. Anecdote. [¨¢nguer] Ira. anclar. [an¨¢coret] Anacoreta. n. may pagiinit. n. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. Anathema. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. [an¨¢logas] An¨¢logo. v. May pagkabalasik. Anaconda. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. Pagkakahawig. Analysis. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. [an¨¢conda] Boa. [¨¢nsestral] Hereditario. el sitio ¨® lugar para anclar. Magalit. Amply. Panibago. ang namim ngwit. kahuwad. ab¨®t. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Sinipete. ¨¦. n. Anchor. [¨¦ndchel] Angel. v. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. ul?. n. n. v. adj. Parang angh¨¦l. Anatomy. esquina. [¨¢nglican] Anglicano. v. [¨¦ncient] Antiguo. Unang tao. [endchel-laik] Angelical. . v. extension. [¨¢narkist] Anarquista. n. [¨¢nkeredch] Anclaje. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. pagkakahuwad. angustia. Analogous. [end] Y. maglibang. adj. At. ¨¢liwan. [¨¢mplitud] Amplitud. pasatiempo. mukhang angh¨¦l. lum¨¤. [en] Un. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. bago. sawo. art. mukhang angh¨¦l. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. Amusement. adv. v. adj. Amulet. Angle. [ami¨²sing] Divertido. Ancestry. kant¨®. Ancient. Angry. An. Amuck. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. in¨ªt. Anglicize. Anew. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. l¨ªbangan. Amusing. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. n. And. sumur¨¬. n.Amplitude. Lah¨¬. May kalawigan. n. nakalilibang. [an¨¢lisis] Analisis. d¨¢lita. hechar las anclas. pinanggalingan. [¨¢mpli] Amplimente. n. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. Anguish. n. Angle. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. enojar. n. Sumumpa. [am¨¢k] Furiosamente. nauukol sa angh¨ Angel-like. hirap. Mahulog ng sinipete. [¨¢narc] Anarquista. adj. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. Sumpa. K¨¢nunuan. Kahawig. Angelic. init. Parang angh¨¦l. Amputation. [anat¨®mical] Anat¨®mico. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. [¨¢nkerd] Anclado. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. Angel. abundancia. [¨¢mpiutet] Amputar. [¨¢ng¨¹ish] Pena. Anchored. Nakasinipete. n. [¨¢nalaiz] Analizar. Anchovy. Kahirapan. May pagkagalit. Anchor. [¨¢nk?r] Ancora. adv. n. bumingw¨ªt. [¨¢nk?r] Ancorar. n. Anchorage. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. bingw¨ªt. lik?. [an¨¢zema] Anatema. adj. Matanda.

diferente. anexo. Animate. Annul. Ang di pagsunod sa palatuntunan. [¨¢nniular] Anular. n. Anise. pagtatanyag. v.Angular. n. [¨¢nimet] Animar. magwasak. ikabit. An¨ªs. [ann¨®y] Molestar. lathal¨¤. Pahiran ng langis. Anneal. adicion. animado. Walang lagda. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. Anibersaryo. Bukong-bukong. Balit¨¤. v. Announcer. v. adj. n. pagmam asamang-loob. Pagkalipol. Annunciate. D? pagsunod sa palatuntunan. Tagapagbalit¨¤. adj. [annecs¨¦cien] Annexion. n. irregular. ser responsable. [¨¢nnus] Sieso. pagsauliing-loob. mana . n. corresponder. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. [¨¢nniuali] Anualmente. pagtatanim. [¨¢nimet] Viviente. adj. d? kilala. Sumagot. animado. Anyong panulok. [anguiul¨¢riti] Forma angular. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . adj. Annihilation. n. renta vitalicia. v. m¨¢miya. n. Paglihis sa palatuntunan. puk awin ang loob. Karugtong. n. Anodino. pah watig. v. [an¨®n] Presto. dia que se celebra cada a?o. Anights. adj [anim¨¦ted] Vivo. n. sugpong. Tila singsing. [¨¢nodain] Anodino. Anoint. lumigalig. [an¨¦x] Aditamento. [ann¨²l] Anular. [an¨®melas] An¨®malo. wala sa ay os. [anim¨¦cien] Animacion. irregularidad. Yamot. ungir. isugpong. Gabigab¨ª. Buto ng anis. kaugpong. Idugtong. proclamacion. T¨¢unan. paliksih¨ªn. todas las noches. adj. [anim¨®siti] Animosidad. [an¨®melism] Anomal¨ªa. Anil. pagkawasak. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. adj. isa pa. Anomalous. promulgacion. [¨¢nniual] Anual. maghayag. maliks¨ª. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. bubayin. Animosity. al instante. v. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. makagalit. Annus. Anniversarily. Another. anyongsingsing. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. adv. adj. Anomalism. [¨¢nil] A?il. mala voluntad. Animated. Annihilate. Annoyance. Anonymous. Animal. luego. [anguiular] Angular. aviso. v. [¨¢nals] Anales. Announce. Annex. Annoy. Animation. Anodyne. n. infundir alma. magpahiwatig. n. Magbalit¨¤. [aniv¨¦rsari] Aniversario. viveza. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. n. Annually. Annals. maglathal¨¤. distinto. Announcement. n. makainip. Pagbabalita . [an¨®meli] Anomal¨ªa. [an¨¢uns] Anunciar. n. Agad. incomodar. Annunciation. Lumipol. saka. Annual. ka walan ng ayos. pagdaka. may k¨¢lulwa. [¨¢nimal] Animal. invalidar. Hayop. maliks¨ª. Buh¨¢y. Angularity. n. Ang ukol sa panulok. [an¨¦x] Anexar. rencor. kaliksihan. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. adv. [ann¨²iti] Anualidad. irregularidad. kaib¨¢. Dugtong. pahayag. n. v. publicador. reunir. Anniversary. [an¨®yans] Molestia. Animate. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. Ta¨®n-ta¨®n. [¨¢nisid] Simiente de anis. adj. Answer. bum agabag. Magbalit¨¤. adv. Annuity. Pagkaganyak. n. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. Annexation. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. Ankle. Ta¨®n-ta¨®n. Annihilate. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. [¨¢nser] Responder. pagpapahiwatig. nagtatagal ng sangta¨®n. Anomang aklat. karakaraka. [en¨®dzer] Otro. n. Bumuhay. [?n¨¢its] De noche. [ana¨ªjilet] Aniquilado. [an¨®int] Untar. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. [an¨®nimos] An¨®nimo. Lip¨®l. [an¨¢uncer] Anunciador. wasak. Aniseed. n. Annex. Pakikipag-alit. advertencia. Yumamot. [¨¢nis] Anis. [¨¢nniual] Anual. Buh¨¢y. kakab¨ªt. n. ligalig. [¨¢nunciet] Anunciar. tumugon. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. publicar. n. v. Tumbong. Annual. bagabag. juntar. gany¨¢k. [¨¢nkl] Tobillo. Annular. v. Iba. adj. walang pangalan. Anon. n. [ana¨ªjilet] Aniquilar. [an¨¢unsment] Anuncio. n. Anomaly.

Answer. obsoleto. Anthropoid. n. Antiquarian. Agap. Antagonism. adj. Pagkakauna. matanda. Sungay ng us¨¢. bagay na ? nasisir¨¤. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. raro. Awit sa simbahan. Anthemis. v. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. lum¨¤. Anticipation. y n. Bagay na d? napapanis. Anteriority. n. Antechamber. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. v. Makipag-agawan. Antemeridian. magaspang. n. Antipathy. n. n. Pagkakalaban. bago nagdil ubyo. Antecessor. el que precede ¨¢ otro. n. laban kay kristo. Antartic. makipaglaban. n. responsable. adj. [ant¨ªsipet] Anticipar. n. kaib¨¢. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. Antepenult. Ant¨ªkristo. p¨²song. [antidili¨²vian] Antidiluviano. Kansel. [¨¢nzimis] Manzanilla. n. grotesco. pangit. Lipas. [ant¨ªsidens] Precedencia. adj. p¨¢una. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. p¨¢una. Antiseptic. adj. adj. pakikipaglaban. n. Anthology. adj. oposicion. bastidor na panabing sa kaba bayan. contraste. [anticu¨¦rian] Anticuario. n. [¨¢nser] Respuesta. n. n. Pagkauna. Antelope. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. Aranggutang ¨® malaking unggoy. N¨¢una. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. Sa umaga. [¨¢ntikraist] Anticristo. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. [ant] Hormiga. n. n. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. Kaagawan. n. . n. lum¨¢. Antipodes. antip¨²trido. n. n. n. [¨¢ntidet] Anticipacion. [ant¨ªcueted] Anticuado. Antediluvian. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. Mansanilya. Anthropophagi. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. v. Sagot. kalaunan. katalo. Antecede. [antisip¨¦cien] Anticipacion. Dati. los mogotes del ciervo. n. Ang karunungan sa bulaklak. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. n. Ant. adj. [¨¢ntler] Cercetas. Anthony's fire. Antichristian. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. [ant¨ªc] Antig¨¹o. Matigas na uling. Anthropology. Antedate. [ant¨¢gonist] Antagonista. [¨¢nt-jil] Hormiguero. Pakikipag-agawan. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. adj. Antiquated. Antic. Bigat ng loob. Katwa. bayubo. bigat ng dug?. Yaong masas agot. [¨¢ntilop] Antelope. Antiquity. kalaban. Ipagpauna. Antagonist. Antipathetic. Antiseptic. procedencia. Antagonize. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. m¨¢kipagta lo. [antikr¨ªstian] Anticristiano. precedente. [¨¢ntic] Extra?o.. dulong timugan. [¨¢nticid] Anteceder. n. N¨¢una sa kurism¨¢. Ant¨¢rtiko. Sinusundan. Anthracite. Antler.got. v. ipagpauna. n¨¢una. Answerable. gumanti ng loob. [ant¨ªsident] Antecedente. n. rivalidad. adj. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. n. Antique. [ant¨ªrior] Anterior. Antidote. Gamot na panglaban sa kabulukan. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. l¨¢on. Antepaschal. Antichrist. Mabigat ang dug?. [antip¨¢scal] Antepascual. silva. Ang ukol sa unang panahon. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. floresta. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. n. pakikipagtalo . Bahay-langgam. adj. Anthem. Anticipate. gamot na laban sa lason. una. Antithesis. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. hawi g sa tao. adj. n. umuna. Ang hinalinhan. Antecedent. adj. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. Anterior. Anthill. [ant¨ªsesor] Antecesor. Langgam. Katandaan. carbon duro. Maagang pagkalagay ng pecha. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. n. nan¨¢nagot. precedente. Mukhang tao. dati. n. [antiri¨®riti] Anterioridad. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. n. Lunas. Pwego de San Anton. Bago nagkagunaw. Antecedence. malaon. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. [¨¢ntidet] Antedatar. Antedate. n. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . Umagap. preceder. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao .

kah i't alin. [ep] Mono. n. afan. n. Apotheosis. [apar¨ªcien] Aparicion. Apoplexy. walang d amdam. inquietud. Kawal¨¢n ng damdam. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. anoman. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . Apparel. Kasangkapan. [ap¨®sl] Apostol. Hindi maramdamin. Sinoman. n. malikma ta. [¨¢pazi] Apat¨ªa. Paglitaw. Apothecary. Apostrophe. [¨¦ni] Cualquier. luhog. Butika. n. n. [apar¨¦tus] Aparato. karakaraka. mult¨®. ap¨®stoles. n. Tutol. Apokalipsis. may kal¨¬wanagan. Dulo. n. [¨¢nzios] Ansioso. excusar. mag-adya. n. magtanggo l. cima. [¨¢nvil] Yunque. [ep¨ªs] Por barba. [ap¨¢rent] Claro. deificacion. v. [ap¨¦rtiur] Abertura. pagbibigay dahilan. n. Aphorism. Alin man. adj. alguna. adv. [ap¨®zecari] Boticario. Damit. n. pangingilabot. manggagad. pagtatanggol. fantasma. Apostasy. Bukod. Pagkaapostol. [ap¨¢rentli] Claramente. ¨¢ un lado. balis¨¢. Apologist. [ap¨ªl] Apelacion. lungga. hiwalay. n. malaking hangad. Anvil. pahayag. malinaw. Butas. Apostle. Apostleship. Silid. Tumalikod sa dating pananampalataya. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. kapabayaan. por pieza. indiferente. pagaadya. Apparent. [ap¨¦s] Apriesa. impaciente. Nagpipita. pagsipot. adj. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. Balang isa. Magbihis. n. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. pabaya. [¨¦pieri] Colmena. Pagdaka. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. . con presteza. [ap¨®ling] Espanto. n. Apiece. [ap¨®zecaris siop] Botica. caverna. aterrar. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. Pag aring Dyos sa kaninoman. Palih¨¢n. adj. n. Apostatize. Apathetic. Anybody. [ap¨¢rt] Aparte. laki ng hangad. [en¨ªbodi] Quienquiera. [ap¨®slship] Apostolado. n. naaaninag. Himatay. v. taluktok. n. Mapagpusong. Apothecary's shop. Apocalypse. Apology. aterramiento. bawa't isa ang is a. p¨¢ngitain. n. Maliwanag. Apex. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. Kabahayan ng mga pukyutan. [apost¨®lic] Apost¨®lico. n.Antre. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. Sindak. siwang. May kalinawan. aparejo. Apparently. [ap¨®l] Espantar. [ap¨¢rel] Vestir. alguno. Apiary. Apostrophize. Nauukol sa apostol. Yungib. [ap¨¢rtment] Cuarto. Apologize. excusa. Appall. [ap¨®stataiz] Apostatar. Unggoy. aparente. Magsanggalang. n. [ap¨®calips] Apocalipsis. adv. n. Apologetical. Gumaya. [ep] Hacer mueca. Apparel. defensa. Apostol. n. adj. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. n. n. buf¨®n. [ap¨¢rel] Vestido. Butikaryo. pwang. insensibilidad ¨¢ toda pasion. [apoz¨ªesis] Apoteosis. Pagsasanggalang. Aperture. Ap¨®strope. Apparatus. Anxious. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. desasociego. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. n. Any. por cabeza. Ape. Apocrypha. adv. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Apostate. sentencia breve. adj. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. tindahan ng gamot. v. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. k abalisahan. Apparition. kahi't sino. v. adj. adv. v. imitar. Pita. Appalling. Apace. Appeal. revelacion. [¨¢forizm] Aforismo. Apathy. n. v. Apostolic. [¨¦pecs] ¨¢pice. kasuutan. Apart. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. vision. Sumind¨¢k. cualquiera. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. mats¨ªng. [ap¨®lodchais] Apologizar. Pagtalikod sa dating pananampalataya. [anza¨ªeti] Ansia. n. Apish. n. Ape. Apartment. [ap¨®lodchist] Apologista. indolente. Anxiety. may katulinan. adj. magdamit. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. [ep¨ªsh] Gestero. [¨¢nter] Antro. defender. magpangilabot. suot. n. algun. n.

Applaud. [ap¨®intment] Nombramiento. sumap¨¬. lapat. [aprob¨¦tori] Aprobativo. ponderar. hinal¨¤. [apos¨ªcien] Aposicion. Magbitin. matatakutin. recurir ¨¢ un tribunal superior. [ap¨ªl] Apelar. n. n. [apl¨ªkebl] Aplicable. magmahal. n. n. n. Appendix. Tagahuli. v. estimar. adj. n. v. decreto. Bagay na kaugnay. v. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. [¨¢posit] Adoptado. [ap¨¦nd] Colgar. Append. Pagpupuri. Appellation. adj. dagdag. apto. [¨¢plikant] Aspirante. tagadakip. a?adir. Napatutunayan. n. a?idadura. Magkagana ng pagkain. pagsuri. Apportionment. n. Appetite. maghalal. Appreciate. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. Applicant. dirigirse ¨¢. Tumutol. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. Magtakda. tabas. n. [apoint¨ª] Funcionario. Humuli. Kutob. n. Appease. pagsasanay. [apr¨¦ntis] Aprendiz. sumilang.. [aprij¨¦nd] Aprehender. Magugunihin. dum log. Appertain. ikapit. [apr¨²f] Aprobacion. n. [apert¨¦n] Pertenecer. Appearance. Appoint. Karu . pasiya. pagdakip. [apel¨¦cien] Apelacion. Pag-aaral. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. Appraise. pagpapatuna y. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. pahintulot. pag mamahal. dapat mahalin. valuar. Appraisement. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. Approach. adj. Lumitaw. nombrar. Apprehensible. Lumapit. Apposition. v. Pagkahalal sa kat ungkulan. Bagay. adj. calmar. akma. v. [apel¨ª] El acusado. v. n. [aprob¨¦cien] Aprobacion. Ang tumututol. palmear. Apprehensive. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. Approbatory. [apr¨®ch] Acceso. pama mahagi. hichura. n. Magbigay-alam. prender. [aprij¨¦nder] El que aprehende. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. n. paggamit. Apprenticeship. n. pumakpa k. n. v. v. estimacion. adj. Tutol. Gamitin. Appear. karugtong. pahintulot. napahihintulutan. Appointee. Apposite. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. Appellant. pagpakan. Appliance. Appendage. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. Any?. recurrir ¨¢. Apprentice. pagkakayar?. M¨¢ukol. [apl¨ªans] Aplicacion. Applicable. [apr¨¦s] Apreciar. n. Apprentice. Appointment. paghahat¨¬. Apple. Dapat pahalagahan. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. May kahilingan. v. Applause. Magpatahimik. [ap¨¦lant] Apelante. Magbahagi. Pagsasangkap. estipulacion. Appreciation. mamahagi. Approbation. maglagay. Pagbibigay halaga. apreciacion. Humalaga. sumipot. kawan¨ª. Gana sa pagkain. Pagpapatunay. v. presa. n. n. [ap¨ªrans] Apariencia. alabar. Pagsubok. n. v. pumayap¨¤. . [apr¨®ch] Acercarse. magmahal. Approach. [apr¨¦ciabl] Apreciable. sumikat. n. pertenencia. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. adj. akma. recelo. [aprici¨¦cien] Valuacion. Apply. adj. aclamar. Mansanas. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. [¨¢pl] Manzana. Appetize. magdagdag. Appetizing. iakma. Apprehension. v. pagmamahal. [aplik¨¦cien] Aplicacion. Maglagay ng baguhan. apaciguar. paunlak. Napag-uunaw¨¤. Paghahalaga. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. n. [ap¨®rcien] Proporcionar. n. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. captura. dumakip. Apprehend. Appreciable.Appeal. Baguhan. determinar. Magpahalaga. [apet¨¢ising] Apetitivo. Approachable. estimar. Apprehender. adj. [ap¨®int] Se?alar. estimacion. n. timido. Appellee. [apl¨¢us] Aplauso. v. dagdag. [ap¨ªz] Aplacar. lumuhog. Bagay. Apportion. [¨¢petait] Apetito. Paglapit. v. Malap¨ªtlap¨ªt. Approof. [apr¨¦sment] Aprecio. aproximarse. magdugtong. [apl¨®d] Aplaudir. magpaunlak. maghat¨¬. n. Pagbabagay. Pagbabahagi. anejar. [apr¨®chebl] Aproximable. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. la accion de llegar ¨® acercase. pagpapatotoo. Apprise. pag huli. v. humarap. humat¨¬. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. [apl¨¢i] Aplicar. n. Pumuri. proporcionado. [apr¨ªciet] Apreciar.

m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. [ap¨¦rtenans] Adjunto. [arc] Arco de c¨ªrculo. n. Arkanghel. n. adj. adj. probar. inquieto. Appropriate. maaar¨¬. La¨®n. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. adj. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. adj. taga Arabya. Aqua. naaararo nabubukid. Tila punong kahoy. ar¨¢bico. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. Aqueous. adj. adj. kaukulan. umangkin. primero. Archangel. [¨¦pril] Abril. n. Pahintulot. adj. Arcanum. [¨¢rboer] Emparrado. juzgar como ¨¢rbitro. [¨¢rbitret] Arbitrar. dispuesto ¨® apto para la labranza. n. adj. Arboreous. Arabian. hubog. [¨¢ptitiud] Aptitud. n. busog. gumawa ng ark¨®. n. taga Arabya. ark¨®. [apr¨®ksimet] Aproximar. Archaic. particular. [ark¨¦noem] Arcano. Umar¨¬. hind? tumutunton sa katwi ran. v. ukol. [apr¨®priet] Apropriado. [apr¨®priet] Apropiar. Arc. [¨¢rboer] Emparrado. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. mal ikot. b¨®veda. ukol. adj. b¨®beda. n. Balag. karapatdapat san¨¢y. n. Bagay. dapat. Wikang ¨¢rabe. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. [¨¦rab] ¨¢rabe. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. Arsobispo. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). [apr¨²v] Aprobar. Arch. [apr¨²val] Aprobacion. pag-angkin. may pagkaar¨¬. Aquatic. Apterous. Arabist. Balangaw. pertenencia. Mapahihintulutan. [¨¢pricot] Albaricoque. Alulod. p¨ªcaro. [apropri¨¦cien] Apropriacion. Ukol sa Arabya. adj. Arabic. Aqueduct. Arch. Ukol sa tubig. adj. Tubig. [¨¢rbiter] Arbitrador. Apropos. glorieta. Walang pakpak. Appropriation. hiwag¨¤. kakahuyan. Aptitude. [arbor¨¦cent] Arborecente. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. katotohanan. Arable. travieso. n. [apt] Apto. Arborescent. Marunong ng wikang ¨¢rabe. [¨¢rkaik] Arcaico. Lumapit. . tap?. Magagawang pag-aar¨¬. kabagay¨¢n. v. Kakayahan. Abril. lum¨¤. Pag-ar¨ª. bukod-tan g¨¬. v. Parang tubig. Arch?ology. [¨¦pron] Devantal. war¨¬ punong kahoy. kasanay¨¢n. Archbishop. [arch] Arco. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. bihas¨¢. April. Humubog. adj. Approvable. n. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. Approximation. sangka. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. n. May kakayahan. enramada. kakahuyan. ark¨®. Arcade. adv. n. Arch. Arabic. may kasanay¨¢n. Kalakip. adj. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. [¨¢cuios] Acuoso. n. Tapis. enramada. glorieta. Arab. n. tikman. kalapitan. [archb¨ªsiop] Arzobispo. adj. Arbitrate. n. Balabalantok. n. n. n.Appropriable. Mabagsik. dati. May kaya. ¨¢rabe. Sumubok. Aquarium. subukin. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. Approximate. Apricot. hubog balantok. desp¨®tico. Pangulo. arbitrio. acercarse. Malapit. adj. v. Balantok. Apyrous. adv. ¨¢rabe. Arbor. el ¨¢rabe. sin alas. Ukol sa kahoy. Approve. kumamkam. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. [ark¨¦d] Arcada. [¨¢cua] Agua. Lapit. Aquiline. Nabubungkal. n. delantal. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. n. ¨¢rbitro. v. idoneidad. [apr¨®priabl] Apropriable. [¨¢ptli] Aptamente. n. Balag. Appropriate. glorieta. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. n. switik. Appurtenance. adj. D? matarok na lihim. Approval. Arbitrary. [acu¨¢rium] Acuario. adj. Arbitration. Apron. adv. karapat¨¢n. n. [¨¢rbitreri] Arbitrario. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. glorieta. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. id¨®neo. Tagahatol. mapapayagan . Arbiter. Approximate. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. Bagay. n. Aptly. [¨¢cueduct] Acueducto. inmediato. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. [acuil¨¢in] Aguile?o. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. anghel na may mataas na kalagayan. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. Arbour. [arch] Abovedar. [arch] Principal. hukom. una. Apt. adj.

Hukbo. adj. n. Arnika. bang¨®. manggaling. b¨®veda. septentrional. Nakaalm¨¢s. Aright. vehemencia. [arm] Armar. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. adv. pagpapahilagpos. isa sa mga katungku an sa katedral. Mga sakbat. Tam¨¤. Aristocrat. [¨¢rmjol] Sobaco. Armful. lak¨ª. adj. [¨¢rguiument] Argumento. n. Armpit. Ardent. v. Armorer. dificil. magmula. ¨¢rdor] Ardor. [ar¨®ma] Aroma. Katuy?an. mabigat gawin. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. adj. matwid. [¨¢rmori] Armer¨ªa. [¨¦ria] ¨¢rea. Mga kasangkapang panglaban. [¨¢rmpit] Sobaco. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. Kapuluan. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. Aritm¨¦tika. [¨¢rkitect] Arquitecto. Arithmetician. n. Armistice. mapusok. ¨® pangulong di¨¢kono. bubong na balantok. disputar. Argue. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. Archives. m aningas na loob. Armament. n. Mabang¨®. Arkitekto. razonamiento. Kilikili. Arise. Aristocracy. Arsediano. Balantok sa bahay. Bumangon. Architecture. Argument. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. Archivist. n. Ark. n. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. [er¨¢is] Levantarse. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. adv. Malaking sasakyan. prep. [¨¢rdchil] Arcilla. [¨¢rmful] Brazada. Kilikili. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. [arm] Brazo. Mahirap gawin. Tuy?. [¨¢rmament] Armamento. adj. Arm. Marunong ng aritm¨¦tika. alm¨¢s. n. Around. v. Arctic. [arn¨ªca] Arn¨ªca. Armory. ansioso. Pamaman¨¤. mas ipag. n. Arms. provenir. makipagmatwiranan. pagkatuy?. tagapanghilagpos. [¨¢rid] ¨¢rido. Archery. [er¨¢und] En. [er¨¢und] Al rededor. sakbat. [¨¢rguiu] Razonar. Aromatic. n. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. arma. n. adj. Ardency. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. adj. n. . [¨¢rchoer] Arquero. apasionado. Arithmetic. Taguan ng alm¨¢s. Magsakbat. [¨¢rmor] Armadura. adj. [¨¢rch-ue] Arcada. n. [archd¨ªcn] Arcediano. [¨¢rcaivs] Archivos. Architect. Aridity. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. n. Archer. n. n. may sakb¨¢t. nacer. n. Walang alm¨¢s. n. n. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. n. n. cerca. [arc] Arca. Magmatwid. Pangk¨®. n. Argumentative. maalab. adj. Nauukol sa hilagaan. [¨¢rdensi. Architectural. n. kab¨¢n. n. n. Armhole. [ar¨¢it] Acertadamente. n. Archway. Arid. Archibo. [¨¢rctic] ¨¢rtico. calor. [ar¨ªditi] Sequedad. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. n. Sa. laborioso. seco. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. Ningas ng kalooban. Kapisanan ng mga mahal na tao. n. bayan ¨® bansa. Armed. malapit sa. Aroma. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). inalisan ng alm¨¢s. n. sa paligid. braso. Ukol sa aritm¨¦tika. [¨¢rdent] Ardiente. [¨¢rmistis] Armisticio. v. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. n. Archdeacon. Army. Arnica. Sa palibot. ardor. [¨¢rmoeroer] Armero. [¨¢rkivist] Archivero. [arms] Armas. mag-alm¨¢s. Mahal na tao. Lawak. Bisig. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. Around. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. Lupang malagkit. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. alm¨¢s. [¨¢rmles] Desarmado. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. n. Tagapag-ingat ng archibo. d¨¢anan sa i alim ng balantok.Archbishoprick. Archipelago. basal. [arist¨®cresi] Aristocracia. Argil. kapu sukan. n. Armor. [¨¢rduos] Arduo. Pangangatwiran. adj. Area. el art¨ªfice que fabrica armas. [armd] Armado. n. Ukol sa pangangatwiran. Maningas. vehemente. Arduous. n. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. M¨¢maman¨¤. adj. Arm.

umayos. pagdatal. n. n. Articular. katusuhan. Array. Arquebuse. pangkat. kulukut?. diestro. v. n. n. Gumising. m agsalita ng maliwanag. [¨¢rtifis] Artificio. umayos. Arrest. [er¨®] En fila. exitar. Arrear. pwitan. pagsasakdal. Tawagin sa h¨²kuman. v. Pananalita ng maliwanag. elevacion. en linea. [¨¢rroguet] Arrogarse. Kakulangan sa ipinagkautang. Nauukol sa kasukasuan. Arrive. As. igualmente. [arr¨¦] Colocar. Pang-akbay. pumangkat. perverso. Paghuli. n. [¨¢rrogant] Arrogante. n. Pan¨¤. artista. trasera. claro. bahagi ng kasulatan. ayos sa pakikipag laban. fraude. n. Astinggal. v. [arr¨¦nment] Emplazo. Gayak. Lal¨¢ng. maggay ak. n. [art¨ªstic] Art¨ªstico. Articulately. gayon din. Art. Arrogant. [¨¢rtles] Simple. Humuli. Likha. Arow. orgulloso. Arrest. Artless. [¨¢rrantli] Coruptamente. tumaas. v. Arrantly. Arson. pagbibilangg?. Kagilasan. adj. v. Pagpapaharap sa h¨²kuman. [art] Arte. nakaayos. Ascend. atraso. humusay. [er¨¢us] Despertar. [¨¢rs] Culo. tambien. kung paano. . ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). [as¨¦ndant] Altura. adornar. may pagkapalal¨®. adj. n. [¨¢rteri] Arteria. Artisan. Arrival. Arraignment. pumukaw. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. [art¨ªkiulet] Articular. adj. kaalaman. Gaya. gilas. Artistic. Ang yar¨¬ sa katalinuan. sumulsol. maghambog. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. Dumating. Artificer. hind? katutub¨°. [arr¨ªer] Resto de una deuda. mientras. May kasamaan. n. [arr¨¦ndchment] Colocacion. Umangkin. [artif¨ªcial] Artificial. pagkahusay. Masama. yamang. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. Article. [arr¨¦n] Citar. adj. acusar. adv. dumakip. [arr¨¦st] Prision. arresto. n. Ukol sa ugat. pagdakip. adv. adj. Magilas. arreglar. palas?. sumapit. [¨¢rticl] Capitular. arribo. [¨¢rtist] Artista. Arse. Arterial. Malinaw. poner en orden. Arrearage. Artist. Arrange. [art¨ªkiulet] Articulado. [¨¢rsinal] Arsenal. Kanyon. Articulate. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. hambog. n. [¨¢ro] Flecha. [¨¢rticl] Art¨ªculo. [arr¨¦ndch] Colocar. Artillery. [art¨ªkiular] Articular. day¨¤. [¨¢rsoen] Incendio intencional. Sunog na kinus¨¤. Lumagay. tampalasan. para. orden. n. kumanya. ilangl¨¢ng. Arsenic. Article. nalgas. orden de batalla. n. bihis. Umahon. adv. adj. acusacion. conj. [arr¨¢ival] Llegada. [art¨ªrial] Arterial. artiticial. n. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. Arte. Arrogance. ibilang?. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. Arsenal. [arr¨¢iv] Arribar. v. Pwit. llegar. Arrogantly. Artesian well. emplazar. ayos. Arraign. adj. kahambugan kapal aluan. v. n. mapaglikha. magsakdal. Taas. adv. Articulation. atraso. [¨¢rtisan] Artesano. magbilanggo. v. [as¨¦nd] Ascender. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. Karaniwan. presuncion. Manggagaw¨¤. umudyok. pagkaayos . magbuy¨®. kaswitikan. adj. Ugat. enga?o. maliwanag.Arouse. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. v. adj. v. humanay. May pagkamagilas. Pagkalagay. Arrant. Artifice. saeta. husay. n. Articulate. sumampa. Arrangement. palal¨°. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. Maglagay. [arr¨¦st] Arrestar. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. Artista. vestido. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. pagsapit. [¨¢rtful] Artificioso. Arrogate. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. [as] Como. n. n. Artificial. Artful. [art¨ªfiser] Artesano. Pagdating. bagay. Ascendant. [¨¢rrogans] Arrogancia. hablar distintamente. [arr¨¦] Adorno. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. n. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. subir. umilanglang. Arrow. [¨¢rcueboes] Arcabuz. n. [¨¦rrant] Malo. Bumigkas ng malinaw. sencillo. matalin¨°. presumir de s¨ª. Artery. Array. Nakahanay. musmos. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. n. n. Magpangkat. el que profesa algun arte. v. Kakulangan sa ipinagkautan.

[asp¨¦rs] Difamar. Asian. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. n. mal olooban. Taga Asya. Asphyxia. Ash-colored. [ascr¨ªpcien] Atribucion. ipagpalagay. mukha. pretender. Ang kahoy ay maputi't matibay. Asparagus. [ask¨¢nt] Al sesgo. borrico. hwag pahingahin. askad. manirang-puri. Askant. kandidato. adj. n. [¨¢shi] Cenizoso. hind? makahing¨¢. Asper. [aspir¨¦cien] Aspiracion. adj. ugaling humento.Ascendant. v. Taga Asya. Ab¨®. n. adj. tulisan. v. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. [asert¨¦n] Asegurar. Aspersion. pag-ilanglang. v. [as] Burro. n. Asinine. [¨¢sies] Ceniza. [¨¦sia] Asia. pag-ahon. adj. pagkapalagay. mangharang. adj. adj. dumaluho ng. Natutulog. adj. Panghaharang. pag-samp¨¢. Pahal¨¢ng. Ass. Lakas. agresor. Aspire. [asf¨¢lt] Asfalto. italaga. [as¨¦lment] Asalto. paliwas. burriko. inis¨ªn. asaltador. kasiraang puri. bukod. [ascr¨¢ib] Adscribir. v. Pagkatalaga. mangloob. gawing b k?bak?. Sa lup¨¤. Magtalaga. tacha. m¨¢niniil. Masaklap. calumniar. [as¨¦l] Acometer. adj. [as¨¦ndensi] Influjo. samp¨¢hin. rogar. n. Ascent. Tumant?. adj. n. n. N¨¢pahiya. Pag-akyat. [asp¨¢ir] Aspirar. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. Ascription. Punong kahoy na masanga't mayabong. Ash-tub. bak?bak?. interrogar. serpiente venenosa. [¨¢spect] Aspecto. n. [¨¢spir?nt] Aspirante. n. [aski¨²] Oblicuamente. Asphyxiate. afirmar. aparte. oblicuamente. sumam¨°. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. ignorante. n.] Ascencion. Ang mahaharang. Magnas¨¤. [as¨¦lant] Acometedor. Ascendancy. [ascu¨ªnt] Al soslayo. [asf¨ªcsia] Asfixia. Aspirate. Assailable. Pahal¨¢ng. pangdadaluhong. tabas. adj. n. Assail. [asl¨ªp] Dormido. [asl¨®p] Al sesgo. atribuir. adv. [¨¢sper] ¨¢spero. Asiatic. v. adv. [ash-toeb] Cenicero. Kulay-ab¨®. candidato. Asperity. Askew. ceniciento. [as¨¦ndant] Ascendiente. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. v. asaltar. tul¨®g. any?. n. pangloloob. hangad. ba k?bak?. adv. adj. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. poder. n. [ask] Pedir. Assailant. Mamintas. v. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. Ahas na makamandag. Manghaharang. Burro. Ashes. Uminis. Ascertain. n. In¨ªs. Pahal¨¢ng. Pasulyap. Kulay ab¨®.. Asleep. adj. v. Bikas. Aspiration. asno. Pintas. v. Saklap. [as¨¦ncien. n. magp atunay. n. Nas¨¤. sa tagiliran. de travez. Aside. pretendiente. Ang nagnanas¨¤. Ash-Wednesday. [¨¢spiret] Aspirar. superior. Ask. Paahon. establecer. semblante. Pababa. adv. tumuus. Asquint. n. n. [esi¨¦md] Avergonzado. Ahun¨ªn. Asperate. adj. adv. Aslope. tonto. humandulong. Aspirant. Asphalt. [as¨¢id] Al lado. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. Ascribe. ang nagha hangad. . [¨¢sinain] Asinino. Ashamed. sa pangpang. Aspect. atacar. Magbady¨¢ ng tinig h. Ashy. tumanong. preguntar. Asperifolious. n. pronunciar con aspiracion. hichura. mang loloob. Myerkoles de senisa. kapangyarihan. [asp¨¦rsion] Defamacion. Asp. [¨¢sent] Subida. Ash. Mukhang humento. Asia. Sa tab¨ª. Assailment. maask¨¢d. de travez. fijar. Asya. paaskarin. pasukalin ang loob. acometimiento. hangal. sa kati. n. [esi¨®r] En tierra. Asperse. masisiil. Sisidlan ng ab¨®. [asl¨¢nt] Oblicuamente. sukal ng loob. Ashore. rudeza. adj. Ascension. [asp¨¦riti] Aspereza. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. [asp] ¨¢spid. ¨¢ un lado. Huming?. [ash-colord] Ceniciento. paitaas. mangdadaluhong. rigidez. Pasaklap¨ªn. masukal ang loob. [ash] Fresno. magta nong. paniniil . Maniil. maghangad. Aslant. [¨¦sian] Asi¨¢tico.

Assault. certeza. Assured. afirmacion. Samahan. Katulong. n. magpisan. Paglusob. nakapagpapatahimik. totoo. [as¨®lt] Asalto. Matatakdaan. Takda. n. karamihan. n. v. v. Assistance. [asi¨²r] Asegurar. pagpapatotoo. [asi¨²rans] Seguridad. Astern. n. n. [as¨¦mbl] Congregar. ilipat sa iba. semejanza. [asever¨¦cien] Aseveracion. Kapulungan. umar¨¬ ng sa ib¨¢. Assimilate. v. n. Masikap. calmar. [¨¢stma] Asma. Kasam¨¢. magwangis. Assets. Assent. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. Assuasive. Assumption. v. n. [as¨¢sinet] Asesinar. adv. n. Association. laboriosidad. Tumulong. defensor. [asidi¨²iti] Asiduidad. paoo. Assignment. [as¨®ciet] Asociado. Assign. [as¨¦rt] Sostener. Assuage. pumayag.Assassin. prueba. [as¨¢inment] Asignacion. [asev¨¦ret] Aseverar. Magpahintulot. confederado. [as¨¦mbledch] Coleccion. n. Asahan. tikim. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. [as¨¦rcien] Asercion. m agmukha. walang pagsala. tadhan¨¤. Umalalay. adv. Assimilation. pagtatadhan¨¤. v. [as¨¦sment] Amillaramiento. Sa gaw¨ªng likod. Assay. p angloloob. gumaya. [¨¢sets] Caudal. [as¨¢in] Asignacion. makisam¨¢. asegurar. [as¨¢sin] Asesino. [as¨¦rt?r] Afirmador. cesion. [asi¨²redli] Ciertamente. Kasam¨¢. Pagtatakda. n. sa likod. Kahwad. [ast¨¦rn] Por la popa. Assertor. Alalay. Magpatunay. Assessor. paglilipat sa iba. [as¨®lt] Asaltar. congreso. Tagatasa ng bwis. [as¨®rtment] El acto de clasificar. v. [as¨¦soer] Asesor. [as¨ªstans] Asistencia. n. umayon. [asimil¨¦cien] Asimilacion. Associate. [as¨¦mbli] Asamblea. Assurance. afirmar. Magpulong. [asoci¨¦cion] Asociacion. kasama. Pagpatay ng tao. Associate. v. Pahintulot. v. abuloy. pagkanya. fondos. ceder. Assist. n. pag-asa. wangk?. Assembly. Assassination. kapisanan. Pag-ur¨¬. v. umabuloy. [asain¨ª] S¨ªndico. Nakapagpapalubay. [as¨¢sinesien] Asesinato. experimentar. magpatahimi k. Umur¨¬. Assiduous. Assertion. n. Pagsasanay. pagdaluhong. matatadhanaan. Assess. [asi¨²rd] Seguro. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. adecuar. [as¨¦i] Ensayar. cierto. arrogar. [asu¨¦dch] Mitigar. Sikap. adj. pagsubok. Assortment. [as¨¦mcien] Apropiacion. Pagpapatunay. transferente. sumaklolo. Totoong-totoo. [as¨¦i] Ensayo. magpatotoo. n. [as¨ªmilebl] Semejante. Tumulad. v. maghwad. Assemble. v. [as¨ªmilet] Asemejar. kagaya. tasador de impuestos. wangis. cesionario. suavizar. v. ayudar. Pagtiwal¨¤. [as¨®ciet] Asociar. n. tagapagsanggalang. n. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. Maaasahan. pagbabagay-bagay. Magpalubay. n. pagpayag. consentimiento. aprobacion. Lumusob. kanyahin maghinal¨¤. [as¨¢iner] Asignante. Amilyaramyento. afirmar. [as¨¦nt] Asenso. adj. aplicado. saklolo. apaciguar. Assessment. kawangis. compa?ero. v. [asu¨¦siv] Mitigativo. umoo. Assistant. adj. Asseveration. v. Assault. aprobar. dumaluhong. Sinalinan ng kapangyarihan. sociedad. pumaris. n. kapisanan. Assemblage. magtadhan¨¤. Kumuha. Assort. experimento. mangloob. Asthma. Assiduity. n. adj. Assure. Asseverate. [asa¨ªnabl] Asignable. Tagaayon. kamukha. mangharang. cesion. Assign. Associate. auxilio. sin duda. Assert. paglilipat sa iba. Assay. n. Sumubok. presumir. ipagkaloob . [as¨ªdiues] Asiduo. Pumatay ng tao. magbagaybagay. apoyo. Assassinate. acometimiento de alguna plaza. n. . n. kumandil¨¬. [as¨¦nt] Asentir. n. multitud. Assigner. [as¨ªst] Asistir. [asi¨²m] Tomar. sipag. [as¨®ciet] Socio. v. Yaman. Assignee. magpahumpa. apropiar. Assuredly. adj. convocar. Tulong. ang nag sasalin sa iba. subukin. apoderado. Katipunan. n. se?alar. Hwad. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. Assignable. [as¨¢in] Asignar. [as¨®rt] Clasificar. magtanda. v. adj. Sumam¨¢. Pag-ar¨¬ng kanya. mantener. Assume. handil¨¬. auxiliar. tikman. acometer. M¨¢mam¨¢tay-tao. Assent. n. Hik¨¤. masipag. [as¨¦s] Amillarar. Assimilable. n. Magtakda. igaya. n.

bituin at ibp. Atlas.Asthmatic. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. sukat at kilos n mga tal¨¤. adv. Nakapangingilabot. Pagsubok. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. adv. aparte. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. cuidado. Tuso. v. [as¨¢il?m] Asilo. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. aprehension. uma bot. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. n. Pagtataglay. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. Kabalakyutan. sangla. [ast¨®nishment] Pasmo. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. n. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. [azl¨ªt] Atleta. prestar atencion. n. apaciguar. v. pa ngpalubag-loob. Astride. ikab¨ªt. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. Daluhong. Attain. v. Astronomy. pasmar. [asti¨²t] Astuto. Uh¨¢w. adj. Atomic. adj. Asunder. refugio. Dumakip. v. [¨¢tlas] ¨¢tlas. pakikipagkasund?. aplacar. consecucion de lo que se pretende. lumaban. mabalis¨¢. Hiwalay. adj. adj. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. Sa. adv. sukat at kilos ng mga al¨¤. Ang may pananalig na walang Dyos. procurar. de travez. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. propiciacion. acompa?amiento. n. Karunungan tungkol sa lak¨ª. [at¨¦nabl] Asequible. n. n. Sumubok. Attempt. n. Astonishment. prep. [ast¨®nishing] Asombroso. adv. servicio. Astonishing. pagtik¨ªm. Attach. Atl¨¢ntiko. dugtong. adhesion. . [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. Asylum. pagkaabot. v. [at¨®mic] At¨®mico. pagkahuli. Athirst. n. katampalasanan. embargo. afecto. errado. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. adj. pa gkakam¨ªt. Attempt. Atone. kagil¨¢gilal¨¢s. paglaban. [at] ¨¢. n. [at¨¦n] Ganar. [¨¢ziism] Ateismo. paglilingkod. Atrocious. v. magkamit. pasmar. adj. Attack. n. [atr¨®ci?s] Atroz. enlace. M¨¢mangha. prep. n. balakyot. Atheist. asir. tentativa. apegarse. Sa ibabaw. [as¨¢nder] Separadamente. adv. concordia. mag patahimik. bituin at ibp. [az¨¦rst] Sediento. Pagk¨¢mangha. enorme. servir. Pahalang. Manggilal¨¢s. [atr¨®siti] Atrocidad. n. Ang pananalig na walang Dyos. Ukol sa tal¨¤. maaabot. [at¨®nment] Expiacion. Atmospheric. Athletic. asombro. [at¨¦nment] Logro. lo que se puede conseguir. Astound. Atonic. n. bukod. tang¨¬. Ampunan. Atheism. [at¨¦mpt] Intentar. Astronomer. [astr¨®loger] Astr¨®logo. Attack. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. lograr. en. Atlas. Atrocity. Astute. alcanzar. n. Atlantic. H¨ªkain. [at¨®p] Encima. sumalakay. kumandi l¨¬. Astraddle. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. Lumingap. Magtaglay. v. Kamanghamangha. Pakikipag-ibigan. abay. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. experimento. [at¨¦nd] Atender. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. [at¨¦mpt] Empresa. Pahalang. adj. [at¨¢c] Atacar. Magtakip ng sala. pillar. Dumaluhong. lumusob. magsumikap. Napaka munting bagay. n. [at¨¦ndans] Atencion. bukaka. switik. N¨¢ligaw. adv. walang lak¨¢s. Attainment. n. tumanga n. matatam¨®. At. acometer. v. prueba. katak¨¢tak¨¢. Attainable. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. [ast¨®nish] Asombrar. adj. pakikisap¨¬. experimentar. humawak. n. [at¨¢ch] Prender. salakay. kandilian. Munting munt?. paglusob. [astr¨¦] Desviado. coger. considerar. humuli. Astrologer. p agkandil¨¬. Atmosphere. Astral. n. Paglingap. maglingkod. makaka mit. probar. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. de un modo atravesado. n. [ast¨¢und] Consternar. magpalubag loob. Athwart. Atonement. (isang dagat). Pagtatakip ng sala. tumikim. [at¨¢chment] Amistad. [at¨®n] Expiar. magtak¨¢. Sakla. adj. tampalasan. duminig. Astrology. Astray. manggilal¨¢s. Attendance. de los astros. magtam¨®. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. enajenar. Mahin¨¤. Attachment. Astonish. Atop. [atoem] ¨¢tomo. Matataglay. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. adj. embestida. [at¨¢c] Ataque. [¨¢stral] Astral. pagtatam¨®. idugtong. ¨¢lagaan. Atom. Ukol sa panganorin. Attend. Athlete. Panganorin. n¨¢lisya. n.

pagpapatotoo. [at¨¦ntiv] Atento. v. adelgazar. adj. Ang nag-aalmoneda. Maingat. ali. humul¨¤. Magpahin¨¤. [or¨®ra] Aurora. pamuti. kalinga. karangaldangal . Marangal. adj. August. matapang. [occien¨ªr] Almonedero. August. Aural. n. Attribute. [ost¨ªr] Austero. magpapay¨¢t. n. persuadir. imputar. n. atrevido. adj. Aunt. [at¨®rni] Abogado. Ampon. Attenuant. Kapangahasan. Karangalan. [¨®ral] Aural. Nauukol sa taynga. [ogm¨¦nt] Aumentar. adivinar. panghalina. patong. adj. [¨®ditori] Auditorio. Magparatang. adornar. majestuoso. aumento. Attract. v. Dakong p¨¢kinigan. Nauukol sa taynga. atrayente. pinta kasi. pronosticar. Dagdag. magpahayag. Mahigpit. palagay. Manggamot sa taynga. [ogment¨¦cien] Aumentacion. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. Auricular. Attire. Attribution. Attributive. Ale. proteccion. [¨®gu?st] Augusto. n. adj. v. barrena. Aurist. Nagpapahin¨¤. taladro. n. Auditory. n. Pangbutas. Pangah¨¢s. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. Attorney. lakihan. maggayak. n. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. Augment. testimonio. Dagdag. [at¨¦ncien] Atencion. [¨®gu?r] Barrena. barrenahin. [atr¨¢ccien] Atraccion. kandil¨¬. atributo. mabangis. [¨®rist] Aurista. [at¨¦nuant] Atenuante. n. guardilla. agorero. Attribute. examinar. v. Magdagdag. sumiyas at. Ukol sa paratang. [¨®dit] Rematar una cuenta. [od¨¦cies] Audaz. Auction. presagio. v. Auger. adj. Kapulungan ng nangakikinig. Auction. adj. n. pron. katiwal¨¤. [atr¨ªbiut] Atributo. [¨®gu?r] Taladro. abay. Austere. Paglilinaw ng isang kautangan. [¨®gu?st] Agosto. severo. Attestation. nakahahalina. humikayat. Audacious. Augur. el que oye. apoderado. N¨¢ririnig. any?.Attendant. casta?o. balang. declarar. agente. Auditor. namumulang kulay kuyomangg¨ª. tumuus. alguna cosa. asear. adj. Lingap. grandeza. Attitude. Kuyomangg¨ª. [or¨ªkiular] Auricular. humalina. oyente. Attentive. Augury. magpalagay. [¨®diens] Audiencia. Sumaks¨ª. [at¨¦nuet] Atenuar. [at¨¢ir] Ataviar. [¨®spis] Auspicio. tagadinig. tagalinaw ng i sang kautangan. pa gsiyasat. v. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. Attention. tind¨ªg. aumento. acompa?ante. n. crecer. . auditorio. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. Bumutas. n. [atr¨ªbiut] Atribuir. adivino. Auspice. magpalamuti. [at¨¦ndant] Sirviente. pinapalad. Attire. [¨¢tic] Desvan. [atr¨¢ct] Atraer. katapangan. n. n. kahal ihalina. adj. n. [ogm¨¦nt] A?adidura. n. Pagsaks¨ª. [at¨¦st] Atestiguar. Augustness. n. adj. Attraction. Augur. Bihis.. kapangyarihan. Nakagaganyak. barrena. Attic. ingat. n. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan. p¨²blica subasta. Attest. n. pangbutas. procurador. Magbihis. Pamahiin. Auspicious. crep¨²sculo de la ma?ana. n. [ot] Algo. manghu hul¨¤. Paratang. Buk¨¢ng liwayway. lagay. achacar. Audience. Tay?. mabagsik. [ant] Tia. manghu l¨¤. adj. nagp¨¢papay¨¢t. n. Attractive. Almoneda. n. Balibol. [¨®dibl] Audible. Mapalad. adj. Aught. [od¨¢citi] Audacia. el adorno y compostura de la persona. Augmentation. Mag-almoneda. nakahihikayat. Attenuate. servidor. Auctioneer. [¨®ccien] Almonedear. n. kagalanggalang. n. Auburn. n. majestad. n. [¨¢titiud] Actitud.. favorable. osad¨ªa. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. pakikinig. r¨ªgido. Audit. Audacity. n. Alil¨¤. taimtim. Audible. Augment. [¨®b?rn] Moreno. v. miramiento. lingkod. [¨®ccien] Almoneda. [atest¨¦cien] Atestacion. tia. Maglinaw ng isang kautangan. [at¨¢ir] Atav¨ªo. pagtutuos. hul¨¤. Anoman. [¨®ditor] Oidor. Gumanyak. Abogado. n. Tagatuos. Audit. patong. Pangganyak. gayak. v. kainam an. n. Agosto. [¨®dit] Remate de una cuenta. v. cuidado. magparami. [ogu?stnes] Majestuosidad. panghikayat.. mapamahiin. [atr¨¢ctiv] Atractivo. [¨®gu?r] Taladrar. Aurora.

lumih¨ªs. calle de arboles. may-likha. sukal ng loob. kabagsik¨¢n. n. kasakiman. [oz¨®riti] Autoridad. [av¨¢st] Forte. Avaricious. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. v. Authorize. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. patunayan. [av¨¦rs] Adverso. Magpatunay. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. adv. Sakim. adj. babaing may-likha. magpatotoo. [oks¨ªlier. [av¨¦ndch] Vengarse. Author. n. [av¨¦rci?n] Aversion. kabangisan Authentic. Tunay. [¨®topsi] Autopsia. Authority. Avalanche. n. [¨¢v?redch] Promedio. magbigay ng kapangyarihan. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. Autora. Pigil. adj. [av¨®idabl] Evitable. Authoritative. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. May kapangyarihan. tumulong. Avidity. Salungat. autoritativo. t¨¦rmino medio. n. Authoress. adj. matunayan. totoo. babaing may-katha. [av¨¦ndchment] Venganza. [av¨¦labl] Util. [¨®zores] Autora. Otonyo. Available. Aver. Avenue. adj. maglingkod. Autocrat. n. m¨¢ngangatha. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. precio medio. Pahintulot. Manghiganti. [¨®tocrat] Aut¨®crata. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. Autonomy. v. n. kaloob. tagulan. Mapanghigant¨ª. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. kalaban. [av¨¦rt] Desviar. v. n. [¨¢v?ris] Avaricia. n. Average. Avoidable. ilagan. magparusa. Ang katotohanan. Authorship. [av¨¦l] Provecho. mai¨ªlagan. katungkulan. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. v. [avok¨¦cioen] Evocacion. Higant¨ª. Avail. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. katalo. adj. odio. umilag. Kurong humigit kumulang. adj. [oz¨¦ntiket] Autenticar. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. kapahintulutan. Authorization. auxiliatorio. adj. Avenger. Averse. Auxiliar. Kahigpit¨¢n. n. n. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. ocupacion. disgusto. pagkamaykatha. n. n. adj. [¨®tograf] Aut¨®grafo. Autumn. crueldad. [¨®zor] Autor. katakawan. [av¨ªditi] Voracidad. n. [av¨¦r] Asegurar. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. umilag . interj. matakaw.Austerity. may-katha. Avoid. Patotohanan. n. Avaunt. lumay?. hawak. servir. Katulong. pagkamayl ikha. [av¨¦l] Aprovechar. Aversion. Nauukol sa ap¨°. Avoidance. Kasakiman. [¨®zorship] La calidad de autor. Ap¨°. Avenge. Autor. v. [ot¨®mnal] Oto?al. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. n. ma totohanan. binig yan ng kapangyarihan. contrario. Avert. Autograph. Magpahintulot. hanapbuhay. pag-ilag . Kapangyarihan. adj. [¨®zoraiz] Autorizar. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. Avast. alejar. Sama ng loob. Average. Katakawan. n. n. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. oks¨ªlieri] Auxiliar. [av¨®id] Evitar. n. apartar. [av¨¦ndcher] Vengador. Aviari. Pag-iwas. ayudar. [ot¨®nomi] Autonomia. Napapakinabangan. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. n. afirmar. [av¨¦niu] Avenida. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. Tawag. Automatical. pag-aapo-ap?an. Makinabang. n. codicia. rigor. salangsang. n. [¨¦vieri] Pajarera. n. babaing m¨¢ngangatha. Pakinabang. Maiiwasan. v. castigar algun delito. adj. Avail. humiwalay. Umiwas. Sulat ng kanyang sariling kamay. Autopsy. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. v. adj. n. Avengement. Lumik?. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. Aba Ginoong Mar¨ªa. pagt atanim. n. auxiliary. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. ventajoso. Avocation. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. [¨®tom] Oto?o. [ost¨¦riti] Austeridad. ventaja. Autumnal. ang katunayan. Authenticity. Kumur¨° ng humigit kumulang. Autobiography. avariento. n. v. Authenticate. ipakilala ang kato tohanan. potestad. iwasan. kawa n¨ª. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. verificar. nagagamit. n. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. Autographic. [avar¨ªci?s] Avaro. Pagkaautor.

pagpayag. [eu¨¦k] Despierto. v. Pagka matandang binat¨¤. Award. vigilante. n. adv. pagkanen¨¨. Avow. [¨¢zoer] Azulado. v. Tumakot. Pangim¨¬. [ba] Balar. Avouchment. n. Back. asombrar. [ba] Balido. [au¨®rd] Sentencia. Oo. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. Malaking unggoy. Awe. [on] Arista. nen¨¨. abiertamente. oranggutang. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. Sanggol. Bachelor. Pagkasanggol. . [au¨¦k] Despertar. Awaken. v. bastos. adj. n. adv. [eu¨¦ken] Despertar. adv. para siempre. [bac] Atras ¨® detras. v. Gaw¨ªng kulay bughaw. adj. Awkward. color cer¨²leo. Patabing?. Talaga. el nene. n. kasabihang may taglay na aral. Matandang bagong tao. parang nen¨¨. Bachelorship. [av¨®ual] Declaracion justificativa. n. [e] Siempre. Lag¨¬ mapakaylan man. [av¨¢uedli] Declaradamente. asul. mahirap gaw in. Sinag. Kulandong. v. afuera. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. pumukaw. [ol] Lesna. Azure. pinipihitan. Magsalitang parang musmos. Balibol. Babyish. infancia. Parang sanggol. Awhile. Urong sa dakong likod. adv. Walang lebadura. Axe. adv. y el meridiano del lugar. [bi] B (be). Mapagsalita ng walang kapakanan. musmos. Salitang musmos. n. matandang binat¨¤. adj. magpatunay. Azymous. Sungot. nen¨¨. n. n. Hatol. n. Axis. mag-antay mag-antabay. Awning. adj. op¨°. Tagahatol. [eu¨¦king] Despertamiento. nakatanod. parlero. n. Pahayag ng pagpapatotoo. Awake. Awfully. n. jamas. al travez. Babble. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. [av¨¢u] Declarar. v. Aware. [eu¨¦r] Cauto. Awake. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. adj. Avowal. n. [b¨¢bl?r] Charlador. takot. esperar. Magpahayag. Awry. Baby. Awe. [¨®kuord] Tosco. Azimuth. v. v. [b¨¦bi] Criatura. n. [acs] Hacha. infante. Bughaw. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. Gumising. Pangim¨¬. Baboon. adv. [¨®fuli] Terriblemente. n. infante. celibato. Aye. hiya. Magpatotoo. aprobacion. rudo. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. [b¨¦bish] Pueril. adj. satsat. pavor. sadya. horroroso. n. [av¨¢uchment] Declaracion. pinipihitan. kaylan man. Patotoo. v. groceria. adj. Gumising. pangbutas. [¨®kuordnes] Tosquedad. Magaspang. [¨®ful] Tremendo. kasindaksindak. pasiya. Awful. pumukaw. Awaking. maghayag. kaunt?. Await. takip. algun tiempo. [¨®ning] Toldo. [¨¢csi?m] Axioma. [ar¨¢i] Oblicuamente. [o] Amedrentar. Kakilakilabot. adv. Axiomatical. Award. Sangdal?. May matang mabalasik. testimonio. Babe. gumitl¨¢. n. n. Babyhood. B (ba). limb¨®. satsatero . n. n. Azure. Ehe. B B. Baa. Pagkagising. Maghintay. magpasiya. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. Kagaspangan. [ai] S¨ª. adj. Away. Wala. Ay. determinar. Baa. [b¨¢bl] Charlar. [eu¨¦y] Ausente. sentenciar. n. [au¨®rd] Juzgar. Avouch. pahayag. Axle-tree. confesar. samantal¨¤. adj. [eju¨¢il] Un rato. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). kasindaksindak. c¨¦libe. n. charlataner¨ªa. v. Lalik¨¢n. Awkwardness. adv. Kakilakilabot. n. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. Maingat. [b¨¦bijud] Ni?ez. Babbler. el nene. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. [b¨¢chelor] Soltero. ikir¨¢n. Awful-eyed. [o] Miedo ¨® temor reverencial. Awarder. kabastusan. dificil. Babble. Humatol. Awfulness. n [b¨¦bi] Criatura. Kawikaan. [¨¢csis] Eje. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. Awl. Tingig ¨® boses ng tupa. n. n. justificar. Avowedly. determinacion. Sanggol. Awn. [¨¢zoer] Azular. Axiom.. [eu¨¦t] Aguardar. sa labas. [av¨¢uch] Afirmar. [b¨¢bl] Balbucear. ikir¨¢n. mabughaw. Gis¨ªng. Palakol.

[b¨¦cn] Tocino. n. v. Timbangan. [b¨¢lans] Pesar en balanza. pelota. sibi. patain. Likod. Backbiting. Bait. Paninirang puri. ak¨°. se?alar con divisa. Pain. tu muus. n. burla. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. [b¨¢cu?rd] Atras. [b¨®ldjed] Calvo. adj. fiador. indispuesto. Sikang. adj. pagpapataw¨¢. Magpain. Tal¨¬. [b¨¢cu?rd] Opuesto. Tumalo. Bayong. [b¨¦keri] Panader¨ªa. jocosidad. trasero. Magtinapay. n. v. n. Background. saldar. mapag-alimura. Badge. kaaway. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. v. v. buto sa likod. g¨¢waan ng tinapay. magbigkis. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. Badness. pungl?. [bet] Cebar. n. [b¨¢guedch] Bagaje. [b¨¢csaid] Espalda. Katalo. Backdoor. Back. Bagpipe. May kasamaan. agravio. Ball. Gulugod. Balance. v. mapanglaw. n. Bacon. n. yamutin. mahirap kausapin. Baker. Baffle. adv. [b¨¢cbaiter] Murmurador. n. funesto. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. umalimura sa likuran. Baleful. preposteramente. v. Baggage. Backslide. contratiempo. adv. Backbiter. empaquetar. se?al. Backside. Taong kalb¨®. s¨ªmbolo. Ang dakong likuran ng tindahan. Agusil. Magtal¨¬. [b¨¢gpaip] Gaita. bigkis. Mahirap. ang nan¨¢nag¨®t. Kadung?an. hacia atras. lagak. enemigo. ang dakong likuran ng anoman. la parte de atras de cualquiera cosa. [bolk] Viga. Kalb¨®. Balkon. miseria. detractor. negligencia. Managot. M¨¢dulas. Balcony. [b¨¢cdor] Puerta trasera. Backward. n. Ang daladalahan sa paglalakbay. Instrumento ng m¨²sika. kaibig ang taksil. Sangla. tanda. adj. bala. [bac] Sostener. calamidad. Magtitinap¨¢y. Badger. n. balancear. [b¨¦lful] Triste. [b¨¦ker] Panadero. [b?l] Fianza. n. confundir. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. may karamdaman. Bola. fiar. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. maglubog. balanse. [b¨¢cbait] Murmurar. Kakalbuh¨¢n. perjuicio. fatigar. Backward. Tumimbang. Pintuan sa likuran. [badch] Divisa. Balk. equipaje. [b¨¢fl] Eludir. Badly. traidor. [bag] Saco. faltar ¨¢ la palabra. Kasamaan. desacreditar. Manirang puri. n. mayordomo. Bailiff. talega. v. [b¨¢dinedch] Gracejo. mayordomo. Backbone. Bag. [b¨¢lconi] Balcon. umak¨°. s¨¢ya . sumakay sa kabayo. salat. Bakery. Bad. n. difamar. [bac] Espalda. sama. pagkakalb¨®. n. n. walang buhok. [b?d] Mal. n. Baldhead. [b¨®ldnes] Calvez. Bale. n. [b¨¢lans] Balanza. tergiversar. [b¨¢cbaiting] Detraccion. Bake. K¨¢yong magaspang. Paurungin. Backfriend. Mapanirang puri. [bet] Cebo. sagot. magbibingka. [bolk] Frustrar. n. espinazo. ng panahong nagdaan. baile. Baldness. Bagging. Kaibigang mapagpailalim. hundir. Masama. Bail. n. lumit¨®. katiwala. n. Liku ran. Backbite. Magsagisag. kaapihan. supot. [bag] Entalegar. n. Backshop. [be¨ªk] Cocer en horno. Backroom. malo. kamusmusan. la carne salada del puerco. Ang looban sa likuran ng bahay. bir¨°. [b¨¢gging] Tela basta. [bacb¨®n] Hueso dorsal. Balance. v. [badch] Divisar. abala. Balk. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. n. n. [bol] Bola.Back. [b?l] Caucionar. v. [bacsl¨¢id] Resbalar. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. karneng baboy na inasn an. ka alitaan. n. v. lerdo. Bailee. [bold] Calvo. anomang mabilog. [b¨¢dcher] Cansar. n. v. [b¨¦lif] Alguacil. n. sa dakong liko d. n. n. Sasisag. pesadez. Panaderya. sakuna. pagurin. Bale. Backwardness. v. kaibigang kasoy. pag-alimura. Bait. n. [b?l] Empalar. magkulang sa pananalita. Pumagod. lumihis sa pinag-uusapan. Bail. [b¨¢cgraund] Fondo. Urong. Tuks¨®. kadwagan. Tosino. montar ¨¢ caballo. n. v. balance. pagtutuus. bala. Badge. chanza. [b¨¦dnes] Maldad. [b¨¢csiop] Trastienda. n. Bald. M¨¢urong. Bag. n. Badinage. magbalanse. [b¨¦dli] Malamente. bagabag. n.

awit. [b¨¦nful] Venenoso. Banter. Globo. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. destiero. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. Balm. divertirse ¨¢ costa de alguno. pagsamahin. Bane. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. expeler fuera. [b¨¢nter] Lumbar. Papel de bangko. vendaje. Pig¨ªng. Bankbill. n. [b¨¢ndedch] Vendar. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. Nakakalason. Itapon. [b¨¢ndilegd] Patizambo. Balm. juntar. Bandy. [band] Venda. Balloon. Papel de b¨¢ngko. declararse insolvente. unir. Balmy. Baluster. v. [ben] Envenenar. [ban] Bando. . baybayin. Bang. fajar. Maghagisan ng bola. Ballast. hand¨¢an. mort¨ªfero. n. adj. n. Manumpa. n. quebrado. tosigo. [bal?str¨¦d] Balaustrada. magtal¨¬. poner dinero en un banco. cambista. [ben] Veneno. v. banco. boto. Saging. v. pamigkis. bandil¨¤. [bam] B¨¢lsamo. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. v. [b¨¢nter] Lumba. Kahong karton. Manok sa Java. idestiero. v. manungayaw. Magbir?. n. gabay. Banish. Tulisan. bahag. barandilya. banda. burlon. [bang] Pu?ada. [b¨¢last] Lastrar. n. bumugbog. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. n. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. Ballot. n. n. v. magtapal. n. bugbog. Banana. adj. Ballast. n. Watawat. n. Bandylegged. Maglagay ng pangpabigat. maldecir. [band] Vendar. adj. manukso. rivera. [b¨¢ndi] Palocorvo. [b¨¢nishment] Destierro. v. Ban. Mabilog ang bint?. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. walang ikabayad. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. Bane. tawag. [b¨¢ndedch] Venda. [b¨¢ndi] Pelotear. Magbigkis. hind? makabayad. v. Magpig¨ªng. n. [b¨¢ncuet] Banquete. [banc] Orilla. magtal¨¬. Kant¨¢. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. Lumason. Baneful. Balustrade. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. Banner. n. Lason. tamb?. Suntok. golpe. n. festin. Ban. Banister. Pulsera. chasco. n. k¨¢inan. Bamboo. maghanda. [b¨¢n?r] Bandera. [bamb¨²] Bamboa. B¨¢lsamo. Banquet. Banker. pu lutong. [b¨¢nish] Desterrar. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. kamandag. maglap¨¬lap¨¬. [b¨¢lad] Balada. n. [b¨¢l?t] Balota. Bandage. [ban] Excomulgar. Bumoto sa pamamagitan ng balota. mabang¨®. Bandit. [band¨¢na] Bandanas. tuks¨®. Pahayag. n. [b¨¢ncuet] Banquetear. Bandanna. Banjo. n. [b¨¢last] Lastre. n. Bandurya. Magday¨¤. Banquet. Kawayan. M¨¢nunukso. n. banda ng m¨²sika. Bank. sumpa. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. Batang munt?. Bantam. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. pabang¨®. v. paspas. bayle. Ballad. pabango. Pangpang. Bang. [b¨¢l?t] Votar con balotas. n. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. n. v. Bankrupt. [bang] Dar pu?adas. n. Bankrupt. Pangyong mapul¨¢. burla. Magbigkis. [bamb¨²zler] Enga?ador. mortal. pumaspas. [b¨¢ndcho] Banduria. Malugi. [bal¨²n] Globo. Band. [bancbil] Billete de banco. Banterer. Bamboozle. magkainan. buh¨°. estandarte. Sumuntok. Balsam. humib¨°. b¨¢ngko. Banknote. [bam] Embalsamar. Bangle. Magdaray¨¤. Bank. Ukol sa b¨¢lsamo. tira ¨® faja. v. n. v. n. Banter. mawalan ng salap? a ng bangko. Bandbox. fallido. union. n. ¨¢nyayahan. n. cuadrilla. bandera. cancion. Band. Pamal¨® ng bola. Magp ilapil. sacudir. ligarse. [bamb¨²zl] Enga?ar. Tal¨¬. n. Bambuzler. discutir. kalombigas. B¨¢lsamo. Bandy. Bankruptcy. v. n. Bantling. v. adj.wan. Barandilyas. sisidlang karton. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. anuncio. [b¨¢l?ster] Balaustre. v. [b¨¢nister] Balaustre. Balota. Gabay. proclama. n. [b¨¢ntam] Bantama. excomunion. n. palabir?. b¨²kawe. Ballot. Banishment. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. [bangl] Bracelete delgado. tira ¨® faja. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. Bir¨°. n. [b¨¢nker] Banquero. n. manghaharang. Pabanguh¨¢n. magpiring. nakamamatay. Lug¨ª. Gabay. [b¨¢ncnot] Billete de banco. n.

adj. tranca. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. Bangan. Sebada. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. n. [bapt¨¢is] Bautizar. adv. Barefaced. [barc] Descortezar. Barb. Bark. Barrow. kapisanan n g mga abogado. Barrel. Baron. Batong matigas. Barrier. v. Barren. simplemente. Kask¨®. n. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. Barmy. v. Baptismal. [b¨¢rter] Traficar. Base. adj. Barefoot. n. v. v. n. n. kabaksikan. n. n. Halang. Bare. [b¨¢ro] Angarillas. adj. trocar. Barricade. n. hadlang. v. [b¨¦rfesd] Descarado. pananim na gaya ng palay. pagbibinyag. Silong. Magtrangk¨¢. humamak. [b¨¢rel] Barril. Balat. Bark¨®. despreciable. Lebadura. n. n. k¨¢waw¨¤. Pangangalakal. basal. mag-alis ng balat ng kahoy. adj. n. [b?s] Apoyar. [b¨¢rguen] Pactar. insolente. Hubad. mag-alis ng takip. Bare. [b¨¦rfut] Descalzo. pedestal. mabaksik. adj. n. Bark. isang marangal na pamagat. [b¨¢rac] Cuartel.Baptism. balb¨¢s. Kwartel. Base. May halong lebadura. Abogado. kumahol. [barik¨¦d] Barrera. Barbarity. Magbinyag. Baptistery. Walang suot ang paa. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. Bargain. estrados. [b¨¢rber] Barbero. Tampalasan. [b¨¢ren] Esteril. [bar] Barra. [b¨¦sment] Basamento. Barbarous. [barc] Corteza. p¨®ndo. [b¨¢rel] Embarilar. n. Barn. descubrir. n. Baptist. convenio. ajustar. Makipagkayar?. magbigay ng pangalan. adj. ladra. Magkut¨¤. obst¨¢culo. desfondado. pagbili ¨® pagbibil¨ª. adj. [b¨¢ptismal] Bautismal. Barber. Karwahe. tah¨®l. n. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. Pinagkayarian. mahalay. Dakong pinagbibinyagan. n. [b¨¢rister] Abogado. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. Barricade. n. Barge. n. [b?r] Desnudar. kut¨¤. Binyag. paa. tuntungan. Hamak. [b¨¢ri?r] Barrera. Ang nagbibinyag. cambiar. nakagayon lamang. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. [b¨¢rnecl] Barnicla. Bariles. walang bait. [b¨¢ron] Baron. [barb¨¢riti] Barbaridad. walang bunga. mang-aahit. [b¨¢ruch] Carruage. Barley. puerco. salvaje. obst¨¢culo. Baritone. adj. . magpalit. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. baboy. [b¨¢rguen] Ajuste. [b¨¢ptism] Bautismo. bardo. Baron. estacada. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. Baptize. negociar. n. Tindahan ng alak. pinagkasunduan. adj. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. Base. salbahe. Basalt. Maghubad. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. n. n. Bar. Barrister. [barm] Jiste. Barbarian. v. sasakyang may layag. kamalig. compra ¨® venta. Nauukol sa binyag. Bargain. pajar. prohibir. infructuoso. n. Halang. Baseless. pobremente. Barbaric. [bar] Cerrar con barras. n. [b¨¦rli] Meramente. Barm. n. n. n. k¨¢maligan. m¨¢ghadlang. Bar¨®metro. n. [bardch] Falua ¨® faluca. n. Bard. levadura. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). May pagkahubad. cruel. talukap. atrincherar. maglagay ng kut¨¤. descubierto. upak. Walanghiy¨¢. Katampalasanan. [b¨¦sles] Sin fondo. Munting kut¨¤. Patung¨¢n. Baog. mangalakal. Bar-room. sangg¨¢. Barter. maghub¨°. mabab¨¤. [bard] Poeta. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. embarcacion. [b¨¢rli] Cebada. barbero. vil. v. [b¨¢riton] Baritono. [bas¨®lt] Basalto. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. v. Manggugupit ng buhok. Bab¨¤. [b?r] Desnudo. Besbol. Barrel. Ipatong sa patungan. Tampalasan. walang takip. Baseball. Basement. v. hadlang. basa. envilecer. Barter. Bar. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. n. humilde. [bar¨®meter] Bar¨®metro. n. Umupak. M¨¢nunula. [b?s] Bajo. n. [b¨¢r-rum] Taberna. [b?s] Fondo. tumahol . mabaksik. Barely. Taong tampalasan. Bar¨ªtono. Barometer. hub?. impedir. [barn] Granero. Barnacle. n. ladrar. Bark. Barrack. Barouche. n. Mangalakal. kah¨®l. n. [barc] Barco. [barb] Barba. Magsilid sa bariles.

May pagkamahiyain. [bat] Murci¨¦lago. Bawl. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. Magpataba. Masa ng tinapay. Palilig¨°. Look. abaloryo. v. Bath. Bat. n. Kilo . bilao. n. Mag¨ªng. Bashfulness. Bastardo. n. Kahihiyan. [bim] Viga maestra de un edificio. sigang palatandaan. v. kahinhinan. Ayos ng laban¨¢n. tener algun estado ¨® calidad. Bayonet. brazos de balanza. bakol.. Bay. Mahihiyain. Isang pulutong ng mga kawal. Magdal¨¢. umalalay. v. [bask] Asolear. [b¨®bl] Chucher¨ªa. kinatatayuan. dumigm¨¤. Baybay-dagat. [b¨¢ter] El que apalea. Bauble. [b¨¢shful] Vergonzoso. kumahol. n. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. parir. v. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. modestia. engordar. hiyaw. ay. adj. n. Beagle. Tatal. Bayoneta. sufrir (algun dolor). [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. vocear. humiyaw. [bas] Lobina. [b¨¦zing] Ba?o. Bask. [best] Apalear. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. Bagay na walang halaga. Isadsad sa baybay. Kulay bayo. mamal¨°. Lumaban. Humampas. Hilbana. magka. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. Basis. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. pamook. Kwintas. pinag mumulan. [bid] Cuenta. isang isda. n. [bir] Llevar alguna cosa como carga. Baste. Agusil. rada. n. n. fundamento. Oso. almasen ng sarisari. pagbabaka.. adj. magtiis. bugbog. [bei] Bayo. [b¨ªgl] Sabueso. isang pulutong na sundalong ma kanyon. mag. kutang may kanyon. n. n. [baz¨¢r] Bazar. mahinhin. n. Bass. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. Beam. Sitaw. Batten. manganak. h¨ªlamusan. P¨¢nik¨¬. Beak. (isang hayop na apat ang paa). orilla. [b¨¢teri] Bater¨ªa. rayo de luz. Bay. Bawl. Basket. [bez] Ba?ar. patani. Bear. kabagkabag. n. producir. Basting. v. kumisap numingning. v. Bashfully. [b¨¢tn] Astilla. n. n. adv. Bathe. n. Bat. [b¨¦sis] Basa. Batten. Be. Tuka. n. n. n. Beacon. v. [bol] Gritar. n. n. espurio. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. [b¨ª] Ser ¨® estar. golpear. n. abalorios. mamunga. [bei] Bah¨ªa. [bich] Encallar. n. sum¨¢. apaleador. ka¨ªng. Beam. n. [b¨¢sket] Cesta. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Lobina. Bass. Sumigaw. [bin] Haba. [bic] Pico. Bean. Bay. n. matatakut¨ªn. [batch] Cochura. pinagbubuhatan. Bayonet. base. Batter. Basin. n.Baseness. ibilad. [bat¨¢li?n] Batallon. bumugbog humagupit. [b¨ªcn] Faro. t¨ªmido. magbat¨¢. P¨¢liguan. [basi¨®] Baj¨¢. brazo de mar. Bathing. pingga. Battle. Battery. Bashful. [bei] Ladrar. v. [b¨¢ter] Apalear. makipamook. P¨¢liguan. Magbilad.. balar. Kumislap. pedestal. encogido. Tungtungan. [b¨¢tl] Batallar. Busl?. sostener. Malig¨°. ponerse ¨¢ tomar el sol. [b¨¦sn] Jofaina. hampas. n. Laban¨¢n. [b¨¢tn] Cebar. apaleamiento. Basar. Manaksak ng bayoneta. batul¨¢ng. combatir. [bol] Grito. Batery¨¢. [b¨¢tl] Batalla. Beadle. [bat] Garrote ¨® cachiporra. canasta. Batch. vileza. Sigaw. ribera. anam¨¢n. Beach. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. Bashaw. mag-ihaw ng lamang kati. Battle-array. n. Battalion. v. . Bead. n. dagatdagat an kaugpong ng dagat. [baz] Ba?o. Batter. Maginoo sa Turkya. Bathing-tub. [bir] Oso. fanal. n. n. digm¨¤. grave. v. [b¨¢stard] Bastardo. reparar. Ang humahampas. Kahamakan. [bas] Bajo. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. n. Palanggana. v. [b¨ªdl] Alguacil. pringar ¨® untar la carne en el asador. [b¨¦snes] Bajeza. adj. Bear. Tumahol. Bazaar. n. b¨¢yakan. hornada. puerto abierto en el mar. Bastard. magpalig¨°. ba?arse. Battle. makipagbaka. v. [b¨¦onet] Bayoneta. so portar. Battle-axe. v. n. Beach. liwanag. Palakol na panglaban. n. n. [bich] Costa. n. yumaman. kahalayan. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. rosario.

Silid na tulug¨¢n. Bedew. [bedr¨¦den] Postrado en cama. ugal¨¬. [bi¨²tifay] Hermosear. [bich] Haya. Beer. n. Balbas. [bif¨®l] Suceder. magparik¨ªt. kariktan. Bangaw. v. n. Maganda. Beast. [bed-cloz] Coberturas de cama. ganyakin ang kalooban. v. bubwanin. [b¨¢ring] Situacion. [bidi¨²] Rociar. Beautify. adj. parang ganid. maza. m¨¢payap¨¤. Bed. acontecer. Bearer. Guhit na matwid. n. Beat. cautivar. kagandahan. Bedim. n. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. [bic¨¢m] Serenar. Oras ng pagtulog. Bearded. M¨¢bagay. suceder. conveniente. Beating. [bi¨¢titiud] Beatitud. Gand¨¢. Bearing. humimpil. [b¨ªrded] Barbado. convenientemente. Beauteous. v. Beastly. n. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. Makababat¨¢. akma. n. Become. May kagandahan. n. pitak. [bi¨²tiues] Bello. putakt¨ª. [bed] Cama. H¨ªgaan. modo de portarse en lo exterior. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. Beck. Bee-line. Bedfellow. Bechance. and part. n. adj. Beatitude. dinikdik. imberbe. loco. Silid na tulug¨¢n. n. Beat. Pukyutan. Beard. [bik¨¢ming] Decente. Mahusay. Beauty. Bee-hive. hermoso. v. tilad na kahoy. [bit] Golpe. n. Tang?. Pinukpok. n. may pa gkabagay. adj. deslumbrar. Sapagka't. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. n. n. Halinahin. Mabalbas. Bedding. Bear-fly. [bit] Apalear. Bed-clothes. marikit. [b¨¦dlam] Casa de locos. n. Kumulimlim. n. [b¨ªrdles] Desbarbado. acostar. batiin. adj. adj. n. Bugbog. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. brutal. Becoming. Bedtime. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. [bist] Bestia. Bee. [bit] Acelga. pulsacion. n. Befall. [bed] Meter en la cama. Ulol. papag. correccion. n. bello. Maganda. dahil sa. adj. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. calmar. asal. v.. [bik¨¢mingli] Decentemente. indicacion muda. [b¨ªting] Paliza. v. Becalm. Magwisik. tibok. Becomingly. Beaten.Bearable. n. [bi¨²ti] Hermosura. n. Bed. v. bat¨¬. adornar. [b¨ªrabl] Sufrible. [b¨ªrer] Portador. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. lecho. n. maging . [bid¨ªm] Oscurecer. Lumubay. [bird] Desbarbar. [bec] Se?a.m¨¢uw?. Hayop na apat ang paa. Beck. may pagkahayop. venir ¨¢ parar. Bed-chamber. tumahimik. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. v. [b¨ª-jaiv] Colmena. [bic¨®s] Porque. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. [bird] Barba. Kalagayan. Beckon. Isang punong kahoy. Ihiga. Sap¨¤. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. Kaginghawahan. Beet. adj. may pagkakaakma. Pagk¨ªt. n. Mangyari. Bedlamite. [bi¨²tifuli] Hermosamente. Beard. . Beautifully. Beef. golpear. lun¨¢tico. Beck. bumugbog. kutog. maggayak. bulo ng uhay. sosegar. marikit. pison. Bedlam. n. n. v. v. hagupit. n. n. v. Isang uri ng hayop. adj. sumenyas. [bitn] Trillado. belleza. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. [bik¨¢m] Convenir. Beetle. makatitiis. Bahay-pukyutan. conj. Beardless. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. n. [bi¨²tiful] Hermoso. adv. [b¨ªstli] Bestial. Hampas. Magpagand¨¢. [bi¨ª] Abeja. Isang gugulayin. Beeswax. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. Tang?an. Parang hayop. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. Walang balb¨¢s. [b¨ªtl] Escarabajo. [bich¨¢rm] Encantar. Beddridden. tulug¨¢n. felicidad. bagay. Humampas. mangyari. Magk¨¢taon. ulol. n. regar. dik¨ªt. Serbesa. Beech. Bed-room. adj. [bi-l¨¢in] Linea recta. [bich¨¢ns] Acaecer. Beautiful. kamumo. Senyasan. v. May kahusayan. arista de espiga. katre. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. magdilig. v. kilos. lumab¨°. Becharm. n. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. convertirse. [bec] Hacer se?a con la cabeza. Because. pisado. [bec] Riachuelo. ofuscar. [bisuacs] Cera. n. [bir] Cerveza. Beef-steak. n [b¨¢dlamait] Loco.

n. [b¨ªing] Existencia. bago. n. sa harap. Mangday¨¢. Sak¨ªt ng tiyan. v. v. M¨¢ukol. fe. pananalig. magpalagay mag-asal. fiel. tumingin. Belch. Beguiler. n. importar. Behold. n. v. Magpahirap. magsimula. n. sa tapat. Sa likur¨¢n. contemplar. [bigu¨¦t] Engendrar. Bellicose. p¨¢una. [bij¨®ld] H¨¦!. Behoof. Maniwal¨¤. [b¨¦lo] Rugido. Befriend. [bel] Campana. v. Beforetime. Nagkakautang. kumand il¨¬. eructacion. v. pakinabang. n. [belch] Regoldar. kampan¨¤. Kumubkob. n.Befit. [bil¨¦it] Tardar. m¨¢akma. Tumingin. [bil¨¦b?r] Apalear. v. tapat. Befoul. Sumalangsang. suplicar. utilidad. angal. mamunga. adv. patrocinio. magparatang. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. [bij¨²f] Convenir. pensar. n. [bil¨ªvabl] Creible. adv. Mangan¨¢k. Beggar. umangal. int. Behindhand. antes de. n. [bif¨¢ul] Ensuciar. [bif¨®r] Mas adelante. Belly-ache. Baguhan. umakal¨¤. adj. Believer. conducirse. Sa unahan. mapanghib¨°. desmentir. panana palataya. Beg. Kandil¨¬. credo. Belay. v. [bil¨ªguer] Sitiar. pinagmulan. v. causar. v. [bij¨¢f] Favor. n. cascar. emporcar. Sigaw na malakas. Batingaw. [b¨¦lo] Vociferar. ser. Magdaray¨¤. asal. [b¨¦lfri] Campanario. Pasimula. tignan mo!. [b¨¦gu?r] Empobrecer. Being. y prep. Mapan¨ªniwalaan. v. Behavior. en frente. v. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. n. [b¨ªing] Ya que. estado ¨® condicion particular. akal¨¤. Beforehand. bloquear. empezar. Pakinabang. magmalas. magdum¨ª. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. n. adv. Ang nasa pakikidigm¨¤. [bil¨ªf] Creencia. n. sumam¨°. sa hulihan. Belligerent. may pananampalataya. calumniar. Hul¨ª. v. Pulubi. bramido. decapitar. magtam¨®. v. Behalf. Magtagal. novicio. magmasid. Belligerent. Dighay. anticipadamente. [bij¨¦v] Proceder. v. [bil¨ªv] Creer. Mar¨¢lita. Sulong!. prep. [bigu¨ªner] Principiante. Behave. N¨¢rito!. Tiyan. [bij¨¦vior] Proceder. mapagbasag-ulo. [bij¨¦d] Degollar. Bellow. Bellow. B¨¢tingawan. Beggarly. bago mangya ri. kumulong. pabulaanan. h¨¦ aqu¨ª!. n. [bij¨²f] Provecho. pin anggalingan. Magpalimos. Dumighay. Belabor. palagay. [bif¨ªt] Venir bien. v. Belief. producir. adj. Kapagkaraka. beneficio. lagay. ante. [bil¨¢i] Contrahacer. impostor. Beleaguer. Behind. Behold. v. manood. Pumugot ng ulo. Being. adj. [bij¨®ld] Ver. Beginning. [bel] La Venus de una ciudad. tras. proteger. convenir. Behoof. [bigu¨ªn] Comenzar. suplicante. patrocinar. Lumingap. manghib¨°. bugbugin. miserable. parang pulubi. [bif¨®rjend] De antemano. Belly. alis diyan! Beguile. Mag-ugal¨¬. n. Bell. v. [b¨¦liec] C¨®lica. int. n. [belch] Reg¨¹eldo. n. n. Belfry. Beget. [bij¨¢ind] Detras. antes. Ukol sa pakikidigm¨¤. [beg] Mendigar. arruinar. umandukha. Belch. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. sumuka. [big¨¢iler] Enga?ador. [bel¨ªdcherent] Beligerante. Beginner. Belie. [b¨¦licos] Belicoso. Kumubkob. [b¨¦li] Vientre. Yamang. v. n. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. en presencia de. May pananalig. pordiosear. bramar. kampanaryo. [bil¨ªver] Creyente. Belate. tao. pasi nungalingan. n¨¢kita mo na! Beholden. [b¨¦los] Fuelle. balulusan. huming?. Before. Hampasin. v. [big¨¢il] Enga?ar. [bifr¨¦nd] Favorecer. [bij¨®ldn] Deudor. Hungkoy. Bellows. magkaroon. [b¨¦gu?r] Mendigo. hihip. m¨¢kailangan. Paniwal¨¤. Believable. Magpasimula. [bil¨¦i] Bloquear. vomitar. kapaniwalaan. rudimentos. mirar. seducir. sa paraang. mamanhik . conj. Mga panahong nagdaan. maglwat. Beggar. . ente. Believe. M¨¢bagay. [bel¨ªdcherent] Beligerante. Belle. conducta. dinghal. taong nagpapalimos. puesto que. Dalagang magand¨¢. Mangdidigm¨¤. Begin. Behead. Sumigaw ng malakas. adj. Ugal¨¬. Begone. Dumum¨ª. adv. supuesto. Buhay. v. lo que se puede creer.

abajo. bukod sa. talsikan. [b¨¦r-ri] Baya. Gabih¨ªn. [bis¨ªdch] Sitiar. Basb¨¢s. Berilo (batong mahalaga). v. v. Pileges. Pilansikan. makiusap. Berry. n. dulce. Benediction. [bend] Encorvar. yup¨¬. kabutihang asal. prep. pagkahutok. Beneficiary. disfamar. gumab¨ m. Kagandahang-loob. Bangk?. Maul¨®l. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. yumup¨¬. n. kapakinaba ng¨¢n. [ben¨¦volens] Benevolencia. [bim¨®c] Mofarse. Bending. [benef¨ªcial] Beneficioso. n. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. [ben¨ªgnant] Bondadoso. bloquear. tub¨°. Kabutihang gawa. [bisp¨¢t?r] Salpicar. adj. Beneficial. humibik. [bis¨¢id] Cerca. [b¨¦nefit] Beneficiar. Pamigkis. [bil¨®ng] Pertenecer. Magtagubilin. Beneficence. Beryl. despojo. [bisp¨ªc] Encomendar. Magandang loob. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. Lang?in. suub¨ªn. parecer bien. [bis¨®t] Infatuar. Mamanhik. Giliw. Pinakamabuti. [b¨¦liband] Cincha. Bench. sumam¨°. sintur¨®n. hacer bien. pal¨¤. Benignity. Benumb. bumakod. doblar. [bin¨¦m] Entorpecer. ordenar. Mamanhid. n. [belt] Cinturon. v. Kagandahang-loob. Isabog. [benef¨¢ctor] Bienhechor. Mag¨ªng bagay. Beneath. [bistri¨²] Rociar. [benef¨¢ccion] Beneficio.. utilidad. conferir. Kumubkob. Bemad. v. [ben¨¦fisens] Beneficencia. n. Beside. [bism¨®c] Ahumar. arrebatar. biyay a. R¨¢tiles. bumaluktot. Berth. Sa siping. lo mejor. afable. Besot.. v. Maamong-loob. n. otorgar. [bench] Banco. [bin¨ªz] Debajo. Magsuub. Beseem. ikalat. bondad. [bis¨¦t] Sitiar. n. n. Beseech. y adj. Bestir. Below. kumulong. Bend. Bent. excepto. mahabagin. v. Magandang-loob. Bepinch. Benefit. Bemoan. Beloved. [bis¨ªm] Convenir. v. Beset. Sa ilalim. v. Benignant. adj. [benef¨¢ctres] Bienhechora. entontecer. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Bestrew. v. v. adj. M¨¢ukol. v. n. [ben¨ªgniti] Benignidad. Besmoke. sa pilin g. ensuciar. k¨¢butibutihan. mabuting asal . v. m¨¢sangkap. Belt. n. ventrera. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. provechoso. M¨¢pakinabangan. umagaw. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. kurut¨ªn. v. Manuya. v. Pamana. Besiege. sa tab¨ª. [bis¨ªch] Suplicar. Kagandahang loob. Bestow. Hubog. manirang puri. v. yup?. N¨¢papakinabangan. cercar. Benevolent. hut¨®k. [bism¨ªr] Salpicar. magalingin. [bin¨¢in] Benigno. rodear. hangalin. Kilusin. Benefactress. [bir¨ªvment] Privacion. [bir¨ªv] Despojar. pagpapal¨¤. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. pag-agaw. doblez. Beneficent. . Bemock. [bent] Encorvado. n. Bellyworm. humutok. Pilansikan. v. v. amado. minamahal. prep. n. Bespatter. gracia. Bereave. Benefit. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. Bequeath. Belong. kulubot. v. adj. pakinabang. [bist¨®] Dar. [bil¨¢ved] Querido. y prep. n. n. ibuy¨®. Magandang loob. liban. adj. baya. n. [bim¨®n] Lamentar. adj. [bil¨®] Debajo. likmuan. Dumaing. Bespeak. oscurecer. kagalingan. kumulong. Kumubkob. adj. Bequest. Benign. Pakinakang. [b¨¦nding] Pliegue. Bend. [benef¨ªcieri] Beneficiado. v. bendisyon. incitar. Bulati sa loob ng tiyan. Mangurot. udyukan. Magpamana. asiento.. [bend] Comba. Best. Humubog. generoso. esparcir. Pagsamsam. Benevolence. Benefactor. magbilin. abajo. Sumamsam. al lado de. [b¨¦ril] Berilo. deplorar. Bereavement. rogar. [bim¨¢d] Enloquecer. gumaw¨¤ ng kagalingan. magkaloob. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. [bist¨¦r] Mover. sa ibab¨¤. v. n. n. bondad. maawain. [b¨¦nefit] Beneficio. tendido. kun¨®t. adj. adv. Magbigay. baluktot. provecho.Bellyband. n. v. Besmear. n. Baluktot. Pamigkis ng tiyan. Sa ibaba. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. dumih¨¢n. abutin ng gab¨ª. Benight. [bip¨ªnch] Pellizcar. Benefaction. [best] Superior. clemente. v. [bened¨ªccien] Bendicion. v. encorvadura. irog. n.

Ang tagatawad. Kas¨¢l. [biu¨¦l] Lamentar. [bitw¨ªn] Entre. Sa pagitan. n. Bid. [bitr¨®zal] Esponsales. [b¨¢ibl] Biblia. [bet] Apuesta. v. n. anunciar. Kalandra. makiaway. [biu¨ªtch] Encantar. Betoken. [bitu¨ªcs] Entre. panggagaway. ordenar. Kataksilan. n. Betake. umenkanto. magpaalam. allende. n. turing. n. Bet. bit¨¢ims] Con tiempo. mangkulam. Bewail. Sa dako pa roon. adj. taya. Bibliography. [bit¨®kn] Significar. prep. Bidder. Makihamok. bitimes. Bigamist. [baid] Sufrir. [b¨¦vi] Bandada. [biu¨¦r] Guardarse. [big] Grande. Bewitchery. manggagaway. convidar. Mag-ingat. Look. residir. Magtiis. k¨¢ban. hip¨®crita. v. Biblia. . v. Tumangis. v. precaverse de algun riesgo. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. [bid] Pedir. prep. mandato. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. tumaghoy. adv. m ag-anyaya. Betime. v. [bit¨¢im. and¨¢s. [biy¨®nd] Mas all¨¢. maglilo. maleficar. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. Bewitch. M¨¢ligaw. n. patungan ng kabaong. n. adj. en sazon. Bethink. pag-aasawa. f¨¦retro. adj. banal na kasulatan ng mga kristiano. paglililo. [bit¨¦c] Tomar. Sumilaw. Bicker. Bifold. [b¨ªgnes] Grandeza. Bilin. adj. Bigoted. [b¨ªding] Orden. Beware. Bewilder. Bigamy. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. Dal¨¢dalawang ta¨®n. n. Bidding. [bir] Andas. Big. Pahal¨¢ng. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. postura. v. hechizo. Bide. Bevy. lalong ma inam. v. magmunimun¨¬. kartab¨®n. Ang taong may dalawang asawa. Betray. Bewilderment. [b¨¦veredch] Bebida. Kalakhan. adv. Bight. Biennial. Better. Ukol sa Biblia. Mangkukulam. (de aves). Sa pag-itan. M¨¢mumusta. Huming?. Bib. esponjoso. Biblical. mag-utos. Biggin. Kas¨¢l. Beyond. tagaturing. adj. Magtaksil. [bitr¨®zment] Esponsales. tumira. n. [bib] Babador. tawad. n. Bewitcher. Sumunggab. Pumusta. [bet] Apostar. lalong magaling. n. uminam. n. [b¨ªgamist] Bigamo. Magkasal. Doble. mandar. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. despedirse. Bid. [b¨¢ias] Al sesgo. Pagkaligaw. n. Bigot. utos. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. v. gumaling. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. mapagpakitang tao. [b¨ªk?r] Escaramucear. n. v. aguantar. n. Between. [bitr¨¦i] Traicionar. [b¨¦t?r] Mejor. n. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. adj. [b¨¢ycikl] Bicicleta. Betroth.Bet. prep. hechicero. n. Betting. Turing. [b¨ªbiul?s] Poroso. [biz¨ªnc] Recapacitar. [bitr¨¢yal] Traicion. lalong maigi. pag-aasawa. n. adj. Katiwal¨¤ ng aklatan. sa gitna. [bitr¨®z] Desposar. humawak. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. n. n. Lalong mabuti. n. Bumuti. [b¨¢it] Bah¨ªa. [b¨ªder] El postor. Gorra ng bat¨¤. Bias. Ipahiwatig. Beverage. Betwixt. Bible. Bevel. [biu¨ªtcher] Encantador. Salalay. tumangan. [b¨¦ting] Apuesta. [b¨¢ifold] Doble. Ang pag-aasawa sa dalawa. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. Bicycle. malisya. [b¨ªblical] B¨ªblico. sa kasal ukuyan. agarrar. n. delantal. tumaya. Betrothal. [b¨¦vel] Cartabon. [b¨¦t?r] Mejorar. v. [b¨ªgami] Bigamia. re?ir. v. Bisikletas. n. Betrayal. ibayo. Betrothment. Pangkukulam. n. n. Better. Pust¨¢. descarriar. [bai¨¦nnial] Bienal. Panukat. Malaki. Magdilidil¨¬. umigi. Bigness. [biu¨ªlder] Descaminar. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. en medio de una y otra cosa. Bibulous. Halaghag. v. Bibliothecary. n. ibalit¨¤ ipaalam. Kawan. manggaway . n. Bettor. magbat¨¢. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. v. Pan¨¢tiko. v. Sa kapanahunan. tumahan. buhaghag. Pustahan. tawad. Iin¨²min. [b¨¦tor] Apostador.

cuenta. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. Binder. [b¨ªliu?s] Bilioso. picar. Bitter. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. n. [b¨ª-liards] Billar. Pagkapan¨¢tiko. galit. [b¨¢inder] Encuadernador. [b¨ªldch] Pantoque. [bl¨¢cant] Hormiga negra. propuesta de ley. n. n. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. armario. mag-ugpong. Biographer. kumagat. maghayag ng inililihim. pedacito. venda. bilyete. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. Biographical. n. Bilis. n. ola grande. adj. pagpapakunwa. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. [b¨ªlieri] Biliario. n. Billards. Pugad ng ibon. [bit] Bocado. [b¨ªlo] Oleada. despensa. bocado del freno. ang tao. [b¨¢inding] Encuadernacion. Bilious. palagay na kautu an. Blackant. pagbibiyak. Ib¨®n. n. recet a de m¨¦dico. [b¨¢ineri] Binario. Birthday. Biped. Pait. [bitch] Perra. v. c¨¦dula. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. tira. Mapait. papel. Bite. Bivouac. n. kapyangot. Biscuit. Magtal¨¬. Bile. n. doble. [b¨¢il] Bilis. Obispo. mamupog. masaklap. n. pigs¨¢. [bil] Pico de ave. [berz] Nacimiento. v.Bigotry. [b¨ªter] Amargo. reseta ¨® hatol. n. Sumatsat. [b¨¢it] Mordedura. Asong babae. ¨¢spero. punzar. [b?rd] P¨¢jaro. [b¨ªtiumen] Betun. . cofre. [bit] Enfrenar. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. n. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. manuka. v. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. Mangagat. Taguan ¨® sisidl¨¢n. Dakong kinapanganakan. Malaking alon. faja. Mesa ng bilyar. Pagpapasta. Biskw¨ªt. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. n. Magsingkaw. Billard-ball. Birthright. Bin. pagkapanganak. Mab¨ªlis. Paghahati. Billion. kapanganakan. Bit. Bilinguous. Bisect. v. Bitch. Isang angaw na angaw. Bite. biyak¨ªn. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. c¨¦dula ¨® katibayan. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. [bisi¨®pric] Obispado. singkaw sa bibig . n. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. papel. pagk¨¢pasta. tal¨¬. Maitim. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. [b¨¢ison] Bisonte. Blabbing. n. v. pagsilang . Bit. [bisi¨®p] Obispo. paghahatid-humapit. [b¨ªlet] Billete. n. Bilyete. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. [blec] Negro. v. saklap. Katwirang buhat sa kapanganakan. [bl¨¢ber] Chismoso. n. [ba¨ªped] B¨ªpede. divieso. Pananatsat. Dalawang wik¨¤. adj. maghatid-humapit. Binding. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. n. Bisonte (isang hayop). Kaarawan ng kapanganakan. adj. talaan ng utang. Bill. Billet. Black. [bais¨¦ccion] Biseccion. n. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. Bit¨²n. Ukol sa bilis. Bird. Bishop. n. Bison. Blackball. n. encuadernar. Bishopric. [b¨ªli?n] Millon de millones. Birth. n. Bilyar (lar?). [b¨ªternes] Amargura. Bird. Binary. kasaklapan. dalawah¨ªn. v. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. [b¨ªgotri] Fanatismo. unir. Nakahal¨° sa dalawa. Bola ng bilyar. billete. Sakop ng obispo. kapaitan. Bilge. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. n. n. adj. n. n. Billet. [b¨¢ind] Atar. Blabber. n. Tuka. Biography. n. n. Bitumen. Blab. [b¨¢it] Morder. [blab] Parlar. Sub¨°. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. adj. Biliary. n. n. magpasta ¨® magbalat ng ak at. v. pagdalawa. adj. Hatiin. n. Panganganak. Bitterness. c¨®lera. bayang sarili. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. Tagapagpasta. Bisection. n. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. Ang d¨¢dalawa ang paa. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. adj. Billard-table. Birdsnest. [bin] Arteson. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. Kagat. hipocres¨ªa. adj. Langgam na itim. Birthplace. n. n. Bind. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Billow. Mapaghatid-humapit.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

Brewery. Pakint abin. avivar. dalhin dito. pan gloloob. v. kinis. [brindl] Variedad de colores. Karakaraka. Brewer. Brigadier-general. labio de una vasija. babaing bagong kas¨¢l. n. [br¨ªc-leer] Alba?il. v. a. a. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. buh¨¢y ang loob. Brier. n. [br¨¢iber] Cohechador. Bergantin. n. Briber. Brigand. Bribery. n. [bric] Ladrillo. Brickbat. a. v. Brickclay. [br¨¢in] Salmuera. [br¨ªgandedch] Salteamiento. v. makin¨¢ng. [br¨¢iberi] Cohecho. M¨¢nunuhol. reluciente. [br¨ªliant] Brillante. [br¨¢iten] Pulir. n. n. [br¨¢idgrum] Novio. pakinisin. [br¨ªki] Ladrilloso. [br¨ªfli] Brevemente. v. conciso. bulik. [brigu¨¦d] Brigada. Gilid. Bridemen. n. a. Pigilin. [br¨¢ib] Cohechar. Maikl?. Brick. Putol na lary¨®. Sanggayong bilang ng mga kawal. Lary¨®. [brif] Breve. n. manghaharang. n. refrenar. maningning. boda. soborno. n. n. Bridegroom. Punuin. n. [br¨¢itnes] Lustre. pang-haharang. Abay na babae. v. Brimfulness. sasakyang may palo. Brim. . Brigadier. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. Bring. Nobya. Sumuhol. [br¨¢ib] Cohecho. Bribe. Maningning. Suhol. dilag. n. n. Brickearth. bandido. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. katalinuan. makintab. Batikbatik. Suhol. Malary¨®. [br¨ªdch] Puente. Brilliant. [br¨ªliant] Brillante. Brilliancy. Bricklayer. n. Pat¨ªs. esplendor. Bridesmaid. v. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. agusar el ingenio. esclarecido. matalin¨°. brillantez. Pagawpaw. palakasin ang loob. [brindl] Salpicado de varios colores. Kabesada [ng kabayo]. bru?ir. v. boda. adj. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. Mababang halaman. ingenioso. [br¨ªcmeker] Ladrillero. [br¨¢idal] Nupcial. Kintab . soborno. agudeza de ingenio. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. May kaningningan. paalatin. kas¨¢l. Brigandage. Asn¨¢n. [br¨ªcuerk] Enladrillado. Brickmaker. G¨¢waan ng serbesa. a. Bricky. el recien casado. Brickwork. reprimir. Magseserbes¨¢. n. Bridle. n. Brewhouse. Tulay. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. n. Brief. Brimstone. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. malinaw. [bric] Enladrillar. n. paapawin. Brighten. n. Gumawa ng tulay. Tulis¨¢n. kislap. sobornar. la mujer recien casada. n. [br¨¢ier] Zarza. Lahok (ng alak). batong maningning. palinawin. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. Lupang ginagawang lary¨®. Maglary¨®. Brick. Brightness. G¨¢waan ng serbesa. Bridge. n. [brig] Bergantin. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. buhayin. Asupr¨¦. dar lustre. [br¨ªliansi] Brillantez. Hurn¨® ng lary¨®. Ningning. latrocinio. n. [br¨¢in] Embeber en salmuera. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. Bride. [br¨¢idl] Embridar. Nobyo. n. Brim. Bridge. n.ng cerveza. Brig. Brick-kiln. Bribe. estar de bote en bote. panunuhol. may kainaman. lalaking bagong kasal. [brim] Borde. Brilliant. bunganga ng isang sisidlan. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. [br¨¢it] Claro. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. Pag-aasawa. maglagay ng tulay . [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. agad. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. Nilary¨®. Bright. Panunulis¨¢n. adv. Brine. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. Batik. n. [brim] Llenar hasta el borde. ketsap. sawsawan. [bring] Traer. Brilliantly. Brillante. [briu] Mezcla [de licores]. Brimful. Brindle. Brigade. [br¨ªuer] Cervecero. n. n. adj. n. Magdal¨¢ rito. n. n. n. adj. [br¨ªmston] Azufre. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. pigilan. Bridal. Lupang ginagawang lary¨®. makislap. [br¨¢id] Novia. n. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. v. Abay na lalake. Brew. ningning. Bridle. paniniil. Makintab. Briefly. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. Brindle. n. Brine.

ri?a. Broil. Maliks¨ª. abierto. adj. regocijarse. Broke. adj. barrenar. Kapatid [na lalake]. margen. adj. [br¨ªsl] Erizar. Bangaw. Brook. Brood. sw¨ª. Pagkakapatiran. sungot. Brinishness. n. Taong malakas na walang ga lang. n. [brog] Idioma corrompido. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. Malapad. Lah¨¬. adj. & adj. angk¨¢n. Bumutas.. magpakasay¨¢. v. [br¨ªtl] Quebradizo. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. lumamog. adj. [br¨®nkik] Bronquial.Brinish. Lamog. Isang kasangkapang matules. Brood. [bruk] Arroyo. ibp. [br¨¢ini] Salado. Espile sa dibdib. Bristly. Inasn¨¢n. [br¨®dness] Anchura. Browse. Brotherless. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. [brisk up] Avanzar con viveza. Brisk up. golpe. raza. Bruise. fragil. pacer. Browse. Kagulo. Bristle. Broach. Browbeat. [br¨®nkial] Bronquial. pangpang. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. adj. [br¨ªuz] Magulladura. n. Broad. [br¨¢uz] Ramonear. v. Wal¨ªs. maalat. Brodekin. Bayaw. Nauukol sa bag¨¤. Broaden. Briton. un instrumento de m¨²sica. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. [br¨¢uz] Pimpollos. Lasang asin. n. n. n. Supling. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. renuevos. Tutsang. n. Gilid. lwangan. Matuts¨¢ng. n. n. masaya. adj. Mag-corredor. Broom. etc. n. [brod] Ancho. [br¨²mstik] Palito de escoba. Nauukol sa bag¨¤. n. Broil. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. Bruiser. Bruise. [br¨¢u] Ceja. [brud] Progenie. magbat¨¢. [bro-ch] Espetar. alegre. n. v. alboroto. Corredor. [bronz] Bronce. [br¨®dzerli] Fraternal. [br¨ªsket] El pecho de un animal. Brow. [br¨®dzer] Hermano. casta. adj. adj. lapad. Brokenhearted. n. adj. Tingting. Sabaw. Babasag¨ªn. Lumwang. [bruk] Sufrir. [br¨®dzerjud] Hermandad. n. laparan. seta. v. Yumungyong. n. n. n. Batis. tab¨ª. isang kagamitan ng mga m¨²siko. Inasn¨¢n. lumapad. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. Manginain ng mga. Broomstick. away. adj. Brittle. n. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. [bruch] Broche. magsalab. Salitang utal. Magtiis. Brook. Karwahe. umakay. Mag-ihaw. [br¨ªuz] Magullar. bugbog. adj. adj. [broz] Caldo. Borseg¨ª. n. [br¨¢iz] T¨¢bano. Bronchic. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. Brother. Dibdib ng hayop. alegrarse. v. [br¨®il] Tumulto. adj. Bagbag na loob. Magpakagaan ng katawan. mahuna. dahon. [bri¨²ser] Pugil. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. Bristle. Broach. jovial. [br¨®ker] Corredor. Brotherly. [br¨¢un] Mereno. Brother-in-law. n. v. [brud] Empollar. golpear. n. British. Brink. Brisk. Bumugbog. magdangdang. fraternidad. Kuyomanggi. Tila kuyomanggi. Brize. [br¨ªt?n] Breton. Kumindat. un instrumento de los ¨®pticos. Brotherhood. magparaan. Brougham. v. Broth. n. [br¨®dn] Ensancharse. Lwang. Kimaw. v. n. [br¨®-am] Carruage. comer las ramas. Brownish. [broc] Hacer de corredor. Bronchial. marupok. magaan ang katawan. Briny. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. [br¨ªsl] Cerda. [brink] Orilla. tolerar. Broker. v. [br¨¢inish] Salado. mahin¨¤. adj. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. n. Broadness. mag dar¨¢ng. n. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. malwat. [bro-ch] Asador. Brokenhanded. casta?o. Parang kapatid. Kilay. Brooch. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. kaingay. [brisk] Vivo. n. espeton. Manindig ang tutsang. Walang kapatid. [brum] Escoba. Brown. n. usbong . un instrumento de re lojeros. Bronze. lawis. borde. maalat. v. butasin. cobijar. [br¨ªstli] Cerdosa. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. . Brogue. malwang. v. Brisket.

[b¨ªlding] Edificio. Hayop. Buffeter. bulto. n. Building. v. kublihan sa kalaban. [b¨²let] Bala de metal. [b?c] Gamo. [b¨²li] Espadachin. Budget. Brush. v. v. Brush. n. Makapal. Buffalo. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. [brashwud] Matorral. Bull-baiting. Brutality. Buckle. mabaksik. Kulutin. Buckle. n. n. Build. Brute. n. [briut¨¢liti] Brutalidad. magpayaso. Labanan ng mga toro at aso . n. n. Tila hayop. zarzal. bucle. pozal. Pagpapatawa. [b?lb] Bulbo. adj. Munting kut¨¤. n. bald¨¦. n. n. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. guyang toro. Buck. bahay. n. [b?g] Chinche. [b¨²li?n] Oro en tejos. bakang lalake. Magpatawa. malito. [bild] Estructura. Mabula. Aparador. magpusong. Bula. Tambul¨¬. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. adj. Asong pangaso. Bud. [b¨²l dog] Perro de presa. Timba. n. [b?f¨²n] Buf¨®n. [b¨²falo] B¨²falo. Kalabaw. [b¨¢ebl] Burbujear. [b?ket] Cubo. volumen. salvaje. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. Bucket. Surot. Lumapastangan. n. [b¨¢gui] Calecin. [bad] V¨¢stago. [b¨²l-bif] Carne de toro. [br¨¢ioni] Nueza blanca. sakuna. Bull-beef. n. [b¨¢fl] Confundirse. Kalesin. [b¨¢lki] Voluminoso. [b¨¦bli] Espumoso. Bulletin. Bull. Kahayupan. v. alacena. chocarrear. kaugoygoyan. bumulaklak. Usang lalake. accidente. [b¨¢feter] P¨²gil.Brunette. Buffon. bala. v. Lipay. Buffle. Brutish. Kadawagan. [bri¨²tish] Brutal. Buffet. n. Bumuk¨¢. Bubbly. Katad ng kalabaw. kapal. Bulky. masa. bulubok. construir. Gusal¨¬. n.. Kulot [ng buhok. adj. n. Bryony. Buff. Buggy. Brunt n. matulig. Pungl?. chanzas bajas. v. Lak¨ª. Bulwark. Bulb. [b¨¦kl] Hebilla. [b¨¦fun?ry] Bufonada. n. n. n. untog. [b¨²lw?rk] Baluarte. p¨²song.]. Panakot. adj. Buggy. Bully. Bugbear. bulwak. [b¨²li] Insultar. Bubble. Babaing may pagkakuyomanggi. Sepilyuhin. n. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. Bubble. . Sepilyo. Bullet. [b¨¦fun] Burlar. p¨¢minggalan. n. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. fanfarronear. [bri¨²tal] Brutal. Malinglang. v. Brushwood. n. humiging. chillar. Bug. [brut] Bruto. majader¨ªa. pamumusong. rufian. n. kapahamakan. n. [boecan¨ªrz] Filibusteros. Bulo. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. [b?dch] Moverse. Brutal. Bumula. [b¨¦kl] Hebillar. mabigat. Budge. noticias de oficio. pimpollo. Buko. [b¨²letin] Boletin. Bulk. pakakak. n. bumulubok. Taong masama at hambog. bumulwak. [brush] Cepillo. Bayong na may lam¨¢n. Kumilos. n. pesado. n. n. Buccaneers. gumalaw. truhan. Bull-dog. [b¨¦bl] Burbuja. [b?gbar] Espantajo. menearse. v. [b?lk] Tama?o. [b¨¦dchet] Talego portatil. Bugle. Bullock. T¨¢ong tampalasan. bufoner¨ªa. grande. mala ki. golpe. cruel. Buffonery. n. usbong. Tila hayop. trigue?a. abultado. n. Buffon. estar en flor. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. [br¨¦sl] Crujir. corpulento. bula ng papa. bestial. maghambog. ¨® plata en barras y sin labrar. Brustle. Bud. pag ibir?. Bangg a. n. Bully. n. n. [brash] Acepillar. n. adj. Humaginit. [bul] Toro. Masurot. Build. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. desastre. Toro. v. Bukba. [b¨¦fet] Aparador. v. n. [bad] Brotar. Payaso. n. n. [b¨¢gui] Chinchero. [bild] Edificar. Bullion. [b¨²l?k] Novillo. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. [briun¨¦t] Morena. bula pontificia.

[b¨¦ri] Enterrar. Boya. Manghuhukay. Pas¨°. [b¨¦rial] Entierro. balutin. [b¨¦rner] Quemador. Taong hamak. manojo. Bunch. [b¨¦rnabl] Combustible. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. Bushy. bagkus. Bung. n. Kund?. [bust] Busto. n [b¨¦mp-kin] Patan. v. Tapun¨¢n ¨® pasakan. [b?ng] Atarugar. salteador. mantenerse sobre el agua. n. Gumawa. Bundle. But. estallar. adj. Walang gawa. pakinisin. arbusto. Bury. mababa't mayabong na halam an. [b?mp] Hinchazon. n. [buoi] Boya. Bunk. [b¨ªsi] Ocupado. Bungang¨¤ ng bariles. Butcher. [biu-ro] Armario con cajones. [b?mp] Dar estallido como una bomba. n. Bunch. Tap¨®n ¨® pasak. Pingol ng tainga. [bush] Crecer espeso. v. [b?nt] Hincharse. [b¨¢rdensam] Gravoso. Burden. [b¨¢ndl] Atar. sunong. departamento del go bierno. alingawngaw. Magpalut¨¢ng. adj. masunog. r¨²stico. sepultar. Magkakarn¨¦. n. sumunong. Bushel. Bundle. n. m¨¢nununog. sumabog. n. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. paltos. ruido. Buoyant. Burst. ocioso. [b¨¢mblbi] Avispa. escritorio. b¨¢unan. silakbo. Busiless. oficio. v. Maglibing. [b¨¦rial-ples] Cementerio. mesang sulat¨¢n. n. H¨ªgaan. [ba?sl] Bullir. papag. Bust. v. molesto. Paglilibing. n. v. Kab¨¢n. [b?rn] Quemadura. Burner. May kaliksihan. [b¨¦riing] Entierro. mangloloob. [b?sl] Bullicio. Mapas¨°. v. sumilakbo. n. [b¨²cher] Carnicero. Pumasan. n. Paglilibing. adj. emplear. Buoyancy. inc¨®modo. Bunt. [b¨¢ngl] Chapucear. [b?rn] Quemar. Tagasunog. n. Kalagayan. Burglar. pumas¨°. Bubuyog. L¨ªbingan. n. Magnanakaw. Busy. matorral. n. adj. [b¨¢nchi] Racimoso. [bush] Ramo. n. may kasipagan. n. Business. Kaing¨¢y. Mag-ingay. Buoy. malag?. gumubat. higing. v. Bwig. [b¨¢rden] Carga. mazo. Burn. Busily. Burdock. [b¨¢rden] Cargar. pagkabuhay. magpaltos. balot. Bumpkin. Gaw¨ªn kahit papaano. magba¨®n. Burnable. . v. [b?nt] Hinchazon. lamang. [b¨¢ndl] Atado. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. mangkakatay ng hayop. n. Burin. Pumutok na parang isang bomba. Pamamaga. hanap -buhay. Magbigkis. v. lleno de arbustos. liban. [b¨²shi] Espeso. taong bas os. Burn. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. [b¨¢rdoc] Bardana. [b?rst] Estallido. asunto. [b¨ªsi] Ocupar. Burial. Bunchy. diligentemente. Bunt. Buoy. Mabwig. Burden. n. n. Burying. v. Pamamaga. adv. v. [banch] Racimo. [b¨²rglar] Ladron. alboroto. susupuk¨ªn. empaquetar. [banch] Atar. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. Bump. n. Susunug¨ªn. pagbaba¨®n. [bu¨®-iant] Boyante. negocio. tal¨¬. [bat] Sino. Bung. dawag. Bump. Burdensome. Ngun¨¬. villano. Masinsin. v. n. But. v. Busto.Bumblebee. Putok. tomar lustre. bigkis. n. prep. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. n. sepulturero. Burr. n. Bustle. n. sumunog. [b¨ªzili] Solicitamente. adj. Bigkis. Bunghole. n. mata. kagul¨®. masanga. [b¨ªznes] Empleo. Burnish. masay¨¢. mayabong. exequias. chafallar. rebosadura. envolver. [buoi] Boyar. v. pagayongayon. taong walang tur¨°. [b¨¦rnish] Bru?ir. [b?nk] Tarimon. adj. [bat] Pero. Bureau. v. May ginagawa. Yumabong. Bush. magpaalingawngaw. Busy. [b¨ªziles] Desocupado. [b¨¦rer] Enterrador. Magaan. k¨¢gawaran. Mores. hacer ruido ¨® estruendo. conj. n. datapw¨¤. n. bufete. n. Mamaga. Bustle. [bi¨²rin] Buril. Bigkisin. pakinang¨ªn. Mabigat. Pas¨¢n. Bungle. Burier. mahirap dalhin. Burial place. [b¨¢ngjol] Boca. adj. Aparador. Bush. magmasipag. Pumutok. talian. Bulihin. Burst. Pagpapalut¨¢ng. atado. Sanga. [b¨²shel] Fanega. palut¨¢ng. [b?rst] Reventar.

Malaking bariles. Buzz. [b¨¢tn] Bot¨®n. Masunurin. [b¨¢tter] Mantequilla. Wagayway. Tansong dilaw. Pangmarka ¨® panatak. Daang bukod. adj. b¨¢rbaro. brasero. Button. Landas na paligaw. Brassfounder. Buttonhole. [b¨¢terflay] Mariposa. [b?z] Sumbar. Buzz. Dawag. Brangle. v. m¨¢bungg?. [br¨¢ndairen] Marca. n. Sang¨¢. [b¨¢y-gon] Pasado. [b¨¢teri] Despensa. [b¨²choerli] Sanguinario. [bay-n¨¦m] Apodo. paalam. v. Button. n. lipas na. proverbio. [bay] Comprar. v. Estribo. [b¨¢tnjol] Ojal. n. [bran] Salvado. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. Baywang. mirador. [bayb¨¢y] Adi¨®s. Branch. Adi¨®s. Manggagaw¨¤ ng botones. Gatas na walang hal¨°. C Cab. Brangle. Buttery. P¨¢minggalan. m¨¢mimili. Butter. maliks¨ª. By-law. Bramble. Butler. topetar. Magpahid ng mantekilya. n. Butterfly. Sa tab¨ª. By-end. [b?z] Susurro. adj. n. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. M¨¢bangga. [boet] Topar. Mantekilya. herrar. [bay-lo] Ordenanza. Byword. Makipagkaalit. By. Bran. By-view. Buxom. n. n. v. Sigsig. [brand] Tizon. adj. Daang kubl¨ª. n. haginit. tanda ¨® tatak. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. n. By-bye. n. Butlership. v. Haging. [branch] Ramificarse. [bay-uerd] Dicho. ibotones. Buttermilk. n. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. [b¨¢yer] Comprador. [br¨¢sfaunder] Fundidor. v. vivo. Byroad. refran. Brand. Buttock. makipagtalo. Brandish. humaginit. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. [b¨¢termilk] Suero de manteca. Mamantik¨¤. n. a. By-stander. tandaan. maba¨ªt. pangpatibay. n. [bait¨¦cies] Mantecoso. malapit sa. Tagubiling. v. murmurio. Branch. n. arbusto espinoso. Palayaw. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. ni. n. By-name. Tagabil¨ª. pig?. [br¨¢ndi] Aguardiente. Buyer. Magsang¨¢. [bay-v¨ªu] Fin particular. n. Butones. Par¨®par¨®. Brasen ¨® brazen. [bay] Cerca. adv. apoyo. prep. Buttery. n. a. Kasabih¨¢n. mababang punong kahoy na matin ik. n. a. By-way. n. Butt. tampalasan. [br¨¦zn] Hecho de bronce. . n. Brandnew. n. Kasanga. [bay-ue] Camino desviado. sariling mas¨¢kit. Tila tansong dilaw. alalay. K¨¢alitan. Yari sa tansong dilaw. [branch] Ramo. [bay-¨¦nd] Interes particular. [boet] Terrero. [bay] Por. Agwardyente. Butyraceous. Hamaging. Buttress. [br¨¦zer] Latonero. ng. Ohales. n. cuchichear. adj.Butcherly. Sariling tanaw. nagdaan. el hierro. Magbutones. disputa. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. [b¨¢tn] Abotonar. [cab] Cab. n. Mas¨¢kit sa sarili. [brand] Marcar. [bay-st¨¢nder] Miron. [b¨¢tres] Estribo. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. Brandy. Kab. Butt. al lado de. [br¨¢nggl] Quimera. Brassy. Mabagsik. ondear. docil. n. a. Branch. may mantekilya. [branch] Ramo. n. Sa. n. marca ¨® sello. Maningas. [br¨¢mbl] Zarza. By. una especie de vehiculo. Nakaraan. kawikaan. Darak. Brassier. [b¨¢teri] Mantecoso. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. n. v. [br¨¢ndnu] Flamante. alegre. mapusok. Button-maker. Markahan. adj. con. masay¨ Buy. sosten. bukang bibig. n. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. n. Daang tag?. a. Mamantik¨¤. [b¨¢toek] Anca. [b¨¢yrod] Camino oscuro. Butter. n. sa pamamagitan. By-walk. v. Brass. By-gone. n. kautusan. disputar. [br¨¢nggl] Re?ir. wasiwas. [b¨¦csoem] Obediente. [br¨¢ndish] Blandir. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. n. n. mamil¨ª. Brandiron. ley. [bras] Bronce. Bumil¨ª. n. Nanonood. Brand. Bypath. [batn-m¨¦ker] Botonero.

n. [k¨¦blet] Remolque. Calculator. Calamity. [calkiul¨¦t?r] Calculador. [kedch] Enjaular. n. Kur¨°. [cals¨¢in] Calcinar. [ke¨ªk] Endurecer. Magtalop ng balat. Tumilaok. [c¨¢kler] Cacareador. n. mabuhangin. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. katingan. adj. Parang apog. Sakuna. [kedch] Jaula. Calcareous. Calid. Kak¨¢w. Tuya. Caisson. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. Caco-demon. Cake. graznar. n. adj. Cadence. n. Restauran. Calf. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. lisonjeador. n. Cajolery. Caitiff. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. [cal¨¢mity] Calamidad. mamuri ng pakunw¨¤. n. Caboose. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. mapaghatid humapit. Hawla. Mabat¨®. [calkiul¨¦cien] Calculacion. n. Cafe. n. v. n. Tagakur?. Kable pahatid-kawad. n. Hamak. n. Pumas¨°. n. escritorio. pantorrilla. n. [carn] Monton de piedras. Isilid sa hawla. chismoso. parang pat¨¢y. quemar. Cabinet. ardiente. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. [c¨¢liber] Calibre. [c¨¢kl] Cacarear. may halong apog. Cablet. v. Mainit. tasa. Kumur¨°. Cabbage. n. [k¨¦man] Caiman. [c¨¢bin] Caba?a. kunwang papuri. Calendar. v. n. [cab¨¢l] Maquinar. adj. arenoso. infeliz. n. Kalibre. mimar. Diablo. tumasa. Cackler. p¨ªcaro. hidwa. n. n. [caco-d¨ªmen] Diablo. Magbanta. Aba. Cairn. Calamitous. [cab¨¢l] C¨¢bala. [cad] R¨²stico. Guyang baka. adj. Cade. bastos. Calker. Maam¨°. Cake. caldera grande. v. Katipunan na may banta. Magpatigas. Cadaver. Calculate. [k¨¦dens] Cadencia. Cad. Calcine. piedra en la vejiga. Caligraphy. hilig. [ked] Criar con blandura. Calculous. [k¨¦bl] Cable. Karunungan sa pagtititik. Kawa. v. Cabinet-maker. Tilaok. n. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. domesticado. [c¨¢di] Botecito. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. v. [cadch¨®l] Lisonjear. [c¨¢bedch] Cercenar. ponda. v. adj. tagatasa. n. Manuya. n. Ke¨ªk. Mapagtilaok. Kalendaryo. [caf] Ternera. Kur¨°. criado ¨¢ la mano. Cadaverous. Cackle. Cadence. Bangk¨¢y. n. [c¨®ker] Calafate. Cabin. Cabal. kahapis-ha pis. miserable. adj. kubo. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. [caf¨¦] Restaurant. Calk. caida. v. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. n. [c¨¢binet] Gabinete. n.Cabal. Cajoler. c¨¢lculo. m¨¢mumuri ng pakunwa. n. Munting sisidlan. [cad¨¦ver] Cadaver. n. repollo. fonda. Repolyo. Cabin. [ked] Manso. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. Malaking sisidl¨¢n. M¨¢nunuya. Cable. n. Bastos. n. Caiman. sumunog. n. Bwaya. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. v. Manah¨¢n sa dampa. n. Calix. v. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. kiling. . n. Kadete. Calculus. kapahamakan. kulungin. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. bat¨® sa loob ng pantog. Mukhang pat¨¢y. [coc] Calafatear un navio. ruin. Mesang sulatan. tramar. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Balat ng bulaklak. [c¨¢lid] Caliente. Cabbage. almanake. Cage. n. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. [cadch¨®leri] Adulacion. maputla. Caldron. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. Cadet. Cage. hurtar retazos. bint?. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. v. Itugma sa kumpas ng tugtog. n. adj. n. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. Cackle. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. v. kulungan. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. Caddy. adular. umumit ng mga re taso. [c¨¢kl] Cacareo. Paamuin. Caliber. a. grosero. Dampa. s¨¢long. [k¨¦tif] Belitre. [c¨¢lkiulet] Calcular. [c¨¢bedch] Berza. lisonja. choza. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. [k¨¦co] Cacao. Calculation. Hila. [ke¨ªk] Bollo. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. Cajole. Cade.. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. [cadch¨®ler] Adulador. amuin.

Calm. Nauukol sa init. Calling. n. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. Alkampor. n. Calligraphy. n. n. [camp¨¦n] Campa?a. Tumahimik. [c¨¢les] Calloso. huminahon. palagay-loob tiwasay. kalyo. n. v. kinakalyo. adj. Calm. Can. naghahangad ng isang kalagayan. [cal¨¢mniet] Calumniar. n. P¨¢daluyan ng tubig. M¨¢mamalit ng salap?. tunay. campamento. adj. tranquilo. hilig. nombrar. visita. Pagkabuhay. tranquilizar. Cancerous. [c¨¢lo] Pelado. n. bangbang. Cancer. Camphire. Camel. p¨¢hing ahan ng hukbo. dumalaw. paratang. magpangalan. [can¨¦ri] Canario. [c¨¢let] Rega?ona. n. mahinahon. inalisan ng balahibo. [c¨¢mi] Tranquilo. Candidly. n. serenidad. Tahimik. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. Candid. [cand¨ªdeci] Candidatura. Alkampor. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Kalipak¨¢n. Magbintang. Kandidato. Kapalagayan ng loob. Tumawag. Ibong kanaryo. nag-iinit. adj. ingenuamente. n. [c¨¢ndidet] Candidato. kandelero. [camp] Campo. Cambric. tumor maligno. Cancel. Ang tumawag. Caloric. Kandelero. pac¨ªfico. Candelabrum. n. lwal na dako. tirik¨¢n ng kandil¨¤. apaciguar. v. pakikilaban. aspirante. visitar ¨¢ uno. Paratang. Callow. kapalagayan ng loob. n. Kanser. Kambray. Caller. iurong. magparatang. Nauukol sa kanser. kalamigan ng isip. Canal. pumayap¨¤. Calmy. dureza de alguna parte del cuerpo. [can¨¢l] Canal. [c¨¢l?s] Callo. Callet. Calumniatory. [cav. [cal¨®ric] Cal¨®rico. Magkampamento. [c¨¢ndl] Candela. Call. [c¨¢mel] Camello. Calyx. . sencillo. Candent. [calm] Quieto. n. Panatag. [can] Lata. tiwasay. n. pala gay-loob. Calm. Nagbabaga. Maka. v. n. [candel¨¦br?n] Candelabro. Kandil¨¤. Camp. humumpay. n. dalaw. Pakikihamok. mapagparatang . Ang nagbibintang. n. Katahimikan. Calmness. Campaign. kalyo. ang nagpaparatang . vocacion. Calumniate. [c¨¢nsoer] Cancer. n. ibp. [c¨¢ndidli] Candidamente. n. Palabintang. Candidate. maar¨¬. Candlestick. Can. n. adj. Magagalit¨ªn. injurioso. magpahinga (ang hukb¨®). Camp. adj. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. t¨¢nawin. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). Malipak. Canary. [c¨¢mfoer] Alcanforar. v. v.. Panguha ng retrato. kapanatag¨¢n. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. [col] Llamada. Calve. Lagyan ng alkampor. katiwasayan. [col] Llamar. Mapaniwalain. n. Calumniator. [calm] Calmar. humimpil. Lata. [caloemni¨¦cien] Calumnia. [caloemnietoer] Calumniador. Kamelyo. n. Walang balahibo.] Parir la vaca. [c¨¢mfoer] Alcanfor. k¨¢nkaro masamang bukol. Camphor. musmos. n. [camp] Acampar. Totoo. [c¨¢nsel] Cancelar. n. Wal¨¢n ng bis¨¤. alojar un ej¨¦rcito. Pagpapawala ng bis¨¤. n. [c¨¢mbist] Cambista. Calorific. adj. campamento himpilan ng mga kawal. Callosity. [k¨¦mbric] Batista. pretendiente. v. n. Camerade. sociego. Nahihinggil sa init. n. hinah on. sosegado. Tawag. v. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. Callous. bintangan. n. [cal¨¦mni] Calumnia. katahimik an. Bintang. vela. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k.Call. Callus. Kasama. n. pag-uurong. Camera. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. n. campo razo. Pagkakandidato. [c¨¢mfoer] Alcanfor. [calm] Calma. humimpil (ang mga kawal ). injuria. Calumny. [c¨¢moeret] Camarada. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. Parang. [c¨®ling] Profesion. Cancellation. [c¨¢ndent] Candente. peliforra. calma. adj. tumiwasay . katiwasay¨¢n. tapat. [can] Poder. [c¨®ler] Llamador. bintang. Camphor.. Candidacy. n. [c¨¢lics] Caliz. n. [cal¨®siti] Callosidad. [c¨¢ndlstic] Candelero. adj. adv. Calumniation. Candle. Lipak. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. desplumado. Cambist. [c¨¢mnes] Tranquilidad. adj. . n. v.

Kumanyon. Naaukol sa kanon. Putok ng kanyon. n. ley. kaya. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. v. n. [ke¨ªn] Apalear. id¨®neo. Tabing. Canvas. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. Canticle. adv. ab¨®t. Manghampas ng baston. tungkod. [c¨¢ndoer] Candor. Kany¨®n. Cannoneer. Canopy. magpaputok ng kanyo n. v. Canto. [cap¨¢ris?n] Caparason. Magtakip ng ulo. cabida. prudente. Bala ng kany¨®n. n. Cap. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. n. Walang kaya. Magsalita ng tila paaw¨ªt. Canter. Kumanyon. baldokan. [canon¨¦d] Ca?onazo. n. awit. antrop¨®fago. adj. ingenuidad. [k¨¦ndi] Candy. K¨¢nkaro. n. tuntunin. [cant] Jerigonza. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. n. baga ng suso. Cap-a-pie. pabellon. n. n. [cap] Cubrir la cabeza. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. Kantina . [c¨¢noenais] Canonizar. kakayahan. Canny. Capacitate. [can¨®nical] Can¨®nico. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. Cant. v.. Canoe. [c¨¢noen] Canon. [can¨¢in] Canino. sapat. Cane. baston. magpaputok ng kanyon. Caparison. Awit ni Salomon. [cant] Hablar en jerigonza. v. Paglamon ng kapw¨¤ tao. m¨¢nganganyon. Bangka. magsalita ng malawig . [kepab¨ªliti] Capacidad. n. n. hacer capaz. Cannonade. Pananalitang tila awit. Tuso. [cant¨ªn] Cantina. nahihinggil sa aso. Cannonball. extensivo. [cap¨¢sity] Capacidad. malawak. adj. [c¨¢nibalism] Canibalismo. [can¨²] Canoa. Cant. Cannibalism. bumat¨¬. Candy. Canonization. manganyon. n. Gorra. adj. tukarol. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. Cannot. saludar ¨¢ uno. Canine. adj. takbong paluks¨®. caribe.. etc. [c¨¢nto] Canto. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. n. ariing sapat. Maaliwalas. Canvass. kautusan. Ilagay na tabing. puesto en el campo donde se vende vino. Capability. Ariing may kaya. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. n. Cap. adj. Balindang. mag-alis ng gorra na pinaka galang. Cannibal. Canonical. ancho. v. n. [cap¨¦cies] Espacioso. n. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. v. Canon. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. v. Parang aso. Katapatan ng loob. Cannonshot. Cannonade. matalin¨°. [c¨¢not] No poder. kabalakyutan. n. v. [c¨¢nvas] Ca?amazo. estatuto. Candor. apto. [ke¨ªn] Ca?a. [c¨¢nkoer] Cancer. adj. n. Canvass. malwag. [cap] Gorra ¨® gorro. Mits¨¢ ng kandil¨¤. [k¨¦pabl] Capaz. Cany. Canopy. Kasangkapan ng kabayo. Canter. . May kaya. Canthus. Capable. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. d¨ª maka. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. n. n. Kendi. v. Cane. vasto. n. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. K¨¢nto. Canonize. k¨¢wayanan. Mapunong kawayan. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. n. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. Capacious. [c¨¢ni] Sagaz. Canteen. n. n. maba¨ªt. Canker. malwang. Pakarimuting maigi ang ka bayo. ibp. may ab¨®t.Candlestuff. n. v. aptitud. baston. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. n. adj. sinceridad. [c¨¢nopi] Docel. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. Kawayan. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. matamis. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. Kasapat¨¢n. Mapagpakunwa. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Candlewick.. Cannoneer. n. Capacity. n. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. Sulok ng mat¨¢. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. pananalitang malawig. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. n. junco. [c¨¢nopi] Endoselar. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. regla. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. Kakayahan. Cannon. Panganganyon. medio galope. [cap¨¢sitet] Habilitar. [canoen¨ªr] Ca?onero. Canonic. [canoensiot] Estallido del ca?on. Nauukol sa kanon. [can¨®nic] Can¨®nico. ca?oneo.

el acto de escribir por cap¨ªtulos. Carabineer. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. n. Pamint¨¢. n. [k¨¦p?r] Cabriolar. Nahihinggil sa uling. tarjeta. tumor puntiagudo y maligno. Captivate. [c¨¢pchoer] Captura. [c¨¢rat] Quilate del oro. humalina ng kalooba n. Capon. principal. Kapricho. n. Carabine. K¨¢psula. Capsular. Mayuscula ¨® malaking titik. [carb¨®niz] Carbonizar. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. v. [capr¨ªs] Capricho. n. [kep] Cabo. Capsicum. n. pag-uusig. [capt¨ªviti] Cautiverio. [caps¨¢iz] Trabucar. Captive. [c¨¢rdiak] Cardiaco. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. makapricho. gawing uling. v. [c¨¢pcien] Captura. magluluks¨®. Carbon. hagdang sinus?. Pagkabihag. Cape-case. bihagin. Car. n. Capital. n. Caper. [capr¨ªcies] Caprichoso. n. Carbonaceous. Captious. [c¨¢rdinal] Cardinal. [c¨¢racol] Carac¨®l. humul¨ª dumakip. Tagabihag. Carbonic. [c¨¢psikem] Pimienta. itiwarik. . n. Capitalize. Karamelitos. Ang pangulong bayan. n. Caracole. Bahay p¨¢mahalaan. [c¨¢pitol] Capitolio. n. sinungaling. Carbonize. Cardinal. kariton. v. promontorio ¨® punta de tierra. Capitalist. n. mapa g-ibig ng katwa. Pamimihag. Sasayawsayaw. Bumihag. fondo. Card-board. Maglilik¨®t. katwang pagkaibig. Paghuli. [k¨¢p?r?r] Danzador. n. papagulingin. Capsize. Kaprichoso. Carbuncle. [c¨¢p-kes] Saco. hacer cabriolas. saltador. Baraha. Capsule. Cardmaker. Manggagaw¨¢ ng baraha. [c¨¢ptoer] Apresador. adj. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. [c¨¢ptivet] Cautivar. n. tal¨®n. Card. n. Likot. Caperer. caviloso. Captive. [c¨¢rcas] Carcasa. n. Mamihag. Maikl¨¬ng bar¨ªl. Kart¨®n. lukso. n. n. l¨²luksoluks¨®. Cardinal. la ciudad principal. adj. Bihag. Kapitan. n. M¨¢mumuhunan. lundag. Magdaray¨¤. Una. [carabin¨ªr] Carabinero. n. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. sako. [c¨¢pitalist] Capitalista. n. [car] Carro. Capital. n. Cape. Caper. Ulingin. v. Captain. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. [c¨¢ramel] Caramelitos. Capture. itaob. pun¨°. n. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. alforja. [c¨¢pital] Mayuscula. [carb¨®nic] Carb¨®nico. pagkalagay na kapitan. v. adj. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. n. Cardialgy. atraer la voluntad. Puhunan. bayong. prisionero. [c¨¢pitalais] Capitalizar. Titik na malaki ¨® mayuskula. Kardinal. salto ¨® brinco. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Karabinero. extravagante. apresar. n. Carcass. Capital. n. Kap¨®n. Uling. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. [c¨¢ptiv] Cautivar. [c¨¢rbuncl] Carbunco. [cap¨ªtiulet] Capitular. Carat. Bumihag. extravagancia. n. Capricious. hinggil sa k¨¢psula. [k¨¦p?r] Cabriola. Sus?. [c¨¢pital] Capital. [c¨¢pten] Capitan. [card-bord] Carton. n. [c¨¢ptiv] Cautivo. [c¨¢pchoer] Capturar. Capitulation. volcar. pimentero. Caption. [c¨¢pcies] Enga?oso. Kapa. n. Pagkakapitan. n. n. v. escalera de caracol. Kilates ng gint?. Capital letter. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. cadaver. Caramel. Masamang bukol. volver de arriba abajo. mag tiwarik. [c¨¢psiular] Capsular.Caparison. Captor. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. Karro. pangulo. v. n. Caprice. Capitol. Cardiac. supot. Captaincy. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. adj. pag-uusig. [c¨¢rabain] Carabina. May halong uling. n. adj. [c¨¢rdinal] Cardinal. Magtaob. v. Carbolic. [card] Naipe. n. adj. Maggayak ng kabayo. Mamuhunan. v. Capital. [c¨¢rbon] Carbon. Nauukol sa ulo ¨® buhay. [c¨¢psiul] C¨¢psula. Capture. Karb¨®liko. adj. adj. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. adj. tarjeta. Bangkay. n. Tila k¨¢psula. ang namumuhunan. Captivity. [c¨¢pital] Capital. Capitulate.

mortandad. n. Caricature. n. [car¨¢usal] Festin. Pumuna. umalindog. [c¨¢rnies] Carnoso. [car¨¢uz] Jaranear. cornudo. pagdadal¨¢. cautela. Care. kalingain. n. atencion. n. n. Malibog. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. Career. Carouse. [car¨¦s] Acariciar. adj. mapamintas. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. pangtuya ¨® pang uri. Cargo. cauteloso. . makalinga. vituperar. Anlwagi. [k¨¦rlesnes] Descuido. Magpakaingat. n. [c¨¢r-rioen] Carro?a. v. v. kalinga. [car¨ªr] Carrera. v. la carne corrompida. Carpenter. Kuchero. veh¨ªculo. Care. v. criticar. Carnage. v. Lulan ng sasakyan. porte. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. Carousal. Maingat. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. alindugin. Carp. [c¨¢r-rioen] Mortecino. alborotar. Carman. [c¨¢rman] Cochero. Taong hamak. tener cuidado. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. Carnality. pagsasayaha n. Ingat. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. n. n. Kumant¨¢ ¨® umawit. [c¨¢rper] Rega?on. Carouse. Ang nauukol sa laman. [carm¨ªnetiv] Carminativo. n. adv. Karneng bul¨®k. Carnation. Kapabayaan. negligente. kalinga. alfombra. Carpet-bag. lingap. Carneous. Caress. Maglatag sa sahig. Careen.Card-party. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. Carriage. Carnal. mataba. [c¨¢r-redch] Coche. taong walang tuto. Kalinga. panghaharana. pagkakatwa. negligencia. Career. pumintas. tampip¨¬. [carl] Patan. [c¨¢rmain] Carmin. larawang pangpataw¨¢. adj. Carnalist. kal bugan. [ke¨ªr] Cuidar. Carle. [carn¨¦cien] Encarnacion. Ingat. [carc] Cuidado. [carn¨¢liti] Carnalidad. [c¨¢rpet] Alfombrar. Careless. Ingat. Mangharana. ang nauukol sa kalayaw an. n. francachuela. n. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. v. Panakip sa dulang. kumalinga. Cark. Bulok. Carpentry. Pabaya. Carrion. Carminative. Caricaturist. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. Carminativo. pagkakaingay. [caricach¨²r] Caricatura. Carrion. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. Karwahe. Mag-ingat. [car¨¢uz] Borrachera. cautela. Kulay karm¨ªn. Na may pag-iingat. n. hombre ruin. n. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. Carmine. adj. n. Kumarimot. walang bahal¨¤ walang ingat. Paglalasingan. adj. [k¨¦rful] Cuidadoso. n. [ke¨ªr] Cuidado. n. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. jarana. ingatan. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. [carp] Carpa. [car¨¦s] Caricia. n. Sugalan. Carpet. v. [k¨¦rles] Descuidado. alindog. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. v. halagar. carrera abierta y tendida. conduccion. Caricature. P¨¢milihan ng karne. Pag-aanlwagi. [c¨¢rrier] Portador. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. v. Caress. [k¨¦rfulnes] Cuidado. Na may pagpapabaya. n. n. Malam¨¢n. adj. lam¨¢ng bulok. censurador. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. Pagkakatawang tao. Carper. Carnival. [carpenter] Carpintero. n. [carc] Ser muy cuidadoso. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. n. indiferencia. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. n. Careful. Kumalinga. pescado de agua dulce. sensualidad. Cark. tumakb¨®. n. n. Carefully. sensual. karimot. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. podrido. n. kawal¨¢n ng ingat. Karnabal ¨® karnestolendas. Magagalit¨ªn. n. Carelessness. Carnivorous. pumansin. Sako de byahe. panglatag sa sahig . entapizar. [c¨¢rnal] Carnal. mag-ingay. v. adj. Paghahandaan. Carelessly. adj. n. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. palayawin. halago. [c¨¢roel] Cantar. M¨¢ngangain ng karn¨¦. Tagapagdal¨¢. Carp. [carp] Censurar. Bwanbwan. Takb¨®. pagbibiruan. lascivia. n. n. Carrier. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. adv. n. r¨²stico. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. magsay¨¢. Carol. Carefulness. Carpet. pumul¨¤. Karikatura. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida.

[c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. [cast] Tirar. pagkakaretela. [c¨¢stawe] R¨¦probo. [ke¨ªs] Encajar. diluvio. Lah¨¬. Casual. Pagkakataon. [k?t] Gato. Mainam na lana. Casualty. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. talla. [cast] Tiro. tay?. [c¨¢stiguet] Castigar. golpe. mag-any ?. Isilid sa kahon. Cart. Cataclysm. n. v. n. Tak¨ªp. fortuitamente. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. Lawin. n. forma. lanzar. v. n. [c¨¢sket] Poner en cajita. Caste. Magbub? ng larawan. Kahitang sisidlan ng hiyas. Pagkakariton. [c¨¢rritel] Chismoso. [cast] Casta. Lagay. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. Case. kah¨®n. Cast. n. [cash] Dinero contante ¨® de contado. tudla. [c¨¢taclizm] Cataclismo. kilos. Castration. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. n. tonel. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. Magdal¨¢. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. n. n. Sotana. n. Salap?. grabar. Larawang binub?. adj. accidental. n. Bariles. Cascade. [c¨¢rter] Carretero. [c¨¢stoer] Tirador. munting sisidl¨¢n ng pilak. n. [c¨¢ziual] Casual. Sa pagkakataon. accidente. Kapun¨ªn. Cart. Cat. Cartoon. tela de lana muy fina. Nagkataon. ingat-yaman. [c¨¢stor] Castor. [castr¨¦cien] Capadura. Alibugha. Kartucho na may punl? ¨® bala. [c¨¢strel] Especie del halcon. n. Case. Carver. n. kapisanan. [c¨¢shbuk] Libro de caja. [c¨¢rtedch] Carretaje. sulyap. Cast. conducir de una parte ¨¢ otra. Ipagkariton. n. manghuhul¨¤. [c¨¢rver] Escultor. n. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. usar carros ¨® carretas. [k¨¦riying] Porte. n. [c¨¢sl] Castillo. cuentista. gusaling matayog. any?. Alisin sa katungkulan. sombrero fino hecho del pelo de castor. Carving. fortaleza. Castle-builder. Magparusa. v. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. karetela. Ihagis. [ke¨ªs] Estado. [c¨¢siuali] Casualmente. Mangbubub? ng larawan. n. Cask. Kartuchong may pulbur¨¢. anyong n ililok. [cart¨²n] Carton. Cashier. Kariton. [c¨¢sting] Fundicion. Masatsat. Catalepsy. Carrying. Cassimere. kalagayang parang patay. tapon. manglililo k. aventura. Castle. [c¨¢talepsi] Catalepsis. ipagkaretela. Casing. corporacion. Castigate. Aseite de Kastor. v. estuche. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. Cartridge. Pagkapon. adivino. [cask] Barril. n. modelar. [c¨¢zimir] Casimiro. [cart] Carro. Carve. Catacombs. Carry-tale. Cashbook. Castor oil. [c¨¢siualti] Casualidad. n. ipukol. n. n. [c¨¢tacomz] Catacumbas. molde. n. puk¨®l. [cart] Carretear. Isilid sa kahita. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. n. Sakunang nakagugunaw. n. arrojar. conduccion. na di sinasad ya. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. Cash. Cartage. Castaway. Hagi s. Casket. grabador. . v. Carter. capar. [k¨¦ri] Llevar.Carry. despe?adero de agua. [c¨¢stret] Castrar. lumilok. v. n. magbub?. bihisang mahab¨¤. kalagayan. pangyayari. itapon. [k¨¢sher] Cajero. carreta. Casting. Pagbubub?. Cartouche. Pus¨¤. [k¨¦sing] Cobertura. Cochero. Karton. [cask¨¦d] Cascada. Cashier. hind¨¬ sinasadya. tallar. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. sisid lan. n. Casually. Cassock. v. Manghahagis. Lagaslas. n. n. [cart¨²ch] Cartucho de balas. situacion. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. Pagdadal¨¢. [carv] Esculpir. mangbubub?. mapagkwento. tallador. n. n. adv. v. fundidor. Casket. n. paggunaw. n. gawing bating. n. tapon. v. Caster. caja. [c¨¢sket] Cajita para joyas. Kahero. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. n. Castor. aire ¨® modo de presentarse. Himatay. ojeada. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. Castrate. Castrel. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. kut¨¤. n.

Cause. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. Cathedral. Caterpillar. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. Causeless. Kat¨®liko. malaking kapa hamak¨¢n. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. Tin¨ªk. Catch. n. [cat¨¢rral] Catarral. n. n. v. proveer. pagk¨¢dahilanan. Catechise. Nauukol sa himatay. n. [c¨¢tmint] Calaminta. adj. Cataplasm. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. sangh?. Caul. Maglaan. Paglalampungan ng mga pus¨¤. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. adj. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. Catapult. Huli. v. Caterer. [categ¨®ric] Categ¨®rico. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. Category. [c¨¢tekizm] Catecismo. [k¨¦ter] Proveedor. [c¨®det] Candato. magtaan. Ngumiyaw. camino real. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. v. Cattle. producir alg¨²n efecto. Daing. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. Catkin. n. [k¨¦tcol] Silbo. Tagapaglaan. Sakit sa panahon ng babae. [col] Cofia. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. Catamount. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. n. pag-aam¨°-am¨°. Malaking lagaslas. medicina purgante. lumitis. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. [caz¨ªdral] Catedral. [c¨®zue] Arrecife. Humuli. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. n. [c¨¢terpilar] Oruga. adj. Isang ur¨¬ ng uod. Catechism. [catch] Presa. [c¨®zles] Infundado. n. Catholicize. Catalogue. n. [catch] Coger. Tapal. [k¨¦terer] Proveedor. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. Catastrophe. Kayong nilambat na panakip ng ulo. tagapagtaan.Cataleptic. [k¨¦ter] Abastecer. hulihin. dakpin. Tagapaglaan. Catching. Catamenia. atrapar. Sip¨®n. dumakip. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. Caterwauling. dak¨ªp. raz¨®n. adj. Cataract. n. n. Walang kadahilanan. Cat-eyed. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. . lista ¨® memoria. v. Nakakahawa. n. n. Caudal. Purg¨¢. cosa infeliz y funesta. adj. [cat¨¢r] Catarro. [c¨¢tl] Ganado. Catholicism. Day¨¤. Catmint. abutin. Catalogue. n. Lagay. Katolisismo. Mapapangyari. Catsup. Katecismo. T¨¢laan. reclamo. Nauukol sa buntot. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. n. Catarrh. Catgut. n. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. Humikayat. n. Cathartic. agawin. Sawsawan. n. n. injusto. Nauukol sa sip¨®n. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. n. Catfish. Katedral. Dahilan. [caz¨®lisizm] Catolicismo. [c¨¢ching] El acto de cojer. may kinalaman sa sangkalahatan. Catchup. n. Caterwaul. [c¨¢ching] Contagioso. Caudate. bagay . [c¨¢taplazm] Cataplasma. n. adj. Causeway. Catching. [catek¨ªz] Catequizar. excitar. n. n. May buntot. Catchpenny. aral kristiano. Catch. Isang sawsawan. motivo. v. n. kalagayan. n. captura. Catcher. Categoric. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. Catholic. n. Pangpurg¨¢. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. Kawan ng baka. Caucus. [c¨¢teruol] Maullar. Cates. agaw. Pagsal¨®. redecilla. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. [catam¨ªnia] Menstruacion. Cathartic. tandaan. Kabling. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. Tagasal¨®. [k¨¦tsap] Salsa de setas. Cause. alcanzar. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. v. kadahilanan. n. adj. Bulagaw. Cater. [cos] Causar. adj. Catcall. arrebatar. n. Ulam. v. n. luh¨®g. [c¨¢tapult] Catapulta. n. [c¨¢ch?r] Cogedor. examinar. n. Catarrhal. Kandul¨¬. Sakuna. pretexto. adj. adj. pangulong simbahan. [cos] Causa. [c¨¢taract] Cascada. n. catarata. Cater. saluh¨ªn. n. Pusang bundok na tila tigre. pagk¨¢sanghian. tagapagtaan.

Kabunyian. Cellar. precaucion. ibigay. Maglikat. [s¨ªsles] Incesante. enredador. [sim¨¦nt] Cimento. prudencia. p¨¢una. Ceiling. estrechar. lungga. n. kapurihan. bantog. Cautionary. Censer. v. p agp¨¢unahan. Cavalier. [sis] Cesar. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. Ingatan. adj. n. [caval¨ªr] Caballeresco. [s¨¦leri] Apio. crascitar. Cave. [c¨®stic] C¨¢ustico. n. transferir. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. butas. reputacion. n. Maingat. [sim¨¦nt] Argamasar. [selebr¨¦cien] Celebracion. [s¨ªdar] Cedro. Caution. Yungib. [cavalk¨¦d] Cabalgata. circunspeccion. pumanaw. [c¨®terizm] Cauterizacion. celeste. sa bait. Cavalcade. butas na l¨ªbingan. criticar. adj. n. n. v. Nauukol sa yungib. v. pagpas¨°. N kapapas¨°. Caveat. ang nagsasay¨¢. bodega. Umangal. katulinan. hadlang. tumibag. [c¨¢viler] Sofista. n. Cement. adj. Caustic. maglagay ng k¨ªsame. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. balit¨¤. Caution. isang kahoy na mahalag¨¢. [c¨¢vernes] Cavernoso. Cede. sa p¨¢una. L¨ªbingan. Cayenne pepper. Ang nagdid¨¬wan. [s¨¦nser] Incensario. Pagdiriwan. n. Cavity. magbintang ng d? totoo. parar. pagkab gong-tao. circunspecto. [s¨¦lebret] Celebrar. mabait. maminta s. [sel¨¦briti] Celebridad. v. magtigil. n. notificacion [judicial]. n. pagsasay¨¢. Butasbut¨¢s. magsay¨¢. hukay. Yungib. p¨¢una. Celebrity. [c¨®cien] Caucionar. n. n. Prusisyon ng mga nangangabayo. n. Simento. Kaliksihan. n. n. desistir. [sil¨ªbasi] Celibato. [c¨¢vil] Cavilacion. [c¨®stic] Piedra infernal. excavar. manggugulo. Manahan sa yungib. Caustic. Cease. Cemetery.pangulong daan ¨® lansangan. mapagmat aas. adj. Ingat. pagkabinat¨¤. K¨ªsame. [side] Ceder. bravo. aviso. mawala. p¨¢singawan ng kamanyan. Kalagayang walang asawa. advertencia. [sil¨¦stial] Celestial. n. umungal. ipagkaloob. n. Paunaw¨¤. v. bodega. [s¨¦lebreter] Celebrador. Paminton. paunawaan. Cautious. papaglikatin. desde?oso. Kathakatha. solemnizar. n. [s¨¦liular] Celular. v. Cellular. concavidad. Magkathakatha. n. Cauterism. pagtibayin. Cavil. sofisteria. adj. amonestar. S¨²uban. lungga. v. [c¨®terais] Cauterizar. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. bahalaan. Magdiwan. Tapalan ng argamasa. suspender. Ceaseless. Cement. Pwang. lijereza. Celestial. solter¨ªa. Cavil. perenne. [s¨¦meteri] Cementerio. Cavernous. itigil. altivo. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. kadali an. Mapagkathakatha. n. Pamamas¨°. walang tigil. Celebrated. Cave. [caval¨ªr] Jinete. pasuin. perpetuo. antro. Nauukol sa ingat. Kinchay. nicho. Pumas¨°. paunaw¨¤. walang pukat. sa bahal¨¤. Cell. Cedar. Celebrate. [cel] Celda. Piedra inpernal. precaver. n. n. bahal¨¤. [c¨¢vern] Caverna. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. Nakasakay sa kabayo. . humukay. Caw. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. cualquier lugar subterraneo. [c¨®cieneri] Caucionado. Ceil. Buny?. Silid sa bilangguan. v. [s¨¦l?r] S¨®tano. adj. famoso. Celebrator. [ke¨ªv] Caverna. adj. [s¨¦leriti] Celeridad. nakapagpapalt¨®s. Cauterize. [c¨®cien] Caucion. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. acabarse. Celerity. ukit. n. [ke¨ªv] Habitar en cueva. adj. bintang na d? totoo. Sedro. [c¨®cies] Cauto. patawag [ng hukuman]. adj. argamasa para pegar. rapidez. Magk¨ªsame. [c¨¢vil] Cavilar. bait. [c¨¢viti] Cavidad. kabantugan. Caviller. Cavalier. v. n. Nauukol sa langit. adverte ncia. Celery. v. Pumayag. Matapang. advertir. kamal g ng alak. n. fenecer. magdaos ng kasayahan . [c¨¢valri] Caballer¨ªa. Cavalry. n. nauukol sa insik . [k¨¦viat] Aviso. Celebration. [co] Graznar. Celibacy. Cavern. solidar. Walang likat. bitak.

Sa gitna. Centuple. Ikasangdaang bahagi ng piso. Nauukol sa pagkit. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. Censorious. Cereals. aceite y otros ingredientes. Tunay. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. rec oncentrarse. Centric. adj. Cerebrum. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Sangdaang ta¨®n. humatol. Censorship. taong may sangdaang ta¨®n. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. adj. Centralize. hatulan. [s¨¦remoni] Ceremonia. [serem¨®nioes] Ceremonioso. Centrical. adj. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. Gaw¨ªng makasangdaan. pansin. adj. pansin in. n. n. Tagapun¨¢. Centennial. n. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. isagitna. [sens¨®ries] Severo. Censurer. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. adj. adj. Mapagkit. N¨¢gigitna. adj. katotohanan. v. sin duda. ibp. Cerated. s¨¦ntimos. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. [s¨¦rten] Cierto. n. [s¨ªrioes] Cereoso. Centre. [s¨¦nciurer] Censurador. Centrifugal. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. siglo. Ang nababah g sangdaang grado. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. n. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. [s¨¦ntral] Central. antipalo. Centuple. n. adv. escolopendra. Ikasangdaan. [sent] C¨¦ntimo. Cephalalgy. [s¨¦nciur] Censurar.Censor. Centimeter. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. v. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. [sent¨¦nial] Centenario. Nauukol sa isang daang ta¨®n. [s¨¦nchiuri] Centuria. walang pagsala. Censure. Centenarian. centenar. Centrality. senteno. pumimtas. adj. sebada. ipagitna. Mapagpun¨¢.. Central. Century. [serem¨®nial] Ceremonial. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. Totoong. Certainly. n.. n. Kalagitnaan. centeno ada. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. [sent¨¦narian] Centenario. Cerebral. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. criticar. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. seguridad. Cere. Censurable. Tagapun¨¢. adj. [sentr¨¢laiz] Centralizar. adj. adj. adj. n. adj. v. n. seguro. adj. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. juzgar. maaasahan. v. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. [s¨¦rtenti] Certeza. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. [s¨¦rtenli] Ciertamente. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. Ipagitna. evidente. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. n. adj [s¨¦ntrical] Centrical. Nakakaalis sa gitna. [s¨¦rebral] Cerebral. pagitna. Certain. Pagkit. Ceremonial.. Alupihan. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. Pumuna. Ceremonious. n. Tagal ng isang daang ta¨®n. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. Cephalic. adj. [sentr¨¢liti] Centralidad. Marapat pintasan. adj. Ceremonial. tagapansin.. [serem¨®nial] Ceremonial. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. Pun¨¢. Centiped. [s¨¦nter] Colocar en un centro. certidumbre. [s¨¦nteneri] Centena. n. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. Magpagk¨ªt. Centralization. Cent. Cereous. Nakapasasagitna. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. pagkit¨ªn. N¨¢gigitna. n. Pagsasagitna. [s¨¦nsor] Censor. cr¨ªtico. [s¨¦nsership] Censura. . pl. Cerate. [sensi¨²rabl] Censurable. adj. Centesimal. Sanggayon sa bawa ngdaan. Centigrade. n. colocarse en el centro. n. totoo. n. v. v. [s¨¦nter] Centro. Centripetal. [s¨¦nsus] Censo. [sir] Encerar. Centenary. punahin. Certainty. [senti¨²pliket] Centuplicar. mapagpansin. Gitna. pintasan. n. [s¨¦rebr?m] Cerebro. [s¨ªreted] Encerado. Nauukol sa utak. reconcentrar. Centuplicate. Census. pumansin. Centre. Ceremony. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. Utak. Isagitna. nauukol sa gitna. Centage ¨® per centage. n. Mak¨¢sangdaan. etc. n. Ika sangdaang ta¨®n. Katunayan. r¨ªgido. adj.

Orinola. suceder. Humamon. [cam¨ªlien] Camaleon. kwarto. v. Kamarero. poot. [chef] Enojar. Kumagat. certeza. Chamfer. Cerulean. candelero. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. Chancre. v. Supot na katad. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. kuskusin upang mag-init. frotar. [chans] Fortuna. n. Chancellor. recusar. Chandelier. yamot. Certificate. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. n. namumughaw. v. ¨²lcera ven¨¦rea. Palad. bal¨¤. pagbal¨¢an. Chaise. [ch¨¢lis] Caliz. alak sa Champa?a. n. n. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. ip¨¢. v. Chamberlain. dakong lwal. Champan. Pangulubutin. n. Chagrin. Champion. recusacion. katunayan. afirmar. Pangulo. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. Silya. mapoot. magk¨¢taon. Albayalde. [choc] Yeso. Cession. [s¨¦cien] Cesion. Chamber-council. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. [chez] Coche. Karwahe. v. Tanikalaan. [ses¨¦cien] Cesacion. n. [che¨ªn] Encadenar. yamot. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. [s¨¦rvical] Cervical. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. [ch¨¢lendcher] Desafiador. mayamot. Hunyang¨°. [ch¨¢mpien] Campeon. furor. kasula t¨¢n. Katotohanan. aposento. [choc] Dibujar con yeso. [soert¨ªfiket] Certificado. Parang. Certification. n. hollejo. n. acalorarse. Chair. Championship. Chancel. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. kapalaran. adj. tawaran. n. [soert¨ªfiket] Certificar. Chamber maid. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. ¨²puan. v. [ch¨¢mf?r] Arrugar. abogado. [che¨ªr] Silla. likmuan.Certificate. n. v. [siri¨²lien] Cer¨²leo. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. Challenge. Chance. Abogado. sama ng loob. Certitude. Pamamayani. v. albayalde. Cesspool. katunayan. v. adj. [ch¨¢nsel?r] Canciller. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. Kalis. n. Challenge. sangguning lihim. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. Mabughaw. Chamber pot. entristecer. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. adj. llanura. luklukan. n. irritar. n. h¨¦roe. [ch¨¢f?r] Regatear. Cerused. Chameleon. Chain. n. Chance. saksihan. humagod. Cervical. Katibayan. Kansilyer. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. ib?an. pagkakataon. n. [ch¨¢mf?r] Arruga. hamunin. [champ¨¦n] Campi?a. Chamber-council. n. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. [s¨¦spul] Cloaca. mamanglaw. Pag-iinit. albayarde. Magalit. paglilikat. Chaldron. Challenger. suerte. n. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. n. Chamfer. n. n. pesadumbre. Chaffer. Cessation. Kanser. Yeso. Sil¨ªd. Aranya ng mga ilawan. paja. [ch¨¢mberlin] Camarero. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. n. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. Champagne. n. c¨®lera. v. malawak. Cerulific. magbal¨¤. panglaw. Tumawad. Chafe. Mangyari. [chagr¨ªn] Enfadar. Lwal. n. duelista. pagtatah¨¢n. testimonio. Chamber. kasulatan. ventura. n. [s¨ªrius] Cerusa. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. talian ng tanikala. baratahin. Katibayan. Pana yan na lihim. ministro de justicia. katunayan. May albayarde. Tanikala. adj. [che¨ªn] Cadena. n. adj. cuarto. n. Champ. ngumuya. [chans] Acaecer. n. azulado. Inip. [chal¨¦ndch] Desafiar. Hamon. Champaign. Chairman. [champ] Morder. n. [che¨ªrman] Presidente. Chalk. enfado. Takal ng uling na may pitong pung aroba. Chalk. Certify. Chagrin. [s¨¦rtifay] Certificar. Pagtigil. [chagr¨ªn] Mal humor. [ch¨¢nk?r] Cancer. n. Champaign. Chalice. masamang b¨²kol. consejo secreto. n. Chain. g¨¢lit. sumidero. v. n. kumuskos. mascar. n. Chaff. Mag-init. n. mayamot. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. tirikan . n. Ang nanghahamon. n. Chafe. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. [chal¨¦ndch] Desafio. [chaf] Zurr¨®n. n. Ceruse. baratear. Nauukol sa batok. Kulub¨®t. [sertifik¨¦sien] Certificado. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. [chef] Acaloramiento. Bayani. Patunayan.

[char] Jornal. Mapa sa pagdadagat. [chardch] Encargar.. Pinag-araw¨¢n. sakdal. costo. n. M¨¢ngangalakal. magparatang. Ingat. [ch¨¢plet] Guirnalda.. Characterize. abertura. n. sumbong. comisionar. [c¨¢ract?r] Caracter. [chap] Mozo. n. variedad. Kahal¨ªhalina. Magkak¨¢ndila. Kwintas. n. Chaos. bait. acusable. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan.. Umawit. Channel. Kalikasan. D? nagbabago. nakapagpapanggilal¨¢s. muchacho. Charming. maghalili. [ch¨¦nchles] Inmutable. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. Changeable. Change. n. Likas na. Magbilin. n. v. Chandler. m¨¢isasakdal. Charter. pag-iib¨¢. Magbago. ingat. adj. limos. Masats¨¢t. Charm. magbangbang. Itang¨¬. atractivo.. [k¨¦otic] Confuso. adj. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. n. n. Changeless. variar. desorden. Charity. adj. Chapman. di nag-iib¨¢. Charger. Char. forma de la letra. ar¨¢w. Awit. Chap. bitak. Charm. n. [chant] Cantar. Uling na kahoy. nag-iib¨¢. Charmer. bat ang lalake. n. Chariot. v. pagpapalit. Chapel. mag-ar aw. hendidura. grieta. n. kaayaaya. magsakdal. n. [ch¨¢nticlir] El gallo. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. agradable. n. [ch¨¢rines] Cautela. bugtungan. Chaplet. Mahabagin. imputar. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. n. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. caballo criado para la guerra. magpapanggilal¨¢s. [ch¨¢rmer] Encantador. cuidado. adj. Character. pang¨¢. Mas¨ªsingil. Charcoal. [ch¨¢ritabl] Caritativo. tagubilin. mag-i b¨¢. kagandahan-loo b. c¨¦dula. Kapilya. cambio. Chanticleer. n. n. Pagbabago. cambiar. privilegio. Charade. Pinggang malaki. [chant] Canto. comision. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. Characteristic. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. n. B ilin. Channel. Chaotic. acusacion. [ch¨¢rming] Encantador. mapaglimos. [ch¨¢p?ron] Caperusa. n. n. kasulatang patotoo.ng mga kandil¨¤. asal. n. precaucion. Change. Chandlery. [chendch] Mudanza. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. Chant. n. n. [char¨¦d] Charada. Bugt¨®ng. mand¨ªbula. walang ayos. sihang. Chapiter. v. Tila bonete. trabajar ¨¢ jornal. orden. walang ayos. kabanata. n. [chardch] Cargo. gwang. Char. mag tagubilin. limosna. [ch¨¢plen] Capellan. [k¨¦os] Caos. acusar. [ch¨¢pel] Capilla. clemente. Mag-uling ng kahoy. paghalili . [ch¨¢nel] Acanalar. Nababago. magpalit. atraer. v. Magulo. adj. pasmoso. [ch¨¢nel] Canal. variable. n. salawaha n. m aawain. pahalag¨¢. Kapelyan. carta constituci Katibayan. n. voluble. [char] Hacer carbon de le?a. walang tuos. Ang manok. Bangbang. pedir. Characteristic. Humalina. . trabajo ¨¢ jornal. [ch¨¢riot] Carro. benevolencia. n. Chant. hing?. gasto. n. Kahalihalina. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. kagilagilal¨¢s. sumingil. Kasama.. paratang. kalugod-lug od. Charge. Pinaka corona sa ulo ng halige. n. magsukl?. v. v. huming?. Charitable. sukli. kasulatang pinagkayar ian. benigno. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. rosario. [chendeh] Mudar. Gul¨®.. confusion. n. Kaawaang-gawa. magandang-loob. kabayong pangdigm¨¤. [chart] Carta de navegar. kaugalian. [ch¨¢rlatan] Charlatan. rosaryo. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. adj. hechizar. embelesar. ang n akahahalina ng loob. Chargeable. tumawag ng ka looban. v. any? ng titik. Charge. irregular. [ch¨¦ndchebl] Mudable. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. n. [ch¨¢riti] Caridad. Chart.. [ch¨¢pman] Traficante. munting simbahan. [charm] Encanto. Chaplain. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Pangkat. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. [ch¨¢pit?r] Capitel. gawing. Chapter. Chaperon. Karro [na gamit sa digm¨¤].. [charm] Encantar. Charlatan. limosnero. t¨ªtulo. Chariness. Likas. Bangbangan. adj.

Sisiw. Cherish. m abait. Linisin. Magday¨¤. preservar. [chic] Pollo. n. Chase. n. [ch¨¢terbacs] Parlero. [chest] Pecho. v. Chastisement. m¨¢ngangaso. n. aplaudir. n. n. n. [ch¨¢ter] Cotorrear. Chaw. v. buen humor. Seresas. [ch¨¦ke] Cheque. Cheek. Chaser. apreciar. masticar. [chat] Charla. [ch¨¦roeb] Querubin. n. Chicken. enga?o. b¨¢ratahin. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. Chat. Cheke. Panghuhuli ng mga hayop gubat. Maingat. castidad. cauteloso. Chemist. locuacidad. Cheapen. salita. Chaste. Kamurahan. n. arca. Chess. galaw ng kalooban. pangangaso. Masalita. n. Chemise. mejilla. [ch¨¢stiti] Castidad. n. Malinis. aplauso. Ngumuya. isang uri ng mga angh¨¦l. [chip] Barato. charlar. Dibdib. adj. s¨¢litaan. Pagkakatwa. jovial. Masalita. manub¨¤. Bar¨°. pagnguya. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. [chat] Charlar. n. v. v. magsasalita. Ngumuya. Sisiw. n. Gwang. Cheque. Cheap. fraude. [chic] Carrillo. Larong alhedr¨¦s. Cheat. n. Chestnut. trampear. Cheer. Alag aan. matwain. n. kawagasan. n. [ch¨¢ri] Cuidadoso. ma nghabol. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. n. Magkatwa. n. Magkekes¨®. Cherub. v. masticar. wagas. honesto. [ch¨¦r-ri] Cereza. n.Charter. humabol. [cho] Mascar. [ch¨¢ti] Locuaz. switik. [ch¨ªken] Pollo. [ch¨¦rish] Criar. n. [cher¨²t] Manilla. [chit] Enga?ar. [ch¨¢ter] Chirrido. maim¨®t. [ch¨¦snoet] Casta?a. satsat. n. Nauukol sa k¨ªmika. Nguya. [ch¨¢rter] Fletar un buque. v. Chatterbox. humiyaw ng papuri. bitak. kahon. magsasalita. grieta. sum atsat. Parusa. Chest. [ch¨²] Mascar. adj. v. caja de madera. vivo. Pamurahin. day¨¤. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. v. M¨¢nanakay sa kabayo. Chastity. defraudar. Cheerful. [ch¨ªpnes] Baratura. ngumata. fomentar. manok. Manghuhuli ng hayop-gubat. Kalinisan. adj. n. [chem¨ªs] Camisa. Cheat. [ch¨ªz-manguer] Quesero. [ch¨¢tel] Bienes muebles. Cheaply. perseguir. Cheke. v. n. manwitik. adj. mantener. [kemist] Qu¨ªmico. n. [ch¨ªrful] Alegre. Cherry. [chiz] Queso. pena. May kamurahan. n. Chatter. Chastise. hablador. Kastanyas. Kerubin. abertura. v. n. mangaso. [chit] Trampa. Umupa ng sasakyan sa tubig. Check. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. melanc¨®lico. adv. [chec] Reprimir. v. patibong. n. n. [chir] Alegria. Chase. [chir] Alegrarse. [ch¨¦ser] Cazador. Chatter. Cheapness. placentero. ngata. magd aray¨¤. Chewing. Lal¨¢ng. kawagasan. Humagin¨ªt. n. Chasteness. mahinahon. Check. n. estimar. [chast¨¢iz] Castigar. Cheerfulness. charla. Chemistry. parlotear. [ch¨¦sn] Depurar. m¨¢nunub¨¤. [cho] Mand¨ªbula. [ch¨¢stizment] Castigo. Marunong ng k¨ªmika. n. econ¨®mico. camisa de mujer. parlanchin. Chevalier. parlotear. adj. Malungkot. polluelo. refrenar. adj. Chary. [ches] Cazar. n. [ch¨²ing] Masticacion. Hagin¨ªt. trampista. dalisayin. [chec] Cheque. Kalinisan. Cheese. Keso. [chest] Casto. hib?. n. Chasten. umampat. Magparusa. adj. especie de cigarro. rechinar. pwang. Sumatsat. haging. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. Cheroot. v. pag-ingatan. polluelo. Pisng¨ª. Chat. Pumigil. j¨²bilo. masatsat. Chasm. [ch¨¦stnes] Pureza. [ches] El juego del ajedrez. Say¨¢. n. Pag-aaring kasangkapan. corregir. palayawin. kaban. [cazm] Hendidura. baratear. . Satsatan. kamis¨®n. Chatty. modesto. puro. Masay¨¢. pagngata. Mura. v. palausap. Chattel. pureza. mapanglaw. Cheer. [chirles] Triste. [ch¨ªpn] Regatear. [cheval¨ªr] Caballero. Chick. Cheerless. humaging. ngumata. Chew. Pang¨¢. Manghuli ng hayop-gubat. Chaw. Chemical. [ches] Caza. Cheese-monger. paghihiyawan ng papuri.

tila bat¨¤. Pait. [ch¨¢ina] China. pangunang. an¨¢k. Ngiki. esculpir.. ni?o. [chip] Brizna. [ch¨¢in] Espinaso. Chickpea. [ch¨ªzel] Escoplear. [choc] Ahogar. n. M¨¢tugma. ginaw. Chime. [ch¨ªfli] Principalmente. Chilly.. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. itugma. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. Bat¨¤. Uminis. n. adj. Chink. [ch¨ªmni] Chimenea.. re?ir.. hendidura. Chimera. sikulate. n. consonancia. v. elecci¨®n. Chloroform. n. mal aking. n. [chit] Infante. . [chicpi] Garbanzo. proeza. n. asal. supling. haza?a. Sumisi. Chirping. Choice. adj. selecto. kabataan. Tatal. kaalitan. ugaling bat¨¤. Ugaling mahal. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. hwag pahingahin. v.. [ch?rp] Chirriar.. bigyangsala. [ch¨®is] Escogimiento. n. Munting sibuyas. Chirp. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. adj. [chif] Principal. adj. Maginaw. Satsat. capital. Tapyasin. n. [ch?rping] Canto de las aves. n. Chivalric. adj. Pamamantal na sangh? sa ginaw. n. Choir. [ch¨¢ild] Infante. . Pananatal. [ch¨®is] Escogido. Chilblains. n. Chimney. maglukob. tapyas. pueril. singkad. asal ginoo. pingasin.Chicken-hearted. n.. abrirse. n. pl. Chocolate. graznido. n. natural de China. n. Chisel. comandante. Chief. adj. pecoso. Garbansos. huni. n. v. Bitak. caudillo. n. Chivalrous. nangungunang. tallo. n. [ch¨ªli] Friolento. astilla. cincelar. eminente. [ch¨ªtchat] Charla. Pagkaginoo. [choc] Choque. n. [ch¨¢ildlaik] Pueril. Chock. Chit-chat. Childlike. adv. n. Ugaling bata.. [ch¨¢ildjud] Infancia. Children. maginaw. Ubong malakas. [ch¨¢inis] Chino.. Bat¨¤. n. alipunga. Chief. Nangungulong. Pumwang. excelente.. Chill. Choke. Magugunih¨ªn. adj. sisihin. Sigal¨®t. gumwang. k¨¢alitan. humuni. n. pekas. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. [kim¨ªra] Quimera. Chin. [chif] Jefe. adj. [chil] Escalofriarse. [chil] Escalofrio. s¨¢gupaan. [cu¨¢ir] Coro. p¨¦kasin. [ch¨ªften] Jefe. n. lumil ok. Chocolate. peca en la cara. Chisel. gorjear.. Childish. [ch¨¢id] Reprobar. sobre todo. Pil¨¬. Koro. Chirp. Chipping. Magpait. [ch¨¢ivz] Cebolleta. [ch¨®colet] Chocolate. Chiefly. Chimerical. [ch¨¢ildles] Sin hijos. Ins¨ªk. Chivalry. Dwag. [ch¨ªti] Pueril. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. n.. Pun¨°. mapek¨¢s. [k¨¢iromansi] Quiromancia. Chiromancer. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. Pil¨¬. hirang. asal ginoo. n. Pagkakatugma. Chincough. China. [isang gamot na pangpatulog]. Bab¨¤. v. n. frio. pangulo. pangulong kawal. grabar. [ch¨ªvalric] Caballeresco. capitan. kainsikan. enfriar. v. Sumiyap. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. [chink] Grieta. n. Kloroformo. [chink] Henderse. n. inisin. hijos ¨® hijas. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. a. Mga bata. Chip. principal. mainam. hijo ¨® hija. Chinese. Pangulong. Chimenea. Chit. ugaling bat¨¤. Chime. Chicken-pox. adj.. [ch¨¢inis] Chino. n. sungsong. n. Bulutong tubig. matatakut¨ªn. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. China. gwang. n. Chill. medroso. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. n. encuentro. lukob. v. Chives. [ch¨ªping] Brizna. [kl¨®roform] Cloroformo. umpog. [ch?rp] Chirrido. n. Ugaling mahal. v. [ch¨ªldren] Ni?os. [ch¨¢im] Armon¨ªa.. Gulugod. Chiromancy. Chitty. Chide. ni?ez. Ngikihin. [chin] Barba. adj. Pagkabat¨¤. hirang. Chip. n.. Walang anak. k agalitan. Pun¨°. culpar. Siyap. Childhood. Chinese.. Child. Bangga. Choice. Huni. Childless. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. singkad. [chip] Desmenuzar. pingas. v. Parang bat¨¤. Chieftain. mga an¨¢k. [ch¨ªlblens] Saba?ones. n. sufocar. daldal. Parang bat¨¤. Chink. adj.. Chine. Bagay sa kainsikan. rega?ar.

Bahagi. Kron¨®metro. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. Korista. cristiandad. Chronometer. Chuckle. Chub. Kasama. Magkwerdas. l umapang. hiwain. [chuz] Escoger. n. Cholera. n. binyagan sa pananalig kris tyano. Christmas. n. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. v. Chorister. piskal ng simbahan. [choern] Mantequero. n. n. humirang. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. Chubby. simbahan. n. bautizar. Chord. Chuck. hombre ruin. mahirap ng lunasan. Kwerdas. adj. adj. Chronic. Christendom. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. Church. humiw¨¤. n. n. [cr¨®nical] Cr¨®nico. [cron¨®grafer] Cronologista. n. n. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. n.Choler. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. [chop] Porcion. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. & adj. v. n. Magpuput¨¢k. cariacho. Pumil¨¬. n. Chromium. [cron¨®lodcher] Cronologista. eclasi¨¢stico. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. n. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Bastos. [cord] Cuerda. Christ. tajadera. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. grosero. taong bastos. templo. parte. Choose. taong simbahan. [cr¨®nicl?r] Cronista. [cord] Encordar. Churn. Chromatic. [cron¨®lodchist] Cronologista. natividad. panal¨ª. . Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. Metal na maput? at matigas. [cr¨ªsn] Cristianar. n. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. [cr¨®nic] Cr¨®nico. Talamak. [ch?c] Cloqueo. [choern] Batir la leche para hacer manteca. kapanganakan sa Pg. Chronographer. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. [cron¨®meter] Cron¨®metro. Katiwal¨¤ sa sinbahan. n. Taong bukid. Pask¨®. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. Kristo. eligir. Choral. [c¨®l?r] Ira. n. Christmas-eve. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. n. Pumutol. Mataba. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. Christian. Chopping-knife. putulin. Chord. limpak. taong masam ang asal. Chronology. [c¨®ral] Coral. Chronicler. kaulayaw. Churchwarden. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. n. tumadtad. Papagkristyanuhin. r¨²stico. n. Chuck. malaking mukha. taca?o. K¨®lera. picar. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. n. [c¨®rist?r] Corista. Churchman. Humalakhak. Churl. Chum. n. n. isang putol na karn¨¦. n. [ch¨¢bi] Gordo. Iglesya. lapang. [c¨®rist] Corista. n. Churn. Churchyard. [cr¨¢ist] Cristo. kalaguy¨°. Christmas-box. v. Christianity. v. [c¨®r?s] Coro. Halubaybay. Chronicle. maramot. Chorus. Christen. mahirap ng lunasan. [choerlish] R¨²stico. n. adj. n. Galit. adj. v. [c¨®lera] C¨®lera. Nauukol sa coro. n. Chop. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. Christianize. Chronologer. Putak ng manok. v. n. n. v. [chop] Tajar. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Kakristyanuhan. condisc¨ªpulo. tajada de carne. Bispir¨¢s ng pask¨®. Patyo ng simbahan. [charch] Iglesia. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. mangkakant¨¢. Churlish. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. Hesu-Kristo. n. putol. cortar. maging alagad ni kr isto. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. n. Korista. [ch?b] Gobio. Kakristyanuhan. Kristyano. Chronical. lumimpak. adj. mangkakant¨¢. Chop. n. [cristi¨¢niti] Cristianismo. n. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. lubid. [cr¨ªsmas] Navidad. Chronography. adj. [cr¨ªstian] Cristiano. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. [choerl] Pat¨¢n. Chronogram. Chorist. Par¨¦. Chopper. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. tumawa ng malakas. poot. enojo. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. [ch?c] Cloquear. kampon ni Kristo. Chronologist. kwerdasan. v. [ch?m] Camarada. Talamak. Kristyanuhin.

Katas ng mansanas. [s¨ªcatris] Cicatriz. Circumspection. [s¨¦rkit] Circuito. adj. Civilize. n. Pangulong bayan. kabilugan. umikot. pumihit. cortes¨ªa. cita. Cilia. n. n. Circumstantial. bebida hecha del zumo de manzanas. urbano. ingerto. namumuong abong mainit. circular. Ikot. Cicatrice. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. adj. v. Tudl¨ªt na tila salakot. n. Circumlocution. discreto. pa gpapaharap. Pilikmat¨¢. Civil. Cinder. Sirko. Munting bilog. adj. n. [s¨ªgaret] Cigarrillo. tukuyin Citizen. n. Circumvention. n. n. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. Kut¨¤ ng bayan. [s¨ªtadel] Ciudadela. Tipunan ng tubig. n. circundar. v. Circumscription. adj. Circumnavigate. jurisconsulto. Circumflex. adj. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. trampa. kuruin. Pagkapalibid. Pumiklat. [s¨ªrkiular] Circular. Circuitous. adj. instruir. adj. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. banggitin. [s¨ªvil] Civil. n. cortes. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. Pangyayari. Ciliary. [sit¨¦cien] Citation. M¨¢mamayan. [s¨¦rkemstancial] Accidental. Civic. pihit. suw¨ª. sanggunian sa k utusan. Magday¨¤. incidente. Pikl¨¢t. n. galang. urbanidad. pagdaray¨¤. Hinahon. [siv¨ªliti] Civilidad. v. [siv¨ªlian] Paisano. reserva. Ligirin ang sangdaigdig. paligiran ng guh it. tuus¨ªn. n. kabait an. City. mabait. n. Circlet. [s¨ªstern] Cisterna. pitagan. n. v. n. Circulate. [s¨¢ien] Pimpollo. Mabilog. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. [s¨¢ifer] Cifra. Umikot. Pagkam¨¢mamayan. ba it. lumigid. Bilog. Citadel. Circumstance. n. fortaleza. Circular. n. [sirk¨¦mferens] Circumferencia.Cicatrice. Pagkak¨¢taon. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. redondo. n. magalan g. pagkalaganap. calcular. n. supl¨ªng. manglit¨®. [sig¨¢r] Cigarro. v. [s¨ªti] Ciudad. . [s¨ªrcl] Circundar. [sinamoen] Canela. Mabuting m¨¢mamayan. Day¨¤. Tabako. referirse ¨¢. v. Usb¨®ng. Circumscribe. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. [s¨¢ider] Sidra. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. banayad. adj. Pagpapasiko tsikot ng salita. ceniza gruesa caliente. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. bayan. Cider. Civilian. Pagkakalat. Paik¨®t. Citizenship. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. n. Cinnamon. Circle. [serki¨²ites] Tortuoso. [s¨ªvic] C¨ªvico. [sircl] C¨ªrculo. Nauukol sa bayan. Kabutihan sa pamamayan. sibilisasy¨®n. v. Cipher. [s¨¢ifer] Numerar. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. Kanela. Bilog. Civilization. v. n. [s¨¦rkes] Circo. Sigarilyo. [s¨ªtric] Citrico. Ligirin. recatado. Circulation. Circumspect. Circuit. n. atento. Cite. Cistern. [s¨ªlia] Pesta?a. Bilangin. Paharapin sa paglilitis. bihasahin. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. Mahina hon. n. Circle. n. [s¨ªrkiular] Carta circular. Ikutan. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. c¨ªrculo. Titik na bilang. n. v. prudencia. cifrar. Circus. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. Nauukol sa pilikmat¨¢. kabilugan. n. turuan. Sanayin. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. Circumvent. Cion. mabait. Civility. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. mapagpitagan. n. Circumnavigation. [s¨ªnder] Carbon. Kulungin ng pabil¨®g. Kabihasnan. Citric. Circuit. n. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. [s¨ªvilaiz] Civilizar. rodear. Circumference. n. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. Nauukol sa dayap ¨® limon. v. ipatalastas sa pama magitan ng liham. n. Citation. prudente. Cigarette. Circular. n. Liham na patalastas. Ul¨ªng. [s¨ªrkiulet] Cercar. Cipher. enredar. v. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. Cigar. algibe. [s¨ªtizn] Ciudadano. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto.

Klarinete. marunong. adj. [clamp] Empalmar. [clac] Concerrear. adj. alboroto. aderezado. n. Panugpong. pedir. Mangalmot. n. [cl¨®stral] Claustral. Klase. v. v. Clayey. art¨ªculo. lagitik. [cl¨¦mant] Demandante. v. Claret. Mag-ingay. [cl¨¢rinet] Clarinete. n. Clamp. zumbido. Claw. Clamp. adj. Clamber. v. paglala gay sa ayos. idikit. humugong. [cl¨¢mi] Viscoso. humaginit. v. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. naninikit. garfa. v. hebilla. Maingay. maalatiit. Akdang mainam. Tinto. Paglilinaw. [cl¨¢sifai] Clasificar. [clasp] Abrochar. pegar. Clank. v. hinugong. Clarify. Clarinet. adj. [cland¨¦stin] Clandestino. asear. kubl¨ª. satsat. v. raza. rechino. Clack. n. Nakapanamit. [clanc] Hacer ruido. hacer ruido. gul¨®. n. patunog. alatiit. Angkan. Isugpong. liwanagin. sekta. bumangga. huming?. umumpog. tag?. n. casta. ling¨ªd. Kasama sa pagaaral. adj. linisin. n. lumagitik. Umalatiit. [cl¨¢t?r] Ruido. [cle¨ª] Arcilla. ordenar. . Clarification. Classify. [clan] Familia. Clandestine. Classical. [clap] Batir. Clang. [class] Clase. gritar. vino tinto ¨® rojo. demanda. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. Clammy. Clarion. [clad] Vestido. [clin] Limpio. [cl¨¢ret] Clarete. encontrarse. [clash] Rechino. [cle¨ªm] Pretender. Maglinis. ilagay sa ayos. n. Claim. Uriin. h¨ªyawan. Claim. charlataneria. crujir. yumakap. n. makinis. golpear. Lumagapak. Clatter. [cl¨¢moer] Clamor. secreto. [cle¨ªm] Pretension. umalatiit. aseado. [clo] Garra. n. Alatiit. golpe. lah¨¬. tumaginting. Clamorous. ara?ar. Classmate. Lupang malagkit. v. estruendo. Buto ng leeg. ayos. sakdal. n. tribo. pangalm¨®t. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. Maingay. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. Clap. Clangous. daldal. pumagakpak. dumaldal. Clamor. pangsar¨¢ ng damit. n. Linawin. [clam] Empastar. Kaingay. charlar. n. ur¨¬. ilagay sa karampatan. v. Hil¨ªng. [cl¨¢rien] Clarin. Claustral. crujido. [cl¨¢t?r] Resonar. pulutong. Malupang malagkit. adj. magsakdal. Uriin. [clar¨ªfai] Clarificar. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. orden. v. n. sumats at.Civilized. zumbar. n. [clo¨²s] Cl¨¢usula. Clap-trap. isar¨¢. talat¨¤. vociferacion. pagakpak. adj. [clamp] Empalmadura. Tumunog. Clack. [clo] Desgarrar. bulla y confusion. rechinar. Clank. n. abrazar. lip¨¬. n. [clac] Ruido continuo y agudo. Clash. crujir. Class. adj. n. Alatiit. Clash. kalog. yapos. v. [clang] Rechino. Malinis. Claw. Mangukyab¨ªt. Clatter. n. Clam. tierra crasa y pegajosa. parler¨ªa. n. n. Clay. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. hagin¨ªt. [clin] Limpiar. mahugong. Ingay. Classification. Clamor. Clean. Clavicle. n. Clap. bih¨ªs. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. instruido. n. Clasp. [clang] Rechinar. v. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. v. Pakpakan. Malagkit. Paglalagay sa karampatan. bihas¨¢. [clap] Estr¨¦pito. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. [cl¨¢moer] Vociferar. Magpangil¨®. Clad. [clas] Clasificar. Ingay. v. Clapping. Lagapak. Pastahan. Pangkat. adj. yumapos. Nakapang ingil¨®. [cl¨¢ping] Palmoteo. Alatiit. [cl¨¢mber] Gatear. Sanay. ruidoso. Clang. yakap. hugong. v. [sivil¨¢izd] Civilizado. [clanc] Ruido. estrepitoso. Claimant. trepar. Humil¨ªng. Mag-ingay. Ang nagsasakdal. pegajoso. Clan. gresca. Tumunog. [clash] Rechinar. Kawing. n. [clasp] Broche. v. Lihim. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. ayusin. Class. reunion de muchas personas. Klarin. Clasp. demandar. Clause. abrazo. Ikawing. adj. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. [cle¨ª] Arcilloso. n. Clangour. Clean. n. humiyaw. aclarar. Kuko ng hayop.

piadoso. [cl¨ªrnes] Claridad. n. Ikid ng pis¨¬. [cl¨¦mensi] Clemencia. Abo ng uling na bakal. Paglilinis. Climate. kasanay¨¢n. rajadura. Clearance. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. kinis. v. Kalinawan. Parungg¨ªt. Clinch. Clearsighted. bugal na lup¨¤. [clit] Estaquita. Clear. [cl¨¢imet] Clima. adj. liwanag. [clod] Terron. v. Umalingawngaw. Cleverly. v. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. nanganganinag. lahang. Cleaver. n. n. purificar. [clir] Clarificar. tagagup¨ªt. kawan¨ª. inteligente. n. Linis. wagasin. escatimar. n. kalinisan. Umalingawngaw. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. Clerical. Clip. [cl¨ªrans] Limpieza. [clirs¨¢ited] Perspicaz. [cl¨¦rdchi] Clero. Climb. n. Katalinuan. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. [cl¨ªnli] Primorosamente. [clenz] Limpiar. Clever. Magbitin. Clipper. maghinugong. gupitin. v. Clearness. ma liwanag. maglambitin. [cling] Colgar. Linisin. Cleft. [cl¨¦rical] Clerical. kahabagan. mocos de carbon de hierro. Tugatog. maliks¨ª. n. Tablang makitid. Cloak.Cleanliness. n. v. n. n. Klima. Clip. justificar. remachar un clavo. liwanagin. n. n. Habag. eskribyente. [clink] Reti?ir. n. indisputable. [clip] Abrazar. n. hender. Clerk. Sumuntok. Matalin¨°. Ya kapin. Clear. [cl¨ªper] Esquilador. pawalan ng sala. singaw ng lup¨¤. v. Linaw. di¨¢fano. Par¨¨. n. trasquilar ¨® cortar con tijeras. Clock-word. n. subir. may kakinisan. humawak. adj. hugutin. sumap¨¬. paghahawan. singaw ng lup¨¤. n. [cloc] Encapotar. lahangin. san¨¢y. kaawaan. n. hendedura. [cl¨ªnlines] Limpieza. tunay. purificar. n. Clock. Alingawngaw. Magkapote. adj. [cl¨¢ient] Cliente. adv. bunutin. Clergyman. cortar ¨¢ raiz. t. [clip] Tijeretada. aw¨¤. totoo. n. Malinaw ang mat¨¢. salitang masak¨ªt. aseo. Clipping. Clod. Click. taluktok. ganap. Lipay na namumulaklak. [cl¨¦ment] Clemente. Tingkal. [cliu] Ovillo de hilo. aclarar. v. pinagputulan . [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. dalisay in. kaliwanagan. [clinch] Empu?ar. avisado. [clir] Claro. Cleanly. [cliv] Rajar. evidente. Linawin. n. experto. kaibuturan. Sipakin. [cl¨ªpping] Esquileo. n. kakinisan. marunong. Umakyat. [cl¨¦verli] Diestramente. n. [cl¨¢im] Escalar. Relos na malak¨ª. agudeza. agarrarse. [clink] Ta?ido. retumbar. Cleat. Paggugupit. n. benigno. v. Manggugupit. n. bihas¨¢. Balabal. [cloc] Reloj. May kalinisan. avisado. Clematis. Cloak. v. [cleft] Abertura. cerrar el pu?o. Clement. habilidad. pwang. Clink. [cl¨¢imacs] Climax. dam¨ªt na pang-ibabaw. linisin. v. trasparente. Par¨¨ ¨® pastor. Clime. May katalinuan. Clergy. Cleric. v. Malinaw. tumangan pumigil. Clemency. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. Clew. n. retintin. Cling. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. lwal. Tagasulat. resonar. adv. [cl¨¢im] Clima. purgar de algun delito. misericordioso. pegarse. n. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. [cl¨¦ver] Diestro. Pinaggupitan. Climax. Ang suk¨¬ ng mga abogado. n. karun ungan. Bitak. n. Clod. Clear. Klima. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. [clerk] Escribiente. dumikit. adj. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. [clif] Pe?asco. Cleric. sumamente exacto y puntual. Clinker. dalain. [cloc] Capa. adj. [clod] Tirrar terrones. kapote. Cliff. [cl¨¦ric] Clerical. kabaitan. adherirse. roca escarpada. . [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. partir. [cl¨¦vernes] Destreza. magpas ak ng pak¨°. mangukyabit. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. [clir] Claro. Batong matarik. Client. hinugong. Mahabagin. kabihasah¨¢n. aseadamente. maaw ain. pinagtabasan. Cleverness. tijeretazo. eclesiastico. Cleanse. misericordia. [clinch] Pulla. adj. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. Cleave. n. [clic] Reti?ir. Clink. byakin. cesped. Clinch.

impedir. [cl¨®zing] Vestidos. Sarhan. Coaction. Tagpian . Bumusog. agruparse. hamak. [clab] Contribuir. Koche. Abalahin. v. n. [cl¨®voer] Especie de trebor. [c¨®tchman] Cochero. sinsin. [cl¨®zet] Retrete. v. n. terminar. hawak. n. pil¨ªng. Club. Clump. ajustado. Magsuot ng damit. idea. [cloec] Cloquear la gallina. Pag-alapaapin. pangbugbog. [clog] Embarazar. inculto. Clown. Musmos. estrechamente. Pumutak. tapar ¨® cubrir. Tanda. kasinsinan. r¨²stico. Malapit na malapit. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. karwahe. [cloz] Vestir. basto s. nubloso. Klub. bunga ng paminta. n. busugin. zoquete. Closeness. ilapat. [cl¨®snes] Estrechez. kuripot. [cl¨¢mzi] Basto. v. yariin. n. Coadjutor. adj. [clos] Cerrado. ropaje. n. [cl¨¢ut] Remiendo. v. adj. h¨¦nero. sungg aban. claro. Nakakaabala.Cloddy. Clumsy. Coagulate. katab¨ªng-katab¨ª. . Cloy. Isang ur¨¬ ng dam¨®. Clothing. preso. Close-fisted. peloton de gente. mahigpit. Coach. tutop ¨® pakong may ulo. taong hamak. avaro. kuripot. mabagal. padilim¨ªn. v. Clog. Cloud. hadlangan. [cl¨®gui] Embarazoso. n. [co¨¢ccien] Coaccion. taong hamak. sereno. Cloud. n. n. malinaw. Club. n. pa?al de ni?o. Pumil¨ªng. Taong bastos. Tumulong. Cloudless. garrote. tak pan. Umabuloy. carroza. Klabo de komer. sumunggab. takpan. Cloudy. adv. batut¨¤ tungkod. payaso. k¨¢ban. itikom. K¨¢yo. asegurar por medio de una clavija. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. lampinan. Kalapit. Alapaap. Clout. [cl¨¢ut] Remendar. adj. pesado. magdamit. kasiping. Closely. clavija. p¨¢likuran. Bastos. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. v. Tagp?. n. magbunton. Lapat sa katawan. concluir. Close. [cl¨¢udles] Sin nube. [cloy] Saciar. Sik¨ªp. Close-bodied. Cluster. maliwanag. payaso. kipot. cachiporra. lampin. Dam¨ªt. manada. Tip?. katab?. Tulong. Kuchero. Walang ulap. hawakan. cuajarse. Coachman. [clos-f¨ªsted] Apretado. p¨¢nabihan. pangham pas. Bastos. v. hartar. bunton. [cl¨®djoper] Zoquete. juntar. hato. n. n. hadlang. [cl¨¢unish] R¨²stico. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. Clover. tosco. adj. Byak. hamak. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. n. [cl¨¢stoer] Racimo. [coch] Coche. Kum¨®n. musmos. [cloetch] Garra. pulutong. estrecho. Clothes. Clove. n. obscurecer. Cloggy. tutup¨¢n. hamak. Maramot. presa. [clu] Se?a. [cl¨®sli] Estrechamente. grosero. [clov] Clavo. vestigio. v. Maalapaap. [clot] Grumo. Coadjutrix. Clownish. maramot. [clab] Club. Panghawak. kapansanan. n. Cluck. [clog] Embarazo. Clodhopper. tropel. [clos] Cerrar. Clog. gubatgubatan. n. [co¨¢ct] Cooperar. Coact. isiping. Clue. Babaing katulong. Clout. espesura. kapisanan. [cl¨®dpet] Idiota. Cluster. n. [cl¨®vn] Partido. adj. Cloth. n. n. [cl¨¢udi] Nublado. Mamu?. kawan. cubrir. n. cloquear. [cl¨¢ud] Nube. adj. Ipagkarwahe. patan. bakas. obst¨¢culo. concurrir ¨¢ gastos comunes. v. isar¨¢. [cloz] Pa?o. ilapat. Clutch. [cl¨¢stoer] Arracimarse. especia arom¨¢tica. munting silid Clot. bihisan. n. Katulong. hangal. Pusong. hangal. [co-ch] Llevar en coche. kaabalahan. indicio. pag-ulapin. v. n. mezquino. magbihis. maulap. tapusin. Close. ulap. Kumpol. makuyad. cuarto peque?o. [cl¨®di] Lleno de terrones. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. n. Closet. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. Mga bihisan. v. [clozz] Vestido. [cl¨¢ud] Anublar. Abala. Clutch. r¨²stico. Close. adj. v. Cloven. [clos] De cerca. Humawak. atentamente. Clodpate. Patak. Coach. adj. tul¨°. palabuin. Clothe. pangalmot: huli. bosquecillo. n. [co¨¢guiulet] Coagularse. ma sinsin. v. adj. Matingkal. aliwala s.

descort¨¦s. Cocoa. Maramot. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. [co¨ªcual] Igual. Kapitera. adj. nakaaampat. caricia. Palong ng manok. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. Coffee-pot. contemporaneo. Pahimakas na bilin. Coalition. Tutupan ng magaspang. n. Coffin. kaungas¨¢ Coast. n. Sabong. [col] Carbon. ataul. Cocoa palm. Coercive. Coaxation. Mamuri ng paimbabaw. n. remendar zapatos. Bakalaw. Kapanahon. Tandang. Cock-pit. Coerce. acariciar. tuya. [c¨®fer] Arca. ungas. M¨¢nanabong. remendon. [cot] Cubrir. mag-bar¨°. n. tupada. manok. n. alindog. [coal¨¦s] Unirse. [cod] Bacalao. magpisan. kasing-gulang. Papuring paimbabaw. Kap¨¦. n. Coalesce. n. Amerikana. [c¨®cfaiter] Gallero. n. Coal pit. Cocswain. Kabastusan. Sabong. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. Pun¨° ng niyog. Tagaugit sa sasakyan. [cob] Mazorca de maiz. Coction. n. [cot] Casaca. Tagatutop. Coast. Cobbler. Baybay-dagat. Kapantay. Niyog. rivera. n. n. [cok¨¦d] Escarapela. manab¨ª ng paglalay¨¢g. adj. Magasp¨¢ng. n. Cockfighting. pagpighat¨¬. [co¨ªval] Coevo. Cocoanut. n. orilla del mar. Pag-iis¨¢. n. n. n. Coffee. v. [c¨®fi] Caf¨¦. [col] Hacer carbon. adj. tagapagtagpi. Coat. n. Coat. Mamaybay. opresion. umalindog. Bahay gagamb¨¢. n. n. n [c¨®fitri] Cafeto. [cost] Costear. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. Pigilin. pagsasama. co¨¢gulo. Coeval. [c¨®chinil] Cochinilla. magdamit. n. Niyog. bajo. n. hamak. groser¨ªa. Kabaong. n. Coaster. Codfish. gallera. Busal. n. Cockade. ordinario. [cost] Costa. v. bajeza. [co¨¦rs] Contener. . [c¨®bl] Barca de pescador. Bahay ng uod. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. n. n. [c¨®l-pit] Carbonera. n. Sabungan. [c¨®csn] Patron de bote. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. Hukayan ng uling. restringir. adj. [c¨®bweb] Telara?a. ir navegando por la costa. Bangkang ipinangingisda. [cocs] Lisonjear.Coagulation. n. caja. Cob. Ipis. [c¨®stoer] Buque costanero. Cod. adular. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. Coal. tabing dagat. [cod] C¨®digo. [c¨®ccien] Coccion. Pun¨° ng kap¨¦. Coffer. walang galang. Uling. [c¨®dfish] Bacalao. Cochineal. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. [c¨®co-palm] Planta de coco. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. Coarse. [c¨®fin] Ata¨²d. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. Cockroach. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. Katulong. cacao. cofre. r¨²stico. hangal. [co¨¦rcion] Coercion. Cockfighter. Coefficient. ampat¨ªn. [c¨®co] Coco. v. tinang mapul¨¢. n. halagar. Cock's-comb. Codger. Magpauling. kagaya. [c¨®rsnes] Tosquedad. kagaspang¨¢n. [c¨®fi-pot] Cafetera. Pamumu?. bahay law¨¢. n. enlace. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. Cobble. Cockney. Coequal. Pagpigil. Nakapipigil. nakapipighat¨¬. n. Kul?. n. Palayawin. sako. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. [c¨®crotch] Cucaracha. [c¨®bl] Chapucear. sisidlan ng kap¨¦. v. Coarseness. [coal¨ªcien] Union. tupada. Magsama. tosco. adj. n. Gawing k¨®digo. n. [coef¨ªcient] Coeficiente. n. kakaw. Cockfight. Coercion. Cocoon. Cock. [c¨®cni] Hijo de Londres. vestir. v. n. Bakalaw. [c¨®conat] Coco. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. [coc] Gallo. magtagp? ng sa patos. [cocs¨¦cien] Lisonja. Codify. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. Coffee-tree. sub¨®. Code. n. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. b stos. Cockle. v. [cors] Basto. Codicil. Cobweb. juntarse. v. manu ya. [cocs-comb] Cresta de gallo. Cobble. Coddle. Sasakyang dagat na pamaybay. Coax. n. Mag-amerikana. n. Coal. v. [c¨®dissil] Codicilo. vil. refrenar. n. n. Taga bayan ng Londres. [c¨®bloer] Chapucero.

convenir. makapangyari han. [col¨¢boret] Cooperar. Colleague. Coherency. umunita. [koelendoer] Coladera. enga?o. Coke. [c¨®il] Baraunda. kamaganak. Coheir. convenir. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. Gugul¨¢yin na parang repolyo. adj. Coherence. v. Kaginawan. n. Sal¨¢an. [col¨¢ps] Hundimiento. pumayag. Pagkadikit. meditacion. Cognomen. Collect. [coins¨¢id] Coincidir. Cole wort. Cole. n. manuya. kwarta. Collation. v. v. Manggagaw¨¤ ng salap?. Apad. Kasama. n. Ikid. n. [c¨®inedch] Acu?acion. Cognizable. Kaalaman. M¨¢pataon. n. Collaborate. Katulong. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. kwintas. v. Nauukol sa pagkakataon. adj. Alak na kuny¨¢t. [c¨®l woert] Especie de berza. Kaloob. [col¨¢boretor] Colaborador. Cogitation. dil¨¬dil¨¬. pagkakatig. Ginaw. n. Isang ur¨¬ ng repolyo. Coil. ma nghib¨°. [coc] Carbon de piedra. moneda. [coj¨ªrens] Cohesion. poderoso. [co¨¦r] Coheredero. Pag-iisip. pagkakapit. Coldness. Tumipon. dinero. Collar. [c¨®ldnes] Frialdad. Collapse. v. n. isaayos ang ngipin ng gulong. kumakatig. Coin. n. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. puntear una rueda. sipon. mamuri ng paimbabaw. presente. n. n. [c¨®lect] Colecta. compa?ero. Cohabitation. lamig. m¨¢dalian. Coincide. unirse. [coj¨¢bit] Cohabitar. Dumik¨ªt. malamig. Cohabit. Collapse. Gulong na may ngipin. [cog] Enga?ar. Cog. [cognac] Cognag. sumang-ayon. Gumawa ng salap?. n. nanghihinaban g. [c¨®il] Doblar en redondo. Cold. reflexionar. Uling ng metal. pagkakilala. Lakas. experiencia. union. [cold] Frio. adular. resfriado.Coffin. pagkakapit. Dumidikit. [c¨®lect] Recojer. [co¨ªnsidens] Coincidencia. kumakapit. [c¨®gnet] Cognado. Coheiress. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. Mangday¨¤. magmun¨¬. n. sagisag. n. magbulay. n. magtipon. [co¨ªnsident] Coincidente. diente de rueda. Isilid sa kabaong. d¨¢diva. gunita. [c¨®gnizans] Conocimiento. [c¨®lig] Colega. n. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. n. Maginaw. Cold. [codchit¨¦cien] Pensamiento. day¨¤. Ambag. Hawakan sa leeg. colador. v. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. Kasama sa mana. urgente. n. n. juntar. v. [cogn¨¦cien] Cognacion. adj. v. adj. n. m¨¢pasabay. Coinage. Cognate. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. v. kumapit. v. [c¨®dchensi] Fuerza. [coj¨ªrent] Coherente. constipado. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. [c¨®in] Moneda acu?ada. Kadug?. v. divisa. [c¨®dchitet] Pensar. Cogent. Collaboration. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. Pagkalubog ng sasakyan. Kahikahikayat. recoger. Cogency. n. Pamagat. Cog. Tulong. [cold] Frialdad. Cognition. pagmamadal?. [cog] Fraude. [col¨¦cien] Don. tumulto. Cohere. kasabay. n. indiferente. n. [c¨®gjuil] Rueda dentada. [c¨®dchent] Convincente. Colander. Kolyar. trampear. union. hinl¨®g. Cognac. n. n. pagkatal¨®s. Pagkakataon. Pagkadikit. n. n. pagkakatig. kalamigan. urgencia. magdilidil¨¬. Coincidence. adj. Salap?. n. n. lisonjear. Collar. Collaborator. Coiner. Cognizance. Cognation. Coin. pagb bulay. gul¨®. Cog-wheel. sakalin. Cogitate. Ikirin.] mabagbag. v. Collect. Pakikiagul¨°. apelyido. Colic. n. n. n. [colaborecien] Cooperacion. salap?. Makiagul¨°. [c¨®lic] C¨®lico. consangu¨ªneo. n. Kaalaman. conformarse. kadug?. nginpin ng gulong. [co¨¦res] Coheredera. n. Paggawa ng salap?. [coj¨ªrensi] Cohesion. [cogn¨®men] Apellido. Collar-bone. [cogn¨ªcien] Conocimiento. Makitulong. Babaing kasama sa mana. Balagat. [coj¨ªr] Pegarse. adj. insensible. n. Mag-isip. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. pagkabagbag. abuloy. Coil. [c¨®in] Acu?ar moneda. Pagka-kamaganak. [col¨¢ps] Hundir. [col] Col. Hib¨°. dinero. Coherent. . [c¨®lar] Collar. cognombre. Lumubog [ang sasakyan. Coincident.

paghahamok. n. ajustar. ningas. donaire. Colored. sumamp¨¢. Colony. [c¨®locui] Coloquio. Taludtod ng mga haligi. pagbabaka. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. [c¨®lieri] Carbonera. n. congregado. n. [c¨®lonel] Coronel. Collier. gand¨¢. [c¨®mbat] Combate. Ang nauukol sa kolehyo. [c¨®loring] Colorido. [comb¨¢in] Combinar. v. n. v. bumungg?. Pagsakop. Comb. Coloring. n. [col¨®quial] Familiar. Come up. Koronel. [coli¨²siv] Colusorio. Agua de Colonia. [col¨ªzien] Colision. [c¨®lor] Colorar. butihin. n. [c¨®loni] Colonia. samasama. Collegiate. v. umpog. bungg?. liga. punong hukbo. Colonization. Color. [c¨®l?rd] Colorado. [c¨®mbatant] Combatiente. comercio de carbon. [colt] Potro. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. Kulayan. pagkakasama. n. Ang tinitipon. Kinahiratihan. Comedy. v. Come down. v. n. [c¨®li] Hollin de carbon. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. Larawan na totoong malaki. Colloquialism. n. [cam ¨¢p] Subir. n. incendio. pananakop. kinulayan. n. [c¨®mbativ] Quisquilloso. Pagka-koronel. samasama. Come from. madaling masunog. Colliery. [c¨®ledch] Colegio. unir. [k¨¢mlines] Gracia. n. [col¨ªdchiet] Colegiado. ilapat. Color. [k¨¢mli] Hermoso. Colter. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. Bangga. Pumarito. Combine. n. Combustible. Colloquial. k¨¢lakalan ng uli g. el que hace ¨® vende carbon. Colonel. Tip¨®n. [comb¨²stien] Combustion. n. adj. magmula sa. suklayan. umakyat. pagkakalahok. n. igi. Colonist. [col¨¦ccien] Coleccion. [col¨¢id] Colidir. Susunugin. Comely. n. v. Pumanaog. Pumanhik. Columnar. makipagbaka. kolor. adj. Pagkakabagay. Collide. Collective. v. ka raniwang salit¨¤. Collectively. away. Combative. satsatan. ¨® lupang bagong pinananahanan. Colonial. v. S¨¢litaan. Colonelship. Laban¨¢n. Combat. M¨¢niningil. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. Ang nauukol sa isang lupang sakop. n. del uso comun. adj. v. n. Komedyante. liyab. [c¨®lter] Reja de arado. Manggaling. n. [c¨®ma] Coma. Colloquy. n. [col¨¢mnar] Columnario. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. May maraming haligi. lupang bagong pinananahanan. adj. [col¨®nial] Colonial. Magsuklay. Masungit. Collision. [com] Peinar. [c¨®mbat] Combatir. Totoong malak¨ª. umumpog. Lumaban. makihamok. [col¨¦ctiv] Colectivo. [c¨®lam] Columna. Tip¨®n. .Collection. v. [com] Peine. Comedian. pananalita. isang ur¨¬ ng pabango. n. Comb. Combustion. [col¨®quialism] Lengua usual. Colonize. Cologne. n. College. Inam. Sunog. tagatipon. Pangkulay. Colossal. adv. decente. magbuhat. T¨ªbagan ng uling. [col¨®gni] Agua de Colonia. adj. ascender. Combination. adj. adj. adj. [c¨®medi] Comedia. [col¨®s?s] Coloso. Collegian. adj. Bumangga. Sakupin. Collusive. isama. supuk¨ªn. Haligi. Suklay. Manglalaban. Colossus. Colt. descender. proceder. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. [col¨®sal] Colosal. n. c¨®mico. [cam from] Venir de. [col¨¦ctivli] Colectivamente. Komedya. [c¨®li?r] Minero carbonero. [combin¨¦cien] Combinacion. barco carbonero. bumaba. Collector. [col¨ªdchan] Colegial. Koma. [com¨¦dian] Comediante. Colonnade. n. Combat. Potro. [c¨®lonaiz] Colonizar. [c¨®lonist] Colono. Come. tagasingil. ang magu ul¨ªng. lumusong. n. pl¨¢tica. Ibagay. umahon. buti. Combatant. n. te?ido. [cam-d¨¢un] Bajar. n. Kulil¨¬ ng uling. [cam] Venir. Kulay. [colon¨¦d] Columnario. n. May kulay. batalla. n. Sudsod. [comb¨²stibl] Combustible. [c¨®lor] Color. compilador. Maganda. Colly. Coma. [col¨¦ctor] Recaudador. adj. n. n. adj. Lupang sakop. Comeliness. Karaniwang pananalita. n. Column. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. mezcla.

Maginghawa. [c¨®ment] Comentar. n. Magbigay-alam. proporcionado. n. Commiserate. chiste. Punah¨ªn. Magpasimula. v. adj. Commonwealth. encomio. Commoner. Comma. Comfortable. [com¨¦nshiret] Conmensurado. [c¨®moercial] Comercial. Makipag-usap. v. Tagapagpaliwanag. kalakal. adj. kapangyarihan. magagamit. n. Comicalness. Comment. aw¨¤. Pasimula. comodidad. [c¨®mon] Comun. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. utilidad. ligalig. [c¨®moers] Comercio. Mahabag. platicar. [comend¨¦cien] Recomendacion. kabagay. Mag-utos. v. panghihimagsik. adj. v. Komandante. encargo. tagapagutos. [com¨¢ndant] Comandante. [com¨¢ndment] Mandamiento. recuerdo. Di maal¨ªw. Commotion. v. n. n. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. [com¨¦nsment] Principio. Ipagk¨¢tiwal¨¤. [com¨®cion] Conmocion. piedad. Commiseration. [com¨ªt] Cometer. gul¨®. Nauukol sa kometa. recordar. Commensurate. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. Commitment. Commander. Itam¨¤ sa sukat. adj.. [com¨¦ns] Comenzar. adj. tungkol. adj. v. Katawatawa. magpaha . kinatawan. malwag. Nauukol sa pangangalakal. encargar. ordenar. [c¨®met] Cometa. n. Mapang-al¨ªw. n. Commodore. n. pag-alaala. v. Comfort. tagapagutos. Komandante. hablar. Common. n. v. Pangangalakal. Magbilin. Comical. n. Commodity. Commissary. consolatorio. perturbacion de ¨¢nimo. tumulto. Coma. mangaal¨ªw. Katatawan¨¢n. adj. inconsolable. Paliwanag. Commemoration. Cometary. Magdiwan. M¨¢ipagtatagubilin. Commence. mapagpataw¨¢. Pagdiriwan. poder. [com¨ªzoeret] Apiadarse. n. [c¨®mon] Comun. Commend. iutos. kaal¨ªw-al¨ªw. recomendar. Communicate. Commiserable. [c¨®mical] C¨®mico. n. mapagpatawa. n. n. Tagubilin. Katawataw¨¢. v. manungkol. [c¨®moner] Plebeyo. n. empezar. Ang nakikinabang. comienzo. Commerce. [k¨®mfortabl] C¨®modo. frecuentemente. Commentator. ordinario. v. Commonly. Karaniwang. ginghawa. alentar. conveniente. v. Komisyunado. Commodious. Utos na ipinabibilanggo. desesperado. Taong mabab¨¤ an kalagayan. [c¨®menteri] Comentario. pamumun¨°. Aliwalas. n. Habag. [com¨ªsioner] Comisionado. sublevacion. n. p oductos. [c¨®modor] Jefe de escuadra. Kahabaghabag. Commentary. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. [com¨¦nd] Encomendar. [c¨®ma] Coma. Karaniwan. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. loable. Kasiyah¨¢n. sist¨¦. n. mando. [com¨ªcien] Comision. [com¨¢nder] Comandante. Commencement. pakinabang. g¨¦neros. Pusok ng kalooban. util. consolar. Ipagtagubilin. pasayahin. Commission. mercader¨ªas. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. Commit. adj. Common. paginghawahin. [c¨®ment] Comento. [com¨¢nd] Mandamiento. n. [c¨®monli] Comunmente. [k¨®mfort] Consuelo. Pun¨° ng hukbong dagat. Pangkaraniwan.Comet. Utos. magsimula. [com¨®di?s] C¨®modo. provecho. gobernar. [comi¨²nicant] Comunicante. encargar. Commission. [com¨¦moret] Conmemorar. encomendar. papuri. Aliw¨ªn. pasimulan. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. Commensurate. n. kawaw¨¤. principiar. interes. Commercial. confiar. Commandment. pansin¨ªn. Commendable. ipagbilin. v. n. Comforter. makipagsalitaan. alalahanin.. Command. orden. walang ginghawa. mag-um pis¨¢. Commissioner. n. n. [k¨®mforter] Consolador. [c¨®miseri] Comisario. Kometa. Al¨ªw. Command. Committee. Communicant. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. tr¨¢fico. Pun¨¢. [com¨ªti] Comit¨¦. placer. Rep¨²blika. compadecerse. wala ng kaaliw¨¢n. adv. [com¨¢nd] Mandar. Kasukat.. participar. adj. sangbansa. n. Bili. [com¨ªcien] Comisionar. ipagbilin. Comfort. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. tam¨¤ s a sukat. [c¨®mentetoer] Comentador. n. kapuripuri. n. [com¨®diti] Comodidad. magsabi. Commune. maawa. Lupong. n. Commemorate. [com¨ªtment] Auto de prision. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. adj. pansin. twa. Utos. precepto. n. Comic. [k¨®mfort] Confortar. [com¨¦ndabl] Recomendable. [comi¨²niket] Comunicar. [com¨¦nshiret] Conmensurar. Comfortless. Commandant. Commendation. [c¨®miun] Conversar. [c¨®mic] C¨®mico. Komisaryo. Comment. n.

v. kasukat¨¢n. pulutong. makipagk¨¢yar?. Companionship. Competence. [comp¨¦r] Comparar. Aguhon. Pal¨ªt. kaakbay. adj. k¨¢yarian. afable. kaawaan. n. conjunto de algunas cosas. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. n¨¢ipahaha Communion. kat¨¢lo. Companion. [comi¨²nioen] Comunidad. n. Comparative. Comparable. m¨¢ihahalintulad. Mapagpaparisan. damda m. kalaguy¨°. v. Compact. kapisanan. pagtatalo. pakikisay¨¢. Daing. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. bayaran. v. Compel. M¨¢ipaparis. breve. Pasabi. [comp¨¦nset] Compensar. [comp¨¦titoer] Competidor. [comi¨²niti] Comunidad. upahan. kompany¨¢. v. lamentarse. n. participacion. kagantihan. v. n. Pakikilugod. N¨¢ipasasabi. Compact. convenio. kasabay. Compensation. [k¨®mpas] Circuir. [comp¨¦ndioes] Compendioso. k¨¢sunduan. compa?¨ªa. bahagi. [c¨®mparabl] Comparable. condescendencia. n. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. mudanza.yag. adj. pilitin. maawa¨ªn. pagtut ulad. n. Compilation. Hatiin. cuerpo. n. kakayahan. Complain. trueque. makipagpunyag?. [comp¨¢risoen] Comparacion. n. Pagsasamahan. n. consolidar. [k¨®mpas] Compas. Compare. Pumilit. Compile. v. pagtutuus. cotejar. Competent. Tagatipon. Iparis. comprobar. sucinto. comunyon. adj. tuus¨ªn. n¨¢ipababalit¨¤. Maikl?. [comp¨¢rt] Compartir. [c¨®mpitens] Competencia. adj. llanto. pagsamasamahin. Compassionate. rivalidad. cotejo. densidad. [compit¨ªcioen] Competencia. [compens¨¦cien] Compensacion. Communication. paglal aban. magpalit. Lumaban. lamento. Compass. n. n. kalupain. [comp¨ªt] Competir. Complacent. Comparison. [comp¨¦nioenship] Sociedad. mak ipagkasund¨°. [comp¨¦trioet] Compatriota. [comp¨¢rtment] Compartimiento. kompas. pakikisay¨¢. [comi¨²niketiv] Comunicativo. Compass. ipalit. Makipagtipan. mapaghahalintularan. Kababayan. Tipunin. Complaint. Kasama. adj. [comp¨¢ctnes] Solidez. Mahabagin. paghiwalayin. [compl¨¦n] Quejarse. mahabag. kapalit. Complement. v. Mabuting makisama. Maaw¨¤. compaginar. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. v. n. [comp¨¢il] Compilar. . sentimiento. [c¨®mpact] Pacto. tropa. sumario. Compart. compinche. [comp¨¦nioen] Compa?ero. urbano. aw¨¤. hinayang. [comp¨¦l] Compeler. s¨®lido. masinsin. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. Kapisanan. Company. n. n. tip?in. denso. n. kalaban. Compend. resumen. Palitan. Companionable. Compartment. n. pagsasamasama ng anoman. Kaganapan. Commutation. precisar. adj. [comp¨¢cienet] Compasivo. Gantihin. pabalit¨¤. gremio. kwarto. ep¨ªtome. bayad. Compatriot. suficiencia. [comp¨¢cioen] Compasion. magdamdam. pakikinabang. Bagay. [c¨®mpliment] Complemento. Compensate. [c¨®mpact] Compacto. [compl¨¦sensi] Complacencia. akma. Commute. Kapisanan. pakikitwa. Tipan. camarada. n. may-kaya. obligar. [comp¨¢rativ] Comparativo. kasukat¨¢n. [compl¨¦sens] Complacencia. Pagtitipon. Habag. rival. n. compa?¨ªa de comercio. Compete. permutar. confrontacion. himutok. p agbabago. Compiler. ligirin. [comi¨²t] Conmutar. [c¨®mpend] Compendio. p akikitwa. Kabagayan. Siksik. Maikling salaysay. [comiut¨¦cioen] Cambio. sinsinin. Community. Compact. katipunan. v. Silid. tip?. [comp¨ªtent] Competente. Dumaing. n. rodear. Pagpaparis. m¨¢igagaya. Pakikilugod. Punyagian. Complacence. Competitor. Mapagbigay-lugod. n. [comp¨¦nioenabl] Sociable. Katibayan. Compendious. Samah¨¢n. kabayaran. [comp¨¢iler] Compilar. Compassion. ajuste. quejido. n. panghihinayang. n. adj. kasabay. comunion. v. kasinsinan. dividir. piedad. Kapunyag?. kah¨¢bagan. n. [c¨®mpact] Pactar. [compl¨¦sent] Complaciente. adj. Gant¨ª. Compassionate. ihalintulad. Complacency. maghimutok. v. upa . condescendencia. n. cort¨¦s. Compactness. Lumigid. n. [compl¨¦nt] Queja. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. kasama. Competition. [compil¨¦cioen] Compilacion. pahayag Communicative. trocar. adj. alteracion.

p agbatid. obsequio. pun¨°. [comp¨®siur] Compostura. pagsunod. [compoz¨ªcion] Composicion. sakdal. Composer. Complication. Tip¨ªin. Compliant. kumpromiso. Gul¨®. kumumpun¨ª. higpitin. Compliment. [comp¨²lcion] Compulsion. Compromise. n¨¢iintindihan. perfeccion. mat mabatid. kayari¨¢n. mapagbigay-loob. regalo. Kumpwesto. adj. regalo. Tiis¨ªn d¨¢litain. [complik¨¦cien] Complicacion. Comply. [c¨®mpliment] Complimentar. [compiut¨¦cien] Compuncion. tip¨¢n. n. pagdinig. n. Nakapipilit. Comport. hal¨°. . v. [comp¨¢und] Componer. tapos. Compress. handog. entender. Sunods unuran. Complexion. kayari¨¢n. [compiut¨¦cien] Computacion. n. Alaala. lipos. ulat. tumupa d. condescendencia. conformarse. linsonjear. v. adj. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. [compl¨ªcien] Complemento. compuesto. lutasin. Comprehensive. cort¨¦s. M¨¢unaw¨¤. Pag-unawa. Mapagbigay-loob. Umayos. comedido. [compr¨¦cien] Compresion. Pagtip?. complacencia. pagmumukha. S¨¢litaan. v. n. Component. n. arreglar. [c¨®mplis] C¨®mplice. remordimiento. adj. Composition. Pagganap. m¨¢watasan. adj. sumiso. kalubusan. Compost. [contr¨®ler] Director. lahok. pu sp¨®s. adj. n. n. complexion. Compliment. n. Magusot. pagtupad. paikpik¨ªn. contriccion. Completeness. Computation. Makipagtipan. pahinuhod. akda. kumumpuni. guluhin. Complete. bu? ang loob. Compromise. Compound. M¨¢ngangatha. calma. kaloob. maintindihan. adj. pasikotsikot. adj. Nakapipilit. Haluan. Compulsion. pumayag. v. Mapagbigay-loob. Magbigay-loob. pagsis isi. Isa sa bumubu¨°. Ganap. [c¨®mpromaiz] Compromiso. Complimentary. pagkakasikotsikot. Composedly. maylahok. mangak¨°. Karamay. Complice. Tagapamahal¨¤. Compress. [compl¨ªt] Completo. [compl¨¢iant] Rendido. Compose. Pagpilit. [comp¨²lsiv] Compulsorio. Compliance. pagpaikpik. pagngingitngit ng loob.Complete. ceremonioso. Katha. isanib. katapusan. n. Kaganapan. Complicate. Composed. Tapusin. & n. [compl¨ªtnes] Cumplimento. condescendiente. pagbibigay-loob. Complicate. incluir. [comp¨®nent] Componente. v. [compl¨ªmentari] Cumplido. [compl¨¦ccioen] Complexo. Gumanap. perfecto. may-halo. mezcla. kalamigan ng l oob. kaalaman. n. complaciente. n. adj. Comprehension. ganapin. estrechar. [comp¨®z] Componer. Comprehend. Comptroller. Compulsory. Complex. ceremonioso. adular. tupar¨ªn. n. pagwatas. Compression. Complimental. Computation. Completion. condescender. umayon. consentir. [comp¨®rt] Sufrir. [c¨®mpliket] Complicado. sumision. Kaganapan. natatant?. v. pangak¨°. v. mamuri ng pakunwa. Hiya. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. cort¨¦s. Composure. Magul¨®. acabamiento. [comp¨®zedli] Tranquilamente. [compl¨ªmental] Cumplido. N¨¢wawatasan. adj. Magusot. Napag-uunaw¨¤. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. n. v. n. n. adj. [comp¨®ser] Autor. Comprise. Compulsive. v. [comp¨¢und] Compuesto. ganapin. adj. [comprij¨¦ncien] Comprension. Compound. tolerar. v. n. [comp¨®zd] Compuesto. Comprehensible. masunurin. Pangtip?. pangpaikp¨ªk. Katahimikan. ilangkap. adv. n. [compl¨¢i] Cumplir. cabal. serenidad. isa sa mga kasap¨¬. c¨®mputo. adj. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. manuya. kulay at any? ng mukha. hind? maliwanag. Gumul¨®. tahimik. nababatid. magul¨®. acabar. [comprij¨¦nd] Comprender. Pagtutuus. mang-aayos. [c¨®mplecs] Complexo. kalubusan. [c¨®mpost] Abono. kaal¨¢m. inteligencia. magul¨®. [compr¨¦s] Comprimir. n¨¢ririnig. Umayos. paghigp¨ªt. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. [compr¨¢iz] Comprender. [c¨®mpliket] Complicar. [compl¨ªt] Completar. katapusan. v. lubos. [compr¨¦s] Cabezal. [c¨®mpliment] Complimiento. isama. n. serenamente. n. [comp¨²lsori] Compulsorio. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. [compl¨¢ians] Complimiento. Lamn¨ªn. Tahimik. batah¨ªn. adj. compositor. m¨¢rinig. mangkukumpun¨ª.

[c¨®ncors] Concurso. Concord. Concourse. Concavity. kasabay. adj. hinggil sa. adj. Umalam. kahalagahan. adj. [cons¨ªliet] Conciliar. asentir. ipagitna. [concoct] Digerir. Concentrate. Conceivable. Conceited. Pangkatapusan. union. isagitna. [cons¨ªted] Conceptuoso. Tungkol sa. [compi¨²t] Computar. v. pa kakaisa. vano. Pangbababae. pang-aagu . & n. [cons¨ªvabl] Concevible. amancebamiento. Ikubl¨ª. k¨¢sunduan. itag¨°. [c¨®nkev] C¨®ncavo. v. Concordant. hanggan . v. [cons¨¦rt] Concertarse.Compute. pensar. conformidad. tuusin. n. isipin. sucinto. [consili¨¦cien] Conciliacion. ipaloob. pagkukubl¨ª. [c¨®nsit] Concepcion. pangwakas. terminacion. Concede. Kalukuman. tocar. Pagkabuhay. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. [conc¨¢viti] Concavidad. arrogancia. pagpapasok. n. v. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. yumar¨¬. Concise. v. kapala luan. Conciliator. akalain. Pagpayag. May kaiklian. Concession. sakit. breve. Magk¨¢sund?. Katapusan. Timpalak. pagkakaisa. pahintulot. Comrade. v. v. [con] Conocer. [cons¨¦rn] Concernir. k¨¢ukulan. Magtugma. meditar. pagkapayag. n. Concern. [cons¨¦rn] Negocio. Palukum¨ªn. Concoct. n. Conceit. imaginacion. n. Hal¨®halong binu?. mag-isip-is ip. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. conocimiento. t¨¦rmino. War¨¬. [cons¨ªv] Concebir. v. privilegio. [conc¨®rdant] Concordante. Concealment. Tunawin (sa sikmur¨¤). M¨¢ukol. map aguunaw¨¤. papagtugmatugmain. reflexionar. interesar. Conceal. bungang-isip. [concr¨ªt] Concretar. terminar. isipan. n. importancia. ingenioso. m¨¢hinggil. pagkakaisa. bumulay. n. adj. iuw? sa is ang bagay. Concave. [cons¨¢isli] Concisamente. concepto. [conki¨²binedch] Concubinato. Con. kayang akalain. Concerning. [conc¨®rdans] Concordancia. kabuluh¨¢n. pagkakaayon. [cons¨¦ntret] Concentrar. magkubl¨ª. [concli¨²cion] Conclusion. presumido. [cons¨¦cion] Concesion. n. convenio. Pumayag. [cons¨¢is] Conciso. magwar¨¬. tapusin. Kasang-ayon. pagkakaayon. estimar. Pagitna. Papag-isahing masa. wak¨¢s. pesar. ma ilihim. dulo. umalinsunod. Concrete. imaginar. Conceive. n. kaayon. [concli¨²d] Concluir. Concordance. [cons¨¢isnes] Concision. Concert. lumutas. v. [cons¨ªlietori] Conciliativo. prep. lutas¨ªn. v. Conception. kalaguy¨°. katha. [c¨®ncord] Concordia. pagkabati gkatal¨®s. Concrete. [concli¨²siv] Final. Tugmaan. [cons¨ªl] Esconder. [cons¨ªd] Conceder. yabag. pagk¨¢sunduin. fin. kap ahintulutan. capricho. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). Conciseness. k¨¢yarian. hambog. calcular. [cons¨ªlment] Ocultacion. n. magk¨¢sund?. Malukom. Kasama. k¨¢yarian. Concoction. [concr¨ªt] Concreto. Conclude. Tumapos. adv. yariin. ocultar. Conciliatory. magk¨¢isa. union. Mangyayaring kasihan. compa?ero. gunita. n. Conclusive. Ikl?. n. pagkakanlong. adj. encubrimiento. n. Conciliation. magk¨¢yar?. afectado. v. [cons¨¦rt] Concierto. [cons¨¦pcien] Concepcion. Mapag lirip. n. inquietud. adj. amor propio. interes. Maikl?. K¨¢sunduan. kahingg ipagmasakit. Concentration. v. Concert. cesion. mayabang. adj. Tumuus. dil¨¬dil¨¬. n. Conciliate. [k¨®mred] Camarada. Pagpapagitna. umakal¨¤. kuruin. magtag¨°. Malukom. kahambugan. n. adj. v. dagl?. Concern. pres uncion. Concubinage. [consentr¨¦cien] Concentracion. Concavous. n. Concisely. umayon. [cons¨ªlietor] Conciliador. [concoccien] Digestion. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. Paglilingid. pagkakasund?. acabar. conclusivo. halagaha n. gumunita. Conclusion. Tagapagkasund?. pagta tag¨°. dalamhat¨¬. K¨¢sunduan. ikanlong. adj. n. Concave. Kasi. Kasihan. u misip. Nauukol sa k¨¢sunduan. conforme.

Pagpayag. Pagpapalapot. nagpapakumpisal. adj. umalinsunod. Confederate. makisama. [confeccioen] Confitura. fiarse. . ¨²sapan. vituperable. l¨¢stima. censurable. itaguyod. Maghatid. [cond¨ªcional] Condicional. marapat parusahan. [condemn¨¦cion] Condenacion. Tagapaghatid. Conduce. Condole. v. Condescend. Kalipunan. rekado. [cond¨¢ctoer] Conductor. n. sumang-ayon. Confession. Tiwal¨¤. M¨¢itataguyod. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. [cond¨¢in] Condigno. Condemn. magtaguyod. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. Concubine. n. v. Condensation. [confed¨¦ret] Confederar. Concussion. pagkilala. pakikidalamhat¨¬. kilos. [c¨®ndoect] Conducir. n. k¨¢tiwal¨¤. Confessional. concurrir. [conk?rrens] Concurrencia. magpahayag. v. [condi¨²siv] Conducente. adj. Cone. [cond¨¦nset] Condensado. seguridad. tumiwal¨¤. Salarin. n. magbigay. presuncion. Lagay. n. pumatnugot. [c¨®nfidant] Confidente. Conduit. n. Confer. Confederation. cualidad. Nauukol sa pangungu mpisal. pangpalasa. [conf¨¦doeresi] Confederacion. makiisang loob sa damdamin. kompesor. Kalipunan. Pumayag. katip¨¢n. n. Kalihim. n. pangangalunya. n. [c¨®nkiubain] Concubina. s¨¢litaan. k¨¢lunya. Conductor. [conf¨¢id] Confiar. pumatnugot. n. sigalb¨®. v. patawarin. ugal¨¬. n. Condiment. [cond¨¢innes] Condignidad. Condolence. guiso. [condis¨¦ndens] Condescendencia. Maghatid. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. makidalamhat¨¬. Confidant. manejo. [conf¨¦cioen] Confesion. Pagpaparusa. Condense. Conference. [conk?rrent] Concurrente. kalibugan. declarar. G¨¢waan ng matam¨ªs. v. Concur. n. adj. n. Panimpl¨¢. Conduct. lamentar con otro. kat¨¢patan. Condemnable. consentir. n. halay. porte. Ayon sa kundisyon. [c¨®ndoect] Conducta. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. marapat. [cond¨®n] Perdonar. Karapatdapat. adj. [c¨®nfoerens] Conferencia. Manggagaw¨¤ ng matamis. [conf¨¦soer] Confesor. [cond¨¦ns] Condensar. v. Par¨¨. pagpapalagay ng loob. n. n. [cond¨¦mnabl] Culpable. any?. patnugutan. integridad. Confess. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. k¨¢sunduan. magtaguyod. [conf¨¦r] Conferenciar. dar. pumatnubay. Confide. aw¨¤. konduktor. [condis¨¦nd] Condescender. Condone. deplorar. Panayam. Confessionary. kaagul¨°. arrogancia . Habag. salsa. n. Pinalapot. n. Concurrent. Hatulan. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. [concucion] Concusion. unirse. sangayon sa k¨¢sunduan. Condign. Concupiscence. Magk¨¢tiwal¨¤. confederarse. proceder. [cond¨®lens] Compasion. [cond¨®l] Condolerse. Libog. mahabag. Confectioner. Makipanayam. Bulal¨¢s. comprimido. Confectionary. Concurrence. [conk?r] Concurrir. adj. merecimiento. [con] Cono. [c¨®ndiment] Condimento. adj. magk¨¢sund?. v. maaw¨¤. [condens¨¦cion] Condensacion. lascivo. Conditional. P¨¢ngumpisalan. [conki¨²pisens] Concupiscencia. Conduct. Karapatan. Confection. Confederate. [condi¨²s] Conducir. n. pagsang-ayon. [cond¨¦m] Condenar. confeccion. n. Makid amdam. simpatizar con. guiar. v. kalagayan. Malibog. Makipagkasund? . Babae. comprimir. reconocimiento. Kasund?. n. Dami ng dumal¨®. Palaputin. Conducive. [conf¨¦s] Confesar. n. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. parusahan. adj. mahalay. kabagayan. Pangungumpisal. kahalayan . Condition. Confederacy. magsama. unir. Condignness. alianza. Magkumpisal. [c¨®nduit] Conducto. Concupiscent. v. adj. magkaloob. merecido. adj. Condensate. kabuoan ng loob. [confed¨¦ret] Confederado. pumatnuba y.l¨°. tapang. P¨¢daluyan. Confessor. Dumal¨®. [cond¨ªcien] Condicion. aliado. ukol. [conki¨²pisent] Libidinoso. v. alianza. Condescendence. ihatid. conferir. pag-alin sunod. v. Confidence. Asal. n. reconocer. n. v. patnubayan. [c¨®nfidens] Confianza. Condemnation. n. kumila la. adj. Magpatawad. k¨¢sunduan. Dumadal¨®.

n. Pagtutuus. n. k¨¢tiwal¨¤. Congeniality. encerrar. [condch¨¦schen] Congestion. Confirmation. [confl¨ªct] Conflicto. [c¨®nfident] Confidente. Pagkakaisang ugal¨¬. adj. pagpapatotoo. pagpapatunay. n. Conglomerate. Luminlang. [conf¨ªrm] Comfirmar. patotohanan. Tipunin. conveniencia. Mamu?. adj. combate. kahihiyan. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. ibilangg?. pagkakatal¨®. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. Conglomerate. Conglomeration. [confl¨ªct] Contender. n. [conf¨®rm] Conformar. kaparis. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. makipagtalo. adj. luchar. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. Confirm. pinagk¨¢yarian. kahalintulad. Confusion. arreglo. n. Lihim. umayon. Confluence. magbigay ng maligayang araw. v. v. Samsamin ng p¨¢mahalaan. Patotoo. combatir. pagkakasunduan . Sunog. kag luhan. Conflict. n. kagaya. Pumisan. Lihim. n. pagbibig ay ng maligayang araw. Bumat¨¬ ng papuri. Congratulatory. Kakambal. pagkakaisa. ip¨®n. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. n. Tuus¨ªn. pelea. [condch¨¦st] Acumular. Pagsang-ayon. v. laba away. estre?imiento. pagbubunton. concurso. impugnar. helarse. Pinagkakatiwalaan. Conflagration. Magul¨®. [condch¨ªnial] Congenial. prueba. caos. testimonio. [conf¨¢und] Confundir. Conger. Congenial. semejante. Pagkabilangg?. patahimikin ang kata lo. aprisionar. v. kasamang ipinanganak. kaparis. Kaugal¨¬. Confrontation. Pagkakatipon. kabagay. Tip¨®n. [confid¨¦ncial] Reservado. pagkakadamaydamay. v. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. Pagpapamu?. hangganan. Confine. n. Conformable. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. [conf¨¢in] Confinar. t¨¦rmino. acumulacion. v. Makipaglaban. desorden. amontonar. umalinsunod. lindar. kaga ya. adv. Magwag¨ª sa pagmamatwid. v. perturbacion. secreto. adj. [confi¨²cion] Confusion. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. Confiscation. pagkakulong. Congregate. v. kat¨¢patang-loob. kapara. [conf¨®rmabl] Conforme. [c¨®nfidentli] Confidentemente. pagkakalaban. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . v. Conflict. v. Congeal. n. v. Kasang-ayon. Congregational. Luminlang. Confidently.Confident. magsalansan. Confront. [conf¨®rmiti] Conformidad. kamukha. ibunton. Gul¨®. secretamente. ratificar. patunay . n. l¨ªmite. v. tipun in. [c¨®nfisket] Confiscar. [congr¨¢tiulet] Congratular. Confirmatory. [c¨®nguoer] Congrio. v. adj. n. [conf¨¢inment] Prision. [c¨®nfliuens] Confluencia. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. Confuse. makipagaway. reunir. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. adj. gumul¨®. pa gkawangis. [congl¨®meret] Conglomerado. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. [confr¨®nt] Confrontar. Congest. embarguhin ng p¨¢mahalaan. n. bunton ng tao. lum aban. [congrigu¨¦cion] Congregacion. n. Gul¨®. felicitacion. [condch¨ªl] Congelar. adj. Hanggan¨¢n. Confiscate. n. Confused. adj. desconcertar. Pagsang-ayon. malab¨°. ipunin. n. Conformation. [c¨®nfain] Confin. walang ayos. mapatototohanan. palih¨ªm. [confi¨²zd] Confuso. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. [confront¨¦cion] Confrontacion. felicitar. Patotohanan. adj. kalungin. Confutation. Confinement. [confiut¨¦cion] Confutacion. Congratulate. Mapatutunayan. Confute. congelarse. pagk¨¢ipon. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. patunayan. Confound. Congenite. an¨¢logo. adj. [confisk¨¦cion] Confiscacion. v. walang tuos. Confine. oscurecer. Congratulation. ligalig. kalituhan. verg¨¹enza. Congregation. . Sumang-ayon. magpalab¨°. Congestion. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. Papuri. tumipon. [congl¨®meret] Conglomerar. n. [conform¨¦cion] Conformacion. n. manggul¨®. Magbunton. [confi¨²t] Confutar. Conform. [c¨®ngriguet] Congregar. Confidential. Pal¨®s. Hangg¨¢. Conformity. turbar. [confi¨²z] Confundir.

conforme. Conquest. Sumakop. Conjugal. kalakip. Congruency. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. [con¨¢ivans] Connivencia. pagkakalakip. n. Hak¨¤. [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. Budh?. adj. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. Nasa pagkatao. conformidad. Conjecture. magsap¨¬. [c¨®ngres] Congreso. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. Conquerable. n. nakatanda. italag¨¢. al¨¢m. iugpong. id¨®neo. [c¨®nquest] Conquista. pang-ugnay. vencible. kasama. n. unir. marapat. s¨²plica ardiente. pagkabagay . n. Pananakop. adj. adj. Connexion. Masasakop. Nauukol sa pag-aasawa. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. dedicar. maykaya. n. kabagay. ligarse. Pamanhik n a may panunumpa. n. v. n. registrado. pagkabagay. kaugpon. Kadug?. adj. conjuncion. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. Conjunct. adj. mapasusuk¨°. [c¨®ngriu?s] Congruo. Conscription. Magbaybay ng pangwatas. Tagapun¨¢. n. Conjure. Conjunction. n. adj. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. kasap¨¬. [c¨®nsicret] Consagrado. kamag-anak. D? malayong mangyari. Pagkakasama. Conqueror. union. kamag-anak. magsama. [c¨®ngriuens] Congruencia. [c¨®nkeror] Conquistador.Congress. [condch¨®int] Asociado. tagaal¨¢m. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. kapisan. pagpapasuk¨°. Conjuncture. [consangu¨ªnies] Consanguineo. [con¨¦ccion] Conexion. Conquer. Pagkasama. Consecrate. Connive. Conscientious. Itinalagang bagay. disimulo. [c¨®ngriuensi] Congruencia. Maghak¨¤. n. nauukol sa pang-ugnay. n. Kadug?. Nakatala. enlaze. adj. karungtong. mapagpasuk¨°. asociar. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. Iugnay. Kambal. Pagkakasang-ayon. v. Connubial. v. Conjugation. Kasang-ayon. Magtalag¨¢. [condch¨¦ccheral] Conjetural. Conjectural. . Pamamaybay ng pangwatas. magpasuk¨°. [condch¨¦ctiv] Conjunto. Conjecture. [congri¨²iti] Congruencia. Congruous. adj. n. Kaugnay. v. [c¨®nciens] Conciencia. Congruence. matrimonial. Kalakip. conspirar. [condch¨®in] Juntar. n. [c¨®nker] Conquistar. adv. Connection. adj. [c¨®nsicret] Consagrar. pag kalakip. adj. lista ¨® matr¨ªcula. Consanguinity. Kongreso. isap¨¬. kasugpon g. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. [c¨®nkerabl] Conquistable. m tang. n. M¨¢nanakop. masasapantah¨¤. adj. unirse. conocedor. Congruent. adj. conformidad. Conscious. Consanguineous. [c¨®ndchiugal] Conjugal. idugtong. [coni¨²bial] Conyugal. v. magpisan. trabar. ibagay. nasa pagkatao. [conci¨¦ncias] Concienzudo. [condch¨¦nccion] Conjuncion. ilakip . [condch¨¦ccher] Conjetura. v. palagpasin ang maling n¨¢masid . i sugpong. conjuntivo. pagkapisan. v. bintang. pagkabagay. Kumindat. Conjuration. nauukol s a kasal. Kasama. [condchur¨¦cion] Deprecacion. n. enlaze. kaypal¨¤. Connate. Kaugnay. Ukol. n. hinal¨¤. kapisan. conformidad. Connect. sapantah¨¤. disimular. unido. Conscience. [c¨®ngriuent] Congruente. Kasukasuan. sospechar. Conscript. [con¨¦ct] Juntar. Consciously. kaugpon. May mabuting budh?. confederado. maglakip. liga. [conis¨¦r] Perito. Pagkakasang-ayon. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. Consecrate. combinar. trabazon. Conjoint. Connoisseur. [con¨¦ccion] Conexion. conjuracion. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. [conn¨¦t] Del mismo parto. Conjugate. adj. [condch¨¦ccher] Conjeturar. n. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. nauukol sa kasal. kasugpon g. v. pa gkakapisan. sospecha. matrimonial. Pagkakasang-ayon. ipisan. d? pagpansin. vencedor. mahihina l¨¤. Conjunctive. [c¨®nscript] Conscripto. Nauukol sa pag-aasawa. coordinar. Congruity. Conjoin. trabazon. adj. apto. [condch¨¦ntc] Conjunto. karugtong. Isama. adj. n. Connivance. vencer.

dilidiliin. Conspirator. n. n. n. v. isipin.. kat ibayan. [c¨®nsonant] Consonante. adj. [consp¨¢irer] Conspirador. [c¨®nsecuens] Consecuencia. Pahintulutan. Consistency. consecutivo. n. Consolatory. pahintulot. kapanatilih¨¢n. perseverancia. Considerable. Kalagayan. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. n. n. valor. Conserve. Tagaaliw. Consistory. kaaliwan. perseverante. [cons¨ªstent] Consistente. Pinangyarihan. conformidad. m agsap¨¬. v. n. Conspicuous. . itulot. firme. Consolable. Magsama. Constellation. ka tibayan. n. Consider. alivio. esposo. bulayin. prudente. cuidar. [cons¨®ler] Consolador. Consequently. Matiyaga. Console. pagkakasap¨¬. s¨®lido. Nakaaal¨ªw. resulta. [cons¨®rt] Asociarse. meditar. n. [c¨®nserv] Conservar. adj. Pagkakatugma. Consolidate. [cons¨¦rvativ] Conservativo. Pakundangan. atento. v. katiyagaan. v. Tagapagpanatili. gunita. Magiting. kabuluhan. Ingatan. distinguido. conceder. [cons¨ªstens] Consistencia. [c¨®nsort] Consorte. importancia. bantog. Constancy. saysay. [consp¨ªretor] Conspirador. Ipagka. mahinhin. Conservative. conjuncion. D? nasisir¨¤. Pagtatalag¨¢. Consideration.. kapanatilihan.. permitir. Consort. Matibay. [consp¨¢ir] Conspirar. n. adv. ibigay Consignee. Mapakukundanganan. reflexion. Conspirer. n. Consoler. adj. conformidad. Consequent. confortar. Consequential. Kalagayan. adj. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. n. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. Consistence. katingig. war¨¬. Magbangon ng panghihimagsik. gunitain. buny?. isap¨¬ ilakip. [consain¨ª] Agente. tang¨¬. Umal¨ªw. armonia. [cons¨®letori] Consolatorio. kin¨¢hinatnan. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. pumayag. pagkakaayon. Conspire. n. rima. ilustre. Consort. wariin. examinar. Consistorial. [cons¨ªst] Consistir. Ang nagbabangon ng panghihimagsik.Consecration. mang-aaliw. v. casar. adj. adj.. Consecutive. Consent. [consolid¨¦cion] Consolidacion. pagkakabagay n g tinig. v. Tinggal. [consp¨ªresi] Conspiracion.. adj. [consider¨¦cion] Consideracion. n. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. protector. namamalag¨¬. Conservation. Consonant. katugma. matatag. n. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. [consist¨®rial] Consistorial. N¨¢kakasunod. mag-asawa. [cons¨ªstensi] Consistencia. [cons¨ªderabl] Considerable. masinsin. Katinig. tagakandil¨¬. Mangyayaring maal¨ªw. mahinahon. ika. tagapamal ag¨¬. [c¨®nsecuent] Consecuencia. [cons¨¢inment] Consignacion. Tiyaga. K¨¢hinatn¨¢n. n. adj. Mapagwar¨¬. Al¨ªw. Ipagkaloob. adj. Padal¨¢. Conspiracy. consolidarse. n. Consequent. Consolation. v. Consolidation. [cons¨®labl] Consolable. n. asawa. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. pagkakaayon. Pagkakaisa. nananatili. m¨¦rito . n. ceder. Sunodsunod. Constable. Constant. [cons¨ªder] Considerar. [c¨®nstansi] Constancia. Kasama. Akalain. maglakip. magsama. n. Consist. [c¨®nserv] Conserva. Consent. [cons¨ªstori] Consistorio. pagkakasam a. [consp¨ªkiues] Conspicuo. [conservetor] Conservador. [cons¨¦nt] Consentimiento. [c¨®nsecuent] Consiguiente. [cons¨ªderet] Considerado. eminente. N¨¢kakasunod. Conservator. esposa. Consonance. mab ait. [consicr¨¦cion] Consagracion.. dilidil¨¬. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. [cons¨®lidet] Consolidar. [cons¨¦nt] Consentir. pag-ingatan. Consistent. halaga. n. Consignment. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. lit¨¢w. Consign. Consequence. n. v. pagkakalakip. [c¨®nsonans] Consonancia. Kapahintulutan. n. [cons¨®l] Consolar. Dahil dito. Konstabularyo. adj. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. estabilidad. Pagpapanatili. ipagkagayon. Conserve. Isama. [c¨®nstant] Constante. adj. n. n. v. [constel¨¦cion] Constelacion. adj. [consol¨¦cien] Consolacion. Considerate. imbak. pensar. pagpapalag¨¬. magpahin tulot. conjurarse. [consoerv¨¦cion] Conservacion. [c¨®nstabl] Constable. discreto. estabilidad. famoso.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

[c¨®uard] Cobarde. utus¨¢n. Pinsan. magbigayloob. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. Covey.Couplet. balabal. [cr¨¢bed] Impertinente. [crac] Hender. Bahay-hukuman. Galyetas. magkalamat. Covetousness. mabalasik. pollada. n. [cort] Cortejar. [k¨®pling] C¨®pula. maghangad. tribunal. Lumigaw. Sak¨ªm. lahang lamat. asilo. [crac] Crujido. Cowl. [crab] Cangrejo. v. Takpan. n. Dwag. Crack. [k¨®vetoes] Codicioso. [cort] Corte. apetecer. v. Courtesy. [cau] Acobardar. kahina an ng loob. n. Panal¨¬. [cors] Cazar. Cover. Cove. adj. v. v. Pumutok. mahihiyain. Put ok. Crab. abrigo. n. [co¨²rser] Corcel. [k¨®ver] Cubierta. n. [k¨®vi] Nidada. n. dakong ta g?. n. adj. manak¨ªm. rajar. Covetous. balot. reventar. n. hendedura. perseguir. n. hib¨°. corredor ¨® cazador de liebres. tapadera. [k¨¦redch] Corage. Tipan. urbano. enga?o. Kadwagan. adj. Takip. pusil¨¢nime. Kanlungan. Coy. Cozen. consejo militar. n. [c¨¢ul] Capuz. [k¨®venant] Pactar. Courtesy. Cracker. bubong kara ng. Courier. [c¨®uardli] Cobarde. Galang. tratado. Courser. [cors] Curso. Takb¨®. tapar. alimasag. n. n. [k¨®vet] Codiciar. k¨¢sundu n. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. galanter¨ªa. Court. n. pangliligaw. katakutan. atipan. pitagan. Yumukod. H¨²kuman. [k¨®verchiur] Abrigo. Coverture. [cr¨¢ker] Galleta. carrera. n. mahin¨¤ ang l Cower. n. Kasakiman. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. Panunuy¨°. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. humabol. refugio. amedrentar. Tapang. Covet. tungtungan. Cowardly. mapagbigay-loob. v. n. n. ambicioso. afable. bu? ang loob. manghuh uli ng liebre. v. Tukarol ng par¨¨. Magalang. severo. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. Courtship. estampido. Dwag. Kabayong matulin. n. bravura. caleta. pusilanimidad. tumak bo. animoso. romper. Cowardice. Course. mabasag. [k¨®zn] Enga?ar. Alimango. adj. avaricia. ambicionar. Magtipan. v. [k¨®plet] Copla. magk¨¢sundo. Court. tribunal de justicia. Damit. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. basag. v. pagbibigay-loob. Cover. quebraje. [k¨®znedch] Fraude. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. Day¨¤. [k¨¦rties] Cort¨¦s. contrato. mapagpitaga n. mangligaw. s¨¢litaan. n. kanlungan. matatakut¨ªn. Mag-imbot. Patk¨®. atento. civil. t¨ªmido. n. [k¨®vert] Cubierto. Isang ur¨¬ ng tula. n. [ker¨¦dches] Corajudo. Coupling. hangad na malabis. Course. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Covenant. mezquindad. adular. at pahatid kawad. matigas a ng loob. n. estipular. n. Manghuli ng hayop. n. Lingid. valor. [c¨²rier] Correo. Magbigay-gala agbigay-pitagan. Covert. ampunan. Covering. rotura. tungtong. Magday¨¤. magk¨¢yar?. Courteous. Crack. Courageous. modesto. kabuoan ng loo b. estallido. [k¨®ver] Cubrir. Cow-herd. Tagapag-alag¨¤ ng baka. Coward. k¨¢yarian. hukumang sundalo. Cousin. ce?udo. Walang kib¨®. Matapang. adj. . Hukumang militar. suot. enamorar. mangday¨¤. Inak¨¢y. v. matatakut¨ªn. lagutok. Cow. Crabbed. n. [cov] Ensenada. imbot. malakas ang loo b. talangka. reservado. n. estipulacion. corretear. Court-house. [cau] Vaca. [court-j¨¢us] Foro. adj. [c¨®rtship] Cortejo. mensagero. [k¨®venant] Pacto. Cow. v. Lik? [sa dagat]. Baka. Courage. valeroso. t¨¢kbuhan. sumuy¨°. ambicion. n. pusil¨¢nime. intimidar. Tumakot. Court-plaster. mahin¨¤ ang loob. [c¨¢ujerd] Vaquero. [c¨¢uer] Agacharse. n. n. Masungit. manakot. techado. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. [coi] Recatado. lakas ng loob. Cozenage. refugio. n. Court-martial. [k¨®vetoesnes] Codicia. defraudar. mapag-imbot. Covenant. timidez.

n. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. suplicar. n. Pita. Crash. tiwal¨¤. gumapang. v. adj. Magpakabundat. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. n. Crash. [crep] Cresp¨®n. Creator. Crayon. masir¨¤. cr¨¦dito. Kahinaan. [crez] Quebrantar. kinapal. n. ¨¢spero. [cr¨¦ditor] Acreedor. umalatiit. [crim¨¦cion] Cremacion. n. alimango. may-likha. Crawfish. Crater. hind? patag. n. Crape. Korbata. Cradle. [cr¨¢fti] Astuto. Craving. may-kapal. Craft. [cr¨¦oen] Lapiz. hind? patag. Mapaniniwalaan. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. [cris] Pliegue. v. serpear. lwelang. n. likha. ang pinagkakautangan. v. Tagak. Craw. [cramp] Dar ¨® causar calambre. [cri¨¦cion] Creacion. Ulol. [cr¨ªchur] Criatura. n. Palahing¨¬. hormiguear. Creation. Putok. [craft] Arte. Craggy. Cravat. Krayon. plegadura. n. romper. rechinar. [cri¨¦t] Crear. [cr¨ªmi] Lleno de crema. May palong. v. Cragged. Lungga. confiar. lumagitik. Kakang-gata. Cramp. n. Lahang. atracarse de comida. n. [crol] Arrastrar. [cris] Plegar. Craving. n. Ang nagpapautang. sira ang isip. [cr¨¦v] Rogar. n. Pangulubutin. bolsa ¨® seno de las aves. Humiging. lumagitik. Alimasag. Ilagay sa duyan. Cramp. [cri¨¦tor] Criador. Crayfish. Creek. Craze. [crim] Crema. Pulikat. [credl] Cuna. n. Pagsunog ng bangkay. Kayong manipis at maitim. adj. [cr¨ªdens] Creencia. Mapagkakatiwalaan. Puluhan. [cren] Grulla. umalatiit. adj. Crafty. Balunbalunan. n. [cr¨¦zines] Debilidad. [cric] Crujir. n. [crid¨¦ncial] Credencial. Duyan. May-lalang. Creak. loko. switik. Credit. n. putok. Creamy. [crip] Arrastrar. adj. Credential. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. risco. v. Batong mataas at matar¨ªk. [cranc] Manecilla. nilal¨¢ng. panamampalataya. kaswitikan. [crav¨¢t] Corbata. Crease. [crag] Despe?adero. Kulubot. n. Lahang. n. [cr¨¦dit] Acreditar. [cr¨¦ter] Crater. Lal¨¢ng. [cr¨¦vn] Gallo vencido. Tyop¨¨. Lumbaklumbak. Mapaniwalain. n. n. katusuhan. Magpautan. Crazy. Lumalang. reputacion. Mamanhik. n. [cr¨¦ni] Grieta. adj. baliw. Umusad. [cridi¨²liti] Credulidad. dumaing. Crease. mapaghing¨¬. Lumbaklumbak. Cremate. Paniwal¨¤. Batis. v. lagitik. talunan. v. [cr¨¢cl] Crujir. Creed. Talangka. n. Cranium. Create. put¨®k. [cr¨¢gi] Escabroso. [cr¨¦zi] Lelo. ipagduyan. Pulikatin. n. Cram. n. bung?. verosimil. Sumunog ng bangkay. Crawl. n. n. [crash] Estallido. Cream. Craven. Credulity. adj. v. tiwal¨¤. adj. Craziness. ¨¢spero. n. [cr¨¢nid] Hendido. Umusad. Paniniwal¨¤. n. adj. Lumagitik. [crik] Arroyo. adj. Pautang. [cr¨¦sted] Crestado. v. [crid] Credo. n. n. [crash] Estallar.Crackle. Crest. astucia. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. [cram] Llenar. Ka¨ªng. pamamanhid. sira ang ulo. [cr¨¦dibl] Creible. locura. . Katha. [cr¨¦sent] Creciente. n. Crescent. adj. mamanhid. Crane. loco. Cradle. Creephole. v. Paglaki ng bwan. Cremation. v. hendedura. Pumutok. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. Crate. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. lal¨¢ng. Tuso. n. Crave. dar f¨¦. n. Bao ng ulo. Credence. lumagutok. [cro] Buche. nilikha. maniwal¨¤. [crest] Cresta. Crank. Credible. Crannied. v. Sanggol. Credulous. [cramp] Calambre. Creep. adj. [cr¨¢gued] Escabroso. [cr¨®fish] Cangrejo. Palong. [cret] Cesto grande. magkatiwal¨¤. implorar. meser la cuna. lumikha. munting ilog. Creature. Crested. [cr¨ªfol] Huronera. artificioso. v. Makakang-gata. sumam¨°. bitak. Paniniwal¨¤. n. Creditor. v. kaululan. Credit. Mabasag. artificio. [credl] Meter en cuna. Crag. Cranny.

lump¨®. Crony. Criminate. Matandang babae. una tia. [crait¨¦rioen] Criterio. n. Kuliglig. n. [cr¨¢ioer] Pregonero. Cross. encrespar. Huni [ng uwak]. [cr¨¦vis] Raja. Cringe. n. kabalakyutan. Paratang. Torsilya. Pitak na lup¨¤. Pagpapakabab¨¤. adj. v. Maapog. pena. Crone. Crook. Magparatang. dampa. v. [cr¨ªminal] Criminal. sira ang loob. Cross. [cr¨ªtisaiz] Criticar. Sala. reo. n. Criticize. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. n. taga pun¨¢. Crinkle. pumintas. Crime. v. Crisis. Cricket. Sisidlang lup¨¤. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. Pun¨¢. n. Pwang. gumapas. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. Sala gaya ng kimaw. pagbibigaysala. delito. n. adj. masama ang loob. hirap . adj. palikawlikaw. Sumuy¨°. Bal? ang palong. vieja. Criticism. Crimination. Crisp. Kumulot. v. sinuosidades. Magbagtas. v. trabajo. n. Crop. kumokak. cosecha. Pagkukulot. m abigat ang loob. & n. n. Pumun¨¢. [cron] Anciana. Mga sisidlang-lup¨¤. Kasubha. [crisp] Crespo. Bithay. cruzar. nadudw ag. mangulubot. Cross. pilay. [cr¨ªpl] Estropeado. Balunbalunan. [cr¨ªminet] Acriminar. Krus. Criminality. [crisp] Crespar. [croft] Aleda?o de una tierra. v. Criminal. Salar¨ªn. Kalaban. [cr¨®codail] Cocodrilo. Crisp. v. n. Crew. n. n. suk¨°. rizar. v. Humuni. afliccion. Cripple. Criterion. Croft. Crick. inani. Baluktot. tripulacion. Cribble. Crooked. n. [cr¨®ni] Compinche. Crevice. Crinkle. Crosier. banda. makasalanan. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. n. Crocodile. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. taga. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. se?alar con la se?al de la cruz. torcido. Crook. [crib] Enjaular. Kasalanan. Croak. [cr¨ªspnes] Encrespadura. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. garfio. [crindch] Bajeza. carga. [cros] Cruz. v.Crestfallen. n. abatido de esp¨ªritu. Kalaw¨ªt. dalamhat¨¬. Umani. n. [crindch] Adular con bajeza. n. huerta peque?a cercada. abertura. tropa. Crocus. opuesto. bitak. Croak. labang¨¢n. [cruc] Encorvar. mun ting bukid. manahak. Crispness. kasama. [croc] Graznar. [crib] Pesebre. n. adj. n. & n. manuy¨°. choza. Crop. n. n. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. [croc] Graznido [de cuervos. Crewel. Pulang matinkad. Cringe. Crib. Kulot. n. Crock. Tinain ng pulang matingkad. camarada. Crockery. Sariling hak¨¤. Baluktutin. kokak [ng palaka]. n. [crimin¨¦cioen] Criminacion. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. n. Mangul¨®t. peso. putok. mag-antanda. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. Tungkod ng obispo. . n. Crib. [cr¨¦stfoln] Acobardado. adj. Crimp. [cros] Atravesar. P¨¢sabsaban. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. kulut¨ªn. [cruc] Gancho. Crimp. & n. M¨¢nanawag. ginapas. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. Bwaya. adj. [cr¨²ked] Corvo. Papihitpihit. adj. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. magbigaysala. n. [cr¨ªu] Cuadrilla. adj. [croc] Vasija de barro. [cr¨®koes] Azafran. n. gal¨ªt. n. torcer. imp¨®. [cr¨ªncl] Serpentear. Crimson. ani. censurar. pumul¨¤. kasalanan.] canto [de ranas]. [cr¨ªbl] Criba. kubo. [crimp] Reclutador. [cr¨¢im] Crimen. v. v. Crier. M¨¢mumuna. [cr¨ªket] Grillo. kawan. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. Magpalikawlikaw. adj. ali. Critic. Critical. Kulungin. [cric] Chirrido. enojado. hendedura. Kalaguyop. [cros] Contrario. Cretaceous. n. pasan. Huni paninigas ng leeg. [crimin¨¢liti] Criminalidad. n. rizado. katalo. n. [crop] Buche de ave. [crimp] Rizar. Pup¨²nahin. Pulutong. n. enfadado. Crimson. calambre del cuello. [cr¨¢isis] Crisis.

Putong. Yumuk?. atestar. n. may kabubut¨¢n. Croup. Hilaw. Crum. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. [cr¨®chet] Corchar. Anyong kur¨²s. Crucify. n. v. Nakahalukipkip. n. lumagas. n. v. [cram] Miga. kakapal¨¢n ng tao. Cross-examination. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. Crucifixion. [cri¨²-eli] Cruelmente. n. Munting tasa. gutayin . n. Crowbar. n. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. [cri¨²et] Vinagrera. n. [cri¨²elti] Crueldad. [cri¨²zer] Crucero. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. [crotch] Gancho. kabubut¨¢n. n. Cruor. balakyot. n. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. Crudity. [cr¨¢ud] Tropel. turba. [cr¨¢un] Corona. [cr¨®sgrend] Perverso. [cr¨¢ud] Amontonar. v. [cri¨²cial] En forma de la cruz. Gumanchillo. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. [cram] Miga. Gancho. Magputong ng korona. Crosspurpose. ang likuran ninoman. May kahilaw¨¢n. [cr¨®sli] Contrariamente. [cr¨®sbo] Ballesta. Crossly. crucial. Cross-bar. humimay. [cri¨²sifay] Crucificar. Larawan ng Pg. n. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. [cr¨¢mi] Blando. malupit. Cross-bow. [crampl] Arrugar. [cri¨²dli] Crudamente. enojo. v. Batikola. Crown. [cri¨²diti] Crudeza. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. bub¨®t. sulimpat. Kahilawan. kasungitan. v. Mabagsik. Kahilawan. n. n. Crucial. [cr¨¢poer] Grupa. Ngumasab. butil. api?arse. pasalungat. n. Tumilaok. M¨¢bunton. Tanungin ang saks¨ª. [cri¨²cifics] Crucifijo. Cross-eyed. Anam¨¢n. adj. Crotchet. adj. adj. [cr¨®bar] Barreta. corso. Lalagyan ng suk¨¤. [cro] Cantar el gallo. Cruelty. adj. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. m ay pagkatampalasan. bisojo. kalupitan. [cri¨²z] Piratear. n. n. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. [cri¨²d] Crudo. kabubut¨¢n. Pagkakakurus ng dalawang daan. Pagkakakurus ng dalawang daan. Cruel. [cr¨®s-bar] Travesa?o. Manulisan sa dagat.Cross-armed. recompensar. n. Tanungin ang isang saks¨ª. Pangpatunaw. [cri¨²or] Cruor. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . n. Crouch. Cruiser. Crummy. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. [cr¨¢utch] Agacharse. Kabagsikan. barakilan. pangkawing. n. Pagputolputulin ng mumunt?. Crucifix. n. v. [cri¨²sibl] Crisol. intratable. Cruelly. sangre coagulada. muchedumbre. Cross-timber. katampalasanan. Cruet. Bareta. Mumo. Crumple. desmenuzar. munting putol. n. v. Pagtatanong sa sak s¨ª. Crude. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. Dul¨ªng. Crossroad. korona. Crossness. tila kur¨²s. Dugong namu?. [cranch] Mascar haciendo ruido. Crowd. inhumanamente. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. Crumb. n. Daang bagtasan. Crow. Patiwal?. Cruise. Malambot. [cri¨²-el] Cruel. n. munting putol. v. kabalakyuta n. n. daang pasihar¨¢. Anam¨¢n. Cross-examine. corchete. n. adj. [cr¨®s-aid] Bizco. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. [crambl] Desmigajar. adv. el trasero de una persona. Crossway. [cro] Cuervo. [cri¨¦sed] Cruzada. bigat ng loob. [cr¨¢un] Coronar. kalupitlupit. n. v. Cruise. May kabagsikan. Crowd. Crudely. n. [cri¨²dnes] Crudeza. n. Crow. Crucible. Crusade. Crown. Crunch. Crumble. n. magkarami. Crotch. Cross question. gantingpal¨¤. Cross-grained. n. [cr¨®s-timber] Travesa?o. Pan¨¤. n. adj. Balakyot. swail. Ang buton g likod ng ibon. [cr¨®snes] Enfado. tierno. siksikan ng tao. yumukod. gent¨ªo. Crossing. butil. may kasungitan. Crudeness. v. Uwak. k ramihan. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. Mumo. magkasiksikan ang tao. tampalasan. Mangulubot. v. magbigay ng gantingpal¨¤. Bunton ng tao. G¨¢lit. Pasiyang tiwal?. premio. adv. adj. inhumano. Crupper.

Cupidity. Cubic. n. n. n. man gg¨¢s. adj. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. switik. Humadlang. [ki¨²ret] Cura. [k¨¢dchel] Apalear. Cup. destreza. Crush. [k¨²lchur] Cultura. Sigaw. Cunning. v. pamal¨°. Crystalline. Yumukod. [k¨¦ltivetor] Cultivador. Crystallize. bangga. Cumbersome. incomodar. par¨¨. lo perteneciente ¨¢ la cocina. Culture. estorbar. n. Batang oso. n. Culm. hamak. [ki¨²rabl] Curable. Ang may sala ¨® kasalanan. Panghampas. n. n. Culprit. pagbukid. Cumber. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. n. Kakayahan. kaswitikan. Cultivation. Cudgel. n. nakaiinip. Sumigaw. n. Kubo. sutil. n. [k¨¢mbersam] Engorroso. n. v. [koef] Dar de pu?adas. Cumbrance. Parang kristal. umiyak. nakayayamot. liwanagan. uminis. Uling na bat¨® na durog. parang bubog. Cull. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. n. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. bagabag. Cub. taza. adj. Isang siko. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. n. [koed] Panza. Bungg?. yumuk?. bubog. molesto. tuso. Crusty. [k¨¦lminet] Culminar. n. Kura. makasalanan. [cr¨¢sti] Costroso. [k¨¦li] Bobo. katusuhan. pagpapatalino sa tao. umpog. tangkalag. Magbunton. adj. n. fastidioso. n. tangis. Pagpapainam ng lup¨¤. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. vocear. [k¨¦ltivet] Cultivar. [cript] B¨®veda subterranea. humirang. oprimir. Pepino. M¨¢pataas sa kataastaasan. Kopa. Paglinang. n. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. embarazoso. Manganak ang oso. adj. Nauukol sa kusin¨¤. Cuff. balat. Culminate. cultivo. Maupak. [koel] Escoger. [cretch] Muleta. Higpitan. astuto. n. Buntot. Sala. Pasan. Cupboard. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. iyak. n. . n. Cub. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. amontonar. Tungkod. Cubit. Luminang. molestia. [ki¨²bik] C¨²bico. villano. [cr¨ªstalain] Cristalino. Cupbearer. humiyaw. [k¨¢mbrans] Carga. pesado. [k?r] Perro de mala ralea. Cully. Humampas. mapagagal¨ªng. Ung¨¢s. peso. mangbubungkal ng lup¨¤. hadlang. [koelm] Carbon de piedra en polvo. bumugbog. Cud. Salar¨ªn. P¨¢minggalan. Cuff. v. Crutch. [cray] Alarido. v. [cristal] Cristal. Crypt. v. pisain. Upak. adj. Cultivate. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. corteza. astucia. [ki¨²coemboer] Pepino. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. bumukid. sutileza. v. grito. pamal¨°. Cruset. Nauukol sa kubo. diinan. Manglilinang. mag-ipon. Suntok. n. hiyaw. [croest] Costra. Culpability. [ki¨²miulet] Acumular. adj. pagbungkal ng lup¨¤. Cube. bumungkal ng lup¨¤. [croesh] Colision. n. Culinary. n. v. [koeb] Cachorro de la osa. [k¨¢pbirer] Copero. [koeb] Parir [la osa]. Cunning. Curate. [k¨¢mber] Embarazar. Cue. [koef] Pu?ado. llanto. choque. Cucumber. pangbugbog. [cray] Gritar. Cudgel. vuelta de manga de vestido. Bihas¨¢. [k¨¢ning] Experto. n. tasa. manotada ¨® bofeton.araw laban sa mga moro. criminal. impedir. adj. Na kakaabala. Cry. naiipon. humalang. [k¨¢ning] Habilidad. magsalansan. kasalanan. adj. [k¨¦lprit] Reo culpado. Pumil¨¬. n. Crush. labrar. adj. v. criminal. [kiub] Cubo. Culpable. matalin¨°. pumighat¨¬. tumangis. Asong walang kabuluhan. n¨¢isasalansan. katalinuan. llorar. Cuddle. Crystal. [croesh] Apretar. n. Kristal. p umigil. mangbubukid. N¨¢ibubunton. Sumuntok. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. Cumulative. [k¨¦lpabl] Culpable. [ki¨²bit] Codo. manuntok. [ki¨²lineri] Culinario. v. abala. Cultivator. [kadl] Agacharse. liga lig. Crust. v. n. p¨¢rroco. n. mabalat. v. [cap] Copa. Cumulate. kaliksihan. v. Magagamot. elegir. primer est¨®mago de los rumiantes. Cry. n. Cur. [kiu] Cola. obst¨¢culo. Curable.

[k¨¦rvechiur] Curvatura. Custard. coagular. gilit. n. [c¨²shon] Cojin. Curfew. n. [k?rling-tongz] Encrespador. iklian. magpagaling. karaniwan. aborrecible. Curse. Cursory. Masinop. nakagagal¨ªng. Currency. [kat] Corte. lu mait. [kat] Cortar. v. [k¨¢rdl] Cuajarse. n. Curl. Lechelan. [k¨¢stamer] Parroquiano. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. n. [karv] Corvo. Kul¨®t. hender. pabay¨¤. v. lumapot. Maikl?. n. Sumpa. n. v. n. Gamot. inconsiderado. M¨¢dal?an. [ki¨²retiv] Curativo. Current. abreviar. adj. [k¨¢stameri] Usual. [k¨¢r-ri] Zurrar. [kiur] Curar. [k¨¢rrent] Corriente. acostumbrado. tajada. lunas. telon sa palab as dulaan. ¨²puan ¨® sandalan na unan. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. Baluktot. Curdle. n. Ugal¨¬. Sinumpa. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. n. imprecacion. bigla. [k¨¢rviti] Curvatura. [k¨¢rvated] Corvo. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. [k¨²stodi] Custodia. Curmudgeon. [kust¨®dian] Custodio. kaugalian. mainam. Kabaluktutan. [k¨¢rrent] Corriente. contener. hamak. pangkulot. requeson. kortina. Bumaluktot. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. v. Kaugalian. Pangulot.. Cut. [k¨¢rten] Cortina. asal. [k¨¢stamjaus] Aduana. Kar¨¢niwan. n. [k¨¦rli] Rizado. Suk¨¬. Sumumpa. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. almohazar. Ang kin¨¢tatangahan. adj. Curly. humiw¨¤. Curve. [kars] Maldicion. Curvation. [k?rb] Freno. Curry. Kulot ng buhok. [k?rd] Cuajar. . gumilit. Pamigil. blasfemar. Curator. [k?rt] Sucinto. Curb. medicamento. adj. [k¨¢rsed] Maldito. general. Gatas na pinapamu?. n. Curtain. Curt. Pagbabantay. [k¨¢rrensi] Circulacion. n. n. n. [kars] Maldecir. n. Curry-comb. Cure. Gumamot. adj.Curative.. n. Pagkabaluktot. Putol. hiw¨¤. tumungayaw. almohada. tungayaw. adj. remedio. telon en los teatros. Salaping karan iwan. v. n. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. Curd. balikuk?. lagyan ng tabing. v. [kiur¨¦tor] Curador. Cutaneous. adj. Adwana. Curvity. pag-iingat. Pumigil. Matulis ang dulo. Cuspidal. pangkulot. adj. Curl. Tabing. n. [k¨¢stard] Natillas. mezquino. lait. kapootpoot. pagkabalikuk?. Curling-iron. Current. palaputing maigi. Panglinis ng kabayo. Manggagamot. takip ng chi menea. adj. Bantay. pigilin. adj. singil ng aduana. Baluktot. Maramot. kulukut¨ª. Customer. Curb. [k?rd] Cuajada. n. [k¨¢rri-com] Almohaza. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. Pamuuin. [kiuri¨®siti] Curiosidad. [k?rb] Refrenar. [k¨¢rsori] Precipitado. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . kagamutan. [kiur] Cura. Nauukol sa kutis. n. Alak-alak¨¢n. palaputing maigi. [karv] Encorvar. [k?rl] Rizo de pelo. adj. Curling-tongs. Custom-house. v. n.. malvado. restriccion. ng. Magtabing. [karv] Corva. Cushion. v. Curious. Panakip sa apoy. n. derechos de aduana. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. n. coagularse. manumpa. v. guardian. Curtain. n. v. Curtsy. partir. tanod. comun. Kabaluktutan. Kulut¨ªn ang buhok. pangpigil. Agos. Custody. [ki¨²rios] Curioso. [k¨¦spidal] Puntiagudo. n. [karv¨¦cion] Encorvadura. lakad. Custom.. valor corriente de alguna cosa. pasable. n. Cure.. n. balikuc?. adj. Cut.. [kart¨¦l] Cortar. Custodian. Curve. cuidado. [k¨¢stam] Costumbre. [k¨¢rfiu] Guardafuego. halagang tanyag. n. pamuuin. uso. Pumutol. Customary. Curd. ordinario. sanar. v. imprecar. Cursed. adj. Curvated. Curvature. Linisin ang kabayo. makimot. cuajar. tapador de chimenea. kaasal an. Custom. Pangul¨®t. Mamu?. Curiosity. encorvado. v. Curtail. Nakagagam¨®t. Curse. Paikliin. . Curve. coagular. torcido.

Daddy. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. Har¨¬ sa Rusya. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). n. [s¨ªnical] C¨ªnico. Cycle. [d¨¦nti] Bocado exquisito. n. [k¨¢tler] Cuchillero. n. burlarse. n. v. pagputol. n. n. [d¨¢medch] Da?ar. v. Tindahan ng gatas at keso. Dabble. Cylindrical. Cutlery. Taong masungit. pamilansikin. [k¨¢t-zrot] Asesino. Dairy-maid. [d¨¦nti] Delicado. n. n. n. [de¨ªli] Diario. Masungit. Dainty. cada dia. divertirse. maglib¨¢ng. laruan. basa. Pangalan ng bulaklak at n g babae. pa glulwat. adj. n. Harangin ang agos ng tubig. n. [d¨¢masc] Damasco. mantequera. pana Daily. n. n. Halomigmig. pu?al. laitin. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. [d¨¢mpnes] Humedad. n. baile. adj. Damper. n. Dancer. Czarina. Paghiw¨¤. Binibini. Cyclone. se?orita. hampas na marahan. Sumayaw. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. kasiraan. n. Cutler. Araw-araw. [d¨¢li] Juguetear. kayong lino. [dans] Bailar. Bagy¨®. alipustain. Cymbal. n. Czar. [damp] H¨²medo. Dagger. Dally. bagay na masarap. Damn. [de¨ªli] Diariamente. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. Czarowitz. Dampen. Mabilog. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. v. [d¨¢mpen] Humedecer. Talib¨®ng. n. Maglar?. Damsel. Bilog. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. Cynic. Dalliance. [zar¨ªna] Zarina. magwilig. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. wisikan. harangan ng tubig. [d¨¢di] Pap¨¢. [d¨¢mzel] Damisela. Dairy. v. [dab] Rociar. n. [dem] Dama. [s¨¢ion] Verdugo. Dance. Cyon. n. n. [s¨¢iclon] Tempestad. [k¨¢tting] Cortadura. S¨ªmbalo. Inah¨ªn. [d¨¢medch] Da?o. Cylindric. Mga kasangkapang panghiw¨¤. babaing ginoo. magsayaw. Damage. detrimento. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. [d¨¢lians] Diversion. [dam] Condenar. salpicadura. n. Dilig¨ªn. Daily. [s¨ªnic] C¨ªnico. Paghalomigmigin. Dame. salopilan. Balok. s¨¢yawan. [d¨¢bl] Rociar. paggilit. v. dilatar. Damp. Parang. Sumir¨¤. Babaing mahal. [k¨¢ter] Cortador. Mainam. n. [dam] La madre en los animales. Sanggayong panahon. Tagahiw¨¤. Cutlass. n. adj. tapar. n. magpagayon-gayo n. pagtatagal. [s¨ªlinder] Cilindro. adj. Halomigmig. magtagal. D Dab. despreciar. pilansik. bailar¨ªn. wisikan. Munting putol. Tatay. [zar] Zar. se?ora. Cutting. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. elegante. panggupit. adj. Dainty. Cylinder. Dilig¨ªn. Damp. Berdugo. n. Dale. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. Daisy. n. M¨¢mamatay-tao. [dans] Danza. b¨²hawi. g¨¢waan ng keso. golpe blando. Cynical. Sayaw. v. n. tela de lino. Halomigmig. Damask. adj. cotidiano. Limpak na karn¨¦. [d¨¢guer] Daga. Bagay na mainam. [dam] Represar. Dampness. [del] Ca?ada. n. hacer pasar e l tiempo con gusto. i p. M¨¢nanayaw. Cutlet. Cutthroat. v. cerrar. Maggagat¨¢s. valla. masarap. [d¨¢mper] Apagador. L¨ªbangan. Damasco. Damageable. magbir?. n. v. Tungayawin. Cutter. alfanje. n. adv. Pang-araw-araw. . tap¨ªk. Sisirain. Dance. Pangharang sa as¨®. Reyna sa Rusya. [k¨¢tlet] Chuleta. presa ¨® represa de agua. n. adj. Dab. basa. n. n. maglwat. Dam. suspender. Sir¨¤.Cuticle. Mabilog. itay. quesera. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. epid¨¦rmis. juguete. magkekes¨®. Damage. n. n. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. Dam. dilacion. [k¨¢tlas] Espada ancha. [damp] Humedad. Isang ur¨¬ ng tabak. [d¨¦rimed] Lechera. in¨¢.

[d¨¦ring] Osado. v. n. n. [d¨¦fn] Ensordecer. fecha. v. [d¨¢rnel] Ziza?a. Dash. sumagas¨¤. [d?t] D¨¢til. Daring. [d¨¦bric] Alba. Deaf-mute. Mapusok. Buh¨¢y ang loob. Mag-umaga. dungisan. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. adj. v. obscurecerse. n. [d¨¢rkn] Obscurecer. manggulat. Dark. n. maliks¨ª. Darnel. Deaconess. [dart] Lanzar. matatakut¨ªn. nakapangingilabot. giliw. adj. [d¨¢ndi] Petimetre. Deacon. bumangga. ibp. [dash] Colision. [d?t] Data. [d¨¦dli] Mortal. dumhan. [dash] Arrojar. pangahasan. v. despierto. Dead. [d¨¢rknes] Obscuridad. Pangan¨ªb. Mamagod. Bukang-liwayway. Magsurs¨ª. Liwanag ng araw. [ded] El difunto. choque. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. adj. amortecer. manglab¨°. n. ilagda ang pecha. adj. [d¨¢stard] Cobarde. [d¨¦ring] Osad¨ªa. adj. Date. v. atrever. n. Ang namatay. Bahagi. n. Darling. [def] Sordo. Dandruff. terrible. Dart. fechar. [d¨¦fnnes] Sordera. Dash. v. [d?t] Datar. Day-light. n. Dawn. Iugoy. Kulimlim. Mapanganib. Dandy. Malab¨°. v. Dart. palayawin. [d¨¦taim] Tiempo del dia. atrevido. Dumilim. damong hinihimam¨¢t. Dead. n. Dawn. Deaden. [dil] Parte. Lab¨°. v. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. madilim. [dikn] Di¨¢cono. opaco. [d¨¦lait] Luz del dia. n. v. [d?z] Cansar. n. Balakubak. palasunod sa moda. currutaco. Dastard. Damong pangsir¨¤ ng palay. tinieblas. arrojado. pan¨¤. n. Date. Kadiliman. riesgo. [d¨¦fmiut] Sordomudo. Dank. Dangerous. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. n. v. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. Deafen. Daub. sumilaw. [d¨¢ndraf] Caspa. [darc] Obscuro. colgar. Di¨¢kono. tirar. confundir. n. Dazzle. Palas?. [d¨¢ndl] Mecer. Darn. adj. adj. acariciar. chocar. Deadly. Dare. [d¨¦ndcher] Peligro. ang nanaw. Day-book. v. tumulig. n. Bingihin. Madaling araw. Daunt. manchar. [d¨®ter] Hija. Kaarawan. adj. Darken. [danc] H¨²medo. [d¨¢ngl] Soltar. n. Daze. Bing¨ª. umpog. adornar con ostentacion. arrojar. Diakonisa. Day-time. Tumakot. Sinta. malab¨°. kapanganiban. Dumaluhong. Darkness. Dauntles. n. v. Daring. Kapangahasan. n. bangga. [d¨¢per] Activo. kalabuan. adj. arriesgado. isa bit. v. An¨¢k na babae. favorito. pecha. n. Pangahas. Pat¨¢y. Day. [d¨¢rling] Predilecto. Halomigmig. espantar. Mang-aar¨¢w. noong makalawa. Danger. ofuscar. [dart] Dardo. vivaz. Deal. libangin. [d¨¦dn] Amortiguar. Dark. Daughter. v. Darksome. n. Kamakalawa. [d?r] Osar. golpe. [d¨ªkones] Diaconisa. pinag-araw¨¢n. [d¨¦-buk] Diario. Date. mag-bukang liwayway. [d¨®dl] Gastar tiempo. [ded] Muerto. [don] Alba. Sumilaw. irog. v. Dawdle. [d¨¢zl] Deslumbrar. Ar¨¢w. Kabingihan. manuy¨°. Dwag. el hombre muerto. & n. Taong bingi't pipi. n. Day-laborer. Deaf. ofuscar. [d¨¦ndcheras] Peligroso. [d¨®ntles] Intr¨¦pido.Dandle. [dey] Dia. n. n. magdilim. . n. alagar. ibitin. [d¨¦werk] Jornal. albor. Mangahas. Day-spring. Daywork. R¨¢tiles. [darn] Zurcir. adj. dil¨ªm. antes de ayer. Nakamamatay. [d¨¢rksam] Obscuro. n. Madaling-araw. estallar. sulig¨¬. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. t¨ªmido. Araw. Dapper. Palagkitin. bibo. adv. kaarawan. opaco. Patayin. Bungg?. [dont] Intimidar. Magtakda ng kaarawan. pagkabing¨ª. Day-break. arriesgarse. n. v. Sumayang ng panahon. [d¨¦spring] Alba. n. Mapagmakin¨ªs. hat¨¬. [don] Amanecer. palamutihan. Iladlad. magtagp?. n. Day-before-yesterday. n. Magpahilagpos ng pan¨¤. Deafness. [darc] Obscuridad. lumab¨°. Dangle.

Kilos-mahal. [dis¨ªs] Muerte. [dib¨®ch] Exceso. [dib¨¦sment] Abatimiento. v. n. Masir¨¤. n. lal¨¢ng. tr¨¢fico. mabulok. n. Dean. Dealing. makipaglaban. Walang kamatayan. mangalakal. Kamatayan. adj. Dean. humin¨¤. amado. n. Decay. [di?r] Querido. [dib¨¦s] Humillar. Magdaray¨¤. pagmamatwiranan. Lisanin ang kampamento. contienda. v. n. n. Debase. caro. v. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. [d¨ªling] Conducta. viciar. ginigiliw. Debt. Debauchery. Unang pagkalitaw ng anoman. Magpahamak. desorden. Deceit. Decant. traficar. Pumugot (ng ulo). desorden. [d¨¦zles] Inmortal. Deceitful. n. [d¨¦tor] Deudor. Decease. n. [dib¨®ch] Corromper. envilecer. mahal. [d¨¦bit] Debe. Parusang kamatayan. Ihiwalay. n. treta. modestia. hib¨°. n. Debonair. Magbahagi. [dik¨¦] Decaimiento. Decennial. Dear. M¨¢ngangalakal. maayos. n. Debit. Decay. [dis¨ªt] Enga?o. [dic¨¢pitet] Decapitar. [dik¨¦d] D¨¦cada. manghib¨°. [dib¨¦t] Discutir. iniirog. Pautangin. Deathless. degollar. [dis¨ªv] Enga?ar. Debar. n. pagkabulok. Makipagtalo. Debilitate. n. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. v. v. Decease. v. kawal¨¢n. ibuhos. Sisidlan na kristal. mapagbigay-loob . Debauch.Deal. adj. [dic¨¢mp] Decampar. Decalogue. fraude. n. timtiman. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. May-utang. n. Debate. pitagan. ilapat ang kampamento. costoso. Death-bell. mapitagan. n. tumakas. manaw. n. maghat¨¬. manghihib¨°. fallecimiento. December. Decennary. Decapitate. n. [dik¨¦densi] Decadencia. Decade. Minamahal. Debate. Decanter. adj. declinacion. Asal. Decamp. Mamatay. n. [dib¨¦t] Debate. [dis¨¦neri] Diezmo. n. disputa. v. poner pies en polvoreda. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. ini ibig. v. Panghihin¨¤. [dik¨¦] Decaer. trasegar. pagsama. v. n. ang unang paghayag ng bagong a rtista. Pag-aalibugha. kumarimot. Pagtatalo. [dib¨ªliti] Debilidad. pagpanaw. Death. Decency. [debon¨¦r] Urbano. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. Pangangayupap¨¢. Death-penalty. empeorar. n. Debility. d¨¦bito. [dik¨¦dens] Decadencia. pagkahamak. Kasalat¨¢n. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. Sangpung ta¨®n. Debtor. n. n. n. Pagkamatay. [d¨¦zblo] Golpe mortal. [d¨¦zbel] Toque de agonia. makipagmatwiranan . nagkakautang. Disyembre. borracher¨ªa. disputar. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. isalin. [dis¨¦nial] Decenal. sumama. humikayat sa kasamaa n. deg¨¹ello. vida disoluta. fraudulento. Pagkasir¨¤. libertinaje. [d¨¦bit] Adeudar. Paglilipat ng kampament o. Decapitation. [dib¨ªlitet] Debilitar. pagkamatay. Day¨¤. hamakin. [dis¨ªtful] Enga?oso. Utang. n. [d¨ªbar] Excluir. Debasement. Debut. Ang sangpung utos. Magday¨¤. ibukod. Panglulupaypay ng anoman. repartir. Dealer. Manghin¨¤. pagaasal na wa lang tuos. defraudar. [d¨ªsensi] Decencia. [det] Deuda. Panglulupaypay ng anoman. H¨ªgaang pinaghingaluan. n. Decampment. caro. magsalin. Decadence. Death-blow. kura sa katedral. pervertir. complaciente. Death-warrant. v. envilecimiento. Debauch. v. Deceive. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. declinar. Debit. [d¨¦but] Debut. paglalang?. [dil] Distribuir. [dez] Muerte. [dib¨®cheri] Desareglo. n. artificio. [derz] Carest¨ªa. Aguny¨¢s. [din] Dean. Tagal na sangpung ta¨®n. Death-bed. paghahanap-buhay. v. Hatol na kamatayan. v. n. Utang. adj. [dic¨¢nter] Botella de cristal. comercio. fallecer. Decadency. n. [dic¨¢nt] Decantar. trato. adj. Pangayupap¨¢in. Magbuhos. pangungugal¨¬. Dearth. . [dis¨ªs] Morir. [dis¨¦mboer] Diciembre. pamumuhay ng walang tuos. [d¨ªler] Comerciante. n. Magalang. Pagpugot. Pag-aalibugh a. mercader. escapar. mudar un ejercito su campamento. pangangalak l. n.

Lapag ng sasakyan. Decoy. [d¨¦coroes] Decente. Deepen. Decimal. [dicl¨¦r] Declarar. rehusar. Pagtatalag¨¢. humul?. n. v. n. n. [dis¨¢ifoer] Descifrar. [d¨ªpn] Profundizar. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. kiling. [dis¨¢id] Decidir. Decorous. Decrease. Mapitagan. pananalaysay. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. hib¨°. derivar. Mangat? ng ibon Decrease. ¨²lian Decrepitude. v. v. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. v. evitar. Declamation. Deceptive. v. humilig. v. Manalita. adj. Tumuring. v. [dicomp¨®z] Descomponer. sumir¨¤. labugin. hinhin. [d¨ªsent] Decente. Hilig. tungayaw. Pitagan. n. Decline. [dicr¨ª] Decreto. Bumulok. Decide. insulto. Declension. t¨ªtulo ¨® katibaya . n. adj. magpalamut¨¬. utos. Ang nag-aalay. kulang. decadencia. kiling. Decree. hecho. paghupa pagkabawas. resolucion. n. Decipher. [decor¨¦tor] Decorador. adj. n. manghalay. [dec] Ataviar. Decorate. Deduction. n. [dicl¨¢in] Declinar. [dis¨¦pcioen] Decepcion. Takap. n. [decor¨¦cien] Decoracion. magbawas. mapitagan. Decorator. Lutuin. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. mangu tya. Mahin¨¤ sa katandaan. [dis¨¦ptiv] Falaz. [dec] Bordo. Declination. resolver. hapay. n. v. pagkasir¨¤. v. Nakakaday¨¤. adj. [dicr¨ªs] Decremento. Decoy. n. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. Dedicate. Dedication. pag-aalay. Mag-alis. Declare. palalimin. Pagkalut¨°. censurar p¨²blicamente. Magpasya. adj. cubrir. Declaration. determinar. [did] Accion. pagkalabog. v. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. Mapagkilos mahal. profundo. Dedicator. [dip] Pi¨¦lago. pensar. [dis¨ªsioen] Decision. ancianidad. patalabis. v. n. [diclam¨¦cioen] Declamacion. v. n. Magpahayag. Decrier. kumiling. Deed. diminucion. v. mag-isip. [didi¨²s] Deducir. hapay. [dip] Hondo. Decoration. adj. Decorative. Tagapaggayak. adj. taruk¨ªn. Pananalita. Deception. pangpalamut¨¬. pagkabawas. n. menguar. n. Humapay. Manirang puri. Laot. Deck. Pagbabawas. magwar¨¬. Pangungupas ng kulay. [dicl¨¦m] Declamar. Pasya. Pangangat? ng ibon. Dedicatory. Decision. pag-unt?. v. [dis¨¢isiv] Decisivo. Mapasisiyahan. . palamut¨¬. digerir. disfamar. magkulang. Humang¨°. n. Decree. kumur¨°. Pasya. n. hanguin. [dicl¨¢in] Declinacion. Pahayag. [dim] Juzgar. Day¨¤. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. Declivity. Humatol. Deep. Decoct. [dicr¨ªs] Decrecer. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. [dicl¨ªviti] Declive. Decline. Declaim. [dicr¨¢i] Desacreditar. [declin¨¦cioen] Declinacion. cubierta. [dicr¨¢ier] Difamador. enga?oso. disminuir. Deck. pag-u nt?. umawas. Magbawas. [d¨¦simal] Decimal. consagracion. enga?o. lait. adornista. Magtalag¨¢. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. magkulang. Deem. [declar¨¦cioen] Declaracion. Decry.Decent. n. Malalim. pagh upa. tumang g¨ª. magpasya. Mapanirang puri. Decorum. Tumarok. Gawa. Deduct. turingan. Panggayak. nakakahib¨°. v. ordenar. Mag-utos. mag-alay. Decomposition. [dic¨®ct] Cocer. tagapagpalamut¨¬. Bawas. [dicr¨ª] Decretar. Gayak. n. estimar. [d¨¦diket] Dedicar. [d¨¦dik?tor] Dedicante. sustraer. Decrial. adj. Dalisdis. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. [dedik¨¦cion] Dedicacion. mahinhin. n. mahinahon. v. maghayag ng kahulugan. n. Decrepit. Decoloration. n. [did¨¢ccien] Deduccion. Kahinaan sa katandaa n. Decisive. manalaysay. decoroso. edicto. Bawas. pag-uulian. decencia. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. Takpan. n. perorar. Maggayak. v. Deep. [d¨¦coret] Decorar. umiwas. [decor¨¦tiv] Decorativo. v. Ikapu?. Hilig. consagrar. adornar. chochez. consumido por la vejez. Pagkabulok. n. Decompose. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. [didact] Deducir. Decoction. diminucion. n. lupang matar¨ªk. [dic¨®roem] Decoro. n. adj. decadencia.

salaysa yin. Deflect. falta. v. Tagapagsanggalang. pagkabulok. [dif¨¦nsiv] Defensivo. kap¨®s. Pagkahamak. magtanggol. pagk¨¢baba. n. [dif¨¦ns] Defensa. sirain. Defenceless. pagtatang gol. [dif¨¢ilment] Corrupcion. p Defeat. Kakulangan. el que no cumple con su deber. Defensive. calumniador. Defection. n. sal¨¢g. n. Magkulang. n. [dif¨¢lket] Desfalcar. ipagpal iban. retardar. [def¨ªciensi] Defecto. Ipahayag ang kahulugan. Deficit. pagbibigay-loob. Define. Deflour. Patay. Defendant. Magsanggalang. Antalahin. [dif¨¦ctiv] Defectivo. Pagkalihis. kulang. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. Lalim. n. pagtiwalag. nasir¨¤. Kakulangan. Deficience. falta. [dif¨¦nsles] Indefenso. describir. desfigurar. n. Defiance. [dif¨®lt] Omision. calumnioso. descuido. sumupil magpasuk¨°. dumaig. n. pagk¨¢supil. abandono. Kakulangan. pagk¨¢lupig. Lumih¨ªs. pagwawalang bahal¨¤. [didch¨¦neresi] Degeneracion. adj. [dif¨¢il] Desfiladero. [dif¨®rmiti] Deformidad. manub¨¤. pananalag. magparumi. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. dilatar. pasiyahan. respeto. diestro. Kulang. reo demandado. afear. n. [difr¨®d] Defraudar. n. calumnia. Defective. [dif¨¢i] Desafiar. humiwalay. Hamon. [dif¨¦nd] Defender. culpa. tuos. v. liwanagin. Defoliation. sumir¨¤ ng any?. [difam¨¦tori] Infamatorio. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. v. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. v. bajeza. Nakasisirang puri. calumniar. [d¨¦ferens] Deferencia. Defamatory. determinar. [def¨¦ndant] Defensor. destruir. Deflection. Deform. Defend. n. hind? ganap. Sanggalang. kalaliman. Degeneracy. M¨¢ninirang puri. Defunct. [deft] Despierto. [dif¨¢il] Manchar. Defaulter. [d¨ªpnes] Profundidad. vencimiento. n. Defer. binbinin. [difl¨¦csiur] Torcimiento. [dif¨¦ct] Defecto. adj. Deft. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. tagapagtanggo l. sumir¨¤. Humamon. n. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. Deference. dungisan. Definite. [dif¨¦s] Borrar. n. Buh¨¢y-ang-loob. n. exacto. [d¨ªpli] Profundamente. adj. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. adj. v. ang n¨¢sasakdal. [definicien] Definicion. [dif¨®lter] Contumaz. [def¨ªciens] Defecto. Deficiency. abuluyan. mapag-upasala. Kaskasin.Deeply. Deer. [dif¨®lt] Faltar. v. [dif¨®rm] Desformar. Defamation. vencer. Manirang puri. muerto. papangitin. Kakulangan. Default. v. [difl¨¢ur] Desvirgar. n. Deformity. v. Salaysay ng kahulugan. Dumungis. [dif¨ªt] Derrotar. maliks¨ª. galang. [dif¨ªt] Derrota. incapaz de resistir. may kapi ntasan. delito. apartarse. adj. n. consideracion. n. v. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. [d¨¦finit] Definido. Mangday¨¤. n. Us¨¢. n. n. Defence. v. nanaw. separacion. namatay. n. pagsasanggalang. Deface. [dif¨¦r] Diferir. p¨¢gsuk¨°. Defame. . manekas. v. imperfecto. rodeo. [dif¨¢mer] Infamador. Pagsa ng-ayon. desfigurar. n. magkasala. Defile. adj. adv. Pagkasir¨¤. Defect. umupasala. despejado. Deflexure. [dir] Ciervo ¨® venado. sala. lumaban. Defalcate. n. Pagkukulang. n. kamalian. pagpapabaya. [dif¨¦m] Disfamar. Manir¨¤ ng dalaga. May kulang. [defl¨¦ct] Desviarse. [dif¨¢in] Definir. Magpapangit. pagpayag. v. v. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. Pagkukulang. Definition. Defilement. [difam¨¦cion] Difamacion. Defy. n. pagkalisy¨¤. imperfeccion. Pagkatalo. [dif¨ªcient] Deficiente. Pagkalaglag ng mga dahon. Deficient. Defray. adj. corromper. Defamer. atrasar. [difr¨¦] Costear. Defile. Paggugulan. condescendencia. imperfeccion. [dif¨¦ccien] Defeccion. Lumupig. defecto. Paninirang puri. May kalaliman. ensuciar. pintas. v. Defraud. [dif¨¢nt] Difunto. Pagk¨¢lisya. pitagan. bumulok . Ang hind? tumupad sa katungkulan. v. matalin¨°. Defeat. Landas. Deepness. Default.

Dejection. Deleterious. paglul wat. kalugod-lugod. n. n. avisado. pagkalabag sa utos. [dil¨ªncuensi] Delito. ur¨¬. Delicate. panganganak. Deliver. dise?ar. mabait. [digr¨ª] Grado. Degeneration. katiwal¨¤. considerar. Dejected. Panglaw. magalak. [dil¨ªcioesnes] Delicia. [del¨ªb?ret] Deliberar. v. adv. klase. v. [d¨¦liket] Delicado. Deification. [d¨¦liudch] Inundacion. Waw¨¤. [dil¨¦] Dilacion. [dil¨¦] Diferir. apaw ng tubig. desanimar. [dil¨ªv?ri] Entrega. magbigay-any?. kadyosan. n. Ang nananampalatayang may Dyos. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. n. [delegu¨¦cion] Delegacion. Kalugodlugod. kagalakan. [didch¨¦neret] Degenerar. Dell. mortal. parto. agradable. desalentar. v. v. pagkapaliban. Deliciousness. adj. sira a g loob. Grado. Delay. n. pa nanalaysay. v. pagk¨¢baba. [delet¨ªrioes] Deletereo. Pagkaantala. [dil¨¢itful] Delicioso. deshonrar. Magpangayupap¨¤. Delineation. Deist. Delectable. [deifik¨¦cion] Apoteosis. twa. deleitoso. adj. nakalalasing. Pagk¨¢baba. retardar. deleite. Maingat. [del¨ªneet] Delinear. [dil¨ªv?r] Dar. n. [dili¨²d] Enga?ar. rango. n. [d¨¦ifay] Deificar. lungkot. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. Degree. Delight. circunspeccion. [dil¨ªneecien] Delineacion. afliccion. Maging hamak. pagkabinbin. magpahin¨¤ ng loob. n. lugod. [didch¨¦cted] Abatido. adj. walang kabuluhan. contentarse. Dyosin. nakamamatay. [degrad¨¦cion] Degradacion. Nakakapah amak. [d¨¦iti] Deidad. adj. criminal. diputar. [didch¨¦ct] Abatir. n. parto. Degenerate. Magbigay. Umapaw ang tubig. kahalili. humul¨°. ing t. Say¨¢. hib¨°. gusto. dumalamh at¨¬. destructivo. Magday¨¤. Malalim na lib¨ªs. manirang puri. Selang. exquisito. Delegation. Pagkadyos. [dil¨ªrioes] Delirante. [d¨¦ist] Deista. Delay. afligir. Hamak. n. Delightful. pagkamaselang. narracion. kawili wili. valle hondo. desvariado. Losa. kalugod-lugod. [del] Hondonada. adj. Deity. Delinquency. n. Deign. Delegate. n. [dil¨¢it] Delicia. culpa. [delf] Loza vidriada. [dil¨ªroem] Delirio. Delirious. Delinquent. kasayahan. [d¨¦liudch] Diluviar. Pagwawar¨¬. sarap. Pagkakinatawan. mabait. Deliberate. ma lugod. n. lugod. pagkatiwalaan. degeneracion. [didch¨¦neret] Degenerado. [dil¨ªncuent] Delincuente. Mainam. n. [digr¨¦d] Degradar. pag-aring Dyos. Day¨¤. Delectation. n. masiyahan ng loob. Delegate. Gumuhit. entrampar. n. n. venenoso. tardanza. [d¨¦in] Dignarse. Delicious. [del¨ªb?ret] Cauto. n. Pagguhit. lugod. libramiento. Deliverance. papaglwatin. pagbibigay-any?. Delivery. [d¨¦leguet] Delegar. Deify. deificacion. v.Degenerate. Delicacy. diluvio. Saya. Delusion. rendir. n. [didch¨¦ccien] Tristeza. Deliberation. kaayaaya. manghib¨°. Katawanin. v. Deism. divinizar. condicion. n. v. adj. Kinatawan. Hib¨¢ng. Inam. ilusion. m asarap. Pagkahibang. Pagdyos. n. [d¨¦lta] Delta. Degradation. [deli¨²cien] Enga?o. Deluge. Deliberately. Sala. Pagbibigay. desalentado. bajeza. Pagkahamak. Delf. Magwar¨¬. Antalahin. adj. hunos dil¨¬. Delineate. m¨¢pabab¨¤. maghunos dil¨ª. n. Deluge. humamak. Delude. adj. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. Ariing Dyos. divinidad. Marapatin. [dil¨¢it] Deleitarse. Matwa. Delirium. Maselang. [dil¨¦ctabl] Deleitable. pagkahamak. Pagbibigay. v. Maingat. libertar. [d¨¦leguet] Delegado. Deliberate. . delicioso. Degrade. hapis. pagkahibang. relatar. ipagpaliban. calidad de una cosa. v. n. Nangangayupap¨¤. diputado. [d¨¦izm] Deismo. n. libramiento. v. [d¨¦likesi] Delicadeza. Delta. dalamhat¨¬. May-sala. [dilect¨¦cien] Deleite. n. envilecer. nagdadalamhat¨¬. n. Deject. panganganak. Kaayaaya. v. magpalay¨¤. v. placer. [dil¨ªv?rans] Entrega. n. [dil¨ªcioes] Delicioso. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. placer. Delight. n. ligay¨¤. M¨¢pababa. magsalaysay . Baha.

magpaliwanag. peticion. nombrar. [din¨¢ial] Denegacion. desmerecimiento. limite. kalaputan. Ulol. Kahalayan. mag-asal. [dim¨®nstret] Demostrar. n. Demarcation. espeso. deshacer. hangganan. [d¨¦ntal] Dental. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. Demonyo. Hing?. Inaalihan ng demonyo. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. Pagkaila. Wasak¨ªn. Dense. M¨¢ikakaila. Mag-alinlangan. m¨¢pintasan. [dent] Muesca. pam agat. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. sondear. [dini¨²d] Desnudar. paghub¨°. v. Mag-ugal¨¬. lungga. Demolish. Density. adj. [dim¨®crasi] Democracia. tawag. n. adj. Denizen. fallecimiento. hubd¨¢n. v. Demerit. lumuhog. n. v. solidez. Panghihin¨¤. n. [dimark¨¦t] Amojonar.Delusive. m¨¢itatangg¨ª. Pag-aalinlangan. Denudation. Denude. pul¨¤. Inaalihan ng demonyo. Demonstration. Demand. [dim¨®nstrabl] Demostrable. Pagpapakilala. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. nagpapakita. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. n. n. Umukit. Kasinsinan. pagpapahind? . [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. Denote. v. Denounce. m¨¢pulaan. m¨¢ipagkakait. adj. [dim¨¢nd] Demanda. falaz. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. repulsa. n. magpakita. v. [demonstr¨¦cion] Demostracion. [dim¨¢iz] Muerte. n. tawagin. nombre. pagsir¨¤. [dim¨²r] Duda. Pagkauktol. Demarcate. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. [dens] Denso. n. [dim¨ªcion] Degradacion. v. lwat. pagkakait. indicar. [dim¨®lish] Demoler. Masins¨ªn. n. n. matigilan. [den] Caverna. Ugal¨¬. [d¨¦nizen] Extrangero. Ngalan. n. Patoto. Hubar¨¢n. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. v. moderado. abollar. [din¨®t] Denotar. Panganlan. magdenunsya. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. pagkaudlot. [delv] Cavar. n. Gaw¨ªng mahalay. magsakdal. Demise. gibain. [delv] Foso. sirain ang mabuting ugal¨¬. [dimark¨¦cion] Demarcacion. [dim¨²r] Vacilar. N¨¢ipakikilala. Demise. v. [d¨¦magog] Demagogo. Magsumbong.. n. Nauukol sa ngipin. conducirse. Mah¨ªnahon. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. Denomination. sira ang bait. dudar. Demonstrative. luhog. Magdaray¨¤. kilos. Demented. Dental. adj. nagpap aliwanag. Demission. Dentifrice. n. Huming?. Yungib. significar. v. Demurrer. magpaka. tigil. decadencia. pag-aalanganin. Ang d? kababayan na inaring kabakay an. [dim¨®niacal] Demoniaco. adj. [d¨ªmon] Demonio. n. paliwan ag. Demonstrable. [dim¨²rer] Demora. [d¨¦ntist] Dentista. P¨¢mahalaang bayan. endemoniado. sakdal. n. hoyo. siksik. n. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. magsakdal. Magpakilala. Demoniacal. hubuan. antro. [d¨¦nsiti] Densidad. endemoniado. Demoniac. adj. n. Mawal¨¢n ng karapatan. [dim¨®niac] Demoniaco. Dent. Hukay. adj. [dimi¨²r] Sobrio. v. escr¨²pulo. galaw. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. Magpamana. Ukit. Demur. Demoralize. Delve. Demur. despojar. [dent] Hacer muesca. delatar. n. Demean. [din¨¢iabl] Negable. v. Humukay. malapot. n. Paghubad. adj. n. adj. Pagwasak. Dentistry. Delve. loco. v. . Nagpapakilala. Demeanour. [d¨ªnauns] Denunciar. v. [dim¨¦nted] Demente. Den. Kamatayan. Democrat. Demonstrate. pagd edentista. Demon. naturalizado. Demoralization. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. pagpapakita. n. Deniable. [dim¨¦rit] Desmerecer. sirain.. Demure. [din¨®minet] Denominar. [demol¨ªcien] Demolicion. Dentista. asal. pagtangg¨ª. paggiba. n¨¢ipaliliwanag. n. Demagogue. Democratic. Democracy. tagal. [dim¨¢nd] Demandar. adj. [diminoer] Porte. n. mag-alanganin. [dim¨¢iz] Legar. siksik. Demand. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. Demolition. pamagatan. [dim¨ªn] Portarse. apelativo. [dinomin¨¦cion] Denominacion. v. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. Tandaan. n. v. hesitacion. Pint¨¢s. Demerit. Dent. [dili¨²siv] Enga?oso. m¨¢ipahihind Denial. reclamar. Dentist. tumarok. adj.. Denominate. bansag.

Pag-aalis sa katungkulan. pagkawala. Derivative. adj. kahapishapis. manaw. Deposit. v. Paw?. Derogation. [depz] Hondura. Mani¨ªl. pinawal¨¢ng kabuluhan. Depredate. [dip¨®rt] Portarse. asal. v. muerte. peticion. Pagkakabaw¨¤. Deprive. Depraved. corrompido. manglo¨®b. abatimiento. [d¨¦roguet] Derogado. Derive. [deprid¨¦cioen] Depredacion. n. [dip¨¢rtment] Departamento. Depend. adj. [dipi¨²t] Diputar. v. Ugal¨¬. papagpakumbab¨¢in. Deposit. n. Derange. [depriv¨¦cien] Privacion. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. Malunos. Paniniil. humamak. Maglagak. n. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. ab a. Kumatawan. Deprecate. Derelict. delegado. n. Pagkagul¨®. Deputation. v. Deprecation. n. kalaliman. n. Depreciate. almacen. retratar. Hamakin. Depredation. nakaaaba. conducirse. dep¨®sito. [dipr¨¢viti] Depravacion. [dipr¨¢iv] Privar. [dip¨®rtment] Porte. mahapis. Depute. v. [dipr¨¦v] Depravar. manglib¨¢k. profundidad. v. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. adj. Kalunos-lunos. Sam¨°. ruego. [d¨¦roguet] Derogar. [dir¨¢iv] Derivar. mag-asal. rumetrato. Pasaklaw. pagpapabaya. [dip¨®rt] Porte. v. [diport¨¦cioen] Deportacion. [deriv¨¦cien] Derivacion. n. sumuy¨°. [dip¨ªct] Pintar. desorden. . Paw¨ªin. corrupcion. tumuya. pamanh¨ªk. Deposition. [deril¨ªccien] Desamparo. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. Derogate. Tuya. mofa. Pagyaon. saquear. Kinatawan. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. n.Deny. Pagpapatapon. Kasir¨¢an. Sumir¨¤. [dip¨®zit] Dep¨®sito. n. despreciar. destierro. adj. mamanhik. pagkasug¨°. walang sukat luminga p. n. adj. n. mamatay. pag-al¨ªs. Depart. Deplorable. v. [depiut¨¦cien] Diputacion. [dipr¨¦cien] Depresion. pagkasir¨¤ ng kam n. alangan¨ªn. v. [dip¨®zal] Deposicion. negociado. [dir¨ªvativ] Derivativo. Sira. Alisin sa katungkulan. bulok. menospreciar. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. Deport. [dipl¨®r] Deplorar. suy¨°. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. mofar. Depot. [d¨¦priket] Deprecar. corrupcion. rogar. Bab¨¢an ng hala g¨¢. Deprivation. Pagkahang¨° sa ib¨¢. Depravity. umalis. Ugal¨¬. [dip¨®t] Dep¨®sito. v. [dir¨¢id] Burlar. describir. n. n. Deodorize. [dipr¨¦vd] Depravado. [d¨¦pridet] Depradar. lamentar. Guluh¨ªn. desordenar. n. Manuya. pagpanaw. [dir¨ªcion] Irrision. n. Pinabayaan. maglarawan. Deportment. Pagkapabaya. Dereliction. Depression. pawalan ng kabuluhan. n. abandonado. Deride. magdamdam. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. Nakakahamak. Derangement. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. [derogu¨¦cien] Derogacion. Hang?in sa ib¨¢. Depreciation. Deport. saqueo. Departure. Depravation. n. p¨¦rdida. n. libak. Pagk¨¢hamak. Deportation. v. Department. desterrar. pagtatapon s a ibang bayan. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. destituir. n. v. delegar. v. v. Pagpaw¨¬. Deplore. conducta. suplicar. n. humillar. burla. morir. v. [din¨¢i] Negar. deportacion. despojar. Deputy. Derrick. n. v. v. Lalim. pagkasir¨¤ ng ayos. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. n. n. [dipr¨¦s] Deprimir. Depressive. Derogate. renunciar. [dip¨¦nd] Depender. Bawaan. [dip¨®zit] Depositar. v. [dipr¨¦siv] Depresivo. ipatapon. L¨¢gakan. pagkai wan. destierro. Depth. adj. [dir¨¢isiv] Irrisorio. v. p¨¢gkakapakumbaba. [dip¨®z] Deponer. uyam. Tumangg¨ª. corromper. estar dependiente. abismo. kabuluk¨¢n. Depose. Depress. Deposal. abandono. bumulok. [deprav¨¦cioen] Depravacion. K¨¢gawaran. Kasir¨¢an. escarnio. Sumam¨°. n. [d¨¦piuti] Diputado. pangloloob. kabuluk¨¢n. Derisive. desestimacion. Yumaon. [dipl¨®rabl] Deplorable. adj. pagbabaw¨¤. conducta. Derision. [d¨¦rilict] Desamparado. Lagak. Pag-aalis ng katungkulan. Pumint¨¢. Derivation. Mag-ugal¨¬. kumaila pahind?. sir¨¢in ang ayos. pagkamatay. asal. Deprave. Pagkakinatawan. n. [deodoraiz] Desinficionar. Pagkaaba. Depict. [dir¨¦ndch] Desarreglar. Kataw¨¢taw¨¢. [dip¨¢rchur] Partida. miserable. v.

[diz¨¦rcien] Desercion. Desire. Despoil. [dis¨¦nt] Descenso. may nais. [diz¨¢ir] Desear. Despiteful. [disp¨¢iz] Despreciar. pagtatanim ng loob. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. Poot. adv. v. Mapagnais.Dervish. v. [diz¨¢ining] Insidioso. pita. [design¨¦cion] Designacion. Pagtuy?. hamakin. taong malikot ang kamay. n. soledad. adv. adj. adj. de proposito. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. pagdalir¨¬. v. proyectar. Despatch. inap¨®. adj. [disik¨¦cion] Desecacion. posteridad . manglupaypay. Pagtutur¨°. [diz¨ªst] Desistir. Magtaan¨¢n [ang kawal]. v. Desolate. inap¨®. [diz¨¦rtor] Desertor. [dis¨¢in] Designio. intencion. v. Designate. [diz¨¦rv] Merecer. ruina. [dis¨¦ncion] Descension. [d¨¦zolet] Desolado. paglalarawan. akal¨¤. n. [d¨¦rvish] Derviche. lusung¨ªn. magnais. Desiccate. hangad. [diz¨¢ir] Deseo. n. v. umurong. ansioso. kawasakan. panghihin¨¤ ng loob Despair. pagkababa. papagingdapatin. v. Umakal¨¤. [discr¨ªpcion] Descripcion. Pagkailang. n. [d¨¦sicret] Profanar. [d¨¦z?rt] Desierto. n. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. nas¨¤. ser digno. Map¨®otin. Desiccation. v. solitario. [d¨¦speret] Desesperado. n. Paglutas ng anoman. Desperate. magpanukal¨¤. malaking parang na palanas. adj. Isalaysay. tanawin. n. Desire. bajada. adj. [dezol¨¦cien] Desolacion. degradacion. n. v. Magnais. Descry. pababa. Desiderate. kinus¨¤. Descendant. n. n. Il¨¢ng. Sulat¨¢n. astuto. [d¨¦zert] Desertar. Desperado. apetecer. v. lah¨¬. [discr¨¢ib] Describir. anhelo. n. panu kal¨¢. pumita. intento. [disp¨¦r] Desesperar. n. abatirse. Despond. Angkan. Tumanaw. Monheng maometano ¨® monheng moro. [d¨¦zolet] Desolar. [disid?ret] Desear. Desist. magnas¨¤. [disp¨®nd] Desconfiar. Desperation. n. Desirous. [d¨¦spicabl] Despreciable. pendiente. Deserving. Descendent. Despise. Despite. v. Desert. Desecration. [diz¨¢inedli] Adrede. [dis¨ªket] Desecar. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. privar. Despair. hinlog. dise?ar. n. mapagnas¨¤. Despicable. nararapat. Banta. [desper¨¦cion] Desesperacion. daliriin. v. se?alamiento. Paglapastangan. Desk. Marapatin. mapipita. n. n. v. Pababa. Deserter. lah¨¬. kasiraan. Deservedly. [dis¨¢in] Designar. querer. n. adj. Deserving. lipulin ang mga t¨¢hanan. palus¨®ng. v. Desert. Desideratum. may nas¨¤. Switik. [disp¨¢it] Despecho. Designation. Desirable. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. May karapat¨¢n. Humamak. adj. declive. Kawal na taanan. Kawal¨¢n ng pag-asa. [discr¨¢i] Observar. v. Magtigil. Despatch. Pagbaba. Desolate. [desk] Escritorio. desde?ar. de intento. w sak¨ªn. [d¨¦signet] Apuntar. malungkot. Desolation. [disp¨¢tch] Despacho. adj. pasuba. Pagtataanan ng kawal. pagkalusong. Deshabille. pupitre. arruinar. Descriptive. paglusong. Pagbaba. se?alar. desesperacion. v. dise?o. palus¨®ng. Kawal¨¢n ng pag-asa. Lumutas. adj. Designedly. Karapatan. v. Magnas¨¤. [desicr¨¦cion] Profanacion. pumita. [desper¨¦do] Hombre atrevido. Taong pangahas. . [disp¨®il] Despojar. gumu it ng any?. maghangad. Tumay?. [diz¨¦rving] Meritorio. mananas¨¤. mapagtan¨ªm sa loob. paglus¨®ng. Description. manghin¨¤ ang loob. Lumusong. [diz¨¦rving] M¨¦rito. May taglay na pananalaysay. destruccion. Karapatdapat. humint?. [dis¨¦nd] Descender. Magkulang ng pag-asa. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. lutas¨ªn. Desertion. plano. proyecto. n. tuso. bajar. Deserve. Desecrate. v. avistar. Ilang¨ªn. [diz¨¢irabl] Deseable. Lumapastangan. angk¨¢n. tr¨¢sfuga. Mananais. Designing. n. n. Sinadya. mapanglaw. Mawal¨¢n ng pag-asa. mag-ibig. [dis¨¦ndant] Descendiente. determinar. [diz¨¢iroes] Deseoso. [disp¨¢itful] Despechoso. Describe. ansia. adj. Descension. descendencia. Nais. Hamak. Descend. Walang pag-asa. Design. Itur¨°. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. n. despoblar. n. Il¨¢ng. n. [discr¨ªptiv] Descriptivo. ilarawan. bumaba. [disp¨¦r] Desconfianza. [disp¨¢tch] Despachar. Pananalaysay. ipalagay na walang ka buluhan. Descent.

Itakwil. abala. Pagkatuklas. Bumuti. [d¨¦stitiut] Destituido. lipulin . Magpahin¨¤ ng loob. [d¨¦stini] Destino. [div¨¦lopment] Desarrollo. karukha an. Magpasiya. Detestation. desminuir. Pagbabawas. [destiti¨²cion] Destitucion. [dit¨¦stabl] Detestable. [divast¨¦t] Devastar. v. kayamutan. wasakin. Determine. Detect. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. Pasamain. Kaukulan. Detection. gibain. [ditr¨¢ct] Detractar. revuelta. n. v. karimarimari m. [d¨¦spot] D¨¦spota. tumuloy ng pagsulon g. Development. Destitution. [d¨¦spotizm] Despotismo. destacar. kagibaan. Suklam. v. n. v. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. Destitute. revelar. [disp¨®ndent] Desconfiado. n. [d¨¦stin] Destinar. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. hado. da?oso. ihayag. [div¨¦st] Desnudar. iguh?. Devastate. apartar. ipahayag. n. [ditraccien] Detraccion.Despondency. Kawasakan. aborrecible. desalentar. Kasalatan. Despotic. s irain. Kaukulan. desarrollar. n. Sekreta. Destroy. desalentado. pag-antala. [dizr¨®n] Destronar. Detract. kapalaran. n. pag-inam. Magwasak. v. Deviate. Kasiraan. n. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. Salaysay. perjuicio. Determinate. privacion. n. Deterioration. nakagigiba. destino. asolar. pagkalisya. May taning. lupaypay. uminam. Destine. pumigil . v. Despondent. Hubd¨ªn. Pakasulong. [dit¨¦ct] Descubrir. Detraction. disuadir. despojar. kalu tasan. [distr¨¢ctiv] Destructivo. kasiraan. Deteriorate. ruina. v. [desp¨®tic] Desp¨®tico. Detention. abandonado. Pagkukulang ng pag-asa. dukha. mapag-ap¨²apuan. n. n. pagpiit. sirain. [d¨ªt?r] Desanimar. Destination. h ampas-lup¨¤ salat. Deter. hubd¨¢n. may hangg¨¢. [dizr¨®nment] Destronamiento. Pagkawasak. infamar. [divi¨¦t] Desviarse. n. pigilin. Detective. Despotism. Pagkaligaw. nakayayamot. m¨¢lisya. Devest. Kulang ng tiwal¨¤. al por menor. palad. Detail. Dessert. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. impedir. n. v. rimarim. Destructive. saqueo. mapag an. D? matutulan. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. v. suerte. [dit¨¦st] Detestar. n. [dit¨¦rmin] Determinar. pinabayaan. manungayaw. abandono. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. especificar. [ditest¨¦cion] Destestacion. aborrecimiento. v. pag-uukol. [dit¨¢tch] Separar. Kasuklam-suklam. Magbawas. Dethronement. decidir. [dez¨¦rt] Postres. Ihiwalay. n. [dit¨¦ncion] Detencion. sumir¨¤. ibukod. suspender. pagkawasak. n. murmurar. . Pagpigil. Tuklasin. Dethrone. paglusob. ipaliwanag. adj. v. [d¨¦triment] Detrimento. Himagas. n. Impitin. lumutas. Detest. [destin¨¦cien] Destinacion. [dit¨¦n] Detener. panghimagas. v. n. pagk¨¢guh?. hubarin. Deviation. Pasiya. da?o. pulis na lihim. desaliento. Salaysayin. n. [dit¨ªrioret] Deteriorar. tikt¨ªk. manirang p uri. pinsala. v. lusubin. limitado. ting?. Detail. M¨¢ligaw. Pagsama. revelacion. Nak¨¢sisir¨¤. kasiraan. pagsulong. resolucion. nakas isir¨¤. [ditermin¨¦cion] Determinacion. desolacion. v. pagkahayag. [dit¨²r] Rodeo. adj. destino. Detestable. sirain. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. Detain. Destruction. adj. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. aborrecer. v. decision. Walang mag-ampon. adj. adj. n. loob¨¢n. [dit¨¦rminet] Determinado. n. Despot. n. ayaw¨¢n. Devastation. [div¨¦lop] Desenvolver. Detrimental. [distr¨®i] Destruir. Detour. pigilin. arruinar. Iwasak. d? nanununton ng katwiran. idestino. [divast¨¦cion] Devastacion. n. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. Determination. adj. Nakawawasak. Develop. n. Detach. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. [distr¨¢ccion] Destruccion. Detachment. pagkasir¨¤. [dit¨¦l] Detalle. pan glulupaypay. Detriment. v. [disp¨®ndensi] Desconfianza. ruinoso. [dit¨¢tchment] Destacamento. nakasasama. [dit¨¦l] Detallar. hubuan. Destiny. gumiba. arruinar. adj. Iukol.

pangungusap. may taos na pananalig. n. adj. [da¨ªameter] Di¨¢metro. Devise. n. Dictation. katalinuan. Diametric. leccion. religioso. [di¨²lap] Papada del buey. v. Dictator. legar. Pagbabahagi. donacion. Diksyonaryo. Sakmalin. v. Pananalita. Dictate. Balisawsaw. Diamond. doctrina. Dexterity. Devious. may taglay na aral. magistral. [devot¨ª] Sant¨®n. Isang kasangkapang panghukay. Ukol sa pagtutur¨°. Devotion. n. Dyablo. Panata. [d¨¦csteriti] Destreza. Kasanay¨¢n. [div¨¢iz] Trazar. [div¨®t] Dedicar. Any?. Diabolic. adj. [d¨¦vil] Diablo. [d¨¢ial] Reloj de sol. habil. Devilish. n. sirain. invencion. [di¨²i] Rociado. dasal. Ham¨®g. bulul¨®s. takap. brillante. alituntu nin. maliksi. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. mag-pamana. kaliksihan. Dickens. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. Lig¨¢w. Dyamante. [d¨¢iatraib] Diatriba. maleficio. Manong ¨® manang. [da¨ªmetric] Diametral. [div¨¢izer] Inventor. Dictatorial. Lamb?. n. adj. [div¨®cional] Devoto. Dictionary. wik¨¤. Devoid. Dibble. destruir. Dial. Hak¨¤. pa gmumur¨¢. Diametrical. Dew. Devotee. n. Mukha ng orasan. almocafre. Nauukol sa panata ¨® dasal. Kurs¨®. [daiarr¨ªa] Diarrea. [di¨²] Roc¨ªo. [d¨ªvies] Desviado. Devote. n. [daiab¨ªtiz] Diabetes. [div¨¢ur] Devorar. m¨¢pasaul¨¬. adj. Dew-drop. [d¨¦vilri] Diablura. M¨¢hamugan. [dict¨¦tor] Dictador. adj. S¨¢litaan ng dalawa. kumatha. [d¨ªccioen] Diccion. lamunin. Diarrhea. adj. parang dyablo. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. yaw¨¤. Banal. Imbentor. tabas. demonyo. [da¨ªlog] Di¨¢logo. n. Devilry. Dialogue. n. Walang laman. sal¨¢t. Pakikipagtalo. Devil. panuntunan. Devoted. n. adj. paghahat¨¬. makapang arihan. Mahamog. v. trasmitir. Devotional. Diaphragm. Tuntunin. Dictate. Diction. adj. kasamaan. Humak¨¤. [div¨¢is] Proyecto. San¨¢y. manong ¨® manang. matalin¨°. agilidad. v. n. malipat sa iba. Devolution. Nauukol sa dyablo. n. n. adj. Deviser. Tumalag¨¢. magkahamog. oracion. adj. precepto. Dyablo [karaniwang sambiting]. Division. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. n. n. Dyadema. iwasak. T¨¢laan sa araw-araw. Dewy.Device. [da¨ªmetrical] Diametral. Diameter. Nauukol sa dyablo. [d¨ªbl] Plantador. desocupado. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. katha. guhit. n. Didactic. Pagsasaul¨¬. Diadem. piadoso. [dictet¨®rial] Autoritativo. [div¨®cien] Devocion. [div¨¢iz] Legado. Gumulong sa ibab¨¢. putong. Dew. Gawang dyablo. n. [div¨¢ut] Devoto. v. consumir. Pat¨¢k ng hamog. [devoli¨²cien] Devolucion. Nauukol sa kanan. [dict¨¦t] Dictamen. n. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. n. mojigato. Nauukol sa kalagitnaan. adj. [dict¨¦t] Dictar. Dexterous. aral. [d¨¢imond] Diamante. Devout. n. Devise. adj. consagrar. adj. [diu] Rociar. [d¨ªccioeneri] Diccionario. Dialect. kaloob. estilo. pagpaparaan ng panahon. taan. n. [div¨ªcion] Division. brilyante. destinado. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. plano. lisya. n. [da¨ªgram] Diagrama. Devolve. [d¨¢iri] Diario. adj. transmitir. m¨¢xima. [d¨¢iafram] Diafragma. n. n. laan. [da¨ªdem] Diadema. tumaan. n. [da¨ªlect] Dialecto. . mag-any?. [dict¨¦cion] Dictado. tragar. Diary. n. v. Kalagitnaan. Diagram. Dewlap. Pamana. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. Pangkat ng wik¨¤. pagkasaul¨¬. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. Dexter. n. n. Talag¨¢. consagrado. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. [div¨®id] Vac¨ªo. demonio. Diabetes. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. [div¨®lv] Rodar abajo. n. n. n. inventar. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. Nauukol sa kalagitnaan. [d¨¦cst?roes] Diestro. adj. [div¨®ted] Dedicado. Nauukol sa dyablo. m¨¢ngangatha. n. Diabolical. p¨¢kahuluganan ng mga salita. Devour. Diatribe.

[d¨ªfidens] Difidencia. sirain. n. Differ. liwanagan. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. kamahalan. Papaging-dapatin. [d¨¢idchest] Digerir. n. kaibahan. extraviarse. Dilucidate. laparan. [d¨ªdl] Vacilar. distincion. Pagpapalagnaw. v. kal¨¢g. [d¨ªgnifaid] Dignificado. anadear. n [d¨ªfoerens] Diferencia. n. esparcido. v. Dilatory. Lagnawan. Dal¨¬. Diligence. v. sonido. [dili¨²vian] Diluviano. Kumain. adj. extension. adj. [diminu¨ªcien] Diminucion. [din] Ruido violento. isabog. [d¨ªdchet] Digito. magbawas . Sipag. destruccion. pagkalat . v.Didactical. adj. Tumunaw ng kinain. paghab¨¤. Digestion. Diffusion. Diligent. [dil¨¢pidet] Dilapidar. [dim] Obscurecer. tunog. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. Difficult. [dili¨²sid] Claro. Sukat. Lumab¨°. ilustrar. ib¨¢. Mamatay. Die. n. lak¨ª. Digger. adj. Pagkain. [d¨ªgniti] Dignidad. Malagnaw. mag¨ªng dapat. bawasan. Pilapil. [d¨ªfident] Desconfiado. Diffuse. n. n. Makupad. alboroto. esparcir. Digest. [d¨ªgniteri] Dignitario. may bawas. Dilate. kasipagan. K¨¢yong sita. [d¨ªlidchent] Diligente. Diminutive. natutunaw. Dignified. [dim¨¦ncion] Dimencion. Diet. [dig] Cavar. obst¨¢culo. Dig. n. K¨®digo. [dim¨ªnish] Disminuir. Maliit. [d¨ªguoer] Cavador. Malab¨° ang mata. comer. Kaib¨¢. separacion. aclarar. Difference. esparcimiento. Diminish. Different. n. Digression. Mahirap. desvio. disminuirse. Kaibh¨¢n. Dilute. [d¨ªfikoelti] Dificultad. Dilapidate. n. tunawin ang kinain. mag-apuh¨¢p. n. malab¨°. [dai] Morir. Dimension. extendido. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. Digestible. n. Pagpapasikotsikot. Digress. adj. n. racion. Paglapad. n. n. lwangan. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. paglupan¨¤. v. Din. paghiwalay. eclipsar. Dignity. [difi¨²sien] Difusion. [difi¨²s] Difundido. Dimity. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. [d¨ªfikoelt] Dificil. Sumir¨¤. h¨¢dlangan ng tubig. Malwag. Butas ng pisng¨ª. lumwang. Diffidence. n. katipunan ng mga utos. lu Diffuse. ingay. [digr¨¦cion] Digresi¨®n. Malinaw. Dignitary. Magpasikotsikot. Dilapidation. lento. Mag-alinlangan. Ukol sa pagtutur¨°. pagsabog. n. pagkasir¨¤. v. Masipag. n. Humukay. minorar. paglihis. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. nanganganinag. v. [d¨ªlidchens] Diligencia. . Diet. [d¨ªfoerent] Diferente. Ikalat. paglay?. Paglaganap. destruir. [dil¨¦tori] Tardo. aplicacion. v. adj. Karapatdapad. Dilution. prolijidad. v. Pagtunaw ng kinain. [d¨¢ik] Dique. hab¨¤ at lapad. dalir¨¬. [d¨¢iet] Comida. manjar. [d¨ªmiti] Fustan. Dilute. Diddle. [dif¨¦r] Diferenciarse. adj. isang dal¨¬. [dili¨²t] Diluir. kumulimlim. lumupan¨¤. kahirapan. [dil¨¦cion] Dilacion. Kakulangan ng paniniwal¨¤. magsalawahan. [dil¨¦t] Dilatar (se). adj. adj. maliwag. pagbabawas. mabagal. kumapa. trasparente. [dili¨²t] Atenuado. v. [didch¨¦stibl] Digerible. pagkatunaw ng kinain. Manghuhukay. lumih¨ªs humi alay. sab¨®g. malecon. distinguirse. n. mag-alang¨¢n. n. Dimple. n. may taglay na aral. Bumawas. humab¨¤. pagkakaiba. Dike. kagulo. Hirap. [d¨¢im] Una peseta. Kaginooh¨¢n. Dim. obscuro. Pagsir¨¤. paglwang. [d¨¢idchest] Digesto. [difi¨²s] Difundir. [dim] Turbio de vista. Karapat¨¢n. M¨¢gkaiba. [didch¨¦schen] Digestion. [dili¨²cioen] Diluicion. Dignify. Diluvian. Isang pisetas. Difficulty. dilatario. n. adj. v. bantuan. sahod. Hugong. Digit. coton¨ªa. Diminution. [dili¨²sidet] Dilucidar. Dime. rasy¨®n. diverso. Tunaw¨ªn. habaan. karangalan. Dilation. liwan agin. v. Pagkabawas. [d¨ªgnifai] Dignificar. Diffident. Dim. Dilucid. adj. Kulang ng tiwal¨¤. n. adj. Ukol sa kagunaw. v. Digest. may bant?. Lumapad. dieta. adj. v. kal¨¢t. aplicado. lumay?. adj. extender (se). Linawan. s¨²lipin. [d¨¢iet] Alimentarse. v. makuyad.

Sukb¨®. sawsaw. adj. magtwid. desconocer. Director. [disopo¨ªntment] Chasco. v. Karimarimarim. pagkak¨¢sira. Disability. [dip] Inmersion. [disagr¨ªebl] Desagradable. bangga. confusion. Matwid. itubog. inayawan. Kulay na malab¨°. n. faltar ¨¢ la palabra. Disallow. Directory. enderezar. [dint] Golpe. Dip. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. [disab¨ªliti] Incapacidad. alisan ng kapangyarihan . Dire. n. Kasakunaan.Dine. [dipl¨®ma] Diploma. kasuklamsuklam. kaal¨ªt. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. n. v. Mawalan ng paniwal¨¤. Panaksak. Disagreeable. Kawal¨¢n ng kaya. t¨ªtulo. n. n. Babaing tagapamatnugot. twirin. cancion l¨²gubre. Tumiwalag. Kakilakilabot. patalim na tila talibong. tubog. mamahal¨¤. Disagreement. censura. sisid. adj. Dirt. [dis¨¢ster] Desastre. sama ng loob. espantoso. Kawalan ng ayos. damda min. Patnubay. adj. n. [dis¨¦bl] Inhabilitar. ausentarse. n. hwag magpahintulot. n. Alis¨¢n ng kaya. infortunio. derecho. [d¨¦rti] Sucio. incapacitar. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. Magdum¨¦. [disan¨²l] Anular. [disap¨ªr] Desaparecer. humiwalay. v. Disarrangement. Bugbog. contratiempo. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. adj. sumir¨¤ ng ayos. kawal¨¢n ng pananampalataya. Diocese. [d¨¢irful] Horrible. [dir¨¦ctres] Directora. Disarrange. perjudicar. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. Kakilakilabot kasindaksindak. v. Mawala. v. Direct. v. Marum¨ª. Tagapamatnugot. Disastrous. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. [dis¨¢rm] Desarmar. Dip. sumisid. baboy. n. [dip] Remojar. [disagr¨ª] Desconvenir. Isawsaw. n. v. Disarm. [disav¨¢u] Denegar. v. [disarr¨¦ndchment] Desorden. Dirty. adj. nalamang¨¢n. Disavow. no dar permiso. Tumangg¨ª. n. n. n. Dingy. bungg?. Gumulo. v. nakasasaw?. [d¨ªn?r] Comida. [disap¨®int] Frustrar. impotencia. kasindaksindak. pagkasahol. kababuyan. calamitoso. Disappointment. adj. emporcar. n. Disable. Pagkatangg¨ª. puerco. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. Kumain. Kawalan ng paniwal¨¤. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. m galangan. v. Disappearance. [dis¨¢stres] Desastroso. [disagr¨ªment] Diferencia. Dirge. Disadvantage. pawal¨¢n ng halag¨¢. Disapproval. n. Pagkain. [disbil¨ªv] Descreer. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. Disbelief. kasaw?an. Disarmament. d?magkasund?. Direct. Mamatnugot. n. Diploma. kapahamakan. Disaster. pumatnubay. tagapamahal¨¤. Dirk. Diplomacy. walang ayos. sumergir. desconfiar. discordia. n. Disband. sentimiento. Pagkawala. Kasahul¨¢n. [dir¨¦ct] Dirigir. n. Magk¨¢sira. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. [d¨¢in] Comer. v. Kahihiyan. porquer¨ªa. magday¨¤. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. Dirt. pagkaayaw. Kapahapahamak. Dinner. discordar. mag-urong-sul¨®ng. [dert] Ensuciar. v. Makasah¨®l makalam¨¢ng. p¨¢munuan. v. hw g gumanap ng sinalita. [dir¨¦ctori] Directorio. [dert] Suciedad. Disbelieve. [d¨¢ir] Horrendo. K¨¢siraan. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. Dingle. Disarranged. Disadvantage. k¨¢alitan. [disapr¨²val] Desaprovacion. Disagree. Direful. desbandarse. [disapr¨²vd] Desaprovado. tagapamatnubay. sumukb¨®. Dipper. adj. Sumayang. [disal¨¢u] Negar. [disar¨¦ndch] Desarreglar. pintas. [dir¨¦ct] Directo. enga?ar. Tinanggihan. adj. Dum¨ª. disgusto. tanghalian. v. Disadvantageous. v. Disapproved. Disappear. lubog. Disappoint. Panambitan. Nasahul¨¢n. n. kapangyarihan ng obispo. kawalan ng kapan gyarihan. . Pawalan ng kabuluhan. espantoso. itw id. adj. [dipl¨®masi] Diplomacia. Kumaila. Dyosesis. n. magpakababoy. [d¨ªndchi] Color obscuro. Disannul. Directress. adj. Diploma. kaguluha n. n. [disb¨¢nd] Descartar. [dir¨¦ctor] Director. Magul¨®. dalit sa paglilibing. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. v. choque. Dint. [disbil¨ªf] Incredulidad. n. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. [derdch] Endecha. n. n.

Discerning. pl¨¢tica. Alagad. incongruo. vencimiento. Discolor. cesar. Discoloration. [disc] Disco. disencion. discordia. [disk¨®mfort] Desconsolar. v. n. mag likat. Ang nagkakaila. Paglilikat. m¨¢watasan. Magpalugam¨¬. Discontented. Manalo. adj. In¨ªp. v. gumugol. Tanggalin. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. Discontent. [discont¨ªniuans] Cesacion. pahayag. [discont¨¦nt] Descontento. rebaja. Discolored. [discl¨®z] Descubrir. Discordancy. n. declaracion. Pag kauntol. pag-babayad. k¨¢alitan. Pagkakasir¨¤. Pagkakasir¨¤. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. adj. Discomfit. Disciplinarian. . Magpaganap ng tungkulin. Discipline. n. [discont¨¦nt] Descontentar. Discouragement. pagkata lo. tuso. v. adj. Bawas. Kupas ang kulay. Gumul¨®. adj. pagar. cesacion. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. v. m¨¢malas. visible. Kumupas ang kulay. panglulupa ypay. M¨¢tanaw. entristecer. Sumir¨¤. n. Kumaila. Pagkadaig. [disk¨®lord] Descolorido. k¨¢alitan. cobard¨ªa. Kahinaan ng loob. [disk¨¦redch] Desalentar. magtur¨°. Disbursement. rebajar. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. [diz¨¦rning] Juicioso. mang-abala. ialis. [disch¨¢rdch] Descarga. pagkagul¨®. adj. [disconcert] Desconcertar. Disciplinarian. v. desagradar. v. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. Yumamot. Walang-ayos. lumigalig. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. discordia. [discont¨¦nted] Descontentadizo. Discount. [discon¨¦ccicn] Desunion. n. Disciple. Discontinue. [disc¨®nsolet] Desconsolado. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. [disk¨®mfort] Desconsuelo. k¨¢siraan. [discl¨®siur] Descubrimiento. putlain. ihiwalay. takot. magbaba ng pasan. kulangan. Discontinuation. [diskomf¨ªchur] Derrota. pagkahiwalay. perspicaz. [disk¨¦redchment] Desaliento. [discl¨¦m] Negar. v. n. instruir. Discourage. v. n. Discordant. Pagkupas ng kulay. Magpahin¨¤ ng loob. Disclaimer.Disburse. n. [disb¨¢rsment] Desembolso. N¨¢tatanaw. magbayad. [d¨ªscord] Discordia. Discharge. v. [disc¨®rdant] Discorde. pa samain ang mukha. gumul¨®. [diz¨¦rn] Dicernir. pagkabunot sa utang. kulang. Paglilitaw. Talumpat¨¬. vencer. [d¨ªscaunt] Descontar. turbacion. Itiwalag. [discon¨¦ct] Desunir. Discharge. Discomfort. Discountenance. n. Discomposure. Bilog [na lap¨¢d]. [discomp¨®z] Descomponer. panayam. M¨¢pauntol. matalin¨°. [disc¨¢rd] Descartar. v. pagtigil. renunciar. [discont¨ªniu] Descontinuar. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. [discomp¨®siur] Descomposicion. manaig. ilitaw. itan. pagbababa ng p as¨¢n. Discontinuance. n. Pagkatanggal. Pagdudukot. n. v. [disb¨¢rs] Desembolsar. n. afligir. Discern. maputla. Discord. pagar una deuda. [disk¨®mfit] Derrotar. [disk¨®lor] Descolorar. v. Discourse. Bawasan. magulo. v. Paglulunsad ng lulan. disencion. Discount. Discommode. [disc¨®rs] Discurso. Disconsolate. nakikita. distinguir. Discompose. n. n. ang tumatalikwas. v. Discomfiture. Disconnect. v. desareglo. pagkaabala. intimidar. v. n. licenciar. makain¨ªp. [discom¨®d] Incomodar. Discomfort. percibir. n. [d¨ªsiplin] Disciplina. Discernible. pagkaligalig. itigil. Discipline. adj. Manggalit. Kasiraan. disencion. Discontent. aturdir. Yamot. sagaz. n. tumalikwas. Hiyain. n. Disclose. Pagkalugam¨¬. in¨ªp. afliccion. turbar. v. pag-gugol. lumigalig. [disc¨¢untenans] Avergonzar. descargo. D? maaliw. paglilikat. magpalungkot. gumambal¨¤. molestar. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. n. Disconcert. adj. dumalamhat¨¬. [discl¨¦m?r] Negador. [d¨ªscaunt] Descuento. dalamhat¨¬. Disconnection. Ihayag. magbayad ng utang. d? tugma. Disclaim. [disc¨®rdans] Discordancia. disertacion. Pagganap ng tuntunin. Mabait. n. Discard. n. confundir. [disc¨®rdansi] Discordancia. Discordance. [diz¨¦rnibl] Perceptible. n. k¨¢siraan. revelar. Disclosure. interrupcion. Magdukot. desordenar. Disc. v. Pagkasir¨¤. interrumpir. poner mala cara. Maglunsad ng lulan.

[disinclin¨¦cion] Desafecto. iba. Alisin ang pahintulot. Disguise. infamia. Discreet. [discr¨¦pant] Discrepante. discurrir. mahinahon. [disf¨ªguiur] Desfigurar. Dishonesty. [discr¨ªt] Discreto. [dizd¨¦nful] Desde?oso. Manirang puri. v. Kasiraang puri. enfermedad. Discredit. v. n. Disfigurement. [dish] Plato. v. v. Manirang puri. Discover. grosero. despreciar. Masama ang loob. v. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. Diseased. v. Kahalayan. Discreditable. Discretion. v. [diz¨ªzd] Enfermo. n. maghain. Dishonor. afear. Magbalat kay?. Gumusot. Disembark. [discr¨¦cion] Discrecion. Dishonor. Dishonorable. indecoroso. v. [disc¨®veri] Descubrimiento. n. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. n. Mahalay. [dizon¨®rabl] Deshonroso. Papangitin. Mapagtuya. adj. Disgrace. pagkahayag. n. n. [disent¨¦ngl] Desenredar. [disf¨¦vor] Desfavor. Disgraceful. [dizd¨¦n] Desde?ar. ulam. [dizg¨¢st] Disgustar. Discrepancy. n. pagtang¨¬. hinahon. [disf¨¦vor] Disfavor. difamar. [disincl¨¢in] Desinclinar. v. Mabait. Dishonest. [discrimin¨¦cien] Distincion. servir la comida.Discourse. adj. [dizgr¨¦s] Ignominia. Lapastangan. v. Disengage. Disencumber. Disembarrass. [disc¨®rs] Conversar. Nakasisirang puri. katalinuan. [dizg¨¢iz] Dizfraz. Magpahin¨¤ ng loob. Hwag umayon. nakahihi ya. [diz¨®nest] Deshonesto. v. sak¨ªt. enmascarar. Magpawalang halag¨¢. adj. Maglunsad. ignominioso. ilunsad. revelar. adj. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. kaibhan. [discr¨¦dit] Desacreditar. Disinfect. groser¨ªa. n. adj. pagsama ng any?. Disfavor. Hanguin sa kahihiyan. revelacion. magpangan yay¨¤ magpahamak. hacer caer en desgracia. Hiwalay. v. [disc¨®rties] Descort¨¦s. [dizg¨¢st] Disgusto. n. [diz¨®nesti] Deshonestidad. pasamain ang any?. Pagkakaiba. [disc¨®ver] Descubrir. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. Nakasisirang puri. [disembark¨¦cien] Desembarco. Discrepant. matalin¨°. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. Disdainful. circunspecto. Discuss. n. Kabaitan. walang bait. diferencia. v. . Discovery. v. tum akot. Discourteous. bast¨®s. Disembody. Pagtatalo. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. deshonra. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. n. Kahihiyan. maghayag. v. desalentar. makipanayam. v. [disinf¨¦ct] Desinficionar. Makipagtalo. n. mapaghamak. n. Pagkatuklas. v. v. Alisin sa kahihiyan. Pagbabalat-kay?. v. Ayusin. Kaib¨¢. Dishearten. Disincline. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. Discrete. n. Pagpapawalang halag¨¢. [diz¨®nor] Deshonra. [diz¨®nor] Deshonrar. [dizg¨¢sted] Disgustado. adj. [dizgr¨¦s] Deshonrar. v. Disinclination. Itang¨¬. [disemb¨¢rras] Desembarazar. [discr¨ªminet] Distinguir. Disgust. Discriminate. May-sak¨ªt. v. Sumuka. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. ignominia. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. disfr¨¢s. v. Dish. hwag kalingain. descorazonar. Disembarkation. Paglulunsad. [disg¨®rdch] Vomitar. [discr¨¦pansi] Discrepancia. n. [disengu¨¦dch] Desenredar. [disj¨¦vel] Desgre?ar. magdisfr¨¢s. Disentangle. [diz¨ªz] Mal. [disj¨¢rten] Desanimar. adj. Dishevel. Disgusted. isaayos. n. [dish] Servir la vianda en fuente. Pagkakatang¨¬. v. m¨¢skara. Manalita. aversion. adj. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. n. v. Disdain. deshonrar. kawal¨¢n ng galang. Kalapastanganan. Dish. Sama ng loob. pul¨¤. mamul¨¤. Manirang puri. infamar. magbadya. Disguise. Ayusin. Tumuklas. Discrimination. deshonra. adj. Hamak. kasiraang puri. Sam¨¤ ng katawan. nakahihi ya. kawalan ng bait. adj. n. Disfigure. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. Disgorge. Tuy¨¢in. Magpasama ng loob. v. [discr¨ªt] Desunido. bukod. Disfranchise. magtang¨¬. Disgust. walang galang. Discussion. Discredit. Desinpektar. Kasiraang puri. adj. Pinggan. Discourtesy. Disgrace. hamakin. Disfavor. Pagpangit. Disease. [disk¨¢s] Discutir. isaayos. hwag pumayag.

v. distribuir. Dislike. Dispirit. Hatid-kawad. Walang inter¨¦s. v. adj. Dismount. Mayamot. n. [dism¨ªsal] Despedida. [disinj¨¦rit] Desheredar. Pagsabog. Pagkalinsad. [disl¨¢ik] Aversion. Disloyalty. v. adj. Dispassion. mawalan ng diw¨¤. Dispensary. isabog. disipar. lumit¨®. [disob¨ªdiens] Desobediencia. adj. renunciar. ikaila. [dispens¨¦cioen] Distribucion. pamamahagi. descartar. desanimar. n. d? pagkilala ng utang na loob. [disparedchment] Desprecio. telegrama. Disparage. v. pagsway. Disorganize. Humamak. Hwag papagmanahin. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. magul omihanan. v. v. n. Dispel. Tanggalin. hinahon. . infidelidad. v. n. Disinter. telegrama. pagsalangsang. desconocer. n. [dizdch¨®in] Desunir. sumama ang loob. infiel. Paalis¨ªn.Disinherit. [disob¨¦] Desobedecer. Umibis. Dispatch. Ilinsad. Dismal. [disl¨¢ik] Disgustar. v. Pagkapalamara. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. pagpul¨¤. Dismay. magbigay. despedazar. pus¨®ng. [d¨ªsloket] Dislocar. Magkaloob. Dislocate. desdoro. Disloyal. hilo. n. pagkalat. [disob¨ªdient] Desobediente. p amimigay. Dislocation. confuso. galit. Dispersion. echar. kaguluhan. Disorder. May kaguluhan. Dislike. sama ng loob. v. v. n. ikalat. v. Botika. Magpalamara. adj. Bilog. Disorderly. Dispense. dispensa. kasukab¨¢n. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. malamig ang loob. sereno. [desint¨¦r] Desenterar. desparramar. Disobedience. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. Ilinsad. Disoblige. [dis¨ªnterested] Desinteresado. mahinahon. [d¨ªzmal] Triste. confundir. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. Dismember. sumalangsang. v. Dismemberment. pumul¨¤. [disp¨¢riti] Disparidad. v. Disinterested. sumway. v. n. [disl¨®dch] Desalojar. funesto. Kaibhan. mahilo. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. v. [disobl¨¢idch] Desagradecer. [dizdch¨®int] Dislocar. Dispensation. Isabog. Dislodge. walang nasang masam a. adv. Pahinain ang loob papanglupaypayin. Disperse. [disp¨¢redch] Envilecer. v. Maipauumanhin. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. n. adj. n. Dismay. Disown. Magul¨®. Disparity. Dismantle. templado. kasindaksindak. [dizm¨¦] Desmayarse. Disparagement. [disp¨¢tch] Despacho. magpaglaba g. k pusung¨¢n. Hind? tapat. Hukayin (ang ibina¨®n). d? kumilala ng utang na loob . Disorganization. [dism¨¦mber] Desmembrar. pagkasabog. [disp¨¦nsabl] Dispensable. adj. v. Yamot. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. papaghiwalayin. n. v. Disjoin. [diz¨®rder] Desorden. Dismiss. [disk] Disco. suk¨¢b. n. disgusto. Walang kiling s a kanino man. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. Pagtanggal. Disorderly. dimision. Dispensable. [diz¨®n] Negar. Papanabugin. Sumir¨¤ ng ayos. malungkot. palayasin. magbahagi. magalit. Mawala sa sariling isip. Disobey. itiwalag. Dismissal. v. [disp¨¦rcioen] Dispersion. [disp¨¦nseri] Dispensario. [disp¨¦l] Esparcir. terrible. Pagkakaloob. n. Pagkasir¨¤ ng ayos. kakilakilabot. palayasin. Maswayin. Pagpapaalam sa ginagawaan. mapalalagpas. desdorar. Mapanglaw. apartar. Kalamigan ng loob. di papagmanahin. Kawal¨¢n ng pagtatapat. p¨¢milihan ng gamot. [dizl¨®yal] Desleal. Disorder. [disp¨¦rs] Esparcir. tanggalin. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. pagkakalat . [dizm¨¦] Desmayo. Gumul¨®. Paalisin. [dism¨ªs] Despedir. walang sikap. ihiwalay. adj. Tanggalin. Paghamak. n. n. mapagsalangsang. taksil. desaprobar. Lumabag. n. pagkaiba. deplorable. Disk. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. Tanggihan. tanggalin. confusion. v. n. Dispassionate. Disobedient. desmembrar. [diz¨®rder] Desordenar. v. apearse del caballo. [dizl¨®yalti] Deslealtad. Disobliging. [disp¨ªrit] Desalentar. Disjoint. Paglabag. [disp¨¦ns] Dispensar. kataksilan. [dism¨¢unt] Desmontar. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. v. n. guluhin. Gul¨®.

kasiraan. Disputable. [dispr¨²v] Desaprobar. Pagkabalisa. adj. v. menospreciar. Patabangin ang loob. v. Dissemble. dar. Ipalagay na walang kaya. hubuan. pul¨¤. makayam ot. despojar. [dispozicioen] Disposici¨®n. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. encubrir. Sama ng loob. ariing walang ka ya. v. contienda. Umayaw. desatento. Disqualify. Magpasama ng loob. [dis¨¦mbl] Disimular. v. Disrepute. pagbabalisa . n. Disrespectful. maghas ik. ayusin. Hamak. v. paglitis. pasiya. K¨¢bilanin. ipahalata. n. Pagkalinsad. Disquisition. [discu¨¢it] Inquietud. Dissalt. [dis¨¢lt] Desalar. makiling. Disregard. n. Displeasure. Display. [dispiut¨¦cioen] Disputa. [dispi¨²t] Disputa. Disproportion. adj. disgusto. n. desden. disgusto. Pagpapamalas. M¨¢ipakikipagtalo. paghahasik. Papagkabilan¨ªn. Kawalan ng katahimikan. Displacement. magbigay. v. Magsabog ng binhi. adj. paghiwalay. [dispoz¨¦s] Desposeer. Pagkamkam. Disrobe. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. [disrisp¨¦ct] Desacatar. ignominia. desigualdad. v. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. incapacidad. arreglar. desordenar. v. controvertir. Disposal. hind? pantay. mahilig. [disp¨®zd] Dispuesto. [displ¨¦s] Dislocar. adj. Kasiraang puri. n. Disquiet. v. n. Dissent. Ang nakikipagtalo. exponer. kalapastanganan. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. rotura. makagalit. Disqualification. Magpasiya. pamamahal¨¤. Sir¨¤. Disprove. Disregard. Hamakin. esparcir. orden. v. v. n. Pagsasabog ng binh?. isaayos. Disposition. galit. Disrespect. Dispute. Hwag gumalang. controversia. pagkaalis sa ayos. ayos. n. controversia. Pagtatalo. ihayag. Disquiet. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. [dis¨¦nt] Disension. ang nakikipagm¨¢twiranan. v. Patabang¨ªn. [displ¨ªz] Desplacer. Disposed. v. v. [dis¨¢tisfai] Descontentar. Magkunwa. lapastan gan. [displ¨¦sment] Dislocacion. Dispraise. [discu¨®lifai] Inhabilitar. [disp¨®zal] Disposici¨®n. n. oposicion. [displ¨¦] Desplegar. Dissect. [dispr¨¦z] Vituperar. Ipamalas. examen. n. v. halayin. desprecio.Displace. Disrespect. pagmamatwiranan. [dis¨¦ct] Disecar. [discu¨¢it] Inquietar. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Ilinsad. m¨¢kaiba. pakabakabahin. [discu¨¢ietiud] Inquietud. kab¨¢kab¨¢. Pagtiwalag. Kawal¨¢n ng galang. Dissatisfaction. yamot. [dis¨¦minet] Diseminar. n. Displease. paghamak. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. Disproportion. Dissension. Dissertation. Walang galang. inclinado. [dispi¨²t] Disputar. n. walang puri. v. Disseminate. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. n. Kamkaman. Pagsur¨¬. Pabulaanan. [disoertacion] Disertacion. n. alisin sa ayos. Hubar¨¢n. sembrar. Pag-alang¨¢n. pagmamatwiranan. K¨¢alitan. [disp¨®z] Disponer. diferenciarse. n. Humamak. Pagtatalo. [disencioen] Disencion. Ligaligin. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. n. n. . ostentar. desasosiego. manifestacion. Dispose. pagha hayag. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. [dispi¨²tabl] Disputable. Tabang ng loob. Paraan. pagpapahalata. v. [displ¨¦] Ostentacion. Dissatisfy. Dispossession. Dissent. pagsisiy asat. pagpapawalang h alag¨¢. Display. pasiya. sama n g loob. Disruption. Disquietude. Dispossess. [displ¨¦siur] Desplacer. Makipagtalo. Disputation. n. Pagtatalo. Kawalan ng kaya. v. v. indignacion. n. [dis¨¦nt] Disentir. Disreputable. kawal¨¢n ng abot. Paraan. N¨¢tatalaga. n. [d¨ªspiutant] Disputador. disgustar. k¨¢alitan. desasosiegar. v. Dissemination. [disrig¨¢rd] Desatencion. [disr¨®b] Desnudar. n. averiguacion. kabil¨¢n. [disrig¨¢rd] Desatender. makipagmatwiranan. Disputant. Dispute. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. n. n. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar.

pagkakaalit. Disturb. [d¨ªto] Idem. Pamamahagi. adj. Alakin. Distance. Alintanahin. [dist¨ªlecion] Destilacion. jurisdiccion. Pagkatunaw. Malay¨°. Disuse. [disu¨¦d] Disuadir. Distaff. Palipasin. Dissonance. estorbar. Distribute. abala. ma sapantah¨¤. v. n. palwangin. Distributive. Disunite. s¨¢kit. Distend. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. pagkakatang¨¬. umabala. [d¨ªsonant] Disonante. magbuy¨®. Dissuasion.Dissimilar. [distr¨¦s] Angustia. Suy¨¤. Paghihiwalay. Distant. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. magpasakit. [distr¨¢st] Desconfianza. Ditto. Pag-alintana. [distr¨¢stful] Desconfiado. hinal¨¤. maghina Distrustful. Alak¨¢n. [disy¨²s] Desusar. Ditty. mangligalig. [distr¨¢ct] Distraer. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. ¨¢liwan. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. [disi¨²nion] Desunion. n. pamumukod. d? pagpansin. Distrust. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. Distinct. Gumawa ng sangka. Mag-udyok. makasama ng katawan. [d¨ªstrict] Distrito. Distress. sospecha. [d¨ªsipet] Disipar. hwag gamitin. adj. n. magiting. pagbaluktot. . adj. maglih¨ªs. v. agw¨¢t. v. [distr¨¦s] Angustiar. katang ian. Distinguish. Disturbance. Lay¨°. libertino. [disoli¨²cioen] Disolucion. Distemper. Ditch. causar una enfermedad. Distension. Kaiba. [dist¨¦mper] Mal. separarse. Distillery. v. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. v. g¨¢waan ng alak. diferente. n. iba. Disunion. Talipandas. n. [d¨ªsoliut] Disoluto. Lipas. [dist¨¢f] Rueca. Tumunaw. dalamhat¨¬. n. apartar. naghihinal¨¤. [dist¨ªnccion] Distincion. v. Magpahirap. Tang¨¬. Distinguished. Awit. Distasteful. Panulid. [ditch] Abrir zanjas. Distrust. magkaalit. v. kilala. [d¨ªstans] Distancia. Pangingiba. v. discordia. [distr¨¢ccion] Distraccion. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. [dist¨¢rbans] Disturbio. Dissonant. adj. n. adj. mamukod. n. Pagpilipit. Dissolve. discernir. n. n. Distraction. kilala Distinguishable. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. [d¨ªstans] Alejar. paggawa ng alak. [dist¨ªnct] Distinto. Pook. Pag-alak. [dist¨¦st] Hast¨ªo. Distill. Distillation. kant¨¢hin. bumaluktot. [dist¨®rt] Torcer. Distance. Pawiin. luminlang. n. Udyok. n. pagpaw¨¬. Sapantah¨¤. n. [d¨ªsonans] Disonancia. n. Gambal¨¢. n. ensanche. Palawigin. [dist¨¦nd] Extender. [d¨ªstant] Distante. Dissuade. sospechar. Distemper. may hinal¨¤. lwang. v. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. Walang lasa. ipamigay. fastidio. manggul¨®. n. pagbubuy¨®. adj. v. adj. pagkaiba. v. Maghiwalay. adj. adj. Lumib¨¢ng. [disy¨²s] Desuso. Disuse. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. n. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. v. region. [dist¨¢rb] Perturbar. adj. v. [disimiul¨¦t] Disimular. n. Dissolute. desconcierto. Sama ng katawan. Nagsasapantah¨¤. Dissipate. [diz¨®lv] Disolver. Distaste. n. bigat ng katawan. sospechoso. Mangib¨¢. Distribution. [ditch] Zanja. n. Ipamahagi. nakayayamot. indisposicion. m¨¢tang¨¬. n. pagitan. [dist¨¦mper] Perturbar. tunawin. [disimil¨¢riti] Desemejanza. Distortion. Sangka. diferente. desviar. [dist¨¦ncion] Dilatacion. v [distr¨ªbiut] Distribuir. n. yam¨®t. nayon. dumalamhat¨ª. [distr¨¢st] Desconfiar. Distress. in¨ªp. n. n. [distrbi¨²cion] Distribucion. [dist¨¦stful] Desabrido. pangliligalig. h¨¢latain. hwag pansinin. v. hind? kaparis. [dis¨ªmil?r] Desemejante. n. Ditto. [disiun¨¢it] Desunirse. Distract. madal¨ªng makilala. Gumambal¨¤. Lumigalig. aflig¨ªr. Nababahagi. Kaib¨¢. Hirap. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. desagradable. miseria. n. Masama ang tunog. Dissipation. v. Dissimulate. v. diferencia. Gayon din. Pumilipit. ensanchar. Lawig. Dissolution. torcimiento. pamimigay. n akaiinip. bantog. [dist¨ªl] Destilar. Dissimilarity. adj. District. maglisya. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. Ditch. Distort. diferencia. L¨ªbangan. [disip¨¦cioen] Disipacion. Pagkapaw¨¬. Dissimulation. d? kagamitan. v. . P¨²nahin. Distinction. Ilay?. idem. Kaibhan. panggugul¨®.

Lul¨¤. [div¨¦rt] Desviar. n. obrar. Division. [d¨®ctor] Curar. v. ¨¢so. Diversion. [d¨®ctrin] Doctrina. [div¨®rs] Divorciar. [div¨ªcion] Division. Diver. diferentes. [d¨®ctor] Doctor. n. Ihiwalay ang asawa. [d¨®ket] R¨®tulo. Diversify. [dokium¨¦ntal] Documental. desunion. n. Dive. limosna. adj. Bahagihin. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. Usang babae. n. n. v. kaamuang-loob. alteracion. despojar. recrear. excelente. v. medicinar. [dof] Quitar la ropa. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. paham. mga kilos. v. Ipamansag. hib¨°. Diversity. dogma. [div¨¦rtizment] Diversion. bastos. n.Diurnal. [divin¨¦cion] Divinacion. [divers¨ªfai] Diversificar. v. . adj. Dogmatical. v. sil¨°. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. di ke. Dogmatic. Mahinahon. [doc] Bardana. humiwalay sa asawa. Pagkakaiba. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. L¨ªbangan. holgura. Docile. n. Dog. ense?anza. [d¨®gma] Dogma. v. n. gawin. [d¨®gued] ¨¢spero. manggagamot. Papag-ibaibah¨ªn. Ilihis. te¨®logo. Divergency. n. hil¨®. n. hul¨¤. diferenciar. Paghihiwalay ng magasawa. Dole. Dizziness. conjeturar. Doctrine. desposeer. [div¨¦ldch] Divulgar. Divine. [div¨¦schur] Despojo. [d¨ªzi] Vertiginoso. adj. n. Hinahon. Divorce. adj. n. [div¨¢in] Adivinar. Dodge. [div¨¢ider] Distribuidor. Day¨¤. Divorce. Divulge. dokumento. adj. [d¨®gchip] Muy barato. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. Hubar¨¢n. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. n. Documental. kaloob. magbahagi. [du] Hacer. extracto. brutal. Pat¨ªng. ihayag. v. Tagapagbahagi. Dogma. Araw-araw. ugaling hayop. dique. variar. [do] Gama. k¨¢alitan. [div¨¦rdch] Divergir. adj. Humiwalay. Par¨¨. ejecutar. [d¨®gu?rel] Vil. Maghubad ng suot. tur¨°. d¨¢diva. m¨¦dico. n. pag-aalis ng pag-aar¨¬. Pagkakahiwalay. Doe. adj. n. acciones. [dos¨ªliti] Docilidad. Divinity. hubdan. Pagka-Dios. Divest. hulaan. sumisid. n. [doedh] Trampa. n. divertir. n. Divination. mainam. adj. [div¨¦rsiti] Diversidad. porcion. Dodge. Do. Dizzy. adj. pronosticar. n. L¨ªbangan. [dol] Parte. bigay. manghib¨° sumil¨°. Nauukol sa Dios. nauukol sa araw. Bahagi. iligaw. apacible. v. Divert. [div¨¦rcion] Diversion. [d¨®kiument] Documento. Panghuhul¨¤. adj. [div¨¦st] Desnudar. mudanza. Dock. Diverge. [d¨¢ivers] Varios. pagpaparaan ng panahon. Diversification. Doctor. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. limos. kasulat¨¢n. Dokt¨®r. H¨¢mak. n. iba't iba. timtiman. libangin. Diverse. pagkakaiba. kaibhan. [div¨¢in] Predicador. Masamang dam¨®. n. kaibh¨¢n. [d¨¢iver] Buzo. Docket. adj. [doedh] Trampear. Pagkakaiba't i ba. Sumukb¨®. R¨®tulo. [d¨²ingz] Hechos. Divers. adj. n. Lula. pagka-Bathal¨¤. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. pagkatimtiman. cotidiano. Divergence. Iba. N¨¢paka mura. pantas. v. [div¨¢id] Dividir. discordia. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. bawa't araw. pastor. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. [dog] Perro. Bahagi. Sarisar¨¬. Doff. diferente. hind? kagaya. Dogged. [d¨®gfish] Tiburon. [diversifik¨¦cion] Variedad. v. lumay?. Dog-cheap. v. [div¨¦rs] Diverso. desnudar. Divide. hilo. [dai¨¦rnel] Diurno. Katibayan. Humul¨¤. M¨¢ninisid. Aral. maghub¨°. Document. entrampar. pagpaparaan ng panahon. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. diario. [div¨¦rdchens] Divergencia. Matigas ang ulo. n. n. Magday¨¤. Docility. kaiba. [d¨¢iv] Sumergirse. Doings. Pagkakahiwalay. Doctor. n. aturdido. [div¨¦rdchensi] Divergencia. n. publicar. bajo. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. pagkakaiba. [div¨®rs] Divorcio. maamongloob. Mga kagagaw¨¢n. n. Paghuhubad. Gumamot. pasatiempo. Divine. n. Divine. Doily. Divertisement. Dogfish. n. Divider. [div¨ªniti] Divinidad. Doggerel. [div¨¢in] Divino. ¨¢ bajo precio. Divesture. Gumawa. n. [d¨®sil] D¨®cil.

familiar. Doomsday. Dotal. Ginoo. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. sospechar. [d¨¢uoer] Dote. Kaamuan. Dolorous. sumukb¨®. takal ng gamot. [dum] Sentenciar. [d¨¦blet] Justillo. abuloy.Dole. Tanod-pint?. Humatol. Daing. v. n. Masak¨ªt. Dose. n. [dom¨¦n] Dominio. Yup¨¬. v. [dolt] Hombre bobo. dulot. Dollar. [d¨¢vlaik] Colombino. soberan¨ªa. Donor. n. kamisola. Doublet. Salaul¨¤. Nauukol sa sariling buhay. Dorsal. duplicado. Domicile. D¨®sis. Maam¨°. adj. parusa. adj. umabuloy. Domineer. Paamuin. Douse. Donation. n. pamamahal¨¤. adj. [dot] Tildar. Kaarawan ng paghuhukom. Sak¨ªt. [d¨¢v-cot] Palomar. v. Dove. [d¨®mino] Domin¨®. Isuot ang dam¨ªt. Double. pagkakaloob. Done. Sumisid. sospecha. makalawa. n. Pisong amerikano. kahapishapis. hapd?. n. Pasuk¨¢n. [dum] Sentencia. magbigay. [dol] Mu?eca. porcion. [don] Don. Doubtless. pag-uulian. v. Doleful. Domin¨®. Yar¨¬. Bahay-kalapati. Double-tongued. Domesticity. d¨®blihin. Tuld¨®k. Dominion. adj. [d¨®rwe] Portada. Magkaloob. . [d¨¢ut] Dudar. bahay. Doll. Doorkeeper. se?orear. n. mahirap. adj. Dote. [d¨¢uti] Bravo. bigay. Matapang. [d¨¢utful] Dudoso. plegar. v. n. condenar. Ulian. [don] Meter el vestido. [d¨¢bl] Doblez. [d¨¢us] Zambullirse. chochez. magdulot. [d¨®loroes] Doloroso. [d¨¢bl] Doblar. bantay-pint?. [don¨¦t] Donar. Domination. l¨²gubre. n. Dower. n. triste. malakas ang loob. Manyik¨¤. n. hirap. n. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. n. ibayo. Dovehouse. Kahambalhambal. n. [d¨®nor] Donador. sakop. Babaing salaul¨¤. tiklupin. kasamasama. adj. Alinlangan. [d¨®wel] Clavo de madera. falso. T¨¢hanan. Doble. Doorway. v. n. Dove-cot. [dol] Dolor. [dos] D¨®sis. adj. [d¨¢utles] Indubitable. Nauukol sa bigay-kaya. [d¨®lful] Doloroso. imperio. Hatol. Kaloob. Bigay-gaya. gobierno. Double. n. [dor] Puerta. hinal¨¤. Pagdudulot ng bigay-kaya. p. n. [d¨®lor] Dolor. Nakakatulog. [d¨¢vjaus] Palomar. Domestic. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. Ang nagkakaloob. Kapareha. kaloob. n. Nauukol sa likod. [dom¨ªnion] Dominio. ambag. n. Borriko. mahapd?. Double. n. escr¨²pulo. magpasuk¨°. Pakong kahoy. Dot. Doubt. Pint?. Don. adj. Kapangyarihan. bulaan. adj. condena. n. n. adj. Door. borrico. magandang loob. Dowel. [dan] Hecho. [dom¨¦stiket] Domesticar. n. Pagkaulian. sapantah¨¤. Kapangyarihan. Donate. Pag-ibayuhin. Dowdy. Dotage. marungis. [d¨®nke] Asno. Dolor. [do] Masa. Magtuld¨®k. Domesticate. Dough. Domain. urong-sulong. Don. magsapantah¨¤. lupang saklaw. [dabl-tongd] Enga?o. n. Taong ungas. duplicar. v. n. Dotation. maghinal¨¤. Tapay. [dot] Tilde. n. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. ant¨¢k. congoja. n. matalik. n. Dowdy. n. Doom. Kalapati. v. [domin¨ªr] Dominar. v. lumupig. [d¨¢udi] Zafio. tiklop. panagh¨®y. Dotard. ang nagbibigay. juzgar. [d¨®rsal] Dorsal. yup?in. [d¨®misil] Domicilio. v. [d¨¢bl] Doble. Doughty. [d¨®tedch] Chochera. n. n. Sinungaling. Dovelike. lastimoso. casaca. [d¨®tard] Viejo que chochea. Walang pagsala. n. p. Doubt. [d¨¢ut] Duda. [dav] Paloma. Dot. magparusa. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. umambag. pintuan. Dormant. adj. [d¨®rmant] Durmiente. Bahay-kalapati. maantak. Dolt. n. adj. [don¨¦cien] Donacion. [domin¨¦cion] Dominacion. n. Donkey. valeroso. Mag-ulian. Mag-alinlangan. Kapangyarihan. [dot] Chochear. maam¨°. masa. Sumupil. adj. casa. [d¨®lar] Dollar. [d¨®rkiper] Portero. Doom. [dot¨¦cion] Dotacion. Doubtful. [d¨®tal] Dotal. Nakapag-aalinlangan. Domino. n.

n. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. ¨¢ plomo. n. [drag] Carretilla. Drachm. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. n. n. P¨¢agusan. [drol] Balbucear. n. Gawing drama. n. n. [draft] Dibujar. Drain. Kayong lana na kulay kastanyas. dibujador. palus¨®ng. [d¨¢uni] Velloso. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. n. tagakadl? ng tub ig. n. adj. Drainage. dumi bujo. adj. Drag. totoo. adj. hayop na kathang-isip. Tunay. Takpan ng kayo ¨® damit. adv. labing dalawa. n. karit¨®n. Drama. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. [doz] Dormitar. espanto. adv. Nauukol sa drama. mangilabot. Dibuhista. [drim] So?ar. [d¨¢un] Plumon. n. cabecear. sindak. P¨¢agusan. Matakot. v. [dred] Miedo. Pagpupuri sa Dyos. hilahin. Balahibong malambot. mag-any? ng plano. v. Drama. Dibuho. espantar. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. Dramatical. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. letra de cambi o. [dro] Tirar. [dr¨®ing] Dibujo. M¨¢nininda ng kayo. [dr¨®ers] Calzoncillos. Dreamy. pansol. n. n. malumbay. hayag. Lagok. Drawing. malambot. terror. [drek] ¨¢nade macho. adj. [dr¨¦dful] Terrible. Downwards. Pababa. n. Doze. Dread. M¨¢nanalok ng tubig. arrastrar. Drab. Dray. Draught. Bumulong-bulong. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. v. Downward. Takot. Mabalahibo. v. salap? sa Gresya. Dream. Paibaba. v. [d¨¢un] Abajo. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. Drake. adv. plano. Dramatic. Bulong. v. . Draft. n. n. [dren] Desaguar. [drag] Arrastrar. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. taga-pag-any? ng plano. Dozen. n. Nauukol sa drama. Humila. kasindak-sindak. Drawl. instrumento con garfio. mas¨ªndak. dibujo. n. mang-iigib. Katakot-takot. n. kakil¨¢ki labot. Managinip. Dreadful. pagguhit ng banghay. [d¨®zen] Docena. Doxology. n. Drawback. n. Draftsman. Sa ibaba. [dred] Temer. malungkot. dise?o. Dowry. [draft] Trago. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. Drawer. Draw. Bagol. [d¨¢unfol] Caida. Down-train. Dramatist. Itik na lalake ¨® patong lalake. alisan ng tubig. [dr¨¢km] Dracma. Salawal. [dr¨®er] Aguador. [d¨¢un-tren] Tren descendente. Downright. adj. Downfall. Dream. Downy. Downcast. Drawl. ruina. Bigay-kaya. adj. n. panag¨ªp. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. [d¨¢uri] Dote.Down. [dr¨¢gon] Dragon. Pagkabagsak. espantoso. malamlam. tagaigib. Gamogam¨®. pansol. kaloob. destacar [mil]. Pababa. Downright. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. Dibuho. [draft] Dibujo. magtuka. bawas sa singil ng aduana. [dren] Desaguadero. Dragonfly. Panaginip. Drapery. G¨¢waan ng kayo. n. dise?o. [drag¨²n] Dragon. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. [drol] Balbucencia. palus¨®ng. & prep. bumatak. pababa. Dosena. Treng pabal¨ªk. Drawers. Bawa . Dragon. [drab] Pa?o casta?o. Drain. Draft. n. suave. Drag. [drim] Sue?o. atraer. Dragon. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. letra de cambio. dibujar. mag-antok. vello flojel. Dragoon. [dre] Carro que sive para llevar cargas. [d¨¢unwards] Hacia abajo. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. v. v. [d¨¢unward] Hacia abajo. Mapanaginip¨ªn. Doxy. n. [d¨¢unrait] Patente. v. Draggle. n. Masamang babae. [d¨®csi] Ramera. [dr¨¦poer] Pa?ero. Umidlip. [dr?p] Trapear. n. Dramatize. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. n. Paragos. pagkaguh?. adv. Drape. n. Draper. v. n. Limasin. decadencia. pagguhit. n. Humila. Drakma. manifiesto. Dumibuho. palabas-dulaan. Down. kumabig. v. [dr¨¢ma] Drama. Dread. adj. panghila. gumuhit. Mapanglaw.

G¨¢waing hamak. Drudge. Drollery. n. Droll. Drover. Umambon. Masay¨¢. Haluan ng gamot. violencia. v. [drir] Triste. mapanglaw. bunton ng tao. [droeb] Golpe. pal¨° suntok. Bumutas. bufonada. pabaya. n. Sapal. Drip. Drug. Drudge. Sisidlan ng mantik¨¤. n. tumul¨°. Mag-udyok. Antok. Drizzle. Sumukb¨®. Drink. n. adj. Drown. n. mahulog. Dried-beef. hez. Dribble. hamp¨¢s. Dripping. frusler¨ªa. karam ihan ng tao. Dromedaryo. M¨¢mamasan. v. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. gracioso. Drop. gent¨ªo. Droll. [drop] Gota. n. Dromedary. destilar. [drift] Impeler. [dr¨¢uzines] Somnolencia. n. v. n. adj. or¨ªn. n. Kapanlawpanlaw. [dr¨®ver] Ganadero. Nag-aantok. Kumalaykay. n. [dr¨ªri] Espantoso. n. Taong tamad. v. v. Drossy. Drive. Pumatak. kalagimlagim. magsuot. Bugbog. Drowse. Damit. Drier. Drug. bihisan. lumunod. muchedumbre. Kalawang. Mag-antok. v. Drip. n. n. [drup] Descaecer. magpabaya. [dril] Taladro. Dropsy. mapagpatawa. maghatid. n. n. [dr¨¦dch] Ganapan. basain. pu?ada. l¨²gubre. [drift] Impulso. Dress. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. [dr¨¢usi] So?oliento. Munting utang. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. adj. Pangbutas. [drizl] Llovisnar. chistoso. Tuy¨®t. Ambon. sumisid. [dregs] Hez. [droeb] Apalear. Dredge. Drift. v. Tapa. Drop. traje. Drink. Hamp¨¢s. kasuutan. destilar. n. Drudgery. h . Magpakatamad. n. tul¨°. pindang. caer. farsa. Drub. [drop] Gotear. instruccion de reclutas. v. v. v. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. sequ¨ªa. k¨¢ban. [dr¨¢un] Anegar. Drubbing. v. [dres] Vestido. [dredch] Rastrear con el rezon. Pilit. Pangpatuy?. n. magbuy¨®. [drip] Gotear. n. [drip] Gotilla. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . conducir. tumul¨°. n. borra. [dril] Taladrar. m¨¢nununong. reclutar. Katatawan¨¢n. dum¨ª ng metal. sacudir. n. [dr¨¢iv] Guiar. Inum¨ªn. Manguchero. Magdamit. Patak. v. hato. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. Pumatak. May kawan ng hayop. Uminom. v. adj. [drench] Empapar. [drink] Bebida. [dron] Zanganear. kahambalhamba l. [drov] Manada. [drag] Droga. v. ahogar. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. adj. Gamot. [dron] Harag¨¢n. [dr¨¢bing] Paliza. Patak. [dr¨¢uz] Adormecer. Drill. v. Malanta. Pumatak. [dr¨®si] Lleno de escoria. Tigmakin. Drizzle. [dr¨®mederi] Dromedario. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. turuan ang mga bagong kawal. lumagpak. Drift. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. [dres] Vestir. z¨¢ngano. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. Drowsiness. Dross. Dregs. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. disciplinar. bir¨°. [drol] Bufon. Drub. malaglag. Dress. n. Drowsy. Drove. [dr¨ªping-pan] Grasera. Drone. Makalawang. Malungkot. [dr¨ªping] Pringue. n. Taba.Drear. v. tumul¨°. ¨¢rido. adj. Droughty. sumergir. amontonar. n. magtuka. n. v. Drone. [dribl] Gotear. Humampas. [draioer] Desecante. maantukin. [drol] Festivo. [drizl] Llovisna. v. Dribblet. bumaksa k. Maingat sa pagbibihis. Drill. Dreary. [dros] Escoria. magbihis. adj. dah¨¢s. taing bakal. pumal¨°. Pagkakatuyot. Drench. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. n. Dripping-pan. marmiton. magbunton. Drought. Kawan. [dr¨¢ut] Seca. Dressy. [drink] Beber. prescribir drogas. n. Droop. P¨²song. [driblet] Deuda peque?a. tul¨°. [dr¨¢uti] Seco. v. triste.

[diupl¨ªciti] Doblez. [di¨²pliket] Duplicado. paggigiring pul¨¢. pesadez. Doble. Duplicate. mapanglaw. [diu] Debido. desaf¨ªo. tapat. n. Dumb-bell. cabecear. Ukol. Duct. may pagkatuy?. Duel. sisiw ng itik ¨® pato. Atang na sis¨ªngilin. puntualmente. [dal] Entontecer. adj. Drunk. palillo de tambor. [dang] Estiercol. [dr¨¢nkard] Borrachon. n. [drai] Secar. marapat. Dub. Hangal. [dr¨¢guist] Droguista. tunggak. Dudgeon. [di¨²pl] Doble. n. Duck. Munting itik. Tuy?. [diu] Exactamente. hangal. Due. Duel. [d¨¢dchen] Daga. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. Dry. Taong pipi. Dun. n. n. P¨¢daluyan. Dupe. Bilangguan. sumisid. Mataba't pandak. v. n. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. Dumpy. enga?o. n. bagay. [dag] Teta de algun animal. somnolencia. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. n. oscuro. adj. embriagado. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. n. pato. Dungeon. [di¨²pliket] Duplicar. Dukedom. enmudecer. incierto. ebrio.atulan ng gamot. T¨ªmpano. n. laban¨¢n. n. Pipi. zopenco. Tambol. mang-ulol. Ungas. Duck. Due. Peso. n. Ductile. Makipag-away. patuy¨²in. [dac] Zabullirse. n. bartolina. Tuligin. Pagkapipi. Masunurin. Matigilan. entorpecer. [dal] Lerdo. [di¨²li] Debidamente. [di¨²el] Duelo. [dac] ¨¢nade. totoo. Las¨ªng. pagkawalang kib?. Dull. [d?m-bel] Halterio. adj. v. Las¨ªng. Duke. May katuyuan. Dummy. d . [doen] Importunar ¨¢ un deudor. propio. duplicidad. Lumubog. [diuk] Duque. v. Suso ng hayop. Dupe. n. ¨¢langanin. lang?. apto. canal. n. n. seco. bab¨¢g. lang?. n. [dram] Tocar el tambor. adj. Drum-stick. [drai] ¨¢rido. [d¨¢kling] Anadeja. [dr¨¢nken] Ebrio. musmos. hacer ruido. n. adj. n. makalawa. lang?. dung?. [diup] Bobo. Drunkenness. ungas. Kadung¨²an. adj. [di¨²bioes] Dudoso. Drunkard. v. n. Dug. [diup] Enga?ar. silencio. n. v. m am. Dune. Tambol mayor. patahimikin. [d¨¢mi] Mudo. [diu] Derecho. n. tae. Duplicity. adj. Ukol. adv. makipaglaban. Dung. ikalawang sa lin. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. Panglaw. Drum-major. Dubious. adj. v. [diun] Collado. Duly. [di¨²el] Combatir en duelo. Talibong. adv. [doen] Acreedor importuno. tonter¨ªa. ibayo. est¨²pido. adj. Dumb. copia. [damp] Tristeza. Itik. Tuyuin. pumanglaw . kaungasan. Tumambol. Dum¨ª. madung?. bigat ng loob. Malab¨° ang kulay. [di¨²kdom] Ducado. adj. Maningil ng mahigp¨ªt. contristar. marapat. flexible. pato. Dun. Duo. [di¨²o] Duo. [dact] Conducto. Dullness. Ang nagbibil¨ª ng gamot. v. [dram] Tambor. n. Tam¨¤. v. k lamlam¨¢n. [doen] Bruno. n. Dull. Dalawahin. [d¨¢mnes] Mudez. mamamsag. Kalasingan. n. adv. Tig¨ªl. Dump. Mahigpit na m¨¢niningil. kalanguan. v. Away. adj. akma. Drum. Magbansag. Dryly. tributo impuesto. n. Duet. melanc¨®lico. ins¨ªpido. Tugmaan sa awit ng dalawa. [doens] Zote. chapuzarse. dalawang salin. Bur¨®l. Pagkadoble. [d¨¢ndchen] Calabozo. Dumbfound. Mangday¨¤. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. bagay. n. [d?m] Mudo. Dunce. [drank] Borracho. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. Panugtog ng tambol. Duple. Las¨ªng. agus¨¢n. triste. makipagbabag. Druggist. Duckling. v. [dr¨¢ili] Secamente. Due. [isang instrumentong panugtog]. [diu¨¦t] Duo. Dun. [d¨¢lnes] Estupidez. Duplikado. Duplicate. Dry. sumugb¨®. Drum. n. [d¨¢mfaund] Confundir. Dulcimer. n. Dumbness. malambot. Duke. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. n. musmos. n. Drunken. [dram-stik] Baqueta.

peque?o. Munting ¨¢gila. Ang saklaw ng konde. pamamarati. v. Dwarf. Samantal¨¤. Tagal [sa hirap]. Unano. Tumin¨¤. v. n. fiel. T¨¢hanan. fusco. maningas na nais. Dutifulness. anhelo. Dwindle. Masunurin. ¨¢gila. gabok. [di¨²ring] Mientras. Dye. adj. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. [di¨²ties] Obediente. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. Dustman. Bawa't. tapat na loob. disminuirse. [duorf] Enano. Dusk. [du¨ªndl] Mermar. n. [i] E. continuacion. manahan. [dask] Obscurecido. Konde. [di¨²ti] Deber. [d¨¢ying] Te?idura. Masunurin. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. v. [¨¦rldom] Condado. n. [diurab¨ªliti] Duracion. [dask] Color fusco. vehemencia. moribundo. [d¨¢ier] Tintorero. [d?tch] Holandes. Eagle-eyed. [itch] Cada uno. Pagdidilim. May malayong tanaw. Umunt?. Eagerness. v. n. vivienda. [dai] Te?ir. [¨ªgu?r] Deseoso. Durance. [disp¨¦psi] Dispepsia. l¨¢on. Hangad. n. Duteous.. [du¨¦ling] Habitacion. n. [¨ªgl-aid] De vista lince. Duty. gumab¨ª.. hacerse noche. Tagal. Dust. malalaunan. n. Dwell. pakinig. pita. Pamal¨ªs ng alikabok. adj. n. n. [igl-s¨¢ited] De vista lince. Dysentery. Sabik. n. adj. [di¨²rans] Duracion. May butas ang tenga. magtatagal. E. & n. n. Unano. respeto.ay¨¤. taga Olanda [Holanda]. Papandak¨ªn. Each. Pingol [ng taynga].. bwis ¨® s ngil ng aduana. Dusty. n. n. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. Dyspeptic. bans ut¨ªn. residir. Nauukol sa Olanda. Maninin¨¤.. [di¨²tiful] Obediente. [¨ªglet] Aguilucho. Eaglet. balang isa. Matatagalan. n. prep. [duel] Habitar. pandak. n. Pagtitin¨¤. Dwarfish. Dynamo. tumir¨¢. Tagal. adj. Malab¨°. pagtalima. dikdik¨ªn. kataksilan. Earldom. mababangloob. v. Dusk. n. Dusky. [dai] Tinte. kahirapan. Ear. Iti. pananabik. n. Dyspepsy. [d¨ªnamit] Dinamita. sumiso. [d¨¢stoer] Plumero. ardiente. Alab¨®k. Taing¨¤. n. [ir] Espigar. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. madilim. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. adj. sa loob ng panahong. palisin ang alikabok. Pagsunod. Dutiful. n. oido. [dast] Despolvorear. [ir] Oreja. Katungkulan. duradero. [d¨¢inamo] Dinamo. [¨ªgu?rnes] Ansia. crep¨²sculo. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. [d¨¢ying] Agonizante. [dask] Obscurecer. Earlap. adj. n. Maalikabok. During. Dynamite. Eager. Dumilim. Durable. [diur¨¦cion] Duracion. adj. n. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. entretanto. mataas na karangalan. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. Tumahan. [d¨¢sti] Polvoriento. [d¨¢stman] Basurero. alikab¨®k. [di¨²rabl] Durable. Dusk. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. Dying. adj. Tin¨¤. adj. v. n. Dye. bawa't isa.. n. bahay. ardor. pagtatakip-silim. [¨ªgl] ¨¢guila. obligacion. Ear-bored. Duration. Dynasty. n. prep. [d¨¢ski] Oscuro. Dwelling. pamamarati. habang . Dust. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. May malayong tanaw. Eagle-sighted. galang. durante el tiempo que. Dyeing. Naghihingal?. Dwarf. kumaont?. [?rl] Conde. Dinamita. Dust-cart. E E. mabawasan. Dyer. laon. adj. polvorear. tenga. v. [du¨®rfish] Enano. . n. Dutch. n. [di¨²res] Encierro. impuesto ¨® derechos de aduana. n. Eagle. pag-iiti. [d¨¢st-cart] Carro de basura. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. Madilim. malab¨°. [di¨²tifulnes] Obediencia. Duster. adj. durugin. vehemente. Pagkakulong. Sakit sa sikmur¨¤. [dast] Polvo. Duress. Earl. adj. n. morar. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. n. Durability. pandak. adj. Magpagpag. espiga. taynga. pit agan.

n. adj. taginting. Eastward. Balisbisan. [ebul¨ªcien] Ebullicion. [¨ªster] Pascua de resureccion. Ibaon sa lup¨¤. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. . adj. Umalingawngaw. adj. [ecl¨ªps] Eclipsar. n. v. Eat. tagasubok. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. adj. Ear-ring. arimohonan. Earnest. Earthly. [¨ªrnest] Ardiente. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. Bagay na lup¨¤. [¨ªrnest] Veras. n. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. Eaves dropper. [¨¦cstasi] Extasis. Ecclesiastes. [¨¦bing] Reflujo. adj. Ebbing. kamunduhan. [ist] Oriente. v. [¨¦rzn] T¨¦rreo. Ebano. Silangan. seriedad. n. [econ¨®mic] Econ¨®mico. Easterly. [¨ªring] Zarcillo. n. [¨¦rli] Temprano. Katotohanan. Ecclesiastic. n. paga. Maaga. [¨ªsterli] Oriental. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. Earthquake. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . adj. say¨¢. Pagkati. Umigi. [¨ªtabl] Comestible. Kumita. kul?. tumaginting. Ukol sa lup¨¤. [?rn] Ganar. Easy. Eccentric. [¨ªstern] Oriental. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. [?rz] Tierra. n. nauukol sa simbahan . Economy. Kumati. Kumain. Earth. Ebb. Ecliptic. par¨¨. Tagaulinig. Ease. Economize. [¨¦rning] Salario. katwa. v. katimawaa n. Kalayawan. v. este. Early. twa. n. Sa dakong silanganan. Maglah¨°. sa gaw¨ªng silanganan. Lisya sa kalagitnaan. silanganan. Galak. [¨¦rzcuec] Terremoto. Nakakain. Eaves trough. n. Early. Earth. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. magaan. adv. maingat. n. Galing [¨® buhat] sa silanganan. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. adj. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Ebb. dagundong. tranquilidad. Ebon. Earthworm. [¨ªrles] Desorejado. extravagante. reflujo de la marea. maalab. negro. [ic¨®nomist] Economista. n. n. adj. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. Easter-Eve. [¨¦co] Resonar. n. Easter. adj. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. [¨¦rli] Presto. Nauukol sa iglesia. Ear-witness. Ebony. [¨ªzi] Facil. Alulod. Pastor. Eastern. n. pendiente. Economic. v. lumubay. tipid. Katiwasayan. katahimikan. twa. [iz] Quietud. kaginghawahan. Masikap. Pagtitipid. repercutir. Earn. East. n. v. [¨¦co] Eco. Mag-arimohonan. [ic¨®nomaiz] Economizar. reposo. gusano. salaping pinagtrabahuhan. [¨¦boni] ¨¦bano. mitigar. Pagbubula. kahoy na mait¨ªm. v. moderado. [iz] Aliviar. n. n. pagkain. pinag-arawan. Earning. mundano. kakainin. temblor de tierra. Eclipse. n. adj. adv. [ecl¨ªps] Eclipse. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. Pask¨® ng pagkabuhay. cuidadoso. [ivz] Socarr¨¦n. Hikaw. Echo. Lindol. S¨¢bado de Glorya. Galing [¨® buhat] sa silanganan. [eb] Menguante. adj. bulw¨¢k. Lup¨¤. n. [¨¦rzli] Terrestre. gozo. Economical = Economic. [it] Comer. Bulate. Sa ¨¦bano. n. diligente. Economist. n. n. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. arillo. [?rz] Enterrar. Ebullition. Eclipse. fervoroso. Kati ng tubig. lambang. Madal?. [¨ªstward] Hacia el oriente. guminghawa. Eatable. Ecclesiastic. & n. alegria. Daan ng araw. Eaves-drop. adj. Ecstasy. Earthliness. maitim. n. Walang taynga. Eaves. adj. n. v. pag-aarimohonan. Ecstatic. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. masay¨¢. n. Alingawngaw. [¨¦bon] De ¨¦bano. Maagap. obtener. Kita. mapag-arimohonan. Saks¨ªng nak¨¢rinig. adj. Earnest. v. magkaroon n[g] salap?. Echo. Galak. [¨¦rzworm] Lombriz. terreno. Ease. alero ¨® ala de tejado. gozoso. n. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. kak atwa. uod. maningas. n. adquirir caudal. masipag. Matipid. Earthen.Earless.

Editor. Effectual. n. bagsik. Egg. Tagapagtur¨°. [¨¦fort] Esfuerzo. lustroso. Egg-plant. bahay. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. si law. Mabis¨¢. Edge ways. nag¨ªng bunga. Gusal¨¬. Ul¨¬-ul¨¬. Edit. provocar. Effrontery. cobardia. Balat ng itlog. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. Eft. brillante. orilla. debilitar. Efface. Effigy. [ef¨¦minet] Afeminar. bumulwak. n. Education. n. Itlog. Edge-tool. [¨ªgoizm] Egoismo. v. Edging. impudencia. kas alukuyan. v. laylaya . adj. [efr¨®nteri] Descaro. gilid. Edge. [ediuk¨¦cion] Educacion. adj. Mabisa. [il] Anguila. n. ilustre. patal¨ªm. baog. [edch] Filo. v. Effervesce. adj. punta. sa gaw¨ªng gilid. mungkahiin. Effete. [ef¨²ldchens] Resplandor. ense?ar. Effeminacy. namamatnugot. kalapastanganan. mag-alag¨¤. [¨¦di] Reflujo de agua. n. Edict. Kumul?. mandato. adv. Egg-shell. [eg-plant] Berengenas. eficaz. Ningning. Effect. Magbuy¨®. [¨¦dch ues] De lado. n. masidh?. v. ribetear. karwagan. borde. Tur¨°. Efficiency. Effective. madwag. [¨¦dibl] Comestible. Pagilid. Hanguin. director. n.Eddy. adj. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. [¨¦fidchi] Efigie. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. fulgor. Nakagagawa. mari lag. Mabis¨¤. Tal¨®ng. Edged. Educator. n. masidh?. v. Bulwak. [ef¨¦rves] Hervir. Efficacious. Nak¨¢kain. gawin ang gilid. . Punt¨¢s. [ef¨¦ct] Efecto. n. adv. mabis¨¤. Effeminate. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. [efik¨¦cioes] Eficaz. adj. hangganan. esparcir. [ef¨ªciensi] Eficiencia. v. sa gaw¨ªng gilid. Effulgent. sidh?. Matalas. [edit¨®rial] Editorial. Sikap. ibugs?. Edge. crianza. [igr¨ªdches] Egregio. Efficacy. lustre. Maningning. [ef¨¦ctiv] Eficaz. efectivo. Larawan. adj. [eft] Lagartija. Effuse. Effluvium. Effervescence. adj. Effect. [¨¦diuketor] Educador. ihayag. Kasangkapang panghiw¨¤. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. Magpakababae. [ef¨¦minet] Afeminado. [ef¨ªt] Usado. margen. yariin. Pagilid. mas¨¢kit. Edifice. kintab. Pagpapakababae. ilitaw. Butik?. Pagbubuhos. n. hervor. mabagsik. Kahalayan. [efi¨²siv] Difusivo. instructor. Gaw¨ªn. Effort. [ef¨¦minesi] Afeminacion. v. n. criar. insigne. n. magiting. kul?. gastado. Bis¨¤ ng paggawa. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. tagapag-iw¨ª. namamahal¨¤. Edification. n. v. bantog. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. masidh?. Buny?. [¨ªdict] Edicto. [ef¨¦s] Borrar. n. n. alag¨¤. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. Pawiin. [¨¦dched] Afilado. adv. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. Egregious. derramamiento. Pal¨®s. n. imagen. Efficient. pagbubugs?. hasa. Pinangyarihan. Egg. sacar ¨¢ luz. Pangulong lagda. Tal¨ªm. [id¨ªus] Educir. n. Maghas¨¤. [efi¨²z] Derramar. ejecutar. masigla. Educate. mag-iw¨ª. Magtur¨°. makintab. [¨¦dch waiz] De lado. magtur¨°. Agas. adj. esteril. n. orilla. mabagsik. n. n. [ef¨ªcient] Eficiente. Editorial. n. [eg] Incitar. sumilakbo. Effusive. instruir. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. Effeminate. remolino. pudpod. Gasgas. fermentar. n. n. v. inducir. n. kilos babae. [eg] Huevo. Effulgence. Eel. [¨¦ditor] Editor. v. [edch] Afilar. Tila babae. destruir. n. katkat¨ªn. Utos. ribete. [edifik¨¦cion] Edificacion. isagawa. baybayin. adj. v. Edible. adj. adj. empe?o. nakasisilaw. n. galang. tab¨ª. Egoism. [¨¦dching] Orla. naglalagos. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. Edify. [¨¦difis] Edificio. iw¨ª. [efli¨²vioem] Efluvio. dilag. mujeril. Bis¨¤. Educe. tab¨ª. n. Ang nagpalimbag. [¨¦difai] Edificar. Edge wise. [ef¨¦ct] Efectuar. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. Edition. gilid. n. Effusion. silakbo. [¨¦ficasi] Eficacia. realidad. [¨¦diuket] Educar. lipulin. Ibuhos. Bumubugs?.

[ic] Aumento. [¨¦itin] Diez y ocho. pagbabadya ng p abigla. El¨¦ktriko. Elasticity. adj. adj. n. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. napahahab¨¤. adj. napahahab¨¤. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. Elective. Hinggil sa paghahalalan. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. v. primoroso. hambog. magpaalis. adj. Elaborate. escogido. maging. [il¨¦ctoral] Electoral. Either. [¨¦lbo] Codear. [il¨¦t] Engreir. Pagwawaks¨ª. n. Manghahalal. n. pagpapaalis. Alin man. Labing walo. Elect. Eighteen. Eke. nauukol sa lintik. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. kahit alin. n. [e¨ªt] Ocho. pangangamkam. n. Ano. n. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. Siko. Magmalak¨ª. Magwaks¨ª. Eight. Electoral. Element. simula. Elemental. pagmamalak¨ª. ang matatanda. Eightieth. adj. conj. Elbow. Taga Ehipto. maayos. n. pil¨ª. Elastic. Pana namsam. [il¨¢ps] Pasar. Pagkaparang l¨¢stiko. [¨¦lder] Mayor. Hal¨¢l. v. El¨¦ktriko. . inam. sunodsunuran. [eitz] Octavo. Eld. [ic] Aumentar. v. Elephant. Paghahalal. adj. Elect. Elderly. Elder. n. maglwat. [¨¦liment] Elemento. desechar. Elektrisidad. [idch¨ªpcioen] Egipcio. Ika walong p?. n. [elim¨¦nteri] Elemental. n. [idch¨¦ct] Expeler. [il¨¦cion] Engreimiento. Eldest. Mapagmalak¨ª. [il¨¢stical] El¨¢stico. [il¨¢boret] Elaborado. [¨ªdzer] O sea. [il¨¢stic] El¨¢stico. adj. antepasados. maghambog. adj. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. maigi. v. [¨ªgres] Salida. [il¨¦ctrifai] Electrizar. Parang l¨¢stiko. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. Elementary. Eighty. los ancianos. correr el tiempo. Eldership. fundamento. Ikalabing walo. v. adj. [ich¨¦ccien] Expulsion. makaraan ang panahon. Paglabas. alargar. Elbow. adj. kanunuan. Isang buong pook ng mga manghahalal. adj. Ikawalo. sunodsunuran. [¨¦ldoership] Ancianidad. Elegant. n. [eld] Vejez. kinis. mainam. Sikuhin. adj. Elegance. Eke. v. hirang. kahiman. [idch¨ªpcioen] Egipcio. orgullo. manik¨®. itapon. Electricity. [¨¦lderli] De edad ya madura. [elim¨¦ntal] Elemental. adv. v. esmerado. [il¨¦ct] Elegido.Egress. [¨¦ligans] Elegancia. n. adj. magbady¨¢ ng pabigla. adj. Eighth. expeler. Electrify. [¨¦lbo] Codo. Electric. Electrical. Eh. Egyptian. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. adj. Elders. n. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. Elate. Eightfold. adj. Nauukol sa bahagi ¨® simula. Painamin. Lalong matanda. v. [il¨¦t] Altivo. Katandaan. Mak¨¢walo. Wal¨®. Makisig. adj. nauukol sa lintik. Maghalal. Paghahagis. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. [il¨¢boret] Elaborar. n. [il¨¦ctoroet] Electorado. O man. [¨¦lifant] Elefante. Elastical. humab¨¤. Ihagis. Kisig. Bahagi. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. adj. Eject. int. adj. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. pakwan¨¢n ng elektrisidad. Elepante. Parang lastiko. ensoberbecer. n. paigihin. Ejaculation. n. ya. Elaborate. [¨¦ldest] Lo mas anciano. Election. Elektrisah¨ªn. [il¨¦ctiv] Electivo. pag-alis. n. expulsion de una posesion. Kahambugan. Elector. n. n. Elation. [¨¦iti] Ochenta. dagitab. Ejection. Simula. Nahihinggil sa Ehipto. Electrician. May katandaan. Electioneering. orgulloso. Dagdag. Lumipas. [eh] Que. Mainam. Ang matatanda. Elapse. Ejaculate. Hinggil sa paghahalal. adj. Walong p?. adj. Electorate. [idch¨¢kiulet] Lanzar. n. [¨¦lders] Ancianos. Elate. Ejectment. Pinaka matanda. v. pron. [il¨¦ct] Elegir. M¨¢ragdagan. Egyptian. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. [il¨¦ctor] Elector. Katand¨¢an. k¨¢tandatandaan. bago. n. pagtatapon. [il¨¦ccion] Eleccion. prolongar. Either. adj. [¨¦ligant] Elegante. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. Eighteenth.

Lumulan. may enkanto. v. pangayayatin. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. tabon. v. Elocution. Dwende. [elv] Encanto. v. [els] De otro modo. Elf. Emancipate. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. Elixir. [emb¨¢rras] Embarazar. [el¨ªt] Lo mejor. Linawin. ipaliwanag. v. magbuhat. v. Elicit. anta. inmenso. kapun¨ªn. [il¨ªcsir] Elixir. Tambak. Pagkataas. . napakalaki. Labing isa. [im¨¢nsipet] Emancipar. n. artificioso. [¨¦livet] Elevado. pahabain. Pagpapalay¨¤. pangungusap. Embankment. n. magtabon. [eliv¨¦cion] Elevacion. Embargo. apartar. gamot. adj. alisin. detencion de buque. adj. pron. [eloki¨²cien] Elocucion. Isagawa. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. Elevate. ilay?. iwas. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. n. [elif¨¢ntin] Elefantino. manggaling. n. Eliminate. explicacion. conj. Embank. Liwanagan. [elf] Enmara?ar el pelo. v. Emasculate. adv. Ellipsis. adelgazar. [emb¨¢rrasment] Embarazo. [¨¦lidcibl] Eligible. [ili¨²dibl] Evitable. adj. enredar. enredo. pagpapahab¨¤. paglal ay?. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. origen. kapon. n. pa. Eligibility. [eman¨¦cion] Emanacion. [il¨®pment] Rapto. adj. n. v. Embarcation. Sa ibang paraan. adj. [embark¨¦cion] Embarcacion. Embarrassment. Elf. v. v. Elvish. Elve. adj. alejar. maiilagan. descartar. [emb¨¢rgo] Embargo. n. magsakay. v. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. pataasin. Bating. Makinang pangtaas. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. Maray¨¤. saka. Elope. Magtaanan ng babae. [emb¨¢nk] Terraplenar. Elixir. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. magandang manalita. Eloquent. Kumapon. flaqueza. Maiiwasan. Manglit¨®. Gusutin ang buhok. Emaciation. Elongation. nun¨°. [elvish] Encantado. n. pangangayayat. gand¨¢ ng pananalita. [il¨®ngguet] Alargar. Nakakaday¨¤. adj. [elk] Alce. [ili¨²sidet] Dilucidar. kaliwanagan. adj. Pagnipis. Eleventh. n. n. [im¨¢skiulet] Castrado. [iliuzion] Escapatoria. Pag-uunat. [il¨ªminet] Eliminar. Sasakyan sa tubig. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. n. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. v. Paliwanag. tumul¨ªg. Mainam na manalita. Ang pinaka mainam. [els] Otro. Embalm. pagpapataas. Elucidation. gul¨®. [il¨ªsit] Poner por obra. [im¨¢skiulet] Castrar. v. Hinggil sa dwende. exaltar. [emb¨¢m] Embalsamar. [¨¦livetor] Elevador. Ika labing isa. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. Emasculate. Panipis¨ªn. n. Elk. matayog. Eligible. v. Unatin. Pananalita. [el¨ªpsis] Elipsis. Elocutionist. maglulan. explicar. v. adj. Elfin. Elevate. n. M¨¢ihahalal. [elf] Duende. evitar. Elevator. Embarrass. ang maigi. Umiwas. adj. adj. Elusory. [imansip¨¦cien] Emancipacion. Elusive. n. alejamiento. [¨¦locuens] Elocuencia. Eloquence. Else. adj. lo selecto. Iba. n. Mataas. Eleven. Pagtataanan ng babae. ejecutar lo ideado. Emaciate. [ili¨²d] Eludir. Gaelepante. Ilag. adj. Enkantado. Elsewhere. Elopement. pananalumpat¨¬. Elongate. Magpalay¨¤. [¨¦lsjuer] En otra parte. [elokiucionist] Declamador. Elude. [ili¨²siv] Artificioso. Magtambak. n. nakakaday¨¤.Elephantine. Emancipation. Malaking us¨¢. Pagmumula. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. sumakay. kung dil¨¬. pagbubuhat. [emb¨¢rc] Embarcar. Eludible. n. Magmula. Else. adj. v. lumit¨®. umilag. Embark. Sa kabilang dako. Emanation. [¨¦manet] Emanar. [¨¦livet] Elevar. Elusion. Elucidate. panggagaling. n. [il¨®p] Raptar. Enkanto. Gusot. v. n. [il¨¦ven] Once. gumul¨®. [emb¨¢nkment] Terraplen. Emanate. Embalsamahin. Elevation. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. n. [imeci¨¦cien] Extenuacion. Elite. Itaas. [inm¨¦ci?t] Extenuar. M¨¢nanalumpat¨¬. n. Kainaman sa pananalita. [¨¦locuent] Elocuente. Elocutionary. [iliusori] Fraudulento. n. Elliptic(al). n.

n. [empl¨®yi] Empleado. Bayang k¨¢lakalan. frotamiento. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. Manungkol. esp¨ªa. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. v. manggalin. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. n. Emolument. lumitaw. sigla. . [emigr¨¦cioen] Emigracion. [emb¨¦lishment] Adorno. [empl¨®i] Empleo. n. pahiran ng gamot. ipisan. ornato. [im¨¦nd] Enmendar. n. Magnakaw. echar de s¨ª. v. Kataasan. Magtampok ng palamuti. [emp¨¢uoer] Autorizar. n. Emigration. Embodiment. pagsasaayos. Embrocate. adj. Pakinabang. malgastar. Emphasis. [¨¦minens] Altura. Embellishment. Eminent. dakong tiy¨¢ngihan. v. [im¨®liument] Emolumento. n. v. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. [¨¦miseri] Emisario. [embr¨¦sment] Abrazo. n. Emigrant. yapos. Emend. yumapos. kadakilaan. Pagtutwid. Eminence. Pagyakap. Embassy. Emetic. n. distinguido. Kataasan. Emit. ocupar. [¨¦mperor] Emperador. Pasug¨° ng isang bans¨¢. adj. Embrace. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. karilagan. Embezzlement. n. kabunyian. elevado. Emission. Nauukol sa sagisag. adj. Pagpapalamuti. [im¨¦rdch] Salir. pagpapak abuti. Sasisag. n. mag-alibugha. Emotion. Emboss. agitation del ¨¢nimo. t¨ªtulo de honor de los cardenales . Sugong lihim. Pagandahin. Embezzle. n. nakakapagpasigla. adj. n. n. [im¨®liet] Ablandar. manah?. Maglabas. magmula. Pangpalambot. kadakilaan. buny?. [emb¨®di] Incorporar. Emollient. n. Embers. [emb¨®diment] Incorporacion. Bakl¨¢. Magbigay kapangyarihan. [im¨ªt] Emitir. [¨¦migret] Emigrar. n. [emb¨¦lish] Hermosear. [emend¨¦cioen] Enmienda. [¨¦migrant] Emigrado. n. Kawan¨ª. bordado. Langgam. v. n. v. vomitivo. corregir. Empower. Lumakas ang loob. [im¨®cioen] Emocion. magiting. T¨¢hiin. tiktik. [¨¦minensi] Altura. [empl¨®iment] Empleo. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. Embrace. Embroidery. Emetic. [¨¦mbasi] Embajada. v. [im¨ªcioen] Emision. v. paggagayak. Lumabas. pagpapahid ng g amot. [empl¨®i] Emplear. Emery. [¨¦met] Hormiga. elevacion. Emperador. Pagnanakaw. pabutihin. v. karilagan. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Paglalabas. proceder. Lumambot. Emmet. malaking kaharian. [emb¨¢sador] Embajador. Emblematical. Emphasise. adj. Employee. parikitin. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Nakababakl¨¢. Embody.Embassador. nak¨¢kasuka. Emigrate. v. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. maggugol ng panahon. frotar. kapisanan. [im¨¦rdchensi] Emergencia. tumapang. Yumakap. mag-aksay¨¢. Emendation. n. [¨¦meri] Esmeril. Imperyo. n. Emotional. ocupacion. Emperor. pagyapos. Humilot. Empire. maghayag. maglitaw. eminencia. n. n. Employ. kab¨¢. Pangpasuka. [embrok¨¦cion] Estragamiento. [im¨®cional] Concitativo. adj. Employ. [¨¦mboerz] Rescoldo. Manalita ng mari¨ªn. Paghilot. v. p¨¢milihan. correccion. [emb¨¦zlment] Hurto. Yakap. pangduduwit. Pangyayaring hind? sinasadya. robo. n. Isama. kabunyian. kutog. har¨¬ ng malaking bans¨¢. [embr¨¦s] Abrazar. Humanay sa pakikipagbaka. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. Di¨ªn. v. Emissary. n. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. tunk¨²lin. [emp¨®rioem] Emporio. provecho. n. Marilag. n. elevacion. Nauukol sa sagisag. v. simb¨®lico. v. simb¨®lico. [emb¨®ldn] Animar. n. dar poder. Emphatic. Embroider. Embrocation. n. Magburd¨¢. Mari¨ªn. Pangpasuka. [embr¨®ideri] Bordado. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. pagpapa ganda. Emblem. [embr¨¦s] Abrazo. Mangibang bayan. Eminency. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. Embolden. Embattle. adj. [¨¦minent] Eminente. [¨¦mpair] Imperio. v. tub¨°. Emporium. Emergency. n. [¨¦mblem] Emblema. n. [emb¨¦zl] Hurtar. sikd¨®. [embr¨®ider] Bordar. v. Samah¨¢n. Embellish. Lih¨¤. Employment. Embracement. eminencia. Emerge. maglilok. Pangingibang bayan. Emblematic. n. [¨¦mbroket] Estregar. Baga. v. v. Kalagayang pagkakawan¨ª. Emolliate. Isaayos. Nangingibang bayan.

v. Kawalan ng laman.. n. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. pagkalutas. v. Endear. Mahal¨ªn. [enf¨ªbl] Debilitar. [en¨¢ct] Establecer. n. [¨¦ncor] Otra! otra vez. adv. utos. Mangibig. Enchant. [encl¨®z] Cercar. v. Energy. Magsumikap. Bakuran. lumutas. M¨¢katagp?. sumag up¨¤. magpahintulot . Encamp. End. n. n." pumirm¨¢. Pangangamkam. Katapusan. kalaban. v. v. bangga. Tumap os. v. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. autorizar. Gambal¨¤. v. [¨¦nding] Conclusion. circunvalar algun terreno. [enc¨¢unter] Encontrar. Emulation. magbigay utos. [enk¨¦redch] Animar. pagkautas. Encompass. katalo. v. Endurance. Walang lam¨¢n.. [endi¨²r] Sufrir. Enact. n. Sikap. [¨¦mti] Vacio. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. bihagin ang kalooban. n. dictamen. Emperatr¨ªs. umut¨¢s. dulo. Enamour. v. Mul?. [¨¦miulet] Emular. n. [enc¨¢mpment] Campamento. v. Encumber. Pagmamahal. Magpalakas ng loob. hangal. v. Enclosure. [¨¦mti] Vaciar. rodear. cabo. magtay? ng k ampamento. sufrimiento. Encore. [enk¨®mpas] Circundar. [enc¨¢unter] Encuentro. dotacion. Endeavor. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. Energetic. magsikap. gumaya. [enk¨¦dch] Enjaular. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. [ench¨¦n] Encadenar. [ench¨¢nt] Encantar. Gumambal¨¤. apropiarse lo ajeno. v. paciencia. adj. [emiul¨¦cioen] Emulacion. ignorante. decretar. terminar. intentar. de nuevo. v. [end¨ªrment] Encarecimiento. pagkatapos. hangg¨¢. Endeavor. Empty. [en¨¢ctment] Decreto. wakas. Enemy. Lumaban. Bigay-kaya. competir. acabarse. Endowment. makipagpunyag?. . [¨¦mtines] Vaciedad. matar. Itanikala. manglata. n. Encase. maka. n. Encore. [end¨¦ndcher] Peligrar. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. quitar la vida. ul?. rivalidad. [¨¦ndwes] De punta. v. kagalit. adv. ganyakin. paglilikat . Encounter. isilid sa haula. n. bungg?. Makaloob ng bigay-kaya. [en¨¦bl] Habilitar. adj. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. End. Endorse. Enclose. [¨¦ndles] Interminable. [enk¨¦s] Encajar. [enamoer] Enamorar. v. [end¨¢ument] Dote. [imulcioen] Emulsion. hangganan. Loob¨¢n. v. mangamk¨¢m. Kabuhayan ng loob. Encounter. yumar¨¬. Endways. acometer al enemigo. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. Kulungin. derecho. mag-utos. pagbabat¨¢. empe?o.Empress. Alisan ng laman. Encampment. Encroachment. v. n. v. kagilasan. estorbo. v. umabala. Endanger. pangpatapang. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. Bakurin. Endearment. paghangg¨¢. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. Enactment. vigoroso. v. [encr¨®ch] Usurpar. walang kabuluhan. Emulate. Encage. [¨¦nimi] Enemigo. Ligirin. n. kaalit. [end¨ªvoer] Esfuerzo. magtiis. Walang hanggan. concluir. [¨¦ncor] Otra vez. magdulot. kulungin. vigor. Encircle. imitar. [ens¨ªrcl] Cercar. magilas. Halinahin. dumaluhong. Encourage. Encore. Ending. [end¨ªr] Encarecer. Katapusan. Kaaway. walang dulo. Encumbrance. v. Tagp?. sagup¨¤. Endure. rodear. patul¨®y. humangga. muerte. Endless. Pangalan ng gamot. Enchain. Buh¨¢y ang loob. cercado. walang katapusan. arriesgar. v. Pasiya. [end] Acabar. [encr¨®chment] Usurpacion.. pakikipagpunyag?. Enfeeble. Makakaya. [end] Fin. aguantar. v. n. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. rubricar. [enk¨¢mboer] Embarazar. choque. Pagmamatigas. abala. Emulsion. [encl¨®siur] Cercamiento. kubkubin. mangamb¨¢. poner en estado de. magbat¨¢. n. [enk¨¢mbrans] Embarazo. Pangpalakas ng loob. Magtatag magpasy¨¢. pagtitiis . n. Pakikilaban. [¨¦mpres] Emperatriz. int. [end¨ªvoer] Esforzarse. Empty. v. mas¨¢kit. Encouragement. gilas. inutil. n. n. Magmatigas. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. Twid. mangligaw. Endow. magkampamento. dakong nababakuran. magsumakit. [enc¨¢mp] Acampar [se]. Kumamk¨¢m. mas. dote. v. sumalubong. extremidad. n. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. Enable. [endi¨²rans] Duracion. adj. Encroach. Kampamento. v. cesacion. Humin¨¤. magpatapang. alentar. n. Manganib. soportar.

Enjoin. v. Pangak¨°. n. [enh¨¢ns] Encarecer. [enl¨¢ivn] Animar. Parangal¨ªn. Enlargement. [eng¨¢lf] Engolfar. [engr¨¦ving] Grabado. Enslave. pagpapataas. Galitin. Enough. disfrute. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. n. pamimilit. Palaot. v. Ennoble. [in¨®rmiti] Enormidad. n. Pagpapamahal. adj. makinista. [ensl¨¦v] Esclavizar. Enshrine. locomotora. taga Inglaterra. extender [se]. ampliacion. emancipar. [ens¨¢mpl] Ejemplo. n. humalile. comprometimiento. Patabain. v. avivar. Pagsisiyasat. Enrage. [enl¨¢itnment] Ilustracion. Enlist. [enqu¨¢ir] Informarse. Payamanin. violentar. encolerizar. bugtungan. English. Malak¨ªng d? kawas¨¤. busabusin. Watawat. Enshroud. v. Pagpilit. [in¨ªgma] Enigma. [enr¨®l] Alistar. Matwa. Enrich. Enlistment. magtam¨®. irritar. n. Engrave. instruir. turuan. Enfranchise. Enslavement. Engross. magparami. bumuntot. buhayin ang loob. malab¨°. adj. v. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. v. v. n. May pangak¨°. producir. Kasukat¨¢n. Enigma. parangal¨¢n. [enf¨®rs] Esforzar. goce. pagtutur¨°. magtanong. Enhancement. [endch¨®in] Mandar. v. sumakmal. Bugtong. makinista. Ensample. Pagpapatala. Enmesh. dumami. Enquire. poner en libertad. v. pagtatanim ng loob. [enl¨ªstment] Alistamiento. n. Parang bugtong. v. Seguro. [engu¨¦dched] Comprometido. Enhance. magtaglay. n. [enl¨ªst] Alistar. Mangubl¨ª. Palayain. esculpir. Inggl¨¦s. adj. Magsiyasat. pag-uusis¨¤. encargar. tallar. engullir. karapatan. Enforcement. levantar en alto. Mahal¨¢n. poseer. [in¨®rmoes] Enorme. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Lumak¨ª. Engagement. instruccion. n. Pagpapaliwanag. [enshr¨®d] Amortajar. Enquiry. comprometer. [enr¨¦dch] Enfurecer. [enl¨¢rdchment] Aumento. Lumilok. Enliven. v. makipag ayar?. Enmity. [in¨¢f] Bastante. English. Enlighten. n. Pagkaalipin. Ensign. palakh¨ªn. [enm¨¦sh] Enredar. n. Engender. n. & adv. suceder. v. [endchin¨ªr] Ingeniero. n. [¨¦nmiti] Enemistad. Engage. Enormity. v. [enl¨¢rdch] Engrandecer. [engu¨¦dch] Empe?ar. [¨¦ndchin] M¨¢quina. Inggl¨¦s. n. [endch¨®y] Gozar. adj. Alipinin. [encu¨ªre] Indagacion. English. Engulf. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. v. Siluin. Engineering. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. mag-urir¨¤. manganlong. averiguar. Engaged. ibuy¨®. registrar. Engine. v. [ensl¨¦vment] Esclavitud. v. advertir. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. Enrollment. Palakasin ang loob. [engr¨¦v] Gravar. adj. v. v. kam¨ªt. Pagtatala. engrosar. Liwanagan. [¨¦nsain] Bandera. Enigmatic. [ensi¨²] Seguirse. pataasin. Manganak. n. Itagong pinaka ala-ala. dilatar [se]. taglay. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. kasya. v. inquirir. n. Ensconce. [in¨¢f] Lo suficiente. Pilitin. v. Magbilin. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. Pagdaragdag. [enl¨¢iten] Alumbrar. Parang bugtong. [endch¨¦nder] Engendrar. magkam¨ªt. mag-usis¨¤. Enlarge. papag-initin. Balutin ng sapot. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. huma magpahab¨¤. Poot. magsundalo. n. Lak¨ªng d? kawas¨¤. coaccion. iluminar. v. Ensue. Enigmatical. n. n. magpalak¨ª. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. al isin sa pagkaalipin. Enough. pagtatanong. [endch¨®iment] Placer. Inhinyero. sentar plaza. v. galak. [engu¨¦dchment] Empe?o. v. Twa. M¨¢kina. adj. [en¨®bl] Ennoblecer. magtagubilin. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. sap¨¢t. Engraving. magtala ng pangalan. Sumunod. v. n. Isalin sa wikang inggl¨¦s. n. malab¨°. v. kakasyahan. Patala. Patala. Engineer. pagkabusabos. Enlightenment. compeler. magalak. Paglililok. [engr¨®s] Engordar. Enormous. enmara?ar. tam¨®. pagpapalak¨ª. Ensurance. [enf¨®rsment] Compulsion. n.Enforce. n. Sukat. [ensi¨²rans] Seguro. . bandera. Halimbaw¨¤. bandil¨¤. Enroll. Enjoy. suficiente. Enjoyment. [enr¨ªtch] Enriquecer. [enr¨®lment] Registro.

tumiwal¨¤. inutusan. Enthronement. n. libangin. Enunciate. [¨¦ntri] Entrada. embarazar. v. maghayag. [ent¨¢ngl] Enredar. kainggitan. balot ng sulat. Sug¨°. ganap. manghib¨°. v. v. Tuks¨®. n. suplicar. Enticement. [ini¨²meret] Enumerar. Envoy. panunuks¨®. ang nagbibigay kasayahan.Ensure. adj. n. mapag-gawa ng sab¨ªd. Entice. n. v. Entertain. v. Enter. adj. adj. Epistle. Bu?. declarar. n. Enthral. pagsipot. Epact. pan gparaan ng panahon. Epidemy. Entrails. Mainggit. Layon. Epidemic. Ingg¨ªt. v. n. v. Magkatiwal¨¤. [¨¦nvi] Envidia. n. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. bilangin. v. paghahay ag. Envelop. n. Saklaw ng isang Obispo. [¨ªpact] Epacta. Magbalit¨¤. s¨²plica. Paglitaw. Enthusiastic. Balat sa labas. [ent¨¦rten] Entretener. Entangle. Ligirin. Kabuoan. Ephemeral. k¨¢loob-looban. abala. n. mensajero. Iluklok sa trono. v. pasok. v. Enthrone. Enumeration. Enterprise. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. Entire. [¨¦nvi] Envidiar. n. [ent¨¢nglment] Enredo. adj. n. Enthusiasm. [iniunciecien] Enunciacion. managhil¨¬. [env¨¦nom] Envenenar. [ent¨¢is] Tentar. [¨¦pilepsi] Epilepsia. Epileptic. v. n. Enumerate. mamilipit. kasayahan. Pumighat¨¬. [enzr¨®n] Entronizar. Sobre. Bituka. [ent¨¢irli] Entereza. Entertainment. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. Entreat. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Sab¨ªd. Pasuk¨¢n. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. [entr¨ªt] Rogar. n. adj. [ent¨²m] Sepultar. embrollon. Entangler. [ent¨¢itl] Entitular. sitiar. Sam¨°. Himatay. embrollar. Entirely. Epiphany. [ip¨ªfani] Epifania. Episode. Sigla. Pagbilang. Nauukol sa lalake at babae. [ini¨²nciet] Enunciar. penetrar. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. balutan. [entr¨¢st] Confiar. enga?ar. enredar. v. [ent¨¢ir] Entero. [¨¦nvious] Envidioso. Manuks¨®. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. Envelope. n. [¨¦pisod] Episodio. [env¨ªlop] Envolver. completo. Ilibing. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. Entrance. Lumason. Pagbabalit¨¤. n. kalahatan. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. [¨¦ntrelz] Entra?as. instigar. pananaghil¨¬. Manggul¨®. divertir. adj. [¨¦pisin] Epiceno. Sulat. Pagluluklok. mamanhik. g mawa ng sabid. Envious. v. [¨¦nvelop] Sobre. n. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Envy. Envy. [entr¨¢p] Entrampar. Ang nag-anyay g lumilibang. L¨ªbangan. adj. Entreaty. solicitud. makiusap. [enzr¨®l] Oprimir. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. Epicene. Balutin. nauukol sa sak¨ªt na himatay. mang-abala. n. aforrar. Enthralling. Envenom. umaliw. Episcopate. Entanglement. liham. n. general. Enunciation. n. kubkubin. Nakapipighat¨¬. pasa loob. [¨¦pidemi] Epidemia. gambal¨¤. Epidermis. [¨¦nviron] Rodear. [ip¨ªscopet] Obispado. adj. Manil¨°. panukal¨¤. bayan ¨® bansa sa isang panahon. n. n. Bumilang. Entomb. [entr¨ªti] Ruego. [ensi¨²r] Asegurar. Mamaghapon ang tagal. Entree. Entrust. v. Entwine. Pagpasok. Sumam¨°. n. Entry. Pagpasok. v. [¨¦ntri] Entrada. Mamulupot. [ent¨¢ngloer] Enredador. Entitle. [enzr¨®ling] Opresivo. Marapatin. n. Pasiguro. cut¨ªcula. autorizar. envolvedero. aliw¨ªn. [¨¦ntrans] Entrada. mangday¨¤. enroscar. [¨¦ntoer] Entrar. [¨¦nvoi] Enviado. H¨ªmatayin. gumambal¨¤. pasuk¨¢n. declaracion p¨²blica. v. n. pamanhik. Pumasok. admision. cercar. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. Environ. [entw¨¢in] Entrelazar. magpalikawlikaw. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. Entertainer. v. n. lasunin. Lumibang. Manggugul¨®. [ent¨¢isment] Instigacion. pakikiusap. embarazo. Epilepsy. bayan ¨® bansa sa isang panahon. n. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. v. Entrap. [enzr¨®nment] Entronizacion. bloquear. n. . Masigla. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. Mainggitin. diversion. v.

Nauukol sa kabayo. N¨¢mamal?. Pagkabunot. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. n. Error. n. n. adj. [ir¨¦ct] Derecho. marunong. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. establecer. Paham. Erroneous. n. kaparis. karunungan. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. lipulin. Ekwador. Panahon. Erelong. adj. sulat ibp. Erring. Equilateral. adj. n. n. [¨ªcuabl] Igual. m¨¢lisya. extirpar. [ir¨¦ct] Erigir. n. kapantasan. [¨¦rror] Error. adv. [icu¨¦tor] Ecuador. [¨¦rring] Errado. hampas-lup¨¤. Errant. Sangkap na kailangan. Kagaya. Magkaparis ang mga sulok. n. [¨ªcualaiz] Igualar. Marunong mangabayo. Equivocal. pawiin. Karampatan. n. Pagtatay?. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. v. . n. Kapaham¨¢n. [¨¦rrant] Errante. pagparehohin. palakadlakad. adj. Epitaph. katibayan ng loob. Pagparisin. Equipoise. adv. pagkaligaw. & prep. Lay¨¢s. justo. [icu¨ªvalent] Equivalente. Gayon din. Equivocate. utos. Equestrian. daladalahan. Katkat. mensaje. kalisyaan. pertrechar. may pagkakaparis. bilin. justicia. Katumbas. [¨¦pitaf] Epitafio. hamp s-lup¨¤. v. adj. [icu¨ªp] Equipar. serenidad de ¨¢nimo. burahin. n. v. [ip¨ªstoleri] Epistolar. Patwid. Epoch. Equivalence. Equally. kawangk?. Mga kamalian sa katha. Pagparahin. yerro. adj. Pagkakapantay. n. v. Eraser. Katkatin. Equip. [ir¨¢diket] Desarraigar. pronto. ambiguo. adj. [irl¨®ng] Antes de mucho. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. n. Lam¨ªg ng loob. ciencia. [¨¦riudait] Erudito. Eradication. adj. construccion. Tapat. v. [ir¨¦s] Borrar. buga. Eruption. [ir¨¦siur] Raspadura. kapara. Equal. n. uniforme. patay?. Pasabi. Equalization. Equitable. [¨¦cuiti] Equidad. el acto de equipar. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. Erudite. adj. n. Equiangular. [icu¨®liti] Igualdad. Kahambing. Equinox. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. [eriud¨ªcioen] Erudicion. Nauukol sa sulat ¨® liham. Timbang. [¨¦rrand] Recado. Equestrian. adj. M¨¢mal?. hind? tunay. Mga kamalian sa katha. [err¨¢tic] Err¨¢tico. magkaisa ang l ay?. v. n. kawangis. aklat. Epitome. contrapeso. [ir¨¦ser] Raspador. [ir¨²pcioen] Erupcion. Mal?. Equivalent. [¨ªcuin] Caballar. Magkamal?. [icu¨ªvalens] Equivalencia. n. [¨ªcual] Igualar. Equalize. Erect. [err¨¢ta] Erratas. Erratic. tatag. [icu¨ªvoket] Equivocar. Nauukol sa pangangabayo. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. Bago. [¨¦cuitabl] Equitativo. Bunutin. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. mali. [ip¨®c] ¨¦poca. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. desviarse. [err¨®nioes] Erroneo. Equivocation. adj. Kamalian. Equity. palaboy. Erect. vagabundo. katumbas. adj. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. v. [irr¨¢tum] Errata. Magsangkap ng mga kailangan. Timbang. [¨¦cuipedch] Equipaje. matwid. errante. [¨ªcual] Igual. [¨ªcuinocs] Equinoccio. kahambing. resumen. kawangk¨¬. n. Equality. hind? pa naluluwatan. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. Erection. n. n. bur¨¢. adj. [ir] Antes. [icu¨¦strian] Ecuestre. [icu¨ªpment] Equipaje. adj. Silakb¨®. Pangbur¨¢. adj. magtatag. pagpantayin. maligaw. falso. Kagaya. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. katimbang. levantado hacia arriba. Equipment. Era. Pagpaparis. Err. Errata. Equine. katwiran. vagante. katimbang. Errand. muna. n. pagparisin. Equanimity. Erase. [¨ªra] Era. n. m¨¢ligaw. walang day¨¤. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. n. aklat. Equal. Nakapagkakamali. v. m¨¢mal?. Equipage. Equator. Palaboy. pagkalipol. pagkakaparis. adj. [¨ªcuali] Igualmente. mas. Magtayo. antes de. [?r] Vagar. Ere. Panahon. sulat.Epistolary. [icu¨¦strian] Ecuestre. Hind? pa nalalaunan. Eradicate. n. Erasure. Kamalian. [ir¨¦ccion] Ereccion. pantas. n. ibp. Epson salt. Erratum. n. semejante. n. [iradik¨¦cion] Extirpacion. n. n¨¢liligaw. Magnesya kalsinada. Erudition. pagtutulad. errar. Equable. Equilibrium. vagabundo. adj.

Magpakaylan man. Estate. n. [¨ªziop] Etiope. pagkikilos-mahal. lumay?. Evade. [¨ªz?r] Eter. Pakinabang. Essence. [¨¦tiket] Etiqueta. walang hanggan. escapar. pagpapahalag¨¢. n. [esp¨¢uz] Desposar. v. Magsanay. [i¨²lodchaiz] Elogiar. Escort. n. n. Tang¨¬. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. adj. [es¨¦] Ensayar. Pagkakaylan man. Eternity. kumatwa. bukod-tang¨¬. n. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. n. evitar. Esteem. Abay. Esophagus. aprecio. [it¨¦rnal] Eterno. Ang kinakailangan. v. Establish. [iur¨®pian] Europeo. [¨¦schiueri] Brazo de mar. [it¨¦rnali] Eternamente. Ettin. Pagsasanay. [iur¨®pian] Europeo. European. Estrangement. Especial. [eschi¨²] Huir. [est¨ªmabl] Estimable. kur¨°. Escape. acechar. Kasal. Magkasal. tumaanan. Pitagan. celeste. S¨ªmulain ng mga salita. [est¨¦t] Estado. extra?eza. v. Esteem. v. Ukol sa langit. Essay. Escort. capon. pahalagahan. Europe. n. [eski¨²chen] Escudo. v. tikman. pagkawalang hanggan. [es¨¦ncial] Esencia. taong maitim. adj. Etymology. n. n. [iv¨¦d] Evadir. Lihim. inmortal. Evacuation. n. observacion. [¨¦stimet] Estimar. [esot¨¦ric] Secreto. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. [i¨²noc] Eunuco. [est¨ªm] Estimar. apreciar. adj. n. [escr¨ªpt] C¨¦dula. n. Esculent. tumakas. Escript. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. Kakatw¨¤. n. n. tentar. n. Ethiop. kaakbay. Estimation. n. alabanza. Euphemism. kasulat¨¢n. aplaudir. Umiwas. adv. [it¨¦rniti] Eternidad.Erysipelas. Eskudo. [es¨¦ncial] Esencial. Kailangan. huida. mahiwag¨¤. pagtakas. [estimecioen] Estimacion. [¨¦sens] Esencia. tumakas. Escape. Eunuch. n. n. n. Estimate. Escutcheon. Taga Etyopya. paunlak. v. v. Essential. Lalamunan. itatag. v. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. Paglilok sa metal. Tumaanan. Euphonical. manubok. n. [estr¨¦ndch] Extra?ar. adj. magpaunlak. n. [i¨²foni] Eufon¨ªa. [est¨ªm] Estimacion. n. [est¨¢blish] Establecer. Espial. [es¨®fagoes] Garganta. Katibayan. Tasa. Ethereal. European. Sa tanang panahon. Bating. negro. pakasal. v. Evacuate. lupang pag-aar¨¬. samahan. Pagkakatatag. lay¨°. Eulogy. adj. agw t. n. kapon. Estuary. probar. perfume. kumunyon. n. galang. Waw¨¤. v. Estimable. Pumuri. adj. n. & n. Eternally. Eucharist. pahalag¨¢. Establishment. huir. [etch] Grabar al agua fuerte. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. . Ether. [esk¨¦p] Escapar. misterioso. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. Esoteric. n. Etiquette. domicilio. Lumilok sa metal. M¨¢kakain. Kagalang-galang. v. [esc¨®rt] Escoltar. desocupar. bantay. Etching. v. [¨¦skiulent] Comestible. [eriz¨ªpelas] Erisipela. Maniktik. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. Essay. Estrange. Etiketa. v. [et¨ªn] Gigante. Lisan. convoyar. [iv¨¢kiuet] Evacuar. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. adj. Paniniktik. Nauukol sa Europa. enajenar. Espouse. n. Papuri. [esk¨¦p] Escapada. umilag. Eulogize. Halagahan. Escapade. n. [es¨¦] Ensayo. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. Eternal. distancia. Pabang¨®. hacienda. ihatid. Pag-aar¨¬. Essential. fundar. Akbayan. Espy. adj. Eschew. Higante. Manibago. umilag. Etch. [¨¦scort] Escolta. [i¨²fimizm] Eufemismo. [¨¦stimet] Valuacion. sa boong panahon. n. bienes. n. n. [est¨¢blishment] Establecimiento. pagkain. Magtatag. Eter. Badyang pangpalubagloob. Espousals. iwan. adj. bahay. escritura. apreciar. [i¨²lodchi] Elogio. Pag-al¨ªs. Europa. Pagtataanan. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. [esp¨¢usals] Esponsales. n. Taga Europa. [esp¨¦cial] Especial. Euphony. Estimate. huir. lisanin. Pagmamahal. n. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. Lumay?. kapitapitagan. n. kumboy. Ang pagkakatugma ng tinig. apartar. [esp¨¢i] Espiar. v. [i¨²rop] Europa. Mahal¨ªn. um ilag.

Nagkataon. allanar. [iv¨®c] Evocar. takap. n. Bawa't isa. [¨¦veri-uan] Cada uno. Evoke. justo. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. Maiiwasan. Evangel. sumingaw. May masamang akal¨¤. murmuracion. el anochecer. tunay. Even. [eks¨¢ccien] Exaccion. Pusp¨®s ng mga pangyayari. Everlasting. adj. tulisan. v. lahat ng bagay. lahat. palag¨¬. panay. v. Evaporate. adj. Ebanhelista. Ilatag. [evoermor] Eternamente. tw?. bisperas. Totoo. [eks¨¢dcheret] Exagerar. May kasamaan. maliwana g. walang hanggan . [i¨²oer] Palancana. Ganap. Exaction. Alulod. cada una. excusa. adj. Pagkapangyari. v. n. cada una. adj. acontecimiento. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. n. Everlasting. [iu] Oveja. n. mabuting balit¨¤. adv. sempiterno. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. despojo jur¨ªdico. Even. Evilly. Every-body. masak it na pananalita. n. Exact. Patotohanan. Kaylan man. Eve. Gab¨ª. [¨¦veri] Cada uno. Even. notorio. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. Maiilagan. n. n. Evangelist. Exaggerate. n. Takip-silim. siemprebibo. Evangelic. lahat ng tao. n. Eventuality. Masamang pangungusap. Ever. siempreviva. patotohanan. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. vispera. yano. Ewer. n. igual. Pag-ilag. sumingil. salida. dahilan. katunayan. D? makita. Pagkawala. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. fortuito. Sa lahat ng dako. Eventual. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. adv. patagin. Evil-Speaking. n. Evermore. puntual. Everything. Evidence. exalacion del vapor. Evasive. parati. Evict. n. Evince. adj. Katotohanan. paglabas. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. Pantayin. Tupang babae. bawa't araw. [evan¨¦sent] Imperceptible. palangana. adj. lag¨¬. v. Evidence. Evaporation. [eks¨¢ct] Exacto. Every-day. Bawa't bagay. [evoli¨²cioen] Evolucion. adv. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. v. Evil-doer. [iv¨¦cioen] Evasion. escape. Nauukol sa ebanhelyo. [¨ªvl-manded] Malicioso. hust¨®. Katakatak¨¢. [iv¨¦siv] Evasivo. Kawalang hanggan. [¨ªven] Aun. Ebanhelyo. Nauukol sa ebanhelyo. sa ano ang panahon. [evoerl¨¢sting] Eternidad. Araw-araw. pares. Evil. [¨¦vident] Evidente. Evil-minded. [evoerl¨¢sting] Eterno. sing¨ªl. Masama. cada una. v. pas?. Eventful. [¨¦verizing] Cada cosa. Bawa't tao. justificar. adj. n. [iv¨¦nchiual] Eventual. n. Evolution. [iven] Llano. takip-silim. Hing?. [iv¨¢ndchel] Evangelio. [iven] Igualar. [eks¨¢ct] Exigir. n. v. Evident. n. [¨¦vitabl] Evitable. . Evil. Huming?. kahi't. patente. lubos. Evolve. Kaganapan. [¨¦videns] Evidencia. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. Suluwak. [¨ªvl] Malo. adj. Bagaman. Ewe. [iv] Tardecita. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. [iv¨¢poret] Evaporarse. Exact. singaw. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. Evergreen. adv. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. patunayan. adj. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. Kasamaan. Every-one. Tumawag. adj.Evanescence. sama. Every-where. Evening. [¨ªvning] Noche. adj. adj. Evangelical. aun cuando. pagtaka s. depravado. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. Bawa't. [iv¨ªns] Probar. palangana. kalubusan. malinaw. adv. Evitable. pagkakataon. n. Exactitude. [¨ªvl] Maldad. Magpakaylanman. maiilagan. v. n. adv. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. n. Event. Sumuluwak. mal. n. Pagsulong. hind? sinasadya. [¨¦videns] Evidenciar. [ev¨®lv] Desenvolver. Evasion. Kamaw. n. [¨ªvzro] Canal de agua. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. [iviccioen] Eviccion. Pantay. n. Patunayan. n. disiparse. adj. taga-pangaral ng ebanhelyo. mal intencionado. panayin. Magpakaylanman. [¨ªvli] Malamente. patag. v. [¨¦veri-day] Cada dia. adj. siempre. Pangyayari. walang katapusan. pag-gab¨ª. [iv¨¦nt] Evento. n. Evanescent. sukat. Every. n. Eve-through. Magpakalabis. [¨¦v?r] En cualquier tiempo.

Humukay. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. pamumukod. v. v. lumabis. sobresaliente. [¨¦cscriment] Excremento. dangal. elevar. kahigitan. n. Excitability. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. n. [ecski¨²s] Excusar. n. [ecscr¨ªt] Excretar. ihiwalay sa iglesya. Exasperation. pagpaw¨¬. v. Exaltation. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. [ecsaitment] Est¨ªmulo. [ecscli¨²sion] Exclusion. v. estimular. [eczamin¨¦cien] Examen. [ecscl¨¦m] Exclamar. n. [ecs¨ªd] Exceder. Magbuy¨®. n. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. Masigla. Exclamatory. conj. Halimbaw¨¤. ¨¢ excepcion de. M¨¢niningil ng bwis. realzar. alabar. vagante. Excommunication. Pal¨ªt. Excise. [ecs¨¦pt] Excepto. pagsisiyasat. dispensahin . paghihiwalay sa iglesya. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. si ngil. Mataas na mataas. labis. Bulal¨¢s. Pabulal¨¢s. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. Excite. ipalikod. Pagtae. Exclamation. v. [ecsc¨¢rcion] Excursion. Exclude. Exclusion. Pagpapawalang sala. bagkus. dum¨ª. pagpapasig la. Excavate. Litisin. Excision. eksaminin. lumagpas. parangalan. Manggalit. Except. Excise. v. [ecs¨¦lsior] Excelso. lal¨°. derecho que se paga sobre los comestibles. usisain. papuri. n. Excuse. [ecski¨²s] Excusa. [ecs¨ªding] Excesivo. [ecs¨¢itabl] Excitable. Sigla. Pahirap. Examine. magpas¨¢kit. pagpalikod. adj. Magpahirap. v. kasiglahan. adj. n. Kalabis¨¢n. Masigla. Excommunicate. v. [ecs¨¦pt] Sino. dahilan. adj. Pagpapakalabis. lumagpas. v. n. Magpabwis. n. n. adj. [ecscli¨²siv] Exclusivo. Example. [¨¦cscavet] Excavar. suriin. v. Tae. Bukod. Galit. [ecsk¨¢rsiv] Errante. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. maigi. etc. [ecscli¨²d] Excluir. liban na. Pagkabuny?.. v.Exaggeration. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. natatang¨¬. [ecs¨¦pcien] Excepcion. Except. v. ibukod. Itae. parangal. Exception. Excessive. siyasatin. Exceptional. anatematizar. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. [ecsch¨¦ndch] Cambio. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. Examination. Exclusive. [ecz¨¢min] Examinar. n. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. adj. n. Excitable. kamahalan. [ecscav¨¦cien] Excavacion. Excretion. pas¨¢kit. [ecs¨¢is] Sisar. Excess. conmocion. uliran. primoroso. n. Ekskumulgahin. Pawal¨¢ng sala. Malabis. n. Paglilitis. dangal. Hukay. pagsur¨¬. [ecscr¨ªcien] Excrecion. n¨¢hihiwalay. Excruciation. Pagliliwaliw. adj. [ecz¨¢speret] Exasperar. Excuse. Excavation. [ecs¨¢is] Sisa. n. magsukl?. trocar. exceptuar. Excelsior. instigacion. magpalit. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. n. kamahalan. adj. preeminencia. sukl?. ejemplar. Excrement. [ecs¨¦siv] Excesivo. Paumanhin. Exculpate. ¨¢ menos que. mwestra. dispensar. adj. Karangalan. mag-udyok. subal¨¬. lumal¨°. [ecs¨¦pt] Exceptuar. N¨¢bubukod. hig¨ªt. magpawalang bahal¨¤. Excruciate. Exchangeable. v. Pagbubuyo. pumukaw. n. irritacion. bigyang dahilan. Bumulal¨¢s. n. anatema. idum¨ª. v. Pagbubukod. Mainam. Maliban. n. Exculpation. Excel. paghihiwalay. excusar. poot. Exalt. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Namumukod. n. Excellence. M¨¢tang¨¬. Humig¨ªt. sobrepujar. [ecs¨¢it] Excitar. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. Excrete. Kungd?. Exasperate. prep. adj. Exceed. Ibuny? purihin. n. Exciting. v. escudri?ar. pag-uusis¨¤. sobresalir. preeminencia. [¨¦cselensi] Excelencia. adj. mahig¨ªt. Karangalan. Exchange. [ecs¨¦s] Exceso. Exciseman. Except. Palakadlakad. Exchange. n. n. Excursive. Malabis. Excellency. Paglipol. [ecs¨¢izmen] Sisero. Excellent. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. N¨¢ipapalit. n. Exceeding. excluir. [¨¦cselens] Excelencia. [ecscri¨²ciet] Atormentar. adj. v. Itang¨¬. pagdum¨ª. Magpaumanhin. [ecs¨®lt] Exaltar. [ecs¨¦l] Sobresalir. ihiwalay. Pumalit. [¨¦cselent] Excelente. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. Pag-ekskumulg¨¢. v. Excursion. elevacion. Excitement. Bwis. Exclaim. irritar. n. Ibukod.

Exercise. Nauukol sa pagpapaganap. n. Pamamalag¨¬. v. Executer. testamentario. maubos. maggawad ng kapatawaran. Exert. Exempt. lait. Exhaust. Exotic. v. [eczort¨¦cion] Exhortacion. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. [ecsicr¨¦cion] Execracion. [eczib¨ªcion] Exibicion. Pagsasanay. Exile. Magpasay¨¢. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. ihiwalay. [ecz¨®scion] Agotamiento. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. [eks¨¦mcion] Exencion. Exodus. [ecziler¨¦cion] Alegria. enorme. Exhilarate. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. Mangusap. Magbigay-ulir¨¢n. pagbitay. [ecsj¨¦l] Exhalar. Pagpapatawad. tumupad. n. ensayo. tagatupad. Exhort. pagkaubos. n. Kawala. adj. Magsagawa. Exhale. [ecz¨ªst] Existir. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. humikayat. dilatar. Masaid. adj. Lumwag. lumait. ang tinatangkilik. adj. desenterrar. [ecz¨ªstens] Existencia. Exemplar. [ecz¨®rt] Exhortar. n. Paghukay na mul? sa inilibing. Magpatawad. pata. regocijo. Executor. pagkapat a. Tagapagsagawa. n. Exemplification. tagapaghayag. Pag-alis. [¨¦csidchent] Urgente. [¨¦csersaiz] Ejercicio. [ecsi¨²m] Exhumar. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. Exist. n. Manungayaw. [ecs¨¦kiutor] Albacea. Exertion. pagganap. tagapatay. n. [¨¦czail] Desterrar. modelo. pangaral. [ecz¨ªbit] Exhibir. halimbaw¨¤. pasimula. Tagabitay. Exempt. [ecs¨¦kiutres] Executrix. v. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. libre por privilegio. maghayag. [¨¦csikiut] Ejecutar. mamarati. destierro. manumpa. Exonerate. Exemplify. kasayah¨¢n. n. . agotar. adj. Tagapagtanghal. galak. laya. dapat halintularan. mwestra. Exit. Exemption. Expand. apurado. [ecz¨®st] Exhausto. n. mangaral. necesidad. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. maldecir. n. v. libertar. n. Huminga. Uliran. singaw. [ecz¨ªleret] Alegrar. extenuacion. Exhalation. Galing sa ibang lupain. [¨¦czail] Destierro. Hing¨¢. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. tanghalan. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. Exhumation. pagpapalakas g katawan. deportar. [¨¦csidchensi] Exigencia. extrangero. bagay na mayroon. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. gumawa. n. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. maldicion. pamamarati. Exigence. Hukaying mul? ang n¨¢libing. v. Execution. paris¨¢n. cansar. n. n. ajusticiar. [ecz¨®neret] Exonerar. [eks¨¦mt] Exento. v. v. Uliran. hacer ejercicio. magpumilit. excesivo. Kailangan. Existence. Tungayaw. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. n. Exorbitant. Exemplary. v. [¨¦csikiuter] Ejecutar. Exercise. Execute. Executive. magbigay lugod. bumitay. Palayain. Exhilaration. M¨¢dalian. Malabis. Pagsasagawa. verdugo. kagalakan. paggaw¨¤. Pagtatanghal. Executress. Exhume. Say¨¢. pagbibigay -uliran. atarear. Lay¨¤. gumanap. causar alegr¨ªa. exposicion. L¨¢basan. pumatay. Kalabisan. n. v. adj. empe?arse por alguno. Simula. n. [ecz¨®st] Apurar. v. v. Exhibit. ub¨®s. [¨¦csit] Salida. Magtanghal. [ecz¨¦rt] Esforzar. mag palakas ng katawan. Sikap. Exhortation. v. lumawak. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Exhibition. [¨¦csicret] Execrar. gumanap ng kaparusahan. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. n. kumalat. tagaganap.. v. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. pr¨¢ctica. n. adj. Execrate. enormidad. [¨¦csidchens] Exigency. Exhibitor. manifestar. n. berdugo. Executioner. Magsikap. Pakitang halimbaw¨¤. n. Magsanay. n. mapata. n. n. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. adj. n. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. n. exceso. Exhaustion. Exigent. Pangungusap. hikayat. Exhaust. v. Exhibit. sumpa. n. desterrado. Exoneration. v. [ecz¨®rdioem] Exordio. Pagkasaid. Pagkatapon. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. n. Exordium. ejecutora. Exile. Execration. v. n. Said. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. Lumag¨¬. [eks¨¦mt] Exentar. taong tapon. [ecsp¨¢nd] Extender. Exorbitance.

Pagtatakip ng kasalanan. umasa. tikman. Experience. magpahayag. Export. n. [ecsp¨®schiulet] Debatir. v. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. ipadal¨¢. karapatan . [ecsp¨ªriens] Experiencia. tuloy-tuloy. pag-asa. [ecspid¨ªcien] Expedicion. lumaganap. Gumugol. malutas. Explosive. v. Marapat. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. n. Ang naghihintay. [ecsp¨¦ns] Expensas. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. Explain. . Expose. Pumutok. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. ginast¨¢. Expiration. pagkamatay. [ecsp¨®z] Exponer. n. expedito. desembolsar. habil. v. n. Expensive. [ecspl¨¦n] Explanar. Paglalakbay. v. n. adj. [ecsp¨¢ns] Expansion. claro. [¨¦cspiet] Expiar. averiguar. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. v. Paghihintay. v. aguardar. [ecsp¨¦riment] Experimentar. Expediency. n. n. n. Expedite. adj. manifestar. [ecspl¨®cion] Explosion. Pagputok. Experiment. adj. Experience. oportunidad. hecho her¨®ico. n. adj. Pag-aar¨¬. v. Expedient. pagsasamantala. Explication. Gawang kabayanihan. [ecsp¨®rt] Exportar. Explanation. iwaks¨ª. [ecspl¨®siv] Explosivo. Mangalat. malagot ang hininga. adj. desembolso. Export. v. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. v. n. Expatriation. [ecspect¨¦cion] Expectacion. Madal?. Expectorate. [ecsp¨¦triet] Expatriar. [ecsp¨ªdient] Oportuno. v. n. n. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. Exportation. [ecsp¨¦ctant] Esperador. san¨¢y. Expectation. adj. [ecspi¨¦cion] Expiacion. Gugol. [ecsport¨¦cion] Exportacion. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. morir. gastar. n. Paliwanag. Expiation. n. Pagtatanghal. gasto. pamamayani. Expertness. Magpaliwanag. pagkalagot ng hininga. Kakayahan. [ecsp¨¢nsion] Expansion.Expanse. Itapon sa ibang lupain. Expletive. Expedition. n. v. borrar un delito. Tumuklas. Paliwanag. Sumubok. Lawig. dilatacion. Gugol. [¨¦cspidait] Expedir. magduk ot. Exposition. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. n. esperanza. nagpapanambulat. Ibukod. difundirse. [ecspl¨®r] Explorar. Experienced. v. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. Expire. [ecspir¨¦cion] Expiracion. contender. magantabay. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. Exploration. [ecsp¨¢ir] Expirar. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. malinaw. Expectance. Expatriate. Magsanay. Pag-asa. sumiyasat. Expert. k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. makipaglaban. masasamantala. v. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. [ecsp¨¦riment] Experimento. Expeditious. Explore. Kasanay¨¢n. Maliwanag. Magtanghal. nagugol. n. m aghayag. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. hintay. Bihas¨¢. Makipagtalo. esperanza. Pumuputok. Expect. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. N¨¢ipaliliwanag. Pagtatapon sa ibang lupain. Pagsubok. sumubok. mamatay . Matapos. n. [¨¦csport] Exportacion. ang umaasa. Dumahak. Expectoration. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Explode. bumug¨¢. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. Expostulate. [ecsp¨¦l] Expeler. v. [ecspid¨ªcioes] Pronto. mangahas. [ecsp¨¦ct] Esperar. adj. Expense. mira. tanghalan. Nakapagpapaliwanag. arriesgar. n. Explosion. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. n. mahal. n. Pagkatapos. adj. pagkalutas. hangad. Expel. Expiate. maggugol. Exploit. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. Expectant. despachar. [ecsp¨ªriens] Experimentar. conveniencia. n. pr¨¢ctica. Expend. [ecspl¨®it] Haza?a. subukin. paaninaw. [ecsp¨¦nd] Expender. Kalawakan. lawak. gastos. San¨¢y. v. sondear. n. Lutasin. adj. Expenditure. n. [¨¦csplikebl] Explicable. Magugol. tumarok. sumapanganib. conveniente. Explicit. Magtakip ng kasalanan. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. adj. Explicable. Dahak. Ilabas. poner en peligro. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. [¨¦csplitiv] Expletivo. Expansion. Expatiate. Maghintay. matulin. may-kaya. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. explicacion. Pagtuklas. gumast¨¢. muerte. perspectiva. Explanatory. v. magmalas. sumilakb¨®. Experiment. [ecsp¨¦rt] Experto. explicar.

[ecst¨®rcienet] Violento. [ecstr¨¢ct] Extraer. Eye-ball. Extraordinary. External. panggagahas¨¤. Expression. claro. n. Expulsion. Kamatayan. Extremity. [ecspr¨¦s] Expreso. Marahas. adj. Extreme. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. [ecstr¨ªm] Extremo. maliwanag. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. [ecst¨¦nt] Extencion. katas¨ªn. n. v. [ecst¨ªrior] Exterior. hang?in. maigi. Exultation. Extensive. Sulyap. observar. exprimir. pangungunsap. cancelar. Ihayag. n. n. paghugot. Eye. [ecst¨¦rnal] Externo. Extortion. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. [¨¦cstriket] Desembarazar. extirpacion. n. unatin. kakaib¨¢. Exterminate. Exuberant. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. pagtataboy. [eczalt¨¦cion] Regocijo. [ecspr¨¦cion] Expresion. ban¨¢t. [ecsp¨¢und] Exponer. kup¨¢s. Gul¨®. Paglipol. d? k awasang kasaganaan. Extinction. ipaliwanag. Lak¨ª. Mat¨¢. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. hangg¨¢. [ecsi¨²d] Sudar. n. n. Extinguish. adj. [ecst¨¦ncion] Extension. Guluhin. Kakatwa. Pumaw¨¬. desenredar. Pamamahayag. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. Extract. desarraigar. [ecstr¨ªm] Extremo. adquirir por violencia. Express. Extuberance. Extirpation. n. Lubhang kasaganaan. Extreme. [ecst¨¦nd] Extender. gusot. Lawig. n. Express. Extempore. pumayat. Dulo. Extrication. ibuny?. extractar. pagkwan . kakatwa. Pagpapalayas. hango. [ecst¨ªrior] El exterior. v. [¨¢iglans] Ojeada. Expound. Namamalag¨¬. [ecstr¨¦miti] Extremidad. Extended. panghihin¨¤. n. raro. lumipol. v. katkatin. Lipulin. v. exaltar. adj. lawak. Un¨¢t. [ecsti¨²berans] Protuberancia. [ai] Ojear. Ihayag. [ecst¨¦rminet] Exterminar. v. banatin. excelencia. n. maniil. Bumunot. Extirpate. pumuksa. Bukod-tang¨¬. panunulisan. perfeccion. n. Magpawis. n. Pawiin. [¨¦cscuizitnes] Primor. manggahas¨¤. manulisan. v. Extravagant. Extra. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. adj. Pagdaka. de improviso. Purihin. sumo placer. Exterior. burah¨ªn. Hayag. Extent. Extension. . adv. Extermination. Lubhang sagan¨¤. Ang labas. d? masayod na kasayahan. Mangagaw . Extinct. el grado mas elevado de alguna cosa. Labas. Pangangayayat. Malawig. Eye-brow. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. [ecst¨®rcion] Extorsion. mitigacion. [ecst¨ªrpet] Extirpar. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. [ecst¨¦mpori] De repente. Dulo. Paghugot. ligaligin. Mainam. Extend. Manghin¨¤. n. sumugp?. pananalita. gusutin. Extenuate. excelente. buti. Extant. n. [¨¦cscuizit] Exquisito. Extol. Sundan ng paningin. Extravagance. v. Exude. wak¨¢s. v. [ecsi¨²berant] Exuberante. Dulo. Itim ng mat¨¢. igi. adj.Expostulation. mangayayat. paniniil. v. matwa ng d? masayod. Pagtatalo. paghantad. napakainam. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. n¨¢paka sagan¨¤. adj. Bukod. n¨¢pakaigi. Pang-aagaw. [ecst¨®l] Alabar. adj. adj. adj. [ecsp¨®ndch] Borrar. [ecst¨ªnccion] Extincion. suma abundancia. n. Extract. Pagbunot. Katwa. v. v. malawak. Exquisite. Galak. n. Extenuation. [ecsi¨²berans] Exuberancia. disputa. adj. Kilay. n. abundantisimo. Extricate. paghang¨°. katas¨ªn. v. adj. [ecst¨ªnct] Extinto. ligalig. adj. n. v. supremo. n. Magalak. n. Exult. [ecst¨¦niuet] Extenuar. [¨¦cstract] Extracto. v. Exuberance. Extraction. Eye-glance. interpretar. sumo. [ai] Ojo. Eye. Panganyay¨¤. apagado. hanggan. n. Kat¨¢s. [ecst¨¦nsiv] Extenso. humugot. amplificar. [ecz¨®lt] Regocijarse. dilatado. hangg¨¢. [¨¦cstra] Extra. Hugutin. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. Expunge. adj. v. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. exhalar. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. adj. Inam. Lab¨¢s. enflaquecer. singular. existente. n. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. hugutin. n. Extortionate. [¨¦cstant] Estante. karakaraka. n. exposicion. Patay. [ecst¨¦nded] Extendido. Exterior. pigain. Pahabain. Exposure. kuha. n. Extort. [ecspr¨¦s] Expresar. desarraigar. Exquisiteness. dagdag. [¨¢ibro] Ceja.

M apata. faz. Munting pul¨°. [f¨¢kulti] Facultad. sedicioso. Lwa ng mat¨¢. [f¨¦bl] F¨¢bula. Paning¨ªn. n. v. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. Munting mukha. Faculty. Eye-wink. Pagaanin. [faccioenist] El que excita facciones. Balot. [fag] Trabajador. n. n. Fabricate. kulang. n. disensi¨®n. paghusay. v. F Fa. Saks¨ªng nakakita. n. magkwento. mentir.Eye glass. Masay¨¢. n. Sak¨ªt ng mata. Pagpapagaan. n. Kindat. ipamukha. Kumupas. Fag-end. adj. Factor. afable. [f¨¢ccioes] Faccioso. n. Kapangyarihan. m¨¢ligtaan. Bagay. Fail. masunurin. kaligtaan. mapata sa pamamanginoon. [fe¨ªl] Omision. [f¨¦ded] Decaido. pulutong. n. [f¨¢ctor] Factor. nudo en el pa?o. paris¨¢n. kapariwaraan. [fac¨¦d] Fachada. [fe¨ªd] Decaer. ni?er¨ªa. esclavo. n. pagmumukha. Eye-sore. Fag. adj. n. yaring may halo oman. mang-gugulo. n. marchitar. Mukha. Eye-witness. Paggawa ng anomang may hal¨°. Fad. Face. palabir?. mapagpataw¨¢. encarar. Facing. n. n. Facile. n. talinghag¨¤. Fabulist. [fag-¨¦nd] Cadillos. gul¨®. Humarap. docil. [fe¨ªl] Faltar. [¨¢iglas] Anteojo. n. marchitado. v. n. Facilitation. Faced. [¨¢isor] Mal de ojos. kagaanan. desgracia. fachada. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. Facilitate. f¨¢brica. aporo. n. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. apariencia. magpamukha. Hugis. n. [f¨¢cil] F¨¢cil. n. yum¨¬. mapagal. Eyry. Facade. jocoso. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. n. [¨¢ilet] Resquicio. n. karaagan. [f¨¦sing] En frente. Eyelet. Fabrication. [fez] Cara. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. gracioso. [f¨¢biul?s] Fabuloso. tal¨¬. [fas¨ªliti] Facilidad. trabajar demasiado por otro. kwento. Eyot. Fable. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. perderse. n. aspecto. May mukha. kakulangan. descuidar. Fag. Fable. Factionist. Facetious. [¨¢isait] Vista. Facet. [fac¨¦t] Faceta. Pangkat. [f¨¢bric] F¨¢brica. [¨¢ilash] Pesta?a. contar f¨¢bulas. Sa tapat. buhol sa pa ny?. n. Magaan. ligereza. n. Salamin sa mat¨¢. n. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. mayum¨¬. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. Faction. pangyayari. magsinungaling. Facility. magsalaysay ng katha lamang. n. Isang bagay na katungkulan. adj. rostro. adj. [¨¢ilid] P¨¢rpado. iharap. [¨¢iles] Ciego. [fa] Fa. Fabric. Fabulous. adj. Likot. n. n. v. Fail. n. alipin. n. v. fallecer. sup erficie de una cosa. n. husayin. Mang-uupat. Facing. Factious. Talukap ng mata. Fade. adj. copia exacta. Pangil. lant¨¢. Eyeshot. haz. Paimbabaw. Eye-lash. n. Faded. any?. perecer. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. adj. Kathang salaysay. n. adv. [fact] Hecho. [fact¨ªcioes] Facticio. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. k¨¢alitan. v. kunwa. mapagpayag. katotohanan. Eyeless. Kadalian. [f¨¢biulist] Fabulista. [¨¢iwink] Gui?ada. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. [fas¨ªcioes] Chistoso. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. Face. Kup¨¢s. kapahamak an. poder. [fez] Hacer frente. Fact. ma . n. realidad. Eye-tooth. [fesd] Lo que tiene cara. cuarta voz de la m¨²sica. [¨¢ishot] Ojeada. malant¨¢. Bul¨¢g. Factory. Pugad ng ibong mangdadagit. kalikutan. n. [¨¢iet] Isleta. Eye-sight. Magkunwa. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. Suly¨¢p. frente. hind? totoo. Bigkis. [¨¢ituz] Colmillo. Ligta. [f¨¢briket] Fabricar. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. [f¨¢ccioen] Faccion. Facsimile. Factitious. cubierta. Manggagaw¨¤. Matalinghag¨¤. Fagot. P¨¢gawaan. Pil¨ªk-mat¨¢. [fas¨ªlitet] Facilitar. wangis. [f¨¦sing] Paramento. [fad] Frusler¨ªa. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. omitir. [f¨¦bl] Fingir. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. manufactura. harap¨¢n. Eyelid. frontispicio de un edificio. v. Magkulang.

karikitan. [f¨®ltering] Debilidad. contento. enga?oso. mamansag. Manghihib¨°. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. tapat-na-loob. adj. cobarde. lagpak. defecto. v. adj. n. adj. [f¨®lsjud] Falsedad. [familiariti] Familiaridad. magago. decadencia. ordinario. Faith. Palsipikahin. hind? laya sa pagkakamal?. Ng boong lugod. catarata. Tapat. Panghihin¨¤. Failure. Perya. Fallen. magiting. Lawin. [f¨¢laci] Falacia. Fame. bagsak. [f¨¢mish] Hambrear. sala. Fall. Na may pagtatapat. Hul¨®g. mag-anak. [fol] Caida. Fallow. kasangbahay. quiebra. acobardar. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. Faithful. bumugs?. v. adj. medroso. day¨¤. morirse de hambre. Falsehood. Pagsanayan. [fam¨ªliar] Familiar. adj. hwad. kagitingan. Faint-hearted. [f¨¦ring] Ferias. magd aray¨¤. carest¨ªa. walang katotoh anan. Fair. Umutal-ut¨¢l. pagkawala ng malay. Kasinungalingan. hermosura. v. leal. adv. gal¨¢k. pagkasanay. kapintasan. Fain. adj. kalaguy¨°. n. Faintness. p¨¦rfido. faltar. mamatay sa guto m. Familiarity. n. n. [fe¨ªr] Belleza. Kakulangan. Pananampalataya. de buena gana. Panglulupaypay. Pagkak¨¢bul¨¤. Magmith?. pagkabagsak ng pagkabuhay. descuido. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. bansag. adj. Kabasalan. Fairness. Fall. katoto. afamado. [f¨¦mes] Famoso. [feint] L¨¢nguido. Famine. [fe¨ªn] Gustosamente. [fe¨ªrnes] Belleza. Karaniwan. Fallible. Bantog. n. Fain. Family. Ganda. pagkakas i. kasalatan. n. v. [f¨¦zles] Infiel. kagandahan. lealtad. Faint. Magbansag. Fame. [fe¨ªn] Desear ardientemente. pagkabagsak. pagkalugi. divulgar. Famish. n. [f¨¦zfuli] Fielmente. kabulaanan. [f¨®len] Caido. n. . culpa. pusil¨¢nime. [f¨¦min] Hambre. kilalanin. Falter. [fe¨ªr] Cortesmente. [f¨¢libl] Falible. pagkatalastas. [f¨¦liur] Falta. Manglupaypay. bumagsak. karayaan. adj. Fain. adj. Falsity. n. salto. desmayo. Pagtatapat. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. n. takpak. malaglag. marik¨ªt. n. adj. maparam. adj. ¨¢raruhin. [falib¨ªliti] Falibilidad. [fal¨®] Cultivable. enga?o. bugs?. [f¨®koen] Halcon. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. v. saklaw ng pagkak¨¢mal?. adj. sangbahayan. Kahinaan ng loob. Fairy. Fair. Masaya. Familiar. nababagay. Dwag. adv. dik¨ªt. Familiar. Gand¨¢. Failing. Day¨¤. Fair. Pamilya. ng boong pagtatapat. tumakpak. Fallow. [f¨®lsifai] Falsificar. Kabantugan. lagla g. Faltering. [fol] Caer. renombre. Kakulangan. dwag. [fe¨ªnt] Desmayar. Faithfulnes. [fe¨ªr] Hermoso. bello. adj. [fe¨ªn] Alegre. K¨¢si. laglag. Mahulog. tyangi. [f¨¦ri] Duende. Sinungaling. [fez] Fe. Fallacious. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. kapansanan. pagkahulog. adj. Falcon. Familiarize. magiting. mentira. [f¨¦nting] Deliquio. False. [fal¨®] Tierra que descansa. Faithless. Faint. Fallacy. n. v. Faithfully. Lupaypay. n. magkulang. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. lilo. naakm a. Manglata sa gutom. Fallibility. angkan. Bantog. adj. defecto. Himatay. [f¨®lsiti] Falsedad. [femd] Afamado. hermosura. madwag. renombrado. ham ak. Falsify. dikit. Nauukol sa dwende. [f¨¦mili] Familia. [f¨¦zful] Fiel. adv. n. dayain. Pagkakilala. pagkakalingat. n. n. n. flaqueza. suk¨¢b. Nagkakabul¨¤. Dwende. Falling-sickness. Famous. Fallowness. comun. Fairy. con gusto. Kagut¨®m. Taksil. [fe¨ªm] Afamar. [fols] Falso. con buena armonia. Magand¨¢. Fairing. Ng boong galang. kasinungalingan. lumagpak. n. adj. Bagsak. v. [fe¨ªm] Fama. n. kasamasama. Fainting. kagandahan. enga?o. v. n. [fal¨¦ch?s] Falaz.wala. n. karikitan. n. hind? totoo. magdaray¨¤. Hib¨°. lisya. matatakutin. fraudulento. bulaan. [f¨®lter] Tartamudear. [f¨¦ntnes] Languidez. bansag. n. creencia. v. [f¨¦ling] Falta. Famed. Lupang ¨¢raruhin. bancarrota.

distante. . Faster. caprichoso. & n. [farm] Cultivar. n. Talag¨¢. Paalam. n. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. adj. ugal¨¬. abaniko. Taba. imaginacion. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. G¨²nitain. bukid. Farmer. Fastness. kaugalian. n. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. upa. encantar. Magpataba. Fastidious. [f?n] Abanico. Fat. int. Farrier. tabas. [f¨¦nsi] Imaginar. Dayain ang paningin. Lalong malay¨°. Farm. [f¨¢cioen] Formar. Nakayayamot. Fashionable. hak¨¤. katibayan. n. matibay. [fastoer] Ayunador. Farcical. Gunigun¨ª. asal. Fasten. [f¨¢rdzer] Mas lejos. ikapit na maigi. fuerte. adj. bumukid. pronto. encanto. [f¨¦tal] Fatal. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. [fast] Ayunar. moda. Pagsasaka. [f¨¢rsical] Burlesco. sa dak¨® roon. Looban na may pananim. Farm. sementera. nakasasaw?. [f¨¢rdzer] Mas lejos. [farm-yard] Corral. n. mangga nyak ng kalooban. [fet¨¢liti] Fatalidad. Paypay. Manganak ang inah¨ªng baboy. asegurar. [f¨¢sinet] Fascinar. Fare. mag-pahangin. Fascinate. [fat] Engordar [se]. [fast] Firme. Fancy. Matat¨¢g. pagkain. maglapat. moda. adv. Fatality. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. Kasawian. kathakatha. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. [fat] Gordo. Fast. n. pagtibayin. Pagdaray¨¤ ng paningin. Farther. Mataba. adj. Fancy. comida. Fare. adv. panggaganya k ng kalooban. kulasyon. adj. Maglakbay. [f?n] Abanicar. Magpaypay. Farm-yard. [fast] Ayuno. adaptar. aventador. pik¨ªtmatang s Fanaticism. Farther. Magsaka. Mag-ayuno. n. bir¨°. [fan¨¢tizism] Fanatismo. n. v. n. Far. panaginip. [f¨¢rmer] Labrador. Ayuno. madal?. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. Malay¨°. [fastidioes] Fastidioso. fijar. solidez. war¨¬. agricultura. mga bagay na t apon. Bulag na paniniwal¨¤. Mga bagong bagay. Kabulagan sa paniniwal¨¤. funesto. despedida. v. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. adj. n. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades.Fan. v. Pangil. Nakamamatay. m¨¢war¨¬. [f¨¢stnes] Firmeza. moda Fancy-ball. Malay¨° pa. Far. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. Komedya. Lupang pag-aar¨¬. Am¨¢. n. mag-abaniko. ang n¨¢momoda. viaje. v. v. matulin. magulang. Fang. adj. manghalina. v. n. [fang] Colmillo. n. Fat. Fare-well. [farr¨¦go] Farrago. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. ajuste. n. Fantastic. Fast-day. [fars] Farsa. adj. [f¨¦ruel] A Dios. grasa. Fashion. v. n. Fatal. bulag na pagkatig. fantasear. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. mas adelante. M¨¢gun¨ªgun¨ª. Tibay. Gun¨ªgun¨ª. Fast. Any?. magbukid. [f¨¢dzer] Padre. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. Father. amoldar. uso. paglalakbay. estable. Fan. [fe¨ªt] Suerte. n. Pasahe. [far] Lejos. aventar. Fast. [f?r] Pasaje. Farrow. [f¨¢rrier] Herrador. bungangisip. Mangbabakal sa paa ng kabayo. n. destino. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. Fatalism. Fanciful. lumin¨¢ng. Farce. pangpahangin. mal¨ªng hak¨¤. Fanatic. K¨¢layulayuan. Kapalaran. lupang bungkalin. desde?oso. Malay¨°. nakakaabala. magkulasyon. Kataw¨¢taw¨¢. palab¨¢s. Magtatag. n. Kamatayan. Farrago. [f¨¦talizm] Fatalismo. Ma -any?. Farthest. n. m¨¢isip. Magsasaka. v. adj. [fat] Gordura. yar¨¬. Fascination. paga. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. n. n. n. adj. broza. [f¨¦nsiful] Imaginativo. [f?r] Viajar. [far] Lejano. [farm] Heredad. ping¨¹e. [f¨¢cioen] Forma. Farming. adj. moda. bayad. Fated. [farming] Labranza. n. adj. Fate. n. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. [f¨¢sn] Afirmar. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. Mga bagay na walang kabuluhan. adj. v. Farrow. veloz. kasawian. palad. pamaypay. n. n. Fat. Fancy-articles. Mapag-ayuno. Kawan ng biik. adj. Fashion. v.

sala. [folt] Falta. v. [f¨¢t-uited] Torpe. Mabagal. Fee. adj. Favourite. Ulila sa am¨¢. [f¨¦dzer] Emplumar. [fi¨¢r] Miedo. Dipa. adj. manakot. pata. walang mal?. kapagalan. Matapang. [f¨¦doeral] Federal. n. K¨¢sunduan. Umupa. Fatness. Fatuous. makupad. Pagkaam¨¢. [f¨®cet] Espita. [fit] Hecho. kunwang papuri. pagal¨ªn. Feature. Magdugtong. Federalist. Feasible. [fon] Adular servilmente. adj. Magpista. Pagod. [f¨¢tn] Cebar. utang na loob. Mataba. Fearful. Byenang lalake. Feasibility. patain. Father-in-law. Fatuity. Kasund?. p¨ªgingan. Feat. matatakut¨ªn. kam alian. February. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. [f¨¦dzerli] Plumado. Fathomless. Fathom. [fi] Pagar. culpa. [f¨¢tiuoes] Fatuo. n. [f¨®ltles] Perfecto. [fist] Festejar. hangal. n. lingapin. [f¨ªkoend] Fecundo. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. [f¨¢zoem] Medir por brazo. Pagtatapat ng loob. may kapintasan. Fathom. [f¨¦vorit] Favorito. n. Mag¨¢gawa. accion. Upa. Fear. n. n. [fon] Adulacion servil y baja. tumakot. magpig¨ªng. v. mag-ugpong. wala ng takot. cansancio. v. Sang-ayon. [fi¨¦rful] Medroso. Kaling¨¤. P¨¢tabain. Kamusmusan. paga. Lupang kin¨¢mulatan. Fearless. pesado. Favour. hin¨¤. n. Kakulangan. prol¨ªfico. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. Featherly. Fawn. n. Gawa. [f¨¦dzer] Pluma. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. Fatherly. cansar. Pebrero. Magpataba. lingap. engrosarse. n. Feather. naaayon. tangkilikin. maghanda. [fist] Fiesta. tignan. Favour. Fat-witted. n. katabaan. patabain. semejante ¨¢ las plumas. n. n. Fealty. ping¨¹e. adj. tapat na loob. Tumub¨° ang balahibo. Fawn. handa¨¢n. n. amedrentar. engordar. festin. [f¨ªsibl] Factible. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. n. ungas. ajustar una pieza con otra. Sa ama. Pagurin. Musmos. Fatigue. Taba. gant¨ª. Minamahal. magsay¨¢. malakas ang loob. kasayahan. sukat ma gyari. adj. [fatiu¨ªti] Fatuidad. Takot. delito. Faulty. adj. [f¨¢dzerli] Paternal. Mabalahibo. pagal. Manuya. [fed¨¦ralist] Federalista. proteger.. banquete. propicio. Fatigue. insensato. Fee. [fat¨ªg] Fatigar. fertilidad. [fe] Escarabotear. Tak¨®t. n. [fichoer] Semblante. rostro. Walang kulang. n. Federal. audaz. adj. lupang tinubuan. Sagan¨¤. temor. bayad. kapaguran. gumant¨ª. haza?a. . n. recompensar. Panunuya. Dipah¨ªn. Fault. n. D? matarok. sin temor. craso. adj. [f¨¢tnes] Gordura. v. May kamalian. [f¨¢dzerlend] Patria. n. Feebleness. katakutan. Fatherless. Fear. n.Fatherhood. Fatling. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Favourite. adj. sin falta. magbayad. Gripo. lealtad. m agsugpon. [f¨®lti] Culpable. Faucet. Fay. Any?. temeroso. [fik¨¢nditi] Fecundidad. Feast. v. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. defecto. n. tonto. [f¨ªbl] Debil. n. kayar?. kaupahan. Kahinaan. defectuoso. n. adj. [fi¨¢r] Temer. Federation. Faultless. animal que se ceba para comer. sangdip¨¢. [f¨¦vor] Favor. [fi] Derechos. v. [f¨¦vorit] Favorecido. Feeble. Fatty. n. Fatherland. v. nauukol sa am¨¢. [f¨¦vor] Favorecer. Favourable. adj. mamur¨¬ ng pakunwa. [f¨¢tling] Ceb¨®n. recompensa. tumaba. adj. yar¨¬. v. Kasaganaan. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. tila balahibo. Fecundity. beneficio. [f¨¢ti] Untoso. n. kasalanan. [f¨¦vorabl] Favorable. walang sal a. [fat¨ªg] Fatiga. pagmumukha. simpleza. Mahin¨¤. n. n. adj. n. [f¨¢zoem] Braza. Feast. kasiraan. [f¨¢dzerjud] Paternidad. v. kagagaw¨¢n. Fatten. [f¨ªblnes] Debilidad. n. Fecund. practicable. Pist¨¢. Kalingain. hacedero. may sala. [f¨¦briueri] Febrero. sondear. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Itinatang¨¬. Feather. adj. k¨¢yarian. Matakot. m¨¢isasagawa. taruk¨ªn. v. salario. [f¨ªalti] Homenaje. t¨ªmido. [f¨¢zoemles] Insondable.

Fertile. ardor. n. Kasama. fervoroso. [f¨¦rvid] Ardiente. ukol sa gubat. adj. sukab. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. Mabangis. crueldad. bakuran. pakiramdam. Kabangisan. Barandilya sa harapan ng bahay. Ferry. Mailap. . [f¨ªlain] Gatuno. Felon. Fence. adj. [fil¨ªsiti] Felicidad. v. [fend] Rechazar. [f¨ªrain] Ferino. [foert¨ªliti] Fertilidad. Felicity. cercamiento. Magbakod. [f¨¦r-riedch] Barcaje. Samah¨¢n. Lat¨ªan. disimulado. [fid] Nutrir. abundancia. v. Paghilab. Female. derrocar. [fend] Fingido. magbaksak. adj. M¨¢nanawid. [f¨¦loen] Cruel. Magpakain. n. [f¨¦lo] Compa?ero. adj. Felicitous. [fit] Pies. [fir¨®cioes] Feroz. adj. [fil¨ªsitet] Felicitar. kaluguran. Ferule. Feminine. Felony. Fellow. [fil¨ªsitoes] Feliz. Mapusok. Iwaks¨ª. fogoso. Damdam. Ningas ng loob. [f¨¦minin] Femenino. pakikilugod. Bakasin. zelo. n. [f¨¦loni] Felon¨ªa. [fil] Tacto. magbalatkay?. damdam. n. Fervid. Hip¨°. sociedad. v. Ferocious. [f¨¦nsing] Esgrima. [f¨¦rvent] Ferviente. adj. pakunwa. [f¨¦rvensi] Fervor. bakuran. magpaimbabaw. [fen] Marjal. masikap. n. [f¨¦riul] F¨¦rula. [f¨¦r-ri] Vadeo. Mabaksik. [fe¨ªn] Fingir. n. Ferociousness. n. b¨¢rbaro. Tampalasan. n. n. Felly. humip¨°. adj. v. [f¨ªmel] Femenino. [fid] Comida. salvaje. n. perverso. mabaks¨ªk. Fence. kapa. sensibilidad. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. fiero. Fertility. Feeling. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. Ferocity. traidor. Fender. Magbwal. Fermentation. Felonious. Mataba. congratulacion. Fertileness. kabaksikan. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. Bayad sa tawid. n. Fencing. [f¨¦rment] Fermento. v. n. v. magpasabsab. pakunwa. Feet. Paimbabaw. Katad. disimular. avallar un sitio. n. pagbabago. [fel] Derribar. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. Felon. n. enhorabuena. adj. n. [fent] Ficcion. Nauukol sa pus¨¤. katapangan. alimentacion. [fir¨®siti] Ferocidad. kalaguan. Paimbabaw. Bakod. n. mabangis. sukab. Nauukol sa baywang. Walang bakod. kasukab¨¢n. n. n. pacer. [fel] Cuero. Fervency. bienaventurado. pantano. balat. ikog. palpar. Feed. Kababayan. pag-usigin. Fervent. Feign. Ferret. Femoral. Esgrima. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. [felt] Fieltro. [f¨ªmel] Hembra. Fellow-creature. averiguar. Fen. n. Buklod. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. adj. piel. n. [fil¨®nioes] Malvado. Mapalad. Panghilab. n. Feline. sentido. v. tampalasan. Katampalasanan. taksil. Kapw¨¤. p¨¦rfido. kumapa. n. [f¨ªling] Tacto. Magkunwa. Maningas na nais. [fens] Cercar. Feint. palmeta. v. Fell. Ferryman. kapw¨¤-tao. [fel] Cruel. Feigned. Mga paa. pusok ng loob. n. kaswailan. Pakikil ugod. Fellow-feeling. cruel. n. maginghawa. pus¨®ng. Feel. n. Female. camarada. pangpatid-gutom. kalupain. n. adj. [fil] Sentir. adj. disimulacion. mabunga. Mabagsik. Pangkam¨¢ ng gulong. Fenceless. Pagkain. n. Pakikidamdam. n. Fell. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. braveza. Katabaan ng lup¨¤. Fell. pakikisama. sikap. [fens] Cerco. pangpahilab. [f¨¦moral] Femoral. fecundo. adj. Ferment. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. adj. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. magpanginain. Kaligayahan. Mak¨¢ramdam. T¨¢wiran. [f¨¦r-ret] Rastrear.Feed. n. adj. Fellow-citizen. Ferine. [f¨¦rriman] Barquero. n. Felicitate. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. alimentar. adj. Babae. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. Ferriage. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. pus¨®ng. n. Nauukol sa babae. lag?. Magpataba ng lup¨¤. v. Taong swail. abundancia. gatecto. Pieltro. Felt. Fertilize. Felicitation. Fellowship. Fend. Kabangisan. n. malag?. n. Feel. Nauukol sa babae. Taba. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. pellejo. compatriota.

Fiancee. [fif] Feudo. variable. int. [f¨ªdchet] Inquietarse. Fidgety. v. Fiber. adj. n. [f¨ªndish] Ente infernal. [f¨¦tidnes] Fetor. pagkakagal¨ªt. n. Fetch. Kabalisahan. Fever. masamang amoy. Fidget. Fiction. [fifz] Quinto. [f¨ªdl] Violin. n. n. [f¨¢ieri] Igneo. Lagnat. inconstancia. adj. Masay¨¤. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. [fest¨²n] Feston. zelo. Fifty. ipangaw. [f¨¦stival] Fiesta. Fiddlestick. [f¨¢iat] Mandato absoluto. n. alisaga. amoy na masama. Fib. calenturiento. [f¨¦tloc] Cerneja. Fetid. Hibl¨¢. [fest¨ªviti] Festividad. pusok. n. fogosidad. Malalagnatin. n. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. Festal. kalaban. n. Balis¨¢. fogoso. [fib] Mentir. Mabah¨°. n. hind? totoo. sinat. n. n. invencion. v. Fiat. Masay¨¢. adj. Fidget. [fict¨ªci?s] Ficticio. [f¨¢ibr?s] Fibroso. n. adj. Balahibo sa paa ng kabayo. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. n. [f¨ªdcheti] Inquieto. magbulaan. [f¨¦toers] Grillos. [f¨¢ierines] Ardor. [firz] Fiero. Magdal¨¢. adj. n. adj. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. kabulaanan. Sa ika lima. Fickle. n. n. Lal¨¢ng. Fidelity. Fifteenth. encadenar. [f¨ªklnes] Volubilidad. n. larangan. hilach¨¢. bucle. Kasinungalingan. Byol¨ªn. Utos na mahigpit. [f¨¦stal] Festivo. Magnan¨¤. Feudal. [f¨¦stoer] Enconarse. Fiendish. ma gagalit¨ªn. kabagsikan. [f¨¦stival] Festivo. [f¨ªrznes] Fiereza. pangpangaw. Ika lima. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. malyab. Fetlock. [f¨¦toer] Engrillar. impaciente. pagkakasira. maningas. campi?a. [f¨ªdlstic] Arco de violin. n. Katha. adj. twa. Fibula. bukiran. [fild] Campo. [fai] ?Vaya!. adj. n. maligay¨¤. S¨¢lawahan. pistahan. Pito. Ark¨® ng byol¨ªn. Magsinungal¨ªng. Fetters. Festoon. Kwerdas ng byol¨ªn. ferocidad. Fierceness. Fester. adv. Fiddle. Damal. [f¨ªdl] Tocar el violin. [f¨ªccion] Ficcion. [fi¨²-el] Le?a. [f¨¢iber] Fibra. hediondo. Fiery. [f¨ªftin] Quince. v. campa?a. n. demonyo. Fieriness. mahilach¨¢. Field. [fiud] Ri?a. Fife. Ika labing lim¨¢. n. Panggatong. mudable. n. col¨¦rico. Fetidness. inconstante. [f¨ªfti] Cincuenta. Fie. mapusok. Nauukol sa pist¨¢. adj. Fewel. [fetch] Estratagema. Bah¨°. Ningas ng kalooban. k¨¢alitan. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. [fi¨²] Poco. Gayak na bulaklak. Fiddle. demonio. Fibrous. v. contienda. Fiftieth. Igos. maghambog. n. v. lealtad. feroz. Hebilya. Fictitious. Kanyong may gulong. Fiddler. n. Hind? totoo. Init. Parang demonyo. Kasayahan. Festival. [fig] Higo. n. Mahibl¨¢. adj. Pagtatapat. n. alegre. Fib. [f¨ªverish] Febricitante. Kaaway. adj. v. Fickleness. n. Fierce. demoniaco. Fiend. Nag-aapoy. calentura. Fetter. [f¨ªver] Fiebre. quinceno. [f¨¦rvoer] Fervor. adj. parang. kaligayahan. [f¨ªfzli] En quinto lugar. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. Ika limang p?. adj. Festive. [fid¨¦liti] Fidelidad. adj. [fib] Mentira. Suutan ng damal. ?Ayan! Fief. n. adj. Away. [f¨¦tid] F¨¦tido. hib¨°. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. Fifthly. Fetch. kahambugan. Festival. Fifth. fingido. Festivity. [fians¨¦] Mujer comprometida. Mabalis¨¢. n. Kaont?. Field piece. Feverish. [f¨¦stiv] Festivo. Byolinista. Tumugtog ng byol¨ªn.Fervor. adj. Mabangis. [find] Enemigo. artificio. kapusukan. adj. n. adj. Feud. Fifteen. Pagk¨¢salawahan. bunga ¨® dahon. disension. Kabangisan. Lab¨ªng lim¨¢. afan. Few. Limang p?. inflamarse. n. mabagsik. n. . alegria. [f¨ªbiula] Hebilla. hebra. Fig. hedor. masay¨¢. [f¨ªdler] Violinista. [f¨¢if] P¨ªfano. [fikl] Voluble. [fi¨²dal] Feudal. kaalisagaan. embuste. d? m¨¢pakali. adj. Bukid. Pist¨¢. Fiddlestring.

n. Dalir¨¬. n. kasaganaan. Nauukol s imilak. Finish. Fillet. bumabag. v. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. Sa hul¨ª. [f¨ªlip] Papirote. sa wakas. punuin. [f¨ªlcher] Ratero. pulir. . yumar¨¬. [f¨¢inali] Finalmente. Hul¨ª. n. [filtrecion] Filtracion. Pel¨ªcula. v. Fill. [f¨¢in] Multa. Finical. n. sa katapusan. v. [f¨¢il] Limar. mangdukot. Filibuster. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. inflamar. Hipuin. sukal. v. Finely. n. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. Dum¨ª. n. Filth. Finless. Filtrate. may kagandahan. [f¨¢in] Multar. May palikpik. ha limbaw¨¤. pamimilak. suciedad. adorno. Finger. forma exterior. combatir. n. adj. Fine-draw. rebentador. [fil] Llenar. [f¨ªnguer-stol] Dedal. adj. Filter. [filter] Filtrar. Financier. afectado. Fire. Salaping bayan. Filcher. sangkap. n. con elegancia. [fil] Hartura. Sangkap ng gint? ¨® pilak. n. Pit¨ªk. [f¨¢in] Fino. adv. [f¨¢it] Pelear. [f¨¢ilings] Limaduras. Film. n. Pinakahwad. porquer¨ªa. [f¨¢inri] Primor. Filthiness. Kumikil. v. adj. [f¨¢irarms] Armas de fuego. [f¨ªnical] Delicado. pagkatuklas. [f¨¢inli] Primorosamente. katapusan. away. Finance. Filly. Magsurs¨ª. May katapusan. gayak. sukal. basura. pinakaany?. marikit. [f¨¢irman] Bombero. Kwites. adj. n. [f¨¢ind] Encontrar. [f¨¢in-dro] Zurcir. Pumun?. Sumal¨¤. Filthy. [f¨¢it] Pelea. sul?. [f¨ªlzines] Inmundicia. [f¨ªli] Potranca. Figurative. Dum¨ª. [f¨ªguiurativ] Figurativo. Babag. Fight. adj. Fine. adj. hilach¨¢. Fill. Any?. Fireman. n. adj. combate. maganda. buscar. Tulisang dagat. Fine. [f¨ªni] Armado de aletas. Filings. colmo. Finny. adj. tira ¨® faja. henchir. Firecrackers. incendio. atav¨ªo. Filament. [f¨¢inait] Finito. banhay. n. May kainaman. lumaban. kayarian. balat na man¨ªpis. Dilag. v. magpaningas ng apoy. Finally. [f¨¢ircrakers] Cohetes. Finding. Firearms. bello. n. Filigree. n. v. Fillip. [f¨ªlament] Filamento. Bar¨ªl. hacienda p¨²blica. Kabusugan. Find. n. [f¨ªnish] Acabamiento. Sulig¨¬. wakas. mangdudukot. [f¨ªlial] Filial. [f¨ªlter] Filtro. n. Multahan. [filz] Inmundicia. lindo. v. adv. suciedad. concluir. Magbanhay. Basahang panal¨¬. Pinagkikilan. lumbre. Fire. [f¨ªnles] Sin aletas. Filch. hallar. Hibl¨¢. [f¨ªlip] Dar un papirote. Alitaptap. Finger. Financial. adj. n. [f¨¢inding] Descubrimiento. laban¨¢n. Pagsal¨¤. busugin. sigsig. [f¨ªnish] Acabar. abundancia. Figure. Mult¨¢. n. [f¨ªnguer] Tocar. Firefly. [f¨ªltret] Filtrar. [f¨ªlzi] Sucio. ¨²ltimo. Finger-stall. terminar. Finery. n. makatuklas. n. File. batalla. n. n. Walang palikpik. File. n. batallar. s¨²nog. Pagkasumpong. Tekas. [f¨¢inal] Final. Pumit¨ªk. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. [f¨ªnguer] Dedo. [fin] Aleta [de pez]. Marum¨ª. Finish. Filtration. [filch] Ratear. manosear. Sala¨¢n. v. Filter. n. Fin. masukal. n. Umaway. [f¨¢ir] Quemar. Sumunog. [f¨ªlet] Venda. humanap. Mainam. Figure. Tumapos. Filial. Makasumpong. n. Fine. [f¨ªguiur] Figurar. kikilin. lamasin. n. hichura. Palikpik. Katapusan. Apoy. v. Nauukol sa an¨¢k. Kikil. alm¨¢s na pumuputok. n. [f¨ªligri] Filigrana. Fire-brand. ¨²ltimamente. [f¨¢ir] Fuego. [film] Pel¨ªcula.Fight. [f¨ªguiur] Figura. may hangg¨¢. wakas. [fil¨ªbuster] Pirata. adj. Final. v. Fillip. [f¨¢il] Lima. Mainam. pinakawangis. n. Manekas. Sumal¨¤. v. gumuhit ng any?. Inahing kabayo. n. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. Didal. n. v. filibustero. bumusog. Finite. n. [f¨¢inans] Renta. Bombero. invencion.

Lambat na pangisda. [f¨ªsher-man] Pescador. Mainit. adj. n. [f¨¢irpan] Brasera. ibagay. Flag. Pinag-apuyan. Fishery. Firm. Mak¨¢lima. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. pesquera. tapat. [firm] Firme. Flabby. adj. estable. Humampas. B¨¢akin. Fix. n. Fish-bone. [firmament] Firmamento. bitak. bandil¨¤. pagtibayin. Init. Salapang. ukol. Hind? pulos. [f¨ªstikafs] Pu?adas. Flagellate. Fixture. Fishing-rod. n. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. Fist. marapat. n. akma. [f¨¢irpl?s] Fogon. kaya. n. Panguna. [fishm¨®nguer] Pescadero. Firm. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. [fiz] Silbido. humaging. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. Takip ng chimenea. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. colgar. Fixedness. [fl¨¢dchel?t] Azotar. adj. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. Fissure. [fitful] Alternado con paroxismos. v. Taga. Ilapat. Ilapat. Pangingisda. Bingwit. Fisher. Sasakyan ng almirante. P¨¢milihan ng isda. estabilidad. Maglaylay. Sutsot. n. apto. First-born. M¨¢nininda ng isda. P¨¢lakihan ng isda. First. [f¨ªsheri] Pesca. [f¨ªsh-spir] Arpon. Matibay. [f¨ªsiur] Grieta. n. Baklad. Fireside. n. [flag-ship] Nav¨ªo almirante.Firepan. Fish-hook. adv. adv. Samahan sa anomang hanap-buhay. tatag. Fit. Fireplace. Fish. justo. Panganay. mahin¨¤. Fish-market. n. aprestado. Fisher-man. [f¨ªcsednes] Firmeza. Firewood. v. adaptar. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. lapat. n. v. dardo. adj. [fit] Ajustar. [f¨ªsher] Pescador. Firmament. n. Matibay. n. [fl¨¢gon] Frasco. Sisidlan ng baga. Watawat. [f¨ªsil] Hendible. v. Lim¨¢. Fishpond. [f¨ªshing-net] Red de pescar. Firing. [f¨¢iring] Descarga. Firmness. Fish-spear. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. maningas. [fish] Pescar. Fishmonger. Tinik [ng isda]. [f¨ªrmnes] Firmeza. Kwites. Tibay. First cousin. adj. estabilidad. n. ardor. n. [fics] Fijar. iakma. [flag] Bandera. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. Fish corral. [f¨ªcsedli] Fijamente. Fizz. flojo. [first] Primero. kiba. n. M¨¢ngingisda. Isda. [f¨ªting] Conveniente. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. [fist] Pu?o. [f¨ªrst-ret] Superior. Langit. [fl¨¦gransi] Calor. Fireworks. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. [flag] Pender. n. Flag-ship. adj. adj. suntukan. Pug¨®n ng chimenea. Fissile. Fish. n. Firstling. [f¨ªsh-bon] Espina. [fish] Pez. hendidura. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. flagrante. Fisticuffs. Mangisda. Bagay. M¨¢ngingisda. Fivefold. Pagpapaput¨®k. [fl¨¢bi] Blando. n. [f¨ªshpond] Estanque de peces. Fixedly. n. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. Fitting. n. Fiscal. adj. n. kainitan. adj. iakma. Flagrancy. Sumutsot. byak. v. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. n. Flag. pescado. Panguna. tibay. Pangingisda. [f¨¢iv] Cinco. Flagrant. Lah¨¢ng. haging. Five. hind? pan¨¢y. k¨¢butibutihan. Firescreen. Fit. adj. [first] En primer lugar. n. . n. n. Suntok. Flagon. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. de primera clase. [fit] Conveniente. [f¨ªshjuk] Anzuelo. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. id¨®neo. n. bumugbog. n. adj. [fiz] Silbar. First. n. n. [f¨ªshing] Pesca. Fizz. Fishing. n. establecer. v. Katibayan. Dakot. Panggatong. Fishing-net. ri?a de pu?adas. n. ciertamente. [fl¨¦grant] Ardiente. n. kahoy. Una. putok. Panganay. sipol. n. ningas. Malambot. n. matatag. Prask¨®. n. Pinsang bu?. First-rate. n. adj. [firm] Firma. Fitful. n. pamingwit. primerizo. n. Bagay.

[fledch] Enplumecer. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. n. Talupan. Saya. Kumislap. Flame. Patak ng niebe. Flake. [fl¨¢teri] Adulacion. n. Makinis. mofar. adj. n. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. Flapjack. papuring paimbabaw. Tuya. Flare. Fleer. makinis. [flit] Escuadra. [flat] Llanura. Makintab. Flannel. [flir] Burlar. n. n. [fl¨ªtnes] Velocidad. tuyain. [fl¨¢nel] Franela. n. v. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. adj. maliks¨ª. v. kumisa p. v. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. Flatulency. Plautista. Flee. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. payat. n. Fleshless. bakat. Fleet. Flea-bite. Flavor. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. [fle¨ªm] Llama. Fleetness. magningas. Pantayin. n. Fleer. [flap] Falda. Flank. gwang. n. pant ayin. Walang lam¨¢n. dungis. alipato. v. Numingning. n. Fleece. fugitivo. Dakong patag. v. ningas. Fleeting. descortezar. v. Flank. patagin. alipusta. Manchahan. [flec] Manchar. Liyab. [flant] Pavonearse. kakinisan. Flaunt. [fl¨¢shi] Superficial. Patagin. n. lisura. n. [fl¨ªting] Pasajero. [flec] Mancha. Kapatagan. [fl¨¢ter] Adular. Purg¨¢s. n. Usog. Balahibo ng tupa. n. Laman. n. . v. mueca. [flasc] Frasco. Tagiliran. Manuya. Flay. Lino. Flame. Tulin. karne. n. Flatter. n. n. kumislap. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. [flo] Rajar. siklab. [flacs] Lino. Flat. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. v. pantay. tacha. Flaw. adj. taan¨¢n. condimentar. liso. Flail. Pangbay¨®. Lasa. Liston. [flat] Allanar. Flatness. [flem] Arder. lijero. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. Pranela. Uyam. ningas. n. [fl¨®tist] Flautista. Sulig¨¬. adj. Kagat ng purg¨¢s. Magliyab. [flir] Burla. pangdikdik. Flambeau. [fl¨¢tnes] Llanura. [fli] Huir. insulso. [fli] Pulga. ventosidad. [flit] Veloz. [fle¨ªl] Mayal. n. flaco. [flesh] Carne. n. v. [flash] Relampago. hu baran. adj. lisonja. [flanc] Flanco. alipustain. sul?. kamkaman. [fl¨¢mbo] Antorcha. Flattery. Flask. Fledge. Flat. l¨¢mina. sainete. [fliz] Vellon. Uyamin. centella. Flash. hender. [flec] Copo. v. n. Fleet. n. Kislap. [fl¨¦shles] Descarnado. liks¨ª. brillar con un brillo pasajero. Walang kapintasan. Palo ng watawat. n. tumaanan. [fliz] Esquilar. Flat. brillar. pasarapin a ng lasa. Prask¨®. lamat. Tumakas. alisan ng balat. brillar. despojar. [fle] Desollar. Ligasgas. n.Flag staff. Lumahang. [flo] Resquebradura. Bibingka. [fl¨®les] Sin defecto. v. mamuri ng paimbabaw. fragancia. v. n. anchon. Flaw. desnudar. Flesh. [fl?r] Lucir. lisonjear. Manch¨¢. Pasarapin ang amoy. poner llana la superficie de alguna cosa. Flap. [flash] Relampaguear. n. escapar. lahang. kisap. [flandch] Liston. v. Hukbong dagat. Flange. Flawless. Fleecy. Fleece. Flautist. Gupitan ng balahibo ang tupa. Flea. v. Tubuan ng balahibo. Flatten. Flashy. ligereza. plano. pulutong ng mga sasakyang dagat . n. n. bango. adj. [flat] Llano. tuya. gilid. Maghambog. Fleck. hangin sa loob ng kataw an. relampaguear. n. baak. falta. llamarada. Malana. Sak¨¢y. hendedura. flota. Flash. mabalahibo ng tupa. Flavor. [fl¨¢tn] Allanar. n. Flax. Matulin. bumaak. [fl¨ªzi] Lanudo. Fleck. lasap.

n. Pamumukadkad. coquetear. Flounder. [fling] Arrojar. n. Baha. Flicker. gent¨ªo. [fla¨²rish] Vigor. adj. Flooring. Flossy. fuga. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. kumir¨ª. f¨²til. Florist. humagibis. kir¨ª. Flier. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. huir. floreo. adj. umudl¨®t. Tosino. Plekos. adj. Fling. [flad] Inundacion. Floe. Lapag. n. [flog] Azotar. locuaz. Nauukol sa bulaklak. Flour. manalita ng mari k¨ªt. Umum¨ªt. Umurong. Anomang lut¨¢ng. v. Flip. [fl¨®ring] Suelo. [flot] Flotar. kairel. v. [fl¨ªker] Aletear. Malam¨¢n. n. tirar. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. [fl¨¢iti] Veloz. v. magtitipon. n. [fl¨ªnti] Empedernido. Float. v. . n. [fl¨¢ut] Mofa. adj. maglulundag. Float. lapag. n. [flinch] Desistir. Sutla. n. aletear. bunton ng tao. Flounder. reba?o. Humagibis. n. florear. maliks¨ª. n. Flippant. adj. Munting bulaklak. Magsahig. Flexibility. sahig. [fl¨®s-silc] Seda floja. Flop. [fl¨ªper] Aleta. Taan¨¢n. n. [fl¨®rist] Florista. Marupok. kilos na pabigla. gumawa ng pa biglabigla. Flint. Pumagakpak. Flinty. Flitch. coqueta. v. v. Flight. [fl¨®tedch] Flotante. adj. Flog. Flitting. Batong pinkian. piso. Flounce. [flai?r] Fugitivo. Floor. cairel. Floss-silk. Maglamaw. Flirtation. n. pumal?. Flourish. Flit. [flip] Una bebida hecha con cerveza. [fl¨¢uns] Flueco. magpailandang. Bumaha. n. Matulin. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. belleza. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. M¨¢nininda ng bulaklak. sunodsunuran. Matigas na matigas. [flit] Volar. [floc] Manada. kaban. tukso. n. [flot¨ªla] Flotilla. land?. [flint] Pedernal. n. Flock. masatsat. Kawal¨¢n ng galang. n. Floret. burla. n. [fl¨¦csibl] Flexible. n. masalita. Flighty. Floral. [flot] Cosa que flota. vanidad. Flood. [fl¨¢ur] Harina. Lumutang. n. [fl¨®si] Blando como la seda. [flu¨¢r] Pavimiento. tumakas. Hilagpos. n. n. [floc] Congregarse. Gagad. [fl¨¢under] Aced¨ªa. pagtataanan. Pagtakas. Flipper. kalandian. pumagaspas. [fling] Tiro. [floral] Floral. Flirt. Flippancy. piso. Flounce. Flimsy. [flad] Inundar. v. pumagaspas. [fl¨¦shi] Carnoso. Floating-bridge. kalayawan. [flic] Hurtar con ligereza. gand¨¢ ng pananalita. aguardiente y az¨²car. Flexible. [fl¨¢under] Patear. Flout. Florid. Kitang. Flourish. Palikpik. kakirihan. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. [fl¨®ret] Florecilla. Lut¨¢ng. Bir¨°. Walang galang. Humampas. [flirt] Mofar. Magtatar¨¢ng. apaw na tubig. adj. pulutong. Flinch. movimento lijero. v. v. injuria. Pagkalapastangan. fluctuar. Kawan. suelo. n. Flexion. Kilos na pabiglabi gla. [flo] Car¨¢mbano. v. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. n. n. Bugal na yelo na lumulutang. Kalambutan.Fleshy. acelerado. n. n. Malambot na parang sutla. [flirt] Mueca. mamukadkad. [fl¨ªpant] Petulante. inexorable. v. Fling. v. Flick. n. proceder con lijereza. Flotage. hilig. Harina. Floor. Malambot. adj. n. v. umapaw ang tubig. Flotilla. Flock. n. atroparse. coqueter¨ªa. Mabulaklak. mahuna. corvadura. kar amihan ng tao. brincar. v. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. [fl¨ªting] Ofensa. adj. Magpahilagpos. Lumipad. lumand?. Magbir?. [flop] Aletear. Flood. Mamulaklak. Hapay. [fl¨®rid] Florido. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. [fl¨®ting-bridch] Ponton. [fla¨²rish] Florecer. Flirt. ilandang. lanzar. retirarse. Magpipisan. n. [fl¨¢it] Huida. Punton. v. [fl¨ªpansi] Petulancia. Sahig. burla. [flitch] Hoja de tocino.

adj. v. Bumula. [flash] Rubor. magpasuk¨°. v. bumulaklak. Mamul¨¢. Manganak (ang kabayo). [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. v. Tae. bumuntot. kaululan.Flout. Hin¨¤. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. Follow. Pagkain ng kabayo. burlarse. Magday¨¤. Bulaklak. [fom] Espuma. dampian ng basahang . dar ba?os calientes. [fom] Espumar. n. desordenar. kapintasan. v. fluir con violencia. Flower-pot. locura. n. [f¨®mi] Espumoso. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. Fluid. parte flaca. [flatter] Confusion. magpileges. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. [flatter] Turbar. [flo] Crecer la marea. bugs?. n. v. n. Fly. v. doblador. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. n. Flue. Foil. Flowery. Bula. adversario. manar. n. [fob] Enga?ar. v. Sumunod. v. Maanod. bumakl¨¢. bumugs?. n. [f¨®il] Vencer. Madulas. Floweret. n. Fluvial. Simbuyo. [fl¨²id] Fluido. Flume. Kalituhan. Flutist. [f¨®liedch] Follaje. Plautista. [f¨®il] Desventaja. Foal. [fl¨²vial] Fluvial. Flux. adj. [fli¨²t] Flauta. dum¨ª. agitacion. Fluency. Lumit¨®. Fog. Fluster. Nauukol sa ilog. partidario. [fog] Niebla. [flu¨ªd] Fluido. Flower-bed. Folder. fluir. int. manuks¨®. [f¨®loer] Seguidor. lumup¨¬. Foh. Mabulaklak. gaan. lup¨¬. kapahamakan. Tagalup¨¬. [fo] Enemigo. [f¨®dder] Forraje. plegar. [flai] Volar. Fob. Flux. taga pileges. n. [fom¨¦nt] Fomentar. desgracia. n. Tao. Lak¨ª ng tubig. k¨¢big. Tumalo. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. Foam. Foe. kulubot. Flower. n. [fli¨²m] Canal de agua. [fl¨¦rri] R¨¢faga. [fok] Gente. [fli¨²ensi] Fluidez. kunot. n. Foamy. Pas? ng halaman. P¨¢asuhan. Folio. Flutter. Magpomento. atropellar. Foam. magaan. alarmar. bover¨ªa. facil. [f¨®lo] Seguirse. [fold] Doblez. [fl¨²iditi] Fluidez. conmocion. [f¨®gui] Nebuloso. [fl¨¢ster] Impulso repentino. n. v. Tun¨¢w. pileges. kabalisahan. pliegue. Folk. kil¨ªg. [flacs] Fundir. Foment. v. Fluid. Kalusaw¨¢n. bolsa de reloj. [fl¨¢ueret] Florecilla. S¨²l-ol. [fob] Faltriquera. tumunaw. Fluctuation. n. Ulap na hamog. n. Mamulaklak. kampon. n. Flush. Flutter. v. n. Fly. Fluent. n. n. v. Lumipad. [fl¨¦rri] Confundir. [fli¨²tist] Flautista. n. Flurry. Munting bulaklak. agos. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. v. Pagkaanod. Flush. n. Maulap. n. [f¨®li] Tonter¨ªa. [flay] Mosca. [flo] Creciente de la marea. Plauta. Flower-girl. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. Flute. [fl¨¢ut] Mofar. n. antagonista. n. n. Fog. derritir. Magbub¨®. Foil. [fl¨¢ster] Confundir. [f¨®lder] Plegador. lusaw. n. [fl¨¢nki] Lacayo. [fl¨¢uer] Flor. n. n. adj. Pitak ng halamanan. v. sulong! Foible. Mabula. Kapariwaraan. Tiklop. Pa¨¢gusan ng tubig. agitacion. adj. v. [fog] Oscurecer. flujo. kaungas¨¢n. n. frondosidad. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. v. Flow. defraudar. Flower. [f¨®ibl] Debilidad. flujo r¨¢pido. kakamp¨ª. Langaw. v. secuaz. Flurry. v. Yabong. kayabungan. n. dumay¨¤. Lumak¨ª ang tubig. Fluster. [fli¨²ent] Fluente. Fluidity. bakl¨¢. [fo] Quita alla!. Kislap. [fl¨¢uer-guerl] Florera. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. rendir. Foggy. Fold. [flash] Ponerse colorado. lumit¨®. Mag-ulap. n. Fob. Fold. Fodder. Dulas. adj. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. n. Kahangalan. Foliage. basag-uluhin. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. umagos. mangyari. [fl¨¢uer] Florecer. Flow. n. Fluctuate. [flacs] Excremento. katalo. tagatiklop. n. Manggagad. n. Dahon ng aklat na t¨¢laan. Tuligin. suceder. Tumiklop. Flunkey. Folly. Follower. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. p¨¢labasan ng usok. adj. Gumulo. [fold] Doblar. kaaway. M¨¢nununod. resultar. Kalaban.

v. impedir el paso. necedad. hib¨¢ng. [forc¨¢st] Prever. Magbawal. vereda. Mang-ung¨¢s. poderoso. Asera. kapangyarihan. kanunuan. Foolish. prep. n. [f¨²t pez] Paso lento. [forcl¨®siur] Exclusion. [f¨®ndl] Mimar. Kahangal¨¢n. landas. Bakas ng paa. kutug¨¢n. n. Pagkain. Sapagka't. magpanukal¨¤. tibay. n. Foot pavement. [forgr¨¢und] Delantera. [ford] Vado. antecesor. Forceps. [forb¨®ding] Presentimiento. adv. Landas. pagpipigil. nakaraan. ang nililingap. . Humul¨¤. v. esforzar. Fool. Fordable. For. Kutog. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. kadahilanan. kaungas¨¢n. n. bober¨ªa. n. abstinencia. Foot fall. Forebode. magpigil. Hintutur¨°. [ful] Bobo. Fomentation. Forecast. dahil sa. katangah¨ Foolhardiness. Fop. Foolishness. maghanda. [f¨²leri] Tonter¨ªa. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. v. m¨¢una. v. Pumilit. necio. Tumawid. [forcl¨®z] Cerrar. tonto. n. tang¨¢. Paghahanda. kagunggungan. conj. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. maibig¨ªn. v. abstenerse. gunggong. Pagtitiwalag. impedimento. n. para. Fore. tonto. Foot. n. Malakas. Fondling. magbaw¨¤. magbawal. [f¨²t step] Vestigio. Fool. vedar. Foot way. presagiar. Mapagmarik¨ªt. n. [fut bord] Estribo. Umagap. pisada. Papel de barba. Foppery. Forefather. [f¨²t paz] Senda. Sipit. Yabag ng paa. n. Nun¨°. Lip¨¢s. Sa. [f¨²ljardi] Temerario. n. poder. T¨¢wiran. n. Foot path. Force. n. proyecto. Foreclose. [f¨®rdabl] Vadeable. mapagmakisig. Magbaw¨¤. [foment¨¦cion] Fomentacion. n. Forego. [f¨®pish] Vanidoso. Fondle. [fors] Fuerza. Lup¨¤ sa harap¨¢n. comida. Sarhan. n. ung¨¢s. n. Natatawid. [forb¨ªd] Prohibir. dumahas.inilubog sa mainit na tubig. [for] Delante. [f¨²t print] Huella. Sukat katakutan. v. [forb¨®d] Pronosticar. Hakbang na dahandahan. Sip¨¤. Mangu?a. pag-agap. kay. Mawilih¨ªn. Force. Paa. pilota. Forbearance. adj. Ang minamahal. Foolscap. n. [fop] Petimetre. gun¨ªgun¨ª. Food. humint?. n. Bakas ng paa. adj. [forb¨ªrans] Paciencia. Forage. n. kab¨¢ ng dibdib. v. [f¨²lish] Bobo. Font. Foot step. [for] Anterior. pagkabuhay. [fors] Forzar. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. Nauuna. Foot board. n. Forcible. adj. Ford. [f¨²t bol] Pelota. Foredoom. kahangalan. Foreground. Forbear. huella. proyectar. [f¨®redch] Forraje. [ford] Vadear. vedar. Lumakad. Maglambing. querido. n. presagio. detenerse. [f¨®rcast] Prevision. n. Lakas. Forbid. [forb¨ªr] Cesar. Forefend. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. Fore. [for] Por. n. antes. [fond] Apasionado. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. Foreboding. Hulaan. [f¨²lskap] Papel grifon. adj. [f¨²t fol] Pisado. v. gumahas¨¤. Forecast. [f¨®rseps] F¨®rseps. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. [f¨²t u?y] Sendero. niyapakan ng paa. n. kagunggungan. hangal. [ford¨²m] Predestinar. [fut] Pie. Foot. Pagtitiis. [forg¨®] Anteceder. hadlangan. [f¨²t p¨¦vment] Acera. dahas. Pagpopomento. makapangyarihan. maglanyos. datihan. Bak¨¢s. Foreclosure. panukal¨¤. Foot note. v. adj. Fond. adj. por cuanto. [fut] Ir ¨¢ pie. n. n. n. v. Simbuy¨® ng kalooban. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. Dati. [for] Porque. Foregone. preceder. violencia. Foppish. n. Pagkain ng kabayo. Forefinger. Foot ball. locura. v. Foolery. n. Foot print. [f¨®rsibl] Fuerte. [ful] Tontear. adj. pagmamakisig. n. [f¨®rfadzer] Abuelo. violentar. v. adj. [forf¨¦nd] Prohibir. Foot pace. Estribo. makisig. [fulj¨¢rdines] Temeridad. hakban na banayad. Tumigil. Ung¨¢s. [forg¨®n] Pasado. n. ¨¢ causa de. [f¨®ndling] Favorito. Malayaw. n. [fud] Alimento. Ford. Pagmamarik¨ªt. gunggong. n. For. una. Kaungasan. kahibangan. [font] Pila bautismal. v. Foolhardy. Hangal.

Gubat. Ikapat na p?. Pandayan. Formal.Forehead. v. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. Umagap. extra?o. Foretop. [forgu¨¦t] Olvidar. Foretooth. Forerank. Formerly. Forgetful. Forewarn. pumaris. Form. n. Magmult¨¢. hind? sinasady a. n. pangdur¨°. n. [forn¨²] Prever. pagdaka. Forethought. tapang. confiscacion. Former. Tanod sa unahan. Humuwad. [f¨®rester] Guardabosque. [f¨®rzot] Premeditacion. adj. ciertamente. [forl¨®rn] Abandonado. [form¨¢liti] Formalidad. Fore sail. adj. Forester. Foreigner. [forz] En adelante. Foretell. n. [fors¨¦k] Dejar. sipit. adj. Formula. n. Manumpa ng kasinungalingan. [form] Formar. Forgiveness. Foresee. Forestall. K¨¢unaunahan. Dati. adv. [forti¨²iti] Acaso. n. [forgu¨ªv] Perdonar. Pagtibayin. Fortification. adj. [f¨®rmast] Palo de trinquete. Layag sa unahan. n. Tanod-gubat. adj. Forfeit. [f¨®r-rank] Primera fila. [f¨®rmer] Precedente. v. pinabayaan. prevenir. adv. Foreign. Fork. Formulary. Forth. casual. datihan. Forenoon. kut¨¤. [f¨®rtap] Tup¨¦. v. adv. Taga ibang lupain. Lak¨¢s. Noo. Ngipin sa harap. Fortieth. v. figura. [f¨®rest] Bosque. adv. accidental. l¨¢gak. pabayaan. Fortuity. n. adj. Fortify. pangyayaring hind? sinasadya. Any?. Forget. [f¨®rtres] Fortaleza. pumalsipik¨¢. sa dakong unahan. Foreshow. n. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. v. pagbalaan. desamparado. Forswear. v. [f¨®rtifai] Fortificar. n. n. Kapormal¨¢n. uliran. paris¨¢n. Agaping malaman. Pagkak¨¢taon. [fordch] Forjar. [f¨®rmost] Delantero. abandonar. Karakaraka. n. Foreman. Labing limang araw. contrahacer. Tuntunin. [f¨®rmles] Informe. panipit. N¨¢una. [f¨®rfit] Multa. Tapon. [forc] Tenedor. N¨¢uunang palo sa sasakyan. Makalimot. Pangulo ng inangpal¨¢n. p¨¢nuntunan. Malilimut¨ªn. n. n. . anterior. noong araw. Foreknow. Pangunahan. umuna. Ang balak kapagkaraka. n. Mult¨¢. paris¨¢n. Forgive. v. n. confiscar. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. Walang any?. Kakilakilabot. v. Gun¨ªgun¨ª. Forge. una. n. n. [f¨®rmiuleri] Formulario. [fordch] Fragua. [f¨®riner] Extrangero. Forlorn. Tenedor. Mag-any?. Forfeit. [f¨®rward] Vanguardia. castillo. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. Taga ibang lupain. accidente. n. Fortress. sangl¨¢. [foru¨ªz] Inmediatamente. Formality. bumal¨¤. sin dilacion. Nagk¨¢taon. [forti¨²itoes] Fortuito. n. n. adj. Iwan. kumatha. [f¨®rmiula] F¨®rmula. Formless. Forsake. [f¨®rman] Presidente del jurado. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. n. Forthcoming. Foremast. iba. adv. adj. v. [f¨®rin] Extrangero. [fort¨²z] Diente delantero. Sa katotohanan. [fors¨ª] Prever. kagubatan. hichura banhay. Buhok sa noo. Umaga. Magpatawad. v. n. Fortitude. Forest. [f¨®rmidabl] Formidable. [f¨®rmal] Form¨¢l. magbanhay. [f¨®rjed] Frente. katiwal¨¤. n. selva. disforme. Forthwith. modelo. Kut¨¤. v. kumamkam. Katibayan. v. Foretoken. [fors¨²z] En verdad. fortalecer. Katibayan. adj. Porm¨¢l. Formidable. Foremost. Fortuitous. forastero. [forst¨®l] Anticipar. n. [f¨®rmerli] Antiguamente. [forsw¨ªr] Perjurar. M¨¢kinikinita. adj. valor. [f¨®rtnait] Quince dias. Patawad. kut¨¤. Foreward. katibayan. Forge. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. [f¨®rfit] Pagar una multa. Fort-nightly. Fort-night. Sa unahan. Pangunang han¨¢y. Forsooth. v. Tular¨¢n. [forsh¨®] Presagio. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. conocer de antemano. [f¨®rtitiud] Fortaleza. [form] Forma. n. [fort] Fuerte. f¨¢brica de metales. adj. Fort. hacia adelante. [fort¨¦l] Predecir. [f¨®r sel] Trinquete. Darating agad. [fort¨®kn] Pron¨®stico. noong una. n. Form. n. [f¨®rnun] La ma?ana. Humul¨¤. n. [forgu¨ªvnes] Perdon. Twing labing limang araw. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo.

[f¨®rscor] Ochenta. adj. Forty. debilidad. establecer. Fragrancy. [fre¨ªm] Marco. n. Alagaan. n. Magtay?. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. Nauukol sa bahagi. adj. Bahagi. n. Fourteen. n. forjadura. Frail. espuerta. Foul. Fourth. malab¨°. [fr¨¢ccion] Fraccion. Kaputol. [fr¨¢ccies] Rega?on. magpauna. Forward. n. Nauukol sa pagkakapatid. Pagtatapat. Founder. [fo¨²r] Cuatro. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. Frame. Tatag¨¢ng ba¨®n. May apat na paa. anomang malaking hayop na may pakpak. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. Foundation. [focs] Emborrachar. n. [fr¨¦gransi] Fragrancia. [f¨®rchiun] Fortuna. n. Dupok. n. Banhay. Fraction. Fracture. Fractious. Fragility. isang hayop-gubat. kapisanan. Fowler. masarap na amoy. pakanin. adj. Frantic. Marupok. Labing apat. adj. Ika labing apat. gusal¨¬. [f¨¢ul] Ave. Fox. Fraternity. Frankness. adj. maginghawa. n. Sa ikaapat na lugar. [fr¨¢cchiur] Fractura. karupukan. oloroso. Foxy. v. [fre¨ªm] Forjar. Bang¨®. [f¨®rti] Cuarenta.Fortunate. adv. Parisukat. Fourthly. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. Fractional. [f¨®ster] Criar. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. quebradizo. adj. adv. Gal¨ªt na gal¨ªt. n. adj. [frat¨¦rnal] Fraternal. n. [fo¨²rfold] Cuadruplo. magtatag. [fr¨¦grant] Fragrante. [f¨®roem] Foro. Fraternize. adj. Frame. [fr¨¢nchiz] Franquicia. Fourfold. Magbanhay. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. detestable. Tuso. Sorra. [f¨®csi] Astuto. Dupok. [f¨®rward] Acelerar. n. kahunaan. Sa pagtatapat. enojadizo. adj. Masung¨ªt. Makaapat. [fr¨¦grans] Fragrancia. Pangsuob. v. Bal¨¬. [frod] Fraude. karimarimarim. babasag¨ªn. mahuna. dichoso. [f¨®rchiunet] Afortunado. debilidad. Foulness. [fr¨¢gment] Fragmento. suerte. Fourteenth. Frail. juzgado. hermandad. [focs] Zorra. Dum¨ª. Foss. Bumal¨¬. p ayan. Pagkakapatiran. Foul. nakamatay ng kapatid. mahuna. n. palad. adj. paray¨¤. [f¨¢ul] Sucio. n. Fragment. Founder. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. fratricida. [fo¨²rz] Cuarto. v. [f¨¢und?r] Fundador. n. v. [fr¨¢ccional] Fraccionario. n. cuadro. Apat na p?. Found. bahagi. [fr¨¢nkinsens] Incienso. Fracture. Marum¨ª. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. Fraternal. kahunaan. n. n. n. Hukay. privilegio. Bukal. Walong p?. tribunal. n. Mapalad. Frankincense. [fr¨¢cchiur] Fracturar. v. mas alla. adj. Pagpatay sa kapatid. Four-footed. Mabango. sa dako pa roon. adv. Maglas¨ªng. switik. Ibon. maglang?. Apat. Lumubog. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. m¨¢pariwara. Fraud. [fos] Foso. adj. Fountain. v. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. Foundling. apresurar. adj. Frailty. Fox. n. Forward. Panghuhuli ng ibon. Tagahuli ng hayop. Bang¨®. adj. quebradizo. Franchise. salir mal de alguna empresa. n. n. masarap na amoy. Four. Fowl. [fr¨¦lti] Fragilidad. n. piraso. [frel] Fragil. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. ibp. adj. Magdum¨ª. Bahay-h¨²kuman. . magagalit¨ªn. adj. ajustar. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. Fratricide. principio. Foster. Foursquare. furioso. Fragile. [frat¨¦rniti] Fraternidad. babasag¨ªn. v. Forum. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. Fragrant. n. impuro. [francnes] Franqueza. adj. Marupok. Fragrance. [f¨¢ul] Ensuciar. [faul?r] Cazador de aves. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. fundacion. Fowling. n. adj. enga?o. [f¨®rtin] Catorce. adj. [f¨¢uling] Caza de aves. [fradch¨ªliti] Fragilidad. magpundar. n. pagkasimula. [f¨¢unten] Fuente. Fourscore. nutrir. karupukan. Busl?. Frankly. [fr¨¢ncli] Francamente. Ariing parang kapatid. [frel] Sera. [f¨®rward] Adelante. Kapalaran. v. Ikapat. Fortune. fundamento. [faund¨¦cion] Cimiento. Sa unahan. Madaliin. [f¨¢und] Fundar. v. Day¨¤.

[fr¨®diulent] Fraudulento. Kaibigan. Frequency. [fr¨¦ndlines] Amistad. [fr¨¢iten] Espantar. adj. enga?o. Taong malay¨¤. fr¨ªgido. Freebooter. pagkakatoto. [fr¨¢it] Susto. Frenzy. locura. Prans¨¦s. French. Pileges. adj. Fraught. adj. n. adj. [fr¨¦shnes] Frescura. [fril] Escote. Freight. n. Frenchman. [fr¨ªski] Alegre. kasindaks indak. v. disputa. [fr¨ªdman] Liberto.Fraudulence. Sariw¨¤. n. nuevo. Palayain. n. Pagkakaibigan. Tulis¨¢n. Ginaw. Fraudulent. Freeze. malamig. [fr¨¦nzid] Loco. Sumpong. [fr¨ªuil] Libre albedrio. laya. [fr¨¦shet] Arroyo. v. Freshen. magluluks¨®. Freshness. [frot] Cargado. walang katoto. n. Kapisanan ng mga prayle. [fret] Carga. adj. eximir. capricho. . Malay¨¤. [frend] Amigo. kaulul¨¢n. [french] Frances. [fr¨®diulens] Fraudulencia. Pekas. terror. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). Pranses. Fraught. lamig. librar. [fr¨¦] Estregar. Friary. [fret] Enojarse. taga Pransya. flete. fletar. horroroso. v. [fr¨¢itful] Espantoso. [fr¨ªbutoer] Ladron. [fr¨¦shen] Refrescarse. Fret. [fr¨¦ndli] Amigable. Magiliw. n. n. Maglulundag. [fric] Fantas¨ªa. [fr¨¦cl] Peca. borde. Friendly. Frisk. Lulan. [frisc] Brinco. adj. adj. n. v. malamig. n. Frenzied. Madalas. enfadarse. Frequent. enga?oso. katakottakot. lleno. recien llegado. [friz] Helarse. manakot. n. v. bago. timaw¨¤. [fr¨¦ndship] Amistad. Batis. Fray. [fresh] Reciente. Freedom. v. fresco. gilid. n. n. kuskos. n. jugueton. n. Freeman. Ul¨®l. Sindak. hib¨¢ng. Magdaray¨¤. v. [fr¨ªguet] Fragata. Frightful. n. Fresh. n. enfado. atestar. magnanakaw. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. n. Freshman. [fr¨¦cld] Pecoso. n. delirante. Friday. & n. Frigid. Friendliness. Free. [fr¨ªcuent] Frecuente. [fr¨¦nchman] Frances. Lam¨ªg. Manindak. Frequence. v. malar?. [frisc] Saltar. pagtatalo. [fr¨¢it] Asustar. licencioso. Masay¨¢. [fri] Libertar. Kadalasan. Hagod. Parun¨¢n ng madalas. adj. [fridch¨ªditi] Frialdad. Mapekas. Fright. Frith. Frigidity. [frot] Cargar. Gipit ng dagat. [fre] Ri?a. Lundag. Kalayaan. [fret] Cargar. Manggulat. Friend. [fr¨ªborn] Nacido libre. refregar. Kadalasan. n. Pagdaray¨¤. baratillo. Tampo. Friction. n. Madalas. Freewill. kus¨¤. [fr¨ªcuent] Frecuentar. adj. Pagkakaibigan. [fr¨¢iari] Convento de frayles. switik. [fri] Libre. vuelo. frotadura. n. Fray. Frighten. Frippery. n. n. iligtas. adj. Freckle. Freckled. adj. Magtamp¨®. n. Maginaw. [fret] Enojo. lukso. katoto. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. Freedman. [fr¨ªdchid] Frio. Walang kaibigan. n. Gasgas¨ªn. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. malaking takot. n. Magpalamig. Fret. Pun? ng lam¨¢n. Taong nakalay¨¤. Fringe. [frindch] Franja. v. saqueador. Ang bagong nag-aaral. amistoso. Frigate. Frill. horrible. Kakilakilabot. timawain. n. [fr¨¦shman] Novicio. adv. n. Tindahan ng mga yaring damit na mura. adj. Pagkahibang. Frequent. Frisk. [fr¨¦cuens] Frecuencia. cabriolar. Freight. [fr¨¦ndles] Sin amigo. Friar. K¨¢alitan. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. m¨¢rgen. [fr¨¢i?r] Frayle. Free. Sariling kalooban. n. n. pagkakatoto. [fr¨¢ide] Viernes. [fr¨ªdom] Libertad. Mag¨ªng yelo. Byernes. Lulanan. Freeborn. adj. Uria. n. v. An¨¢k-timaw¨¤. Frequently. amiga. Fright. kapricho. maland?. v. Frisky. Friendless. n. Friendship. Pun?in ng lam¨¢n. [fr¨ªccioen] Friccion. Prayle. espanto. Freak. [fr¨ªman] Libre. n. n. Freshet.

buhat sa. [frustr?t] Frustrar. Frizzle. fertil. Walang kabuluhan. sa dakong likuran. v.Fritter. [frolicsoem] Jugueton. Sa likuran. Humarap. Marupok. Fruitless. n. Frow. [frai] Freir. pagbubunga. Gumanap. n. [fro] Atras. [fr¨®sti] Helado. n. Lumas¨ªng. lag?. Frothy. Magbunga. v. Fulcrum. Sung¨ªt. adj. Fructify. Frock. juguetear. Fro. Fry. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. Fulfill. adj. Panggatong. Bunga. Mga bunga. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). [fr¨¢ing-poen] Sarten. kasamaang uga l¨¬. frontispicio. Maglilikot. From. rizar. Katamtaman. Frowardness. prep. adj. Fruition. Fritter. Maruy¨¤ tortilya. Kumulot ng buhok. [ful] Lleno. adj. Frost. malag? . [front] Hacer frente. Frivolous. anular. [frozn] Helado. [f¨²lfilment] Complimiento. Front. chasco. vivo. [frog] Rana. Fruit. mamunga. Matimtiman. bata de ni?o. Fugitive. Mabula. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. Frontier. mataba. v. adj. n. kainaman. Mabah¨°. uling. [fadl] Emborrachar. adj. pagtupad. util. provechoso. Tubig na namumu? sa lamig. v. [fr¨®lic] Alegre. n. walang tur¨°. hacia atras. Unahan. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. adj. Frugality. repleno. n. fecundidad. pagkaaksay¨¢. mapaggawa ng katamtaman. [fi¨²el] Combustible. [from] De. Frizzle. adj. Kamisola. [fru¨ªcioen] Fruicion. babasag¨ªn. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. Frolic. Frivolity. adj. Harap¨¢n. Frond. [frustr¨¦cien] Contratiempo. [f¨²lfil] Cumplir. Bula. Magpiritos. Pagtatam¨®. Frown. Pamumunga. Malar?. sangang maberde. . n. Sangang lungtian. Frolicsome. Mat¨ªgas ang ulo. esteril. [friz] Frisar. katha. poner mala cara. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. Frouzy. Frustrate. mal genio. Fuddle. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. maglas¨ªng. Full. Kawal¨¬. indocil. impertinente. Humiw¨¤. Fructiferous. [fr¨²ctifai] Fructificar. [froz] Espumar. Tab¨¬! sulong! Fuel. masayang. Frolic. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. Fruitful. travieso. Frog. [friv¨®liti] Frivolidad. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. Frown. n. puspos. adj. int. [front] Frente. tumapat. sibangot. Palaka. Katigasan ng ulo. n. v. adj. [fr¨®ntir] Frontera. Kumulot ng buhok. desde. n. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. nagtatag?. Namumu? sa lam¨ªg. lubos. buh¨¢y ang loob. v. [fr¨ªter] Fritilla. enojo. n. pagkapah iya. d¨ªscolo. n. adj. Maaksay¨¢. harto. quebradizo. [fr¨ªzl] Frisar. [fr¨®wardnes] Insolencia. [fr¨²tedch] Frutas. sobrio. Pangbwit. [frut] Fruto. adj. Frustration. & n. [fr¨®ward] Ind¨®mito. moderacion. n. n. n. n. v. Frozen. Fructification. Namumu? sa lam¨ªg. napapakinabangan. Froth. rizar. Mabunga. Frizz. san dat. [frond] Fronde. provecho. Mabunga. n. saciado. capricho. pakinabang. v. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. wala it. Bumula. Pun?. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. Taanan. [froc] Blusa. n. [frost] Helado. tumupad. emborracharse. [fr¨²gal] Frugal. tumingin ng nakamungot. n. n. busog. hielo. adj. Kulot. n. [fr¨ªzl] Rizo. [frug¨¢liti] Frugalidad. Froward. [frau] Fragil. v. Walang kabuluhan. karat. n. kasukat¨¢n. n. Pagkasayang. pagtataglay. [fr¨²tles] Infructuoso. Frolic. Fruitfulness. maglulundag. Front. Masay¨¢. v. adv. Fulfilment. Frying-pan. [fr¨¢un] Ce?o. malikot. [fr¨®zi] Espumoso. Katabaan ng lup¨¤. rama verde. suhay. [fr¨®lic] Loquear. Frugal. Frosty. Froth. v. harap¨¢n. producto. n. Fruitage. adj. Gun¨ªgun¨ª. Walang bunga. [froz] Espuma. tapat. Mula sa. v. Fudge. Pagganap.

Pumuputok. n. Balakubak. Poot. bir¨°. adv. Paglilibing. [f¨¢ni] C¨®mico. Fuller. proveer. Furl. divieso. diversion. [f¨²nccieneri] Funcionario. [fi¨²mi] Humoso. n. pelo de las bestias. vapor. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. [fi¨²neral] Funeral. n. Fundamental. suubin. n. [fan] Chanza. v. Funk. pakinisin. Magago. [fi¨²ri] Furor. Hurn¨®. [f¨¢nguoes] Fungoso. v. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. [f¨¢nel] Embudo. Fulling-mill. tulong. Bungkal. apuy¨¢n. aun. [fi¨²zibl] Fundible. n. [f¨¢rdzermor] Ademas. Furrow. Kawan¨ª. pigs¨¢. sira. . paglilib ng. caudal. [f¨²lminet] Fulminar. tumulong. [f¨²si] Jactancioso. [f¨²lsam] Rancio. bukod pa sa. Pagputok. [fi¨²sioen] Fundicion. [f¨²rtiv] Furtivo. v. Kabilugan ng bwan. [fium] Humo. Fumble. yaman. Furtherance. Fulmination. may tungkulin. n. adj. mautal. As¨®. furia. kasakdalan. Bulihin. f¨²nebre. ruido. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. Fumigate. Further. Fund. Ipagpauna. Furnish. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. Funny. n. Pangsuob. panuob. [foer] Forro de pieles. Salap?. promover. Full-moon. [foenk] Hedor. llenura. v. Sumuub. Furbish. matinding galit. Katungkulan. [f¨¢rnish] Suplir. Fulminant. Malay¨° pa. Furtive. Further. Maant¨¢. Sus¨®n ng balat. [fi¨²neral] Entierro. adj. Fume. Fumigation. Funeral. Fundament. n. pagtunaw. Pumutok. Pagbubub?. n. [foeng¨®siti] Fungosidad. n. Funeral. Furniture. luna llena. n. exhalar. sa dako pa r on. Fumy. v. linang. Funnel. n. Manghahabi. [fand] Fondo. n. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. alingasaw. adv. tungk¨²lin. [fundam¨¦ntal] Fundamental. adv. sahumar. Fusion. entretenimiento. Nauukol sa paglilibing. Kapun¨²an. apoyo. [f¨²lnes] Plenitud. Mapusok. [f¨²loer] Batanero. bugal. Tatagang-ba¨®n. [fi¨²miguet] Perfumar. permiso que se da ¨¢ algun militar. adj. Bukod sa rito. n. n. burla. n. mal olor. Bah¨°. Fulsome. gal¨ªt na gal¨ªt. puhunan. [foerl] Encoger. Fuss. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. n. Bumungkal. Fulness. [f¨¢rnes] Horno. Maas¨®. n. [f¨¢mbl] Tartamudear. Fun. impuro. kubl¨ª.Full. Furthest. pulir. isulong. Function. esponjoso. [ful] Complemento. n. fusion. P¨¢una. [fium] Humear. derritir. maglinang. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. n. Fury. Embudo. P¨¢tibayan. adj. Lumulon. ancas. Maaaring tunawin. Furlough. n. usok. [f¨²lmun] Plenilunio. n. Furthermore. Fur. los muebles de una casa. n. [fi¨²rioes] Furioso. v. Buhaghag. k¨¢tuwaan. chapucear. p¨¢labasan ng usok. [f¨¢rlo] Licencia. n. Habih¨¢n. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. sak lolo. fren¨¦tico. mas all¨¢. Kasangkapan sa bahay. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. Fungosity. saka. umusok. adj. Furuncle. oculto. Fussy. [f¨¢rro] Surco. lulunin. Sist¨¦. tiklupin. n. [f¨¢rro] Surcar. v. tumunaw. v. [farb¨ªsh] Acicalar. [f¨²lminant] Fulminante. Magbub¨®. n. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. Gulo. adj. lihim. Furfur. balahibo ng ha yop. [fiuz] Fundir. Nak¨¢katawa. adj. tumbong. [fus] Alboroto. agapay. Hambog. adj. pagsasap¨¬sap¨¬. Umas¨®. mausok. adj. [f¨¢rdzer] Mas lejos. Fume. Functionary. Fungous. v. ayudar. buf¨®n. adj. [f¨¢rnichur] Ajuar. Kapupunan. ayuda. Fusible. v. socorro. [f¨¢rfoer] Caspa. equipar. ademas de eso. Baga. Fulminate. ca?¨®n de chimenea. Pagkabuhaghag. K¨¢layulayuan. n. n. [f¨²ndament] Fundamento. Fund. Ling¨ªd. n. adj. Furious. tumiklop. kaingay. [f¨¢rdzer] Adelantar. Fuse. secreto. Furnace. Furrow. [f¨²nccion] Funcion. Magbigay ng kailangan.

G. n. Tumatwa. [f¨²sti] Mohoso. Gang. Gale. adj. lundag sa say¨¢ ¨® twa. Gable-end. Bangaw. n. Balisbisan. Masay¨¢. palaboy. [gu¨¦ming] Juego. panalunan. adj. Amoy na mabah¨°. [g¨¢fl] Navaja de gallo. hakbang. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. Game. Lar?. [g¨¢li] Galera. [g¨¢mbling] Juego con exceso. tub¨°. Gain. m¨¢nunugal. v. Pakinabang. n. pagmamakisig. [gu¨¦mster] Tahur. Gambol. Futility. Gal¨®n. n. l¨¢gak. retozon. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. makisig. Magandang ugal¨¬. [gu¨¦toer] Polaina. Ang nananalo. n. Gamesome. adj. n. Magmatabil. Futile. elegante. Sugal. inaamag. Gaiter. Gall. n. taras. Gab. Gallantry. Gaffle. caza. lib¨®t. n. Gallon. Sugarol. n. Hanging malamig. n. satsat. Gallant. medida. [guens¨¦] Contradecir. n. Galery¨¢. . Gabble. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. [g¨¢ngrin] Gangrena. Kalawit. Fy. Kawal¨¢n ng kabuluhan. Takbong paluks¨®-luks¨®. Gabble. n. banda. [gue¨ªn] Ganancia. [g¨¢mbler] Tahur. Gambling. magsugal. [gad] Vagamundear. v. provecho. panukat. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. manalo. [g¨¢los] Horca. Magsugal. vanidad. Gallery. acibarar. lumaboy. Gab. n. paso. Fusty. may asal mahal. [g¨¢bl] Charlar. [foest] Enmohecerse. alero. [gol] Hiel. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. Futurity. Makinabang. Gander. Walang kabuluhan. v. pasatiempo. Gaiety. (je). (ga). Palalar?. Amagin. callejear. v. Future. v. adj. takalan ng mga tunaw na bagay. v. Gaily. [gab] Charlar. [dchi] G. inutil. Apd¨®. v. saltar. Talupan ng balat. n. Sangkal. Sasabung¨ªn. sugarol. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. Sugal. n. Gamester. [g¨¢lop] Galope. n. Galbaniko. n. [gu¨¦ili] Alegremente. adv. [gu¨¦ner] Ganador. n. v. [g¨¢lop] Galopear. Gage. n. [gue¨ªm] Jugar. panipit. Polainas. [gag] Mordaza. n¨¢pangasuhan. Gad. venidero. Gamble. [g¨¢mbol] Cabriola. Gallop. Gall. Gangrene. Satsatan. fr¨ªvolo. Gag. n. n. Maamag. [gang] Cuadrilla. maglulundag. parlotear. Gambler. Gainsay. [fiut¨ªliti] Futilidad. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. lucro. Kusin¨¤ ng sasakyan. Maglar?. bunton ng tao. Sangla. M¨¢nunugal. Gag. n. adj. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. n. corredor. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. callejero. Gallows. Ang panahong darating. Fust. [fi¨²chur] Lo futuro. [fi¨²chur] Futuro. n. Gad-fly. [g¨¢mbol] Brincar. n. katabilan.Fust. interes. [guedch] Prenda. lar?. [gue¨ªt] Marcha. n. n. magtub¨°. Lukso. negar. ganso. el tiempo venidero. Galvanic. darating. kumaila. [gol] Desollar. garitero. n. [g¨¢doer] Vagamundo. Lakad. v. Haharapin. Ayan! kahiyahiya! G G. sasapitin. Pagmamagar¨¤. Gain. Mangyayari. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. Gadder. v. sumukat. [guems¨¢m] Jugueton. kumahig ng s¨¢litaan. Gainer. Tar¨¬. Maggala. [g¨¢lon] Galon. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. n. Gambol. n. [foest] Hedor. Magsangla. n. [gue¨ªl] Viento. Game. [g¨¢nder] ¨¢nsar. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. Bibitay¨¢n. n. brinco de alegr¨ªa. medir. Gansang lalake. v. [gue¨ªm] Juego. [gab] Locuacidad. jugador. Galley. Gala. n. alingasaw. Kangrena. [gue¨ªn] Ganar. palabir?. Gaff. [gag] Tapar la boca con mordaza. Lagyan ng sangkal ang bibig. panungkit. Tabil. v. n. medida de l¨ªquidos. sumatsat. int. porvenir. l¨ªbangan. Gage. Gamecock. Gait. Gallop. n. [fi¨²til] Fut¨ªl. n. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. [g¨¢lant] Galante. Sumatsat. ma gar¨¤. v. Magluluks¨®. Gaming. Future. Pulutong. Kasayahan. adj.

[g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. [g¨¢rment] Vestido. v. Gather. Gaze. [g¨¢zies] Gaseoso. adj. Hambog. Paghahalaman. adj. Masay¨¢. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. Garland. [g¨¢stric] G¨¢strico. Gape. desv¨¢n. Garlic. Gauge. n. Mas¨ªd. n. ostentoso. Loob ng bubungan. [guel] Carcel. [g¨®di] Fastoso. n. Gardener. considerar. plaza de armas guarnecida de tropas. Gangway. sonda ¨® escandallo. ostentacion. [goz] Gasa. adj. charlador. pwang. Gaudy. n. Maghahalam¨¢n. [g¨¢rgl] Gargarismo. v. [g¨¢dzering] Acumulacion. Garnish. [garb] Vestidura. magmalas. n. [g¨®ki] Bobo. adj. [gue¨ªt] Puerta. n. v. Gunggong. adj. Gauge. Dumampot. n. Garret. panarok. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. Garb. Damit. Damit. humiw¨¤. [gap] Boquete. Gash. [gok] Un tonto. n. palaus¨¢p. Nauukol sa sikmur¨¤. n. hangal. [g¨¢rter] Cenojil. Garrulity. adorno. n. n. n. n. hichura. v. n. dum¨ª. [gas] Gas. tumarok. palamuti. Garter. May halong gas. pagmamag ar¨¤. Bantay sa bilangguan. Mayam¨°. [g¨¢rlic] Ajo. Gawk. n. n. Pagpaparangalan. v. n. Garter. apartar. adj. la entrada de alguna ciudad. kayong manipis. [gasp] Respiracion dificil. pomposo. Gangrenous. kasuutan. mirada. n. Gastric. Garrison. Hikab. n. Gaunt. n. v. charladur¨ªa. n. colecta. tumipon. mapagbundat. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. Masalita. prisi¨®n. n. Satsat. [g¨¢rnish] Guarnicion. tang¨¢.Gangrene. [guedch] Medir. Garden. Butas. n. locuaz. [g¨¢rbedch] Desecho. adj. amontonar. n. tang¨¢. Payat. Garnish. n. Say¨¢. v. brecha. makisig. [g¨¢dzer] Recoger. [g¨¢rbl] Entresacar. any?. balut¨¬ sa kamay at bisig. Kangrenahin. Gastronomic. Koronang bulaklak. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. Halamanan. v. [garri¨²liti] Garrulidad. Humingal. ihiwalay. Magligas. Garish. [g¨¢rret] Guardilla. [g¨¢rnish] Guarnecer. Maghikab. Gate. manopla. [gue¨ªp] Bostezar. Pasamano ng sasakyan sa dagat. [g¨¢rish] Pomposo. n. Pasukan sa isang loo ban. [gant] Flaco. titig. [guey] Alegre. v. Garbage. Gargle. tumitig. Garner. Ligas. Gwante. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. Bawang. Garrulous. Gaoler. pintuangbayan. hiw¨¤. [gash] Cuchillada. suciedad. [gu¨¦ping] Bostezo. [g¨®dines] Pompa. [g¨¢rgl] Gargarizar. adj. Pagtitipon. Maggayak. Bang¨¢n. Garden. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. pangangahig ng s¨¢litaan. Gaze. Taga. Pintuang daan. [g¨¢rner] Granero. locuacidad. Piliin. [gue¨ªz] Contemplacion. Panukat. Kinakangrena. adj. Magar¨¤. n. ungas. hangal. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. [gash] Dar una cuchillada. [g¨¢ntlet] Guantelete. Magmasid. huerto. Gas. Gaudiness. rudo. n. Sukal. Garment. kas¨²utan. apariencia exterior. Garble. n. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. magpisan. Gaping. [g¨¢rden] Jardin. Gasa. n. adj. [g¨¢rland] Guirnalda. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Mumog. vestidura. Gash. Sumukat. tonto. Gayak. Magmumog. n. malas. v. [guedch] La vara. [gu¨¦ler] Carcelero. Gayety. Tumaga. masats¨¢t. Gaol. [g¨¢rdener] Jardinero. ambagan. Ungas. Gargle. adornar. Gaseous. bilibid. Gap. magpalamuti. n. Gay. . gunggong. pagpaparanga. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. Gardening. Gas. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. n. traje. Gawky. Gathering. Gasp. Hingal. hortelano. Gauntlet. kasayahan. Maghalaman. v. jarretera. delgado. magar¨¤. Gasp. [g¨¢rrison] Guarnicion. Gateway. Gauze. Bilangguan. un insensato. [gue¨ªz] Contemplar. katwaan. v.

Gentlemanly. Genial. Damit. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. manganak. [dchent¨ªl] Urbano. n. defraudar. Genealogy. [dch¨ªnial] Genial. Generally. benigno. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. mah¨¢bagin. Sa karaniwan. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. Generosity. adj. jalea. [gu¨¦zet] Gaceta. [dchener¨®siti] Generosidad. General. Gently. Generic. Talagang ugal¨¬. liberal. . [dch¨ªnies] Genio. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. Genealogical. Generous. n. p¨¢hayagan. Gentility. Magandang ugal¨¬. & pl. Genesis. mapagpitagan. n. n. Gelatinous. [dch¨¦noeralship] Generalato. Geographer. Kumapon. n. adj. H¨¦ntiles. taganas. kadalisayan. n. puro. genero. kasayahan. [guec] Enga?ar. Kawagasan. procrear. Gentle. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. ben¨¦volo. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. Galang. pangulo ng hukb¨®. n. H¨¦nesis. Genitals. Geographical. Hayop na kapon. Gelatin. Magkaanak. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. n. Gazer. dalisay. n. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. Gear. matamis. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. n. Heograpy¨¢. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. Generalize. [dchener¨¦ter] Engendrador. n. Taong mabait. comunmente. May mahal na kilos. [dch¨¦neret] Engendrar. [dch¨¦nitals] Genitales. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. Geese. Gentry. magandang loob. kapunin. [dch¨¦latin] Gelatina. Gem. adj. [dch¨¦ntl] Suave. [dchener¨¦cion] Generacion. Genuine. [dch¨¦nitiv] Genitivo. n. Geniality. Ur¨¬. cort¨¦s. Geld. Generalship. Marunong ng heograpy¨¢. [dch¨¦noerali] Generalmente. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. capar. Heometr¨ªa. [dch¨¦ner?s] Generoso. maglah¨¬. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. comun. pasimula. [dch¨¦ntli] Suavemente. unang aklat ng Biblia. unt?unt?. Genitive. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. adj. Magday¨¤. adj. mahal na tao. kamahalan ng kilos. n. n. Geology. nauukol sa alagang ugal¨¬. Gentleman. Gawing pangkaraniwan. Pagka-heneral. lohod. Mga taong magigiting. mabait. Genuineness. n. n. [guir] Vestido. cortes¨ªa. Mga gansa. n. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. adj. Gelding. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. adj. Malagkit. liberalidad. adj. [dchent¨ªliti] Urbanidad. [dch¨¦nder] Especie. n. Isang ur¨¬ ng us¨¢. adj. [guiis] Gansos. despacio. Lah¨¬. [gu¨¦sel] Gacela. [dch¨¦ntail] Gentil. n. [gueld] Castrar. Genius. n. adv. mapagbigay-loob. [dch¨ªnes] G¨¦nero. adj. poco ¨¢ poco. n. Ginang. n. v. manghib¨°. Nauukol sa heograpy¨¢. v. Paglohod. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. atavio. n. [dch¨¦nuin] Genuino.Gazelle. Geometrical. Generate. adj. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. presea. Genus. n. n. taong mabuti ang pa gkatur¨°. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. n. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. mabait. urbano. Gentile. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. wagas. Gentlefolk. alegr¨ªa. Magalang. [dch¨¦neral] General. Generation. Generator. n. Geometry. dama. utay-utay. adj. n. pitagan. Gender. ma wain. Pul¨®s. Genteel. Hiyas. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. Itlog. [dch¨¦neral] General. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. [gu¨¦zer] Miron. n. [dch¨¦nuines] Pureza. Mahinahon. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. [dch¨¦ntlman] Caballero. General. n. natural. v. [gu¨¦lding] Animal castrado. Dahandahan. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. inotinot. n. Gentlewoman. Gazette. usual. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. [dchem] Joya. Karaniwan. tagapanood. docil. Ginoo. klase. Nauukol sa heometr¨ªa. Geck. Helatina. v. adj. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. kasangkapan. mapagpita gan. Genuflection. test¨ªculos. Miron. mahalagang bato. n. Henitibo. Heneral. Gaseta. Geography. n.

Gladden. n. Gibbet. v. v. v. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. Ghastly. [glad] Alegre. Lumait. [gu¨¦rljud] Doncellez. alipusta. v. n. donador. n. adj. adj. n. [dch¨¦rminal] Germinativo. n. Giblets. pri nola. Girlhood. n. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. Bukalan ng tubig na mainit. kislap. magsintur¨®n. magtam¨®. bumigt¨ª. matwa. [gu¨ªver] Dador. n. pinagbubuhatan. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. n. Lait. Galaw. & n. olancillo. Tila higante. Ginger. kiya. n. [gu¨¦iser] G¨¦iser. tumuya. . contento. Pangulong sakdal ¨® sumbong. [gl¨¢dn] Alegrar. n. Binh?. [dch¨ªndcher] Jengibre. Trencilyas. magalak. pasalubong. n. n. sinturon. Lar¨²ang may m¨¢kina. Gin. adquirir. v. [g¨ªbbon] Una especie de monos. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. Giver. Gird. adj. juguete de ni?os. [gu¨ªmlet] Barrera peque?a. Pagalagal¨¤. Gizzard. Gesticulate. Glad. ingos. Ang nagbibigay. n. Magbigkis. [gui¨²go] Chucher¨ªa. n. trumpo. [dchin] Ginebra. Batang babae. n. [guerl] Muchacha. umism¨ªd. Glance. [dcherm] Ovario ¨® brote. [dch¨¦schur] Gesto. Tawanan. Giddy. Ghastliness. Higante. Mult¨®. Put? ng itlog. Get. Lar¨²an. horrible. n. [dch¨¢ib] Escarnio. n. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. kakilakilabot. v. [gler] Clara de huevo. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. Sumay¨¢. Gibe. n. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. Gill. umingos. Gibbon. Girl. Luya. n. n. [gu¨ªngam] Carranclan. n. n. Glair. Geyser. n. Higanta. Balunbal¨²nan. Gigantic. Kaloob. v. v. Kalesa. Balibol. adj. [g¨®stli] Espiritual. Glacier. [guoerd] Ce?ir. Hinyebra. n. Gestation. Gild. Sulyap. fuente caliente. v. [dch¨ªpsi] Gitano. cinturon. Aleman. Giantess. centellear. [guiv] Dar. n. Gingham. kumisap. Maputla. n. Gesture. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. Bilog. Give. Putla. d¨¢diva. Magbigay. Gimcrack. Sumulyap. regocijar. atar alguna cosa al rededor. Gimlet. big¨¢y. umalipusta. salapang. Girlish. [guerz] Circunferencia. taga Alemanya. burlarse. Giddiness. Kayong sita. Glamour. adj. Bigk¨ªs. [dchist] Punto principal de una acusacion. German. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. vislumbre. [dch¨¢iant] Gigante. [guift] Don. conseguir. [guet] Ganar. perinola. Umusbong. Gist. [glans] Ojeada. helado. gun¨ªgun¨ª. Malikmat¨¢. Pagka-buntis. Ukol sa batang babae. tuya. Glair. accion. Giant. twa. pinanggagalingan. Girth. relampago. Gimp. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. n. donar. gal¨¢k. silay. Girdle. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. Namumuong tubig. [dch¨¢iantes] Giganta. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. Gibe. doncella. mahiluh¨ªn. burla. Bumitay. n. [gost] Espectro. n. [gler] Untar con clara de huevo. parang higante ¨® lubhang matang kad. ang nagkakaloob. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. Glance. Ghost. Ghostly. [dch¨ªbet] Ahorcar. Gig. n. Masay¨¢. [deh¨¦rminet] Brotar. [gu¨ªdi] Vertiginoso. [gu¨ªzard] Molleja de ave. adj. magkaloob. Pagkabatang babae. Gift. Gewgaw. trompo. v. ismid. [glans] Lanzar ojeada. Giggle. adj. kumislap. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. [dch¨ªbet] Horca. Nahihilo. Magtaglay.Germ. [gl¨¦cial] Glacial. Germinal. sumupling. kisap. Nauukol sa binh?. [g¨¢stlines] Palidez. [gl¨¦sier] Ventisquero. obtener. malugod. cara cadav¨¦rica. [dch¨¢ib] Escarnecer. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. [gu¨¦rlish] Juvenil. v. n. Glacial. v. n. n. n. pagmumukhang patay. Hilo. kumiya. tuyain. kabilugan. Magpahid ng put? ng itlog. kilos. magkam¨ªt. [g¨¢stli] P¨¢lido. [guig] Calesa. Gipsy. [guild] Dorar. Doraduhin. lalaking mataas. Bibitay¨¢n. adj. Gibbet. Germinate. babaing mataas. [dch¨¦rman] Aleman. Kumilos. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. birlocho. adj. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. n.

adj. [gl¨¢nders] Muermo. silay. adj. triste. dumaplis. Glen. makintab. Glare. kagiti ngan. maghambog. kasilaw an. panglaw. [glen] Valle. melancol¨ªa. adj. Glazier. magmungot. brillante. tagapagpakinang. jactarse. Dumulas. baso. n. v. Gloominess. Glossary. [gl¨ªter] Lucir. visco. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. [gl¨®tis] Gl¨®tis. n. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. Gloom. Gloss. Glottis. Kisap. v. Gloss. adv. relampaguear. Glaze. [glum] Opacidad. [gl¨¢si] Vitreo. adj. Glow. [glob] Esfera. v. Malamlam. Glimpse. echar miradas de indignaci¨®n. medyas ng kam¨¢y. kislap. Gloom. Glitter. [gl?r] Relumbrar. pamumulot ng n¨¢tira. Glove. [gl¨¦zier] Vidriero. parang salam¨ªn. v. Lumwalhat¨¬. Pakinangin. [gl?r] Deslumbramiento. n. n. resplandor muy pasajero. n. magparanya. n. silay. Lapatan ng salam¨ªn. [gl¨®ser] Comentador. obscuridad. Pangdikit. Sumilaw. maningning. Glimmer. Makintab. kisap. resplandor. Kisap. [gl¨®ri] Gloria. [glez] Vidriar. Glorify. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. n. kumisap. [gl¨ªter] Lustre. karangalan. tinging mabalasik. Glosser. Takip-silim. Lamlam. tierras beneficiales. . [gli] Alegr¨ªa. [glim] Brillar. Magpapungay. n. [glas] Vidrio. Glitter. kintab. n. lisonjear. cesped. [glos] Glosa. Lumwalhat¨¬. alegre. Gwantes. Gleam. adj. bilog. Kulan¨¬. n. n. Glowingly. escurrirse. gozo. Glanders. lungkot. [glib] Glebe. adj. bola. maningning. [gl¨®seri] Glosario. v. kumisap. galak. kulimlim. [gl¨®ri] Gloriarse. kumikislap. Lalamunan. obscuridad. Kalwalhatian. Mapuspos ng kapanlawan. n. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. vaso. Numingning. Parol na pananglaw. numingning kumislap. [glov] Guante. pumuri ng paimbabaw. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. [gl¨®biular] Globoso. n. Sulyap. v. Glee. [gl¨¢id] Resbalar. pang law. [gl¨²mines] Opacidad. fama. Gloaming. honra. masay¨¢. Himalay. [glim] Rayo. Gleeful. [gl¨®ri?s] Glorioso. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. Mabilog. [gli¨²] Cola. recoger. Parang bubog. tristeza. Kumislap. v. Glower. Globular. mirada feroz y penetrante. lungkot. Malwalhat¨¬. [glos] Glosar. [gloz] Adular. n. n. kislap. lwalhatiin. [glim] Farol de ronda. n. Glean. kinis ningning. kumislap. paningningin. [gl¨ªtering] Relampago. v. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. malungkot. Glassy. Magkunot ng noo. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. lupang pina kikinabangan. n. v. [glimps] Ojeada. pakintabin. Gleam. kulimlim . Sinag. celebridad. Glue. v. madulas.Gland. kumisap. brillar. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. kabunyian. n. Glisten. Pagkasilaw. Makinis. Glow. melancol¨ªa. Bubog. resbaladizo. Glorification. n. n. n. melanc¨®lico. Ningning. Glittering. Lamlam. Glide. v. kislap. Makislap. Lupang looban. [glin] Espigar. [glo] Lustre. adj. twa. Gloat. v. Glid. Lib¨ªs. n. Glory. mapangla . Glass. mamulot. Gloze. Gal¨¢k. Glow-worm. [gl¨ªsn] Relucir. Glare. [gl¨ªning] Rebusca. [gl¨®rifai] Glorificar. Manuya. kulimlim. cristalino. Paglwalhat¨¬. [glid] Liso. tristeza. v. n. kumintab. Kumikisap. brillar. kabantugan. Glossy. v. makinang. Glim. lustre. Globo. kumintab. [glo] Relucir. Glorious. pulidor. [gland] Gl¨¢ndula. n. Kinang. n. pakinisin. Manghimalay. kumislap. Lumiwanag. Uod na tila alitaptap. n. adj. n. obscuro. lustre. [gl¨®si] Lustroso. salamin. Gleaning. bola. Glory. Glebe. [gl¨ªful] Gozoso. Say¨¢. v. globo. [glum] Llenar de tristeza. vislumbre. tumingin ng maba lasik. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. Gloomy. [gl¨ªmer] Vislumbre. Numingning. Globe. kintab. n. taga pagpakintab.

Hangga. pasado. Kambing. n. vagabundo. Palalakad. tragar. Sulimpat. n. n. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. Goer. [gong] Atabal chino. Golden. [g¨®blin] Espiritu ambulante. Go-between. aguijonear. [gl?m] T¨¦trico. dilag. naninikit. layas. [god] Aguijada. [g¨®dfadzer] Padrino. Glutton. Pagmumukhang masungit. Inaanak na lalake. Godmother. [gli¨²tin?s] Glutinoso. yumaon. sumakmal. n. Gobble. Godson. tyanak. Inaanak na babae. May-kapal. [god] Dios. Gong. [nat] Mosquito. n. Goad. gracia. Goodliness. kabundatan. Godhead. Magdik¨ªt. adj. Glume. Godchild. adj. n. Gold. [g¨²dnes] Bondad. tragon. masib¨¤. v. [gon] Ido. n. [got] Cabra. v. Goodness. Paalam. Gand¨¢. [g¨²dli] Hermoso. buh¨®l-buh¨®l. Goggle-eyed. Umangil. Malungkot. Goddess. D? kumikilala sa Dyos. [g¨®ing] El paso. Glume. [g¨®dmodzor] Madrina. Goldsmith. n. Ukol sa Dyos. n. bisk¨®. pumunta. [nash] Crujir los dientes. hangganan. devorar. Gluttonous. Taong matakaw ¨® masib¨¤. Good-night. batingaw-insik. v. adj. tumungo. ben¨¦volo. adj. adj. Kabusugan. fin. Dyos. adv. el andar. n. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. divinidad. Godless. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. [no] Roer. religioso. n. Babaing inaaring dyos. impio. Pumaroon. abundancia. Gnome. kisig. Goddaughter. alegre. GOD. Goblet. [g¨®t-jerd] Cabrero. [g¨®djed] Deidad. Gint?. n. Kagandahang loob. [gud-b¨¢i] A Dios. n. may halong gint?. n. n. palaboy. mapanghimasok. n. Inaanak. de oro. Goat-herd.Glue. Lumamon. mapanglaw. kagandahang ugal¨¬. triste. n. ben¨¦volo. [g¨®dlaik] Divino. Tudlungin. [narld] Nudoso. Nag-aalag¨¤ ng kambing. adj. n. [g¨®er] Andador. duende. n. Kabutihan. n. Gobbler. pincho. [gud-n¨¦chur] Bondad. n. a. part. muerto. hanggahan. Panday-gint?. [g¨®ddoter] Ahijada. irse. [glat] Hartura. Gnarl. Mapakialam. [gold] Oro. [glat] Engullir. gru?ir. Magngalit. Gnash. [g¨®dsan] Ahijado. Going. katakawan. goloso. n. nanaw. Glut. n. Nikn¨ªk. Kakan¨ªn. Godliness. adyos. masay¨¢. paseante. kasibaan. hampas-lup¨¤. Mabuhol. Goat. [gl¨ªzerin] Glicerina. perdido. afable. Gone. n. n. Good-natured. Matakaw. masib¨¤. v. [g¨®dli] Piadoso. paalam. Gome. Goodies. corroer. [gli¨²] Encolar. [g¨®ddes] Diosa. n. [g¨®dles] Infiel. adj. [gl?m] Semblante ce?udo. Takaw. sib¨¤. Matakaw. wala na. [gud] Bueno. sumakmal. Ngumatngat. Good. Gluttony. adv. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. In¨ªina. Magandang gab¨ª. n. Ginint?. Go. Kabanalan. Pagka-Dyos. v. [g¨²dlines] Hermosura. [gl¨¢tonoes] Gloton. Banal. mabuting ugal¨¬. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. Gnat. Lumamon. Mabuti. [g¨®bler] Gloton. aguijon. buti. [godch¨¢ild] Ahijado. santidad. Godly. n. Nak¨¢alis na. . lipas. [g¨®bl] Engullir. n. Gnarled. benevolencia. Godfather. n. adj. butihin. [g¨²dis] Golosinas. v. [god] Aguijar. Kopa. Tudlong. tragar. [gorl] Meta. adj. [narl] Refunfu?ar. Malagkit. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. [go] Ir. Gnaw. Ang lakad. dulo. Maganda. wak¨¢s. n [g¨®gl-aid] Bisojo. kasaganaan. adj. v. Gong. Inaam¨¢. Goal. Salot. Gliserina. [g¨®lden] Dorado. buen corazon. Glut. Goodly. Glycerine. Nun¨° (sa puns¨®). dul¨ªng. pegajoso. Goblin. n. panudlong. n. [nom] Gnomo. n. Good-nature. Good-by. n. [gud-n¨¢it] Buenas noches. elegancia. [g¨®dlines] Piedad. Glutinous. [glatn] Gloton. Bathal¨¤. [g¨®bitwin] Entremetido. Goad. v. bisco. n. Magandang loob. [g¨®blet] Copa. Godlike.

v. [g¨®sip] Chisme. Lelang. adj. n. Graceful. Gradation. [gr¨¦sful] Gracioso. dumur¨°. Biyay¨¤. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. [gr¨¢diual] Gradual. [guds] Mercader¨ªas. ansar. n. Nun¨°. [gr¨¢ndchaild] Nieto. Mainam. v. palpar. marikit. v. mapagbiyay¨¤. n. Govern. Kumapa. herir con una arma punsante. pusong. Grandsire. Kainama't kagandahan ng pananal ita. Good-will. Grand. n. [graft] Injerto. n. n. rango. Madug?. regir. Ap¨®ng babae. Grand-mother. [grand¨ª] Grande. Unt¨ªunt?. Masib¨¤. Mamahal¨¤. r¨¦probo. pag-ur¨¬. n. Granddaughter. n. Gorgeous. binh?. adj. Gout. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. Graduate. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. n. mataas na t ao. grado. n. adj. Dakil¨¤. adj. Gorge. magpakayam¨°. n. Grace. n. [gr¨¢ndsair] Abuelo. [gr¨¢diuet] Graduado. lumamon. Gormand. [gr¨¢ndpa] Lola. imp¨®. [gr¨¢diuet] Graduarse. Gossamer. Gossip. [g¨²d-sens] Juicio sano. Maghatid-humapit. [gr¨¢ndcher] Grandeza. n. Grandchild. mabuting balit¨¤. Gosling. Lelong. Grade. Gorge. ilustre. v. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. n. [gord] Calabaza. Graduation. Biyay¨¤. [gr¨¢nddoter] Nieta. n. bondad. [gormand] Glot¨®n. [gus] Ganso. Kalabasang ligaw. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. [gr¨¢n?ri] Granero. [g¨®rmand] Gloton. [gud-w¨ªl] Benevolencia. Grandeur. Kadakilaan. Gourd. n. Hamak. nakakatawa. hombre de distincion. [gr¨¦cioesnes] Gracia. Governess. marik¨ªt. n. v. bondad. Gore. Gram¨¢tika. [g¨®ri] Sangriento. [grand] Gran. Magpakabundat. Goose. Graft. n. ingerir. Magandang-loob. Gormandizer. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. ben¨¦volo. ingk¨®. camison. n. Kalakal. Taong masib¨¤. n. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. Saluysoy. Butil. Kathakatha. Baibaitang. Taong magiting ¨® buny?. n. [g¨®samer] Vello. [godch] Gubia. n. Grammarian. [gr?s] Gracia. n. n. Governor. P¨¢mahalaan. tagaiwi. Grandpa. [g¨¢ut] Gota. Gobernador. Gouge. Grammar. v. [g¨®vernor] Gobernador. . Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. matakaw. [grand-m¨®dzer] Abuela. Magpasupl¨ªng. Mayam¨°. Tagataguyod. adj. Gourmand. v. [grad¨¦cion] Graduacion. pelusa de frutas. tagapamahal¨¤. buny?. Government. n. magagpang ng ibang sanga. Dugong namu?. umapuhap. n. [gordch] Engullir. Graceless. Kasuutang mahab¨¤. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. n. [g¨®vern] Governar. Gormandize. n.Goods. [g¨¢un] Toga. n. Supl¨ªng. [grabl] Tentar. Grabble. Gore. Nunong lalake. [g¨®vernment] Gobierno. vistoso. Granary. [g¨®rmandaizer] Golosazo. [g¨®vernes] Directora. [gradiu¨¦cion] Graduacion. [g¨®ssip] Chismear. dug¨²an. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. [g¨®zling] Gansar¨®n. n. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. [gr¨¦sles] Desagraciado. lelong. ur¨¬. n. [gordch] Gorja. [gor] Punzar. n. adj. Gracious. Ebanhelyo. [gor] Sangre cuajada. Bulo. Gory. gaznate. Gansa. n. [gre¨ªn] Grano. Nunong babae. hatid-humapit. [g¨®spel] Evangelio. Kagandahang loob. adj. [gr¨¦cioes] Gracioso. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. chismes. Grand-father. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. Graduate. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. adj. Grandma. n. Lukob. Sumakmal. n. Graciousness. escoplo. kagandahang loob. [gram¨¢tical] Gramatical. Mabait. [graft] Ingertar. Gown. Sumundot. manwag. n. n. n. primoroso. Grandee. palatuntunan ng isang wik¨¤. Gossip. Inakay na gansa. Good-sense. n. n. magpun¨°. [gre¨ªd] Grado. Gradual. ingk¨®. tragar. semilla. [gr¨¢ndma] Lola. Mainam. Gospel. v. [g¨®rdches] Primoroso. ibp. Grain. n. Grandiloquence. Bangan. Ap¨®. Graft. nieta.

salsa. [grati¨²itoes] Gratuito. adj. Bating papuri. puting-uban. Kawit. gancho para atracar y abordar. l¨¢pida Gravitate. Manglililok. Manghuhukay ng l¨ªbingan. n. Balang. Paninimbang. [grant¨ª] Concesionario. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. Ang pinagkalooban. Madam¨®. Mabutil. Grapnell. Pabuy¨¤. Gratitude. Ukol sa mga batong tipak-tipak. [gre¨ªv] Sepultura. [gre¨ªv] Grabar. Gratification. Kumakain ng palay. Gris. Ang pagkaguhit. L¨ªbingan. n. Grave. n. hacienda. n. n. lucha. Gratulation. [gr¨¢viteit] Gravitar. n. n. Utang na loob. [gre¨ªp] Uva. Humawak. magbakod. Grange. [gr¨¢ndsan] Nieto. Granule. Granite. Grass. Gravitation. Bumat¨¬ ng pagpuri. cascajoso. Ap¨®ng lalake. [gr¨¢tifai] Gratificar. Sapot. pu?o. n. gratis. panglilok. walang imik. Linilok. Grant. [gr¨¦vn] Grabado. Gravel-walk. n. [gr¨¢titiud] Gratitud. Kaloob. tumangan. adj. magbigay. [gr¨¢vel] Cascajo. Humawak. dulot. Grass-widow. Grate. v. adj. [gr¨¦tis] Gratis. Lumilok. n. Pabuy¨¤. voluntario. arena gruesa. n. Mga batong tipak-tipak. pagtangan. bab ag. donatario. adj. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. n. [gr¨¢sshopoer] Langosta. peso. [gr¨¢pl] Agarrar (se). cano.Grandson. Granivorous. dayupay. bun?. n. T¨¢hanan sa asyenda. Grant. n. [gr¨¦] Gris. Grapery. buril. Grave-clothes. n. [gr¨¢ntor] Cesionario. Gratulate. agradecido. Grasp. [gr¨¦] Gris. ri?a. n. n. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. Gravel. ang binigyan. sunggaban. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. ang pagkalarawan. Gratis. pelea. [gr¨¢si] Herboso. verja. Gratuitous. Grater. adj. [gr¨¢niuloes] Granuloso. Graphic. [grandch] Granja. [gravit¨¦cion] Gravitacion. n. n. bigat. n. Grantee. mag-away. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. Katas ng karn¨¦. pangkawit. Parang butil. [grant] Conceder. Gratuity. Grasp. Butil. sawsawan. lumangitngit. asir. n. [gr¨¢niul] Granillo. Graver. [gr¨¢viti] Gravedad. [gr¨¢tiulet] Congratular. Gratefulness. Utang na loob. dalang-dalang. Grate. adj. [grasp] Empu?ar. Ubasan. Dam¨®. Kalaguan ng dam¨®. [gr¨¦tful] Grato. n. Gravelly. Manimbang. ang nagbibigay. Pormal. adj. Gravy. Marunong kumilala ng utang na loob. esculpir. don. Grassiness. [gr¨¢pnel] Arpeo. ba o sa buhay. Granulous. Granular. bigay. malubha. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. d¨¢diva. Gris. Ang nagkakaloob. lukton. Rehas. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. [gras] Yerba. recompensa. v. adj. Ang paghawak. Grateful. Ubas. [grati¨²iti] Gratificacion. Grapple. n. de balde. pumayag. n. But¨® ng ubas. n. v. rejilla. Kumayod. Grave-digger. Gray. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. [gre¨ªv] Grave. n. v. n. n. [gr¨¦peri] Vi?a. magkaloob. n. Grassy. Babaing wala ang asawa. n. d akot. Walang bayad. Grape-Stone. [grant] Concesion. [gr?t] Reja. Daang mabat¨®. [gr¨¦toer] Rallo. n. Gravity. Graven. Grasshopper. n. n. Kudkuran pangayod. gant¨ª. magkaloob. venirse ¨¢ las manos. rechinar (los dientes). enrejar. Magpabuy¨¤. serio. [gr¨¦voer] Grabador. Pangkawit. Grave. . [gr?t] Rallar. adj. pu?ado. mabigat. Grantor. n. Gratify. [gr¨¢niular] Granoso. Grape. n. kusang kaloob. n. Magpahintulot. pumigil. maghawak¨¢n. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. Grave. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. Walang bayad. v. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. [gr¨¢nit] Granito. away¨¢n. n. adj. parabien. v. agarrar. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. Gray. Timbang. b igay. [gr¨¦pston] Granuja. kaloob. [gr¨¢veli] Arenisco. v. [grasp] La accion de agarrar. Grapple. dar. n. l¨¢pida. Gravestone. hukay. [gr¨¢pl] Arpeo.

Sebo. [gr¨¦jeded] Canoso. codicia. Grindstone. [grid] Codicia. [gr¨¢ip] Agarrar. congratular. Grind. lungtian. n. kasakiman. n. . [gre¨ªsh] Pardusco. nervioso. v. ternilla. [grin] Mueca. Dakil¨¤. Nauukol sa Gresya. Inggit. Great-grandchild. Green. adj. Grim. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. dumum¨ª. Grease. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. Greasiness. mataba. [gr¨¢inder] Molinero. kasindak-sindak. Grill. Mag-alag¨¤ ng hayop. gilingan. n. dumalamhat¨¬. [gr¨ªnish] Verdoso. [grif] Pesar. apacentar. Greediness. Ngumiw?. [grim¨¢lkin] Gatazo. adj. lastimoso. Magpadaloy ng tubig. n. adj. [gr¨ªcian] Griego. Greeting. Grinder. ngibit. [grip] Desaguar. [griv?s] Penoso. n. Grimace. n. afligir. hinagpis. Great-grandson. n. extension. has¨¢an. agarro. asir. hawak. n. Greed. lumbay. Pahiran ng sebo. Marungis. [gr¨ªdairon] Parrillas. Gripe. lumangitngit. maberde. [grim¨¦s] Visaje. n. n. Gripe. muela. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. [griv] Agraviar. Nun¨° sa tuhod [lalake]. porquer¨ªa. Namemerde. galapungin. pulverizar. grande. butong malambot. Ngiw?. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. adj. Greatness. n. Pananabik. n. Bumat¨¬. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. [gric] Griego. [gr¨ªzli] Horroroso. Greek. hambal. [gr¨¢ip] Presa. [grin] Te?ir de verde. rechinar los dientes. Grievous. sumak¨ªt ang tiyan. Greenhorn. kulay berde. Kasakiman. Apo sa tuhod. v. P¨¢daluyan ng tubig. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. [gr¨ªvans] Pesar. Gristle. Kakilakilabot. craso. Greenish. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. Great. avaricia. Grey. [gr¨ªzines] Pringue. masamang hichura. molino. Malaking pus¨¤. Ihaw¨¢n. gordo. Pastulan. dum¨ª. adj. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. gordura. dar c¨®lico. marum¨ª. [gr¨ªstli] Tendinoso. Nun¨° sa tuhod (babae). n. [gr¨¦bird] Barbicano. Gridiron. [gris] Engrasar. Greedily. Grief. v. n. hapis. [grez] Pastorear. Grazier. Binatang musmos. nakahahambal. [grist] Molienda. Greek. Nagpapatub¨°. Great-granddaughter. v. n. Malitid. n. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. adj. Grip. Great-grandmother. [grip] Caz. Katabaan. Green. [grin] Hacer visages. adj. n. v. n. Grimy. naninilaw. [gr¨¢imi] Mugriento. pesadumbre. adj. n. Kadakilaan. Grayish. n. Greasy. Hapis. Grimalkin. n. Griper. Kulay lungtian. Umap¨ª. Apong babae sa tuhod. pesadumbre. adj. Dungis. magdarang. [gril] Asar en parrillas. magpahirap. Green. Kulay gris. Masebo. v. v. n. katakot-takot. berde. n. Grin. adj. Mag-ihaw. [grin] Verde. p agpisil ng kamay. Ap¨® sa tuhod (lalake). v. lumbay. n. [gr¨ªdines] Voracidad. kalakhan. a. Grip. [grin] Color verde. n. mag pasabsab. Namumut?. n. Greenish. [gr¨¦] Gris. Great-grandfather. Grist. maput? na ang buhok. afliccion. may pagkasakim. Mauban. Dumungis. [gr¨¢ind] Moler. apreton de la mano. bag¨¢ng. [grisl] Cart¨ªlago. magpanginain. Grisly. Grievance. [gr¨¢im] Ensuciar. [gr¨ªnish] Verdoso.Graybeard. Graze. [gr¨¦zier] Ganadero. nakapagdar amdam. adv. [gr¨ªting] Salutacion. Greet. Dalamhat¨¬. hambal. Taga Gresya. daing. Nakahahapis. v. langitngit. Grime. n. adj. ansiosamente. May maputing balb¨¢s. Sariw¨¤. disforme. Batong gilingan. pacer. g¨¢lapongin. Butong malata. pumigil. rechino de los dientes. Anomang ginigiling. [gris] Grasa. Bat¨¬. n. Lungtian. entrecano. Grayheaded. Manggigiling. Grin. taba. Pangit. Grime. [gr¨¢im] Mugre. n. Ngiw?. Grecian. mueca. [gric] Griego. [gr¨ªzi] Grasiento. Gumiling. pagkakamay. Humawak. adj. Gristly. Pamimiit. n. [gr¨¢iper] Usurero. Grease. [grit] Saludar. ce?udo. adj. [gre¨ªt] Gran. v. malak¨ª. [gre¨ªtnes] Grandeza. adj. v. [gr¨ªdili] Verazmente. Grieve. nakamungot. [grim] Feo.

Malihim. Groin. [gr¨¢ul] Gru?ido. [grog] Grog. [gro] Crecer. Mag-alag¨¤ ng kabayo. n. fundamento. v. [gr¨®gui] Medio borracho. adj. produccion. n. n. adj. mozo de mulas ¨® caballos. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. Grum. [gr¨¢und-plot] Solar. [graf] Ce?udo. umak¨°. Singit. solar. v. Groove. paglak¨ª. odio. [gr¨®snes] Rudeza. n. nobyo. kakatwa. pavimento. pais. tumanod. Grossness. [gr?nt] Gru?ir. espeso. n. bunton. adj. Gritty. Grumble. umapuhap. severo. [garant¨ª] Garante. [gr¨¢fnes] Aspereza. lerdo. [gro¨²p] Agrupar. Wala sa katwiran. Malas¨ªnglas¨ªng. Tagaingat ng yaman ng ulila. ingos. pag-ak¨°. bumaba. Guardian. [gr¨®vl] Serpear. Magtanim sa loob. dumabog. Grope. adj. Groom. groser¨ªa. [g¨¢rdianship] Tutela. pananagot. cavidad profunda. buscar ¨¢ obscuras. Grizzle. alameda. panay?an. n. Lapag. Angil. Gross. Masamangharina. [garant¨ª] Garantir. n. n. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. corpulento. Bukbok. Guarantee. Pagtatanim sa loob. nacer. [gr¨¢us] Gallina silvestre. Yungib.Grit. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. n. [grov] Arboleda. magsanggalang. Ground. est¨²pido. garant¨ªa. suspiro. v. Guana. Sota. poot. Groom. Grog. Guard. Bangbangin. katipunan. [gr¨ªti] Arenoso. pananagot. v. n. Magaspang. Parang sabaw na malapot. adj. Grove. Gruffness. Kulay gris. bajarse. n. [gr¨¢undwerc] Base. Yungib. Looban. n. [g¨¢rded] Mesurado. [gr¨¢ul] Gru?ir. n. [gram] ¨¢spero. [gr¨¢mbl] Murmurar. Grudge. sumibol. [grop] Tentar. [gr¨¢ut] Harina basta. Groan. gubat. [gredch] Rencor. v. Bantay. gunggong. [g¨¢rdian] Tutor. [grizl] Gris. malapot. [gri¨²el] Especie de caldo espeso. [grot] Gruta. Duma¨ªng. n. [gr¨®ser] Especiero. Grot. ponche. [gr¨®seri] Especer¨ªa. n. Magbunton. Umangil. terreno. n. [grum] Cuidar los caballos. [gr¨®ning] Quejido. Grotto. fiador. adj. Mabuhangin. dumabog. n. gemir. Groan. Yungib. Growl. Kah¨²yan. [gard] Guardar. Guava. n. adj. Bayawak. Kagaspangan. dabog. umingos. refunfu?ar. Guana. Guava. sah¨ªg. lungga. fiador. garant¨ªa. Grocer. n. Manok gubat. [gr¨®tesc] Grotesco. Pook. Guardianship. lungga. Alak. [gr¨¢und] Terreno. Growth. parang. bukid. n. guardian. v. adj. Gruff. refunfu?o. v. katibayan. Gruel. defender. P¨¢tibayan. Bunutin. Groove. v. Daing. humibik. grosero. adj. n. n. [grab] Gorgojo. Grocery. mapoot. bitak. n. Tumub¨°. n. Grunt. bitak. [gr¨®in] Ingle. Sagut¨¢n. [garant¨ª] Garante. v. [grab] Desarraigar. tierra. v. [gron] Gemido. circunspecto. lup¨¤. n. hib¨ªk. n. humibik. Guarded. v. Grow. n. guardia. Tub¨°. Nakamungot. larangan. boscaje. Magagalit¨ªn. Grumpy. Group. Grouse. Guaranty. Magpadausdos. Masungit. n. Groundless. Guard. [gard] Guarda. Grub. n. Daing. v. campo. hez. Grub. . n. [gr¨¢undles] Infundado. [gron] Gemir. Guarantee. pulutong. novio. bitak. Grudge. [groz] Crecimiento. Groggy. Bumulong-bulong. Buhangin. refunfu?ar. Grovel. [gro¨²p] Grupo. ka ibayan. suspirar. Kumapa. [grum] Establero. v. tang¨¢. Katwa. Magbantay. tanod. Bayabas. Pag-iingat ng yaman ng ulila. Group. [gr¨¢mpi] Rega?on. t¨¢yuan. v. n. [grit] Arena. bastos. n. Grotesque. Ang nananagot. Dumaing. lungga. [gr¨®to] Gruta. [gredch] Repugnar. [gruv] Caverna. Ground plot. Groaning. kabastusan. latak. [gros] Grueso. ma¨ªngat. severidad. [gruv] Aca?alar. n. hibik. Ang nananagot. Groundwork. Grout. Growl. Kasungitan.

Pamamatnugot. Guide. pamutol. [g¨¢teral] Gutural. Walang sala. tempestuoso. bisita. fluir copiosamente. Bituka. Salar¨ªn. Sumakmal. n. Gitara. v. adj. [g¨¢let] Gaznate. adivinar. Guitar. Magmumog. Guillotine. Gunsmith. Gilagid. [g¨¢il] Enga?o. humul¨¤. Tila hukay. Day¨¤. tragar. [gan-pauder] P¨®lvora. [g¨¢iz] Modo. madagta. Guttural. pamamatnubay. n. enga?o. direccion. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. alm¨¢s na pumuputok. [gu¨ªlti] Reo. lunok. Gusty. Guild. n. Guidance. culpable. Parisukat. n. Baril. [gues] Conjetura. [g¨¢ilful] Enga?oso. n. mamatnugot. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. [gash] Chorrear. Guilt. [guilot¨ªn] Guillotina. Gomahan. Pulbur¨¢. Gunnery. adj. Gum. Guileless. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. unos. Guillotine. n. manekas. v. Gulp. day¨¤. adj. n. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. [gueter] Acanalar. patnugot. Magoma. [g¨¢sti] Borrascoso. v. [g¨¢set] Cuadrado. Artilyerya. n. M¨¢mamaril. armero. parangal. Gutta-percha. Mapaniwalain. Putok ng baril. [gash] Chorro. n. [g¨¢il-les] Sin enga?o. n. n. fraude. hib¨°. Gutta-percha. [g¨¢mpcion] Inteligencia. [gu¨¦li] Especie de foso. Gushing. [guerdon] Galardon. Gun-powder. [gam] Enc¨ªa. Patnubay. n. Gulch. [guelp] Trago. [gam] Engomar. [g¨¢shing] Superabundante. n. pumutol. Gullibility. v. Guffaw. . Magpalwa ng bituka. [guest] Huesped. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. Turing. Gull. corporacion. sangka. Magdaray¨¤. [gan] Arma de fuego. adj. adj. n. Guess. fraude. Gush. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. n.Gubernative. Bugs? ng tubig. may-sala. Gullet. las¨¢p. n. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. Pagkamapaniwalain. [g¨¢id] Guiar. Mamatnubay. Gurgle. Gully. Gusset. [gu?l] Enga?ar. n. n. [gu¨¦li] Fluir murmurando. Katalinuan. n. Malakas na hangin. Pag-apaw. [guilot¨ªn] Degollar. Gulf. el sentido del paladar. [guild] Gremio. Gant¨ª. Sisidl¨¢n ng baril. n. modales. Gut. [gu?lch] Gloton. n. Gum. [gu¨¦li-jol] Sumidero. lumunok. v. v. Gut. n. hib¨°. Magday¨¤. n. Gulp. lumamon. kapisanan. [gu¨ªltles] Inocente. adj. v. Guest. kilos. n. Guide-book. [gu?lf] Golfo. Gush. Alulod. Gutter. [gat] Intestino. n. [g¨¢mi] Gomoso. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. Sala. convidado. v. Gumption. v. [gam] Goma. Gum. n. [g¨¢id-buk] Itinerario. n. [g¨¢idans] Gobierno. Any?. [guilt] Delito. [gat] Destripar. Gust. [g¨¢ner] Escopetero. n. hul¨¤. n. culpa. Tumuring. kabaitan. libre de culpa. n. M¨¢mamanday ng baril. Guilty. Mag-alulod. Lasa. Sakmal. crimen. [gast] Gusto. Guess. Masib¨¤. Gully. Walang day¨¤. lagyan ng goma. lumagaslas. n. lal¨¢ng. lagaslas. kurukur¨°. n. P¨¢nauhin. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. Gummy. Halakhak. simoy ¨® hih ip ng hangin. manera. n. n. n. Ibong peskador. dirigir. [gu?l] Gaviota. Guide. juicio. Bumugs? (ang tubig). Lumagaslas. Look. adj. Nauukol sa lalamunan. gotera. nanunuluyan. Lalamunan. Samah¨¢n. Carcajada. defraudar. tindig. Gullible. matakaw. Guise. v. Gunstock. [gues] Conjeturar. [guit¨¢r] Guitarra. [g¨¢id] Guia. n. Gunner. n. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. adj. Pamugot ng ulo. [guelp] Engullir. Guiltless. Pumugot ng ulo. Gull. recompensa. Guile. n. Gutter. v. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. Guta-percha. guillotinar. Guerdon. adj. Gun. Gun-shot. Goma. Guileful. [ganstoc] Caja de escopeta. [g¨¢ter] Canalon. soplo de aire. Gully-hole.

Magaling. Haggle. agarradero. uso. igalang. n. Kabayong p¨¢upahan. [etch] H. Katotong kasi. Mabuhok. [jab¨ªliment] Vestido. Gyre. v. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. adj.. [je¨ªl] Granizo. int. Gyrate. Gaw¨ªin. n. Hackney. [jalcioen] Alcedon [ave]. v. [jagl] Regatear. walang imik. [ache]. Half. n. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. casa de un gremio ¨® colegio. Walang buhok. v. [j¨¢guoerd] Flaco. n. Pangalan ng ibon. Ulan na ang patak ay namumu?. n. salas. hiyawan. bitbitan. n. saludar. n. mestiza. n. medio hermana. [j¨¢lcioen] Quieto. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. Hail. n. [jac] Tajar. saludo. Hair-pin. vigoroso. cabelludo. Ang lapad ng isang buhok. balahibo. adj. Habit. n. Lubid na pangpatibay. ikit. pan¨®t. morada. Habituate. walang sak¨ªt. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. velludo. Haggard. [jaf-blad] Medio hermano. Kalahat¨¬. Babaing hukluban. [j¨¢f-wit] Bobo. [jac] Caballo de alquiler. v. v. kalb¨®. [je¨ªl] Granizar. kasuutan. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. ugaliin. Ikot. lagyan ng puluh n. Gyve. bat¨¬. H H. [ha]. [je¨ªrles] Pelado. [jel] Sano. hiluka. n. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. Buhok. n. ibp. [j¨¢f-kast] Mestizo. adj. casa de ayuntamiento. Suyod ng sinulid ¨® bulak. Habitual. ugal¨¬.Guy. Haft. n. [j¨¢bitabl] Habitable. kabyak. Hall. kin¨¢ugalian. Hairless. necio. Hack. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. Habitude. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. humiw¨¤. Hairy. An¨®! hoy! Halloo. Hallucination. Hail. [jab¨ªchiuet] Habituar. Hack. [jagloer] Regaton. v. adj. pang-ipit ng buhok . n. tienda de cintas. salon. [jal¨²] Hola!. [j¨¢bitiud] Costumbre. Half-caste. v. Gunggong. tawagin. bumat¨¬. v. n. Kaugalian. Hairbreadth. Haberdasher. llamar ¨¢ uno gritando. H. [dch¨ªpsi] Vagabundo. [j¨¢fbred] Mestizo. Habitation. Hackle. umikit. Mapagtawad. int. n. Natatahanan. [j¨¦ri] Peludo. [jal¨®] Consagrar. t¨ªrahan. ea!. Kin¨¢gawian. pag-ino g. [j¨¢bit] Habito. Ipahagad sa a o. [dch¨¢ir] Giro. inog. natitirahan. Haft. Ipit. tonto. cofias. pangpangaw. Umikot. [jab¨ªchiual] Habitual. asal. Pag-ikot. n. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). Aba! Hail-fellow. Mestiso ¨® mestisa. n. Gyves. Kabayong p¨¢upahan. Haggler. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. Ipangaw. Half-blood. Haggle. v. calvo. [jabit¨¦cioen] Habitacion. Halcyon. [jakl] Rastrillar. reverenciar. [jaft] Mango. Gypsy. costumbre. Dam¨ªt. n. tranquilo. [je¨ªr] Pelo. tumaga. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. Hollow. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. Kaba hay¨¢n. Magtadtad. Half-wit. [dch¨¢iret] Girar. etc. Payat. & n. kaasalan. [jagl] Cortar en tajadas. Haberdashery. Hackle. Hag. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. [j¨¢kl] Rastrillo. adj. pag-ikit. Gaw?. v. adj. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. cortar. puluhan. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. n. Guzzle. [jol] Sala. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. T¨¢hanan. n. n. Hale. Tindahan ng mga sintas. n. Tumawad. Gyration. [jaboerdashoer] Mercader. [jag] Viejarrona. [jaf] Medio. v. . puntas. n. Tatagn¨¢n. macilento. [dchaivs] Grillos. mestiza. adj. Tahimik. Hail. Half-bred. Halloo. Gunigun¨ª. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. Hampas-lup¨¤. n. & n. domicilio. hechicera. Habiliment. hangal. [je¨ªl] Salve!. n. v. n. Umulan ng mga patak na namumu¨®. uminog. n. adj. adj. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. Halcyon. Hair. Tumadtad. P¨¢ngawan. mitad. Sambahin. Mestiso ¨® mestisa. Habitable.

ilaylay. v. kaya. Kampanilya. N¨¢lipat. [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. Duyan. [j¨¢pn] Acontecer. v. magk¨¢taon. adv. Halt. [jalv] Partir en dos mitades. Hang. May kagaanan. v. pasado de uno ¨¢ otro. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. [jap] Caso. [j¨¦ndling] Manejo. Kaipal¨¤. Maghangad. Hap. asidero. [jend] Mano. Sawing palad. Handmill. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. n. isabit. birang. Hamper. lo ancho de la mano. . Handcuff. adj. n. Hangad. suceder. manosear. [j¨¢nkering] Ansia. adv. [j¨¦ndili] Ma?osamente. Handsaw. dakot. n. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. n. Gumambal¨¤. n. pangsoga. busl?. Hank. sabit¨¢n. bitbitan. n. manabik. n. Hand-bell. sakuna. isilid sa busl?. [j¨¢ples] Desgraciado. n. bofeton. Hap-hazard. n. n. Handiwork. Happen. n. adj. suceder. n. Sampay. [j¨¦ndso] Sierra de mano. Mangyari. Handbreadth. n. [j¨¢mlet] Aldea. n. inilipat. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Hammock. n. pu?ado. n. laylay. Nayon.Halo. accidente. pamukpok. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Sakuna. [j¨¢mer] Martillar. n. [jank] Madeja de hilo. Handmaid. suspender. puluhan. G¨¢waing kamay. Alilang babae. n. Litirin. Arag-arag. pagkakataon. Bagay. Sampayan. [j¨¦ng-ing] Colgadura. Hand-barrow. Handmaiden. Isang hay¨¤. Handling. bumy¨¢k. Hanging. bi tayin. bigtihin. panal¨¬. n. [j¨¦ngman] Verdugo. Alilang babae. Handystroke. apetecer. lindo. n. [j¨¦ndl] Palpar. n. Paraan ng kamay. Handily. mag-ab¨®t. Humat¨¬. Umab¨®t. [j¨¢mstring] Desjarretar. Kakayahan. Handicraft. v. Haply. [j¨¢nker] Ansiar. Hamlet. Hanger. desventurado. n. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. ocasion. Handed. felizmente. v. Hanker. Halt. n. Pany?. Sulat-kamay. [jap] Acontecer. Pumukpok. n. [j¨¦ndbel] Campanilla. [j¨¦ndmil] Molinillo. [j¨¦pines] Felicidad. pu?o. Hangman. [jang] Colgar. [j¨¦ndi] Manual. marikit. v. Ham¨®n. Mangyari. kayang dalhin sa kamay. [j¨¦nded] Transmitido. n. Handsome. M¨¢pilay. tagabitay. [j¨¢mper] Enredar. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. [j¨¦ndines] Habilidad. Happiness. Handspike. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. kaginghawahan. Handiness. adj. Limb¨®. n. soga. Happily. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. antojo. [j¨¦ndkaf] Maniatar. Maganda. Tangkay. umugit. pumita. [j¨¦ndkaf] Manilla. estorbar. Hapless. kul ang palad. pang-gapos sa kam¨¢y. n. Ginghawa. lumamas. isampay. laureola. Handcuff. n. Lagar¨¨. [jam] Jamon. primoroso. v. Hap. guiar por la mano. Halter. v. [j¨¦ndbredz] Palmo. umabala. n. Pilay. n. Handywork. bitin. manejar. ahorcar. Handy. cuerda. [j¨¦ndspaik] Palanca. Halve. adj. Ka¨ªng. Damal sa kam¨¢y. Hammer. [j¨¢mer] Martillo. tatagnan. munting batingaw. G¨¢waing-kamay. Hammer. Litid. miserable. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. aba. [jend] Alargar. [j¨¦ndsam] Hermoso. Pil¨¢y. pananabik. Handful. Hamper. Hand. [j¨¦ndmedn] Criada. [j¨¦ndistrok] Manoton. Dangkal. [jolt] Cojera. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. encestar. esposas. Handkerchief. Damal¨¢n ang kam¨¢y. pita. n. Handle. pangsual. [j¨¢ndicraft] Obra manual. Hamstring. Suntok. Panungkal. May kaginghawahan. Handwriting. Ibitin. adj. Magaan. [j¨®lter] Cojo. v. [j¨¦ndmed] Criada. Madeha ng sinulid. n. Hamstring. Pangbat¨ª ng chocolate. [jolt] Cojear. n. Kam¨¢y. Berdugo. Hankering. Handicap. n. [j¨¦ndl] Mango. n. v. [jap-j¨¢zard] Accidente. Ham. [j¨¦pili] Dichosamente. Hand. mainam. magkataon. molinilyo. Katha ng kamay. v. Handle. n. [j¨¢moc] Hamaca. dicha. Humip¨°. marahil. umakay. Martilyo. gapusin ang kam¨¢y. n. n. v. [j¨¦ndful] Manojo.

maasim. Hartshorn. robar. adj. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. [j¨¢rpun] Arpon. Buhaghagin ang lup¨¤. dificultad. oracion. adj. n. dificil. molestia. Sungay ng us¨¢. Manalita. da?o. Pumagod. severo. n. rastro. n. [j¨¢rang] Arengar. [je¨ªst] Priesa. bati bot. Hark. Matigas. tumigas. Harbor. guarniciones. [j¨¦rem] Harem. Haste. n. Ikandado. Harass. Harsh. umani. duro. adj. uminip. yumamot. [j¨¢rnes] Enjaezar. Tul¨ªg. pagal. Maginghawa. Kumanglong. cruel. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. Usang lalake. perjudicial. adv. Hash. [j¨¦r-brend] Atordido. Isang lutu¨ªng tinadtad. Mapagmatigas na loo b. Tadtar¨ªn. Magmatigas. hospedar. ofender. n. n. n. Hardihood. hacer el agosto. Nakasasama. Pangungusap. Hare. v. kapagalan. Itugma. Harden.Happy. pagmamaliks¨ª. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. mangdwit. patutot. Tigas. n. mabagsik. [jarm] Mal. pabigla-bigla. Alp¨¢. Hasp. adj. Pangahas. Askad. ligalig. Hardship. M¨¢nanalapang. Harmony. Hardily. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. [j¨¢rmles] Sin da?o. n. puta. mahirap. [j¨¢rdi] Osado. Harp. mangusap. v. Hardware. Harmonise. Sak¨ªt. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. valor. n. n. [jash] Picadillo. precipitado. adj. Walang tiyaga. [j¨¢rlekin] Arlequin. Nangunguna. panganyay¨¤. Harmless. n. Masamang babae. [j¨¢rang] Arenga. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. Harm. n. Pagmamadal¨¬. asilo. [j¨¦rlipt] Labihendido. n. n. Hirap. tapang. [jard] Duro. Harem. [jardjarted] Duro de corazon. Harvest. Salap¨¢ng. sumilong. [j¨¢rdli] Apenas. [j¨¢rvest] Cosecha. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. v. rudeza. n. puerto. quinqueller¨ªa. Harvest-home. n. atrevido. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. trabajo. Pagkakatugma. Harness. adv. n. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. Law¨ªt ang lab¨¬. bufon. v. [jark] ?He! ?oye!. v. adj. mapakl¨¢. [jarp] Arpa. Harness. Seradura. Harpist. ang umaani. . atolondrado. pusong. injuriar. Harm. agrio. rigido. n. ma sungit. v. Hash. Hard hearted. [j¨¢rdnes] Dureza. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. Paggapas. v. Harry. Harrow. v. [jasp] Cerrar con aldaba. n. hacer pedazos menudos alguna cosa. hirap. n. sung¨ªt. [j¨¢rbor] Albergar. agosto. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. v. dichoso. Gumapas. walang aw¨¤. Magsinkaw. pumagod. adj. Harmful. int. Hard. n. adv. n. v. insensible. [j¨¢rri] Molestar. intr¨¦pido. Hasp. [jardn] Endurecer (se). adj. [j¨¢rvest] Cosechar. Harlot. n. Kanlungan. dificilmente. Harbinger. pag-ani. [jart] Ciervo. [j¨¦pi] Feliz. pananalita. Hind? nakasasama. Harshness. [jarm] Da?ar. magpanganyay¨¤. [jash] Picar. Bahagya. [j¨¢rbindcher] Precursor. daung¨¢n. bienaventurado. [j¨¢ras] Cansar. Hardness. kahirapan. cansar. Harvester. n. Hare-brained. v. Harbor. nakasasak¨ªt. May kapangahasan. [j¨¢rdili] Osadamente. [joer] Liebre. presteza. Harangue. Tumugtog ng alp¨¢. [j¨¢rmful] Da?oso. [j¨¢rbor] Albergue. fatigar. adv. Harpoon. Ang pag-aawitan sa pag-aani. [jasp] Aldaba de candado. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. Hardly. Harp. [jarp¨²ner] Arponero. ibagay sa tinig. n. Yumamot. [j¨¢rlot] Ramera. Harpooner. precipitacion. Hardy. Koneho. Taong sak¨ªm. agostero. Mapagpatawa. kandado. Inconstante. Harelipped. Paningkaw. n. [j¨¢rro] Grada. Harvest. trabajoso. n. Harpy. v. [jarsh] ¨¢spero. sumir¨¤. may kahirapan. n. penoso. Ang gumagapas. austero. silung¨¢n. Hart. katigasan. Harrow. [j¨¢rvester] Cosechero. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. bagabag. [j¨¢rshnes] Aspereza. Pangahas. [j¨¢rpist] Arpista. v. Harum-scarum. Maaskad. jigote. Paragos. Mga bagay na pinanday. concertar. Sumak¨ªt. Harangue. malakas ang loob.

Ulo. Headland. casco. Hatch. Ambon. Poot. Humila. nidada. [je¨ªz] Niebla. adj. ignorante. tulin. imprudente. Damit sa ulo. Palataw. rastrojo. Haystack. tener. mayabang. Hambog. Matigas ang ulo. [j¨¢zerdes] Peligroso. n. tocado. n. m¨¢mumugot ng ulo. Sombrero. Haum. destruccion. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. yamot. n. [j¨®ti] Altanero. dungot. Pug¨®t ang ulo. [jant] Frecuentar. arriesgado. Lakad na patuloy ng sasakyan . [jevn] Puerto. apresurado. gaw?. [j¨¦dstrong] Testarudo. [jed] Gobernar. Haw. Mapoot. [j¨¦tter] Sombrerero. Hatred. arrastrar con violencia. Headspring. ugal¨¬. n. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. detestar. aborrecimiento. Haversack. degollar. Suot sa ulo. n. adj. Daung¨¢n. v. [j¨¦dloend] Cabo. Headache. Buk¨¢l. Haughtily. Siya (lalake). Headpiece. Taguan ng damong tuy?. nakayayamot. Headway. pun¨°. Hawk-eyed. Hila. n. n. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. Haughtiness. Hazel. n. Kuyomangg¨ª. poseer. v. Hastiness. n. Headstall. Haul. mandala. [janch] Anca. Dayami. Hate. adj. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. Hayrick. [j¨¦dpiz] Morrion. [j¨¢zard] Casualidad. Hateful. Haw. magbaka-sakal¨¬. n. adj. munting palakol. Hawk. n. Headdress. Sak¨ªt ng ulo. Pangahas. n. kapalaran. n. [j¨®ser] Guindaleza. mabuting kapalaran. Lawin. costumbre. [j¨¦ykok] Pila de heno. jefe. prontitud. v. Haze. [jom] Paja. [jesn] Acelerar. abrigo. n. n. Head. altivez. Headlong. Headsman. [j¨¦yric] Pila de heno. Hazy. apresurar. [je¨ªt] Odio. n. Haycock. [jatch] Empollar. walang bait. adj. n. asal. Headstrong. [j¨¦zel] Casta?o. principal. Malaking lubid. [jol] Tirar. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. yumamot. Lumag¨¬. Magka. pumugot ng ulo. [j¨¢chit] Destral. adj. Kahambugan. n. nublado. pagpisa ng itlog. [j¨¦stak] Pila de heno. adj. Mamun¨°. v. v. dumabak. mautal. Haunch. kapalaluan. [j¨¦tred] Odio. [jet] Sombrero. Havoc. Maulap. apresuradamente. Umutal. adj. Hasty. Yungib. v. n. adj. Dali. Madal?. Humalimhim. Magmadali. Pagkasir¨¤. adj. [jed] Cabeza. Hay. Mangla win. presteza. mal¨¦volo. n. Punt¨¢.Hasten. buen ¨¦xito. [j¨¦yloft] Henil. Headless. Kabesada. Hatch. Hastily. yerba seca. Hate. Hazard. [j¨¦dspring] Fuente. Mandala. Hazard. pagkawasak. baltak. Buntong ng damong tuy?. n. precipitar. n. dirigir. aborrecimiento. Balutan ng pagkain. n. n. Have. matulin. Magsosombrer¨®. Poot. pron. kanlungan. Hazardous. Pagkautal. simula. Mangahas. asilo. n. [j¨®tili] Orgullosamente. ¨²wian ng lahat ng kawal. n. [j¨¦tful] Aborrecible. pangulo. Hatter. n. bumatak. . rondar. salakot. He. [j¨¦stili] Aceleradamente. tumanod. tunggak. [j¨¢zard] Arriesgar. Mapanganib. n. Haul. Hat. Haven. batak. [jol] Estiron. [j¨¦dres] Cofia. Head quarters. punta. verdugo. [je¨ªt] Odiar. n. palal¨°. Haughty. h¨¢bito. yelmo. [j¨¦dlong] Temerario. v. hangal. [j¨¦stines] Prieza. Halimhim. n. n. v. [jant] Guarida. Tuyong damo. adj. Hatchet. Haunt. [jev] Haber. May pagkapalal¨°. n. n. Haunt. maliksi. bumaltak. aventurar. May kadalian. pumisa. magtumulin. acaso. yamot. [jo] Tartamudear. promontorio. mayroon. obstinado. v. magkaroon. altivo. [ji] ¨¦l. [j¨¦dzman] Degollador. Kapootpoot. Pig?. v. Pagkakataon. [j¨¦dles] Degollado. [joc] Halcon. n. hacha peque?a. Salansan ng tuyong damo. origen. [j¨¦sti] Pronto. detestable. Matalas ang mat¨¢. orgulloso. [jey] Heno. liks¨ª. Hayloft. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. [jatch] Pollada. Hawser. [j¨®tines] Orgullo. [j¨¦zi] Anieblado. adv. [j¨¢voc] Ruina. n. [jo] Balbucencia. Head. Berdugo. [joc] Hacer con halcon. Hawk.

Hedge. damdamin ng kaloo ban. cuidadoso. [j¨¦vili] Pesadamente. Healthy. Hector. Heathenish. [j¨¦di] Temerario. [j¨ªdful] Vigilante. Heap. Heart. Kabaong. vallado. n. Langit. interior. Sakong. angustia. Bumuhat. Dwag. v. Hedge row. n. pagtaas. v. Makinig. adj. Heart-felt. obstinado. Heft.Heady. [j¨¢rtines] Sinceridad. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. balit¨¤. Heed. f¨¦retro. Health. adj. elevacion. adj. duminig. May kinalaman sa langit. Heedful. Hearth. n. Kahinaan ng loob. salisalitaan. Ingat. Pagbangon. adj. n. [jil] Taconear. Hearsay. dinggin. Heel. [jevn] Cielo. Heart-breaking. & n. Heave. Tagadinig. [j¨ªrer] Oyente. Hind? kristyano. [j¨ªring] Oido. nakikinig. Heap. loob. Heal. [j¨¢rt-briking] Congoja. [j¨¢rti] Sincero. Pakinig. adj. [j¨¢rtili] Sinceramente. Hearken. pagano. [jid] Atender. kalinga. Hearing. salansan. magsalansan. [j¨ªrsey] Rumor. [j¨¦catomb] Hecatomba. afligido. adv. [jid] Cuidado. Heart-sick. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. buhat sa p us¨°. [jit] Ardor. Heartless. iban gon. firmamento. Init. kumalinga. [jip] Monton. Pabaya. Bunton. acumular. ataul. adv. Mga punong kaho na nakabakod. Pus¨°. curar. v. inclemente. n. Bakuran. pangdinig. tak¨®t. n. Heave. walang bahal¨¤. entender. wal abag. Pagtatapat-loob. [jedch] Seto. [j¨¦ctor] Fanfarron. lumingap. Nauukol sa langit. Magaling. n. n. gumamot. Heart-rending. Hearty. mag-init. n. n. Sa dakong langit. . [jedch] Cercar con un seto. notar. [jip] Amontonar. atencion. [jelz] Salud. Taos sa loob. lagnat. [j¨¦vnli] Celeste. condialmente. pusil¨¢nime. Maingat. escuchar. v. sanidad. Nat¨²tuy?. Nakagagaling. [jidzn] Gent¨ªlico. matind¨ª. Heathen. pakinggan. [jidzn] Gentil. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. ebreo. Pug¨®n. Hectic. adj. n. Marinig. Hecatomb. [j¨¦vi] Grave. walang aw¨¤. adj. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. observar. masay¨¢. [j¨¢rtles] Cobarde. mayabang. n. umulinig. [jit] Calentar. Tumadyak. calor. Kagalingan. [j¨¢rtsic] Dolorido. May kabigatan. n. penetrante. Tapat. n. kaigihan ng katawan. adj. [j¨¦ctic] H¨¦tico. Panglaw. lumbay. Taos sa pus¨°. adj. Mag-ingat. Heartiness. Heel. [j¨¦lzi] Sano. adj. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. Hearer. n. [jil] Talon. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. [jeft] Esfuerzo. [j¨¦lzful] Sano. Heavenward. n. v. atender. [jir] Oir. Magbunton. Heat. [j¨ªbru] Hebreo. Hearse. v. Painitin. Pangahas. n. [j¨ªver] Alza prima. Sikap. negligente. oidor. Bakod. Heaver. umals¨¢. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. divino. [jarz] Fogon. [jart] Corazon. Alingawngaw. adj. Mabigat. Pang-als¨¢. alegre. tignan. din¨ªg. pagting¨ªn. n. nakabubuti sa kat awan. Magpagal¨ªng. [jil] Sanar. Hedge. Heed. n. n. Hebrew. levantar alguna cosa del suelo. [jiv] Alzar. n. audiencia. n. kalooban. Hambog. Ng boong pus¨°. taga-taas. adv. [j¨ªdles] Descuidado. v. n. apuy¨¢n. fama. Heavy. v. matigas ang ulo. Pagkabagbag ng pus¨°. pesado. Hear. Heavily. peso. Heedless. Taong hind? ebreo. Hebrew. lingap. hambal. Heavenly. [j¨¦vnli] Celestialmente. Heat. adj. [jiv] Esfuerzo para levantarse. itaas. bigat. v. cordialidad. precaucion. Heathen. Hudy¨®. Heaven. Healthful. Heartily. [j¨¢rt-rending] Agudo. [jarcn] Escuchar. tisis. saludable. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. adj. Heartlessness. salubre. Heavenly. adj. adj. n. n. el que levanta. manainga. [joers] Ataud. n. mabait. atento.

Hereof. [jens] De aqu¨ª. [jelm] Timon. Tagapagpauna. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. Hemorrhage. Hellish. pataasin. Henceforth. Herb. pron. asociarse. Dito sa. dini. odioso. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. Dahil dito. Nakatutulong. Abak¨¢. Kakilakilabot. ac¨¢. n. Herbalist. pastor. [jemp] Abaca. Hereinto. Lupiin. Height. Nauukol sa impyerno. Help. Helpful. Hereat. Mal¨ªng pananampalataya. v. antes. legumbre. astil de hacha. Helpless. k¨¢ban. Ang nagmamana [lalake]. n. [jerd] Manada. [j¨¦retic] Hereje. niya [babae]. [je¨ªr] Heredero. Hen coop. [je¨ªres] Heredera. n. Hell. Balinguyngoy. n. adv. adj. Bakang dumalaga. n. mula ngayon. [j¨¦lpmet] Compa?ero. Heir. hato. n. [j¨¦lpful] Util. adj. Helter skelter. Herald. v. Hence. saklolo. tayog. Tulong. Walang tumulong. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. de ella. adj. Pasabogsabog. sumaklolo. adv. n. adv. [j¨¦n-cup] Gallinero. [jier¨®n] Sobre esto. n. malvado. Dito nga. Magkawankawan. mapagtulong. Helm. Katulong. Noong una. patayugin. [j¨¦rbedch] Herbaje. Tangkal. [je¨ªrdom] Herencia. Helve. adv. adv. walang mag-ampon . Dito nga. hasta aqu¨ª. Heinous. tutop. [j¨¦misfir] Hemisferio.Heifer. n. [je¨ªt] Altura. May maling pananampalataya. auxilio. Inah¨ªng manok. [ji¨¦rafter] Estado venidero. n. [j¨¦lmet] Yelmo. Itaas. adv. [j¨¦rbalist] Herbolario. Heriditary. nakapopoot. Here. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. [jel] Infierno. adv. Heraldic. Kanya. buhat ngayon. [ji¨¦r] Aqu¨ª. mapag-abuloy. adj. adv. [jerb] Yerba. adv. reba?o. Herdsman. Dam¨®. hanggang ng . n. [j¨¦resi] Herej¨ªa. v. [jir¨¦ditari] Hereditario. n. por eso. Hereby. socorredor. Mula rito. n. Minamana. [jierat] A este ¨® esta. Heretic. n. n. kasama. Hereafter. n. apoyo. vaquillo. Pagmamana. elevacion. Hereafter. asistencia. Panak¨ªp sa ulo't mukha. magsasama. Lubhang malakas. Ang hinaharap. [ji¨¦rbay] Por esto. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. n. Magpamula ngayon. por esto. adv. Hemisphere. Dito sa. Heresy. n. [jelp] Ayudar. [jer] Su. tutup¨¢n. [jelp] Ayuda. Timon. Mana. en lo venidero. n. adj. Dam¨®. Puluhan ng palakol. n. Mula ngayon. Mula rito. Herd. Tumulong. precursor. Dahil dito. [j¨¦rald] Heraldo. [je¨ªtn] Realzar. asistir. Hen. Helpmate. Impyerno. [jelv] Mango. Hereon. [j¨¦lples] Desamparado. [jen] Gallina. Dito. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. Kalahating bilog. en desorden. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. [jier¨®f] En esto. adv. n. aqu¨ª dentro. n. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. n. gulay. abominable. Heirdom. en lo futuro. kulungan ng manok. katwang. sa loob nito. Help. [jem] Ribetear. de aqu¨ª. [j¨¦lper] Auxiliador. Lup¨¬. abandonado. [j¨¦nes] Atroz. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. ugit ng sasakyan. [jier¨ªntu] En esto. Dahil dito. Kawan. Helmet. grey. Dito sa palibot. Hereto. [j¨ªerin] En esto. Herein. Hemp. v. adj. Ang nagmamana [babae]. Hem. [jem] Ribete. n. [j¨¦meredch] Hemorragia. Herculean. Hem. abuloy. [j¨¦lish] Infernal. n. Helper. adv. socorrer. exaltar. Nauukol sa tagapagpauna. [ji¨¦rtu] A esto. adj. adv. adv. anopa't. adv. Herefrom. Herbage. sa loob nito. n. Heiress. Taas. Herd. agas ng dug?. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. mapagsaklolo. ternera. adv. hanggang dito. Heirloom. aqu¨ª dentro. Hereabout or Hereabouts. Her. asistente. n. umabuloy. [j¨¦fer] Becerra. Heighten. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. Heretofore. nakarir imarim. Tagatulong.

adj. [j¨¦ron] Garza. siya rin (babae). Magmadal?. Hew. Mag-alanganin. [jierw¨ªz] Con esto. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. n. Hermetic. [jigl] Regatear. Hiddenly. kataasan. adj. Highness. magtag?. [j¨ªcap] Hipo. adj. [j¨ªuer] Le?ador. [j¨¦rmit] Ermita?o. Mapusyaw (na kulay). Hideous. Heroism. [j¨ªdies] Repugnante. kalait-lait. n. [jers¨¦lf] Ella misma. adj. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. High-flown. invernal. n. Irland¨¦s. n. adj. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. pagkabayani. Say¨¢. Mapagmataas. Bitak. Hierarchy. [j¨ªcap] Padecer hipo. palal¨°. ma bait. An¨¢k-mahal. piel. n. Hermit. n. v. tag?. Pangit. Taguan. an¨¢k-ginoo. [j¨¢id] Cuero. Heroic(al). encubrir. n. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. [j¨¢ietes] Grieta. Magilas. [jers] Suyo. adj. pron. Hide. Herewith. Hiatus. [je] ?He!. [j¨ªdn] Oculto. Bayani. lihim. Pag-aalanganin. Hide. [j¨¦sitet] Vacilar. atrevido. Hiding-place. mangahoy. adj. escondrijo. Lubhang sarado. orgulloso. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. adv. ocultar. Heteroclite. Ermitanyo. [j¨¢irod] Camino real. Heyday. [jai] Arriba. [jai] Darse priesa. [j¨¢iwe] Camino real. perplejidad. Babaing bayani. [jai-mainded] Arrogante. adj. ilustre por nacimiento. n. adj. Larawang titik na may kahulugan. Hight. n. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. [jierant¨²] A esto. [j¨ªro] H¨¦roe. Sin¨®k. buny?. Paling¨ªd. Magling¨ªd. Magsin¨®k. n. Bayani. n. n. Highland. patag?. High-minded. adv. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. n. maglihim. alteza. n. n. [j¨¢id] Esconder. Hidden. Hero. Lupang palabundukin. Hereupon. kamahalan. Pangulong damban¨¤. adj. elevado. Highlander. [jai] Alto. feo. [j¨¢i-born] Noble. pag-aala ngan. n. mag-alangan. Mataas. [jierap¨®n] Sobre esto. walang ayos. Hermitage. le?ar. High-altar. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Hibernal. . High-coloured. Hiccough. Hewer. adv. Herself. High-born. matayog. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. Hexangular. [j¨¢ili] Altamente. High. Magsibak. Higgle. Dahil dito. hendidura. dudar. horrible. Katad. Heronry. de ella. Kabayanihan. n. adj. Taas. v. n. [jaib¨¦rnal] Invernizo. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. [jir¨®ism] Heroismo. duda. adv. gwang. Hiccough. cortar con hacha. [jesit¨¦cien] Hesitacion. gozo. n. bal¨¢t. May kataasan. samotsamot. Tagak. elevacion. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. v. Highway. Hereunto. en sumo grado. [j¨ªdnli] Escondidamente. n. n. anacoreta. lungga. [j¨¢it] Altura. Heritage. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. n. Tumawad. Dakong tahanan ng ermitanyo. pwang. taga Irlanda. & n. [j¨¦rmitedch] Ermita. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. Nauukol sa tagginaw. Hesitate. Walang tuos. [jai-altar] Altar mayor. rec¨®ndito. [j¨¢ines] Altura. Langsangang tuloy-tuluyan. n. [jai-flon] Altivo. n. de elevados pensamientos. dahil dito. Ling¨ªd. Hibernian. High-spirited. irregular. adj. [j¨ªroin] Heroina. Eh¨¦. Highly. galak. Dito nga. Pangahas. Plano na may anim na gilid. Heron. Hers. [j¨¢ilander] Monta?ez. [j¨¢i-spirited] Osado. Hieroglyphic. n. [j¨¦ritedch] Herencia. Kanya. Siya man. adj. Heterogeneous. Taga bundok. Mamanah¨ªn. adv. Hexagon. n. [jai-colord] Subido de color. secretamente. adv. M¨¢ngangahoy. pron. int. hanggang dito. niya (babae). Dito sa. Hie. n. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. v. n¨¢pakainam. High. Taas. [jiu] Tajar. Heroine. Sa itaas. Halohal¨°. [jaib¨¦rnian] Irlandes. v. taga itaas. Highroad. v.ayon. magsipak. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. Langsangang tuloy-tuluyan. Hesitation. kwero. May anim na sulok. Hey.

Hoarfrost. Hinge. adj. Pa¨®s. [jist¨®ric] Hist¨®rico. galak. acumular. ¨²banin. ¨¢ ¨¦l. Hint. Puluhan ng tabak. munting bundok. Dumay¨¤. Hoarse. [jindch] Engoznar. posterior. P¨ªlay. burla. v. Masay¨¢. Hinder. v. Magsingkaw. [j¨ªstori] Historia. n. Hippodrome. Maput?. = Ho. K¨¢hulihulihan. n. n. sa kanya man. colina. n. kagalakan. [j¨¢iueman] Bandolero. [j¨ªpshot] Descaderado. Hindoo. int. gambal¨¤. [jors] Ronco. ¨¢ este fin. taga Indostan. Hampas. mira. bir¨°. adv. v. magipon. v. obst¨¢culo. [j¨¢ir] Alquiler. int. salteador de caminos. bumayad. bumir¨°. humingkod. enjambre. Hire. istorya. [jint] Insinuacion. Hip. [j¨¢ind] Cierva. tesoro escondido. Hit. Hobble. Hilarity. [jip] Cadera. n. n. [jor] Blanco. enronquecido. bisagra. bumugbog. Humampas. [j¨ªli] Monta?oso. [jil¨¢riti] Alegria. gumambal¨¤. embarazar. sumansal¨¤. [jord] Monton.. Hoy! Hoa. Sumutsot.. Ikaw¨ªng. Hinge. [jis] Silbar. Hind. Sa kanya nga. adj. alcance. Likod. [jocs] Enga?o. velludo. History. P¨¢os. Hire. Hind. [j¨®rfrost] Escarcha. [j¨ªdzer] Ac¨¢. sulsol. Hireling. [jobl] Cojear. [jit] Golpe. magsalansan. Hingkod. Hither. Abala. Say¨¢. Bahay-pukyutan. n. kapansanan. Hoar. Historic. poner obst¨¢culos. Him. Buh¨®l. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. adv. pron. [jil] Collado. asalariar. v.! Historian. Mabalahibo. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. n. [jil¨¢rius] Alegre. [j¨¢indermost] Postrero. kasayahan. tam¨¤. pangkawing. n. [jim] Le. sumipol. [jint] Insinuar. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. [jist¨®rian] Historiador. Upa. blanquecino. salansan. adj. likuran. v. M¨¢pilay. dini. Tulisan. Hobble. humuni. Nauukol sa kasaysayan. Hitherto. [j¨¢inder] Posterior. adj. Hoax. yamang nakatag¨°. n. adj. n. [j¨®ri] Blanco. v. Himself. Hirsute. mabulo. upahan. n. Uyok. hulih¨¢n. [jis] Su. tumam¨¤. cano. andar cojeando. Hill. adj. v. n. hola!. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. [j¨®rsnes] Ronquera. Usang babae. Likuran. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. Hint. Hilt. cuesta. magsulsol. n. udyok. [jindch] Gozne. n. [jirsi¨²t] Hirsuto. salario. n. Hamog na namumu?. sa kanya rin (lalake). Mang-aaraw. [jind¨²] El natural del Hindostan. mag-ipon. adj. Hoarseness. Hillock. [jitch] Enganchar. Bonton. [j¨¢iv] Colmena. Hist. suyo. [j¨ªloc] Colina. bayad. Hoax. humadlang. [j¨¢ir] Alquilar. v. Hilarious. Taga India. pron. mag-bunton. n. Maput?. munting bundok. niya (lalake). [jobl] Cojera. Magtipon. hul¨ª. Ho. Umupa. n. adj. adj. bugbog. Hanggang dito. [j¨¢irling] Jornalero. M¨¢nanalaysay. [jocs] Enga?ar. trasero. Dito. acertar. [j¨¢iv] Enjambrar. golpear. adj. n. Sht. His. m angdadambong. . bayaran. adj. Hinder. pron. Hoard. Hindmost = hindermost. Bisagra. Mabur¨®l. n. Bur¨®l. v. Umabala. Hindrance = Hinderance. int. Bur¨®l. Day¨¤. Hoary. Kanya. Kabakabayuhan. [jitch] Vuelta de cabo. Hitch. manghaharang. [j¨ªnder] Impedir. n. [j¨¢ind] Trasero. hulih¨¢n. v. m¨¢nunulat ng kasaysayan. Sa kanya (lalake). Historical = Historic. Hoard.Highwayman. Hindermost. [j¨ªnderans] Impedimento. [jo] He. mag-udyok. nagpapaupa. montecillo. n. Magtipon. [jit] Pegar. n. hasta ahora. hombre mercenario. kulay uban. Hipshot. Pig?. pamamaos. Hitch. Hobbyhorse. impedimento. Hit. cano. Hinderance. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. n. pumal¨°. de ¨¦l. Hive. regocijo. hanggang ngayon. [jilt] Pu?o de espada. [jord] Atesorar. burlar. namamalat. n. Hilly. Hive. Mag-uyok. Hiss. Kasaysayan.

Hoggish. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. Hawakan. n. [j¨®lo] Hueco. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. tapat n a loob. bumuhat. Kasantusan. Honey. sa gaw¨ªng sarili. Balis¨¢. v. n. n. adj. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. [jum] Casa propia. lungga. n. [juct] Enganchado. [jobg¨®blin] Duende. casto. Katimtimang-loob. [j¨®nor] Honrar. Hollow. Homeward. v. [jog] Puerco. Holy water. mantener. Homicidal. karangal-dangal. Lupang bukir¨ªn. n. hukay. encorvado. [j¨®nest] Honesto. Hasa¨¢n. adj. t¨¢laran. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. Homogeneous. Holy week. ¨¢ su tierra ¨® pais. n. caverna. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. pitagan. [j¨®lines] Santidad. araw na pangilin. n. g umalang. tagnan. Homestead. [j¨®lidey] Dia de fiesta. v. gwang. Homage. Mag-asarol. [j¨®medch] Reverencia. n. [jup] Cercar. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. Butas. n. Home. n. Hook. atrapar. n. [j¨®ni-comb] Panal. magpaunlak. Hog. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. Asarol. gancho. Matimtiman. bayad. mangday¨¤. kaw¨ªng. buhatin. Sa dakong sarili. [j¨®li uik] Semana santa. [j¨®ist] Alzar. [jud] Caperuza. hind? mapagpanaog. [j¨®misid] Homicidio. justicia. n. Hooked. n. Banal. agarrar. n. kapurihan. n. [juf] El casco de las bestias caballares. reverencia. Honey moon. Pangbahay. Hollow. paunlak. Humukay. bumutas. Walang lam¨¢n. n. Baluktot. kuko ng hayop . Pist¨¢. [juk] Anzuelo. Magtaas. Holland. Bigkisin ang barriles. Hawak. Hoop. sak¨¬. bait. [j¨®li] Santo. adj. Salaul¨¤. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. hueco. Hoe. n. Yar¨¬ sa bahay. Honest. espectro. mabait. Marangal. . Kaloban ng rebolber. Hoiden. Honor. n. Homely. kibit¨ªn. Dangal. ¨²uw?. [jomsted] Tierra de labranza. puri. Pamigkis ng barriles. v. [j¨®idn] Mozo agreste. pwang. enga?ar. [j¨®mli] Casero. adj. [j¨®medch] Homenaje. [j¨®lo] Cavidad. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. Home. Magparangal. Hoof. n. cavidad. Panak¨ªp sa ulo. [jup] Cerco de barril. ahuecar. Pagpalay ng tao. adj. M¨¢mamatay-tao. Homemade. Hone. n. [j¨®li-water] Agua bendita. Pulot-pukyutan. piedra amoladera. pulot. adj. Panghakot n g lary¨®. Hoop. Hood. adj. honor. kalaw¨ªt. [jol] Agujero. n. [jon¨®rabl] Honorable. Honor. [jon¨®rari] Honorario. Galang. morada patria. v. Agwa bendita. Gumalang. pumuri. pigilan. Honey-comb. Hold. [j¨®ni] Miel. Homicide. [j¨®guish] Porcuno. ibig sa sarili. n. Hold. engatuzar. v. Bahay na ¨²wian. Kuko ng kabayo. [jo] Azada. [jold] Presa. Homage. n. adj. adv. v. n. tangan. Hole. [j¨®mward] H¨¢cia casa. Bahay-pukyutan. adj. primer mes de casados. reverenciar. izar. Homesick. Honorable. Hoist. Hukay. Baboy. Magpir¨ªng. karangalan. Mga unang araw ng ba gong kasal. buklod. katatakut¨¢n. sant¨®. garfio. v. sim¨¤. Hook. beatitud. Bataang musmos. adj. [j¨®nor] Honra. adj. [juk] Enganchar. [j¨®mspun] Casero. [j¨®misidal] Homicida. Homespun. Holy. mahinahon. [j¨®lo] Excavar. azadon. n. Hod. Homilist. hinahon. n. [jum] A su propia casa. sostener. Pangbahay. n. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. Mahal na araw. itaas. pio. Kumalawit. adj. Olanda. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. [jold] Asir. kabanalan. [j¨®nesti] Honestidad. adj. Taga. Walang sukat m¨¢tahanan. Honesty. Holiness. Homeless. Honorary. Pangdangal. tahanan. adj. n. Dwende. Holster. Hoodwink.Hobgoblin. cerdo. n. respetar. v. justo. [j¨®lster] Funda de pistola. Holiday. [j¨®ni-mun] Luna de miel. Hollow. inang-bayan. n. Hoe. [j¨®land] Holanda.

n. Horn pipe. maawain. adj. Horseplay. Hornet. hukb¨®. col¨¦rico. v. Pag asa. [jop] Saltar. asa. [jost¨ªliti] Hostilidad. marunong sumakay sa kabayo. Nanghaham¨®n. jardinero. n. [j¨®tli] Con calor. kilabot. bahay-p¨¢gamutan. hueste. brinco. n. Hope. adj. v. Sindak. Hound. n. [jot-j¨¦ded] Fogoso. ingay. [j¨®sier] Mediero. Horselaugh. v. ipahabol sa asong panga . [j¨®rslaf] Carcajada. [jut] Grito. espanto. Horde. Host. [j¨®rtikulchur] Horticultura. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. sungay¨¢n. Medyas. n. n. Bangaw. n. mapusok. P¨¢unahan ng kabayo. Mainit. adv. Bakal sa paa ng kabayo. [jut] Gritar. Horned. Panghagupit. Tambul¨¬. n. Sigaw. Ang nagtitinda ng medyas. abejon. [j¨®rspley] Chanza pesada. Hot. hiyaw. May sungay. hu¨¦speda. Mainit ang ulo. Maghahalam¨¢n. Hosanna. magan dang loob. n. exaltado. [j¨®stil] Hostil. Sumigaw. Hostler. katakottakot. Horserace. Hostage. Pahiga. Sota. [jotspoer] Col¨¦rico. caritativo. n. Apuy¨¢n. Hop. [j¨®rnet] T¨¢bano. [j¨®ror] Horror. Kumandir¨ªt. n. Nakakikilabot. v. Sungay. Pangasuhin. [joriz¨®ntal] Orizontal. Horse shoe. Hopeless. Horsehair. Ot¨¦l. Mapagpatuloy. n. may p¨¢nauhin. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. int. lumuks¨®. Horsewhip. Kabayo. n. n. Init. Bunton ng tao. Horn. [j¨®rslich] Sanguijuela. terrible. Hostess. [jop] Esperar. Hinete. Hospitality. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. pusok. Pagpapatuloy. [jop] Esperanza. [jors] Caballo. May-bahay. n. kakilak ilabot. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. Masamang bir¨°. [j¨®rsman] Jinete. kandir¨ªt. Kalamnan ng bint?. Hospitable. [j¨®rned] Cornudo. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. Hot-headed. may-p¨¢tuluya n. Horticulture. n. Hostility. Hoot. n. Hotel. [jos] Medias. adj. n. adj.Hoot. Linta. posadero. [j¨®spitabl] Hospitalario. n. Hope. Hopeful. Buhok ng kabayo. [jord] Horda. adj. Hough. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. Kakilakilabot. [jop] Salto. Mainit ang ulo. n. Halakhak. Hound. n. Hotspur. [jorn] Cuerno. mesonero. Hospital. kasindaksindak. cojear de un pie. Hosier. Maaasahan. Yaring sungay. katakot-takot. Horse. tenebroso. Hamon. rancher¨ªa. [j¨®ples] Desesperado. caliente. n. Hop. humiyaw. adj. terror. Asong galgo. l¨¢tigo. Horror. [j¨®ribl] Horrible. [j¨¢und] Sabueso. [j¨®rni] Hecho de cuerno. nakapapas¨°. [j¨®pful] Esperanzado. n. mesonera. Horseback. [j¨®tnes] Calor. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. Horny. adj. masidh?. Hostile. [j¨®stedch] Rehen. Horizontal. [jorn p¨¢ip] Gaita. n. May kainitan. Horrific. bubuyog. lumundag. n. Ospital. [jortik¨²lchurist] Hortelano. Hot-bed. Horrid. n. horroroso. [jot] C¨¢lido. adj. Horsefly. Horrible. [j¨®rrid] Horrible. n. n. n. n. Hothouse. n. violentamente. Hotness. pagmamagandang-loob. [j¨®spital] Hospital. [j¨®rswip] L¨¢tigo. Likod ng kabayo. Walang pag-asa. [joc] Jarete. [j¨®tel] Hotel. Paghahalaman. n. [j¨®tjaus] Estufa. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. Hotly. ej¨¦rcito. n. [jost] Huesped. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. Punlaan. Umasa. Onsana. Lukso. ruido. Kasindaksindak. nakasisindak. adj. [jos¨¢na] Hosana. adj. Horseman. n. Putakt¨ª. n. Horticulturist. n. furor. [j¨®rsflai] Moscarda. n. n. Horseleech. [j¨®stes] Posadero. ang naghahala man. adj.

[joelc] Casco de la embarcacion. Humbleness. ponton. patear de enfado. Howling. [j¨¢us-briker] Ladron. Magbitin. adj. Sangkatauhan. v. caba?a. Pun¨° ng sangbahayan. [j¨¢ul] Aullido.. kagul¨®. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa. Pamamahal¨¤ sa bahay. [joef] Arrebato. Angkan ng sangkatauhan. [ji¨²mankaind] El linaje humano. hagulhol. n. adj. rugir. tang¨¢. Humane. Kababaang-loob. [j¨¢ul] Aullar. adj. tonto. casco de la embarcacion. [ji¨²miditi] Humedad. adj. n. gunggong. kayabangan.. n. [¨¢uar] Hora. [j¨¢mboeg] Enga?o. Hubbub. n.. pagpapakabab¨¤. [ji¨²miliet] Humillar. embuste. ungal. mapagpakumbaba. Huddle. Huge. n. Humidity. [j¨¢mbli] Con humildad. Humdrum. However. angal. [joem] Zumbido. n. v. n. [ji¨²man] Humano. Humbug. Housekeeping. . [j¨¢uswaif] Ama de una casa. Humble. ungas. House. Humiliate. katawan ng sasakyan. Maawain. kubo. yumakap. cuanto. afable. n. Hum. Bunton. Yapos. [j¨¢us-jold] Familia. [jaub¨ªit] No obstante. Humankind. adj. mag-alanganin. Hum. umangal. pagka. [jium¨¢niti] Humanidad. rugido. adv. n. [ji¨²miliecioen] Humillacion. familia. n. [j¨®ver] Colgar. Hiyaw. [jium¨ªliti] Humildad. alboroto. Haginit. Papagtaglayin ng asal tao. Hovel. Magpangayupap¨¤. madre de familia. Hourly. v. How. [jium¨¦n] Humano. Nauukol sa tao. en todo caso. sumision. Kub¨¤. Malak¨ª. n. [j¨¢mbl] Humilde. cuan. n. Kamumo. insolente. Magday¨¤. Kulay. Maghambog. n. n. Humanity. Huff. [joemdr¨¢m] Lerdo. n. [joem] Zumbar. Gayon man. [j¨®vel] Choza. poot. Kumah¨®l. [joef] Bufar. Hour. sangbahayan. tah¨®l. [jiudch] Vasto. petulante. n. House-hold. Hug. Hull. adv. adj. Alilang babae sa bahay. Howsoever. Magnanakaw. t umuklap. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. Basa. rondar. Magtalop. v. kay. bumantay. Humbug. House-holder. alarido. galit. n. Huckle-backed. [j¨¦boeb] Grito. Yamang. Yamang. Gumul¨®.. Housemaid. grito. mayabang. v. lamento. [j¨¢usmed] Criada de casa. Human. [jaw] Como. Housewife. House-keeper. enorme. Pangangayupap¨¤. Bahay.so. n. Oras. [j¨¢mboeg] Enga?ar. [ji¨²mid] H¨²medo. tumah¨®l. n. magpak apusok. Hambog. padre de familia. v. kaingay. humiya.. Paano. Humility.. Humbly. Hover. adv. tez del rostro. n. Magpangayupap¨¤. Kalakhan. n. n. Taga ingat ng bahay. n. [joeg] Abrazar. n. n. [jambl-bi] Z¨¢ngano. [joel] C¨¢scara. [jiu] Color. magmayabang. postrar. [jadl] Confundir. v. [jadl] Tropel. Humble-bee. Kababaan ng loob. gayon man. Hangal. n. Howl. mag-alis ng balat. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. Kah¨®l. n. mahabagin. hagulhol. pagkahalomigmig. [j¨¢mblnes] Humildad. bajo. kahambugan. walang ga lang. bara¨²nda. en todo caso. Sangbahayan. [jauso¨¦ver] Como quiera. [ji¨²manaiz] Humanizar. adv.. Hulk. Huffish. Humiliation. pagpapakumbaba. Howbeit. Humble. Dampa. sin embargo. [j¨¢mbl] Humillar. House-breaker. n. Huddle. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. bravear. v. Howl. Pagkabasa. Humid. Mababang loob. adv. con todo. Huff. pagkatao.. gayon m an. v. dar alaridos. adj. Hug. Huckster. c¨®lera. alucinar. Hull. Ina ng sang mag-anak. adv. Oras-oras. Balat. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. humagulhol. [j¨¢uling] Aullido. bagaman.. n. v. v. Yumapos. [¨¢uarli] A cada hora. n. May kababaang loob. [j¨¦fish] Arrogante. maghambog. Kahol. kutis ng mukha. confusion. Pusok ng kalooban. Hugeness. [j¨¢us] Casa. [joeg] Abrazo apretado. [joel] Mondar. Day¨¤.. n.. Katawan ng sasakyan. Humaginit.. dudar. Humanize. Hue. necio. est¨²pido. [j¨¢uever] Como quiera. [j¨¢cster] Revendedor. Maglalak?. [j¨¢cl-bact] Jorobado. punton. halomigmig. bantay-bahay. con todo.

Humorous. [j¨¢nguer] Hambrear. labrador. adj. aclamar. v. [y¨²mores] Chistoso. [j¨²mor] Humor. Huntress. awit. manghuli ng hayop. & n. [jasl] Escaramuzar. Paimbabaw. centenar. May pagkagutom. n. pellejo. [j¨¢ngri] Hambriento. Mabal¨¢t. [jart] Da?ar. nakasasak¨ªt. b¨²hawi. n. adj. mapagpatawa. Husk. adj. [j¨¢ming] Zumbido. Dampa. Hurry. n. [jask] C¨¢scara. Magsal¨¢. Hurt. n. Huzza. esposo. [jank] Pedazo grande. Hundredth. humanap. corcoba. Husk. [j¨¢sband] Labrar la tierra. Hunk. Husbandman. Ikasangdaan. mamuntot. estar quieto. Hypocrite. [j¨¢zi] Mujercilla. Hurdle. n. [j¨¢za] Vitorear. Imno. pagtutumulin. silencio!. pagbubukid. Hurl. [j¨¢rtful] Da?oso. magpailandang. buscar. n. n. Hunt. Shutt! hwag kang maingay! Hush. Malaking putol. mondar. Kub¨¤. pagkakub¨¤. agricultura. adj. Hypocrisy. Magsangla. [j¨¢rdl] Zarzo. magmaliks¨ª. n. gumitgit. pindang. Bur¨®l. sir¨¤. [j¨¢nter] Cazador. [j¨²mor] Complacer. ronco. [jaip¨®seket] Hipotecar. pa¨®s. n. Hundredfold. Managas¨¤. Mak¨¢sangdaan. Hungrily. Tapa. n.Humming. v. Hutch. n. Purihin. int. Hurdle. M¨¢ngangaso. v. Hush. Pumukol. Hummock. [j¨¢mpbact] Jorobado. Pagmamadal?. v. Hustle. v. Magsasaka. Kub¨¤. [janch] Codazo. Hung-beef. n. Balat. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. Lag¨¢y ng kalooban. Haginit. munting bundok. Humpbacked. placentero. n. [jat] Choza. Hundred. Gut¨®m. [j¨¢sbandman] Labrador. Sisidlan. n. [j¨¢sbandri] Labranza. M¨¢ngangaso. da?ino. n. Magpatahimik. Hunch. Pamamaos. da?o. [jim] Himno. magbubuk¨ªd. apresurar. Hunger. [j¨¢ntsman] Cazador. Mapagsist¨¦. ofender. n. Husky. Hunchbacked. Husband. Magtalop. Humorist. Hungry. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. Huntsman. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. G¨²tom. maglinang. Magutom. Magsaka. n. Hunger. [j¨¢ipn] Guion. [jart] Mal. [j¨¢nting] Caza. n. v. v. barraca. Hurry. Nakasasama. Humor. [j¨¢nguer] Hambre. cofre. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. Makasak¨ªt. Hussy. v. [jamp] Joroba. Mapagpataw¨¢. adj. perseguir. n. magtumulin. Hunks. Hypothecate. Hut. Asawa (lalake). [jant] Caza. [jash] Chiton!. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. Giy¨®n. Magbigay-loob. n. n. Paninik¨®. Mangaso. pakpak¨¢n. panghati ng salita. Mapagpaimbabaw. busl?. [jask] Descascarar. adj. Babaing m¨¢ngangaso. pakunwa. n. pananabig. Hunt. Husband. Sangdaan. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. Masamang babae. Magmadal?. n. empujar con fuerza. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. maglagak. [j¨¢sband] Marido. [j¨¢nchbact] Jorobado. Un¨®s. Pangangaso. magbukid. mag-al¨ªs ng balat. Hurricane. n. colina. [jant] Cazar. [y¨²morist] Hombre caprichoso. empe?ar. Pangangaso. Humor. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. Sal¨¢. v. [j¨¢ntres] Cazadora. tumahi mik. n. Hunter. nakasisir¨¤. Husbandry. n. Hump. precipitar. Huskiness. n. n. Kakubaan. n. adj. panghuhuli ng hayop. v. v. masay¨¢. adj. [j¨¢ndred] Ciento. Tambul¨¬. Hydrant. makasir¨¤. magsasaka. n. n. Pagsasaka. Hunting. bufon. arrojar. [j¨¢moc] Montecito. n. Hymn. dar gusto. [jash] Apaciguar. Sak¨ªt. Kawal na nangangabayo. [janks] Hombre sordido y avaro. sosegar. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. aquietar. . Hurtful. [jatch] Arco. Hunting-horn. [joerl] Tirar con violencia. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). n. disimulo. Gripo. Taong sak¨ªm. Hyphen. [j¨¢riken] Huracan. n. kubo. mapagkunwa. [j¨¢ri] Precipitacion. [j¨¢skines] Ronquera. cesto. v. [j¨¢ri] Acelerar. n. Hurt. Hussar. v.

[idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. labag sa katwiran. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. . I I. Idolatress. Identification. n. [ignobl] Innoble. estar ocioso. [il¨ªberal] M¨ªsero. Idiotic(al). [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. n. tubig na pinamu?. adj. [¨¢idolaiz] Idolatrar. adj. Bunton ng tubig na namu?. Idol. Taong hangal. n. n. gran masa ¨® monta?a de nieve. D¨ª makaalam. Idleness. [ignominies] Ignominioso. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. [¨¢idol] ¨ªdolo. Idiomatic(al). [il¨¦dchibl] Ilegible. [aid¨®letres] Id¨®latra. d? makamalay. Ignite. Idea. imagen. Illegibly. n. adj. holgazaner¨ªa. [¨¢idl] Holgazanear. Idolatrous. adj.Hypothesis. Ignorant. n. b undokbundukan ng niebe. magpagayongayon. Dinidyos. adj. [ign¨®r] Ignorar. Pangit. kaparis. Idolater. mith?. adj. malicioso. kapara. [¨ªgnicion] Ignicion. adj. bobo. Ice-safe. Ideal. D? matapostapos. Ice-cellar. pag-alipusta. tanga. Pagniningas. Idolatry. pabaya. [¨¢is] Helar. Identity. Igneous. Ignominious. [il¨ªsit] Il¨ªcito. n. Illapse. Illicit. adj. Musmos. Ignore. alipusta. Idiom. [il] Malo. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. adj. Magbatugan. Idle. Pagdusta. pag-aalab. [¨ªgnies] Igneo. mayelo. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. Illegible. [if] Si. Idolize. Anak sa ligaw. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. walang tuto. n. Illiterate. [aid¨¦ntiti] Identidad. Magningas. war¨¬. adj. kahit. Idle. n. imagen mental. tonto. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. [ignor¨¦mes] Ignorante. v. n. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. [idi¨®tic(al)] Tonto. Laban sa utos. Kagaya. Papagyelohin. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. tumang¨¢. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. laban sa kautusan. May sak¨ªt. Isipan. conj. v. Identic(al). [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. Ill-favored. necedad. [jaip¨®zesis] Hipotesis. Ibigin ng d? kawas¨¤. [il¨ªgal] Ilegal. [¨ªdiosi] Idiotez. Wik¨¤. [¨ªgnorans] Ignorancia. supuesto que. n. Malamig. Ayon sa sariling gaw?. enfermo. taong gunggong. n. tang¨¢. Icy. Nauukol sa apoy. n. kawalan ng malay. Hysteric. Ice-cream. desocupado. mezquino. adj. Batugan. masamang ugal¨¬. abrasar. Pagkilala. n. [¨¢is-crim] Helado. Identify. [¨¢isberg] Lurte. Idiocy. n. Ignoble. [¨¢is] Hielo. Pagkakilala. adj. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. adj. Ill. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. n. kilalanin. [il¨ªteret] Indocto. oprobio. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. [il-f¨¦vord] Feo. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. frio. bajo. adj. n. v. pron. [¨ªgnorant] Ignorante. iliterato. Sinusubaan. [aid¨ªal] Ideal. gawing yelo. Ill-natured. Ignorance. [ign¨¢it] Encender. P¨¢minggalan ng yelo. mag-alab. Sa isang paraang d? mabasa. n. Ako. v. Ice. aunque. D? nag-aral. Ice. n. [¨ªgnomini] Ignominia. dusta. Masamang asal. Labag sa utos. Illegitimacy. adv. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. sorbete. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. [¨¢is-seif] Nevera. Hamak. Sorbetes. [aid¨ªa] Idea. pagayongayon. adj. Ignoramus. kaylan ma't. [aid¨¦ntifai] Identificar. Kumilala. adj. Illegal. n. Ungas. pagpapagayongayon. [¨ªdiot] Idiota. Ignominy. adj. wala sa katwiran. Illiberal. D? mabasa. holgazan. Katangah¨¢n. n. P¨¢minggalan ng yelo. Idiosyncrasy. Pagkabutugan. intelectual. D? pagkasang-ayon sa kautusan. gunggong. n. [¨¢idlnes] Ociosidad. adj. adj. adj. Kamusmusan. Illegitimate. Nauukol sa d? tunay na Dyos. [il¨ªmitabl] Ilimitable. kuripot. n. Kung. [¨ªdiom] Idioma. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. adj. Maramot. kaungasan. n. n. P¨¢minggalan ng yelo. If. Illegality. necio. Isipan. Taong tanga ¨® ungas. [¨¢idl] Ocioso. n. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. Ice box. Iceberg. [¨¢is-baks] Nevera. Illimitable. walang malay. [¨¢isi] Helado. Idiot. Kadustadusta. v. adj. N¨¢uukol sa wik¨¤. [ay] Yo. Ignition. n. Yelo. larawan. walang hanggan.

gun¨ªgun¨ª. Imbrown. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. Immediately. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. dil¨¬dil¨¬. [¨ªmitet] Imitar. adj. Imagination. [im¨ªdiet] Inmediato. Malawak. Mangday¨¤. v. d? masukat. Immerge. c¨¦lebre. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. kalawakan. [¨ªmitabl] Imitable. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. Immediate. [imm¨¦ns] Inmenso. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. Illustration. Illustrate. adj. Immaterial. malikmat¨¢. v. n. [im¨¢dchin] Imaginar. Gunita. kaguluhan. [il¨²stret] Ilustrar. vasto. Imbue. alumbrar. papait¨ªn. figura. pintura. N¨¢gugunita. v. Ipaliwanag. masamang pa lad. inihalintulad. dinudwahagi. Umitit. [im¨¦rdch] Sumergir. n. mofar. Immense. [imb¨¢rsment] Pagamento. marilag. adj. paaninaw. Luk¨®m. Imitation. [ili¨²cion] Ilusion. puesto ¨® colocado uno sobre otro. [imachi¨²r] Inmaturo. bulayin. [il¨²stretiv] Ilustrativo. Kaungas¨¢n. [imbi¨²] Imbuir. kur¨°. [¨ªmitetiv] Imitativo. am. Imbroglio. imaginacion enga?osa. Immaculate. Ill-shaped. maling akal Illusive. sa isip lamang. adj. hangal. [imbr¨¢un] Oscurecer. Ibabad. Ariing parang hayop. Imbibe. Ap¨ª. war¨¬. Imaginary. adj. Pagbabayad. n. explicativo. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. Immature. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. enfermedad. [¨ªmedch] Imagen. v. conspicuo. gunita. [¨ªlnes] Mal. [imb¨¢ib] Embeber. Paghalintulad. n. Imbecility. agraviado. adj. v. n. [imbr¨®glio] Embrollo. adj. n. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. adv. Imbecile. tanghal. Saw¨ªng kapalaran. Imbrue. adj. Imagery. sumisid. ipaaninaw. [¨ªl-stard] Malaventurado. Lawak. [im¨¢kiulet] Inmaculada. Imbrute. Larawan. [il¨²strioes] Ilustre. karatig. Pangit. Pag-iilaw. [ili¨²minet] Iluminar. Itag¨° sa dibdib. zambullir. [imbri¨²] Remojar. tigmakin. tonto. Imbrication. adj. sumipsip. Magbuy¨®. estatua. Paglubog. Malapit. d? tumpak. nangingibang lupain. n. v. Immersion. irregular. nap Imagine. magiting. ¨ªdolo. Immensity. [imb¨ªsil] Imbecil. magkapato g. Illustrious. malak¨ª. Nakapagpapaliwanag. [ill-siepd] Disforme. adj. Pagdaka. enga?oso. Illuminate. Magul¨®. n. Imbursement. Nakakaday¨¤. adj. Napakalwat. pagbubulay. Buny?. Liwanagan. v. Imaginative. Image. alipusta. Gunitain. Illude. n. Malukom. [imb¨ªtter] Agriar. Immethodical. v. pamamaris. Ung¨¢s. insigne. nakap agpapaaninaw. n. nawawar¨¬. Lumubog. adj. War¨¬. Illumination. Ill-treated. Larawan. [imm¨¦rcion] Inmersion. masamang ayos. kahangalan. Sak¨ªt. karamdaman. Paliwanag. Ill-starred. pagsukb¨®. [imez¨®dical] Confuso. Marapat tularan. pagkal kom. pasamain ang loob. adj. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. v. malwat na malwat. necio.Illness. Walang dungis. efigie. adj. [imim¨®rial] Inmemorial. Imitate. n. dilidiliin. Imbricate. adj. irregular. [im¨ªdietli] Inmediatamente. v. n. desgraciado. wala pa sa panahon. [il-tr¨ªted] Maltratado. pumaris. pagpapaliwanag. [im¨¢dchinari] Imaginario. [ili¨²siv] Ilusivo. v. hamakin. fant¨¢stico. kagunggungan. karakaraka. P¨¢ngitain. [im¨¢dchinabl] Imaginable. D? pa panahon. mag-udyok. [imm¨¦nsiti] Inmensidad. humalintulad. gunggong. Illustrative. [imit¨¦cion] Imitacion. gumaya. Immigrant. Immemorial. pagsisid. v. tanglawan. wariin. [¨ªmmigrant] Inmigrante. adj. [im¨¦siurabl] Inmensurable. [imat¨ªrial] Inmaterial. banhay. Gun¨ªgun¨ª. Immeasurable. Taong nakikipamayan. Imaginable. agad. Tumulad. Imbosom. . Gul¨®. pag-gaya. n. Walang t uto. dar luz. malinis. prematuro. n. Mag-ilaw. adj. walang ayos. Illusion. adj. [ili¨²d] Enga?ar. adj. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. [imbri¨²t] Embrutecer. mal formado. n. adj. Imitative. Umasim. D? matarok. Wala sa katwiran. pinag -aasalan ng masama. Tulad. chupar. sumukb¨®. Palabuin ang kulay. adj. Imbitter. empapar. manuks¨®. Illogical. Imitable. [¨ªmedchiri] Imagen. v. infundir.

Immortal. Impenitent. Immoderate. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. [imp¨¦ciens] Impaciencia. comunicar. Imp. [imp¨¦nd] Amenazar. n. sumir¨¤. Impale. [imp¨¦r] Empeorar. n. Mahalay. supl¨ªng. perpetuo. Kalagayan na d? ganap. obst¨¢culo. [imperialism] Imperialismo. Sakdal. pakund angan. Walang kamatayan. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. v. v. n. n.Immigrate. Immortalize. Immobility. excesivo. bastos. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. Walang damdam. Immortality. [imp¨¦nitens] Impenitencia. magpatalastas. mag bigay alam. adj. [imol¨¦cion] Inmolacion. gumambal¨¤. di makilos. Mahalay. magudyok. desproporcion. defectuoso. [imi¨²r] Emparedar. v. [imp¨¢rcial] Imparcial. patawad. Immunity. corrupcion de costumbres. Immolation. adj. n. umpog. d¨ª tagus¨ªn. kawal¨¢n ng gal ang. Walang kinikilingan. Impend. Immutability. Imminent. nakadaluhong. adj. [imp¨¦l] Impeler. D? maraanan. Imparity. adj. pangingibang lupain. adj. walang tuos. kakulangan. n. magpakaylan man. in¨ªp. D? nagsisisi. paratang. deshonesto. Kapansanan. Sumama. adj. walang galang. Immodest. Pangingibang bayan. d? mapasok. Ipagtatala ang mga taga hatol. [im¨®deret] Inmoderado. Magbigay. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. diablillo. n. Immure. v. n. [immor¨¢liti] Inmoralidad. Impartiality. tanging pahintulot. D? ganap. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. v. Pagkakaiba. kabalisahan. adj. Patayin at ihain sa dinidyos. inquieto. D? mahip¨°. d? tapos. Immolate. hacer saber. [imp¨¦diment] Impedimento. v. [imp¨¦rfect] Imperfecto. n. Imperialism. [¨ªmolet] Inmolar. Immodesty. Bangga. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. Immutable. Immovable. umabala. deteriorar. Impact. n. Impassible. Impalpable. yumamba. v. D? makakahal¨°. balisa. adj. Immorality. Impede. Impeach. [imob¨ªliti] Inmovilidad. Yamot. Kulungin. n. Immiscible. adj. Magsakdal. privilegio. kapangapanganib. Imperfect. Impenitence. D? masuut. eternizar. adj. An¨¢k. adj. Impassionate. D? makilos. [imp¨¦nitent] Impenitente. n. [imort¨¢liti] Inmortalidad. pagsa ma ng pangungugal¨¬. [imp¨¢lpabl] Impalpable. magkaloob. Sumansal¨¤. compeler. d? maapuhap. Malubha. [imp¨ªrial] Imperial. prole. Mangibang bayan. [imm¨®ral] Inmoral. pagkaabala. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. Kahalayan. Imperceptible. Impassibility. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. Tibay. Yamot. incitar. Impart. D? malirip. magparatang. indecente. Imperative. Impassive. n. Pagka walang kiling sa kanino man. [imp¨¦retiv] Imperativo. adj. [imp¨¦cient] Impaciente. Impannel. Buhayin sa alaala magpakaylan man. adj. conceder. [imp¨¢sibl] Intransitable. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. [imigr¨¦cion] Emigracion. in¨ªp. Mamilit. v. [¨ªminent] Inminente. adj. salaul¨¤. [imp¨¢siv] Impasible. D? nababago. [im¨²vabl] Inmoble. resistencia al movimiento. Immoral. v. [imp¨¢riti] Desigualdad. [imp¨ªd] Impedir. Imperial. walang itinatang¨¬. Kapangyarihan. Walang dinaramdam. franquicia. katigasan ng ulo. Impeachment. Walang kamatayan. Impair. [¨ªmigret] Emigrar. v. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. matigas ang ulo. Immigration. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. denunciar. [imi¨²tabl] Inmutable. n. [im¨®dest] Inmodesto. adj. adj. [im¨®desti] Inmodestia. adj. magbuy¨®. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. Impediment. n. kabastusan. pagkaalangan. n. Imperfection. Impatient. Kahalayan. [imp¨ªtch] Acusar. d? magalaw. Walang pagkabago. n. katibayan . [imi¨²niti] Inmunidad. sacrificio sangriento. matibay. . adj. saksak¨ªn. [im¨®rtal] Inmortal. [imp] Hijo. [imp¨¢ct] Choque. [¨ªmpart] Dar. sacrificar. mangibang lupain. v. Magbal¨¤. n. [im¨ªsibl] Inmiscible. inmoto. Tawad. embarazar. depravado. indecencia. Mapilit. adj. D? pagsisising tik¨ªs. d? pagkabago. v. Impenetrable. Tuhug¨ªn. Impartial. adj. munting diablo. Impel. adj. desasosiego. Impatience. Walang ayos. pagbibigay sala.

Mapag-giit. kabuluhan. Day¨¤. Magdaray¨¤. Impolicy. Imposture. D? m¨¢isasagawa. Implacable. Implicit. Impoverish. [imp¨¦rsonet] Personalizar. [imp¨ªries] Imperioso. Importunate. Atang. adj. Impracticable. kasinungalingan. kawal¨¢n ng kaya. Walang bait. [imp¨®rtiun] Importunar. Impersonal. Imprecate. adj. Impolite. [imp¨®sing] Imponente. envolver. rogar. Walang kabanalan. pag-aatang. Importune. indiscreto. Impertinent. Implement. v. Importance. katahimikan . adj. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. Nakapupukaw. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. adj. envolver. [import¨¦cion] Importacion. walang kaya. n. [impl¨¢nt] Plantar. Import. tributo. Bwis. Karamay. Manungayaw. [imp¨¦ril] Arriesgar. lumuhog. idamay. Walang habag. Impossible. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. descaro. magba¨®n. Magdamay. [imp¨®z] Imponer. adj. Impertinence. enredado. adj. [imp¨®rtans] Importancia. maldicion. Importer. [imp¨®stor] Impostor. n. Kahalagah¨¢n. [¨ªmplement] Herramienta. Lumagay sa panganib. [imp¨®st] Impuesto. kabalastugan. [¨ªmpotens] Impotencia. adj. [imp¨¦rtinent] Impertinente. Mamilit. Importation. D? magambal¨¤. Imploration. [imp¨¦rsonal] Impersonal. fraude. n. Kabiglaanan. Imperturbable. makayamot. Impious. umumpog. Impossibility. Imperturbability. Imporous. makabuluhan. [impl¨¦cabl] Implacable. [imp¨®rtant] Importante. Important. n. D? nasisir¨¤. kawal¨¢n ng galan. n. n. adj. irreligioso. inexorable. [imp¨®sibl] Imposible. kabiglaa nan. Ariing tao. n. [imp¨®r?s] S¨®lido. n. adj. v. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. adj. [impetu¨®siti] Impetuosidad. Impetuous. sumpa. [¨ªmpliket] Implicar. n. . macizo. ipalagay na ta o. D? mangyayari. Katiwasayan. Implore. walang sir¨¤. [implor¨¦cion] Imploracion. [¨ªmpriket] Imprecar. Mag-atang. Kasangkapan. [imp¨¦tiues] Impetuoso. luh¨®g. Magdamay. adj. v. walang galang. maningas. Importunity. Kapusukan ng loob. Imposition. adj. bugs?. adj. [imprik¨¦cion] Imprecacion. golpear contra una cosa. Implicate. Mamanh¨ªk. vehemente. v. Impinge. Kawal¨¢n ng lakas. pabiglabigla . Imply. n. v. enredar. Hind? nauukol sa sarili. [importi¨²niti] Importunidad. n. sinungaling. v. impol¨ªtico. maldecir. D? pangyayari. carga. Walang bait. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. personificar.Imperil. magilas. d? n¨¢wawasak. v. Import. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. Mapaggiit. Imposing. n. n. n. [imp¨®rt] Importar. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. [imp¨¦rishabl] Indestructible. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Mapusok. n. sumam¨°. Impotency = impotence. Kayamutan. Kawalan ng ba¨ªt. bumangga. enga?o. Impetuosity. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. [imp¨®stiur] Impostura. [implik¨¦cion] Implicacion. walang butas. Implant. nakayayamot. adj. Paghihirap. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. Imperishable. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. Impersonate. Impost. Mahalag¨¢. Tumam¨¤. dalosdalos. [impersonecion] Representacion [de un actor]. n. [impl¨®r] Implorar. indiscrecion. [¨ªmpiti] Impiedad. [imp¨®litic] Imprudente. Paghwad. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. [¨ªmpotent] Impotente. Bu?. magpunla. Impoverishment. n. walang pitagan. Magtanim. Imperious. sam¨°. [impl¨¢i] Implicar. v. walang aw¨¤. adj. injertar. irreligion. Impotent. [imp¨ªndch] Tocar. n. adj. arrogante. adj. n. [impol¨¢it] Descort¨¦s. [impr¨¢cticabl] Impracticable. [imp¨®verish] Empobrecer. maggiit. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. [impl¨ªsit] Implicado. Impose. [imp¨®lisi] Imprudencia. n. v. Imprecation. Walang lak¨¢s. Tungayaw. Impotence. Kabastusan. que infunde respeto. Implication. vehemencia. v. Impetus. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. Impiety. Bastos. v. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. pagkayamot. Impersonation. Pagkadamay. Impostor. Maghirap. v. Impolitic. n. manumpa. n. [imp¨®rtiunet] Importuno. walang galang. utensilio. Pamanhik. Kawal¨¢n ng kabanalan. n. incapacidad. adj.

adelantar. impureza. [impr¨ªnt] Imprimir. Inapplicable. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. Lumimbag. ociosidad. D? bagay. D? masupil. ¨ªmpetu. pagkabuyo. Inapplication. [in¨¦n] Inane. D? makaabot. udyok. Inability. n. pagbibilibid. Pagkalimbag. Bintang. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. Sumalangsang. Imprison. Ilimbag. descaro. kawal¨¢n ng abot . n. negligencia. tamad. Nak¨¢kabuyo. adj. Inadvertent. d? makarating. Kapabayaan. falta de prevision. Impute. Improvident. imp¨²dico. Walang bait. incongruencia. kawal¨¢n ng kilos. adj. adj. Kapaslangan. n. [impr¨¦sion] Impresion. Impulsive. inconsiderado. Inadequate. pagkawalang galaw. [impr¨®vais] Improvisar. [in¨¢plicabl] Inaplicable. Impulsion. hind? tam¨¤. v. [impr¨®biti] Falta de probidad. pagkaligta s sa parusa. Inane. holgazaner¨ªa. v. n. [in¨¢kiuresi] Incuria. n. [in¨¢nimet] In¨¢nime. walang siguro. [impi¨²t] Imputar. ibilibid. [impr¨¦s] Imprimir. Improvement. descarado. Kawalan ng kaya. iparatang. [impi¨²riti] Impuridad. Imprudent. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. nakakakalingat. [¨ªmpiudens] Impudencia. n. hind? maga gamit. Walang lam¨¢n. n. n. bumuti. [in¨¢ccion] Inaccion. Imprudence. Inadmissible. marum . [impr¨ªznment] Reclusion. d? marapat. adj. atribuir. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. hind? lubos. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. ka wal¨¢n ng karapatan. Impulse. Impregnation. Impudent. lo que est¨¢ vac¨ªo. walang galang. Impropriety. sucio. Walang kasiguruhan. hind? wagas. adj. Katamaran sa pag-aaral. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. pag-igi. Malab¨°. Hind? ganap. encierro. [impi¨²n] Impugnar. [inan¨ªcion] Inanicion. n. Maramdamin. Katamaran. Impressible. d? sapat. [impi¨²niti] Impunidad. [impr¨²vment] Mejora. Imprint. n. [impr¨®per] Impropio. Lab¨°. tuy?. D? natatanggap. impresionable. Impress. D? maasahan. adj. Inactive. [impi¨²r] Impuro. prep. desverguenza. n. adj. Inaccessible. Udyok. n. Ibilangg?. Impure. panunwitik Improper. progreso. [impr¨ªzn] Aprisionar. Kasinsayan. Imputation. [impr¨®babl] Improbable. Panglulupaypay. adj. [imp¨¦lcion] Impulsion. Walang k¨¢lulwa. [impr¨®vident] Impr¨®vido. kawalan ng kawagasan. Improvidence. adj. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. [inact¨ªviti] Pereza. Pagkawalang kilos. Impregnate. In. Lapastangan. [impr¨²dent] Imprudente. walang galaw. paratang. v. v. Inadvertency = inadvertence. [inab¨ªliti] Inhabilidad. Inaccuracy. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. [impregn¨¦cion] Impregnacion. perezoso. Inanition. Improbity. v. [impr¨¦sibl] Impresionable. adj. kulang. Walang malay. kapos. Improve. Pagkatigmak. adj. d? madaig. exencion de castigo. walang hiya. [impiut¨¦cion] Imputacion. hind? marapat. hind? dalisay. Kawal¨¢n ng pahiwatig. indiscrecion. adj. magkintal. tigmakin. n. dum¨ª. Paggaling. adj. [impropri¨¦ti] Impropiedad. Impressive. Hind? bagay. mejor¨ªa. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. Inanimate. mahalay. inanimado. mal?. [imp¨¦ls] Impulso. v. nakapag-uudyok. Kakulangan ng bait. Improvise. adj. Pabaya. [impr¨¦siv] Impresivo. adj. D? pagkaparusa. panghihin¨¤. Gumaling. adj. kalapasta nganan. indecente. insuficiencia. [impr¨²v] Mejorar. n. n. Improbable. mapagpaslang. Hind? bagay. v. [in¨¢dicuet] Inadecuado. pumw¨ªng. Mahin¨¤. n. . kabastusa n. estampar. Buy¨®. n. Impunity. bast¨®s. Improbability. [impr¨²dens] Imprudencia. kawalang hiyaan. Kawal¨¢n ng pagtatapat.Impregnable. descuidado. picard¨ªa. Inactivity. [impr¨®videns] Descuido. kalingat. Pagkawalang karapatan. Maramdamin. imperfecto. ikintal. kamalian. n. [in] En. n. Inadvertence. walang buhay. [¨ªmpiudent] Impudente. Impurity. adj. [impr¨¦gnet] Impregnar. Impression. adj. n. v. pabaya. [in¨¢ctiv] Flojo. Impudence. Imprisonment. adj. Matigmak. indolencia. n. n. Sa. umigi. Pagbibilangg?. [in¨¢kiuret] Inexacto. Inaction. Ibintang. Dumagl?. Inaccurate. Impugn. pagbuti.

Inattention. walang ingat. Humalina. v. [in¨¢pt] Inepto. Inchoate. adj. [ink¨¦s] Encajar. [¨ªnsest] Incesto. put¨®l. Pag-aalangan. walang lubay. v. pagdadaos. adj. estimular. Incapable. pang-uudyok. adj. adj. Inaudible. Incessant. Incised. comenzado. Pakikiapid sa kamaganak. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. Incite. ariing walang kaya. Pagdiriwan. d? malinaw. pinagbuhatan. [ins¨¢itment] Incitamento. Incisive. masama ng kapalaran. n. v. Magkatawang tao. v. v. Balutin. Bago. D? makarinig. [ins¨¦sant] Incesante. [ins¨¦ndieri] Incendiario. [inartikiulet] Inarticulado. kakapusan. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. adj. inepto. descortes¨ªa. Inch. walang pitagan. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. adj. Sumuub. v. Incivility. descuidado. [ins¨¦ns] Incensar. Inaugurate. Incendiary. Lapastangan. Incivil. walang tigil. [inkep¨¢siti] Incapacidad. Incapability. [incand¨¦sens] Candencia. n. Incision. adj. ibilibid. pabaya. pangsuob. d? malirip. adj. D? makur¨°. Nagk¨¢taon. Incest. n. Kawal¨¢n ng kaya. Pagsisimula. Incapacitate. [ins¨ªpient] Incipiente. walang puk¨¢t. n. Inasmuch. Incandescent. Incense. Incalculable. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. adj. Huminga. adj. Inattentive. adj. [incarn¨¦cion] Encarnacion. Incandescence. p¨¢lagian. Incidence. [ink¨¦dch] Enjaular. Yamang. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. Incage. incapacidad. gago. descuido. cortado. n. Walang kaya. Incarnate. Humiw¨¤. Incarcerate. dedicar. Sawing palad. descortes. prision. panghahalina. Hiw¨¤. Pagkabilangg?. adj. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. n. v. Inception. Incitement. [in¨®dibl] Inaudible. Inauguration. pagkakataong masama. [inat¨¦ncion] Desatencion. kawal¨¢n ng abot. Ipagdiwan. aprisionar. pagkawalang kaya. adj. [inc¨®cies] Incauto. Walang kaya. D? dapat igalang. Inaptitude. Walang bahal¨¤. [in¨¢smatch] Puesto que. nag-babaga. kakulangan. kapabayaan. suub¨ªn. adj.Inappreciable. [¨ªnzident] Incidente. adj. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. [incand¨¦sent] Candente. magbuy¨®. d? matuus. v. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. [ins¨¢isor] Incisivos. Incertitude. Incarceration. n. pagkawalang pit agan. Pagkakatawang tao. kap¨®s. Nag-aapoy. n. Kawal¨¢n ng kaya. Incarnation. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. mag-udyok. pag-uurong su long. Incident. ibalot. Hiwa. Walang likat. [ins¨¦ns] Incienso. adj. Nauukol sa pinagbuhatan. Incisor. Incentive. putol. nakapagpapalakas loob. agam-agam. inh¨¢bil. [ins¨¦ptiv] Incipiente. Inchoation. [ins¨ªvil] Incivil. [¨ªnzidens] Incidencia. Pabaya. [ins¨¢isiv] Incisivo. . M¨¢nununog. pagkabil ibid. Kawal¨¢n ng kaya. empezado. masamang pagkakataon. Incipient. [ink¨¦pabl] Incapaz. n. n. ipala gay na walang kaya. walang abot. Inauspicious. [inbr¨ªz] Inspirar. [ins¨¢it] Incitar. [inospicies] Malaventurado. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. walang bahal¨¤. Ibilangg?. Mawal¨¢n ng kaya. grabar. n. Nakakahiw¨¤. Incise. Incase. n. Incidental. Incautious. Panuob. adj. Incense. n. Pagbubuy¨®. [inat¨¦ntiv] Desatento. nakakaakay. [insiv¨ªliti] Incivilidad. [¨ªncoet] Principiado. Nakapagbubuy¨®. Nakikiapid sa kamaganak. adj. Inarticulate. [inc¨¢rnet] Encarnar. [ins¨¢iz] Tajar. Inceptive. nauukol sa pinagmul¨¢n. adv. [ins¨¢izd] Inciso. Pagkabalatong. adj. sinimulan. n. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . n. [insid¨¦ntal] Accidental. v. [inch] Pulgada. Utal. [inco¨¦cien] Principio. Mga ngiping pangagat. adj. idaos. [incision] Incision. Kawalan ng lingap. est¨ªmulo. Sakuna. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. Inapt. lumilok. Baguhan. [inc¨¢rseret] Encarcelar. constante. casual. negligente. desgraciado. encerrar. n. [in¨®guiuret] Inaugurar. Incapacity. adj. n. Pinagmulan. Kalapastanganan. n. walang abot. Kumulong. Inbreathe. incluir. Incestuous. adj. Dal¨¬. n. n.

Walang malay. ladear. D? maaliw. indisputable. S¨¢lawahan. Inconsequence. hind? hus t¨®. adj. Walang pagpipigil. kulang. n. adj. D? mapw¨ªng. [incoj¨ªrens] Incoherencia. Walang pagkatapos. kalakip. n¨¢kakaagawan. Incomprehensibility.Inclemency. n. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. Incoherence. Incomparable. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. Incongruous. [inc¨®rporet] Incorporado. adj. Inclose. hapay. walang kaaliw¨¢n. nakaiini p. adj. enojoso. adj. n. [incongri¨²iti] Incongruencia. adj. Inconsistent. in¨ªp. d? matant?. d? maipaparis. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. [incoj¨ªrent] Incoherente. Kawalan ng pagpipigil. adj. Walang kapakanan sa sinasabi. [incomb¨²stibl] Incombustible. Incline. [incons¨ªderet] Inconsiderado. adj. adj. adj. ka wal¨¢n ng kaya. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. asociado. Inconsiderate. Pagkawalang hab¨¢g. Walang pananatili. kaalisa gaan. adj. Hind? malirip. adj. v. adj. Incognito. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. n. mabaksik. yumamot. torcer. Incoherent. adj. Incorporate. n. Inconvenient. Hilig. [inc¨®mparabl] Incomparable. Inclusive. alisaga. adj. Inconsolable. nababago. Hind? bagay. Inconsistency. nakabalat-kay?. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. d ? m¨¢ikakaila. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. Hind? nasusunog. Incomplete. [inc¨®nstansi] Inconstancia. Nakayayamot. Kawal¨¢n ng karapatan. adv. rodear. [incl¨¦ment] Inclemente. Incontestable. Incontinent. upa. d¨ª maak¨ªt. Walang kaya. Kasama. adj. Include. [inc¨®ntinens] Incontinencia. [inc¨®nstant] Inconstante. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. walang karapat¨¢n. isama. Hind? ganap. falto. Incontrovertible. molesto. Bakuran. Incombustible. indisputable. Incommensurable. Inconclusive. inadvertido. Incompatible. D? napakikilala. wala ng katulad. Incontinence. Humilig. Inconstant. walang kahulilip. [incli¨²siv] Inclusivo. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. severo. adj. opuesto. adj. D? masagot. Incompetency. walang katuusan. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. pagkasalawahan. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. Incompetent. Inconvertible. [¨ªnkam] Renta. poco considerable. N¨¢sasap¨¬. nabigl aanan. adj. Gumambal¨¤. d? dapat. [incl¨¢in] Inclinar. incongruencia. nababago. [incl¨²d] Incluir. d? masi nsay. d? m¨¢unawaan. bayad. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. d? ma talastas. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. Incomprehensible. Walang kasuk¨¢t. humapay. Income. [incont¨¦stabl] Incontestable. d? pagkakaunaw¨¤. k ikan. Kita. adv. hind? lubos. Pagdaka. D? bagay. Inconstancy. adj. [incommodioes] Inc¨®modo. Inclement. adj. Nalalaban. Kawal¨¢n ng tiyaga. D? m¨¢ihahalintulad. insuficiencia. adj. karakarak a. Incontinently. [incomm¨®d] Incomodar. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. Kalabuan. Incommodious. n. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. adj. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. Inconvenience. n. v. n. gambal¨¤. . [incons¨®labl] Inconsolable. al instante. [incons¨ªvabl] Inconcebible. n¨¢lalakip. D? maunaw¨¤. incomodidad. Walang habag. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. walang aw¨¤. D? mahikayat. kawal¨¢n ng aw¨¤. Inconceivable. [inclin¨¦cien] Inclinacion. embarazoso. gaw?. gambal¨¤. crueldad. kulungin. gumaw?. mudable. [incl¨®z] Cercar. n. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. [incl¨¦mensi] Inclemencia. v. n. [incomp¨¢tibl] Incompatible. [incompl¨ªt] Incompleto. Malab¨®. Walang gasinong kabu luhan. walang kapanta y. Inconsiderable. Inclination. n. lascivo. Kapansanan. adj. adj. [incons¨ªstent] Inconsistente. adj. ilakip. Incommode. [inc¨®mpetent] Incompetente. v. incluir. embarazo. Inconsequent. malibog. Isama. Incongruity. [inc¨®ntinent] Incontinente. n.

adj. Pagsasaril¨ª. n. [ind¨ªkativ] Indicativo. adj. n. Indelicate. Incorrect. M¨¢lapatan ng paru sa. n. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. tub¨°. [indicicoen] Indecision. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. Dagdag. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. nag-aagamagam. itanda. Papangutangin. kabastusan. mahalay. Mal?. adj. adj. Magaspang. Increase. walang pananampalataya. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. pumilit. producto. n. Indemnification. [ind¨¦libl] Indeleble. Independent. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. magparatang. Indecorous. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. paguurong-sul¨®ng. May utang. totoo nga. bastos. v. Dumami. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. kabastusan. acrecentamiento. d? magamot. adj. Indelicacy. Incorruptibility. Pagkakasala. [¨ªndecs] ¨ªndice. adj. Independence. adj. Indescribable. adj. n. Magbayad ng nasir¨¤. d? mawalat. Papagsisiwin. Indicative. [ind¨ªsent] Indecente. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. Hintutur¨°. nagkakautang. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. Hind? masayod. Indestructible. lumakip. v. aumentar. indigno. [indik¨¦cioen] Indicacion. Hind? tiyak. tub¨°. Indemnify.Incorporate. kapupun¨¢n. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. d? marunong mapagod. se?alar. n. lisya. producto. Samahan. adj. adj. [indis¨¢isiv] Indeciso. d? mapanaligan. [ind¨¦ted] Adeudado. n. n. walang tuos. Incorporeal. Indicator. [inc¨®rporet] Incorporar. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. Pagtutur¨°. Indecent. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. v. Incorrigible. [ind¨ªsensi] Indecencia. n. [ind¨¦t] Hacer endeudar. Hamak. Incorrupt. isurot. Incredible. hind? masalaysay. [incridi¨²liti] Incredulidad. Itur¨°. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. [ind¨¦mniti] Indemnidad. v. indocil. inmodestia. Indictment. Hind? nabubulok. [¨ªndiket] Indicar. v. D? mapagal¨ªng. Increment. v. v. n. Kailangan. asociar. [incr¨ªs] Aumento. [ink¨¢r] Incurrir. adj. Incorporation. [incr¨ªs] Acrecentar. Indebt. de veras. [indip¨¦ndens] Independencia. d? masir¨¤. D? nabubulok. n. [indip¨¦ndent] Independiente. Walang katawan. Incredulity. [ink¨¦lket] Inculcar. [inc¨²lpet] Inculpar. n. Katungkulan. se?alador. [¨ªndiketoer] Indicador. [ink¨¦rcioen] Incursion. adj. tumub¨°. Tumutur¨°. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. Incumbency. adj. kawal¨¢n ng pananamp ya. adj. hind? nasisir¨¤. D? m¨¢iwasak. adj. D? mapaniwalaan. Siya nga. hind? tam¨¤. Incorruptible. [inkiuboet] Empollar. designar. Kahalayan. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. Pagbabayad ng nasir¨¤. s¨¢pilitan. falta de delicadeza. Incursion. D? masaway. m¨¢ragdagan. adj. adj. n. merecer las penas se?aladas por una ley. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. adv. Inculpate. May pagsasaril¨ª. inurbano. Indebted. v. adj. Indefatigable. Sumap¨¬. . Incubator. kapupun¨¢n. n. Agam-agam. Incur. [ind¨¦liket] Poco delicado. Walang pananalig. [incr¨¦dibl] Increible. Indelible. n. adj. m¨¢rapatan. Indentation. n. Karagdagan. [ind¨¦corous] Indecoroso. Inculcate. i p. se?al. Indecision. Indefinite. matigas ang u lo. [ind¨¦finit] Indefinido. adj. Increase. Hind? tiyak. d? nasisir¨¤. [incr¨¦ment] Incremento. Indemnity. Hind? napapaw¨¬. asociacion. Index. n. Indicate. sinsay. mahalay. Indeed. pagsasaul¨¬. Incubate. Indecency. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. pagsusurot. n. [ink¨¦mbent] Obligatorio. Magbintang. [incorr¨¦t] Incorrecto. Kagaspang¨¢n. Indecisive. Indication. [inki¨²rabl] Incurable. anomang bagay na tumutur¨°. Indent. Maggiit. Indeterminate. [indif¨¢tigabl] Infatigable. v. resarcimiento. walang katuusan. [ind¨¦nt] Dentar. n. [indet¨¦rminet] Indeterminado. malab¨°. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. v. Walang pagod. Incurable. adj. adj. [indent¨¦cien] Recortadura. hind? matwid. Incumbent. [incorr¨¢pt] Incorrupto. irresolucion. Tagatur¨°. grosero. nagtutur¨°. resarcimiento de da?o. Ur¨®ng-sul¨®ng. [ind¨ªd] Verdaderamente. bastos. Bastos. Incredulous.

[ind¨¢ldch] Favorecer. mahabagin. Pasal¨ªw. adj. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. n. pagkawa lang kiling sa kanino man. pobre. n. Indispensable. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. May karamdaman. [inda¨ªt] Redactar. Indolence. adv. Indigestion. instigar. oprobio. pa gkawalang bait. Indite. Tayom. [indiv¨ªdiual] Individual. Indigo. D? maikakaila. n. Nagagalit. adj. Industrial. investir. pertinacia. sinasamaan ng katawan. n. Indomitable. mang-u pat. n. Pagkawalang pitagan. Paghamak. D? mapaam¨°. Indispensably. hind? mahat¨¬. [ind¨¢ldchent] Indulgente. [individiu¨¢liti] Individualidad. N¨¢paka lubhang kailangan. adj. [ind¨ªgniti] Indignidad. [ind¨ªfoerent] Indiferente. adj.Indifference. hind? malinaw. nagngingitngit. Indulgent. nakaeempa cho. Individuality. Lubhang kailangan. n. Inducement. Karalitaan. adj. Indisputable. adj. m ahabag. Indivisible. adj. aliciente. pobreza. ma tamlay. magmatigas. Indocility. Suut¨¢n. Indissoluble. Indiscreet. [indi¨²bitabl] Indubitable. Empacho. Pagmamatigas. hind? t¨¢patan. adj. tin¨¤. Nauukol sa paghahanap-buhay. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. Pangangayag. patawad. Karamdaman. n. ser indulgente. imparcialidad. Indorse. [¨ªndidchent] Indigente. n. Industrious. sama ng kataw an. Bukod. n. [¨ªndolent] Indolente. Pagwawalang bahal¨¤. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. hind? malinaw. halago. [ind¨ªferens] Indiferencia. Katamaran. Indifferent. v. magul¨®. Alisan ng pasya. Indolent. [ind¨¢ccioen] Induccion. Indue. Induction. n. adj. Walang bahal¨¤. [indi¨²] Vestir. pag-alipusta. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . kahirapan. Maglagda. indigesto. v. [indi¨²sment] Inducimiento. nakaaak¨ªt. imprudente. damt¨¢n. Tao. D? natutunaw. Indigestible. adj. adj. n. Indubitable. Matigas ang ulo. Indurate. [ind¨¢ctiv] Inductivo. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. [indign¨¦cioen] Indignacion. Indiscriminate. adj. d? nakakalas. Induration. [indisp¨®zd] Indispuesto. Indispose. Mapagpatawad. tamlay. imprudencia. n. dureza de corazon. d? mapasuk¨°. Individual. walang bait. adj. Indigence. [¨ªndolens] Indolencia. Indignity. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. sarili. adj. adj. Hind? mabahagi. . walang kiling s a kanino man. Indisposed. Katigasan ng ulo. [indisp¨®z] Indisponer. Indigent. poot. panghalin a. [indiv¨ªdiual] Individuo. [indiscr¨ªt] Indiscreto. perezoso. Hind? m¨¢unawaan. d? nakaka lag. pangangayag. adj. adj. Sal¨¢t. [¨ªndiuret] Endurecer. s¨¢pilitan. [indos¨ªliti] Indocilidad. [ind¨®mitabl] Indomable. adj. Indulgence. d? malupig. v. confuso. [ind¨¢strias] Industrioso. [indispi¨²tabl] Indisputable. incitar. Indistinct. nag-iis¨¢. magkaloob. confuso. adj. [indidch¨¦schen] Indigestion. imparcial. Pagkatao. [indiv¨ªzibl] Indivisible. adj. Indisposition. pang-ak¨ªt. Indirect. adj. [indiscr¨ªminet] Indistinto. [ind¨ªgnant] Indignado. Indiscretion. [¨ªndidchens] Indigencia. adj. [ind¨¢strial] Industrial. D? natutunaw. Indistinguishable. Ngitngit. adj. Tawad. Walang pitagan. n. n. pereza. v. Individual. [indidch¨¦stibl] Indigestible. v. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. Induce. masipag. Indulge. conceder. Tamad. Hind? mapupwing. [ind¨®cil] Ind¨®cil. [¨ªndigo] A?il. pang-uupat. Kumalinga. padapl¨ªs. [indi¨²s] Inducir. mang-ak¨ªt. Nakahihikayat. adj. Indignant. Tumigas. Mag-udyok. v. Malab¨°. mangayag. kabastusan. Panghihikayat. mahirap. Inductive. Masikap. [indir¨¦ct] Indirecto. laborioso. Malab¨°. n. b astos. [indist¨ªnct] Indistinto. vale ¨² otro documento. n. Indignation. Indocile. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. [ind¨®rs] Endosar una letra.

[¨ªnfemi] Infamia. Inequality. adj. Ineligibility. Hamak. adj. [inf¨¦ccioen] Infeccion. Inexpert. Inevitable. adj. inficionado. adj. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. Inert. makasalot. kasiraang puri. Inelegant. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. n. oprobio. adj. [in¨¦rt] Inerte. Paghanguan. [¨ªnfant] Infante. n. Ineligible. D? maubos. [in¨¦rtnes] Inercia. Walang sukat madahilan. d? bagay. kaibahan. v. [inf¨¦r] Inferir. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. Inestimable. Infection. Inertness. Inexcusable. Infallible. esterilidad. kadustaan. inagotable. n. mang-hangal. [inef¨ªcient] Ineficaz. inapreciable. Pagkawalang bis¨¤. Pagka d? san¨¢y. [in¨¦stimabl] Inestimable. [¨ªnfantail] Infantil. adj. Inefficient. n. Hind? kristyano. magul¨®. lubhang makabuluhan. Paghang¨°. [in¨¦vitabl] Inevitable. [¨ªnfemoes] Infame. Infidel. perezoso. n. Walang bis¨¤. Makahawa. vil. Infancy. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. ni?o. pus¨®ng. n. D? nagkakabul¨¤. d? masaysay. [inf¨¦st] Infestar. [inf¨¦rtil] Infecundo. Inexpressible. pagkabat¨¤. [in¨ªbriet] Embriagar. m¨¢mamatay ng at¨¤. Mabab¨¤ sa iba. n. Katamaran. Infer. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. Kawalan ng kaya. n. [inicu¨®liti] Desigualdad. pagkabasal. v. Inexhaustible. kawal¨¢n ng kay . n. n. Infernal. lalong mabab¨¤. alimura. Inexplicable. adj. ilacion. [inecski¨²zabl] Inexcusable. Tamad. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. Inferiority. suk¨¢b. v. Infamy. Walang bis¨¤. adj. Walang bis¨¤. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. Infamous. Inexpediency. D? pinapayagang m¨¢ihalal. [inf¨ªrior] Inferior. Pang-uulol. Walang pagkakabul¨¤. Inebriate. sanggol. [inecsp¨ªdient] Impropio. D? mapakiusapan. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. incapacidad. Lumas¨ªng lumang?. pagkahawa. adj. adj. adj. falta de oportunidad. [¨ªnfansi] Infancia. [inf¨¦ct] Infectar. [infiri¨®riti] Inferioridad. Nauukol sa impyerno. Inference. Kababaan sa iba. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. manir¨¤ ng isip. [in¨¦fabl] Inefable. n. [inecsp¨¦rt] Inexperto. [inf¨¦ccioes] Infecto. Paglalas¨ªng. n. paghuluan. pueril. Lilo. adj. . bastos. desemejanza. kawal¨¢n ng abot. adj. Infatuate. impericia. D? maiwasan.Industry. adj. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. Maliwag. [¨ªnfidel] Desleal. Mang-ulol. Inextricable. walang puri. lalong kababaan. [ind¨¢stri] Industria. paninir¨¤ ng isip. Paghamak. [¨ªnferens] Inferencia. d? mailagan. Infect. Kabataan. Kabasalan. adj. Infidel. [inecspr¨¦sibl] Indecible. Infallibility. n. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. [inf¨¢tiuet] Infatuar. D? masaysay. Ineffable. tila bat¨¤. [inf¨¢libl] Infalible. d? nadaday¨¤. v. inflexible. adj. Infant. hind? mal ines. Infertility. Lubhang mahalaga. duro. apestar. adj. Inebriation. Inefficacious. Infectious. Infanticide. confuso. pagkur¨°. d? map amanhikan. kapalibhasaan. wala ng pagkakaday¨¤. n. D? masayod. [¨ªnfidel] Infiel. n. Inexpedient. n. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. Pagkabuhay. n. Kilos bat¨¤. n. Inferior. adj. Inexorable. Magaspang. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. [in¨¦csorabl] Inexorable. hanap-buhay. mapagmatigas na loob. [in¨¦ligant] Inelegante. Hawa. n. Hind? bihas¨¢. adj. Nakakahawa. Inefficiency. deshonra. D? dapat. Infatuation. Basal. adj. taksil. D? masayod. n. adj. adj. infanticida. d? masaid. sin pulimento. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. adj. Bat¨¤. Hukbong lak¨¢d. pagano. adj. Infest. [infoert¨ªliti] Infecundidad. embobar. [inecss¨®stibl] Inexhausto. adj. Makahawa. n. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. Infantile. Ineffective. Inexperience. Pagpatay ng bat¨¤. v. Pagka d? mar apat. Pagkakaiba. Infertile. suma certeza. [inf¨¦rnal] Infernal. paglalang?. pagkawalang karapatan. paghul¨°. esteril. Infantry. pagkuruan. deducir. Ineptitude. [inibri¨¦cioen] Embriaguez.

Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. kapangyarihan. sincero. [infi¨²z] Infundir. v. may kapangyarihan. Tagapagpahiwatig. Ingulf. n. [infl¨¦ccioen] Inflexion. Inflexible. Matalin¨°. [¨ªngres] Ingreso. [inj¨¢bitabl] Habitable. Sala. magbalit¨¤. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. adj. n. Sumakmal. Infraction. Kahalay-halay. encendimiento. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. Kakab¨ªt. d? mabaluktot. [indch¨ªnioes] Ingenioso. Informality. Ingenuity. [inf¨ªrm] Enfermo. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. mapagliyab. fragilidad. Mangdadahas. magliyab. Ingraft. Putol ng metal. Infinite. v. kamalian. delatar. [inj¨ªrent] Inherente. n. extraordinario. Parusa. Infuriate. Inherent. Tapat na loob. matatahanan. mamuhay. hinchazon. deslealtad. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. pagpasok. Ingot. [ingalf] Engolfar. [infl¨¦m] Inflamar [se]. Information. [inj¨¦rit] Heredar. [infl¨¢mabl] Inflamable. Matitirhan. kasukab¨¢n. Infuse. kahiya-hiya. adj. Mapag-alab. [¨ªnfliuens] Influencia. kawal¨¢n ng pormalidad. infusi¨®n. Hik¨¤. adj. Pagpasok. sumw¨¢y. n. Inform. denunciador. v. pagsway. adj. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. Infusion. [infl¨¦csibl] Inflexible. Infirmity. Ingress. Ingenious. mahin¨¤. n. adj. adj. h¨¢bil. n. n. n. lumamon. descordante. Inflammable. v. Inflection. vivir. v. violar una ley ¨® pacto. [injarm¨®nioes] Disonante. Pasok. Infringer. adj. Informal. [ingr¨¢ft] Injertar. katibayan. Magmana. v. dureza. Ingathering. n. [inj¨¢bit] Habitar. kanign¨ªg. [inform¨¢liti] Informalidad. Inharmonious. [ingl¨®rioes] Ignominioso. Kawal¨¢n ng ayos. v. sira ang tun¨®g. Hiwatig. Ingratitude. Ingrate. Ingredient. Inflexibility. walang ayos. Madalang. panghihin¨¤. suminghot ng hangin. Magningas. v. n. Pagbabago. adj. tumahan. entrada. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. nagliliyab. [¨ªnfloecs] Influjo. adj. v. [infil¨¦t] Inflar. [infl¨¦ccioen] Inflacion. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. v. Inflate. [infi¨²cioen] Infusion. Inflict. Magpahiwatig. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. Inglorious. Lumabag. Walang pormalidad. mapamumuhayan. Paglililo. n. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. [inj¨¢bitant] Habitante. May sak¨ªt. nag-aalab. n. irritar. Pagniningas. . [infl¨ªct] Castigar. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. [inf¨®rm] Informar. kapusun g¨¢n. Hind? tugma. d? masisir¨¤. debil. Inhabitant. n. kalahok. Inherit. d? m¨¢ibalin g. Infliction. Inhabit. v. P¨¢gamutan. Influential. Walang katapusan. pagliliyab . n. Mapoot. n. n. pag-aani. n. Inflammation. bihir¨¤. Katalinuan. [ingr¨ªdient] Ingrediente. n. Sak¨ªt. [infliu¨¦nza] Influenza. [infr¨ªndcher] Violador. mag-init. marunong. pag-aalab. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. adj. obstinacion. [¨ªngot] Barra de metal. [infr¨ªcuent] Raro. hinchar. balit¨¤. Inflection. m¨¢nunway. deshonroso. Pagsasalin. Ani. [inform¨¦cioen] Informacion. [infliu¨¦ncial] Influente. Inflame. [inf¨®rmant] Informante. Inhale. n. Ingenuous. Inflammatory. naninirahan. n. ibuhos. D? malalabag. Magsupl¨ªng. Infringe. n. Infrangible. transgresion. tragar. Nagniningas. adj. adj. Influence. Walang hanggan. May lakas. Papintugin. matigas. n. [ingr¨¦t] Ingrato. v. adj.Infidelity. adj. Pamimintog. residir. [infi¨²riet] Enfurecer. n. [inf¨®rmal] Informal. adj. Kitigasan. Tao. kataksilan. Infirmary. [¨ªngadzering] Cosecha. Magparusa. magkasala. n. Tumira. [infid¨¦liti] Infidelidad. [¨ªnfinit] Infinito. adj. walang bilang. [infr¨¢ccioen] Infraccion. Influx. v. congraciarse. Inhabitable. Lakas. adj. Influenza. Ingratiate. Matibay. influjo. Infirm. Isalin. Infrequent. tagasumbong. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. Informant. pag labag. pagbubuhos. [infr¨ªndch] Infringir. [inj¨¦l] Inspirar. innumerable. Infinitive. karunungan. Huminga. [infl¨¢metori] Inflamatorio. mag-alab. Kahal?. magbigay-alam. makata.

n. Pasuk¨¢n. Dakong p¨¢nuluyan. Bakunahan. [¨ªnkjorn] Tintero. Kaibuturan. [ink] Ennegrecer. n. pagsisilid. inoportuno. magul¨®. [¨ªnlet] Entrada. exento de culpa. Siyasatin. Innocence. Pag-uusig. Tint¨¢. Inquest. Inhume. Magba¨®n. [¨ªnosens] Inocencia. talag¨¢. sin olor. walang bahal¨¤. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. Inlay. pagsisiyasat. adj. Walang amoy. maam¨°. [¨ªndchiuri] Injuria. Siyasat. [in¨®rdinet] Desordenado. [in¨¦t] Innato. [ini¨²merabl] Innumerable. Utos. Una. parang tint¨¢. adj. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. Inoculate. ingertar. sa loob. adj. adj. [inici¨¦cion] Iniciacion. [¨ªner] Interior. maglib¨ªng. malvado. mabangis. [injium¨¢niti] Inhumanidad. poco juicioso. kasiraan. Pagsisimula. Injury. v. [¨ªndchiur] Injuriar. te?ir con tinta. Ink. [¨ªnmet] Inquilino. Ipasok. Inner. kaibuturan. Pagbabago. da?ar. Namamaslang. da?o. masama. n. n. pesquisa. Loob. Magsimula. n. Inimical. Inn. Iniquity. Inhuman. Tintero. [¨ªnland] Interior. mabagsik. n. Hind? marunong magpatu loy. Kabalakyutan. Inorganic. Inquisition. adj. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. isuot. Inquisitive. [¨ªncling] Aviso secreto. litisin. cruel. [indch¨¦ct] Inyectar. Innovation. mapagsaliksik. adj. k¨¢loob-looban. Injustice. Inhospitable. Initial. Initiation. [incu¨¢ir] Inquirir. Tagapagmana. Inland. n. Umalipusta. Magbago. adj. [indch¨¦nccion] Mandato. Papag-iba't ibahin ng kulay. panguna. Balakyot. May tint¨¢. Tanong. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Initial. [in¨ªcial] Letra inicial. examinar. kabags ikan. precepto. n. Innovate. Inordinate. siyasat. Kapaslangan. ofender. adj. Walang ayos. [inj¨®spitabl] Inhospitable. Inmate. adj. pananak¨ªt. Inhumanity. [in¨®dor?s] Inodoro. n. Injudicious. [inj¨¦ritans] Herencia. Up¨¢t. Innermost. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. Masiyasat. adj. usig. tamn¨¢n.Inheritance. Injunction. [inji¨²m] Enterrar. Injurious. Inquisitor. adj. [indch¨¢stis] Injusticia. Iniquitous. Inkstand. v. D? matularan. adj. kamusmusan. musmos. Walang pagkatao. adj. v. n. n. detrimento. Inky. [in¨ªcuiti] Iniquidad. adj. Katutub¨°. v. sisidl¨¢n ng tint¨¢. [inov¨¦cion] Innovacion. walang bilang. Initiate. Inoffensive. [in¨ªmitabl] Inimitable. v [in¨ªciet] Iniciar. Walang buhay. [¨ªncuest] Indagacion. adj. Inheritor. adj. D? mabilang. v. kasamaan. [in¨®kiulet] Inocular. Injection. n. [in¨®cci?s] Inocente. hind? mapakisunuan. adj. [in] Posada. Inlet. curioso. v. tinain ng tint¨¢. [inj¨¦ritor] Heredero. [ink] Tinta. [¨ªnosent] Inocente. barbarie. adj. adj. adj. Innocent. Kalikuan. Inject. maldad. n. n. adj. Injure. [in¨ªcial] Inicial. Paitimin. semejante ¨¢ la tinta. adj. [¨ªnkstand] Tintero. n. d? maparisan. Inopportune. [in¨ªmical] Enemigo. Unang t¨ªtik ng pangalan. Ink. [¨ªnmost] ¨ªntimo. natural. lumapastangan. [in¨ªcuit?s] Inicuo. manak¨ªt. [indchi¨²ri?s] Injurioso. Inmost. Mang-uusig na taga-hatol. nangaap¨ª. [inji¨²man] Inhumano. contrario. Inkhorn. meson. Hind? bagay. [inoporti¨²n] Inconveniente. Lupang n¨¢loloob. Inodorous. Innate. Kahayupan. n. n. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. n. n. Pabigla-bigla. adj. Walang malay. v. n. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. Inkling. wala sa pana hon. pac¨ªfico. Tintero. v. examinacion. Pa papasok. Walang sala. escudri?amiento. injusto. Innoxious. Mana. n. sumbong na lihim. Inquire. Inimitable. D? nakasasak¨ªt. [indch¨¦ccion] Inyeccion. kaaway. [¨ªnovet] Innovar. [¨ªnki] De tinta. [inl¨¦i] Ataracear. Kasi. . isilid. kabalakyutan. inhospedable. Innumerable. sisidl¨¢n ng tint¨¢. Ang nangungupahan ng bahay. ma kasak¨ªt. sinop. Inquiry. [incu¨¢iri] Interrogacion. sepultar. n. Kalaban. Kawal¨¢n ng malay.

Inspection. magbintang. Lapastangan. Instead. [insp¨¦ctor] Inspector. Inseparable. insulso. [¨ªnstiguet] Instigar. siyasatin. tabang. Kumuhang halimbaw¨¤. walang damdam. Instill. adj. patapangin. v. [ins¨¦rt] Insertar. estandartes. n. Inspire. Kawalan ng tiwal¨¤. umudyok. [instigu¨¦cion] Instigacion. Insignia. de modo que. Insensible. adv. v. Insinuation. reconocer. [instal¨¦cion] Instalacion. [inscri¨²tabl] Inescrutable. Udyok. kahinaan. demente. n. [inscr¨¢ib] Inscribir. [ins¨®liubl] Insoluble. walang ikabayad. [inspir¨¦cion] Inspiracion. Loob. Igiit. Inscription. [inst¨®l] Instalar. Insolvent. n. magbuy¨®. Walang lasa. Instance. Pamanhik. suminghot ng hangin. [¨ªnsolent] Insolente. Bubong ng paa. Inspirit. gun¨ªgun¨ª. n. [insign¨ªficant] Insignificante. Maglagay. riesgo. Inspector. d? nabubusog. Insect. Tagapangalag¨¤. Insight. Hind? makabayad. n. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. baliw. n. Insanity. kahunaan. [¨ªnstans] Ejemplificar. v. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. kapaslangan. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. [insp¨¦ccion] Inspeccion. d? matarok. adj. d? maagnas. n. Magbudlong. [insp¨ªrit] Alentar. prep. Paratang. Sa loob. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. [inst¨ªl] Instilar. Inspect. Insipid. v. n. usisain. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. [¨ªnsaid] Interior. [¨ªnsect] Insecto. mover.Inroad. buhayin ang loob. Tarok ng isip. d? maka las. D? m¨¢hiwalay. Paggigir¨ªng pul¨¢. solicitud. Instability. n. adj. Pangangalag¨¤. Kasi. walang damdam. sira ang isip. tanda. [ins¨ªninuet] Insinuar. n. v. Insoluble. Insolent. [ins¨ªst] Insistir. animar. [ins¨¦parabl] Inseparable. Insidious. Instigation. kawal¨¢n ng damd m. Insecurity. Sa lugar ng. Instep. v. [¨ªnstans] Instancia. n. Walang pakiramdam. adj. [ins¨®lvensi] Insolvencia. Kawal¨¢n ng lasa. Insert. [ins¨¦n] Insano. [¨ªnsolens] Insolencia. [insip¨ªditi] Insipidez. Insolence. [ins¨¦rcion] Insercion. Insolvency. matabang. Karupukan. Instigate. adj. Isalin. v. Sulat. [instab¨ªliti] Instabilidad. ulol. adj. [¨ªnstant] Instante. n. v. locura. Sira ang ulo. paimbabaw. luh¨®g. adj. n. [ins¨¦nsibl] Insensible. Insane. Paglalagay. insania. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. Inscrutable. adj. Kasiraan ng isip. bintang. walang hiwalay. . pagsisiyasat. Insensate. [ins¨ªdiaus] Insidioso. Install. Walang kabuluhan. Walang pakiramdam. D? maasahan. Hind? tapat na loob. [insp¨¢ir] Inspirar. Insatiable. Instantaneous. adj. Insincerity. Walang kasiyahan. Insertion. Insist. [inst¨¦d] En lugar de. n. na kahalili ng ¨® ni. gir¨ªng pul¨¢. adj. n. n. Isulat. tutub¨ª. Insignificant. pukaw. Magparatang. ipilit. pangani b. [ins¨¦siabl] Insaciable. n. [insp¨¦ct] Inspeccionar. Instance. introducir el aire exterior en los pulmones. Instant. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. [ins¨¦nset] Insensato. Inside. indisoluble. Sangdal?. Kalaswaan. Instant. [insiki¨²riti] Desconfianza. ibp. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. Sw¨ªtik. [ins¨ªgnia] Insignias. v. Paglusob. walang halag¨¢. kabway¨¢n. en vez de. n. declarar. v. Insincere. Pangalagaan. Inside. D? matunaw. n. adj. Ipasok. Installation. persistir. Insipidity. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. adj. Insinuate. dar vigor. invasi¨®n. [¨ªnstant] Instante. peligro. Ang d? pagkabayad ng utang. [¨ªnsaid] Adentro. ingerir. sira ang b a¨ªt. Pagpapasok. sugestion. n. Insensibility. adj. pangamb¨¢. magkana. hind? matibay. momento. n. pagkakana. Inspiration. loko. Sangd¨¢lian. D? malirip. Watawat. tagasiyasat. Dal¨ªdal¨¬. adj. loco. conj [insom¨¢ch] De manera que. [ins¨¢niti] Demencia. n. Palakasin ang loob. Insecure. [insens¨ªr] Poco sincero. Insomuch. Anopat. n. Kasiha n. [¨ªnrod] Incursi¨®n. Inscribe. [insens¨¦riti] Disimulacion. Kawal¨¢n ng pakiramdam. adj. sulsol. v. adj. [ins¨®lvent] Insolvente. insulsez. n.

Bu?. mamaslang. adj. adj. [inc¨ªur] Asegurar. entero. n. n. Insure. pintakasi. n. prohibicion. [inters¨¦pcion] Intercepcion. [ins¨¦ferabl] Insufrible. designio. n. [inters¨ªd] Interceder. Interception. Maalam. Intercede. [¨ªnstinc] Instinto. Nanghihimagsik. Intendant. Pagbabawal. ilib¨ªng. adj. Ibaon. Kakulangan. Akalain. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. Intercept. [int¨¢ct] Intacto. pa¨¢ralan. [int¨¦ns] Intenso. Instinctive. n. Intent. [instr¨¢ctor] Instructor. Pamamagitan. n. ultrajar. Nauukol sa pul¨°. v. Pagtatatag. [inters¨¦sor] Intercesor. d? madaig. n. [int¨¦lidchens] Inteligencia. n. adj. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. v. adj. Lumalabag. [ins¨¢lt] Insulto. adj. p¨¢litan. [int¨¦griti] Integridad. Integrity. iw¨ª. trato. n. instrumento. Kinus¨¤. talaga. sawata. sumiphay¨°. diestro. pagsangsal¨¤. n. n. [¨ªnsiular] Insular. Intellect. Sinsin. adj. Intemperate. violento. Intense. himagsikan. Interdict. Insubordinate. dusta paslang. [¨ªntelect] Entendimiento. [int¨¦ndant] Intendente. adj. kap¨®s. matalin¨°. pa gkatalos. D? mahip¨°. D? masupil. panukal¨¢. n. seguridad. n. n. impedir. n. [int¨¦nd] Intentar. Insuperable. Magtatag. n. v. Intercessor. [int¨¦mperet] Destemplado. [¨ªnter] Enterrar. Insult. Mayam¨°. d? mabat¨¢. insoportable. hak¨¤. Intensity. adj. designio. [insiup¨¦rabl] Insuperable. Insurance. n. pagsway. Insufficiency. [¨ªnterchendch] Comercio. pakatant?. Insular. Masins¨ªn. n. katibayan. sidh?. Maalam. Kabuoan. pakl?. Insurgent. [insi¨²rans] Seguro. M¨¢ipapalit. mangaral. [institi¨²cion] Institucion. Intangible. Insubordination. lub¨®s. injuria. Insufficient. Seguro. [interd¨ªccion] Interdiccion. pagpapalit an ng kalakal. [¨ªnstitiut] Instituir. akal¨¤. Kalabis¨¢n. Interdiction. Institution. . Tagapagtur¨°. lait. [interch¨¦ndchabl] Permutable. adj. kayamuan. adj. [inters¨¦pt] Interceptar. bis¨¤. [instr¨¢ct] Instruir. Insurmountable. Interchange. sipha y¨° alimura. matalin¨°. Insult. [int¨¦nt] Intento. Kaalaman. n. establecer. v. pamanhik. ultraje. [insaportabl] Insoportable. [ins¨¢lt] Insultar. sinadya. Banta. n. Kasangkapan. Tagapamahal¨¤. [intercal¨¦cion] Intercalacion. Insupportable. Sansal¨¤. v. taga-pagiw¨ª. [¨ªntercors] Comunicacion. ense?ar. Intercession. entereza. Sal¨ªt. pagbabango n. Intact. d? matalo. umal imura. Intend. swail. n. masidh?. mabis¨¤. [ins¨¢rdchent] Insurgente. D? matiis. [inters¨¦cion] Intercesion. Inter. adj. adj. Ipaseguro. [int¨¢ndchibl] Intangible. pagtatap¨¢t. n. amotinado. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. Kaalaman. gan¨¢p. mediador. kakapus¨¢n. adj. [int¨¦lidchent] Inteligente. v. [int¨¦mperans] Intemperancia. [instr¨¢ccion] Instruccion. [insarm¨¢untabl] Insuperable. panugtog. sumansal¨¤. Pakiramdam. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. [insaf¨ªcient] Insuficiente. Instructor. n. lumalaban sa p¨¢maha laan. v. Integral.Instinct. Intemperance. n. [insureccion] Insurreccion. [int¨¦lidchibl] Inteligible. Insufferable. Intercourse. bantain. adj. Instituto. [¨ªnstriument] Instrumento. mediacion. magbangon. n. [int¨¦ncional] Intencional. Institute. [insub¨®rdinet] Insubordinado. masagwa. adj.. Intentional. Interchangeable. inmoderado. permuta de g¨¦neros. mamanh¨ªk. v. Intention. Intelligent. pagkaalam. [int¨¦nsiti] Intensidad. mediar. Institute. Intelligible. intencion. Instruct. Magbawal. Paglabag. sabad. conocimiento. Bu?. vedar. lumait. d? madaig. [int¨ªgral] Integro. Panukal¨¤. Intercalation. saglit. d? mapasuk¨°. sumiguro. Intellectual. Tagapamagitan. Tur¨°. Instrument. Kulang. pangamoy. exceso. v. Intelligence. Pangangalakal. Panghihimagsik. Magtur¨°. Tungayaw. Mamagitan. Tumungayaw. Sansalain. adj. adj. Hind? matiis. S¨¢litaan. [intenci¨®n] Intencion. hak¨¤. [inst¨ªnctiv] Instintivo. establecimiento. d? mabat¨¢. Insurrection. D? malupig. [interd¨ªct] Prohibir. [intel¨¦cchiual] Intelectual. n. n. sawatain. Instruction. [¨ªnstitiut] Instituto.

Manakot. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. makialam. [inters¨¦ct] Entrecortar. Walang katapusan. Intimation. Interval. [int¨¦rroguet] Interrogar. intervalo. [interv¨¦ncion] Intervencion. Walang testamento. [interm¨ªdiet] Intermedio. [interl¨¢in] Interlinear. panayam. Makihal¨°. Interrupt. Sabad. v. Interjection. magmasakit. v. Mag imbot. adj. [interp¨®z] Interponer. Intimate. Interior. Bituka. Intersect. Tumanong. May kinalaman sa lahat ng bansa. v. n. n. sahugan. tripa. prep. tapat na loob. D? mabat¨¢. Mamagitna. n. adj. n. interrupci¨®n. Pamamagitna. n. adj. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. n. Pag-itan. imbot. pakinabang. v. Makihal¨°. Isal¨ªt. sa loob. v. maghangad. likat. [interr¨®gatori] Interrogatorio. Intimidate. n. [¨ªntu] En. [int¨¦rminabl] Interminable. dentro. Makialam. Intermeddle. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. Interminable. d? matiis. [¨ªnterviu] Entrevista. pahinga. abala. Magpaliwanag. nasa loob. Intestine. mamagitan. Intolerant. conferencia. panghihimas ok. adj. [¨ªnterim] Intermedio. Internal. Taos. Interrogative. [interu¨ªv] Entretejer. [int¨ªrior] Interior. Ang nagsasalita. [int¨¦stinal] Intestinal. Mapanghimasok. v. isal¨ªt. n. Nauukol sa tanong. [intern¨¢cional] Internacional. pamamagita n. Interline. magpaaninaw. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. gumamba l¨¤. Pag-itan. n. [int¨ªmidet] Intimidar. Makialam. [interl¨®kiutor] Interlocutor. [¨ªnterval] Intervalo. entretejer. Interstice. Ilahok. Tanong. mediacion. adj. Intervene. S¨¢litaan. n. Interloper. adj. Intermarriage. Loob. Interim. Pag-itan. [interr¨®gativ] Interrogativo. adj. n. dar de entender. [interloki¨²cion] Interlocucion. [¨ªntimet] Insinuar. Mamagitna. [¨ªnterest] Interesar. Interlope. Tagpuan. [interf¨ªr] Entremeterse. manghimasok. [interl¨®per] Entremetido. obst¨¢culo. Interference. [interv¨ªn] Intervenir. Sa. estorbar. tumakot. pagkabulal¨¢s. Pamamagitna. [int¨¦stin] Intestino. adj. Interment. n. v. Intolerable. n. [interm¨¦dl] Entremeterse. v. Interlace. entreponer.Interest. Ilahok. n. Linggatong. v. pakl?. Intimidation. Nauukol sa bituka. [interl¨®p] Entremeterse. mediar. Pakikialam. funeral. provecho. Pagpapahalata. v. v. n. Interlocutor. Salit¨¢n. intervenir. Interweave. interno. v. Intersperse. adj. kasi . [int¨®lerant] Intolerante. Tub¨°. n. Intimate. sumabad. n. Interrogate. ihal¨°. Tanong. [int¨¦stet] Intestado. pumakl?. [interf¨ªrens] Interposicion. mapakialam. n. [¨ªnterstis] Intersticio. [int¨¦rpret] Interpretar. n. Interpret. Interruption. manghimasok. umabala. n. [int¨®lerabl] Intolerable. n. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. ilimitado. [int¨¦rment] Entierro. pamamagitan. Sumabad. [int¨®lerans] Intolerancia. [¨ªnterest] Inter¨¦s. [interr¨²pcion] Interrupcion. enlazar. taimtim. ang kausap. v. [¨ªntimet] ¨ªntimo. yugt?. d? makatiis. Intestate. pregunta. empe?ar. Paliwanag. n. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. Interpose. [interm¨ªngl] Entremezclar. [interl¨¢nd] Entremezclar. Interfere. [interpret¨¦cion] Interpretacion. adj. Intermingle. v. n. [int¨¦rnal] Interno. d? makapagpala . pagtatanong. Paglilibing. Intermission. Intolerance. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. v. mediacion. cordial. Interposition. [interl¨¦s] Entrelazar. Intermediate. hangad. Interlocution. n. ihal¨°. [interpoz¨ªcion] Interposicion. Interest. v. Intestinal. lib¨ªng. Pagkabigla. International. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. Interpretation. gambal¨¤. familiar. patub¨°. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. [intimid¨¦cion] Intimidacion. Into. Pananakot. pagkikita. [interr¨²pt] Interrumpir. Intervention. Pahalata. magtanong. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. Pag-itan. entremezclar. adj. Interview. makihalobilo. D? makapagbat¨¢. Interrogation. mamagitan. Loob. s¨¢litaa n. Interrogatory. Interland. paaninaw. intervencion. v.

Bumaha. mabihasa. Introduce. descubrir. [intiu¨ªcion] Intuicion. Magul¨®. Inveterate. v. Pagkatugma. n. & n. n.gp¨¢s. Nanunungayaw. Invasion. osad¨ªa. v. abala. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Intwine. adj. P¨¢ngitain. Invariable. dar vigor. Intomb. Sa laob. gugulin. pagtitrinchera. Kasuutan. pasikotsikot. n. adj. n. maylikha. v. Invigorate. Baha. Maykatha. v. Intrigue. Intone. Intrude. loob. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. Inurement. Intoxicate. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. [intr¨¢ctabl] Intratable. [inv¨¦ncion] Invencion. anular. Lubhang mahalaga. Investigate. [intr¨ªg] Intrigar. averiguar. guluhin. averiguacion. Pagkahirati. invertir. magtrinchera. [inv¨¢lidet] Invalidar. [inv¨¦rcion] Inversion. Ipakilala. [iniut¨ªliti] Inutilidad. umapaw ang tubig. Inventory. Inventor. pagkabihasa. Papaglikaw likawin. asaltar. adj. Magkatiwal¨¤. Intrinsical. Tiwaliin. embarazo. ipasok. Hind? mababago. n. Lumusob. Invert. Intrigue. humarang. [intr¨¦nch] Atrincherar. v. manghimasok. [intrip¨ªditi] Intrepidez. [intri¨²siv] Intruso. borrachera. adj. dumaluhong. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. adj. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. [inv¨ªgoret] Vigorar. [inv¨¢liuabl] Invaluable. [¨ªntriket] Intricado. Intransitive. Nauukol sa pakikialam. v. baligtarin. [¨ªntrikesi] Embrollo. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. [introd¨¢ccion] Presentacion. [inv¨¦stiguet] Investigar. Intractable. [inv¨¦st] Invertir. pagkawalang takot. adj. Katha. pagpapas ok. Inundate. [inund¨¦cion] Inundacion. pag-apaw ng tubig. Inundation. Ilib¨ªng. trastornado. Masungit. lumikha. persuadir. [¨ªnventori] Inventario. v. [inv¨¦nt] Inventar. baligtad. Kumatha. adj. hira . [inv¨¦rt] Invertir. Paglalasing. sitiar. Makialam. v. n. Pagpapakilala. [investigu¨¦cion] Investigacion. v. [inv¨¦cion] Invasion. Intrust. Intrenchment. arrojado. umaalipusta. interno. Buhayin ang loob. paguu sis¨¤. v. man ulsol. entremetimiento. mahirap. n. [in¨²ndet] Inundar. [int¨®n] Entonar. la inversion ¨® empleo del dinero. Siyasatin. n. introduccion. enga?ar con arte y ma?a. n. costumbre. complicado. Sarili. v. walang takot. pagkalang?. [inv¨¦ctiv] Invectiva. Investigation. Magkut¨¤. pagkabaligtad. Invention. Intricate. n. [inv¨¦riabl] Invariable. v. magul¨®. Inutility. [intri¨²d] Entremeterse. adj. sumal akay. adj. Katiwal¨ªan. n. v. sepultar. Inverse. Investment. Invest. Matigas ang ulo. Pagsisiyasat. Invalidate. lab¨°. v. pagsalakay. [inv¨¦d] Invadir. Inveigle. Intrusion. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. Pagkukut¨¤. Intrusive. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. adj. Intricacy. tumiwal¨¤. Pakikialam. v. adj. inapreciable. n. n. Intrepidity. malab¨°. Lumasing. emplear. Kawal¨¢n ng kabuluhan. [inton¨¦cion] Entonacion. [intri¨²cion] Intrusion. n. Paglusob. d? m¨¢kansap ng mabuti. Intoxication. introducir. manghib¨°. mag-usis¨¤. nanglalait. trama. Intonation. unsiam¨ª. n. [inv¨¦teret] Inveterado. [ini¨²r] Acostumbrar. n. Invent. n. Mahirati. n. Intrench. Inure. trastornar. Invade. [inv¨¦ntor] Inventor. Pangahas. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. Invective. Manghikayat. v. Inversion. [intr¨¢st] Confiar. [introdi¨²s] Presentar. Lal¨¢ng. habituar. Tiwal?. [int¨®csiket] Embriagar. Intrepid. palakasin ang loob . Tumugma. n. [intr¨ªg] Intriga. . [int¨²m] Enterrar. [inv¨ªgl] Seducir. usisain. lumusob. Pawal¨¢n ng kabuluhan. [inv¨¦rs] Inverso. adj. v. likha. Invalid. Kapangahasan. Magpakana ng lal¨¢ng. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. v. Intuition. [inv¨¦stment] Vestido. dificultad. [in¨ªurment] H¨¢bito. Invaluable. Introduction. v. lamp¨¢. Walang kabuluhan. acometer. Gul¨®. sikot. sumiyasat. fiar.

[air¨®nic] Ir¨®nico. D? mabaw¨¬. [¨¢iron] Hierro. imp¨ªo. adj. Irrespective. n. Invitation. Ironic. adj. invulnerable. [inv¨ªnsibl] Invencible. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. D? madah¨¢s. adj. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. d? mapasuk¨°. [irr¨¦levant] No aplicable. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. tumawag. adj. Irreparable. Ireful. [irr¨¦verens] Irreverencia. v. pig¨ªng. Walang pakundangan. Magdilig. D? tabl¨¢n. arrollar. [¨¢irish] Irlandes. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. Walang pananampalataya. [irridi¨²sibl] Irreducible. Numingning. D? m¨¢iul?. D? naan¨®. Irrigate. adj. Pagkawalang galang. Wala sa ayos. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. & n. adj. Inward. Irreproachable. Irredeemable. [¨ªnvoket] Invocar. [irr¨¦lativ] Sin regla. Irascible. planchar. Pag-aalanganin. swail. mamanhik. Mag-anyaya. adj. n. n. adj. paglup¨¬. Ningning. Dumalangin. [irrid¨ªmabl] Irredimible. adj. adj. Walang katwiran. d? masaktan. [irril¨ªdches] Irreligioso. [invai¨®labl] Inviolable. Invite. Irrelative. adj. Irrational. nakaiinip. kintab. Irrepressible. n. brillar. [irripr¨®chabl] Intachable. adv. descortes. adj. Inward. Irrigation. adj. Irrevocable. Irradiance. Ire. Irish. sumam¨°. adj. [irr¨¢cional] Irracional. adj. adj. adj. Irresponsible. [ir¨¦t] Iracundo. v. urong-sul¨®ng. convite. n. Irresistible. Anyaya. [?rc] Fastidiar. bumalot. adj. [inv¨¢iolet] Ileso. Loob. Walang pananagutan. adj. Invincible. enfado. convidar. D? m¨¢ikakaila. [involi¨²cion] La accion de envolver. n. col¨¦rico. Involution. Iron. sin orden. Magagalit¨ªn. n. [irr¨¦verent] Irreverente. [irr¨¦diet] Irradiar. [inv¨®k] Invocar. Irresolution. Yamamot. Invulnerable. [ir¨¢sibl] Irascible. n. adj. Irresolute. Irretrievable. s¨¢lawahan. Irate. [¨¢ir] Ira. Dalangin. n. Invoice. [inv¨ªzibl] Invisible. Irreligion. Iron. pagpapatubig. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. Irreligious. [invit¨¦cion] Invitacion. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. . Invocate. ¨¢langanin. Inviolate. Pagpapalakas ng loob. sa loob. Invocation. [¨¢irful] Iracundo. walang pitagan . fastidioso. paguurong-sulong. implorar. walang sukat ipanagot. Walang galang. D? m¨¢kasund?. D? malabanan. Mamirinsa. Magagalit¨ªn. pagsasalawahan. tawag. [invok¨¦cion] Invocacion. umin¨ªp. enojo. adj. Irreconcilable. n. Irremediable. patubigan. Magagalit¨ªn.Invigoration. Irk. D? mabawasan. adj. Irony. implorar. adj. d? tabl¨¢n. [inv¨¢it] Invitar. adj. adj. D? mapighat¨¬. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. Irreducible. Irradiate. Pagtiklop. n. Irrecoverable. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. Walang ayos. v. Inviolable. Manalangin. n¨¢loloob. D? matalo. D? malunasan. adj. Hind? bagay. Iris. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. [irr¨¦parabl] Irreparable. v. Involve. adj. sumam¨°. [irriz¨ªstibl] Irresistible. [¨ªnvois] Factura. [inv¨®lunteri] Involuntario. suplicar. d? kus¨¤. Irrelevant. Irreverent. [irrifi¨²tabl] Indubitable. D? makita. indeciso. v. [¨¢iris] Arco iris. ¨ªntegro. adj. n. [irr¨¦guiular] Irregular. n. [¨ªrriguet] Regar. v. adj. v. Irreverance. [¨¢iron] Aplanchar. Bakal. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. D? mabaw¨¬. adj. [¨ªrcsam] Tedioso. Taga Irlanda. [irrigu¨¦cion] Riego. poot. Involuntary. D? mababago. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. incensurable. Nakayayamot. [inv¨®lv] Envolver. Irksome. Sa dakong loob. D? sinasadya. adj. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. [irr¨¦dians] Irradiacion. Irrefutable. Invoke. adentro. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. [irrisp¨®nsibl] No responsable. lumulon. Galit. [irril¨ªdchen] Irreligion. v. bu?. adj. D? matub¨®s. anyayahan. Irregular. Balintun¨¤. Tumiklop. Pagdidilig. Walang kapintasan. Invisible. kumintab. adj. adj. [¨ªnward] Interior. [¨¢ironi] Iron¨ªa. n. Balintun¨¤. Bahag-har¨¬.

Japanese. Iteration. Iterate. [dcham] Apretar. Janitor. n. Mayayamutin. pangyayari. adj. bir¨°. Palakad-lakad. Mapanibughuin. Jailer. [dchek] Juanito. [¨ªsiu] Salir. n. taga Hap¨®n. iyan. [iter¨¦cion] Repeticion. [dch¨¢niueri] Enero. n. estrechar. [¨ªsiu] Salida. [dch¨¢rgon] Jerigonza. [dchar] Jarro. Iyan din. v. Pang¨¢. [¨ªsolet] Aislar. Hap¨®n. Itulak. [its¨¦lf] El mismo. Israelite. n. [¨ªrritet] Irritar. Tuks¨®. [it¨¢lic] Letra cursiva. n. Saro. masamang babae. Italic. Jacket. [dchap¨¢n] Japon. mujercilla. Sihang. Silakb¨®. Chaketa. Jaunt. [dch¨¦lasi] Zelos. [¨¢ivi] Hiedra. pangil ng elepante. Jail. Garing. c¨¢ntaro. B¨ªlangguan. Jeer. [dch¨¢nti] Alegre. Jealous. galak. altercar. Taga Israel. brotar. [dch¨¢gued] Desigual. Ipitin. in¨ªp. Ivy. Jacobin. umagas. [dchir] Mofa. Item. [dch¨ªlas] Zeloso. Itch. . agas. Yamot. Pumagod. burla. reiteracion. ibukod. gayon din. envidioso. sospecha. Itself. Issue. Ulit. [dch¨¢ket] Chaqueta. la misma. [dch¨¦ler] Carcelero. adj. n. pron. adj. Paglabas. delicado. Italian. Islet. Isang ur¨¬ ng ibon. kumirot. [dchel] C¨¢rcel. adj. [dch¨¢panis] Japon. Maselang. Hind? pantay. Baging. lipay. v. [it] Lo. banga. n. adj. Yaon. n. pagal¨¤-gala. v. Yamot. [j¨¢berer] Parlanchin. Irritable. Malik¨®t. Humapd?. [itch] Sarna. n. It. Pul¨°. Jaculate. barong maikl?. [isri¨¢lait] Israelita. Isolate. n. J Jabber. [¨¢ilet] Isleta. arrojar. adj. Bilangg?. tinaja. n. [dchant] Excursion. mamagod. Irruption. Ilay?. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. Issue. Lumabas. Pagliliwaliw. n. Jangle. Enero. mequetrefe. Jam. [dched] Caballo alquilon. v. Jar. Itch. lutasin. Masay¨¢. v. [dcho] Quijada. Jawbone. Jackanapes. n. bilibid. Swan. sigalb¨®. Jaw. Makipagkaalit. otro si. flujo. Maglakbay. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. n. [¨¢isl] Isla. n. Ulitin. Ngipin ng lagar¨¬. resulta. itiwalag. adj. [itch] Picar. & n. [dche] Gayo. adj. n. n. pron. Jam. Jealousy. Salitang d? mawawaan. n. sota ng baraha. v. Panibugh?. pang¨¢. [¨¢ivori] Marfil. Jade. n. adj. [¨¢iland] Isla. tapayan. tab¨°. n. [dch¨¢kiulet] Lanzar. n. Jailbird. picazon. n. Jabberer. errante. Siya rin. n. Mayamot. Japan. [dch¨¢nti] Ostentoso. [dch¨¢caneps] Impertinente. mapakialam. lo mismo. v. Hap¨®n. rezelo. dentado. evento. [dchangl] Re?ir. Jack. hin al¨¤. n. v. inggit. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. [it¨¢li?n] Italiano. [¨ªteret] Repetir.Irritability. Titik na kursiba. [j¨¢bber] Charlar. siya nga. festivo. Isle. n. n. n. tarro. Jagged. Jade. [ait¨ªnerant] Itinerante. [irrit¨¦cion] Irritacion. Sumatsat. Jaunty. twa. Taga Italya. la sota entre los naipes. n. Gal¨ªs. bant¨¢l. Prayleng dominiko. salitang utal. [dch¨®bon] Quijada. Irritate. n. Janty. pasyal. [dched] Cansar. despachar. n. Jargon. Island. Munting pul¨°. [¨ªrritabl] Irritable. n. Halea. Kabayong p¨¢upahan. v. Jag. mainggitin. v. siya. Pul¨°. n. n. pangimbulo. January. [dch¨¦lberd] Preso. [ait¨ªneret] Viajar. Ivory. n. mapagmakis¨ªg. Itinerant. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. [¨¢item] Item. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. v. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. n. Palasatsat. Irritation. [dch¨¢nitor] Conserge. [irr¨¢pcion] Irrupcion. makipagtalo. Itinerate. [dchag] Diente de sierra. Jay.

festivo. Jocoseness. Punto. adj. v. alegre. n. Jesuitic. [dchok] Chanza. Umalog. sumanib. panganyay¨¤. n. Jocund. Job. arriesgar. [dchingl] Reti?ir. v. Masay¨¢. resonido. n. Paglalakbay. Jest. [dch¨¦rniman] Jornalero. matam¨ªs. n. isapanganib. [dch¨ªfi] Instante. Jelly. v. n. escarnecer. [dch¨¦ziuit] Jesuita. Journey. v. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. v. burlarse. Hagup¨ªt. Sayaw na masay¨¢. Mapagpataw¨¢. diarista. Manulak. Palabir?. v. [dchot] Apuntar. Jocular. n. tilde. Panganib. paglalakad. idagdag. Tabig. Joke. n. Jolliness = jollity. bumug¨¢. Lumand?. [dchi¨²ler] Joyero. n. trabaho. n. tuks¨®. tulak. Jilt. labor ¨® trabajo de poco momento. Jeopardize. jocosidad. Soleras. Masay¨¢. n. Magbir?. Joke. Magtulak. lumabas ng pabligla. Join. [dch¨¦li] Jalea. Joggle. azotar. a?adir. pangamb¨¤. v. n. Journalism. v. momento. [dchilt] Coqueta. n. hampas. Kasayahan. manghib¨°. pagsasay¨¢. [dch¨®in] Juntar. kasayahan. Pumutok. viaje. Gawa. P¨¢hayagang. [dcherc] Latigazo. Nauukol sa hudy¨®. manuks¨®. Samasama. magpataw¨¢. jud¨ªo. [dch¨®intli] Juntamente. Joint.Jeer. unir. Palabir?. masay¨¢. Kumalansing. burla. pagp apataw¨¢. [dchi¨²] Judio. [dcherc] Sacudir. n. [dchilt] Coquetear. n. n. [dch¨¦pardi] Riesgo. [dch¨¦rnalism] Periodismo. v. Magbir?. [dch¨®kiular] Jocoso. Journeyman. Jesus. panginoon. [dch¨¦rni] Viajar. [dch¨®ker] Burlon. n. Journey. tunog. Jeopardy. hampasin. bufon. agregar. Manuks¨®. kagalakan. kumir¨ª. . Jocularity. isanib. Jest. [dchoc¨®snes] Jocosidad. tuldok. Jiffy. n. [dch¨¦ster] Mofador. ¨ªlangkap. n. ikam¨¢. n. sumalumpit. kir¨ª. n. [dchingl] Retint¨ªn. pang-araw-araw. Jilt. [dch¨®li] Alegre. Jester. Say¨¢. [dchot] Jota. Hagupit¨ªn. adj. Journalist. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. v. Jingle. M¨¢ngangalakal ng hiyas. [dchog] Empellon. Jostle. Kasukasuan. Jollity. [dcholt] Traquear. Pagpapatawa. mapagpatawa. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. Bumulwak. man gahas. punto. Hiyas. Put¨®k. Maglakbay. regocijo. Isama. Jolt. [dchest] Bufonearse. kumalog. Heswita. Mangday¨¤. Land?. [dcholt] Traqueo. Jolly. Itala. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. [dch¨¦rnal] Diario. v. [dch¨¦rnalist] Periodista. Joint. jelatina. m¨¢nunuks¨®. v. [dch¨ªsas] Jesus. gal¨¢k. Jog. [dchok] Chancear. resonar. [dch¨ªul] Joya. Ipanganyay¨¤. n. Jot. n. Jocosity = jocoseness. n. v. Panunulat sa p¨¢hayagan. adj. v. adj. Jerk. Jockey. n. n. peligro. Joker. v. Hale¨¢. n. Bir¨°. Jehovah. Jointly. n. v. mapagpataw¨¢. sacudida. adj. festivo. [dch¨®int] Juntar. adv. Hes¨²s. Kalansing. [dch¨®int] Coyuntura. [dch¨®ki] Trampear. [dchest] Chanza. Jockey. Sumama. alegr¨ªa. festividad. Jewel. Jerk. Masay¨¢. Sangdal?. Jig. Journal. [dchet] Echar. [dchij¨®ba] Johov¨¢. [dch¨¦rni] Jornada. galak. Jewish. Heob¨¢. festivo. [dchig] Baile alegre. Jog. [josl] Reempujar. burla. Nauukol sa heswita. Jocose. mangbady¨¢. Jolt. n. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. n. pagpapataw¨¢. adj. [dchob] Friolera. jovial. Joist. [dch¨®ki] Jinete. Jew. Jesuit. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. gal¨¢k. [dchoc¨®s] Jocoso. Jet. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. M¨¢nanakay sa kabayo. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. Mang-aar¨¢w. [dch¨®kand] Alegre. alegre. magbir?. n. Jingle. sacudimiento lijero. enga?ar. v. Bir¨°. lanzar. kagalakan. n. Jot. chancero. [dchir] Mofar. iakma. Jeweller. [dchog] Empujar. Hudy¨®.

exactamente. Kagalakan. matwa. June. [dch¨¦mbl] Mezclar. [j¨¦nccher] Juntura. [dch¨®iles] Triste. Junction. v. Matam¨ªs. Nauukol sa pagkabat¨¤. [dch¨¢stifay] Justificar. [dch¨®ias] Alegre. Juncture. Puspos ng kagalakan. Jumble. [dchangl] Matorral. adj. recto. Jumble. adj. regocijo.Journey-work. [dch¨®yfulnes] Alegria. [ke] Ka (ka). adj. n. Joyfulness. adj. gan¨¢p. Masay¨¢. Ganap. Magalak. Karugtong. humukom. katwiran. coyuntura. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. Hukom. adj. adj. [dchi¨²ri] Jurado. brincar. magpatotoo. Mabait. [dchamp] Salto. Jurisdiction. Mapanglaw. [dchi¨²deizm] Judaismo. n. [dch¨¢gler] Juglar. Sukal ng matataas na dam¨®. Kat¨¢s. Pagmamatwid. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. n. j¨²bilo. adj. Jut. reunion. Kale = kail. lund¨¢g. Judgment. Junta. Jovial. Justifiable. n. Sukat. masay¨¢. n. adj. [dchun] Junio. Ihal¨°. Jug. Hal¨°. sin alegria. [dchag] Jarro. n. [dchoy] Regocijarse. Pulong. n. [dchi¨²venil] Juvenil. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. Lalong bat¨¤. Judicial. [dchiud¨¦ical] Judaico. Jungle. n. Kaganapan. Juvenile. matwid. n. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. Talbak. [dch¨®vial] Jovial. Nauukol sa hukuman. Hubile¨®. matalin¨°. Juiceless. n. Mak¨¢sagas¨¤. v. Hulyo. jugo. Nauukol sa h¨²kuman. judicial. [dch¨¢dchment] Juicio. Hatol. Say¨¢. adj. Joy. [dch¨¦nket] Dulce seco. Tagahatol. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. [dchagl] Juego de manos. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. kapulungan. Juicy. Juggler. Salamangk¨¢. adj. Judicious. Sang-ayon sa katwira n. gal¨¢k. Jury. Kail. July. [dch¨¦mbl] Mezcla. n. recrearse. [kel] Berza. kabataan. Jump. mak¨¢bangga. n. n. Just. tap¨¢t. n. Hunyo. gubat. [dchamp] Saltar. Joviality. [dchiud¨ªcias] Juicioso. n. n. n. adj. [dchi¨²s] Zumo. sin jugo. adv. Junior. [dchi¨²si] Jugoso. conforme ¨¢ razon. Walang kat¨¢s. Jubilee. n. [dch¨¢stis] Justicia. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. [dchast] Justo. Junket. Hukom-tagapamayap¨¤. [dchi¨²bili] Jubileo. [dch¨²nta] Junta. Judiciary. v. n. Repolyo. juventud. Nauukol sa h¨²kuman. [dchoy] Gozo. n. Juridical. n. Jubilant. Pook na saklaw. Kaugpong. Joyous. Judge of Peace. n. union. Gal¨¢k. Jubilation. M¨¢nanalamangk¨¢. [dchadch of piz] Juez de Paz. Lumuks¨®. . [deh¨¦rniuerk] Jornal. [dchul¨¢y] Julio. K (ka). Judge. brinco. Juvenility. Joyless. paghuhukom. salamangkero. Magsalamangk¨¢. kapangyarihan. adj. Juggle. Magpig¨ªng ng lihim. Joy. walang kasayahan. v. kasugpong. [dch¨²nior] M¨¢s joven. j¨²bilo. [dchiud¨ªcial] Judicial. [dc¨²nccion] Junta. Junket. Judaism. Upa. Humatol. Say¨¢. Luks¨®. v. adj. Just. Juggle. Makat¨¢s. Justify. kagalak¨¢n. v. n. n. [dchi¨²sles] Seco. adj. Justice. K K. Pagkabat¨¤. inang-palan. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. [dchadch] Juez. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. v. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. n. adj. lumundag. Justification. [dchast] Justamente. n. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. Judge. n. [dchenk] Junco. festividad. Nauukol sa mga Hudy¨®. patu nayan. festivo. [dchagl] Hacer juegos de manos. gozoso. Judaical. Junk. Juice. Jump. kaanib. [dchadch] Juzgar. Magbigay matwid. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. n. n. Gal¨¢k. n. Joyful = joyous. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. v. patotohanan. prudente.

n. Kinsfolk. v. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. [narld] Nudoso. katusuhan. Kettle-drum. Lawin. sumip¨¤. birang. [kis] Beso. n. palamara. [k¨¦tl-dram] Timbal. perspicacia. Kiln-dry. [ketl] Caldera. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. [kil] Matar. v. Mabuk¨®. Kinswoman. big¨¢y. guarda. [kec] Querer vomitar. [k¨¢ind] Especie. Kettle. [k¨ªlderkin] Medio barril. patada. Katalinuan. [n¨¦veri] Pillardia. Kinglike. asesinar. n. Pag-aalag¨¤. n. Kahinlugan. Kamag-anak. v. n. n. Baluktot. Kamag-anak. kamag-anakan. Kiss. n. Kidnap. n. Kitchen. [kip] Guardar. Kidney. King. kamag-anak. parentela. Keeper. Sip¨¤. katalinu an. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. n. [nar] Nudo.Keck. magpaningas. But¨® ng bunga ng kahoy. Kindness. Humal¨ªk. Kerchief. Kaloob. Buk¨®. adj. Kawa. Katalasan. Kilya. tener nauseas. matalin¨°. inflamar. Malaking bote. magsind¨ª. Kimbo. [kis] Besar. Tanaw. calidad. [kin] Parentesco. Kingly = kinglike. Knarled. Switik. [k¨¢it] Milano. Keep. [k¨¦rchif] Cofia. Kagandahang-loob. [kin] Afilado. n. Kind. Simbahan. [kic] Patear. v. bolador. Kalahating barriles. katulisan. n. Keeping. pag-iingat. Key. n. agudo. casta. sikad. [king] Rey. Kirk. ben¨¦fico. Magsangag. [k¨ªpsek] D¨¢diva. Keg. [kil] Quilla. adj. Ur¨¬. Kin. pany?. Kamag-anakan. n. Parang har¨¬. n. [ki] Llave. n. Kindred. [k¨ªmbo] Encorvado. n. Ken. Kite. Umalibadbad. Kilderkin. Kalikutan. n. Kulungan ng aso. Keen. n. bondadoso. Knack. [k¨ªnes] Agudeza. [k¨ªndl] Encender. Har¨¬. Alampay. tus o. Kut¨ªng. [k¨ªdni] Ri?on. adj. n. Kitten. Kiss. [kingl¨¢ik] Regio. butihin. p¨ªcaro. sutil. Kingfisher. [k¨ªnsfolc] Parentela. n. regalo. Kit. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. cometa. Butas ng sus¨¬. Kamag-anak. [kid] Cabrito. pa?uelo. [k¨ªjol] Agujero de la llave. Lumbas. Hinlog. n. [nev] Bribon. [ken] Vista. Matalas. n. v. parientes. Bariles na munt?. enardecer. Knar. arqueado. n. penetrante. manikad. papelote. Manip¨¢. adj. n. Keel. n. [k¨ªngdom] Reyno. Hal¨ªk. tadyak. bakuk?. v. Kill. Bat¨® ng kataw¨¢n. n. v. kabutihang ugal¨¬. . Knavery. [kit] Botellon. Tagapag-ingat. [k¨ªchen] Cocina. [k¨ªper] Guard¨ªan. clave. [k¨¢indnes] Benevolencia. n. Keyhole. Kindred. n. Balabal. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. barrilito. Magtitis. [k¨¦rnel] Pepita. n. [kiln] Horno. n. Knave. [k¨ªndred] Emparentado. malikot. Kernel. isang ur¨¬ ng ibon. Kinship. [kerk] Iglesia. Mag-ingat. an gkan. n. mabuting asal Kind. [kindred] Parentesco. n. Hurn¨®. Magandang loob. n. [kinsw¨²man] Parienta. travesura. [kertl] Manto. Kirtle. matulis. Keenness. Keystone. n. Magnakaw ng bat¨¤. sutileza. Kaharian. [kitn] Gatito. n. Kick. capa. Kennel. Batang kamb¨ªng. n. Kusin¨¤. Kid. Kick. kamag-anakan. Kamag-anak na babae. v. acocear. gawang masama. Pumatay. adj. n. Kiln. n. atabal. [k¨ªnship] Parentela. n. Kinsman. habilidad. Sus¨¬. Kindle. [k¨ªping] Custodia. n. n. [k¨ªngfisier] Martin pescador. adj. [keg] Cu?ete. v¨ªnculo. manadyak. n. [nac] Destreza. [k¨¦nel] Perrera. klase. [kic] Puntapi¨¦. Keepsake. Kingdom. Gimbal. [k¨ªnsman] Pariente.

adj. bataan. Manggagaw¨¤. maalam. nota. Laborious. Laconic. entretejer. [leb¨®ri?s] Laborioso. n. Lacker. v. [l¨¦borer] Trabajador. [l¨¦ding] Carga. n. tawag. [l¨¢boretori] Laboratorio. v. Laborer. fatiga. n. carecer. Buhol. Lack. masahin. Makaalam. Koran. se?orita. madal?. Labor. n. muchacho. Knock. Sulat. Ibuhol. Wahiin. pahiwatig. Mabuk¨®. magsikap. v. tanda. enkahe. paghapak. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. Lack. Knickerbockers. mahira p. n. [n¨¢kl] Artejo. n. entendido. Knitting-needle. Knit. Tumuktok. querida. n. v. Labyrinth. encaje. Labor. [lac] Falta. [le¨ªd] Cargar. n. [lec¨®nic] Lac¨®nico. conocer. gumanchilyo. Umb¨®k. Lade. magtrabaho. [n¨®ledch] Conocimiento. necesitar. n. Luh¨¢an. Pas¨¢n. boton de las flores. breve. [not] Nudo. Nauukol sa lab¨¬. v. mang-aar¨¢w. labor. Kulang. Mabuh¨®l. Salawal na putol. b¨²ko ng bulaklak. tugatog. menester. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. Barnis¨¢n. n. Knot. [l¨¢ker] Laca. [nob] Bulto. Bat¨¤. [l¨¢ker] Laca. Mabuh¨®l. Knob. n. Laboratoryo. Knuckle. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. Matalin¨°. Ang nililigawan. n. parang babae. n. travieso. [l¨¢crimal] Lacrimal. mangailangan. Label. Magmasa. Nauukol sa luh¨¤. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. [l¨¦dlful] Cucharada. [nil] Arrodillarse. [l¨¦bor] Trabajar. panandok. Knotty. [nel] Clamoreo. esforzarse. patao. Maikl?. [l¨¢seret] Lacerar. kakulangan. Gumawa. [nu] Saber. Pangmasa. adj. inteligencia. cuerda ¨® cinta. Lumuhod. Laso. [n¨¦vish] Picaro. Magpasan. gining. n. trabaho. [l¨¢ki] Lacayo. v. n. [l¨¢crimos] Lloroso. Lackey. [nid] Amasar. makakilala. lanseta. [noc] Golpe. Lacerate. Know. pagkakilala. pagsandok. Laka. maselang. [l¨¢ker] Barnizar. [l¨¦bel] Esquela. Ladylike. Knoll. [n¨®ti] Nudoso. Mahinhin. [lac] Faltar algo. adj. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. n. dama. L Label. [lad] Mozo. Knee. adj. Ladyship. tumawag. Lace. n. trabajar ¨¢ punto de aguja. ale. Taginting. Lacker. v. Taluktok. n. [c¨®ran] Alcoran. adj. n. despedazar. [le¨ªz] Lazo. Manah?. Lading. v. conciso. cord¨®n. adj. Lacquer. nudo en la madera. dificil. Ginang. [l¨¦di] Se?ora. Kneading-trough. Lachrymose. Malikot. [laser¨¦cion] Laceracion. marunong. Knife. adj. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. [ni] Rodilla. desgarradura. n. adj. especie de barniz. [l¨¢birinz] Laberinto. [l¨¦dilav] Dama. adj. Knead. [n¨²ing] Instruido. v. pilasin. n. Sundang. [nol] Cima de una colina. [nit] Enlazar. talibugs?. Knowledge. buk¨® ng kahoy. nudillo de los dedos. Knock. Laconical = Laconic. n. panal¨¬. pagkaginoong babae. Laboratory. masama.Knavish. Lad. jornalero. Lady. hapakin. Ladleful. llamada. n. [l¨¦bial] Labial. tal¨¬. . adj. [l¨¦di-laik] Delicado. Pagkaginang. [n¨®bi] Lleno de nudos. adj. Pagwah¨¬. Hagdang mataas. n. Laka. n. trabajoso. penoso. n [n¨ªding-trof] Amasadera. [not] Anudar. Buk¨® ng dalir¨¬. Laceration. [n¨®ted] Nudoso. n. Gawa. n. inteligente. pagkatal¨®s. Pangganchilyo. n. afeminado. Ladylove. Knell. [l¨¦bor] Trabajo. pagpilas. barnis. Matrabaho. Katulong ng kuchero. Knotted. Kneel. v. n. Ladle. Sandok. kailangan. v. Magkulang. Knowing. Kaalaman. Sandok. magdal¨¢. Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. italibugs?. Knot. Tuhod. [noc] Tocar. Tukt¨®k. Knobby. [n¨¢if] Cuchillo. llamar. v. n. n. Lachrymal. salita ng lab¨¬. Ladder. isang klase ng. billete.

Batang tupa. [l¨¢ncer] Lancero. duma¨®ng. [l¨¢ndledi] Casera. Lair. [lans] Dar un lancetazo. sumibat. n. [lamb] Cordero. Tiklop ng damit. Lumunsad. Landing-place. Lantern. magp¨¢huli. [lament¨¦cion] Lamentacion. adj. n. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. n. pagkadulas. Lance. May maraming pag-aaring lup¨¤. manghin¨¤. Lameness. adj. [lans] Lanza. Large. Langay-langayan. Kandungan. [l¨¢pel] Solapa. Lamp-post. Daungan. adj. Lambkin. [lanc] Flojo. Pilayin. Lapel. adj. inilunsad. Dagat-dagatan. huesped. [lamp] L¨¢mpara. Lament. [lardch] Grande. mapanlaw. Lak¨¦. Pil¨¢y. [land] Desembarcar. n. Bwis sa lup¨¤. kaha bag-habag. extension. Language. Lane. kordero. Patoto. [l¨¢mpblac] Negro de humo. n. n. mangh iluk¨¤. P¨¢minggalan. Kawal na lak¨¢d. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. Lapidary. n. n. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. regazo. v. n. n. [l¨¢nguor] Languidez. n. Lampoon. [l¨¢nding] Desembarco. Agiw ng usok. May malaking pag-aaring lup¨¤. yam. n. Lampblack. n. [landj¨®lder] Hacendado. deplorable. Lancet. melanc¨®lico. Laml¨¢m. n. [l¨¢mbent] Centelleante. Landholder. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. Tupang munt?. Manglata. Panenekas. [l¨¢gard] Harag¨¢n. makintab. adj. n. holgaz¨¢n. v. Larceny. v. n. Larder. Lagoon. [l¨¢mbkin] Corderito. Laggard. Lamentation. [l¨¢rbord] Babor. [l¨¢pidari] Lapidario. entristecerse. [le¨ªmnes] Cojera. hingkod. [lap] Lamer alguna cosa. panglalata. Lap. Ilaw¨¢n. pagkakamal?. manangis. n. Mantik¨¤. pagayon-gayon. Kandilang malak¨¦. Panaghoy. Lambent. Languish. v. Lapse. hib¨ªk. n. Lance. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. Tumudla. [le¨ªk] Laguna. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. [lam¨¦nt] Lamentar (se). gemido. Landlady. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. Landed. Lark. pagkapilay. n. kahina-hinayang. [l¨¢rdches] Liberalidad. extenuarse. [l¨¢ndlord] Casero. n. Lamentable. lastimoso. [l¨¢rder] Despensa. Lamb. Largeness. n. Managhoy. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. Largess. [le¨ªr] Cubil. pumund¨®. Daang makipot. [le¨ªm] Lisiar. n. Parol. Lup¨¤. pilayan. Wik¨¤. Languor. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. Lap. n. Lansquenet. Land-forces. Pagayon-gayon.Lag. Pamamaslang. n. Maningning. n. Lame. lunsaran. n. n. mamanlaw. v. adj. Kagandahang asal. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. [lark] Alondra. Kasakit-sakit. [laps] Lapso. farol. Lank. Kawal na may sibat. Land-tax. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. Lame. caida. n. n. Land. Lamp. Lament. pastura. [l¨¢gard] Tard¨ªo. [l¨¢ndmark] Mojon. tamad. [lap] Faldas. n. [lard] Manteca de puerco. adj. [lag¨²n] Laguna. n. isang klase ng ibon. Landing. Makupad. [l¨¢mentabl] Lamentable. Land. libelo. [land] Terreno. Pagitan. panangis. n. desfallecimiento. n. sinapupunan. Sib¨¢t. Mahin¨¤. Laggard. Lanseta. n. T¨¢nawin. Mag-utay-utay. holgazan. v. Hukb¨® sa lup¨¤. da¨ªng. n. estropear. bayad sa lup¨¤. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. adj. Dagat-dagatan. Larboard. mabagal. paninirang puri. n. [l¨¢rdchnes] Grandor. marca. v. [lamp-post] Candelabro. P¨ªlay. n. n. Paglunsad. Lard. [lang¨¹ish] Decaecer. [lag] Moverse lentamente. Lancer. n. Landscape. [l¨¢ndskep] Paisaje. tierra. saltar en tierra. Malamlam. [lam¨¦nt] Lamento. estropeado. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. makislap. n. Malake. Languid. Lake. n. desliz. lenguaje. traspi¨¦. Panaghoy. quedarse atr¨¢s. [le¨ªm] Cojo. n. kalakhan. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. [l¨¢nset] Lanceta. pananalita. . [le¨ªn] Callejuela. Humimod. tanda. hu¨¦speda. [lantern] Linterna.

Sus¨®n sa h¨ªgaan. Laureate. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. proceso. Lash. n. malaon. Lax. Bula ng sabon. Lathe. [lass] Doncella. Layer. Lavish. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. [lo] Ley. Tagapaglagda ng kautusan. Lay. n. tawa. Pumuri. n. Nagkaganting-pal¨¤. [l¨¢tin] Latin. Lavish. Mahin¨¤. [l¨¢tis] Celos¨ªa. Laundress. n. Law. [lod] Alabar. Lazy. Lawful. Tamad. wak¨¢s. Nakakatawa. Malibog. Laziness. [las¨ªvi?s] Lascivo. [le¨ªtli] Recientemente. adj. maglwat. Alibugha. adj. [le¨ªt] Tarde. Silohiy¨¢. adv. permanente. agwat. n. Magtagal. mahiga. [l¨®yer] Abogado. n. Lasting. [l¨¢rincs] Laringe. ilunsad. Lass. liston. malwat. Lata. n.Larva. fatiga. [latch] Aldaba de puerta. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. Trump¨®. Laughable. l¨ªcito. Laud. [l¨¢titiud] Latitud. Latter. secreto. con risa. seglar. n. [l¨®meker] Legislador. n. Lately. Kautusan. Laughingly. Katamaran. Kandado. adj. Latin. [l¨¢fabl] Risible. v. Latchet. Launch. Laxity. adv. [l¨®les] Ilegal. tender. [l¨¢vish] Malgastar. silip¨¢n. n. [laf] Risa. Tansong dilaw. Tanghal¨¬. [l¨¢teral] Lateral. Tal¨¬ ng sapatos. Bakood. [l¨¦tent] Escondido. n. [l¨®rel] Laurel. Kahinaan. Lava. [l¨¢sting] Duradero. Ilusong sa tubig. lihim. Lawsuit. Latch. adj. Babaing manglalaba. [l¨®dabl] Laudable. Laughter. Latin. Hul¨ª. n. v. [l¨¦zines] Pereza. katapus¨¢n. n. [le¨ªman] Lego. Lather. leg¨ªtimo. n. [last] Durar. risada. Hul¨ª. v. Lawyer. [l¨¢fingli] Alegremente. n. humalimhim. Tag?. [l¨¢dzer] Jabonaduras. n. Magsabon ng katawan. adj. Katawatawa. Lath. Laudable. flojo. Lassitude. Kahinaan. [l¨¦yer] Lecho. . Latten. [latch] Cerrar con aldaba. kapagalan. n. matagal. [lanch] Lancha. Larynx. Lather. [l¨¦] Poner. adj. adj. n. Lalamunan. Dalaga. moza. Law-giver. Late. adj. [l¨®ful] Legal. [l¨¢fter] Risa. Lascivious. n. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. adj. n. P¨¢labahan. [laz] Trompo. [lash] Dar latigazos. Lash. [l¨¢ter] Posterior. v. Launch. Lego. v. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. Lath. [laf] Reir. Tanghal¨¬. Latent. Layman. malwat. liston. digno de alabanza. Lawless. Matwid. [laz] Poner latas en las techumbres. v. Matagal. Ngayon lamang. Laugh. v. n. [l¨®siut] Pleito. v. [l¨¢csiti] Laxitud. [lash] Latigazo. Manghagup¨ªt. Magbubong ng lata. [l¨®ndres] Lavandera. [lon] Prado. Halakhak. Laurel. [l¨¦sitiud] Lasitud. Latch. postrero. Lay?. [l¨¦zi] Perezoso. v. n. Abogado. oculto. adv. Kapuripuri. Laur¨¦l. adj. risada. flojedad. Hagup¨ªt. Ikandado. [last] ¨²ltimo. n. Lawmaker. [l¨®gu¨ªver] Legislador. [l¨¢va] Lava. [l¨¢votori] Lavatorio. Latitude. n. ¨²ltimo. adj. Last. [le¨ªt] Tard¨ªo. Laundry. n. Tawa. [l¨¢ten] Laton. muting bapor. Lawn. [l¨®riet] Laureado. Last. Laugh. Patagil¨ªd. n. Lattice. Tumawa. [lanch] Botar ¨® echar al agua. Uod. Lateral. n. v. Lavatory. v. Laban sa kautusan. Nauukol sa paghuhugas. Lancha. ayos sa kautusan. [l¨¢vish] Pr¨®digo. ling¨ªd. Usap. [lacs] Laxo. tagapagsanggalang. n. Tagapaglagda ng kautusan. usap¨ªn. adj. n. Late. adj. n. [laz] Lata. n. adj. Maglagay. n. Magbulastog sa pamumuhay. permanecer.

Pamana. [list] M¨ªnimo. Leash. n. n. n. pellejo. [ligu¨¦cion] Legacion. n. [l¨¦rner] Escolar. [liv] Licencia. adj. conducto. Lees. n. guiar. [l¨¦dzern] De cuero. mag-aral. n. tulu¨¢n. n. Leaf. n. Pahintulot. v. Leash. [lis] Arriendo. matalin¨°. n. Leaven. Leaky. adj. Leather. lumundag. Pagkatuto. reclinarse. tagaakay. Luks¨®. Kinatawan. v. Legendary. [lis] Arrendar. Leave. Learner. [l¨¦dchibl] Legible. Leanes. Leak. Kaliwete. Legerdemain. Matuto. Lean. alianza. [li] Hez. v. Lebadura. Lead. Legalize. n. Panayam na binabasa. residuo. Isang-ayon sa kautusan. Leap. Tiningga. [l¨ªflet] Hojilla. Pangungupahan. K¨¢liitliitan. Learned. [l¨¦dcher] Libro mayor. lundag. instruir. ayon sa kautusan. May pinag-aralan. pag-aaral. n. Legation. Leeward. Pumatnugot. adv. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. [legat¨ª] Legatorio. adj. pie. v. abandonar. Leavings. [l¨¦rning] Estudio. [l¨ªdchend] Leyenda. v. [lern] Aprender. balat ng hayop. Bakood. kathang salaylay. [l¨ªder] Guia. Ang nag-aaral. [l¨ªvings] Sobras. Liksyon. k¨¢sunduan. n. [lip] Saltar. legitimar. Magtur¨°. derrame. Sumulyap. n. n. legitimidad. Yaring katad. paa. T¨ªpanan. k¨¢yarian. marunong. Kaliwa. [l¨ªkedch] Merma. pradera. Leak. adj. Matwid. Lection. [left] Izquierdo. [l¨ªward] Sotavento. escritura de arrendamiento. Ang pinamanahan. Labis. [l¨¦dzer] Cuero. v. Leap. n. pumatnubay. Leathern. [l¨ªfi] Frondoso. [lich] Sanguijuela. Lean. Ledger. galapong. [l¨¦guet] Legado. n. [lin] Apoyarse. Nababasa. Legend. Iwan. estudiante. [l¨ªki] Roto. Gilid. . permiso. [liv] Dejar. land¨¢s ng tubig. umakay. Leaden. n. Leakage. n. [l¨¦vn] Levadura. adj. adj. Talian. n. Salamangk¨¢. [lig¨¢liti] Legalidad. [l¨¦cchurer] Instructor. n. n. n. Munting dahon. Legatee. [lik] Gotear. Lecture. [ledn] Hecho de plomo. [lid] Plomo. n. inteligente. n. v. Sumandig. kaalaman. n. Legality. n. [l¨¦ccion] Leccion. instruir. Pay¨¢t. Leader. adj. [lik] Gotera. n. Lumukso. Kwento. Lead. n. Katwiran. v. Kathakatha. Tingga. Bumw¨ªs. Tul¨°. [lir] Ojeada. [leg] Pierna. Butas. [l¨ªgal] Legal. aprendiz. [lif] Hoja. Madahon. [l¨¦cchur] Discurso. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. hojudo. [lip] Salto. Latak. [lig] Liga. agujereado. [l¨¦rnd] Sabio. Leech. humilig. adj. n. [ledch] Borde. League. Tumul¨°. Legal. pabayaan. diputado. Kapayat¨¢n. Tagapagtur¨°. embajada. Legate. Legacy. Lease. v. [lin] Flaco. [l¨¦cchur] Ense?ar. [lish] Correa. adj. fermento. leg¨ªtimo. [left-jended] Zurdo. v. [l¨ªgalaiz] Legalizar. Lecturer. brincar. tagapamatnubay. Leaflet. Leave. Sa gaw? na may hangin. Legible. Dahon. Left-handed.Lea. Learning. Tumutul¨°. Leer. Lee. n. Ledge. Katad. n. adj. v¨ªa de agua. Leer. Hit¨¤. Latak ng alak. n. Least. Leafy. [lish] Atar con correa. Lecture. Lease. Sugong kinatawan. n. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. [lir] Mirar de soslayo. [l¨ªnes] Flaqueza. n. Sulyap. n. Learn. Linta. conocimiento. Panal¨¬. Libro mayor. Tagapamatnugot. Left. adj. Leg. [lid] Conducir. n. v. tir¨¢. [li] Prado. [l¨¦guesi] Legado. [liz] Heces.

Legitimate. Dahandahan. fastidioso. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. Silanganan. Lethargy. Legislature. Kapatagan. Lemonade. hambog. Lent. n. n. Libog. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. [l¨¦per] Leproso. n. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. n. v. pagliligtas. leva de tropas. n. Lethargic. Pahabain. benignidad. [l¨¦prosi] Lepra. Magpahiram. Pananagot. Liberation. Magpalay¨¤. [l¨ªvoer] Palanca.Legion. Gaan. Leopard. Oras ng pagbangon. v. [let] Dejar. [lengz] Longitud. Lente. Lemon. n. Liberate. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. n. n. Kagandahang loob. l¨ªh¨¢m. Kaawaan. [l¨¦dchisletor] Legislador. [l¨¦mon] Limon. Kagandahang loob. [lest] No sea que. mabuting asal. Hab¨¤. awas¨¢n. K¨¦tongin. [l¨¦zardchi] Letargo. ligereza. pul¨¢. Levity. Mahab¨¤. [l¨ªnient] Leniente. Pakaontiin. Panghikwat. dique para detener el agua. Leisure. n. n. [l¨¦siurli] Despacio. Lessen. kulangan. Lend. n. n. Liable. Pantay. Lever. n. Limonada. Length. oriente. n. Let. adj. Lesser. Lens. [l¨¦pard] Leopardo. patagin. prolongar. Letter. v. [l¨¦siur] Desocupacion. adj. Levant. [l¨ªonain] Leonino. kagandahang loob. nivelado. Levy. n. adj. n. n. [l¨¦niti] Lenidad. mas peque?o. v. [l¨¦toer] Letra. Liberality. Lessor. Liberty. Leopardo. Lenity. Bayaan. Lay¨¤. L¨ªksion. Liability. [l¨¢iabl] Responsable. Kurism¨¢. Lest. [l¨¦vel] Llano. carta. n. Himb¨ªng. nakayayamot. lenitivo. pagbabangon ng hukb¨®. igual. n. [l¨¦dchislet] Legislar. [l¨ªboerti] Libertad. patag. [l¨¦dchislechur] Legislatura. [l¨¦sor] Arrendador. magligtas. kalayaan. [lent] Cuaresma. adj. Katunayan. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. Tagapaglagda ng kautusan. Ang nagpapaupa ng bahay. [l¨¢ioer] Embustero. adj. instruccion. dayap. Mga kuto. n. Malibog. Pagpapagayongayon. v. may pul¨¢. n. Lenient. Kulang. [l¨¦pres] Leproso. Legislative. generoso. Lettuce. Libel. Lice. adj. Bwis. [lesn] Minorar. [l¨¢ibl] Libelo. [liboer¨¢liti] Liberalidad. Level. n. K¨¦tongin. Ketong. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. mahalay. n. Parang leon. adj. Leniency. Legislate. [li¨²dnes] Lascivia. conj. [l¨¦soer] Menor. adj. [l¨¦vel] Igualar. n. Lichugas. maliban. n. Titik. [l¨ªdchen] Legion. v. magpautang. n. Lewd. adj. Magandang loob. n. Pulutong. [l¨¦viti] Levedad. v. pangharang ng tubig. Baka. Liar. [lens] Lente. may pul¨¢. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. Legitimacy. n. s¨¢gutin. Leper. largura. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. [l¨¦vi] Impuesto. Maglagda ng utos. [l¨¦ngzi] Largo. adv. n. [li¨²d] Lujurioso. [lend] Prestar. [l¨¦nitiv] Lenitivo. Pagpapalay¨¤. [les] Menos. n. ocio. [l¨¦moned] Limonada. Pantayin. kabutihang asal. Leprosy. Less. Levee. disminuir. kahalayan. vidrio circular convexo. Sinungaling. lunas. Paglalagda ng kautusan. [l¨ªboeral] Liberal. bulaan. Lunas. n. [l¨¦vel] Llano. ipagkaloob. kagaanan. adj. Tunay. llanura. Legislator. Lengthen. adj. Level. Lengthy. Legislation. [l¨¦ngzen] Alargar. Lenitive. Limon. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. [l¨ªniensi] Benignidad. sulat. Level. tur¨°. n. lascivo. . adj. conceder. Liberal. [l¨¢is] Piojos. aral. adj. adj. Nakapagpapahupa. Lesson. lalong munt?. Pananagot. [l¨¦tius] Lechuga. Leprous. librar. aplanar. Leonine. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. deliberadamente. Paninirang puri. [liboeret] Libertar. [l¨¦son] Leccion. Lewdness. Leisurely. Lalong maliit. n. Mahimbing. n. n. [l¨ªvant] Levante.

[l¨ªgament] Ligamento. hanggan¨¢n. Parang buh¨¢y. n. Limit. Guhit. Lifelike. [limp] Cojear. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. n. [l¨¢ik] Como. [laif] Vida. [lik] Lamer. magbulaan. Limekiln. [l¨¢imston] Piedra de cal. restringir. [l¨¢ik] Semejante. N¨¢paibig. [l¨¢ikli] Probablemente. [lif] De buena gana. Liege. limpieza. [limit¨¦cioen] Limitacion. n. Walang hangg¨¢. Limber. adj. iparis. Lilac. Magsinungal¨ªng. gawaan ng apog. Tarugo. n. vasallo. Kumislap. n. n. [l¨ªgachiur] Ligadura. n. Nauukol sa guhit. alumbrar. t¨¦rmino. Magaan. walang diw¨¤. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. Batong apog. v. [l¨ªmpid] Limpio. n. [limp] Cojera. Light. Kahawig. Pagkaguhit. [l¨ªmitles] Ilimitado. [l¨¢itn] Relampaguear. n. [l¨ªmber] Manejable. tinint¨¦. v. adj. Lieutenancy. [lait] Encender. Likeness. [lai] Mentira. Likely. adj. v. [l¨¢ilac] Lila. Malamb¨®t. naman. Apug¨¢n. Gaya. Tag¨¢l ng b¨²hay. Like. Gaan. comparar. Lid. linaw. resplandor. Limitless. n. [l¨ªen] Derecho de retencion. Lightness. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. wakas. M¨¢pilay. n. suminta. n. hingkod. paris. llevadero. adj. v. n. inanimado. lip¨¬. Limpidness. [lift] Alzar. [l¨ªmit] L¨ªmite. n. n. Lie. pagaanin. para. n. n. Malinis. Like. [l¨ªniement] Lineamentos. [l¨ªmpidnes] Claridad. mag palyab. wangk?. Tenyete. [l¨¢ikn] Asemejar. Itaas. Yaring kahoy. lintik. claro. tulin. [l¨¢itnes] Levedad. sunudsunuran. Lien. Limb¨®. n. Lift. pahintulot. amar. sus¨¬. pagbuhat. [l¨¢it] Lijero. Itulad. Patay. [lid] P¨¢rpado. Wangis. Limestone. adv. v. s¨²bdito. Lights. adj. [l¨¢ik] Querer. elevar. Angk¨¢n. n. . igualdad. Lime. [liut¨¦nant] Teniente. kawangk¨ª. n. Linaw. iwangk¨ª. v. Lieutenant. Liken. adv. Apog. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. Ilaw. buhatin. Likewise. Hangganan. n. Lisensia. trasparente. v. Rin. [liu] Lugar. Lie. Lineage. [l¨¢ifles] Muerto. Bigyan ng hangg¨¢. Bag¨¤. Kidl¨¢t. Lighten. n. [l¨¢its] Pulmones. n. Limpid. T¨¢lukap-mat¨¢. Dako. [l¨¢isens] Licencia. kamagana Lineal. linis. Lifetime. Limb. lugar tenencia. Pagkatenyente. [l¨ªmbo] Limbo. [l¨ªniel] Lineal. [lain] Linea. [l¨¢im] Cal. n. gustar. v. magsind¨ª. Marahil. claridad. dumil¨¤. liwanag. n. Hangg¨¢. gayon din. adj. n. B¨²hay. n. [limb] Miembro. Ligneous. Ligament. [liut¨¦nansi] Tenencia. Lifeless. Ligature. v. Lineament. Pang-ugnay. raya. adj. flexible. n. humingkod. kabuhayan. kampon. Humimod. restriccion. Lick. Magtitis. [lidch] Feudatario. parecido. lugar. velocidad. Life. Line. Lift. [l¨¢isens] Licenciar. Kawangis. [l¨¢ikli] Bien parecido. Lief. Linch-pin. adv. Licence. Sangkap. adj. lah¨¬. Likely. v. Like. iluminar. Kasinungalingan. gumiliw. Lieu. [l¨¢icwaiz] Tambien. [l¨ªniedch] Linaje. ligazon. adj. alijerar. [lai] Mentir. Umibig. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. tanlawan. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. n. [lait] Luz. Light. magpaningas. n. alumbrar. igualmente. iluminar. Light. [l¨ªgnies] Le?oso. n. [l¨¢icnes] Semejanza. Limbo. autorizar. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. n. adv. kabulaanan. decendencia de una familia. Lime. hanay. adj. Lila. lijereza. [l¨¢imkiln] Calera. Limp. malinaw. [l¨ªnch-pin] Pezonera.Licence. liwanagan . kawangk?. Limp. Pamigkis. Piansa. P¨ªlay. Limit. igaya. Lightning. Pagtat aas. [l¨¢im] Lima (especie de limon). Magpahintulot. n. Limitation. [l¨ªmit] Limitar.

[l¨ªkoer] Licor. Liquidate. Livelihood. [l¨ªtoer] Parir los animales. [l¨¢ivlijud] Vida. Living. pagkagaril. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. [link] Anillo de cadena. t¨¢laan. ajustar las cuentas. [l¨ªtoereri] Literario. v. prolongar. n. walang bahal¨¤. Liquation. sikap. n. Loafer. adj. Pamumuhay. [l¨ªnguoer] Consumirse. Ikaw¨ªng. [lon] Pr¨¦stamo. derritir. [liv] Vivir. n. List. cama portatil. especie de tierra gredosa. Malambot. [l¨ªtardchi] Liturgia. Litany¨¢. Loan. [laicu¨®cioen] Licuacion. v. magago. [l¨¢ivli] Vivo. n. Malagnaw. Liquid. Listlessness. v. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. Umutal. [L¨ªnguoering] Tardanza. Pagkautal. Atay. makinig. gumul¨®. n. [l¨ªtoer] Litera. tumahan mamuhay. Lithography. n. [lisp] Tartamudear. adj. Itala. prolongacion. [l¨ªterechur] Literatura. Lip. Liveliness. pagkagago. Singsing ng tanikala. Palaboy. Lion. Himatay. . Loam. Pamumuhay. n. magar¨ªl. adj. n. pautang. Kaonti. prontitud. Aporo. [L¨ªnguoering] Lento. [l¨ªcuifai] Licuar. Loadstone. v. [lisn] Escuchar. n. n. [lom] Marga. Alak. actividad. Link. [l¨¢ioenes] Leona. [l¨ªtani] Letan¨ªa. lino. n. v. sunudsunuran. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. adj. Litigation. Litigate. Tagal. [l¨ªtl] Poco. [l¨ªstlesnes] Descuido. adj. Liquidation. [link] Enlazar. Liquor. Load. Livid. [lisp] Tartamudo. Manganak ang hayop. tunante. n. Literal. Lingering. [l¨ªtoeral] Literal. Tuus¨ªn. Lizard. n. [lip] Labio. v. Duminig. Pagpapabaya. n. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. dal?. [l¨ªsnoer] Escuchante. enlace. Literature. Usap¨ªn. pagkawalang malay ng pagkatao . Lab¨¬ ngus¨°. n. makupad. Linz¨®. Tinapay na malak¨ª. Arag-arag. magbayar¨¢n. n. [lip¨®zimi] Lipotimia. alistar. Buh¨¢y. Lisp. descuidado. Liquefy. empr¨¦stito. Listener. aforro. Liniment. [l¨ªtigant] Litigante. [l¨ªstles] Indiferente. masay¨¢. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. Buh¨¢y ang loob. Livery. n. n. agilidad. Lingering. [l¨ªvid] L¨ªvido. Listless. n. [l¨ªtiguet] Litigar. lino. n. [l¨ªcuid] L¨ªquido. [lof] Pan. Litter. n. n. peso. Pahir¨¢m. v. Link. n. Bubul¨ª. [lod] Cargar. Live. Pabaya. n. desmayo. Ley¨®n. n. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. magtagal. iugpong. n. List. a. [l¨¢ining] Forro. [laiz] Flexible. Leyong babae. tuk?. vigoroso. Lioness. [l¨ªniment] Linimento. subsistencia. ipasan. blando. [l¨ªcuidet] Liquidar. Little. n. Lupang it¨ªm. Literary. pesado. morar. n. v. n. Pagtutuus. dilatar. Ang nakikinig. Lulan. n. Litter. n. Litany. c¨¢rdeno. v. malwat. hampas-lup¨¤. [l¨¢ivlines] Vida. Kulay tal¨®ng. [l¨®foer] Holgazan. [l¨ªzard] Lagarto. Lithe. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. adj. n. liks¨ª. v. [l¨ªniar] Lineal. tardo. [litigu¨¦cioen] Litigio. Maglulan. Linguist. l¨¢on. desordenar. [l¨®dston] Im¨¢n. Liturgy. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. Liver. peque?o. Pagtunaw. n. gandul. adj. M¨¢tira. tamad. adj. Gamot na pamahid. Panunulat. Loaf. bribon. kabuhayan. bigat. Ayon sa salita.Linear. n. atender. tumagal. Sigla. n. Listen. [list] Registrar. [l¨ªvoer] H¨ªgado. manah¨¢n tumir¨¢. usap. [list] Lista. Litograpya. n. Litigant. Makipag-usap¨ªn. munt?. Load. [lod] Carga. Bat¨® balan¨¬. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. Tala. kaw¨ªng. Linger. Nauukol sa guhit. Maubos. lwat. Lisp. v. Lively. [l¨¢iv] Vivo. habitar. Mabagal. Linen. magtala. adj. [l¨ªnen] Lienzo. adj. Tumunaw. Nakikipag-usap¨ªn. Lipothymy. pagwawalang bahal¨¤. Live. [l¨¢ioen] Leon. Lining. kalandas. [l¨ªvoeri] Librea. dasal.

Pahaba. [long] Anhelar. desierto. abandonado. [l¨®nli] Solitario. pangungusap. [l¨®kast] Langosta. n. Locket. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. Lodging. [lonsam] Solitario. disgustado. lwal. v. n. Look. vest¨ªbulo. n. n. adj. Logician. [l¨®ket] Broche. . n. Pag-iis¨¢. adj. n. M¨¢nunuluyan. [luk] Aspecto. k¨¢wingan. Lobby. [loc] Cerradura. Bantay. Long. galaw. vehemente. [l¨®gwud] Palo de campeche. mapagmataas. Looking-glass. Lodge. in¨ªp. n. Locomotive. Loneliness. [l¨®zsam] Aborrecible. [l¨®dchical] L¨®gico. n. Lag¨¢y. Loathing. [l¨®ng-tongd] Parlero. v. isus¨¬. Taong mapurol ang ulo. n. Lock. acostarse. n. humandusay. adj. Lock. Longitudinal. n. Longing. adj. asqueroso. n. n. parlon. n. [l¨®zing] Disgusto. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. matayog. n. hichura. nauukol sa hab¨¤. dampa. Mataas. vigia. Ilang. adj. pook. Isara. Loathe. [longing] Deseo. Sil¨ªd. P¨¢nuluyan. & n. Kilos. Look. v. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. elevado. Habih¨¢n. Bugtong. n. [lonj¨¦viti] Longevidad. adj. solo. la reunion de francmasones. Katag¨¢ng pagmamatwid. n. Hab¨¤ ng buhay. Pagayon-gayon. Masatsat. orgulloso. M¨¢kina ng tren. colocar. Balak¨¢ng. adj. Ohales. [luk-aut] Centinela. [lol] Tender. n. Pananabik. nakapangdidiri. n. Balang. [lon] Solitario. n [l¨®dcher] Huesped. trozo de arbol. cabeza redonda. v. Longevity. Dako. Suy¨¤. haragan. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. v. Lone. Magpagayon-gayon. yamot. magtakwil. Salam¨ªn. una especie de camaron marino. Loath-some. [log] Le?o. Mahab¨¤ ang buhay. Logic. Loon. alojamiento. Loom. Locate. tanod. apoyarse. [l¨®cal] Local. altivo. n. Humilat¨¤. [loc] Cerrar. Switik. Tumingin. Lobster. Logical. Loop. n. detestar. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. [l¨®dching] Posada. Locker. adj. corchete. v. Long-tongued. Lodge. Balang. [l¨®dching-jaus] Posada. [l¨®in] Lomo. mapagbat¨¢. pun¨° (ng kahoy). [l¨®guoerjed] Zote. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. Salita. adj. Logwood. [loz] Repugnante. [l¨®fti] Alto. Manabik. [l¨®ndchitiud] Longitud. Log. Locksmith. [lum] Telar. maglapag. [lun] P¨ªcaro. n. Locution. pangtrangk¨¢. casita. naninirahan. n. Kahoy. adj. situacion. n. holgazan. Nauukol sa katagang pagmamatwid. Long. Panday-kaban. Look-out. Loiter. itrangka. [l¨®nlines] Soledad. Hab¨¤. Location. Kahoy na mapul¨¢. presilla. [loc¨¢liti] Localidad. Maglagay. n. inquilino. Longitude. n. ansia. n. Loiterer. panglaw. repugnancia. Lodger. palal¨°. Yamot. Manuluyan. n. [l¨®koer] Armario. kahabaan.Loath. Any?. adj. kaban. [l¨®ket] Poner. Lonely. Aparador. Locality. [long] Largo. [locom¨®cioen] Locomocion. n. [l¨®dchic] L¨®gica. Mat¨ªisin. nag-iisa. n. baul. manirahan. ansiar. anhelo. Mahab¨¤. v. Lodging-house. [l¨®csmiz] Cerrajero. [locom¨®tiv] Locomotora. [l¨²king-glas] Espejo. [l¨®bstoer] Langosta. [lup] Ojal. Yumamot. [lok¨¦cioen] Colocacion. n. Locust. Loll. Local. Kayrel. Marunong ng matapat na pagmamatwid. Lonesome. [l¨®itoeroer] Haragan. Nakayayamot. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. karimarimarim. Nauukol sa dako ¨® pook. [loki¨²cioen] Locucion. Nag-iisa. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. nakasusu klam. [l¨®bi] Antec¨¢mara. fastidioso. semblante. n. adj. Loggerhead. adj. [l¨®itoer] Haraganear. [luk] Mirar. adj. Long-lived. Locomotion. Bahay-p¨¢nuluyan. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. v. logia. Long-suffering. Lofty. [loz] Aborrecer. Loin. desear con vehemencia. Seradura.

Louse. kalugih¨¢n. [l¨®er] Abajar. Magiliw. kuto. acobardado. n. [lo] Bajo. ang nasayang. adj. Lovelorn. Pagkapanginoon. Mabab¨¤. kal¨¢s. Kalwagan. [l¨¢vabl] Amable. magpalw ag. danaw. Dyos. Kapalaran. Lower. Lounge. May malaking tainga. nasayang. disminuir. adj. Lowing. altivez. Loosen.Loophole. palal¨°. gustar. lote. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. Low-spirited. adj. Aral. Butas. [lo] Bajo. Loot. [l¨¢vli] Amable. Dagatdagatan. [l¨®lines] Bajeza. Tinalikdan ng kasintah an. Magpakapanginoon. umirog. [los] P¨¦rdida. Hamak. Lowliness. kulimlim. Sulat na palasintahan. [l¨¢ud] Ruidoso. Loterya. tur¨°. pumaw¨¬. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. Low. Love. talunan. Umunga. malwag. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. gal¨¢n. n. parla. [loz] Repugnante. kapalaluan. Lop. [lord] Se?or. Matab¨ªl. Lordly. adj. Loyal. angal. [lav] Amar. hamak. [locu¨¦cioes] Locuaz. ayon sa katwiran. [l¨®uering] Sombr¨ªo. adj. n. [l¨¢us] Piojo. adj. ocioso. maniil. Lowering. soltura. v. Lover. v. [l¨®ial] Leal. [l¨²sn] Desunirse. n. [l¨®li] Humilde. [l¨¢undcher] Haragan. Lowly. Hanip. querer. Umibig. desatar. adj. batugan. pumaram. Loutish. kakalas¨¢n. n. lumwag. Ayaw. [l¨¢undch] Haraganear. Low. Lose. Magwala. Pangungugaling hamak. Putl¨ªn. orgullo. hablador. [lut] Saquear. [l¨®ing] Mugido. Loud. Loudly. Loquaciousness. natalo. Mahin¨¤ ang loob. [l¨¢ver] Amante. Lowland. adj. Lounger. Lost. Mangdambong. n. [l¨®teri] Loter¨ªa. pandak. satsat. sumiso. [l¨®land] Tierra baja. r¨²stico. v. Tab¨ªl. adv. ang natalo. . Lopeared. desapretar. fiel. v. Kumalag. Lupang mabab¨¤. Lower. Loose. Tapat na loob. Panginoon. Ibaba. [lord] Se?orear. Lousy. pag-giliw. desatado. m¨¢iibigan. mangibig suminta. n. mangliligaw. Love. kaukulang bahagi. Low. Ang nawala. Mahanip. adj. [l¨²pjol] Abertura. kaliitan. Sangang pinutol. relajado. maluba y. Nawala. ense?anza. Lout. da?o. K¨¢babababaan. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. n. [l¨¢udli] Ruidosamente. Lord. Loquacious. pag-irog. ruindad. makuto. [lop] Desmochar. maingay. Dios. ba wasan. disgustado. [lost] Perdido. v. orgulloso. n. humillar. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. separarse. ropa. minorar. Lotion. (sigaw ng baka). pagsinta. masalita. tak¨®t dwag. clamoroso. adj. n. Looseness. n. Love-letter. Lough. [l¨®nes] Bajeza. [lus] Desatar. v. alto. Kaibig-ibig. Parang panginoon. dominar. Kababaan. n. Mapagpakumbaba. n. v. [l¨®ermost] El mas bajo. n. Lop. Loose. aflojar. Ungal. v. r¨²stico. n. [lot] Suerte. Lottery. [l¨²snes] Aflojamento. [loc] Lago. desperdiciar. [lo-sp¨ªrited] Abatido. n. adj. kumalas. magbatugan. n. [l¨¢v-letter] Carta amorosa. vilmente. Mura. ¨ªnfimo. Lot. n. [lop] La rama podada. holgazanear. aflojar. [l¨¢utish] Rudo. laguna. charla. [l¨¢uzi] Piojoso. Loss. Lowermost. adj. Lord. hamakin. masats¨¢t. [l¨®cion] Locion. lup¨¤. nalugi. Lovable. v. Malamlam. kumalas. n. magbulaksak . Kal¨¢g. Lowness. v. [lo] Mugir. Kumalag. n. n. ablucion. hermoso. kagiliw-giliw. [l¨®er] Mas bajo. [lor] Leccion. [los] Perder. [lus] Suelto. doctrina. [l¨¢ut] Patan. Lore. adj. desanimado. Magpagayon-gayon. Nangingibig. adj. adj. disipar. adj. Lalong mabab¨¤. peque?o. peque?ez. [lav] Amor. talipandas. Pag-ibig. n. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. adv. adj. Pagayon-gayon. Taong hamak. adj. Loth. gumiliw. May kalakasan ng boses. adj. Lovely. Lordliness. Malak¨¢s na pananalita. paliitin. Loquacity = Loquaciousness.

Pain. adj. [larch] Abandono. mahalay na pita. adj. v. Bastos. [l¨¢mber] Maderaje. Bubwanin. [l¨¢scies] Empalagoso. sagan¨¤. pabaya. Lunt. Luckless. n. makintab. [l¨¢ber] Tomajon. Minindal. makintab. magpatulog. Lump. [l¨¢mbar] Lumbar. [li¨²cworm] Tibio. n. desdichado. Malibog. humila. Lustre. fren¨¦tico. [lask] Ocioso. Lusk. Pagkakataon. May pagtatapat. Luminous. voluptuoso. lozano. n. Lustiness. rid¨ªculo.Loyally. calmar. Malibog. kasaganaan. n. Luscious. [lamp] Masa informe. umbok. Mabukol. v. l¨®brego. n. painan. Lubber. Libog. ganancia. Lure. kapalaran. adj. Malahininga. [lal] Arrullar. [li¨²natic] Lunatico. magpat ahimik. madera. Lucky. Lumber. triste. tamad. kintab. Ludicrous. sensualidad. v. Luck. frenes¨ª. Paghehele. [lius¨ªditi] Esplendor. n. haragan. Loyalty. [li¨²sent] Luciente. Lucidity. v. Luggage. Kapabayaan. tub¨°. v. n. Nauukol sa bwan. Maputla. [l¨¢stines] Vigor. kahoy. [lamb¨¦go] Lumbago. maningning. Lucrative. Lunatic. [l¨¢nchion] Merienda. Lubricous. Lull. resplandeciente. n. Maghele. kahibang¨¢n. Lugubrious. brillantez. Yumabong. n. sump¨²ngin. [li¨²brik?s] L¨²brico. [li¨²dicres] Burlesco. Lubricate. mahalay. Luminary. [li¨²nesi] Locura. Bantal. masigla. Lumbar. Nauukol sa balakang. Ningning. adj. n. n. [l¨¢guedch] Bagage. [li¨²min?s] Luminoso. sosegar. lumag?. Lunacy. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. malungkot. day¨¤. Palabir?. [last] Lujuria. bumatak. Kin¨¢ng. fornido. malamlam. [l¨¢labai] Arrullo. n. acechar. Lumbago. Lucent. n. Umabat. purificar. Ilaw. Lurid. adj. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. Lurch. Lust. [larch] Devorar. adj. [li¨²rid] P¨¢lido. [li¨²nar] Lunar. resplandor. adormecer. [lucsi¨²riant] Exuberante. [li¨²mineri] Luminar. Lunch. Nakasusuy¨¤. indolente. Lukewarm. malabis. n. mang-abang. malag?. Luxuriate. Luxurious. [l¨¢ster] Lustre. n. a?agaza. v. bukol. Lucid. dil¨¢g. adv. Lump. Lullaby. v. Lustful. jocoso. [li¨²ker] Lucro. makislap. n. Lure. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. mel¨¢ncolico. un bobo. Daladalahan. Luxuriance. [last] Lujuriar. Minindal. n. Madul¨¢s. Mapanglaw. mang day¨¤. [li¨²briket] Untar con materias crasas. patay na tubig. n. [li¨²sid] Luciente. adj. Luncheon. adj. dichoso. inducir con se?uelo. engullir. Lust. superabundancia. malamlam. v. Magpita ng mahalay. makislap. Bag¨¤. adj. Mga tabl¨¢. lumbrera. Pagtatapat. lak¨¢s. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. padilagin. [liur] Se?uelo. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. ginagal ing. [l¨¢cles] Malaventurado. Sigla. Pakinabang. adj. kal aguan. Lucre. adj. [lucsi¨²rians] Exuberancia. [lang] Pulmon. equipaje. pal¨¢taw¨¢. Kayabungan. n. Maliwanag. n. Lusty. fortuna. bantalbantal. Mapalad. exuberante. Masamang palad. adj. Katiin. Magtumpok. [l¨¢stret] Lustrar. Luxuriant. [l¨¢stful] Lujurioso. lozania. katawataw¨¢ Lug. adj. adj. [liur] Atraer. mapanglaw. di¨¢fano. n. [l¨¢sti] Lozano. v. & n. Pakinang¨ªn. mabuting kapalaran. Lumpy. Humalt¨¢k. Mayabong. [l¨®ialti] Lealtad. adj. superabundante. Tang¨¢. sawing kapalaran. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. [larc] Espiar. ungas. adj. . [lant] Mecha de ca?on. Kaulul¨¢n. [lanch] Merienda. adj. [lucsi¨²ries] Lujurioso. magpakalibog. dar chasco. [lac] Acaso. adj. adj. Maningning. Lurch. [l¨¢ki] Afortunado. brillante. Titis¨¢n ng kanyon. Sumakmal. templado. Maningning. enga?ar. humiya. n. Lustrate. adj. adj. Lung. v. robustez. tanglaw. Lurk. [li¨²crativ] Lucrativo. Lunar. vigoroso. Pinakikinabangan. [l¨®iali] Lealmente. infeliz. feliz. Malak¨¢s.

exagerar. n. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. imperioso. Lye. Lih¨ªa. n. Lynx-eyed. n. Magnificent. baliw. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. n. n. [m¨¢dli] Furiosamente. [m¨¦dnjud] Doncellez. Larawan ng Mahal na Birhen. Mainit ang ulo. Mackintosh. [m¨¢dchistresi] Magistratura. n. n. n. como un loco. arrogante. [m¨¢dchic] M¨¢gico. n. [m¨¢djaus] Casa de locos. [mad¨®na] La imagen de la virgen. may panghalina. Kilos makapangya rihan. Taong ulol. [magn¨ªfisens] Magnificencia. Nauukol sa m¨¢kina. tawag sa ibang p¨¢hayagan. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. Magistracy. tama?o. [mad] Enloquecerse. hal¨ªng. Magpie. Magisterial. n. Magazine. Mapusok. adj. n. exaltar. [m¨¦dnli] Virginal.Luxury. Mahometan. Kadakilaan. n. Machinery. kal akhan. n. Kapote. pang-ganyak. n. Ibong martines. [madchist¨ªrial] Magistral. mainam. Magnet. exuberancia. [m¨¢gnifai] Magnificar. voluptuosidad. ale. rabioso. Nauukol sa mahia. n. Lak¨ª. M [ma]. n. se?ora. [m¨¢got] Gusano. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. [m¨¢dchistret] Magistrado. Magic. Magnesya. Lymph. Maid. mec¨¢nica. n. Dakilain. [l¨¢i] Lej¨ªa. [mej¨®gani] Caoba. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. grandor. Mad. Ulol. n. adj. Tila narra. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. Magician. kalakih¨¢n. Machine. [mab] Vestirse desali?adamente. [limf] Linfa. v. Bato balan¨¬. n. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. adj. maawain. In¨¢y. loko. [m¨¢gnitiud] Magnitud. Nauukol sa batobalan¨¬. [ma] Mam¨¢. Mab. Maidenhood. [lincs-¨¢id] Vista de lince. it anyag. [me¨ªd] Doncella. m¨¢hiko. M M. n. adv. Madden. adj. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. [mak¨ªntosh] Sobretodo. mahabagin. v. n. Dakil¨¤. Mahistrado ¨® mataas na hukom. adj. Magandang kalooban. [m¨¢gpai] Urraca. [mach¨ªn] M¨¢quina. Magistrate. Magnify. Magnetism. kasakdalan. Lira. Magnetic. Kaululan. Madly. n. Machinist. antojadizo. mahal¨ªng. Parang dalaga. n. Matalas ang mat¨¢. Maiden. Magnetical = magnetic. Makar¨®t. M¨¢kina. binibini. n. [m¨¢djeded] Fogoso. picaza. n. Madam. sira ang ulo. adj. Maid-servant. adj. Moro. Madman. Alilang babae. Mahia. n. pagkasir¨¤ ng bait. Macaroni. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. [l¨¢ir] Lira. n. Uod. grandeza. magar¨¤. parang binibini. n. mabaliw. dalagang matanda. [m¨¢dman] Un loco. [l¨²csiuri] Lujuria. Libog. Magnanimous. n. Magnanimity. Mago. Mad. [mach¨ªnist] Maquinista. [mad] Loco. espl¨¦ndido. Maul¨®l. un maniatico. n. [m¨¢gnetism] Magnetismo. Tubig (na nanganganinag). pagkabinibini. [m¨¢dchic] Magia. [em] M (eme). Madcap. v. adj. criada. Mahogany. magilas. parang ulol. sakdal. n. Maidenly. m¨¢gico. Lyre. [madn] Enloquecerse. Batang babae. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. Maulol. nanay. Magnitude. Maggot. panghalina. adj. Madhouse. [m¨¦dn] Doncella. [l¨¢irist] Lirista. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. Makinista. [mach¨ªneri] Maquinaria. katha. enfurecerse. Lynch. [maj¨®mitan] Mahometano. [macar¨®ni] Macarrones. . v. demencia. Magic. Magnificence. n. Lyrest. Madonna. kahalayan. [magnisya] Magnesia. pagkasir¨¤ ng ulo. Ang marunong tumugtog ng lira. Ma. purihin. Pagkadalaga. gal¨ªt. magalit. virginidad. n. Magbihis ng kahit paano. [m¨¢dnes] Locura. Madheaded. furioso. [medch¨ªcian] Mago. n. Madness. magalit. Dalaga. capricho. Magnesia. [mad¨¢m] Madama. Ginang. kalabi san. ibuny?. [m¨¢gnet] Iman. adj. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. baliw. Kagandahang loob. v.

n. kulotkulutan. [mol] Mazo. Patong malak¨ª. Man. n. Pamun? sa timbang. may-gawa Make-believe. correo. adj. [me¨ªk] Hacer. adj. Maize. malversacion. [m¨¢lard] Lavanco. hichura. May mahalay na damdamin. n. [m¨¦ker] Hacedor. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. n. [maltr¨ªt] Maltratar. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. Makeweight. v. malakas. [man] Hombre. v. [maled¨ªccion] Maldicion. Malady. Karamihan. n. n. Umalipusta. bugbugin . [me¨ªk] Hechura. n. pagkupkop. Malt. art¨ªfice. augusto. n. adj. Main. estropear. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. pagk¨¢gawa. kalak han. [me¨ªn] Grueso. n. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. sostener. Maintenance. n. [m¨¢lapart] Desvergonzado. [madch¨¦stic] Majestuoso. Ihulog sa korreo. criador. Malice. Malefactor. marahas. Mainland. Kak apalan. Maker. [m¨¢dchesti] Majestad. [mal¨¢in] Maligno. dahil¨¢n. Maleficent. fuerte. [me¨ªnli] Principalmente. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. adj. [mal¨¦volens] Malevolencia. n. Make. [me¨ªz] Ma¨ªz. [mol] Golpear con mazo. Mallows. Walang hiya. Nauukol sa lalake. n. [mal¨¢ria] Malaria. Alalay. Malcontent. formar. Gumawa. kasamaan. Malbas. [m¨¢los] Malva. Majestic. forma. malignidad. v. adj. pangahas. v. [mal¨ªgniti] Malignidad. [ment¨¦n] Mantener. n. enfermedad. n. [m¨¦cwet] Complemento de peso. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. [me¨ªl] Masculino. producir. [me¨ªl] Macho. Malign. yar¨¬. perversidad. cota de malla. v. May masamang adhika. n. Korreo. [mal¨ªgnant] Maligno. malicia. [m¨¢liabl] Maleable. Lagnat na may ngiki. [me¨ªnland] Continente. Mall. [me¨ªl] Poner en el correo. Damdaming kahalayhalay. Malleable. n. fabricante. Magbay¨®. Masamang kalooban. [m¨¢ladi] Mal. Umalalay. lalake. v. n. Maltreat. pluralidad. Mallard. n. gal¨ªt. lumpuh¨ªn. & n. proteccion. Malaria. Kadakilaan. lait. Major. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. Masama. kalakhang bahagi. descarado. varon. adj. n. Lalong malak¨ª. Tao. Mallet. manggagaw¨¤. Maliciousness. maligno. Pangbayo. lum al¨¢ng. sumapol. Malmsey. apoyo. [mal¨¢in] Envidiar. karangalan. lak¨¢s. n. Komandante. Malignant. Sak¨ªt. [m¨¢lcontent] Malcontento. Majesty. Any?. Maim. . n. inay. adj. fabricar. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. Malign. crear. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. inang. tumampalasan. Malicious. Mamma. mahalay na damdamin. Major. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. mag-any?. Malapert. pag-aalib ugha. Palakol na kahoy. Pagkukunwa. Mais. Malignity. & n. dumikdik. n. Malevolent. adj. Mall. banhay. alipusta. Isang ur¨¬ ng ubas. n. adv. Main. Kaunaunahan. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. Tampalasan. [malif¨¢ctor] Malhechor. Mainly. Paggawa ng masama. [m¨¢let] Mallete. Malediction. Masama ang loob. Nanay. n. manggagawa ng masama. Tagagawa. Make. magb alut¨¬. Male. Maltster. mag-imbot ng masama. Male. tener malicia. [me¨ªn] Principal. sakdal. [mal¨ªcioes] Malicioso. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. n. [m¨¦dchor] Comandante. pretexto. lumikha. soberan¨ªa. Panguna. [m¨¢lis] Malicia. n. Majority. [m¨¦dchor] Mayor. pangdikdik. primeramente. Malevolence. n. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. Managhil¨¬. kasakdalan. [me¨ªl] Mala. li ngap. adj. adj.Mail. Mal-practice. [me¨ªm] Mutilar. yumar¨¬. armar con cola de malla. Masama. adj. Dakil¨¤. Sumpa. Lalake. balut¨¬. figura. Maintain. n. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. adj. Mail. [mam¨¢] Mama. violento. v. n. malak¨ª. Sama. n. Masama. Makunat. grande. tungayaw. Lupang malawak. Gaw¨¢ng masama. n.

estropear. Sangkatauhan. mabuting kausapi n. la especie humana. Manhood. valiente. estiercol. [m¨¦nia] Man¨ªa. [m¨¢nedch] Manejar. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. Pandak. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. k los. [mantl] Mantel. [m¨¢ndet] Mandato. [m¨¢nikin] Hombrecillo. adj. Tagapangasiw¨¤. Manful. [man¨²ver] Maniobrar. Mania. [m¨¢nlaik] Varonil. Kaululan. Marami. t¨¢hanan. Gawa ng kam¨¢y. orden. Pahayag. n. tunay. Gawa. Manumit. n. urbano. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. Manufacturer. Manure. n. Napamamahalaan. Magpataba ng lup¨¤. director. m¨¦todo. n. matapang. [m¨¢ndetori] Preceptivo. G¨¢lisin. sangkinap al. Gawa. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. Gumawa. Manslaughter. buhok sa leeg ng kabayo. Magpalay¨¤ ng alipin. n. mabait. Manner. Magalang. patalastas. f¨¢brica. administracion. adj. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. n. Manifest. Tak¨ªp ng chimenea. [m¨¢nifest] Manifiesto. tratable. n. v. Mandible. costumbre. n. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. Bahay. Mandatory. Parang lalake. bahay-par¨¬. v. Pamamahal¨¤. n. Mansion. n. [m¨¢niual] Manual. Pamamahal¨¤. t¨¢hanan. sunodsunuran. mapitagan. v. v. n. v. [m¨¦ndcher] Pesebre. pangangasiw¨¤. Mange. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. n. . adj. [m¨¢ner] Manera. Manacle. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. n. [mani¨²r] Abonar. declaracion. n. manufacturar. Mandatory. n. adj. manufactura. Manoeuvre. [manifest¨¦cion] Manifestacion. P¨¢gawaan. [mendch] Sarna. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. ugal¨¬. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. forma. Utus¨¢n. n. v. armar. Manufactory. Manufacture. dum¨ª. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. Manure. adj.Man. Gumawa. la morada del p¨¢rroco. Manager. quinta. litaw. Manacle. v. Manual. paggawa. magpakilala. Mamahal¨¤. adj. [m¨¢nacl] Maniatar. Kakan¨¢n ng kabayo. Manageable. Paraan. Manger. totoo. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. quijada. [m¨¢nish] Varonil. Manumission. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. [man¨ªpiulet] Manejar. n. baliw. declarar. [m¨¢niual] Manual. Mangle. adj. Kiling. [man¨²ver] Maniobra. Mannerly. Mangy. [m¨¢nifold] Muchos. casa rectoral. mamatnugot. asal. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. [m¨¢ncion] Mansion. sumpong. Utos. Pagpapalay¨¤ sa alipin. v. n. Gal¨ªs. n. dirigir. Manik¨ª. v. n. morada. Manse. Mannequin. & n. Management. pumar aan. [m¨¢njud] Edad viril. [mani¨²r] Abono. n. hal¨ªng. tay?. [m¨¢ndetori] Mandatario. Bahay. Manoeuvre. estercolar. Pagkalalaki. n. [mangl] Mutilar. Manlike. [mantl] Campana de chimenea. [man¨¦dchabl] Manejable. tanyag. [m¨¢nedcher] Administrador. Manage. n. n. Magpahayag. [m¨¦ndchi] Sarnoso. patabain ang lup¨¤. loco. [mani¨²mit] Manumitir. adj. Tak¨ªp sa dulang. varios. [mans] Granja. Manipulate. hacer ver. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. gobernar. Damal sa kam¨¢y. Mane. adj. tagapamahal¨¤. Bugbugin. n. Mantel. Nauukol sa utos. adj. Ulol. lamugin. Manakin. magpatalastas. conducir. [manc¨¢ind] El genero humano. Manifold. Manifest. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. Mandate. n. Mantle. [man] Tripular. Pataba sa lup¨¤. Sihang. patente. Malak¨¢s ang loob. Manual. Mamahal¨¤. magalis. Hayag. Manufacture. Maniac. [m¨¢nacl] Esposas. [manium¨ªcion] Manumision. adj. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. h¨¢bito. n. yar¨¬ sa kamay. Manipulation. [m¨¢nifest] Manifestar. pagtatanyag. pang¨¢. Mannish. Manifestation. [m¨¢nedchment] Manejo. artefacto. n. modo. n. v. Parang lalake. Mankind. g¨¢waan. [m¨¢nful] Bravo. any?.

Katakatak¨¢. adj. Mash. [m¨¢rten] Avion. v. n. Lat¨¬. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. bakat. da?ar. adj. M¨¢skara. n. mandudwit. [mar¨ªn] Marino. n. [march] Marcha. adj. [m¨¢rridch] Maridaje. Many. Pagkamartir. Magkasal. bingit. [me¨ªr] Yegua. mas¨®n. [mar¨¢zmas] Marasmo. [m¨¢rshi] Pantanoso. mag-asawa. Martir. [m¨¦ni] Muchos. Marble. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. Marshy. encubrir. disfrazar. Marital. n. Nauukol sa dagat. corriente. Sulat-kamay. admirar. ngha. [m¨¦ni] Muchedumbre. tala. Mamil¨ª. Mar. [m¨¢rcial] Marcial. Mart. [map] Delinear mapas. Many. [m¨¢rdchin] Margen. n. maghal¨°. [m¨¢niuscript] Manuscrito. Magnanakaw. [m¨¢rdchinal] Marginal. m¨¢nanabas ng bat¨®. naval. n. Marauder. panggigilal¨¢s. pagkamangha. [m¨¢rket] Mercado. Kastanyas. [m¨¢riner] Marinero. militar. mangulo sa isang lakaran. n. corromper. n. hacer alguna mezcla. v. Marvelous. Marine. hiwag¨¤. disimulo. Pun¨°. n. guiar. n. Masculine. pasmarse de alguna cosa. meollo. v. P¨¢milihan. Karamihan. k amanghamangha. [m¨¢rridchabl] Casadero. Kababalaghan. multitud. Map. Masonic. n. guhitan. especie de golondrina. Munting lubid. March. [m¨¢rchenes] Marquesa. Marshal. Masa. Marriageable. [m¨¢rsial] Ordenar. admirable. Marsh. Mason. [mar¨®der] Merodeador. Market. v. Magm¨¢skara. [m¨¢rketabl] Vendible. pillador. hal¨°. Marshal. Marso. n. Pagkakantero. mariskal. n. varonil. v. Mark. disimular. n. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. [m¨¢rbl] Marmol. lahok. Kantero. adj. [mar¨²n] Casta?a. Taong-dagat. Nauukol sa gilid. [m¨¢rcuis] Marques. Mapa. n. [mar] Mancha. malabon. makapagpahamak. [marsh] Pantano. prodigio. [mask] Enmascarar. [march] Marzo. Frankmason. Makasir¨¤. pagtataka. n. adj. n. huella. apariencia. n. [m¨¢ritim] Maritimo. Nauukol sa mas¨®n. n. Marvel. n. [m¨¢rtir] Martir. Gumawa ng mapa. adj. n. Marine. [m¨¢skiulin] Masculino. [mash] Amasar. [march] Marchar. [m¨¢rsial] Mariscal. Marasmus. Tisis. Marrow. Marm¨®l. Magmasa. Gilid. manggilal¨¢s. v. [mark] Marca. [m¨¦rid] Casado. matrimonio. [mask] M¨¢scara. Tanda. Margin. nota. ci¨¦nega. Marvel. bakatan. Martial. [mar¨ªn] Soldado de marina. kagilagilalas. adj. Lakad. Tandaan. [m¨¢rvel] Maravilla. Martyr. Mar. kuminoy. Ibong martines. Na sa gulang na pag-aasawa. n. cenagoso. Maroon. n. [m¨¢rket] Mercar. Marketable. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. [mesn] Francmason. v. comercio. [m¨¢rtirdom] Martirio. Marami. comprar. Utak ng buto. Dungis. adj. adj. karaniwan. [m¨¢rital] Marital. Kabayong babae. Mason. Mask. as. mas . Marline. Married. [mesn] Alba?il. Masonry. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. v. Lat¨ªan. n. magbalat-ka y?. lab¨®n. Nauukol sa asawa. Mabil¨ª. adj. Mash. Mask. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. Kawal sa dagat. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. Mark¨¦s. pag aasawa. bakat. borde. adj. Marriage. balat-kay?. se?al. n. March. March. Kasal. v. Marquis. Martyrdom. [m¨¢rvel] Maravillar. guhit. prodigioso. n. Mark.Manuscript. Marten. n. mag-paimbabaw. n. Marginal. P¨¢ngalakalan. Lumakad. maglahok. Mariner. tab¨ª. bak¨¢s. n. Market. Nauukol sa lalake. n. n. n. n. paimbabaw. Mag-utos. v. May asawa. Marry. Mare. [mart] Emporio. Maritime. Markesa. pasmoso. manch¨¢. Marchioness. Magtak¨¢. caminar. [map] Mapa. orilla. francmasoner¨ªa. Map. se?alar. [mash] Masa ¨® mezcla. borron. n. Nauukol sa dagat. adj. [mark] Marcar. pananabas ng bat¨®.

casar. Matin. n. [matrim¨®nial] Matrimonial. Gawang mainam. n. [m¨¢tron] Matrona. Banig. Pagpatay sa in¨¢. adj. Maudlin. magbay¨®. Mat. [m¨¢tter] Importar. Match. matanza. bunton. Mathematical = mathematic. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. Ban¨ªg. p¨¢tayan. Pagmamaskara. n. [m¨¢ster] Amo. lang?. siksik. adj. Mahinog. Mathematic. [m¨¢tronli] Como matrona. n. May katawan. [masker¨¦d] Mascarada. kadahilanan. ngumata. desposar. masinsin. Mattress. Matrix. mujer casada. & adv. Pagnguya. masticar. petate. Matter. sujetar. kasama. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. embriagado. n. Hin¨®g. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. compa?ero. casamiento. se?or. v. [m¨¢steri] Superioridad. [matiur¨¦cion] Maduracion. Magpatayan. P¨®sporo. Magm¨¢skara. Matron. v. v. Mattings. Massacre. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. Maternal. pagpatay o. [m¨¢tiuret] Madurar. Mast. [mol] Golpear con un mazo. Walang kagaya. Matricide. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. v. n. ukol sa gawang gu r¨®. Masterpiece. misa. Matchless. casamiento. ap¨°. Hilot. v. unan. v. [m¨¢stiket] Mascar. amo. Materials. Marunong tumuus sa pagbilang. monton. [mas] Celebrar ¨® decir misa. [masker¨¦d] Enmascararse. [m¨¢tok] Azadon de peto. n. ang pumatay ng in¨¢. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. s¨®lido. Material. sazonado. Maul. Hwebes Santo. [mat¨ªrialz] Materiales. obra magistral. Las¨ªng. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. [m¨¢tronal] Matronal. n. adj. walang kapara. maestr¨ªa. M¨¢ukol. Nauukol sa umaga. Mass. Masticate. [mat¨ªrial] Material. ikasal. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. v. Nauukol sa pag-aasawa. maigting. Pangbay¨®. n. adj. n. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. [mat¨¦rniti] Maternidad. con maestria. Maturation. igualar. n. Match. n. objeto. due?o. n. Mate. Masquerade. Maul.Masquerade. Mass. [matchm¨¦ker] Casamentero. papag-asawahin. dumaig. esposa. Piko. Matrimony. adj. kaulayaw. pagbabalat-kay?. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. v. Maundy-Thursday. n. n. Massive. Masa. iparis. [match] F¨®sforo. Mathematician. Pagkaina. H¨ªgaan. [mati¨²r] Maduro. v. B¨²gaw. Itulad. Mattock. Sumupil. [mati¨²r] Madurarse. Pag-aasawa. [match] Igualar. Matronly. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. [m¨¢trics] Matriz. Masterly. Gumawa ng ban¨ªg. sin igual. adj. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. Matig¨¢s. Mature. Palo ng sasakyan. Pahinugin. [mat] Estera. adj. Kahinugan. Panginoon. aparear. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. [mat] Esterar. n. Matchmaker. Pagpap¨¢tayan. salansan. Bahay-bat¨¤. [m¨¢tchles] Incomparable. [m¨¢tter] Materia. Matter. n. disfrazarse. Maternity. . n. Kapangibabaw¨¢n. [m¨¢siv] Macizo. Mga kasangkapan. homicidio. conyugal. [m¨¢ster] Vencer. Bumay¨®. n. Papag-asawahin. Mature. n. pagpasok sa p¨¢aralan . [mastik¨¦cion] Masticacion. Master. [me¨ªt] Casar. n. Mainam. corp¨®reo. n. n. babaing may asawa. Massacre. [mati¨²riti] Madurez. Pagkahinog. v. Nauukol sa in¨¢. [me¨ªt] Consorte. asunto. n. Master. adj. Mat. magbalat-kay?. Matronal. Maturate. [m¨¢tin] Matutino. [m¨®dlin] Borracho. materno. v. [m¨¢tings] Esteras. Kalaguy¨°. [mol] Mazo. Matriculation. v. Pagmamatrikula. matricida. Mate. n. pagngata. Mastery. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. n. Magmatrikula. kaututang dil¨¤. magulang. adj. ¨® un negocio. adj. poner en sazon una cosa. Master-hand. n. Magmisa. Bagay. n. Mastication. [m¨¢sterli] Magistral. Matrimonal. pag-aasawa. Matriculate. Maturity. iparis. n. misa. Ngumuya. [mas] Masa. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. [matr¨ªkiulet] Matricular. [mat¨¦rnal] Maternal. gumulang. adj. gulang. [m¨¢trisaid] Matricidio. adj. [matr¨ªmoni] Matrimonio. [m¨¢tress] Colchon. v.

panukal¨¤. Mean. adj. Nakayayamot. sentido. adv. designio. Mediocre.Mausoleum. [mi¨¢nder] Laberinto. D? masukat. n. [m¨ªzles] Sarampion. k alinlangan. mapanghimasok. [mit] Carne. d? matarok. Medallion. [m¨¦dler] Entremetido. mag-isip. Tigdas. Kawikaan. ¨¢ m¨ª. Nauukol sa medalya. perplejidad. Mamagitna. masama. n. n. mamagitan. mientras tanto. confusion. Meadow. kagamutan. Hamak. adj. gul¨®. Meddler. v. Mapakialam. n. lo mas alto. n. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. pamama gitan. n. mangyari. Tubig at pulot. Nauukol sa m¨¢kina. inter¨ªn. Medicate. Medical. n. [m¨¦siurment] Medida. Mediator. Meddlesome. [m¨¦siurles] Inmenso. Pagkakaakma. Meantime. tramar. maglisya. Daang pasikotsikot. Medalya. n. Gam¨®t. flaco. intervencion. Gamot. n. Mediate. May. Nauukol sa gam¨®t. [min] Significar. Payat. [m¨¦dikament] Medicamento. Medicinal. Measly. sentencia. [m¨ªguer] Magro. Mechanician. [mint¨¢im] Inter¨ªn. adj. Mean. Parang. [m¨¦do] Pradera. Karunungan sa m¨¢kina. Paraan. v. Mayo. vianda. akalain. Medicine. Nauukol sa m¨¢kina. magwar¨¬. May. Marahil. Mechanism. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. v. [me¨ªz] Descarriar. [m¨¦siurabl] Mensurable. Measurable. n. kasukat¨¢n. v. adj. ruin. n. Me. [m¨¦dlsam] Entremetido. n. tagapamagitan. [m¨¦disin] Medicina. Ariing gamot ang anoman. Medal. mapanghimasok. Karn¨¦. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. n. [midi¨¦cion] Mediacion. Mapakialam. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. Sukat. akal¨¤. v. [mi] Me. pun¨°. Mawkish. [m¨¦siur] Medir. Medication. ma . [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. be adv. [medl] Entremeterse. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. extraviar. compas. Maxim. n. [m¨ªdietor] Mediador. Samantal¨¤. Mechanic. Magkahulugan. [minju¨¢il] Mientras tanto. ulam. habang. Sumukat. probable. [mil] Comida. n. Mediation. remedio. idear. hiluka. v. Maximum. panukat. [min] Medio. pretender. pron. Mayor. Maar¨¬. adv. Nasusukat. [m¨ªning] Significado. intentar. n. n. Maw. Medallic. Samantal¨¤. Mead. [m¨¢csim] M¨¢xima. mahin¨¤. n. Measureless. adj. Nauukol sa gamot. yano. Medalyang malak¨ª. Maze. Tagapamagitna. Measure. [mos¨®li?m] Mausoleo. Meagre. Medicament. mediocre. [m¨ªdioker] Mediano. katamtaman. dukha. Makialam. kaypal¨¤. [m¨ªdiet] Mediar. Tinitigdas. [m¨¦i bi] Puede ser. Karaniwan. pensar. Meat. camino tortuoso. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. kasabihang may taglay na aral. adj. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. n. [me¨ª] Poder. Meal. [m¨¢csilar] Maxilar. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. Measles. v. Maze. adj. n. Measurement. n. [me¨ªz] Laberinto. Mechanics. Magligaw. n. [m¨¦canizm] Mecanismo. Balunbalunan ng ibon. [m¨¢zard] Quijada. n. [me¨ª] Mayo. Pag-aring gamot sa anoman. K¨¢taastaasan. abatido. [m¨¦dal] Medalla. L¨ªbingang maringal. descarnado. Kahulugan. Sihang. n. harina. harina. v. n. indigno. kapakana n. [min] Bajo. habang. Maxilar. intrigante. prado. n. lamang-kati. Meander. n. intencion. adj. Meanwhile. Mean. [m¨¦ditet] Meditar. Pamamagitna. May. [m¨¦siur] Medida. adj. adj. Dakong salasalabat ang landas. nagpapakilos ng m¨¢kina. manghimasok. Measure. medicamento. Mechanical. nauseabundo. inmensurable. n. adj. intercesion. Meddle. [m¨¦dical] M¨¦dico. Sukat. [m¨®kish] Fastidioso. [mid] Aguamiel. natatarok. Tagapamahal¨¤. Sa akin. metro. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. n. Gumunita. [m¨¢csimum] Lo sumo. [mo] Molleja de las aves. Mazard. vil. [mid¨¢lion] Medallon. intercesor. adj. maquinista. n. Pagkain. [m¨¦dchor] Corregidor. adj. [med¨ªsinal] Medicinal. Meditate. Meaning. Makinista.

adj. enga?o. Melancholy. Melancholic. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. Gitna. hallar. Mapaggunita. malungkot. pamumulubi. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. v. tierno. Umayos. n. n. Kasinungalingan. Alaala. Tandaan ng alaala. parte. [m¨¦lodi] Melodia. lamlam. convencion. n. Meeting. Sasakyan ng kalakal. Mercury. kasama. Mainam pakinggan. n. [mend] Componer. pagwawar¨¬. M¨¢ngangalakal. n. [m¨¦lting] Derritimiento. Men. Medley. inhumano. v. n. pagnin lay. [m¨¦mber] Miembro. [m¨¦lancoli] Melancolia. malamlam. n. n. mabangis. Mabagsik. [m¨¦nez] Amenazar. Mention. n. [m¨¦rsiful] Misericordioso. [m¨¦rchant] Comerciante. samotsamot. fundir. Alaala. Pulubi. adj. Mercurial. intelectual. [mim¨¦nto] Recuerdo. Memorial. Member. recordar. pag-alala. Meditation. Sarisar¨¬. Mendicant. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. adj. [m¨¦ntal] Mental. Mahabagin. sirviente. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. [m¨¦ndicant] Mendicante. matigas ang loob. pagtitipon. mapaglingkod. Merchandise. sumiso. gunamgunam. v. adj. [m¨¦nez] Amenaza. Asoge. Pamumulubi. Melting. reparar. Bal¨¤. Gant¨ª. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. adj. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. umalala. n. adj. [melt] Derritir. adj. fundicion. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. v. adj. [mend¨¦cioes] Mendoso. v. [m¨¦mbren] Membrana. Memorable. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. Merciless. n. Mellow. maawa¨ªn. Meekness. Membrane. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. [m¨¦lon] Melon. Balat na manip¨ªs. Mental. Kaamuan. [mencion] Mencionar. . Pagtutunaw. adj. Alaala. Meek. recuerdo. magnilay. bataan. negociante. disolver. Nauukol sa sukat. n. [m¨¦mori] Memoria. Nauukol sa asoge. v. n. day¨¤. magdaray¨¤. kaloob. Mga tao. [m¨¦morabl] Memorable. Merchant. kabesahin. Memorandum. n. Mend. Memorize.gbulay. adj. medida. Mensural. mababang loob. Memory. Nasusukat. reflexion. tunawin. Melliferous. [mil¨®dias] Melodioso. Inam ng tingig. n. Tumunaw. Makasumpong. [memoramdum] Memor¨¢ndum. malambot. [m¨¦rsineri] Mercenario. Panglaw. Menial. kaanib. n. Alaala. natatarok. Meed. lungkot. Gunit¨¤. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. remendar. Bangg¨ªt. makatagp?. interesado. Mensuration. Melon. palambutin. n. pagbubulay. sazonado. Isaulo. [merkiurial] Mercurial. Mensurable. pabutihin. nagpapalimos. n. magtagp?. kalagitnaan. n. [medit¨¦cion] Meditacion. [m¨ªknes] Mansedumbre. n. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. magulang. Maam¨°. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. narrativa. sak¨ªm. Merciful. Agas. Melt. n. n. Pahinugin. Meet. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. magsurs¨ª. [m¨¦rcantil] Mercantil. Mention. adj. [mit] Encontrar. n. adj. v. v. mercancia. n. Melody. Meliorate. recompensa. pananakot. Pagalingin. enga?oso. memoria. [m¨¦moir] Memoria. kasap¨¬. Hinog. [m¨¦lo] Maduro. kumumpun¨ª. Memento. Mendicity. Pagsukat. bahagi. dulzura. Sangkap. sukat. [m¨¦rkiuri] Mercurio. [mim¨®rial] Memoria. [mend¨¢siti] Falsedad. Nauukol sa pangangalakal. Merchantman. Mendacity. Menace. Bumanggit. adj. pagulangin. n. Mendicancy. adj. Memoir. n. Menial. memorial. Magbal¨¤. Mendacious. n. Kalakal. [men] Hombres. pagkapulubi. manakot. adj. el que obra solo por inter es. [m¨¦lo] Sazonar. asamblea. [mencion] Mencion. Mapul¨®t. & n. adj. metal fluido. [m¨ªnial] Servil. sumalubong. [m¨ªdiam] Medio. Naaalala. piadoso. Milon. Pulong. Mercantile. mapagnilay. Mediative. n. Melodious. Medium. Mercenary. mga lalake. [mensiur¨¦sion] Medicion. triste. Malingkurin. dom¨¦stico. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. madurar. Sinungaling. n. contemplativo. adj. clemente. [mik] Manso. mendicidad. alalahanin. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. Pagkapulubi. [m¨¦rsiles] Cruel. [m¨ªting] Junta. n. Mellow. [m¨¦ditetiv] Meditativo. Menace. Mapanglaw. adj. Mensual. Alil¨¤. n. Upah¨¢n. [m¨ªlioret] Mejorar. [mid] Premio. Menstruation.

Karapatdapat. [mi¨²] Maullido. ¨¢ las dose. v. Middling. n. [midch] Mosquito. Method. makapangyarihan. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. v. n. adj. regocijo. jovial. Methodical = Methodic. adv. Mga daga. n. Merry. [mif] Disgusto. Midwife. [m¨¦rit] M¨¦rito. n. twa. g¨¢lit. Sumisid. anuncio. rancho. [mer¨ªdian] Mediodia. adj. Meritorious. n. adj. n. Gitna. Habag. n. Paraan. Milch. adj. [milch] Lact¨ªfero. [m¨¢it] Poder. v. Gilas. Mightily. Methinks. [mi¨²] Maullar. bizarr¨ªa. n. galak. katatag¨¢n. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. Tila. n. Mew. ardor. Mice. sa akal¨¤ ko. n. Taganas. [m¨ªdl] Medio. & n. Malakas. Kapangyarihan. Midshipman. v. Messmate. vivo. Might. [maigret] Emigrar. n. Merit. pahatid. Methodic. [m¨¢igratori] Migratorio. Any?. Mighty. Utus¨¢n. Midst. [m¨¦tlsam] Brioso. [mit] Medir. v. piedad. Meter. n. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. Merriment. [m¨ªdwe] Medio camino. [m¨¦sedch] Mensaje. suave. [m¨¦zod] M¨¦todo. Message. [m¨¦rit] Merecer. Kalookan. Hilot. [m¨¦smet] Comensal. n. tumakal. marapatin. Mess. Maam¨°. Midge. Masay¨¢. malakas ang loob. [metrop¨®litan] Metropolitano. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. katanghalian. Amag. pabalit¨¤. fuerza. pagmumukha. Metal. n. n. v. kasayahan. [m¨ªter] Metro. Merge. [mes] Plato. Metaphore. j¨²bilo. Maging dapat. adj. Mete. Ngumiyaw. Mettlesome. Migratory. Mildew. gritar. n. [m¨ªldiu] Moho. diversion. Metro (panukat). Karapatan. Messiah. lak¨¢s. Metropolis. Midsummer. Palipatlipat. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. Mildness. lupang nalolook. [maigr¨¦cion] Emigracion. n. adv. Talinghaga. v. May kapangyarihan. Pasabi. Baguhin ang any?. [m¨¦rsi] Misericordia. n. Mile. wangk¨ª. Hating gab¨ª. Kasalo. Katanghalian. Mild. Mere. Kaamuan. Magatas. Midmost. n. Katamtaman. [m¨ªdde] Medio-dia. Midnight. adj. pulos. Metamorphose. [midland] Mediterr¨¢neo. [m¨ªdshipman] Guardia marina. coraje.Mercy. tabang. [m¨¦tal] Metal. Migrate. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. creo. adj. Sumukat. Militant. n. [midst] Medio. Mien. tapang. Punong kawan¨ª sa sasakyan. Tanghal¨¬. kalagitnaan. pahiwatig. [m¨ªdling] Mediano. Merit. adj. adj. festivo. Midway. simple. [m¨¢il] Milla. galak. Milya. n. n. Metropolitan. Mewl. potente. n. [m¨¢itili] Poderosamente. n. [m¨¦rri] Alegre. Middle. Metal. [m¨ªlitant] Militante. Messenger. Metallic. kalagitnaan. Mew. [mi¨²l] Chillar. Miff. Nauukol sa paraan ¨® palakad. Kasalsalan ng taginit. [m¨ªdwe] A medio camino. [midwaif] Partera. ardiente. mal humor. Pangulong bayan. lumubog. wangis. Midday. . [merdch] Sumergir. n. [metl] Br¨ªo. [miz¨®dic] Met¨®dico. [min] Semblante. puro. adj. [m¨¦sendcher] Mensajero. n. Kristo. comadrona. n. adj. [mi¨¦r] Mero. n. mediocre. adj. adj. Umangal. Sama ng loob. a. [m¨¢ild] Apacible. adj. [m¨¢is] Ratones. [midmost] En el medio. Isang ur¨¬ ng lamok. mag-iba ng any?. n. Magilas. Say¨¢. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. dulzura. Mettle. Mesyas. Pangingibang bayan ¨® lupain. Gitna. n. Nauukol sa pangulong bayan. [merit¨®rias] Meritorio. parte. [m¨¢iti] Fuerte. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. palakad. sumukb¨®. n. hundirse. Nakalalaban. Midway. Cristo. n. valor. [m¨¢ildnes] Clemencia. [m¨ªdnait] Media noche. matabang. Midland. N¨¢gigitna. centro. [miz¨ªncs] Me parece. aw¨¤. Mangibang bayan ¨® lupain. lakas ng loob. v. capital. lakan. porcion. Meridian. n. Migration. [metam¨®rfos] Trasformar. Nauukol sa metal. Pagkain. Ngiyaw.

Kulang. Ikasang angaw. l¨®brego. Minded. [m¨¢in] Mina. Babaing magaslaw. [m¨¢inor] Menor de edad. Minster. n. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. [mirz] Alegr¨ªa. adj. Millionth. v. Milliner. Mirky. Monasterio. war¨¬. Mirksome. Minus. v. obra divina. Gatas. Ang nililingap. pagparis. tagapangasiw¨¤. dispuesto. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. fango. adj. akal¨¤. [m¨ªliner] Modista. [mil] Molino. m¨²lihan. galapung¨ªn. Maggagat¨¢s. [m¨ªrki] Oscuro. l¨®brego. adj. K¨¢liitliitan. [mint] Casa de moneda. [m¨¢in] Mio. [m¨ªler] Molinero. [m¨ªniechur] Miniatura. n. Magmina. Gumiling. v. Mint. Mine. molinete. n. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. gumaya. [mil¨ªcia] Milicia. Mimicry. n. adj. [m¨ªmic] Mimo. lingkod. Milky. Mirror. maglahok. Mag-ingat. [m¨¢inor] Menor. mabahal¨¤. [m¨ªlitet] Militar. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. Akin. Mineral. voluntad. n. [m¨ªnsingli] A pedacitos. v. [m¨ªnion] Favorito. adj. [minster] Monasterio. Minim. v. j¨²bilo. [m¨ªnit] Menudo. n. Minimum. n. Gumagad. Militate. peque?o. Gumatas. Atay ng isda. n. gawang Dyos. n. Miniature. [m¨ªnistri] Ministerio. [milk] Leche. Isip. Mine. n. [m¨ªliteri] Militar. pangbabady¨¢. Miller. Militia. entendimiento. servir. Madilim. Kahimahimala. Million. Sanglibong taon. . v. Minority. n. Mint. Nauukol sa sanglibong taon. adj. Ministry. n. Mirk. n [m¨ªracl] Milagro. n. ko. Milk. [m¨ªnit] Minuto. n. Mine. maglingkod. [m¨ªnister] Ministrar. Himala. Nauukol sa kawal. [mir¨¢kiulas] Milagroso. magsundalo. adj. Minute. bagay ng mina. paggaya. Tumadtad. n. Millennial. Mingle. Millstone. malamlam. n. [m¨ªnister] Ministro. diligente. Modista. [m¨ªrror] Espejo. Mina. Burak. [m¨¢indful] Atento. Say¨¢. Hukb¨®. adj. simbahan. Moda. [m¨¢ind] Mente. inferior. [mil] Moler. Miraculous. n. Mill. humukay. Pangangasiw¨¤. Miracle. contrahacer. Mimic. [m¨ªmic] Imitar. babaing pangahas. Mimic. Madil¨ªm. Maingat. Minuto. Magbub¨° ng salap?. v. desmenuzar. regocijo. gal¨¢k. [mint] Acu?ar. ang minamahal. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. cuidadoso. Mindful. kasayahan. [m¨ªlion] Millon. [m¨ªngl] Mezclar. Minx. Ministration. adv. Millennium. Panggagagad. n. manggagaya. malamlam. Angaw. Maghal¨°. [mirk] Oscuro. pron. Mineral.Military. Manggagagad. Pangangasiw¨¤. Mimic. v. adj. Lumaban. n. Pagkamunt?. Mind. Bahay na pinagbububuan ng salap?. Mince. n. kalooban. nakapaparis. limo. katwaan. [min¨®riti] Minoridad. hwad. Mangasiw¨¤. Batong gilingan. malamlam. n. Minor. twa. [m¨ªlkman] Lechero. Magatas. [mincs] Mosa atrevida y libre. Mahilig. adj. [m¨¢in] Minar. n. Minor. n. Pastor. Milk. [milt] Lechecillas de las peces. considerar. [m¨¢inded] Inclinado. [m¨ªlineri] Moda. lact¨ªfero. [m¨ªnim] M¨ªnimo. [m¨ªrksam] Oscuro. mabait. Mincingly. gozo. Salamin. Gilingan. Minimise. Minute. n. Milkman. v. v. Munt?. [mil¨¦niam] Mile?o. n. [ministr¨¦cion] Ministerio. Mire. adj. [m¨ªmic] Imitativo. Wala pa sa tadhanang gulang. Minister. Millinery. Pakaliitin. [m¨ªnus] Menos. observar. n. n. Munt?. [m¨ªlki] L¨¢cteo. n. handa. Mind. l¨®brego. Anomang n¨¢pakaliit. n. [m¨¢ir] Cieno. Mill. Tadtad. [mins] Picar (la carne). [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. n. [milk] Orde?ar. Mirth. adj. v. adj. adj. [m¨ªneral] Mineral. [m¨¢ind] Cuidar. Manggigiling. Milt. Larawan. banl¨ªk. n. Minister. cavar. lusak. Madil¨ªm. Gagad. burlesco. ¨® n. adj. Minion. [m¨ªlston] Piedra de molino. [mil¨¦nial] Milenario.

tumuus na may kamalian . v. Sama. Misconstruction. malusak. [m¨ªseri] Miseria. Mischance. Maglig¨¢w. Misapprehend. Misdirect. Misdoubt. descarriar. Sar¨¬sar¨¬. v. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. Miscarriage. [m¨ªrzful] Alegre. [misadv¨¦nchur] Desgracia. mag-agam-agam. twa. da?o. adj. enredador. Walang pananalig. magmasamang ugal¨¬. Maghinal¨¤. hacer temer ¨® dudar. Misconstrue. Kapahamak¨¢n. [misgu¨ªving] Recelo. maputik. Maghinal¨¤. Kasawian. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. adj. masamang gaw a. fatalidad. malikot. mal porte. [m¨¢izer] Taca?o. desastre. n. v. crimen. n. [m¨ªscriant] Infiel. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. sakuna. kamalian ng pag-uukol. v. n. [misd¨¢ut] Recelar. Kaabaaba. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. [m¨ªserabli] Miserablemente. Misbehave. n. mabanl¨ªk. Masamang ugal¨¬.lakan. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. kahirapan. [misj¨¢p] Desgracia. adj. Miscreant. Miry. pag-aalapaap ng kalooban. v. n. . Mischief. [misc¨®ndact] Portarse mal. Misbelief. Misapply. mal¨ªng pananalig. extraviar. incr¨¦dulo. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. n. kasa w¨ªan. mal sentido. Magkamal? ng paliwanag. n. infortunio. v. perjudicial. samotsar¨¬. Kumur¨° ng pamal?. heterodoxia. [misg¨¢id] Descaminar. [misg¨®vern] Desgobernar. Miscalculate. n. Misfortune. adj. Mal¨ªng akal¨¤. Magk¨¢mal? ng paliwanag. extraviar. Maburak. Maling akal¨¤. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. Mischievous. Pangungugaling masama. n. sospechar. Misgovern. n. Masama. obrar ¨® proceder mal. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. calamidad. Mismanage. [misch¨¢ns] Desgracia. lik¨®t. n. v. duda. [misc¨¢rriedch] Aborto. adj. kapahamak¨¢n. Magmasamang ugal¨¬. sakuna. kaaba¨¢ng palad. [misbij¨¦v] Portarse mal. Nakunan. v. Mamamugot ng masama. [m¨¢iri] Cenagoso. v. Misgive. [misl¨ªd] Extraviar. v. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. magbintang. Miserable. Misdemeanor. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. kasalatan. v. n. Misconceive. Magkamal? ng pahiwatig. Hirap. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. Misconduct. Aba. Misapprehension. Papag-alapaapin an kalooban. Masay¨¢. [misbij¨¦vior] Mala conducta. v. v. walang pananam palataya. n. Maling pagkak augnay ng mga salita. Miser. Kapahamakan. Kasaw¨ªan. Misery. maglisya. n. magsapantah¨¤. Misconception. avariento. Ilig¨¢w. Gawang masama. Misguide. Maglig¨¢w. sakim. contento. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. infeliz. rev¨¦s. v. Maramot. n. malvado. Mislead. Mamahala ¨® mamun? ng masama. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. n. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. maglih¨ªs. [misc¨¢rri] Abortar. Misbehavior. desdicha. [misdim¨ªnor] Mal proceder. lodoso. [m¨ªserabl] Miserable. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . descaminar. calamidad. kamali Misconduct. Magpakasama. v. Pagkangdidingg¨¢n. [misc¨®ndact] Mala conducta. Mislay. n. mala conducta. Miserably. adv. saw?. [m¨ªschivas] Da?ino. v. Mishap. m¨¢lisya. kapahamakan. desastre. m¨¢lisya. Misinform. mal hecho. Misapplication. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. v. magbalita ng d? totoo. Sama ng pagk agamit. kabalintunaan. [misaprij¨¦nd] Entender mal. Makunan. ilisy¨¢. Agam-agam. malparir. Misinterpret. v. Misjudge. Magkamal? ng paggamit. v. equivocaci¨®n. [m¨ªschif] Mal. perjuicio. jovial. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. n. infortunio. Misdeed. adj. Magkangdidinggan. Misadventure. gal¨¢k. ilih¨ªs. sala. asal n a masama. mala accion. Pangungugaling masama. infortunio. [misd¨ªd] Mala accion. [misl¨¦] Colocar mal. mamahal¨¤ ng d? wast?. Miscellaneous. masama. Misgiving. pagaa langan. Mirthful. Magkamal? ng paglalagay. desgracia. delito. Miscarry. [misf¨®rchiun] Infortunio.

Sangk¨¢. confusion. humamak. n. lo perdido. n. ulir¨¢n. v. n. binibini. tuya. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. Mock. manuya. panggagagad. concubina. n. Mizzle. foso ¨® canal. maglahok. [m¨ªsil] Arrojadizo. humibik. Sulat na may taglay na bilin. ayos. kumilos. Mist.Mismanagement. [m¨ªster] Se?or. Misal . n. [mot] Rodear con canales de agua. Mitigation. tuya. adj. gagad. Kamalian sa paglilimbag. adj. n. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. [mon] Lamento. [m¨ªsal] Misal. asal. [mob¨ªliti] Movilidad. Panaghoy. [mistr¨¢st] Desconfiar. Misprint. Maghal¨°. n. costumbre. Mistrust. Pamamahalang d? wast?. babae. Ulap. Pagpapakalabis. pasamain ang any? ¨® hichura. v. Mistake. bunton ng tao. [moc] Ficticio. manera. Magkamal?. forma. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. kawal¨¢n ng ayo s. v. mal?. kulang. Moan. lumisya. Misuse. Uy¨¢m. n. gumagad. pumayap¨¤. v. n. v. . lumaktaw. [m¨®bilais] Movilizar. Magk¨¢mal? sa pangalan. mam¨¤. ugal¨¬. [m¨ªsiv] Carta misiva. Misyonero. v. n. Ulap. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. Umambon. n. Missal. Missionary. [mis] Se?orita. Babaing panginoon sa bahay. tumuya. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. lamentarse. burla. Sumala. n. Magkamal? ng paglalagay. desarreglo. bant?. Hal¨°. [mist¨¦k] Equivocarse. Ihanda ang mga kawal. burlar. v. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. Mister. Mobility. n. Misplace. Misshape. Gorra ng arsobispo. abusar de algo. desarreglo. se?ora de casa. Miss. [m¨®keri] Mofa. yerro. v. Pang-uuyam. misyon. dar un nombre falso. Moccasin. desorden. n. Tungk¨²lin. [misple¨ªs] Colocar mal. kilos. daing. [misrepres¨¦nt] Representar mal. faltar. Mitigate. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. moderar. Kamalian. v. Mistiness. [m¨ªstines] Nebulosidad. panunuya. n. halimbaw¨¤. Mitre. [mon] Lamentar. Paraan. escarnecer. hib¨ªk. Misrepresent. n. [mis¨ªoneri] Misionero. Masamang pagkapalab as. Maulap. Magkangdidinggan. [misn¨¦m] Trasnombrar. burla. Mixture. [m¨ªcschur] Mistura. Kagulo. v. [m¨¢it] Cresa. v. n. Moat. quejarse. gemir. burlesco. [mob] Populacho. gemido. [moc] Mofa. Missing. Moat. dumaing . Misname. Mizzen. pizca. [mis] P¨¦rdida. [mot] Mota. Humihilagp¨®s. quejido. Humumpay. magsapantah¨¤. [misi¨²zedch] Abuso. Moan. Mock. n. n. falta. [m¨ªstres] Ama. ang nawala. v. Mode. Mock. Miss. Mission. Tumampalasan. v. Papangitin. [misi¨²r] Maltratar. hichura. any?. Mob. aklat ng misa. desfigurar. [misri¨²l] Tumulto. [m¨¢iter] Mitra. mang. [mistr¨¢st] Desconfianza. [mics] Mezcla. [mist] Niebla. Laktaw. n. sospecha. n. Model. [mizn] Mesana. Hinal¨¤. sapantah¨¤. Misprint. Misusage. Mockery. Kapal ng tao. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . [m¨ªsti] Nebuloso. magkulang. Magkamal? ng paglimbag. [mizl] Lloviznar. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. [moc] Mofar. n. Managhoy. [mis] Frustrarse. bir¨°. [mism¨¢nedchment] Mala administration. Munting bagay. [m¨ªsion] Misi¨®n. kilos. Missible. mezcla. Misrule. Mobilise. n. Mistress. [m¨ªtiguet] Mitigar. bangbang. gentuza. n. Gagad. [mish¨¦p] Deformar. v. [mist¨¦k] Equivocacion. n. [m¨®del] Modelo. [mod] Modo. magbant?. Paris¨¢n. Misrepresentation. Missive. Umuyam. v. falso. adj. Miss. Maghinal¨¤. m¨¦todo. Misunderstand. n. Galaw. Paghumpay. pagtigil. maham¨®g. n. Mistake. mali. n. v. Ang kulang. Gining. Magbangbang. lahok. palakad. tumigil. Mite. Misty. Ginoo. sospechar. Mix. [m¨ªsing] Lo que falta. calmar. n. Mistrust. n. v. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. n. n.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

[n¨®nedch] Minoridad. n. turbulento. [nod] Nudo. Syam. tumang?. pumil¨¬. Kabataan. Nominal. adj. Saka. n. Nick. n. Night. [nod] Cabeceo. cercano. adj. activo. Bangungot. [noct¨²rnal] Nocturno. noveno. karangalan. Buny?. Pamangking babae. Niggardness. [nicnem] Apodo. Panggab¨ª. esmero. Ikalabing syam. [n¨¢itli] Por las noches. hwag. Nightly. kainaman. D? masayod. punta. v. dulo. Nicety. n. [n¨®minal] Nominal. [n¨®bodi] Nadie. [n¨ªpl] Pez¨®n. [nib] Pico. n. sonido. despues. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. Nibble. nominacion. il¨ªng. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. Gab¨ª. Hind?. mangalmot. [nai] Cerca. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. Nightmare. gab¨ªgab¨ª. Nod. Kurot. Nineteenth. poner apodos. n. Noisy. Tuka. Nomination. mote. [n¨®isines] Estr¨¦pito. [n¨ªgard] Taca?o. [n¨¢is] Gustoso. alingwngaw. n. Maliks¨ª. Nauukol sa gab¨ª. [niz] Sobrina. adv. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. n. Nippers. Magbansag ng anomang balit¨¤. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Nondescript. adj. adj. No. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. Nip. eligir. Nomad. wala. adj. [n¨®blman] Noble. Nimble. n. adj. Nip. adj. Niggard. n. Nickname. adj. masigla. Buh¨®l. Non-attendance. mahal. [nobl] Noble. karilagan. Pang ipit. humirang. Makasyam. n. Kabunyian. hidalgo. Labing syam. Nodule. [nob¨ªliti] Nobleza. [n¨¢itmer] Pesadilla. tiempo preciso. Nice. [n¨¢itli] Nocturno. ruindad. [nod] Cabecear. Yumuk¨®d. v. Ingay. Maramot. bulla. [nicnem] Motejar. n. Niche. [n¨¢inz] Nono. n. mezquino. Pagalagal¨¤. [nip] Pellizco. rumor. Kagahulan. hacer una se?al con la cabeza. Ika syam na p?. Syam na p?. & prep. [nip] Pellizcar. [n¨®diul] Nudillo. masikap. Tahimik. Noiseless. sak¨ªm. n. [n¨ªpers] Alicates. Malapit. [n¨¢intin] Diez y nueve. Ninety. magul¨®. clamoroso. [n¨¢itfol] El anochecer. [nimbl] Ligero. adj. Palayaw. Paglubog ng araw. [n¨¢infold] Nueve veces. adj. kasiglahan. mahugo ng. Ingay. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. marilag. Paghahalal. Sa ika syam. dignidad. n. Wala kahi't sino. Nobleman. Nonage. Night-gown. Ut¨®ng (ng suso). kakulangan sa gulang. u?ada. Noisiness. Niece. maalingaw-ngaw. v. adv. rasgu?ar. kasakim¨¢n. Nightfall.Next. Nocturnal. delicadeza. destreza. adj. Nine. [n¨®isles] Tranquilo. Nipple. Nicho. adj. n. [n¨®is] Ruido. [n¨ªmblnes] Ligereza. avaro. v. menor edad. bumat¨¬. Kumurot. [n¨ªbl] Picar. n. hugong. Nigh. kalm¨®t. Nib. n. Taong marangal. Ika syam. ninguna persona. Nauukol sa pangalan. n. adj. n. n. v. inmediatamente. [necst] Luego. adj. adv. delicioso. Kaliksihan. tenazas. reverencia. Yuk?. [n¨ªkel] Niquel. & n. v. walang t¨¢hanan. Sa gab¨ª. Ninth. ruido. Maingay. [n¨¢in] Nueve. Nod. Nickel. [n¨®isi] Ruidoso. Nightly. Masarap. pangarap. Noise. [n¨¢it] Noche. v. adj. Noble. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. Nimbleness. Nick. Ninetieth. [n¨®mad] Errante. adj. n. Karamutan. Nickname. b at¨¬ tang?. adj. [no] No. adj. Ninthly. n. cualquiera se?al hecha con la cabeza. Lisa. marangal. Buh¨®l. n. adv. Nikel. alboroto. [n¨¢inzli] En nono lugar. [nit] Liendre. Nominate. Tumuka. callado. Nobody. [nich] Nicho. ¨¢gil. [nomin¨¦cion] Nombramiento. kaingay. Umabot sa oras. Damit na pangtulog. n. [n¨¢inti] Noventa. Noise. Nobility. el extremo de cualquiera cosa. Magpalayaw. umil¨ªng Node. M¨¢halal. n. kagul¨®. . mainam. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. [n¨®minet] Nombrar. n. [n¨¢isiti] Exactitud. n. Ninefold. Nineteen. Nit. panaginip. el huevo del piojo. n. [nic] Punto cr¨ªtico. Kaganapan. l¨ªbingan.

pumun¨¢. ni ¨® . Novelty. n. adj. pumansin. ninguna cosa. [nuk] Rincon. alimentar. Sa mga kaaraw¨¢n natin. adj. Katanghalian. digno de nota. adv. & n. mas¨ ahayag. ninguno. Bingaw. conj. Nourishment. n. [n¨®velti] Novedad. Now. Notice. [n¨¦rish] Nutrir. adj. adv. n. Notaryo. gunggong. Nose. [not] Notar. c¨¦lebre. Nooning. Nonsense. Halata. [not] Nada. v. Aklat na t¨¢laan. falta de existencia. ¨¢ las dose ng araw. Non-existance. Noontide. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. Novel. Escuela Normal. Bumingaw. Nostril. [nov¨¦mber] Noviembre. n. [n¨®stril] Ventana de la nariz. memorable. sin embargo. marcar. [nun] Medio d¨ªa. adj. Nonentity. reparo. [n¨²dl] Simplon. Nook. n. Butas ng ilong. N¨¢hahalata. [n¨®tis] Noticia. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. Pangalan. kagitingan. Nobyembre. adv. [n¨®tabli] Notablemente. [n¨²ndey] Medio d¨ªa.None. Sulok. ¨¢ las dose ng araw. billete. Now and then. Hangal. hayag. n. Nonpayment. Baguhan. [naw] Ahora. parecer. marca. ngayon. [n¨®tuerzi] Notable. hilagaan. Kabalastugan. adj. wala. hoy dia. n. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. adv. Bantog. [n¨®rmal] Normal. marapat purihin. n. babasah¨ªn. v. Northern. war¨¬. [non] Nadie. Noose. v. malas. Northward. kasalat¨¢n. Wala. Kapuripuri. bakat. [n¨®vel] Novela. ukit. Ipatalastas. v. Halata. Karaniwan. maging. Notoriety. Wala. [non¨¦ntiti] Nada. adv. n. v. maulit . esquela. kandil¨¬. [nor] Ni. n. bantog. buny?. Notify. nota. Gayon man. de vez en cuando. [n¨®rzist] Nordeste. Noun. lit¨¢w. D? maaaring mangyari. n. [nons¨¦nsical] Absurdo. [nau end dzen] De cuando en cuando. impertinente. [n¨®cion] Nocion. Katanghalian. n. n. manakanaka. [notor¨¢iti] Notoriedad. observar. [n¨¢uades] En nuestros dias. [not] No. Noose. n. Kapintasan. tang¨¢. Noticeable. . Patalastas ng h¨²k¨²man. insigne.. Nor. kandiliin. Noodle. pun¨¢. Nought. Pakanin. Nothing. Sa dakong hilagaan. [n¨¢un] Nombre. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. impertinencia. Akal¨¤. n. Noteworthy. n. [nus] Enlazar. n. Maminsa nminsan. tanda. n. adj. Notion. Normal-school. [n¨®tabl] Notable. [n¨®sles] Desnarigado. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. Hilag¨¤. tanyag. halata. man. [n¨®ted] Afamado. Nobela. Sil¨°. Notwithstanding. hak¨¤. adj. Notification. [n¨¦rishment] Nutrimento. Pagkain. n. n. [n¨®tis] Notar. n. adv. alimento. p¨²blico. Noseless. Kawal¨¢n. [notuizt¨¦nding] No obstante. mirar. Novice. [nos] Nariz. North. Notice. adv. Ngong¨°. Habagat. pamagat. Wala. n. Ngayon. Note-book. Tulog sa tanghal¨¬. [n¨®zing] Nada. [nus] Lazo corredizo. Kabantugan. walang anomang bagay. Notary. Noted. [n¨²ning] Siesta. n. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. Kawal¨¢n. [not] Nota. adj. [n¨®tifai] Notificar. Katanghalian. Noonday. Humalata. Notably. November. Sumil¨°. n¨¢pupuna. adj. n. Note.. adv. Notch. Hind?. Nonsensical. n. bakatan. se?al. [not¨®rioes] Notorio. reparable. observacion. n. Balit¨¤. entrampar. [n¨®vis] Novicio. Noon. n. Hilag¨¤. adj. [n¨®tisabl] Notable. napapansin. ipahayag. Notable. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. Note. ¨¢ngulo. [notifik¨¦cion] Notificacion. n. Not. n. distinguir. s ulat. Notch. tawagin sa h¨²k¨²man. falta de existencia. [n¨®tari] Notario. [notch] Muesta. Kakulangan sa bayad. [n¨®rzern] Septentrional. Notorious. n. magiting. Normal. Nourish. Halata. [notch] Hacer muescas. kahusayan. n. Nowadays. [n¨®nsens] Disparate. Kah¨¬. [non-ecs¨ªstans] Nada. Northeast. mentecato. Tandaan. v. kasalatan. [norz] Norte. Ilong.

Nuptial. [ni¨²meres] Numeroso. Number. [n¨¢mber] Numerar. Numb. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. adormecimiento. kababuyan. v. n. Sumpa. [n¨²lifai] Anular. Nudity. Balat ng pil¨¬. [namb] Entorpecer. n. Obduracy. sumagw¨¢n. n. n. [nozl] Nariz de un animal. Pawal¨¢n ng halag¨¢. [nars] Criar criaturas. Kasal. Oar. ungas. Oasis. Pamamanh¨ªd. Nurse. Numismatics. Hangal. Nues moskada. Oar. n. sagw¨¢n. Katigasan ng ulo. Kahi't sa anomang paraan. . n. n. Number. contar. [nan] Monja. contar. cantidad. Bahay ng mga mongha. Numerate. namamanhid. Noxious. porquer¨ªa. Karunungan sa mga salapi't medalya. [n¨¢mberles] Innumerable. v. tipun¨¢n. adv. n. Ngus¨°. Numberless. Numerous. [of] Idiota. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. Nutriment. n. [ni¨²meral] Numeral. n. n. Walang kapararakan. Nutcrackers. [niumer¨¦cion] Numeracion. [ni¨²sans] Indecencia. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Oasis. n. katigasan ng ul o. Nozzle. Numeration. n. [nal] Nulo. cuidar enfermos. Manggagaod. babaing magand¨¢. ense?ar. bilang. Nakasasama. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. Gaod. Nurture. Yaya. Nurse.Noway. [ni¨²guetori] Nugatorio. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. Walang kabuluhan. n. obstinacion. hub?. Kaki't saan man. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. Nurture. Pagbilang. [o] O (o). Nude. nakasisir¨¤. [ni¨²d] Desnudo. Sanggol. [or] Remo. adv. [n¨®jwer] En ninguna parte. O (o) Oaf. Nudge. Bumilang. Oarsman. Kawal¨¢n ng kapararakan. Obdurateness. adj. Oath. Nakabubusog. adj. Tigas ng ulo. O O. Numb. Nimpa. makakal. n¨²mero. pangbusog. v. [n¨¢mskal] Zote. Kahubaran. [n¨®ccioes] Nocivo. Nutshell. Nucleus. [ni¨²clioes] N¨²cleo. [n¨¢mbnes] Torpor. Nursling. Mongha. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. Marami. n. adj. Bilang. tanga. v. Nauukol sa bilang. [n¨²pcials] Nupcias. [nat] Nuez. Hub¨¢d. abrogar. n. Manh¨ªd. Nullity. lo que pertenece ¨¢ las bodas. Obdurate. n. Nut. n. pawal¨¢n ng kabuluhan. [oz] Juramento. Nutmeg. mujer hermosa. Mag-iw? ng bat¨¤. [ni¨²diti] Desnudo. B¨¢lok. Pag-iiw?. [n¨¢rseri] Crianza. Nursery. [namb] Entorpecido. [n¨¢mber] N¨²mero. Nullify. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. Noways = noway. Mamanh¨ªd. n. [n¨¢rchur] Educacion. Kasalaulaan. Nugatory. n. Pag-iiw?. Nauukol sa bilang. [nimf] Ninfa. n. pag-aalag¨¤. v. v. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. Nutritious. Nuisance. [¨®rzman] Remero. n. [n¨®we] De ningun modo. pag-aalag¨¤. Numeral. adj. v. futil. [nars] Ama de cria. Numeric. [n¨²pcial] Nupcial. adj. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. [n¨²liti] Nulidad. Gumaod. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. [¨®asis] Oasis. Pangtalop ng pil¨¬. Nymph. [ni¨²tricioes] Nutritivo. bilangin. Null. adj. bogar. zoquete. n. Musm¨®s. n. Mag-iw?. Numskull. [¨®bdiuret] Endurecido. [n¨¢neri] Convento de monjas. adj. Nun. Pagkain. [or] Remar. n. Nowhere. Numbness. inv¨¢lido. Nuptials. pag-aasawa. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. Numerical = numeric. v. alimento. n. adj. Walang bilang. da?oso. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. n. m¨¢nanagwan. n. adj. Nunnery. ungas. n. boda. fr¨ªvolo. n. [n¨¢rchur] Criar. n. Matigas ang ulo. Bumilang. n. [ni¨²triment] Nutrimento. adj. Pil¨¬. mag-alag¨¤. enfermera. [ni¨²meret] Numerar.

[ob¨ªdiens] Obediencia. [obs¨¦rvabl] Notable. conspicuo. Obey. Object. deshonra. Obstruction. Obloquious. [obs¨¦rving] Atento. . gordo. galang. kalabuan. adj. adj. tenaz. pagpigil. nota ¨® reparo cr¨ªtico. nak¨¢kapahamak. imp¨²dico. mapagtalima. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. kasiraang puri. salungat. Mahugong. n. [ob¨ªdient] Obediente. Obese. adj. capaz de objecion. [obs¨ªn] Obsceno. v. Padilim¨ªn. Gambal¨¤. Pagsunod. umabala. v. adj. [¨®bit] Exequias. gumaganap. abal . Gumambal¨¤. Pagkahiw¨ªd. sumision. Talohaba. Obeisance. [obdeh¨¦ccion] Objecion. pans¨ªn. Kadustadusta. adhika. adj. Observant. cortesano. pagtalima. crasitud. [obl¨¢idch] Obligar. n. mas¨²nurin. kapansanan. [¨®bdchect] Objetar. Mapanganib. v. [observ¨¦cion] Observacion. adj. sumiso. [obl¨®cui] Infamia. [obfi¨²sket] Obscurecer. mas¨ªd Observatory. hadlang. necrolog¨ªa. v. [¨®bsolit] Obsoleto. atento. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. Observation. adj. adj. Oblation. tungo. Pumilit. adj. Obfuscate. Maingat. Oblong. adj. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. Obsolete. n. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. [obl¨¦cion] Oblacion. [¨®bstinesi] Obstinacion. m agalang. Obliterate. Lib¨ªng. Alay. honras funerales. anticuado. malab¨°. Oblique. adj. obst¨¢culo. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. dificultad. Obstruct. Halata. [¨®bdchect] Objeto. Mapagmalas. Observing. Obliging. [obs¨¦rvant] Observante. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. n. pakay. malibog. respeto. pagganap. tikman. Obeseness. [obl¨¢idching] Servicial. [ob¨ªs] Obeso. cuidadoso. gala ng. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. Lip¨¢s. Katigasan ng ulo. n. [ob¨ªsnes] Obesidad. n. tungkulin.Obedience. Objectionable. Tumutupad. Pitagan. adj. Obligation. Bagay. Object. Obstreperous. palabuin. Limot. n. kalabuan. pagkahapay. v. Katungkulan. [¨®blong] Oblongo. Observance. Obscene. adj. salangsang. Obedient. n. Objection. n. Kadustaan. mapaglingkod. impedir. maingay. Mapagkaloob. [obl¨ªteret] Borrar. Observable. [obs¨¦rvetori] Observatorio. sumubok. kahalayhalay. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. adj. Pahiw¨ªd. n. [obs¨¦rv] Observar. Magdil¨ªm. Obstinate. Tumutol. huma dlang. Obscure. S¨¢pilitan. kadiliman. layon. adj. layon. Obserbatoryo. [obl¨®cuioes] Injurioso. n. [obs¨¦niti] Obscenidad. n. Obligatory. Observe. [obs¨¦rvans] Observancia. complacer. magmasid. [obligu¨¦cion] Obligacion. v. n. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. tumalima. [¨®bliguetori] Obligatorio. Kumatkat. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. n. Obsequious. May kapintasan. Obstacle. [obl¨ªc] Oblicuo. n. n. n. Kadiliman. n. Taba. Mapaglingkod. Magmalas. Pagtupad. Pun¨¢. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. Oblivious. magalang. Obsequies. magbigay loob. lum¨¤. adj. Obscure. Mas¨²nurin. adj. v. Matigas ang ulo. Objective. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. Obituary. pulpol. n. [¨®bsecuiz] Exequias. n. adj. [obe¨ª] Obedecer. n. Oblate. respetuoso. Sumunod. Obscurity. Tungo. hadl¨¢ng. Malilimut¨ªn. Obit. lab¨°. pudpod. [ob¨ªtiueri] Obituario. Obscenity. [obl¨ªvias] Olvidadizo. Oboe. retardar. Obscuration. [obski¨²riti] Obscuridad. embarazo. tanyag. [¨®bstinet] Obstinado. [obs¨¦rver] Observador. pumigil. dahil¨¢n. Oblivion. pahap¨¢y. Dilim. notar. [¨®bo] Obo¨¦. [obl¨ªvion] Olvido. ruidoso. reparar. Observer. atencion. Madilim. mapagmasid. sumalungat. Obliquity. Tutol. [obu¨®ccioes] Peligroso. deshonroso. kalibugan. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. estorbo. v. reverencia. agradar. [obski¨²r] Obscuro. Oblige. Oboy. n. r¨¦plica. Obnoxious. Obesity = obeseness. adj. Kahalayan. da?oso. adj. n. adj. [obski¨²r] Obscurecer. Obloquy. [¨®blet] Chato por los polos. Mataba. Mahalay. [obstr¨¢ct] Obstruir. sumalangsang. n. Kapansanan. Chap¨¢t. Obstinacy.

[of¨ªsial] Oficial. pulpol. [of¨¦nd] Ofender. adj. Mapurol. Nauukol sa kanluran. [obt¨¦nabl] Asequible. Octagonal. oficio. Offend. adj. n. [¨®kiulist] Oculista. Magtam¨®. tocante. May walong p¨¢nulukan. alcanzar. Odious. Gumamit. Nakagagambal¨¤. nagkataon. [¨®fis] Oficina. [¨®fer] Oferta. evidente. v. Office. adj. Occiput. desecho. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. Odor. casualidad. tag?. aborrecible. Occupant. empleo. [ok¨¦sional] Ocasional. Occasional. Pagkabuhay. propuesta. Nakagagalit. Offensive. n. Ling¨ªd. [¨®dium] Odiosidad. [of¨¦nsiv] Ofensivo. entremetido. kalunuran. [¨®doroes] Oloroso. [¨®kiupai] Ocupar. Octennial. ma karoon. Occupy. [¨®bvias] Obvio. tiempo oportuno. adj. Magpumil¨ªt na pumasok. k¨¢wanihan. salimuyak. magtalag¨¢. sazon. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. Nauukol sa mat¨¢. Obvious. adv. Obtain. [okiup¨¦cion] Ocupacion. adj. Off. Odoriferous. adj. Officer. v. Octuple. adj. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. Bagay na may walong p¨¢nulukan. adj. Occur. Mabango. Occidental. desigualdad. sa. [¨®ctiupl] Octuplo. nakapipinsala. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. patap¨®n. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. n. ¨¢ distancia. Kaibhan. Mapagtanim. Pasl¨¢ng. nagtatagal ng w along taon. Occupation. [¨®csident] Occidente. Octangular. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. adj. ni. Ang nagmamay-ar?. [ok¨¦sion] Ocasion. g¨¢wain. adj. adquirir. Obtrude. Pagkakataon. n. n. Of. Occident. palag¨¢y. [of] Lejos. Official. adj. [oct¨¢nguiular] Octangular. Handog. pagkaka taon. magtaglay. n. Obviate. [obtri¨²cion] Intrusion. umalipusta. Pagtatanim sa kalooban. Obtuse. [oct¨®ber] Octubre. provocar. dahilan. [ok¨¢lt] Oculto. Ocean. Oktubre. n. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. n. kubl¨ª. Oddness. magk¨¢taon. kawan¨ª. pa nahon. [¨®kiupant] Ocupador. incidente. n. katwa. Off. Occurrence. [¨®dor] Olor. adj. [of] De. adj. Amoy. [od] Oda. Obtainable. [obtri¨²siv] Intruso. n. [¨®fering] Oferta. n. lapastangan. Odds = oddness. n. adj. n. [¨®kiular] Ocular. Kaimotan. rareza. makakam¨ªt. Mabango.Obstructive. Obtrusive. [obti¨²s] Obtuso. Occult. suceso casual. injurioso. . [oct¨¢gonal] Octagonal. Pangyayari. fragrante. magkam¨ªt. May mat¨¢. [of¨¦ns] Ofensa. ha nap-buhay. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. Malinaw. pudpod. n. Malay¨°. n. [of] Fuera!. adj. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. kaiba. magagalit¨ªn. [ocsidental] Occidental. Odorous. Manggalit. Dagat. trabajo. Offence. adj. n. empleado. injuria. Offering. Offer. odio. emplear. prep. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. n. Umiwas (sa kapansanan). evitar inconvenientes. casual. Makawalo. Panghihimasok. ocupante. [¨®fal] Sobras. romo. n. adj. n. Maghandog. n. [¨®ficer] Oficial. Oculist. Occasion. salsal. v. Matataglay. Ode. [odioes] Odioso. Kaibhan. N¨¢pataon. ang n¨¢papanahon. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. lograr. Ng. October. & prep. Oddity. Handog. [¨®diti] Singularidad. [obtri¨²d] Introducir con violencia. Ocellated. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. [¨®fer] Ofrecer. Gansal. Mapanghimasok. Nagwawalong taon. sin punta. maliwanag. Nauukol sa dagat. v. int. Odium. [¨®bviet] Obviar. adj. Octagon. entremetimiento. Oceanic. [occ¨¢r] Ocurrir. Opisina. Offer. fragrancia. Pinun¨°. Labis. v. escondido. lait. v. injuriar. adj. [obt¨¦n] Obtener. bang¨®. n. extravagante. Obtrusion. [¨®dnes] Disparidad. [¨®cean] Oceano. [od] Impar. alipusta. particular. Ocular. Odd. mamaslang. fragrante. Mangyari. adj. [odor¨ªferoes] Oloroso. [¨®csipat] Colodrillo. n. adj. Kanluran. v. likod ng ulo. kay.

adv. [¨®pera] ¨®pera. Bugs?. n. [¨®il] Aceite. v. [uz] Fango. n. Ogle. n. Operate. [¨®pn] Abierto. kadiliman. [omn¨ªpotent] Omnipotente. Angkan. Banlik. [¨®ili] Aceitoso. Madal¨¢s. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. juzgar. sulyap. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. sumulyap. Oilman. Maglalang¨ªs. [¨®piet] Opiata. [¨®pal] ¨®palo. Lamang. Isa. Operator. dati. [¨®fntaims] Muchas veces. Once. p¨¢una. [¨®lden] Viejo. prep. Ooze. Masamang p¨¢ngitain. Officiate. . [¨®nion] Cebollas. [old] Viejo. kumalat. n. Oh. Opal. [¨®ldnes] Vejez. n. adj. [¨®nerous] Oneroso. Laktaw. adj. Langis. lum¨¤. sulong. pagbusbos. n. adelantado. [¨®pn] Abrir. ancianidad. ojeada. molesto. Opaque. n. lip¨¬. Tinortang itlog. walang tungt¨®ng. lumaktaw. Onion. laktawan. adj. anciano. [¨®gl] Gui?ar. Olfactory. Magbuk¨¢s. Gumawa. Ooze. Bugtong. Buk¨¢s. con frecuencia. Offset. Paggawa. masagawa. antiguo. Nauukol sa paggawa. Minsan. [¨®minoes] Ominoso. con frecuencia. n. Matanda. Kalabuan. [olf¨¢ctori] Olfatorio. ¨®palo. talb¨®s. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. [¨®leaster] Olivo silvestre. n. n. alis¨¢n ng tungtong. con frecuencia. mahirap. n. Mam un¨°. operar. [¨®peretiv] Operativo. n. presagio. Oldness. Marunong sa lahat. Operation. Omelet. Oftentimes. Laot. linaje. adj. [¨®peretor] Operador. limo. dati. int. Officious. [¨®milet] Tortilla de huevos. Masipag. v. [¨®liv] Olivo. Lang¨ªs na mabang¨®. n. adj. sa ibabaw. p¨¢ngitain. Masulong. n. [¨®fset] Pimpollo. adj. [¨®gl] Gui?ada. adv.Official. [o] ?Oh!. tang¨¬. [¨®intment] Ung¨¹ento. solamente. kagulangan. [¨®fspring] Prole. Mag-akal¨¤. [on] Sobre. adj. adj. lum¨¤. adv. mirar al soslayo. Kapangyarihan sa lahat. Oleaster. Usbong. n. bukod-tang¨¬. [of¨ªsial] Oficial. [¨®nuard] Adelante. adj. adj. Only. Malab¨°. Malang¨ªs. [omn¨ªcient] Omniscio. siniestro. oleoso. Oldish. Oily. pagsasagawa. fatal. n. Omission. Makapangyarihan sa lahat. magulang. Only. Madal¨¢s. Pun¨° ng olibo. Tagagawa. oficiar. Omen. walang tak¨ªp. Sumaloy. Madal¨¢s. v. Oft. ¨®pera. [¨®men] Ag¨¹ero. [¨®nli] ¨²nico. Opiate. On. Open. Sibuyas. Gamot na may halong apyan. Lumigta. nangunguna. cieno. Katandaan. n. Offing. masikap. n. n. Sa. n. Onslaught = onset. [¨®il-cloz] Hule. adj. may kagulangan. alisan ng tak¨ªp. Officiousness. [ofn] Muchas veces. [of¨ªcioes] Oficioso. Kumindat. una. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. v. adj. Karunungan sa lahat. adv. inap¨®. Omnipotent. uno. Kasipagan. Omniscient. P¨¢mahiin. Oil-cloth. Onward. [¨®fing] Pleamar. [uans] Una vez. ligtaan. Onward. v. May katandaan. Opine. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. n. Ab¨¢! Oil. Olive. One. Onset. Ominous. Olden. adv. Ointment. anciano. Open. daluhong. encima. adj. antiguo. Opacity. v. adj. Old. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. [oft] Muchas veces. tuloy. Olibo. Offspring. [omit] Omitir. Ule. batong mahalag¨¢. Often. [omn¨ªciens] Omniciencia. [op¨¢siti] Opacidad. [op¨¢in] Opinar. tagabusb¨®s. Opera. Mabigat. celebrar la misa. [uan] Un. Nauukol sa amoy. [om¨ªsion] Omision. n. n. Pun¨°. Omnipotence. destapar. [¨®nuard] Avanzado. magulang. n. [¨®ilman] Aceitero. adj. Operative. sikap. nakagagambal¨¤. n [oper¨¦cion] Operacion. Kind¨¢t. la¨®n. n. Omniscience. Matanda. adj. [¨®nli] ¨²nicamente. [¨®peret] Obrar. malamlam. adv. burak. Omit. humatol. Ogle. [op¨¦c] Opaco. n. lah¨¬. v. descendencia. Onerous. Sa gaw¨ªng harap. magmisa.

n. magpasiya. [¨®ptic] ¨®ptico. mandato. ¨®rgano. kasalung¨¢t. katap¨¢t. Option. malak¨ªng unggoy. Oratory. at bwan. [opr¨¦siv] Opresivo. [¨®retor] Orador. Organical = organic. husay. contrario. n. lumaban. n. Or. verjel. [opr¨¦s] Oprimir. el acto de conferir orden sace rdotal. adj. Utos. akal¨¤. [¨®rendch] Naranja. Opprobrious. Orang-outang. v. [¨®rchard] Huerto. n. [¨®rganaiz] Organizar. globo. regla. dictamen. esfera. Kulay-suh¨¤. Pighat¨¬. vejacion. [¨®rder] Orden. [¨®rkestra] Orquesta. [oporti¨²n] Oportuno. Orange-color. & n. fronterizo. [¨®rganist] Organista. adj. n. Tumutol. bituin. arreglar. [¨®piulent] Opulento. n. n. naranhita. n. kung. Opponent. v. n. Oppressor. adj. adj. Optic. n. n. katalo. redondo. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. Order. [op¨®nent] Opuesto. oriente. Orchard. [¨®posit] Opuesto. adj. Mag-ayos. regular. Oral. Mabilog. n. sazon. Utos. adj. mabagsik. sumalangsang. [opr¨¦sor] Opresor. Opposition. comun. Tutol. Pagkakataon. paglaban. magpahirap. Opportunity. Halamanan. n. Ordinance. Opposite. araw. Magtatag. [¨®pcion] Opci¨®n. dalandan. pangungusap. [op¨®s] Oponer (se). disposicion. Ore. Ordain. [¨®rdinal] Ordinal. [¨®rder] Ordenar. uk¨¤ t¨¢. Oppress. Kalaban . Sa salita. Opulency = opulence. n. verbal. contrariedad. [opoz¨ªcion] Oposicion. Organization. Mayaman. [opr¨®brias] Oprobioso. Utos. n. Orb. [opr¨¦sion] Opresion. Organist. [¨®rdineri] Ordinario. Orange. Silanganan. Ordinal. n. Orient. [¨®rbit] ¨®rbita. mineral. . [¨®rderli] Ordenado. bien arreglado. v. establecer. [org¨¢nic] Org¨¢nico. Kalaban. conveniente. n. in¨ªs. Hak¨¤. Oracle. Optical = optic. Oppression. maghusay. panahon. magpasya. adj. Orkesta. ayos. arguyente. Sanggunian. [oporti¨²niti] Oportunidad. [or¨¦cion] Oracion. M¨¢mimighat¨¬. adj. Lakad ng tal¨¤. salangsang. v. M¨¢nanalumpat?. musang. v. umayos. pag-oorden sa par¨¬. Organize. [¨®rdinans] Ordenanza. kahalay-halay. [¨®ptimist] Optimista. Suh¨¤. Pagkakataon. sumalungat. Opulence. estatuto. arreglar. n. kayamanan. tampalasan. Opponent. Nauukol sa ¨®rgano. Ordination. [¨®piulens] Opulencia. Kasangkapan ng kawal. adj. Pananalumpat¨¬. [parang piano]. ¨®. Tagatugtog ng ¨®rgano. kapanahunan . [¨®piam] Opio. adj. Opium. war¨¬. [orbd] Orbicular. n. mahusay. [or] Quijo. Oration. Bilog. Opulent. Manglilitis ng paning¨ªn. pasiya. [ord¨¦n] Ordenar. nakikipagtalo. [op¨®nent] Antagonista. sumakal. [¨®rgan] ¨®rgano. Pumighat¨¬. riqueza. n. [ordin¨¦cion] Ordenacion. n. mapagpahirap. Kalaban. marapat. salangsang. Orbit. Nakapipighat¨¬. Apyan. Isang ur¨¬ ng batong matigas. Ordinary. globo. Order. Nauukol sa ayos ¨® husay. ignominioso. nakapagsisikip ng loob. n. disponer. [¨®racl] Or¨¢culo. [organiz¨¦cion] Organizacion. n. [or] ¨®. Sariling hak¨¤. Organ. conj. umin¨ªs. [¨®ral] Oral. Mag-utos. [¨®rendch-color] Color de naranja. Oppressive. Yaman. Maayos. n. Oppose. Kakutyakutya. [orb] Orbe. Orator. Dalangin. [op¨ªnion] Opinion. Karaniwan. pahirap. adj. cruel. adj. n. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. Optician. Orderly. pananalita. [opt¨ªcian] ¨®ptico. maghusay . Ordnance. [¨®ratori] Oratoria. Orchestra. la cuenca del ojo. en frente. Bakulaw. tuntunin. ma g-utos. Orbed. Opportune. apretar. mah irap. n. adj. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. Pagtatatag.Opinion. Optimist. [¨®rient] Oriental. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. adj. adj. n. contrario. sangsinukob. n. adverso. n. Organic.

n. sigalb¨®. s¨²plica. [¨¢utfit] Vestidos. Una. Alingawngaw. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. Nauukol sa mga turko. Lumagpas. Outdo. pagpaparanya. pinagsalinan. paalisin. marapat. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. Outgoing. [osifik¨¦cion] Osificacion. n. Karunungan sa pagsulat. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. adj. magpalamuti. Kami rin. primitivo. pron. lumangpas. n. Ostler. v. [¨®rifis] Orificio. v. n. Gayak. adj. Tapon. prevision. Magningning. Ossify. [¨¢utbrik] Erupcion. Origin. [¨®rnament] Ornamentar. [¨¢utlain] Contorno. v. any?. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. adornar. v. Outlive. Original. n. hi yawan. [oridchin¨¦cion] Origen. as. [¨¢utlo] Proscrito. n. Outer. v. Butas. m¨¢una. Outhouse. Oriental. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. Mapagparanya. afuera. pinagmulan. por otra parte. n. a. Panggayak. [¨¢utgoing] Salida. Pagputok. Simula. n. pron. Ostentatious. adj. [ost¨¦nsibl] Ostensible. Out. n. Mag¨ªng but¨®. Outlast. Iba. hambog . N¨¢ihahayag. Gugol. Ottoman. n. [¨¢utlandish] Extranjero. [¨®dzer] Otro. namin. kintab. v. Pagkaulila. Outgrow. [¨¢unz] Onza. Orphanage. amin. Sota. ruido. [autb¨ªd] Pujar. Oscillate. [¨®rfanedch] Orfandad. ataviado. Tumagal kaysa iba. Oscillation. namin. simula. n. Ornamental. ser menester. gastos. Ostentation. Mabuhay pa. n. Alisin. vibrar. Ossification. adj. [¨¢ut] Fuera. n. os. L¨¢basan. Orphan. pangpalamuti. Outbreak. Outermost. [autg¨®] Exceder. n. adv. adv. pinagparisan. sobrepujar. Atin. Outlet. Taga silanganan. amin nga. amin. Outline. [¨¢utliv] Sobrevivir. ¨® kaya. [¨¢utbarst] Explosion. Labas. hiyas. n. & n. Silakb¨®. Nagagayakan. Ours. kami nga. Ounce. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. Lumangpas. natin. [¨¢utlet] Salida. v. pinagmulan. n. Orthology.Oriental. Outlaw. echar fuera. [¨®ridchin] Origen. Outlook. tagapagalag¨¤ ng kabayo. n. [¨®sifai] Osificar. v. desterrado. Tulis¨¢n. n. Orison. Ornate. adj. Orthography. Otherwise. [¨¢ust] Quitar. Outfit. Ourselves. griter¨ªa. [¨®toman] Otomano. Onsa (salap?). n. palamuti. Ningning. hiyasan. Origination. L¨¢basan. [¨¢utgro] Sobrecrecer. adorno. [¨®rnament] Ornamento. dam¨ªt. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. n. panalangin. pron. Abestr¨²s. a. adj. [¨¢utlori] Proscripcion. [¨¢uter] Exterior. Sa labas. n¨¢ipakikita. bosquejo. magar¨¤. v. Pagpaparangalan. desposeer. [¨¢uars] Nuestro. adelantarse. adj. adj. v. magpataa s ng tawad. [ot] Deber. Other. ingay. gala. [ori¨¦ntal] Oriental. agap. [osil¨¦cion] Oscilacion. Any?. Ingat. [¨®stler] Mozo de paja. [¨®silet] Oscilar. kagayakan. Orifice. v. pron. Our. n. as. Tumawad ng lalong mataas na halaga. [¨¢utle] Despensa. pangungulila. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. n. alisan. [¨¢utluk] Vigilancia. Panunulisan. Ostensible. os. bandido. n. n. jactancioso. Ostent. [¨®dzeruais] De otra manera. adj. plano. pinagbuhatan. Outlandish. Dasal. Ought. kagulo. n. dise?o. gar¨¤. adj. Outcry. K¨¢labaslabasan. Atin. alboroto. [¨¢utcast] Desechado. Outburst. n. Ulila. [or¨ªdchinal] Original. Outlay. Banhay. adj. sobrepujar. [ostent¨¦cion] Ostentacion. [ori¨¦ntal] Oriental. Nauukol sa ibang lupain. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. manifestable. Outlawry. Sangh?. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. Ostrich. n. Maggayak. principio. Oust. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. Ornament. [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. natin. Mga kasuntan. [¨®rison] Oracion. lo mas exterior. Outcast. Ornament. Outgo. [¨¢utormost] Extremo. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. . Outbid. [¨®rnet] Adornado. [ost¨¦nt] Apariencia. Dapat. manghaharang. kumintab. [¨®strich] Avestruz. Silanganan. ropa. tanaw. napapalamutihan. [¨¢utcray] Clamor. kislap. n. n. [¨¢uar] Nuestro. hichura. Kung dil?.

v. [auts¨¢id] Superficie. guluhin. Lumagpas. examinar. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. sobrepujar. . [¨¢utredch] Ultrajar. v. [over-ri¨²l] Predominar. n. Outnumber. Outrageous. [¨®verflo] Inundacion. [overb¨¢lans] Preponderar. v. Kadustaan. v. pag¨®d. complidamente. [¨®verflo] Inundar. [over-r¨ªch] Sobresalir. Lab¨¢s. n. Bantay na nasa malay¨°. sobrestante. mamun¨°. Palagpasin. [overgr¨®] Crecer demasiado. Tagapamahal¨¤. kapal¨ªbhasaan. Kadustadusta. Over. Overdone. Outride. [¨®verdan] Rendido. Pata. [overp¨¢s] Pasar por alto. adj. [¨¢utpost] Puesto avanzado. visible. Simula. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio.p. Tumakot. Overpass. Overcoat. Gumambal¨¤. Outspread. oprimir. v. Gumawa ng higit kaysa nararapat. v. n. v. n. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. Hurn¨®. Sa itaas. [over-pauer] Predominar. v. paraanin . adj. Overbear. Malay¨° sa. v. v. lapastangan. v. Overjoy. Overdo. [¨¢utredch] Ultraje. n. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. n. manaig. Galak. Overflow. Overbearing. v. Manaig. manaig. lejos de. Outwear. Ovate. Talohah¨¤. Humig¨ªt (sa timbang). [aut-of-dors] Fuera de casa. desp¨®tico. [overs¨ªr] Superintendente. sum aliksik. n. v. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. Overcome. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. [over¨®] Intimidar. [autr¨¢it] Luego. Overlay. v. Papuri. tagabantay. Mangalag¨¤. [overj¨¦d] Encima. [overj¨ªr] Entreoir. dumukwang. Outset. n. v. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. Lumabis sa bilang. adj. v. pasimula. Sa ibabaw. registrar. ¨¦xtasis. prep. mabaksik. pesar mas. [ov¨¦cion] Ovacion. n. v. Itaob. Palaganapin. ibwal. Tumung¨®. Saka. tunghan. I aylay. Outsail. M¨¢una. [overb¨ªr] Dominar. Kapote. v. Ibabaw. en lo alto. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. dumay¨¤. Bigat ng timb¨¢ng. kita. hwag alumanahin. kagalakan. Overhead. [¨¢utset] Principio. v. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. Overboard. Outweigh. v. Parang itlog. capote. n. Outwit. emcima. difundir. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. violencia. [¨®vn] Horno. mirar ¨¢. Overpower. adj. mamighat¨¬. [¨®val] ¨®valo. enga?ar. Out of doors. isampay. v. Lamp¨¢s sa panahon. Overbalance. exceder. Over-rule. superar. Overshoe. Outrage. lumapastangan. [¨®vet] Formado como huevo. ganar. Overlook. v. [overl¨¦] Abrumar. [overc¨®t] Sobretodo. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. M¨¢una. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. [¨¢utlaying] Distante de. Over-reach. Outrun. Sa tubig. sumiyasat. Sapatos na pang-ibabaw. [¨¢utspred] Extender. Outrage. [autw¨¦] Preponderar. [¨®versio] Galocha. Magladlad.Outlying. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. Outpost. [¨¢utuard] Exterior. [overs¨¦t] Volcar. [overb¨ªring] Ultrajoso. Ovation. Labas ng bahay. trastornar. M¨¢una sa paglalay¨¢g. Sumupil. Overhang. v. sumupil. [overc¨¢st] Oscurecer. Overflow. [overb¨¢lans] Preponderancia. v. hwag alintanahin. [autr¨¦dches] Ultrajoso. Outside. caer ¨¢. [¨®ver] Sobre. dumungaw. Overseer. n. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. n. adv. Overhear. apaw na tubig. adj. Outskirt. Overdue. lab¨¢s. [autr¨¢n] Correr mas que otro. Dakong labas. Ovated = ovate. Palabuin. [overs¨ª] Inspeccionar. sujetar. Bumaha. n. kalapast anganan. p. Overawe. adj. cansado. Dumusta. Outward. [¨®verbord] A la mar. [overc¨¢m] Vencer. Oven. rebosar. Mapag-alipusta. v. Manalo. Manaig. M¨¢una sa takbuhan. Mak¨¢ulinig. n. n. arriba. Outstrip. Overbalance. Overcast. [¨¢utskirt] Parte exterior. v. v. Overset. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. adj. rezagar. n. fuera del navio. pasar por alto. afrenta. Oval. Baha. lumitis. Overhaul. Overgrow. umapaw. Oversee. v. n. exterior. Lumag¨®ng lubha.

Overt. adj. [overt¨¦k] Alcanzar. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. Ox-fly. Katahimikan. n. payap¨¤. n. medida de cinco pies. n. lumaganap. mantenimiento. n. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. Packing. mal?. [ocs] Buey. laktaw. Oyster. Kandado. Pagan. parque para caballos. [¨®nership] Dominio. Packhorse. Owner. n. fardo. Hayag. manghar ng baraha. Sarili. n. [¨®cs-flai] T¨¢bano. Balot. v. Paddle. mangbabalot. v. Ox-tongue. d? tumama. [¨®verueit] Exceso en el peso. Pagan. Pagka-may-ar¨¬. . adj. Kalabisan sa paggawa. Owlish. medir ¨¢ pasos. fardo peque?o. v. Gumaod. Kamalian. pagkain. Pace. calmar. [pac] L¨ªo. pagbalot. Bangaw. Balutin. seradura. magkautang. propietario. Umutang. fardo. n. v. Owl. poseedor. Kwago. Palasamba sa d? tunay na Dyos. [p¨¦gan] ¨¦tnico. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. v. n. Paganism. Overtake. Pacific. Overture. bilutin. Packet. pagbilot . [p¨¦ganizm] Paganismo. Overween. Magpatahimik. Isang ur¨¬ ng palaka. Overthrow. Package. [overt¨¢rn] Subvertir. n. Pacifical = pacific. Kabayong p¨¢sanan. Tahimik. tranquilo. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. n. demoler. Maghambog. Page. sukat na apat na paa ang hab¨¤. [p¨¢sifai] Pacificar. c uadrilla de malhechores. n. p¨²blico. manaig. Padlock. Paddle. n. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. Overwork. page. [padl] Remar. Paddock. Pabulum. Nauukol sa ikinabubuhay. Pack. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. Umar¨¬. [pez] Paso. Oversight. sirain. [p¨¢king] Embalaje. v. enfardelar. modo de andar. Packer. [pac] Empaquetar. May-ar¨¬. p¨¢hina. Hakbang. [p¨¢cjors] Caballo de carga. baligtar¨ªn. magparanga. sosegar. kapayapaan. Own. chapotear.Overshoot. [overuerk] Exceso de trabajo. v. kahuyan . n. ali . v. destruir. Paganish. v. v. kumalawkaw. Parang kwago. [¨®vertiur] Abertura. Pacification. pagbibilot. Ox. sapo. [overzr¨®] Trastornar. n. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. bilot. [p¨¦ganish] Pagano. pagbabalot. oprimir. [o] Deber. [on] Propio. Pabular. n. Kalabisan sa timbang. [oversi¨²t] Pasar de raya. paring alil¨¤. pulutong ng mga asong pangaso. Abutan. v. n. [p¨¢ker] Empaquetador. katiwasayan. vanagloriarse. adj. aquietar. bigkis¨ªn. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. adj. n. adj. isilid sa kaha ¨® kahon. [overju¨¦lm] Abrumar. [p¨¦gan] Pagano. [p¨¢dloc] Candado. Overturn. embalaje. sukatin sa hakbang. Overspread. [p¨¢doc] Escuerzo. n. n. [p¨¢ket] Paquete. pangbusog. P (pa). Ownership. n. sagwan. pumayap¨¤. embalar. Butas. balot. [¨¢ul] Lechuza. Lumisya. Tagabalot. adj. mag patiwasay. Talab¨¢. v. baka. sumagwan. [overu¨ªn] Presumir. Pacify. v. [¨®versait] Yerro. abutin. [pedch] P¨¢gina. gentil. [¨®ner] Due?o. litaw. baraja de naipes. Maglak¨¢d. equivocacion. id¨®latra. Owe. v. sustento. especie de remo. Pagkain. tener deudas. Toro. [p¨¢kedch] Paquete. mukha ng dahon ng aklat. Own. n. conjunto de perros de caza. Dilang-baka (halaman). [pi] P (pe). adj. n. Pack. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. P P. enfardeladura. [pez] Pasear. Mangalat. pasto para las subsistencias. Balutan. Overweight. [on] Poseer. bigk¨ªs. mag-may-ar?. paquete. n. [¨®cs-tong] Buglosa. tiwasay. Pacificatory = pacific. pulutong ng tulis¨¢n. n. Guluh¨ªn. idolatr¨ªa. Laktaw¨¢n. pangbusog. volver al rev¨¦s. Bumalikwas. ser due?o de alguna cosa. Tudling. n. Balutang munt?. n. Pace. Overstep. Balutan. [¨®vert] Abierto. quieto. pangkandil¨¬. Gaod. [overspred] Desparramar. [¨®ister] Ostra. Overwhelm. [padl] Canalete. Sumupil.

[p¨¦nting] Pintura. Bunyuelos. mga tulos. [pent] Pintura. Palisade. [pamper] Atracar. umant¨¢k. makir¨®t. kut¨®g. balabal-har¨¬. hir ap. Magbir?. panalok. adj. dalawa na magkabagay. [p¨¢lpitet] Palpitar. incansado. [panas¨ªa] Panacea. kaab¨¢an. escamotar. n. n. kab¨¢. Putla. Sangtimba. n. n. n. perles¨ªa. sarap. kumab¨¢. Maparam. Palm Sunday. n. maingat. [pan] Cazuela. n. ta¨®ng. magpataba. Palm. Pares. n. Painter. [pol] Manto real. Pallor = Pallidity. Painting. Bakod. [p¨®lfri] Palafren. [p¨¢latabl] Sabroso. [peg¨®da] Pagoda. [pal¨ªditi] Palidez. Palmated. [p¨¢liet] Paliar. Pintura. Pamper. bakuran. Samatsat. Bakod. pagkalump¨®. parusa. [pein] Pena. Pan. v. n. Palliate. [per] Par. [p¨¦nsteking] Laborioso. palio de arzobispo. Palaver. lasa. isang salok. Pail. n. Pancake. Pale. manghiluk¨¤. Painfull. n. Pallid. Magpint¨¢. v. Walang sak¨ªt. n. Palish. Pale. Pamphlet. tormento. hamak. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. n. Palma. adj. Pasm¨¢. Putla. adj. Pale. Mapulta. adj. Pint¨®r. Lamasin. mga tulos. v. Palpable. Timba. adj. defensa de estacas. bald¨¦. paglaruan sa kam¨¢y. Palatable. [p¨¦lnes] Palidez. n. adj. engordar. Palter. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. walang pag od. [p¨¦nful] Penoso. Panguhit. lump¨®. vileza. [pel] Palidez. adj. Kawal¨¬. adj. Maramot. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. gusto. nadadama. n. Palate. v. Palpitation. n. [p¨¢nkek] Bu?uelo. cuidadoso. Pagoda. Mamutla. Pain. Sumak¨ªt. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. n. dolorido. Mapulta. Palfrey. m¨¢uw? sa wala. v. Pallidity. [p¨¢lmistri] Quiromancia. Paint. hiluka. Paint. [p¨¢mflet] Folleto. n. [pent] Pintar. Dusa. Masipag. [pel] Poner p¨¢lido. pangadl? ng tubig. Aklat na manip¨ªs. [pein] Doler. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. n. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. [pedch] Foliar. balde. v. descolorido. mga tulos. palad ng kamay. Painstaking. Nahihip¨°. Palm. n. Sumikd¨®. n. kaputlaan. [pel] Cubo. Pall. Kagamutan ng madla. Paltry. Bumusog. pamumutla. latido. Pint¨¢. n. sin dolor. Karamutan. Kabayong mabait. n. Bakod. Namumutla-mutla. Ngal¨¢ngal¨¢. Palsied. Pall. [pel] P¨¢lido. Palsy. dolor. latir. kumir¨®t. Nauukol sa palasyo. v. sak¨ªt. adj. Palaver. n. [p¨¦lful] Cubada. Panacea. descolorido. [p¨¢lid] P¨¢lido. evaporarse. Sikd¨®. n. Paleness. Paleography. tumib¨®k. n. [palis¨¦d] Palizada. Balabalan. [p¨®ltri] Mezquino. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. Anyong kam¨¢y. n. [palm] Manosear. . v. Pallet. n. Pasmado. [pal¨¢ver] Charlar. tib¨®k. palma de la mano. Palette. maant¨¢k. Masak¨ªt. n. [p¨¢laz] Palacio. Paling. d? m¨¢raramdaman. [pol] Desvanecerse. [p¨¢let] Camilla. gusaling malak¨ª. Putla. [pal¨¢ver] Charla. Palpitate. kumutog. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. ant¨¢k. castigo. kirot.Page. Pain. palmo. adj. v. Damit na pangbalabal. Paltriness. balabal ng arsobispo. [p¨¢lmeted] Palmeado. kaputlaan. Masarap. [p¨¦nles] Sin pena. [p¨®ltrines] Mezquindad. Pair. adj. Palatial. malasa. v. palizada. Palace. Pagoda. gustoso al paladar. [pel] Palizada. [p¨¢let] Paleta. [p¨¢let] Paladar. kaputlaan. adj. frusler¨ªa. Painless. tab¨ªl. vil. hiluka. [p¨¦nter] Pintor. dangkal. Arag-arag. Pailful. [p¨¦ling] Estacada. Domingo de ramos. [p¨¢lpabl] Palpable. n. Palasyo. Pale. n. pangahig. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. [palpit¨¦cion] Palpitacion. descolorar. librejo. v. Palmistry. bahay-har¨¬. Satsat. n. [palm] Palma.

Malump¨®. Kut¨¤. n. Talat¨¤. v. Halamanang bayan. Mapatatawad. v. H¨ªrap. Parasite. dalita. Parade. l¨ªwasang malaki. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. Papist. [p¨¢rish] Parroquia. Parentes¨ªs. halimbaw¨¤. batul¨¢ng. n. sumikd¨®. Parchment. Pagitan. n. [p¨¢rliment] Parlamento. am¨¢ ¨® ina. n. Par. Humingal. adj. Pant. Pander. [pap¨¢] Pap¨¢. Papal. igual. n. Panayam. agwat. Parallel. Paradise. [p¨¢nder] Alcahuete. Pannier. Salaysay na paliwanag. Papel ang pagkayar¨¬. Magulang. kaginghawahan. n. n. n. igualdad. n. s¨¢kit. . Papistic. Papa. procesion c¨ªvica. habla. [par] Equivalencia. Utong ng suso. quitasol. [p¨¢pal] Papal. Tatay. n. [p¨¢rdon] Perdon. superior. Parasol. Parapet. Parentage. [p¨¢rle] Parlamentar. [pap] Pezon. sindak. Parish. [p¨¢rboil] Medio cocer. Nauukol sa papa. [pe¨ªper] Papel. adj. itay. n. makipagusap. ¨²sapan. Parada. tatang. [p¨¢nic] P¨¢nico. adj. n. v. salawal. Pap. Paraiso. Ulir¨¢n. Paper. [p¨¢ntri] Despensa. n. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. Talupan. Paraphrase. [p¨¢ralel] Paralelo. [p¨¢rapet] Parapeto. Paragraph. n. [p¨¢radais] Paraiso. [p¨¢rasol] Parasol. n. ibus¨¢. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. Pantaloon. [pantal¨²n] Pantalon. Pardon. [p¨¢nder] Alcahuetear. n. Pang. [p¨¢rafrez] Parafrasear. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. Parent. Parcel. Parlance. n. igualdad. makipagsalitaan. n. [p¨¢rdonabl] Perdonable. Bakol. [p¨¢rsel] Paquete. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. muestra. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. v. [p¨¢rlans] Conversacion. Parcel. Pardonable. Tumbas. n. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. Paralyze. Pantry. Parity. v. [p¨¢pasi] Papado. n. K¨¢taastaasan. [park] Parque. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. patawad. Isangag.Pandemonium. prusisyon. Pap¨¦l. mapasm¨¢. [par¨¦ntal] Paternal. [p¨¢rle] Conferencia. Parch. [pandimoniam] Pandemonio. palpitar. n. Pane. pl¨¢tica. Kapantay. ¨¢nak. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. paris. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. [pang] Angustia. Talinghag¨¤. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. n. Parental. Paragon. adj. n. Kalumpuhan. Paramount. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. [p¨¢ralaiz] Paralizar. Paper. Paralytical = Paralytic. Paralytic. Pander. Magpatawad. Nauukol sa kalumpuhan. Balutin. Kagul¨®. Pantalon. n. Makipanayam. n. Panic. n. Pakuluan ng kaont?. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. Parliament. v. [pe¨ªper] Hecho de papel. Kaguluhan. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. kagaya. pag-uusap. Panel. [p¨¢nel] Entrepa?o. Balutan. pena. Paraphrase. bawasan. n. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. Paper. Payong na pang-araw. n. [p¨¢pist] Papista. [p¨¢regon] Modelo. Parenthesis. adj. n. n. Parley. v. [p¨¢rsel] Empaquetar. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. [par¨¦d] Parada. Parable. [p¨¢ramaunt] Supremo. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. v. Pagkapapa. Papil¨¢n. n. [p¨¢riti] Paridad. [pant] Jadear. Magbugaw. Bugaw. v. v. Pardon. Kapatawaran. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. [p¨¢rdon] Perdonar. v. s¨¢litaan. Paralysis. Papacy. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. [par] Recortar. angkan. adj. n. tormento. Nauukol sa papa. Parboil. curato. Kapantayan. adj. pap¨ªstico. Pare. Parley. P¨¢minggalan. kublihan ng hukb¨®. [p¨¢rchment] Pergamino. Papistical = papistic. [pen] Cuadro de vidrio. Park. n. Lump¨®. [p¨¢rentedch] Parentela. n. n. S¨¢litaan. n. [pap¨ªstic] Papal. [parch] Tostar. Makapapa. n. Paralytic. n. adj. kakilabut¨¢n.

Party. frugalidad. n. traves¨ªa. Passing-bell. v. daan. despedida. Pagkakasali. Pamumukod. [part¨ªcion] Partir. Parturition. pahintul ot. Bumahagi. Parsimonious. n. magdaan. pagpapa alam. [part] Partir. Partition-wall. Parting. pangkat. Passport. adj. Pag-aarimohonan. n. [per¨®l] Palabra. May kinakampihan. [p¨¢rcial] Parcial. Pin¨ªd. Pin¨ªd. Partake. region. [par¨®kial] Parroquial. [p¨¢r-ri] Esgrimir. n. pag-ibig. [partisip¨¦cion] Participacion. Part. n. Mapararaan. n. katipunan. Parricide. mal alakaran. v. Party-man. separacion. Parson. adj. humat¨¬. Partisan. kasama. Pass. Kiling. Kalap¨¬. n. Katit¨ªng. [p¨¢sover] Pascua. [part¨¦ker] Participante. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. ¨¢nyayah ig¨ªng. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. adj. [part¨ªcion] Partici¨®n. separar. n. part¨ªcipe. Particle. n. transitable. [parci¨¢liti] Parcialidad. adj. [p¨¢sendcher] Pasajero. v. distribuir. makaraan. magagalit¨ªn. n. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. l¨¢pian. Passenger. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. bahagihin. [parsn] P¨¢rroco. [p¨¢sedch] Pasaje. n. Pagdaraan. Particular. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. Kakamp¨ª. parte. parlatorio. Part. n. pase. [p¨¢rtner] Socio. Kasali. sikap. kasama. [p¨¢rtiman] Partidario. pasaje. Parsonage. adj. paghahat¨¬. Par¨¨. [p¨¢rrot] Papagayo. Pangak¨°. kakamp¨ª. Parsimony. katipiran. karamay. samah¨¢n. Parody. n. n. Pug¨°. pag-alis. ardor. ocurrir. Madamdamin. [p¨¢rting] Separacion. bayad sa paglalalakbay. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. celo. [p¨¢sabl] Pasable. [p¨¢rrisaid] Parricida. [partikiul¨¢riti] Particularidad. desviar los golpes del contrario. Bahagi. [p¨¢sionet] Apasionado. karir¨ªt. dumamay. paghihiwalay. pasadero. Passion. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. pagl alakbay. pagkatang¨¬. n. [p¨¢ser-bai] El que pasa. matip¨ªd. pasadizo. division. landas. Partnership. dako. secuaz. Loro. pagkakadamay. [p¨¢sport] Pasaporte. Party-colored. Pagka-kasam¨¢. Bady¨¢. Bumahagi. [p¨¢rsonedch] Curato. pagdaraan. partido. singular. [pas] Paso. dividir en varias partes. sociedad. n. [p¨¢sion] Pasi¨®n. Partiality. Pask¨®. amor. Passing. Pagkakura. Hirap. promesa. n. hilig. Parrot. pagpatay sa sariling am¨¢. compa?ero. kaal¨¢m. [part¨¦k] Participar. [p¨¢rtridch] Perdiz. n. n. moderado en sus gastos. n. lumagpas. n. umilag. Passover. . dividir. Agunyas. n. n. Parochial. v. n. Panganganak. v. [p¨¢sing] Paso. dumamay. pagbabah gi. [part¨ªzan] Partidario. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. camino. Passionate. mangyari. pases. Passage. n. Pasahe. Parole. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. v. Sumali. may kinikilingan. adj. Participation. Manalag. mararaanan. [p¨¢rodi] Parodia. Bukod. Kasali. L¨¢pian. n. Ang pumatay sa sariling am¨¢. Parry. n. kasabw t. tang¨¬. kura. [part¨ªcipant] Participante. maghiwalay. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. n. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . n. [part¨ªsipet] Participar. n. adj. Partial. Particularity. Participate. Passer-by. lakad. Pass. Partition. convite. pastor. parricidio. [pas] Pasar. Partaker. sigl a. Partridge. Hakbang. kapyangot. Passable. Sumali. pagkapastor. Paghiwalay. Partition. partida. col¨¦rico. [p¨¢rti] Partido. kalap¨¬. Participant. n. adj. [part] Parte. Kasam¨¢. Ang nagdadaan. n. ang sakay ¨® lulan.Parlor. Mapag-arimohonan. Dumaan. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. Partner. Taong sakay. [part¨ªkiular] Particular. Sarisaring kulay. n. damdamin.

n. enladrillar. Patrol. Tyan. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. Patronage. calzado de madera. n. Umuntol. mwestra. tigil. n. Mapagtiis. Paucity. v. tumadyak. Paris¨¢n. propio. May sak¨ªt. uliran. [p¨¢storal] Pastoril. Patch. [p¨¦cient] Paciente. Pumaris. Pattern. Past. mahirap. [paz] Senda. Pastor. Patrimonial. Lingap. Pasture. Nak¨¢pupukaw. suspension. n. L¨ªbangan. Latag na bat¨® sa daan. hint?. ¨¢liwan. [petr¨®l] Patrullar. adj. mag-alag¨¤ ng hayop. adj. Pauperism. [past] Lo pasado. Path. paso. Patch. [p¨®perism] Pobreza. [p¨¦ciens] Paciencia. pagtututop. [pet] La cabeza. vientre. hayag. n. [p¨¢tent] Galocha. Patrimony. v. hali mbaw¨¤. adj. v. [p¨¦stbord] Carton fuerte. . n. [petr¨®l] Patrulla. n. [patrim¨®nial] Patrimonial. Pastulan. nakaraan. [p¨¦triarc] Patriarca. patear. [past] Engrudar. Pathway. mapagbat¨¢. n. Pave. n. v. [p¨¦vment] Pavimento. tularan. p¨¢sabsaban. Ang ulo. Pastime. Patroness. proteccion. [p¨¢zles] Intransitable. Makabayan. Patient. n. Pasteboard. publico. Patriotic. Pagtatagp?. v. kumuhang ulir¨¢n. adj. n. kahirapan. Untol. pangparaan ng panah on. dalang. el tiempo que pas¨®. Patient. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. Pastry. Patentee. Marangal. Pat. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. n. v. Pate. norma. kumandil¨¬. diversion. [petri¨®tic] Patri¨®tico. [poz] Pausa. [p¨¢tter] Patalear. Nauukol sa pastor. Lumingap. Kakauntian. Pasty. [pev] Empedrar. Patter. pasto. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. pastoral. [poz] Pausar. escasez. n. tut¨®p. Babaing suk¨¬. dakil¨¤. [p¨¢ttern] Imitar. n. [p¨®per] Pobre. Magtagp?. Kakan¨ªng tila mam¨®n. n. Makabayan. tumigil. Pathetic. Landas. adj. n. adj. Bakya. n. Pathless. Pause. [p¨¢tronedch] Patrocinio. camino. [pat] Apto. Pagtitiis. Patronize. Pattern. daan. magtutop. Patience. idik¨ªt. [p¨¢trimoni] Patrimonio. ejemplar. n. panahong nagdaan. [p¨¦tron] Patron. Patriarch. [p¨¦triot] Patriota. [patch] Remiendo. Pagkaam¨¢. [patch] Remendar. Pathology. [p¨¢stor] Pastor. n. manifiesto. tagakalinga. n. n. Magdik¨ªt. [p¨¢stiur] Pastura. [p¨¢tronais] Patrocinar. humint?. [pez¨®lodchist] Patologista. Pathetical = Pathetic. Pastor. Patrol. tanyag . protector. Magpastor. resignacion. Nauukol sa am¨¢. marapat. proteger. servir de ejemplo. Paste. Magbantay sa daan. kandil¨¬. d¨¢anan. n. [p¨¦stri] Pasteles. bak¨¢s. [past¨¢im] Pasatiempo. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. Kakan¨ªng naninik¨ªt. n. [p¨¦sti] Pastel. Kart¨®n. empedrado de calle. n. suk¨¬. Sumikad. engrudo. adj. Pasture. adj. n. n. Pintakasi. v. Patriotism. ukol. kumalinga. [p¨¢ttern] Modelo. D? maraanan. n. n. Pavement. pagbabat¨¢. Pastoral. n. litaw. Pulubi. [p¨¦triotizm] Patriotismo. n. Nauukol sa mana. Patchwork. adj. v. [p¨¦trones] Patrona. [p¨¦cient] Enfermo. Panahong lumipas. Paunch. Pauper. adj. n. Pathologist. adj. Patriot. [ponch] Panza. Patrician. recreacion. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. huella. Paternity. [p¨¢stiur] Apacentar. Karunungan sa mga sak¨ªt. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. muestra. [past] Pasta. [p¨®siti] Poquedad. Hirap. Bantay sa daan. Pangdikit. Paternal. Manggagamot. Patent. [past] Pasado. Patron. Pause. Tagp?. [pat¨¦rniti] Paternidad. rondar. Lip¨¢s. Patent. v. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. n. [p¨¢swe] Senda. n.Past. Paste. [patr¨ªcian] Patricio. [p¨¢ternal] Paternal. conveniente. sufrido. Maliwanag. [p¨¢tent] Patente. cesar. Land¨¢s. n. Bagay. Mana. n.

n. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. Peace. n. tumuka. Pear. Peddle. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. Upakan. [pon] Prenda. Salap?. espita. n. [p¨¦kiuletor] Peculador. n. Patung¨¢n. Pedagogy. [p¨¦yment] Pago. Peg. kabayaran. [p¨ªcoc] Pavo real. Payap¨¤. Peal. adj. Manuka. adj. Sangla. n. n. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. enojadizo. [po] Garra. Kasama. talupan. . Pelican. [perld] Guarnecido de perlas. yaman. taginting. [p¨¦dagog] Pedagogo. Upak. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. Pay. v. Melokot¨®n. n. tiwasay. [pil] Descortezar. n. n. Gur¨®. [peck] Picotear. [ped¨¦strian] Andador. n. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. [p¨ªzabl] Tranquilo. Nanganganinaw. n. n. n. tugatog. sahod. [p¨¦destal] Pedestal. n. Tagapagbayad. Gisante. enojoso. masama ang ulo. [peg] Clavar. [p¨¦let] Pelotilla. picar. Taluktok. Bundok na bat¨®. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. [p¨¦yebl] Pagadero. Pectoral. [perl] Perla. Peg. n. angkan. mondar. n. tahimik. Peaceful. c¨¢scara. adj. Pabo real. Payee. adj. Pagbabayad. v. Payer. di¨¢fano. Peck. Pakong kahoy. [pir] Pera. [peg] Clavija. n. n. [p¨ªsiuter] Cerbatana. [p¨ªvishnes] Mal humor. Peel. sungaw. Pea. Peck. [piki¨²nieri] Pecuniario. Sump¨ªt. Pedagogue. [p¨¦sant] Labriego. Pebble. quieto. walang kaparis. payap¨¤. upa. v. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. Pellucid. patan. [peli¨²cid] Trasparente. Natatampukan ng perlas. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. n. Karunungan sa pagtutur¨°. [peck] Picotazo. Pawn. [pip] Asomo. n. n. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. Pearl. balat. Peerless. Pay. Pedal. Pay-day. Nauukol sa dibdib. Alingawngaw. [pip] Asomar. Pelf. Magnakaw ng salaping bayan. Peak. v. Payment. n. Nagpapasangla. guijarro. Peevishness. Peacock. Man¨º. sosegado. Pecuniary. pac¨ªfico. Tuka. reposo. Pebbly. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. Pagnanakaw ng salaping bayan. n. adj. Magsangla. Magbayad. Kaarawan ng pagbabayad. alisan ng balat. adj. magsasaka. [p¨ªnat] Cacahuate. n. Peevish. Peanut. [p¨ªvish] Rega?on. Peras. Dumungaw. n. Tiwasay. Magagalit¨ªn. [pick] Melocoton. v. tahimik. sumungaw. [pi] Guisante. [pekiul¨¦cion] Peculado. n. adj. Bat¨®ng munt?. [pe] Pago. Payable. Balok. Peer. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. estruendo. tranquilo. salario. n. [p¨¦yer] Pagador. adj. pea?a. Bayad. cumbre. Munting pelota. Pawn. n. Taong bukid. [pic] Pe?ol. Peel. Nauukol sa salap?. Peaceable.Paw. sosiego. v. Parang perlas. malinaw. Palalakad. v. n. [pelf] Dinero. n. v. [piz] Paz. Peak. umupa. sueldo. Ang binabayaran. n. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. Perlas. Pedigree. patan¨¬. Peep. Ipak¨°. [p¨ªrles] Incomparable. Pedestal. Peack. Pawnbroker. kapahingahan. Magnanakaw ng salaping bayan. Peasant. n. n. Peculate. [pir] Compa?ero. n. Peal. Ibong tila tagak. katiwasayan. [pic] Cima. n. [pil] Campaneo. v. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. adj. [p¨®nbroker] Prestamista. Peculator. Peculation. Pellet. adj. Pearly. paga. n. adj. [pon] Empe?ar. Pedestrian. Sama ng ulo. manungaw. paseador. Dungaw. mapaglakad. Walang kapara. [pebl] Guija. Pellicle. pe?on. Peashooter. [pil] Hacer resonar. [p¨¦ctoral] Pectoral. Nauukol sa paa. Pearled. Kapayapaan. Lah¨¬. Magpaalingawngaw. riquezas. [pil] Corteza. adj. Peep. peana. n. Mabat¨®. mapootin. Mababayaran. n. [pe] Pagar.

golpe. kaipal¨¤. n. adj. entender. panulat. n. n. [p¨¦njolder] Portapluma. ¨¢langanin. adj. Kulung¨¢n. cuero. Pending. Mapag-is¨ªp. encerrar. War¨¬. [p¨¦nticost] Pentecoste. [p¨¦nsioneri] Pensionado. mga tao. Bilangguan. sala t. [pers¨¦ntedch] Por ciento. Pendency. [pen] Enjaular. pakiramdam. Perambulate. People. Hirap. Penknife. adj. Kumulong. sakim. v. [p¨¦nitent] Penitente. adv. n. m¨¢wawaan. isipan. But¨® ng baywang. Penumbra. adj. [pers¨ªvabl] Perceptible. dunong sa pagsulat. Maramot. v. avaro. Penetration. [p¨¦ndent] Pendiente. n. contricion.Pelt. Sulat-kamay. [p¨¦nalti] Pena. n. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. halata. n. [p¨¦nman] Pendolista. paggagala. Balat. Lapis. [p¨¦per-bacs] Pimentero. v. paglulwat. [pipl] Pueblo. adj. n. M¨¢umpog. War¨¬. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. m¨¢bungg?. Sanggayon sa bawa't sangdaan. n. Nauukol sa pagpapakahirap. recorrer alg¨²n territorio. Penance. n. Dusa. [pini¨²rioes] Taca?o. Namamataan. panulat. caponera. Pencil-case. Nauukol sa parusa. n. tumawas. [perk¨¢s] Golpear. Lanseta. n. Karwakarwahihan. carest¨ªa. kasalatan. Sisidlan ng pamint¨¢. [p¨ªnal] Penal. marahil. tejadillo. adj. Nabibitin. P¨¦ndulo. Pentateuch. [p¨¦rcolet] Colar. Maglibot. [p¨¦nitens] Penitencia. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. v. Nakalawit. n. n. [p¨¦ndensi] Suspencion. Walang salapi. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. Penitence. [p¨¦nant] Banderola. Pendant. [pen] Pluma. Pen. Perchance. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. adj. bangga. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. Percuss. n. Peradventure. demora. Pendulum. n. por ventura. n. castigo. [p¨¦niles] Sin dinero. n¨¢hahalata. [pipl] Poblar. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. maggala. dusa. adj. Pepper. n¨¢wawawaan. n. Penury. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. pincel. Pennant. n. tag¨®s. n. Nagpapakahirap. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. Marunong sumulat. katalinuan. litaw. falto de dinero. N¨¢mamataan. nakabitin. [pen] Jaula. v. n. n. Penurious. n. Pagkatigil. Penitential. Pamint¨¢. Penitent. Pension. Pepper. Percussion. n. Penal. Penthouse. filtrar. [p¨¦nsil] L¨¢piz. nakasabit. n. Pensionary. sumuut. . ng lapis. Maramdamin. Kaypal¨¤. Pen. Pagpapakahirap. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. Hikaw. Tumalab. [p¨¦nmanship] Escritura. v. pagtatagal. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. acaso. Perceive. Pepper-box. v. el arte de escribir. Marahil. Bayan. idea. [pers¨¦ptibl] Perceptible. [p¨¦per] Pimienta. Watawat. [pers¨ªv] Percibir. adj. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. Perception. Penholder. quizas. Pentecost. pagpapakahirap. Perceptive. Penetrate. [p¨¦nans] Penitencia. tumag¨®s. Pensive. Bayanin. Penniless. & n. Penitentiary. m¨¢bangga. sagacidad. Penultimate. Perceptibility. Pluma. [p¨¦ndant] Pendiente. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. [p¨¦nsion] Pension. Pencil. adj. Perambulation. Perambulator. n. [penitr¨¦cion] Penetracion. adj. Pension. Penalty. isilid sa tangkal. People. [p¨¦niuri] Penuria. pins¨¦l. [penit¨¦ncial] Penitencial. M¨¢mataan. Perceptible. Pen. Pelvis. mahirap. Pagdidilim ng bwan. Talab. tangkal. Penmanship. Pendent. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. [pelt] Pellejo. n. May pension. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. pensionista. m¨¢halata. Sibe [ng bahay]. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. Perceivable. Sisidl¨¢n. colgante. adj. n. [p¨¦nding] Pendiente. Paglilib¨®t. pobreza. bandil¨¤. [p¨¦nitret] Penetrar. n. introducir. akal¨¤. [perch¨¢ns] Acaso. Parusa. n. indeciso. Percentage. bungg?. adv. n. [perk¨¢sion] Percusion. Unang limang aklat ng Biblia. adj. Pangalawa sa hul¨ª. n. mapanimdim. n. Umpog. Percolate. n. [p¨¦nsiv] Pensativo. [pinoembra] Penumbra. [per¨¢mbiulet] Transitar. Sumal¨¤. Penman. v.

Perpetuity. [perf¨®rz] Por fuerza. Permit. pamamarati. [p¨¦fium] Perfume. n. Panapanah¨®n. [perf¨®rm] Ejecutar. lumagpas. Permutation. espacio rodeado de columnas. destruccion. nak apagpapahamak. Perish. kaganapan. Peristyle. v. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. maparam. gan¨¢p. adv. cambiar. [perp¨¦tiual] Perpetuo. kaypal¨¤. napaparam. adj. adj. Magkasala. maglakbay. n. cometer algun delito. [p¨¦rpitret] Perpetrar. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. [perm¨ªt] Permiso. Paligid. Pernicious. lilo. Itulot. n. adj. adj. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. Pabang¨®. n. manaw. Perforate. adj. guman ap. Periodic. pagganap. n. Bumutas. Maglak¨¢d. definitivo. Performance. [p¨¦rdchuri] Perjurio. adj. perfumista. Maghambog. adj. pamaratihin. decisivo. peluka. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. Perfume. Perfection. lub¨®s. acabar. traidor. riesgo. funci on. atravesar. Pagbutas. parati. tir¨ªk. n. n. Perpetuate. [p¨¦riloes] Peligroso. Pagkalag¨¬. Perjury. Pabanguh¨ªn. [p¨¦remtori] Perentorio. magkamit ng sala. ipayag. nakasisir¨¤. v. Perk. Mamatay. adj. Namamatay. acabado. poner en obra alguna cosa. Buhok na postiso. Perfidious. Dakong lig¨ªd ng hali ge. ruina. Permissible. m¨¢ipapayag. Manunumpa ng d? totoo. Paligid. sir¨¤. morir. paglalak¨¢d. [p¨ªriod] Per¨ªodo. Magpalit. Perpendicularity. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. [p¨¦regrinet] Peregrinar. Permanent. por ventura. tagal. [perfi¨²mer] Perfumero. Patap¨®s. n. Pahintulot. Kasakdalan. [per¨¦nial] Perenne. Perpetual. [perf¨®rmans] Ejecucion. eternizar. . [perd¨ªcioen] Perdicion. namamalag¨¬. [perm¨ªsion] Permiso. circunferencia. Nananatile. pagkakamit ng sala. pangamb¨¢. sa dah¨¢s. n. taksil. [periwig] Peluca. Perfect. Permute. [p¨¦rdchur] Perjurar. Perfect. Perjure. Permit. Peril. Period. Palamara. Permanence. v.Perdition. n. n. Perhaps. Perishable. licencia. mapangamb¨¢. Pamamalag¨¬. Perimeter. [perm¨ªt] Permitir. Periphery. parati. v. [p¨¦rfidi] Perfidia. adj. Tumagos. n. [piri¨®dic] Peri¨®dico. kapahintulut¨¢n. n. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. Pagsasagawa. Palag¨¬. cambio. Sakdal. n. v. Perfumer. [p¨¦rmiet] Penetrar. n. permanente. lwat. Tay? . [pir¨ªferi] Periferia. M¨¢ipahihintulot. adj. Peremptory. [p¨¦rishabl] Perecedero. Mapanganib. Panahon. Pagkakasala. Pananatile. complimiento. kasiraan. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. Periodical = Periodic. adj. gumawa. Lubus¨ªn. perjudicial. [p¨¦rfect] Perfeccionar. n. trueque. [perm¨ªsibl] Permisible. S¨¢pilitan. representacion teatral. Perennial. [perm¨¢nens] Permanencia. maut¨¢s. [p¨¦rish] Perecer. Kapahamak¨¢n. [p¨¦ril] Peligro. Marahil. pamamalag¨¬. Perilous. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. ganap¨ªn. kataksil¨¢n. Panunumpa na walang katotohanan. Permission. Perpetuation. Perform. sa lak¨¢s. Perpetrate. v. Magpapabang¨®. Pamalagiin. Periwig. n. kalubusan. Perforce. paglililo. traicion. h h?. Magsagawa. continuo. [permi¨²t] Permutar. Perpendicular. Panganib. [p¨¦rforet] Horadar. Pahintulot. Pal¨ªt. [permiut¨¦cion] Permutacion. [p¨¦rmanent] Permanente. Nakapipinsala. Perfidy. n. desleal. acabar. n. Kasukab¨¢n. Paglalakb¨¢y. n. acaso. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. [perfor¨¦cion] Perforacion. eterno. [perf¨¦ccion] Perfeccion. Permeate. bumalibol. [p¨¦rfect] Perfecto. [p¨¦ristail] Peristilo. calar. peluquin. ipahintulot. cierto y determinado n¨²mero de a?os. pagpapalitan. palab¨¢s dulaan. adj. [p¨¦fium] Perfumar. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. . Magpakaylanman. v. pan¨¢y. Perfume. n. n. suk¨¢b. n. [poern¨ªcioes] Pernicioso. Perpetration. Peregrinate. Permanency = Permanence. patay?. Perforation. v. [perk] Pavonearse. Peregrination. v. Patir¨ªk. v. adj. v. n. v.

[perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. [persu¨¦cion] Persuasion. [p¨¦rtinent] Pertinente. Persuade. Pert. [pers¨ªstens] Persistencia. sudor. . Balakyot. tenacidad. nakagagambal¨¤. namamalag¨¬. mamanhik. v. Perusal. Halo ng almir¨¦s. Persuasible. T¨¢nawin. [p¨¦ster] Molestar. n. n. [p¨¦tiulant] Petulante. n. Petulance. Pertinacity. Petrify. gumambal¨¤. endurecer el corazon. v. n. n. obstinacion. inquietar. [person¨¢liti] Personalidad. Nauukol sa t¨¢nawin. Sarile. Phalanx. Salot. Petticoat. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. magbuy¨®. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. adj. [pest] Peste. Petroleum. Dahon ng bulaklak. Person. v. [persp¨¢ir] Transpirar. Humil¨ªng. Personify. v. Petulancy = petulance. Akayin sa masama. magsalimuot . Petal. cansar. ligalig. nakaaak¨ªt. n. [persiv¨ªr] Perseverar. peste. [pers¨ªst] Persistir. adj. Pest. Pestle. yumamot. [p¨¦trifai] Petrificar. gumaya. Pagpupumilit. Magul¨® ang isip. kalapastanganan. Kabalakyutan. n. Personal. [p¨¦rsonal] Personal. pagkatao. v. Gumambal¨¤. lapastangan. pag-aal apaap. Kapangahasan. [p¨¦rsn] Persona. v. pangahas. adj. v. Perturb. pananatile. v. v. Hikayat. Pertain. [p¨¦rsikiut] Persiguir. [pet] Favorito. Humikayat. [perturb¨¦cien] Perturbacion. katiyagaan. nakapepeste. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. [pert¨¦n] Pertenecer. Humabol. Pestilence. n. Likmuan sa simbahan. Pestiferous. desorden. sudar. Pestilent. Persist. Perspire. v. hing?. [perv¨¦rt] Pervertir. perteneciente. v. Petition. [p¨¦tiulans] Petulancia. [perpl¨¦cs] Confundir. [pert¨¢rb] Perturbar. Basa. [persu¨¦sibl] Persuasible. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. v. adj. Ukol. n. [p¨¦rsonedch] Personaje. Persistence. pasamain. n. [f¨¢lancs] Falange. embrollar. Leer. leccion. Magmatig¨¢s. peste. katao. Bumasa. enaguas. Pawis. Nakasasalot. Pertinacious. adj. n. [peri¨²sal] Lectura. mag-alapaap. permanencia. [p¨¦stilent] Pestilente. Perspective. ang itinatang¨¬. [p¨¦tal] P¨¦talo. individuo. Petulant. n. kat igasan ng ulo. Habol. n. Persuasion. Personage. Persevere. ruego. n. [persiv¨ªrans] Perseverancia. [pit¨ªcion] Peticion. magpumilit. pest¨ªfero. rega?on. Palayawin. Magagalit¨ªn. descaro. Petrification. Perspiration. pestilencia. Kahilingan. n. petulante. v. Peruse. Salot. n. [persu¨¦d] Persuadir. Walang hiya. solicitar. permanecer. [pet] Mimar. excitar. depravado. n. [p¨¦rsonet] Representar. Nakasasalot. udyok. [piu] Banco cerrado de iglesia. Perturbation. Gambal¨¤. [p¨¦rtnes] Impertinencia. n. [pertin¨¢siti] Pertinacia. Nagwas. Pumukaw. ak¨ªt. Tao. Nakahihikayat. atrevimiento. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. Persecution. Perspective. manatile. adj. umak¨ªt. Magpawis. n. Nagpupumilit. Pet. pernicioso. peste. Gas. [perv¨¦rs] Perverso. Ang minamahal. masama. [pit¨ªcion] Suplicar. [pesl] Mano de almirez. Magtiyaga. Kaguluhan ng isip. [p¨¦stilens] Pestilencia. n. Maliks¨ª. Ariing parang tao. manatile. maja de mortero. Magpumilit. Perseverance. [perv¨¦rsiti] Perversidad. Perversity. descarado. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. M¨¢ukol. [persiki¨²cion] Persecucion. Pertness. v. Pulutong ng kawal. p amamalag¨¬. adj. [pers¨®nifai] Personificar. [p¨¦tish] Enojadizo. umabala. Pervert.Perplex. sumam¨°. n. n. pangdikdik. Personate. pagsasalimuot. Pester. Persecute. huming?. terco. Pertinent. n. Personality. adj. bagay. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. mapootin. zagalejo. Perverse. Perplexity. mamuntot. umabala. v. pag-aaral. Tiyaga. [pert] Listo. pamanhik. mamalag¨¬. adj. adj. mag-udyok. n. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. Matig¨¢s ang ulo. Pet. Kumatawan. Tao. Tigas ng ulo. Kawalang hiyaan. adj. Pagmamatigas ng loob. Pagkatao. adj. n. sam¨°. Pew. n. Pettish. n. v. gul¨®. s¨²plica. [pers¨ªstent] Persistente. Persistent. persistir. Petition. molestar. akma. yumamot.

hichura. pieza. Philanthropical = Philanthropic. Philologist. adj. Pick. Pie. Physic. Picket. [f¨¢ntom] Fantasma. delirio. [f¨¢risi] Fariseo. Picture. Phthisis. Phonograph. Philology. marunong tumugtog ng pyano. Ngal¨¢ngal¨¢. Pyano. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. Pagliliwaliw sa isang salosalo. Pagkahib¨¢ng. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. n. Phlegm. Pickaxe. P¨®sporo. Pictorial. [piz] Pedazo. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. coger. Karunungan sa utak ng tao. Nauukol sa wik¨¤. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. Nauukol sa p¨ªsika. Pil¨®sopo. Photography. n. [frez] Frase. Karunungan sa pagretrato. [f¨®tograf] Fotografiar. n. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. Phosphorus. Photograph. Any?. v. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. Pyanista. rostro. Achara. Phial. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. Rumetrato. mukha. n. pagmamagandangloob. n. medicamento. mapagdamay. karunungan sa paggawa ng gamot. n. n. gun¨ªgun¨ª. Katakatak¨¢. Pickle. [p¨ªcnic] Comelona. v. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. Phiz. n. [f¨¢ial] Redomilla. Philanthropy. [p¨ªket] Estaca. Sala¨¢n. n. gun¨ªgun¨ª. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. pumulot. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. Pharmacy. Physician. n. Mult¨®. m¨¦diko. [pai] Pastel. [f¨ªzic] Medicina. plema. n. Physic. Pagkatuy?. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. n. pantas sa pagmamatwid. [f¨¢rmasi] Farmacia. n. [f¨®sforoes] F¨®sforo. [pi¨¢no] Piano. [p¨ªcacs] Pico. P¨ªsika. gayuma. [f¨ªzic] Medicamentar. adj. Boteng munt?.Phantasm. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. adj. Natutuy?. kwadro. Phonics. Philter. n. kagamutan. dumampot. adj. n. n. Pagmumukha. Pagkakaloob. n. Retrato. bahagi. v. adj. Phantom. n. Pon¨®grapo. [f¨¢ntasm] Fantasma. kama ghamangha. Phrenology. piraso. n. Phosphoric. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. Physics. cuadro. Kalaghala. n. M¨¢nenekas. n. Mult¨®. Piece. n. Piebald. Tuka. [pi¨¢nist] Pianista. Phrase. [pic] Pico. [flem] Flema. n. n. [fiz] Facha. Nauukol m tingig. n. any?. n. n. Putol. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Picayune. adj. Phlegmatic. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. cara. adj. . n. pananalaysay. [p¨ªcl] Salmuera. Pananalita. Manggagamot. Photograph. Mangreretrato. Larawan. n. Pianist. n. [t¨ªzic] T¨ªsico. Pharisee. [pic] Picar. Karunungan sa pagmamatwid. n. n. [f¨ªzical] F¨ªsico. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. Physical. Pariseo. recoger. [t¨ªsis] Tisis. Philosopher. tut op. tagp?. Philanthropic. escabeche. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. Pickpocket. Pick. Phenomenon. Mapagkaloob. remiendo. empanada. [f¨®tograf] Retrato. semblante. Piano. n. obra. n. Tulos. Sarisaring kulay. [picay¨²n] Medio real. [p¨ªcpoket] Ratero. n. n. n. n. Parmasya. Philological. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. Pico. todo lo que admira por su novedad. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Gamot. Karunungan sa mga tingig. [f¨ªzic] F¨ªsica. Photographer. [f¨ªlter] Filtro. [fin¨®minon] Fen¨®meno. [f¨¦sis] Fase. adj. Phlegmatical = Phlegmatic. [f¨ªsics] F¨ªsica. Picnic. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. Pharynx. adj. Phrensy. n. [pict¨®rial] Pict¨®rico. Tumuka. Phasis. Manggamot. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. hechizo amatorio. n. [p¨ªcchur] Pintura. Makalaghal¨¤. n. Pay [kakan¨ªn]. siklaban. [far¨ªncs] Faringe. Phthisic. Philosophy. Sikolo. Any?. Phonetic. adj. n.

m¨¢nunugtog ng plauta. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. [pin] Prender con alfileres. n. n. ofender. Pierce. [p¨ªgmi] Pigmeo. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. mangyamot. Sili. Kapahintulutan sa pangingisda. lumagpas. Galit. n. Panunulisan sa dagat. Magtagp?. pagtalag¨¢. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Magbunton. mangharang.Piece. Maanghang. Piquant. [p¨¢iret] Pirata. Manekas. n. [p¨ªnioen] Atar las alas. remero. pila. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. Baboy. Pipe. Ung¨¢s. Espil¨¦. Pipe. n. v. n. [p¨ªgment] Pigmento. Pigment. N¨¢panglooban. Piper. [p¨¢id] Variegado. Pinch. n. monton. n. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. n. Kur¨®t. [pic] Pique. Pimple. u mugit. n. v. puerco. n. Pique. Pilot. daung¨¢n. Bahay-kalapate. n. Pilgrimage. angh¨¢ng. Pint. [pint] Pinta. Pildur¨¢s. Pin. Pine-apple. pilar. Pincushion. n. apilar. Tumagos. [p¨¢iper] Flautista. Sumy¨¢p. agujerear. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. [p¨¢ieti] Piedad. Mangloob. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. n. Pincers. Piscary. Bat¨ªkbat¨ªk. n. But¨®. Pinch. pica. magsalans¨¢n. pulupo. Ang naglalakbay. pipa. n. pungla. sama ng loob. v. v. n. [p¨ªlfoer] Ratear. Pirate. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. Mwelye. tenazuelas. Sipit. adj. pangkulay. n. Kumurot. Halige. hurtar. tumorcillo. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. Pin. bi¨ªk. n. [p¨ªcant] Picante. mang-um¨ªt. Pilot. v. Kulay rosas. Pile. adj. [p¨¢ip] Tubo. devoto. . pand¨¢k. conducto. n. [p¨¢in] Desfallecer. n. gaitero. [pin] Alfiler. [pinch] Pellizcar. Bukl¨ªg. chapitel. v. bumutas. [p¨¢ilot] Piloto. [pil] P¨ªldora. n. n. pipa para fumar. adj. Pillow. [p¨ªledch] Pillage. [pil¨¢ster] Pilastra. [p¨ªzmil] En pedazos. Pinineo. Taluktok. tagaugit. Pinnacle. [pic] Picar. v. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. maniatar. n. mad¨¢salin. magtutop. n. Pig-headed. Pigeon. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. n. v. Pilaster. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. Mag-espil¨¦. Pigmy. Pilfer. Plautista. [p¨¢ioes] Pio. Manggalit. Pincher. [p¨ªmpl] Granito. Pine. n¨¢pangharangan. Pioneer. enojar. almohadilla. v. taladrar. flauta. Talian sa pakpak. M¨¢ngungurot. Manggagaw¨¤. Pier. magnakaw. n. Pip. p¨¢daluyan ng tubig. Tubo. [p¨¢ip] Tocar la flauta. n. devoci¨®n. [p¨¢in-epl] Pi?a. Manglupaypay. estar l¨¢nguido. Untiunt?. Pip. Nauukol sa tulisang dagat. tigihawat. [p¨¢il] Amontonar. mamanglaw. Piratical. Pigeon-house. [p¨¢ik] Lucio. [p¨ªdchen] Paloma. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. bot¨ªn. punduhan. Piscivorous. Pakong malak¨¦. [p¨ªlar] Columna. [p¨ªlgrim] Peregrino. [pinc¨²sion] Acerico. saqueo. [p¨ªledch] Pillar. Piny¨¢. Punda ng unan. n. Tulos. Palakain ng isda. v. [p¨ªncoers] Pinzas. balitiin. [pirs] Penetrar. [pip] Piar ciertas aves. Pillow-case. kwa ko. Pillage. Pike. bunt¨®n. adv. Pilgrim. salans¨¢n. Tin¨¤. n. v. Halige. Pied. n. n. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. [piz] Remendar. [p¨ªncher] Pellizcador. Pill. Piracy. Pink. panipit. adj. [paion¨ªr] Zapador. Kalapate. [pink] Color de rosa. n. Piquancy. acrimonia. enano. v. Pig. Pile. [p¨¢il] Estaca. n. Unan. manchado. [pir] Muelle. adj. n. Ban¨¢l. Pique. desazon. [pinch] Pellizco. Piecemeal. medida de l¨ªquidos. [pig] Cerdo. Kabanalan. Piety. v. n. [p¨ªlo] Almohada. adj. Pillage. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. [pip] Pepita. Pillar. Paglalakbay. Tulisang dagat. Pinion. plaut¨¢. [p¨ªcansi] Picante. Piloto.

Placard. ikut¨¢n. Pitchy. patalastas. liso. [plat] Entretejer. Da¨ªng. lam¨¢w. Maalkitr¨¢n. sensible. Plagiarism. [ple¨ªg] Atormentar. Plagiarist. misericordia. paggaya. n. Tabl¨¢ng makapal. n. n. evidente. Law¨¤. putol na metal. v. v. Plaster. bukiran na sinasaka. v. plancha de metal. [pl¨¢tter] Fuente. n. n. vejar. Magpalapag. v. [p¨ªtioes] Lastimoso. Plaster. [p¨ªtfol] Trampa. plato grande. Manghuhwad. Panghakot ng damong tuy?. Plain. v. malaking bituin. ang nagsasakdal. Maaw¨¤. [p¨ªtiabl] Lastimoso. walang habag. Pit. band¨®s. Magtanim. Plaudit. plano. Placard. patag. adj. arma de fuego peque?a y corta. magbuy¨®. sakuna. maglapag. pangtapal. [pl¨¢net] Planeta. dakong pat ag. Plantain. [plank] Tablon. afligir. magpunla ng halaman. magba¨®n sa hukay. n. [plant¨¦cion] Plantacion. [plen] Cepillo. plano. [p¨ªvoet] Espig¨®n. Plan. el doblez que se hace en la ropa. Place. yeso. lumbak. n.. Papuri. sitio. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. magsahig ng tabla. Lim¨®s. n. Ikir¨¢n. adj. n. adj. Plane. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. Kawaw¨¤. manghinayang. adj. paraje. mahabagin. Plat. n. Katam¨ªn. [p¨ªchi] Embreada. [plash] Charquillo. Plank. n. adj. pihit¨¢n. Pitfall. [p¨ªtiles] Desapasionado. entablado. [ple¨ªn] Llano. n. maglechada. n. Pantay. banhay. v. kun¨®t. Plain. Plash. adj. n. [p¨ªstol] Pistola. Bandehado. Planetary. habag. Katam. pileges. [pitch] Alquetran. talampakan ng p aa. [plen] Allanar. adj. Saging. tu¨¦tano. fijar. . sayang. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. [pl¨¦ntif] Demandador. pich¨¦l. [pit] Hoyo. Dako. Pith. mag-udl¨®ng. [plant] Planta. Plane. Salot. Pitiable. el asiento del pie. Platform. Alkitr¨¢n. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. Planet. Plantation. acepillar. n. lamento. Piteous. Tagapagsakdal. [plen] Llano. Plague. malinaw . lagunajo. Place. entarimar. tener l¨¢stima. pakpakan. cultivador. n. kahabaghabag. Pitiful. ubod. medicamento. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. poner. Magpaunaw¨¤. sensible. Plait. dinulang. halaman. Planeta. [plank] Entablar. [pl¨¢nter] Plantador. Kapatagan. Plank. hib¨ªk. quicio. Maglagay. tahimik. Placid. Tapal. Banga. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. [p¨ªtiful] Lastimoso. n. Pitcher. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. Kahinahinayang. lugar. [p¨ªti] Piedad. Pinggan. [ple¨ªs] Colocar. Plaintiff. [ple¨ªs] Lugar. plantar. Pitch. cruel. Any?. n. [pl¨¢card] Publicar. Hukay. pangkayas. Yano. enyesar. compasi¨®n. v. sepultura. v. kidkiran. Aw¨¤. hinayang. mahabag. Pulutong. Walang aw¨¤. [plat¨²n] Peloton. n. Pahayag. raci¨®n. Platoon. [pl¨¢ster] Emplastar. [pl¨¢jiarism] Plagio. Pitchfork. pinggang malak¨ª. n. [ple¨ªg] Peste. adj. [piz] Meollo. kayasin. Pity. [plan] Proyectar. claro. tabla gruesa. [plet] Pliegue. adj. n. n. n. Magpanukal¨¤. n. Pivot. umap¨ª. n. Magsili d sa butas. aclamacion. Magpahirap. Plan.Pistol. palahibik. n. Magtapal. Pananim. Plant. Maamong-loob. Plane. n. kawaw¨¤. Humabi. [p¨ªti] Compadecer. n. Plaintive. Palapag. [plent] Quejido. Palada¨ªng. [pl¨¢ster] Emplasto. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. dolorido. patag. Plant. miserable. Panghuhwad. n. panglechada. manggagaya. n. v. Pittance. plaga. m¨¢nananim. Pistola. n. v. n. adj. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. Pananim. Pitiless. [pl¨¢tform] Plataforma. n. [pl¨¢neteri] Planetario. rebolber. [ple¨ªt] Plato. apacible. dakong pantay. B¨¢lok. Magsasaka. [pl¨¢jiarist] Plagio. peste. Platter. [plant] Plantar. [pl¨®dit] Aplauso. Plaint. Nauukol sa planeta. Pity. n. [p¨ªtans] Pitanza. Pit. kaaw¨¤aw¨¤. Planter. Lup¨¬. maliwanag. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. ba¨®n. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. Plague. compasivo. Kalunoslunos. Plate. calamidad. Hukay na lal¨¢ng. dumalamhat¨¬. v.

Sak¨ªt sa lalamunan. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. bu?. tocar un instrumento. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. Plenteous. vulgar. Kalar?. Plough. [pli¨²m] Pluma. defender en juicio. Plot. adj. Panday-tingga. n. Plug. karaniwan. [plamb] Plomada. Munting p itak ng lup¨¤. Plenitude. magbanta. Plumb-line. Kalar?. maghimul mol. [pl¨¦nitiud] Plenitud. Ang lumalar?. Plenipotentiary. . kalubayan. [pledch] Prenda. lugod. pyansa. n. malikot. & n. hamak. [pl¨¦yzing] Juguete. v. Plenary. Dami. Kaayaaya. Pabat¨®. Play. Kalubusan. kaluguran. [pli¨²risi] Pleuritis. pagmamatwid. pumuti. [plau] Arado. n. balahibo. m¨²siko. Maglagak. Pleasant. plancentero. conspiracion. malambot. Mataba. agradable. Sunudsunuran. tapun¨¢n. [plaiabl] Flexible. Plebeian. adj. Plenty. adj. [pley] Juego. v. n. n. el modo de tocar un instrumento. [pl¨¢uing] Labranza. batak. Panananggalang. Pagmamatwid. makipagtalo. banhay. dar fianzas. excusa. [plam] Ciruela. lagak. pangbungkal ng lup¨¤. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. deleite. Pagdaka. Balahibo ng mga ibon. n. sangla. Pliable. Play-fellow. Manab¨ªk. Maglar?. n. n. abundante. magar¨¤. n. adj. n. pasak. n. Plough. conspirar. n. n. Please. mai rug¨ªn. n. [ploeg] Tapon. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. n. [pl¨¢mber] Plomero. [pl¨¢iers] Alicates. [pl¨¦yful] Jugueton. [pl¨¦neri] Plenario. Umal¨ªw. agradar. trama. kasiyah¨¢n. adj. Tasakan. Lar¨²an. dahilan. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. fianza. n. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. Plodding. panakip. d¨®cil. mananggal ang sa paglilitis. Playing-cards. plano. adj. manghimagsik. Pleasantry. manggagahaman. Hila. Playful. bumatak. tugtog. [plib¨ªyan] Plebeyo. Pledge. abundancia. Play-mate. adj. rollizo. Pledge. Plead. m¨¢nunugtog. pasakan. v. & n. Kapuripuri. [pl¨¦nti] Copia. kasayahan. Pleasing. n. Plucky. Plug. [plau] Arar. adj. v. n. Pun?. travieso. bajo. [pl¨¦sant] Delicioso. adj. Pluck. adj. Plumage. [ploeg] Atarugar. [pl¨¢it] Prenda. magbigay-loob. malamb ot. [pl¨¦zantri] Gusto. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. mabilog. Pleading. manejable. Plum. v. v. Makisig. [pl¨®sibl] Plausible. tumugtog. [pl¨¢iant] Flexible. Pakpak. Kaligayahan.Plausible. kapuspus¨¢n. adj. marami. Plump. Mag-araro. Mangatwiran. Plumb. [plac] Tirar con fuerza. adj. [plamp] Gordo. [pl¨ªding] Acto de abogar. [plod] Afanarse mucho. Pleasure. n. Plump. L ar?. n. banta. Suyod. [pli] Defensa. n. bumaltak. bumungkal ng lup¨¤. Humila. n. Hulog na pabat¨®. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. entretener. Tasak. [plot] Pedazo peque?o de terreno. Kalugod-lugod. Sangla. [pl¨¢ki] Gallardo. Panipit. palabas-dulaan. blando. Magbanhay. n. [plid] Alegar. marapat purihin. pleures¨ªa. sudsod. Plight. malumanay. arrancar. n. v. [pledch] Empe?ar. tiron. [pley] Jugar. [pl¨¦ntioes] Copioso. tocador. pumitas. [pli¨²medch] Plumaje. Plume. Pliancy. n. magpyansa. n. kalugodlugod. chanza. [plot] Trazar. Kalambutan. Plea. labrar la tierra. cartas. panghihimagsik. n. fianza. L¨¢gak. Pliers. Pleurisy. m¨²sico. Ploughing. [plac] Arranque. [pl¨¦siur] Placer. plumaje. maglinang. Malar?. Sudsod. v. [pl¨¦ying-cards] Naipes. Plot. Sunudsunuran. plano. Pliant. [plis] Deleitar. n. magiliw. Plaything. Plod. pretexto. satisfaccion. magsangla. Pag-aararo. maligay¨¤. Plentiful = plenteous. Baraha. tramar. kasaganaan. v. karakaraka. lub¨®s. Sagan¨¤. Play. n. [pl¨¦yer] Jugador. [pl¨ªsing] Agradable. Mabab¨¤. Pluck. magbigay lugod. representacion dram¨¢tica. araro. balt¨¢k. n. Plough-share. Ligay¨¤. Player. [plamp] De repente. Sirwelas. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. Plumber. entero. tapon. makalug¨®d. adj. tarugo.

Pul¨ªs. urbano. robo. Palakad ng p¨¢mahalaan. [pol¨¢it] Pulido. puntillo. Poetise. magalang. timban Poison. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. Saka. [p¨®ket] Embolsar. Plural. [plandch] Sumergirse. [poc] Andar ¨¢ tientas. emponzo?ado. v. n¨¢samsam. [p¨®ket-buk] Cartera. Galang. Polar. cort¨¦s. n. [pl¨¢ndcher] Buzo. v. Poetry. [p¨®inansi] Picante. [p¨®inant] Picante. n. n. [p¨®etais] Poetizar. [p¨®ket] Bolsillo. Poison. n. bru?ido. adj. [p¨®izn] Envenenar. & n. Poisonous. manimbang. pakinisin. Plural. [p¨®int] Punta. balancear. Manglalason. n. n. ense?ar. kaanghangan. [p¨®iz] Equilibrio. kakapalan. Pneumatical = Pneumatic. nagtutur¨°. Poet. [p¨®litic] Pol¨ªtico. n. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. saquillo. adj. ibp. v. pitagan. afanarse. Poetical = Poetic. Poignancy. Pointless. Pointer. Lumason. robar. umapuhap. contrapeso. Mabulutong. [poc] Viruela. Politeness. adj. Maanghang. Poise. adv. v. Nakakalason. Pocket-book. [poch] Medio cocer [huevos]. Suks¨²kan ng pungl?. Point-blank. bulsa. Buls¨¢. Kartera. Poach. n. panimbang¨¢n. [poc] Barjuleta. v. n. n. Nauukol sa tula. adj. [p¨®et] Poeta. n. Pocket. n. alizar. a. Poem. Pneumatic. [pli¨²ral] Plural. n. bumilog. Plunge. pa. [p¨®lar] Polar. [p¨®inter] Apuntador. [p¨®izn] Veneno. [p¨®lish] Pulir. tela felpada. Mangloob. sin punta. buso. pangahig. [pl¨¢nder] Pillage. Nauukol sa dulong hilagaan. Dulo. Nakaw. Pod. emponzo?ar. adj. itur¨°. mapitagan. [pliur¨¢liti] Pluralidad. palo. tuloy-tuloy. [nium¨®nia] Neumonia. n. Tumudla. umapunt¨¢. Dulong h¨ªlagaan. n. n. adj. Timbang. Panglalason. walang dulo. [p¨®lish] Pulimento. n. pillar. Babaing m¨¢nunula. m¨¢kamandag. [p¨®etes] Poetisa. [p¨®etri] Poes¨ªa. v. sumukb¨®. n. v. Pol¨ªtiko. agaw. acrimonia. Policeman. adj. Panudlok. Tumula. pesar. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. may lason. Pangtur¨°. [plamp] Engordar. Plunder. n. Matulis. [p¨®inted] Puntiagudo. Lason. Pneumonic. adj. Plunder. [pol¨ªs] Polic¨ªa. diestro. Pocket. magnaka w. Tula. Polish. Tumaba. bot¨ªn. palo. Pole. Poise. Polite. [p¨®int-blanc] Directamente. n. adj. maantak. n. daliri n. [plash] Triple. mangharang. punzante. Police. adj. lustre. M¨¢nunula. Karamihan. adelgazar. n. Sumisid. Poetic. promontorio. magsumikap. mahapd?. Poker. Point. Plurality. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. Pointed. Poke. Poignant. kintab. Nauukol sa bag¨¤. Bayong. matalin¨°. urbanidad. cualquiera cosa nociva. mula sa bilang na dalawa. n. Kumapa. se?alar. v. Timbang¨¢n. [p¨®isoner] Envenenador. makirot.Plump. Ply. [nium¨®nic] Neum¨®nico. Policy. v. Plush. Kinis. [pol] Polo. [plas] Mas. Pamamaga ng bag¨¤. Mahinahon. n. [play] Trabajar con ahinco. Point. [p¨®iz] Equilibrar. v. Twid na twid. panimbang. adj. pakintabin. [p¨®em] Poema. [p¨®etic] Po¨¦tico. maniil. Plus. panur¨°. [p¨®intles] Obtuso. Magmalasado [ng itlog]. Pock. Bulihin. [p¨®izonoes] Venenoso. n. sisidlan ng sulat . [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. [p¨®koer] Hurg¨®n. Tersiopelo. hinchar. Ipamuls¨¢. v. . Tula. librito de memoria. adj. Poke. Polish. bolsa. Poisoning. Anghang. adv. [p¨®ki] Picado de viruelas. v. makamand ag. bulutonggo. [p¨®int] Apuntar. Pul¨ªs. Pocky. Bulutong. n. Poetess. [pod] Viena. Magsumakit. tuso. M¨¢ninisid. Pudpod. tulos. Pneumonia. [pl¨¢nder] Saquear. Poisoner. n. Mahangin. [p¨®isoning] Envenenamiento. kamandag. supot. sagaz. pelusa. Politic. Plunger. buli.

adj. n. [pom¨¦d] Pomada. v. Polity. Pommel. [p¨®rtabl] Portatil. Pop. estadista. [port¨¦nd] Pronosticar. Papa. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. n. Popinjay. [pom¨¦toem] Pomada. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. magwar¨¬. Butasbut¨¢s. [popiul¨¢riti] Popularidad. Porker. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. v. n. Pomatum. [pup] Popa. Humul¨¤. n. Politician. Tangak. Poll. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. Pony. Dwag. Pollute. [p¨®mel] Cascar. n. Pontiff. adj. Porselana. Pond. [p¨®rtal] Portal. Gawing bayan. [p¨®nder] Ponderar. Pagkapapa. n. n. [p¨®len] P¨®len. n. Bulo [ng bulaklak]. n. n. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. Magbulay. n. Ponder. Popular. dagatdagatan. Kilabot (ng balat).Political. Bayad. Pat¨¢s. Popery. n. adj. Portend. corromper. [pont¨ªfiket] Pontificado. [pudl] Perro de aguas. n. [pop] Chasquido. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. [p¨®piuloes] Populoso. kawaw¨¤. adj. mapagwar¨¬. Popedom. Porous. multiplicar. n. Pananalig sa papa. n. Mapagbulay. Populate. [p¨®ni] Haca. Poniard. [popiul¨¦cioen] Poblacion. n. [port] Puerto. Pomada. [poltr¨²n] Cobarde. Popularity. Asong pangtubig. n. v. v. n. magpahamak. bangkang t¨²layan. Ponderous. pasiblang. . n. Popish. [p¨®rtedch] Porte. el papa. [p¨®piules] Populacho. [p¨®pindche] Loro. Loro. Pagkapapa. Popgan. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. papado. Pommel. lago. [pond] Estanque de agua. n. n. Population. Papa. Kaparangalanan. necesitado. Pore. Kilala. [pork] Carne de puerco. [poli¨²cion] Poluci¨®n. [p¨®rker] Puerco. Nag-asawa ng marami. n. [pont¨²n] Pont¨®n. [p¨®mpoes] Pomposo. Pasuk¨¢n. Dumungis. pintuan. Putok. fausto. amado del pueblo. n. Bunton ng tao. law¨¤. n. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. n. lumahang. n. n. [p¨®piular] Popular. Punton. infeliz. n. Puny¨¢l. portada. Polka. pint?. Polyglot. Pagkatanyag sa bayan. [p¨®niard] Pu?al. karning baboy. n. Polluter. Populace. Pool. Matao. pontificio. n. paramihin. esplendor. gumunita. n. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. Porcelain. Pomade. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Pol¨ªtiko. Pope. M¨¢ninir¨¤. n. [p¨®mel] Pomo de espada. n. [pu¨¢r] Pobre. considerar. Porch. [p¨®lka] Polca. Marunong ng maraming wik¨¤. Daung¨¢n. [p¨®rselen] Porcelana. [pomp] Pompa. adj. Populous. Mahirap. Nauukol sa papa. Pamamalakad ng pamahalaan. marrano. Bumasag. Polka. nad¨¢dal¨¢. adj. Poor. [pul] Charco. Pomada. Pollution. n. Baboy. n. pagdadal¨¢. Dad¨¢lahin. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. tuso. Pollen. v. Tangk¨¦ ng tubig. Baboybabuyan (hayop-dagat). adj. [pol¨ªguemi] Poligamia. n. Pontoon. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. Port. bayan ¨® bans¨¢. Poop. sumir¨¤. n. n. Nauukol sa papa. Pontifical. Pol¨ªtiko. [p¨®litics] Pol¨ªtica. pantano. Pompous. [p¨®liglot] Poligloto. [poli¨²ter] Corruptor. Mga tao sa isang pook. jaco. Portable. sagaz. Pag-aasawa ng marami. Paghamak. Pintuang mahab¨¤. [p¨®roes] Poroso. Kabayong munt?. [p¨®pish] Papal. [por] Poro. punduhan ng sasakyan. lagitik. Polygamy. [poli¨²t] Manchar. adj. Portal. ostentoso. panaksak. Pontificate. n. n. paglapastangan. n. Mainam. Porpoise. [porch] P¨®rtico. conduccion. t¨ªmido. Lam¨¢n ng baboy. salat. Poodle. Poltroon. cochino. adj. kahambug¨¢n. papagayo. adj. [pont¨ªfical] Pontifical. Law¨¤. Portage. [pop] Papa. [p¨®piulet] Poblar. n. portal. [p¨®peri] Papismo. profanacion. Polygamist. kinaka tigan ng bayan. matatakut¨ªn. marilag. Pomp. [p¨®pdom] Papado. [p¨®rpois] Puerco marino. n. Pork. tanyag sa bayan.

alboroto. lagay. [p¨®tedch] Potaje. [p¨®uch] Bolsillo. I¨ªnuming gam¨®t. Kagulo. gozar. v. Potentate. tanod sa pint?. adv. n. tanong na nakalil ito. n. [p¨®stedch] Porte de carta. Posterity. [post¨ªrior] Posterior. poder. n. n. n. Possessor. Tay?. [post-¨®fis] Administracion de correos. [p¨®stscript] Posdata. Totoo. Poulterer. Posy. adj. papas. [portf¨®lio] Cartera. [p¨®lterer] Gallinero. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. n. [pos¨ªcion] Posicion. Portress. parte. tumulig. Makapangyarihan. bebida medicinal. fuerza. n. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. Nauukol sa korreo. Posture. Kapangyarihan. Nauukol sa kapangyarihan. n. Manglilitis. Portion. Postmark. Pot. . [p¨®rcion] Partir. bis¨¤. n. Potency. faltriquera. tumanong. adj. [p¨®stern] Postigo. n. Karimot. Babaing bantay-pint?. bahagihin. serio. diferir. [p¨®rteredch] Porte. Poultice. n. tay?. Pouch. K¨¢wanihan ng korreo. Retrato. adj. situacion. n. [p¨®si] Ramillete de flores. dividir. Potion. bayad sa pagpapadala ng sul at. Portray. Tarheta postal. k¨¢punupunuan. Kababalaghan. n. Postpone. lakas. Posthaste. Ipagpaliban. [p¨®sitiv] Positivo. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. Portion. Possess. Positive. Potable. tunay. magkaroon. [post] Poste. v. n. Panapal. [p¨®ltis] Cataplasma. Pintuan sa likur¨¢n. v. [p¨®st-master] Administrador de correos. [posib¨ªliti] Posibilidad. [pot] Preservar en marmitas. Tangkal. Possible. n. Poultice. n. Pottery. n. n. Potlid. correo. Postage. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. [p¨®tash] Potasa. n. [p¨®stal] Postal. n. n. pagtatam¨®. [p¨®tensi] Potencia. Supot. Portfolio. [p¨®tentet] Potentado. Hatiin. v. magtam¨®. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. Post-master. Habol [sa isang sulat]. Posterior. [postj¨¦st] A rienda suelta. Portrait. [pot¨¦to] Patata. Porterage. correo. n. [p¨®tlid] Cobertura de olla. Bungang¨¤ ng palayok. prodigio. katayuan. adj. Post-office. Bungkos na bulaklak. Potash. angk¨¢n. n. preguntar. Itapal. Potasa. Potage. Tatak ng sulat. [pos] Confundir. Possession. Magtaglay. [pos¨¦s] Poseer. Naiinom. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. Har¨¬. Post. pagkakam¨ªt. Lumit¨®. Post-card. hulug¨¢n ng sulat. n. real. Magar¨¤. [pot¨¦ncial] Potencial. Bayad sa pagdadal¨¢. n. Selyo ng korreo. n. n. Postern. [p¨®cion] Pocion. Potent. [port¨¦nt] Portento. May-ar¨¬. sa pwitan. Postscript. n. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. Poser. Namamahal¨¢ ng korreo. Magpapalayok. Portly. Pother. [p¨®sibl] Posible. Portliness. [post¨¦riti] Posteridad. poderoso. [p¨®stmark] Timbre de posta. [p¨®rter] Portero. v. magilas. [p¨®stiur] Postura. magkam¨ªt. nagtatangkilik. pollero. Maaaring mangyari. Kilos mahal. Ulam. adj. Porter. adj. adj. Postman. angl¨ªt. v. Lagay. [p¨®stman] Cartero. Pangyayari. Rumetrato. putol. kaing¨¢y. n. trasero. pregunta que confunde. [pot] Marmita. Pose. [p¨®tabl] Potable. olla. Palayok. v. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Possibility. Pagtataglay. [p¨®rtre] Retratar. n. n. porm¨¢l. [p¨®rtret] Retrato. pagkakaroon.Portent. n. [postp¨®n] Posponer. Bahagi. Potter. [p¨®rtres] Portera. Postmeridian. [p¨®tent] Potente. Bayad sa korreo. [p¨®tter] Alfarero. n. kilos palal¨°. katakatak¨¢. [p¨®rtli] Majestuoso. Pot. kartero. n. Postal. Patatas. Tinggal¨ªn sa palayok. Potato. kulung¨¢n ng manok. n. n. Bantay-pint?. Inap¨®. Haligi. Position. sosa. n. [pos¨¦sor] Poseedor. [p¨®rcion] Porcion. Potential. adj. kalagayan. G¨¢waan ng palayok. Postage-stamp. korreo. Sisidlan ng mga papel. n. [p¨®st-card] Tarjeta postal. n. hat¨¬. Hul¨ª. sa hulih¨¢n. [p¨®ser] Examinador. [p¨®dzer] Baraunda. n. n.

n. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. . eficaz. magkun¨®t ng noo. paunlak. [pricli¨²d] Prevenir. d¨¢lita. v. [pris¨ªdent] Precedente. [pr¨ªcher] Predicador. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. Powerful. karalitaan. [pr¨¢tl] Charlar. adj. moler. kasanay¨¢n. Aklat-d¨¢salan. Precedence. [prank] Travesura. n. Durugin. [pricoci¨¦neri] Preventivo. n. Makapangyarihan. Magdasal. Praise. puntual. v. Dalos. n. [pric¨®citi] Precocidad. devocionario. k abantugan. Precipice. mabihasa. Prank. [pris¨¢is] Preciso. adj. karakaraka. locura. n. Pook. M¨¢isasagawa. v. umuna. Precinct. dapat paunlakan. Practical. n. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. Prayer. Ingat. Pangangailangang karakaraka. [p¨®verti] Pobreza. Kalikutan. [p¨¢werful] Poderoso. [p¨¢und] Machacar. Preach. n. fama. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. magpakabigla. P¨¢una. preceder. Bihas¨¢. mamanhik. kaulul¨¢n. magsagawa. paunaw¨¤. [pr¨¢ctis] Practicar. adj. miseria. [pr¨ªcies] Precioso. [pric¨¦ptor] Preceptor. v. [pr¨ªsept] Precepto. Ipagpauna. san¨¢y. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. Powerless. Pulb¨®s. despe?adero. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. sugb¨¢. Precarious. autoridad. Preacher. Poverty. n. [p¨¢werles] Impotente. mabis¨¤. [pric¨®cioes] Precoz. Tagapangaral. charlataner¨ªa. maaga. ineficaz. tagubilin. [pre] Orar. Precise. adj. hangganan. n. Practicable. Practicability. ponerse ce?udo. Pound. [p¨®ltri] Aves caseras. n. v. sumam¨°. bayuh¨ªn. adj. Practice. incierto. [p¨¢uder] Polvorizar. Utos.Poultry. ruego. Kuk¨® ng ibon. rogar. Kapangyarihan. suplicar. [pris¨ªsion] Precision. Prate. Maingat. n. [pris¨ªpitet] Precipitar. Dasal. [pricocion] Precaucion. [prez] Alabanza. [pret] Charla. Bingit ng bangin. kahirapan. Mangaral. D¨¬ maasahan. Preclude. [prez] Aplaudir. walang b is¨¤. Prairie. Kapuripuri. kagitingan. [pris¨ªpitet] Precipitado. Powder. Prattle. Kabihasah¨¢n. Nag-uutos. Pout. n. Prattle. Magsasats¨¢t. n. Walang kapangyarihan. adj. mahalag¨¢. adelantado. impedir alguna cosa anticipadamente. Preceptor. Praise. Magluluks¨®. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. Precaution. v. sermon. Precious. adj. Prebend. Tab¨ªl. [pr¨ªsinct] Precinto. Prate. pabigla. prematuro. pag-iingat. durugin. Pounce. Dal¨ªdal¨¬. manalangin. Precision. v. Precocity. Dikdikin. Prance. Precedent. dalosdalos. mahin¨¤. Hirap. Praise-worthy. n. adj. adj. Precipitation. Sumugba. n. dumaluhong. [pr¨¢ctikebl] Practicable. n. katabilan. Preamble. exacto. [p¨¢und] Libra. aga. Precept. [pr¨¦bend] Prebenda. Precipitate. v. n. panalangin. Ibuhos. n. costumbre. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. maglulund¨¢g. Satsat. potestad. papuri. magpaunlak. lindero. Precocious. Agap. adj. n. Precautionary. [prans] Cabriolar. n. ganap. p¨®lvora. d? pa p anahon. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. Preaching. l¨ªmite. ejercer. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. tagapagsermon. v. magsermon. [p¨¢ut] Enfurru?arse. sam¨°. karukhaan. [pr¨ªching] Predicacion. n¨¢una. v. Powder. adj. Maagap. pagkahirati. renombre. Pangaral. n. Parang. [pret] Charlar. [pric¨ªd] Anteceder. Pour. Magmungot. dikdik¨ªn. n. pulbur¨¢. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. Precede. v. [prik¨¦rioes] Precario. Precipitous. Pumuri. n. Pagkauna. [pr¨¦sipis] Precipicio. [pr¨¦yer] Oracion. Sumatsat. n. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. antecedente. Pound. Kailangan. kasalat¨¢n. Precipitate. Magsanay. adj. desmenuzar. Mga alagang manok. iligwak. Pray. Sinundan. v. adj. Puri. [prich] Predicar. s¨²plica. alabar. Mah¨¢l. Power. n. Pagpaunahan. Practice. n. [p¨¢uder] Polvo. [p¨¢uns] Garra del ave. v. daluhong. [pris¨ªdens] Precedencia. satsat. n. pamanh¨ªk. v. Biglangbigla. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. moler. Libr¨¢. n. Prayer-book. [p¨¢wer] Poder.

adj. Premium. v. Presentation. Pagpapakilala. Premeditation. v. Magpatunay. Preposition. Maghanda. n. Hul¨¤. Pagkakauna sa lagay. ganting pal¨¤. mostrar. Preface. n. Precursor. Humul¨¤. Preferable. prevenir. Prescribe. Kapinsalaan. m¨¢ipakikilala. Preponderate. [prip¨®nderet] Preponderar. absurdo. Premier. Gant¨ª. Presence. hu manda. Prefer. Prejudge. adj. sir¨¤. [pr¨ªmiam] Premio. dar a conocer. adj. [prip¨¢ratori] Preparatorio. pron¨®stico. bigay. [prip¨¦r] Preparar. v. Presentiment. hirang. adj. Presage. n. Wala pa sa panahon. n. adj. [pri¨¦minens] Preeminencia. Preeminence. remuneracion. . talle. [primedit¨¦cion] Premeditacion. Preconcert. pagpapatotoo. kabigatan sa timbang. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. Hatulan ng d? pa n alilitis. n. antecesor. Present. Predecessor. Pagtitinggal. maagap. Magaan ang dug?. n. convenir ¨® estipular de antemano. Pagpapatunay. Presentable. Preservation. ipahayag. decente. v. Pumil¨¬. pasalubong. pag-agap. Makipagk¨¢yar? m na. [prid¨ªct] Predecir. disponer. pabuy¨¤. Pregnant. Premature. Marilag. adj. [present¨¦cion] Presentacion. Kutog ng loob. Predicate. Harap. Prescription. Prepare. [prif¨¦r] Preferir. v. Bunt¨ªs. Iugpong. v. receta medicinal. [priscr¨¢ib] Prescribir. v. [preserv¨¦cion] Preservacion. Panugpong sa unahan ng salita. humirang. Preponderance. Tanging pagmamahal. v. n. Preparation. maaga. iha rap. Paunaw¨¤. n. balintun¨¤. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. Prefix. mapanghalina ng loob. [predis¨¦sor] Predecesor. [pris¨¦ntabl] Presentable. detrimento. [pr¨ªmier] Primero. reseta. n. Predication. magpatotoo. umagap. Ang hinalinhan. n. v. Predestination. n. v. p¨¢unang hiwatig. Present. manifestar. panguna. ordenar. Preposterous. n. ipakita. n. pr¨®logo. kasakdalan. adj. kinikinit¨¢. [pricons¨¦rt] Concertar. actual. Prejudice. Nakahanda. [pr¨¦diket] Afirmar. ang sinundan. [pr¨¦ferens] Preferencia. privilegio exclusivo. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. Pridial. Preoccupation. Pagtatakda. Prematureness. [pri¨¦minent] Preeminente. Premeditate. adj. [primati¨²r] Prematuro. Prediction. Preparatory. Magtakda. Pagkalib¨¢ng. n. any?. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. Preference. [prepar¨¦cion] Preparacion. Banta. Magmunimun¨¬ muna. hul¨¤. Mapipil¨¬. Kabuntis¨¢n. n. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. Present. n. Kaagapan. Pangingibaba w sa kaigihan. [pr¨ªfics] Prefijar. Karilagan. n. Prefix. n. [prid¨ªccion] Prediccion. Prepossessing. el don. [pridil¨¦ccion] Predileccion. Paghahanda. [pr¨¦sedch] Presagio. regalo. [predistin¨¦cion] Predestinacion. v. isugp¨®ng. Kutog. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. Pil¨¬. n. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. n. harap¨¢n. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. sakdal. bal¨¤. Pregnancy. v. dakil¨¤. tumalag¨¢. M¨¢ihaharap. pagbubunt¨ªs. [pr¨¦gnant] Pre?ada. n. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. Predilection. [pr¨ªdial] Predial. Prerogative. Una. Ipakilala. Ang nangunguna. adj. recetar. [prepos¨¦sing] Atractivo. adj. [prik¨²rsor] Precursor. [pr¨¦sent] Presentar. profetizar. Pagkakatang¨¬. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. adj. pagharap. Kaloob. Predict. [pr¨ªfics] Prefijo. pesar mas que otro. n. n. [prip¨®nderans] Preponderancia. prepararse. bumigat kaysa iba. superioridad de peso. rumeseta. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. regalo. [predik¨¦cion] Afirmacion. hinal¨¤. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. kadakilaan. Mangibabaw sa kaigi han. n. [pr¨¦sent] Presente. [pr¨¦fez] Prefacio. Preeminent. [prim¨¦ditet] Premeditar. Tiwal?. [pr¨¦sens] Presencia. [pr¨¦ferebl] Preferible. [prepoc¨ªcion] Preposicion.Preconceive. n. n. hind? ik hihiy¨¤. n. Nakaharap kasalukuyan. [pr¨¦sent] Presente. [prir¨®gativ] Prerogativa.

M¨¢kinikinita. [prikl] Pua. tumuka. arrogante. [pre] Bot¨ªn. n. mamatnubay. presb¨ªtero. [prim] Peripuesto. Pangulo. Pride. Pagkakasala. v. Pressing. hinihinal¨¤. impedir. pretensi¨®n. Prevaricate. ratear. predominante. n. [pres] Prensa. tuka. magilas. [pr¨¢imasi] Primacia. n. Pricking. robar. Una. [pr¨¦sident] Presidente. n. n. kalamang¨¢n. n. n. v. pananaig. Pride. magpalal¨°. paalala. motivo. [prit¨¦nd] Presumir. [prig] Mozuelo presumido. paglabag sa pananalig . Prime. Priest. trasgresor. kabuluh¨¢n. sapantah¨¤. marikit. Pretence. n. Presidency. Prevailing. n. kapalaluan. Nakaraan. tuka. mangibabaw. n. pagdaka. primoroso. quebrantar la f¨¦. P¨¢una. Press. Dahilan. Pagkapar¨¬. P¨¢nguluhan. Prig. Hapit. v. [pr¨¢isles] Inapreciable. [pris¨¦rv] Preservar. p¨¢hayagan. [pr¨¦sing] Urgente. picar. pag-ipit paghihigpit. h nalain. diin¨¢n. kutog. sawata. primero. prensa de impresor. paalalahanan. adj. valor ¨® estimacion. v. hwag pansinin. pillaje. K¨¢rakaraka. predominar. [pr¨¦valens] Predominio. [prisi¨²m] Presumir. sapantahain. [pr¨¢imet] Primado. Panguna. [priv¨¢riket] Prevaricar. Preside. tinik. [pr¨¢im] Primero. P¨¢una. Dahil¨¢n. adj. manalo. Magand¨¢. pangulo. nangingibabaw. Pangahas. v. n. Prig. Prevaricator. Tib¨®. dur¨°. adj. Prick. presion. [pr¨ªti] Lindo. [prist] Sacerdote. Prick. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. n. n. Prickle. Nakikinikinita. matinik. lumabag sa panan alig. . Prey. [priv¨¢riketor] Prevaricador. aparentar. apretar. Primacy. Price. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. magmayab¨¢ng. v. impeditivo. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. adj. [prig] Hurtar. [pres] Aprensar. punzada. [pr¨¢imari] Primario. magwag¨ª. adv. n. May kayabangan. Magkasala. switik. Laktawan. hapit¨¢n. tekas. n. n. mamatnugot. Manaig. Pagkukunwa. Pretend. sawatain. n. adj. Prevent. guardar. Mapagmakisig. [prit¨¦ns] Pretexto. pigil. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. Priggish. mag-ingat. dahil¨¢n. [pr¨¢is] Precio. kayabangan. lumalabag sa panana mpalataya. adj. nananaig. Dumur¨°. pighat¨¬.Preserve. adj. Prevail. [pric] Punzon. Hakain. Presumptuous. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. adj. v. n. Hak¨¤. conservar. adj. Pretext. Priesthood. P¨¢una. [priv¨¦l] Prevalecer. Par¨¬. Prickly. Pagpaunahan. Prim. adj. Prevalent. nanekas. Kinikinita. Primate. Hambog. Una. Preventive. Pangingibabaw. opresion. dirigir. magnakaw. presa. Maghambog. Pressure. [pr¨¢id] Orgullo. [priv¨¦ntiv] Preventivo. pretexto. [prisup¨®s] Presuponer. Salar¨ªn. [pr¨ªgish] Algo presumido. Previous. pillar. Dur¨°. [pris¨¢id] Presidir. [pric] Punzar. Hapitin. v. [pr¨ªking] Picadura. agad. Prey. higpitan. Prins¨¢. Maraming tib¨°. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. limbagan. superioridad. kamkam. aguijon. Nananaig. presuncion. manuka. bello. paalala. espina. n. maigi. v. [pr¨¢id] Jactarse. Pretermit. D? mahalagah¨¢n. espinoso. pagkukunwa. Presumption. adj. adj. [pr¨ªkli] Lleno de puas. saserdote. excelente. Magnakaw. Dumagit. Nakaw. kag¨¢t. Halag¨¢. Press. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. Prevarication. pisaverde. n. adj. n. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. [pr¨¦siur] Prensadura. Pretension. n. Presume. Kahambugan. bonito. Mangulo. Nangingibabaw. agap. [pr¨¦valent] Superior. Pretty. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. [pre] Rapi?ar. [priv¨¦nt] Prevenir. sospecha. Primary. v. [pr¨¦sidensi] Presidencia. Priceless. umagaw. suponer. kahalagah¨¢n. Presuppose. n. agaw. hina l¨¤. vanidad. n. mainam. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. [pr¨ªtecst] Pretexto. [priz¨¦mcioen] Presuncion. President. pagkasaserdote. v. v. Preterite. Presupposition. Prevalence. anticipado. prensar. v. kutug¨¢n [ng loob]. Presumptive. v. kadahilanan. [priv¨¦ling] Predominante. Prevention. pigil in. Kagat. kumagat. Kaunahan. Magtinggal. Magkunwa. adj.

n. privado. proceso. [procr¨¢stinet] Procrastinar. [pr¨¢ior] Prior. ihayag. [pr¨ªnses] Princesa. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. [pr¨ªnsipal] Principal. paghahayag. [praivet¨ªr] Corsario. Probably. n. ling¨ªd. [procrastin¨¦cion] Dilacion. v. pagpa patalastas. bilibid. n. Printing-house. Punong par¨¨. an¨¢k na babae ng har¨¬. B¨ªlangguan. . n. n. [pr¨ªmitiv] Primitivo. Prince. [prob¨¦cioner] Novicio. pagkabaguhan. Prinsesa. Primer. lingid. Priora. n. Privation. bait. Kasangkapang panglitis ng sugat. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. Procrastination. adj. N¨¢una. [praim¨ªval] Primitivo. Pal¨¢isipan. Manglilimbag. [pr¨¢im] La primera de la vida. kaloob. n. [pr¨ªsoner] Preso. Princess. [procl¨¦m] Proclamar. bando. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. publicar. [pr¨ªnsipali] Principalmente. Privilege. nauukol sa unang panahon. Limbagan. Magpahintulot. Principle. Principality. Simula. [pr¨ªvi] Privado. [pr¨¢iz] Apreciar. recompensa. Private. Privilege. Probation. p¨¢limbagan. dilatar. Prisoner. Lihim. v. n. prior. [prob] Tienta. Prior. n. Problem. Ganting pal¨¤. n. causa primitiva. n. Privy. pun¨°. kaypal¨¤. Baguhan. pinag uhatan. Procrastinate. Probationer. valuar. v. v. Pagtatanyag. Procedure. promulgar. [procl¨ªviti] Propension. marca. [pr¨®babl] Probable. Sakop ng pr¨ªnsipe. kiling. [pros¨ªd] Proceder. jefe. bigyan ng kabuluhan. Principal. panguna. magtuloy. adj. [print] Impresion. Proclaim. n. monarca. Paglitis [sa hukuman]. Problematical = Problematic. Probe. Proboscis. Magpatuloy. [pr¨®blem] Problema. n. Pamamalakad. se?al huella. n. Maaaring mangyari. ir adelante. [pr¨¢ivet] Soldado raso. [pr¨ªzn] Prision. Proclivity. Prize. Una. tr¨¢mite judicial. kasalat¨¢n. adj. n. estampar. adj.Prime. [print] Imprimir. pahintulot. [pr¨¢iores] Priora. adv. hiwalay . pinagmul¨¢n. Kawal. n. [pr¨¢ivet] Secreto. ugal¨¬. n. Procession. Limbag. adv. pangulong madre. Itanyag. [pr¨®biti] Probidad. adj. n. Parang pr¨ªnsipe. Lumimbag. n. Palaisipan. Proclamation. [pr¨ªnsipl] Principio. bukod. n. [prob¨¦cion] Noviciado. n. Bilangg?. pamamaraan. [pr¨ªviledch] Privilegio. n. n. [prob¨®sis] Prob¨®cide. adelantar. n. Probate. pamamalakad. Prior. Lihim. c¨¢rcel. pabuy¨¤. Princely. mangul o. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. [pr¨¢iz] Premio. bak¨¢s. Print. n. Probable. particular. bihag. n. karangalan. Kalagayang sinusubok. n. original. proclividad. Pagtatapat. [pr¨®ces] Proceso. katangian. Asal. [prins] Pr¨ªncipe. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. verificacion de los testamentos. pamamaraan. Probability. carencia. tag¨¢l. Marahil. n. conducta. Primitive. antecedente. Pr¨ªnsipe. [prinsip¨¢liti] Principado. soberan¨ªa. Privateer. [proc¨ªdiur] Proceder. n. Prison. prisionero. n. secreto. Abakadah¨¢n. [pr¨ªnter] Impresor. Private. Lwat. [probab¨ªliti] Probabilidad. [proclam¨¦cion] Proclamacion. [pr¨¢ior] Anterior. Proceed. ipatalastas . Papaglwatin. Katunayan. prerogativa. n. ikintal. adj. har¨¬. Pagkatang¨¬. v. Prioress. n. Halagah¨¢n. kartilya. Principal. n. adj. Pagbabaw¨¤. Print. tanda. Ilong ng hayop. [pr¨ªviledch] Privilegiar. Process. Kasikatan sa pamumuhay. palakad. v. saklaw ng har¨ Principally. adj. Pangulo. [proc¨ªding] Procedimiento. May pangyayari. Prusisyon. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. kaypal¨¤. [pr¨®bet] Prueba. [probabli] Probablemente. Problematic. an¨¢k ng har¨¬. soberano. sinceridad. Pangulo. papagtagalin. K¨¢unaunahan. Proceeding. Prize. Lalong lalo na. adv. n. Printer. sumulong. m¨¢una. Probity. s¨ªmulain. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. Primeval. tardanza. [pr¨ªnsipal] Principal. katibayan na pamana. kapahintulu tan. Hilig. procedimiento. honradez.

lumikha. Magbawal. Profligacy. magtub¨°. Magbunga. n. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. n. pron¨®stico. Progression. [prof¨¦s] Profesar. difuso. hondura. [prof¨¢undnes] Profundidad. Kagilagilalas na bagay. akda. n. Progenitor. Professor. lalim. Kaloob. Profession. propesor. criar. . [progn¨®stic] Pron¨®stico. n. Prodigality. walang hiya. v. Procurement. patuloy ng pagkasulong. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. ejercer. n. Bumalak. Kalapastanganan. kaburara¨¢n pag-aaksaya. mamunga. Procure. Pagkasulong. manungkol. [profi¨²s] Profuso. magpahayag. Katungkulan. n. n. adj. n. fertil. magsumakit. n. Profundity. napapakinabangan. [prod¨¢ccion] Produccion. patakaran. n. Profoundnenss. Proficiency. [prod¨¢ctiv] Productivo. may kinatututuhan. Bunga. mas¨¢kit. [proki¨²r] Procurar. M¨¢ukol. n. n. paglapastangan. ganar. engendrar. declarar. umigi. Produce. Hul¨¤. Proffer. tub¨°. lumal ang. Hul¨¤. perdido. Profitable. [prodi¨²s] Producto. Prolific. adj. Prognostic. Projectile. katha. bunga. Projection. Mahab¨¤. akal¨¤. mahalay. sipag. adelantado. n. adj. [pr¨®fit] Ganancia. adj. burara aksay¨¢. Balak. Progeny. Profound. producto. alok. magbaw¨¤. Proffer. Progress. Prognostication. Katha. angkan. adj. Gur¨®. Sumulong. utilidad ¨® interes pecuniario. abundancia. [pr¨®fitles] Inutil. Bumubuti. n. n. Profit. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . [profan¨¦cion] Profanacion. Bala ng kanyon. [prodi¨²s] Producir.Procumbent. adj. tub¨°. akda. maglitaw. Prohibition. n. Profligate. masulong. ganancia. v. Pagbabawal. adj. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. [prof¨ªcient] Proficiente. Makinabang. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. ofrecer. Project. masama. n. Kanunuan. [prodch¨¦ctil] Proyectil. Profusion. Ilandang. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. [prof¨¦n] Profano. Sagan¨¤. d? n¨¢papakinabang an. Program. [prod¨ªdches] Prodigioso. adj. [prof¨¦n] Profanar. [pr¨®dact] Producto. Pakinabang. Magpalagay. Productive. malwat. Sikap. karamihan. [prokiur¨¦cion] Procuracion. n. n. [pr¨®fer] Oferta. Profitless. [pr¨®fliguesi] Perversidad. [pr¨®gres] Progresar. Prodigy. Product. Kasaganaan. [pr¨®fliguet] Licencioso. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. sawayin. Professional. Pagkasulong. Magsumikap. Programa. [profi¨²sion] Profusion. Pangahas. n. Production. adj. Prognosticate. Kagilagilalas. Project. [pr¨®fitabl] Util. Alibugha. Profuse. n. [prokambent] Postrado. [pr¨®dichi] Prodigio. matagal. v. Prolix. Lah¨¬. maghandog. v. adj. [prof¨¦sor] Profesor. katakatak¨¢. matub¨°. Profane. produccion. Namumunga. Kalaliman. proyecto. Hind? banal. productivo. kasiraa n. [proj¨ªbit] Prohibir. Lugm¨®k. umiigi. sin provecho. Masulong. [prof¨¢und] Profundo. adelantamiento. marami. balak. Prohibit. hamak . n. n. [pr¨®dchenitor] Progenitor. v. [projib¨ªcion] Prohibicion. [progr¨¦sion] Progresion. [proki¨²rment] Procuracion. adj. Profanation. Progressive. [pr¨®dchect] Proyecto. idea. adelantamiento. n. Profit. N¨¢papakinabangan. Humul¨¤. Procuration. pumasl¨¢ng. adj. v. n. handog. adj. adj. n. v. Produce. portentoso. Kabalakyutan. lucrativo. v. n. adj. vedar. mabunga. Sikap. Malalim. [pr¨®dcheni] Progenie. Prodigal. Namumunga. Progress. lucrar. magmunukal¨¤. Kaalibughaan. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. [progr¨¦siv] Progresivo. panukal¨¤. [pr¨®fit] Aprovechar. Proficient. [pr¨®digal] Pr¨®digo. [pr¨®gres] Progreso. [pr¨®dchect] Proyectar. [progn¨®stiket] Pronosticar. [pr¨®fer] Proponer. Programme = Program. adj. [pr¨®lics] Prolijo. [pr¨®gram] Programa. progreso. Prodigious. v. v. hanap-buhay. Walang kabuluhan. obra. trazar. mabagal. Lalim. kabuluk¨¢n. abundante. Pagkasulong. Bunga. Profane. pakinabang. corrupcion. [prof¨²nditi] Profundidad. Profess. casta. Lumapastangan.

Promise. v. suhay. n. n. Pangak¨°. k atotohanan. Magtanyag. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. . ablandar. [prol¨ªcsiti] Proligidad. Proprietress. echado boca abajo. Proposition. Humul¨¤. [proscr¨¢ib] Proscribir. Propitiation. n. turing. Hab¨¤. Kabagay¨¢n. Magtulos. Proportional. Sulat t¨²luyan. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. Promptness = Promptitude. v. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. manghul¨¤. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. Promontory. [prol¨®ng] Prolongar. n. [prop¨¦l] Impeler. Pagtatanyag. Propension. [prong] Pua. Bagay. [pron¨¢uns] Pronunciar. dapat. [propos¨ªcion] Proposicion. Prolongation. Prorogation. [pruf] Prueba. Prompt. Pahabain. [prom¨®cion] Promocion. Propitious. Pagpapalubag ng galit. [prop¨ªcioes] Propicio. v. presteza. walang ayos. magturing. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. Pagkakataas. adj. conveniente. Maawain. Proscription. Promptitude. Promotion. Nauukol sa hul¨¤. v. [prop¨®rcion] Proporcionar. pagsisiwalat. [propr¨¢itor] Propietario. Dal?. sostener. n. veloz. Ayon sa nauukol. bumigkas. Hul¨¤. adj. reprobar. Propriety. mungkah¨¬. & n. n. Promulgation. Itakwil. Prosecute. n. sosten. mabuting pag kakataon. kaukul¨¢n. favorable. v. Propensity = Propension. [pr¨®mptitiud] Prontitud. Propel.Prolixity. Pronounce. n. Property. Promulgate. Pag-aar¨¬. alalay. [prom¨®t] Promover. Prop. n. [prop¨ªciet] Propiciar. [pr¨®minens] Prominencia. pagpapalagana p. dilacion. Papaglubagin ang galit. [pr¨®perti] Propiedad. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. Kasakdalan. pasubsob. Proportion. [pr¨®minent] Prominente. Katunayan. Prophecy. conciliar. Babaing may-ar¨¬. [propagu¨¦cion] Propagacion. derecho de posesion. tendencia. Prophet. tulin. magsiwalat. [prompt] Sugerir. n. mag-ul¨®k. Promote. Pag aar¨¬. v. itiwalag. madal?. Prominence. Propound. adj. Propeta. Magpalagay. dilatar. Proper. Tulos. n. n. asenso. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. Bigkas. ihabl¨¢. katamtaman. May-ar¨¬. v. palamigin ang loob. Padapa. Prophetical = Prophetic. [propici¨¦cion] Propiciacion. adj. [pr¨®per] Propio. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. Propagation. Prop. Prologue. pagpapalamig n g loob. recitar. apoyo. Magkalat. tukod. Proprietor. Prong. v. [prom¨²lguet] Promulgar. v. n. [prop¨¦nsion] Propension. [prop¨¢und] Proponer. Palag¨¢y. [propr¨¢iti] Propiedad. v. Prompt. Sakdal. Paunaw¨¤. Prolong. [pr¨®paguet] Propagar. Proof. Pangdur¨°. magpalaganap. burol. karilagan. manghuhul¨¤. prueba sa limbagin. lwat. pagtitiwalag. Pataan. Propose. Mangak¨°. Prose. [pr¨®log] Pr¨®logo. [prop¨®rcional] Proporcional. matulin. v. adj. tagal. n. palawigin. [prop¨®sal] Propuesta. adj. n. [pr¨®fesai] Profetizar. [pros] Prosa. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. [prop] Puntal. v. dakil¨¤. Prominent. v. Maliks¨ª. Propagate. v. Itaas. n. marilag. Mag-udyok. maghayag. Pagtatakwil. badya. matulis. palugid. [pron] Prono. Prophesy. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. Tungo. n. adj. extender. Proscribe. n. Halohal¨°. Prophetic. paghahayag. ar¨¬. lawig. Proportion. n. mahabagin. [pr¨®fet] Profeta. umalalay. n. Pronunciation. n. proposici¨®n. marapat. [prop] Apuntalar. [prom¨®ntori] Promontorio. v. Prone. Propitiate. [prop¨®z] Proponer. n. Magtulak. Pagkakalat. iasenso. kadakilaan. insinuar. Magbigkas. n. layon. adelantar. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. Hab¨¤. Proposal. n. Promiscuous. Palag¨¢y. Isakdal. n. adj. [propr¨¢itres] Propietaria. magbuy¨®. akma. [pr¨®mis] Promesa. Promise. n. bagal. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. n. n. [pr¨®mis] Prometer. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. v. Tagudtod. [prompt] Pronto.

Bukang-bib¨ªg. adv. n. Pangangayupap¨¤. incitar. Ang unang martir. Kabutihan ng lagay. Provisionally. n. v. Proud. Provoke. habl¨¢. n. Provident. maglugmok. Prow. v. maagap. tagalingap tagakalinga . mapagmataas. Prosperity. patutot. Prostration. katapangan. papagta gal¨ªn. protesta. n. ang tumututol. Protrude. Dulo ng sasaky¨¢n. nakausl?. n. Tanaw¨ªn. n. [proti¨²berant] Prominente. Subukin tikman. v. [pr¨¢ues] Proeza. k¨¢yarian. bukol. kalinga. [pr¨®sper] Prosperar. laan. Provide. Ma ingat. v. Tutol. adj. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. conj. [protest¨¦cion] Protestacion. n. [pr¨®stret] Postrar. surtir. Protest. Province. Protect. [pruv] Probar. tagahabla. kaayon. Provincial. Tagapagsakdal. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. Mabuti ang kalagayan. orgulloso. tumangkilik. tagal. adj. lumingap. Protection. n.Prosecution. [protr¨¢ct] Alargar. Talag¨¢. Palal¨°. [pr¨®stret] Postrado. Pag-iingat. [protr¨¢ccion] Prolongacion. justificar. [pr¨¢ud] Soberbio. [pr¨®sikiutor] Acusador. n. hamon. Proselyte. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. patunayan. Prospectus. excitar. magbigay ng kailangan. magbuy¨®. adj. Prosecutor. handa. ampon. guminghawa. Protestante. magbudlong. n. prevision. prominencia. adj. Hab¨¤. Prowess. magingha wa. [pr¨®spect] Perspectiva. Provisional. n. plano. Umampon. pa totohanan. prolongar. [prov¨¢id] Proveer. Umbok. Tutol. v. [prot¨¦ccion] Proteccion. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. Provided. Aglah¨¬. felicidad. [pr¨®stitiut] Prostituta. [protri¨²d] Empujar. Provender. [prot¨®martir] Protomartir. Sakdal. adj. Prostitute. Pagkain ng hayo p. Tagakupkop. [prot¨¦st] Protestar. [prov¨ªcional] Provisional. [pr¨®totaip] Prototipo. abastecer. kaginghawah an. adj. [prot¨¦st] Protesta. prudente. saliente. handa. mag-andukha. n. Prospect. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. Prostitute. [pr¨®vins] Provincia. d? akalain. providente. nauukol sa kawikaan. Banhay. [prova¨ªded] Con tal que. humillado. bastimentos. tumingin. laon. n. T¨¢nawin. [prosp¨¦riti] Prosperidad. n. Protomartyr. Protestant. [prosiki¨²cion] Querella. n. mapalad. [prot¨¦ct] Proteger. [prov¨¦rbial] Proverbial. suministrar. experimentar. feliz. usl?. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. Prosper. mapagmalak¨ª. manggalit. v¨ªveres. cuidadoso. Prosperous. lwat. [pr¨®tocol] Protocolo. taga-ampon. kumupkop. n. amparar. andukha. n. Prospect. Magpangayupap¨¤. Prostrate. n. Proverb. Prostrate. Proviso. Protract. Lingap. Nangangayupap¨¤. Protuberance. adj. pamamayani. nagpapakabab¨¤. Samantal¨¤. & n. Nagkataon. Protector. Protocol. Nakaumbok. Baon. Pahabain. Magtaan. [prau] Proa. . adj. n. haza?a. v. v. [provok¨¦cion] Provocacion. n. Tapang. n. [pr¨®videns] Providencia. s¨¢litaan. pagkain. Umaglah¨¬. laan. Providential. puta. Masamang babae. impeler. pangakong matibay. Pasubal¨¬. adj. v. prevenir. v. Magputa. Proverbial. Kawikaan. dichoso. [pr¨®verb] Proverbio. n. m aglaan. papaglwatin. pam amaga. circunspecto. n. adagio. mabait. [prostiti¨²cion] Prostitucion. magsulong. Tumutol. altivo. [prostr¨¦cion] Postracion. derribar. Prototype. Nauukol sa lalawigan. Pagpuputa. n. Protuberant. Protest. tagapag-andukha. Pangsamantal¨¤. [prov¨¢iso] Caucion. maghanda. n. [pr¨®vident] Pr¨®vido. n. Lalawigan. [prov¨ªsion] Provision. Provocation. [proti¨²berans] Protuberancia. Prove. [pr¨®testant] Protestante. [pr¨®stitiut] Prostituir. Bumuti ang kalagayan. [prov¨®c] Provocar. [provid¨¦ncial] Providencial. Kakamp¨ª. v. dilatar. bukang-bib¨ªg. humamon. [prov¨ªncial] Provincial. Protraction. [pr¨®spect] Mirar adelante. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. Protestation. n. Prostitution. casual. kasabih¨¢n. v. estipulacion. Magtulak. dilatacion. [prot¨¦ctor] Protector. Provision. adj. Providence.

posadero. v. coger. Mangharang. Proximity. M¨¢nununtok. adj. Mamileges. Pugilism. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. el com¨²n del pueblo. Psalter. Hayag. Prudent. n. ingat. may p¨¢tuluyang bahay. n. lam¨¢w. Pileges. babag. [piuer¨ªliti] Puerilidad. Maba¨ªt. Paghahayag. manubok. Prune. estafador. Prudence. Pucker. n. Pull. [pr¨®csi] Procuracion. Sumuka. Puerility. pagkatanyag. n. [piuk] Vomitar. Prudential. Hihip ng hangin. Publicist. Puddle. Ba¨ªt. mapagbasag-ulo. v. adj. n. Pshaw. Parang bat¨¤. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. [p¨²let] Polla. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. bufido. Malapit. acechar. m¨¢gtanyag. Pule. [p¨¢blic] P¨²blico. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. [p¨¢blic] P¨²blico. enturbiar el agua con lodo. Bayan. Nauukol sa bag¨¤. [pr¨¢uler] Ladron. [pr¨²dent] Prudente. t¨¢yuan ng nagsesermon. maingat. Puff. Puke. n. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. Publican. gemir. marunong manuntok. maingat. tabernero. Prowler. edicion. Pulley. Hila. Pudicity. biwas. n. Pruning-knife = Pruning-hook. [s¨¢lter] Salterio. Hibik. [pi¨²ling] Gemido. n. Pulpit. kun¨®t. Pulmonary. Psalm. Pucker. [p¨²li] Polea. [pr¨²ning-juk] Podadero. [p¨²lset] Pulsar. punuin ng hangin. tulis¨¢n. basag-uler o. [piuk] Vomitivo. bumaltak. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. arrancar. cenagal. Papagputikin. v. n. patente. kapanig. kadalagahan. Puff. libro de salmos. adj. [pugn¨¦cios] Pugnaz. [p¨¢blicist] Publicista. [padl] Enlodar. v. rapi?ar. [pul] Tirar. Pry. Mabait. n. hinahon. Suntukan. n. [paf] Resoplido. circunspecto. [pray] Espiar. Salmo. inmediacion. [s¨¢lmist] Salmista. Puerile. [padl] Lodazal. [pi¨²berti] Pubertad. [piul] Piar. notorio. n. discreto. Kal?. v. Pull. mahinahon. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. inmediato. . Pangpasuka. Magnanakaw. kulub¨®t. Sumy¨¢p. ciencia ¨® tratado del alma. Public. n. Kabagungtauhan. Humila. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. Pseudonym. [p¨¢blican] Publicano. v. juicioso. [paf] Hinchar. adj. Psalmist. Papintugin. Pugilist. [pul] Tir¨®n. estiron. v. Pulsate. Psychology. Maghayag. balt¨¢k. Dyos. int. [p¨¢bliciti] Publicidad. kabaitan. [pablik¨¦cion] Publicacion. labukawin. batak. bait. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. lumbak. Pugnacious. [procs¨ªmiti] Proximidad. litaw. Publicity. n. mag-ulat. Puling. n. Pruning-hook. adj. Ku mapon ng halaman. n. procurador. ilong na char¨¢t. n. awit simbahan. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. discrecion. n. Palaaway. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. pangapangalanan. Pullet. modestia. [prud¨¦ncial] Prudencial. [p¨¢ker] Arrugar. Sulong! al¨ªs! Puberty. v. mahinahon. akl t ng mga salmo. Proximate. n. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. n. [p¨¢ker] Pliegue. Proxy. Puddle. [p¨²lpit] P¨²lpito. mangun¨®t. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. Public. [cho] Fuera! quita!. madla. n. adj. Puke. n. Tumibok. bumiwas. mangulub¨®t. Kalagayang bat¨¤. Dumalaga. [pugn¨®z] Nariz chata. hacer pliegues. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. maniil. n. latir. karatig. Publish. [salm] Salmo. Char¨¢t. n. Pug-nose. tila bat¨¤. tanyag. [pr¨²dens] Prudencia. an g nagtitind¨¢ ng alak. soplo. Pangalang d? tunay. Pulmonic = Pulmonary. bumatak. man¨®k. dumaing. [piud¨ªsiti] Pudor. [pi¨²eril] Pueril. n. Lapit. belicoso. [pablish] Publicar. [si¨²donim] Seud¨®nimo. awit sa Pg. v. v. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. n. Tumiktik. pagtatanyag. humibik. magsuk¨¢. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. kalap¨ªt. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. Putik.Prowl. Publication. adj. kalapitan. Hinh¨ªn hinahon. garrucha. mga tao. n. n. n. n. da¨ªng. [prun] Podar. v. P¨²lpito. [pi¨²dchilist] P¨²gil. Pagkahayag.

[pan] Equ¨ªvoco. nag-¨¢aral. Anam¨¢n. peque?o. Pup. n. [p¨¢nchin] Punzon. Linisin. [pamp] Bomba. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. Parusahan. Puls¨®. [parpl] Purp¨²reo. n. chiste. [parsi¨²] Perseguir. v. Kalabasa. magtakda. Purl. [pan¨ªsh] Castigar. Pagkakasunod. castidad. dumikdik. pook. Pulse. [p¨¢rport] Significar. Pungency. n. exacto. Maanghang. [p¨¢rpos] Intencion. n. Purchase. Purgatoryo. v. Pursuant. acusar. n. [pi¨²rifay] Purificar. n. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. n. sugat. Purify. robar. magnakaw. v. Palal¨°. . tibok. Magpalag¨¢y. hanggan. dalisay. Pulverize. [p¨¢rport] Designio. hangganan. banta. dusa. [panch] Punzar. [parl] Murmullo. [parch¨¦s] Comprar. kadalisayan. M¨¢nanay al. d. l¨ªmite. lindero. Alagad. mercar. Punishable. n. Puppy. Ganap sa oras. n. [piurifik¨¦cion] Purificacion. [parsi¨²ans] Prosecucion. Pangbutas. pena. Maparurusahan. n. nakapupurg¨¢. horadar con punzon. supot. Magkahulugan. adj. papagdusahin. Alinsunod. adj. manun¨®d. [p¨²nctiual] Puntual. seguir. [p¨²rgativ] Purgativo. ¨¢spero. Pure. Tuta. n. Taganas. Purlieu. malab¨° ang mat¨¢. corto de vista. Purport. adj. adj. adj. Pump. Purse-proud. Tuta. wagas. Mamil¨ª. [parl¨®in] Hurtar. Bugtong. malinis. pulos. Purport. Buls¨¢. Bomba. n. [p¨²ndchensi] Acrimonia. proyecto. n. n. Sistidor. Umum¨ªt. dichero. ponche. Dur¨°. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. Tibok. v. [p¨¢rcheser] Comprador. n. [pi¨²ni] D¨¦bil. [purdch] Purga. Punster. purgante. Purse. pangbutas. Purge. kahu lugan. v. Pupil. [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. Ipamulsa. panukal¨¤. Parusa. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. v. [p¨¢nishment] Castigo. Pursuance. n. [p¨²rgatori] Purgatorio. bumutas. exactitud. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. [p¨¢mpkin] Calabaza. Nayon. [pars] Bolsa. Purgah¨ªn. [puls¨¦cion] Pulsacion. sentido. n. ayon. continuacion. Pamimil¨ª. M¨¢mimili. Punctuality. n. v. Purgative. Pulverization. adj. saksak. n. Manyik¨¤. [parpl] P¨²rpura. adj. Purge. [poels] Pulsar. ponche. limpiar. n. hak¨¤. magtalag¨¢. Purloin. v. Purity. Mapul¨¢. purificar. n. [p¨²lveraiz] Pulverizar. limpio. Nas¨¤. Punter. Pangdur¨°. maaskad. formar una resolucion. magmungkah¨¬. n. v. Pun. mu?eco. Punish. [pars] Embolsar. Purchase. pangsurot. mordaz. cachorrito. designar. adj. S¨²lipin. panukal¨¤. Purga. n. adj. v. Puppet. kaagapan. Lagaslas [ng batis]. Pungent. Pupilage. sist¨¦. palabir¨®. Pumuls¨®. picante. Banta. Punishment. [p¨¢rliu] Comarca. Puncture. [purgu¨¦cion] Purgacion. Puny. designio. [pap] Cachorrillo. [p¨²nster] Jugador de vocablos. [pan¨ªshabl] Punible. dumur¨°. n. mamuntot. n. n. Purpose. Pumpkin. v. [p¨¢pi] Cachorro. Purchaser. Dumurog. Purgation. Pagpurg¨¢. [pi¨²riti] Pureza. kalinisan. Humabol. latido. v. pagdikdik. Purple. [parch¨¦s] Compra. Puncheon. [p¨¢rlin] Viga. Pulse. kut¨®g. n. Purification. Purple. adj. Purpose. sumundot. [pi¨²piledch] Pupilaje. [piur] Puro. Purg¨¢. [p¨¢rblaind] Miope. Umulos. penar. [dahil sa kayamanan]. n. Kawagasan. Purblind. Kaganapan. limpieza. Punch. limpiar. n. tenor de algun escrito. [p¨¢rpos] Proponer. casto. n. maglinis. askad. Paglilinis. [panch] Punz¨®n. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. linisin. [p¨²ndchent] Picante. n. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. n. Damit na kulay pulang-dug?. saklap. [p¨¢pet] T¨ªtere. kib¨®t kab¨¢. Pursue.Pulsation. Purgatory. Pagdurog. maagap. [purdch] Purgar. Punch. n. [p¨²nctiur] Puntura. [poels] Pulso. Purlin. Anghang. nais. n. munt?. masaklap. Mahin¨¤. Purse. Punctual.

maigi. May apat na paa. n. [cuent] Pulido. [cuec] Temblar. adj. lumiga lig. Karunungan sa mga kwites. magbaon. adj. n. Quadragesimal. Quadrille. persecucion. suministrar. Sats¨¢t. sira. Ang ikapat na bahagi ng anoman. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. Pyromancy. Push. [p¨¢iromansi] Piromancia. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. . manglito. adj. mag bigay. mangaligk¨ªg. adj. Nauukol sa parisuka t. v.. Quadratic. Pussy = Puss. Kabulukan. adj. n. Push. grano. n. masir¨¤. sur¨¬. Quaint. corrupcion. Pyx. Manggul¨®. v. [push] Empujon. [cu¨®dret] Cuadro. [p¨¦stiul] P¨²stula. katakutan . Papag-apating ibayo ¨® doble. [pus] Voz de cari?o para el gato. bugtong. adj. Rigodon. Mainam. Python. Puzzle. [cu¨¢gui] Pantanoso. v. Munting kaha na sisidlan. kahig ng salitaan. mangatal. pudrirse. Malat¨¬. [cu¨¢gmair] Tremedal. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. enigma. cuadrado. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. Manulak. Quackery. Nan¨¤. adj. Ming. Put. [cadr¨ªl] Contradanza. n. [cu¨¢c] Curandero. rumagas¨¢. Mapagsimula. malab¨®n. pagkasir¨¤. pinineo. Quadrennial. n. Purvey. man abig. Quaggy. corrompido. dung?. adj. [parsi¨²t] Perseguimiento. materia p¨²trida de las ¨²lceras. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. [pazl] Embrollar. Pandak. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. estrechar. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. Putridity. [p¨ªzon] Pit¨®n. kadunguan. K¨¢yarian. Quadruple. tabig. n. Pyre. [parv¨¦] Proveer. n. rigodon. Quadroon. Pug¨°. H¨ªkain. perplejidad. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. confundir. n. Quadruplicate. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. [p¨ªgmi] Pigmeo. esfuerzo. Quaff. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. Nagnanan¨¤. [p¨¢ir] Pira. [put] Poner. Pyrotechny. Qualification. [cuel] Codorniz. cop¨®n. k¨¢sunduan. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. n. buti ¨® sama. Quail. Bul¨®k. v. Puzzle. unano. [pi¨²trifai] Pudrir. n. Pursy. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. Ikaapat na p¨´. n. v. n. Quagmire. v. n. adj. [pazl] Embarazo. Bukol. maglapag. Purview. Manggagamot na d? nag-aral. Parisukat. Mabulok. etc. [push] Empujar. Pushing. kapansanan. Saw¨¢. Quadragesima. cobarde. n. maghanda. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. Puzzle. n. timidez excesiva. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. bugtungan. mangaykay. Sagabal. [pus] Pus. tawag sa pus¨¤. Aapating gilid at panulukan. nauukol sa kurism¨¢. Q Quack. Puss. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. tiritar. [pi¨²rulent] Purulento. arbularyo. Quaker. hoguera. estipulacion. exquisito. Makaapat na ibayo ¨® doble. Pygmy. Quadrangle. Tulak. Pusillanimous. n. Quake. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. Habol. kaguluha n ng isip. n. [pics] P¨ªxide. n. [pazl] Acertijo. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. tab¨ªl. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. Siga. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. adj. Lumagok. may nan¨¤. n. Magtaan. enredar. Humuning parang pato ¨® itik. v. v. n. Quadrilateral. sagas¨¤. colocar. adj. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. paghabol. [cu¨¢c] Graznar como un pato. Pagkabulok. abastecer. Putrefy. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. lumito. n. Mangin¨ªg. n. n. Quack. [p¨¢rviu] Condicion. Dwag. adj. n. Quadruped. Pusillanimity. Putrefaction. Pag-ur¨¬. v. [pi¨²trid] Podrido. Panglito. managas¨¤. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. [p¨²shing] Emprendedor. Pustule. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. Quadrate. Pus. Purulent. n.Pursuit. embrollo. habladur¨ªa. Kadwag¨¢n. Putrid. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. Kurism¨¢. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. Maglagay. n. n. Lumbak.

Quest. v. matulin. Quill. Paniniyasat. pag-uusig. trimestre. adj. M¨¢ninibag ng bat¨®. n. Kinina [gamot]. v. derrogar. Quarrel. n. abrumar. Quinquennial. Kalidad. Quietness. Asoge. [cu¨ªzi] Nauseabundo. Tagasiyasat. v. Papagmadaliin. T¨ªbagan. ikwartel. maliks¨ª. adj. [cu¨¦schoner] Inquiridor. pronto. duda. bawa't tatlong bwan. Qualm. daung¨¢n. babag. lijero. [cuench] Apagar. Tahimik. [cu¨®rrel] Quimera. [cuin] Mujercilla. Quibble. Kwarentenas. labing limang m inuto. n. tumanong. cuartel. extinguir. Uriin. [cu¨ªkn] Acelerar. Katahimikan. n. Tan¨®ng. [cu¨ªclaim] Cal viva. urgir.Qualify. [cu¨®rrel] Re?ir. k¨¢gali an. Quicksilver. adj. suriin. n. papagmaliksih¨ªn. Querist. [cu¨®rter] Cuartear. [cuin] Reyna. el sitio de donde se saca piedra para labrar. Basag-ulo. tranquilo. Masamang babae. [cu¨¦riuloes] Querelloso. Pal¨¢isipan. [cu¨¦stion] Cuestion. Queasy. Quarter. Apog. [cuir] Raro. descansado. kaiba. Mapagsiyasat. quimerista. adj. walang kib?. v. [cu¨®lifai] Calificar. Pasukuin. rid¨ªculo. n. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. extravagante. Quicken. [cuam] Desfallecimiento. n. [cuorant¨ªn] Cuarentena. palatanong. Nakaaalibadbad. Dal?. Queer. n. lum¨®. asunto. n. v. Question. Twing ikatlong bwan. Tahimik. v. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. Queen. sociego. p aghanap. adj. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. adj. Quarry. Quantity. n. palatan¨®ng. kwartel. hadlang¨¢n. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. [cu¨®ntiti] Cantidad. Quay. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. Quarryman. Makipagbasag-ulo. daigin. interrogacion. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. Questioner. sospechoso. Quean. la propiedad natural de una cosa. adv. Mwelye. Quarterly. [cu¨ªcsilver] Azogue. Quicklime. ri?a. Quaver. nakayayamot. [cuosh] Fracasar. Quiescent. n. n. Apat¨ªn. [cuel] Subyugar. Quinine. adj. makipag-away. Quarantine. n. v. adj. matar la lumbre. [cu¨®nderi] Incertidumbre. pregunta. [cuey] Muelle. Dami. Quick-witted. Katwa. Quickly. pendencia. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. makipagbab¨¢g. Putol na maskada. apoy ¨® su nog]. anular. . away. n. Matalin¨°. [cuest] Pesquisa. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. Quilt. extra?o. adv. walang im¨ªk. n. ur¨¬. Quench. Panglulupaypay. problematico. trinar. Quid. [cu¨¢itnes] Quietud. Bagay. Quarrelsome. Reyna. [cu¨®rtet] Cuarteto. inquisicion. Nakapag-aa linlangan. Questionable. Mapagsakdal. [cu¨¦ver] Gorgoritear. likas. [cu¨¢it] Quieto. tiwasay. acuartelar. talunin. Ikapat na bahagi. k¨¢alitan. [cuilt] Colcha. [cu¨ªrist] Inquisidor. timaw¨¤. Patiningin ang tinig. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. Quarrel. Twing ikalima ng ta¨®n. Madal?. [cu¨¦ri] Preguntar. [cu¨®liti] Calidad. Quietude = Quietness. mercurio. [cuin¨¢in] Quinina. Agam-agam. n. desmayo. Pakpak [na panulat]. kakatwa. pregunton. [cu¨ªkli] Con presteza. nakapaghihinal¨¤. preguntador. n. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. n. pag-aalang¨¢n. adj. tanong. trimestralmente. n. kapahingahan. Kulch¨®n. fastidioso. [cu¨ªnzi] Angina. asawa ng har¨¬. Palaaway. pelear. haring babae. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. Qualmish. [cuic] Veloz. adj. pa ngayupapain. mapagsumbong. v. tagatanong. Quarter. Query. Quincy. panglulum¨®. Quick. n. postrar. mapagbasag-ulo. n. [cu¨¢mish] Desfallecido. Querulous. Query. Quiet. adj. Quartet. n. [cu¨®rri] Cantera. Quandary. Pinsalain. n. [cuai¨¦sent] Quieto. pananaliksik. [cu¨®rter] Cuarto. [cuil] Pluma [para escribir]. sup¨ªlin. ramera. n. Pumatay [ng ilaw. n. l¨¢nguido. Quality. n. v. patutot. Magtanong. Lupaypay. n. invalidar. Quash. papag-apatin. Quell.

Quota. Maningning. [r¨¢bi] Rab¨ª. Manginig. Lah¨¬. carrera. Ragmuffin. Ragged. Rack. n. n. encolerizarse. kabayaran. casta. Race. Raffle. n. makintab. int. enojarse. afligir. galit. Rafter. bullicioso. adj. v. Quip. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. Bibinga. Radiate. dusta. Palayain. habih¨¢n. Tungayaw. n. Quoit. n. n. v. [redch] Rabia. v. lum¨¤. Raffle. angkan. Limah¨ªd. Sinag. pagbanggit. p abayaan. Sap¨¢t na bilang. tumukoy. Quire. satirizar. Racing. Magbir?. R R. n. Sisidlan ng pan¨¤. [r¨¦diet] Centellear. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. n. Rack. Pahirap. trapiento. Quondam. expresion aguda y picante. feroz. Maingay. Raketa ¨® panghampas ng bola. [r¨¢dical] Radical. Quintuple. libertar. Radius. n. Quotation. n. Tahilan. [cu¨ªver] Temblar. [cu¨ªver] Aljaba. n. Kabayong pangkarera. [re¨ªz] Raza. [r¨¦sing] Carrera de caballos. [r¨¢keti] Ruidoso. [r¨¦si] Rancio. Quote. Kumislap. Rage. kagu kaingay. tumakb¨® ng matulin. Mapusok. Quotidian. Rag. Radiance. Tapus na! Quittance. [cu¨ªtans] Finiquito. Quoting. [rafl] Rifar. adj. Limah¨ªd. ukol na hulog [sa pamimilak. adj. v. Quiver. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. kislap. almadia. pasakitan. [r¨¢bit] Conejo. [cu¨®it] Tejo. brillante.] abuloy. baraunda. Koro. n. manuks¨®. kisap. relumbrar. kintab. kumisap. uy¨¢m. [cuits] En paz!. n. n. n. gan¨¢p. . [cu¨¢ir] Coro. desempe?o. Mak¨¢lima. Rabbi. adj. [rag] Trapo. adj. v. Quip. [cu¨¢it] Totalmente. [redch] Rabiar. mendigo. Pahirapan. Quiz. [ragm¨¢fin] Andrajo. lubos. dolor. umpukan. pamunas. n. [rabl] Gentuza. Kwota. Maant¨¢. n. Kintal ¨® sangdaang libra. v. estremecerse. rabino. Quits. Banggit. hirap. tukoy. R (ra). Race. Kumarimot. pulubi. n. [cuot¨¦cion] Citacion. [cu¨ªntal] Quintal. [ar] R (ere). karera. [radi¨¦cion] Radiacion. mangilabot. Quorum. [rabid] Rabioso. n. [r¨¢fter] Viga. Quite. ira. [cuot¨ªdian] Cotidiano. Ripa. Radical. Paw¨¤. primitivo. magsapalaran. makislap. [cu¨ªz] Burlar. pesebre. Quiver. Mapoot. Raft. adv. [cu¨ªp] Sarcasmo. [cuerc] Pulla. n. [rafl] Rifa. enojo. Rabbit. pag-iinit. Rage. sikat. Quirk. Rabbet. [cu¨®ndam] Antiguo. mano de papel. pulos. [cu¨ªp] Zaherir. [r¨¦ser] Caballo de carrera. n. Agpang na salaysay. n. Racer. Racket. Quit. Karrera ng kabayo. Racy. v. n. sudlan. adj. confusion. adj. kulumpon. magalit. mag-init. Kat¨²usan. p¨¢tulinan ng kabayo. Rabid. [r¨¢ket] Raqueta. n.Quintal. [cuot] Citar. p¨¢tulinan. esplendor. [rac] Tormento. mabang¨ªs. recompensa. Pagtukoy. panghabi . manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. [r¨¦dians] Brillo. Bals¨¢. adj. enteramente. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. [r¨¢gued] Andrajoso. andrajo. [r¨¢bet] Ranura. manuya. n. s¨¢palarang lar?. Laban¨®s. pordiosero. n. unah¨¢n. [raft] Balsa. canalluza. gul¨®. n. [cu¨®rum] N¨²mero competente. pago. [r¨¢diant] Radiante. Poot. [r¨¦dioes] Radio. Magripa. Dati. Radiant. v. n. kakan¨¢n ng hayop. maliwanag. resplandeciente. n. echar rayos. umuy¨¢m. n. Koneho. Tuya. Ningning. Quintet. n. [cu¨®ta] Cuota. semidiametro. cita. v. Radiation. [rac] Atormentar. Araw-araw. maalingawngaw. Radish. [r¨¢dish] R¨¢bano. gulagulanit. rueca. n. [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. Bunton ng tao. v. Rackety. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. Tumuya. Basahan. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. [cu¨®ting] Citacion. chulear. ambag. Rabble. [cu¨ªntet] Quinteto. p¨¢sabsaban. Gur¨®.

v. [re¨ªn] Llover. pagka kataon. [r¨¢li] Reunir. Random. mag-ayos. Rainy season. d aang bakal. Ranger. Tumuktok. Ranch. Raiment. Rain. Tren. ventura. itanghal. v. Maghanay. [rankl] Enconarse. v. Makar¨¢s. murmurador. ur¨¬. escudri?ar. itaas. maniil. v. clase. adj. [r¨¦ni] Lluvioso. barandilya. Manulak. pillar. la uva seca. orden. [rep¨¦cioes] Rapaz. f¨¦tido. lumait. [r¨¢nkor] Rencor. Tuktok. v. Tupang lalake. Ram. n. pangalaykay. rancio. [rans¨ªditi] Rancidez. [rambl] Correr¨ªa. n. irritarse. rebuscar. Ranger.Raid. alzar. ordenar. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. adj. Bahag-har¨¬. Ramrod. [ransom] Rescate. . casualidad. Rainbow. Umulan. n. n. Rant. v. Rancidity. n. andar ocioso. exuberante. Ranter. Ransack. v. Ulan. burlarse de alguno. v. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. [ranch] Torcer. Rapacity. [r¨¦ndcher] Colocar. Pasas. Galit. n. [re¨ªs] Levantar. [r¨¢mpant] Exuberante. replegar. Raisin. [rank] Fila. adj. v. baranda. kasuutan. [rek] Rastro. carril de los caminos de hierro. n. n. rastrillo. Rank. Rammer. pagsalakay. f¨¦rtil. [r¨¦ment] Ropa. tumang¨¢. Kumalaykay. Pamit. Rankle. orden. n. [rank] Lozano. n. n. n. pangalahig. encono. ur¨¬. pumisa n. Ligaw. n. poot. Ramish. hiyain. injuriar. taas. manglalait. n. Han¨¢y. ensalzar. Kut¨¤. Rain. Tubos. calidad. rampante. uma yos. adj. [rek] Rastrillar. suling. Pagsangahin. lumaboy. a yos. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. [re¨ªd] Invasion. Raise. Hadlangan. Mang-uumit. Railway = Railroad. elevar. kalahigin ng kalay kay. n. Rally. [r¨¢nsac] Saquear. [r¨¦lrod] Ferrocarril. Ramification. Rake. Rap. Maant¨¢. b¨²ngangaan. [ram] Impeler con violencia. [r¨¢mifai] Ramificar. hilera. ibuny?. Ransom. Paglusob. n. v. [rant] Decir disparates. Ramble. v. pag kaginoo. ilisya. carnero padre. Raider. [r¨¢nter] Pedante. pagtatanim. iba ngon. bumuhat. [r¨¢mrod] Baqueta. humanay. v. maantot. Baketa. Magpagalagal¨¤. v. Rail. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. Magtaas. grado de dignidad. Magsalita ng kalaswaan. Pagsasang¨¢. tirria. salik sikin. n. Rancid. [ram] Morueco. M¨¢nanalalakay. mataba . linea. Tumub¨®s. Ilihis. n. Maingay. Rake. n. tawanan. Riles. Rail. vestido. promover. inflamarse. magnanakaw. Ransom. mapo¨®t. dislocar. Rampart. Malans¨¢. adj. Baketa ng bar¨ªl. ayos. Mag-init. antepecho. desacierto. Pang-uumit. Rancor. [rap¨¢siti] Rapacidad. Rapacious. Maul¨¢n. Range. [rambl] Vagar. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. Tagul¨¢n. Rampant. magalit. lagay. palababahan. Ant¨¢. v. Ramify. Rank. n. Tumipon. [re¨ªn] Lluvia. [r¨¦ler] Maldiciente. Ram. mabah¨°. Rainy. n. Han¨¢y. [rap] Golpear. adj. [r¨¢mpart] Muralla. [re¨ªl] Rail. recoger con rastrillo. [ransom] Rescatar. n. n. hilera. colocarse. n. mayabong. Ramble. n. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. [r¨¦der] Merodeador. [randch] Fila. tumungayaw. Mangloob. [r¨¢nsid] Rancio. n. [rezn] Pasa. magsang¨¢. pomposo. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. ridiculizar. Pananalakay. Palatungayaw. n. mag naknak. Malag?. Rap. siyasatin. Railer. Kalaykay. tay?. malikot. [rap] Golpe ligero y vivo. v. [r¨¢ndom] Desatino. sama ng loob. Railroad.

[racion¨¢liti] Racionalidad. destruir. mang-agaw. Ratteen. kahilawan. [r¨¢pid] R¨¢pido. n. adj. Bihir¨¤. [rich] Alcance. Hilaw. escofinar. pagkaka anga. n. prontitud. nakaw. halag¨¢. Mabil¨ªs. n. n. n. [r¨¢shnes] Temeridad. manggagahas¨¤. n. v. Paglabanan. Rase. tab¨¢k. adj. pawiin. [r¨¢ptiur] Rapto. adj. veloz. maginit. [r¨¢dzer] De mejor gana. [rev] Delirar. obrar rec¨ªprocamente. [r¨¢rifai] Rarificar. pabiglabigla. Rasp. Kagilagilal¨¢s. [r¨¢vnes] Voraz. Rash. Rarity. extender. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. v. utas¨ªn. v. [ret] Tasar. Razor. Reader. [rat] Rata. pillar. adj. Rayless. kamangamanga. Rasure. [r¨¢riti] Raridad. [rez] Raer. deshilachar. n. Read. n. sarpullino. m¨¢nanakmal. n. sumapit. v. embrollar. magalit. [rid] Leer. [rer] Raro. florete. n. Rather. escaso. n. Rapidness = Rapidity. Rat. n. Rapture. Rapid. adj. React. Rapier. apreciar. [revn] Cuervo. [r¨¦pier] Espad¨ªn. [r¨¢vedch] Saqueo. Rare. orden. Pagtataan¨¢n [ng babae]. bub¨®t. [rasp] Raspador. [r¨®-bond] Huesudo. adv. Ratification. Ang nagtaanan [ng babae]. Rapine. Ravenous. uw¨¢y. Patibay. Ratify. palamara. aprobacion. Pawiin. May matwid. maniil. [re¨ª] Rayo [de luz]. [r¨¦zor] Navaja. v. Ravage. Labaha. Bumasa. adj. extirpar. arrebatar. Mangbabasa. Rarify. rega?ar. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. burahin. matulin. n. v. escofina. n. Rashness. Mangdadagit. n. d¨ªcese de la carne viva. Padalosdalos. n. borrar. kaya. Pagtataanan [ng babae]. Rascal. Tibag. [r¨ªdibl] Legible. pagnanakaw. alargar. Rasyon. fuerza. tragon. madal?. Rapturous. [r¨¢vedch] Saquear. Rate. Rawboned. [rasp] Raspar. kadalangan. [r¨¢pin] Rapi?a. kasiraan. v. kapangahasan. sagas¨¤. n. Ravisher. halagahan. Ravish. Daluhong. [ro] Crudo. n. Buhaghag¨ªn. Kabubut¨¢n. liks¨ª. mangdadahas . magus¨®t. estupro. Magul¨®. enfurecerse. n. Um¨¢bot. [r¨¢vishment] Estupro. [rat¨¢n] Rot¨¦n. [ri¨¢ct] Rechazar. bribon. velocidad. [rash] Arrojado. pangdadahas. malikot. zumbido. [r¨¢tifai] Ratificar. Ravage. [r¨¦vin] Barranca. pasmoso. n. Daga. nangangalirang. . v. n. papagtibayin. [r¨®nes] Crudeza. madalang. [r¨¢cional] Racional. [r¨¢vish] Estuprar. Bil¨ªs. Lagit¨ªk. Mahibang. Pangloloob. v. Katangian. destrozo. Lipulin. v. Pagtibayin. Readable. Raze. n. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. n. [ratl] Rechino. [r¨¢cion] Racion. Raven. valuar. v. kikil. v. Ab¨®t. n. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. [ravl] Enredar. Bungang-araw. v. Rapidity. clase. pagkain. adj. [rich] Alcanzar. talab¨ªs. Walang ningning. audacia. kaukul¨¢ng bahagi. Ravel. Rasher. mapoot. n. maliks¨ª. Rash. burah¨ªn. [r¨¦les] Sin brillo. Rattle. forzador. Raw. manir¨¤. Hiw¨¤. Rarefaction. Tasa. llegar hasta. tibay. [rash] Roncha. Rave. enmara?ar. Sinag. Uw¨¢k. ur¨¬. pagtataan¨¢n ng babae. Rational. razonable. Kumatkat. raedura. [r¨ªder] Lector. dal?. Kalabnawan. n. n. n. Ravine. Pangdadahas. Rattan. [r¨¢sher] Lonja. Tasahan. mag-ab¨®t. Rationality. kumikil. Pay¨¢t. [re¨ªz] Arrasar. adj. kalat¨ªs. tulin. Rawness. [roep] Fuerza. may katwiran. Rate. sariw¨¤. [r¨¢scal] P¨ªcaro. Ravishment. ayos. valor. m¨¢s bien antes. manutnot . precio. Mangloob. Rasp. Reach. n. robo. borrar. adj. [r¨¢visher] Estuprador. manggahas¨¤. Yantok. panggag ahas¨¤. liwayway. [rat¨ªn] Ratina. n.Rape. Katkat. rapto. Isang ur¨¬ ng kayo. Nababasa. rareza. [ret] Tasa. Sandata. Pangkatkat. panggagahas¨¤. Ray. matakaw. Ration. bago. Magtaanan [ng babae]. Pagkaayon sa katwiran. matw¨ªd. adj. Tampalasan. pasmo. [r¨¦siur] Raspadura. Subal¨¬. n. Reach. Dagit. ¨¦xtasis. precipitado. membrudo.

[ris¨¦cion] Retirada. Baguhin. Rebound. kumwent¨¢. Reason. Ream. Kaharian. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. Pagmamatwid. adj. [rizn] Razonar. babasah¨ªn. Receive. [r¨ªrgard] Retaguardia. Real. adv. & n. n. May katwiran. Buhayin ang loob. Rear. walang ingat. n. [ris¨ªproket] Reciprocar. [ric¨ªv] Recibir. pronto. Rebellion. [rib¨¢und] Repercutir. [rib¨¢f] Rechazar. karakaraka. sublevacion. Reap. nuevo. [rec] Cuidar. [r¨ªsent] Reciente. Bantay sa hulih¨¢n. tumangg¨ª. Recapacitate. Recantation. manggagapas. [rib¨¦lioes] Rebelde. Rebus. v. n. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. verdaderamente. [r¨ªli] Realmente. sublevarse. Reciprocate. adv. Rebuff. n. kasangkapang panahod. pagtalikw¨¢s. v. Magmatwid. mutuo. itaas. v. [r¨ªper] Segador. gumapas. v. adj. Reasonable. Receptacle. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. Recipient. Tumanggap. n. calcular. pananalaysay. tumalikwas. Reading. Reaping-hook. adj. adj. referir. sahur in. tangg¨ª. Recite. lilik. Isagawa. Reaper. tanggapin. Recipe. totoo ng¨¤. Reckon. v. [ris¨ªpient] Recipiente. fresco. indiferente. tumuus. acogida. alsah¨ªn. [ri¨¢liti] Realidad. alzar. kayayar¨¬. na sa katwiran. v. admitir. Recital. adj. v. alisan ng bis¨¤. ang nanghihimagsik. adj. Rebuild. [r¨ªbas] Acertijo. Rebut. [risit¨¦cion] Recitacion. v. [rib¨¦l] Rebelarse. Pagsasagawa. Umurong. n. Magbalik-loob. Receipt. n. adj. [rim] Resma. Pabaya. bawiin. Karit. Rebuke. Mag-ingat. verdadero. pangangatwiran. n. Mang-aani. [recn] Contar. Realization. [ris¨¢it] Recitar. n [r¨ªping-juk] Hoz. Umayaw. [r¨ªzoning] Raciocinio. Umurong. Katunayan. n. mabahal¨¤. Salaysay. adj. n. Reasoning. Reappear. Manghimagsik. sariwa. saway¨ªn. Rebuff. [rizn] Razon. [ric¨ªd] Retroceder. bago. tumangg¨ª. ang tumatanggap. Saway. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. Reck. [recant¨¦cion] Retractacion. handa. v. [r¨ªr] Levantar. pananalaysay. Reason. n. Rebuke. n. anular. [rib¨ªld] Reedificar. urong. n. v. walang bahal¨¤. [ri¨¢nimet] Reanimar. Katwiran. Umani. desdecirse. v. disputar. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. discutir. Sisidl¨¢n ng sukal. Resma. n. [risipr¨®siti] Reciprocidad. Recession. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. adj. Recitation. gaw¨ªn. Mul¨ªng lumitaw. [ric¨¦pcion] Recepcion. desistir. pag-ilag. muling sumipot. muling pakita. [rib¨¦lion] Rebelion. hacer el agosto. Panghihimagsik. Recall. efectuar. Reciprocal. Mapanghimagsik. pagsalubong. Receivable. Bugtong. v. n. Recent. [rializ¨¦cion] Realizacion. Salaysay. v. Tunay ng¨¤. volver atr¨¢s. n. Rebel. Bumilang. v. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. [rib¨¢f] Repercusion. Magbulay. [r¨ªal] Real. revuelta. alejamiento. n. narrar. n. Reciprocity. hatol. [ri¨¢lm] Reyno. v. v. n. [r¨¦cles] Descuidado. Recess. [ris¨ªvabl] Admisible. Reckless. Tagatanggap. Ready. [r¨¦di] Listo. Udlot. Rebellious. numerar. alzarse. Pag-urong. n. makipagtalo. Realm. sumahod. umayaw.Readily. Really. [r¨¦dili] Prontamente. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. Recede. [r¨ªzonabl] Razonable. katotohanan. [ric¨¢nt] Retractarse. Reseta. Realize. fundamento. bugtungan. Maagap. Umudlot. . Kapangyayari. Magkatugmaan. Pagbasa. magdilidil¨¬. totoo. v. denegacion. [ris¨¢ital] Recitacion. [ric¨®l] Revocar. ganap¨ªn. [ric¨ªt] Recibo. [rip] Segar. n. Recant. causa. v. Rearguard. [r¨ªding] Lectura. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. v. Pagkatanggap. Manalays¨¢y. itigil. recibo. n. sangh?. [r¨ªalaiz] Realizar. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. v. Ag¨¢d. [ribi¨²k] Reprender. raciocinar. mag-als¨¢. dahilan. pangusapan. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. talikdan. rechazar. luego. pag-ayaw. Pagtanggap. Pagbabalik-loob. Pagligp¨ªt. aceptar. Matatanggap. n. Tunay. Ibangon. Sumaway. motivo. Reanimate. [rib¨¢t] Repercutir. Reality. [r¨ªses] Retiro. mangatwira n. tinatanggap. umurong. v. Reception. buhayin.

bulaying mul?. kagantihan. Nakalilibang. [ric¨®rd] Registrar. Banggitin. Recommend. T¨¢laan. v. Paggaling. [r¨¦ctifai] Rectificar. recoger. m uling isipin. v. Bagong kawal. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. auxilio. [r¨ªcriant] Cobarde. Recompose. tagapagtanda. Rectum. Recompense. Kilalanin. Recourse. tipunin. [r¨ªcriet] Recrear. encerrado. n¨¢tatag¨°. [recl¨¢in] Reclinar. Mababaw¨¬. [recl¨¦m] Reclamar. paghakalata. Rectorship. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. v. n. n. Itayong mul?. adj. [r¨¦ctori] Rector¨ªa.] paggal¨ªng sa sakit. Pagsisisih¨¢n. umurong. [ric¨¢unt] Referir. convalecencia. [r¨¦ctum] Recto. Rectilineal. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. pag-dulog . archivo. Record. v. v. Pagkakilala. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. corregir. v. n. [r¨¦coning] Cuenta. contar de nuevo. corregir. [recol¨¦ct] Acordarse. kasundu¨ªn. recuerdo. Bilang. Recreative. ipagbilin. n. bayaran. Reconcile. n. v. [riconstr¨¢ct] Reedificar. Recruit. [r¨¦ctorship] Rectorado. recuerdo. katwir¨¢n. . [ricri¨²t] Reclutar. [ricr¨ªminet] Recriminar. n. rescatar. napipiit. Taong hiwalay sa kapw¨¤. Recoverable. m¨¢isaul¨¬. pag-abuloy. pakisuy¨°. matatakut¨ªn. agradable. adj. n. [ric¨®il] Recular. Record. husayin. v. adj. tandaan. Recline. magsumbong. lihim. [recol¨¦ccion] Memoria. pasatiempo. Recruit. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. kwenta. Ipagtagubilin. Nakukulong. Recondite. pagb ayaran. reminiscencia. v. ¨¢liwan. Matwid na guhit. v. Alaala. pag -alala. K¨¢wanihan ng rektor. entretenimiento. gaw¨ªng mul?. upahan. Rectitude. singilin. reclinado. Recompense. [r¨¦compens] Recompensa. Rectify. Rectory. n. [r¨¦cord] Registro. Recrimination. bayad. n. Mul¨ªng husayin. Nakasandal. Recumbent. repeticion. Reconciliation. [rik¨¢mbent] Recostado. pusil¨¢nime. Rectification. reformar. saliksikin. Sumandal. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. adj. Tumbong. v. Recover. Recollect. [ric¨®ver] Recobrar. Pagtutw¨ªd. n. v. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. Recovery. Recommence. twirin. [ricli¨²s] Recluso. [r¨ªcrietiv] Recreativo. [ricri¨¦cion] Recreacion. n. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. [r¨¦compens] Recompensar. Kumilala. adj. itanda. L¨ªbang an. encomendar. Recluse. Magsisih¨¢n. Reconnoitre. Itala. ipakisuy¨°. Pagkakasund?. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. Twid. [recom¨¦nd] Recomendar. recordar. v. pag-ulit. kilalanin. n. n. v. Mabaw¨¬. [riki¨²peret] Recuperar. Pasimulan ul?. [r¨¦cognaiz] Reconocer. v. punong par¨¨. [r¨¦consail] Reconciliar. Recuperate. v. Tumutol. Tagubilin. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. Gant¨ª. Recreate. mag-aliw. Rector. Recorder. archivero. satisfacer. Pagkarektor. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. divertir. Recreation. Recollection. kur¨°. Maipagtatagubilin. Dilidiliing mul?. bawiin. derechura. Alalahanin. Recount. [recomend¨¦cion] Recomendacion. adj. Recoil. [ric¨®verabl] Recuperable. p agk¨¢alala. Recriminate. Reclaim. Mabaw¨¬. salaysay¨ªng mul?. n. k abayaran. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. v. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. Makipagkasund?. v. maipakikisu y¨°. n. Recognition. retroceder. humalata. alala. Pagbabalik. n. Reconstruct.Reckoning. magsay¨¢. Rector. ay usin. v. n. Umudlot. kalugodlugod. [r¨¦ctitiud] Rectitud. [ricri¨²t] Recluta. v. recostarse. kawal na dagdag. katuusan. Maglibang. oculto. Itwid. baguhin. Reconsider. v. Recommendation. Recreant. adj. deleitar. [recon¨®iter] Reconocer. indemnizacion. [r¨¦ctor] Rector. acusarse mutuamente. nakahilig. Tag?. adj. Dwag. secreto. bumaw¨¬. Recluse. n. retirado. n. reparar. Recommendatory. anales. Gantihin. Tagapagtala. pangparaan ng panahon. Recognize. [ric¨®rs] Recurso. [ric¨®rder] Registrador. calculacion. gumal¨ªng. Magdagdag ng kawal. diversion. upa. isaul¨¬. humilig. n.

[rik¨¢r] Recurrir. Mabang¨®. alusion. linis. Mababawasan. tinain ng k ulay pul¨¢. restauracion. n. Redemption. n. n. Painamin. pagtutwid. paghuhusay. Muling itatag. arreglo. & n. adj. redundar. redoblar. [r¨ªflecs] Reflejo. n. n. tukoy. n. Nakababaw¨¬. el encarnado. Salalak. minorar.Recuperative. tagaampat. Bawas. Tamb?. v. Reduplicate. vuelta. Panapanah¨®n. corregir. v. Anino. v. saklang. Usok. Recurrent. meditaci¨®n. [riki¨²perativ] Recuperativo. Muling pagka tatag. Mainit. Recusant. Redouble. Papulahin. Reflect. n. v. pulir. palakasin. kabanguh¨¢n. v. v. superfluo. vacilar al andar. [rid¨¢ccion] Reduccion. Banggit. [rienf¨®rs] Reforzar. terrible. [rifl¨¦ct] Reflejar. bagong saklolo. magwar¨¬. Refer. adj. [riil¨¦ccion] Reeleccion. Reelection. n. refinadura. awasan. Itwid. Kalabisan. devanadera. Tumubos. Umusok. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. [red] Colorado. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. gumir aygiray. [rid¨²ndant] Redundante. pag-aayos. [ri-est¨¢blish] Restablecer. n. [ridi¨²pliket] Reduplicar. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. kinis. p gmumun¨¬. Referee. adj. Recurrency = Recurrence. [rif¨¢in] Refinar. [rid] Ca?a. Redress. Papagdobledoblihin. perfume. oloroso. Reel. Reflex. kasaganaang lubha. Tagatutol. pagkakapanaul¨¬. Reduction. [rik] Humo. Recurrence. Kapulah¨¢n. Reek. magpalay¨¤. n. nagwawar¨¬. Lumabis. mamul¨¢. M¨¢nunubos. v. panunumbalik. Redness. [r¨¦dnes] Bermejura. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. Bumanggit. Redress. Reduce. umas¨®. adj. husayin. Papagtikloptiklupin. v. adj. [ril] Aspar. arbitrador. [rik] Humear. magbul ay. dalisa yin. manubos. v. [redn] Te?ir de color rojo. Redeem. Pagdaragdag ng lak¨¢s. [ridr¨¦s] Reforma. v. Re-establishment. [r¨¦dolent] Fragante. vapor. Reflection. pagbubulay. Pul¨¢. [riki¨²sant] Recusante. Refection. n. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. n. Mapul¨¢. Redolence. [r¨¦dolens] Fragancia. twitw?. Nanganganinag. Pagbabago. Mul¨ªng pumasok. ikir¨¢n. Red. referirse. Redoubtable. n. Redundance. n. considerar. Redolent. Pakauntiin. Kasindaksindak. Manganinag. adj. [rik¨¢rrens] Retorno. Redden. Reform. [rifl¨¦ccion] Refleccion. [rid¨ªm] Redimir. Reel. Red. [ridi¨²s] Reducir. b¨²kawi. n. Reflective. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. sumingaw. disminuir. [rif¨®rm] Reforma. lumag?. adj. Sinag. [rida¨²bl] Reduplicar. Refinement. Reference. pagbabawas. n. n. Reenforcement. reflexionar. pakinisin. Redound. . Re-establish. Pag-aayos. adj. v. [rid¨¢und] Resaltar. [refer¨ª] Arbitro. hacer eses. Malabis. [ridr¨¦s] Enderezar. buh¨°. Pagkahalal na mul?. rebotar. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. v. linisin. Tagahatol. n. Recur. Dumulog. Redundant. purificar. banggit¨ªn. ponerse encarnado. ang mapul¨¢. kakilakilabot. n. v. [r¨¦ferens] Referencia. v. [r¨¦dish] Bermejizo. Redolency = Redolence. [rid¨¢utabl] Formidable. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. [riinf¨®rsment] Refuerzo. dumal¨®. Redeemer. pag-ulit. ardiente. Reducible. singaw. Reddish. Tiklup¨ªn ang layag. n. manalam¨ªn. Reef. adj. Reek. [rif¨¦r] Referir. as¨®. rojo. [rid¨²ndans] Redundancia. kapulahan. [rid¨ªmer] Redentor. umapaw. Namumul¨¢. Reenforce. [red] Rojez. [ridi¨²sibl] Reducible. libertar. kulan gan. Magsalalak magsaklang. adj. vahear. acudir. katubusan. kadalisayan. encarnado. reformar. v. Pagbabago. [ril] Aspa. fortalecer. Reenter. v. Reed. bawasan. Refine. Bang¨®. n. [rid¨¦mpcion] Redencion. rescate. rojizo. pang-ikid. pagwar¨¬. correccion. Redhot. silay. Inam. nag-aap¨®y. nuevo socorro. Pagbabalik. adj. v. paghahalal na mul?. [r¨¦djot] Candente. aw¨¢s. adj. baguhin. Pagkatub¨®s.

Baguhin. Magkaloob. Registry. k¨²blihan. Makipagtalo. labis. sobra. adj. Refreshment. Regent. Pag-ayaw. Registrar. Refract. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. Pagsisisi. inuming pangpalamig. ampunan. [rifuldchens] Refulgencia. denegar. tutol. v. v. Regale. Region. Isaul¨¬. Regard. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. Regenerate. nayon. Regret. [r¨ªdchensi] Regente. Pakikipagtalo. ilisya. pa ghiya. [r¨ªgres] Regreso. magpalamig.Reform. Taimtim. parang har¨¬. n. [rif¨®rmer] Reformador. [rifr¨¦sh] Refrigerar. [rigu¨¦l] Regalar. Itala ang pangalan. bayaran. Ningning. Refulgency = Refulgence. Regicide. adj. v. brillante. Lumitaw na mul?. regicidio. v. v. n. [r¨¦dchister] Registrar. [rifi¨²t] Refutar. pamamahal¨¤. kislap. festejar. Pag-uw?. Regardless. asilo. Pagtatala ng pangalan. Refute. Tanda. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. n. [r¨ªdchen] Region. Pagbabago. [rigr¨¦t] Sentir. adj. Refuse. alivio. makis ap. pahingahin. prep. Palamigin. [rifr¨¢ccion] Refraccion. adj. p¨¢minggalan ng yelo. namamahal¨¤. Regal. [r¨ªdchent] Regente. [r¨¦dchister] Registro. considerar. repulsa. brillantez. [refiut¨¦cion] Refutacion. Refuse. Refulgent. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. bawiin. [rifi¨²zal] Negativa. hawakan. liwana g. Reformation. n. v. magpitagan. n. Kanlungan. & n. nagsisisi. Regressive. Hukb¨®. maingat. pagpatay sa har¨¬. pa¨ªs. refrenarse. Regard. [rig¨¢rd] Estimar. [rigu¨¦lia] Insignias. paglilisya. adj. Ihiwid. Tapon. [r¨¦dchistrar] Registrador. Pumigil. tumangg¨ª. [redchistr¨¦cion] Registro. Refulgence. adj. . n. nagpupun¨°. repulsar. n. makislap. Umayaw. [refiudch¨ª] Refugiado. n. Damdamin. Refrigerator. silung¨¢n. [rif¨®rm] Reformar. v. Regency. humiya. Sisidlang p¨¢lamigan. desairar. Pangpalamig. nangingibang bayan. v. Refund. [ridch¨¦neret] Regenerado. [r¨¦guiular] Regular. pagdaramdam. [reform¨¦cion] Reforma. Bumaw¨¬. [r¨¦fius] Desecho. isama ng loob. n. sobra. n. [rifr¨¢ct] Refringir. [rif¨¢nd] Restituir. adj. n. Nakamatay ng har¨¬. p¨¢talaan ng pangalan. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. claridad. Refuge. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. Masama ang loob. Maningning. magmatwid. v. maliwanag. mahal¨ªn. gobierno. sama ng loob. Refresh. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. recuperar. adj. Refrain. Refrigerant. Refraction. Tungkol sa. Refractory. Refusal. contradecir. reengendrado. Refutation. pagtanggi. n. Walang bahal¨¤. Paghihiw¨ªd. pagpapatala ng pangalan. n. Regarding. [r¨¦dchisaid] Regicida. magpigil ng loob. rehimyento. magpig¨ªng. distrito. v. Regalia. [rig¨¢rdful] Atento. Regain. Register. Pitagan. pabaya. reprimir. n. Palasuway. dako. Nanganganlong. pakikipungyag?. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Register. adj. n. pook. rehusar. Refugee. galang. Regimen. v. negligente. respeto. refrescar. tener pena. n. n. [rifr¨¦n] Refrenar. [rif¨²ldchent] Refulgente. n. n. pah ind?. desaire. comarca. emigrado. Regret. Regardful. adj. [rigu¨¦n] Recobrar. [r¨¦dchistri] Asiento. Naghahar¨¬. Registration. n. taos sa loob. pahind?. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. matigas ang ulo. Regretful. Pahalagahan. volver ¨¢ formar. sumipot na mul?. magregalo. Mangbabago. T¨¢laan ng pangalan. n. Regular. abstenerse. ordinario. n. lupain. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. Nauukol sa har¨¬. Pagpapalamig. sagisag. pesar. [rifr¨¦shment] Refresco. v. vuelta. [r¨¦dchiment] Regimiento. Regiment. Napag-iiwan. [rifr¨¢ctori] Refractario. palitan. empadronamiento. tumugon. registro. Regress. pagbal¨ªk. [r¨¦fiudch] Refugio. Reformer. obstinado. volver ¨¢ pagar. cuidadoso. Paghahar¨¬. n. [rifi¨²s] Negar. [rig¨¢rdles] Descuidado. Regimental. n. Tagapagtala ng pangalan. dolor. adj. [r¨ªgal] Real. [rigr¨¦tful] Pesaroso. Karaniwan. v. esplendente. kintab. Lalawigan.

ningni ng. contener. sabihin uli. Ulitin. referir. Reign. Maghar¨¬. gaan¨¢n. Relentless. kawastuan. lwa g¨¢n. mapagdasal. Relapse. Release. restablecer. pa gsasanay. [r¨¦lativ] Pariente. husay. palambutin. [r¨¦lict] Viuda. pahinga. pala tain. Itakwil. kagalakan. Ulitin. katwaan. n. n. [ridch¨®in] Reunirse. Matigas. v. pagtangg¨ª. Reins. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. Binat. Pagpapalayas. Lay¨¤. [rel¨¢iabl] Seguro. pagka-kawala. magsay¨¢. Relation. divertirse. Ulit. Relegate. Pagtatakwil. Relaxation. reinado. pagpapaulit-ulit. Relax. [r¨¦guiulet] Regular. v. Release. Reliance. [rij¨¦rs] Repetir. Relationship. pagsasabi ul?. Reinstate. kasayah an. Relict. reglamento. kam ag-anakan. v. Relent. Reign. pagkakasalangmul?. pariente. adj. Papaglubayin. consuelo. Rein. [ril¨ªs] Libertad. Religion. Rejoinder. [ril¨¦t] Relatar. Muling pagkakaulat. umulit. devoto. v. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. p¨¢ta aran. [re¨ªn] Refrenar. implacable. [ridch¨¦ct] Rechazar. [reguiul¨¦cion] Regulacion. twa. Pumisan ul?. Ayos. Rein. [relacs¨¦cion] Relajacion. magpalwag. v. Maaasahan. iwast?. sana yin. mamalag¨¬. [rij¨¦rsal] Repeticion. hinlog. . recitacion. magdagdag ng lakas. [ril¨¦ntles] Empedernido. v. tanggihan. v. v. v. Mabinat. tugon. Babaing bao. ayusin. n. [religu¨¦cion] Relegacion. adj. p g-ayaw. [riiter¨¦cion] Reiteracion. palayasin . [ridch¨®ising] Regocijo. Relihiyon. relajar. n. Palakasin. Magpalubay. Rejoice. husayin. kapanampalatayahan. n. [ril¨¢ians] Confianza. alivio. n. prevalecer. v. remediar. repetir. pagtataboy. walang aw¨¤. ulit-ulitin. Itapon sa ibang lup¨¤. Reinforce. labugin. Ayos. narrar. v. [re¨ªn] Soberan¨ªa. Reject. n. [riimb¨¢rs] Reembolsar. iwaks¨ª. [re¨ªn] Reinar.Regularity. n. aliviar. Relic. Isaayos. reino. Isaul¨¬ sa dati. Hint?. n. Hinlog. Bat¨® ng kataw¨¢n. pagdedestierro. realce. [re¨ªn] Rienda. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. kamag-anakan. n. [ril¨¢ps] Recaida. ensayo. [ril¨ªv] Relevar. Tampok. Relieve. rehusar. alegr¨ªa. [ril¨¦] Parada ¨® posta. idestiero. katug¨®n. n. Regulation. Pagkakamag-anak. mapagmat igas. kahalile. lwag. kamag-anak. pagkakatiwal¨¤. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. v. aliwin. [riinf¨®rs] Reforzar. Reiterate. recitar. n. paghahar¨¬. reincidencia. Galak. Rejection. v. ordenar. adj. mapagkakatiwalaan. Relapse. n. repasar. [ril¨¦cion] Relacion. Rehearse. repeticion. n. Religious. Salaysay. adj. [r¨¦lic] Reliquia. reincidir. [ril¨ªs] Soltar. eximir. [ril¨¦cionship] Parentesco. [r¨¦lativ] Relativo. Halinh¨¢n. soltura. Magalak. Tutol. kamag-anak. ablandarse. palakad. Pawal¨¢n. lambot. pag inghawahin. [ril¨¦nt] Relentecer. desechar. Relative. destierro. [r¨ªiteret] Reiterar. n. relegar. [ril¨ªf] Relieve. aflojar. v. pananalaysay. Tiwal¨¤. n. Banal. itatag na mul?. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. n. Nakagagaan. Relief. parentesco. Ulit. Rehearsal. ensayar. bigyang lunas. v. mul¨ªng magkasala. v. magpalambot. n. Rejoicing. ayaw¨¢n. [ril¨ªdches] Religioso. n. Reliable. saysaysin. [r¨¦liguet] Desterrar. aflojamiento. Kaharian. [re¨ªnz] Ri?ones. Relate. v. Reimburse. aliviar. adj. inflexible. [r¨¦livant] Lo que alivia. libertar. [ril¨¢cs] Relajar. n. Re-issue. Relegation. Relative. pagta tapon sa ibang lup¨¤. pagwawaks¨ª. digno de confianza. palayain. Rejoin. lilok. n. tigil. Regulate. Ukol. Relikya. [ril¨¢ps] Recaer. consolar. [rel¨ªdchen] Religion. n. relevo. Ryenda. Relevant. [ridch¨®is] Regocijarse. v. Pigilin. Relay. m¨¦todo. [reguiul¨¢riti] Regularidad. n. matwa. Salaysay¨ªn. n. Lubay. ginghawa. m¨¦todo. Reiteration.

[ril¨¢ctans] Repugnancia. [r¨¦lish] Sabor. Upa. perdonar. v. premiar. v. gant¨ª. restar. Nagmamaktol. Halata. maiwan. distante.Relinquish. alquiler. v. perezoso. [reni¨²] Renovar. alaala. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. perdon. magiting. labis. tam¨¢d. Salungat. n. [ril¨¢ctant] Repugnante. v. [rim¨ªt] Remitir. [rim¨¦nder] Resto. kuyamusin. n. [renov¨¦cion] Renovacion. Labis. tir¨¢. [rim¨²v] Remover. isipin. Alalahanin. Pagbabago. Remark. Paupahan. residuo. alala. [ril¨¢i] Confiar en. Rendezvous. Pumun¨¢. n. v. restos. bayad. famoso. consideracion. [rem¨ªs] Remiso. lugar se?alado para encontrarse. Pagpapabaya. n. reputacion. [rin¨¢und] Celebre. alejar. v. [rim¨®del] Reformar. isaalaala. gamut¨ªn. Alaala. Remedial. v. [rent] Renta. Bayad. nakaririmarim. mahin¨¤. [r¨¦mnant] Remanente. Tumangg¨ª. Rent. [r¨¦nigued] Renegado. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. asegurarse de. [r¨¦midi] Remedio. upa. [rim¨¦ns] Cadaver. Rent. Baguhin. adj. rasgar. n. v. [rim¨¢rcabl] Notable. [rim¨¦mbrans] Memoria. Banggaan. adj. Bantog. lejano. Pun¨¢. [r¨¦lish] Saborear. T¨ªpanan. [rim¨¢rk] Notar. n. Relinquishment. [rimi¨²neret] Remunerar. Lasa. manghin¨¤. buny?. Remnant. adj. adj. Rencounter. katakatak¨¢. balit¨¤. Remains. n. humiwalay. Malay¨°. paghiwalay. [rim¨¢rk] Reparo. Ngitngit. adj. v. ibigay. Malubay. observar. Reliquary. Baguhin. Hapakin. n. Tira. Padal¨¢. yamot. Renown. Reminiscence. gusto. [rim¨¦mber] Acordarse. upahan. Sumuk¨°. ap¨®stata. recordar. pagbayaran. [r¨¦nder] Rendir. dejar. [renc¨¢unter] Choque. iwan. kagitingan. Gunamgunam. n. Remittance. n. adj. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. Remedy. Reluctant. v. Relish. tedio. Lunas. deponer del empleo. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. [r¨¦ndivu] Cita. [rin¨¢un] Renombrado. Rend. v. recuerdo. Remiss. v. Remarkable. Remodel. Walang-bahal¨¤. mainam. Patawad. [ril¨ªncuishment] Abandono. kapatawar¨¢n. restablecer. Bayaran. sagup¨¤. Remonstrance. magmas¨ªd. Remember. pahinohod. [r¨¦midi] Remediar. arrendar. recordar. n. Remedy. Bangkay. Remind. n. [rim¨®t] Remoto. punitin. [rini¨²al] Renovacion. gamot. n. n. [r¨¦licueri] Relicario. Relish. Remunerate. Renovation. Remark. [rin¨¢uns] Renunciar. v. n. lasapin. n. [rim¨¢ind] Acordar. v. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. [rend] Lacerar. Remit. v. n. Agn¨®s. ihiwalay. Remunerative. makipagtuos. arrendamiento. M¨¢tira. n. m¨¢labi. ibilang. [rim¨¦n] Quedar. Paglilipat. nakayayamot. medicamento. Reluctance. Pabayaan. retribucion. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. pagkabalis¨¢. Remainder. kabunyian. Naipanggagamot. isaul?. relikya . observacion. Remain. [rim¨ªdiable] Remediable. v. restituir. dakong tagpua n. curar. desgarrar. [ril¨ªncuish] Abandonar. ilay?. pagalingin. Remorseless. adj. flojo. n. Renew. Remission. volver. Remembrance. Pagtiwalag. Renewal. Remove. mga buto't bung?. Kabantugan. Rely. Pagbabago. Nalulunasan. interesante. n. Lasahin. Remote. bihisan. [rim¨ªdial] Curativo. n. v. Umalala. Remediable. Asahan. Ilipat. Renowned. gantih in. Kasalungatan. magpadal¨¢ ng salap?. sanar. Lunasan. Remorse. reliquias. May kabayaran. n. Renovate. . Baguhin. al is¨¢n ng katungkulan. n. deposicion. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. mas¨ªd. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. tikman. [rim¨®rs] Remordimiento. Remuneration. lab¨ª. debilitarse. n. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. adj. M agpatawad. [rent] Alquilar. pag-aalis. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. Renounce. kagamutan. Hesu-Kristo. adj. reputado. pagpapaal¨ªs. [rim¨ªtans] Remesa. Removal. [rinanci¨¦cion] Renuncia. Renunciation. Renegade. n. [r¨¦novet] Renovar. v. sobra. lasap. contar con. Render. encuentro. tumiwalag. residuo. [rim¨²val] Remoci¨®n.

Pigilin. Repository. supilin. reponer. Itakwil. comida. n. censura. L¨¢gakan. Mul¨ªng husayin. Magdalamhat¨¬. Repine. masama. [r¨¦primand] Reprension. n. Reporter. informar. [rip¨¦ntant] Arrepentido. Pagsisisi. v. pagkutya. [r¨¦probet] R¨¦probo. pagkukumpun¨ª. [ripr¨®chful] Ignominioso. n. Reprobate. adj. tumutol. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. Replace. [rip¨¢st] Refrigerio. Reproach. [rip¨ªt] Repetir. correccion. pangusap. dapat sawayin. corregir. Repeal. Sumiphay¨°. Higant¨ª. n. paghalay. surtir. iwaks¨ª. Muling paghahayag. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. adj. [rip¨ªl] Abrogar. v. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. pangusapan. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. descansar. Reply. pangusap. v. Katawan¨ªn. dar cuenta. [ripr¨®ch] Improperio. n. v. Repay. Reprieve. restituir. Nasasaway. Reprehensible. Bayad. mul¨ªng taglay¨ªn. Husayin. [riprodi¨²s] Reproducir. [riorgan¨¢is] Reorganizar. n. condenar. representante. Reprimand. repaso. kati wal¨¤. [rip¨¦r] Reparar. Nagsisisi. v. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. Reply. adj. Pasabi. v. [repl¨¢nt] Replantar. kapahingahan. Repair. v. [ripl¨¦nish] Llenar. n. mul¨ªng gaw¨ªn. Repentant. Muling ihayag. consumirse. v. ipakipaglaban. contrito. plenitud. v. bigay-alam. Repayment. parte. malvado. resarcir. Reprisal. panumbalikin. contar. [ripos¨¦s] Recobrar. . Saway¨ªn. v. vituperar. Pagkatawan. kakutyakutya. adj. salaysayin. v. Repair. Repeatedly. pangusapan. Saway. [rip¨¦l] Repeler. dispensa. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. [rip¨®rt] Relatar. [rip¨ªt] Repeticion. v. Reproachful. humalay. Paghuhusay. n. Replenish. Reorganization. n. pagwikaan. n. Repel. n. Mul¨ªng itanim. n. Paghuhusay. describir. [rip¨¦nt] Arrepentirse. v. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. paminggalan. adj. v. Reorganize. Itakw¨ªl. v. ulitin. Repetition. [rip¨ªtedli] Repetidamente. magpahingalay. tutop. [reprij¨¦nd] Reprender. Pal ugid. [ripr¨®ch] Improperar. n. v. parusahan. tutol. [ripl¨ªt] Repleto. kabusugan. Pag ulit. Repast. s alaysay. Paulit-ulit. compostura. Mul¨ªng limbag¨ªn. Repose. Kahalayhalay. adv. Siphay¨°. Reprieve. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. Saway. Pagsupil. Kapuspusan. Tugon. descripcion. Pag-ulit. n. pakapunuin. v. Reproach. paglal arawan. Umulit. Repression. v. [reprij¨¦ncion] Reprension. v. n. tutup¨¢n. Repose. Repent. [ripl¨¢y] Replicar. pagpapaurong ng parusa. Reprint. Pahing¨¢. Replant. n. v. [repris¨¦ntativ] Representativo. n. Magsisi. iul?. Representative. Representation. Hamak. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. reputar. Reprehend. m agsaysay. Report. [ripl¨¢y] R¨¦plica. n. Tagapagbalit¨¤. muling pagkagawa. n. n. Report. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. domar. Repossess. n. Punuin. Sawayin. mahapis. revocar. n. Reparation. Bayaran ul?. Reprehension. lleno. Kinatawan. Pagkain. [ripr¨ªnt] Reimprimir. [rip¨¦ment] Pago. Repress. Represent. magbalit¨¤. [repit¨ªcion] Repeticion. [reprim¨¢nd] Reprender.Reopen. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. [rip¨®rt] Relacion. [reprisent¨¦cion] Representacion. [ripr¨¦s] Reprimir. Reproduction. oprobio. ilarawan. [r¨¦probet] Reprobar. recuperar. [rip¨®rter] Relator. n. ipakipagtalo. Bumaw¨¬. patalastas balit¨¤. isaul?. [ripl¨¦s] Reemplazar. pagkumpun¨ª. v. sagot. [ripl¨ªcion] Replecion. Reprimand. v. Replete. kabayar¨¢n. [repris¨¦nt] Representar. [rip¨¦r] Reparo. Pun?. Reproduce. magsalaysay. Repeat. v. bus¨®g. noticia. n. Reprobate. [ripr¨¦sion] Represion. descanso. kasagutan. v. [rip¨®z] Reposo. infame. Repeat. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. pag-uul?. censurar. Repartee. Repentance. Magbigay-alam. kumpunihin. Palitan. kumutya. [rip¨®z] Reposar. Baguhin. [ripr¨¢isal] Represalia. v. Tumugon. Magpahing¨¢. respuesta. [rip¨¢in] Afligirse. Ipaurong ang purasa. panghihigant¨ª. Mul¨ªng buks¨¢n. Repletion. [repar¨¦cion] Reparacion.

Requisite. [ricu¨¢it] Recompensar. [ricu¨¢ital] Retorno. pagkak¨¢mukha. Resign. sumam¨°. Republican. v. paling¨ªd. Repudiate. v. [rip¨¢rches] Recomprar. renunciar. gantihan. [ricu¨¦st] Rogar. rechazar. Pagtanggi. pangusap. Tir¨¢. juzgar. constante. Requital. Repulse. Reservation. Reputation. Repugnance. Sahing. Repugnancy = Repugnance. Gant¨ª. v. Kailangan. adj. [r¨¦zidiu] Residuo. itakwil. adj. Hiwalayan. suplicar. hiling¨ªn. n. rimarim. luhog. kahilingan. talikd¨¢n. n. Pasiya. n. [rip¨¢ls] Repulsa. v. Resent. n. Reside. Kahingian. cr¨¦dito. pawal¨¢n ng halag¨¢. [ris¨¦ntment] Resentimiento. n. adj. [rip¨²gnans] Repugnancia. anular. [r¨¦sonans] Resonancia. v. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. Kalabisan. hatulan. pagtiwalag. takwil. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. n. [ripr¨²v] Censurar. pananalag. [ris¨¦rv] Reservar. [repiut¨¦cion] Reputacion. kabantugan. t¨ªrahan. improperar. sumama ang loob. [riz¨¦nt] Resentirse. Tanggihan. n.Reproof. tumahan. Resignation. Pagtatamp¨®. [rip¨¢blican] Republicano. Hing¨ªn. n. n. Resist. Reseat. v. kagantihan. handa. Kahilingan. [rip¨¢lsion] Repulsion. halayin. v. Siyasatin. Residence. Republic. Kailangan. solicitar. Rep¨²blika. recobro. v. Resolve. [ricu¨¢irment] Requisito. estimar. [recuis¨ªcion] Peticion. n. pagtalikwas. [ris¨¦ntful] Resentido. Palih¨ªm. panananggalang . Tangg¨ª. n. n. Repurchase. Repudiation. resto. Ahas. preciso. kutyain. lumuhog. decoroso. sensible. Natatalaga. [ris¨®lv] Resolver. Resident. bansang nakapangyayari ang bayan. v. adj. bumabag. pakunwa. Mamanhik. labis. Marangal. n. morar. adj. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. n. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. [reserv¨¦cion] Reservacion. [rip¨²gnant] Repugnante. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. [r¨¦sidens] Residencia. Sagip¨ªn. Manahan. v. Research. Repulsive. [resoli¨²cion] Resolucion. n. renombre. n. [ris¨¢in] Resignar. Wangis. n. [r¨¦skiu] Recobrar. & n. . librar. con disimulo. demanda. examinar. Pintasan. Taginting. [r¨¦cuisit] Necesario. kapuripuri. Pagbibit¨ªw ng tungkol. iwan. Paghiwalay. Resentment. recompensa. Tumatangg¨ª. Halagahan. [r¨ªpiutabl] Honroso. Reservedly. mag-impok. Resolution. ang kailangan. n. Pagtataan. Reserve. residuo. n. magtulak. [ris¨¢id] Residir. [ris¨¦mbl] Asemejar. T¨¢hanan. kinakailangan. [rip¨¢ls] Repulsar. renunciar. [ripi¨²diet] Repudiar. Reset. matiyaga. siphay¨°. [ricu¨¢ir] Requerir. v. [r¨¦skiu] Libramiento. Saway. n. nakaririmarim. v. Resonance. [ricu¨¦st] Peticion. tir¨¢. improperio. v. Requisition. [r¨¦soliut] Resuelto. Labis. pagtalag¨¢. paghalay. [r¨¦sin] Resina. kagitingan. adj. Residuum. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. Magtaan. imukha. Magtamp¨®. Suklam. Resolute. maglaan. [r¨¦ptil] Reptil. Repugnant. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. Requite. Rescue. Nakasusuklam. alingawngaw. v. Rescue. exigencia. Residuary. [ripi¨²t] Reputar. Residue. Matatampuhin. pagliligt¨¢s. Rescind. v. Resin. adj. n. Pagsag¨ªp. [ris¨ªdiueri] Resto. Lumaban. Requirement. Paglaban. reserva. Nauukol sa rep¨²blika. Pasiyah¨¢n. n. n. n. [ris¨ªdiuoem] Residuo. defensa. Request. v. retumbo. Reptile. [res¨ªstans] Resistencia. tumiwalag. saliksikin. paglalaan. Sirain ang k¨¢yarian. adj. Repulsion. pag-iimpo k. Siyasat. [ris¨ªrch] Escudri?ar. Dangal. Resistance. ruego. Resemble. adj. pagtatakwil. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. pamanhik . v. determinacion. [resign¨¦cion] Resignacion. Request. n. Mul¨ªng itala. Gantih¨ªn. iligtas. hiy¨¢in. Research. [ris¨ªst] Resistir. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. [ric¨ªnd] Rescindir. saliksik. Resemblance. Resentful. comparar. kabayaran. Mul¨ªng bilh¨ªn. nagtatakwil. Reputable. Iwangis. domicilio. dagtang namu?. Require. v. n. s¨²plica. [ris¨¦mblans] Semejanza. v. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. [r¨¦sident] Residente. premio. Repute. v. pagbabag. Reprove. Repulse. Ang naninirahan. paghiya. puri.

v. . limitar. Magpasuka. taningan. Kuning mul?. pagpapatigil. K¨¢rihan. Mangyari. n. [risi¨²m] Reasumir. Maliwanag. [risp¨®ns] Respuesta. n. n. v. n. Resumption. Restore. Gant¨ª. Restrain. [rest] Descanso. concurrir. brillante. Respondent. n. Kagalanggalang. [risp¨¦ctful] Respetuoso. hinggil sa. [ris¨¢lt] Resultar. retumbar. Resplendency = Resplendence. Pagkabuhay na mul?. empezar de nuevo. Restriction. Ampatin. [rist¨®r] Restituir. Retake. kapahingahan. Nauukol. [respir¨¦cion] Respiracion. Retaliation. matu log. v. [risp¨¢ir] Resollar. pigilin. permanecer. Hing¨¢. bawiin. m¨¢tira. diferir. maningning. caracter respetable. Respective. Paghihigpit. [risampcion] Reasuncion. n. respirar. [ris¨®rs] Recurso. Tungkol sa. magpahingalay. Bunga. Respectful. gantih¨ªn. Retaliate. pagpapahing¨¢. [ris¨®rt] Acudir. n. Mul¨ªng pasimul¨¢n. Retail. Resource. [restor¨¦cion] Restauracion. nahihinggil. residuo. v. Responsibility. guardar. pagpapalwat. [r¨¦sonant] Resonante. [ristr¨ªccion] Restriccion. Buhayin ul?. n. n. restaurar. Sumagot. v. Muling pagsisimula. [risp¨¦ctiv] Respectivo. Mataginting. sonoro. Rest. Paghihigp¨ªt. pitagan. restaur¨¢nt. magpalugid. adj. m¨¢pala. [rit¨¦l] Vender por menor. [r¨ªtel] Venta por menor. [risp¨¦ctabl] Respetable. Higpit¨¢n. mapagpitagan. Resort. Dumal¨®. n. tir¨¢. kasagutan. liwayway. [ritard¨¦cion] Retardacion. Resume. Resound. ingatan. Respect. v. v. constre?imiento. ibal¨ªk. Resplendent. r¨¦plica. prolongar. Pananaul¨¬. Retardation. n. malik¨ Restoration. n. desagravio. [risp¨®ndent] Respondedor. [r¨¦stles] Insomne. [ris¨®rt] Concurso. adj. Respecting. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. Pagdal¨®. considerable. n. lab s. Pagpapatagal. [ristr¨¦n] Refrenamiento. pagbabaw¨¤. n. pag-uul¨¬. Respire. Respite. Respectability. Resplendence. pag-antala. lab¨ª. [resur¨¦ccion] Resureccion. desasosegado. relativo. pitagan. pagdulog. Magting?. dumulog. Restless. reposar. v. pag-aalala. adj. adj. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. v. Nananagot. adj. [rit¨¦ncion] Retencion. resultado. [r¨¦spit] Suspender. n. v. retumbante. n. v. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. v. quedar. v. ipagpaliba n. n. Pagsasaul¨¬. Rest. n. resto. Resurrection. bawaan. matigas ang ulo. adj. reposo. higant¨ª. n. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. Resuscitate. v. Restitution. memoria. [ritali¨¦cion] Desquite. tagasagot. Retard. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. Sag¨®t. diferir. pertinaz. Retail. [ris¨¢lt] Resulta. inquieto. maal¨ªngawngaw. Pagbinbin. Gumalang. mag-amot. pagar en la misma moneda. veneracion. Pananaul¨¬. pagpigil. Gantihin. nangyari. [r¨¦stiv] Repropio. Restive. Restrict. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. Mapagmatigas. palasagot. ipagpalib an. Pag-ampat. [rest] Descansar. [ristr¨¦n] Restringir. adj. v. [ris¨¢und] Resonar. Resort. Isaul¨¬. Result. Walang pahing¨¢. Tumaginting. Retch. prep. [resta¨²rant] Restaurant. Result. ¨¢mot.Resonant. Respite. pagkabaw¨¬. sas¨¢gutin. adj. dapat managot. m atunog. reponer. n. [ris¨²sitet] Resucitar. [rispl¨¦ndens] Resplandor. Respond. pigilin. pakundangan. n. Restrain. [rispect¨¢biliti] Consideracion. respiro. [rit¨¢liet] Talionar. tumugon. [risp¨®nd] Responder. recobro. Ang sumasagot. venerar. Response. Papagtagal¨ªn. restri?ir. Galang. [ristr¨ªct] Restringir. magpitagan. dormir. S¨¢gutin. n¨¢papala. [rit¨¢rd] Retardar. [rit¨¦n] Retener. corresponder. recuperar. Magalang. Pahing¨¢. n. Higpitan. v. [risp¨®nsibl] Responsable. bayaran ng g aya ng ipinautang. Retention. Responsible. Liwanag. dar treguas. Huming¨¢. Ting?. ipatigil. [risp¨¦ct] Respetar. Alang-alang . papaglwatin. Restaurant. Magpahinga. v. consecuencia. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. balis¨¢. [risp¨¦ct] Respeto. n. brillo. Respiration. panauliin panumbalikin. v. concurrencia. Retain. Respectable. Bimbinin. Respect. v. m¨¢labi.

Pagb alik. apartar. Return. respetuoso. Magbalik. v. recompensa. venerable. [riv¨¦rberet] Reverberar. v. Revenge. retribuir. Bawiin. ipahayag. [r¨¦vel] Jaranear. v. v. n. ilitaw. n. v. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. Retract. pagkakatwa. rese?a. Revenue. n. [rit¨¦ntiv] Retentivo. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. n. Retrace. v. mag-umpukan. Nababaw¨¬. Retrenchment. Retouch. [r¨¦verens] Reverencia. Reverberation. n. kagantihan. magsau l¨¬. volver al rev¨¦s. pagbalik. [ritr¨¢ct] Retraer. Revelry. Magtipon ¨® magpisan-ul?. Return. n. . v. Paglingon sa nagdaan. respetar. Umuw?. [r¨¦verens] Reverenciar. Reticence. magti tipon. restituir. [retribi¨²cion] Retribucion. Retort. Pagsasay¨¢. Review. [r¨¦veniu] Renta. Bwis. Gumalang. magpitagan. Retribution. [r¨¦trogred] Retrogradar. v. n. v. katipunan. restaurar. Reverential = Reverent. Baligtar¨ªn. pitagan. Pabuy¨¤. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. n. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. [ritr¨ªvabl] Recuperable. Umurong. umurong. gant¨ª. pagtitrinchera . [riv¨¦ndch] Venganza. Galang. [riv¨ªl] Revelar. bayad. resonar. trinchera. Matatandain. ayusin. [rit¨¢ir] Retirar [se]. n. Retrograde. [r¨¦velri] Jarana. Paur¨®ng. Reunion. [rivi¨²] Revista. n. adj. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. Retort. [rit¨¢rn] Volver. bumalik. pag-uw?. Revenge. kut¨¤. regreso. r¨¦dito. Paghiwalay. v. Reverence. [r¨¦ticl] Redecilla. v. [r¨¦tisens] Reticencia. retractar. Retrospective. Reversal. pulutong. Revengeful. Alingawngaw. umulit. Retokahin. retiro. Umalingawngaw. v. v. pal¨ªt.Retentive. v. Supotsuputan. pakinabang. n. vuelta. n¨¢isasaul?. Pagkabaligtad. Magalang. Reunite. isaul¨¬. Reverse. v. Retreat. Reversion. n. n. venerar. recompensa. magkul¨¬. magkatwa. [ret¨ªkiul] Sakita. Pagkauntol. Bumaligtad ng pangangatwiran. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. adj. Retrospect. n. Pagbaligtad ng pangangatwiran. iurong. Retrograde. Reveal. n. Retrieve. divertirse con grande ruido. pagkakaungtol. Mul¨ªng tahakin. mapagpitagan. [r¨¦tina] Retina. que considera las cosas pasadas. [rit¨¢irment] Retiro. [riv¨¦rs] Trastrocar. retroceder. adj. umuw?. respeto. Pagsisiyasat. kumal ansing. Revel. n. k¨¢twaan. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. talikwasan. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. upa. Pagbabago ng hatol. pabal¨ªk. Gumalang. adj. pananahimik. [riv¨¦ndchful] Vengativo. Retire. gumant¨ª. Higant¨ª. pag-iisa. Magsay¨¢. n. tumaginting. retribucion. volverse atr¨¢s. borrachera. Rever. [r¨¦verent] Reverente. adj. [riv¨¦rs] Reverso. n. Pag-urong. magpitagan. n. [r¨¦verend] Reverendo. reparable. n. Baligtar¨ªn. [ri¨²nion] Reunion. v. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. [r¨¦vel] Jarana. [rit¨¢rn] Retorno. Retreat. [ritr¨ªt] Retirada. Reticle. umilag. n. Revel. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. cambio. adj. pag-uw?. Kagalanggalang. pagtatala. v. Kasayahan. [ritoech] Retocar. Umurong. Supotsuputan. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. borrachera. Manghigant¨ª. v. Kabaligtar¨¢n. [riv¨ªr] Reverenciar. trinchera. Ihayag. Reverend. Reverberate. Reverent. Retrogression. retorta. soledad. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. [riunait] Reunir. bayad. bawiin ang sinabi. Retirement. tub¨°. refugiarse. Mapanghigant¨ª. repetir. humiwalay. pagpihit. Pagkukut¨¤. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. Umpukan. retorcer un argumento. n. n. Retrievable. Revelation. adj. Reverse. [ritr¨ªt] Retirarse. reunirse. Paurungin. Pag-urong. [riv¨¦ndch] Vengar. Palalingon sa nakaraan. restablecer. Bilot ng mat¨¢. v. Reticency = Reticence. Retina. pagsasaul¨¬. [riv¨¦rt] Trastrocar. taginting. sukl?. Revert. Reverence. Reticule. manifestar. retiramiento. [ritr¨ªv] Recuperar. Pahayag.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

pagtakas. Saturation. adv. Bahagya. [sk¨¦r] Espantar. adj.Saturate. Scamper. v. n. proverbio. [sos] Salsa. Sumiyasat. v. n. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. Scantling. raro. &amp. Scale. n. Scant. bitay¨¢n. Scarfskin. tuktok ng ulo. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. Timbangan. escama. madalang. tagalagar¨¨. dakong lwal. escasez. [s¨¢vedch] Salvaje. Saw. n. n. la locucion. humalay. n. [sc¨¢mper] Escapar. [sc¨¢fold] Tablado. [s¨¢tarde] S¨¢bado. [scold] Ti?a. escala. adj. masarap. Lumagar¨¨. n. Scald. Magsabi. [sev] Salvar. longaniza. adj. v. Scarp. [scalp] Cr¨¢neo. [satiur¨¦cion] Saturacion. n. n. excepto. n. n. Scald. huir. kawikaan. Kaloban ng tabak. huir. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. Eskarlata. evasion. Scarf. . adagio. s albahe. [sk¨¦p] Escapar. Save. Pagtigmak. n. [s¨¦vor] Sabor. v. v. choriso. Saucer. Bihir¨¤. [sc¨¢rf] Faja. sumaliksik. amedrentar. Scare. n. Say. [sk¨¦l] Balancear. Entablado. gumitl¨¢. Liban. [s¨¦vior] Salvador. Mag-eskandalo. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. bal¨¢t sa ibabaw. mag-impok. Sabana. Lasahin. sazonar. Pikl¨¢t. n. mahalay. [s¨¢tiuret] Saturar. Bihir¨¤. [sc¨¢bi] Sarnoso. adj. economizar. [s¨®yer] Aserrador. Savage. kasalatan. Pinaglagarian. Scarce. Saucy. chorizo. Timbangin. Sausage. Kasabih¨¢n. Scabby. [sk¨¦rcro] Espantajo. atrevido. pagbababad. Banlian. escamar. adj. [s¨¦vor] Saborear. n. Lagar¨¨. Scandal. adj. Scaffold. [sev] Salvo. n. Scar. probar. n. n. panal¨¬. n. v. v. [s¨¦vori] Sabroso. v. dahilig. n. basaing maigi. Langonisa. Savior. kahalayan. [s¨®mil] Molino de aserrar. n. Bihir¨¤. [s¨¦ying] Dicho. Scalp. ibabad. Scandalize. n. [s¨®ser] Salsera. [so] Serrar. examinar cuidadosamente. [sc¨¢nt] Escaso. Tumaanan. Saw. Butong paypay. Walang galang. Scarcity. n. [s¨®dast] Aserraduras. grana. Pamigk¨ªs. ferocidad. [s¨®si] Descarado. [s¨®sedch] Salchicha. ro?oso. adv. kaliskis. v. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. Platito. Taga gubat. n. Scalp. Esk¨¢ndalo. Scarecrow. b¨¢rbaro. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. [sos] Condimentar. [scar] Cicatriz. [sk¨¦l] Balanza. escalar. Pagtataanan. S¨¢bado. Scantly. Scarcely. Kakulangan. [sav¨¢na] Sabana. [se] Habla. grana. Tumaanan. Tigmakin. [scan] Escudri?ar. Scab. magbanl?. Sawmill. bahagya. Sawsawan. Savory. crueldad. Scandalous. intimidar. Lang¨ªb. Malasa. [sc¨¢rlet] Escarlata. madalang. tumakas. malang¨ªb. impudente. n. Munting halag¨¢. Sumindak. aserrar. bukod sa. ro?a. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. [sc¨¢rsli] Apenas. [sk¨¦p] Escape. gusto. [scold] Escaldar. n. Kabalakyutan. G¨¢lisin. Lasa. Pananalita. kaliskisan. Sawyer. [se] Decir. Dalisdis. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. walang hiya. mabangis. n. [so] Sierra. tumakot. Scabbard. v. taong musmos. lasapin. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. Sawdust. n. v. v. v. Scale. Savor. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. pangahas. pat¨ªbulo. Savageness. adj. Say. Saturday. sarsa. L¨¢garian. n. mangliligtas. n. Scan. Sauce. Lagyan ng sarsa. Bantal. Bao ng ulo. [scars] Escaso. Scape. n. tumakas. Tagapagligtas. Panakot. Scape. Eskandaloso. adv. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. raro. Save. Scapula. [sc¨¢rp] Escarpa. Saying. Savor. [sc¨¢ntli] Escasamente. inculto. Sauce. Maglalagar¨º. bag sik. v. n. Kutis. bangis. Scarlet. Magligtas. Talupan ang bao ng ulo. n. Savanna.

hak¨¤. Setro. supang. Isangag. p¨¢noorin. Switik. pal¨°. v. [s¨¢ion] V¨¢stago. Scholarship. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. desbarato. [sc¨²l] Escuela. Scotch. Scope. Schedule. tikt¨ªk. M¨¢nunuklas. Scholar. Scientific. perfumar. estregar. incision. adj. [sc¨®ns] Baluarte. Scheme. [sc¨®fer] Mofador. v. n. v. makipag-al¨ªt. kislap. v. katuusan.Scath. n. Tumuya. [sc¨¦diul] Esquela. Hiw¨¤. [sc¨®rner] Desde?ador. kudl¨ªt. [scop] Objeto. quemar por encima ¨® por afuera. Humamak. Pangkatin ng relihyon. Mapagtuya. Sconce. Karunungan. tudia . Scintillation. [sc¨¢ter] Esparcir. School. escarnecedor. [sc¨®ur] Fregar. n. Scoop. hak¨¤. menosprecio. m¨¢nun Scout. Scour. re?ir. escarnio. l¨ªnea. Scent. [sc¨¢ul] Ce?o. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. humalay. [scup] Cavar. s¨¦dula ¨® kati n. eskwelah¨¢n. n. n. Scornful. Scourge. Scoff. ¨ªbp. [sc¨®larship] Ciencia. n. parusa. adj. Scowl. designio. uk¨¤. n. mofar. desparramar. Kapahamakan. hadlang. n. Tuya. hacer muescas. [scold] Rega?ar. barrendero de calles. Hamp¨¢s. n. [s¨ªzorz] Tijeras. n. [scorh] Chamuscar. pagpapawalang h alaga. Scissors. n. Magtur¨°. [sk¨ªm] Proyecto. Kutab. n. cuenta. centellear. n. pang-lim¨¢s. [skoerdch] Azote. Scourge. Scold. Scent. n. Scorn. Scorner. Magsabog. n. n. [scotch] Escoplear. disc¨ªpulo. [s¨¦pter] Cetro. kaalaman. alagad. oprobio. [sizm] Cisma. [sc¨²l] Instruir. lumibak. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. umirap. kaalaman. [scof] Mofarse. n. Scowl. Science. paluin. Kisap. tu muya.. hiluran. [sintil¨¦cion] Chispazo. Sceptre. Scorch. inventario ¨® lista corta. Scholastic. n. educacion literaria. v. espia. umaral. Ang nag-aaral. Magagalit¨ªn. Pangamoy. P¨¢aralan. akal¨¤. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. castigo. irap. Scintillate. [sc¨¢undrel] Picaro. Liham. Scorn. Scorpion. Scoop. poner mala cara. [sent] Oler. School. castigar. [scold] Rega?on [a]. Magtala. Magalit. [scotch] Cortadura. [sin] Escena. v. M¨¢nunuy¨¤. socavar. sobrecejo. parusahan. v. n. kudlit¨¢n. escarnecer. akal¨¤. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. v. ibus¨¢. [scorn] Despreciar. Score. Alakd¨¢n. Scheme. . n. isalab. M¨¢nunuy¨¤. [sc¨¢ut] Descubridor. adj. [skoerdch] Azotar. alacran. Amuy¨ªn. intento. [scor] Apuntar. Kumisap. c¨¦dula. n. Mungot. Scout. [sc¨®rpion] Escorpion. v. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. [scof] Mofa. Schism. Scientist. espacio. utang. P¨¢labasan ng dula. sanggalang. Panukal¨¤. Supl¨ªng. Paghalay. n. [scaz] Desbarate. n. paghamak. [sc¨¢vendcher] Basurero. Scavenger. [sc¨®rnful] Desde?oso. [scup] Cucharon. Tiktikan ang kaaway. Scold. kiskisin. [scor] Muesca. iguhit. explorador. [s¨¢iens] Ciencia. tostar. libak. sibangot. Panandok. v. Magmungot. burla. v. Gunting. n. Hampas¨ªn. kumislap. Scientifical = Scientific. sabiduria. v. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. designio. am¨®y. n. malikot. n. Kuskusin. [sent] Olfato. envilecer. umuy¨¢m. Magpanukal¨¤. n. sakuna. Scatter. Humukay. Scoffer. Karunungan. tagatuklas. uy¨¢m. olor. bribon. Nauukol sa karunungan. n. Scholastical = scholastic. Kut¨¤. ense?ar. Scotch. Scion. v. Scene. n. v. [scorn] Desden. Ukaan. raya. n. v. Pakay. Score. n. v. guhi t. Scoundrel. magkalat. plan. Taong pantas ¨® paham. deuda. burlarse. Scoff. mapaghalay. pabanguhan. blanco. rayar. [sk¨ªm] Proyectar. [s¨ªntilet] Chispear. [sc¨®lar] Escolar.

Scribble. Mapaghinal¨¤. escribiente. [scrip] Bolsa. [scr¨¦per] Rascador. p¨²tol. [skam] Espuma. [skr¨ªmedch] Turbamulta. [scrol] Garabatos.Scrabble. n. sigaw. kumalmot. magyano. n. pelear. Scrawl. [skarf] Ti?a. c¨¦dula. escribir mal. n. Sculptor. v. examinar. trepar. v. [s¨ª bord] Mar adentro. karit. [scr¨¢tch] Rascar. Eskultor. Humiyaw. n. sagw¨¢n. v. batul¨¢ng. n. n. n. Scrupulous. Bula. [scr¨ªn] Abrigar. n. [scr¨¢ib] Escritor. Hinal¨¤. babag. [scrabl] Ara?ar. [scrag] Cualquiera cosa flaca. tumah?. Seam. n. Laot. [si] Mar. Scripture. Scullion. Balumbon. coser. Lilik. tumaanan. n. Banal na kasulatan. magbula. M¨¢nanah¨¬. Scriptural. escaparse. Katkat¨ªn. n. Scrap. Tatak¨¢n. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). n. n. Lumil¨®k. v. Seamstress. fragmento. Seaman. altercacion. litisin. Scroll. v. n. adj. dificultad. Scream. sapantah¨¤. Daungang-dagat. Sumulat ng padask¨®l. raspar. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. n. rasgu?ar. Masama. Scuffle. Hadlang. tar uk¨ªn. Seam. arrebati?a. kaingay. Away. n. G¨¢lisin. manglilil¨®k. [scri¨²tini] Escrutinio. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. Sea board. Scurfy. [scr¨ªm] Grito. Scum. Panglilil¨®c. Payat. [s¨ªman] Marinero. sigaw. takb¨®. Scrag. [skoed] Huirse. n. n. Scrivener. rasgu?o. n. v. n. n. mapagsapantah¨¤. Nauukol sa Biblia. pendencia. [s¨ªport] Puerto de mar. Hiyaw. Mangalm¨®t. Scrub. Kudkuran. Tumakas. malang¨ªb. Seal. Scrip. Sulat na padask¨®l. [scrich] Chillido. n. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. Scrutiny. n. n. panabing. Scrutinize. sumigaw. v. carrera corta. [scri¨²] Tornillo. [scr¨¢tch] Rascadora. [scr¨ªvner] Escribano. [sim] Costura. panganlong. pelea. [skafl] Re?ir. Umagaw. n. ara?ar. . sulwak. notaryo. Scuttle. n. ri?a. Bumula. s¨¦dula. n. adj. [sk¨¢tl] Banasta. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. [s¨¦mstres] Costurera. Panghugot ng tornilyo. Mumo. magbabag. [saiz] Guada?a. balakubak. v. [scrab] Belitre. n. Langib. [sk¨¢lpcher] Escultura. mangubl¨ª. Siyasatin. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. n. M¨¢nunulat. n. agaw¨¢n. paglilitis. n. ex¨¢men. Seal. Sculpture. casco. Screech. [sim] Hacer costuras. Scratch. Kamot. Sculpture. Screw. v. Tornilyo. Basag-ulo. Supot. Alil¨¤ sa kusin¨¤. dudoso. v. v. Pagtatalo. ipakipagtalo . [skal] Cr¨¢neo. Sea. Scrawl. [scr¨ªn] Biombo. kaskas¨ªn. n. n. [sil] Sellar. tagasulat. Siyasat. Tah?. timbre. v. [screp] Embarazo. n. [screp] Raer. esconder. Seaport. Bakid. [scr¨ªm] Gritar. sondear. Scud. Eskribano. Sulat na walang gasinong halag¨¢. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. magpumiglas. adj. Scull. Kumarimot. sub¨®. chillido. bab¨¢g. n. Scurf. Scribe. Bao (ng ulo). [sk¨¢lpcher] Esculpir. v. Scuttle. kagul¨®. Hiyaw. destornilya dor. ikid. Scum. Kumanlong. mampara. kalmut¨ªn. n. Scrape. [sk¨¢lptor] Escultor. Bayubo. v. Scraper. Scratch. bung?. Screw-driver. chillar. Dagat. Screen. [sil] Sello para cerrar las cartas. Scramble. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. n. Scrape. [scr¨¢mbl] Disputa. [sk¨¢lien] Marmiton. ro?oso. Scuffle. remo corto. duda. Scrimage. caspa. [scrol] Garrapatear. grito. [skafl] Quimera. notario p¨²blico. Scythe. Scream. manipis. v. Tat¨¢k. kapansanan. Mag-away. n. Kamutin. Scramble. [scrap] Migaja. mangukyabit. Magdadag¨¢t. disputar. galos. Screen. [scr¨¢mbl] Arrapar. Manah?. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. [sk¨¢rfi] Sarnoso. Scruple. [skam] Espumar.

v. [s¨ªson] Estacion. Search. masikap. Pag-ilag. Tagakita. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. Larong law¨ªnlawinan. adj. Itiwasay. Secretion. siguruhin. v. Seasick. nakagaganyak. n. Sedentary. [sid¨ªcion] Sedicion. v. pagkakalihim. [s¨ªcret] Secreto. cuidadoso. [siz] Hervir. Kumul?. hez. paglilingid. v. adj. Secrecy. Palaup?. paghiwalay. Seesaw. Seat. sumaliksik. juicioso. hikayat. makakita. [s¨¦denteri] Sedentario. calma. [s¨¦condli] En segundo lugar. Itag¨°. pagtitiwalag. Secondhand. adj. [s¨ª-uid] Alga marina. [s¨ªmli] Propio. pangalawa. [sirch] Investigar. Secession. Lul¨¢. iligtas. Seductive. Pangkatin ng isang relihiyon. [s¨ªson] Sazonar. n. Humanap. [siki¨²riti] Seguridad. adj. pangalaw¨¢. paghanap. lagyan ng rekado. n. n. [siki¨²r] Asegurar. [siso] Vaiv¨¦n. adv. [siki¨²r] Seguro. [s¨¦griguet] Segregar. halag¨¹e?o. nalulul¨¤. [sicli¨²d] Apartar. Pangalawa. salvar. adj. mot¨ªn. adj. Seaward. n. adj. Bagay. Tumingin. v. Season. sosegado. Tab¨ªng dagat. [sid] Semilla. Lihim. [s¨ªsonabl] Oportuno. . n. sigilo. Season. Tila. Seasickness. Katibayan. n. [sirch] Pesquisa. Ikalawa. N¨¢papanahon. Rekaduhan. Umupat. katahimikan. Kalihim. m¨¢kamukha. n. [sid¨¢ctiv] Seductivo. [sect] Secta. Security. Sumiyasat. n. silla. ibukod. [sim] Parecer. Pangpatahimik. n. separar. K¨¢lihiman. Seclude. Panimpl¨¢. tiempo. punla. Lula. sumub¨®. sazon. Lihim. ihiwalay. Umilag. Ilay?. [sicr¨ªcion] Secrecion. Bahagi. n. adj. adj. Seditious. n. katiwasayan. n. adj. humiwalay. n. Sedative. banco. adv. asentar. separacion. revuelta. alboroto. Upuan. Sediment. Secondly. [sicli¨²cion] Separacion. n. Seduce. colocar. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. [sid¨¢ccion] Seduccion. Secretaryship. Ikalawa. n. humikayat. Binh?. Mahinahon. Seedsman. akma. [sis¨ªd] Apartarse. [sir] Veedor. Paghihiwalay. n. Manggugulo. Sedulous. luklukan. exclusion. Sectarian. n. Nakahihikayat. n. war¨¬. [sect¨¦rian] Sectario. adj. Segregate. [secondjend] Segunda mano. ilingid. mabuting pagkak¨¢taon. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. Sedition. Seasonable. Seemingly. [sic] Buscar. ligtas. condimentar. [s¨¦criteri] Secretario. [s¨ªcresi] Secreto. excluir. tahimik. Seedling. Secret. pangpahupa. Second. adj.Search. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. profeta. Upat. lumay?. Masipag. gul¨®. Sect. mabait. [s¨ªdling] Planta de semillero. adj. semejarse. Hinahon. n. Secure. Seeming. maghanap. Itiwalag. [s¨¦diment] Sedimento. tag?. Seduction. Sea-weed. [secci¨®n] Secci¨®n. [s¨ªsoning] Condimento. [s¨ªsiknes] Mareo. [s¨¦diuloes] Diligente. Seat. Sedateness. ocultar. adv. v. [s¨¦cond] Segundo. hichura. Latak. Seasoning. [sid¨¦tnes] Serenidad. separarse. [s¨ªmingli] Al parecer. Damong dagat. See. observar. Secondary. v. inquirir alguna cosa. kumita. Secretary. [sicr¨ªt] Esconder. likmuan. Ang nagbibili ng punla. Bahagi ng isang kabilugan. Seek. v. pagkalul¨¤. n. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. v. Seclusion. Sa dagat. Paniniyasat. Panahon. Section. [sid¨ªcioes] Sedicioso. v. [si] Ver. Seashore. nakaaakit. nagamit na. Lum¨¤. persuasivo. [s¨ªsior] Ribera del mar. bullir. simiente. Panghihimagsik. sumulwak. busca. mareamiento. correspondiente. Secure. [s¨¦condari] Secundario. umakit. [s¨ªsik] Mareado. v. [sis¨¦sion] Apartamiento. m¨¢wangis. n. ihiwalay. [sid¨¦t] Sereno. Ilagay. iup?. Punla. n. Sedate. kapanahunan. Seer. Seemly. Tiwasay. Seethe. [s¨¦detiv] Sedativo. salvo. manghuhul¨¤. M¨¢hawig. maingat. n. Secret. Segment. [sit] Asiento. n. Seem. [sit] Situar. [sidi¨²s] Seducir. n. manguupat. indagar. n. n. oculto. v. n. ilapag. kagul . Secede. v. [s¨ªming] Apariencia. tranquilidad. ¨¢ prop¨®sito. Any?. Pagtatag¨°. rekado. pag-aals¨¢. Seed.

Separate. Semicolon. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. adj. May taglay na aral. n. entierro. [sept¨¦mber] Septiembre. segregado. Sentence. apartar. Una. Senator. apariencia. Self-love. ulirat. pagkal¨¢s. Paghihiwalay. pasya. Maramdamin. adj. May pakiramdam. n. Sentry = Sentinel. [s¨¦nder] El que env¨ªa. n. pagbubukod. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. adj. sepultura. pagpil¨¬. Wangis. Paghuli. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. adj. pananalita. Rin. paghihiwalay. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. n. n. n. lascivo. kalas¨ªn. [s¨¦ntinel] Centinela. Sentinel. razon. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. Pagkakadugtongdugtong. Tagapagbil¨ª. [sil¨¦ccion] Seleccion. [s¨¦lfish] Egoista. maramdamin. n. malay. walang ulirat. n. Tanod. [s¨¦paret] Separado. voluptuosidad. adj. madalang. b¨¢unan. Hiwalay. [sept¨¦nial] Siete?al. [s¨¦ntens] Sentencia. Senador. despachar. n. Seize. Humirang. Sender. hulihin. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. Select. Sepoy. mandar. [sil¨¦ct] Elegir. Magbil¨ª. secuestro. magtind¨¢. Sense. [s¨ªcuens] Serie. escogido. malibog. Selvage. karugtong. Senior. kamkamin. n. [s¨¦lfishnes] Egoismo. v. sensitivo. n. [self] Mismo. adj. libog. Separate. Paggigiit ng sarili. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. [sin¨¢iliti] Vejez. adj. [sip¨²lcral] Sepulcral. dak pin. bantay. n. escoger. Pagtitiwalag. Kahalayan. Sepulchre. Ihiwalay. adj. Send. Separable. [s¨¦paret] Separar. mag-utos. [sem¨ªcolon] Punto y coma. v. sentido. Selfish. Hirang. Separation. dictamen. maglak¨°. [s¨¦mstres] Costurera. Septennial. desunir. Hatol. adv. n. Hawakan. n. n. n. [sens] Sentido. pagka . [s¨ªpulker] Sepulcro. Septuagenarian. n. Damdam. Sepulture. Sensible. pagtitiwal ag. n. Seizure. Sequel. [separ¨¦cion] Separacion. Sententious. adj. entendimiento. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. anciano. Nauukol sa katandaan. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. N¨¢ihihiwalay. n. ba¨ªt. pumil¨¬. [s¨¦parabl] Separable. ensimismado. [s¨¦nchiual] Sensual. Seller. kal¨¢s. m¨¢nininda. n. mapaggiit ng sarili. hichura. Senile. continuacion. v. Walang pakiramdam. [sel] Vender. [self-lav] Amor propio. sarili. Damdam. magsug¨°. n. Self. itiwalag. Paghirang. n. n. Karamdaman. adj. v. v. Sentiment. Selfishness. Libingan. Sensuality. consecuencia. n. [s¨¦ler] Vendedor. tiwalag. [s¨ªnior] Antiguo. Gilid ng pany?. adj. [s¨¦netor] Senador. pagkamkam. Sempstress. n. Semblance. Selection.Segregation. voluptuoso. tagapaglak¨°. [s¨¦nsles] Insensible. n. May gulang na pitong pung ta¨®n. any?. n. Palal¨°. segregar. Setyembre. Senseless. Sequence. Sepulchral. Katandaan. n. ancianidad. Pag-ibig sa sarili. Sensation. kalibug an. f¨²nebre. [sentim¨¦ntal] Sentimental. pakinabang. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. Seniority. ibukod. Senility. Kawal na taga India. Punt¨®'t koma. Bunga. Seldom. Magpadal¨¢. [s¨¦mineri] Seminario. [s¨¦mblans] Semejanza. pakiramdam. frase. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. n. [send] Enviar. mapagdamdam. [s¨¦ldom] Raramente. [segrigu¨¦cion] Segregacion. n. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. Septuagenary = Septuagenarian. agarrar. sensible. M¨¢nanah¨¬. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. Ang nagpapadal¨¢. separacion. Senate. [s¨¦ntiment] Sentimiento. adj. propio. adj. [sil¨¦ct] Selecto. Senado. Select. pagdak¨ªp. secuestrar bienes. September. Paglilibing. Seminary. [s¨ªnail] Senil. n. pigilan. [s¨¦net] Senado. [s¨¦nsibl] Sensible. Nauukol sa libing. pakiramdam. matanda. adj. Sensitive. Sell. pil¨¬. privado de sentido. [siz] Asir. Bihir¨¤. [sep¨¦ltiur] Sepultura. Sentimental. [s¨ªcuel] Secuela. [s¨ªziur] Captura. Sensual.

Ilan. esclavitud. [s¨¦rvant] Siervo. Serve. Kasunod. [secs] Sexo. mabagsik. Ilwego. [s¨¦veral] Diversos. mabigat. maglapag. paninilbihan. Mahabang likmuan na may sandigan. Alipin. Sew. magtugtugan. ibp. establecer. Ang nananahan sa ibang lupain. [s¨¦rpentain] Serpentino. n. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. Severity. alil¨¤. lumubog (ang araw). Severe. Serenade. separar. criado. M¨¢nanan¨¬. Paninilbihan. Serpent. Set. [s¨¦verans] Separacion. Pangangamkam. n. Seraphical = Seraphic. adj. Ika pitong p?. Serenity. Serenade. Settle. rigor. May anim na pung ta¨®n. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. pagkaalipin. vileza.. Settle. guarnicion. sociego. lijar. Seven. [setl] Esca?o. Serap¨ªn. asegurar. Pit¨®. Mak¨¢pito. mabab¨¤. paglubog ng araw. ibukod. Session. Serious. Sewer. kahigpitan. Seraphic. Several. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. . Set off. v. n¨¢tatakd¨¤. adj. Settler. ilapag. Sequent. n. Pagkakasunodsunod. Sexual. [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. Set. [s¨¦rvisabl] Servicial. [seren¨¦d] Serenata. claro. porm¨¢l. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. [set] Juego. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. Makaanim na p?. Settee. adj. n. se?alado. n. Ahas. [s¨¦ver] Arrancar. angel. Servility. adj. Sarhento. Servant. n. fijar. [ser¨¦niti] Serenidad. adj. n. v. adj. Higpit. Mapaglingkod. adj. sesion. Lingkod. [so] Coser. Mahigpit. acuoso. tugtugan. Serviceable. adj. Sextuple. Hugutin. maliwanag. Nalalapat. Serenata. apacible. varios. Kahamakan. [s¨¦rpent] Serpiente. Serpentine. [s¨¦tler] Colono. [seren¨¦d] Dar serenatas. Sextant. matibay. Seventy. poner. n. Seventieth. Sex. Kinaroroonan. Kagayakan. [sicu¨¦ster] Secuestrar. [s¨¦raf] Serafin. Pagtanggal. adj. [s¨¦tlment] Establecimiento. adj. Malinaw. Paglilingkod. hinahon. adj. Likmuan na mataas ang sandalan. caida del sol. Maglagay. nagagamit. n. Malubha. Sermon. itatag. n. adj. [siv¨ªr] Severo. Sequester. [serv] Servir. Ika labing pit¨®. sacar. Sergeant. Servitude. [s¨¦ven] Siete. Severance. v. masung¨ªt. adj. [s¨ªroes] Seroso. anghel. [s¨ªrias] Serio. n. Sever. Seventeen. Manah?. Set. malala. apartar. Sequestration. [serv¨ªliti] Bajeza. bajo. la sexta parte de un c¨ªrculo. Serf. Mapanilb¨¦. Sevenfold. adj. Pagkalalake ¨® pagkababae. Seventeenth. fijo. adj. [s¨¦rdchent] Sarjento. adj. Serene. Servile. sosegado. domicilio. [siv¨¦riti] Severidad. Service. n. v. n. grave. [s¨¦csiual] Sexual. Magserenata. mahinahon. [serf] Siervo. Linaw. [secuestr¨¦cion] Secuestro. rigoroso. n. [sir¨ªn] Sereno. Seventh. particion. [s¨¦cstant] Sextante. [s¨ªriis] Serie. adj. [s¨¦venti] Setenta. adj. Maglingkod. formal. n. adj. n.kasunodsunod. [s¨¦sion] Junta. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. ihiwalay. Sermon. n. [s¨¦rvis] Servicio. [set] Colocar. Lab¨ªng pit¨®. hamak. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. pangaral. Sexagenary. t¨¢hanan. tahimik . [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. pagtibay in. liwanag. n. [set¨ª] Canap¨¦. [s¨¦ventin] Diez y siete. secuestracion de bienes. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. Settlement. n. kasunod. [set] Ajustado. Serous. Series. adj. oficioso. servidumbre. Nauukol sa serap¨ªn. [s¨¦t of] Adorno. katahimikan. [s¨®er] Costurera. ¨¢spero. n. v. kaalipinan. Malagnaw. humilde. Nauukol sa ahas. n. v. n. Ilagay. v. Ikapit¨®. Seraph. n. [s¨¦rmon] Sermon. [s¨ªcuent] Siguiente. Pitong p?. claridad. [s¨¦rvil] Servil. n. Pulong. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. adj. adj. Kumamkam. [setl] Colocar.

Kahihiy¨¢n. kanlong. Kintab. sisidl¨¢n. Sharpen. Shabby. bwanbwan. sacudir. [si¨¢m] Enga?ar. [si¨®l] Pa?olon. kabibe. Bint?. n. sus?. bajo. Shark. Tupa. Tekas. pagpapagp¨¢g. Shear. pagkukunwa. Shapely. Anyuan. forma. Sheepish. Sham. Sheen. v. n. Luglog. [shir] Trasquilar. [shed] Caba?a. claro.Shabbiness. bigkis. [si¨¢nti] Caba?a. Sham. Shatter. [si¨¢guoed] Afelpado. Magbub¨®. n. [si¨¦pli] Bien hecho. Shell. adj. derramar. mahalay. n. mabab¨¤. hasa. esquilar. [si¨¦k] Sacudida. [sielf] Anaquel. n. Sheer. [shir] Puro. [si¨¦d] Asombrar. c¨¢scara. n. [si¨¦ples] Informe. Pat¨ªng. n. n. Bal¨¢t. [si¨¢m] Pretexto. talas. Shatter. malilim. Shape. Shake. n. Any?. oscuro. n. adj. n. [si¨¢loep] Chalupa. Panyul¨®n. puntiagudo. [si¨¢bines] Vileza. [shir] Alargarse. [si¨¦king] Sacudimiento. funda. [ship] Oveja. Shade. Pitak ng aparador. ningning. bahagihin. Matulis. Manghib¨°. Shackles. Mababaw. n. [si¨¢rpnes] Agudeza. Shameless. [shed] Verter. matalas. dakong mababaw [sa dagat]. matatakut¨ªn. [si¨¢rp] Agudo. hind? tab¨¢s. Walang hiya. Hay¨¤. pumagpag. [si¨¦m] Avergonzar. Sheer. [si¨¦r] Parte. Mahihiyain. rubor. n. Magaspang. [shif] Gavilla. [si¨¢rc] Tiburon. [sh¨ªpcot] Redil. Bahagi. [si¨¢rpen] Afilar. kulimlim. v. Sharpness. [si¨¦l] Deber. n. Putol. Sharp. n. v. Shall. [si¨¢kls] Grillos. [si¨¦r] Repartir. n. ang nauukol. n. Kaloban. palas?. bajeza. Sheepcot. Balat ng tupa. [si¨¦d] Sombra. carnero. Shaft. durugin. [si¨¢d] Alosa. [si¨¢nk] Pierna. Malamlam. [si¨¦k] Agitar. [si¨¦l] Descascarar. Shawl. Shape. pliego [de papel]. lilim. Shambles. magbuhos. brillantez. ihas¨¤. Shame. adj. . Anino. n. baj¨ªo. Pagkahamak. pron. Kahiyahiya. [sied¨®] Sombra. Hamak. estafador. n. Shagged. bigyan ng any?. Shed. Shanty. n. patalasin. Lumuglog. Sheepskin. Patulisin. umalog. halayin. Sheep. v. Makalag. v. Lilim. [sial¨®] Baj¨ªo. Shake. Shave. Liliman. [si¨¦di] Opaco. m¨¢kahat¨¬. [si¨¢ter] Destrozar. n. s¨¢balo. v. aguzar. Hatiin. [shit] S¨¢bana. n. caja. adj. v. Share. Shaking. Sheath. fingir. figurarse alguna cosa. pagpag. Shank. n. paspas. Shade. Kulungan ng tupa. protecci¨®n. [si¨¦m] Verg¨¹enza. bibinga. adj. Dampa. pund¨¢. v. adj. Bangka. Siya (babae). adj. hacerse pedazos. Mabuting tabas. Shameful. saeta. Tulis. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. aguzado. pangpangaw. Sheepfold = sheepcot. [si¨¢ft] Flecha. Sheet. adj. hiy¨¤. [sh¨ª] Ella. Gupitan (ng balahibo). n. m¨¢kabahagi. v. Shallop. [si¨¢rper] Ratero. n. participar. [shiz] Envainar. t¨ªmido. [si¨¢bi] Vil. alampay. P¨¢tayan. Dahilan. Shame. upakan. Shelf. Shallow. bastos. v. porci¨®n. haz. [si¨¢ter] Pedazo. Pul¨®s. [shin] Resplandor. pliyego ng papel. hichura. descortezar. Hiyain. [shiz] Vaina. Basagin. Share. pamumul¨¢. Marapat. Pagpasp¨¢s. concha. n. Sheathe. v. [si¨¦l] Casco. switik. sutileza. v. tagan¨¢s. mahihiyain. Pan¨¤. [sh¨ªpish] Vergonzoso. fingimiento. n. n. [si¨¦mles] Desvergonzado. Walang any?. v. [si¨¦p] Hechura. Shapeless. Shackle. adj. Shad. [si¨¦mful] Vergonzoso. magkunwa. [si¨¢kl] Encadenar. Itanikala. Shadow. Sheaf. Talupan. Mag-ahit. [si¨¢mbls] Carnicer¨ªa. kubo. Shed. n. Kumot. n. [si¨¦p] Formar. afrentar. kislap. [si¨¦v] Afeitar. v. Shady. v. adj. descarado. Isuot sa kaloban. tabasin. Sharper. Shell. Katk¨¢t. kababaan. Dampa. She. adj. malinaw. v. n. Damal.

n. Shield. n. arrojar. mangilabot. arrinconar. bumago. tab¨ª. umampon. pakintabin. Baybay. [shift] Cambio. lustre. Tindahan. Makintab. n. n. v. n. n. playa. v. Papuri. [si¨¢in] Lucir. Takigrapy¨¢ ¨® pagsulat na natutugm a tanda ang pananalita. umpog. Sheriff. Short. defender. [si¨®r] Costa. Shortly. n. Shipment. K¨¢tuwaan. Mangalasag. [shol] Lleno de baj¨ªos. Lul¨®d. Ship. panangg¨¢. sa kuna. Shorthand. Kalasag. Mga bagay na lulan ng sasakyan. supl¨ªng. v. [si¨®t] Tiro. Sa madalingsabi. Tindero. [si¨¦lterles] Sin asilo. n. [shoc] Chocar. Shivering. Sagup¨¤. [si¨¦perd] Pastor. Shine. [si¨¢in] Resplandor. encuentro. Alak na Her¨¦s. n. n. [sh¨ªvering] Horripilacion. Mamili. [si¨¢ini] Lustroso. [shild] Escudo. isulok. Kilabot. Shine. n. [ship] Embarcar. Humiyaw ng papuri. [si¨®p] Tienda. n. brillante. amparo. estenograf¨ªa. [sia¨²lder] Cargar al hombro. n. Shin. Sher¨ªp. Mangubl¨ª. [sh¨ªprec] Naufragio. Babaing tagapag-alag¨¤ ng tupa. s agala. [si¨¢ut] Aclamacion. Hulan. [sh¨ªpbord] Tablon de nav¨ªo. adj. pangpang. abreviar. mercader. Pastor. Sasakyan sa dagat. Shelterless. [sia¨²lder] Hombro.Shelter. ab¨®t. Sherry. [si¨®rt] Corto. Shiver. Ship. v. brotar. Itab¨ª. Shoot. temblor. [shir] Condado. Shelter. bumaril. Shirt. Shouting. Shelve. alcance. maningning. adj. abrigar. v. Shop. Shoulder. mudarse de un paraje ¨¢ otro. Shout. [si¨²t] Tirar. pangangatal. Shipboard. [si¨²] Herrar un caballo. mangatal. Magsasapat¨®s. Tudla. v. p¨¢milihan. refugiar. ampunan. Shock. panginginig . [si¨²] Zapato. Shire. Shift. n. n. Lumipat. [si¨®rtli] Brevemente. sw¨ª. adj. [si¨®rten] Acortar. walang magam pon. Mangaligk¨ªg. Shot. [ship] Nav¨ªo. M¨¢bangga. n. iks¨ªan. may tinda. n. Shoe. [si¨¦ferdes] Pastora. v. Pasan¨ªn. Andamyo ng sasakyan. Shepherdess. n. Malab¨° ang mat¨¢. kumanlong. Paglipat. n. Shore. pastora. Lalawigan. en pocas palabras. n. buque. [siopk¨ªper] Tendero. kaiksian. compendiar. n. brevedad. s umupl¨ªng. abrigo. refugio. breve. taller. Shop. . [si¨¦ltoer] Guarecer. Shopkeeper. Ningning kintab. n. Shield. Shoemaker. amparar. [shild] Escudar. el calzado del pie. Shortness. n. temblar de miedo. [si¨®p] Andar de tienda en tienda comprando. maiks?. panapin sa paa. v. sa katagang wik¨¤. adj. brillar. manginig . Maikl?. Tumudla. sumi long. adj. Walang m¨¢silungan. Pagkabagbag ng sasakya