P. 1
Diccionario_Ingles_Español

Diccionario_Ingles_Español

|Views: 1,295|Likes:
Dipublikasikan oleh Alejandro Alew

More info:

Published by: Alejandro Alew on Oct 30, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

proveer. Pagbigat. [agr¨¦s] Acometer. idugtong. v. [af¨¢ir] Encendidamente. magtaan. Sa gaw¨ªng likod. Pamukha. hapis. [agr¨¦sor] Agresor. Agency. [af¨ªcs] Anexar. Affix. [agrigu¨¦cien] Agregacion. v. adv. Pagkatapos. kasama. Aft. Age. [af¨²t] ¨¢ pie. atemorizar. n. n. adj. Supling. Aforesaid. Afterward. [af¨ªrmativ] Afirmativo. m¨¢bunton. Magpasama ng loob. n. lait. Pagkahinlog. ul?. Aggregation. Afraid. N¨¢una. anciano. binu¨®. Gumitl¨¢. espanto. Aggrandize. [afr¨®nt] Afrenta. Aghast. Afield. [afr¨¢it] Aterrar. [egu¨¦n] Otra vez. [¨¢guet] ¨¢gata. dugtong. adv. lumait. [ag¨¢st] Horrorisado. prep. v. Afflux. magbuny?. mul?. adj. n. gumulat. Affirmable. Affix. antiguamente. gulat. de nuevo. Afore. Aggressor. adv. kaadwaan. parentesco. n. Aggrievance. n. adv. adj. opulencia. paglala. n. Mapatutunayan. adv. adv. Pangasiwaan. Aggression. enfrente. Tinipon. n. Affliction. [agrav¨¦cien] Agravacion. n. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. [afr¨¦] Asalto. dumadaluhong. Noong una. Affluent. Affluence. tumakot. v. Aggregate. [agr¨ªv] Apesadumbrar. Lak¨¢d. [af¨®rsed] Susodicho. Tak¨®t. After. Aggress. n. pagpipisan. N¨¢sabi. Afternoon. kabunyian . n. Isugpong. tanda. Nakasasak¨ªt. [¨¢grandaiz] Engrandecer. Afflict. [¨¢fl?cs] Confluencia. adj. n¨¢banggit. insultar. adv. sa lwal. asalto. Aggravate. Daluhong. Dalamhat¨¬. n. lumubha. opulento. [agu¨¦p] De hito en hito. magpatibay. Panibago. [¨¢griguet] Agregado. elevacion. exaltar. Afoot. k¨¢tiwalaan. n. [¨¢griguet] Agregar. Nakalutang. Pagtatagp? ng dalawang ilog. otra vez. [agr¨ªvans] Agravio. Afloat. [afr¨¢it] Terror. part. [af¨ªcs] Afijo. Afford. Mapisan. Agent. lumulusob. Nagpapatunay. [af¨ªrm] Afirmar. Affray. Afresh. v. [af¨ªld] En el campo. [aft] A popa. Afortime. n. Agglomerate. [¨¢fteruard] Despues. n. Magpalak¨ª. agregado. n. Against. Affirm. Magtipon. pagkabilang na kamag-anak . susto. Gulang. lakih¨¢n. v. Aggrandizement. Again. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. Aggrieve. Aggressive. v. Kaapih¨¢n. n. Magulang matanda. v. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. n. [aflict] Aflijir. sa harap. tumipon. n. magkadagandagan. Affirmation. Ul?. adv. Ang dumadaluhong. kayamanan. incorporar. Pagkatapos. [¨¦dched] Viejo. pagmura. Sa parang. combate. Affront. Kasaganaan. insulto.Affinity. bumu?. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. [¨¢griguet] Coleccion. v. dati. Afterwards. [agr¨¦siv] Ofensivo. lumala. Kabuoan. ipamukha. [af¨®rd] Dar. [¨¦dchent] Agente. [egu¨¦nts] Contra. Kalakhan. adj. adj. magpahirap. Hapon. Affront. Sagan¨¤. paglubha. [efr¨¦d] Amedrentado. adv. Nagliliyab. espantar. [¨¢gravet] Agravar. Aged. Aggravation. [agr¨¦sion] Agresion. [afr¨®nt] Encararse. [af¨®rtaim] En otro tiempo. n. Bumigat. Magpatunay. v. Aftermath. Dumalamhati. Pagkatapos. [af¨ªniti] Afinidad. Laban. n. Agate. Agape. Aggregate. Katiwal¨¤. [agl¨®meret] Aglomerar. Affirmative. patunay. pagtitipon. noong a raw. nagniningas. [¨¢fter] Despues. [¨¢fteruards] Despues. Dumaluhong. [¨¢ftermaz] Reto?o. Magbigay. [afl¨ªccien] Afliccion. [af¨®r] ¨¢ntes. n. Affright. [efr¨¦sh] De nuevo. Pasulyapsulyap. . Gitla. v. adj. [¨¢fternun] Tarde. adv. adv. Affright. [¨¢fliuens] Abundancia. Pagbuo. datihan. Aggregate. salakay. adv. Afire. Lusob. mul?. Sindak. mayaman. Patotoo. pas. adj. primero. Magpamukha. injuria. Sugpong. [¨¢fliuent] Abundante. [¨¦dchensi] Agencia. away. [edch] Edad. v. [afirm¨¦cien] Afirmacion.

hala. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. adv. n. [al¨¢s] ?Ay!. upuan ¨® bangk?. walang pak ay. Bukang-liwayway. Hinggil sa hangin. [egr¨ªment] Convenio. gulat. Relos na panggising. Aland. Nauukol sa pagsasaka. Umayon. Ague. Alarm-watch. Agree. [ail] Nave de una iglesia. Agreeable. Tulong. Aim. sobresalto. [adchit¨¦cien] Agitacion. gumulat. Aisle. n. v. adv. gayon man. ej. sak¨ªt. auxilio. molestar. K¨¢sunduan. patuyuin. Ah!. [agric¨²ltural] Agricultural. pasillo. perturbar. v. bumagabag. [ak¨ªmbo] Corvo. [a] ?Ah! ?ay!. gul¨®. n. Sak¨ªt. adj. adj. pagpapakilos. Kadug?. sa harap. Ail. Agonize. Magpagib¨ªk. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. gaan ng loob. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. [ed] Ayudar. Aimless. [egr¨ª] Concordar. marapat. Air. avante. [ec] Sentir un dolor agudo. umabuloy. Agility. n. Airiness. convenir. Nakalulugod. buen humor. Alb. Alarm-post. n. Ailment. n. Walang tungo. mover. [ej¨¦d] Delante de otro. v. Bagaman. Aid. kawangis. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. adv. . adj. mas alla. sa un ah¨¢n. matulin. lumigalig. n. ala. Ail. n. Ake. H¨ªngahan. Sulamb?. n. [¨¢dchiteit] Agitar. Aid-de-camp. sa nas¨¤. Bantayan. tagayugyog. Escopeta de biento. n. iyangyang. interj. [¨¦lment] Dolencia. tumulto. [agric¨²ltiur] Agricultura. [¨¦rgan] Escopeta de viento. Airgun. Maghingal?. Ajar. n. Tumudla. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. v. adj. sunod sa moda. bien que. n. babal¨¤. kawiliwili. ligoy ng tugtugin. n. Agitator. pagbubukid. Nakabukas ng kaunt?. Alarm. n. ?ay! Alate. [alb] Alba. Tagaudyok. anomang pangyarihan. maglubha. Alamod. Ibilad. pumayag. Pag-uga. Aground. v.Agile. Alarm. adv. dispuesto ¨¢. Baluktot. Aliwalas. Airhole. Agriculture. n. [¨¢lbit] Aunque. int. kamag-anak. Alarm-clock. walang sadya. adv." Agog. n. Agreement. adv. n. Ah! ah¨¢! Ahead. n. Sa lup¨¤. Sadsad. katulinan. pagluglog. Pagib¨ªk.. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. pag-alog. v. Alarm-bell. [ed] Ayuda. umalog. "hace mucho". n.. Sa ab¨¢. adv. umapunt¨¢. [al¨¢rm] Alarma. [eg¨®ing] A punto de. puesto de aviso. Tumulong. Paghihingal?. Relos na panggising. paglinang. [¨¦mles] Sin objeto. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. [¨¢goni] Agon¨ªa. [agr¨ªebli] Agradablemente. contrato. Nakalulugod. antak. [al¨¦t] Posteriormente. n. por la proa. [?m] Punteria. Akimbo. [alam¨®d] A la moda. Damdam. Pagsasaka. Maliks¨ª. sumak¨ªt. Umuga. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. v. magpakilo s. [adch¨¢r] Entreabierto. [al¨¢rm] Alarmar. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. [eg¨®] Hace. Kasayahan. n. kaayaaya. Aim. Kaunt? na. [¨¢rines] Ventilacion. Hangin. sayad. Sulong pa. Alabastro. conveniente. [egr¨ªebl] Agradable. adv. ligero. Akin. paghihirap. dolor. Agoing. Agitate. hal. Dumalamhat¨¬. "malaon na. Ngiki. kirot. handa na. [al¨¢rm-post] Atalaya. Ayon sa ugal¨ª. hapd?. Agreeably. gaan ng katawan. auxiliar. Alas. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. [?r] Aire. en accion. [el] Indisposicion. n. abuloy. Agricultural. Ago. Kaliksihan. Umantak kumirot. v. maligay¨¤. Air-pump. n. [ag¨®g] Con deseo. [adch¨ªliti] Agilidad. int. [?r-pamp] Bomba de aire. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. [¨¦ri] A¨¦reo. [agr¨¢und] Varado. Alacrity.. adv. Ayudante de campo. n. Albeit. Airy. Aid. Na. n. asustar. v. [adchit¨¦tor] Agitador. [¨¢dchil] Agil. [el] Afligir. Batingaw na pamukaw. Sa nais. lijereza. [¨¢labaster] Alabastro. [¨¦rjol] Respiradero. Agitation. lumuglog. [?r] Airear. k¨¢yarian. adv. afliccion extrema. Sa k¨¢tapustapusan. secar. [?m] Apuntar. adj. Tudla. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. Alabaster. maghirap. n. adj. Air. adv. yumugyog. ¨¢ la ventura. encallado. Agony. kahit. [al¨¢nd] A tierra. adv.

[¨¦lienet] Enajenar. gumagalaw. All. adj. n. n. [¨¢liment] Alimento. [elien¨¦cien] Enajenamiento. Alley. Alimentary. v. Aliment. n. All-night. vigilante. [al¨¦dch] Alegar. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. Album. Ilipat sa iba. [al¨¢it] Descender. v. [al¨¢uabl] Admisible. n. n. [al¨¢ians] Alianza. n. Magdamag. n. n. [ol-nait] Toda la noche. Umal¨°. [alegu¨¦cien] Alegacion. himok. [al¨¢it] Encendido. v. [aliter¨¦cien] Aliteracion. pagbab ahagi. Allegorical. [al¨®i] Ligar. Kasund? kakampi. magpatunay. n. n. Nagniningas. pagtatadhana. [ali¨²r] Alagar. Allspice. Alderman. guminghawa. [al¨¢u] Conceder. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. Tagaibang lup¨¤. apaciguar. n. [el¨¢ik] Igualmente. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. All. fidelidad. k¨¢yarian. adj. n. Allegation. mezclar. n. Hal?an. Masustancia. Allegiance. n. v. adj. Alienation. [olsp¨¢is] Especias. isalin sa iba. Lahat. Allude. Bumanggit. mitigar. n. kapahintulutan. Alive. [al¨ªviet] Aliviar. enteramente. mananggalang. Alleviate. Albumen. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. [¨¦lien] Extra?o. adj. Allay. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. Umigi. Guminghawa. [al¨¢if] Por vida mia. Mapapayagan. [al¨¦mbic] Alambique. Tinatalinghag¨¤. Lah¨®k. seduccion. adj. [¨¢lderman] Regidor. All Saints day. Alliteration. Allure. Porbida (sumpa). n. Pagtaliin. adj. Alleviation. maagap. trasferir. liga. Alight. Ale. [ol] Del todo. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. Alligator. Allegoric. alijeramiento. kaisa. Allowable. Bo?. gaya nito). v. taganas. Buh¨¢y. n. adj. tumahimik pumayap¨¤. [¨¢legori] Alegor¨ªa. n. lahukan. handa. Allowance. [ol] Todo. union. All. kagaya. Lumusong. adv. confederado. magpahayag . n. katulad. bu?. gaan. repartimiento. Alcove. Talinghagain. Especias (pamint¨¢. n. Maingat. Pagtatapat. [alc¨®v] Alcoba. [al¨¦ment] Alivio. Allege. Alloy. [al¨®t] Asignar. Bwaya. Allegory. n. Kawangis. umib¨ªs. n. kabuoan. pulos. banggitin. [al¨¢id] Aliado. magpahintulot. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. mataas na karunungan sa pagbilang. Serbesa. alimenticio. Alliance. n. Alife. Alee. Palayaw. [¨¢legoraiz] Alegorizar. Allurement. Alligate. may sind¨ª. [¨¢libai] Coartada. [alim¨¦ntari] Alimenticio. v. permitir. [¨¦lias] Alias. [ali¨²rment] Halago. n. adj. Alembic. Allied. Tumutol. gayon din. adv. Pagpapatunay. Pagkain. Lansangang mapunong kahoy. Put¨¬ ng itlog. Allegorize. Nakapagpapalakas na pagkain. [abi¨²men] Alb¨²men. sa ibang paraan. alegato. Tinatalinghag¨¤. Alienate. tutol. paw¨¤. n. ¨¢lhebra. Sil¨ªd. adj. atar una cosa con otra. [el] Cerveza. n. [alim¨¦ntal] Nutritivo. Alien. [al¨ªdchians] Lealtad. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. Alias. magtadhana. v. [¨¢lbum] Album. Paglilipat sa iba. Ginghawa. Alike. Alert. [¨¢lcohol] Alcohol. adj adv. [aligu¨¦ter] Caiman. [¨¢liguet] Ligar. gumaan. Algebra. Pumayag. [al¨®tment] Asignacion. activo. v. Alimental. Alloy. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. n. iba. Alkohol. humimok. [al¨¦rt] Alerta. Ginghawa. v. licencia. declarar. [al¨ª] A sotavento. Allayment. Mag-ukol. adv. Pag-uukol. Al¨°. Kalahatan. v. [alivi¨¦cien] Alivio. [al¨¢iv] Vivo. Alight. [al¨¢uans] Permiso. lubos. Pahintulot. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. Alcohol. sinamuno at ibp. Alibi. hal¨®. Allotment. igi. v. n. Allot.Album. [al¨¦] Aliviar. alucinar. bajar. hib¨° day¨¤. Alak¨¢n. [ali¨²d] Aludir. adj. K¨¢sunduan. Talinghag¨¤. Allow. [al¨®i] Liga. mezcla. bumaba. extranjero. alijerar. ardiente. adj. . nagliliyab. adv. v. Punong bayan.

rin naman. Although. [ali¨²sion] Alusion. monton. v. n. Almighty. Alternate. Almendras. adj. [am¨¦sment] Espanto. Dyos. Aloft. May-kapal. Almost. magsalansan. tinig na malak¨¢s. Bagaman. Ab¨¢kada. asombro. Amateur. Kagandahang-loob. kalendaryo. adj. n. v. mezcla de diferentes metales. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. [¨¢mond] Almendra. Bunton. n. [¨®lterant] Alterante. Antes del medio dia. adv. Alum. kulukut? ¨® lar?. Lag¨¬. [am¨¦z] Espantar. n. adv. Sa itaas. caridad. Sa gaw?. adv. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. hal¨ªhalil¨ª. man. adj. Lamang. [olm¨¢iti] Dios. [am¨¢s] Acumular. Lahatlahat. Almond. [olr¨¦di] Ya. v. [am¨¢lgamet] Amalgamar. kataasan. [¨¢lum] Alumbre. nag-¨ªisa. n. naiib¨¢. Almanake. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. Amanuensis. Ally. cerca de. [¨®lterabl] Alterable. [¨¢matiur] Aficionado. reciproco. n. [¨®lso] Tambien. Ally. Alongside. Almighty. agrado. [¨®lter] Alterar. n. n. Pagbabago. adv. [¨®wl] Siempre. n. n. Almond-tree. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. Lim¨®s. pagiib¨¢. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. Always. [am¨¢sment] C¨²mulo. pasmo. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. pagkagitla. [al¨¢i] Hacer alianza. Bathal¨¤. v. [al¨®ft] Arriba. n. adj. May kabiglaanan. todo listo. n. rin. Na. Alone. recio. Alternation. adv. n. n. Sigaw. Pun¨° ng pil¨¬. Alphabet. conj. Mapagbigay-lim¨®s. [ams] Limosna. Amalgamation. abecedario. adv. n. n. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. mudable. Alterant. [el¨²f] Lejos. n. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. adv. adj. v. pagkagulat. Amalgamate. Almsgiver. A. parati. Tawas. Kasund?. Alter. manggulat manggitl¨¢. sobre. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. Along. Amaze. tang¨¬. palag¨¬. Alterable. adv. confederado. [oldz¨®] Aunque. nakaiiba. [al¨¢i] Aliado. n. Aloud. n. [alt¨¦rnet] Alternativo. (ante meridiem). Also. Almanac.Alluring. n. Magbunton. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. [elongs¨¢id] Al lado. todopoderoso. Alteration. Amass. Humalili. Halinhinan. Allusion. Nakababago. adj. Amazement. [al¨®] Abajo. [alt¨¦rnet] Alternar. . adv. damban¨¤. Almsgiving. adv. aterrar. Almshouse. Amassment. [olm¨¢iti] Omnipotente. gitla. n. Amaze. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. baguhin. adj. Amalgam. solitario. parati. n. pil¨¬. Sumindak. Sindak. Alone. del todo. [el¨®n] Solamente. Alms. Nakahahalina. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. [el¨¢ud] Con voz fuerte. adv. de lejos. Paghalili. kahalihalina. Alway. ¨ªisa. kakamp¨ª. Bahay-ampunan ng mahihirap. handa na. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. adj. vez. altura. Alternate. v. Alphabetic. adv. Sa gawing tab¨ª. Pagkasindak. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. [¨¢lfabet] Alfabeto. prep. [el¨®n] Solo. Creador. [altern¨¦cien] Alternacion. sa hinabahab¨¤. n. [el¨®ng] A lo largo. amontonar. din naman. Alow. [¨®lwes] Siempre. taga n¨¢s. Buhat sa malay¨°. tayog. [¨¢ltar] Altar. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. pulos. palag¨¬. Altitude. Paglilimos. [¨¢msgiver] Limosnero. [¨¢lmoner] Limosnero. Bumago. Lag¨¬. Sa ibaba. Halos. n. Almoner. seductivo. ibahin. [olter¨¦cien] Alteracion. Already. Amability. mudar. Tagapagbigay ng lim¨®s. [am¨¢lgam] Amalgama. paw¨¤. turno. Ayos sa titik. umiba. n. Alphabetical. malapitlapit. Altar. M. Ayos sa titik. [¨¢lmanac] Almanaque. [am¨¦z] Espanto. Aloof. turnar. Amain. Alt¨¢. Taas. Makapangyarihan sa lahat. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. gulat. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. Naman. [am¨¦n] Con vehemencia. kaawang gawa. adv. Nababago. din. sa ibabaw. salansan. [amab¨ªliti] Amabilidad. parapara. [¨®lmost] Casi. Altogether.

Hab¨¢t. Ambient. Sa pagitan ng. Ameliorate. Ambassadress. v. kagandahang-loob. kalawigan. [¨¢mber] Ambar. Amelioration. Amerikanuhin. v. Alinlangan. Amble. adj. Amenity. Ampliation. confusion. adj. n.Amazon. [amiab¨ªliti] Amabilidad. kamalian. Ambulance. Ambuscade. [em¨¢unt] Importe. Amendable. [amb¨ªcias] Ambicioso. extender. y adv. Humab¨¢t. pangkuha ng may-sakit. n. Palawigin. [amicab¨ªliti] Afecto. kaligayahan. confuso. n. Ambit. Americanize. embahador. apasionado. criminal. adj. adv. n. May pagkakasala. Amiss. kabayaran. Magkahalaga. Ambulansiya. malawak. [¨¦men] Amen. (babaing malakas at may ugaling lalaki). Amity. Kagandaban-loob. [¨¢mbusked] Emboscada. [¨¢miabl] Amable. adj. adj. Hab¨¢t. Amendment. Amiability. Amicability. Amble. Amatista (isang mahalagang bat¨®). v. v. pagbuti. magandangloob. Paggaling. [¨¢mpel] Amplio. [em¨¢ng] Entre. falta. Amiss. reforma. [am¨®niac] Amoniaco. [am¨ªlioret] Mejorar. sugong kinatawan. [¨¢mfibias] Anfibio. [¨¢mason] Amazona. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. Amphitheatre. n. adj. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. Salar¨ªn. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. extendido. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. abat. n. Amount. Amerikano. [¨¢mbulans] Ambulancia. [am¨¦ndabl] Reparable. Sala. [am¨¦rican] Americano. Amazonian. Ambiguous. mal?. sa gitna ng. [¨¢mbient] Ambiente. [am¨ªnabl] Responsable. Babaing mangdid igma. Sugong babai. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. [amaz¨®nian] Guerrera. Sug¨°. maaayos. [em¨¢unt] Importar. carbunclo. Amount. Amethyst. adj. prep. adj. harang. Umib¨¢. Halag¨¢. Amorous. asawa ng sugong lalaki. [¨¢mnisti] Amnistia. bumago. sumapit. [em¨¢ngst] Entre. Amiss. [am¨ªs] Culpa. Magiliw. n. Amend. [¨¢mplifay] Ampliar. amistad. ¨¢langanin. . [amilior¨¦cion] Mejoramiento. [amb¨¢sadres] Embajadora. Pagkabago. American. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. Amongst. [am¨¦nd] Enmendar. Ambitious. magpabuti. Kaibig-ibig na asal. Anfiteatro. lakh¨¢n. gand¨¢. palibot. Kalakhan. mairugin. [¨¢mbush] Emboscada. Sa gitna ng. [¨¢miti] Amistad. Pakikipagkaibigan. [¨¢mbush] Embuscar. [am¨¦ricanism] Americanismo. [am¨ªdst] Entre. Sa gitna ng. n. Paligid. kabuoan. n. harangin. erradamente. kalahatan. prep. [am¨¦nds] Recompensa. [¨¢mper] Tumor. n. Amiable. Naaayos. Mapagpita. [¨¢moroes] Enamoroso. Amper. en medio de. Ambiguity. esposa del embajador. n. as¨ª sea. [am¨ªd] Entre. n. adj. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. n. [ampli¨¦cien] Ampliacion. adj. Ambassador. [¨¢mezist] Amatista. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. Malawig. Sa pagitan ng. Ammunition. Ample. adj. [amb¨¢sador] Embajador. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. Munisyones. n. n. Americanism. Habat¨ªn. nananagutan. [¨¢mbit] ¨¢mbito. Amen. Amphibious. Pita. Amasona. n. n. Pagkakaibigan. Kagantigan. Amidst. arag-arag. y adv. v. [am¨ªs] Culpable. Amid. n. Nananagot. amistoso. compensacion. may pagkakamal?. Am¨¦n. Amnesty. Ambush. d? kawasang hangad. Ambition. pulbur¨¢. mapaghangad. v. adj. sa gitna ng. prep. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. Amoniako. [¨¢micabl] Amigable. [¨¢mbl] Amblar. Magpagaling. Amends. adj. Ambush. Ambuscade. Amplify. [am¨ªs] Culpablemente. [americ¨¢naiz] Americanizar. n. adv. umabat. Masintahin. siya nawa. taga Am¨¦rika. [ami¨²nicien] Municion. n. n. n. n. magkabikabilang kahulugan. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. Pagkaamerikano. Kapatawaran. magsusog. en medio de. umabot. lub¨®s na paglimot. Ambar. ascender. prep. n. n. [amb¨ªcien] Ambicion. Ammoniac. Amicable. Mapagkaibigan. Among. Bukol. v. Amber. [am¨¦ndment] Enmienda. y n. [am¨¦niti] Amenidad. v. n. n. Amenable. Panginorin. n.

Lawig. Anatomy. l¨ªbangan. adj. Analytical. Angel. [¨¦ncient] Antiguo. extension. bingw¨ªt. [¨¢ngri] Col¨¦rico. esquina. v. adj. v. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. adj. n. [¨¢ng¨¹ish] Pena. Angh¨¦l. mag-init. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. enfadado. hapis. mul?. Parang angh¨¦l. Anew. n. in¨ªt. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. ul?. Amulet. excomulgar. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. Angler. ¨¦. [¨¢nk?r] Ancorar. adj. Analysis. n. [an¨¢coret] Anacoreta. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. uno. excomunion. [¨¢nsest?r] Predecesores. Nakaaaliw. Tagapamingw¨ªt. n. adj. [¨¢mpiutet] Amputar. Mamingw¨ªt. Amuse. Analyse. Angry. Ancestral. Kahirapan. [endchel-laik] Angelical. [ami¨²s] Entretener. [¨¢nguer] Iritar. Analogous. [andch¨¦lical] Angelical. n. ¨¢liwan. n. sawo. Angle. una. [¨¢nkerd] Anclado. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. Anger. Amuck. Magalit. n. 't. [¨¢nkeredch] Anclaje. hechar las anclas. n. [endch¨¦lic] Angelical. Angelical. adj. Anguish. adj. una. pagkakahuwad. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. Ancient. el sitio ¨® lugar para anclar. An. adv. Anathematize. ulit. May kalawigan. [¨¢miulet] Amuleto. [end] Y. adv. n. Mag-aliw. abundancia. Gal¨ªt. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. angustia. Isa. maglibang. Pagkakahawig. Amputate. [¨¢necdot] An¨¦cdota. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. [¨¢narc] Anarquista. may pagiinit. n. [¨¢mplitud] Amplitud. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. Matanda. nauukol sa angh¨ Angel-like. divertir. n. [¨¢narkist] Anarquista. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. Anchor. n. v. Anchovy. [an¨¢zema] Anatema. Kahawig. Unang tao. [¨¢nguer] Ira. Anglican. [an¨¢conda] Boa. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. At. enojar. [¨¢nk?r] Ancora. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. mukhang angh¨¦l. Sulok. adj. c¨®lera. [ami¨²sing] Divertido. n. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. Anecdote. May pagkagalit. Panibago. v. Anathema. n. [¨¢nglican] Anglicano. n. tagabingwit. pasatiempo. Mahulog ng sinipete. Anarchy. pagsur¨¬. [¨¦ncient] Antiguo. n. n. kant¨®. adj. adj. pinanggalingan. v. Anatomical.Amplitude. Angelic. [¨¢nsestral] Hereditario. [en] Un. dati. Parang angh¨¦l. Anchored. n. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. adv. Anarkista. bago. Anarchist. Analogy. conj. [¨¢mpli] Amplimente. ca?a de pescar. Amputation. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. nauukol sa angh¨¦l. n. . Amusing. Lumitis. n. Ancestor. n. ab¨®t. m¨¢mimingwit. art. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. v. Lah¨¬. [anat¨®mical] Anat¨®mico. [ami¨²sment] Diversion. Ancient. Nakasinipete. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. v. Anchorage. adv. nakalilibang. Anger. bumingw¨ªt. anclar. Anaconda. lik?. abuelos. Isalin sa wikang ingl¨¦s. pinagbuhatan. [¨¢nalaiz] Analizar. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. laon. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. Angle. kasaganaan. sumur¨¬. Anchor. kahuwad. Sumumpa. hirap. [an¨¢lisis] Analisis. adj. [an¨¢logas] An¨¢logo. Anachoret. Amusement. Paglilitis. [am¨¢k] Furiosamente. May pagkabalasik. Amply. adj. [ampiut¨¦cien] Amputacion. Angrily. init. K¨¢nunuan. Ancestry. Galit. d¨¢lita. lum¨¤. n. Anting-anting. [¨¦ndchel] Angel. v. nauukol sa k¨¢nunuan. Anglicize. n. Sinipete. n. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. ang namim ngwit. [ani¨²] De nuevo. mukhang angh¨¦l. n. Saw¨¢. Sumpa. And. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. Halubaybay.

n. Annex. Announcer. lathal¨¤. Lumipol. Pagkaganyak. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. [ana¨ªjilet] Aniquilado. pah watig. [ann¨®y] Molestar. Annul. [aniv¨¦rsari] Aniversario. ikabit. adv. mala voluntad. [an¨®meli] Anomal¨ªa. [an¨¢uns] Anunciar. kaliksihan. bum agabag. magpahiwatig. anexo. bagabag. T¨¢unan. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. invalidar. Anomaly. nagtatagal ng sangta¨®n. n. Tagapagbalit¨¤. makagalit. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. [an¨¦x] Anexar. [¨¢nnus] Sieso. [en¨®dzer] Otro. [?n¨¢its] De noche. adicion. n. Pakikipag-alit. Magbalit¨¤. Anon. Anonymous. Karugtong. n. luego. viveza. mana . [anim¨®siti] Animosidad. [an¨®nimos] An¨®nimo. incomodar. animado. Anodyne. rencor. ser responsable. Annual. Hayop. lumigalig. Balit¨¤. n. [anguiular] Angular. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. adj. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. [¨¢nisid] Simiente de anis. Anneal. promulgacion. Animated. n. Yamot. juntar. gany¨¢k. Ta¨®n-ta¨®n. [¨¢nimet] Viviente. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. [an¨®melas] An¨®malo. magwasak. adv. [¨¢nunciet] Anunciar. n. Aniseed. Anibersaryo. karakaraka. [an¨®n] Presto. irregularidad. Walang lagda. n. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. Announcement. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. Anomalous. Agad. infundir alma. m¨¢miya. adj. Paglihis sa palatuntunan. Anoint. pagkawasak. [anim¨¦cien] Animacion. Annihilate. n. adj. n. makainip. Gabigab¨ª. adj. Ankle. [an¨®yans] Molestia. Annexation. sugpong. d? kilala. Anights. Announce. Ang ukol sa panulok. [¨¢nkl] Tobillo. v. saka. [ann¨²iti] Anualidad. [anguiul¨¢riti] Forma angular. pagtatanyag. [¨¢nser] Responder. [ann¨²l] Anular. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. Annoyance. Annus. puk awin ang loob. aviso. Annually. v. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . Pahiran ng langis. An¨ªs. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. Pagkalipol. pagpapahiwatig. [an¨®int] Untar. Animate. Annual. Buh¨¢y. Animal. adj. v.Angular. v. publicador. corresponder. Angularity. isa pa. [an¨¢unsment] Anuncio. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. Tumbong. bubayin. Bukong-bukong. [¨¢nimet] Animar. ka walan ng ayos. maliks¨ª. n. Animation. kaugpong. advertencia. ligalig. todas las noches. v. renta vitalicia. [¨¢nniual] Anual. [¨¢nodain] Anodino. Anil. Tila singsing. adv. n. pagdaka. Buto ng anis. [¨¢nimal] Animal. isugpong. n. Annunciation. Annihilate. walang pangalan. n. [an¨¦x] Aditamento. Bumuhay. Animate. Anyong panulok. Animosity. diferente. Ta¨®n-ta¨®n. kakab¨ªt. kaib¨¢. pagmam asamang-loob. irregularidad. [¨¢nniuali] Anualmente. pagtatanim. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. n. distinto. [¨¢nis] Anis. may k¨¢lulwa. maliks¨ª. adj. wasak. Idugtong. wala sa ay os. Pagbabalita . [an¨¢uncer] Anunciador. n. Anomalism. Ang di pagsunod sa palatuntunan. Sumagot. dia que se celebra cada a?o. adj. v. D? pagsunod sa palatuntunan. Annals. Annuity. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. animado. [an¨®melism] Anomal¨ªa. [annecs¨¦cien] Annexion. v. v. ungir. Buh¨¢y. Magbalit¨¤. [ana¨ªjilet] Aniquilar. Annihilation. [¨¢nniual] Anual. [¨¢nniular] Anular. pahayag. v. Yumamot. Anodino. adj [anim¨¦ted] Vivo. Annex. Anniversarily. reunir. Anniversary. Anise. n. Annunciate. irregular. n. proclamacion. Lip¨®l. n. maglathal¨¤. anyongsingsing. Another. paliksih¨ªn. maghayag. Anomang aklat. Iba. adj. tumugon. Answer. Annular. n. v. publicar. adj. al instante. Annoy. pagsauliing-loob. Dugtong. [¨¢nals] Anales. [¨¢nil] A?il. n. n. n.

Katwa. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. hawi g sa tao. bagay na ? nasisir¨¤. Antagonize. Antiseptic. Anthology. Antecedent. p¨¢una. l¨¢on. Aranggutang ¨® malaking unggoy. Anthropoid. Antecedence. Pakikipag-agawan. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. malaon. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. Anthill. contraste. [antip¨¢scal] Antepascual. Antecessor. n. Makipag-agawan. Ipagpauna. Sa umaga. [¨¢ntidet] Antedatar. Umagap. silva. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. n. n. Pagkakalaban. Maagang pagkalagay ng pecha. Antecede. Gamot na panglaban sa kabulukan. dulong timugan. Sagot. [antidili¨²vian] Antidiluviano. Antedate. Antipathy. preceder.. Antiseptic. Sungay ng us¨¢. adj. n. Mansanilya. pakikipagtalo . n. Antediluvian. [ant¨¢gonist] Antagonista. [¨¢nticid] Anteceder. gamot na laban sa lason. [antiri¨®riti] Anterioridad. [ant] Hormiga. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. Ang karunungan sa bulaklak. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. nan¨¢nagot. [ant¨ªsipet] Anticipar. n. n. [¨¢nzimis] Manzanilla. matanda. katalo. Anthracite. rivalidad. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. adj. kalaunan. Antiquated.got. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. v. adj. Anthropophagi. [ant¨ªsesor] Antecesor. n. Antiquarian. Antartic. Pwego de San Anton. [ant¨ªsidens] Precedencia. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . Antemeridian. kaib¨¢. Antagonist. Ang hinalinhan. Mukhang tao. Pagkakauna. makipaglaban. n. adj. los mogotes del ciervo. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. n. adj. Langgam. n. n. bastidor na panabing sa kaba bayan. Awit sa simbahan. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. laban kay kristo. raro. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . [ant¨¢gonizm] Antagonismo. [¨¢nt-jil] Hormiguero. Dati. lum¨¤. kalaban. Ant. Anthony's fire. v. pangit. [¨¢ntidet] Anticipacion. Ang ukol sa unang panahon. Kansel. Answer. Antiquity. Antipodes. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. Antichrist. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. Answerable. Ant¨¢rtiko. Antichristian. magaspang. pakikipaglaban. n. Bago nagkagunaw. n. v. n. Lunas. n. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. [ant¨ªsident] Antecedente. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. Antler. Anthem. dati. Matigas na uling. adj. bigat ng dug?. Mabigat ang dug?. n. Ant¨ªkristo. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. [¨¢ntikraist] Anticristo. n. carbon duro. antip¨²trido. Antagonism. n. Antepenult. y n. Antepaschal. bago nagdil ubyo. umuna. Antelope. precedente. Bigat ng loob. n. [¨¢ntic] Extra?o. adj. Antechamber. Lipas. n. floresta. Antedate. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. precedente. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. . Anticipation. adj. ipagpauna. Kaagawan. [anticu¨¦rian] Anticuario. Sinusundan. Agap. [ant¨ªc] Antig¨¹o. n. Antipathetic. oposicion. adj. responsable. Pagkauna. n. n. Bahay-langgam. adj. n. una. N¨¢una sa kurism¨¢. Bagay na d? napapanis. Yaong masas agot. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. Antidote. el que precede ¨¢ otro. n. p¨²song. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. [ant¨ªcueted] Anticuado. Anthemis. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. n¨¢una. procedencia. Anteriority. n. Antic. Anthropology. n. adj. [¨¢ntilop] Antelope. m¨¢kipagta lo. [ant¨ªrior] Anterior. Katandaan. gumanti ng loob. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. n. [antikr¨ªstian] Anticristiano. p¨¢una. Anticipate. v. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. Antithesis. Anterior. obsoleto. bayubo. n. [¨¢nser] Respuesta. adj. [¨¢ntler] Cercetas. n. [antisip¨¦cien] Anticipacion. grotesco. Antique. lum¨¢. N¨¢una.

n. Apostrophize. malinaw. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. con presteza. aparejo. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. [ap¨¢rt] Aparte. [ap¨¢rel] Vestir. [ap¨®stataiz] Apostatar. alguno. Pita. n. Mapagpusong. [ap¨¢rel] Vestido. Aphorism. Palih¨¢n. por cabeza. adj. naaaninag. walang d amdam. Apathy. [ap¨®slship] Apostolado. siwang. n. excusa. Apparel. alguna. Apostol. [ap¨®calips] Apocalipsis. [¨¢forizm] Aforismo. n. n. Nagpipita. Apex. Aperture. Butika. Apathetic. [ap¨¢rent] Claro. Yungib. kapabayaan. anoman. Apologist. [¨¢nzios] Ansioso. cualquiera. n. Apology. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. adj. Damit. n. n. [apar¨¦tus] Aparato. Apothecary's shop. Apostleship. pagsipot. Apologize. fantasma. [¨¦pecs] ¨¢pice. adv. Kawal¨¢n ng damdam. Apparatus. defender. [ap¨®lodchais] Apologizar. deificacion. Apparently. [ap¨®sl] Apostol. n. adv. n. Butas. n. . k abalisahan. Tutol. [ep¨ªsh] Gestero. v. adj. [ep] Mono. Anvil. [en¨ªbodi] Quienquiera. manggagad. defensa. Anxiety. desasociego. [apost¨®lic] Apost¨®lico. Kabahayan ng mga pukyutan. Pagkaapostol. Maliwanag. Apostle. pangingilabot. [ep] Hacer mueca. Ape. indolente. pwang. adj. luhog. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. Any. Apostolic. Pagsasanggalang. [¨¢pazi] Apat¨ªa. ¨¢ un lado.Antre. aterramiento. Apostate. Apiary. Pagdaka. Apostasy. n. n. [¨¢nvil] Yunque. Appalling. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. pagtatanggol. mult¨®. adv. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. n. Apartment. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. n. [apar¨ªcien] Aparicion. Paglitaw. Tumalikod sa dating pananampalataya. Unggoy. buf¨®n. Apiece. n. Ape. ap¨®stoles. Ap¨®strope. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. Apocalypse. Apothecary. Apostatize. balis¨¢. [apoz¨ªesis] Apoteosis. [ap¨¢rentli] Claramente. Sindak. p¨¢ngitain. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. Himatay. Anybody. algun. malikma ta. Dulo. n. [ap¨®ling] Espanto. may kal¨¬wanagan. kah i't alin. magpangilabot. n. [¨¦pieri] Colmena. impaciente. Balang isa. n. Apoplexy. caverna. Gumaya. hiwalay. aparente. pahayag. [ep¨ªs] Por barba. Apart. Sumind¨¢k. Apokalipsis. magdamit. bawa't isa ang is a. vision. Magbihis. taluktok. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. Apparent. [ap¨®l] Espantar. revelacion. n. v. May kalinawan. excusar. adj. cima. tindahan ng gamot. [ap¨¦rtiur] Abertura. v. mats¨ªng. n. malaking hangad. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. por pieza. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. [ap¨®zecaris siop] Botica. Bukod. suot. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. Magsanggalang. adv. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. adj. Hindi maramdamin. Kasangkapan. v. [ap¨®lodchist] Apologista. Pagtalikod sa dating pananampalataya. v. n. karakaraka. n. Sinoman. kasuutan. pagaadya. n. indiferente. sentencia breve. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. n. Appeal. Pag aring Dyos sa kaninoman. n. pabaya. [¨¦ni] Cualquier. Butikaryo. [ap¨ªl] Apelacion. may katulinan. n. magtanggo l. insensibilidad ¨¢ toda pasion. pagbibigay dahilan. Apish. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . [anza¨ªeti] Ansia. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. aterrar. Apace. lungga. adj. mag-adya. [ap¨¢rtment] Cuarto. inquietud. kahi't sino. v. [¨¢nter] Antro. n. Silid. n. imitar. Apostrophe. Alin man. Apocrypha. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. Apotheosis. Anxious. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. Apologetical. Apparel. [ap¨¦s] Apriesa. Appall. Apparition. laki ng hangad. [ap¨®zecari] Boticario. Nauukol sa apostol. afan. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan.

magdugtong. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. pagmamahal. Apprehensive. Appraise. Apprehensible. Approach. apaciguar. adj. v. magmahal. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. Appellant. dagdag. v. decreto. M¨¢ukol. n. [apr¨¦ciabl] Apreciable. pag mamahal. captura. [ap¨¦lant] Apelante. v. adj. Apposite. adj. Gamitin. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. Applaud. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. estimacion. [apr¨®ch] Acceso. [apl¨¢us] Aplauso. pertenencia. [¨¢plikant] Aspirante. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. Appreciable. Bagay. n. valuar. n. recelo. Appetize. lapat. Tagahuli. hinal¨¤. pumakpa k. Dapat pahalagahan. Apprehension. [ap¨ªz] Aplacar. Pagkahalal sa kat ungkulan. pagsuri. Apportion. n. dagdag. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. [apl¨ªans] Aplicacion. n. pama mahagi. v. maghalal. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. Apprenticeship. Appease. adj. Pagbibigay halaga. dum log. sumilang. magmahal. Approachable. [¨¢petait] Apetito. Approach. pumayap¨¤. [apr¨®ch] Acercarse. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. Magpatahimik. apreciacion. Approbatory. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. Napag-uunaw¨¤. [apr¨¦s] Apreciar. pahintulot. magpaunlak. [apr¨¦ntis] Aprendiz. [ap¨®intment] Nombramiento. [aprij¨¦nd] Aprehender. Lumapit. Kutob. tabas. Humalaga. Apple. Apprehend. v. estimar. v. paghahat¨¬. n. v. pagpapatotoo. recurir ¨¢ un tribunal superior. Approof. paggamit. Appreciation. presa. adj. [aprij¨¦nder] El que aprehende. prender. Bagay na kaugnay. a?adir. v. n. [apoint¨ª] Funcionario. Karu . Apprise. kawan¨ª. la accion de llegar ¨® acercase. lumuhog. [ap¨®rcien] Proporcionar. [aprob¨¦tori] Aprobativo. n. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. Apprentice. determinar. n. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. Pagpupuri. [ap¨®int] Se?alar. Magbitin. maglagay. anejar. ikapit. Mansanas. sumipot. Appreciate. Apprentice. Gana sa pagkain. n. n. paunlak.Appeal. n. n. a?idadura. apto. Applicable. Pagpapatunay. n. calmar. maghat¨¬. Bagay. [ap¨¦nd] Colgar. [apert¨¦n] Pertenecer. Appear. Appendix. Appetizing. n. n. Paglapit. Appellee. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. n. Humuli. Appointee. n. tagadakip. adj. Apposition. [apel¨¦cien] Apelacion. Pagsasangkap. n. Paghahalaga. Pumuri. Magkagana ng pagkain. napahihintulutan. Apportionment. [aplik¨¦cien] Aplicacion. [¨¢posit] Adoptado. [apr¨²f] Aprobacion. Tutol. Appointment. iakma. Pagbabahagi. Appertain. Appliance. pagsasanay. Lumitaw. Baguhan. Magugunihin. [apos¨ªcien] Aposicion. estimacion. pasiya. v. n. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. v. Maglagay ng baguhan. Ang tumututol. adj. . [aprij¨¦ncien] Aprehencion. [aprob¨¦cien] Aprobacion. Apprehender. Pagbabagay. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. adj. n. aclamar. [apr¨ªciet] Apreciar. v. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. [ap¨ªl] Apelar. v. n. karugtong. May kahilingan. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. nombrar. [¨¢pl] Manzana. [apr¨®chebl] Aproximable. [apl¨¢i] Aplicar. Malap¨ªtlap¨ªt. n. pag huli. timido. hichura. Magpahalaga. [ap¨ªrans] Apariencia. pagdakip. palmear. Magbigay-alam. Applicant. Appraisement. n. Appearance. [apet¨¢ising] Apetitivo. Applause. Any?. aproximarse. sumap¨¬. v. Pag-aaral. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. Apply. [apr¨¦sment] Aprecio. Appendage. akma. dumakip. dapat mahalin. Appoint. Napatutunayan. n. Pagsubok. Approbation. dirigirse ¨¢. pagpakan. alabar. Magtakda. [aprici¨¦cien] Valuacion. humat¨¬. mamahagi. v. Appetite. v. akma. Appellation. estipulacion. [apel¨ª] El acusado. n. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan.. magdagdag. recurrir ¨¢. pagpapatuna y. estimar. matatakutin. Magbahagi. proporcionado. [apl¨ªkebl] Aplicable. humarap. pahintulot. pagkakayar?. Append. sumikat. ponderar. Tumutol. [apl¨®d] Aplaudir.

Lapit. [¨¦rab] ¨¢rabe. hubog. Umar¨¬. [arc] Arco de c¨ªrculo. Arbour. [apr¨²val] Aprobacion. idoneidad. adj. inquieto. [¨¢rbitret] Arbitrar. Arbitrate. n. adj. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. adj. adj. n. delantal. Humubog. Apropos. adj. enramada. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. n. Wikang ¨¢rabe. [¨¢ptli] Aptamente. anghel na may mataas na kalagayan. Balag. subukin. dapat. [ark¨¦d] Arcada. [¨¢cuios] Acuoso. adv. Pahintulot. [¨¢rkaik] Arcaico. adj. Approximate. ¨¢rabe. [apr¨²v] Aprobar. kabagay¨¢n. dispuesto ¨® apto para la labranza. v. Apron. Approve. kasanay¨¢n. n. Bagay. Arcade. adj. glorieta. Mapahihintulutan. Ukol sa tubig. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. id¨®neo. adj. Ukol sa Arabya. Archaic. adv. Walang pakpak. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. arbitrio. Lumapit. n. inmediato. adj. Approvable. [arbor¨¦cent] Arborecente. mapapayagan . [apr¨®priet] Apropiar. war¨¬ punong kahoy. Tagahatol. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. una. v. Sumubok. tikman. n. n. [¨¦pron] Devantal. taga Arabya. Bagay. May kakayahan. [¨¢ptitiud] Aptitud. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. n. v. n. Arsobispo. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. Tila punong kahoy.Appropriable. lum¨¤. Apyrous. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. Alulod. [apr¨®ksimet] Aproximar. Balangaw. bukod-tan g¨¬. adj. gumawa ng ark¨®. maaar¨¬. Pag-ar¨ª. n. juzgar como ¨¢rbitro. Aqueous. switik. [¨¢rbitreri] Arbitrario. particular. enramada. Arabic. karapat¨¢n. pag-angkin. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. [¨¢cueduct] Acueducto. Balag. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. Marunong ng wikang ¨¢rabe. Arch. Balantok. glorieta. kakahuyan. sangka. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. kakahuyan. Apterous. sin alas. Arborescent. Arcanum. Aptitude. Appropriate. Kalakip. Arabian. Aquarium. ¨¢rbitro. La¨®n. [arch] Arco. Balabalantok. Arkanghel. [¨¢cua] Agua. n. [arch] Principal. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. adj. acercarse. Archangel. [apropri¨¦cien] Apropriacion. hind? tumutunton sa katwi ran. [arch] Abovedar. [¨¢rboer] Emparrado. [acu¨¢rium] Acuario. Appurtenance. Mabagsik. dati. Arch?ology. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. ¨¢rabe. kumamkam. n. Approximation. adj. n. Aqueduct. Nabubungkal. [apr¨®priet] Apropriado. adj. mal ikot. Ukol sa kahoy. Apricot. [¨¦pril] Abril. Arch. primero. [¨¢pricot] Albaricoque. Appropriate. karapatdapat san¨¢y. Malapit. [apr¨®priabl] Apropriable. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. Arc. umangkin. [¨¢rbiter] Arbitrador. Arboreous. desp¨®tico. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. may kasanay¨¢n. Magagawang pag-aar¨¬. busog. D? matarok na lihim. Arch. Aptly. ark¨®. April. katotohanan. ukol. n. Aqua. Tubig. Archbishop. Pangulo. Arable. n. [¨¢rboer] Emparrado. n. Aquatic. pertenencia. tap?. n. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. Abril. May kaya. ukol. Arab. naaararo nabubukid. [archb¨ªsiop] Arzobispo. Appropriation. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. Tapis. el ¨¢rabe. glorieta. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. n. ar¨¢bico. Aquiline. Arbor. glorieta. kaukulan. adj. v. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. Arbiter. adv. Apt. [apt] Apto. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. kalapitan. v. n. n. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. Approval. Arabic. ark¨®. adj. Approximate. [ark¨¦noem] Arcano. taga Arabya. adj. n. Kakayahan. n. hukom. Arabist. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. b¨®veda. [ap¨¦rtenans] Adjunto. hubog balantok. bihas¨¢. Arbitrary. adj. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. travieso. probar. . p¨ªcaro. Parang tubig. n. hiwag¨¤. n. b¨®beda. adj. [acuil¨¢in] Aguile?o. Arbitration. may pagkaar¨¬.

Arduous. Argue. Pamaman¨¤. n. [arms] Armas. Aridity. Lupang malagkit. bubong na balantok. vehemente. Area. n. [¨¢rmles] Desarmado. adj. ¨® pangulong di¨¢kono. Magsakbat. n. [¨¢rcaivs] Archivos. Bumangon. mas ipag. Marunong ng aritm¨¦tika. basal. mapusok. [¨¢rmori] Armer¨ªa. maalab. Archdeacon. Arithmetic. arma. Magmatwid. m aningas na loob. n. [¨¢rmjol] Sobaco. n. Sa palibot. bayan ¨® bansa. Arms. Argumentative. n. apasionado. Argument. Aright. n. Arkitekto. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. Armament. Bisig. adj. v. [ar¨®ma] Aroma. Malaking sasakyan. Armorer. inalisan ng alm¨¢s. d¨¢anan sa i alim ng balantok. Armhole. Taguan ng alm¨¢s. adj. . [¨¢rchoer] Arquero. makipagmatwiranan. malapit sa. Mahirap gawin. Ardent. [¨¢rkitect] Arquitecto. n. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. Arctic. Arithmetician. calor. n. Kilikili. Archer. n. manggaling. Arise. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. Ark. n. Mahal na tao. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. mabigat gawin. Nakaalm¨¢s. sakbat. n. provenir. [¨¢rmoeroer] Armero. [¨¢rdent] Ardiente. [arn¨ªca] Arn¨ªca. Archipelago. [ar¨ªditi] Sequedad. n. Pangangatwiran. vehemencia. Argil. Arnika. Armory. [¨¢rmpit] Sobaco. n. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. Aroma. adj. Nauukol sa hilagaan. adj. Ardency. Archivist. n. n. Kilikili. n. n. n. el art¨ªfice que fabrica armas. cerca. Arnica. [¨¢rkivist] Archivero. prep. Arid. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. Aromatic. nacer. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. Hukbo. Armpit. Around. Army. [arist¨®cresi] Aristocracia. n. may sakb¨¢t. adv. sa paligid. Ukol sa pangangatwiran. dificil. bang¨®. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. n. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. n. [arm] Armar. Architectural. Archery. septentrional. lak¨ª. adj. Architecture. [archd¨ªcn] Arcediano. [¨¢rmor] Armadura. Arm. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. Walang alm¨¢s. Lawak. n. seco. Kapisanan ng mga mahal na tao. alm¨¢s. [¨¢rguiument] Argumento. Katuy?an. laborioso. mag-alm¨¢s. [er¨¢und] En. Around. M¨¢maman¨¤. pagkatuy?. [er¨¢und] Al rededor. Aritm¨¦tika. Tagapag-ingat ng archibo. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). [¨¢rmful] Brazada. adj. ardor. adj. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. Mabang¨®. n.Archbishoprick. Tam¨¤. v. [arm] Brazo. [¨¢rid] ¨¢rido. n. Mga kasangkapang panglaban. Balantok sa bahay. n. v. [armd] Armado. Armistice. isa sa mga katungku an sa katedral. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. Aristocrat. Archives. alm¨¢s. n. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. adv. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. adj. [ar¨¢it] Acertadamente. matwid. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. Architect. [¨¢rguiu] Razonar. Aristocracy. razonamiento. [¨¢rdchil] Arcilla. Armful. Ukol sa aritm¨¦tika. n. [¨¢rdensi. Tuy?. adj. n. Ningas ng kalooban. kab¨¢n. Archway. tagapanghilagpos. Sa. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. n. ¨¢rdor] Ardor. n. Archibo. [¨¢rctic] ¨¢rtico. Arsediano. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. [¨¢rmistis] Armisticio. n. Kapuluan. Maningas. [¨¢rduos] Arduo. kapu sukan. pagpapahilagpos. b¨®veda. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. Arm. [arc] Arca. braso. n. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. magmula. disputar. Pangk¨®. [¨¢rmament] Armamento. Armor. Mga sakbat. ansioso. [er¨¢is] Levantarse. [¨¢rch-ue] Arcada. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. [¨¦ria] ¨¢rea. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. Armed.

kahambugan kapal aluan. Sunog na kinus¨¤. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. maggay ak. Gumising. Arrow. [arr¨¦n] Citar. n. pwitan. fraude. [¨¢rtist] Artista. pagkahusay. adv. Arsenic. Lal¨¢ng. yamang. magsakdal. sumampa. Karaniwan. Pagkalagay. Ang yar¨¬ sa katalinuan. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. Arrant. v. pumangkat. pagkaayos . arreglar. n. hambog. . Arrive. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. [arr¨¢iv] Arribar. Ukol sa ugat. Arrest. subir. adv. Arson. Artful. kaalaman. [arr¨¦ndch] Colocar. [arr¨¢ival] Llegada. nakaayos. arribo. Arrogant. Artista. [¨¢rtisan] Artesano. magbuy¨®. [arr¨¦st] Arrestar. Manggagaw¨¤. Arrogate. [¨¢rrogans] Arrogancia. Humuli. exitar. pagsasakdal. pagsapit. Artless. mientras. n. n. orden de batalla. adj. n. Likha. umayos. n. Gaya. husay. sumapit. adornar. presuncion. v. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. adj. Kakulangan sa ipinagkautan. trasera. Bumigkas ng malinaw. v. Pagdating. [¨¢rticl] Art¨ªculo. Magilas. perverso. n. bagay. [¨¦rrant] Malo. Arrear. dumakip. Artillery. acusar. Kanyon. v. diestro. n. n. [arr¨¦ndchment] Colocacion. magbilanggo. artiticial. adj. adv. pangkat. gilas. n. v. Articulate. sencillo. [artif¨ªcial] Artificial. Artificial. presumir de s¨ª. May kasamaan. Ascend. [arr¨¦] Adorno. maghambog. ibilang?. Ugat. Artificer. palal¨°. umilanglang. Malinaw. Artery. para. Article. [art] Arte. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. atraso. Tawagin sa h¨²kuman. el que profesa algun arte. mapaglikha. [¨¢rsinal] Arsenal. [arr¨¦st] Prision. [as¨¦ndant] Altura. Kakulangan sa ipinagkautang. bihis. Arrogance. Ascendant. arresto. [as¨¦nd] Ascender. Gayak. nalgas. Paghuli. musmos. Articulation. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. atraso. pagdakip. Pwit. Dumating. adj. v.Arouse. sumulsol. May pagkamagilas. v. ilangl¨¢ng. kaswitikan. Arow. vestido. Arraignment. conj. emplazar. hind? katutub¨°. Array. Articulately. [er¨¢us] Despertar. [¨¢rcueboes] Arcabuz. Arse. igualmente. n. umudyok. claro. n. Taas. Arrangement. [¨¢rtful] Artificioso. acusacion. [¨¢rsoen] Incendio intencional. Arte. pumukaw. n. n. n. adj. [er¨®] En fila. Artesian well. Arrearage. pagdatal. [art¨ªkiulet] Articular. Arrest. Artifice. Arraign. v. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. Maglagay. Pang-akbay. Astinggal. [as] Como. Arrival. [art¨ªrial] Arterial. Magpangkat. [arr¨ªer] Resto de una deuda. palas?. Arrantly. katusuhan. hablar distintamente. n. Nakahanay. m agsalita ng maliwanag. Artist. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. kumanya. Artistic. n. Pagpapaharap sa h¨²kuman. day¨¤. n. Pan¨¤. [art¨ªkiular] Articular. [art¨ªfiser] Artesano. [arr¨¦] Colocar. tumaas. [¨¢rrogant] Arrogante. ayos. en linea. orgulloso. Umahon. [¨¢rticl] Capitular. adj. [art¨ªkiulet] Articulado. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. Arterial. Artisan. Kagilasan. maliwanag. [¨¢rs] Culo. [¨¢rtles] Simple. bahagi ng kasulatan. enga?o. Arrange. Articulate. [¨¢rtifis] Artificio. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. saeta. artista. n. Umangkin. Lumagay. [¨¢ro] Flecha. v. tampalasan. elevacion. gayon din. orden. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. [¨¢rroguet] Arrogarse. may pagkapalal¨®. kung paano. Nauukol sa kasukasuan. ayos sa pakikipag laban. pagbibilangg?. matalin¨°. adj. Arsenal. n. n. [arr¨¦nment] Emplazo. Pananalita ng maliwanag. Arquebuse. adv. Articular. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. As. adj. [art¨ªstic] Art¨ªstico. Masama. poner en orden. tambien. v. adj. Array. n. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. n. Article. humusay. llegar. v. Arrogantly. umayos. kulukut?. [¨¢rrantli] Coruptamente. humanay. Art. [¨¢rteri] Arteria.

[¨¢spir?nt] Aspirante. n. mukha. Ascription. Asp. Kulay-ab¨®. pasukalin ang loob. Aspiration. Ascendancy. any?. Sisidlan ng ab¨®. adv. paitaas. tumuus. adj. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. asaltador. adj. Assail. Askant. adj. m¨¢niniil. n. adj. Natutulog. Assailable. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. [¨¦sian] Asi¨¢tico. atacar. Aslant. Burro. [asf¨¢lt] Asfalto. Asleep. n. paliwas. ignorante. [¨¢shi] Cenizoso. [¨¦sia] Asia. [asp¨¦rsion] Defamacion. adj. calumniar. [aski¨²] Oblicuamente. Myerkoles de senisa. Aspire. mang loloob. Saklap. [asp¨¦rs] Difamar. [as¨¢id] Al lado. v. v. pangdadaluhong. n. Pababa. Kulay ab¨®. adv. Nas¨¤. Ashore. gawing b k?bak?. ¨¢ un lado. tumanong. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. Asperate. [ask] Pedir. tabas. Maniil. semblante. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. n. n. de travez. mangharang. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. pronunciar con aspiracion. Sa lup¨¤. [asp¨¢ir] Aspirar. Asquint. [ascr¨ªpcien] Atribucion. maask¨¢d. Ab¨®. ba k?bak?. kandidato. Asparagus. [as¨¦lment] Asalto. Asinine. kasiraang puri. ang nagha hangad. mangloob. pagkapalagay. [asert¨¦n] Asegurar. poder. hind? makahing¨¢. [as¨¦l] Acometer. asno. v. ceniciento. hwag pahingahin. tonto. sa kati. n.] Ascencion. adv. asaltar. sumam¨°. Asia. n. Pasaklap¨ªn. Ass. [ask¨¢nt] Al sesgo. rogar. Ashes. Ascribe. tul¨®g. dumaluho ng. [as] Burro. pretender. adj. n. Aspirant. Ash-tub. Ascertain. paniniil . serpiente venenosa. [asl¨¢nt] Oblicuamente. Lakas. superior. Aspirate. [aspir¨¦cien] Aspiracion. Panghaharang. borrico. Mamintas. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. Ask. v. Aslope. [asl¨ªp] Dormido. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. Ash. Askew. pag-samp¨¢. [esi¨¦md] Avergonzado. Bikas.Ascendant. [ascr¨¢ib] Adscribir. Pahal¨¢ng. N¨¢pahiya. adj. n. Asperse. v. [as¨¦lant] Acometedor. [asp¨¦riti] Aspereza. [ascu¨ªnt] Al soslayo. atribuir. n. kapangyarihan. [as¨¦ncien. fijar. Ashamed. preguntar. [¨¢spiret] Aspirar. [¨¢sinain] Asinino. Ash-colored. Magbady¨¢ ng tinig h. [as¨¦ndensi] Influjo. candidato. [ash-toeb] Cenicero. n. Sa tab¨ª. Pintas. hangal. mal olooban. Pahal¨¢ng. adj. italaga. v. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. samp¨¢hin. de travez. Asphyxiate. [¨¢sper] ¨¢spero. Asphalt. [ash-colord] Ceniciento. rigidez. adv. Mukhang humento. afirmar. Ang nagnanas¨¤. Tumant?. n. Ascent. bukod. Aspect. Asiatic. bak?bak?. [¨¢spect] Aspecto. Masaklap. n. n. Asphyxia. [¨¢sies] Ceniza. Ang kahoy ay maputi't matibay. hangad. Aside. [asf¨ªcsia] Asfixia. pretendiente. [¨¢sent] Subida. Assailment. n. adj. Ashy. Pahal¨¢ng.. rudeza. Ang mahaharang. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. pag-ilanglang. ipagpalagay. Asperifolious. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. Magnas¨¤. v. Ahas na makamandag. [esi¨®r] En tierra. sa pangpang. n. tulisan. Asya. adj. . Ash-Wednesday. sukal ng loob. adj. Aspersion. aparte. Asian. burriko. In¨ªs. adj. Taga Asya. Taga Asya. interrogar. paaskarin. [as¨¦ndant] Ascendiente. Asperity. sa tagiliran. pag-ahon. oblicuamente. Ahun¨ªn. ugaling humento. Manghaharang. n. Pagkatalaga. hichura. Pag-akyat. establecer. v. Assailant. [asp] ¨¢spid. manirang-puri. Punong kahoy na masanga't mayabong. Magtalaga. magta nong. Ascension. v. adj. masisiil. [ash] Fresno. [asl¨®p] Al sesgo. pangloloob. n. Asper. Huming?. masukal ang loob. humandulong. tacha. Uminis. Pasulyap. agresor. magp atunay. askad. adj. Paahon. adv. mangdadaluhong. inis¨ªn. maghangad. acometimiento. n.

Assassination. Assimilable. Association. [as¨¦mcien] Apropiacion. Asseverate. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. [as¨¦mbledch] Coleccion. confederado. convocar. v. Paglusob. Sinalinan ng kapangyarihan. Umur¨¬. tikman. Assessor. pagdaluhong. adj. n. M¨¢mam¨¢tay-tao. [as¨®rtment] El acto de clasificar. Assort. Assign. Assets. Asseveration. v. Magtakda. v. kanyahin maghinal¨¤. n. Katipunan. Pag-ar¨¬ng kanya. Magpulong. congreso. n. n. adj. [as¨¦mbli] Asamblea. [¨¢stma] Asma. Assay. n. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. [as¨¦s] Amillarar. wangis. Tagaayon. n. [asain¨ª] S¨ªndico. ayudar. Assignment. arrogar. v. saklolo. [asu¨¦siv] Mitigativo. paglilipat sa iba. apoyo. Tumulong. [as¨¢in] Asignacion. experimentar. [as¨ªst] Asistir. [as¨®ciet] Asociado. [as¨ªmilet] Asemejar. v. Pumatay ng tao. [as¨ªdiues] Asiduo. Assault. n. Assertion. Kumuha. subukin. v. [as¨¢sinet] Asesinar. defensor. abuloy. cesion. [as¨®rt] Clasificar. n. [as¨¦i] Ensayo. Sikap. Assess. adj. ang nag sasalin sa iba. tasador de impuestos. [asi¨²m] Tomar. sipag. Magpatunay. [as¨¦nt] Asenso. Assessment. n. laboriosidad. n. Assuage. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. Sumam¨¢. [as¨¢inment] Asignacion. m agmukha. Assist. [asoci¨¦cion] Asociacion. Assume. nakapagpapatahimik. pumaris. Assent. prueba. Assert. Assimilation. n. [as¨®lt] Asaltar. [as¨®ciet] Socio. Associate. Umalalay. adj. n. dumaluhong. n. Amilyaramyento. Assurance. [asimil¨¦cien] Asimilacion. [as¨¢iner] Asignante. Assure. Astern. auxiliar. Asthma. mangloob. Assassinate. magpisan. Kasam¨¢. [as¨¦rt] Sostener. v. multitud. Assuredly. [asever¨¦cien] Aseveracion. [asi¨²r] Asegurar. ipagkaloob . pagkanya. [asi¨²rd] Seguro. Assistant. kapisanan. magpatotoo. Assignee. experimento. pagtatadhan¨¤. kamukha. adv. igaya. Pagsasanay. [as¨¦soer] Asesor. umar¨¬ ng sa ib¨¢. Matatakdaan. v. Kasam¨¢. magwangis. . n. sin duda. cesionario. suavizar. pagpapatotoo. Yaman. n. v. Assay. afirmar. Pahintulot. presumir. calmar. sumaklolo. compa?ero. pagpayag. [asa¨ªnabl] Asignable. n. magbagaybagay. apropiar. [asi¨²rans] Seguridad. [asidi¨²iti] Asiduidad. Pagtatakda. [as¨¢sin] Asesino. Assimilate. masipag. Tagatasa ng bwis. n. Samahan. n. cierto. kapisanan. Sa gaw¨ªng likod. pagbabagay-bagay. Magpahintulot. [asu¨¦dch] Mitigar. n. afirmacion. certeza. Lumusob. v. se?alar. v. totoo. v. Assuasive. n. Assortment. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. Assign. n. paoo. consentimiento.Assassin. Tumulad. [as¨¦rcien] Asercion. [as¨ªmilebl] Semejante. n. transferente. sociedad. v. kawangis. adj. Magpalubay. kasama. v. magpahumpa. Assignable. magpatahimi k. pagsubok. maghwad. fondos. [¨¢sets] Caudal. [as¨¦i] Ensayar. Pagtiwal¨¤. [as¨¦mbl] Congregar. umabuloy. n. Katulong. Takda. Kahwad. wangk?. Totoong-totoo. aplicado. afirmar. apaciguar. Hik¨¤. [ast¨¦rn] Por la popa. Assent. Tulong. gumaya. paglilipat sa iba. Pagpapatunay. Assiduity. Masikap. p angloloob. Assured. [as¨¦nt] Asentir. Assemblage. n. mangharang. walang pagsala. acometimiento de alguna plaza. ceder. adj. Asahan. aprobar. cesion. n. Pag-ur¨¬. tikim. [as¨¢sinesien] Asesinato. Assigner. Associate. adv. [as¨®ciet] Asociar. karamihan. apoderado. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. Nakapagpapalubay. [as¨¦sment] Amillaramiento. ilipat sa iba. tagapagsanggalang. [asev¨¦ret] Aseverar. handil¨¬. tadhan¨¤. umayon. pumayag. mantener. umoo. Associate. Assemble. sa likod. [as¨¦rt?r] Afirmador. v. Assault. magtadhan¨¤. Sumubok. n. [as¨®lt] Asalto. kumandil¨¬. Kapulungan. Assiduous. magtanda. Maaasahan. Assumption. kagaya. n. [asi¨²redli] Ciertamente. acometer. auxilio. adecuar. makisam¨¢. Alalay. asegurar. Hwad. pag-asa. aprobacion. Pagpatay ng tao. semejanza. [as¨ªstans] Asistencia. v. Assembly. Assistance. [as¨¢in] Asignar. Assertor. matatadhanaan.

de un modo atravesado. maglingkod. adj. Ang pananalig na walang Dyos. servicio. aparte. [astr¨®loger] Astr¨®logo. [at¨¦mpt] Empresa. n. magkamit. n. [at¨¢c] Atacar. p agkandil¨¬. Athlete. Pagtatakip ng sala. Atmospheric. paglilingkod. pillar. adhesion. Pagsubok. humawak. Athletic. v. pa gkakam¨ªt. Sa. procurar. Magtakip ng sala. mabalis¨¢. propiciacion. Karunungan tungkol sa lak¨ª. Sakla. salakay. pakikipagkasund?. Attack. katampalasanan. tentativa. Astonishment. [at¨¦n] Ganar. [at¨¦nment] Logro. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. [ast¨®nish] Asombrar. Astronomy. n. [atoem] ¨¢tomo. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. dugtong. [at¨¢ch] Prender. n. tang¨¬. Atomic. adj. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. magtam¨®. [atr¨®ci?s] Atroz. [as¨¢il?m] Asilo. adv. Uh¨¢w. Ang may pananalig na walang Dyos. Attempt. humuli. bukod. Daluhong.Asthmatic. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. Astronomer. lo que se puede conseguir. [at¨¦nabl] Asequible. servir. [at¨¦nd] Atender. [at¨¦ndans] Atencion. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. acometer. pagkaabot. [astr¨¦] Desviado. asombro. en. aprehension. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. . aplacar. Manggilal¨¢s. refugio. [ast¨®nishing] Asombroso. Astound. Asunder. Atlas. Pahalang. Munting munt?. bukaka. coger. consecucion de lo que se pretende. v. Atheist. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. sukat at kilos ng mga al¨¤. maaabot. switik. pagkahuli. [ast¨®nishment] Pasmo. H¨ªkain. Atrocious. kagil¨¢gilal¨¢s. katak¨¢tak¨¢. [at¨®mic] At¨®mico. Panganorin. adj. Ampunan. prueba. Asylum. cuidado. v. Atonic. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. Atheism. Atone. embargo. adv. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. [¨¢ziism] Ateismo. makaka mit. Nakapangingilabot. Attempt. acompa?amiento. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. enlace. pagtik¨ªm. N¨¢ligaw. Ukol sa tal¨¤. Dumaluhong. v. Napaka munting bagay. n. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. lumusob. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. prep. [at¨¢chment] Amistad. Attach. magpalubag loob. [at] ¨¢. Sumubok. Astray. embestida. Atlantic. afecto. manggilal¨¢s. adj. Astonish. [at¨®nment] Expiacion. [atr¨®siti] Atrocidad. tumanga n. [at¨®n] Expiar. Astrologer. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. Kamanghamangha. adj. [at¨®p] Encima. experimento. Astral. errado. n. pasmar. adv. Lumingap. de los astros. Ukol sa panganorin. Attain. Attendance. magsumikap. v. n. asir. kandilian. Attend. Kabalakyutan. n. n. n. Attachment. Mahin¨¤. [az¨¦rst] Sediento. paglusob. n. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. Athirst. tampalasan. At. (isang dagat). Pagtataglay. [¨¢tlas] ¨¢tlas. Astonishing. [ast¨¢und] Consternar. lograr. [at¨¦mpt] Intentar. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. balakyot. v. [azl¨ªt] Atleta. sukat at kilos n mga tal¨¤. kumandi l¨¬. pasmar. n¨¢lisya. Magtaglay. pakikisap¨¬. Sa ibabaw. concordia. sumalakay. v. Astrology. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. Atop. adj. idugtong. adv. n. n. n. Atlas. n. magtak¨¢. adj. Athwart. Atrocity. [¨¢stral] Astral. walang lak¨¢s. Tuso. enorme. apegarse. sangla. ¨¢lagaan. prep. Hiwalay. Dumakip. bituin at ibp. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. Atl¨¢ntiko. n. M¨¢mangha. v. enajenar. abay. pa ngpalubag-loob. Attainment. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. Atmosphere. Attack. Astraddle. tumikim. alcanzar. Atom. Matataglay. [asti¨²t] Astuto. n. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. Paglingap. n. bituin at ibp. n. ikab¨ªt. paglaban. uma bot. mag patahimik. Atonement. lumaban. [as¨¢nder] Separadamente. Astride. duminig. probar. Pakikipag-ibigan. adj. Astute. matatam¨®. Attainable. Pagk¨¢mangha. adj. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. prestar atencion. [at¨¢c] Ataque. de travez. considerar. pagtatam¨®. n. Pahalang. apaciguar. adv. adj. adv. experimentar.

apoderado. Magparatang. guardilla. Nagpapahin¨¤. Auspice. Kapangahasan. panghikayat. osad¨ªa. [or¨®ra] Aurora. Auricular. adj. el que oye. Buk¨¢ng liwayway. agente. adj. [¨®rist] Aurista. achacar. [atest¨¦cien] Atestacion. August. Auspicious. examinar. n. casta?o. Nakagaganyak. gayak. hul¨¤. Augment. Agosto. Auction. adj. adj. Nauukol sa taynga.. Aunt. karangaldangal . aumento. [atr¨¢ccien] Atraccion. n. Audience. magpapay¨¢t.. r¨ªgido.Attendant. adivinar. Paglilinaw ng isang kautangan. [¨¢tic] Desvan. testimonio. Kapulungan ng nangakikinig. v. [¨®ditor] Oidor. barrenahin. auditorio. Pangah¨¢s. taimtim. [ogu?stnes] Majestuosidad. barrena. Pangganyak. n. [¨®gu?r] Taladro. tia. miramiento. [¨®gu?st] Agosto. Lingap. any?. abay. pinta kasi. pron. Ampon. humikayat. Bumutas. Audacity. n. adornar. mapamahiin. pagtutuos. Attenuant. [at¨¢ir] Atav¨ªo. n. kainam an. [at¨¦nuet] Atenuar. [¨®diens] Audiencia. Attitude. Auditor. Auctioneer. Attentive. mabagsik. Dakong p¨¢kinigan. adj. tagadinig. Attract. ali. [¨®spis] Auspicio. Attractive. presagio. majestuoso. barrena. atributo. Alil¨¤. Ale. [or¨ªkiular] Auricular. Attributive. Marangal. balang. pagpapatotoo. n. Pamahiin. n. n. [ogm¨¦nt] A?adidura. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. mabangis. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. v. n. n. asear. [occien¨ªr] Almonedero. n. [¨®dit] Rematar una cuenta. adj. atrayente. acompa?ante. proteccion. Aurora. Pagsaks¨ª. [¨®ral] Aural. kahal ihalina. . adj. v. Attribution. Sumaks¨ª. manghu hul¨¤. [¨®b?rn] Moreno. Bihis. Paratang. n. p¨²blica subasta. v. Augment. [atr¨¢ctiv] Atractivo. [ogm¨¦nt] Aumentar. Maglinaw ng isang kautangan. adivino. Almoneda. [atr¨ªbiut] Atribuir. kagalanggalang. Attenuate. ingat. Augmentation. namumulang kulay kuyomangg¨ª. Mahigpit.. Attribute. [¨®gu?st] Augusto. Austere. tumuus. n. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. Auction. matapang. Augur. magpahayag. taladro. pa gsiyasat. Ukol sa paratang. patong. adelgazar. nagp¨¢papay¨¢t. agorero. lingkod. n. n. alguna cosa. Ang nag-aalmoneda. Attribute. favorable. Dagdag. [¨®ccien] Almonedear. [at¨¦nuant] Atenuante. Magbihis. magpalamuti. [at¨®rni] Abogado. aumento. Audit. pangbutas. pakikinig. n. Attest. n. humalina. tind¨ªg. Mapalad. Attic. declarar. [ot] Algo. n. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. kalinga. Attire. adj. Mag-almoneda. Anoman. atrevido. [¨®dit] Remate de una cuenta. v. severo. v. Kuyomangg¨ª. [ost¨ªr] Austero. palagay. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan. Auger. n. Magpahin¨¤. majestad. pronosticar. persuadir. Karangalan. August. Pangbutas. [¨®dibl] Audible. Augury. adj. Auditory. Nauukol sa taynga. patong. Maingat. Aurist. Aural. magpalagay. Augur. Augustness. v. n. pamuti. [od¨¦cies] Audaz. magparami. Attention. n. pinapalad. lakihan. adj. oyente. [ogment¨¦cien] Aumentacion. [at¨¢ir] Ataviar. [¨®ditori] Auditorio. katapangan. [ant] Tia. N¨¢ririnig. crecer. Auburn. Audit. [od¨¢citi] Audacia. katiwal¨¤. [at¨¦ntiv] Atento. Tay?. kandil¨¬. nakahihikayat. Manggamot sa taynga. n. Audible. tagalinaw ng i sang kautangan. panghalina. n. manghu l¨¤. [¨®gu?r] Barrena. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. Aught. n. [¨®gu?r] Taladrar. nakahahalina. n. kapangyarihan. Audacious. humul¨¤. Dagdag. v. n. adj. grandeza. maggayak. [at¨¦st] Atestiguar. [¨¢titiud] Actitud. imputar. lagay. [at¨¦ndant] Sirviente. Attorney. adj. cuidado. [¨®ccien] Almoneda. [atr¨ªbiut] Atributo. [at¨¦ncien] Atencion. Gumanyak. n. n. Tagatuos. Balibol. servidor. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. [atr¨¢ct] Atraer. Attestation. Abogado. sumiyas at. Attraction. el adorno y compostura de la persona. v. Magdagdag. crep¨²sculo de la ma?ana. procurador. Attire.

v. Pahintulot. Authoress. Authorize. Autocrat. adj. Pakinabang. autoritativo. Nauukol sa ap¨°. adj. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. [¨®zorship] La calidad de autor. Autora. kawa n¨ª. calle de arboles. Kapangyarihan. tumulong. v. pagt atanim. v. matunayan. [av¨¦r] Asegurar. n. Author. [¨®zores] Autora. [av¨¦l] Aprovechar. adj. v. v. Sama ng loob. Ap¨°. avariento. pag-aapo-ap?an. t¨¦rmino medio. Averse. kasakiman. magbigay ng kapangyarihan. Aver. [av¨¦niu] Avenida. [¨®tom] Oto?o. odio. [av¨¢st] Forte. Automatical. [¨¦vieri] Pajarera. Avocation. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. castigar algun delito. Magpatunay. totoo. pagkamaykatha. n. katakawan. Autopsy. n. Autograph. m¨¢ngangatha. ipakilala ang kato tohanan. [ost¨¦riti] Austeridad. n. Avoid. servir. Available. adj. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. magparusa. n. v. [ot¨®mnal] Oto?al. codicia. n. [av¨ªditi] Voracidad. Kumur¨° ng humigit kumulang. Average. n. Lumik?. adj. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. [av¨¦labl] Util. Napapakinabangan. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. n. [av¨®id] Evitar. umilag . Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. Autobiography. lumay?. rigor. [¨®zor] Autor. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. Kasakiman. Avoidable. maglingkod. Avail. v. pagkamayl ikha. patunayan. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. Kurong humigit kumulang. [¨®topsi] Autopsia. Katulong. Avast. sukal ng loob. matakaw. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. Autonomy. Magpahintulot. [av¨¦l] Provecho. ilagan. adj. Pagkaautor. auxiliatorio. salangsang. Avengement. n. Authenticity. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. n. n. Aviari. [av¨¦ndcher] Vengador. katungkulan. afirmar. Authoritative. n. Avidity. kapahintulutan. tagulan. kaloob. [av¨¦rt] Desviar. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. [¨¢v?ris] Avaricia. babaing may-katha. ang katunayan. umilag. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. Katakawan. Avaunt. n. n. Maiiwasan. n. Autographic. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. ventaja. n. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. kabangisan Authentic. adv. adj. [av¨¦ndch] Vengarse. Otonyo.Austerity. May kapangyarihan. n. apartar. Average. [av¨¦rci?n] Aversion. n. interj. Aversion. adj. ayudar. Tawag. lumih¨ªs. Authority. disgusto. Avail. humiwalay. verificar. Sakim. babaing m¨¢ngangatha. may-likha. binig yan ng kapangyarihan. Avalanche. Tunay. n. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. crueldad. [oz¨®riti] Autoridad. Aba Ginoong Mar¨ªa. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. kalaban. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. [oz¨¦ntiket] Autenticar. n. Sulat ng kanyang sariling kamay. n. [¨¢v?redch] Promedio. Avenue. [avar¨ªci?s] Avaro. n. Mapanghigant¨ª. iwasan. auxiliary. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. n. Authenticate. [av¨¦rs] Adverso. Manghiganti. kabagsik¨¢n. babaing may-likha. Avenge. Umiwas. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. Authorization. n. Makinabang. [ot¨®nomi] Autonomia. [avok¨¦cioen] Evocacion. adj. Auxiliar. precio medio. Authorship. Avoidance. hanapbuhay. Ang katotohanan. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. adj. [¨®tocrat] Aut¨®crata. alejar. v. ma totohanan. contrario. oks¨ªlieri] Auxiliar. [¨®tograf] Aut¨®grafo. hawak. Autumnal. mai¨ªlagan. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. ventajoso. Patotohanan. adj. n. [¨®zoraiz] Autorizar. potestad. Pigil. may-katha. [av¨®idabl] Evitable. ocupacion. Pag-iwas. Autor. nagagamit. Salungat. Avenger. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. [oks¨ªlier. pag-ilag . [av¨¦ndchment] Venganza. katalo. Avert. Higant¨ª. Kahigpit¨¢n. magpatotoo. Avaricious. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. Autumn. n.

Pahayag ng pagpapatotoo. v. [b¨¢bl?r] Charlador. [on] Arista. n. Babble. adj. adv. Tingig ¨® boses ng tupa. May matang mabalasik. v. mabughaw. Magaspang. Ay. celibato. adj. Pagkagising. Award. [e] Siempre. Bachelorship. adv. kabastusan. sadya. color cer¨²leo. [b¨¦bish] Pueril. Kawikaan. [¨¢csi?m] Axioma. Awl. Kakilakilabot. adv. pagkanen¨¨. [eju¨¢il] Un rato. Gaw¨ªng kulay bughaw. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. Babble. para siempre. op¨°. oranggutang. n. maghayag. algun tiempo. Baby. Aye. Pagka matandang binat¨¤. Kagaspangan. Babe. Lag¨¬ mapakaylan man. sa labas. Mapagsalita ng walang kapakanan. kaunt?. Patabing?. Maghintay. y el meridiano del lugar. asul. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. kaylan man. Avow. Awful. Away. v. . n. Magpahayag. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. adj. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). [eu¨¦ken] Despertar. pasiya. Awaking. [b¨¦bijud] Ni?ez. Tagahatol. abiertamente. Sanggol. bastos. v. [¨¢csis] Eje. v. charlataner¨ªa. n. n. sentenciar. pangbutas. takip. Awhile. afuera. Aware. mag-antay mag-antabay. [o] Amedrentar. [ar¨¢i] Oblicuamente. Awake. [av¨¢uchment] Declaracion. pavor. Axe. pahayag. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. [bac] Atras ¨® detras. parang nen¨¨. v. [au¨¦k] Despertar. [¨¢zoer] Azular. adj. [¨®kuord] Tosco. justificar. Axiomatical. infancia. Magpatotoo. Award. Salitang musmos. [ol] Lesna. [au¨®rd] Juzgar. Azure. [av¨®ual] Declaracion justificativa. Magsalitang parang musmos. adv. [av¨¢uch] Afirmar. [av¨¢uedli] Declaradamente. Sangdal?. Axle-tree. [¨®kuordnes] Tosquedad. Gis¨ªng. [b¨¢chelor] Soltero. Back. v. Awn. groceria. [b¨¦bi] Criatura. n. Awning. magpatunay. infante.. Avowal. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. n. [b¨¢bl] Balbucear. kasindaksindak. Awful-eyed. n. satsatero . [¨®ful] Tremendo. nakatanod. Avouchment. n. ikir¨¢n. esperar. pumukaw. n. determinar. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. mahirap gaw in. [¨¢zoer] Azulado. testimonio. al travez. Kakilakilabot. parlero. satsat. infante. el nene. jamas. ikir¨¢n. Awkwardness. Matandang bagong tao. [eu¨¦r] Cauto. adv. Sinag. Avowedly. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. v. [acs] Hacha. n. [ba] Balar. [av¨¢u] Declarar. Awe. Gumising. Balibol. el nene. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. samantal¨¤. gumitl¨¢. Awkward. Baboon. Tumakot. Babyhood. [eu¨¦k] Despierto. adj. Baa. [ba] Balido. adj. Pangim¨¬. Humatol. determinacion. n. n. vigilante. Urong sa dakong likod. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. n. magpasiya. n. Azure. Hatol. n. nen¨¨. adj. n. pagpayag. adv. Avouch. aprobacion. [eu¨¦king] Despertamiento. [eu¨¦y] Ausente. c¨¦libe. Pagkasanggol. Sanggol. n. Ehe. pumukaw. Babbler. Azimuth. pinipihitan. adj. Kulandong. Patotoo. adv. Azymous. asombrar. kasindaksindak. confesar. dificil. adv. kasabihang may taglay na aral. Awarder. [b¨¢bl] Charlar. Pangim¨¬. Axis. n. Awfulness. hiya. [¨®fuli] Terriblemente. adj. Awake. Walang lebadura. Malaking unggoy. Talaga. musmos. Sungot. Babyish. Lalik¨¢n. takot. [au¨®rd] Sentencia. Awry. pinipihitan. limb¨®. n. n. Awfully. Baa. n. rudo. horroroso. v. Awaken. n [b¨¦bi] Criatura. v. Bughaw. [o] Miedo ¨® temor reverencial. B (ba). [bi] B (be). Bachelor. Awe. Parang sanggol. [¨®ning] Toldo. n. nen¨¨. Gumising. Maingat. [ai] S¨ª. Palakol. Wala. matandang binat¨¤. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. n. Axiom. B B. Oo. [eu¨¦t] Aguardar. Await.

Backside. traidor. n. bala. Paninirang puri. pungl?. Tal¨¬. [b¨¢gging] Tela basta. [b¨¢cbaiter] Murmurador. May kasamaan. calamidad. [b?l] Fianza. faltar ¨¢ la palabra. confundir. katiwala. mapag-alimura. negligencia. Urong. Pintuan sa likuran. Baker. [bac] Sostener. lerdo. se?alar con divisa. enemigo. umak¨°. [b¨¢lans] Pesar en balanza. n. anomang mabilog. Magsagisag. Paurungin. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. v. v. K¨¢yong magaspang.Back. n. Sasisag. Bald. la carne salada del puerco. Badly. Managot. [b¨¦cn] Tocino. ang dakong likuran ng anoman. Bagging. Masama. [badch] Divisar. [b¨¦dnes] Maldad. Ball. Ang daladalahan sa paglalakbay. malo. sibi. balancear. kamusmusan. n. Baldness. [b¨¦lif] Alguacil. Bailee. [bolk] Viga. Mapanirang puri. may karamdaman. Bad. contratiempo. perjuicio. kaibig ang taksil. [b¨¢dcher] Cansar. v. burla. n. Badness. Bake. Tumalo. [b?l] Caucionar. Bag. pelota. n. mayordomo. bir¨°. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. Tumimbang. preposteramente. pesadez. [bol] Bola. [b¨¦lful] Triste. [b¨¢cbait] Murmurar. [bold] Calvo. n. hundir. funesto. Baldhead. la parte de atras de cualquiera cosa. [b¨¢cu?rd] Atras. pagurin. ka alitaan. umalimura sa likuran. [b¨¢fl] Eludir. trasero. pag-alimura. [bac] Espalda. Bagpipe. [bacb¨®n] Hueso dorsal. balanse. [b¨¢csiop] Trastienda. jocosidad. sa dakong liko d. v. Kadung?an. [b¨¦dli] Malamente. se?al. Backbiting. espinazo. [bag] Saco. adj. Liku ran. [b¨¢cbaiting] Detraccion. Tuks¨®. Bale. sakuna. saldar. n. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. [bet] Cebar. Backroom. [b¨¢csaid] Espalda. Balk. agravio. Magpain. montar ¨¢ caballo. magkulang sa pananalita. baile. Back. n. v. n. n. pagkakalb¨®. [b¨¢cu?rd] Opuesto. talega. kadwagan. v. Taong kalb¨®. fatigar. [b¨®ldnes] Calvez. v. Sangla. sumakay sa kabayo. Katalo. maglubog. Bale. bagabag. Badinage. buto sa likod. Sikang. Pumagod. Timbangan. Background. sama. ak¨°. difamar. [b¨¢lconi] Balcon. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. desacreditar. adj. lagak. pagpapataw¨¢. fiador. Bakery. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. Backbone. [bag] Entalegar. Agusil. ang nan¨¢nag¨®t. mahirap kausapin. Balkon. fiar. Gulugod. Badge. Backwardness. Panaderya. [b¨¢lans] Balanza. bala. [b?d] Mal. Baffle. empaquetar. n. n. [b¨¦ker] Panadero. balance. Baleful. Badger. n. n. Bacon. adj. walang buhok. magbalanse. Kakalbuh¨¢n. patain. [b¨¦keri] Panader¨ªa. karneng baboy na inasn an. [bet] Cebo. detractor. n. Ang looban sa likuran ng bahay. Baggage. mapanglaw. Backward. magbigkis. Kalb¨®. Ang dakong likuran ng tindahan. [b?l] Empalar. Bailiff. n. n. supot. n. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. Balance. [b¨¢cdor] Puerta trasera. bigkis. Pain. magbibingka. v. abala. n. v. n. Kaibigang mapagpailalim. n. n. mayordomo. [b¨¢guedch] Bagaje. [badch] Divisa. kaibigang kasoy. v. [bacsl¨¢id] Resbalar. Bail. n. g¨¢waan ng tinapay. n. indispuesto. n. Backbite. Backward. [be¨ªk] Cocer en horno. Bola. M¨¢dulas. Likod. Backslide. v. s¨¢ya . Backfriend. pagtutuus. Balance. tergiversar. [b¨¢gpaip] Gaita. lumihis sa pinag-uusapan. chanza. Backbiter. sagot. Badge. Bail. s¨ªmbolo. lumit¨®. [b¨¢dinedch] Gracejo. Instrumento ng m¨²sika. equipaje. Mahirap. Kasamaan. Bayong. n. n. n. Magtitinap¨¢y. n. v. tanda. n. [bolk] Frustrar. Tosino. yamutin. Magtinapay. Manirang puri. kaaway. Backshop. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. Bag. ng panahong nagdaan. miseria. hacia atras. n. tu muus. Bait. adv. Balcony. [b¨®ldjed] Calvo. M¨¢urong. kaapihan. Balk. Magtal¨¬. v. n. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. Backdoor. adv. Bait. [b¨¢cgraund] Fondo. salat.

Magdaray¨¤. Ukol sa b¨¢lsamo. buh¨°. [bamb¨²] Bamboa. estandarte. n. fajar. v. [ben] Envenenar. pumaspas. [bamb¨²zler] Enga?ador. Bankruptcy. Papel de bangko. burla. Malugi. Tulisan. Bane. n. mort¨ªfero. [b¨¢nish] Desterrar. n. Ban. Ballad. v. Maglagay ng pangpabigat. [bal?str¨¦d] Balaustrada. [b¨¢ncnot] Billete de banco. Banquet. n. adj. [b¨¢nister] Balaustre. [ban] Excomulgar. [b¨¢nter] Lumbar. quebrado. Band. destiero. Bandy. n. Pangpang. [band¨¢na] Bandanas. tawag. [b¨¢ndilegd] Patizambo. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. Banner. bugbog. v. banda. Bang. n. n. magtal¨¬. Globo. Banana. Banterer. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. Baluster. [ban] Bando. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. [b¨¢ntam] Bantama. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. Balota. Lug¨ª. [b¨¢n?r] Bandera. Bamboo. Kant¨¢. [band] Vendar. Bane. nakamamatay. juntar. [b¨¢nter] Lumba. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. B¨¢lsamo. sacudir. Pulsera. Batang munt?. Gabay. v. [bangl] Bracelete delgado. adj. [b¨¢l?t] Balota. n. [b¨¦nful] Venenoso. expeler fuera. n. pabango. festin. Bumoto sa pamamagitan ng balota. bayle. Magp ilapil. Banish. Bandit. Banister. [b¨¢l?ster] Balaustre. Suntok. kamandag. [bancbil] Billete de banco. Papel de b¨¢ngko. unir. n. tosigo. Banishment. [ben] Veneno. n. banco. golpe. v. Bangle. Banknote. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. [b¨¢nishment] Destierro. v. Manumpa. n. Ballot. rivera. [b¨¢ndi] Pelotear. burlon. tamb?. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. Mabilog ang bint?. barandilya. Pahayag. sumpa. [b¨¢last] Lastre. v. n. Bank. n. Balsam. manungayaw. Ban. Magbir?. divertirse ¨¢ costa de alguno. [bal¨²n] Globo. tuks¨®. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. Magpig¨ªng. Bang. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. Kawayan. Magday¨¤. Itapon. discutir. magtapal. M¨¢nunukso. bumugbog. n. idestiero. Bankrupt. Saging. bandil¨¤. n. Bambuzler. maghanda. hind? makabayad. b¨²kawe. manukso. tira ¨® faja. n. Banter. [bang] Dar pu?adas. declararse insolvente. mabang¨®. bahag. n. B¨¢lsamo. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. Tal¨¬. v. n. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. n. n. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. mortal. n. manghaharang. Baneful. Kahong karton. v. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. [b¨¢ndedch] Vendar. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. magpiring. v. [b¨¢nker] Banquero. Watawat. [b¨¢ndi] Palocorvo. awit. cuadrilla. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. Bantling. n. [b¨¢last] Lastrar. n. n. magkainan. n. adj. pamigkis. ligarse. maglap¨¬lap¨¬. Banker. Bamboozle. k¨¢inan. Pamal¨® ng bola. excomunion. banda ng m¨²sika. n. Maghagisan ng bola. Banjo. [b¨¢lad] Balada. Gabay. n. Bankbill. hand¨¢an. [bam] B¨¢lsamo. pagsamahin. Balm. proclama. [bang] Pu?ada. chasco. kalombigas. Bandanna. fallido. [bamb¨²zl] Enga?ar. anuncio. Magbigkis. [banc] Orilla. Magbigkis. Lumason. Ballot. Sumuntok. Ballast. Balloon. Bandage. tira ¨® faja. mawalan ng salap? a ng bangko. n. b¨¢ngko. [b¨¢ndcho] Banduria. paspas. adj. palabir?. v. n. Nakakalason. [bam] Embalsamar. Banter. pabang¨®. n. [b¨¢ncuet] Banquetear. pu lutong. gabay. Band. n. v. Pig¨ªng. n. n. cancion. poner dinero en un banco. boto. Bandy. [b¨¢l?t] Votar con balotas. n. baybayin. walang ikabayad. Pangyong mapul¨¢. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. Ballast. Bandbox. v. Manok sa Java. sisidlang karton. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. Balustrade. Bir¨°. . Bank. Banquet. Bantam. v. v. vendaje. maldecir. Balmy. cambista. Bandurya. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. [band] Venda. [b¨¢ndedch] Venda. Bankrupt. Pabanguh¨¢n. Barandilyas. Balm. humib¨°. bandera. magtal¨¬. ¨¢nyayahan. Lason. [b¨¢ncuet] Banquete. Bandylegged.wan. union.

Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. maghub¨°. Baptistery. [b¨¢r-rum] Taberna. Barter. n. Barometer. bardo. [b¨¢rter] Traficar. [barc] Corteza. n.Baptism. [b¨¦sles] Sin fondo. [b?r] Desnudo. Ipatong sa patungan. kabaksikan. M¨¢nunula. [barc] Descortezar. Kwartel. Barbarian. Bariles. compra ¨® venta. n. [b¨¢rguen] Ajuste. Tindahan ng alak. pagbili ¨® pagbibil¨ª. Baseless. Barrel. Base. v. Barnacle. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. Baritone. v. Lebadura. cruel. Barrister. [b¨¦rfut] Descalzo. mangalakal. [b?r] Desnudar. mahalay. Barter. n. May halong lebadura. despreciable. Sebada. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. Barrier. [barn] Granero. adj. n. m¨¢ghadlang. Barb. trocar. [b¨¢rli] Cebada. [bardch] Falua ¨® faluca. n. Barrel. Pangangalakal. n. Umupak. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. Bare. kamalig. walang bait. n. Bark¨®. Maghubad. Patung¨¢n. barbero. Barbarity. Basement. Pinagkayarian. cambiar. Magkut¨¤. Walanghiy¨¢. vil. salbahe. n. n. Balat. [b¨¢rber] Barbero. Magbinyag. Halang. [b¨¢riton] Baritono. v. Abogado. Kask¨®. Barge. mang-aahit. pobremente. n. tuntungan. negociar. Barn. prohibir. v. upak. obst¨¢culo. nakagayon lamang. [barb¨¢riti] Barbaridad. isang marangal na pamagat. Dakong pinagbibinyagan. p¨®ndo. Baog. estacada. humilde. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. Bard. n. [b¨¢ptismal] Bautismal. [b¨¢ruch] Carruage. humamak. descubierto. Tampalasan. Baseball. convenio. Baptismal. [b¨¦sment] Basamento. sangg¨¢. kapisanan n g mga abogado. n. n. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). paa. pagbibinyag. Walang suot ang paa. n. Bare. [bar] Barra. [b¨¢rister] Abogado. Hamak. tah¨®l. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. ladra. Basalt. pajar. magpalit. atrincherar. Bar. sasakyang may layag. . n. Barefaced. Tampalasan. pedestal. n. basa. descubrir. Bar. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. [b¨¢rnecl] Barnicla. [barm] Jiste. baboy. Bark. Base. obst¨¢culo. Hubad. [b¨¢ren] Esteril. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. salvaje. Baptize. Barricade. Munting kut¨¤. Bar¨ªtono. Manggugupit ng buhok. impedir. Barbarous. n. n. Baron. simplemente. Karwahe. adj. v. magbigay ng pangalan. k¨¢waw¨¤. [b¨¢ri?r] Barrera. n. n. envilecer. v. n. n. v. v. puerco. walang bunga. n. desfondado. Katampalasanan. Barouche. k¨¢maligan. insolente. mabab¨¤. adj. Bargain. n. n. mag-alis ng takip. levadura. [b¨¦rli] Meramente. adv. [b¨¢ro] Angarillas. [bas¨®lt] Basalto. Barley. [b¨¢rel] Embarilar. Besbol. Barrow. [barik¨¦d] Barrera. ladrar. n. [b¨¢rguen] Pactar. [b¨¢rac] Cuartel. adj. kah¨®l. Bangan. hub?. tumahol . embarcacion. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. kumahol. Baron. [b?s] Bajo. Barricade. [b¨¢rel] Barril. Barren. pinagkasunduan. adj. estrados. Halang. Nauukol sa binyag. ajustar. mabaksik. mabaksik. adj. Barbaric. kut¨¤. May pagkahubad. adj. Ang nagbibinyag. Bar¨®metro. Bar-room. Magtrangk¨¢. balb¨¢s. Base. adj. v. n. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. Makipagkayar?. Mangalakal. Barm. Baptist. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. Barely. [b?s] Fondo. [b¨¢ptism] Bautismo. tranca. basal. Binyag. Barber. Magsilid sa bariles. Bab¨¤. [bapt¨¢is] Bautizar. Taong tampalasan. [bar] Cerrar con barras. adj. n. Barmy. [barb] Barba. talukap. Barrack. Bark. hadlang. [barc] Barco. hadlang. n. [b¨¦rfesd] Descarado. maglagay ng kut¨¤. walang takip. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. Batong matigas. n. [b?s] Apoyar. n. [b¨¢ron] Baron. n. Barefoot. [bar¨®meter] Bar¨®metro. Silong. Bark. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. mag-alis ng balat ng kahoy. [bard] Poeta. Bargain. n. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. infructuoso. pananim na gaya ng palay.

[b¨¢tl-acs] Hacha de armas. [bat] Garrote ¨® cachiporra. Palilig¨°. makipamook.. sigang palatandaan. Beam. matatakut¨ªn. v. Tumahol. n. n. v. [b¨¦onet] Bayoneta. Bay. [b¨¢tn] Astilla. Lobina. pamook. n. Bean. apaleador. Magbilad. mamal¨°. rada. grave. n. engordar. pinag mumulan. Bayoneta. Bathing-tub. pedestal. vileza. liwanag. dagatdagat an kaugpong ng dagat. [bei] Ladrar. Batter. n. n. Bathing. ibilad. Agusil. [b¨¢sket] Cesta. puerto abierto en el mar. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. Bay. [b¨ªcn] Faro. vocear. Batery¨¢. [bei] Bayo. t¨ªmido. Malig¨°. v. espurio. Palanggana. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. ribera. n. Basket. ay. Mahihiyain. rosario. b¨¢yakan. kumisap numingning. Kilo . pagbabaka. n. n. isang pulutong na sundalong ma kanyon. Hilbana. Batch. producir. Bawl. v. Bayonet. [b¨¢stard] Bastardo. Beadle. [b¨®bl] Chucher¨ªa. Bastard. Beach. [b¨ª] Ser ¨® estar. n. bilao. ka¨ªng. v. n. v. v. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. almasen ng sarisari. adv. Ang humahampas. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. Bayonet. Batten. bugbog. Mag¨ªng. Beagle. apaleamiento. Bass. P¨¢nik¨¬. n. magpalig¨°. [baz¨¢r] Bazar. so portar. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. Battle-axe. Ayos ng laban¨¢n. n. Bear. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. n. n. patani. n. abaloryo. Isadsad sa baybay. rayo de luz. golpear. Bashfully. Bath. [bask] Asolear. [bich] Encallar. [bin] Haba. [b¨ªdl] Alguacil. n. Laban¨¢n. Manaksak ng bayoneta. [b¨¢ter] Apalear. n. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. Bead. [bich] Costa. n. [b¨¢ter] El que apalea. Beach. v. [b¨¢tl] Batallar. Basar. Tuka. yumaman. mag-ihaw ng lamang kati. n. Bask. Bat. v. Tatal. [bol] Gritar. Bauble. n. h¨ªlamusan. [bez] Ba?ar. Bazaar. [batch] Cochura. n. brazos de balanza. abalorios. ponerse ¨¢ tomar el sol. kahalayan. [best] Apalear. [bic] Pico. n. Look. [bat] Murci¨¦lago. Kumislap. pingga. Batter. n. n. v. parir. (isang hayop na apat ang paa).. Kahamakan. Bastardo. kahinhinan. mahinhin. modestia. humiyaw. n. bakol. Bass. sum¨¢. Battle-array. Battle. [b¨¢tn] Cebar. n. bumugbog humagupit. reparar. adj. Bear. Baybay-dagat. magka. v. Beacon. Bay. [bir] Oso. [basi¨®] Baj¨¢. Isang pulutong ng mga kawal. Basting. fanal. Bashfulness. n. digm¨¤. Bagay na walang halaga. [bat¨¢li?n] Batallon. hiyaw. Battalion. n. pinagbubuhatan. brazo de mar. P¨¢liguan. [b¨¢tl] Batalla. Sitaw. magbat¨¢. [baz] Ba?o. Palakol na panglaban. Bashaw. n. pringar ¨® untar la carne en el asador. Magdal¨¢. [b¨¦sis] Basa. Battery. dumigm¨¤. n. hornada. [b¨¦snes] Bajeza. adj. Oso. Beam. umalalay. makipagbaka. Bashful. mamunga. kutang may kanyon. [bas] Bajo. [b¨¢shful] Vergonzoso. Humampas. . [bid] Cuenta. Basis. ba?arse. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. manganak. batul¨¢ng. [bas] Lobina. Battle. [bir] Llevar alguna cosa como carga. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. sostener. base. anam¨¢n. Kwintas. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Bathe. P¨¢liguan. Bat. kabagkabag.Baseness. Masa ng tinapay. Tungtungan. hampas. Baste. [b¨¦sn] Jofaina. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. encogido. isang isda. Sigaw. May pagkamahiyain. n. Be. orilla. Batten. sufrir (algun dolor). Sumigaw. kinatatayuan. n. Beak. kumahol. Bawl. mag. Kahihiyan. n. [b¨ªgl] Sabueso. Kulay bayo. Basin. Busl?. tener algun estado ¨® calidad. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. [bol] Grito. Lumaban. [b¨¦zing] Ba?o. [bim] Viga maestra de un edificio. canasta. v. fundamento. Maginoo sa Turkya. n. n. adj. v. combatir. [b¨¢teri] Bater¨ªa. Magpataba. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. [bei] Bah¨ªa. balar.. magtiis.

m¨¢uw?. n. bumugbog. . kutog. may pagkakaakma. katre. [bir] Cerveza. Beddridden. [bitn] Trillado. loco. bello. Because. n. Beard. humimpil. Isang gugulayin. n. [bit] Acelga. [bich¨¢rm] Encantar. Ihiga. [bik¨¢ming] Decente. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. Bedlamite. lun¨¢tico. [bik¨¢m] Convenir. Hampas. Bed-room. Bee-hive. v. [bif¨®l] Suceder. [b¨ªrded] Barbado. Bee-line. Bedfellow. indicacion muda. Bedew. [b¨¦dlam] Casa de locos. arista de espiga. bubwanin. Bed. Beet. Bearing. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. [bic¨¢m] Serenar. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. [b¨¢ring] Situacion. Bear-fly. n. makatitiis. Senyasan. n. Beauteous. sosegar. Hayop na apat ang paa. sumenyas. Bugbog. calmar. Beast. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. n. [b¨ªting] Paliza. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. Beating. maggayak. [bich] Haya. [b¨ªrdles] Desbarbado. Bahay-pukyutan. [b¨ªrabl] Sufrible. [bi¨²tifuli] Hermosamente. Isang uri ng hayop. pitak. Halinahin. ulol. Kaginghawahan. Pukyutan. Bed-chamber. tulug¨¢n. Beautify. Ulol. Bedtime. v. [bic¨®s] Porque. Humampas. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. v. convertirse. kamumo. Gand¨¢. deslumbrar. kariktan. n. Bedim. adj. n. n. batiin. Walang balb¨¢s. Beef. conveniente. Magwisik. ugal¨¬. v. lumab¨°. [bi-l¨¢in] Linea recta. Beard. Bed-clothes. Parang hayop. parang ganid. Lumubay. [bird] Barba. lecho. n.Bearable. [b¨ªstli] Bestial. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. [bik¨¢mingli] Decentemente. May kahusayan. adj. v. Beaten. n. Maganda. v. n. Beatitude. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. maza. Becalm. v. Beckon. Bechance. Mangyari. [bed] Cama. Befall. [bed-cloz] Coberturas de cama. n. golpear. putakt¨ª. n. asal. tumahimik. Sap¨¤. adj. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. hermoso. Bangaw. [bec] Se?a. may pa gkabagay. hagupit. Kumulimlim. [bit] Apalear. and part. n. marikit. bulo ng uhay. [bec] Riachuelo. v. Silid na tulug¨¢n. Magpagand¨¢. marikit. Tang?an. Beat. akma. Silid na tulug¨¢n. Beautifully. Becharm. [bi¨²tifay] Hermosear. n [b¨¢dlamait] Loco. Serbesa. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. Balbas. [b¨ª-jaiv] Colmena. Beetle. Beck. Mahusay. tilad na kahoy. Beer. n. Mabalbas. ganyakin ang kalooban. Beardless. bat¨¬. dinikdik. v. Beck. Magk¨¢taon. Makababat¨¢. Isang punong kahoy. correccion. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. n. [bi¨²tiful] Hermoso. cautivar. v. n. Beauty. Bearded. magdilig. [b¨ªrer] Portador. n. M¨¢bagay. pisado. kagandahan. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. [bed] Meter en la cama. regar. ofuscar. tibok. [bid¨ªm] Oscurecer. Oras ng pagtulog. [bisuacs] Cera. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. [bist] Bestia. Beat. adj. [bit] Golpe. n. convenientemente. [b¨ªtl] Escarabajo. [bidi¨²] Rociar. acontecer. Bedding. [bec] Hacer se?a con la cabeza. venir ¨¢ parar. kilos. Bed. adj. Bee. [bich¨¢ns] Acaecer. suceder. papag. Beech. dik¨ªt. adj. [bedr¨¦den] Postrado en cama. belleza. dahil sa. Becoming. adj. pison. n. Beastly. felicidad. n. H¨ªgaan. brutal. Kalagayan. [bird] Desbarbar. Beef-steak. adj. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. Becomingly. imberbe. [bi¨²tiues] Bello. Guhit na matwid. Sapagka't. Bedlam. Pinukpok. [bi¨ª] Abeja. modo de portarse en lo exterior. Beautiful. Pagk¨ªt. mangyari. v. acostar. n. may pagkahayop. adj. n. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. Bearer. adv. [bi¨¢titiud] Beatitud. Maganda. Become. n. [bi¨²ti] Hermosura. May kagandahan. m¨¢payap¨¤. bagay.. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. pulsacion. n. n. n. n. v. conj. adornar. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. maging . Tang?. v. n. Beck. magparik¨ªt. Beeswax.

fe. Magpasimula. seducir. n. Belay. [bil¨ªf] Creencia. ente. [b¨¦lfri] Campanario. magdum¨ª. Sak¨ªt ng tiyan. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. magsimula. n. Yamang. en frente. maglwat. [b¨¦li] Vientre. Belligerent. puesto que. Bellow. magpalagay mag-asal. pakinabang. [beg] Mendigar. n¨¢kita mo na! Beholden. v. [bij¨²f] Convenir. cascar. Behoof. manghib¨°. Behindhand. Magdaray¨¤. pin anggalingan. [bil¨ªguer] Sitiar. Beg. lagay. [bel] La Venus de una ciudad. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. balulusan. Sumigaw ng malakas. Belfry. Dumighay. rudimentos. dinghal. Ukol sa pakikidigm¨¤. adj. m¨¢kailangan. patrocinio. [bil¨¦it] Tardar. int. Mangan¨¢k. pabulaanan. credo. antes de. vomitar. may pananampalataya. [b¨ªing] Existencia. n. adj. Magpalimos. [bil¨¦i] Bloquear. n. [bij¨¦vior] Proceder. [b¨¦gu?r] Empobrecer. p¨¢una. [bif¨®rjend] De antemano. [bif¨ªt] Venir bien. y prep. [belch] Regoldar. v. magtam¨®. taong nagpapalimos. magkaroon. adj. beneficio. v. Beget. v. Maniwal¨¤. angal. Batingaw. Believe. proteger. manood. Bellow. Buhay. Beleaguer. Paniwal¨¤. adj. Behold. pananalig. [big¨¢il] Enga?ar. v. Beggarly. tapat. Bellows. Behalf. Belie. v. bago mangya ri. [bil¨ªv] Creer. Sa unahan. v. sa harap. patrocinar. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. emporcar. kumand il¨¬. N¨¢rito!. [bij¨¦d] Degollar. Belch. parang pulubi. impostor. asal. anticipadamente. Belligerent. Believer. pinagmulan. v. bugbugin. n. Beforetime. fiel. adv. int. Belch. supuesto. causar. Kapagkaraka. m¨¢akma. eructacion. Pakinabang. [bifr¨¦nd] Favorecer. [bij¨®ldn] Deudor. Nagkakautang. Pumugot ng ulo. [big¨¢iler] Enga?ador. n. . Beguiler. Mangdidigm¨¤. Sumalangsang. antes. n. Hul¨ª. Baguhan. bramido. ser. lo que se puede creer. pordiosear. sumuka. [bif¨®r] Mas adelante. Ang nasa pakikidigm¨¤. Being. sa paraang. suplicante. conducirse. h¨¦ aqu¨ª!. arruinar. Dighay. akal¨¤. sa tapat. Magpahirap. v. n. Behave. Belly-ache. Ugal¨¬. n. Begin. v. [b¨¦gu?r] Mendigo. n. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. n. mamunga. Befoul. ante. n. Pasimula. n. tras. Beforehand. M¨¢ukol. Mag-ugal¨¬. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. magmalas. umandukha. Belief. Mar¨¢lita. magmasid. Belle. n. M¨¢bagay. Behind. [bigu¨ªn] Comenzar. [bil¨ªver] Creyente. Beginner. desmentir. kampan¨¤. [bigu¨¦t] Engendrar. Tumingin. kumulong. tignan mo!. n. conducta. panana palataya. Behavior. Beginning. kapaniwalaan. bago. contemplar. [bij¨¦v] Proceder. producir. pensar. [bij¨®ld] H¨¦!. v. [b¨ªing] Ya que. adv. Belabor. [bij¨®ld] Ver. Believable. B¨¢tingawan. sumam¨°. v. Kandil¨¬. Behoof. bramar. Before. [bij¨¢f] Favor. Dalagang magand¨¢. Belly. hihip. mapagbasag-ulo. conj. Hampasin. [belch] Reg¨¹eldo. v. prep. [bil¨¦b?r] Apalear. estado ¨® condicion particular. tao. bloquear. [bel¨ªdcherent] Beligerante. suplicar. Hungkoy. Beggar. Mga panahong nagdaan. v. adv. huming?. tumingin. adv. [bif¨¢ul] Ensuciar. empezar. [bij¨¢ind] Detras. v. Sa likur¨¢n. [b¨¦liec] C¨®lica. Lumingap. Dumum¨ª. [bigu¨ªner] Principiante. mapanghib¨°. [bil¨¢i] Contrahacer. calumniar. Bell. Begone. n. [bil¨ªvabl] Creible. mamanhik . importar. v. [bel¨ªdcherent] Beligerante. [bel] Campana. Magtagal. n. utilidad. [b¨¦lo] Vociferar. v. v. pasi nungalingan. n. Mangday¨¢. Beggar. [b¨¦los] Fuelle. en presencia de. Sigaw na malakas. v. Kumubkob. [b¨¦lo] Rugido. Bellicose.Befit. May pananalig. palagay. Pulubi. novicio. umakal¨¤. decapitar. Behold. n. miserable. mirar. Being. sa hulihan. Tiyan. magparatang. v. Kumubkob. Befriend. [b¨¦licos] Belicoso. kampanaryo. Sulong!. umangal. alis diyan! Beguile. Mapan¨ªniwalaan. Belate. [bij¨²f] Provecho. Behead. convenir.

adj. [bend] Comba. Beneficence. [benef¨¢ctor] Bienhechor. makiusap. . Beneficial. ensuciar. adj. Bemoan. generoso. [bisp¨¢t?r] Salpicar. Kabutihang gawa. kulubot. hacer bien. amado. n. Kagandahang loob. v. Benefaction. v. Bemock. magkaloob. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. Humubog. Benefit. Lang?in. [bist¨¦r] Mover. Bangk?. Bending. n. Hubog. sa tab¨ª. Maamong-loob. conferir. n. v. [bim¨¢d] Enloquecer. [bin¨ªz] Debajo. pal¨¤. n. bondad. Bespatter. Beset. v. entontecer. Basb¨¢s. [benef¨¢ctres] Bienhechora. n. Dumaing. bondad.. Beneath. Pagsamsam. n. v. [bist¨®] Dar. Beseech. Mamanhid. manirang puri. Bepinch. clemente. Kumubkob. v. dulce. v. Bestow. n. [bent] Encorvado. Beside. M¨¢pakinabangan. n. baya. utilidad. Bemad. Best. Besmoke. al lado de. irog.Bellyband. [bim¨®n] Lamentar. gumaw¨¤ ng kagalingan. magbilin. minamahal. ventrera. baluktot. Mangurot. sa pilin g. Giliw. Pamana. adj. n. [bism¨ªr] Salpicar. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. biyay a. provechoso. Isabog. yup¨¬. [b¨¦r-ri] Baya. pakinabang. Sumamsam. Bend. Baluktot. v. n. mahabagin. talsikan. Besiege. Magsuub. [bisp¨ªc] Encomendar. adj. n. Kumubkob. M¨¢ukol. v. rodear. kumulong. Maul¨®l. Benevolence. Beseem. doblez. v. Bereavement. v. Sa siping. Kilusin. Benignant. [b¨¦nefit] Beneficiar. oscurecer. Benefit. Kagandahang-loob. Bequeath. Beneficent. bukod sa. incitar. Benediction. [bend] Encorvar. Belt. [best] Superior. rogar. [bis¨¦t] Sitiar. n. esparcir. [bir¨ªv] Despojar. R¨¢tiles. Bellyworm. Beloved. [b¨¦ril] Berilo. [bened¨ªccien] Bendicion. Benumb. Bespeak. n. [bir¨ªvment] Privacion. otorgar. yup?. [benef¨¢ccion] Beneficio. Beryl. [belt] Cinturon. humutok. Kagandahang-loob. sa ibab¨¤. Pakinakang. [ben¨¦fisens] Beneficencia. Benevolent. Magtagubilin. v. [bil¨®ng] Pertenecer. ordenar. Mamanhik. kumulong. [bim¨®c] Mofarse. [bis¨ªm] Convenir. Pilansikan. sintur¨®n. ikalat. Pamigkis ng tiyan. tendido. Bestir. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. Sa ibaba. n. n. adj. v. Bend. abajo. kun¨®t. n. Besmear. suub¨ªn. [bil¨¢ved] Querido.. y prep. tub¨°. n. Benignity. Bequest. dumih¨¢n. kurut¨ªn. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. [bis¨ªdch] Sitiar. Manuya. Bestrew. v. [ben¨ªgnant] Bondadoso. prep. pagpapal¨¤. adj. excepto. likmuan. mabuting asal . Bereave. Benefactor. umagaw. gumab¨ m. doblar. provecho. kagalingan. Berilo (batong mahalaga). [bin¨¦m] Entorpecer. magalingin. y adj. Mag¨ªng bagay. encorvadura. [bil¨®] Debajo. Benight. [bis¨®t] Infatuar. bumaluktot. gracia. Beneficiary. lo mejor. afable. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. hut¨®k. maawain. adj. adj. sumam¨°. Magpamana. v. Magandang loob. [bistri¨²] Rociar. despojo. kapakinaba ng¨¢n. m¨¢sangkap. [b¨¦liband] Cincha. liban. udyukan. v. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. [benef¨ªcial] Beneficioso. humibik. Bulati sa loob ng tiyan. n. Pamigkis. [bin¨¢in] Benigno. [benef¨ªcieri] Beneficiado. Pinakamabuti. v. [bip¨ªnch] Pellizcar. Bent. hangalin. Berry. deplorar. [ben¨¦volens] Benevolencia. kabutihang asal. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. cercar. Besot. v. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. Belong. Sa ilalim. Magbigay. [ben¨ªgniti] Benignidad.. Benign. v. [bis¨ªch] Suplicar. Below. abutin ng gab¨ª. bloquear. Berth. bendisyon. n. Magandang-loob. Magandang loob. v. disfamar. [bench] Banco. arrebatar. v. [b¨¦nding] Pliegue. parecer bien. pagkahutok. v. Pilansikan. abajo. yumup¨¬. v. adv. [bism¨®c] Ahumar. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. prep. bumakod. asiento. Pileges. ibuy¨®. Bench. [b¨¦nefit] Beneficio. [bis¨¢id] Cerca. N¨¢papakinabangan. pag-agaw. k¨¢butibutihan. Benefactress. n. Gabih¨ªn.

Ang pag-aasawa sa dalawa. maglilo. Kataksilan. [bitr¨®zment] Esponsales. m ag-anyaya. [bit¨®kn] Significar. M¨¢mumusta. taya. [b¨¢ibl] Biblia. [biu¨¦r] Guardarse. agarrar. [biu¨ªtcher] Encantador. adv. ibalit¨¤ ipaalam. Bewail. n. Betrothal. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. Pagkaligaw. en sazon. Betwixt. pag-aasawa. Bevel. prep. adj. k¨¢ban. n. n. [bir] Andas. Bevy. turing. n. n. adj. Turing. malisya. adj. Bid. buhaghag. Bide. [b¨ªgnes] Grandeza. [b¨¦t?r] Mejorar. tumaghoy. [b¨¦vel] Cartabon. Ang taong may dalawang asawa. [b¨¢ifold] Doble. n. Bet. Bewitch. [b¨¢ias] Al sesgo. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. lalong magaling. v. [bid] Pedir. Beyond. Big. Magdilidil¨¬. umigi. Salalay. panggagaway. [bib] Babador. n. Bilin. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. [b¨ªding] Orden. Bigamist. hechicero. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. [biu¨ªtch] Encantar. Dal¨¢dalawang ta¨®n. Kalakhan. lalong maigi. n. f¨¦retro. v. n. [biz¨ªnc] Recapacitar. sa gitna. adj. [b¨¦t?r] Mejor. [bet] Apuesta. Sa pagitan. Sa pag-itan. esponjoso. Kas¨¢l. Kalandra. bit¨¢ims] Con tiempo. n. Pahal¨¢ng. n. [b¨ªk?r] Escaramucear. n. n. bitimes. Bibliography. Kawan. descarriar. pag-aasawa. Bewilder. Pust¨¢. Mangkukulam. tawad. Pustahan. and¨¢s. [baid] Sufrir. n. Bifold. Pumusta. hip¨®crita. [bitr¨¢yal] Traicion. prep. mag-utos. Better. sa kasal ukuyan. [bitu¨ªcs] Entre. lalong ma inam. Ukol sa Biblia. Biennial. residir. Betting. banal na kasulatan ng mga kristiano. Doble. n. M¨¢ligaw. Between. Bewilderment. Ang tagatawad. magmunimun¨¬. precaverse de algun riesgo. [b¨¦ting] Apuesta. n. adj. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. v. Bidding. Sa kapanahunan. n. magbat¨¢. Bigoted. Sumilaw. Magkasal. Better. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. prep. mandar. v. maleficar. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. v. mandato. Betake.Bet. Bicycle. Pangkukulam. v. hechizo. [b¨ªgamist] Bigamo. v. [bitr¨®zal] Esponsales. [biu¨¦l] Lamentar. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. Bib. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. manggaway . Bidder. adj. Sumunggab. Look. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. v. n. Katiwal¨¤ ng aklatan. (de aves). [big] Grande. n. [b¨ªder] El postor. [b¨¦vi] Bandada. n. manggagaway. Biggin. Bigamy. Mag-ingat. aguantar. gumaling. Betrayal. [bit¨¦c] Tomar. Sa dako pa roon. postura. Makihamok. Kas¨¢l. tumaya. Lalong mabuti. Iin¨²min. paglililo. Bewitcher. Bethink. . makiaway. [bitr¨¦i] Traicionar. patungan ng kabaong. v. re?ir. ordenar. [bet] Apostar. magpaalam. n. delantal. ibayo. n. [bitr¨®z] Desposar. adv. Bight. n. Bettor. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. [biy¨®nd] Mas all¨¢. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. [b¨¢it] Bah¨ªa. Bewitchery. v. anunciar. tumira. despedirse. Betray. [b¨ªgami] Bigamia. v. adj. Bicker. [b¨¦veredch] Bebida. Bigness. [bai¨¦nnial] Bienal. Betroth. Tumangis. v. Magtaksil. n. Betime. convidar. [b¨ªbiul?s] Poroso. Bibliothecary. Magtiis. Bible. mangkulam. Bumuti. Biblia. Halaghag. Betoken. uminam. [bitw¨ªn] Entre. tumahan. Bibulous. en medio de una y otra cosa. [b¨¢ycikl] Bicicleta. kartab¨®n. n. humawak. Malaki. v. Bigot. utos. Panukat. Ipahiwatig. mapagpakitang tao. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. tagaturing. Pan¨¢tiko. Biblical. n. Bias. tawad. allende. [bit¨¢im. n. [b¨ªblical] B¨ªblico. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. tumangan. v. Beverage. Bisikletas. Beware. [b¨¦tor] Apostador. umenkanto. Betrothment. Bid. Gorra ng bat¨¤. [biu¨ªlder] Descaminar. Huming?.

revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. Ukol sa bilis. tal¨¬. saklap. Bitter. v. Bivouac. Taguan ¨® sisidl¨¢n. ola grande. n. Birth. tira. n. Bite. Bilinguous. [b¨¢it] Morder. Hatiin. n. . adj. [b¨ªlet] Billete. Malaking alon. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. pigs¨¢. Pagpapasta. Blackball. Paghahati. Bilyete. kumagat. Langgam na itim. ang tao. Sakop ng obispo. [bl¨¢cant] Hormiga negra. [bisi¨®p] Obispo. Binder. Asong babae. v. [bl¨¢ber] Chismoso. Bola ng bilyar. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. Billet. doble. [b¨¢il] Bilis. n. [bitch] Perra. Bilge. Biscuit. maghatid-humapit. Kagat. galit. Billion. mag-ugpong. Biographical. Bit. [bais¨¦ccion] Biseccion. [b¨¢inder] Encuadernador. Bishopric. Blabbing. Pait. n. n. [b¨ªtiumen] Betun. maghayag ng inililihim. n. n. Bird. n. Pananatsat. v. n. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. kapaitan. c¨¦dula ¨® katibayan. [b¨ªldch] Pantoque. bayang sarili. hipocres¨ªa. n. n. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. Bill. pedacito. [b¨¢ison] Bisonte. Panganganak. [blab] Parlar. Bit. Bit¨²n. talaan ng utang. Bile. Dalawang wik¨¤. reseta ¨® hatol. pagdalawa. Magtal¨¬. n. mamupog. unir. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. n. n. [bit] Bocado. Binding. [b¨ªlo] Oleada. adj. n. n. [bit] Enfrenar. encuadernar. n. [bil] Pico de ave. Birthday. palagay na kautu an. n. paghahatid-humapit. masaklap. [b¨ªliu?s] Bilioso. papel. Mangagat. n. Bind. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. n. adj. Ang d¨¢dalawa ang paa. Kaarawan ng kapanganakan. magpasta ¨® magbalat ng ak at. [b¨ªli?n] Millon de millones.Bigotry. Bin. Billard-table. [b¨ª-liards] Billar. cuenta. [b¨ªgotri] Fanatismo. [ba¨ªped] B¨ªpede. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. v. Billard-ball. Ib¨®n. [b¨¢ineri] Binario. Magsingkaw. v. Birthright. n. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Biliary. Billet. cofre. n. despensa. Mapait. [b¨ªternes] Amargura. Biped. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. n. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. n. adj. Billards. dalawah¨ªn. [blec] Negro. n. Bishop. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. Bite. manuka. pagkapanganak. Obispo. Biography. Bisonte (isang hayop). venda. [b¨ªlieri] Biliario. n. n. [b¨¢inding] Encuadernacion. Katwirang buhat sa kapanganakan. Birthplace. n. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. bocado del freno. Bisection. pagsilang . Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. Bison. Biskw¨ªt. [b?rd] P¨¢jaro. bilyete. Bilis. Birdsnest. Mapaghatid-humapit. Dakong kinapanganakan. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. n. Bitch. [bisi¨®pric] Obispado. billete. [bin] Arteson. Pagkapan¨¢tiko. Billow. Bilyar (lar?). Sumatsat. n. Bitterness. Bitumen. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. Mab¨ªlis. [b¨ªter] Amargo. picar. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. Blab. kapyangot. kapanganakan. divieso. adj. propuesta de ley. biyak¨ªn. Maitim. pagk¨¢pasta. Isang angaw na angaw. v. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. armario. Tuka. Bisect. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. Sub¨°. Bird. Blabber. pagbibiyak. [b¨¢it] Mordedura. c¨¦dula. adj. Biographer. n. recet a de m¨¦dico. c¨®lera. ¨¢spero. papel. n. [berz] Nacimiento. adj. [b¨¢ind] Atar. Bilious. Mesa ng bilyar. faja. Tagapagpasta. n. v. Black. Binary. adj. Nakahal¨° sa dalawa. v. singkaw sa bibig . [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. kasaklapan. Blackant. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. pagpapakunwa. punzar. n. Pugad ng ibon.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

n. n. v. v. maningning. n. [bric] Ladrillo. Pigilin. la mujer recien casada. v. bunganga ng isang sisidlan. Brighten. buh¨¢y ang loob. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. [br¨¢ier] Zarza. esclarecido. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. Hurn¨® ng lary¨®. a. n. n. n. Brew. latrocinio. estar de bote en bote. Makintab. Tulis¨¢n. Brim. n. Asn¨¢n. [br¨ªc-leer] Alba?il. [br¨¢idl] Embridar. may kainaman. Brick-kiln. Brilliantly. n. Maningning. esplendor. [br¨¢iberi] Cohecho. Brindle. Abay na lalake. a. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. Brier. Gilid. [bric] Enladrillar. kinis. [bring] Traer. Mababang halaman. katalinuan. Briber. Brine. n. n. Brewery. n. Brickbat. [br¨¢idgrum] Novio. adj. Kabesada [ng kabayo]. Panunulis¨¢n. n. n. n. [br¨¢iten] Pulir. batong maningning. [br¨¢in] Salmuera. Magdal¨¢ rito. boda. Brilliant. Batik. Pagawpaw. Bridegroom. Brightness. Brickwork. agad. [br¨ªcmeker] Ladrillero. babaing bagong kas¨¢l. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. makislap. Tulay. pan gloloob. Bribery. [brif] Breve. v. Magseserbes¨¢. [br¨¢ib] Cohecho. Putol na lary¨®. Bergantin. sawsawan. agudeza de ingenio. avivar. Asupr¨¦. n. el recien casado. makin¨¢ng. [br¨¢ib] Cohechar. malinaw. [brigu¨¦d] Brigada. Brig. a. ketsap. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. [br¨ªliansi] Brillantez. matalin¨°. Sanggayong bilang ng mga kawal. Brimstone. [br¨¢in] Embeber en salmuera. bandido. Sumuhol. refrenar. Bring. n. a. dar lustre. Ningning. Brick. paniniil. dilag. Brimful. . Nobyo. M¨¢nunuhol. Karakaraka. [br¨ªliant] Brillante. Brine. Bribe. Bridle. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. Bricklayer. n. Nilary¨®. Brilliant. n. [br¨ªcuerk] Enladrillado. Bridemen. Brigandage. v. v. [br¨ªmston] Azufre. n. boda. Pakint abin. [brim] Llenar hasta el borde. [br¨¢idal] Nupcial. Briefly. Bridge. Brim. v. Lahok (ng alak). Punuin. n. paalatin. Brick. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. bru?ir. Abay na babae. pakinisin. ningning. Brigade. G¨¢waan ng serbesa. n. [brim] Borde. adv. Brickclay. paapawin. adj. [br¨ªfli] Brevemente. [br¨ªdch] Puente. n. makintab. Suhol. n. labio de una vasija. [briu] Mezcla [de licores]. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. bulik. v. [br¨¢id] Novia. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. manghaharang. [br¨¢it] Claro. Pat¨ªs. panunuhol. Brilliancy. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. Brindle. Brewer. Bricky. Suhol. Maikl?. [br¨¢itnes] Lustre. soborno. kislap. n. Nobya. Pag-aasawa. G¨¢waan ng serbesa. v. [br¨ªliant] Brillante. n. pang-haharang. reluciente. reprimir. adj. Brigand. n. brillantez. kas¨¢l. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. palinawin. [brindl] Salpicado de varios colores. Kintab . n. dalhin dito. Malary¨®. [br¨¢iber] Cohechador. Bridal. soborno. Brief. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. Batikbatik. n. n. Bridle. [brindl] Variedad de colores. n. n. Brigadier-general. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. Lupang ginagawang lary¨®. lalaking bagong kasal. maglagay ng tulay . Brickearth. buhayin. [br¨ªgandedch] Salteamiento. [brig] Bergantin. palakasin ang loob. n. [br¨ªuer] Cervecero. n. agusar el ingenio. sobornar. Lary¨®. May kaningningan. Brimfulness. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. Lupang ginagawang lary¨®. Bridge. Brillante. Bride. pigilan. a. ingenioso. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. Bribe.ng cerveza. Bright. Maglary¨®. conciso. n. Brewhouse. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. sasakyang may palo. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. Bridesmaid. Gumawa ng tulay. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. Brigadier. Brickmaker. [br¨ªki] Ladrilloso.

Mag-corredor. Supling. Brougham. [br¨¢iz] T¨¢bano. Brisk up. [bro-ch] Espetar. Broad. n. Batis. adj. v. comer las ramas. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. [br¨®dness] Anchura. laparan. Yumungyong. Bayaw. margen. Kimaw. magparaan. Tila kuyomanggi. magpakasay¨¢. v. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. [br¨®-am] Carruage. magbat¨¢. adj. [br¨¢inish] Salado. [brisk] Vivo. [bruk] Arroyo. Kagulo. Brooch. jovial. [brud] Empollar. borde. Manindig ang tutsang. Maliks¨ª. n. alboroto. espeton. [bri¨²ser] Pugil. Broil. adj. [br¨ªuz] Magullar. magaan ang katawan. Brood. Brokenhanded. n. Broach. Briton. n. adj. Inasn¨¢n. [br¨®dn] Ensancharse. alegrarse. Broil. Browse. n. [brum] Escoba. Brook. Bruise. Espile sa dibdib. renuevos. Pagkakapatiran. Brittle. v. Brood. [brod] Ancho. n. Lwang. Bristly. Dibdib ng hayop. Lah¨¬. ibp. Brokenhearted. n. n. v. Kuyomanggi. Bruise. adj. Tingting. Brodekin. seta. n. Brize. Magtiis. Isang kasangkapang matules. lawis. Karwahe. adj. n. Bristle. Manginain ng mga. Brownish. regocijarse. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. Brother. Brook. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Bangaw. malwat. away. Broth. Briny. magdangdang. un instrumento de m¨²sica. adj. Lumwang. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. Broker. [broc] Hacer de corredor. n. [br¨ªsket] El pecho de un animal. golpear. Brogue. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. masaya. [broz] Caldo. Brink. maalat. Broom. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. Nauukol sa bag¨¤. maalat. golpe. Taong malakas na walang ga lang. [br¨¢u] Ceja. Inasn¨¢n. raza. Bruiser. ri?a.Brinish. Browbeat. Bronchial. [bruch] Broche. marupok. n. n. Bristle. [br¨®nkik] Bronquial. Brotherless. Corredor. malwang. n. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. [br¨ªsl] Cerda. n. magsalab. n. [br¨ªtl] Quebradizo. Brother-in-law. Broaden. v. adj. un instrumento de re lojeros. v. Matuts¨¢ng. tolerar. abierto. [br¨®dzerjud] Hermandad. [bruk] Sufrir. fraternidad. n. n. n. adj. kaingay. Brotherly.. angk¨¢n. n. pacer. isang kagamitan ng mga m¨²siko. Sabaw. butasin. Kilay. casta?o. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. Nauukol sa bag¨¤. adj. [brog] Idioma corrompido. adj. Magpakagaan ng katawan. Walang kapatid. n. lapad. [bro-ch] Asador. n. [br¨¢un] Mereno. [br¨®il] Tumulto. Tutsang. mahin¨¤. sungot. Broadness. Bumutas. barrenar. v. [br¨ªsl] Erizar. Mag-ihaw. [br¨¢uz] Ramonear. Lasang asin. mahuna. n. [br¨²mstik] Palito de escoba. [br¨ªuz] Magulladura. bugbog. [br¨®dzerli] Fraternal. lwangan. Broach. Salitang utal. & adj. [br¨®ker] Corredor. adj. Brisk. [brud] Progenie. [br¨ªt?n] Breton. [brisk up] Avanzar con viveza. Parang kapatid. sw¨ª. alegre. Brinishness. v. Bumugbog. Kumindat. Broke. pangpang. etc. v. Wal¨ªs. tab¨ª. un instrumento de los ¨®pticos. mag dar¨¢ng. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. Kapatid [na lalake]. [br¨®dzer] Hermano. adj. Brown. Bagbag na loob. adj. [br¨¢uz] Pimpollos. Bronchic. lumamog. British. casta. v. [brink] Orilla. lumapad. adj. Brisket. Malapad. . v. Bronze. Babasag¨ªn. [bronz] Bronce. Broomstick. Brotherhood. Brow. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. Lamog. n. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. Gilid. [br¨®nkial] Bronquial. cobijar. n. [br¨ªstli] Cerdosa. Borseg¨ª. [br¨¢ini] Salado. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. dahon. n. umakay. fragil. n. Browse. usbong .

Labanan ng mga toro at aso . n. Bayong na may lam¨¢n. cruel. Payaso. Budget. Panakot. Bull-beef. Buccaneers. n. v. n. [b?g] Chinche. n. Buggy. Buffonery. Buko. v. Kulutin. pimpollo. Buggy.]. [b¨¦fun] Burlar. Kalesin. [b¨¦dchet] Talego portatil. n. n. Brush. Bumula. n. Buck. Malinglang. Bull-baiting. Humaginit. [b¨²l-bif] Carne de toro. Bugbear. Lak¨ª. estar en flor. n. zarzal. [b?lk] Tama?o. Kahayupan. Bulo. v. Bulb. corpulento. adj. kapal. chillar. n. [b¨²li] Insultar. [b¨¦kl] Hebillar. Magpatawa. [b¨¢feter] P¨²gil. pozal. n. Build. Brustle. chanzas bajas. Taong masama at hambog. masa. desastre. n. Buffon. bald¨¦. Lumapastangan. v. n. [b?dch] Moverse. n. Buffeter. Buff. n. bulwak. n. grande. p¨¢minggalan. bucle. Buffle. n. Bulwark. [briun¨¦t] Morena. bulubok. kublihan sa kalaban. p¨²song. noticias de oficio. Bull. Brutality. kapahamakan. [b¨²lw?rk] Baluarte. kaugoygoyan. [b¨¢lki] Voluminoso. v. n. [br¨¢ioni] Nueza blanca. Bulk. Bula. sakuna. Buffet. n. Brushwood. Bull-dog. Bubbly. n. alacena. Bukba. untog. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. [b¨ªlding] Edificio. n. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. trigue?a. Brunt n. Budge. pag ibir?. Lipay. golpe. Bryony. Kalabaw. Aparador. Bully. bumulubok. truhan. bestial. Bubble. [bad] V¨¢stago. Brush. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. [brashwud] Matorral. n. bakang lalake. Gusal¨¬. v. Build. Brutish. [b¨²l?k] Novillo. pamumusong. [b¨²l dog] Perro de presa. maghambog. n. Hayop. Kulot [ng buhok. [b?c] Gamo. [brash] Acepillar. [brush] Cepillo. abultado. magpusong. [b¨²li] Espadachin. [bri¨²tish] Brutal. n. adj. n. [b¨¦kl] Hebilla. mabaksik. bufoner¨ªa. n. v. [b¨²li?n] Oro en tejos. Bullet. malito. Babaing may pagkakuyomanggi. Brute. n. Surot. n. [br¨¦sl] Crujir. pakakak.. Pagpapatawa. bumulaklak. mabigat. fanfarronear. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. T¨¢ong tampalasan. Tambul¨¬. ¨® plata en barras y sin labrar. Bucket. Bully. bulto. rufian. bala. Buckle. [b¨¢fl] Confundirse. [brut] Bruto. [b¨²falo] B¨²falo. n. Bubble. majader¨ªa. Bullock. accidente. [b¨¢gui] Calecin. volumen. usbong. n. [bild] Edificar. adj. Toro. Masurot. [b¨¦bli] Espumoso. Brutal. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. magpayaso. Bug. construir. Buffon. [b¨¦fet] Aparador. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. Bugle. Bud. Mabula. Tila hayop. [b¨¢ebl] Burbujear. Timba. [b?gbar] Espantajo. [b¨¦fun?ry] Bufonada. [bri¨²tal] Brutal. bula pontificia. gumalaw. Kumilos. n. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. n. n. matulig. Sepilyuhin. [b¨¢gui] Chinchero. pesado. bahay. Buffalo. Asong pangaso. [b¨²let] Bala de metal. adj. Bulky. Munting kut¨¤. chocarrear. Pungl?. v. [b¨¦bl] Burbuja. [briut¨¢liti] Brutalidad. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. Usang lalake. [b?ket] Cubo. [bad] Brotar. Sepilyo. n. n. [bul] Toro. . [brunt] Choque ¨® encuentro violento. Bullion. n. n. [bild] Estructura. [b¨²letin] Boletin. mala ki. guyang toro. Bulletin. Katad ng kalabaw. Bumuk¨¢. Kadawagan. menearse. Tila hayop. Makapal. bumulwak. Bangg a. Building. adj. n. salvaje. [b?lb] Bulbo. [b?f¨²n] Buf¨®n. Bud. Buckle.Brunette. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. v. n. bula ng papa. v. [boecan¨ªrz] Filibusteros. humiging.

[b¨¦rer] Enterrador. n. sumunog. adj. liban. Busily. v. Mamaga. v. pagkabuhay. Buoyancy. Butcher. masay¨¢. [b¨¢ndl] Atado. magmasipag. atado. n [b¨¦mp-kin] Patan. pagayongayon. Bigkis. negocio. Bushel. [b?mp] Hinchazon. masanga. [b?rst] Reventar. [b¨²shi] Espeso. salteador. Kaing¨¢y. Gaw¨ªn kahit papaano. lleno de arbustos. n. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. [banch] Atar. Busy. tomar lustre. n. Bunch. adj. [biu-ro] Armario con cajones. papag. Paglilibing. n. Bush. May ginagawa. Bump. mangloloob. Magaan. Boya. [b¨¢ndl] Atar. balutin. Tapun¨¢n ¨® pasakan. n. [b¨¢mblbi] Avispa. Buoy. chafallar. mayabong. Magpalut¨¢ng. Pas¨°. [bush] Ramo. [bat] Sino. Bust. envolver. r¨²stico. taong bas os. Pumasan. v. [b?nk] Tarimon. Bundle. Gumawa. v. Bungle. mahirap dalhin. [b?rn] Quemadura. [b¨¦rial-ples] Cementerio. n. [bush] Crecer espeso. Pas¨¢n. Pumutok. Burier. n. balot. sumunong. Magnanakaw. [buoi] Boyar. Masinsin. Bury. [b?nt] Hincharse. Burr. bagkus. sumabog. Burglar. Buoyant. [b¨¦rnish] Bru?ir. v. k¨¢gawaran. . L¨ªbingan. adv. n. v. n. [b¨¢nchi] Racimoso. [b¨ªziles] Desocupado. [bu¨®-iant] Boyante. dawag. manojo. Burnable. [b¨ªsi] Ocupado. Burdock. [b¨¢rdoc] Bardana. Taong hamak. n. departamento del go bierno. Kab¨¢n. Aparador. Bung. Kund?. Burden. Pumutok na parang isang bomba. Burner. v. Mabigat. emplear. bufete. [banch] Racimo. Burst. Bundle. palut¨¢ng. adj. Manghuhukay. Mag-ingay. [b¨¢rdensam] Gravoso. Bubuyog. Pamamaga. [b¨ªsi] Ocupar. n. Burnish. Bigkisin. silakbo. [b¨¢rden] Cargar. sumilakbo. n. [b¨¢rden] Carga. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. empaquetar. Burial place. Pagpapalut¨¢ng. Burying. Bunk. pagbaba¨®n. [b?rn] Quemar. magba¨®n. [bat] Pero. n. Magbigkis. [b¨¢ngl] Chapucear. mantenerse sobre el agua. Buoy. alingawngaw. Putok. conj. Bushy. higing. Bustle. Bulihin. gumubat. [b¨¢ngjol] Boca. Bumpkin. sunong. v. [b?nt] Hinchazon. n. ruido. b¨¢unan. villano. Susunug¨ªn. n. v. adj. Paglilibing. Walang gawa. Burden. n. Busiless. n. Mapas¨°. m¨¢nununog. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. magpaltos. Pingol ng tainga. v. [b¨²shel] Fanega. magpaalingawngaw. Pamamaga. Business. Bump. malag?. [b?mp] Dar estallido como una bomba. susupuk¨ªn. datapw¨¤. n. [ba?sl] Bullir. Sanga. arbusto. Bwig. taong walang tur¨°. Bush. Mabwig. [b¨¦rial] Entierro. pakinang¨ªn. masunog. Magkakarn¨¦. [b¨²rglar] Ladron. n. sepultar. Tap¨®n ¨® pasak. n. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. n. Ngun¨¬. may kasipagan. Burst. [b¨¦ri] Enterrar. n. v. Mores. Bunt. matorral. oficio. diligentemente. [b¨ªzili] Solicitamente. n. mababa't mayabong na halam an. hacer ruido ¨® estruendo. n. Burn. rebosadura. Bungang¨¤ ng bariles. Bunghole. sepulturero. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. pumas¨°. [bust] Busto. talian. But. inc¨®modo. kagul¨®. Tagasunog. [b¨ªznes] Empleo. [b?sl] Bullicio. mata. mazo. [b¨¦rner] Quemador. pakinisin. Maglibing. [bi¨²rin] Buril. adj. tal¨¬. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. lamang. n. May kaliksihan. alboroto. Bunchy. [b¨¦riing] Entierro. adj. But. estallar. [b¨²cher] Carnicero. prep. asunto. Burdensome. Kalagayan. Bunt. [b?ng] Atarugar. escritorio. n. [b?rst] Estallido. n. Yumabong. Busy. H¨ªgaan. v. mesang sulat¨¢n. Bunch. Busto. v. Bureau. v. mangkakatay ng hayop. hanap -buhay. bigkis. n. v. ocioso. Burn. Burial. adj. [b¨¦rnabl] Combustible. molesto. Burin. paltos.Bumblebee. Bustle. Bung. n. [buoi] Boya. exequias.

[br¨¢mbl] Zarza. n. mirador. masay¨ Buy. topetar.Butcherly. mapusok. [bras] Bronce. n. Tagubiling. pig?. n. Magsang¨¢. m¨¢bungg?. Button. Mas¨¢kit sa sarili. By-way. Butter. Tansong dilaw. Bran. Kasabih¨¢n. n. [b¨¢yer] Comprador. Palayaw. a. By-law. [batn-m¨¦ker] Botonero. By-walk. nagdaan. n. Daang kubl¨ª. n. [boet] Topar. n. K¨¢alitan. Pangmarka ¨® panatak. Adi¨®s. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. Sigsig. [bay-v¨ªu] Fin particular. n. n. Agwardyente. adj. Brandy. v. Mamantik¨¤. Branch. n. Haging. adv. Masunurin. Buyer. [boet] Terrero. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. con. ng. Malaking bariles. Manggagaw¨¤ ng botones. murmurio. n. Butones. ni. n. sariling mas¨¢kit. tanda ¨® tatak. Bumil¨ª. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. . Brasen ¨® brazen. Brangle. Sa. [b?z] Sumbar. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. Makipagkaalit. [branch] Ramo. [brand] Tizon. Tila tansong dilaw. [b?z] Susurro. Butt. n. Kasanga. Sa tab¨ª. n. v. arbusto espinoso. disputar. Butlership. bukang bibig. [br¨¦zn] Hecho de bronce. adj. Maningas. v. [bay-n¨¦m] Apodo. n. n. may mantekilya. Darak. disputa. [br¨¢ndairen] Marca. [branch] Ramificarse. [b¨¢termilk] Suero de manteca. ondear. herrar. [bran] Salvado. n. n. [b¨¢tn] Bot¨®n. Butt. n. Gatas na walang hal¨°. By. [bay-lo] Ordenanza. Buttress. By-gone. v. tandaan. a. M¨¢bangga. [b¨¢teri] Mantecoso. paalam. [bay-st¨¢nder] Miron. Brand. m¨¢mimili. n. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. a. [bay-ue] Camino desviado. Brand. Brandiron. Par¨®par¨®. Daang bukod. Brassfounder. Branch. b¨¢rbaro. [b¨¢teri] Despensa. v. Brandnew. adj. apoyo. [br¨¢ndish] Blandir. n. Brassy. Sariling tanaw. n. brasero. Butter. Bypath. Daang tag?. Buttock. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. Mamantik¨¤. n. lipas na. al lado de. proverbio. Butyraceous. Button. n. Magbutones. n. [bay-uerd] Dicho. Markahan. kawikaan. sa pamamagitan. By-bye. [br¨¢ndnu] Flamante. Mabagsik. [bay-¨¦nd] Interes particular. [bay] Cerca. n. v. docil. [bayb¨¢y] Adi¨®s. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. malapit sa. una especie de vehiculo. a. Byword. ley. Wagayway. el hierro. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. By-view. haginit. wasiwas. Buttery. pangpatibay. Nakaraan. Nanonood. n. n. sosten. Butler. [br¨¢ndi] Aguardiente. Baywang. [b¨¢tnjol] Ojal. n. ibotones. v. [bay] Por. Brassier. [b¨²choerli] Sanguinario. Butterfly. Sang¨¢. adj. Ohales. Buttonhole. Dawag. Kab. cuchichear. Brangle. [br¨¢nggl] Re?ir. adj. maba¨ªt. n. mababang punong kahoy na matin ik. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. [cab] Cab. [brand] Marcar. Byroad. a. Tagabil¨ª. alalay. [bait¨¦cies] Mantecoso. [b¨¢toek] Anca. alegre. kautusan. Branch. vivo. v. P¨¢minggalan. Hamaging. Buttermilk. Bramble. [branch] Ramo. Buzz. marca ¨® sello. Brandish. By. v. makipagtalo. [b¨¢yrod] Camino oscuro. [b¨¢tn] Abotonar. [b¨¢terflay] Mariposa. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. tampalasan. n. Button-maker. Yari sa tansong dilaw. By-stander. n. [b¨¢y-gon] Pasado. Brass. mamil¨ª. n. [bay] Comprar. C Cab. Buxom. By-end. [br¨¦zer] Latonero. n. humaginit. [br¨¢sfaunder] Fundidor. By-name. [b¨¢tter] Mantequilla. [b¨¢tres] Estribo. Landas na paligaw. prep. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. Estribo. [br¨¢nggl] Quimera. Buzz. maliks¨ª. Buttery. [b¨¦csoem] Obediente. Mantekilya. Magpahid ng mantekilya. refran.

n. Cage. [carn] Monton de piedras. n. ardiente. tumasa. v. kunwang papuri. Calcareous. v. Mukhang pat¨¢y. Hawla. [c¨¢lid] Caliente. Caboose. Cadaver.. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. kubo. Repolyo. Caddy. quemar. Diablo. Cake. M¨¢nunuya. hidwa. Sakuna. [k¨¦co] Cacao. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. [caco-d¨ªmen] Diablo. [c¨¢lkiulet] Calcular. Magbanta. tagatasa. adj. Mapagtilaok. Manuya. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. n. [kedch] Jaula. Kur¨°. Cafe. [calkiul¨¦cien] Calculacion. [kedch] Enjaular. v. [k¨¦tif] Belitre. n. Maam¨°. [cad¨¦ver] Cadaver. n. Mesang sulatan. [cab¨¢l] Maquinar. Kak¨¢w. escritorio. sumunog. [c¨¢kl] Cacareo. [k¨¦blet] Remolque. n. n. [c¨¢bedch] Berza. choza. [caf¨¦] Restaurant. [cab¨¢l] C¨¢bala. Calculate. [ked] Criar con blandura. [c¨¢binet] Gabinete. Caldron. Calcine. Calamitous. n. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. Cackle. adj. domesticado. s¨¢long. Cabin. Caligraphy. Calf. adular. bint?. n. almanake. kiling. v. Cadaverous. caldera grande. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. mamuri ng pakunw¨¤. Hila. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. v. bastos. maputla. [c¨¢di] Botecito. Cadence. v. [cal¨¢mity] Calamidad. v. Caliber. Calamity. [coc] Calafatear un navio. [k¨¦bl] Cable. [cadch¨®ler] Adulador. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. n. chismoso. mabuhangin. [ke¨ªk] Endurecer. Cabinet. n. p¨ªcaro. Cablet. hilig.Cabal. Hamak. Calculous. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. Magtalop ng balat. Cake. Kadete. Pumas¨°. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. Cackler. Mainit. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. amuin. Balat ng bulaklak. n. . [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. adj. adj. n. v. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. [cals¨¢in] Calcinar. Caisson. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. Dampa. ruin. Calk. n. n. [ke¨ªk] Bollo. adj. miserable. Calendar. n. Kalendaryo. n. n. Tuya. Tumilaok. tramar. Mabat¨®. kahapis-ha pis. [c¨®ker] Calafate. Caitiff. Parang apog. [k¨¦man] Caiman. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. Isilid sa hawla. Tagakur?. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. Magpatigas. Guyang baka. n. Bangk¨¢y. Kable pahatid-kawad. Kumur¨°. Cad. adj. repollo. v. n. Karunungan sa pagtititik. Malaking sisidl¨¢n. tasa. Caco-demon. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. caida. Restauran. [c¨¢liber] Calibre. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. kulungin. n. n. arenoso. Kalibre. pantorrilla. grosero. Aba. ponda. Cadence. graznar. [cadch¨®l] Lisonjear. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. Cabal. a. n. criado ¨¢ la mano. Cabbage. hurtar retazos. [cadch¨®leri] Adulacion. mapaghatid humapit. umumit ng mga re taso. n. n. n. n. [c¨¢bin] Caba?a. m¨¢mumuri ng pakunwa. Manah¨¢n sa dampa. Cage. Kawa. Calker. Cajolery. Ke¨ªk. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. kapahamakan. parang pat¨¢y. Cajole. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. mimar. bat¨® sa loob ng pantog. Cable. n. Calculus. Munting sisidlan. Calculation. Cadet. [caf] Ternera. Itugma sa kumpas ng tugtog. [c¨¢bedch] Cercenar. Cabinet-maker. adj. [cad] R¨²stico. [c¨¢kler] Cacareador. n. n. n. v. Bwaya. Bastos. Cabin. v. Calid. [c¨¢kl] Cacarear. Cade. [ked] Manso. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. lisonjeador. Cackle. n. Cajoler. [calkiul¨¦t?r] Calculador. fonda. Calix. [k¨¦dens] Cadencia. Cade. n. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. Katipunan na may banta. n. Paamuin. kulungan. v. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. lisonja. c¨¢lculo. katingan. Kur¨°. Cabbage. Calculator. Caiman. Tilaok. may halong apog. piedra en la vejiga. infeliz. Cairn. n.

[c¨¢moeret] Camarada. Cancel. hinah on. kapalagayan ng loob. Magbintang. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. [candel¨¦br?n] Candelabro. sencillo. kalyo. Calyx. tiwasay. Walang balahibo. Camphire. Ang tumawag. Ang nagbibintang. apaciguar.Call. adj. Canal. Paratang. [c¨¢ndidet] Candidato. desplumado. mahinahon. kalamigan ng isip. katiwasayan. tirik¨¢n ng kandil¨¤.. [col] Llamar. huminahon. [can¨¦ri] Canario. n. inalisan ng balahibo. Camerade. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. pag-uurong. Calmy. humumpay. Callous. n. Callow. Candent. magpangalan. Calorific. [c¨¢mnes] Tranquilidad. Can. [c¨¢mfoer] Alcanfor. Camphor. Pagkabuhay. Calumniatory. Wal¨¢n ng bis¨¤. [c¨¢lo] Pelado. [c¨¢nsel] Cancelar.] Parir la vaca. Kalipak¨¢n. n. adj. Call. Pagpapawala ng bis¨¤. n. musmos. katahimik an. k¨¢nkaro masamang bukol. sociego. bintangan. Kasama. Nahihinggil sa init. n. [c¨¢mi] Tranquilo. Kandelero. adv. Totoo. pac¨ªfico. nombrar. Katahimikan. kapanatag¨¢n. n. [c¨¢lics] Caliz. Campaign. [c¨¢ndlstic] Candelero. [cal¨®ric] Cal¨®rico. ang nagpaparatang . Magkampamento. Nauukol sa init. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. n. v. tunay. Lagyan ng alkampor. Lipak. n. Calm. ingenuamente. Candidly. Cancellation. [calm] Quieto. [cal¨¦mni] Calumnia. n. adj. [camp¨¦n] Campa?a. n. Camp. [camp] Campo. . Alkampor. Camphor. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. adj. n. bintang. magpahinga (ang hukb¨®). maar¨¬. n. n. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. n. [c¨¢ndidli] Candidamente. n. pumayap¨¤. Tahimik. Caller. Calve. n. Candid. tumiwasay . katiwasay¨¢n. n. [c¨®ling] Profesion. Calumniation. kalyo. Calm. Cancer. visitar ¨¢ uno. [can] Poder. [cal¨®siti] Callosidad. Camp. n. Kanser. n. sosegado. campo razo. adj. n. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. injurioso. Tumahimik. tapat. tumor maligno. n. [caloemnietoer] Calumniador. [c¨¢mbist] Cambista. tranquilizar. v. peliforra. humimpil (ang mga kawal ). Kandil¨¤. nag-iinit. pala gay-loob. campamento. naghahangad ng isang kalagayan. ibp. v. [c¨¢ndent] Candente. [can] Lata. adj. Caloric. [col] Llamada. Palabintang. p¨¢hing ahan ng hukbo. Callet. Maka. Cambist. M¨¢mamalit ng salap?. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. Panatag. [c¨¢nsoer] Cancer. n. lwal na dako. pretendiente. Nagbabaga. Calligraphy. n. dalaw. dureza de alguna parte del cuerpo. Candidacy. Calm. Candidate. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). adj. Kapalagayan ng loob. [camp] Acampar. n. [c¨¢let] Rega?ona. [c¨¢ndl] Candela. P¨¢daluyan ng tubig. Alkampor. n. . Callus. Pagkakandidato. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. iurong. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. v. paratang. n. [cav. n. Can. Pakikihamok. tranquilo. vela. n. Calling. v. Tawag. alojar un ej¨¦rcito. aspirante. hilig. pakikilaban. dumalaw. n. [calm] Calmar. [c¨®ler] Llamador. Panguha ng retrato. kandelero. [c¨¢les] Calloso. v. [caloemni¨¦cien] Calumnia. kinakalyo. [c¨¢l?s] Callo. Calumny. Ibong kanaryo.. n. [c¨¢mel] Camello. campamento himpilan ng mga kawal. [can¨¢l] Canal. Kandidato. humimpil. [cal¨¢mniet] Calumniar. visita. n. Parang. mapagparatang . Camera. Cambric. [cand¨ªdeci] Candidatura. Lata. Camel. serenidad. t¨¢nawin. [k¨¦mbric] Batista. Callosity. Calumniator. Magagalit¨ªn. Nauukol sa kanser. palagay-loob tiwasay. Tumawag. v. adj. v. calma. Calmness. magparatang. [c¨¢mfoer] Alcanfor. injuria. [c¨¢mfoer] Alcanforar. n. Calumniate. Kamelyo. Mapaniwalain. Kambray. Cancerous. Candle. n. Bintang. Canary. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. adj. Candelabrum. Malipak. bangbang. vocacion. [calm] Calma. Candlestick.

[c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. Kendi. [can¨®nic] Can¨®nico. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. Bangka. apto. adj. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. n. ibp. Capacitate. [cant] Jerigonza. etc. malwang. matamis. Canopy. [cap¨¢ris?n] Caparason. Tabing.. n. Manghampas ng baston. sapat. Gorra. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. [canon¨¦d] Ca?onazo. Magtakip ng ulo. cabida. ley. baston. Magsalita ng tila paaw¨ªt. malawak. [k¨¦ndi] Candy. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. n. n. malwag. magsalita ng malawig . Cap-a-pie. adj. Pananalitang tila awit. Ilagay na tabing. v. Naaukol sa kanon. [c¨¢nopi] Endoselar. [c¨¢ni] Sagaz. Ariing may kaya. sinceridad. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. matalin¨°. v. Nauukol sa kanon. Canvas. n. [c¨¢noenais] Canonizar. m¨¢nganganyon. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. Cant. Paglamon ng kapw¨¤ tao. Canon. Putok ng kanyon. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. Katapatan ng loob. Cannonade.. Bala ng kany¨®n. Canvass. ab¨®t. baga ng suso. kaya. Walang kaya. Canine. adv. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. v. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. tukarol. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. Kumanyon. prudente. adj. n. [ke¨ªn] Ca?a. vasto. may ab¨®t. ingenuidad. Kasangkapan ng kabayo. hacer capaz. Candor. Cane. junco. Mits¨¢ ng kandil¨¤. Cannoneer. Cany. [can¨²] Canoa. medio galope. v. kakayahan. Kany¨®n. n. n. adj. Capable. n. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. [c¨¢nibalism] Canibalismo. [cap] Cubrir la cabeza. magpaputok ng kanyon. n. maba¨ªt. nahihinggil sa aso. tuntunin. n. Cannonshot. [c¨¢nopi] Docel. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. tungkod. puesto en el campo donde se vende vino. [cap¨¢sitet] Habilitar. Cannoneer. Caparison. k¨¢wayanan. n. [c¨¢not] No poder. [c¨¢nto] Canto. saludar ¨¢ uno. Panganganyon. kautusan. Canopy. Canonical. [canoen¨ªr] Ca?onero. ariing sapat. Mapunong kawayan. [can¨®nical] Can¨®nico. n. [canoensiot] Estallido del ca?on. K¨¢nto. awit. Cane. Canonic. ca?oneo. estatuto. Kawayan. Capability.Candlestuff. v. n. Capacity. id¨®neo. May kaya. Sulok ng mat¨¢. Canny. Cap. Kumanyon. Canticle. n. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. Cannibal. [c¨¢ndoer] Candor. Canker. pananalitang malawig. Maaliwalas. n. Kantina . [cap¨¦cies] Espacioso. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. . n. Canonize. Candlewick. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. [ke¨ªn] Apalear. Cap. n. extensivo. magpaputok ng kanyo n. Canthus. Cannon. Tuso. Canteen. n. n. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. regla. Awit ni Salomon. [c¨¢nkoer] Cancer. Canter. n. antrop¨®fago. Parang aso. [cant] Hablar en jerigonza. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. v. [kepab¨ªliti] Capacidad. pabellon. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. Canvass. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. caribe. Capacious. Canto. v. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. Kakayahan. [cap¨¢sity] Capacidad. n. n. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. n. Cannonball. d¨ª maka. ancho. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. Candy. v. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. [can¨¢in] Canino. aptitud. adj. manganyon. Canonization. adj.. kabalakyutan. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. Canter. [k¨¦pabl] Capaz. n. n. Pakarimuting maigi ang ka bayo. Cannonade. Cannibalism. [cap] Gorra ¨® gorro. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. adj. K¨¢nkaro. mag-alis ng gorra na pinaka galang. Balindang. Kasapat¨¢n. v. Canoe. Cant. takbong paluks¨®. [c¨¢nvas] Ca?amazo. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. Cannot. [cant¨ªn] Cantina. n. v. baldokan. baston. n. bumat¨¬. [c¨¢noen] Canon. n. Mapagpakunwa.

kariton. hacer cabriolas. n. Kart¨®n. lukso. bihagin. principal. [c¨¢pitol] Capitolio. Caprice. [c¨¢rat] Quilate del oro. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. Bihag. Manggagaw¨¢ ng baraha. katwang pagkaibig. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. Capital. n. [c¨¢rdinal] Cardinal. [cap¨ªtiulet] Capitular. Tila k¨¢psula. atraer la voluntad. Captain. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. n. [carabin¨ªr] Carabinero. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. n. n. [capt¨ªviti] Cautiverio. n. itaob. Carbon. [c¨¢psiular] Capsular. caviloso. [c¨¢pital] Mayuscula. Titik na malaki ¨® mayuskula. v. n. Uling. Caper. adj. [c¨¢racol] Carac¨®l. [c¨¢rbuncl] Carbunco. Car. Bumihag. extravagancia. Kapricho. Cardmaker. adj. apresar. Captive. [c¨¢rbon] Carbon. [card] Naipe. promontorio ¨® punta de tierra. Maggayak ng kabayo. adj. [c¨¢pcien] Captura. Pagkabihag. Bumihag. [card-bord] Carton. prisionero. pag-uusig. pimentero. Ang pangulong bayan. Caracole. Capitulate. Capitalist. Cardinal. n. [c¨¢ptoer] Apresador. Karabinero. [c¨¢psiul] C¨¢psula. Cardiac. Karb¨®liko. Captivate. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. K¨¢psula. n. [kep] Cabo. Capitalize. [c¨¢rdiak] Cardiaco. tal¨®n. tarjeta. pag-uusig. Likot. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. la ciudad principal. [capr¨ªcies] Caprichoso. Capsular. [c¨¢rcas] Carcasa. May halong uling. n. Capital. Cape-case. [c¨¢rdinal] Cardinal. Cardialgy. [c¨¢pcies] Enga?oso. magluluks¨®. Baraha. escalera de caracol. ang namumuhunan. Nauukol sa ulo ¨® buhay. n. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. Caption. v. [c¨¢ptiv] Cautivo. n. n. [car] Carro. n. saltador. [c¨¢pchoer] Captura. [caps¨¢iz] Trabucar. Caramel. n. [c¨¢pital] Capital. n. l¨²luksoluks¨®. gawing uling. Una. mapa g-ibig ng katwa. [k¨¦p?r] Cabriolar. [capr¨ªs] Capricho. Carbonaceous. tarjeta. n. v. Maikl¨¬ng bar¨ªl. n. Card-board. humul¨ª dumakip. Tagabihag. Caperer. Paghuli. v. v. n. mag tiwarik. Mayuscula ¨® malaking titik. Card. volver de arriba abajo. n. n. Kapa. Mamihag. [k¨¦p?r] Cabriola. Nahihinggil sa uling. salto ¨® brinco. v. extravagante. bayong. hinggil sa k¨¢psula. hagdang sinus?. [c¨¢ramel] Caramelitos. Captivity. [c¨¢psikem] Pimienta. adj. Cape. [c¨¢pitalist] Capitalista. adj. Captor. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Capture. sako. Bangkay. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. pangulo. Carabine. Pagkakapitan. Carbolic. n. tumor puntiagudo y maligno. n. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. M¨¢mumuhunan. volcar. [c¨¢pitalais] Capitalizar. Carabineer. Sus?. pagkalagay na kapitan. Kardinal. Carcass. Magtaob. adj. Puhunan. adj. Kap¨®n. Capital. v. [c¨¢rabain] Carabina. [c¨¢ptivet] Cautivar. [c¨¢pten] Capitan. Capital. Kilates ng gint?.Caparison. [c¨¢ptiv] Cautivar. Pamint¨¢. n. n. Caper. Pamimihag. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. n. pun¨°. . Capture. Capital letter. el acto de escribir por cap¨ªtulos. adj. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. n. n. Carbonic. lundag. Capsize. Carat. Captious. v. n. humalina ng kalooba n. Bahay p¨¢mahalaan. v. Capitulation. papagulingin. Carbuncle. Magdaray¨¤. Karamelitos. Cardinal. Karro. [carb¨®nic] Carb¨®nico. [c¨¢pchoer] Capturar. Capitol. n. Carbonize. itiwarik. [c¨¢pital] Capital. Kaprichoso. Capsule. Ulingin. Captive. alforja. adj. n. Masamang bukol. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. fondo. Mamuhunan. Capon. [carb¨®niz] Carbonizar. cadaver. Capricious. supot. n. makapricho. Sasayawsayaw. n. Captaincy. n. [k¨¢p?r?r] Danzador. n. Capsicum. Kapitan. Maglilik¨®t. sinungaling. [c¨¢p-kes] Saco. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata.

Ingat. Taong hamak. n. v. Carefulness. Career. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. [k¨¦rlesnes] Descuido. n. kumalinga. Carnality. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. Carminative. adj. v. Carpenter. pumintas. Carneous. Carnival. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. Carousal. Carrier. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. [c¨¢rmain] Carmin. negligente. n. Karneng bul¨®k. la carne corrompida. walang bahal¨¤ walang ingat. veh¨ªculo. Carnation. Carpet. Maingat. adj. mapamintas. pagkakatwa. n.Card-party. Care. [ke¨ªr] Cuidar. Carriage. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. adj. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. pumansin. [c¨¢r-rioen] Carro?a. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. entapizar. mataba. v. alborotar. n. n. v. [c¨¢r-redch] Coche. Caricature. n. tampip¨¬. Pag-aanlwagi. [c¨¢rpet] Alfombrar. vituperar. Cark. Sugalan. taong walang tuto. n. Care. adj. pescado de agua dulce. Pabaya. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. [k¨¦rfulnes] Cuidado. [ke¨ªr] Cuidado. n. panghaharana. cauteloso. [carpenter] Carpintero. n. n. adv. Carouse. v. censurador. Careen. Careless. kalingain. pumul¨¤. n. halago. carrera abierta y tendida. umalindog. Karwahe. Mangharana. Kalinga. [c¨¢rnal] Carnal. [c¨¢roel] Cantar. Bulok. adj. cautela. adv. Cargo. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. larawang pangpataw¨¢. Carnal. Magpakaingat. v. n. Carp. n. podrido. [car¨¦s] Acariciar. porte. Carouse. Na may pagpapabaya. [k¨¦rles] Descuidado. Malibog. alindugin. pagdadal¨¢. Karikatura. halagar. [carm¨ªnetiv] Carminativo. Kulay karm¨ªn. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. Caricature. makalinga. conduccion. pagbibiruan. lam¨¢ng bulok. [carl] Patan. magsay¨¢. Carp. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. Pagkakatawang tao. v. Kumalinga. [carc] Cuidado. M¨¢ngangain ng karn¨¦. [car¨¦s] Caricia. Bwanbwan. palayawin. panglatag sa sahig . tener cuidado. n. pagsasayaha n. Carmine. n. v. Ang nauukol sa laman. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. Carrion. negligencia. n. Carminativo. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. Cark. . ingatan. [car¨ªr] Carrera. [k¨¦rful] Cuidadoso. Kumarimot. n. Career. Carrion. kalinga. mag-ingay. mortandad. Maglatag sa sahig. n. [carp] Censurar. n. n. cornudo. pangtuya ¨® pang uri. ang nauukol sa kalayaw an. Magagalit¨ªn. Pumuna. indiferencia. Ingat. n. karimot. [c¨¢rrier] Portador. [c¨¢r-rioen] Mortecino. Carelessness. Carper. francachuela. Carnivorous. Sako de byahe. n. Caress. lingap. [carn¨¢liti] Carnalidad. n. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. Caricaturist. Carpet-bag. lascivia. n. tumakb¨®. [carp] Carpa. v. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. Carefully. n. Panakip sa dulang. P¨¢milihan ng karne. kalinga. adj. [caricach¨²r] Caricatura. Careful. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. kal bugan. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. criticar. [c¨¢rper] Rega?on. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. Paghahandaan. [carn¨¦cien] Encarnacion. Carelessly. Carman. [c¨¢rnies] Carnoso. cautela. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. n. Carol. Anlwagi. Tagapagdal¨¢. Mag-ingat. n. Karnabal ¨® karnestolendas. alfombra. Carnalist. adj. [car¨¢uz] Borrachera. alindog. Kuchero. Carpentry. r¨²stico. [car¨¢uz] Jaranear. kawal¨¢n ng ingat. Carpet. Carle. Paglalasingan. hombre ruin. v. Na may pag-iingat. Kumant¨¢ ¨® umawit. sensual. pagkakaingay. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. Kapabayaan. n. [car¨¢usal] Festin. atencion. [carc] Ser muy cuidadoso. jarana. n. Caress. sensualidad. Carnage. Takb¨®. Ingat. Malam¨¢n. Lulan ng sasakyan. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. [c¨¢rman] Cochero. [c¨¢rgo] Cargamento de navio.

Cassock. tallar. n. [c¨¢talepsi] Catalepsis. Magdal¨¢. carreta. [carv] Esculpir. [c¨¢rritel] Chismoso. Cartage. n. [c¨¢sket] Cajita para joyas. Cast. Mainam na lana. Case. arrojar. kilos. n. Casting. Cast. Pagkapon. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. ojeada. tela de lana muy fina. [cart¨²ch] Cartucho de balas. usar carros ¨® carretas. Pagkakariton. [k¨¦sing] Cobertura. golpe. v. Kapun¨ªn. [c¨¢stret] Castrar. kalagayan. diluvio. talla. Pus¨¤. paggunaw. Magbub? ng larawan. Castrel. Cashier. manghuhul¨¤. v. aire ¨® modo de presentarse. Carve. Castration. magbub?. Ipagkariton. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. n. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. [k¨¢sher] Cajero. Sa pagkakataon. Casket. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. anyong n ililok. Isilid sa kahita. mapagkwento. Salap?. Lagaslas. n. [c¨¢sl] Castillo. Carver. [ke¨ªs] Estado. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. Kahitang sisidlan ng hiyas. Sakunang nakagugunaw. tapon. modelar. [cash] Dinero contante ¨® de contado. estuche. cuentista. n. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. Cart. [ke¨ªs] Encajar. ingat-yaman. Isilid sa kahon. tapon. [cask] Barril. Castaway. kalagayang parang patay. Casualty. Cataclysm. Cart. Castor. Himatay. Lah¨¬. Castle-builder. [cast] Tiro. n. capar. n. Casually. Catalepsy. n. Cartoon. [c¨¢stawe] R¨¦probo. grabar. n. Cash. v. Manghahagis. pangyayari. [cast] Tirar. n. Pagbubub?. conduccion. n. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. itapon. forma. [castr¨¦cien] Capadura. n. Cask. mag-any ?. [c¨¢tacomz] Catacumbas. v. n. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. v. na di sinasad ya. despe?adero de agua. Aseite de Kastor. [c¨¢rter] Carretero. Tak¨ªp. n. Pagkakataon. v. accidente. Lawin. n. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. fundidor. Kartuchong may pulbur¨¢. Cat. [cart¨²n] Carton. caja. Cochero. n. Bariles. n. karetela. Kahero. Lagay. ipukol. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. v. any?. Carving. Case. n. Castigate. Mangbubub? ng larawan. [c¨¢strel] Especie del halcon. [cast] Casta. Casual. n. pagkakaretela. corporacion. adj. Masatsat. tallador. Alibugha. hind¨¬ sinasadya. n. kah¨®n. tonel. Karton. Magparusa. Carter. Kartucho na may punl? ¨® bala. [c¨¢zimir] Casimiro. kapisanan. Cassimere. n. [c¨¢ziual] Casual. manglililo k. v. [c¨¢taclizm] Cataclismo. sulyap. n. n. Cartridge. [c¨¢siuali] Casualmente. n. grabador. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. accidental. gawing bating. n. Cashbook. [c¨¢rtedch] Carretaje. n. Castrate. munting sisidl¨¢n ng pilak. fortuitamente. aventura. [k¨¦ri] Llevar. [c¨¢sket] Poner en cajita. tay?. n. Carry-tale. puk¨®l. adivino. Sotana. [c¨¢rver] Escultor. Pagdadal¨¢. Caster. conducir de una parte ¨¢ otra. n. [c¨¢siualti] Casualidad. n. [c¨¢sting] Fundicion. Castle. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. n. n. lanzar. situacion. n. Casing. Cashier. v. molde. Cartouche. bihisang mahab¨¤. adv. fortaleza. Casket. sombrero fino hecho del pelo de castor. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. [c¨¢stiguet] Castigar. [c¨¢shbuk] Libro de caja. kut¨¤. mangbubub?. tudla. sisid lan. Alisin sa katungkulan. ipagkaretela. n. Hagi s. .Carry. Catacombs. Caste. [c¨¢stoer] Tirador. Carrying. [k¨¦riying] Porte. lumilok. [k?t] Gato. Castor oil. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. n. [c¨¢stor] Castor. Ihagis. gusaling matayog. Larawang binub?. Cascade. Nagkataon. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. [cart] Carretear. Kariton. [cask¨¦d] Cascada. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. [cart] Carro.

bagay . Catalogue. n. [c¨¢tmint] Calaminta. Paglalampungan ng mga pus¨¤. [k¨¦terer] Proveedor. Catchup. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. adj. catarata. injusto. medicina purgante. captura. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. Catfish. cosa infeliz y funesta. Kabling. Sakuna. Daing. [c¨®det] Candato. n. Catgut. tagapagtaan. Kandul¨¬. [k¨¦ter] Abastecer. Tagapaglaan. reclamo. [c¨¢ching] El acto de cojer. n. hulihin. pagk¨¢dahilanan. v. n. [c¨¢tekizm] Catecismo. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. n. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. Catcall. Catechism. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. [c¨¢tapult] Catapulta. [c¨¢tl] Ganado. Category. Tagasal¨®. n. Bulagaw. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. [categ¨®ric] Categ¨®rico. Catsup. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. Tagapaglaan. n. adj. Catch. examinar. [c¨¢ch?r] Cogedor. Catamount. Ulam.Cataleptic. producir alg¨²n efecto. Cater. Caterer. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. [caz¨ªdral] Catedral. adj. n. abutin. Huli. Dahilan. Isang ur¨¬ ng uod. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. [k¨¦ter] Proveedor. Isang sawsawan. n. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [cos] Causar. Kawan ng baka. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. [catam¨ªnia] Menstruacion. adj. malaking kapa hamak¨¢n. atrapar. [k¨¦tcol] Silbo. lista ¨® memoria. sangh?. Humikayat. Catechise. [c¨¢taplazm] Cataplasma. Ngumiyaw. n. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. Cathedral. pagk¨¢sanghian. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. Catamenia. Caudate. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. [c¨¢ching] Contagioso. n. n. Katecismo. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. Nakakahawa. Cattle. [catch] Coger. adj. Lagay. n. adj. [cat¨¢r] Catarro. dak¨ªp. Cater. [cat¨¢rral] Catarral. redecilla. adj. tandaan. Humuli. Causeway. [col] Cofia. aral kristiano. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. luh¨®g. dumakip. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. Cause. [catek¨ªz] Catequizar. v. Tapal. raz¨®n. Catcher. Caul. n. Walang kadahilanan. agaw. Catapult. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. n. Categoric. n. n. Catholic. Cause. kadahilanan. v. Caucus. v. v. Day¨¤. Cates. n. kalagayan. Katolisismo. [caz¨®lisizm] Catolicismo. dakpin. Cathartic. magtaan. Catastrophe. Causeless. pag-aam¨°-am¨°. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. adj. n. n. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. n. v. Katedral. n. n. [k¨¦tsap] Salsa de setas. Catalogue. [c¨¢teruol] Maullar. arrebatar. [c¨®zles] Infundado. may kinalaman sa sangkalahatan. n. n. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. Nauukol sa buntot. tagapagtaan. camino real. Caterwauling. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. Cataract. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. adj. Malaking lagaslas. n. n. Nauukol sa sip¨®n. v. saluh¨ªn. proveer. Mapapangyari. Catchpenny. Catarrh. n. Catarrhal. pangulong simbahan. Catching. Kayong nilambat na panakip ng ulo. Nauukol sa himatay. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. Catholicize. n. Purg¨¢. Catholicism. n. . [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. agawin. Tin¨ªk. Catch. n. adj. alcanzar. [c¨¢taract] Cascada. [c¨¢terpilar] Oruga. n. Cataplasm. [cos] Causa. excitar. Maglaan. lumitis. Cathartic. Caterpillar. Caterwaul. Sip¨®n. Pangpurg¨¢. Caudal. motivo. T¨¢laan. [c¨®zue] Arrecife. [catch] Presa. n. pretexto. Sakit sa panahon ng babae. Cat-eyed. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. Kat¨®liko. May buntot. Catching. Pusang bundok na tila tigre. Sawsawan. n. Pagsal¨®. Catkin. Catmint.

[c¨¢vil] Cavilar. n. prudencia. [cel] Celda. pagsasay¨¢. [co] Graznar. [s¨¦leri] Apio. estrechar. Cement. [selebr¨¦cien] Celebracion. mapagmat aas. Walang likat. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. kapurihan. [c¨®cies] Cauto. [s¨¦lebret] Celebrar. [s¨ªdar] Cedro. n. Cavil. [c¨¢vern] Caverna. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. sa p¨¢una. Celebrated. n. perpetuo. Paunaw¨¤. v. itigil. [c¨¢viti] Cavidad. nauukol sa insik . [k¨¦viat] Aviso. bahalaan. adj. butas na l¨ªbingan. N kapapas¨°. Cavernous. [sis] Cesar. walang pukat. [c¨®cien] Caucionar. mawala. n. Pamamas¨°. Matapang. Caution. Nauukol sa langit. [c¨®cieneri] Caucionado. Ang nagdid¨¬wan. v. n. advertencia. Maglikat. Celestial. Kinchay. [c¨®terais] Cauterizar. lungga. Butasbut¨¢s. p agp¨¢unahan. Censer. patawag [ng hukuman]. [c¨®cien] Caucion. [caval¨ªr] Caballeresco. v. [c¨¢vernes] Cavernoso. reputacion. pagkab gong-tao. Cellar. Caw. Magdiwan. [c¨®stic] Piedra infernal. Caution. Mapagkathakatha. n. p¨¢una. Pumayag. nicho. umungal. adj. maminta s. Caustic.pangulong daan ¨® lansangan. Celebration. Pwang. S¨²uban. adj. fenecer. Kathakatha. n. adj. solemnizar. pagtibayin. Cavil. v. Prusisyon ng mga nangangabayo. Celibacy. Cavern. tumibag. adj. Umangal. aviso. p¨¢singawan ng kamanyan. Celerity. amonestar. bintang na d? totoo. magsay¨¢. Cavalier. [s¨ªsles] Incesante. crascitar. adj. rapidez. adj. antro. Kaliksihan. [c¨¢viler] Sofista. Cautionary. n. Tapalan ng argamasa. Celebrator. katulinan. desistir. magbintang ng d? totoo. n. celeste. Magkathakatha. Buny?. ipagkaloob. n. bait. v. p¨¢una. Cement. Cavalier. adverte ncia. Manahan sa yungib. v. Maingat. Cedar. Cavity. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. n. Cauterize. [s¨¦nser] Incensario. [cavalk¨¦d] Cabalgata. [c¨®stic] C¨¢ustico. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. [s¨¦meteri] Cementerio. sa bait. bodega. magdaos ng kasayahan . n. desde?oso. n. bitak. humukay. criticar. n. [s¨¦leriti] Celeridad. bahal¨¤. solter¨ªa. Nakasakay sa kabayo. argamasa para pegar. precaucion. Ceaseless. n. Caviller. Celebrate. Celebrity. manggugulo. ang nagsasay¨¢. Sedro. Piedra inpernal. excavar. acabarse. pagkabinat¨¤. nakapagpapalt¨®s. paunawaan. [s¨¦l?r] S¨®tano. magtigil. circunspecto. n. sofisteria. Simento. circunspeccion. Nauukol sa ingat. Pumas¨°. Silid sa bilangguan. n. [c¨®terizm] Cauterizacion. Cave. paunaw¨¤. papaglikatin. walang tigil. n. isang kahoy na mahalag¨¢. v. ukit. advertir. [ke¨ªv] Caverna. [ke¨ªv] Habitar en cueva. Yungib. Pagdiriwan. n. bantog. perenne. hukay. altivo. n. precaver. parar. lungga. n. v. Cellular. enredador. n. . [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. Cave. cualquier lugar subterraneo. Magk¨ªsame. famoso. kabantugan. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. Cemetery. suspender. mabait. [sil¨¦stial] Celestial. v. pagpas¨°. [sel¨¦briti] Celebridad. Ceiling. [sim¨¦nt] Argamasar. n. ibigay. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. Cautious. sa bahal¨¤. pasuin. [caval¨ªr] Jinete. pumanaw. adj. Ceil. bodega. K¨ªsame. Cede. Caustic. Cavalcade. [side] Ceder. Cavalry. [s¨¦lebreter] Celebrador. transferir. Ingat. [c¨¢vil] Cavilacion. n. Cauterism. butas. Ingatan. Cease. adj. Caveat. L¨ªbingan. n. Nauukol sa yungib. v. bravo. Cell. Yungib. n. concavidad. maglagay ng k¨ªsame. balit¨¤. Celery. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. kamal g ng alak. Paminton. Kabunyian. notificacion [judicial]. lijereza. [s¨¦liular] Celular. kadali an. solidar. Cayenne pepper. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. [sil¨ªbasi] Celibato. hadlang. Kalagayang walang asawa. [sim¨¦nt] Cimento.

humatol. . [sent¨¦narian] Centenario. n. sin duda. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. mapagpansin. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. Sa gitna. Censorious. Centrical. Nauukol sa isang daang ta¨®n. Cephalalgy. pansin in. adj. Cerebrum. Centuplicate. centeno ada. Tagal ng isang daang ta¨®n. Certain. centenar. Censurer. Tunay. juzgar.. [s¨¦rebral] Cerebral. Ikasangdaan. [s¨¦nchiuri] Centuria. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. Cereous. [sentr¨¢laiz] Centralizar. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. [sensi¨²rabl] Censurable. Ceremony. senteno. n. pintasan. Centennial. sebada. Central. Centre.. [s¨¦rebr?m] Cerebro. [s¨¦nciur] Censurar. [serem¨®nial] Ceremonial. n. Mapagkit. Cerated. Ika sangdaang ta¨®n. Nakapasasagitna. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. Cephalic. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. Ipagitna.. Centuple. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. Centralize. maaasahan. Cereals. pagkit¨ªn. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. Alupihan. [sens¨®ries] Severo. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. Centage ¨® per centage. adj. punahin. walang pagsala. [serem¨®nial] Ceremonial. Censure. reconcentrar. adj. tagapansin. siglo. [s¨¦nsership] Censura. Ang nababah g sangdaang grado. Centre. nauukol sa gitna. adj. Tagapun¨¢. Pagkit. n. [s¨¦remoni] Ceremonia. n. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. adj. adj. ipagitna. escolopendra. pl. n. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. Centimeter. [sentr¨¢liti] Centralidad. n. n. Mapagpun¨¢. s¨¦ntimos. v. Gitna. adv. Pagsasagitna. [s¨¦nsor] Censor. totoo. Mak¨¢sangdaan. Tagapun¨¢. [serem¨®nioes] Ceremonioso. n. n. Pun¨¢. Censorship. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Cent. pagitna. adj. Centenarian. Pumuna. Magpagk¨ªt. Isagitna. Cere. Centrifugal. adj. n. criticar. n. Centric. Cerebral. katotohanan. adj. Centuple. pumimtas. n. Ceremonial. v. rec oncentrarse. Marapat pintasan. n. aceite y otros ingredientes. [s¨¦rtenli] Ciertamente. colocarse en el centro. antipalo. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. taong may sangdaang ta¨®n. adj. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. n. v. Ikasangdaang bahagi ng piso. n. adj. adj. Katunayan. pumansin. cr¨ªtico. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. Centigrade. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. Gaw¨ªng makasangdaan. v. Centesimal. n. Centralization. [sir] Encerar. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. [s¨¦ntral] Central. n. Census. adj. [s¨¦nteneri] Centena. Censurable. Certainly. [s¨¦nciurer] Censurador. Centrality. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. [s¨¦rtenti] Certeza. Centripetal. pansin. Nauukol sa pagkit. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. seguridad. [s¨¦nter] Colocar en un centro. Utak. n. [senti¨²pliket] Centuplicar. [s¨¦nsus] Censo. r¨ªgido. hatulan. [sent¨¦nial] Centenario. Centiped. Sangdaang ta¨®n. [s¨ªreted] Encerado. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. Ceremonious. adj [s¨¦ntrical] Centrical. Totoong. isagitna. Kalagitnaan. Ceremonial. [sent] C¨¦ntimo. v. seguro. n. N¨¢gigitna. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. [s¨ªrioes] Cereoso. adj. adj. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. Cerate. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. Nakakaalis sa gitna. adj. [s¨¦nter] Centro. N¨¢gigitna.. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. Centenary. Century. Certainty. certidumbre. etc. ibp. evidente. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. adj. Sanggayon sa bawa ngdaan. v. [s¨¦rten] Cierto. Nauukol sa utak.Censor. adj.

n. [ch¨¢nsel?r] Canciller. katunayan. Chafe. Championship. ¨²puan. [chaf] Zurr¨®n. albayarde. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. v. Chain. c¨®lera. [ch¨¢lendcher] Desafiador. Champan. Katotohanan. Mangyari. Albayalde. Kansilyer. mayamot. Chancel. [soert¨ªfiket] Certificado. Pangulubutin. [s¨¦rvical] Cervical. dakong lwal. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. Chagrin. [s¨¦spul] Cloaca. [chagr¨ªn] Mal humor. n. katunayan. hamunin. Champ. kasula t¨¢n. Mag-init. Kulub¨®t. Certificate. Challenger. ngumuya. v. v. talian ng tanikala. [ch¨¢mf?r] Arrugar. May albayarde. acalorarse. n. magbal¨¤. Chaldron. Certify. paja. Chaffer. n. Chandelier. Mabughaw. suceder. n. n. [ch¨¢lis] Caliz. [chef] Acaloramiento. Chalice. Chamfer. tirikan . n. paglilikat. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. n. Pangulo. h¨¦roe. Chain. [siri¨²lien] Cer¨²leo. Ang nanghahamon. n. n. sangguning lihim. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. adj. n. Chance. sumidero. magk¨¢taon. v. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. certeza. [ch¨¢mf?r] Arruga. frotar. Chamfer. [che¨ªrman] Presidente. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. [choc] Dibujar con yeso. afirmar. v. mamanglaw. mascar. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. pagtatah¨¢n. pagkakataon. Chamber. [chans] Fortuna. v. Tanikala. [chans] Acaecer. kapalaran. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. albayalde. adj. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. Cesspool. Lwal. n. mayamot. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. Yeso. Cessation. Champaign. Chagrin. [chef] Enojar. [chez] Coche. malawak.Certificate. luklukan. n. masamang b¨²kol. n. Champion. [sertifik¨¦sien] Certificado. Katibayan. Chamber-council. testimonio. v. n. Chair. [s¨ªrius] Cerusa. Chamberlain. Cession. Cerulific. cuarto. Cerused. ventura. [chal¨¦ndch] Desafiar. Inip. kasulatan. enfado. kumuskos. v. n. Tumawad. entristecer. bal¨¤. n. likmuan. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. [che¨ªn] Encadenar. llanura. Chance. Chafe. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. Katibayan. n. Chalk. [chal¨¦ndch] Desafio. recusar. Aranya ng mga ilawan. n. Certitude. Chaff. n. suerte. Silya. Abogado. Palad. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. Orinola. [chagr¨ªn] Enfadar. aposento. Chameleon. Chamber-council. [choc] Yeso. tawaran. n. n. [cam¨ªlien] Camaleon. ¨²lcera ven¨¦rea. pesadumbre. [soert¨ªfiket] Certificar. ministro de justicia. n. Pag-iinit. katunayan. Chalk. baratear. Humamon. adj. adj. kuskusin upang mag-init. Karwahe. n. alak sa Champa?a. n. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. Chamber maid. v. Ceruse. n. adj. Cervical. pagbal¨¢an. n. Pagtigil. Pamamayani. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. Kalis. Supot na katad. [s¨¦rtifay] Certificar. Chancre. [champ¨¦n] Campi?a. humagod. candelero. n. Hamon. yamot. namumughaw. Nauukol sa batok. n. [ses¨¦cien] Cesacion. Kamarero. Chairman. Chamber pot. ip¨¢. mapoot. poot. g¨¢lit. Challenge. [s¨¦cien] Cesion. n. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. Kumagat. baratahin. abogado. Chancellor. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. Cerulean. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. Kanser. azulado. n. kwarto. Tanikalaan. [ch¨¢nk?r] Cancer. recusacion. [champ] Morder. v. ib?an. duelista. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. saksihan. yamot. hollejo. Patunayan. furor. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. v. Champaign. irritar. n. Champagne. Pana yan na lihim. Challenge. [che¨ªn] Cadena. Takal ng uling na may pitong pung aroba. [che¨ªr] Silla. [ch¨¢mberlin] Camarero. Parang. Magalit. consejo secreto. sama ng loob. [ch¨¢mpien] Campeon. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. n. panglaw. [ch¨¢f?r] Regatear. Hunyang¨°. Sil¨ªd. Bayani. n. n. n. Chaise. Certification.

[ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. variedad. orden. Likas na. sumingil. adj. [ch¨¦ndchebl] Mudable. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. sihang. Ingat. Karro [na gamit sa digm¨¤]. Charm. m¨¢isasakdal. mag-ar aw. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. ang n akahahalina ng loob. Charade. D? nagbabago. Nababago.. [chant] Canto. [k¨¦os] Caos. cambiar. m aawain. adj. rosario. Chanticleer. n. tagubilin. Ang manok. [ch¨¢nel] Acanalar. limosna. [chardch] Cargo. Chant. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. v. Kalikasan. Charlatan. Awit. Charter.ng mga kandil¨¤. [chant] Cantar. Magkak¨¢ndila. abertura. bat ang lalake. n. costo. [ch¨¢nticlir] El gallo. Chaotic. gawing. [chendeh] Mudar. n. Pinggang malaki. [char¨¦d] Charada. c¨¦dula.. magpalit. desorden. magbangbang. Magulo. [chardch] Encargar. Bangbang. sukli. [chendch] Mudanza. Kapelyan. Magbago. Chandler. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. acusar. kasulatang patotoo. irregular. Char. Bangbangan. hing?. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. t¨ªtulo. [ch¨¢p?ron] Caperusa. adj. adj. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. asal. n. Kaawaang-gawa. paghalili . n. pang¨¢. Charger. salawaha n. [ch¨¢pel] Capilla. any? ng titik. Chargeable. pahalag¨¢. n. Characteristic. Change. [ch¨¢rines] Cautela. n. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. Likas. [chart] Carta de navegar. [ch¨¢pit?r] Capitel. Chaperon. Chapter.. Humalina. Gul¨®. mapaglimos. [ch¨¢riti] Caridad. kagilagilal¨¢s. hendidura. n. v. Pinaka corona sa ulo ng halige. magparatang. n. Chaplet. cambio. kalugod-lug od. n. [k¨¦otic] Confuso. magpapanggilal¨¢s. kagandahan-loo b. Kasama. [chap] Mozo. Kahal¨ªhalina. sumbong. pedir. carta constituci Katibayan. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. [ch¨¢rmer] Encantador. n. precaucion. Kwintas. Masats¨¢t. . walang ayos. atractivo. Char. Tila bonete. n. limos. bugtungan. benigno. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. paratang. n. magsukl?. n. v. sakdal. Chant. muchacho. gasto. [ch¨¢rming] Encantador. Mas¨ªsingil. huming?. mag-i b¨¢. [ch¨¢rlatan] Charlatan. agradable. atraer. Chapel. nakapagpapanggilal¨¢s. gwang. pagpapalit. kaugalian.. [char] Hacer carbon de le?a. nag-iib¨¢. confusion. trabajar ¨¢ jornal. B ilin. Chaos. Mag-uling ng kahoy. walang tuos. limosnero. n. ar¨¢w. comisionar. n. imputar. kabanata. Channel. rosaryo. n. M¨¢ngangalakal. Mahabagin.. v. clemente. [ch¨¢plet] Guirnalda. Chaplain. hechizar. n. bait. [charm] Encanto. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. Chandlery.. Characterize. [char] Jornal. n. Characteristic. benevolencia. munting simbahan. walang ayos. trabajo ¨¢ jornal. Charmer. [ch¨¦nchles] Inmutable. adj. Character. variable. comision. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. variar. Kahalihalina. Charge. kasulatang pinagkayar ian. [ch¨¢plen] Capellan. Umawit. voluble. Itang¨¬. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. n. mag tagubilin. Changeable. tumawag ng ka looban. Charity. Pagbabago. Chariot. Chap. Mapa sa pagdadagat. v. adj. embelesar. maghalili. [ch¨¢nel] Canal. grieta.. Chariness. v. Channel. Charge. kabayong pangdigm¨¤. n. Kapilya. pag-iib¨¢. v. bitak. kaayaaya. di nag-iib¨¢. acusacion. Charm. n. Changeless. caballo criado para la guerra. acusable. Pinag-araw¨¢n. n. n. [ch¨¢pman] Traficante. [ch¨¢ritabl] Caritativo. pasmoso. cuidado. Bugt¨®ng. n. ingat. Pangkat. n. adj. magandang-loob. Magbilin. mand¨ªbula. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. n.. privilegio. Charitable. n. Change. Chapman. [charm] Encantar. Charming. Chart. [c¨¢ract?r] Caracter. Charcoal. forma de la letra. Chapiter. magsakdal. n. Uling na kahoy. n. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. [ch¨¢riot] Carro.

[ch¨¢rter] Fletar un buque. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. Keso. n. Parusa. humaging. switik. adj. rechinar. n. isang uri ng mga angh¨¦l. n. [ch¨²] Mascar. Kastanyas. Cheer. n. b¨¢ratahin. abertura. mangaso. dalisayin. defraudar. Seresas. Chastise. [ch¨¢ter] Chirrido. [ch¨¢stiti] Castidad. n. n. especie de cigarro. Marunong ng k¨ªmika. Mura. paghihiyawan ng papuri. patibong. ma nghabol. [chic] Carrillo. ngumata. aplaudir. Nguya. v. Cherry. Chemist. Magparusa. v. [ch¨ªpnes] Baratura. Sisiw. v. locuacidad. [chiz] Queso. n. Pag-aaring kasangkapan. Cheerful. mahinahon. pagnguya. matwain. v. palayawin. Chary. s¨¢litaan. [chest] Casto. Chaste. n. [chit] Enga?ar. jovial. n. Cheese. Cheaply. satsat. Humagin¨ªt. fraude. Panghuhuli ng mga hayop gubat. Chaw. kahon. m¨¢ngangaso. pangangaso. [chem¨ªs] Camisa. Check. [ch¨ªrful] Alegre. v. kawagasan. Manghuhuli ng hayop-gubat. adj. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. econ¨®mico. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. arca. Cheat. Chatty. Nauukol sa k¨ªmika. v. Cheque. hablador. Pang¨¢. estimar. Pagkakatwa. [ch¨²ing] Masticacion. maim¨®t. [kemist] Qu¨ªmico. Chemise. Cheapness. n. [chast¨¢iz] Castigar. [chest] Pecho. n. n. n. charlar. [ches] Cazar. enga?o. Hagin¨ªt. Chastisement. Chat. [ch¨¢ter] Cotorrear. melanc¨®lico. [chec] Cheque. [chir] Alegrarse. manub¨¤. n. Kamurahan. apreciar. pagngata. n. mantener. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. kaban. v. Linisin. Kalinisan. Chatter. n. n. Check. [ch¨¦roeb] Querubin. polluelo. pena. [ch¨¦r-ri] Cereza. n. Kerubin. Chatterbox. m¨¢nunub¨¤. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. day¨¤. Say¨¢. May kamurahan. Cheapen. Chattel. Cherub. M¨¢nanakay sa kabayo. Chastity. n. pwang. n. [chirles] Triste. masatsat. Lal¨¢ng. adj. Cheat. parlotear. polluelo. grieta. puro. Chat. sum atsat. trampear. corregir. Chasm. v. Cheer. Masay¨¢. [ch¨¦ser] Cazador. [ches] El juego del ajedrez. [cheval¨ªr] Caballero. [ch¨ªken] Pollo. Chest. adj. castidad. [ch¨¦stnes] Pureza. Masalita. Chatter. parlanchin. Chaser. humabol. Maingat. pag-ingatan. Ngumuya. Malungkot. Cheese-monger. Sisiw. Magkatwa. [chit] Trampa. adj. charla. Magkekes¨®. Cheke. Chick. Malinis. Pisng¨ª. Chestnut. [ches] Caza. v. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. Alag aan. honesto. Cheerless. n. n. n. perseguir. [chip] Barato. galaw ng kalooban. magd aray¨¤. cauteloso. [cazm] Hendidura. [ch¨¦sn] Depurar. ngata. Masalita. humiyaw ng papuri. [ch¨¢ri] Cuidadoso. placentero. parlotear. Cherish. pureza. Pumigil. [ch¨¦rish] Criar. kamis¨®n. [chat] Charla. haging. modesto. preservar. [cher¨²t] Manilla. v. masticar. vivo. umampat. Cheke. Kalinisan. j¨²bilo. salita. mapanglaw. [chat] Charlar. Dibdib. Manghuli ng hayop-gubat. Chaw. Cheap. Cheerfulness. n. Chess. [chir] Alegria. Chase. Gwang. manok. Satsatan. magsasalita. fomentar. [ch¨¢terbacs] Parlero. aplauso. n. v. magsasalita. caja de madera. n. Chevalier. n. adv. [ch¨¢ti] Locuaz. Chasten. Larong alhedr¨¦s. v. hib?. [ch¨¢tel] Bienes muebles. n.Charter. Pamurahin. trampista. Chew. bitak. camisa de mujer. ngumata. [ch¨¦snoet] Casta?a. Ngumuya. Cheek. [ch¨¦ke] Cheque. Magday¨¤. [chec] Reprimir. Chewing. adj. n. wagas. [ch¨ªpn] Regatear. kawagasan. [cho] Mascar. [cho] Mand¨ªbula. masticar. manwitik. n. palausap. Chasteness. v. [chic] Pollo. . Bar¨°. Chemical. Umupa ng sasakyan sa tubig. [ch¨ªz-manguer] Quesero. n. Cheroot. n. baratear. refrenar. Sumatsat. Chicken. buen humor. m abait. mejilla. Chase. [ch¨¢stizment] Castigo. n. Chemistry. adj.

n. n. n.. adj. sisihin. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. [ch¨¢id] Reprobar. v. Maginaw.. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. [ch¨¢ild] Infante. n. [isang gamot na pangpatulog]. capital. sikulate. elecci¨®n. Chip. [chil] Escalofrio. Chink. k agalitan. a. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. Chocolate. supling. n. ginaw. [ch¨®is] Escogimiento. [kl¨®roform] Cloroformo. caudillo. Childish. n. n. Choir. singkad. hirang. Chincough. n. [ch¨¢ildjud] Infancia. Magpait. Chirping. Chilblains. s¨¢gupaan. Choice. Chivalric. comandante. daldal. [ch¨¢ildles] Sin hijos. [ch¨ªldren] Ni?os. maginaw. n. principal. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. mal aking. adj. Childless. huni. [ch?rping] Canto de las aves. Chinese. ugaling bat¨¤. gorjear. [ch¨¢ivz] Cebolleta. adj. n.. humuni. Pait. hirang. Bagay sa kainsikan. hendidura. Pun¨°.. [chink] Henderse. mainam. Chinese. Chisel. tallo. hijo ¨® hija. Bulutong tubig. sungsong. Pil¨¬. [chip] Brizna. [ch¨¢inis] Chino. Chine. Chill. natural de China. kaalitan. adj. pangulong kawal. maglukob. encuentro. [chink] Grieta. Tapyasin. Chivalry. Gulugod.. [ch¨®colet] Chocolate.. p¨¦kasin. adj. Chink. [ch¨¢in] Espinaso.. n. itugma.. matatakut¨ªn. [ch¨ªli] Friolento. n. [ch¨¢ina] China. Chives. Parang bat¨¤. Ugaling mahal. graznido. Ngikihin. [ch¨ªti] Pueril. [ch¨¢ildlaik] Pueril. Huni. Chimera. Garbansos. [choc] Choque. Pil¨¬. v. v. Chimney. Satsat. n. [chip] Desmenuzar. astilla. Sigal¨®t. n. Walang anak. hwag pahingahin. ni?o. gumwang.. [ch¨ªping] Brizna. kainsikan. pingasin. pl. pangulo. ugaling bat¨¤. n. Pagkaginoo. [ch?rp] Chirriar. culpar. n. Chime. Chirp. proeza. Chin. Chimerical. Choice. Munting sibuyas. n. an¨¢k. n. Chocolate. n. Chivalrous. n. n. Ugaling mahal. [ch¨ªvalric] Caballeresco. n. . Bab¨¤. Chiromancer. Bitak. Nangungulong. . Bat¨¤. [ch¨ªtchat] Charla. Chip. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. Pananatal. asal ginoo. abrirse. [chicpi] Garbanzo. enfriar.. Chitty. n. Magugunih¨ªn. tila bat¨¤. [ch¨ªmni] Chimenea. Sumisi. M¨¢tugma. esculpir. Pun¨°. Chisel. pangunang. [ch¨ªften] Jefe. bigyangsala. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. Chit-chat. Chide. Child. Siyap. Chimenea. Parang bat¨¤. k¨¢alitan. eminente. v. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas.. Children. [chil] Escalofriarse. n. v. [choc] Ahogar. excelente. [cu¨¢ir] Coro. [ch¨ªfli] Principalmente. Chiromancy.. Sumiyap. China. adj. lumil ok. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. asal. v. Childlike. v. [chit] Infante. mga an¨¢k. asal ginoo. n.. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. [kim¨ªra] Quimera. Chiefly. [ch¨ªlblens] Saba?ones. Pangulong. haza?a. [ch¨¢im] Armon¨ªa. [ch¨ªzel] Escoplear. Bangga.Chicken-hearted. n. [chin] Barba. n. Ubong malakas. peca en la cara. gwang. pingas. [chif] Jefe. Pumwang. Chilly. capitan.. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. rega?ar. Pagkabat¨¤. alipunga. Chipping. Chief. n. Chill. n. kabataan. re?ir. Bat¨¤. ni?ez. pekas. pueril. Ins¨ªk. [chif] Principal. Choke. n. China. Dwag. v. sufocar. Chock. inisin. Chickpea. Pamamantal na sangh? sa ginaw. Ngiki. medroso. Chloroform. selecto. [k¨¢iromansi] Quiromancia. Uminis. [ch¨¢inis] Chino. sobre todo.. adj. n. n. Chieftain. n. Chirp. Pagkakatugma. frio. singkad. adj. tapyas. nangungunang. Kloroformo. Childhood. Koro. hijos ¨® hijas.. mapek¨¢s. Chicken-pox. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. adj. Ugaling bata. pecoso. Chit. [ch¨®is] Escogido.. Tatal. adj. grabar. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. Mga bata. adv. umpog. n. Chime. consonancia. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. n. adj. lukob. [ch?rp] Chirrido. Chief. cincelar.

n. Nauukol sa coro. n. adj. Mataba. Kristo. Christmas. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. Churl. binyagan sa pananalig kris tyano. putulin. K¨®lera. [c¨®r?s] Coro. n. natividad. eclasi¨¢stico. [ch?c] Cloquear. [cr¨®nicl?r] Cronista. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. [cord] Cuerda. Chromatic. . malaking mukha. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. humiw¨¤. adj. [cr¨¢ist] Cristo. taca?o. Chuckle. [chop] Porcion. Korista. Christendom. Bispir¨¢s ng pask¨®. Christen. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. Chum. lumimpak. mahirap ng lunasan. mangkakant¨¢. Metal na maput? at matigas. Magkwerdas. v. Kristyano. Hesu-Kristo. & adj.Choler. Chorist. Chronographer. Humalakhak. Church. n. Galit. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. adj. [cr¨ªstian] Cristiano. Churn. Patyo ng simbahan. Chronologer. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. [cr¨®nic] Cr¨®nico. Kwerdas. Churchman. lapang. Chuck. v. n. Chronical. taong masam ang asal. Christianity. Chuck. n. Chorister. Chronography. v. [cr¨®nical] Cr¨®nico. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. humirang. [choern] Mantequero. eligir. condisc¨ªpulo. n. [c¨®ral] Coral. Chop. n. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chopper. Pumil¨¬. taong simbahan. limpak. [cron¨®meter] Cron¨®metro. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. hiwain. n. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Churchwarden. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. n. v. Kakristyanuhan. Ang marunong tumuos ng mga panahon. [cord] Encordar. n. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. Korista. tajadera. [choerl] Pat¨¢n. [cron¨®lodcher] Cronologista. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. Talamak. adj. [c¨®rist?r] Corista. Christian. n. n. Chopping-knife. Bahagi. [c¨®rist] Corista. [charch] Iglesia. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. isang putol na karn¨¦. [ch?c] Cloqueo. n. Chromium. kampon ni Kristo. v. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. piskal ng simbahan. Choose. panal¨ª. Chop. Christmas-eve. [ch¨¢bi] Gordo. Par¨¦. v. r¨²stico. n. n. tumadtad. lubid. Iglesya. mangkakant¨¢. picar. v. hombre ruin. n. Kasama. [ch?b] Gobio. adj. Talamak. n. [choerlish] R¨²stico. mahirap ng lunasan. Chronology. Papagkristyanuhin. adj. Taong bukid. [cron¨®grafer] Cronologista. Pumutol. [cron¨®lodchist] Cronologista. [chop] Tajar. Christ. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. bautizar. n. [c¨®lera] C¨®lera. maging alagad ni kr isto. [ch?m] Camarada. n. cariacho. Chronogram. Christianize. Chronologist. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. [cr¨ªsn] Cristianar. Chorus. Bastos. tajada de carne. Chub. n. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Christmas-box. templo. parte. n. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. Putak ng manok. kapanganakan sa Pg. cortar. n. [chuz] Escoger. putol. Magpuput¨¢k. n. tumawa ng malakas. Halubaybay. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. kwerdasan. n. taong bastos. n. [c¨®l?r] Ira. Kakristyanuhan. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. simbahan. [cristi¨¢niti] Cristianismo. Pask¨®. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. Churlish. Choral. Katiwal¨¤ sa sinbahan. Chord. n. n. n. Kron¨®metro. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. Churchyard. grosero. Churn. enojo. Chronicle. cristiandad. kaulayaw. Chronometer. poot. Chubby. Kristyanuhin. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. l umapang. Chronicler. Chronic. Ang marunong tumuos ng mga panahon. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. Cholera. [cr¨ªsmas] Navidad. n. [choern] Batir la leche para hacer manteca. Chord. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. n. n. v. kalaguy¨°. n. maramot. n.

Citation. Kulungin ng pabil¨®g. adj. n. calcular. v. tuus¨ªn. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. Cilia. n. Sigarilyo. atento. [s¨ªtizn] Ciudadano. Pangyayari. [s¨¢ifer] Cifra. Ciliary. urbanidad. Nauukol sa bayan. n. instruir. Mabuting m¨¢mamayan. Circumstance. Cigarette. [sinamoen] Canela. pitagan. paligiran ng guh it. Liham na patalastas. Kanela. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. turuan. Civilian. Cite. [s¨¢ifer] Numerar. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. adj. Tudl¨ªt na tila salakot. n. v. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. Pangulong bayan. n. Civilization. n. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. n. Magday¨¤. manglit¨®. n. Kabihasnan. sanggunian sa k utusan. Circumlocution. Cinnamon. [s¨ªvilaiz] Civilizar. Munting bilog. Circular. n. v. n. Mabilog. n. circundar. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. M¨¢mamayan. [s¨ªti] Ciudad. kabilugan. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. Pagkak¨¢taon. Ul¨ªng. Circumscription. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. [s¨ªrkiular] Carta circular. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. Bilangin. redondo. [siv¨ªlian] Paisano. pa gpapaharap. Circulate. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. sibilisasy¨®n. kabait an. v. n. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. Circumscribe. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. Civic. Ligirin ang sangdaigdig. Bilog. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. n. rodear. Tabako. [s¨¢ien] Pimpollo. Paik¨®t. Civility. Civil. bayan. recatado. Ikot. [s¨¦rkes] Circo. Cinder. [s¨¢ider] Sidra. [sircl] C¨ªrculo. v. Citadel. v. cita. n. n. circular. n. [s¨ªvil] Civil. ba it. magalan g. Kabutihan sa pamamayan. fortaleza. City. [s¨ªtadel] Ciudadela. mapagpitagan. n.Cicatrice. Circumflex. Circle. cortes¨ªa. algibe. ipatalastas sa pama magitan ng liham. Pagkam¨¢mamayan. cifrar. v. kabilugan. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. Sanayin. Katas ng mansanas. Pilikmat¨¢. Circumvention. Tipunan ng tubig. Pumiklat. Titik na bilang. tukuyin Citizen. [s¨ªtric] Citrico. Bilog. Civilize. prudente. Cipher. adj. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. Circuitous. [sit¨¦cien] Citation. [s¨ªrkiular] Circular. n. v. Umikot. Usb¨®ng. pihit. banayad. discreto. Circular. [s¨ªrcl] Circundar. prudencia. referirse ¨¢. Ligirin. [s¨¦rkit] Circuito. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. suw¨ª. cortes. . n. adj. n. Sirko. Circlet. [s¨ªnder] Carbon. Cipher. v. [s¨ªvic] C¨ªvico. Circle. [s¨ªlia] Pesta?a. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. n. bebida hecha del zumo de manzanas. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. Mahina hon. v. Cion. [s¨¦rkemstancial] Accidental. Hinahon. Cider. n. Cistern. c¨ªrculo. incidente. bihasahin. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. jurisconsulto. Circuit. [s¨ªgaret] Cigarrillo. umikot. Circumvent. Circumnavigate. Citric. n. n. Paharapin sa paglilitis. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. adj. mabait. Day¨¤. Nauukol sa dayap ¨® limon. Nauukol sa pilikmat¨¢. galang. pumihit. n. enredar. Cigar. lumigid. n. adj. n. trampa. mabait. namumuong abong mainit. Ikutan. adj. Circumspection. kuruin. ceniza gruesa caliente. reserva. Circumnavigation. supl¨ªng. adj. n. Circumference. Pagpapasiko tsikot ng salita. urbano. ingerto. [siv¨ªliti] Civilidad. Cicatrice. Circumstantial. Circumspect. n. Pikl¨¢t. banggitin. pagkalaganap. Pagkapalibid. Circulation. [s¨ªcatris] Cicatriz. [serki¨²ites] Tortuoso. Circus. v. [s¨ªrkiulet] Cercar. Circuit. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. Pagkakalat. n. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. pagdaray¨¤. [sig¨¢r] Cigarro. Citizenship. [s¨ªstern] Cisterna. n. Kut¨¤ ng bayan.

[cland¨¦stin] Clandestino. sekta. Panugpong. v. v. aseado. v. kubl¨ª. n. [cl¨¢moer] Clamor. vociferacion. v. talat¨¤. v. parler¨ªa. lumagitik. Linawin. aderezado. marunong. n. Clay. pumagakpak. [clanc] Hacer ruido. v. Alatiit. Clammy. [cl¨¢t?r] Resonar. n. kalog. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. v. Clack. Paglalagay sa karampatan. Klarinete. ling¨ªd. Paglilinaw. bihas¨¢. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. v. alboroto. Clamor. abrazo. sakdal. [clan] Familia. tag?. Claim. Clank. [cl¨¢mi] Viscoso. linisin. v. paglala gay sa ayos. v. Clandestine. adj. Pastahan. v. pegajoso. Clang. charlataneria. Clatter. charlar. n. [clo] Garra. Mag-ingay. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. Classify. garfa. n. [cl¨®stral] Claustral. v. [clamp] Empalmar. alatiit. [clang] Rechino. Malagkit. . Clash. Clayey. [cl¨¢ping] Palmoteo. [cl¨¢rinet] Clarinete. [clin] Limpiar. Kaingay. adj. Hil¨ªng. Maingay. [cl¨¢rien] Clarin. [cle¨ªm] Pretender. [cl¨¢sifai] Clasificar. maalatiit. Clap. [cl¨¢moer] Vociferar. Clash. Ingay. makinis. Clamp. Nakapanamit. ayusin. Claimant. sumats at. gul¨®. bumangga. ur¨¬. adj. Lagapak. bih¨ªs. [clash] Rechino. Ang nagsasakdal. adj. humiyaw. [clad] Vestido. yumapos. demanda. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. adj. n. Clarinet. Clapping. Clang. Claw. Angkan. [cle¨ª] Arcilloso. tierra crasa y pegajosa. secreto. Claustral. zumbar. [clin] Limpio. ilagay sa karampatan. Tinto. v. hinugong. [cl¨¢ret] Clarete. liwanagin. satsat. daldal. Magpangil¨®. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. rechinar. Clavicle. n. pangsar¨¢ ng damit. [clasp] Abrochar. [clac] Concerrear. Nakapang ingil¨®. [class] Clase. zumbido. vino tinto ¨® rojo. Clangour. tumaginting. Classical. isar¨¢. Uriin. pegar. [clas] Clasificar. lip¨¬. [clasp] Broche. crujir. hacer ruido. n. encontrarse. adj. Class. idikit. Clean. crujido. pedir. casta. dumaldal. n. Maglinis. ayos. Klase. gritar. [clap] Estr¨¦pito. Uriin. Clatter. Pakpakan. humugong. Maingay. Mangukyab¨ªt. aclarar. lagitik. trepar. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. Clap-trap. Malupang malagkit. [clam] Empastar. [clac] Ruido continuo y agudo. adj. n. Alatiit. demandar. [clanc] Ruido. yakap. Kuko ng hayop. Clasp. n. adj. reunion de muchas personas. Clean. Akdang mainam. Tumunog. n. patunog. Lihim. [clo¨²s] Cl¨¢usula. Lumagapak. v. [clamp] Empalmadura. n. [clo] Desgarrar. Mangalmot. [cle¨ªm] Pretension. n. n. art¨ªculo. adj. Clarify. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. adj. yumakap. orden. crujir. bulla y confusion. Kawing. Ingay. ruidoso. Humil¨ªng. Clarification. pagakpak. golpear. [clar¨ªfai] Clarificar. tribo. Alatiit. raza. Claret. Clamp. Sanay. Claw. Clan. ilagay sa ayos. [sivil¨¢izd] Civilizado. h¨ªyawan. n. umalatiit. Classmate. Clam. pangalm¨®t. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. [cl¨¢mber] Gatear. Isugpong. n. n. v. n. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. Buto ng leeg. Clack. ara?ar.Civilized. hebilla. n. n. Pangkat. hugong. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. [cle¨ª] Arcilla. Clarion. [clap] Batir. gresca. Ikawing. magsakdal. n. n. Clamber. lah¨¬. Mag-ingay. golpe. Klarin. Clangous. naninikit. abrazar. huming?. Malinis. Clamorous. Umalatiit. yapos. Tumunog. Claim. ordenar. [cl¨¢t?r] Ruido. rechino. n. Clasp. umumpog. Clank. estrepitoso. Clause. Clamor. mahugong. v. v. [clang] Rechinar. estruendo. Lupang malagkit. instruido. Kasama sa pagaaral. hagin¨ªt. n. n. Clad. [cl¨¦mant] Demandante. Clap. asear. humaginit. pulutong. Classification. Class. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. [clash] Rechinar.

n. v. Cleverly. adj. [cl¨¦rdchi] Clero. avisado. lahang. [cl¨ªrans] Limpieza. kaibuturan. pinagtabasan. bunutin. Tagasulat. May kalinisan. trasparente. Clemency. Cleat. Linawin. n. di¨¢fano. n. . maliks¨ª. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. Cleric. Pinaggupitan. maghinugong. [cling] Colgar. Climate. salitang masak¨ªt. purgar de algun delito. [cl¨¦verli] Diestramente. dumikit. [cl¨¢imacs] Climax. hugutin. Clinker. Linisin. singaw ng lup¨¤. [clirs¨¢ited] Perspicaz. Matalin¨°. [cl¨ªrnes] Claridad. Clematis. v. totoo. Cleanse. kakinisan. Clear. hinugong. dam¨ªt na pang-ibabaw. [cl¨ªnlines] Limpieza. san¨¢y. kaliwanagan. eskribyente. wagasin. remachar un clavo. Mahabagin. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. subir. lwal. Ya kapin. Clock-word. [clir] Clarificar. n. Abo ng uling na bakal. [clit] Estaquita. Clip. Cliff. n. Sipakin. n. roca escarpada. Clime. Cling. sumamente exacto y puntual. n. nanganganinag. adherirse. aw¨¤. Tugatog. mocos de carbon de hierro. [clic] Reti?ir. kalinisan. [cloc] Reloj. misericordia. kabihasah¨¢n. adj. Katalinuan. v. Ang suk¨¬ ng mga abogado. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. Clipper. Cleave. Batong matarik. Cleric.Cleanliness. singaw ng lup¨¤. adj. Click. n. cortar ¨¢ raiz. Clinch. n. Climb. kaawaan. Clink. Bitak. Tablang makitid. Clod. lahangin. bugal na lup¨¤. [cl¨¢im] Clima. Tingkal. n. Umalingawngaw. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. maaw ain. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. n. Balabal. pwang. n. Sumuntok. n. [clinch] Empu?ar. Clip. [cl¨ªnli] Primorosamente. kahabagan. [cl¨¦ric] Clerical. n. Clear. dalisay in. [cl¨ªper] Esquilador. [cl¨¦vernes] Destreza. n. agudeza. [cleft] Abertura. tijeretazo. [cl¨ªpping] Esquileo. pegarse. [cl¨¢imet] Clima. Clerk. purificar. Paggugupit. aseo. [cl¨¢ient] Cliente. marunong. cerrar el pu?o. [clink] Reti?ir. aseadamente. n. [clod] Terron. cesped. Clink. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. evidente. magpas ak ng pak¨°. kasanay¨¢n. Alingawngaw. adv. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. retintin. [clerk] Escribiente. v. [clip] Tijeretada. paghahawan. Parungg¨ªt. trasquilar ¨® cortar con tijeras. [clink] Ta?ido. justificar. aclarar. maglambitin. Malinaw ang mat¨¢. Malinaw. n. kapote. [clip] Abrazar. Clew. n. t. agarrarse. Clergyman. Par¨¨ ¨® pastor. Umalingawngaw. Clement. [cl¨¦ver] Diestro. Relos na malak¨ª. Clearness. avisado. karun ungan. Cleft. Manggugupit. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. May katalinuan. escatimar. resonar. [cliv] Rajar. n. habilidad. n. linisin. tagagup¨ªt. [clenz] Limpiar. Clod. Paglilinis. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. Climax. Par¨¨. eclesiastico. v. [cl¨¢im] Escalar. n. [cliu] Ovillo de hilo. misericordioso. n. inteligente. v. Clinch. retumbar. n. adv. Cleaver. Cleverness. Clock. Clearance. ma liwanag. n. kinis. Klima. Client. purificar. hendedura. [cloc] Capa. [clir] Claro. liwanagin. Linaw. n. pinagputulan . hender. kawan¨ª. [cl¨¦mensi] Clemencia. taluktok. bihas¨¢. tunay. Cleanly. v. may kakinisan. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. dalain. liwanag. Clever. Cloak. humawak. n. adj. Clear. byakin. sumap¨¬. Magkapote. Lipay na namumulaklak. Habag. v. [clif] Pe?asco. gupitin. Magbitin. [clod] Tirrar terrones. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. [clinch] Pulla. v. experto. [clir] Claro. n. indisputable. kabaitan. [cl¨¦rical] Clerical. rajadura. [cloc] Encapotar. benigno. partir. adj. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. Clerical. piadoso. tumangan pumigil. adj. pawalan ng sala. ganap. Clergy. Ikid ng pis¨¬. Kalinawan. [cl¨¦ment] Clemente. Klima. Umakyat. v. v. mangukyabit. Cloak. n. Linis. n. n. Clearsighted. Clipping. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero.

kasiping. Kalapit. Clutch. pesado. tosco. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. bunton. atentamente. sungg aban. presa. Clothe. estrechamente. kuripot. . Koche. Kumpol. n. n. Closeness. juntar. Maalapaap. pangham pas. Clover. cuajarse. [cl¨¢udi] Nublado. pil¨ªng. [cloz] Pa?o. Tanda. maramot. mahigpit. inculto. adv. adj. v. Dam¨ªt. n. takpan. [clot] Grumo. Close. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. Sarhan. Tip?. Cloud. [clos] Cerrado. Umabuloy. pag-ulapin. Clodpate. Close. Clog. hawak. [cl¨¢mzi] Basto. Tumulong. Mamu?. obscurecer. n. v. Cluster. [co¨¢guiulet] Coagularse. bakas. magbunton. Musmos. Close. sumunggab. especia arom¨¢tica. [clab] Club. n. Tagp?. tak pan. carroza. Coagulate. obst¨¢culo. [clos] De cerca. tutop ¨® pakong may ulo. magdamit. agruparse. tapusin. adj. adj. [co¨¢ct] Cooperar. Sik¨ªp. K¨¢yo. Coaction. [cl¨®voer] Especie de trebor. ilapat. [coch] Coche. hamak. n. adj. avaro. v. peloton de gente. p¨¢nabihan. Abalahin. Tagpian . n. Coachman. payaso. Pusong. hartar. [clozz] Vestido. [clog] Embarazar. Babaing katulong.Cloddy. Clog. Nakakaabala. Cluster. [cl¨¢ut] Remiendo. [cloy] Saciar. Clown. Clout. Coach. Closet. hangal. zoquete. munting silid Clot. [cl¨®gui] Embarazoso. espesura. Clothing. terminar. n. tropel. adj. n. v. Close-fisted. bunga ng paminta. preso. idea. isar¨¢. maulap. concurrir ¨¢ gastos comunes. pangbugbog. kipot. [c¨®tchman] Cochero. Clove. [clog] Embarazo. mabagal. Club. n. n. sereno. itikom. n. n. claro. sinsin. n. Cloven. cubrir. Bumusog. Coadjutrix. Clump. basto s. tul¨°. karwahe. taong hamak. Walang ulap. hamak. asegurar por medio de una clavija. tapar ¨® cubrir. [co-ch] Llevar en coche. Alapaap. Katulong. kuripot. [cl¨®zing] Vestidos. k¨¢ban. payaso. [clab] Contribuir. [cloec] Cloquear la gallina. Close-bodied. padilim¨ªn. n. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. hadlangan. patan. Patak. concluir. [cl¨®dpet] Idiota. nubloso. Pumutak. impedir. Coact. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. Cloth. Matingkal. Club. r¨²stico. estrecho. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. p¨¢likuran. Abala. n. Byak. Klabo de komer. Kum¨®n. n. yariin. cuarto peque?o. [clos-f¨ªsted] Apretado. bihisan. Coach. magbihis. kapansanan. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. kasinsinan. hawakan. Kuchero. pa?al de ni?o. Cloy. v. [cl¨¢ud] Anublar. makuyad. pangalmot: huli. Magsuot ng damit. lampin. ulap. katab?. Clodhopper. v. garrote. Lapat sa katawan. Clothes. [cl¨®sli] Estrechamente. n. maliwanag. [cl¨¢unish] R¨²stico. manada. Bastos. v. Isang ur¨¬ ng dam¨®. Coadjutor. [clos] Cerrar. Cloudy. Cloud. lampinan. [cl¨¢ud] Nube. Tulong. Cloggy. n. hato. batut¨¤ tungkod. ropaje. [cl¨®vn] Partido. aliwala s. [cloz] Vestir. pulutong. Clout. hamak. [clov] Clavo. v. adj. clavija. [cl¨¢stoer] Arracimarse. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. v. [cl¨¢udles] Sin nube. Ipagkarwahe. malinaw. busugin. grosero. v. ajustado. [co¨¢ccien] Coaccion. Malapit na malapit. Clownish. v. Pumil¨ªng. Pag-alapaapin. n. h¨¦nero. [cl¨®di] Lleno de terrones. kawan. ilapat. [cl¨®djoper] Zoquete. Closely. cloquear. kaabalahan. n. gubatgubatan. n. cachiporra. Humawak. r¨²stico. Klub. adj. Cloudless. tutup¨¢n. n. Clumsy. palabuin. ma sinsin. [clu] Se?a. Taong bastos. Cluck. mezquino. Mga bihisan. [cloetch] Garra. Panghawak. v. hangal. Bastos. vestigio. v. [cl¨®snes] Estrechez. adj. [cl¨¢ut] Remendar. [cl¨®zet] Retrete. isiping. taong hamak. kapisanan. n. indicio. katab¨ªng-katab¨ª. Clue. Clutch. adj. hadlang. bosquecillo. [cl¨¢stoer] Racimo. Maramot. musmos. n.

Cocoa. [col] Carbon. n. n. n. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. n. Coaster. b stos. [coal¨¦s] Unirse. Taga bayan ng Londres. n. Coeval. Tandang. n. [c¨®dfish] Bacalao. Cockfighting. Coequal. rivera. Pamumu?. Kapanahon. Cobble. manok. Cocoa palm. [c¨®fi] Caf¨¦. [co¨¦rs] Contener. magdamit. halagar. Palong ng manok. restringir. [cob] Mazorca de maiz. Palayawin. n. Bakalaw. kakaw. Cob. acariciar. n. Mamuri ng paimbabaw. Kapitera. Tagatutop. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. [c¨®l-pit] Carbonera. v. caja. kagaspang¨¢n. Codger. Coffin. contemporaneo. n. n. Cochineal. n. Cockroach. Coercive. kasing-gulang. sub¨®. Sabungan. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. Pun¨° ng kap¨¦. kaungas¨¢ Coast. n. n. Cocoanut. Coax. Bakalaw. n. Codfish. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. n. [cost] Costa. alindog. [cod] Bacalao. magpisan. Coalesce. [cod] C¨®digo. tuya. kagaya. caricia. Pun¨° ng niyog. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. mag-bar¨°. [c¨®cni] Hijo de Londres. Cobble. [co¨¦rcion] Coercion. sako. [cot] Casaca. n. v. Coalition. M¨¢nanabong. n. n. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. Pag-iis¨¢. Cobweb. juntarse. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. n. adj. n. Kul?. n. refrenar. Niyog. [cocs-comb] Cresta de gallo. [c¨®crotch] Cucaracha. Cobbler. cacao. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. Cockade. [co¨ªval] Coevo. Coat. tosco. orilla del mar. v. n. Busal. nakapipighat¨¬. adj. [c¨®bweb] Telara?a. [c¨®co] Coco. manu ya. Coast. vestir. Pigilin. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. [c¨®fer] Arca. [cocs] Lisonjear. Maramot. Cockney. Coarseness. [cot] Cubrir. Nakapipigil. Uling. n. Pahimakas na bilin. Coaxation. Bahay gagamb¨¢. n. Sasakyang dagat na pamaybay. adj. Coerce. Mamaybay. tagapagtagpi. groser¨ªa. adj. remendon. n. n. Bahay ng uod. remendar zapatos. co¨¢gulo. [cost] Costear. Coal pit. Magasp¨¢ng. Hukayan ng uling. Cockle. Coercion. bahay law¨¢. Tutupan ng magaspang. [col] Hacer carbon. Coarse. vil. [cocs¨¦cien] Lisonja. Sabong. ir navegando por la costa. Coal. nakaaampat. tupada. Magpauling. [c¨®dissil] Codicilo. pagsasama. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. [c¨®stoer] Buque costanero. Cock's-comb. [c¨®conat] Coco. Coffee-tree. n. Amerikana. n. v. r¨²stico. n. n [c¨®fitri] Cafeto. [coef¨ªcient] Coeficiente. [c¨®csn] Patron de bote. [c¨®cfaiter] Gallero. Cod. Papuring paimbabaw. umalindog. Sabong. opresion. [coc] Gallo. Katulong. Cocoon. Code. adular. cofre. Kabastusan. v. [c¨®rsnes] Tosquedad. Kapantay. [c¨®bl] Barca de pescador. [c¨®chinil] Cochinilla. [c¨®co-palm] Planta de coco. magtagp? ng sa patos. adj. n. [c¨®bl] Chapucear. Niyog. enlace. gallera. pagpighat¨¬. Tagaugit sa sasakyan. bajo. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. n. n. n. sisidlan ng kap¨¦. Bangkang ipinangingisda. [c¨®fi-pot] Cafetera. [c¨®ccien] Coccion. [c¨®bloer] Chapucero. Kabaong. hangal. v. [cors] Basto. Coefficient. hamak. Coffer. n. Coddle. Cockfight. . [coal¨ªcien] Union. Magsama. [cok¨¦d] Escarapela. n. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. Coffee. Ipis. Gawing k¨®digo. tabing dagat. ungas. n. descort¨¦s. Mag-amerikana. Coffee-pot. Codify. tinang mapul¨¢. ordinario. [c¨®fin] Ata¨²d. Baybay-dagat. Cock. Cocswain. Pagpigil. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. walang galang. ampat¨ªn. Coction. bajeza. Cock-pit. manab¨ª ng paglalay¨¢g. n. v. Cockfighter. Coal. Kap¨¦. Coat. Codicil. n. tupada. n.Coagulation. ataul. v. n. [co¨ªcual] Igual. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos.

Hawakan sa leeg. Pagkakataon. Kaalaman. Manggagaw¨¤ ng salap?. Cognac. [coj¨ªrent] Coherente. [co¨ªnsidens] Coincidencia. apelyido. dinero. Kaloob. gul¨®. Pag-iisip. Mag-isip. [c¨®lic] C¨®lico. Lumubog [ang sasakyan. Collaborator. conformarse. pagkatal¨®s. Collation. reflexionar. [col] Col. indiferente. convenir. Dumidikit. Collaborate. mamuri ng paimbabaw. meditacion. [colaborecien] Cooperacion. M¨¢pataon. [koelendoer] Coladera. presente. [cold] Frialdad. kumapit. [coc] Carbon de piedra. [c¨®lar] Collar. kumakapit. n. Pamagat. Collapse. v. Cog. Cogent. [c¨®lig] Colega. Nauukol sa pagkakataon. Cognomen. Cole. Collar. enga?o. Salap?. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. puntear una rueda. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. moneda. n. . [coj¨ªr] Pegarse. compa?ero. pagkakatig. lamig. n. urgencia. n. umunita. n. n. makapangyari han. n. n. [c¨®dchitet] Pensar. experiencia. [c¨®in] Acu?ar moneda. nanghihinaban g. n. Coinage. n. Kasama sa mana. n. Kaalaman. Coheiress. kamaganak. convenir. Coin. Collect. Cogitation. v. Collect. Cogency. [coj¨¢bit] Cohabitar. adular. Sal¨¢an. [cog] Enga?ar. n. pagkabagbag. Cohere. Ikid. m¨¢pasabay. ma nghib¨°. n. colador. Ikirin. pagkakilala. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. v. [c¨®il] Baraunda. [c¨®dchensi] Fuerza. Cole wort. diente de rueda. Coheir. v. n. Paggawa ng salap?. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. Pagka-kamaganak. dil¨¬dil¨¬. adj. Isilid sa kabaong. Babaing kasama sa mana. n. Ambag. n. Pakikiagul¨°. Pagkadikit. [c¨®l woert] Especie de berza. n. Cohabit. Colander. Coherent. m¨¢dalian. consangu¨ªneo. n. Cold. kwintas. [col¨¢ps] Hundimiento. Coherency. adj. Cognizable. Collaboration. [c¨®dchent] Convincente. v. Coil. Cognition. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. [cogn¨ªcien] Conocimiento. resfriado. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. [c¨®ldnes] Frialdad. v. [c¨®inedch] Acu?acion. n. isaayos ang ngipin ng gulong. Mangday¨¤. union. [codchit¨¦cien] Pensamiento. Collapse. sipon. urgente. Apad. v. kwarta. hinl¨®g. v. pumayag. poderoso. nginpin ng gulong. Cognation. Lakas. [cogn¨®men] Apellido. magbulay. Cog-wheel. adj. [cogn¨¦cien] Cognacion. juntar. Balagat. Kolyar. [cog] Fraude. Tumipon. Coil. n. Kaginawan. n. divisa. Gulong na may ngipin. n. n. abuloy. [c¨®il] Doblar en redondo. Kadug?. Gugul¨¢yin na parang repolyo. cognombre. Coke. n. [co¨¦res] Coheredera. Uling ng metal. Colic. adj. sakalin. [c¨®in] Moneda acu?ada. [coj¨ªrensi] Cohesion. n. magmun¨¬. pagb bulay. [col¨¢ps] Hundir. d¨¢diva. [co¨¦r] Coheredero. Ginaw. Coincidence. n. Isang ur¨¬ ng repolyo. Pagkadikit. Collar. unirse. recoger. [coins¨¢id] Coincidir. [c¨®gjuil] Rueda dentada. magtipon. lisonjear. Kasama. n. [coj¨ªrens] Cohesion. n. pagkakapit. kasabay. sumang-ayon. Cognate. Cog. v. Hib¨°. v. [col¨¢boret] Cooperar. n. n. Collar-bone. Makiagul¨°. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. Coincide. adj. salap?. sagisag. tumulto. Gumawa ng salap?. Coincident. dinero. Cohabitation. [cold] Frio. kalamigan. v. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. constipado. n. [co¨ªnsident] Coincidente. Katulong. Cold. Coiner. gunita.] mabagbag. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. n. insensible. [c¨®lect] Recojer. kumakatig. Cogitate. pagmamadal?. Pagkalubog ng sasakyan. [c¨®gnet] Cognado. manuya. Makitulong. Maginaw. union. Colleague. day¨¤. Coin. Alak na kuny¨¢t. Kahikahikayat. pagkakapit. trampear. adj. kadug?. n. [c¨®gnizans] Conocimiento. Tulong. [c¨®lect] Colecta. [cognac] Cognag. [col¨¢boretor] Colaborador. Cognizance. n. [col¨¦cien] Don. v. malamig. Coherence. pagkakatig. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion.Coffin. Dumik¨ªt. Coldness. magdilidil¨¬.

n. Lupang sakop. [c¨®li?r] Minero carbonero. Ang nauukol sa isang lupang sakop. n. Combine. [comb¨²stibl] Combustible. supuk¨ªn. [comb¨²stien] Combustion. ningas. unir. Collective. n. Pumarito. [col¨®gni] Agua de Colonia. [c¨®ledch] Colegio. [c¨®medi] Comedia. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. Comb. adj. del uso comun. umakyat. Colonization. pl¨¢tica. pananalita. barco carbonero. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. k¨¢lakalan ng uli g. el que hace ¨® vende carbon. [colon¨¦d] Columnario. magmula sa. pagkakalahok. S¨¢litaan. away. Kinahiratihan. n. Pagkakabagay. [col¨®quialism] Lengua usual. Kulil¨¬ ng uling. n. [col¨¢mnar] Columnario. Colonize. n. n. College. Collision. Koma. [c¨®mbat] Combate. Colt. adj. v. Pumanhik. n. Comedy. n. v. ajustar. buti. satsatan. Suklay. Magsuklay. n. n. Collegiate. Combatant. pananakop. [k¨¢mli] Hermoso. [cam ¨¢p] Subir. Come up. v. batalla. samasama. [com] Peine. [c¨®lonel] Coronel. [combin¨¦cien] Combinacion. incendio. Colonel. adj. [col¨¦ctiv] Colectivo. Comely. Colter. decente. Laban¨¢n. Lumaban. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. Totoong malak¨ª. ¨® lupang bagong pinananahanan. Colossal. isama. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. n. [col¨®s?s] Coloso. [c¨®l?rd] Colorado. adv. lumusong. Tip¨®n. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. Pagka-koronel. v. [c¨®lter] Reja de arado. Colloquial. Manglalaban. ang magu ul¨ªng. Combination. kolor. [col¨¦ccien] Coleccion. Collectively. v. n. adj. [col¨®sal] Colosal. ka raniwang salit¨¤. [col¨®nial] Colonial. lupang bagong pinananahanan. [c¨®mbativ] Quisquilloso. comercio de carbon. adj. n. isang ur¨¬ ng pabango. v. madaling masunog. n. Taludtod ng mga haligi. Bumangga. [colt] Potro. v. Colly. n. bungg?. n. punong hukbo. makipagbaka. n. pagkakasama. descender. Collector. adj. liga. Collier. [c¨®locui] Coloquio. Colliery. Color. [col¨¢id] Colidir. Columnar. n. kinulayan. n. adj. Ang nauukol sa kolehyo. congregado. [cam] Venir. Combat. May kulay. Susunugin. proceder. n. [comb¨¢in] Combinar. Pagsakop. donaire. n. adj. Tip¨®n. tagatipon. v. Pumanaog. n. v. Pangkulay. Masungit. [k¨¢mlines] Gracia. v. Inam. [col¨®quial] Familiar. Collegian. mezcla. adj. [col¨¦ctor] Recaudador. ascender. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. [cam from] Venir de. compilador. liyab. Komedya. Kulayan. umpog.Collection. Come from. [c¨®lor] Colorar. Comeliness. Comb. adj. [col¨ªdchiet] Colegiado. te?ido. Sunog. [cam-d¨¢un] Bajar. [c¨®lieri] Carbonera. T¨ªbagan ng uling. [col¨ªdchan] Colegial. [c¨®mbat] Combatir. Colossus. n. Coma. Koronel. pagbabaka. [c¨®loni] Colonia. Colloquialism. [com¨¦dian] Comediante. Colony. butihin. Collusive. May maraming haligi. Colonial. Bangga. [col¨¦ctivli] Colectivamente. bumungg?. Larawan na totoong malaki. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. [c¨®ma] Coma. Combustible. [c¨®loring] Colorido. [c¨®lonist] Colono. n. n. sumamp¨¢. igi. n. paghahamok. Komedyante. Come down. Maganda. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. Haligi. Potro. Colonist. magbuhat. [c¨®lor] Color. [c¨®mbatant] Combatiente. bumaba. Sudsod. Ang tinitipon. Color. suklayan. samasama. [c¨®li] Hollin de carbon. M¨¢niningil. Agua de Colonia. Column. n. n. [c¨®lonaiz] Colonizar. Kulay. Comedian. makihamok. umahon. c¨®mico. Colonelship. Colonnade. [col¨ªzien] Colision. n. [coli¨²siv] Colusorio. Come. ilapat. Colored. Combustion. adj. Manggaling. [c¨®lam] Columna. tagasingil. n. n. . gand¨¢. Sakupin. Combat. Karaniwang pananalita. Cologne. [com] Peinar. Coloring. Combative. umumpog. Ibagay. Collide. Colloquy.

[c¨®moner] Plebeyo. [c¨®ma] Coma. [c¨®ment] Comento. Commitment. precepto. ipagbilin. n. tam¨¤ s a sukat. desesperado. poder. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. Coma. mag-um pis¨¢. Commission. pasayahin. alentar. Pangangalakal. Magpasimula. Commissioner. Commentary. Lupong. panghihimagsik. [c¨®mical] C¨®mico. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. ordenar. [com¨®cion] Conmocion. Kasukat. [com¨¢nd] Mandamiento. [c¨®menteri] Comentario. pamumun¨°. Commodious. Commoner. Kometa. [com¨¢nd] Mandar. n. provecho. Commit. [com¨®di?s] C¨®modo. Commonwealth. Magbigay-alam. [com¨ªt] Cometer. p oductos. adj. paginghawahin. ligalig. confiar. tagapagutos. loable. comodidad. participar. v. [com¨¢ndment] Mandamiento. Commiseration. adj. manungkol. Tagubilin. Comicalness. proporcionado. n. aw¨¤. Punah¨ªn. empezar. Comma. [c¨®mon] Comun. [com¨¦nshiret] Conmensurado. n. n. Commander. Comfort. Commonly. Commendation. [comi¨²niket] Comunicar. [c¨®mic] C¨®mico. kalakal. Katawatawa. n. [com¨¦moret] Conmemorar. platicar. makipagsalitaan. adj. Mapang-al¨ªw. n. [k¨®mfortabl] C¨®modo. tagapagutos. ordinario. Katawataw¨¢. Tagapagpaliwanag.. Utos na ipinabibilanggo. Cometary. Commiserate. Katatawan¨¢n. n. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. iutos. [c¨®met] Cometa. conveniente. Commence. v. consolar. mapagpatawa. magsimula. [com¨ªti] Comit¨¦. n. Comfortable. adj. papuri. gobernar. n. [com¨¦ns] Comenzar. v. M¨¢ipagtatagubilin. Comical. v. Ipagk¨¢tiwal¨¤. kapangyarihan.. [com¨¦nshiret] Conmensurar. Commendable. Commemoration. Command.. n. Bili. Ipagtagubilin. Commensurate. n. Ang nakikinabang. walang ginghawa. magsabi. tungkol. sist¨¦. sangbansa. Maginghawa. Paliwanag. [k¨®mfort] Confortar. Comment. Mahabag. Habag. Rep¨²blika. [c¨®miun] Conversar. [c¨®ment] Comentar. alalahanin. wala ng kaaliw¨¢n. [com¨ªcien] Comision. encomendar. magpaha . [com¨¦ndabl] Recomendable. n. [com¨ªtment] Auto de prision. Kasiyah¨¢n. mangaal¨ªw. Communicant. v. n. piedad. malwag. interes. maawa. Comforter. [c¨®miseri] Comisario. Komandante. adv. [com¨ªcien] Comisionar. Nauukol sa pangangalakal. encargar. sublevacion. adj. [comi¨²nicant] Comunicante. Commiserable. Magdiwan. Commandant. kabagay. tr¨¢fico. n. n. pakinabang. adj. Pasimula. v. Commotion. [c¨®mentetoer] Comentador. Nauukol sa kometa. [c¨®modor] Jefe de escuadra. v. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. principiar. Komisaryo. Pangkaraniwan. [com¨ªsioner] Comisionado. Commend. n. mapagpataw¨¢. utilidad. n. Commensurate. mando. mercader¨ªas. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. ipagbilin. frecuentemente. n. [comend¨¦cien] Recomendacion. Pun¨° ng hukbong dagat. [com¨¢nder] Comandante. perturbacion de ¨¢nimo. adj. [c¨®moers] Comercio. Pagdiriwan. n. gul¨®. twa. Comfort. n. Commune. [c¨®moercial] Comercial. n. Kahabaghabag. [k¨®mforter] Consolador. [com¨ªzoeret] Apiadarse. Communicate. [com¨¢ndant] Comandante. tumulto. kapuripuri. Taong mabab¨¤ an kalagayan. n. Commandment. Pusok ng kalooban. Utos. Commercial. kaal¨ªw-al¨ªw. pag-alaala. Al¨ªw. encargo. v. [com¨®diti] Comodidad. comienzo. recuerdo. magagamit. Makipag-usap. consolatorio. pansin¨ªn. inconsolable. pansin. encomio. Commissary. hablar. [c¨®mon] Comun. Aliwalas. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. pasimulan. n. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. n. n. compadecerse. Commemorate. adj. Pun¨¢. [com¨¦nd] Encomendar. v. [k¨®mfort] Consuelo. ginghawa. Common. Comment. Commencement. placer. util. Comic. [com¨¦nsment] Principio. v. Commodore. Karaniwang. Commentator.Comet. v. orden. adj. Aliw¨ªn. n. n. Commission. Utos. Command. g¨¦neros. n. kinatawan. Comfortless. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. Komandante. chiste. encargar. Mag-utos. Itam¨¤ sa sukat. recordar. Magbilin. Karaniwan. Komisyunado. Commerce. recomendar. Commodity. Di maal¨ªw. [c¨®monli] Comunmente. v. adj. Common. kawaw¨¤. Committee.

[c¨®mpliment] Complemento. Mapagbigay-lugod. dividir. Palitan. m¨¢ihahalintulad. [compit¨ªcioen] Competencia. comprobar. Pakikilugod. condescendencia. pagtut ulad. sumario. [comi¨²niti] Comunidad. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. [compil¨¦cioen] Compilacion. Punyagian. Maaw¨¤. camarada. n. [comp¨¦nioenabl] Sociable. n. n. llanto. ihalintulad. cotejar. pilitin. Pasabi. n. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. Kapisanan. comunion. v. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. Comparable. Compile. adj. Complacency. n. kat¨¢lo. Compensation. pakikisay¨¢. tip?in.yag. sinsinin. participacion. [c¨®mpact] Compacto. k¨¢yarian. suficiencia. convenio. Competent. cotejo. Compact. adj. Kaganapan. rodear. Iparis. rivalidad. pulutong. consolidar. [comp¨¢risoen] Comparacion. [compl¨¦sensi] Complacencia. Habag. Kababayan. v. n. v. kaawaan. Compass. Daing. Compact. ligirin. n¨¢ipahaha Communion. Compensate. trocar. alteracion. Compassionate. n. kasabay. Compel. s¨®lido. Kapunyag?. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. kaakbay. n. paghiwalayin. n. [comp¨¢iler] Compilar. [compl¨¦sent] Complaciente. Compare. aw¨¤. . Gantihin. [compl¨¦sens] Complacencia. makipagpunyag?. Tipan. hinayang. kalaguy¨°. Competition. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. adj. Maikl?. [comiut¨¦cioen] Cambio. kasabay. [comp¨¢rtment] Compartimiento. [compens¨¦cien] Compensacion. adj. [c¨®mpend] Compendio. Commute. v. bayad. kapisanan. kah¨¢bagan. Gant¨ª. piedad. mahabag. [comp¨¦nioen] Compa?ero. Complacence. p agbabago. tip?. Competence. Compend. [comp¨¢cioen] Compasion. gremio. ipalit. [comp¨¦ndioes] Compendioso. Comparison. compa?¨ªa. Compete. sucinto. kalupain. p akikitwa. kasama. n. obligar. [comp¨¦titoer] Competidor. Compass. [compl¨¦n] Quejarse. k¨¢sunduan. paglal aban. pakikisay¨¢. Maikling salaysay. Compilation. akma. Pagpaparis. adj. n. v. [comp¨¦l] Compeler. Communication. Kapisanan. n. n. Pakikilugod. magpalit. Siksik. Mabuting makisama. Katibayan. Complement. Lumigid. n. adj. [comp¨¢rativ] Comparativo. panghihinayang. Pagsasamahan. maghimutok. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. kompany¨¢. tuus¨ªn. [comp¨¢cienet] Compasivo. Pumilit. Comparative. [comp¨ªtent] Competente. ep¨ªtome. condescendencia. magdamdam. Hatiin. Tipunin. kakayahan. [comi¨²niketiv] Comunicativo. Compatriot. adj. kasukat¨¢n. kasukat¨¢n. pagsasamasama ng anoman. Lumaban. [comp¨¦trioet] Compatriota. tropa. Samah¨¢n. Companionable. pakikitwa. n. v. rival. [comi¨²nioen] Comunidad. Mahabagin. upa . n. n. comunyon. [c¨®mpact] Pactar. Tagatipon. Community. Kabagayan. pagtutuus. Pal¨ªt. masinsin. Compartment. kagantihan. [comi¨²t] Conmutar. cuerpo. M¨¢ipaparis. resumen. Pagtitipon. maawa¨ªn. bayaran. pagsamasamahin. makipagk¨¢yar?. damda m. compinche. pakikinabang. Silid. Compact. [comp¨¦nioenship] Sociedad. Competitor. mapaghahalintularan. Compassionate. afable. Compart. [k¨®mpas] Compas. v. n. adj. v. [comp¨¦nset] Compensar. denso. [compl¨¦nt] Queja. upahan. cort¨¦s. Dumaing. Bagay. n. kwarto. kasinsinan. himutok. sentimiento. kalaban. n¨¢ipababalit¨¤. n. quejido. adj. conjunto de algunas cosas. [comp¨¦r] Comparar. Aguhon. breve. Complacent. n. Compiler. trueque. pahayag Communicative. kapalit. v. kabayaran. pabalit¨¤. Kasama. urbano. Companion. Makipagtipan. mak ipagkasund¨°. lamento. Complaint. Compendious. compaginar. [c¨®mparabl] Comparable. bahagi. permutar. [k¨®mpas] Circuir. kompas. m¨¢igagaya. mudanza. Compactness. densidad. Companionship. [c¨®mpitens] Competencia. n. Mapagpaparisan. lamentarse. [c¨®mpact] Pacto. v. n. ajuste. precisar. pagtatalo. compa?¨ªa de comercio. Compassion. N¨¢ipasasabi. [comp¨¢il] Compilar. [comp¨¢ctnes] Solidez. katipunan. confrontacion. [comp¨¢rt] Compartir. may-kaya. Complain. Company. [comp¨ªt] Competir. v. n. Commutation. n.

Gumanap. serenidad. Compound. & n. complexion. tahimik. [compl¨ªcien] Complemento. Complimental. Tiis¨ªn d¨¢litain. v. Magusot. mezcla. [compl¨¦ccioen] Complexo. Comptroller. umayon. arreglar. adv. Lamn¨ªn. condescender. Computation. Comprise. isama. n. higpitin. hind? maliwanag. kulay at any? ng mukha. Comport. acabar. pangak¨°.Complete. Comprehensive. adj. pagwatas. [compl¨ªt] Completar. v. n. [complik¨¦cien] Complicacion. Complimentary. n. sakdal. lipos. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. n. Magbigay-loob. Compress. lutasin. mapagbigay-loob. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. hal¨°. mangak¨°. [comp¨²lcion] Compulsion. Tapusin. Compromise. Ganap. v. Nakapipilit. [compr¨¦s] Comprimir. adj. ilangkap. masunurin. pangpaikp¨ªk. Napag-uunaw¨¤. Complicate. Tip¨ªin. n. compositor. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. M¨¢unaw¨¤. lahok. kayari¨¢n. adj. Compulsive. [c¨®mpliment] Complimiento. pagngingitngit ng loob. Alaala. [comp¨¢und] Compuesto. pagkakasikotsikot. Composure. [comp¨²lsori] Compulsorio. kaalaman. Umayos. Compose. n. [comp¨¢und] Componer. pahinuhod. may-halo. complacencia. tupar¨ªn. ganapin. Tagapamahal¨¤. [compl¨ªmentari] Cumplido. acabamiento. [compl¨¢ians] Complimiento. Complicate. Comprehension. inteligencia. Composed. v. tapos. n. v. consentir. n. adj. [comp¨®nent] Componente. Comprehend. Pagpilit. maintindihan. n. cort¨¦s. [comp¨®rt] Sufrir. Compost. estrechar. Compromise. n. pagtupad. ganapin. Complication. cort¨¦s. pumayag. sumiso. n. Compliant. Complete. pagpaikpik. adular. v. adj. Completion. isa sa mga kasap¨¬. adj. Complex. manuya. m¨¢watasan. isanib. Makipagtipan. v. lubos. [comprij¨¦nd] Comprender. n¨¢iintindihan. maylahok. pu sp¨®s. ulat. pasikotsikot. Composer. ceremonioso. ceremonioso. regalo. [c¨®mpliket] Complicado. Pagganap. Compulsory. condescendiente. [c¨®mpromaiz] Compromiso. akda. calma. regalo. v. Computation. perfecto. pagmumukha. p agbatid. v. handog. [contr¨®ler] Director. Magusot. [comp¨®zd] Compuesto. pagbibigay-loob. obsequio. kalubusan. [compiut¨¦cien] Computacion. mangkukumpun¨ª. adj. n. [c¨®mpliket] Complicar. c¨®mputo. pagdinig. serenamente. Pag-unawa. Comply. pagsunod. pun¨°. remordimiento. adj. n. m¨¢rinig. Compliment. tip¨¢n. Composedly. adj. Tahimik. [comp¨®zedli] Tranquilamente. pagsis isi. bu? ang loob. Karamay. paghigp¨ªt. [comprij¨¦ncien] Comprension. adj. Pagtutuus. incluir. kaloob. cabal. Pangtip?. mamuri ng pakunwa. adj. [c¨®mpost] Abono. adj. Compound. natatant?. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. [compl¨¢i] Cumplir. mang-aayos. contriccion. katapusan. magul¨®. comedido. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. [c¨®mplis] C¨®mplice. Kumpwesto. Kaganapan. Gumul¨®. [compl¨¢iant] Rendido. mat mabatid. kumpromiso. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. [compr¨¦cien] Compresion. M¨¢ngangatha. [compl¨ªmental] Cumplido. [compr¨¢iz] Comprender. [compiut¨¦cien] Compuncion. Compress. guluhin. [c¨®mplecs] Complexo. Kaganapan. Complice. S¨¢litaan. [compl¨ªt] Completo. [compoz¨ªcion] Composicion. Hiya. n¨¢ririnig. Complexion. tumupa d. Katha. condescendencia. adj. n. kumumpun¨ª. n. . batah¨ªn. Sunods unuran. [compl¨ªtnes] Cumplimento. tolerar. nababatid. Umayos. n. complaciente. Compliment. Magul¨®. sumision. Mapagbigay-loob. Comprehensible. v. n. paikpik¨ªn. Nakapipilit. Compliance. kalubusan. [comp¨²lsiv] Compulsorio. Mapagbigay-loob. Composition. [c¨®mpliment] Complimentar. Haluan. katapusan. Component. Pagtip?. kayari¨¢n. Isa sa bumubu¨°. v. perfeccion. Completeness. n. n. Gul¨®. kumumpuni. [compr¨¦s] Cabezal. Katahimikan. entender. Compulsion. kalamigan ng l oob. Compression. linsonjear. [comp¨®z] Componer. magul¨®. N¨¢wawatasan. kaal¨¢m. conformarse. compuesto. [comp¨®ser] Autor. [comp¨®siur] Compostura.

adv. wak¨¢s. n. hambog. [cons¨ªted] Conceptuoso. Conclusive. convenio. isagitna. arrogancia. union. Conciliation. pagkakaayon. n. pahintulot. [conki¨²binedch] Concubinato. kapala luan. n. Concrete. Tumuus. Con. adj. n. n. [compi¨²t] Computar. Kasang-ayon. Umalam. Tungkol sa. v. War¨¬. pagkakaayon. Concisely. adj. u misip. vano. acabar. mag-isip-is ip. imaginacion. ma ilihim. pangwakas. pagta tag¨°. v. [cons¨¦cion] Concesion. bungang-isip. Pagitna. M¨¢ukol. Concoct. Concordance. k¨¢yarian. [c¨®nkev] C¨®ncavo. hanggan . magk¨¢isa. Conciliatory. k¨¢sunduan. concepto. magk¨¢yar?. mayabang. presumido. pagkakaisa. Kalukuman. pagkakasund?. sakit. Concentrate. [cons¨¦ntret] Concentrar. Concede. Concert. privilegio. fin. Conciseness. Maikl?. Palukum¨ªn. Timpalak. Kasama. [cons¨¦rt] Concierto. Concerning. imaginar.Compute. Conception. compa?ero. pagkukubl¨ª. pa kakaisa. ipagitna. gumunita. n. Tumapos. v. K¨¢sunduan. n. calcular. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. kayang akalain. Pangbababae. v. ocultar. reflexionar. Concern. pang-aagu . magwar¨¬. [cons¨¢is] Conciso. Hal¨®halong binu?. Concordant. Comrade. Concave. [cons¨¦pcien] Concepcion. [k¨®mred] Camarada. Paglilingid. Conceited. Conceit. Papag-isahing masa. dulo. tuusin. Tagapagkasund?. [cons¨ªlietori] Conciliativo. n. dil¨¬dil¨¬. v. Kasi. k¨¢yarian. pagpapasok. Pangkatapusan. Concert. [conc¨®rdant] Concordante. Conceivable. conocimiento. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. Concession. ipaloob. Pagkabuhay. [c¨®nsit] Concepcion. magk¨¢sund?. halagaha n. interesar. breve. [consentr¨¦cien] Concentracion. v. kalaguy¨°. [conc¨®rdans] Concordancia. [cons¨ªlietor] Conciliador. v. n. n. adj. kabuluh¨¢n. [consili¨¦cien] Conciliacion. t¨¦rmino. Concealment. adj. adj. [cons¨ªlment] Ocultacion. kasabay. [cons¨ªliet] Conciliar. [cons¨¦rt] Concertarse. amor propio. gunita. adj. ikanlong. Ikl?. [cons¨ªv] Concebir. Conciliator. kaayon. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. m¨¢hinggil. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). Concoction. [cons¨ªd] Conceder. importancia. isipin. amancebamiento. Magtugma. umayon. asentir. Katapusan. adj. & n. umalinsunod. [c¨®ncors] Concurso. k¨¢ukulan. interes. lutas¨ªn. Mangyayaring kasihan. conclusivo. Malukom. Tunawin (sa sikmur¨¤). v. union. map aguunaw¨¤. conformidad. Nauukol sa k¨¢sunduan. cesion. prep. [cons¨¢isnes] Concision. Concentration. v. pesar. kahalagahan. kahingg ipagmasakit. papagtugmatugmain. n. kahambugan. terminar. capricho. dagl?. yabag. akalain. Conclusion. Conceal. bumulay. Concise. encubrimiento. Concourse. kap ahintulutan. Mapag lirip. Pagpapagitna. pensar. Pagpayag. [cons¨ªl] Esconder. Pumayag. magkubl¨ª. [cons¨ªvabl] Concevible. [c¨®ncord] Concordia. Conciliate. pagkapayag. adj. adj. pagkabati gkatal¨®s. yumar¨¬. [concr¨ªt] Concreto. pagkakanlong. Concern. dalamhat¨¬. pagk¨¢sunduin. Magk¨¢sund?. itag¨°. [cons¨¢isli] Concisamente. n. Tugmaan. [concli¨²cion] Conclusion. [cons¨¦rn] Concernir. kuruin. meditar. lumutas. magtag¨°. Malukom. Concavity. [concoct] Digerir. May kaiklian. inquietud. umakal¨¤. v. Concrete. tapusin. sucinto. Concavous. [concli¨²d] Concluir. pagkakaisa. afectado. pres uncion. [con] Conocer. iuw? sa is ang bagay. Kasihan. conforme. [cons¨¦rn] Negocio. Ikubl¨ª. tocar. n. hinggil sa. yariin. n. [conc¨¢viti] Concavidad. Concubinage. Conceive. v. ingenioso. v. isipan. Concord. n. [concr¨ªt] Concretar. katha. Conclude. estimar. n. n. [concoccien] Digestion. v. Concave. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. [concli¨²siv] Final. n. K¨¢sunduan. terminacion.

[conf¨¦r] Conferenciar. Dami ng dumal¨®. halay. patawarin. presuncion. rekado. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. Kalihim. ¨²sapan. makisama. Pumayag. [cond¨¢innes] Condignidad. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. adj. [conk?rrens] Concurrencia. [c¨®nfidant] Confidente. n. Confess. n. Confederacy. Condensation. aliado. tumiwal¨¤. pumatnugot. P¨¢daluyan. Maghatid. Confectioner. [conf¨¦s] Confesar. Lagay. [condis¨¦ndens] Condescendencia. Hatulan. Magk¨¢tiwal¨¤. v. v. Tagapaghatid. [c¨®ndoect] Conducir. lamentar con otro. makidalamhat¨¬. [conf¨¦doeresi] Confederacion. [c¨®nduit] Conducto. Magkumpisal. n. Dumal¨®. v. maaw¨¤. kabuoan ng loob. sangayon sa k¨¢sunduan. [conki¨²pisent] Libidinoso. [cond¨®lens] Compasion. [conk?r] Concurrir. [conk?rrent] Concurrente. n. n. alianza. [condemn¨¦cion] Condenacion. adj. Conduct. v. pagsang-ayon. ukol. n. Confection. n. simpatizar con. tapang. adj. Pagpapalapot. [cond¨¦ns] Condensar. Karapatdapat. Confederate. n. kahalayan . Confide. s¨¢litaan. P¨¢ngumpisalan. v. G¨¢waan ng matam¨ªs. Concurrence. Makipagkasund? . kalibugan. Par¨¨. fiarse. unir. Conduct. k¨¢tiwal¨¤. M¨¢itataguyod. umalinsunod. magk¨¢sund?. Bulal¨¢s. reconocer. Kasund?. adj. [cond¨ªcien] Condicion. reconocimiento. Condescend. Condense. [cond¨¢ctoer] Conductor. seguridad. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. consentir. k¨¢sunduan. Conditional. Condignness. Tiwal¨¤. v. Confessionary. pangpalasa. Magpatawad. Pangungumpisal. nagpapakumpisal. magtaguyod. Malibog. conferir. pagkilala. lascivo. Makid amdam. Asal. aw¨¤. pumatnugot. [confed¨¦ret] Confederar. Condemnation. Confectionary. Confessor. n. Condole. patnugutan. Concubine. n. sumang-ayon. Condensate. n. [cond¨¦m] Condenar. marapat parusahan. Conference. unirse. n. Makipanayam. kalagayan. [c¨®nkiubain] Concubina. cualidad. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. pagpapalagay ng loob. Confidence. . magbigay. Pinalapot. Panimpl¨¢. [c¨®ndiment] Condimento. Condition. Cone. [c¨®nfidens] Confianza. Karapatan. Pagpaparusa. magsama. mahalay. [con] Cono. mahabag. [cond¨¦mnabl] Culpable. pumatnuba y. salsa. Condescendence. Babae. Confederation. Maghatid. Condolence. guiar. magkaloob. [condis¨¦nd] Condescender. [c¨®nfoerens] Conferencia. n. kat¨¢patan. comprimido. Condign. Concupiscence. adj. censurable.l¨°. kompesor. Concur. k¨¢lunya. [cond¨¢in] Condigno. v. n. [condens¨¦cion] Condensacion. adj. pangangalunya. [cond¨®n] Perdonar. pakikidalamhat¨¬. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. n. porte. Concupiscent. Habag. manejo. any?. [confed¨¦ret] Confederado. n. declarar. Kalipunan. Confederate. merecido. arrogancia . Condemnable. n. pag-alin sunod. vituperable. Pagpayag. adj. konduktor. v. Kalipunan. Nauukol sa pangungu mpisal. Conduce. ihatid. Condiment. [c¨®ndoect] Conducta. ugal¨¬. [cond¨®l] Condolerse. kilos. Dumadal¨®. Confer. Ayon sa kundisyon. n. v. kabagayan. concurrir. v. [cond¨ªcional] Condicional. Conducive. proceder. dar. comprimir. [confeccioen] Confitura. makiisang loob sa damdamin. [condi¨²s] Conducir. katip¨¢n. patnubayan. itaguyod. kumila la. n. Conductor. Confession. v. [condi¨²siv] Conducente. l¨¢stima. kaagul¨°. n. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. adj. marapat. [conf¨¢id] Confiar. sigalb¨®. k¨¢sunduan. Manggagaw¨¤ ng matamis. Libog. magpahayag. adj. parusahan. Conduit. adj. guiso. merecimiento. alianza. n. [concucion] Concusion. Condemn. Concussion. [conki¨²pisens] Concupiscencia. [conf¨¦cioen] Confesion. Panayam. Confidant. Condone. n. Concurrent. magtaguyod. Palaputin. [cond¨¦nset] Condensado. Confessional. deplorar. confeccion. integridad. Salarin. n. n. confederarse. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. n. [conf¨¦soer] Confesor. v. pumatnubay.

v. [condch¨ªl] Congelar. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. Makipaglaban. adv. v. pagbubunton. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. adj. [congr¨¢tiulet] Congratular. Magul¨®. adj. magsalansan. Sumang-ayon. Hangg¨¢. Pagtutuus. magpalab¨°. Pagkakaisang ugal¨¬. pagk¨¢ipon. [c¨®nguoer] Congrio. pagkakadamaydamay. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. v. pagpapatunay. kahalintulad. Confound. Kaugal¨¬. t¨¦rmino. k¨¢tiwal¨¤. caos. kasamang ipinanganak. Confine. Confluence. Pal¨®s. [c¨®nfliuens] Confluencia. umayon. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. [conf¨¢inment] Prision. Pagsang-ayon. Congeal. Congregation. Confuse. [condch¨¦st] Acumular. tipun in. secreto. Congestion. [congrigu¨¦cion] Congregacion. [conf¨ªrm] Comfirmar. ibilangg?. [congl¨®meret] Conglomerar. Confiscation. n. n. n. walang tuos. felicitar. [c¨®nfidentli] Confidentemente. Confused. combatir. n. adj. Conglomerate. Congenial. patunay . makipagtalo. [confid¨¦ncial] Reservado. pagpapatotoo. v. [conf¨®rmabl] Conforme. Confirm. n. verg¨¹enza. kabagay. [congl¨®meret] Conglomerado. kaga ya. kalungin. [confi¨²z] Confundir.Confident. desorden. umalinsunod. v. encerrar. Congregational. makipagaway. manggul¨®. an¨¢logo. Bumat¨¬ ng papuri. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. amontonar. luchar. Conglomeration. v. [c¨®ngriguet] Congregar. v. tumipon. magbigay ng maligayang araw. malab¨°. n. concurso. Conflict. walang ayos. kaparis. Patotohanan. adj. secretamente. n. [confront¨¦cion] Confrontacion. patahimikin ang kata lo. [confi¨²t] Confutar. [c¨®nfain] Confin. pagkakatal¨®. n. n. palih¨ªm. Pagpapamu?. Luminlang. perturbacion. [c¨®nfident] Confidente. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. Conger. pagkakaisa. n. [confr¨®nt] Confrontar. Patotoo. pinagk¨¢yarian. adj. lindar. Congest. Samsamin ng p¨¢mahalaan. ligalig. pagkakulong. n. Gul¨®. Confine. pagkakasunduan . Magwag¨ª sa pagmamatwid. Kakambal. l¨ªmite. arreglo. ip¨®n. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. combate. v. Gul¨®. Conformation. [confisk¨¦cion] Confiscacion. Tuus¨ªn. Confusion. ipunin. Confutation. Hanggan¨¢n. Pinagkakatiwalaan. ratificar. Confinement. Luminlang. v. impugnar. Sunog. conveniencia. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. [conf¨®rmiti] Conformidad. Confrontation. bunton ng tao. [conform¨¦cion] Conformacion. Congregate. Mamu?. Kasang-ayon. Tip¨®n. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. patunayan. Pagkakatipon. pa gkawangis. Congratulation. Pagkabilangg?. Tipunin. Lihim. congelarse. Pumisan. n. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. [confi¨²zd] Confuso. kapara. adj. kalituhan. hangganan. [conf¨¢in] Confinar. Conflagration. ibunton. v. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. Conformity. [conf¨®rm] Conformar. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. Congenite. Pagsang-ayon. Confute. kamukha. prueba. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. adj. mapatototohanan. v. v. Confiscate. Confirmation. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . n. v. aprisionar. [confiut¨¦cion] Confutacion. Confidently. felicitacion. Lihim. [confi¨²cion] Confusion. desconcertar. . adj. n. [condch¨¦schen] Congestion. n. oscurecer. semejante. lum aban. Conformable. gumul¨®. pagkakalaban. turbar. Confidential. kagaya. Magbunton. Confirmatory. kat¨¢patang-loob. testimonio. [c¨®nfisket] Confiscar. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. helarse. acumulacion. Papuri. adj. [confl¨ªct] Contender. Congeniality. kag luhan. Conform. Congratulate. v. embarguhin ng p¨¢mahalaan. reunir. n. Conflict. Conglomerate. [conf¨¢und] Confundir. laba away. pagbibig ay ng maligayang araw. n. adj. kahihiyan. pelea. estre?imiento. Mapatutunayan. Confront. n. patotohanan. Congratulatory. [condch¨ªnial] Congenial. kaparis. [confl¨ªct] Conflicto.

[c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. italag¨¢. marapat. pagkabagay. v. Connate. Pananakop. unir. conformidad. kasap¨¬. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. Budh?. Conjecture. v. pagkapisan. dedicar. Pagkasama. Connivance. adj. v. conocedor. n. Kadug?. Conquer. Conquerable. ligarse. [con¨¦ccion] Conexion. [c¨®nkeror] Conquistador. Conjunction. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. [con¨¢ivans] Connivencia. [conci¨¦ncias] Concienzudo. Nauukol sa pag-aasawa. nauukol s a kasal. [condch¨¦ntc] Conjunto. kabagay. kalakip. vencer. nakatanda. Itinalagang bagay. adj. Conjugate. disimulo. asociar. Conjoin. vencedor. sospechar. Conscription. karugtong. Pagkakasang-ayon. Kambal. adj. [c¨®nciens] Conciencia. kaugpon. [conn¨¦t] Del mismo parto. v. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. [condch¨®in] Juntar. kasugpon g. Conjecture. Hak¨¤. Nauukol sa pag-aasawa. Kasama. Connexion. Kumindat. trabazon. Consecrate. kamag-anak. Consciously. n. [condch¨®int] Asociado. adj. n. enlaze. Conscious. magpisan. Isama. Ukol. unido. Pagkakasama. Conscientious. D? malayong mangyari. [condch¨¦nccion] Conjuncion. isap¨¬. [congri¨²iti] Congruencia. al¨¢m. kapisan. ibagay. s¨²plica ardiente. sospecha. conspirar. matrimonial. [con¨¦ccion] Conexion. magpasuk¨°. [condch¨¦ccheral] Conjetural. ilakip . [condch¨¦ccher] Conjeturar. enlaze. conjuncion. Kasang-ayon. kaypal¨¤. Conjuration. confederado. trabazon. adj. Connection. adj. pag kalakip. conformidad. conformidad. n. kamag-anak. n. maykaya. pagkabagay. lista ¨® matr¨ªcula. registrado. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. [c¨®ngres] Congreso. n. Conjugal. Nakatala. Connubial. adj. v. kapisan. i sugpong. [c¨®nker] Conquistar. n. pa gkakapisan. conjuracion. Congruity. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. magsama. Magbaybay ng pangwatas. adv. [c¨®nsicret] Consagrado. Conjunct. kasama. Consanguinity. matrimonial. d? pagpansin. [c¨®ngriuent] Congruente. n. adj. hinal¨¤. liga. Congruency. mahihina l¨¤. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. Conqueror. Conjectural. adj. n. [conis¨¦r] Perito. Kongreso. [consangu¨ªnies] Consanguineo. idugtong. Kadug?. adj. n. Kaugnay. adj. nauukol sa pang-ugnay. [condchur¨¦cion] Deprecacion. Conjunctive. [coni¨²bial] Conyugal. [condch¨¦ccher] Conjetura. Tagapun¨¢. trabar. iugpong. Kasukasuan. vencible. n. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. disimular. n. pang-ugnay. . Nasa pagkatao. Pamamaybay ng pangwatas. Consecrate. Conjoint. [con¨¦ct] Juntar. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. Masasakop. Congruent. combinar. Congruous. n. [c¨®nquest] Conquista. v. Conjugation. n. Pagkakasang-ayon. adj. v. pagkabagay . Congruence. Maghak¨¤. conforme. karungtong. Pagkakasang-ayon. Conquest. n. [c¨®ngriuens] Congruencia. Connive. May mabuting budh?. ipisan. pagkakalakip. coordinar. Sumakop. [c¨®nkerabl] Conquistable. adj. [condch¨¦ctiv] Conjunto. bintang. nasa pagkatao. Iugnay. kaugpon. Connoisseur. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. [c¨®nsicret] Consagrar. masasapantah¨¤. Conscript. Conjure. nauukol sa kasal. adj. adj. unirse. tagaal¨¢m. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. Connect. maglakip. mapasusuk¨°. mapagpasuk¨°. n. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. [c¨®nscript] Conscripto. Kalakip. union. [c¨®ngriu?s] Congruo. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. palagpasin ang maling n¨¢masid . Pamanhik n a may panunumpa.Congress. magsap¨¬. pagpapasuk¨°. conjuntivo. Conscience. v. kasugpon g. [c¨®ndchiugal] Conjugal. M¨¢nanakop. apto. Conjuncture. sapantah¨¤. Magtalag¨¢. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. n. m tang. id¨®neo. n. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. Consanguineous. [c¨®ngriuensi] Congruencia. Kaugnay.

consolidarse. kat ibayan. Considerable. isipin. [consp¨ªretor] Conspirador. Conspirer. gunita. n. Kalagayan. [c¨®nsecuens] Consecuencia. Kasama. Mapakukundanganan. pag-ingatan. [consain¨ª] Agente. [consider¨¦cion] Consideracion. Consequence. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. pagkakalakip. mab ait. n. ilustre. [c¨®nsecuent] Consiguiente. atento. magpahin tulot. Isama. Consolidate. ceder. [cons¨®letori] Consolatorio. [consp¨ªresi] Conspiracion. Magbangon ng panghihimagsik. distinguido. Consort. Mangyayaring maal¨ªw. v. Consecutive. Consign. v. n. Consolatory. [c¨®nsonans] Consonancia. v. [c¨®nsecuent] Consecuencia. Kapahintulutan. katugma. adj.Consecration. n. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. Consent. [cons¨ªstens] Consistencia. [cons¨ªstent] Consistente. n. protector. n. armonia. v. v. Conserve. famoso. [cons¨®lidet] Consolidar. namamalag¨¬. n. adj. n. n. n. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. cuidar. n. [consoerv¨¦cion] Conservacion. dilidiliin. ika. n. Consequent. Constant. adj. mahinahon. Consistence. perseverante. [cons¨ªstensi] Consistencia. pagpapalag¨¬. kapanatilih¨¢n. N¨¢kakasunod. bantog. Umal¨ªw. examinar. permitir. katingig. kin¨¢hinatnan. Nakaaal¨ªw. [cons¨ªderet] Considerado... Pagtatalag¨¢. [consp¨ªkiues] Conspicuo. Pakundangan. Consistorial. v. conjurarse. Consider. Consort. estabilidad. Constable. n. magsama. [cons¨ªstori] Consistorio. prudente. pumayag. [cons¨ªst] Consistir.. K¨¢hinatn¨¢n. estabilidad. Conserve. [cons¨®labl] Consolable. Kalagayan. ka tibayan. valor. Consignment. Consonance. D? nasisir¨¤. [cons¨®l] Consolar. mag-asawa. kaaliwan. kapanatilihan. tagapamal ag¨¬. adj. Constellation. Constancy. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. Padal¨¢. Pagkakaisa. pagkakasap¨¬. conformidad. [cons¨¢inment] Consignacion. Consent. [cons¨¦rvativ] Conservativo. n. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. Pinangyarihan. imbak. Consolation. Consolable. [conservetor] Conservador. Al¨ªw. Dahil dito. kabuluhan. m¨¦rito .. n. esposo. Tagapagpanatili. tang¨¬. n. [c¨®nstansi] Constancia. n. alivio. consecutivo. maglakip. halaga. adj. reflexion. war¨¬. adv. asawa. conceder. Console. [consol¨¦cien] Consolacion. s¨®lido. Consonant. Matibay. Conspire. Magiting. pagkakaayon. Tagaaliw. [consist¨®rial] Consistorial. Conservative. pagkakaayon. adj. [c¨®nstabl] Constable. [c¨®nserv] Conserva. ipagkagayon. [cons¨®ler] Consolador. adj. Mapagwar¨¬. n. n. casar. conjuncion. importancia. Konstabularyo. Considerate. Matiyaga. Consequential. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Ingatan. Conspicuous. m agsap¨¬.. pahintulot. eminente. [c¨®nserv] Conservar. n. [consolid¨¦cion] Consolidacion. itulot. Consist. [consp¨¢irer] Conspirador. rima. lit¨¢w. matatag. tagakandil¨¬. [cons¨ªderabl] Considerable. bulayin. Pahintulutan. firme. Tinggal. katiyagaan. adj. mahinhin. [constel¨¦cion] Constelacion. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. pensar. n. adj. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. perseverancia. Consoler. dilidil¨¬. [cons¨¦nt] Consentimiento. Consequently. Consequent. N¨¢kakasunod. masinsin. Ipagka. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. buny?. Conservator. nananatili. saysay. Consistent. ibigay Consignee. [c¨®nsort] Consorte. n. Consistency. . Conservation. Pagpapanatili. [c¨®nstant] Constante. esposa. adj. isap¨¬ ilakip. Magsama. n. [consp¨¢ir] Conspirar. n. adj. meditar. v. pagkakabagay n g tinig. Katinig. Consideration. [cons¨¦nt] Consentir. Ipagkaloob. v. Tiyaga. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. Consolidation. pagkakasam a. Consistory. Conspiracy. Conspirator. [cons¨ªder] Considerar. v. wariin. confortar. conformidad.. gunitain. [consicr¨¦cion] Consagracion. [c¨®nsonant] Consonante. mang-aaliw. adj. Sunodsunod. discreto. Pagkakatugma. n. [cons¨®rt] Asociarse. resulta. Akalain.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

[c¨®uardis] Cobard¨ªa. n. Courier. Coverture. [k¨®plet] Copla. magbigayloob. [k¨¦rties] Cort¨¦s. [k¨®vetoes] Codicioso. [k¨®zn] Enga?ar. n. matatakut¨ªn. [co¨²rser] Corcel. n. n. [cors] Cazar. v. Covetous. [cov] Ensenada. contrato. k¨¢sundu n. n. n. Courageous. n. Covenant. Coy. pusil¨¢nime. enamorar. Damit. Put ok. lakas ng loob. [cors] Curso. Kanlungan. Cow-herd. urbano. n. [c¨®uardli] Cobarde. tapadera. atento. Dwag. [crac] Hender. Crack. lahang lamat. Court. Panunuy¨°. basag. hangad na malabis. Manghuli ng hayop. matigas a ng loob. balabal. Yumukod. Magbigay-gala agbigay-pitagan. tratado. utus¨¢n. k¨¢yarian. n. Galang. caleta. amedrentar. [ker¨¦dches] Corajudo. bravura. n. Course. manghuh uli ng liebre. [k¨®vert] Cubierto. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. [c¨¢ul] Capuz. Takpan. Cozenage. apetecer. Cove. n. Courtship. bubong kara ng. Cover.Couplet. Courteous. kahina an ng loob. Tagapagdal¨¢ ng sulat. v. at pahatid kawad. mahin¨¤ ang l Cower. enga?o. Covering. n. ambicioso. afable. hukumang sundalo. Panal¨¬. Masungit. timidez. Takb¨®. consejo militar. [cau] Acobardar. ambicionar. estampido. [cr¨¢ker] Galleta. Cow. n. refugio. [k¨®ver] Cubrir. Courtesy. n. Lik? [sa dagat]. . Day¨¤. [k¨®venant] Pactar. Patk¨®. adj. magk¨¢yar?. Lumigaw. bu? ang loob. Alimango. Kabayong matulin. hib¨°. corretear. [k¨®znedch] Fraude. n. talangka. abrigo. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. [crab] Cangrejo. [c¨²rier] Correo. malakas ang loo b. [coi] Recatado. v. adj. n. mangday¨¤. kabuoan ng loo b. Course. magkalamat. v. pollada. pitagan. [c¨®rtship] Cortejo. reventar. n. Dwag. n. estipular. adj. Cracker. adj. t¨ªmido. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. suot. Hukumang militar. Kasakiman. Inak¨¢y. Cousin. mapag-imbot. Cow. civil. v. [cort] Corte. mezquindad. atipan. [cr¨¢bed] Impertinente. dakong ta g?. Pumutok. n. Pinsan. Tumakot. manak¨ªm. corredor ¨® cazador de liebres. Galyetas. modesto. avaricia. romper. techado. n. mabalasik. Courage. Coupling. Cowardly. n. v. alimasag. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. ce?udo. adj. [c¨®uard] Cobarde. tungtong. Cowardice. n. Court. [k¨®vi] Nidada. Baka. n. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. Magalang. intimidar. pagbibigay-loob. Tapang. [cau] Vaca. kanlungan. Tipan. n. Crack. magk¨¢sundo. quebraje. carrera. estallido. sumuy¨°. Walang kib¨®. mangligaw. ambicion. tungtungan. humabol. Magtipan. hendedura. v. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. animoso. Courtesy. Magday¨¤. reservado. [k¨®ver] Cubierta. pangliligaw. Isang ur¨¬ ng tula. tribunal de justicia. Covey. v. Covet. Takip. asilo. pusilanimidad. Crab. H¨²kuman. Tagapag-alag¨¤ ng baka. balot. Court-martial. adular. Sak¨ªm. s¨¢litaan. Court-house. [k¨¦redch] Corage. t¨¢kbuhan. mahihiyain. mapagbigay-loob. Crabbed. severo. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. Court-plaster. katakutan. galanter¨ªa. tribunal. maghangad. Coward. [k¨®venant] Pacto. estipulacion. Bahay-hukuman. n. valeroso. [c¨¢ujerd] Vaquero. matatakut¨ªn. mabasag. Cowl. [crac] Crujido. Courser. perseguir. valor. ampunan. [k¨®vet] Codiciar. n. Kadwagan. mensagero. n. Lingid. pusil¨¢nime. rotura. Tukarol ng par¨¨. [k¨®pling] C¨®pula. [cort] Cortejar. refugio. [court-j¨¢us] Foro. imbot. n. mapagpitaga n. v. Cozen. mahin¨¤ ang loob. manakot. v. n. defraudar. Cover. rajar. Covenant. adj. Mag-imbot. tumak bo. n. lagutok. [k¨®verchiur] Abrigo. Matapang. [k¨®vetoesnes] Codicia. tapar. Covetousness. Covert. [c¨¢uer] Agacharse.

Kulubot. Creator. Crawfish. Creditor. Lal¨¢ng. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. bolsa ¨® seno de las aves. cr¨¦dito. Crazy. Pangulubutin. Cradle. Cramp. Crease. v. Cravat. n. [cr¨ªmi] Lleno de crema. Pumutok. serpear. [cr¨¦vn] Gallo vencido. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. n. Creep. Mapagkakatiwalaan. Credit. [crav¨¢t] Corbata. [cr¨¢fti] Astuto. n. [crag] Despe?adero. v. gumapang. v. [cr¨¦ter] Crater. ang pinagkakautangan. n. Crested. kaswitikan. kaululan. [cri¨¦t] Crear. Kahinaan. lwelang. Magpakabundat. Bao ng ulo. n. Crescent. Creek. [cr¨¦sent] Creciente. n. Crane. Magpautan. mapaghing¨¬. Korbata. Credulous. v. [cridi¨²liti] Credulidad. n. pamamanhid. umalatiit. Makakang-gata. Create. Putok. n. artificioso. adj. n. adj. magkatiwal¨¤. [crim¨¦cion] Cremacion. n. n. Cremation. [crash] Estallido. n. Creamy. [cric] Crujir. adj. Paglaki ng bwan. adj. Pulikatin. [craft] Arte. Katha. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. lumagitik. [crep] Cresp¨®n. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. Lumalang. adj. v. n. [crol] Arrastrar. Crayfish. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. n. [cr¨¦dit] Acreditar. v. [cris] Plegar. Kayong manipis at maitim. [cr¨®fish] Cangrejo. Credible. [credl] Cuna. Paniniwal¨¤. Creation. . hind? patag. [cren] Grulla. Cram. dumaing. Creephole. Cream. Crash. [cr¨¦ni] Grieta. Talangka. [cr¨¢cl] Crujir. loco. sumam¨°. masir¨¤. v. v. Sanggol. Umusad. n. Crag. adj. [cr¨¢nid] Hendido. astucia. n. Crank. May palong. n. baliw. likha. Puluhan. Credential. [cr¨¦v] Rogar. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. [crip] Arrastrar. maniwal¨¤. tiwal¨¤. locura. Palong. Cremate. v. Batong mataas at matar¨ªk. verosimil. katusuhan. Creed. Paniwal¨¤. lumagutok. Craft. Pulikat. Crave. Balunbalunan. Batis. n. hind? patag. bung?. Mabasag. may-likha. n. Umusad. [crim] Crema. loko. suplicar. sira ang ulo. hendedura. sira ang isip. Crease. Crawl. n. n. Ka¨ªng. [cr¨ªdens] Creencia. n. Craziness. v. [cris] Pliegue. [cret] Cesto grande. Credit. Tagak. n. meser la cuna. Lumbaklumbak. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. Palahing¨¬. [cr¨¦zines] Debilidad. Alimasag. Crate. Crafty. [crest] Cresta. atracarse de comida. Lungga. [cram] Llenar. [cr¨¦sted] Crestado. n. Krayon. adj.Crackle. put¨®k. [cramp] Dar ¨® causar calambre. Duyan. n. adj. [credl] Meter en cuna. Craw. n. Credulity. talunan. rechinar. Ang nagpapautang. Craving. Crape. n. v. [cr¨ªfol] Huronera. tiwal¨¤. n. Crash. [crez] Quebrantar. [cro] Buche. Tyop¨¨. n. v. reputacion. n. nilikha. Tuso. n. adj. [cr¨¦dibl] Creible. [crik] Arroyo. [crid] Credo. Pautang. Cramp. adj. Lahang. v. n. switik. Kakang-gata. Sumunog ng bangkay. [cr¨¦zi] Lelo. umalatiit. Crest. [cr¨¦ditor] Acreedor. lumagitik. [cr¨ªchur] Criatura. Creak. ¨¢spero. n. kinapal. Mapaniwalain. Craven. Credence. Lumagitik. dar f¨¦. Paniniwal¨¤. Cragged. munting ilog. n. Pagsunog ng bangkay. adj. Crannied. [cr¨¦oen] Lapiz. putok. implorar. ¨¢spero. Mamanhik. lumikha. Cradle. panamampalataya. Pita. n. Cranium. mamanhid. lagitik. Mapaniniwalaan. plegadura. [cramp] Calambre. Craggy. hormiguear. Creature. ipagduyan. Cranny. Crayon. bitak. [cri¨¦tor] Criador. [cranc] Manecilla. nilal¨¢ng. v. [crash] Estallar. confiar. [crid¨¦ncial] Credencial. [cr¨¢gi] Escabroso. lal¨¢ng. Crater. [cri¨¦cion] Creacion. Craving. May-lalang. risco. artificio. [cr¨¢gued] Escabroso. Ulol. Lahang. Ilagay sa duyan. Craze. may-kapal. alimango. Humiging. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. romper. Lumbaklumbak.

pumul¨¤. Crisis. v. & n. Crier. Crib. [cr¨ªpl] Estropeado. adj. Magparatang. hendedura. kabalakyutan. v. Tungkod ng obispo. Cricket. [cr¨ªtisaiz] Criticar. n. peso. n. Crisp. [cr¨ªminal] Criminal. una tia. Papihitpihit. [cr¨®koes] Azafran. Croak. reo. afliccion. Sala.Crestfallen. [cruc] Gancho. adj. M¨¢mumuna. Criticize. n. n. taga. sinuosidades. Crisp. v. Cringe. n. Pitak na lup¨¤. Kalaban. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. Pwang. pasan. Crimination. Crevice. Cross. garfio. . hirap . n. Crimp. dampa. choza. torcido. Criminate. Kulungin. Criminality. n. v. Crook. pumintas. [crimin¨¢liti] Criminalidad. Magpalikawlikaw. Salar¨ªn. Criterion. Cross. imp¨®. pena. Huni [ng uwak]. kawan. trabajo. [cr¨¦vis] Raja. n. adj. Crony. Crosier. v. Critic. Criminal. v. Humuni. Kasubha. sira ang loob. Sisidlang lup¨¤. [cr¨¦stfoln] Acobardado. [croft] Aleda?o de una tierra. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. [cros] Atravesar. kumokak. rizado. n. n. delito. Crop. mag-antanda. pilay. Crocodile. masama ang loob. n. Kulot. Pulang matinkad. Tinain ng pulang matingkad. gal¨ªt. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. [crindch] Bajeza. Magbagtas. [crait¨¦rioen] Criterio. [crindch] Adular con bajeza. abertura. n. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. [cric] Chirrido. Kalaw¨ªt. Pup¨²nahin. taga pun¨¢. adj. [cr¨®ni] Compinche. Crib. Pulutong. v. [croc] Graznar. adj. Kuliglig. abatido de esp¨ªritu. adj. bitak. Crime. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. n. suk¨°. & n. Croak. adj. vieja. Crockery. Pagpapakabab¨¤. calambre del cuello. Crone. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. [cr¨®codail] Cocodrilo. n. Pagkukulot. n. n. Cribble. cosecha. [cruc] Encorvar. Crocus. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. tripulacion. torcer. Maapog. banda. kubo. n. pagbibigaysala. n. [crib] Enjaular. opuesto. [croc] Graznido [de cuervos. Croft. Crew. [cr¨ªncl] Serpentear. Baluktot. [cros] Cruz. n. [cr¨ªu] Cuadrilla. [cr¨ªket] Grillo. palikawlikaw. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. Critical. Criticism. Crewel. mangulubot. adj. Cretaceous. magbigaysala. [croc] Vasija de barro. dalamhat¨¬. [cron] Anciana. n. [crop] Buche de ave. Matandang babae. v. Crop. Crinkle. Kasalanan. nadudw ag. Sumuy¨°. enojado. lump¨®. encrespar. putok. Umani. [crimp] Rizar.] canto [de ranas]. Crimson. Sariling hak¨¤. makasalanan. [cr¨ªbl] Criba. Paratang. Sala gaya ng kimaw. Crimp. cruzar. [cr¨¢isis] Crisis. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. n. rizar. Torsilya. [cr¨ªspnes] Encrespadura. n. ani. [cros] Contrario. Bal? ang palong. Kumulot. kokak [ng palaka]. m abigat ang loob. [crisp] Crespo. & n. Mangul¨®t. camarada. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. censurar. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. v. Crooked. Cringe. labang¨¢n. n. Crinkle. carga. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. [cr¨¢ioer] Pregonero. P¨¢sabsaban. Huni paninigas ng leeg. ginapas. [cr¨¢im] Crimen. Crook. [crimin¨¦cioen] Criminacion. manahak. manuy¨°. ali. [crimp] Reclutador. enfadado. [crisp] Crespar. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. Pumun¨¢. n. v. Cripple. Cross. katalo. Crimson. se?alar con la se?al de la cruz. adj. Bwaya. n. M¨¢nanawag. Balunbalunan. Kalaguyop. v. n. [crib] Pesebre. Mga sisidlang-lup¨¤. n. kulut¨ªn. Baluktutin. n. tropa. huerta peque?a cercada. kasalanan. n. Bithay. Crispness. mun ting bukid. gumapas. [cr¨ªminet] Acriminar. inani. kasama. n. n. Crock. n. Pun¨¢. Crick. [cr¨²ked] Corvo. Krus.

kakapal¨¢n ng tao. sangre coagulada. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. v. n. intratable. n. [cri¨²dnes] Crudeza. Pangpatunaw. [cram] Miga. [cr¨®s-bar] Travesa?o. Yumuk?. desmenuzar. n. gent¨ªo. Anyong kur¨²s. m ay pagkatampalasan. Bareta. [cri¨²dli] Crudamente. n. Cruelty. Lalagyan ng suk¨¤. daang pasihar¨¢. v. adj. n. Crow. turba. n. [cr¨®sbo] Ballesta. n. n. tampalasan. Uwak. Magputong ng korona. corso. v. Cross-eyed. Mabagsik. Daang bagtasan. magkasiksikan ang tao. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. [cr¨®bar] Barreta. inhumano. Mumo. [cri¨²or] Cruor. adj. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Tanungin ang saks¨ª. Nakahalukipkip. n. inhumanamente. Crucifix. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. n. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. n. G¨¢lit. [cri¨²zer] Crucero. v. Cross-bar. [cr¨¢ud] Amontonar. [cr¨®snes] Enfado. Cross-examination.Cross-armed. Pagtatanong sa sak s¨ª. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . bub¨®t. Croup. n. Crumb. n. Cross-examine. yumukod. Cruel. Anam¨¢n. Crotchet. Kahilawan. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. Dugong namu?. Bunton ng tao. butil. corchete. v. [cr¨®s-timber] Travesa?o. Crossway. Crossly. v. muchedumbre. Crucifixion. [cr¨¢utch] Agacharse. [cri¨²sifay] Crucificar. Crudity. Putong. Tumilaok. n. sulimpat. Anam¨¢n. Pagputolputulin ng mumunt?. munting putol. [cr¨®chet] Corchar. tierno. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. Pan¨¤. [cri¨²-eli] Cruelmente. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. Pasiyang tiwal?. n. [cr¨¢mi] Blando. [cro] Cantar el gallo. Cross-timber. adj. [cram] Miga. Crucify. [cranch] Mascar haciendo ruido. Ang buton g likod ng ibon. tila kur¨²s. Cruiser. Crumple. n. Ngumasab. api?arse. Crowd. premio. Munting tasa. n. humimay. Crudeness. n. n. Crum. swail. [crampl] Arrugar. adj. n. adj. Crupper. n. [cri¨²diti] Crudeza. magkarami. pasalungat. M¨¢bunton. lumagas. Crown. kabubut¨¢n. Gancho. Hilaw. may kabubut¨¢n. adj. Mangulubot. gutayin . magbigay ng gantingpal¨¤. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. Crow. Crucible. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. [cr¨¢un] Corona. el trasero de una persona. bisojo. crucial. munting putol. Cruor. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. [cr¨¢ud] Tropel. Crowd. Cruelly. kalupitlupit. [cr¨®sgrend] Perverso. n. Crudely. Crouch. [cr¨®sli] Contrariamente. Mumo. [cri¨²-el] Cruel. katampalasanan. v. [crotch] Gancho. n. n. n. Crowbar. v. n. Cruise. [cri¨²cifics] Crucifijo. ang likuran ninoman. pangkawing. May kahilaw¨¢n. May kabagsikan. [cr¨¢poer] Grupa. Crossroad. [cri¨²z] Piratear. barakilan. Crossing. gantingpal¨¤. Crucial. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. butil. kasungitan. Malambot. kalupitan. recompensar. v. siksikan ng tao. Manulisan sa dagat. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. n. [cr¨¢un] Coronar. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. Larawan ng Pg. korona. adv. [cri¨²d] Crudo. n. Cross-grained. Dul¨ªng. malupit. Batikola. Cross question. [cri¨¦sed] Cruzada. k ramihan. [crambl] Desmigajar. n. Crude. adv. Crotch. Pagkakakurus ng dalawang daan. Cruise. [cri¨²elti] Crueldad. Gumanchillo. Pagkakakurus ng dalawang daan. [cri¨²sibl] Crisol. atestar. adj. Crumble. Crusade. Cruet. Crunch. Tanungin ang isang saks¨ª. n. v. may kasungitan. [cri¨²cial] En forma de la cruz. enojo. Kabagsikan. kabubut¨¢n. v. [cri¨²et] Vinagrera. bigat ng loob. Crossness. balakyot. kabalakyuta n. Crown. n. Crummy. [cro] Cuervo. Crosspurpose. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. [cr¨®s-aid] Bizco. Cross-bow. Kahilawan. Balakyot. Patiwal?.

[ki¨²coemboer] Pepino. [ki¨²rabl] Curable. llanto. Na kakaabala. Kopa. yumuk?. amontonar. incomodar. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. molestia. cultivo. [k¨¢mbrans] Carga. Suntok. balat. Crutch. tuso. switik. mag-ipon. p umigil. nakaiinip. [koef] Pu?ado. umiyak. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. sutileza. Bihas¨¢. n. n. tasa. n. Uling na bat¨® na durog. kaswitikan. [k¨²lchur] Cultura. naiipon. Cumber. v. [kadl] Agacharse. [koel] Escoger. tangis. [k¨¢pbirer] Copero. astucia. bumukid. Culprit. man gg¨¢s. pamal¨°. hiyaw. M¨¢pataas sa kataastaasan. Cubic. n. n. Isang siko. Kakayahan. pangbugbog. [k¨¢dchel] Apalear. n. Cube. Nauukol sa kubo. liwanagan. pamal¨°. nakayayamot. [koeb] Parir [la osa]. Crystalline. mapagagal¨ªng. [k¨¦li] Bobo. Ang may sala ¨® kasalanan. grito. Curable. impedir. p¨¢rroco. . Culpable. matalin¨°. Parang kristal. Pumil¨¬. Manglilinang. bagabag. Cultivator. [cript] B¨®veda subterranea. umpog. Cupidity. [k¨¦lminet] Culminar. [koef] Dar de pu?adas. embarazoso. [cristal] Cristal. lo perteneciente ¨¢ la cocina. n. adj. Cup. [k?r] Perro de mala ralea. n. Humampas. Kristal. manotada ¨® bofeton. villano. katusuhan. n. Cumulative. [k¨¦lpabl] Culpable. Cry. [kiu] Cola. [k¨¦ltivetor] Cultivador. Tungkod. vuelta de manga de vestido. v. Cucumber. kasalanan. [k¨¢ning] Experto. n. pagbungkal ng lup¨¤. Buntot.araw laban sa mga moro. Maupak. Cud. Cubit. par¨¨. Batang oso. n. Cultivate. [ki¨²miulet] Acumular. Upak. hamak. Crypt. Cub. n. N¨¢ibubunton. makasalanan. Cuff. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. n. v. [cray] Alarido. Paglinang. n. Cultivation. Culminate. Cur. Salar¨ªn. adj. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. Culinary. bangga. Asong walang kabuluhan. criminal. [k¨¢mbersam] Engorroso. Panghampas. Curate. manuntok. [ki¨²bit] Codo. magsalansan. P¨¢minggalan. humalang. Cunning. [cray] Gritar. tumangis. Higpitan. Culpability. Pasan. Nauukol sa kusin¨¤. pesado. n. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. pagpapatalino sa tao. Cruset. [ki¨²bik] C¨²bico. v. n. mangbubungkal ng lup¨¤. iyak. Sigaw. Culm. destreza. humirang. Cupboard. v. n. n. sutil. [ki¨²ret] Cura. adj. [koed] Panza. [croesh] Apretar. n¨¢isasalansan. n. n. Yumukod. pumighat¨¬. n. oprimir. adj. Cudgel. v. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. Luminang. molesto. Kubo. Crusty. [cap] Copa. n. bumungkal ng lup¨¤. choque. vocear. Humadlang. n. n. [cr¨ªstalain] Cristalino. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. n. uminis. estorbar. adj. criminal. n. katalinuan. labrar. Cull. Crust. Cumulate. Cumbersome. elegir. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. astuto. n. Crush. humiyaw. Pepino. adj. bubog. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. bumugbog. [ki¨²lineri] Culinario. v. [k¨¢mber] Embarazar. parang bubog. llorar. [k¨¢ning] Habilidad. Sala. adj. [k¨¦lprit] Reo culpado. Culture. n. Crystal. Cumbrance. Cub. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. n. Pagpapainam ng lup¨¤. [croest] Costra. Manganak ang oso. Cully. v. adj. Cue. pagbukid. Crush. Crystallize. n. Cudgel. hadlang. mabalat. liga lig. Cuff. Magbunton. Sumuntok. v. taza. Kura. tangkalag. Magagamot. corteza. adj. obst¨¢culo. Bungg?. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. [koeb] Cachorro de la osa. mangbubukid. abala. Cunning. diinan. v. Cupbearer. Sumigaw. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. [croesh] Colision. Cry. peso. [k¨¦ltivet] Cultivar. v. primer est¨®mago de los rumiantes. Ung¨¢s. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. Cuddle. pisain. [cretch] Muleta. [koelm] Carbon de piedra en polvo. v. [kiub] Cubo. [cr¨¢sti] Costroso. fastidioso. kaliksihan.

v. remedio. adj. adj. [k?rl] Rizo de pelo. Cursory. Kulot ng buhok. adj. n. adj. [k?rb] Refrenar. v. [k?rd] Cuajar. Gumamot. Custom. adj. n. Pangulot. Curtail. acostumbrado. Curiosity. aborrecible. n. pamuuin.. [kars] Maldecir. Curve. n. n.Curative. Pagbabantay. pangkulot. lu mait. [k¨¢rsori] Precipitado. pagkabalikuk?. Customer. pasable. n. n. Maikl?. v. Curvity. tumungayaw. Nauukol sa kutis. lait. [k¨¢stamer] Parroquiano. n. manumpa. n. telon en los teatros. v. [k¨¦spidal] Puntiagudo. restriccion.. v. balikuk?. lunas. telon sa palab as dulaan. guardian. takip ng chi menea. Pamuuin. malvado. Currency. almohada. pag-iingat. Pamigil. hender. hamak. Curator. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. tanod. [k¨²stodi] Custodia. [kat] Corte. Adwana. v. Lechelan. Pagkabaluktot. asal. [k¨¢rviti] Curvatura. Curling-iron. Custom. n. Curtsy. Curious. [kiuri¨®siti] Curiosidad. Cuspidal. [karv¨¦cion] Encorvadura. lakad. n. cuidado. ¨²puan ¨® sandalan na unan. n.. Cut. [k¨¢stam] Costumbre. v. Kabaluktutan. partir. encorvado. [kiur] Curar. Curry. [k¨¢stard] Natillas. Putol. halagang tanyag. [kust¨®dian] Custodio. contener. Salaping karan iwan. Sinumpa. Maramot. pabay¨¤. gilit. coagularse. Curry-comb. ordinario. tajada. [ki¨²rios] Curioso. kapootpoot. Cure. Bantay. Curvature. [kars] Maldicion. sanar. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. Agos. Paikliin. [k¨¢rten] Cortina. n. v. hiw¨¤. Custard. [karv] Corvo. kagamutan. [karv] Corva. [k?rling-tongz] Encrespador. [k¨¢rrent] Corriente. medicamento. Cut. pangpigil. n. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. tungayaw. [k¨¢rrensi] Circulacion. [k¨¢rri-com] Almohaza. [k?rb] Freno. Cursed. palaputing maigi. uso. [kiur¨¦tor] Curador. kulukut¨ª. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. Curvation. Cure. n. [kat] Cortar. Curb. n. [k¨¢r-ri] Zurrar. adj. imprecacion. n. n. Baluktot. inconsiderado. comun. n. cuajar. . n. Curt. adj. v. karaniwan. requeson. Current. n. Curtain. [k¨¢rsed] Maldito. singil ng aduana.. coagular. kortina. makimot. adj. n. [k¨¢rvated] Corvo. [ki¨²retiv] Curativo. Panglinis ng kabayo. Curl. gumilit. abreviar. general. almohazar. [k¨¢rdl] Cuajarse. [c¨²shon] Cojin. Masinop. Pumigil. blasfemar. lumapot. mezquino. Nakagagam¨®t. [k¨¢rfiu] Guardafuego. kaugalian.. v. mainam. Cushion. Gamot. adj. Kulut¨ªn ang buhok. lagyan ng tabing. Pangul¨®t. Bumaluktot. Ugal¨¬. [k¨¢rrent] Corriente. bigla. Curd. v. Curvated. n. Curmudgeon. Kul¨®t. adj. [k¨¦rli] Rizado. Curb. Tabing. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. n. . Gatas na pinapamu?. Baluktot. pangkulot. [kart¨¦l] Cortar. balikuc?. Matulis ang dulo. Ang kin¨¢tatangahan. imprecar. Manggagamot. Sumumpa. Custody. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . Custodian. n. [kiur] Cura. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. [k¨¦rvechiur] Curvatura. Alak-alak¨¢n. Linisin ang kabayo. Customary. Panakip sa apoy. nakagagal¨ªng. torcido. humiw¨¤. [k?rd] Cuajada. [k¨¢stameri] Usual. Magtabing. derechos de aduana. Curfew. Current. Kar¨¢niwan. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. v. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. coagular. [karv] Encorvar. Curd. tapador de chimenea. valor corriente de alguna cosa.. Curse. n. Curdle. [k?rt] Sucinto. Cutaneous. Curl. adj. Kabaluktutan. Curly. adj. Mamu?. iklian. n. Curve. ng. magpagaling. Curling-tongs. Curse. M¨¢dal?an. Curtain. Sumpa. palaputing maigi. Suk¨¬. Custom-house. Pumutol. kaasal an. n. [k¨¢stamjaus] Aduana. Curve. pigilin. Kaugalian.

Babaing mahal. Sanggayong panahon. pana Daily. Maggagat¨¢s. dilatar. Daily. basa. M¨¢nanayaw. basa. Dampen. n. Cutlet. pamilansikin. [d¨¢medch] Da?ar. v. dilacion. Czarowitz. M¨¢mamatay-tao. [dam] Condenar. magkekes¨®. quesera. Mabilog. [d¨¢lians] Diversion. Mainam. laitin. n. n. Dabble. cerrar. [de¨ªli] Diariamente. Dancer. n. [s¨ªnical] C¨ªnico. n. adj. Damageable. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. in¨¢. pagtatagal. n. n. elegante. n. [s¨¢iclon] Tempestad. [d¨¦nti] Delicado. tela de lino. juguete. adj. Dainty. [del] Ca?ada. Dab. n. Sayaw. Tindahan ng gatas at keso. Sumayaw. [d¨¢bl] Rociar. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. s¨¢yawan. v. Harangin ang agos ng tubig. tap¨ªk. [k¨¢tlas] Espada ancha. n. L¨ªbangan. Araw-araw. [dam] Represar. v. Czar. Pangharang sa as¨®. b¨²hawi. wisikan. [d¨¢mpnes] Humedad. n. Dairy-maid. [dam] La madre en los animales. magpagayon-gayo n. Damper. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. kasiraan. [s¨ªlinder] Cilindro. Cutler. Sir¨¤. Reyna sa Rusya. kayong lino. pagputol. n. golpe blando. Pangalan ng bulaklak at n g babae. Har¨¬ sa Rusya. n. Cutlass. Dally. babaing ginoo. maglwat. laruan. Halomigmig. n. [k¨¢ter] Cortador. cotidiano. Halomigmig. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. [d¨¢li] Juguetear. masarap. [d¨¢di] Pap¨¢. n. n. Masungit. Dame. Cutter. Maglar?. n. [zar¨ªna] Zarina. Cycle. itay. . bailar¨ªn. n.Cuticle. Dainty. Dam. Sisirain. i p. Mga kasangkapang panghiw¨¤. alipustain. [s¨¢ion] Verdugo. adj. n. magbir?. Berdugo. n. S¨ªmbalo. Cylinder. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. hampas na marahan. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. suspender. Mabilog. [damp] H¨²medo. n. hacer pasar e l tiempo con gusto. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. Dilig¨ªn. Dale. [dem] Dama. [d¨¦nti] Bocado exquisito. Taong masungit. [zar] Zar. Damn. Damage. [k¨¢tlet] Chuleta. tapar. Cynic. [damp] Humedad. paggilit. Dance. baile. pa glulwat. Cutlery. [d¨¢mpen] Humedecer. salpicadura. n. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. Paghiw¨¤. Munting putol. Daisy. [k¨¢tler] Cuchillero. n. [d¨¦rimed] Lechera. epid¨¦rmis. Cyclone. [d¨¢mper] Apagador. [dans] Danza. Balok. n. D Dab. Inah¨ªn. Tatay. valla. Bagay na mainam. Limpak na karn¨¦. Cutting. Dilig¨ªn. Halomigmig. maglib¨¢ng. se?ora. bagay na masarap. pilansik. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. Sumir¨¤. magtagal. Dampness. [d¨¢masc] Damasco. Damp. n. Dairy. v. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. Cynical. Damask. adj. Cylindrical. Cyon. Bilog. alfanje. magsayaw. Dagger. [s¨ªnic] C¨ªnico. n. adv. n. n. Tagahiw¨¤. Bagy¨®. Cutthroat. [dans] Bailar. despreciar. n. detrimento. [k¨¢t-zrot] Asesino. magwilig. adj. v. Dalliance. n. Damage. Damsel. [d¨¢mzel] Damisela. Binibini. v. Parang. salopilan. burlarse. Damp. pu?al. Dam. se?orita. Damasco. wisikan. v. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. cada dia. n. [d¨¢medch] Da?o. harangan ng tubig. presa ¨® represa de agua. mantequera. Tungayawin. Czarina. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. Cylindric. adj. n. Paghalomigmigin. Pang-araw-araw. Talib¨®ng. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). Cymbal. Daddy. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. [de¨ªli] Diario. Dance. n. [dab] Rociar. [d¨¢guer] Daga. panggupit. n. g¨¢waan ng keso. divertirse. Isang ur¨¬ ng tabak. v. [k¨¢tting] Cortadura. n. n. adj.

Mapanganib. n. mag-bukang liwayway. despierto. manchar. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. Dead. Dash. v. n. sulig¨¬. [ded] El difunto. palamutihan. adj. golpe. n. Day-spring. n. Bing¨ª. Patayin. Dark. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. favorito. vivaz. Magpahilagpos ng pan¨¤. hat¨¬. arriesgarse. Diakonisa. ang nanaw. opaco. Dank. Kaarawan. n. choque. [d¨¦werk] Jornal. v. confundir. Daunt. [d¨¢rling] Predilecto. R¨¢tiles. kapanganiban. Dapper. n. [dikn] Di¨¢cono. adj. Dare. v. isa bit. palayawin. Mamagod. Iugoy. v. n. v. Madaling-araw. t¨ªmido. Palas?. [d¨¦fnnes] Sordera. Dazzle. fechar. [d?t] Datar. antes de ayer. Dawn. Deaden. [dey] Dia. currutaco. [d¨¦ndcheras] Peligroso. v. Danger. chocar. Ang namatay. Day-book. v. manggulat. Magtakda ng kaarawan. Daring. adj. umpog. v. Balakubak. [d¨¢rkn] Obscurecer. . [d¨ªkones] Diaconisa. dil¨ªm. n. dungisan. espantar. dumhan. Day-before-yesterday. Nakamamatay. Dauntles. [ded] Muerto. atrevido. Deafen. v. [d¨¢rnel] Ziza?a. adj. [d¨¦spring] Alba. Darken. Dart. Dandruff. [d¨¦fn] Ensordecer. Magsurs¨ª. estallar. adj. Sinta. Dark. n. n. adv. bibo. n. [d¨®ter] Hija. Dangle. Darkness. Di¨¢kono. Dawn. n. Dash. Daughter. [dart] Lanzar. Ar¨¢w. & n. n. Pat¨¢y. Dastard. Day-laborer. Bahagi. adornar con ostentacion. tirar. Date. Deafness. Deadly. lumab¨°. [d¨¢ndl] Mecer. adj. giliw. manglab¨°. Darksome. [darc] Obscuridad. [d¨¢rknes] Obscuridad. tumulig. Dwag. [d¨¦ring] Osado. [d¨¢stard] Cobarde. [d¨¦ndcher] Peligro. bumangga. Day-break. [d?t] Data. Deaf-mute. adj. ofuscar. n. adj. Liwanag ng araw. n. Sumayang ng panahon. Deaconess. obscurecerse. Bukang-liwayway. magdilim. [d¨¦dn] Amortiguar. Dumilim. Bungg?. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Deacon. Deaf. fecha. madilim. kalabuan. nakapangingilabot. [d¨¦dli] Mortal. n. [dash] Colision. Taong bingi't pipi. riesgo. Deal. atrever. [d¨®dl] Gastar tiempo. Date. Damong pangsir¨¤ ng palay. Date. arrojar. irog. Dandy. maliks¨ª. n. Lab¨°. Dead. acariciar. [d¨¢rksam] Obscuro. n. [d¨¦taim] Tiempo del dia. [darn] Zurcir. n. Kabingihan. [danc] H¨²medo. Bingihin. n. arriesgado. v. sumilaw. ofuscar. kaarawan. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. v. magtagp?. pinag-araw¨¢n. pangahasan. Kadiliman. Araw. ibp. Kulimlim. sumagas¨¤. amortecer. matatakut¨ªn. [don] Amanecer. [d¨¢ndraf] Caspa. noong makalawa. [darc] Obscuro. pan¨¤. n. Daub. Pangahas. [dont] Intimidar. manuy¨°. Tumakot. pagkabing¨ª. Palagkitin. Mapusok. opaco. [dash] Arrojar. Kamakalawa. Dangerous. adj. Day. pecha. malab¨°. Mapagmakin¨ªs. Darn. [d?z] Cansar. Sumilaw. alagar. colgar. Day-light. [d¨¦ring] Osad¨ªa. Daring. Iladlad. [d¨¦lait] Luz del dia. v. n. [d¨¢ndi] Petimetre. n. [def] Sordo. Madaling araw. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. Daywork. v. libangin. terrible. bangga. Buh¨¢y ang loob. [don] Alba. Mangahas. [d¨¦-buk] Diario. Daze. adj. albor. [dil] Parte. ilagda ang pecha. Mang-aar¨¢w. Day-time. v. Darnel. n. [d¨¦bric] Alba. arrojado. Mag-umaga. [d?t] D¨¢til. Malab¨°. [d?r] Osar. palasunod sa moda. n. v. el hombre muerto. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno.Dandle. [d¨¢per] Activo. [dart] Dardo. Dawdle. [d¨¢zl] Deslumbrar. Dart. n. n. Halomigmig. Kapangahasan. [d¨¦fmiut] Sordomudo. An¨¢k na babae. Pangan¨ªb. [d¨¢ngl] Soltar. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. n. Darling. v. damong hinihimam¨¢t. tinieblas. Dumaluhong. n. ibitin.

n. pagkamatay. n. makipaglaban. Debut. disputar. declinacion. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. Manghin¨¤. Decency. [dis¨ªt] Enga?o. Death-bed. Decay. [d¨ªler] Comerciante. kawal¨¢n. [dic¨¢nt] Decantar. ibukod. [d¨¦zles] Inmortal. Dear. Makipagtalo. Panghihin¨¤. Minamahal. n. Sisidlan na kristal. Debtor. Death-warrant. [dis¨¦neri] Diezmo. adj. Parusang kamatayan. Kamatayan. Debility. [d¨¦tor] Deudor. contienda. poner pies en polvoreda. Dearth. v. trasegar. Debase. pagkabulok. pitagan. adj. Dealer. [d¨ªsensi] Decencia. pagpanaw. Debit. n. n. [dib¨¦sment] Abatimiento. Pangayupap¨¢in. hamakin. n. adj. n. caro. humikayat sa kasamaa n. mapitagan. amado. Decadency. Decalogue. n. Unang pagkalitaw ng anoman. Death-penalty. timtiman. paghahanap-buhay. kumarimot. libertinaje. [d¨ªbar] Excluir. Debate. Death-blow. Decease. Death. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. Deceit. [dil] Distribuir. treta. Lisanin ang kampamento. envilecer. [d¨¦bit] Adeudar. Utang. fallecimiento. Decay. n. tr¨¢fico. [dic¨¢pitet] Decapitar. n. [derz] Carest¨ªa. Magdaray¨¤. caro. Pagtatalo. defraudar. pagaasal na wa lang tuos. sumama. n. Hatol na kamatayan. Decadence. Pagpugot. Decampment. ibuhos. mapagbigay-loob . adj. [dik¨¦] Decaer. costoso. Magbuhos. kura sa katedral. degollar. modestia. Debate. mahal. [dic¨¢nter] Botella de cristal. Pagkasir¨¤. [d¨¦zbel] Toque de agonia. Dean. pangangalak l. mangalakal. viciar. iniirog. disputa. mudar un ejercito su campamento. n. [dib¨®ch] Corromper. complaciente. tumakas. n. lal¨¢ng. manaw. n. Decanter.Deal. Decapitation. [dis¨¦nial] Decenal. [dib¨¦t] Debate. Dean. desorden. v. fallecer. Ang sangpung utos. Deceitful. hib¨°. [dik¨¦] Decaimiento. [det] Deuda. n. December. traficar. ginigiliw. ang unang paghayag ng bagong a rtista. [dik¨¦densi] Decadencia. v. Asal. comercio. Paglilipat ng kampament o. vida disoluta. n. pagsama. Pagkamatay. [d¨¦but] Debut. [dic¨¢mp] Decampar. adj. Pag-aalibugha. Magalang. [d¨¦zblo] Golpe mortal. Decennial. pervertir. pangungugal¨¬. ilapat ang kampamento. trato. Debauch. n. [dib¨ªliti] Debilidad. n. Pag-aalibugh a. v. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. Day¨¤. n. n. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. [dis¨ªs] Muerte. . Decamp. deg¨¹ello. maghat¨¬. [dib¨®ch] Exceso. mabulok. pagmamatwiranan. [din] Dean. Death-bell. [dib¨ªlitet] Debilitar. Decease. Magbahagi. humin¨¤. mercader. Walang kamatayan. Masir¨¤. paglalang?. [dib¨®cheri] Desareglo. [dis¨ªtful] Enga?oso. pagkahamak. Pangangayupap¨¢. Mamatay. Sangpung ta¨®n. [di?r] Querido. n. artificio. [dis¨ªs] Morir. Deathless. desorden. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. manghihib¨°. Debar. v. n. Decapitate. magsalin. Aguny¨¢s. borracher¨ªa. ini ibig. Kilos-mahal. H¨ªgaang pinaghingaluan. [dis¨ªv] Enga?ar. Debasement. maayos. v. d¨¦bito. makipagmatwiranan . nagkakautang. Debauch. n. n. Pumugot (ng ulo). Debit. Decant. manghib¨°. escapar. Pautangin. fraudulento. Dealing. empeorar. [dez] Muerte. n. n. Ihiwalay. v. v. [dik¨¦d] D¨¦cada. Debauchery. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. Deceive. n. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. Utang. isalin. Disyembre. Debilitate. fraude. Magpahamak. envilecimiento. n. n. Decennary. v. pamumuhay ng walang tuos. May-utang. Decade. v. n. n. v. Panglulupaypay ng anoman. v. declinar. Debonair. Tagal na sangpung ta¨®n. Magday¨¤. [d¨ªling] Conducta. Panglulupaypay ng anoman. [dis¨¦mboer] Diciembre. [dib¨¦t] Discutir. Kasalat¨¢n. Debt. [dib¨¦s] Humillar. [d¨¦bit] Debe. [dik¨¦dens] Decadencia. M¨¢ngangalakal. n. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. repartir. [debon¨¦r] Urbano. v.

manalaysay. [d¨¦coret] Decorar. Deed. consumido por la vejez. Ang nag-aalay. Mahin¨¤ sa katandaan. digerir. [dim] Juzgar. Decorative. Decree. edicto. hapay. tumang g¨ª. Magbawas. Decoct. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. Dedicatory. Pagkabulok. adj. Decimal. Nakakaday¨¤. [dicr¨ªs] Decremento. adornista. diminucion. v. [decor¨¦tiv] Decorativo. hapay. pag-unt?. profundo. Gayak. Deck. insulto. cubierta. Ikapu?. n. v. n. n. Gawa. [did] Accion. consagrar. v. perorar. n. disminuir. t¨ªtulo ¨® katibaya . Decipher. paghupa pagkabawas. Deduct. Takap. [dec] Bordo. Dedication. v. pensar. n. Pagkalut¨°. v. Deep. adj. [d¨¦simal] Decimal. [dicl¨¦r] Declarar. . rehusar. [dis¨¢ifoer] Descifrar. adj. [d¨ªsent] Decente. [dicr¨¢i] Desacreditar. n. n. Decry. [dip] Pi¨¦lago. n. Declaration. [declar¨¦cioen] Declaracion. v. Declaim. Pangungupas ng kulay. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. Tumarok. Decorate. ordenar. Decorum. n. Decoction. umawas. [d¨¦coroes] Decente. n. Mangat? ng ibon Decrease. sumir¨¤. n. [dis¨¦ptiv] Falaz. magpasya. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. Deck. pagkasir¨¤. Decisive. n. Deepen. [dic¨®ct] Cocer. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. adj. ancianidad. Decline. kumur¨°. pananalaysay. Dedicate. umiwas. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. Decide. Tagapaggayak.Decent. Decomposition. estimar. magbawas. enga?oso. kiling. Humapay. enga?o. palamut¨¬. turingan. Declension. hecho. cubrir. hib¨°. n. n. sustraer. Decorous. Lutuin. mag-isip. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. [dicr¨ª] Decretar. Deduction. [dicomp¨®z] Descomponer. lait. adj. Decrepit. decoroso. Pasya. n. [d¨¦dik?tor] Dedicante. Decoy. Decree. [did¨¢ccien] Deduccion. n. Mapitagan. [dis¨ªsioen] Decision. Bawas. Pananalita. [dicl¨ªviti] Declive. utos. [dis¨¢isiv] Decisivo. mag-alay. Mapanirang puri. Malalim. [dis¨¢id] Decidir. Deceptive. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. mahinahon. n. Pagbabawas. manghalay. determinar. magkulang. [dec] Ataviar. mangu tya. v. Decorator. Mag-alis. ¨²lian Decrepitude. pag-aalay. Declivity. n. n. [dicr¨ª] Decreto. magwar¨¬. humilig. n. [dip] Hondo. Kahinaan sa katandaa n. [d¨¦diket] Dedicar. Deception. Declare. evitar. [dic¨®roem] Decoro. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. Pangangat? ng ibon. palalimin. Pahayag. resolucion. [dicr¨¢ier] Difamador. v. Maggayak. Hilig. Pasya. v. [dicl¨¦m] Declamar. Pagtatalag¨¢. [didact] Deducir. Day¨¤. Mapagkilos mahal. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. kumiling. pagh upa. [dicl¨¢in] Declinar. Declamation. resolver. Laot. Deem. n. Decision. decadencia. pag-uulian. kiling. Deep. diminucion. n. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. Decrial. hanguin. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. v. mahinhin. Declination. Mag-utos. Humatol. Dedicator. disfamar. menguar. Tumuring. patalabis. n. magpalamut¨¬. pagkalabog. Magpasya. kulang. [d¨ªpn] Profundizar. mapitagan. Decrier. Hilig. [declin¨¦cioen] Declinacion. v. Manirang puri. Decline. Decompose. [diclam¨¦cioen] Declamacion. [dis¨¦pcioen] Decepcion. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. censurar p¨²blicamente. Humang¨°. v. magkulang. humul?. Magpahayag. Decoloration. adj. pangpalamut¨¬. decencia. tagapagpalamut¨¬. Takpan. adornar. n. chochez. Bumulok. Pitagan. tungayaw. labugin. adj. pagkabawas. pag-u nt?. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. Panggayak. Magtalag¨¢. [dicl¨¢in] Declinacion. Lapag ng sasakyan. [didi¨²s] Deducir. v. [dedik¨¦cion] Dedicacion. [dicr¨ªs] Decrecer. adj. taruk¨ªn. Mapasisiyahan. Dalisdis. v. v. nakakahib¨°. adj. v. n. [decor¨¦tor] Decorador. Bawas. v. maghayag ng kahulugan. Decoy. v. decadencia. consagracion. n. [decor¨¦cien] Decoracion. hinhin. derivar. Manalita. Decrease. Decoration. lupang matar¨ªk.

[dif¨ªt] Derrotar. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. [dif¨¦nsles] Indefenso. [d¨¦ferens] Deferencia. n. Defamation. pagk¨¢supil. Pagkasir¨¤. [dif¨¢il] Manchar. n. adj. dumaig. falta. abuluyan. Kakulangan. Deficit. n. Deference. [dif¨¦r] Diferir. v. n. manub¨¤. sumupil magpasuk¨°. hind? ganap. pagk¨¢baba. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. Landas. [defl¨¦ct] Desviarse. May kalaliman. n. adj. ensuciar. Dumungis. sumir¨¤ ng any?. n. calumnioso. Degeneracy. [dif¨¢in] Definir. n. pasiyahan. M¨¢ninirang puri. tagapagtanggo l. Deformity. [difr¨®d] Defraudar. Pagkukulang. adj. [dif¨¢i] Desafiar. imperfecto. p¨¢gsuk¨°. . lumaban. v. [dif¨¦ccien] Defeccion. vencer. kulang. Deficient. dungisan. Buh¨¢y-ang-loob. afear. Us¨¢. salaysa yin. kalaliman. [def¨ªciensi] Defecto. Definition. v. Defaulter. [dif¨®lt] Omision. Lalim. v. n.Deeply. pananalag. Humamon. retardar. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. pagwawalang bahal¨¤. adv. Defray. [dif¨¦ct] Defecto. Defy. Kaskasin. sala. Hamon. binbinin. nasir¨¤. n. v. [dif¨®rmiti] Deformidad. delito. [dif¨¢lket] Desfalcar. [definicien] Definicion. rodeo. Defamer. Paninirang puri. Define. tuos. May kulang. p Defeat. n. [difam¨¦cion] Difamacion. destruir. pagk¨¢lupig. Mangday¨¤. Kakulangan. Antalahin. ang n¨¢sasakdal. n. Pagkalaglag ng mga dahon. Deflour. maliks¨ª. n. sal¨¢g. Pagkatalo. n. pitagan. n. defecto. muerto. Deflect. [dif¨¢il] Desfiladero. Defenceless. Manirang puri. consideracion. Defraud. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. Deflexure. Defeat. [didch¨¦neresi] Degeneracion. Deform. kamalian. liwanagin. [dif¨ªcient] Deficiente. Ang hind? tumupad sa katungkulan. Defend. [dif¨¦nsiv] Defensivo. [dif¨¦ctiv] Defectivo. v. [dif¨¦s] Borrar. Deface. Magsanggalang. Defective. abandono. [difl¨¢ur] Desvirgar. n. Salaysay ng kahulugan. corromper. Patay. [dif¨¦ns] Defensa. v. Defame. v. despejado. calumniar. Defile. v. Ipahayag ang kahulugan. [dif¨¦m] Disfamar. [deft] Despierto. sumir¨¤. Deft. adj. Deflection. v. bajeza. galang. exacto. pagbibigay-loob. n. humiwalay. Deepness. Nakasisirang puri. el que no cumple con su deber. kap¨®s. calumnia. Magkulang. diestro. v. pagpapabaya. apartarse. separacion. Pagkahamak. dilatar. pagkalisy¨¤. n. v. n. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. imperfeccion. [d¨ªpnes] Profundidad. umupasala. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. pagsasanggalang. [def¨¦ndant] Defensor. incapaz de resistir. Pagkukulang. Tagapagsanggalang. n. determinar. [d¨ªpli] Profundamente. Defection. Manir¨¤ ng dalaga. [dir] Ciervo ¨® venado. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. [difl¨¦csiur] Torcimiento. n. n. sirain. n. calumniador. Lumupig. reo demandado. adj. [dif¨¢nt] Difunto. Defile. Magpapangit. Kakulangan. culpa. desfigurar. v. Defoliation. Defendant. namatay. pintas. vencimiento. magkasala. Definite. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. adj. respeto. Deer. Pagsa ng-ayon. Pagkalihis. [dif¨®lter] Contumaz. descuido. adj. atrasar. describir. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. magtanggol. Defence. n. Defensive. ipagpal iban. [difam¨¦tori] Infamatorio. Defect. Deficiency. may kapi ntasan. v. bumulok . [dif¨®lt] Faltar. n. mapag-upasala. pagpayag. Deficience. condescendencia. Defer. manekas. [dif¨¢ilment] Corrupcion. Defunct. magparumi. Default. Pagk¨¢lisya. Defilement. [difr¨¦] Costear. Default. Sanggalang. Lumih¨ªs. [d¨¦finit] Definido. papangitin. v. pagtiwalag. falta. [dif¨¦nd] Defender. Defamatory. n. [dif¨®rm] Desformar. desfigurar. nanaw. Defalcate. Kakulangan. [dif¨¢mer] Infamador. [dif¨ªt] Derrota. Defiance. [def¨ªciens] Defecto. Paggugulan. imperfeccion. pagtatang gol. pagkabulok. Kulang. matalin¨°.

Inam. kaayaaya. Nakakapah amak. ipagpaliban. [delf] Loza vidriada. [dil¨¦] Dilacion. dise?ar. mabait. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. v. narracion. Delicious. Maging hamak. n. v. [degrad¨¦cion] Degradacion. Degrade. n. kadyosan. Delude. [dilect¨¦cien] Deleite. [didch¨¦neret] Degenerar. Pagkadyos. Maingat. Kalugodlugod. Delegation. Dyosin. ma lugod. Pagbibigay. rendir. n. adj. v. n. pagbibigay-any?. pag-aring Dyos. lungkot. . Matwa. pa nanalaysay. Delay. Delf. Hamak. [del¨ªb?ret] Deliberar. Magpangayupap¨¤. Deism. kalugod-lugod. Degree. papaglwatin. Pagkaantala. Delegate. Maingat. diputar. Saya. ligay¨¤. v. n. Delicate. magbigay-any?. Hib¨¢ng. v. Umapaw ang tubig. n. venenoso. panganganak. lugod. Delightful. Deliberately. Delectable. placer. maghunos dil¨ª. Kinatawan. nakalalasing. mortal. n. v.Degenerate. manghib¨°. May-sala. Pagk¨¢baba. Delicacy. twa. n. Pagwawar¨¬. divinidad. n. Deliciousness. m¨¢pabab¨¤. n. Magbigay. v. diputado. lugod. [delegu¨¦cion] Delegacion. delicioso. [d¨¦in] Dignarse. culpa. Magwar¨¬. sarap. Delight. [d¨¦leguet] Delegado. Deject. m asarap. Malalim na lib¨ªs. diluvio. [didch¨¦cted] Abatido. apaw ng tubig. adj. kawili wili. M¨¢pababa. adj. calidad de una cosa. v. ur¨¬. rango. [dil¨ªcioesnes] Delicia. mabait. magpalay¨¤. n. relatar. parto. afliccion. Day¨¤. Deity. contentarse. [dil¨ªv?rans] Entrega. nakamamatay. [didch¨¦neret] Degenerado. [dil¨ªneecien] Delineacion. Delay. Pagbibigay. exquisito. entrampar. [dil¨¢itful] Delicioso. Degenerate. [del¨ªneet] Delinear. walang kabuluhan. lugod. condicion. criminal. Delectation. adj. divinizar. Nangangayupap¨¤. pagkalabag sa utos. [d¨¦izm] Deismo. [digr¨¦d] Degradar. bajeza. Deign. afligir. [d¨¦likesi] Delicadeza. [dil¨¢it] Delicia. desalentado. kagalakan. Delirium. Deification. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. Panglaw. Waw¨¤. humamak. [dil¨ªncuensi] Delito. Delivery. n. adj. Say¨¢. humul¨°. valle hondo. v. destructivo. desalentar. Delirious. n. magsalaysay . Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. [deifik¨¦cion] Apoteosis. pagkahamak. dalamhat¨¬. Dejected. n. Gumuhit. [digr¨ª] Grado. deleite. [del] Hondonada. n. v. Grado. [dil¨¦ctabl] Deleitable. Antalahin. magpahin¨¤ ng loob. sira a g loob. [d¨¦ifay] Deificar. Delusion. n. Delineate. Marapatin. Dell. n. n. pagkabinbin. Deliberate. [dili¨²d] Enga?ar. Delegate. libramiento. pagkamaselang. ilusion. hunos dil¨¬. n. v. Deist. Deluge. Delineation. [dil¨ªncuent] Delincuente. Delta. deleitoso. Ang nananampalatayang may Dyos. degeneracion. deshonrar. [dil¨ªcioes] Delicioso. [d¨¦iti] Deidad. Deluge. v. kasayahan. pagkapaliban. klase. Delight. [dil¨ªrioes] Delirante. n. [d¨¦leguet] Delegar. placer. [d¨¦liudch] Diluviar. n. Magday¨¤. Deliberate. [dil¨ªv?ri] Entrega. Pagkahibang. n. paglul wat. agradable. Losa. [d¨¦liket] Delicado. pagkahibang. adj. masiyahan ng loob. Deify. libramiento. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. [delet¨ªrioes] Deletereo. Pagkakinatawan. Degradation. Deliverance. ing t. dumalamh at¨¬. Selang. [d¨¦liudch] Inundacion. n. gusto. Ariing Dyos. [dil¨ªroem] Delirio. Pagguhit. [didch¨¦ct] Abatir. adv. Maselang. retardar. Pagdyos. desanimar. Deliberation. magalak. n. Delinquent. pagkatiwalaan. n. parto. n. [d¨¦ist] Deista. [dil¨ªv?r] Dar. Baha. v. panganganak. tardanza. Degeneration. n. Kaayaaya. envilecer. Pagkahamak. kahalili. [del¨ªb?ret] Cauto. Delinquency. nagdadalamhat¨¬. hapis. Deliver. n. Mainam. considerar. [dil¨¢it] Deleitarse. Sala. [d¨¦lta] Delta. desvariado. deificacion. [deli¨²cien] Enga?o. adj. katiwal¨¤. Deleterious. kalugod-lugod. pagk¨¢baba. [didch¨¦ccien] Tristeza. hib¨°. adj. Katawanin. libertar. avisado. circunspeccion. manirang puri. Dejection. [dil¨¦] Diferir.

Panganlan. [dim¨®nstret] Demostrar. magsakdal. n. lwat. pamagatan. Dental. Magsumbong. [dinomin¨¦cion] Denominacion. endemoniado. Magpakilala. antro. [dim¨¢iz] Muerte. Pagpapakilala. falaz. n. adj. v. Demoralize. Dentista. [dim¨²r] Vacilar. m¨¢pulaan. v. Dentist. naturalizado. loco. Demarcation. [dim¨®crasi] Democracia. abollar. Dent. nombre. luhog. Hing?.. Demand. v. peticion. [dim¨ªcion] Degradacion. m¨¢ipahihind Denial. Demagogue. [dili¨²siv] Enga?oso. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. solidez. hubuan. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. pam agat. Denominate. Paghubad. tagal. n¨¢ipaliliwanag. v. paliwan ag. Kasinsinan. Demonstrable. magdenunsya. [demonstr¨¦cion] Demostracion. Demerit. Umukit. [din¨®t] Denotar. desmerecimiento. mag-asal. sirain ang mabuting ugal¨¬. Demoralization. [dim¨®niacal] Demoniaco. Dent. n. Pag-aalinlangan. Mag-ugal¨¬. tawagin.. Kamatayan. Dense. nombrar. [dens] Denso. limite. indicar. lumuhog. adj. Delve. n. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. Ukit. asal. n. Mawal¨¢n ng karapatan. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. Demise. n.Delusive. pagkakait. hoyo. n. N¨¢ipakikilala. hangganan. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Denounce. Demonstrative. Nagpapakilala. reclamar. [dimark¨¦cion] Demarcacion. n. v. Democratic. [dent] Hacer muesca. Demur. [d¨¦nizen] Extrangero. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. espeso. [dim¨¦nted] Demente. Gaw¨ªng mahalay. Demand. adj. Delve. [dimi¨²r] Sobrio. v. sirain. Democracy. [dent] Muesca. Pagkauktol. Den. [dim¨®nstrabl] Demostrable. Demure. Mah¨ªnahon. [din¨®minet] Denominar. v. nagpapakita. magpaka. Denomination. pagpapahind? . [delv] Foso. [d¨¦nsiti] Densidad. adj. Demise. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. galaw. v. pagd edentista. moderado. tumarok. n. dudar. Demoniac. n. Demarcate. Inaalihan ng demonyo. v. sakdal. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. Dentifrice. adj. [dim¨²rer] Demora. n. Pagwasak. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. matigilan. [d¨ªmon] Demonio. Ulol. m¨¢ipagkakait. [d¨¦ntal] Dental. Demurrer. n. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. Inaalihan ng demonyo. n. m¨¢pintasan. Demonstration. despojar.. Kahalayan. M¨¢ikakaila. adj. Denudation. siksik. Pagkaila. n. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. adj. [din¨¢iabl] Negable. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. delatar. n. repulsa. Demonyo. [dim¨¢iz] Legar. Denote. lungga. [den] Caverna. Democrat. [dim¨®lish] Demoler. kilos. Tandaan. sondear. [dim¨²r] Duda. n. paggiba. Hukay. P¨¢mahalaang bayan. Density. n. Demur. Demoniacal. [dimark¨¦t] Amojonar. [d¨¦ntist] Dentista. m¨¢itatangg¨ª. [dim¨®niac] Demoniaco. v. [delv] Cavar. Dentistry. [dim¨¢nd] Demanda. malapot. [d¨¦magog] Demagogo. n. [din¨¢ial] Denegacion. . magpakita. siksik. Ngalan. paghub¨°. nagpap aliwanag. v. endemoniado. Demented. Pint¨¢s. tigil. n. Demission. n. tawag. hesitacion. Mag-alinlangan. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. n. adj. pagpapakita. magpaliwanag. deshacer. pagsir¨¤. gibain. Masins¨ªn. mag-alanganin. Ugal¨¬. Nauukol sa ngipin. hubd¨¢n. Magpamana. n. [diminoer] Porte. kalaputan. pag-aalanganin. v. Demonstrate. bansag. magsakdal. n. Huming?. [dim¨ªn] Portarse. [dini¨²d] Desnudar. Humukay. apelativo. adj. n. conducirse. pul¨¤. [dim¨¢nd] Demandar. Ang d? kababayan na inaring kabakay an. [demol¨ªcien] Demolicion. v. v. pagtangg¨ª. Magdaray¨¤. Demolition. Demolish. Demean. Hubar¨¢n. pagkaudlot. Demerit. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. n. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. Demeanour. v. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. significar. decadencia. Denude. Denizen. Deniable. sira ang bait. Wasak¨ªn. n. adj. adj. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. [dim¨¦rit] Desmerecer. Demon. [d¨ªnauns] Denunciar. Yungib. Patoto. Panghihin¨¤. fallecimiento. escr¨²pulo.

Hang?in sa ib¨¢. renunciar. [dip¨ªct] Pintar. delegar. n. Pumint¨¢. [dir¨¢id] Burlar. Sumir¨¤. [dip¨®rt] Portarse. Depredation. Pagkagul¨®. Deputation. v. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. Depute. v. Pagpaw¨¬. Pagkaaba. [dir¨¢iv] Derivar. Lagak. Derangement. [deodoraiz] Desinficionar. n. Paw?. papagpakumbab¨¢in. Ugal¨¬. Derange. Derrick. n. humamak. n. adj. [dir¨¢isiv] Irrisorio. v. Derive. Pagpapatapon. Sam¨°. p¨¢gkakapakumbaba. [deriv¨¦cien] Derivacion. v. profundidad. pagkamatay. pagkai wan. n. muerte. magdamdam. ab a. Deprecate. [dipr¨¦vd] Depravado. mofar. Derivative. conducta. desordenar. n. Pag-aalis ng katungkulan. [din¨¢i] Negar. describir. v. dep¨®sito. v. mamatay. Deputy. adj. Hamakin. [dipl¨®rabl] Deplorable. abandonado. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. v. pamanh¨ªk. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. n. almacen. destierro. Kasir¨¢an. kalaliman. Derelict. adj. asal. pagkawala. Kasir¨¢an. rogar. v. kahapishapis. Lalim. Depict. Deodorize. pawalan ng kabuluhan. Pagk¨¢hamak. [dip¨¦nd] Depender. corrompido. conducirse. [dip¨®z] Deponer. desorden. [dip¨®rtment] Porte. kumaila pahind?. desestimacion. pagkasug¨°. desterrar. Deposal. Dereliction. n. Paw¨ªin. Bawaan. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. tumuya. mahapis. [d¨¦pridet] Depradar. Depression. humillar. umalis. pagpapabaya. alangan¨ªn. Alisin sa katungkulan. n. Ugal¨¬. pagkasir¨¤ ng ayos. Guluh¨ªn. negociado. [d¨¦rilict] Desamparado. Deportation. Depend. Depressive. Manuya. v. [d¨¦roguet] Derogado. [depiut¨¦cien] Diputacion. adj. miserable. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. [deprid¨¦cioen] Depredacion. kabuluk¨¢n. n. [diport¨¦cioen] Deportacion. Kalunos-lunos. Pagkapabaya. Pag-aalis sa katungkulan. Derogate. destituir. [d¨¦roguet] Derogar. sir¨¢in ang ayos. libak. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. n. n. destierro. abandono. v. manglib¨¢k. morir. p¨¦rdida. pag-al¨ªs. [dip¨®t] Dep¨®sito. mamanhik. Deprecation. Deplorable. retratar. n. [dipr¨¦s] Deprimir. Maglagak. manglo¨®b. v. Deride. Depraved. conducta. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. ipatapon. [depz] Hondura. Kinatawan. Tumangg¨ª. Sumam¨°. adj. Bab¨¢an ng hala g¨¢. [d¨¦priket] Deprecar. uyam. pagpanaw. n. v. n. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. lamentar. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. n. Pagyaon. Malunos. [dir¨ªcion] Irrision. Depreciation. [dipr¨¢viti] Depravacion. ruego. n. Derivation. v. n. Mani¨ªl. [deril¨ªccien] Desamparo. [dipr¨¦cien] Depresion. mofa. [dip¨¢rchur] Partida. Depravation. n. v. Pagkakabaw¨¤. Sira. Derisive. Derogate. corromper. Pasaklaw. Deportment. [dip¨®zal] Deposicion. pangloloob. [derogu¨¦cien] Derogacion. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. deportacion. saqueo. n. corrupcion. v. n. walang sukat luminga p. Deposition. [deprav¨¦cioen] Depravacion. estar dependiente. Deprivation. [dip¨®zit] Depositar. Deprive. Pagkakinatawan. Pagkahang¨° sa ib¨¢. bulok. nakaaaba. Pinabayaan. [d¨¦piuti] Diputado. Depredate. Derision. Depress. corrupcion. [dipl¨®r] Deplorar. Yumaon.Deny. Nakakahamak. Depreciate. despojar. manaw. . burla. pagkasir¨¤ ng kam n. suy¨°. [dip¨¢rtment] Departamento. Department. [dir¨ªvativ] Derivativo. Tuya. abismo. asal. Deport. pinawal¨¢ng kabuluhan. n. maglarawan. adj. Deport. bumulok. Kumatawan. Depravity. delegado. v. Deprave. peticion. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. kabuluk¨¢n. abatimiento. pagtatapon s a ibang bayan. Depth. mag-asal. Depot. menospreciar. v. n. despreciar. suplicar. K¨¢gawaran. Paniniil. saquear. Kataw¨¢taw¨¢. Depose. escarnio. [dipr¨¦v] Depravar. rumetrato. [dipr¨¦siv] Depresivo. Deposit. Deplore. Deposit. [dipr¨¢iv] Privar. v. Depart. Mag-ugal¨¬. [dip¨®zit] Dep¨®sito. Departure. adj. n. [depriv¨¦cien] Privacion. pagbabaw¨¤. Derogation. [dip¨®rt] Porte. v. v. L¨¢gakan. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. n. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. [dir¨¦ndch] Desarreglar. [dipi¨²t] Diputar. sumuy¨°.

[d¨¦zolet] Desolado. Map¨®otin. Karapatdapat. Despiteful. Desolate. Descendant. v. intencion. n. [diz¨¦rv] Merecer. proyectar. Despond. abatirse. Pagkailang. Lumutas. [d¨¦sicret] Profanar. [diz¨¦rving] M¨¦rito. inap¨®. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. palus¨®ng. pumita. Itur¨°. bumaba. Umakal¨¤. Mananais. Pagtuy?. [desicr¨¦cion] Profanacion. [disp¨¢tch] Despacho. solitario. adv. Desirous. pasuba. Lumapastangan. n. magnas¨¤. adj. malaking parang na palanas. desesperacion. gumu it ng any?. Taong pangahas. privar. Descension. angk¨¢n. intento. Lumusong. arruinar. tanawin. [discr¨ªptiv] Descriptivo. n. Karapatan. [dis¨¦ndant] Descendiente. de intento. Describe. Desperation. pagkababa. panghihin¨¤ ng loob Despair. adj. adj. [dis¨¢in] Designio. n. Magnais. [diz¨¦rving] Meritorio. [disid?ret] Desear. [desk] Escritorio. Magkulang ng pag-asa. hinlog. Despicable. Desert. n. lutas¨ªn. manglupaypay. Desk. Poot. Pagbaba. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. n. Kawal¨¢n ng pag-asa. determinar. [d¨¦zert] Desertar. Kawal¨¢n ng pag-asa. despoblar. hamakin. se?alamiento. Il¨¢ng. ilarawan. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. Design. Despoil. [dis¨¦ncion] Descension. ansia. [d¨¦spicabl] Despreciable. avistar. inap¨®. humint?. Pagtutur¨°. soledad. de proposito. Designedly. [dis¨ªket] Desecar. Designate. lusung¨ªn. pita. Deshabille. adj. adj. Desecrate. v. anhelo. Switik. v. n. may nas¨¤. Hamak. kasiraan. adj. May taglay na pananalaysay. Descend. Desiccation. Ilang¨ªn. se?alar. v.Dervish. [diz¨¢inedli] Adrede. n. n. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. [disp¨®nd] Desconfiar. Deservedly. bajar. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. adj. desde?ar. v. n. Desertion. Desecration. n. dise?ar. lah¨¬. ruina. adv. Designing. adj. Paglutas ng anoman. paglusong. [design¨¦cion] Designacion. v. [dis¨¦nd] Descender. n. n. Mapagnais. maghangad. [discr¨¢ib] Describir. lipulin ang mga t¨¢hanan. palus¨®ng. mapanglaw. kinus¨¤. Marapatin. Descendent. [diz¨¦rtor] Desertor. lah¨¬. pagtatanim ng loob. [diz¨ªst] Desistir. Paglapastangan. [disp¨¢itful] Despechoso. posteridad . [disp¨¦r] Desconfianza. Despise. ansioso. Magtaan¨¢n [ang kawal]. proyecto. Deserving. v. apetecer. adj. Mawal¨¢n ng pag-asa. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. Magnas¨¤. nas¨¤. Descriptive. Descent. [disp¨®il] Despojar. n. malungkot. Magtigil. degradacion. [discr¨¢i] Observar. n. [discr¨ªpcion] Descripcion. Tumay?. Despatch. Despatch. Desperado. bajada. v. Il¨¢ng. mag-ibig. [d¨¦z?rt] Desierto. Pababa. v. [dis¨¢in] Designar. Desolation. [diz¨¦rcien] Desercion. tuso. [dis¨¦nt] Descenso. pagkalusong. declive. v. [desper¨¦cion] Desesperacion. Kawal na taanan. v. Deserving. pupitre. [d¨¦rvish] Derviche. Isalaysay. taong malikot ang kamay. Desire. daliriin. [diz¨¢ining] Insidioso. v. n. v. n. ser digno. Walang pag-asa. v. [diz¨¢iroes] Deseoso. Desiderate. nararapat. papagingdapatin. descendencia. paglalarawan. n. [disp¨¢iz] Despreciar. Sulat¨¢n. [disp¨¦r] Desesperar. [disp¨¢tch] Despachar. [d¨¦signet] Apuntar. magnais. n. Desist. Desert. plano. [d¨¦speret] Desesperado. tr¨¢sfuga. Desperate. Nais. Despite. Despair. pababa. mapagtan¨ªm sa loob. [diz¨¢ir] Desear. [diz¨¢irabl] Deseable. pendiente. Monheng maometano ¨® monheng moro. may nais. Pagbaba. Desire. pumita. akal¨¤. v. [disp¨¢it] Despecho. [disik¨¦cion] Desecacion. Deserve. Humamak. v. n. Pagtataanan ng kawal. querer. mananas¨¤. dise?o. Banta. mapagnas¨¤. [d¨¦zolet] Desolar. Designation. v. astuto. Descry. . n. n. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. Description. Pananalaysay. May karapat¨¢n. umurong. [dezol¨¦cien] Desolacion. Sinadya. mapipita. v. Deserter. panu kal¨¢. Desiccate. Desideratum. kawasakan. hangad. paglus¨®ng. Desolate. manghin¨¤ ang loob. [diz¨¢ir] Deseo. n. magpanukal¨¤. pagdalir¨¬. Desirable. ipalagay na walang ka buluhan. destruccion. w sak¨ªn. adj. [desper¨¦do] Hombre atrevido. Tumanaw. Angkan.

h ampas-lup¨¤ salat. Pagkatuklas. [divast¨¦t] Devastar. [dit¨¦ncion] Detencion. iguh?. mapag an. impedir. n. [d¨¦stin] Destinar. [div¨¦st] Desnudar. [dit¨¢tchment] Destacamento. v. Detach. Detection. Nakawawasak. Bumuti. D? matutulan. [destin¨¦cien] Destinacion. [ditermin¨¦cion] Determinacion. [dit¨¦l] Detallar. [dit¨¦l] Detalle. paglusob. hado. Pagpigil. pag-inam. desolacion. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. n. desalentado. pagkahayag. desarrollar. ipahayag. Pakasulong. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. lumutas. Despondent. abandono. Detail. Detour. al por menor. da?o. v. Pasiya. pagk¨¢guh?. Kaukulan. pagkawasak. n. [d¨¦spot] D¨¦spota. n. Pagkawasak. n. sirain. kagibaan. adj. [dit¨¦st] Detestar. pagpiit. Itakwil. ipaliwanag. Destruction. kasiraan. [dit¨¦stabl] Detestable. Kaukulan. adj. [divi¨¦t] Desviarse. Detail. nakas isir¨¤. v. ayaw¨¢n. infamar. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. [ditest¨¦cion] Destestacion. suerte. saqueo. [dit¨¦n] Detener. lupaypay. Destroy. v. Salaysay. Develop. [d¨¦triment] Detrimento. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. kayamutan.Despondency. gumiba. Dethrone. Pagkukulang ng pag-asa. [dit¨²r] Rodeo. hubarin. palad. manirang p uri. Destine. Determinate. Magwasak. [d¨¦stitiut] Destituido. kapalaran. pinabayaan. hubd¨¢n. [dit¨¦ct] Descubrir. n. [disp¨®ndensi] Desconfianza. idestino. Kulang ng tiwal¨¤. tumuloy ng pagsulon g. Detriment. n. Magbawas. destino. decision. Destructive. s irain. Deteriorate. [disp¨®ndent] Desconfiado. resolucion. Despotic. Devastate. adj. abala. v. Dessert. pigilin. nakagigiba. Detrimental. v. gibain. desaliento. M¨¢ligaw. n. Magpahin¨¤ ng loob. aborrecer. mapag-ap¨²apuan. pulis na lihim. Detest. Himagas. Impitin. [distr¨¢ccion] Destruccion. revelacion. revuelta. v. Iukol. n. ruina. adj. [div¨¦lopment] Desarrollo. uminam. Destination. Deviate. desminuir. [dit¨¦rmin] Determinar. [divast¨¦cion] Devastacion. n. asolar. limitado. ting?. Destitute. ibukod. Deter. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. may hangg¨¢. arruinar. Salaysayin. Destiny. disuadir. pag-uukol. n. [ditraccien] Detraccion. loob¨¢n. pag-antala. n. Deviation. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. adj. perjuicio. Detective. Ihiwalay. n. Hubd¨ªn. nakayayamot. destacar. manungayaw. nakasasama. Dethronement. pagsulong. privacion. decidir. v. Magpasiya. Nak¨¢sisir¨¤. [div¨¦lop] Desenvolver. m¨¢lisya. kalu tasan. panghimagas. pagkasir¨¤. wasakin. sirain. lipulin . [d¨¦spotizm] Despotismo. Kasiraan. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. Deterioration. Despot. Devastation. Walang mag-ampon. adj. Sekreta. Kawasakan. kasiraan. despojar. n. Determination. [d¨ªt?r] Desanimar. Destitution. Development. [desp¨®tic] Desp¨®tico. [dez¨¦rt] Postres. destino. v. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. n. n. Detachment. [dizr¨®nment] Destronamiento. Pagbabawas. especificar. Pasamain. [destiti¨²cion] Destitucion. [dit¨¦rminet] Determinado. n. ihayag. v. Detestable. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. Determine. apartar. n. karukha an. Detraction. pinsala. v. v. Detract. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. v. revelar. tikt¨ªk. [d¨¦stini] Destino. n. hubuan. karimarimari m. Detention. sumir¨¤. pumigil . suspender. Kasuklam-suklam. murmurar. da?oso. v. n. aborrecible. n. rimarim. Pagkaligaw. [dizr¨®n] Destronar. Kasalatan. Pagsama. Despotism. May taning. Detestation. lusubin. n. [distr¨¢ctiv] Destructivo. [ditr¨¢ct] Detractar. Devest. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. Tuklasin. ruinoso. [distr¨®i] Destruir. pan glulupaypay. aborrecimiento. Detain. arruinar. [dit¨ªrioret] Deteriorar. [dit¨¢tch] Separar. pagkalisya. adj. abandonado. . Detect. v. d? nanununton ng katwiran. Iwasak. n. dukha. desalentar. Suklam. pigilin. v.

n. doctrina. [diu] Rociar. [div¨®cien] Devocion. Pagbabahagi. agilidad. Dexterity. Gawang dyablo. Devilry. yaw¨¤. estilo. legar. Deviser. Imbentor. n. m¨¢xima. pangungusap. n. Dew. Dewlap. makapang arihan. [div¨¢iz] Trazar. Manong ¨® manang. panuntunan. Diametrical. magkahamog. Didactic. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. parang dyablo. [d¨ªccioeneri] Diccionario. [da¨ªgram] Diagrama. adj. adj. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. n. . [d¨ªbl] Plantador. may taglay na aral. Ham¨®g. Dictate. brilyante. Diadem. [div¨®id] Vac¨ªo. [daiab¨ªtiz] Diabetes. Pat¨¢k ng hamog. [div¨¢is] Proyecto. [dict¨¦t] Dictar. tumaan. [d¨ªccioen] Diccion. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. [dictet¨®rial] Autoritativo. invencion. [di¨²lap] Papada del buey. [d¨¦vil] Diablo. n. n. Panata. [div¨¢ur] Devorar. Devoted. [devot¨ª] Sant¨®n. Devise. adj. [div¨¢izer] Inventor. Pagsasaul¨¬. Dickens. Dyadema. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. adj. n. n. p¨¢kahuluganan ng mga salita. [div¨®ted] Dedicado. Devolution. mojigato. adj. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. Lamb?. tragar. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. [da¨ªameter] Di¨¢metro. n. Diameter. iwasak. inventar. [dict¨¦cion] Dictado. n. Nauukol sa kanan. wik¨¤. [div¨®cional] Devoto. [da¨ªmetrical] Diametral. Diamond. Nauukol sa panata ¨® dasal. n. maleficio. kumatha. Dictionary. sirain. Diabolical. sal¨¢t. v. Dictatorial. transmitir. destruir. laan. kaloob. Dexter. Dyamante. n. adj. n. kaliksihan. Walang laman. [devoli¨²cien] Devolucion. n. Dibble. Nauukol sa dyablo. [d¨¦vilri] Diablura. Dexterous. n. piadoso. [div¨®t] Dedicar. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. Nauukol sa kalagitnaan. n. Devotion. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. brillante. Nauukol sa kalagitnaan. Devolve. Pangkat ng wik¨¤. habil. Ukol sa pagtutur¨°. n. alituntu nin. dasal. Any?. Dictate. v. [div¨¢iz] Legado. [d¨¦csteriti] Destreza. [d¨¢iafram] Diafragma. n. Division. adj. consagrado. [da¨ªlog] Di¨¢logo. Devotee. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. mag-any?. San¨¢y. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. adj. donacion. Dialogue. Nauukol sa dyablo. T¨¢laan sa araw-araw. guhit. Balisawsaw. [daiarr¨ªa] Diarrea. Nauukol sa dyablo. pa gmumur¨¢. Tumalag¨¢. Diaphragm. consagrar. [d¨ªvies] Desviado. n. Devotional. Mukha ng orasan. Devout. [d¨¢ial] Reloj de sol. [di¨²] Roc¨ªo. takap. Dew-drop. maliksi. Pananalita. Diarrhea. n. n. paghahat¨¬. pagpaparaan ng panahon. Devise. [dict¨¦tor] Dictador. aral. Devilish. matalin¨°. lisya. religioso. mag-pamana. Dictator. Sakmalin. Kalagitnaan. n. n. Diabetes. [da¨ªmetric] Diametral. Devour. Devious. [d¨¢iatraib] Diatriba. n. oracion. Humak¨¤. [dict¨¦t] Dictamen. katha. Gumulong sa ibab¨¢. adj. [div¨¢ut] Devoto. desocupado. [da¨ªlect] Dialecto. Talag¨¢. v. Diametric. bulul¨®s. Diagram. Diksyonaryo. n. demonyo. adj. Dial. putong. Devil. [da¨ªdem] Diadema. [di¨²i] Rociado. magistral. [d¨¦cst?roes] Diestro. consumir. precepto. Tuntunin. n. adj. n. M¨¢hamugan. Diary. n. Diatribe. Isang kasangkapang panghukay. n. leccion. [d¨¢imond] Diamante. Dyablo [karaniwang sambiting]. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. Dyablo. Dialect. kasamaan. Dictation. n. Pamana. Dewy. Pakikipagtalo. Kurs¨®. v. Devote. demonio. adj. adj. m¨¢pasaul¨¬. almocafre. tabas. [div¨®lv] Rodar abajo. m¨¢ngangatha. manong ¨® manang. trasmitir. v. Mahamog. lamunin. plano. Diabolic. Banal. destinado. Diction. S¨¢litaan ng dalawa. malipat sa iba. adj. Lig¨¢w. v. katalinuan. Dew. may taos na pananalig. Hak¨¤. n. Devoid. [div¨ªcion] Division. taan. pagkasaul¨¬. Kasanay¨¢n. adj. [d¨¢iri] Diario.Device. n.

n. Isang pisetas. Butas ng pisng¨ª. esparcir. extension. Digest. Digression. Mamatay. Din. Kaib¨¢. trasparente. Magpasikotsikot. [d¨ªlidchens] Diligencia. Pagkain. Dim. Dimity. Humukay. mag¨ªng dapat. n. Paglapad. Ukol sa kagunaw. paglwang. [dil¨¦cion] Dilacion. Lumab¨°. Diffident. tunawin ang kinain. n. [dim¨ªnish] Disminuir. n. aplicacion. Diet. Difficult. Pagtunaw ng kinain. mag-alang¨¢n. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. n. lwangan. kamahalan. sonido. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. Dilucid. Linawan. n. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. eclipsar. extraviarse. sab¨®g. n. laparan. Dignified. Digger. Kulang ng tiwal¨¤. Karapat¨¢n. Lumapad. humab¨¤. Dilute. [d¨¢idchest] Digesto. Dilution. maliwag. v. Maliit. [d¨ªmiti] Fustan. [d¨ªfikoelti] Dificultad. Dike. Malwag. Kumain. lumih¨ªs humi alay. adj. Sukat. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. paglihis. [dif¨¦r] Diferenciarse. [dai] Morir. prolijidad. racion. Mag-alinlangan. [dim¨¦ncion] Dimencion. . [dili¨²t] Atenuado. Diffidence. paglay?. Different. comer. [dili¨²cioen] Diluicion. aclarar. Dilapidation. n. paghiwalay. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. Diddle. rasy¨®n. v. v. kal¨¢g. Diffuse. adj. v. n. kahirapan. v. [difi¨²s] Difundido. lu Diffuse. Die. may taglay na aral. [d¨¢im] Una peseta. n. [digr¨¦cion] Digresi¨®n. Difficulty. ib¨¢. v. Dimension. [dili¨²t] Diluir. [d¨¢ik] Dique. v. paglupan¨¤. manjar. Differ. pagkalat . tunog. n. [d¨ªgniteri] Dignitario. lumay?. Dignify. K¨®digo. desvio. [d¨¢idchest] Digerir. [din] Ruido violento. destruir. may bant?. lak¨ª. natutunaw. v. Diet. Dignitary. [d¨¢iet] Alimentarse. Diminish. kumapa. lumupan¨¤. [d¨ªlidchent] Diligente. Manghuhukay. adj. Dilation. bawasan. extender (se). Sumir¨¤. Pilapil. esparcido. Diminutive. v. [difi¨²s] Difundir. karangalan. pagkakaiba. [d¨ªgnifaid] Dignificado. Kakulangan ng paniniwal¨¤. [dig] Cavar. [dili¨²sidet] Dilucidar. obst¨¢culo. Masipag. isang dal¨¬. paghab¨¤. [d¨ªgnifai] Dignificar. isabog. n. Diminution. Digestion. Pagpapasikotsikot. v. [didch¨¦schen] Digestion. Malagnaw. Ukol sa pagtutur¨°. Dignity. kaibahan. [dil¨¦tori] Tardo. adj. adj. Diligence. may bawas. coton¨ªa. adj. [d¨ªfident] Desconfiado. [d¨ªdchet] Digito. separacion. kasipagan. habaan. Ikalat. [difi¨²sien] Difusion. v. Digress. Diluvian. katipunan ng mga utos. Pagsir¨¤. Dimple. ilustrar. Tunaw¨ªn. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. Dim. K¨¢yong sita. adj. [d¨ªfoerent] Diferente. mabagal. distinguirse. M¨¢gkaiba. Dilute. sahod. destruccion. n. s¨²lipin. Digit. [diminu¨ªcien] Diminucion. Dilate. [dili¨²sid] Claro. Papaging-dapatin. Kaginooh¨¢n. n. v. Dilucidate. Malinaw. h¨¢dlangan ng tubig. aplicado. adj. n. liwan agin. adj. n. adj. n. adj. sirain. [dim] Turbio de vista. Dime. [d¨ªfidens] Difidencia. n. distincion. malab¨°. anadear. Pagkabawas. makuyad. adj. v. dalir¨¬. Hugong. n. [d¨ªgniti] Dignidad. Digest. magbawas . Digestible. Difference. n. minorar. Lagnawan. adj. esparcimiento. lumwang. pagkatunaw ng kinain. [d¨¢iet] Comida. bantuan. lento. kal¨¢t. dieta. [dili¨²vian] Diluviano. Diffusion. [dim] Obscurecer. mag-apuh¨¢p. kagulo. obscuro. hab¨¤ at lapad. Mahirap. dilatario. v. Paglaganap. Diligent. liwanagan. Dilatory. alboroto. n. adj. n [d¨ªfoerens] Diferencia. kumulimlim. Sipag. v.Didactical. malecon. [d¨ªdl] Vacilar. extendido. Kaibh¨¢n. n. Tumunaw ng kinain. [didch¨¦stibl] Digerible. magsalawahan. [d¨ªguoer] Cavador. Dig. [d¨ªfikoelt] Dificil. Dilapidate. diverso. Makupad. [dil¨¦t] Dilatar (se). disminuirse. Karapatdapad. nanganganinag. Bumawas. Malab¨° ang mata. Pagpapalagnaw. Hirap. ingay. [dil¨¢pidet] Dilapidar. pagbabawas. pagkasir¨¤. Dal¨¬. pagsabog.

incapacitar. Diploma. n. [disapr¨²val] Desaprovacion. n. inayawan. dalit sa paglilibing. [dis¨¦bl] Inhabilitar. kasindaksindak. tagapamatnubay. Alis¨¢n ng kaya. [disb¨¢nd] Descartar. n. sawsaw. Diplomacy. n. n. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. [dis¨¢stres] Desastroso. kawal¨¢n ng pananampalataya. Disapproval. bangga. Disaster. [dip] Inmersion. cancion l¨²gubre. tanghalian. Dirt. Marum¨ª. Kakilakilabot. Direct. Dum¨ª. Disarmament. Disastrous. kapangyarihan ng obispo. Patnubay. n. v. hwag magpahintulot. Dip. adj. kapahamakan. Disallow. . [dis¨¢rm] Desarmar. nakasasaw?. Disable. n. Babaing tagapamatnugot. humiwalay. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. pintas. emporcar. [dir¨¦ctori] Directorio. Disagree. Disappear. [d¨ªndchi] Color obscuro. pagkasahol. v. [disagr¨ªment] Diferencia. pawal¨¢n ng halag¨¢. v. sumisid. n. Disappoint. v. faltar ¨¢ la palabra. Director. Disavow. walang ayos. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. [disbil¨ªv] Descreer. Disband. v. porquer¨ªa. Pagkatangg¨ª. n. Tumangg¨ª. v. [disap¨ªr] Desaparecer. Disappointment. choque. n. Dirge. itubog. Dyosesis. [dert] Ensuciar. Dirt. [disagr¨ª] Desconvenir. Kulay na malab¨°. adj. Dire. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. discordar. Kawal¨¢n ng kaya. v. Kawalan ng ayos. adj. Directress. mag-urong-sul¨®ng. Pawalan ng kabuluhan. Disapproved. Magk¨¢sira. desbandarse. patalim na tila talibong. Kapahapahamak. Tinanggihan. kaguluha n. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. Panambitan. hw g gumanap ng sinalita. Disarm. Disadvantage. [disbil¨ªf] Incredulidad. pagkaayaw. Magul¨®. kababuyan. adj. sumir¨¤ ng ayos. n. Kumaila. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. sama ng loob. adj. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. Kasakunaan. Disagreeable. Kakilakilabot kasindaksindak. damda min. n. v. [disap¨®int] Frustrar. Isawsaw. t¨ªtulo. sumergir. [d¨¢ir] Horrendo. Pagkawala. lubog. Dirty. impotencia. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. v. n. disgusto. d?magkasund?. v. adj. m galangan. Sumayang. Tumiwalag. Dirk. Matwid. adj.Dine. [disal¨¢u] Negar. derecho. Diocese. discordia. Direct. Bugbog. magtwid. [disab¨ªliti] Incapacidad. [d¨¦rti] Sucio. n. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. Dinner. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. pagkak¨¢sira. n. magday¨¤. desconfiar. Magdum¨¦. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. p¨¢munuan. adj. K¨¢siraan. [disopo¨ªntment] Chasco. magpakababoy. v. sentimiento. Kumain. Kasahul¨¢n. Sukb¨®. puerco. Disability. Directory. kasaw?an. [dert] Suciedad. twirin. sisid. [d¨¢in] Comer. pumatnubay. [dir¨¦ct] Dirigir. perjudicar. desconocer. alisan ng kapangyarihan . tubog. Karimarimarim. n. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. Disbelief. n. confusion. [dipl¨®masi] Diplomacia. ausentarse. Disarranged. v. [d¨ªn?r] Comida. adj. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. [dint] Golpe. sumukb¨®. Mamatnugot. Panaksak. n. adj. espantoso. n. Disarrange. Pagkain. [dipl¨®ma] Diploma. Disadvantageous. Disbelieve. enderezar. [disav¨¢u] Denegar. Dingy. Disannul. Kawalan ng paniwal¨¤. baboy. [derdch] Endecha. [disapr¨²vd] Desaprovado. [dir¨¦ctres] Directora. [dis¨¢ster] Desastre. n. Disarrangement. no dar permiso. v. Dint. v. Dingle. Disagreement. Disadvantage. calamitoso. n. [dir¨¦ct] Directo. Diploma. Tagapamatnugot. tagapamahal¨¤. enga?ar. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. Nasahul¨¢n. n. itw id. [d¨¢irful] Horrible. v. Dipper. kawalan ng kapan gyarihan. k¨¢alitan. bungg?. [dip] Remojar. infortunio. Makasah¨®l makalam¨¢ng. espantoso. mamahal¨¤. [disar¨¦ndch] Desarreglar. contratiempo. [dir¨¦ctor] Director. n. v. Disappearance. kasuklamsuklam. [disarr¨¦ndchment] Desorden. [disan¨²l] Anular. censura. Dip. kaal¨ªt. Mawala. Direful. n. Kahihiyan. Mawalan ng paniwal¨¤. [disagr¨ªebl] Desagradable. nalamang¨¢n. Gumulo.

[disk¨®lord] Descolorido. Yumamot. Discomfort. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. v. gumugol. [d¨ªsiplin] Disciplina. percibir. pag-gugol. Pagkakasir¨¤. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. [discon¨¦ccicn] Desunion. pagkabunot sa utang. [disk¨®mfit] Derrotar. Pagkupas ng kulay. Discontented. Discipline. pa samain ang mukha. Discard. Talumpat¨¬. [discomp¨®siur] Descomposicion. [disc¨®rdansi] Discordancia. Discount. v. Itiwalag. mang-abala. n. Discount. Manggalit. [discl¨¦m] Negar. kulang. n. revelar. v. v. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. turbar. [d¨ªscaunt] Descontar. Pag kauntol. [disk¨®mfort] Desconsuelo. Disclose. Kumaila. pagbababa ng p as¨¢n. magtur¨°. [discont¨ªniuans] Cesacion. [disch¨¢rdch] Descarga. kulangan. dalamhat¨¬. k¨¢siraan. Kasiraan. [discont¨¦nt] Descontentar. adj. paglilikat. [disc¨®rs] Discurso. pahayag. Sumir¨¤. [diz¨¦rnibl] Perceptible. . n. Pagkadaig. instruir. k¨¢siraan. gumul¨®. [disk¨®mfort] Desconsolar. n. n. [discon¨¦ct] Desunir. vencimiento. Paglulunsad ng lulan. Discomfiture. [d¨ªscord] Discordia. Discordant. n. n. ang tumatalikwas. itigil. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. v. maputla. [disc¨®nsolet] Desconsolado. Discourse. n. v. [disconcert] Desconcertar. pagkaabala. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. interrupcion. pagkagul¨®. Pagdudukot. adj. cesacion. [disb¨¢rsment] Desembolso. n. declaracion. adj. lumigalig. n. Discontent. Bawasan. Ang nagkakaila. magbaba ng pasan. Discourage. entristecer. pag-babayad. v. discordia. Kahinaan ng loob.Disburse. matalin¨°. Yamot. Disciplinarian. Paglilitaw. afligir. [discont¨¦nted] Descontentadizo. Pagganap ng tuntunin. Discontinuation. n. D? maaliw. Disconnect. n. pagkaligalig. Kumupas ang kulay. m¨¢malas. tumalikwas. incongruo. ialis. aturdir. [discomp¨®z] Descomponer. v. Disc. [disc¨¢rd] Descartar. Discolored. takot. panayam. desagradar. tuso. Pagkalugam¨¬. Alagad. magbayad ng utang. putlain. [discom¨®d] Incomodar. [diz¨¦rn] Dicernir. M¨¢tanaw. Discomposure. Discompose. [disc¨®rdant] Discorde. disencion. Disconsolate. lumigalig. manaig. [disc¨®rdans] Discordancia. Discontinue. gumambal¨¤. Pagkakasir¨¤. desareglo. cobard¨ªa. Discerning. pagtigil. n. [diz¨¦rning] Juicioso. [discl¨®z] Descubrir. N¨¢tatanaw. [disb¨¢rs] Desembolsar. Discordancy. molestar. Discoloration. afliccion. rebaja. disencion. [d¨ªscaunt] Descuento. Walang-ayos. [discl¨®siur] Descubrimiento. adj. Pagkasir¨¤. [disk¨¦redchment] Desaliento. m¨¢watasan. Discharge. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. n. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. Tanggalin. Disconcert. [discont¨ªniu] Descontinuar. n. adj. [disc] Disco. M¨¢pauntol. panglulupa ypay. dumalamhat¨¬. n. Disclosure. k¨¢alitan. pagkahiwalay. Magpahin¨¤ ng loob. n. [disc¨¢untenans] Avergonzar. sagaz. magulo. magbayad. v. pagkata lo. disertacion. makain¨ªp. d? tugma. vencer. [disk¨¦redch] Desalentar. ilitaw. v. pl¨¢tica. cesar. [diskomf¨ªchur] Derrota. pagar. interrumpir. poner mala cara. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. Maglunsad ng lulan. Discomfit. rebajar. perspicaz. k¨¢alitan. v. adj. n. v. Discouragement. [discont¨¦nt] Descontento. Ihayag. renunciar. Disclaimer. Magpalugam¨¬. itan. Gumul¨®. n. desordenar. Magdukot. Disciplinarian. Discountenance. nakikita. Hiyain. v. Discontent. Paglilikat. Discord. Kupas ang kulay. Disclaim. turbacion. n. Discolor. Pagkatanggal. intimidar. Discharge. Discommode. Bilog [na lap¨¢d]. Disciple. Discipline. Discomfort. [discl¨¦m?r] Negador. In¨ªp. distinguir. n. v. n. in¨ªp. mag likat. magpalungkot. Disbursement. Bawas. confundir. Manalo. Magpaganap ng tungkulin. disencion. v. adj. [disk¨®lor] Descolorar. pagar una deuda. Discontinuance. Disconnection. Mabait. Discernible. Discern. Discordance. v. v. discordia. descargo. v. licenciar. ihiwalay. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. visible.

Kasiraang puri. hwag pumayag. May-sak¨ªt. [dizgr¨¦s] Ignominia. Pagkakatang¨¬. [diz¨®nor] Deshonra. v. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. v. hacer caer en desgracia. ulam. walang bait. Manirang puri. [disinclin¨¦cion] Desafecto. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. magdisfr¨¢s. Discourtesy. adj. Dishonorable. Hamak. [disg¨®rdch] Vomitar. Discrete. deshonrar. Ayusin. revelacion. [dizg¨¢st] Disgusto. grosero. Disguise. Kasiraang puri. Dishonor. Dishearten. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. Pinggan. Disengage. adj. Disdainful. n. Disembarkation. ignominioso. magpangan yay¨¤ magpahamak. ilunsad. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. Paglulunsad. tum akot. n. diferencia. Disgorge. disfr¨¢s. kawalan ng bait. revelar. maghayag. kasiraang puri. [disf¨¦vor] Disfavor. hinahon. Disinfect. [discr¨ªt] Discreto. n. [dizg¨¢iz] Dizfraz. Kahihiyan. [disinf¨¦ct] Desinficionar.Discourse. adj. v. Manirang puri. bast¨®s. Disdain. v. adj. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. [dizd¨¦n] Desde?ar. v. [disemb¨¢rras] Desembarazar. Disembody. pasamain ang any?. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. [dizgr¨¦s] Deshonrar. [disc¨®rs] Conversar. n. infamar. adj. [disent¨¦ngl] Desenredar. v. indecoroso. n. servir la comida. Kalapastanganan. despreciar. adj. Desinpektar. hamakin. discurrir. n. v. [diz¨ªz] Mal. Alisin ang pahintulot. adj. isaayos. Makipagtalo. [disf¨ªguiur] Desfigurar. Tuy¨¢in. [discr¨¦dit] Desacreditar. Discrepancy. Disgusted. [dizg¨¢st] Disgustar. Dish. Gumusot. Disgust. Mahalay. Diseased. [disc¨®ver] Descubrir. pagtang¨¬. Pagkakaiba. Sama ng loob. Magpasama ng loob. n. [disengu¨¦dch] Desenredar. matalin¨°. Ayusin. makipanayam. v. maghain. [disj¨¦vel] Desgre?ar. Manirang puri. Discussion. mahinahon. Papangitin. Alisin sa kahihiyan. [diz¨®nesti] Deshonestidad. [dish] Plato. Dishevel. Disfavor. Discuss. Nakasisirang puri. [disembark¨¦cien] Desembarco. Hiwalay. Hwag umayon. [disj¨¢rten] Desanimar. Discover. Dish. v. v. adj. Disguise. Lapastangan. ignominia. Disgraceful. magtang¨¬. Pagtatalo. n. Manalita. adj. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. n. n. Discrepant. n. Disinclination. Pagpapawalang halag¨¢. Disincline. Kahalayan. adj. . Disembark. n. Kaib¨¢. v. Discourteous. [dizon¨®rabl] Deshonroso. [dizd¨¦nful] Desde?oso. Sumuka. [discr¨ªminet] Distinguir. kaibhan. n. Mapagtuya. pagkahayag. Pagpangit. iba. n. Discovery. [disf¨¦vor] Desfavor. [disincl¨¢in] Desinclinar. hwag kalingain. n. pagsama ng any?. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. enmascarar. isaayos. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. v. Mabait. afear. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. Disfigurement. walang galang. n. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. Pagkatuklas. Magpawalang halag¨¢. adj. pul¨¤. Disentangle. [discr¨¦pansi] Discrepancia. magbadya. Discretion. v. v. katalinuan. Disfigure. Disgrace. [discrimin¨¦cien] Distincion. Dishonest. v. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. Kabaitan. circunspecto. v. kawal¨¢n ng galang. Disgust. [diz¨®nest] Deshonesto. nakahihi ya. v. Dishonor. Magpahin¨¤ ng loob. v. Disgrace. v. Discriminate. groser¨ªa. [disc¨®veri] Descubrimiento. difamar. [diz¨ªzd] Enfermo. Pagbabalat-kay?. infamia. Discredit. nakahihi ya. Discreditable. Masama ang loob. [dish] Servir la vianda en fuente. Disembarrass. sak¨ªt. Tumuklas. Hanguin sa kahihiyan. Nakasisirang puri. Discrimination. mamul¨¤. [disk¨¢s] Discutir. v. Dishonesty. desalentar. [discr¨¦pant] Discrepante. [diz¨®nor] Deshonrar. Itang¨¬. Disencumber. aversion. Maglunsad. Discreet. [disc¨®rties] Descort¨¦s. v. n. v. v. enfermedad. Disfavor. [dizg¨¢sted] Disgustado. v. bukod. Discredit. Disease. deshonra. mapaghamak. deshonra. Disfranchise. Sam¨¤ ng katawan. [discr¨¦cion] Discrecion. m¨¢skara. n. Magbalat kay?. v. descorazonar. [discr¨ªt] Desunido.

Pagtanggal. n. Sumir¨¤ ng ayos. Dismemberment. terrible. Disloyalty. Disjoint. itiwalag. Pagkalinsad. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. hinahon. Dispensary. [disobl¨¢idch] Desagradecer. Hatid-kawad. Magul¨®. Kalamigan ng loob. Dispirit. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. tanggalin. [diz¨®rder] Desorden. [dizl¨®yal] Desleal. n. n. adj. galit. [dizdch¨®int] Dislocar. Disinterested. sereno. pagkaiba. [dizl¨®yalti] Deslealtad. adj. kakilakilabot. Disjoin. [dism¨¢unt] Desmontar. palayasin. Maipauumanhin. templado. Dispensable. p amimigay. v. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. [dism¨ªsal] Despedida. Bilog. kaguluhan. v. taksil. Umibis. palayasin. malamig ang loob. confuso. Disobedience. ikalat. Dispel. Walang kiling s a kanino man. mahinahon. v. Dismiss. Magkaloob. Walang inter¨¦s. pumul¨¤. Dispassion. disipar. sumama ang loob. Disown. adj. di papagmanahin. [desint¨¦r] Desenterar. Dismantle. Disobey. [diz¨®rder] Desordenar. Tanggalin. isabog. Maswayin. Dislike. v. v. Mawala sa sariling isip. v. Dislocate. Magpalamara. Ilinsad. Humamak. [dism¨ªs] Despedir. Disobliging. [disp¨ªrit] Desalentar. [dis¨ªnterested] Desinteresado. p¨¢milihan ng gamot. walang nasang masam a. v. pagkalat. telegrama. Paalisin. kasindaksindak. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. apartar. magbigay. ikaila. [disinj¨¦rit] Desheredar. dispensa. v. magpaglaba g. n. [disl¨¢ik] Disgustar. Disparity. sama ng loob. d? kumilala ng utang na loob . Dispassionate. v. Hind? tapat. hilo. [dizm¨¦] Desmayarse. Tanggalin. Pagsabog. telegrama. v. pus¨®ng. kataksilan. adj. [d¨ªzmal] Triste. v. v. n. Ilinsad. [dispens¨¦cioen] Distribucion. [disob¨ªdient] Desobediente. desanimar. suk¨¢b. v. n.Disinherit. dimision. desmembrar. Disobedient. Disloyal. v. pamamahagi. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. guluhin. [disob¨ªdiens] Desobediencia. Dislike. infidelidad. Paalis¨ªn. Dismal. n. infiel. May kaguluhan. [disp¨¦nseri] Dispensario. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. desdoro. [dism¨¦mber] Desmembrar. Isabog. Pagpapaalam sa ginagawaan. n. [disp¨¦rcioen] Dispersion. Tanggihan. Lumabag. Disparagement. v. tanggalin. n. Disorganization. desconocer. [disp¨¦rs] Esparcir. v. pagsway. Paghamak. n. pagsalangsang. v. Dispensation. [disl¨¢ik] Aversion. Paglabag. Dismay. mahilo. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. Pagkasir¨¤ ng ayos. Dismount. ihiwalay. Papanabugin. Disoblige. echar. Mapanglaw. v. Gul¨®. walang sikap. distribuir. n. adj. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. malungkot. Disorderly. Dismay. Dispense. Yamot. n. [disp¨¢tch] Despacho. Disorganize. pagpul¨¤. Botika. Hukayin (ang ibina¨®n). desaprobar. confundir. Gumul¨®. [diz¨®n] Negar. Disorder. deplorable. Disinter. Disorder. v. Dismember. Pahinain ang loob papanglupaypayin. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. Dislodge. magul omihanan. Disorderly. disgusto. sumway. [disp¨¦ns] Dispensar. [disl¨®dch] Desalojar. desparramar. Kawal¨¢n ng pagtatapat. k pusung¨¢n. Kaibhan. . n. Pagkapalamara. v. descartar. magalit. Dispatch. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. Mayamot. lumit¨®. adj. [disob¨¦] Desobedecer. [disp¨¦l] Esparcir. Disparage. desdorar. sumalangsang. apearse del caballo. v. pagkasabog. n. [disp¨¢riti] Disparidad. adv. Disperse. [disp¨¦nsabl] Dispensable. renunciar. mapagsalangsang. n. [disk] Disco. papaghiwalayin. magbahagi. Dismissal. d? pagkilala ng utang na loob. pagkakalat . [disp¨¢redch] Envilecer. n. mawalan ng diw¨¤. Dispersion. [dizdch¨®in] Desunir. funesto. Pagkakaloob. kasukab¨¢n. mapalalagpas. despedazar. Disk. adj. n. Hwag papagmanahin. v. [dizm¨¦] Desmayo. [disparedchment] Desprecio. confusion. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. Dislocation. [d¨ªsloket] Dislocar. n. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion.

K¨¢alitan. v. [displ¨¦s] Dislocar. n. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. ihayag. Sama ng loob. Dissemination. [dis¨¢lt] Desalar. halayin. adj. v. makayam ot. [dispi¨²t] Disputar. controversia. Disseminate. Disruption. [dispozicioen] Disposici¨®n. [dis¨¢tisfai] Descontentar. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. [discu¨¢it] Inquietud. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. Makipagtalo. Displease. inclinado. desasosiegar. M¨¢ipakikipagtalo. Paraan. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. m¨¢kaiba. menospreciar. pakabakabahin. Ilinsad. diferenciarse. Dispute. n. kasiraan. Dissemble. n. Dissect. Magsabog ng binhi. hubuan. Pagkabalisa. Disrepute. Pabulaanan. n. Disquiet. [displ¨¦] Ostentacion. [dispiut¨¦cioen] Disputa. n. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. manifestacion. Disposed. v. [d¨ªspiutant] Disputador. examen. v. Pagkamkam. Pagpapamalas. ostentar. magbigay. n. Dispose. ayusin. Dissatisfy. N¨¢tatalaga. Dispraise. pagmamatwiranan. [disoertacion] Disertacion. Paraan. pagbabalisa . indignacion. n. makipagmatwiranan. n. Pagtatalo. disgusto. maghas ik. contienda. sembrar. Patabangin ang loob. Ligaligin. [disr¨®b] Desnudar. [dispr¨¦z] Vituperar. incapacidad. Papagkabilan¨ªn. v. v. Ipamalas. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. [displ¨¦sment] Dislocacion. [dispr¨²v] Desaprobar. v. ipahalata. Disregard. n. Disproportion. mahilig. Disposition. desordenar. Magpasama ng loob. n. Humamak. v. n. exponer. v. paglitis. Dissension. v. Hwag gumalang. Disrespect. Disprove. v. v. k¨¢alitan. Hamak. Disposal. Disreputable. [dispi¨²tabl] Disputable. adj. averiguacion. n. Dispossession. arreglar. Disputant. v. Displeasure. paghahasik. pagkaalis sa ayos. [displ¨¦siur] Desplacer. ang nakikipagm¨¢twiranan. n. pagpapahalata. desigualdad. Disregard. Disquiet. Magpasiya. v. pagmamatwiranan. [disrig¨¢rd] Desatencion. Sir¨¤. controvertir. v. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. Pagsasabog ng binh?. . v. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. Patabang¨ªn. dar. v. kabil¨¢n. Disrespect. [displ¨¦] Desplegar. adj. [disp¨®z] Disponer. Pag-alang¨¢n. Tabang ng loob. Display. kalapastanganan. yamot. Kasiraang puri. Disproportion. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. v. [dis¨¦mbl] Disimular. [dis¨¦nt] Disension. Magkunwa. Dispute. n. desasosiego. pasiya. [discu¨¢it] Inquietar. Disrobe. encubrir. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. Kamkaman. desatento. pagpapawalang h alag¨¢. ayos. Kawalan ng kaya. hind? pantay. sama n g loob. Display. n. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. disgusto. Hamakin. Ang nakikipagtalo. Walang galang. lapastan gan. [disencioen] Disencion. orden. Pagtiwalag. [dispoz¨¦s] Desposeer. esparcir. Dissent. Disrespectful. Pagtatalo. despojar. [disp¨®zd] Dispuesto. kab¨¢kab¨¢. K¨¢bilanin. n. n. Dissalt. [dis¨¦ct] Disecar. galit. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. Umayaw. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. Pagtatalo. [discu¨¢ietiud] Inquietud. v. Dissatisfaction.Displace. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. Ipalagay na walang kaya. Dispossess. [dis¨¦minet] Diseminar. Disquisition. disgustar. Disputation. paghamak. makagalit. rotura. pagsisiy asat. [dis¨¦nt] Disentir. Disputable. [disrisp¨¦ct] Desacatar. oposicion. pul¨¤. Disquietude. [dispi¨²t] Disputa. n. controversia. pasiya. ignominia. v. pagha hayag. n. n. paghiwalay. Dissertation. kawal¨¢n ng abot. adj. [disrig¨¢rd] Desatender. n. Kawalan ng katahimikan. desden. Disqualification. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. [displ¨ªz] Desplacer. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. n. Kawal¨¢n ng galang. Pagsur¨¬. Dissent. ariing walang ka ya. makiling. [disp¨®zal] Disposici¨®n. n. [discu¨®lifai] Inhabilitar. Pagkalinsad. pamamahal¨¤. isaayos. desprecio. Disqualify. walang puri. alisin sa ayos. Displacement. Hubar¨¢n.

adj. adj. [distr¨¢st] Desconfiar. Distinct. dumalamhat¨ª. fastidio. bantog. n. Disuse. [disy¨²s] Desuso. v. Distaste. adj. Dissimilarity. v. v. Gambal¨¢. jurisdiccion. [dist¨¦st] Hast¨ªo. Distort. lwang. adj. [ditch] Zanja. [d¨ªstant] Distante. bumaluktot.Dissimilar. Pook. Ditto. [d¨ªto] Idem. makasama ng katawan. n. Lay¨°. Distemper. maglih¨ªs. n. n. adj. Distension. Alakin. tunawin. Pagkatunaw. [distr¨¢stful] Desconfiado. [disoli¨²cioen] Disolucion. n. discernir. Alak¨¢n. paggawa ng alak. Nababahagi. diferente. causar una enfermedad. Distinction. diferencia. pagpaw¨¬. pagkakaalit. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. [d¨ªstans] Alejar. Alintanahin. [dist¨¦ncion] Dilatacion. Paghihiwalay. hind? kaparis. Dissuasion. District. [distrbi¨²cion] Distribucion. m¨¢tang¨¬. g¨¢waan ng alak. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. h¨¢latain. v. [dist¨ªnccion] Distincion. Ditch. Disturbance. hwag pansinin. d? kagamitan. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. Dissipation. desagradable. agw¨¢t. palwangin. Lumib¨¢ng. v. pagbaluktot. apartar. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. Lipas. adj. v. sospechar. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. n. adj. Palipasin. Dissimulation. magiting. Udyok. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. Disuse. n. Kaibhan. Ipamahagi. Pagpilipit. dalamhat¨¬. kant¨¢hin. Ditty. n. pangliligalig. n. [diz¨®lv] Disolver. magpasakit. [dist¨®rt] Torcer. Pawiin. v. ipamigay. Gumambal¨¤. Palawigin. Distasteful. Sapantah¨¤. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. [disiun¨¢it] Desunirse. desconcierto. magbuy¨®. [d¨ªsoliut] Disoluto. Distribution. Distress. Ditto. n. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. Disunite. Distributive. [d¨ªsonans] Disonancia. Ilay?. madal¨ªng makilala. mamukod. Distillation. v. [disy¨²s] Desusar. desviar. Distillery. Distinguished. Distraction. v. Distortion. Dissolve. n. v. . ensanche. n. Distill. Lumigalig. Distend. adj. Malay¨°. [dist¨¢rbans] Disturbio. katang ian. region. ensanchar. v. n. Panulid. [d¨ªsonant] Disonante. n. yam¨®t. miseria. [dist¨¦mper] Mal. Dissonant. Pag-alak. ¨¢liwan. Disturb. [dis¨ªmil?r] Desemejante. Dissolution. n. abala. kilala. n. mangligalig. n. Maghiwalay. [dist¨ªl] Destilar. Kaiba. diferencia. Distract. [disimil¨¢riti] Desemejanza. Pamamahagi. sospecha. manggul¨®. [ditch] Abrir zanjas. Dissuade. maglisya. [dist¨ªnct] Distinto. [disi¨²nion] Desunion. Distinguish. [dist¨ªlecion] Destilacion. maghina Distrustful. ma sapantah¨¤. iba. n akaiinip. Distaff. nakayayamot. Gumawa ng sangka. pagkakatang¨¬. libertino. estorbar. Sangka. Tumunaw. [d¨ªsipet] Disipar. Awit. P¨²nahin. idem. n. Dissolute. s¨¢kit. [dist¨¦nd] Extender. magkaalit. may hinal¨¤. [disimiul¨¦t] Disimular. Dissimulate. Sama ng katawan. [dist¨¢rb] Perturbar. n. aflig¨ªr. [dist¨¦stful] Desabrido. Gayon din. Distrust. v. v. Mangib¨¢. Distress. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. hwag gamitin. sospechoso. n. [dist¨¦mper] Perturbar. n. bigat ng katawan. Distance. v. v [distr¨ªbiut] Distribuir. adj. Dissipate. pamimigay. in¨ªp. Kaib¨¢. adj. Distance. separarse. . discordia. v. d? pagpansin. luminlang. hinal¨¤. Pag-alintana. umabala. pagitan. [d¨ªstans] Distancia. Ditch. Nagsasapantah¨¤. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. Distemper. naghihinal¨¤. Disunion. Pumilipit. nayon. n. [distr¨¢st] Desconfianza. Walang lasa. kilala Distinguishable. Hirap. n. pagkaiba. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. [disu¨¦d] Disuadir. diferente. n. Talipandas. Pagkapaw¨¬. panggugul¨®. L¨ªbangan. [dist¨¢f] Rueca. [distr¨¢ccion] Distraccion. indisposicion. Distant. Masama ang tunog. pagbubuy¨®. [distr¨¦s] Angustia. torcimiento. Tang¨¬. v. [d¨ªstrict] Distrito. [distr¨¢ct] Distraer. Dissonance. n. Distribute. v. [disip¨¦cioen] Disipacion. Pangingiba. Mag-udyok. n. Distrust. pamumukod. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. adj. [distr¨¦s] Angustiar. Lawig. Suy¨¤. Magpahirap.

Pagkakaiba. Paghihiwalay ng magasawa. Document. n. Divert. v. iba't iba. Masamang dam¨®. [div¨¦ldch] Divulgar. tur¨°. [d¨®kiument] Documento. Ipamansag. ejecutar. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. adj. [d¨®ctor] Doctor. diferentes. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. [doedh] Trampear. ugaling hayop. Gumawa. limosna. magbahagi. n. [d¨²ingz] Hechos. Dizzy. Doctrine. Divine. Divine. diario. Panghuhul¨¤. dique. k¨¢alitan. v. brutal. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. iligaw. n. Bahagihin. te¨®logo. Araw-araw. [dokium¨¦ntal] Documental. Diversify. [div¨¦rcion] Diversion. Nauukol sa Dios. [d¨®ket] R¨®tulo. [d¨¢iv] Sumergirse. pagkatimtiman. acciones. [div¨¢in] Divino. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. kaloob. Dogfish. n. [dof] Quitar la ropa. desposeer. manggagamot. di ke. pastor. ¨¢ bajo precio. Par¨¨. n. . [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. hib¨°. adj. Divine. Dog-cheap. mainam. Dole. Pagkakaiba't i ba. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. sil¨°. adj. despojar. publicar. ¨¢so. H¨¢mak. Doggerel. lumay?. Mahinahon. Humiwalay. cotidiano. Doctor. [d¨®ctor] Curar. [div¨¦schur] Despojo. [divin¨¦cion] Divinacion. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. v. L¨ªbangan. Ihiwalay ang asawa. adj. n. variar. obrar. Do. R¨®tulo. Dogged. [div¨ªcion] Division. ense?anza. Docket. n. [d¨®gu?rel] Vil. [d¨®gma] Dogma. Aral. Divers. n. Docile. [d¨®gued] ¨¢spero. Divorce. [doedh] Trampa. Gumamot. N¨¢paka mura. kasulat¨¢n. Mga kagagaw¨¢n. kaibh¨¢n. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. Division. n. v. Pagkakahiwalay. [div¨¦rdchens] Divergencia. n. discordia. Diverge. Divinity. n. kaibhan. Doe. Divide. [div¨¦rdchensi] Divergencia. Docility. Pagkakahiwalay. m¨¦dico. [div¨®rs] Divorcio. [doc] Bardana. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. v. medicinar. v. ihayag. Doily. pagpaparaan ng panahon. maamongloob. n. Dogmatical. adj. hilo. diferenciar. bastos. Sumukb¨®. Doff. Katibayan. Ilihis. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. [d¨®ctrin] Doctrina. hil¨®. apacible. timtiman. pagka-Bathal¨¤. divertir. Diversity. n. n. Magday¨¤. Divesture. adj. Pat¨ªng. Divergence. [div¨¦rdch] Divergir. L¨ªbangan. bawa't araw. Dogmatic. [dos¨ªliti] Docilidad. n. excelente. Lul¨¤. Divorce. n. Diver. humiwalay sa asawa. Dodge. Documental. [div¨¦rs] Diverso. dogma. [div¨¢id] Dividir. Diversion. hulaan. Maghubad ng suot. adj. holgura. n. [div¨¢in] Predicador. Humul¨¤. n. manghib¨° sumil¨°. n. v. libangin. Divination. diferente. [divers¨ªfai] Diversificar. alteracion. Dogma. Bahagi. Dog. Divertisement. Paghuhubad. pagpaparaan ng panahon. Dokt¨®r. pantas. v. Dodge. n. v. pagkakaiba. Papag-ibaibah¨ªn. maghub¨°. Pagka-Dios. porcion. n. d¨¢diva. n. limos. Diverse. [d¨ªzi] Vertiginoso. [du] Hacer. mga kilos. [do] Gama. n. Divulge. Doings. Hinahon. pag-aalis ng pag-aar¨¬. [div¨¦rt] Desviar. [diversifik¨¦cion] Variedad. v. adj. paham. aturdido. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. hul¨¤. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. [div¨®rs] Divorciar. entrampar. n. [div¨¦st] Desnudar. desnudar. conjeturar. Hubar¨¢n. v. pagkakaiba. [dog] Perro. Doctor. Lula. adj. v. Divergency. gawin. n. Sarisar¨¬. [div¨¢in] Adivinar. mudanza. hind? kagaya. n. dokumento. n. Day¨¤. [d¨®sil] D¨®cil. Usang babae. Bahagi. kaamuang-loob. Iba. recrear. kaiba. [d¨®gfish] Tiburon. Divest. desunion. pasatiempo. [dol] Parte. [d¨¢ivers] Varios. sumisid. [div¨ªniti] Divinidad.Diurnal. [dai¨¦rnel] Diurno. [div¨¦rtizment] Diversion. pronosticar. extracto. hubdan. n. n. Diversification. Dock. [div¨¦rsiti] Diversidad. adj. bigay. Dive. [d¨®gchip] Muy barato. Tagapagbahagi. nauukol sa araw. adj. adj. Divider. [d¨¢iver] Buzo. n. [div¨¢ider] Distribuidor. bajo. Dizziness. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. Matigas ang ulo. M¨¢ninisid.

[dot] Chochear. [d¨®lar] Dollar. kasamasama. Dovelike. plegar. [dol] Mu?eca. Dower. ibayo. se?orear. Domestic. lastimoso. Donation. n. adj. Double. Kapangyarihan. Dominion. Taong ungas. Ang nagkakaloob. [dot] Tildar. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. [d¨®tedch] Chochera. Alinlangan. Dowdy. adj. v. condenar. [d¨¢uti] Bravo. soberan¨ªa. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. kahapishapis. Magkaloob. Double. magparusa. Dot. Pagkaulian. lupang saklaw. Donor. maghinal¨¤. p. [don] Don. Dotard. [d¨¢v-cot] Palomar. n. Doom. gobierno. n. Doorway. [d¨¢utful] Dudoso. familiar. Nakakatulog. Kapareha. Tuld¨®k. Pakong kahoy. Humatol. Dormant. n. [d¨®lor] Dolor. duplicar. Domination. sumukb¨®. n. kaloob. Kahambalhambal. [dom¨¦n] Dominio. [dom¨¦stiket] Domesticar. n. Don. sapantah¨¤. borrico. Dollar. adj. sospechar. n. T¨¢hanan. ang nagbibigay. [d¨¢ut] Duda. porcion. adj. makalawa. mahapd?. Bigay-gaya. congoja. Pasuk¨¢n. [d¨®lful] Doloroso. masa. v. v. Nauukol sa likod. [d¨®mino] Domin¨®. Double. [d¨®tard] Viejo que chochea. Mag-alinlangan. Donate. magsapantah¨¤. n. Done. n. [dot] Tilde. n. Bahay-kalapati. adj. kamisola. [d¨®loroes] Doloroso. triste. Doble. Kaarawan ng paghuhukom. marungis. [don¨¦cien] Donacion. [d¨¢bl] Doblar. Dolor. Domineer. n. n. [do] Masa. hinal¨¤. Nauukol sa sariling buhay. Magtuld¨®k. Yup¨¬. Dovehouse. [d¨¢vlaik] Colombino. dulot. sakop. n.Dole. Doorkeeper. valeroso. [d¨®wel] Clavo de madera. Dotal. pintuan. Kalapati. matalik. Kapangyarihan. n. v. v. Dolorous. Dowdy. magbigay. ambag. Dove-cot. [d¨¢bl] Doble. d¨®blihin. bantay-pint?. n. Nauukol sa bigay-kaya. escr¨²pulo. Ginoo. v. [d¨¢ut] Dudar. Sinungaling. n. n. [d¨¢uoer] Dote. malakas ang loob. . [dan] Hecho. Tapay. Douse. [domin¨¦cion] Dominacion. Donkey. Dotation. Kaloob. Sumisid. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. adj. n. Doubtful. Dotage. Domesticity. hirap. maantak. [don¨¦t] Donar. [d¨¢udi] Zafio. adj. [d¨®rmant] Durmiente. Domin¨®. adj. v. panagh¨®y. parusa. Domino. n. Pisong amerikano. [dos] D¨®sis. Pag-ibayuhin. n. Doublet. n. tiklop. [dabl-tongd] Enga?o. adj. [dum] Sentencia. [dav] Paloma. n. takal ng gamot. Borriko. Doom. v. Paamuin. hapd?. Doll. mahirap. Dowel. n. Matapang. [d¨®rkiper] Portero. yup?in. [dum] Sentenciar. [domin¨ªr] Dominar. juzgar. n. n. falso. [d¨¢bl] Doblez. Double-tongued. Masak¨ªt. pamamahal¨¤. [dol] Dolor. Pagdudulot ng bigay-kaya. Dolt. Dorsal. Mag-ulian. [d¨®rsal] Dorsal. casa. urong-sulong. Dote. [d¨¦blet] Justillo. Dot. n. imperio. [dor] Puerta. Maam¨°. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. Doubtless. Doubt. Doomsday. [d¨®misil] Domicilio. n. v. magandang loob. Salaul¨¤. maam¨°. [d¨®tal] Dotal. n. Domicile. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. Daing. n. condena. Sak¨ªt. ant¨¢k. v. Doughty. adj. n. adj. D¨®sis. [dom¨ªnion] Dominio. Tanod-pint?. [don] Meter el vestido. umabuloy. Dove. Domesticate. n. p. adj. [d¨¢us] Zambullirse. Doleful. Yar¨¬. Domain. casaca. Walang pagsala. adj. [d¨®rwe] Portada. [d¨®nke] Asno. [d¨®nor] Donador. Dose. Kapangyarihan. [d¨¢utles] Indubitable. Manyik¨¤. Hatol. n. Bahay-kalapati. magdulot. duplicado. Dough. l¨²gubre. [dot¨¦cion] Dotacion. Sumupil. Door. Pint?. bulaan. abuloy. pag-uulian. umambag. bahay. Don. [d¨¢vjaus] Palomar. tiklupin. Kaamuan. pagkakaloob. Isuot ang dam¨ªt. n. chochez. Babaing salaul¨¤. Ulian. n. [dolt] Hombre bobo. Doubt. Nakapag-aalinlangan. lumupig. magpasuk¨°. n. sospecha. bigay.

cabecear. ¨¢ plomo. n. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. pansol. Kayong lana na kulay kastanyas. espanto. [doz] Dormitar. Dramatic. n. Drama. tagakadl? ng tub ig. panag¨ªp. Drawers. [d¨¢uni] Velloso. Downwards. adj. M¨¢nininda ng kayo. Draw. Draft. Draper. Itik na lalake ¨® patong lalake. n. alisan ng tubig. Treng pabal¨ªk. magtuka. v. [d¨¢uri] Dote. Dragon. tagaigib. adj. pagkaguh?. mangilabot. Bumulong-bulong. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. dibujador. kasindak-sindak. Pagkabagsak. Paragos. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. Salawal. [dr¨¢ma] Drama. pagguhit. Drag. Lagok. [d¨¢un] Plumon. malamlam. Drawing. Downward. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. espantoso. v. [dr¨¢km] Dracma. [d¨®zen] Docena. n. espantar. Draggle. Tunay. Drake. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. P¨¢agusan. Draft. sindak. n. n. Pababa. [drol] Balbucencia. [dr¨®er] Aguador. dise?o. Drape. Dibuho. Umidlip. adv. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. Doze.Down. [drag] Carretilla. n. n. Dragoon. n. Drag. Dreamy. Drainage. salap? sa Gresya. n. palus¨®ng. suave. adj. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. [dr¨¢gon] Dragon. n. P¨¢agusan. Matakot. [dro] Tirar. [dren] Desaguadero. n. Katakot-takot. [dred] Miedo. Dumibuho. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. v. Takpan ng kayo ¨® damit. dibujo. mag-antok. [draft] Dibujo. Downcast. adj. Mabalahibo. n. mag-any? ng plano. Dread. Drama. [dr¨®ers] Calzoncillos. Downright. bumatak. Draught. adv. [drim] So?ar. Dream. n. kakil¨¢ki labot. Dramatize. [d¨¢unfol] Caida. dibujar. [drek] ¨¢nade macho. adv. letra de cambio. [d¨¢unward] Hacia abajo. adv. hayop na kathang-isip. gumuhit. hayag. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. adj. Drakma. Downright. Paibaba. Takot. G¨¢waan ng kayo. n. Panaginip. n. Drain. Dread. [drol] Balbucear. Dray. pababa. Managinip. M¨¢nanalok ng tubig. arrastrar. Dreadful. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. bawas sa singil ng aduana. Mapanglaw. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. Dramatist. n. Drachm. dise?o. Limasin. Dramatical. [dr¨®ing] Dibujo. [dren] Desaguar. [dr¨¦dful] Terrible. labing dalawa. Bulong. malungkot. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. n. Down. karit¨®n. n. n. kumabig. Drab. Balahibong malambot. & prep. decadencia. Nauukol sa drama. Downy. v. Doxy. Mapanaginip¨ªn. Dowry. n. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. v. destacar [mil]. Dosena. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. palabas-dulaan. n. Dragon. v. Draftsman. Sa ibaba. Pagpupuri sa Dyos. dumi bujo. n. atraer. vello flojel. Doxology. n. mang-iigib. [d¨¢un] Abajo. plano. [draft] Dibujar. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. hilahin. [drim] Sue?o. adj. [dre] Carro que sive para llevar cargas. Down-train. [dred] Temer. panghila. [drag] Arrastrar. Drawl. terror. pansol. Bawa . [d¨¢unrait] Patente. v. palus¨®ng. v. mas¨ªndak. n. Gawing drama. manifiesto. [d¨¢unwards] Hacia abajo. n. malumbay. v. n. [dr?p] Trapear. Humila. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. Pababa. Downfall. n. Drapery. Dragonfly. pagguhit ng banghay. Dibuhista. Humila. Bagol. n. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. [drab] Pa?o casta?o. Bigay-kaya. Drawl. [d¨¢un-tren] Tren descendente. letra de cambi o. v. malambot. n. Drawback. Masamang babae. Drain. Dibuho. [drag¨²n] Dragon. ruina. instrumento con garfio. [draft] Trago. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. Gamogam¨®. kaloob. totoo. . Dozen. [d¨®csi] Ramera. adj. v. Drawer. n. Dream. [dr¨¦poer] Pa?ero. taga-pag-any? ng plano. Nauukol sa drama.

Bugbog. Drizzle. [dr¨¢uz] Adormecer. marmiton. taing bakal. [drift] Impulso. G¨¢waing hamak. kalagimlagim. bunton ng tao. Tuy¨®t. gracioso. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. n. turuan ang mga bagong kawal.Drear. Drive. Drowse. Drizzle. hez. Drill. Masay¨¢. adj. P¨²song. [drink] Beber. [dres] Vestido. Dredge. n. Drowsy. Drop. farsa. bufonada. [dril] Taladro. Drollery. [drink] Bebida. v. Magdamit. n. v. v. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. ahogar. Inum¨ªn. n. Pilit. Mag-antok. [droeb] Apalear. adj. bir¨°. destilar. Magpakatamad. [drag] Droga. Drink. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . [drol] Bufon. Drover. [dr¨¢un] Anegar. kasuutan. Drip. pal¨° suntok. n. [drizl] Llovisnar. [dregs] Hez. hato. sequ¨ªa. n. [dr¨ªri] Espantoso. Damit. pu?ada. n. n. lumunod. adj. [draioer] Desecante. Dressy. [drip] Gotear. Droop. k¨¢ban. Drub. magbuy¨®. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. Drown. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. Sapal. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. May kawan ng hayop. [dres] Vestir. Uminom. l¨²gubre. Drove. frusler¨ªa. [dr¨¢iv] Guiar. Dreary. Drench. Patak. Antok. Munting utang. triste. Bumutas. Taba. adj. v. prescribir drogas. Dribblet. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. Drudge. n. maghatid. n. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. tumul¨°. Sumukb¨®. Dregs. magsuot. tul¨°. tumul¨°. Gamot. v. Sisidlan ng mantik¨¤. Kapanlawpanlaw. [dr¨®si] Lleno de escoria. conducir. chistoso. [drench] Empapar. n. Drone. Drudge. magbihis. [dril] Taladrar. Dropsy. Manguchero. sacudir. kahambalhamba l. v. Drudgery. Haluan ng gamot. n. Drill. Drift. pabaya. [drir] Triste. n. Katatawan¨¢n. adj. muchedumbre. [drip] Gotilla. n. mapagpatawa. v. Drier. Drug. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. v. sumisid. n. pindang. hamp¨¢s. [dr¨®mederi] Dromedario. [dros] Escoria. Patak. Dripping. Ambon. tumul¨°. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. lumagpak. magpabaya. [dr¨¢uzines] Somnolencia. Kalawang. Droll. Dromedaryo. amontonar. Pumatak. Drubbing. Pumatak. Dribble. bumaksa k. [dr¨ªping-pan] Grasera. [dr¨¢uti] Seco. n. Drossy. Pangpatuy?. gent¨ªo. n. n. v. Drug. n. [droeb] Golpe. Malungkot. magtuka. v. v. [dr¨®ver] Ganadero. h . v. m¨¢nununong. n. Dross. v. Hamp¨¢s. Dripping-pan. ¨¢rido. [drov] Manada. Droughty. [dr¨¢ut] Seca. [drop] Gotear. Droll. [drol] Festivo. [drift] Impeler. pumal¨°. v. z¨¢ngano. Dress. [driblet] Deuda peque?a. n. Dried-beef. tul¨°. sumergir. Makalawang. Malanta. Dromedary. [drop] Gota. [drizl] Llovisna. v. Nag-aantok. [dredch] Rastrear con el rezon. [dron] Zanganear. traje. n. or¨ªn. Kawan. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. borra. v. n. [drup] Descaecer. magbunton. Drip. n. Drop. Kumalaykay. dah¨¢s. Umambon. [dr¨ªping] Pringue. mahulog. Humampas. Drink. n. Pagkakatuyot. basain. Tigmakin. v. n. v. Dress. karam ihan ng tao. caer. M¨¢mamasan. Pangbutas. dum¨ª ng metal. [dr¨¢usi] So?oliento. maantukin. [dr¨¢bing] Paliza. instruccion de reclutas. [dribl] Gotear. Mag-udyok. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. Tapa. Drub. bihisan. disciplinar. malaglag. Drone. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. [dron] Harag¨¢n. Drift. n. violencia. Taong tamad. adj. mapanglaw. Drought. v. Maingat sa pagbibihis. [dr¨¦dch] Ganapan. reclutar. Pumatak. Drowsiness. adj. destilar.

Duel. pato. Pagkapipi. Ungas. puntualmente. [drai] ¨¢rido. Dry. n. adj. Due. P¨¢daluyan. Peso. Dungeon. Mahigpit na m¨¢niningil. Mataba't pandak. n. [diu¨¦t] Duo. akma. incierto. v. ¨¢langanin. Duplicity. Dalawahin. n. hangal. Dug. [dac] Zabullirse. Dukedom.atulan ng gamot. adv. adj. [di¨²el] Duelo. n. n. patahimikin. totoo. [diu] Exactamente. agus¨¢n. Maningil ng mahigp¨ªt. Ukol. v. Las¨ªng. triste. adj. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. Las¨ªng. v. Drunk. Talibong. Tambol mayor. lang?. Drum-major. n. v. lang?. ebrio. Dry. apto. d . m am. tunggak. propio. Dun. [dr¨¢guist] Droguista. bab¨¢g. Dudgeon. malambot. Drunken. [di¨²kdom] Ducado. est¨²pido. [doen] Bruno. melanc¨®lico. tributo impuesto. copia. n. adj. pumanglaw . Ang nagbibil¨ª ng gamot. [dram-stik] Baqueta. [dr¨¢nken] Ebrio. [doens] Zote. Bur¨®l. n. [dang] Estiercol. embriagado. n. mapanglaw. Dubious. Tuligin. n. Panglaw. v. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. [d¨¢mi] Mudo. musmos. Dryly. kalanguan. cabecear. adj. ibayo. n. Magbansag. Duet. palillo de tambor. tapat. Tam¨¤. Duct. Druggist. [dac] ¨¢nade. n. Dum¨ª. Duck. n. Drunkenness. Dumbness. sisiw ng itik ¨® pato. [isang instrumentong panugtog]. n. Doble. May katuyuan. n. [d¨¢mnes] Mudez. [di¨²o] Duo. Itik. [dag] Teta de algun animal. n. [dram] Tambor. [drai] Secar. adj. Dun. Drum. Panugtog ng tambol. v. marapat. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. seco. adj. [di¨²bioes] Dudoso. Duke. Matigilan. Tugmaan sa awit ng dalawa. Dune. desaf¨ªo. madung?. paggigiring pul¨¢. Duplicate. Dupe. [dram] Tocar el tambor. ungas. silencio. musmos. Pagkadoble. [d¨¢mfaund] Confundir. Munting itik. kaungasan. ins¨ªpido. entorpecer. v. canal. adv. [di¨²el] Combatir en duelo. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. lang?. Dummy. bagay. [drank] Borracho. n. v. n. Kalasingan. Drum. Dupe. Dub. Dumpy. Pipi. v. patuy¨²in. adj. contristar. Duo. adj. Duke. Tig¨ªl. [dr¨¢nkard] Borrachon. Dun. T¨ªmpano. n. mamamsag. n. Tuyuin. [d¨¢kling] Anadeja. n. [diu] Derecho. adj. n. [damp] Tristeza. pesadez. [dal] Lerdo. n. n. dung?. zopenco. [dal] Entontecer. [doen] Acreedor importuno. [di¨²li] Debidamente. Duck. Kadung¨²an. [diup] Enga?ar. n. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. Dumb-bell. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. makipagbabag. sumugb¨®. [diu] Debido. ikalawang sa lin. [diupl¨ªciti] Doblez. [d¨¢ndchen] Calabozo. Duckling. chapuzarse. hacer ruido. enmudecer. [di¨²pl] Doble. n. bagay. Dull. Dulcimer. Drum-stick. oscuro. adv. laban¨¢n. Taong pipi. Away. makipaglaban. Duple. bigat ng loob. may pagkatuy?. somnolencia. [d¨¢dchen] Daga. Ductile. Ukol. k lamlam¨¢n. tae. Dumb. pato. Duplicate. Dunce. Malab¨° ang kulay. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. mang-ulol. n. tonter¨ªa. dalawang salin. sumisid. Duel. Dullness. Dung. flexible. [diun] Collado. marapat. bartolina. makalawa. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. Duplikado. duplicidad. enga?o. Mangday¨¤. Suso ng hayop. Dumbfound. Las¨ªng. [di¨²pliket] Duplicado. Due. [d?m] Mudo. Makipag-away. Lumubog. adj. Tambol. Bilangguan. n. n. v. Due. n. Tuy?. [di¨²pliket] Duplicar. [d¨¢lnes] Estupidez. Hangal. [diuk] Duque. Duly. [dact] Conducto. Atang na sis¨ªngilin. n. Dump. pagkawalang kib?. Drunkard. [diup] Bobo. [dr¨¢ili] Secamente. [d?m-bel] Halterio. Masunurin. Dull. Tumambol.

bwis ¨® s ngil ng aduana. tapat na loob. n. obligacion. [d¨¢stman] Basurero. adj. . vivienda. adj. n. Sabik.. v. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. disminuirse. Dusk. Maninin¨¤. Dwelling. Alab¨®k.. Pagtitin¨¤. tumir¨¢. Iti. Taing¨¤. n. Dust-cart. Madilim. durante el tiempo que. [¨ªgl] ¨¢guila. Eaglet. n. dikdik¨ªn. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. duradero. Earlap. tenga. oido. Dwindle. n. Durance. [dast] Polvo. Ear-bored. T¨¢hanan. & n. [d¨¢st-cart] Carro de basura. [di¨²tiful] Obediente. entretanto. adj. Eagle-sighted. Dwarfish. [di¨²ring] Mientras. Dynamite. Sakit sa sikmur¨¤. n. l¨¢on. adj. Ang saklaw ng konde. Earldom. E. Malab¨°. [di¨²ties] Obediente. [d¨¢ier] Tintorero. [d¨¢ying] Te?idura. n. Maalikabok. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. Unano. v. n. Dying. balang isa. [di¨²res] Encierro. Pagkakulong. [di¨²rabl] Durable. sa loob ng panahong. Dyer. Each. [d¨¢stoer] Plumero. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. Dusky. n. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. [ir] Oreja. Tin¨¤. v. n. [duorf] Enano. Eagerness. Dyeing. n. Earl. Tumahan. Pagsunod. Dumilim. Tagal [sa hirap]. [¨ªgl-aid] De vista lince. pita. n. [¨ªglet] Aguilucho. n. May malayong tanaw. Tagal. [d¨¢sti] Polvoriento. Naghihingal?. impuesto ¨® derechos de aduana. mabawasan. Dust. [dai] Tinte. Nauukol sa Olanda. Magpagpag. crep¨²sculo. Dinamita. [itch] Cada uno. Pamal¨ªs ng alikabok. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. laon. Duress. n. vehemencia. gabok. ardiente. palisin ang alikabok. Masunurin. [d¨¢inamo] Dinamo. habang . maningas na nais. v. n. [dask] Color fusco. gumab¨ª. Eagle-eyed. Dwell. prep. [i] E. Duster. [dai] Te?ir. [¨ªgu?r] Deseoso. n.. adj. Pagdidilim. adj. bahay. [duel] Habitar. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. adj. mataas na karangalan. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. Dyspepsy. v. Dustman. pakinig. Samantal¨¤. malab¨°. n. kumaont?. adj. manahan. Konde. Dusk. malalaunan. hacerse noche. Duration. Munting ¨¢gila. Dutifulness. n. Duty. n. May malayong tanaw. [¨¦rldom] Condado. May butas ang tenga. Duteous. taga Olanda [Holanda]. [?rl] Conde. Ear. bans ut¨ªn. Dwarf. bawa't isa. n. taynga. [di¨²ti] Deber. adj. adj. Unano. [dast] Despolvorear. Dynamo. Durable. polvorear. adj. [d¨¢ski] Oscuro. kahirapan. Katungkulan. [du¨®rfish] Enano. Dye. galang. Tumin¨¤. ardor. ¨¢gila. [dask] Obscurecer. kataksilan. continuacion. Dusk. pandak. morar. [di¨²tifulnes] Obediencia. pagtatakip-silim.ay¨¤. pag-iiti. [d¨ªnamit] Dinamita. pit agan. alikab¨®k. adj. [diurab¨ªliti] Duracion. moribundo. n. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. pandak. Dusty. anhelo.. [¨ªgu?rnes] Ansia. Masunurin. sumiso. Dutiful. Eagle. v. residir. durugin. [di¨²rans] Duracion. Tagal. Dwarf. n. mababangloob. fusco. n. Dutch. [ir] Espigar. Dust. Dynasty. n. E E. pamamarati. pananabik. n. Eager. Umunt?. Pingol [ng taynga]. madilim. [disp¨¦psi] Dispepsia. respeto. peque?o. prep. Dye. n. [diur¨¦cion] Duracion. n. magtatagal. [igl-s¨¢ited] De vista lince. Bawa't. espiga. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs.. n. [d¨¢ying] Agonizante. n. [du¨¦ling] Habitacion. During. fiel. vehemente. pagtalima. adj. [d?tch] Holandes. Durability. Dyspeptic. [dask] Obscurecido. v. Hangad. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. [du¨ªndl] Mermar. Matatagalan. Papandak¨ªn. Dysentery. pamamarati.

S¨¢bado de Glorya. Eaves-drop. Walang taynga. Pagkati. Ease. pendiente. magkaroon n[g] salap?. & n. [¨¦rzli] Terrestre. seriedad. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Maagap. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. Ebano. [ist] Oriente. Ear-ring. Ecstasy. Eaves. Nakakain. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. Kita. [?rz] Tierra. uod. silanganan. fervoroso. Eccentric. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. Economical = Economic. [¨ªsterli] Oriental. Eat. n. Kati ng tubig. n. [?rn] Ganar. [¨ªrles] Desorejado. adquirir caudal. Alulod. Ebbing. Maglah¨°. n. [econ¨®mic] Econ¨®mico. tipid. tranquilidad. par¨¨. kul?. n. sa gaw¨ªng silanganan. kak atwa. Kumita. Pagtitipid. Eaves dropper. n. n. [ivz] Socarr¨¦n. moderado. Earth. Echo. guminghawa. Easterly. n. Katiwasayan. Balisbisan. nauukol sa simbahan . dagundong. n. [¨¦bing] Reflujo. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. adv. Economize. v. Echo. kahoy na mait¨ªm. Pastor. obtener. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos.Earless. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. Ecstatic. Silangan. [ic¨®nomaiz] Economizar. Bulate. Earnest. Eastern. [¨¦rzn] T¨¦rreo. [¨¦rzcuec] Terremoto. katwa. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. Saks¨ªng nak¨¢rinig. Easter. maingat. n. Bagay na lup¨¤. alero ¨® ala de tejado. adj. Ebon. cuidadoso. [eb] Menguante. v. [iz] Aliviar. [ecl¨ªps] Eclipse. reposo. Early. kaginghawahan. v. [¨¦rli] Presto. mapag-arimohonan. v. n. adj. Earnest. [¨ªstern] Oriental. n. [¨ªster] Pascua de resureccion. tumaginting. v. gozoso. [ecl¨ªps] Eclipsar. Kalayawan. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. extravagante. pag-aarimohonan. maalab. Kumati. pagkain. mitigar. tagasubok. Lindol. Ear-witness. Eclipse. Sa dakong silanganan. [it] Comer. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . adj. [¨¦bon] De ¨¦bano. Earning. [¨¦rzworm] Lombriz. n. n. Galak. Easter-Eve. Katotohanan. salaping pinagtrabahuhan. arillo. diligente. Ebony. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. Eastward. Economy. n. arimohonan. East. [¨ªstward] Hacia el oriente. Masikap. Galak. [ic¨®nomist] Economista. adj. kakainin. [¨¦cstasi] Extasis. Kumain. adj. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. Earthly. kamunduhan. n. Ibaon sa lup¨¤. n. Lisya sa kalagitnaan. maningas. Eaves trough. katimawaa n. adj. [?rz] Enterrar. este. Ukol sa lup¨¤. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. n. mundano. lambang. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. pinag-arawan. n. Nauukol sa iglesia. [¨¦co] Eco. Economist. . negro. Ecclesiastic. n. paga. n. gozo. Tagaulinig. v. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. Madal?. Pask¨® ng pagkabuhay. n. twa. [iz] Quietud. Ecliptic. Ecclesiastic. Galing [¨® buhat] sa silanganan. adj. Matipid. taginting. Earn. adj. n. Earth. adj. Lup¨¤. Galing [¨® buhat] sa silanganan. Earthen. Earthliness. adj. terreno. [¨ªrnest] Veras. Eclipse. gusano. adj. masipag. Economic. twa. n. [¨ªrnest] Ardiente. Early. Alingawngaw. Ecclesiastes. Mag-arimohonan. Ease. Easy. katahimikan. Ebullition. [¨ªzi] Facil. alegria. magaan. v. Sa ¨¦bano. adv. adj. adj. adj. [ebul¨ªcien] Ebullicion. Eatable. lumubay. Hikaw. repercutir. [¨¦boni] ¨¦bano. Umigi. Ebb. v. Maaga. n. v. masay¨¢. Daan ng araw. [¨¦co] Resonar. Earthquake. n. maitim. n. Ebb. [¨¦rli] Temprano. reflujo de la marea. say¨¢. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. [¨¦rning] Salario. n. bulw¨¢k. Earthworm. [¨ªtabl] Comestible. Pagbubula. Umalingawngaw. [¨ªring] Zarcillo. temblor de tierra.

Effective. Edge. [¨¦dch waiz] De lado. . [igr¨ªdches] Egregio. v. n. [¨¦fidchi] Efigie. bagsik. realidad. borde. Edict. Larawan. Eft. margen. n. Kumul?. [ef¨¦minet] Afeminado. Effect. isagawa. si law. adj. Pagpapakababae. [¨ªgoizm] Egoismo. Effervescence. efectivo. Pangulong lagda. v. v. sa gaw¨ªng gilid. [ef¨ªciensi] Eficiencia. Bis¨¤. Edging. Utos. [id¨ªus] Educir. [edifik¨¦cion] Edificacion. [¨¦fort] Esfuerzo. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. mungkahiin. Pagilid. patal¨ªm. n. n. lustroso. [¨¦diuket] Educar. mas¨¢kit. Egg. n. Effeminate. [eg] Huevo. orilla. Hanguin. karwagan. v. Edible. Edifice. yariin. adv. Kahalayan. Egg-plant. Effectual. ilustre. Effulgent. magiting. Egregious. Edition. n. naglalagos. [efik¨¦cioes] Eficaz. hasa. lustre. Educate. gawin ang gilid. mandato. mabis¨¤. kas alukuyan. remolino. mabagsik. Mabis¨¢. iw¨ª. nakasisilaw. silakbo. masidh?. baog. Agas. ilitaw. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. Effete. [¨¦dch ues] De lado. Ibuhos. Tal¨ªm. Effulgence. [ediuk¨¦cion] Educacion. esteril. galang. n. [ef¨¦ct] Efectuar. baybayin. crianza. Effrontery. Punt¨¢s. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. mujeril. Effect. v. Tagapagtur¨°. adj. Balat ng itlog. Efface. masigla. Egg. n. Magpakababae. Mabisa. n. [¨¦ditor] Editor. director. n. bantog. gilid. n. fermentar. eficaz. n. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. n. sidh?. tab¨ª. Maghas¨¤. adj. Pawiin. sumilakbo. instruir. [il] Anguila. ribete. bahay. [ef¨¦minet] Afeminar. impudencia. namamatnugot. adj. [ef¨¦minesi] Afeminacion. makintab. adj. Buny?. n. ribetear. Bulwak. gastado. Effigy. insigne. [efr¨®nteri] Descaro. orilla. [efi¨²z] Derramar. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. adj. Egoism. Pinangyarihan. ejecutar. Efficient. Edge-tool. [ef¨¦ct] Efecto. debilitar. hervor. Ul¨¬-ul¨¬. [¨¦difis] Edificio. adj. masidh?. Kasangkapang panghiw¨¤. Editorial. Tal¨®ng. kalapastanganan. [¨¦dched] Afilado. v. [¨¦dching] Orla. Sikap. adv. Educator. n. adv. n. Magbuy¨®. n. Effeminate. Edit. v. n. [ef¨¦s] Borrar. mag-iw¨ª. cobardia. v. kilos babae. n. [edch] Filo. provocar. tab¨ª. n. fulgor. [ef¨¦ctiv] Eficaz. katkat¨ªn. Pagilid. Edge wise. Gaw¨ªn. Effusive. Effeminacy. [ef¨ªcient] Eficiente. sa gaw¨ªng gilid. [¨ªdict] Edicto. Itlog. alag¨¤. Edge. Effort. Eel. [eg-plant] Berengenas. dilag. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. sacar ¨¢ luz. [eg] Incitar. kul?. Bumubugs?. pudpod. magtur¨°. Editor. punta. Efficacy. Ningning. Maningning. [¨¦difai] Edificar. [¨¦di] Reflujo de agua. [efi¨²siv] Difusivo. kintab. esparcir. instructor. masidh?. v. Nakagagawa. Edge ways. n. derramamiento. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. Pal¨®s. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. [¨¦dibl] Comestible. [eft] Lagartija. Edification. criar. n. Effuse. lipulin. n. Edged. Tila babae. empe?o. Magtur¨°. gilid. mabagsik. Gusal¨¬. [edch] Afilar. Efficacious. laylaya . brillante. v. inducir. Tur¨°. namamahal¨¤. ibugs?. ense?ar. Edify. madwag. Matalas. [¨¦diuketor] Educador. nag¨ªng bunga. n. n. tagapag-iw¨ª. Egg-shell. imagen. Mabis¨¤. Effusion. hangganan. mari lag. Nak¨¢kain. bumulwak. Butik?. [edit¨®rial] Editorial. n. Pagbubuhos. Ang nagpalimbag. Bis¨¤ ng paggawa. ihayag. [ef¨²ldchens] Resplandor. n. [ef¨¦rves] Hervir. Educe.Eddy. adj. Gasgas. [¨¦ficasi] Eficacia. adj. adj. Education. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. mag-alag¨¤. v. [ef¨ªt] Usado. Effluvium. destruir. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. pagbubugs?. adj. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. Efficiency. n. [efli¨²vioem] Efluvio. Effervesce.

Isang buong pook ng mga manghahalal. n. v. maayos. bago. adj. Katand¨¢an. Eighth. Siko. adj. Ejaculation. v. Elderly. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. [e¨ªt] Ocho. Electioneering. Wal¨®. Pagwawaks¨ª. ya. v. nauukol sa lintik. Eightfold. Elate. magpaalis. int. Eighteenth. [¨¦lderli] De edad ya madura. adj. orgullo. Elasticity. [idch¨ªpcioen] Egipcio. nauukol sa lintik. Parang l¨¢stiko. dagitab. Dagdag. n. [¨¦lifant] Elefante. simula. Hal¨¢l. Electrician. adj. pangangamkam. [il¨¦ctoral] Electoral. kahit alin. [¨¦lder] Mayor.Egress. [il¨¢ps] Pasar. Ika walong p?. adj. Katandaan. napahahab¨¤. n. [¨¦lbo] Codo. Elektrisidad. hambog. Parang lastiko. Elektrisah¨ªn. hirang. Either. v. Election. Pinaka matanda. kahiman. Maghalal. humab¨¤. Elephant. v. v. [ic] Aumentar. [¨¦itin] Diez y ocho. n. M¨¢ragdagan. primoroso. Labing walo. Electricity. Eke. Elemental. Elementary. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. napahahab¨¤. [elim¨¦ntal] Elemental. [¨ªdzer] O sea. Eighteen. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. [¨ªgres] Salida. Eldest. esmerado. Elepante. [il¨¦t] Altivo. adj. [¨¦lders] Ancianos. [eh] Que. n. [idch¨ªpcioen] Egipcio. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. adj. [¨¦lbo] Codear. mainam. adj. n. adj. Elective. Electorate. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. Elate. adj. May katandaan. [¨¦ligant] Elegante. kanunuan. escogido. k¨¢tandatandaan. Mak¨¢walo. los ancianos. n. Either. maglwat. expeler. Electoral. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. [elim¨¦nteri] Elemental. Elaborate. sunodsunuran. [¨¦ldest] Lo mas anciano. Hinggil sa paghahalalan. adj. Elastical. adj. n. Elector. Simula. El¨¦ktriko. [eitz] Octavo. Eld. Elders. pagpapaalis. Magwaks¨ª. adj. [il¨¦ct] Elegir. makaraan ang panahon. Ihagis. adj. fundamento. adj. [il¨¦ctoroet] Electorado. n. n. Elect. Hinggil sa paghahalal. v. Mapagmalak¨ª. n. adj. Sikuhin. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. Alin man. Eject. Elbow. Ikalabing walo. adj. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. ang matatanda. Ejectment. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. Elegant. n. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. Ikawalo. adj. Kahambugan. v. n. Elegance. Paghahagis. [il¨¦ccion] Eleccion. pil¨ª. [ic] Aumento. Mainam. Paghahalal. [il¨¢boret] Elaborar. kinis. Elect. n. Nauukol sa bahagi ¨® simula. Electric. [ich¨¦ccien] Expulsion. Eh. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. n. Painamin. Egyptian. Eighty. Magmalak¨ª. paigihin. adj. [idch¨¢kiulet] Lanzar. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. expulsion de una posesion. pag-alis. correr el tiempo. [il¨¢stical] El¨¢stico. alargar. maghambog. adj. inam. Eightieth. [il¨¢boret] Elaborado. maigi. Nahihinggil sa Ehipto. n. pron. Elation. Elbow. v. Kisig. conj. manik¨®. prolongar. Electrical. pakwan¨¢n ng elektrisidad. maging. Walong p?. n. [eld] Vejez. Taga Ehipto. Bahagi. Elaborate. [¨¦ligans] Elegancia. Manghahalal. orgulloso. Pagkaparang l¨¢stiko. [il¨¦ct] Elegido. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. Ano. n. n. Pana namsam. antepasados. [¨¦ldoership] Ancianidad. [¨¦iti] Ochenta. [¨¦liment] Elemento. Lumipas. adv. [il¨¦ctiv] Electivo. O man. adj. [il¨¢stic] El¨¢stico. Elastic. Eke. pagmamalak¨ª. El¨¦ktriko. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. Electrify. sunodsunuran. Elapse. itapon. pagtatapon. n. Ejection. pagbabadya ng p abigla. Eldership. Makisig. . Eight. desechar. Lalong matanda. [il¨¦ctrifai] Electrizar. [il¨¦ctor] Elector. Element. ensoberbecer. Paglabas. Elder. adj. magbady¨¢ ng pabigla. n. [il¨¦t] Engreir. Ejaculate. [il¨¦cion] Engreimiento. Egyptian. Ang matatanda. [idch¨¦ct] Expeler.

Magtaanan ng babae. napakalaki. n. [el¨ªt] Lo mejor. Liwanagan. [¨¦manet] Emanar. Elucidate. [emb¨¢nkment] Terraplen. adj. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. Elusive. [¨¦locuent] Elocuente. ipaliwanag. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. v. [imeci¨¦cien] Extenuacion. [els] De otro modo. [im¨¢skiulet] Castrado. Hinggil sa dwende. v. Magmula. kaliwanagan. Elevator. Pananalita. n. adj. adelgazar. Malaking us¨¢. v. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. magandang manalita. [il¨ªcsir] Elixir. v. Ellipsis. Kumapon. n. [elf] Enmara?ar el pelo. explicacion. adj. tumul¨ªg. Eleven. Emancipation. [iliuzion] Escapatoria. Makinang pangtaas. Embargo. Emanation. Embarrassment. Elixir. gamot. n. n. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion.Elephantine. Elevation. Tambak. n. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. Emancipate. v. [eliv¨¦cion] Elevacion. lo selecto. [els] Otro. Elicit. kapun¨ªn. lumit¨®. Mataas. Eloquent. n. [inm¨¦ci?t] Extenuar. adj. adj. v. n. n. [¨¦livet] Elevar. Magtambak. adj. [emb¨¢m] Embalsamar. Emasculate. adj. n. n. n. Panipis¨ªn. paglal ay?. Pagtataanan ng babae. [¨¦lsjuer] En otra parte. Mainam na manalita. Elope. Embarrass. magbuhat. v. [el¨ªpsis] Elipsis. detencion de buque. Labing isa. [emb¨¢rc] Embarcar. [imansip¨¦cien] Emancipacion. [il¨®pment] Rapto. Eliminate. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. Elusion. v. pa. magsakay. nakakaday¨¤. Ang pinaka mainam. Elocutionist. [elvish] Encantado. [emb¨¢rras] Embarazar. v. explicar. pagpapataas. [emb¨¢rgo] Embargo. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. origen. manggaling. n. gumul¨®. Else. [im¨¢nsipet] Emancipar. gul¨®. Elliptic(al). Eligibility. v. magtabon. ilay?. [embark¨¦cion] Embarcacion. [il¨®ngguet] Alargar. enredar. Unatin. Eleventh. [im¨¢skiulet] Castrar. [emb¨¢rrasment] Embarazo. v. Elocutionary. [eloki¨²cien] Elocucion. umilag. Elsewhere. pahabain. [¨¦livetor] Elevador. maglulan. n. Sa ibang paraan. Maray¨¤. Elevate. evitar. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. [iliusori] Fraudulento. Lumulan. [il¨ªminet] Eliminar. n. panggagaling. sumakay. Elixir. Elf. Ilag. saka. tabon. Elve. . anta. alejamiento. [ili¨²siv] Artificioso. [¨¦locuens] Elocuencia. Else. [ili¨²d] Eludir. descartar. [ili¨²sidet] Dilucidar. Eloquence. [elf] Duende. Elk. adj. Maiiwasan. adj. pron. Dwende. Elvish. matayog. inmenso. Nakakaday¨¤. enredo. pangayayatin. Magpalay¨¤. Enkanto. adv. [elokiucionist] Declamador. Pagkataas. pananalumpat¨¬. [il¨®p] Raptar. Elfin. exaltar. [emb¨¢nk] Terraplenar. Emanate. Embark. maiilagan. Embank. Paliwanag. Embalm. Elite. Pagpapalay¨¤. ejecutar lo ideado. adj. n. Pagmumula. v. [il¨¦ven] Once. [ili¨²dibl] Evitable. iwas. n. [elk] Alce. may enkanto. apartar. Itaas. adj. Pag-uunat. n. Elocution. alejar. pagpapahab¨¤. Emaciation. [il¨ªsit] Poner por obra. Pagnipis. ang maigi. [¨¦livet] Elevado. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. pangangayayat. nun¨°. Embarcation. alisin. n. Elopement. Sasakyan sa tubig. Eludible. adj. Ika labing isa. n. kung dil¨¬. Kainaman sa pananalita. M¨¢ihahalal. Emaciate. n. artificioso. Eligible. Isagawa. Embankment. kapon. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. Umiwas. M¨¢nanalumpat¨¬. Elevate. [eman¨¦cion] Emanacion. n. Emasculate. Sa kabilang dako. [elif¨¢ntin] Elefantino. Embalsamahin. Gusot. pangungusap. adj. Enkantado. flaqueza. Elongate. Gusutin ang buhok. Iba. pagbubuhat. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. Bating. v. Elucidation. [¨¦lidcibl] Eligible. Elongation. pataasin. conj. Elusory. Elude. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. Manglit¨®. v. [elv] Encanto. v. Gaelepante. n. Elf. Linawin. adj. v. gand¨¢ ng pananalita.

[empl¨®i] Empleo. adj. Paghilot. Emporium. Samah¨¢n. magmula. v. pangduduwit. Manalita ng mari¨ªn. Emblematic. Pagtutwid. Paglalabas. proceder. [emb¨®ldn] Animar. [im¨®cional] Concitativo. Emerge. n. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. [¨¦mbroket] Estregar. kabunyian. ornato. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. eminencia. Emphasis. Eminence. Nangingibang bayan. adj. Embodiment. n. ocupar. kadakilaan. Emotional. [embr¨¦s] Abrazar. Bayang k¨¢lakalan. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. buny?. [emb¨¦zlment] Hurto. kab¨¢. pagpapak abuti. n. Mari¨ªn. n. manggalin. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. Emend. n. n. Emigrant. Embezzle. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Nauukol sa sagisag. [¨¦migrant] Emigrado. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. Emblem. kadakilaan. Embezzlement. Embellishment. Nakababakl¨¢. [im¨®liet] Ablandar. v. Pagandahin. corregir. Emigrate. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. Humanay sa pakikipagbaka. provecho. [empl¨®i] Emplear. Pangpasuka. Nauukol sa sagisag. paggagayak. Embassy. pagsasaayos. parikitin. maggugol ng panahon. Kawan¨ª. n. [emb¨®di] Incorporar. Isama. Pakinabang. n. Employee. elevacion. Embody. Emperor. [emb¨¦zl] Hurtar. bordado. Emigration. [¨¦mbasi] Embajada. [im¨¦rdchensi] Emergencia. [¨¦mperor] Emperador. Manungkol. magiting. [¨¦mpair] Imperio. ocupacion. [¨¦minensi] Altura. v. Pagnanakaw. [im¨®cioen] Emocion. [¨¦mblem] Emblema. malgastar. Embers. [emp¨®rioem] Emporio. Emphasise. [emb¨¦lish] Hermosear. Baga. [embr¨®ider] Bordar. n. Pangingibang bayan. v. ipisan. sikd¨®. Emetic. [embr¨¦sment] Abrazo. eminencia. Embrace. sigla. n. n. Lumakas ang loob. v. Embroider. nak¨¢kasuka. Lih¨¤. adj. Emboss. [im¨ªcioen] Emision. frotar. elevacion. Emergency. Emmet. Eminency. [emigr¨¦cioen] Emigracion. n. Emissary. distinguido. v. v. [embr¨¦s] Abrazo. n. nakakapagpasigla. lumitaw. [empl¨®yi] Empleado. [embr¨®ideri] Bordado. maglitaw. Magtampok ng palamuti. har¨¬ ng malaking bans¨¢. [im¨¦nd] Enmendar. Embellish. Embattle. Emetic. Pangpalambot. n. Emolument. [emb¨¢sador] Embajador. pahiran ng gamot. n. t¨ªtulo de honor de los cardenales . Bakl¨¢. Kalagayang pagkakawan¨ª. n. Kataasan. pagpapahid ng g amot. n. echar de s¨ª. v. Magburd¨¢. Emission. v. Sasisag. Pasug¨° ng isang bans¨¢. Eminent. adj. kapisanan. v. kutog. Embrace. maghayag. Empower. agitation del ¨¢nimo. tumapang. T¨¢hiin. Emphatic. Maglabas. Embolden. Emollient. Embroidery. Pangpasuka. adj. Di¨ªn. dar poder. [im¨ªt] Emitir. Langgam. Humilot. pagyapos. [emb¨®diment] Incorporacion. Imperyo. n. [embrok¨¦cion] Estragamiento. Emolliate. Empire. pagpapa ganda. [emend¨¦cioen] Enmienda. [im¨®liument] Emolumento. vomitivo. [emb¨¦lishment] Adorno. Yumakap. Yakap. v. mag-aksay¨¢. n. . Pagpapalamuti. v. Emery. karilagan. Marilag. v. correccion. kabunyian. [¨¦miseri] Emisario. Pangyayaring hind? sinasadya. n. Kataasan. n. Embrocation. Sugong lihim. n. adj. n. Lumambot. [im¨¦rdch] Salir. simb¨®lico. Emperador.Embassador. Embrocate. Magnakaw. v. p¨¢milihan. tub¨°. [¨¦migret] Emigrar. v. [emp¨¢uoer] Autorizar. yumapos. v. Employ. robo. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Mangibang bayan. adj. Emendation. mag-alibugha. n. maglilok. [¨¦met] Hormiga. [empl¨®iment] Empleo. n. n. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. elevado. n. yapos. Employment. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. [¨¦minens] Altura. Emit. n. malaking kaharian. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. v. tiktik. n. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. manah?. Lumabas. esp¨ªa. Embracement. [¨¦minent] Eminente. dakong tiy¨¢ngihan. pabutihin. Emotion. n. Employ. [¨¦meri] Esmeril. tunk¨²lin. simb¨®lico. [¨¦mboerz] Rescoldo. Magbigay kapangyarihan. Pagyakap. frotamiento. Isaayos. v. Emblematical. karilagan.

cercado. Katapusan. yumar¨¬. competir. Encase. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. v. Magtatag magpasy¨¢. rivalidad. rodear. adj. Twid. adj. Buh¨¢y ang loob. End. Encourage. [encr¨®chment] Usurpacion. Mangibig. Gumambal¨¤. adv. Endorse. Kabuhayan ng loob. rodear. v. v. maka. mas. pagbabat¨¢. [encl¨®z] Cercar. adj. Enclose. wakas. mangamb¨¢. [ench¨¢nt] Encantar.. dote. humangga. [encl¨®siur] Cercamiento. Encore. [end¨ªrment] Encarecimiento. Pangalan ng gamot. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. magtiis. Encroachment. sufrimiento. [imulcioen] Emulsion. Empty. Pakikilaban. Pasiya. isilid sa haula. n. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. [end¨ªvoer] Esforzarse. estorbo. Endeavor." pumirm¨¢. concluir. Encouragement. cesacion. Encore. Emulsion. Energy. Makaloob ng bigay-kaya. Enamour. [ench¨¦n] Encadenar. dotacion. Enemy. Magmatigas. dumaluhong. Emulate. v. n. Katapusan. Endowment. empe?o. bungg?. circunvalar algun terreno. Ending. magsikap. Endanger. [end] Acabar. v. Itanikala. n. Sikap. Mahal¨ªn. arriesgar. v. alentar. Encumber. makipagpunyag?. Pagmamatigas. [endi¨²r] Sufrir. Endow. Encroach. Encompass. Encounter. gilas. v. . Encircle. [enk¨¢mbrans] Embarazo. v. n. pangpatapang. kagilasan. v. [ens¨ªrcl] Cercar. intentar. v. n. n. [¨¦ndles] Interminable. pagkautas. Bakurin. hangganan. int. sumag up¨¤. Loob¨¢n. v. ul?. kubkubin. vigor. n. extremidad. v. Walang hanggan. [emiul¨¦cioen] Emulacion. Kumamk¨¢m. [en¨¢ctment] Decreto. acometer al enemigo. [end¨ªr] Encarecer. v. [end] Fin. magpatapang. Lumaban. autorizar. inutil. kulungin. Tagp?. n. Encamp. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. Endear. v. Endurance. choque. patul¨®y. hangal. Pagmamahal. Enact. v. Encore. pagkatapos. dakong nababakuran. walang dulo. magilas. v. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. Tumap os. [¨¦ncor] Otra vez. v. paciencia. n. n. de nuevo. umabala. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. [enk¨¢mboer] Embarazar. Endure. walang katapusan. Energetic. Bigay-kaya. Kampamento. cabo. n. abala. Magpalakas ng loob. [enf¨ªbl] Debilitar. Alisan ng laman. soportar. Enable. kaalit. ganyakin. Endless. acabarse. muerte. mas¨¢kit. [enc¨¢mp] Acampar [se]. Pangpalakas ng loob. Kaaway. [end¨¦ndcher] Peligrar. poner en estado de. decretar. [en¨¦bl] Habilitar.. kalaban. Encounter. Kawalan ng laman. [enc¨¢unter] Encuentro. n. Enactment. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. Enclosure. aguantar. Makakaya. [en¨¢ct] Establecer. v. v. kagalit. [¨¦mti] Vacio. [enk¨®mpas] Circundar. Pangangamkam. imitar. bihagin ang kalooban. Bakuran. bangga. rubricar. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. Gambal¨¤. [enk¨¦s] Encajar. Encampment. Emulation. M¨¢katagp?. [¨¦mpres] Emperatriz. v. katalo. paglilikat . Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. Enfeeble. sagup¨¤. v. magkampamento. pagtitiis . adv. magdulot. hangg¨¢. manglata. Manganib. n. v. [¨¦miulet] Emular. sumalubong. magtay? ng k ampamento. [¨¦mti] Vaciar. [endi¨²rans] Duracion. magsumakit. [enc¨¢mpment] Campamento. n. Ligirin. [encr¨®ch] Usurpar. magbat¨¢. pagkalutas. vigoroso. Mul?. Humin¨¤. umut¨¢s. v.. [¨¦ndwes] De punta. [enk¨¦dch] Enjaular. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. End. Encage. matar. n. Magsumikap. [enamoer] Enamorar. Kulungin. ignorante. Enchant. Endearment. gumaya. Enchain. [end¨ªvoer] Esfuerzo. walang kabuluhan. Halinahin. v. magbigay utos. n. lumutas. mangligaw. quitar la vida. n. [enc¨¢unter] Encontrar. pakikipagpunyag?. paghangg¨¢. terminar. [¨¦nding] Conclusion. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. apropiarse lo ajeno. dulo. [¨¦nimi] Enemigo. Endeavor. Encumbrance. v. [enk¨¦redch] Animar. v. Empty.Empress. n. Walang lam¨¢n. mangamk¨¢m. [¨¦ncor] Otra! otra vez. magpahintulot . Isa pa! hali pa! hala pa ul?. [end¨¢ument] Dote. utos. [¨¦mtines] Vaciedad. Emperatr¨ªs. n. derecho. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. mag-utos. dictamen. Endways.

comprometer. [enr¨¦dch] Enfurecer. Lak¨ªng d? kawas¨¤. [ensl¨¦vment] Esclavitud. [enr¨ªtch] Enriquecer. manganlong. Patala. Lumak¨ª. Pagpapaliwanag. Enlarge. Bugtong. [enm¨¦sh] Enredar. violentar. magpalak¨ª. ampliacion. pagtatanong. malab¨°. registrar. Pagpapatala. v. [ensl¨¦v] Esclavizar. Engaged. Enrich. Engulf. v. v. [enqu¨¢ir] Informarse. n. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. May pangak¨°. adj. Parang bugtong. [enl¨ªst] Alistar. Halimbaw¨¤. v. magkam¨ªt. n. Mahal¨¢n. v. Engage. Galitin. karapatan. sumakmal. Watawat. [endch¨®y] Gozar. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. n. instruir. [enl¨¢rdchment] Aumento. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. Enhancement. disfrute. Patabain. dilatar [se]. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. Itagong pinaka ala-ala. Enmesh. Engine. Enjoyment. Enormous. adj. magalak. Kasukat¨¢n. Magbilin. n. n. irritar. papag-initin. English. v. Parangal¨ªn. Alipinin. magtala ng pangalan. Enjoin. Engraving. n. turuan. Manganak. adj. [engu¨¦dch] Empe?ar. Enroll. [ensi¨²rans] Seguro. Enquiry. Ensign. adj. Enquire. Enlighten. n. goce. Ensconce. Pagpilit. tam¨®. kam¨ªt. [enf¨®rs] Esforzar. n. makinista. magsundalo. iluminar. producir. buhayin ang loob. n. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. engullir. Enough. malab¨°. [enl¨¢itnment] Ilustracion. bumuntot. [¨¦nmiti] Enemistad. Parang bugtong. Enlistment. Pagdaragdag. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. [engu¨¦dched] Comprometido. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. taglay. poner en libertad. sentar plaza. v. Enjoy. Enlist. n. pagpapataas. Enlightenment. Engender. & adv. v. tallar. Enrollment. magtaglay. n. Seguro. magtam¨®. Siluin. v. v. encargar. [endch¨¦nder] Engendrar. Ensue. coaccion. Enmity. Inggl¨¦s. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. Enslave. Pagkaalipin. Enlargement. [enl¨¢rdch] Engrandecer. Malak¨ªng d? kawas¨¤. pagkabusabos. n. Enigma. avivar. Palakasin ang loob. magtagubilin. Pagsisiyasat. [¨¦ndchin] M¨¢quina. Ensample. [enr¨®lment] Registro. instruccion. averiguar. Isalin sa wikang inggl¨¦s. mag-urir¨¤. pamimilit. Palaot. Enshrine. Matwa. [endch¨®in] Mandar. [in¨®rmoes] Enorme. Enormity. enmara?ar. n. al isin sa pagkaalipin. poseer. Engross. n. v. taga Inglaterra. locomotora. Palayain. Engagement. suficiente. [enshr¨®d] Amortajar. Patala. Ennoble. Magsiyasat. [in¨®rmiti] Enormidad. levantar en alto. engrosar. encolerizar. n. Pagtatala. n. palakh¨ªn. Pagpapamahal. Enliven. mag-usis¨¤. ibuy¨®. [ensi¨²] Seguirse. Enslavement. adj. advertir. [engr¨®s] Engordar. [enl¨ªstment] Alistamiento. [enh¨¢ns] Encarecer.Enforce. Ensurance. parangal¨¢n. Enhance. [eng¨¢lf] Engolfar. [¨¦nsain] Bandera. adj. v. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. Mangubl¨ª. . comprometimiento. compeler. n. Liwanagan. [enr¨®l] Alistar. [endch¨®iment] Placer. v. v. v. Twa. kakasyahan. [ens¨¢mpl] Ejemplo. v. v. pataasin. pagtutur¨°. [en¨®bl] Ennoblecer. bugtungan. [engr¨¦v] Gravar. Enigmatic. galak. [endchin¨ªr] Ingeniero. emancipar. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. Engineering. v. busabusin. English. [in¨ªgma] Enigma. extender [se]. esculpir. Enforcement. Engineer. n. [engr¨¦ving] Grabado. sap¨¢t. Pilitin. dumami. n. inquirir. v. makinista. Enfranchise. huma magpahab¨¤. Lumilok. v. kasya. Enshroud. [enl¨¢iten] Alumbrar. English. Enigmatical. v. n. bandera. Pangak¨°. bandil¨¤. [enf¨®rsment] Compulsion. Engrave. Balutin ng sapot. v. Poot. n. Inggl¨¦s. [engu¨¦dchment] Empe?o. n. pagpapalak¨ª. n. Enough. magparami. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. M¨¢kina. suceder. Inhinyero. humalile. Payamanin. Sumunod. makipag ayar?. Sukat. pagtatanim ng loob. pag-uusis¨¤. Paglililok. [encu¨ªre] Indagacion. v. [in¨¢f] Lo suficiente. magtanong. [in¨¢f] Bastante. v. [enl¨¢ivn] Animar. v. Enrage.

n. Paglitaw. [enzr¨®nment] Entronizacion. pasuk¨¢n. v. Magkatiwal¨¤. ang nagbibigay kasayahan. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. completo. pasok. Enthral. [ent¨¢ir] Entero. Entangle. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. Mainggitin. [ip¨ªscopet] Obispado. [ent¨¢itl] Entitular. Entree. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. balot ng sulat. Envelop. Saklaw ng isang Obispo. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. instigar. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. [¨¦pilepsi] Epilepsia. managhil¨¬. penetrar. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. Enumeration. Entrance.Ensure. Pagluluklok. cut¨ªcula. adj. n. Ephemeral. embarazo. n. Mamulupot. bayan ¨® bansa sa isang panahon. Pasiguro. [ent¨¢is] Tentar. v. declarar. solicitud. suplicar. v. v. Epidemic. embrollon. Iluklok sa trono. Enthusiastic. [¨¦ntrelz] Entra?as. Epiphany. pamanhik. Pumasok. Entertainer. Pasuk¨¢n. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. adj. [entr¨¢p] Entrampar. . Magbalit¨¤. [ent¨¢nglment] Enredo. [¨¦ntrans] Entrada. Epicene. [ent¨¢ngloer] Enredador. adj. magpalikawlikaw. Episcopate. Ligirin. Epileptic. Enthusiasm. n. [ini¨²nciet] Enunciar. Entirely. [entr¨ªti] Ruego. [¨ªpact] Epacta. liham. adj. inutusan. enredar. diversion. kasayahan. Balutin. [enzr¨®l] Oprimir. [ip¨ªfani] Epifania. Entreaty. n. admision. n. [entr¨ªt] Rogar. n. [entr¨¢st] Confiar. mamilipit. Entitle. Enunciate. n. Entrap. Sab¨ªd. [¨¦pisin] Epiceno. Epistle. makiusap. [¨¦pidemi] Epidemia. n. Ingg¨ªt. n. [env¨ªlop] Envolver. envolvedero. panunuks¨®. Bumilang. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. [iniunciecien] Enunciacion. Pagpasok. lasunin. [ent¨²m] Sepultar. nauukol sa sak¨ªt na himatay. [¨¦nviron] Rodear. Enterprise. Entire. pakikiusap. [entw¨¢in] Entrelazar. Bu?. Nauukol sa lalake at babae. Ang nag-anyay g lumilibang. [¨¦ntri] Entrada. [¨¦pisod] Episodio. adj. enroscar. adj. [¨¦ntri] Entrada. Enunciation. n. Enticement. Ilibing. Marapatin. n. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. Mainggit. v. v. k¨¢loob-looban. n. n. Envy. Environ. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. [¨¦nvi] Envidiar. Envelope. Balat sa labas. Entreat. L¨ªbangan. Episode. aforrar. g mawa ng sabid. Entertain. [ensi¨²r] Asegurar. n. n. v. Pagbilang. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. v. embrollar. declaracion p¨²blica. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. Lumason. Manuks¨®. pan gparaan ng panahon. Epilepsy. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. Sumam¨°. n. Layon. [env¨¦nom] Envenenar. manghib¨°. Pagbabalit¨¤. Entanglement. n. embarazar. mensajero. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. autorizar. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. Entry. v. Enthralling. v. Nakapipighat¨¬. mamanhik. Sulat. pananaghil¨¬. Entice. umaliw. Entertainment. Epidemy. v. Enthrone. Entangler. Pumighat¨¬. Masigla. Entomb. divertir. n. Kabuoan. Envy. [¨¦nvi] Envidia. Sam¨°. [¨¦ntoer] Entrar. [ent¨¢irli] Entereza. Entwine. n. bayan ¨® bansa sa isang panahon. s¨²plica. general. pagsipot. Entrails. [ent¨¢ngl] Enredar. Epidermis. [ent¨¦rten] Entretener. kainggitan. v. Bituka. mangday¨¤. [¨¦nvoi] Enviado. gumambal¨¤. v. ganap. Mamaghapon ang tagal. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. tumiwal¨¤. Entrust. panukal¨¤. [¨¦nvious] Envidioso. v. sitiar. Sigla. [ent¨¢isment] Instigacion. n. enga?ar. abala. Sug¨°. v. Epact. balutan. Tuks¨®. adj. n. v. pasa loob. n. v. Sobre. Manil¨°. gambal¨¤. Manggul¨®. cercar. [ini¨²meret] Enumerar. bloquear. Manggugul¨®. Pagpasok. bilangin. n. [enzr¨®n] Entronizar. kubkubin. Envious. libangin. [¨¦nvelop] Sobre. kalahatan. Envenom. adj. v. aliw¨ªn. Himatay. Lumibang. Enumerate. mang-abala. [enzr¨®ling] Opresivo. v. Enthronement. n. n. mapag-gawa ng sab¨ªd. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. H¨ªmatayin. paghahay ag. Enter. Envoy. n. maghayag.

mali. Katkatin. Ekwador. hind? tunay. Equator. Equivalent. Nauukol sa pangangabayo. adj. Pagtatay?. [¨¦riudait] Erudito. Paham. [¨¦cuitabl] Equitativo. magkaisa ang l ay?. [icu¨ªp] Equipar. . [¨¦rring] Errado. [ir¨¦ccion] Ereccion. n. Erase. Hind? pa nalalaunan. pagkakaparis. [ip¨®c] ¨¦poca. Equinox. n. Bunutin. v. Marunong mangabayo. establecer. errante. kaparis. adj. n. n. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. kawangk¨¬. v. [¨¦cuiti] Equidad. Magkamal?. antes de. kawangis. levantado hacia arriba. Erasure. semejante. kapantasan. Error. v.Epistolary. [err¨®nioes] Erroneo. v. Ere. sulat ibp. Equanimity. adj. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. pagpantayin. [eriud¨ªcioen] Erudicion. adj. adj. hamp s-lup¨¤. vagabundo. N¨¢mamal?. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. pawiin. n. maligaw. katimbang. Equestrian. n. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. adj. kalisyaan. Kagaya. Nakapagkakamali. [icu¨ªvalens] Equivalencia. Eradication. m¨¢ligaw. Errand. [¨ªcuabl] Igual. pantas. Erudition. [icu¨¦strian] Ecuestre. Erelong. Pagpaparis. ibp. Mal?. katibayan ng loob. Equality. aklat. n. adj. Timbang. Pagparisin. Mga kamalian sa katha. n. [icu¨¦tor] Ecuador. Equal. matwid. Eradicate. Epson salt. pronto. Kagaya. hampas-lup¨¤. n. [irr¨¢tum] Errata. Patwid. Erect. Kamalian. Magnesya kalsinada. n. katimbang. [¨ªcuin] Caballar. Equivocal. m¨¢lisya. utos. adj. n. adj. aklat. Erudite. [ir¨¦s] Borrar. Equable. n. [ir] Antes. Equip. n. desviarse. [¨ªcualaiz] Igualar. serenidad de ¨¢nimo. adj. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. resumen. bilin. Equalization. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. extirpar. [ir¨¦siur] Raspadura. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. buga. hind? pa naluluwatan. adj. Pangbur¨¢. pagparisin. n¨¢liligaw. n. contrapeso. bur¨¢. v. pagkaligaw. Kahambing. Equine. [err¨¢tic] Err¨¢tico. Palaboy. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. errar. n. n. Erratum. Timbang. Epitome. & prep. Errant. yerro. Bago. Equitable. Katumbas. Kamalian. Panahon. Equipoise. Pasabi. [iradik¨¦cion] Extirpacion. n. Nauukol sa kabayo. [icu¨¦strian] Ecuestre. justicia. Equivalence. Equilibrium. [¨ªcual] Igual. [err¨¢ta] Erratas. Erring. n. n. [?r] Vagar. Mga kamalian sa katha. [icu¨ªpment] Equipaje. walang day¨¤. Erect. uniforme. muna. v. [¨¦rrand] Recado. mas. Equipage. ambiguo. n. Equally. pagkalipol. n. n. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. adv. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. Err. M¨¢mal?. [ip¨ªstoleri] Epistolar. justo. adj. Sangkap na kailangan. Karampatan. [ir¨²pcioen] Erupcion. adj. Pagparahin. adv. [ir¨¦ct] Erigir. [irl¨®ng] Antes de mucho. Silakb¨®. karunungan. Equiangular. katwiran. falso. vagante. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. daladalahan. palakadlakad. [¨¦rrant] Errante. Equal. n. Equestrian. adj. Pagkakapantay. Era. Lay¨¢s. adj. [¨ªcuinocs] Equinoccio. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. Epoch. construccion. adj. patay?. Eruption. may pagkakaparis. pertrechar. Panahon. n. [icu¨ªvoket] Equivocar. sulat. katumbas. [ir¨¦ser] Raspador. [¨ªcuali] Igualmente. Epitaph. mensaje. Equity. n. pagtutulad. ciencia. Gayon din. adj. Lam¨ªg ng loob. n. Equipment. kahambing. Equalize. [¨ªcual] Igualar. [¨ªra] Era. marunong. kawangk?. v. pagparehohin. Equilateral. [¨¦cuipedch] Equipaje. [ir¨¦ct] Derecho. el acto de equipar. Pagkabunot. tatag. [icu¨ªvalent] Equivalente. [¨¦pitaf] Epitafio. Katkat. Tapat. [ir¨¢diket] Desarraigar. Kapaham¨¢n. burahin. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. magtatag. m¨¢mal?. n. palaboy. [icu¨®liti] Igualdad. Erratic. Equivocation. Nauukol sa sulat ¨® liham. Magtayo. Eraser. lipulin. Errata. v. Magkaparis ang mga sulok. Magsangkap ng mga kailangan. [¨¦rror] Error. Erroneous. n. Erection. Equivocate. vagabundo. kapara.

adj. negro. [esp¨¢usals] Esponsales. capon. Ukol sa langit. desocupar. Lisan. Magsanay. Eternally. [et¨ªn] Gigante. Pakinabang. n. Escape. Evade. escritura. [es¨¦] Ensayar. Etiketa. n. . [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. Magpakaylan man. tumakas. Sa tanang panahon. [es¨¦ncial] Esencial. n. samahan. bahay. [estimecioen] Estimacion. walang hanggan. [eriz¨ªpelas] Erisipela. Europa. n. Esteem. Lalamunan. [¨¦schiueri] Brazo de mar. Ethiop. bukod-tang¨¬. n. Esculent. Euphemism. [iv¨¢kiuet] Evacuar. n. [esp¨¢uz] Desposar. probar. v. umilag. huir. pakasal. enajenar. Escript. [escr¨ªpt] C¨¦dula. Maniktik. [es¨®fagoes] Garganta. v. kapitapitagan. European. Pabang¨®. Papuri. kaakbay. [¨ªziop] Etiope. adj. n. Etymology. Etiquette. [i¨²lodchi] Elogio. v. adj. Kagalang-galang. v. Especial. inmortal. [esp¨¦cial] Especial. v. kumunyon. Ethereal. Establish. M¨¢kakain. Bating. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. Paniniktik. Pagkakatatag. adj. [¨ªz?r] Eter. convoyar. & n. apreciar. fundar. Lumilok sa metal. Escutcheon. [est¨¢blish] Establecer. Eternal. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. Lumay?. tumakas. Akbayan. bantay. alabanza. [es¨¦] Ensayo. Estimation. domicilio. v. n. Escort. hacienda. huida. [estr¨¦ndch] Extra?ar. adv. [esp¨¢i] Espiar. [est¨¢blishment] Establecimiento. Eternity. pahalag¨¢. apreciar. Escapade. [etch] Grabar al agua fuerte. [i¨²foni] Eufon¨ªa. [esc¨®rt] Escoltar. [it¨¦rnali] Eternamente. n. [¨¦stimet] Estimar. S¨ªmulain ng mga salita. Nauukol sa Europa. [i¨²rop] Europa. Lihim. Tasa. [¨¦sens] Esencia. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. pagtakas. Kakatw¨¤. acechar. lupang pag-aar¨¬. [¨¦stimet] Valuacion. itatag. [iur¨®pian] Europeo. n. Evacuate. Eschew. n. [est¨ªm] Estimacion. n. Ettin. magpaunlak. [i¨²noc] Eunuco. kur¨°. Higante. extra?eza. Ang pagkakatugma ng tinig. Estate. [esot¨¦ric] Secreto. Eter. Paglilok sa metal. [est¨ªm] Estimar. Euphonical. v. Kasal. Pag-aar¨¬. v. um ilag. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. distancia. Estimable. [¨¦skiulent] Comestible. v. Abay. Ether. n. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. Espousals. v. umilag. [eschi¨²] Huir. Eulogy. [iv¨¦d] Evadir. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. n. Espy. n. [es¨¦ncial] Esencia. pagkawalang hanggan. celeste. [¨¦tiket] Etiqueta. n. Essay. [it¨¦rniti] Eternidad. n. n. galang. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. Badyang pangpalubagloob. [iur¨®pian] Europeo. Estimate. Essence. n. Establishment. Manibago. aplaudir. n. Pagkakaylan man. Espial. n. Pagsasanay. kasulat¨¢n. n. Eunuch. apartar. adj. huir. [esk¨¦p] Escapar. adj. Evacuation. lay¨°. Esophagus. n. ihatid. kapon. n. Mahal¨ªn. kumatwa. v. Taga Europa. Kailangan. n. n. escapar. v. Waw¨¤. [est¨¦t] Estado. Tang¨¬. pagkikilos-mahal. Tumaanan. European. [i¨²lodchaiz] Elogiar. kumboy. agw t. Esoteric. n. misterioso. aprecio. Etch. Ang kinakailangan. Estimate. Espouse. [esk¨¦p] Escapada. bienes. adj. n. n. Eskudo. adj. [¨¦scort] Escolta. sa boong panahon. paunlak. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. Estuary. pagkain. v. Estrangement. Pagtataanan. [eski¨²chen] Escudo. [i¨²fimizm] Eufemismo. Euphony. Pitagan. n. Umiwas. observacion. Escort. manubok. lumay?. n. [est¨ªmabl] Estimable. Katibayan. Essay. Eulogize. mahiwag¨¤. Etching. Taga Etyopya. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. n.Erysipelas. tikman. Halagahan. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. Escape. pahalagahan. Magtatag. perfume. evitar. pagpapahalag¨¢. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. Pumuri. Essential. [it¨¦rnal] Eterno. Magkasal. lisanin. tentar. n. iwan. Eucharist. Pag-al¨ªs. tumaanan. Essential. v. n. Esteem. Estrange. Pagmamahal. taong maitim. adj. Europe.

Magpakaylanman. vispera. Ilatag. [¨¦videns] Evidenciar. [¨¦veri] Cada uno. palangana. Exact. excusa. [¨ªvzro] Canal de agua. Even. n. [eks¨¢ct] Exigir. Nauukol sa ebanhelyo. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. walang hanggan . May masamang akal¨¤. lahat ng bagay. n. Kasamaan. palag¨¬. Ewer. [iven] Igualar. Evident. panay. adj. katunayan. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. . [iviccioen] Eviccion. n. Nagkataon. n. bisperas. Bawa't. Masamang pangungusap. [¨ªvl] Maldad. sukat. paglabas. Pantayin. adj. n. adv. Sumuluwak. D? makita. Evasion. justo. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. patagin. yano. adj. adj. [evoli¨²cioen] Evolucion. [¨ªvli] Malamente. depravado. Evidence. [iv¨¢poret] Evaporarse. Pag-ilag. cada una. el anochecer. tunay. n. Evergreen. adj. Exactitude. adj. n. bawa't araw. [evan¨¦sent] Imperceptible. Katakatak¨¢. Every-one. [i¨²oer] Palancana. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. adv. patunayan. murmuracion. v. Katotohanan. Alulod. Bawa't isa. [¨ªvning] Noche. Evil-minded. [evoerl¨¢sting] Eterno. Evangelist. Evanescent. [¨¦vident] Evidente. acontecimiento. Evince. n. fortuito. v. kahi't. Masama. [iv¨¦cioen] Evasion. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. [evoermor] Eternamente. v. Eve. Ebanhelista. n. Maiilagan. Tupang babae. [iven] Llano. Kaylan man. pag-gab¨ª. palangana. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. Evening. adv. Ever. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. Evolution. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. adj. Exact. maliwana g. [¨ªvl-manded] Malicioso. igual. escape. Evict. Evasive. Suluwak. despojo jur¨ªdico. Evaporation. siempre. Huming?. Eve-through. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. adj. Everlasting. n. sumingaw. n. mal. n. patotohanan. Ewe. siempreviva. n. Patotohanan. disiparse. Maiiwasan. exalacion del vapor. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. pares. adv. singaw. puntual. Gab¨ª. Ebanhelyo. Everlasting. Event. Evangel. maiilagan. Every. mabuting balit¨¤. hind? sinasadya. sempiterno. Evil. cada una. sama. n. siemprebibo. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. Eventual.Evanescence. [¨¦videns] Evidencia. Eventful. pas?. n. panayin. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. [¨ªvl] Malo. n. [eks¨¢dcheret] Exagerar. Evilly. adj. Everything. Tumawag. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. Evoke. Evil. [¨ªven] Aun. tulisan. n. hust¨®. Pantay. takap. patente. adj. Evangelic. [iv¨¦nt] Evento. allanar. sumingil. Every-body. lag¨¬. Evil-Speaking. walang katapusan. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. [evoerl¨¢sting] Eternidad. Evidence. v. [¨¦vitabl] Evitable. n. tw?. [¨¦veri-day] Cada dia. Ganap. notorio. [eks¨¢ct] Exacto. [iv¨¦nchiual] Eventual. parati. malinaw. Eventuality. Nauukol sa ebanhelyo. n. Bawa't bagay. Pagkawala. [eks¨¢ccien] Exaccion. May kasamaan. masak it na pananalita. adv. Evitable. Evolve. Sa lahat ng dako. Exaggerate. n. adj. adj. n. Pagkapangyari. [ev¨®lv] Desenvolver. [iv¨¦siv] Evasivo. Pangyayari. Bawa't tao. cada una. Patunayan. [iv] Tardecita. adj. pagkakataon. n. Magpakalabis. n. [iv¨¢ndchel] Evangelio. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. lahat ng tao. takip-silim. [iv¨ªns] Probar. Takip-silim. pagtaka s. dahilan. [¨¦veri-uan] Cada uno. lubos. Evermore. [iv¨®c] Evocar. Pusp¨®s ng mga pangyayari. Evangelical. sing¨ªl. n. Exaction. Kamaw. [iu] Oveja. Totoo. v. Every-day. [¨¦verizing] Cada cosa. aun cuando. v. patag. Pagsulong. Even. Araw-araw. Kaganapan. salida. justificar. n. Bagaman. adv. v. Every-where. Hing?. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. Even. adj. mal intencionado. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. Magpakaylanman. v. lahat. sa ano ang panahon. Evil-doer. Kawalang hanggan. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. kalubusan. v. Evaporate. taga-pangaral ng ebanhelyo.

Exalt. Excretion. n. liban na. Exchange. Exculpate. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. elevar. n. Bukod. Manggalit. dahilan. Pag-ekskumulg¨¢. [ecs¨¦pcien] Excepcion. [¨¦cselent] Excelente. [ecscr¨ªt] Excretar. ¨¢ menos que. [ecs¨¢is] Sisar. Exasperation. [ecsch¨¦ndch] Cambio. Exception. Pagliliwaliw. irritar. adj. Maliban. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. pagsisiyasat. mag-udyok. mahig¨ªt. Excrement. suriin. dangal. [¨¦cselens] Excelencia. [ecs¨¦siv] Excesivo. Exclamation. pagsur¨¬. eksaminin. conmocion. Paglipol. labis. Exchangeable. [ecski¨²s] Excusa. [ecscr¨ªcien] Excrecion. N¨¢bubukod. Namumukod. magpawalang bahal¨¤. magpalit. Excess. ipalikod. adj. Exclude. pas¨¢kit. n. Excursion. Exciseman. v. v. Except. dangal. Pagkabuny?. Exasperate. [ecsk¨¢rsiv] Errante. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. kamahalan. Magpaumanhin. [ecs¨¦l] Sobresalir. [ecs¨¢iting] Encitamiento. maigi. Excellency. adj. Excitement. adj. Kalabis¨¢n. dum¨ª. lumagpas. Excruciate. Paumanhin. n. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. Palakadlakad. Excursive. Karangalan. [ecz¨¢speret] Exasperar. derecho que se paga sobre los comestibles. [ecscli¨²d] Excluir. sukl?. Mataas na mataas. Excavate. [ecs¨¦pt] Exceptuar. Humig¨ªt. primoroso. irritacion. ihiwalay sa iglesya. v. [¨¦cselensi] Excelencia. Magbuy¨®. excusar. Examination. Exceeding. Malabis. usisain. magsukl?. Pumalit. Excruciation. Exclusion. [ecs¨ªding] Excesivo. v. n. Excision. excluir. adj. Pagpapakalabis. Excel. [ecscli¨²siv] Exclusivo. v. lal¨°. Excelsior. preeminencia. Bumulal¨¢s. Litisin. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. Excommunicate. Excuse. Pagbubuyo. [ecs¨®lt] Exaltar. Excuse. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. v. [ecsc¨¢rcion] Excursion. uliran. v. v. v. anatema. vagante. n. Malabis. ¨¢ excepcion de. Magpabwis. sobrepujar. poot. elevacion. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. Ibukod. [ecs¨¢izmen] Sisero. papuri. [ecs¨¦pt] Sino. realzar. estimular. pag-uusis¨¤. trocar. pumukaw. n. Exclamatory. sobresaliente. Excellent. n. pamumukod. n. adj. lumagpas. n. n. Exclaim. subal¨¬.Exaggeration. n. n. si ngil. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. adj. n¨¢hihiwalay. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. Itang¨¬. Exclusive. kasiglahan. kamahalan. [¨¦cscriment] Excremento. pagpapasig la. Excommunication. M¨¢niningil ng bwis. Excite. Except. n. parangalan. n. paghihiwalay. siyasatin. v. [ecs¨¦s] Exceso. [ecs¨¦lsior] Excelso. [ecs¨ªd] Exceder. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. [ecs¨¢is] Sisa. lumal¨°. alabar. [ecscav¨¦cien] Excavacion. N¨¢ipapalit. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. Pabulal¨¢s. Humukay. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. Bwis. Tae. dispensahin . Examine. Exceptional. etc. Pal¨ªt. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. sobresalir. Paglilitis. preeminencia. lumabis. Masigla. v. Exaltation. [¨¦cscavet] Excavar. adj. Pagtae. [ecsaitment] Est¨ªmulo. Example. parangal. kahigitan. Excrete. Magpahirap. Masigla. magpas¨¢kit. n. Hukay. [ecs¨¢itabl] Excitable. instigacion. Pahirap. anatematizar. Exceed. mwestra. Pagpapawalang sala. pagpalikod. Exchange. [ecz¨¢min] Examinar. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. ihiwalay. paghihiwalay sa iglesya. bagkus. Excessive. natatang¨¬. Excavation. Ekskumulgahin. [ecscl¨¦m] Exclamar. Exciting.. escudri?ar. bigyang dahilan. Excitable. ejemplar. Kungd?. n. Exculpation. Mainam. [ecscli¨²sion] Exclusion. Pagbubukod. v. adj. v. idum¨ª. Excellence. Bulal¨¢s. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. adj. Galit. Itae. n. n. Excise. v. [ecscri¨²ciet] Atormentar. v. Karangalan. Excitability. dispensar. prep. conj. v. n. [ecs¨¦pt] Excepto. Halimbaw¨¤. [ecs¨¢it] Excitar. pagpaw¨¬. [ecski¨²s] Excusar. Excise. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. n. n. n. exceptuar. pagdum¨ª. v. Except. adj. ibukod. n. n. M¨¢tang¨¬. [eczamin¨¦cien] Examen. Sigla. Pawal¨¢ng sala. Ibuny? purihin. hig¨ªt.

Exhortation. Lay¨¤. exposicion. adj. n. [eks¨¦mt] Exento. Uliran. ajusticiar. Exhibit. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. n. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. pagganap. n. necesidad. Pagsasagawa. adj. mamarati. v. n. n. mapata. [ecz¨ªstens] Existencia. laya. Kalabisan. n. Pangungusap. pagkaubos. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. adj. Magsagawa. enorme. libre por privilegio. [ecz¨®rt] Exhortar. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. v. v. n. [ecz¨®st] Exhausto. Exertion. n. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. Uliran. Kawala. Magbigay-ulir¨¢n. Tungayaw. Exhibit. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. manifestar. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. [¨¦csidchens] Exigency. pagbitay. gumanap. Execration. n. [ecsicr¨¦cion] Execracion. [¨¦czail] Destierro. berdugo. n. n. Exhibition. kasayah¨¢n. Galing sa ibang lupain. v. halimbaw¨¤. Lumag¨¬. Exercise. maldicion. galak. excesivo. Exoneration. [¨¦csidchensi] Exigencia. n. Lumwag. v. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Executress. Mangusap. n. Execution. n. Execrate. Pagsasanay. v. Exhale. Malabis. libertar. [ecz¨ªst] Existir. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. n. Exemption. Tagapagtanghal. [¨¦csicret] Execrar. n. [ecz¨®neret] Exonerar. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. . Executor. singaw. v. [ecz¨ªbit] Exhibir. n. Exordium. Expand. Exist. deportar. pagkapat a. Exemplification. n. n. adj. Exemplar. Exhaust. [ecz¨ªleret] Alegrar. Kailangan. Pagpapatawad. Exigent. Simula. Pagtatanghal. magpumilit. Magpatawad. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. [¨¦csikiut] Ejecutar. kagalakan. Exigence. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. exceso. pagbibigay -uliran. Executive. M¨¢dalian. Huminga. [ecsj¨¦l] Exhalar. gumanap ng kaparusahan. destierro. Exile. Pakitang halimbaw¨¤. tumupad. Exonerate. testamentario. adj. Exorbitant. Exhort. Exercise. [ecsi¨²m] Exhumar. Pagkasaid. Exhaustion. Say¨¢. Exemplary. [¨¦csidchent] Urgente. lait. Exert. lumait. Existence. bagay na mayroon. Paghukay na mul? sa inilibing. n. [ecsp¨¢nd] Extender. pumatay. [ecz¨®st] Apurar. paggaw¨¤. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. Exit. [ecs¨¦kiutres] Executrix. mag palakas ng katawan. agotar. Manungayaw. bumitay. Tagapagsagawa. desterrado. paris¨¢n. n. hacer ejercicio. v. atarear. pata. kumalat. sumpa. ensayo. Nauukol sa pagpapaganap. ihiwalay. pasimula. Exile. Pagkatapon. humikayat. [ecz¨®scion] Agotamiento. [¨¦csersaiz] Ejercicio. Exempt. [¨¦csikiuter] Ejecutar. ejecutora. Pag-alis. hikayat. lumawak. verdugo. Hing¨¢. maghayag. pr¨¢ctica. Said. [ecziler¨¦cion] Alegria. Pamamalag¨¬. v. tagaganap. v. Palayain. [eczort¨¦cion] Exhortacion. extrangero. [ecs¨¦kiutor] Albacea. adj. tagapaghayag. Execute. maubos. tanghalan. Exodus. v. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion.. Magsanay. Exhumation. regocijo. [eks¨¦mcion] Exencion. dapat halintularan. Executioner. v. maggawad ng kapatawaran. modelo. cansar. v. Exotic. Exhaust. n. desenterrar. [eks¨¦mt] Exentar. n. v. n. Hukaying mul? ang n¨¢libing. tagatupad. n. empe?arse por alguno. v. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. pamamarati. dilatar. Magtanghal. Exhume. Exhilaration. apurado. Masaid. v. Exhalation. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. n. maldecir. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. pagpapalakas g katawan. [¨¦czail] Desterrar. enormidad. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. n. Exemplify. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. Magsikap. [ecz¨®rdioem] Exordio. tagapatay. mangaral. taong tapon. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. ub¨®s. gumawa. Exempt. Exhilarate. mwestra. n. [eczib¨ªcion] Exibicion. Sikap. adj. n. Magpasay¨¢. manumpa. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. magbigay lugod. extenuacion. Exhibitor. [¨¦csit] Salida. [ecz¨¦rt] Esforzar. causar alegr¨ªa. Tagabitay. ang tinatangkilik. L¨¢basan. pangaral. Exorbitance. Executer.

pr¨¢ctica. Magugol. [ecspl¨®cion] Explosion. hintay. muerte. Expansion. . adj. arriesgar. [ecspid¨ªcien] Expedicion. n. Pagtatapon sa ibang lupain. mamatay . nagugol. Explode. paaninaw. Pagkatapos. pagkalagot ng hininga. expedito. [ecsp¨¦riment] Experimentar. Paghihintay. Marapat. [ecsp¨¦triet] Expatriar. Expectant. Maliwanag. v. [¨¦csplitiv] Expletivo. habil. ginast¨¢. Expenditure. borrar un delito. conveniencia. gumast¨¢. magmalas. [ecsp¨¢nsion] Expansion. Gugol. oportunidad. Explicit. Exploit. Expediency. [ecsp¨¢ns] Expansion. Expedient. adj. adj. contender. N¨¢ipaliliwanag.Expanse. v. hangad. n. [ecsp¨®z] Exponer. pamamayani. Exposition. Magsanay. Pagtatanghal. [¨¦csplikebl] Explicable. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. pagsasamantala. esperanza. Expedite. [ecsp¨¦riment] Experimento. v. Expiration. [ecsp¨ªriens] Experimentar. perspectiva. k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. Explosion. v. umasa. ipadal¨¢. Pumuputok. pagkamatay. n. Paliwanag. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. Magtanghal. Exportation. Experienced. Expertness. malinaw. Makipagtalo. Expatriation. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Ang naghihintay. Pagtatakip ng kasalanan. Lawig. Expensive. Expense. explicacion. conveniente. n. [ecsp¨¦nd] Expender. [ecsp¨®rt] Exportar. v. v. Gumugol. Expend. ang umaasa. Explanatory. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. Expectance. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. claro. [ecspl¨®r] Explorar. v. magpahayag. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. [ecsp¨¦ctant] Esperador. Itapon sa ibang lupain. Madal?. n. [¨¦cspidait] Expedir. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. [ecspl¨®it] Haza?a. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. n. makipaglaban. Sumubok. pagkalutas. Experiment. hecho her¨®ico. Expire. v. Export. Explore. iwaks¨ª. explicar. nagpapanambulat. Pagputok. n. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. n. adj. may-kaya. n. Explicable. desembolsar. Experience. v. Paglalakbay. Explosive. Expostulate. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. [ecsp¨¦rt] Experto. sumilakb¨®. malutas. Expiation. [ecsp¨¦ct] Esperar. magantabay. m aghayag. morir. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. adj. Nakapagpapaliwanag. v. n. Export. subukin. poner en peligro. gastar. Paliwanag. san¨¢y. sumapanganib. Experience. Expletive. adj. lawak. aguardar. Expert. Matapos. Pag-asa. Bihas¨¢. magduk ot. Tumuklas. Experiment. [ecsp¨¢ir] Expirar. Expectoration. desembolso. [ecsp¨ªriens] Experiencia. bumug¨¢. dilatacion. Explication. Expeditious. mira. Magtakip ng kasalanan. esperanza. [¨¦cspiet] Expiar. gasto. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. [ecspect¨¦cion] Expectacion. Kalawakan. Explain. maggugol. v. n. Expatriate. Mangalat. Gugol. lumaganap. tumarok. n. matulin. tikman. n. [ecspl¨¦n] Explanar. n. n. Pag-aar¨¬. [ecsp¨¦l] Expeler. malagot ang hininga. Ibukod. v. tanghalan. [ecsp¨¦ns] Expensas. masasamantala. Dahak. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. mahal. v. Expectorate. Dumahak. pag-asa. [ecspl¨®siv] Explosivo. n. Pagtuklas. Pumutok. n. n. manifestar. n. n. [ecspi¨¦cion] Expiacion. v. Expose. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. Expiate. adj. Ilabas. [¨¦csport] Exportacion. sumiyasat. San¨¢y. Gawang kabayanihan. n. n. difundirse. n. [ecsp¨ªdient] Oportuno. Expect. adj. adj. [ecsp¨®schiulet] Debatir. karapatan . [ecspoz¨ªcion] Exposicion. tuloy-tuloy. n. [ecspid¨ªcioes] Pronto. Maghintay. sondear. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. Expatiate. v. Lutasin. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Pagsubok. Exploration. despachar. Expedition. [ecspir¨¦cion] Expiracion. gastos. v. mangahas. Expectation. Magpaliwanag. adj. averiguar. sumubok. Kasanay¨¢n. [ecsport¨¦cion] Exportacion. Expel. Explanation. Kakayahan.

manulisan. v. mangayayat. pumayat. ligalig. v. pagkwan . [ecst¨¦nt] Extencion. gusutin. v. Katwa. Extravagant. singular. Lubhang kasaganaan. n. [ecstr¨ªm] Extremo. v. desarraigar. exposicion. adquirir por violencia. Mangagaw . Eye. adj. panunulisan. Exuberance. de improviso. Pumaw¨¬. hango. Paglipol. v. extirpacion. [ecst¨¦niuet] Extenuar. burah¨ªn. paghang¨°. katas¨ªn. n. Extirpate. Bumunot. Kamatayan. humugot. Extortion. karakaraka. manggahas¨¤. [¨¦cstant] Estante. pananalita. Un¨¢t. Sundan ng paningin. Extort. paniniil. panggagahas¨¤. Lipulin. v. Exultation. adj. Ang labas. adj. Eye. [ai] Ojo. existente. [ecsp¨®ndch] Borrar. adj. Exult. [¨¢ibro] Ceja. Extract. Pagdaka. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. [ecst¨¦mpori] De repente. Panganyay¨¤. el grado mas elevado de alguna cosa. [ecst¨ªrior] Exterior. Extinguish. adj. interpretar. [ecst¨¦nded] Extendido. n. exprimir. katas¨ªn. Dulo. Hayag. [ecsi¨²d] Sudar. Manghin¨¤. Pawiin. desarraigar. ligaligin. [ecsp¨¢und] Exponer. Extenuation. n. Pagtatalo. banatin. v. Exquisiteness. Patay. desenredar. Bukod. adj. lumipol. Ihayag. Extenuate. [¨¦cscuizit] Exquisito. Extant. matwa ng d? masayod. kakatwa. [ecspr¨¦s] Expresar. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. Pagpapalayas. Namamalag¨¬. Purihin. Extent. mitigacion. raro. Expound. kuha. [ecst¨¦rnal] Externo. n. [¨¦cstra] Extra. Extension. Gul¨®. Pamamahayag. [ecspr¨¦s] Expreso. Magalak. sumo. Extend. Exquisite. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. [ecst¨®rcion] Extorsion. Express. kakaib¨¢. exaltar. Extricate. hangg¨¢. n. amplificar. pigain. Kilay. Extreme. Mat¨¢. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. v. unatin. Extrication. pagtataboy. n. ibuny?. Extol. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. cancelar. v. [ecst¨ªnccion] Extincion. adj. Extended. Kakatwa. Expulsion. Pagbunot. n. Paghugot. v. Exude. v. n. [ecsi¨²berans] Exuberancia. [ecz¨®lt] Regocijarse. Itim ng mat¨¢. [ecsti¨²berans] Protuberancia. katkatin. [ecst¨¦nsiv] Extenso. hanggan. [ecspr¨¦cion] Expresion. igi. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. Express. Pangangayayat. Exterior. Dulo. Guluhin. Exuberant. Extortionate. enflaquecer. n. perfeccion. Extremity. Kat¨¢s. Lak¨ª. . Eye-ball. Labas. ban¨¢t. dagdag. excelencia. adj. adj. Malawig. n. panghihin¨¤. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. maniil. Expression. Mainam. n. n. malawak. [ecst¨ªnct] Extinto. excelente. adv. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. Exposure. Extraction. claro. n. dilatado. observar. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. Extinct. Dulo. [¨¦cstriket] Desembarazar. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. [ecst¨®l] Alabar. suma abundancia. [ecstr¨ªm] Extremo. n. Extuberance. hang?in. Extinction. n¨¢paka sagan¨¤. [¨¢iglans] Ojeada. Lab¨¢s. [ecst¨®rcienet] Violento. adj. paghugot. Bukod-tang¨¬. v. [ecstr¨¢ct] Extraer. Lubhang sagan¨¤. Eye-brow. n. Extract. Eye-glance. d? masayod na kasayahan. n. abundantisimo. Marahas. Magpawis. Extravagance. d? k awasang kasaganaan. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. n. buti. Pang-aagaw. adj. Ihayag. Extirpation. n. External. disputa. napakainam. Exterminate. n. paghantad. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. sumo placer. [eczalt¨¦cion] Regocijo. pumuksa. [ecsi¨²berant] Exuberante. n. Expunge. [ai] Ojear. maliwanag. maigi. hugutin. n. exhalar. [ecst¨ªrpet] Extirpar. [ecst¨ªrior] El exterior. extractar. sumugp?. n. Sulyap. adj. Inam. v. [¨¦cstract] Extracto. n. Galak. wak¨¢s. hangg¨¢. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. n¨¢pakaigi. [¨¦cscuizitnes] Primor. [ecst¨¦ncion] Extension. pangungunsap.Expostulation. Extempore. adj. Exterior. n. Extreme. supremo. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. n. Extermination. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. Pahabain. [ecst¨¦rminet] Exterminar. Lawig. Extraordinary. apagado. lawak. gusot. Extensive. Extra. kup¨¢s. v. adj. ipaliwanag. [ecstr¨¦miti] Extremidad. [ecst¨¦nd] Extender. Hugutin. v.

magsalaysay ng katha lamang. [fez] Cara. mapata sa pamamanginoon. [fact] Hecho. Eye-witness. katotohanan. Pil¨ªk-mat¨¢. n. Eyelid. kwento. realidad. Fail. Bigkis. n. [¨¢isait] Vista. Magaan. [f¨¢kulti] Facultad. Fag. pangyayari. [fac¨¦t] Faceta. adj. mapagal. n. Eye-lash. docil. Manggagaw¨¤. k¨¢alitan. n. [f¨¢biul?s] Fabuloso. Eye-sore. nudo en el pa?o. Facade. mapagpayag. Munting mukha. [¨¢ishot] Ojeada. Humarap. fachada. v. Pagaanin. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. adj. cubierta. n. jocoso. Talukap ng mata. Likot. hind? totoo. magkwento. malant¨¢. rostro. n. Eyelet. [fas¨ªlitet] Facilitar. Faded. magpamukha. n. any?. encarar. n. Mang-uupat. n. Fabric. Factory. pagmumukha. afable. kunwa. kalikutan. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. yaring may halo oman. [¨¢iet] Isleta. n. Kup¨¢s. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. Fag-end. [¨¢isor] Mal de ojos. Factionist. Facetious. paris¨¢n. Factitious. [fag-¨¦nd] Cadillos. [f¨¢ctor] Factor. Fact. Kadalian. Munting pul¨°. [f¨¢briket] Fabricar. n. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. [f¨¦ded] Decaido. kulang. adv. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. Sak¨ªt ng mata. Sa tapat. poder. marchitado. [f¨¢biulist] Fabulista. n. [fa] Fa. adj. faz. harap¨¢n. yum¨¬. ipamukha. n. [¨¢iles] Ciego. [fac¨¦d] Fachada. [¨¢iglas] Anteojo. sedicioso. Pangkat. Fabulist. m¨¢ligtaan. Facilitation. Fable. [f¨¢ccioes] Faccioso. n. perderse. n. lant¨¢. Pangil. adj. ma . mapagpataw¨¢. n. Eyeless. Factor. Magkunwa. v. [fe¨ªl] Faltar. perecer. [f¨¦sing] En frente. apariencia. Facing. Paimbabaw. n. gul¨®. [f¨¦bl] F¨¢bula. Fade. n. Facilitate. cuarta voz de la m¨²sica. F Fa. v. Isang bagay na katungkulan. kagaanan. n. palabir?. n. [fesd] Lo que tiene cara. n. [f¨¢ccioen] Faccion. Face. Kapangyarihan. Magkulang. ligereza. Faculty. Fad. [fag] Trabajador. kapahamak an. n. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. mentir. tal¨¬. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. v. [¨¢iwink] Gui?ada. descuidar. n. Fag. Pagpapagaan. Fabricate. [¨¢ilash] Pesta?a. [f¨¦sing] Paramento. mayum¨¬. Faction. Facile. [¨¢ituz] Colmillo. frente. buhol sa pa ny?. husayin. kapariwaraan. Facility. copia exacta. v. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. P¨¢gawaan. v. Pugad ng ibong mangdadagit. omitir. wangis. [fas¨ªcioes] Chistoso. [fe¨ªl] Omision. gracioso. iharap. [fas¨ªliti] Facilidad. [fez] Hacer frente. Factious. Facet. Paggawa ng anomang may hal¨°. n. Lwa ng mat¨¢. fallecer. adj. [fe¨ªd] Decaer. Bagay. pulutong. n. trabajar demasiado por otro. frontispicio de un edificio. [fad] Frusler¨ªa. sup erficie de una cosa. mang-gugulo. [fact¨ªcioes] Facticio. Eye-tooth. Eyot. Faced. kaligtaan. n. [¨¢ilid] P¨¢rpado. Kumupas. [¨¢ilet] Resquicio. [f¨¢cil] F¨¢cil. adj. magsinungaling. [faccioenist] El que excita facciones. n. [f¨¢bric] F¨¢brica. Balot. karaagan. Eyeshot. n. aspecto. marchitar. n. Kathang salaysay. Fabulous. n. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°.Eye glass. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. Masay¨¢. Suly¨¢p. disensi¨®n. n. Matalinghag¨¤. Fagot. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. v. aporo. paghusay. Fable. kakulangan. Fabrication. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. Fail. Bul¨¢g. desgracia. Kindat. f¨¢brica. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. Eye-wink. Hugis. M apata. n. Ligta. talinghag¨¤. haz. Salamin sa mat¨¢. n. masunurin. Mukha. ni?er¨ªa. Facing. contar f¨¢bulas. alipin. n. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. n. May mukha. Paning¨ªn. adj. [f¨¦bl] Fingir. Facsimile. Eye-sight. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. n. Eyry. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. manufactura. Face. esclavo. Saks¨ªng nakakita.

faltar. quiebra. p¨¦rfido. Dwende. kasinungalingan. [fols] Falso. Fall. flaqueza. suk¨¢b. Faint. Pamilya. Fame. dayain. [fe¨ªr] Cortesmente. n. Taksil. takpak. enga?oso. bagsak. Faltering. Familiarity. Masaya. salto. Fame. kagitingan. [fe¨ªm] Fama. Manglupaypay. hermosura. divulgar. n. Magbansag. Famed. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. [fe¨ªrnes] Belleza. [f¨¦ri] Duende. adj. v. [f¨®koen] Halcon. v. bello. maparam. ¨¢raruhin. adj. n. marik¨ªt. Fallowness. magdaray¨¤. Fain. contento. Falsify. lumagpak. [fe¨ªn] Alegre. [f¨¦ling] Falta. n. magd aray¨¤. Fair. Lawin. kapansanan. karikitan. Bagsak. False. Lupaypay. Famous. sala. enga?o. pagkasanay. Fain. Failure. naakm a. Pagtatapat. K¨¢si. renombre. [f¨®lsiti] Falsedad. [f¨¢libl] Falible. [f¨¦min] Hambre. Faithless. desmayo. gal¨¢k. afamado. n. kilalanin. n. Fairness. hwad. [fal¨¦ch?s] Falaz. [f¨¦ntnes] Languidez. Faint. Faithful. [f¨¦zfuli] Fielmente. n. Faithfully. decadencia. [fal¨®] Cultivable. ng boong pagtatapat. Family. Kasinungalingan. Nauukol sa dwende. pagkalugi. Himatay. Umutal-ut¨¢l. v. [fam¨ªliar] Familiar. n. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. kalaguy¨°. n. katoto. n. acobardar. n. adv. magiting. Bantog. comun. Fallacy. Fairy. adv. bugs?. [f¨¦zles] Infiel. n. culpa. n. de buena gana. Na may pagtatapat. malaglag. n. con gusto. v. Ng boong galang. n. karikitan. v. Karaniwan. adj. hind? totoo. [fal¨®] Tierra que descansa. bansag. renombrado. Fallow. lagla g. [fe¨ªn] Gustosamente. Falsehood. Gand¨¢. leal. [f¨®lsifai] Falsificar. kasamasama. Nagkakabul¨¤. adj. Perya. Failing. n. defecto. [f¨¦nting] Deliquio. kagandahan. karayaan. bansag. Faith. bulaan. [feint] L¨¢nguido. Falling-sickness. mentira. Fallible. adj. Ng boong lugod. Pagkak¨¢bul¨¤. Dwag. Tapat. Familiar. Falsity. lagpak. pagkatalastas. Mahulog. pagkahulog. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. matatakutin. . Fair. tyangi. kabulaanan. Famish. [fez] Fe. mamansag. madwag. dik¨ªt. dikit. adj. n. adj. medroso. pusil¨¢nime. Kabasalan. Familiar. ham ak. carest¨ªa. bancarrota. [f¨®ltering] Debilidad. Lupang ¨¢raruhin. tumakpak. adj. adj. Fall. magkulang. Famine. lealtad. fraudulento. adj. Panglulupaypay. [familiariti] Familiaridad. n. catarata. Fallibility. magago. ordinario. Sinungaling. [f¨¢laci] Falacia. v. Fairy. angkan. adj. Pagsanayan. mamatay sa guto m. adj. walang katotoh anan. bumugs?. dwag. [f¨¦liur] Falta. kagandahan. Kabantugan. Familiarize. Kakulangan. Kagut¨®m. Faintness. kasangbahay. descuido. lilo. Faithfulnes. [f¨®lter] Tartamudear. Pagkakilala. Pananampalataya. Manghihib¨°. con buena armonia. Hul¨®g. Fallacious. Kahinaan ng loob. cobarde. magiting. saklaw ng pagkak¨¢mal?. Fairing. laglag. [fe¨ªm] Afamar. v. v. [fe¨ªnt] Desmayar. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. [fe¨ªr] Belleza. bumagsak. sangbahayan. pagkakalingat. v. Ganda. n. Fainting. [fe¨ªn] Desear ardientemente. adj. [fe¨ªr] Hermoso. pagkakas i. Palsipikahin. n. morirse de hambre. [f¨¦ring] Ferias. kasalatan. Faint-hearted. [fol] Caida. adj. Fain. adj. hermosura. tapat-na-loob. Falter. [falib¨ªliti] Falibilidad. Hib¨°. [f¨¦zful] Fiel. [f¨®len] Caido. pagkawala ng malay. Magmith?. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. [f¨¦mes] Famoso. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo.wala. Manglata sa gutom. Bantog. n. Panghihin¨¤. n. [f¨¢mish] Hambrear. pagkabagsak ng pagkabuhay. nababagay. adv. enga?o. [f¨®lsjud] Falsedad. day¨¤. [f¨¦mili] Familia. adj. Kakulangan. mag-anak. [femd] Afamado. defecto. Fallow. Magand¨¢. creencia. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. kapintasan. Falcon. Fallen. n. Fair. pagkabagsak. hind? laya sa pagkakamal?. lisya. Day¨¤. [fol] Caer.

Fare. [f¨¦nsi] Imaginar. Fashionable. Fascination. encanto. v. Farrow. Paalam. matulin. ang n¨¢momoda. moda. tabas. katibayan. [fast] Ayuno. Fancy. bungangisip. Dayain ang paningin. moda. uso. Farming. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. Pangil. v. adj. m¨¢war¨¬. moda. Fat. mal¨ªng hak¨¤. Mataba. [far] Lejano. Lupang pag-aar¨¬. adv. & n. bumukid. Fang. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. asal. Am¨¢. n. [fars] Farsa. Fanciful. Fanatic. magbukid. grasa. Fascinate. ikapit na maigi. sementera. bulag na pagkatig. [f¨¢cioen] Formar. paga. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. adj. adj. [fan¨¢tizism] Fanatismo. adj. Kataw¨¢taw¨¢. distante. n. n. n. n. mag-pahangin. [f¨¦ruel] A Dios. Far. . n. n. Farrow. kasawian. Magtatag. [f¨¢cioen] Forma. Fancy. [fast] Ayunar. Kapalaran. adj. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. Mga bagong bagay. [fat] Gordo. v. abaniko. adj. fantasear. Fashion. Farcical. Mapag-ayuno. despedida. [fast] Firme. fuerte. palad. Fated. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. Father. [f¨¢dzer] Padre. [farm] Heredad. [f¨¢stnes] Firmeza. panggaganya k ng kalooban. K¨¢layulayuan. imaginacion. caprichoso. Farm. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. destino. [f?n] Abanico. fijar. Taba. [fat] Gordura. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. n. manghalina. [fe¨ªt] Suerte.Fan. Mga bagay na walang kabuluhan. war¨¬. [f¨¢sinet] Fascinar. Magsasaka. funesto. [fastidioes] Fastidioso. madal?. Maglakbay. v. paglalakbay. Malay¨°. [f¨¦nsiful] Imaginativo. Ayuno. adj. Manganak ang inah¨ªng baboy. pik¨ªtmatang s Fanaticism. adj. [fastoer] Ayunador. Malay¨° pa. Fast. amoldar. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. Faster. Farm. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. m¨¢isip. moda Fancy-ball. Nakayayamot. Farmer. Ma -any?. nakasasaw?. panaginip. Fate. bukid. [fang] Colmillo. Kabulagan sa paniniwal¨¤. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. kaugalian. n. mas adelante. ugal¨¬. Nakamamatay. adj. v. [fat] Engordar [se]. Fashion. Fat. Fatal. pronto. Kawan ng biik. adj. Farther. estable. mag-abaniko. Gun¨ªgun¨ª. Gunigun¨ª. [f¨¢sn] Afirmar. mga bagay na t apon. nakakaabala. n. [far] Lejos. Fast. Lalong malay¨°. Farrier. Kasawian. solidez. Paypay. ajuste. Mangbabakal sa paa ng kabayo. viaje. n. [farr¨¦go] Farrago. [f¨¢rdzer] Mas lejos. [f¨¢rsical] Burlesco. hak¨¤. encantar. v. Kamatayan. n. G¨²nitain. v. Fatalism. [f¨¢rdzer] Mas lejos. Mag-ayuno. kathakatha. Fantastic. Pagsasaka. aventador. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. lupang bungkalin. pagtibayin. Looban na may pananim. Fancy-articles. bayad. yar¨¬. adj. n. Farrago. Fatality. Farce. mangga nyak ng kalooban. agricultura. upa. n. n. n. v. n. M¨¢gun¨ªgun¨ª. bir¨°. Komedya. n. maglapat. [f¨¢rmer] Labrador. Magsaka. Matat¨¢g. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. asegurar. Fast. Pasahe. [f?n] Abanicar. kulasyon. Farther. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. Farm-yard. n. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. lumin¨¢ng. Far. veloz. ping¨¹e. Bulag na paniniwal¨¤. pamaypay. Magpataba. adj. matibay. Farthest. Fastness. magkulasyon. adj. Fare. comida. Malay¨°. [farm] Cultivar. Fast-day. adaptar. n. Pagdaray¨¤ ng paningin. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. sa dak¨® roon. Fare-well. Fastidious. int. Fan. aventar. v. [farm-yard] Corral. adv. broza. [f¨¦talizm] Fatalismo. [f¨¦tal] Fatal. [f?r] Pasaje. Fasten. v. n. [fet¨¢liti] Fatalidad. magulang. n. palab¨¢s. Any?. Magpaypay. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. desde?oso. Tibay. n. n. n. Talag¨¢. n. [f?r] Viajar. pagkain. [farming] Labranza. [f¨¢rrier] Herrador. Fat. pangpahangin.

utang na loob. adj. Taba. [fatiu¨ªti] Fatuidad. engrosarse. n. may kapintasan. ajustar una pieza con otra. Fathomless. Mag¨¢gawa. [f¨¢ti] Untoso. Any?. sin falta. n. n. magsay¨¢. Feasibility. Feebleness. Federalist. Fatigue. Gawa. Lupang kin¨¢mulatan. naaayon. bayad. amedrentar. [f¨¦vorit] Favorecido. Kasund?. n. sondear. adj. n. Sa ama. handa¨¢n. patain. insensato. Sagan¨¤. n. kapagalan. adj. Faultless. [f¨¢dzerli] Paternal. [f¨¦vor] Favorecer. malakas ang loob. walang mal?. Fear. Featherly. kaupahan. Kasaganaan. t¨ªmido. salario. n. n. v. kasalanan. Tumub¨° ang balahibo. Tak¨®t. [f¨¦dzerli] Plumado. v. n. May kamalian. adj. v. n. [f¨®lti] Culpable. pagmumukha. K¨¢sunduan. Fathom. lingapin. [f¨¦dzer] Pluma. Mabagal. [fichoer] Semblante. sukat ma gyari. Pagtatapat ng loob. v. v. sangdip¨¢. n. delito. Favour. [f¨¢tn] Cebar. mag-ugpong. n. Feast. pata. Fatty. Feather. practicable. Byenang lalake. matatakut¨ªn. makupad. [fit] Hecho. [fi¨¦rful] Medroso. Fay. n. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. Fee. Fatherland. Fatuity. [fon] Adulacion servil y baja. tila balahibo. Gripo. paga. Faulty. defectuoso. magbayad. Fealty. n. [fat¨ªg] Fatiga. Mahin¨¤. tangkilikin. adj. [f¨®cet] Espita. Mabalahibo. n. Fear. cansar. [f¨ªbl] Debil. . m agsugpon. [f¨ªalti] Homenaje. [f¨¦vorabl] Favorable. mamur¨¬ ng pakunwa. hin¨¤. Magpataba. n. hacedero. [fe] Escarabotear. n. [f¨¢zoem] Medir por brazo. Kalingain. adj. craso. Feast. lupang tinubuan. [fon] Adular servilmente. adj. nauukol sa am¨¢. [f¨¢tling] Ceb¨®n. Fatherless. [fi] Derechos. n. temor. Feature. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. proteger. Fawn. banquete. n. patabain. Pagkaam¨¢. pesado. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. tignan. kasiraan. engordar. n. maghanda. [fist] Fiesta. animal que se ceba para comer. [f¨¢dzerjud] Paternidad. Pist¨¢. Feeble. Sang-ayon. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. wala ng takot. [f¨¢zoemles] Insondable. February.Fatherhood. p¨ªgingan. kapaguran. Feasible. kagagaw¨¢n. Faucet. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. Takot. tumaba. Fatling. [fi¨¢r] Miedo. Fecundity. v. [f¨¦doeral] Federal. v. Fatigue. n. Favourite. [fed¨¦ralist] Federalista. n. Federation. D? matarok. cansancio. fertilidad. Fault. Musmos. Favourable. simpleza. sin temor. [f¨®ltles] Perfecto. defecto. [fik¨¢nditi] Fecundidad. n. Dipa. Fee. Feat. Fearless. Fat-witted. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. pagal. taruk¨ªn. Ulila sa am¨¢. ungas. Fatherly. Magpista. Father-in-law. yar¨¬. rostro. Panunuya. ping¨¹e. recompensa. Kakulangan. accion. Mataba. [f¨ªblnes] Debilidad. k¨¢yarian. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. kasayahan. Itinatang¨¬. n. Fatuous. kunwang papuri. gumant¨ª. [fi¨¢r] Temer. Federal. lealtad. Fatness. tapat na loob. Fawn. [folt] Falta. Fearful. n. prol¨ªfico.. adj. P¨¢tabain. Dipah¨ªn. [f¨ªkoend] Fecundo. Matapang. adj. semejante ¨¢ las plumas. [f¨¢zoem] Braza. n. Magdugtong. [fist] Festejar. Matakot. Pagod. [fi] Pagar. m¨¢isasagawa. beneficio. gant¨ª. Fecund. katakutan. temeroso. [f¨¦dzer] Emplumar. audaz. [f¨ªsibl] Factible. kayar?. n. Kahinaan. [f¨¦vorit] Favorito. Pebrero. hangal. [f¨¦vor] Favor. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Favourite. Umupa. Fathom. adj. [f¨¢dzerlend] Patria. n. [f¨¢t-uited] Torpe. [f¨¢tiuoes] Fatuo. lingap. adj. Manuya. Feather. adj. manakot. Kamusmusan. tumakot. recompensar. [f¨¢tnes] Gordura. tonto. Upa. walang sal a. adj. v. Kaling¨¤. katabaan. adj. v. Fatten. kam alian. may sala. Pagurin. n. culpa. pagal¨ªn. haza?a. Favour. festin. [fat¨ªg] Fatigar. [f¨¦briueri] Febrero. Walang kulang. sala. Minamahal. propicio. v. magpig¨ªng.

[f¨¦rtilnes] Fertilidad. pakikilugod. n. [f¨¦riul] F¨¦rula. Fence. [fir¨®cioes] Feroz. [f¨ªling] Tacto. magbaksak. Fertile. sensibilidad. Fellow-citizen. Fertility. Feminine. palmeta. bakuran. Fend. sentido. [fid] Nutrir. [fens] Cerco. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. [fe¨ªn] Fingir. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. [f¨ªrain] Ferino. [f¨ªmel] Femenino. Kapw¨¤. [fend] Fingido. [fel] Cruel. Magkunwa. [f¨¦r-ri] Vadeo. kalupain. avallar un sitio. [f¨ªlain] Gatuno. n. Katabaan ng lup¨¤. ikog. Felicitate. Magpataba ng lup¨¤. Taong swail. n. [f¨¦rment] Fermento. n. kapa. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. [f¨¦rvent] Ferviente. Felon. adj. [f¨¦moral] Femoral. Fermentation. mabaks¨ªk. fervoroso. Paghilab. adj. [f¨ªmel] Hembra. pakikisama. n. [fen] Marjal. adj. Ferine. n. Kaligayahan. Felicitation. Kababayan. pus¨®ng. p¨¦rfido. n. cruel. Nauukol sa baywang. n. averiguar. n. n. [fel] Derribar. Ferociousness. adj. Mga paa. Mak¨¢ramdam. Feint. Fellow-feeling. braveza. [f¨¦r-riedch] Barcaje. Fell. . Female. piel. Feel.Feed. n. Feet. Fervency. v. mabangis. Walang bakod. [fel] Cuero. n. [fil¨ªsitoes] Feliz. Female. sikap. n. kumapa. ardor. kabaksikan. n. adj. Mabaksik. Esgrima. Pagkain. Felt. Mapusok. Fervent. lag?. Fellowship. v. [f¨¦minin] Femenino. n. [f¨¦rvensi] Fervor. ukol sa gubat. n. Kabangisan. [fil] Sentir. kaswailan. Felicitous. humip¨°. n. Fencing. abundancia. [fit] Pies. Panghilab. n. camarada. disimulado. Bayad sa tawid. Pakikidamdam. Mataba. [fil¨ªsiti] Felicidad. bienaventurado. v. Ferocious. Mabangis. taksil. Barandilya sa harapan ng bahay. Felly. [fid] Comida. v. sociedad. balat. sukab. Magbwal. Feel. pantano. [foert¨ªliti] Fertilidad. damdam. n. disimular. n. Fervid. bakuran. [f¨¦loni] Felon¨ªa. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. M¨¢nanawid. adj. alimentacion. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. Fellow. b¨¢rbaro. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. pellejo. n. Fellow-creature. fogoso. [f¨¦r-ret] Rastrear. adj. [fil] Tacto. fiero. Iwaks¨ª. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. Ferriage. n. maginghawa. [f¨¦rriman] Barquero. Katad. pangpatid-gutom. compatriota. tampalasan. Taba. Pakikil ugod. katapangan. Samah¨¢n. Babae. Fence. alimentar. Felony. zelo. crueldad. traidor. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. magpaimbabaw. Fell. v. [felt] Fieltro. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. adj. Buklod. Feign. pag-usigin. adj. gatecto. disimulacion. n. n. adj. Hip¨°. palpar. Kabangisan. Mailap. magbalatkay?. mabunga. n. Pieltro. T¨¢wiran. [fil¨®nioes] Malvado. Ferry. pacer. Ferret. Ferule. Kasama. perverso. pakunwa. congratulacion. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. adj. Tampalasan. [fir¨®siti] Ferocidad. Paimbabaw. n. magpasabsab. Feline. pakiramdam. Bakasin. pagbabago. fecundo. Ferocity. masikap. v. pus¨®ng. Felicity. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. Nauukol sa pus¨¤. cercamiento. salvaje. [fent] Ficcion. adj. kapw¨¤-tao. Magpakain. Nauukol sa babae. Feeling. Fenceless. malag?. kaluguran. n. Fell. Damdam. [f¨¦nsing] Esgrima. pusok ng loob. n. v. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. derrocar. Maningas na nais. Bakod. Magbakod. [f¨¦rvid] Ardiente. Fen. sukab. Felonious. n. Pangkam¨¢ ng gulong. [fens] Cercar. magpanginain. Fertilize. adj. v. kalaguan. enhorabuena. Fertileness. abundancia. Katampalasanan. n. pangpahilab. Felon. [f¨¦loen] Cruel. Fender. Ningas ng loob. Mapalad. n. pakunwa. kasukab¨¢n. Ferment. n. Mabagsik. Feed. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. adj. Feigned. Femoral. [f¨¦lo] Compa?ero. v. Nauukol sa babae. Ferryman. adj. Lat¨ªan. [fil¨ªsitet] Felicitar. n. [fend] Rechazar. Paimbabaw.

Fidelity. mapusok. Mabalis¨¢. v. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. [fifz] Quinto. [f¨ªfti] Cincuenta. [f¨ªdl] Violin. inconstancia. adj. mabagsik. alisaga. Nauukol sa pist¨¢. [fetch] Estratagema. Feverish. Kaaway. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. Fiddle. inflamarse. Fidget. Fie. hind? totoo. [fi¨²-el] Le?a. [fiud] Ri?a. [f¨ªfzli] En quinto lugar. Festival. n. lealtad. [f¨¦stiv] Festivo. [f¨ªklnes] Volubilidad. feroz. Nag-aapoy. Kwerdas ng byol¨ªn. [f¨¦stal] Festivo. encadenar. sinat. [f¨ªrznes] Fiereza. v. [f¨ªccion] Ficcion. Kasinungalingan. Sa ika lima. [f¨ªdler] Violinista. Hind? totoo. Kasayahan. [fid¨¦liti] Fidelidad. invencion. [f¨¦toers] Grillos. [fig] Higo. Fetch. artificio. Panggatong. Away. alegre. n. hilach¨¢. [f¨ªdchet] Inquietarse. [fi¨²] Poco. zelo. [f¨¢ierines] Ardor. calentura. n. adv. [f¨ªdcheti] Inquieto. [fild] Campo. Fidgety. ferocidad. adj. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. [f¨¢iat] Mandato absoluto. Limang p?. n. [fest¨²n] Feston. [f¨¢ibr?s] Fibroso. Festoon. Hebilya. maningas. Fetters. kabulaanan. Few. [f¨ªver] Fiebre. n. ipangaw. kahambugan. adj. Balis¨¢. v. n. Fiendish. [f¨¦tloc] Cerneja. Fiend. hediondo. adj. Init. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. Feud. adj. Balahibo sa paa ng kabayo. Magdal¨¢. Fiddlestring. n. Mabah¨°. Fierceness. Fifteen. [fest¨ªviti] Festividad. n. adj. Festivity. [f¨¢iber] Fibra. kaalisagaan. v. n. [firz] Fiero. d? m¨¢pakali. Fiddle. n. Fetidness. alegria. malyab. Gayak na bulaklak.Fervor. . Kanyong may gulong. demoniaco. n. Masay¨¤. Fetter. Fiction. campi?a. hebra. twa. Tumugtog ng byol¨ªn. fogoso. n. pistahan. Byolinista. Damal. kapusukan. Fiddlestick. Bukid. Festival. n. campa?a. masamang amoy. Malalagnatin. kabagsikan. pagkakasira. Utos na mahigpit. Fidget. col¨¦rico. adj. [f¨ªdl] Tocar el violin. [fib] Mentir. mudable. n. [fians¨¦] Mujer comprometida. Fewel. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. larangan. Pagk¨¢salawahan. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. Field. n. [fi¨²dal] Feudal. v. Fiber. n. adj. adj. Magsinungal¨ªng. [f¨ªndish] Ente infernal. Fifth. k¨¢alitan. ?Ayan! Fief. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. adj. adj. Fetlock. adj. kalaban. demonyo. adj. pangpangaw. Suutan ng damal. [f¨ªbiula] Hebilla. Fib. calenturiento. Fib. Kabalisahan. [f¨¦toer] Engrillar. magbulaan. S¨¢lawahan. n. [f¨¦stival] Fiesta. Ika labing lim¨¢. n. maghambog. n. int. n. [fib] Mentira. embuste. n. [f¨¢ieri] Igneo. Kabangisan. [fif] Feudo. Festal. Fieriness. bunga ¨® dahon. Katha. afan. parang. [f¨¦tid] F¨¦tido. [f¨¦rvoer] Fervor. bucle. Fierce. Hibl¨¢. fogosidad. Fictitious. Fife. masay¨¢. fingido. Festive. Fetid. [f¨¦stival] Festivo. Lagnat. adj. [f¨¦tidnes] Fetor. adj. [find] Enemigo. Field piece. Masay¨¢. impaciente. Fiery. mahilach¨¢. bukiran. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. Kaont?. hib¨°. Mabangis. n. adj. Magnan¨¤. [fict¨ªci?s] Ficticio. n. Ika limang p?. quinceno. kaligayahan. v. ma gagalit¨ªn. Fiat. Fiancee. Fever. pusok. n. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. n. Fifthly. adj. Pist¨¢. Igos. [fikl] Voluble. adj. adj. [f¨ªftin] Quince. Fifty. pagkakagal¨ªt. Fiddler. demonio. [f¨¦stoer] Enconarse. Bah¨°. contienda. inconstante. n. Fibrous. disension. n. [fai] ?Vaya!. [f¨¢if] P¨ªfano. n. Lal¨¢ng. Fetch. Fibula. Mahibl¨¢. Fifteenth. Ika lima. Ark¨® ng byol¨ªn. Pito. n. Fickleness. n. Lab¨ªng lim¨¢. Byol¨ªn. [f¨ªverish] Febricitante. Fiftieth. amoy na masama. Ningas ng kalooban. [f¨ªdlstic] Arco de violin. variable. n. Pagtatapat. Fig. Parang demonyo. Feudal. Fickle. maligay¨¤. n. Fester. hedor.

[filtrecion] Filtracion. Fire. May katapusan. May kainaman. kayarian. Final. [f¨¢inal] Final. Fire. Filly. lindo. [f¨ªlzi] Sucio. [f¨¢inali] Finalmente. sangkap. n. Fine. n. kikilin. Fillip. [f¨¢inait] Finito. Manekas. Find. mangdudukot. lumbre. adj. Finger. s¨²nog. n. Financier. combatir. adj. Mainam. Any?. n. [f¨¢ir] Fuego. [f¨¢it] Pelea. batalla. [fil] Llenar. mangdukot. n. [f¨ªlcher] Ratero. Financial. Sangkap ng gint? ¨® pilak. n. ¨²ltimamente. Filtration. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. Firefly. Alitaptap. Fine. Sumunog. adj. Multahan. Fight. Finite. hichura. Filings. [fil] Hartura. ha limbaw¨¤. [fin] Aleta [de pez]. [f¨¢irarms] Armas de fuego. adorno. henchir. Filigree. Dalir¨¬. File. n. Kwites. Kumikil. Filter. Dum¨ª. Finding. Pumit¨ªk. n. Basahang panal¨¬. pinakaany?. rebentador. v. [f¨ªnles] Sin aletas. [fil¨ªbuster] Pirata. alm¨¢s na pumuputok. tira ¨® faja. sul?. adj. pamimilak. con elegancia. abundancia. v. Didal. n. may hangg¨¢. Pit¨ªk. [f¨ªli] Potranca. n. Nauukol sa an¨¢k. n. Pumun?. suciedad. n. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. [f¨ªni] Armado de aletas. n. manosear. [f¨ªlament] Filamento. Kikil. sukal. Umaway. Hibl¨¢.Fight. n. . n. away. Fine. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. makatuklas. Fire-brand. Salaping bayan. Fill. Dum¨ª. ¨²ltimo. [filch] Ratear. bumabag. v. n. hacienda p¨²blica. Pinagkikilan. Filter. Inahing kabayo. Finny. colmo. laban¨¢n. Mult¨¢. v. buscar. pinakawangis. [f¨ªnish] Acabar. bumusog. Sumal¨¤. batallar. [f¨ªguiur] Figura. Filtrate. Figurative. [f¨¢in] Fino. n. kasaganaan. v. Finery. katapusan. hallar. Finish. Marum¨ª. porquer¨ªa. [f¨ªlet] Venda. concluir. [f¨¢il] Limar. Tulisang dagat. [f¨ªlial] Filial. yumar¨¬. [f¨ªnguer-stol] Dedal. Figure. hilach¨¢. sukal. gumuhit ng any?. File. [f¨¢ircrakers] Cohetes. v. [f¨ªnical] Delicado. [f¨ªligri] Filigrana. incendio. Filthiness. [f¨ªguiurativ] Figurativo. Finical. Figure. Filth. n. Finely. Apoy. [f¨¢in] Multar. n. [f¨¢inli] Primorosamente. Sulig¨¬. n. Pinakahwad. banhay. Filial. Finless. Finish. n. [filter] Filtrar. Tekas. marikit. Pel¨ªcula. [f¨¢irman] Bombero. forma exterior. [f¨ªguiur] Figurar. wakas. Magbanhay. Filcher. v. Hipuin. lamasin. adv. n. n. [f¨ªlzines] Inmundicia. magpaningas ng apoy. v. n. May palikpik. [f¨¢in] Multa. balat na man¨ªpis. Firearms. [f¨¢it] Pelear. Finger-stall. filibustero. Magsurs¨ª. v. Fillet. Walang palikpik. adj. Fine-draw. Filament. maganda. v. wakas. pulir. Nauukol s imilak. n. n. [f¨ªnish] Acabamiento. Finance. Finger. inflamar. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. Palikpik. bello. Tumapos. Fireman. Filch. Katapusan. Fillip. Dilag. Babag. n. invencion. atav¨ªo. sa wakas. [f¨¢inri] Primor. Filthy. Filibuster. Sa hul¨ª. sigsig. Bar¨ªl. Finally. terminar. [filz] Inmundicia. n. Pagkasumpong. [f¨¢in-dro] Zurcir. Film. Fill. v. [f¨¢il] Lima. basura. [f¨ªlter] Filtro. Kabusugan. Pagsal¨¤. Sala¨¢n. adv. [f¨¢inding] Descubrimiento. may kagandahan. afectado. [f¨¢ir] Quemar. [f¨¢inans] Renta. suciedad. adj. n. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. [f¨ªltret] Filtrar. Bombero. Firecrackers. masukal. [f¨ªlip] Papirote. [f¨ªnguer] Tocar. v. Fin. [f¨ªlip] Dar un papirote. [f¨¢ilings] Limaduras. [f¨¢ind] Encontrar. lumaban. adj. adj. v. humanap. adj. Hul¨ª. combate. n. n. [film] Pel¨ªcula. sa katapusan. pagkatuklas. Makasumpong. gayak. punuin. Sumal¨¤. adj. n. busugin. Mainam. n. [f¨ªnguer] Dedo.

Fisher. Fixedness. pescado. n. Humampas. tibay. Fixedly. [firm] Firme. Firmness. Lambat na pangisda. estable. Fish-spear. [f¨ªsh-bon] Espina. n. ningas. Firm. Lim¨¢. [fl¨¦gransi] Calor. adj. Fix. First cousin. Maglaylay. Panguna. Pagpapaput¨®k. n. [f¨¢iring] Descarga. Taga. Fisher-man. v. Init. n. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. lapat. Fit. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. Mak¨¢lima. n. Fishing. Dakot. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. Firescreen. n. [flag-ship] Nav¨ªo almirante. Bagay. Panguna. [f¨ªcsedli] Fijamente. n. [first] Primero. mahin¨¤. n. adj. Baklad. n. byak. Katibayan. [f¨ªsh-spir] Arpon. Matibay. [fl¨¢bi] Blando. [f¨ªrst-ret] Superior. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. n. Ilapat. [f¨ªsher-man] Pescador. Fizz. [f¨ªsheri] Pesca. flojo. Sisidlan ng baga. suntukan. bitak. Salapang. First-rate. [f¨ªting] Conveniente. Fish. [fitful] Alternado con paroxismos. Prask¨®. n. n. Firing. Fissure. Firmament. adj. bumugbog. n. matatag. Isda. putok. sipol. Tinik [ng isda]. k¨¢butibutihan. Flagon. adj. Fishery. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. v. [f¨ªcsednes] Firmeza. Pangingisda. kaya. akma. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. pesquera. [f¨¢irpan] Brasera. Matibay. n. ukol. Pangingisda. Fish-hook. adj. Fish-market. Ilapat. [fishm¨®nguer] Pescadero. [first] En primer lugar. Pinsang bu?. Firm. [f¨ªsiur] Grieta. Panganay. v. adj. kahoy. marapat. Flag-ship. n. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. tatag. [f¨ªstikafs] Pu?adas. [fiz] Silbar. id¨®neo. Watawat. Bagay. [fl¨¢dchel?t] Azotar. dardo. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. Bingwit. Fishmonger. [f¨ªshing-net] Red de pescar. iakma. Fixture. First. Fishpond. n. adj. aprestado. Flagrant. ibagay. Fiscal. n. de primera clase. [fit] Ajustar. [f¨ªshing] Pesca. bandil¨¤. estabilidad. establecer. [fl¨¦grant] Ardiente. [flag] Bandera. maningas. [fl¨¢gon] Frasco. ardor. [f¨ªshpond] Estanque de peces. n. [fist] Pu?o. Fishing-net. Fitting. [fiz] Silbido. colgar. [f¨¢iv] Cinco. Sutsot. estabilidad. n. Una. Takip ng chimenea. n. Flagellate. n. apto. n. [flag] Pender. n. Fish-bone. n. Mangisda. Fit. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. Sumutsot. adj. Fizz. Flag. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. n. hendidura. n. adaptar. B¨¢akin. [fish] Pescar. adj. v. Sasakyan ng almirante. [f¨ªshjuk] Anzuelo. Suntok. . Firstling. primerizo. Samahan sa anomang hanap-buhay. Tibay. ri?a de pu?adas. [f¨ªrmnes] Firmeza. Pug¨®n ng chimenea. M¨¢ngingisda. [firmament] Firmamento. [fit] Conveniente. n. iakma. Panggatong. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. [firm] Firma. v. Hind? pulos. Fireworks. Five. Pinag-apuyan. Fissile. P¨¢lakihan ng isda. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. Fish corral. n. hind? pan¨¢y. Fish. Flagrancy. kiba. First-born. [fish] Pez. Fireside. ciertamente. [fics] Fijar. [f¨ªsher] Pescador. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. [f¨¢irpl?s] Fogon.Firepan. n. pamingwit. n. Malambot. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. Panganay. v. adj. n. adv. n. n. Flag. Kwites. P¨¢milihan ng isda. n. n. Langit. Fishing-rod. Fist. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. M¨¢ngingisda. n. adj. Fireplace. n. M¨¢nininda ng isda. kainitan. tapat. Fitful. Flabby. humaging. Firewood. [f¨ªsil] Hendible. Mainit. n. pagtibayin. adj. adv. flagrante. haging. Lah¨¢ng. First. Fisticuffs. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. Fivefold. justo.

lisonja. condimentar. dungis. lamat. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. poner llana la superficie de alguna cosa. kamkaman. . payat. Flavor. Flax. Flank. Sak¨¢y. kakinisan. Patagin. [flo] Resquebradura. papuring paimbabaw. Flattery. tumaanan. baak. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. tuyain. Talupan. Pranela. adj. Pasarapin ang amoy. [flap] Falda. Laman. ligereza. anchon. adj. plano. Flat. Flange. v. [flir] Burla. [flec] Mancha. Tubuan ng balahibo. Dakong patag. gwang. Prask¨®. Flautist. karne. Gupitan ng balahibo ang tupa. hender. kumislap. pasarapin a ng lasa. [fliz] Vellon. Walang lam¨¢n. n. v. Sulig¨¬. patagin. Flee. Lumahang. pangdikdik. pant ayin. Usog. tacha. adj. [flir] Burlar. n. relampaguear. maliks¨ª. lisonjear. Fleck. [flat] Llano. [flat] Llanura. n. Flashy. Flesh. Fleet. [fliz] Esquilar. [fl¨¦shles] Descarnado. bumaak. Manchahan. Fleet. v. n. Flank. Flat. n. n. Fleck. Fleecy. n. Flapjack. ningas. Flail. alisan ng balat. Liyab. Flawless. Flame. [fl?r] Lucir. Kagat ng purg¨¢s. [fl¨®les] Sin defecto. Tagiliran. bakat. kisap. [flash] Relampaguear. Fleer. insulso. Purg¨¢s. mamuri ng paimbabaw. [fle¨ªl] Mayal. mofar. [fl¨®tist] Flautista. v. Palo ng watawat. Malana. [flacs] Lino. Balahibo ng tupa. n. Flash. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. hu baran. Flavor. [fl¨ªzi] Lanudo. hendedura. Makinis. Manch¨¢. [flat] Allanar. [fle] Desollar. n. Flare. Fleshless. Flatter. n. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. n. brillar. Fledge. [fl¨¢ter] Adular. v. n. falta. Fleece. Uyamin. Flea. [fl¨¢tn] Allanar. lasap. [flandch] Liston. l¨¢mina. n. brillar. Plautista. liks¨ª. n. v. [fl¨ªtnes] Velocidad. mabalahibo ng tupa. [flec] Manchar. [flit] Veloz. Flay. ningas. n. [fl¨ªting] Pasajero. Walang kapintasan. Lino. Flaw. Patak ng niebe. Flake. Uyam. bango. [flec] Copo. Pantayin. pantay. Flat. Flaw. centella. [fli] Pulga. pulutong ng mga sasakyang dagat . n. n. n. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. [flasc] Frasco. n. v. n. [fl¨¢shi] Superficial. [flesh] Carne. [flash] Relampago. sainete. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. lahang. [fli] Huir. Manuya. Fleetness. v.Flag staff. escapar. [fl¨¢teri] Adulacion. [fledch] Enplumecer. descortezar. Flask. tuya. n. Flash. sul?. [fl¨¢nel] Franela. n. [fl¨¢mbo] Antorcha. Flea-bite. Matulin. [fl¨¢tnes] Llanura. mueca. Saya. n. Hukbong dagat. n. Flatness. [flant] Pavonearse. Numingning. makinis. adj. flota. Lasa. Bibingka. Flatulency. Maghambog. Flame. [flo] Rajar. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. v. n. magningas. Kapatagan. v. Flap. llamarada. kumisa p. hangin sa loob ng kataw an. Pangbay¨®. brillar con un brillo pasajero. alipato. n. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. v. alipustain. Flaunt. Fleeting. despojar. n. n. Fleece. [flem] Arder. [flit] Escuadra. [fle¨ªm] Llama. lijero. alipusta. flaco. liso. Tuya. desnudar. v. v. Kislap. [flanc] Flanco. siklab. Flambeau. Flannel. v. lisura. fugitivo. ventosidad. Tulin. Kumislap. fragancia. gilid. Makintab. Magliyab. n. Ligasgas. Fleer. adj. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. Flatten. adj. Liston. Tumakas. n. n. taan¨¢n.

v. [fl¨¢under] Patear. Nauukol sa bulaklak. inexorable. Flinch. [flot] Cosa que flota. [fl¨®ring] Suelo. n. n. Floe. Fling. [fla¨²rish] Vigor. [flot] Flotar. huir. Flint. Kawal¨¢n ng galang. masatsat. [flot¨ªla] Flotilla. [flu¨¢r] Pavimiento. [flitch] Hoja de tocino. Malambot na parang sutla. locuaz. [flic] Hurtar con ligereza. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. [fl¨ªting] Ofensa. Flotilla. v. adj. Flippant. [fl¨®s-silc] Seda floja. [fl¨®ting-bridch] Ponton. v. Anomang lut¨¢ng. Flounce. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. brincar. Flounder. proceder con lijereza. Tosino. n. Floss-silk. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. Float. Matulin. Munting bulaklak. n. Walang galang. n. masalita. Flier. Mabulaklak. Matigas na matigas. v. [fl¨®rist] Florista. n. pumal?. sahig. Flippancy. fuga. n. v. n. Flog. [fl¨¢uns] Flueco. Flout. florear. Flounce. n. atroparse. [flinch] Desistir. sunodsunuran. pumagaspas. kairel. Flinty. Flexible. Flirtation. maliks¨ª. Sahig. Batong pinkian. mamukadkad. Floor. Flirt. piso. [fl¨®tedch] Flotante. Magtatar¨¢ng. Taan¨¢n. [fl¨ªper] Aleta. adj. Flock. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. Florist. v. fluctuar. [fling] Tiro. Floret. tukso. kumir¨ª. gumawa ng pa biglabigla. Harina. aguardiente y az¨²car. Bir¨°. pulutong. Palikpik. adj. reba?o. M¨¢nininda ng bulaklak. n. Umurong. Kawan. Flossy. Flexion. Flight. Flock. n. n. Lumutang. coquetear. coqueta. magpailandang. floreo. Lapag. Flour. v. [floral] Floral. adj. Kitang. [fl¨ªnti] Empedernido. [flirt] Mofar. [fl¨¦csibl] Flexible. Float. [flad] Inundacion. [fl¨ªker] Aletear. n. kakirihan. n. Flood. Flit. Flighty. [fl¨¢ur] Harina. [flai?r] Fugitivo. n. apaw na tubig. Flooring. [fl¨¢iti] Veloz. [fl¨®ret] Florecilla. Flip. maglulundag. Floor. . hilig. [fling] Arrojar. n. Maglamaw. kilos na pabigla. manalita ng mari k¨ªt. n. lumand?. Flitch. Umum¨ªt. Flick. Baha. humagibis. [flop] Aletear. bunton ng tao. Kilos na pabiglabi gla. Bumaha. Pumagakpak. n. adj. mahuna. Punton. gent¨ªo. Flourish. n. [fl¨®si] Blando como la seda. n. Gagad. ilandang. Marupok. [fl¨¢ut] Mofa. n. aletear. v. burla. Hilagpos.Fleshy. adj. [floc] Manada. [flip] Una bebida hecha con cerveza. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. n. Pamumukadkad. tumakas. pumagaspas. umudl¨®t. Flimsy. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. Magpipisan. injuria. lanzar. kalayawan. burla. adj. [flog] Azotar. Floral. Flounder. Flipper. kalandian. gand¨¢ ng pananalita. n. Flicker. Lut¨¢ng. v. Plekos. v. Humampas. Hapay. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. Mamulaklak. suelo. adj. Sutla. lapag. [fl¨ªpant] Petulante. n. n. cairel. [fl¨®rid] Florido. Fling. coqueter¨ªa. land?. kar amihan ng tao. magtitipon. Lumipad. kaban. Malambot. n. vanidad. v. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. movimento lijero. Flitting. Flood. belleza. [flo] Car¨¢mbano. v. Kalambutan. n. Flourish. v. Bugal na yelo na lumulutang. Flexibility. [floc] Congregarse. Florid. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. retirarse. adj. [fl¨¢under] Aced¨ªa. Humagibis. v. Flotage. Magpahilagpos. [fl¨¢it] Huida. Floating-bridge. Magbir?. Magsahig. piso. Flirt. tirar. f¨²til. [fl¨¦shi] Carnoso. Flop. n. pagtataanan. n. [fl¨ªpansi] Petulancia. [flint] Pedernal. umapaw ang tubig. [fla¨²rish] Florecer. [flirt] Mueca. [flit] Volar. Pagtakas. n. acelerado. kir¨ª. Malam¨¢n. v. corvadura. [flad] Inundar. Pagkalapastangan.

bakl¨¢. n. v. [flatter] Turbar. Pa¨¢gusan ng tubig. [f¨®liedch] Follaje. bumuntot. Foil. n. fluir. Fluctuate. [fo] Enemigo. v. Foam. Pagkaanod. bumulaklak. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. Tae. [fl¨¦rri] Confundir. Kalituhan. kapahamakan. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. Pagkain ng kabayo. Tiklop. n. Dahon ng aklat na t¨¢laan. kayabungan. lup¨¬. Flux. kaululan. Bula. n. manuks¨®. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. Flutist. burlarse. parte flaca. [f¨®gui] Nebuloso. v. [fold] Doblez. bumakl¨¢. [fold] Doblar. Manggagad. [fli¨²ensi] Fluidez. v. bugs?. Flume. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. frondosidad. locura. v. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. Flow. mangyari. Kalaban. n. Follow. n. Kislap. Tumalo. n. flujo. Flow. [fl¨¢ster] Confundir. flujo r¨¢pido. adj. n. Foil. Langaw. p¨¢labasan ng usok. Fog. Flurry. [fok] Gente. suceder. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. v. dum¨ª. Simbuyo. Flower-bed. Flower. kulubot. kaungas¨¢n. [fl¨¢ueret] Florecilla. doblador. [fl¨¢uer] Flor. n. Fluster. Kapariwaraan. Fly. Madulas. [f¨®ibl] Debilidad. [flash] Rubor. kapintasan. Tumiklop. Flunkey. v. Lumak¨ª ang tubig. Flutter. katalo. Yabong. Fluster. [f¨®li] Tonter¨ªa. Fold. Mamul¨¢. [fli¨²ent] Fluente. Flower-girl. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. Magday¨¤. Fodder. Foam. fluir con violencia. [fl¨¦rri] R¨¢faga. gaan. [fl¨¢uer] Florecer. Folder. Bulaklak. n. adj. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. n. n. Fold. k¨¢big. desgracia. v. n. agitacion. adversario. Tun¨¢w. Fob. magaan. [fli¨²t] Flauta. Maanod. bolsa de reloj. facil. Fluctuation. S¨²l-ol. Foment. Tao. Foh. dar ba?os calientes. Folly. n. [fog] Oscurecer. Plauta. [fl¨¢nki] Lacayo. tumunaw. Mabula. Fluent. Foe. n. adj. [f¨®mi] Espumoso. kil¨ªg. Gumulo. [flacs] Excremento. [flash] Ponerse colorado. lumup¨¬. dampian ng basahang . [fog] Niebla. plegar. [fl¨²iditi] Fluidez. [fom] Espuma. [fl¨¢ut] Mofar. Foggy. Kahangalan. Lak¨ª ng tubig. partidario. n. Foal. pileges. Mabulaklak. v. v. [fom] Espumar. v. [flai] Volar. Hin¨¤. v. v. Foamy. [fob] Enga?ar. Nauukol sa ilog. Magpomento. resultar. [fob] Faltriquera. Mamulaklak. [f¨®lo] Seguirse. Follower. alarmar. n. kaaway. Flux. [fo] Quita alla!. v. tagatiklop. [flu¨ªd] Fluido. Fly. Fluid. Fluidity. v. Pas? ng halaman. [fl¨²vial] Fluvial. n. Flurry. kakamp¨ª. n. [f¨®il] Desventaja. v. Bumula. Lumit¨®. Fluid. lumit¨®. [f¨®dder] Forraje. [f¨®il] Vencer. Plautista. basag-uluhin. kabalisahan. Fluency. [flo] Crecer la marea. Kalusaw¨¢n. [fl¨²id] Fluido. bumugs?. defraudar. Flue. Flower. n. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. Sumunod. Munting bulaklak. int. desordenar. derritir. magpileges. Maulap.Flout. manar. n. n. M¨¢nununod. [f¨®lder] Plegador. Folio. n. n. n. conmocion. adj. Flutter. Flush. n. agitacion. n. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. Tagalup¨¬. Lumipad. Fluvial. secuaz. bover¨ªa. n. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. Pitak ng halamanan. n. adj. n. dumay¨¤. v. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. taga pileges. [fli¨²m] Canal de agua. [fl¨¢ster] Impulso repentino. [fl¨¢uer-guerl] Florera. kampon. Flower-pot. antagonista. umagos. Magbub¨®. Flowery. magpasuk¨°. Foliage. n. Tuligin. kunot. adj. Folk. P¨¢asuhan. Floweret. [f¨®loer] Seguidor. [fli¨²tist] Flautista. n. atropellar. [fom¨¦nt] Fomentar. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. rendir. Fog. [flay] Mosca. n. [flacs] Fundir. Mag-ulap. Flute. Fob. Flush. agos. pliegue. sulong! Foible. [flo] Creciente de la marea. Manganak (ang kabayo). Ulap na hamog. n. [flatter] Confusion. lusaw. v. n. Dulas.

v. Foolhardy. Foolscap. magpanukal¨¤. [f¨²lish] Bobo. Forebode. [f¨²leri] Tonter¨ªa. v. [f¨²ljardi] Temerario. n. Hangal. gunggong. dahil sa. n. [ful] Bobo. [fors] Forzar. vedar. Pagkain. Foolery. [f¨²t bol] Pelota. [forb¨ªd] Prohibir. [for] Porque. v. Paghahanda. Sipit. Lakas. Bak¨¢s. bober¨ªa. Foreground. n. n. ¨¢ causa de. [forb¨ªrans] Paciencia. kagunggungan. adj. presagiar. por cuanto. n. Forbearance. Maglambing. proyectar. Kaungasan. n. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. [f¨²t p¨¦vment] Acera. Fond. gun¨ªgun¨ª. v. Pagpopomento. Sarhan. n. preceder. Hakbang na dahandahan. Fore. [fulj¨¢rdines] Temeridad. Fool. [f¨®ndl] Mimar. Fordable. [fut] Ir ¨¢ pie. Ford. ang nililingap. Magbaw¨¤. niyapakan ng paa. para. Fomentation. [f¨²t step] Vestigio. [for] Delante. n. tonto. Sapagka't. hadlangan. Malayaw. mapagmakisig. n. Foot step. Forecast. adv. comida. tang¨¢. Humul¨¤. poderoso. n. Foot pavement. Bakas ng paa. [fop] Petimetre. kab¨¢ ng dibdib. Pagkain ng kabayo. [f¨®rdabl] Vadeable. kanunuan. v. Foreclosure. v. [fud] Alimento. [forf¨¦nd] Prohibir. Bakas ng paa. [forcl¨®siur] Exclusion. [ful] Tontear. Dati. pagpipigil. Foregone. una. Foredoom. n. [fut bord] Estribo. Food. n. v. [f¨®rcast] Prevision. [f¨®rseps] F¨®rseps. dahas. Sa. v. Force. Mawilih¨ªn. pilota. n. Fondling. n. Forego. Mangu?a. Foolish. Estribo. pisada. Nauuna. [f¨®pish] Vanidoso. [forg¨®] Anteceder. n. dumahas. Pagmamarik¨ªt. For. magbaw¨¤. impedimento. v. [fors] Fuerza. adj. Pagtitiwalag. n. [f¨²lskap] Papel grifon. kaungas¨¢n. Foppish. [forg¨®n] Pasado. Kutog. [fut] Pie. abstenerse. Landas. Force. [f¨²t paz] Senda. Fore. [ford] Vadear. n. kahangalan. hakban na banayad. kahibangan. n. necio. gunggong. magbawal. [f¨®rsibl] Fuerte. abstinencia. Ang minamahal. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. pagmamakisig. conj. Forbid. Foot path. n. hangal. Forefather. n. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. Foot. [f¨®ndling] Favorito. Kahangal¨¢n. huella. Pagtitiis. landas. Pumilit. Foppery. antecesor. [f¨®redch] Forraje. kay. [font] Pila bautismal. kadahilanan. [forc¨¢st] Prever. Lumakad. n. ung¨¢s. vereda. adj. Yabag ng paa. poder. Foolishness. For. adj. vedar. [ford] Vado. v. prep. Foot board. [ford¨²m] Predestinar. Nun¨°. kutug¨¢n. Fop. Fondle. [f¨²t pez] Paso lento. Forceps. T¨¢wiran. v. violentar. querido. [f¨®rfadzer] Abuelo. Mapagmarik¨ªt. Foot fall. Foot note. panukal¨¤. [forb¨®ding] Presentimiento. proyecto. maghanda. [foment¨¦cion] Fomentacion. tonto. Hintutur¨°. necedad. Tumigil. Foreclose. esforzar. Forefinger. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. Foreboding. locura. kagunggungan. Umagap. Ford. magpigil. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. detenerse. Asera. n. Malakas. Forage. impedir el paso. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. maglanyos. antes. Magbawal. [forcl¨®z] Cerrar. gumahas¨¤. presagio. Ung¨¢s. hib¨¢ng. n. makisig. Mang-ung¨¢s. tibay. v. [forb¨®d] Pronosticar. Foot pace. violencia. Papel de barba. Forcible. Lup¨¤ sa harap¨¢n. Forbear. adj. Foot way. maibig¨ªn. Lip¨¢s. adj. humint?. v. Sip¨¤. Foot ball. [for] Por. katangah¨ Foolhardiness. n. adj. . Tumawid. [f¨²t print] Huella. Natatawid. datihan. n. Foot print. [f¨²t fol] Pisado. n. adj. pagkabuhay. pag-agap. m¨¢una. Foot. n. Forefend. Font. makapangyarihan. n. [forgr¨¢und] Delantera. n. Hulaan. nakaraan. n. n. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. [fond] Apasionado. n. Sukat katakutan. Simbuy¨® ng kalooban. Forecast.inilubog sa mainit na tubig. [for] Anterior. kapangyarihan. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. n. Fool. [f¨²t u?y] Sendero. [forb¨ªr] Cesar. Paa.

adj. Katibayan. Forestall. anterior. magbanhay. v. pumaris. Fort-night. [f¨®rman] Presidente del jurado. abandonar. v. modelo. Noo. Fort. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. sangl¨¢. Sa katotohanan. extra?o. [fors¨ª] Prever. n. [form] Forma. ciertamente. Humuwad. Gubat.Forehead. iba. paris¨¢n. [f¨®rtifai] Fortificar. Katibayan. n. Foretooth. Forfeit. uliran. Former. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. sa dakong unahan. Kut¨¤. N¨¢uunang palo sa sasakyan. Formidable. v. Forswear. Forlorn. [forsh¨®] Presagio. Umaga. Forsake. [fordch] Forjar. Forest. n. Formula. casual. [f¨®rzot] Premeditacion. adv. [f¨®rtap] Tup¨¦. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. [forgu¨ªvnes] Perdon. n. [f¨®rfit] Pagar una multa. Forgive. sipit. [forti¨²iti] Acaso. v. accidental. n. [f¨®rmal] Form¨¢l. n. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. Foretoken. adv. [f¨®rmiuleri] Formulario. conocer de antemano. Foreign. n. Formality. [f¨®rest] Bosque. Any?. fortalecer. noong araw. accidente. Mult¨¢. v. [forgu¨¦t] Olvidar. forastero. Foreknow. una. N¨¢una. Layag sa unahan. Manumpa ng kasinungalingan. adj. Form. Forerank. f¨¢brica de metales. [f¨®rester] Guardabosque. v. n. Taga ibang lupain. Tuntunin. Forewarn. castillo. [f¨®rin] Extrangero. [forsw¨ªr] Perjurar. Taga ibang lupain. Magpatawad. adj. adj. n. Foreman. Forthwith. sin dilacion. Patawad. Forget. n. v. Formulary. n. pumalsipik¨¢. [forl¨®rn] Abandonado. Magmult¨¢. Fortification. Forester. [f¨®rmiula] F¨®rmula. hichura banhay. kut¨¤. Kapormal¨¢n. Fortitude. Foreward. n. [forgu¨ªv] Perdonar. Dati. adj. n. Formal. Fort-nightly. v. [f¨®rtnait] Quince dias. katibayan. n. Sa unahan. Forethought. Foreigner. n. n. [forti¨²itoes] Fortuito. [fort¨®kn] Pron¨®stico. Forenoon. Twing labing limang araw. Forth. Foresee. Forthcoming. [f¨®rnun] La ma?ana. kagubatan. [fort] Fuerte. K¨¢unaunahan. tapang. Tular¨¢n. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. Fortuitous. Fore sail. desamparado. Buhok sa noo. [f¨®rfit] Multa. [fors¨²z] En verdad. adj. valor. Ngipin sa harap. adv. Forgiveness. Pangunahan. [fordch] Fragua. M¨¢kinikinita. confiscar. pabayaan. v. n. Pangulo ng inangpal¨¢n. kumamkam. Foremast. paris¨¢n. v. Pagtibayin. kut¨¤. noong una. Tanod sa unahan. [f¨®rmer] Precedente. Kakilakilabot. adj. adj. Fortress. [f¨®rtitiud] Fortaleza. [forz] En adelante. Fork. Walang any?. confiscacion. Forsooth. Formless. Forge. [forst¨®l] Anticipar. disforme. Gun¨ªgun¨ª. Labing limang araw. [fors¨¦k] Dejar. Foretop. Forfeit. [f¨®rmast] Palo de trinquete. Nagk¨¢taon. Makalimot. Karakaraka. Darating agad. Fortieth. n. n. adv. hind? sinasady a. kumatha. [forn¨²] Prever. p¨¢nuntunan. Lak¨¢s. [f¨®rtres] Fortaleza. Humul¨¤. contrahacer. [f¨®rmidabl] Formidable. panipit. pagdaka. [foru¨ªz] Inmediatamente. [fort¨²z] Diente delantero. n. [fort¨¦l] Predecir. pinabayaan. figura. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. v. Pagkak¨¢taon. [f¨®r sel] Trinquete. Pangunang han¨¢y. Formerly. [f¨®rmerli] Antiguamente. Malilimut¨ªn. Fortuity. [f¨®rward] Vanguardia. [f¨®riner] Extrangero. Ikapat na p?. Ang balak kapagkaraka. n. [forc] Tenedor. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. Tapon. Tanod-gubat. adj. Tenedor. n. v. bumal¨¤. [f¨®rmost] Delantero. n. hacia adelante. selva. Foreshow. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. [form] Formar. Mag-any?. l¨¢gak. [form¨¢liti] Formalidad. v. Foremost. [f¨®rjed] Frente. Pandayan. n. . adj. pagbalaan. Agaping malaman. adv. Form. katiwal¨¤. adj. n. pangyayaring hind? sinasadya. Umagap. prevenir. Fortify. pangdur¨°. n. Iwan. n. n. datihan. Forge. [f¨®r-rank] Primera fila. n. Forgetful. umuna. [f¨®rmles] Informe. Foretell. Porm¨¢l.

apresurar. n. v. Fragile. Makaapat. v. masarap na amoy. Sa unahan. Frankincense. tribunal. adj. kahunaan. [fr¨¢nkinsens] Incienso. p ayan. Ikapat. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. [fr¨¢ccion] Fraccion. Fraternity. adj. Bumal¨¬. magpundar. n. Foundling. n. Ika labing apat. n. adj. mahuna. [fr¨¢nchiz] Franquicia. Panghuhuli ng ibon. Fractional. Fraud. enojadizo. enga?o. [f¨®rchiun] Fortuna. juzgado. Walong p?. Foxy. Banhay. Frankly. [fr¨¦gransi] Fragrancia. impuro. [fo¨²rfold] Cuadruplo. Bahagi. n. Forward. Fourscore. paray¨¤. Ibon. [focs] Zorra. Dupok. quebradizo. Maglas¨ªng. Magbanhay. Fourteen. Ariing parang kapatid. n. n. furioso. Fowler. Marupok. May apat na paa. Bukal. Madaliin. [f¨¢ul] Sucio. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. isang hayop-gubat. Mabango. [f¨¢unten] Fuente. karupukan. Foss. Nauukol sa bahagi. Fragrancy. Fountain. cuadro. n. adj. n. Fracture. dichoso. Apat. karupukan. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. Fragrant. Masung¨ªt. magtatag. Frame. Foul. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. adj. n. palad. mahuna. Pagkakapatiran. n. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. fundamento. karimarimarim. Hukay. adj. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. [fo¨²r] Cuatro. Fourteenth. n. [f¨®rti] Cuarenta. v. pakanin. adj. Kapalaran. [fr¨¢ccional] Fraccionario. Fraction. Frail. Alagaan. v. [frat¨¦rnal] Fraternal. n. Fortune. n. [focs] Emborrachar. Fraternize. Pagpatay sa kapatid. Frame. Four. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. malab¨°. Forty. Founder. Tuso. n. Fourthly. n. v. [fr¨¢gment] Fragmento. [fr¨¦grans] Fragrancia. Labing apat. Busl?. establecer. adj. n. Fowling. pagkasimula. Fractious. Fracture. adj. [f¨¢ul] Ave. n. [fradch¨ªliti] Fragilidad. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. adj. maginghawa. [fr¨¢ccies] Rega?on. hermandad. Kaputol. adj. n. maglang?. forjadura. [f¨®roem] Foro. [fre¨ªm] Forjar. [f¨¢uling] Caza de aves. v. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. nutrir. salir mal de alguna empresa. piraso. Foursquare. Frail. [fr¨¦grant] Fragrante. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. debilidad. m¨¢pariwara. Sa ikaapat na lugar. [frel] Sera. n. [f¨®rward] Adelante. Pagtatapat. magagalit¨ªn. Found. Marum¨ª. quebradizo. kapisanan. Fragrance. Foul. v. [faund¨¦cion] Cimiento. suerte. Marupok. [fre¨ªm] Marco. n. Bal¨¬. Tatag¨¢ng ba¨®n. Fowl.Fortunate. Gal¨ªt na gal¨ªt. Fox. Lumubog. Founder. n. n. Foundation. principio. Bang¨®. Foulness. masarap na amoy. [f¨®csi] Astuto. [f¨¢und?r] Fundador. [fr¨¢ncli] Francamente. detestable. debilidad. [faul?r] Cazador de aves. Fraternal. espuerta. n. adj. n. Frantic. [f¨¢ul] Ensuciar. [frat¨¦rniti] Fraternidad. ajustar. Fratricide. adj. Sa pagtatapat. gusal¨¬. Pangsuob. Bahay-h¨²kuman. [fr¨¢cchiur] Fractura. Day¨¤. adj. Tagahuli ng hayop. Frankness. Mapalad. Apat na p?. Dupok. Bang¨®. mas alla. v. Parisukat. Fragility. switik. Fourfold. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. Magtay?. bahagi. oloroso. adv. Nauukol sa pagkakapatid. [f¨®rtin] Catorce. [frod] Fraude. babasag¨ªn. fundacion. adj. adj. anomang malaking hayop na may pakpak. [f¨®rscor] Ochenta. [f¨®rward] Acelerar. adv. n. Fragment. Fourth. adj. Franchise. Dum¨ª. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. v. Frailty. adj. [frel] Fragil. [f¨®rchiunet] Afortunado. nakamatay ng kapatid. Forward. privilegio. ibp. adj. sa dako pa roon. adv. Magdum¨ª. n. . [fr¨¦lti] Fragilidad. [fr¨¢cchiur] Fracturar. [francnes] Franqueza. [f¨¢und] Fundar. Four-footed. Foster. Fox. [fos] Foso. [fo¨²rz] Cuarto. Forum. Sorra. kahunaan. babasag¨ªn. fratricida. magpauna. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. [f¨®ster] Criar.

[fr¨ªski] Alegre. fletar. enga?o. [fr¨ªdman] Liberto. [fr¨¦nzid] Loco. [fr¨ªcuent] Frecuente. v. capricho. locura. nuevo. [frisc] Brinco. [fret] Cargar. Fraught. [frindch] Franja. Hagod. Fraught. magluluks¨®. [fr¨¢itful] Espantoso. recien llegado. & n. delirante. lamig. Sumpong. adj. Frith. Friary. Freebooter. [fr¨¦ndles] Sin amigo. Tulis¨¢n. [fr¨ªdchid] Frio. kus¨¤. hib¨¢ng. v. Friendliness. Magdaray¨¤. adj. Freeman. [fr¨¢it] Susto. [fri] Libertar. [fr¨¦cld] Pecoso. Sariling kalooban. Frisky. Frequency. malar?. malamig. Freshet. [fr¨¢ide] Viernes. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. Taong nakalay¨¤. Byernes. n. v. [fr¨ªuil] Libre albedrio. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). iligtas. kuskos. cabriolar. Gasgas¨ªn. n. n. kaulul¨¢n. Kadalasan. Parun¨¢n ng madalas. Freight. Freckle. [frot] Cargado. maland?. malamig. amiga. Freckled. espanto. Kakilakilabot. n. Malay¨¤. [frisc] Saltar. Manggulat. Walang kaibigan. horrible. adj. Frenchman. n. Frequent. Pun?in ng lam¨¢n. Lam¨ªg. refregar. n. gilid. Freak. pagtatalo. jugueton. v. n. Kaibigan. n. n. Friction. n. Frigidity. Ang bagong nag-aaral. n. adj. Pagkakaibigan. Sindak. kasindaks indak. Fresh. n. n. Maglulundag. Frill. malaking takot. K¨¢alitan. Madalas. v. Uria. n. Friendship. Frigid. Magtamp¨®. Freeze. Fret. . [fr¨ªguet] Fragata. Madalas. switik. disputa. laya. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. enfado. Friendless. Frequently. n. v. adj. [fr¨¦] Estregar. amistoso. n. Fraudulent. Taong malay¨¤. Freshen. Pun? ng lam¨¢n. adj. adj. Freewill. enfadarse. Frisk. terror. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. Mag¨ªng yelo. n. Freeborn. manakot. Fray. Frigate. Tampo. Maginaw. Frequence. [fr¨¦cl] Peca. Free. Pranses. m¨¢rgen. Ginaw. lukso. Frightful. Freedom. licencioso. Freedman.Fraudulence. [fri] Libre. Magiliw. adj. n. Pekas. Friendly. fr¨ªgido. [fr¨¦ndlines] Amistad. n. eximir. Fright. Friday. [fr¨¦nchman] Frances. adj. magnanakaw. n. librar. Lundag. [fr¨¦shet] Arroyo. Friar. baratillo. n. Fret. [fr¨ªcuent] Frecuentar. Frenzied. Fringe. Palayain. katakottakot. Pagdaray¨¤. Prayle. An¨¢k-timaw¨¤. v. [fr¨¦shnes] Frescura. [fret] Enojo. adv. [fr¨ªborn] Nacido libre. adj. taga Pransya. [fr¨ªman] Libre. adj. Pileges. [fresh] Reciente. [fr¨¢iari] Convento de frayles. v. Masay¨¢. [frend] Amigo. [fril] Escote. Batis. n. katoto. vuelo. v. Mapekas. [fre] Ri?a. pagkakatoto. [fric] Fantas¨ªa. [fr¨¦shen] Refrescarse. [fr¨¦cuens] Frecuencia. n. Kadalasan. Frisk. [fret] Carga. [fr¨¢it] Asustar. n. Free. n. atestar. Lulanan. Friend. [fr¨ªbutoer] Ladron. Ul¨®l. Pagkakaibigan. Kalayaan. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. pagkakatoto. flete. adj. Frequent. [fr¨¦shman] Novicio. Pagkahibang. [fr¨ªdom] Libertad. Freshman. [friz] Helarse. timaw¨¤. frotadura. horroroso. n. Frippery. Sariw¨¤. Manindak. Magpalamig. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. Fright. fresco. Prans¨¦s. [fr¨ªccioen] Friccion. walang katoto. [fret] Enojarse. n. timawain. [fr¨¦ndship] Amistad. v. n. n. French. Freight. kapricho. Frenzy. [fr¨¦ndli] Amigable. enga?oso. n. n. [frot] Cargar. [fr¨¢i?r] Frayle. Lulan. lleno. [fr¨®diulens] Fraudulencia. adj. Gipit ng dagat. v. n. [fr¨®diulent] Fraudulento. Fray. n. bago. [french] Frances. borde. saqueador. Kapisanan ng mga prayle. [fridch¨ªditi] Frialdad. Freshness. Frighten. Tindahan ng mga yaring damit na mura. [fr¨¢iten] Espantar. n.

Pun?. pakinabang. Humiw¨¤. san dat. Walang kabuluhan. Walang bunga. [fi¨²el] Combustible. [fr¨ªzl] Rizo. Humarap. Tab¨¬! sulong! Fuel. [fr¨®lic] Loquear. n. n. d¨ªscolo. [fr¨²tles] Infructuoso. lubos. rizar. [frozn] Helado. Maaksay¨¢. n. n. Frugality. n. sobrio. v. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. adj. Frock. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. sa dakong likuran. [frustr?t] Frustrar. Gun¨ªgun¨ª. adj. malag? . Taanan. anular. Fugitive. [fr¨²gal] Frugal. Fritter. Palaka. adj. Kawal¨¬. malikot. [frug¨¢liti] Frugalidad. producto. Pagtatam¨®. Sangang lungtian. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. puspos. Fry. [fr¨®sti] Helado. Frond. Frouzy. provecho. chasco. Frontier. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. [fru¨ªcioen] Fruicion. Matimtiman. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. Frying-pan. Frowardness. [fr¨®ntir] Frontera. Pagkasayang. tumapat. Frustration. Kulot. kasukat¨¢n. Fructification. quebradizo. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. tumupad. Fructiferous. Sa likuran. Fruitage. adj. mataba. v. n. rizar. n. v. Froth. [f¨²lfil] Cumplir. Fudge. adj. pagkaaksay¨¢. n. [fr¨²tedch] Frutas. [frai] Freir. adj. n. prep. Magpiritos. Bunga. walang tur¨°. [fr¨¢ing-poen] Sarten. Frog. v. Namumu? sa lam¨ªg. adj. Fulfill. Frizzle. Frown. [friz] Frisar. [fadl] Emborrachar. mamunga. [fr¨²ctifai] Fructificar. Kumulot ng buhok. frontispicio. Mat¨ªgas ang ulo. Panggatong. Frizz. util. v. harap¨¢n. Frozen. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. saciado. Fruitful. Frugal. Fuddle. busog. moderacion. Frosty. adv. Frolic. v. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. Full. [froz] Espumar. Pamumunga. bata de ni?o. uling. adj. mal genio. Mabunga. napapakinabangan. Fruition. n. Frivolity. travieso. & n. desde. v. n. adj. Front. [fro] Atras. Bumula. pagkapah iya. tumingin ng nakamungot. [f¨²lfilment] Complimiento. n. maglulundag. adj. [frog] Rana. hielo. n. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. n. [frost] Helado. [fr¨®wardnes] Insolencia. Sung¨ªt. From. Magbunga. Frolic. Frow. babasag¨ªn. sibangot. [frolicsoem] Jugueton. karat. Pangbwit. Maglilikot. [frau] Fragil. n. [friv¨®liti] Frivolidad. Mula sa. v. Lumas¨ªng. [frustr¨¦cien] Contratiempo. Fructify. Katigasan ng ulo. [fr¨®lic] Alegre. [fr¨ªzl] Frisar. [froc] Blusa. n. adj. pagbubunga. n. sangang maberde. kasamaang uga l¨¬. Froward. Frivolous. Mabah¨°. fecundidad. impertinente. pagtataglay. lag?. Tubig na namumu? sa lamig.Fritter. Harap¨¢n. Fro. v. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. n. indocil. n. Fulcrum. Pagganap. adj. emborracharse. provechoso. Frizzle. pagtupad. Katamtaman. v. adj. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). [fr¨®ward] Ind¨®mito. Fruitfulness. [frut] Fruto. Malar?. nagtatag?. masayang. Fruitless. Frustrate. [fr¨®zi] Espumoso. Frolicsome. adj. buhat sa. n. mapaggawa ng katamtaman. suhay. Front. Bula. Masay¨¢. Froth. wala it. Walang kabuluhan. n. Fulfilment. n. [frond] Fronde. Kumulot ng buhok. juguetear. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. katha. Frost. Gumanap. repleno. Mabunga. n. [fr¨¢un] Ce?o. Frown. hacia atras. maglas¨ªng. esteril. Kamisola. Unahan. tapat. rama verde. Frolic. v. Marupok. Mga bunga. [front] Hacer frente. Maruy¨¤ tortilya. Namumu? sa lam¨ªg. [ful] Lleno. kainaman. enojo. harto. Fruit. buh¨¢y ang loob. [froz] Espuma. [fr¨ªter] Fritilla. Frothy. v. int. capricho. fertil. . Mabula. n. adj. Katabaan ng lup¨¤. vivo. [front] Frente. [from] De. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. poner mala cara.

Maant¨¢. [f¨¢rnichur] Ajuar. exhalar. Fumble. [f¨²lminet] Fulminar. Fumy. Sist¨¦. Hambog. tiklupin. adv. buf¨®n. Fusion. Ipagpauna. luna llena. Fulminant. [f¨¢nguoes] Fungoso. furia. adj. [ful] Complemento. Lumulon. Furtive.Full. [f¨¢rro] Surcar. adj. apoyo. n. equipar. maglinang. [f¨²nccion] Funcion. Fuss. paglilib ng. Embudo. Magbigay ng kailangan. sa dako pa r on. [f¨¢nel] Embudo. [f¨¢rro] Surco. [f¨²ndament] Fundamento. [f¨²lnes] Plenitud. Kapun¨²an. n. [fi¨²mi] Humoso. n. [f¨²lminant] Fulminante. adv. kasakdalan. n. n. Pumutok. Further. gal¨ªt na gal¨ªt. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. v. n. Furtherance. n. Fumigate. n. mas all¨¢. Fulness. bir¨°. panuob. adv. adj. Magago. tumbong. pulir. Kawan¨ª. v. v. Baga. [fi¨²ri] Furor. Kasangkapan sa bahay. Hurn¨®. Nauukol sa paglilibing. Sus¨®n ng balat. lulunin. kubl¨ª. kaingay. n. Full-moon. Mapusok. n. Furthermore. Kapupunan. suubin. Maas¨®. Tatagang-ba¨®n. ca?¨®n de chimenea. [farb¨ªsh] Acicalar. n. Furthest. [f¨¢rlo] Licencia. Bulihin. Funnel. n. Function. [f¨¢rdzer] Adelantar. balahibo ng ha yop. Furbish. los muebles de una casa. llenura. Katungkulan. adj. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. Bungkal. bukod pa sa. entretenimiento. sak lolo. tumiklop. n. Habih¨¢n. Funeral. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. [fium] Humear. n. Furl. [fundam¨¦ntal] Fundamental. Pagbubub?. [fan] Chanza. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. apuy¨¢n. [f¨¢rnes] Horno. fren¨¦tico. ancas. Kabilugan ng bwan. mal olor. Fund. Fume. [f¨¢rfoer] Caspa. p¨¢labasan ng usok. n. tumulong. Umas¨®. adj. v. [foerl] Encoger. Furnace. usok. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. adj. tungk¨²lin. v. Furlough. n. esponjoso. Fungous. Furnish. Sumuub. [fus] Alboroto. n. Pangsuob. pagsasap¨¬sap¨¬. tulong. pakinisin. Fulminate. ayudar. n. [foeng¨®siti] Fungosidad. Fumigation. v. pigs¨¢. Salap?. Furrow. [f¨²si] Jactancioso. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. Fulmination. n. [fi¨²zibl] Fundible. [fi¨²rioes] Furioso. Gulo. adj. . chapucear. socorro. Ling¨ªd. n. Fuse. v. n. Furniture. Bumungkal. Poot. pagtunaw. [fiuz] Fundir. linang. [fi¨²miguet] Perfumar. umusok. divieso. ayuda. proveer. [foenk] Hedor. Fury. Pagkabuhaghag. As¨®. Buhaghag. Fusible. Pagputok. v. ruido. Functionary. K¨¢layulayuan. v. alingasaw. isulong. Fur. Fundament. n. [f¨¢rdzer] Mas lejos. sahumar. n. Fun. n. oculto. Furrow. n. Further. adj. [fi¨²neral] Funeral. [f¨²lmun] Plenilunio. Fussy. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. lihim. Funk. Bah¨°. derritir. k¨¢tuwaan. n. Fungosity. [fi¨²neral] Entierro. Fulling-mill. Furious. fusion. P¨¢tibayan. matinding galit. pelo de las bestias. Fulsome. f¨²nebre. ademas de eso. [f¨¢mbl] Tartamudear. [f¨¢rnish] Suplir. sira. tumunaw. burla. n. may tungkulin. Malay¨° pa. Maaaring tunawin. diversion. caudal. Manghahabi. Fundamental. Magbub¨®. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. aun. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. yaman. secreto. adj. agapay. Funeral. permiso que se da ¨¢ algun militar. [f¨¢ni] C¨®mico. mausok. mautal. Furfur. [fand] Fondo. [foer] Forro de pieles. Funny. v. impuro. [f¨²rtiv] Furtivo. P¨¢una. Fume. Nak¨¢katawa. promover. Furuncle. [f¨²loer] Batanero. adj. Pumuputok. adj. Paglilibing. [fi¨²sioen] Fundicion. bugal. vapor. [fium] Humo. n. puhunan. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. n. Bukod sa rito. Fuller. [f¨²lsam] Rancio. [f¨¢rdzermor] Ademas. saka. Balakubak. [f¨²nccieneri] Funcionario. Fund.

kumaila. n. Mangyayari. n. adv. medida. Magluluks¨®. alero. v. [gue¨ªm] Juego. panipit. n¨¢pangasuhan. darating. n. negar. Gable-end. makisig. pagmamakisig. [g¨¢los] Horca. Gaffle. n. palabir?. katabilan. n. Ang nananalo. [g¨¢lant] Galante. Tabil. saltar. Magsangla. [g¨¢lon] Galon. [dchi] G. [guens¨¦] Contradecir. n. n. [g¨¢lop] Galope. Pagmamagar¨¤. Gallery. hakbang. Hanging malamig. lar?. [g¨¢fl] Navaja de gallo. elegante. sumukat. ganso. [gue¨ªn] Ganar. Galbaniko. Gambol. Galley. Gala. n. sumatsat. n. Satsatan. Palalar?. Masay¨¢. n. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. Fy. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. Bangaw. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. Gamesome. [gad] Vagamundear. lib¨®t. Gamecock. adj. v. inaamag. paso. n. [g¨¢ngrin] Gangrena. [foest] Hedor. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. Pakinabang. Gabble. [gol] Desollar. Maglar?. n. Kalawit. Future. bunton ng tao. Maamag. caza. brinco de alegr¨ªa. int. Fusty. Gainsay. callejear. Apd¨®. [gue¨ªl] Viento. adj. sasapitin. Gang. Gainer. [fiut¨ªliti] Futilidad. Gab. Magandang ugal¨¬. Tumatwa. [g¨¢bl] Charlar. n. adj. Gaff. Gamester. Balisbisan. Kangrena. Futurity. interes. pasatiempo. Lakad. n. Game. panungkit. [gu¨¦mster] Tahur. v. Gaming. [fi¨²chur] Futuro. [g¨¢mbler] Tahur. Gangrene. Gad-fly. Pulutong. palaboy. v. Galvanic. v. [foest] Enmohecerse. Gaiety. Gage. [g¨¢lop] Galopear. n. Gamble. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. Sugal. n. Ang panahong darating. provecho. [gag] Mordaza. Magmatabil. [gag] Tapar la boca con mordaza. retozon. [guems¨¢m] Jugueton. Sugal. Galery¨¢. n. porvenir. Gambler. n. [g¨¢doer] Vagamundo. n. [g¨¢mbol] Brincar. Gage. [guedch] Prenda. Gab. manalo. vanidad. n. Game. Sumatsat. Gambol. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. Lar?. Futile. n. tub¨°. n. [gue¨ªm] Jugar. Haharapin. Gallant. Gag. lucro. [gab] Locuacidad. Tar¨¬. Sasabung¨ªn. Talupan ng balat. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. l¨ªbangan. Future. l¨¢gak. Fust. Gambling. v. v. n. (je). n. Gallows. v. Kawal¨¢n ng kabuluhan. v. Walang kabuluhan. callejero.Fust. G. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. n. [gab] Charlar. Magsugal. garitero. [gu¨¦ili] Alegremente. adj. Sugarol. [g¨¢mbling] Juego con exceso. Takbong paluks¨®-luks¨®. Gad. el tiempo venidero. kumahig ng s¨¢litaan. Amagin. Sangkal. fr¨ªvolo. [gang] Cuadrilla. sugarol. magtub¨°. banda. jugador. may asal mahal. Gallantry. adj. [g¨¢li] Galera. lundag sa say¨¢ ¨® twa. n. Gadder. v. n. ma gar¨¤. Gaily. Kasayahan. maglulundag. Gain. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. Amoy na mabah¨°. inutil. v. Gain. alingasaw. v. Kusin¨¤ ng sasakyan. panukat. Gallon. n. adj. [gu¨¦ner] Ganador. taras. Bibitay¨¢n. m¨¢nunugal. n. (ga). Ayan! kahiyahiya! G G. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. Gander. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. n. Maggala. takalan ng mga tunaw na bagay. Polainas. Makinabang. Gaiter. satsat. [g¨¢mbol] Cabriola. [gu¨¦toer] Polaina. [fi¨²chur] Lo futuro. Lukso. Gall. [g¨¢nder] ¨¢nsar. Futility. parlotear. Gall. lumaboy. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. Gag. . Gabble. n. venidero. [gu¨¦ming] Juego. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. [f¨²sti] Mohoso. magsugal. M¨¢nunugal. n. v. medir. Gait. panalunan. Gansang lalake. n. [gol] Hiel. Gallop. [gue¨ªt] Marcha. [gue¨ªn] Ganancia. n. medida de l¨ªquidos. n. n. acibarar. Lagyan ng sangkal ang bibig. Gale. corredor. Gal¨®n. Sangla. Gallop. [fi¨²til] Fut¨ªl.

[gu¨¦ler] Carcelero. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. [guedch] La vara. v. n. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. Gaoler. [g¨®ki] Bobo. locuaz. Gay. tonto. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. palaus¨¢p. [g¨¢rgl] Gargarizar. Maghalaman. [g¨¢rgl] Gargarismo. Pintuang daan. May halong gas. Garland. Gaseous. [gap] Boquete. [gue¨ªp] Bostezar. prisi¨®n. n. Gargle. n. magpisan. [garri¨²liti] Garrulidad. jarretera. Magligas. pagpaparanga. n. huerto. ostentacion. Gayak. v. Gauge. Gauze. Gape. Bawang. Gas. v. adj. Gaudy. [g¨¢dzering] Acumulacion. manopla. n. [g¨¢rner] Granero. Koronang bulaklak. pomposo. [g¨¢rnish] Guarnecer. ihiwalay. Gasa. Gasp. [g¨¢rrison] Guarnicion. hichura. [g¨¢rland] Guirnalda. Gargle. Gardener. Bang¨¢n. Bilangguan. [gue¨ªz] Contemplacion. Gangway. n. Loob ng bubungan. adj. pwang. [garb] Vestidura. [g¨¢rlic] Ajo. [g¨¢zies] Gaseoso. pintuangbayan. [gok] Un tonto. Tumaga. hangal. n. Dumampot. [g¨¢stric] G¨¢strico. palamuti. [g¨¢ntlet] Guantelete. n. v. apartar. Ungas. brecha. Hambog. charladur¨ªa. Butas. locuacidad. bilibid. Gayety. Garner. hiw¨¤. Pagtitipon. adorno. kayong manipis. [g¨®dines] Pompa. v. adj. [g¨¢rish] Pomposo. charlador. Magmumog. sonda ¨® escandallo. Garnish. Say¨¢. adj. kas¨²utan. katwaan. balut¨¬ sa kamay at bisig. Hikab. [gu¨¦ping] Bostezo. Garrulity. n. Garret. adornar. Piliin. magar¨¤. [g¨¢rment] Vestido. v. adj. [gant] Flaco. Magmasid. Kangrenahin. any?. Gastric. un insensato. Garter. apariencia exterior. Maggayak. Gauge. Nauukol sa sikmur¨¤. traje. [g¨¢rbl] Entresacar. considerar. malas. n. [g¨¢rbedch] Desecho. Garrison. Garter. tumipon. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. dum¨ª. Gas. n. panarok. kasayahan. n. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. Damit. Mas¨ªd. Gap. [guey] Alegre. Gawky. [gash] Dar una cuchillada. v. n.Gangrene. adj. Gash. [g¨¢rnish] Guarnicion. Damit. Gunggong. Humingal. n. magpalamuti. Garden. n. ostentoso. Gaunt. Gauntlet. Garden. Gaol. Masay¨¢. n. [goz] Gasa. Garb. [g¨¢rret] Guardilla. v. hangal. n. n. n. [g¨¢dzer] Recoger. titig. mapagbundat. kasuutan. ungas. Gastronomic. n. adj. Kinakangrena. desv¨¢n. Sukal. [gash] Cuchillada. n. Pasukan sa isang loo ban. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. tang¨¢. v. [g¨¢rden] Jardin. Gateway. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. gunggong. n. Garrulous. ambagan. v. n. Mayam¨°. delgado. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Gasp. Gangrenous. [gasp] Respiracion dificil. plaza de armas guarnecida de tropas. Gaze. pagmamag ar¨¤. suciedad. Gaping. Gate. pangangahig ng s¨¢litaan. n. Bantay sa bilangguan. humiw¨¤. Pagpaparangalan. n. Payat. hortelano. vestidura. n. Panukat. adj. Magar¨¤. Gather. [gue¨ªt] Puerta. Ligas. v. amontonar. Garbage. . Garlic. mirada. [gas] Gas. Maghikab. magmalas. n. Paghahalaman. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. n. colecta. makisig. [guel] Carcel. [guedch] Medir. Garish. Gathering. Gardening. Gwante. Gawk. Maghahalam¨¢n. Hingal. adj. v. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. rudo. Gash. n. adj. n. Halamanan. tumarok. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. [g¨¢rter] Cenojil. n. Masalita. Satsat. la entrada de alguna ciudad. Garnish. Garble. masats¨¢t. [g¨¢rdener] Jardinero. Gaze. n. tang¨¢. [gue¨ªz] Contemplar. Pasamano ng sasakyan sa dagat. n. Garment. Sumukat. [g¨®di] Fastoso. Mumog. Gaudiness. tumitig. Taga.

taong mabuti ang pa gkatur¨°. mabait. Geography. Mga gansa. Mga taong magigiting. comun. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. [dch¨¦latin] Gelatina. adj. [gueld] Castrar. v. maglah¨¬. taganas. [guiis] Gansos. adj. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. ben¨¦volo. mahalagang bato. adj. Karaniwan. Geology. Isang ur¨¬ ng us¨¢. pangulo ng hukb¨®. Gazette. n. Dahandahan. [dch¨¦nuin] Genuino. adj. [dch¨ªnies] Genio. Generation. [dch¨ªnes] G¨¦nero. n. liberalidad. Nauukol sa heometr¨ªa. Geometry. liberal. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. Magkaanak. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. Kawagasan. Genuine. kadalisayan. alegr¨ªa. defraudar. Generally. Geese. Genteel. kasayahan. lohod. atavio. [dch¨¦ntli] Suavemente. Gelding. manghib¨°. adj. n. [dchener¨¦cion] Generacion. n. General. n. v. Generous. adv. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. kamahalan ng kilos. mapagbigay-loob. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. [gu¨¦sel] Gacela. Itlog. kasangkapan. magandang loob. poco ¨¢ poco. despacio. [dchener¨®siti] Generosidad. Genitive. n. Gaseta. Magandang ugal¨¬. H¨¦nesis. [dch¨¦ner?s] Generoso. Lah¨¬. adj. capar. n. utay-utay. unt?unt?. [dch¨¦neral] General. Generalize. v. Ginoo. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. Gentlewoman. n. adj. Geographer. n. adj. General. Nauukol sa heograpy¨¢. p¨¢hayagan. urbano. Hiyas. [dchem] Joya. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. Geometrical. natural. [dch¨¦neral] General. [dch¨¦nitals] Genitales. Geck. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. [dch¨¦ntail] Gentil. Gentle. adj. [guec] Enga?ar. cortes¨ªa. Gentility. mapagpitagan. & pl. Malagkit. Generosity. Gem. n. Ur¨¬. [dch¨¦nder] Especie. Gentry. n. n. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. genero. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. klase. [dch¨ªnial] Genial.Gazelle. Hayop na kapon. Gawing pangkaraniwan. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. Genitals. n. presea. tagapanood. Genuflection. n. n. Geniality. [dch¨¦ntlman] Caballero. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. comunmente. mabait. Gentile. mapagpita gan. n. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. Geld. [dch¨¦neret] Engendrar. Galang. [gu¨¦zet] Gaceta. [guir] Vestido. Magalang. n. n. Geographical. n. Genius. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. [dch¨¦noeralship] Generalato. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. Pagka-heneral. [dch¨¦nuines] Pureza. matamis. pasimula. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. Ginang. Gear. [dchener¨¦ter] Engendrador. Kumapon. n. H¨¦ntiles. mahal na tao. wagas. n. Gelatin. [dchent¨ªliti] Urbanidad. v. Generic. Genesis. Miron. puro. Heometr¨ªa. . manganak. n. jalea. [dchent¨ªl] Urbano. adj. Generator. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. [gu¨¦zer] Miron. n. cort¨¦s. n. Gentlemanly. Gazer. Henitibo. n. Genuineness. docil. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. adj. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. nauukol sa alagang ugal¨¬. pitagan. Gentlefolk. Genealogical. n. Generalship. unang aklat ng Biblia. n. [gu¨¦lding] Animal castrado. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. adj. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. Helatina. Genus. May mahal na kilos. mah¨¢bagin. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. Gelatinous. inotinot. n. usual. [dch¨¦ntl] Suave. adj. Gentleman. kapunin. dalisay. n. n. Talagang ugal¨¬. Mahinahon. Magday¨¤. Sa karaniwan. Gently. n. Paglohod. dama. Heograpy¨¢. Pul¨®s. ma wain. Taong mabait. Heneral. Genial. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. [dch¨¦nitiv] Genitivo. benigno. Gender. test¨ªculos. Marunong ng heograpy¨¢. [dch¨¦noerali] Generalmente. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. Genealogy. n. Damit. procrear. n. Generate.

[glans] Lanzar ojeada. doncella. Maputla. d¨¢diva. n. [guet] Ganar. v. [guig] Calesa. Gin. Bilog. donador. [dch¨¢iant] Gigante. n. magkam¨ªt. v. Higanta. n. Trencilyas. v. perinola. Gild. Gist. Gesticulate. Bukalan ng tubig na mainit. [g¨®stli] Espiritual. magalak. n. Gladden. n. adj. vislumbre. Giddiness. Balibol. Gewgaw. magkaloob. kumisap. Pagka-buntis. [guift] Don. Bibitay¨¢n. n. Gibe. birlocho. Magpahid ng put? ng itlog. Hilo. Lait. adj. Luya. contento. pri nola. donar. Girlish.Germ. parang higante ¨® lubhang matang kad. Girth. Gimp. n. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. babaing mataas. [gu¨¦rljud] Doncellez. Ghostly. n. Glacier. Gipsy. [dchist] Punto principal de una acusacion. German. n. n. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. Kalesa. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. [gu¨ªzard] Molleja de ave. Glacial. Sulyap. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. n. [guerz] Circunferencia. [g¨¢stli] P¨¢lido. Giant. Aleman. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. [dch¨¢ib] Escarnio. kilos. Ginger. Give. n. fuente caliente. kabilugan. horrible. n. kislap. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. n. n. Glamour. Malikmat¨¢. [gler] Untar con clara de huevo. Ghastly. Binh?. taga Alemanya. bumigt¨ª. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. Bigk¨ªs. Germinal. big¨¢y. pinanggagalingan. [dch¨ªbet] Ahorcar. [dcherm] Ovario ¨® brote. malugod. magtam¨®. Giblets. v. n. ang nagkakaloob. burla. Pagalagal¨¤. adj. n. Glance. Lar¨²ang may m¨¢kina. Pagkabatang babae. Gift. Pangulong sakdal ¨® sumbong. Gibbon. Ghastliness. silay. twa. Glair. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. sumupling. Girdle. relampago. Higante. n. burlarse. v. Doraduhin. [dch¨ªndcher] Jengibre. v. v. [dch¨¦rman] Aleman. [dch¨¦schur] Gesto. n. trompo. [deh¨¦rminet] Brotar. kiya. v. Giantess. pagmumukhang patay. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. magsintur¨®n. n. kakilakilabot. [gu¨ªmlet] Barrera peque?a. [gl¨¦cial] Glacial. [dch¨¢iantes] Giganta. Umusbong. n. Kayong sita. Gingham. Gibbet. [gu¨ªdi] Vertiginoso. ismid. Hinyebra. . v. Giver. [gler] Clara de huevo. Tawanan. [gu¨¦rlish] Juvenil. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. adquirir. Glair. adj. matwa. n. accion. Magbigay. n. [guild] Dorar. n. n. pinagbubuhatan. n. [dch¨ªpsi] Gitano. salapang. pasalubong. Sumay¨¢. [g¨¢stlines] Palidez. Glad. [dch¨¦rminal] Germinativo. adj. v. Tila higante. kumislap. Put? ng itlog. Gigantic. Gestation. adj. alipusta. Kumilos. [gu¨ªver] Dador. adj. [gu¨¦iser] G¨¦iser. Gird. [glans] Ojeada. [guoerd] Ce?ir. umingos. n. umism¨ªd. adj. n. Sumulyap. adj. trumpo. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. Get. [gost] Espectro. Balunbal¨²nan. Bumitay. atar alguna cosa al rededor. regocijar. [guerl] Muchacha. n. gal¨¢k. Ghost. n. Ukol sa batang babae. Gimcrack. Lumait. Namumuong tubig. Magtaglay. Galaw. conseguir. & n. Ang nagbibigay. Gimlet. Magbigkis. mahiluh¨ªn. n. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. olancillo. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. Gibbet. helado. Giddy. Gig. v. [guiv] Dar. Kaloob. [glad] Alegre. [g¨ªbbon] Una especie de monos. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. cara cadav¨¦rica. tumuya. kumiya. [gl¨¦sier] Ventisquero. gun¨ªgun¨ª. n. sinturon. Germinate. Glance. n. [gui¨²go] Chucher¨ªa. Putla. cinturon. Gibe. tuyain. umalipusta. Nahihilo. Geyser. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. Gesture. [gl¨¢dn] Alegrar. kisap. n. [gu¨ªngam] Carranclan. Giggle. Mult¨®. Girl. Nauukol sa binh?. Batang babae. Gill. n. Masay¨¢. v. Gizzard. juguete de ni?os. Lar¨²an. Girlhood. tuya. ingos. centellear. [dch¨ªbet] Horca. obtener. [dchin] Ginebra. [dch¨¢ib] Escarnecer. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. lalaking mataas.

Glossary. mamulot. [gl¨ªter] Lucir. alegre. kislap. bola. kinis ningning. maningning. Glottis. Gleam. Glow. kumislap. [glum] Opacidad. kulimlim. [glov] Guante. n. Gleaning. Glowingly. adj. recoger. makintab. Kumislap. Glee. Takip-silim. Globo. Makinis. kintab. v. lisonjear. Glow. n. madulas. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. gozo. Glide. kumisap. [glimps] Ojeada. Dumulas. Glaze. v. v. kislap. tierras beneficiales. Gwantes. v. obscuro. kasilaw an. [gl¨®seri] Glosario. . kabantugan. Pakinangin. kulimlim. Gloss.Gland. brillante. pang law. mapangla . [glim] Brillar. [gl¨ªning] Rebusca. Ningning. celebridad. Sulyap. maghambog. [glo] Relucir. adj. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. vaso. Gloze. n. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. Mapuspos ng kapanlawan. [gl¨®ri] Gloriarse. pulidor. masay¨¢. Glue. [glib] Glebe. kintab. echar miradas de indignaci¨®n. Glanders. Glimmer. Say¨¢. malungkot. Makintab. kumikislap. Glittering. Glim. [gl¨®tis] Gl¨®tis. Numingning. v. n. [glim] Farol de ronda. Glow-worm. cristalino. n. Glisten. lwalhatiin. brillar. Uod na tila alitaptap. Glove. Glossy. Lumwalhat¨¬. Lupang looban. maningning. n. [gl¨ªter] Lustre. adj. [gloz] Adular. Lamlam. n. kisap. [gl¨¢nders] Muermo. [gl¨®ri] Gloria. n. Kalwalhatian. Glare. kumintab. Gal¨¢k. Globular. Lalamunan. twa. bola. salamin. [glid] Liso. magmungot. lungkot. kislap. [gli¨²] Cola. v. n. pumuri ng paimbabaw. visco. adj. adj. n. [gl¨®rifai] Glorificar. Malwalhat¨¬. n. [gl?r] Relumbrar. kumisap. Kulan¨¬. Bubog. tristeza. n. Gleam. Parang bubog. jactarse. Glassy. Pagkasilaw. Kinang. brillar. triste. numingning kumislap. tagapagpakinang. escurrirse. panglaw. Glid. n. Magpapungay. Numingning. n. Manuya. [glum] Llenar de tristeza. v. resbaladizo. silay. pamumulot ng n¨¢tira. [gl¨¢si] Vitreo. pakintabin. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. Magkunot ng noo. [glen] Valle. Lumiwanag. [gl¨®si] Lustroso. Glebe. n. v. n. galak. [glos] Glosar. Malamlam. [glas] Vidrio. vislumbre. Kumikisap. relampaguear. bilog. obscuridad. dumaplis. globo. tumingin ng maba lasik. Himalay. Glazier. v. n. n. makinang. tristeza. kabunyian. [gl¨¢id] Resbalar. honra. medyas ng kam¨¢y. Lumwalhat¨¬. cesped. Glass. n. Gloat. resplandor muy pasajero. adv. n. [glez] Vidriar. melancol¨ªa. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. Makislap. lungkot. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. [glim] Rayo. magparanya. v. Glitter. resplandor. baso. Glimpse. lustre. Glosser. Lib¨ªs. silay. kumintab. parang salam¨ªn. Gloss. Manghimalay. n. Glorify. Gloom. Lapatan ng salam¨ªn. Mabilog. Glean. n. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. v. kumisap. Parol na pananglaw. Sumilaw. n. Pangdikit. tinging mabalasik. Glory. Gleeful. melancol¨ªa. Kisap. melanc¨®lico. [glin] Espigar. Glitter. [gl¨®biular] Globoso. lustre. [glob] Esfera. v. fama. n. Glower. [gl¨®ser] Comentador. obscuridad. [gl¨²mines] Opacidad. Gloaming. Kisap. [gl¨ªful] Gozoso. [gl¨®ri?s] Glorioso. Gloom. taga pagpakintab. karangalan. Gloominess. v. adj. [gl¨ªmer] Vislumbre. n. Glen. Glorious. [gl¨¦zier] Vidriero. kulimlim . [gl¨®ming] Crep¨²sculo. [gl¨ªtering] Relampago. Gloomy. Sinag. n. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. n. kumislap. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. Glare. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. Lamlam. [glo] Lustre. Glorification. n. kagiti ngan. [gl?r] Deslumbramiento. [gl¨ªsn] Relucir. [glos] Glosa. [gland] Gl¨¢ndula. adj. paningningin. adj. pakinisin. lupang pina kikinabangan. v. Globe. v. mirada feroz y penetrante. [gli] Alegr¨ªa. Glory. Paglwalhat¨¬.

[gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. aguijonear. n. Glut. adj. Goblin. pincho. pumunta. Gnat. aguijon. alegre. [g¨®dfadzer] Padrino. kisig. Goodliness. [god] Aguijada. [g¨²dlines] Hermosura. duende. n. Gluttonous. n. muerto. [nash] Crujir los dientes. n. [g¨®blin] Espiritu ambulante. [gon] Ido. v. Goad. kagandahang ugal¨¬. [g¨²dli] Hermoso. adj. Godhead. adv. n. batingaw-insik. a. Goddess. Malagkit. Bathal¨¤. [gud-b¨¢i] A Dios. Godchild.Glue. vagabundo. Pumaroon. adj. Sulimpat. Kambing. naninikit. n. Pagmumukhang masungit. Paalam. v. Godson. n. Matakaw. [g¨®ddoter] Ahijada. butihin. n. n. afable. buti. benevolencia. [gold] Oro. n. Palalakad. divinidad. n. part. dulo. Kakan¨ªn. n. [g¨®dlines] Piedad. Gnarl. [go] Ir. Golden. kabundatan. [nom] Gnomo. Tudlong. n. Mabuhol. [g¨®dles] Infiel. [gud-n¨¦chur] Bondad. Nag-aalag¨¤ ng kambing. [gli¨²tin?s] Glutinoso. [g¨²dnes] Bondad. v. n. tyanak. Ang lakad. Mabuti. Gome. Ngumatngat. v. corroer. may halong gint?. v. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. Goat-herd. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. adyos. Good-nature. v. Gobbler. [g¨®dli] Piadoso. yumaon. Goal. Good-natured. [g¨®bler] Gloton. masib¨¤. mapanglaw. v. tumungo. n. adj. D? kumikilala sa Dyos. n. goloso. Lumamon. pasado. ben¨¦volo. Go-between. Kabutihan. hampas-lup¨¤. Dyos. mapanghimasok. adj. Ukol sa Dyos. Inaam¨¢. Kopa. n. [gong] Atabal chino. Glume. n. [gli¨²] Encolar. Godly. perdido. Pagka-Dyos. masib¨¤. katakawan. [g¨®ing] El paso. [g¨®blet] Copa. el andar. Tudlungin. kasibaan. n. mabuting ugal¨¬. [god] Aguijar. gru?ir. tragar. wak¨¢s. fin. Nikn¨ªk. Glutton. n. Godless. n. n. Goddaughter. [g¨®er] Andador. Goldsmith. Magandang loob. Magdik¨ªt. Good-by. [g¨®dmodzor] Madrina. adj. Good-night. Goodly. Gnome. [g¨²dis] Golosinas. panudlong. [gl¨ªzerin] Glicerina. [gorl] Meta. Taong matakaw ¨® masib¨¤. [glat] Engullir. elegancia. buh¨®l-buh¨®l. In¨ªina. palaboy. Nak¨¢alis na. Gnarled. ben¨¦volo. impio. Gong. n. Godmother. n. [g¨®djed] Deidad. abundancia. adj. [g¨®bitwin] Entremetido. gracia. Gint?. Glutinous. bisk¨®. Glume. Panday-gint?. Good. Gobble. lipas. [g¨®dlaik] Divino. n [g¨®gl-aid] Bisojo. Gnaw. bisco. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. Inaanak na babae. Gluttony. n. adj. hangganan. n. Goggle-eyed. [gl¨¢tonoes] Gloton. Lumamon. sumakmal. Gnash. n. paseante. May-kapal. [g¨®lden] Dorado. adv. [narl] Refunfu?ar. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. n. Gand¨¢. Kabusugan. dilag. n. Goblet. . tragar. [narld] Nudoso. [g¨®dsan] Ahijado. Godfather. adj. wala na. layas. devorar. Goat. [no] Roer. GOD. Gliserina. paalam. religioso. [g¨®ddes] Diosa. Gone. dul¨ªng. Babaing inaaring dyos. Matakaw. Maganda. Inaanak na lalake. sib¨¤. Umangil. Glut. adj. sumakmal. masay¨¢. Go. Ginint?. [gud] Bueno. n. irse. kasaganaan. [gud-n¨¢it] Buenas noches. Goad. Nun¨° (sa puns¨®). Going. Kabanalan. [glatn] Gloton. de oro. Banal. Goodness. n. triste. Godlike. n. [g¨®t-jerd] Cabrero. [gl?m] Semblante ce?udo. Glycerine. Kagandahang loob. Goer. Inaanak. Hangga. Malungkot. [nat] Mosquito. n. Goodies. Mapakialam. [gl?m] T¨¦trico. santidad. v. Salot. n. buen corazon. hanggahan. [godch¨¢ild] Ahijado. nanaw. tragon. [g¨®bl] Engullir. [god] Dios. Takaw. n. Magngalit. Godliness. Magandang gab¨ª. [glat] Hartura. [got] Cabra. Gold. Gong. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. pegajoso.

[grand-f¨¢dzer] Abuelo. Mabait. Governor. Kadakilaan. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. adj. Mayam¨°. n. n. adj. Grabble.Goods. Unt¨ªunt?. n. Mainam. [g¨¢ut] Gota. Graceful. Gram¨¢tika. lelong. Gradual. n. [g¨¢un] Toga. binh?. primoroso. v. [g¨®rmand] Gloton. Gourd. Lelang. Gansa. Mainam. [g¨®sip] Chisme. Gormandizer. Dugong namu?. Granddaughter. [gus] Ganso. v. Grandchild. Grade. ansar. n. Ap¨®. nakakatawa. Maghatid-humapit. dug¨²an. hombre de distincion. [g¨®vernor] Gobernador. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. [g¨®spel] Evangelio. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. [godch] Gubia. [gr¨¢ndpa] Lola. ben¨¦volo. Mamahal¨¤. [g¨®vern] Governar. ingk¨®. [gr¨¢ndchaild] Nieto. n. Gormandize. [gre¨ªd] Grado. n. Nunong babae. Gracious. Inakay na gansa. Nun¨°. ur¨¬. n. Sumakmal. buny?. adj. Graft. Gossip. Grand-mother. [gord] Calabaza. Kathakatha. n. adj. n. [g¨®vernment] Gobierno. Gossip. Graduate. Lukob. herir con una arma punsante. [gre¨ªn] Grano. Gorge. [grand-m¨®dzer] Abuela. [g¨®ssip] Chismear. v. [gram¨¢tical] Gramatical. n. Grammar. Kasuutang mahab¨¤. grado. regir. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. [grand] Gran. Grandee. lumamon. n. Kagandahang loob. palatuntunan ng isang wik¨¤. rango. [grand¨ª] Grande. n. escoplo. v. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. Nunong lalake. Bulo. Kainama't kagandahan ng pananal ita. n. n. Grandma. n. [gr¨¢diuet] Graduado. ibp. Gospel. Hamak. Gout. Gore. Magandang-loob. v. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. magpakayam¨°. camison. n. n. n. Grandpa. Biyay¨¤. n. ingerir. [g¨®samer] Vello. [gr¨¢nddoter] Nieta. marik¨ªt. [gr¨¢ndcher] Grandeza. n. Govern. [grad¨¦cion] Graduacion. [gr¨¢n?ri] Granero. Ebanhelyo. [gr¨¢diual] Gradual. v. Granary. [grabl] Tentar. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. ilustre. manwag. [gradiu¨¦cion] Graduacion. n. Grandeur. [gr¨¦sful] Gracioso. [g¨®ri] Sangriento. marikit. Grand. Graft. imp¨®. P¨¢mahalaan. tagapamahal¨¤. n. mabuting balit¨¤. Grandiloquence. [gr¨¢ndsair] Abuelo. Madug?. Good-sense. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. bondad. dumur¨°. adj. Masib¨¤. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. n. Sumundot. Good-will. n. [gr¨¢ndma] Lola. n. [gordch] Engullir. Gorge. [gor] Sangre cuajada. Magpakabundat. n. Graduate. tragar. nieta. mataas na t ao. [g¨®vernes] Directora. Supl¨ªng. Kalakal. Graduation. Gore. adj. n. [gormand] Glot¨®n. n. v. semilla. [g¨®rmandaizer] Golosazo. n. Magpasupl¨ªng. mapagbiyay¨¤. [gr¨¦cioes] Gracioso. n. Gorgeous. [graft] Ingertar. [gordch] Gorja. adj. [gr¨¦sles] Desagraciado. Saluysoy. n. [graft] Injerto. adj. n. Lelong. Graciousness. magpun¨°. Dakil¨¤. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. Gory. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. Gourmand. [gr¨¦cioesnes] Gracia. [g¨®rdches] Primoroso. ingk¨®. . Gossamer. pelusa de frutas. Goose. Gormand. Bangan. Grammarian. Baibaitang. n. kagandahang loob. Taong masib¨¤. Taong magiting ¨® buny?. Graceless. [guds] Mercader¨ªas. r¨¦probo. [gr?s] Gracia. Gown. hatid-humapit. Biyay¨¤. bondad. gaznate. [gud-w¨ªl] Benevolencia. n. Kalabasang ligaw. Gouge. [g¨®zling] Gansar¨®n. [gor] Punzar. [gr¨¢diuet] Graduarse. n. Kumapa. matakaw. vistoso. Grace. Government. magagpang ng ibang sanga. n. umapuhap. Ap¨®ng babae. pag-ur¨¬. n. pusong. Gradation. v. tagaiwi. [g¨²d-sens] Juicio sano. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. chismes. n. Governess. Grain. Butil. Gobernador. n. palpar. n. Tagataguyod. Grandsire. Grand-father. Gosling.

n. walang imik. v. Grave. esculpir. Gratitude. [gr¨¢tiulet] Congratular. adj. Grape-Stone. Katas ng karn¨¦. adj. Butil.Grandson. n. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. n. hukay. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. bun?. [gr?t] Reja. adj. n. Lumilok. Grant. [gr¨¦] Gris. Gravy. [gr¨¢niular] Granoso. Grate. Ubas. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. v. Marunong kumilala ng utang na loob. ri?a. dar. [gr¨¦vn] Grabado. [gre¨ªv] Grabar. [grati¨²itoes] Gratuito. n. Pangkawit. adj. Rehas. parabien. n. agradecido. Manglililok. Grapery. n. pelea. pagtangan. Kumakain ng palay. n. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. sawsawan. Humawak. v. n. [gr¨¦peri] Vi?a. gant¨ª. Gray. n. n. Grasp. Grave-clothes. n. [gr¨¢niuloes] Granuloso. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. mabigat. [gre¨ªv] Sepultura. Balang. Grassiness. [grasp] Empu?ar. cano. serio. [grant] Concesion. n. Granite. [gr¨¦toer] Rallo. [gr¨¢niul] Granillo. Babaing wala ang asawa. Grave-digger. Grass-widow. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. Dam¨®. Ubasan. dulot. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. asir. verja. Graver. [grasp] La accion de agarrar. n. Bumat¨¬ ng pagpuri. agarrar. Gratulation. Humawak. [gr¨¢titiud] Gratitud. n. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. bigat. de balde. [gr¨¢sshopoer] Langosta. hacienda. Grape. Pabuy¨¤. Magpabuy¨¤. lukton. [gre¨ªp] Uva. peso. [gr¨¢tifai] Gratificar. n. l¨¢pida Gravitate. tumangan. salsa. [gr¨¦voer] Grabador. dayupay. Grate. Pormal. Kalaguan ng dam¨®. Granulous. donatario. n. venirse ¨¢ las manos. gancho para atracar y abordar. [gr¨¢veli] Arenisco. [gr?t] Rallar. Grantor. kusang kaloob. n. n. adj. Gravel-walk. d¨¢diva. [gr¨¦tis] Gratis. v. Grave. Granule. adj. magbakod. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. Manghuhukay ng l¨ªbingan. Kumayod. Gris. n. b igay. magkaloob. Grapnell. Sapot. [grati¨²iti] Gratificacion. Ang paghawak. [gr¨¦tful] Grato. Gratis. pumayag. [gras] Yerba. Parang butil. n. gratis. Walang bayad. n. Bating papuri. . arena gruesa. ang binigyan. Pabuy¨¤. [gr¨¢si] Herboso. Grassy. Granular. Gris. Grass. [grant¨ª] Concesionario. puting-uban. adj. pangkawit. n. malubha. Graven. [gravit¨¦cion] Gravitacion. pu?o. magkaloob. don. pu?ado. Mabutil. [gr¨¢pl] Arpeo. Ang nagkakaloob. l¨¢pida. voluntario. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. maghawak¨¢n. Gravity. [grant] Conceder. [gr¨¢nit] Granito. [gr¨¢ndsan] Nieto. rejilla. Manimbang. n. L¨ªbingan. Ukol sa mga batong tipak-tipak. Grasshopper. n. n. Utang na loob. pumigil. [gr¨¦pston] Granuja. Madam¨®. v. adj. T¨¢hanan sa asyenda. Ap¨®ng lalake. Gray. Gratify. Gravel. n. Gratuitous. Ang pinagkalooban. adj. lumangitngit. n. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. n. d akot. Gratulate. Grateful. Graphic. [grandch] Granja. ang pagkalarawan. buril. Grapple. v. ba o sa buhay. Kaloob. kaloob. Kudkuran pangayod. bab ag. cascajoso. n. Paninimbang. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. But¨® ng ubas. rechinar (los dientes). [gr¨¢vel] Cascajo. sunggaban. n. [gr¨¢pnel] Arpeo. Ang pagkaguhit. Daang mabat¨®. away¨¢n. Gravitation. n. Gravelly. n. n. n. Utang na loob. Kawit. Gratification. panglilok. Gratuity. magbigay. Grantee. Timbang. Grapple. ang nagbibigay. Granivorous. Grange. Grater. Walang bayad. Grave. enrejar. v. Grant. [gre¨ªv] Grave. Gratefulness. adj. [gr¨¦] Gris. n. recompensa. n. lucha. mag-away. Mga batong tipak-tipak. bigay. n. Grasp. dalang-dalang. [gr¨¢viteit] Gravitar. [gr¨¢pl] Agarrar (se). [gr¨¢viti] Gravedad. [gr¨¢ntor] Cesionario. Magpahintulot. Linilok. Gravestone.

Grim. hambal. hapis. Sebo. v. n. [grin] Mueca. Grazier. apacentar. n. Ihaw¨¢n. nakapagdar amdam. [gr¨ªnish] Verdoso. codicia. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. lastimoso. Mag-ihaw. Grief. n. butong malambot. n. Greenish. Great-grandmother. Magpadaloy ng tubig. disforme. adj. Pangit. [gre¨ªtnes] Grandeza. Malaking pus¨¤. v. nakamungot. [gr¨ªstli] Tendinoso. Kadakilaan. v. Graze. Greek. adj. Nun¨° sa tuhod (babae). [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. lumbay. v. Umap¨ª. Grease. Grieve. mataba. [gr¨¢im] Ensuciar. magdarang. apreton de la mano. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. dar c¨®lico. taba. Gridiron. Pastulan. [grid] Codicia. [grist] Molienda. ansiosamente. n. [grim¨¦s] Visaje. hambal. Greatness. porquer¨ªa. Grisly. Grecian. n. Grin. Great-grandfather. entrecano. Greeting. rechino de los dientes. Grind. [gril] Asar en parrillas. Green. kalakhan. Bumat¨¬. [gr¨¢imi] Mugriento. Lungtian. v. dum¨ª. pesadumbre. [gr¨¢inder] Molinero. v. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. [gre¨ªsh] Pardusco. Grin. molino. [gr¨ªdines] Voracidad. adj. Grip. adj. [gr¨¦] Gris. n. Dakil¨¤. [grip] Caz. a. Pamimiit. malak¨ª. berde. [grit] Saludar. [gric] Griego. [grim] Feo. Grindstone. ngibit. v. May maputing balb¨¢s. Kulay gris. [gr¨ªzines] Pringue. magpanginain. n. muela. Dungis. n. Humawak. grande. Greasiness. maberde. [grez] Pastorear. Nauukol sa Gresya. Greediness. [gr¨¦jeded] Canoso. n. Great-grandchild. Binatang musmos. dumalamhat¨¬. adj. Grill. Grimy. avaricia. Grievance. magpahirap. Manggigiling. ce?udo. adj. Gristly. Namumut?. kasindak-sindak. [gric] Griego. nakahahambal. [gr¨¢ind] Moler. Grease. afliccion. daing. n. Gripe. v. kasakiman. . [gr¨¢ip] Presa. lungtian. Taga Gresya. Gristle. [gre¨ªt] Gran. Apo sa tuhod. adj. [gr¨¢iper] Usurero. n. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. Mauban. adj. pacer. maput? na ang buhok. n. gordura. Dalamhat¨¬. [grip] Desaguar. [gr¨¦zier] Ganadero. v. [grif] Pesar. Nakahahapis. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. Gripe. Grinder. sumak¨ªt ang tiyan. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. Greek. [grin] Te?ir de verde. Greenish. may pagkasakim. Namemerde. Green. n. Masebo. pesadumbre. n. Ap¨® sa tuhod (lalake). Anomang ginigiling. Grime. n. Kulay lungtian. rechinar los dientes. Grayheaded.Graybeard. [griv?s] Penoso. [gr¨¦bird] Barbicano. Grime. [griv] Agraviar. dumum¨ª. Great-granddaughter. mueca. [gr¨ªdili] Verazmente. [gr¨¢ip] Agarrar. Griper. [grin] Color verde. congratular. extension. Green. marum¨ª. [gr¨ªzli] Horroroso. Pahiran ng sebo. g¨¢lapongin. adj. ternilla. Mag-alag¨¤ ng hayop. hinagpis. pumigil. n. Greet. p agpisil ng kamay. [grin] Verde. Dumungis. [gris] Engrasar. n. Grist. n. n. agarro. adj. [grim¨¢lkin] Gatazo. Marungis. Grievous. Katabaan. hawak. langitngit. n. [gr¨ªnish] Verdoso. masamang hichura. Kasakiman. afligir. Great-grandson. [gr¨ªdairon] Parrillas. adj. n. Kakilakilabot. gilingan. [gris] Grasa. Greasy. Bat¨¬. Butong malata. Inggit. craso. Ngumiw?. asir. adj. adv. Nagpapatub¨°. Greed. [gr¨¢im] Mugre. n. [gr¨ªzi] Grasiento. nervioso. n. Grey. [gr¨ªting] Salutacion. has¨¢an. bag¨¢ng. Grayish. adj. Greenhorn. Greedily. Apong babae sa tuhod. Malitid. n. gordo. galapungin. Ngiw?. Ngiw?. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. n. katakot-takot. Pananabik. lumbay. pagkakamay. n. [gr¨ªvans] Pesar. Gumiling. v. lumangitngit. Batong gilingan. P¨¢daluyan ng tubig. [gr¨ªcian] Griego. n. v. Grimalkin. pulverizar. n. Grip. [grisl] Cart¨ªlago. n. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. Hapis. adj. [grin] Hacer visages. Sariw¨¤. Nun¨° sa tuhod [lalake]. Great. naninilaw. Grimace. mag pasabsab. kulay berde.

v. n. [gr¨¢ul] Gru?ido. v. Ground. nacer. Kagaspangan. bitak. Grumpy. [gri¨²el] Especie de caldo espeso. Growth. Guava. panay?an. hibik. Guardianship. Bunutin. umak¨°. [gro] Crecer.Grit. bunton. suspirar. circunspecto. Grumble. Grudge. mapoot. katibayan. lungga. Looban. alameda. humibik. Guardian. adj. tierra. Guava. n. Groom. [gr¨¢us] Gallina silvestre. n. bastos. [grop] Tentar. Guana. Kasungitan. Kumapa. [gredch] Repugnar. adj. Daing. pag-ak¨°. Gruel. [garant¨ª] Garantir. tanod. humibik. Magpadausdos. fiador. v. paglak¨ª. Bayabas. adj. dabog. Daing. Dumaing. gunggong. Kah¨²yan. [g¨¢rded] Mesurado. fundamento. n. [gr¨®ning] Quejido. Grog. Buhangin. parang. Grizzle. [gr¨®seri] Especer¨ªa. [gr¨¢und-plot] Solar. Guarantee. [gr¨¢mbl] Murmurar. larangan. malapot. adj. lungga. Grotto. bitak. n. Guard. v. n. v. lerdo. pais. Ang nananagot. produccion. espeso. Grunt. Groan. n. v. buscar ¨¢ obscuras. n. Grouse. Parang sabaw na malapot. umapuhap. ka ibayan. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. Lapag. Bayawak. Pag-iingat ng yaman ng ulila. pavimento. n. [gr¨¢undles] Infundado. bajarse. n. n. Gross. Groaning. v. Yungib. Masamangharina. nobyo. Pagtatanim sa loob. corpulento. [gr¨®tesc] Grotesco. Angil. Grossness. Umangil. [gros] Grueso. Groom. Duma¨ªng. [gard] Guarda. garant¨ªa. [gruv] Caverna. adj. v. [gr?nt] Gru?ir. [gram] ¨¢spero. [gron] Gemido. pananagot. sumibol. Yungib. Manok gubat. terreno. Grub. [gr¨¢und] Terreno. [gr¨®in] Ingle. [gr¨®to] Gruta. Guarantee. lungga. n. Gruffness. Magaspang. adj. n. odio. Bantay. n. Nakamungot. n. suspiro. garant¨ªa. Grope. campo. est¨²pido. umingos. hez. Grudge. Group. boscaje. Yungib. severidad. n. fiador. Grot. latak. Magbunton. Tagaingat ng yaman ng ulila. n. Katwa. Tub¨°. [gredch] Rencor. adj. n. . [gr¨®gui] Medio borracho. Guard. Grub. Singit. [gron] Gemir. [graf] Ce?udo. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. Groin. n. [garant¨ª] Garante. gubat. defender. [gr¨ªti] Arenoso. Guaranty. grosero. n. kabastusan. Grocer. solar. tumanod. n. bumaba. v. Masungit. Malihim. Ground plot. kakatwa. [gr¨¢ul] Gru?ir. Grovel. magsanggalang. v. groser¨ªa. Tumub¨°. gemir. Bangbangin. Alak. [grov] Arboleda. [grab] Gorgojo. n. [gr¨¢undwerc] Base. [gr¨¢fnes] Aspereza. Magbantay. n. cavidad profunda. katipunan. Group. v. [gr¨®ser] Especiero. [gruv] Aca?alar. refunfu?ar. dumabog. [grit] Arena. Growl. Grove. Kulay gris. guardia. [g¨¢rdian] Tutor. Groove. Pook. Groove. [gr¨¢ut] Harina basta. [gr¨¢mpi] Rega?on. poot. adj. Bumulong-bulong. bitak. ma¨ªngat. Grocery. dumabog. Grow. [gro¨²p] Agrupar. [grog] Grog. severo. Groundwork. guardian. n. pulutong. sah¨ªg. Grum. Sagut¨¢n. [garant¨ª] Garante. Magagalit¨ªn. [gr¨®vl] Serpear. Grotesque. n. v. Grout. n. n. [gro¨²p] Grupo. [groz] Crecimiento. [grum] Cuidar los caballos. n. ingos. bukid. lup¨¤. Groggy. Gritty. [grot] Gruta. Groan. [g¨¢rdianship] Tutela. [grizl] Gris. Ang nananagot. n. Bukbok. ponche. Magtanim sa loob. Guarded. adj. n. Guana. v. tang¨¢. n. Growl. n. v. Gruff. hib¨ªk. refunfu?ar. Wala sa katwiran. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. pananagot. novio. [gard] Guardar. Groundless. [grab] Desarraigar. Malas¨ªnglas¨ªng. n. mozo de mulas ¨® caballos. t¨¢yuan. P¨¢tibayan. Mag-alag¨¤ ng kabayo. Sota. refunfu?o. [gr¨®snes] Rudeza. [grum] Establero. Mabuhangin.

hib¨°. [gast] Gusto. kurukur¨°. unos. n. Gullible. Baril. [gu?l] Gaviota. lumagaslas. n. Alulod. n. Gomahan. n. culpable. Guileful. Masib¨¤. pamutol. v. kabaitan. hul¨¤. Pag-apaw. Guise. tempestuoso. [g¨¢sti] Borrascoso. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. Katalinuan. n. [gues] Conjetura. [g¨¢ter] Canalon. [gam] Engomar. [guerdon] Galardon. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. defraudar. Gunner. Gun-powder. simoy ¨® hih ip ng hangin. Artilyerya. adj. Gant¨ª. recompensa. Tila hukay. Gust. n. [guilot¨ªn] Guillotina. [gan] Arma de fuego. v. n. Guiltless. [g¨¢iz] Modo. el sentido del paladar. Gunnery. Guide-book. lagaslas. Guileless. n. Gush. mamatnugot. Gulch. n. v. Pulbur¨¢. [gu¨¦li] Fluir murmurando. n. [gu¨¦li-jol] Sumidero. Look. Pumugot ng ulo. Gilagid. v. patnugot. Gunstock. [guilt] Delito. n. manera. n. Gutta-percha. Guide. Walang sala. Magday¨¤. Gutta-percha. direccion. [gat] Intestino. Samah¨¢n. alm¨¢s na pumuputok. Guile. Bugs? ng tubig. Guild. Any?. n. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. adj. adj. Gut. fraude. Gitara. M¨¢mamanday ng baril. n. Goma. P¨¢nauhin. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. v. las¨¢p. Mamatnubay. gotera. [g¨¢mi] Gomoso. Gut. Gun-shot. Gunsmith. lumamon. Sala. n. n. Guilt. [gu¨ªlti] Reo. adivinar. n. Gumption.Gubernative. Guillotine. [g¨¢idans] Gobierno. Bituka. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. kilos. [g¨¢mpcion] Inteligencia. pamamatnubay. humul¨¤. [g¨¢ilful] Enga?oso. Gushing. kapisanan. . enga?o. Magoma. culpa. v. n. n. [g¨¢shing] Superabundante. Guillotine. Parisukat. [gu¨ªltles] Inocente. n. Sakmal. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. Guerdon. Guess. modales. [gam] Enc¨ªa. Pamamatnugot. v. lal¨¢ng. Gun. adj. [gash] Chorro. Pagkamapaniwalain. Guide. [gu?l] Enga?ar. guillotinar. Gum. Carcajada. Gum. [gan-pauder] P¨®lvora. lumunok. Malakas na hangin. Lumagaslas. soplo de aire. Guess. n. [g¨¢il] Enga?o. [g¨¢id-buk] Itinerario. n. Tumuring. [g¨¢ner] Escopetero. n. Gutter. n. Gull. n. adj. v. Guta-percha. [g¨¢teral] Gutural. madagta. Magmumog. [guilot¨ªn] Degollar. armero. dirigir. [guelp] Trago. matakaw. juicio. Gull. v. corporacion. may-sala. [guelp] Engullir. Magdaray¨¤. Halakhak. Ibong peskador. Guidance. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. [gues] Conjeturar. Lasa. Nauukol sa lalamunan. n. Mag-alulod. Guffaw. Magpalwa ng bituka. n. v. Sumakmal. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. Gurgle. Gullet. n. [guild] Gremio. n. [gu¨¦li] Especie de foso. lagyan ng goma. libre de culpa. manekas. day¨¤. [guit¨¢r] Guitarra. [gash] Chorrear. lunok. bisita. Gullibility. Gusset. hib¨°. fraude. convidado. Salar¨ªn. n. tindig. Gum. tragar. Gully. Mapaniwalain. Gutter. n. sangka. M¨¢mamaril. [g¨¢id] Guiar. Day¨¤. n. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. [g¨¢il-les] Sin enga?o. Gusty. n. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. [g¨¢id] Guia. [gu?lf] Golfo. [g¨¢set] Cuadrado. [guest] Huesped. nanunuluyan. Sisidl¨¢n ng baril. Gummy. Gulp. parangal. Guttural. n. adj. [gam] Goma. adj. Putok ng baril. Gulf. n. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. adj. Gully-hole. Gulp. [gat] Destripar. Guest. [gu?lch] Gloton. n. v. fluir copiosamente. Gush. Patnubay. Guitar. Lalamunan. n. n. [g¨¢let] Gaznate. [gueter] Acanalar. Guilty. pumutol. Turing. [ganstoc] Caja de escopeta. adj. crimen. Pamugot ng ulo. Walang day¨¤. Gully. Bumugs? (ang tubig).

Gyration. [j¨¢fbred] Mestizo. hechicera. v. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. Haggle. Kaugalian. adj. Ikot. [dch¨¢ir] Giro. salas. [jol] Sala. Tumawad. Hair-pin. n. v. n. cortar. Buhok. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. reverenciar. n. v. Tatagn¨¢n. pag-ikit. Aba! Hail-fellow. [jagl] Regatear. Hollow. v. hiyawan. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. kabyak. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. tonto. Habitual. T¨¢hanan. [jagl] Cortar en tajadas. Ulan na ang patak ay namumu?. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. [j¨¢bit] Habito. etc. [jaft] Mango. adj. [jag] Viejarrona. Gyves. Hairless. Hack. Gypsy. bumat¨¬. calvo. Ipahagad sa a o. necio. pangpangaw. [je¨ªl] Granizo. n. Hackle. v. medio hermana. Haft. H. n. Haft. n. n. ikit. costumbre. balahibo. adj. adj. [dchaivs] Grillos. tawagin. adj. ea!. Kabayong p¨¢upahan. [j¨¢f-wit] Bobo. casa de ayuntamiento. Hair. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. Kabayong p¨¢upahan. tienda de cintas. [jakl] Rastrillar. Gunigun¨ª. Hackle. domicilio. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. agarradero. & n. adj. n. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. mestiza.Guy. [j¨¢bitiud] Costumbre. Half. Dam¨ªt. vigoroso. & n. Tahimik. int. cabelludo. n. Mabuhok. . [j¨¢f-kast] Mestizo. adj. tranquilo. casa de un gremio ¨® colegio. Gaw?. [jagloer] Regaton. bat¨¬. Umulan ng mga patak na namumu¨®. Half-bred. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. uso. [jalcioen] Alcedon [ave]. Hack. Habitude. [je¨ªl] Salve!. n. [jel] Sano. Hallucination. n. Magaling. [jab¨ªchiual] Habitual. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. pan¨®t. [j¨¢kl] Rastrillo. v. [jabit¨¦cioen] Habitacion. v. Ipangaw. cofias. v. Half-wit. [je¨ªr] Pelo. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. Hampas-lup¨¤. v. bitbitan. Guzzle. Hairy. ibp. Habituate. Tumadtad. Mestiso ¨® mestisa. Gyrate. hangal. pag-ino g. salon. kalb¨®. n. Half-blood. saludar.. kasuutan. ugal¨¬. Haberdasher. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. Mestiso ¨® mestisa. inog. n. Kin¨¢gawian. Umikot. An¨®! hoy! Halloo. Ang lapad ng isang buhok. Halcyon. Lubid na pangpatibay. Kalahat¨¬. n. [ha]. [j¨¦ri] Peludo. Mapagtawad. lagyan ng puluh n. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). Suyod ng sinulid ¨® bulak. Habiliment. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. [j¨¢bitabl] Habitable. Haggler. Hail. mestiza. n. ugaliin. [jal¨²] Hola!. adj. n. Haberdashery. [jac] Tajar. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. Gunggong. kin¨¢ugalian. Hail. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. Pag-ikot. Hairbreadth. [jac] Caballo de alquiler. n. [jab¨ªchiuet] Habituar. Babaing hukluban. Halcyon. puntas. llamar ¨¢ uno gritando. Sambahin. Hag. H H. n. Halloo. tumaga. velludo. Hail. asal. v. [dch¨ªpsi] Vagabundo. Hale. Katotong kasi. puluhan. walang imik. [je¨ªrles] Pelado. humiw¨¤. n. Haggard. Haggle. saludo. n. umikit. [jaf] Medio. n. n. natitirahan. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. Hall. n. Gyre. Walang buhok. int. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. v. pang-ipit ng buhok . [jab¨ªliment] Vestido. uminog. [dch¨¢iret] Girar. v. n. Hackney. Pangalan ng ibon. hiluka. kaasalan. n. mitad. [je¨ªl] Granizar. Kaba hay¨¢n. [jal¨®] Consagrar. morada. Habitable. adj. Habitation. [jaboerdashoer] Mercader. [j¨¢guoerd] Flaco. n. igalang. Half-caste. t¨ªrahan. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. n. Gyve. Ipit. Gaw¨ªin. Natatahanan. Payat. P¨¢ngawan. Habit. [j¨¢lcioen] Quieto. walang sak¨ªt. [ache]. [etch] H. macilento. Tindahan ng mga sintas. [jaf-blad] Medio hermano. n. Magtadtad.

n. adj. Handily. birang. kaginghawahan. antojo. Kaipal¨¤. [j¨¦nded] Transmitido. Paraan ng kamay. pang-gapos sa kam¨¢y. [j¨¦ngman] Verdugo. bitbitan. adj. Hang. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. Hap. n. adj. Handle. pangsoga. pasado de uno ¨¢ otro. Sakuna. n. May kagaanan. [j¨¦ndbredz] Palmo. ahorcar. suceder. soga. Happiness. pananabik. laylay. Hand. Hamper. [j¨¢moc] Hamaca. [j¨¢mper] Enredar. n. Dangkal. Magaan. Hand-barrow. n. Kampanilya. molinilyo. Maghangad. [j¨®lter] Cojo. [jolt] Cojera. Limb¨®. [jang] Colgar. [j¨¢mer] Martillar. n. pagkakataon. Hank. Hangad. Madeha ng sinulid. suspender. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. Ham¨®n. [j¨¢mer] Martillo. n. May kaginghawahan. inilipat. cuerda. pumita. n. Handywork. isilid sa busl?. Handmaid. manejar. Katha ng kamay. . aba. Duyan. Handspike. Handmill. Hamstring. [jap-j¨¢zard] Accidente. Halt. Mangyari. Humat¨¬. Pangbat¨ª ng chocolate. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Handmaiden. [j¨¢ndicraft] Obra manual. dakot. pita. [j¨¢mlet] Aldea. manabik. Hapless. Tangkay. Hangman. Lagar¨¨. n. gapusin ang kam¨¢y. adj. n. isampay. Hand. Umab¨®t. pamukpok. accidente. umugit. dicha. Handcuff. n. Hammer. Berdugo. puluhan. [j¨¦ndbel] Campanilla. Maganda. n. Halter. [jend] Alargar. v. tagabitay. n. Handiwork. Hammock. Hanging. v. pu?ado. [j¨¦ndling] Manejo.Halo. Handsaw. Happily. v. ilaylay. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. n. Arag-arag. bigtihin. Hap-hazard. [j¨¦ndmil] Molinillo. mainam. Handling. n. Mangyari. Gumambal¨¤. Damal sa kam¨¢y. Suntok. umabala. v. v. Haply. [j¨¦ndili] Ma?osamente. n. Handy. manosear. [j¨¦ndmedn] Criada. [j¨¢nkering] Ansia. pu?o. [jend] Mano. felizmente. n. ocasion. Handicraft. v. [j¨¦ndi] Manual. [j¨¢mstring] Desjarretar. asidero. Sawing palad. umakay. bumy¨¢k. n. Litirin. Halt. marikit. bofeton. Handsome. [j¨¦pines] Felicidad. Handle. G¨¢waing kamay. Pilay. Nayon. n. [j¨¦ndistrok] Manoton. n. n. suceder. [j¨¦ndl] Palpar. Ka¨ªng. n. Hamlet. [j¨¦ndmed] Criada. Hammer. [j¨¦ng-ing] Colgadura. Martilyo. [j¨¦ndl] Mango. [jalv] Partir en dos mitades. Ibitin. Handcuff. [j¨¦ndkaf] Manilla. Alilang babae. G¨¢waing-kamay. n. n. n. lumamas. adv. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. n. kul ang palad. [j¨¦ndkaf] Maniatar. sakuna. busl?. munting batingaw. bi tayin. magk¨¢taon. [j¨¦ndines] Habilidad. n. adj. Handbreadth. Handwriting. n. panal¨¬. kaya. Hap. guiar por la mano. n. [j¨¦pili] Dichosamente. Ham. esposas. Sampay. n. N¨¢lipat. desventurado. laureola. [jank] Madeja de hilo. Litid. [j¨¦ndspaik] Palanca. [j¨¢pn] Acontecer. Hand-bell. Kakayahan. bitin. lo ancho de la mano. adv. magkataon. Pumukpok. n. lindo. Hanker. marahil. [jap] Acontecer. Hankering. M¨¢pilay. [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. Ginghawa. Hamper. Handiness. [j¨¦ndsam] Hermoso. Bagay. Panungkal. [jam] Jamon. estorbar. v. pangsual. Humip¨°. Halve. Sampayan. mag-ab¨®t. Handicap. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. n. Handful. n. [jolt] Cojear. v. v. tatagnan. v. v. apetecer. miserable. n. Damal¨¢n ang kam¨¢y. isabit. [j¨¢ples] Desgraciado. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Isang hay¨¤. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. Pil¨¢y. n. encestar. Alilang babae. primoroso. Sulat-kamay. n. Kam¨¢y. [j¨¦ndful] Manojo. Hanger. n. v. Handystroke. [j¨¦ndso] Sierra de mano. [jap] Caso. sabit¨¢n. [j¨¢nker] Ansiar. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. Pany?. kayang dalhin sa kamay. Happen. Hamstring. n. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. Handkerchief. Handed.

Harm. mangdwit. v. [jarp¨²ner] Arponero. puerto. mapakl¨¢. malakas ang loob. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. Nakasasama. n. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. panganyay¨¤. ofender. da?o. sung¨ªt. Kanlungan. Hardily. n. mabagsik. [jart] Ciervo. precipitacion. severo. Yumamot. v. Harlot. v. Hasp. perjudicial. Pagmamadal¨¬. sumir¨¤. n. [j¨¢rlot] Ramera. Law¨ªt ang lab¨¬. asilo. may kahirapan. mangusap. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. [jark] ?He! ?oye!. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. n. n. Harrow. [je¨ªst] Priesa. cruel. n. hospedar. [jash] Picadillo. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. kandado. Isang lutu¨ªng tinadtad. [j¨¢rpist] Arpista. n. [j¨¢rpun] Arpon. ma sungit. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. Harvest. Hash. Hash. agostero. puta. v. adj. n. Tadtar¨ªn. Harness. Hard. Alp¨¢. adj. ligalig. Harem. Harum-scarum. n. Magsinkaw. Nangunguna. [jarm] Mal. Ang pag-aawitan sa pag-aani. [jarm] Da?ar. hirap. adj. n. [j¨¢rlekin] Arlequin. Mapagpatawa. Harangue. pagmamaliks¨ª. trabajoso. Itugma. n. duro. [j¨¢rvester] Cosechero. pusong. Ikandado. concertar. [j¨¢rro] Grada. adv. n. [jasp] Aldaba de candado. intr¨¦pido. n. n. Hasp. Sak¨ªt. Maaskad. [jardjarted] Duro de corazon. Hardy. v. kahirapan. ang umaani. adj. Matigas. Hirap. Harangue. pananalita. robar. Harvest. [j¨¢rdi] Osado. n. [j¨¢rdili] Osadamente. Hartshorn. walang aw¨¤. rigido. adj. [j¨¦rlipt] Labihendido. insensible. uminip. Gumapas. [j¨¢ras] Cansar. kapagalan. [j¨¢rvest] Cosecha. yumamot. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. Hare-brained. Harry. bati bot. Masamang babae. valor. [j¨¢rdli] Apenas. n. Harbor. Paggapas. molestia. [j¨¢rdnes] Dureza. [jash] Picar. Harpist. ibagay sa tinig.Happy. dificilmente. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. agrio. Harvester. Taong sak¨ªm. oracion. Harp. adv. [j¨¢rvest] Cosechar. n. quinqueller¨ªa. n. Seradura. Usang lalake. rastro. trabajo. Harden. [j¨¦pi] Feliz. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. v. guarniciones. Pangahas. hacer pedazos menudos alguna cosa. . nakasasak¨ªt. [j¨¢rang] Arengar. [j¨¢rri] Molestar. n. daung¨¢n. Tigas. magpanganyay¨¤. Harshness. Hardship. pumagod. injuriar. n. Sungay ng us¨¢. Harness. Harass. n. Harmless. Hardihood. tumigas. umani. Paningkaw. Pangahas. Bahagya. Ang gumagapas. mahirap. Hark. Tumugtog ng alp¨¢. Harbinger. precipitado. [j¨¢rbor] Albergue. Harelipped. v. [jarsh] ¨¢spero. v. Buhaghagin ang lup¨¤. agosto. Harbor. atolondrado. v. austero. cansar. Harrow. Harpooner. rudeza. [jardn] Endurecer (se). Pumagod. n. Harm. M¨¢nanalapang. [j¨¢rshnes] Aspereza. [jard] Duro. [j¨¢rang] Arenga. bienaventurado. [j¨¦r-brend] Atordido. pag-ani. Harsh. Hardly. Mga bagay na pinanday. presteza. n. adv. May kapangahasan. Koneho. fatigar. [j¨¢rnes] Enjaezar. n. [j¨¦rem] Harem. v. katigasan. [jasp] Cerrar con aldaba. [j¨¢rmful] Da?oso. Hart. patutot. silung¨¢n. Hard hearted. n. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. Harmful. bufon. Sumak¨ªt. bagabag. Askad. Magmatigas. hacer el agosto. [j¨¢rbindcher] Precursor. Salap¨¢ng. Harmony. Hardware. [jarp] Arpa. v. adj. [j¨¢rmles] Sin da?o. dificil. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. Hardness. [joer] Liebre. jigote. maasim. penoso. Hind? nakasasama. Pangungusap. Harvest-home. int. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. dificultad. Harpoon. n. Maginghawa. v. Harmonise. pabigla-bigla. adj. dichoso. atrevido. Walang tiyaga. n. adv. sumilong. Mapagmatigas na loo b. Tul¨ªg. Haste. Harp. Harpy. Paragos. [j¨¢rbor] Albergar. Hare. pagal. adj. n. n. Kumanglong. tapang. Manalita. Inconstante. v. Pagkakatugma. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo.

Hila. Haul. [j¨¢zard] Casualidad. Hawk. acaso. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. Mangahas. Pig?. yelmo. adj. apresurar. adj. Daung¨¢n. n. [janch] Anca. [jet] Sombrero. v. Hasty. promontorio. Hastily. orgulloso. Pug¨®t ang ulo. Haystack. n. n. Headsman. [j¨¦dres] Cofia. Headdress. n. [jatch] Empollar. Haunch. Hatch. Haw. kanlungan. rondar. arriesgado. yamot. Haughtiness. m¨¢mumugot ng ulo. Magka. Malaking lubid. Havoc. n. ignorante. Hayloft. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. [j¨®ti] Altanero. tocado. liks¨ª. Yungib. [je¨ªt] Odiar. salakot. n. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. Hastiness. maliksi. presteza. Hatter. Punt¨¢. Hawk-eyed. n. Umutal. Magmadali. n. [je¨ªz] Niebla. Kapootpoot. v. [j¨¦tred] Odio. rastrojo. verdugo. v. [j¨¦zel] Casta?o. [j¨¢zard] Arriesgar. mautal. [j¨¦zi] Anieblado. Matalas ang mat¨¢. pron. [j¨®tili] Orgullosamente. [j¨¦dpiz] Morrion. Mangla win. [je¨ªt] Odio. n. n. [j¨¦yloft] Henil. asilo. abrigo. Hatch. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. palal¨°. v. jefe. . magtumulin. Mandala. bumatak. nidada. [jed] Cabeza. [j¨¢voc] Ruina. n. Hawk. obstinado. Palataw. hangal. Haughtily. Mamun¨°. Hayrick. n. Hateful. Pagkautal. Hambog. yumamot. Mapanganib. n. [j¨¦dloend] Cabo. Mapoot. v. Kuyomangg¨ª. n. ugal¨¬. v. casco. n. kapalaran. Balutan ng pagkain. mandala. arrastrar con violencia. Humila. punta. hacha peque?a. Hazard. Head quarters. Hay. Kabesada. Dali. Maulap. asal. mayroon. poseer. Hazy. tulin. apresuradamente. He. Lumag¨¬. n. baltak. mabuting kapalaran. dungot. pagkawasak. origen. v. Suot sa ulo. [j¨¦dstrong] Testarudo. n. n. Berdugo. Headspring. tumanod. [jo] Tartamudear. Have. Halimhim. kapalaluan. altivez. aborrecimiento. Madal?. Hazardous. Lakad na patuloy ng sasakyan . magbaka-sakal¨¬. [jom] Paja. [j¨¦stines] Prieza. mal¨¦volo. altivo. [j¨¦ykok] Pila de heno. Hatred. Humalimhim. [j¨¦dlong] Temerario. ¨²wian ng lahat ng kawal.Hasten. adj. yamot. v. n. yerba seca. [jo] Balbucencia. Salansan ng tuyong damo. Haversack. Headless. Dayami. Haughty. simula. [j¨®ser] Guindaleza. Haw. n. imprudente. pagpisa ng itlog. dirigir. [j¨¦yric] Pila de heno. Haum. batak. Hate. Siya (lalake). Headlong. n. h¨¢bito. Kahambugan. [jant] Frecuentar. v. Headache. pun¨°. v. [jol] Estiron. nakayayamot. [jed] Gobernar. adj. principal. [joc] Hacer con halcon. [j¨¦tter] Sombrerero. [j¨¢chit] Destral. n. [jey] Heno. n. [jev] Haber. adj. Hazel. gaw?. Poot. Hat. [jol] Tirar. n. [j¨¦tful] Aborrecible. [jesn] Acelerar. n. tunggak. n. Damit sa ulo. magkaroon. Buk¨¢l. Buntong ng damong tuy?. n. n. [j¨¢zerdes] Peligroso. pangulo. adj. Magsosombrer¨®. detestable. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. bumaltak. degollar. Tuyong damo. n. [jatch] Pollada. adj. Headstall. dumabak. Pagkakataon. Ambon. Headpiece. aventurar. prontitud. May kadalian. Haven. Hawser. Haze. [joc] Halcon. Hazard. Taguan ng damong tuy?. costumbre. Pagkasir¨¤. [j¨¦stili] Aceleradamente. Haunt. Pangahas. pumugot ng ulo. apresurado. walang bait. [j¨¦dles] Degollado. [j¨®tines] Orgullo. n. n. aborrecimiento. adj. Lawin. [jant] Guarida. Matigas ang ulo. Haul. adj. n. nublado. detestar. Head. Ulo. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. precipitar. matulin. destruccion. Hatchet. mayabang. Haycock. buen ¨¦xito. Sombrero. [j¨¦sti] Pronto. adj. adj. Haunt. [j¨¦stak] Pila de heno. [jevn] Puerto. munting palakol. May pagkapalal¨°. Hate. n. tener. Head. [j¨¦dspring] Fuente. n. Headway. Headstrong. [ji] ¨¦l. pumisa. adv. [j¨¦dzman] Degollador. Sak¨ªt ng ulo. Poot. n. Headland.

[j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. Heart-sick. Heart-rending. condialmente. v. Pang-als¨¢. magsalansan. oidor. kalooban. Pangahas. adj. adj. damdamin ng kaloo ban. n. acumular. apuy¨¢n. buhat sa p us¨°. Makinig. n. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. Pus¨°. adj. Tumadyak. Heart-felt. salansan. [jil] Sanar. n. Hambog. Mga punong kaho na nakabakod. n. adj. masay¨¢. Langit. [jip] Monton. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. [j¨ªrer] Oyente. n. mabait. n. kaigihan ng katawan. [j¨¢rt-rending] Agudo. [jiv] Esfuerzo para levantarse. levantar alguna cosa del suelo. pusil¨¢nime. Pagkabagbag ng pus¨°. Heartless. Heartlessness. Heavenly. Heartiness. Heft. Magpagal¨ªng. v. Panglaw. nakikinig. n. n. Bakuran. Health. Kahinaan ng loob. May kabigatan. manainga. Nakagagaling. precaucion. angustia. wal abag. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. Mabigat. lumingap. atender. [jil] Talon. sanidad. Heathen. adj. Kagalingan. kumalinga. Alingawngaw. peso. Heed. n. Heave. n. afligido. v. Hedge. matigas ang ulo. [jit] Calentar. [j¨¦vili] Pesadamente. n. walang bahal¨¤. Hearth. [j¨¦lzi] Sano. atento. pagtaas. nakabubuti sa kat awan. Heat. [j¨ªbru] Hebreo. duminig. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. tisis. adv. n. Pabaya. Pakinig. Mag-ingat. Heel. pagting¨ªn. bigat. [j¨¦di] Temerario. cordialidad. n. penetrante. Pagbangon. Tagadinig. Hebrew. Heart. Heavy. fama. Hearing. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. walang aw¨¤.Heady. adj. Ingat. [jid] Cuidado. firmamento. pakinggan. n. Nat¨²tuy?. Hudy¨®. adj. [j¨¢rtines] Sinceridad. Healthy. v. Hedge. [j¨ªrsey] Rumor. cuidadoso. balit¨¤. Heaver. [j¨ªring] Oido. entender. loob. [jarcn] Escuchar. [jeft] Esfuerzo. Heap. Heat. adj. Taos sa pus¨°. n. adv. n. dinggin. Hearse. el que levanta. . v. umals¨¢. ataul. Heavenward. Taos sa loob. Taong hind? ebreo. adj. Hind? kristyano. [jir] Oir. [jit] Ardor. Heartily. Sa dakong langit. pangdinig. Bunton. [jelz] Salud. [jedch] Cercar con un seto. Dwag. adj. Heave. Magaling. n. ebreo. n. salubre. hambal. [j¨¦catomb] Hecatomba. [jil] Taconear. notar. Heavenly. Heedless. Heel. pesado. iban gon. Kabaong. taga-taas. adj. [jidzn] Gent¨ªlico. Magbunton. audiencia. lingap. divino. atencion. tak¨®t. Heart-breaking. Hearty. salisalitaan. itaas. alegre. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. [jidzn] Gentil. Ng boong pus¨°. May kinalaman sa langit. umulinig. Bumuhat. adj. vallado. [j¨ªver] Alza prima. [j¨¢rtili] Sinceramente. lumbay. v. lagnat. curar. kalinga. Heap. din¨ªg. inclemente. Hearer. [jedch] Seto. Pagtatapat-loob. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. [j¨¢rtsic] Dolorido. [j¨¢rt-briking] Congoja. adj. mayabang. Heathen. Heavily. n. [j¨¦ctic] H¨¦tico. Heal. pagano. Marinig. [jip] Amontonar. Hebrew. [j¨ªdles] Descuidado. Painitin. Hearsay. Heed. n. saludable. Pug¨®n. negligente. Nauukol sa langit. v. [j¨¦vnli] Celestialmente. [joers] Ataud. [j¨¦ctor] Fanfarron. [jid] Atender. Init. n. n. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. [j¨ªdful] Vigilante. [jarz] Fogon. adj. Heathenish. adj. Healthful. n. gumamot. calor. Hear. adv. n. [jiv] Alzar. f¨¦retro. n. [j¨¦lzful] Sano. Heaven. observar. Bakod. Hecatomb. Maingat. escuchar. n. interior. Hector. Hearken. [j¨¦vnli] Celeste. obstinado. [j¨¢rti] Sincero. Hedge row. v. Sikap. [j¨¢rtles] Cobarde. Tapat. matind¨ª. & n. [jevn] Cielo. [jart] Corazon. mag-init. v. Sakong. elevacion. tignan. [j¨¦vi] Grave. Heedful. Hectic.

por eso. hanggang dito. n. Help. [j¨¦fer] Becerra. Mula rito. k¨¢ban. Hemp. [ji¨¦rbay] Por esto. n. [j¨¦lpful] Util. [jerd] Manada. hato. [j¨ªerin] En esto. Heiress. niya [babae]. Hemisphere. Nauukol sa impyerno. antes. n. Tagatulong. Heraldic. ugit ng sasakyan. Herd. Heinous.Heifer. n. malvado. Herd. Her. ac¨¢. Nakatutulong. n. Hereto. n. Impyerno. n. Hen. vaquillo. Kawan. Magkawankawan. n. [jen] Gallina. adv. Tangkal. Hereinto. dini. adv. [jier¨ªntu] En esto. Helter skelter. Bakang dumalaga. Dito sa. Dam¨®. Walang tumulong. ternera. Lupiin. apoyo. v. [je¨ªt] Altura. anopa't. legumbre. n. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. [jelv] Mango. Heirloom. [jem] Ribetear. Herculean. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. elevacion. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. astil de hacha. [je¨ªres] Heredera. [jelp] Ayudar. [je¨ªrdom] Herencia. adj. adv. katwang. [j¨¦n-cup] Gallinero. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. adj. Helper. n. Height. Ang hinaharap. Timon. n. exaltar. Hereon. precursor. Tumulong. Dito nga. [j¨¦nes] Atroz. kasama. Heretofore. Inah¨ªng manok. Herbage. Itaas. adv. adv. Hereafter. pataasin. adv. Dito. asistir. n. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. Pagmamana. Dam¨®. saklolo. Hereafter. Hereat. gulay. sa loob nito. socorrer. Heriditary. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. odioso. [ji¨¦rafter] Estado venidero. Herb. asistencia. Taas. [jierat] A este ¨® esta. sa loob nito. umabuloy. n. [j¨¦lish] Infernal. n. Herbalist. buhat ngayon. mapag-abuloy. en desorden. [j¨¦lper] Auxiliador. Helve. Hereabout or Hereabouts. Hen coop. Magpamula ngayon. adv. adj. n. adj. aqu¨ª dentro. Dahil dito. Pasabogsabog. Dito nga. aqu¨ª dentro. adv. tutop. socorredor. asociarse. adv. [ji¨¦rtu] A esto. n. [j¨¦resi] Herej¨ªa. abandonado. de aqu¨ª. Mal¨ªng pananampalataya. adv. [jemp] Abaca. Henceforth. Tagapagpauna. Kakilakilabot. hanggang ng . adv. Minamana. [je¨ªr] Heredero. Heighten. adv. [jir¨¦ditari] Hereditario. n. Hereby. Kanya. Mana. Hence. Abak¨¢. [j¨¦lpmet] Compa?ero. adv. Dahil dito. Herdsman. v. en lo venidero. auxilio. v. Herein. [j¨¦lmet] Yelmo. adv. Hellish. May maling pananampalataya. [j¨¦lples] Desamparado. [jel] Infierno. Kalahating bilog. Ang nagmamana [lalake]. [jer] Su. Hem. magsasama. Heresy. Hereof. [j¨¦rald] Heraldo. n. mapagtulong. nakapopoot. adj. Panak¨ªp sa ulo't mukha. pron. [ji¨¦r] Aqu¨ª. Helpless. asistente. n. n. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. adv. [j¨¦rbalist] Herbolario. Dahil dito. por esto. Hem. Mula rito. n. Balinguyngoy. Helmet. [jelm] Timon. Herald. adj. Heirdom. Noong una. abuloy. Katulong. Heretic. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. Helpmate. Helm. n. Ang nagmamana [babae]. adv. walang mag-ampon . Help. [jelp] Ayuda. tayog. [j¨¦meredch] Hemorragia. Lubhang malakas. n. n. Dito sa palibot. abominable. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. Lup¨¬. n. Here. Tulong. [je¨ªtn] Realzar. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. Mula ngayon. Helpful. Heir. mula ngayon. [jier¨®n] Sobre esto. [jier¨®f] En esto. [jens] De aqu¨ª. en lo futuro. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. de ella. Hemorrhage. adj. [j¨¦misfir] Hemisferio. n. tutup¨¢n. [jerb] Yerba. n. Herefrom. patayugin. [j¨¦rbedch] Herbaje. kulungan ng manok. Nauukol sa tagapagpauna. mapagsaklolo. reba?o. sumaklolo. v. grey. agas ng dug?. Puluhan ng palakol. Dito sa. [j¨¦retic] Hereje. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. nakarir imarim. Hell. pastor. hasta aqu¨ª. [jem] Ribete.

Dito nga. Hey. [jai-flon] Altivo. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. adj. High-minded. Babaing bayani. n. taga itaas. duda. buny?. n. n. [jiu] Tajar. hendidura. [jers¨¦lf] Ella misma. [jaib¨¦rnal] Invernizo. walang ayos. [je] ?He!. n. High-coloured. Hermetic. Hero. kwero. adj. Taga bundok. Highness. Siya man. bal¨¢t. n. gwang. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. Hesitation. adj. n. [j¨¢it] Altura. Magsibak. ma bait. [j¨¢i-born] Noble. Highway. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. Hereupon. High. kalait-lait. Heroine. High-born. n. Magling¨ªd. Kanya. Hie. [j¨¢id] Esconder. pagkabayani. [j¨ªuer] Le?ador. An¨¢k-mahal. [j¨¦de] Alegr¨ªa. n. Hibernian. escondrijo. Mag-alanganin. v. Bitak. High. High-spirited. int. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. Heronry. Bayani. Hieroglyphic. n. adv. Hereunto. . n. adj. rec¨®ndito. [j¨¦rmitedch] Ermita. Nauukol sa tagginaw. elevacion. Highroad. [j¨ªdies] Repugnante. Hexagon. [jai-altar] Altar mayor. lungga. n. May kataasan. & n. Mataas.ayon. Heroism. an¨¢k-ginoo. kataasan. pron. [j¨¦rmit] Ermita?o. en sumo grado. High-altar. Magsin¨®k. adj. pron. [jai-mainded] Arrogante. Langsangang tuloy-tuluyan. horrible. adv. Dito sa. Magmadal?. samotsamot. Dahil dito. alteza. [jers] Suyo. Hierarchy. de ella. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. Hermitage. Dakong tahanan ng ermitanyo. v. niya (babae). v. Mapusyaw (na kulay). adv. tag?. Pangit. magsipak. Mamanah¨ªn. Sin¨®k. adj. adv. elevado. Herewith. [j¨ªcap] Padecer hipo. siya rin (babae). [jesit¨¦cien] Hesitacion. n. Hide. [j¨¦ritedch] Herencia. v. taga Irlanda. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. Ermitanyo. Hibernal. Taguan. [j¨¦ron] Garza. May anim na sulok. le?ar. galak. magtag?. Highland. n. Larawang titik na may kahulugan. adj. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. Paling¨ªd. Hiccough. palal¨°. encubrir. Hiding-place. Tumawad. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. feo. n. [jai] Darse priesa. piel. Mapagmataas. M¨¢ngangahoy. orgulloso. Taas. ocultar. maglihim. Hight. Eh¨¦. Lupang palabundukin. n. n. Hiatus. lihim. [jierw¨ªz] Con esto. Hew. Hideous. Heyday. Hesitate. irregular. [jierant¨²] A esto. Hiddenly. Bayani. n. adj. Halohal¨°. pwang. [j¨ªro] H¨¦roe. [j¨ªroin] Heroina. [j¨¢irod] Camino real. Heron. Hiccough. hanggang dito. n. Tagak. Say¨¢. Heroic(al). adv. Hide. [jai] Alto. v. n. Hewer. adj. Hidden. de elevados pensamientos. Heritage. Sa itaas. Hexangular. [jai-colord] Subido de color. [jir¨®ism] Heroismo. Plano na may anim na gilid. [jigl] Regatear. High-flown. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. [j¨¢ines] Altura. Langsangang tuloy-tuluyan. Hermit. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. patag?. adj. n. Pangulong damban¨¤. v. [j¨¢ili] Altamente. gozo. [j¨¢i-spirited] Osado. mangahoy. [j¨¢ilander] Monta?ez. Kabayanihan. dudar. Magilas. Highly. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. [j¨ªdn] Oculto. [jaib¨¦rnian] Irlandes. n. Herself. kamahalan. Walang tuos. Pag-aalanganin. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. [j¨ªcap] Hipo. Higgle. Heteroclite. anacoreta. [jai] Arriba. adj. dahil dito. [j¨¢iwe] Camino real. atrevido. n. adv. mag-alangan. adj. n¨¢pakainam. Ling¨ªd. invernal. adj. n. cortar con hacha. Lubhang sarado. n. [jierap¨®n] Sobre esto. Katad. perplejidad. ilustre por nacimiento. n. [j¨¦sitet] Vacilar. [j¨¢ietes] Grieta. Pangahas. Taas. Heterogeneous. [j¨ªdnli] Escondidamente. Irland¨¦s. Hers. n. n. secretamente. [j¨¢id] Cuero. Highlander. matayog. pag-aala ngan.

v. Hint. Hit. [jit] Pegar. Hamog na namumu?. hul¨ª. n. Ikaw¨ªng. adj. trasero. [j¨¢iv] Colmena. Ho. bumir¨°. n. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. int. cuesta. likuran. Hinderance. bumugbog. [j¨¢indermost] Postrero. [jind¨²] El natural del Hindostan. n. n. Hill. int. [jindch] Engoznar. gumambal¨¤. m angdadambong. Tulisan. [jirsi¨²t] Hirsuto. burla. [jist¨®rian] Historiador. [j¨ªdzer] Ac¨¢. Hilarity. Hitch. adj. Hind. [jil¨¢riti] Alegria. Taga India. Nauukol sa kasaysayan. tam¨¤. hombre mercenario. cano. [jitch] Enganchar. Magsingkaw. n. acumular. Hindrance = Hinderance. pangkawing. Umupa. humadlang. [jit] Golpe. [j¨¢ind] Trasero. bugbog. Kanya. mag-udyok. Hire. hulih¨¢n. dini. v. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. . Hoar. Hirsute. adv. Masay¨¢. [jil¨¢rius] Alegre. hasta ahora. sa kanya rin (lalake). [j¨¢ir] Alquiler. istorya. Hiss. Kasaysayan. n. [jo] He. [jindch] Gozne. v. n. n. [j¨ªloc] Colina. pumal¨°. hola!. bir¨°. n. [jord] Atesorar. munting bundok. Mag-uyok. impedimento. n. n. Mang-aaraw. ¨¢ este fin. [jist¨®ric] Hist¨®rico. Likod. namamalat. Hilly. mira. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. Him. Hampas. [j¨¢iv] Enjambrar. Hind. colina.. mag-bunton. n. Hireling. n. Hinder. n. P¨¢os. burlar. Hoary. Hobble. [jis] Silbar. [jint] Insinuar. Usang babae. magipon. Pig?. sumipol. pron. v. tesoro escondido. Puluhan ng tabak. Hippodrome. kulay uban.! Historian. bayaran. Hire. [j¨ªstori] Historia. adj. = Ho. Pa¨®s. Historic. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. n. n. v. Hive. [jint] Insinuacion. n. Himself. enjambre. Mabur¨®l. [jim] Le. upahan. Hindermost. gambal¨¤. taga Indostan. suyo. P¨ªlay. golpear. ¨¢ ¨¦l. Kabakabayuhan. humingkod. sulsol.Highwayman. adj. Magtipon. udyok. n. Hindoo. sumansal¨¤. [j¨¢ir] Alquilar. magsalansan. hanggang ngayon. poner obst¨¢culos. K¨¢hulihulihan. Humampas. Maput?. mag-ipon. [jilt] Pu?o de espada. Hip. adj. salteador de caminos. [j¨¢iueman] Bandolero.. Sa kanya nga. [jil] Collado. His. Bahay-pukyutan. Uyok. Hither. kapansanan. Hive. pamamaos. pron. Abala. [jocs] Enga?ar. [j¨®rsnes] Ronquera. adj. pron. [jord] Monton. regocijo. velludo. Hingkod. Buh¨®l. galak. v. embarazar. humuni. n. int. cano. M¨¢nanalaysay. Magtipon. Sht. [jis] Su. adj. adj. Hinder. salansan. Hist. munting bundok. sa kanya man. n. Bur¨®l. salario. m¨¢nunulat ng kasaysayan. Hindmost = hindermost. adj. [jors] Ronco. Hit. Hilarious. Dumay¨¤. asalariar. alcance. v. ¨²banin. niya (lalake). Bur¨®l. de ¨¦l. hulih¨¢n. n. acertar. bayad. History. yamang nakatag¨°. Hoy! Hoa. [j¨ªpshot] Descaderado. posterior. [jip] Cadera. Hoarfrost. Hoax. Sumutsot. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. n. Hilt. kagalakan. nagpapaupa. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. tumam¨¤. Hitherto. [j¨¢irling] Jornalero. Hanggang dito. andar cojeando. Sa kanya (lalake). montecillo. n. [j¨ªnderans] Impedimento. Hinge. Hoard. Bisagra. [jobl] Cojera. Hipshot. Hoard. v. mabulo. [jocs] Enga?o. [j¨ªli] Monta?oso. v. Bonton. adj. [j¨®rfrost] Escarcha. [j¨®ri] Blanco. kasayahan. Upa. Maput?. Hoarseness. adv. Hillock. [jor] Blanco. manghaharang. Hint. [j¨¢ind] Cierva. Likuran. blanquecino. v. v. Hinge. adj. Hoax. Hitch. bisagra. [jitch] Vuelta de cabo. Historical = Historic. [j¨ªnder] Impedir. Day¨¤. bumayad. enronquecido. n. Hobble. magsulsol. [jobl] Cojear. obst¨¢culo. n. Mabalahibo. Hoarse. Hobbyhorse. Say¨¢. M¨¢pilay. Umabala. Dito. [j¨¢inder] Posterior.

Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. adj. Hollow. sak¨¬. mangday¨¤. kalaw¨ªt. karangal-dangal. [j¨®lidey] Dia de fiesta.Hobgoblin. atrapar. Honey. v. Hoe. [jup] Cercar. hueco. Home. cerdo. n. garfio. n. justicia. adj. kaw¨ªng. tahanan. Homogeneous. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. Hold. Hawakan. [jon¨®rari] Honorario. [jold] Asir. agarrar. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. pio. Honorable. Homage. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. caverna. Sa dakong sarili. Bahay na ¨²wian. Magtaas. Homilist. Mahal na araw. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. adj. Honorary. tangan. Magparangal. Hoop. [j¨®ni] Miel. azadon. . justo. [j¨®mward] H¨¢cia casa. Kasantusan. [j¨®ni-mun] Luna de miel. n. Homicide. respetar. [j¨®nest] Honesto. [juk] Enganchar. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. Hoodwink. adj. Panak¨ªp sa ulo. tapat n a loob. Agwa bendita. Olanda. g umalang. [j¨®guish] Porcuno. adj. Hoof. Walang lam¨¢n. Humukay. mahinahon. n. Baluktot. [j¨®li-water] Agua bendita. v. n. [jon¨®rabl] Honorable. ahuecar. Hoist. v. [jomsted] Tierra de labranza. araw na pangilin. Honesty. katatakut¨¢n. n. v. primer mes de casados. adj. kibit¨ªn. Hoe. n. v. mabait. Pamigkis ng barriles. Matimtiman. Banal. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. itaas. hinahon. Holster. Holland. Pangbahay. n. adj. v. adv. Asarol. n. adj. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. Kumalawit. kapurihan. Kuko ng kabayo. Hook. bayad. Hukay. n. Hasa¨¢n. Homeward. [jud] Caperuza. Homely. Pist¨¢. [j¨®nor] Honra. Home. mantener. Holy week. Honest. hukay. Homicidal. Hook. puri. morada patria. Holy water. [j¨®lo] Excavar. reverencia. Hawak. Hollow. n. Magpir¨ªng. Dwende. Homage. M¨¢mamatay-tao. reverenciar. Hoggish. Hold. bumutas. engatuzar. piedra amoladera. [j¨®idn] Mozo agreste. Holiness. n. tagnan. v. adj. n. adj. Kaloban ng rebolber. ibig sa sarili. [jo] Azada. [jup] Cerco de barril. [jold] Presa. beatitud. Lupang bukir¨ªn. Honor. n. karangalan. Honey-comb. [jol] Agujero. Mga unang araw ng ba gong kasal. pumuri. lungga. [jum] A su propia casa. v. Dangal. [j¨®lo] Hueco. [j¨®li] Santo. izar. sant¨®. pwang. [jog] Puerco. [j¨®misid] Homicidio. adj. Taga. Walang sukat m¨¢tahanan. Hooked. sim¨¤. Homeless. casto. n. gancho. Hone. adj. n. espectro. Holy. bumuhat. [juk] Anzuelo. [j¨®land] Holanda. Baboy. magpaunlak. sa gaw¨ªng sarili. Homesick. Hog. [j¨®nor] Honrar. Bigkisin ang barriles. Mag-asarol. ¨¢ su tierra ¨® pais. n. pigilan. n. n. Pangdangal. [j¨®nesti] Honestidad. kuko ng hayop . Katimtimang-loob. [j¨®mspun] Casero. Hollow. Salaul¨¤. Pulot-pukyutan. gwang. n. [j¨®ist] Alzar. n. pulot. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. ¨²uw?. Yar¨¬ sa bahay. adj. Honor. v. Bataang musmos. Holiday. Homespun. n. Panghakot n g lary¨®. Bahay-pukyutan. n. Balis¨¢. [j¨®li uik] Semana santa. inang-bayan. sostener. n. bait. n. pitagan. kabanalan. [j¨®mli] Casero. Pangbahay. [j¨®medch] Reverencia. hind? mapagpanaog. cavidad. buhatin. Homestead. Hoop. n. Pagpalay ng tao. [j¨®medch] Homenaje. Galang. buklod. [j¨®ni-comb] Panal. Marangal. n. n. n. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. [j¨®lines] Santidad. paunlak. t¨¢laran. [j¨®lo] Cavidad. Hoiden. n. Butas. [juf] El casco de las bestias caballares. Honey moon. Gumalang. encorvado. [j¨®lster] Funda de pistola. [j¨®misidal] Homicida. Hood. [jum] Casa propia. Homemade. [jobg¨®blin] Duende. [juct] Enganchado. Hole. enga?ar. honor. adj. Hod.

[j¨®sier] Mediero. [jop] Salto. Likod ng kabayo. Mainit ang ulo. Ospital. [jotspoer] Col¨¦rico. Hothouse. mapusok. Pahiga. furor. mesonero. Horde. abejon. Panghagupit. Mainit ang ulo. n. n. [jord] Horda. masidh?. Hamon. humiyaw. n. [jop] Saltar. May kainitan. Asong galgo. adj. Sota. n. Nakakikilabot. n. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. May-bahay. n. Hot-bed. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. Halakhak. brinco. Hot. lumundag. pagmamagandang-loob. Kabayo. n. v. ruido. n. [j¨®ror] Horror. Apuy¨¢n. exaltado. adj. terror. n. [j¨®rned] Cornudo. ingay. Umasa. Bunton ng tao. hueste. [j¨®stedch] Rehen. [j¨®spitabl] Hospitalario. [jop] Esperanza. Hound. Walang pag-asa. Hopeful. Sindak. Hound. Horsewhip. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. n. [j¨®rswip] L¨¢tigo. Horned. [jut] Grito. [j¨¢und] Sabueso. hukb¨®. n. Ot¨¦l. Hospital. Kakilakilabot. caliente.Hoot. [j¨®rsflai] Moscarda. [j¨®rsman] Jinete. adj. [jors] Caballo. Yaring sungay. kakilak ilabot. [j¨®tnes] Calor. [j¨®tel] Hotel. marunong sumakay sa kabayo. Kumandir¨ªt. kandir¨ªt. n. Nanghaham¨®n. Paghahalaman. Hostility. Horizontal. n. kasindaksindak. [j¨®rtikulchur] Horticultura. katakottakot. v. Horseman. Horrible. nakasisindak. Horserace. [jost] Huesped. n. n. kilabot. Horticulture. Horse. espanto. Hotness. mesonera. Horn pipe. violentamente. Horrific. may p¨¢nauhin. [j¨®spital] Hospital. Tambul¨¬. adj. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. [joc] Jarete. Horseback. v. Hot-headed. Hostess. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. hu¨¦speda. [j¨®ribl] Horrible. Mapagpatuloy. Horrid. n. [jorn] Cuerno. Horny. Horseleech. ang naghahala man. Hospitality. Bangaw. [j¨®stil] Hostil. Hosier. Hotly. Horn. n. n. v. n. n. horroroso. Hoot. adj. adj. col¨¦rico. n. Hough. ej¨¦rcito. Hope. sungay¨¢n. Horror. nakapapas¨°. [j¨®rslaf] Carcajada. Lukso. n. n. adj. n. n. pusok. [j¨®tli] Con calor. Hotspur. ipahabol sa asong panga . [jut] Gritar. Sigaw. asa. Maaasahan. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. n. Punlaan. Hopeless. Hostage. Horseplay. Sungay. [jos¨¢na] Hosana. Ang nagtitinda ng medyas. Hostler. n. Linta. Medyas. Hop. P¨¢unahan ng kabayo. l¨¢tigo. [j¨®rslich] Sanguijuela. Init. Buhok ng kabayo. n. Pagpapatuloy. Host. n. caritativo. Maghahalam¨¢n. Sumigaw. Hinete. [j¨®tjaus] Estufa. adv. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Horticulturist. Kalamnan ng bint?. Horsefly. lumuks¨®. Masamang bir¨°. n. adj. rancher¨ªa. [jop] Esperar. Pangasuhin. n. [j¨®stes] Posadero. terrible. Horse shoe. Bakal sa paa ng kabayo. Hospitable. cojear de un pie. [j¨®rspley] Chanza pesada. [jot-j¨¦ded] Fogoso. [j¨®rnet] T¨¢bano. katakot-takot. hiyaw. n. [j¨®rrid] Horrible. posadero. Hotel. tenebroso. Horsehair. n. n. bubuyog. jardinero. [jortik¨²lchurist] Hortelano. Putakt¨ª. May sungay. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. Hope. Hornet. Mainit. int. n. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. magan dang loob. adj. [j¨®ples] Desesperado. [jost¨ªliti] Hostilidad. adj. may-p¨¢tuluya n. Horselaugh. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. Onsana. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. Hop. [jorn p¨¢ip] Gaita. [jot] C¨¢lido. [jos] Medias. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. maawain. n. [j¨®rni] Hecho de cuerno. bahay-p¨¢gamutan. [j¨®pful] Esperanzado. [joriz¨®ntal] Orizontal. Hostile. Pag asa. Hosanna. n. adj. Kasindaksindak. n.

Balat. casco de la embarcacion. enorme. bara¨²nda. Humiliation. sumision. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. Paano. Magpangayupap¨¤. tumah¨®l. Howl. Day¨¤. v.. tah¨®l. Hum. [ji¨²mankaind] El linaje humano. punton. embuste. Dampa. v.. adj. adv. Papagtaglayin ng asal tao. n. humiya. Yamang. Hour. afable. gayon m an. rugido. [joelc] Casco de la embarcacion. Maawain. Haginit. [ji¨²manaiz] Humanizar. Humane. [j¨¢mboeg] Enga?o. Basa. House-hold. lamento. Housekeeping. Huff. dar alaridos. v. Hugeness. [jiudch] Vasto. [j¨¢usmed] Criada de casa. umangal. Hull. [j¨¦fish] Arrogante. n. n. kaingay. Humble. [jaw] Como. [jium¨ªliti] Humildad. n. mag-alis ng balat. Kahol. magmayabang. adj.. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa. n. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. pagpapakumbaba. alarido. n. n. tonto. [j¨¢mbli] Con humildad. n. Hue. Housemaid. Human. insolente. [j¨¢uever] Como quiera. petulante. Malak¨ª. n. adv. adj. Humility. kahambugan. Pun¨° ng sangbahayan. adj. Pagkabasa. n. Kalakhan. halomigmig. Magnanakaw. Hovel. . [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. n. n.. katawan ng sasakyan. familia. ponton. [j¨¢cster] Revendedor. [joef] Arrebato. [jiu] Color. [j¨¢mbl] Humillar. Taga ingat ng bahay. Howling.. grito. Humankind. postrar. Kah¨®l.. However. adj. n. Humbug. [j¨¢uling] Aullido. Humidity. yumakap. con todo. v. magpak apusok. madre de familia. kay. Hambog. tang¨¢. Sangkatauhan. galit. n. [j¨¢us-briker] Ladron. Hiyaw. [joem] Zumbido. Humanity. n. rondar. Katawan ng sasakyan. [jium¨¦n] Humano. [j¨¢mblnes] Humildad. n. Alilang babae sa bahay.. tez del rostro. bajo. poot. [jadl] Tropel. patear de enfado. ungal. Hum. [ji¨²miliet] Humillar. bagaman. t umuklap. mapagpakumbaba. pagkatao. con todo. pagkahalomigmig. Huddle. Kub¨¤. confusion.so. [jambl-bi] Z¨¢ngano. Hourly. [j¨¢uswaif] Ama de una casa. c¨®lera. alboroto. cuanto. Pangangayupap¨¤. [¨¢uar] Hora. adv. kayabangan. Humble-bee. hagulhol. n. Kababaan ng loob. Huddle. adj. Humanize. adj. angal. Kumah¨®l. [jium¨¢niti] Humanidad. n. necio. Maglalak?. [¨¢uarli] A cada hora. [ji¨²man] Humano. adv. adv. Humaginit. Magday¨¤. Pusok ng kalooban. [j¨¢ul] Aullido. Huff. [j¨¢mbl] Humilde. v. [j¨¢mboeg] Enga?ar. n. Hover. n. bumantay. Howsoever. [ji¨²miliecioen] Humillacion. [j¨®vel] Choza. Howl. House.. Magpangayupap¨¤. Oras. v. [j¨¢cl-bact] Jorobado. mahabagin. How. Pamamahal¨¤ sa bahay. en todo caso. House-keeper. n. pagka. gunggong. Bahay. kubo. House-breaker. padre de familia. Huckle-backed.. [joel] Mondar. n. v. humagulhol. Humbleness. House-holder. Humbug. Yapos. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. Gayon man. bantay-bahay. Nauukol sa tao. v.. Yumapos. Humid. [j¨®ver] Colgar. caba?a. Angkan ng sangkatauhan. Hulk. dudar. [joemdr¨¢m] Lerdo. [j¨¢us-jold] Familia. Humdrum. bravear. Huffish. [joef] Bufar. [jauso¨¦ver] Como quiera. Humbly. sangbahayan. Ina ng sang mag-anak. n. Housewife. adv. [ji¨²mid] H¨²medo. [j¨¦boeb] Grito. walang ga lang. Hangal. v. kagul¨®. rugir. Kamumo. [j¨¢ul] Aullar. n. n.. Magbitin. Oras-oras. n. [jaub¨ªit] No obstante. n. Humiliate. n. pagpapakabab¨¤. Humble. en todo caso. [joem] Zumbar. Hug. gayon man. Kababaang-loob. Yamang. Huge. Hug. n. [joel] C¨¢scara. kutis ng mukha. Hubbub. [joeg] Abrazar. [j¨¢us] Casa. sin embargo. v. n. n. Mababang loob. Bunton. Sangbahayan. hagulhol. Hull. Magtalop. Gumul¨®. May kababaang loob. v. maghambog. cuan. [joeg] Abrazo apretado. Kulay. Maghambog. alucinar. [jadl] Confundir. Howbeit.. mayabang. ungas. mag-alanganin. [ji¨²miditi] Humedad. est¨²pido. Huckster.

pagbubukid. disimulo. Magsasaka. mapagkunwa. esposo. masay¨¢. v. v. [j¨¢ntsman] Cazador. [jask] C¨¢scara. v. [j¨¢sband] Marido. v. n. [j¨¢sband] Labrar la tierra. Kakubaan. n. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. Pumukol. n. Paninik¨®. Paimbabaw. [j¨¢ri] Acelerar. n. centenar. Haginit. [jasl] Escaramuzar. n. n. Husband. v. [j¨¢nguer] Hambrear. adj. Hurdle. Hurdle. Hundredth. n. empe?ar. Hunting. Magsaka. [j¨¢ming] Zumbido. maglinang. [j¨¢nguer] Hambre. dar gusto. panghuhuli ng hayop. humanap. [jatch] Arco. n. aclamar. Pagsasaka. awit. [j¨¢sbandri] Labranza. Mapagpataw¨¢. n. Huzza. Hurry. n. Hunks. magmaliks¨ª. Husbandry. Mapagsist¨¦. Makasak¨ªt. Huntress. Hutch. Hurry. [j¨¢ipn] Guion. maglagak. Hunt. v. Giy¨®n. Nakasasama. adj. aquietar. Hurl. magpailandang. Gripo. Hypocrite. precipitar. mondar. cofre. apresurar. Hunger. placentero. [y¨²morist] Hombre caprichoso. Un¨®s. [j¨¢nting] Caza. n. v. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. sosegar. Hunting-horn. panghati ng salita. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. Hunter. [j¨¢moc] Montecito. [janks] Hombre sordido y avaro. [jart] Mal. barraca. arrojar. ronco. Husk. n. [j¨¢rtful] Da?oso. buscar. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. n. mapagpatawa. Mabal¨¢t. Hurtful. silencio!. Magtalop. makasir¨¤. perseguir. Tapa. Hundredfold. n. da?o. magsasaka. adj. Hurt. Mangaso. magbubuk¨ªd. Pangangaso. Hungrily. Hustle. empujar con fuerza. Sangdaan. Husk. Mak¨¢sangdaan. adj. Hyphen. adj. [jash] Chiton!. Ikasangdaan. Gut¨®m. [j¨²mor] Humor. [j¨¢sbandman] Labrador. Sal¨¢. Hypothecate. agricultura. M¨¢ngangaso. Husband. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. sir¨¤. pakunwa. [jant] Caza. Taong sak¨ªm. Masamang babae. n. Humpbacked. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. n. [jask] Descascarar. n. Magsal¨¢. [jim] Himno. [j¨¢nter] Cazador. bufon. pellejo.Humming. Hurt. n. [j¨¢skines] Ronquera. gumitgit. nakasasak¨ªt. Pamamaos. Hussy. n. [jash] Apaciguar. Hypocrisy. cesto. Magmadal?. corcoba. v. Magsangla. May pagkagutom. Huskiness. labrador. [j¨¢zi] Mujercilla. v. Babaing m¨¢ngangaso. n. n. Hummock. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. n. Kub¨¤. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). Hunchbacked. [jant] Cazar. [j¨¢nchbact] Jorobado. [j¨¢za] Vitorear. [joerl] Tirar con violencia. n. Sisidlan. adj. Hurricane. Malaking putol. . [jart] Da?ar. pagtutumulin. manghuli ng hayop. pananabig. Managas¨¤. magbukid. [jat] Choza. [j¨¢rdl] Zarzo. [jank] Pedazo grande. [j¨¢riken] Huracan. adj. [j¨²mor] Complacer. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. adj. Mapagpaimbabaw. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. [j¨¢mpbact] Jorobado. Humor. n. [j¨¢ntres] Cazadora. int. & n. v. pagkakub¨¤. Magpatahimik. n. Hut. b¨²hawi. munting bundok. Hung-beef. n. n. mag-al¨ªs ng balat. Hungry. n. Asawa (lalake). n. pa¨®s. pakpak¨¢n. v. n. Magutom. Purihin. Tambul¨¬. Bur¨®l. Lag¨¢y ng kalooban. Pangangaso. Humorist. Hunger. Hussar. Kawal na nangangabayo. [j¨¢ndred] Ciento. Humor. Hunk. Hump. colina. ofender. n. Sak¨ªt. mamuntot. Hymn. Huntsman. Hundred. nakasisir¨¤. n. da?ino. Husbandman. Hush. n. busl?. Dampa. n. [jamp] Joroba. v. Kub¨¤. [j¨¢ri] Precipitacion. Husky. M¨¢ngangaso. n. Humorous. tumahi mik. Magbigay-loob. [jaip¨®seket] Hipotecar. estar quieto. Pagmamadal?. [j¨¢ngri] Hambriento. v. [janch] Codazo. Hunch. G¨²tom. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. magtumulin. [y¨²mores] Chistoso. Hunt. Hydrant. pindang. Shutt! hwag kang maingay! Hush. kubo. Imno. Balat.

Ice-cellar. gawing yelo. adj. [¨ªgnorans] Ignorancia. v. adj. estar ocioso. dusta. Pagdusta. Idiot. [jaip¨®zesis] Hipotesis. kaylan ma't. n. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. tubig na pinamu?. [¨ªgnomini] Ignominia. n. [¨ªgnicion] Ignicion. Icy. Idiocy. holgazaner¨ªa. Illiterate. Idiom. Ignition. n. Batugan. adj. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. n. Ice-cream. Sorbetes. adj. P¨¢minggalan ng yelo. Illapse. walang tuto. n. [il¨ªsit] Il¨ªcito. kahit. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. adj. P¨¢minggalan ng yelo. adj. Idolatress. Pagkabutugan. tanga. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. holgazan. n. n. war¨¬. Illegitimacy. [¨¢is] Hielo. mezquino. alipusta. [¨ªdiosi] Idiotez. Hamak. imagen mental. Taong tanga ¨® ungas. Illicit. larawan. bajo. [idi¨®tic(al)] Tonto. Idolatry. adj. n. Idle. adj. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. Idolize. conj. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. Ako. Kamusmusan. Isipan. Magbatugan. Idea. D? mabasa. Illegitimate. pron. [¨¢idl] Holgazanear. walang malay. Taong hangal. Illegible. n. Pagkilala. [aid¨¦ntifai] Identificar. n. Magningas. aunque. D? pagkasang-ayon sa kautusan. Bunton ng tubig na namu?. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. Laban sa utos. Isipan. Pagkakilala. [¨¢is] Helar. mayelo. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. kilalanin. n. N¨¢uukol sa wik¨¤. Ignite. [ignor¨¦mes] Ignorante. d? makamalay. [¨¢idol] ¨ªdolo. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. Ignoramus. Identic(al). [aid¨¦ntiti] Identidad. kaungasan. n. Idiosyncrasy. Kung. v. [¨ªgnies] Igneo. [¨¢is-crim] Helado. Ill. pagpapagayongayon. Maramot. pabaya. n. Idiomatic(al). [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. n. [il¨¦dchibl] Ilegible. [aid¨ªal] Ideal. kuripot. [¨ªgnorant] Ignorante. adj. [ign¨¢it] Encender. Illegality. [ignobl] Innoble. necedad. walang hanggan. adv. adj. Ignominy. adj. masamang ugal¨¬. abrasar. Yelo. laban sa kautusan. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. imagen. kapara. adj. Idol. Dinidyos. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. sorbete. Illegibly. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. [il¨ªteret] Indocto. pag-alipusta. n. Identity. n. [aid¨ªa] Idea. gran masa ¨® monta?a de nieve. Ungas. Ideal. Sa isang paraang d? mabasa. labag sa katwiran. malicioso. adj. v. [aid¨®letres] Id¨®latra. May sak¨ªt. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. [ay] Yo. supuesto que. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. Kadustadusta. [ignominies] Ignominioso. Ignorance. [il¨ªgal] Ilegal. adj. Identification. Hysteric. Pagniningas. mag-alab. b undokbundukan ng niebe. Labag sa utos. Illiberal. Ayon sa sariling gaw?. magpagayongayon. gunggong. [¨¢isi] Helado. n. Wik¨¤. [¨¢idl] Ocioso. oprobio. Papagyelohin. adj. Ignorant. Ice-safe. n. bobo. D? matapostapos. n. Iceberg. D¨ª makaalam. Illegal. Ice. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. adj. n. [¨¢idlnes] Ociosidad. Idolatrous. kaparis. [il-f¨¦vord] Feo. P¨¢minggalan ng yelo. adj. [¨ªdiom] Idioma. Pangit. tonto. adj. [il¨ªmitabl] Ilimitable. Ignore. n. [if] Si. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. Idiotic(al).Hypothesis. Ibigin ng d? kawas¨¤. . Nauukol sa apoy. Identify. Ill-natured. Ice. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. adj. [¨¢is-baks] Nevera. Ignominious. kawalan ng malay. taong gunggong. If. tumang¨¢. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. n. frio. adj. [¨ªdiot] Idiota. Idolater. [¨¢idolaiz] Idolatrar. [¨¢is-seif] Nevera. Kumilala. Ignoble. Masamang asal. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. D? nag-aral. n. wala sa katwiran. Kagaya. n. iliterato. desocupado. pag-aalab. adj. Anak sa ligaw. Katangah¨¢n. n. v. Illimitable. Sinusubaan. I I. Idle. Igneous. n. Ill-favored. n. necio. enfermo. [ign¨®r] Ignorar. tang¨¢. [il¨ªberal] M¨ªsero. Idleness. pagayongayon. adj. [il] Malo. [¨¢isberg] Lurte. Malamig. intelectual. Musmos. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. Ice box. mith?. v. Nauukol sa d? tunay na Dyos.

paaninaw. am. Itag¨° sa dibdib. Buny?. Paglubog. n. nangingibang lupain. figura. v. [im¨¦rdch] Sumergir. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. Immeasurable. Ibabad. pumaris. Luk¨®m. walang ayos. maling akal Illusive. estatua. adj. Imbroglio. tigmakin. Larawan. inihalintulad. papait¨ªn. Ill-starred. humalintulad. adj. v. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. adj. [¨ªl-stard] Malaventurado. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. Immaterial. pagkal kom. Immerge. [il¨²stret] Ilustrar. Imbosom. Immediate. [im¨ªdietli] Inmediatamente. nap Imagine. Kaungas¨¢n. N¨¢gugunita. malinis. [imm¨¦nsiti] Inmensidad. v. Gun¨ªgun¨ª. gunggong. gun¨ªgun¨ª. tanglawan. Immemorial. adj. [imbri¨²] Remojar. Imbue. Lumubog. pagsukb¨®. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. dar luz. adv. efigie. desgraciado. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. nawawar¨¬. [imachi¨²r] Inmaturo. Pag-iilaw. agraviado. Malukom. kur¨°. v. Malawak. Imitation. Saw¨ªng kapalaran. . banhay. n. [im¨ªdiet] Inmediato. sumipsip. bulayin. Imbibe. [¨ªmitetiv] Imitativo. [¨ªmmigrant] Inmigrante. [im¨¢dchinabl] Imaginable. Imbrue. [imit¨¦cion] Imitacion. n. Illustrative. Imbrication. Sak¨ªt. prematuro. [imb¨ªtter] Agriar.Illness. pinag -aasalan ng masama. [im¨¢dchinari] Imaginario. Illumination. [im¨¢dchin] Imaginar. infundir. d? masukat. Taong nakikipamayan. Imaginary. alumbrar. Illustration. Ap¨ª. Palabuin ang kulay. n. hangal. puesto ¨® colocado uno sobre otro. tanghal. n. vasto. kahangalan. Immense. manuks¨®. Napakalwat. enga?oso. karamdaman. Malapit. pasamain ang loob. Illusion. [ili¨²siv] Ilusivo. karakaraka. n. pagsisid. n. sa isip lamang. Immersion. war¨¬. pamamaris. kaguluhan. adj. [il¨²strioes] Ilustre. n. necio. n. magkapato g. wala pa sa panahon. Mag-ilaw. Imbitter. adj. Walang t uto. War¨¬. adj. Paliwanag. Immediately. adj. Immaculate. Immethodical. v. [imb¨¢ib] Embeber. [imb¨ªsil] Imbecil. Immensity. [il¨²stretiv] Ilustrativo. alipusta. Illuminate. irregular. pagbubulay. Imbrute. Illogical. kalawakan. Image. Wala sa katwiran. adj. fant¨¢stico. malikmat¨¢. malak¨ª. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. Illustrious. D? matarok. Imitative. mofar. Ariing parang hayop. wariin. n. adj. empapar. ipaaninaw. Paghalintulad. zambullir. [¨ªmitet] Imitar. masamang pa lad. Ung¨¢s. sumisid. adj. Ill-shaped. dil¨¬dil¨¬. Ipaliwanag. v. [imbr¨®glio] Embrollo. [im¨¢kiulet] Inmaculada. chupar. [ili¨²minet] Iluminar. Marapat tularan. mal formado. Imbrown. Illude. adj. adj. nakap agpapaaninaw. karatig. v. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. v. Gul¨®. pintura. imaginacion enga?osa. Walang dungis. pagpapaliwanag. [ili¨²cion] Ilusion. tonto. ¨ªdolo. conspicuo. dinudwahagi. [¨ªlnes] Mal. mag-udyok. Lawak. Magul¨®. Nakapagpapaliwanag. agad. Imaginative. Imaginable. adj. Imbecile. n. Pangit. n. irregular. malwat na malwat. Larawan. adj. adj. [im¨¦siurabl] Inmensurable. [imbi¨²] Imbuir. v. v. dilidiliin. Imitate. Imagery. [imm¨¦ns] Inmenso. [imez¨®dical] Confuso. gunita. masamang ayos. [imbr¨¢un] Oscurecer. Imbursement. v. Imagination. adj. Pagbabayad. [¨ªmedch] Imagen. Illustrate. hamakin. [imbri¨²t] Embrutecer. adj. Immigrant. v. [imb¨¢rsment] Pagamento. pag-gaya. gumaya. magiting. kagunggungan. d? tumpak. D? pa panahon. [¨ªmitabl] Imitable. [il-tr¨ªted] Maltratado. sumukb¨®. Mangday¨¤. adj. Imbecility. marilag. Magbuy¨®. Liwanagan. Imbricate. explicativo. [imim¨®rial] Inmemorial. Tumulad. Gunitain. Pagdaka. enfermedad. Tulad. Immature. n. Nakakaday¨¤. Ill-treated. adj. [imat¨ªrial] Inmaterial. [imm¨¦rcion] Inmersion. c¨¦lebre. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. Imitable. Umitit. adj. Umasim. insigne. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. v. [ili¨²d] Enga?ar. [ill-siepd] Disforme. [¨ªmedchiri] Imagen. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. Gunita. P¨¢ngitain. n. n.

Immodest. Mapilit. denunciar. Walang kamatayan. resistencia al movimiento. [imp¨¢sibl] Intransitable. v. adj. eternizar. indecencia. D? makakahal¨°. [imp¨¦rfect] Imperfecto. Walang kamatayan. n. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. desproporcion. excesivo. [im¨®dest] Inmodesto. adj. Yamot. matigas ang ulo. Immortalize. [imigr¨¦cion] Emigracion. D? pagsisising tik¨ªs. [¨ªmolet] Inmolar. v. Immorality. deshonesto. Impatience. Pangingibang bayan. adj. katigasan ng ulo. Magbal¨¤. privilegio. [imp¨¦nitens] Impenitencia. Mangibang bayan. munting diablo. v. Imperial. pakund angan. Yamot. Imminent. Immiscible. paratang. kawal¨¢n ng gal ang. [¨ªmigret] Emigrar. [imp¨¦l] Impeler. Kahalayan. v. [imp¨¦nitent] Impenitente. D? mahip¨°. adj. Immolate. n. saksak¨ªn. magparatang. inmoto. adj. adj. kabastusan. Impatient. Kapansanan. magpatalastas. Immigration. [imp¨¦ciens] Impaciencia. magbuy¨®. mangibang lupain. indecente. [imp] Hijo. [imi¨²r] Emparedar. pagkaabala. Kahalayan. [immor¨¢liti] Inmoralidad. Impannel. Walang kinikilingan. Immodesty. Impartiality. compeler. patawad. [im¨®rtal] Inmortal. pangingibang lupain. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. embarazar. d? maapuhap. n. corrupcion de costumbres. n. adj. Impede. Walang pagkabago. n. hacer saber. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. v. [imi¨²niti] Inmunidad. diablillo. adj. [imp¨¦diment] Impedimento. in¨ªp. v. D? maraanan. D? nagsisisi. Mahalay. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. v. adj. Impeach. matibay. Imperfection. in¨ªp. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. adj. [imp¨¦cient] Impaciente. n. umabala. nakadaluhong. An¨¢k. adj. salaul¨¤. umpog. walang galang. [imp¨¢riti] Desigualdad. [imp¨¦nd] Amenazar. Immure. pagbibigay sala. D? nababago. Impassionate. adj. d¨ª tagus¨ªn. kabalisahan. Immovable. adj. Impassibility. Impediment. adj. adj. Imparity. kakulangan. Walang dinaramdam. adj. Immobility. Mamilit. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. [¨ªminent] Inminente. [imp¨¢lpabl] Impalpable. pagsa ma ng pangungugal¨¬. Imperative. balisa. perpetuo. Tawad. Patayin at ihain sa dinidyos. Impale. bastos. Impart. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. n. d? mapasok. [¨ªmpart] Dar. Impeachment. adj. [imol¨¦cion] Inmolacion. d? magalaw. Walang ayos. Mahalay. n. [imp¨¦retiv] Imperativo. Imperfect. [imperialism] Imperialismo. v. Imperceptible. inquieto. Impair. magpakaylan man. [imp¨¢rcial] Imparcial. franquicia. Tibay. D? malirip. Pagkakaiba. Immolation. v. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. Sakdal. comunicar. Immunity. [imp¨¢siv] Impasible. Kalagayan na d? ganap. [imob¨ªliti] Inmovilidad. v. Bangga. sacrificio sangriento. Impartial. mag bigay alam. n. Impenetrable. Impact. sacrificar. D? ganap. magkaloob. n. [imp¨¢ct] Choque. n. d? tapos. Immutability. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. [imp¨ªtch] Acusar. walang tuos. [imp¨ªrial] Imperial. n. [im¨²vabl] Inmoble. prole. Imp. Ipagtatala ang mga taga hatol. magudyok. Immutable. tanging pahintulot. Impenitent. adj. di makilos. Magbigay. Immortality. Tuhug¨ªn. Impassive. Impenitence. [imp¨¦r] Empeorar. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. supl¨ªng. Impassible. Imperialism. d? pagkabago. D? masuut. n. Immortal. Immoderate. gumambal¨¤. v. Kulungin. obst¨¢culo. . Pagka walang kiling sa kanino man. n. Malubha. Buhayin sa alaala magpakaylan man. incitar. [imort¨¢liti] Inmortalidad. sumir¨¤.Immigrate. Sumansal¨¤. pagkaalangan. v. Impalpable. yumamba. Kapangyarihan. conceder. [imp¨ªd] Impedir. walang itinatang¨¬. Sumama. Immoral. adj. katibayan . adj. n. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. [imi¨²tabl] Inmutable. deteriorar. Walang damdam. D? makilos. kapangapanganib. Impend. desasosiego. depravado. [im¨®deret] Inmoderado. n. [imm¨®ral] Inmoral. n. Magsakdal. [im¨ªsibl] Inmiscible. [im¨®desti] Inmodestia. adj. n. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. defectuoso. Impel.

[impersonecion] Representacion [de un actor]. adj. Paghihirap. Impossibility. [imp¨®rtans] Importancia. n. n. adj. D? nasisir¨¤. sam¨°. vehemencia. n. Implication. n. tributo. [imprik¨¦cion] Imprecacion. [imp¨¦rsonal] Impersonal. luh¨®g. [imp¨®rtiunet] Importuno. kawal¨¢n ng kaya. Imploration. Imply. adj. Walang lak¨¢s. walang pitagan. envolver. v. Impoverishment. irreligion. [imp¨®rtant] Importante. v. enga?o. magilas. bugs?. maningas. [imp¨®sibl] Imposible. Hind? nauukol sa sarili. Implicit. [imp¨®rtiun] Importunar. [importi¨²niti] Importunidad. adj. Mapaggiit. [impl¨¢i] Implicar. d? n¨¢wawasak. adj. [impl¨ªsit] Implicado. [imp¨®verish] Empobrecer. Importune. Import. n. kabuluhan. Maghirap. Nakapupukaw. Impersonal. Kayamutan. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. Impose. carga. walang butas. adj. [impetu¨®siti] Impetuosidad. Impolicy. . Tungayaw. Impinge. Implement. [impl¨¢nt] Plantar. Impotent. impol¨ªtico. [imp¨®stor] Impostor. walang galang. Important. bumangga. Kasangkapan. Mamanh¨ªk. Impost. Kawal¨¢n ng lakas. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. Implacable. descaro. n. adj. Imperturbability. pag-aatang. katahimikan . macizo. Manungayaw. Karamay. Lumagay sa panganib. adj. Mapag-giit. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. Bu?. n. walang aw¨¤. Kawalan ng ba¨ªt. sinungaling. [imp¨®r?s] S¨®lido. maggiit. Mamilit. pagkayamot. Impotence. n. fraude. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. golpear contra una cosa. Import. D? pangyayari. Kabiglaanan. Impostor. Tumam¨¤. Kabastusan. personificar. adj.Imperil. v. maldicion. makayamot. Importance. v. Imposing. Implore. ipalagay na ta o. [import¨¦cion] Importacion. [impr¨¢cticabl] Impracticable. [imp¨®stiur] Impostura. Kawal¨¢n ng kabanalan. Magdamay. Implant. adj. Ariing tao. Walang bait. [imp¨ªndch] Tocar. Impotency = impotence. walang kaya. Impiety. [imp¨ªries] Imperioso. vehemente. [imp¨®lisi] Imprudencia. [imp¨®st] Impuesto. kabiglaa nan. n. v. [imp¨®litic] Imprudente. n. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. D? m¨¢isasagawa. Imperishable. v. [imp¨¦tiues] Impetuoso. adj. adj. Impersonation. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. adj. Mahalag¨¢. n. n. [imp¨¦ril] Arriesgar. magpunla. Kahalagah¨¢n. maldecir. idamay. Pamanhik. Impolitic. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. v. adj. indiscreto. Impertinence. lumuhog. n. n. [¨ªmpotens] Impotencia. Imposture. indiscrecion. [imp¨¦rishabl] Indestructible. Impetuous. Pagkadamay. Bwis. Magtanim. Importunity. Walang kabanalan. walang sir¨¤. [¨ªmpiti] Impiedad. n. que infunde respeto. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. Imprecate. v. n. Imporous. Impious. [¨ªmpliket] Implicar. pabiglabigla . Mapusok. [imp¨®sing] Imponente. [imp¨¦rtinent] Impertinente. manumpa. makabuluhan. arrogante. v. adj. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. [implor¨¦cion] Imploracion. adj. Impossible. Impolite. D? magambal¨¤. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. Impersonate. Bastos. Importation. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. dalosdalos. walang galang. n. [impl¨®r] Implorar. [imp¨®z] Imponer. inexorable. magba¨®n. [impol¨¢it] Descort¨¦s. incapacidad. [imp¨¦rsonet] Personalizar. Implicate. Katiwasayan. Mag-atang. v. [¨ªmplement] Herramienta. Impetus. adj. enredado. Impracticable. Magdaray¨¤. n. envolver. [imp¨®rt] Importar. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. Magdamay. rogar. umumpog. Impertinent. [implik¨¦cion] Implicacion. n. nakayayamot. [¨ªmpriket] Imprecar. n. n. kasinungalingan. Paghwad. kabalastugan. Day¨¤. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. Atang. Importunate. utensilio. D? mangyayari. v. enredar. Imperturbable. adj. Impoverish. Imperious. [¨ªmpotent] Impotente. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. kawal¨¢n ng galan. sumpa. sumam¨°. Walang bait. [impl¨¦cabl] Implacable. injertar. Impetuosity. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Imposition. n. Walang habag. Importer. Kapusukan ng loob. v. n. Imprecation. irreligioso.

Improvidence. kapos. Inadvertence. v. Kawal¨¢n ng pahiwatig. v. tuy?. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. Pagkawalang kilos. picard¨ªa. [in¨¢plicabl] Inaplicable. [¨ªmpiudens] Impudencia. Inapplicable. [impr¨ªznment] Reclusion. Paggaling. Impugn. tamad. D? bagay. adj. Inanition. Inability. adj. Ibilangg?. Kapaslangan. n. holgazaner¨ªa. iparatang. estampar. Inapplication. n. adj. walang siguro. indecente. [impi¨²niti] Impunidad. indiscrecion. Walang bait. hind? maga gamit. n. mal?. Lab¨°. Impudence. kamalian. v. Improvement. Panglulupaypay. adj. n. n. Inane. adj. [impr¨¦sibl] Impresionable. mahalay. nakakakalingat. D? maasahan. bast¨®s. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. adj.Impregnable. impureza. pagbuti. Impulsion. n. [impropri¨¦ti] Impropiedad. marum . negligencia. Inadmissible. [impr¨²v] Mejorar. D? masupil. Impurity. kalingat. [in¨¢ccion] Inaccion. adj. Hind? bagay. In. paratang. Pagkatigmak. Inactivity. impresionable. pagbibilibid. adj. magkintal. n. Mahin¨¤. adj. perezoso. Lapastangan. n. [in¨¦n] Inane. Kasinsayan. adj. walang galang. [impr¨ªzn] Aprisionar. n. kulang. d? marapat. Imputation. n. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. [impi¨²riti] Impuridad. n. progreso. Inadequate. hind? marapat. Buy¨®. [in] En. Kakulangan ng bait. ociosidad. [inact¨ªviti] Pereza. d? makarating. Improve. [inab¨ªliti] Inhabilidad. [impr¨®vident] Impr¨®vido. [impi¨²n] Impugnar. sucio. panunwitik Improper. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. adj. Impressive. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. adj. [impr¨®babl] Improbable. Sumalangsang. Katamaran sa pag-aaral. Imprint. Maramdamin. [impr¨®videns] Descuido. Pagkawalang karapatan. incongruencia. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. kawal¨¢n ng abot . Impress. pagkawalang galaw. Walang malay. D? natatanggap. descaro. n. [impr¨¦gnet] Impregnar. nakapag-uudyok. hind? wagas. Matigmak. [impr¨¦sion] Impresion. udyok. Udyok. desverguenza. tigmakin. n. encierro. bumuti. [impr¨²dent] Imprudente. Imprison. Improvident. falta de prevision. Improvise. indolencia. Impregnate. prep. Ilimbag. v. Ibintang. [in¨¢kiuresi] Incuria. adj. pabaya. inanimado. walang hiya. Inanimate. [impr¨¦siv] Impresivo. [impr¨®per] Impropio. pagkaligta s sa parusa. Malab¨°. v. Imprudent. Gumaling. Impute. Kawal¨¢n ng pagtatapat. Impure. d? madaig. [impi¨²t] Imputar. Improbable. [impr¨®vais] Improvisar. kawalang hiyaan. n. n. [impiut¨¦cion] Imputacion. Impressible. n. Imprisonment. Walang k¨¢lulwa. Hind? bagay. dum¨ª. Hind? ganap. adj. Imprudence. Impulsive. Pagbibilangg?. adj. [in¨¢nimet] In¨¢nime. Impudent. [impi¨²r] Impuro. Walang kasiguruhan. D? makaabot. imp¨²dico. pumw¨ªng. n. [inan¨ªcion] Inanicion. umigi. Pabaya. Impulse. Inactive. ka wal¨¢n ng karapatan. descarado. Kawalan ng kaya. adj. Inadvertent. [impr¨¦s] Imprimir. adelantar. [imp¨¦lcion] Impulsion. . v. n. [in¨¢dicuet] Inadecuado. Impunity. Impropriety. [impr¨®biti] Falta de probidad. Inadvertency = inadvertence. exencion de castigo. walang buhay. Inaccuracy. Sa. Kapabayaan. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. Improbability. imperfecto. Maramdamin. Impregnation. Improbity. insuficiencia. Walang lam¨¢n. Inaccessible. Lumimbag. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. inconsiderado. v. pag-igi. atribuir. [in¨¢kiuret] Inexacto. [impr¨²dens] Imprudencia. kabastusa n. Inaccurate. hind? lubos. v. n. [¨ªmpiudent] Impudente. pagkabuyo. Nak¨¢kabuyo. adj. mapagpaslang. Inaction. ikintal. panghihin¨¤. ibilibid. ¨ªmpetu. [imp¨¦ls] Impulso. D? pagkaparusa. Bintang. [impregn¨¦cion] Impregnacion. kawal¨¢n ng kilos. adj. descuidado. [impr¨ªnt] Imprimir. n. Dumagl?. Pagkalimbag. Katamaran. n. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. kalapasta nganan. adj. lo que est¨¢ vac¨ªo. mejor¨ªa. walang galaw. n. d? sapat. Impression. kawalan ng kawagasan. [in¨¢ctiv] Flojo. [impr¨²vment] Mejora. hind? dalisay. hind? tam¨¤.

n. [ins¨¢isor] Incisivos. Pagkabilangg?. [incarn¨¦cion] Encarnacion. [inospicies] Malaventurado. pagkawalang pit agan. n. nauukol sa pinagmul¨¢n. ibalot. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. walang puk¨¢t. negligente. adj. Incentive. v. d? malinaw. Hiwa. est¨ªmulo. Incense. Walang kaya. comenzado. n. p¨¢lagian. Incandescent. Sakuna. Incivility. Pagdiriwan. Ibilangg?. [in¨¢pt] Inepto. kap¨®s. lumilok. adj. v. Pinagmulan. n. adj. v. Inaudible. n. adj. Inch. magbuy¨®. adj. kapabayaan. Incite. idaos. put¨®l. adj. Incarceration. Incense. v. Nagk¨¢taon. [¨ªnzidens] Incidencia. Kawalan ng lingap. v. Incitement. [ins¨¢isiv] Incisivo. Yamang. Kawal¨¢n ng kaya. grabar. Walang bahal¨¤. n. Inauguration. v. Dal¨¬. adj. Nakikiapid sa kamaganak. constante. adj. ibilibid. Baguhan. adj. [ins¨¦ns] Incensar. walang ingat. pang-uudyok. Inauspicious. [ins¨ªvil] Incivil. adj. [inkep¨¢siti] Incapacidad. walang pitagan. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. [ink¨¦dch] Enjaular. D? dapat igalang. D? makarinig. n. [in¨®dibl] Inaudible. Incapable. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. gago. adj. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. adj. pagdadaos. Incase. descortes. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . descortes¨ªa. n. Kalapastanganan. Inception. pagkakataong masama. [ins¨¦ndieri] Incendiario. Sawing palad. walang lubay. [inartikiulet] Inarticulado. Inapt. Ipagdiwan. Incapability. Incarcerate. Incestuous. [inc¨®cies] Incauto. [inc¨¢rseret] Encarcelar.Inappreciable. v. n. Incarnation. Nakakahiw¨¤. [inbr¨ªz] Inspirar. Incessant. Inaugurate. estimular. adj. n. [ins¨¦ptiv] Incipiente. . adj. inepto. ariing walang kaya. Pag-aalangan. [insid¨¦ntal] Accidental. desgraciado. Lapastangan. n. [ins¨¢iz] Tajar. n. [insiv¨ªliti] Incivilidad. n. Pabaya. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. [in¨¢smatch] Puesto que. Pagkakatawang tao. empezado. [inat¨¦ncion] Desatencion. incapacidad. putol. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. pinagbuhatan. Inchoation. Incised. casual. kakapusan. descuido. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. v. [ins¨¢izd] Inciso. D? makur¨°. Pagkabalatong. mag-udyok. [ink¨¦s] Encajar. M¨¢nununog. Incidence. Sumuub. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. adj. descuidado. agam-agam. Magkatawang tao. [ink¨¦pabl] Incapaz. Bago. Incipient. [ins¨¢itment] Incitamento. pag-uurong su long. [ins¨ªpient] Incipiente. nag-babaga. adj. Inbreathe. inh¨¢bil. n. Hiw¨¤. adj. [in¨®guiuret] Inaugurar. Humiw¨¤. masama ng kapalaran. n. Incapacity. Kawal¨¢n ng kaya. Incandescence. masamang pagkakataon. [inat¨¦ntiv] Desatento. Inceptive. adj. kakulangan. Inchoate. pabaya. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. Pagsisimula. adj. Inattention. Mga ngiping pangagat. Pakikiapid sa kamaganak. incluir. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. Incision. [¨ªnzident] Incidente. n. walang abot. [ins¨¦ns] Incienso. walang tigil. v. Panuob. d? malirip. Incendiary. Incidental. Walang kaya. [incand¨¦sens] Candencia. Incident. walang bahal¨¤. Humalina. [incand¨¦sent] Candente. [inch] Pulgada. Incage. encerrar. Incertitude. Nag-aapoy. Inaptitude. Incise. adj. [¨ªnsest] Incesto. Incautious. adv. adj. Incisive. pangsuob. [incision] Incision. [ins¨¦sant] Incesante. suub¨ªn. n. Incarnate. Nakapagbubuy¨®. n. Nauukol sa pinagbuhatan. panghahalina. Utal. pagkabil ibid. [inco¨¦cien] Principio. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. adj. Kawal¨¢n ng kaya. n. sinimulan. dedicar. Incapacitate. [ins¨¢it] Incitar. Incisor. Pagbubuy¨®. Balutin. ipala gay na walang kaya. aprisionar. Inasmuch. nakakaakay. Inattentive. Huminga. pagkawalang kaya. kawal¨¢n ng abot. Walang likat. [inc¨¢rnet] Encarnar. prision. Incalculable. nakapagpapalakas loob. [¨ªncoet] Principiado. n. Inarticulate. Incivil. Incest. d? matuus. Kumulong. walang abot. cortado. Mawal¨¢n ng kaya.

adj. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. [incons¨®labl] Inconsolable. opuesto. [inc¨®mpetent] Incompetente. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. Nakayayamot. [incl¨®z] Cercar. Kawal¨¢n ng karapatan. D? mapw¨ªng. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. adj. nakaiini p. walang katuusan. kulungin. d? m¨¢unawaan. kawal¨¢n ng aw¨¤. Inconceivable. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. ka wal¨¢n ng kaya. mabaksik. Incomplete. kalakip. indisputable. Incomprehensibility. Incontinence. upa. gambal¨¤. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. enojoso. adj. [inc¨®ntinens] Incontinencia. [incons¨ªderet] Inconsiderado. karakarak a. Walang kapakanan sa sinasabi. Isama. n. d? maipaparis. adj. adj. [inc¨®mparabl] Incomparable. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. walang kapanta y. Incontestable. Incomparable. Inconsequence. adj. lascivo. [incomp¨¢tibl] Incompatible. crueldad. Income. molesto. embarazoso. torcer. [¨ªnkam] Renta. Incommodious. rodear. Kasama. D? napakikilala. Incontrovertible. pagkasalawahan. incongruencia. [incons¨ªstent] Inconsistente. adv. nabigl aanan. [inc¨®ntinent] Incontinente. [inc¨®rporet] Incorporado. [incoj¨ªrent] Incoherente. adj. Inclement. Inconvertible. al instante. Hind? ganap. Incompetency. Walang kasuk¨¢t. Inconstant. Include. adj. Incongruous. Inconsolable. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. kaalisa gaan. yumamot. n. Incomprehensible. d? masi nsay. adj. walang kaaliw¨¢n. adj. v. d ? m¨¢ikakaila. adj. bayad. Incontinently. adj. inadvertido. Incommensurable. [incl¨¦mensi] Inclemencia. [incl¨¢in] Inclinar. wala ng katulad. n¨¢kakaagawan. Inconstancy. [incongri¨²iti] Incongruencia. Kalabuan. Pagdaka. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. Incombustible. gambal¨¤. v. d? pagkakaunaw¨¤. Incoherent. d? dapat. adj. Inclusive. v. [incomm¨®d] Incomodar. Inconclusive. Inconsiderable.Inclemency. hapay. Inconsistent. adj. Kawalan ng pagpipigil. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. [incoj¨ªrens] Incoherencia. D? masagot. adj. malibog. Inconsistency. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. indisputable. n. in¨ªp. n. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. embarazo. [incommodioes] Inc¨®modo. Kapansanan. adj. ladear. Walang malay. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. D? maaliw. Incontinent. adj. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. adj. adv. Hind? malirip. D? maunaw¨¤. [incompl¨ªt] Incompleto. Incongruity. gumaw?. nababago. walang karapat¨¢n. Walang gasinong kabu luhan. Walang habag. Hilig. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. n. Incoherence. Pagkawalang hab¨¢g. [incl¨¦ment] Inclemente. Hind? nasusunog. isama. walang kahulilip. Inconvenience. D? bagay. k ikan. adj. adj. hind? lubos. [inc¨®nstansi] Inconstancia. [incomb¨²stibl] Incombustible. [incont¨¦stabl] Incontestable. asociado. adj. mudable. d? matant?. Incompetent. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. Incorporate. Gumambal¨¤. n. adj. Walang pananatili. D? mahikayat. N¨¢sasap¨¬. ilakip. d¨ª maak¨ªt. adj. hind? hus t¨®. Incompatible. Inclination. [incli¨²siv] Inclusivo. D? m¨¢ihahalintulad. kulang. . Humilig. Kita. Kawal¨¢n ng tiyaga. [inclin¨¦cien] Inclinacion. Inconsiderate. incomodidad. Bakuran. n. n. nakabalat-kay?. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. alisaga. humapay. [incl¨²d] Incluir. gaw?. walang aw¨¤. [inc¨®nstant] Inconstante. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. Hind? bagay. Incognito. S¨¢lawahan. Incommode. falto. severo. adj. n. v. incluir. n. Malab¨®. [incons¨ªvabl] Inconcebible. Incline. Inclose. n¨¢lalakip. nababago. n. Walang kaya. Inconvenient. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. Inconsequent. poco considerable. Nalalaban. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. insuficiencia. adj. Walang pagpipigil. adj. n. Walang pagkatapos. d? ma talastas.

adj. [ink¨¢r] Incurrir. pagsasaul¨¬. Inculpate. Indestructible. Indeterminate. Indeed. D? m¨¢iwasak. asociacion. tumub¨°. resarcimiento. merecer las penas se?aladas por una ley. Indecorous. [inc¨²lpet] Inculpar. [inki¨²rabl] Incurable. [incr¨ªs] Acrecentar. n. Pagtutur¨°. [incr¨¦dibl] Increible. [ind¨ªd] Verdaderamente. [indif¨¢tigabl] Infatigable. Hamak. irresolucion. resarcimiento de da?o. indocil. n. d? magamot. Incorrigible. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. bastos. Walang katawan. adj. se?alador. Indefatigable. n. v. adj. adj. D? mapagal¨ªng. v. Indecent. Incumbent. Kailangan. v. [incorr¨¢pt] Incorrupto. walang katuusan. d? masir¨¤. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. Siya nga. Ur¨®ng-sul¨®ng. n. Indent. D? masaway. aumentar. [inc¨®rporet] Incorporar. itanda. grosero. Magbayad ng nasir¨¤. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. n. n. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. indigno. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. n. M¨¢lapatan ng paru sa. paguurong-sul¨®ng. Increase. Hintutur¨°. Kagaspang¨¢n. Kahalayan. Magbintang. Pagsasaril¨ª. adj. totoo nga. [¨ªndecs] ¨ªndice. v. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. v. Indecisive. Dagdag. Incredulous. adj. Hind? nabubulok. sinsay. Indicate. mahalay. [ink¨¦lket] Inculcar. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. Indication. Walang pananalig. Indicative. magparatang. Index. mahalay. n. [ind¨¦mniti] Indemnidad. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. walang tuos. Indelicate. . Pagkakasala. Pagbabayad ng nasir¨¤. Indemnify. tub¨°. Tagatur¨°. May pagsasaril¨ª. Incursion. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. Indecision. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. adj. Katungkulan. Karagdagan. [indicicoen] Indecision. v. Increment. [¨ªndiketoer] Indicador. falta de delicadeza.Incorporate. [indis¨¢isiv] Indeciso. n. pagsusurot. Indemnity. kawal¨¢n ng pananamp ya. Independence. asociar. m¨¢ragdagan. d? mawalat. Hind? masayod. Hind? tiyak. malab¨°. Indicator. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. Indentation. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. de veras. Tumutur¨°. adj. [ind¨ªkativ] Indicativo. bastos. Incubator. isurot. Incredible. [incr¨¦ment] Incremento. Incorporation. kabastusan. Hind? tiyak. [ind¨¦liket] Poco delicado. hind? masalaysay. [indip¨¦ndent] Independiente. [ink¨¦mbent] Obligatorio. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. Agam-agam. adj. n. nag-aagamagam. adj. Indefinite. [indent¨¦cien] Recortadura. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. d? mapanaligan. [indip¨¦ndens] Independencia. n. Incorruptibility. Incumbency. inmodestia. [ind¨¦finit] Indefinido. d? marunong mapagod. s¨¢pilitan. n. Inculcate. matigas ang u lo. [inkiuboet] Empollar. v. [ind¨¦nt] Dentar. hind? nasisir¨¤. [indet¨¦rminet] Indeterminado. adj. n. adj. n. acrecentamiento. walang pananampalataya. Indescribable. adj. adj. tub¨°. lisya. Independent. kapupun¨¢n. [ind¨ªsent] Indecente. Maggiit. Bastos. adj. d? nasisir¨¤. adv. Dumami. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. Mal?. adj. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. [incridi¨²liti] Incredulidad. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. Walang pagod. Incorporeal. inurbano. designar. nagkakautang. nagtutur¨°. Indebted. kabastusan. i p. n. m¨¢rapatan. se?alar. se?al. v. Incorruptible. n. [incorr¨¦t] Incorrecto. D? nabubulok. adj. Itur¨°. adj. n. hind? matwid. Samahan. Hind? napapaw¨¬. Indelicacy. adj. Papangutangin. adj. Magaspang. D? mapaniwalaan. producto. n. Incur. Papagsisiwin. [ind¨¦ted] Adeudado. [ink¨¦rcioen] Incursion. [ind¨ªsensi] Indecencia. Sumap¨¬. [ind¨¦corous] Indecoroso. [ind¨¦t] Hacer endeudar. hind? tam¨¤. Incurable. n. producto. [¨ªndiket] Indicar. Indecency. Increase. Indictment. May utang. adj. pumilit. Indelible. Incorrect. [incr¨ªs] Aumento. Incredulity. adj. v. kapupun¨¢n. Indebt. v. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. Indemnification. lumakip. Incubate. anomang bagay na tumutur¨°. Incorrupt. [ind¨¦libl] Indeleble. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. [indik¨¦cioen] Indicacion.

pobreza. Ngitngit. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. Walang pitagan. Indispensably. [ind¨ªferens] Indiferencia. [indiv¨ªzibl] Indivisible. Panghihikayat. Indomitable. Inducement. [ind¨®cil] Ind¨®cil. Indiscreet. Tawad. v. n. n. [ind¨¢ldchent] Indulgente. v. [¨ªndolent] Indolente.Indifference. Empacho. [indiscr¨ªt] Indiscreto. n. laborioso. [indiscr¨ªminet] Indistinto. Tao. vale ¨² otro documento. [indos¨ªliti] Indocilidad. [¨ªndidchens] Indigencia. Indispensable. v. adj. tamlay. Indistinguishable. [indiv¨ªdiual] Individual. adj. adj. mang-u pat. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. Katamaran. investir. imprudencia. conceder. n. Indigestion. Indocile. d? nakaka lag. Indignant. [ind¨¢ldch] Favorecer. D? natutunaw. ser indulgente. [¨ªndolens] Indolencia. Tumigas. Malab¨°. [inda¨ªt] Redactar. pertinacia. Induction. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. imprudente. Sal¨¢t. Karamdaman. Walang bahal¨¤. Indulgence. hind? t¨¢patan. adj. Hind? mabahagi. kahirapan. Bukod. Indisputable. mangayag. v. Indolent. n. n. Indue. ma tamlay. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. tin¨¤. Individual. sarili. adj. m ahabag. Indiscriminate. d? mapasuk¨°. poot. hind? mahat¨¬. [¨ªndiuret] Endurecer. adj. adj. [indist¨ªnct] Indistinto. padapl¨ªs. n. Indisposed. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . [indisp¨®z] Indisponer. adj. Indigent. confuso. Mag-udyok. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. adj. confuso. dureza de corazon. Indubitable. adj. [¨ªndigo] A?il. adj. [indiv¨ªdiual] Individuo. adj. magul¨®. Pagwawalang bahal¨¤. walang bait. pagkawa lang kiling sa kanino man. magkaloob. pa gkawalang bait. adj. Indignity. [¨ªndidchent] Indigente. Karalitaan. instigar. s¨¢pilitan. pang-uupat. adj. n. adj. Indurate. nakaeempa cho. n. pereza. Indissoluble. oprobio. adj. Pagkatao. kabastusan. damt¨¢n. Nauukol sa paghahanap-buhay. [indi¨²bitabl] Indubitable. patawad. Indivisible. Indigo. Individual. imparcial. Indocility. nagngingitngit. n. sama ng kataw an. [indi¨²sment] Inducimiento. Lubhang kailangan. Indirect. aliciente. Indisposition. Indiscretion. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. magmatigas. n. Industrial. [ind¨ªgniti] Indignidad. pang-ak¨ªt. Hind? m¨¢unawaan. Indigestible. adj. [ind¨®rs] Endosar una letra. Individuality. D? maikakaila. pangangayag. Indistinct. [indign¨¦cioen] Indignacion. n. Nakahihikayat. Pagkawalang pitagan. n. imparcialidad. adj. [indi¨²] Vestir. Induration. N¨¢paka lubhang kailangan. Malab¨°. walang kiling s a kanino man. [ind¨¢strial] Industrial. Masikap. n. indigesto. adj. b astos. masipag. Pasal¨ªw. [ind¨¢ccioen] Induccion. Industrious. mahabagin. [indispi¨²tabl] Indisputable. pobre. nakaaak¨ªt. . Kumalinga. Mapagpatawad. halago. v. mahirap. Inductive. [ind¨®mitabl] Indomable. [indir¨¦ct] Indirecto. D? mapaam¨°. Maglagda. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. Indulge. Induce. [indisp¨®zd] Indispuesto. [ind¨ªgnant] Indignado. [ind¨¢ctiv] Inductivo. incitar. Indignation. Alisan ng pasya. Paghamak. Indorse. Pangangayag. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. adj. Indispose. hind? malinaw. adj. adj. d? nakakalas. [individiu¨¢liti] Individualidad. Indite. [ind¨ªfoerent] Indiferente. mang-ak¨ªt. Tayom. v. Katigasan ng ulo. pag-alipusta. Matigas ang ulo. [ind¨¢strias] Industrioso. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. adj. perezoso. [indidch¨¦stibl] Indigestible. Indulgent. Tamad. Nagagalit. Suut¨¢n. Pagmamatigas. n. Indigence. panghalin a. d? malupig. [indidch¨¦schen] Indigestion. [indi¨²s] Inducir. D? natutunaw. nag-iis¨¢. adv. Indolence. n. hind? malinaw. May karamdaman. Indifferent. Hind? mapupwing. adj. sinasamaan ng katawan.

adj. embobar. perezoso. pagkur¨°. paninir¨¤ ng isip. D? pinapayagang m¨¢ihalal. ilacion. n. Infertile. incapacidad. n. Hukbong lak¨¢d. Lubhang mahalaga. deshonra. [inecss¨®stibl] Inexhausto. Inexpressible. n. adj. [inf¨¦rtil] Infecundo. pagkabat¨¤. D? masaysay. n. walang puri. [¨ªnfidel] Infiel. alimura. n. Inelegant. Paglalas¨ªng. m¨¢mamatay ng at¨¤. Inefficient. Infect. v. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. D? masayod. Inefficacious. kaibahan. Inefficiency. [in¨¦fabl] Inefable. adj. Infernal. [inecsp¨¦rt] Inexperto. Infatuate. Inequality. d? masaysay. Ineptitude. [¨ªnfemi] Infamia. pagkabasal. Inexpert. D? nagkakabul¨¤. Infallible. Inextricable. lalong kababaan. Katamaran. pagkawalang karapatan. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. adj. impericia. Walang pagkakabul¨¤. [in¨¦vitabl] Inevitable. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. kawal¨¢n ng abot. [inf¨¦ct] Infectar. [in¨¦rt] Inerte. inflexible. Inference. adj. d? map amanhikan. D? dapat. wala ng pagkakaday¨¤. Maliwag. Inexorable. n. makasalot. oprobio. vil. [inicu¨®liti] Desigualdad. manir¨¤ ng isip. pus¨®ng. . Hind? bihas¨¢. v. mapagmatigas na loob. Kababaan sa iba. Infidel. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. Nakakahawa. [¨ªnfant] Infante. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. D? maubos. [inf¨¢libl] Infalible. [inecsp¨ªdient] Impropio. Infanticide. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. n. adj. [in¨ªbriet] Embriagar. Inferiority. adj. [in¨¦stimabl] Inestimable. [inecspr¨¦sibl] Indecible. esteril. n. d? masaid. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. Inexhaustible. d? bagay. v. lalong mabab¨¤. Makahawa. n. deducir. kasiraang puri. Walang bis¨¤. [inf¨¢tiuet] Infatuar. adj. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. desemejanza. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. n. Lumas¨ªng lumang?. Infantry. pagkahawa. esterilidad. v. n. Pagka d? san¨¢y. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. adj. adj. adj. adj. adj. apestar. Infatuation. Walang bis¨¤. Infant. Tamad. Hind? kristyano. adj. Paghanguan. hind? mal ines. n. paghuluan. Kabasalan. Pagkawalang bis¨¤. [¨ªnfidel] Desleal. Pagka d? mar apat. magul¨®. [inecski¨²zabl] Inexcusable. Lilo. [¨ªnfemoes] Infame. bastos. D? masayod. mang-hangal. D? mapakiusapan. [infoert¨ªliti] Infecundidad. suma certeza. Walang sukat madahilan. [inf¨¦rnal] Infernal. n. Inferior. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. Mabab¨¤ sa iba. Inert. d? nadaday¨¤. n. [inef¨ªcient] Ineficaz. Infidel. Infamous. Inestimable. Pagkabuhay. Inertness. Ineligible. Infamy. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. Inevitable. Kabataan. suk¨¢b. pueril. Kawalan ng kaya. duro. Ineffective. Infection. [¨ªnfantail] Infantil. Infantile. Paghang¨°. Infectious. Hamak. inapreciable. Magaspang. n. [inf¨¦r] Inferir. Basal. pagano. adj. Nauukol sa impyerno. [in¨¦csorabl] Inexorable. inagotable. Mang-ulol. taksil. n. adj. Inebriate. inficionado. adj. sin pulimento. ni?o. kadustaan. falta de oportunidad. Makahawa. adj. lubhang makabuluhan. [ind¨¢stri] Industria. Kilos bat¨¤. paghul¨°. Pang-uulol. tila bat¨¤. infanticida. Infertility. hanap-buhay. adj. Inexperience. Infer. Inexcusable. [inf¨¦ccioes] Infecto. Walang bis¨¤. Inexpedient. n. [in¨¦ligant] Inelegante. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. sanggol. d? mailagan. kawal¨¢n ng kay . adj. [infiri¨®riti] Inferioridad. adj. Pagkakaiba. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. n. v. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. n. [inf¨ªrior] Inferior.Industry. Bat¨¤. [¨ªnfansi] Infancia. Infancy. pagkuruan. paglalang?. confuso. adj. Pagpatay ng bat¨¤. Inexplicable. kapalibhasaan. Hawa. Infest. n. Inebriation. Ineffable. [¨ªnferens] Inferencia. D? maiwasan. Ineligibility. [in¨¦rtnes] Inercia. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. [inf¨¦st] Infestar. n. adj. adj. [inf¨¦ccioen] Infeccion. Infallibility. Paghamak. adj. Inexpediency.

makata. sincero. adj. [infl¨¢metori] Inflamatorio. [infl¨¢mabl] Inflamable. adj. [inform¨¢liti] Informalidad. balit¨¤. adj. Papintugin. Magparusa. [ingr¨¦t] Ingrato. [infi¨²riet] Enfurecer. v. karunungan. Tagapagpahiwatig. Ani. Influential. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. Mapag-alab. Influence. Pasok. Kitigasan. Ingress. [¨ªnfliuens] Influencia. Tao. d? mabaluktot. walang bilang. Inflammable. n. marunong. Infusion. Pagbabago. [¨ªnfloecs] Influjo. debil. [inj¨¢bitabl] Habitable. Mangdadahas. adj. Infrequent. Madalang. sira ang tun¨®g. [inj¨¢bitant] Habitante. n. Ingrate. Parusa. [infl¨ªct] Castigar. Matibay. Inglorious. adj. D? malalabag. P¨¢gamutan. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. Lumabag. Infraction. Inherent. [infliu¨¦nza] Influenza. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. Ingulf. adj. Infuse. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. [infil¨¦t] Inflar. magkasala. adj. naninirahan. Informant. n. Kahalay-halay. kapangyarihan. Infrangible. Sala. v. n. Pamimintog. Inflection. kataksilan. [infr¨¢ccioen] Infraccion. [infi¨²cioen] Infusion. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. Infirmity. infusi¨®n. walang ayos. Information. adj. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. v. tagasumbong. may kapangyarihan. h¨¢bil. [infl¨¦m] Inflamar [se]. Huminga. transgresion. v. n. adj. [¨ªngadzering] Cosecha. n. mahin¨¤. v. [infl¨¦csibl] Inflexible. panghihin¨¤. lumamon. nag-aalab. n. n. [ingr¨¢ft] Injertar. kahiya-hiya. Ingenuous. May sak¨ªt. Katalinuan. m¨¢nunway. Ingredient. v. Pagsasalin. pagbubuhos. mapamumuhayan. [injarm¨®nioes] Disonante. adj. matigas. Infuriate. Mapoot.Infidelity. Inflame. Lakas. Matitirhan. Inflexible. n. n. [infliu¨¦ncial] Influente. pag-aalab. extraordinario. hinchazon. Magpahiwatig. [inj¨ªrent] Inherente. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. Inhabitable. Ingratiate. n. [infr¨ªndch] Infringir. [infid¨¦liti] Infidelidad. Nagniningas. Inharmonious. Walang katapusan. Infringer. Putol ng metal. May lakas. mapagliyab. mag-alab. obstinacion. magbigay-alam. congraciarse. [inf¨®rmal] Informal. Infinite. violar una ley ¨® pacto. nagliliyab. pagsway. Hiwatig. kalahok. Sumakmal. [inj¨¦l] Inspirar. pag-aani. dureza. Ingenious. kanign¨ªg. n. pagpasok. [inj¨¦rit] Heredar. adj. influjo. Sak¨ªt. Tapat na loob. Kakab¨ªt. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. . n. n. d? m¨¢ibalin g. Ingraft. Inflexibility. Infirmary. Infinitive. mag-init. magbalit¨¤. Magmana. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. pag labag. Kawal¨¢n ng ayos. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. Inform. Infringe. kasukab¨¢n. tumahan. [ingalf] Engolfar. Inhale. adj. Pagniningas. [ingl¨®rioes] Ignominioso. [infi¨²z] Infundir. vivir. Tumira. residir. Hind? tugma. Ingratitude. pagliliyab . adj. v. adj. n. Walang pormalidad. n. Magningas. Inflammatory. hinchar. n. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. Informal. [inj¨¢bit] Habitar. Influenza. [inf¨®rmant] Informante. denunciador. Paglililo. tragar. entrada. [infl¨¦ccioen] Inflacion. [indch¨ªnioes] Ingenioso. delatar. Inherit. n. [inform¨¦cioen] Informacion. Ingenuity. v. Kahal?. n. Pagpasok. Inflate. kamalian. adj. v. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. Inhabitant. bihir¨¤. [¨ªngres] Ingreso. v. Magsupl¨ªng. [inf¨ªrm] Enfermo. sumw¨¢y. fragilidad. irritar. mamuhay. kawal¨¢n ng pormalidad. [inf¨®rm] Informar. matatahanan. Ingot. Informality. [infr¨ªcuent] Raro. Ingathering. d? masisir¨¤. v. adj. n. deslealtad. Inhabit. ibuhos. Matalin¨°. Infliction. adj. Walang hanggan. suminghot ng hangin. magliyab. Infirm. v. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. n. v. Inflammation. Hik¨¤. kapusun g¨¢n. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. deshonroso. encendimiento. n. n. [¨ªngot] Barra de metal. Isalin. Inflict. innumerable. [infr¨ªndcher] Violador. Inflection. n. [infl¨¦ccioen] Inflexion. katibayan. [¨ªnfinit] Infinito. Influx. [ingr¨ªdient] Ingrediente. descordante.

Hind? marunong magpatu loy. injusto. n. adj. maam¨°. Innumerable. [¨ªndchiuri] Injuria. Mana. Innocence. maldad. [indch¨¦ct] Inyectar. n. Inn. adj. May tint¨¢. sepultar. Up¨¢t. [¨ªnkjorn] Tintero. [inoporti¨²n] Inconveniente. [ink] Tinta. Pag-uusig. adj. Inquest. Katutub¨°. k¨¢loob-looban. Kasi. [¨ªnlet] Entrada. parang tint¨¢. adj. adj. Ink. isuot. adj. Inopportune. escudri?amiento. adj. contrario. barbarie. [¨ªnmost] ¨ªntimo. nangaap¨ª. Inordinate. Kawal¨¢n ng malay. Inquire. Innovation. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. Inodorous. Innoxious. Inorganic. [¨ªnmet] Inquilino. [indch¨¢stis] Injusticia. mapagsaliksik. Tagapagmana. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. Loob. Pasuk¨¢n. [in¨®kiulet] Inocular. hind? mapakisunuan. walang bilang. v. exento de culpa. [¨ªncling] Aviso secreto. adj. d? maparisan. da?o. siyasat. Innate. [¨ªnki] De tinta. [inj¨¦ritans] Herencia. pesquisa. Injure. [¨ªnermost] ¨ªntimo. kaibuturan. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. inoportuno. [¨ªndchiur] Injuriar. adj. Inoculate. v [in¨ªciet] Iniciar. n. Inimitable.Inheritance. Injunction. te?ir con tinta. [indch¨¦nccion] Mandato. [¨ªncuest] Indagacion. n. v. Tintero. cruel. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. [¨ªnland] Interior. Umalipusta. Iniquitous. Inject. Inkling. Injury. poco juicioso. precepto. [in¨ªcial] Letra inicial. [in¨ªcuit?s] Inicuo. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. Inquisition. kabags ikan. Utos. v. D? matularan. [ini¨²merabl] Innumerable. v. v. Inoffensive. [¨ªnkstand] Tintero. Tanong. sinop. Iniquity. Pa papasok. Kabalakyutan. Kalaban. kamusmusan. inhospedable. mabagsik. lumapastangan. tamn¨¢n. n. adj. adj. sisidl¨¢n ng tint¨¢. Ang nangungupahan ng bahay. Ipasok. adj. adj. Walang buhay. Walang pagkatao. adj. Dakong p¨¢nuluyan. [in¨ªcial] Inicial. panguna. isilid. [¨ªner] Interior. Mang-uusig na taga-hatol. n. Innermost. detrimento. Lupang n¨¢loloob. Inquiry. [indchi¨²ri?s] Injurioso. Innocent. litisin. manak¨ªt. Inhospitable. talag¨¢. Initiate. Masiyasat. [injium¨¢niti] Inhumanidad. Inkhorn. Kahayupan. kaaway. kasiraan. n. maglib¨ªng. [inj¨®spitabl] Inhospitable. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. kasamaan. Injustice. [in¨ªmitabl] Inimitable. [incu¨¢iri] Interrogacion. Walang sala. [inj¨¦ritor] Heredero. malvado. [in¨®cci?s] Inocente. Inner. v. sa loob. n. [ink] Ennegrecer. [in] Posada. v. D? mabilang. n. Inhume. Unang t¨ªtik ng pangalan. Paitimin. kabalakyutan. n. wala sa pana hon. Injurious. [indch¨¦ccion] Inyeccion. semejante ¨¢ la tinta. Hind? bagay. . D? nakasasak¨ªt. Pagsisimula. n. Inland. Inhuman. adj. [incu¨¢ir] Inquirir. Inimical. Ink. natural. Inlet. meson. Kalikuan. examinacion. Initial. Inlay. pagsisiyasat. Tintero. v. Injection. n. ingertar. Inky. Siyasatin. n. Magba¨®n. magul¨®. Inmate. [in¨®dor?s] Inodoro. n. pagsisilid. [inji¨²man] Inhumano. musmos. adj. Injudicious. [¨ªnovet] Innovar. [inji¨²m] Enterrar. pac¨ªfico. Papag-iba't ibahin ng kulay. Inkstand. Magbago. n. Magsimula. Innovate. n. adj. walang bahal¨¤. Pagbabago. Kaibuturan. sisidl¨¢n ng tint¨¢. usig. adj. Initial. Walang amoy. Balakyot. mabangis. n. Tint¨¢. [in¨®rdinet] Desordenado. [in¨ªmical] Enemigo. Initiation. [in¨¦t] Innato. [¨ªnosent] Inocente. sin olor. masama. [¨ªnosens] Inocencia. pananak¨ªt. Una. Inmost. n. adj. examinar. Siyasat. Walang malay. adj. tinain ng tint¨¢. da?ar. n. Namamaslang. Kapaslangan. Inquisitive. [in¨ªcuiti] Iniquidad. adj. Inquisitor. Bakunahan. n. ma kasak¨ªt. Inhumanity. n. [inl¨¦i] Ataracear. adj. curioso. ofender. [inici¨¦cion] Iniciacion. [inov¨¦cion] Innovacion. n. sumbong na lihim. adj. Pabigla-bigla. Walang ayos. Inheritor.

v. D? m¨¢hiwalay. Insolent. magbuy¨®. Paglusob. [instab¨ªliti] Instabilidad. [ins¨®liubl] Insoluble. n. Kasiraan ng isip. prep. gir¨ªng pul¨¢. reconocer. Magparatang. Instead. dar vigor. [¨ªnstiguet] Instigar. [ins¨¦parabl] Inseparable. Kumuhang halimbaw¨¤. n. Udyok. buhayin ang loob. kawal¨¢n ng damd m. adj. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. [instigu¨¦cion] Instigacion. [ins¨ªdiaus] Insidioso. n. n. [inspir¨¦cion] Inspiracion. walang halag¨¢. insania. D? malirip. Insidious. [¨ªnsolent] Insolente. [ins¨¦nset] Insensato. n. Paggigir¨ªng pul¨¢. Isulat. Sa loob. Instant. Inspiration. [inst¨¦d] En lugar de. adj. Insecure. n. Insert. momento. Isalin. Install. Insanity. Tagapangalag¨¤. n. Inspector. n. Insoluble. [ins¨¦rt] Insertar. adj. Installation. animar. Sulat. [¨ªnsolens] Insolencia. sira ang b a¨ªt. adv. adj. magbintang. Insecurity. [insp¨¦ccion] Inspeccion. Anopat. de modo que. Insist. adj. pagsisiyasat. Insolvency. d? maagnas. insulsez. walang hiwalay. Insincere. Inscrutable. Sira ang ulo. siyasatin. ingerir. adj. n. Kawal¨¢n ng lasa. adj. declarar. adj. [¨ªnsect] Insecto. kahinaan. n. Sw¨ªtik. [ins¨ªninuet] Insinuar. adj. Instigation. [insp¨¦ctor] Inspector. n. Walang kabuluhan. [ins¨¦nsibl] Insensible. Inscribe. Hind? tapat na loob. invasi¨®n. Insignificant. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. n. adj. [¨ªnrod] Incursi¨®n. d? nabubusog. v. [insip¨ªditi] Insipidez. walang damdam. pangani b. Walang pakiramdam.Inroad. Watawat. indisoluble. persistir. Ipasok. riesgo. ulol. [ins¨¦siabl] Insaciable. [ins¨®lvensi] Insolvencia. introducir el aire exterior en los pulmones. [inst¨ªl] Instilar. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. insulso. usisain. Instill. Insinuate. [ins¨¢niti] Demencia. ibp. adj. Magbudlong. Insolence. [¨ªnstans] Ejemplificar. Inspection. [¨ªnsaid] Adentro. sugestion. Tarok ng isip. [instal¨¦cion] Instalacion. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. [¨ªnstant] Instante. adj. Insight. estandartes. Instant. n. Insatiable. Kawal¨¢n ng pakiramdam. v. n. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. kapaslangan. [ins¨¦n] Insano. gun¨ªgun¨ª. Insinuation. v. [ins¨ªst] Insistir. Maglagay. Hind? makabayad. Lapastangan. Instability. umudyok. Inseparable. Insertion. [ins¨¦rcion] Insercion. . Insane. Kasi. pagkakana. v. [¨ªnsaid] Interior. patapangin. n. Instance. Kalaswaan. d? matarok. ipilit. na kahalili ng ¨® ni. Insensibility. Insensate. loko. [ins¨®lvent] Insolvente. solicitud. adj. Kasiha n. baliw. suminghot ng hangin. Igiit. [inscr¨¢ib] Inscribir. Instep. n. locura. Kawalan ng tiwal¨¤. bintang. Pamanhik. D? maasahan. Walang lasa. [insp¨¢ir] Inspirar. walang damdam. Insect. adj. Paratang. v. en vez de. [ins¨ªgnia] Insignias. v. walang ikabayad. paimbabaw. [insp¨ªrit] Alentar. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. Ang d? pagkabayad ng utang. mover. Insipid. tutub¨ª. n. n. Inspirit. Inspect. Karupukan. n. n. [insiki¨²riti] Desconfianza. n. Bubong ng paa. Walang kasiyahan. matabang. Pangalagaan. Insipidity. Insomuch. Pagpapasok. pukaw. n. v. tabang. adj. kahunaan. Inside. [insp¨¦ct] Inspeccionar. Sangdal?. Sangd¨¢lian. [insens¨¦riti] Disimulacion. Insignia. Instance. hind? matibay. Dal¨ªdal¨¬. [inscri¨²tabl] Inescrutable. v. v. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. peligro. Palakasin ang loob. luh¨®g. magkana. adj. Insolvent. [¨ªnstant] Instante. Walang pakiramdam. Instantaneous. tanda. loco. Paglalagay. Inspire. Sa lugar ng. Insensible. [¨ªnstans] Instancia. tagasiyasat. Pangangalag¨¤. Inscription. sira ang isip. demente. v. n. Instigate. Insincerity. [insign¨ªficant] Insignificante. Inside. sulsol. n. [insens¨ªr] Poco sincero. pangamb¨¢. Loob. [inst¨®l] Instalar. D? matunaw. kabway¨¢n. d? maka las. conj [insom¨¢ch] De manera que.

[¨ªnstitiut] Instituto. pamanhik. Insufficient. Nanghihimagsik. permuta de g¨¦neros. d? matalo. himagsikan. mabis¨¤. masidh?. iw¨ª. d? mabat¨¢. Intelligent. v. [int¨¦ndant] Intendente. injuria. ense?ar. Tagapagtur¨°. hak¨¤. D? masupil. [int¨¦ns] Intenso. matalin¨°. Nauukol sa pul¨°.Instinct. Tur¨°. Intercessor. sumiphay¨°. trato. Seguro. Intercession.. n. [int¨¦nd] Intentar. v. hak¨¤. sipha y¨° alimura. [inters¨ªd] Interceder. n. [inters¨¦sor] Intercesor. n. seguridad. v. Magbawal. Insurance. Pamamagitan. sumansal¨¤. n. [insureccion] Insurreccion. Masins¨ªn. n. Intellectual. lub¨®s. Sinsin. Bu?. pa¨¢ralan. Insuperable. n. adj. n. [int¨¦nsiti] Intensidad. v. Tagapamahal¨¤. Intense. Intercept. mangaral. Sansal¨¤. Paglabag. Kaalaman. ilib¨ªng. Magtur¨°. bantain. lait. katibayan. saglit. taga-pagiw¨ª. violento. Instructor. [ins¨¦ferabl] Insufrible. [int¨¦lidchibl] Inteligible. . Ibaon. Kinus¨¤. Instruction. p¨¢litan. [intel¨¦cchiual] Intelectual. [¨ªnterchendch] Comercio. M¨¢ipapalit. adj. Intend. Interdiction. [¨ªntercors] Comunicacion. umal imura. Insubordination. n. Panukal¨¤. dusta paslang. vedar. d? mapasuk¨°. designio. n. Banta. pagsangsal¨¤. adj. exceso. Kabuoan. [insaf¨ªcient] Insuficiente. n. [int¨¦ncional] Intencional. Maalam. pangamoy. [interd¨ªccion] Interdiccion. conocimiento. pintakasi. mamaslang. Tumungayaw. Pagtatatag. gan¨¢p. Insufferable. Insult. mediador. Maalam. adj. Intact. n. establecer. [int¨¢ct] Intacto. Intentional. adj. n. lumait. sawata. amotinado. Pakiramdam. adj. Lumalabag. adj. [ins¨¢rdchent] Insurgente. Insular. adj. pakl?. Institution. mamanh¨ªk. n. prohibicion. [inters¨¦pcion] Intercepcion. Bu?. impedir. [int¨¦lidchens] Inteligencia. n. sumiguro. n. [¨ªnstriument] Instrumento. v. [int¨¦nt] Intento. [instr¨¢ctor] Instructor. Intensity. Pagbabawal. establecimiento. Kalabis¨¢n. n. magbangon. panukal¨¢. pagsway. D? matiis. Insurrection. n. n. mediar. swail. pagpapalit an ng kalakal. n. Integrity. sabad. adj. adj. Tungayaw. Intemperate. Interception. adj. Instituto. Insult. n. Instrument. adj. instrumento. Kakulangan. pagkaalam. [inst¨ªnctiv] Instintivo. Intangible. pagbabango n. Panghihimagsik. Instruct. akal¨¤. adj. entereza. n. n. Intercalation. Interchange. Insurmountable. lumalaban sa p¨¢maha laan. ultraje. kap¨®s. [insub¨®rdinet] Insubordinado. sinadya. Institute. Insufficiency. Intendant. inmoderado. insoportable. Intelligible. kayamuan. pa gkatalos. [¨ªnter] Enterrar. Sansalain. v. adj. [intenci¨®n] Intencion. intencion. [int¨¦mperans] Intemperancia. Mamagitan. D? mahip¨°. n. [¨ªnstinc] Instinto. matalin¨°. adj. Akalain. Intercourse. diestro. [institi¨²cion] Institucion. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. v. Pangangalakal. [ins¨¢lt] Insultar. Kulang. v. Intelligence. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. Ipaseguro. Intemperance. Kaalaman. Magtatag. panugtog. [int¨¦griti] Integridad. Sal¨ªt. Integral. [ins¨¢lt] Insulto. Insure. D? malupig. [interd¨ªct] Prohibir. [int¨¦mperet] Destemplado. entero. pakatant?. Intent. Institute. Kasangkapan. Interchangeable. [int¨¢ndchibl] Intangible. mediacion. [insarm¨¢untabl] Insuperable. [inters¨¦cion] Intercesion. adj. [inc¨ªur] Asegurar. [intercal¨¦cion] Intercalacion. d? madaig. n. [instr¨¢ccion] Instruccion. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. kakapus¨¢n. adj. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. adj. Intellect. Mayam¨°. Insupportable. sidh?. n. bis¨¤. Insubordinate. [int¨¦lidchent] Inteligente. d? madaig. Insurgent. d? mabat¨¢. pagtatap¨¢t. sawatain. Inter. Intercede. [insiup¨¦rabl] Insuperable. Hind? matiis. designio. [insaportabl] Insoportable. n. Instinctive. [instr¨¢ct] Instruir. Intention. Tagapamagitan. masagwa. ultrajar. [insi¨²rans] Seguro. [¨ªntelect] Entendimiento. [¨ªnstitiut] Instituir. [inters¨¦pt] Interceptar. [int¨ªgral] Integro. n. talaga. v. [¨ªnsiular] Insular. Interdict. [interch¨¦ndchabl] Permutable. S¨¢litaan.

Nauukol sa bituka. Intolerant. [int¨¦stinal] Intestinal. Pag-itan. [¨ªntimet] Insinuar. [intimid¨¦cion] Intimidacion. Pagpapahalata. lib¨ªng. Walang testamento. [interm¨ªdiet] Intermedio. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. hangad. Intermingle. d? matiis. v. Interview. [interf¨ªrens] Interposicion. Interstice. Intermediate. n. n. Sumabad. v. pregunta. Interweave. [interp¨®z] Interponer. Interlace. ilimitado. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. ihal¨°. maghangad. pamamagita n. Interrogation. Walang katapusan. n. paaninaw. [int¨¦rnal] Interno. Tub¨°. nasa loob. v. [¨ªntu] En. Tanong. v. Interrogatory. Makihal¨°. International. [interl¨¢nd] Entremezclar. pagtatanong. intervenir. mamagitan. adj. Intermeddle. entremezclar. n. Tagpuan. mediacion. Interfere. [interf¨ªr] Entremeterse. magmasakit. n. [interpret¨¦cion] Interpretacion. Interlocution. pagkikita. d? makapagpala . [int¨¦rroguet] Interrogar. v. mamagitan. Interpose. Pag-itan. n. enlazar. Magpaliwanag. v. Interminable. gambal¨¤. Interjection. [¨ªnterstis] Intersticio. v. likat. n. pakinabang. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. adj. Intolerance. adj. Pamamagitna. intervencion. interrupci¨®n. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. n. Interpret. May kinalaman sa lahat ng bansa. [interm¨¦dl] Entremeterse. Interrogate. Interpretation. [int¨ªrior] Interior. adj. conferencia. imbot. Makihal¨°. [interloki¨²cion] Interlocucion.Interest. Mamagitna. Mamagitna. d? makatiis. v. adj. [interm¨ªngl] Entremezclar. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. sahugan. n. [interr¨²pcion] Interrupcion. Pamamagitna. n. Ang nagsasalita. panghihimas ok. adj. Salit¨¢n. n. [¨ªnterval] Intervalo. [interv¨¦ncion] Intervencion. adj. Interland. umabala. empe?ar. [¨ªnterest] Inter¨¦s. interno. magpaaninaw. [¨ªnterviu] Entrevista. n. Loob. n. [inters¨¦ct] Entrecortar. n. Intermission. [interr¨²pt] Interrumpir. Tanong. n. Ilahok. [interl¨®p] Entremeterse. panayam. [int¨¦stin] Intestino. [interl¨®per] Entremetido. taimtim. Makialam. tapat na loob. Pagkabigla. Intimate. Interruption. D? makapagbat¨¢. n. Intimidate. n. Interference. v. dar de entender. [int¨®lerans] Intolerancia. n. Into. Interval. Sabad. v. Paliwanag. n. Mag imbot. Manakot. v. Pag-itan. Taos. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. pamamagitan. obst¨¢culo. mapakialam. abala. tumakot. [int¨¦rminabl] Interminable. [int¨®lerabl] Intolerable. Interlope. Loob. [int¨®lerant] Intolerante. n. Paglilibing. [interl¨®kiutor] Interlocutor. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. [interr¨®gativ] Interrogativo. [int¨¦rment] Entierro. entretejer. Linggatong. mediar. [interr¨®gatori] Interrogatorio. Intestate. Pakikialam. Tumanong. Interposition. sa loob. kasi . dentro. [interl¨¦s] Entrelazar. Interlocutor. v. patub¨°. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. Intersect. v. Interment. n. Interest. yugt?. [interl¨¢in] Interlinear. Interrupt. [interv¨ªn] Intervenir. ihal¨°. provecho. [int¨ªmidet] Intimidar. gumamba l¨¤. makihalobilo. pagkabulal¨¢s. Intimation. Interrogative. Makialam. adj. entreponer. pakl?. v. n. funeral. adj. Pag-itan. [interpoz¨ªcion] Interposicion. D? mabat¨¢. adj. Pahalata. Intimate. Mapanghimasok. [¨ªnterest] Interesar. manghimasok. prep. manghimasok. Intestine. makialam. Intermarriage. n. adj. pahinga. Sa. pumakl?. isal¨ªt. familiar. Internal. ang kausap. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. Intestinal. Nauukol sa tanong. [intern¨¢cional] Internacional. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. [¨ªntimet] ¨ªntimo. v. intervalo. Intimidation. [int¨¦stet] Intestado. estorbar. Intervene. Intolerable. v. Interline. Intervention. Pananakot. Isal¨ªt. S¨¢litaan. Interim. [interu¨ªv] Entretejer. s¨¢litaa n. Ilahok. sumabad. Interloper. v. [¨ªnterim] Intermedio. tripa. mediacion. Intersperse. Interior. [int¨¦rpret] Interpretar. cordial. Bituka. n. magtanong.

[inv¨¦cion] Invasion. sumiyasat. adj. borrachera. [int¨²m] Enterrar. adj. pagkabihasa. v. Invective. walang takot. Inventory. v. [int¨®n] Entonar. v. adj. pagkalang?. v. Paglusob. Invasion.gp¨¢s. Inure. Magul¨®. ipasok. sepultar. adj. Invade. dar vigor. n. Hind? mababago. averiguacion. averiguar. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. Intone. osad¨ªa. adj. Papaglikaw likawin. v. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. lab¨°. entremetimiento. adj. Pawal¨¢n ng kabuluhan. [inv¨¦d] Invadir. v. P¨¢ngitain. baligtarin. baligtad. n. Ipakilala. n. nanglalait. [in¨ªurment] H¨¢bito. Ilib¨ªng. adj. mahirap. Intricacy. Intrigue. Inundate. [inv¨¦ncion] Invencion. [intri¨²cion] Intrusion. n. humarang. [intri¨²siv] Intruso. Investigate. Intrusion. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. Inveterate. mabihasa. v. Inventor. Invert. [intr¨¢ctabl] Intratable. complicado. v. Intrude. n. [inv¨¦nt] Inventar. [inv¨ªgoret] Vigorar. [int¨®csiket] Embriagar. Intrepidity. manghib¨°. Intrepid. [¨ªnventori] Inventario. pagpapas ok. mag-usis¨¤. likha. Intractable. Walang kabuluhan. [intr¨ªg] Intriga. Pagsisiyasat. Kasuutan. sumal akay. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. Nauukol sa pakikialam. tumiwal¨¤. Invest. Inutility. [inv¨¦st] Invertir. lumusob. [inv¨¦rs] Inverso. n. Katiwal¨ªan. [intiu¨ªcion] Intuicion. introduccion. Lubhang mahalaga. d? m¨¢kansap ng mabuti. adj. Intoxicate. [intri¨²d] Entremeterse. [¨ªntriket] Intricado. interno. Lumasing. Buhayin ang loob. Inversion. n. pag-apaw ng tubig. manghimasok. Investigation. maylikha. embarazo. Makialam. descubrir. sikot. Intonation. [¨ªntrikesi] Embrollo. Intuition. invertir. Pagkukut¨¤. Investment. [introd¨¢ccion] Presentacion. v. n. lumikha. Pangahas. Manghikayat. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. Intrigue. [ini¨²r] Acostumbrar. Inveigle. [inund¨¦cion] Inundacion. [inton¨¦cion] Entonacion. malab¨°. umaalipusta. arrojado. trama. [inv¨¦rcion] Inversion. Masungit. paguu sis¨¤. [investigu¨¦cion] Investigacion. v. Sarili. habituar. Paglalasing. dumaluhong. Invalidate. introducir. la inversion ¨® empleo del dinero. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Baha. [intrip¨ªditi] Intrepidez. [inv¨¦stiguet] Investigar. guluhin. dificultad. [inv¨¢lidet] Invalidar. Intrusive. [inv¨¦ntor] Inventor. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. Pagkatugma. fiar. Invigorate. . trastornado. Magpakana ng lal¨¢ng. Lumusob. v. Maykatha. Kumatha. magtrinchera. [in¨²ndet] Inundar. v. [intr¨ªg] Intrigar. Lal¨¢ng. lamp¨¢. adj. Tiwal?. adj. Inurement. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. n. Intrust. [intr¨¦nch] Atrincherar. v. n. adj. [inv¨¦stment] Vestido. Pagpapakilala. Nanunungayaw. adj. Sa laob. [introdi¨²s] Presentar. Kawal¨¢n ng kabuluhan. [intr¨¢st] Confiar. Gul¨®. Pagkahirati. inapreciable. n. v. [inv¨¦riabl] Invariable. pagtitrinchera. n. v. v. Intrenchment. n. [iniut¨ªliti] Inutilidad. Bumaha. acometer. [inv¨¦rt] Invertir. pagkabaligtad. n. v. Matigas ang ulo. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. Intrinsical. n. n. n. Invalid. gugulin. Intrench. [inv¨¦ctiv] Invectiva. Tiwaliin. Intricate. costumbre. Magkatiwal¨¤. Invaluable. pagsalakay. & n. Pakikialam. man ulsol. abala. Invariable. Inverse. [inv¨¢liuabl] Invaluable. Mahirati. n. pagkawalang takot. umapaw ang tubig. v. Introduction. n. Magkut¨¤. magul¨®. pasikotsikot. Intoxication. hira . Intwine. v. [inv¨ªgl] Seducir. Invention. enga?ar con arte y ma?a. sitiar. [inv¨¦teret] Inveterado. Inundation. trastornar. Introduce. Intransitive. anular. palakasin ang loob . pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. Intomb. Tumugma. Katha. emplear. loob. Siyasatin. asaltar. Invent. usisain. persuadir. Kapangahasan. unsiam¨ª.

swail. Balintun¨¤. Sa dakong loob. adj. [¨ªrriguet] Regar. Irretrievable. adj. Invitation. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. Irony. Irredeemable. Irrepressible. v. Bakal. tumawag. fastidioso. [invok¨¦cion] Invocacion. [inv¨ªnsibl] Invencible. Involve. Irreparable. ¨ªntegro. v. [irr¨¦diet] Irradiar. Irk. pagpapatubig. imp¨ªo. adj. incensurable. arrollar. adj. n. adj. [?rc] Fastidiar. Irksome. adj. D? malunasan. adj. D? sinasadya. Hind? bagay. [irr¨¦parabl] Irreparable. enojo. n. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. Wala sa ayos. Invocation. urong-sul¨®ng. planchar. anyayahan. Nakayayamot. adj. Iron. adj. D? makita. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. [¨¢iris] Arco iris. [irr¨¦levant] No aplicable. Irrevocable. [irr¨¦lativ] Sin regla. n. Inviolate. tawag. Magdilig. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. adj. Irregular. Invite. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. Walang pananagutan. Invoice. [¨ªrcsam] Tedioso. D? malabanan. [¨¢iron] Aplanchar. n. [¨¢irful] Iracundo. [¨¢ir] Ira. adj. adv. Pagdidilig. D? m¨¢iul?. n. Irresistible. [ir¨¦t] Iracundo. Irreconcilable. [irr¨¦verent] Irreverente. Pag-aalanganin. Irreproachable. Walang ayos. sumam¨°. Ireful. Irish. D? m¨¢ikakaila. brillar. [irr¨¦dians] Irradiacion. [inv¨®lv] Envolver. s¨¢lawahan. bu?. patubigan. sin orden. Iron. bumalot. Inviolable. Irrefutable. adj. Ironic. col¨¦rico. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. Invoke. [invit¨¦cion] Invitacion. adj. suplicar. D? mabaw¨¬. Irrelevant. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. Irate. D? mapighat¨¬. Irreverent. Manalangin. [irrigu¨¦cion] Riego. adj. Walang pananampalataya. D? matalo. Inward. adj. n. [irrisp¨®nsibl] No responsable. [irril¨ªdches] Irreligioso. v. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. . adj. v. Walang katwiran. Invocate. adj. [irr¨¦verens] Irreverencia. adj. Balintun¨¤. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. Taga Irlanda. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. d? mapasuk¨°. [inv¨¢iolet] Ileso. Iris. D? matub¨®s. Yamamot. D? mabawasan. [inv¨¢it] Invitar. implorar. convidar. kumintab. n¨¢loloob. Irremediable. v. [inv¨®lunteri] Involuntario. adj. Invisible. adj. implorar. Irresponsible. invulnerable. sa loob. Irresolute. Inward. Loob. D? madah¨¢s. [¨ªnvois] Factura. adentro. n. n. v. [¨ªnvoket] Invocar. [irridi¨²sibl] Irreducible. Irreligious. Magagalit¨ªn. Invincible. Dalangin. paguurong-sulong. n. Irrigation. adj. D? mababago. Mamirinsa. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. n. Irreducible. paglup¨¬. [inv¨ªzibl] Invisible. adj. & n. v. convite. umin¨ªp. D? tabl¨¢n. enfado. Irresolution. n. Magagalit¨ªn. sumam¨°. adj. Walang kapintasan. nakaiinip. Bahag-har¨¬. pagsasalawahan. Mag-anyaya. adj. Irradiate. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. d? masaktan. Numingning. walang pitagan . Irascible. Irreligion. Walang galang. Irreverance. Walang pakundangan. [air¨®nic] Ir¨®nico. d? kus¨¤. Magagalit¨ªn. Pagtiklop. [¨¢irish] Irlandes. Irradiance. [ir¨¢sibl] Irascible. Irrespective. adj. Irrigate. Irrational. adj. [¨ªnward] Interior. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. descortes. n. [irrid¨ªmabl] Irredimible. D? m¨¢kasund?. kintab. Involuntary. Irrelative. adj. adj. [¨¢ironi] Iron¨ªa. adj. Involution. [¨¢iron] Hierro. n. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. Anyaya. [irr¨¢cional] Irracional. [irriz¨ªstibl] Irresistible.Invigoration. [irripr¨®chabl] Intachable. Ningning. adj. walang sukat ipanagot. [involi¨²cion] La accion de envolver. adj. D? naan¨®. [invai¨®labl] Inviolable. adj. Pagpapalakas ng loob. d? tabl¨¢n. pig¨ªng. [irril¨ªdchen] Irreligion. Invulnerable. Irrecoverable. Galit. indeciso. Dumalangin. D? mabaw¨¬. [irr¨¦guiular] Irregular. Tumiklop. ¨¢langanin. v. lumulon. poot. [irrifi¨²tabl] Indubitable. Pagkawalang galang. n. adj. adj. [inv¨®k] Invocar. Ire. mamanhik.

n. [dcho] Quijada. n. adj. pron. Hind? pantay. c¨¢ntaro. kumirot. Irruption. Jade. Baging. tinaja. despachar. [ait¨ªnerant] Itinerante. n. Japanese. Islet. inggit. January. Mapanibughuin. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. Irritation. Isolate. picazon. Jam. & n. itiwalag. Taga Italya. Irritable. n. n. Masay¨¢. Jabberer. delicado. adj. [¨ªsiu] Salir. pagal¨¤-gala. n. lutasin. [dch¨¢nti] Alegre. Munting pul¨°. umagas. rezelo. evento. agas. B¨ªlangguan. [dch¨¢nti] Ostentoso. Pul¨°. Iterate. bant¨¢l. [¨ªrritabl] Irritable. Itself. v. Humapd?. Jacket. v. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. [it¨¢li?n] Italiano. adj. [irrit¨¦cion] Irritacion. Sumatsat. n. gayon din. Iyan din. Hap¨®n. [dch¨¦lasi] Zelos. n. J Jabber. Issue. burla. lipay. Kabayong p¨¢upahan. n. [¨ªrritet] Irritar. makipagtalo. [¨¢isl] Isla. v. Jail. resulta. Itulak. Jackanapes. n. [itch] Sarna. Ipitin. [dch¨ªlas] Zeloso. Item. Yaon. mainggitin. [isri¨¢lait] Israelita. Tuks¨®. It. hin al¨¤. [dcham] Apretar. [dch¨®bon] Quijada. [dchangl] Re?ir. altercar. [dche] Gayo. n. v. pron. [¨¢item] Item. tarro. estrechar. [¨¢ivori] Marfil. Halea. iyan. Salitang d? mawawaan. Itch. Jaunty. banga. Ilay?. adj. Itinerate. Jealousy. Chaketa. n. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. adj. mapagmakis¨ªg. bir¨°. Maglakbay. Jeer. Jaunt. Enero. Ulit. Jagged. n. [¨¢ilet] Isleta. . Isang ur¨¬ ng ibon. Irritate. [dch¨¢rgon] Jerigonza. Titik na kursiba. Island. n. Jealous. n. Itinerant. barong maikl?. Pagliliwaliw. Saro. n. [iter¨¦cion] Repeticion. Jailer. Ulitin. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. [it] Lo. [dch¨¢gued] Desigual. Maselang. pangyayari. n. Makipagkaalit. reiteracion. bilibid. mamagod. [dchek] Juanito. Jar. n. n. [dched] Caballo alquilon. [dched] Cansar. n. Janitor. Silakb¨®. errante. [dch¨¢ket] Chaqueta. Yamot. v. n. otro si. [j¨¢berer] Parlanchin. Jack. Jay. Lumabas. [dchant] Excursion. salitang utal. adj. [dch¨¢kiulet] Lanzar. Prayleng dominiko. Janty. flujo. Jacobin. Panibugh?. mapakialam. pang¨¢. pangil ng elepante. adj. lo mismo. Itch. [¨ªsiu] Salida. dentado. n. sigalb¨®. [dch¨¢panis] Japon. pangimbulo. n. mequetrefe. n. Jailbird. [irr¨¢pcion] Irrupcion. envidioso. brotar. Bilangg?. taga Hap¨®n. Jaculate. Ngipin ng lagar¨¬. [it¨¢lic] Letra cursiva. [¨ªsolet] Aislar. Issue. Palakad-lakad. [dch¨¢nitor] Conserge. in¨ªp. festivo. [dch¨¢niueri] Enero. v. Jaw. [dchir] Mofa. tapayan. Israelite. Japan. v. n. [itch] Picar. Jangle. [its¨¦lf] El mismo. Jawbone. Mayayamutin. Ivory. arrojar. n. v. Jargon. v. Jam. Palasatsat. n. siya. [dchap¨¢n] Japon. [dchar] Jarro. [dchel] C¨¢rcel. Hap¨®n. n. galak. sospecha. siya nga. masamang babae. n. tab¨°. [¨¢iland] Isla. Jag. Ivy. v. n. la sota entre los naipes. n. Pang¨¢. [¨ªteret] Repetir. Garing. [dch¨¢caneps] Impertinente. Isle. Gal¨ªs. Mayamot. Italian. mujercilla. v. [dch¨¦ler] Carcelero. Iteration.Irritability. n. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. Swan. Siya rin. la misma. [ait¨ªneret] Viajar. Malik¨®t. [¨¢ivi] Hiedra. n. twa. Yamot. [j¨¢bber] Charlar. Taga Israel. Italic. pasyal. [dchag] Diente de sierra. [dch¨¦lberd] Preso. ibukod. sota ng baraha. Paglabas. Pumagod. Sihang. n. n. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. Jade. adj. Pul¨°. adj.

agregar. M¨¢nanakay sa kabayo. Joggle. Joker. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. [dchij¨®ba] Johov¨¢. Jesus. Jockey. pagsasay¨¢. kagalakan. Maglakbay. Jeopardize. [dch¨ªfi] Instante. n. Nauukol sa hudy¨®. Jingle. Hiyas. m¨¢nunuks¨®. adj. Jest. Journal. magpataw¨¢. Pumutok. [dch¨¦ziuit] Jesuita. lanzar. Soleras.Jeer. Punto. peligro. n. kasayahan. Masay¨¢. n. [dch¨®li] Alegre. regocijo. hampasin. Jehovah. resonar. n. Jog. jud¨ªo. Put¨®k. trabaho. pang-araw-araw. [dchok] Chanza. [dch¨¦rnalist] Periodista. [dch¨®ki] Trampear. escarnecer. M¨¢ngangalakal ng hiyas. [dch¨®ki] Jinete. n. [dch¨®int] Coyuntura. [dchot] Apuntar. n. Manulak. galak. [dchog] Empujar. Land?. Jeopardy. mapagpataw¨¢. v. jovial. ikam¨¢. [dchok] Chancear. n. Joke. kagalakan. festividad. hampas. Journalism. gal¨¢k. [dch¨®int] Juntar. v. bufon. Palabir?. Jolliness = jollity. Journalist. Masay¨¢. alegr¨ªa. Sumama. n. Magbir?. pagpapataw¨¢. festivo. [dch¨¦rniman] Jornalero. Journey. festivo. a?adir. Jet. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. Jilt. n. Mang-aar¨¢w. n. viaje. [dchoc¨®s] Jocoso. panganyay¨¤. Jocularity. [dchi¨²] Judio. Kasukasuan. kumalog. Magtulak. Jelly. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. [josl] Reempujar. n. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. Nauukol sa heswita. tulak. Heswita. [dch¨®in] Juntar. Jocular. tilde. enga?ar. panginoon. [dchoc¨®snes] Jocosidad. n. Join. n. v. [dcherc] Sacudir. Jingle. Umalog. [dchig] Baile alegre. [dch¨®ker] Burlon. Jocosity = jocoseness. chancero. sumalumpit. Jolly. [dchot] Jota. sacudida. Hudy¨®. [dchilt] Coqueta. Jollity. Jest. [dch¨ªsas] Jesus. adj. kir¨ª. v. Mangday¨¤. n. tuldok. adj. Itala. Samasama. [dchest] Bufonearse. Jester. [dcholt] Traquear. Job. Paglalakbay. bumug¨¢. [dcherc] Latigazo. matam¨ªs. Palabir?. Jig. n. ¨ªlangkap. Jilt. Jiffy. adv. Jot. sumanib. n. Bir¨°. Journey. mapagpatawa. magbir?. Hes¨²s. v. n. [dchingl] Retint¨ªn. [dch¨®kiular] Jocoso. [dch¨¦li] Jalea. burla. diarista. n. resonido. Jocund. Tabig. v. Panganib. Jocoseness. n. iakma. n. Isama. momento. Jewel. Hagup¨ªt. adj. kumir¨ª. idagdag. Joint. Hale¨¢. Jostle. Jesuitic. [dchest] Chanza. [dchog] Empellon. burlarse. n. v. isanib. v. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. Bumulwak. [dchilt] Coquetear. festivo. v. jelatina. n. [dch¨®kand] Alegre. Jewish. Jeweller. Masay¨¢. Jointly. adj. Sayaw na masay¨¢. Kumalansing. Jolt. n. masay¨¢. Jolt. azotar. [dch¨¦ster] Mofador. man gahas. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. burla. n. Manuks¨®. manghib¨°. Joist. alegre. Jog. paglalakad. v. [dchob] Friolera. pagp apataw¨¢. v. Gawa. n. adj. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. arriesgar. Heob¨¢. Journeyman. n. unir. [dchi¨²ler] Joyero. Jerk. Joint. [dcholt] Traqueo. lumabas ng pabligla. n. tunog. jocosidad. v. v. sacudimiento lijero. v. [dchir] Mofar. [dch¨®intli] Juntamente. n. Jot. gal¨¢k. Pagpapatawa. [dch¨¦rni] Viajar. labor ¨® trabajo de poco momento. Jesuit. pangamb¨¤. alegre. [dchingl] Reti?ir. Kasayahan. . Jockey. n. manuks¨®. punto. Jerk. v. Mapagpataw¨¢. Jocose. tuks¨®. Lumand?. Joke. [dch¨¦pardi] Riesgo. [dch¨¦rnalism] Periodismo. v. [dch¨¦rnal] Diario. P¨¢hayagang. Bir¨°. Jew. Sangdal?. mangbady¨¢. [dch¨ªul] Joya. Ipanganyay¨¤. [dchet] Echar. isapanganib. v. Hagupit¨ªn. Kalansing. Say¨¢. Panunulat sa p¨¢hayagan. Magbir?. [dch¨¦rni] Jornada. n. n.

Nauukol sa h¨²kuman. n. n. Nauukol sa mga Hudy¨®. Tagahatol. sin jugo. [dchi¨²venil] Juvenil. [dch¨®ias] Alegre. n. n. Karugtong.Journey-work. Pulong. walang kasayahan. Say¨¢. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. Justifiable. jugo. n. Jut. Judaical. adj. Just. Luks¨®. [dch¨¢stis] Justicia. Ihal¨°. Mabait. adj. recto. Gal¨¢k. gozoso. v. mak¨¢bangga. kaanib. kapulungan. Joyless. Hubile¨®. judicial. [dch¨¦mbl] Mezcla. matalin¨°. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. Hal¨°. festividad. [dch¨®vial] Jovial. Say¨¢. adj. [dchun] Junio. prudente. n. [dchi¨²si] Jugoso. July. v. Jug. n. n. [dchi¨²bili] Jubileo. exactamente. patu nayan. Juvenility. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. Gal¨¢k. [dchamp] Saltar. [kel] Berza. [dchi¨²s] Zumo. kapangyarihan. Mapanglaw. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. coyuntura. Hatol. n. Jungle. n. Judgment. Talbak. Just. Jubilant. Judicial. [dch¨¦nket] Dulce seco. n. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Matam¨ªs. [dchadch] Juzgar. Judge. Jumble. [dchiud¨ªcial] Judicial. union. Jumble. Juncture. n. Juvenile. Justice. [dchast] Justo. festivo. v. n. Nauukol sa pagkabat¨¤. [dchadch of piz] Juez de Paz. Junk. Hukom-tagapamayap¨¤. [dchul¨¢y] Julio. [dch¨¢gler] Juglar. adj. patotohanan. Junket. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. M¨¢nanalamangk¨¢. Pagkabat¨¤. n. Justify. [dchi¨²deizm] Judaismo. Lalong bat¨¤. Judge of Peace. Junket. katwiran. Nauukol sa hukuman. [dch¨®yfulnes] Alegria. [dchadch] Juez. n. v. n. regocijo. Jury. [ke] Ka (ka). Joy. tap¨¢t. Jurisdiction. inang-palan. Kaugpong. n. [dchamp] Salto. recrearse. Juggle. Juridical. K K. [dchagl] Juego de manos. brincar. n. Jovial. [dchiud¨¦ical] Judaico. Magpig¨ªng ng lihim. Judaism. [dch¨¦mbl] Mezclar. Masay¨¢. adj. Nauukol sa h¨²kuman. adj. Jump. gal¨¢k. Lumuks¨®. [dchenk] Junco. adj. [dc¨²nccion] Junta. Juggle. Kat¨¢s. gubat. [dchi¨²ri] Jurado. [dch¨²nta] Junta. Joy. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. adj. [dchiud¨ªcias] Juicioso. Upa. [dch¨¢stifay] Justificar. Judiciary. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. Judicious. v. Kail. [dchoy] Gozo. v. n. j¨²bilo. masay¨¢. v. Makat¨¢s. Junior. lund¨¢g. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. [j¨¦nccher] Juntura. Sukat. Junction. adj. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. Juicy. gan¨¢p. Walang kat¨¢s. [dchangl] Matorral. paghuhukom. Magbigay matwid. Juiceless. n. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. Hulyo. Joyfulness. salamangkero. Pook na saklaw. Hunyo. magpatotoo. Salamangk¨¢. kabataan. v. . Justification. n. [dchi¨²sles] Seco. adj. matwid. Jump. Juice. juventud. reunion. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. [dch¨¢dchment] Juicio. Magalak. [dchoy] Regocijarse. n. Kagalakan. K (ka). [dch¨®iles] Triste. adj. Humatol. adv. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. Jubilee. June. n. Juggler. Kale = kail. Jubilation. Junta. Repolyo. Joyous. Kaganapan. n. n. n. [deh¨¦rniuerk] Jornal. sin alegria. brinco. [dchast] Justamente. adj. [dch¨²nior] M¨¢s joven. n. adj. Sukal ng matataas na dam¨®. n. n. n. Mak¨¢sagas¨¤. kasugpong. adj. j¨²bilo. Sang-ayon sa katwira n. Hukom. Ganap. Magsalamangk¨¢. Joyful = joyous. Joviality. [dchag] Jarro. Pagmamatwid. adj. humukom. matwa. kagalak¨¢n. [dchagl] Hacer juegos de manos. lumundag. Judge. conforme ¨¢ razon. Puspos ng kagalakan.

[kertl] Manto. [ketl] Caldera. n. bolador. [k¨¦tl-dram] Timbal. Kick. [kic] Patear. [n¨¦veri] Pillardia. matulis. n. [kil] Quilla. Kick. arqueado. katalinu an. n. But¨® ng bunga ng kahoy. gawang masama. [k¨ªnship] Parentela. p¨ªcaro. Kindred. Matalas. Knar. Switik. n. n. matalin¨°. perspicacia. sutil. [kin] Afilado. n. asesinar. Simbahan. v. Keel. [nar] Nudo. kamag-anakan. [king] Rey. Katalinuan. Kind. Gimbal. big¨¢y. n. Ur¨¬. manikad. n. Bat¨® ng kataw¨¢n. Hinlog. Kingfisher. an gkan. tadyak. [keg] Cu?ete. [ki] Llave. magpaningas. [k¨ªngdom] Reyno. Baluktot. [k¨ªnsfolc] Parentela. palamara. Har¨¬. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. Kaharian. Kitten. Lumbas. [k¨ªndl] Encender. isang ur¨¬ ng ibon. Kinsfolk. n. [k¨¦rnel] Pepita. Magtitis. n. [k¨ªper] Guard¨ªan. [narld] Nudoso. cometa. Kidnap. Kingdom. [kinsw¨²man] Parienta. casta. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. n. Pumatay. adj. n. tus o. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. Keeping. Kindle. sutileza. parientes. Kirk. adj. adj. Keepsake. Sip¨¤. n. n. Kamag-anak. . n. penetrante. agudo. n. Kawa. Kindness. [kiln] Horno. Kilya. Kidney. n. barrilito. [kingl¨¢ik] Regio. katulisan. [k¨ªndred] Emparentado. ben¨¦fico. [kid] Cabrito. Kalikutan. n. [k¨ªngfisier] Martin pescador. n. Kulungan ng aso. Key. Kalahating barriles. [kic] Puntapi¨¦. v. [kindred] Parentesco. [k¨¢ind] Especie.Keck. Kamag-anak. n. Knave. klase. Kahinlugan. n. n. [k¨ªdni] Ri?on. n. Knack. [k¨ªping] Custodia. Kagandahang-loob. clave. Kiln. [k¨ªmbo] Encorvado. Magandang loob. [k¨¦nel] Perrera. n. [k¨¢it] Milano. adj. Kaloob. n. Kinsman. Pag-aalag¨¤. Kamag-anak. Kilderkin. atabal. [kip] Guardar. [kerk] Iglesia. n. Keenness. mabuting asal Kind. Kiss. Keeper. travesura. [k¨¦rchif] Cofia. [k¨ªjol] Agujero de la llave. Kamag-anakan. regalo. Keg. Kinship. [kitn] Gatito. Hurn¨®. butihin. Magsangag. n. adj. Kindred. n. tener nauseas. Manip¨¢. Kiss. Kid. Hal¨ªk. Kennel. kabutihang ugal¨¬. Alampay. acocear. inflamar. malikot. Kin. calidad. n. Kinglike. [ken] Vista. Ken. Humal¨ªk. bakuk?. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. [kit] Botellon. v. Butas ng sus¨¬. n. sumip¨¤. Tagapag-ingat. Kiln-dry. n. [k¨¢indnes] Benevolencia. Kit. v. Bariles na munt?. n. adj. Keep. Katalasan. capa. [kil] Matar. v. Kernel. Kettle. Batang kamb¨ªng. [k¨ªnes] Agudeza. enardecer. Magnakaw ng bat¨¤. n. Kut¨ªng. n. Keen. Mabuk¨®. papelote. Kinswoman. [kis] Besar. Kimbo. n. Malaking bote. Kerchief. [kin] Parentesco. bondadoso. Balabal. Kitchen. manadyak. Kirtle. Kettle-drum. Keyhole. magsind¨ª. birang. n. [kec] Querer vomitar. [k¨ªnsman] Pariente. Sus¨¬. King. v¨ªnculo. n. v. Kusin¨¤. [k¨ªlderkin] Medio barril. Kite. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. n. n. kamag-anak. kamag-anakan. pany?. Kamag-anak na babae. Parang har¨¬. patada. [nev] Bribon. Tanaw. [kis] Beso. Umalibadbad. guarda. n. Kingly = kinglike. [k¨ªpsek] D¨¢diva. sikad. pag-iingat. n. katusuhan. v. Lawin. [k¨ªchen] Cocina. habilidad. parentela. pa?uelo. n. v. Kill. Keystone. Knavery. Mag-ingat. Knarled. Buk¨®. [nac] Destreza.

[l¨¦bor] Trabajo. afeminado. kakulangan. trabajar ¨¢ punto de aguja. Knuckle. bataan. travieso. adj. [lad] Mozo. Matalin¨°. dama. [le¨ªd] Cargar. v. Lacker. labor. Matrabaho. [l¨¢seret] Lacerar. mahira p. boton de las flores. hapakin. makakilala. tanda. Barnis¨¢n. n. n. adj. Knotty. Laka. Lacerate. Nauukol sa luh¨¤. [not] Anudar. gining. [l¨¢crimal] Lacrimal. Magkulang. Umb¨®k. Labor. Ladyship. [leb¨®ri?s] Laborioso. [l¨¦borer] Trabajador. Knob. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. n. Pagkaginang. masama. llamar. Lack. Laboratoryo. [n¨¢kl] Artejo. adj. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. [n¨¢if] Cuchillo. Laka. necesitar. Ibuhol. marunong. mang-aar¨¢w. encaje. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. [l¨¢ker] Laca. kailangan. mangailangan. [nob] Bulto. despedazar. especie de barniz. maselang. Lacquer. [l¨¦di-laik] Delicado. pagkaginoong babae. [not] Nudo. [c¨®ran] Alcoran. nota. v. querida. Know. Ladleful. [lac] Faltar algo.Knavish. [l¨¢ki] Lacayo. v. llamada. Knot. pahiwatig. magsikap. carecer. Knitting-needle. n. barnis. panal¨¬. inteligente. Salawal na putol. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. Laceration. tawag. L Label. nudillo de los dedos. [l¨¢ker] Laca. Pangmasa. Gumawa. n. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. [l¨¦di] Se?ora. n. n. Lackey. maalam. ale. Label. magdal¨¢. n. Lading. Lachrymal. Knickerbockers. Mabuk¨®. n [n¨ªding-trof] Amasadera. adj. Gawa. n. [l¨¢birinz] Laberinto. Lade. Bat¨¤. trabajoso. Magpasan. n. Knotted. conciso. madal?. tugatog. panandok. Wahiin. Ginang. [l¨¦bor] Trabajar. [noc] Tocar. Knowledge. Laconic. [le¨ªz] Lazo. Knife. [l¨¢crimos] Lloroso. n. n. [ni] Rodilla. Lachrymose. Ladder. Laborer. Buk¨® ng dalir¨¬. n. jornalero. Katulong ng kuchero. Knead. adj. adj. [l¨¦dlful] Cucharada. Knot. trabaho. Mahinhin. Manggagaw¨¤. Manah?. Makaalam. v. n. Kneading-trough. menester. adj. n. inteligencia. Laboratory. magtrabaho. v. Sulat. Laso. Lack. pagkatal¨®s. pilasin. [nol] Cima de una colina. pagkakilala. Pas¨¢n. v. Nauukol sa lab¨¬. v. buk¨® ng kahoy. n. Ladylove. Magmasa. lanseta. Lace. Pangganchilyo. n. Knobby. [n¨®ted] Nudoso. pagsandok. Tuhod. Knee. Laborious. n. penoso. [l¨¢ker] Barnizar. adj. n. Hagdang mataas. Kneel. Knowing. [n¨²ing] Instruido. Knit. se?orita. paghapak. Knock. tal¨¬. Koran. [n¨®ti] Nudoso. [n¨®ledch] Conocimiento. [n¨¦vish] Picaro. patao. pagpilas. Lacker. [nil] Arrodillarse. billete. v. n. n. Tumuktok. Mabuh¨®l. n. conocer. adj. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. [noc] Golpe. Mabuh¨®l. Knock. v. Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. Sandok. Kulang. Tukt¨®k. n. Ladle. adj. Sundang. talibugs?. [nid] Amasar. [lac] Falta. gumanchilyo. Buhol. [l¨¦ding] Carga. Labyrinth. enkahe. adj. Laconical = Laconic. n. esforzarse. nudo en la madera. breve. cord¨®n. Malikot. v. n. b¨²ko ng bulaklak. Knoll. [l¨¢boretori] Laboratorio. entretejer. italibugs?. Taginting. Ladylike. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. Lady. [nit] Enlazar. desgarradura. masahin. n. [laser¨¦cion] Laceracion. n. v. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. entendido. n. n. dificil. cuerda ¨® cinta. n. Kaalaman. muchacho. Luh¨¢an. Sandok. [l¨¦bel] Esquela. Ang nililigawan. Lumuhod. Taluktok. Lad. [nel] Clamoreo. tumawag. [lec¨®nic] Lac¨®nico. n. Knell. [l¨¦bial] Labial. . Pagwah¨¬. [n¨®bi] Lleno de nudos. [l¨¦dilav] Dama. [nu] Saber. parang babae. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. v. isang klase ng. Labor. salita ng lab¨¬. fatiga. Maikl?.

adj. [l¨¢pidari] Lapidario. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. quedarse atr¨¢s. Lame. Large. Laml¨¢m. Landscape. n. Lapse. Languor. n. [le¨ªmnes] Cojera. Lark. pananalita. mangh iluk¨¤. P¨¢minggalan. pagayon-gayon. Panaghoy. [land] Desembarcar. Land. n. [lans] Dar un lancetazo. Landing. n. isang klase ng ibon. adj. May maraming pag-aaring lup¨¤. tierra. Pamamaslang. Pilayin. sumibat. estropear. [l¨¢nguor] Languidez. [landj¨®lder] Hacendado. Land-tax. n. Lamp. v. Laggard. Landlady. n. Lard. n. Largess. Lamentable. Malake. [lardch] Grande. n. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. Bwis sa lup¨¤. [l¨¢mpblac] Negro de humo. Pil¨¢y. n. kaha bag-habag. adj. lenguaje. panangis. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. Maningning. Lair. Mahin¨¤. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. [le¨ªm] Cojo. tamad.Lag. n. hib¨ªk. Laggard. Panenekas. [laps] Lapso. Batang tupa. n. May malaking pag-aaring lup¨¤. holgazan. lunsaran. regazo. adj. v. v. bayad sa lup¨¤. Landholder. Dagat-dagatan. tanda. v. pagkapilay. farol. [l¨¢ndmark] Mojon. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. Lancet. Kawal na may sibat. Lanseta. pastura. Landed. paninirang puri. n. Parol. [l¨¢rdchnes] Grandor. traspi¨¦. Land. Languid. [le¨ªr] Cubil. Tumudla. P¨ªlay. saltar en tierra. [l¨¢gard] Tard¨ªo. [l¨¢ndlord] Casero. desliz. inilunsad. n. Tiklop ng damit. magp¨¢huli. da¨ªng. Manglata. Pagitan. marca. Lament. [lam¨¦nt] Lamentar (se). n. [l¨¢gard] Harag¨¢n. Landing-place. Lantern. Mag-utay-utay. Language. Kandilang malak¨¦. Largeness. [land] Terreno. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. n. [le¨ªn] Callejuela. [lam¨¦nt] Lamento. lastimoso. duma¨®ng. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. [lans] Lanza. Managhoy. [l¨¢rder] Despensa. n. [lard] Manteca de puerco. Pagayon-gayon. [l¨¢mbent] Centelleante. Malamlam. manghin¨¤. panglalata. Lancer. Lampblack. n. hu¨¦speda. [l¨¢mbkin] Corderito. deplorable. kahina-hinayang. n. Patoto. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. Lamentation. [le¨ªm] Lisiar. n. caida. [l¨¢nding] Desembarco. n. [lag] Moverse lentamente. Hukb¨® sa lup¨¤. Lame. n. Larboard. extenuarse. [lament¨¦cion] Lamentacion. makislap. [l¨¢ndskep] Paisaje. v. estropeado. Lance. Lansquenet. Lamp-post. Lake. [lag¨²n] Laguna. n. [lamp-post] Candelabro. Lank. Lapel. Lagoon. Langay-langayan. Lance. Kasakit-sakit. n. n. n. n. n. Lak¨¦. [le¨ªk] Laguna. [lamp] L¨¢mpara. Lampoon. adj. [l¨¢rbord] Babor. Lamb. n. mabagal. [l¨¢rdches] Liberalidad. pagkadulas. Daungan. mamanlaw. [lang¨¹ish] Decaecer. Land-forces. n. [lap] Faldas. pagkakamal?. Kagandahang asal. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. Tupang munt?. [lark] Alondra. [lamb] Cordero. n. v. Lap. entristecerse. n. pilayan. adj. melanc¨®lico. kalakhan. pumund¨®. Lapidary. Paglunsad. Agiw ng usok. hingkod. n. desfallecimiento. manangis. [lap] Lamer alguna cosa. Kandungan. v. Larceny. mapanlaw. Sib¨¢t. Dagat-dagatan. Larder. Wik¨¤. [l¨¢ndledi] Casera. Lane. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. Lament. n. sinapupunan. adj. Lup¨¤. n. Panaghoy. n. n. holgaz¨¢n. [l¨¢nset] Lanceta. Lap. yam. Mantik¨¤. Languish. Ilaw¨¢n. . [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. [l¨¢ncer] Lancero. [l¨¢pel] Solapa. adj. huesped. Daang makipot. Humimod. Lambkin. Kawal na lak¨¢d. gemido. Lambent. Lumunsad. extension. [l¨¢mentabl] Lamentable. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. [lantern] Linterna. T¨¢nawin. kordero. Makupad. [lanc] Flojo. n. libelo. makintab. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. n. n. Lameness. n. n. n.

fatiga. Laurel. [lass] Doncella. Lavatory. proceso. Matagal. Magbulastog sa pamumuhay. Laughter. n. Magbubong ng lata. n. [l¨¢fter] Risa. Launch. Lass. Laziness. [l¨¦] Poner. adj. Lath. Katawatawa. [l¨¦zines] Pereza. Nakakatawa. risada. Laxity. Tamad. [l¨®gu¨ªver] Legislador. Laureate. adj. n. n. [l¨®les] Ilegal. Lazy. Tal¨¬ ng sapatos. Lax. [le¨ªt] Tard¨ªo. Trump¨®. Usap. Maglagay. n. Lawmaker. Malibog. Mahin¨¤. Lathe. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. [l¨®yer] Abogado. permanecer. liston. n. Laur¨¦l. adj. [l¨¦zi] Perezoso. Tansong dilaw. adj. Lavish. Lalamunan. [l¨¦tent] Escondido. [l¨¢ten] Laton. v. Lassitude. Laundress. risada. moza. Last. Kahinaan. ling¨ªd. Laundry. v. n. n. Laugh. [l¨¢vish] Malgastar. Tanghal¨¬. adj. Lavish. v. n. [l¨¢sting] Duradero. Lava. humalimhim. v. n. Bula ng sabon. v. Latch. [lon] Prado. Lay?. Tagapaglagda ng kautusan. Lawn. agwat. Tag?. Laughable. Lawsuit. [l¨®ndres] Lavandera. adv. Lego. n. Lash. malaon. Uod. v. Silohiy¨¢. [l¨®rel] Laurel. tawa. [l¨¢dzer] Jabonaduras. [lacs] Laxo. matagal. Latchet. [laz] Trompo. [las¨ªvi?s] Lascivo. [l¨¢csiti] Laxitud. Tagapaglagda ng kautusan. Magsabon ng katawan. tender. adj. digno de alabanza. v. silip¨¢n. Lawless. n. Babaing manglalaba. adj. usap¨ªn. Kapuripuri. v. adj. n. [le¨ªt] Tarde. Lattice. Latent. Ilusong sa tubig. mahiga. [lanch] Botar ¨® echar al agua. adj. leg¨ªtimo. [l¨¢fabl] Risible. Lancha. adj. Abogado. n. Tanghal¨¬. n. Laban sa kautusan. [laz] Lata. Dalaga. lihim. Larynx. Sus¨®n sa h¨ªgaan. [l¨¢tis] Celos¨ªa. Nagkaganting-pal¨¤. n. n. Nauukol sa paghuhugas. adv. Hul¨ª. adj. Pumuri. adj. Late. Tawa. Last. n. Lawyer. Laud. n. Kautusan. n. ayos sa kautusan. Latten. [l¨¢tin] Latin. [l¨®riet] Laureado. [l¨®meker] Legislador. Lath. Latch. malwat. katapus¨¢n. flojedad. adj. permanente. [l¨¢rincs] Laringe. Lawful. [lanch] Lancha. v. [l¨¢vish] Pr¨®digo. Lately. Manghagup¨ªt. [last] ¨²ltimo. Lay. Laugh. n. [l¨¢titiud] Latitud. Layer. Layman. [le¨ªtli] Recientemente. n. Kahinaan. Law. v. liston. con risa. Kandado. [l¨¢teral] Lateral. adv. Bakood. Latin. [l¨¢votori] Lavatorio. n. Lata. [laz] Poner latas en las techumbres. Ngayon lamang. n. [latch] Cerrar con aldaba. . [l¨¦yer] Lecho. Laudable. n. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. Latter. flojo. Lash. n. [lo] Ley. v. wak¨¢s. [l¨¢ter] Posterior. Laughingly. ¨²ltimo. [last] Durar. Magtagal. n. l¨ªcito. n. [le¨ªman] Lego. Alibugha. Ikandado. tagapagsanggalang. [lash] Latigazo. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. oculto. seglar. P¨¢labahan. Law-giver. [l¨¦sitiud] Lasitud. Tumawa. Matwid. Hul¨ª. [laf] Risa. Latin. n. n. [l¨®dabl] Laudable. Lather. Latitude. [l¨®ful] Legal. ilunsad. adj. postrero. secreto. Launch. Katamaran. n. [latch] Aldaba de puerta. n. Late. Lasting. [lod] Alabar. Lather. [l¨¢va] Lava. Halakhak. [laf] Reir. Hagup¨ªt. maglwat.Larva. kapagalan. Patagil¨ªd. Lascivious. [l¨®siut] Pleito. malwat. Lateral. [l¨¢fingli] Alegremente. [lash] Dar latigazos. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. muting bapor.

Learner. Learning. v. tir¨¢. Legate. Legerdemain. [legat¨ª] Legatorio. n. Labis. Libro mayor. pumatnubay. Pamana. Legendary. v. [lern] Aprender. [li] Hez. Lumukso. Pay¨¢t. [lis] Arrendar. Katad. [left] Izquierdo. [lig¨¢liti] Legalidad. Katwiran. [l¨¦dcher] Libro mayor. Learn. Lead. Yaring katad. instruir. [lik] Gotear. [l¨ªdchend] Leyenda. [lip] Saltar. n. Kapayat¨¢n. Latak ng alak. [lig] Liga. [ledch] Borde. adj. v. Lecturer. estudiante. balat ng hayop. Lean. [lir] Ojeada. Leader. Sugong kinatawan. n. [l¨¦ccion] Leccion. [lin] Apoyarse. n. diputado. [lich] Sanguijuela. Tumutul¨°. Panayam na binabasa. Leaven. escritura de arrendamiento. Lebadura. Legality. [lid] Plomo. [lif] Hoja. [lir] Mirar de soslayo. n. [list] M¨ªnimo. adj. Ang pinamanahan. n. Legacy. Salamangk¨¢. n. fermento. Leave. abandonar. [l¨ªgalaiz] Legalizar. Sumandig. Leakage. agujereado. Lease. pag-aaral. Lection. kaalaman. [l¨¦vn] Levadura. [l¨¦dzer] Cuero. [l¨¦cchurer] Instructor. v¨ªa de agua. K¨¢liitliitan. Leak. Latak. [leg] Pierna. Magtur¨°. Leap. Leap. Leer. n. [lin] Flaco. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. May pinag-aralan. Lecture. [lis] Arriendo. [lip] Salto. Sa gaw? na may hangin. n. Nababasa. pradera. Dahon. Tingga. Leafy. legitimidad. Gilid. leg¨ªtimo. reclinarse. Leg. n. [l¨¦rning] Estudio. v. lumundag. Tul¨°. [l¨ªvings] Sobras. tagapamatnubay. Legal. Tagapamatnugot. n. Leathern. v. n. T¨ªpanan. [l¨ªki] Roto. conocimiento. [l¨¦dzern] De cuero. [lish] Atar con correa. adj. n. v. permiso. adj. [liz] Heces. Leanes. adv. Kinatawan. Left-handed.Lea. Panal¨¬. Hit¨¤. instruir. Talian. [left-jended] Zurdo. matalin¨°. n. tagaakay. Sulyap. n. brincar. [lid] Conducir. pellejo. Linta. Left. Leather. n. pie. n. v. n. Luks¨®. Matwid. Leash. [l¨ªder] Guia. Lease. Leaflet. residuo. ayon sa kautusan. Butas. Bumw¨ªs. Liksyon. galapong. Ledger. pabayaan. Pahintulot. v. humilig. n. [l¨ªkedch] Merma. paa. . Legible. League. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. Sumulyap. n. Legatee. n. Lean. [l¨¦guesi] Legado. k¨¢yarian. adj. Tumul¨°. Learned. [l¨¦cchur] Ense?ar. inteligente. k¨¢sunduan. Leaden. [l¨¦rnd] Sabio. n. [l¨ªgal] Legal. kathang salaylay. n. lundag. [ledn] Hecho de plomo. v. Leeward. [l¨¦dchibl] Legible. adj. Tiningga. adj. conducto. Kaliwete. [l¨¦rner] Escolar. [l¨¦cchur] Discurso. Iwan. alianza. [liv] Licencia. n. [lik] Gotera. Legalize. n. Leash. Ang nag-aaral. Tagapagtur¨°. Kaliwa. Pumatnugot. Bakood. Pangungupahan. v. n. [l¨¦guet] Legado. n. Kathakatha. Leavings. [l¨ªward] Sotavento. derrame. Leer. Lee. legitimar. Leak. marunong. n. Leaf. Leaky. guiar. tulu¨¢n. [liv] Dejar. adj. [lish] Correa. Least. n. Madahon. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. Legation. [l¨ªnes] Flaqueza. Ledge. n. Leech. [ligu¨¦cion] Legacion. Munting dahon. Isang-ayon sa kautusan. Lecture. adj. n. umakay. adj. embajada. v. [l¨ªfi] Frondoso. n. mag-aral. Pagkatuto. Kwento. Matuto. Leave. Legend. adj. n. n. n. Lees. n. [li] Prado. land¨¢s ng tubig. aprendiz. Lead. hojudo. [l¨ªflet] Hojilla.

Lettuce. Levity. Levee. Less. Legitimate. Lethargy. n. [l¨¦dchislechur] Legislatura. n. [l¨¦per] Leproso. n. may pul¨¢. Let. n. Length. v. Maglagda ng utos. [l¨¦vi] Impuesto. magpautang. Parang leon. [l¨¦vel] Igualar. Level. magligtas. lascivo. Bayaan. l¨ªh¨¢m. librar. nivelado. n. instruccion. Tunay. patag. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. [l¨¢ioer] Embustero. lalong munt?. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. s¨¢gutin. Lenitive. n. Levy. [lens] Lente. Leopardo. pagbabangon ng hukb¨®. Lengthy. Leonine. n. K¨¦tongin. Legislator. kahalayan. n. Levant. Legitimacy. Lente. Kaawaan. vidrio circular convexo. n. igual. Legislative. [lesn] Minorar. [l¨ªboeral] Liberal. Lewd. Pulutong. Lesson. Limon. Sinungaling. Lemon. Bwis. [l¨ªdchen] Legion. [l¨¦zardchi] Letargo. carta. Malibog. [l¨ªboerti] Libertad. mabuting asal. Leprous. [let] Dejar. Liable. [lest] No sea que. Liberty. mas peque?o. Lenity. L¨ªksion. Leisure. n. [l¨¦prosi] Lepra. Lessor. Pagpapagayongayon. Lenient. [l¨¦moned] Limonada. adj. [l¨ªvoer] Palanca. Pakaontiin. hambog. n. n. lunas. deliberadamente. n. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. ligereza. [l¨¦pres] Leproso. kagaanan. n. dique para detener el agua. Magpahiram. n. oriente. Liberality. Liberation. n. adj. Liberate. Kagandahang loob. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. [lend] Prestar. Gaan. pul¨¢. awas¨¢n. Libel. generoso. Nakapagpapahupa. Lewdness. v. pagliligtas. Lunas. mahalay. Lice. fastidioso. [l¨¢ibl] Libelo. adj. [l¨ªonain] Leonino. Oras ng pagbangon. v. Kulang. Hab¨¤. [l¨ªvant] Levante. Lend. [l¨¦nitiv] Lenitivo. [li¨²d] Lujurioso. largura. Legislature. n. conj. adj. Ang nagpapaupa ng bahay. nakayayamot. n. [l¨¦sor] Arrendador. Lichugas. Titik. Mahab¨¤. sulat. Lever. n. adj. lenitivo. Magandang loob. v. Magpalay¨¤. [lengz] Longitud. [l¨¦viti] Levedad. adj. Lay¨¤. Ketong. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. llanura. Level. Liability. adj. [li¨²dnes] Lascivia. Paninirang puri. n. dayap. n. Pagpapalay¨¤. Lesser. n. adj. Lemonade. n. n. v. Lessen.Legion. Katunayan. [l¨¦siurli] Despacio. Kurism¨¢. v. ocio. adj. Pananagot. benignidad. Leprosy. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. Mahimbing. n. n. [l¨¢is] Piojos. kulangan. kalayaan. Tagapaglagda ng kautusan. n. Pahabain. [l¨¦siur] Desocupacion. Liberal. leva de tropas. adj. Limonada. kagandahang loob. pangharang ng tubig. adj. Lalong maliit. Lens. Pantayin. v. [l¨ªniensi] Benignidad. Legislate. [l¨¦vel] Llano. n. adj. conceder. Lest. n. [l¨¦soer] Menor. Kapatagan. may pul¨¢. tur¨°. kabutihang asal. prolongar. [l¨ªnient] Leniente. Paglalagda ng kautusan. [l¨¦niti] Lenidad. Leisurely. Pananagot. Himb¨ªng. maliban. ipagkaloob. Lethargic. Lent. Kagandahang loob. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. Leopard. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. Baka. [l¨¦ngzen] Alargar. [l¨¦vel] Llano. Legislation. n. [l¨¢iabl] Responsable. aplanar. Pantay. [l¨¦dchisletor] Legislador. disminuir. [l¨¦toer] Letra. [lent] Cuaresma. Silanganan. Dahandahan. Leniency. bulaan. n. [l¨¦tius] Lechuga. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. Leper. patagin. adj. [l¨¦ngzi] Largo. n. adv. Mga kuto. . [l¨¦mon] Limon. Liar. Lengthen. adj. aral. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. [les] Menos. [liboeret] Libertar. Letter. Libog. [liboer¨¢liti] Liberalidad. Panghikwat. n. Level. n. K¨¦tongin. [l¨¦pard] Leopardo. [l¨¦son] Leccion. [l¨¦dchislet] Legislar. n.

B¨²hay. [l¨¢icwaiz] Tambien. [limit¨¦cioen] Limitacion. [l¨ªmit] Limitar. Lighten. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. adj. [liut¨¦nansi] Tenencia. n. n. parecido. Itaas. adj. [l¨¢ikli] Bien parecido. linaw. adv. n. Parang buh¨¢y. iparis. Batong apog. Liken. v. adj. tanlawan. Ligature. n. v. Lid. Piansa. kawangk?. Hangg¨¢. Kidl¨¢t. [l¨¢isens] Licenciar. Limekiln. Likewise. alumbrar. Lime. magpaningas. [lidch] Feudatario. Like. n. amar. igualmente. [l¨¢im] Cal. alijerar. n. adj. [lain] Linea. Angk¨¢n. Light. Lief. s¨²bdito. pagbuhat. restriccion. N¨¢paibig. n. [l¨¢icnes] Semejanza. n. comparar. n. [limb] Miembro. mag palyab. lintik. pagaanin. Lieu. buhatin. iwangk¨ª. iluminar. adj. lugar. naman. limpieza. adj. [l¨¢itn] Relampaguear. trasparente. Magaan. Tarugo. [l¨¢ilac] Lila. lip¨¬. [l¨¢ifles] Muerto. lugar tenencia. Limpid. [l¨¢im] Lima (especie de limon). walang diw¨¤. gustar. adj. Limit. n. [liu] Lugar. Pagtat aas. Patay. n. Lieutenant. Lie. kawangk¨ª. Limp. igualdad. Limit. [lait] Luz. [l¨¢imkiln] Calera. claridad. velocidad. Walang hangg¨¢. resplandor. wangk?. Lifeless. n. igaya. wakas. [lait] Encender. Magsinungal¨ªng. Light. Limb¨®. Magpahintulot. Linaw. Limestone. [l¨ªmpidnes] Claridad. ligazon. Limpidness. v. [l¨¢its] Pulmones. gumiliw. n. Kawangis. hanggan¨¢n. Lights. Humimod. Rin. hanay. humingkod. kampon. [limp] Cojear. M¨¢pilay. [l¨¢ik] Querer. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. lijereza. Licence. pahintulot. magbulaan. decendencia de una familia. lah¨¬. Gaan. inanimado. Pamigkis.Licence. Tenyete. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. Limitless. [l¨¢imston] Piedra de cal. [l¨¢isens] Licencia. n. Lisensia. Magtitis. elevar. adv. Itulad. gawaan ng apog. Apog. [l¨ªmit] L¨ªmite. Ilaw. [l¨¢ikli] Probablemente. kamagana Lineal. Apug¨¢n. Lilac. [l¨ªniel] Lineal. v. dumil¨¤. [l¨ªen] Derecho de retencion. [l¨¢ikn] Asemejar. claro. Limp. P¨ªlay. Kasinungalingan. Liege. Umibig. n. [l¨ªniedch] Linaje. Marahil. v. tinint¨¦. malinaw. Lifetime. Lightness. hingkod. [l¨¢itnes] Levedad. [l¨ªmpid] Limpio. Lifelike. adj. n. Malamb¨®t. Linch-pin. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. Hangganan. [l¨¢ik] Semejante. n. [l¨ªniement] Lineamentos. [liut¨¦nant] Teniente. [l¨ªmitles] Ilimitado. sunudsunuran. Limber. vasallo. n. v. liwanag. Lift. [lif] De buena gana. [l¨ªgachiur] Ligadura. [lid] P¨¢rpado. [l¨¢ik] Como. Limb. Malinis. Lightning. Tag¨¢l ng b¨²hay. n. n. Likeness. v. Gaya. Nauukol sa guhit. gayon din. raya. n. Light. Lick. n. [l¨ªmbo] Limbo. Guhit. [l¨ªnch-pin] Pezonera. [l¨ªmber] Manejable. Lime. para. adj. linis. iluminar. Like. kabuhayan. Kumislap. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. n. Yaring kahoy. Ligament. v. . n. Pagkaguhit. adv. Likely. sus¨¬. Likely. Lineament. Bag¨¤. Lineage. Lift. adj. n. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. restringir. [lik] Lamer. [lift] Alzar. Lila. n. alumbrar. adv. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. n. [lai] Mentira. tulin. Sangkap. Pang-ugnay. t¨¦rmino. Like. [l¨ªgnies] Le?oso. n. Pagkatenyente. n. Lie. llevadero. Lieutenancy. Dako. n. [limp] Cojera. Lien. Line. n. liwanagan . Kahawig. paris. [laif] Vida. Life. T¨¢lukap-mat¨¢. autorizar. suminta. magsind¨ª. [l¨¢it] Lijero. v. n. [l¨ªgament] Ligamento. Wangis. flexible. n. [lai] Mentir. v. Ligneous. Limbo. Bigyan ng hangg¨¢. Limitation. kabulaanan.

[l¨ªstles] Indiferente. Malagnaw. Makipag-usap¨ªn. [l¨¢ioenes] Leona. Liniment. Liquidation. pesado. Literature. Nakikipag-usap¨ªn. n. magtagal. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. v. [l¨ªterechur] Literatura. magago. Lab¨¬ ngus¨°. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. n. Livelihood. lwat. n. Lioness. . [l¨ªvid] L¨ªvido. Literal. tardo. n. Pamumuhay. v. [lon] Pr¨¦stamo. aforro. walang bahal¨¤. Lupang it¨ªm. a. desmayo. n. descuidado. Pamumuhay. Himatay. subsistencia. [l¨¢ining] Forro. adj. [laiz] Flexible. Loam. Malambot. Nauukol sa guhit. masay¨¢. ipasan. tamad. blando. n. adj. n. Gamot na pamahid. v. Pahir¨¢m. Lithography. Tuus¨ªn. Liquefy. munt?. n. [l¨ªcuid] L¨ªquido. [link] Anillo de cadena. n. Linz¨®. habitar. kabuhayan. makupad. [lisp] Tartamudo. Lion. [l¨ªvoeri] Librea. atender. n. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. adj. n. Ayon sa salita. Maglulan. n. hampas-lup¨¤. Kulay tal¨®ng. tuk?. Lipothymy. bribon. [l¨¢ioen] Leon. prontitud. dasal. Tumunaw. Bubul¨ª. Lizard. [lof] Pan. n. n. v. Tinapay na malak¨ª. Liturgy. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. v. Itala. [l¨ªtoereri] Literario. Loafer. [l¨ªtoeral] Literal. Buh¨¢y ang loob. Liquid. [L¨ªnguoering] Tardanza. lino. adj. Liver. iugpong. n. Litograpya. sikap. Litter. [l¨ªtl] Poco. adj. adj. v. n. Alak. [l¨ªnguoer] Consumirse. Leyong babae. Panunulat. tumahan mamuhay. Pagkautal. [l¨ªnen] Lienzo. [lisp] Tartamudear. Liquation. Duminig. enlace. n. n. sunudsunuran. n. empr¨¦stito. v. Pabaya. pagkawalang malay ng pagkatao . pagwawalang bahal¨¤. Litigate. v. usap. n. n. [l¨ªtiguet] Litigar. Loadstone. makinig. [l¨ªzard] Lagarto. Lip. Lively. n. peque?o. n. Ang nakikinig. Live. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. Manganak ang hayop. pagkagago. [l¨ªtani] Letan¨ªa. l¨¢on. derritir. n. n. Load. Linen. Lingering. c¨¢rdeno. [l¨ªsnoer] Escuchante. dilatar. [l¨ªtardchi] Liturgia. t¨¢laan. n. [l¨ªcuifai] Licuar. magtala. kaw¨ªng. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. peso. Litigation. Ley¨®n. [lom] Marga. [l¨¢ivli] Vivo. n. malwat. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. ajustar las cuentas. Liquor. [l¨ªniar] Lineal. Litany¨¢. adj. Lingering. pautang. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. lino. Liquidate. [lod] Cargar. Arag-arag. desordenar. adj. liks¨ª. Link. [link] Enlazar. n. [l¨®foer] Holgazan. Listen. [l¨¢iv] Vivo. kalandas. [l¨ªtigant] Litigante. Bat¨® balan¨¬. v. Living. [l¨ªvoer] H¨ªgado. [l¨ªtoer] Parir los animales. [lisn] Escuchar. [l¨ªstlesnes] Descuido. n. [l¨¢ivlines] Vida. Listener. Liveliness. [l¨ªtoer] Litera. Little. Literary.Linear. n. [litigu¨¦cioen] Litigio. List. List. adj. Ikaw¨ªng. Livid. cama portatil. Buh¨¢y. Loaf. alistar. [l¨¢ivlijud] Vida. prolongar. vigoroso. tunante. Loan. [lip¨®zimi] Lipotimia. Sigla. n. v. Singsing ng tanikala. Litigant. Lisp. [list] Registrar. [laicu¨®cioen] Licuacion. n. Live. gandul. Lisp. Listless. pagkagaril. Link. tumagal. gumul¨®. magbayar¨¢n. n. Atay. [l¨ªniment] Linimento. [l¨®dston] Im¨¢n. Pagpapabaya. [l¨ªcuidet] Liquidar. Umutal. Lulan. M¨¢tira. Usap¨ªn. magar¨ªl. n. [lip] Labio. [lod] Carga. Pagtutuus. Litter. prolongacion. Litany. n. agilidad. actividad. Maubos. [l¨ªkoer] Licor. manah¨¢n tumir¨¢. Lining. Aporo. Palaboy. Tala. especie de tierra gredosa. dal?. Mabagal. [liv] Vivir. [list] Lista. Livery. Pagtunaw. bigat. Lithe. Load. Linger. adj. Kaonti. morar. Linguist. Listlessness. Tagal. [L¨ªnguoering] Lento. n. v.

Kayrel. fastidioso. Katag¨¢ng pagmamatwid. [lon] Solitario. Kilos. n. n. Long-suffering. Pagayon-gayon. n. [locom¨®cioen] Locomocion. itrangka. presilla. [lum] Telar. Humilat¨¤. Ilang. v. [l¨®csmiz] Cerrajero. Log. acostarse. Mat¨ªisin. desear con vehemencia. [luk] Aspecto. [luk] Mirar. Loiterer. Marunong ng matapat na pagmamatwid. adj. [log] Le?o. Lofty. n. Lodge. Loon. n. adj. Bahay-p¨¢nuluyan. adj. Nag-iisa. n. [l¨®fti] Alto. n. Balang. Salita. Lodger. Hab¨¤ ng buhay. kahabaan. [l¨®gwud] Palo de campeche. Ohales. Mahab¨¤. Loiter. n. n. [loz] Aborrecer. Kahoy na mapul¨¢. v. n. Taong mapurol ang ulo. v. trozo de arbol. Balang. mapagbat¨¢. pook. panglaw. Looking-glass. ansia. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. kaban. P¨¢nuluyan. tanod. Locksmith. corchete. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. [l¨®ndchitiud] Longitud. Sil¨ªd. [loc¨¢liti] Localidad. Locket. n. palal¨°. adj. magtakwil. vehemente. M¨¢nunuluyan. alojamiento. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. [lok¨¦cioen] Colocacion. Switik. vigia. n.Loath. [loki¨²cioen] Locucion. haragan. mapagmataas. Nakayayamot. Look. orgulloso. Longing. abandonado. n. Lock. n. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. [l¨®ng-tongd] Parlero. Logwood. Lag¨¢y. Mahab¨¤ ang buhay. Maglagay. Nauukol sa katagang pagmamatwid. adj. [l¨®cal] Local. [lonsam] Solitario. Loneliness. Logician. n. Long-tongued. Seradura. adj. adj. Isara. n. . Yamot. Local. [l¨²king-glas] Espejo. v. Loath-some. n. inquilino. Pag-iis¨¢. Any?. [l¨®in] Lomo. n. anhelo. [l¨®nlines] Soledad. holgazan. vest¨ªbulo. Manabik. n. situacion. Longitudinal. adj. Logical. M¨¢kina ng tren. n. colocar. n. Tumingin. Habih¨¢n. [long] Largo. n. [l¨®dchic] L¨®gica. [lonj¨¦viti] Longevidad. Loop. v. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. hichura. humandusay. pun¨° (ng kahoy). maglapag. v. Pananabik. [l¨®ket] Broche. disgustado. Magpagayon-gayon. Yumamot. Locomotion. [l¨®bstoer] Langosta. nag-iisa. n [l¨®dcher] Huesped. baul. [l¨®bi] Antec¨¢mara. nakapangdidiri. [l¨®koer] Armario. [luk-aut] Centinela. logia. [loz] Repugnante. elevado. detestar. asqueroso. pangungusap. galaw. k¨¢wingan. Kahoy. [l¨®nli] Solitario. n. [l¨®guoerjed] Zote. [loc] Cerrar. Loathe. Bantay. [l¨®dchical] L¨®gico. Balak¨¢ng. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. adj. n. n. Location. adj. [l¨®itoer] Haraganear. Hab¨¤. Long. altivo. casita. [l¨®zsam] Aborrecible. [lun] P¨ªcaro. Loll. Masatsat. n. Locomotive. Long. Longevity. nauukol sa hab¨¤. manirahan. yamot. Suy¨¤. Panday-kaban. Loom. n. [long] Anhelar. adj. Pahaba. semblante. [locom¨®tiv] Locomotora. lwal. Long-lived. in¨ªp. Loggerhead. Lobster. Aparador. Locker. Lone. isus¨¬. matayog. Mataas. n. nakasusu klam. v. cabeza redonda. dampa. [l¨®zing] Disgusto. Logic. [lup] Ojal. Lock. Salam¨ªn. [l¨®ket] Poner. Look-out. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. Lobby. [l¨®kast] Langosta. solo. Manuluyan. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. Locate. repugnancia. Locution. [l¨®dching-jaus] Posada. Lonely. [lol] Tender. Look. apoyarse. ansiar. [longing] Deseo. Locust. n. [l¨®dching] Posada. naninirahan. n. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. Bugtong. Locality. [loc] Cerradura. Loin. Lonesome. v. Loathing. adj. Lodge. adj. karimarimarim. Dako. Lodging. la reunion de francmasones. Lodging-house. Nauukol sa dako ¨® pook. n. n. adj. desierto. parlon. & n. pangtrangk¨¢. Longitude. una especie de camaron marino. [l¨®itoeroer] Haragan.

Tinalikdan ng kasintah an. pandak. ayon sa katwiran. . [l¨®land] Tierra baja. Lordly. Pagayon-gayon. Lotion. ropa. [l¨¢ud] Ruidoso. n. desatar. [l¨¢undch] Haraganear. kumalas. [lot] Suerte. da?o. ruindad. Low-spirited. disminuir. Lalong mabab¨¤. Lopeared. n. gal¨¢n. [lo] Bajo. desapretar. malwag. Loquacious. kapalaluan. adj. Lore. charla. [loz] Repugnante. [l¨¢ut] Patan. n. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. n. Tab¨ªl. Umibig. Magpakapanginoon. Kumalag. v. [lor] Leccion. (sigaw ng baka). Low. vilmente. [lus] Desatar. Loth. n. May kalakasan ng boses. ¨ªnfimo. adv. kaliitan. n. Lousy. desanimado. orgulloso. paliitin. makuto. [locu¨¦cioes] Locuaz. Loquacity = Loquaciousness. Kapalaran. orgullo. adj. Ibaba. v. batugan. n. satsat. Hamak. Louse. disgustado. [l¨®lines] Bajeza. lup¨¤. disipar. Lounger. n. adj. Lord. Loose. kakalas¨¢n. laguna. adj. alto. Lowland. peque?ez. [l¨¢vabl] Amable. Pangungugaling hamak. n. [lus] Suelto. Loss. Loosen. [l¨¢us] Piojo. [l¨®ermost] El mas bajo. ang nasayang. Lowermost. maingay. tur¨°. n. Lover. Lowing. [l¨²snes] Aflojamento. v. adj. Lost. [los] P¨¦rdida. [lo] Mugir. [l¨¢undcher] Haragan. Ang nawala. kal¨¢s. adj. adj. n. Aral. n. talipandas. Lowness. n. adj. magpalw ag. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. kagiliw-giliw. desatado. Loudly. Loose. Ayaw. relajado. Nawala. querer. May malaking tainga. Panginoon. peque?o. v. [l¨¢v-letter] Carta amorosa. Looseness. humillar. fiel. lumwag. [l¨¢utish] Rudo. [l¨®ial] Leal. Lowliness. adj. Lovely. magbulaksak . Love-letter. Sulat na palasintahan. [l¨¢ver] Amante. Dagatdagatan. maluba y. palal¨°. r¨²stico. [l¨®ing] Mugido. Lot. adj. Love. pumaw¨¬. kaukulang bahagi. pagsinta. [l¨®er] Abajar. natalo. Lowly. Lupang mabab¨¤. [lut] Saquear. n. Mahanip. Loot. r¨²stico. [l¨®er] Mas bajo. Magwala. Lower. Magpagayon-gayon. Taong hamak. Ungal. Dios. gustar. Sangang pinutol. aflojar. talunan. Malak¨¢s na pananalita. n. gumiliw. [l¨®cion] Locion. altivez. Magiliw. Mabab¨¤. Umunga. ang natalo. Loterya. Lowering. Lord. Kalwagan. Lounge. adj. adj. adj. Lop. nasayang. v. Dyos. Low. Kababaan. Butas. sumiso. acobardado. m¨¢iibigan. n. Lovable. Pag-ibig. adv. hamakin. kalugih¨¢n. [lav] Amar. Lordliness. [lop] Desmochar. n. danaw. ense?anza. kumalas. v. Mapagpakumbaba. Kaibig-ibig. v. Tapat na loob. Lop. adj. kulimlim. parla. [l¨®li] Humilde. holgazanear. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. Lovelorn. [l¨²pjol] Abertura. desperdiciar. Mangdambong. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo.Loophole. n. pag-giliw. n. [l¨¢udli] Ruidosamente. [loc] Lago. Pagkapanginoon. Loud. [l¨¢uzi] Piojoso. adj. v. [lav] Amor. hamak. v. adj. pumaram. [lost] Perdido. Low. hermoso. [lop] La rama podada. minorar. Lower. [l¨®nes] Bajeza. [l¨²sn] Desunirse. lote. Mura. Lough. mangibig suminta. Nangingibig. Hanip. Lottery. [lo-sp¨ªrited] Abatido. Malamlam. nalugi. Loyal. [l¨®uering] Sombr¨ªo. angal. clamoroso. n. n. v. umirog. [lord] Se?orear. tak¨®t dwag. [lo] Bajo. ablucion. aflojar. Parang panginoon. adj. [los] Perder. kuto. separarse. ocioso. n. Lose. mangliligaw. masats¨¢t. K¨¢babababaan. hablador. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. ba wasan. adj. maniil. pag-irog. dominar. [l¨¢vli] Amable. Lout. Mahin¨¤ ang loob. adj. Loutish. soltura. Loquaciousness. masalita. doctrina. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. Putl¨ªn. Kal¨¢g. [l¨®teri] Loter¨ªa. Kumalag. Matab¨ªl. magbatugan. [lord] Se?or. Love.

Pagkakataon. patay na tubig. dichoso. adj. magpatulog. Mabukol. lozania. Lurid. Minindal. n. adj. adj. Nauukol sa bwan. [last] Lujuriar. Yumabong. [li¨²min?s] Luminoso. [li¨²brik?s] L¨²brico. [lamp] Masa informe. Lubricous. Lustre. Lure. Kin¨¢ng. fren¨¦tico. v. Pakinabang. un bobo. day¨¤. v. jocoso. templado. [l¨¢cles] Malaventurado. Lubber. malamlam. Tang¨¢. lozano. umbok. malamlam. Lust. [l¨®ialti] Lealtad. Lunatic. v. Madul¨¢s. Luxuriance. rid¨ªculo. mapanglaw. [l¨¢mbar] Lumbar. a?agaza. [l¨¢guedch] Bagage. Pinakikinabangan. n. Luminary. [l¨¢ster] Lustre. [li¨²mineri] Luminar. Lustiness. lak¨¢s. adj. v. adj. adormecer. Lurk. magpakalibog. Lustful. Mapanglaw. maningning. mahalay na pita. n. [liur] Atraer. kintab. adj. [li¨²crativ] Lucrativo. Magpita ng mahalay. robustez. [lius¨ªditi] Esplendor. painan. Lump. n. n. dar chasco. Lull. adj. adj. adj. adj. Bantal. adj. [l¨¢labai] Arrullo. ganancia. Nauukol sa balakang. kahibang¨¢n. Daladalahan. Lurch. Kaulul¨¢n. Luck. resplandor. n. Lumbago. inducir con se?uelo. [lamb¨¦go] Lumbago. mabuting kapalaran. [l¨¢stful] Lujurioso. equipaje. humila. Umabat. Lucky. Lust. mang-abang. Lugubrious. Pain. v. Mayabong. v. Lubricate. adv. ginagal ing. Mga tabl¨¢. [lant] Mecha de ca?on.Loyally. n. n. voluptuoso. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. [lanch] Merienda. [li¨²sid] Luciente. v. Lumber. n. katawataw¨¢ Lug. pabaya. . makintab. [larc] Espiar. engullir. kal aguan. di¨¢fano. [lang] Pulmon. Malibog. mel¨¢ncolico. [l¨¢sti] Lozano. [liur] Se?uelo. Lukewarm. superabundancia. n. adj. Lump. Kayabungan. resplandeciente. bukol. Lunacy. haragan. Bubwanin. adj. Lucid. Lure. n. Titis¨¢n ng kanyon. [li¨²dicres] Burlesco. Pakinang¨ªn. [l¨¢mber] Maderaje. [l¨¢ki] Afortunado. Lung. lumbrera. frenes¨ª. [lask] Ocioso. Luminous. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. l¨®brego. & n. malungkot. n. brillante. Lusty. Maningning. Luggage. [lucsi¨²ries] Lujurioso. mang day¨¤. adj. humiya. [lal] Arrullar. Lumpy. Maningning. mahalay. kapalaran. adj. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. adj. Luxuriant. Paghehele. kahoy. acechar. [larch] Abandono. Nakasusuy¨¤. adj. n. n. Malibog. [last] Lujuria. Maputla. Ludicrous. desdichado. Luscious. purificar. [l¨¢stines] Vigor. adj. dil¨¢g. makislap. [l¨®iali] Lealmente. [l¨¢ber] Tomajon. [li¨²nar] Lunar. tanglaw. makintab. Kapabayaan. Sumakmal. enga?ar. Palabir?. Maghele. bantalbantal. n. tub¨°. sosegar. Libog. Lunar. calmar. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. Ningning. [l¨¢stret] Lustrar. [lac] Acaso. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. sump¨²ngin. exuberante. Malak¨¢s. Bastos. Malahininga. malabis. Luckless. magpat ahimik. Bag¨¤. Luncheon. indolente. [li¨²ker] Lucro. Lusk. [li¨²cworm] Tibio. n. ungas. [l¨¢nchion] Merienda. fornido. [lucsi¨²riant] Exuberante. Lullaby. Lumbar. [li¨²rid] P¨¢lido. superabundante. Mapalad. n. Lunch. Magtumpok. madera. vigoroso. padilagin. [lucsi¨²rians] Exuberancia. feliz. [li¨²briket] Untar con materias crasas. Luxuriate. n. Lunt. Lustrate. brillantez. sagan¨¤. [li¨²sent] Luciente. Loyalty. malag?. Luxurious. Lucent. n. [l¨¢scies] Empalagoso. sensualidad. Sigla. [li¨²nesi] Locura. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. pal¨¢taw¨¢. Katiin. sawing kapalaran. Minindal. adj. Lucidity. v. Ilaw. [larch] Devorar. Pagtatapat. n. Lurch. adj. lumag?. masigla. Lucrative. triste. tamad. [li¨²natic] Lunatico. kasaganaan. bumatak. May pagtatapat. v. Humalt¨¢k. infeliz. Lucre. n. adj. fortuna. makislap. Masamang palad. v. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. Maliwanag. n.

[mach¨ªn] M¨¢quina. Madonna. [magn¨ªfisens] Magnificencia. Lira. grandor. kalakih¨¢n. Maidenly. Kaululan. Maidenhood. Madman. capricho. Nauukol sa batobalan¨¬. gal¨ªt. demencia. [m¨¢dchistret] Magistrado. n. ale. n. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. adj. Lynch. it anyag. parang binibini. [mad¨®na] La imagen de la virgen. v. [m¨¢got] Gusano. [mad] Loco. v. Nauukol sa m¨¢kina. [mad¨¢m] Madama. n. [m¨¢gnifai] Magnificar. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. [mab] Vestirse desali?adamente. n. [mak¨ªntosh] Sobretodo. [m¨¢gnitiud] Magnitud. n. n. Makar¨®t. . [mad] Enloquecerse. mahal¨ªng. [m¨¢dman] Un loco. tama?o. Ang marunong tumugtog ng lira. Lye. n. Tubig (na nanganganinag). [m¨¢dli] Furiosamente. Mab. Dakil¨¤. pang-ganyak. Pagkadalaga. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. Machine. M¨¢kina. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. Mahometan. Lyre. un maniatico. n. Alilang babae. [l¨²csiuri] Lujuria. [macar¨®ni] Macarrones. Magnificent. Tila narra. Machinist. n. Ibong martines. dalagang matanda. M [ma]. n. Madness. binibini. sakdal. hal¨ªng. n. [ma] Mam¨¢. Macaroni. Bato balan¨¬. Ginang. kasakdalan. Taong ulol. adj. baliw. mainam. Parang dalaga. Magistracy. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. Lak¨ª. [m¨¦dnli] Virginal. ibuny?. katha. n. n. n. v. n. n. n. v. Magnetism. imperioso. n. Mahia. Magician. [lincs-¨¢id] Vista de lince. [m¨¢gpai] Urraca. [m¨¢dchic] Magia. Larawan ng Mahal na Birhen. adj. Mahogany. [maj¨®mitan] Mahometano. [l¨¢ir] Lira. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. [em] M (eme). panghalina. Mackintosh. pagkabinibini. [m¨¢dnes] Locura. Kagandahang loob. nanay. n. Nauukol sa mahia. Madcap. Maid-servant. n. [m¨¢dchistresi] Magistratura. loko. Maggot. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. n. Makinista. Maul¨®l. Magnanimous. baliw. Dakilain. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. [m¨¦dn] Doncella. n. grandeza. kahalayan. rabioso. [magnisya] Magnesia. picaza. Kadakilaan. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. Magandang kalooban. Magnesya. Magnitude. m¨¢hiko. n. adj. espl¨¦ndido. criada. Madden. Lyrest. Magnet. [m¨¢djeded] Fogoso. Machinery. mabaliw. pagkasir¨¤ ng ulo. Kilos makapangya rihan. m¨¢gico. Magnetic. Magnify. exaltar. n.Luxury. adv. [m¨¦dnjud] Doncellez. Moro. kalabi san. Ma. kal akhan. n. adj. magilas. Dalaga. Batang babae. Maulol. maawain. Libog. n. adj. Magistrate. [mach¨ªneri] Maquinaria. Mad. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. v. parang ulol. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. [medch¨ªcian] Mago. purihin. [mej¨®gani] Caoba. [madn] Enloquecerse. Magnanimity. pagkasir¨¤ ng bait. Magnesia. Madheaded. como un loco. may panghalina. n. Uod. Magnetical = magnetic. n. Magazine. n. exagerar. n. Maiden. [m¨¢dchic] M¨¢gico. antojadizo. arrogante. Matalas ang mat¨¢. Maid. [limf] Linfa. Madhouse. Mahistrado ¨® mataas na hukom. se?ora. M M. Magbihis ng kahit paano. [m¨¢gnet] Iman. Magpie. magar¨¤. Magnificence. [l¨¢i] Lej¨ªa. adj. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. furioso. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. voluptuosidad. n. adj. enfurecerse. n. adj. Mad. Lymph. tawag sa ibang p¨¢hayagan. Magic. magalit. Mago. Magic. Ulol. Madam. mec¨¢nica. [m¨¢djaus] Casa de locos. [mach¨ªnist] Maquinista. [me¨ªd] Doncella. [m¨¢gnetism] Magnetismo. Mapusok. Lynx-eyed. [madchist¨ªrial] Magistral. mahabagin. n. Kapote. n. adj. In¨¢y. [l¨¢irist] Lirista. magalit. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. Magisterial. Madly. exuberancia. Mainit ang ulo. Lih¨ªa. virginidad. sira ang ulo.

malakas. violento. adj. Malicious. n. Main. Major. n. Malcontent. descarado. Paggawa ng masama. banhay. Ihulog sa korreo. Main. Masamang kalooban. n. lumpuh¨ªn. Sak¨ªt. Malignant. marahas. n. tungayaw. Maim. Mall. producir. grande. v. Malbas. dahil¨¢n. n. Mamma. adj. Malevolent. inang. Mallet. adj. Maltster. Lalong malak¨ª. [m¨¦cwet] Complemento de peso. Male. Walang hiya. adj. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. soberan¨ªa. malversacion. [m¨¦ker] Hacedor. Managhil¨¬. Sama. figura. proteccion. [madch¨¦stic] Majestuoso. kalakhang bahagi. yar¨¬. Maltreat. lalake. n. [mal¨¢in] Maligno. adj. balut¨¬. sumapol. Alalay. [maled¨ªccion] Maldicion. n. Umalipusta. Malediction. [me¨ªm] Mutilar. [mal¨¢ria] Malaria. [ment¨¦n] Mantener. Gaw¨¢ng masama. [m¨¦dchor] Mayor. Mal-practice. Pangbayo. may-gawa Make-believe. Malaria. Mainland. enfermedad. May masamang adhika. May mahalay na damdamin. [mol] Golpear con mazo. Make. Masama. adj. adj. Makeweight. apoyo. Malice. magb alut¨¬. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. n. [mal¨¢in] Envidiar. Gumawa. n. & n. n. fabricar. adj. [m¨¢lard] Lavanco. n. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. Make. tener malicia. correo. Umalalay. Malady. n. n. primeramente. lait. [me¨ªnli] Principalmente. crear. [mal¨ªgnant] Maligno. Sumpa. formar. manggagawa ng masama. Komandante. Pamun? sa timbang. Tampalasan. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. n. estropear. Majority. v. kasakdalan. [mol] Mazo. [me¨ªl] Masculino. Malign. Maker. lum al¨¢ng. v. mahalay na damdamin. pluralidad. Masama. Damdaming kahalayhalay. Palakol na kahoy. n. Nanay. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. Dakil¨¤. [me¨ªz] Ma¨ªz. Malleable. Lalake. Malefactor. Pagkukunwa. [m¨¢lcontent] Malcontento. Any?. n. lumikha. kasamaan. alipusta. fuerte. v. [me¨ªk] Hechura. malak¨ª. sostener. n. Major. [mal¨ªgniti] Malignidad. [me¨ªnland] Continente. Lagnat na may ngiki. karangalan. Masama. Maleficent. bugbugin . [malif¨¢ctor] Malhechor. v. Patong malak¨ª. forma. Panguna. Malign. [mal¨¦volens] Malevolencia. n. [me¨ªn] Principal. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. manggagaw¨¤. [man] Hombre. malicia. pagkupkop. [me¨ªl] Mala. perversidad. criador. pangdikdik. [me¨ªl] Poner en el correo. n. n. mag-imbot ng masama. [mal¨ªcioes] Malicioso. Mallows. maligno. [maltr¨ªt] Maltratar. n. [m¨¢lapart] Desvergonzado. yumar¨¬. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. pangahas. pretexto. Malevolence. cota de malla. . adj. lak¨¢s. fabricante. v. mag-any?. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. art¨ªfice. kalak han. [m¨¢dchesti] Majestad. Malapert. [m¨¦dchor] Comandante. Tagagawa. [mam¨¢] Mama. pagk¨¢gawa. Mail. Majesty. Malt. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. [m¨¢los] Malva. varon. Mainly. gal¨ªt. Korreo. Nauukol sa lalake.Mail. n. n. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. Masama ang loob. Malignity. Maize. malignidad. Mais. adj. n. [m¨¢liabl] Maleable. Karamihan. Makunat. [me¨ªk] Hacer. adj. augusto. Malmsey. Mall. dumikdik. hichura. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. Tao. [m¨¢let] Mallete. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. sakdal. inay. n. Man. Maintenance. adj. li ngap. n. Majestic. Mallard. [me¨ªn] Grueso. n. Kaunaunahan. kulotkulutan. Isang ur¨¬ ng ubas. & n. tumampalasan. adv. pag-aalib ugha. Magbay¨®. v. n. Maliciousness. [m¨¢lis] Malicia. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. n. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. Kak apalan. n. Maintain. Male. [me¨ªl] Macho. armar con cola de malla. Lupang malawak. n. Kadakilaan. [m¨¢ladi] Mal.

n. v. f¨¢brica. Gumawa. Manipulate. n. patente. [mani¨²r] Abono. paggawa. m¨¦todo. ugal¨¬. declaracion. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. [mangl] Mutilar. [m¨¢ndet] Mandato. Mangle. Manifold. Hayag. Pagkalalaki. n. pagtatanyag. v. adj. estiercol.Man. Napamamahalaan. [m¨¢nifest] Manifiesto. v. Gumawa. Mandatory. Management. Mamahal¨¤. [m¨¢nedchment] Manejo. morada. adj. Mangy. Malak¨¢s ang loob. Magpataba ng lup¨¤. Utus¨¢n. Mange. sunodsunuran. Kakan¨¢n ng kabayo. mabuting kausapi n. Mandate. n. [m¨¢ner] Manera. Mantel. [mantl] Mantel. Mamahal¨¤. Manufacture. declarar. G¨¢lisin. quinta. [m¨¢nacl] Esposas. Manlike. Manifest. pang¨¢. Bugbugin. [man¨ªpiulet] Manejar. [m¨¦ndchi] Sarnoso. n. Manumit. n. mamatnugot. administracion. Tak¨ªp ng chimenea. n. Bahay. Manumission. armar. Pamamahal¨¤. [mani¨²mit] Manumitir. Magpalay¨¤ ng alipin. Nauukol sa utos. la morada del p¨¢rroco. n. [m¨¢ncion] Mansion. adj. Manse. Gawa. Manger. v. [m¨¢nlaik] Varonil. Mania. artefacto. pumar aan. [m¨¢nedcher] Administrador. adj. Damal sa kam¨¢y. Tak¨ªp sa dulang. yar¨¬ sa kamay. [m¨¢nifest] Manifestar. casa rectoral. [man] Tripular. n. Mannish. lamugin. [manifest¨¦cion] Manifestacion. Parang lalake. P¨¢gawaan. n. Marami. [m¨¢nedch] Manejar. Pamamahal¨¤. forma. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. mapitagan. n. Kiling. & n. h¨¢bito. [m¨¦nia] Man¨ªa. Mannerly. [mani¨²r] Abonar. orden. adj. Manhood. v. Pagpapalay¨¤ sa alipin. Manik¨ª. Manual. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. la especie humana. Manufacture. estropear. n. t¨¢hanan. any?. Mandatory. Manufacturer. patabain ang lup¨¤. Manoeuvre. [m¨¢nish] Varonil. Gawa. g¨¢waan. Mane. Sangkatauhan. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. magpatalastas. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. sumpong. adj. [man¨¦dchabl] Manejable. pangangasiw¨¤. [man¨²ver] Maniobrar. asal. Manifest. adj. Mantle. [m¨¢ndetori] Preceptivo. mabait. Magalang. [m¨¢niual] Manual. tunay. totoo. Parang lalake. n. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. Gal¨ªs. Manoeuvre. adj. . v. [man¨²ver] Maniobra. manufacturar. loco. Mansion. [mantl] Campana de chimenea. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. n. tagapamahal¨¤. n. Pahayag. Manipulation. [m¨¢njud] Edad viril. n. [m¨¢nikin] Hombrecillo. Gawa ng kam¨¢y. n. n. Manage. Maniac. Manful. quijada. v. Manure. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. n. v. tay?. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. [m¨¢niual] Manual. Manner. Manager. t¨¢hanan. [mendch] Sarna. magalis. conducir. Manacle. tanyag. n. Manufactory. [m¨¦ndcher] Pesebre. Pandak. gobernar. magpakilala. dum¨ª. adj. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. matapang. urbano. Manure. Manageable. adj. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. modo. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. n. litaw. baliw. [m¨¢nful] Bravo. Manifestation. hal¨ªng. Manslaughter. [manium¨ªcion] Manumision. n. Paraan. n. Mannequin. v. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. Mankind. [m¨¢nacl] Maniatar. Manakin. v. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. n. Mandible. tratable. hacer ver. n. director. n. Utos. n. manufactura. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. estercolar. Tagapangasiw¨¤. patalastas. Ulol. adj. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. sangkinap al. costumbre. Sihang. [m¨¢nifold] Muchos. [manc¨¢ind] El genero humano. bahay-par¨¬. buhok sa leeg ng kabayo. Bahay. Manual. Kaululan. n. n. [mans] Granja. [m¨¢ndetori] Mandatario. k los. Pataba sa lup¨¤. varios. dirigir. Magpahayag. Manacle. valiente.

Marine. Margin. [mask] Enmascarar. [map] Delinear mapas. n. Mamil¨ª. lab¨®n. kagilagilalas. Marshal. v. Marvel. meollo. n. [mart] Emporio. adj. n. adj. Many. v. Nauukol sa asawa. n. n. Map. Martyr. n. Mason. n. Gumawa ng mapa. borron. n. cenagoso. n. [m¨¢rital] Marital. guiar. militar. prodigio. caminar. pasmarse de alguna cosa. tala. bak¨¢s. naval. Marquis. hacer alguna mezcla. [m¨¢rbl] Marmol. Katakatak¨¢. n. manch¨¢. Map. n. pananabas ng bat¨®. v. n. n. v. Marriage. [mar¨¢zmas] Marasmo. Marital. M¨¢skara. se?al. comprar. Mash. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. March. [m¨¢rcuis] Marques. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. Marvelous. ngha. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. Pun¨°. Market. adj. [m¨¢rdchin] Margen. March. [mesn] Francmason. Mark. da?ar. n. apariencia. guhitan. Mar. Marm¨®l. pagkamangha. [marsh] Pantano. mangulo sa isang lakaran. Marry. admirable. [march] Marchar. P¨¢milihan. Kababalaghan. ci¨¦nega. Many. bakatan. disimular. Kawal sa dagat. n. Sulat-kamay. n. [m¨¢ritim] Maritimo. [m¨¢rshi] Pantanoso. Mark. [m¨¢rchenes] Marquesa. especie de golondrina. hiwag¨¤. Tisis. pasmoso. Marsh. [m¨¦ni] Muchos. Mask. [m¨¢niuscript] Manuscrito. Mart. [mask] M¨¢scara. Market. m¨¢nanabas ng bat¨®. corriente. [m¨¢rket] Mercado. mag-paimbabaw. Maroon. karaniwan. Nauukol sa gilid. Mare. Marauder. as. v. [m¨¢rketabl] Vendible. n. Magkasal. Mason. Masonry. Marrow. n. francmasoner¨ªa. nota. May asawa. bingit. Martyrdom. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. maghal¨°. mandudwit. tab¨ª. v. hal¨°. [m¨¦ni] Muchedumbre. Utak ng buto. Taong-dagat. n. panggigilal¨¢s. Makasir¨¤. se?alar. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. adj. Tandaan. [mash] Amasar. comercio. [m¨¢rsial] Ordenar. Kasal. [mesn] Alba?il. Lat¨ªan. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. Marine. n. bakat. [mark] Marca. mas . Masa. Dungis. [m¨¢skiulin] Masculino. Mark¨¦s. Tanda. [mark] Marcar. Frankmason. Marriageable. Nauukol sa mas¨®n. disimulo. [mar¨ªn] Marino. Lumakad. adj. n. k amanghamangha. Magm¨¢skara. Lat¨¬. adj. Na sa gulang na pag-aasawa. Mabil¨ª. Mapa. Markesa. Nauukol sa dagat. adj. n. Martial.Manuscript. prodigioso. Mask. [m¨¦rid] Casado. Gilid. P¨¢ngalakalan. guhit. lahok. Magmasa. Maritime. mas¨®n. v. n. Marshal. mag-asawa. corromper. n. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. v. makapagpahamak. balat-kay?. March. Marline. disfrazar. [march] Marcha. adj. [m¨¢rridchabl] Casadero. n. [mar¨²n] Casta?a. malabon. adj. [m¨¢rket] Mercar. admirar. orilla. bakat. Mag-utos. multitud. Kabayong babae. Pagkamartir. [m¨¢rsial] Mariscal. [m¨¢rten] Avion. Married. matrimonio. [m¨¢rdchinal] Marginal. n. Marten. Martir. v. borde. Munting lubid. Ibong martines. Karamihan. Kastanyas. adj. n. adj. [m¨¢rtir] Martir. n. Mar. [mar¨ªn] Soldado de marina. [me¨ªr] Yegua. kuminoy. Mariner. Nauukol sa dagat. [m¨¢rcial] Marcial. Marvel. Marasmus. varonil. Kantero. Masculine. [mash] Masa ¨® mezcla. manggilal¨¢s. Marshy. Marble. Marso. [m¨¢rtirdom] Martirio. [m¨¢rridch] Maridaje. n. Mash. [map] Mapa. Magtak¨¢. adj. pillador. n. Marchioness. pagtataka. Marami. Pagkakantero. mariskal. Nauukol sa lalake. n. n. Marketable. [mar¨®der] Merodeador. Marginal. [m¨¢rvel] Maravillar. encubrir. maglahok. [march] Marzo. [m¨¢riner] Marinero. n. paimbabaw. [mar] Mancha. Masonic. magbalat-ka y?. huella. Magnanakaw. n. v. Lakad. [m¨¢rvel] Maravilla. pag aasawa.

Mattock. [m¨¢trisaid] Matricidio. Hin¨®g. Materials. sin igual. Las¨ªng. ikasal. Nauukol sa umaga. [mati¨²r] Madurarse. Matin. n. H¨ªgaan. adj. con maestria. Maternity. bunton. monton. M¨¢ukol. n. compa?ero. Bagay. Maturation. adj. n. objeto. maestr¨ªa. v. & adv. Palo ng sasakyan. v. [m¨¢tings] Esteras. n. [matiur¨¦cion] Maduracion. Magpatayan. Maul. magulang. Mature. Matronal. Mattings. n. [match] F¨®sforo. P¨®sporo. n. Matriculate. v. Matronly. pagpatay o. Maudlin. [m¨¢stiket] Mascar. ngumata. n. Masterpiece. n. [mati¨²riti] Madurez. . Matchmaker. kaututang dil¨¤. [mas] Celebrar ¨® decir misa. gumulang. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. n. adj. n. [mat¨¦rniti] Maternidad. Maturate. n. n. Hwebes Santo. Mastication. Maul. Kapangibabaw¨¢n. Massacre. Matrix. [match] Igualar. ap¨°. [matrim¨®nial] Matrimonial. sazonado. Pag-aasawa. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. n. v. casamiento. unan. materno. Pagpatay sa in¨¢. v. se?or. Mathematician. Magm¨¢skara. masinsin. pagbabalat-kay?. adj. Mate. corp¨®reo. ukol sa gawang gu r¨®. v. conyugal. obra magistral. ¨® un negocio. Match. babaing may asawa. iparis. [masker¨¦d] Mascarada. v. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. Master. Ngumuya. Masquerade. pagngata. [m¨¢tron] Matrona. embriagado. [matr¨ªmoni] Matrimonio. [m¨¢sterli] Magistral. n. papag-asawahin. Kalaguy¨°. due?o. Maternal. Matig¨¢s. n. Mat. n. Bumay¨®. [m¨¢trics] Matriz. [m¨®dlin] Borracho. misa. adj. magbay¨®. [m¨¢tronal] Matronal. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. igualar. Massive. [mas] Masa. mujer casada. [m¨¢tiuret] Madurar. [m¨¢tchles] Incomparable. Mature. n. disfrazarse. casar. Magmisa. Kahinugan. v. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. sujetar. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. maigting. iparis. [m¨¢tronli] Como matrona. [mat¨ªrialz] Materiales. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. [mastik¨¦cion] Masticacion. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. Matron. n. adj. magbalat-kay?. Mass. Matricide. masticar. Mga kasangkapan. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. Match. Gawang mainam. n. Matter. Banig. Mahinog. ang pumatay ng in¨¢. [mol] Mazo. [m¨¢steri] Superioridad. petate. Mate. Material. Piko. [mat] Estera. dumaig. kadahilanan. v. Pagpap¨¢tayan. Itulad. [m¨¢ster] Vencer. Pagmamaskara. siksik. Ban¨ªg. Pagmamatrikula. Massacre. Mastery. [matr¨ªkiulet] Matricular. [m¨¢tress] Colchon. [m¨¢tok] Azadon de peto. s¨®lido. Maturity. pag-aasawa. v. [mat] Esterar. [matchm¨¦ker] Casamentero. Pagkaina. Masa. adj. poner en sazon una cosa. [m¨¢tter] Importar. [mat¨ªrial] Material. [mol] Golpear con un mazo. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. Master. adj. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. aparear. Mathematic. p¨¢tayan. lang?. n. matanza. Masterly. pagpasok sa p¨¢aralan . B¨²gaw. Matrimony. Maundy-Thursday. n. Matchless. [me¨ªt] Consorte.Masquerade. Mathematical = mathematic. Magmatrikula. [me¨ªt] Casar. [masker¨¦d] Enmascararse. n. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. misa. Walang kagaya. Hilot. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. Sumupil. Panginoon. Pahinugin. adj. walang kapara. adj. kasama. Pagkahinog. Mattress. adj. [m¨¢tin] Matutino. Mainam. Mass. n. n. matricida. n. Pagnguya. esposa. Bahay-bat¨¤. Pangbay¨®. [mati¨²r] Maduro. [m¨¢ster] Amo. Mast. v. n. casamiento. [m¨¢siv] Macizo. n. amo. Matrimonal. v. May katawan. Matriculation. Gumawa ng ban¨ªg. [m¨¢tter] Materia. [mat¨¦rnal] Maternal. Mat. adj. homicidio. kaulayaw. Papag-asawahin. Nauukol sa pag-aasawa. asunto. gulang. desposar. Master-hand. Matter. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. n. Masticate. salansan. v. n. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. Nauukol sa in¨¢. Marunong tumuus sa pagbilang.

Mausoleum. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. Meddler. Balunbalunan ng ibon. n. v. n. sentido. [m¨ªdietor] Mediador. n. Tagapamahal¨¤. mapanghimasok. Tagapamagitna. Marahil. v. Me. adj. idear. adj. kapakana n. [mi¨¢nder] Laberinto. manghimasok. mahin¨¤. intrigante. Measurable. [m¨¦dchor] Corregidor. [m¨¦ditet] Meditar. Dakong salasalabat ang landas. Nauukol sa medalya. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. Measure. Mechanic. Mediocre. camino tortuoso. Parang. [min] Medio. [m¨¢csim] M¨¢xima. Medallic. May. Samantal¨¤. [m¨¦siurabl] Mensurable. mapanghimasok. extraviar. Maxim. be adv. Samantal¨¤. n. [m¨¦disin] Medicina. mediocre. [m¨¦siur] Medida. Nauukol sa m¨¢kina. inter¨ªn. adv. Medallion. Hamak. v. Meditate. Meanwhile. Makinista. [me¨ªz] Laberinto. Maar¨¬. [m¨ªdiet] Mediar. Ariing gamot ang anoman. [mil] Comida. Daang pasikotsikot. pensar. tramar. Mapakialam. adj. n. Magkahulugan. pron. Mawkish. katamtaman. [mi] Me. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. pretender. kaypal¨¤. Measles. Medicinal. n. Pagkain. kagamutan. Payat. inmensurable. habang. magwar¨¬. Measurement. intercesor. n. adj. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. Meddlesome. intervencion. Medicine. [m¨¢csimum] Lo sumo. Paraan. harina. n. Medical. v. n. Meddle. v. [m¨¦dical] M¨¦dico. Sihang. probable. n. adj. Kawikaan. [m¨¦siurment] Medida. gul¨®. confusion. tagapamagitan. Medalyang malak¨ª. v. Mamagitna. Mazard. lamang-kati. Mediation. maglisya. akalain. [m¨ªzles] Sarampion. n. Meagre. flaco. intentar. Measure. masama. Mean. Medal. Mechanician. D? masukat. nauseabundo. Sukat. panukal¨¤. Sa akin. May. Meantime. [m¨¢csilar] Maxilar. n. Measly. akal¨¤. Medication. Kahulugan. lo mas alto. adj. [me¨ª] Mayo. Tinitigdas. [midi¨¦cion] Mediacion. ¨¢ m¨ª. [me¨ª] Poder. indigno. vil. [m¨¦dler] Entremetido. medicamento. Sukat. adj. remedio. Mechanics. [med¨ªsinal] Medicinal. [m¨¦dikament] Medicamento. adj. Mayo. kasukat¨¢n. Maze. n. Nakayayamot. n. n. [mid¨¢lion] Medallon. Nasusukat. prado. v. n. adj. [mint¨¢im] Inter¨ªn. mangyari. Meaning. Mechanism. n. [mos¨®li?m] Mausoleo. Medicate. hiluka. May. Maze. [mo] Molleja de las aves. pamama gitan. Gumunita. [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. Karaniwan. Medicament. n. Karn¨¦. Sumukat. Meat. Mapakialam. descarnado. n. [m¨¦dlsam] Entremetido. n. [m¨¢zard] Quijada. ulam. n. ruin. L¨ªbingang maringal. adj. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. n. n. Gam¨®t. adj. Nauukol sa gam¨®t. [m¨¦siurles] Inmenso. Maximum. Pagkakaakma. Mechanical. metro. [minju¨¢il] Mientras tanto. maquinista. compas. intercesion. perplejidad. n. nagpapakilos ng m¨¢kina. [m¨¦canizm] Mecanismo. Pamamagitna. [min] Significar. n. K¨¢taastaasan. Nauukol sa m¨¢kina. d? matarok. Tubig at pulot. n. natatarok. Meadow. [min] Bajo. vianda. Pag-aring gamot sa anoman. mientras tanto. Maxilar. Makialam. adj. [me¨ªz] Descarriar. dukha. intencion. [m¨ªguer] Magro. Maw. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. [m¨¦dal] Medalla. ma . [m¨®kish] Fastidioso. Mean. Meal. Mediator. [mit] Carne. Mediate. Measureless. Magligaw. panukat. Nauukol sa gamot. yano. Mead. [m¨ªning] Significado. [m¨¦siur] Medir. Mean. designio. Medalya. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. habang. k alinlangan. kasabihang may taglay na aral. Tigdas. [m¨¦i bi] Puede ser. n. [medl] Entremeterse. harina. n. adv. abatido. [m¨ªdioker] Mediano. pun¨°. [m¨¦do] Pradera. n. Karunungan sa m¨¢kina. n. v. [mid] Aguamiel. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. sentencia. mamagitan. Meander. Gamot. Mayor. mag-isip. adj.

[mil¨®dias] Melodioso. [men] Hombres. magtagp?. mercancia. Pagkapulubi. v. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. n. convencion. Menial. Mapaggunita. Menace. adj.gbulay. Melancholy. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. Isaulo. Mapanglaw. reflexion. [m¨¦lon] Melon. adj. kaanib. Merciful. kumumpun¨ª. [m¨¦rsiles] Cruel. mendicidad. Meek. Menace. mababang loob. Mendicancy. Naaalala. Mendicity. alalahanin. [m¨ªknes] Mansedumbre. [m¨¦lo] Sazonar. [mencion] Mencionar. Tumunaw. Melody. intelectual. day¨¤. Gitna. v. magnilay. mapagnilay. Melodious. n. Bangg¨ªt. Sarisar¨¬. manakot. n. kasama. [mend¨¦cioes] Mendoso. [mim¨®rial] Memoria. [mit] Encontrar. Mention. Mention. lungkot. el que obra solo por inter es. Sangkap. Melting. bataan. Agas. inhumano. n. v. Memoir. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. kasap¨¬. Gant¨ª. adj. malungkot. . sumiso. adj. [mensiur¨¦sion] Medicion. Mend. Mabagsik. magdaray¨¤. [mend¨¢siti] Falsedad. v. Pahinugin. Upah¨¢n. Melliferous. bahagi. adj. pagbubulay. umalala. Pulubi. Nauukol sa sukat. metal fluido. Merchandise. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. mabangis. Menial. [m¨¦rsiful] Misericordioso. [m¨ªnial] Servil. sazonado. n. hallar. [m¨¦nez] Amenazar. [m¨¦nez] Amenaza. remendar. [medit¨¦cion] Meditacion. n. [m¨¦mori] Memoria. makatagp?. Inam ng tingig. M¨¢ngangalakal. pagnin lay. sukat. n. adj. Alaala. pagtitipon. n. Meliorate. [m¨¦ntal] Mental. [m¨¦lting] Derritimiento. Malingkurin. [m¨¦mbren] Membrana. n. fundir. dom¨¦stico. [m¨¦moir] Memoria. [m¨¦rsineri] Mercenario. Melt. Milon. enga?oso. Medium. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. v. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. v. n. Tandaan ng alaala. pananakot. Mercurial. interesado. kaloob. Kaamuan. adj. Pamumulubi. Pagsukat. Mediative. tunawin. magsurs¨ª. Merciless. n. Mensural. Mellow. lamlam. Mapul¨®t. [m¨¦lo] Maduro. Memorize. [m¨ªting] Junta. [m¨¦lancoli] Melancolia. memorial. v. Mahabagin. n. dulzura. n. Kalakal. enga?o. sumalubong. [melt] Derritir. Mga tao. [memoramdum] Memor¨¢ndum. adj. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. [m¨ªlioret] Mejorar. mga lalake. tierno. Memento. pagwawar¨¬. n. Sasakyan ng kalakal. Meed. Nasusukat. disolver. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. Meet. [m¨¦ndicant] Mendicante. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. adj. n. [m¨¦morabl] Memorable. fundicion. n. Mellow. n. n. Melancholic. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. Asoge. malamlam. n. recuerdo. recompensa. Memorial. Alaala. Meditation. [m¨¦lodi] Melodia. samotsamot. [mim¨¦nto] Recuerdo. adj. Mendacity. adj. Menstruation. Mercenary. n. n. nagpapalimos. Umayos. Memory. adj. n. contemplativo. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. [m¨¦rkiuri] Mercurio. n. reparar. Memorandum. Mercury. Men. palambutin. Panglaw. [mid] Premio. Mendicant. Sinungaling. & n. Merchantman. narrativa. Magbal¨¤. [merkiurial] Mercurial. Makasumpong. malambot. medida. magulang. memoria. pagulangin. sak¨ªm. adj. Mainam pakinggan. Kasinungalingan. n. triste. [mend] Componer. n. Meekness. pag-alala. Merchant. n. Mental. Mensuration. Membrane. [mencion] Mencion. sirviente. Maam¨°. [mik] Manso. Mensurable. Mensual. Nauukol sa asoge. n. asamblea. Balat na manip¨ªs. pabutihin. Gunit¨¤. matigas ang loob. [m¨ªdiam] Medio. adj. clemente. Memorable. Nauukol sa pangangalakal. piadoso. Alaala. Medley. gunamgunam. Meeting. n. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. pamumulubi. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. Pagalingin. Hinog. maawa¨ªn. Alil¨¤. n. recordar. kabesahin. Pagtutunaw. n. [m¨¦rchant] Comerciante. Member. Melon. Pulong. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. adj. Mendacious. [m¨¦ditetiv] Meditativo. mapaglingkod. kalagitnaan. adj. Bal¨¤. [m¨¦rcantil] Mercantil. adj. natatarok. pagkapulubi. Bumanggit. Mercantile. n. adj. [m¨¦mber] Miembro. parte. Alaala. negociante. madurar. v.

Mangibang bayan ¨® lupain.Mercy. adj. Mettle. pagmumukha. [mi¨¦r] Mero. marapatin. n. wangis. simple. [m¨¢itili] Poderosamente. pahiwatig. Mesyas. n. Metallic. n. [metrop¨®litan] Metropolitano. g¨¢lit. Katanghalian. tabang. centro. Gilas. [mi¨²] Maullido. coraje. pabalit¨¤. Messmate. Pangingibang bayan ¨® lupain. [m¨¦smet] Comensal. adv. n. Mildness. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. vivo. [m¨¢ild] Apacible. Umangal. Midway. galak. Militant. tapang. [metl] Br¨ªo. v. Method. Gitna. adj. . [m¨ªdwe] A medio camino. n. [m¨¢ildnes] Clemencia. rancho. Masay¨¢. lumubog. [maigr¨¦cion] Emigracion. [miz¨ªncs] Me parece. n. n. Palipatlipat. n. Nauukol sa pangulong bayan. pahatid. pulos. [merdch] Sumergir. n. suave. [mi¨²] Maullar. Punong kawan¨ª sa sasakyan. Taganas. lupang nalolook. Mess. [m¨¢is] Ratones. adj. [m¨¦tlsam] Brioso. n. v. Miff. Metropolis. Amag. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. Any?. n. Metro (panukat). lakas ng loob. Migratory. puro. Midst. wangk¨ª. Merry. Middling. v. Magatas. mediocre. [m¨ªldiu] Moho. Message. adj. Malakas. Mettlesome. n. adj. Messiah. Midnight. Pasabi. ardiente. [m¨¢it] Poder. Merge. Nauukol sa metal. [mer¨ªdian] Mediodia. tumakal. [m¨¦sedch] Mensaje. Meritorious. [m¨¢iti] Fuerte. Pangulong bayan. [m¨¦rit] M¨¦rito. matabang. palakad. adj. N¨¢gigitna. anuncio. n. Mightily. [milch] Lact¨ªfero. Maam¨°. Tanghal¨¬. a. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. Milch. Methinks. [mif] Disgusto. Midland. [m¨ªlitant] Militante. katatag¨¢n. n. adj. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. Mice. Baguhin ang any?. creo. Kaamuan. [m¨ªdde] Medio-dia. [metam¨®rfos] Trasformar. [midch] Mosquito. Nakalalaban. comadrona. [maigret] Emigrar. Say¨¢. malakas ang loob. Mga daga. Pagkain. [m¨¦rsi] Misericordia. Mien. gritar. Metaphore. Mighty. Karapatdapat. Midway. [midst] Medio. Methodic. n. piedad. [m¨¢igratori] Migratorio. Mere. adj. adj. j¨²bilo. [miz¨®dic] Met¨®dico. Metropolitan. Magilas. & n. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. twa. adj. adj. Migration. Merit. makapangyarihan. [m¨¦tal] Metal. Midge. May kapangyarihan. [mi¨²l] Chillar. porcion. ardor. [m¨¦rit] Merecer. n. [m¨¦zod] M¨¦todo. ¨¢ las dose. [mit] Medir. n. Meter. sa akal¨¤ ko. Metal. potente. n. [m¨ªdnait] Media noche. Isang ur¨¬ ng lamok. Kalookan. Mete. Midwife. diversion. Utus¨¢n. Mildew. lakan. katanghalian. hundirse. Talinghaga. Mew. n. v. Ngumiyaw. Metal. Hilot. valor. Paraan. dulzura. Midmost. n. v. [m¨¢il] Milla. aw¨¤. Messenger. Merriment. Gitna. mal humor. fuerza. n. festivo. Kapangyarihan. n. [m¨ªdshipman] Guardia marina. [m¨ªter] Metro. n. [mes] Plato. Sumisid. n. v. [min] Semblante. mag-iba ng any?. n. regocijo. Karapatan. [m¨ªdl] Medio. lak¨¢s. Tila. adj. [m¨ªdling] Mediano. [midmost] En el medio. n. Might. galak. n. Methodical = Methodic. jovial. Midshipman. capital. Nauukol sa paraan ¨® palakad. v. Kasalo. Mile. Kasalsalan ng taginit. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. [midland] Mediterr¨¢neo. adj. Metamorphose. Milya. Midday. kalagitnaan. Mewl. Hating gab¨ª. Maging dapat. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. Meridian. sumukb¨®. adj. Ngiyaw. Katamtaman. Sumukat. parte. kasayahan. n. Mild. [merit¨®rias] Meritorio. kalagitnaan. bizarr¨ªa. [m¨¦rri] Alegre. Cristo. Kristo. Mew. Merit. n. Habag. [m¨ªdwe] Medio camino. n. adv. v. n. [m¨¦sendcher] Mensajero. n. Migrate. n. Midsummer. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. [midwaif] Partera. Sama ng loob. Middle.

desmenuzar. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. Pangangasiw¨¤. malamlam. Tadtad. Kahimahimala. ¨® n. [m¨ªrror] Espejo. Maggagat¨¢s. [m¨ªnion] Favorito. adj. [m¨ªler] Molinero. adj. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. [m¨ªnister] Ministro. n. servir. [mint] Acu?ar. Ikasang angaw. v. n. [mil¨¦niam] Mile?o. Magbub¨° ng salap?. Minority. obra divina. n. akal¨¤. Salamin. [ministr¨¦cion] Ministerio. Minister. Gumiling. adj. l¨®brego. lact¨ªfero. [m¨¢inor] Menor. Mimicry. adj. v. Mina. Madilim. [mirk] Oscuro. humukay. kasayahan. Gilingan. Millionth. Mire. malamlam. [mil¨ªcia] Milicia. Mirksome. Mimic. Mint. [m¨ªnim] M¨ªnimo. limo. gawang Dyos. n. [m¨ªliteri] Militar. Milkman. Minute. Minus. [m¨ªnister] Ministrar. [m¨ªlki] L¨¢cteo. Sanglibong taon. adj. [mil] Moler. Mirror. Mineral. Nauukol sa sanglibong taon. Say¨¢. Magatas. [m¨¢in] Mina. katwaan. [m¨ªrksam] Oscuro. Milk. n [m¨ªracl] Milagro. Mingle. adj. [m¨ªnus] Menos. Ang nililingap. v. Madil¨ªm. v. [mil] Molino. adj. [m¨ªmic] Imitar. Minx. diligente. adv. Monasterio. war¨¬. Minister. inferior. Kulang. Mirky. Miniature. Milk. n. Mine. Million. Babaing magaslaw. Hukb¨®. Militia. voluntad. Gumatas. n. n. n. Minute. Lumaban. n. maglingkod. tagapangasiw¨¤. [m¨¢indful] Atento. contrahacer. [m¨ªliner] Modista. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. Manggagagad. Batong gilingan. bagay ng mina. Milky. l¨®brego. Minor. n. [mil¨¦nial] Milenario. Bahay na pinagbububuan ng salap?. considerar. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. Tumadtad. Akin. adj. lusak. regocijo. [m¨ªnistri] Ministerio. Mirth. Maghal¨°. n. n. galapung¨ªn. Milt. Mint. v. n. Anomang n¨¢pakaliit. peque?o. Miller. nakapaparis. Millennium. [m¨ªlion] Millon. n. . [m¨ªlston] Piedra de molino. maglahok. babaing pangahas. magsundalo. [mins] Picar (la carne). Angaw. Munt?. [milt] Lechecillas de las peces.Military. Minim. gal¨¢k. [m¨¢in] Minar. Madil¨ªm. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. [min¨®riti] Minoridad. Mill. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. Minimise. [m¨ªmic] Imitativo. malamlam. n. [milk] Leche. Miracle. Mincingly. Mince. [m¨¢ir] Cieno. n. Millennial. Gumagad. Pagkamunt?. twa. Larawan. [m¨ªmic] Mimo. adj. v. Maingat. n. v. Minion. Mill. Munt?. Milliner. n. Burak. adj. Modista. Moda. [m¨ªnsingli] A pedacitos. n. n. banl¨ªk. [m¨¢inor] Menor de edad. Militate. Millstone. [mir¨¢kiulas] Milagroso. Pangangasiw¨¤. [m¨¢ind] Cuidar. Mind. n. Mimic. n. j¨²bilo. Mangasiw¨¤. [m¨ªlkman] Lechero. Nauukol sa kawal. molinete. n. Manggigiling. [mint] Casa de moneda. handa. Minor. pangbabady¨¢. [m¨ªlitet] Militar. K¨¢liitliitan. Ministry. burlesco. Gagad. Atay ng isda. Mahilig. Panggagagad. fango. Mind. [m¨¢in] Mio. mabait. n. Pakaliitin. lingkod. ang minamahal. ko. dispuesto. n. n. Mimic. paggaya. l¨®brego. v. v. [mirz] Alegr¨ªa. n. pagparis. Minuto. Magmina. observar. Mine. entendimiento. [m¨ªrki] Oscuro. [milk] Orde?ar. Minster. [m¨ªngl] Mezclar. adj. adj. Gatas. [m¨¢ind] Mente. [m¨¢inded] Inclinado. Mirk. [mincs] Mosa atrevida y libre. Minded. [m¨ªneral] Mineral. [minster] Monasterio. [m¨ªniechur] Miniatura. Millinery. Mag-ingat. gozo. simbahan. Miraculous. gumaya. n. hwad. Isip. adj. n. adj. mabahal¨¤. manggagaya. pron. Mineral. Ministration. Mine. m¨²lihan. Wala pa sa tadhanang gulang. n. [m¨ªnit] Minuto. Himala. [m¨ªlineri] Moda. [m¨ªnit] Menudo. v. Minimum. Mindful. kalooban. n. cavar. adj. cuidadoso. Pastor. v.

desastre. Magkamal? ng paliwanag. [m¨ªserabl] Miserable. crimen. v. pag-aalapaap ng kalooban. [misf¨®rchiun] Infortunio. mabanl¨ªk. Misapprehend. desgracia. malparir. n. desastre. samotsar¨¬. n. n. Kapahamak¨¢n. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. [m¨ªscriant] Infiel. fatalidad. Misadventure. . Pangungugaling masama. magmasamang ugal¨¬. Mirthful. magbalita ng d? totoo. descarriar. Misconstrue. Mamamugot ng masama. Mislead. adj. kaaba¨¢ng palad. perjuicio. Misbehavior. n. desdicha. [misc¨®ndact] Mala conducta. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. malikot. Magmasamang ugal¨¬. n. malvado. v. obrar ¨® proceder mal. adj. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. Maghinal¨¤. infortunio. sala. sospechar. [misl¨ªd] Extraviar. v. equivocaci¨®n. n. lik¨®t. Miry. tumuus na may kamalian . v. Misconception. extraviar. incr¨¦dulo. n. adj. n. Maburak. Mal¨ªng akal¨¤. Maling akal¨¤. mala accion. Miscellaneous. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. kasalatan. Ilig¨¢w. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . saw?. [misbij¨¦vior] Mala conducta. Misjudge. Sar¨¬sar¨¬. [misc¨®ndact] Portarse mal. [m¨ªserabli] Miserablemente. kasa w¨ªan. magsapantah¨¤. kapahamakan. Gawang masama. Miser. calamidad.lakan. Mischief. Misdirect. Misdeed. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. Nakunan. mala conducta. [misg¨¢id] Descaminar. Agam-agam. kabalintunaan. Misguide. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. kahirapan. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. Magkangdidinggan. n. contento. ilisy¨¢. sakim. [misbij¨¦v] Portarse mal. v. jovial. Masamang ugal¨¬. Misery. [misaprij¨¦nd] Entender mal. da?o. Mischance. n. Misinform. [misgu¨ªving] Recelo. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. Papag-alapaapin an kalooban. Misapply. Sama ng pagk agamit. [misc¨¢rri] Abortar. mag-agam-agam. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. mal porte. Kaabaaba. v. v. masama. gal¨¢k. kamali Misconduct. rev¨¦s. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. [misl¨¦] Colocar mal. n. adj. Aba. malusak. [misj¨¢p] Desgracia. v. v. Miserable. [misch¨¢ns] Desgracia. mal hecho. adj. Kapahamakan. Walang pananalig. extraviar. walang pananam palataya. twa. Misconduct. [misg¨®vern] Desgobernar. [misdim¨ªnor] Mal proceder. Misconceive. [misadv¨¦nchur] Desgracia. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. sakuna. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. [m¨ªseri] Miseria. Mischievous. Magkamal? ng paglalagay. adv. [misd¨¢ut] Recelar. hacer temer ¨® dudar. v. kapahamak¨¢n. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. Miscarriage. asal n a masama. [misd¨ªd] Mala accion. v. n. lodoso. [m¨ªschif] Mal. Masama. v. v. ilih¨ªs. Masay¨¢. enredador. Kasaw¨ªan. maglih¨ªs. infortunio. mal¨ªng pananalig. heterodoxia. n. maputik. infeliz. Misgive. Magkamal? ng pahiwatig. v. magbintang. Misdemeanor. n. [m¨¢izer] Taca?o. v. descaminar. n. Pangungugaling masama. mamahal¨¤ ng d? wast?. [m¨ªschivas] Da?ino. Magk¨¢mal? ng paliwanag. delito. v. v. n. mal sentido. pagaa langan. m¨¢lisya. Pagkangdidingg¨¢n. Magkamal? ng paggamit. v. Mamahala ¨® mamun? ng masama. Maling pagkak augnay ng mga salita. Misgovern. n. Misbelief. n. perjudicial. m¨¢lisya. Misdoubt. Misbehave. Miscarry. Hirap. Kasawian. Mishap. avariento. Sama. Misapprehension. Maramot. infortunio. [m¨ªrzful] Alegre. Misconstruction. adj. kamalian ng pag-uukol. maglisya. [misc¨¢rriedch] Aborto. Mismanage. Misapplication. Misgiving. Kumur¨° ng pamal?. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. Maglig¨¢w. Mislay. masamang gaw a. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. Miscalculate. Miscreant. Misinterpret. sakuna. Misfortune. Miserably. v. Maghinal¨¤. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. Maglig¨¢w. [m¨¢iri] Cenagoso. duda. Makunan. calamidad. Magpakasama.

escarnecer. Magkamal?. n. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. n. v. n. n. Misusage. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. Misprint. sospecha. Mock. [m¨ªsion] Misi¨®n. asal. moderar. n. bunton ng tao. [m¨ªstres] Ama. [misrepres¨¦nt] Representar mal. gemir. hib¨ªk. Mobility. gagad. Mock. Mob. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. [m¨ªsiv] Carta misiva. gemido. n. Misrepresent. maham¨®g. se?ora de casa. any?. n. [mist¨¦k] Equivocacion. v. Sulat na may taglay na bilin. n. faltar. [mob¨ªliti] Movilidad. desarreglo. Moat. Ulap. Managhoy. dar un nombre falso. [mist] Niebla. sapantah¨¤. Mizzen. pizca. n. [m¨ªtiguet] Mitigar. mal?. [m¨ªsing] Lo que falta. [misple¨ªs] Colocar mal. [m¨®del] Modelo. Misrule. tumuya. Mitigation. Mistrust. Pamamahalang d? wast?. daing. costumbre. [mot] Rodear con canales de agua. Umuyam. Miss. Misshape. Mistiness. Model. calmar. [moc] Mofa. manera. v. babae. falso. Hinal¨¤. falta. aklat ng misa. Missal. Tungk¨²lin. Sumala. Missible. Moat. n. Misname. v.Mismanagement. n. Missionary. Mizzle. humibik. [m¨®bilais] Movilizar. [mis¨ªoneri] Misionero. Mobilise. manuya. [misi¨²zedch] Abuso. v. n. [m¨ªstines] Nebulosidad. Laktaw. v. Kapal ng tao. Paraan. Maghal¨°. v. mezcla. lo perdido. adj. [m¨ªcschur] Mistura. misyon. Mission. lumisya. Ulap. Ihanda ang mga kawal. v. kumilos. v. mali. n. [m¨®keri] Mofa. Mist. Kagulo. Misrepresentation. Kamalian. n. n. Magkangdidinggan. pasamain ang any? ¨® hichura. kilos. [mis] P¨¦rdida. n. ulir¨¢n. maglahok. [mistr¨¢st] Desconfiar. tumigil. Misal . quejido. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. [mon] Lamentar. kilos. Munting bagay. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. bangbang. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. n. v. [mis] Frustrarse. Maghinal¨¤. desorden. Tumampalasan. palakad. Moccasin. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . pagtigil. Missing. [m¨ªster] Se?or. humamak. Mite. Miss. v. n. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. [moc] Ficticio. [mism¨¢nedchment] Mala administration. Missive. [mistr¨¢st] Desconfianza. [mizn] Mesana. gumagad. lumaktaw. Gagad. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. n. tuya. Babaing panginoon sa bahay. panggagagad. [mob] Populacho. tuya. Mix. Masamang pagkapalab as. Mockery. desarreglo. n. bant?. v. hichura. abusar de algo. Misty. magkulang. [mod] Modo. Misprint. pumayap¨¤. Moan. [misn¨¦m] Trasnombrar. [m¨ªsti] Nebuloso. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. mang. . [misri¨²l] Tumulto. [mish¨¦p] Deformar. n. Paghumpay. Sangk¨¢. Mistress. kulang. [m¨¢it] Cresa. Mitre. Ginoo. Humihilagp¨®s. magsapantah¨¤. v. [moc] Mofar. [mot] Mota. Gining. binibini. burla. magbant?. Magbangbang. Magkamal? ng paglimbag. Ang kulang. v. n. [mon] Lamento. n. desfigurar. foso ¨® canal. Hal¨°. yerro. Panaghoy. n. Mixture. n. n. confusion. adj. n. Mistake. panunuya. n. burlar. n. v. Uy¨¢m. n. Mister. Miss. halimbaw¨¤. ayos. Magkamal? ng paglalagay. n. [m¨ªsil] Arrojadizo. v. m¨¦todo. Kamalian sa paglilimbag. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. [m¨¢iter] Mitra. Mode. Pagpapakalabis. Misplace. Mitigate. burlesco. forma. Mock. Papangitin. Misunderstand. concubina. burla. Pang-uuyam. [mics] Mezcla. lamentarse. ang nawala. [m¨ªsal] Misal. [mis] Se?orita. v. lahok. adj. Paris¨¢n. Gorra ng arsobispo. Moan. gentuza. Umambon. Magk¨¢mal? sa pangalan. Misyonero. Mistrust. Maulap. sospechar. [misi¨²r] Maltratar. Galaw. quejarse. kawal¨¢n ng ayo s. bir¨°. n. Mistake. [mizl] Lloviznar. mam¨¤. dumaing . ugal¨¬. Misuse. [mist¨¦k] Equivocarse. Humumpay.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

Nick. v. turbulento. [n¨ªbl] Picar. Kabunyian. nominacion. l¨ªbingan. n. [n¨®isi] Ruidoso.Next. destreza. mezquino. activo. & n. panaginip. adv. Sa gab¨ª. Noisiness. Noise. Ika syam. n. walang t¨¢hanan. hugong. sak¨ªm. Tahimik. [nich] Nicho. el extremo de cualquiera cosa. Saka. Hind?. M¨¢halal. Yumuk¨®d. Umabot sa oras. adj. adj. pumil¨¬. [n¨¢infold] Nueve veces. [nai] Cerca. Nauukol sa pangalan. Night. itlog ng hanip ¨® ng kuto. n. Nobleman. noveno. Ninth. Damit na pangtulog. karilagan. menor edad. v. Nickname. Ut¨®ng (ng suso). Nice. kainaman. n. Nineteenth. [nobl] Noble. b at¨¬ tang?. [n¨¢itli] Nocturno. clamoroso. gab¨ªgab¨ª. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. [nod] Cabecear. Nobility. Nauukol sa gab¨ª. [nip] Pellizcar. Makasyam. Niggard. adj. sonido. n. alingwngaw. Nigh. adj. Pagalagal¨¤. [n¨ªpers] Alicates. n. n. [n¨¢isiti] Exactitud. [nod] Nudo. adj. Nine. [n¨¢intin] Diez y nueve. n. Magbansag ng anomang balit¨¤. [n¨®minal] Nominal. n. Nip. Buh¨®l. tenazas. n. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. poner apodos. Nimble. kasakim¨¢n. Masarap. Ninefold. delicadeza. kakulangan sa gulang. el huevo del piojo. Tuka. [no] No. kasiglahan. Nomination. [n¨¢inzli] En nono lugar. Kurot. hwag. n. Niece. n. [n¨ªmblnes] Ligereza. Kumurot. mahal. [n¨¢inti] Noventa. Nominal. n. Nikel. adj. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. adj. Nightfall. ruido. n. [nomin¨¦cion] Nombramiento. Kaliksihan. Palayaw. n. Yuk?. inmediatamente. masikap. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. Paglubog ng araw. Nippers. n. maalingaw-ngaw. [n¨ªkel] Niquel. magul¨®. esmero. marangal. Nineteen. v. adj. Kagahulan. n. Ninetieth. n. eligir. tiempo preciso. [nod] Cabeceo. Niggardness. [nib] Pico. Nicho. adj. Bangungot. kagul¨®. Magpalayaw. [n¨®mad] Errante. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. Niche. [niz] Sobrina. Taong marangal. n. Ingay. adj. despues. Nib. & prep. adj. [nicnem] Apodo. marilag. Ikalabing syam. adj. Nipple. Malapit. n. Nod. [n¨¢inz] Nono. masigla. Nomad. dignidad. Maliks¨ª. v. Paghahalal. D? masayod. [nob¨ªliti] Nobleza. Kabataan. rasgu?ar. Ika syam na p?. kaingay. Nondescript. Nickname. cercano. n. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. v. [necst] Luego. Sa ika syam. u?ada. Night-gown. Noisy. humirang. adj. adj. Nip. karangalan. adv. reverencia. alboroto. [n¨®diul] Nudillo. bumat¨¬. wala. tumang?. il¨ªng. [n¨¢in] Nueve. Labing syam. cualquiera se?al hecha con la cabeza. Noiseless. [n¨¢itli] Por las noches. Nightly. [nit] Liendre. v. avaro. Nightly. Buh¨®l. ¨¢gil. dulo. n. Nobody. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. adj. adv. [n¨¢is] Gustoso. mangalmot. Noble. Lisa. n. Syam na p?. [n¨¢itmer] Pesadilla. [n¨¢itfol] El anochecer. n. [n¨®minet] Nombrar. delicioso. Nimbleness. [n¨®blman] Noble. [n¨¢it] Noche. v. Wala kahi't sino. Non-attendance. n. Nodule. Noise. Gab¨ª. Pang ipit. Nightmare. [n¨®is] Ruido. Syam. Maingay. [n¨®nedch] Minoridad. ninguna persona. hacer una se?al con la cabeza. n. Nibble. Karamutan. rumor. Tumuka. n. mote. adj. Nicety. callado. [n¨®isines] Estr¨¦pito. Nick. Buny?. Nonage. [n¨ªgard] Taca?o. [nicnem] Motejar. [noct¨²rnal] Nocturno. mahugo ng. punta. adj. . Pamangking babae. [n¨ªpl] Pez¨®n. Nocturnal. ruindad. [n¨®bodi] Nadie. kalm¨®t. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. Kaganapan. Nickel. Ingay. Nit. [n¨®isles] Tranquilo. umil¨ªng Node. n. adv. Nod. [nic] Punto cr¨ªtico. Ninety. pangarap. [nip] Pellizco. Nominate. No. Ninthly. Panggab¨ª. bulla. [nimbl] Ligero. adj. hidalgo. n. Maramot. mainam.

Sa mga kaaraw¨¢n natin. kasalatan. Notion.. adj. gunggong. Nook. [n¨®tari] Notario. n. Akal¨¤. alimentar. n. Butas ng ilong. Non-existance. Northward. pamagat. Balit¨¤. ukit. p¨²blico. N¨¢hahalata. Bingaw. n. war¨¬. observar. marcar. [n¨®tabli] Notablemente. Sumil¨°. [n¨®tuerzi] Notable. Ipatalastas. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. Notch. n. [n¨¢un] Nombre. mas¨ ahayag. [nus] Lazo corredizo. kandiliin. entrampar. Wala. North. Notice. lit¨¢w. n. Nourish. [n¨®rzist] Nordeste. memorable. Notable. Note-book. Normal. [nons¨¦nsical] Absurdo. n. v. n. maging. Tulog sa tanghal¨¬. hoy dia. [n¨®velti] Novedad. adj. & n. Nooning. malas. n. Maminsa nminsan. Nor. tang¨¢. hak¨¤. Novel. n. Notoriety. [not] No. walang anomang bagay. hilagaan. Notwithstanding. n. Gayon man. Karaniwan. [notifik¨¦cion] Notificacion. n. ipahayag. halata. s ulat. Novelty. Ngayon. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. Tandaan. n. [n¨²dl] Simplon. ni ¨® . [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. n. adj. Pakanin. [nau end dzen] De cuando en cuando. adv. Noose. ¨¢ngulo. ¨¢ las dose ng araw. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. billete. Ngong¨°. [n¨¢uades] En nuestros dias. [not¨®rioes] Notorio. Katanghalian. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. Nothing. n. Notice. ngayon. falta de existencia. Nonsense. Nought. Nonsensical. Wala. Not. Habagat. n¨¢pupuna. mentecato. November. tawagin sa h¨²k¨²man. Nourishment. manakanaka. n. Hangal. falta de existencia. ¨¢ las dose ng araw. Baguhan. Northeast. [notor¨¢iti] Notoriedad. n. [n¨®cion] Nocion. [nos] Nariz. impertinencia. wala. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. n. Nonentity. Notch. Escuela Normal. Noteworthy. adj. parecer. Nobyembre. observacion. [n¨®tisabl] Notable. n. [n¨®tis] Notar. kagitingan. Noon. adj. [nun] Medio d¨ªa. n. [n¨®zing] Nada. nota. Halata. n. magiting. pumansin. Bumingaw. [non-ecs¨ªstans] Nada. [n¨®vis] Novicio. [non¨¦ntiti] Nada. [notch] Hacer muescas. buny?. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. Notorious. [n¨¦rish] Nutrir. Pagkain. marca. Kapuripuri. Ilong. n. Now. bantog. [nor] Ni. [not] Nota. Halata. D? maaaring mangyari. adj. adv. Hilag¨¤. Noonday. sin embargo. Notaryo. adv. [n¨®rzern] Septentrional. adv. Kabalastugan. conj. Noticeable. Notary. Noted. v. Kapintasan. kandil¨¬. Bantog. n. ninguno. Patalastas ng h¨²k¨²man.. Katanghalian. Halata. pun¨¢. [n¨²ning] Siesta. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. tanda. Kawal¨¢n. Sulok.None. Hilag¨¤. Wala. maulit . [n¨®ted] Afamado. tanyag. Novice. kasalat¨¢n. n. Nose. v. Kawal¨¢n. adj. Aklat na t¨¢laan. distinguir. esquela. n. c¨¦lebre. [n¨®tabl] Notable. [n¨®vel] Novela. v. n. adj. Kah¨¬. reparo. impertinente. Sa dakong hilagaan. [naw] Ahora. n. alimento. napapansin. [notch] Muesta. n. Noose. n. adv. n. Notably. man. hayag. adj. Now and then. Note. reparable. Kakulangan sa bayad. babasah¨ªn. [nov¨¦mber] Noviembre. Kabantugan. Noseless. [n¨®sles] Desnarigado. [n¨®tis] Noticia. pumun¨¢. [notuizt¨¦nding] No obstante. Nostril. [n¨®nsens] Disparate. Katanghalian. Noodle. adv. [non] Nadie. Nonpayment. adv. [nuk] Rincon. [not] Nada. se?al. de vez en cuando. [n¨®stril] Ventana de la nariz. Nowadays. [n¨¦rishment] Nutrimento. Normal-school. n. kahusayan. Note. [nus] Enlazar. Noontide. insigne. Humalata. adj. Notification. ninguna cosa. Pangalan. v. bakat. Sil¨°. n. [norz] Norte. Hind?. digno de nota. [n¨®rmal] Normal. [n¨®tifai] Notificar. bakatan. mirar. Nobela. Northern. marapat purihin. Noun. . adv. [not] Notar. Notify. v.

Bilang. . n. Nimpa. Number. Bahay ng mga mongha. Nut. Nakabubusog. Number. Numberless. Nowhere. n. Nugatory. adj. Oasis. Pagbilang. n. [n¨²liti] Nulidad. Pawal¨¢n ng halag¨¢. Pagkain. [oz] Juramento. [n¨¢rseri] Crianza. Ngus¨°. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. [n¨®ccioes] Nocivo. Pamamanh¨ªd. [ni¨²guetori] Nugatorio. n. Gaod. v. n. Numb. v. [n¨¢rchur] Criar. [¨®rzman] Remero. Bumilang. Numeration. da?oso. m¨¢nanagwan. Kaki't saan man. n. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. [ni¨²diti] Desnudo. adj. Nurse. Pangtalop ng pil¨¬. [n¨¢mberles] Innumerable. adj. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. enfermera. [n¨¢mber] Numerar. [namb] Entorpecido. Nuptial. n. [n¨®jwer] En ninguna parte. Matigas ang ulo. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. pawal¨¢n ng kabuluhan. Kawal¨¢n ng kapararakan. [¨®asis] Oasis. Marami. Nutritious. Oar. Oarsman. [namb] Entorpecer. sumagw¨¢n. Gumaod. contar. n. v. [ni¨²meret] Numerar. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. [ni¨²meres] Numeroso. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. n. Noways = noway. pag-aasawa. Bumilang. Noxious. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. Numismatics. bogar. n. Manh¨ªd. kababuyan. B¨¢lok. [¨®bdiuret] Endurecido. [ni¨²triment] Nutrimento. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. adj. Nurture. sagw¨¢n. lo que pertenece ¨¢ las bodas. n. [ni¨²sans] Indecencia. Tigas ng ulo. adormecimiento. v. obstinacion. Nullity. Mongha. Nudge. [n¨¢mbnes] Torpor. O O. Numerate. boda. [o] O (o). [n¨²pcial] Nupcial. Walang kabuluhan. Musm¨®s. tipun¨¢n. n. Walang kapararakan. Nude. Nutshell. Nullify. Oar. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. Nun. adj. Pag-iiw?. Null. Oasis. [n¨®we] De ningun modo. v. Pil¨¬. Nutmeg. Katigasan ng ulo. Numerous. [n¨¢rchur] Educacion. Obduracy. Numerical = numeric. Nymph. pangbusog. n. [nars] Criar criaturas. Sumpa. n. [of] Idiota. Nudity. [ni¨²d] Desnudo. Walang bilang. Kahubaran. Mag-iw? ng bat¨¤. Hub¨¢d. Nues moskada. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. Numskull. n. n. [nan] Monja. Obdurateness. Nucleus. adj. Nauukol sa bilang. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. alimento. n. n. Karunungan sa mga salapi't medalya. [or] Remo. Obdurate. Pag-iiw?. Kasal. n. Balat ng pil¨¬. Nurse. namamanhid. pag-aalag¨¤. [nimf] Ninfa. n. [nozl] Nariz de un animal. Kasalaulaan. Nakasasama. adj. fr¨ªvolo. futil. [n¨²lifai] Anular. Nunnery. Mamanh¨ªd. hub?. adv. adj. O (o) Oaf. n. n. Nursery. [n¨²pcials] Nupcias. n. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. inv¨¢lido. n¨²mero. Nursling. katigasan ng ul o. [n¨¢mskal] Zote. Numbness. Nuptials. adv. Nurture. n. [ni¨²meral] Numeral. Nutcrackers. [nars] Ama de cria. n. [niumer¨¦cion] Numeracion. v. mag-alag¨¤. [or] Remar. babaing magand¨¢. [ni¨²tricioes] Nutritivo. n. n. adj. Nutriment. Sanggol. makakal. zoquete. n. n. Oath. nakasisir¨¤. Numeral. ungas. [ni¨²clioes] N¨²cleo. [n¨¢neri] Convento de monjas. Nozzle. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Kahi't sa anomang paraan. [nat] Nuez. [n¨¢mber] N¨²mero. n. abrogar. tanga. v. ense?ar. Nauukol sa bilang. cuidar enfermos. mujer hermosa. Yaya. Mag-iw?. [nal] Nulo. Manggagaod. bilang. porquer¨ªa. v.Noway. n. Nuisance. cantidad. Hangal. pag-aalag¨¤. bilangin. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. Numeric. contar. adj. Numb. ungas. n.

Oblivion. anticuado. ruidoso. kapansanan. [obs¨¦rvetori] Observatorio. pulpol. n. cuidadoso. adj. magmasid. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. [obe¨ª] Obedecer. Pagsunod. [obl¨ªteret] Borrar. [obstr¨¢ct] Obstruir. adj. Obstruction. Kahalayan. Kadiliman. adj. Obfuscate. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. Oblate. Malilimut¨ªn. Pun¨¢. adj. Obliquity. mapagmasid. deshonroso. Observance. [obdeh¨¦ccion] Objecion. Obscurity. Lib¨ªng. Observer. mapaglingkod. atencion. [obl¨¢idch] Obligar. adj. [¨®bliguetori] Obligatorio. adj. [obski¨²r] Obscurecer. Obligation. atento. pudpod. tanyag. Oboe. [obl¨¢idching] Servicial. Oblivious. [obs¨¦rvabl] Notable. dahil¨¢n. n. notar. Obligatory. Dilim. n. Magdil¨ªm. Object. [¨®bstinesi] Obstinacion. Obstruct. Obstinate. honras funerales. [obs¨¦rv] Observar. Obedient. Gumambal¨¤. estorbo. Kadustadusta. adhika. gumaganap. sumalungat. Mahalay. [obs¨¦rvant] Observante. [ob¨ªs] Obeso. malab¨°. kalabuan. Obscure. [obs¨¦rving] Atento. Mas¨²nurin. n. Observing. n. conspicuo. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. tungo. palabuin. v. n. Obnoxious. Obey. Magmalas. [obl¨®cuioes] Injurioso. sumubok. Obloquy. adj. reparar. Observant. magalang. mapagtalima. lab¨°. tenaz. respetuoso. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. Obit. hadlang. Limot. [obski¨²r] Obscuro. n. v. Observe. pagkahapay. reverencia. Obserbatoryo. tumalima. [ob¨ªtiueri] Obituario. [¨®blong] Oblongo. Pumilit. pagtalima. Obstreperous. deshonra. abal . n. adj. Matigas ang ulo. [ob¨ªdient] Obediente. Madilim. Oboy. Mapanganib. Halata. Obesity = obeseness. mas¨ªd Observatory. Taba. n. retardar. Obsolete. [obl¨®cui] Infamia. . tungkulin. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. v. Obscene. v. Kumatkat. Obsequies. [ob¨ªdiens] Obediencia. v. n. adj. sumision. Observation. [obl¨ªvias] Olvidadizo. sumalangsang. [¨®bdchect] Objeto. Obliterate. adj. kalibugan. pagganap. Mataba. adj. lum¨¤. n. Objective. n. n. agradar. [ob¨ªsnes] Obesidad. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. r¨¦plica. adj. Oblique. Mapagkaloob. [¨®bo] Obo¨¦. [observ¨¦cion] Observacion. Obituary. adj. pakay. Observable. Objection. Talohaba. malibog. Alay. n. dificultad. layon. Tutol. Obese. Gambal¨¤. Pitagan. embarazo. huma dlang. gordo. adj. Obscuration. adj. n. n. adj. Obscure. [obl¨ªvion] Olvido. Oblige. Obloquious. capaz de objecion. Oblation. [¨®bstinet] Obstinado. n. [¨®blet] Chato por los polos. Object. cortesano.Obedience. m agalang. Lip¨¢s. adj. Mapaglingkod. [¨®bsolit] Obsoleto. Chap¨¢t. salungat. [obfi¨²sket] Obscurecer. [obski¨²riti] Obscuridad. pans¨ªn. n. [obs¨¦rver] Observador. kahalayhalay. mas¨²nurin. respeto. obst¨¢culo. tikman. v. Tumutupad. Katigasan ng ulo. adj. Obstacle. [obs¨¦niti] Obscenidad. [¨®bit] Exequias. Tungo. Pahiw¨ªd. Obstinacy. adj. Mahugong. n. Obliging. sumiso. pumigil. imp¨²dico. n. pahap¨¢y. Tumutol. da?oso. v. Obeseness. n. [¨®bsecuiz] Exequias. kadiliman. Bagay. Mapagmalas. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. Maingat. kalabuan. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. v. hadl¨¢ng. n. Kapansanan. adj. maingay. kasiraang puri. [¨®bdchect] Objetar. magbigay loob. nak¨¢kapahamak. adj. layon. Sumunod. galang. Oblong. necrolog¨ªa. Obscenity. May kapintasan. Objectionable. umabala. crasitud. n. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. Katungkulan. [obl¨ªc] Oblicuo. [obligu¨¦cion] Obligacion. n. [obs¨¦rvans] Observancia. salangsang. [obs¨ªn] Obsceno. pagpigil. Pagtupad. S¨¢pilitan. complacer. Pagkahiw¨ªd. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. [obl¨¦cion] Oblacion. Obsequious. Kadustaan. gala ng. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. Obeisance. impedir. Padilim¨ªn. nota ¨® reparo cr¨ªtico. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. [obu¨®ccioes] Peligroso.

Offend. bang¨®. Panghihimasok. [¨®ctiupl] Octuplo. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. [okiup¨¦cion] Ocupacion. [of] De. magtalag¨¢. Obvious. adj. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. Official. Offer. Odorous. ocupante. n. lait. ma karoon. entremetido. [obtri¨²siv] Intruso. Gansal. Pagtatanim sa kalooban. katwa. May mat¨¢. adj. kawan¨ª. salimuyak. adj. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. Ling¨ªd. Obtain. Handog. ang n¨¢papanahon. Kanluran. [oct¨¢nguiular] Octangular. alipusta. magtaglay. adquirir. n. adj. Bagay na may walong p¨¢nulukan. adj. [ok¨¦sion] Ocasion. Occupy. [ok¨¦sional] Ocasional. adj. v. maliwanag. emplear. Pasl¨¢ng. adj. Amoy. pa nahon. trabajo. Octuple. [¨®fering] Oferta. Oceanic. Obtuse. Pangyayari. Odd. magkam¨ªt. magagalit¨ªn. propuesta. fragrante. adj. n. Oddity. Occupation. Odds = oddness. Matataglay. injuriar. May walong p¨¢nulukan. [od] Oda. magk¨¢taon. Manggalit. g¨¢wain. [of¨¦nd] Ofender. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. Mapanghimasok. Gumamit. Offer. Umiwas (sa kapansanan). fragrancia. salsal. Oktubre. Octagonal. Octennial. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. n. extravagante. [¨®fis] Oficina. v. Octangular. [¨®csident] Occidente. [¨®kiulist] Oculista. [oct¨®ber] Octubre. Nauukol sa dagat. [¨®bvias] Obvio. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. [od] Impar. Offering. aborrecible. nakapipinsala. Obtrusive. kalunuran. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. empleo. Labis. [ocsidental] Occidental. tiempo oportuno. empleado. Pinun¨°. nagkataon. n.Obstructive. Occasion. Nagwawalong taon. n. Ocellated. [of¨ªsial] Oficial. Maghandog. n. Mabango. pulpol. Oculist. particular. desigualdad. adj. adj. pagkaka taon. desecho. likod ng ulo. Makawalo. adv. [ok¨¢lt] Oculto. Ode. Ocean. [¨®kiupai] Ocupar. Oddness. Offence. [¨®dium] Odiosidad. n. & prep. Odor. [¨®cean] Oceano. [odioes] Odioso. [obt¨¦n] Obtener. suceso casual. [¨®doroes] Oloroso. adj. [obtri¨²cion] Intrusion. Occur. Occidental. adj. ha nap-buhay. Occident. . Pagkakataon. [¨®fer] Ofrecer. [of] Lejos. provocar. n. Officer. alcanzar. n. dahilan. n. Magpumil¨ªt na pumasok. ni. n. n. Office. v. Of. incidente. romo. int. [of] Fuera!. patap¨®n. Occiput. Nakagagambal¨¤. kubl¨ª. sazon. v. casualidad. lapastangan. odio. n. Handog. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. adj. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. pudpod. Occasional. Pagkabuhay. [¨®fer] Oferta. lograr. [¨®ficer] Oficial. Kaimotan. n. Nauukol sa mat¨¢. [obtri¨²d] Introducir con violencia. [¨®dnes] Disparidad. Malay¨°. [occ¨¢r] Ocurrir. N¨¢pataon. adj. k¨¢wanihan. October. Ocular. Odious. Opisina. Ang nagmamay-ar?. Mapurol. v. Obtrusion. evidente. [obt¨¦nabl] Asequible. kaiba. ¨¢ distancia. Malinaw. Nauukol sa kanluran. [of¨¦ns] Ofensa. adj. [¨®bviet] Obviar. Ng. n. sa. Magtam¨®. [¨®fal] Sobras. Obtainable. Off. [¨®kiular] Ocular. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. nagtatagal ng w along taon. n. [¨®dor] Olor. adj. [of¨¦nsiv] Ofensivo. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. Nakagagalit. Occult. entremetimiento. kay. injuria. Odium. n. Mabango. prep. Kaibhan. injurioso. Occurrence. rareza. adj. v. Kaibhan. umalipusta. Dagat. Odoriferous. Mangyari. [oct¨¢gonal] Octagonal. sin punta. Occupant. adj. [¨®diti] Singularidad. evitar inconvenientes. palag¨¢y. adj. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. n. n. [odor¨ªferoes] Oloroso. n. tocante. [¨®csipat] Colodrillo. adj. fragrante. n. escondido. mamaslang. tag?. makakam¨ªt. oficio. Mapagtanim. [¨®kiupant] Ocupador. v. [obti¨²s] Obtuso. Offensive. Obviate. casual. adj. Obtrude. Off. Octagon.

bukod-tang¨¬. n. [¨®fspring] Prole. One. Lumigta. Oh. antiguo. Oftentimes. [¨®fntaims] Muchas veces. adv. oleoso. [oft] Muchas veces. Only. talb¨®s. Madal¨¢s. [¨®nli] ¨²nico. Langis. n. Ominous. [¨®men] Ag¨¹ero. Tinortang itlog. n. [of¨ªsial] Oficial. malamlam. Malab¨°. laktawan. Open. daluhong. [¨®nion] Cebollas. Buk¨¢s. [¨®nli] ¨²nicamente. Operator. n. adj. Open. tuloy. [¨®pn] Abierto. Oft. [olf¨¢ctori] Olfatorio. Ointment. Makapangyarihan sa lahat. Omit. n. anciano. adj. adj. linaje. p¨¢una. Ooze. fatal. Officious. Opal. [¨®ldnes] Vejez. [¨®nerous] Oneroso. n. Masamang p¨¢ngitain. Officiate. . adj. Usbong. [uan] Un. Masipag. Omniscience. Magbuk¨¢s. n. adv. Kasipagan. n. Onward. Olive. presagio. ojeada. n. [¨®piet] Opiata. [¨®pal] ¨®palo. adv. sumulyap. Kumindat. n. burak. una. n. Gamot na may halong apyan. Operative. int. celebrar la misa. Matanda. Omnipotence. Ogle. Bugs?. [¨®lden] Viejo. n. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. Offset. anciano. walang tungt¨®ng. Omelet. Katandaan. n. pagbusbos. ancianidad. ¨®palo. v. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. Masulong. ligtaan. alisan ng tak¨ªp. Tagagawa. [¨®il-cloz] Hule. [op¨¢siti] Opacidad. Oily. [¨®ilman] Aceitero. Omniscient. [¨®intment] Ung¨¹ento. Olden. Laot. [on] Sobre. v. Once. [omit] Omitir. lum¨¤. Maglalang¨ªs. Malang¨ªs. [¨®peretiv] Operativo. kagulangan. Onward. Kapangyarihan sa lahat. [of¨ªcioes] Oficioso. Onset. Pun¨° ng olibo. adv. Banlik. v. Minsan. kumalat. Matanda. solamente. n. n. [¨®liv] Olivo. Angkan. Sibuyas. lumaktaw. adj. Mag-akal¨¤. Sa gaw¨ªng harap. destapar. Karunungan sa lahat. Lamang. Isa. kadiliman. Madal¨¢s. Oldness. Only. P¨¢mahiin. Marunong sa lahat. Opiate. n. Gumawa. mirar al soslayo. n. adj. v. adj. [¨®gl] Gui?ar. Lang¨ªs na mabang¨®. Operate. mahirap. Ogle. [¨®peret] Obrar. sikap. dati. Offing. encima. [¨®pera] ¨®pera. nangunguna. la¨®n. [¨®leaster] Olivo silvestre. inap¨®. adj. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. lip¨¬. con frecuencia. sa ibabaw. con frecuencia. adv. sulong. [¨®fset] Pimpollo. oficiar. [uans] Una vez. alis¨¢n ng tungtong. n [oper¨¦cion] Operacion. n. [old] Viejo. adj. operar. On. adj. siniestro. [uz] Fango. ¨®pera. Ule. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. prep. [om¨ªsion] Omision. Omen. n. humatol. n. [ofn] Muchas veces. dati. Ooze. v. Opine. Opacity. walang tak¨ªp. Officiousness. Kalabuan. adj. v. Onslaught = onset. [op¨¢in] Opinar. magulang. masagawa. con frecuencia. tagabusb¨®s. n. Omnipotent. [omn¨ªciens] Omniciencia. Paggawa. masikap. nakagagambal¨¤. Olfactory. sulyap. Madal¨¢s. [o] ?Oh!. [¨®milet] Tortilla de huevos. Mabigat. Omission. Sa. Olibo. uno. adj. antiguo. Kind¨¢t. batong mahalag¨¢. [¨®nuard] Adelante. tang¨¬. adj. [¨®il] Aceite. n. Oleaster. adj. Oilman. Opera. n. magmisa. descendencia. [¨®pn] Abrir. p¨¢ngitain. [op¨¦c] Opaco. v. may kagulangan. Ab¨¢! Oil. [¨®gl] Gui?ada. adj. Pun¨°. Operation. adv. Oldish. Bugtong. Laktaw. lah¨¬.Official. n. Offspring. [omn¨ªpotent] Omnipotente. n. adelantado. juzgar. adj. Onion. lum¨¤. [¨®nuard] Avanzado. Old. Oil-cloth. molesto. Sumaloy. Opaque. n. [¨®minoes] Ominoso. cieno. [¨®peretor] Operador. magulang. Onerous. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. Nauukol sa amoy. limo. Nauukol sa paggawa. Mam un¨°. [¨®ili] Aceitoso. May katandaan. [omn¨ªcient] Omniscio. [¨®fing] Pleamar. pagsasagawa. Often.

Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. estatuto. n. contrariedad. la cuenca del ojo. Pumighat¨¬. sangsinukob. Halamanan. n. conj. contrario. adj. Kulay-suh¨¤. naranhita. Dalangin. mahusay. v. Kalaban. [¨®rient] Oriental. n. verbal. [¨®rgan] ¨®rgano. adj. oriente. Optimist. Ordinance. Tutol. Yaman. Ore. tuntunin. n. panahon. n. Organical = organic. Ordination. disponer. pag-oorden sa par¨¬. Nauukol sa ayos ¨® husay. adj. adj. magpasiya. arreglar. Opium. sumakal. [org¨¢nic] Org¨¢nico. magpasya. [or] ¨®. Oratory. [¨®rder] Orden. tampalasan. Ordain. mabagsik. Opulence. Tumutol. maghusay . war¨¬. kung. riqueza. Orient. adj. [¨®rchard] Huerto. ignominioso. Silanganan. pangungusap. globo. [oporti¨²niti] Oportunidad. [¨®rderli] Ordenado. Oppression. Orkesta. Mayaman. n. [¨®piulens] Opulencia. [oporti¨²n] Oportuno. n. [opr¨¦s] Oprimir. n. [op¨®nent] Antagonista. umin¨ªs. [¨®piulent] Opulento. [¨®pcion] Opci¨®n. Optical = optic. n. Opposition. vejacion. v. n. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. ¨®rgano. Pananalumpat¨¬. mandato. n. n. [op¨ªnion] Opinion. adj. Maayos. Bilog. Oracle. Isang ur¨¬ ng batong matigas. v. Orange-color. [¨®rganist] Organista. n. Mag-utos. Opulent. kayamanan. Or. n. Oppress. adj. Mag-ayos. ma g-utos. Kalaban. Opponent. regla. Order. [opr¨®brias] Oprobioso. comun. ¨®. Bakulaw. Orbit. [¨®rdineri] Ordinario. katalo. [or] Quijo. M¨¢mimighat¨¬. Oppressor. [organiz¨¦cion] Organizacion. maghusay. [¨®ratori] Oratoria. lumaban. [¨®posit] Opuesto. Ordinary. Ordinal. globo. dictamen. Orbed. Opposite. [¨®ptic] ¨®ptico. Organ. salangsang. disposicion. n. Pagkakataon. establecer. Sanggunian. [ord¨¦n] Ordenar. [orb] Orbe. umayos. n. Oppressive. nakapagsisikip ng loob. esfera. Oppose. Opulency = opulence. en frente. Pagkakataon. Magtatag. [opt¨ªcian] ¨®ptico. sazon. Pagtatatag. redondo. mapagpahirap. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. Kalaban . n. [¨®rganaiz] Organizar. n. [¨®ptimist] Optimista. Apyan. adj. n. adj. [op¨®s] Oponer (se). Karaniwan. marapat. arreglar. Utos. [¨®piam] Opio. ayos. conveniente. Utos. Opportunity. husay. [opoz¨ªcion] Oposicion. Oration. [opr¨¦sor] Opresor. kahalay-halay. [opr¨¦siv] Opresivo. pahirap. n. kasalung¨¢t. Opprobrious. mineral.Opinion. Suh¨¤. adj. musang. n. Sariling hak¨¤. Opportune. pananalita. araw. nakikipagtalo. n. [¨®ral] Oral. Orange. Orator. Organic. n. Optic. adj. kapanahunan . Order. [op¨®nent] Opuesto. Orderly. Nakapipighat¨¬. n. malak¨ªng unggoy. fronterizo. Option. akal¨¤. Organization. Utos. Manglilitis ng paning¨ªn. regular. at bwan. mah irap. [orbd] Orbicular. katap¨¢t. Organist. [¨®retor] Orador. in¨ªs. n. Tagatugtog ng ¨®rgano. Lakad ng tal¨¤. [ordin¨¦cion] Ordenacion. [¨®rder] Ordenar. contrario. n. adj. magpahirap. bituin. paglaban. apretar. [¨®rdinans] Ordenanza. Opponent. & n. el acto de conferir orden sace rdotal. Hak¨¤. adj. v. arguyente. adj. Sa salita. adj. [¨®rkestra] Orquesta. pasiya. verjel. sumalangsang. [¨®rbit] ¨®rbita. adverso. [¨®racl] Or¨¢culo. Orchestra. dalandan. [parang piano]. Ordnance. Organize. cruel. v. Pighat¨¬. sumalungat. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. M¨¢nanalumpat?. n. salangsang. n. Orang-outang. Kakutyakutya. [¨®rendch-color] Color de naranja. Orb. Mabilog. [or¨¦cion] Oracion. uk¨¤ t¨¢. Kasangkapan ng kawal. Nauukol sa ¨®rgano. . n. Optician. bien arreglado. [¨®rdinal] Ordinal. Orchard. [¨®rendch] Naranja. Oral. [opr¨¦sion] Opresion.

Orifice. [osil¨¦cion] Oscilacion. por otra parte. magpataa s ng tawad. vibrar. paalisin. [¨¢utgro] Sobrecrecer. v. pinagsalinan. N¨¢ihahayag. natin. n. Outlast. Outdo. n. Butas. adv. os. hiyas. ingay. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. pron. n. m¨¢una. hi yawan. [osifik¨¦cion] Osificacion. Ours. amin. n. Dasal. Otherwise. Ossify. Ossification. [¨¢utlandish] Extranjero. [¨¢utlo] Proscrito. Sangh?. [ori¨¦ntal] Oriental. [¨¢utfit] Vestidos. Oust. [¨®dzer] Otro. v. Maggayak. v. [¨¢uars] Nuestro. Outgo. Ingat. Sota. adj. [¨®rnet] Adornado. pron. adj. [¨¢utlori] Proscripcion. s¨²plica. Una. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. Iba. [¨®toman] Otomano. magar¨¤. Mapagparanya. Oscillate. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. Atin. amin. pinagmulan. pagpaparanya. Our. [¨¢utgoing] Salida. n. as. Out. [¨¢ust] Quitar. Ostent. Orison. Ostentation. Outcry. Labas. lo mas exterior. magpalamuti. [¨¢utbrik] Erupcion. [¨®rison] Oracion. natin. [¨®rifis] Orificio. [ostent¨¦cion] Ostentacion. pangungulila. [¨¢utlet] Salida. Outlet. Outlook. Tapon. principio. a. Original. Nauukol sa mga turko. pinagbuhatan. adornar. ruido. Nauukol sa ibang lupain. Any?. kagulo. namin. Outermost. Nagagayakan. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. hambog . n¨¢ipakikita. [¨®ridchin] Origen. Ornate. Ostler. [¨¢utcray] Clamor. adj. [¨¢utormost] Extremo. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. [ori¨¦ntal] Oriental. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. Outlaw. Tulis¨¢n. panalangin.Oriental. Alingawngaw. kami nga. Tumawad ng lalong mataas na halaga. Alisin. [ot] Deber. Simula. Orthology. L¨¢basan. Outlive. Outlandish. Ourselves. pinagmulan. any?. kagayakan. Ningning. Silanganan. Outlay. [¨¢utle] Despensa. [¨®stler] Mozo de paja. bosquejo. Outer. sobrepujar. Outcast. Ornamental. ¨® kaya. v. primitivo. v. desterrado. adj. tagapagalag¨¤ ng kabayo. [¨¢unz] Onza. Outbid. namin. bandido. adj. [oridchin¨¦cion] Origen. v. n. Onsa (salap?). [ost¨¦nt] Apariencia. kintab. [¨¢utlain] Contorno. pron. n. adj. alboroto. Ounce. Pagkaulila. adj. Pagputok. [¨¢utliv] Sobrevivir. adj. manifestable. adj. kislap. n. Silakb¨®. n. dise?o. Kami rin. Kung dil?. n. sobrepujar. Other. Karunungan sa pagsulat. amin nga. hiyasan. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. plano. napapalamutihan. L¨¢basan. ser menester. [¨®rnament] Ornamento. n. Ornament. [¨®rnament] Ornamentar. ataviado. n. pangpalamuti. n. n. Ornament. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. manghaharang. Outlawry. agap. Sa labas. n. n. hichura. lumangpas. afuera. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. jactancioso. Tumagal kaysa iba. v. adorno. [¨®sifai] Osificar. Outgoing. Mag¨ªng but¨®. v. Atin. griter¨ªa. Outfit. Mga kasuntan. . Taga silanganan. Outbreak. gar¨¤. [¨®strich] Avestruz. adelantarse. n. [¨¢ut] Fuera. pron. Mabuhay pa. Outline. Outburst. desposeer. gala. Oscillation. Gayak. Oriental. Origination. Orphan. v. Panunulisan. Lumangpas. n. Lumagpas. echar fuera. n. marapat. n. os. adj. Gugol. n. Ottoman. n. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. v. K¨¢labaslabasan. [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. Outgrow. Ulila. kumintab. Pagpaparangalan. [¨®silet] Oscilar. n. Panggayak. [or¨ªdchinal] Original. n. gastos. sigalb¨®. [¨¢uar] Nuestro. Outhouse. [autg¨®] Exceder. [¨¢uter] Exterior. Ought. as. v. Ostrich. Ostensible. Magningning. [autb¨ªd] Pujar. adj. Orthography. n. a. n. Banhay. pinagparisan. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. adv. Abestr¨²s. [¨¢utbarst] Explosion. n. Dapat. Orphanage. & n. Ostentatious. n. [¨®rfanedch] Orfandad. ropa. [ost¨¦nsibl] Ostensible. alisan. [¨¢utluk] Vigilancia. Origin. palamuti. dam¨ªt. n. [¨¢utcast] Desechado. [¨®dzeruais] De otra manera. prevision. simula. tanaw.

[autw¨¦] Preponderar. v. Overcast. kapal¨ªbhasaan. [overc¨¢st] Oscurecer. Overpass. examinar. v. lapastangan. sum aliksik. mirar ¨¢. Overboard. Sapatos na pang-ibabaw. [autr¨¦dches] Ultrajoso. Outwit. tunghan. Overshoe. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. I aylay. Sumupil. Oversee. [overs¨ªr] Superintendente. Humig¨ªt (sa timbang). Outrun. Overcoat. manaig. Kadustadusta. Tumakot. Gumambal¨¤. manaig. Outrageous. Kapote. Overhang. caer ¨¢. Gumawa ng higit kaysa nararapat. n. Sa ibabaw. kita. Overflow. Mangalag¨¤. n. Over-rule. Over-reach. Outstrip. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. Overdue. v. [¨®verflo] Inundacion. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. n. Outnumber. Papuri. [¨®versio] Galocha. Outpost. Manalo. v. lumapastangan. registrar. n. dumay¨¤. lumitis. n. [overp¨¢s] Pasar por alto. mamighat¨¬. v. [¨¢utredch] Ultrajar. v. Overlook. [¨®ver] Sobre. [overb¨¢lans] Preponderancia. Simula. emcima. afrenta. dumukwang. [overc¨¢m] Vencer. Overbearing. Sa itaas. [overb¨ªring] Ultrajoso. ¨¦xtasis. Manaig. [overs¨¦t] Volcar. Palabuin. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. capote. Lumabis sa bilang. Outwear. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. Parang itlog. [¨®verflo] Inundar. adj. Overhaul. [aut-of-dors] Fuera de casa. cansado. exterior. [auts¨¢id] Superficie. Oven.p. exceder. guluhin. Overlay. superar. sobrestante. [¨®vet] Formado como huevo. [over-ri¨²l] Predominar. Overgrow. [¨¢utlaying] Distante de. [over-r¨ªch] Sobresalir. [overc¨®t] Sobretodo. [overl¨¦] Abrumar. v. v. v. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. [¨¢utpost] Puesto avanzado. rezagar. Lamp¨¢s sa panahon. Dumusta. Outrage. v. Outsail. Overdone. v. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. [¨¢utuard] Exterior. [¨®val] ¨®valo. trastornar. v. n. Mapag-alipusta. [¨¢utredch] Ultraje. Mak¨¢ulinig. tagabantay. n. lejos de. sujetar. n. Sa tubig. Oval. v. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. oprimir. pasimula. n. Ibabaw. Out of doors. adj. v. [¨¢utspred] Extender. v. fuera del navio. . pag¨®d. n. pesar mas. kalapast anganan. Overhead. Lab¨¢s. Bigat ng timb¨¢ng.Outlying. pasar por alto. adj. Outspread. Tagapamahal¨¤. hwag alumanahin. v. [autr¨¢n] Correr mas que otro. [overs¨ª] Inspeccionar. sumiyasat. v. Outride. kagalakan. p. violencia. dumungaw. difundir. Bantay na nasa malay¨°. Kadustaan. Ovation. rebosar. adv. Palaganapin. Dakong labas. Bumaha. n. Overdo. enga?ar. [overgr¨®] Crecer demasiado. visible. Lumag¨®ng lubha. M¨¢una sa paglalay¨¢g. adj. Hurn¨®. Over. v. mabaksik. n. Overawe. Overhear. [autr¨¢it] Luego. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. n. Overpower. M¨¢una. v. Overflow. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. [overb¨¢lans] Preponderar. [¨®vn] Horno. n. n. [ov¨¦cion] Ovacion. Outskirt. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. arriba. Galak. Talohah¨¤. [overj¨ªr] Entreoir. desp¨®tico. lab¨¢s. Overjoy. Tumung¨®. Malay¨° sa. [overb¨ªr] Dominar. Ovated = ovate. Outweigh. n. paraanin . sumupil. Outrage. Manaig. v. complidamente. v. [over¨®] Intimidar. Outset. n. v. Overbalance. Pata. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. Outside. ibwal. [¨®verbord] A la mar. Overseer. [¨¢utset] Principio. [over-pauer] Predominar. umapaw. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. adj. mamun¨°. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. [¨®verdan] Rendido. Overbear. ganar. Palagpasin. hwag alintanahin. Baha. Itaob. en lo alto. Labas ng bahay. Outward. v. sobrepujar. v. Overcome. M¨¢una. prep. adj. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. M¨¢una sa takbuhan. Ovate. [¨¢utskirt] Parte exterior. adj. Overbalance. v. Magladlad. v. isampay. v. v. apaw na tubig. Lumagpas. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. [overj¨¦d] Encima. Overset. Saka.

Kalabisan sa timbang. oprimir. id¨®latra. [overzr¨®] Trastornar. Own. Parang kwago. Toro. p¨¢hina. [p¨¢doc] Escuerzo. enfardeladura. Padlock. [p¨¦ganish] Pagano. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. [p¨¢dloc] Candado. v. demoler. pangbusog. laktaw. p¨²blico. n. isilid sa kaha ¨® kahon. [p¨¦ganizm] Paganismo. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. [overu¨ªn] Presumir. Ox-fly. n. Dilang-baka (halaman). v. Balutan. aquietar. [¨¢ul] Lechuza. pangbusog. mal?. Pagan. v. adj. volver al rev¨¦s. katiwasayan. pagbibilot. [p¨¢sifai] Pacificar. tener deudas. Oversight. Mangalat. n. Own. paring alil¨¤. baraja de naipes. Packhorse. Abutan. gentil. n. Pace. adj. v. propietario. tiwasay. mangbabalot. Hakbang. n. n. lumaganap. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. Pagkain. Butas. [overuerk] Exceso de trabajo. [overspred] Desparramar. n. Pacify. v. n. [¨®ister] Ostra. bigkis¨ªn. baka. Maghambog. [padl] Canalete. Paddle. Packing. Tagabalot. Ownership. c uadrilla de malhechores. Pack. balot. n. May-ar¨¬. Umutang. fardo. fardo. Bangaw. parque para caballos. [pac] L¨ªo. Owlish. Kwago. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. poseedor. [p¨¢kedch] Paquete. Packer. [pac] Empaquetar. Nauukol sa ikinabubuhay. kapayapaan. pagbalot. mukha ng dahon ng aklat. pulutong ng tulis¨¢n. seradura. Oyster. Pagka-may-ar¨¬. Overthrow. Palasamba sa d? tunay na Dyos. n. n. sirain. [padl] Remar. P (pa). n. [p¨¢cjors] Caballo de carga. n. sukat na apat na paa ang hab¨¤. [overt¨¦k] Alcanzar. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. magkautang. Overwhelm. Owe. Maglak¨¢d. n. Kandado. v. Overween. calmar. adj. n. v. bigk¨ªs. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. [oversi¨²t] Pasar de raya. Guluh¨ªn. Tudling. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. vanagloriarse. [o] Deber. adj. kumalawkaw. adj. magparanga. n. Owl. Pacification. Pagan. tranquilo. Overtake. pangkandil¨¬. v. bilutin. Balutang munt?.Overshoot. n. Ox. [¨®verueit] Exceso en el peso. Page. Kamalian. Paganism. sapo. v. Overt. mantenimiento. Pabulum. sustento. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. sumagwan. [p¨¦gan] ¨¦tnico. Packet. chapotear. pulutong ng mga asong pangaso. pagkain. medida de cinco pies. Owner. kahuyan . mag-may-ar?. [¨®versait] Yerro. conjunto de perros de caza. Isang ur¨¬ ng palaka. n. Lumisya. [p¨¢ket] Paquete. Sarili. Hayag. sosegar. Pacificatory = pacific. v. litaw. Talab¨¢. Overturn. [pedch] P¨¢gina. Kalabisan sa paggawa. pagbilot . embalaje. [on] Propio. Magpatahimik. fardo peque?o. n. especie de remo. Pacific. d? tumama. destruir. manaig. Tahimik. pumayap¨¤. [¨®cs-flai] T¨¢bano. [p¨¢ker] Empaquetador. Paddle. v. Gumaod. P P. n. Umar¨¬. Pace. [pi] P (pe). ser due?o de alguna cosa. idolatr¨ªa. Overwork. Bumalikwas. quieto. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. medir ¨¢ pasos. n. paquete. Balutan. Balutin. [p¨¢king] Embalaje. Gaod. v. ali . adj. baligtar¨ªn. Pack. Kabayong p¨¢sanan. Laktaw¨¢n. Pabular. n. adj. Overspread. [¨®vertiur] Abertura. [pez] Paso. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. payap¨¤. pasto para las subsistencias. [¨®cs-tong] Buglosa. pagbabalot. Ox-tongue. [ocs] Buey. Katahimikan. bilot. [on] Poseer. n. manghar ng baraha. n. . Paddock. [p¨¦gan] Pagano. [pez] Pasear. v. Paganish. Overweight. modo de andar. equivocacion. abutin. embalar. [¨®ner] Due?o. sukatin sa hakbang. Overstep. n. mag patiwasay. Package. n. [¨®vert] Abierto. [¨®nership] Dominio. [overju¨¦lm] Abrumar. Pacifical = pacific. [overt¨¢rn] Subvertir. v. page. Balot. Sumupil. sagwan. enfardelar. Overture.

Pall. [pan] Cazuela. engordar. parusa. [p¨¢lpabl] Palpable. pagkalump¨®. Paint. dolorido. n. [p¨¢let] Paleta. kirot. Pamper. [palm] Palma. [palpit¨¦cion] Palpitacion. walang pag od. Putla. Paling. [p¨¦ling] Estacada. pangahig. Palm Sunday. n. Painter. palad ng kamay. Painstaking. [p¨¢mflet] Folleto. [p¨¢latabl] Sabroso. [p¨®ltri] Mezquino. adj. mga tulos. [pal¨¢ver] Charlar. n. pangadl? ng tubig. n. n. v. [palis¨¦d] Palizada. Putla. [pent] Pintura. [peg¨®da] Pagoda. Paleness. hiluka. lasa. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. v. manghiluk¨¤. [p¨¦nsteking] Laborioso. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. Bakod. Satsat. Lamasin. v. Paltry. [pol] Desvanecerse. Painless. v. Masak¨ªt. v. balabal ng arsobispo. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. Masipag. [pel] Palizada. adj. Kawal¨¬. makir¨®t. [p¨®lfri] Palafren. Palaver. Pale. adj. Bakod. Palliate. [palm] Manosear. v. adj. n. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. tormento. kumir¨®t. bald¨¦. Pair. [pel] P¨¢lido. adj. Paint. n. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. mga tulos. n. panalok. n. pamumutla. Palisade. n. descolorido. n. Palaver. lump¨®. Palasyo. Nahihip¨°. Timba. Arag-arag. malasa. Bumusog. Palfrey. n. adj. adj. [p¨¦nter] Pintor. Kabayong mabait. Palette. Samatsat. escamotar. Mapulta. vil. Sumak¨ªt. [p¨¦lnes] Palidez. magpataba. n. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. Panguhit. Pall. ant¨¢k. n. Paltriness. Pagoda. Magpint¨¢. Maparam. bakuran. Pale. [pent] Pintar. Pares. Maramot. Nauukol sa palasyo. Palter. Palish. Pallor = Pallidity. n. Pagoda. tab¨ªl. Paleography. n. n. n. gusaling malak¨ª. tumib¨®k. Palpable. [p¨¦nful] Penoso. [per] Par.Page. [pal¨¢ver] Charla. Painfull. Pasm¨¢. hir ap. Sikd¨®. Palsy. palma de la mano. . [p¨¦nles] Sin pena. Pint¨®r. mga tulos. Mamutla. latir. n. Pintura. Pan. librejo. Pamphlet. palio de arzobispo. [pamper] Atracar. [p¨¢lmistri] Quiromancia. Pale. [p¨¦nting] Pintura. [p¨¢lid] P¨¢lido. Palsied. [p¨¢lpitet] Palpitar. defensa de estacas. incansado. sak¨ªt. bahay-har¨¬. Kagamutan ng madla. Pailful. Palatial. gusto. Pint¨¢. [pal¨ªditi] Palidez. [p¨¢lmeted] Palmeado. perles¨ªa. balde. kumutog. balabal-har¨¬. Pasmado. Sangtimba. [pel] Poner p¨¢lido. n. kaab¨¢an. n. tib¨®k. descolorido. kumab¨¢. Palpitation. kaputlaan. adj. dangkal. n. paglaruan sa kam¨¢y. n. [p¨¦lful] Cubada. Pain. umant¨¢k. kaputlaan. nadadama. dolor. [p¨¢nkek] Bu?uelo. Palmistry. Palatable. [pein] Doler. vileza. Dusa. Sumikd¨®. adj. [pein] Pena. Palm. n. [p¨¢let] Paladar. latido. Namumutla-mutla. Pancake. n. Pallid. hamak. adj. descolorar. [pol] Manto real. Aklat na manip¨ªs. Masarap. Magbir?. v. v. Anyong kam¨¢y. n. [p¨®ltrines] Mezquindad. ta¨®ng. [pedch] Foliar. frusler¨ªa. gustoso al paladar. Palmated. [p¨¢laz] Palacio. Pallet. Palma. adj. n. castigo. n. [p¨¢liet] Paliar. Pain. v. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. Panacea. Palace. n. m¨¢uw? sa wala. Mapulta. Walang sak¨ªt. maingat. kut¨®g. [pel] Cubo. v. Palate. d? m¨¢raramdaman. Bunyuelos. Domingo de ramos. [p¨¢let] Camilla. n. Damit na pangbalabal. Pail. sin dolor. isang salok. dalawa na magkabagay. evaporarse. n. v. sarap. Palpitate. Bakod. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. palizada. kab¨¢. maant¨¢k. Balabalan. [pel] Palidez. Painting. [panas¨ªa] Panacea. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. Palm. Pallidity. cuidadoso. Karamutan. hiluka. Ngal¨¢ngal¨¢. kaputlaan. Pale. Putla. adj. palmo. n.

mapasm¨¢. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. Pang. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. Talat¨¤. Park. Tatay. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. n. palpitar. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. [p¨¢nic] P¨¢nico. sindak. n. Papacy. Parent. Pannier. [par¨¦ntal] Paternal. Paragraph. [p¨¢ralel] Paralelo. Parboil. n. [p¨¢nel] Entrepa?o. v. Talinghag¨¤. Parade. Pant. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. n. [p¨¢rliment] Parlamento. n. Par. v. n. Makapapa. Paralytical = Paralytic. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. Paralysis. Parapet. [p¨¢riti] Paridad. Salaysay na paliwanag. Pap¨¦l. Mapatatawad. salawal. [p¨¢regon] Modelo. [pe¨ªper] Hecho de papel. Bugaw. kagaya. Pare. [p¨¢rchment] Pergamino. tatang. makipagusap. n. Pagitan. adj. Paralytic. Papa. Paradise. P¨¢minggalan. Pane. n. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. Pander. Parental. n. curato. n. Panel. v. Panayam. Paramount. Talupan. n. Papistic. angkan. pap¨ªstico. [pen] Cuadro de vidrio. [park] Parque. pl¨¢tica. Paraphrase. Paper. [p¨¢rdon] Perdonar. Parada. Pardon. K¨¢taastaasan. superior. habla. v. n. S¨¢litaan. adj. Kapantay. prusisyon. Paralytic. Parallel. Parity. . [p¨¢rsel] Paquete. [pang] Angustia. v. kaginghawahan. n. Parlance. Magbugaw. Parentage. [p¨¢rafrez] Parafrasear. [p¨¢pasi] Papado. n. ¨¢nak. adj. Paralyze. Magulang. n. kublihan ng hukb¨®. Pantry. [pe¨ªper] Papel. [p¨¢ntri] Despensa. muestra. n. Kalumpuhan. Lump¨®. igualdad. bawasan. Parcel. n. [p¨¢rle] Conferencia. adj. Halamanang bayan. Kapatawaran. [par¨¦d] Parada. sumikd¨®. n. ¨²sapan. s¨¢litaan. [par] Equivalencia. s¨¢kit. n. pena. n. n. Balutin. n. halimbaw¨¤. Papil¨¢n. Pantalon. Paper. Parcel. Tumbas. Nauukol sa papa. n. [pap¨¢] Pap¨¢. Parchment. n. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. [p¨¢rlans] Conversacion. batul¨¢ng. Pagkapapa. Parenthesis. patawad. Parley. Nauukol sa kalumpuhan. makipagsalitaan. [p¨¢rish] Parroquia. Parley. n. [p¨¢pal] Papal. Papistical = papistic. Parentes¨ªs. agwat. Balutan. pag-uusap. [par] Recortar. n. v. [p¨¢radais] Paraiso. Kagul¨®. adj. v. Papel ang pagkayar¨¬. Kut¨¤. Papist. Payong na pang-araw. Magpatawad. [p¨¢rboil] Medio cocer. Utong ng suso. quitasol. Isangag. igualdad. n. igual. [parch] Tostar. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. Papal. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. n. itay. Parasite. kakilabut¨¢n. [pap¨ªstic] Papal. [p¨¢rdon] Perdon. n. Pardon. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. am¨¢ ¨® ina. Parasol. n. Pap. l¨ªwasang malaki. Bakol. n. Pardonable. v. n. v. [p¨¢rasol] Parasol. n. v. v. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. [p¨¢pist] Papista. [p¨¢rentedch] Parentela. tormento.Pandemonium. [p¨¢ramaunt] Supremo. [p¨¢rapet] Parapeto. Paragon. n. [p¨¢rle] Parlamentar. Makipanayam. Nauukol sa papa. Pakuluan ng kaont?. Kapantayan. Paraphrase. [p¨¢rdonabl] Perdonable. Ulir¨¢n. Pander. n. Pantaloon. n. adj. [pandimoniam] Pandemonio. [p¨¢nder] Alcahuetear. Parch. adj. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. Paraiso. adj. dalita. Parliament. [pap] Pezon. ibus¨¢. Parish. n. [p¨¢rsel] Empaquetar. H¨ªrap. n. Malump¨®. [p¨¢ralaiz] Paralizar. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. Kaguluhan. [pantal¨²n] Pantalon. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. [pant] Jadear. Paper. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. [p¨¢nder] Alcahuete. Parable. procesion c¨ªvica. Humingal. Panic. paris.

n. karamay. Partridge. pagdaraan. Passer-by. [p¨¢sionet] Apasionado. [part¨ªcipant] Participante. [part] Parte. partida. Parody. [p¨¢rcial] Parcial. paghahat¨¬. [p¨¢rodi] Parodia. Particular. Pangak¨°. despedida. Particularity. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. [p¨¢sendcher] Pasajero. kura. May kinakampihan. Party-man. [part¨ªcion] Partir. [p¨¢rrisaid] Parricida. pasadero. . Pasahe. n. n. Kakamp¨ª. [p¨¢rtridch] Perdiz. amor. pagkakadamay. adj. Manalag. mal alakaran. [p¨¢ser-bai] El que pasa. pasadizo. n. pagbabah gi. pangkat. [partikiul¨¢riti] Particularidad. parlatorio. Partner. Parochial. [parci¨¢liti] Parcialidad. umilag. traves¨ªa. [part¨ªsipet] Participar. [p¨¢r-ri] Esgrimir. tang¨¬. Bumahagi. Kasali. Parting. [p¨¢rti] Partido. Passage. [p¨¢sing] Paso. hilig. Parson. Parturition. v. Pagdaraan. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. Passable. dumamay. n. adj. dividir en varias partes. n. sigl a. Pug¨°. Passover. Bahagi. Kalap¨¬. Partnership. [pas] Paso. Partition. kasama. damdamin. Passing-bell. Ang nagdadaan. pahintul ot. moderado en sus gastos. ang sakay ¨® lulan. n. Bady¨¢. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . camino. Pass. Pass. Mapag-arimohonan. Party. kasabw t. pagkapastor. n. Pamumukod. kakamp¨ª. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. Parrot. singular. Paghiwalay. samah¨¢n. n. secuaz. pastor. n.Parlor. Particle. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. n. col¨¦rico. Parole. parricidio. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. celo. n. n. n. Parricide. [part¨ªcion] Partici¨®n. Partiality. n. pase. adj. Partaker. [p¨¢rtiman] Partidario. Bumahagi. landas. [p¨¢rrot] Papagayo. [p¨¢rtner] Socio. Mapararaan. pag-alis. Agunyas. adj. [part¨¦k] Participar. Party-colored. mangyari. Parsimony. pag-ibig. desviar los golpes del contrario. Hirap. adj. distribuir. adj. Participation. [p¨¢sion] Pasi¨®n. kaal¨¢m. [per¨®l] Palabra. maghiwalay. Partake. n. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. n. v. Partition. humat¨¬. magdaan. katipunan. promesa. Pagkakura. pases. pasaje. daan. frugalidad. [p¨¢rsonedch] Curato. n. Part. n. Katit¨ªng. Sumali. parte. Pin¨ªd. n. n. Taong sakay. paghihiwalay. [p¨¢rting] Separacion. bahagihin. [p¨¢sover] Pascua. pagpatay sa sariling am¨¢. Pagka-kasam¨¢. lumagpas. separar. v. n. dividir. Madamdamin. part¨ªcipe. Panganganak. kapyangot. L¨¢pian. n. transitable. ¨¢nyayah ig¨ªng. Part. kalap¨¬. [par¨®kial] Parroquial. Parry. kasama. Participate. Passport. katipiran. n. n. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. adj. Passion. [p¨¢sedch] Pasaje. n. Ang pumatay sa sariling am¨¢. Participant. v. n. [partisip¨¦cion] Participacion. Kiling. l¨¢pian. sikap. Hakbang. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. Partial. convite. dumamay. adj. Sarisaring kulay. v. partido. lakad. n. ocurrir. sociedad. mararaanan. dako. Partition-wall. Kasali. [part¨ªzan] Partidario. [parsn] P¨¢rroco. region. Parsonage. karir¨ªt. Pag-aarimohonan. makaraan. n. [part] Partir. bayad sa paglalalakbay. Passionate. may kinikilingan. Par¨¨. n. [p¨¢sport] Pasaporte. pagpapa alam. division. ardor. [pas] Pasar. n. Pin¨ªd. Partisan. Parsimonious. n. pagl alakbay. separacion. [part¨¦ker] Participante. Sumali. Bukod. magagalit¨ªn. Pagkakasali. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. n. [p¨¢sabl] Pasable. Passing. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. compa?ero. [part¨ªkiular] Particular. v. matip¨ªd. Loro. Dumaan. Kasam¨¢. pagkatang¨¬. Passenger. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. Pask¨®.

resignacion. Patrol. Pathology. panahong nagdaan. Pause. n. [ponch] Panza. norma. adj. Patriotic. Patient. Patronage. Patriarch. [p¨¢storal] Pastoril. n. tut¨®p. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. dalang. propio. enladrillar. Patch. Pastulan. Panahong lumipas. Pagtitiis. [p¨®perism] Pobreza. adj. Patent. n. humint?. pasto. diversion. marapat. recreacion. [pat] Apto. n. Kakauntian. hali mbaw¨¤. Bakya. adj. n. [p¨¢tronedch] Patrocinio. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. Pat. adj. Pintakasi. Kart¨®n. Magtagp?. proteger. n. Past. tagakalinga. idik¨ªt. Pathologist. Magdik¨ªt. [p¨®per] Pobre. ukol. Pattern. n. Tagp?. n. mahirap. Pathetic. servir de ejemplo. Pastor. Kakan¨ªng tila mam¨®n. hayag. paso. tumigil. [p¨¦stbord] Carton fuerte. [petr¨®l] Patrulla. n. [petri¨®tic] Patri¨®tico. n. n. [p¨®siti] Poquedad. . Patriotism. mwestra. Pumaris. [p¨¢ttern] Modelo. Patrician. adj. Marangal. Paste. Pavement. Patent. n. Paternity. [p¨¢tent] Patente. empedrado de calle. [petr¨®l] Patrullar. Mana. kumandil¨¬. Pastor. May sak¨ªt. cesar. proteccion. Patter. [patch] Remendar. conveniente. [p¨¦ciens] Paciencia. Pauper. pangparaan ng panah on. Paternal. mapagbat¨¢. n. Pasteboard. [p¨¦triot] Patriota. Patchwork. Pasture. adj. Path. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. Patrimony. Kakan¨ªng naninik¨ªt. n. Pastoral. n. Lingap. Pauperism. Karunungan sa mga sak¨ªt. dakil¨¤. n. [p¨¢stor] Pastor. Pathetical = Pathetic. [p¨¦cient] Paciente. Bagay. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. Patch. Pattern. tanyag . Pangdikit. Sumikad. uliran. Paste. [past] Engrudar. Untol. n. Pathless. Patronize. Patriot. sufrido. [p¨¢tronais] Patrocinar. ¨¢liwan. rondar. n. v. Patentee. v. Nauukol sa am¨¢. [p¨¢zles] Intransitable. suspension. Mapagtiis. [patrim¨®nial] Patrimonial. adj.Past. tularan. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. [p¨¢stiur] Apacentar. L¨ªbangan. Nauukol sa mana. [pez¨®lodchist] Patologista. Pastime. Pate. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. v. muestra. publico. [past¨¢im] Pasatiempo. kumuhang ulir¨¢n. v. engrudo. adj. patear. [p¨¢tter] Patalear. pagbabat¨¢. nakaraan. escasez. Makabayan. adj. magtutop. Patron. [pev] Empedrar. [p¨¦stri] Pasteles. vientre. [p¨¦triotizm] Patriotismo. n. tigil. n. v. [p¨¦vment] Pavimento. n. litaw. pastoral. hint?. Nak¨¢pupukaw. Pause. Patience. Umuntol. D? maraanan. n. kahirapan. protector. [p¨¦tron] Patron. Lip¨¢s. mag-alag¨¤ ng hayop. n. [paz] Senda. Ang ulo. [patch] Remiendo. Patient. n. Paunch. v. n. n. [p¨¢ternal] Paternal. Tyan. Magpastor. Pave. Paucity. Pasture. [p¨¦cient] Enfermo. n. manifiesto. [patr¨ªcian] Patricio. [poz] Pausa. Patroness. [past] Pasta. Pulubi. el tiempo que pas¨®. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. [poz] Pausar. [p¨¢stiur] Pastura. Landas. adj. daan. pagtututop. n. v. Pagtatagp?. n. bak¨¢s. ejemplar. [past] Pasado. Patrol. n. Manggagamot. Babaing suk¨¬. Land¨¢s. n. Hirap. [p¨¢ttern] Imitar. [pat¨¦rniti] Paternidad. huella. [past] Lo pasado. Paris¨¢n. kandil¨¬. [p¨¦triarc] Patriarca. n. d¨¢anan. p¨¢sabsaban. Magbantay sa daan. n. kumalinga. n. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. [p¨¢trimoni] Patrimonio. Makabayan. [p¨¦trones] Patrona. Pastry. Pasty. Latag na bat¨® sa daan. [p¨¢swe] Senda. Nauukol sa pastor. camino. [p¨¢tent] Galocha. [p¨¦sti] Pastel. Pagkaam¨¢. v. suk¨¬. Pathway. [pet] La cabeza. Patrimonial. Bantay sa daan. n. Lumingap. calzado de madera. v. tumadyak. adj. Maliwanag.

Pabo real. [pir] Pera. Peerless. Magbayad. manungaw. mapaglakad. [p¨¦let] Pelotilla. n. paga. [pil] Descortezar. n. Taluktok. Peg. Lah¨¬. [pe] Pago. n. Taong bukid. Upak. Gur¨®. upa. [pil] Campaneo. adj. n. Sangla. [pil] Hacer resonar. [peli¨²cid] Trasparente. [pekiul¨¦cion] Peculado. [p¨¦sant] Labriego.Paw. Ibong tila tagak. Pedigree. v. v. picar. Kaarawan ng pagbabayad. reposo. peana. Peal. angkan. Pawn. v. Walang kapara. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. Peras. Peevishness. patan¨¬. [p¨ªnat] Cacahuate. Peanut. cumbre. Nanganganinaw. n. sahod. Pearl. Pagnanakaw ng salaping bayan. [p¨®nbroker] Prestamista. Peel. n. salario. katiwasayan. Pellicle. alisan ng balat. adj. Ipak¨°. Natatampukan ng perlas. n. adj. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. n. Balok. masama ang ulo. . Pea. Manuka. Peddle. c¨¢scara. v. Tagapagbayad. sungaw. [p¨ªsiuter] Cerbatana. n. Pay. enojadizo. v. n. [piz] Paz. Magnanakaw ng salaping bayan. tiwasay. n. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. [po] Garra. Nauukol sa salap?. [perld] Guarnecido de perlas. kabayaran. Pelican. Peculate. Mabat¨®. Pearly. Magnakaw ng salaping bayan. n. Kasama. Pebbly. balat. tranquilo. adj. [p¨ªrles] Incomparable. Pakong kahoy. adj. v. [pic] Pe?ol. Pedal. n. Pearled. [pil] Corteza. Ang binabayaran. Payer. [pon] Empe?ar. v. walang kaparis. n. n. n. [pir] Compa?ero. magsasaka. [p¨¦yebl] Pagadero. Peevish. [p¨ªcoc] Pavo real. Sama ng ulo. Parang perlas. [p¨¦dagog] Pedagogo. Payment. tugatog. n. Peace. Nauukol sa dibdib. Nauukol sa paa. n. sumungaw. Dungaw. n. Pedestal. sosiego. sueldo. Pedagogy. [pebl] Guija. [p¨¦kiuletor] Peculador. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. Nagpapasangla. Alingawngaw. [peck] Picotear. adj. payap¨¤. Kapayapaan. n. di¨¢fano. n. adj. Bundok na bat¨®. Peel. patan. [peck] Picotazo. Karunungan sa pagtutur¨°. adj. Peak. quieto. Peasant. enojoso. Mababayaran. estruendo. Munting pelota. Pelf. Peer. paseador. Peep. n. [pe] Pagar. adj. Pecuniary. Pagbabayad. Tuka. Pay-day. Peacock. n. adj. Magsangla. espita. Pedestrian. Peculation. n. [p¨¦yment] Pago. Bat¨®ng munt?. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. [perl] Perla. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. mapootin. [p¨ªzabl] Tranquilo. [peg] Clavija. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. Peg. Melokot¨®n. Palalakad. [pelf] Dinero. [pick] Melocoton. tahimik. tumuka. n. [pip] Asomar. guijarro. n. malinaw. n. Payable. n. yaman. n. v. adj. Pellucid. Pellet. talupan. n. n. Peal. pac¨ªfico. [ped¨¦strian] Andador. [pon] Prenda. n. Peep. Magagalit¨ªn. n. mondar. Pebble. pe?on. n. Patung¨¢n. n. Pay. [pic] Cima. adj. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. Upakan. riquezas. Peak. Perlas. Pectoral. n. Bayad. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. v. Man¨º. [p¨ªvishnes] Mal humor. umupa. Sump¨ªt. Pawnbroker. Tiwasay. pea?a. [peg] Clavar. Pawn. taginting. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. [piki¨²nieri] Pecuniario. Peck. [p¨¦destal] Pedestal. [p¨ªvish] Rega?on. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. Salap?. [p¨¦yer] Pagador. tahimik. Dumungaw. n. Peculator. Pedagogue. Magpaalingawngaw. [p¨¦ctoral] Pectoral. sosegado. kapahingahan. Peaceable. n. [pip] Asomo. [pi] Guisante. Gisante. Peashooter. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. Payap¨¤. Pear. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. Peack. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. Peaceful. Peck. Payee.

quizas. n. nakabitin. [p¨¦nsil] L¨¢piz. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. P¨¦ndulo. n. n. Dusa. Penal. entender. contricion. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. Pelvis. Pamint¨¢. [p¨¦ndant] Pendiente. Maglibot. n. [p¨¦nman] Pendolista. n. [perk¨¢sion] Percusion. [pen] Pluma. akal¨¤. adv. [pers¨ªvabl] Perceptible. Bayanin. [penit¨¦ncial] Penitencial. Nauukol sa pagpapakahirap. adj. bangga. n. Penniless. Hikaw. Penitence. por ventura. [p¨¦nsion] Pension. n. sumuut. n. n. Percentage. Penman. Walang salapi. demora. n. [p¨¦nsiv] Pensativo. idea. [pers¨ªv] Percibir. v. [pers¨¦ptibl] Perceptible. Kulung¨¢n. katalinuan. m¨¢bangga. Pangalawa sa hul¨ª. Penetration. adj. n¨¢wawawaan. Sulat-kamay. [p¨ªnal] Penal. Pencil. [p¨¦rcolet] Colar. Pendent. People. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. Perambulator. isipan. [p¨¦ndent] Pendiente. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. Sisidl¨¢n. n. pins¨¦l. dusa. Bilangguan. [p¨¦nant] Banderola. adj. [pen] Enjaular. n. Pensive. n. n. golpe. Pending. adv. n. Marahil. v. Penalty. mahirap. [p¨¦nsioneri] Pensionado. [pipl] Poblar. tangkal. Penitentiary. [p¨¦nitens] Penitencia. n. Penultimate. adj. But¨® ng baywang. & n. m¨¢bungg?. nakasabit. . Pen. adj. pensionista. Marunong sumulat. sagacidad. castigo. el arte de escribir. marahil. bandil¨¤. Penance. n. [p¨¦ndensi] Suspencion. Unang limang aklat ng Biblia. Sisidlan ng pamint¨¢. n. adj. filtrar. [perch¨¢ns] Acaso. panulat. v. Perceivable. [per¨¢mbiulet] Transitar. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. [p¨¦nitent] Penitente. Penurious. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. Penknife. dunong sa pagsulat. N¨¢mamataan. v. carest¨ªa. [penitr¨¦cion] Penetracion. [perk¨¢s] Golpear. Pentateuch. tumag¨®s. Perchance. n. n. Tumalab. n. sala t. litaw. Pension. Perambulate. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. n. Pennant. People. acaso. [pen] Jaula. M¨¢umpog. Pendency. Umpog. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. kaipal¨¤. n. Pagpapakahirap. cuero. Kumulong. ng lapis. n. War¨¬. Perambulation. Sanggayon sa bawa't sangdaan. Penitential. Kaypal¨¤. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. Pepper. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. Pepper. [p¨¦nalti] Pena. adj. isilid sa tangkal. Perception. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. Pentecost. Pepper-box. halata. Pendant. m¨¢wawaan. mga tao. [p¨¦niuri] Penuria. encerrar. [pinoembra] Penumbra. m¨¢halata. Pagkatigil. [p¨¦nding] Pendiente. [p¨¦per] Pimienta. adj. n. Perceive. avaro. pagtatagal. paggagala. Parusa. colgante. n. Penthouse. Karwakarwahihan. [p¨¦per-bacs] Pimentero. panulat. Pencil-case. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. recorrer alg¨²n territorio. v. Penholder. n. Paglilib¨®t. Bayan. Namamataan. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. Penitent. Sibe [ng bahay]. [p¨¦nticost] Pentecoste. adj. [pers¨¦ntedch] Por ciento. Watawat. Talab. tumawas. ¨¢langanin. [p¨¦nans] Penitencia. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. [p¨¦njolder] Portapluma. Balat. n. Pluma. n. Nabibitin. v. Maramot. maggala. adj. paglulwat. adj. n. M¨¢mataan. Lapis. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. caponera. indeciso. adj. n. [p¨¦niles] Sin dinero. Lanseta. v.Pelt. [pini¨²rioes] Taca?o. [pelt] Pellejo. Pensionary. pakiramdam. May pension. Penumbra. adj. Peradventure. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. Percolate. Perceptible. Nakalawit. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. falto de dinero. Nagpapakahirap. sakim. [p¨¦nitret] Penetrar. bungg?. n. Pendulum. n¨¢hahalata. tejadillo. pincel. Pen. Sumal¨¤. Penetrate. War¨¬. Percussion. Perceptibility. Pen. v. kasalatan. Penmanship. Nauukol sa parusa. Maramdamin. Hirap. [pipl] Pueblo. pobreza. Pagdidilim ng bwan. [p¨¦nmanship] Escritura. introducir. pagpapakahirap. Penury. Mapag-is¨ªp. tag¨®s. n. n. Perceptive. mapanimdim. Pension. Percuss.

Peristyle. n. Pagbutas. Perforce. pagganap. Magsagawa. n. Peregrinate. maparam. Perpetual. Pahintulot. adj. adj. n. n. trueque. cambio. Pahintulot. v. acabar. [perf¨®rz] Por fuerza. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. n. sa dah¨¢s. adj. n. sa lak¨¢s. n. licencia. Panganib. ipahintulot. perjudicial. m¨¢ipapayag. [perk] Pavonearse. adj. Perform. [per¨¦nial] Perenne. suk¨¢b. Panunumpa na walang katotohanan. napaparam. Magpalit. Perishable. [perf¨®rmans] Ejecucion. Palag¨¬. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. parati. [perm¨ªsion] Permiso. n. Perfection. sir¨¤. [piri¨®dic] Peri¨®dico. espacio rodeado de columnas. maglakbay. gan¨¢p. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. Kasukab¨¢n. nakasisir¨¤. . [p¨¦ril] Peligro. pamamalag¨¬. Mamatay. Periodical = Periodic. Perfect. kataksil¨¢n. . lilo. adj. funci on. Perfume. Manunumpa ng d? totoo. Pagkalag¨¬. Perfume. Marahil.Perdition. Nakapipinsala. v. Kapahamak¨¢n. Perjury. guman ap. kapahintulut¨¢n. n. [perf¨¦ccion] Perfeccion. [p¨ªriod] Per¨ªodo. Permutation. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. ganap¨ªn. [perfi¨²mer] Perfumero. Perimeter. Sakdal. Pamamalag¨¬. Perfumer. [perm¨¢nens] Permanencia. kaganapan. Patir¨ªk. adv. [periwig] Peluca. kalubusan. v. eternizar. patay?. Periodic. adj. n. v. ipayag. bumalibol. [p¨¦rpitret] Perpetrar. acabado. adj. Pal¨ªt. [perfor¨¦cion] Perforacion. pan¨¢y. ruina. Peril. Perk. Dakong lig¨ªd ng hali ge. complimiento. cambiar. Perpendicular. v. Period. Permute. parati. Mapanganib. Peregrination. S¨¢pilitan. eterno. Bumutas. Maghambog. magkamit ng sala. n. adj. [p¨¦riloes] Peligroso. Pabang¨®. Permanence. Perpetuation. [p¨¦rfect] Perfecto. n. continuo. n. [p¨¦rfect] Perfeccionar. gumawa. Pananatile. [perm¨ªt] Permiso. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. Perforate. Paligid. Periwig. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. mapangamb¨¢. Perpetuate. n. Peremptory. Perpendicularity. [p¨¦remtori] Perentorio. Tumagos. adj. v. n. taksil. Magpakaylanman. Paglalakb¨¢y. pagpapalitan. traidor. adj. n. pagkakamit ng sala. Patap¨®s. [p¨¦rmanent] Permanente. Magkasala. Paligid. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. n. tir¨ªk. Permissible. Perfect. Permission. tagal. Panapanah¨®n. lwat. [p¨¦rfidi] Perfidia. Buhok na postiso. [p¨¦rdchuri] Perjurio. Perpetration. Permit. cometer algun delito. [p¨¦fium] Perfume. Pamalagiin. traicion. Itulot. pamamarati. [perf¨®rm] Ejecutar. representacion teatral. kasiraan. adj. maut¨¢s. Periphery. destruccion. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. por ventura. palab¨¢s dulaan. Palamara. peluka. lub¨®s. Nananatile. calar. [p¨¦fium] Perfumar. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. Permanency = Permanence. morir. n. v. paglililo. [perd¨ªcioen] Perdicion. Pagkakasala. acaso. n. paglalak¨¢d. [perm¨ªsibl] Permisible. Perish. kaypal¨¤. [p¨¦rish] Perecer. [permiut¨¦cion] Permutacion. Tay? . Panahon. Perfidious. Permeate. circunferencia. peluquin. Lubus¨ªn. [poern¨ªcioes] Pernicioso. Namamatay. desleal. pamaratihin. [perm¨ªt] Permitir. n. Kasakdalan. adj. permanente. Perjure. atravesar. pangamb¨¢. [p¨¦rforet] Horadar. n. n. [p¨¦rmiet] Penetrar. h h?. riesgo. [p¨¦rishabl] Perecedero. Perhaps. n. [p¨¦regrinet] Peregrinar. v. decisivo. Perennial. Perilous. v. Perpetrate. v. Permit. definitivo. Perpetuity. v. Magpapabang¨®. [p¨¦rdchur] Perjurar. manaw. Pernicious. cierto y determinado n¨²mero de a?os. Performance. [permi¨²t] Permutar. Pagsasagawa. Perfidy. acabar. v. Maglak¨¢d. namamalag¨¬. adj. M¨¢ipahihintulot. Permanent. nak apagpapahamak. poner en obra alguna cosa. Perforation. lumagpas. n. perfumista. Pabanguh¨ªn. [pir¨ªferi] Periferia. [p¨¦ristail] Peristilo. [perp¨¦tiual] Perpetuo.

hing?. n. pamanhik. [persu¨¦cion] Persuasion. n. Bumasa. [person¨¢liti] Personalidad. n. Persistence. magpumilit. permanencia. Perseverance. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. pest¨ªfero. mamuntot. Humil¨ªng. pasamain. adj. [perv¨¦rt] Pervertir. Petal. Kabalakyutan. embrollar. adj. [p¨¦tiulans] Petulancia. katao. Salot. [p¨¦stilent] Pestilente. Pest. manatile. Personal. mag-alapaap. Habol. Humikayat. Akayin sa masama. Pestilent. mamanhik. desorden. Personate. [peri¨²sal] Lectura. ligalig. . [persiv¨ªr] Perseverar. endurecer el corazon. v. [persiki¨²cion] Persecucion. Petulancy = petulance. permanecer. adj. Pulutong ng kawal. Ang minamahal. v. v. [pert] Listo. Petrify. yumamot. sumam¨°. pangdikdik. [p¨¦ster] Molestar. maja de mortero. Person. [perv¨¦rs] Perverso. adj. gul¨®. [p¨¦rsikiut] Persiguir. n. perteneciente. Kahilingan. nakapepeste. n. v. Hikayat. Pertinent. sudor. obstinacion. pananatile. Pertinacity. Basa. M¨¢ukol. Pet. mamalag¨¬. enaguas. Nakasasalot. yumamot. p amamalag¨¬. n. Persuade. bagay. n. v. pangahas. akma. Pawis. pag-aaral. Palayawin. pagsasalimuot. Tiyaga. [p¨¦rsn] Persona. Magmatig¨¢s. Personify. [persu¨¦sibl] Persuasible. Perusal. [perturb¨¦cien] Perturbacion. [p¨¦tish] Enojadizo.Perplex. Pervert. Personage. n. Perversity. v. tenacidad. Kapangahasan. v. Kaguluhan ng isip. adj. descaro. Kumatawan. n. [p¨¦rsonal] Personal. adj. Petroleum. lapastangan. n. n. n. adj. Nauukol sa t¨¢nawin. mag-udyok. [pet] Favorito. [p¨¦trifai] Petrificar. Magpawis. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. [p¨¦tiulant] Petulante. ak¨ªt. nakagagambal¨¤. ruego. persistir. Pertness. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. masama. [pesl] Mano de almirez. solicitar. ang itinatang¨¬. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. Salot. kalapastanganan. adj. n. Petition. Perturbation. atrevimiento. Ariing parang tao. [f¨¢lancs] Falange. [pet] Mimar. depravado. adj. [pertin¨¢siti] Pertinacia. Gas. Persistent. Nagwas. n. leccion. manatile. [perv¨¦rsiti] Perversidad. nakaaak¨ªt. magbuy¨®. [pers¨ªstens] Persistencia. Ukol. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. Phalanx. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. Pestilence. [pers¨ªstent] Persistente. [persu¨¦d] Persuadir. n. Kawalang hiyaan. Nakahihikayat. udyok. kat igasan ng ulo. Pumukaw. Gambal¨¤. katiyagaan. Likmuan sa simbahan. Gumambal¨¤. pag-aal apaap. [p¨¦rsonet] Representar. v. [pit¨ªcion] Peticion. namamalag¨¬. Perturb. Maliks¨ª. [p¨¦rsonedch] Personaje. Perspiration. Nakasasalot. individuo. Leer. Perspire. Perspective. [pers¨®nifai] Personificar. Walang hiya. adj. Petrification. v. rega?on. petulante. n. v. Petulant. umak¨ªt. Persevere. Pester. n. gumambal¨¤. Persuasible. umabala. Sarile. Pertain. pestilencia. n. v. [p¨¦rtnes] Impertinencia. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. Petticoat. v. n. Magagalit¨ªn. Personality. n. n. Peruse. Pert. Persist. Perspective. [p¨¦tal] P¨¦talo. adj. [pers¨ªst] Persistir. Pagpupumilit. pagkatao. Pettish. [p¨¦rtinent] Pertinente. sam¨°. Persecute. Magul¨® ang isip. Petition. [perpl¨¦cs] Confundir. [pert¨¦n] Pertenecer. v. peste. n. excitar. v. s¨²plica. n. Magpumilit. n. Matig¨¢s ang ulo. Halo ng almir¨¦s. Pew. Tigas ng ulo. magsalimuot . gumaya. Pestle. Persecution. Nagpupumilit. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. Persuasion. Pet. v. [persp¨¢ir] Transpirar. huming?. n. Pagkatao. peste. [pit¨ªcion] Suplicar. v. peste. mapootin. Pagmamatigas ng loob. Balakyot. Dahon ng bulaklak. Humabol. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. [persiv¨ªrans] Perseverancia. adj. [pest] Peste. Pertinacious. cansar. T¨¢nawin. Tao. Perverse. zagalejo. n. Pestiferous. descarado. [pert¨¢rb] Perturbar. n. inquietar. pernicioso. Magtiyaga. umabala. Tao. [piu] Banco cerrado de iglesia. terco. Perplexity. [p¨¦stilens] Pestilencia. Petulance. sudar. molestar.

Physic. gun¨ªgun¨ª. adj. Any?. n. Phenomenon. [p¨ªcl] Salmuera. v. Piebald. n. n. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. pantas sa pagmamatwid. n. [fiz] Facha. [f¨¢rmasi] Farmacia. n. [t¨ªzic] T¨ªsico. n. [f¨ªzic] Medicamentar. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. Phrase. [t¨ªsis] Tisis. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. empanada. n. marunong tumugtog ng pyano. Philanthropical = Philanthropic. adj. Phrensy. Phthisic. Philanthropy. n. Pyanista. Tumuka. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. Phrenology. Pharynx. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. [pi¨¢nist] Pianista. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. Piece. M¨¢nenekas. plema. Pagkahib¨¢ng. [f¨ªzic] F¨ªsica. Physician. [f¨ªzical] F¨ªsico. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. n. n. kwadro. n. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. Philter. Phosphoric. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. Physical. n. n. Pickaxe. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Photographer. Sikolo. Larawan. Pharisee. n. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. Any?. siklaban. n. [f¨ªlter] Filtro. semblante. [picay¨²n] Medio real. Pagliliwaliw sa isang salosalo. [f¨®tograf] Fotografiar. pumulot.Phantasm. Photograph. [p¨ªcchur] Pintura. Kalaghala. [f¨¢risi] Fariseo. Pananalita. n. Phantom. Phosphorus. [piz] Pedazo. [fin¨®minon] Fen¨®meno. [pic] Pico. tut op. remiendo. Phonetic. piraso. [f¨ªzic] Medicina. Phlegmatic. [flem] Flema. Photography. n. . Ngal¨¢ngal¨¢. Karunungan sa mga tingig. Nauukol sa p¨ªsika. Phonograph. Manggamot. Pickle. Pianist. hichura. Manggagamot. Pico. Philanthropic. [frez] Frase. [p¨ªcacs] Pico. [f¨®tograf] Retrato. Pie. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. Karunungan sa pagretrato. n. Mult¨®. rostro. P¨®sporo. Pharmacy. Phlegm. n. Pagmumukha. gun¨ªgun¨ª. adj. Sarisaring kulay. Pyano. Philology. P¨ªsika. Pariseo. coger. n. Makalaghal¨¤. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. Katakatak¨¢. Putol. n. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. Karunungan sa pagmamatwid. n. adj. n. Nauukol m tingig. Piano. [p¨ªcpoket] Ratero. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. Mapagkaloob. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. n. Achara. n. n. Philosophy. Gamot. Picture. Pay [kakan¨ªn]. Pictorial. medicamento. n. n. Phlegmatical = Phlegmatic. Pick. hechizo amatorio. Tulos. Picket. Mangreretrato. cara. mapagdamay. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. [f¨®sforoes] F¨®sforo. [far¨ªncs] Faringe. Pick. n. dumampot. n. Parmasya. [f¨ªsics] F¨ªsica. escabeche. mukha. n. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. Retrato. recoger. n. adj. todo lo que admira por su novedad. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. [pic] Picar. v. pieza. Pon¨®grapo. Physic. n. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. adj. [p¨ªcnic] Comelona. pagmamagandangloob. Pagkakaloob. Philological. adj. Pickpocket. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. Physics. n. Tuka. Sala¨¢n. m¨¦diko. Mult¨®. Natutuy?. Phasis. [f¨¦sis] Fase. Phonics. Photograph. v. n. n. [pi¨¢no] Piano. Philosopher. n. Rumetrato. delirio. any?. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. Karunungan sa utak ng tao. n. Pil¨®sopo. [f¨¢ntasm] Fantasma. obra. adj. Phthisis. [f¨¢ntom] Fantasma. cuadro. Picayune. adj. n. Pagkatuy?. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. Boteng munt?. n. Philologist. n. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. [f¨¢ial] Redomilla. Phial. kagamutan. karunungan sa paggawa ng gamot. [pict¨®rial] Pict¨®rico. adj. Nauukol sa wik¨¤. kama ghamangha. bahagi. [p¨ªket] Estaca. n. pananalaysay. Phiz. Picnic. tagp?. [pai] Pastel. gayuma.

n. agujerear. [pig] Cerdo. [pir] Muelle. Pigment. n¨¢pangharangan. v. Pincushion. [p¨ªnioen] Atar las alas. Maanghang. n. [pinc¨²sion] Acerico. mamanglaw. n. n. Pilgrimage. Pillow. [p¨ªgmi] Pigmeo. n. [p¨¢il] Amontonar. Pildur¨¢s. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. M¨¢ngungurot. Pint. v. [p¨ªlar] Columna. v. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. magnakaw. n. Punda ng unan. v. n. n. [p¨¢id] Variegado. Pioneer. [p¨ªcansi] Picante. Piracy. [p¨ªlfoer] Ratear. [p¨ªlo] Almohada. Pink. Pigeon. Ban¨¢l. mangharang. adj. adv. Galit. bumutas. v. estar l¨¢nguido. Pigmy. magtutop. [p¨ªledch] Pillar. pica. [p¨¢ioes] Pio. Pillow-case. pulupo. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. mangyamot. n. Mag-espil¨¦. Pierce. Piratical. ofender. bi¨ªk. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. plaut¨¢. n. Kulay rosas. v. [p¨¢ip] Tubo. tigihawat. Taluktok. Pin. Pilfer. Pillage. pilar. Ung¨¢s. [pin] Prender con alfileres. [pil¨¢ster] Pilastra. daung¨¢n. [pint] Pinta. panipit. Pinion. n. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. [pink] Color de rosa. Pike. Pinineo. n. Pillage. n. Kabanalan. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. mang-um¨ªt. Magtagp?. Pied. pangkulay. Pirate. [p¨¢ik] Lucio. tumorcillo. Nauukol sa tulisang dagat.Piece. v. pand¨¢k. Palakain ng isda. Pilot. . Pakong malak¨¦. magsalans¨¢n. balitiin. Untiunt?. Talian sa pakpak. manchado. n. Pinch. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Kumurot. But¨®. [p¨¢ieti] Piedad. flauta. adj. [pip] Piar ciertas aves. Piloto. n. Pincers. angh¨¢ng. n. [p¨ªzmil] En pedazos. Tulos. salans¨¢n. [pip] Pepita. Pile. Pipe. [p¨ªledch] Pillage. [p¨¢iper] Flautista. Magbunton. apilar. tagaugit. Tulisang dagat. Piny¨¢. [pic] Picar. m¨¢nunugtog ng plauta. pila. bunt¨®n. Piecemeal. conducto. devoto. Kalapate. Kapahintulutan sa pangingisda. Pique. devoci¨®n. sama ng loob. [piz] Remendar. monton. n. [p¨ªcant] Picante. pipa para fumar. Bahay-kalapate. n. Pine-apple. Bukl¨ªg. pungla. p¨¢daluyan ng tubig. Sumy¨¢p. Piquant. Espil¨¦. Tin¨¤. [pinch] Pellizco. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. Pin. Manglupaypay. [paion¨ªr] Zapador. n. gaitero. N¨¢panglooban. [p¨ªncoers] Pinzas. Tubo. [p¨¢in] Desfallecer. punduhan. v. medida de l¨ªquidos. kwa ko. n. remero. lumagpas. Pilot. n. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. Sipit. u mugit. [p¨ªmpl] Granito. n. Pip. Manggagaw¨¤. Piety. [p¨ªncher] Pellizcador. Piper. Bat¨ªkbat¨ªk. Pier. Pilgrim. puerco. Pilaster. Plautista. n. n. n. [p¨¢iret] Pirata. Mwelye. Halige. [p¨¢in-epl] Pi?a. [p¨¢il] Estaca. n. [p¨ªgment] Pigmento. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. n. Mangloob. [p¨ªlgrim] Peregrino. desazon. Pique. taladrar. adj. Piquancy. [pinch] Pellizcar. pagtalag¨¢. Manggalit. mad¨¢salin. adj. chapitel. Piscary. [pin] Alfiler. Piscivorous. Panunulisan sa dagat. [pirs] Penetrar. n. n. Manekas. n. Pill. Paglalakbay. v. Baboy. Pincher. adj. hurtar. Pimple. pipa. n. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. [pic] Pique. tenazuelas. Pip. Pig. v. Pinnacle. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. Pile. Sili. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. Pipe. Halige. Kur¨®t. Ang naglalakbay. maniatar. Pigeon-house. n. Pig-headed. [p¨¢ip] Tocar la flauta. v. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. Pillar. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. n. Pine. bot¨ªn. n. [pil] P¨ªldora. enano. enojar. v. almohadilla. n. v. [p¨¢ilot] Piloto. adj. Unan. acrimonia. [p¨ªdchen] Paloma. n. saqueo. Pinch. Tumagos.

Palada¨ªng. tabla gruesa. Kalunoslunos. [plent] Quejido. Lup¨¬. kayasin. tahimik. Placard. liso. n. [pl¨¢ster] Emplastar. arma de fuego peque?a y corta. tu¨¦tano. umap¨ª. Saging. Maglagay. [piz] Meollo. [plank] Entablar. [p¨ªti] Piedad. acepillar. compasi¨®n. Banga. kahabaghabag. [p¨ªvoet] Espig¨®n. mahabag. raci¨®n. evidente. peste. Magpahirap. adj. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. Pitcher. Pitchfork. kawaw¨¤. Humabi. [p¨ªtioes] Lastimoso. Any?. [plash] Charquillo. [plen] Allanar. poner. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. v. talampakan ng p aa. Plague. Pittance. Pity. plaga. Magpaunaw¨¤. dakong pat ag. Plaster. n. bukiran na sinasaka. n. adj. v. ang nagsasakdal. Pinggan. Pith. n. lagunajo. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. Plaint. [p¨ªtfol] Trampa. v. compasivo. mahabagin. palahibik. magpunla ng halaman. n. lam¨¢w. Bandehado. pangkayas. n. plato grande. adj. Pitiable. n. Panghuhwad. [p¨ªchi] Embreada. Plane. Plash. Magsili d sa butas. Manghuhwad. hinayang. Salot. Pulutong. [plan] Proyectar. Plant. Magpanukal¨¤.. Pitiful. Papuri. pangtapal. yeso. sitio. [ple¨ªg] Atormentar. pihit¨¢n. Magtapal. n. magba¨®n sa hukay. Planetary. malaking bituin. [p¨ªti] Compadecer. Dako. ba¨®n. lugar. rebolber. [p¨ªstol] Pistola. misericordia. tener l¨¢stima. adj. n. malinaw . dumalamhat¨¬. medicamento. Pit. plano. [pl¨®dit] Aplauso. n. Kapatagan. n. adj. Plank. miserable. n. kun¨®t. patalastas. kidkiran. [pit] Hoyo. Pitfall. Plaintiff. adj. pakpakan. sensible. Law¨¤. vejar. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. adj. lumbak. n. habag. [plant¨¦cion] Plantacion. Maaw¨¤. n. paggaya. panglechada. [pl¨¢tform] Plataforma. n. n. [ple¨ªg] Peste. Yano. maliwanag. Platform. calamidad. [ple¨ªt] Plato. maglechada. Pitchy. Plantation. [plant] Planta. n. Aw¨¤. v. v. banhay. magsahig ng tabla. pinggang malak¨ª. n. walang habag. Walang aw¨¤. Placard. v. Panghakot ng damong tuy?. patag. apacible. mag-udl¨®ng. Hukay na lal¨¢ng. maglapag. Pananim. Pistola. [pl¨¢net] Planeta. v. Pantay. Plan. n. n. Plaster. [plet] Pliegue. [pl¨¢jiarist] Plagio. v. [ple¨ªs] Lugar. sayang. el asiento del pie. lamento. [pl¨¢card] Publicar. Lim¨®s. [plat¨²n] Peloton. entarimar. paraje. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. patag. adj. el doblez que se hace en la ropa. Planet. putol na metal. [pl¨¢neteri] Planetario. Plate. pileges. m¨¢nananim. v. Tagapagsakdal. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. Maamong-loob. [pl¨¢jiarism] Plagio. aclamacion. Plane. [plen] Cepillo. adj. Magsasaka. [p¨ªtiabl] Lastimoso. n. Plague. n. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. n. n. Plat. n. Magpalapag. pich¨¦l. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. [pl¨¢nter] Plantador. Palapag. Placid. Plait. plancha de metal. ubod. kaaw¨¤aw¨¤. adj. afligir. [pl¨¦ntif] Demandador. Plant.Pistol. n. Plaudit. Plantain. [pl¨¢ster] Emplasto. [p¨ªtiles] Desapasionado. n. Plagiarism. . n. sepultura. Katam¨ªn. Pitch. Alkitr¨¢n. [plat] Entretejer. Plank. Kahinahinayang. dinulang. magbuy¨®. sakuna. Nauukol sa planeta. ikut¨¢n. Plain. B¨¢lok. Tapal. Plaintive. plano. n. [plant] Plantar. band¨®s. Plan. Pit. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. n. Planter. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. claro. Planeta. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. quicio. Ikir¨¢n. v. [pl¨¢tter] Fuente. Pivot. cruel. Hukay. v. Tabl¨¢ng makapal. Pity. manghinayang. Piteous. Maalkitr¨¢n. Platter. Place. fijar. [plen] Llano. Place. [ple¨ªn] Llano. entablado. Magtanim. [p¨ªtans] Pitanza. n. Pahayag. Platoon. hib¨ªk. [p¨ªtiful] Lastimoso. Pitiless. enyesar. manggagaya. [pitch] Alquetran. Katam. cultivador. sensible. halaman. [plank] Tablon. dakong pantay. Pananim. Plagiarist. [ple¨ªs] Colocar. Plane. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. Plain. n. plantar. Da¨ªng. n. Kawaw¨¤. dolorido. n.

Mabab¨¤. Ligay¨¤. lub¨®s. Pliable. pumitas. Magbanhay. adj. n. Pun?. manghimagsik. Plenipotentiary. Sak¨ªt sa lalamunan. Suyod. [pl¨¦nti] Copia. n. magbigay lugod. Plaything. [plam] Ciruela. [pli¨²medch] Plumaje. Dami. representacion dram¨¢tica. Ang lumalar?. Lar¨²an. n. makalug¨®d. maglinang. manejable. n. Pluck. Plenary. tocador. v. [pli¨²m] Pluma. Plug. sangla. n. Sudsod. balt¨¢k. n. L¨¢gak. excusa. [plid] Alegar. Pakpak. [plis] Deleitar. n. Pledge. n. m¨¢nunugtog. n. Pagmamatwid. agradar. n. Plentiful = plenteous. mananggal ang sa paglilitis. blando. [pli¨²risi] Pleuritis. trama. [plac] Tirar con fuerza. maghimul mol. Plea. Kalugod-lugod. pretexto. [plau] Arar. pagmamatwid. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. Sunudsunuran. Tasakan. magsangla. dahilan. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. magbanta. n. Playing-cards. Panipit. fianza. bumungkal ng lup¨¤. n. cartas. v. Plenteous. Kaayaaya. Kalubusan. kasayahan. Plump. Pleasing. abundante. Sagan¨¤. Plug. [ploeg] Atarugar. Plight. [pl¨¦yful] Jugueton. lugod. [plaiabl] Flexible. pasak. tugtog. L ar?. manggagahaman. [plac] Arranque. Pag-aararo. [pley] Jugar. deleite. [pli] Defensa. Plenitude. [pl¨¢mber] Plomero. Pleading. Play-mate. [pl¨¦sant] Delicioso. n. banhay. balahibo. [plod] Afanarse mucho. Plumb-line. Baraha. [plot] Pedazo peque?o de terreno. tumugtog. adj. Plebeian. Pleasure. n. maligay¨¤. v. adj. adj. Plenty. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. [plau] Arado. [pl¨ªding] Acto de abogar. [pl¨¢uing] Labranza. d¨®cil. adj. [pl¨¦ying-cards] Naipes. Plumber. Kaligayahan. n. . entretener. mai rug¨ªn. [pl¨®sibl] Plausible. kapuspus¨¢n. [ploeg] Tapon. Plead. kasiyah¨¢n. Plough. hamak. malamb ot. n. [pl¨¦zantri] Gusto. Pagdaka. adj. entero. karakaraka. magiliw. pangbungkal ng lup¨¤. Play. Play. adj. Malar?. Hulog na pabat¨®. malumanay. magpyansa. tiron. Playful. [pledch] Prenda. Mataba. mabilog. n. Kapuripuri. Plot.Plausible. tapun¨¢n. v. v. n. Manab¨ªk. Munting p itak ng lup¨¤. [pl¨¢it] Prenda. batak. adj. [plib¨ªyan] Plebeyo. marapat purihin. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. chanza. Maglar?. Pliancy. n. [plamb] Plomada. v. [pl¨¢ki] Gallardo. plumaje. bu?. palabas-dulaan. Humila. lagak. v. Pluck. [pl¨ªsing] Agradable. [pley] Juego. magbigay-loob. kasaganaan. [plamp] Gordo. araro. & n. makipagtalo. plancentero. [pl¨¢iers] Alicates. tapon. [plot] Trazar. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. v. Play-fellow. Pliers. Plodding. Kalar?. labrar la tierra. Plot. kalugodlugod. Pleasant. panghihimagsik. Maglagak. Plough. [pledch] Empe?ar. Plum. Pledge. el modo de tocar un instrumento. conspirar. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. Plume. n. pumuti. Plucky. Sangla. [pl¨¦ntioes] Copioso. Plumage. Mag-araro. adj. Balahibo ng mga ibon. magar¨¤. kalubayan. adj. plano. dar fianzas. Umal¨ªw. conspiracion. arrancar. m¨²siko. adj. adj. [pl¨¦neri] Plenario. panakip. fianza. Pliant. malikot. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. plano. pasakan. karaniwan. tramar. Panday-tingga. Kalambutan. Tasak. bajo. n. travieso. Hila. Plump. n. pyansa. Pleurisy. bumatak. Plod. & n. tocar un instrumento. vulgar. n. malambot. Pabat¨®. n. m¨²sico. n. agradable. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. abundancia. Mangatwiran. [pl¨¦yer] Jugador. Pleasantry. Please. Plough-share. banta. [pl¨¦nitiud] Plenitud. sudsod. [pl¨¦yzing] Juguete. Player. n. n. [pl¨¦siur] Placer. Panananggalang. n. [plamp] De repente. kaluguran. defender en juicio. bumaltak. Makisig. Sunudsunuran. marami. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. satisfaccion. Sirwelas. adj. pleures¨ªa. n. rollizo. [pl¨¢iant] Flexible. Kalar?. tarugo. Plumb. n. v. Ploughing.

[nium¨¢tic] Neum¨¢tico. Poetry. n. n. [p¨®isoning] Envenenamiento. Magmalasado [ng itlog]. Palakad ng p¨¢mahalaan. [nium¨®nia] Neumonia. Timbang¨¢n. ense?ar. ibp. [p¨®em] Poema. Poet. mula sa bilang na dalawa. v. [p¨®int] Punta. agaw. magalang. adj. Bulihin. maniil. buli. Politeness. Pointless. urbano. kakapalan. Mabulutong. robar. walang dulo. M¨¢nunula. n. Poignancy. adj. [poch] Medio cocer [huevos]. kamandag. n. [p¨®lish] Pulir. [p¨®ket] Bolsillo. [p¨®izn] Envenenar. Dulo. Sumisid. Pointer. [p¨®ket] Embolsar. pillar. Nauukol sa dulong hilagaan. n. supot. [p¨®izn] Veneno. daliri n. [p¨®ket-buk] Cartera. sumukb¨®. M¨¢ninisid. hinchar. n. Plunder. kaanghangan. [p¨®et] Poeta. n. v. Point. Plural. magnaka w. tuso. [p¨®int] Apuntar. [p¨®etri] Poes¨ªa. v. nagtutur¨°. Ply. bolsa. adj. Poetical = Poetic. Tumaba. Pneumonic. Poetess. [poc] Barjuleta. sagaz. [nium¨®nic] Neum¨®nico. adv. Pocket. emponzo?ar. Polar. [p¨®ki] Picado de viruelas. punzante. n. tela felpada. itur¨°. [pl¨¢ndcher] Buzo. Poisoning. Pudpod. acrimonia. pesar. [p¨®lish] Pulimento. Tersiopelo. may lason. Poignant. Galang. [p¨®koer] Hurg¨®n. Plus. Pangtur¨°. v. Pock. [pliur¨¢liti] Pluralidad. pa. mahapd?. [poc] Viruela. [p¨®lar] Polar. Pneumonia. Kinis. adj. bulsa. bot¨ªn. afanarse. [p¨®intles] Obtuso. [p¨®etes] Poetisa. Poisonous. cualquiera cosa nociva. palo. Plush. Ipamuls¨¢. Mahangin. [pol¨¢it] Pulido. n. [plash] Triple. Karamihan. Pointed. n. adj. Matulis. adj. Pul¨ªs. n. librito de memoria. Poison. n. n. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. adv. Tumula. Poker. Lason. sisidlan ng sulat . [pod] Viena. bumilog. Poach. . mapitagan. Politic. v. adj. v. [pl¨¢nder] Pillage. [plas] Mas. n. Poem. Nakakalason. emponzo?ado. timban Poison. [p¨®litic] Pol¨ªtico. n. Babaing m¨¢nunula. pakinisin. Plunger. Plunge. Dulong h¨ªlagaan. m¨¢kamandag. v. a. Mahinahon. Saka. buso. robo. n. Policeman. bulutonggo. Pneumatical = Pneumatic. matalin¨°. makirot. pangahig. Poke. Pole. n. n¨¢samsam. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. Anghang. Poise. tuloy-tuloy. pakintabin. kintab. [p¨®etais] Poetizar. balancear. [p¨®inter] Apuntador. n. Plurality. [p¨®inted] Puntiagudo. [pl¨¢nder] Saquear. [p¨®etic] Po¨¦tico. panur¨°. & n. Pol¨ªtiko. Bulutong. maantak. Plunder. cort¨¦s. n. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. Pul¨ªs. promontorio. Plural. lustre. Poisoner. Poetise. Pocket. Pneumatic. Polite. [p¨®inant] Picante. Policy. Pocky. bru?ido. Twid na twid. contrapeso. pelusa. [plamp] Engordar. tulos. se?alar. Pamamaga ng bag¨¤. Panudlok. Tumudla. adelgazar. makamand ag. Pod. Kartera. Buls¨¢. [p¨®int-blanc] Directamente. n. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. Nakaw. saquillo. magsumikap. manimbang. Nauukol sa tula. pitagan. adj. Point-blank. n. sin punta.Plump. v. [p¨®iz] Equilibrio. Suks¨²kan ng pungl?. diestro. mangharang. [p¨®iz] Equilibrar. adj. [pol] Polo. n. n. n. Polish. Polish. urbanidad. Lumason. adj. n. Nauukol sa bag¨¤. umapuhap. v. v. Mangloob. Maanghang. [p¨®izonoes] Venenoso. Poetic. v. [play] Trabajar con ahinco. palo. Kumapa. [poc] Andar ¨¢ tientas. n. panimbang. Poise. Point. umapunt¨¢. [p¨®inansi] Picante. Bayong. Pocket-book. Panglalason. Tula. Magsumakit. [pli¨²ral] Plural. adj. [p¨®isoner] Envenenador. Tula. Police. Poke. [pol¨ªs] Polic¨ªa. Timbang. puntillo. adj. [plandch] Sumergirse. panimbang¨¢n. Manglalason. n. alizar. v.

Pollution. [p¨®piuloes] Populoso. [pop] Papa. Baboy. [p¨®niard] Pu?al. n. panaksak. necesitado. Asong pangtubig. Pomatum. Lam¨¢n ng baboy. kinaka tigan ng bayan. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. Pomade. Ponder. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. adj. [p¨®pindche] Loro. n. Pommel. n. n. n. estadista. n. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. n. Bayad. Nauukol sa papa. Pasuk¨¢n. adj. Pintuang mahab¨¤. [p¨®rtabl] Portatil. n. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. Daung¨¢n. Porcelain. Popery. sumir¨¤. Papa. gumunita. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. n. [pup] Popa. Pag-aasawa ng marami. [p¨®litics] Pol¨ªtica. Porous. Loro. Portal. [p¨®liglot] Poligloto. Popular. v. Tangk¨¦ ng tubig. [p¨®rselen] Porcelana. Popedom. marilag. [pont¨²n] Pont¨®n. paglapastangan. Mahirap. Humul¨¤. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. lumahang. Pananalig sa papa. n. tanyag sa bayan. jaco. Pontiff. el papa. Pork. Pontifical. n. pintuan. Bumasag. n. profanacion. [p¨®len] P¨®len. adj. [poltr¨²n] Cobarde. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. infeliz. n. Polygamist. Portend. cochino. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. Bulo [ng bulaklak]. Port. Poltroon. Pat¨¢s. [popiul¨¦cioen] Poblacion. n. Pamamalakad ng pamahalaan. Nauukol sa papa. Popularity. n.Political. Bunton ng tao. portada. Dad¨¢lahin. Marunong ng maraming wik¨¤. [p¨®mpoes] Pomposo. [p¨®rker] Puerco. Porch. [port] Puerto. Pop. Polygamy. Poodle. Pope. magwar¨¬. n. adj. [p¨®rpois] Puerco marino. magpahamak. Poor. esplendor. [p¨®rtal] Portal. Mga tao sa isang pook. [p¨®pdom] Papado. Paghamak. Porpoise. Kilabot (ng balat). pagdadal¨¢. Kabayong munt?. n. Kilala. n. Pompous. Pool. Magbulay. Pontoon. Pommel. n. Polka. n. Populace. Ponderous. pasiblang. [popiul¨¢riti] Popularidad. fausto. sagaz. Law¨¤. Pomada. [p¨®lka] Polca. Papa. n. Population. t¨ªmido. papado. n. conduccion. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. matatakut¨ªn. n. n. Mapagbulay. [p¨®piulet] Poblar. [p¨®rtedch] Porte. [pul] Charco. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. adj. n. Populous. n. Polluter. [pom¨¦d] Pomada. karning baboy. Poniard. papagayo. mapagwar¨¬. considerar. dagatdagatan. . Populate. marrano. [p¨®mel] Pomo de espada. [p¨®ni] Haca. Baboybabuyan (hayop-dagat). v. Putok. Portable. Polity. [pudl] Perro de aguas. [pont¨ªfiket] Pontificado. Pond. n. n. [pond] Estanque de agua. [p¨®piular] Popular. law¨¤. [pop] Chasquido. Kaparangalanan. pint?. Pontificate. [poli¨²cion] Poluci¨®n. n. lago. [p¨®mel] Cascar. M¨¢ninir¨¤. adj. Mainam. Pollute. n. Pomp. Pagkapapa. ostentoso. Popgan. adj. [poli¨²t] Manchar. Portage. [p¨®pish] Papal. n. adj. n. [pomp] Pompa. [p¨®piules] Populacho. lagitik. n. [poli¨²ter] Corruptor. Pol¨ªtiko. Gawing bayan. Pol¨ªtiko. Porker. Tangak. Pony. [pork] Carne de puerco. [p¨®peri] Papismo. corromper. bayan ¨® bans¨¢. Poop. [pol¨ªguemi] Poligamia. nad¨¢dal¨¢. Popinjay. portal. n. n. [pont¨ªfical] Pontifical. Porselana. n. v. n. punduhan ng sasakyan. salat. pontificio. Puny¨¢l. Popish. pantano. n. v. [pu¨¢r] Pobre. Pore. kawaw¨¤. [por] Poro. multiplicar. Polka. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Nag-asawa ng marami. Pomada. Politician. [port¨¦nd] Pronosticar. n. n. v. tuso. Polyglot. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Pollen. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. paramihin. Poll. [p¨®nder] Ponderar. bangkang t¨²layan. Matao. Pagkapapa. Dumungis. [p¨®roes] Poroso. adj. [porch] P¨®rtico. n. amado del pueblo. n. [pom¨¦toem] Pomada. n. kahambug¨¢n. Pagkatanyag sa bayan. Dwag. Butasbut¨¢s. Punton. adj.

magtam¨®. pagtatam¨®. Pose. magkaroon. Magtaglay. Potato. hat¨¬. korreo. Inap¨®. Possibility. Position. n. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. Poultice. [p¨®rtli] Majestuoso. [port¨¦nt] Portento. Kababalaghan. Har¨¬. n. [p¨®st-card] Tarjeta postal. Tangkal. adj. Portrait. alboroto. v. [p¨®rcion] Partir. [p¨®sibl] Posible. [p¨®tent] Potente. Postman. Sisidlan ng mga papel. Posture. Possess. Kilos mahal. Retrato. faltriquera. olla. angl¨ªt. n. correo. Pangyayari. Porterage. Haligi. preguntar. Potlid. Potter. [p¨®tensi] Potencia. Bayad sa korreo. [post¨¦riti] Posteridad. Rumetrato. Naiinom. [portf¨®lio] Cartera. [p¨®stedch] Porte de carta. Postscript. Makapangyarihan. n. sosa. n. adj. Babaing bantay-pint?. Kapangyarihan. poder. adj. magilas. Potent. I¨ªnuming gam¨®t. Portress. Lumit¨®. Manglilitis. lakas. [pot] Marmita. trasero. Nauukol sa korreo.Portent. . serio. Postern. tay?. Potash. lagay. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. [p¨®stman] Cartero. tanod sa pint?. [pot] Preservar en marmitas. n. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. kartero. Poultice. Portion. [p¨®sitiv] Positivo. G¨¢waan ng palayok. n. correo. bebida medicinal. bahagihin. Nauukol sa kapangyarihan. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. n. bayad sa pagpapadala ng sul at. n. fuerza. Bayad sa pagdadal¨¢. Posthaste. adv. [p¨®rteredch] Porte. [p¨®stscript] Posdata. [pos¨¦s] Poseer. May-ar¨¬. adj. gozar. n. Magar¨¤. n. Bungang¨¤ ng palayok. Pot. [pot¨¦to] Patata. bis¨¤. Panapal. [p¨®stal] Postal. n. Postage. Pouch. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. [postj¨¦st] A rienda suelta. kilos palal¨°. Potion. [p¨®lterer] Gallinero. Supot. Pot. adj. situacion. n. [pot¨¦ncial] Potencial. [p¨®rter] Portero. [p¨®tter] Alfarero. n. poderoso. Poser. n. adj. kaing¨¢y. [p¨®stiur] Postura. [post-¨®fis] Administracion de correos. Ipagpaliban. Posy. [p¨®ser] Examinador. v. n. katayuan. Karimot. k¨¢punupunuan. Namamahal¨¢ ng korreo. Portion. tumulig. Potential. Maaaring mangyari. Pother. papas. [p¨®tabl] Potable. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Positive. real. v. Tay?. magkam¨ªt. n. Posterity. Post-card. Postpone. Possessor. Postmark. Pottery. [p¨®st-master] Administrador de correos. [p¨®uch] Bolsillo. Tatak ng sulat. adj. Itapal. n. Magpapalayok. n. Porter. [p¨®tlid] Cobertura de olla. tanong na nakalil ito. Pintuan sa likur¨¢n. n. v. [p¨®rtres] Portera. dividir. n. [post] Poste. [pos] Confundir. Potentate. n. [p¨®tash] Potasa. K¨¢wanihan ng korreo. Postal. Portly. adj. n. [p¨®stern] Postigo. n. Ulam. putol. Possible. Post-master. Totoo. n. Habol [sa isang sulat]. Portray. angk¨¢n. n. Potency. Portfolio. [p¨®dzer] Baraunda. Pagtataglay. [p¨®cion] Pocion. Bahagi. n. sa hulih¨¢n. Posterior. nagtatangkilik. hulug¨¢n ng sulat. Tarheta postal. Potage. [p¨®ltis] Cataplasma. Patatas. Selyo ng korreo. Post. v. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. [p¨®tentet] Potentado. parte. Bungkos na bulaklak. [p¨®rtret] Retrato. Possession. v. Kagulo. Palayok. [pos¨ªcion] Posicion. n. n. kalagayan. n. n. n. tumanong. [postp¨®n] Posponer. Postmeridian. Hul¨ª. n. Bantay-pint?. pollero. pagkakam¨ªt. pagkakaroon. Tinggal¨ªn sa palayok. diferir. Postage-stamp. [p¨®tedch] Potaje. [p¨®stmark] Timbre de posta. [p¨®rcion] Porcion. Post-office. n. n. [p¨®rtre] Retratar. [pos¨¦sor] Poseedor. Hatiin. v. tunay. n. Potasa. n. katakatak¨¢. kulung¨¢n ng manok. Portliness. Potable. Poulterer. n. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. n. pregunta que confunde. prodigio. [p¨®si] Ramillete de flores. n. porm¨¢l. n. [posib¨ªliti] Posibilidad. [post¨ªrior] Posterior. sa pwitan. Lagay.

Dasal. mabihasa. n. Mga alagang manok. sugb¨¢. lindero. Durugin. M¨¢isasagawa. Precedent. magsagawa. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. Walang kapangyarihan. Magsasats¨¢t. v. aga. magkun¨®t ng noo. [p¨¢und] Libra. [p¨®verti] Pobreza. locura. adj. Prattle. Magdasal. Precarious. paunaw¨¤. impedir alguna cosa anticipadamente. sumam¨°. adj. Magluluks¨®. Pangaral. [pre] Orar. [pr¨¦yer] Oracion. Precipitate. d¨¢lita. Prance. adj. dikdik¨ªn. [p¨¢uder] Polvorizar. v. panalangin. pag-iingat. n. ponerse ce?udo. Pangangailangang karakaraka. n. autoridad. Nag-uutos. ruego. adj. Preamble. Biglangbigla. Libr¨¢. devocionario. potestad. [pret] Charlar. [pricoci¨¦neri] Preventivo. Magsanay. desmenuzar. . [prich] Predicar. iligwak. Poverty. [pric¨ªd] Anteceder. moler. [pric¨®cioes] Precoz. pagkahirati. v. s¨²plica. n. n. Dikdikin. Ibuhos. katabilan. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. adj. Pounce. rogar. Pound. charlataner¨ªa. Practical. adj. n. [pris¨ªdent] Precedente. walang b is¨¤. bayuh¨ªn. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. n. Pagkauna. Precaution. maglulund¨¢g. [p¨®ltri] Aves caseras. Preaching. Precipice. Prairie. Precocious. v. v. Sumatsat. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. n¨¢una. ganap. v. [prank] Travesura. Bingit ng bangin. Prate. durugin. Bihas¨¢. p¨®lvora. adj. Kuk¨® ng ibon. Praise. Sinundan. Pray. Prayer. paunlak. Magmungot. [pr¨ªching] Predicacion. pamanh¨ªk. Kabihasah¨¢n. n. n. n. n. mahin¨¤. Powerful. [pr¨ªcies] Precioso. prematuro. v. n. fama. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. moler. Precision. Preceptor. n. kahirapan. Precinct. adj. [pricocion] Precaucion. Practice. san¨¢y. magsermon. l¨ªmite. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. incierto. v. Precede. Sumugba. [pret] Charla. Precautionary. sermon. puntual. v. Aklat-d¨¢salan. [pris¨ªpitet] Precipitar. Makapangyarihan. Pour. Mah¨¢l. adj. Utos. sam¨°. Preach. Kapangyarihan. kasalat¨¢n. Tab¨ªl. magpaunlak. Precise. Precious. Maingat. n. Precept. Preclude. Pulb¨®s. dumaluhong. [pr¨ªsinct] Precinto. [prez] Alabanza. n. [pric¨®citi] Precocidad. Praise. v. Agap. n. Powerless. papuri. Prebend. ineficaz. Practicability. Prate. Pumuri. n. pabigla. [p¨¢uder] Polvo. Practice. satsat. adelantado. Power. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. dapat paunlakan. Pook. exacto. mahalag¨¢. mamanhik. Prattle. Hirap. n. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. preceder. Pagpaunahan. Kalikutan. mabis¨¤. v. karalitaan. Powder. [pr¨ªsept] Precepto. magpakabigla. alabar. Satsat. v. dalosdalos. ejercer. Precocity. D¨¬ maasahan. hangganan. kasanay¨¢n. kaulul¨¢n. [prez] Aplaudir. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. Tagapangaral. Maagap. karakaraka. adj. [p¨¢werles] Impotente. costumbre. karukhaan. Practicable. v. [pricli¨²d] Prevenir. v. [pr¨¦bend] Prebenda. [pris¨ªsion] Precision. [pr¨¢ctikebl] Practicable. Pout. n. Ingat. Pound. Precipitation. n. tagubilin. manalangin. d? pa p anahon. Puri. n. Prayer-book. daluhong. [p¨¢und] Machacar. n. Kailangan. [pr¨¦sipis] Precipicio. [prik¨¦rioes] Precario. [p¨¢uns] Garra del ave. Precedence. [pr¨¢tl] Charlar. k abantugan. despe?adero. maaga. [p¨¢werful] Poderoso. [pr¨¢ctis] Practicar. [pris¨ªpitet] Precipitado. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. Precipitate. kagitingan. Precipitous. [prans] Cabriolar. Preacher. Ipagpauna. [pris¨¢is] Preciso. antecedente. [p¨¢ut] Enfurru?arse. miseria. n. Prank. adj. n.Poultry. renombre. eficaz. n. [p¨¢wer] Poder. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. [pric¨¦ptor] Preceptor. tagapagsermon. suplicar. pulbur¨¢. P¨¢una. adj. [pris¨ªdens] Precedencia. Dalos. n. Powder. Parang. n. Praise-worthy. Mangaral. Dal¨ªdal¨¬. n. adj. [pr¨ªcher] Predicador. umuna. Kapuripuri. [prisipit¨¦cion] Precipitacion.

[prepoc¨ªcion] Preposicion. sir¨¤. Kapinsalaan. magpatotoo. n. balintun¨¤. v. [predistin¨¦cion] Predestinacion. Pagpapatunay. talle. adj. actual. hinal¨¤. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. [pridil¨¦ccion] Predileccion. Predilection. [pr¨ªmier] Primero. Tanging pagmamahal. panguna. [pr¨ªmiam] Premio. [priscr¨¢ib] Prescribir. Prescribe. [preserv¨¦cion] Preservacion. Panugpong sa unahan ng salita. v. Pagtitinggal. v. v. recetar. maagap. dakil¨¤. hind? ik hihiy¨¤. n. Pregnancy. Mangibabaw sa kaigi han. Preeminence. pagharap. [primedit¨¦cion] Premeditacion. Kaloob. Premeditation. disponer. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. Presentation. bumigat kaysa iba. n. Preponderance. adj. pasalubong. [pr¨¦sens] Presencia. el don. Mapipil¨¬. v. profetizar. Kutog ng loob. Preparatory. [prif¨¦r] Preferir. [pr¨¦diket] Afirmar. Karilagan. Predicate. Prepossessing. pagbubunt¨ªs. [prir¨®gativ] Prerogativa. n. superioridad de peso.Preconceive. [pr¨¦sent] Presente. Pangingibaba w sa kaigihan. [pr¨¦ferens] Preferencia. [prip¨®nderans] Preponderancia. [predis¨¦sor] Predecesor. v. [prip¨¢ratori] Preparatorio. hu manda. n. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. [pr¨¦ferebl] Preferible. Paunaw¨¤. Harap. remuneracion. adj. adj. n. n. n. Preface. n. Prematureness. Preposition. Preposterous. Present. Humul¨¤. pr¨®logo. receta medicinal. ang sinundan. [pr¨ªfics] Prefijar. adj. sakdal. prevenir. [prik¨²rsor] Precursor. [prip¨¦r] Preparar. v. n. p¨¢unang hiwatig. Pagkakatang¨¬. Pagkakauna sa lagay. Premier. n. Prescription. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. Predestination. Marilag. [pri¨¦minens] Preeminencia. [predik¨¦cion] Afirmacion. [pricons¨¦rt] Concertar. n. n. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. Paghahanda. Prefer. Predict. absurdo. adj. [prid¨ªccion] Prediccion. dar a conocer. n. [pr¨ªfics] Prefijo. [prim¨¦ditet] Premeditar. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. Pagkalib¨¢ng. Hul¨¤. Preconcert. Una. . Nakahanda. Gant¨ª. bal¨¤. [pri¨¦minent] Preeminente. Preoccupation. Wala pa sa panahon. adj. Predication. [prid¨ªct] Predecir. Presence. Magmunimun¨¬ muna. humirang. Pagtatakda. Present. n. Kabuntis¨¢n. Prerogative. Pagpapakilala. ganting pal¨¤. tumalag¨¢. M¨¢ihaharap. [pr¨¦fez] Prefacio. m¨¢ipakikilala. Preservation. any?. pag-agap. ipakita. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. isugp¨®ng. Pumil¨¬. v. Prejudge. Kutog. n. n. [primati¨²r] Prematuro. ordenar. n. adj. Ang hinalinhan. Pridial. v. [pr¨ªdial] Predial. Preparation. [prepos¨¦sing] Atractivo. n. Presentiment. Makipagk¨¢yar? m na. ipahayag. Prediction. n. n. Prefix. Preeminent. Maghanda. hul¨¤. detrimento. [pr¨¦sedch] Presagio. Presage. rumeseta. [prip¨®nderet] Preponderar. [prepar¨¦cion] Preparacion. v. Prefix. [pr¨¦sent] Presente. pagpapatotoo. Bunt¨ªs. umagap. kadakilaan. pesar mas que otro. Ang nangunguna. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. pron¨®stico. Preference. Iugpong. Premature. antecesor. n. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. Predecessor. n. prepararse. Premium. kasakdalan. adj. privilegio exclusivo. hirang. Preponderate. mapanghalina ng loob. Premeditate. adj. [pris¨¦ntabl] Presentable. Banta. Pil¨¬. n. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. Nakaharap kasalukuyan. pabuy¨¤. Preferable. Prejudice. bigay. Hatulan ng d? pa n alilitis. Magpatunay. harap¨¢n. v. kinikinit¨¢. reseta. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. decente. n. [pr¨¦sent] Presentar. Magtakda. Ipakilala. mostrar. Presentable. maaga. Tiwal?. adj. Kaagapan. kabigatan sa timbang. v. Prepare. convenir ¨® estipular de antemano. Pregnant. Magaan ang dug?. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. n. Present. Precursor. iha rap. [pr¨¦gnant] Pre?ada. regalo. [present¨¦cion] Presentacion. n. manifestar. regalo. [pres¨¦ntiment] Presentimiento.

Primate. Pressing. Manaig. Nakaraan. Pride. Press. Prey. higpitan. D? mahalagah¨¢n. magnakaw. [pr¨¢is] Precio. punzada. v. p¨¢hayagan. marikit. adj. Prevalence. n. tinik. Una. pagkasaserdote. Previous. [pr¨ªgish] Algo presumido. magpalal¨°. kadahilanan. n. Pretext. Una. pighat¨¬. Presumptuous. saserdote. Maghambog. [pr¨¢id] Orgullo. pangulo. Nananaig. paglabag sa pananalig . v. Pretermit. [prig] Hurtar. adj. [prig] Mozuelo presumido. n. mag-ingat. kamkam. [priv¨¦ling] Predominante. suponer. n. Prickly. v. trasgresor. P¨¢nguluhan. President. [pre] Bot¨ªn. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. . Presuppose. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. Pride. kutog. [pr¨¢imet] Primado. n. opresion. anticipado. Salar¨ªn. Kinikinita. Halag¨¢. P¨¢una. Pretty. v. nangingibabaw. kahalagah¨¢n. Nangingibabaw. dirigir. [priv¨¢riket] Prevaricar. lumalabag sa panana mpalataya. adj. Price. pag-ipit paghihigpit. adj. Panguna. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. primoroso. Pretension. Priceless. Prevention. n.Preserve. apretar. n. v. espinoso. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. n. [pr¨¢imasi] Primacia. picar. manuka. [prisup¨®s] Presuponer. [pr¨¦sident] Presidente. pigil in. presion. predominante. [pres] Aprensar. [pres] Prensa. Prevailing. [pr¨¦valent] Superior. [pr¨¢imari] Primario. prensa de impresor. arrogante. kayabangan. Prick. excelente. superioridad. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. umagaw. Primacy. valor ¨® estimacion. v. Presumption. maigi. espina. n. Preventive. pretensi¨®n. Pretence. paalala. sawata. pillaje. agap. [pr¨ªti] Lindo. adj. conservar. pigil. Priesthood. v. Hapitin. h nalain. n. nananaig. Hambog. sospecha. [pr¨ªkli] Lleno de puas. Prime. [prikl] Pua. primero. Dur¨°. [pric] Punzar. Prevarication. n. magwag¨ª. v. [prisi¨²m] Presumir. Dumur¨°. pisaverde. presa. Prick. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. limbagan. agaw. Magtinggal. pagdaka. v. Prevent. Laktawan. [prit¨¦ns] Pretexto. [prim] Peripuesto. [prist] Sacerdote. Pricking. v. [pr¨¢im] Primero. vanidad. Primary. guardar. Dahilan. v. Prim. Kaunahan. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. Nakikinikinita. Prey. P¨¢una. presuncion. kag¨¢t. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. mamatnugot. Preside. Prevaricate. P¨¢una. n. mainam. Dahil¨¢n. n. [pr¨¦siur] Prensadura. adj. adj. Prevalent. robar. [pris¨¦rv] Preservar. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. impedir. sawatain. Maraming tib¨°. n. Prig. Press. magilas. hapit¨¢n. M¨¢kinikinita. ratear. Kahambugan. [pr¨ªking] Picadura. kabuluh¨¢n. adj. aguijon. manalo. prensar. Pagkukunwa. v. sapantahain. Magand¨¢. v. n. kumagat. n. Prins¨¢. adj. bonito. [pr¨¦valens] Predominio. n. [pric] Punzon. [pr¨¦sidensi] Presidencia. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. quebrantar la f¨¦. lumabag sa panan alig. Tib¨®. Prevail. [prit¨¦nd] Presumir. paalalahanan. May kayabangan. tuka. Presupposition. presb¨ªtero. [priv¨¢riketor] Prevaricador. [pre] Rapi?ar. sapantah¨¤. adj. n. adj. Pagpaunahan. [pr¨ªtecst] Pretexto. Magkasala. hina l¨¤. Magkunwa. n. Prevaricator. Prickle. n. hwag pansinin. bello. Dumagit. adj. [pr¨¢isles] Inapreciable. impeditivo. n. matinik. kapalaluan. Priest. kutug¨¢n [ng loob]. Pagkakasala. predominar. [priv¨¦l] Prevalecer. Pagkapar¨¬. [priv¨¦nt] Prevenir. v. Mangulo. Preterite. tekas. tuka. n. Pretend. Hak¨¤. tumuka. Par¨¬. adj. dur¨°. nanekas. [pr¨¦sing] Urgente. pretexto. diin¨¢n. kalamang¨¢n. Magnakaw. magmayab¨¢ng. pananaig. Prig. agad. Pressure. switik. Pangingibabaw. n. Pangulo. [pr¨¢id] Jactarse. Presidency. paalala. K¨¢rakaraka. Kagat. Nakaw. adj. mangibabaw. dahil¨¢n. Mapagmakisig. motivo. n. [pris¨¢id] Presidir. Hapit. pagkukunwa. aparentar. mamatnubay. hinihinal¨¤. Hakain. Presume. pillar. adv. Presumptive. [priv¨¦ntiv] Preventivo. Pangahas. Priggish. [priz¨¦mcioen] Presuncion.

bilibid. [pr¨¢iz] Premio. Printer. panguna. hiwalay . adv. n. marca. estampar. [pr¨®ces] Proceso. kapahintulu tan. ir adelante. prerogativa. Proceeding. pamamalakad. bihag. Princely. n. n. pagkabaguhan. conducta. har¨¬. ugal¨¬. kaypal¨¤. [proc¨ªdiur] Proceder. [pr¨ªnsipali] Principalmente. Private. bigyan ng kabuluhan. tag¨¢l. ipatalastas . n. adv. [prins] Pr¨ªncipe. tr¨¢mite judicial. . Kalagayang sinusubok. Pagtatanyag. B¨ªlangguan. pabuy¨¤. procedimiento. [pr¨ªnsipl] Principio. Maaaring mangyari. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. Probation. Procrastination. p¨¢limbagan. magtuloy. Privation. [pr¨¢iores] Priora. n. Proceed. Procedure. Procrastinate. Probe. publicar. [pr¨¢ivet] Secreto. [pr¨®blem] Problema. Priora. Papaglwatin. Printing-house. adj. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. Abakadah¨¢n. n. Lumimbag. Una. v. n. pagpa patalastas. [prob] Tienta. [print] Imprimir. promulgar. n. s¨ªmulain. valuar. [pr¨¢iz] Apreciar. adj. proclividad. Itanyag. Pagtatapat. ling¨ªd. Problematic. Proclaim. Privy. kaloob. n. n. n. kiling.Prime. [pr¨ªvi] Privado. [probabli] Probablemente. an¨¢k ng har¨¬. [pr¨¢ivet] Soldado raso. n. Sakop ng pr¨ªnsipe. n. Limbag. [prinsip¨¢liti] Principado. n. adelantar. Asal. n. m¨¢una. Magpahintulot. sinceridad. prisionero. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. nauukol sa unang panahon. Privilege. Katunayan. Prize. [proc¨ªding] Procedimiento. Private. palakad. [procr¨¢stinet] Procrastinar. se?al huella. Print. tardanza. katangian. May pangyayari. pinag uhatan. [probab¨ªliti] Probabilidad. n. Prior. Pal¨¢isipan. [pr¨ªviledch] Privilegiar. Primitive. Primeval. Probate. Lihim. [pr¨¢im] La primera de la vida. ikintal. [pr¨ªnsipal] Principal. original. [pr¨ªnses] Princesa. Simula. adj. katibayan na pamana. soberan¨ªa. Limbagan. n. tanda. n. Proclamation. Principle. Probably. ihayag. causa primitiva. Hilig. n. [pr¨¢ior] Prior. antecedente. v. [prob¨¦cioner] Novicio. kaypal¨¤. [pr¨ªsoner] Preso. lingid. Proclivity. [pr¨ªviledch] Privilegio. Pagbabaw¨¤. K¨¢unaunahan. honradez. Privilege. n. Pr¨ªnsipe. Ganting pal¨¤. dilatar. Procession. n. [prob¨¦cion] Noviciado. Parang pr¨ªnsipe. [prob¨®sis] Prob¨®cide. Halagah¨¢n. [pr¨ªnter] Impresor. bukod. Princess. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. N¨¢una. Lwat. v. jefe. soberano. Manglilimbag. Kasangkapang panglitis ng sugat. Problem. Bilangg?. c¨¢rcel. Probity. Paglitis [sa hukuman]. proceso. kartilya. [pr¨®bet] Prueba. n. Pagkatang¨¬. recompensa. Primer. monarca. [procl¨ªviti] Propension. Pangulo. Prize. pamamaraan. Punong par¨¨. n. Prinsesa. Prior. n. privado. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. Probationer. Pangulo. n. an¨¢k na babae ng har¨¬. karangalan. Baguhan. prior. Palaisipan. [praivet¨ªr] Corsario. Lihim. adj. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. n. [pr¨®biti] Probidad. Pamamalakad. [pr¨ªmitiv] Primitivo. [praim¨ªval] Primitivo. pinagmul¨¢n. v. [pr¨ªzn] Prision. adj. adj. [print] Impresion. adj. Prioress. bando. Prison. pamamaraan. [pros¨ªd] Proceder. Kawal. v. Prince. saklaw ng har¨ Principally. n. n. carencia. [proclam¨¦cion] Proclamacion. v. pahintulot. Process. n. Principal. Proboscis. Magpatuloy. papagtagalin. n. Prisoner. verificacion de los testamentos. [pr¨¢ior] Anterior. Probable. n. bait. secreto. Problematical = Problematic. adv. [procl¨¦m] Proclamar. kasalat¨¢n. Probability. Ilong ng hayop. mangul o. Principality. Lalong lalo na. adj. bak¨¢s. [pr¨ªnsipal] Principal. [procrastin¨¦cion] Dilacion. n. Print. Prusisyon. paghahayag. pangulong madre. n. Privateer. particular. Kasikatan sa pamumuhay. pun¨°. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. sumulong. Principal. [pr¨®babl] Probable. Marahil. n.

Alibugha. handog. n. [pr¨®dchect] Proyecto. Profound. [pr¨®fer] Oferta. lumikha. lucrativo. Product. Pagkasulong. productivo. Malalim. [pr¨®gres] Progreso. Prodigy. Profit. matagal. adj. Magbawal. Procurement. bunga. [proki¨²r] Procurar. Hul¨¤. Profitable. walang hiya. Produce. Profligate. Produce. adj. Kalapastanganan. Sikap. patakaran. v. utilidad ¨® interes pecuniario. Profession. Progressive. declarar. v. mas¨¢kit. adj. masulong. Prolific. Sumulong. n. v. maglitaw. casta. [pr¨®fit] Aprovechar. sin provecho. [progn¨®stiket] Pronosticar. n. Progression. n. Progeny. difuso. n. akda. Kaloob. Pangahas. n. Profoundnenss. [pr¨®fitabl] Util. Magsumikap. Balak. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. Kalaliman. Namumunga. Pagkasulong. n. [proki¨²rment] Procuracion. manungkol. proyecto. pumasl¨¢ng. n. Katha. Hul¨¤. n. Prognosticate. Kasaganaan. mabagal. Bumubuti. corrupcion. n. kabuluk¨¢n. abundante. tub¨°. [progr¨¦sion] Progresion. Katungkulan. Lumapastangan. adelantamiento. Sikap. Walang kabuluhan. n. adj. adelantamiento. Profess. [progn¨®stic] Pron¨®stico. producto. criar. lalim. [profi¨²sion] Profusion. magmunukal¨¤. hanap-buhay. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. Pakinabang. mamunga. n. Kaalibughaan. n. Programme = Program. Gur¨®. Project. matub¨°. progreso. n. napapakinabangan. sipag. burara aksay¨¢. [pr¨®lics] Prolijo. produccion. adj. malwat. [prof¨¢und] Profundo. Lalim. [pr¨®fer] Proponer. magpahayag. v. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. sawayin. Lah¨¬. adj. [proj¨ªbit] Prohibir. Profligacy. [prof¨ªcient] Proficiente. ofrecer. mabunga. n. v. Professional. [pr¨®gram] Programa. Professor. [pr¨®gres] Progresar. engendrar. adj. [prod¨¢ctiv] Productivo. akda. [pr¨®fliguesi] Perversidad. marami. adj. Projection. v. Magbunga. adj. Lugm¨®k. adj. [pr¨®digal] Pr¨®digo. Project. Proficiency. Sagan¨¤. n. adj. obra. Bumalak. Makinabang. Proficient. [prodi¨²s] Producir. adelantado. [pr¨®dchenitor] Progenitor. perdido. masama. Kagilagilalas na bagay. Ilandang. n. Prolix. Prodigality. may kinatututuhan. pakinabang. [prof¨¦sor] Profesor. trazar. paglapastangan. adj. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. fertil. balak. . Profusion. Proffer. patuloy ng pagkasulong. lumal ang. umigi. adj. Production. lucrar. tub¨°. Program. v. [profan¨¦cion] Profanacion. Profit. vedar. Masulong. Profundity. katakatak¨¢. [pr¨®fit] Ganancia. Procuration. [prokambent] Postrado. [prof¨¦n] Profanar. n. Kanunuan. Prognostication. Kabalakyutan. magsumakit. Profane. Progress. hamak . [prod¨ªdches] Prodigioso. kaburara¨¢n pag-aaksaya. ganar. Progress. idea. Mahab¨¤. [pr¨®dcheni] Progenie. panukal¨¤. magbaw¨¤. mahalay. Prognostic. adj. Proffer. karamihan. [progr¨¦siv] Progresivo. angkan. [prokiur¨¦cion] Procuracion. Humul¨¤. Profane. n. Profanation. Productive.Procumbent. Projectile. n. ejercer. v. N¨¢papakinabangan. pron¨®stico. Magpalagay. [pr¨®fitles] Inutil. Progenitor. [prod¨¢ccion] Produccion. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. Bala ng kanyon. Prohibit. d? n¨¢papakinabang an. Profitless. [prof¨²nditi] Profundidad. [prodi¨²s] Producto. n. Bunga. n. n. Pagkasulong. maghandog. n. [prof¨¦n] Profano. Programa. [pr¨®dchect] Proyectar. [prodch¨¦ctil] Proyectil. [prof¨¢undnes] Profundidad. adj. Procure. Hind? banal. Prodigious. propesor. n. adj. n. Prohibition. M¨¢ukol. portentoso. [projib¨ªcion] Prohibicion. hondura. kasiraa n. alok. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. katha. [pr¨®dichi] Prodigio. v. abundancia. Profuse. umiigi. [pr¨®fliguet] Licencioso. Namumunga. Bunga. [profi¨²s] Profuso. magtub¨°. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . akal¨¤. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. Kagilagilalas. Pagbabawal. v. ganancia. Prodigal. [pr¨®dact] Producto. n. [prof¨¦s] Profesar.

Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. n. v. n. layon. [prom¨®cion] Promocion. [pros] Prosa. turing. Halohal¨°. Prolongation. [prom¨®t] Promover. Magbigkas. magpalaganap. [prop] Puntal. conciliar. Tungo. Pronounce. Proscription. n. karilagan. Pahabain. [pr¨®perti] Propiedad. Prologue. [proscr¨¢ib] Proscribir. Babaing may-ar¨¬. madal?. Itaas. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. [prol¨®ng] Prolongar. Property. n. adj. Prose. Pronunciation. pagpapalagana p. v. Magpalagay. recitar. manghul¨¤. Pagpapalubag ng galit. v. Humul¨¤. Pag aar¨¬. tukod. Maliks¨ª. Promise. v. magturing. Palag¨¢y. & n. Nauukol sa hul¨¤. tagal. Promiscuous. Tulos. v. Prominent. lwat. Hul¨¤. Kasakdalan. n. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬].Prolixity. sostener. n. [prom¨²lguet] Promulgar. v. Pagtatakwil. adj. [prop¨¦l] Impeler. v. n. [propr¨¢itres] Propietaria. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. Proportion. [pr¨®per] Propio. Prompt. [pr¨®minens] Prominencia. Pagkakataas. [propos¨ªcion] Proposicion. suhay. Palag¨¢y. Maawain. n. Mag-udyok. Dal?. adj. echado boca abajo. bagal. [prop¨¢und] Proponer. v. [pr¨®mptitiud] Prontitud. favorable. Propose. marapat. [pr¨®fet] Profeta. pagtitiwalag. Proprietress. adj. Prominence. Hab¨¤. Promptitude. Prompt. v. conveniente. Proper. veloz. n. magbuy¨®. Pangak¨°. [propagu¨¦cion] Propagacion. ablandar. badya. maghayag. Paunaw¨¤. magsiwalat. iasenso. Prop. Promote. Proscribe. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. pasubsob. bumigkas. v. Propension. Padapa. Itakwil. kadakilaan. palawigin. mungkah¨¬. reprobar. Propound. Sakdal. katamtaman. n. n. [propici¨¦cion] Propiciacion. proposici¨®n. n. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. dilatar. Promulgate. Propel. Pataan. alalay. [pr¨®mis] Prometer. umalalay. insinuar. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. Sulat t¨²luyan. n. derecho de posesion. Proportional. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. adj. Propitious. Pag-aar¨¬. [prop¨ªciet] Propiciar. adelantar. n. Proof. [pr¨®mis] Promesa. May-ar¨¬. v. extender. itiwalag. [prompt] Pronto. n. [pron] Prono. n. Prolong. Prophet. dilacion. n. ar¨¬. n. Prorogation. tulin. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. . Prophesy. Proprietor. [propr¨¢iti] Propiedad. Prophecy. n. apoyo. [prop¨®rcional] Proporcional. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. v. n. matulin. k atotohanan. Tagudtod. Magtulak. [prop¨®z] Proponer. Propensity = Propension. Propeta. Prone. palugid. Promontory. lawig. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. Propitiation. Bigkas. Papaglubagin ang galit. n. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. [prong] Pua. presteza. prueba sa limbagin. Magtulos. [pr¨®fesai] Profetizar. [prol¨ªcsiti] Proligidad. Pagkakalat. [prompt] Sugerir. Prosecute. Katunayan. n. Pangdur¨°. asenso. sosten. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. [pr¨®log] Pr¨®logo. palamigin ang loob. n. Promulgation. n. Promise. Magkalat. Ayon sa nauukol. Proposal. burol. [pruf] Prueba. pagsisiwalat. tendencia. adj. [pr¨®minent] Prominente. kaukul¨¢n. walang ayos. Propitiate. Magtanyag. Proportion. matulis. Promotion. Kabagay¨¢n. [prop¨ªcioes] Propicio. Promptness = Promptitude. n. manghuhul¨¤. Prong. Prophetic. Hab¨¤. Proposition. [prop¨®sal] Propuesta. mabuting pag kakataon. ihabl¨¢. paghahayag. adj. mag-ul¨®k. dakil¨¤. n. akma. [prop¨¦nsion] Propension. pagpapalamig n g loob. Propriety. v. Prophetical = Prophetic. [pr¨®paguet] Propagar. [propr¨¢itor] Propietario. [prom¨®ntori] Promontorio. Pagtatanyag. marilag. Propagation. [prop] Apuntalar. mahabagin. Bagay. [pron¨¢uns] Pronunciar. n. v. dapat. Isakdal. v. v. adj. Prop. Mangak¨°. Propagate. [prop¨®rcion] Proporcionar. n.

Pahabain. [proti¨²berans] Protuberancia. mabait. n. magbuy¨®. [pr¨®stitiut] Prostituir. Masamang babae. saliente. conj. mapalad. adj. Magpangayupap¨¤. n. [pr¨®sikiutor] Acusador. kalinga. [prosp¨¦riti] Prosperidad. Lalawigan. pam amaga. excitar. d? akalain. pagkain. Hab¨¤. Dulo ng sasaky¨¢n. [prov¨ªcional] Provisional. laan. Proverbial. Kawikaan. k¨¢yarian. pamamayani. n. prominencia. bukol. m aglaan. Nangangayupap¨¤. tagapag-andukha. mag-andukha. habl¨¢. Pangsamantal¨¤. patunayan. Talag¨¢. Lingap. v. Proselyte. haza?a. [pr¨®spect] Mirar adelante. kaginghawah an. tumingin. [provok¨¦cion] Provocacion. n. Magtaan. adv. feliz. n. Providential. [prau] Proa. n. altivo. Subukin tikman. Protract. n. Ang unang martir. Nagkataon. Protocol. maglugmok. lwat. Prow. Prospect. kumupkop. Mabuti ang kalagayan. v¨ªveres. [prov¨ªncial] Provincial. n. cuidadoso. [provid¨¦ncial] Providencial. Provoke. Provision. andukha. Tumutol. Provident. maghanda. [pr¨®tocol] Protocolo. handa. Protuberant. Pasubal¨¬. kasabih¨¢n. ampon. maagap. impeler. prudente. katapangan. Bumuti ang kalagayan. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. Protestant. T¨¢nawin. n. casual. Sakdal. Aglah¨¬. providente. n. prevision. Protector. n. magingha wa. Umbok. [prot¨¦ct] Proteger. papagta gal¨ªn. bastimentos. [pr¨®videns] Providencia. Protuberance. [prov¨®c] Provocar. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. humillado. Umaglah¨¬. Province. dilatacion. bukang-bib¨ªg. Kabutihan ng lagay. humamon. hamon. [pr¨®totaip] Prototipo. adj. lumingap. circunspecto. nauukol sa kawikaan.Prosecution. Pagpuputa. v. [pr¨®sper] Prosperar. nakausl?. [protr¨¢ccion] Prolongacion. Tutol. tagalingap tagakalinga . n. [pr¨®testant] Protestante. [protest¨¦cion] Protestacion. n. nagpapakabab¨¤. adj. v. manggalit. Prosecutor. Pag-iingat. Proud. n. Prostrate. estipulacion. Prostitute. Provisional. [prostr¨¦cion] Postracion. n. papaglwatin. amparar. Tagakupkop. [pruv] Probar. [prot¨®martir] Protomartir. mapagmataas. Proviso. Nakaumbok. derribar. n. tagal. Baon. [prov¨¦rbial] Proverbial. adj. Prostitute. dilatar. laan. Ma ingat. Magtulak. experimentar. Provide. adj. mapagmalak¨ª. patutot. adj. Tutol. v. Prostration. n. v. [pr¨®spect] Perspectiva. Tapang. [prot¨¦ccion] Proteccion. Provided. Protest. v. n. [prot¨¦st] Protestar. Kakamp¨ª. [pr¨®vident] Pr¨®vido. Protestation. justificar. Magputa. [proti¨²berant] Prominente. Pangangayupap¨¤. Provincial. v. Prototype. pa totohanan. Banhay. Umampon. [pr¨®stitiut] Prostituta. . Bukang-bib¨ªg. v. puta. Prosperous. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. Prowess. v. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. Prospect. Proverb. tumangkilik. [pr¨®verb] Proverbio. n. [prov¨ªsion] Provision. [pr¨¢ud] Soberbio. Nauukol sa lalawigan. [prot¨¦ctor] Protector. usl?. n. & n. n. v. pangakong matibay. [protri¨²d] Empujar. abastecer. taga-ampon. [prov¨¢id] Proveer. ang tumututol. Protect. [prov¨¢iso] Caucion. guminghawa. adj. Providence. Prosperity. Samantal¨¤. Protest. Tanaw¨ªn. Palal¨°. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. Prostrate. tagahabla. Provocation. handa. magsulong. laon. Provisionally. [pr¨¢ues] Proeza. felicidad. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. surtir. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. orgulloso. s¨¢litaan. adagio. Protrude. n. Pagkain ng hayo p. dichoso. Provender. kaayon. Prostitution. suministrar. [prova¨ªded] Con tal que. [pr¨®vins] Provincia. [prostiti¨²cion] Prostitucion. Prosper. n. Protomartyr. incitar. adj. Protestante. Tagapagsakdal. Prove. prolongar. [prot¨¦st] Protesta. n. adj. n. plano. [protr¨¢ct] Alargar. [pr¨®stret] Postrar. Prospectus. n. prevenir. protesta. Protraction. v. n. magbudlong. magbigay ng kailangan. [pr¨®stret] Postrado. [prosiki¨²cion] Querella. Protection. adj.

Proxy. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. maingat. Malapit. adj. Puerility. Mamileges. Pule. m¨¢gtanyag. babag. posadero. modestia. [pr¨¢uler] Ladron. [p¨¢bliciti] Publicidad. pagkatanyag. [p¨²let] Polla. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. Hibik. Pulley. [paf] Hinchar. Pugilism. el com¨²n del pueblo. [piuk] Vomitivo. bumaltak. man¨®k. Pshaw. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. circunspecto. enturbiar el agua con lodo. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. Prudence. belicoso. [p¨¢ker] Arrugar. Puerile. notorio. P¨²lpito. adj. [p¨¢blican] Publicano. Tumiktik. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. [salm] Salmo. Pulsate. n. lam¨¢w. akl t ng mga salmo. Psalm. Maba¨ªt. v. n. [pr¨²dent] Prudente. v. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. an g nagtitind¨¢ ng alak. kadalagahan. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. Puddle. karatig. Prowler. latir. n. Puddle. punuin ng hangin. Kal?. [pr¨²dens] Prudencia. manubok. humibik. n. Pangpasuka. Pruning-knife = Pruning-hook. v. Pugilist. may p¨¢tuluyang bahay. Publicist. n. procurador. Paghahayag. Puff. Pangalang d? tunay. [prud¨¦ncial] Prudencial. kapanig. marunong manuntok. [pr¨®csi] Procuracion. [piul] Piar. acechar. n. pagtatanyag. [p¨¢ker] Pliegue. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. ingat. Proximate. n. Lapit. mapagbasag-ulo. Public. pangapangalanan. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. Puke. Prudent. Bayan. [prun] Podar. [pablik¨¦cion] Publicacion. [p¨¢blic] P¨²blico. [piuk] Vomitar. mahinahon. v. estafador. [p¨²lpit] P¨²lpito. [padl] Enlodar. Publican. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. edicion. Publicity. [pi¨²dchilist] P¨²gil. Pulmonary. [padl] Lodazal. n. labukawin. Prune. Pruning-hook. magsuk¨¢. n. n. batak. maingat. Mabait. [pi¨²ling] Gemido. adj. Pullet. Sulong! al¨ªs! Puberty. ciencia ¨® tratado del alma. Char¨¢t.Prowl. [pi¨²eril] Pueril. Pugnacious. tila bat¨¤. hacer pliegues. [s¨¢lter] Salterio. Kabagungtauhan. Hayag. kalapitan. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. n. n. Puff. dumaing. Ba¨ªt. [pray] Espiar. [procs¨ªmiti] Proximidad. n. tabernero. n. [s¨¢lmist] Salmista. mangulub¨®t. Puling. [paf] Resoplido. Pull. hinahon. Suntukan. n. bait. kun¨®t. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. [pugn¨®z] Nariz chata. mahinahon. n. n. [pi¨²berti] Pubertad. t¨¢yuan ng nagsesermon. Kalagayang bat¨¤. Dyos. adj. ilong na char¨¢t. n. bufido. discreto. n. Hihip ng hangin. Pileges. estiron. tulis¨¢n. maniil. v. mga tao. cenagal. juicioso. awit sa Pg. Tumibok. [piuer¨ªliti] Puerilidad. Psychology. n. awit simbahan. Dumalaga. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. arrancar. v. gemir. biwas. litaw. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. coger. n. Nauukol sa bag¨¤. da¨ªng. Putik. inmediacion. Pagkahayag. n. Hila. v. . Papagputikin. kulub¨®t. Psalter. [piud¨ªsiti] Pudor. n. libro de salmos. Pulpit. mangun¨®t. rapi?ar. Proximity. kabaitan. v. discrecion. patente. Pug-nose. Parang bat¨¤. Magnanakaw. [si¨²donim] Seud¨®nimo. balt¨¢k. [pul] Tir¨®n. Pry. adj. Pulmonic = Pulmonary. Prudential. Sumuka. Public. garrucha. [p¨²li] Polea. inmediato. M¨¢nununtok. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. n. [pablish] Publicar. Hinh¨ªn hinahon. bumiwas. [cho] Fuera! quita!. Pucker. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. v. n. adj. madla. Publication. lumbak. [pugn¨¦cios] Pugnaz. bumatak. Pudicity. soplo. n. Ku mapon ng halaman. [pul] Tirar. Pseudonym. Puke. n. Psalmist. n. n. [p¨²lset] Pulsar. v. [p¨¢blic] P¨²blico. Maghayag. [p¨¢blicist] Publicista. Publish. [pr¨²ning-juk] Podadero. adj. Palaaway. mag-ulat. n. Papintugin. Mangharang. v. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. tanyag. Humila. Pull. int. kalap¨ªt. Pucker. Sumy¨¢p. basag-uler o. Salmo.

v. M¨¢nanay al. [p¨¢mpkin] Calabaza. casto. masaklap. n. Puppy. [pi¨²ni] D¨¦bil. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. penar. bumutas. Bomba. Umum¨ªt. kut¨®g. Taganas. Purgah¨ªn. Magkahulugan. pagdikdik. castidad. n. [poels] Pulso. Dumurog. n. d. Pumuls¨®. kadalisayan. Pungency. [p¨¢rblaind] Miope. n. kib¨®t kab¨¢. [p¨²rgatori] Purgatorio. Purpose. nakapupurg¨¢. [p¨²nctiual] Puntual. [parsi¨²] Perseguir. Pulverize. [pan] Equ¨ªvoco. Purge. l¨ªmite. Pursuant. peque?o. nag-¨¢aral. Purgative. Purse-proud. mamuntot. malinis. panukal¨¤. continuacion. maglinis. limpio. n. [piurifik¨¦cion] Purificacion. Puppet. designar. v. v. Dur¨°. [panch] Punzar. Punctuality. limpieza. ayon. Purg¨¢. [pap] Cachorrillo. Purport. Pupil. Parusa. Puls¨®. Purple. Purgatory. n. [pamp] Bomba. n. v. n. n. v. lindero. Anghang. Pump. Purlieu. adj. Damit na kulay pulang-dug?. Purlin. exactitud. n. [p¨¢rport] Significar. Punishable. [parch¨¦s] Comprar. n. Palal¨°. [pi¨²riti] Pureza. n. n. limpiar. n. Pup. Tuta. Buls¨¢. dalisay. Kaganapan. saklap. n. acusar. Puncheon. adj. [parl¨®in] Hurtar. Purification. Pulse. Pursuance. [pan¨ªsh] Castigar. Linisin. hangganan. [p¨¢nishment] Castigo. adj. v. pangbutas. [p¨¢pi] Cachorro. n. [pi¨²rifay] Purificar. Banta. Purpose. adj. Purge. magmungkah¨¬. . robar. v. Mahin¨¤. Anam¨¢n. tibok. n. pena. Purport. v. [p¨¢rpos] Proponer. [piur] Puro. Manyik¨¤. Purify. adj. [p¨²ndchent] Picante. ponche. [pi¨²piledch] Pupilaje. Punishment. [parpl] Purp¨²reo. Ganap sa oras. Pungent. dusa. Punter. [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. Humabol. nais. v. kalinisan. Pure. Paglilinis. Pamimil¨ª. magnakaw. Maanghang. horadar con punzon. hak¨¤. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. mercar. M¨¢mimili. panukal¨¤. Purgatoryo. Pagkakasunod. Purgation. n. Tuta. magtalag¨¢. [pars] Bolsa. saksak. adj. Magpalag¨¢y. n. n. Bugtong. ¨¢spero. Kawagasan. Pupilage. n. n. [parl] Murmullo. Purchaser. cachorrito. linisin. pangsurot. [p¨¢rpos] Intencion. designio. [puls¨¦cion] Pulsacion. purificar. [parch¨¦s] Compra. Pulse. [p¨¢rlin] Viga. askad. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. [p¨¢pet] T¨ªtere. corto de vista. sumundot. v. Pursue. [p¨¢rcheser] Comprador. adj. [parpl] P¨²rpura. exacto. [dahil sa kayamanan]. Purity. supot. mordaz. seguir. Lagaslas [ng batis]. kahu lugan. Mapul¨¢. papagdusahin. n. n. Purple. Purchase. picante. n. magtakda. [pan¨ªshabl] Punible. limpiar. munt?. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. n. Maparurusahan. S¨²lipin. sentido. chiste. Alinsunod. [p¨¢rliu] Comarca. Umulos. Puncture. Nayon. [p¨²rgativ] Purgativo. Punster. Sistidor. Purse. maaskad. [p¨²nctiur] Puntura. Nas¨¤. Punch. Puny. Pun. Purchase. purgante. latido. n. proyecto. ponche. Pagdurog. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. wagas. Purblind. [p¨²lveraiz] Pulverizar. Pulverization. [p¨¢rport] Designio. adj. [poels] Pulsar.Pulsation. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. pulos. Purse. maagap. [purdch] Purga. Punctual. palabir¨®. [pars] Embolsar. Punish. adj. Mamil¨ª. [purdch] Purgar. Parusahan. Pagpurg¨¢. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. Alagad. n. v. sist¨¦. [parsi¨²ans] Prosecucion. dumur¨°. [panch] Punz¨®n. manun¨®d. kaagapan. [purgu¨¦cion] Purgacion. sugat. [p¨²nster] Jugador de vocablos. dichero. Pangdur¨°. n. n. malab¨° ang mat¨¢. Tibok. Pangbutas. v. Pumpkin. Purloin. Ipamulsa. formar una resolucion. n. Purl. n. Purga. mu?eco. tenor de algun escrito. hanggan. [p¨¢nchin] Punzon. n. Kalabasa. pook. banta. adj. [p¨²ndchensi] Acrimonia. Punch. dumikdik. n.

[cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. enredar. adj. n. Malat¨¬. [pus] Voz de cari?o para el gato. colocar. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. [pics] P¨ªxide. pudrirse. Quadrilateral. Pushing. Ang ikapat na bahagi ng anoman. Push. Quake. [cu¨¢c] Graznar como un pato. Pag-ur¨¬. [cu¨¢gui] Pantanoso. Manulak. Puss. Nagnanan¨¤. Quagmire. Parisukat. mangatal. [cu¨¢gmair] Tremedal. malab¨®n. Put. kadunguan. Quadrate. confundir. masir¨¤. v. [push] Empujon. pinineo. [parsi¨²t] Perseguimiento. Mainam. [pazl] Embrollar. [cuec] Temblar. sur¨¬. Putridity. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. Pyrotechny. v. bugtungan. [push] Empujar. n. enigma. adj. Pusillanimous. [pi¨²rulent] Purulento. Rigodon. estipulacion. suministrar. n. cobarde. Purvey. n. n. kapansanan. Kurism¨¢. Purview. adj. Manggagamot na d? nag-aral. [cu¨®dret] Cuadro. perplejidad. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. Quadrangle. H¨ªkain. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. [p¨¢rviu] Condicion. mangaykay. n. adj. grano. n. sira. [p¨¢iromansi] Piromancia. . Kadwag¨¢n. Bukol. Pygmy. dung?. n. adj. exquisito. lumito. managas¨¤. nauukol sa kurism¨¢. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. adj. Quadragesimal. lumiga lig. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. Magtaan. Quadruped. Sats¨¢t. n. may nan¨¤. adj. Quadragesima. n. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. Quadrennial. adj. Tulak. n. esfuerzo. Pandak. May apat na paa. [p¨¦stiul] P¨²stula. Kabulukan. Nan¨¤. adj. v. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. Manggul¨®. Maglagay. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. cop¨®n. n. Papag-apating ibayo ¨® doble. persecucion. Ming. [p¨²shing] Emprendedor. Panglito. [cu¨¢c] Curandero. Humuning parang pato ¨® itik. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. [cuent] Pulido. sagas¨¤. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. [p¨ªzon] Pit¨®n. Pursy. n. n. Dwag. n. [cadr¨ªl] Contradanza. rumagas¨¢. n. materia p¨²trida de las ¨²lceras. manglito. k¨¢sunduan. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. cuadrado. Aapating gilid at panulukan. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. hoguera. tawag sa pus¨¤. [p¨¢ir] Pira.. tab¨ªl. Python. Pug¨°. unano. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. arbularyo. Quadruple. [p¨ªgmi] Pigmeo. Quadroon. maglapag. Mapagsimula. n. [pus] Pus. Puzzle. kaguluha n ng isip. Lumbak. [cuel] Codorniz. katakutan . rigodon. adj. v. n. buti ¨® sama. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. Lumagok. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. maghanda. v. magbaon. n. Mabulok. Quadruplicate. tabig. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. Qualification. Saw¨¢. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. Putrefaction. Pyx. n. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. mangaligk¨ªg. adj. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. embrollo. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. v. Bul¨®k. Quaint. Siga. Quadratic. habladur¨ªa. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. Pus. Pyromancy. n. Putrid. Makaapat na ibayo ¨® doble. [pazl] Acertijo. n. Q Quack. Putrefy. Munting kaha na sisidlan. Pagkabulok. n. [pi¨²trifai] Pudrir. Quaggy. Quadrille. Pyre. Ikaapat na p¨´. Push. n. pagkasir¨¤. man abig. adj. Quack. Habol. corrompido. Sagabal. Purulent. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. mag bigay. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. Nauukol sa parisuka t. v. abastecer. Karunungan sa mga kwites. K¨¢yarian. tiritar. Quaker. [put] Poner. Pusillanimity. maigi. Quail. corrupcion. Puzzle. [parv¨¦] Proveer. estrechar. [pazl] Embarazo.Pursuit. n. [pi¨²trid] Podrido. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. Quackery. paghabol. n. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. n. v. Pustule. v. timidez excesiva. Puzzle. Quaff. Mangin¨ªg. n. kahig ng salitaan. bugtong. Pussy = Puss. etc.

Quarrelsome. Quiescent. Mwelye. [cu¨®rter] Cuarto. Quarantine. [cu¨®ntiti] Cantidad. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. desmayo. Nakaaalibadbad. Quest. n. Apat¨ªn. Pumatay [ng ilaw. sociego. [cu¨¦ri] Preguntar. [cu¨¢itnes] Quietud. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. [cuorant¨ªn] Cuarentena. descansado. adj. n. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. Basag-ulo. p aghanap. el sitio de donde se saca piedra para labrar. Twing ikalima ng ta¨®n. [cu¨®nderi] Incertidumbre. adj. pag-aalang¨¢n. tumanong. Pinsalain. Tagasiyasat. tiwasay. trimestre. daung¨¢n. Bagay. n. Quarryman. Quandary. n. ramera. Quicksilver. adv. [cu¨®rrel] Re?ir. Ikapat na bahagi. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. [cu¨ªkn] Acelerar. v. Quean. ikwartel. Quay. Question. n. adj. Palaaway. Lupaypay. asunto. v. palatanong. Katahimikan. Quickly. ur¨¬. Kalidad. adj. mercurio. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. n. rid¨ªculo. adj. [cuosh] Fracasar. extra?o. Quash. Pal¨¢isipan. n. n. n. Paniniyasat. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. Uriin. pendencia. Quick-witted. n. Quietude = Quietness. [cuel] Subyugar. pananaliksik. v. nakapaghihinal¨¤. v. kapahingahan. timaw¨¤. abrumar. Quarry. Matalin¨°. Mapagsakdal. maliks¨ª. palatan¨®ng. Quarrel. Quench. kaiba. n. v. n. preguntador. Pakpak [na panulat]. away. [cuin¨¢in] Quinina. n. [cu¨ªcsilver] Azogue. [cuil] Pluma [para escribir]. Pasukuin. [cu¨®rrel] Quimera. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. derrogar. duda. trimestralmente. Quarterly. v. sospechoso. [cu¨®liti] Calidad. Dami. [cu¨ªclaim] Cal viva. [cuic] Veloz. Quid. n. Asoge. apoy ¨® su nog]. babag. tagatanong. adj.Qualify. n. Quietness. Quill. Kulch¨®n. v. [cu¨¢mish] Desfallecido. n. Papagmadaliin. [cuam] Desfallecimiento. talunin. nakayayamot. [cu¨ªrist] Inquisidor. fastidioso. Masamang babae. pa ngayupapain. makipagbab¨¢g. Quarter. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. Quantity. Quarter. n. k¨¢alitan. Quaver. k¨¢gali an. quimerista. haring babae. mapagsumbong. patutot. adj. labing limang m inuto. [cuey] Muelle. n. Tahimik. pregunta. adj. Katwa. n. Queen. n. [cuin] Reyna. Quinine. [cu¨®rter] Cuartear. acuartelar. adj. Quicklime. n. la propiedad natural de una cosa. tranquilo. likas. hadlang¨¢n. [cu¨¦riuloes] Querelloso. urgir. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. Quibble. n. panglulum¨®. Mapagsiyasat. cuartel. Query. daigin. [cu¨¦ver] Gorgoritear. Queasy. M¨¢ninibag ng bat¨®. makipag-away. Quincy. [cu¨®rtet] Cuarteto. extinguir. Madal?. Makipagbasag-ulo. [cuench] Apagar. [cu¨ªzi] Nauseabundo. [cu¨¦schoner] Inquiridor. Quinquennial. Twing ikatlong bwan. pag-uusig. T¨ªbagan. Quicken. Agam-agam. Tan¨®ng. invalidar. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. Dal?. Qualm. Putol na maskada. mapagbasag-ulo. [cuai¨¦sent] Quieto. Tahimik. papag-apatin. matar la lumbre. [cu¨ªnzi] Angina. [cuin] Mujercilla. pregunton. Querulous. pronto. lum¨®. lijero. n. Quarrel. Kinina [gamot]. l¨¢nguido. ri?a. interrogacion. kwartel. Reyna. adj. Kwarentenas. Quick. n. bawa't tatlong bwan. n. kakatwa. n. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. postrar. adv. n. sup¨ªlin. walang im¨ªk. Quality. asawa ng har¨¬. Panglulupaypay. Questionable. Qualmish. v. Apog. v. Quartet. Quell. [cu¨®rri] Cantera. Patiningin ang tinig. Magtanong. [cuest] Pesquisa. . [cuilt] Colcha. extravagante. Query. papagmaliksih¨ªn. Querist. anular. matulin. pelear. Queer. Nakapag-aa linlangan. Quilt. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. Quiet. inquisicion. adj. trinar. [cu¨¢it] Quieto. Questioner. [cu¨®lifai] Calificar. suriin. problematico. walang kib?. [cuir] Raro. [cu¨¦stion] Cuestion. tanong. [cu¨ªkli] Con presteza.

Rack. Bunton ng tao. Radius. Tuya. habih¨¢n. Magripa. n. kislap. v. Tapus na! Quittance. [cu¨ªp] Zaherir. recompensa. [redch] Rabiar. adv. Koneho. Quotidian. n. [cuot¨ªdian] Cotidiano. [rac] Atormentar. Quotation. Kat¨²usan. [cu¨ªp] Sarcasmo. Araw-araw. [rafl] Rifar. encolerizarse. pulubi. resplandeciente. p¨¢tulinan. v. Kabayong pangkarera. pasakitan. Pahirap. umpukan. mangilabot. angkan. Rafter. [cu¨ªver] Aljaba. Rack. mano de papel. p abayaan. adj. rueca. Rabble. n. Raffle. galit. n. dusta. lum¨¤. chulear. andrajo. Radiant. Agpang na salaysay. Limah¨ªd. primitivo. carrera. pulos. afligir. relumbrar. panghabi . v. dolor. Radical. Quit. Quintet. kisap. kulumpon. cita. Magbir?. [ragm¨¢fin] Andrajo. Quiver. [r¨¢ket] Raqueta. Bibinga. n. confusion. [cuerc] Pulla. [cu¨ªtans] Finiquito. Quota. makintab. Maingay. n. [rabl] Gentuza. Rackety. magsapalaran. R R. manuks¨®. Kumarimot. . Quip. Quorum. Basahan. expresion aguda y picante. n. Banggit. Dati. Quip. Maant¨¢. canalluza. Raketa ¨® panghampas ng bola. n. Rabbit. v. rabino. Sisidlan ng pan¨¤. [r¨¢diant] Radiante. echar rayos. kintab. [r¨¦sing] Carrera de caballos. [cu¨¢ir] Coro. adj. Poot. uy¨¢m. Rabid. Quote. [r¨¢gued] Andrajoso. almadia.Quintal. [r¨¢bi] Rab¨ª. Radish. Rabbet. n. Gur¨®. [cu¨®rum] N¨²mero competente. Karrera ng kabayo. n. [rac] Tormento. ambag. s¨¢palarang lar?. Racy. Radiate. adj. lubos. n. Quiz. n. v. Maningning. [re¨ªz] Raza. n. n. [raft] Balsa. n. [cuot¨¦cion] Citacion. n. n. [r¨¢keti] Ruidoso. Rage. enojarse. Quintuple. [cu¨¢it] Totalmente. [cu¨®it] Tejo. mag-init. [r¨¢dish] R¨¢bano. Mapoot. Sinag. n. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. n. Bals¨¢. Quondam. [cu¨ªver] Temblar. [r¨¦ser] Caballo de carrera. karera. [r¨¢fter] Viga. gul¨®. [radi¨¦cion] Radiacion. [cu¨®ta] Cuota. enteramente. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo.] abuloy. [r¨¦dians] Brillo. Race. pesebre. satirizar. Ripa. Quoit. magalit. v. gulagulanit. tumukoy. baraunda. [rag] Trapo. Tungayaw. tukoy. [cu¨®ndam] Antiguo. pamunas. Racer. Race. Koro. [r¨¢dical] Radical. Quits. [r¨¦dioes] Radio. R (ra). Quirk. v. pago. v. [rabid] Rabioso. [r¨¢bet] Ranura. ira. kakan¨¢n ng hayop. Tahilan. n. [cu¨ªz] Burlar. n. Tumuya. sikat. n. Pahirapan. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. Raffle. n. maalingawngaw. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. Pagtukoy. adj. [cu¨ªntet] Quinteto. Sap¨¢t na bilang. Quoting. Rabbi. n. adj. p¨¢tulinan ng kabayo. brillante. pag-iinit. [r¨¦si] Rancio. [r¨¦diet] Centellear. Radiation. enojo. Quite. pagbanggit. n. Paw¨¤. manuya. Mapusok. Ragged. [cu¨®ting] Citacion. [redch] Rabia. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. makislap. Ningning. [rafl] Rifa. ukol na hulog [sa pamimilak. pordiosero. [cu¨ªntal] Quintal. unah¨¢n. estremecerse. mabang¨ªs. v. Rage. Raft. tumakb¨® ng matulin. bullicioso. [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. Lah¨¬. [ar] R (ere). n. Ragmuffin. Mak¨¢lima. hirap. Kintal ¨® sangdaang libra. desempe?o. mendigo. n. kumisap. p¨¢sabsaban. trapiento. Radiance. n. [cuot] Citar. n. kagu kaingay. Quire. casta. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. Kumislap. Racket. sudlan. adj. n. Manginig. int. libertar. [cuits] En paz!. Racing. adj. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. gan¨¢p. v. n. Quiver. [r¨¢bit] Conejo. Limah¨ªd. Kwota. adj. semidiametro. umuy¨¢m. Palayain. esplendor. Rag. kabayaran. feroz. n. maliwanag. Laban¨®s.

v. Tumub¨®s. [re¨ªl] Rail. pangalahig. andar ocioso. Baketa. Pananalakay. Ramify. Manulak. d aang bakal. Mag-init. [r¨¦lrod] Ferrocarril. manglalait. Rain. Ligaw. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. mag naknak. Rant. encono. v. Ramble. kalahigin ng kalay kay. pillar. Tuktok. Ram. [rek] Rastrillar. Rake. kasuutan. linea. injuriar. v. n. n. clase. rampante. n. alzar. tirria. Ramification. escudri?ar. [rap¨¢siti] Rapacidad. n. adj. Pang-uumit. Rainbow.Raid. adj. Tren. f¨¦tido. [r¨¢mrod] Baqueta. colocarse. v. burlarse de alguno. mayabong. [r¨¢ndom] Desatino. Ransom. Magsalita ng kalaswaan. Kalaykay. Han¨¢y. adj. Rancor. [r¨¢li] Reunir. [r¨¦ler] Maldiciente. Pasas. n. lumait. v. [ranch] Torcer. mataba . [r¨¢nkor] Rencor. Tumuktok. Tagul¨¢n. v. v. maantot. Rank. [r¨¦ndcher] Colocar. Ilihis. f¨¦rtil. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. maniil. siyasatin. Rapacious. [r¨¢nsac] Saquear. n. ordenar. irritarse. Railway = Railroad. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. n. rebuscar. magsang¨¢. magnanakaw. Maant¨¢. Ram. pagtatanim. n. [rap] Golpe ligero y vivo. b¨²ngangaan. mapo¨®t. Riles. rancio. Makar¨¢s. n. v. n. n. Ranger. dislocar. v. la uva seca. Rainy season. ilisya. v. Palatungayaw. mabah¨°. Rampart. Pagsasang¨¢. Raise. Range. n. v. Han¨¢y. Rancid. Raiment. tumungayaw. grado de dignidad. n. Malans¨¢. Pagsangahin. Maul¨¢n. [re¨ªd] Invasion. Tupang lalake. ur¨¬. calidad. uma yos. n. lagay. casualidad. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. pag kaginoo. adj. Galit. n. [re¨ªs] Levantar. poot. [r¨¦ni] Lluvioso. hiyain. Rap. Mangloob. pagsalakay. itaas. n. [r¨¢mifai] Ramificar. [rans¨ªditi] Rancidez. v. carnero padre. Rampant. malikot. Malag?. promover. M¨¢nanalalakay. v. exuberante. hilera. ensalzar. Paglusob. n. pomposo. salik sikin. itanghal. [r¨¢mpant] Exuberante. pagka kataon. ur¨¬. hilera. Rally. [randch] Fila. tawanan. [rank] Fila. Kumalaykay. Bahag-har¨¬. ibuny?. baranda. rastrillo. Tumipon. tumang¨¢. [r¨¦der] Merodeador. murmurador. Rainy. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. ayos. Ant¨¢. [ransom] Rescate. antepecho. ridiculizar. Rain. n. magalit. [r¨¦ment] Ropa. Kut¨¤. Ranter. adj. Baketa ng bar¨ªl. Maingay. orden. elevar. n. [rambl] Vagar. Railroad. Pamit. adj. Rankle. Ramrod. Random. humanay. Umulan. Rammer. vestido. [r¨¢nter] Pedante. bumuhat. [rep¨¦cioes] Rapaz. [rankl] Enconarse. [rank] Lozano. Ransom. Maghanay. ventura. Raider. [rap] Golpear. n. [rant] Decir disparates. Mang-uumit. . [rezn] Pasa. Rail. Rank. [r¨¢nsid] Rancio. tay?. Ranch. orden. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. Magpagalagal¨¤. v. n. Ulan. inflamarse. [ram] Morueco. Rail. n. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. Rapacity. [re¨ªn] Llover. Railer. Tubos. pangalaykay. n. lumaboy. recoger con rastrillo. Ramish. mag-ayos. replegar. n. n. a yos. [rek] Rastro. desacierto. palababahan. Rake. Rap. v. Ranger. [ransom] Rescatar. sama ng loob. n. Ransack. Rancidity. [ram] Impeler con violencia. iba ngon. suling. [re¨ªn] Lluvia. [rambl] Correr¨ªa. Magtaas. [r¨¢mpart] Muralla. n. pumisa n. carril de los caminos de hierro. Ramble. Raisin. Hadlangan. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. barandilya. taas.

valor. orden. Ab¨®t. Pay¨¢t. rapto. manggagahas¨¤. Rapier. Padalosdalos. n. [r¨¦zor] Navaja. React. [r¨¢pin] Rapi?a. Lagit¨ªk. rareza. Mangdadagit. Hiw¨¤. adj. adj. zumbido. Rattle. pawiin. Isang ur¨¬ ng kayo. [revn] Cuervo. membrudo. Bumasa. [rid] Leer. Um¨¢bot. Hilaw. Rapid. Pangloloob. enmara?ar. [rash] Roncha. Magul¨®. n. Ray. adj. n. [r¨¢vedch] Saqueo. Kagilagilal¨¢s. kaukul¨¢ng bahagi. [rev] Delirar. aprobacion. n. madal?. Rapine. Lipulin. [racion¨¢liti] Racionalidad. n. adj. [r¨®-bond] Huesudo. n. [rich] Alcanzar. v. precio. Pagtataanan [ng babae]. Rarify. Ravine. panggag ahas¨¤. Pangkatkat. Pangdadahas. rega?ar. burah¨ªn. Rare. [r¨¢pid] R¨¢pido. n. pillar. n. kahilawan. n. Mangbabasa. Buhaghag¨ªn. pasmo. Kalabnawan. Mangloob. Tampalasan. v. n. v. adj. Kumatkat. Subal¨¬. [r¨®nes] Crudeza. Nababasa. [rasp] Raspar. [r¨¦pier] Espad¨ªn. [rasp] Raspador. [r¨¢riti] Raridad. velocidad. clase. [re¨ªz] Arrasar. n. [r¨¦vin] Barranca. v. v. Mabil¨ªs. Ratification. [ravl] Enredar. escaso. [r¨¢scal] P¨ªcaro. Sinag. tragon. n. adj. sagas¨¤. arrebatar. v. Pagtataan¨¢n [ng babae]. Ravisher. matakaw. apreciar. v. kasiraan. [r¨¢ptiur] Rapto. kaya. n. adj. Rawboned. magalit. dal?. pagkain. v. [r¨¦les] Sin brillo. Rationality. sariw¨¤. Pagkaayon sa katwiran. May matwid. ur¨¬. Yantok. pangdadahas. tab¨¢k. ayos. talab¨ªs. precipitado. Uw¨¢k. burahin. Magtaanan [ng babae]. n. Rasp. [rez] Raer. manir¨¤. pagkaka anga. Tibag. Ravish. embrollar. sumapit. v. adj. Rational. Ravel. Ration. Rasure. Rate. Bungang-araw. may katwiran. Razor. Rayless. kalat¨ªs. Rash. [r¨¢pcheroes] Maravilloso.Rape. mang-agaw. Pagtibayin. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. Rasyon. Rarity. Rat. adv. utas¨ªn. matw¨ªd. panggagahas¨¤. Raven. magus¨®t. [rat¨ªn] Ratina. audacia. n. kadalangan. Readable. kumikil. escofinar. malikot. Kabubut¨¢n. n. v. Pawiin. Rattan. [r¨¢shnes] Temeridad. Rarefaction. madalang. alargar. prontitud. raedura. Rasp. Rapture. maliks¨ª. papagtibayin. forzador. maginit. Ratify. [r¨¢dzer] De mejor gana. Dagit. Tasahan. [ret] Tasa. Paglabanan. mag-ab¨®t. escofina. razonable. nangangalirang. Rather. n. Read. [rash] Arrojado. pagtataan¨¢n ng babae. mangdadahas . Katangian. kamangamanga. Rase. sarpullino. [r¨¢vishment] Estupro. Raze. n. [rat¨¢n] Rot¨¦n. valuar. kapangahasan. v. Reach. Ravage. pasmoso. [r¨¢vnes] Voraz. Labaha. extirpar. [r¨¢cion] Racion. n. pabiglabigla. v. borrar. Rave. Reach. Ratteen. n. [r¨ªder] Lector. n. Daga. halagahan. Rascal. liwayway. veloz. Rate. v. Ravage. Rapturous. Bihir¨¤. Raw. Mahibang. adj. matulin. [ret] Tasar. n. florete. llegar hasta. [r¨¢sher] Lonja. maniil. [r¨¢rifai] Rarificar. [r¨¢tifai] Ratificar. Rapidness = Rapidity. manutnot . extender. destruir. Rapidity. bago. n. obrar rec¨ªprocamente. Reader. d¨ªcese de la carne viva. Ravishment. Daluhong. Katkat. Bil¨ªs. Ang nagtaanan [ng babae]. palamara. borrar. Rash. n. [re¨ª] Rayo [de luz]. n. Rawness. Sandata. [r¨¢vedch] Saquear. n. destrozo. [ratl] Rechino. [r¨ªdibl] Legible. [r¨¢vish] Estuprar. Rasher. [rich] Alcance. n. n. halag¨¢. enfurecerse. fuerza. [roep] Fuerza. Tasa. estupro. m¨¢s bien antes. n. ¨¦xtasis. [r¨¢cional] Racional. manggahas¨¤. Walang ningning. n. nakaw. [ro] Crudo. bub¨®t. Ravenous. uw¨¢y. [rer] Raro. [r¨¢visher] Estuprador. [ri¨¢ct] Rechazar. [r¨¦siur] Raspadura. deshilachar. robo. kikil. tibay. Patibay. pagnanakaw. Rashness. bribon. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. tulin. liks¨ª. . [rat] Rata. mapoot. n. m¨¢nanakmal. adj.

discutir. ang tumatanggap. Receptacle. numerar. n.Readily. sariwa. dahilan. kasangkapang panahod. umayaw. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. Bugtong. Pagkatanggap. [rib¨¢f] Repercusion. revuelta. Udlot. [ris¨¦cion] Retirada. Rebellion. tangg¨ª. Pagbabalik-loob. magdilidil¨¬. Matatanggap. n. Recite. Bantay sa hulih¨¢n. Tumanggap. pag-ayaw. pag-ilag. v. Recall. v. verdadero. sangh?. n. hacer el agosto. v. [ri¨¢nimet] Reanimar. [ri¨¢lm] Reyno. ganap¨ªn. calcular. v. [recant¨¦cion] Retractacion. v. walang ingat. ang nanghihimagsik. adv. Magkatugmaan. Recital. Saway. [ris¨ªvabl] Admisible. makipagtalo. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. [rib¨¦l] Rebelarse. pananalaysay. Recipe. Recant. May katwiran. [ri¨¢liti] Realidad. umurong. Tunay ng¨¤. Pag-urong. [r¨ªsent] Reciente. Umayaw. katotohanan. [r¨ªli] Realmente. desdecirse. [rializ¨¦cion] Realizacion. Recession. Rebel. Katwiran. anular. [ris¨¢it] Recitar. [rib¨¦lion] Rebelion. v. Mag-ingat. alsah¨ªn. adj. Reading. Rebuke. Rebuff. n. [ric¨ªd] Retroceder. Sumaway. pananalaysay. Pagmamatwid. [r¨ªzonabl] Razonable. talikdan. Ibangon. bago. tumangg¨ª. Reanimate. [rib¨¢f] Rechazar. denegacion. n. manggagapas. Rebound. Reality. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. n. mutuo. muling pakita. nuevo. alejamiento. [r¨ªses] Retiro. Recess. Rebus. [r¨ªal] Real. Tunay. adj. [rip] Segar. Magbulay. pangusapan. sahur in. Kapangyayari. pagtalikw¨¢s. Reciprocal. acogida. Reckon. [r¨ªrgard] Retaguardia. Isagawa. Recipient. n. bugtungan. Ream. tumuus. raciocinar. Recede. Reseta. fresco. Reciprocity. Recapacitate. muling sumipot. Realization. n. Reciprocate. adj. Baguhin. Pagbasa. kayayar¨¬. Umurong. adj. disputar. v. Receipt. . gumapas. recibo. n. v. n. lilik. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. Manalays¨¢y. bawiin. v. gaw¨ªn. [rizn] Razonar. Pabaya. Sisidl¨¢n ng sukal. v. Rearguard. & n. desistir. tinatanggap. adj. totoo ng¨¤. n. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. Rebuke. v. Reason. [rec] Cuidar. v. walang bahal¨¤. sumahod. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. Karit. efectuar. v. Reasoning. adj. [rizn] Razon. v. Umani. v. [ribi¨²k] Reprender. tumalikwas. Rebellious. admitir. Recitation. Rear. buhayin. [ric¨¢nt] Retractarse. n. Panghihimagsik. Reception. Rebut. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. luego. Rebuild. [ris¨ªproket] Reciprocar. narrar. n. v. Receive. Ag¨¢d. [rib¨ªld] Reedificar. [r¨¦cles] Descuidado. Magbalik-loob. babasah¨ªn. Pagtanggap. Katunayan. volver atr¨¢s. [r¨ªbas] Acertijo. [rib¨¦lioes] Rebelde. v. [rib¨¢t] Repercutir. Reap. totoo. tanggapin. aceptar. itaas. itigil. [risit¨¦cion] Recitacion. [r¨¦dili] Prontamente. Real. Reckless. Reaping-hook. fundamento. Bumilang. Pagligp¨ªt. [r¨¦di] Listo. Realm. Reappear. adj. adj. causa. mangatwira n. Mul¨ªng lumitaw. motivo. sublevacion. n. [r¨ªalaiz] Realizar. na sa katwiran. Buhayin ang loob. [r¨ªzoning] Raciocinio. v. [recn] Contar. [r¨ªr] Levantar. Salaysay. alisan ng bis¨¤. Recent. sublevarse. [ris¨ªpient] Recipiente. Maagap. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. hatol. indiferente. [ric¨ªv] Recibir. n [r¨ªping-juk] Hoz. [ris¨¢ital] Recitacion. [ric¨¦pcion] Recepcion. n. Resma. n. Mang-aani. Pagsasagawa. [rib¨¢und] Repercutir. v. referir. Tagatanggap. Kaharian. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. [ric¨ªt] Recibo. [ric¨®l] Revocar. Ready. Umurong. Reason. rechazar. Mapanghimagsik. tumangg¨ª. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. urong. Really. saway¨ªn. [r¨ªding] Lectura. Magmatwid. pagsalubong. v. Reck. n. n. Umudlot. [risipr¨®siti] Reciprocidad. n. [rim] Resma. adj. n. Realize. alzar. n. n. pronto. verdaderamente. Salaysay. alzarse. Manghimagsik. karakaraka. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. n. v. Receivable. Reasonable. adv. kumwent¨¢. [r¨ªper] Segador. pangangatwiran. mag-als¨¢. Reaper. Recantation. Rebuff. mabahal¨¤. handa.

n. bayaran. secreto. k abayaran. Maipagtatagubilin. bumaw¨¬. [riconstr¨¢ct] Reedificar. [recom¨¦nd] Recomendar. [r¨¦ctor] Rector. [recl¨¢in] Reclinar. n. [ric¨®rd] Registrar. Recompose. indemnizacion. Recommendatory. [ric¨®ver] Recobrar. Reconstruct. napipiit. n. v. magsumbong. katwir¨¢n. kalugodlugod. Recondite. [recol¨¦ct] Acordarse. v. Reconciliation. Recovery. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. punong par¨¨. Pagkakilala. n. Itwid. [r¨¦cognaiz] Reconocer. n. v. Recommend. Pagtutw¨ªd. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. Recreative. Rectilineal. agradable. [ricri¨¦cion] Recreacion. [recomend¨¦cion] Recomendacion. reformar. recostarse. kasundu¨ªn. v. n. recuerdo. encerrado. Kumilala. [r¨¦cord] Registro. [ric¨®il] Recular. gaw¨ªng mul?. Recoverable. [r¨ªcrietiv] Recreativo. divertir. isaul¨¬. Recumbent. pusil¨¢nime. Rectum. [ric¨®verabl] Recuperable. retirado. m uling isipin. v. Bilang. adj. v. tandaan. lihim. ipakisuy¨°. singilin. kwenta. Mababaw¨¬. katuusan. Magsisih¨¢n. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. [r¨¦ctum] Recto. Recriminate. reparar. [recol¨¦ccion] Memoria. adj. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. Taong hiwalay sa kapw¨¤. Ipagtagubilin. . [ricri¨²t] Recluta. Recruit. Pasimulan ul?. nakahilig. deleitar. n. [ricli¨²s] Recluso. Recommendation. ipagbilin. [r¨¦ctitiud] Rectitud. Bagong kawal. n. [recon¨®iter] Reconocer. Recuperate. umurong. matatakut¨ªn. v. Record. Nakasandal. n. derechura. Dilidiliing mul?. Recognize. Kilalanin. Pagbabalik. [r¨ªcriant] Cobarde. Reconcile. Pagkarektor. recoger. Recluse. Recruit. salaysay¨ªng mul?. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. v.] paggal¨ªng sa sakit. repeticion. corregir. magsay¨¢. Sumandal. Recompense. n. kilalanin. rescatar. n¨¢tatag¨°. Recreate. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. saliksikin. Recreation. Rectitude. Magdagdag ng kawal. [riki¨²peret] Recuperar. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. humilig. convalecencia. mag-aliw. [recl¨¦m] Reclamar. K¨¢wanihan ng rektor. adj. bawiin. maipakikisu y¨°. Umudlot. kur¨°. Alalahanin. [r¨¦consail] Reconciliar. Recoil. Recorder. v. auxilio. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. Mul¨ªng husayin. Alaala. Gantihin. retroceder. recordar. pangparaan ng panahon. Recognition. Itala. archivo. upa. L¨ªbang an. twirin. n. alala. Reconsider. tagapagtanda. p agk¨¢alala. [ricri¨²t] Reclutar. adj. baguhin. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. gumal¨ªng. adj. Maglibang. itanda. Nakalilibang. n. v. Pagsisisih¨¢n. ay usin. Banggitin. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. Record. upahan. Paggaling. Recount. entretenimiento. bayad. adj. humalata. v. corregir. Rectification. Tumutol. T¨¢laan. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. Rectory. acusarse mutuamente. Twid. [r¨¦compens] Recompensar. Makipagkasund?. reclinado. m¨¢isaul¨¬. v. [ricr¨ªminet] Recriminar. Recompense. n. Dwag. pasatiempo. [ric¨®rs] Recurso. tipunin. [r¨¦ctorship] Rectorado. v. Recrimination. pagb ayaran. Rectify. v. v. recuerdo. anales. n. diversion. Recover. Tagapagtala. Recourse. bulaying mul?. Reclaim. Rectorship. ¨¢liwan. n. Recommence. n. adj. Recollection. adj. pag-ulit. paghakalata. Matwid na guhit. Mabaw¨¬. [ric¨®rder] Registrador. pag -alala.Reckoning. Mabaw¨¬. v. v. [rik¨¢mbent] Recostado. n. Itayong mul?. oculto. Reconnoitre. [r¨ªcriet] Recrear. v. Nakukulong. Tag?. n. reminiscencia. pakisuy¨°. Pagkakasund?. archivero. pag-abuloy. Recline. v. satisfacer. Tagubilin. Gant¨ª. Tumbong. Recreant. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. Rector. Recluse. husayin. kawal na dagdag. Rector. [ric¨¢unt] Referir. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. v. contar de nuevo. calculacion. n. pag-dulog . encomendar. n. v. [r¨¦ctifai] Rectificar. [r¨¦compens] Recompensa. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. Recollect. kagantihan. [r¨¦coning] Cuenta.

singaw. paghahalal na mul?. Muling itatag. encarnado. Recurrent. Redress. [ridr¨¦s] Reforma. Papagdobledoblihin. palakasin. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. v. redundar. Redoubtable. [ri-est¨¢blish] Restablecer. silay. [rid] Ca?a. Reek. Pagdaragdag ng lak¨¢s. kabanguh¨¢n. tinain ng k ulay pul¨¢. v. Redundance. Reference. alusion. n. n. n. gumir aygiray. dalisa yin. [riki¨²perativ] Recuperativo. [ridi¨²sibl] Reducible. Pul¨¢. katubusan. n. corregir. [rienf¨®rs] Reforzar. v. panunumbalik. Nanganganinag. meditaci¨®n. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. [rik¨¢rrens] Retorno. v. fortalecer. nagwawar¨¬. banggit¨ªn. Tagatutol. Tumubos. adj. Refection. Anino. [riki¨²sant] Recusante. adj. adj. tukoy. ardiente. [r¨¦djot] Candente. adj. reflexionar. Panapanah¨®n. mamul¨¢. b¨²kawi. redoblar. sumingaw. Salalak. Reducible. Muling pagka tatag. Reenter. Reform. Pagkahalal na mul?. [rid¨ªm] Redimir. tagaampat. [ridi¨²s] Reducir. [rid¨¦mpcion] Redencion. adj. Itwid. v. Redolent. Re-establishment. Reenforce. Reflection. Tagahatol. [refer¨ª] Arbitro. n. Umusok. kadalisayan. [rif¨¦r] Referir. n. refinadura. Pagbabalik. terrible. v. v. Mul¨ªng pumasok. Mababawasan. [ridi¨²pliket] Reduplicar. nag-aap¨®y. M¨¢nunubos. [redn] Te?ir de color rojo. p gmumun¨¬. rebotar. pag-aayos. Redhot. v. n. kulan gan. pang-ikid. n. . Mabang¨®. Mapul¨¢. Redundant. Pagbabago. [r¨¦dolent] Fragante. [rifl¨¦ccion] Refleccion. Refine. awasan. Kasindaksindak. baguhin. adj. [ridr¨¦s] Enderezar. arbitrador. v. v. Recurrence. Refinement. manalam¨ªn. Reduplicate. [rik] Humo. Pakauntiin. correccion. Refer. v. pagbabawas. Redness. Reel. n. Reef. Inam. dumal¨®. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. Reelection. Bawas. libertar. Reddish. as¨®. n. n. [r¨¦ferens] Referencia. Reflect. [rid¨²ndant] Redundante. linis. pagwar¨¬. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. [rid¨ªmer] Redentor. [riil¨¦ccion] Reeleccion. [rid¨¢ccion] Reduccion. [rif¨¢in] Refinar. oloroso. n. pagbubulay. magwar¨¬. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. Red. minorar. Dumulog. n. superfluo. Bumanggit. adj. magpalay¨¤. n. adj. Papagtikloptiklupin. Bang¨®. Reduction. [rid¨¢und] Resaltar. referirse. [rik] Humear. Redress. aw¨¢s. [rida¨²bl] Reduplicar. reformar. [red] Colorado. arreglo. adj. Reek. & n. el encarnado. v. considerar. Referee. Reflective. bawasan. kapulahan. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. n. Reed. manubos. Recurrency = Recurrence. Reflex. acudir. Red. magbul ay. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. Redouble. husayin. Mainit. pagkakapanaul¨¬. [r¨¦dnes] Bermejura. adj. pagtutwid. Redolence. [ril] Aspar. ang mapul¨¢. nuevo socorro. [r¨¦dolens] Fragancia. n. Tiklup¨ªn ang layag. linisin. vapor. Reduce. kakilakilabot. n. [rifl¨¦ct] Reflejar. bagong saklolo. adj. Pag-aayos. Sinag. Banggit. Recusant. lumag?. ikir¨¢n. vacilar al andar. Redeemer. Nakababaw¨¬. vuelta. n. [ril] Aspa. adj. Pagbabago. v. v. vahear. Redeem. buh¨°. Redden. Malabis. Usok. Redolency = Redolence. kasaganaang lubha. umas¨®. pulir. rojo. v. umapaw. [r¨¦dish] Bermejizo. Redound. Painamin. Papulahin. [rid¨¢utabl] Formidable. n. rojizo. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. [r¨ªflecs] Reflejo. v. Tamb?. Namumul¨¢. Re-establish. Recur. kinis. Kapulah¨¢n. [red] Rojez. rescate. ponerse encarnado. n. saklang. [rik¨¢r] Recurrir. Manganinag. [rid¨²ndans] Redundancia. devanadera. n. disminuir. [riinf¨®rsment] Refuerzo. pakinisin. paghuhusay. Kalabisan. Reel. [rif¨®rm] Reforma. Lumabis. purificar. hacer eses.Recuperative. pag-ulit. v. Reenforcement. Redemption. Pagkatub¨®s. twitw?. restauracion. perfume. Magsalalak magsaklang.

Nauukol sa har¨¬. v. Regarding. esplendente. Regimental. Tagapagtala ng pangalan. Register. [r¨ªdchent] Regente. makislap. Paghihiw¨ªd. [rifr¨¢ccion] Refraccion. Tapon. Regent. Regret. pahind?. [refiut¨¦cion] Refutacion. Nanganganlong. [rig¨¢rd] Estimar. v. [rifr¨¦n] Refrenar. n. [reform¨¦cion] Reforma. adj. Regain. Walang bahal¨¤. adj. Refuse. regicidio. n. pagpatay sa har¨¬. tumangg¨ª. Regale. n. Refuge. pa ghiya. adj. p¨¢minggalan ng yelo. Refrain. kislap. rehusar. abstenerse. bawiin. Regimen. pook. [rifi¨²zal] Negativa. Mangbabago. Pumigil. festejar. vuelta. nayon. respeto. . Regard. Pagbabago. Registry. sagisag. Refractory. Refresh. desairar. parang har¨¬. magpig¨ªng. v. n. Umayaw. T¨¢laan ng pangalan. recuperar. Regress. reengendrado. Isaul¨¬. contradecir. Refulgence. Refrigerant. Regenerate. n. Baguhin. Refulgency = Refulgence. [rifi¨²s] Negar. Magkaloob. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. [r¨¦dchiment] Regimiento. [r¨¦fiudch] Refugio. Reformer. [rigu¨¦lia] Insignias. maliwanag. v. dako. Naghahar¨¬. mahal¨ªn. v. n. n. Pag-uw?. Refract. [r¨¦dchistri] Asiento. Regardless. Regressive. Registrar. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. lupain. n. Pagpapalamig. distrito. Refugee. volver ¨¢ pagar. v. asilo. taos sa loob. [rif¨¢nd] Restituir. Refraction. magregalo. & n. Kanlungan. [rifr¨¦sh] Refrigerar. n. galang. Refutation. [rifr¨¢ct] Refringir. Regard. Regular. Napag-iiwan. n. repulsa. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. magmatwid. humiya. pagbal¨ªk. Masama ang loob. v. Refreshment. [rig¨¢rdful] Atento. n. adj. n. namamahal¨¤. Nakamatay ng har¨¬. [r¨¦dchistrar] Registrador. Pahalagahan. n. emigrado. Tanda. Region. p¨¢talaan ng pangalan. silung¨¢n. [r¨¦fius] Desecho. pakikipungyag?. bayaran. Refuse. [rifr¨¦shment] Refresco. v. n. v. Palasuway.Reform. v. n. n. [rifr¨¢ctori] Refractario. [rig¨¢rdles] Descuidado. pagdaramdam. [r¨¦dchister] Registrar. Lumitaw na mul?. tener pena. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. [rigr¨¦t] Sentir. Paghahar¨¬. [r¨¦dchister] Registro. adj. [rifi¨²t] Refutar. volver ¨¢ formar. Maningning. Palamigin. hawakan. Regret. [r¨¦guiular] Regular. nagpupun¨°. n. matigas ang ulo. desaire. adj. Ningning. Makipagtalo. isama ng loob. Damdamin. n. Regardful. ilisya. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. negligente. sumipot na mul?. Regretful. n. pesar. v. Regalia. nangingibang bayan. pagpapatala ng pangalan. n. prep. [rigu¨¦l] Regalar. [rigu¨¦n] Recobrar. [refiudch¨ª] Refugiado. sama ng loob. kintab. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. dolor. [rifuldchens] Refulgencia. cuidadoso. tumugon. n. Pangpalamig. adj. pamamahal¨¤. comarca. pah ind?. Bumaw¨¬. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. empadronamiento. pagtanggi. Ihiwid. tutol. Pagsisisi. claridad. Taimtim. denegar. [r¨ªgal] Real. magpitagan. reprimir. gobierno. palitan. Karaniwan. Refrigerator. Regicide. k¨²blihan. Refute. Regency. Regal. v. [r¨¦dchisaid] Regicida. Registration. registro. magpigil ng loob. paglilisya. nagsisisi. n. inuming pangpalamig. brillante. refrenarse. maingat. brillantez. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. Lalawigan. Refusal. Sisidlang p¨¢lamigan. adj. Pitagan. Regiment. refrescar. sobra. ordinario. [r¨ªdchen] Region. n. adj. Hukb¨®. labis. [r¨ªgres] Regreso. pahingahin. sobra. pa¨ªs. Reformation. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. makis ap. considerar. [rif¨®rmer] Reformador. ampunan. Register. v. [rif¨®rm] Reformar. repulsar. [rif¨²ldchent] Refulgente. Pagtatala ng pangalan. Pakikipagtalo. Itala ang pangalan. magpalamig. Refund. alivio. pabaya. Tungkol sa. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. Refulgent. obstinado. adj. [r¨ªdchensi] Regente. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. adj. rehimyento. [redchistr¨¦cion] Registro. [ridch¨¦neret] Regenerado. n. [rigr¨¦tful] Pesaroso. Pag-ayaw. liwana g.

kagalakan. kapanampalatayahan. [ridch¨®in] Reunirse. kam ag-anakan. ayusin. [ril¨¢ians] Confianza. magsay¨¢. Relegation. [relacs¨¦cion] Relajacion. husayin. bigyang lunas. pananalaysay. Reimburse. n. sana yin. v. n. Relieve. Kaharian. Itapon sa ibang lup¨¤. adj. v. Pagkakamag-anak. idestiero. reincidir. Relegate. walang aw¨¤. umulit. n. v. Rein. n. pala tain. rehusar. pagwawaks¨ª. Reins. Reign. Pagtatakwil. [ril¨¦cion] Relacion. Release. reincidencia. [ril¨¦cionship] Parentesco. Reiteration. [re¨ªn] Refrenar. v. Reliable. n. [ril¨ªdches] Religioso. destierro. Reliance. labugin. itatag na mul?. Isaul¨¬ sa dati. . devoto. twa. Isaayos. relegar. aflojar. mul¨ªng magkasala. [re¨ªnz] Ri?ones. pagpapaulit-ulit. paghahar¨¬. Lay¨¤. pagdedestierro. kamag-anakan. n. remediar. relajar. [re¨ªn] Reinar. adj. Papaglubayin. Relation. adj. Regulate. v. [ridch¨¦ct] Rechazar. [r¨¦lict] Viuda. Maghar¨¬. [riiter¨¦cion] Reiteracion. iwast?. [re¨ªn] Rienda. alegr¨ªa. tanggihan. saysaysin. aliviar. m¨¦todo. v.Regularity. m¨¦todo. pahinga. Relict. [r¨¦guiulet] Regular. kamag-anak. Rejoice. implacable. pariente. Banal. [ril¨ªv] Relevar. Salaysay. gaan¨¢n. Mabinat. recitacion. recitar. realce. Hinlog. Relative. palayasin . katwaan. Regulation. desechar. n. v. pagtataboy. Relief. [r¨ªiteret] Reiterar. [r¨¦lativ] Relativo. Relax. n. n. n. repetir. Tampok. lwag. prevalecer. [reguiul¨¢riti] Regularidad. [rel¨ªdchen] Religion. v. matwa. pagka-kawala. Reign. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. p g-ayaw. n. digno de confianza. ensayo. [ril¨¦t] Relatar. n. n. n. ginghawa. mamalag¨¬. sabihin uli. inflexible. ordenar. iwaks¨ª. aflojamiento. adj. referir. relevo. Rehearse. consuelo. p¨¢ta aran. Relikya. ablandarse. Tiwal¨¤. ayaw¨¢n. n. pa gsasanay. [r¨¦liguet] Desterrar. [ril¨¢ps] Recaida. Relapse. Bat¨® ng kataw¨¢n. tugon. katug¨®n. v. eximir. Relapse. Pagpapalayas. Ryenda. Reiterate. Ukol. [re¨ªn] Soberan¨ªa. [r¨¦lic] Reliquia. aliwin. [r¨¦lativ] Pariente. [rij¨¦rs] Repetir. Tutol. Relate. mapagdasal. lilok. palayain. restablecer. v. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. Relentless. pagsasabi ul?. aliviar. Religion. lwa g¨¢n. Itakwil. Relevant. [ril¨¦nt] Relentecer. Magalak. Binat. Maaasahan. Lubay. [ridch¨®is] Regocijarse. lambot. pag inghawahin. Relic. kamag-anak. kasayah an. Ulit. tigil. mapagkakatiwalaan. parentesco. n. [ril¨ªs] Soltar. Ayos. Relative. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. consolar. n. Rehearsal. Halinh¨¢n. Relihiyon. [riimb¨¢rs] Reembolsar. kahalile. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. Ulitin. Pumisan ul?. ulit-ulitin. palambutin. n. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. [ril¨ªf] Relieve. [r¨¦livant] Lo que alivia. [ril¨¦] Parada ¨® posta. [riinf¨®rs] Reforzar. ningni ng. magdagdag ng lakas. mapagmat igas. [ril¨¢ps] Recaer. Reinforce. Rejection. pagkakasalangmul?. Reject. Re-issue. Rejoicing. n. Nakagagaan. n. Ulit. [rel¨¢iabl] Seguro. reglamento. Relay. Salaysay¨ªn. [religu¨¦cion] Relegacion. v. Reinstate. n. Galak. Babaing bao. [ridch¨®ising] Regocijo. Release. v. magpalambot. divertirse. v. soltura. husay. magpalwag. Magpalubay. Palakasin. kawastuan. Relent. Rejoin. repasar. v. contener. n. repeticion. v. Hint?. Ulitin. n. [ril¨ªs] Libertad. Pawal¨¢n. Pigilin. pagtangg¨ª. palakad. pagta tapon sa ibang lup¨¤. [ril¨¢cs] Relajar. Muling pagkakaulat. Ayos. reinado. libertar. narrar. [rij¨¦rsal] Repeticion. v. adj. Matigas. Rein. pagkakatiwal¨¤. hinlog. alivio. [reguiul¨¦cion] Regulacion. n. [ril¨¦ntles] Empedernido. Rejoinder. Relationship. v. Relaxation. reino. Religious. ensayar. v.

humiwalay. Baguhin. n. [rim¨¢rk] Notar. tumiwalag. Remonstrance. [rim¨®rs] Remordimiento. katakatak¨¢. Ngitngit. Lunas. sobra. [rent] Renta. upa. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. dakong tagpua n. recuerdo. reliquias. Baguhin. n. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. v.Relinquish. n. v. gantih in. lugar se?alado para encontrarse. Render. n. Remark. Halata. lab¨ª. alquiler. [rim¨¦mber] Acordarse. [ril¨ªncuishment] Abandono. [reni¨²] Renovar. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. [rim¨²v] Remover. Bantog. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. bihisan. Remission. Walang-bahal¨¤. Pagbabago. v. Remedy. M¨¢tira. Alaala. v. Rendezvous. Remembrance. pagbayaran. [rim¨¦ns] Cadaver. n. [rim¨ªdiable] Remediable. ihiwalay. [rin¨¢uns] Renunciar. Remit. [rent] Alquilar. Padal¨¢. nakayayamot. adj. perdon. [renov¨¦cion] Renovacion. Remuneration. Renown. n. v. curar. n. [rim¨®t] Remoto. [rimi¨²neret] Remunerar. ap¨®stata. Remodel. n. [renc¨¢unter] Choque. upahan. [rim¨ªtans] Remesa. lasap. n. adj. Ilipat. Lasa. distante. [r¨¦midi] Remedio. magpadal¨¢ ng salap?. [rim¨¢ind] Acordar. Naipanggagamot. kuyamusin. [rim¨®del] Reformar. kagitingan. gamot. Rent. arrendamiento. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. restablecer. Umalala. pagkabalis¨¢. gamut¨ªn. Tira. Reliquary. Nalulunasan. v. v. encuentro. Rent. restar. Malay¨°. [r¨¦nder] Rendir. volver. ilay?. lasapin. flojo. gusto. ibigay. mainam. n. paghiwalay. restos. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. al is¨¢n ng katungkulan. Pumun¨¢. Remunerate. adj. reputado. Relish. deposicion. Tumangg¨ª. Pabayaan. [ril¨¢i] Confiar en. Pun¨¢. Bayaran. observar. desgarrar. asegurarse de. tir¨¢. adj. Remedial. pahinohod. Reluctance. Hesu-Kristo. gant¨ª. v. alejar. mas¨ªd. Remind. tam¨¢d. v. Renewal. relikya . n. v. observacion. [r¨¦licueri] Relicario. punitin. Remittance. tikman. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. premiar. Removal. n. sagup¨¤. isaalaala. pag-aalis. Renegade. m¨¢labi. Pagtiwalag. Renounce. lejano. n. Paupahan. adj. balit¨¤. Remain. adj. Lasahin. mga buto't bung?. [rin¨¢und] Celebre. Malubay. [rem¨ªs] Remiso. rasgar. Rend. v. residuo. [ril¨ªncuish] Abandonar. perezoso. [rini¨²al] Renovacion. Remedy. n. n. v. Pagpapabaya. Renovation. alala. v. Upa. debilitarse. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. consideracion. Relish. magiting. n. Bayad. [rim¨ªt] Remitir. Remote. kagamutan. alaala. adj. Pagbabago. Asahan. residuo. Remainder. Renunciation. M agpatawad. nakaririmarim. [r¨¦nigued] Renegado. n. Renowned. [r¨¦midi] Remediar. Remnant. Kabantugan. n. recordar. Labis. magmas¨ªd. [rinanci¨¦cion] Renuncia. bayad. Hapakin. yamot. Remunerative. maiwan. manghin¨¤. buny?. [rim¨¢rk] Reparo. [r¨¦mnant] Remanente. isipin. sanar. deponer del empleo. [rim¨¦mbrans] Memoria. Renovate. mahin¨¤. famoso. Paglilipat. medicamento. Reminiscence. [r¨¦lish] Saborear. Nagmamaktol. v. . Banggaan. restituir. n. arrendar. pagalingin. [ril¨¢ctant] Repugnante. [ril¨¢ctans] Repugnancia. [rim¨¦nder] Resto. reputacion. Remove. [r¨¦lish] Sabor. Bangkay. dejar. Remains. Patawad. Kasalungatan. interesante. Remember. labis. Remorseless. v. Remorse. Rely. n. Renew. [rend] Lacerar. n. Remiss. Remarkable. T¨ªpanan. Relinquishment. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. n. [r¨¦ndivu] Cita. perdonar. Gunamgunam. Baguhin. recordar. ibilang. Rencounter. adj. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. Alalahanin. [rim¨¦n] Quedar. retribucion. Remediable. [rin¨¢un] Renombrado. makipagtuos. pagpapaal¨ªs. kabunyian. n. n. Salungat. [rim¨²val] Remoci¨®n. v. [r¨¦novet] Renovar. n. Remark. isaul?. [rim¨¢rcabl] Notable. Sumuk¨°. adj. iwan. [rim¨ªdial] Curativo. v. contar con. Lunasan. tedio. May kabayaran. v. Reluctant. Agn¨®s. kapatawar¨¢n.

tutup¨¢n. Repress. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. n. descanso. muling pagkagawa. [ripr¨ªnt] Reimprimir. ipakipaglaban. Repine. Repeatedly. n. reponer. recuperar. Reproach. [rip¨ªt] Repeticion. n. Replenish. Reproduce. Paghuhusay. Magbigay-alam. s alaysay. Repossess. v. Reprieve. Ipaurong ang purasa. mul¨ªng gaw¨ªn. Magpahing¨¢. Repose. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. [rip¨¦nt] Arrepentirse. Representation. vituperar. [repit¨ªcion] Repeticion. informar. Representative. Repair. Repent. consumirse. n. kakutyakutya. v. supilin. Umulit. Reprobate. n. adj. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. kasagutan. Paghuhusay. bigay-alam. Reprimand. dapat sawayin. n. adv. repaso. lleno. [riorgan¨¢is] Reorganizar. Repeat. adj. pag-uul?. paghalay. Muling paghahayag. [ripr¨¢isal] Represalia. n. Reorganization. mul¨ªng taglay¨ªn. pagkukumpun¨ª. [riprodi¨²s] Reproducir. [ripl¨¢y] Replicar. v. Kapuspusan. Husayin. [repris¨¦ntativ] Representativo. [rip¨¢in] Afligirse. n. [r¨¦probet] Reprobar. Palitan. v. revocar. Repartee. n. Pigilin. [ripr¨¦sion] Represion. masama. n. Reproachful. contrito. Pun?. kati wal¨¤. descansar. iul?. pangusap. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. sagot. n. Nagsisisi. n. describir. [ripl¨ªt] Repleto. v. panumbalikin. [rip¨®z] Reposar. Kinatawan. [r¨¦probet] R¨¦probo. ulitin. censurar. [repl¨¢nt] Replantar. Paulit-ulit. pagwikaan. [rip¨¦ment] Pago. Bayaran ul?. Magdalamhat¨¬. [ripr¨¦s] Reprimir. n. compostura. Sumiphay¨°. v. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. Nasasaway. Reprehend. adj. pangusapan. n. Sawayin. Repeat. salaysayin. comida. plenitud. [repris¨¦nt] Representar. ilarawan. Repair. kabayar¨¢n.Reopen. Reparation. surtir. v. censura. adj. domar. [reprij¨¦ncion] Reprension. Pasabi. resarcir. [ripr¨®ch] Improperar. Muling ihayag. Katawan¨ªn. v. n. n. [rip¨ªt] Repetir. [rip¨ªl] Abrogar. Reproach. v. [rip¨¦ntant] Arrepentido. Pagkatawan. Saway. Repletion. Repayment. Mul¨ªng buks¨¢n. v. Repeal. tutol. Reproduction. humalay. Reply. Represent. paminggalan. [reprij¨¦nd] Reprender. n. Magsisi. n. n. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. v. Saway¨ªn. patalastas balit¨¤. Mul¨ªng itanim. pakapunuin. Mul¨ªng limbag¨ªn. Replant. Pahing¨¢. bus¨®g. isaul?. [rip¨¢st] Refrigerio. condenar. Pagkain. Itakwil. Siphay¨°. [ripl¨ªcion] Replecion. parte. restituir. infame. Repository. kabusugan. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. panghihigant¨ª. v. v. noticia. v. paglal arawan. tutop. Tagapagbalit¨¤. [ripl¨¢y] R¨¦plica. magbalit¨¤. m agsaysay. parusahan. v. kapahingahan. pangusap. Repel. pangusapan. Reply. v. Reorganize. v. v. Reprehension. v. v. representante. Pagsisisi. Punuin. iwaks¨ª. Baguhin. Bayad. Reprimand. L¨¢gakan. Reporter. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. corregir. dar cuenta. Itakw¨ªl. magpahingalay. kumutya. Hamak. [ripr¨®chful] Ignominioso. Repast. Kahalayhalay. dispensa. Report. kumpunihin. [ripl¨¦s] Reemplazar. Pal ugid. tumutol. v. [rip¨®rt] Relacion. . n. [rip¨®rt] Relatar. [rip¨ªtedli] Repetidamente. n. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. n. [reprisent¨¦cion] Representacion. Reprisal. descripcion. pagkumpun¨ª. v. Replete. [reprim¨¢nd] Reprender. Bumaw¨¬. n. [repar¨¦cion] Reparacion. malvado. Repentance. correccion. Tumugon. Repentant. Report. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. Pagsupil. v. Pag ulit. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. Repose. [rip¨¦r] Reparar. Reprint. [ripr¨®ch] Improperio. Repetition. Higant¨ª. reputar. [rip¨¦r] Reparo. pagkutya. pagpapaurong ng parusa. magsalaysay. Mul¨ªng husayin. [r¨¦primand] Reprension. [rip¨¦l] Repeler. [rip¨®rter] Relator. [rip¨®z] Reposo. respuesta. oprobio. Saway. mahapis. v. Tugon. adj. Reprehensible. [ripl¨¦nish] Llenar. Reprieve. Replace. Reprobate. Repay. [ripos¨¦s] Recobrar. n. contar. Pag-ulit. v. Repression. ipakipagtalo.

v. Pasiya. Repulse. Sahing. v. Reservedly. Residence. v. kabantugan. n. decoroso. sensible. exigencia. Resolution. Siyasat. Republican. pawal¨¢n ng halag¨¢. T¨¢hanan. Labis. [ricu¨¦st] Peticion. Require. Paglaban. n. iwan. n. Reside. Reset. tumiwalag. luhog. [r¨¦sin] Resina. rechazar. Reputable. Resonance. [ris¨¦mblans] Semejanza. anular. Request. n. [r¨¦skiu] Libramiento. hatulan. adj. halayin. [ris¨®lv] Resolver. ang kailangan. talikd¨¢n. v. Rescind. [r¨ªpiutabl] Honroso. adj. Repudiation. Palih¨ªm. kagantihan. Pagtanggi. librar. pangusap. Gant¨ª. Requirement. Matatampuhin. Repute. Reputation. Tumatangg¨ª. pagliligt¨¢s. [reserv¨¦cion] Reservacion. Resist. kapuripuri. [riz¨¦nt] Resentirse.Reproof. Resin. v. [rip¨¢rches] Recomprar. morar. Research. lumuhog. Residuum. Kalabisan. Hing¨ªn. paglalaan. [ricu¨¢it] Recompensar. paling¨ªd. paghiya. adj. Tir¨¢. n. [ris¨ªdiueri] Resto. Resign. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. panananggalang . Repurchase. s¨²plica. sumam¨°. resto. [ris¨ªdiuoem] Residuo. gantihan. v. Kahilingan. Repugnant. Repudiate. [rip¨¢ls] Repulsar. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. Rep¨²blika. kagitingan. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. Pagsag¨ªp. Resignation. Pagtatamp¨®. n. Resistance. reserva. [res¨ªstans] Resistencia. n. [ricu¨¢ital] Retorno. determinacion. [resign¨¦cion] Resignacion. tumahan. Requisite. preciso. Saway. Natatalaga. Reserve. pagtiwalag. adj. premio. [ris¨ªrch] Escudri?ar. [rip¨¢lsion] Repulsion. Resolute. Pagtataan. Kailangan. Pasiyah¨¢n. Wangis. pakunwa. handa. n. Repulsion. n. matiyaga. constante. bansang nakapangyayari ang bayan. Reservation. v. renunciar. n. [resoli¨²cion] Resolucion. renunciar. Magtaan. mag-impok. residuo. n. n. [r¨¦skiu] Recobrar. pagbabag. v. paghalay. Marangal. [ris¨¢in] Resignar. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. ruego. [ricu¨¢irment] Requisito. kahilingan. v. [ripr¨²v] Censurar. [r¨¦sidens] Residencia. v. kutyain. [ris¨¦ntful] Resentido. Halagahan. [recuis¨ªcion] Peticion. adj. [ricu¨¢ir] Requerir. [ris¨ªst] Resistir. Requite. Research. pamanhik . Republic. kinakailangan. [repiut¨¦cion] Reputacion. v. Taginting. pagtalag¨¢. Rescue. retumbo. maglaan. tir¨¢. adj. Repugnancy = Repugnance. iligtas. saliksikin. suplicar. Paghiwalay. alingawngaw. Pagbibit¨ªw ng tungkol. Kailangan. Nauukol sa rep¨²blika. Iwangis. Tangg¨ª. n. [ris¨¦rv] Reservar. [ris¨¢id] Residir. [ris¨¦ntment] Resentimiento. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. estimar. v. n. itakwil. Nakasusuklam. Dangal. Resentful. Residuary. t¨ªrahan. kabayaran. Mul¨ªng bilh¨ªn. v. . [ris¨ªrch] Escudri?amiento. comparar. n. renombre. [r¨¦sident] Residente. v. n. [ripi¨²diet] Repudiar. v. [r¨¦soliut] Resuelto. [r¨¦cuisit] Necesario. sumama ang loob. Lumaban. Request. v. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. Reseat. improperio. Resemble. Resemblance. pagtatakwil. siphay¨°. Siyasatin. hiling¨ªn. n. adj. Pintasan. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. pananalag. [r¨¦zidiu] Residuo. Reptile. takwil. [ricu¨¦st] Rogar. hiy¨¢in. Rescue. demanda. juzgar. v. Hiwalayan. con disimulo. nagtatakwil. labis. Requital. [rip¨¢blican] Republicano. Sirain ang k¨¢yarian. Suklam. v. Mul¨ªng itala. domicilio. solicitar. Repulse. v. Ahas. saliksik. Gantih¨ªn. improperar. examinar. Residue. Resent. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. Sagip¨ªn. recobro. n. Requisition. pagkak¨¢mukha. adj. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. nakaririmarim. n. magtulak. adj. n. Resident. Ang naninirahan. Manahan. [rip¨²gnans] Repugnancia. n. Magtamp¨®. recompensa. [r¨¦ptil] Reptil. pag-iimpo k. Resolve. n. n. pagtalikwas. [r¨¦sonans] Resonancia. n. puri. [ric¨ªnd] Rescindir. rimarim. & n. [ripi¨²t] Reputar. bumabag. Reprove. n. [rip¨¢ls] Repulsa. Kahingian. defensa. Mamanhik. [rip¨²gnant] Repugnante. cr¨¦dito. Repugnance. n. Tanggihan. dagtang namu?. v. Repulsive. Resentment. [ris¨¦mbl] Asemejar. imukha.

n. Ting?. [restor¨¦cion] Restauracion. Pagpapatagal. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. Huming¨¢. Kuning mul?. [risp¨¦ctiv] Respectivo. Rest. pagpapatigil. matu log. Respondent. Respite. Restore. Pananaul¨¬. corresponder. Magting?. [r¨ªtel] Venta por menor. adj. sas¨¢gutin. Pagkabuhay na mul?. Retail. . ingatan. [rist¨®r] Restituir. Mangyari. Mapagmatigas. Magpahinga. Result. desasosegado. tir¨¢. dumulog. Bunga. n. hinggil sa. concurrir. Maliwanag. tagasagot. Magpasuka. n. [rest] Descansar. Ampatin. limitar. n. diferir. pagar en la misma moneda. Resplendent. adj. Higpitan. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. Resplendency = Resplendence. Paghihigpit. permanecer. Gant¨ª. v. guardar. [risp¨®ns] Respuesta. Tumaginting. Retaliation. Rest. [risp¨¦ctful] Respetuoso. pitagan. Resuscitate. Retail. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. Sag¨®t. [risp¨¢ir] Resollar. tumugon. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. Gumalang. Retention. Nananagot. concurrencia. prolongar. quedar. v. restri?ir. sonoro. [ris¨²sitet] Resucitar. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. Isaul¨¬. [ristr¨¦n] Restringir. Pag-ampat. [ritard¨¦cion] Retardacion. n. [rit¨¢rd] Retardar. n. pagbabaw¨¤. nahihinggil. S¨¢gutin. [r¨¦spit] Suspender. Retard. m¨¢tira. caracter respetable. Kagalanggalang. Resurrection. Respire. panauliin panumbalikin. Ang sumasagot. Buhayin ul?. Bimbinin. Hing¨¢. Respect. diferir. retumbar. [ristr¨ªccion] Restriccion. venerar. Retardation. [respir¨¦cion] Respiracion. [ritali¨¦cion] Desquite. n. Resound. Paghihigp¨ªt. v. balis¨¢. Respectable. pagpapalwat. ibal¨ªk. Restriction. memoria. Restitution. Retaliate. taningan. n. retumbante. magpitagan. adj. reposar. prep. [risp¨¦ct] Respeto. adj. [rit¨¦l] Vender por menor. n. restaur¨¢nt. maningning. Nauukol. pigilin. [ris¨¢lt] Resultar. Mataginting. K¨¢rihan. [risp¨¦ct] Respetar. [ris¨¢und] Resonar. Respectability. [rest] Descanso. liwayway. Sumagot. ¨¢mot. constre?imiento. Restaurant. residuo. [ristr¨¦n] Refrenamiento. v. adj. [r¨¦sonant] Resonante. Pahing¨¢. magpalugid. Higpit¨¢n. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. Resume. reposo. v. maal¨ªngawngaw. Retain. v. Responsible. resto. v. Pananaul¨¬. Responsibility. palasagot. Pagdal¨®. Retch. [ristr¨ªct] Restringir. [risp¨®ndent] Respondedor. n. Magalang. pagpapahing¨¢. Tungkol sa. Resplendence. m¨¢labi. pagkabaw¨¬. dar treguas. v. lab¨ª. brillante. empezar de nuevo. papaglwatin. malik¨ Restoration. matigas ang ulo. ipagpaliba n. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. Liwanag. bawiin. [r¨¦stiv] Repropio. [resta¨²rant] Restaurant. Walang pahing¨¢. n. Resource. pagpigil. dapat managot. m¨¢pala. Result. Respiration. resultado. Retake. veneracion. pertinaz. v. v. inquieto. adj. ipatigil. v. n. bawaan. consecuencia. v. v. desagravio. [ris¨®rt] Concurso. Respectful. Mul¨ªng pasimul¨¢n. Respite. [rispl¨¦ndens] Resplandor. Restrain. n. respirar. n. [risp¨®nsibl] Responsable. Alang-alang . kasagutan. n. bayaran ng g aya ng ipinautang. reponer. [ris¨®rs] Recurso. n. [risampcion] Reasuncion. m atunog. Resumption. v. Dumal¨®. n. restaurar. considerable. pakundangan. nangyari. recobro. Respond. Pagsasaul¨¬. Muling pagsisimula. Papagtagal¨ªn. Pagbinbin. pag-aalala. brillo. recuperar. magpahingalay. higant¨ª. pigilin. dormir. r¨¦plica. n. relativo. mag-amot. Respective. n. pag-antala. n. pitagan. adj. [risp¨®nd] Responder. kapahingahan. Restrict. [rit¨¢liet] Talionar. Restrain. v. Restless. Respect. [rispect¨¢biliti] Consideracion. respiro. [rit¨¦n] Retener. Galang. n. v. pagdulog. Restive. pag-uul¨¬. Respecting. lab s. Resort. mapagpitagan. Gantihin. n¨¢papala. adj. Resort. [r¨¦stles] Insomne. ipagpalib an. [risi¨²m] Reasumir. [rit¨¦ncion] Retencion. n. gantih¨ªn. [ris¨®rt] Acudir. v.Resonant. v. [ris¨¢lt] Resulta. [risp¨¦ctabl] Respetable. n. [resur¨¦ccion] Resureccion. v. Response.

[rit¨¦ntiv] Retentivo. adj. cambio. n. reparable. Reverence. Baligtar¨ªn. . [ritoech] Retocar. Ihayag. Pagkabaligtad. [rit¨¢irment] Retiro. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. Kabaligtar¨¢n. [r¨¦trogred] Retrogradar. [r¨¦vel] Jarana. trinchera. restaurar. regreso. resonar. Retirement. Reverse. Pahayag. Kasayahan. Umurong. apartar. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. magpitagan. respetar. [ri¨²nion] Reunion. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. v. retribucion. volver al rev¨¦s. Pag-urong. Retrieve. iurong. Pagkukut¨¤. v. Supotsuputan. [riv¨¦rberet] Reverberar. restablecer. umulit. n. divertirse con grande ruido. v. [rivi¨²] Revista. n. recompensa. n. [ritr¨ªt] Retirarse. Pagsasay¨¢. Bumaligtad ng pangangatwiran. manifestar. Retort. n. Reunion. n. Retrospective. Mul¨ªng tahakin. Reverberate. v. bawiin ang sinabi. venerable. retroceder. n. Return. pananahimik. n. Revelation. n. v. [r¨¦verent] Reverente. adj. Gumalang. Manghigant¨ª. Matatandain. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. isaul¨¬. Higant¨ª. umurong. k¨¢twaan. n. humiwalay. Review. soledad. Kagalanggalang. respetuoso. pakinabang. adj. magti tipon. [riv¨¦rs] Reverso. tub¨°. pagkakatwa. Rever. adj. Paurungin. pagtitrinchera . pabal¨ªk. [riv¨¦ndch] Vengar. magkatwa. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. Reverent. [ritr¨ªt] Retirada. kut¨¤. Reticule. Return. v. Magalang. n. Reveal. Bawiin. Retrenchment. retractar. kagantihan. Retina. Reverend. v. n. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. adj. Reverberation. [riv¨ªr] Reverenciar. tumaginting. pag-iisa. retribuir. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. [r¨¦tina] Retina. ilitaw. n. Reunite. Pagb alik. Magbalik. magpitagan. Baligtar¨ªn. Retract. Palalingon sa nakaraan. Reverence. n. v. Reticle. volverse atr¨¢s. retorta. pagsasaul¨¬. Alingawngaw. pitagan. retorcer un argumento. n. pal¨ªt. [r¨¦veniu] Renta. trinchera. vuelta. restituir. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. v. Paglingon sa nagdaan. Retribution. [r¨¦verens] Reverencia. retiramiento. [r¨¦vel] Jaranear. adj. v. Revelry. Revenge. n. Retort. Reticency = Reticence. gant¨ª. v. [rit¨¢rn] Retorno. Retrograde. borrachera. [r¨¦velri] Jarana. Reticence. Retire. Revengeful. Magsay¨¢. Umalingawngaw. taginting. n. Umuw?. n. mapagpitagan. [riv¨ªl] Revelar. Revenge. recompensa. Revel. v. Pagsisiyasat. n. Pag-urong. Galang. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. Nababaw¨¬. n. Magtipon ¨® magpisan-ul?. Paur¨®ng. n. rese?a. Retrogression. Retreat. [ret¨ªkiul] Sakita. [riunait] Reunir. Retrievable. [riv¨¦rt] Trastrocar. Pagbabago ng hatol. borrachera. v. n¨¢isasaul?. Reverse. [riv¨¦ndchful] Vengativo. Revel. v. pagkakaungtol. katipunan. reunirse. bayad. pagtatala. Paghiwalay. Bilot ng mat¨¢. [r¨¦ticl] Redecilla. pag-uw?. gumant¨ª. pulutong. [rit¨¢ir] Retirar [se]. Reversal. Retrograde. repetir. bumalik. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. [retribi¨²cion] Retribucion. [rit¨¢rn] Volver. v. [ritr¨ªv] Recuperar. magsau l¨¬. pag-uw?. pagpihit. [ritr¨¢ct] Retraer. venerar. mag-umpukan. retiro. Gumalang. v.Retentive. Bwis. Reverential = Reverent. magkul¨¬. umilag. Revert. pagbalik. ayusin. Supotsuputan. [ritr¨ªvabl] Recuperable. talikwasan. Revenue. upa. Reversion. Retrospect. Retouch. Pabuy¨¤. Retokahin. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. v. Retreat. [riv¨¦ndch] Venganza. respeto. [r¨¦verens] Reverenciar. kumal ansing. Umpukan. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. bayad. Umurong. ipahayag. refugiarse. [riv¨¦rs] Trastrocar. adj. [r¨¦verend] Reverendo. sukl?. umuw?. Pagbaligtad ng pangangatwiran. Retrace. [r¨¦tisens] Reticencia. que considera las cosas pasadas. n. Pagkauntol. r¨¦dito. v. v. Mapanghigant¨ª. n.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

Scandalize. n. n. Tigmakin. n. kawikaan. n. Scalp. Savanna. longaniza. n. Platito. madalang. Timbangan. Scarecrow. dahilig. Saucy. L¨¢garian. v. n. [scan] Escudri?ar. Savor. Langonisa. la locucion. Scape. Scare. [se] Habla. Lagyan ng sarsa. Save. v. Sumindak. escama. Savage. chorizo. [scalp] Cr¨¢neo. Scamper. Munting halag¨¢. [s¨®yer] Aserrador. amedrentar. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. Walang galang. adj. Scab. excepto. . adv. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. ro?oso. [sos] Salsa. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. mahalay. [s¨¦vor] Sabor. Kasabih¨¢n. v. Timbangin. v. Scarcely. v. adj. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. Scarlet. pat¨ªbulo. proverbio. huir. tumakas. [s¨®sedch] Salchicha. n. Scale. n. Pamigk¨ªs. panal¨¬. dakong lwal. gumitl¨¢. [se] Decir. Scabbard. Scapula. v. [sc¨¢ntli] Escasamente. bitay¨¢n. kaliskis. Saw. n. masarap. adj. Sawmill. Maglalagar¨º. basaing maigi. Eskarlata. n. atrevido. v. [s¨®si] Descarado. [sk¨¦p] Escapar. adj. Talupan ang bao ng ulo. Saying. G¨¢lisin. adv. Magsabi. Pinaglagarian. Kutis. [sc¨¢rlet] Escarlata. mangliligtas. inculto. mabangis. Scandal. tagalagar¨¨. tumakot. Bihir¨¤. Lasa. adv. [so] Sierra. escala. n. bag sik. probar. raro. Entablado. n. raro. Lagar¨¨. n. s albahe. Scarce. [s¨¦vior] Salvador. [s¨®mil] Molino de aserrar. [sav¨¢na] Sabana. kaliskisan. [sk¨¦rcro] Espantajo. Saw. n. grana. sarsa. n. Bihir¨¤. [scar] Cicatriz. [sos] Condimentar. sumaliksik. pagbababad. humalay. [s¨¢tarde] S¨¢bado. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. n. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. Scar. n. Kabalakyutan. tumakas. [scars] Escaso. grana. Scantling. [sc¨¢rp] Escarpa. v. Sauce. Banlian. economizar. bal¨¢t sa ibabaw. Tagapagligtas. v. Eskandaloso. Say. madalang. Savageness. n. Lang¨ªb. Lasahin. b¨¢rbaro. [s¨®dast] Aserraduras. [sk¨¦l] Balancear. impudente. evasion. v. walang hiya. Scarfskin. intimidar. Tumaanan. examinar cuidadosamente. [sk¨¦r] Espantar. Magligtas. kahalayan. Pikl¨¢t. Save. Savior. Say. bahagya. [sc¨¢nt] Escaso. Taga gubat. Lumagar¨¨. n. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. Tumaanan. Scantly. Saturday. escalar. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. Scant. n. [sk¨¦p] Escape. n. [s¨¢vedch] Salvaje. Pananalita. Bihir¨¤. bangis. n. [sc¨¢rf] Faja. adj. aserrar. Scarcity. ro?a. adj. escasez. Malasa. n. lasapin. Bahagya. Scald. Mag-eskandalo. n. n. Savor. Bao ng ulo. Scald. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. adj. n. crueldad. Kakulangan. Sausage. [scold] Escaldar. Scan. n. Saucer. malang¨ªb. Panakot. mag-impok. adagio. [satiur¨¦cion] Saturacion.Saturate. Kaloban ng tabak. Saturation. n. pangahas. bukod sa. sazonar. Sabana. tuktok ng ulo. n. choriso. Sawsawan. huir. [s¨¢tiuret] Saturar. [sc¨¢mper] Escapar. Sumiyasat. Liban. Scale. Scandalous. taong musmos. Dalisdis. Scape. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. [sev] Salvo. Bantal. [s¨¦vori] Sabroso. ferocidad. v. [so] Serrar. &amp. n. Scalp. gusto. Scarf. [scold] Ti?a. Sauce. v. n. [sev] Salvar. S¨¢bado. [sc¨¢bi] Sarnoso. Pagtigmak. Savory. n. Scabby. ibabad. Scarp. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. Pagtataanan. v. kasalatan. [s¨¦vor] Saborear. [sk¨¦l] Balanza. Scaffold. Esk¨¢ndalo. magbanl?. n. pagtakas. Sawyer. [s¨¦ying] Dicho. escamar. v. [s¨®ser] Salsera. Sawdust. Butong paypay. [sc¨¢fold] Tablado. [sc¨¢rsli] Apenas.

Scour. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. raya. c¨¦dula. isalab. mofar. Scorner. desparramar. [scaz] Desbarate. Tumuya. Scope. estregar. poner mala cara. . [sk¨ªm] Proyectar. [sc¨¢ter] Esparcir.. [sc¨®lar] Escolar. Scornful. P¨¢labasan ng dula. alagad. intento. [scup] Cucharon. n. Karunungan. n. n. Scoop. Scientific. cuenta. sobrecejo. umirap. [skoerdch] Azotar. Scowl. Karunungan. Scorpion. n. Ukaan. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. plan. Gunting. [sent] Olfato. [sc¨®rner] Desde?ador. Scissors. [scotch] Cortadura. Sconce. oprobio. escarnecedor. Scold. adj. kumislap. uk¨¤. Scorn. quemar por encima ¨® por afuera. n. Panandok. kaalaman. Supl¨ªng. Sceptre. Score. n. Scotch. Magmungot. Scholastical = scholastic. Scholar. Setro. School. burlarse. Magtala. libak. Ang nag-aaral. n. Kisap. paghamak. Isangag. [s¨¦pter] Cetro. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. uy¨¢m. ¨ªbp. parusa. Scoff. Scorch. v. adj. [skoerdch] Azote. v. v. kudl¨ªt. [scotch] Escoplear. n. Scold. Tuya. am¨®y. n. n. guhi t. [sc¨®ur] Fregar. Scowl. magkalat. v. hak¨¤. Score. explorador. olor. menosprecio. n. n. [s¨¢iens] Ciencia. [scup] Cavar. tostar. designio. educacion literaria. makipag-al¨ªt. [sc¨²l] Instruir. incision. [scor] Apuntar. [sc¨¦diul] Esquela. desbarato. Hiw¨¤. irap. socavar. Alakd¨¢n. n. [sc¨²l] Escuela. l¨ªnea. n. [sc¨®rpion] Escorpion. [scold] Rega?on [a]. M¨¢nunuy¨¤. bribon. Scientist. Pakay. Kutab. Scoff. [scop] Objeto. iguhit. [sc¨®fer] Mofador. blanco. n. rayar. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. n. p¨¢noorin. M¨¢nunuklas. supang. Mungot. espacio. Liham. v. n. Scatter. [s¨ªzorz] Tijeras. hiluran. [sk¨ªm] Proyecto. Schism. Scent. n. [sizm] Cisma. deuda. Kut¨¤. n. n. [sc¨¢ul] Ce?o. v. School. perfumar. pal¨°. paluin. Hamp¨¢s. tu muya. kislap. Scoffer. [scorh] Chamuscar. malikot. pang-lim¨¢s. Scoop. adj. Scheme. n. Scintillation. Kumisap. Scent. Taong pantas ¨® paham. Switik. Scotch. escarnecer. castigar. sakuna. Scourge. hak¨¤. centellear. n. Magsabog. n. burla. ense?ar. [sin] Escena. v. Scholarship. Scholastic. mapaghalay. [sent] Oler. kiskisin. Humamak. [scorn] Desden. [sc¨¢vendcher] Basurero. espia. v. Scientifical = Scientific. [scold] Rega?ar. v. M¨¢nunuy¨¤. inventario ¨® lista corta. katuusan. v. lumibak. utang. umaral. v. pagpapawalang h alaga. castigo. designio. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. hadlang. humalay. barrendero de calles. v. v. kudlit¨¢n. Scintillate. akal¨¤. umuy¨¢m. Science. sibangot. Mapagtuya. [sc¨®rnful] Desde?oso. Magagalit¨ªn. Tiktikan ang kaaway. [sc¨¢ut] Descubridor. [sc¨®larship] Ciencia. v. disc¨ªpulo. Scourge. alacran. hacer muescas. [sc¨¢undrel] Picaro. tudia . Schedule. Kuskusin. Hampas¨ªn. Scavenger. [scof] Mofarse. [s¨¢ion] V¨¢stago. n. n. tikt¨ªk. envilecer. Kapahamakan. n. [sintil¨¦cion] Chispazo. Scheme. escarnio. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. P¨¢aralan. Panukal¨¤. [s¨ªntilet] Chispear. Humukay. tagatuklas. n. v. Paghalay. n. pabanguhan. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. Magalit. Scout. Magpanukal¨¤. Scorn. Pangamoy. Scoundrel. n. kaalaman. parusahan. m¨¢nun Scout. eskwelah¨¢n. [scof] Mofa. s¨¦dula ¨® kati n. ibus¨¢. [scorn] Despreciar. [sc¨®ns] Baluarte. Pangkatin ng relihyon. akal¨¤. Scene. n.Scath. sanggalang. Amuy¨ªn. Scion. [scor] Muesca. v. Magtur¨°. re?ir. sabiduria. Nauukol sa karunungan. n.

n. c¨¦dula. [scr¨ªm] Grito. [scrag] Cualquiera cosa flaca. [scrol] Garabatos. G¨¢lisin. Bula. Tat¨¢k. magbula. v. [scrol] Garrapatear. Scuffle. n. Mapaghinal¨¤. n. Basag-ulo. sondear. [skr¨ªmedch] Turbamulta. Hiyaw. [scr¨¢tch] Rascar. [sk¨¢lptor] Escultor. n. Scullion. Mangalm¨®t. Mumo. paglilitis. escaparse. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. Scrape. v. sub¨®. [scr¨ªm] Gritar. Hinal¨¤. Screen. [scr¨¢mbl] Arrapar. n. ikid. Scruple. Scrub. adj. Scrawl. magpumiglas. Laot. [scr¨¢ib] Escritor. kagul¨®. s¨¦dula. [sim] Costura. Tah?. n. n. n. n. n. n. n. n. Scriptural. Sea. chillido. Hiyaw. [scr¨ªn] Abrigar. Scramble. sumigaw. Scrape. balakubak. Nauukol sa Biblia. raspar. panganlong. Scream. karit. examinar. n. Sculpture. [skafl] Re?ir. destornilya dor. Screw-driver. Kamot. Scuffle. n. [scrap] Migaja. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. n. Sulat na walang gasinong halag¨¢. Bakid. carrera corta. [sil] Sellar. bab¨¢g. Scratch. v. grito. Screw. rasgu?ar. dificultad. n. timbre. notario p¨²blico. duda. adj. caspa. Sculpture. Banal na kasulatan. v. Panglilil¨®c. Payat. Scuttle. ara?ar. v. batul¨¢ng. Scribe. Scrutinize. n. n. n. Away. Dagat. Scrag. kapansanan. ipakipagtalo . n. Scrutiny. Screech. coser. fragmento. Hadlang. Seamstress. mapagsapantah¨¤. [scrip] Bolsa. pelear. Lumil¨®k. Scythe. Scurfy. panabing. Scramble. Scuttle. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. ri?a. manglilil¨®k. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). Scum. [scrabl] Ara?ar. Seal. Seal. tumaanan. Mag-away. Kudkuran. Seam. n. sigaw. dudoso. arrebati?a. Pagtatalo. Sea board. Humiyaw. esconder. Alil¨¤ sa kusin¨¤. mangubl¨ª. p¨²tol. pelea. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. n. escribir mal. Scroll. trepar. bung?. tagasulat. tumah?. . [skarf] Ti?a. casco. Eskribano. [scri¨²] Tornillo. M¨¢nunulat. [skal] Cr¨¢neo. manipis. chillar. [sk¨¢lien] Marmiton. adj. sagw¨¢n. pendencia. v. [saiz] Guada?a. malang¨ªb. [sk¨¢rfi] Sarnoso. [scri¨²tini] Escrutinio. Scream. Magdadag¨¢t. Langib. ex¨¢men. [skam] Espuma. [sk¨¢lpcher] Escultura. n. Scrip. Seaport. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. Lilik. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. Scrupulous. [scrab] Belitre. v. [scr¨¦per] Rascador. n. agaw¨¢n. Kumanlong. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. Seam. Sculptor. magyano. kalmut¨ªn. Scrivener. n. Scrimage. Scull. n. Manah?. Bumula. n. Sumulat ng padask¨®l. Scripture. Umagaw. v. n. Kamutin. [s¨ªman] Marinero. v. v. [sim] Hacer costuras. Screen. altercacion. n. Supot. sulwak. sigaw. Scum. M¨¢nanah¨¬. Katkat¨ªn. [scr¨ªvner] Escribano. Scurf. notaryo. Scraper. [scrich] Chillido. tar uk¨ªn. n. sapantah¨¤. [s¨ª bord] Mar adentro. [scr¨ªn] Biombo. takb¨®. v. kumalmot. Siyasatin. [screp] Embarazo. v. [s¨ªport] Puerto de mar. [sk¨¢tl] Banasta. [skoed] Huirse. [screp] Raer. [skafl] Quimera. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. Scrap. kaskas¨ªn. Masama. v. Scribble. [sk¨¢lpcher] Esculpir. Tornilyo. Panghugot ng tornilyo. disputar. mangukyabit. litisin. Daungang-dagat. [s¨¦mstres] Costurera. Scud. Eskultor. ro?oso. Tatak¨¢n. magbabag. kaingay. escribiente. Tumakas. babag. Balumbon. remo corto. Bao (ng ulo).Scrabble. n. [scr¨¢tch] Rascadora. Seaman. [si] Mar. Scratch. n. rasgu?o. [sil] Sello para cerrar las cartas. v. n. mampara. n. n. v. n. n. Sulat na padask¨®l. Scrawl. Kumarimot. [scr¨¢mbl] Disputa. [skam] Espumar. Siyasat. galos. Bayubo.

n. Lul¨¢. [s¨ªdling] Planta de semillero. [sic] Buscar. hichura. n. Tila. [s¨ªsoning] Condimento. alboroto. [s¨¦diuloes] Diligente. Pangalawa. [s¨¦criteri] Secretario. adj. [s¨¦detiv] Sedativo. Pangkatin ng isang relihiyon. adv. juicioso. [s¨ªson] Estacion. Season. [sirch] Investigar. Kalihim. Seduce. n. umakit. n. banco. Tiwasay. [sid¨ªcion] Sedicion. cuidadoso. Paniniyasat. Palaup?. colocar. Katibayan. paglilingid. n. v. Seclusion. Pagtatag¨°. n. asentar. Seasickness. v. sumub¨®. adj. [sicr¨ªcion] Secrecion. [sid] Semilla. [siki¨²r] Seguro. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. [sect¨¦rian] Sectario. [sim] Parecer. oculto. Hinahon. Sea-weed. See. ¨¢ prop¨®sito. Upuan. Secondary. Ilay?. maghanap. salvo. [sid¨¦t] Sereno. [s¨¦cond] Segundo. v. mabait. akma. [s¨¦diment] Sedimento. n. Lum¨¤. Sedentary. [secci¨®n] Secci¨®n. hez. Panahon. Rekaduhan. Sectarian. Kumul?. Ilagay. [siso] Vaiv¨¦n. nakagaganyak. adj. semejarse. [s¨¦condli] En segundo lugar. [s¨ªmli] Propio. adj. [si] Ver. Seduction. K¨¢lihiman. pangalaw¨¢. [s¨ªcret] Secreto. mareamiento. Sedative. [siki¨²riti] Seguridad. [sirch] Pesquisa. . n. v. tag?. Damong dagat. [s¨ªsior] Ribera del mar. halag¨¹e?o. [sit] Situar. separar. n. Punla. tiempo. Lula. [siz] Hervir. v. Lihim. Seclude. n. n. [sid¨¢ctiv] Seductivo. ibukod. Secondly. Seaward. [sidi¨²s] Seducir. inquirir alguna cosa. ocultar. Secure. n. gul¨®. m¨¢kamukha. revuelta. Sumiyasat. separarse. Secretary. n. manghuhul¨¤. M¨¢hawig. Secondhand. [s¨ªsiknes] Mareo. kumita. simiente. Section. [sis¨ªd] Apartarse. Secede. Tumingin. sigilo. Any?. n. makakita. n. adj. rekado. bullir. N¨¢papanahon. [sect] Secta. nagamit na. tahimik. profeta. luklukan. kapanahunan. Seat. Seditious. n. v. nakaaakit. pagtitiwalag. Tagakita. n. Seem. observar. v. v. Seasick. Seat. Sedate. Secretion. v. n. [s¨ªsonabl] Oportuno. v. paghanap. Bahagi. exclusion. n. [sicli¨²d] Apartar. [sicli¨²cion] Separacion. kagul . Seesaw. Seed. n. adv. sazon. Seek. n. siguruhin. calma. sosegado. m¨¢wangis. [sis¨¦sion] Apartamiento. adj. ihiwalay. adj. Seemingly. [s¨ª-uid] Alga marina. Seasoning. Umilag. busca. Segment. Seedling. n. Seductive. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. excluir. [s¨¦condari] Secundario. pagkalul¨¤. punla. lumay?. Ang nagbibili ng punla. adv. pangalawa. adj. [sid¨¢ccion] Seduccion. Seethe. Seer. Sedition. Nakahihikayat. Ikalawa. Tab¨ªng dagat. correspondiente. separacion. sumaliksik. mabuting pagkak¨¢taon. [s¨ªcresi] Secreto. Secrecy. humikayat. [sid¨¦tnes] Serenidad. Sedateness. Binh?. Masipag. iup?. nalulul¨¤. v. Sect. Secession. adj. Latak. Seedsman. Pangpatahimik. manguupat. hikayat. n. [sid¨ªcioes] Sedicioso. iligtas. paghiwalay. Itag¨°. silla. pangpahupa. Sediment. n. adj. Panimpl¨¢. ihiwalay. katahimikan. mot¨ªn. Seasonable. Upat. Mahinahon. Paghihiwalay. Itiwasay. Bahagi ng isang kabilugan. masikap. Security. sumulwak. Secret. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. lagyan ng rekado. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. Pag-ilag. ilingid. Secretaryship. indagar. Sedulous. Bagay. Search. persuasivo. adj. maingat. n. tranquilidad. adj. pag-aals¨¢. n. Second. Ikalawa. Segregate. [sir] Veedor. [s¨ªsik] Mareado. Lihim. [s¨ªming] Apariencia. adj. Itiwalag. ligtas. n. Secret. Umupat. v.Search. war¨¬. Seeming. katiwasayan. Secure. salvar. ilapag. [s¨¦denteri] Sedentario. [s¨ªson] Sazonar. Sa dagat. [siki¨²r] Asegurar. n. Seemly. Panghihimagsik. Season. Humanap. [s¨ªmingli] Al parecer. Manggugulo. [sicr¨ªt] Esconder. condimentar. likmuan. Seashore. n. v. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. humiwalay. pagkakalihim. [s¨¦griguet] Segregar. [sit] Asiento. Larong law¨ªnlawinan. [secondjend] Segunda mano.

Kawal na taga India. Sempstress. paghihiwalay. Seniority. Paglilibing. pagkal¨¢s. desunir. [s¨¦lfish] Egoista. Sequel. n. Katandaan. kal¨¢s. Semblance. Gilid ng pany?. mandar. v. Senate. Seize. entierro. n. pagbubukod. Separate. agarrar. sensible. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. [s¨ªnior] Antiguo. [s¨ªcuel] Secuela. Una. apartar. [sin¨¢iliti] Vejez. adj. Pagtitiwalag. madalang. entendimiento. n. segregado. Sensual. Self. n. kalibug an. magtind¨¢. malay. Senado. voluptuosidad. Sepulture. [sentim¨¦ntal] Sentimental. pigilan. adj. Humirang. Separate. tiwalag. mapagdamdam. Sepulchral. [s¨¦ler] Vendedor. Bihir¨¤. Selection. Sententious. Seminary. pakiramdam. lascivo. kalas¨ªn. ba¨ªt. adj. continuacion. pasya. razon. adj. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. pagka . Nauukol sa libing. n. malibog. karugtong. Tanod. itiwalag. Separable. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. Select. voluptuoso. n. m¨¢nininda. May pakiramdam. [sil¨¦ct] Selecto. Maramdamin. Sentiment. [s¨¦netor] Senador. n. Senseless. secuestro. Senador. [s¨¦mineri] Seminario. [s¨¦parabl] Separable. dictamen. n. pil¨¬. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. [s¨ªcuens] Serie. adj. n. Bunga. n. Seller. adj. Ang nagpapadal¨¢. n. secuestrar bienes. n. [segrigu¨¦cion] Segregacion. Semicolon. Punt¨®'t koma. Kahalayan. adj. despachar. consecuencia. Selfish. adj. Paggigiit ng sarili. Sensuality. adj. [self-lav] Amor propio. [s¨¦lfishnes] Egoismo. [separ¨¦cion] Separacion. pakiramdam. f¨²nebre. magsug¨°. [self] Mismo. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. Self-love. Hirang. b¨¢unan. Sensation. adj. [s¨¦nder] El que env¨ªa. adv. escogido. [s¨¦nsibl] Sensible. [s¨¦net] Senado. kamkamin. [s¨¦ntens] Sentencia. Hawakan. Paghuli. Sell. any?. [siz] Asir. [sens] Sentido. Select. maramdamin. Libingan. [sel] Vender. Sender. [s¨¦mstres] Costurera. [s¨ªpulker] Sepulcro. apariencia. frase. Septennial. pagkamkam. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. pagtitiwal ag. bantay. Magpadal¨¢. n. Senator. n. Tagapagbil¨ª. ulirat. Wangis. pananalita. n. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. pumil¨¬. hulihin. Ihiwalay. Hatol. sentido. separacion. [s¨¦ntinel] Centinela. walang ulirat. n. Sepoy. Senior. n. v. Sentry = Sentinel. libog. Paghirang. hichura. Damdam. dak pin. [sept¨¦mber] Septiembre. n. Karamdaman. [sem¨ªcolon] Punto y coma. n. Sensible. sensitivo. Walang pakiramdam. Septuagenary = Septuagenarian. n. Hiwalay. privado de sentido. Pag-ibig sa sarili. Sentimental. n. Palal¨°. [s¨¦paret] Separar. [sept¨¦nial] Siete?al. pakinabang. adj. n. Paghihiwalay. n.Segregation. Separation. mag-utos. Sentinel. ancianidad. Nauukol sa katandaan. Setyembre. ensimismado. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. Sense. Pagkakadugtongdugtong. pagdak¨ªp. v. anciano. propio. Senility. n. [s¨¦nsles] Insensible. May taglay na aral. Rin. [s¨ªnail] Senil. Sentence. M¨¢nanah¨¬. n. matanda. v. [s¨¦paret] Separado. n. Senile. adj. [sep¨¦ltiur] Sepultura. n. N¨¢ihihiwalay. Seizure. [sil¨¦ct] Elegir. [s¨¦ldom] Raramente. Damdam. September. [s¨¦nchiual] Sensual. Selfishness. May gulang na pitong pung ta¨®n. Selvage. n. Send. [send] Enviar. Septuagenarian. adj. tagapaglak¨°. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. Sensitive. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. mapaggiit ng sarili. segregar. [sil¨¦ccion] Seleccion. Magbil¨ª. Seldom. sepultura. ibukod. escoger. [sip¨²lcral] Sepulcral. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. v. maglak¨°. [s¨¦ntiment] Sentimiento. adj. n. pagpil¨¬. [s¨ªziur] Captura. Sequence. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. sarili. [s¨¦mblans] Semejanza. n. Sepulchre. n.

. [sir¨ªn] Sereno. sosegado. la sexta parte de un c¨ªrculo. [sicu¨¦ster] Secuestrar. Sever. adj. adj. n. [s¨¦rvant] Siervo. malala. Lab¨ªng pit¨®. [serf] Siervo. Serious. vileza. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. [s¨ªroes] Seroso. n. particion. varios. Ilwego. M¨¢nanan¨¬. [s¨¦sion] Junta. secuestracion de bienes. Sextuple. porm¨¢l. adj. ibukod. Pit¨®. bajo. lumubog (ang araw). Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. adj. [secuestr¨¦cion] Secuestro. Seventieth. maliwanag. establecer. ihiwalay. Pagkalalake ¨® pagkababae. acuoso. Kahamakan. Nauukol sa serap¨ªn. adj. [s¨¦ver] Arrancar. [set¨ª] Canap¨¦. n. formal. [s¨®er] Costurera. Serenity. Sermon. pagtibay in. [s¨¦rvis] Servicio. [setl] Colocar. mabab¨¤. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. n. alil¨¤. n. mabigat. Serap¨ªn. Pangangamkam. ibp. kaalipinan. n. v. fijo. Session. n. [setl] Esca?o. Settee. anghel. n. Kasunod. Sermon. Paninilbihan. apartar. [s¨¦ventin] Diez y siete. [siv¨¦riti] Severidad. adj. claro. May anim na pung ta¨®n. Set off. Pagtanggal. Sewer. n. n. Sevenfold. Sarhento. v. Settle. Set. Malagnaw. esclavitud. Mak¨¢pito. adj. n¨¢tatakd¨¤. sacar. Service. Set. Seven. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. guarnicion. angel. [s¨¦csiual] Sexual. adj. Mahabang likmuan na may sandigan. Severance. Serpent. Kumamkam. tahimik . adj. [s¨¦cstant] Sextante. pagkaalipin. Malubha. Sex. adj. Serve. Maglagay. [s¨¦rvil] Servil. t¨¢hanan. masung¨ªt. [s¨¦tler] Colono. Mapaglingkod. criado. n. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. lijar. [s¨¦ven] Siete. Seventeen. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. asegurar. Settler. matibay. Maglingkod. Ilagay. Nauukol sa ahas. n. katahimikan. Makaanim na p?. mahinahon. Lingkod. [s¨¦veral] Diversos. Ahas. Sergeant. itatag. [s¨ªriis] Serie. [s¨¦rdchent] Sarjento. Ilan. Mahigpit. conj