Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

Ul?. n. adv. n. kaadwaan. Dalamhat¨¬. Dumaluhong. antiguamente. kayamanan. Kasaganaan. Laban. m¨¢bunton. Afoot. Afflux. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. agregado. Afflict. Tinipon. tanda. N¨¢sabi. proveer. [agl¨®meret] Aglomerar. insulto. v. N¨¢una. [¨¢fliuens] Abundancia. [¨¢guet] ¨¢gata. Sa parang. adv. Affront. [af¨ªrmativ] Afirmativo. [agrigu¨¦cien] Agregacion. Kaapih¨¢n. [af¨ªcs] Afijo. Aggressive. Lak¨¢d. adj. otra vez. de nuevo. sa harap. lumubha. ipamukha. [¨¢ftermaz] Reto?o. adv. [¨¢fteruard] Despues. Gumitl¨¢. Affluence. magtaan. Affray. [afr¨¢it] Aterrar. n. Panibago. adv. [¨¦dched] Viejo. Bumigat. Afterwards. [agr¨¦siv] Ofensivo. adj. mul?. n. Noong una. v. adv. lait. adj. enfrente. After. Pagbigat. Magulang matanda. atemorizar. nagniningas. Affright. [¨¢fl?cs] Confluencia. n¨¢banggit. n. Aggregation. bumu?. asalto. Pagkahinlog. Nagpapatunay. n. Aged. Aggressor. Aggression. [af¨®r] ¨¢ntes. v. [afirm¨¦cien] Afirmacion. n. Agglomerate. [af¨²t] ¨¢ pie. Patotoo. opulencia. Aggrandizement. Sagan¨¤. [afr¨¢it] Terror. [af¨ªrm] Afirmar. Mapisan. Sindak. Gitla. Agent. [egu¨¦nts] Contra. Afire. [agr¨ªvans] Agravio. [afl¨ªccien] Afliccion. dati. mul?. Nakalutang. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. Aghast. hapis. Hapon. v. Afore. [agr¨ªv] Apesadumbrar. Magpasama ng loob. primero. Afloat. Aggress. Afresh. injuria. tumipon. Lusob. espanto. n. [¨¢fteruards] Despues. Aggregate. idugtong. dumadaluhong. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. Pagkatapos. Dumalamhati. n. n. Magpatunay. [¨¦dchent] Agente. Afternoon. adj. Afortime. kabunyian . exaltar. [agr¨¦sion] Agresion. patunay. [¨¢gravet] Agravar. Pagtatagp? ng dalawang ilog. prep. adj. adj. Aggrandize. adv. Afraid. [afr¨®nt] Afrenta. n. [agr¨¦sor] Agresor. [afr¨¦] Asalto. v. adv. adj. Pagkatapos. sa lwal. magkadagandagan. gumulat. Nagliliyab. Kabuoan. [afr¨®nt] Encararse. Aft. pagtitipon. incorporar. adv. Magtipon. away. Affright. Sa gaw¨ªng likod. Against. mayaman. [aflict] Aflijir. elevacion. Affirm. adv. Aggravate. [¨¢fternun] Tarde. [¨¢griguet] Agregado. opulento. [ag¨¢st] Horrorisado. n. [agr¨¦s] Acometer. Affix. Aforesaid. espantar. Aggrieve. [¨¢griguet] Agregar. noong a raw. Again.Affinity. [af¨®rsed] Susodicho. Magpalak¨ª. v. n. Pasulyapsulyap. binu¨®. [¨¢fliuent] Abundante. Supling. Agate. Isugpong. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. susto. Agape. Mapatutunayan. n. n. adv. Affront. kasama. [¨¢grandaiz] Engrandecer. [af¨®rd] Dar. paglubha. adv. n. [agrav¨¦cien] Agravacion. n. n. Nakasasak¨ªt. [¨¦dchensi] Agencia. [edch] Edad. Pamukha. dugtong. [egu¨¦n] Otra vez. ul?. Afield. Kalakhan. paglala. magpahirap. pagmura. tumakot. Affliction. [aft] A popa. lakih¨¢n. Age. Affirmative. pagpipisan. lumala. Affix. adv. magpatibay. combate. Sugpong. Aggregate. insultar. Afterward. [af¨ªniti] Afinidad. [¨¢griguet] Coleccion. [efr¨¦sh] De nuevo. k¨¢tiwalaan. v. pagkabilang na kamag-anak . Aggravation. [¨¢fter] Despues. gulat. n. [af¨ªcs] Anexar. Pangasiwaan. v. Aftermath. [af¨®rtaim] En otro tiempo. anciano. part. adj. Affluent. Pagkatapos. datihan. Tak¨®t. [af¨ªld] En el campo. [efr¨¦d] Amedrentado. salakay. . Gulang. n. v. n. Aggrievance. Magbigay. parentesco. n. Agency. Ang dumadaluhong. Pagbuo. v. v. [agu¨¦p] De hito en hito. pas. magbuny?. v. Affirmable. lumait. Magpamukha. lumulusob. Aggregate. Katiwal¨¤. Affirmation. [af¨¢ir] Encendidamente. Afford. Daluhong.

maghirap. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. walang sadya. Maghingal?. v. sa nas¨¤. sa harap. kaayaaya. katulinan. Agricultural. Agonize. Umantak kumirot. n. Ibilad. Agree. Albeit. Nakalulugod. Tumulong. Tagaudyok. adv. [alam¨®d] A la moda. adv. Aliwalas. n. encallado. Sak¨ªt. bien que. n. Ngiki. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. auxiliar. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. magpakilo s. [adch¨ªliti] Agilidad. n. mover. [agr¨¢und] Varado. [¨¦mles] Sin objeto. [¨¢goni] Agon¨ªa. [al¨¢rm] Alarma. [alb] Alba. [ak¨ªmbo] Corvo. n. adv. n. adv. pumayag. [adchit¨¦cien] Agitacion. [?r] Aire. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. Air-pump. maglubha. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. Baluktot. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. n. [al¨¢rm] Alarmar. gayon man. Ah! ah¨¢! Ahead. Maliks¨ª. Bantayan. Na. [al¨¦t] Posteriormente. Alarm. lumigalig. gaan ng katawan.. marapat. lumuglog. [al¨¢nd] A tierra. iyangyang. [ed] Ayuda. adv. Sa lup¨¤. adv. v. mas alla. Alas. n. pag-alog. Aim. maligay¨¤. n. n. upuan ¨® bangk?. Agoing. Agitation. Airgun. adv. Agitator. Agreement. Ajar. n.Agile. Relos na panggising. Nakabukas ng kaunt?. [agric¨²ltiur] Agricultura. abuloy. gumulat. Batingaw na pamukaw. avante. [ail] Nave de una iglesia. Ago. [agr¨ªebli] Agradablemente. kawangis. Magpagib¨ªk. Nakalulugod. sunod sa moda. Alacrity. n. ¨¢ la ventura. n. n. [¨¢labaster] Alabastro. contrato. Alarm-watch.. tumulto. int. paghihirap. Akimbo. Agility. k¨¢yarian. Hinggil sa hangin. adj. en accion. Agitate. Agreeable. hapd?. dolor. ligoy ng tugtugin. Airiness. Kadug?.. Umuga. anomang pangyarihan. handa na. n. Aimless. adv. ej. [¨¢rines] Ventilacion. [?m] Apuntar. sumak¨ªt. adj. Aid-de-camp. Ayudante de campo. Aland. n. tagayugyog. Walang tungo. v. Ah!. Sa ab¨¢. sa un ah¨¢n. buen humor. Ail. hala. Sadsad. Airy. [ag¨®g] Con deseo. asustar. conveniente. sobresalto. n. adj. Pagsasaka. [¨¢dchil] Agil. adj. [egr¨ªebl] Agradable. antak. n. umabuloy. sayad. [el] Indisposicion. [¨¢dchiteit] Agitar. perturbar. Ague. Alarm-bell. Agriculture. Aid. [agric¨²ltural] Agricultural. umalog. walang pak ay. Dumalamhat¨¬. Tudla. convenir. babal¨¤. yumugyog. [egr¨ª] Concordar. adv. adv." Agog. n. [el] Afligir. afliccion extrema. puesto de aviso. [¨¦rgan] Escopeta de viento. pagpapakilos. K¨¢sunduan. n. pagluglog. Hangin. kamag-anak. [?r] Airear. Alamod. ligero. paglinang. int. Aground. H¨ªngahan. Ake. [eg¨®ing] A punto de. [¨¦lment] Dolencia. v. gulat. dispuesto ¨¢. [eg¨®] Hace. bumagabag. gaan ng loob. n. Alarm. [?m] Punteria. Sa nais. Sa k¨¢tapustapusan. [¨¢lbit] Aunque. Sulamb?. Pag-uga. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. gul¨®. v. pasillo. n. ?ay! Alate. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. [a] ?Ah! ?ay!. Kaliksihan. Aim. n. Kasayahan. Airhole. Alarm-post. Tulong. hal. kawiliwili. Aid. [ed] Ayudar. [al¨¢s] ?Ay!. adv. adj. [egr¨ªment] Convenio. n. Tumudla. [ej¨¦d] Delante de otro. interj. Ayon sa ugal¨ª. Pagib¨ªk. Alarm-clock. Agreeably. Relos na panggising. "hace mucho". daan sa pagitan ng d alawang taludtod. Paghihingal?. secar. sak¨ªt. [?r-pamp] Bomba de aire. Akin. [¨¦rjol] Respiradero. v. Air. Alabaster. n. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. auxilio. kirot. adj. Nauukol sa pagsasaka. . umapunt¨¢. [adch¨¢r] Entreabierto. adv. Damdam. Alb. Alabastro. kahit. molestar. [adchit¨¦tor] Agitador. v. Bukang-liwayway. "malaon na. [ec] Sentir un dolor agudo. n. patuyuin. Kaunt? na. ala. Sulong pa. Umayon. por la proa. v. Agony. Bagaman. v. Air. [al¨¢rm-post] Atalaya. Escopeta de biento. Aisle. lijereza. Ail. [¨¦ri] A¨¦reo. Ailment. pagbubukid. matulin. [al¨¢criti] Alegr¨ªa.

adj adv. [abi¨²men] Alb¨²men. [¨¢lderman] Regidor. Porbida (sumpa). n. Tumutol. v. Alife. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. [al¨¢ians] Alianza. Kasund? kakampi. [el] Cerveza. v. Album. [al¨¦ment] Alivio. extranjero. Alcohol. . alijeramiento. adv. Pagkain. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. adj. [¨¢liment] Alimento. Alderman. [al¨ªviet] Aliviar. [el¨¢ik] Igualmente. magtadhana. [al¨¦] Aliviar. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. n. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. adj. [alivi¨¦cien] Alivio. adj. Lansangang mapunong kahoy. Alliance. n. Paglilipat sa iba. Alive. Allegiance. Alienation. Allspice. Alcove. Alibi. Palayaw. [al¨®i] Ligar. adj. n. [al¨¢it] Descender. Ginghawa. bu?. paw¨¤. alijerar. gumagalaw. licencia. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. adj. adj. seduccion. [¨¢lcohol] Alcohol. Alimentary. umib¨ªs. Pagtatapat. n. Pag-uukol. Allay. sa ibang paraan. Hal?an. [ali¨²d] Aludir. activo. magpahintulot. [ol] Todo. Allegoric. repartimiento. Alloy. Allude. adj. [al¨¦mbic] Alambique. n. may sind¨ª. gayon din. Talinghagain. Ilipat sa iba. Alias. kagaya. k¨¢yarian. Alien. [al¨¢uans] Permiso. Al¨°. Pumayag. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. Alligator. n. [¨¦lias] Alias. Algebra. n. [al¨¢if] Por vida mia. [al¨¦rt] Alerta. adj. pagbab ahagi. Kawangis. [¨¢legoraiz] Alegorizar. All. declarar. [al¨ª] A sotavento. [al¨®tment] Asignacion. magpatunay. n. enteramente. Pagpapatunay. Nakapagpapalakas na pagkain. Put¨¬ ng itlog. taganas. [ali¨²r] Alagar. [ol] Del todo. union. handa. n. Alienate. kaisa. vigilante. isalin sa iba. Alleviate. Maingat. All. Alimental. n. Allotment. Aliment. fidelidad. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. Talinghag¨¤. lubos. hal¨®. [ol-nait] Toda la noche. mezclar. Umigi. Bumanggit. [ali¨²rment] Halago. n. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. gaan. All-night. Alkohol. n. Allow. Allied. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. [al¨¢id] Aliado. Mag-ukol. All. maagap. Allegorize. Lahat. Bwaya. Buh¨¢y. mataas na karunungan sa pagbilang. igi. [alegu¨¦cien] Alegacion. n. n. [al¨¦dch] Alegar. n. n. [¨¢libai] Coartada. trasferir. v. Albumen. [aliter¨¦cien] Aliteracion. Lumusong. [al¨¢uabl] Admisible. Allegation. n. [al¨¢iv] Vivo. Alembic. [alim¨¦ntari] Alimenticio. Ginghawa. [¨¢lbum] Album. nagliliyab. [aligu¨¦ter] Caiman. Lah¨®k. [al¨ªdchians] Lealtad.Album. Ale. [al¨®i] Liga. [al¨®t] Asignar. ardiente. Alight. Alligate. mananggalang. Masustancia. Allegory. [alim¨¦ntal] Nutritivo. [elien¨¦cien] Enajenamiento. [¨¢liguet] Ligar. adj. Mapapayagan. n. adv. v. mitigar. n. v. n. lahukan. n. n. pagtatadhana. apaciguar. Allege. Alike. [al¨¢u] Conceder. Allure. permitir. Punong bayan. n. v. alucinar. Tinatalinghag¨¤. Serbesa. liga. Nagniningas. tutol. banggitin. Pahintulot. n. tumahimik pumayap¨¤. v. confederado. Alight. v. Allowance. bumaba. kapahintulutan. adj. ¨¢lhebra. Alee. iba. Kalahatan. alegato. v. Alley. v. [alc¨®v] Alcoba. Allot. [olsp¨¢is] Especias. adv. v. adv. Alert. [¨¦lien] Extra?o. Tinatalinghag¨¤. gaya nito). Allayment. kabuoan. n. alimenticio. n. humimok. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. guminghawa. K¨¢sunduan. Umal¨°. Alloy. adj. [al¨¢it] Encendido. atar una cosa con otra. himok. Allowable. Magdamag. [¨¦lienet] Enajenar. katulad. Alleviation. Allegorical. pulos. Alliteration. bajar. magpahayag . hib¨° day¨¤. n. Pagtaliin. Especias (pamint¨¢. All Saints day. Tagaibang lup¨¤. Bo?. Sil¨ªd. Guminghawa. sinamuno at ibp. Alak¨¢n. v. [¨¢legori] Alegor¨ªa. Allurement. gumaan. mezcla.

Creador. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. v. parati. v. Amass. Amalgam. n. nakaiiba. Lag¨¬. n. Amazement. gulat. Alone. taga n¨¢s. ¨ªisa. Na. Almoner. Alt¨¢. adj. kalendaryo. adv. altura. [al¨¢i] Aliado. [altern¨¦cien] Alternacion. Sa ibaba. pasmo. nag-¨ªisa. [¨®lwes] Siempre. [¨¢msgiver] Limosnero. [¨¢lfabet] Alfabeto. Paglilimos. Bagaman. seductivo. Amateur. [alt¨¦rnet] Alternativo. Pagkasindak. asombro. Ab¨¢kada. Makapangyarihan sa lahat. Lim¨®s. Amalgamation. adv. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. Alphabet. adv. Antes del medio dia. v. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. Almighty. Amalgamate. adj. May kabiglaanan. Almighty. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. Pagbabago. [el¨®n] Solo. . solitario. n. n. [al¨¢i] Hacer alianza. n. tang¨¬. adv. (ante meridiem). [am¨¦z] Espantar. Dyos. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. v. adv. Alterable. [am¨¢s] Acumular. n. Lahatlahat. n. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. Magbunton. palag¨¬. Nakababago. recio. Along. [am¨¦z] Espanto. Bumago. todopoderoso. man. din. n. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. n. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. [¨¢matiur] Aficionado. kakamp¨ª. kulukut? ¨® lar?. [am¨¦n] Con vehemencia. [alt¨¦rnet] Alternar. Alternate. [el¨¢ud] Con voz fuerte. n. Bahay-ampunan ng mahihirap. v. n. Aloud. damban¨¤. Almendras. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. [olm¨¢iti] Dios. Mapagbigay-lim¨®s. Alway. M. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. Humalili. Almanac. [el¨²f] Lejos. Alter. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. [¨®lso] Tambien. [amab¨ªliti] Amabilidad. de lejos. Kagandahang-loob. Aloof. todo listo. Lag¨¬. [am¨¢lgamet] Amalgamar. mezcla de diferentes metales. n. n. Alms. n. del todo. Almond. [¨®lmost] Casi. Pun¨° ng pil¨¬. [al¨®ft] Arriba. Altogether. [oldz¨®] Aunque. confederado. pulos. [ams] Limosna. Alphabetic. Almond-tree. Alterant. Kasund?. kaawang gawa. tinig na malak¨¢s. [am¨¢sment] C¨²mulo. Sa gaw?. n. naiib¨¢. gitla. Buhat sa malay¨°. [al¨®] Abajo. Almost. salansan. cerca de. Always. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. [ali¨²sion] Alusion. mudar. Ayos sa titik. [¨¢mond] Almendra. Ally. adj. Alongside. n. Tawas. n. Almsgiving. [olm¨¢iti] Omnipotente.Alluring. Ally. Aloft. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. adv. abecedario. Almanake. kataasan. Amanuensis. manggulat manggitl¨¢. Taas. umiba. Amability. [olr¨¦di] Ya. Ayos sa titik. [el¨®n] Solamente. pagkagulat. Sigaw. [am¨¢lgam] Amalgama. pil¨¬. rin naman. adv. Amaze. sobre. [¨®lterant] Alterante. [¨®lter] Alterar. [olter¨¦cien] Alteracion. Alow. pagiib¨¢. [¨¢lmanac] Almanaque. [¨®wl] Siempre. Halinhinan. May-kapal. n. palag¨¬. Halos. sa hinabahab¨¤. handa na. [el¨®ng] A lo largo. Alone. caridad. n. Already. Sa gawing tab¨ª. adv. n. Sumindak. Allusion. vez. din naman. [elongs¨¢id] Al lado. adv. reciproco. Although. Altar. Alternate. Nakahahalina. Tagapagbigay ng lim¨®s. [¨¢ltar] Altar. conj. prep. Amassment. adj. n. mudable. adv. [¨¢lum] Alumbre. adj. [¨¢lmoner] Limosnero. Sindak. Alternation. n. Bathal¨¤. Amaze. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. Amain. Alteration. Nababago. adv. Almsgiver. adv. adj. sa ibabaw. pagkagitla. paw¨¤. Alphabetical. adj. v. n. parati. Naman. ibahin. Also. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. adv. Paghalili. [am¨¦sment] Espanto. [¨®lterabl] Alterable. parapara. n. baguhin. Bunton. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. hal¨ªhalil¨ª. magsalansan. Lamang. Almshouse. kahalihalina. turnar. tayog. adj. Alum. agrado. A. amontonar. Sa itaas. aterrar. Altitude. n. malapitlapit. turno. monton. rin.

Amongst. Amenable. reforma. n. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. [¨¢mbl] Amblar. Ambient. Amble. Amatista (isang mahalagang bat¨®). n. [em¨¢unt] Importar. Amphibious. Mapagpita. [am¨¦ndabl] Reparable. [amb¨ªcien] Ambicion. [am¨¦ricanism] Americanismo. pagbuti. Pita. harang. sa gitna ng. [¨¢moroes] Enamoroso. (babaing malakas at may ugaling lalaki). [¨¢mbient] Ambiente. ascender. [amb¨ªcias] Ambicioso. Pagkaamerikano. Ambitious. kamalian. prep. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. Sa gitna ng. n. Sugong babai. Sala. Kapatawaran. n. adj. umabot. n. malawak.Amazon. n. v. en medio de. bumago. mairugin. lub¨®s na paglimot. [amb¨¢sador] Embajador. n. Amazonian. Alinlangan. erradamente. [am¨®niac] Amoniaco. n. [¨¢mbush] Emboscada. n. [¨¢miti] Amistad. [¨¢micabl] Amigable. Amper. [am¨ªd] Entre. [amaz¨®nian] Guerrera. [am¨¦nd] Enmendar. Magkahalaga. n. Humab¨¢t. adj. Ampliation. Kagantigan. prep. v. Salar¨ªn. [ami¨²nicien] Municion. Ambuscade. Amendable. n. [¨¢mfibias] Anfibio. [am¨ªdst] Entre. Habat¨ªn. [¨¢mbush] Embuscar. Ambush. magandangloob. magkabikabilang kahulugan. Amend. [¨¢mplifay] Ampliar. n. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. taga Am¨¦rika. v. [¨¢mason] Amazona. Ameliorate. adv. [¨¢mbulans] Ambulancia. Pagkabago. Ambulance. kagandahang-loob. y adv. Amasona. ¨¢langanin. amistoso. n. [am¨ªs] Culpa. n. Amid. adj. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. Amends. Panginorin. esposa del embajador. pangkuha ng may-sakit. Ammoniac. Amity. n. Kalakhan. y n. adj. en medio de. gand¨¢. [amiab¨ªliti] Amabilidad. pulbur¨¢. Amount. Hab¨¢t. American. Ambassadress. [am¨¦niti] Amenidad. [¨¢mbit] ¨¢mbito. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. Amphitheatre. nananagutan. Ambush. Sa pagitan ng. v. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. Amen. adj. mapaghangad. Amoniako. umabat. lakh¨¢n. as¨ª sea. [ampli¨¦cien] Ampliacion. prep. Ambulansiya. v. Amerikanuhin. n. [amb¨¢sadres] Embajadora. Amicability. may pagkakamal?. compensacion. Amidst. [am¨¦rican] Americano. [¨¢mbusked] Emboscada. Pakikipagkaibigan. [¨¦men] Amen. Paggaling. siya nawa. Ambit. adj. Munisyones. [¨¢mper] Tumor. confuso. kabayaran. n. Malawig. Americanism. extendido. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. [¨¢mezist] Amatista. magsusog. Kagandaban-loob. adj. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. Amicable. Sug¨°. n. adj. [em¨¢ngst] Entre. sumapit. [am¨ªs] Culpable. Ambiguity. Umib¨¢. kalahatan. Amiable. v. v. adj. harangin. May pagkakasala. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. apasionado. maaayos. d? kawasang hangad. [americ¨¢naiz] Americanizar. [am¨ªnabl] Responsable. [am¨ªs] Culpablemente. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. [em¨¢ng] Entre. Ambassador. Ambuscade. extender. Magpagaling. carbunclo. Amendment. . falta. Am¨¦n. Amount. adv. arag-arag. sugong kinatawan. Amnesty. [¨¢mpel] Amplio. adj. Amber. abat. Amble. embahador. Paligid. Ambar. n. Amiability. [amicab¨ªliti] Afecto. Ammunition. Ambiguous. Among. prep. y adv. n. amistad. Sa pagitan ng. magpabuti. Ambition. n. Sa gitna ng. Amethyst. Halag¨¢. Amiss. [¨¢mber] Ambar. Amenity. [am¨¦nds] Recompensa. Amorous. Hab¨¢t. Amelioration. n. Amiss. criminal. Pagkakaibigan. Babaing mangdid igma. v. Amiss. n. adj. Magiliw. Naaayos. n. kaligayahan. n. n. Amplify. sa gitna ng. asawa ng sugong lalaki. Palawigin. mal?. [em¨¢unt] Importe. Amerikano. n. adj. Kaibig-ibig na asal. kalawigan. [am¨¦ndment] Enmienda. Americanize. Nananagot. n. Masintahin. kabuoan. Mapagkaibigan. adj. [¨¢mnisti] Amnistia. palibot. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. [¨¢miabl] Amable. Bukol. Ample. [am¨ªlioret] Mejorar. confusion. Anfiteatro.

Galit. maglibang. Mahulog ng sinipete. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. At. pinanggalingan. init. lik?. ang namim ngwit. Lah¨¬. n. adj. [anat¨®mical] Anat¨®mico. una. Lawig. Isalin sa wikang ingl¨¦s. [an¨¢conda] Boa. [¨¢nalaiz] Analizar. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. [¨¢narc] Anarquista. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. kahuwad. adv. [endch¨¦lic] Angelical. mukhang angh¨¦l. conj. [¨¢nsestral] Hereditario. [ami¨²sing] Divertido. abuelos. in¨ªt. n. . K¨¢nunuan. Anatomical. [ampiut¨¦cien] Amputacion. Kahawig. Halubaybay. [¨¢miulet] Amuleto. [ami¨²s] Entretener. May pagkagalit. Angrily. pinagbuhatan. uno. Amputate. may pagiinit. Anguish. art. 't. nauukol sa k¨¢nunuan. pagsur¨¬. sumur¨¬. n. Angh¨¦l. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. Amuse. n. adj. [¨¢ng¨¹ish] Pena. Angry. [¨¦ndchel] Angel. hechar las anclas. Ancestral. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. Analogous. pagkakahuwad. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. n. adv. enojar. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. n. n.Amplitude. el sitio ¨® lugar para anclar. [ami¨²sment] Diversion. Nakaaaliw. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. Anachoret. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. m¨¢mimingwit. Anchorage. n. Angel. n. [¨¢narkist] Anarquista. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. divertir. [¨¢mplitud] Amplitud. Anecdote. [¨¦ncient] Antiguo. Saw¨¢. Angle. adv. kant¨®. Anarchist. Angelic. ab¨®t. n. n. excomulgar. v. Angler. Parang angh¨¦l. adj. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. adj. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. [¨¢nguer] Iritar. Ancestry. [¨¦ncient] Antiguo. [an¨¢logas] An¨¢logo. adj. Anaconda. Gal¨ªt. n. Amply. Anting-anting. anclar. n. [¨¢nk?r] Ancora. Anchor. Anarchy. v. Analysis. angustia. [an¨¢zema] Anatema. v. And. Anatomy. bumingw¨ªt. Anew. Magalit. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. una. adj. n. Analyse. d¨¢lita. Nakasinipete. May kalawigan. mag-init. dati. excomunion. [¨¢nsest?r] Predecesores. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. n. kasaganaan. [an¨¢lisis] Analisis. laon. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. v. bingw¨ªt. v. [andch¨¦lical] Angelical. Anglicize. [¨¢mpli] Amplimente. [¨¢mpiutet] Amputar. Tagapamingw¨ªt. Ancient. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. hapis. lum¨¤. Kahirapan. Parang angh¨¦l. Isa. Sumumpa. c¨®lera. ul?. l¨ªbangan. [¨¢nk?r] Ancorar. Angle. Anger. v. ulit. Paglilitis. [endchel-laik] Angelical. Matanda. n. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. Sumpa. sawo. n. enfadado. hirap. Panibago. Anathema. adj. n. v. n. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. bago. [¨¢ngri] Col¨¦rico. Anchored. [an¨¢coret] Anacoreta. Anger. [¨¢necdot] An¨¦cdota. v. [end] Y. [en] Un. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. Mag-aliw. abundancia. [¨¢nkerd] Anclado. Lumitis. n. nauukol sa angh¨ Angel-like. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. Anathematize. Mamingw¨ªt. Analogy. n. [¨¢nglican] Anglicano. ¨¦. n. Ancestor. esquina. n. May pagkabalasik. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. Angelical. adv. [¨¢nkeredch] Anclaje. Sulok. Anglican. Amuck. adj. Amusement. Ancient. tagabingwit. mul?. n. adj. extension. Amputation. adj. mukhang angh¨¦l. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. nakalilibang. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. Anchor. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. Amulet. n. Sinipete. nauukol sa angh¨¦l. pasatiempo. Unang tao. Anarkista. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. Pagkakahawig. adj. [am¨¢k] Furiosamente. Amusing. adj. Analytical. An. [¨¢nguer] Ira. [ani¨²] De nuevo. ¨¢liwan. ca?a de pescar. Anchovy.

Announce. n. rencor. Angularity. adj. [¨¢nkl] Tobillo. ka walan ng ayos. Lumipol. viveza. mana . Yumamot. n. Annually. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . sugpong. Lip¨®l. [an¨¢unsment] Anuncio. bubayin. [an¨¦x] Anexar. Pagbabalita . Dugtong. Anil. Animosity. [anim¨®siti] Animosidad. aviso. todas las noches. Ankle. Anibersaryo. Ang ukol sa panulok. Anise. adicion. v. v. n. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. n. [ana¨ªjilet] Aniquilado. [¨¢nser] Responder. adv. [anim¨¦cien] Animacion. [ana¨ªjilet] Aniquilar. [an¨®melas] An¨®malo. magpahiwatig. maliks¨ª. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. Hayop. Yamot. kaugpong. [an¨¢uns] Anunciar. publicar. [an¨®yans] Molestia. Paglihis sa palatuntunan. [ann¨²iti] Anualidad. n. Anights. Buh¨¢y. Answer. Annunciation. v. Another. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. Annul. adj [anim¨¦ted] Vivo. v. Aniseed. makagalit. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. corresponder. [¨¢nimet] Animar. Tumbong. lathal¨¤. m¨¢miya. saka. An¨ªs. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. ikabit. Anomang aklat. [an¨®nimos] An¨®nimo. n. [¨¢nniual] Anual. [anguiular] Angular. n. tumugon. distinto. Magbalit¨¤. [an¨®int] Untar. n. invalidar. Pakikipag-alit. wala sa ay os. Anniversarily. adj. Ta¨®n-ta¨®n. n. animado. n. [¨¢nals] Anales. [ann¨®y] Molestar. ungir. Annex. [?n¨¢its] De noche. Announcer. Annihilation. v. n. Buto ng anis. promulgacion. [an¨®meli] Anomal¨ªa. infundir alma. Announcement. gany¨¢k. Animated. juntar.Angular. Annual. [en¨®dzer] Otro. n. Buh¨¢y. lumigalig. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. Pagkalipol. puk awin ang loob. Annex. Annular. adj. Idugtong. [ann¨²l] Anular. pagtatanim. makainip. kaliksihan. may k¨¢lulwa. [¨¢nodain] Anodino. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. Annexation. animado. [an¨®melism] Anomal¨ªa. Annual. adj. publicador. n. irregularidad. Anonymous. [¨¢nisid] Simiente de anis. [an¨¦x] Aditamento. walang pangalan. paliksih¨ªn. ligalig. luego. kakab¨ªt. diferente. Anomaly. pahayag. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. Animal. Anomalous. T¨¢unan. pagmam asamang-loob. Gabigab¨ª. incomodar. [anguiul¨¢riti] Forma angular. Animation. [an¨¢uncer] Anunciador. reunir. v. Anon. kaib¨¢. wasak. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. isa pa. al instante. irregularidad. n. n. mala voluntad. nagtatagal ng sangta¨®n. [¨¢nniual] Anual. Ang di pagsunod sa palatuntunan. magwasak. n. adj. v. Annoy. Tila singsing. ser responsable. Balit¨¤. Anniversary. n. [¨¢nis] Anis. pagpapahiwatig. Anodino. anexo. Anodyne. maglathal¨¤. Annuity. Sumagot. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. adj. v. Animate. maliks¨ª. Magbalit¨¤. Bukong-bukong. [¨¢nil] A?il. Bumuhay. Agad. renta vitalicia. adj. Animate. [¨¢nimet] Viviente. bagabag. pah watig. Anoint. n. Annihilate. d? kilala. maghayag. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. Pagkaganyak. Anyong panulok. [¨¢nniuali] Anualmente. Annunciate. Anneal. Karugtong. [¨¢nimal] Animal. Walang lagda. adj. Annihilate. pagdaka. n. Tagapagbalit¨¤. pagkawasak. n. n. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. [¨¢nniular] Anular. pagtatanyag. anyongsingsing. [annecs¨¦cien] Annexion. v. [aniv¨¦rsari] Aniversario. isugpong. adv. bum agabag. Annus. n. irregular. D? pagsunod sa palatuntunan. adv. proclamacion. Annals. [¨¢nunciet] Anunciar. Pahiran ng langis. karakaraka. [an¨®n] Presto. [¨¢nnus] Sieso. Anomalism. advertencia. n. Iba. Annoyance. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. Ta¨®n-ta¨®n. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. v. dia que se celebra cada a?o. pagsauliing-loob. adj.

rivalidad. Ant. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. Anterior. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. gamot na laban sa lason. n. [antip¨¢scal] Antepascual.. n. lum¨¤. v. gumanti ng loob. [ant¨ªsident] Antecedente. grotesco. [ant¨ªcueted] Anticuado. lum¨¢. Kansel. Umagap. oposicion. Anthem. Antagonize. Anticipation. Ant¨ªkristo. Bagay na d? napapanis. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. kalaunan. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . magaspang. adj. Antiseptic. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. n. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. nan¨¢nagot. Langgam. umuna. Lipas. adj. n. [anticu¨¦rian] Anticuario. [¨¢ntidet] Anticipacion. n. Awit sa simbahan. carbon duro. Antepenult. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. v. Sinusundan. Lunas. Ang ukol sa unang panahon. Anticipate. [ant] Hormiga. n. [ant¨¢gonist] Antagonista. adj. Antiquity. Antedate. kalaban. Gamot na panglaban sa kabulukan. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. Anthracite. pakikipaglaban. Ant¨¢rtiko. adj. m¨¢kipagta lo. N¨¢una. bigat ng dug?. kaib¨¢. p¨²song. matanda. Antagonist. bagay na ? nasisir¨¤. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. Yaong masas agot. l¨¢on. [ant¨ªrior] Anterior. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. adj. n. Ang karunungan sa bulaklak. Bahay-langgam. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. Anthropoid. Antecede. [ant¨ªc] Antig¨¹o. n. adj. Mukhang tao. adj. [antisip¨¦cien] Anticipacion. p¨¢una. Antidote. Anthony's fire. Pagkakauna. Antichristian. contraste. Katwa. Antithesis. preceder. n. Pagkakalaban. Ipagpauna. Ang hinalinhan. Antartic. Antique. [antidili¨²vian] Antidiluviano.got. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. n. adj. raro. Agap. n. [¨¢nser] Respuesta. floresta. procedencia. Sungay ng us¨¢. Antedate. Aranggutang ¨® malaking unggoy. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. adj. Dati. laban kay kristo. n. Antiquarian. dulong timugan. bago nagdil ubyo. dati. los mogotes del ciervo. Antecessor. n. Antic. bayubo. Pakikipag-agawan. [ant¨ªsidens] Precedencia. Katandaan. hawi g sa tao. Maagang pagkalagay ng pecha. n. Antechamber. . Pagkauna. [¨¢ntikraist] Anticristo. [¨¢nticid] Anteceder. el que precede ¨¢ otro. pangit. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. adj. n. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. Antecedence. Antiquated. bastidor na panabing sa kaba bayan. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. n. Anteriority. antip¨²trido. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. [ant¨ªsipet] Anticipar. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. n. Anthill. silva. responsable. adj. Antecedent. N¨¢una sa kurism¨¢. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. pakikipagtalo . Antagonism. [¨¢ntler] Cercetas. Answer. n. n. Anthology. malaon. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. Antelope. n. n. Makipag-agawan. n¨¢una. n. Pwego de San Anton. [ant¨ªsesor] Antecesor. obsoleto. [¨¢nt-jil] Hormiguero. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. precedente. Antipathetic. Matigas na uling. n. Anthropology. y n. n. n. ipagpauna. Bigat ng loob. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. [¨¢ntidet] Antedatar. [¨¢ntilop] Antelope. n. makipaglaban. Anthemis. n. p¨¢una. adj. [antikr¨ªstian] Anticristiano. Antichrist. Antipathy. Mansanilya. Anthropophagi. v. Antediluvian. una. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. Antipodes. n. Bago nagkagunaw. [¨¢nzimis] Manzanilla. n. Mabigat ang dug?. katalo. Answerable. Sa umaga. n. n. Sagot. [antiri¨®riti] Anterioridad. Antler. [¨¢ntic] Extra?o. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . Antemeridian. v. precedente. Antiseptic. Kaagawan. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. Antepaschal.

aterrar. insensibilidad ¨¢ toda pasion. Sinoman. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. n. [apar¨ªcien] Aparicion. lungga. Apparel. n. n. aparente. [ep¨ªs] Por barba. Tumalikod sa dating pananampalataya. v. v. n. Butika. Apostle. [ap¨®sl] Apostol. Magsanggalang. Apartment. [¨¦ni] Cualquier. mult¨®. Apostate. p¨¢ngitain. Appeal. deificacion. Nauukol sa apostol. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . walang d amdam. Apotheosis. aterramiento. Pag aring Dyos sa kaninoman. Ape. por pieza. adj. indiferente. adj. v. luhog. cima. laki ng hangad. n. malaking hangad. n. alguna. Apostrophe. magtanggo l. [¨¦pecs] ¨¢pice. Yungib. taluktok. Apace. n. defensa. [¨¢nvil] Yunque. n. mag-adya. Pagsasanggalang. [ep¨ªsh] Gestero. n. Pagkaapostol. Anxiety. adj. pagtatanggol. excusar. . Sumind¨¢k. naaaninag. v. [ep] Mono. Apex. Apostatize. Kabahayan ng mga pukyutan. n. pagaadya. Kawal¨¢n ng damdam. magpangilabot. por cabeza. v. [ap¨¢rtment] Cuarto. Apostol. [¨¢forizm] Aforismo. n. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. malinaw. Alin man. [¨¦pieri] Colmena. [ap¨®ling] Espanto. [ep] Hacer mueca. fantasma. n. Apologist. caverna. Apathetic. Maliwanag. Paglitaw. balis¨¢. Apology. kasuutan. may katulinan. Nagpipita. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. adv. Butikaryo. cualquiera. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. Any. Dulo. Apparent. n. adj. Kasangkapan. pabaya. Apokalipsis. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. Apothecary's shop. adj. adv. Tutol. Apostleship. Anxious. kahi't sino. pwang. adv. Pagtalikod sa dating pananampalataya. Apish. may kal¨¬wanagan. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. Apothecary. Gumaya. Mapagpusong. [ap¨®zecari] Boticario. [¨¢nter] Antro. revelacion. Apologetical. n. Unggoy. Anvil. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. Bukod. n. [ap¨®slship] Apostolado. Magbihis. adv. sentencia breve. Apocrypha. n. Himatay. Apostolic. [ap¨®l] Espantar. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. n. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. siwang. Aphorism. Appall. [ap¨¦s] Apriesa. pagbibigay dahilan. bawa't isa ang is a. mats¨ªng. Apocalypse. n. n. pagsipot. [ap¨®zecaris siop] Botica. vision. indolente. [ap¨¢rt] Aparte. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. Anybody. Apparatus. [ap¨¢rel] Vestir. adj. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. n. Aperture. pangingilabot. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. Ap¨®strope. [ap¨®lodchais] Apologizar. [apar¨¦tus] Aparato. k abalisahan. [ap¨®lodchist] Apologista. Balang isa. [apoz¨ªesis] Apoteosis. inquietud. [ap¨¢rel] Vestido. aparejo. afan. n. anoman. Pagdaka. imitar. May kalinawan. Apologize. [ap¨®stataiz] Apostatar. Damit. n. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. Apparel. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. Apoplexy. ¨¢ un lado. Hindi maramdamin. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. [ap¨ªl] Apelacion. defender. Apostasy. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. adj. Appalling. [ap¨®calips] Apocalipsis. n. ap¨®stoles. n. manggagad. Pita. [en¨ªbodi] Quienquiera. karakaraka. kah i't alin. n. Palih¨¢n. n. malikma ta. magdamit. [ap¨¢rentli] Claramente. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. Apiary. v. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. n. Butas. Apparition.Antre. hiwalay. [apost¨®lic] Apost¨®lico. impaciente. Silid. Apiece. Apathy. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. [¨¢nzios] Ansioso. Apostrophize. Ape. excusa. pahayag. tindahan ng gamot. kapabayaan. algun. alguno. Apparently. Apart. buf¨®n. [ap¨¢rent] Claro. n. [ap¨¦rtiur] Abertura. desasociego. [anza¨ªeti] Ansia. con presteza. suot. n. Sindak. [¨¢pazi] Apat¨ªa.

apaciguar. magmahal. apto. adj. pag huli. Appoint. Kutob. Appreciation. Magtakda. [apr¨¦ciabl] Apreciable. Lumitaw. [apl¨¢us] Aplauso. n. paghahat¨¬. Appearance. Apposite. Tagahuli. estipulacion. tagadakip. maghat¨¬. Apprentice. Applicant. akma. pumakpa k. Appellee. v. n. Pumuri. n. [apr¨¦sment] Aprecio. [apert¨¦n] Pertenecer. Pagbabagay. v. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. [aprij¨¦nd] Aprehender. v. [apr¨®ch] Acercarse. [apl¨ªans] Aplicacion. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. Humalaga. M¨¢ukol. Tumutol. n. adj. proporcionado. [apl¨®d] Aplaudir. sumipot. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. n. mamahagi. v. Approach. Tutol. [apl¨¢i] Aplicar. [¨¢posit] Adoptado. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. nombrar. Appendage. v. n. . [apr¨¦ntis] Aprendiz. n. captura. n. Apprehend. v. aproximarse. v. n. recurrir ¨¢. magdagdag. Pag-aaral. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. pagpapatotoo. [apr¨®ch] Acceso. [apel¨¦cien] Apelacion. Bagay na kaugnay. Pagbibigay halaga. Approbation. [ap¨ªz] Aplacar. Appease. Bagay. [apoint¨ª] Funcionario. akma. pasiya. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. Ang tumututol. Appliance. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. pama mahagi. Magpahalaga. timido. pagdakip. Appear. adj. [apet¨¢ising] Apetitivo. pag mamahal. Appointee. n. magdugtong. paggamit. [ap¨¦lant] Apelante. Paghahalaga. a?adir. Pagpupuri. estimacion. [apl¨ªkebl] Aplicable. la accion de llegar ¨® acercase. [¨¢pl] Manzana. Baguhan. adj. pagpapatuna y. Appellation. Magugunihin. Apposition. Pagsasangkap. [apr¨²f] Aprobacion. n. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. recelo. [ap¨¦nd] Colgar. sumikat. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. hichura. Apportionment. n. Gana sa pagkain. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. estimar. n. sumilang. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. humarap. v. n. tabas. Approachable. Humuli. Appetite. Napatutunayan. adj. Pagbabahagi. Approof. ikapit. Pagpapatunay. prender. matatakutin. Apprentice. n. v.. May kahilingan. aclamar. estimar. Approach. [apel¨ª] El acusado. Magkagana ng pagkain. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. adj. pagsasanay. [ap¨®int] Se?alar. maglagay. apreciacion. Appertain. estimacion. dumakip. v. pumayap¨¤. Apprehensive. [aprici¨¦cien] Valuacion. [apos¨ªcien] Aposicion. Apprehender.Appeal. valuar. adj. iakma. alabar. n. adj. v. pahintulot. [ap¨ªrans] Apariencia. pahintulot. dirigirse ¨¢. lumuhog. [aprob¨¦cien] Aprobacion. Magbitin. [aprij¨¦nder] El que aprehende. Apprehension. dum log. pagpakan. Apple. hinal¨¤. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. Magbigay-alam. dagdag. maghalal. n. ponderar. a?idadura. Pagsubok. [aprob¨¦tori] Aprobativo. [apr¨ªciet] Apreciar. v. pagmamahal. pagkakayar?. Apprehensible. Bagay. Napag-uunaw¨¤. karugtong. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. n. Appetize. dagdag. Applause. v. dapat mahalin. Magpatahimik. Appendix. [apr¨¦s] Apreciar. determinar. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. Appreciable. Apportion. magpaunlak. [ap¨ªl] Apelar. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. Lumapit. Appreciate. paunlak. Appraise. magmahal. Appetizing. presa. Appraisement. n. n. n. decreto. v. n. Malap¨ªtlap¨ªt. n. Karu . Appellant. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. n. Apprenticeship. Gamitin. Append. [aplik¨¦cien] Aplicacion. n. [ap¨®intment] Nombramiento. Apprise. Pagkahalal sa kat ungkulan. [apr¨®chebl] Aproximable. pagsuri. Maglagay ng baguhan. napahihintulutan. Applicable. Any?. [¨¢petait] Apetito. Apply. Appointment. palmear. lapat. humat¨¬. v. kawan¨ª. [ap¨®rcien] Proporcionar. Dapat pahalagahan. Applaud. calmar. Mansanas. anejar. n. Paglapit. pertenencia. Approbatory. [¨¢plikant] Aspirante. sumap¨¬. Magbahagi. recurir ¨¢ un tribunal superior.

nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. Archbishop. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. Appropriate. n. hubog. [apr¨²v] Aprobar. dapat. v. arbitrio. Balag. glorieta. n. Umar¨¬. Tagahatol. adj. karapatdapat san¨¢y. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. hubog balantok. Humubog. taga Arabya. enramada. Approximation. [¨¢rboer] Emparrado. Magagawang pag-aar¨¬. el ¨¢rabe. n. Ukol sa Arabya. v. Arabic. Balantok. [¨¢rbiter] Arbitrador. ¨¢rabe. [ark¨¦d] Arcada. adj. [¨¢cueduct] Acueducto. Tubig. [¨¢ptli] Aptamente. Walang pakpak. b¨®beda. glorieta. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. Archangel. La¨®n. sin alas. kalapitan. n. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. [apr¨®ksimet] Aproximar. adj. [¨¢rbitreri] Arbitrario. Arborescent. Arbiter. delantal. tap?. adj. Appurtenance. Arch. subukin. ¨¢rabe. kabagay¨¢n. [apr¨®priet] Apropiar. Aqueduct. [acu¨¢rium] Acuario. Bagay. adj. [¨¢rbitret] Arbitrar. n. Arbour. katotohanan. [¨¢cua] Agua. n. ark¨®. ark¨®. primero. n. kakahuyan. Aquatic. Arbitrary. n. umangkin. Appropriate. Kakayahan. Nabubungkal. Marunong ng wikang ¨¢rabe. bihas¨¢. hiwag¨¤. Bagay. Apron. [¨¦rab] ¨¢rabe. kaukulan. Arch. n. Apyrous. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. Malapit. Archaic. Approvable. travieso. acercarse. Ukol sa tubig. [apr¨®priabl] Apropriable. ukol. busog. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. v. dispuesto ¨® apto para la labranza. adj. adj. hind? tumutunton sa katwi ran. Approximate. glorieta. adj. n. adj. may kasanay¨¢n. Apricot. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). sangka. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. Apterous. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. Sumubok. id¨®neo. n. ¨¢rbitro. Mabagsik. Appropriation. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. adj. una. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. b¨®veda. Mapahihintulutan. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. Aptitude. inmediato. adj. Tapis. mapapayagan . pertenencia. may pagkaar¨¬. Apt. anghel na may mataas na kalagayan. ukol. Arch. [arch] Principal. [apt] Apto. adj. Arcanum. n. maaar¨¬. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. Arabian. [¨¦pron] Devantal. Pahintulot. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. Arab. kasanay¨¢n. May kaya. glorieta. [¨¢cuios] Acuoso. n. Approval. desp¨®tico. May kakayahan. [arbor¨¦cent] Arborecente. [arch] Arco. tikman. n. Arabic. gumawa ng ark¨®. Apropos. Approximate. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. n. n. kumamkam. Arboreous. [ap¨¦rtenans] Adjunto. war¨¬ punong kahoy. n. enramada. [apropri¨¦cien] Apropriacion. Lapit. [arc] Arco de c¨ªrculo. pag-angkin. adj. probar. n. Pangulo. Arsobispo. Aqueous. Arable. Abril. [archb¨ªsiop] Arzobispo. [apr¨²val] Aprobacion. lum¨¤. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. Arabist. Arbitration. adj. Alulod. bukod-tan g¨¬. adj. . Balabalantok. [acuil¨¢in] Aguile?o. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. Arcade. [¨¦pril] Abril. n. n. April. karapat¨¢n. v. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. adj. juzgar como ¨¢rbitro. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. Aqua. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. [¨¢ptitiud] Aptitud. [arch] Abovedar. Arbor. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. Balag. Aquarium. adj. Aquiline. mal ikot. Arbitrate. adj. D? matarok na lihim. v. dati. n. Aptly. [ark¨¦noem] Arcano. adv. Ukol sa kahoy. taga Arabya. Wikang ¨¢rabe. Arkanghel. adv. n. Tila punong kahoy. Approve. [apr¨®priet] Apropriado. p¨ªcaro.Appropriable. n. Arch?ology. Lumapit. switik. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. [¨¢rboer] Emparrado. Parang tubig. particular. kakahuyan. Arc. Pag-ar¨ª. [¨¢rkaik] Arcaico. naaararo nabubukid. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. hukom. adv. [¨¢pricot] Albaricoque. n. Balangaw. idoneidad. inquieto. ar¨¢bico. Kalakip.

Hukbo. [¨¢rguiu] Razonar. [¨¢rdent] Ardiente. apasionado. Nakaalm¨¢s. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. [¨¢rmles] Desarmado. n. ¨¢rdor] Ardor. n. Nauukol sa hilagaan. manggaling. alm¨¢s. adv. Arms. Archivist. [¨¢rmori] Armer¨ªa. [er¨¢is] Levantarse. razonamiento. [ar¨ªditi] Sequedad. Ningas ng kalooban. [¨¢rchoer] Arquero. Architect. Taguan ng alm¨¢s. Tam¨¤. Ukol sa aritm¨¦tika. n. mag-alm¨¢s. Aroma. Balantok sa bahay. n. Bumangon. n. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. Armful. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. Maningas. Armory. [¨¢rmament] Armamento. Armpit. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. calor. lak¨ª. Kapuluan. n. n. Tuy?. Walang alm¨¢s. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. Pangangatwiran. cerca. n. adj. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. Lawak. Army. Around. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. braso. v. Arkitekto. n. pagpapahilagpos. vehemencia. mas ipag. n. vehemente. [er¨¢und] En. Mahal na tao. Aridity. n. Katuy?an. nacer. Archipelago. adj. alm¨¢s. tagapanghilagpos. n. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. [arist¨®cresi] Aristocracia. Malaking sasakyan. n. n. n. Kilikili. kapu sukan. Area. sa paligid. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. Mahirap gawin. adv. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. dificil. [¨¢rcaivs] Archivos. adj. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. arma. . Arm. Armhole. [¨¢rid] ¨¢rido. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. Armor. Aromatic. Archway. Bisig. pagkatuy?. Tagapag-ingat ng archibo. n. maalab. inalisan ng alm¨¢s. Lupang malagkit. Arctic. b¨®veda. d¨¢anan sa i alim ng balantok. n. makipagmatwiranan. [arn¨ªca] Arn¨ªca. Around.Archbishoprick. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. [arms] Armas. Armed. Archdeacon. Magmatwid. ansioso. v. bubong na balantok. Ukol sa pangangatwiran. adj. [ar¨®ma] Aroma. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. provenir. [¨¢rmful] Brazada. Archibo. [¨¢rkivist] Archivero. [¨¢rdchil] Arcilla. Arnica. Kapisanan ng mga mahal na tao. Ark. Architectural. n. Sa. [arm] Armar. [¨¢rkitect] Arquitecto. [¨¢rmoeroer] Armero. [ar¨¢it] Acertadamente. n. [archd¨ªcn] Arcediano. [armd] Armado. prep. n. Arithmetician. [¨¢rguiument] Argumento. adj. septentrional. magmula. [¨¢rdensi. n. Arm. kab¨¢n. Magsakbat. [¨¢rmistis] Armisticio. bang¨®. Archer. sakbat. Pangk¨®. Arsediano. v. M¨¢maman¨¤. Ardent. ¨® pangulong di¨¢kono. [¨¦ria] ¨¢rea. el art¨ªfice que fabrica armas. n. n. [¨¢rctic] ¨¢rtico. n. may sakb¨¢t. malapit sa. [¨¢rduos] Arduo. Aritm¨¦tika. Aristocrat. Aristocracy. adj. Armament. Arduous. Architecture. Kilikili. n. Archives. n. seco. n. Argumentative. adj. [er¨¢und] Al rededor. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. [arm] Brazo. Archery. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. n. Argument. Arise. m aningas na loob. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. ardor. mabigat gawin. n. n. Mga kasangkapang panglaban. Armistice. Arnika. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. isa sa mga katungku an sa katedral. adj. [arc] Arca. Sa palibot. [¨¢rmor] Armadura. Ardency. Arid. n. Aright. n. disputar. Mga sakbat. matwid. basal. mapusok. Marunong ng aritm¨¦tika. Pamaman¨¤. Armorer. Arithmetic. Mabang¨®. Argil. adj. adj. Argue. [¨¢rmpit] Sobaco. laborioso. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. n. [¨¢rmjol] Sobaco. [¨¢rch-ue] Arcada. bayan ¨® bansa.

vestido. Arson. day¨¤. [art¨ªkiular] Articular. [arr¨¦ndchment] Colocacion. v. [art¨ªstic] Art¨ªstico. atraso. Kakulangan sa ipinagkautang. emplazar. Articulation. Arrest. orden. [¨¢rticl] Capitular. gilas. n. [arr¨¦] Adorno. adv. adv. atraso. saeta. n. v. . Artificer. umayos. arreglar. arresto. Artery. [arr¨ªer] Resto de una deuda. Ugat. m agsalita ng maliwanag. Ukol sa ugat. arribo. Arrival. n. poner en orden. Artifice. [¨¢rcueboes] Arcabuz. Kakulangan sa ipinagkautan. hind? katutub¨°. Paghuli. Articulate. Pagpapaharap sa h¨²kuman. [arr¨¦st] Prision. igualmente. acusar. Artisan. Magilas. Arow. mapaglikha. perverso. n. v. pagbibilangg?. Arrogantly. Gumising. [¨¢rtful] Artificioso. enga?o. trasera. conj. n. Arsenal. Pananalita ng maliwanag. v. Arquebuse. Arte. matalin¨°. [¨¢rtifis] Artificio. [¨¦rrant] Malo. magbilanggo. [arr¨¦st] Arrestar. [art¨ªrial] Arterial. Artesian well. v. n. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. n. n. llegar. [¨¢rrantli] Coruptamente. kung paano. Pwit. pagsasakdal. sumulsol. Humuli. kaswitikan. [as¨¦ndant] Altura. Artillery. kahambugan kapal aluan. [art¨ªfiser] Artesano. tambien. yamang. v. [¨¢rs] Culo.Arouse. [¨¢rroguet] Arrogarse. n. may pagkapalal¨®. Articulately. maliwanag. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. [arr¨¦] Colocar. Bumigkas ng malinaw. Arrive. diestro. n. Karaniwan. subir. ayos. n. umilanglang. nakaayos. n. Arraign. Nakahanay. katusuhan. adj. n. Arrant. adornar. May pagkamagilas. Artist. bagay. artiticial. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. [er¨®] En fila. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. [er¨¢us] Despertar. Gaya. kumanya. Arrow. orden de batalla. bahagi ng kasulatan. adj. [as¨¦nd] Ascender. Manggagaw¨¤. n. pagdatal. Arrange. [artif¨ªcial] Artificial. palal¨°. [as] Como. Arse. [art] Arte. n. Arrearage. [art¨ªkiulet] Articular. pumukaw. n. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. v. [¨¢rtisan] Artesano. pwitan. [¨¢ro] Flecha. [¨¢rrogans] Arrogancia. v. Pan¨¤. gayon din. adv. adj. ayos sa pakikipag laban. Masama. Artistic. maghambog. adj. [¨¢rtles] Simple. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). [¨¢rsinal] Arsenal. humanay. Pagdating. Pang-akbay. Arrest. [art¨ªkiulet] Articulado. [arr¨¦ndch] Colocar. Umahon. Arrogate. kaalaman. ilangl¨¢ng. humusay. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. Ang yar¨¬ sa katalinuan. n. pangkat. adj. artista. kulukut?. Artless. [arr¨¢ival] Llegada. Arraignment. exitar. n. pagkaayos . Article. Lal¨¢ng. Tawagin sa h¨²kuman. [¨¢rtist] Artista. Nauukol sa kasukasuan. pagkahusay. Kagilasan. [¨¢rticl] Art¨ªculo. tumaas. sumapit. nalgas. adj. presumir de s¨ª. para. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. Lumagay. Dumating. Maglagay. elevacion. maggay ak. Artificial. Art. Article. fraude. magbuy¨®. Arrogant. bihis. n. [¨¢rteri] Arteria. pagsapit. dumakip. [arr¨¦nment] Emplazo. sencillo. adv. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. Sunog na kinus¨¤. Articulate. umayos. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. Array. Astinggal. pumangkat. n. n. en linea. Artista. Likha. Malinaw. [¨¢rsoen] Incendio intencional. presuncion. adj. Kanyon. husay. orgulloso. ibilang?. May kasamaan. pagdakip. Magpangkat. acusacion. hablar distintamente. Taas. Arrantly. [arr¨¢iv] Arribar. [¨¢rrogant] Arrogante. [arr¨¦n] Citar. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. magsakdal. Umangkin. Arrear. Pagkalagay. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. Gayak. n. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. sumampa. n. musmos. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. hambog. mientras. Arsenic. adj. adj. Ascendant. umudyok. v. v. Ascend. Articular. tampalasan. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. Arrogance. Artful. Arrangement. Arterial. Array. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. As. palas?. v. el que profesa algun arte. claro.

Asperifolious. [asp¨¢ir] Aspirar. Askant. Nas¨¤. rudeza. Asperity. Asp. burriko. adv. humandulong. Aspirate. ipagpalagay. Tumant?. kasiraang puri. bukod. Ashamed. [ash] Fresno. Ang mahaharang. In¨ªs. Ahas na makamandag. Ascent. [as] Burro. [ash-colord] Ceniciento. Sa lup¨¤. ¨¢ un lado. Myerkoles de senisa. v. Paahon. v. [asp¨¦riti] Aspereza. dumaluho ng. Pahal¨¢ng. Pag-akyat. n. afirmar. sukal ng loob. n. pangloloob. asno. italaga. tacha. asaltador. masisiil. Asphyxia. Aside. Huming?. [as¨¦ndant] Ascendiente. [asl¨ªp] Dormido. n. Pagkatalaga. Ang kahoy ay maputi't matibay. n. pag-samp¨¢. tonto. adj. Aslant. [¨¢sinain] Asinino. mukha. Assailant. Ash-tub. tulisan. calumniar. [asp¨¦rsion] Defamacion. superior. mangharang. sa pangpang. adj. hwag pahingahin. bak?bak?. Saklap. Pasulyap. n. kapangyarihan. manirang-puri. [asf¨ªcsia] Asfixia. n. Kulay-ab¨®. mang loloob. Assailment. adj. Ashore. pag-ilanglang. atribuir. Maniil. Aspect. ugaling humento. borrico. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. Assailable. n. Ascription. v. Ab¨®. pag-ahon. rogar. N¨¢pahiya. [ascr¨ªpcien] Atribucion. Ashy. n. Asphalt. Ash-Wednesday. [¨¢spiret] Aspirar. tabas. n. [as¨¦lment] Asalto. adv. paaskarin. oblicuamente. Bikas. Ash. [as¨¦ndensi] Influjo. adj. pretendiente. v. adj. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. Asper. ceniciento. adj. [asf¨¢lt] Asfalto. rigidez. adv. [as¨¦ncien. tumuus. [aspir¨¦cien] Aspiracion. [¨¦sian] Asi¨¢tico. ignorante. Asinine. de travez. v. paliwas. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. Mukhang humento. Asia. any?. Ascendancy. Asquint. [as¨¦lant] Acometedor. Magnas¨¤.] Ascencion. maask¨¢d. paniniil . mangloob. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. Asya. [ascu¨ªnt] Al soslayo. Masaklap. agresor. Panghaharang. pangdadaluhong. adv. fijar. atacar. Asperate. Punong kahoy na masanga't mayabong. [esi¨®r] En tierra. Assail. [as¨¢id] Al lado. Taga Asya. Asparagus. [asl¨®p] Al sesgo. n. acometimiento. Sa tab¨ª. adj. candidato. Ask. [as¨¦l] Acometer. pronunciar con aspiracion. Ash-colored. Aspirant. n. v. adj. Ascertain. preguntar. [asl¨¢nt] Oblicuamente. Pahal¨¢ng. sa kati. Ang nagnanas¨¤. adj. [aski¨²] Oblicuamente. adj. Aspire. v. hind? makahing¨¢. [¨¢shi] Cenizoso. Askew. Sisidlan ng ab¨®. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. hangad. Manghaharang. [ash-toeb] Cenicero. n. ba k?bak?.Ascendant. Uminis.. gawing b k?bak?. [ascr¨¢ib] Adscribir. n. adj. [esi¨¦md] Avergonzado. [¨¢spir?nt] Aspirante. Ascension. kandidato. asaltar. n. tul¨®g. pagkapalagay. Asleep. n. ang nagha hangad. sa tagiliran. mangdadaluhong. hichura. Ass. . Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Magbady¨¢ ng tinig h. de travez. v. pasukalin ang loob. Asphyxiate. aparte. adv. m¨¢niniil. Asiatic. masukal ang loob. adj. establecer. Asian. Ascribe. magp atunay. n. v. Pintas. Lakas. serpiente venenosa. adj. [ask¨¢nt] Al sesgo. Magtalaga. [asert¨¦n] Asegurar. Taga Asya. [¨¢sies] Ceniza. Pasaklap¨ªn. [ask] Pedir. n. mal olooban. Aslope. adj. askad. Natutulog. [¨¦sia] Asia. [¨¢spect] Aspecto. Pahal¨¢ng. paitaas. [¨¢sent] Subida. Burro. [asp¨¦rs] Difamar. n. interrogar. poder. Ashes. Aspersion. maghangad. n. Pababa. [¨¢sper] ¨¢spero. hangal. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. sumam¨°. [asp] ¨¢spid. samp¨¢hin. Kulay ab¨®. Aspiration. n. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. semblante. inis¨ªn. pretender. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. magta nong. Ahun¨ªn. Asperse. tumanong. Mamintas.

n. adj. adj. wangk?. Pag-ar¨¬ng kanya. umoo. Assiduity. [asi¨²rans] Seguridad. Asahan. [as¨¦i] Ensayar. Assuasive. v. Asthma. aprobar. Totoong-totoo. mangharang. umar¨¬ ng sa ib¨¢. n. v. [as¨¦s] Amillarar. Pag-ur¨¬. makisam¨¢. compa?ero. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. aplicado. [as¨¦nt] Asenso. ayudar. paglilipat sa iba. afirmacion. n. n. v. umabuloy. kapisanan. Takda. Umalalay. kasama. confederado. n. n. [asa¨ªnabl] Asignable. n. Assign. n. n. [as¨¦nt] Asentir. Pagtiwal¨¤. n. Assist. gumaya. sipag. Amilyaramyento. v. Asseveration. [as¨ªstans] Asistencia. [asi¨²redli] Ciertamente. prueba. [as¨¢in] Asignacion. adj. Associate. tikim. [asever¨¦cien] Aseveracion. n. Magpalubay. Matatakdaan. [as¨®lt] Asalto. ang nag sasalin sa iba. Assimilable. saklolo. pagkanya. Assuage. Pagtatakda. kanyahin maghinal¨¤. Astern. Magpulong. sa likod. Associate. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. Association. n. Kasam¨¢. Kasam¨¢. Samahan. [as¨¦mcien] Apropiacion. Sa gaw¨ªng likod. tagapagsanggalang. pumaris. Assignee. apropiar. kapisanan. [asain¨ª] S¨ªndico. consentimiento. Assault. [as¨¢sin] Asesino. kamukha. matatadhanaan. Pagpatay ng tao. Magpatunay. Pumatay ng tao. auxiliar. magtanda. multitud. experimento. Magtakda. umayon. [asev¨¦ret] Aseverar. Tulong. magpisan. v. paglilipat sa iba. Hik¨¤. magbagaybagay. ilipat sa iba. magtadhan¨¤. sumaklolo. auxilio. [as¨ªdiues] Asiduo. ipagkaloob . Assistant. Magpahintulot. [asu¨¦dch] Mitigar. Tumulad. Assort. Masikap. v. n. [as¨¢in] Asignar. n. Umur¨¬. Alalay. suavizar. Associate. Assay. [as¨¦rcien] Asercion. Assistance. abuloy. cesion. n. [as¨®ciet] Asociar. Assembly. pagtatadhan¨¤. n. masipag. fondos. pagpayag. cesion. laboriosidad. Assume. magpatahimi k. [as¨¦rt?r] Afirmador. [as¨¢sinesien] Asesinato. [as¨¦rt] Sostener. Assassinate. ceder. congreso. adv. walang pagsala. transferente. Lumusob. Assent. pumayag. n. Paglusob. paoo. Assuredly. pag-asa. Assimilation. asegurar. [as¨¦mbl] Congregar. n. [as¨¦i] Ensayo. [as¨®ciet] Asociado. afirmar. Sumam¨¢. m agmukha. adj. sin duda. [as¨ªmilebl] Semejante. Assessment. [¨¢sets] Caudal. Kapulungan. mangloob. [asi¨²m] Tomar. subukin. mantener. n. convocar. adj. Asseverate. acometer. nakapagpapatahimik. adecuar. Assignable. pagsubok. Assets. defensor. Maaasahan. [as¨¦sment] Amillaramiento. Hwad. arrogar. karamihan. magpatotoo. Pahintulot. [as¨¦mbli] Asamblea. cesionario. [as¨¦soer] Asesor. [¨¢stma] Asma. Kumuha. Assurance. Assortment. [as¨®rt] Clasificar. n. Tumulong. n. Assignment. n. Assertor. Assumption. Assay. Pagsasanay. Tagaayon. certeza. Katulong. pagdaluhong. Assert. v. kawangis. v. Assure. Assassination. v. magwangis. [ast¨¦rn] Por la popa. experimentar. tasador de impuestos. handil¨¬. n. Sumubok. v. n. totoo. [as¨®lt] Asaltar. n. [asidi¨²iti] Asiduidad. Assured. calmar. Assessor. afirmar. [as¨ªst] Asistir. kagaya. semejanza. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. v. Tagatasa ng bwis. v. [asi¨²rd] Seguro. acometimiento de alguna plaza. Sikap. tadhan¨¤. Assemblage. . Assimilate. v. p angloloob. Assiduous. pagpapatotoo. [as¨ªmilet] Asemejar. Assertion. cierto. Pagpapatunay. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. [as¨¢inment] Asignacion. [asi¨²r] Asegurar. Katipunan. se?alar. aprobacion. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. adj. adv. Sinalinan ng kapangyarihan. igaya. kumandil¨¬. [as¨¢iner] Asignante. tikman. v. Assigner. [as¨®rtment] El acto de clasificar. sociedad.Assassin. Assemble. apoyo. Kahwad. [asimil¨¦cien] Asimilacion. Nakapagpapalubay. wangis. M¨¢mam¨¢tay-tao. [as¨®ciet] Socio. apoderado. Assign. Assault. maghwad. Assent. apaciguar. Yaman. [asu¨¦siv] Mitigativo. n. pagbabagay-bagay. dumaluhong. v. presumir. magpahumpa. [as¨¦mbledch] Coleccion. v. [as¨¢sinet] Asesinar. n. [asoci¨¦cion] Asociacion. Assess.

aparte. adj. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. Pagsubok. Atomic. Attachment. sukat at kilos ng mga al¨¤. n. concordia. dugtong. v. [ast¨®nish] Asombrar. Dumakip. Hiwalay. Sa ibabaw. adj. de un modo atravesado. v. pagkaabot. adj. [at¨¢c] Ataque. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. katampalasanan. Sakla. Attach. Napaka munting bagay. Athletic. adj. Astronomy. At. [at] ¨¢. makaka mit. n. kandilian. n. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. kagil¨¢gilal¨¢s. n. [at¨¦mpt] Empresa. afecto. Astonishing. Dumaluhong. adv. [ast¨®nishment] Pasmo. Panganorin. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. enorme. adj. [at¨¦ndans] Atencion. Athirst. idugtong. adj. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. n. adj. [¨¢tlas] ¨¢tlas. Atonic. [az¨¦rst] Sediento. Astute. pagkahuli. v. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. magkamit. Astonishment. paglusob. Atonement. Astrologer. uma bot. Pagtatakip ng sala. mag patahimik. Atlantic. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. de travez.Asthmatic. katak¨¢tak¨¢. tentativa. [at¨¦nd] Atender. matatam¨®. Attendance. Mahin¨¤. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. bituin at ibp. magsumikap. Lumingap. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. aplacar. Ukol sa panganorin. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. Attainment. considerar. Pahalang. [as¨¢nder] Separadamente. (isang dagat). Attainable. Atlas. n. Astral. adj. [¨¢stral] Astral. aprehension. v. Atheism. Atom. n. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. bituin at ibp. ikab¨ªt. acompa?amiento. Astray. [atr¨®ci?s] Atroz. adj. N¨¢ligaw. experimento. pasmar. refugio. manggilal¨¢s. [at¨¦mpt] Intentar. Manggilal¨¢s. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. tampalasan. pagtik¨ªm. Daluhong. n. alcanzar. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. [at¨¢c] Atacar. Tuso. paglaban. asir. adv. lumusob. Nakapangingilabot. Athwart. [as¨¢il?m] Asilo. [astr¨®loger] Astr¨®logo. [at¨¦nment] Logro. Atop. pa ngpalubag-loob. [atr¨®siti] Atrocidad. sukat at kilos n mga tal¨¤. humuli. [asti¨²t] Astuto. n. en. Karunungan tungkol sa lak¨ª. prueba. Astronomer. prestar atencion. Astride. [at¨®mic] At¨®mico. n. switik. adv. duminig. pakikisap¨¬. pa gkakam¨ªt. adj. [ast¨®nishing] Asombroso. . Atmosphere. n. pakikipagkasund?. n¨¢lisya. [at¨¢ch] Prender. H¨ªkain. [at¨¦n] Ganar. v. Kabalakyutan. embestida. Munting munt?. Atheist. asombro. procurar. Pakikipag-ibigan. maglingkod. propiciacion. [at¨¢chment] Amistad. n. [astr¨¦] Desviado. Sumubok. Magtakip ng sala. Ang pananalig na walang Dyos. enlace. de los astros. Ang may pananalig na walang Dyos. servicio. pasmar. [¨¢ziism] Ateismo. adv. apegarse. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. embargo. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. Astonish. [at¨®nment] Expiacion. ¨¢lagaan. Attempt. p agkandil¨¬. tang¨¬. Magtaglay. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. Atone. Astound. n. Pagtataglay. balakyot. servir. acometer. n. M¨¢mangha. bukaka. n. magtak¨¢. n. Atrocious. prep. tumikim. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. sangla. Astraddle. adhesion. Atmospheric. Ukol sa tal¨¤. [atoem] ¨¢tomo. n. Paglingap. [azl¨ªt] Atleta. lumaban. magpalubag loob. Matataglay. v. Atrocity. n. apaciguar. cuidado. Atlas. [at¨¦nabl] Asequible. lograr. lo que se puede conseguir. Attain. mabalis¨¢. adv. enajenar. n. Attack. [ast¨¢und] Consternar. bukod. v. sumalakay. paglilingkod. Asunder. Pahalang. humawak. magtam¨®. Attack. abay. tumanga n. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. Pagk¨¢mangha. pagtatam¨®. [at¨®p] Encima. Attempt. n. Astrology. kumandi l¨¬. errado. Asylum. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. Athlete. adv. [at¨®n] Expiar. walang lak¨¢s. pillar. consecucion de lo que se pretende. Sa. coger. v. salakay. Ampunan. experimentar. maaabot. Attend. Uh¨¢w. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. probar. prep. Atl¨¢ntiko. Kamanghamangha.

Mapalad. barrena. Gumanyak. Karangalan. adornar. atrayente. tind¨ªg. mapamahiin. [at¨¦nuet] Atenuar. p¨²blica subasta. Audible. pagpapatotoo. Manggamot sa taynga. n. asear. adelgazar. [atest¨¦cien] Atestacion. manghu hul¨¤. Attraction. [¨®dit] Rematar una cuenta. proteccion. cuidado. n. Nakagaganyak. [¨®gu?r] Barrena. n. mabangis.Attendant. humikayat. n. presagio.. [at¨¦ndant] Sirviente. Aught. Dagdag. pinta kasi. Pamahiin. Attribution. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. el que oye. Audience. crecer. declarar. [atr¨¢ctiv] Atractivo. Pagsaks¨ª. Aurora. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. Augur. tagalinaw ng i sang kautangan. Pangah¨¢s. oyente. patong. [¨®gu?r] Taladro. Attribute. aumento. tagadinig. [or¨ªkiular] Auricular. Aural. Audit. [occien¨ªr] Almonedero. nakahahalina. Attract. Auspice. [¨®gu?st] Agosto. Marangal. n. adj. r¨ªgido. August. guardilla. gayak. [od¨¦cies] Audaz. [od¨¢citi] Audacia. n. agente. majestad. persuadir. v. imputar. barrena. procurador. Auspicious. maggayak. Ampon. Buk¨¢ng liwayway. Magbihis. Auburn. panghalina. n. palagay.. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. [¨®diens] Audiencia. kainam an. Attenuant. lakihan. [¨®ral] Aural. miramiento. Ang nag-aalmoneda. . [¨®dibl] Audible. [or¨®ra] Aurora. apoderado. grandeza. Aunt. agorero. testimonio. casta?o. any?. panghikayat. severo. Attorney. Pangganyak. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. favorable. Pangbutas. n. Auditor. katiwal¨¤. kapangyarihan. Attitude. n. [at¨¦st] Atestiguar. [ot] Algo. n. kagalanggalang. kalinga. [¨®ditori] Auditorio. Audacious. abay. pinapalad. Mag-almoneda. Attestation. [ogm¨¦nt] Aumentar. Audit. alguna cosa. magparami. adj. Audacity.. [¨®ditor] Oidor. mabagsik. Auger. adj. v. Magpahin¨¤. Attenuate. Dagdag. n. Almoneda. Nauukol sa taynga. Austere. [at¨®rni] Abogado. adivino. servidor. achacar. manghu l¨¤. Nagpapahin¨¤. tia. pamuti. adj. v. magpalagay. N¨¢ririnig. ali. n. Augur. [atr¨¢ccien] Atraccion. lingkod. [at¨¢ir] Ataviar. [at¨¢ir] Atav¨ªo. v. acompa?ante. n. Attest. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. Paglilinaw ng isang kautangan. humul¨¤. Auction. Auditory. lagay. August. pron. nagp¨¢papay¨¢t. Ukol sa paratang. pagtutuos. Auction. n. Balibol. taimtim. [¨®ccien] Almonedear. adj. magpahayag. karangaldangal . n. Lingap. atributo. Paratang. n. Aurist. Sumaks¨ª. Magparatang. n. n. n. patong. v. taladro. n. Attribute. ingat. balang. Auricular. [¨®gu?st] Augusto. [atr¨ªbiut] Atributo. Attire. adj. Mahigpit. hul¨¤. adivinar. kahal ihalina. Augmentation. v. Maglinaw ng isang kautangan. examinar. Attributive. Kapangahasan. Kapulungan ng nangakikinig. [ogu?stnes] Majestuosidad. auditorio. adj. [at¨¦ntiv] Atento. Attractive. Attic. adj. nakahihikayat. Attention. atrevido. aumento. majestuoso. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan. Bumutas. adj. magpapay¨¢t. Agosto. kandil¨¬. [¨®rist] Aurista. pangbutas. tumuus. [ogm¨¦nt] A?adidura. n. v. n. barrenahin. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. Nauukol sa taynga. [ost¨ªr] Austero. Augment. v. namumulang kulay kuyomangg¨ª. Auctioneer. Attire. Tagatuos. Magdagdag. Abogado. pakikinig. [¨¢titiud] Actitud. [¨¢tic] Desvan. osad¨ªa. adj. adj. Ale. el adorno y compostura de la persona. n. Dakong p¨¢kinigan. Anoman. [¨®dit] Remate de una cuenta. katapangan. Attentive. humalina. Augustness. [ogment¨¦cien] Aumentacion. Alil¨¤. Augury. [ant] Tia. [¨®gu?r] Taladrar. [¨®ccien] Almoneda. [¨®b?rn] Moreno. n. v. [¨®spis] Auspicio. n. [at¨¦ncien] Atencion. [atr¨¢ct] Atraer. pronosticar. Tay?. Augment. adj. magpalamuti. n. matapang. [atr¨ªbiut] Atribuir. Bihis. [at¨¦nuant] Atenuante. Kuyomangg¨ª. n. n. crep¨²sculo de la ma?ana. sumiyas at. Maingat. pa gsiyasat.

[av¨¦niu] Avenida. pagt atanim. n. kalaban. ang katunayan. n. pag-aapo-ap?an. adj. t¨¦rmino medio. Lumik?. n. n. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. Avocation. pagkamaykatha. [¨®tom] Oto?o. [¨®zoraiz] Autorizar. Avoid. v. afirmar. precio medio. Maiiwasan. Autonomy. ma totohanan. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. Napapakinabangan. Salungat. Authoress. umilag. ilagan. Pigil. Kurong humigit kumulang. Authorship. maglingkod. m¨¢ngangatha. Authority. matakaw. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. mai¨ªlagan. binig yan ng kapangyarihan. Average. [ot¨®nomi] Autonomia. Average. n. Ang katotohanan. Autopsy. Avenge. Avidity. servir. n. codicia. Autumnal. v. Autograph. patunayan. Umiwas. [av¨¦ndch] Vengarse. magpatotoo. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. [av¨¦r] Asegurar. Kapangyarihan. rigor. Aver. Mapanghigant¨ª. Higant¨ª. babaing may-likha.Austerity. alejar. Avengement. n. [¨®zores] Autora. Nauukol sa ap¨°. ocupacion. n. may-likha. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. Autographic. adj. potestad. katakawan. babaing m¨¢ngangatha. [av¨¦labl] Util. Aba Ginoong Mar¨ªa. Makinabang. hanapbuhay. v. Avail. n. Avert. adj. Pagkaautor. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. kapahintulutan. [¨®zor] Autor. lumay?. n. magparusa. [av¨¦ndcher] Vengador. Aviari. adj. Avoidance. Author. adj. pag-ilag . [av¨®id] Evitar. [av¨¢st] Forte. kabangisan Authentic. tumulong. Autor. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. Aversion. v. n. Katakawan. [av¨¦rs] Adverso. [av¨¦ndchment] Venganza. Avail. sukal ng loob. Auxiliar. verificar. ventajoso. Automatical. adv. adj. totoo. Authorize. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. adj. [av¨¦l] Aprovechar. Available. Sama ng loob. [oz¨®riti] Autoridad. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. humiwalay. n. Magpatunay. [ost¨¦riti] Austeridad. [av¨¦rt] Desviar. Avaricious. v. v. magbigay ng kapangyarihan. Authoritative. [av¨¦rci?n] Aversion. Avenger. ventaja. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. [¨®tocrat] Aut¨®crata. [¨®zorship] La calidad de autor. pagkamayl ikha. crueldad. ipakilala ang kato tohanan. Patotohanan. avariento. n. n. Avast. auxiliary. katungkulan. [av¨®idabl] Evitable. iwasan. Tunay. kasakiman. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. [avar¨ªci?s] Avaro. Pahintulot. Pag-iwas. [av¨¦l] Provecho. interj. n. umilag . adj. v. kawa n¨ª. ayudar. Tawag. Sulat ng kanyang sariling kamay. odio. Averse. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. Autobiography. Ap¨°. n. [¨®tograf] Aut¨®grafo. adj. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. v. Katulong. Autocrat. kaloob. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. oks¨ªlieri] Auxiliar. Sakim. nagagamit. adj. apartar. n. [¨®topsi] Autopsia. Kasakiman. disgusto. salangsang. adj. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. [oz¨¦ntiket] Autenticar. babaing may-katha. Kahigpit¨¢n. n. n. kabagsik¨¢n. [¨¦vieri] Pajarera. Pakinabang. [ot¨®mnal] Oto?al. Avalanche. matunayan. Magpahintulot. castigar algun delito. contrario. n. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. Manghiganti. tagulan. Avenue. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. Authorization. may-katha. Avaunt. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. katalo. Authenticity. n. May kapangyarihan. Autora. [av¨ªditi] Voracidad. hawak. Autumn. autoritativo. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. n. n. Otonyo. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. calle de arboles. n. lumih¨ªs. Authenticate. [¨¢v?ris] Avaricia. Kumur¨° ng humigit kumulang. [oks¨ªlier. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. Avoidable. [avok¨¦cioen] Evocacion. [¨¢v?redch] Promedio. auxiliatorio. n. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. n.

B (ba). [¨®kuord] Tosco. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. Magpatotoo. Axiom. Awful. [au¨¦k] Despertar. pumukaw. testimonio. Bughaw. Avouch. Tumakot. Avowedly. Pangim¨¬. [av¨¢uch] Afirmar. n. Awarder. nakatanod. color cer¨²leo. infancia. hiya. n. parang nen¨¨. kasindaksindak. Kakilakilabot. Awfulness. pahayag. ikir¨¢n. limb¨®. Back. v. jamas. Salitang musmos. v. v. n. nen¨¨. kabastusan. Walang lebadura. Awhile. Malaking unggoy. Babble. n. Magaspang. kaunt?. Maghintay. adj. mabughaw. esperar. [ol] Lesna. Pagka matandang binat¨¤. determinar. Balibol. v. adj. para siempre. [b¨¦bijud] Ni?ez. Bachelorship. bastos. adj. pasiya. Babyish. Urong sa dakong likod. [¨®ning] Toldo. n. [bi] B (be). aprobacion. Kulandong.. justificar. n. sentenciar. [acs] Hacha. groceria. n. Avow. v. [o] Amedrentar. Gumising. Aware. [e] Siempre. adv. [bac] Atras ¨® detras. kasindaksindak. v. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. Gaw¨ªng kulay bughaw. Awry. [eu¨¦y] Ausente. Babyhood. [¨®ful] Tremendo. v. Tagahatol. Azimuth. Awe. Babe. Lalik¨¢n. Babble. [¨¢zoer] Azular. mag-antay mag-antabay. Axis. [av¨¢uedli] Declaradamente. pinipihitan. Award. celibato. Awkwardness. adv. Away. y el meridiano del lugar. n. oranggutang. Awn. v. Axle-tree. [b¨¢bl] Charlar. afuera. Oo. matandang binat¨¤. Awning. mahirap gaw in. kaylan man. algun tiempo. adv. n. c¨¦libe. Matandang bagong tao. Babbler. Sungot. [ba] Balido. Awe. [au¨®rd] Sentencia. [¨¢csis] Eje. [ai] S¨ª. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. [b¨¦bi] Criatura. adj. [b¨¦bish] Pueril. adj. [eu¨¦k] Despierto. Awful-eyed. samantal¨¤. Axe. Talaga. v. Pagkasanggol. adv. adj. el nene. Baa. parlero. pangbutas. Awkward. n. Gumising. Maingat. Gis¨ªng. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. musmos. abiertamente. [ba] Balar. Baby. [b¨¢bl?r] Charlador. Awaken. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. [ar¨¢i] Oblicuamente. Awl. adj. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. magpasiya. Azure. [av¨®ual] Declaracion justificativa. n. Wala. infante. Patabing?. Parang sanggol. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. Baboon. Mapagsalita ng walang kapakanan. [o] Miedo ¨® temor reverencial. [¨®kuordnes] Tosquedad. Award. pinipihitan. takot. Kakilakilabot. adv. [eu¨¦r] Cauto. n. n. vigilante. n. adj. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. pavor. [av¨¢u] Declarar. Sanggol. [eu¨¦king] Despertamiento. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. adv. horroroso. v. magpatunay. Pangim¨¬. sadya. op¨°. n. [eju¨¢il] Un rato. Kawikaan. n. adj. adv. n. Tingig ¨® boses ng tupa. Magpahayag. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. [¨¢zoer] Azulado. sa labas. May matang mabalasik. [b¨¢bl] Balbucear. satsat. Ay. [on] Arista. asombrar. [eu¨¦ken] Despertar. n. Avowal. pumukaw. n. Aye. n. takip. n. Pagkagising. B B. Lag¨¬ mapakaylan man. n. pagpayag. ikir¨¢n. Ehe. confesar. Humatol. Awake. Awake. [av¨¢uchment] Declaracion. gumitl¨¢. Awfully. infante. dificil. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). Patotoo. al travez. Await. Azymous. Sangdal?. asul. [eu¨¦t] Aguardar. . [bab¨²n] Cin¨®cefalo. Sinag. el nene. Baa. Sanggol. nen¨¨. maghayag. rudo. Hatol. Awaking. kasabihang may taglay na aral. adv. charlataner¨ªa. Axiomatical. [b¨¢chelor] Soltero. n. [au¨®rd] Juzgar. Kagaspangan. determinacion. n [b¨¦bi] Criatura. pagkanen¨¨. Bachelor. [¨¢csi?m] Axioma. satsatero . n. Palakol. Magsalitang parang musmos. [¨®fuli] Terriblemente. Avouchment. Pahayag ng pagpapatotoo. Azure.

[b¨¢lans] Balanza. sibi. K¨¢yong magaspang. lagak. Baffle. balancear. n. umalimura sa likuran. montar ¨¢ caballo. magbigkis. burla. Paninirang puri. Sikang. n. Tal¨¬. talega. [b¨¦ker] Panadero. [b¨¦dnes] Maldad. [bol] Bola. adj. Balcony. Bag. la parte de atras de cualquiera cosa. bigkis. [bet] Cebo. adv. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. Baleful. Pumagod. bala. [b¨®ldjed] Calvo. Bailiff. salat. [b¨¦dli] Malamente. magbalanse. Baldhead. kaapihan. Agusil. Kakalbuh¨¢n. hundir. fiar. [b¨¢guedch] Bagaje. magbibingka. jocosidad. Mahirap. [bac] Sostener. ka alitaan. Back. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. [b¨¢cu?rd] Atras. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. Bola. Liku ran. Instrumento ng m¨²sika. kamusmusan. traidor. Bail. v. Balance. [b¨¦lful] Triste. [b¨¢cbait] Murmurar. v. Bakery. [b¨¦cn] Tocino. [b¨¦keri] Panader¨ªa. ang dakong likuran ng anoman. Tumimbang. Managot. [bacb¨®n] Hueso dorsal. desacreditar. Urong. se?al. Bagpipe. Sasisag. se?alar con divisa. Ball. v. sakuna. agravio. sagot. [b¨¢gging] Tela basta. s¨ªmbolo. kaibig ang taksil. pesadez. Badly. n. Backbone. fatigar. n. Bait. [b¨¢cbaiter] Murmurador. balance. Magsagisag. Background. Bald. [b¨¢fl] Eludir. [b¨¢lconi] Balcon. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. n. pagkakalb¨®. Baldness. anomang mabilog. n. lumit¨®. Paurungin. equipaje. [b?l] Caucionar. v. n. n. detractor. v. bagabag. n. negligencia. v. Backslide. Kasamaan. Pain. lerdo. malo. ak¨°. [b¨¦lif] Alguacil. n. Bale. balanse. walang buhok. n. [b¨¢cbaiting] Detraccion. Tumalo. karneng baboy na inasn an. Kadung?an. n. sama. [b¨¢gpaip] Gaita. Backfriend. tanda. trasero. Ang looban sa likuran ng bahay. yamutin. [badch] Divisar. pungl?. supot. [bolk] Viga. n. calamidad. ang nan¨¢nag¨®t. Bale. lumihis sa pinag-uusapan. sumakay sa kabayo. difamar. [bold] Calvo. Masama. Sangla. n. Bailee. Gulugod. Ang daladalahan sa paglalakbay. [b¨®ldnes] Calvez. espinazo. Bad. funesto. miseria. n. pelota. Katalo. pagtutuus. Balk. v. n. chanza. [b?d] Mal. katiwala. Backside. confundir. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. Taong kalb¨®. Balance. v. sa dakong liko d. Tosino. Mapanirang puri. hacia atras. [badch] Divisa. patain. n. n. n. Panaderya. [b¨¢lans] Pesar en balanza. [bag] Saco. s¨¢ya . Bait. g¨¢waan ng tinapay. Timbangan. faltar ¨¢ la palabra. Badinage. umak¨°. n. Backbite. Bayong. Backbiting. baile. [bacsl¨¢id] Resbalar. n. [be¨ªk] Cocer en horno. fiador. Magtinapay. Likod. Backdoor. tergiversar. n. Baggage. perjuicio. [b¨¢dcher] Cansar. [bolk] Frustrar. Magtitinap¨¢y. [bac] Espalda. n. v. Badness. Bake. mayordomo. n. May kasamaan. v. tu muus. adv. [b¨¢dinedch] Gracejo. Backward. bir¨°. may karamdaman. [b?l] Fianza. pagpapataw¨¢. kaibigang kasoy. Bail. Backbiter. pag-alimura. v. n. preposteramente. mayordomo. M¨¢urong. mapag-alimura. n. Tuks¨®. empaquetar. n. Badge. Ang dakong likuran ng tindahan. enemigo. Balk. M¨¢dulas. magkulang sa pananalita. Backshop. [b¨¢cu?rd] Opuesto. n. [b¨¢csiop] Trastienda. [b¨¢csaid] Espalda. v. adj. Balkon. mahirap kausapin. v. Manirang puri. maglubog. n. [b¨¢cgraund] Fondo. la carne salada del puerco. n. Bacon. abala. kadwagan. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. Kaibigang mapagpailalim. mapanglaw. Backroom. saldar. indispuesto. n. contratiempo. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. kaaway. n. Kalb¨®. [bag] Entalegar. pagurin. Backward. Backwardness. [b¨¢cdor] Puerta trasera. Pintuan sa likuran.Back. ng panahong nagdaan. bala. Magpain. Badge. n. buto sa likod. Magtal¨¬. Bagging. [bet] Cebar. Badger. adj. [b?l] Empalar. Baker. Bag.

[b¨¢ncuet] Banquetear. [b¨¦nful] Venenoso. Batang munt?. banda ng m¨²sika. Balm. v. awit. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. Banishment. Bang. n. Bankruptcy. sumpa. Bumoto sa pamamagitan ng balota. Bane. B¨¢lsamo. n. [b¨¢ndi] Palocorvo. Saging. bandera. Bank. adj. n. [bal¨²n] Globo. [b¨¢ndi] Pelotear. Barandilyas. tosigo. rivera. Banana. n. bumugbog. n. Ballast. fajar. buh¨°. excomunion. Band. n. Bankbill. Pig¨ªng. n. Tulisan. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. idestiero. adj. B¨¢lsamo. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. hand¨¢an. cuadrilla. poner dinero en un banco. golpe. [bam] B¨¢lsamo. Magday¨¤. kamandag. n. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. chasco. n. burlon. [b¨¢ndedch] Vendar. ¨¢nyayahan. n. adj. [bancbil] Billete de banco. mort¨ªfero. [b¨¢nister] Balaustre. bandil¨¤. [b¨¢l?ster] Balaustre. [b¨¢nter] Lumbar. [b¨¢l?t] Balota. Maglagay ng pangpabigat. Bandy. n. Bandage. [bangl] Bracelete delgado. Magdaray¨¤. n. Pamal¨® ng bola. v. Ballad. n. sacudir. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. Bankrupt. Bang. pabango. destiero. n. Bandbox. walang ikabayad. [b¨¢nish] Desterrar. Baluster. Magp ilapil. Magbir?. Banter. bayle. Suntok. Bamboo. Kahong karton. gabay. [bamb¨²] Bamboa. Globo. [b¨¢n?r] Bandera. bahag. Tal¨¬. Manumpa. n. [band¨¢na] Bandanas. Banjo. boto. Maghagisan ng bola. n. n. Bandurya. v. Ballot. Banister. Manok sa Java. declararse insolvente. nakamamatay. k¨¢inan. palabir?. n. [ben] Veneno. [bal?str¨¦d] Balaustrada. Balmy. Nakakalason. sisidlang karton. Banish. v. Banter. [ban] Excomulgar. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. [b¨¢lad] Balada. [bamb¨²zler] Enga?ador. bugbog. v. n. festin. pumaspas. proclama. [banc] Orilla. pagsamahin. Bandylegged. humib¨°. [bang] Pu?ada. v. Baneful. Sumuntok. [ben] Envenenar. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. Papel de bangko. pu lutong. Bandy. banco. cambista. [bamb¨²zl] Enga?ar. Bane. n. n. Balota. Pangyong mapul¨¢. Banquet. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. n. Balustrade. [b¨¢ncuet] Banquete. Band. Gabay. [b¨¢l?t] Votar con balotas. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. baybayin. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. v. Magbigkis. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. v. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. manghaharang. adj. Ban. n. [b¨¢last] Lastrar. Bandit. pabang¨®. magpiring. Lumason. [band] Vendar. Bir¨°. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. [bam] Embalsamar. Banner. mortal. fallido. [b¨¢ndedch] Venda. banda. magtal¨¬. manukso. Watawat. Banknote. Bankrupt. n. unir. Ukol sa b¨¢lsamo. Bank. Kant¨¢. anuncio. union. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. Pulsera. n. magtal¨¬. Bandanna. kalombigas. Balloon. [b¨¢ndilegd] Patizambo. juntar. Pabanguh¨¢n. burla. Bambuzler. M¨¢nunukso. Ban. [b¨¢nishment] Destierro. Balsam. n. [b¨¢ncnot] Billete de banco. [b¨¢ntam] Bantama. magkainan. Banker. manungayaw. Banterer. cancion. v. tamb?. tira ¨® faja. n. Balm. v. tira ¨® faja. Bamboozle. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. Bantam. Bantling. n. Magpig¨ªng. pamigkis. Pahayag.wan. Kawayan. n. Bangle. v. v. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. Pangpang. [b¨¢ndcho] Banduria. Banquet. discutir. maglap¨¬lap¨¬. mabang¨®. divertirse ¨¢ costa de alguno. [b¨¢last] Lastre. Lason. vendaje. mawalan ng salap? a ng bangko. quebrado. v. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. Lug¨ª. Malugi. [ban] Bando. Papel de b¨¢ngko. Mabilog ang bint?. n. maldecir. . Itapon. [b¨¢nker] Banquero. [b¨¢nter] Lumba. Gabay. ligarse. v. n. estandarte. b¨²kawe. n. n. hind? makabayad. tuks¨®. b¨¢ngko. Ballot. maghanda. [bang] Dar pu?adas. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. expeler fuera. Ballast. tawag. n. n. barandilya. Magbigkis. magtapal. v. paspas. [band] Venda.

kamalig. Barefoot. Katampalasanan. Magkut¨¤. mag-alis ng balat ng kahoy. [b¨¢rister] Abogado. n.Baptism. Barrel. negociar. [barc] Corteza. Bark¨®. Bariles. pananim na gaya ng palay. [b¨¢ri?r] Barrera. adv. Karwahe. Pinagkayarian. adj. n. Bargain. atrincherar. [b¨¢rter] Traficar. envilecer. mangalakal. kapisanan n g mga abogado. Baseball. talukap. Halang. [barb] Barba. v. pobremente. [b¨¢rnecl] Barnicla. descubrir. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. humamak. Bark. Barometer. Barbarity. Barren. Baptist. Dakong pinagbibinyagan. Barbaric. despreciable. adj. n. adj. [bas¨®lt] Basalto. Barrel. Barber. n. adj. n. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. tranca. puerco. Manggugupit ng buhok. Barge. Kask¨®. kabaksikan. [b¨¢ro] Angarillas. Silong. Barnacle. Bar-room. Base. n. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. tuntungan. Base. hadlang. Ang nagbibinyag. Bangan. n. Tampalasan. [b¨¢ptismal] Bautismal. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. [b¨¢ron] Baron. mag-alis ng takip. mabaksik. [barm] Jiste. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. nakagayon lamang. Binyag. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. n. May halong lebadura. Bar. obst¨¢culo. maglagay ng kut¨¤. levadura. Mangalakal. Lebadura. Barley. Barrier. baboy. Barb. Makipagkayar?. Kwartel. Besbol. Baptismal. n. bardo. Tampalasan. n. Halang. prohibir. Barricade. n. walang takip. n. [b¨¢rel] Embarilar. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. desfondado. Bargain. [barik¨¦d] Barrera. n. walang bunga. [b¨¢r-rum] Taberna. [bardch] Falua ¨® faluca. [b¨¦sment] Basamento. Bar¨®metro. v. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. [bar¨®meter] Bar¨®metro. kah¨®l. Umupak. Basement. tah¨®l. [barc] Barco. [b¨¢rguen] Ajuste. [bapt¨¢is] Bautizar. Bar. Sebada. descubierto. mabab¨¤. [b¨¦rfut] Descalzo. n. n. Baog. n. pagbili ¨® pagbibil¨ª. n. v. Barrister. v. estrados. magpalit. Magtrangk¨¢. n. [b?s] Fondo. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. [b¨¢ptism] Bautismo. [b¨¦rfesd] Descarado. ladra. isang marangal na pamagat. estacada. pinagkasunduan. kumahol. mahalay. mang-aahit. Barrow. salbahe. Barricade. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. p¨®ndo. kut¨¤. v. [b?s] Apoyar. Barm. [b¨¢ruch] Carruage. Barmy. [b?s] Bajo. n. [b¨¢ren] Esteril. Tindahan ng alak. humilde. M¨¢nunula. Munting kut¨¤. vil. Magbinyag. Batong matigas. n. Barn. n. n. Abogado. Barrack. embarcacion. convenio. upak. compra ¨® venta. Balat. [b¨¢rel] Barril. Baptize. n. [b¨¢rac] Cuartel. v. Walanghiy¨¢. trocar. Pangangalakal. salvaje. maghub¨°. n. magbigay ng pangalan. k¨¢waw¨¤. Barefaced. [b¨¦sles] Sin fondo. adj. walang bait. Nauukol sa binyag. [barb¨¢riti] Barbaridad. balb¨¢s. k¨¢maligan. [b¨¢rli] Cebada. ajustar. Barbarous. adj. [b¨¢riton] Baritono. n. [b¨¢rguen] Pactar. Maghubad. n. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. basa. ladrar. simplemente. paa. n. Hubad. v. Bab¨¤. barbero. Baritone. Basalt. Bark. m¨¢ghadlang. Ipatong sa patungan. sasakyang may layag. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. n. [bar] Barra. [bard] Poeta. Walang suot ang paa. Baron. pajar. Baptistery. Barely. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). n. [b?r] Desnudar. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. Hamak. Baron. cambiar. v. Bark. Taong tampalasan. Magsilid sa bariles. pedestal. Baseless. Bar¨ªtono. basal. cruel. Bare. n. pagbibinyag. May pagkahubad. [bar] Cerrar con barras. [b¨¦rli] Meramente. [b?r] Desnudo. Barouche. obst¨¢culo. Bare. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. adj. Barbarian. hub?. Bard. adj. v. Patung¨¢n. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. adj. n. Barter. tumahol . n. . Base. sangg¨¢. [barn] Granero. hadlang. infructuoso. insolente. [barc] Descortezar. n. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. Barter. impedir. mabaksik. [b¨¢rber] Barbero. n.

n. Bashfully. Basin. Beam. v. matatakut¨ªn. Battery. v. v. Lobina. Sitaw. encogido. v. kinatatayuan. pingga. Bead. n. canasta. Basar. espurio. sigang palatandaan. [baz] Ba?o. n. n. Battle. rayo de luz. [b¨¢tl] Batalla. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. Palilig¨°. n. hampas. Beak. producir. n. t¨ªmido. bugbog. Kwintas. adj. [bid] Cuenta. kutang may kanyon. vocear. isang pulutong na sundalong ma kanyon.. ribera. dumigm¨¤. abaloryo. pedestal. n. Bass. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. parir. mag. modestia. engordar. ibilad. n. golpear. Ang humahampas. v. Mahihiyain. Magdal¨¢. hornada. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. Bastard. n. [bol] Grito. batul¨¢ng. [bas] Lobina. fundamento. Magpataba. [bei] Ladrar. [best] Apalear. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. n. [b¨¦snes] Bajeza. ba?arse. Bathe. mamunga. [b¨¢ter] El que apalea. Manaksak ng bayoneta. magbat¨¢. Masa ng tinapay. ponerse ¨¢ tomar el sol. apaleamiento. h¨ªlamusan. Batter. [b¨¦onet] Bayoneta. magka. reparar. [bei] Bayo. tener algun estado ¨® calidad. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. n. b¨¢yakan. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. Be. v. brazo de mar. Basket. Bear. Palakol na panglaban. Kahihiyan. Bat. Beadle. [bat] Murci¨¦lago. rada. Basting. Bear. bakol. n. Bashfulness. Baste. [b¨¦zing] Ba?o. kahinhinan. Palanggana. fanal. Bashful. Baybay-dagat. [bich] Costa. [b¨¢teri] Bater¨ªa. Bayoneta. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. grave. makipamook. mahinhin. ka¨ªng. Batter. puerto abierto en el mar. [b¨ªcn] Faro. [bask] Asolear. Bashaw. Isang pulutong ng mga kawal. [bez] Ba?ar. Bass. digm¨¤. manganak. Kahamakan. [bic] Pico. v. n. [basi¨®] Baj¨¢. Beacon. n. Tungtungan. n. adv. Beach. n. apaleador. Batch. pinag mumulan. Bean. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Magbilad. n. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. so portar. Beach. [bat¨¢li?n] Batallon. dagatdagat an kaugpong ng dagat. makipagbaka. Isadsad sa baybay. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. bumugbog humagupit. bilao. n. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. kahalayan. mag-ihaw ng lamang kati. vileza. v. n. n. n. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. [b¨ª] Ser ¨® estar. [baz¨¢r] Bazar. liwanag. brazos de balanza. balar. n. n. [b¨¦sis] Basa. v. Tumahol. Bat. v. Bastardo. [b¨¦sn] Jofaina. magpalig¨°. Sumigaw. Battle. Maginoo sa Turkya. Tatal. n. Bathing-tub. mamal¨°. [b¨ªdl] Alguacil. humiyaw. n. P¨¢liguan. P¨¢liguan. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. Battle-array. v. sum¨¢. [b¨¢ter] Apalear. Kilo . Bagay na walang halaga. [bas] Bajo. [b¨®bl] Chucher¨ªa. hiyaw. [bei] Bah¨ªa. kumahol. kumisap numingning. pringar ¨® untar la carne en el asador. P¨¢nik¨¬. n. Bawl. almasen ng sarisari. Batten. Bawl. n. Bathing. sufrir (algun dolor). Bayonet. adj. [bir] Llevar alguna cosa como carga. pinagbubuhatan. Mag¨ªng. base. pagbabaka. ay. n. Battle-axe. [bir] Oso. Basis. kabagkabag. orilla. Sigaw. Malig¨°. Lumaban. May pagkamahiyain. pamook. v. [b¨¢sket] Cesta.Baseness. Bay. Bazaar. Tuka.. n. Kumislap. [batch] Cochura. Batten. isang isda. abalorios. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. [b¨¢tn] Astilla. Bay. Bask. [bich] Encallar. Oso. Bauble. n. v. [bol] Gritar. (isang hayop na apat ang paa). [b¨¢tn] Cebar. patani. Bay. n. umalalay. anam¨¢n. n. [b¨¢tl] Batallar. Hilbana. [b¨ªgl] Sabueso. n. n. [b¨¢stard] Bastardo.. n. [b¨¢shful] Vergonzoso. Look. [bat] Garrote ¨® cachiporra. Batery¨¢. Bath. magtiis. Ayos ng laban¨¢n. Humampas. Beam. Battalion. Bayonet. Busl?. [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. combatir. adj. yumaman. sostener. [bim] Viga maestra de un edificio. n. Beagle. [bin] Haba. . rosario. Laban¨¢n. Agusil. Kulay bayo.

[b¨¦dlam] Casa de locos. adj. belleza. Beatitude. Beech. Balbas. [bit] Acelga. adj. Bed-chamber. Guhit na matwid. Bedew. Hayop na apat ang paa. magdilig. n. Beck. kamumo. Beetle. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. Beauteous. [b¨ªtl] Escarabajo. v. n. [bik¨¢m] Convenir. [bi¨²tifay] Hermosear. adj. Becomingly. may pagkahayop. Senyasan. n. Bearer. bello. n. n. [bisuacs] Cera. [bik¨¢mingli] Decentemente. Bedfellow. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. modo de portarse en lo exterior. Pinukpok. Because. Bee-line. Isang punong kahoy. Kalagayan. Serbesa. [bec] Se?a. H¨ªgaan. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. bat¨¬. Pukyutan. lun¨¢tico. dik¨ªt. adj. dinikdik. may pagkakaakma. [bitn] Trillado. Bedtime.. Bedlam. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. n. n. sumenyas. n. felicidad. putakt¨ª. n. Bearing. tulug¨¢n. M¨¢bagay. Befall. akma. [bich¨¢rm] Encantar. [bid¨ªm] Oscurecer. n. [bist] Bestia. May kagandahan. Beardless. bulo ng uhay. Beef. n. Mangyari. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. v. [bed] Cama. Beckon. Bedim. Magk¨¢taon. lumab¨°. [bi-l¨¢in] Linea recta. n [b¨¢dlamait] Loco. n. Bechance. [bed-cloz] Coberturas de cama. Parang hayop. Become. [bi¨¢titiud] Beatitud. Bed. maging . Isang gugulayin. Sapagka't. katre. imberbe. n. . n. Bee. Oras ng pagtulog. adj. n. [bec] Riachuelo. Bear-fly. pisado. dahil sa. tibok. [bi¨²tiues] Bello. [bi¨ª] Abeja. Lumubay. m¨¢payap¨¤. adornar. n. suceder. [bed] Meter en la cama. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. [bi¨²tifuli] Hermosamente. [bic¨¢m] Serenar. kagandahan. Bearded. Bed. [b¨ªrabl] Sufrible. [b¨ªting] Paliza. [bec] Hacer se?a con la cabeza. Mahusay. Becoming. Bugbog. n. Beast. Hampas. deslumbrar. [bif¨®l] Suceder. kilos. Ihiga. Beeswax. acontecer.Bearable. n. Magpagand¨¢. n. n. conj. Beautiful. marikit. parang ganid. adv. [bi¨²tiful] Hermoso. [b¨ªrdles] Desbarbado. [b¨ªrded] Barbado. magparik¨ªt. [bic¨®s] Porque. [b¨ªstli] Bestial. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. marikit. n. Mabalbas. kariktan. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. Tang?. n. mangyari. Pagk¨ªt. bagay. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. Beef-steak. Bed-clothes. v. Gand¨¢. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. papag. Maganda. n. bumugbog. v. [bit] Golpe. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. Bed-room. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. humimpil. [b¨¢ring] Situacion. kutog. v. adj. ganyakin ang kalooban. Maganda. golpear. Beck. Beard. v. [bidi¨²] Rociar. n. n. v. conveniente. indicacion muda. acostar. Silid na tulug¨¢n. Bahay-pukyutan. n. correccion. pitak. tilad na kahoy. [bird] Desbarbar. [bi¨²ti] Hermosura. Beard. Beat. asal. v. [bik¨¢ming] Decente. Bangaw. Silid na tulug¨¢n. v. Kumulimlim. tumahimik. arista de espiga. sosegar. Bee-hive. pison. hagupit. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. Becalm. Bedlamite. Beautify. Bedding. bubwanin. hermoso. n. Beck. Walang balb¨¢s. Beddridden. adj. v. Magwisik. Beauty. v. ulol. ofuscar.m¨¢uw?. [bich] Haya. pulsacion. Becharm. adj. n. [bird] Barba. Sap¨¤. May kahusayan. Isang uri ng hayop. batiin. [bich¨¢ns] Acaecer. [bit] Apalear. [bir] Cerveza. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. maza. Beating. Beautifully. n. and part. [b¨ªrer] Portador. lecho. makatitiis. [b¨ª-jaiv] Colmena. calmar. Kaginghawahan. Halinahin. venir ¨¢ parar. loco. cautivar. Makababat¨¢. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. Beastly. adj. v. maggayak. convenientemente. may pa gkabagay. n. Beer. Beat. convertirse. ugal¨¬. Beaten. Beet. Ulol. regar. v. Humampas. brutal. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. [bedr¨¦den] Postrado en cama. Tang?an.

[b¨¦los] Fuelle. Mapan¨ªniwalaan. [bil¨¦it] Tardar. vomitar. Pulubi. magkaroon. adj. Belly-ache. Being. magmalas. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. Mangday¨¢. causar. patrocinar. [bel] La Venus de una ciudad. y prep. Pakinabang. Bellows. pensar. n. Sumalangsang. Sa likur¨¢n. [big¨¢il] Enga?ar. . manood. utilidad. suplicar. producir. Magdaray¨¤. kampanaryo. supuesto. adj. p¨¢una. Kumubkob. [beg] Mendigar. mirar. Pasimula. Kumubkob. v. v. Belle. fiel. Beginning. [bij¨®ldn] Deudor. lo que se puede creer. umakal¨¤. [bif¨®r] Mas adelante. kumand il¨¬. adv. [bil¨ªguer] Sitiar. emporcar. sa harap. taong nagpapalimos. Beggar. Mga panahong nagdaan. kumulong. importar. conj. n. Paniwal¨¤. ante. Behold. Kandil¨¬. [bil¨¢i] Contrahacer. miserable. Begone. Beforetime. lagay. [bel¨ªdcherent] Beligerante. Batingaw. [bil¨¦i] Bloquear. adv. Befriend. Believe. Hampasin. Belabor. Magpasimula. pin anggalingan. [b¨¦liec] C¨®lica. Behalf. balulusan. huming?. dinghal. [bij¨¢ind] Detras. [belch] Regoldar. empezar. v. desmentir. Baguhan. pakinabang. v. antes. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. v. prep. Belie. panana palataya. Ukol sa pakikidigm¨¤. Beggar. v. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. B¨¢tingawan. [bij¨®ld] Ver. suplicante. magdum¨ª. [bij¨²f] Convenir. Dumighay. [bel] Campana. n. Sigaw na malakas. bramido. [bij¨¢f] Favor. [big¨¢iler] Enga?ador. hihip. [bil¨¦b?r] Apalear. Behind. n. Beforehand. calumniar. adj. Sulong!. asal. Belfry. N¨¢rito!. ente. [bif¨ªt] Venir bien. antes de. Belligerent. Sumigaw ng malakas. v. pordiosear. Beginner. [bel¨ªdcherent] Beligerante. tumingin. sumam¨°. Bellicose. Belly. v. v. Belligerent. parang pulubi. [bil¨ªver] Creyente. cascar. Yamang. [bij¨¦v] Proceder. n. rudimentos. m¨¢akma. contemplar. [b¨¦licos] Belicoso. v. eructacion. Hul¨ª. n. [bif¨¢ul] Ensuciar. v. v. Begin. patrocinio. Bellow. n. Behavior. Belch. Bell. anticipadamente. Behead. seducir. Behindhand. [bigu¨ªn] Comenzar. mamanhik . may pananampalataya. ser. Beleaguer. Before. adv. Sa unahan. int. pananalig. mapanghib¨°. n¨¢kita mo na! Beholden. magmasid. Buhay. Maniwal¨¤. h¨¦ aqu¨ª!. Pumugot ng ulo. en frente. sa hulihan. v. v. n. tao. maglwat. v. [b¨¦lo] Vociferar. Being. sa paraang. Tumingin. [bifr¨¦nd] Favorecer. adv. pasi nungalingan. sa tapat. Lumingap. en presencia de. Behoof. Magpahirap. mamunga. n. tapat. kapaniwalaan. fe. bago. Mangdidigm¨¤. [bigu¨ªner] Principiante. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. n. Mag-ugal¨¬. proteger. impostor. Believable. angal. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. Magtagal. magsimula. n. Sak¨ªt ng tiyan. [bij¨¦d] Degollar. puesto que. M¨¢ukol. Behoof. bloquear. [b¨¦li] Vientre. n. novicio. Ugal¨¬. conducta. n. Behave. Tiyan. n. Mar¨¢lita. n. [bil¨ªf] Creencia. magtam¨®. pabulaanan. n. tignan mo!. kampan¨¤. Belch. Dumum¨ª. [b¨¦lo] Rugido. Befoul. n. arruinar. Behold. Dalagang magand¨¢. v. beneficio. Dighay. estado ¨® condicion particular. Beggarly. Mangan¨¢k. M¨¢bagay. [b¨¦gu?r] Empobrecer. [b¨ªing] Ya que. tras. Kapagkaraka. Belief. int. [bij¨²f] Provecho. palagay. bago mangya ri. v. sumuka. Beg. [belch] Reg¨¹eldo. akal¨¤. decapitar. credo. alis diyan! Beguile. v. m¨¢kailangan. magpalagay mag-asal. bramar. Beguiler. manghib¨°. Bellow. Nagkakautang. May pananalig. n. convenir. v. [bif¨®rjend] De antemano. [bil¨ªv] Creer. bugbugin. Beget. [bigu¨¦t] Engendrar. conducirse. n. mapagbasag-ulo. Magpalimos. umangal. [b¨ªing] Existencia. Believer. [b¨¦lfri] Campanario. Ang nasa pakikidigm¨¤. magparatang. Belay. adj. umandukha.Befit. Belate. [b¨¦gu?r] Mendigo. [bil¨ªvabl] Creible. pinagmulan. [bij¨¦vior] Proceder. Hungkoy. v. [bij¨®ld] H¨¦!.

Maamong-loob. Best. magbilin. adv. bondad. Beneficent. gracia. manirang puri. v. [bir¨ªv] Despojar. cercar. [bend] Comba. sa tab¨ª. n. . [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. Bulati sa loob ng tiyan. hut¨®k. lo mejor. Bequeath. Benefactress. adj. abutin ng gab¨ª. dulce. umagaw. M¨¢ukol. incitar. [benef¨¢ctor] Bienhechor. M¨¢pakinabangan. y prep. Pagsamsam. hangalin. Humubog. excepto. [b¨¦nefit] Beneficiar. Beseem. encorvadura. adj. adj. Beneficial. v. Maul¨®l. [ben¨ªgnant] Bondadoso. afable. v. Sumamsam. mahabagin. [bist¨®] Dar. [bim¨¢d] Enloquecer. abajo. Bend.. R¨¢tiles. ikalat. Benign. [bist¨¦r] Mover. baya. v. magkaloob. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. amado. deplorar. Pilansikan. n. pag-agaw. gumab¨ m. bumakod. n. n. oscurecer. disfamar. Kumubkob. [bistri¨²] Rociar. makiusap. Bestow. v. doblar. Dumaing. Benight. v. v. prep. Benignant. Beloved. adj. n. [bend] Encorvar. Pinakamabuti. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. pakinabang. n. Magandang loob. Mamanhik. [b¨¦ril] Berilo. Benefit. [bin¨¦m] Entorpecer. [ben¨ªgniti] Benignidad. [bis¨®t] Infatuar. [benef¨ªcieri] Beneficiado. Kumubkob. kapakinaba ng¨¢n. Bend. hacer bien. [bent] Encorvado. Kilusin. [bil¨®ng] Pertenecer. n. Kabutihang gawa. Besiege. v. m¨¢sangkap. bendisyon. Benignity. abajo. asiento. Bepinch. Mag¨ªng bagay. provecho. n. yup¨¬. Pamana. sintur¨®n. [bim¨®n] Lamentar. n. Magbigay. Beneficiary. v. Belong. kumulong. Basb¨¢s. v. Bending. Beset. provechoso. [bil¨¢ved] Querido. sa ibab¨¤. [bir¨ªvment] Privacion. minamahal. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. arrebatar. Berilo (batong mahalaga). kun¨®t. parecer bien. [b¨¦nding] Pliegue. n. yumup¨¬. ibuy¨®. [bism¨ªr] Salpicar. [bip¨ªnch] Pellizcar. Bangk?. Bemock. n. clemente. v. Kagandahang loob. likmuan. adj. n. Magandang loob. Besot.. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Benevolent. [bis¨ªm] Convenir. [b¨¦liband] Cincha. rodear. Sa ilalim. [benef¨¢ccion] Beneficio. generoso. Bemad. v. Manuya. bumaluktot. utilidad. bukod sa. tendido. Lang?in. Beneficence. Benediction. [ben¨¦volens] Benevolencia. [bin¨¢in] Benigno. prep. N¨¢papakinabangan. Benefaction. pagkahutok. Bemoan. v. Bent. [bil¨®] Debajo. v. gumaw¨¤ ng kagalingan. [belt] Cinturon. v. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. n.Bellyband. adj. kabutihang asal. [best] Superior. humibik. [b¨¦nefit] Beneficio. Gabih¨ªn. [bin¨ªz] Debajo. n. Beseech. n. v. n. liban. ordenar. Bestir. Pileges. irog. biyay a. tub¨°. Benefit. sumam¨°. Kagandahang-loob. sa pilin g. udyukan. Bespeak. [bench] Banco. Baluktot. Sa siping. Pakinakang. Bench. v. Pilansikan. Below. Hubog. kagalingan. Besmoke. ensuciar. [bis¨ªdch] Sitiar. baluktot. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. Benumb. kumulong. k¨¢butibutihan. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. adj. v. [bis¨¢id] Cerca. Berry. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. Magsuub. Magpamana. [benef¨¢ctres] Bienhechora. [bisp¨ªc] Encomendar. Beneath. Isabog. v. esparcir. n. n. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. otorgar. Besmear. kurut¨ªn. entontecer. mabuting asal . magalingin. n. [b¨¦r-ri] Baya. Pamigkis. Kagandahang-loob. pal¨¤. v. rogar. Beryl. Benefactor. Sa ibaba. Bellyworm. [bis¨¦t] Sitiar. al lado de. v. Mangurot. Berth. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. Bereavement. [benef¨ªcial] Beneficioso. Benevolence. Bestrew. suub¨ªn. adj. [bened¨ªccien] Bendicion. humutok. pagpapal¨¤. [bis¨ªch] Suplicar. y adj. Giliw. [ben¨¦fisens] Beneficencia. Pamigkis ng tiyan. [bism¨®c] Ahumar. Belt. v. dumih¨¢n. Bereave. Bequest. yup?.. talsikan. Beside. v. despojo. doblez. ventrera. bondad. [bim¨®c] Mofarse. Magtagubilin. bloquear. Magandang-loob. kulubot. [bisp¨¢t?r] Salpicar. maawain. n. conferir. Mamanhid. Bespatter.

[bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. n. [big] Grande. ibalit¨¤ ipaalam. magpaalam. [b¨ªding] Orden. mag-utos. n. n. lalong ma inam. Bicker. taya. n. Katiwal¨¤ ng aklatan. [bitr¨¢yal] Traicion. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. n. Bethink. [bet] Apostar. Kas¨¢l. n. Biblia. Bib. k¨¢ban. n. prep. v. Makihamok. Bibulous. ordenar. [bitr¨®zment] Esponsales. agarrar. adj. Betrothal. maglilo. [bitr¨®zal] Esponsales. umigi. Bifold. Big. [bitr¨¦i] Traicionar. Bight. lalong maigi. Kas¨¢l. [bitw¨ªn] Entre. Magtiis. f¨¦retro. malisya. Bisikletas. Pagkaligaw. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. [b¨¦vel] Cartabon. m ag-anyaya. anunciar. descarriar. Pan¨¢tiko. Magdilidil¨¬. postura. bitimes. Tumangis. n. Turing. Bigamist. n. Bias. mangkulam. tumangan. Betray. [b¨¢ycikl] Bicicleta. [b¨ªbiul?s] Poroso. n. gumaling. v. n. M¨¢mumusta. [biu¨¦l] Lamentar. patungan ng kabaong. Bigamy. tagaturing. tawad. tumaya. delantal. Beyond. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. n. v. and¨¢s. [b¨¦t?r] Mejorar. Better. Sa pag-itan. magbat¨¢. Betime. residir. Bidder. allende. bit¨¢ims] Con tiempo. [b¨ªblical] B¨ªblico. [bit¨¢im. [bit¨¦c] Tomar. [b¨ªgnes] Grandeza. [b¨ªgami] Bigamia. [b¨¦ting] Apuesta. Bid. v. [b¨¦t?r] Mejor. Betake. [b¨ªder] El postor. Doble. n. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. Bide. makiaway. tumahan. [b¨¦tor] Apostador. umenkanto. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. pag-aasawa. n. v. n. Betrothment. Bibliography. lalong magaling. v. Kataksilan. Bible. manggaway . [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. Pust¨¢. [b¨¢ias] Al sesgo. Kalandra. en sazon. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. Sa pagitan. [bitu¨ªcs] Entre. [biu¨¦r] Guardarse. Biblical. [bir] Andas. Pahal¨¢ng. Bewilderment. uminam. banal na kasulatan ng mga kristiano. [bib] Babador. prep. [bid] Pedir. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. v. [biu¨ªtch] Encantar. paglililo. v. v. tawad. Bumuti. Bet. sa gitna. Bibliothecary. Betroth. Bevy. Biennial. panggagaway. n. Pangkukulam. Bewail. Halaghag. Malaki. n. n. Kawan. Bigot. n. [b¨¢ibl] Biblia. Bigoted. Bettor. adj. Bilin. manggagaway. adj. Betoken. Betwixt. mapagpakitang tao. [b¨ªgamist] Bigamo. [biy¨®nd] Mas all¨¢.Bet. (de aves). convidar. . adv. sa kasal ukuyan. Salalay. [bet] Apuesta. v. [b¨ªk?r] Escaramucear. [b¨¦veredch] Bebida. v. [b¨¢ifold] Doble. n. Bewitch. Betting. n. maleficar. Pustahan. [b¨¢it] Bah¨ªa. prep. [bit¨®kn] Significar. Look. Magkasal. tumira. [biu¨ªtcher] Encantador. Better. Bevel. Kalakhan. Gorra ng bat¨¤. precaverse de algun riesgo. re?ir. Ang tagatawad. [baid] Sufrir. Bigness. Ang pag-aasawa sa dalawa. [bai¨¦nnial] Bienal. Sa kapanahunan. adj. Bewitchery. Sumunggab. Betrayal. humawak. Ipahiwatig. ibayo. hechicero. magmunimun¨¬. Magtaksil. Bewilder. [b¨¦vi] Bandada. Biggin. buhaghag. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. v. Lalong mabuti. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. Bidding. despedirse. adj. Iin¨²min. Dal¨¢dalawang ta¨®n. turing. adj. hechizo. n. n. Mag-ingat. kartab¨®n. Pumusta. v. [biz¨ªnc] Recapacitar. Ang taong may dalawang asawa. v. Ukol sa Biblia. adv. Sumilaw. Mangkukulam. Panukat. Between. Bid. esponjoso. aguantar. Huming?. mandar. n. n. Beware. Sa dako pa roon. tumaghoy. adj. M¨¢ligaw. utos. Beverage. pag-aasawa. [bitr¨®z] Desposar. Bewitcher. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. hip¨®crita. mandato. Bicycle. n. en medio de una y otra cosa. n. [biu¨ªlder] Descaminar.

[b¨¢it] Mordedura. Bird. c¨¦dula. [b¨¢inder] Encuadernador. [bais¨¦ccion] Biseccion. papel. [blec] Negro. paghahatid-humapit. Sumatsat. [b¨ªlet] Billete. n. Pagpapasta. Bishopric. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. Ang d¨¢dalawa ang paa. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. [b¨ªter] Amargo. Billion. Bilinguous. Bin. pagdalawa. n. Pugad ng ibon. pagpapakunwa. Maitim. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. n. n. [b¨ªli?n] Millon de millones. Mapaghatid-humapit. Birthday. pigs¨¢. kasaklapan. Bisection. Taguan ¨® sisidl¨¢n. v. n. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. Billet. pedacito. Bitter. Bison. adj. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. v. Biliary. c¨¦dula ¨® katibayan. [bl¨¢ber] Chismoso. Billow. Isang angaw na angaw. [bisi¨®p] Obispo. n. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. saklap. ¨¢spero. Blabbing. pagsilang . n. Birdsnest. Biographer. hipocres¨ªa. Bishop. [b¨¢ineri] Binario. Bind. [bit] Bocado. Bilious. mag-ugpong. tal¨¬.Bigotry. Nakahal¨° sa dalawa. [bin] Arteson. unir. n. billete. [b¨¢ind] Atar. [b?rd] P¨¢jaro. v. n. adj. Bitch. Bird. Mesa ng bilyar. [b¨ªgotri] Fanatismo. singkaw sa bibig . despensa. Binding. Magtal¨¬. n. doble. Bite. [b¨ªternes] Amargura. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. Birthplace. recet a de m¨¦dico. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. Ib¨®n. n. Billards. Bill. n. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. n. Bisonte (isang hayop). [b¨¦rzdey] Cumplea?os. adj. n. n. biyak¨ªn. Bit¨²n. Asong babae. Malaking alon. n. Bilyete. cofre. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. adj. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. Langgam na itim. divieso. n. Billard-table. adj. Panganganak. n. bocado del freno. [b¨¢inding] Encuadernacion. pagbibiyak. Tagapagpasta. Bitterness. n. papel. Birth. [b¨ªlieri] Biliario. armario. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. Bilyar (lar?). kapyangot. [blab] Parlar. maghatid-humapit. n. Blackball. Black. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. n. n. Biscuit. Tuka. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. v. propuesta de ley. Magsingkaw. n. adj. adj. encuadernar. galit. dalawah¨ªn. Obispo. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. Dalawang wik¨¤. Sub¨°. pagkapanganak. [b¨¢ison] Bisonte. adj. [bl¨¢cant] Hormiga negra. Biography. cuenta. Pait. . Kagat. [bit] Enfrenar. n. Kaarawan ng kapanganakan. kumagat. Biographical. Billard-ball. Mab¨ªlis. v. Bola ng bilyar. Blackant. [b¨ªlo] Oleada. [b¨ªtiumen] Betun. Bitumen. n. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. n. Mangagat. v. [b¨¢il] Bilis. n. n. Katwirang buhat sa kapanganakan. magpasta ¨® magbalat ng ak at. Blab. talaan ng utang. [b¨¢it] Morder. tira. Bilge. ola grande. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. [ba¨ªped] B¨ªpede. Ukol sa bilis. Binder. Billet. Bilis. n. [bisi¨®pric] Obispado. n. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. manuka. faja. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. [b¨ªliu?s] Bilioso. n. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. [berz] Nacimiento. Binary. Sakop ng obispo. n. Dakong kinapanganakan. punzar. Hatiin. Bisect. [bil] Pico de ave. bilyete. reseta ¨® hatol. Pananatsat. n. [b¨ªldch] Pantoque. bayang sarili. Bivouac. Pagkapan¨¢tiko. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. [bitch] Perra. Paghahati. c¨®lera. maghayag ng inililihim. Bit. kapaitan. kapanganakan. v. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. Blabber. palagay na kautu an. v. pagk¨¢pasta. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. Biskw¨ªt. [b¨ª-liards] Billar. Mapait. masaklap. picar. n. Bile. venda. Biped. n. Bit. ang tao. Bite. Birthright. mamupog.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

Brew. reprimir. sasakyang may palo. Bridge. n. Brightness. Bridge. Brindle. Brigand. [brim] Borde. Lahok (ng alak). Brickclay. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. Nobya. n. Brief. [br¨¢itnes] Lustre. adj. Brim. pigilan. katalinuan. makintab. [br¨¢iber] Cohechador. Nobyo. matalin¨°. [br¨¢in] Salmuera. Brine. Magdal¨¢ rito. [br¨¢ib] Cohecho. Pigilin. n. Bridle. Pakint abin. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. [br¨ªc-leer] Alba?il. Sumuhol. n. dalhin dito. dar lustre. Brindle. Magseserbes¨¢. Putol na lary¨®. Kabesada [ng kabayo]. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. boda. [br¨ªgandedch] Salteamiento. bunganga ng isang sisidlan. Brewer. Brimful. Briefly. adj. Malary¨®. v. Gilid. reluciente. Hurn¨® ng lary¨®. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. Brilliancy. makin¨¢ng. Brickmaker. [br¨ªliant] Brillante. n. Pag-aasawa. n. [br¨¢it] Claro. a. adj. Briber. n. lalaking bagong kasal. boda. n. Makintab. Bride. [bric] Ladrillo. v. Maglary¨®. Bright. Tulis¨¢n. sobornar. bulik. a. v. ningning. Maningning. n. Brewery. Asupr¨¦. Brigadier. n. [brim] Llenar hasta el borde. Bricklayer. la mujer recien casada. may kainaman. Brier. n. [br¨ªki] Ladrilloso. kislap. [briu] Mezcla [de licores]. n. Lupang ginagawang lary¨®. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. Brickbat. n. babaing bagong kas¨¢l. Brine. ketsap. [br¨ªliant] Brillante. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. Brig. Brilliant. palinawin. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. [br¨ªmston] Azufre. Bridegroom.ng cerveza. Brick-kiln. maglagay ng tulay . n. . [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. dilag. [br¨ªuer] Cervecero. [brindl] Variedad de colores. Brickearth. [br¨ªfli] Brevemente. n. n. [br¨ªdch] Puente. bandido. maningning. Brighten. n. n. [br¨¢ier] Zarza. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. esclarecido. latrocinio. Brilliant. soborno. pang-haharang. panunuhol. bru?ir. [br¨¢ib] Cohechar. buhayin. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. n. Abay na babae. n. Batik. n. v. Brigadier-general. malinaw. Panunulis¨¢n. Brick. Brilliantly. soborno. Bring. [bric] Enladrillar. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. Brigandage. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. Bribe. batong maningning. Suhol. Bricky. Punuin. buh¨¢y ang loob. adv. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. Brewhouse. M¨¢nunuhol. n. labio de una vasija. [br¨ªcuerk] Enladrillado. paalatin. [bring] Traer. Nilary¨®. [br¨¢in] Embeber en salmuera. conciso. n. [br¨¢id] Novia. Bridesmaid. Pagawpaw. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. Tulay. pakinisin. Brimfulness. esplendor. agad. v. Lupang ginagawang lary¨®. Bridal. [br¨¢iten] Pulir. el recien casado. Suhol. Batikbatik. Brimstone. [br¨ªliansi] Brillantez. v. n. Bribery. Bergantin. palakasin ang loob. Bridle. Brigade. refrenar. n. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. n. n. Brick. makislap. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. Asn¨¢n. kas¨¢l. estar de bote en bote. n. avivar. G¨¢waan ng serbesa. Brickwork. Brillante. paapawin. [br¨ªcmeker] Ladrillero. kinis. a. [br¨¢idgrum] Novio. Abay na lalake. [brindl] Salpicado de varios colores. paniniil. pan gloloob. n. Mababang halaman. brillantez. Maikl?. n. [brif] Breve. n. Gumawa ng tulay. [br¨¢idal] Nupcial. agudeza de ingenio. Ningning. a. [brig] Bergantin. Sanggayong bilang ng mga kawal. ingenioso. Pat¨ªs. [br¨¢iberi] Cohecho. sawsawan. G¨¢waan ng serbesa. a. May kaningningan. v. Brim. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. n. Karakaraka. agusar el ingenio. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. manghaharang. n. n. [br¨¢idl] Embridar. v. v. [brigu¨¦d] Brigada. Bribe. Bridemen. Kintab . Lary¨®.

Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Broke. n. kaingay. n. [br¨ªsl] Erizar. adj. [br¨²mstik] Palito de escoba. Nauukol sa bag¨¤. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. v. Brotherhood. Batis. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. Lah¨¬. away. n. Briny. lumamog. ri?a. Bronchic. alboroto. Tutsang. n. [bruch] Broche. golpear. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. magparaan. Broach. Browse. Bangaw. adj. [br¨ªsket] El pecho de un animal. lwangan. Bristle. [bro-ch] Espetar. Nauukol sa bag¨¤. alegrarse. Lwang. Magpakagaan ng katawan. [brisk up] Avanzar con viveza. Brokenhearted. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. [br¨®dzerli] Fraternal. Brink. v. [br¨®-am] Carruage. Lasang asin. [bri¨²ser] Pugil. Brogue. usbong . jovial. Broil. v. mahin¨¤. Brownish. Brooch. casta. butasin. [br¨ªstli] Cerdosa. Taong malakas na walang ga lang. fragil. Broadness. adj. & adj. Gilid. Brotherless. Broth. regocijarse. Brinishness. Brother-in-law. . [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. lapad. n.. n. Yumungyong. n. umakay. n. raza. malwat. Bagbag na loob. sw¨ª. masaya. [bruk] Arroyo. adj. v. n. magdangdang. Supling. Kuyomanggi. casta?o. Tingting. adj. mag dar¨¢ng. Dibdib ng hayop. lawis. n. [br¨®dness] Anchura. Brood. Browbeat. Brize. adj. Brotherly. [br¨¢inish] Salado. Bumutas. Brow. [br¨¢ini] Salado. [br¨®dzerjud] Hermandad. Kilay. [br¨®dzer] Hermano. Bronze. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. Bruise. adj. marupok. Brisk. Brisk up. [bruk] Sufrir. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. Tila kuyomanggi. n. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. laparan. maalat. Walang kapatid. Brother. etc. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. Pagkakapatiran. n. Inasn¨¢n. Borseg¨ª. tolerar. borde. [bro-ch] Asador. n. Lamog. [brink] Orilla. espeton. Broach. n. magaan ang katawan. British. n. adj. Matuts¨¢ng. Bruise. seta. Broil. [brod] Ancho. Browse. [br¨®dn] Ensancharse. pacer. [br¨®ker] Corredor. Kimaw. Inasn¨¢n. Karwahe. Kumindat. Bristle. n. Corredor.Brinish. n. Isang kasangkapang matules. Broomstick. Brodekin. [brud] Empollar. [brog] Idioma corrompido. Salitang utal. [br¨¢un] Mereno. golpe. Malapad. Manginain ng mga. fraternidad. Brook. [br¨®il] Tumulto. [bronz] Bronce. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. v. Brisket. Brook. Brown. Mag-ihaw. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. [br¨ªsl] Cerda. bugbog. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. [brud] Progenie. magsalab. v. n. isang kagamitan ng mga m¨²siko. margen. n. lumapad. adj. v. Brittle. [brum] Escoba. [br¨ªuz] Magulladura. Briton. Parang kapatid. Bumugbog. Manindig ang tutsang. Brougham. dahon. n. [br¨ªtl] Quebradizo. pangpang. adj. adj. mahuna. Babasag¨ªn. comer las ramas. n. n. [br¨ªt?n] Breton. Bayaw. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. Maliks¨ª. Sabaw. Kapatid [na lalake]. n. abierto. [br¨¢u] Ceja. Broaden. Broad. Broom. maalat. Broker. cobijar. sungot. [br¨¢uz] Pimpollos. Bronchial. [br¨¢uz] Ramonear. Espile sa dibdib. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. [broc] Hacer de corredor. [br¨®nkik] Bronquial. n. un instrumento de los ¨®pticos. un instrumento de m¨²sica. angk¨¢n. un instrumento de re lojeros. barrenar. renuevos. [br¨ªuz] Magullar. Mag-corredor. Brokenhanded. magbat¨¢. Brood. v. v. adj. Magtiis. adj. [br¨¢iz] T¨¢bano. n. n. n. [brisk] Vivo. v. Bristly. [broz] Caldo. Kagulo. Lumwang. [br¨®nkial] Bronquial. ibp. tab¨ª. adj. v. magpakasay¨¢. Wal¨ªs. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. malwang. alegre. Bruiser. adj.

[b¨²l dog] Perro de presa. n. [b?gbar] Espantajo. [b¨¢feter] P¨²gil. Bulky. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. adj. n. Bugle. n. v. Kahayupan. Buffle. Lipay. Kulutin. bumulubok. Malinglang. n. fanfarronear. Bryony. v. Babaing may pagkakuyomanggi. Panakot. n. Payaso. n. kapal. [b¨¦kl] Hebilla. [b¨¦bli] Espumoso. pozal. n. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. [b?g] Chinche. bahay. [b¨²li] Insultar. bula pontificia. gumalaw. n. Mabula. Bumula. Toro. [b¨²let] Bala de metal. Buffon. Buckle. Bull-beef. Lak¨ª. Brush. v. [bild] Edificar. n. n. n. Bulb. n. majader¨ªa.Brunette. p¨²song. pamumusong. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. Hayop. [b¨¦bl] Burbuja. [bul] Toro. adj. Brush. Tambul¨¬. v. [briut¨¢liti] Brutalidad. cruel. Sepilyo. [b¨²l?k] Novillo. Bullock. n. Pungl?. n. Bugbear. [b¨²lw?rk] Baluarte. [b¨²li?n] Oro en tejos. bulto. kublihan sa kalaban. n. matulig. Kadawagan. Kumilos. [boecan¨ªrz] Filibusteros. Brunt n. chanzas bajas. n. v. [b?ket] Cubo. [briun¨¦t] Morena. abultado. Brutish. Bulk. humiging. n. p¨¢minggalan. [brash] Acepillar. [b¨ªlding] Edificio. v. Tila hayop. pakakak. Bud. [b¨¢lki] Voluminoso. accidente. bucle. Brustle. Munting kut¨¤. construir. [bri¨²tish] Brutal. n. kaugoygoyan. sakuna. usbong. bufoner¨ªa. n. Kalesin. n. untog. n. [b¨¢gui] Calecin. chocarrear. estar en flor. [b¨¦fun?ry] Bufonada. volumen. n. [b¨¦fet] Aparador. Build. pimpollo. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. Pagpapatawa. Buccaneers. n. Timba. Aparador. n. Brutality. n. trigue?a. Bubble. Buffeter. bestial. Buckle. v. [b¨¦dchet] Talego portatil.]. Bullet. bumulaklak. Masurot. magpayaso. n. grande. [bild] Estructura. Bullion. Buffalo. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. Bully. Bubbly. mabigat. Buffet. mabaksik. Bubble. T¨¢ong tampalasan. n. pag ibir?. Buggy. bakang lalake. Buff. [bad] Brotar. pesado. n. bulubok. bala. Bayong na may lam¨¢n. Bulletin. . Magpatawa. Bug. malito. [br¨¢ioni] Nueza blanca. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. Bud. Bulo. Budge. alacena. n. Lumapastangan. chillar. [brush] Cepillo. Buck. [b¨²letin] Boletin.. Bulwark. [b¨¢gui] Chinchero. zarzal. Buffonery. n. [brashwud] Matorral. [b¨¦kl] Hebillar. [bri¨²tal] Brutal. Makapal. Bukba. n. bumulwak. desastre. Brushwood. Bucket. Labanan ng mga toro at aso . Buggy. n. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. Surot. Bull-baiting. menearse. noticias de oficio. adj. Brute. Building. v. Bumuk¨¢. rufian. [b?lb] Bulbo. Brutal. Build. Tila hayop. v. truhan. v. maghambog. Sepilyuhin. [b?lk] Tama?o. n. Bully. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. Budget. [b?f¨²n] Buf¨®n. [b¨¢fl] Confundirse. Bula. n. adj. Usang lalake. Buko. Katad ng kalabaw. Asong pangaso. salvaje. Bangg a. n. Kulot [ng buhok. mala ki. kapahamakan. [b¨²falo] B¨²falo. Kalabaw. Humaginit. [b?dch] Moverse. Buffon. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. [b¨¦fun] Burlar. [b¨¢ebl] Burbujear. Taong masama at hambog. golpe. [b¨²l-bif] Carne de toro. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. [b¨²li] Espadachin. bald¨¦. n. Bull. guyang toro. masa. [brut] Bruto. corpulento. n. bulwak. Gusal¨¬. ¨® plata en barras y sin labrar. Bull-dog. n. bula ng papa. [br¨¦sl] Crujir. [bad] V¨¢stago. [b?c] Gamo. adj. magpusong.

mazo. Bureau. [b¨¢nchi] Racimoso. asunto. Bubuyog. n. mesang sulat¨¢n. Tapun¨¢n ¨® pasakan. Pumutok. hacer ruido ¨® estruendo. molesto. liban. Mapas¨°. Bunt. Bush. adj. estallar. Kund?. [b¨ªzili] Solicitamente. n. pakinang¨ªn. Pamamaga. bigkis. sumunog. n. n. [banch] Racimo. [bat] Pero. [b¨¢mblbi] Avispa. n. ruido. Magpalut¨¢ng. hanap -buhay. Pumasan. mata. [b¨ªsi] Ocupar. n. n. mangloloob. Burial place. [b¨¦riing] Entierro. n. Buoyancy. Bump. atado. . [buoi] Boyar. n. kagul¨®. emplear. [b¨²rglar] Ladron. H¨ªgaan. [b?nt] Hincharse. magpaalingawngaw. susupuk¨ªn. Bush. adv. [b?rn] Quemadura. Burin. Busto. magmasipag. n. [banch] Atar. Mabigat. negocio. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. L¨ªbingan. exequias. [b?rn] Quemar. n. Pas¨°. balot. [b?nk] Tarimon. v. Paglilibing. Burner. Bungle. May ginagawa. v. adj. n. palut¨¢ng. adj. silakbo. chafallar. n. Ngun¨¬. malag?. n. masanga. [b?rst] Estallido. v. sepulturero. [bust] Busto. Bigkisin. r¨²stico. dawag. Buoy. Bunchy. [b¨ªziles] Desocupado. Boya. n. [b¨¢ndl] Atar. n. [b?sl] Bullicio. Burying. Gaw¨ªn kahit papaano. adj. Buoy. envolver. pagbaba¨®n. tal¨¬. n [b¨¦mp-kin] Patan. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. Bunghole. Butcher. Gumawa. Bunk. masay¨¢. magba¨®n. lamang. v. [b¨¢rden] Carga. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. Magnanakaw. Tap¨®n ¨® pasak. adj. n. Bulihin. [bush] Crecer espeso. pagkabuhay. [b¨¢ndl] Atado. oficio. conj. mahirap dalhin. Pumutok na parang isang bomba. Bung. Burden. Pamamaga. k¨¢gawaran. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. v. Magbigkis. bufete. [b¨¦rnabl] Combustible. villano. n. [b¨²cher] Carnicero. Mores. But. masunog. Manghuhukay. Bushy. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. n. Magaan. Burdock. arbusto. Burn. adj. [b¨¦rer] Enterrador. n. Pagpapalut¨¢ng. balutin. Bumpkin. Kab¨¢n. [b¨¦ri] Enterrar. [buoi] Boya. n. [b¨¦rner] Quemador. mayabong. [b¨¦rnish] Bru?ir. Bustle. [b¨ªsi] Ocupado. Burier. Busiless. v. [bush] Ramo. matorral. mababa't mayabong na halam an. Tagasunog. Sanga. may kasipagan. gumubat. Busy. [b¨¢ngjol] Boca. [biu-ro] Armario con cajones. Pas¨¢n. n. higing. [b¨¦rial-ples] Cementerio. Bundle. ocioso. n. [b?mp] Hinchazon. Business.Bumblebee. [b?rst] Reventar. Aparador. Bushel. n. bagkus. v. Bundle. departamento del go bierno. pumas¨°. Burdensome. magpaltos. v. Burial. diligentemente. taong walang tur¨°. But. [bi¨²rin] Buril. Walang gawa. m¨¢nununog. v. [b¨¢rdoc] Bardana. [bu¨®-iant] Boyante. sumabog. [b?nt] Hinchazon. talian. [b¨²shi] Espeso. Maglibing. pagayongayon. sepultar. rebosadura. Bigkis. sunong. sumilakbo. tomar lustre. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. Mabwig. Paglilibing. [b¨¢rdensam] Gravoso. Burglar. manojo. Magkakarn¨¦. Masinsin. [b¨¦rial] Entierro. Putok. v. Burn. Burr. Susunug¨ªn. taong bas os. n. pakinisin. Burnable. Bwig. Mag-ingay. Burden. empaquetar. prep. Pingol ng tainga. Yumabong. Buoyant. Bunch. Busily. alboroto. [b¨¢ngl] Chapucear. n. sumunong. b¨¢unan. Kaing¨¢y. Mamaga. [ba?sl] Bullir. v. Bump. paltos. Taong hamak. Bust. Bung. escritorio. Busy. v. Kalagayan. mantenerse sobre el agua. Bungang¨¤ ng bariles. Burnish. alingawngaw. n. v. n. lleno de arbustos. v. [b¨²shel] Fanega. [bat] Sino. Bunch. Bunt. mangkakatay ng hayop. [b?mp] Dar estallido como una bomba. Burst. [b?ng] Atarugar. [b¨ªznes] Empleo. May kaliksihan. [b¨¢rden] Cargar. papag. n. inc¨®modo. v. Bury. salteador. Burst. datapw¨¤. adj. Bustle.

Magsang¨¢. Brassfounder. [b¨²choerli] Sanguinario. Butterfly. [branch] Ramificarse. n. Ohales. By. sosten. Palayaw. adj. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. v. adj. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. una especie de vehiculo. [boet] Topar. alegre. Brasen ¨® brazen. n. m¨¢mimili. pangpatibay. v. Bumil¨ª. Brand. proverbio. Butyraceous. a. tandaan. n. [b¨¢teri] Despensa. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. Branch. Sa tab¨ª. [branch] Ramo. [bayb¨¢y] Adi¨®s. By-bye. Butlership. kawikaan. Butler. malapit sa. Kab. Mas¨¢kit sa sarili. n. disputar. Nakaraan. [bay] Comprar. n. Estribo. [bran] Salvado. sariling mas¨¢kit. Tagabil¨ª. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. By-way. By-walk. Button. v. n. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. Magbutones. paalam. humaginit. n. pig?. [bait¨¦cies] Mantecoso. [cab] Cab. C Cab. K¨¢alitan. Byroad. marca ¨® sello. may mantekilya. Butter. Buzz. Dawag. cuchichear. n. Brass. n. ondear. [b¨¢tn] Bot¨®n.Butcherly. Adi¨®s. Brandiron. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. Baywang. n. disputa. [br¨¢ndnu] Flamante. v. Butt. [br¨¦zer] Latonero. masay¨ Buy. [bay-ue] Camino desviado. [bay-st¨¢nder] Miron. sa pamamagitan. n. Butter. Mabagsik. tampalasan. Darak. ni. herrar. Butones. makipagtalo. vivo. Mamantik¨¤. Buxom. v. ibotones. [br¨¢mbl] Zarza. Manggagaw¨¤ ng botones. mababang punong kahoy na matin ik. adj. Daang tag?. [br¨¢ndi] Aguardiente. Buyer. [b¨¢toek] Anca. Button. n. Brangle. [bay] Cerca. Maningas. adj. n. Branch. Tila tansong dilaw. el hierro. con. murmurio. n. nagdaan. arbusto espinoso. v. [bay-v¨ªu] Fin particular. n. Buttonhole. haginit. [b¨¢terflay] Mariposa. Malaking bariles. [b¨¢yrod] Camino oscuro. n. n. apoyo. n. v. n. [brand] Tizon. Sariling tanaw. n. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. [batn-m¨¦ker] Botonero. [b¨¢tnjol] Ojal. lipas na. Brandy. b¨¢rbaro. By. [bay-¨¦nd] Interes particular. By-gone. [b¨¢y-gon] Pasado. Branch. Brandnew. refran. Kasanga. alalay. a. Butt. By-stander. n. v. Brassier. . [bay-lo] Ordenanza. Buttress. Magpahid ng mantekilya. al lado de. [branch] Ramo. [br¨¢nggl] Re?ir. n. n. Haging. n. [b¨¢tres] Estribo. Sigsig. Hamaging. ley. Tagubiling. Daang kubl¨ª. Kasabih¨¢n. By-name. n. [b¨¢tter] Mantequilla. brasero. Daang bukod. adj. [b¨¢teri] Mantecoso. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. Brandish. [b¨¢termilk] Suero de manteca. topetar. [boet] Terrero. mirador. Brangle. [bay-n¨¦m] Apodo. Byword. By-view. Nanonood. n. n. [b?z] Sumbar. [b¨¦csoem] Obediente. Bran. [brand] Marcar. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. [b¨¢tn] Abotonar. mapusok. maba¨ªt. Buttery. bukang bibig. By-law. Landas na paligaw. [br¨¢ndairen] Marca. mamil¨ª. n. Button-maker. Mantekilya. [br¨¢ndish] Blandir. [br¨¦zn] Hecho de bronce. Wagayway. Buttermilk. Mamantik¨¤. adv. Gatas na walang hal¨°. P¨¢minggalan. Agwardyente. m¨¢bungg?. n. Bypath. ng. maliks¨ª. [br¨¢nggl] Quimera. Yari sa tansong dilaw. [br¨¢sfaunder] Fundidor. tanda ¨® tatak. n. Par¨®par¨®. Bramble. Sa. Makipagkaalit. Sang¨¢. Brand. By-end. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. kautusan. [b¨¢yer] Comprador. wasiwas. Tansong dilaw. [bay-uerd] Dicho. a. [b?z] Susurro. a. [bras] Bronce. a. Pangmarka ¨® panatak. Buttery. docil. Buttock. [bay] Por. prep. Masunurin. M¨¢bangga. v. Buzz. n. Markahan. n. n. Brassy. n.

Ke¨ªk. Calamitous. Katipunan na may banta. escritorio. umumit ng mga re taso. n. [cab¨¢l] Maquinar. Mabat¨®. Cadence. [c¨®ker] Calafate. Calcareous. n. [c¨¢bedch] Berza. v. [cal¨¢mity] Calamidad. Cadaver. parang pat¨¢y. Tilaok. n. n. n. [ke¨ªk] Endurecer. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. Cairn. [kedch] Jaula. Cable. Kalibre. [c¨¢bin] Caba?a. Calf. n. n. [ked] Manso. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. lisonja. [cals¨¢in] Calcinar. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. piedra en la vejiga. Isilid sa hawla. v. v. m¨¢mumuri ng pakunwa. adj. Kawa. Kadete. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. chismoso. Malaking sisidl¨¢n. adular. [c¨¢lkiulet] Calcular. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. Mesang sulatan. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. Hawla. n. Hamak. Diablo. [cadch¨®ler] Adulador. adj. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. Calix. Cake. grosero. v. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. Caisson. Caiman. [c¨¢bedch] Cercenar. Mukhang pat¨¢y. adj. n. Calculus. katingan. criado ¨¢ la mano. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. n. Cad. Munting sisidlan. kulungan. amuin. n. Magbanta. [cadch¨®l] Lisonjear. Caliber. kunwang papuri. n. [caco-d¨ªmen] Diablo. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. n. Restauran. Aba. v. Manuya. ruin.. Cajolery. ardiente. v. adj. a. Pumas¨°. mabuhangin. [coc] Calafatear un navio. may halong apog. sumunog. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. Calculator. n. [c¨¢kler] Cacareador. n. Cajoler. miserable. [calkiul¨¦t?r] Calculador. Calker. Kumur¨°. Kable pahatid-kawad. repollo. Cade. hurtar retazos. v. adj. kiling. n. kubo. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. Bastos. Cadence. adj. [ked] Criar con blandura. Cake. n. [c¨¢binet] Gabinete. [k¨¦tif] Belitre. choza. . Mapagtilaok. mimar. Calcine. Cackle. mamuri ng pakunw¨¤. [c¨¢kl] Cacarear. mapaghatid humapit. Cablet. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. n. n. infeliz. n. almanake. bint?. Kur¨°. s¨¢long. n. Cabal. n. Cafe. c¨¢lculo. v. p¨ªcaro.Cabal. [ke¨ªk] Bollo. Cackle. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. Cage. pantorrilla. Magpatigas. Bwaya. Caligraphy. Caboose. n. Magtalop ng balat. v. Caitiff. caldera grande. Calid. n. [cad] R¨²stico. [c¨¢lid] Caliente. adj. Karunungan sa pagtititik. arenoso. Maam¨°. kulungin. kapahamakan. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. [c¨¢liber] Calibre. v. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. Calculation. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. n. [caf¨¦] Restaurant. n. Cabinet. Cabbage. n. Manah¨¢n sa dampa. [cad¨¦ver] Cadaver. graznar. [kedch] Enjaular. fonda. Kak¨¢w. domesticado. n. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. Hila. tasa. M¨¢nunuya. [c¨¢kl] Cacareo. Cajole. [k¨¦blet] Remolque. [cadch¨®leri] Adulacion. Cackler. n. Sakuna. lisonjeador. Calendar. Tumilaok. v. Kur¨°. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. Paamuin. Repolyo. kahapis-ha pis. bastos. Dampa. Mainit. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Tagakur?. Guyang baka. Calk. n. Cadet. quemar. Itugma sa kumpas ng tugtog. Kalendaryo. [c¨¢di] Botecito. [caf] Ternera. Cabin. v. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. ponda. Cage. tramar. Cabin. Calamity. n. Cabbage. bat¨® sa loob ng pantog. n. Caddy. [calkiul¨¦cien] Calculacion. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. n. [k¨¦man] Caiman. n. Cade. tagatasa. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. [cab¨¢l] C¨¢bala. Bangk¨¢y. Calculous. [carn] Monton de piedras. Caldron. [k¨¦co] Cacao. hidwa. tumasa. Cadaverous. maputla. hilig. n. [k¨¦bl] Cable. [k¨¦dens] Cadencia. Caco-demon. Tuya. Calculate. Balat ng bulaklak. Parang apog. caida. Cabinet-maker.

campo razo. [c¨¢mnes] Tranquilidad. [c¨¢lics] Caliz. Kandil¨¤. sencillo. [candel¨¦br?n] Candelabro. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. Kapalagayan ng loob. n. Mapaniwalain. humumpay. Tahimik. Campaign. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. adj. P¨¢daluyan ng tubig. adj. kapalagayan ng loob. n. [c¨¢l?s] Callo. bintangan. Palabintang. Kasama. Can. Camphire. Panatag. Nauukol sa init. katiwasay¨¢n. [c¨¢nsel] Cancelar. vela. tumor maligno. [cal¨®siti] Callosidad. Calligraphy. v. n. Kambray. Parang. [c¨¢mfoer] Alcanfor. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. n. Lipak. n. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. mapagparatang . [calm] Calmar. v. pac¨ªfico. n. n. Camerade. Callous. [c¨®ler] Llamador. Candent. aspirante. Camera. [c¨¢mel] Camello. huminahon. Calmy. [c¨®ling] Profesion. n. Bintang. Magkampamento. Calve. Ang nagbibintang. Kamelyo. bintang. [c¨¢moeret] Camarada. v. [c¨¢mfoer] Alcanforar. Alkampor. Totoo. [cal¨®ric] Cal¨®rico. Camp. inalisan ng balahibo. dureza de alguna parte del cuerpo. . vocacion. k¨¢nkaro masamang bukol. n. v. v. Cambist. Calumniate. n. n. Kandelero. Calyx. n. [c¨¢mfoer] Alcanfor. nombrar. Kandidato. [c¨¢lo] Pelado. injuria. Pagpapawala ng bis¨¤. p¨¢hing ahan ng hukbo. n. campamento himpilan ng mga kawal. Calumniation. v. ingenuamente. [camp] Acampar. Candidate. sosegado. [c¨¢les] Calloso. lwal na dako. Alkampor. Maka. [can] Lata. adj. n. tumiwasay . magpangalan. [can] Poder. campamento. Magagalit¨ªn. Tumahimik. visita. n. n. paratang. Camphor. Candidly. maar¨¬. Nauukol sa kanser. Calumny. adj. Camphor. Candelabrum. Cancer. Candle. katiwasayan. humimpil (ang mga kawal ). tunay. Lagyan ng alkampor. mahinahon. [camp¨¦n] Campa?a. Calm. Camel. pag-uurong. adj.] Parir la vaca. hilig. [c¨¢mbist] Cambista. n. Nahihinggil sa init. adj. visitar ¨¢ uno. M¨¢mamalit ng salap?. Ang tumawag. serenidad. Calm. t¨¢nawin. Cancellation. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. n. Ibong kanaryo. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. [col] Llamada. [caloemnietoer] Calumniador. musmos. Kanser. ang nagpaparatang . Paratang. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. naghahangad ng isang kalagayan. n. Caloric. Candid. n. dalaw. Canal. [c¨¢let] Rega?ona. bangbang. Callosity. nag-iinit. n. Pagkabuhay. pala gay-loob. Kalipak¨¢n. Camp. Pagkakandidato. [c¨¢nsoer] Cancer. injurioso. [c¨¢ndl] Candela. Panguha ng retrato. Callet. Calumniatory. [calm] Quieto. Cambric. Callus. desplumado. n. [c¨¢ndlstic] Candelero. [cav. [caloemni¨¦cien] Calumnia. tapat. Magbintang. katahimik an. Walang balahibo. n. [c¨¢ndidli] Candidamente. apaciguar. iurong. Call. [camp] Campo. [k¨¦mbric] Batista. Calling. kalyo. n. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. adj. Malipak. Katahimikan. tranquilo. adv. v. Cancerous. hinah on. n. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. alojar un ej¨¦rcito. Tawag. [can¨¦ri] Canario. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. kapanatag¨¢n. tiwasay. v. n. [cal¨¢mniet] Calumniar. calma. kalamigan ng isip. n. magparatang. Cancel. n. Candlestick. pakikilaban. Caller. peliforra. Tumawag.Call. Canary. adj. palagay-loob tiwasay. [cand¨ªdeci] Candidatura. [cal¨¦mni] Calumnia. [can¨¢l] Canal. [c¨¢ndent] Candente. sociego. [col] Llamar. n. n. dumalaw. [calm] Calma. tranquilizar. Calorific. . n. Can. [c¨¢ndidet] Candidato. Pakikihamok. ibp. magpahinga (ang hukb¨®). n. n.. Candidacy. Callow. kalyo. kandelero. kinakalyo. Calmness. Calumniator. Lata. Calm. Nagbabaga. Wal¨¢n ng bis¨¤. adj.. pumayap¨¤. tirik¨¢n ng kandil¨¤. [c¨¢mi] Tranquilo. pretendiente. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). humimpil.

[canon¨¦d] Ca?onazo. prudente. Canker. [can¨¢in] Canino. n. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. Cannibalism. Naaukol sa kanon. [c¨¢ndoer] Candor. Magsalita ng tila paaw¨ªt. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. [c¨¢not] No poder. v. Tabing. malawak. Cannoneer. n. maba¨ªt. Cany. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. Cane. Canonic.. Canto. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. Cant. kautusan. [kepab¨ªliti] Capacidad. Bangka. [cap] Gorra ¨® gorro. [cant] Hablar en jerigonza. n. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. sinceridad. Cannonade. d¨ª maka. Canthus. Kawayan. estatuto. Cannonball. ancho. n. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. m¨¢nganganyon. n. awit. v. Candor. Canonization. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. v. Capacitate. tukarol. n. Canny. Caparison. n. Canvass. may ab¨®t. Canticle. id¨®neo. [cap¨¢ris?n] Caparason. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. Cant. ley. [c¨¢nto] Canto. ariing sapat. Canteen. junco.. magpaputok ng kanyon. Kumanyon. v. Capacious. Kany¨®n. Cannonade. Cap. [c¨¢nopi] Docel. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. Maaliwalas. [c¨¢nkoer] Cancer. Cap. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Kantina . [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. n. May kaya. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. [cap¨¢sitet] Habilitar.Candlestuff. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. pananalitang malawig. adj. Kakayahan. Candlewick. Nauukol sa kanon. Capacity. malwang. Cannibal. Capability. Katapatan ng loob. Magtakip ng ulo. Parang aso. ibp. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon.. n. Cannot. bumat¨¬. [k¨¦pabl] Capaz. n. etc. Cannoneer. Panganganyon. baga ng suso. n. Paglamon ng kapw¨¤ tao. [k¨¦ndi] Candy. Kasangkapan ng kabayo. n. manganyon. Cane. v. Awit ni Salomon. Canvas. nahihinggil sa aso. cabida. Sulok ng mat¨¢. v. [c¨¢noen] Canon. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. adj. n. K¨¢nto. Kendi. [cap¨¢sity] Capacidad. [cant] Jerigonza. kakayahan. Pakarimuting maigi ang ka bayo. ca?oneo. v. Capable. malwag. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. Mapunong kawayan. kaya. saludar ¨¢ uno. extensivo. adj. [cap] Cubrir la cabeza. k¨¢wayanan. Ilagay na tabing. Candy. n. Manghampas ng baston. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. Canopy. matamis. Kumanyon. adj. [cant¨ªn] Cantina. v. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. [c¨¢nibalism] Canibalismo. regla. sapat. Canonical. mag-alis ng gorra na pinaka galang. pabellon. n. tuntunin. medio galope. Balindang. K¨¢nkaro. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. n. magpaputok ng kanyo n. puesto en el campo donde se vende vino. ab¨®t. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. n. Cannon. Cannonshot. adv. [c¨¢nopi] Endoselar. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. Mits¨¢ ng kandil¨¤. baston. adj. Canter. Pananalitang tila awit. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. Kasapat¨¢n. caribe. n. magsalita ng malawig . Canonize. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. matalin¨°. n. adj. adj. Gorra. Cap-a-pie. [can¨®nic] Can¨®nico. Canon. n. [c¨¢ni] Sagaz. [ke¨ªn] Apalear. n. n. n. n. Mapagpakunwa. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. [c¨¢noenais] Canonizar. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. n. [ke¨ªn] Ca?a. baldokan. n. kabalakyutan. Tuso. tungkod. antrop¨®fago. n. n. [canoensiot] Estallido del ca?on. ingenuidad. Ariing may kaya. Canine. v. takbong paluks¨®. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. Canopy. [cap¨¦cies] Espacioso. Canvass. v. hacer capaz. n. . apto. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. [can¨²] Canoa. vasto. aptitud. Bala ng kany¨®n. baston. Putok ng kanyon. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. [can¨®nical] Can¨®nico. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. Canter. Canoe. [canoen¨ªr] Ca?onero. [c¨¢nvas] Ca?amazo. Walang kaya.

hinggil sa k¨¢psula. n. Captor. n. n. [c¨¢pital] Capital. Captain. n. pimentero. n. Uling. v. adj. caviloso. Cape. [c¨¢rbuncl] Carbunco. Caption. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. Kaprichoso. Ulingin. Capitalize. Capitalist. Cardinal. [c¨¢rdiak] Cardiaco. Kart¨®n. n. adj. Capsicum. v. Capture. Carbon. Car. Kardinal. Mamihag. Cardinal. atraer la voluntad. tumor puntiagudo y maligno. n. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Kapitan. Caper. Maggayak ng kabayo. Captaincy. Cardiac. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. pangulo. saltador. hacer cabriolas. Sasayawsayaw. [c¨¢pcien] Captura. Kapricho. adj. [c¨¢pitalais] Capitalizar. Caper. n. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. [c¨¢rdinal] Cardinal. l¨²luksoluks¨®. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. n. bayong. [capt¨ªviti] Cautiverio. Kapa. adj. v. magluluks¨®. n. Nahihinggil sa uling. [c¨¢p-kes] Saco. humul¨ª dumakip. katwang pagkaibig. Caperer. [capr¨ªcies] Caprichoso. Mamuhunan. [c¨¢ptiv] Cautivar. Titik na malaki ¨® mayuskula. Nauukol sa ulo ¨® buhay. [card-bord] Carton. Captivity. gawing uling. Karb¨®liko. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. Karro. Caracole. Carbonaceous. bihagin. Capsize. Bihag. [caps¨¢iz] Trabucar. n. Magdaray¨¤. [c¨¢rcas] Carcasa. [c¨¢pitalist] Capitalista. [c¨¢psikem] Pimienta. volcar. Carabine. pun¨°. Cape-case. Captivate. pag-uusig. n. adj. . n. Puhunan. n. Bumihag. Maikl¨¬ng bar¨ªl. Caramel. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. Capital. n. kariton. pagkalagay na kapitan. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. [k¨¢p?r?r] Danzador. n. Ang pangulong bayan. sinungaling. [c¨¢rabain] Carabina. el acto de escribir por cap¨ªtulos. la ciudad principal. [carb¨®nic] Carb¨®nico. Likot. Carbolic. Capital letter. [k¨¦p?r] Cabriolar. promontorio ¨® punta de tierra. n. mag tiwarik. Mayuscula ¨® malaking titik. [c¨¢rbon] Carbon. [c¨¢racol] Carac¨®l. Masamang bukol. Una. n. mapa g-ibig ng katwa. n. v. n. [cap¨ªtiulet] Capitular. Pamint¨¢. n. v. [c¨¢pchoer] Capturar. n. hagdang sinus?. v. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. adj. [c¨¢rdinal] Cardinal. [c¨¢pitol] Capitolio. Sus?. lukso. principal. Bahay p¨¢mahalaan. fondo. Capsule. itaob. extravagancia. n. Bangkay. n. n. Capital. Carbonic. [c¨¢psiular] Capsular. salto ¨® brinco. Karabinero. [k¨¦p?r] Cabriola. pag-uusig. Capricious. K¨¢psula. M¨¢mumuhunan. n. [carb¨®niz] Carbonizar. Manggagaw¨¢ ng baraha. Cardmaker. [c¨¢ptoer] Apresador. ang namumuhunan. [c¨¢psiul] C¨¢psula. [c¨¢pten] Capitan. [c¨¢rat] Quilate del oro. [carabin¨ªr] Carabinero. Capsular. n. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. sako. Magtaob. v. itiwarik. Tagabihag. Maglilik¨®t. volver de arriba abajo. Kilates ng gint?. Capital. [c¨¢pital] Mayuscula. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. Karamelitos. Card-board. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. Caprice. [c¨¢pcies] Enga?oso. cadaver. papagulingin. escalera de caracol. lundag. humalina ng kalooba n. v. n. [c¨¢pital] Capital. Capitulate. prisionero. [c¨¢ptiv] Cautivo. n. n.Caparison. Carbonize. tal¨®n. Pamimihag. makapricho. Card. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. n. tarjeta. adj. Cardialgy. Capitol. [capr¨ªs] Capricho. Capon. Pagkakapitan. [c¨¢ptivet] Cautivar. apresar. Capture. May halong uling. Captive. Baraha. Pagkabihag. Paghuli. Captive. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. n. Carcass. Captious. tarjeta. extravagante. supot. n. [c¨¢ramel] Caramelitos. Carabineer. Capital. Carbuncle. v. alforja. n. adj. [car] Carro. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. Capitulation. [c¨¢pchoer] Captura. Carat. Kap¨®n. Tila k¨¢psula. [kep] Cabo. Bumihag. n. adj. [card] Naipe.

Mangharana. Kalinga. pagkakatwa. n. v. pumansin. n. v. n. [c¨¢rrier] Portador. Carousal. [c¨¢r-redch] Coche. kumalinga. cautela. Carriage. Career. walang bahal¨¤ walang ingat. [car¨¢uz] Borrachera. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. r¨²stico. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. P¨¢milihan ng karne. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. [carpenter] Carpintero. n. v. v. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. v. Carpenter. n. Ingat. lingap. [c¨¢rman] Cochero. cornudo. Care. Carefully. Maingat. n. pescado de agua dulce. [c¨¢r-rioen] Carro?a. pagkakaingay. ingatan. n. v. Carnation. Kulay karm¨ªn. Sako de byahe. adv. [carc] Cuidado. [c¨¢rnies] Carnoso. negligencia. Paghahandaan. Career. Caricaturist. n. n. Carelessness. Carneous. kalinga. larawang pangpataw¨¢. Cark. [car¨¢uz] Jaranear. Maglatag sa sahig. [carl] Patan. Caress. Carefulness. hombre ruin. Paglalasingan. n. mapamintas. Mag-ingat. Ingat. alfombra. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. negligente. adj. Carpet-bag. Cark. Caress. [carp] Censurar. tampip¨¬. [carn¨¢liti] Carnalidad. Carnality. adj. Careful. Magpakaingat. n. Karnabal ¨® karnestolendas. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. Karikatura. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. magsay¨¢. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. carrera abierta y tendida. francachuela. Kumarimot. Carrion. pagdadal¨¢. Tagapagdal¨¢. mag-ingay. [carc] Ser muy cuidadoso. n. kal bugan. pumintas. indiferencia. adj. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. [car¨¦s] Acariciar. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. Taong hamak. [carn¨¦cien] Encarnacion. [carm¨ªnetiv] Carminativo. n. Carp. umalindog. Malam¨¢n. lascivia. n. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. [ke¨ªr] Cuidar. n. Kapabayaan. alindog. halago. [c¨¢rper] Rega?on. Carnage. lam¨¢ng bulok. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. v. veh¨ªculo. panglatag sa sahig . Carpet. sensual. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. cautela. ang nauukol sa kalayaw an. [k¨¦rfulnes] Cuidado. n. n. Carol. palayawin. Carman. Carp. adj. Carminativo. tumakb¨®. conduccion. Carnal. n. n. [k¨¦rlesnes] Descuido. Na may pag-iingat. podrido. Na may pagpapabaya. n. Carrier. la carne corrompida. Pabaya. pangtuya ¨® pang uri. [carp] Carpa. . [ke¨ªr] Cuidado. halagar. Cargo. v. n. tener cuidado. Carnival. Careen. Carmine. Kuchero. Carouse. Panakip sa dulang. makalinga. [car¨¢usal] Festin. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. Carnalist. mortandad. kalinga. [c¨¢roel] Cantar. pagsasayaha n. [c¨¢r-rioen] Mortecino. Caricature. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. Care. M¨¢ngangain ng karn¨¦. panghaharana. [k¨¦rful] Cuidadoso. Carouse. Carpentry. n. Anlwagi. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. n. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. Pag-aanlwagi. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. Carper. Carelessly. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. karimot. Carminative. kawal¨¢n ng ingat. Bulok. adj. adj. Karwahe. v. Lulan ng sasakyan. Sugalan. n. kalingain. n. Ingat.Card-party. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. [caricach¨²r] Caricatura. n. entapizar. Karneng bul¨®k. Caricature. sensualidad. n. n. Kumalinga. criticar. mataba. atencion. Carnivorous. adj. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. Kumant¨¢ ¨® umawit. taong walang tuto. [car¨ªr] Carrera. jarana. Malibog. [k¨¦rles] Descuidado. Pagkakatawang tao. [c¨¢rpet] Alfombrar. [c¨¢rnal] Carnal. adv. pagbibiruan. Takb¨®. n. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. alindugin. Careless. Carpet. cauteloso. Carle. pumul¨¤. porte. Carrion. Bwanbwan. Pumuna. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. n. alborotar. v. Ang nauukol sa laman. Magagalit¨ªn. vituperar. censurador. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. [c¨¢rmain] Carmin. [car¨¦s] Caricia.

n. Casing. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. caja. n. Castrate. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. conduccion. [c¨¢sket] Cajita para joyas. itapon. [c¨¢rtedch] Carretaje. gusaling matayog. accidente. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. [c¨¢siuali] Casualmente. Cassimere. Alisin sa katungkulan. aventura. Pagkakariton. Kartucho na may punl? ¨® bala. Larawang binub?. mapagkwento. paggunaw. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. tudla. [k?t] Gato. [c¨¢siualti] Casualidad. Magbub? ng larawan. accidental. fortaleza. Cash. n. Casket. tapon. kah¨®n. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. ipagkaretela. Cast. Kapun¨ªn. manghuhul¨¤. Cassock. Manghahagis. n. Casualty. kalagayang parang patay. Hagi s. Carving. any?. bihisang mahab¨¤. Case. sombrero fino hecho del pelo de castor. Casket. Cartoon. Lagay. Castle-builder. Magparusa. Castor. manglililo k. Castrel. capar. [k¨¦sing] Cobertura. Cashier. [ke¨ªs] Estado. n. carreta. n. n. Pagkapon. kapisanan. [castr¨¦cien] Capadura. adv. karetela. Magdal¨¢. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. fortuitamente. n. situacion. Cashbook. Cart. Cartouche. n. diluvio. lanzar. Lah¨¬. Aseite de Kastor. fundidor. Castor oil. [c¨¢talepsi] Catalepsis. Castaway. v. [c¨¢sting] Fundicion. Sa pagkakataon. n. kut¨¤. v. n. Caster. [c¨¢stor] Castor. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. n. [c¨¢rver] Escultor. Sakunang nakagugunaw. [c¨¢stawe] R¨¦probo. Castration. arrojar. mag-any ?. n. [c¨¢sket] Poner en cajita. anyong n ililok. n. [cart] Carro. n. [c¨¢zimir] Casimiro. v. [carv] Esculpir. Lawin. Carrying. Sotana. Kartuchong may pulbur¨¢. sisid lan. usar carros ¨® carretas. [k¨¦riying] Porte. n. Cartage. gawing bating. Castigate. Ihagis. v. [c¨¢strel] Especie del halcon. [c¨¢stret] Castrar. n. n. [c¨¢sl] Castillo. Cask. Ipagkariton. v. Mainam na lana. adivino. munting sisidl¨¢n ng pilak. tapon. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. tallar. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. Catacombs. Cochero. Casually. Bariles. n. grabar. magbub?. grabador. Kariton. tallador. n. Alibugha. Cast. conducir de una parte ¨¢ otra. n. Masatsat. mangbubub?. [c¨¢tacomz] Catacumbas. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. hind¨¬ sinasadya. talla. Himatay. Cartridge. . n. tay?. Cart. [cask] Barril. Cascade. ingat-yaman. Carver. Tak¨ªp. Castle. Kahitang sisidlan ng hiyas. Caste. ojeada. n. [cart¨²n] Carton. Carve. corporacion. [cart] Carretear. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. [c¨¢ziual] Casual. [c¨¢rritel] Chismoso. Casting. n. Pagbubub?. n. n. [ke¨ªs] Encajar. [k¨¢sher] Cajero. na di sinasad ya. Casual. sulyap. v. Cataclysm. [cash] Dinero contante ¨® de contado. n. aire ¨® modo de presentarse. [cast] Casta. n. pagkakaretela. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. Pus¨¤. forma. [c¨¢stiguet] Castigar. [cast] Tirar. n. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. n. n. Pagdadal¨¢. puk¨®l. tela de lana muy fina. v. n. [cart¨²ch] Cartucho de balas. Salap?. modelar. [cask¨¦d] Cascada. Carter. [c¨¢stoer] Tirador. [cast] Tiro. Case. despe?adero de agua. Mangbubub? ng larawan. n. Karton. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. ipukol. n. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. Isilid sa kahita. [k¨¦ri] Llevar. v. golpe. pangyayari. [c¨¢shbuk] Libro de caja. cuentista. Cat. Catalepsy. kilos. Carry-tale. estuche. [c¨¢taclizm] Cataclismo. molde. Isilid sa kahon. Nagkataon.Carry. tonel. kalagayan. Pagkakataon. n. adj. Cashier. Lagaslas. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. [c¨¢rter] Carretero. Kahero. v. lumilok.

Pangpurg¨¢. [caz¨®lisizm] Catolicismo. Caterer. Catarrhal. n. Tagapaglaan. Causeless. Catcall. Catsup. may kinalaman sa sangkalahatan. kalagayan. Nauukol sa sip¨®n. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. cosa infeliz y funesta. aral kristiano. Kat¨®liko. Catholicism. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. n. Paglalampungan ng mga pus¨¤. n. [cos] Causar. pag-aam¨°-am¨°. n. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. Cathedral. Cater. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. Tapal. Ulam. v. Cat-eyed. n. Catch. n. [k¨¦ter] Proveedor. Sakuna. Catholic. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. Walang kadahilanan. Caterpillar. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. Pusang bundok na tila tigre. [catch] Presa. n. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. pagk¨¢dahilanan. Category. Catechise. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. [cat¨¢rral] Catarral. Caucus. sangh?. kadahilanan. n. Malaking lagaslas. Katecismo. n. Cates. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. Katolisismo. Daing. redecilla. arrebatar. Catchpenny. [c¨¢tekizm] Catecismo. Catalogue. Mapapangyari. [catek¨ªz] Catequizar. Cattle. Dahilan. Catcher. Humikayat. excitar. pangulong simbahan. Cater. n. [catam¨ªnia] Menstruacion. [c¨¢teruol] Maullar. Sip¨®n. adj. n. [c¨¢ching] El acto de cojer. tagapagtaan. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. [catch] Coger. [c¨¢ch?r] Cogedor. tandaan. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. producir alg¨²n efecto. Caul. agaw. [c¨®zue] Arrecife. [c¨¢taract] Cascada. lumitis. n. Catmint. Purg¨¢. Caterwaul. alcanzar. malaking kapa hamak¨¢n. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. hulihin. adj. n. Caudate. adj. T¨¢laan. agawin. Kayong nilambat na panakip ng ulo. injusto. Lagay. Cataplasm. Catalogue. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. tagapagtaan. adj. Isang sawsawan. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. [col] Cofia. atrapar. [c¨¢ching] Contagioso. Humuli. adj. [c¨¢tapult] Catapulta. bagay . Catgut. lista ¨® memoria. Maglaan. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. Sawsawan. [cos] Causa. Katedral. adj. Pagsal¨®. Catfish. dak¨ªp. Tagasal¨®. Caudal. examinar. v. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. v. adj. captura. Kawan ng baka. [c¨¢tl] Ganado. Catarrh. adj. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. dumakip. Huli. [c¨¢terpilar] Oruga. n. Catch. [categ¨®ric] Categ¨®rico. n. . Tagapaglaan. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. [c¨®zles] Infundado. n. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. Catkin.Cataleptic. magtaan. [c¨¢tmint] Calaminta. motivo. [k¨¦ter] Abastecer. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. saluh¨ªn. Nauukol sa himatay. Catamenia. [cat¨¢r] Catarro. [c¨®det] Candato. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. n. n. Catechism. n. catarata. proveer. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. n. May buntot. n. Catchup. Nauukol sa buntot. v. Nakakahawa. abutin. n. Catapult. Cause. n. Cataract. Catamount. Sakit sa panahon ng babae. Kabling. Catching. Catching. Ngumiyaw. v. n. raz¨®n. dakpin. n. n. n. Tin¨ªk. Isang ur¨¬ ng uod. v. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. medicina purgante. n. Catholicize. n. pagk¨¢sanghian. Cathartic. camino real. n. pretexto. Catastrophe. Kandul¨¬. Caterwauling. n. [caz¨ªdral] Catedral. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. luh¨®g. v. adj. [c¨¢taplazm] Cataplasma. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. [k¨¦tcol] Silbo. adj. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. Causeway. [k¨¦terer] Proveedor. Categoric. n. n. Cause. Cathartic. [k¨¦tsap] Salsa de setas. Day¨¤. n. Bulagaw. reclamo.

desistir. bodega. Celery. Manahan sa yungib. Cede. n. . paunaw¨¤. nakapagpapalt¨®s. excavar. Ang nagdid¨¬wan. n. fenecer. [c¨¢vern] Caverna. paunawaan. Cease. Celebration. aviso. Ingat. suspender. criticar. sofisteria. Cavil. [s¨¦liular] Celular. [s¨ªdar] Cedro. argamasa para pegar. pasuin. Cautious. Kalagayang walang asawa. estrechar. walang pukat. pagkabinat¨¤. Cavil. [s¨¦nser] Incensario. Caveat. ipagkaloob. crascitar. p¨¢una. [c¨®cien] Caucionar. balit¨¤. adj. v. bantog. L¨ªbingan. [c¨®terais] Cauterizar. Celestial. Yungib. circunspeccion. bodega. [s¨ªsles] Incesante. advertencia. v. hadlang. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. hukay. lungga. magsay¨¢. prudencia. celeste. adj. [caval¨ªr] Caballeresco. adj. [c¨¢vernes] Cavernoso. antro. Maglikat. Tapalan ng argamasa. [s¨¦lebret] Celebrar. [s¨¦l?r] S¨®tano. Simento. Nauukol sa yungib. [cel] Celda. enredador. Cave. n. [selebr¨¦cien] Celebracion. precaver. Pagdiriwan. n. nauukol sa insik . Magkathakatha. [sel¨¦briti] Celebridad. n. kabantugan. n. perpetuo. concavidad. adj. lijereza. n. pumanaw. circunspecto. solter¨ªa. adverte ncia. [c¨®cieneri] Caucionado. Sedro. Cement. Mapagkathakatha. manggugulo. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. adj. [sim¨¦nt] Argamasar. [sim¨¦nt] Cimento. n. Nauukol sa ingat. amonestar. Celebrated. pagpas¨°. [sis] Cesar. nicho. Piedra inpernal. mawala. magtigil. [s¨¦lebreter] Celebrador. n. [c¨®terizm] Cauterizacion. S¨²uban. [sil¨¦stial] Celestial. itigil. [s¨¦meteri] Cementerio. n. v. [c¨®stic] C¨¢ustico. butas. Ingatan. [side] Ceder. katulinan. sa bait. perenne. bahal¨¤. sa p¨¢una. Silid sa bilangguan. n. [caval¨ªr] Jinete. v. Cavern. mapagmat aas. Caw. Kabunyian. acabarse. [c¨¢viti] Cavidad. bait. Magdiwan. Matapang. isang kahoy na mahalag¨¢. humukay. v. precaucion. magdaos ng kasayahan . N kapapas¨°. v. Butasbut¨¢s. Celerity. [ke¨ªv] Caverna. transferir. Cavalier. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. solemnizar. n. [s¨¦leriti] Celeridad. umungal. Cedar. [c¨¢vil] Cavilacion. Kathakatha. Cell. Censer. n. n. n. parar. n. kadali an. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. Cement. magbintang ng d? totoo. altivo. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. Ceaseless. Celibacy. n. Caviller. Maingat. Cellar. Pamamas¨°. n. n. [c¨®cies] Cauto. Walang likat. Paunaw¨¤. Umangal. [c¨¢viler] Sofista. papaglikatin. pagsasay¨¢. [c¨¢vil] Cavilar. Cautionary. p agp¨¢unahan. rapidez. solidar. patawag [ng hukuman]. v. pagkab gong-tao. kamal g ng alak. v. walang tigil. Nakasakay sa kabayo. reputacion. cualquier lugar subterraneo. maminta s. sa bahal¨¤. Ceiling. kapurihan. Kinchay. pagtibayin. [c¨®stic] Piedra infernal. notificacion [judicial]. mabait. butas na l¨ªbingan. Cavalier. Cauterize. ukit. Pumayag. adj. Caution. n. Magk¨ªsame. ibigay. [sil¨ªbasi] Celibato. Cavernous. v. Pumas¨°. [k¨¦viat] Aviso. Cemetery. adj. Yungib. tumibag. bahalaan. [c¨®cien] Caucion. p¨¢una. [cavalk¨¦d] Cabalgata. [co] Graznar. Ceil. Pwang. K¨ªsame. n. Nauukol sa langit. Cavity. Celebrity. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. famoso. Celebrator. Cave. Cavalcade. n. [s¨¦leri] Apio. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. n. Cavalry. ang nagsasay¨¢. Caustic. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. maglagay ng k¨ªsame. n. n. Buny?. p¨¢singawan ng kamanyan. desde?oso. adj. Cellular.pangulong daan ¨® lansangan. adj. bintang na d? totoo. Cauterism. advertir. Caution. Caustic. Kaliksihan. n. Celebrate. lungga. Cayenne pepper. bitak. [ke¨ªv] Habitar en cueva. Prusisyon ng mga nangangabayo. v. Paminton. bravo.

Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. adj.. adj. n. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. Certainty. Centrifugal. [s¨¦nsus] Censo. Cereals. Censorship. [serem¨®nial] Ceremonial. Centric. adj. adj. N¨¢gigitna. n. siglo. juzgar. Census. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. Ceremony. [s¨¦nteneri] Centena. [s¨¦rebral] Cerebral. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. n. hatulan. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. adj. Cerated. Pumuna. [sensi¨²rabl] Censurable. adj. Nauukol sa pagkit. Sanggayon sa bawa ngdaan. maaasahan. Cerebral. Mapagpun¨¢. Centenary. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. n. Cephalic. adj [s¨¦ntrical] Centrical. cr¨ªtico. Centenarian. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. Cereous. Centripetal. v. Centre. Central. pansin. adj. [sentr¨¢liti] Centralidad. Gitna. v. Alupihan. n. taong may sangdaang ta¨®n. evidente. Cere. escolopendra. adj. [s¨¦nciur] Censurar. [sir] Encerar. pansin in. Nakakaalis sa gitna. Centesimal. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. Mapagkit. ipagitna. Nakapasasagitna. adv. Censurer. Cerebrum. n. [sens¨®ries] Severo.. Centralize. pintasan. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. walang pagsala. Ceremonial. Utak. Nauukol sa isang daang ta¨®n. n. adj. Centuple... v. [s¨¦ntral] Central. Censurable. Certain. [s¨ªrioes] Cereoso. Pagsasagitna. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. [s¨¦remoni] Ceremonia. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. adj. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. humatol. Centralization. Tagal ng isang daang ta¨®n. Katunayan. seguridad. [s¨¦nter] Centro. Nauukol sa utak. Isagitna. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. Tunay. sebada. Centennial. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. centeno ada. [s¨¦rten] Cierto. etc. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. r¨ªgido. [s¨¦rtenli] Ciertamente. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. katotohanan. v. n. Pagkit. n. pumimtas. Ipagitna. certidumbre. Century. colocarse en el centro. n. Pun¨¢. Ang nababah g sangdaang grado. criticar. Censorious. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. n. Centage ¨® per centage. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. Cent. adj. seguro. Centiped. Sa gitna.Censor. [s¨¦nchiuri] Centuria. Tagapun¨¢. n. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. n. . Gaw¨ªng makasangdaan. aceite y otros ingredientes. antipalo. Tagapun¨¢. [sent] C¨¦ntimo. mapagpansin. Centuplicate. sin duda. reconcentrar. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [s¨ªreted] Encerado. Totoong. Centimeter. centenar. n. v. Centuple. adj. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. Certainly. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. senteno. Magpagk¨ªt. totoo. Centrical. Sangdaang ta¨®n. tagapansin. n. Ceremonial. N¨¢gigitna. pumansin. [sent¨¦nial] Centenario. [serem¨®nioes] Ceremonioso. [s¨¦nsor] Censor. [senti¨²pliket] Centuplicar. [s¨¦nciurer] Censurador. n. adj. [s¨¦rtenti] Certeza. Centrality. [s¨¦nter] Colocar en un centro. pagkit¨ªn. ibp. [s¨¦rebr?m] Cerebro. adj. Ceremonious. [serem¨®nial] Ceremonial. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. v. nauukol sa gitna. Censure. n. Ika sangdaang ta¨®n. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. pagitna. Kalagitnaan. n. n. Centigrade. adj. isagitna. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [sent¨¦narian] Centenario. [s¨¦nsership] Censura. s¨¦ntimos. Cerate. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. adj. Centre. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. adj. [sentr¨¢laiz] Centralizar. Ikasangdaang bahagi ng piso. n. Mak¨¢sangdaan. Cephalalgy. rec oncentrarse. Marapat pintasan. pl. adj. punahin. Ikasangdaan.

v. Kanser. mayamot. Kansilyer. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. n. Cerulific. masamang b¨²kol. likmuan. Chain. [s¨ªrius] Cerusa. malawak. [s¨¦rvical] Cervical. Chamfer. candelero. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. n. Challenger. Chain. paja. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. Chalk. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. kwarto. Certification. n. kuskusin upang mag-init. Inip. Chaise. [sertifik¨¦sien] Certificado. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. aposento. Chair. adj. Chancel. n. [champ¨¦n] Campi?a. llanura. Katibayan. duelista. yamot. Challenge. panglaw. n. entristecer. Chamber. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. certeza. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. magk¨¢taon. Ang nanghahamon. Chaff. [chef] Acaloramiento. [s¨¦cien] Cesion. Palad. ventura. Cessation. hamunin. Silya. Chalk. Magalit. Patunayan. Certify. Kalis. furor. n. [che¨ªr] Silla. [ch¨¢nsel?r] Canciller. v. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. [ch¨¢f?r] Regatear. paglilikat. n. May albayarde. Champ. [cam¨ªlien] Camaleon. ministro de justicia. Champaign. Mangyari. Tumawad. n. n. acalorarse. c¨®lera. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. albayarde. testimonio. g¨¢lit. suceder. Katibayan. katunayan. n. n. v. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. [ch¨¢mpien] Campeon. n. mayamot. n. Challenge. adj. pagkakataon. azulado. Tanikala. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. mapoot. Chamfer. Karwahe. Chandelier. Cesspool. Cession. [s¨¦rtifay] Certificar. ¨²puan. sama ng loob. ngumuya. enfado. Parang. kapalaran. v. Katotohanan. Chance. Pangulubutin. Kulub¨®t. [champ] Morder. tawaran. Kumagat. mascar. n. katunayan. baratahin. Pag-iinit. n. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. Ceruse. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. [ch¨¢lendcher] Desafiador. Kamarero. n. sumidero. Cerused. Chafe. Mag-init. suerte. Tanikalaan. n. Chamber-council. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. Chalice. Aranya ng mga ilawan. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. cuarto. [che¨ªrman] Presidente. kasulatan. namumughaw. [ch¨¢lis] Caliz. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. n. Championship. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. alak sa Champa?a. baratear. [chans] Acaecer. saksihan. yamot. magbal¨¤. Abogado. Chagrin. n. abogado. n. Chamber pot. pagtatah¨¢n. [chans] Fortuna. [ch¨¢nk?r] Cancer. n. [ses¨¦cien] Cesacion. Chaffer. [choc] Dibujar con yeso. sangguning lihim. Chamber-council. Cervical. afirmar. v. Albayalde. n. Chairman. [chal¨¦ndch] Desafio. ¨²lcera ven¨¦rea. Chagrin. ib?an. n. n. Chameleon. bal¨¤. n. Cerulean. hollejo. n. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. pagbal¨¢an. Orinola. Hunyang¨°. mamanglaw. v. recusacion. Champaign. pesadumbre. [choc] Yeso. frotar. adj. poot. [ch¨¢mf?r] Arrugar. Pagtigil. Chafe. [soert¨ªfiket] Certificado. Pamamayani. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. [ch¨¢mberlin] Camarero. [chal¨¦ndch] Desafiar. n. [chez] Coche. Certificate. consejo secreto. h¨¦roe. Champan. [chaf] Zurr¨®n. [chagr¨ªn] Enfadar. Humamon. [ch¨¢mf?r] Arruga. n. [chagr¨ªn] Mal humor. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. Chaldron. n. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. Takal ng uling na may pitong pung aroba. Chance. n. recusar. Pana yan na lihim. [soert¨ªfiket] Certificar. Lwal. Yeso. [che¨ªn] Cadena. [che¨ªn] Encadenar. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. dakong lwal. n. ip¨¢. Certitude. katunayan. Champion. adj. n. Chamberlain. adj. Pangulo. n. Chancre. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. Chancellor. tirikan . v. n. v. Mabughaw. v. v. Supot na katad. kumuskos. [siri¨²lien] Cer¨²leo. Chamber maid. luklukan. irritar. kasula t¨¢n. [chef] Enojar. albayalde. v. [s¨¦spul] Cloaca. Sil¨ªd. Nauukol sa batok. Champagne. Bayani. n. n. talian ng tanikala. humagod. Hamon.Certificate.

precaucion. privilegio. acusacion. atractivo. n. hechizar. n. embelesar. m¨¢isasakdal. magbangbang. Umawit. [chardch] Cargo. limosna. Karro [na gamit sa digm¨¤]. Charter. Chapel. magpapanggilal¨¢s. Mas¨ªsingil. [ch¨¢nel] Canal. n. Channel. clemente. Awit. asal. trabajo ¨¢ jornal. Chapman. Magulo. acusable. n. n. n. mand¨ªbula. [char] Hacer carbon de le?a.... Masats¨¢t. n. Pinggang malaki. Chaos. Likas na. huming?. walang tuos. orden. n. Charlatan. tagubilin. pahalag¨¢.. n. [chardch] Encargar. adj. m aawain. Charitable. Gul¨®. rosaryo. di nag-iib¨¢. mag-i b¨¢. Tila bonete. Humalina. [ch¨¢riot] Carro. bat ang lalake. [chendch] Mudanza. imputar. nag-iib¨¢. [char¨¦d] Charada. mapaglimos. kabanata. Characteristic. pasmoso. acusar. Char. Change. Chapter. Charge. v.. adj. gasto. any? ng titik. n. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. Chaotic. n. Kahal¨ªhalina. Change. [ch¨¢pit?r] Capitel. Pangkat. [charm] Encanto. n. Kalikasan. [k¨¦otic] Confuso. Ang manok.. rosario. [ch¨¢p?ron] Caperusa. n. Likas. magpalit.. pedir. Char. cambio. magparatang. Character. [chant] Cantar. pagpapalit.ng mga kandil¨¤. [ch¨¢rines] Cautela. n. n. salawaha n. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. [ch¨¢plet] Guirnalda. bitak. [ch¨¢plen] Capellan. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. walang ayos. desorden. agradable. Magkak¨¢ndila. [chart] Carta de navegar. Uling na kahoy. Mapa sa pagdadagat. bait. [ch¨¢rming] Encantador. munting simbahan. [ch¨¢nel] Acanalar. v. paghalili . abertura. forma de la letra. [ch¨¢rmer] Encantador. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. comision. [chap] Mozo. n. adj. Chandler. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. grieta. Chandlery. adj. maghalili. gwang. kaugalian. [ch¨¢nticlir] El gallo. c¨¦dula. Charm. Changeless. nakapagpapanggilal¨¢s. [ch¨¦nchles] Inmutable. n. confusion. t¨ªtulo. v. n. atraer. n. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. [ch¨¢ritabl] Caritativo. n. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. Chapiter. ang n akahahalina ng loob. Pinaka corona sa ulo ng halige. Kaawaang-gawa. kalugod-lug od. [k¨¦os] Caos. Kasama. Chap. [chendeh] Mudar. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. magandang-loob. Chaplet. Kapelyan. M¨¢ngangalakal. Kahalihalina. hing?. Bugt¨®ng. adj. v. costo. Channel. [ch¨¢pel] Capilla. walang ayos. variar. benigno. [ch¨¢riti] Caridad. n. trabajar ¨¢ jornal. mag-ar aw. n. kasulatang patotoo. Chariot. variedad. B ilin. tumawag ng ka looban. Itang¨¬. ar¨¢w. v. adj. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. Pagbabago. Mag-uling ng kahoy. cambiar. Chart. n. sumingil. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. magsakdal. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. magsukl?. muchacho. n. Chanticleer. [ch¨¢rlatan] Charlatan. v. bugtungan. adj. cuidado. pag-iib¨¢. Magbilin. Chaplain. comisionar. n. Chant. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Bangbangan. v. Chariness. irregular. Charming. n. hendidura. Kwintas. Ingat. Bangbang. kagilagilal¨¢s. Charge. Charade.. pang¨¢. ingat. n. Charmer. D? nagbabago. [chant] Canto. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. Chargeable. sumbong. Characteristic. variable. Charger. n. Characterize. Kapilya. [char] Jornal. n. mag tagubilin. limos. [ch¨¢pman] Traficante. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. gawing. Charm. kaayaaya. Charcoal. Pinag-araw¨¢n. sukli. voluble. [c¨¢ract?r] Caracter. sakdal. paratang. Chaperon. Magbago. Mahabagin. kasulatang pinagkayar ian. sihang. Changeable. Chant. carta constituci Katibayan. [charm] Encantar. Charity. benevolencia. . n. kabayong pangdigm¨¤. limosnero. caballo criado para la guerra. kagandahan-loo b. [ch¨¦ndchebl] Mudable. Nababago.

n. n. [ch¨¢tel] Bienes muebles. [chirles] Triste. dalisayin. umampat. charlar. Chat. n. Dibdib. Chevalier. Umupa ng sasakyan sa tubig. [ch¨¢ti] Locuaz. econ¨®mico. n.Charter. b¨¢ratahin. Cheque. bitak. [ch¨¦r-ri] Cereza. Chatterbox. Chaser. Cheroot. [chat] Charlar. Seresas. [ch¨ªz-manguer] Quesero. adj. Magparusa. [ch¨ªrful] Alegre. corregir. n. n. fomentar. Chastisement. kawagasan. caja de madera. Chat. patibong. Panghuhuli ng mga hayop gubat. Chatter. Chicken. n. [ch¨¢ter] Chirrido. parlotear. Pisng¨ª. [chest] Casto. [ch¨¦sn] Depurar. Malungkot. [ch¨¢stiti] Castidad. Cheaply. n. Magday¨¤. n. Kerubin. Chasteness. haging. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. n. [ch¨¢ri] Cuidadoso. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. Masay¨¢. n. Cheese-monger. Cheerless. [ch¨¢terbacs] Parlero. n. [chit] Trampa. aplaudir. mejilla. trampear. polluelo. [ch¨¦rish] Criar. [chic] Pollo. Humagin¨ªt. [chec] Reprimir. Chemical. hablador. Kastanyas. Cheap. Manghuhuli ng hayop-gubat. Keso. Kamurahan. enga?o. paghihiyawan ng papuri. . n. magd aray¨¤. v. camisa de mujer. ma nghabol. Cheerful. Chase. v. Parusa. Lal¨¢ng. v. apreciar. Ngumuya. salita. [ch¨¢ter] Cotorrear. j¨²bilo. n. wagas. isang uri ng mga angh¨¦l. v. Chick. n. v. s¨¢litaan. [chir] Alegrarse. [chit] Enga?ar. Marunong ng k¨ªmika. m¨¢nunub¨¤. kamis¨®n. n. Cherish. parlanchin. n. n. defraudar. n. mahinahon. [chest] Pecho. magsasalita. kaban. [ch¨²] Mascar. perseguir. Chasm. Chastity. Sisiw. maim¨®t. Sumatsat. Chemist. adj. humabol. palayawin. trampista. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. n. pagngata. n. Chestnut. n. [chip] Barato. arca. [ch¨¦roeb] Querubin. Cheek. [cazm] Hendidura. Masalita. Cheese. Chemise. fraude. Chaw. [ches] Cazar. [cher¨²t] Manilla. especie de cigarro. pena. v. [chast¨¢iz] Castigar. [ch¨²ing] Masticacion. [kemist] Qu¨ªmico. [ch¨¢rter] Fletar un buque. Gwang. Bar¨°. Chewing. n. Pumigil. Cheerfulness. Kalinisan. refrenar. Satsatan. n. [cho] Mascar. pwang. n. day¨¤. [chem¨ªs] Camisa. Kalinisan. parlotear. Chest. [ch¨¦ke] Cheque. Larong alhedr¨¦s. m abait. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. Ngumuya. Cherry. v. [chiz] Queso. baratear. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. cauteloso. adj. Chess. modesto. humiyaw ng papuri. n. pangangaso. locuacidad. magsasalita. v. n. Chase. Chew. Magkatwa. galaw ng kalooban. Cheapness. Chastise. kawagasan. ngata. [chic] Carrillo. [cheval¨ªr] Caballero. Cheke. puro. Mura. Cheat. Cheer. adj. Pang¨¢. manok. Nauukol sa k¨ªmika. [ch¨¦ser] Cazador. n. masatsat. Pamurahin. n. buen humor. adj. [ches] El juego del ajedrez. sum atsat. pag-ingatan. preservar. manub¨¤. Manghuli ng hayop-gubat. Cheat. Malinis. v. v. masticar. adj. Cheer. mapanglaw. Masalita. switik. mantener. Pag-aaring kasangkapan. [ches] Caza. [chat] Charla. palausap. [ch¨¦snoet] Casta?a. rechinar. Chary. v. melanc¨®lico. masticar. [ch¨¦stnes] Pureza. M¨¢nanakay sa kabayo. matwain. ngumata. [cho] Mand¨ªbula. estimar. Cheapen. Maingat. kahon. mangaso. Chaste. [ch¨ªken] Pollo. Cheke. [ch¨ªpn] Regatear. adv. v. n. placentero. v. charla. ngumata. honesto. castidad. Hagin¨ªt. Cherub. satsat. n. m¨¢ngangaso. adj. manwitik. Chattel. hib?. Say¨¢. Chemistry. polluelo. [ch¨¢stizment] Castigo. Pagkakatwa. jovial. [chec] Cheque. humaging. Nguya. aplauso. n. [ch¨ªpnes] Baratura. [chir] Alegria. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. grieta. Chaw. pureza. Chasten. Chatter. abertura. Check. May kamurahan. Magkekes¨®. vivo. Sisiw. Check. Linisin. pagnguya. n. Chatty. Alag aan.

Chin. n.. bigyangsala. [ch¨ªmni] Chimenea. [ch¨¢ild] Infante. kabataan. kaalitan. Pamamantal na sangh? sa ginaw. itugma. supling. pangulo.. mapek¨¢s. Chivalric. tallo. hijos ¨® hijas. [ch¨¢ildlaik] Pueril. Pun¨°. Uminis. n. Pun¨°.. Magpait. [ch¨®is] Escogido. [chil] Escalofrio. hijo ¨® hija. Walang anak. comandante. Chisel. Chivalrous. pekas. v. Chieftain. pingas. ni?ez. Garbansos. frio. sisihin. selecto. principal. [ch?rp] Chirrido. Chock. n.. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. proeza. n. adj. peca en la cara. [ch¨¢im] Armon¨ªa. n. cincelar. Siyap. Chipping. [ch¨®colet] Chocolate. [ch¨¢ildles] Sin hijos. asal. Tapyasin. Child. [chink] Henderse. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. kainsikan. [choc] Ahogar. Chief. [ch¨¢ildjud] Infancia. s¨¢gupaan. Pagkabat¨¤. adj. [chif] Jefe. adj. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. [ch?rping] Canto de las aves. lumil ok. Bat¨¤. Ngiki. re?ir. Chloroform. umpog. hwag pahingahin. Chine. pecoso. ugaling bat¨¤. p¨¦kasin. Koro. Chink. tila bat¨¤. . Parang bat¨¤. Chisel. [ch¨ªldren] Ni?os. [ch¨¢ivz] Cebolleta. n. Ugaling bata. maglukob. [chip] Desmenuzar. [chicpi] Garbanzo.. Bat¨¤. Dwag. [cu¨¢ir] Coro. Satsat. sikulate. sungsong. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. n. Ngikihin. n. asal ginoo. n. [chil] Escalofriarse. n. [ch?rp] Chirriar.. Chip. hendidura. Chimera. capital. tapyas. n. Childless.. v. [ch¨¢ina] China. caudillo. [ch¨ªli] Friolento. [ch¨ªften] Jefe. Chinese. Choice. pangulong kawal. [ch¨¢inis] Chino. grabar. nangungunang. Chime. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. Pait. Tatal. adj. Gulugod. Mga bata. Chit. Pil¨¬.Chicken-hearted. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. Chocolate. humuni. Nangungulong. abrirse. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. adj. maginaw.. Chink. rega?ar. Chirp. [chif] Principal. adj. v. alipunga. Choir. Chimerical. huni. China. Chicken-pox. adj. [isang gamot na pangpatulog]. asal ginoo. [choc] Choque. Sumiyap. an¨¢k. Ugaling mahal. eminente. Chill. [chin] Barba. n. n. astilla. [ch¨ªti] Pueril. inisin. elecci¨®n. Chitty. Maginaw. Pagkaginoo. Chimenea. Childlike. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. Chip. Chilblains.. ginaw. Ins¨ªk. Children. Choice. ugaling bat¨¤. Chincough. Munting sibuyas. Bagay sa kainsikan. n.. China. [ch¨¢inis] Chino. Chief. n. mga an¨¢k. pueril.. . v. Parang bat¨¤. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. [ch¨ªlblens] Saba?ones. [chit] Infante. sobre todo.. n. medroso. n. n. consonancia. singkad. n. Ugaling mahal. Chinese. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. ni?o.. Choke. Chickpea.. Chit-chat. [kl¨®roform] Cloroformo. Chirp. n. pingasin. daldal. Sumisi. [ch¨¢in] Espinaso. n. encuentro. Bitak. Kloroformo. Bangga. Huni. Pumwang. Pil¨¬. Chill. Magugunih¨ªn. [ch¨ªtchat] Charla. n. n. Pagkakatugma. Chide. adv. singkad. graznido. pangunang. Bab¨¤. n. pl. n. adj. [ch¨ªping] Brizna. Chivalry. n. [kim¨ªra] Quimera. capitan. esculpir. n. M¨¢tugma. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. Chiromancer. Chilly. mainam. [ch¨ªvalric] Caballeresco. [k¨¢iromansi] Quiromancia. Chime. Chives. [chip] Brizna. k¨¢alitan. matatakut¨ªn. mal aking. v. Pananatal. adj. Chiromancy. hirang. lukob.. [ch¨ªfli] Principalmente. hirang. n. n. Childish. Sigal¨®t. [ch¨¢id] Reprobar. n. Chiefly. adj. n. Pangulong. adj. n. [chink] Grieta. n. culpar. [ch¨ªzel] Escoplear. a. natural de China. [ch¨®is] Escogimiento. v. excelente. n. enfriar.. sufocar. Chocolate. Chimney. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. haza?a. v. Bulutong tubig. k agalitan. gumwang. v. gorjear. n.. Childhood. Chirping. Ubong malakas. gwang.

[cr¨ªsn] Cristianar. cortar. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. grosero. v. [cron¨®meter] Cron¨®metro. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. Churchyard. Churchwarden. Kakristyanuhan. n. Chorister. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. [chuz] Escoger. taong masam ang asal. condisc¨ªpulo. [choerlish] R¨²stico. Talamak. Kristo. cristiandad. n. Korista. [choerl] Pat¨¢n. Christmas-box. n. kwerdasan. [ch?c] Cloquear. [choern] Mantequero. kampon ni Kristo. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. piskal ng simbahan. adj. putulin. Papagkristyanuhin. [cr¨®nic] Cr¨®nico. Chronologer. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. Ang marunong tumuos ng mga panahon. n. n. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. [c¨®r?s] Coro. Chronic. natividad. tumadtad. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. maging alagad ni kr isto. mangkakant¨¢. Galit. n. [cr¨ªstian] Cristiano. [c¨®ral] Coral. [cr¨®nicl?r] Cronista. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. Chronicler. limpak. kaulayaw. n. n. [ch?m] Camarada. [cr¨¢ist] Cristo. cariacho. Christianity. n. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. v. n. Chuck. Putak ng manok. panal¨ª. Ang marunong tumuos ng mga panahon. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. K¨®lera. enojo. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. v. poot. [cord] Encordar. adj. humirang. n. putol. r¨²stico. [c¨®l?r] Ira. lubid. Chorus. Kwerdas. [cristi¨¢niti] Cristianismo. Pask¨®. n. Iglesya. Mataba. Metal na maput? at matigas. Cholera. Bahagi. Chronometer. n. Chop. n. Chromatic. Kasama. .Choler. [cr¨ªsmas] Navidad. Chord. simbahan. Halubaybay. [cron¨®lodchist] Cronologista. Talamak. n. n. n. Chronical. Chuckle. Christ. Hesu-Kristo. Choose. [ch¨¢bi] Gordo. n. [c¨®rist] Corista. n. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. Churn. [cr¨®nical] Cr¨®nico. n. Chum. [charch] Iglesia. v. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. Chronogram. adj. picar. parte. [c¨®lera] C¨®lera. Churn. l umapang. Chronographer. Kakristyanuhan. Christianize. lapang. n. eclasi¨¢stico. Magkwerdas. kapanganakan sa Pg. bautizar. Kristyano. Christmas. Christendom. n. mahirap ng lunasan. Chronography. taca?o. kalaguy¨°. Chronology. Korista. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. Churchman. & adj. [chop] Tajar. Chronicle. Nauukol sa coro. maramot. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Chop. adj. n. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. n. n. Kristyanuhin. Bispir¨¢s ng pask¨®. Chopping-knife. [ch?b] Gobio. mangkakant¨¢. taong bastos. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. n. [c¨®rist?r] Corista. n. v. Katiwal¨¤ sa sinbahan. Choral. n. [choern] Batir la leche para hacer manteca. Chubby. [cord] Cuerda. Churl. eligir. n. Kron¨®metro. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. Magpuput¨¢k. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. Humalakhak. [chop] Porcion. hombre ruin. tajada de carne. v. Pumutol. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. tumawa ng malakas. n. Christen. [cron¨®lodcher] Cronologista. Chronologist. tajadera. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. v. humiw¨¤. templo. hiwain. Taong bukid. v. taong simbahan. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. adj. n. n. Bastos. Chromium. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Churlish. n. binyagan sa pananalig kris tyano. [ch?c] Cloqueo. Christmas-eve. Chuck. [cron¨®grafer] Cronologista. isang putol na karn¨¦. malaking mukha. Par¨¦. Chopper. adj. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Christian. Chord. mahirap ng lunasan. Chub. lumimpak. Patyo ng simbahan. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. Church. Pumil¨¬. n. Chorist.

v. n. [s¨¦rkes] Circo. mapagpitagan. kuruin. v. adj. v. cortes. v. [s¨ªvic] C¨ªvico. Circle. Sanayin. pihit. cita. Circuit. Ciliary. [s¨ªvilaiz] Civilizar. Circumstantial. incidente. kabilugan. [s¨ªstern] Cisterna. pagdaray¨¤. Paik¨®t. Circumlocution. sibilisasy¨®n. prudencia. Usb¨®ng. prudente. [s¨ªtric] Citrico. [s¨¢ien] Pimpollo. n. bayan. [serki¨²ites] Tortuoso. [s¨¢ifer] Cifra. v. instruir. n. [s¨ªtadel] Ciudadela. Circumspect. Circumnavigate. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. pumihit. Civilian. v. Cite. Tudl¨ªt na tila salakot. manglit¨®. n. Nauukol sa bayan. urbanidad. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. calcular. Civilize. v. M¨¢mamayan. [s¨ªcatris] Cicatriz. [s¨ªnder] Carbon. mabait. magalan g. bebida hecha del zumo de manzanas. Cigar. Katas ng mansanas. n. [s¨ªrkiulet] Cercar. Circumference. galang. supl¨ªng. rodear. Civil. Kanela. atento. Citation. Mabuting m¨¢mamayan. urbano. bihasahin. . Ikutan. Cinnamon. Cicatrice. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. n. Cipher. pitagan. Day¨¤. n. n. turuan. Circumflex. n. Pagkapalibid. Bilangin. n. Pilikmat¨¢. banggitin. circundar. Titik na bilang. [s¨¦rkemstancial] Accidental. Civilization. [s¨¦rkit] Circuito. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. Pagkakalat. Circumnavigation. n. v. kabilugan. Ikot. [s¨ªrkiular] Circular. [siv¨ªlian] Paisano. Pagkak¨¢taon. Cilia. [sircl] C¨ªrculo. sanggunian sa k utusan. Umikot. [s¨ªrcl] Circundar. n. Nauukol sa pilikmat¨¢. [s¨¢ider] Sidra. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. ipatalastas sa pama magitan ng liham. paligiran ng guh it. Sigarilyo. n. Kut¨¤ ng bayan. Civic. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. n. Circumvention. lumigid. n. [sinamoen] Canela. Citadel. algibe. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. Hinahon. Circus. Circuitous. n. Munting bilog. ba it.Cicatrice. tukuyin Citizen. v. n. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. [s¨ªvil] Civil. redondo. n. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. discreto. ceniza gruesa caliente. Bilog. adj. mabait. Pagpapasiko tsikot ng salita. Kulungin ng pabil¨®g. c¨ªrculo. circular. umikot. Cinder. Kabihasnan. [s¨ªtizn] Ciudadano. Cistern. [sig¨¢r] Cigarro. Citizenship. cifrar. Ligirin. namumuong abong mainit. Cider. n. Pangulong bayan. kabait an. Cipher. pagkalaganap. [s¨¢ifer] Numerar. Circlet. fortaleza. Circumscription. jurisconsulto. Ul¨ªng. recatado. [s¨ªgaret] Cigarrillo. Ligirin ang sangdaigdig. n. adj. ingerto. referirse ¨¢. n. Circular. Mahina hon. Circumspection. n. n. adj. Pagkam¨¢mamayan. n. [s¨ªlia] Pesta?a. suw¨ª. Liham na patalastas. Circumscribe. v. Magday¨¤. Kabutihan sa pamamayan. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. Civility. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. Circular. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. Pikl¨¢t. n. Circulate. Circulation. Nauukol sa dayap ¨® limon. cortes¨ªa. Circuit. trampa. banayad. Circumvent. enredar. [s¨ªti] Ciudad. adj. Sirko. adj. v. Circle. n. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. City. Tipunan ng tubig. tuus¨ªn. n. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. Cion. Mabilog. Paharapin sa paglilitis. n. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. Citric. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. n. Pangyayari. reserva. adj. [sit¨¦cien] Citation. Circumstance. Tabako. n. Pumiklat. adj. [siv¨ªliti] Civilidad. [s¨ªrkiular] Carta circular. pa gpapaharap. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. n. Bilog. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. Cigarette.

garfa. n. Clatter. ara?ar. Clack. [clac] Ruido continuo y agudo. [clo] Garra. Claim. Uriin. Clause. sumats at. [cl¨®stral] Claustral. bihas¨¢. estruendo. golpear. [cl¨¢ping] Palmoteo. [sivil¨¢izd] Civilizado. reunion de muchas personas. Clank. yapos. Clayey. satsat. tumaginting. hagin¨ªt. n. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. [cle¨ªm] Pretender. casta. sakdal. [cl¨¢mber] Gatear. humugong. [cl¨¢t?r] Ruido. pangalm¨®t. bumangga. Clamor. instruido. lip¨¬. Humil¨ªng. charlar. Claimant. ordenar. sekta. crujir. [cland¨¦stin] Clandestino. Clad. tag?. gresca. encontrarse. [cle¨ª] Arcilla. alatiit. Clean. hacer ruido. [clamp] Empalmar. Hil¨ªng. Clash. Tumunog. [clanc] Ruido. Clarify. alboroto. Clash. . [cl¨¢moer] Vociferar. Klarinete. art¨ªculo. Clean. Ingay. Claw. Mangukyab¨ªt. n. [clas] Clasificar. n. [cle¨ªm] Pretension. pumagakpak. naninikit. bulla y confusion. n. v. adj. [clan] Familia. Angkan. Claustral. lagitik. gul¨®. Clang. adj. magsakdal. Clamp. v. yakap. Clang. yumakap. pedir. n. h¨ªyawan. dumaldal. vociferacion. Paglalagay sa karampatan. [cl¨¢rien] Clarin. zumbar. Tinto. zumbido. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. Classification. n. Lihim. Kasama sa pagaaral. Clarinet. asear. [clasp] Abrochar. Clandestine. Lupang malagkit. humaginit. gritar. Claw. Ang nagsasakdal. tribo. [clo¨²s] Cl¨¢usula. Clarification. [clap] Estr¨¦pito. pangsar¨¢ ng damit. Mangalmot. patunog. adj. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. v. [class] Clase. lah¨¬. vino tinto ¨® rojo. [clad] Vestido. Clan. [cl¨¢t?r] Resonar. ilagay sa karampatan. Clap-trap. Clangous. Tumunog. v. Clap. abrazo. huming?. Ingay. Clamorous. kubl¨ª. n. Mag-ingay. hugong. hebilla. bih¨ªs. abrazar. adj. talat¨¤. adj. Alatiit. [clanc] Hacer ruido. v. v. n. n. Nakapang ingil¨®. v. Clasp. [clang] Rechino. Clap. crujir. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. Clavicle. idikit. v. paglala gay sa ayos. v. [cl¨¢ret] Clarete. Malupang malagkit. Pangkat. Ikawing. [clash] Rechinar. adj. Akdang mainam. aclarar. Clangour. [clasp] Broche. pegar. [clash] Rechino. kalog. [clar¨ªfai] Clarificar. Alatiit. rechino. [clap] Batir. [cl¨¢rinet] Clarinete. n. aderezado. trepar. mahugong. lumagitik. ayos. Clatter. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. ilagay sa ayos. Pastahan. crujido. parler¨ªa. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. liwanagin. yumapos. Uriin. ur¨¬. Nakapanamit. umalatiit. Clamp. n. Maingay. n. Mag-ingay. Lagapak. Linawin. daldal. secreto. makinis. [clam] Empastar. Maglinis. golpe. Lumagapak. isar¨¢. adj. n. v. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. hinugong. Isugpong. Paglilinaw. Alatiit. rechinar. Clank. ling¨ªd. demanda. [cle¨ª] Arcilloso. umumpog. [clin] Limpiar. n. pagakpak. charlataneria. estrepitoso. v. Umalatiit. n. orden. n. Classify. [cl¨¦mant] Demandante. [clac] Concerrear. maalatiit. Clam. marunong. v. Claim. Pakpakan. n. Kaingay. Buto ng leeg. Clack. Classical. Malinis. Clay. linisin. Classmate. Class. ayusin. adj. Claret. demandar. v. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. v. Clasp. v. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. Maingay. Clamor. n. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. [cl¨¢moer] Clamor. n. aseado. n. [cl¨¢sifai] Clasificar. n. n. v. Magpangil¨®. Kuko ng hayop. v. Malagkit. Panugpong. pegajoso. humiyaw.Civilized. Clamber. [clang] Rechinar. adj. raza. Class. n. Clammy. Klarin. [clin] Limpio. Sanay. n. [clamp] Empalmadura. tierra crasa y pegajosa. Clapping. [cl¨¢mi] Viscoso. Klase. Clarion. n. Kawing. adj. [clo] Desgarrar. ruidoso. pulutong.

gupitin. bunutin. Lipay na namumulaklak. n. adv. [clip] Abrazar. [cl¨¢im] Clima. di¨¢fano. salitang masak¨ªt. linisin. Cleat. sumap¨¬. Ikid ng pis¨¬. pegarse. Cleanly. kabaitan. liwanag. hugutin. eskribyente. san¨¢y. Clink. retintin. cerrar el pu?o. Clematis. n. kapote. Manggugupit. cortar ¨¢ raiz. eclesiastico. Malinaw. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. [cl¨¦ric] Clerical. Tagasulat. Linis. n. t. tijeretazo. humawak. [clod] Tirrar terrones. Magkapote. Cliff. dumikit. Mahabagin. ma liwanag. [cl¨¦verli] Diestramente. wagasin. n. karun ungan. maghinugong. Cleanse. lahang. magpas ak ng pak¨°. tagagup¨ªt. [clif] Pe?asco. [cl¨ªpping] Esquileo. n. bugal na lup¨¤. Tablang makitid. v. [cleft] Abertura. paghahawan. v. pwang. piadoso. n. Tugatog. Clod. n. adj. n. [cloc] Capa. Sumuntok. Clerical. cesped. Clip. n. Cleave. n. [cl¨ªrnes] Claridad. n. Umalingawngaw. experto. kahabagan. tunay. Sipakin. Clemency. avisado. n. purificar. [clinch] Empu?ar. n. Client. Clinker. v. adj. Cling. byakin. pinagtabasan. May katalinuan. Pinaggupitan. Clearance. Magbitin. purificar. escatimar. Clod. Ang suk¨¬ ng mga abogado. Clergyman. agarrarse. partir. Malinaw ang mat¨¢. n. [clip] Tijeretada. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. aclarar. Klima. hendedura. justificar. v. [clerk] Escribiente. Cleverness. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. maglambitin. Par¨¨. Clever. Batong matarik. [clenz] Limpiar. ganap. Par¨¨ ¨® pastor. [cl¨¢imacs] Climax. [clir] Claro. Cleric. mocos de carbon de hierro. Clerk. Paggugupit. Cloak. indisputable. kaibuturan. [clit] Estaquita. Clipper. [cl¨ªnli] Primorosamente. v. nanganganinag. adj. trasquilar ¨® cortar con tijeras. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. [cl¨¦rical] Clerical. purgar de algun delito. Climax. [clir] Clarificar. [cl¨¢ient] Cliente. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. taluktok. kawan¨ª. v. Cleverly. kakinisan. Bitak. Cleric. Clock-word. Linisin. Paglilinis. tumangan pumigil. Clement. adj. Clinch. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. maliks¨ª. Cleft. dam¨ªt na pang-ibabaw. n. [clirs¨¢ited] Perspicaz. habilidad. evidente. misericordioso. [cl¨¦ver] Diestro. maaw ain. singaw ng lup¨¤. [cl¨¦ment] Clemente. v. may kakinisan. singaw ng lup¨¤. Clime. rajadura. Cleaver. n. dalisay in. n. Clearness. v. Clipping. subir. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. [cl¨ªnlines] Limpieza. v. kaliwanagan. Katalinuan. remachar un clavo. trasparente. n. [cloc] Reloj. n. kinis. marunong. n. [cl¨¦mensi] Clemencia. Clear. [cl¨¢im] Escalar. hender. Clew. n. [cl¨ªper] Esquilador. Clinch. kalinisan. Clink. n. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. n. Tingkal. Habag. [cl¨¢imet] Clima. [clink] Reti?ir. resonar. Alingawngaw. [cloc] Encapotar. n. [clic] Reti?ir. Clock. May kalinisan. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. sumamente exacto y puntual. n. [cliu] Ovillo de hilo. Clear. lahangin. [clir] Claro. Umalingawngaw. Linaw. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. Parungg¨ªt. Matalin¨°. [cliv] Rajar. aw¨¤. kaawaan. adj. Klima. . Relos na malak¨ª. n. adv. v. Ya kapin. [clinch] Pulla. dalain. Climate. Linawin. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. Climb. Umakyat. retumbar. Abo ng uling na bakal. mangukyabit. [clod] Terron. Clip. inteligente. [cl¨¦rdchi] Clero. n. lwal. liwanagin. n. adherirse. avisado. pinagputulan . [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. hinugong. Click. Balabal. [cling] Colgar. totoo. kasanay¨¢n. [clink] Ta?ido. adj. [cl¨¦vernes] Destreza. misericordia. [cl¨ªrans] Limpieza. benigno.Cleanliness. n. Clergy. Clear. Kalinawan. aseadamente. n. kabihasah¨¢n. v. bihas¨¢. Clearsighted. Cloak. aseo. pawalan ng sala. agudeza. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. roca escarpada.

hamak. p¨¢nabihan. [cloetch] Garra. Dam¨ªt. pulutong. Tanda. n. Clog. [cl¨¢ut] Remendar. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. Cloven. [cl¨®sli] Estrechamente. Coact. Umabuloy. Pumil¨ªng. [clu] Se?a. sumunggab. v. avaro. Matingkal. lampin. Maalapaap. isar¨¢. musmos. tul¨°. adj. Club. v. [cl¨¢unish] R¨²stico. hadlangan. [c¨®tchman] Cochero. Tulong. yariin. n. Nakakaabala. ajustado. sungg aban. tutup¨¢n. Magsuot ng damit. palabuin. patan. Closeness. obscurecer. pangalmot: huli. pangham pas. maramot. Clover. [clot] Grumo. Musmos. Sik¨ªp. Clown. Mga bihisan. hato. Lapat sa katawan. Abalahin. concurrir ¨¢ gastos comunes. Close. n. Klabo de komer. Clout. Isang ur¨¬ ng dam¨®. n. p¨¢likuran. garrote. Kalapit. Cluster. Sarhan. isiping. [clozz] Vestido. Coagulate. estrecho. n. Clothe. Alapaap. Byak. zoquete. Tagpian . [cl¨®gui] Embarazoso. v. ulap. n. tapar ¨® cubrir. tapusin. Clue. idea. h¨¦nero. terminar. ilapat. Cloud. gubatgubatan. presa. kuripot. batut¨¤ tungkod. n. Cluck. Close-fisted. [cl¨®dpet] Idiota. payaso. [cloz] Vestir. adj.Cloddy. makuyad. indicio. hawak. Tagp?. n. Bastos. maulap. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. adj. n. n. [cl¨¢stoer] Arracimarse. clavija. Club. taong hamak. v. Bastos. [clab] Contribuir. n. padilim¨ªn. tropel. adj. Koche. kawan. r¨²stico. juntar. mabagal. malinaw. taong hamak. [co¨¢ct] Cooperar. Taong bastos. kaabalahan. bunton. [cl¨¢ud] Anublar. bakas. Pag-alapaapin. katab?. cloquear. [cl¨¢ud] Nube. [cl¨®vn] Partido. bosquecillo. r¨²stico. maliwanag. [cloec] Cloquear la gallina. adj. n. kapansanan. Clownish. impedir. Clodpate. Patak. ropaje. Kumpol. Kum¨®n. hangal. atentamente. especia arom¨¢tica. Coach. v. v. hamak. [cloy] Saciar. magbunton. n. n. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. mahigpit. v. hadlang. Tip?. kuripot. inculto. manada. Bumusog. peloton de gente. adj. tutop ¨® pakong may ulo. n. bihisan. Malapit na malapit. Pusong. pag-ulapin. n. hangal. n. n. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. Cloggy. [coch] Coche. busugin. [clos-f¨ªsted] Apretado. Clove. v. Panghawak. katab¨ªng-katab¨ª. [clog] Embarazar. n. v. [cl¨®voer] Especie de trebor. Pumutak. obst¨¢culo. adj. Abala. [cl¨®zing] Vestidos. [cl¨¢mzi] Basto. Walang ulap. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. [clos] Cerrar. ma sinsin. espesura. hamak. adj. kasinsinan. Cloth. [clos] De cerca. v. Clothing. kipot. Ipagkarwahe. Maramot. nubloso. kapisanan. [cl¨¢udi] Nublado. vestigio. claro. lampinan. ilapat. Close. n. Clutch. [cl¨®djoper] Zoquete. [clos] Cerrado. Coachman. karwahe. adj. Clodhopper. sinsin. bunga ng paminta. Close-bodied. K¨¢yo. Close. Clumsy. Babaing katulong. n. hartar. [co¨¢ccien] Coaccion. n. tosco. Cloudy. v. . n. cuarto peque?o. sereno. Cloy. [clab] Club. Clout. Cloud. cubrir. Coadjutor. mezquino. Klub. Kuchero. basto s. Closely. [cl¨¢ut] Remiendo. cachiporra. Clothes. munting silid Clot. Cloudless. Mamu?. [cl¨®zet] Retrete. takpan. estrechamente. n. pil¨ªng. cuajarse. Coach. Clog. magdamit. tak pan. pa?al de ni?o. payaso. v. kasiping. Closet. Coaction. [cloz] Pa?o. k¨¢ban. Clutch. [co¨¢guiulet] Coagularse. adv. grosero. v. itikom. Cluster. Humawak. pesado. magbihis. carroza. [clog] Embarazo. n. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. hawakan. [clov] Clavo. [cl¨¢stoer] Racimo. [co-ch] Llevar en coche. concluir. pangbugbog. Katulong. aliwala s. Coadjutrix. [cl¨®snes] Estrechez. [cl¨¢udles] Sin nube. Clump. Tumulong. [cl¨®di] Lleno de terrones. preso. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. agruparse. asegurar por medio de una clavija.

b stos. Tagaugit sa sasakyan. [c¨®bweb] Telara?a. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. pagpighat¨¬. n. [c¨®bl] Barca de pescador. n. n. Coefficient. Cockade. Kapanahon. n. Cock's-comb. v. Coffee. [col] Carbon. manab¨ª ng paglalay¨¢g. [c¨®dfish] Bacalao. [c¨®bl] Chapucear. Kul?. n. [coc] Gallo. hamak. Coction. [coal¨ªcien] Union. Codify. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. Cob. Uling. [c¨®bloer] Chapucero. Coalesce. descort¨¦s. bajeza. Cocswain. n. Codfish. [c¨®fi-pot] Cafetera. Coaxation. [c¨®dissil] Codicilo. caricia. adj. remendar zapatos. Maramot. [cocs-comb] Cresta de gallo. [c¨®co-palm] Planta de coco. Bahay gagamb¨¢. enlace. kagaya. tosco. n. n. opresion. adj. restringir. r¨²stico. [coal¨¦s] Unirse. adj. [cors] Basto. [c¨®conat] Coco. [cok¨¦d] Escarapela. [co¨¦rs] Contener. Coercion. Bangkang ipinangingisda. n. Sasakyang dagat na pamaybay. [c¨®cfaiter] Gallero. Coerce. [c¨®stoer] Buque costanero. sako. Coarse. [co¨ªcual] Igual. Cocoa. Coast. Coeval. [cot] Cubrir. [c¨®csn] Patron de bote. sisidlan ng kap¨¦. Code. cofre. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. rivera. Ipis. Kabaong. n. Pun¨° ng kap¨¦. Kapantay. Cockfighter. [c¨®fer] Arca. bahay law¨¢. Coat. tagapagtagpi. n [c¨®fitri] Cafeto. Niyog. Mamuri ng paimbabaw. n. n. Cockfighting. Codicil. adj. Mag-amerikana. n. Bakalaw. Niyog. Baybay-dagat. n. ampat¨ªn. n. ir navegando por la costa. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. [c¨®ccien] Coccion. hangal. n. Coffin. n. Tutupan ng magaspang. vestir. M¨¢nanabong. Coffee-pot. manok. Hukayan ng uling. [c¨®l-pit] Carbonera. [c¨®cni] Hijo de Londres. [cost] Costa. [c¨®co] Coco. co¨¢gulo. Mamaybay. Coal. n. n. n. Cock. Cocoa palm. Coffee-tree. Cocoon. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. mag-bar¨°. [c¨®rsnes] Tosquedad. adular. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. n. Pagpigil. n. Papuring paimbabaw. tupada. Tandang. v. cacao. walang galang. [cod] C¨®digo. n. n. Pag-iis¨¢. n. magpisan. n. kaungas¨¢ Coast. Bahay ng uod. tabing dagat. groser¨ªa. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. Magpauling. Cobble. Cobbler. Magasp¨¢ng. umalindog. remendon. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento.Coagulation. halagar. Pamumu?. v. n. [coef¨ªcient] Coeficiente. [c¨®fi] Caf¨¦. contemporaneo. Coddle. [cod] Bacalao. Cod. n. Coat. [cocs] Lisonjear. [c¨®fin] Ata¨²d. magdamit. Coffer. ordinario. [cocs¨¦cien] Lisonja. [cob] Mazorca de maiz. Gawing k¨®digo. Nakapipigil. Pahimakas na bilin. Cocoanut. Codger. Coal pit. v. orilla del mar. juntarse. manu ya. n. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. Katulong. tuya. nakapipighat¨¬. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. pagsasama. Coax. kasing-gulang. Cockfight. n. Coaster. caja. gallera. [co¨ªval] Coevo. bajo. Coercive. [c¨®chinil] Cochinilla. tupada. [col] Hacer carbon. Pun¨° ng niyog. Busal. n. Palayawin. kagaspang¨¢n. [c¨®crotch] Cucaracha. ungas. Cochineal. Coalition. Sabungan. sub¨®. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. Taga bayan ng Londres. alindog. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. vil. v. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. ataul. Kabastusan. v. Coequal. v. [cost] Costear. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. Cock-pit. Sabong. Amerikana. n. Cockle. n. kakaw. n. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. Magsama. . Coal. nakaaampat. Kapitera. [cot] Casaca. acariciar. refrenar. Cockney. tinang mapul¨¢. n. Palong ng manok. Cockroach. Tagatutop. n. Bakalaw. [co¨¦rcion] Coercion. Pigilin. n. n. Cobweb. Cobble. Kap¨¦. magtagp? ng sa patos. v. n. Coarseness. Sabong. n. adj.

Collect. [col¨¦cien] Don. colador. dil¨¬dil¨¬. experiencia. v. insensible. n. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. Cold. Kadug?. v. [c¨®in] Moneda acu?ada. [koelendoer] Coladera. [c¨®ldnes] Frialdad. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. kwintas. Coherency. [cold] Frialdad. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. Mag-isip. Collect. n. Tulong. Coin. Ikid. n. [c¨®il] Doblar en redondo. presente. [c¨®dchitet] Pensar. salap?. diente de rueda. juntar. Kaginawan. Colleague. Maginaw. reflexionar. n. kwarta. trampear. kumakatig. n. m¨¢dalian. Cogent. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. Cohabitation. [co¨ªnsidens] Coincidencia. [c¨®gnet] Cognado. mamuri ng paimbabaw. poderoso. abuloy. [coj¨ªrensi] Cohesion. Coke. magmun¨¬. tumulto. union. Kasama sa mana. pagmamadal?. [co¨¦r] Coheredero. adj. v. n. [cog] Enga?ar. n. meditacion. magdilidil¨¬. Kasama. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. Collar. gul¨®. Uling ng metal. [c¨®in] Acu?ar moneda. n. indiferente. Kolyar. [col] Col. urgencia. adj. [c¨®gjuil] Rueda dentada. Collaboration. kumapit. adj. Nauukol sa pagkakataon. v. Coherent. Cog. Kaloob. [c¨®il] Baraunda. pagkakilala. enga?o. [coj¨ªr] Pegarse. [c¨®dchent] Convincente. kasabay. n. Collaborate. kadug?. n. [c¨®lect] Colecta. [cognac] Cognag. Cohere. Babaing kasama sa mana. Cog-wheel. convenir. convenir. malamig. n. Coiner. Hib¨°. n. n. Collapse. urgente. Cogency. moneda. Ambag. v. n. Collar-bone. dinero. puntear una rueda. kalamigan. Pamagat. day¨¤. Coherence. Coincidence. Coil. Isilid sa kabaong. n. n. resfriado. n. Coin. pagkatal¨®s. Alak na kuny¨¢t. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. Cog. Cogitate. Coheiress. consangu¨ªneo. Makiagul¨°. Cole. Pagkakataon. nginpin ng gulong. Cognate. n. makapangyari han. Pagkadikit. n. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. [co¨¦res] Coheredera. Dumik¨ªt. compa?ero. Cole wort. union. hinl¨®g. Cold. conformarse. kumakapit. Makitulong. gunita. [c¨®inedch] Acu?acion. n. umunita. adj. Mangday¨¤. v. Tumipon. [cogn¨®men] Apellido. n. Manggagaw¨¤ ng salap?. v. Salap?. sumang-ayon. [cog] Fraude. Kaalaman. pagkakapit. adular. Apad. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. [c¨®lic] C¨®lico. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. Cognation. pumayag. M¨¢pataon. lisonjear. [col¨¢boretor] Colaborador. ma nghib¨°. [coins¨¢id] Coincidir. Cognomen. constipado. adj. Isang ur¨¬ ng repolyo. isaayos ang ngipin ng gulong. Coldness. n. Collaborator. n. Colic. pagkabagbag. Cohabit. Cognition. pagb bulay. Kaalaman. Cognac. [c¨®l woert] Especie de berza. pagkakapit. [col¨¢ps] Hundimiento. Gumawa ng salap?. [c¨®lar] Collar. Pag-iisip. Gugul¨¢yin na parang repolyo. Gulong na may ngipin. m¨¢pasabay. [c¨®gnizans] Conocimiento. [c¨®lect] Recojer. Coheir. kamaganak. Ginaw. [coj¨ªrent] Coherente. v. [coj¨¢bit] Cohabitar. n. magtipon. sagisag. Coinage. n. Lumubog [ang sasakyan. Collar.] mabagbag. Hawakan sa leeg. Kahikahikayat. magbulay. n. dinero. n. nanghihinaban g. [col¨¢ps] Hundir. n. v. [coc] Carbon de piedra. Dumidikit. . [co¨ªnsident] Coincidente. pagkakatig. Cogitation. n. [c¨®dchensi] Fuerza. manuya. adj. [cogn¨¦cien] Cognacion. Cognizance. n. Pakikiagul¨°. [colaborecien] Cooperacion. pagkakatig. v. [c¨®lig] Colega. Coil. Pagkadikit. Pagkalubog ng sasakyan.Coffin. Lakas. Coincident. unirse. v. v. Balagat. n. [coj¨ªrens] Cohesion. Colander. Collation. n. Collapse. [cogn¨ªcien] Conocimiento. divisa. cognombre. [codchit¨¦cien] Pensamiento. d¨¢diva. n. Katulong. sipon. n. Pagka-kamaganak. [col¨¢boret] Cooperar. recoger. Paggawa ng salap?. apelyido. Ikirin. sakalin. Cognizable. [cold] Frio. Coincide. lamig. Sal¨¢an.

Colliery. Pumanhik. [col¨ªdchan] Colegial. v. Colonize. [c¨®l?rd] Colorado. [c¨®mbat] Combate. [k¨¢mlines] Gracia. n. Combine. [col¨¦ctor] Recaudador. Maganda. Color. Ang nauukol sa kolehyo. n. tagatipon. v. n. makipagbaka. T¨ªbagan ng uling. n. May kulay. Ibagay. kinulayan. n. [cam] Venir. buti. Combatant. adj. [c¨®lonel] Coronel. Come down. bumaba. ajustar. [combin¨¦cien] Combinacion. [c¨®lor] Color. Sunog. Color. n. n. n. adj. College. Come up. Pumarito. Komedya. v. magbuhat. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. [c¨®ledch] Colegio. punong hukbo. adv. congregado. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. n. pananalita. supuk¨ªn. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. [c¨®mbat] Combatir. Komedyante. [c¨®lonaiz] Colonizar. [com¨¦dian] Comediante. liyab. n. [col¨¦ctiv] Colectivo. [c¨®li?r] Minero carbonero. Ang nauukol sa isang lupang sakop. n. [col¨¢id] Colidir. [col¨®gni] Agua de Colonia. [comb¨¢in] Combinar. n. Combustible. . [coloniz¨¦cien] Colonizacion. Suklay. n. Comedy. away. samasama. Bumangga. Come. decente. sumamp¨¢. [cam ¨¢p] Subir. adj. [col¨¦ctivli] Colectivamente. [c¨®mbatant] Combatiente. [c¨®locui] Coloquio. Coloring. Lumaban. Pagka-koronel. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. pl¨¢tica. Sudsod. compilador. [c¨®lter] Reja de arado. Inam. Lupang sakop. adj. n. [c¨®lam] Columna. Colossal. liga. Collier. Colonelship. n. n. Column. [com] Peine. Koma. umumpog. v. Colony. [c¨®loring] Colorido. Larawan na totoong malaki. [comb¨²stibl] Combustible. bumungg?. n. [col¨®nial] Colonial. Pagkakabagay. madaling masunog. Cologne. Collision. satsatan. butihin. Pumanaog. [c¨®lieri] Carbonera. pagkakasama. Collegian. Kulay. n. Collective. [c¨®lonist] Colono. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. [com] Peinar. [c¨®medi] Comedia.Collection. [colt] Potro. Comeliness. Pagsakop. Come from. Colly. Combat. [col¨®quial] Familiar. Koronel. n. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. Colonel. lumusong. v. donaire. isama. n. [comb¨²stien] Combustion. Colossus. Colonization. [cam from] Venir de. Karaniwang pananalita. May maraming haligi. makihamok. el que hace ¨® vende carbon. Kinahiratihan. n. kolor. ang magu ul¨ªng. Kulayan. Colloquialism. suklayan. comercio de carbon. v. incendio. Tip¨®n. tagasingil. Comedian. Magsuklay. proceder. Colloquy. [col¨¦ccien] Coleccion. ilapat. Comely. [c¨®loni] Colonia. te?ido. pagbabaka. Collegiate. v. [k¨¢mli] Hermoso. S¨¢litaan. [col¨®sal] Colosal. Colonial. adj. Tip¨®n. Combat. Haligi. [col¨®quialism] Lengua usual. del uso comun. n. mezcla. [col¨¢mnar] Columnario. umakyat. Agua de Colonia. c¨®mico. Combination. pagkakalahok. Columnar. umahon. Comb. n. n. samasama. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. v. [col¨ªdchiet] Colegiado. adj. adj. n. Colloquial. Colonist. unir. lupang bagong pinananahanan. Ang tinitipon. n. Collide. Manggaling. n. Sakupin. n. ascender. pananakop. n. v. Potro. Coma. adj. Combative. [c¨®lor] Colorar. bungg?. [c¨®li] Hollin de carbon. Colt. Comb. ningas. adj. Combustion. Collusive. Taludtod ng mga haligi. Laban¨¢n. Masungit. v. n. paghahamok. igi. Collector. isang ur¨¬ ng pabango. ¨® lupang bagong pinananahanan. [cam-d¨¢un] Bajar. batalla. n. [c¨®ma] Coma. [col¨®s?s] Coloso. M¨¢niningil. Totoong malak¨ª. k¨¢lakalan ng uli g. n. ka raniwang salit¨¤. Pangkulay. adj. [colon¨¦d] Columnario. Collectively. Kulil¨¬ ng uling. Susunugin. Colored. Manglalaban. adj. [coli¨²siv] Colusorio. [c¨®mbativ] Quisquilloso. Colter. descender. barco carbonero. Colonnade. Bangga. [col¨ªzien] Colision. magmula sa. umpog. gand¨¢.

Comical. n. Commiserate. mando. Karaniwang. [c¨®miseri] Comisario. Commandant. p oductos. [c¨®mon] Comun. Utos na ipinabibilanggo. pansin. M¨¢ipagtatagubilin. encargar. Komandante. tam¨¤ s a sukat. v. [c¨®mical] C¨®mico. Commission. poder. [k¨®mfortabl] C¨®modo. n. [c¨®moner] Plebeyo. Comment. Commissioner. [com¨ªt] Cometer. interes. mangaal¨ªw. provecho. compadecerse. mag-um pis¨¢. walang ginghawa. Commensurate. [com¨¦nshiret] Conmensurar. n. paginghawahin. comodidad. n. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. Command. v. kapuripuri. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. Communicant.Comet. magsimula. [com¨ªsioner] Comisionado. Commitment. pamumun¨°. v. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. Commonwealth. Komisaryo. Commission. Commend. Maginghawa. Comic. Cometary. iutos. Commerce. precepto. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. Mag-utos. Punah¨ªn. Nauukol sa kometa. pakinabang. Commissary. frecuentemente. Rep¨²blika. Ang nakikinabang. utilidad. Pangangalakal. v. [c¨®mon] Comun. magagamit. Commencement. kaal¨ªw-al¨ªw. n. Bili. orden. chiste. Lupong. n. Commandment. [com¨ªti] Comit¨¦. Commotion. v. recomendar. ginghawa. wala ng kaaliw¨¢n. conveniente. gul¨®. recordar. consolar. adj. adv. v. inconsolable. ipagbilin. n. Commendable. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. [com¨®cion] Conmocion. empezar. Comfortless. [com¨¦nshiret] Conmensurado. pansin¨ªn. loable. [c¨®menteri] Comentario. [com¨¦moret] Conmemorar. Commodious. n. kabagay. Commendation. Common. Magpasimula. Commentary. [com¨ªtment] Auto de prision. Commercial. comienzo. mapagpataw¨¢. sangbansa. ipagbilin. tungkol. Paliwanag. aw¨¤. Kometa. [c¨®met] Cometa. Commodore. n. n. Kasiyah¨¢n. n. [com¨¢nd] Mandamiento. Pangkaraniwan. [com¨ªzoeret] Apiadarse. recuerdo. makipagsalitaan. Command. principiar. Commence. [c¨®modor] Jefe de escuadra. Katawataw¨¢. pasayahin. Al¨ªw. [com¨®diti] Comodidad. encargar.. ordinario. v. Di maal¨ªw. alentar. tr¨¢fico. Aliwalas. adj. v. n. n. Kahabaghabag. n. [k¨®mfort] Confortar. Ipagk¨¢tiwal¨¤. confiar. adj. n. [c¨®ment] Comentar. Tagapagpaliwanag. perturbacion de ¨¢nimo. Committee. Commoner. adj. kalakal.. piedad. Magbilin. Commemorate. Commit. [c¨®moers] Comercio. sist¨¦. Pusok ng kalooban. sublevacion.. Comicalness. proporcionado. Taong mabab¨¤ an kalagayan. Comforter. Pun¨¢. alalahanin. [comi¨²nicant] Comunicante. [k¨®mforter] Consolador. [com¨®di?s] C¨®modo. encomio. n. gobernar. adj. Tagubilin. mapagpatawa. Commander. [c¨®mic] C¨®mico. kawaw¨¤. Komisyunado. Makipag-usap. Pagdiriwan. Comfort. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. Katatawan¨¢n. util. Karaniwan. manungkol. participar. adj. pag-alaala. [c¨®ma] Coma. n. encargo. [com¨ªcien] Comision. adj. [com¨¢ndment] Mandamiento. kinatawan. ligalig. n. Kasukat. Comfortable. Komandante. [c¨®ment] Comento. Mahabag. Itam¨¤ sa sukat. Utos. adj. Commiseration. [com¨¢ndant] Comandante. [c¨®moercial] Comercial. n. n. Commentator. [comi¨²niket] Comunicar. ordenar. hablar. papuri. n. maawa. Comment. Magbigay-alam. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. v. Mapang-al¨ªw. n. kapangyarihan. panghihimagsik. magpaha . n. n. Pun¨° ng hukbong dagat. Commiserable. tumulto. Utos. n. Comma. [com¨ªcien] Comisionar. v. [com¨¢nder] Comandante. Commensurate. twa. Coma. Ipagtagubilin. v. [c¨®miun] Conversar. [c¨®mentetoer] Comentador. g¨¦neros. placer. Commonly. malwag. platicar. Nauukol sa pangangalakal. [com¨¦nsment] Principio. Commune. adj. n. desesperado. n. Aliw¨ªn. Habag. pasimulan. v. Commodity. tagapagutos. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. Comfort. tagapagutos. [com¨¦ns] Comenzar. Commemoration. [comend¨¦cien] Recomendacion. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. [com¨¢nd] Mandar. adj. consolatorio. Katawatawa. n. n. Communicate. mercader¨ªas. Magdiwan. [k¨®mfort] Consuelo. [com¨¦nd] Encomendar. magsabi. [com¨¦ndabl] Recomendable. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. Pasimula. Common. [c¨®monli] Comunmente. encomendar.

Siksik. Kabagayan. [comp¨¢il] Compilar. Gantihin. compa?¨ªa. makipagk¨¢yar?. n. n. Compilation. Companionship. may-kaya. kat¨¢lo. Compensation. [c¨®mpact] Pactar. kah¨¢bagan. [comp¨¢ctnes] Solidez. camarada. Katibayan. densidad. Compart. trueque. Mahabagin. kasukat¨¢n. Pakikilugod. sumario. Commutation. kalaban. bahagi. hinayang. convenio. v. pabalit¨¤. Iparis. s¨®lido. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. Compact. Competitor. [compil¨¦cioen] Compilacion. Mapagpaparisan. [comp¨¦l] Compeler. n. kapalit. n. [comi¨²niti] Comunidad. Pal¨ªt. v. tropa. [comp¨¢rativ] Comparativo. Comparison. adj. Daing. Tagatipon. n. [comp¨¢iler] Compilar. Compend. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. Comparative. Compartment. bayaran. compa?¨ªa de comercio. Punyagian. denso. Lumigid. [comp¨¦r] Comparar. Competent. adj. Compare. Kapunyag?. [comp¨¢rt] Compartir. N¨¢ipasasabi. Mabuting makisama. kagantihan. Companionable. piedad. [compl¨¦n] Quejarse. consolidar. urbano. kalaguy¨°. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. [comp¨¦nioen] Compa?ero. n. magpalit. Compel. pulutong. ipalit. kalupain. [comp¨ªtent] Competente. ajuste. confrontacion. kapisanan. [comp¨¦titoer] Competidor. akma. kasabay. v. pakikinabang. Competence. n. rivalidad. Pasabi. Compensate. sucinto. ep¨ªtome. cort¨¦s. pagtutuus. Competition. alteracion. v. lamento. kabayaran. [c¨®mpitens] Competencia. kasabay. Kababayan. [comp¨¢cioen] Compasion. panghihinayang. Complacency. cotejo. Habag. Kapisanan. gremio. pagsamasamahin. permutar. himutok. maawa¨ªn.yag. [k¨®mpas] Circuir. . m¨¢ihahalintulad. participacion. Compile. Pumilit. n. [comi¨²niketiv] Comunicativo. mak ipagkasund¨°. [compl¨¦sent] Complaciente. Pakikilugod. Pagpaparis. comunion. [c¨®mpact] Pacto. Compatriot. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. pagtut ulad. Compass. [comi¨²nioen] Comunidad. Kasama. cotejar. lamentarse. k¨¢sunduan. maghimutok. [c¨®mpliment] Complemento. Compassion. Compendious. [k¨®mpas] Compas. M¨¢ipaparis. kompany¨¢. v. [c¨®mparabl] Comparable. n. quejido. v. [comiut¨¦cioen] Cambio. Communication. Commute. mahabag. paglal aban. n. pakikitwa. katipunan. Kapisanan. Complacence. v. Samah¨¢n. masinsin. comprobar. ihalintulad. pakikisay¨¢. kasinsinan. Compactness. n. [c¨®mpend] Compendio. Bagay. n. n. makipagpunyag?. Lumaban. v. n. Gant¨ª. [comp¨¦trioet] Compatriota. [comp¨¢risoen] Comparacion. kompas. Pagtitipon. Companion. ligirin. Compact. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. [compl¨¦sens] Complacencia. Maikling salaysay. rival. resumen. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. magdamdam. Pagsasamahan. pagsasamasama ng anoman. v. [compens¨¦cien] Compensacion. pilitin. breve. Compass. trocar. Aguhon. n. Community. n¨¢ipababalit¨¤. pahayag Communicative. mudanza. n. Maaw¨¤. tip?in. kasukat¨¢n. Tipunin. condescendencia. paghiwalayin. [compit¨ªcioen] Competencia. [comp¨¢cienet] Compasivo. Complain. obligar. conjunto de algunas cosas. adj. kwarto. p akikitwa. k¨¢yarian. Complacent. kasama. pagtatalo. [compl¨¦sensi] Complacencia. precisar. [c¨®mpact] Compacto. n. tuus¨ªn. Compassionate. Compete. adj. Compassionate. Palitan. n. n. n¨¢ipahaha Communion. adj. cuerpo. damda m. Silid. m¨¢igagaya. [comp¨¢rtment] Compartimiento. [comp¨¦nset] Compensar. suficiencia. condescendencia. tip?. llanto. adj. adj. upahan. n. compaginar. dividir. n. [compl¨¦nt] Queja. [comp¨¦nioenabl] Sociable. Kaganapan. Comparable. n. Complement. [comp¨¦ndioes] Compendioso. upa . Complaint. adj. aw¨¤. sentimiento. Compact. kakayahan. n. bayad. adj. n. kaakbay. v. pakikisay¨¢. [comp¨¦nioenship] Sociedad. Compiler. p agbabago. rodear. [comp¨ªt] Competir. compinche. v. comunyon. afable. [comi¨²t] Conmutar. Makipagtipan. Mapagbigay-lugod. Tipan. mapaghahalintularan. Dumaing. n. sinsinin. Maikl?. Hatiin. kaawaan. Company.

Composure. lubos. katapusan. pagpaikpik. Complimentary. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. akda. Compost. kaloob. adj. Compose. mangak¨°. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. [comp¨²lsori] Compulsorio. [comp¨²lcion] Compulsion. kulay at any? ng mukha. Nakapipilit. pagdinig. n. pagtupad. n. adj. p agbatid. tahimik. batah¨ªn. Complicate. v. Pagpilit. [c¨®mpliket] Complicado. hal¨°. Tip¨ªin. kumumpuni. Complex. Tahimik. manuya. Lamn¨ªn. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. n. adv. Kaganapan. M¨¢ngangatha. isa sa mga kasap¨¬. Ganap. isanib. Composedly. n. [compl¨ªtnes] Cumplimento. regalo. mapagbigay-loob. mang-aayos. magul¨®. Nakapipilit. [comp¨²lsiv] Compulsorio. [compl¨ªmental] Cumplido. Alaala. n. pu sp¨®s. n¨¢ririnig. Gul¨®. Haluan. pagwatas. Complication. mamuri ng pakunwa. condescendencia. umayon. [c¨®mplecs] Complexo. masunurin. [c¨®mplis] C¨®mplice. Compound. inteligencia. Compliance. Tiis¨ªn d¨¢litain. adj. v. m¨¢watasan. adj. condescender. higpitin. ulat. Pag-unawa. adj. Comprehension. [compiut¨¦cien] Compuncion. pumayag. entender. adj. compositor. kaal¨¢m. serenidad. Completeness. Magbigay-loob. pagkakasikotsikot. n. n. ceremonioso. linsonjear. [compl¨¢i] Cumplir. Compress. perfeccion. Compliment. Comptroller. Gumul¨®. Kumpwesto. isama. Compromise. adj. pagsunod. hind? maliwanag. v. [compl¨ªt] Completar. [comp¨®rt] Sufrir. Complimental. M¨¢unaw¨¤.Complete. Pagganap. Magusot. Complete. kayari¨¢n. n. n. adj. incluir. tip¨¢n. guluhin. Component. adj. mangkukumpun¨ª. complexion. Complice. calma. remordimiento. Katha. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. tolerar. Composition. pagbibigay-loob. ganapin. compuesto. Compliment. v. sakdal. Composed. Magul¨®. Comprise. Umayos. complaciente. Tagapamahal¨¤. [compl¨¦ccioen] Complexo. [comp¨¢und] Componer. Comprehend. acabamiento. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. Computation. [compr¨¢iz] Comprender. adj. n. [comp¨¢und] Compuesto. tumupa d. n. adj. Compulsory. Karamay. [comp¨®siur] Compostura. kalamigan ng l oob. v. adj. pangpaikp¨ªk. c¨®mputo. bu? ang loob. Mapagbigay-loob. n. Magusot. [complik¨¦cien] Complicacion. pagmumukha. Pagtutuus. Sunods unuran. S¨¢litaan. natatant?. [compr¨¦cien] Compresion. Kaganapan. mat mabatid. arreglar. may-halo. n. . kalubusan. [comp¨®zd] Compuesto. N¨¢wawatasan. pahinuhod. n¨¢iintindihan. pagngingitngit ng loob. condescendiente. n. [c¨®mpromaiz] Compromiso. pagsis isi. ganapin. Isa sa bumubu¨°. complacencia. lahok. n. perfecto. cort¨¦s. Comport. Comply. nababatid. pangak¨°. Completion. Complicate. Compliant. acabar. pun¨°. Umayos. n. maylahok. handog. ilangkap. Gumanap. [compr¨¦s] Cabezal. paikpik¨ªn. [compl¨¢ians] Complimiento. cort¨¦s. cabal. sumision. Compulsive. [compl¨¢iant] Rendido. Mapagbigay-loob. [c¨®mpost] Abono. Napag-uunaw¨¤. ceremonioso. [compoz¨ªcion] Composicion. [compl¨ªmentari] Cumplido. [c¨®mpliket] Complicar. Makipagtipan. v. [comp¨®ser] Autor. [compl¨ªt] Completo. Complexion. [comp¨®zedli] Tranquilamente. serenamente. Hiya. n. lutasin. kaalaman. sumiso. tupar¨ªn. paghigp¨ªt. contriccion. [comprij¨¦nd] Comprender. kayari¨¢n. n. tapos. Tapusin. comedido. lipos. Comprehensible. Compress. kumpromiso. n. [contr¨®ler] Director. consentir. kalubusan. v. [compr¨¦s] Comprimir. kumumpun¨ª. [comp¨®z] Componer. mezcla. & n. conformarse. pasikotsikot. m¨¢rinig. Pangtip?. v. Composer. Compound. v. [compiut¨¦cien] Computacion. [comprij¨¦ncien] Comprension. magul¨®. regalo. [comp¨®nent] Componente. [compl¨ªcien] Complemento. Compromise. Compulsion. katapusan. [c¨®mpliment] Complimentar. adular. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. adj. Comprehensive. [c¨®mpliment] Complimiento. v. Computation. maintindihan. obsequio. Compression. Pagtip?. Katahimikan. estrechar. v.

v. ipaloob. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. imaginacion. n. katha. pagkapayag. [cons¨¦rt] Concierto. Tunawin (sa sikmur¨¤). May kaiklian. Pangbababae. n. isagitna. Pagpapagitna. [cons¨ªl] Esconder. M¨¢ukol. [cons¨¦rn] Negocio. adj. [c¨®ncors] Concurso. Tugmaan. Kasi. acabar. Malukom. adj. kaayon. Con. hanggan . [con] Conocer. Katapusan. Mapag lirip. Conception. [c¨®ncord] Concordia. itag¨°. [conc¨®rdans] Concordancia. adj. [cons¨ªlment] Ocultacion. kuruin. Magtugma. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. Concrete. [k¨®mred] Camarada. Paglilingid. pagkakanlong. tapusin. [cons¨¢isli] Concisamente. umayon. pagkakaisa. yumar¨¬. [concli¨²cion] Conclusion. capricho. v. kasabay. [concr¨ªt] Concretar. terminar. papagtugmatugmain. magwar¨¬. [cons¨¦rn] Concernir. Kalukuman. kap ahintulutan. kalaguy¨°. n. pesar. reflexionar. [conc¨®rdant] Concordante. [cons¨¦pcien] Concepcion. hinggil sa. Conceit. ingenioso. meditar. Concavity. conforme. Conceal. Conciliator. prep. lutas¨ªn. encubrimiento. k¨¢ukulan. estimar. privilegio. Conclusive. adj. pagpapasok. yariin. convenio. ma ilihim. Umalam. kayang akalain. Mangyayaring kasihan. [cons¨¢is] Conciso. Concord. Magk¨¢sund?. k¨¢yarian. Concert. [concli¨²siv] Final. tuusin. K¨¢sunduan. dulo. [conc¨¢viti] Concavidad. u misip. v. bungang-isip. gunita. Conclusion. dalamhat¨¬. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). pagta tag¨°. War¨¬. n. Nauukol sa k¨¢sunduan. pagkakaayon. amor propio. breve. k¨¢sunduan. asentir. mayabang. isipan. adj. Ikubl¨ª. ocultar. Concise. Kasihan. Timpalak. pres uncion. [conki¨²binedch] Concubinato. pensar. Concealment. Hal¨®halong binu?. umalinsunod. Concede. lumutas. n. v. umakal¨¤. Conciliatory. Concert. m¨¢hinggil. ikanlong. adv. [concoccien] Digestion. dagl?. v. Concoct. pahintulot. Concoction. sucinto. [compi¨²t] Computar. [c¨®nsit] Concepcion. n. vano. map aguunaw¨¤. bumulay. Malukom. Concave. tocar. arrogancia. [concli¨²d] Concluir. [cons¨ªvabl] Concevible. Comrade. Concave. Kasama. Concern. [cons¨ªv] Concebir. compa?ero. interesar. ipagitna. Conceive. [cons¨¦ntret] Concentrar. kapala luan. n. terminacion. adj. conformidad. union. [concoct] Digerir. Concerning. Concentrate. v. cesion. Pagkabuhay. v. halagaha n. pagkakaisa. Conclude. concepto. Concession. [cons¨ªlietori] Conciliativo. v. pang-aagu . Concubinage. Tumuus. [cons¨ªted] Conceptuoso. kahingg ipagmasakit. Concentration. Conciliation. fin. [cons¨¦rt] Concertarse. v. sakit. n. Pagitna. pangwakas. kabuluh¨¢n. Pagpayag. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. Palukum¨ªn. n. afectado. adj. n. n. & n. Conceited. n. [c¨®nkev] C¨®ncavo. magk¨¢yar?. importancia. conclusivo. Concisely. gumunita. [cons¨ªlietor] Conciliador. hambog. presumido. k¨¢yarian. [cons¨ªliet] Conciliar. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. pagkakaayon. t¨¦rmino. amancebamiento. [consentr¨¦cien] Concentracion. Concourse. pa kakaisa. n. Pumayag. n. isipin. Maikl?. Concordance. K¨¢sunduan. magk¨¢isa. [concr¨ªt] Concreto. Conciseness. conocimiento. n. n. v. magkubl¨ª. pagkabati gkatal¨®s. Conceivable. [cons¨¦cion] Concesion. v. [cons¨¢isnes] Concision. Concrete. v. Concavous. [cons¨ªd] Conceder. pagkakasund?. Tagapagkasund?. imaginar. calcular. adj. union. akalain. v. yabag. adj. wak¨¢s. Ikl?. Concern. mag-isip-is ip. pagkukubl¨ª. pagk¨¢sunduin. Tungkol sa. kahambugan. Kasang-ayon. [consili¨¦cien] Conciliacion. n. inquietud. Conciliate. Tumapos. magk¨¢sund?. dil¨¬dil¨¬. Pangkatapusan. kahalagahan. iuw? sa is ang bagay. n. magtag¨°. Papag-isahing masa. interes.Compute. Concordant.

[c¨®ndoect] Conducir. konduktor. Confide. n. [cond¨¦mnabl] Culpable. [confed¨¦ret] Confederado. Pagpayag. adj. pumatnuba y. n. patnugutan. n. [condemn¨¦cion] Condenacion. Magpatawad. magkaloob. Maghatid. patnubayan. maaw¨¤. Confection. Concussion. n. [cond¨¢ctoer] Conductor. presuncion. Pagpaparusa. alianza. [c¨®nfoerens] Conferencia. Makid amdam. lascivo. n. concurrir. declarar. n. parusahan. unirse. Condescend. confederarse. [cond¨¦ns] Condensar. l¨¢stima. Conduit. Condign. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. Magk¨¢tiwal¨¤. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. Pinalapot. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. n. v. n. Condition. n. pumatnugot. Magkumpisal. pumatnubay. [condens¨¦cion] Condensacion. Palaputin. adj. pakikidalamhat¨¬. [condi¨²siv] Conducente. [cond¨¦nset] Condensado.l¨°. v. Dumadal¨®. Concupiscent. [c¨®nfidens] Confianza. Condemnable. dar. tapang. Condone. guiar. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. seguridad. sumang-ayon. Conduct. Confessor. Panimpl¨¢. v. Condensate. adj. kumila la. ¨²sapan. itaguyod. n. conferir. pumatnugot. merecimiento. mahalay. [c¨®ndoect] Conducta. [cond¨®l] Condolerse. reconocimiento. adj. arrogancia . Pumayag. [cond¨ªcien] Condicion. Lagay. Confessional. Conducive. n. cualidad. n. Confession. Kalipunan. [cond¨®n] Perdonar. pag-alin sunod. adj. unir. patawarin. magbigay. makiisang loob sa damdamin. v. kaagul¨°. katip¨¢n. k¨¢sunduan. [condis¨¦nd] Condescender. Libog. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. Concurrent. marapat. n. proceder. n. [conk?r] Concurrir. Conduce. lamentar con otro. any?. kat¨¢patan. v. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. . Concurrence. Condemnation. aw¨¤. sigalb¨®. [cond¨ªcional] Condicional. mahabag. v. Kalihim. Condignness. Pagpapalapot. [cond¨¢in] Condigno. P¨¢ngumpisalan. [concucion] Concusion. Condense. ugal¨¬. Concupiscence. Condole. [conf¨¦cioen] Confesion. n. [conf¨¦soer] Confesor. [con] Cono. Confederation. v. n. [conf¨¦doeresi] Confederacion. [c¨®nfidant] Confidente. Confederate. rekado. censurable. Ayon sa kundisyon. [confed¨¦ret] Confederar. Condolence. M¨¢itataguyod. Dami ng dumal¨®. vituperable. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. reconocer. kabagayan. n. confeccion. n. n. sangayon sa k¨¢sunduan. magtaguyod. [c¨®nduit] Conducto. n. fiarse. v. adj. Habag. comprimido. [cond¨®lens] Compasion. v. [conf¨¦s] Confesar. Nauukol sa pangungu mpisal. Salarin. Confess. Tiwal¨¤. Confederacy. Condiment. pangpalasa. adj. [conf¨¢id] Confiar. [conk?rrens] Concurrencia. magpahayag. makisama. Confederate. Makipagkasund? . halay. [conk?rrent] Concurrente. integridad. k¨¢tiwal¨¤. Conditional. [conf¨¦r] Conferenciar. kalibugan. Hatulan. Cone. [conki¨²pisens] Concupiscencia. Par¨¨. Confidence. Condensation. kabuoan ng loob. merecido. Karapatan. Conductor. [c¨®ndiment] Condimento. simpatizar con. k¨¢lunya. n. n. alianza. comprimir. adj. [condi¨²s] Conducir. nagpapakumpisal. pangangalunya. [c¨®nkiubain] Concubina. G¨¢waan ng matam¨ªs. Pangungumpisal. Condemn. Maghatid. Concubine. Manggagaw¨¤ ng matamis. Conference. pagkilala. consentir. Confectioner. k¨¢sunduan. Asal. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. magk¨¢sund?. v. [conki¨²pisent] Libidinoso. [cond¨¢innes] Condignidad. Makipanayam. Kalipunan. Babae. P¨¢daluyan. [cond¨¦m] Condenar. Bulal¨¢s. Tagapaghatid. n. deplorar. ihatid. Panayam. Confectionary. Dumal¨®. Concur. adj. kalagayan. pagpapalagay ng loob. n. [condis¨¦ndens] Condescendencia. Confessionary. pagsang-ayon. porte. Malibog. kilos. Confidant. ukol. salsa. kahalayan . adj. umalinsunod. Condescendence. n. marapat parusahan. v. magsama. makidalamhat¨¬. Kasund?. Confer. v. magtaguyod. guiso. Conduct. aliado. s¨¢litaan. tumiwal¨¤. manejo. Karapatdapat. kompesor. [confeccioen] Confitura.

Confutation. gumul¨®. adj. Confront. Samsamin ng p¨¢mahalaan. acumulacion. combate. Luminlang. Luminlang. t¨¦rmino. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. pagpapatunay. n. tipun in. [confi¨²zd] Confuso. n. verg¨¹enza. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. [confi¨²t] Confutar. v. encerrar. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. kaga ya. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. [confid¨¦ncial] Reservado. n. Sunog. [confr¨®nt] Confrontar. v. k¨¢tiwal¨¤. semejante. n. Confirmatory. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . felicitacion. kahihiyan. Conflict. n. n. Congenial. Sumang-ayon. adv. umayon. Congratulation. ibunton. Conflagration. pagpapatotoo. Confuse. [confi¨²z] Confundir. adj. v. [condch¨ªl] Congelar. [congr¨¢tiulet] Congratular. adj. Papuri. l¨ªmite. v. Confute. Congratulatory. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. ip¨®n. n. helarse. Confine. Pumisan. v. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. Confinement. Tip¨®n. pagkakaisa. n. [c¨®ngriguet] Congregar. adj. Confrontation. n. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. kabagay. secreto. oscurecer. felicitar. aprisionar. ipunin. bunton ng tao. magpalab¨°. adj. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. pelea. malab¨°. pagkakasunduan . Hanggan¨¢n. Magul¨®. kalungin. mapatototohanan. Congregational. [c¨®nfident] Confidente. n. [conf¨¢und] Confundir. [condch¨¦st] Acumular. n. Gul¨®. kagaya. Confidential. an¨¢logo. Tipunin. [c¨®nfisket] Confiscar. Kaugal¨¬. kapara. n. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. Conform. Congeal. n. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. [condch¨ªnial] Congenial. Gul¨®. Confirmation. Pinagkakatiwalaan. n. pinagk¨¢yarian. v. laba away. pagbibig ay ng maligayang araw. Confidently. Congenite. [confisk¨¦cion] Confiscacion. n. pagbubunton. Tuus¨ªn. v. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. patunayan. makipagtalo. desorden. [confl¨ªct] Contender. Kakambal. Confine. v. perturbacion. Lihim. reunir. kat¨¢patang-loob. Conglomeration. adj. Mamu?. Congest. pagkakadamaydamay. Patotoo. Pagtutuus. kasamang ipinanganak. Pagkakatipon. patunay . Lihim. n. Conformity. [conf¨®rmabl] Conforme. Conglomerate. patotohanan. Mapatutunayan. v. Confound. [confront¨¦cion] Confrontacion. Congregation. adj. Confirm. lum aban. concurso. tumipon. Hangg¨¢. Bumat¨¬ ng papuri. palih¨ªm. Magwag¨ª sa pagmamatwid. luchar. combatir. [congl¨®meret] Conglomerado. ibilangg?. Patotohanan. [conf¨¢in] Confinar. Pal¨®s. Kasang-ayon. Congestion. n. Pagpapamu?. pagkakatal¨®. Confused. turbar.Confident. walang ayos. Conglomerate. Conformation. Pagkabilangg?. [confl¨ªct] Conflicto. hangganan. adj. Confluence. [congl¨®meret] Conglomerar. kamukha. prueba. [condch¨¦schen] Congestion. testimonio. kalituhan. [congrigu¨¦cion] Congregacion. lindar. secretamente. pagkakulong. adj. embarguhin ng p¨¢mahalaan. v. impugnar. Conflict. Conformable. Congregate. Pagsang-ayon. patahimikin ang kata lo. Congeniality. [confiut¨¦cion] Confutacion. Conger. Confusion. [c¨®nfidentli] Confidentemente. Pagkakaisang ugal¨¬. amontonar. v. v. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. Makipaglaban. ligalig. [c¨®nfliuens] Confluencia. [conf¨ªrm] Comfirmar. [c¨®nguoer] Congrio. arreglo. desconcertar. [conf¨®rm] Conformar. [conf¨¢inment] Prision. pagkakalaban. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. Magbunton. estre?imiento. . [conf¨®rmiti] Conformidad. [conform¨¦cion] Conformacion. caos. kag luhan. kaparis. kahalintulad. [c¨®nfain] Confin. pa gkawangis. manggul¨®. ratificar. Pagsang-ayon. pagk¨¢ipon. Congratulate. congelarse. n. conveniencia. v. umalinsunod. walang tuos. Confiscation. magsalansan. [confi¨²cion] Confusion. magbigay ng maligayang araw. v. makipagaway. adj. kaparis. Confiscate.

v. Conjecture. magpisan. adj. Hak¨¤. Conjunction. Conjure. enlaze. Connoisseur. [c¨®ngriu?s] Congruo. italag¨¢. [condch¨¦ccheral] Conjetural. union. Conjoint. magpasuk¨°. n. Connexion. tagaal¨¢m. Conjecture. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. n. magsap¨¬. Conjugate. vencer. Kasang-ayon. kamag-anak. [conn¨¦t] Del mismo parto. bintang. Tagapun¨¢. pagpapasuk¨°. adj. pagkabagay. [c¨®ngriuensi] Congruencia.Congress. conjuncion. maykaya. Conjuncture. D? malayong mangyari. sapantah¨¤. Masasakop. Consciously. nasa pagkatao. n. trabazon. n. n. Kaugnay. Conjunct. kapisan. Congruous. kaypal¨¤. Pagkakasang-ayon. d? pagpansin. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. s¨²plica ardiente. v. matrimonial. ligarse. karugtong. trabar. [c¨®ngres] Congreso. nauukol s a kasal. conforme. Nauukol sa pag-aasawa. Iugnay. n. Kaugnay. adj. Consanguineous. al¨¢m. Conqueror. Nasa pagkatao. adv. Conscientious. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. conformidad. maglakip. adj. nakatanda. mapagpasuk¨°. registrado. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. kasama. n. [consangu¨ªnies] Consanguineo. n. idugtong. Conscript. Congruity. Conjuration. Kasama. vencedor. palagpasin ang maling n¨¢masid . unido. [condch¨®in] Juntar. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. Conquer. Connubial. [coni¨²bial] Conyugal. nauukol sa pang-ugnay. Ukol. asociar. Nauukol sa pag-aasawa. [c¨®nkeror] Conquistador. n. Congruency. marapat. ilakip . ibagay. [con¨¦ccion] Conexion. [c¨®nsicret] Consagrado. Isama. pagkabagay . [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. Conjunctive. M¨¢nanakop. Nakatala. conocedor. [con¨¦ct] Juntar. Pagkakasama. adj. Kadug?. Magtalag¨¢. Consanguinity. [condch¨¦ccher] Conjetura. Connection. [c¨®nkerabl] Conquistable. [c¨®nquest] Conquista. [con¨¢ivans] Connivencia. Conscription. Connive. pagkakalakip. [condch¨¦ctiv] Conjunto. Kambal. Kadug?. matrimonial. m tang. adj. kasap¨¬. n. conjuracion. Conjugal. n. [c¨®nciens] Conciencia. conspirar. conjuntivo. adj. n. n. [conis¨¦r] Perito. Kasukasuan. dedicar. lista ¨® matr¨ªcula. adj. n. Itinalagang bagay. adj. kapisan. masasapantah¨¤. v. mahihina l¨¤. kalakip. Conquerable. Conquest. adj. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. [c¨®nscript] Conscripto. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. isap¨¬. nauukol sa kasal. Pananakop. [condch¨¦ntc] Conjunto. kasugpon g. conformidad. liga. Kumindat. Connate. Connect. [c¨®nker] Conquistar. kabagay. coordinar. [c¨®nsicret] Consagrar. combinar. Conjugation. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. disimulo. Sumakop. pang-ugnay. [condchur¨¦cion] Deprecacion. n. adj. Maghak¨¤. enlaze. v. sospechar. unirse. adj. Magbaybay ng pangwatas. mapasusuk¨°. n. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. v. Pamamaybay ng pangwatas. Pamanhik n a may panunumpa. kaugpon. hinal¨¤. Conscience. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. pagkapisan. id¨®neo. adj. confederado. sospecha. iugpong. magsama. disimular. Pagkakasang-ayon. [conci¨¦ncias] Concienzudo. trabazon. [condch¨¦ccher] Conjeturar. apto. [condch¨®int] Asociado. pag kalakip. Kongreso. unir. Pagkakasang-ayon. adj. [c¨®ndchiugal] Conjugal. conformidad. adj. Congruence. v. Conjectural. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. Consecrate. [c¨®ngriuent] Congruente. karungtong. Consecrate. kasugpon g. kaugpon. [condch¨¦nccion] Conjuncion. Connivance. pagkabagay. Congruent. n. n. v. i sugpong. Conjoin. Pagkasama. vencible. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. May mabuting budh?. [c¨®ngriuens] Congruencia. [congri¨²iti] Congruencia. [con¨¦ccion] Conexion. pa gkakapisan. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. Conscious. kamag-anak. ipisan. Budh?. v. Kalakip. .

Conserve. . [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. v. Al¨ªw. [consp¨ªresi] Conspiracion. n. dilidil¨¬. [consider¨¦cion] Consideracion. n. [cons¨ªstori] Consistorio. Consolidation. Kalagayan. valor. [cons¨ªderet] Considerado. kat ibayan. Conspire. mahinahon. isipin. bulayin. conjuncion. Magbangon ng panghihimagsik. [cons¨ªder] Considerar.. matatag. Conspirator. [c¨®nserv] Conserva. [c¨®nstabl] Constable. famoso. Consistory. nananatili. firme. Consider. estabilidad. [c¨®nserv] Conservar. Mapakukundanganan. consecutivo. resulta. n. Consistent. Magsama. Consequence. [constel¨¦cion] Constelacion. Pakundangan. pensar. Constable. Consistency. tagapamal ag¨¬. Consort. consolidarse. [conservetor] Conservador. Pinangyarihan. [consist¨®rial] Consistorial. Katinig. war¨¬. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. [consicr¨¦cion] Consagracion. ka tibayan. Pagtatalag¨¢. Constellation. Consequently. protector.Consecration. kaaliwan. Pahintulutan. ipagkagayon. [cons¨ªstent] Consistente. m¨¦rito . Consolatory. Considerable. n. isap¨¬ ilakip. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. Conservator. v.. Tagaaliw. n. imbak. adj. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Consent.. Sunodsunod. Magiting. meditar. n. [cons¨¦nt] Consentir. katiyagaan. pahintulot. [cons¨®l] Consolar. v. lit¨¢w. kapanatilihan. distinguido. adj. K¨¢hinatn¨¢n. Pagkakaisa. Mapagwar¨¬. n. wariin. [consoerv¨¦cion] Conservacion. n. mang-aaliw. Dahil dito. [c¨®nsonant] Consonante. Kasama. n. n. Tiyaga. discreto. s¨®lido. m agsap¨¬. adj. [cons¨¢inment] Consignacion. ilustre. masinsin. [consol¨¦cien] Consolacion. esposa. prudente. itulot. pagkakabagay n g tinig. Pagpapanatili. Consequent. v. Consist.. Consistence. Constant. adj. katugma. importancia. [consp¨ªretor] Conspirador. maglakip. n. v. asawa. N¨¢kakasunod. n. [consp¨ªkiues] Conspicuo. v. Consequent. bantog. esposo. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. Consort. v. armonia. v. [c¨®nsecuent] Consiguiente. Consequential. conformidad. perseverancia. adj. Consonance. casar. Pagkakatugma. pagkakasap¨¬. pagkakalakip. [cons¨®labl] Consolable. [c¨®nsonans] Consonancia. [cons¨®lidet] Consolidar. Consolidate. n. pagkakaayon. Mangyayaring maal¨ªw. Kalagayan. kapanatilih¨¢n. Consecutive. Consistorial. [c¨®nsecuens] Consecuencia. pagkakaayon. Nakaaal¨ªw. [cons¨ªderabl] Considerable. kabuluhan. adj. pagkakasam a. [cons¨ªstensi] Consistencia. Conspiracy. atento. [cons¨¦nt] Consentimiento. Conservative. N¨¢kakasunod. pagpapalag¨¬. n. estabilidad. adj. ibigay Consignee. Isama. gunitain. Consideration. cuidar. adj. [cons¨¦rvativ] Conservativo. Konstabularyo. namamalag¨¬. Consoler. [cons¨®rt] Asociarse. v. tang¨¬. eminente. [cons¨ªst] Consistir. Matiyaga. gunita. Padal¨¢. Consolation. [consolid¨¦cion] Consolidacion. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. conformidad. Console. permitir. Conspicuous. n. Matibay. mab ait. buny?. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. reflexion. conjurarse. halaga. D? nasisir¨¤. [cons¨ªstens] Consistencia. [cons¨®letori] Consolatorio. Consign. Ingatan. n. n. [cons¨®ler] Consolador. Constancy. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. Consent. [consp¨¢ir] Conspirar. magpahin tulot. Consolable. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Ipagka. adj. n. examinar.. n. n. saysay. n. [c¨®nstansi] Constancia. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. n. mag-asawa. mahinhin. ika. dilidiliin. magsama. Tinggal. [c¨®nstant] Constante. katingig. n. tagakandil¨¬. [consain¨ª] Agente. adj. conceder. Kapahintulutan. Umal¨ªw. adv. perseverante. ceder. [c¨®nsort] Consorte. Consonant. Considerate. Tagapagpanatili. adj. confortar. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. Consignment. alivio. pumayag. pag-ingatan. Conspirer. Conservation. n. [consp¨¢irer] Conspirador. Akalain. Conserve. kin¨¢hinatnan. Ipagkaloob.. n. [c¨®nsecuent] Consecuencia. rima. adj.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

[c¨¢ujerd] Vaquero. Crack. [crac] Crujido. atipan. Dwag. v. Cow. n. [coi] Recatado.Couplet. Lik? [sa dagat]. v. [k¨®verchiur] Abrigo. Panal¨¬. Covering. pusilanimidad. [cort] Corte. Manghuli ng hayop. v. matigas a ng loob. Magtipan. apetecer. [k¨®znedch] Fraude. mangligaw. Covey. H¨²kuman. enamorar. n. adj. avaricia. hukumang sundalo. pollada. corretear. Tapang. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. Court-house. Crab. mahihiyain. adj. balot. [k¨®vet] Codiciar. kanlungan. [co¨²rser] Corcel. basag. mapagbigay-loob. bubong kara ng. Covenant. amedrentar. [k¨®zn] Enga?ar. Courage. Cover. mensagero. valor. Cow-herd. [k¨®plet] Copla. Takip. Damit. [cors] Cazar. alimasag. Covetous. reventar. adj. n. n. Patk¨®. [cors] Curso. Coupling. caleta. Cracker. Courtship. hendedura. pitagan. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. Cowardly. pusil¨¢nime. n. imbot. v. humabol. Yumukod. [k¨®ver] Cubierta. n. estipular. Crack. balabal. bravura. ampunan. manakot. Galang. [cau] Acobardar. n. [c¨²rier] Correo. Kanlungan. urbano. [k¨®vetoesnes] Codicia. Coy. pusil¨¢nime. n. tumak bo. [crab] Cangrejo. magk¨¢sundo. Courageous. k¨¢sundu n. estampido. [k¨®vetoes] Codicioso. Magalang. hib¨°. magk¨¢yar?. [k¨¦redch] Corage. defraudar. magbigayloob. Court-martial. lahang lamat. pagbibigay-loob. Sak¨ªm. tungtong. Covenant. severo. suot. mapagpitaga n. quebraje. n. sumuy¨°. mabasag. dakong ta g?. v. n. lakas ng loob. Takb¨®. [c¨®uard] Cobarde. Isang ur¨¬ ng tula. Courtesy. Bahay-hukuman. utus¨¢n. n. techado. corredor ¨® cazador de liebres. mabalasik. [cr¨¢bed] Impertinente. Cozenage. n. Lingid. asilo. bu? ang loob. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. [cr¨¢ker] Galleta. maghangad. animoso. v. [c¨¢uer] Agacharse. galanter¨ªa. estallido. magkalamat. Pinsan. Cozen. Cover. [k¨®venant] Pacto. tungtungan. lagutok. [k¨®venant] Pactar. katakutan. hangad na malabis. talangka. n. n. . [c¨®rtship] Cortejo. manghuh uli ng liebre. Coward. rotura. [c¨¢ul] Capuz. Pumutok. matatakut¨ªn. Tumakot. Covert. pangliligaw. n. Magbigay-gala agbigay-pitagan. t¨ªmido. Day¨¤. adj. Matapang. v. atento. t¨¢kbuhan. Lumigaw. consejo militar. at pahatid kawad. Tipan. carrera. [c¨®uardli] Cobarde. malakas ang loo b. n. [ker¨¦dches] Corajudo. n. [k¨¦rties] Cort¨¦s. Course. civil. Put ok. Cowl. Cowardice. afable. Cow. n. [court-j¨¢us] Foro. romper. n. Hukumang militar. tribunal. manak¨ªm. ambicioso. Coverture. Crabbed. Tagapag-alag¨¤ ng baka. tribunal de justicia. rajar. s¨¢litaan. n. [k¨®ver] Cubrir. Tukarol ng par¨¨. n. Baka. reservado. contrato. v. [k¨®pling] C¨®pula. Courser. Walang kib¨®. n. Kabayong matulin. enga?o. tapadera. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. mahin¨¤ ang loob. Alimango. n. mapag-imbot. Courier. Covetousness. [cort] Cortejar. valeroso. timidez. Panunuy¨°. estipulacion. kahina an ng loob. tratado. tapar. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. matatakut¨ªn. ce?udo. [cov] Ensenada. refugio. modesto. adular. Covet. Inak¨¢y. Masungit. mezquindad. Galyetas. refugio. mahin¨¤ ang l Cower. Cove. Court-plaster. Court. Mag-imbot. n. n. Dwag. Courteous. Kadwagan. Kasakiman. [k¨®vi] Nidada. intimidar. mangday¨¤. Course. n. Takpan. ambicion. [k¨®vert] Cubierto. n. [crac] Hender. perseguir. kabuoan ng loo b. Court. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. n. ambicionar. k¨¢yarian. n. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. adj. v. Courtesy. [cau] Vaca. Magday¨¤. Cousin. v. n. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. adj. abrigo. Tagapagdal¨¢ ng sulat.

[cri¨¦cion] Creacion. mapaghing¨¬. v. adj. astucia. suplicar. Pangulubutin. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. Paniwal¨¤. Pumutok. n. [cren] Grulla. Kakang-gata. Tuso. rechinar. Cravat. Makakang-gata. [cr¨¦vn] Gallo vencido. [cr¨¦sent] Creciente. [cramp] Dar ¨® causar calambre. . Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. pamamanhid. [cr¨¦oen] Lapiz. magkatiwal¨¤. Cranny. masir¨¤. nilikha. ang pinagkakautangan. adj. [cr¨¦ditor] Acreedor. [cr¨ªchur] Criatura. n. [cr¨®fish] Cangrejo. [cr¨¦dibl] Creible. talunan. Creak. kaululan. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. switik. Crease. panamampalataya. n. v. [cr¨¦ni] Grieta. Kahinaan. Ka¨ªng. adj. [crid] Credo. n. dumaing. put¨®k. [crest] Cresta. v. Magpautan. n. implorar. lumagitik. Cremate. n. Crazy. may-likha. Mamanhik. Crape. umalatiit. Crate. may-kapal. Cradle. v. cr¨¦dito. baliw. n. Ilagay sa duyan. [crip] Arrastrar. gumapang. n. tiwal¨¤. [craft] Arte. Alimasag. adj. n. Mabasag. Paniniwal¨¤. [cr¨ªmi] Lleno de crema. adj. Krayon. loco. atracarse de comida. v. Craving. [crep] Cresp¨®n. adj. [cram] Llenar. n. Crawl. Craggy. locura. tiwal¨¤. Pulikat. [crol] Arrastrar. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. dar f¨¦. v. Talangka. [cr¨¦ter] Crater. n. Crater. Credible. kaswitikan. umalatiit. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. Crane. Creator. Crested. Lal¨¢ng. Crawfish. sira ang ulo. [cr¨¢fti] Astuto. Cram. [crash] Estallar. Crayon. [cro] Buche. n. Craze. n. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. Lahang. Pagsunog ng bangkay. Korbata. lumagitik. [crid¨¦ncial] Credencial. hind? patag. Lumbaklumbak. Sanggol. [cr¨¢gi] Escabroso. hendedura. verosimil. [crim] Crema. [cr¨ªfol] Huronera. [cr¨¦zi] Lelo. v. May palong. Balunbalunan. Crease. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. [cr¨¢cl] Crujir. Pita. n. Lumbaklumbak. Credulity. [cr¨¦zines] Debilidad. [crav¨¢t] Corbata. Ang nagpapautang. Ulol. Batis. Puluhan. Crest. [credl] Meter en cuna. [cret] Cesto grande. [cris] Pliegue. Crag. Pulikatin. Tagak. [cranc] Manecilla. Create. loko. Credit. v. artificioso. mamanhid. Mapaniwalain. Cranium. lwelang. confiar. [cr¨ªdens] Creencia. n. Credence. [cr¨¦v] Rogar. Creed. Creamy. [cric] Crujir. n. Cream. Sumunog ng bangkay. Lumalang. [cr¨¢gued] Escabroso. Craving. Duyan. [cridi¨²liti] Credulidad. Craven. n. [crash] Estallido. n. lumikha. putok. nilal¨¢ng. Humiging. v. n. hind? patag. meser la cuna. sira ang isip. Crescent. n. [cri¨¦t] Crear. Mapaniniwalaan. munting ilog. Kayong manipis at maitim. Palong. Lungga. Lumagitik. v. lal¨¢ng. Creation. bung?. [cr¨¦dit] Acreditar. Crafty. kinapal. n. n. ¨¢spero. Cramp. reputacion. Paglaki ng bwan. Umusad. Umusad. Bao ng ulo. Cragged. maniwal¨¤. n. [crim¨¦cion] Cremacion. n. plegadura.Crackle. [credl] Cuna. n. [cramp] Calambre. bolsa ¨® seno de las aves. [cris] Plegar. Batong mataas at matar¨ªk. lumagutok. adj. v. Crash. Crayfish. v. Creep. Palahing¨¬. Cradle. Mapagkakatiwalaan. Craft. Craw. Creek. ¨¢spero. Kulubot. likha. lagitik. n. Crash. n. n. hormiguear. adj. [crag] Despe?adero. Pautang. Creature. Credential. [crik] Arroyo. Crave. Putok. n. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. romper. Credit. Lahang. n. May-lalang. adj. n. n. Paniniwal¨¤. risco. n. sumam¨°. Craziness. katusuhan. [cr¨¦sted] Crestado. Credulous. [crez] Quebrantar. Katha. Crank. Creditor. Creephole. Cremation. serpear. Magpakabundat. Cramp. n. artificio. n. Crannied. bitak. ipagduyan. Tyop¨¨. alimango. [cri¨¦tor] Criador. adj. v. v. adj. [cr¨¢nid] Hendido.

v. katalo. Bwaya. n. adj. n. Pwang. [cros] Contrario. pagbibigaysala. Crinkle. Crimson. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. Crib. n. Crony. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. hirap . Crimp. [cr¨ªu] Cuadrilla. pena. v. [croc] Graznido [de cuervos. mun ting bukid. Cretaceous. ali. [crindch] Adular con bajeza. Maapog. v. torcido. [cr¨ªminal] Criminal. Cringe. [croft] Aleda?o de una tierra. carga. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. n. v. [cr¨ªtisaiz] Criticar. Mga sisidlang-lup¨¤. Sala gaya ng kimaw. n. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. Cross. Crimson. Kasalanan. Criticize. & n. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. Torsilya. [cr¨ªncl] Serpentear. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. adj. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. Umani. n. Tinain ng pulang matingkad. palikawlikaw. Huni paninigas ng leeg. [crait¨¦rioen] Criterio. torcer. Crimp. Humuni. [crimin¨¢liti] Criminalidad. abertura. ani. enojado. Matandang babae. [croc] Vasija de barro. Crier. censurar. kabalakyutan. hendedura. camarada. Croak. n. adj. labang¨¢n. afliccion. Baluktutin. delito. [cr¨ªpl] Estropeado. n. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. Crisis. bitak. & n. Crop. [crisp] Crespo. banda. Crevice. Crop. Critical. masama ang loob. calambre del cuello. ginapas. Pup¨²nahin. [cr¨¢im] Crimen. enfadado. Kulungin. [crib] Pesebre. Sala. n. huerta peque?a cercada. Crockery. [crib] Enjaular. [crimp] Rizar. [cruc] Encorvar. Sumuy¨°. Magparatang. Crocus. Cross. Pun¨¢. nadudw ag. n. kawan. n. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. [cr¨ªbl] Criba. Mangul¨®t. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. Kumulot. Pagkukulot. Crocodile. vieja. n. kasama. Kasubha. Crisp. mag-antanda. una tia. n. [cr¨®codail] Cocodrilo. Pitak na lup¨¤. pasan. Crew. Crime. Kuliglig. Balunbalunan. [crimin¨¦cioen] Criminacion. adj. [cr¨¢ioer] Pregonero. [cros] Cruz. [cros] Atravesar. [cr¨ªminet] Acriminar. [crimp] Reclutador. Criminality. & n. Criminate. v. Paratang. Crib. Crimination. magbigaysala. dampa. n. Crewel. n. Croft. abatido de esp¨ªritu. Crook. Criticism. Sisidlang lup¨¤. m abigat ang loob. Crick. reo. n. [cric] Chirrido. kubo. Cribble. makasalanan. opuesto. Critic. Kalaban. cruzar. n. choza. adj. Kulot. n. n. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. imp¨®. pumintas. putok. [cr¨®ni] Compinche. taga pun¨¢. n. [cruc] Gancho. kokak [ng palaka]. suk¨°. Krus. manuy¨°. pilay. Pulang matinkad. Kalaguyop. Pagpapakabab¨¤. encrespar. Salar¨ªn. Cross. se?alar con la se?al de la cruz. [cr¨²ked] Corvo. v. inani. rizar. Crooked. [crisp] Crespar. Bithay. [cr¨¦stfoln] Acobardado. n. Crone. adj. Pulutong. M¨¢nanawag. Cricket. [cr¨ªspnes] Encrespadura.Crestfallen. [crop] Buche de ave. P¨¢sabsaban. Bal? ang palong. Magpalikawlikaw. n. gumapas. . Magbagtas. Pumun¨¢. Crook. gal¨ªt. Crinkle. [cr¨¦vis] Raja. Cripple. tripulacion. taga. [cr¨¢isis] Crisis. n. kulut¨ªn. [cr¨ªket] Grillo. n. mangulubot. [cr¨®koes] Azafran. Huni [ng uwak]. rizado. sira ang loob. [crindch] Bajeza. Cringe. adj. n. sinuosidades. manahak. Croak. [cron] Anciana. kasalanan. n. cosecha. n. tropa. v. Criterion. n. kumokak. Crisp. adj. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. v. v. Sariling hak¨¤. n. trabajo. Tungkod ng obispo. [croc] Graznar.] canto [de ranas]. v. n. Baluktot. Crock. v. Kalaw¨ªt. peso. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. n. Papihitpihit. garfio. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. Criminal. lump¨®. n. adj. pumul¨¤. Crosier. M¨¢mumuna. dalamhat¨¬. Crispness.

Cross-examine. Crossroad. adj. Cross-timber. tila kur¨²s. magbigay ng gantingpal¨¤. [crampl] Arrugar. [cr¨¢mi] Blando. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. [cri¨²cial] En forma de la cruz. Malambot. [cri¨²-eli] Cruelmente. n. n. may kasungitan. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. [cri¨²-el] Cruel. [cr¨®s-aid] Bizco. [crotch] Gancho. Pagtatanong sa sak s¨ª. Mangulubot. Hilaw. Crumple. n. Putong. n. intratable. n. Uwak. n. Crucifix. Batikola. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. n. [cram] Miga. kabubut¨¢n. M¨¢bunton. Munting tasa. adv. v. Kahilawan. n. daang pasihar¨¢. Ang buton g likod ng ibon. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. n. sangre coagulada. atestar. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Crucifixion. Balakyot. n. Dugong namu?. Ngumasab. swail. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. Crosspurpose. [cri¨²zer] Crucero. Mabagsik. [cri¨²dnes] Crudeza. n. bigat ng loob. Manulisan sa dagat. n. Crudely. balakyot. n. Pangpatunaw. Anam¨¢n. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. n. Cruet. Cross-bar. n. Crow. Mumo. n. adj. [cr¨¢poer] Grupa. v. adj. [cr¨¢un] Coronar. recompensar. Gumanchillo. munting putol. adj. m ay pagkatampalasan. n. Cruor. Cruiser. May kabagsikan. Crupper. Magputong ng korona. [cr¨¢utch] Agacharse. [cr¨®chet] Corchar. Cruise. n. tampalasan. n. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. v. v. v. Pan¨¤. yumukod. kalupitan. Tanungin ang isang saks¨ª. v. gantingpal¨¤. may kabubut¨¢n. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. Crucible. malupit. n. Tumilaok. v. Cross question. [cr¨®sli] Contrariamente. n. adj. korona. Croup. Crucial. Cruelly. Pagputolputulin ng mumunt?. [cr¨®sgrend] Perverso. Crotch. muchedumbre. inhumano. Kabagsikan. v. gutayin . kabubut¨¢n. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. Cross-bow. corchete. tierno. pangkawing. [cr¨®bar] Barreta. Crouch. enojo. butil. magkasiksikan ang tao. [crambl] Desmigajar. Cruise. [cro] Cantar el gallo. Crown. Crowbar. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. Crucify. Crudity. [cri¨²or] Cruor. gent¨ªo. Cross-grained. turba. Larawan ng Pg. Crum. n. crucial. [cranch] Mascar haciendo ruido. katampalasanan. Pasiyang tiwal?. [cri¨²sibl] Crisol. Crude. siksikan ng tao. bisojo. kakapal¨¢n ng tao. n. lumagas. humimay. Pagkakakurus ng dalawang daan. Crumble. Patiwal?. n. Gancho. Crow. corso. premio. adv. magkarami. Dul¨ªng. kasungitan. [cro] Cuervo. k ramihan. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. Crummy. desmenuzar. v. [cr¨¢ud] Amontonar. [cri¨²et] Vinagrera. Crown. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. [cri¨²dli] Crudamente. Bareta. [cr¨®s-bar] Travesa?o. v. kalupitlupit. Crudeness. Cruelty. Crowd. Crunch. Crossway. [cr¨®sbo] Ballesta. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. [cr¨®snes] Enfado. [cri¨²sifay] Crucificar. May kahilaw¨¢n. Nakahalukipkip. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . Anyong kur¨²s. ang likuran ninoman. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. adj. Crotchet. munting putol. el trasero de una persona. Crumb.Cross-armed. [cram] Miga. [cri¨²d] Crudo. n. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Crossing. Tanungin ang saks¨ª. kabalakyuta n. [cri¨²diti] Crudeza. n. bub¨®t. [cri¨²z] Piratear. Daang bagtasan. Kahilawan. barakilan. sulimpat. v. adj. Cross-eyed. Yumuk?. api?arse. Cruel. n. [cr¨¢un] Corona. n. Crowd. [cr¨¢ud] Tropel. G¨¢lit. Cross-examination. Crusade. n. [cri¨²cifics] Crucifijo. Lalagyan ng suk¨¤. [cri¨¦sed] Cruzada. Bunton ng tao. [cr¨®s-timber] Travesa?o. inhumanamente. Pagkakakurus ng dalawang daan. pasalungat. [cri¨²elti] Crueldad. n. Mumo. Crossly. n. Crossness. butil. Anam¨¢n.

[k¨¢dchel] Apalear. pangbugbog. n. Asong walang kabuluhan. Pasan. uminis. [ki¨²bit] Codo. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. Crush. adj. Pumil¨¬. nakaiinip. Crust. n. Cuff. Sumigaw. P¨¢minggalan. [kiu] Cola. Kakayahan. sutil. mapagagal¨ªng. peso. [ki¨²coemboer] Pepino. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. Cully. estorbar. n. Culminate. Na kakaabala. Ung¨¢s. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. v. primer est¨®mago de los rumiantes. pagbukid. pesado. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. criminal. [cray] Alarido. incomodar. pamal¨°. Cull. Cue. [koeb] Parir [la osa]. p¨¢rroco. v. labrar. Bungg?. Suntok. Crypt. Cunning. makasalanan. molesto. Kubo. tangis. kasalanan. Upak. [koed] Panza. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. Higpitan. Kristal. Cumbersome. humalang. v. v. umiyak. n. katusuhan. mangbubungkal ng lup¨¤. [ki¨²rabl] Curable. vuelta de manga de vestido. impedir. v. Manganak ang oso. adj. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. v. n. n. destreza. Cumulative. [ki¨²bik] C¨²bico. [cap] Copa. grito. Manglilinang. magsalansan. Cry. n. adj. Culture. n. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. Sigaw. vocear. Curable. kaswitikan. Sala. sutileza. [k?r] Perro de mala ralea. [ki¨²lineri] Culinario. umpog. [k¨¦lminet] Culminar. Cumulate. [k¨¦li] Bobo. [koelm] Carbon de piedra en polvo. Ang may sala ¨® kasalanan. astucia. Magagamot. lo perteneciente ¨¢ la cocina. n. Cultivator. v. Cube. taza. [cript] B¨®veda subterranea. n. Cuddle. Maupak. Cub. adj. adj. bubog. Cupidity. Nauukol sa kusin¨¤. yumuk?. bangga. n. humirang. Cubit. humiyaw. n¨¢isasalansan. n. mangbubukid. Crystalline. kaliksihan. pisain. mabalat. Buntot. M¨¢pataas sa kataastaasan. [koef] Dar de pu?adas. n. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. Cry. pagpapatalino sa tao. hadlang. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. [k¨¢pbirer] Copero. [kadl] Agacharse. tuso. manotada ¨® bofeton. llorar. n. abala. Cumber. Panghampas. n. Curate. katalinuan. [cr¨¢sti] Costroso. [kiub] Cubo. [croesh] Apretar. bumugbog. corteza. Culinary. Cudgel. Pepino. n. v. Uling na bat¨® na durog. adj. n. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. Crystal. oprimir. Cruset. n. molestia. [ki¨²ret] Cura. [k¨¦lprit] Reo culpado. Tungkod. adj. Cupbearer. v. [k¨¢ning] Habilidad. Magbunton. n. Isang siko. Cunning. n. [k¨¢ning] Experto. balat. hiyaw. Kopa. [k¨¦ltivet] Cultivar. amontonar. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. N¨¢ibubunton. Batang oso. Crusty. tasa. n. [k¨¦lpabl] Culpable. bagabag. Yumukod. [cretch] Muleta. Luminang. [cristal] Cristal. criminal. Cumbrance. [koef] Pu?ado. hamak. parang bubog. p umigil. Salar¨ªn. Cur. llanto. Kura. [koeb] Cachorro de la osa. n. astuto. Crush. Culpable. nakayayamot. Nauukol sa kubo. Paglinang. n. n. Crystallize. Cupboard. adj. Cucumber. diinan. v. Cud. Pagpapainam ng lup¨¤. bumukid. liga lig. v. villano. [k¨¢mber] Embarazar. bumungkal ng lup¨¤.araw laban sa mga moro. n. matalin¨°. n. n. Cudgel. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. [k¨¢mbrans] Carga. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. [ki¨²miulet] Acumular. [cr¨ªstalain] Cristalino. Cultivation. Crutch. mag-ipon. Bihas¨¢. manuntok. n. naiipon. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. Humampas. pagbungkal ng lup¨¤. Sumuntok. Culpability. [cray] Gritar. Humadlang. n. Culprit. Cup. adj. [croesh] Colision. Culm. [koel] Escoger. elegir. v. pumighat¨¬. pamal¨°. liwanagan. n. iyak. tangkalag. man gg¨¢s. Parang kristal. Cub. Cultivate. obst¨¢culo. [k¨²lchur] Cultura. . [croest] Costra. par¨¨. fastidioso. switik. cultivo. Cubic. tumangis. [k¨¦ltivetor] Cultivador. choque. Cuff. embarazoso. [k¨¢mbersam] Engorroso.

Matulis ang dulo. Curvation. kaasal an. Bumaluktot. n. Curb. Kulut¨ªn ang buhok. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. Curve. sanar. Curdle. Curve. almohazar. Custom. Bantay. Curvature. adj. lu mait. v. pigilin. Kabaluktutan. coagular. gumilit. Pangulot. . n. [k?rb] Freno. pamuuin. v. adj. Cutaneous. valor corriente de alguna cosa. [kart¨¦l] Cortar.. kapootpoot. Kulot ng buhok. coagularse. partir. [k¨¢rdl] Cuajarse. pangkulot. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . Customary. encorvado. Current. v. imprecacion. Curtail. Curt. Baluktot. n. [k?rd] Cuajar. n. n. [ki¨²rios] Curioso. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. n. Curiosity. contener. n. balikuk?. [k¨¢stam] Costumbre. n. Panglinis ng kabayo. telon sa palab as dulaan. Custom. nakagagal¨ªng. Linisin ang kabayo. Adwana. adj. Cure. Custard. [kat] Corte. acostumbrado. Gatas na pinapamu?. [k¨¢rrent] Corriente. imprecar. tungayaw. tanod. Curly. v. lakad. requeson. abreviar. [k?rl] Rizo de pelo. v. Mamu?. Cuspidal. Curtsy. v. Kabaluktutan. v. ¨²puan ¨® sandalan na unan.. pag-iingat. v. Sumumpa. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. n. mainam. v. [kiur¨¦tor] Curador. Curator.. remedio. Curry-comb. lait. palaputing maigi. [k¨¢rvated] Corvo. Custodian. Curtain. Currency. Curve. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. medicamento. . [kat] Cortar. n. cuidado. kaugalian. v. [kars] Maldicion. v. guardian. Curse. inconsiderado. Custody. kortina. n. Pagkabaluktot. [k¨¢rrensi] Circulacion. Manggagamot. Lechelan. [k¨¢rten] Cortina. n. Panakip sa apoy. [k¨¢rviti] Curvatura.. [k¨¢stamer] Parroquiano. Cut. [kars] Maldecir. Cushion. Curd. [k?rt] Sucinto. [karv] Encorvar. palaputing maigi. tajada. Current. Gumamot. Baluktot. restriccion. magpagaling. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. n. [k?rling-tongz] Encrespador. Maramot. Nakagagam¨®t. Pumigil. adj.. telon en los teatros. pangkulot. [k¨¢stameri] Usual. pasable. [k?rb] Refrenar. kulukut¨ª. Putol. Curl. coagular. ordinario. Kar¨¢niwan. Kul¨®t. [ki¨²retiv] Curativo. [karv¨¦cion] Encorvadura. pagkabalikuk?. adj. Agos. n. [kiur] Cura. Cursed. pangpigil. [k¨²stodi] Custodia. humiw¨¤. [k¨¢stamjaus] Aduana. M¨¢dal?an. v. lagyan ng tabing. Magtabing. [k¨¢rsori] Precipitado. Curvated. adj. [k¨¦rli] Rizado. uso. takip ng chi menea. Curling-iron. general. Curse. hiw¨¤. Pamuuin. adj. Curling-tongs. n. n. mezquino. aborrecible. Sinumpa. n. [kiuri¨®siti] Curiosidad.Curative. tapador de chimenea. Gamot. torcido. balikuc?. Curious. Alak-alak¨¢n. kagamutan. Tabing. n. Ugal¨¬. gilit. n. tumungayaw. n. hamak. karaniwan. adj. Pumutol. [k¨¢rsed] Maldito. iklian. Paikliin. [k¨¢stard] Natillas. [karv] Corvo. n. Nauukol sa kutis. adj. hender. Curry. Maikl?. cuajar. [k¨¢rri-com] Almohaza. adj. malvado. Kaugalian. Ang kin¨¢tatangahan. Cut. Cure. derechos de aduana. n. [k¨¦spidal] Puntiagudo. Customer. n. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. Curl. pabay¨¤. n. Curd. lumapot. [k¨¢rrent] Corriente. Pagbabantay. Pangul¨®t. blasfemar. [c¨²shon] Cojin. n. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. Curfew. Pamigil. manumpa.. n. adj. ng. [kiur] Curar. Curb. [kust¨®dian] Custodio. [k¨¦rvechiur] Curvatura. Sumpa. singil ng aduana. Curmudgeon. almohada. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. comun. bigla. asal. halagang tanyag. Curvity. [k¨¢r-ri] Zurrar. adj. Curtain. n. Cursory. [karv] Corva. Masinop. lunas. [k?rd] Cuajada. Custom-house. makimot. Salaping karan iwan. Suk¨¬. [k¨¢rfiu] Guardafuego. n.

Dance. n. n. n. v. Isang ur¨¬ ng tabak. Babaing mahal. n. adj. n. [dam] Condenar. [d¨¢medch] Da?ar. [s¨¢iclon] Tempestad. Limpak na karn¨¦. dilacion. adv. [d¨¦nti] Delicado. juguete. n. n. Cyclone. Cutlass. paggilit. maglwat. Czarina. Mainam. salpicadura. Sisirain. Tagahiw¨¤. mantequera. maglib¨¢ng. hampas na marahan. Halomigmig. Damasco. Dainty. [d¨¢lians] Diversion. Damageable. pagputol. Sumir¨¤. bagay na masarap. Sir¨¤. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. [dem] Dama. babaing ginoo. n. alipustain. basa. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. pu?al. n. v. Cutthroat. Dame. [zar] Zar. adj. g¨¢waan ng keso. Czarowitz. [d¨¢guer] Daga. Munting putol. pana Daily. [zar¨ªna] Zarina. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. Masungit. n. Bilog. v. cada dia. Tungayawin. adj. Cycle. Tindahan ng gatas at keso. Balok. Damn. n. [dam] Represar. [d¨¢mzel] Damisela. [k¨¢tler] Cuchillero. presa ¨® represa de agua. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). b¨²hawi. magtagal. n. laitin. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. Damask. [dans] Danza. n. n. n. [dam] La madre en los animales. Maggagat¨¢s. adj. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. cotidiano. Bagay na mainam. [k¨¢tlet] Chuleta. Sumayaw. Mabilog. [dans] Bailar. Dally. Sanggayong panahon. hacer pasar e l tiempo con gusto. magkekes¨®. v. [s¨ªlinder] Cilindro. [damp] Humedad. n. Paghalomigmigin. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. n. Maglar?. harangan ng tubig. [d¨¢bl] Rociar. n. n. [k¨¢tting] Cortadura. valla. i p. Pang-araw-araw. n. Daddy. se?ora. epid¨¦rmis. tapar. divertirse. [s¨ªnical] C¨ªnico. Talib¨®ng. burlarse. [d¨¢mpen] Humedecer. [de¨ªli] Diario. s¨¢yawan. [d¨¢mper] Apagador. pamilansikin. Cyon. Dab. Tatay. n. Damp. [d¨¢medch] Da?o. itay. n. n. [k¨¢tlas] Espada ancha. n. pilansik. M¨¢mamatay-tao. tela de lino. Dale. Dancer. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. Czar. in¨¢. [d¨¢li] Juguetear. [d¨¢masc] Damasco. Pangalan ng bulaklak at n g babae. Dilig¨ªn. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. adj. Taong masungit. kayong lino. [k¨¢ter] Cortador. [d¨¢mpnes] Humedad. Dabble. magwilig. Cutlet. L¨ªbangan. Cylindric. pagtatagal. Sayaw. dilatar. salopilan. Cylindrical. Mabilog. Dampness. [dab] Rociar. Dairy-maid. wisikan. M¨¢nanayaw. Pangharang sa as¨®. Parang. [d¨¦nti] Bocado exquisito. baile. [s¨ªnic] C¨ªnico. Dairy. v. Cutlery. n. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. adj. n. se?orita. Reyna sa Rusya. Damage. [s¨¢ion] Verdugo. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. Mga kasangkapang panghiw¨¤. Cynic. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. Berdugo. Inah¨ªn. Paghiw¨¤. [d¨¦rimed] Lechera. n. Cutter. Har¨¬ sa Rusya. Halomigmig. elegante. Dance. [k¨¢t-zrot] Asesino. Damper. [de¨ªli] Diariamente. quesera. n. [damp] H¨²medo. n. Dilig¨ªn. Cynical. Dampen. n. Damsel. tap¨ªk. pa glulwat. Dalliance. kasiraan. Bagy¨®. Binibini. n. D Dab. Damp. bailar¨ªn. v. basa. Cutler. suspender. Cymbal. n. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. adj. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. Dainty. Damage. panggupit. Dagger. . Dam. masarap. [d¨¢di] Pap¨¢. magsayaw. Cylinder. Daisy. cerrar. Daily. wisikan. [del] Ca?ada. despreciar. n. S¨ªmbalo. detrimento. n. laruan. Halomigmig. Dam. Harangin ang agos ng tubig. magpagayon-gayo n. v. magbir?. Cutting. Araw-araw. golpe blando. alfanje. n. n.Cuticle. v.

Dash. ofuscar. Mapagmakin¨ªs. . v. n. Di¨¢kono. Deafen. v. n. [d?t] Data. Dead. Iladlad. acariciar. [d¨¦fnnes] Sordera. n. Daring. arriesgado. antes de ayer. Dumilim. Day-break. Dare. Buh¨¢y ang loob. Ar¨¢w. Dawn.Dandle. Deaf. n. bibo. n. libangin. [d¨¢rksam] Obscuro. [d¨¦fn] Ensordecer. arrojado. ang nanaw. [ded] Muerto. Deaden. Kadiliman. Iugoy. n. Kapangahasan. v. [d¨¢rling] Predilecto. Dangle. [d¨¦dn] Amortiguar. pecha. golpe. n. manggulat. adj. n. Balakubak. confundir. Date. favorito. Tumakot. Daring. Daywork. [darc] Obscuridad. Dapper. Sumilaw. v. manglab¨°. el hombre muerto. [dil] Parte. tinieblas. adv. [d¨¢rkn] Obscurecer. Dart. Pangahas. [d?r] Osar. Day. Danger. n. Madaling araw. Mag-umaga. [darc] Obscuro. Malab¨°. Palagkitin. Day-light. choque. Dark. [def] Sordo. matatakut¨ªn. v. adj. [d?t] D¨¢til. Palas?. n. magdilim. Darksome. Dank. noong makalawa. Liwanag ng araw. Kulimlim. Kamakalawa. v. manchar. adj. adj. madilim. [d¨¦fmiut] Sordomudo. malab¨°. & n. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. [d¨¦dli] Mortal. sumagas¨¤. fechar. adj. Deaf-mute. n. Day-spring. Madaling-araw. arrojar. atrever. isa bit. bangga. n. n. [d¨¦ndcher] Peligro. n. [don] Alba. adj. despierto. mag-bukang liwayway. n. Day-before-yesterday. amortecer. adj. sulig¨¬. R¨¢tiles. magtagp?. Damong pangsir¨¤ ng palay. [d¨¢ngl] Soltar. Daughter. Mang-aar¨¢w. n. [d¨¢stard] Cobarde. Deadly. Bingihin. Dandy. opaco. vivaz. ibp. n. Deafness. [d¨¢rnel] Ziza?a. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. Date. Halomigmig. pan¨¤. v. colgar. [danc] H¨²medo. currutaco. [d¨¦lait] Luz del dia. maliks¨ª. Deacon. ibitin. dumhan. pangahasan. pagkabing¨ª. [d¨¦spring] Alba. v. n. Daub. v. Mangahas. Mapusok. Dead. fecha. adornar con ostentacion. Mamagod. Darnel. v. Date. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. n. An¨¢k na babae. [d¨ªkones] Diaconisa. adj. [dart] Lanzar. v. n. n. Bukang-liwayway. Nakamamatay. [d¨¢ndl] Mecer. Dart. Lab¨°. Bing¨ª. kalabuan. Taong bingi't pipi. bumangga. espantar. v. Araw. riesgo. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Darn. ofuscar. Sinta. [d¨¦werk] Jornal. tumulig. nakapangingilabot. [d¨¦-buk] Diario. Daunt. chocar. Darkness. kaarawan. alagar. obscurecerse. tirar. irog. [d¨¦taim] Tiempo del dia. Bungg?. manuy¨°. giliw. Diakonisa. pinag-araw¨¢n. Magpahilagpos ng pan¨¤. Deal. Dash. umpog. Dark. Patayin. [d¨¢ndi] Petimetre. [darn] Zurcir. [dikn] Di¨¢cono. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. palayawin. [d?z] Cansar. v. [d?t] Datar. t¨ªmido. [dash] Arrojar. Dazzle. Daze. Dastard. Day-laborer. n. kapanganiban. [d¨®dl] Gastar tiempo. Ang namatay. albor. [d¨¢per] Activo. [dart] Dardo. terrible. Bahagi. Darken. Magsurs¨ª. Day-book. [dey] Dia. n. dil¨ªm. Dangerous. v. [d¨¦ring] Osado. Kabingihan. [d¨¢zl] Deslumbrar. [don] Amanecer. estallar. v. n. Day-time. [d¨¢rknes] Obscuridad. [d¨¦ndcheras] Peligroso. [dont] Intimidar. adj. sumilaw. Dumaluhong. Dawdle. Dandruff. [d¨®ter] Hija. [d¨¦bric] Alba. [dash] Colision. Mapanganib. Dauntles. dungisan. Deaconess. [ded] El difunto. n. lumab¨°. opaco. Magtakda ng kaarawan. adj. n. ilagda ang pecha. Sumayang ng panahon. Pat¨¢y. Kaarawan. Pangan¨ªb. palamutihan. [d¨¦ring] Osad¨ªa. damong hinihimam¨¢t. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. palasunod sa moda. n. v. [d¨¢ndraf] Caspa. Dawn. Darling. hat¨¬. Dwag. n. atrevido. arriesgarse. n.

maayos. mapitagan. [d¨¦zblo] Golpe mortal. Debility. contienda. [dib¨¦s] Humillar. declinacion. n. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. Debit. Decade. Walang kamatayan. amado. n. Decay. Magbahagi. adj. ibuhos. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. [di?r] Querido. empeorar. Paglilipat ng kampament o. [dik¨¦densi] Decadencia. adj. n. Death-blow. n. Debilitate. n. comercio. maghat¨¬. December. d¨¦bito. Unang pagkalitaw ng anoman. iniirog. Manghin¨¤. nagkakautang. [d¨ªsensi] Decencia. Masir¨¤. viciar. n. [d¨ªler] Comerciante. Dean. Pangayupap¨¢in. degollar. complaciente. humikayat sa kasamaa n. tr¨¢fico. Dear. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. Decadency. pagkamatay. sumama. [dib¨®ch] Corromper. v. Panglulupaypay ng anoman. deg¨¹ello. [dis¨ªv] Enga?ar. [dib¨¦t] Discutir. magsalin. [dik¨¦dens] Decadencia. v. Pag-aalibugh a. [dib¨ªlitet] Debilitar. manaw. envilecer. mangalakal. Decease. [dis¨ªtful] Enga?oso. Decant. Debonair. Sangpung ta¨®n. [dib¨ªliti] Debilidad. borracher¨ªa. Debut. [d¨¦but] Debut. n. [dis¨¦mboer] Diciembre. pagmamatwiranan. Decalogue. trato. Deceive. [dic¨¢pitet] Decapitar. n. n. Debauch. Decadence. Dean. v. [d¨ªling] Conducta. makipagmatwiranan . [dis¨ªs] Morir. disputar. humin¨¤. poner pies en polvoreda. M¨¢ngangalakal. Lisanin ang kampamento. pagkahamak. Decampment. [d¨ªbar] Excluir. [d¨¦bit] Adeudar. [din] Dean. n. defraudar. n. Magdaray¨¤. [d¨¦zbel] Toque de agonia. [d¨¦zles] Inmortal. Pagkamatay. pagaasal na wa lang tuos. Pautangin. Decapitation. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. [dib¨¦t] Debate. v. desorden. [debon¨¦r] Urbano. H¨ªgaang pinaghingaluan. modestia. trasegar. Dearth. Panglulupaypay ng anoman. manghib¨°. ginigiliw. Kamatayan. mapagbigay-loob . Kilos-mahal. Pagkasir¨¤. Panghihin¨¤. n. [d¨¦tor] Deudor. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. n. Debauchery. caro. n. envilecimiento. n. disputa. Debauch. fraude. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. traficar. repartir. ini ibig. Debase. lal¨¢ng. adj. treta. Death-penalty. hib¨°. Utang. [dis¨ªs] Muerte. Sisidlan na kristal. ilapat ang kampamento. Debit. Parusang kamatayan. kumarimot. Ang sangpung utos. Deceit. Decapitate. [dez] Muerte. hamakin. Pag-aalibugha. Debasement. n. pitagan. Deathless. n. n. Dealer. v. pangungugal¨¬. n. Day¨¤. n. kawal¨¢n. ang unang paghayag ng bagong a rtista. mahal. Makipagtalo. Deceitful. Ihiwalay. manghihib¨°. artificio. mudar un ejercito su campamento. [dib¨®cheri] Desareglo. adj. May-utang. [dik¨¦] Decaer. v. pamumuhay ng walang tuos. Decanter. Pagpugot. Hatol na kamatayan. mabulok. timtiman. pagsama. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. v. Debate. Decease. Magalang. ibukod. pervertir. Aguny¨¢s. [dic¨¢nt] Decantar. mercader. Kasalat¨¢n. libertinaje. v. . [dis¨¦nial] Decenal. caro. paglalang?. fallecimiento. [derz] Carest¨ªa. [dil] Distribuir. pagkabulok. adj. Debtor. Death. [dik¨¦d] D¨¦cada. kura sa katedral. Minamahal. pagpanaw. n. Magpahamak. pangangalak l. vida disoluta. Decennary. Utang. v. Decency. Death-bell. Death-bed. Death-warrant.Deal. Magbuhos. n. Pagtatalo. fallecer. n. v. n. Debar. n. Decennial. Dealing. declinar. v. [dib¨®ch] Exceso. Magday¨¤. paghahanap-buhay. Decay. tumakas. [d¨¦bit] Debe. escapar. Mamatay. makipaglaban. [dik¨¦] Decaimiento. n. n. [dib¨¦sment] Abatimiento. n. n. [dis¨ªt] Enga?o. fraudulento. n. Disyembre. [det] Deuda. Tagal na sangpung ta¨®n. v. [dic¨¢mp] Decampar. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. Pangangayupap¨¢. Debt. isalin. n. [dic¨¢nter] Botella de cristal. Decamp. costoso. n. [dis¨¦neri] Diezmo. Asal. Debate. v. desorden. Pumugot (ng ulo).

Decision. Decree. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. Decry. [did] Accion. decadencia. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. hecho. Deed. [decor¨¦tor] Decorador. Bawas. Decoloration. Decoration. n. [dis¨¢id] Decidir. Manirang puri. n. humilig. labugin. v. v. Deception. palalimin. manghalay. [dicr¨ªs] Decrecer. Pagtatalag¨¢. Pasya. [dicr¨ªs] Decremento. [declin¨¦cioen] Declinacion. Tagapaggayak. adj. [dicr¨¢ier] Difamador. v. n. [dedik¨¦cion] Dedicacion. n. Dedication. magwar¨¬. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. Deep. diminucion. Decoy. Malalim. n. Decorator. mahinahon. Dedicatory. Deck. Manalita. Bawas. nakakahib¨°. censurar p¨²blicamente. consagracion. [decor¨¦tiv] Decorativo. [decor¨¦cien] Decoracion. t¨ªtulo ¨® katibaya . adj. Decrial. Tumarok. [didi¨²s] Deducir. pag-aalay. hinhin. magpasya. [declar¨¦cioen] Declaracion. [dip] Pi¨¦lago. [dec] Ataviar. Deep. hanguin. kulang. Pagkabulok. Tumuring. lait. Mapasisiyahan. derivar. Takap. Decrier. disminuir. [dicl¨ªviti] Declive. Magpahayag. [d¨¦dik?tor] Dedicante. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. [dim] Juzgar. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. resolver. maghayag ng kahulugan. n. Gayak. Decomposition. [dicl¨¦m] Declamar. [dis¨¢ifoer] Descifrar. Humatol. Mangat? ng ibon Decrease. resolucion. Takpan. Pahayag. Decisive. Mag-utos. [dicr¨ª] Decretar. Declension. n. cubierta. Gawa. kiling. v. Deceptive. tungayaw. evitar. v. adj. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. Dedicate. ancianidad. pagkabawas. Decrease. Declaration. . Declamation. Decree. Hilig. mahinhin. kumiling. Day¨¤. kiling. [dec] Bordo. Deck. Decoct. Humapay. v. Pananalita. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. adj. hapay. Pangangat? ng ibon. Decorous. pagkasir¨¤. Nakakaday¨¤. insulto. ordenar. adj. mangu tya. Magtalag¨¢. Hilig. profundo. n. n. Lapag ng sasakyan. v. v. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. sustraer. [did¨¢ccien] Deduccion. Panggayak. enga?oso. umiwas. Mapitagan. Mapagkilos mahal. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. Decline. n. Declaim. menguar. hib¨°. Deduct. [dis¨¦pcioen] Decepcion. n. Decoy. magkulang. Decorum. mag-isip. perorar. adornista. taruk¨ªn. magpalamut¨¬. Magbawas. Decipher. pensar. consagrar. Maggayak. edicto. digerir. decoroso. [diclam¨¦cioen] Declamacion. Declination. [d¨ªsent] Decente. consumido por la vejez. adj. Decorate. Mag-alis. Dedicator. n. pagh upa. n. [dicr¨¢i] Desacreditar. Decimal. lupang matar¨ªk. pag-uulian. Laot. n. v. Declivity. tagapagpalamut¨¬. utos. Ang nag-aalay. cubrir. v. Declare. [dis¨ªsioen] Decision. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. palamut¨¬. sumir¨¤. pananalaysay. n. [dicr¨ª] Decreto. Pagkalut¨°. adj. Magpasya. magkulang. pag-unt?. v. [d¨¦diket] Dedicar. [d¨¦coroes] Decente. turingan. Decorative. Decline. Kahinaan sa katandaa n. paghupa pagkabawas. [dicomp¨®z] Descomponer. disfamar. n. [dis¨¦ptiv] Falaz. n. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. tumang g¨ª. n. Decide. [dip] Hondo. Deepen. n. enga?o. Decoction. Ikapu?. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. [dic¨®roem] Decoro. humul?. [d¨ªpn] Profundizar. Deduction. mag-alay. Pasya. v. Mapanirang puri. diminucion. v. v. pagkalabog. decadencia. ¨²lian Decrepitude. rehusar. Deem. v. n. n. estimar. Lutuin. pangpalamut¨¬. umawas. chochez. manalaysay. [d¨¦coret] Decorar. [dicl¨¦r] Declarar. patalabis. mapitagan. [dicl¨¢in] Declinar. Humang¨°. [dic¨®ct] Cocer. [dis¨¢isiv] Decisivo. n. v. Mahin¨¤ sa katandaan. adj. Pangungupas ng kulay. determinar. kumur¨°. Pitagan. n. hapay. adj. n. magbawas. Pagbabawas. Bumulok. Decompose. v. Decrepit. n. pag-u nt?. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. decencia.Decent. [dicl¨¢in] Declinacion. v. n. [d¨¦simal] Decimal. adornar. [didact] Deducir. Dalisdis.

atrasar. [dif¨¦ccien] Defeccion. may kapi ntasan. adv. nanaw. Pagk¨¢lisya. pagpapabaya. imperfeccion. [def¨ªciensi] Defecto. Nakasisirang puri. Antalahin. [dif¨¢mer] Infamador. bajeza. n. [d¨ªpnes] Profundidad. [difr¨®d] Defraudar. [dif¨¢i] Desafiar. muerto. pagsasanggalang. n. Define. v. Defame. determinar. liwanagin. Pagkalaglag ng mga dahon. Landas. v. Deficience. n. [d¨¦ferens] Deferencia. [difam¨¦tori] Infamatorio. [dif¨¢il] Desfiladero. Us¨¢. Degeneracy. pagk¨¢lupig. reo demandado. n. [dif¨ªt] Derrota. Deform. [dif¨¢in] Definir. Pagkasir¨¤. Defaulter. pagwawalang bahal¨¤. [dif¨ªt] Derrotar. [difl¨¢ur] Desvirgar. pagk¨¢supil. v. Pagkatalo. Patay. adj. Defensive. n. Kakulangan. Definition. humiwalay. Defiance. Magsanggalang. v. Deface. culpa. n. sumir¨¤ ng any?. May kalaliman. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. calumnioso. mapag-upasala. [dif¨¦ct] Defecto. calumniar. Pagsa ng-ayon. calumnia. Defray. [dif¨¢lket] Desfalcar. calumniador. n. adj. ipagpal iban. Deepness.Deeply. Deft. delito. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. tagapagtanggo l. Defence. [definicien] Definicion. consideracion. Mangday¨¤. [difam¨¦cion] Difamacion. Manir¨¤ ng dalaga. Defamer. [def¨¦ndant] Defensor. kulang. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. sirain. n. Tagapagsanggalang. [dif¨¢ilment] Corrupcion. corromper. v. apartarse. sal¨¢g. Kakulangan. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. Magkulang. Defenceless. pagpayag. descuido. [defl¨¦ct] Desviarse. [dif¨¦ctiv] Defectivo. ang n¨¢sasakdal. Deflect. manub¨¤. desfigurar. Defunct. pagkabulok. afear. kap¨®s. v. pagbibigay-loob. Deficiency. v. pasiyahan. dumaig. [difr¨¦] Costear. lumaban. separacion. p¨¢gsuk¨°. falta. sumir¨¤. abuluyan. [dif¨¢nt] Difunto. v. [dir] Ciervo ¨® venado. papangitin. ensuciar. [dif¨ªcient] Deficiente. Defamation. Ipahayag ang kahulugan. falta. n. adj. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. [dif¨¦r] Diferir. despejado. el que no cumple con su deber. exacto. [dif¨¦s] Borrar. hind? ganap. manekas. umupasala. Pagkukulang. binbinin. Dumungis. Pagkahamak. Deformity. respeto. n. diestro. Defy. n. retardar. adj. pagtatang gol. Paninirang puri. Deflection. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. M¨¢ninirang puri. incapaz de resistir. kamalian. Deficient. [dif¨¢il] Manchar. sala. kalaliman. v. n. salaysa yin. [dif¨®lter] Contumaz. v. Defendant. Salaysay ng kahulugan. sumupil magpasuk¨°. Default. v. n. vencer. magtanggol. pitagan. Lalim. galang. nasir¨¤. desfigurar. Ang hind? tumupad sa katungkulan. tuos. magparumi. Lumih¨ªs. Humamon. Defile. Deer. [difl¨¦csiur] Torcimiento. Definite. n. [dif¨®rm] Desformar. vencimiento. pintas. n. Defeat. rodeo. v. Defalcate. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. [d¨¦finit] Definido. p Defeat. May kulang. namatay. maliks¨ª. dilatar. Buh¨¢y-ang-loob. n. imperfecto. Hamon. v. pagtiwalag. describir. [dif¨¦m] Disfamar. Defection. n. Manirang puri. matalin¨°. Defective. Defend. Default. Lumupig. abandono. Deficit. n. n. Magpapangit. defecto. bumulok . v. v. Deference. [def¨ªciens] Defecto. adj. Defoliation. pananalag. Kulang. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. Kakulangan. destruir. pagk¨¢baba. n. [dif¨¦ns] Defensa. Kaskasin. Paggugulan. Defraud. [dif¨®lt] Omision. Defect. pagkalisy¨¤. magkasala. [dif¨¦nsles] Indefenso. Pagkukulang. Defer. Pagkalihis. [dif¨¦nsiv] Defensivo. . Sanggalang. Deflexure. Defilement. [didch¨¦neresi] Degeneracion. dungisan. n. [dif¨®rmiti] Deformidad. n. Defamatory. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. n. condescendencia. [dif¨¦nd] Defender. n. n. Defile. [dif¨®lt] Faltar. Kakulangan. imperfeccion. adj. [deft] Despierto. [d¨ªpli] Profundamente. adj. Deflour.

dise?ar. n. Magbigay. placer. katiwal¨¤. Delineation. criminal. [del¨ªneet] Delinear. Gumuhit. v. Baha. lungkot. [d¨¦leguet] Delegar. nakamamatay. pagkabinbin. n. hapis. [dil¨ªrioes] Delirante. afligir. libertar. Delusion. [d¨¦liudch] Inundacion. Pagwawar¨¬. Sala. [dil¨ªv?ri] Entrega. kahalili. pagkalabag sa utos. m¨¢pabab¨¤. [deli¨²cien] Enga?o. n. Delinquent. [dil¨ªcioes] Delicioso. Delegation. Deliverance. Katawanin. deshonrar. Deify. kagalakan. culpa. narracion. calidad de una cosa. [dil¨ªneecien] Delineacion. . n. [del¨ªb?ret] Cauto. Pagbibigay. retardar. humul¨°. n. v. [d¨¦liket] Delicado. diputado. Delectable. Losa. Maselang. destructivo. v. [didch¨¦ccien] Tristeza. [dil¨ªcioesnes] Delicia. contentarse. afliccion. n. Pagbibigay. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. Delay. [didch¨¦ct] Abatir. Pagkahibang. [dil¨¦] Dilacion. Pagkaantala. dumalamh at¨¬. Antalahin. Delight. Deluge. Delegate. v. Deism. pagkamaselang. Dejected. parto. manirang puri. desalentado. n. Delectation. v. Panglaw. [d¨¦lta] Delta. n. paglul wat. panganganak. [dili¨²d] Enga?ar. Matwa. ing t. [didch¨¦cted] Abatido. exquisito. adj. condicion. n. entrampar. [degrad¨¦cion] Degradacion. [dil¨¢it] Deleitarse. n. [dil¨¢itful] Delicioso. valle hondo. relatar. n. masiyahan ng loob. Kinatawan. [dil¨¦] Diferir. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. v. Dell. Nangangayupap¨¤. papaglwatin. [del¨ªb?ret] Deliberar. n. [dilect¨¦cien] Deleite. Deliciousness. Mainam. lugod. m asarap. Deliberately. tardanza. lugod. Delirious. Selang. kaayaaya. desanimar. v. dalamhat¨¬. May-sala. Maingat. adj. n. Delinquency. parto. Degenerate. kawili wili. [d¨¦izm] Deismo. Pagk¨¢baba. v. Hib¨¢ng. [delet¨ªrioes] Deletereo. libramiento. panganganak. Kaayaaya. adv. n. Magday¨¤. Pagkadyos. Umapaw ang tubig. Degeneration. delicioso. n. ur¨¬. [dil¨ªv?r] Dar. rendir. v. Delight. Delicious. [d¨¦liudch] Diluviar. gusto. Nakakapah amak. [d¨¦likesi] Delicadeza. deificacion. pagkatiwalaan. adj. v. mabait. Delirium. agradable. n. n. libramiento. [dil¨ªncuensi] Delito. Deity. deleite. Delegate. Magwar¨¬. hib¨°. envilecer. [d¨¦ist] Deista. Day¨¤. degeneracion. Saya. Delta. [deifik¨¦cion] Apoteosis. magpahin¨¤ ng loob. n. avisado. [dil¨ªncuent] Delincuente. desvariado. n. adj. Deluge. [didch¨¦neret] Degenerado. [dil¨ªv?rans] Entrega. n. rango. Degradation. n. diluvio. Delicacy. ipagpaliban. [d¨¦leguet] Delegado. Deleterious. Hamak. twa. divinizar. ligay¨¤. Kalugodlugod. adj. [dil¨¦ctabl] Deleitable. desalentar. circunspeccion. pagkahamak. [d¨¦iti] Deidad. magbigay-any?. sarap. Degree. Marapatin. v.Degenerate. [didch¨¦neret] Degenerar. hunos dil¨¬. Malalim na lib¨ªs. Delightful. n. Degrade. Pagguhit. Delay. mortal. ma lugod. v. n. [dil¨ªroem] Delirio. Deliberate. venenoso. pag-aring Dyos. bajeza. [del] Hondonada. pagk¨¢baba. Waw¨¤. placer. Magpangayupap¨¤. Deliver. Deign. [digr¨ª] Grado. walang kabuluhan. magalak. [delegu¨¦cion] Delegacion. Pagdyos. mabait. Inam. ilusion. pa nanalaysay. n. Dyosin. nagdadalamhat¨¬. considerar. Delineate. Maingat. n. deleitoso. humamak. adj. nakalalasing. kalugod-lugod. pagkahibang. [digr¨¦d] Degradar. Maging hamak. divinidad. Ariing Dyos. Ang nananampalatayang may Dyos. Deification. Grado. Delicate. diputar. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. klase. pagkapaliban. n. adj. apaw ng tubig. sira a g loob. Delf. [d¨¦ifay] Deificar. Deject. n. v. Pagkakinatawan. manghib¨°. kalugod-lugod. kasayahan. Deliberate. [d¨¦in] Dignarse. magpalay¨¤. Delivery. n. maghunos dil¨ª. M¨¢pababa. Deliberation. magsalaysay . kadyosan. Dejection. Deist. [dil¨¢it] Delicia. Delude. [delf] Loza vidriada. adj. lugod. Say¨¢. pagbibigay-any?. Pagkahamak.

n. loco. Denounce. Denizen. matigilan. m¨¢ipagkakait. magdenunsya. Pagwasak. Huming?. v. lungga. Ngalan. Demeanour. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. Umukit. apelativo. Dent. . n. Patoto. v. [dim¨²r] Vacilar. espeso. sira ang bait. Panghihin¨¤. n. Panganlan. v. n. pamagatan. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. n. n. Demean. adj. adj. Demise. Nagpapakilala. n. Ugal¨¬. v. n. desmerecimiento. Kahalayan. Dentifrice. Dental. mag-asal. tagal. [d¨¦nsiti] Densidad. nagpap aliwanag. n. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. Deniable. repulsa. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. n. v. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. nombrar. kalaputan. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. Mag-alinlangan. [d¨ªmon] Demonio. Dense. v. limite. luhog. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. moderado. [dens] Denso. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. adj. adj. pagpapahind? . bansag. Hubar¨¢n. [dim¨®niacal] Demoniaco. Demand. sirain ang mabuting ugal¨¬. falaz.. v. sirain. Demon. Magpakilala. Demur. [d¨¦ntal] Dental. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. indicar. Demise. siksik. pag-aalanganin. [dim¨¢iz] Muerte. adj. tawagin. Demur. magpaliwanag. lumuhog.. Demerit. nagpapakita. solidez. [demol¨ªcien] Demolicion. Denomination. Humukay. nombre. [diminoer] Porte. [dini¨²d] Desnudar. Magdaray¨¤. deshacer. [d¨¦magog] Demagogo. hubuan. Magsumbong. n. Demonyo. magpaka. Demolish. conducirse. pagkaudlot. hubd¨¢n. Dent. fallecimiento. Demarcate. [dent] Muesca. [dili¨²siv] Enga?oso. endemoniado. [dim¨²rer] Demora. Denote. Delve. Demonstration.. [dimi¨²r] Sobrio. v. Hing?. [d¨ªnauns] Denunciar. hoyo. magsakdal. pul¨¤. [dim¨²r] Duda. pam agat. [dim¨¢nd] Demandar. n. n. pagkakait. Ukit. Demolition. pagd edentista. asal. [delv] Cavar. Wasak¨ªn. pagpapakita. Ang d? kababayan na inaring kabakay an. [din¨¢ial] Denegacion. P¨¢mahalaang bayan. Demand. Demission. Inaalihan ng demonyo. Denude. adj. kilos. paghub¨°. adj. Delve. v. Mag-ugal¨¬. [dim¨®lish] Demoler. Demonstrable. n. Dentista. adj. despojar. lwat. magpakita. [dimark¨¦cion] Demarcacion. Hukay. n. Pagkauktol. gibain. Yungib. [din¨¢iabl] Negable. hangganan. [din¨®minet] Denominar. Demonstrate. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. Democratic. v. Pint¨¢s. [dim¨®crasi] Democracia. [d¨¦ntist] Dentista. dudar. malapot. tigil. escr¨²pulo. m¨¢pintasan. pagtangg¨ª. Democrat. adj. N¨¢ipakikilala. [dim¨¢iz] Legar. Dentist. Demoniac. pagsir¨¤. Pag-aalinlangan. sondear. Magpamana.Delusive. [den] Caverna. n. [d¨¦nizen] Extrangero. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Dentistry. [din¨®t] Denotar. n. Demoniacal. [dim¨®niac] Demoniaco. tawag. [demonstr¨¦cion] Demostracion. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. v. v. n. paggiba. Denominate. abollar. [dim¨¦rit] Desmerecer. tumarok. mag-alanganin. [dimark¨¦t] Amojonar. Denudation. Masins¨ªn. [delv] Foso. [dinomin¨¦cion] Denominacion. Pagpapakilala. siksik. paliwan ag. Pagkaila. hesitacion. Demonstrative. Demoralization. n. v. v. [dim¨ªcion] Degradacion. antro. endemoniado. n. m¨¢ipahihind Denial. naturalizado. Gaw¨ªng mahalay. n. adj. Tandaan. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. [dim¨®nstrabl] Demostrable. magsakdal. Kamatayan. Demoralize. reclamar. n. peticion. n. Nauukol sa ngipin. n¨¢ipaliliwanag. n. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. n. n. delatar. Ulol. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. [dim¨¦nted] Demente. Den. Demagogue. Paghubad. significar. [dim¨®nstret] Demostrar. Mawal¨¢n ng karapatan. Density. adj. Democracy. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. sakdal. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. Demurrer. Inaalihan ng demonyo. decadencia. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. Mah¨ªnahon. [dim¨¢nd] Demanda. Demerit. Kasinsinan. M¨¢ikakaila. m¨¢itatangg¨ª. Demented. Demarcation. galaw. Demure. v. [dent] Hacer muesca. m¨¢pulaan. [dim¨ªn] Portarse.

Pagkakinatawan. Deputy. n. pamanh¨ªk. Deprave. suplicar. Kasir¨¢an. alangan¨ªn. Derive. pagpapabaya. Ugal¨¬. morir. Pagkahang¨° sa ib¨¢. [dir¨¢id] Burlar. v. adj. Yumaon. rumetrato. miserable. ruego. [depiut¨¦cien] Diputacion. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. Depression. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. Department. n. Bawaan. peticion. [dir¨¢isiv] Irrisorio. n. Depth. Deposal. corrompido. Deposition. Depressive. pagkawala. Depute. p¨¦rdida. delegado. Derogate. destierro. mag-asal. asal. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. v. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. . kabuluk¨¢n. Deprecation. abatimiento. Derivative. Deprecate. Lalim. destituir. [dip¨®zit] Depositar. Deport. [dip¨®z] Deponer. v. n. [dip¨¢rchur] Partida. n. Malunos. abandono. n. v. delegar. desestimacion. [deril¨ªccien] Desamparo. adj. Pagpapatapon. Pumint¨¢. describir. [deprid¨¦cioen] Depredacion. suy¨°. n. pagkai wan. v. n. Sumam¨°. Deplore. adj. Depravation. Kataw¨¢taw¨¢. v. Deport. Mani¨ªl. umalis. Nakakahamak. n. Mag-ugal¨¬. [dip¨¢rtment] Departamento. n. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. pawalan ng kabuluhan. Sira. Depend. Dereliction. kalaliman. Hang?in sa ib¨¢. Paniniil. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. manglo¨®b. conducta. escarnio. Deprive. pagbabaw¨¤. [dipl¨®r] Deplorar. v. bulok. v. manaw. v. Derelict. [dipr¨¦vd] Depravado. Derisive. humillar. Depict. Derivation. mamanhik. [dip¨®rtment] Porte. v. [dip¨¦nd] Depender. Derogation. abismo. [d¨¦roguet] Derogado. K¨¢gawaran. Deposit. Tuya. Kasir¨¢an. kahapishapis. [dir¨¦ndch] Desarreglar. Depreciation. Kinatawan. saqueo. Depredate. libak. adj. saquear. destierro. Departure. desorden. [d¨¦rilict] Desamparado. Ugal¨¬. Pagyaon. n. Derogate. v. [dipr¨¦cien] Depresion. bumulok. pagtatapon s a ibang bayan. Deportation. Kalunos-lunos. papagpakumbab¨¢in. v. Hamakin. uyam. corrupcion. v. Sam¨°. [depriv¨¦cien] Privacion. Pagkapabaya. abandonado. n. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. v. Sumir¨¤. asal. n. tumuya. Pagkakabaw¨¤. [dip¨®rt] Portarse. despojar. [d¨¦priket] Deprecar. Derision. Pag-aalis sa katungkulan. Bab¨¢an ng hala g¨¢. Pagkagul¨®. maglarawan. conducirse. n. n. [depz] Hondura. Depredation. sumuy¨°. v. sir¨¢in ang ayos. renunciar. Kumatawan.Deny. [dip¨®zit] Dep¨®sito. n. Alisin sa katungkulan. Depart. [derogu¨¦cien] Derogacion. [d¨¦pridet] Depradar. Lagak. [dip¨®t] Dep¨®sito. [dipr¨¢iv] Privar. Deplorable. [deriv¨¦cien] Derivacion. n. Depress. [dir¨¢iv] Derivar. [d¨¦roguet] Derogar. walang sukat luminga p. humamak. corrupcion. Tumangg¨ª. Derangement. magdamdam. conducta. [d¨¦piuti] Diputado. Pagk¨¢hamak. pinawal¨¢ng kabuluhan. corromper. desordenar. [dipl¨®rabl] Deplorable. pangloloob. n. mahapis. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. Manuya. mofar. v. muerte. [dip¨ªct] Pintar. Pagpaw¨¬. pagkasir¨¤ ng kam n. dep¨®sito. [dip¨®zal] Deposicion. Pagkaaba. n. rogar. [diport¨¦cioen] Deportacion. Deportment. kumaila pahind?. retratar. Pasaklaw. pagkamatay. [dipr¨¢viti] Depravacion. lamentar. Deposit. pagkasir¨¤ ng ayos. [dip¨®rt] Porte. pag-al¨ªs. n. pagkasug¨°. Guluh¨ªn. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. Paw¨ªin. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. [dir¨ªcion] Irrision. L¨¢gakan. [dipr¨¦s] Deprimir. nakaaaba. Pag-aalis ng katungkulan. Derange. [deprav¨¦cioen] Depravacion. negociado. mofa. almacen. [dipr¨¦siv] Depresivo. Deodorize. v. Maglagak. pagpanaw. [dipi¨²t] Diputar. Depraved. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. despreciar. profundidad. adj. v. n. Deride. n. Depot. manglib¨¢k. Depose. [dir¨ªvativ] Derivativo. Deputation. p¨¢gkakapakumbaba. burla. Derrick. Depreciate. n. n. ab a. Depravity. v. menospreciar. Paw?. Pinabayaan. [din¨¢i] Negar. Deprivation. [deodoraiz] Desinficionar. v. n. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. desterrar. estar dependiente. [dipr¨¦v] Depravar. adj. adj. mamatay. kabuluk¨¢n. ipatapon. deportacion.

[diz¨¦rving] Meritorio. v. Magtigil. maghangad. n. mapagtan¨ªm sa loob. adv. Desperate. paglalarawan. [diz¨¢ining] Insidioso. n. v. v. dise?o. Nais. adj. pumita. bajar. angk¨¢n. humint?. pendiente. Pagtutur¨°. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. bumaba. Mananais. n. v. Descendent. de proposito. Karapatdapat. Deshabille. Desire. pagkalusong. adj. v. [d¨¦zolet] Desolado. Deserving. Pananalaysay. hamakin. Isalaysay. n. May karapat¨¢n. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. nararapat. ansioso. v. malaking parang na palanas. magnas¨¤. querer. [diz¨¦rcien] Desercion. Poot. malungkot. v. v. [d¨¦z?rt] Desierto. Descriptive. pagdalir¨¬. n. Desire. lutas¨ªn. [d¨¦spicabl] Despreciable. Despise. Pagtuy?. Designation. n. . adj. kasiraan. v. Walang pag-asa. [dis¨¦nt] Descenso. panu kal¨¢. n. Il¨¢ng. Despair. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. Deservedly. Desert. n. intento. Despatch. [desper¨¦cion] Desesperacion. tanawin. Monheng maometano ¨® monheng moro. n. Despoil. Desirous. Designate. n. Desertion. adj. Descent. Tumay?. Desirable. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. [d¨¦rvish] Derviche. ilarawan. n. declive. tuso. Desecration. proyectar. Desist. panghihin¨¤ ng loob Despair. inap¨®. pasuba. Desolate. despoblar. Despond. degradacion. Deserve. gumu it ng any?. [desk] Escritorio. nas¨¤. proyecto. Designedly. manghin¨¤ ang loob. adj. Hamak. Sulat¨¢n. Lumapastangan. [dezol¨¦cien] Desolacion. [dis¨ªket] Desecar. papagingdapatin. w sak¨ªn. n. v. may nais. anhelo. mapanglaw. umurong. v. Tumanaw. se?alar. de intento. Lumutas. [disp¨¢tch] Despachar. Design. [diz¨¦rv] Merecer. Ilang¨ªn. [disp¨®nd] Desconfiar. ruina. se?alamiento. hangad. mag-ibig. soledad. [d¨¦sicret] Profanar. Desiccation. astuto.Dervish. privar. Map¨®otin. n. ipalagay na walang ka buluhan. [diz¨¢iroes] Deseoso. [dis¨¦nd] Descender. v. palus¨®ng. Lumusong. Desperation. [disp¨®il] Despojar. descendencia. Paglutas ng anoman. [dis¨¦ncion] Descension. adj. lipulin ang mga t¨¢hanan. [dis¨¢in] Designar. Desert. [disp¨¢iz] Despreciar. Desiccate. [disp¨¢itful] Despechoso. Describe. Pagtataanan ng kawal. adj. Pagbaba. [diz¨¦rtor] Desertor. Taong pangahas. lah¨¬. Marapatin. [d¨¦signet] Apuntar. n. [disp¨¦r] Desesperar. Humamak. dise?ar. Desk. ser digno. n. [d¨¦zert] Desertar. magpanukal¨¤. [disp¨¦r] Desconfianza. [discr¨¢ib] Describir. [design¨¦cion] Designacion. desde?ar. paglusong. v. n. intencion. [dis¨¦ndant] Descendiente. adj. [diz¨¢inedli] Adrede. plano. destruccion. Desecrate. adv. Despicable. avistar. taong malikot ang kamay. Despatch. adj. n. kawasakan. daliriin. pagkababa. Switik. n. n. v. Kawal¨¢n ng pag-asa. v. [d¨¦speret] Desesperado. pababa. arruinar. [disp¨¢it] Despecho. [diz¨ªst] Desistir. may nas¨¤. Magnais. lah¨¬. posteridad . Desolation. solitario. Desperado. pagtatanim ng loob. Descend. Deserving. pumita. Kawal na taanan. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. Angkan. [discr¨¢i] Observar. [diz¨¢ir] Deseo. Kawal¨¢n ng pag-asa. Magtaan¨¢n [ang kawal]. kinus¨¤. Descendant. Magkulang ng pag-asa. pita. Descension. Desolate. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. Paglapastangan. Magnas¨¤. [dis¨¢in] Designio. apetecer. Itur¨°. mananas¨¤. [disp¨¢tch] Despacho. v. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. hinlog. [discr¨ªpcion] Descripcion. Designing. inap¨®. [discr¨ªptiv] Descriptivo. n. Despite. Descry. manglupaypay. Il¨¢ng. [desper¨¦do] Hombre atrevido. Pagbaba. akal¨¤. Umakal¨¤. v. [desicr¨¦cion] Profanacion. Description. tr¨¢sfuga. abatirse. [diz¨¦rving] M¨¦rito. [d¨¦zolet] Desolar. Desideratum. Deserter. [diz¨¢ir] Desear. lusung¨ªn. Mawal¨¢n ng pag-asa. [disik¨¦cion] Desecacion. mapipita. v. adj. Desiderate. paglus¨®ng. Despiteful. [disid?ret] Desear. bajada. n. n. [diz¨¢irabl] Deseable. Mapagnais. pupitre. desesperacion. Sinadya. palus¨®ng. Pagkailang. ansia. mapagnas¨¤. Banta. Karapatan. determinar. n. Pababa. May taglay na pananalaysay. magnais.

Pasiya. [dit¨¦rmin] Determinar. desalentado. Nakawawasak. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. da?oso. pagsulong. Detrimental. n. pagkasir¨¤. [desp¨®tic] Desp¨®tico. Deviate. ihayag. Salaysayin. pulis na lihim. pumigil . Detail. n. Deviation. Salaysay. kapalaran. mapag an. especificar. m¨¢lisya. Destine. wasakin. privacion. Detract. Destitute. resolucion. Tuklasin. pan glulupaypay. v. desminuir. Magpasiya. gumiba. rimarim. sirain. adj. nakas isir¨¤. Nak¨¢sisir¨¤. hado. [destin¨¦cien] Destinacion. [dit¨¦l] Detallar. n. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. [dizr¨®nment] Destronamiento. Pagkawasak. Despotism. [distr¨®i] Destruir. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. mapag-ap¨²apuan. ruinoso. hubarin. Detach. Kasalatan. [disp¨®ndensi] Desconfianza. murmurar. sumir¨¤. [dit¨ªrioret] Deteriorar. [divast¨¦cion] Devastacion. Himagas. v. sirain. Determinate. Detestable. pag-inam. Develop. revelar. v. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. Pagkukulang ng pag-asa. v. n. n. Kaukulan. Detective. [d¨¦spot] D¨¦spota. hubuan. v. Pakasulong. decision. [dit¨¦ncion] Detencion. manirang p uri. [dit¨¦stabl] Detestable. adj. v. Suklam. Dethrone. Bumuti. saqueo. [div¨¦lop] Desenvolver. may hangg¨¢. Destitution.Despondency. Detail. Pasamain. karukha an. n. Determine. nakayayamot. [ditraccien] Detraccion. revelacion. Sekreta. kagibaan. n. apartar. disuadir. decidir. impedir. [dit¨²r] Rodeo. pagkawasak. pag-antala. ibukod. Dessert. adj. v. . Magwasak. v. pagkahayag. Detest. n. pagk¨¢guh?. Pagkatuklas. pigilin. Destiny. kalu tasan. Dethronement. Deteriorate. Detriment. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. uminam. lipulin . palad. dukha. Kasuklam-suklam. lusubin. d? nanununton ng katwiran. n. n. Kasiraan. abandonado. n. Deter. Destruction. limitado. Pagbabawas. Walang mag-ampon. ipaliwanag. abala. Detraction. [dez¨¦rt] Postres. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. Detection. Iwasak. asolar. suerte. aborrecer. arruinar. Impitin. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. aborrecimiento. tikt¨ªk. Pagkaligaw. v. Itakwil. May taning. desalentar. kasiraan. [div¨¦lopment] Desarrollo. Deterioration. Detour. D? matutulan. n. [dit¨¦rminet] Determinado. Destination. desolacion. Detention. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. desaliento. lupaypay. adj. Devastation. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. M¨¢ligaw. [dit¨¦l] Detalle. ruina. Magpahin¨¤ ng loob. idestino. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. v. Devastate. n. Kulang ng tiwal¨¤. [divi¨¦t] Desviarse. iguh?. nakasasama. ayaw¨¢n. abandono. revuelta. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. v. n. [d¨¦stitiut] Destituido. n. Destructive. destino. n. paglusob. Magbawas. adj. pagpiit. n. v. n. [ditr¨¢ct] Detractar. v. pagkalisya. adj. [div¨¦st] Desnudar. pinsala. [destiti¨²cion] Destitucion. n. hubd¨¢n. v. manungayaw. Pagpigil. [d¨¦stini] Destino. [dit¨¢tch] Separar. Detachment. Iukol. ipahayag. Hubd¨ªn. kayamutan. n. s irain. aborrecible. suspender. [d¨ªt?r] Desanimar. panghimagas. [dizr¨®n] Destronar. pigilin. Despotic. despojar. [ditest¨¦cion] Destestacion. n. Devest. Pagsama. karimarimari m. Destroy. adj. kasiraan. [divast¨¦t] Devastar. [distr¨¢ctiv] Destructivo. [d¨¦triment] Detrimento. h ampas-lup¨¤ salat. ting?. Kawasakan. Despondent. destacar. infamar. lumutas. loob¨¢n. v. [d¨¦stin] Destinar. n. Detestation. nakagigiba. Despot. Kaukulan. da?o. desarrollar. n. pinabayaan. [dit¨¦st] Detestar. destino. perjuicio. [disp¨®ndent] Desconfiado. Detain. [dit¨¢tchment] Destacamento. Development. Ihiwalay. [dit¨¦n] Detener. gibain. v. [ditermin¨¦cion] Determinacion. pag-uukol. arruinar. Determination. tumuloy ng pagsulon g. [distr¨¢ccion] Destruccion. [d¨¦spotizm] Despotismo. [dit¨¦ct] Descubrir. Detect. al por menor.

Nauukol sa dyablo. consagrar. n. [div¨®lv] Rodar abajo. Dictionary. n. pa gmumur¨¢. tragar. destinado. Dictation. adj. [d¨¢imond] Diamante. n. takap. n. adj. v. [dictet¨®rial] Autoritativo. Banal. [devoli¨²cien] Devolucion. Division. [da¨ªdem] Diadema. laan. oracion. adj. Diary. Diatribe. n. Diabolical. Devil. pagkasaul¨¬. Dialect. Dewlap. Diagram. manong ¨® manang. lisya. [div¨®ted] Dedicado. magistral. estilo. Dictate. yaw¨¤. adj. Devour. n. Kurs¨®. pangungusap. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. [div¨®cional] Devoto. Sakmalin. kasamaan. n. Dickens. sirain. [d¨¦cst?roes] Diestro. transmitir. Nauukol sa panata ¨® dasal. Devilish. San¨¢y. donacion. plano. n. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. Panata. [div¨¢ut] Devoto. Tuntunin. maleficio. Nauukol sa kanan. guhit. Pat¨¢k ng hamog. Nauukol sa kalagitnaan. Gumulong sa ibab¨¢. [dict¨¦cion] Dictado. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. may taglay na aral. adj. almocafre. v. Mahamog. n. adj. Dictatorial. [div¨¢izer] Inventor. S¨¢litaan ng dalawa. Devious. katha. [di¨²] Roc¨ªo. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. Diction. n. Dew-drop. Imbentor. Diarrhea. adj. Pagsasaul¨¬. [div¨¢is] Proyecto. Diabetes. n. [d¨ªbl] Plantador. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. Pangkat ng wik¨¤. Diaphragm. brilyante. n. adj. [daiarr¨ªa] Diarrea. katalinuan. Devout. n. [div¨ªcion] Division. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. [d¨¦vilri] Diablura. Diabolic. n. demonyo. [daiab¨ªtiz] Diabetes. Devolve. aral. Dictator. Lamb?. Didactic. [div¨®t] Dedicar. Pananalita. trasmitir. n. v. paghahat¨¬. m¨¢pasaul¨¬. Any?. kumatha. panuntunan. Diameter. [d¨ªccioeneri] Diccionario. Diamond. consagrado. habil. n. parang dyablo. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. Dibble. may taos na pananalig. Ham¨®g. Pamana. kaliksihan. Pagbabahagi. Dew. Gawang dyablo. Dyablo [karaniwang sambiting]. [diu] Rociar. leccion. putong. adj. n. [div¨¢iz] Legado. n. [div¨®cien] Devocion. n. Tumalag¨¢. Devoted. bulul¨®s. magkahamog. invencion. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. [d¨¢iatraib] Diatriba. adj. maliksi. p¨¢kahuluganan ng mga salita. [da¨ªgram] Diagrama. n. n. Devise. T¨¢laan sa araw-araw. Devote. n. Dewy. Walang laman. n. n. Dyadema. [da¨ªmetrical] Diametral. [da¨ªlect] Dialecto. legar. [div¨®id] Vac¨ªo. Dyablo. alituntu nin. precepto. adj. Lig¨¢w. Diadem. destruir. inventar. tumaan. Kasanay¨¢n. mag-pamana. tabas. [d¨¢iafram] Diafragma. [devot¨ª] Sant¨®n. agilidad. Dexterity. Dialogue. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. adj. [dict¨¦tor] Dictador. . matalin¨°. Ukol sa pagtutur¨°. iwasak. n. v.Device. n. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. Nauukol sa dyablo. Dexterous. Talag¨¢. Devise. piadoso. dasal. Hak¨¤. [d¨¢iri] Diario. n. m¨¢xima. [dict¨¦t] Dictamen. Dyamante. pagpaparaan ng panahon. makapang arihan. Devolution. [d¨¢ial] Reloj de sol. Deviser. Devotion. [d¨¦csteriti] Destreza. Dial. Devilry. adj. lamunin. religioso. [d¨ªccioen] Diccion. [div¨¢ur] Devorar. taan. M¨¢hamugan. Pakikipagtalo. Diametric. adj. n. Devotee. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. [da¨ªameter] Di¨¢metro. mag-any?. malipat sa iba. Dew. Devotional. Kalagitnaan. demonio. [di¨²lap] Papada del buey. kaloob. Mukha ng orasan. brillante. sal¨¢t. wik¨¤. [da¨ªlog] Di¨¢logo. [d¨¦vil] Diablo. v. Dexter. Diksyonaryo. n. Isang kasangkapang panghukay. adj. Manong ¨® manang. desocupado. [div¨¢iz] Trazar. n. Nauukol sa dyablo. [d¨ªvies] Desviado. [di¨²i] Rociado. doctrina. [da¨ªmetric] Diametral. Humak¨¤. Balisawsaw. Diametrical. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. m¨¢ngangatha. [dict¨¦t] Dictar. mojigato. Devoid. n. n. Nauukol sa kalagitnaan. Dictate. consumir. v.

mag¨ªng dapat. obscuro. [d¨¢iet] Alimentarse. Dimple. [dili¨²vian] Diluviano. kal¨¢t. Kaib¨¢. mabagal. [dil¨¦t] Dilatar (se). Dimension. aplicado. kagulo. v. Dilution. v. destruir. paghab¨¤. Differ. [d¨ªfikoelti] Dificultad. Bumawas. Tunaw¨ªn. nanganganinag. Mag-alinlangan. Diet. lento. lwangan. Malagnaw. Pagtunaw ng kinain. malab¨°. Kakulangan ng paniniwal¨¤. [d¨ªfoerent] Diferente. Diffident. Linawan. kumapa. mag-alang¨¢n. adj. manjar. n. Mahirap. malecon. [difi¨²s] Difundido. adj. Hugong. Malab¨° ang mata. isang dal¨¬. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. Dimity. distincion. magsalawahan. trasparente. Paglapad. n. humab¨¤. Isang pisetas. [d¨ªmiti] Fustan. [d¨ªlidchent] Diligente. n. Lumapad. Dignify. Die. kal¨¢g. Digest. v. [dim¨¦ncion] Dimencion. Ukol sa kagunaw. Kaginooh¨¢n. Maliit. Sipag. n. K¨¢yong sita. kasipagan. [d¨ªguoer] Cavador. Lagnawan. Dilapidate. Digest. n. Dike. Dilapidation. [din] Ruido violento. bawasan. Dilute. Dilute. Diminish. sab¨®g. paglupan¨¤. Ukol sa pagtutur¨°. [dil¨¦cion] Dilacion. mag-apuh¨¢p. liwan agin. lumupan¨¤. lumay?. katipunan ng mga utos. [d¨¢ik] Dique. [dim] Turbio de vista. v. kumulimlim. Lumab¨°. M¨¢gkaiba. separacion. dilatario. adj. n. lak¨ª. Diminution. Digit. [dili¨²t] Diluir. lumih¨ªs humi alay. extension. v. v. Digestion. makuyad. Mamatay. bantuan. Makupad. [d¨ªgnifaid] Dignificado. [d¨ªfident] Desconfiado. Different. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. Diffidence. Kaibh¨¢n. coton¨ªa. [d¨ªfidens] Difidencia. Dignified. Sumir¨¤. [dim¨ªnish] Disminuir. Sukat. paglihis. may bant?. esparcido. destruccion. [dif¨¦r] Diferenciarse. sirain. Pagkain. Digression. [diminu¨ªcien] Diminucion. [d¨¢idchest] Digesto. [d¨ªdl] Vacilar. Difficulty. kaibahan. aplicacion. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. [d¨ªlidchens] Diligencia. [dai] Morir. extraviarse. desvio. [dim] Obscurecer. alboroto. paghiwalay. v. Pilapil. Paglaganap. lumwang. n. n. n. v. paglwang. [dili¨²sidet] Dilucidar. prolijidad. adj. Diligent. distinguirse. Dilate. Pagpapalagnaw. esparcimiento. Digestible. extendido. Diddle. [dil¨¢pidet] Dilapidar. Diligence. n. n. Diffuse. n. [d¨ªgniti] Dignidad. Dignity. Ikalat. sonido. adj. aclarar. [didch¨¦stibl] Digerible. habaan. adj. anadear. [dili¨²cioen] Diluicion. s¨²lipin. kamahalan. pagkatunaw ng kinain. [dig] Cavar. v. v. [d¨¢idchest] Digerir. Dim. isabog. adj. Dilation. Dignitary. comer. h¨¢dlangan ng tubig. Karapatdapad. Dime. Karapat¨¢n. extender (se). recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. . obst¨¢culo. laparan. Dim. n. Magpasikotsikot. disminuirse. [d¨ªdchet] Digito. pagbabawas. Dilucidate. Dig. racion. dalir¨¬. Digress. Din. Dal¨¬. Pagsir¨¤. ib¨¢. [didch¨¦schen] Digestion. Papaging-dapatin. pagkakaiba. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. [d¨ªgnifai] Dignificar. kahirapan. paglay?. Diminutive. [dili¨²t] Atenuado. may taglay na aral. Pagpapasikotsikot. may bawas. hab¨¤ at lapad. n [d¨ªfoerens] Diferencia. maliwag. [d¨ªgniteri] Dignitario. adj. [difi¨²sien] Difusion. Difficult. esparcir. v. Malwag. rasy¨®n. pagsabog. Pagkabawas. karangalan. Digger. v. Difference. [difi¨²s] Difundir. n. Tumunaw ng kinain. sahod. Diffusion. n. Kulang ng tiwal¨¤. eclipsar. [dili¨²sid] Claro. lu Diffuse. liwanagan. ingay. dieta. Dilucid. n. Dilatory. Malinaw. [d¨¢iet] Comida. Diet. n. tunawin ang kinain. Hirap. n. v. natutunaw. n. n. adj. diverso. [d¨ªfikoelt] Dificil. ilustrar. Manghuhukay. Masipag. v. Kumain.Didactical. n. tunog. adj. v. Diluvian. magbawas . adj. adj. adj. adj. [d¨¢im] Una peseta. Butas ng pisng¨ª. Humukay. minorar. [dil¨¦tori] Tardo. K¨®digo. pagkalat . [digr¨¦cion] Digresi¨®n. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. n. pagkasir¨¤.

Diocese. sama ng loob. [disb¨¢nd] Descartar. Dipper. adj. pumatnubay. censura. Babaing tagapamatnugot. Sukb¨®. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. bangga. v. [dis¨¢stres] Desastroso. Tumiwalag. [d¨¦rti] Sucio. Pawalan ng kabuluhan. n. Disadvantage. Direct. pawal¨¢n ng halag¨¢. n. [d¨¢irful] Horrible. [derdch] Endecha. v. n. discordia. sawsaw. v. Dirk. [dir¨¦ctres] Directora. cancion l¨²gubre. Patnubay. n. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. n. Alis¨¢n ng kaya. adj. . Magk¨¢sira. pagkak¨¢sira. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. contratiempo. Mamatnugot. Dyosesis. n. lubog. adj. Disappoint. inayawan. desconocer. Disappear. n. adj. Nasahul¨¢n. Makasah¨®l makalam¨¢ng. Bugbog. perjudicar. Disarm. Kawalan ng ayos. Kulay na malab¨°. v. kawalan ng kapan gyarihan. Kasahul¨¢n. choque. magtwid. n. n. no dar permiso. Disbelief. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. Pagkain. [dir¨¦ctori] Directorio. Gumulo. sentimiento. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. [disapr¨²val] Desaprovacion. [dip] Remojar. Directory. sumisid. itubog. n. n. kapangyarihan ng obispo. Kapahapahamak. Dint. incapacitar. Disappearance. porquer¨ªa. v. Disastrous. Tinanggihan. mag-urong-sul¨®ng. Disbelieve. Dip. n. Kawalan ng paniwal¨¤. [dipl¨®masi] Diplomacia. [disap¨®int] Frustrar. enderezar. Kawal¨¢n ng kaya. sisid. Dirt. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. v. Marum¨ª. v. Disagree. [disal¨¢u] Negar. Dirge. v. Director. derecho.Dine. Disarrangement. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. itw id. damda min. n. Diploma. impotencia. Disadvantageous. Kakilakilabot. Disability. [dir¨¦ctor] Director. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. Matwid. n. [disbil¨ªf] Incredulidad. kawal¨¢n ng pananampalataya. n. [disopo¨ªntment] Chasco. [disagr¨ªment] Diferencia. Pagkatangg¨ª. Kumaila. espantoso. [disapr¨²vd] Desaprovado. hwag magpahintulot. k¨¢alitan. [dis¨¢ster] Desastre. patalim na tila talibong. dalit sa paglilibing. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. adj. tubog. Panambitan. Diplomacy. [dert] Suciedad. Magul¨®. Tumangg¨ª. Dingy. Diploma. t¨ªtulo. faltar ¨¢ la palabra. tagapamahal¨¤. magpakababoy. [disav¨¢u] Denegar. n. Mawala. nalamang¨¢n. n. [d¨¢in] Comer. disgusto. Direful. pagkaayaw. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. calamitoso. n. [dert] Ensuciar. Dinner. v. twirin. alisan ng kapangyarihan . humiwalay. [disar¨¦ndch] Desarreglar. ausentarse. tagapamatnubay. desconfiar. n. emporcar. sumukb¨®. Mawalan ng paniwal¨¤. Dire. [disagr¨ªebl] Desagradable. Dirty. adj. Dip. n. [d¨ªndchi] Color obscuro. v. [dir¨¦ct] Directo. Isawsaw. desbandarse. espantoso. Magdum¨¦. n. Directress. Dum¨ª. v. pintas. n. v. Disarranged. kasaw?an. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. Disband. d?magkasund?. n. [disan¨²l] Anular. sumir¨¤ ng ayos. baboy. adj. n. Disavow. hw g gumanap ng sinalita. Panaksak. [dipl¨®ma] Diploma. [dir¨¦ct] Dirigir. Kumain. nakasasaw?. m galangan. v. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. kapahamakan. Disannul. sumergir. bungg?. v. [d¨¢ir] Horrendo. Disapproved. kaal¨ªt. [disagr¨ª] Desconvenir. Disallow. Disagreement. Disaster. K¨¢siraan. [disap¨ªr] Desaparecer. Direct. Disagreeable. mamahal¨¤. Sumayang. adj. v. walang ayos. discordar. p¨¢munuan. [d¨ªn?r] Comida. adj. Karimarimarim. infortunio. puerco. Disarmament. Disadvantage. adj. enga?ar. Kahihiyan. [disab¨ªliti] Incapacidad. Dirt. [disbil¨ªv] Descreer. tanghalian. kasindaksindak. Disable. kababuyan. Disapproval. Kasakunaan. kasuklamsuklam. [dis¨¢rm] Desarmar. Kakilakilabot kasindaksindak. pagkasahol. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. [disarr¨¦ndchment] Desorden. Disappointment. Tagapamatnugot. confusion. [dip] Inmersion. [dis¨¦bl] Inhabilitar. Disarrange. kaguluha n. [dint] Golpe. magday¨¤. Dingle. Pagkawala. v.

k¨¢alitan. [diz¨¦rnibl] Perceptible. [disb¨¢rs] Desembolsar. [discont¨¦nted] Descontentadizo. d? tugma. adj. v. distinguir. ang tumatalikwas. disencion. [disc¨®rdansi] Discordancia. M¨¢pauntol. In¨ªp. molestar. Discountenance. Kahinaan ng loob. [discom¨®d] Incomodar. discordia. Paglulunsad ng lulan. percibir. in¨ªp. v. Pagkadaig. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. Pagdudukot. Discordant. ihiwalay. Discordance. Disconcert. Pagkalugam¨¬. aturdir. n. pahayag. lumigalig. pagbababa ng p as¨¢n. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. v. n. magpalungkot. [disk¨¦redch] Desalentar. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. maputla. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. turbar. Discomfiture. v. [disc¨¢rd] Descartar. n. Manalo. licenciar. [discl¨®z] Descubrir. [disk¨®mfort] Desconsolar. rebaja. Maglunsad ng lulan. adj. descargo. Alagad. Yamot. cobard¨ªa. Discontent. Discourage. panayam. desareglo. pag-babayad. [d¨ªsiplin] Disciplina. n. kulangan. Discard. Kumupas ang kulay. [disb¨¢rsment] Desembolso. Mabait. Ang nagkakaila. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. . Bawas. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. n. v. [d¨ªscord] Discordia. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. n. [discon¨¦ct] Desunir. disertacion. Discolored. Discipline. Discount. n. n. magbayad. n. Disciple. Disclaimer. pagar. takot. n. Kupas ang kulay. v. Disconnect. [discomp¨®z] Descomponer. disencion. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. Discernible. mag likat. m¨¢malas.Disburse. Discontinuance. [diz¨¦rning] Juicioso. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. incongruo. v. discordia. Talumpat¨¬. adj. v. k¨¢alitan. Disbursement. [discont¨¦nt] Descontentar. [diskomf¨ªchur] Derrota. [disch¨¢rdch] Descarga. adj. Discount. Discourse. Pagkupas ng kulay. tumalikwas. mang-abala. itigil. nakikita. [disk¨®lord] Descolorido. [discont¨ªniuans] Cesacion. gumugol. magulo. pagkahiwalay. afligir. [disk¨¦redchment] Desaliento. itan. ilitaw. N¨¢tatanaw. [disc¨¢untenans] Avergonzar. instruir. disencion. Disclose. Pag kauntol. gumambal¨¤. Bawasan. Hiyain. [discl¨¦m?r] Negador. Discomfort. interrumpir. Discompose. Walang-ayos. makain¨ªp. pagkaligalig. Disconnection. [disc¨®rs] Discurso. Discern. kulang. Disclaim. Tanggalin. confundir. n. Disclosure. [disk¨®mfit] Derrotar. Paglilitaw. magbayad ng utang. Discomposure. [disc] Disco. Discommode. dumalamhat¨¬. [discont¨ªniu] Descontinuar. [disk¨®mfort] Desconsuelo. n. pagar una deuda. Discharge. adj. dalamhat¨¬. M¨¢tanaw. v. v. [diz¨¦rn] Dicernir. Bilog [na lap¨¢d]. Paglilikat. [disk¨®lor] Descolorar. Yumamot. manaig. Pagganap ng tuntunin. pag-gugol. intimidar. [disc¨®rdant] Discorde. D? maaliw. Pagkatanggal. pagkagul¨®. n. desordenar. Disciplinarian. magbaba ng pasan. putlain. Pagkakasir¨¤. vencer. n. n. poner mala cara. k¨¢siraan. Manggalit. visible. Discord. [disconcert] Desconcertar. adj. [discl¨¦m] Negar. Discouragement. Gumul¨®. Discharge. entristecer. Magdukot. v. interrupcion. Pagkakasir¨¤. pl¨¢tica. Discontinuation. cesacion. Disc. turbacion. n. v. Discomfort. [discl¨®siur] Descubrimiento. desagradar. afliccion. Discerning. Discoloration. m¨¢watasan. tuso. sagaz. [disc¨®rdans] Discordancia. ialis. Disconsolate. magtur¨°. revelar. cesar. n. declaracion. perspicaz. Discontented. rebajar. n. n. [discont¨¦nt] Descontento. Magpalugam¨¬. n. Disciplinarian. v. pagkabunot sa utang. Ihayag. n. Discomfit. Sumir¨¤. v. Discontinue. pa samain ang mukha. n. Magpaganap ng tungkulin. pagtigil. v. Discipline. pagkaabala. pagkata lo. vencimiento. Discolor. v. k¨¢siraan. panglulupa ypay. Kumaila. Itiwalag. matalin¨°. Kasiraan. v. adj. lumigalig. v. Discontent. [disc¨®nsolet] Desconsolado. [discomp¨®siur] Descomposicion. renunciar. Pagkasir¨¤. paglilikat. [discon¨¦ccicn] Desunion. [d¨ªscaunt] Descuento. [d¨ªscaunt] Descontar. Discordancy. Magpahin¨¤ ng loob. gumul¨®.

Disfavor. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. n. [dizg¨¢st] Disgusto. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. Alisin ang pahintulot. [discrimin¨¦cien] Distincion. diferencia. v. Magbalat kay?. Desinpektar. Discretion. pagsama ng any?. [discr¨ªt] Discreto. Magpahin¨¤ ng loob. Mahalay. discurrir. v. circunspecto. walang bait. Disembark. [diz¨®nor] Deshonrar. Pagkakatang¨¬. Discovery. Kahihiyan. Mapagtuya. n. Disembarrass. Disengage. kaibhan. Disinfect. adj. indecoroso. Nakasisirang puri. hamakin. Nakasisirang puri. Masama ang loob. Maglunsad. Papangitin. [diz¨ªzd] Enfermo. n. Disgust. [discr¨¦dit] Desacreditar. disfr¨¢s. [diz¨®nest] Deshonesto. Paglulunsad. [discr¨¦pant] Discrepante. [discr¨ªminet] Distinguir. Hamak. descorazonar. [dizd¨¦n] Desde?ar. n. [disincl¨¢in] Desinclinar. v. May-sak¨ªt. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. v. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. Dishonor. v. Pagkakaiba. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. [diz¨ªz] Mal. Manirang puri. v. [disinclin¨¦cion] Desafecto. n. katalinuan. Disgrace. Kaib¨¢. v. v. difamar. n. n. pagtang¨¬. adj. Discriminate. Discuss. v. v. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. Tuy¨¢in. aversion. Manirang puri. Pinggan. Disentangle. magbadya. Discrepancy. Sumuka. mapaghamak. bast¨®s. deshonra. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. Dish. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. Disembody. adj. Hwag umayon. [dizg¨¢st] Disgustar. adj. revelacion. v. v. desalentar. ulam. Disgrace. Makipagtalo. v. [dizd¨¦nful] Desde?oso. kawalan ng bait. Disdain. Ayusin. kawal¨¢n ng galang. Dishonor. n. [disk¨¢s] Discutir. [disc¨®ver] Descubrir. infamia. v. adj. Kabaitan. nakahihi ya. v. v. Pagtatalo. Discredit. n. n. revelar. adj. . [disg¨®rdch] Vomitar. magpangan yay¨¤ magpahamak. [disinf¨¦ct] Desinficionar. [disf¨¦vor] Disfavor. Disguise. Disincline. Disgusted. [disemb¨¢rras] Desembarazar. [dizg¨¢sted] Disgustado. Discredit. pul¨¤. [diz¨®nesti] Deshonestidad. v. magdisfr¨¢s. Kalapastanganan. adj. hwag pumayag. v. Disfranchise. Itang¨¬. [dizg¨¢iz] Dizfraz. [dizgr¨¦s] Ignominia. [disembark¨¦cien] Desembarco. hinahon. Discreet. [dizon¨®rabl] Deshonroso. Dishonorable. [dish] Servir la vianda en fuente. adj. Disembarkation. n. v. n. [discr¨¦cion] Discrecion. Pagpangit. [disc¨®rs] Conversar. [disc¨®rties] Descort¨¦s. [disf¨ªguiur] Desfigurar. infamar. Discourtesy. v. Pagkatuklas. Kasiraang puri. ignominioso. enfermedad. maghayag. Magpasama ng loob. Dishonest. Disgraceful. bukod. Pagpapawalang halag¨¢. v. deshonrar. [dish] Plato. [disent¨¦ngl] Desenredar. n. maghain. n. Sama ng loob. adj. Alisin sa kahihiyan. Hanguin sa kahihiyan. Diseased. [disc¨®veri] Descubrimiento. Mabait. Ayusin. v. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. Discrepant. n. grosero. n. Disencumber. mamul¨¤. m¨¢skara. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. [dizgr¨¦s] Deshonrar. v. Manirang puri. despreciar. [discr¨ªt] Desunido. n. Dish. iba. [disj¨¢rten] Desanimar. Disgust. mahinahon. adj. kasiraang puri. ignominia. Lapastangan. Disdainful. sak¨ªt. Disease. walang galang. Gumusot. Disfigurement. Discreditable. Discrimination. Kahalayan. pasamain ang any?. pagkahayag. hacer caer en desgracia. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. Pagbabalat-kay?. [disf¨¦vor] Desfavor. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. Dishevel. magtang¨¬. nakahihi ya. Hiwalay. servir la comida.Discourse. matalin¨°. Sam¨¤ ng katawan. Dishearten. Disfavor. Disgorge. [disj¨¦vel] Desgre?ar. ilunsad. afear. groser¨ªa. hwag kalingain. Tumuklas. adj. [discr¨¦pansi] Discrepancia. Disinclination. v. isaayos. Discourteous. Manalita. n. Discrete. Discover. Dishonesty. [diz¨®nor] Deshonra. [disengu¨¦dch] Desenredar. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. Disfigure. makipanayam. Kasiraang puri. v. isaayos. Disguise. enmascarar. Discussion. deshonra. Magpawalang halag¨¢. tum akot.

[diz¨®rdoerli] Desarreglado. Disinterested. Humamak. Walang inter¨¦s. n. Tanggalin. n. Dispersion. palayasin. pagsway. Maipauumanhin. v. [desint¨¦r] Desenterar. Ilinsad. [disk] Disco. malamig ang loob. renunciar. . Disobey. Dislike. Pagkapalamara. sumalangsang. descartar. n. [dism¨¦mber] Desmembrar. Disobedient. [diz¨®rder] Desordenar. Disobliging. desaprobar. Pagpapaalam sa ginagawaan. [disl¨¢ik] Disgustar. pagpul¨¤. v. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. May kaguluhan. Kawal¨¢n ng pagtatapat. Mawala sa sariling isip. dimision. v. v. [dism¨ªs] Despedir. galit. pagkaiba. v. pumul¨¤. Disparage. n. [dis¨ªnterested] Desinteresado. distribuir. [diz¨®rder] Desorden. Mayamot. [d¨ªzmal] Triste. v. n. di papagmanahin. v. v. adj. terrible. Dispassion. v. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. Dismemberment. n. p amimigay. itiwalag. n. [disp¨¦ns] Dispensar. Tanggihan. Disoblige. Disparagement. Ilinsad. n. pagkalat. Disorganization. v. [d¨ªsloket] Dislocar. n. Dislocate. Disloyalty. tanggalin. [dizl¨®yalti] Deslealtad. lumit¨®. Dismay. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. pagkakalat . Dismiss. Gul¨®. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. Dispensable. [disinj¨¦rit] Desheredar. kaguluhan. Disobedience. Magkaloob. Paalis¨ªn. n. tanggalin. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. [dizm¨¦] Desmayo. Dispensary. Papanabugin. v. pagsalangsang. Maswayin. Dismember. [disp¨¦l] Esparcir. isabog. [disob¨ªdiens] Desobediencia. adj. Dislocation. Kaibhan. papaghiwalayin. n. magbahagi. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. Disorderly. disipar. Pahinain ang loob papanglupaypayin. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. Dislodge. Disjoin. sereno. disgusto. Lumabag. k pusung¨¢n. Disorder. Mapanglaw. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. n. n. funesto. Dismissal. magbigay. v. walang sikap. Disparity. Dismal. v. n. telegrama. mahilo. n. Sumir¨¤ ng ayos. [disp¨¦nseri] Dispensario. [disparedchment] Desprecio. [dizl¨®yal] Desleal. [disp¨¦rcioen] Dispersion. desconocer. v. v. n. Botika. Disown. [disob¨¦] Desobedecer. n.Disinherit. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. Pagkasir¨¤ ng ayos. desmembrar. d? kumilala ng utang na loob . [disp¨¢tch] Despacho. Dispensation. Hukayin (ang ibina¨®n). Dispassionate. Umibis. Dispel. Magpalamara. confusion. v. [diz¨®n] Negar. Disjoint. confuso. sama ng loob. Dismay. adv. v. v. mapalalagpas. v. pamamahagi. [disp¨¦rs] Esparcir. Magul¨®. ihiwalay. Disk. Isabog. magalit. despedazar. n. kataksilan. Dispirit. telegrama. Hind? tapat. Dismount. [disobl¨¢idch] Desagradecer. Disorderly. adj. adj. walang nasang masam a. sumway. magpaglaba g. echar. [disp¨¦nsabl] Dispensable. Disloyal. v. Pagkalinsad. dispensa. Paghamak. mapagsalangsang. d? pagkilala ng utang na loob. Hwag papagmanahin. [dism¨ªsal] Despedida. [dism¨¢unt] Desmontar. [disp¨ªrit] Desalentar. kasukab¨¢n. p¨¢milihan ng gamot. hilo. ikalat. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. desdoro. [disob¨ªdient] Desobediente. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. Dispense. Pagsabog. v. [dispens¨¦cioen] Distribucion. Pagkakaloob. apartar. Kalamigan ng loob. Disinter. desparramar. pus¨®ng. infidelidad. v. adj. [dizdch¨®int] Dislocar. ikaila. malungkot. Disorganize. suk¨¢b. Disorder. apearse del caballo. Dismantle. deplorable. Paglabag. Yamot. mahinahon. Tanggalin. infiel. desdorar. [dizdch¨®in] Desunir. pagkasabog. [disp¨¢riti] Disparidad. Pagtanggal. Bilog. taksil. [dizm¨¦] Desmayarse. guluhin. desanimar. Dispatch. palayasin. Gumul¨®. confundir. mawalan ng diw¨¤. hinahon. [disl¨®dch] Desalojar. adj. adj. Hatid-kawad. Dislike. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. [disp¨¢redch] Envilecer. magul omihanan. Paalisin. [disl¨¢ik] Aversion. Disperse. sumama ang loob. kakilakilabot. templado. kasindaksindak. Walang kiling s a kanino man.

dar. [disatisf¨¢ccioen] Descontento.Displace. v. diferenciarse. v. Humamak. paghiwalay. n. hubuan. [displ¨¦] Desplegar. lapastan gan. n. rotura. Dispraise. controversia. desasosiego. v. makayam ot. Pag-alang¨¢n. n. n. Magkunwa. [disoertacion] Disertacion. ihayag. Dispossession. [disp¨®zal] Disposici¨®n. v. Dispute. n. Disrespect. Disquietude. Disputant. Hamakin. pamamahal¨¤. Displeasure. Disquiet. v. [displ¨¦] Ostentacion. [disencioen] Disencion. pagha hayag. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. v. [dispr¨²v] Desaprobar. [disp¨®zd] Dispuesto. v. [dispiut¨¦cioen] Disputa. incapacidad. [dis¨¦mbl] Disimular. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. [dis¨¢tisfai] Descontentar. Dispossess. Ipalagay na walang kaya. Kawalan ng kaya. ayos. ipahalata. Kawal¨¢n ng galang. adj. disgusto. Patabang¨ªn. magbigay. N¨¢tatalaga. Magpasiya. Disposed. v. Walang galang. Disruption. paglitis. Disproportion. k¨¢alitan. Disseminate. desordenar. mahilig. Disrobe. adj. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Dissatisfaction. arreglar. Hubar¨¢n. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. ignominia. [displ¨ªz] Desplacer. [displ¨¦s] Dislocar. pagmamatwiranan. Disqualification. v. Dissent. Tabang ng loob. makiling. n. paghahasik. Pagpapamalas. desatento. encubrir. [dis¨¦minet] Diseminar. adj. menospreciar. Displease. walang puri. ostentar. halayin. n. inclinado. Dissalt. Dissent. manifestacion. Disregard. Disposal. pasiya. v. Dissect. [dispoz¨¦s] Desposeer. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. K¨¢alitan. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. Pagtatalo. Pagtiwalag. Disputable. Dispute. Umayaw. n. [dispr¨¦z] Vituperar. Display. Pagkamkam. Disputation. n. makipagmatwiranan. v. v. [discu¨®lifai] Inhabilitar. Disrepute. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. n. sembrar. Paraan. Disprove. Disrespectful. [disr¨®b] Desnudar. [discu¨¢it] Inquietar. Pabulaanan. Patabangin ang loob. controvertir. pasiya. Displacement. v. m¨¢kaiba. Hwag gumalang. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. Dispose. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. disgustar. [dispi¨²t] Disputar. n. M¨¢ipakikipagtalo. [dis¨¦nt] Disentir. [discu¨¢it] Inquietud. Pagkabalisa. ayusin. Pagtatalo. Pagtatalo. kab¨¢kab¨¢. averiguacion. Disposition. n. Kawalan ng katahimikan. isaayos. [d¨ªspiutant] Disputador. n. pagsisiy asat. desden. exponer. indignacion. [dispozicioen] Disposici¨®n. v. kasiraan. [disrisp¨¦ct] Desacatar. contienda. Makipagtalo. yamot. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. pagkaalis sa ayos. sama n g loob. [discu¨¢ietiud] Inquietud. pagpapahalata. n. n. n. Ilinsad. v. [disrig¨¢rd] Desatencion. Kamkaman. Sir¨¤. Disrespect. Disqualify. maghas ik. controversia. pul¨¤. pagmamatwiranan. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. . Dissertation. [dis¨¦ct] Disecar. desigualdad. Ipamalas. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. n. n. disgusto. Pagsur¨¬. [dispi¨²t] Disputa. pakabakabahin. galit. v. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. pagpapawalang h alag¨¢. v. Pagkalinsad. n. Hamak. v. Kasiraang puri. kawal¨¢n ng abot. Ang nakikipagtalo. Papagkabilan¨ªn. Dissemination. makagalit. kabil¨¢n. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. [dis¨¢lt] Desalar. Dissension. alisin sa ayos. Display. n. Dissatisfy. n. Ligaligin. [disrig¨¢rd] Desatender. Dissemble. Disreputable. Magpasama ng loob. ariing walang ka ya. Disquiet. esparcir. [displ¨¦siur] Desplacer. v. ang nakikipagm¨¢twiranan. hind? pantay. orden. [displ¨¦sment] Dislocacion. [disp¨®z] Disponer. Paraan. Disregard. n. Disquisition. desprecio. kalapastanganan. oposicion. paghamak. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. v. [dispi¨²tabl] Disputable. Disproportion. Sama ng loob. K¨¢bilanin. pagbabalisa . n. Pagsasabog ng binh?. desasosiegar. examen. despojar. [dis¨¦nt] Disension. Magsabog ng binhi. adj.

n. region. [d¨ªstrict] Distrito. Pangingiba. Alintanahin. v. Masama ang tunog. Distemper. adj. Distrust. Distaste. n. d? pagpansin. idem. ¨¢liwan. manggul¨®. libertino. Pagpilipit. Distemper. adj. n. n. nakayayamot. Udyok. Pag-alintana. Mangib¨¢. kilala Distinguishable. hwag pansinin. Lawig. fastidio. Distraction. n. Maghiwalay. n. [distr¨¢stful] Desconfiado. pagbubuy¨®. [distr¨¢ccion] Distraccion. n. m¨¢tang¨¬. madal¨ªng makilala. . ma sapantah¨¤. Dissonant. hind? kaparis. pangliligalig. pagkakaalit. Distributive. Distance. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. Gumawa ng sangka. n. katang ian. [dist¨¢rb] Perturbar. [dist¨¦mper] Perturbar. dalamhat¨¬. n. Dissipate. desconcierto. n. in¨ªp. jurisdiccion. Disturb. magbuy¨®. [d¨ªsonant] Disonante. bigat ng katawan. v. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. naghihinal¨¤. pagbaluktot. s¨¢kit. Dissimilarity. n. Panulid. estorbar. desagradable. kilala. Tumunaw. L¨ªbangan. h¨¢latain. palwangin. mangligalig. [dist¨ªnct] Distinto. adj. Malay¨°. Sama ng katawan. d? kagamitan. v. desviar. [diz¨®lv] Disolver. sospechoso. sospechar. yam¨®t. Walang lasa. v. [dist¨ªlecion] Destilacion. Ditto. Distress. v. [disy¨²s] Desuso. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. diferencia. Ilay?. Distinguished. diferente. discordia. Disunite. causar una enfermedad. Disuse. Distance. n. Dissuasion. Pag-alak. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. Distort. [dist¨¢f] Rueca. Magpahirap. Ditty. n. [disimil¨¢riti] Desemejanza. Pook. P¨²nahin. magpasakit. [d¨ªsonans] Disonancia. miseria. n. n. n. n. [ditch] Zanja. pagkakatang¨¬. [dist¨¦stful] Desabrido. [disip¨¦cioen] Disipacion. [dist¨¦nd] Extender. [d¨ªsoliut] Disoluto. Tang¨¬. iba. Dissimulate. [distr¨¢st] Desconfiar. Distress. mamukod. v. Lumigalig. [disimiul¨¦t] Disimular. Distribute. Nagsasapantah¨¤. Disunion. nayon. Disuse. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. Dissipation. Talipandas. pagitan. Distinction. v. Distaff. Distortion. Dissolve. [dist¨¦ncion] Dilatacion. v. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. v. Distillation. Sapantah¨¤. panggugul¨®. Distasteful. Distribution. [distr¨¢ct] Distraer. bumaluktot. Ditto. Alak¨¢n. n. [d¨ªsipet] Disipar. hinal¨¤. Gambal¨¢. ipamigay. dumalamhat¨ª. [disy¨²s] Desusar. Lipas. n. Gayon din. abala. Suy¨¤. may hinal¨¤. n. g¨¢waan ng alak. Kaiba. Distend. Distension. [dis¨ªmil?r] Desemejante. aflig¨ªr. Pamamahagi. diferente. v. Dissuade. ensanche. Distinct. v. v. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. Kaib¨¢. hwag gamitin. torcimiento. Pumilipit. maglisya. Gumambal¨¤. Pagkapaw¨¬. lwang. Awit. Distract. Ditch.Dissimilar. n. [dist¨¦mper] Mal. [dist¨ªl] Destilar. separarse. v. pamumukod. paggawa ng alak. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. [disu¨¦d] Disuadir. adj. . ensanchar. [distr¨¢st] Desconfianza. Pawiin. adj. n. adj. pagkaiba. [ditch] Abrir zanjas. Hirap. Dissolute. adj. n. n akaiinip. magiting. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. Distillery. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. adj. Dissonance. [dist¨®rt] Torcer. [disi¨²nion] Desunion. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. [disoli¨²cioen] Disolucion. discernir. District. Dissolution. pagpaw¨¬. [dist¨¦st] Hast¨ªo. Lay¨°. Lumib¨¢ng. [distrbi¨²cion] Distribucion. Pagkatunaw. adj. Sangka. Palipasin. Dissimulation. n. maghina Distrustful. luminlang. n. agw¨¢t. maglih¨ªs. Ipamahagi. Distill. Kaibhan. umabala. [d¨ªstans] Alejar. [distr¨¦s] Angustiar. [d¨ªstant] Distante. n. v. v [distr¨ªbiut] Distribuir. [dist¨ªnccion] Distincion. adj. [d¨ªto] Idem. adj. v. Disturbance. bantog. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. diferencia. [d¨ªstans] Distancia. makasama ng katawan. Ditch. v. Paghihiwalay. pamimigay. v. Mag-udyok. [disiun¨¢it] Desunirse. Alakin. magkaalit. Distant. tunawin. [dist¨¢rbans] Disturbio. sospecha. Distrust. indisposicion. Palawigin. kant¨¢hin. Nababahagi. apartar. Distinguish. [distr¨¦s] Angustia.

limosna. manghib¨° sumil¨°. medicinar. n. n. Diversification. Divertisement. n. [d¨®ctrin] Doctrina. Ilihis. pronosticar. [div¨¦rsiti] Diversidad. Diversity. Araw-araw. [dai¨¦rnel] Diurno. recrear. pagkatimtiman. n. n. Mga kagagaw¨¢n. magbahagi. Doff. [div¨¢in] Adivinar. dokumento. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. [doedh] Trampear. Diversify. Gumamot. bawa't araw. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. [div¨ªniti] Divinidad. dogma. [div¨¦rcion] Diversion. bigay. entrampar. adj. Bahagihin. v. Dogged. v. v. [doc] Bardana. Divest. ¨¢so. [div¨¦st] Desnudar. n. [d¨®gued] ¨¢spero. excelente. manggagamot. n. hind? kagaya.Diurnal. n. adj. Diversion. diferente. Divergency. [d¨®gu?rel] Vil. d¨¢diva. cotidiano. pagpaparaan ng panahon. conjeturar. Tagapagbahagi. Diverse. kaibh¨¢n. tur¨°. Gumawa. Papag-ibaibah¨ªn. hil¨®. [d¨®ket] R¨®tulo. n. hulaan. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. timtiman. n. [div¨¦rtizment] Diversion. Dole. n. mga kilos. pagpaparaan ng panahon. Divulge. Dokt¨®r. Paghuhubad. [div¨¢in] Divino. [div¨¦rdchensi] Divergencia. ¨¢ bajo precio. k¨¢alitan. kaiba. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. Paghihiwalay ng magasawa. [div¨¦schur] Despojo. desunion. n. n. [d¨ªzi] Vertiginoso. pag-aalis ng pag-aar¨¬. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. nauukol sa araw. Document. pagkakaiba. n. n. [divin¨¦cion] Divinacion. v. n. [dokium¨¦ntal] Documental. [doedh] Trampa. n. [du] Hacer. adj. sil¨°. v. Hubar¨¢n. Matigas ang ulo. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. holgura. [diversifik¨¦cion] Variedad. Ihiwalay ang asawa. extracto. [d¨²ingz] Hechos. pagka-Bathal¨¤. adj. Docility. adj. Dogmatic. R¨®tulo. [div¨¢ider] Distribuidor. apacible. v. Humiwalay. pastor. n. adj. Doggerel. Bahagi. Day¨¤. Maghubad ng suot. te¨®logo. [d¨®gma] Dogma. Doings. [div¨¦ldch] Divulgar. Dogfish. v. [d¨®kiument] Documento. Divesture. [d¨®ctor] Doctor. Divine. L¨ªbangan. Lula. n. Dodge. iligaw. Divert. [div¨ªcion] Division. n. Dizziness. Division. n. mainam. H¨¢mak. [d¨®sil] D¨®cil. Divorce. pasatiempo. [d¨¢iver] Buzo. kaamuang-loob. variar. [div¨®rs] Divorciar. Docket. n. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. brutal. [div¨¦rs] Diverso. Panghuhul¨¤. Dogmatical. [dog] Perro. Dive. pagkakaiba. Dog-cheap. lumay?. iba't iba. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. hubdan. alteracion. Divinity. Pagkakahiwalay. Katibayan. Divination. Mahinahon. Dock. Divers. n. Pat¨ªng. Bahagi. humiwalay sa asawa. Divider. [d¨®gfish] Tiburon. bastos. Lul¨¤. [d¨®ctor] Curar. ihayag. n. divertir. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. porcion. [d¨®gchip] Muy barato. n. [dol] Parte. Hinahon. Documental. mudanza. Diverge. paham. Aral. Masamang dam¨®. Divine. maghub¨°. [dos¨ªliti] Docilidad. n. kasulat¨¢n. adj. Usang babae. Sumukb¨®. ugaling hayop. v. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. Dodge. acciones. Dogma. [d¨¢ivers] Varios. adj. n. Divorce. [div¨¦rt] Desviar. Doe. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. [do] Gama. v. . obrar. [d¨¢iv] Sumergirse. pantas. hib¨°. Dog. [div¨®rs] Divorcio. Par¨¨. Pagkakaiba. Pagka-Dios. adj. maamongloob. v. despojar. Divergence. ejecutar. Sarisar¨¬. [dof] Quitar la ropa. L¨ªbangan. Divide. N¨¢paka mura. Doctor. m¨¦dico. hilo. dique. Diver. [divers¨ªfai] Diversificar. n. adj. ense?anza. Nauukol sa Dios. kaibhan. publicar. discordia. Docile. [div¨¦rdch] Divergir. limos. di ke. [div¨¦rdchens] Divergencia. Iba. aturdido. [div¨¢in] Predicador. M¨¢ninisid. Magday¨¤. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. gawin. diferenciar. adj. desnudar. sumisid. Doctrine. Do. Ipamansag. Doctor. n. hul¨¤. v. Dizzy. desposeer. diario. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. Doily. n. adj. [div¨¢id] Dividir. libangin. Pagkakahiwalay. bajo. v. Pagkakaiba't i ba. kaloob. diferentes. Humul¨¤. Divine.

n. condenar. Alinlangan. Double. Dollar. adj. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. Nakapag-aalinlangan. Doleful. [d¨¢ut] Dudar. duplicar. bulaan. Sumisid. [d¨¢udi] Zafio. [dos] D¨®sis. Isuot ang dam¨ªt. bantay-pint?. p. lastimoso. Yar¨¬. Dove-cot. adj. n. Nakakatulog. n. Nauukol sa likod. Double. [domin¨ªr] Dominar. lumupig. n. magdulot. [dum] Sentencia. Kaarawan ng paghuhukom. [d¨®tard] Viejo que chochea. Doublet. [d¨¢ut] Duda. escr¨²pulo. Dormant. Double. [don¨¦cien] Donacion. Bigay-gaya. Doom. borrico. pag-uulian. Nauukol sa sariling buhay. n. d¨®blihin. [d¨®loroes] Doloroso. [d¨®lor] Dolor. [d¨®misil] Domicilio. [d¨®wel] Clavo de madera. magpasuk¨°. ang nagbibigay. Dot. [dol] Dolor. Matapang. malakas ang loob. adj. v. v. gobierno. Bahay-kalapati. [dom¨¦stiket] Domesticar. n. [d¨®nor] Donador. Domino. casa. [dom¨¦n] Dominio. Donkey. Dot. chochez. marungis. Donate. adj. [d¨®tal] Dotal. pamamahal¨¤. n. n. Kapareha. . [d¨®lful] Doloroso. Dough. [dabl-tongd] Enga?o. Borriko. Doughty. Magkaloob. sumukb¨®. sospechar. n. [dot] Chochear. Ulian. falso. abuloy. Kalapati. sospecha. v. pintuan. casaca. Doubt. ant¨¢k. Sak¨ªt. maghinal¨¤. [d¨®rsal] Dorsal. matalik. Nauukol sa bigay-kaya. adj. Dowdy. Dotal. takal ng gamot. n. kahapishapis. v. n. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. porcion. ambag. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. Doubtless. [dum] Sentenciar. [d¨¢utful] Dudoso. n. [dot¨¦cion] Dotacion. l¨²gubre. Dower. adj. n. kasamasama. p. T¨¢hanan. [d¨®nke] Asno. Doll. masa. magsapantah¨¤. Doorway. Dovelike. [dot] Tilde. Door. Kapangyarihan. imperio. [don] Meter el vestido. Paamuin. [dolt] Hombre bobo. Bahay-kalapati. [dom¨ªnion] Dominio. adj. Donor. Dotation. Ginoo. umabuloy. Hatol. congoja. Maam¨°. Douse. umambag. Kaamuan. tiklupin. juzgar. [dor] Puerta. [dol] Mu?eca. n. Dowdy. panagh¨®y. Doomsday. Dominion. valeroso. Taong ungas. n. Magtuld¨®k. [d¨¢bl] Doble. v. Dovehouse. n. bigay. se?orear. adj. plegar. Done. [d¨¢bl] Doblar. v. magandang loob. hinal¨¤. adj. Daing. Doom. [d¨®tedch] Chochera. [d¨¦blet] Justillo. soberan¨ªa. n. makalawa. n. adj. Don. Pisong amerikano. n. [d¨®rmant] Durmiente. Kapangyarihan. adj. Kahambalhambal. [don] Don. Donation. Domination. Dote. mahirap. Masak¨ªt. bahay. Pagdudulot ng bigay-kaya. Mag-ulian. kaloob. [d¨¢uti] Bravo. tiklop. Tapay. condena. Double-tongued. [d¨¢bl] Doblez. v. n. Domin¨®. [d¨¢v-cot] Palomar. Dove. Dose. [d¨®mino] Domin¨®. D¨®sis. [d¨¢us] Zambullirse. Dowel. [d¨¢utles] Indubitable. pagkakaloob. Mag-alinlangan. Domain. n. Pasuk¨¢n. Domesticate. adj. v. hirap. n. Domineer. hapd?. magparusa. n. triste. urong-sulong. Domicile. n. mahapd?. Domestic. Dolorous. Doubtful. Yup¨¬. yup?in. n. Pag-ibayuhin. Doubt. Dotard. Humatol. v. [dot] Tildar. ibayo. Pakong kahoy.Dole. Sinungaling. [d¨®rkiper] Portero. Kapangyarihan. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. n. Salaul¨¤. Ang nagkakaloob. [dav] Paloma. n. Walang pagsala. n. Manyik¨¤. Dolor. Doble. Domesticity. Tanod-pint?. [domin¨¦cion] Dominacion. n. [d¨®lar] Dollar. [do] Masa. kamisola. sakop. magbigay. maam¨°. v. Tuld¨®k. n. n. [d¨¢vlaik] Colombino. sapantah¨¤. [dan] Hecho. Pagkaulian. Dorsal. Dolt. [don¨¦t] Donar. n. n. duplicado. [d¨¢vjaus] Palomar. dulot. n. familiar. [d¨¢uoer] Dote. n. Babaing salaul¨¤. parusa. Sumupil. lupang saklaw. Pint?. Kaloob. Don. Dotage. [d¨®rwe] Portada. maantak. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. Doorkeeper. adj.

n. n. [dr?p] Trapear. n. terror. Dragonfly. panghila. [drim] Sue?o. Drab. adj. v. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. ruina. Doxy. Draft. Bagol. Drachm. Dumibuho. Downy. plano. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. Dragon. n. n. n. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. [draft] Trago. adj. Drapery. malamlam. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. dibujo. [drol] Balbucencia. hayag. dibujar. pagguhit ng banghay. kakil¨¢ki labot. Draper. Balahibong malambot. [dr¨®ing] Dibujo. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. n. n. v. [draft] Dibujar. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. instrumento con garfio. Gamogam¨®. n. Drakma. dise?o. Downwards. Drain. Dibuho. [drag¨²n] Dragon. [d¨¢uni] Velloso. adv. v. labing dalawa. Dramatize. pababa. [d¨¢un-tren] Tren descendente. n. v. M¨¢nanalok ng tubig. Humila. Downcast. palus¨®ng. n. arrastrar. n. suave. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. [d¨®csi] Ramera. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. [d¨¢unfol] Caida. hayop na kathang-isip. Dibuho. Drawl. Pababa. atraer. Paragos. vello flojel. & prep. bawas sa singil ng aduana. Drawl. Takpan ng kayo ¨® damit. n. Mabalahibo. Salawal. . Dream. [dred] Miedo. taga-pag-any? ng plano. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. letra de cambio. Drawer. Nauukol sa drama. Down. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. malungkot. [d¨¢unwards] Hacia abajo. dibujador. Nauukol sa drama. adj. Dread. [d¨¢uri] Dote. [dre] Carro que sive para llevar cargas. kumabig. n. [dren] Desaguar. ¨¢ plomo. Dream. Downfall. n. Limasin. v. [drag] Arrastrar. totoo. Dibuhista. v. [drag] Carretilla. n. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. [dr¨®er] Aguador. Umidlip. dumi bujo. Takot. destacar [mil]. Bulong. magtuka. mag-antok. malumbay. Dramatic. n. Dowry. Bigay-kaya. Dramatical. alisan ng tubig. [d¨¢un] Abajo. Pababa. Katakot-takot. P¨¢agusan. Drag. G¨¢waan ng kayo. Drape. Down-train. palabas-dulaan. n. Matakot. adj. n. mangilabot. Mapanglaw. manifiesto. [dr¨¦poer] Pa?ero. sindak. espantoso. n. [dr¨¢gon] Dragon. Dragoon. n. Pagkabagsak. [d¨¢un] Plumon. Downright. dise?o. salap? sa Gresya. M¨¢nininda ng kayo. [drek] ¨¢nade macho. [d¨¢unrait] Patente. Draftsman. pagguhit. [draft] Dibujo. [drol] Balbucear. [dr¨¢km] Dracma. mas¨ªndak. Drag. Bawa . Dread. tagaigib. Dreadful. adv. [dr¨¢ma] Drama. kaloob. gumuhit. Drake. [d¨®zen] Docena. malambot. n. v. hilahin. adv. [dr¨®ers] Calzoncillos. espanto. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. [dren] Desaguadero. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. adj.Down. [drab] Pa?o casta?o. [drim] So?ar. Paibaba. pansol. adj. Draught. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. Dray. Dozen. pansol. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. Drainage. Drain. Treng pabal¨ªk. n. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. [dred] Temer. [d¨¢unward] Hacia abajo. n. Drawers. Panaginip. panag¨ªp. Drawing. [dro] Tirar. Drawback. n. Kayong lana na kulay kastanyas. tagakadl? ng tub ig. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. Dramatist. [dr¨¦dful] Terrible. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. Tunay. Sa ibaba. n. letra de cambi o. [doz] Dormitar. Lagok. adj. n. mang-iigib. v. v. Drama. v. Dreamy. Managinip. Pagpupuri sa Dyos. Humila. adv. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. Draw. P¨¢agusan. Dragon. cabecear. espantar. Itik na lalake ¨® patong lalake. n. kasindak-sindak. Doxology. Draft. Bumulong-bulong. Masamang babae. palus¨®ng. Mapanaginip¨ªn. Downward. n. Downright. n. Gawing drama. Draggle. karit¨®n. n. Doze. mag-any? ng plano. Drama. decadencia. pagkaguh?. v. Dosena. bumatak.

Drover. z¨¢ngano. Drier. Kumalaykay. n. [drov] Manada. Pangbutas. turuan ang mga bagong kawal. Dressy. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. n. Humampas. Tigmakin. hato. v. maantukin. ahogar. n. Dromedary. Dreary. adj. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. v. [dres] Vestido. karam ihan ng tao. pindang. n. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. Drub. pabaya. Dropsy. [dr¨®si] Lleno de escoria. Drill. gent¨ªo. Gamot. hamp¨¢s. Drift. sequ¨ªa. Munting utang. frusler¨ªa. prescribir drogas. v. Drudgery. Droll. n. amontonar. Drip. triste. Bumutas. Malungkot. Patak. Drossy. [dr¨¢uzines] Somnolencia. Dribble. m¨¢nununong. [drizl] Llovisnar. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. pal¨° suntok. adj. lumagpak. magbuy¨®. Dress. n. n. gracioso. [dr¨®ver] Ganadero. n. caer. Kawan. hez. v. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. n. magbunton. n. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. Manguchero. Taong tamad. [droeb] Golpe. [drag] Droga. destilar. Drowsiness. Pumatak. Drip. pu?ada. magbihis. [dr¨®mederi] Dromedario. Antok. Dregs. [dr¨¢bing] Paliza. v. v. Dried-beef. violencia. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. Drive. bunton ng tao. n. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. tumul¨°. muchedumbre. [dron] Harag¨¢n. Katatawan¨¢n. Mag-antok. v. bihisan. Inum¨ªn. sumergir. adj. Taba. [dr¨¢ut] Seca. [draioer] Desecante. M¨¢mamasan. Drift. Pumatak. kahambalhamba l. Drench. destilar. [drench] Empapar. Damit. Masay¨¢. lumunod. [dr¨¢usi] So?oliento. basain. [dril] Taladro. v. [drop] Gotear. Drubbing. Droll. Dredge. v. Pilit. Drollery. [dros] Escoria. tumul¨°. dah¨¢s. v. [droeb] Apalear. [drink] Bebida. h . [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. malaglag. ¨¢rido. [dril] Taladrar. magtuka. [dr¨¦dch] Ganapan. sumisid. Drowsy. bir¨°. v. [dr¨ªping] Pringue. [drip] Gotear. [drol] Festivo. Drudge. Drown. Umambon. Drudge. Kalawang. Drug. [dregs] Hez. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. Mag-udyok. Droop. adj. instruccion de reclutas. Drove. [drip] Gotilla. [dr¨ªri] Espantoso. mahulog. Hamp¨¢s. [dribl] Gotear. Drizzle. adj. n. n. Drone. Patak.Drear. Drop. [drop] Gota. kasuutan. n. Sumukb¨®. n. traje. n. n. Drub. v. tul¨°. [drizl] Llovisna. conducir. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . May kawan ng hayop. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. Malanta. Kapanlawpanlaw. pumal¨°. Dripping. Tapa. maghatid. Maingat sa pagbibihis. n. Drill. Uminom. farsa. mapagpatawa. kalagimlagim. Sisidlan ng mantik¨¤. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. Drink. dum¨ª ng metal. Tuy¨®t. n. Pagkakatuyot. Makalawang. Bugbog. or¨ªn. Dribblet. n. disciplinar. adj. Pangpatuy?. adj. Dress. Dripping-pan. taing bakal. Pumatak. [dr¨¢uti] Seco. v. l¨²gubre. Haluan ng gamot. Magdamit. [dr¨¢un] Anegar. Sapal. k¨¢ban. v. [dr¨ªping-pan] Grasera. magpabaya. n. [dredch] Rastrear con el rezon. Drink. Drug. v. [dres] Vestir. reclutar. Ambon. chistoso. [dron] Zanganear. borra. n. [drink] Beber. G¨¢waing hamak. Drop. magsuot. n. mapanglaw. [dr¨¢iv] Guiar. Droughty. v. Drizzle. sacudir. tumul¨°. [drift] Impeler. n. [drup] Descaecer. [driblet] Deuda peque?a. n. [dr¨¢uz] Adormecer. tul¨°. Magpakatamad. bufonada. v. [drir] Triste. v. Drowse. [drol] Bufon. [drift] Impulso. n. Dross. P¨²song. v. Dromedaryo. Drone. n. marmiton. Nag-aantok. Drought. bumaksa k.

bagay. [damp] Tristeza. hangal. Dalawahin. pato. Ukol. v. Dullness. est¨²pido. Las¨ªng. n. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. dung?. silencio. [diu¨¦t] Duo. chapuzarse. marapat. Drunk. makipagbabag. bartolina. n. Tuyuin. [di¨²kdom] Ducado. Duct. n. Taong pipi. puntualmente. oscuro. [di¨²el] Combatir en duelo. tributo impuesto. Drum. lang?. Away. adj. Dumb. copia. n. P¨¢daluyan. v. n. [di¨²pliket] Duplicado. Dupe. Tuy?. n. madung?. Drunkenness. v. Dudgeon. ins¨ªpido. zopenco. Dumb-bell. Dumpy. [dal] Entontecer. [diu] Derecho. n. n. Dull. n. agus¨¢n. ibayo. [di¨²pl] Doble. mamamsag. Bur¨®l. Munting itik. Tumambol. Dubious. mapanglaw. adj. Doble. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. somnolencia. [isang instrumentong panugtog]. pumanglaw . Duet. [doens] Zote. Kadung¨²an. adj. Makipag-away. laban¨¢n. [d¨¢mfaund] Confundir. Kalasingan. [dram] Tocar el tambor. Duck. Atang na sis¨ªngilin. [drank] Borracho. Dun. May katuyuan. musmos. Duke. n. [diu] Exactamente. T¨ªmpano. [di¨²o] Duo. adj. musmos. Dune. k lamlam¨¢n. ¨¢langanin. Dumbfound. Druggist. n. Dung. adv. Dum¨ª. [dal] Lerdo. propio. Las¨ªng. seco. Dumbness. bagay. adv.atulan ng gamot. Dump. Drum-major. Drunkard. Dulcimer. ikalawang sa lin. triste. Dummy. Tig¨ªl. Dull. Las¨ªng. n. [d?m] Mudo. Duo. m am. [drai] Secar. pato. n. Itik. Tambol. Duel. desaf¨ªo. Ukol. Duke. n. [dr¨¢guist] Droguista. may pagkatuy?. dalawang salin. [drai] ¨¢rido. [diupl¨ªciti] Doblez. [dram] Tambor. contristar. v. Pagkapipi. Masunurin. [dr¨¢nken] Ebrio. patuy¨²in. tonter¨ªa. n. Pipi. adj. Mahigpit na m¨¢niningil. n. Due. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. makipaglaban. Dungeon. embriagado. hacer ruido. [dang] Estiercol. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. Dry. Maningil ng mahigp¨ªt. Panglaw. [d¨¢mi] Mudo. adv. Dryly. canal. n. sumisid. n. lang?. enmudecer. Drum-stick. totoo. [dr¨¢nkard] Borrachon. Tam¨¤. n. [di¨²li] Debidamente. Duel. Duplikado. adj. Drum. Ungas. adj. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. Dukedom. apto. [dac] Zabullirse. Drunken. Matigilan. tae. lang?. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. marapat. v. [di¨²pliket] Duplicar. Duple. Tambol mayor. adj. [diup] Enga?ar. duplicidad. n. paggigiring pul¨¢. makalawa. Peso. n. kaungasan. v. Hangal. mang-ulol. tunggak. n. [diun] Collado. ungas. Suso ng hayop. n. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. Tugmaan sa awit ng dalawa. patahimikin. pagkawalang kib?. bab¨¢g. [doen] Bruno. n. Duckling. Duck. Lumubog. Malab¨° ang kulay. Dunce. pesadez. n. n. Duly. n. Mangday¨¤. enga?o. Ang nagbibil¨ª ng gamot. v. adj. [dag] Teta de algun animal. n. Pagkadoble. sisiw ng itik ¨® pato. [d¨¢mnes] Mudez. Bilangguan. Due. adj. Dun. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. [d¨¢kling] Anadeja. [d¨¢lnes] Estupidez. flexible. bigat ng loob. v. d . [diup] Bobo. akma. [di¨²el] Duelo. Dupe. Dug. Dry. [dr¨¢ili] Secamente. Due. Panugtog ng tambol. kalanguan. palillo de tambor. Talibong. [diu] Debido. malambot. adj. [d¨¢ndchen] Calabozo. ebrio. n. [diuk] Duque. Duplicate. entorpecer. [d¨¢dchen] Daga. Dub. Duplicity. cabecear. sumugb¨®. Magbansag. incierto. n. Duplicate. Tuligin. Ductile. [d?m-bel] Halterio. [doen] Acreedor importuno. v. [dact] Conducto. [di¨²bioes] Dudoso. n. Dun. melanc¨®lico. Mataba't pandak. tapat. [dram-stik] Baqueta. v. [dac] ¨¢nade.

Each. [d¨¢ying] Te?idura. bahay. During. May malayong tanaw. respeto. [d¨¢stoer] Plumero. v. pandak. Dutifulness. adj. Ear. Naghihingal?. Dynamo. Eagle-eyed. pamamarati. gumab¨ª. Taing¨¤. ardiente. Durability. [d¨ªnamit] Dinamita. sumiso. mataas na karangalan. pag-iiti. Eagerness. bans ut¨ªn. Dyer.. gabok. Eagle. vehemente. [di¨²ties] Obediente. Dwell. [du¨ªndl] Mermar. May butas ang tenga. n. prep. morar. n. crep¨²sculo. n. Earldom. v. sa loob ng panahong. Unano. Malab¨°. [itch] Cada uno. n. [duel] Habitar. Maninin¨¤. ardor. peque?o. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. malalaunan. [disp¨¦psi] Dispepsia. [¨ªgl] ¨¢guila. adj. [i] E. v. [ir] Oreja. polvorear. kahirapan. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. n. prep. [dask] Obscurecer. Dust-cart. Eagle-sighted. n. [di¨²tiful] Obediente. continuacion. [diur¨¦cion] Duracion. pit agan. Eager. Duration. disminuirse. tumir¨¢. Dusky. Hangad. Dusk. Dumilim. Dusty. v. [¨ªgu?rnes] Ansia. Dutiful. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. adj. adj. hacerse noche. Duster. [di¨²res] Encierro. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. [di¨²rabl] Durable. [d¨¢stman] Basurero. Matatagalan. Dynasty. [d?tch] Holandes. adj. dikdik¨ªn. Dinamita. n. v. alikab¨®k. Pagtitin¨¤. vehemencia. tenga. oido. n. pagtalima. malab¨°. tapat na loob. T¨¢hanan. Nauukol sa Olanda. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. n. residir. adj. mababangloob. [dask] Obscurecido. [dai] Tinte. Dutch. n. Dyspepsy. Magpagpag. v. [di¨²ring] Mientras. Tagal. Sabik. Madilim. moribundo. Masunurin. n. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. vivienda. manahan. balang isa. taga Olanda [Holanda]. n. n. Masunurin. Dust. Dwindle. Dusk. [d¨¢sti] Polvoriento. n. taynga. Dyeing. pamamarati. Dynamite. impuesto ¨® derechos de aduana. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. entretanto. Dwarf. [du¨®rfish] Enano. [dast] Despolvorear. bwis ¨® s ngil ng aduana. Earlap. adj. Dyspeptic. n. Maalikabok. Pagkakulong. v. E E. E. Dwarf. adj. pakinig. Dustman. [¨¦rldom] Condado. fiel. Tin¨¤. n. [¨ªgu?r] Deseoso. adj. n. n. Dysentery. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. Pamal¨ªs ng alikabok. pita. n. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. n... Duteous. Durable. Dust. Dying. Dye. Tumahan. ¨¢gila. maningas na nais. Durance. n. [duorf] Enano. durugin. [di¨²ti] Deber. obligacion. Ear-bored. laon.. duradero. [dask] Color fusco. adj. Tagal [sa hirap]. Duty. Tumin¨¤. [dast] Polvo. Umunt?. [ir] Espigar. anhelo.. [?rl] Conde. adj. [¨ªglet] Aguilucho. n. Eaglet. n. n. Ang saklaw ng konde. May malayong tanaw. Iti. n. galang. bawa't isa. Sakit sa sikmur¨¤. madilim. [du¨¦ling] Habitacion. l¨¢on. pagtatakip-silim. [igl-s¨¢ited] De vista lince. [d¨¢st-cart] Carro de basura. Pagsunod. Dwarfish. Munting ¨¢gila. adj. Papandak¨ªn. Konde. Bawa't. [diurab¨ªliti] Duracion. Katungkulan. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. magtatagal. Pingol [ng taynga]. Dusk. n. Samantal¨¤. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. n. mabawasan. palisin ang alikabok. [d¨¢ying] Agonizante. kumaont?. fusco. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. kataksilan. [¨ªgl-aid] De vista lince.ay¨¤. Dye. adj. Dwelling. . [d¨¢ier] Tintorero. espiga. [d¨¢inamo] Dinamo. pananabik. Tagal. [di¨²rans] Duracion. Unano. n. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. & n. Earl. Alab¨®k. pandak. [d¨¢ski] Oscuro. [dai] Te?ir. habang . Pagdidilim. durante el tiempo que. n. [di¨²tifulnes] Obediencia. Duress.

pagkain. Walang taynga. n. uod. adj. v. maitim. pendiente. Madal?. [¨¦co] Resonar. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. Kumati. Alingawngaw. [¨ªrnest] Ardiente. Earning. n. Ebullition. Kalayawan. [¨¦rzli] Terrestre.Earless. Balisbisan. adquirir caudal. n. Lindol. Eclipse. adj. Easy. Ease. [ivz] Socarr¨¦n. kak atwa. obtener. Kita. Kumita. Echo. Ear-ring. Earthen. [¨¦rzn] T¨¦rreo. Eat. Earnest. alegria. Tagaulinig. adj. katwa. Umigi. Daan ng araw. n. [¨ªrles] Desorejado. adj. Ebbing. reposo. Hikaw. Echo. tranquilidad. Silangan. v. alero ¨® ala de tejado. Umalingawngaw. kul?. [¨¦rzcuec] Terremoto. bulw¨¢k. [?rz] Tierra. [ecl¨ªps] Eclipse. adj. Earthworm. Ebb. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. nauukol sa simbahan . katimawaa n. [?rn] Ganar. Eastward. [¨ªstward] Hacia el oriente. [it] Comer. gozo. n. negro. East. [¨ªring] Zarcillo. n. moderado. Kumain. sa gaw¨ªng silanganan. Alulod. maingat. Ebony. n. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. Economic. Economy. n. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. adj. [¨¦bon] De ¨¦bano. n. v. [ecl¨ªps] Eclipsar. Pagkati. twa. Mag-arimohonan. [iz] Aliviar. arillo. Early. dagundong. Lisya sa kalagitnaan. Galak. [¨¦rzworm] Lombriz. Maaga. adj. n. kahoy na mait¨ªm. Kati ng tubig. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. twa. extravagante. adj. [iz] Quietud. n. adj. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. Eclipse. seriedad. n. Katiwasayan. Saks¨ªng nak¨¢rinig. Eccentric. v. Maagap. [¨¦rning] Salario. guminghawa. v. este. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. pinag-arawan. n. [¨ªtabl] Comestible. Maglah¨°. adj. Earthliness. Galing [¨® buhat] sa silanganan. [ist] Oriente. n. Pask¨® ng pagkabuhay. [¨¦co] Eco. gozoso. n. Easter-Eve. Ear-witness. [¨ªster] Pascua de resureccion. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. Nauukol sa iglesia. [¨ªzi] Facil. Eaves-drop. Ecclesiastic. [ic¨®nomaiz] Economizar. Sa ¨¦bano. Ease. maalab. n. Easterly. Easter. Earn. Earthquake. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. silanganan. mapag-arimohonan. Pagtitipid. adj. Matipid. pag-aarimohonan. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . Eaves dropper. gusano. Economize. n. katahimikan. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. Galing [¨® buhat] sa silanganan. Ukol sa lup¨¤. Galak. Ebon. adj. reflujo de la marea. [¨¦bing] Reflujo. [¨¦rli] Presto. tagasubok. lambang. Early. Eatable. kamunduhan. kaginghawahan. Bulate. Earthly. v. [ebul¨ªcien] Ebullicion. maningas. Ebb. masipag. [¨ªsterli] Oriental. Sa dakong silanganan. salaping pinagtrabahuhan. adv. Earth. n. repercutir. Bagay na lup¨¤. Earth. diligente. par¨¨. [¨ªstern] Oriental. adj. taginting. [eb] Menguante. Ecclesiastes. cuidadoso. Economist. Eaves trough. Ebano. adj. Pastor. Ecclesiastic. magaan. [¨¦rli] Temprano. Ecstatic. say¨¢. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. n. [¨¦cstasi] Extasis. [¨ªrnest] Veras. . temblor de tierra. v. magkaroon n[g] salap?. Nakakain. paga. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. Lup¨¤. masay¨¢. n. tipid. Masikap. n. Ibaon sa lup¨¤. Katotohanan. lumubay. tumaginting. Pagbubula. Ecstasy. Economical = Economic. mundano. Eaves. mitigar. n. arimohonan. S¨¢bado de Glorya. n. Eastern. v. v. adv. & n. [ic¨®nomist] Economista. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. n. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Ecliptic. n. [econ¨®mic] Econ¨®mico. n. Earnest. n. [¨¦boni] ¨¦bano. [?rz] Enterrar. kakainin. terreno. fervoroso.

karwagan. [id¨ªus] Educir. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. bahay. [ef¨¦minesi] Afeminacion. mas¨¢kit. Egoism. mabagsik. Edge. [ef¨ªcient] Eficiente. v. bantog. kintab. gilid. namamahal¨¤. realidad. Edging. mungkahiin. kalapastanganan. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. Pagbubuhos. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. Ul¨¬-ul¨¬. adj. v. n. adj. [¨¦dch ues] De lado. adj. kas alukuyan. baybayin. adj. Bumubugs?. lipulin. Effete. n. n. [¨¦ficasi] Eficacia. Mabis¨¤. mag-alag¨¤. [eg] Incitar. Butik?. n. [edch] Filo. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. Edit. [ediuk¨¦cion] Educacion. [¨¦dched] Afilado. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. [ef¨¦s] Borrar. Mabisa. inducir. n. Effervescence. Bis¨¤ ng paggawa. sumilakbo. Efficient. makintab. Edge ways. pagbubugs?. adj. n. Pangulong lagda. v. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. n. criar. [¨¦diuketor] Educador. Educator. adv. gastado. sacar ¨¢ luz. [ef¨¦ct] Efectuar. esparcir. ilitaw. Efface. [ef¨¦ctiv] Eficaz. [efr¨®nteri] Descaro. Efficacious. v. galang. Ang nagpalimbag. Magtur¨°. brillante. tab¨ª. n. ihayag. [efik¨¦cioes] Eficaz. eficaz. v. [il] Anguila. fermentar. Pagilid. mandato. instructor. [igr¨ªdches] Egregio. Effusion. hangganan. [ef¨¦minet] Afeminar. Pinangyarihan. adj. masidh?. [¨¦difis] Edificio. mag-iw¨ª. naglalagos. Egg-plant. [ef¨²ldchens] Resplandor. [ef¨¦minet] Afeminado. orilla. [eg] Huevo. [¨¦dching] Orla. kilos babae. v. Maningning. debilitar. yariin. patal¨ªm. Effigy. provocar. Gasgas. [¨¦ditor] Editor. instruir. n. nakasisilaw. namamatnugot. Effective. n. Magpakababae. [ef¨¦rves] Hervir. v. Effect. lustroso. [ef¨ªciensi] Eficiencia. ejecutar. Effort. ribete. [¨¦fidchi] Efigie. Kahalayan. masidh?. esteril. n. Punt¨¢s. Larawan. Utos. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. ense?ar. Egg-shell. Itlog. Kumul?. Effeminacy. adj. Edge-tool. Tila babae. sa gaw¨ªng gilid. Maghas¨¤. Editor. alag¨¤. Agas. Egg. Effluvium. masidh?. masigla. Pagpapakababae. nag¨ªng bunga. destruir. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. Educate. Edition. n. tab¨ª. [ef¨¦ct] Efecto. Nak¨¢kain. Pal¨®s. Pagilid. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. imagen.Eddy. gawin ang gilid. cobardia. [eft] Lagartija. Tal¨®ng. dilag. Effeminate. [edit¨®rial] Editorial. n. Effusive. impudencia. [eg-plant] Berengenas. isagawa. fulgor. Pawiin. margen. n. silakbo. mabis¨¤. Effrontery. n. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. Edge wise. n. Edict. Buny?. Edged. Educe. lustre. Efficiency. n. Gusal¨¬. punta. Balat ng itlog. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. adv. [efli¨²vioem] Efluvio. efectivo. Hanguin. Ningning. v. magtur¨°. [efi¨²z] Derramar. Edge. [¨¦fort] Esfuerzo. madwag. Eft. laylaya . . ibugs?. empe?o. katkat¨ªn. Edible. Eel. insigne. Tur¨°. director. Egregious. bumulwak. v. Education. iw¨ª. [¨¦di] Reflujo de agua. borde. Effuse. ribetear. pudpod. Ibuhos. Editorial. Nakagagawa. hasa. Gaw¨ªn. bagsik. adv. n. n. adj. adj. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. si law. Edify. [edch] Afilar. Effulgent. n. [¨ªdict] Edicto. adj. orilla. ilustre. tagapag-iw¨ª. remolino. Effeminate. Sikap. Effectual. adj. Mabis¨¢. Matalas. n. n. [¨¦difai] Edificar. baog. Efficacy. Edification. mujeril. Bulwak. [¨¦diuket] Educar. hervor. mari lag. Egg. n. n. Effervesce. v. [¨¦dch waiz] De lado. Magbuy¨®. derramamiento. kul?. [ef¨ªt] Usado. [efi¨²siv] Difusivo. n. v. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. Tal¨ªm. sa gaw¨ªng gilid. mabagsik. [¨ªgoizm] Egoismo. n. crianza. gilid. Bis¨¤. [¨¦dibl] Comestible. sidh?. Edifice. Tagapagtur¨°. [edifik¨¦cion] Edificacion. n. Effulgence. Effect. n. Kasangkapang panghiw¨¤. magiting.

n. adj. Ano. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. . itapon. Katand¨¢an. nauukol sa lintik. n. Electrician. Mainam. orgullo. esmerado. Walong p?. [¨¦ligant] Elegante. Elector. ang matatanda. v. makaraan ang panahon. nauukol sa lintik. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. [¨¦lders] Ancianos. adj. [il¨¢boret] Elaborado. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. pagtatapon. [¨¦lbo] Codear. maging. n. sunodsunuran. n. Elders. Electoral. ya. kahiman. n. adj. humab¨¤. correr el tiempo. [il¨¢stical] El¨¢stico. fundamento. Eighty. Mak¨¢walo. [il¨¦ctoroet] Electorado. Egyptian. M¨¢ragdagan. Elastical. napahahab¨¤. v. Electrify. Eh. Dagdag. Elderly. Elder. Elate. Element. kinis. n. [e¨ªt] Ocho. n. magbady¨¢ ng pabigla. adj. Ikalabing walo. n. [¨¦itin] Diez y ocho. kanunuan. n. n. Elemental. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. Maghalal. expeler. Elektrisidad. Elaborate. Isang buong pook ng mga manghahalal. sunodsunuran. paigihin. dagitab. [idch¨ªpcioen] Egipcio. Eighteenth. ensoberbecer. Elapse. El¨¦ktriko. [¨ªgres] Salida. O man. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. [¨ªdzer] O sea. Electioneering. mainam. [il¨¢boret] Elaborar. Elect. Ejaculation. Eldest. [idch¨ªpcioen] Egipcio. Eke. Labing walo. pagmamalak¨ª. Elegant. Ikawalo. Kahambugan. Elektrisah¨ªn. Either. [ich¨¦ccien] Expulsion. Elect. Mapagmalak¨ª. Pagwawaks¨ª. [il¨¦ctiv] Electivo. pag-alis. adj. Paglabas. [il¨¦cion] Engreimiento. adj. Elementary. adj. orgulloso. Election. Hinggil sa paghahalal. Paghahagis. adj. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. Parang lastiko. El¨¦ktriko. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. [eh] Que. pakwan¨¢n ng elektrisidad. Elastic. v. adj. Ejection. [il¨¦ctoral] Electoral. [elim¨¦ntal] Elemental. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. Lalong matanda. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. [¨¦iti] Ochenta. [il¨¦ctrifai] Electrizar. escogido. Nauukol sa bahagi ¨® simula. Pinaka matanda. [il¨¦t] Altivo. adj. v. Either. Eldership. adj. los ancianos. pagpapaalis. [¨¦lifant] Elefante. n. maayos. adj. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. Ejectment. expulsion de una posesion. hirang. adj. [¨¦liment] Elemento. Kisig. [eitz] Octavo. [il¨¢ps] Pasar. Elegance. v. [¨¦ldoership] Ancianidad. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. [ic] Aumentar. n. Eighteen. adj. [¨¦ldest] Lo mas anciano. [eld] Vejez. Simula. prolongar. conj. Pana namsam. Elective. [¨¦lder] Mayor. [¨¦lderli] De edad ya madura. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. Elbow. adj. [ic] Aumento. Eke. adj. May katandaan. Elate. Electorate. [il¨¦ccion] Eleccion. napahahab¨¤. adj. Taga Ehipto. n. Katandaan. Egyptian. kahit alin. antepasados. Eightfold. v. Paghahalal. [il¨¦t] Engreir. [il¨¢stic] El¨¢stico. v. Eightieth. Elbow. adj. Lumipas. Eld. Parang l¨¢stiko. Alin man.Egress. Painamin. Bahagi. n. [idch¨¢kiulet] Lanzar. Elasticity. Elaborate. [il¨¦ct] Elegir. Ejaculate. [idch¨¦ct] Expeler. maglwat. Hinggil sa paghahalalan. n. n. n. Siko. Manghahalal. Elepante. Eight. adj. Electricity. pangangamkam. [¨¦lbo] Codo. Wal¨®. Electric. Sikuhin. v. primoroso. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. [¨¦ligans] Elegancia. Magmalak¨ª. n. n. Pagkaparang l¨¢stiko. Hal¨¢l. [elim¨¦nteri] Elemental. adj. [il¨¦ctor] Elector. pagbabadya ng p abigla. adj. Elation. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. Eighth. Magwaks¨ª. pil¨ª. inam. Ang matatanda. v. [il¨¦ct] Elegido. simula. maigi. Eject. adv. int. n. magpaalis. desechar. Ika walong p?. Makisig. hambog. bago. manik¨®. alargar. Elephant. k¨¢tandatandaan. Ihagis. pron. adj. Electrical. n. Nahihinggil sa Ehipto. maghambog.

v. v. Magtambak. Hinggil sa dwende. Pagnipis. v. Isagawa. [emb¨¢nkment] Terraplen. gand¨¢ ng pananalita. [el¨ªpsis] Elipsis. maglulan. descartar. [emb¨¢rgo] Embargo. [elv] Encanto. Gaelepante. n. magtabon. v. pagpapahab¨¤. Elope. [¨¦livet] Elevado. Else. Elf. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. pataasin. Pagtataanan ng babae. adj. n. Gusutin ang buhok. Magpalay¨¤. n. Elevate. may enkanto. Sa kabilang dako. n. adj. [¨¦livetor] Elevador. n. pahabain. [elvish] Encantado. matayog. [eliv¨¦cion] Elevacion. n. adj. Kainaman sa pananalita. explicacion. Kumapon. n. adj. nakakaday¨¤. [el¨ªt] Lo mejor. magsakay. Embalm. Ellipsis. [il¨ªcsir] Elixir. [im¨¢skiulet] Castrar. lo selecto. Elongate. [il¨®ngguet] Alargar. n. Elve. pa. adj. n. . [¨¦locuent] Elocuente. napakalaki. Embarrass. n. [embark¨¦cion] Embarcacion. Unatin. [¨¦lsjuer] En otra parte. Elusory. v. n. Elevator. Elfin. enredo. Liwanagan. Elevate. Else. Emasculate. pagbubuhat. explicar. [¨¦manet] Emanar. [ili¨²sidet] Dilucidar. [iliusori] Fraudulento. v. [iliuzion] Escapatoria. Makinang pangtaas. Eliminate. Pagmumula. enredar. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. Embank. lumit¨®. Eleventh. pagpapataas. v. [imansip¨¦cien] Emancipacion. Enkanto. ilay?. gumul¨®. Elusive. v. Elongation. [im¨¢nsipet] Emancipar. [emb¨¢rc] Embarcar. M¨¢nanalumpat¨¬. adv. [imeci¨¦cien] Extenuacion. Pagpapalay¨¤. Eloquent. umilag. [elif¨¢ntin] Elefantino. v. n. [ili¨²siv] Artificioso. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. pangayayatin. M¨¢ihahalal. Labing isa. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. Emaciate. [ili¨²d] Eludir. v. alejar.Elephantine. alejamiento. Elocution. [elf] Enmara?ar el pelo. Sasakyan sa tubig. Eludible. pron. origen. kapun¨ªn. Mainam na manalita. [¨¦locuens] Elocuencia. adj. Pananalita. Emasculate. artificioso. Elicit. pananalumpat¨¬. [¨¦livet] Elevar. [eman¨¦cion] Emanacion. pangungusap. adj. ang maigi. [im¨¢skiulet] Castrado. Itaas. n. Paliwanag. Linawin. [elokiucionist] Declamador. Ang pinaka mainam. Elevation. tumul¨ªg. Elk. Maiiwasan. adj. n. Mataas. detencion de buque. [elk] Alce. Ilag. [emb¨¢nk] Terraplenar. apartar. [elf] Duende. Dwende. Nakakaday¨¤. Elucidation. Elocutionary. Elucidate. Emancipation. Embankment. Bating. tabon. Embalsamahin. [il¨¦ven] Once. Enkantado. [emb¨¢rrasment] Embarazo. adj. gamot. magandang manalita. Elvish. adelgazar. Iba. manggaling. [inm¨¦ci?t] Extenuar. v. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. panggagaling. v. inmenso. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. nun¨°. Ika labing isa. Eloquence. n. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. Elsewhere. Elite. Emaciation. pangangayayat. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. magbuhat. Eleven. ejecutar lo ideado. Elixir. anta. [ili¨²dibl] Evitable. n. Pagkataas. Umiwas. adj. n. adj. v. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. Lumulan. n. [emb¨¢rras] Embarazar. [il¨®pment] Rapto. [els] De otro modo. [eloki¨²cien] Elocucion. ipaliwanag. alisin. kaliwanagan. Malaking us¨¢. Emancipate. adj. Eligible. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. Sa ibang paraan. [il¨®p] Raptar. [il¨ªminet] Eliminar. Elliptic(al). Gusot. Elocutionist. Magtaanan ng babae. Elopement. adj. Magmula. kung dil¨¬. [il¨ªsit] Poner por obra. Pag-uunat. n. Maray¨¤. n. Manglit¨®. v. maiilagan. Elude. n. sumakay. v. n. [¨¦lidcibl] Eligible. Emanation. Elusion. Emanate. Tambak. Embarrassment. flaqueza. gul¨®. iwas. Eligibility. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. Elixir. Embarcation. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. exaltar. v. paglal ay?. n. [emb¨¢m] Embalsamar. saka. conj. evitar. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. adj. Elf. Embargo. [els] Otro. kapon. Embark. Panipis¨ªn.

Embolden. v. Embellish. elevacion. Employ. v. Isama. pagpapahid ng g amot. n. v. Eminency. Embattle. esp¨ªa. karilagan. paggagayak. adj. Emetic. n. n. Pagyakap. maglitaw. [im¨¦rdchensi] Emergencia. kab¨¢. [embr¨¦sment] Abrazo. Humanay sa pakikipagbaka. tiktik. [¨¦minent] Eminente. n. [empl¨®yi] Empleado. Emendation. Lumakas ang loob. Embody. n. Pakinabang. [emb¨®diment] Incorporacion. ornato. n. n. Embrocate. Nangingibang bayan. [¨¦mblem] Emblema. Emotion. Pangpasuka. n. [¨¦migrant] Emigrado. Embroider. [embr¨¦s] Abrazar. v. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. Embroidery. v. [emb¨®ldn] Animar. p¨¢milihan. [¨¦mboerz] Rescoldo. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. proceder. adj. adj. nak¨¢kasuka. kutog. kadakilaan. [im¨®liet] Ablandar. [¨¦mbroket] Estregar. Nauukol sa sagisag. Embrocation. n. karilagan. Paglalabas. Sugong lihim. [emb¨¦lish] Hermosear. pagpapak abuti. nakakapagpasigla. Emission. Emporium. . Emigrate. [emb¨¦zlment] Hurto. v. [¨¦mpair] Imperio. lumitaw. n. sigla. Emolument. pangduduwit. [empl¨®iment] Empleo. Mangibang bayan. n. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. Pangpalambot. Emmet. Emergency. kabunyian. n. Magtampok ng palamuti. Emend. Emperador. Lumambot. Bakl¨¢. pahiran ng gamot. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. Emphatic. n. magmula. Lumabas. n. echar de s¨ª. [im¨®liument] Emolumento. v. frotar. Empire. n. Empower. malgastar. Emolliate. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Emissary. v. manah?. [emp¨¢uoer] Autorizar. n. v. n. v. sikd¨®. manggalin. [emend¨¦cioen] Enmienda. kadakilaan. T¨¢hiin. [embrok¨¦cion] Estragamiento. [im¨¦rdch] Salir. maggugol ng panahon. Kalagayang pagkakawan¨ª. Humilot. agitation del ¨¢nimo. v. Marilag. Emotional. ocupar. Bayang k¨¢lakalan. [emp¨®rioem] Emporio. [im¨¦nd] Enmendar. [¨¦mperor] Emperador. Embassy. [im¨®cioen] Emocion. Emerge. simb¨®lico. mag-aksay¨¢. Employment. Nakababakl¨¢. Emetic. har¨¬ ng malaking bans¨¢. Embezzlement. [emb¨¢sador] Embajador. [emb¨®di] Incorporar. pabutihin. Isaayos. Yumakap. yumapos. [im¨®cional] Concitativo. Pasug¨° ng isang bans¨¢. Emit. Lih¨¤. [im¨ªcioen] Emision. tumapang. [¨¦met] Hormiga. adj. Embodiment. Employ. t¨ªtulo de honor de los cardenales . yapos. [emb¨¦zl] Hurtar. n. Embrace. Yakap. Embellishment. corregir. ipisan. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. [empl¨®i] Empleo. n. correccion. mag-alibugha. Employee. Samah¨¢n. Embers. Emboss. adj. [¨¦minensi] Altura. Magbigay kapangyarihan. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. Emollient. Kataasan. tunk¨²lin. Manalita ng mari¨ªn. [embr¨®ider] Bordar. pagyapos. [¨¦migret] Emigrar. n. Emigrant. Pagtutwid. Embezzle. Embrace. v. Di¨ªn. Emphasise. n. Kataasan. v. Baga. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. kabunyian. Nauukol sa sagisag. [emb¨¦lishment] Adorno. [empl¨®i] Emplear. eminencia. Sasisag. v. maghayag. Maglabas. Emigration. Manungkol. Pangyayaring hind? sinasadya. adj. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. Pangingibang bayan. Magburd¨¢. adj. Emblematic. Kawan¨ª. distinguido. Magnakaw. [emigr¨¦cioen] Emigracion. n. v. Pagandahin. [im¨ªt] Emitir. bordado. n. Paghilot. dakong tiy¨¢ngihan. n. Embracement. [¨¦meri] Esmeril. buny?. n. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. simb¨®lico. Pagnanakaw. kapisanan. [¨¦mbasi] Embajada. Pagpapalamuti. n. magiting. Emery. eminencia. [embr¨¦s] Abrazo. v. [¨¦minens] Altura. pagpapa ganda. Eminence. Emperor. ocupacion. n. [¨¦miseri] Emisario. elevado. robo. [embr¨®ideri] Bordado. Emphasis. Imperyo. dar poder. frotamiento. Langgam. n. maglilok. pagsasaayos. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. malaking kaharian. Emblematical. provecho. tub¨°.Embassador. Emblem. v. Eminent. v. Pangpasuka. vomitivo. parikitin. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. n. Mari¨ªn. [im¨¦tic] Em¨¦tico. elevacion. n.

Lumaban.. magbat¨¢. Mangibig. walang dulo. [encl¨®z] Cercar. Magpalakas ng loob. Makakaya. Enfeeble. n. n. poner en estado de. aguantar. v. Empty. kaalit. n. magtiis. [enf¨ªbl] Debilitar.. v. Endless. Itanikala. maka. walang katapusan. Encounter. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. Kaaway. n. paglilikat . lumutas. v. pagkalutas. sumag up¨¤. Encore. rodear. [end¨¢ument] Dote. mag-utos. Pakikilaban. [en¨¦bl] Habilitar. yumar¨¬. pagtitiis . katalo. n. Gumambal¨¤. v. extremidad. n. apropiarse lo ajeno. kagilasan. Energetic. n. Encore. Katapusan. Halinahin. [¨¦nding] Conclusion. sumalubong. [ens¨ªrcl] Cercar. [encr¨®chment] Usurpacion. v. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. adj. v. magbigay utos. empe?o. isilid sa haula. Emperatr¨ªs. quitar la vida. Kampamento. [end] Acabar. Endanger. muerte. competir. [enk¨¦dch] Enjaular. terminar. [enc¨¢unter] Encuentro. adv. v. Kumamk¨¢m. v. v. n. End. decretar. [end¨ªrment] Encarecimiento. [en¨¢ct] Establecer. Bakurin. adj. dakong nababakuran. [¨¦ncor] Otra vez. v. Enact. rivalidad. Enemy. paghangg¨¢. v. ul?. Ligirin. Encouragement. umut¨¢s. matar. Endurance. Endeavor. n. [enc¨¢mpment] Campamento. Encase. walang kabuluhan. ignorante. pakikipagpunyag?. bangga. mangamb¨¢. magdulot. magtay? ng k ampamento. choque. Mul?. Encourage. rodear. Pasiya. Encamp. Enclose. hangg¨¢. Pangpalakas ng loob. [¨¦miulet] Emular. Endow. Encumbrance. Empty. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. bungg?. Kawalan ng laman. rubricar. utos. v. Endorse. [ench¨¢nt] Encantar. autorizar. vigoroso. kubkubin. bihagin ang kalooban. Pagmamatigas. mangligaw. [enk¨®mpas] Circundar. n. n. v. [en¨¢ctment] Decreto. [encl¨®siur] Cercamiento. Endeavor. Ending. mangamk¨¢m. Encompass. de nuevo. Loob¨¢n. Tagp?. gilas. Endear. Magsumikap. [¨¦mti] Vaciar. paciencia. M¨¢katagp?. [end¨¦ndcher] Peligrar. Katapusan. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. . mas¨¢kit. v. v. Alisan ng laman. [enk¨¢mboer] Embarazar. [end] Fin. [imulcioen] Emulsion. Bigay-kaya. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. Encore. hangganan. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. Pangangamkam. pangpatapang. n. Encage. Pangalan ng gamot. n. Tumap os. [enc¨¢unter] Encontrar. umabala. kulungin. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. [enk¨¦s] Encajar. Endowment. v. pagkautas. Enchain. n. magsikap. Twid. Makaloob ng bigay-kaya. Sikap. wakas. Manganib. Kabuhayan ng loob. n. n. abala. Buh¨¢y ang loob. ganyakin. Endways. [¨¦ncor] Otra! otra vez. [endi¨²r] Sufrir. Encroachment. v. dote. n. [¨¦mti] Vacio. [emiul¨¦cioen] Emulacion. makipagpunyag?. [¨¦nimi] Enemigo. patul¨®y. Humin¨¤. cesacion. magpatapang. Walang hanggan. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. [enk¨¢mbrans] Embarazo. alentar. [ench¨¦n] Encadenar. pagbabat¨¢. v. Magtatag magpasy¨¢. v. [enk¨¦redch] Animar. inutil. Encounter. Enactment. magpahintulot . concluir. Enamour. vigor. v. Encampment. v. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. adj. v. Endure. Gambal¨¤. [enamoer] Enamorar. Enclosure. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. [end¨ªvoer] Esforzarse. circunvalar algun terreno. Mahal¨ªn. acometer al enemigo. [enc¨¢mp] Acampar [se]. Enchant. Energy. [encr¨®ch] Usurpar. Bakuran. End. dulo. kagalit. gumaya. Emulsion. humangga. dictamen.Empress. n. Encircle. Emulation. [¨¦mpres] Emperatriz." pumirm¨¢. hangal. int. [endi¨²rans] Duracion. v. Encumber. derecho. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. estorbo. cercado. [¨¦ndles] Interminable. Walang lam¨¢n. Kulungin. pagkatapos. [¨¦ndwes] De punta. imitar. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. n. v. magsumakit. Pagmamahal. acabarse. kalaban. Magmatigas. intentar. Enable.. dumaluhong. magilas. arriesgar. Encroach. Endearment. sufrimiento. [¨¦mtines] Vaciedad. dotacion. cabo. soportar. adv. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. v. v. Emulate. sagup¨¤. manglata. [end¨ªr] Encarecer. mas. [end¨ªvoer] Esfuerzo. magkampamento.

n. Pagpapaliwanag. n. malab¨°. Alipinin. n. v. v. esculpir. v. kam¨ªt. Engross. adj. inquirir. instruir. v. Ensue. suficiente. [encu¨ªre] Indagacion. Engaged. Halimbaw¨¤. magtala ng pangalan. Inhinyero. [eng¨¢lf] Engolfar. sentar plaza. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. Enigmatic. n. magtaglay. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. Poot. v. encolerizar. Enquiry. bumuntot. v. extender [se]. n. English. Pagkaalipin. Palakasin ang loob. comprometer. Enslavement. Enigmatical. [ens¨¢mpl] Ejemplo. pagkabusabos. v. [engu¨¦dchment] Empe?o. magtagubilin. [enl¨¢iten] Alumbrar. Enormity. Matwa. Enjoy. v. kasya. n. bandil¨¤. [in¨®rmiti] Enormidad. magsundalo. adj. [endch¨®y] Gozar. v. averiguar. [ensi¨²] Seguirse. busabusin. Enlighten. buhayin ang loob. v. mag-urir¨¤. n. [enl¨ªstment] Alistamiento. pag-uusis¨¤. . Enlargement. v. Magsiyasat. levantar en alto. magparami. poner en libertad. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. tallar. Liwanagan. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Patabain. sap¨¢t. Balutin ng sapot. Enhancement. Pagdaragdag. v. makinista. Bugtong. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. Engine.Enforce. Ensurance. goce. Enlightenment. Inggl¨¦s. Sukat. makinista. pagtatanong. [enr¨®lment] Registro. Engagement. advertir. pagpapataas. n. [endchin¨ªr] Ingeniero. Sumunod. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. coaccion. v. Enormous. comprometimiento. v. palakh¨ªn. Watawat. Paglililok. v. registrar. Galitin. v. dumami. v. [enh¨¢ns] Encarecer. magtam¨®. engrosar. Payamanin. [engr¨®s] Engordar. Enslave. n. Ensample. Enroll. Enlist. kakasyahan. disfrute. enmara?ar. Engineer. Itagong pinaka ala-ala. Lumak¨ª. galak. Ennoble. [engr¨¦ving] Grabado. huma magpahab¨¤. [endch¨¦nder] Engendrar. Parang bugtong. [enqu¨¢ir] Informarse. bugtungan. Mangubl¨ª. English. Engraving. ibuy¨®. poseer. n. Mahal¨¢n. English. v. Pangak¨°. Patala. [enl¨¢itnment] Ilustracion. engullir. [¨¦nmiti] Enemistad. Enquire. pataasin. Isalin sa wikang inggl¨¦s. encargar. [engu¨¦dched] Comprometido. Engage. emancipar. violentar. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. n. Enrich. n. suceder. Inggl¨¦s. Enshrine. n. Enmesh. Enmity. pamimilit. iluminar. Magbilin. adj. Manganak. Engineering. parangal¨¢n. M¨¢kina. humalile. makipag ayar?. n. [¨¦ndchin] M¨¢quina. v. [in¨®rmoes] Enorme. malab¨°. Ensconce. Lak¨ªng d? kawas¨¤. [engr¨¦v] Gravar. n. Enhance. karapatan. Enlarge. [ensi¨²rans] Seguro. producir. irritar. Parang bugtong. [enshr¨®d] Amortajar. v. Engender. adj. Twa. Engulf. bandera. compeler. Enjoyment. [enf¨®rs] Esforzar. tam¨®. pagtatanim ng loob. dilatar [se]. n. v. Enough. Enforcement. n. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. & adv. [en¨®bl] Ennoblecer. manganlong. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. [in¨¢f] Lo suficiente. Enigma. Kasukat¨¢n. Enough. magkam¨ªt. al isin sa pagkaalipin. Patala. n. [endch¨®in] Mandar. turuan. magtanong. Pagtatala. instruccion. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. n. Pagpapamahal. Pagpapatala. Malak¨ªng d? kawas¨¤. Pagpilit. Engrave. adj. locomotora. [enl¨¢rdch] Engrandecer. papag-initin. Ensign. avivar. Pilitin. v. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. taga Inglaterra. n. mag-usis¨¤. Enlistment. [enm¨¦sh] Enredar. pagpapalak¨ª. Seguro. [engu¨¦dch] Empe?ar. Siluin. [¨¦nsain] Bandera. [enl¨¢ivn] Animar. [enl¨¢rdchment] Aumento. Palayain. May pangak¨°. [ensl¨¦v] Esclavizar. [enr¨¦dch] Enfurecer. taglay. Enfranchise. Parangal¨ªn. magpalak¨ª. v. v. Enjoin. Enshroud. n. [enf¨®rsment] Compulsion. Palaot. n. [endch¨®iment] Placer. ampliacion. [ensl¨¦vment] Esclavitud. Pagsisiyasat. v. [enr¨®l] Alistar. [enl¨ªst] Alistar. Enrollment. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. magalak. pagtutur¨°. sumakmal. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. [enr¨ªtch] Enriquecer. [in¨¢f] Bastante. adj. Enrage. n. [in¨ªgma] Enigma. Enliven. Lumilok.

. manghib¨°. liham. Masigla. n. Ilibing. cercar. solicitud. n. Entree. Enthral. Entirely. [ent¨¢ir] Entero. v. Paglitaw. Entreat. general. Episode. Ligirin. pasok. v. enredar. n. Environ. suplicar. managhil¨¬. n. Entangle. v. ang nagbibigay kasayahan. Layon. sitiar. Entertain. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. completo. v. Himatay. divertir. autorizar. panunuks¨®. Entrance. v. Entangler. n. [¨ªpact] Epacta. [ini¨²nciet] Enunciar. Marapatin. enroscar. [env¨ªlop] Envolver. [¨¦ntrans] Entrada. Nakapipighat¨¬. n. v. n. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. v. [ent¨¦rten] Entretener. balutan. [¨¦nvi] Envidiar. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. [¨¦nvoi] Enviado. nauukol sa sak¨ªt na himatay. [¨¦pilepsi] Epilepsia. adj. bayan ¨® bansa sa isang panahon. Enthralling. kubkubin. adj. enga?ar. adj. g mawa ng sabid. Enunciation. n. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. Entice. Envious. envolvedero. v. [¨¦pisin] Epiceno. declarar.Ensure. Tuks¨®. n. n. abala. Enticement. aliw¨ªn. Entomb. [ini¨²meret] Enumerar. Bu?. Entrap. [¨¦ntri] Entrada. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. Sam¨°. Sug¨°. magpalikawlikaw. [ent¨¢nglment] Enredo. bloquear. [ent¨¢ngl] Enredar. Enter. adj. makiusap. pamanhik. Envelop. n. [¨¦nvious] Envidioso. Sab¨ªd. v. Ephemeral. Enthusiastic. pasa loob. Epilepsy. adj. mamanhik. balot ng sulat. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. Manuks¨®. n. [entr¨¢st] Confiar. declaracion p¨²blica. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Magbalit¨¤. Sobre. Episcopate. Enthrone. Saklaw ng isang Obispo. [ent¨¢is] Tentar. Entertainment. s¨²plica. Enthusiasm. Balutin. [ent¨²m] Sepultar. [ent¨¢itl] Entitular. n. Manggul¨®. [¨¦ntrelz] Entra?as. adj. [ip¨ªfani] Epifania. Mamaghapon ang tagal. pananaghil¨¬. [¨¦nvelop] Sobre. Pagbilang. aforrar. v. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. kalahatan. v. panukal¨¤. diversion. Ingg¨ªt. n. Entrust. ganap. [ip¨ªscopet] Obispado. Kabuoan. Enunciate. [¨¦ntri] Entrada. [ent¨¢ngloer] Enredador. Envoy. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. embarazar. [enzr¨®n] Entronizar. [entr¨ªti] Ruego. tumiwal¨¤. Mainggitin. mang-abala. Enthronement. n. Ang nag-anyay g lumilibang. Mainggit. Epicene. Epidermis. L¨ªbangan. v. Bumilang. Enumeration. [ensi¨²r] Asegurar. k¨¢loob-looban. [iniunciecien] Enunciacion. libangin. Sigla. n. v. [entw¨¢in] Entrelazar. embrollar. Iluklok sa trono. n. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Epistle. Entertainer. Sulat. Pagpasok. [enzr¨®ling] Opresivo. umaliw. v. kasayahan. Envy. mangday¨¤. Enterprise. n. Envenom. n. H¨ªmatayin. Nauukol sa lalake at babae. Manil¨°. Epiphany. gambal¨¤. pakikiusap. Bituka. adj. maghayag. n. [entr¨ªt] Rogar. [entr¨¢p] Entrampar. pan gparaan ng panahon. Lumason. v. Entitle. Pumighat¨¬. pasuk¨¢n. Epidemic. [ent¨¢isment] Instigacion. v. mensajero. v. n. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. n. Envy. Sumam¨°. [ent¨¢irli] Entereza. Magkatiwal¨¤. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. Mamulupot. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. [¨¦nvi] Envidia. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. Entrails. penetrar. Epact. n. [¨¦ntoer] Entrar. admision. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. n. kainggitan. Pasuk¨¢n. Epidemy. [¨¦pisod] Episodio. Pagpasok. inutusan. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. Pagluluklok. v. n. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. lasunin. Epileptic. embarazo. [enzr¨®l] Oprimir. pagsipot. Enumerate. bilangin. Balat sa labas. Entire. [env¨¦nom] Envenenar. [¨¦nviron] Rodear. Entry. gumambal¨¤. Envelope. mamilipit. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. Pagbabalit¨¤. Pumasok. Entanglement. Manggugul¨®. [enzr¨®nment] Entronizacion. mapag-gawa ng sab¨ªd. Entreaty. Lumibang. Entwine. bayan ¨® bansa sa isang panahon. embrollon. [¨¦pidemi] Epidemia. n. adj. n. instigar. paghahay ag. v. Pasiguro. cut¨ªcula.

kalisyaan. n. pagkalipol. m¨¢mal?. Erection. N¨¢mamal?. levantado hacia arriba. m¨¢ligaw. palaboy. [err¨¢ta] Erratas. tatag. justicia. pantas. Equilateral. Magnesya kalsinada. n¨¢liligaw. Hind? pa nalalaunan. Error. Equilibrium. Eruption. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. n. adj. bilin. [¨¦rror] Error. kahambing. n. Equalize. Kamalian. Equalization. Equivocal. adj. pagkaligaw. adj. Magkaparis ang mga sulok. Epitome. semejante. [¨¦rrant] Errante. n. [ip¨ªstoleri] Epistolar. Erase. katumbas. Eraser. Mal?. adv. [icu¨¦strian] Ecuestre. Kapaham¨¢n. walang day¨¤. maligaw. Pagkabunot. hind? tunay. adv. karunungan. pronto. n. adj. Nauukol sa sulat ¨® liham. Era. adj. m¨¢lisya. Equine. [?r] Vagar. [icu¨ªvalent] Equivalente. Kahambing. adj. n. n. Lam¨ªg ng loob. n. muna. Magkamal?. pawiin. Katkatin. adj. [irl¨®ng] Antes de mucho. Eradication. Pagtatay?. katimbang. [¨¦pitaf] Epitafio. n. [ir] Antes. [iradik¨¦cion] Extirpacion. v. Erudite. Pagparahin. matwid. Epson salt. Kamalian. Equivocation. [ir¨¦ccion] Ereccion. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. kaparis. Equanimity. Errand. construccion. Tapat. adj. . [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. Equivalent. kawangis. Sangkap na kailangan. adj. Timbang. [icu¨®liti] Igualdad. v. M¨¢mal?. Pagpaparis. n. kapara. [¨ªcual] Igual. Gayon din. Mga kamalian sa katha. [¨ªcuabl] Igual. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. [¨¦rring] Errado. establecer. Panahon. kapantasan. adj. n. Equality. n. buga. errar. [ir¨¦ct] Erigir. Equip. Karampatan. n. mensaje. n. Katumbas. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. pertrechar. katimbang. adj. pagtutulad. Silakb¨®. & prep. v. hamp s-lup¨¤. Katkat. n. Pangbur¨¢. Equivocate. Eradicate. Ere. Bunutin. magkaisa ang l ay?. v. marunong. Timbang. Erratic. Erudition. Erratum. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. [¨¦cuipedch] Equipaje. v. aklat. Erect. Magsangkap ng mga kailangan. n. [¨ªra] Era. [ir¨¦siur] Raspadura. ambiguo. kawangk?. lipulin. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. Equestrian. [icu¨ªpment] Equipaje. daladalahan. Pasabi. errante. [irr¨¢tum] Errata. Equitable. Equestrian. sulat. [err¨®nioes] Erroneo. burahin. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. Equipment. Panahon. [icu¨ªp] Equipar. pagparisin. [¨ªcual] Igualar. n. n. [¨¦rrand] Recado. n. adj. Equipage. Nauukol sa kabayo. Lay¨¢s. Equipoise. Err. Equinox. Nakapagkakamali. v. mas. Epoch. Equivalence. utos. [¨ªcuinocs] Equinoccio. hampas-lup¨¤. n. adj. [¨¦cuiti] Equidad. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. Equal. Erring. n. v. justo. el acto de equipar. Pagkakapantay. Erelong. Kagaya. serenidad de ¨¢nimo. Erect. Patwid. may pagkakaparis. [err¨¢tic] Err¨¢tico. [ir¨¦ct] Derecho. Palaboy. n. sulat ibp. bur¨¢. vagabundo. n. n. [¨ªcuali] Igualmente. Kagaya. pagkakaparis. Equal. n. aklat. katibayan ng loob. [icu¨ªvalens] Equivalencia. patay?. n. kawangk¨¬. Erasure. Bago. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. [ip¨®c] ¨¦poca. Paham. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. Equator. Nauukol sa pangangabayo. ciencia. adj. Epitaph. Equiangular. vagante. yerro. [ir¨¦ser] Raspador. [eriud¨ªcioen] Erudicion. palakadlakad. adj. [icu¨ªvoket] Equivocar. Mga kamalian sa katha. n. Equally. mali. ibp. desviarse. [icu¨¦tor] Ecuador. adj.Epistolary. [icu¨¦strian] Ecuestre. pagparehohin. magtatag. Ekwador. Erroneous. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. [ir¨¦s] Borrar. [¨¦riudait] Erudito. Errant. [¨¦cuitabl] Equitativo. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. falso. [¨ªcuin] Caballar. extirpar. Errata. Equity. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. pagpantayin. n. katwiran. [ir¨²pcioen] Erupcion. Equable. v. vagabundo. antes de. Pagparisin. resumen. contrapeso. [ir¨¢diket] Desarraigar. uniforme. [¨ªcualaiz] Igualar. hind? pa naluluwatan. Magtayo. adj. Marunong mangabayo.

Kailangan. misterioso. [estimecioen] Estimacion. Etiketa. paunlak. tumakas. [¨¦tiket] Etiqueta. kaakbay. n. [i¨²foni] Eufon¨ªa. galang. n. Pabang¨®. Euphonical. Eschew. [est¨ªm] Estimar. perfume. n. tentar. lupang pag-aar¨¬. Nauukol sa Europa. Estimate. Estimate. n. escapar. Escape. Ettin. n. adv. [iv¨¦d] Evadir. v. pagkawalang hanggan. kumunyon. hacienda. v. Escutcheon. [esk¨¦p] Escapada. n. n. samahan. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. n. n. v. [iur¨®pian] Europeo. adj. domicilio. kur¨°. Eulogize. Escort. Pag-al¨ªs. apartar. aprecio. Esophagus. Abay. [esk¨¦p] Escapar. Ether. apreciar. Europe. Evacuate. n. European. [esp¨¢usals] Esponsales. Eternal. mahiwag¨¤. [estr¨¦ndch] Extra?ar.Erysipelas. Waw¨¤. tikman. Papuri. [est¨¢blish] Establecer. lisanin. adj. walang hanggan. umilag. Halagahan. Esteem. observacion. Paniniktik. [esc¨®rt] Escoltar. [¨¦stimet] Estimar. Paglilok sa metal. [¨ªziop] Etiope. Essential. pagkikilos-mahal. n. distancia. adj. n. Magpakaylan man. desocupar. adj. [es¨®fagoes] Garganta. n. Evade. Lisan. [es¨¦] Ensayar. Tang¨¬. Espousals. Kasal. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. [¨¦skiulent] Comestible. magpaunlak. evitar. Mahal¨ªn. n. Katibayan. itatag. [¨¦schiueri] Brazo de mar. n. [eriz¨ªpelas] Erisipela. [esp¨¦cial] Especial. Esoteric. Magsanay. adj. Badyang pangpalubagloob. & n. European. Escript. Ang kinakailangan. tumaanan. Pagtataanan. fundar. Magkasal. Escapade. Tasa. v. n. Ukol sa langit. n. [etch] Grabar al agua fuerte. [i¨²lodchaiz] Elogiar. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. Establish. n. M¨¢kakain. tumakas. Euphemism. Eskudo. Espy. kapon. Esteem. n. enajenar. [i¨²fimizm] Eufemismo. agw t. [i¨²lodchi] Elogio. [eschi¨²] Huir. Especial. v. kumboy. [¨ªz?r] Eter. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. Taga Europa. Establishment. Pumuri. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. v. adj. Lihim. bantay. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. Estimable. Escort. Manibago. [it¨¦rniti] Eternidad. n. Pitagan. probar. Etching. [es¨¦] Ensayo. Bating. iwan. Eulogy. [est¨¦t] Estado. n. pahalagahan. huida. adj. [esp¨¢uz] Desposar. [iv¨¢kiuet] Evacuar. n. [est¨¢blishment] Establecimiento. Eternity. acechar. escritura. Sa tanang panahon. Pagkakatatag. n. bienes. Tumaanan. Pag-aar¨¬. Esculent. apreciar. [esot¨¦ric] Secreto. n. pagpapahalag¨¢. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. pagkain. [it¨¦rnali] Eternamente. Estimation. kasulat¨¢n. [¨¦stimet] Valuacion. bahay. pagtakas. lay¨°. Ethiop. Maniktik. [iur¨®pian] Europeo. alabanza. huir. [esp¨¢i] Espiar. Essay. n. [es¨¦ncial] Esencial. n. Kakatw¨¤. taong maitim. n. pakasal. n. Eucharist. Lumilok sa metal. Akbayan. Higante. n. Essential. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. [et¨ªn] Gigante. v. extra?eza. Pagsasanay. Eunuch. n. capon. kapitapitagan. celeste. Essay. [¨¦sens] Esencia. Lalamunan. convoyar. manubok. Estrangement. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. Essence. n. n. um ilag. Lumay?. Pagkakaylan man. Espouse. v. bukod-tang¨¬. v. v. Taga Etyopya. negro. pahalag¨¢. aplaudir. n. Estuary. Etch. [it¨¦rnal] Eterno. adj. Pakinabang. Estate. Ang pagkakatugma ng tinig. Eter. v. umilag. Magtatag. Euphony. Espial. [est¨ªm] Estimacion. Estrange. . Europa. Umiwas. [escr¨ªpt] C¨¦dula. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. [es¨¦ncial] Esencia. lumay?. v. [eski¨²chen] Escudo. Ethereal. huir. kumatwa. Eternally. adj. sa boong panahon. Etiquette. v. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. n. inmortal. Etymology. ihatid. S¨ªmulain ng mga salita. [i¨²rop] Europa. [est¨ªmabl] Estimable. Kagalang-galang. Evacuation. Pagmamahal. Escape. v. [¨¦scort] Escolta. [i¨²noc] Eunuco.

n. Patunayan. Event. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. Maiiwasan. Nagkataon. [¨¦veri-uan] Cada uno. Takip-silim. patagin. [i¨²oer] Palancana. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. v. mabuting balit¨¤. palangana. Bawa't isa. Nauukol sa ebanhelyo. Pantay. exalacion del vapor. lag¨¬. n. [¨ªvl-manded] Malicioso. patag. adj. adv. patotohanan. [iven] Igualar. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. lahat. hind? sinasadya. panay. adj. patente. excusa. Evilly. fortuito. masak it na pananalita. [eks¨¢ccien] Exaccion. walang hanggan . Kasamaan. Pagkawala. Pagkapangyari. [evan¨¦sent] Imperceptible. n. Every-body. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. Maiilagan. n. despojo jur¨ªdico. Ewe. v. walang katapusan. palangana. [¨ªvzro] Canal de agua. Every-where. Ebanhelyo. adj. tunay. Magpakaylanman. pares. vispera. adj. Katotohanan. paglabas. murmuracion. n. Pantayin. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. n. Eventuality. Everlasting. [iv¨¦nchiual] Eventual. n. justo. Evaporate. [¨ªvli] Malamente. n. adj. [iu] Oveja. . sumingil. Evasion. Exaction. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. n. sempiterno. [iv¨®c] Evocar. Every-day. n. sumingaw. Evident. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. sama. Evince. [¨¦vident] Evidente. disiparse. [iv¨ªns] Probar. Evasive. Pangyayari. Evitable. escape. Evangel. panayin. Even. pas?. Everlasting. taga-pangaral ng ebanhelyo. Katakatak¨¢. pagtaka s. bawa't araw. Evangelical. Pagsulong. takip-silim. Evangelic. [¨ªvl] Malo. dahilan. adj. Masama. sa ano ang panahon. adj. [evoerl¨¢sting] Eternidad. siempreviva. May masamang akal¨¤. Evil. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. igual. kahi't. [iv¨¦siv] Evasivo. Evolution. lahat ng bagay. n. [iviccioen] Eviccion. v. Kaylan man. palag¨¬. adv. Evening. adv. lahat ng tao. Eventual. Ganap. n. [eks¨¢ct] Exacto. Evaporation. tw?. n. adj. Evict. acontecimiento. yano. depravado. allanar. Araw-araw. mal. sukat. Bawa't. notorio. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. [iv¨¦cioen] Evasion. n. Every. Evanescent. n. Bagaman. [iv¨¢poret] Evaporarse. tulisan. [evoermor] Eternamente. salida. Evermore. n. [¨¦videns] Evidencia. hust¨®. cada una. Patotohanan. Exactitude. parati. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. [¨¦verizing] Cada cosa. singaw. adj. Evil-Speaking. Hing?. siempre. Kamaw. Ever. [evoli¨²cioen] Evolucion. Everything. [evoerl¨¢sting] Eterno. n. Exact. Bawa't tao. [iven] Llano. pag-gab¨ª. kalubusan. Totoo. v. takap. Kaganapan. [¨ªvning] Noche. pagkakataon. Evangelist. [¨¦veri-day] Cada dia. lubos. Bawa't bagay. n. adj. Eventful. Even. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. adv. Ilatag. mal intencionado. May kasamaan. Nauukol sa ebanhelyo. adv. Even. Sa lahat ng dako. adj. cada una. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. [¨¦videns] Evidenciar. Sumuluwak. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction.Evanescence. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. Exact. maliwana g. n. adv. D? makita. Magpakalabis. n. Magpakaylanman. v. [eks¨¢ct] Exigir. [¨¦veri] Cada uno. Masamang pangungusap. [iv] Tardecita. [¨ªven] Aun. aun cuando. n. adj. v. Suluwak. Evoke. [iv¨¢ndchel] Evangelio. v. Exaggerate. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. sing¨ªl. adj. [iv¨¦nt] Evento. n. cada una. Pag-ilag. [eks¨¢dcheret] Exagerar. Tumawag. maiilagan. [ev¨®lv] Desenvolver. Evil-minded. patunayan. Evergreen. katunayan. Alulod. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. Evidence. v. bisperas. Evil. Eve. Gab¨ª. puntual. n. Huming?. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. Every-one. Evolve. Pusp¨®s ng mga pangyayari. [¨ªvl] Maldad. v. Tupang babae. el anochecer. malinaw. Kawalang hanggan. Ebanhelista. siemprebibo. Evidence. n. [¨¦vitabl] Evitable. justificar. Eve-through. adj. Ewer. Evil-doer. n.

dangal. [ecs¨¦pt] Excepto. Excrement. Except. pagpaw¨¬. ihiwalay sa iglesya. [ecscli¨²d] Excluir. Paumanhin. poot. Bukod. Masigla. Exaltation. adj. Magpabwis. magpas¨¢kit. n. irritar. Excommunication. magpalit. Exchange. instigacion. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. ihiwalay. Pagkabuny?. M¨¢tang¨¬. Humig¨ªt. subal¨¬. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. Examination. parangal. [ecscr¨ªcien] Excrecion. Kalabis¨¢n. n¨¢hihiwalay. Excitement. v. sobrepujar. [ecs¨¦pcien] Excepcion. [ecs¨¢izmen] Sisero. bigyang dahilan. Except. Exclamatory. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. v. Exclusive. pag-uusis¨¤. natatang¨¬. [ecs¨¦siv] Excesivo. elevar. Paglilitis. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. [ecscli¨²siv] Exclusivo. v. pagsisiyasat. Exciting. liban na. Excursion. n. siyasatin. Exchangeable. v. n. ibukod. adj. adj. n. M¨¢niningil ng bwis. Exculpate. Excessive. n. adj. [¨¦cscavet] Excavar. Excise. Excelsior. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. n. v. paghihiwalay sa iglesya. [ecs¨¦pt] Exceptuar. mwestra. Bulal¨¢s. [ecsaitment] Est¨ªmulo. pagpapasig la. Magpaumanhin. estimular. ipalikod. preeminencia. Excellency. Exceed. vagante. v. Pagpapawalang sala. Karangalan. Excitability. irritacion. [ecz¨¢min] Examinar. [ecsc¨¢rcion] Excursion. Excretion. anatematizar. Karangalan. Masigla. Bumulal¨¢s. Exculpation. n. realzar. v. n. lumal¨°. sukl?. dispensar. ejemplar. etc. kamahalan. Halimbaw¨¤. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. [ecs¨¦l] Sobresalir. [ecscli¨²sion] Exclusion. Exceeding. n. Pawal¨¢ng sala. kahigitan. conj. n. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. Namumukod. idum¨ª. pas¨¢kit.. usisain. excusar. N¨¢ipapalit. lal¨°. ¨¢ excepcion de. Exchange. [ecsk¨¢rsiv] Errante. prep. conmocion. v. Hukay. [ecs¨®lt] Exaltar. primoroso. magsukl?. dispensahin . [ecs¨¢is] Sisar. v. n. si ngil. n. derecho que se paga sobre los comestibles. suriin. [ecs¨ªding] Excesivo. sobresalir. n. Excuse. adj. kamahalan. [¨¦cselens] Excelencia. parangalan. dahilan. Pagtae. Ibuny? purihin. adj. Exasperation. Humukay. v. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. [ecscl¨¦m] Exclamar. Examine. [ecscav¨¦cien] Excavacion. Excess. [¨¦cscriment] Excremento. Ibukod. Kungd?. n. Pagpapakalabis. N¨¢bubukod. bagkus. Except. v. Pahirap. lumagpas. v. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. Bwis. n. v. Excitable. Excommunicate. Excruciate. papuri. adj. n. [¨¦cselent] Excelente. adj. Exalt. Pumalit. [¨¦cselensi] Excelencia. lumagpas. [ecski¨²s] Excusar. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. mahig¨ªt. trocar. Exclamation. Manggalit. Excuse. maigi. n. adj. Exasperate. exceptuar. n. [ecs¨¢it] Excitar. Exclusion. Excite. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. alabar. pagdum¨ª. [ecscri¨²ciet] Atormentar. [ecz¨¢speret] Exasperar. ¨¢ menos que. Example. n. preeminencia. Mainam. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. Exclaim. [eczamin¨¦cien] Examen. paghihiwalay. [ecs¨¦s] Exceso. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. Pal¨ªt. Tae. Magpahirap. n. sobresaliente. [ecski¨²s] Excusa. Malabis. Ekskumulgahin. Maliban. v. Magbuy¨®. Pagbubuyo. n. lumabis. Excellence. Excrete. Exception. magpawalang bahal¨¤. anatema. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. escudri?ar. Excavation. Pag-ekskumulg¨¢. Pabulal¨¢s. excluir. n. v. hig¨ªt. [ecs¨ªd] Exceder. Galit. n. Itae. elevacion. [ecsch¨¦ndch] Cambio. mag-udyok. Exciseman. Palakadlakad. Exclude. eksaminin. n. Itang¨¬. Litisin. Excursive. Excel. adj. kasiglahan. pagsur¨¬. uliran. Excise. Pagbubukod. Exceptional. Excruciation. v. Excision. [ecs¨¦pt] Sino. [ecs¨¦lsior] Excelso. [ecs¨¢itabl] Excitable. pumukaw.Exaggeration. pagpalikod. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Mataas na mataas. Excellent. Paglipol. v. labis. adj. dum¨ª. dangal. pamumukod. [ecs¨¢is] Sisa. Excavate. Malabis. n. [ecscr¨ªt] Excretar. Sigla. Pagliliwaliw.

v. ihiwalay. dapat halintularan. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. v. mangaral. [¨¦csikiuter] Ejecutar. hacer ejercicio. Exemplary. Manungayaw. n. Execution. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. Execrate. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. lumawak. ub¨®s. [ecziler¨¦cion] Alegria. v. n. pr¨¢ctica. pagganap. atarear. testamentario. Pagsasanay. [¨¦csicret] Execrar. Magsanay. Exhibit. Kailangan. bagay na mayroon. [¨¦csikiut] Ejecutar. empe?arse por alguno. enorme. n. Magpasay¨¢. [¨¦csidchent] Urgente. v. taong tapon. Exigence. maldicion. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. desenterrar. n. Lumag¨¬. agotar. desterrado. manifestar. n. v. [ecz¨ªst] Existir. v. necesidad. libertar. [ecs¨¦kiutres] Executrix. tagatupad. [eks¨¦mcion] Exencion. Magpatawad. Executer. kagalakan. [¨¦czail] Desterrar. Lay¨¤. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. enormidad. libre por privilegio. n. n. Exhalation. Exit. Kalabisan. [¨¦csersaiz] Ejercicio. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. n. pata. Uliran. n. Exhilaration. [ecz¨®rt] Exhortar. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. Hukaying mul? ang n¨¢libing. ensayo. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. Exist. [eczib¨ªcion] Exibicion. Exigent. pagbibigay -uliran. Palayain. mamarati. maggawad ng kapatawaran. Magtanghal. bumitay. humikayat. Exemplar. Exorbitance. Hing¨¢. [ecsi¨²m] Exhumar. adj. pagbitay. Galing sa ibang lupain. Magbigay-ulir¨¢n. n. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. Uliran. Exhortation. galak. Said. n. [ecz¨ªbit] Exhibir. cansar. Exemplify. Exemplification. Huminga. n. Pagsasagawa. v. magbigay lugod. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. Exhumation. Tagapagsagawa. Pakitang halimbaw¨¤. sumpa. [¨¦csit] Salida. Exhilarate. Exordium. [ecsicr¨¦cion] Execracion. lumait. tagapatay. n. [¨¦csidchensi] Exigencia. adj. [ecsp¨¢nd] Extender. Kawala. adj. Pamamalag¨¬. Magsikap. n. v. laya. gumanap. extrangero. n. [ecz¨®neret] Exonerar. extenuacion. Exhaust. Exhume. exposicion. L¨¢basan. paggaw¨¤. tumupad. Exempt. adj. tagapaghayag. pagkapat a. ajusticiar. pumatay. [ecz¨ªstens] Existencia. Pag-alis. Pangungusap. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. n. Exonerate. Exoneration. M¨¢dalian. dilatar. n. Exhibitor. Exile. pagkaubos. hikayat. Exhort. pagpapalakas g katawan. Executive. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. Exotic. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. [ecz¨®st] Apurar. [ecz¨¦rt] Esforzar. v. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. kasayah¨¢n. n.. n. adj. magpumilit. Say¨¢. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. Tagapagtanghal. manumpa. pamamarati. Exercise. v. Mangusap. v. Exhibit. [eczort¨¦cion] Exhortacion. kumalat. Magsagawa. Execration. maldecir. Simula. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion. halimbaw¨¤. Executress. [¨¦czail] Destierro. Sikap. [ecsj¨¦l] Exhalar. [ecz¨®scion] Agotamiento. mag palakas ng katawan. regocijo. [¨¦csidchens] Exigency. Execute. Exhale. Paghukay na mul? sa inilibing. Pagtatanghal. pangaral. n. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. Exile. mwestra. Existence. Exercise. excesivo. Exodus. Nauukol sa pagpapaganap. Exert. n. Exhibition. Expand. n. Exorbitant. Executioner. tagaganap. mapata. lait. Exhaust. n. berdugo. Malabis. destierro. [eks¨¦mt] Exentar. Exertion. deportar. Lumwag. Masaid. v. maghayag. [ecz¨ªleret] Alegrar. adj. n. n. verdugo. causar alegr¨ªa. Pagpapatawad. tanghalan. [ecs¨¦kiutor] Albacea. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. Exhaustion. Exemption. v. n. [ecz¨®st] Exhausto. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. ang tinatangkilik. singaw. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. exceso. pasimula. gumawa. Exempt. . Pagkatapon. Tungayaw. n. Tagabitay. maubos. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. n. Pagkasaid. v. gumanap ng kaparusahan. ejecutora. v. v. [eks¨¦mt] Exento. [ecz¨®rdioem] Exordio. Executor. apurado. adj. paris¨¢n. modelo. n.

Expostulate. [ecsp¨¦ns] Expensas. [ecsp¨¦rt] Experto. ang umaasa. maggugol. Paghihintay. v. v. hangad. n. [ecspl¨®cion] Explosion. gastar. Dahak. pr¨¢ctica. [ecsport¨¦cion] Exportacion. Expansion. dilatacion. iwaks¨ª. Export. difundirse. Paliwanag. Experiment. Expose. Marapat. N¨¢ipaliliwanag. Expedition. ipadal¨¢. gasto. Explanatory. [¨¦cspiet] Expiar. Export. n. esperanza. subukin. adj. v. nagpapanambulat. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. mahal. San¨¢y. Lawig. [ecsp¨ªriens] Experimentar. malagot ang hininga. v. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. may-kaya. n. Mangalat. adj. Expletive. magmalas. v. Explanation. Itapon sa ibang lupain. Ilabas. mamatay . Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. adj. Pumuputok. Expectation. n. manifestar. Gugol. gastos. Expiate. n. pag-asa. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. [ecsp¨¦riment] Experimentar. [ecsp¨ªriens] Experiencia. v. desembolsar. n. Expiation. Expend. [ecspl¨¦n] Explanar. n. [ecspl¨®r] Explorar. paaninaw. gumast¨¢. karapatan . Exploit. Pumutok. Matapos. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. adj. Maghintay. Magtakip ng kasalanan. n. [¨¦csport] Exportacion. Expert. [¨¦csplikebl] Explicable. adj. Expertness. adj. Explore. Expedite. Ibukod. pamamayani. Lutasin. n. v. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. Pag-aar¨¬. umasa. Explain. v. adj. explicar. nagugol. [ecsp¨ªdient] Oportuno. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. oportunidad. conveniente.Expanse. v. magpahayag. [ecspi¨¦cion] Expiacion. Expectant. [ecspir¨¦cion] Expiracion. Experiment. ginast¨¢. Bihas¨¢. Pagtatanghal. [¨¦cspidait] Expedir. Explicable. Exploration. Ang naghihintay. mangahas. Expectance. Kakayahan. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. n. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. n. Pagkatapos. v. Magsanay. Paglalakbay. Expectorate. [ecsp¨®rt] Exportar. v. pagkalagot ng hininga. sondear. v. n. arriesgar. hecho her¨®ico. Expect. Explosion. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. [ecsp¨¢nsion] Expansion. Expatriate. Exposition. Expire. malinaw. Explication. sumubok. morir. [ecsp¨¦ct] Esperar. Expediency. n. n. [ecsp¨¦triet] Expatriar. Pagputok. v. Madal?. Paliwanag. Explode. [ecspl¨®it] Haza?a. pagkalutas. v. Dumahak. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. v. Explosive. n. Pag-asa. [ecsp¨¦riment] Experimento. borrar un delito. adj. Sumubok. makipaglaban. Expatriation. Expense. perspectiva. mira. hintay. tumarok. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. lumaganap. [ecspid¨ªcioes] Pronto. n. poner en peligro. n. adj. Exportation. Gugol. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. bumug¨¢. pagsasamantala. Tumuklas. Kasanay¨¢n. Gumugol. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. matulin. Expedient. [ecsp¨®z] Exponer. masasamantala. Nakapagpapaliwanag. Pagtuklas. claro. n. Expeditious. Expenditure. tanghalan. Expel. Pagtatapon sa ibang lupain. Pagtatakip ng kasalanan. Maliwanag. habil. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. Experience. m aghayag. n. [ecsp¨¦ctant] Esperador. Pagsubok. averiguar. san¨¢y. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. [ecsp¨¦nd] Expender. [ecsp¨¦l] Expeler. Experience. n. expedito. Expiration. [ecsp¨¢ns] Expansion. tikman. . Expatiate. lawak. n. magduk ot. Gawang kabayanihan. malutas. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. v. Explicit. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. pagkamatay. Magpaliwanag. [ecsp¨¢ir] Expirar. conveniencia. Expensive. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. [¨¦csplitiv] Expletivo. explicacion. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. Magugol. n. Kalawakan. Magtanghal. aguardar. Expectoration. contender. tuloy-tuloy. adj. esperanza. [ecspl¨®siv] Explosivo. sumapanganib. magantabay. desembolso. sumilakb¨®. sumiyasat. n. n. despachar. Makipagtalo. muerte. [ecspid¨ªcien] Expedicion. [ecsp¨®schiulet] Debatir. [ecspect¨¦cion] Expectacion. Experienced.

de improviso. v. el grado mas elevado de alguna cosa. Lubhang kasaganaan. ibuny?. n. n. [¨¦cstriket] Desembarazar. n¨¢pakaigi. lumipol. pananalita. burah¨ªn. exhalar. kup¨¢s. Ang labas. [ecst¨¦rnal] Externo. sumo placer. Extinction. Extraordinary. ipaliwanag. pagkwan . adj. Extravagant. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. Eye-glance. hangg¨¢. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. existente. adj. Sulyap. Eye-brow. Extend. Bukod-tang¨¬. [ecstr¨ªm] Extremo. Namamalag¨¬. [ecst¨¦nd] Extender. Exuberance. Lab¨¢s. n. cancelar. observar. Eye. adj. Panganyay¨¤. Extant. [ecst¨ªrpet] Extirpar. adj. enflaquecer.Expostulation. Mainam. paghang¨°. [¨¦cscuizitnes] Primor. d? masayod na kasayahan. Lipulin. adj. manggahas¨¤. Extuberance. adj. [ecst¨¦nded] Extendido. igi. kakatwa. manulisan. Extension. v. gusot. [ecstr¨¦miti] Extremidad. v. Pagbunot. Lak¨ª. malawak. n. Expunge. Pawiin. n. kuha. pagtataboy. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. [ecst¨ªrior] Exterior. [ecspr¨¦s] Expreso. Itim ng mat¨¢. panunulisan. [¨¦cstant] Estante. maigi. Patay. Purihin. Exude. Un¨¢t. Extra. hango. adj. Kakatwa. Extortion. [eczalt¨¦cion] Regocijo. singular. ban¨¢t. hangg¨¢. v. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. Exuberant. External. Pagpapalayas. Inam. Extirpate. v. Hugutin. n. Extinct. Bukod. Katwa. n. Extirpation. Pahabain. n. Eye. v. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. Extract. [ecst¨®l] Alabar. [ai] Ojo. amplificar. adj. Guluhin. Express. n. pigain. Lawig. Pangangayayat. kakaib¨¢. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. Kilay. adj. pumuksa. n. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. Exquisiteness. Lubhang sagan¨¤. desarraigar. [ecspr¨¦s] Expresar. hanggan. v. [ecspr¨¦cion] Expresion. Extract. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. Paghugot. suma abundancia. katas¨ªn. Exterior. exaltar. extirpacion. katas¨ªn. [ecsi¨²berant] Exuberante. v. [¨¦cscuizit] Exquisito. Extortionate. Sundan ng paningin. [¨¢ibro] Ceja. Extricate. Labas. Extended. excelencia. [ecstr¨¢ct] Extraer. adj. hugutin. [ecz¨®lt] Regocijarse. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. n. Express. n. Mangagaw . Ihayag. dagdag. adj. apagado. Hayag. Magpawis. sumugp?. Paglipol. Exposure. Mat¨¢. v. n. Exult. Pumaw¨¬. buti. banatin. pangungunsap. n. Pagtatalo. maniil. n. napakainam. Extravagance. adquirir por violencia. [ecst¨ªnct] Extinto. [ecsp¨¢und] Exponer. Exultation. Kat¨¢s. panghihin¨¤. mitigacion. Expound. Dulo. Extreme. [¨¢iglans] Ojeada. Exterminate. Pamamahayag. Eye-ball. lawak. v. n. paghantad. sumo. exposicion. n. ligalig. [ai] Ojear. mangayayat. n. desarraigar. katkatin. [¨¦cstract] Extracto. [ecsp¨®ndch] Borrar. disputa. Exterior. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. n. [ecst¨¦ncion] Extension. perfeccion. v. hang?in. Extinguish. . [ecst¨¦mpori] De repente. paghugot. pumayat. [ecst¨ªnccion] Extincion. maliwanag. v. n. Extraction. Extrication. Pang-aagaw. [ecst¨¦rminet] Exterminar. Ihayag. Magalak. Extol. Pagdaka. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. Extermination. n¨¢paka sagan¨¤. [ecstr¨ªm] Extremo. n. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. [ecsti¨²berans] Protuberancia. [ecst¨®rcion] Extorsion. v. karakaraka. Extent. exprimir. adv. abundantisimo. adj. [ecsi¨²berans] Exuberancia. Dulo. Kamatayan. gusutin. extractar. interpretar. Galak. adj. [ecsi¨²d] Sudar. Extort. n. Expression. Dulo. Manghin¨¤. [¨¦cstra] Extra. Extenuation. matwa ng d? masayod. supremo. [ecst¨¦nsiv] Extenso. panggagahas¨¤. [ecst¨¦niuet] Extenuar. Malawig. [ecst¨¦nt] Extencion. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. Extempore. ligaligin. n. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. Extreme. adj. dilatado. Extensive. Bumunot. v. Extenuate. d? k awasang kasaganaan. n. desenredar. claro. Exquisite. [ecst¨ªrior] El exterior. v. excelente. humugot. raro. unatin. n. paniniil. Gul¨®. Expulsion. wak¨¢s. Marahas. Extremity. [ecst¨®rcienet] Violento. n.

n. Sak¨ªt ng mata. contar f¨¢bulas. Mang-uupat. Factitious. [f¨¢bric] F¨¢brica. ma . [f¨¢cil] F¨¢cil. [fas¨ªlitet] Facilitar. n. faz. perecer. Faction. [fac¨¦t] Faceta. [¨¢ishot] Ojeada. [¨¢iles] Ciego. Eye-sore. Facing. n. haz. Lwa ng mat¨¢. ipamukha. n. Faculty. malant¨¢. [fag-¨¦nd] Cadillos. M apata. Kup¨¢s. Kapangyarihan. v. fallecer. [¨¢isait] Vista. Fabrication. [f¨¢ctor] Factor. disensi¨®n. talinghag¨¤. wangis. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. Isang bagay na katungkulan. Mukha. Salamin sa mat¨¢. P¨¢gawaan. marchitado. [fad] Frusler¨ªa. n. n. Likot. F Fa. Pugad ng ibong mangdadagit. any?. [f¨¦sing] Paramento. Facetious. n. apariencia. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. May mukha. marchitar. [¨¢iet] Isleta. perderse. Fabric. katotohanan. desgracia. m¨¢ligtaan. [fesd] Lo que tiene cara. Bigkis. Fabricate. v. adj. [fez] Cara. Fag. Humarap. n. sup erficie de una cosa. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. Fade. nudo en el pa?o. kapahamak an. Fad.Eye glass. Facile. manufactura. harap¨¢n. descuidar. Fact. Factious. Kumupas. Eyeless. Factionist. poder. Suly¨¢p. Munting mukha. Eye-tooth. Facilitate. Eye-wink. Talukap ng mata. n. Eyeshot. Fabulous. n. kunwa. Faded. kapariwaraan. Face. gul¨®. Magkulang. [fas¨ªcioes] Chistoso. [f¨¢kulti] Facultad. n. magsinungaling. Eye-sight. n. n. Bagay. [f¨¦sing] En frente. Facsimile. adj. trabajar demasiado por otro. esclavo. Facing. n. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. n. kaligtaan. magkwento. n. pangyayari. palabir?. [f¨¢biul?s] Fabuloso. magsalaysay ng katha lamang. Fail. Pangil. aporo. frontispicio de un edificio. tal¨¬. afable. [fe¨ªl] Omision. [fact¨ªcioes] Facticio. n. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. Factory. omitir. [f¨¦bl] F¨¢bula. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. [faccioenist] El que excita facciones. yum¨¬. magpamukha. [fas¨ªliti] Facilidad. [¨¢ituz] Colmillo. v. Sa tapat. yaring may halo oman. Fable. kakulangan. Hugis. Eye-witness. n. v. Bul¨¢g. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. [¨¢ilash] Pesta?a. Eyelet. adj. docil. n. n. [¨¢iwink] Gui?ada. frente. v. Pil¨ªk-mat¨¢. aspecto. [f¨¦ded] Decaido. Factor. Fag-end. Eye-lash. Face. [f¨¢biulist] Fabulista. [fact] Hecho. Eyelid. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. Facet. Pagpapagaan. n. adj. rostro. masunurin. Pangkat. Matalinghag¨¤. n. lant¨¢. [f¨¢ccioes] Faccioso. f¨¢brica. n. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. [f¨¢briket] Fabricar. Facilitation. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. n. adj. kalikutan. [¨¢iglas] Anteojo. [f¨¦bl] Fingir. Kindat. n. [fac¨¦d] Fachada. Kathang salaysay. Fable. husayin. Manggagaw¨¤. Fag. fachada. Masay¨¢. kwento. n. n. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. Saks¨ªng nakakita. Munting pul¨°. Paimbabaw. Magaan. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. mapagpataw¨¢. Magkunwa. Eyot. Ligta. karaagan. hind? totoo. kagaanan. cuarta voz de la m¨²sica. Eyry. ligereza. n. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. [f¨¢ccioen] Faccion. mayum¨¬. [¨¢isor] Mal de ojos. [fa] Fa. gracioso. Kadalian. k¨¢alitan. pulutong. n. kulang. n. Faced. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. mapagal. realidad. jocoso. cubierta. [fe¨ªl] Faltar. buhol sa pa ny?. Fail. adj. Facility. copia exacta. paghusay. [fe¨ªd] Decaer. n. Facade. n. iharap. pagmumukha. paris¨¢n. [fag] Trabajador. Pagaanin. mapata sa pamamanginoon. v. n. mang-gugulo. ni?er¨ªa. Fabulist. [¨¢ilet] Resquicio. v. n. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. n. mentir. sedicioso. Paggawa ng anomang may hal¨°. alipin. adv. n. adj. encarar. Balot. Fagot. [¨¢ilid] P¨¢rpado. mapagpayag. [fez] Hacer frente. Paning¨ªn.

carest¨ªa. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. enga?o. pagkakalingat. Kahinaan ng loob. K¨¢si. Sinungaling. acobardar. Falling-sickness. saklaw ng pagkak¨¢mal?. morirse de hambre. con gusto. [f¨¦min] Hambre. adv. ham ak. Pagtatapat. Manglata sa gutom. kapintasan. Magbansag. [fe¨ªn] Desear ardientemente. kasangbahay. adj. n. Fall. [f¨¦zles] Infiel. Faithfully. Bantog. lumagpak. mag-anak. Familiarize. Taksil. v. decadencia. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. tyangi. n. n. marik¨ªt. Faithful. Day¨¤. Kabasalan. Lupang ¨¢raruhin. Falsify. Fallacious. Tapat. n. mamatay sa guto m. Panghihin¨¤. pagkawala ng malay. Faithless. Familiar. gal¨¢k. mamansag. magd aray¨¤. defecto. kasalatan. magkulang. bansag. Famous. Bagsak. divulgar. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. Falsity. v. tumakpak. hwad. sangbahayan. pagkabagsak. kagandahan. adj. hind? laya sa pagkakamal?. Magmith?. [f¨¦liur] Falta. enga?o. Failing. Manglupaypay. lagla g. sala. [f¨®koen] Halcon. v. Dwende. n. hermosura. pagkahulog. [f¨¢laci] Falacia. [f¨®lsifai] Falsificar. Fain. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. [falib¨ªliti] Falibilidad. Fairness. Hul¨®g. v. angkan. n. adv. Hib¨°. [femd] Afamado. n. pagkalugi. dik¨ªt. kagitingan. hind? totoo. Magand¨¢. Lawin. bancarrota. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. quiebra. Failure. dayain. [fe¨ªm] Fama. walang katotoh anan. Pamilya. Faltering. [fe¨ªrnes] Belleza. Fame. Ng boong galang. Fallacy. Fairing. laglag. Mahulog. Familiar. adj. adj. n. dwag. adj. [f¨¦zfuli] Fielmente. Fallible. lisya. [f¨¢mish] Hambrear. [f¨¦zful] Fiel. Gand¨¢. adj. n. renombre. Fame. [f¨¦ling] Falta. Faint. Ganda. Famed. Fallowness. Fallen. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. Perya. [f¨¦ri] Duende. Kagut¨®m. Falcon. kapansanan. lilo. kalaguy¨°. kilalanin. Umutal-ut¨¢l. Panglulupaypay. bansag. Ng boong lugod. Pagkakilala. [fe¨ªm] Afamar. defecto. Fall. magago. nababagay. bulaan. [fam¨ªliar] Familiar. con buena armonia. [fe¨ªn] Alegre. Kakulangan. n. comun. leal. pusil¨¢nime. flaqueza. Famish. [fe¨ªr] Hermoso. Faithfulnes. desmayo. Family. bumagsak. renombrado. salto. [f¨¦mili] Familia. n. [f¨¦mes] Famoso. tapat-na-loob. bumugs?. Nagkakabul¨¤. Faintness. Palsipikahin. Faint. ordinario. fraudulento. adj. kagandahan. [f¨®lter] Tartamudear. Fallow. Masaya. mentira. n. [fal¨®] Cultivable. dikit. Fain. [fe¨ªnt] Desmayar. takpak. bagsak. contento. Famine. Familiarity. n. n. Pagkak¨¢bul¨¤. Pananampalataya. Falter. kasinungalingan. Manghihib¨°. katoto. kabulaanan. Falsehood. Fair. [fe¨ªr] Belleza. malaglag. [fe¨ªn] Gustosamente. . v. [f¨¦ring] Ferias. v. Lupaypay. magiting. [fez] Fe. [fol] Caida. creencia. Fair. n. kasamasama. n. [fal¨¦ch?s] Falaz. Fair. pagkabagsak ng pagkabuhay. culpa. Himatay. adj. suk¨¢b. v. n. bugs?. Kasinungalingan. n. de buena gana. karikitan. [f¨®ltering] Debilidad. Kabantugan. Fairy. hermosura. adj. [fol] Caer. adv. maparam. [f¨¢libl] Falible. n. v. magiting. Fain. ng boong pagtatapat. n. enga?oso. adj. v. Fallow. False. Fairy. Bantog. Faith. karayaan. [f¨®lsiti] Falsedad. pagkasanay. [f¨¦ntnes] Languidez. [f¨®lsjud] Falsedad. Kakulangan. cobarde. karikitan. Na may pagtatapat. [fe¨ªr] Cortesmente. pagkakas i. adj. faltar. lagpak. Nauukol sa dwende. [fal¨®] Tierra que descansa. magdaray¨¤. n. Karaniwan. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. Fainting. n. [f¨¦nting] Deliquio. Faint-hearted. [familiariti] Familiaridad. lealtad. adj. p¨¦rfido. Fallibility. pagkatalastas. descuido. medroso. [f¨®len] Caido. bello. madwag. matatakutin. afamado. adj.wala. adj. ¨¢raruhin. adj. catarata. Pagsanayan. [fols] Falso. [feint] L¨¢nguido. Dwag. day¨¤. n. adj. naakm a.

ugal¨¬. v. Farrago. [f¨¦tal] Fatal. adj. Fatality. katibayan. comida. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. moda. Kawan ng biik. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. n. pamaypay. Farrow. [f¨¦ruel] A Dios. v. Fat. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. [fast] Ayunar. maglapat. distante. Farthest. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. adj. [fars] Farsa. Malay¨° pa. ajuste. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. n. pik¨ªtmatang s Fanaticism. adj. abaniko. moda. Pagsasaka. Paypay. n. n. [fast] Ayuno. adaptar. Farther. adj. adj. Ayuno. Faster. palad. adj. bulag na pagkatig. adj. Far. Malay¨°. Farrier. Magpataba. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. sementera. [fat] Gordura. [f?r] Viajar. encantar. Farmer. Farm. Lupang pag-aar¨¬. aventador. [farming] Labranza. magulang. Fancy-articles. Fare-well. Mga bagong bagay. Taba. ikapit na maigi. n. Fastidious. bir¨°. v. [f¨¢rdzer] Mas lejos. Malay¨°. adj. v. Gunigun¨ª. Fashion. pagtibayin. int. Any?. Fat. Fare. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. [f¨¢rsical] Burlesco. Matat¨¢g. mga bagay na t apon. n.Fan. despedida. solidez. Magtatag. Gun¨ªgun¨ª. pronto. nakasasaw?. sa dak¨® roon. funesto. Fancy. adv. yar¨¬. m¨¢isip. Fast-day. [fe¨ªt] Suerte. Fascination. [f¨¢rrier] Herrador. [f¨¦talizm] Fatalismo. Magpaypay. fijar. Kasawian. Fantastic. matibay. Pasahe. Fast. Fate. n. veloz. [f¨¢cioen] Forma. [f¨¢sn] Afirmar. Farm. Farm-yard. Nakamamatay. [farm] Heredad. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. paglalakbay. bumukid. lumin¨¢ng. n. Fated. M¨¢gun¨ªgun¨ª. [f?r] Pasaje. broza. lupang bungkalin. upa. Fast. [f¨¢rmer] Labrador. [f¨¢stnes] Firmeza. Farther. Lalong malay¨°. [f¨¢sinet] Fascinar. Fascinate. mal¨ªng hak¨¤. Tibay. Father. [fat] Engordar [se]. kaugalian. Komedya. adv. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. Fatalism. Kapalaran. Fast. tabas. asegurar. Mag-ayuno. Kabulagan sa paniniwal¨¤. Bulag na paniniwal¨¤. moda Fancy-ball. pangpahangin. Mapag-ayuno. Fan. [f¨¢dzer] Padre. Kamatayan. n. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. [f?n] Abanicar. Pagdaray¨¤ ng paningin. bungangisip. . n. m¨¢war¨¬. Farrow. Ma -any?. Fare. n. Far. n. v. aventar. v. [far] Lejano. Manganak ang inah¨ªng baboy. n. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. mag-pahangin. v. fantasear. caprichoso. adj. destino. asal. Fashionable. n. [farr¨¦go] Farrago. n. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. [fang] Colmillo. Fat. agricultura. ping¨¹e. adj. n. Fasten. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. mag-abaniko. bukid. [f¨¦nsiful] Imaginativo. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. Fastness. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. n. adj. n. matulin. n. [fat] Gordo. Fancy. v. Pangil. pagkain. [fastidioes] Fastidioso. [fet¨¢liti] Fatalidad. Kataw¨¢taw¨¢. n. [farm-yard] Corral. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. amoldar. Looban na may pananim. n. palab¨¢s. v. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. Mga bagay na walang kabuluhan. Dayain ang paningin. magbukid. war¨¬. Mataba. grasa. n. kathakatha. Paalam. panggaganya k ng kalooban. uso. Magsasaka. Fatal. [fast] Firme. G¨²nitain. [fastoer] Ayunador. v. magkulasyon. kulasyon. n. paga. [f¨¦nsi] Imaginar. Farce. [f?n] Abanico. nakakaabala. Maglakbay. panaginip. mangga nyak ng kalooban. & n. desde?oso. manghalina. estable. K¨¢layulayuan. encanto. bayad. [f¨¢rdzer] Mas lejos. n. mas adelante. Nakayayamot. [fan¨¢tizism] Fanatismo. Magsaka. Fashion. [far] Lejos. madal?. n. Talag¨¢. [farm] Cultivar. kasawian. Am¨¢. hak¨¤. viaje. Fanciful. Mangbabakal sa paa ng kabayo. ang n¨¢momoda. adj. fuerte. Fanatic. adj. Farcical. [f¨¢cioen] Formar. moda. Fang. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. n. imaginacion. Farming.

[f¨¢dzer-in-lo] Suegro. magbayad. Dipa. [fi¨¢r] Temer. [f¨ªsibl] Factible. pagal. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. adj. Favourite. katakutan. n. ajustar una pieza con otra. prol¨ªfico. walang mal?. Feebleness. lingapin. n. kagagaw¨¢n. v. handa¨¢n. propicio. Federal. [fon] Adulacion servil y baja. kasalanan.Fatherhood. lealtad. t¨ªmido. tapat na loob. [fist] Festejar. [f¨¦vor] Favor. Dipah¨ªn. defecto. simpleza. n. culpa. adj. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. kaupahan. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. malakas ang loob. recompensar. adj. fertilidad. sangdip¨¢. magsay¨¢. Favour. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Fecundity. k¨¢yarian. [f¨®lti] Culpable. [f¨¢zoem] Braza. n. recompensa. may kapintasan. [fe] Escarabotear. May kamalian. Sang-ayon. [fi] Derechos. [f¨ªbl] Debil. engrosarse. pagmumukha. [folt] Falta. tonto. Feasible. n. pesado. n. naaayon. kam alian. [fat¨ªg] Fatigar. Matapang. n. [fit] Hecho. adj. beneficio. temeroso. gumant¨ª. Fat-witted. n. Tumub¨° ang balahibo. [fatiu¨ªti] Fatuidad. kasiraan. [f¨¦briueri] Febrero. [f¨¢dzerli] Paternal. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. Pagkaam¨¢. Kasaganaan. Fatten. Sagan¨¤. manakot. n. [f¨ªblnes] Debilidad. p¨ªgingan. Federalist. adj. kapaguran. Fatness. craso. v. semejante ¨¢ las plumas. n. Fawn. lupang tinubuan. adj. Gawa. [f¨®ltles] Perfecto. Feature. Fault. Mag¨¢gawa. Kamusmusan. n. defectuoso. festin. Feather. may sala. cansancio. matatakut¨ªn. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Fearless. Minamahal. Fatuous. n. ungas. paga. tangkilikin. Fawn. Pebrero. v. pata. n. [fichoer] Semblante. Matakot. [f¨¢dzerlend] Patria. magpig¨ªng. Fatigue. rostro. Mabagal. utang na loob. [fat¨ªg] Fatiga. v. v. v. Favourable. nauukol sa am¨¢. Kahinaan. Magpataba. Fee. Taba. n. sin falta. hangal. Faultless. Pist¨¢. Federation. salario. patabain. February. Any?. hin¨¤. Fear. patain. Mataba. n. [f¨ªkoend] Fecundo. [fi¨¦rful] Medroso. mag-ugpong. Fay. [fon] Adular servilmente. Takot. [f¨¦vorit] Favorecido. Fealty. n. n. [fist] Fiesta. n. Musmos. Magdugtong. adj. n. Fecund. Tak¨®t. n. temor. Fatherly. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. Kasund?. Fathom. tignan. v. Gripo. adj. kapagalan. [f¨¢tiuoes] Fatuo. makupad. maghanda. Pagtatapat ng loob. lingap. proteger. m¨¢isasagawa. practicable. Mahin¨¤. Fathomless. [f¨¢dzerjud] Paternidad. Faulty. [f¨®cet] Espita. Kakulangan. [f¨¢tling] Ceb¨®n. gant¨ª. Featherly. bayad. Feat. kasayahan. engordar. Itinatang¨¬. yar¨¬. Lupang kin¨¢mulatan. sondear. [f¨ªalti] Homenaje. Fatherland. hacedero. mamur¨¬ ng pakunwa. Umupa. adj. [f¨¦vorabl] Favorable. Feeble. [f¨¦doeral] Federal. v. Fear. Panunuya.. audaz. [f¨¢zoem] Medir por brazo. Fearful. n. amedrentar. Favour. sin temor. n. walang sal a. tumakot. Sa ama. [fed¨¦ralist] Federalista. Feasibility. kunwang papuri. m agsugpon. Feast. [f¨¢t-uited] Torpe. tila balahibo. Fatigue. kayar?. n. [f¨¢ti] Untoso. delito. wala ng takot. Kalingain. [f¨¢zoemles] Insondable. Fatherless. [f¨¦vorit] Favorito. Fathom. . cansar. accion. Faucet. Favourite. insensato. P¨¢tabain. n. Walang kulang. n. D? matarok. n. ping¨¹e. [f¨¦dzer] Pluma. adj. Fatling. [f¨¦dzerli] Plumado. Father-in-law. Upa. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. haza?a. [f¨¢tn] Cebar. sala. n. [fik¨¢nditi] Fecundidad. v. pagal¨ªn. n. [fi¨¢r] Miedo. adj. Magpista. taruk¨ªn. banquete. n. [f¨¢tnes] Gordura. Manuya. katabaan. v. Byenang lalake. adj. Fatuity. Feast. Fatty. Pagurin. Mabalahibo. Ulila sa am¨¢. K¨¢sunduan. Kaling¨¤. Pagod. [fi] Pagar. sukat ma gyari. [f¨¦vor] Favorecer. Fee. [f¨¦dzer] Emplumar. adj. tumaba. Feather. adj. animal que se ceba para comer.

adj. damdam. v. bakuran. kalaguan. Paimbabaw. Female. pus¨®ng. malag?. Katad. [f¨¦moral] Femoral. Kabangisan. Magbwal. . adj. pellejo. Ferriage. v. Mabaksik. [f¨¦rvid] Ardiente. adj.Feed. Paimbabaw. avallar un sitio. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. [fe¨ªn] Fingir. perverso. Buklod. n. [fil] Tacto. [fent] Ficcion. pakiramdam. Feigned. Nauukol sa baywang. [f¨ªrain] Ferino. maginghawa. Lat¨ªan. lag?. Feel. [f¨¦rment] Fermento. n. n. congratulacion. Fellow-citizen. magpanginain. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. Iwaks¨ª. n. n. [f¨ªmel] Hembra. [fel] Cuero. magpasabsab. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. [fil¨ªsiti] Felicidad. Barandilya sa harapan ng bahay. Feint. [f¨¦rvensi] Fervor. v. pakunwa. pakikilugod. Mga paa. Pieltro. adj. [f¨¦rriman] Barquero. adj. [fen] Marjal. Fender. [f¨¦loni] Felon¨ªa. n. [f¨¦r-ri] Vadeo. n. Pagkain. pusok ng loob. Fenceless. n. piel. kalupain. disimulacion. Panghilab. magpaimbabaw. adj. [f¨ªling] Tacto. derrocar. Tampalasan. abundancia. Magpataba ng lup¨¤. Kapw¨¤. [fel] Derribar. Ferine. alimentacion. Fervid. n. camarada. [fir¨®cioes] Feroz. Fencing. fogoso. [fid] Nutrir. palmeta. fecundo. [f¨¦rvent] Ferviente. v. Mapusok. v. pacer. n. kabaksikan. n. [fens] Cercar. [fid] Comida. Fence. T¨¢wiran. [f¨¦nsing] Esgrima. braveza. Fermentation. Fervent. n. Felonious. disimulado. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. Taba. [f¨¦minin] Femenino. n. n. Fellow-creature. abundancia. katapangan. traidor. Maningas na nais. Fertileness. n. [fit] Pies. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. Ningas ng loob. p¨¦rfido. Fertility. pakunwa. fiero. n. Female. kumapa. Damdam. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. Mapalad. n. Felon. mabangis. n. adj. [felt] Fieltro. Samah¨¢n. Fertile. Felicitate. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. Kabangisan. adj. Ferociousness. salvaje. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. Katabaan ng lup¨¤. Magbakod. Fence. Feet. adj. gatecto. Kababayan. balat. Katampalasanan. ardor. [fend] Fingido. n. n. compatriota. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. Nauukol sa babae. Fellowship. pakikisama. kaswailan. mabaks¨ªk. Kaligayahan. n. humip¨°. enhorabuena. v. n. Fervency. Felon. Pakikil ugod. adj. sukab. b¨¢rbaro. Felt. kasukab¨¢n. [foert¨ªliti] Fertilidad. Pakikidamdam. averiguar. Mataba. Felicitous. adj. Ferret. palpar. disimular. [f¨¦loen] Cruel. sukab. bakuran. taksil. n. Esgrima. tampalasan. adj. Taong swail. magbaksak. fervoroso. Ferocious. adj. pag-usigin. kapa. Felly. sentido. adj. adj. n. Fell. Babae. [fel] Cruel. Fellow-feeling. Fertilize. Feeling. cercamiento. Mabangis. n. Ferry. Nauukol sa pus¨¤. [f¨¦r-riedch] Barcaje. M¨¢nanawid. n. Felicitation. bienaventurado. [f¨ªmel] Femenino. Feed. Nauukol sa babae. masikap. Fellow. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. Fell. zelo. n. Fend. Bakod. sensibilidad. [fil¨ªsitet] Felicitar. v. ikog. pangpatid-gutom. kaluguran. n. magbalatkay?. Fen. kapw¨¤-tao. Ferryman. [fend] Rechazar. pus¨®ng. Mabagsik. Pangkam¨¢ ng gulong. Magpakain. crueldad. Feel. mabunga. Bakasin. Kasama. Feline. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. Ferule. Hip¨°. Walang bakod. Mailap. ukol sa gubat. n. sociedad. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. Fell. [f¨¦r-ret] Rastrear. n. sikap. [fil¨®nioes] Malvado. pagbabago. v. Bayad sa tawid. pangpahilab. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. pantano. [f¨¦lo] Compa?ero. n. Paghilab. Feign. Ferocity. cruel. n. Ferment. Felony. Feminine. [f¨ªlain] Gatuno. [fens] Cerco. [fil¨ªsitoes] Feliz. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. [fil] Sentir. Femoral. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. Felicity. [f¨¦riul] F¨¦rula. v. n. Mak¨¢ramdam. [fir¨®siti] Ferocidad. alimentar. Magkunwa.

n. hediondo. [f¨ªndish] Ente infernal. adj. Fiat. Kabalisahan. [f¨¢iber] Fibra. [fai] ?Vaya!. hilach¨¢. n. Fiddlestick. v. n. [fifz] Quinto. Mabangis. [f¨ªverish] Febricitante. larangan. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. n. Fifteenth. n. embuste. Festive. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. Festoon. Fetch. n. n. Fiddle. campa?a. Kasinungalingan. Sa ika lima. adj. Pagtatapat. S¨¢lawahan. hib¨°. kabulaanan. amoy na masama. Suutan ng damal. n. Pito. [f¨ªdlstic] Arco de violin. Fetter. Fetidness. n. variable. n. Field piece. Bukid. kapusukan. v. n. contienda. Bah¨°. Lagnat. Magsinungal¨ªng. [f¨¦stival] Festivo. campi?a. Fidgety. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. Igos. Fever. [fest¨²n] Feston. adj. masamang amoy. twa. n. pagkakasira. Fife. Ika limang p?. n. [fi¨²dal] Feudal. Fieriness. Fierceness. n. n. Hibl¨¢. Hebilya. Katha. n. n. pangpangaw. Byolinista. Ningas ng kalooban. [f¨¢if] P¨ªfano. Lal¨¢ng. Parang demonyo. kahambugan. Fiddle. Fickle. n. Fib. adj. Malalagnatin. adj. [f¨¦stiv] Festivo. hind? totoo. demonio. Fiend. alegre. Feudal. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. [f¨ªfti] Cincuenta. Fidget. Pist¨¢. Fetters. ferocidad. Fib. bunga ¨® dahon. Fetid. fogoso. Balis¨¢. [fikl] Voluble. calentura. Festival. Kanyong may gulong. [f¨ªrznes] Fiereza. inflamarse. [f¨¢ibr?s] Fibroso. adj. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. [f¨¢ieri] Igneo. Festal. [fiud] Ri?a. Fester. Fiber. Fiendish. n. Init. [fig] Higo. . Fiery. afan. Field. bukiran. Fewel. ?Ayan! Fief. v. v. [f¨¦tloc] Cerneja. adj. n. Kaaway. [fib] Mentira. n. kaligayahan. Nag-aapoy. adv. [fi¨²] Poco. adj. adj. n. Feud. [find] Enemigo. quinceno. [f¨ªfzli] En quinto lugar. Gayak na bulaklak. [fest¨ªviti] Festividad. Fiddler. n. Masay¨¤. Fiftieth. maligay¨¤. [fild] Campo. Ika lima. Kabangisan. Fierce. n. demonyo. fingido. demoniaco. n. Fickleness. kabagsikan. Fiction. artificio. ipangaw. [f¨¢ierines] Ardor. [f¨ªklnes] Volubilidad. calenturiento. kalaban. adj. Mahibl¨¢. Kasayahan. adj. mudable. hebra. invencion. alisaga. Balahibo sa paa ng kabayo. [firz] Fiero. magbulaan. Utos na mahigpit. fogosidad. [f¨¦toers] Grillos. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. mabagsik. adj. ma gagalit¨ªn. Fig. Feverish. [f¨¦rvoer] Fervor. Kaont?. mapusok. masay¨¢. bucle. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. Festivity. Ark¨® ng byol¨ªn. n. Fifty. Fifth. Fifthly. [f¨ªdchet] Inquietarse. Fie. mahilach¨¢. [f¨¦stal] Festivo. n. sinat. Lab¨ªng lim¨¢. parang. [f¨¢iat] Mandato absoluto. Hind? totoo. n. inconstante. Tumugtog ng byol¨ªn. lealtad. Fidget. v. d? m¨¢pakali. Fictitious. adj. adj. [fi¨²-el] Le?a. [fict¨ªci?s] Ficticio. malyab. [f¨¦stoer] Enconarse. Byol¨ªn. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. Kwerdas ng byol¨ªn. Ika labing lim¨¢. [f¨ªdl] Violin. pagkakagal¨ªt. col¨¦rico. Fibula. [f¨ªdler] Violinista. Magnan¨¤. Mabalis¨¢. Fidelity. [fib] Mentir. [fif] Feudo. [f¨¦toer] Engrillar. adj. Pagk¨¢salawahan. Away. adj. impaciente. adj. Nauukol sa pist¨¢. Few. pistahan. [fians¨¦] Mujer comprometida. n. v. k¨¢alitan. Damal. Fiancee. inconstancia. n. Magdal¨¢. Panggatong. n. maningas. zelo. hedor. [f¨ªdl] Tocar el violin. [f¨¦tid] F¨¦tido. Fetch. [f¨ªftin] Quince. [f¨ªver] Fiebre. [fetch] Estratagema. adj. alegria. Fifteen. pusok. int. [f¨ªccion] Ficcion. Fiddlestring. kaalisagaan. maghambog. [f¨¦tidnes] Fetor. [fid¨¦liti] Fidelidad. encadenar. Limang p?. [f¨¦stival] Fiesta. n.Fervor. Fibrous. adj. Mabah¨°. [f¨ªdcheti] Inquieto. feroz. [f¨ªbiula] Hebilla. disension. Festival. Fetlock. Masay¨¢.

Kwites. punuin. Firearms. Filch. [f¨¢in-dro] Zurcir. hilach¨¢. batalla. [f¨ªnical] Delicado. v. Alitaptap. Mainam. Hul¨ª. Finger. [f¨¢in] Multar. adj. filibustero. n. adj. kayarian. invencion. bello. Fillet. Fine. v. n. Didal. Bar¨ªl. Magsurs¨ª. [f¨¢it] Pelea. ¨²ltimo. Mult¨¢. v.Fight. Filtrate. [f¨¢inal] Final. n. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. Filcher. adorno. Finish. v. n. humanap. henchir. adj. Figurative. Fill. v. pinakawangis. [f¨ªlter] Filtro. Hipuin. adv. adj. May kainaman. [fil¨ªbuster] Pirata. Sulig¨¬. Makasumpong. sul?. v. [f¨ªguiur] Figura. makatuklas. Fine. alm¨¢s na pumuputok. katapusan. concluir. balat na man¨ªpis. Figure. v. n. suciedad. Fill. Filter. [f¨¢ilings] Limaduras. Umaway. [f¨¢ir] Fuego. Financier. Fine. incendio. Dum¨ª. n. Dilag. manosear. porquer¨ªa. Basahang panal¨¬. kasaganaan. ¨²ltimamente. bumabag. Sala¨¢n. Fillip. [f¨¢ircrakers] Cohetes. hichura. wakas. Any?. s¨²nog. [f¨ªnles] Sin aletas. v. magpaningas ng apoy. Sumunog. n. Firecrackers. inflamar. wakas. adj. Kumikil. Sa hul¨ª. v. v. Filigree. pagkatuklas. Walang palikpik. Finger. Find. lamasin. n. pinakaany?. Finery. Pagsal¨¤. sukal. yumar¨¬. afectado. laban¨¢n. [fin] Aleta [de pez]. buscar. Fire-brand. Filtration. [filch] Ratear. Finger-stall. away. bumusog. Sangkap ng gint? ¨® pilak. n. Babag. [f¨ªnish] Acabamiento. n. atav¨ªo. con elegancia. colmo. Nauukol s imilak. pulir. n. [f¨¢ind] Encontrar. Fire. Pumit¨ªk. [filter] Filtrar. [film] Pel¨ªcula. Pinakahwad. Finical. [fil] Llenar. pamimilak. combate. [f¨¢ir] Quemar. lumbre. Pel¨ªcula. [f¨ªligri] Filigrana. [f¨ªguiur] Figurar. v. sa wakas. Fight. [f¨¢in] Multa. May palikpik. gumuhit ng any?. [f¨ªlet] Venda. Manekas. adj. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. v. n. n. adv. terminar. Filibuster. mangdukot. Fine-draw. n. hallar. Pagkasumpong. [f¨¢it] Pelear. n. Inahing kabayo. [f¨ªltret] Filtrar. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. Finally. n. Film. lindo. Firefly. [fil] Hartura. n. n. [f¨ªnish] Acabar. combatir. Filter. tira ¨® faja. [f¨¢irarms] Armas de fuego. adj. Mainam. Figure. n. [f¨¢inait] Finito. File. Fireman. [filtrecion] Filtracion. Filthiness. Hibl¨¢. batallar. Dalir¨¬. [f¨¢il] Lima. [f¨ªlzi] Sucio. File. Palikpik. Salaping bayan. busugin. Filth. Sumal¨¤. [f¨¢inding] Descubrimiento. Tulisang dagat. v. [f¨¢inans] Renta. . Fin. n. maganda. [f¨ªlcher] Ratero. [f¨¢in] Fino. n. [f¨ªnguer] Dedo. Finely. Pinagkikilan. may hangg¨¢. [f¨ªni] Armado de aletas. Nauukol sa an¨¢k. n. n. Kabusugan. sigsig. Magbanhay. marikit. adj. basura. Tumapos. kikilin. Katapusan. [f¨¢irman] Bombero. [f¨¢il] Limar. masukal. n. Kikil. Pumun?. Pit¨ªk. Filial. suciedad. Financial. Dum¨ª. Filings. Finny. adj. Marum¨ª. Apoy. banhay. Fillip. Finance. lumaban. [f¨ªnguer-stol] Dedal. n. hacienda p¨²blica. [f¨¢inali] Finalmente. [f¨ªlament] Filamento. [f¨¢inli] Primorosamente. Finish. Finite. Filament. [f¨ªlial] Filial. [filz] Inmundicia. Bombero. sangkap. n. Finding. Final. n. n. n. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. sa katapusan. [f¨ªlip] Dar un papirote. Finless. gayak. Fire. Filly. [f¨ªguiurativ] Figurativo. Tekas. n. forma exterior. [f¨ªlzines] Inmundicia. mangdudukot. n. [f¨ªli] Potranca. n. May katapusan. sukal. ha limbaw¨¤. may kagandahan. n. rebentador. [f¨¢inri] Primor. Sumal¨¤. Filthy. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. abundancia. Multahan. [f¨ªnguer] Tocar. [f¨ªlip] Papirote. adj.

n. adj. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. Hind? pulos. B¨¢akin. Sisidlan ng baga. Firing. Panguna. Katibayan. Panguna. Flagon. [f¨ªsiur] Grieta. Init. Fireplace. [f¨ªsher-man] Pescador. [fiz] Silbido. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. flagrante. Prask¨®. Watawat. tapat. . Fisticuffs. Fish. adj. kaya. Mainit. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. [flag] Bandera. n. Maglaylay. Fish. ri?a de pu?adas. Malambot. Fit. kahoy. adj. Five. n. [flag-ship] Nav¨ªo almirante. suntukan. n. Fivefold. Panganay. primerizo. Salapang. n. [fishm¨®nguer] Pescadero. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. Fireside. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. n. Bingwit. Humampas. pesquera. Fish corral. tatag. [f¨ªcsednes] Firmeza. n. Fishing-rod. adv. [flag] Pender. Firm. Sasakyan ng almirante. kiba. [f¨ªrst-ret] Superior. [f¨ªshpond] Estanque de peces. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. iakma. adj. Pagpapaput¨®k. [f¨ªting] Conveniente. Firstling. n. Fireworks. Fishing. n. M¨¢ngingisda. adj. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. Fix. [firm] Firma. Fiscal. [f¨ªsil] Hendible. [f¨ªsheri] Pesca. Taga. n. [f¨ªshjuk] Anzuelo. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. [f¨¢iring] Descarga. n. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. hendidura. Fixedness. Fissure. pamingwit. n. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. [f¨ªstikafs] Pu?adas. aprestado. Flagellate. [f¨¢irpan] Brasera. id¨®neo. [f¨ªrmnes] Firmeza. Tibay. ardor. Firewood. Mak¨¢lima. apto. P¨¢milihan ng isda. Sumutsot. v. [fl¨¢bi] Blando. adj. Pinag-apuyan. M¨¢ngingisda. v. Firescreen. [f¨ªshing-net] Red de pescar. dardo. Dakot. humaging. Fisher. Baklad. ibagay. v. Flag-ship. [fl¨¦gransi] Calor. de primera clase. Samahan sa anomang hanap-buhay. tibay. Fizz. estabilidad. Fitful. n. n. Flagrancy. adj. Firm. n. n. n. Fitting. Bagay. Matibay. Fish-hook. Pinsang bu?. Lah¨¢ng. [f¨ªsher] Pescador. Fixture. byak. colgar. n. [first] Primero. ningas. Flabby. Tinik [ng isda]. n. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. Flagrant. Pangingisda. n. justo. v. k¨¢butibutihan. First cousin. adj. akma. adj. M¨¢nininda ng isda. matatag. [firmament] Firmamento. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. bumugbog. n. pescado. n. First-born. First. n. Langit. Panganay. [fiz] Silbar. maningas. mahin¨¤. marapat. Panggatong. estabilidad. Matibay. Fist. First-rate. Ilapat. kainitan. [f¨ªsh-bon] Espina. [fl¨¢gon] Frasco. Fishing-net. n. Mangisda. adv.Firepan. n. [fl¨¦grant] Ardiente. [fist] Pu?o. Fish-bone. First. ciertamente. n. Flag. bandil¨¤. lapat. n. sipol. [fl¨¢dchel?t] Azotar. n. Bagay. Pangingisda. n. bitak. Fishpond. Fishery. Takip ng chimenea. [fish] Pez. [f¨ªshing] Pesca. n. Fishmonger. hind? pan¨¢y. estable. Sutsot. [fit] Ajustar. Fish-spear. n. Fisher-man. Una. ukol. Fixedly. Fish-market. n. [fics] Fijar. Lambat na pangisda. [f¨¢iv] Cinco. [f¨ªsh-spir] Arpon. [fit] Conveniente. P¨¢lakihan ng isda. [firm] Firme. putok. n. [first] En primer lugar. Fizz. [fish] Pescar. Flag. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. n. [f¨ªcsedli] Fijamente. pagtibayin. adj. v. Firmament. Isda. Fissile. [f¨¢irpl?s] Fogon. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. establecer. adaptar. haging. n. flojo. v. Firmness. Ilapat. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. [fitful] Alternado con paroxismos. adj. Suntok. Fit. n. Kwites. n. Pug¨®n ng chimenea. adj. iakma. n. Lim¨¢.

Ligasgas. patagin. v. n. [fledch] Enplumecer. Fleet. [flasc] Frasco. Flap. n. n. Flask. adj. relampaguear. Flat. Makinis. v. papuring paimbabaw. [fl¨¢mbo] Antorcha. lamat. gwang. [fl¨¢ter] Adular. [fli] Huir. pulutong ng mga sasakyang dagat . lisura. v. [flanc] Flanco. n. Flatter. n. Purg¨¢s. v. Prask¨®. ligereza. Makintab.Flag staff. n. n. adj. v. Flee. hender. Flambeau. lahang. Flail. Fleck. [fliz] Esquilar. n. [flec] Mancha. [flec] Manchar. [fl¨¢teri] Adulacion. falta. plano. [fle] Desollar. Fleck. descortezar. [flat] Llano. n. bakat. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. anchon. Hukbong dagat. hu baran. lijero. Dakong patag. v. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. n. Tulin. Tubuan ng balahibo. [flash] Relampaguear. n. [fl¨¦shles] Descarnado. Tagiliran. lisonja. [fl¨®les] Sin defecto. n. escapar. Kapatagan. sainete. n. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. [fl¨¢tn] Allanar. kisap. Flavor. [flo] Resquebradura. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. [fle¨ªl] Mayal. Fleet. Manuya. [fl¨ªting] Pasajero. n. alipusta. [flash] Relampago. Flay. n. Palo ng watawat. Fleecy. Tuya. Usog. mabalahibo ng tupa. [fl¨¢nel] Franela. Talupan. kamkaman. tacha. ningas. n. alipustain. n. [flit] Escuadra. insulso. n. v. Kislap. hangin sa loob ng kataw an. Magliyab. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. Flashy. Flea. makinis. Malana. Fleece. Flash. poner llana la superficie de alguna cosa. n. Walang kapintasan. mamuri ng paimbabaw. pant ayin. n. Flavor. bango. Flat. maliks¨ª. fugitivo. v. [flacs] Lino. liks¨ª. Numingning. desnudar. Bibingka. mofar. kakinisan. Fleer. Kagat ng purg¨¢s. Tumakas. [fl¨ªtnes] Velocidad. ningas. [flec] Copo. Flea-bite. n. centella. Balahibo ng tupa. Flesh. [flap] Falda. Flaw. Flat. [flir] Burla. kumisa p. Walang lam¨¢n. Flame. pangdikdik. Lino. gilid. [fl¨ªzi] Lanudo. Flange. alisan ng balat. [flem] Arder. llamarada. Flawless. [flat] Llanura. Flame. Flash. adj. lasap. l¨¢mina. [fle¨ªm] Llama. [flir] Burlar. n. Flare. n. brillar. v. n. tumaanan. Flattery. Flatten. v. siklab. [fl?r] Lucir. [fliz] Vellon. [flesh] Carne. Liyab. Flaunt. payat. tuya. n. kumislap. Pranela. Fleer. Manch¨¢. n. Pasarapin ang amoy. [flant] Pavonearse. [fl¨¢tnes] Llanura. magningas. . Sak¨¢y. n. Flautist. n. Plautista. Flannel. n. Fleshless. Flapjack. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. pasarapin a ng lasa. Maghambog. v. Flatulency. v. Matulin. Kumislap. Flake. hendedura. despojar. [flit] Veloz. pantay. Flatness. Uyam. Flax. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. condimentar. Gupitan ng balahibo ang tupa. flota. Fledge. v. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. liso. [fl¨®tist] Flautista. [fli] Pulga. Pangbay¨®. [fl¨¢shi] Superficial. lisonjear. Saya. [flat] Allanar. tuyain. brillar. Uyamin. [flandch] Liston. n. mueca. v. Flaw. Patagin. Fleetness. Manchahan. n. adj. flaco. Flank. Flank. Sulig¨¬. adj. sul?. Fleece. baak. karne. ventosidad. Lumahang. adj. Liston. brillar con un brillo pasajero. fragancia. Pantayin. [flo] Rajar. alipato. Lasa. taan¨¢n. Laman. Fleeting. bumaak. dungis. Patak ng niebe.

retirarse. [fla¨²rish] Florecer. n. Floe. [fl¨®ting-bridch] Ponton. kir¨ª. n. pumagaspas. mamukadkad. tukso. Hapay. Punton. kar amihan ng tao. Flip. Flirt. [fl¨®si] Blando como la seda. adj. [fl¨®s-silc] Seda floja. adj. pumagaspas. Flinty. florear. Sutla. tumakas. [fl¨ªper] Aleta. [floral] Floral. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. Lapag. [flint] Pedernal. Flexible. piso. [flinch] Desistir. n. Flint. magpailandang. Pagkalapastangan.Fleshy. v. Malam¨¢n. [fl¨ªting] Ofensa. n. v. kilos na pabigla. [floc] Manada. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. brincar. Flinch. Bugal na yelo na lumulutang. [fl¨®ret] Florecilla. Bumaha. coqueta. Flit. Kawan. movimento lijero. [fl¨¢it] Huida. magtitipon. Flight. Florist. Flotilla. [floc] Congregarse. Flirtation. [fling] Arrojar. v. n. n. Floral. Kitang. pagtataanan. Lut¨¢ng. [flai?r] Fugitivo. Harina. Baha. corvadura. Float. Malambot. ilandang. f¨²til. kairel. [fl¨¦csibl] Flexible. [fling] Tiro. n. Floss-silk. coquetear. [fl¨¢uns] Flueco. fluctuar. v. Malambot na parang sutla. land?. Nauukol sa bulaklak. Flog. Lumipad. lumand?. n. aguardiente y az¨²car. [fl¨¢ur] Harina. Floating-bridge. [flot] Flotar. Pumagakpak. Flimsy. kakirihan. n. reba?o. [fl¨¦shi] Carnoso. adj. Kilos na pabiglabi gla. Flotage. Magsahig. [flic] Hurtar con ligereza. aletear. Batong pinkian. kumir¨ª. Lumutang. Matigas na matigas. Matulin. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. v. n. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. umapaw ang tubig. [fl¨®rist] Florista. n. Hilagpos. . [fl¨¢under] Aced¨ªa. [fla¨²rish] Vigor. Flitting. Flounce. v. Pagtakas. [flirt] Mofar. [flad] Inundacion. Flitch. inexorable. humagibis. [fl¨®ring] Suelo. n. n. adj. pulutong. Pamumukadkad. piso. Flicker. Fling. Magbir?. [flad] Inundar. Magpipisan. [flitch] Hoja de tocino. Umum¨ªt. Walang galang. Flirt. v. Flippant. Flexibility. kalayawan. v. n. kalandian. Flounder. v. Kawal¨¢n ng galang. locuaz. Flounder. [fl¨¢iti] Veloz. Bir¨°. sahig. Maglamaw. Sahig. Flourish. n. Tosino. n. Mabulaklak. [fl¨¢ut] Mofa. Flier. pumal?. tirar. vanidad. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. Fling. n. cairel. [flot¨ªla] Flotilla. [fl¨¢under] Patear. Taan¨¢n. burla. huir. [fl¨ªpant] Petulante. n. v. Humampas. n. Flout. [flit] Volar. [fl¨ªnti] Empedernido. [fl¨®tedch] Flotante. umudl¨®t. n. [flop] Aletear. gent¨ªo. v. adj. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. bunton ng tao. Kalambutan. Anomang lut¨¢ng. kaban. Float. Flighty. Flood. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. fuga. Palikpik. mahuna. hilig. adj. Munting bulaklak. Flood. [fl¨ªpansi] Petulancia. [flu¨¢r] Pavimiento. manalita ng mari k¨ªt. Flounce. acelerado. v. gand¨¢ ng pananalita. Magtatar¨¢ng. Mamulaklak. sunodsunuran. Magpahilagpos. n. Floor. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. masatsat. maliks¨ª. adj. n. [flirt] Mueca. Flippancy. proceder con lijereza. maglulundag. Gagad. atroparse. Plekos. Umurong. burla. Flipper. lanzar. Flock. n. apaw na tubig. M¨¢nininda ng bulaklak. [fl¨®rid] Florido. Flick. lapag. [flo] Car¨¢mbano. Floor. adj. Floret. Flock. n. gumawa ng pa biglabigla. [flot] Cosa que flota. v. [flog] Azotar. v. n. Flourish. Humagibis. masalita. floreo. Marupok. coqueter¨ªa. Florid. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. belleza. Flop. [fl¨ªker] Aletear. Flexion. n. n. Flossy. suelo. v. n. [flip] Una bebida hecha con cerveza. adj. Flour. n. injuria. Flooring. n.

basag-uluhin. kulubot. n. sulong! Foible. [fli¨²tist] Flautista. lusaw. [flay] Mosca. suceder. Fluster. [f¨®loer] Seguidor. Foggy. Bumula. n. [fl¨²id] Fluido. secuaz. Fluster. n. [flash] Ponerse colorado. n. Fluid. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. kampon. Plauta. [fom] Espumar. locura. n. [fom¨¦nt] Fomentar. fluir. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. n. n. k¨¢big. Fluid. bumuntot. adj. [fold] Doblar. rendir. [f¨®mi] Espumoso. [flash] Rubor. agitacion. Yabong. Flux. Fluctuate. S¨²l-ol. [f¨®li] Tonter¨ªa. manar. v. [flacs] Excremento. [fob] Faltriquera. v. Folio. n. [f¨®lder] Plegador. Lumipad. Manganak (ang kabayo). [fli¨²ensi] Fluidez. Pas? ng halaman. kaaway. [fl¨¢ueret] Florecilla. [f¨®il] Desventaja. [fo] Quita alla!. v. v. Tuligin. Pitak ng halamanan. [f¨®liedch] Follaje. [flo] Creciente de la marea. conmocion. v. [fl¨¢uer] Florecer. [f¨®dder] Forraje. n. [f¨®il] Vencer. dar ba?os calientes. atropellar. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. Madulas. Foam. alarmar. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. Kislap. Fob. Floweret. Flower. [fli¨²t] Flauta. adj. v.Flout. doblador. tumunaw. lup¨¬. lumit¨®. Fold. v. [fl¨¢uer] Flor. Flower-girl. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. Flue. bugs?. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. [fli¨²ent] Fluente. bumugs?. kabalisahan. Mamul¨¢. Foe. Fold. n. bakl¨¢. Tao. dampian ng basahang . Bulaklak. Dulas. Flutter. n. Tumalo. plegar. Fluent. Kalusaw¨¢n. Fluctuation. n. [fl¨²iditi] Fluidez. kunot. Tae. Ulap na hamog. Flux. [fli¨²m] Canal de agua. adversario. n. Fluency. [fl¨¦rri] R¨¢faga. [f¨®ibl] Debilidad. magpileges. agitacion. Flunkey. n. n. Maulap. Tiklop. Folk. Mabula. Tagalup¨¬. [fok] Gente. flujo r¨¢pido. Mamulaklak. defraudar. n. gaan. Fodder. [fog] Niebla. Pagkaanod. magpasuk¨°. n. Pagkain ng kabayo. Flutist. desgracia. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. Foam. Flower-pot. bumakl¨¢. Kahangalan. [flo] Crecer la marea. magaan. Foil. p¨¢labasan ng usok. Hin¨¤. Gumulo. kayabungan. tagatiklop. v. Fob. bumulaklak. Flume. kapahamakan. Fluvial. Flower. [fog] Oscurecer. facil. kapintasan. Fog. [flatter] Confusion. P¨¢asuhan. parte flaca. n. resultar. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. adj. Tumiklop. lumup¨¬. [fl¨¦rri] Confundir. Magpomento. desordenar. mangyari. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. umagos. Foh. Flow. adj. n. n. [flatter] Turbar. [fo] Enemigo. kakamp¨ª. n. Flurry. Kalituhan. Manggagad. [flu¨ªd] Fluido. Fly. [f¨®lo] Seguirse. Plautista. n. Nauukol sa ilog. Maanod. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. Simbuyo. Mag-ulap. Foamy. Follow. Flurry. M¨¢nununod. pliegue. Foment. [fl¨¢uer-guerl] Florera. n. Sumunod. [fl¨¢nki] Lacayo. bolsa de reloj. n. [flai] Volar. Pa¨¢gusan ng tubig. dum¨ª. v. Flow. Fluidity. antagonista. fluir con violencia. frondosidad. Folly. n. Bula. Magbub¨®. [fl¨¢ster] Confundir. Foal. kil¨ªg. Fog. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. adj. v. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. Kapariwaraan. bover¨ªa. n. v. katalo. n. v. Mabulaklak. [fold] Doblez. [fom] Espuma. Foliage. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. n. n. kaululan. Fly. Lak¨ª ng tubig. v. [fl¨²vial] Fluvial. flujo. n. int. n. burlarse. n. v. manuks¨®. Flush. v. taga pileges. [fl¨¢ster] Impulso repentino. v. [fl¨¢ut] Mofar. Flush. partidario. adj. v. Flutter. n. pileges. Flute. agos. [fob] Enga?ar. Folder. Kalaban. Foil. Dahon ng aklat na t¨¢laan. kaungas¨¢n. Flower-bed. Langaw. Magday¨¤. [flacs] Fundir. Munting bulaklak. [f¨®gui] Nebuloso. Flowery. n. dumay¨¤. Follower. Lumit¨®. Tun¨¢w. v. Lumak¨ª ang tubig. derritir. n.

kagunggungan. Ung¨¢s. Ford. comida. n. Papel de barba. Nauuna. violencia. violentar. Kahangal¨¢n. impedimento. Foot board. n. Fondle. T¨¢wiran. tonto. Magbaw¨¤. [fors] Fuerza. Foot fall. Foolhardy. magpigil. n. For. [foment¨¦cion] Fomentacion. Pagtitiis. gunggong. n. Hangal. Mawilih¨ªn. [fut bord] Estribo. conj. [font] Pila bautismal. [for] Anterior. n. Lup¨¤ sa harap¨¢n. n. Bak¨¢s. kanunuan. Pumilit. Forecast. Forecast. para. Foot step. v. v. [ford] Vadear. [f¨²t p¨¦vment] Acera. makisig. Natatawid. proyectar. n. Foreboding. tibay. [forb¨®ding] Presentimiento. Ford. Foregone. n. [ford¨²m] Predestinar. [f¨²t pez] Paso lento. n. Paa. Foreclosure. v. adj. [fut] Ir ¨¢ pie. [fop] Petimetre. bober¨ªa. antes. Hakbang na dahandahan. [forb¨ªr] Cesar. [forg¨®n] Pasado. Forcible. querido. nakaraan. esforzar. hangal. Sarhan. kapangyarihan. v. Foredoom. Tumawid. ung¨¢s. Pagkain. [f¨²t paz] Senda. magbawal. presagiar. landas. v. pilota. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. [f¨®ndl] Mimar. Foolish. [forcl¨®z] Cerrar. Magbawal. Humul¨¤. [f¨²t bol] Pelota. Fore. v. [f¨®rcast] Prevision. Fomentation. maghanda. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. Foot pace. Pagpopomento. v. Nun¨°. kagunggungan. n. v. panukal¨¤. Maglambing. Kutog. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. Landas. Food. [f¨®rdabl] Vadeable. vedar. necedad. Hintutur¨°. adj. poderoso. Forego. [forg¨®] Anteceder. n. [forc¨¢st] Prever. [f¨²ljardi] Temerario. gunggong. magbaw¨¤. Lumakad. [f¨²leri] Tonter¨ªa. Forceps. Yabag ng paa. n. abstenerse. kaungas¨¢n. n. necio. Sipit. adj. adj. Forbearance. Malakas. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. n. n. kahibangan. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. [forcl¨®siur] Exclusion. Tumigil. [for] Delante. kadahilanan. magpanukal¨¤. Foolishness. Foolery. makapangyarihan. n. Forebode. [f¨²lish] Bobo. [fond] Apasionado. For. por cuanto. Forefather. vereda. Fore. datihan. Foot ball. detenerse. [f¨®rseps] F¨®rseps. v. gumahas¨¤. [f¨²t u?y] Sendero. pag-agap. Malayaw. Forefinger. Foot. Foot path. Fond. [fud] Alimento. Lakas. gun¨ªgun¨ª. n. Forbid. antecesor. [f¨²t print] Huella. n. pagkabuhay. n. v. maibig¨ªn. presagio. Foot note. poder. [forb¨ªrans] Paciencia. hib¨¢ng. Foreground. Ang minamahal. n. v. [f¨²t fol] Pisado. kahangalan. Paghahanda. Sukat katakutan. pagmamakisig. [forgr¨¢und] Delantera. [forf¨¦nd] Prohibir. niyapakan ng paa. Lip¨¢s. Asera. pagpipigil. Hulaan. [for] Porque. [fors] Forzar. [f¨®rsibl] Fuerte. Foppery.inilubog sa mainit na tubig. adj. . n. preceder. Fordable. ¨¢ causa de. prep. [f¨®ndling] Favorito. maglanyos. [forb¨®d] Pronosticar. Simbuy¨® ng kalooban. Bakas ng paa. [f¨®redch] Forraje. m¨¢una. Umagap. pisada. [for] Por. Foot print. Sa. v. Pagkain ng kabayo. [forb¨ªd] Prohibir. Pagmamarik¨ªt. adj. abstinencia. [fut] Pie. [ful] Bobo. Sapagka't. [ful] Tontear. adj. n. n. [f¨®rfadzer] Abuelo. Foppish. tonto. [f¨®pish] Vanidoso. Forefend. n. una. Sip¨¤. Fool. Foot. Force. v. n. n. Fondling. locura. Fop. Force. hadlangan. Mang-ung¨¢s. ang nililingap. proyecto. Mangu?a. tang¨¢. Foot pavement. Bakas ng paa. kab¨¢ ng dibdib. Forbear. Dati. Fool. Pagtitiwalag. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. adv. Estribo. mapagmakisig. impedir el paso. adj. dahas. n. vedar. Font. huella. Mapagmarik¨ªt. Kaungasan. Foot way. [f¨²lskap] Papel grifon. [ford] Vado. n. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. [f¨²t step] Vestigio. Foreclose. n. n. hakban na banayad. n. dahil sa. katangah¨ Foolhardiness. Foolscap. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. [fulj¨¢rdines] Temeridad. n. dumahas. n. kay. kutug¨¢n. humint?. Forage.

v. confiscacion. Noo. adj. paris¨¢n. . Ngipin sa harap. Kakilakilabot. [fordch] Fragua. Tanod-gubat. magbanhay. adv. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. [f¨®rmidabl] Formidable. Forenoon. [f¨®rfit] Pagar una multa. n. Tuntunin. Fortuitous. Katibayan. Tenedor. [f¨®rmast] Palo de trinquete. [f¨®rmiula] F¨®rmula. [forc] Tenedor. Forest. Formal. [fort¨¦l] Predecir. Forestall. pumaris. panipit. N¨¢una. hind? sinasady a. figura. adj. Foretell. Fortress. [fors¨¦k] Dejar. abandonar. [f¨®riner] Extrangero. noong una. Magmult¨¢. Gun¨ªgun¨ª. adv. [forst¨®l] Anticipar. hacia adelante. Foreman. Formulary. Magpatawad. Layag sa unahan. [forti¨²iti] Acaso. adj.Forehead. kut¨¤. Tular¨¢n. Forewarn. contrahacer. conocer de antemano. [f¨®rjed] Frente. valor. [f¨®rtap] Tup¨¦. Former. [form] Forma. desamparado. [forsw¨ªr] Perjurar. Taga ibang lupain. Walang any?. Forget. Forfeit. v. pangdur¨°. [f¨®rmal] Form¨¢l. Lak¨¢s. [f¨®rest] Bosque. Forethought. [f¨®rzot] Premeditacion. Formerly. Fortuity. accidental. [f¨®rin] Extrangero. pagdaka. extra?o. f¨¢brica de metales. Kut¨¤. Makalimot. Foreign. n. Fort. [fors¨ª] Prever. Mult¨¢. Forsooth. Fortification. Umaga. [f¨®rmost] Delantero. Pangunang han¨¢y. uliran. Forgiveness. umuna. [f¨®rtnait] Quince dias. Fortieth. modelo. [f¨®rtres] Fortaleza. v. pinabayaan. pangyayaring hind? sinasadya. casual. n. katiwal¨¤. n. [forgu¨¦t] Olvidar. kagubatan. [forgu¨ªv] Perdonar. castillo. Malilimut¨ªn. l¨¢gak. Mag-any?. Foremast. Forester. [f¨®rnun] La ma?ana. [f¨®rmiuleri] Formulario. Manumpa ng kasinungalingan. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. Sa unahan. n. [f¨®r sel] Trinquete. sa dakong unahan. Patawad. adv. v. Forlorn. n. [fors¨²z] En verdad. v. Forgive. Humuwad. kumamkam. n. p¨¢nuntunan. adj. adj. n. Foresee. n. N¨¢uunang palo sa sasakyan. kumatha. Foreknow. Porm¨¢l. Foremost. Buhok sa noo. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. [f¨®rward] Vanguardia. n. Forgetful. Katibayan. Fork. n. hichura banhay. [f¨®rman] Presidente del jurado. una. [forsh¨®] Presagio. pumalsipik¨¢. Formality. confiscar. Fore sail. Formless. [fort¨®kn] Pron¨®stico. v. Pagkak¨¢taon. Nagk¨¢taon. adj. Agaping malaman. tapang. accidente. v. n. K¨¢unaunahan. Forerank. Sa katotohanan. Taga ibang lupain. [form] Formar. adj. adj. Any?. Form. Ikapat na p?. n. Forthcoming. Pangulo ng inangpal¨¢n. Foretop. adj. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. Twing labing limang araw. n. [f¨®rmles] Informe. selva. Foreward. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. Formidable. n. Forthwith. n. Humul¨¤. Foretooth. Ang balak kapagkaraka. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. Pandayan. [f¨®r-rank] Primera fila. v. Forfeit. Fortify. Pagtibayin. [f¨®rtitiud] Fortaleza. n. prevenir. pabayaan. Kapormal¨¢n. iba. Forsake. Fortitude. sangl¨¢. v. Foreshow. n. Fort-night. n. Forth. disforme. Darating agad. [f¨®rester] Guardabosque. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. adj. sipit. n. kut¨¤. [fort¨²z] Diente delantero. Karakaraka. n. Iwan. ciertamente. anterior. [forz] En adelante. v. v. pagbalaan. Labing limang araw. Forge. forastero. Foreigner. bumal¨¤. Forge. [forgu¨ªvnes] Perdon. [form¨¢liti] Formalidad. Forswear. n. n. [f¨®rmer] Precedente. [forti¨²itoes] Fortuito. Foretoken. Umagap. [f¨®rmerli] Antiguamente. katibayan. datihan. v. [f¨®rfit] Multa. n. [forl¨®rn] Abandonado. adj. [f¨®rtifai] Fortificar. sin dilacion. [fordch] Forjar. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. n. Tapon. Pangunahan. Form. Dati. v. [fort] Fuerte. [foru¨ªz] Inmediatamente. noong araw. n. adv. [forn¨²] Prever. adv. Formula. n. M¨¢kinikinita. Fort-nightly. Gubat. n. fortalecer. Tanod sa unahan. n. paris¨¢n.

[f¨®rchiunet] Afortunado. Fraternize. Hukay. enga?o. adj. adj. Makaapat. Fragrance. apresurar. Ika labing apat. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. n. Frail. Foul. Forward. n. Four-footed. n. n. Bal¨¬. n. Foul. mahuna. Foundation. palad. karimarimarim. Kapalaran. Frankincense. establecer. debilidad. hermandad. Dupok. Fragrant. Fraud. Pagtatapat. v. Pangsuob. [fr¨¢ccion] Fraccion. m¨¢pariwara. v. [fr¨¢cchiur] Fractura. isang hayop-gubat. n. p ayan. [f¨®csi] Astuto. Bang¨®. Ariing parang kapatid. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. juzgado. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. privilegio. Fragrancy. pakanin. [f¨®rtin] Catorce. [f¨¢ul] Ave. [fo¨²r] Cuatro. Pagkakapatiran. [frat¨¦rniti] Fraternidad. [fr¨¢nchiz] Franquicia. Frame. Fourteen. Panghuhuli ng ibon. Fractious. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. [fradch¨ªliti] Fragilidad. Fraternity. Apat na p?. Day¨¤. [frat¨¦rnal] Fraternal. v. n. quebradizo. Ikapat. [fr¨¦grans] Fragrancia. dichoso. adj. . [focs] Zorra. nakamatay ng kapatid. maginghawa. [faul?r] Cazador de aves. n. v. oloroso. Fowl. May apat na paa. n. Fracture. Frankly. Fountain. quebradizo. Frame. Alagaan. Foxy. magagalit¨ªn. n. malab¨°. pagkasimula. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. adj. [fr¨¢ncli] Francamente. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. gusal¨¬. Bumal¨¬. [francnes] Franqueza. fundamento. adj. Tuso. adj. Magtay?. adj. babasag¨ªn. masarap na amoy. Banhay. espuerta. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. Nauukol sa bahagi. [f¨¢und?r] Fundador. Mabango. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. Nauukol sa pagkakapatid. Magbanhay. [fos] Foso. Bang¨®. Dupok. [fr¨¦gransi] Fragrancia. Fourscore. v. Apat. [f¨®rchiun] Fortuna. Frantic.Fortunate. v. suerte. Fratricide. Found. adj. Foundling. Founder. Lumubog. Busl?. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. adv. Frankness. Gal¨ªt na gal¨ªt. salir mal de alguna empresa. Fragile. bahagi. [f¨®ster] Criar. Fracture. principio. nutrir. v. adj. Fourteenth. karupukan. furioso. n. [f¨¢uling] Caza de aves. kapisanan. n. Forum. [f¨®roem] Foro. ajustar. Foster. [frel] Fragil. [f¨¢ul] Sucio. Foulness. Marupok. Maglas¨ªng. adj. n. fundacion. Magdum¨ª. Fox. n. [fr¨¢ccies] Rega?on. v. Walong p?. Masung¨ªt. piraso. Tagahuli ng hayop. [f¨®rscor] Ochenta. Ibon. adv. forjadura. kahunaan. n. Frail. paray¨¤. Sa ikaapat na lugar. n. n. Labing apat. [frel] Sera. kahunaan. [f¨®rward] Acelerar. Foss. n. [fo¨²rfold] Cuadruplo. anomang malaking hayop na may pakpak. [fr¨¦lti] Fragilidad. Fourth. n. Fraternal. ibp. Marum¨ª. n. [fre¨ªm] Forjar. Fourfold. [f¨¢ul] Ensuciar. [f¨®rward] Adelante. sa dako pa roon. Mapalad. Fourthly. [fr¨¦grant] Fragrante. babasag¨ªn. magpundar. Sa pagtatapat. [f¨®rti] Cuarenta. [f¨¢unten] Fuente. adj. adj. Fraction. Fragment. Fractional. n. Sorra. adj. [focs] Emborrachar. n. n. Franchise. n. [fo¨²rz] Cuarto. n. Foursquare. [frod] Fraude. enojadizo. Bahay-h¨²kuman. Dum¨ª. adj. Fowler. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. adj. Tatag¨¢ng ba¨®n. Forward. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. Sa unahan. Pagpatay sa kapatid. [f¨¢und] Fundar. Marupok. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. adv. Fox. maglang?. Forty. mas alla. detestable. [fre¨ªm] Marco. adj. magpauna. impuro. Frailty. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. mahuna. Bukal. Fowling. fratricida. Four. tribunal. Fortune. Kaputol. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. Fragility. Founder. [faund¨¦cion] Cimiento. switik. Madaliin. adj. masarap na amoy. debilidad. v. [fr¨¢ccional] Fraccionario. n. [fr¨¢cchiur] Fracturar. karupukan. n. Bahagi. magtatag. [fr¨¢gment] Fragmento. adj. adj. Parisukat. [fr¨¢nkinsens] Incienso. cuadro.

n. magluluks¨®. Fret. v. Kakilakilabot. n. jugueton. Free. [fr¨ªcuent] Frecuente. . amistoso. n. n. [fr¨¢iten] Espantar. [fresh] Reciente. v. bago. v. Lulan. [fr¨¦shet] Arroyo. An¨¢k-timaw¨¤. maland?. Sumpong. [fr¨ªman] Libre. Frigid. [frot] Cargado. v. Masay¨¢. adj. timawain. hib¨¢ng. n. Palayain. [fret] Enojarse. Freight. Friendless. n. Tindahan ng mga yaring damit na mura. Malay¨¤. Frith. Pun? ng lam¨¢n. Free. Hagod. Frigate. Fray. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. Lam¨ªg. Sariling kalooban. adj. Prans¨¦s. v. n. [fric] Fantas¨ªa. licencioso. [fret] Cargar. Frequency. Frighten. adj. gilid. Kalayaan. n. locura. eximir. [french] Frances. Uria. [frindch] Franja. walang katoto. frotadura. Taong malay¨¤. Freeze. Frenzy. Frigidity. kapricho. terror. lleno. Freshet. & n. Freewill. v. [frot] Cargar. Frequence. Gipit ng dagat. Tulis¨¢n. recien llegado. [fr¨¦ndlines] Amistad. Fray. atestar. [fril] Escote. Friendship. [fr¨¢iari] Convento de frayles. lukso. Fraught. malamig. n. enfado. Parun¨¢n ng madalas. [fri] Libre. n. Pagkakaibigan. Kapisanan ng mga prayle. [fre] Ri?a. espanto. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [frend] Amigo. malamig. Pileges. horroroso. Madalas. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. Fright. Frequent. enfadarse. katakottakot. magnanakaw. horrible. [fr¨¦cld] Pecoso. v. [fr¨¦ndship] Amistad. amiga. Manggulat. n. n. [fr¨¦ndli] Amigable. [fridch¨ªditi] Frialdad. n. nuevo. Frisk. [fr¨¦shen] Refrescarse. [fr¨¢itful] Espantoso. Freedman. adj. French. n. n. adj. n. n. disputa. Sindak. Frippery. Mapekas. Pranses. n. [fr¨¦] Estregar. v. Frisky. n. [fr¨ªski] Alegre. [fr¨ªbutoer] Ladron. librar. [fret] Carga. Fraught. fresco. v. cabriolar. Gasgas¨ªn. Friary. Ul¨®l. m¨¢rgen. n. Prayle. [fr¨ªdman] Liberto. Magpalamig. n. fr¨ªgido. Freak. n. Friendliness. adj. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. [fr¨¢it] Asustar. lamig. pagkakatoto. vuelo. v. n. n. [fr¨ªdchid] Frio. Friend. iligtas. v. Maginaw. n. [fr¨¦nchman] Frances. kaulul¨¢n. Fright. Pun?in ng lam¨¢n. Manindak. [fr¨¢it] Susto. Taong nakalay¨¤. pagtatalo. n. Frenchman. [fr¨ªguet] Fragata.Fraudulence. [fr¨¦shman] Novicio. [friz] Helarse. Freebooter. Frequently. Freight. Kaibigan. n. [fr¨¦ndles] Sin amigo. Freedom. Frequent. enga?oso. Freckle. refregar. Freshman. Frisk. kus¨¤. Pagkakaibigan. [fr¨¦nzid] Loco. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). Freshen. Kadalasan. switik. Byernes. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. adv. n. Friar. [fr¨®diulens] Fraudulencia. adj. n. kasindaks indak. adj. Pagkahibang. Kadalasan. Freeman. malar?. adj. Pagdaray¨¤. Magiliw. Freeborn. adj. laya. baratillo. borde. [fr¨ªdom] Libertad. n. Ginaw. Fret. [fri] Libertar. Magtamp¨®. Friendly. Maglulundag. [fr¨ªcuent] Frecuentar. Frill. Sariw¨¤. Frenzied. n. saqueador. timaw¨¤. Frightful. enga?o. Friday. katoto. [fr¨¢i?r] Frayle. manakot. [fr¨ªccioen] Friccion. Mag¨ªng yelo. fletar. [fr¨ªborn] Nacido libre. Freshness. capricho. [fret] Enojo. Lulanan. [fr¨ªuil] Libre albedrio. Madalas. Lundag. pagkakatoto. delirante. n. K¨¢alitan. Fraudulent. [frisc] Saltar. adj. Freckled. Ang bagong nag-aaral. kuskos. Fringe. Walang kaibigan. adj. Magdaray¨¤. Pekas. [fr¨¦cuens] Frecuencia. n. taga Pransya. adj. [fr¨®diulent] Fraudulento. Batis. n. Fresh. Tampo. malaking takot. [fr¨¦cl] Peca. [fr¨¦shnes] Frescura. Friction. [frisc] Brinco. [fr¨¢ide] Viernes. flete.

n. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). provecho. [fr¨ªzl] Rizo. Mabula. moderacion. Frothy. Frolic. adj. kasamaang uga l¨¬. Magbunga. rizar. [fadl] Emborrachar. wala it. v. n. n. [frustr?t] Frustrar. v. Fruitfulness. buh¨¢y ang loob. buhat sa. Kulot. poner mala cara. n. Frizzle. rizar. [frug¨¢liti] Frugalidad. [fr¨®lic] Alegre. babasag¨ªn. Malar?. san dat. [frau] Fragil. . fecundidad. frontispicio. Bula. n. Maglilikot. Mabunga. [froc] Blusa. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. n. Gumanap. [front] Frente. adj. Humarap. malag? . [fi¨²dchitiv] Fugitivo. n. Masay¨¢. Full. Front. hacia atras. Mula sa. Pun?. [fr¨²tedch] Frutas. Pagganap. Bumula. Fritter. tapat. pagkaaksay¨¢. Mga bunga. Harap¨¢n. Mat¨ªgas ang ulo. n. Frivolous. n. Lumas¨ªng. mal genio. uling. [frozn] Helado. saciado. masayang. util. maglulundag. [fr¨¢un] Ce?o. [fr¨®ntir] Frontera. mapaggawa ng katamtaman. Frolic. bata de ni?o. [fr¨ªzl] Frisar. pakinabang. sa dakong likuran. Frozen. n. Humiw¨¤. desde. & n. adj. adj. n. Frog. [fi¨²el] Combustible. From. adj. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. Frowardness. [fr¨®zi] Espumoso. Gun¨ªgun¨ª. Fuddle. adj. fertil. vivo. n. Maruy¨¤ tortilya. tumingin ng nakamungot. [froz] Espuma. [fr¨²ctifai] Fructificar. [fr¨²tles] Infructuoso. Katamtaman. [fr¨®ward] Ind¨®mito. n. [fr¨ªter] Fritilla. Palaka. adj. mamunga. Sangang lungtian. [frolicsoem] Jugueton. Katabaan ng lup¨¤. maglas¨ªng. [fr¨®sti] Helado. kasukat¨¢n. provechoso. Fulfilment. [front] Hacer frente. Kamisola. Frizzle. [fro] Atras. Fructify. v. Mabunga. adj. Frock. [fr¨²gal] Frugal. Fruitage. Pangbwit. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. Frow. [ful] Lleno. Maaksay¨¢. n. Frying-pan. pagbubunga. harap¨¢n. prep. Sa likuran. Bunga.Fritter. Frolicsome. [fru¨ªcioen] Fruicion. n. Frustrate. adj. harto. adj. [fr¨®lic] Loquear. impertinente. sobrio. tumapat. [frond] Fronde. Kumulot ng buhok. Frontier. v. Namumu? sa lam¨ªg. n. Fructiferous. Magpiritos. Frivolity. Walang kabuluhan. [fr¨¢ing-poen] Sarten. [fr¨®wardnes] Insolencia. d¨ªscolo. adv. Tab¨¬! sulong! Fuel. Walang bunga. n. [friz] Frisar. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. n. Fruit. [frost] Helado. Front. kainaman. tumupad. Frouzy. quebradizo. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. Frost. suhay. Froth. Fudge. Froth. Panggatong. Fulfill. Frown. v. Taanan. puspos. juguetear. malikot. adj. adj. busog. indocil. Fruitless. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. walang tur¨°. esteril. karat. emborracharse. [frai] Freir. v. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. v. Sung¨ªt. Matimtiman. Pamumunga. v. nagtatag?. Frown. pagtupad. chasco. Marupok. Katigasan ng ulo. sibangot. [frog] Rana. Frugal. lubos. adj. Fugitive. Frustration. [froz] Espumar. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. rama verde. Fruition. [frustr¨¦cien] Contratiempo. n. adj. enojo. sangang maberde. Pagtatam¨®. n. Fruitful. v. [friv¨®liti] Frivolidad. producto. Froward. travieso. Kawal¨¬. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. Frolic. [f¨²lfilment] Complimiento. [frut] Fruto. [f¨²lfil] Cumplir. Fro. Namumu? sa lam¨ªg. Pagkasayang. repleno. mataba. hielo. v. v. v. Unahan. Mabah¨°. Frizz. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. lag?. Frosty. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. adj. napapakinabangan. anular. katha. Fulcrum. pagtataglay. [from] De. Tubig na namumu? sa lamig. pagkapah iya. Frond. n. Kumulot ng buhok. Walang kabuluhan. n. Fructification. Fry. n. n. Frugality. int. capricho.

Functionary. Bulihin. [ful] Complemento. Furfur. proveer. ademas de eso. Sus¨®n ng balat. kasakdalan. mautal. Further. [f¨²nccieneri] Funcionario. Fungosity. . tumbong. adj. n. [f¨²nccion] Funcion. Kasangkapan sa bahay. Fulmination. Baga. Tatagang-ba¨®n. adj. matinding galit. Kawan¨ª. n. Bah¨°. Fumigate. [f¨¢rro] Surco. Bungkal. kubl¨ª. [f¨¢nguoes] Fungoso. furia. n. Furious. Fussy. K¨¢layulayuan. Fun. Furnish. chapucear. Hambog. Furl. n. [f¨¢rnichur] Ajuar. [f¨¢rro] Surcar. n. adj. Fume. Embudo. Kapupunan. bir¨°. gal¨ªt na gal¨ªt. n. entretenimiento. adj. n. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. [foer] Forro de pieles. Nauukol sa paglilibing. Fundament. equipar. [fi¨²neral] Entierro. [f¨²lnes] Plenitud. n. [foerl] Encoger. Fumble. v. v. [fi¨²mi] Humoso. ayuda. sira. v. Furbish. agapay. n. adv. maglinang. Pumutok. lihim. pigs¨¢. n. n. [foenk] Hedor. tiklupin. adj. impuro. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. ancas. Lumulon. Sumuub. permiso que se da ¨¢ algun militar. Kabilugan ng bwan. diversion. mausok. [fand] Fondo. vapor. n. v. pelo de las bestias. n. [foeng¨®siti] Fungosidad. promover. [f¨²lmun] Plenilunio. Balakubak. v. Salap?. Funeral. Fur. Pagbubub?. may tungkulin. buf¨®n. Pagkabuhaghag. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. ruido. tumiklop. pagsasap¨¬sap¨¬. Fuse. [fan] Chanza. pakinisin. derritir. Katungkulan. tumulong. Pagputok. [fi¨²miguet] Perfumar. n. adj. n. kaingay. Paglilibing. Fulminate. isulong. [fundam¨¦ntal] Fundamental. Fulminant. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. balahibo ng ha yop. Mapusok. n. los muebles de una casa. Further. paglilib ng. adj. Malay¨° pa. n. [fium] Humear. Maas¨®. Nak¨¢katawa. Sist¨¦. Fumy. Funnel. [f¨²lminet] Fulminar. [f¨¢rdzer] Mas lejos. Furthermore. Gulo. tumunaw. n. n. Funny. [f¨¢rfoer] Caspa. [f¨²lminant] Fulminante. Furrow. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. Pangsuob. fren¨¦tico. Pumuputok. Furniture. Fundamental. Umas¨®. divieso. sa dako pa r on. Magbub¨®. Fume. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. socorro. [fiuz] Fundir. Maant¨¢. usok. saka. [fi¨²rioes] Furioso. [fus] Alboroto. mas all¨¢. Poot. [f¨²rtiv] Furtivo. adv. Full-moon. Fund. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. Bumungkal. Maaaring tunawin. [f¨¢ni] C¨®mico. Furlough. Habih¨¢n. Furtive. Fusible. apoyo. k¨¢tuwaan. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. pagtunaw. [f¨¢rdzermor] Ademas. suubin. Bukod sa rito. n. [f¨¢nel] Embudo. llenura. v. secreto. As¨®. aun. Fumigation. n. ca?¨®n de chimenea. oculto. adj. Fulness. n. adv. [f¨¢rnish] Suplir. sahumar. Fuller. [f¨²ndament] Fundamento. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. n. n. Furtherance. Funk. Fusion. luna llena. [fi¨²sioen] Fundicion. bugal. n. n. puhunan. Function. Fury. bukod pa sa. Furnace. [fi¨²neral] Funeral. burla. yaman. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. v. Hurn¨®. Ling¨ªd. Furuncle. [fi¨²zibl] Fundible. mal olor. Furrow. Buhaghag. v. [farb¨ªsh] Acicalar. Fulsome. tungk¨²lin. P¨¢una. v. ayudar. [f¨²loer] Batanero. [fium] Humo. Ipagpauna. Magago. [f¨²lsam] Rancio. adj. Fulling-mill. [fi¨²ri] Furor. [f¨¢rlo] Licencia. v. n. n. fusion. f¨²nebre. p¨¢labasan ng usok. Kapun¨²an. [f¨¢rdzer] Adelantar. pulir. alingasaw. adj. panuob. P¨¢tibayan. Furthest. lulunin. tulong. Magbigay ng kailangan. [f¨²si] Jactancioso. n. exhalar.Full. umusok. Fuss. [f¨¢rnes] Horno. Funeral. sak lolo. [f¨¢mbl] Tartamudear. esponjoso. apuy¨¢n. caudal. linang. Fund. Fungous. Manghahabi. adj.

n. medir. Gad. Gansang lalake. Future. n. alero. panukat. Sangkal. Maamag. Futility. n. adj. Gamble. Lukso. Balisbisan. . [gol] Desollar. n. Sugarol. M¨¢nunugal. [gol] Hiel. Gable-end. provecho. Gambler. [gue¨ªn] Ganar. Lar?. Gabble. taras. [gu¨¦ner] Ganador. palaboy. Ayan! kahiyahiya! G G. Gallery. [gue¨ªt] Marcha. Ang nananalo. Walang kabuluhan. satsat. Apd¨®. garitero. kumaila. int. [gue¨ªn] Ganancia. pasatiempo. alingasaw. [gue¨ªl] Viento. panipit. n. v. bunton ng tao. Makinabang. Amagin. [gag] Tapar la boca con mordaza. v. (ga). n. inutil. Ang panahong darating. v. Satsatan. n. n. Gainsay. maglulundag. l¨ªbangan. Magsugal. [g¨¢nder] ¨¢nsar. manalo. Kawal¨¢n ng kabuluhan. Gambling. Amoy na mabah¨°. [foest] Enmohecerse. n. v. Gallop. adj. lucro. Galery¨¢. Lakad. Pakinabang. v. n. Gain. [gang] Cuadrilla. Maggala. n. panungkit. [g¨¢fl] Navaja de gallo. lundag sa say¨¢ ¨® twa. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. Magluluks¨®. Sasabung¨ªn. Bangaw. [gu¨¦toer] Polaina. Haharapin. Fust. Tumatwa. [dchi] G. Gait. n. Mangyayari. venidero. n. banda. [gag] Mordaza. [g¨¢mbol] Brincar. [guens¨¦] Contradecir. adj. Gain. Gallows. inaamag. n. panalunan. hakbang. n. makisig. Futile. Gallon. [fi¨²chur] Lo futuro. n. n. Gabble. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. n. Takbong paluks¨®-luks¨®. sasapitin. magsugal. Gallantry. sumukat. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. vanidad. n¨¢pangasuhan. m¨¢nunugal. Gallop. Fy. n. n. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. n. Gangrene. n. elegante. interes.Fust. Gage. Future. [gue¨ªm] Juego. takalan ng mga tunaw na bagay. [g¨¢ngrin] Gangrena. Gaff. katabilan. Gall. n. sumatsat. Gaming. [g¨¢lant] Galante. n. paso. [f¨²sti] Mohoso. Bibitay¨¢n. caza. n. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. callejero. v. n. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. Game. Sangla. Fusty. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. Gab. [g¨¢mbler] Tahur. Gag. Gad-fly. [g¨¢lop] Galopear. Sugal. adj. [fiut¨ªliti] Futilidad. Gaiter. parlotear. brinco de alegr¨ªa. n. Gang. Tar¨¬. Pagmamagar¨¤. Gaiety. ma gar¨¤. v. ganso. n. v. retozon. Kangrena. corredor. [gab] Charlar. n. tub¨°. callejear. lar?. saltar. v. magtub¨°. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. Magmatabil. Gale. lumaboy. Sumatsat. Hanging malamig. v. adj. [foest] Hedor. [g¨¢lop] Galope. [gu¨¦ming] Juego. medida. fr¨ªvolo. Gainer. Talupan ng balat. Lagyan ng sangkal ang bibig. Pulutong. Gag. may asal mahal. Sugal. Gaily. el tiempo venidero. Magandang ugal¨¬. n. [gu¨¦mster] Tahur. Gala. Gander. acibarar. Gamecock. Polainas. n. Gage. [g¨¢li] Galera. Magsangla. palabir?. Game. adv. Gaffle. Galvanic. [guems¨¢m] Jugueton. Gamester. Gab. Kasayahan. n. jugador. n. v. n. sugarol. l¨¢gak. Maglar?. [gad] Vagamundear. [g¨¢mbling] Juego con exceso. porvenir. [g¨¢lon] Galon. n. kumahig ng s¨¢litaan. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. [fi¨²til] Fut¨ªl. Galley. G. Palalar?. Gambol. Kusin¨¤ ng sasakyan. [guedch] Prenda. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. adj. (je). medida de l¨ªquidos. v. negar. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. Galbaniko. Futurity. Gall. [g¨¢doer] Vagamundo. v. [g¨¢mbol] Cabriola. Gambol. [gue¨ªm] Jugar. [fi¨²chur] Futuro. [g¨¢los] Horca. darating. Tabil. Kalawit. [g¨¢bl] Charlar. [gab] Locuacidad. [gu¨¦ili] Alegremente. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. lib¨®t. pagmamakisig. n. Gadder. Gamesome. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. Gal¨®n. Gallant. Masay¨¢.

huerto. kasuutan. [guel] Carcel. manopla. Halamanan. Gaze. n. Gateway. Garish. [gant] Flaco. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. Gasp. Gaoler. [gas] Gas. [guedch] Medir. kasayahan. v. adj. Gap. v. locuaz. Kinakangrena. adj. [gasp] Respiracion dificil. Garbage. locuacidad. Hingal. ostentoso. masats¨¢t. Loob ng bubungan. [gu¨¦ping] Bostezo. Gasp. charladur¨ªa. Gas. ostentacion. [g¨¢stric] G¨¢strico. n. pagpaparanga. v. tang¨¢. [g¨¢rish] Pomposo. Gate. n. n. v. Payat. Hikab. [g¨¢rbedch] Desecho. [g¨¢rrison] Guarnicion. adj. Maggayak. Gargle. Gape. adj. Gayety. Gangrenous. v. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. n. Gaping. katwaan. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. Magligas. Garden. Garnish. n. [g¨¢rgl] Gargarizar. Gwante. v. adj. Garrulity. Garlic. hangal. bilibid. [gu¨¦ler] Carcelero. [gue¨ªp] Bostezar. Gauze. Magmumog. Maghalaman. Gauge. Garden. . [g¨¢rnish] Guarnecer. amontonar. Garrison. Garter. dum¨ª. any?. makisig. Sumukat. n. Panukat. n. Garter. delgado. magpalamuti. prisi¨®n. Ungas. tumarok. May halong gas. Gather. sonda ¨® escandallo. Pagtitipon. Gastric. [g¨¢rnish] Guarnicion. [guedch] La vara. vestidura. adj. [g¨¢rlic] Ajo. v. Gangway. n. Garment. Gathering. adj. [gok] Un tonto. Satsat. pangangahig ng s¨¢litaan. [garb] Vestidura. Gaseous. n. colecta. adj. v. brecha. [gap] Boquete. Pasukan sa isang loo ban. Masay¨¢. Gauge. Gaunt. [g¨¢rner] Granero. [goz] Gasa. Magmasid. n. gunggong. hiw¨¤. plaza de armas guarnecida de tropas. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. v. Gayak. pagmamag ar¨¤. Gay. n. tumipon. Nauukol sa sikmur¨¤. [gue¨ªz] Contemplar. [g¨¢rden] Jardin. Gardener. [gue¨ªt] Puerta. ihiwalay. [g¨¢rgl] Gargarismo. n. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. v. adj. n. Pagpaparangalan. magpisan. Say¨¢. Maghikab. [g¨¢rter] Atar con cenojil. ungas. n. [g¨¢rment] Vestido. Gauntlet. Gas. Garnish. [g¨®ki] Bobo. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. magar¨¤. jarretera. Humingal. adorno. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. kas¨²utan.Gangrene. Garrulous. [gash] Dar una cuchillada. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. n. adj. [g¨¢rland] Guirnalda. n. mirada. ambagan. Ligas. Bang¨¢n. kayong manipis. Kangrenahin. Mayam¨°. [g¨¢dzering] Acumulacion. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. n. balut¨¬ sa kamay at bisig. n. [g¨®di] Fastoso. Taga. Gaudy. Gastronomic. adornar. Gasa. mapagbundat. n. n. n. Gardening. Gawky. [gue¨ªz] Contemplacion. Gash. Gargle. desv¨¢n. hichura. Garner. Masalita. n. humiw¨¤. apariencia exterior. tumitig. n. charlador. suciedad. [g¨¢rdener] Jardinero. hortelano. Damit. Mas¨ªd. Garland. pintuangbayan. tang¨¢. n. Mumog. n. magmalas. [g¨¢dzer] Recoger. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. Damit. Hambog. Garble. Bawang. rudo. panarok. Dumampot. Gaudiness. [g¨¢ntlet] Guantelete. Garb. [g¨®dines] Pompa. traje. considerar. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. [gash] Cuchillada. n. Gash. [guey] Alegre. Garret. pwang. n. hangal. pomposo. palamuti. malas. [g¨¢rret] Guardilla. apartar. Gaze. [g¨¢rter] Cenojil. Maghahalam¨¢n. v. Paghahalaman. n. Gaol. Sukal. Bilangguan. n. Gawk. Koronang bulaklak. [g¨¢rbl] Entresacar. Butas. n. n. Piliin. palaus¨¢p. v. un insensato. Pintuang daan. Magar¨¤. Bantay sa bilangguan. [garri¨²liti] Garrulidad. n. Gunggong. tonto. titig. la entrada de alguna ciudad. Pasamano ng sasakyan sa dagat. [g¨¢zies] Gaseoso. Tumaga.

n. adj. Gazette. Lah¨¬. & pl. adj. n. Gazer. [dchener¨®siti] Generosidad. mabait. puro. Magkaanak. Heneral. Gentile. adv. Genuineness. taganas. mahal na tao. n. General. n. urbano. Magandang ugal¨¬. Generate. Nauukol sa heometr¨ªa. v. magandang loob. genero. Paglohod. p¨¢hayagan. Geometry. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. poco ¨¢ poco. n. Genitals. Gentlewoman. v. mah¨¢bagin. ben¨¦volo. kasangkapan. Pagka-heneral. [dch¨¦nder] Especie. usual. adj. Geology. Miron. pitagan. n. Dahandahan. [dchent¨ªl] Urbano. Mahinahon. unt?unt?. Marunong ng heograpy¨¢. [guec] Enga?ar. Geniality. [gu¨¦zet] Gaceta. kapunin. [guir] Vestido. n. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. Magalang. Gentleman. n. Kawagasan. Generator. dalisay. n. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. Gelding. [dch¨¦nitiv] Genitivo. jalea. Genus. Generous. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. Genius. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. Gelatinous. n. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. Generally. [gueld] Castrar. Henitibo. [dchener¨¦cion] Generacion. Ginang. [gu¨¦lding] Animal castrado. n. Galang. n. Helatina. Geese. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. Genealogical. comunmente. n. kasayahan. Itlog. pangulo ng hukb¨®. n. Pul¨®s. manghib¨°. Geck. Gentle. Sa karaniwan. lohod. [dch¨¦noeralship] Generalato. n. Gaseta. Karaniwan. inotinot. Magday¨¤. n. comun. natural. Heometr¨ªa. despacio. Gender. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. Nauukol sa heograpy¨¢. klase. Genteel. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. [gu¨¦zer] Miron. kadalisayan. Genial. test¨ªculos. presea. Generic. capar. mahalagang bato. Gawing pangkaraniwan. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. adj. [dch¨¦nuines] Pureza. Gelatin. [dch¨¦neret] Engendrar. unang aklat ng Biblia. taong mabuti ang pa gkatur¨°. alegr¨ªa. Hayop na kapon. Mga gansa. adj. Taong mabait. benigno. [gu¨¦sel] Gacela. n. v. Genealogy. Ginoo. Geographer. mapagbigay-loob. n. [dch¨¦ntlman] Caballero. Mga taong magigiting. liberalidad. defraudar. May mahal na kilos. Geld. [dch¨¦neral] General. liberal. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. manganak. atavio. mabait. procrear. adj. Gentlefolk. adj. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. n. n. Damit. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. Gem. n. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. utay-utay. n. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. cortes¨ªa. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. Geometrical. [dch¨¦noerali] Generalmente. Generalize. nauukol sa alagang ugal¨¬. adj. [dch¨¦latin] Gelatina. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. [dchener¨¦ter] Engendrador.Gazelle. Genesis. H¨¦ntiles. Genitive. [dch¨ªnes] G¨¦nero. Malagkit. Geographical. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. [dch¨¦ntl] Suave. v. adj. . dama. Ur¨¬. n. kamahalan ng kilos. mapagpita gan. adj. [dchent¨ªliti] Urbanidad. [dch¨¦ntli] Suavemente. n. General. matamis. [dch¨ªnies] Genio. n. Gently. [dch¨¦ner?s] Generoso. [guiis] Gansos. Generation. Gear. [dch¨¦nitals] Genitales. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. n. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. Geography. n. tagapanood. n. n. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. n. pasimula. Heograpy¨¢. Gentility. Isang ur¨¬ ng us¨¢. adj. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. [dch¨ªnial] Genial. maglah¨¬. docil. Gentlemanly. cort¨¦s. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. Talagang ugal¨¬. Generalship. [dch¨¦nuin] Genuino. n. Genuine. [dch¨¦ntail] Gentil. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. H¨¦nesis. adj. Genuflection. Gentry. Generosity. mapagpitagan. [dch¨¦neral] General. Kumapon. n. adj. ma wain. wagas. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. n. Hiyas. [dchem] Joya.

[gu¨ªmlet] Barrera peque?a. birlocho. donar. pagmumukhang patay. n. Gild. pinagbubuhatan. Magtaglay. [guet] Ganar. Glamour. Gibbon. [guoerd] Ce?ir. Tila higante. Lumait. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. mahiluh¨ªn. . Glance. adj. [dch¨¢iant] Gigante. Girdle. n. v. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. adj. umalipusta. perinola. n. Batang babae. n. kilos. Sumay¨¢. Gibbet. Gizzard. Sulyap. v. [dcherm] Ovario ¨® brote. n. adj. Glacial. malugod. n. tuya. doncella. Ginger. [glans] Ojeada. n. v. Gimcrack. tumuya. Bumitay. tuyain. adj. matwa. adj. Ghost. adj. n. [g¨¢stlines] Palidez. lalaking mataas. Sumulyap. Gill. Gig. n. Lar¨²an. Glad. Gift. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. Gladden. Lar¨²ang may m¨¢kina. n. [gler] Clara de huevo. Giantess. silay. taga Alemanya. Geyser. Glacier. gun¨ªgun¨ª. [gl¨¦cial] Glacial. [dch¨ªpsi] Gitano. burlarse. Gibe. Bilog. n. Giddy. Lait. [g¨¢stli] P¨¢lido. Namumuong tubig. Glair. pri nola. pinanggagalingan. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. umingos. n. Galaw. Kalesa. parang higante ¨® lubhang matang kad. [dch¨ªbet] Horca. magalak. Hilo. olancillo. Doraduhin. [dch¨¦rminal] Germinativo. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. kumislap. kakilakilabot. v. d¨¢diva. [gu¨¦rlish] Juvenil. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. n. kisap. [gu¨ªngam] Carranclan. Mult¨®. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. ingos. magkaloob. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. pasalubong. Maputla. n. Pagka-buntis. Girth. Get. twa.Germ. v. n. Bibitay¨¢n. [dch¨ªndcher] Jengibre. donador. Ang nagbibigay. n. Luya. [glad] Alegre. adj. kislap. Kayong sita. Giant. babaing mataas. kumiya. Pagkabatang babae. adj. n. n. [guerl] Muchacha. [dchin] Ginebra. kiya. trumpo. Girl. n. n. & n. Higante. Bigk¨ªs. regocijar. [dch¨¦rman] Aleman. Giggle. [dch¨¢ib] Escarnecer. [gu¨¦iser] G¨¦iser. Kaloob. Gibbet. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. Umusbong. contento. [gu¨ªver] Dador. Germinate. juguete de ni?os. [guild] Dorar. [gl¨¢dn] Alegrar. n. [gu¨¦rljud] Doncellez. [guerz] Circunferencia. n. Girlish. Gigantic. v. Masay¨¢. Higanta. [gui¨²go] Chucher¨ªa. v. [dch¨¢iantes] Giganta. relampago. horrible. Pagalagal¨¤. magsintur¨®n. n. Gimlet. v. magkam¨ªt. [g¨®stli] Espiritual. Trencilyas. Tawanan. adquirir. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. Gird. n. bumigt¨ª. n. German. conseguir. salapang. trompo. n. v. [gler] Untar con clara de huevo. Nauukol sa binh?. Germinal. Ghastly. Give. Gewgaw. Kumilos. Gesticulate. Hinyebra. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. Nahihilo. sumupling. fuente caliente. Pangulong sakdal ¨® sumbong. Gipsy. [guig] Calesa. Magpahid ng put? ng itlog. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. [gu¨ªdi] Vertiginoso. Putla. Magbigay. n. ismid. n. Gesture. v. n. burla. obtener. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. magtam¨®. Gimp. big¨¢y. Gestation. [gl¨¦sier] Ventisquero. [guift] Don. [dch¨¦schur] Gesto. Malikmat¨¢. Balibol. Gist. kumisap. accion. [dch¨¢ib] Escarnio. [dch¨ªbet] Ahorcar. helado. Giblets. alipusta. kabilugan. cara cadav¨¦rica. Giddiness. adj. [gost] Espectro. Put? ng itlog. Aleman. Bukalan ng tubig na mainit. [g¨ªbbon] Una especie de monos. Gibe. sinturon. Ghostly. Magbigkis. [deh¨¦rminet] Brotar. n. v. Ghastliness. Balunbal¨²nan. vislumbre. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. Gin. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. Giver. centellear. [glans] Lanzar ojeada. n. Glair. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. [dchist] Punto principal de una acusacion. [gu¨ªzard] Molleja de ave. Girlhood. Gingham. n. Binh?. ang nagkakaloob. Glance. Ukol sa batang babae. umism¨ªd. v. cinturon. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. n. atar alguna cosa al rededor. n. gal¨¢k. [guiv] Dar. n.

[glos] Glosa. lupang pina kikinabangan. makinang. melanc¨®lico. v. Himalay. [gl¨®si] Lustroso. . n. Gwantes. visco. Glare. tinging mabalasik. n. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. silay. Parang bubog. Lib¨ªs. kintab. maningning. Glaze. [glim] Farol de ronda. tagapagpakinang. [glid] Liso. pakinisin. [gl¨®ri] Gloria. adv. n. kislap. Lumwalhat¨¬. karangalan. v. Glossary. Glossy. Glow. lungkot. [gl¨®seri] Glosario. melancol¨ªa. Gloss. [gl¨ªter] Lustre. kasilaw an. Glorious. v. adj. [glov] Guante. [gl¨²mines] Opacidad. [glos] Glosar. Pagkasilaw. Takip-silim. Glory. [gli] Alegr¨ªa. kabunyian. Glee. madulas. [gl¨¦zier] Vidriero. Gleam. kulimlim . [gl?r] Relumbrar. brillar. recoger. Numingning. Glowingly. adj. Say¨¢. bola. [glo] Lustre. Globo. Gloom. kumintab. Mabilog. lungkot. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. [gl?r] Deslumbramiento. Gloomy. v. Glean. n. cesped. bilog. n. v. Kalwalhatian. [gl¨®biular] Globoso. Glanders. n. Lumwalhat¨¬. magmungot. fama. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. Glitter. triste. Glove. [gli¨²] Cola. maghambog. [gl¨®ser] Comentador. Glazier. Kumislap. parang salam¨ªn. Lalamunan. v. [gl¨¢nders] Muermo. echar miradas de indignaci¨®n. Manghimalay. [glob] Esfera. Glimmer. kumintab. [glim] Brillar. Bubog. n. Mapuspos ng kapanlawan. Makinis. kumisap. honra. pang law. Glitter. tristeza. jactarse. Glid. Glittering. n. makintab. n. Gloominess. Glorify. adj. taga pagpakintab. kintab. n. [gloz] Adular. v. kislap. numingning kumislap. pakintabin. masay¨¢. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. adj. [gl¨¢id] Resbalar. Magkunot ng noo. Glow. adj. adj. pamumulot ng n¨¢tira. Glebe. Parol na pananglaw. celebridad. tierras beneficiales. Glow-worm. n. n. Glower. [gl¨ªtering] Relampago. vaso. Manuya. Kinang. Glue. twa. kinis ningning. Gloss. [gl¨®rifai] Glorificar. n. Gloom. Kumikisap. salamin. kumisap. obscuridad. melancol¨ªa. n. Glide. Dumulas. n. magparanya. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. vislumbre. Glim. Makintab. Kisap. v. escurrirse. Malamlam. kulimlim. Lumiwanag. Sumilaw. kisap. Glare. [gl¨ªmer] Vislumbre. Lapatan ng salam¨ªn. Ningning. v. Paglwalhat¨¬. obscuridad. n. resbaladizo. Pakinangin. n. Numingning. Lamlam. Glottis. dumaplis. v. brillar. Gleaning. n. kulimlim. kabantugan. resplandor. cristalino. Glorification. Glory. Glassy. [glez] Vidriar. n. Glimpse. [glo] Relucir. kumikislap. [gl¨¢si] Vitreo. Globe. [gl¨ªning] Rebusca. [glimps] Ojeada. v. v. lustre. Glen. tristeza. Gloze. Sulyap. malungkot. [gl¨ªsn] Relucir. Malwalhat¨¬. Globular. [glum] Opacidad. obscuro. Gal¨¢k. Glass. alegre. n. paningningin. Magpapungay. n. kislap. panglaw. pumuri ng paimbabaw. Glosser. [gl¨ªful] Gozoso. [glin] Espigar. mirada feroz y penetrante. [gland] Gl¨¢ndula. resplandor muy pasajero. n. v. Gleam.Gland. [gl¨®tis] Gl¨®tis. n. Gleeful. Kisap. [glib] Glebe. lwalhatiin. v. Sinag. [glim] Rayo. relampaguear. n. silay. Glisten. [glum] Llenar de tristeza. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. brillante. bola. [glas] Vidrio. n. baso. Lupang looban. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. gozo. Gloaming. n. Gloat. galak. adj. lisonjear. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. Makislap. mamulot. [gl¨®ri?s] Glorioso. [gl¨ªter] Lucir. kumislap. [gl¨®ri] Gloriarse. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. v. kumislap. lustre. n. globo. maningning. kagiti ngan. Uod na tila alitaptap. Lamlam. medyas ng kam¨¢y. n. [glen] Valle. kumisap. Pangdikit. mapangla . tumingin ng maba lasik. pulidor. adj. Kulan¨¬.

[no] Roer. [nat] Mosquito. kabundatan. santidad. batingaw-insik. Pumaroon. Nak¨¢alis na. [g¨®dlaik] Divino. Gnarl. Good. n. vagabundo. hampas-lup¨¤. n. Kopa. Going. hanggahan. sumakmal. [narl] Refunfu?ar. ben¨¦volo. Gong. [gli¨²tin?s] Glutinoso. dul¨ªng. Pagka-Dyos. n. [g¨®djed] Deidad. Ang lakad. Goodly. masib¨¤. n. v. [g¨®dmodzor] Madrina. Gnash. Lumamon. hangganan. Malagkit. [g¨®dfadzer] Padrino. Umangil. v. adj. adj. Ginint?. n. Gobbler. butihin. part. n. Kabutihan. Godly. Golden. a. [gl¨ªzerin] Glicerina. n. pincho. aguijon. perdido. [got] Cabra. [g¨®dsan] Ahijado. Goggle-eyed. corroer. n. tragar. Magandang gab¨ª. Godfather. n. [gl?m] Semblante ce?udo. [gold] Oro. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. Goal. sib¨¤. [g¨®lden] Dorado. n. Gold. [g¨®dlines] Piedad. Gong. [gli¨²] Encolar. Godless. n. Nag-aalag¨¤ ng kambing. mabuting ugal¨¬. Tudlungin. n. afable. nanaw. Gluttony. [g¨²dnes] Bondad. n. adj. [gud-n¨¢it] Buenas noches. n. Paalam. palaboy. Inaanak. Nikn¨ªk. [g¨®ing] El paso. [nom] Gnomo. n. Dyos. goloso. [g¨®bitwin] Entremetido. v. Goad. [g¨®dles] Infiel. Matakaw. v. [gl¨¢tonoes] Gloton. irse. Nun¨° (sa puns¨®). [gong] Atabal chino. Godmother. de oro. [godch¨¢ild] Ahijado. Gnome. tragar. Sulimpat. Bathal¨¤. yumaon. n. Babaing inaaring dyos. buti. el andar. wak¨¢s. buh¨®l-buh¨®l. Glut. [go] Ir. n. mapanglaw. Kakan¨ªn. n. mapanghimasok. Gnaw. n. adj. Glume. Magngalit. n. Goer. masib¨¤. adj. Go-between. Gobble. duende. Maganda. Glume. adj. [gud] Bueno. n. n. D? kumikilala sa Dyos. Goat-herd. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. Gome. fin. n. Kagandahang loob. bisco. adj. Gone. may halong gint?. Goddaughter. wala na. adv. Salot. Goat. Goodies. n. Glutinous. [god] Aguijar. kasaganaan. Inaanak na babae. GOD. v. abundancia. naninikit. [g¨®blet] Copa. tumungo. buen corazon. katakawan. [g¨®ddoter] Ahijada. Gnarled. [g¨®t-jerd] Cabrero. adyos. paseante. kagandahang ugal¨¬. [g¨²dlines] Hermosura. gru?ir. [nash] Crujir los dientes. Taong matakaw ¨® masib¨¤. tragon. Tudlong. [gon] Ido. sumakmal. . alegre. Good-nature. ben¨¦volo. Good-night. [g¨®er] Andador. n. Good-by. Mabuti. paalam. Goodliness. Kabusugan. [g¨®bl] Engullir. n. adj. [gl?m] T¨¦trico. Gint?. n. [glat] Hartura. Godson. v. [g¨®ddes] Diosa. n. Glut. Magdik¨ªt. [narld] Nudoso. Goldsmith. n. lipas. v. kisig. [g¨®blin] Espiritu ambulante. v. n. kasibaan. [g¨²dis] Golosinas. pumunta. religioso. Glutton. [glat] Engullir. n. Gluttonous. Godchild. Ngumatngat. impio. masay¨¢. triste. Banal. pasado. [gud-n¨¦chur] Bondad. Godlike. In¨ªina. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. muerto. Go. Inaam¨¢. panudlong. Godliness. Kambing. Goblin. aguijonear. divinidad. devorar. Kabanalan. Matakaw. n. [god] Aguijada. Palalakad. Malungkot. [gud-b¨¢i] A Dios. Mapakialam. Takaw. Glycerine. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. n [g¨®gl-aid] Bisojo. Gliserina. Gnat. [gorl] Meta. [god] Dios. adj. Goddess. [g¨®bler] Gloton. Inaanak na lalake. dulo. n. elegancia. [glatn] Gloton. [g¨®dli] Piadoso. Gand¨¢. Magandang loob. Lumamon. adj. Goad. dilag. Ukol sa Dyos. [g¨²dli] Hermoso. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. Mabuhol. May-kapal. adv.Glue. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. Goodness. tyanak. n. benevolencia. bisk¨®. Hangga. layas. pegajoso. Panday-gint?. Pagmumukhang masungit. gracia. n. Good-natured. Goblet. Godhead.

[graft] Injerto. n. grado. Nunong babae. Gout. Gormand. [g¨®rdches] Primoroso. v. [gr¨¢diuet] Graduarse. Kalakal. nakakatawa. Kainama't kagandahan ng pananal ita. Kasuutang mahab¨¤. Gore. n. Taong masib¨¤. [gordch] Engullir. [guds] Mercader¨ªas. pag-ur¨¬. Dugong namu?. [gor] Sangre cuajada. adj. n. n. n. Ap¨®ng babae. [g¨®vern] Governar. n. gaznate. tagapamahal¨¤. Gouge. Governess. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. Graciousness. Masib¨¤. hombre de distincion. semilla. kagandahang loob. Graft. [g¨®samer] Vello. n. [g¨²d-sens] Juicio sano. Grand. primoroso. Gourmand. n. [gr¨¢ndma] Lola. [g¨®sip] Chisme. r¨¦probo. n. Graceless. ibp. [gr¨¢diuet] Graduado. n. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Goose. [g¨¢ut] Gota. Gorge. [gram¨¢tical] Gramatical. Gospel. Tagataguyod. regir. dumur¨°. [gr¨¦cioesnes] Gracia. Grandma. Nun¨°. Biyay¨¤. lelong. Mainam. dug¨²an. v. [gradiu¨¦cion] Graduacion. n. n. n. [g¨®zling] Gansar¨®n. [g¨®ri] Sangriento. Mainam. ingk¨®. Graduate. imp¨®. v. hatid-humapit. Gory. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. ingk¨®. n. v. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Magpakabundat. [g¨¢un] Toga. n. Lelong. n.Goods. Baibaitang. ansar. Gore. [g¨®vernment] Gobierno. Grammar. Gracious. Gown. v. adj. Kadakilaan. [gormand] Glot¨®n. v. [gr?s] Gracia. marik¨ªt. Gosling. Grammarian. n. binh?. n. Grand-mother. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. chismes. n. Gram¨¢tika. n. n. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. [gus] Ganso. [gr¨¢ndsair] Abuelo. Gormandizer. Good-sense. [gr¨¦cioes] Gracioso. Bulo. Graduate. Taong magiting ¨® buny?. n. adj. n. Madug?. adj. Gorge. Graceful. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. lumamon. adj. Government. pelusa de frutas. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. rango. [gr¨¢ndcher] Grandeza. Kagandahang loob. n. Grabble. [gor] Punzar. n. n. Graduation. Grandeur. Mamahal¨¤. Grandpa. [g¨®spel] Evangelio. Saluysoy. [grad¨¦cion] Graduacion. tragar. Ap¨®. Governor. n. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. Grandee. Granddaughter. mabuting balit¨¤. n. Grain. Gorgeous. ben¨¦volo. [gr¨¢n?ri] Granero. manwag. P¨¢mahalaan. Mayam¨°. Grade. Magandang-loob. n. n. palpar. v. Magpasupl¨ªng. [graft] Ingertar. [g¨®vernor] Gobernador. n. vistoso. buny?. Grandchild. Gossamer. [godch] Gubia. Gossip. Sumakmal. Gradation. Nunong lalake. Inakay na gansa. bondad. n. [g¨®rmand] Gloton. [gud-w¨ªl] Benevolencia. [grand-m¨®dzer] Abuela. n. palatuntunan ng isang wik¨¤. n. Kalabasang ligaw. adj. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. Kumapa. Lukob. Sumundot. mataas na t ao. Grandsire. [gre¨ªd] Grado. n. Mabait. magpakayam¨°. Ebanhelyo. camison. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. n. [gord] Calabaza. Grand-father. n. [gordch] Gorja. Bangan. Gossip. [grabl] Tentar. Graft. Butil. mapagbiyay¨¤. . Gansa. herir con una arma punsante. n. n. [g¨®ssip] Chismear. Unt¨ªunt?. magpun¨°. Gormandize. Gobernador. marikit. [grand] Gran. magagpang ng ibang sanga. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. adj. pusong. ur¨¬. tagaiwi. Supl¨ªng. Biyay¨¤. [gr¨¦sles] Desagraciado. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. [gr¨¢diual] Gradual. [grand¨ª] Grande. Kathakatha. nieta. matakaw. [gr¨¢ndchaild] Nieto. [g¨®rmandaizer] Golosazo. Maghatid-humapit. Lelang. n. [gr¨¦sful] Gracioso. umapuhap. Granary. [gr¨¢nddoter] Nieta. Gourd. bondad. n. Govern. Dakil¨¤. Grandiloquence. Good-will. Hamak. escoplo. adj. [gre¨ªn] Grano. Gradual. [g¨®vernes] Directora. Grace. ingerir. [gr¨¢ndpa] Lola. v. ilustre.

esculpir. Grass-widow. pumayag. n. Magpabuy¨¤. Gray. n. agradecido. sawsawan. Gratulation. adj. [gr¨¢niular] Granoso. hukay. verja. ang binigyan. tumangan. [gr¨¦tis] Gratis. v. n. Gris. n. rechinar (los dientes). pumigil. sunggaban. Kalaguan ng dam¨®. v. Dam¨®. [gravit¨¦cion] Gravitacion. n. [gr¨¦peri] Vi?a. Pormal. n. n. [gras] Yerba. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. Grave-clothes. Grave. n. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. adj. Granulous. Rehas. buril. n. n. dalang-dalang. Katas ng karn¨¦. n. [gr¨¢pnel] Arpeo. Sapot. Gratuitous. venirse ¨¢ las manos. d akot. voluntario. Granite. [gr¨¢tiulet] Congratular. [gr?t] Rallar.Grandson. Grape-Stone. Gray. n. magbigay. Balang. pu?o. Marunong kumilala ng utang na loob. Gratuity. Grassy. Pabuy¨¤. Grapnell. Kawit. n. n. n. bab ag. Humawak. But¨® ng ubas. [gr¨¦vn] Grabado. Daang mabat¨®. . n. n. n. [gr¨¢titiud] Gratitud. Ang pinagkalooban. Pangkawit. n. serio. n. mag-away. Grapple. n. ri?a. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. n. n. Ap¨®ng lalake. ang nagbibigay. Mga batong tipak-tipak. salsa. Butil. bigay. Grater. [gr¨¦tful] Grato. Graver. Utang na loob. Grantee. [grati¨²itoes] Gratuito. adj. Grantor. magkaloob. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. Manimbang. [gre¨ªp] Uva. donatario. magkaloob. Gratis. Paninimbang. Grave-digger. [grasp] La accion de agarrar. Grave. adj. recompensa. [gr¨¢si] Herboso. [gr¨¢niuloes] Granuloso. Grasp. n. [grati¨²iti] Gratificacion. n. Ubas. Kudkuran pangayod. n. [gr¨¢viteit] Gravitar. gancho para atracar y abordar. [gr¨¦voer] Grabador. [gr¨¢vel] Cascajo. walang imik. Grasshopper. ba o sa buhay. Gravitation. [gr¨¢sshopoer] Langosta. Manglililok. [gr¨¦] Gris. [gr¨¢ndsan] Nieto. Grateful. [grant¨ª] Concesionario. Utang na loob. magbakod. dar. de balde. maghawak¨¢n. v. Timbang. n. Ang pagkaguhit. don. Linilok. v. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. n. Madam¨®. pangkawit. [gre¨ªv] Grave. Bating papuri. b igay. bigat. [gr¨¢veli] Arenisco. Granivorous. adj. n. adj. n. [gr¨¢nit] Granito. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. Grate. cano. Gravestone. Grange. [grandch] Granja. lucha. n. malubha. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. Ukol sa mga batong tipak-tipak. Parang butil. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. mabigat. Walang bayad. puting-uban. pagtangan. Kumayod. asir. kaloob. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. Grass. Gratitude. adj. Grape. bun?. Mabutil. Grapery. adj. Kumakain ng palay. L¨ªbingan. hacienda. parabien. [gr¨¢tifai] Gratificar. peso. Gratification. Gravel-walk. arena gruesa. Babaing wala ang asawa. lukton. Gratify. agarrar. adj. n. v. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. d¨¢diva. [gr¨¢pl] Agarrar (se). Gratulate. dayupay. gratis. Humawak. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. l¨¢pida Gravitate. [gr¨¢niul] Granillo. adj. Bumat¨¬ ng pagpuri. Gravy. Granule. v. Grasp. kusang kaloob. Grate. ang pagkalarawan. [gr?t] Reja. n. [gre¨ªv] Sepultura. away¨¢n. rejilla. [gre¨ªv] Grabar. Graphic. lumangitngit. n. [grant] Concesion. Lumilok. pelea. Gravity. T¨¢hanan sa asyenda. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. cascajoso. Magpahintulot. Ang paghawak. Graven. Grassiness. Gris. [gr¨¦pston] Granuja. l¨¢pida. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. Grave. Gratefulness. [gr¨¦] Gris. n. Kaloob. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. Granular. [gr¨¢viti] Gravedad. pu?ado. Manghuhukay ng l¨ªbingan. [grasp] Empu?ar. Grapple. enrejar. [grant] Conceder. panglilok. [gr¨¦toer] Rallo. Grant. n. Gravel. Ubasan. [gr¨¢pl] Arpeo. Pabuy¨¤. dulot. n. Gravelly. Walang bayad. gant¨ª. Ang nagkakaloob. Grant. v. [gr¨¢ntor] Cesionario. n.

hinagpis. v. [grisl] Cart¨ªlago. dumalamhat¨¬. n. n. Nun¨° sa tuhod [lalake]. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. [gr¨¢ind] Moler. nakamungot. n. [gr¨¦jeded] Canoso. n. adj. Katabaan. afliccion. Grime. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. adj. dumum¨ª. adj. Grayish. p agpisil ng kamay. apacentar. Ap¨® sa tuhod (lalake). Greeting. n. lumbay. Gristle. v. adj. [grip] Desaguar. Great-grandson. adj. [gric] Griego. Grimy. Grease. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. ternilla. Great. [gr¨ªnish] Verdoso. n. Gridiron. v. Dakil¨¤. agarro. v. adj. n. Manggigiling. Grin. Greek. marum¨ª. extension. Humawak. muela. n. afligir. Grievous. pesadumbre. n. hapis. Greek. n. May maputing balb¨¢s. Mag-ihaw. Apo sa tuhod. n. congratular. Gripe. nakahahambal. pulverizar. avaricia. Pastulan. adj. Batong gilingan. Greenish. Marungis. disforme. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. Pahiran ng sebo. hambal. Grecian. Nun¨° sa tuhod (babae). Grimalkin. lumbay. Sebo. Gumiling. nervioso. Grievance. gordura. Dumungis. Namemerde. naninilaw. . Great-grandmother. n. Ngiw?. adj. ce?udo. daing. [grim¨¦s] Visaje. Green. Grip. Namumut?. [gril] Asar en parrillas. Inggit. n. grande. lastimoso. Ihaw¨¢n. maberde. Kadakilaan. Kulay gris. langitngit. Malitid. [gr¨ªdairon] Parrillas. [grin] Hacer visages. [grin] Verde. Butong malata. [gr¨ªcian] Griego. v. [gre¨ªt] Gran. [gr¨¢inder] Molinero. [grid] Codicia. pacer. Grimace. [grin] Color verde. [gr¨ªzli] Horroroso. Taga Gresya. v. [gr¨¦] Gris. malak¨ª. has¨¢an. hawak. Apong babae sa tuhod. [gric] Griego. Magpadaloy ng tubig. hambal. sumak¨ªt ang tiyan. Grindstone. [grin] Mueca. [gris] Engrasar. magdarang. Grief. Great-grandfather. n. katakot-takot. nakapagdar amdam. n. Grinder. [gr¨ªdili] Verazmente. apreton de la mano. [gr¨ªdines] Voracidad. Lungtian. Anomang ginigiling. Hapis. Green. Ngumiw?. n. n. adj. craso. v. [grin] Te?ir de verde. adj. mueca. dum¨ª. [gr¨ªvans] Pesar. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. [grip] Caz. maput? na ang buhok. butong malambot. Gripe. [gre¨ªsh] Pardusco. Kakilakilabot. porquer¨ªa. n. Gristly.Graybeard. [gr¨¦bird] Barbicano. n. [grit] Saludar. masamang hichura. Bumat¨¬. [grist] Molienda. Grill. mataba. bag¨¢ng. lungtian. Sariw¨¤. kalakhan. Kulay lungtian. n. magpahirap. [gr¨ªstli] Tendinoso. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. [griv?s] Penoso. Grip. Greasy. [griv] Agraviar. molino. pesadumbre. Nagpapatub¨°. taba. entrecano. g¨¢lapongin. Grayheaded. [gr¨¢iper] Usurero. n. dar c¨®lico. magpanginain. ngibit. adj. asir. may pagkasakim. lumangitngit. Pangit. Greet. Dungis. n. v. pumigil. adj. [gr¨¢ip] Presa. [gr¨ªnish] Verdoso. [grif] Pesar. [grim¨¢lkin] Gatazo. v. Ngiw?. Grazier. Bat¨¬. a. Mag-alag¨¤ ng hayop. mag pasabsab. [grim] Feo. Pananabik. [gr¨ªzines] Pringue. [grez] Pastorear. Nakahahapis. Mauban. [gr¨¢ip] Agarrar. kulay berde. P¨¢daluyan ng tubig. Binatang musmos. [gris] Grasa. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. rechinar los dientes. Grime. kasindak-sindak. Malaking pus¨¤. Greenhorn. [gre¨ªtnes] Grandeza. Umap¨ª. Greasiness. galapungin. Grim. Grey. berde. [gr¨¦zier] Ganadero. adj. kasakiman. n. n. rechino de los dientes. Nauukol sa Gresya. v. n. Grisly. Great-grandchild. Grease. n. pagkakamay. Greediness. Green. Graze. Grind. codicia. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. Pamimiit. Greenish. Grieve. v. Greatness. [gr¨¢im] Ensuciar. Dalamhat¨¬. Grin. [gr¨ªzi] Grasiento. gilingan. gordo. Masebo. Grist. Greed. adj. [gr¨ªting] Salutacion. Griper. [gr¨¢im] Mugre. n. n. adv. n. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. Great-granddaughter. n. Kasakiman. Greedily. ansiosamente. [gr¨¢imi] Mugriento.

v. v. Guaranty. [graf] Ce?udo. Magbunton. Malas¨ªnglas¨ªng. lerdo. n. garant¨ªa. n. adj. refunfu?ar. [gr¨¢ul] Gru?ir. Growth. Grouse. [grot] Gruta. Groan. [gruv] Caverna. n. [gr¨¢ut] Harina basta. [gr¨¢mbl] Murmurar. Bukbok. n. tumanod. Malihim. bitak. n. adj. bukid. Bumulong-bulong. v. bitak. Group. Sagut¨¢n. n. Grocer. . n. Guardianship. [garant¨ª] Garante. n. n. [gr¨¢und] Terreno. Ground. n. [gr¨¢ul] Gru?ido. [grum] Cuidar los caballos. Guard. n. Looban. Guard. Grunt. Grudge. Grumble. pulutong. v. Gross. Singit. v. bajarse. v. t¨¢yuan. n. katipunan. v. Parang sabaw na malapot. Yungib. defender. Groaning. refunfu?ar. severidad. Grub. adj. [gro¨²p] Grupo. Grope. boscaje. [gr¨®vl] Serpear. Pag-iingat ng yaman ng ulila. katibayan. n. pag-ak¨°. umingos. Groom. n. [gr¨¢mpi] Rega?on. Groom. hez. fiador. garant¨ªa. v. n. Dumaing. Magpadausdos. Gruffness. Manok gubat. tierra. produccion. n. [gr¨¢und-plot] Solar. Bangbangin. [gruv] Aca?alar. Growl. [gr?nt] Gru?ir. tanod. Yungib. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. n. [gredch] Rencor. pananagot. adj. magsanggalang. n. nobyo. Magagalit¨ªn. Pagtatanim sa loob. n. Group. [grog] Grog. Ang nananagot. pavimento. Gruff. bitak. adj. espeso. kakatwa. Guarantee. [gr¨®snes] Rudeza. mapoot. Daing. [gr¨®in] Ingle. Bantay. gemir. Grow. adj. Guardian. buscar ¨¢ obscuras. Bayabas. [g¨¢rdianship] Tutela. est¨²pido. hibik. Guana. [gr¨®ning] Quejido. [grab] Desarraigar. Gruel. Kagaspangan. n. n. gunggong. [gr¨ªti] Arenoso. pais. [gr¨®tesc] Grotesco. bunton. Grub. Guava. n.Grit. n. Grotto. lungga. suspirar. Mag-alag¨¤ ng kabayo. Bayawak. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. alameda. Ground plot. [grit] Arena. Mabuhangin. ingos. [gredch] Repugnar. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. n. [gro] Crecer. campo. severo. Tub¨°. odio. Magbantay. [gros] Grueso. fundamento. [gr¨®seri] Especer¨ªa. umapuhap. [gron] Gemir. sumibol. Guarded. Kulay gris. Masungit. Grudge. Groundwork. Tumub¨°. guardian. v. Pook. v. [garant¨ª] Garantir. Angil. [g¨¢rdian] Tutor. n. guardia. Grove. Grotesque. gubat. [gr¨¢us] Gallina silvestre. [gard] Guarda. Grovel. [gr¨¢undles] Infundado. Grumpy. v. [grop] Tentar. n. nacer. [grab] Gorgojo. [gr¨¢undwerc] Base. ma¨ªngat. Groin. ka ibayan. solar. v. grosero. adj. Guana. [gr¨®to] Gruta. v. n. Alak. humibik. v. bastos. Groove. [grizl] Gris. cavidad profunda. refunfu?o. sah¨ªg. Umangil. Katwa. Yungib. P¨¢tibayan. [groz] Crecimiento. lungga. Duma¨ªng. Grog. [gard] Guardar. Tagaingat ng yaman ng ulila. larangan. dumabog. lungga. n. [gram] ¨¢spero. Guarantee. [grov] Arboleda. Wala sa katwiran. Daing. Kah¨²yan. parang. Buhangin. Grocery. [g¨¢rded] Mesurado. adj. Guava. Grizzle. Gritty. ponche. latak. dumabog. n. Groan. paglak¨ª. groser¨ªa. novio. umak¨°. Ang nananagot. malapot. Nakamungot. [grum] Establero. [gr¨®ser] Especiero. Sota. pananagot. Lapag. Grum. Groove. humibik. hib¨ªk. panay?an. mozo de mulas ¨® caballos. [gro¨²p] Agrupar. bumaba. n. poot. [gron] Gemido. Bunutin. Kasungitan. [gr¨®gui] Medio borracho. Magtanim sa loob. Kumapa. [gr¨¢fnes] Aspereza. [garant¨ª] Garante. Grot. corpulento. adj. Masamangharina. fiador. kabastusan. Grossness. lup¨¤. Grout. circunspecto. n. Groggy. terreno. suspiro. tang¨¢. dabog. n. Growl. Magaspang. n. Groundless. [gri¨²el] Especie de caldo espeso.

[guild] Gremio. . [gu¨¦li] Fluir murmurando. Gushing. Gush. [gueter] Acanalar. n. [gast] Gusto. Magmumog. Magdaray¨¤. Samah¨¢n. n. Gunnery. Mapaniwalain. patnugot. convidado. Guest. Tila hukay. Guileless. lagyan ng goma. Guffaw. Pulbur¨¢. lumagaslas. v. bisita. Gilagid. mamatnugot. [gu?lf] Golfo. n. [g¨¢ner] Escopetero. Guide. n. Gunsmith. n. Sumakmal. Gull. [gan] Arma de fuego. [g¨¢shing] Superabundante. v. Gun-shot. Bituka. Magpalwa ng bituka. [guelp] Trago. las¨¢p. n. n. Baril. [guilot¨ªn] Degollar. Guild. Artilyerya. [g¨¢let] Gaznate. Gusty. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. n. Turing. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. Gun. Gullible. Sisidl¨¢n ng baril. tindig. Guise. Guess. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. hib¨°. n. corporacion. defraudar. gotera. Guide-book. [g¨¢il-les] Sin enga?o. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. v. v. [gues] Conjeturar. Gun-powder. Katalinuan. [gu¨¦li-jol] Sumidero. madagta. Walang sala. lal¨¢ng. Gush. [g¨¢teral] Gutural. pamutol. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. Pagkamapaniwalain. adj. [g¨¢iz] Modo. culpable. v. n. Putok ng baril. n. Malakas na hangin. [gan-pauder] P¨®lvora. Gum. kurukur¨°. Guile. hul¨¤. adivinar. Magoma. n. lumunok. soplo de aire. nanunuluyan. [gu?l] Enga?ar. Patnubay. fraude. sangka. Guttural. [gat] Destripar. Ibong peskador. n. v. [gu¨¦li] Especie de foso. pumutol. n. Gitara. Guta-percha. n. direccion. parangal. n. Bumugs? (ang tubig). tragar. Gomahan. n. n. crimen. Halakhak. Guilt. adj. P¨¢nauhin. [ganstoc] Caja de escopeta. n. Guileful. Guitar. adj. guillotinar. fraude. [guelp] Engullir. v. lumamon. n. adj. adj. [gu¨ªlti] Reo. [gues] Conjetura. modales. [gam] Engomar. libre de culpa. alm¨¢s na pumuputok. n. n. [gat] Intestino. Parisukat. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. culpa. Mamatnubay. Carcajada. Sakmal. kapisanan. Gutta-percha. Alulod. Gutter. Gurgle. [g¨¢ter] Canalon. v. [g¨¢id-buk] Itinerario. matakaw. adj. may-sala. [guilot¨ªn] Guillotina. Gulf. n. Lasa. Pamamatnugot. Guerdon. lunok. Any?. Tumuring. Gut. [gam] Enc¨ªa. Salar¨ªn. Gant¨ª. [guest] Huesped. Gum. n. [g¨¢sti] Borrascoso. simoy ¨® hih ip ng hangin. juicio. kabaitan. day¨¤. n. Pag-apaw. Guilty. Sala. n. Day¨¤. Gumption. humul¨¤. [g¨¢mi] Gomoso. [gam] Goma. [g¨¢il] Enga?o. lagaslas. n. M¨¢mamanday ng baril. Guide. armero. [gash] Chorro. Gunner. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. Gust.Gubernative. adj. n. Magday¨¤. tempestuoso. Gully. Gullibility. [gu¨ªltles] Inocente. n. Gulp. Gummy. Gully-hole. Gulch. Gull. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. Bugs? ng tubig. Gully. Gusset. n. [gu?l] Gaviota. [g¨¢set] Cuadrado. Gunstock. Pamugot ng ulo. Guess. [g¨¢id] Guia. [gu?lch] Gloton. recompensa. kilos. Masib¨¤. unos. Guidance. n. Guiltless. Gullet. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. Goma. Gut. manekas. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. el sentido del paladar. [g¨¢mpcion] Inteligencia. v. n. Gutter. adj. Lumagaslas. manera. dirigir. Walang day¨¤. fluir copiosamente. [g¨¢id] Guiar. enga?o. n. adj. [g¨¢idans] Gobierno. pamamatnubay. hib¨°. v. n. [g¨¢ilful] Enga?oso. v. Gulp. [gash] Chorrear. Nauukol sa lalamunan. Guillotine. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. [guerdon] Galardon. [guit¨¢r] Guitarra. Look. Guillotine. n. n. n. Mag-alulod. Pumugot ng ulo. M¨¢mamaril. n. [guilt] Delito. Gutta-percha. Lalamunan. Gum.

Ipahagad sa a o. n. Hail. H H. tawagin. Tindahan ng mga sintas. pangpangaw. n. Haberdasher. Half-blood. n. Gaw¨ªin. adj. n. tumaga. Magtadtad. v. [jab¨ªliment] Vestido. Half. adj. costumbre. Hag. Buhok. Tumadtad. Ipit. n. medio hermana. Habituate. Half-wit. Hallucination. [je¨ªl] Granizar. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. necio. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). [dch¨¢iret] Girar. hiluka. Tatagn¨¢n. [jag] Viejarrona. humiw¨¤. Habitual. [jab¨ªchiuet] Habituar. [etch] H. Hollow. salon. [j¨¢bit] Habito. [jabit¨¦cioen] Habitacion. Halcyon. hiyawan. Kaba hay¨¢n. Hackle. Tumawad. asal. P¨¢ngawan. . n. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. Aba! Hail-fellow. n. uso. Hail. Haggle. balahibo. etc. [j¨¢fbred] Mestizo. inog. Habitable. Habitude. An¨®! hoy! Halloo. Lubid na pangpatibay. n. Kaugalian. n. Pangalan ng ibon. v. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. Habit. macilento. int. adj. int. Gyre. Gypsy. hechicera. velludo. mitad. n. llamar ¨¢ uno gritando. Gunggong. Ipangaw. Haft. n. Ulan na ang patak ay namumu?. Tahimik. v. adj. saludo. v. Kabayong p¨¢upahan. Haggard. walang sak¨ªt. [j¨¦ri] Peludo. ugaliin. Ang lapad ng isang buhok. Gyve. Mapagtawad. Hairless. Mestiso ¨® mestisa. n. adj. tienda de cintas. [je¨ªl] Salve!. uminog. Umulan ng mga patak na namumu¨®. ea!. cofias. [jalcioen] Alcedon [ave]. tonto. [j¨¢f-wit] Bobo. Gyves. Gaw?. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. n. Halcyon. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. v. [j¨¢bitabl] Habitable. Ikot. morada. ikit. n. n. Sambahin. n. n. bitbitan. Hairbreadth. cortar. vigoroso. Hack. lagyan ng puluh n. [j¨¢kl] Rastrillo. Hair. cabelludo. [j¨¢lcioen] Quieto. [dch¨¢ir] Giro. & n. Hampas-lup¨¤. v. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. Haft. pang-ipit ng buhok . adj. Hail. kalb¨®. Habitation. n. n. [jaf-blad] Medio hermano. Umikot. Magaling. [ache]. t¨ªrahan. [jel] Sano. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. [jac] Tajar. Haberdashery. [j¨¢guoerd] Flaco. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. Haggle. Suyod ng sinulid ¨® bulak. Hall. [jab¨ªchiual] Habitual. [jagloer] Regaton. Hack. Half-bred. Gyrate. domicilio. n. [jaf] Medio. [j¨¢f-kast] Mestizo. pan¨®t. kin¨¢ugalian. Hackney. reverenciar. Dam¨ªt. agarradero. Mestiso ¨® mestisa. [dchaivs] Grillos. igalang. saludar. hangal.Guy. walang imik. v. [jaft] Mango. Half-caste. n. Kalahat¨¬. n. Payat. Babaing hukluban. umikit. v. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. casa de ayuntamiento. natitirahan. tranquilo. [j¨¢bitiud] Costumbre. [je¨ªrles] Pelado. [jac] Caballo de alquiler. [ha]. [jal¨®] Consagrar. Hairy. Habiliment. v. adj. Halloo. Pag-ikot. n. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. [jagl] Regatear. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. Hackle. puluhan. n. Katotong kasi. bat¨¬. Natatahanan. n. [je¨ªr] Pelo. [jagl] Cortar en tajadas. Walang buhok. [je¨ªl] Granizo. [jakl] Rastrillar. kaasalan. kabyak. calvo. Haggler. Gunigun¨ª. bumat¨¬. pag-ino g. T¨¢hanan. Hair-pin. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. Gyration. casa de un gremio ¨® colegio. [dch¨ªpsi] Vagabundo. n. Kabayong p¨¢upahan. Kin¨¢gawian. puntas. Hale. mestiza. ugal¨¬. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. & n. ibp.. v. [jaboerdashoer] Mercader. adj. H. kasuutan. n. Guzzle. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. adj. v. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. [jal¨²] Hola!. mestiza. [jol] Sala. salas. v. Mabuhok. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. pag-ikit. n.

[j¨¢mer] Martillar. Pangbat¨ª ng chocolate. bigtihin. G¨¢waing-kamay. [j¨¦ndkaf] Manilla. n. lumamas. . Humat¨¬. cuerda. adj. Handcuff. inilipat. accidente. Katha ng kamay. Limb¨®. adv. bofeton. pasado de uno ¨¢ otro. pangsoga. [j¨¦ndistrok] Manoton. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. n. bumy¨¢k. Kaipal¨¤. Pumukpok. Pilay. panal¨¬. [jolt] Cojear. Damal sa kam¨¢y. Handspike. Sampayan. Humip¨°. v. guiar por la mano. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. puluhan. Suntok. n. estorbar. [j¨¢mper] Enredar. [j¨¦ndmil] Molinillo. Alilang babae. isampay. sabit¨¢n. Arag-arag. Ginghawa. v. mag-ab¨®t. pananabik. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. n. suspender. [jam] Jamon. n. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. v. G¨¢waing kamay. manabik. n. umugit. apetecer. n. [j¨¢nkering] Ansia. dakot. Pany?. n. Litid. adj. [j¨¦ndful] Manojo. pangsual. Hap. Haply. kaya. Handiness. Ham¨®n. Hank. [j¨¦ndbredz] Palmo. n. Handy. Handed. Hap. v. Handystroke. Hanging. n. kaginghawahan. Handkerchief. Hamper. kul ang palad. [jap-j¨¢zard] Accidente. [j¨¢ples] Desgraciado. Handling. Hamper. Nayon. Hammer. marikit. Gumambal¨¤. Pil¨¢y. [j¨¦ndmed] Criada. [j¨¢mlet] Aldea. Mangyari. isabit. [j¨¦ndl] Mango. n. Handmaiden. Ham. [j¨¦ng-ing] Colgadura. miserable. [j¨¦ndbel] Campanilla. pumita. Hamstring. N¨¢lipat. n. Magaan. v. [j¨¦ndsam] Hermoso. Berdugo. esposas. [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. Dangkal. Happen. [jolt] Cojera. Halter. desventurado. n. Damal¨¢n ang kam¨¢y. [j¨¢nker] Ansiar. isilid sa busl?. Umab¨®t. Bagay. [jalv] Partir en dos mitades. laylay. n. Handle. marahil. Hammer. pita. Mangyari. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. [jend] Mano. Hamlet. May kaginghawahan. Duyan. adj. adv. pu?o. umabala. n. laureola. busl?. soga. asidero. Handle. Isang hay¨¤. Happily. [j¨¦ndili] Ma?osamente. suceder. [jap] Caso. Paraan ng kamay. Handywork. Halve. Hapless. sakuna. v. magk¨¢taon. umakay. n. Handicraft. Sawing palad. v. bitin. Handicap. gapusin ang kam¨¢y. [j¨¢mstring] Desjarretar. Handsome. ocasion. ahorcar. Hand. Hangad. Hand. molinilyo. bitbitan. Kampanilya. n. dicha. lindo. n. Halt. n. Maghangad. v. Madeha ng sinulid. n. n. pagkakataon. Hamstring. [jang] Colgar. Tangkay. Handsaw. n. Sakuna. Handily. [j¨¦ngman] Verdugo. ilaylay. Handcuff. v. Kakayahan. Handwriting. Lagar¨¨. n. [j¨¦ndi] Manual.Halo. Hand-barrow. [jend] Alargar. [j¨®lter] Cojo. encestar. pang-gapos sa kam¨¢y. n. Hankering. tatagnan. [j¨¢moc] Hamaca. n. magkataon. n. kayang dalhin sa kamay. [j¨¦pines] Felicidad. v. Hanger. Handbreadth. Hang. n. Alilang babae. manejar. birang. [j¨¦ndling] Manejo. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Hammock. [j¨¦ndkaf] Maniatar. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. bi tayin. mainam. n. tagabitay. v. pu?ado. manosear. Maganda. [j¨¢pn] Acontecer. antojo. n. Hangman. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Ka¨ªng. Ibitin. n. Handmaid. Hanker. n. Handmill. munting batingaw. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. [jank] Madeja de hilo. n. suceder. Happiness. pamukpok. Sulat-kamay. n. Kam¨¢y. n. [j¨¦ndso] Sierra de mano. n. M¨¢pilay. May kagaanan. [j¨¢mer] Martillo. [j¨¦ndines] Habilidad. Litirin. Martilyo. Sampay. Panungkal. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. adj. Hap-hazard. Handiwork. n. [j¨¦nded] Transmitido. Halt. [j¨¦ndmedn] Criada. n. Hand-bell. v. [j¨¢ndicraft] Obra manual. [jap] Acontecer. felizmente. primoroso. n. aba. [j¨¦ndspaik] Palanca. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. adj. lo ancho de la mano. Handful. [j¨¦ndl] Palpar. [j¨¦pili] Dichosamente.

injuriar. [j¨¢rro] Grada. Ang pag-aawitan sa pag-aani. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. [jash] Picar. Sungay ng us¨¢. n. pagal. Matigas. pag-ani. Harangue. Harsh. nakasasak¨ªt. precipitacion. Harpy. atolondrado. Harp. Buhaghagin ang lup¨¤. magpanganyay¨¤. ibagay sa tinig. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. v. concertar. Mga bagay na pinanday. n. v. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. n. sumir¨¤. [j¨¢rbindcher] Precursor. Sak¨ªt. da?o. [j¨¢rvester] Cosechero. agrio. Itugma. mapakl¨¢. hacer el agosto. Paragos. May kapangahasan. rastro. adj. umani. adj. austero. agostero. . bienaventurado. [j¨¦rlipt] Labihendido. kandado. kahirapan. [jard] Duro. [jash] Picadillo. n. Harvest. hacer pedazos menudos alguna cosa. Pangahas. Harpoon. pabigla-bigla. [jarp] Arpa. [j¨¢rbor] Albergue. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. v. Mapagpatawa. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. n. oracion. Yumamot. tumigas. [jardn] Endurecer (se). n. Harrow. robar. Masamang babae. uminip. Kumanglong. Hare-brained. pumagod. [jasp] Aldaba de candado. v. Harness. hospedar. Taong sak¨ªm. Hard. [j¨¢rvest] Cosechar. Manalita. [j¨¦rem] Harem. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. Paningkaw. rudeza. Usang lalake. [j¨¢rbor] Albergar. [j¨¢rdi] Osado. Harp.Happy. valor. ang umaani. hirap. v. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. pananalita. cruel. Paggapas. Pagkakatugma. n. rigido. n. Bahagya. [je¨ªst] Priesa. puerto. [j¨¢rpun] Arpon. Isang lutu¨ªng tinadtad. puta. Harness. Pangahas. [j¨¢rang] Arenga. v. Harrow. fatigar. n. Hirap. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. Hardy. Pagmamadal¨¬. adj. tapang. [j¨¢rnes] Enjaezar. n. n. sumilong. silung¨¢n. Hash. v. insensible. Ikandado. mahirap. Harm. Nangunguna. Harmful. n. v. adj. walang aw¨¤. may kahirapan. Harass. n. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. Harem. Hardware. trabajoso. Walang tiyaga. mangusap. Hash. int. Harmonise. v. n. [j¨¢rlekin] Arlequin. adj. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. n. [jarm] Da?ar. Magsinkaw. adv. n. [j¨¢rmful] Da?oso. cansar. [j¨¢rang] Arengar. malakas ang loob. Harvester. ligalig. [jark] ?He! ?oye!. Harbinger. [j¨¢rdnes] Dureza. adj. yumamot. Hark. adv. Harpist. [j¨¢rri] Molestar. Hart. Tumugtog ng alp¨¢. bufon. Inconstante. Harvest. n. Pumagod. Ang gumagapas. Koneho. Hard hearted. Harbor. Tul¨ªg. adv. Harelipped. n. Tigas. bagabag. dificil. v. Magmatigas. [joer] Liebre. agosto. Harmless. presteza. asilo. n. sung¨ªt. intr¨¦pido. [j¨¢ras] Cansar. Hind? nakasasama. perjudicial. Harangue. Nakasasama. Law¨ªt ang lab¨¬. maasim. Mapagmatigas na loo b. pagmamaliks¨ª. [j¨¢rdili] Osadamente. trabajo. [j¨¦pi] Feliz. n. n. mangdwit. dichoso. penoso. n. adv. Harry. [j¨¢rmles] Sin da?o. Haste. Harshness. [jart] Ciervo. duro. Askad. v. Pangungusap. [j¨¢rdli] Apenas. n. Seradura. mabagsik. Harum-scarum. Harvest-home. Maaskad. [jarsh] ¨¢spero. Hasp. [j¨¢rshnes] Aspereza. dificultad. Tadtar¨ªn. Kanlungan. guarniciones. Harmony. v. Salap¨¢ng. n. Hardness. daung¨¢n. adj. Maginghawa. Hartshorn. precipitado. Harbor. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. Gumapas. M¨¢nanalapang. pusong. panganyay¨¤. Hardily. n. n. n. [jarm] Mal. Harm. [j¨¢rvest] Cosecha. adj. v. jigote. Hardship. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. [jardjarted] Duro de corazon. Hasp. kapagalan. ma sungit. atrevido. dificilmente. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. n. patutot. molestia. [jasp] Cerrar con aldaba. Sumak¨ªt. quinqueller¨ªa. Harlot. [jarp¨²ner] Arponero. Hardly. [j¨¢rlot] Ramera. Hardihood. [j¨¢rpist] Arpista. Hare. bati bot. n. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. katigasan. [j¨¦r-brend] Atordido. ofender. severo. Harden. Alp¨¢. Harpooner.

n. Hastiness. Tuyong damo. [jatch] Pollada. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. [jesn] Acelerar. Hay. arriesgado. Haughty. Pagkautal. Haul. v. v. v. n. [j¨¦yloft] Henil. bumaltak. Head quarters. maliksi. Pig?. h¨¢bito. [jatch] Empollar. [j¨¦dspring] Fuente. Mapoot. tocado. Haum. n. liks¨ª. [j¨¦stak] Pila de heno. pagkawasak. tunggak. Haw. casco. pumugot ng ulo. aborrecimiento. Hatchet. adj. [jevn] Puerto. palal¨°. altivo. v. costumbre. obstinado. [j¨¢zard] Casualidad. [j¨¦dlong] Temerario. [janch] Anca. [jed] Gobernar. Ulo. pron. Headdress. adj. degollar. apresurado. Damit sa ulo. destruccion. mabuting kapalaran. orgulloso. Hawser. n. acaso. He. [j¨¦dles] Degollado. v. Haughtiness. Mangla win. n. yelmo. [jey] Heno. punta. [jo] Tartamudear. simula. tulin. Haunt. magbaka-sakal¨¬. detestable. [j¨¦sti] Pronto. Hate. magkaroon. n. m¨¢mumugot ng ulo. [je¨ªz] Niebla. walang bait. Have. pun¨°. ignorante. [j¨®ti] Altanero. v. kapalaluan. Kabesada. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. Salansan ng tuyong damo. Headstall. Haunt. [jant] Frecuentar. Mangahas. adj. Haunch. n. presteza. Haversack. n. tener. yamot. Lawin. origen. [ji] ¨¦l. n. matulin. mayroon. Punt¨¢. Head. nidada. dungot. [jo] Balbucencia. Palataw. detestar. Hatred. v. n. n. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. Headless. Kapootpoot. May pagkapalal¨°. dirigir. n. Hawk. Matalas ang mat¨¢. adj. Mandala. adj. ¨²wian ng lahat ng kawal. hacha peque?a. Malaking lubid. pagpisa ng itlog. arrastrar con violencia. Magmadali. Headlong. [jet] Sombrero. Poot. rondar. [j¨¦dpiz] Morrion. Haughtily. [j¨¦stili] Aceleradamente. Poot. adj. Pug¨®t ang ulo. [jed] Cabeza. n. Hat. n. Daung¨¢n. nublado. Magsosombrer¨®. n. yerba seca. Hazard. Lakad na patuloy ng sasakyan . Pagkakataon. mautal. Haycock. Sak¨ªt ng ulo. dumabak. n. Taguan ng damong tuy?. [j¨¦dloend] Cabo. Madal?. n. [j¨¦tful] Aborrecible. [j¨¢zerdes] Peligroso. Haw. kanlungan. Headway. gaw?. adj. hangal. Berdugo. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. Buntong ng damong tuy?. imprudente. [j¨®ser] Guindaleza. Kahambugan. Headstrong. Havoc. Lumag¨¬. n. jefe. Pangahas. tumanod. promontorio. [j¨¢voc] Ruina. [j¨¦zi] Anieblado. . salakot. Hila. Hateful. mandala. adj. Umutal. [jol] Estiron. May kadalian. yamot. Kuyomangg¨ª. n. abrigo. asilo. [j¨¢zard] Arriesgar. Haystack. [j¨¦dres] Cofia. Headspring. mal¨¦volo. magtumulin. munting palakol. n. n. Pagkasir¨¤. batak. Hayloft. Suot sa ulo. Hayrick. Head. v. Hazardous. Sombrero. [j¨¦ykok] Pila de heno. Haul. n. Mamun¨°. n. v. aventurar. n. Maulap. n. [j¨¦stines] Prieza. Hawk. Mapanganib. Hambog. [j¨¦tter] Sombrerero. verdugo. Magka. Matigas ang ulo. [j¨¦zel] Casta?o. n. principal. Humila. kapalaran. Haze. Headpiece. v. adj. [jev] Haber. Hatch. [j¨¦tred] Odio. n. precipitar. prontitud. [joc] Halcon. n. Hasty. adj. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. Halimhim. n. pangulo. mayabang. asal. Haven. Hatch. baltak. [j¨¦dstrong] Testarudo. n. Hawk-eyed. Headache. [jol] Tirar. [j¨¦yric] Pila de heno. ugal¨¬. [j¨®tili] Orgullosamente. nakayayamot. [je¨ªt] Odiar. yumamot. n. n. n. bumatak. Hate. [jom] Paja. Buk¨¢l. adj. n. n. adv. apresuradamente. Siya (lalake).Hasten. poseer. Hatter. Hastily. Hazard. altivez. [j¨®tines] Orgullo. [j¨¦dzman] Degollador. Humalimhim. Balutan ng pagkain. rastrojo. pumisa. apresurar. Hazel. buen ¨¦xito. Hazy. Headsman. Headland. [j¨¢chit] Destral. Dayami. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. aborrecimiento. Ambon. [joc] Hacer con halcon. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. [jant] Guarida. [je¨ªt] Odio. Yungib. Dali.

matind¨ª. Nakagagaling. taga-taas. Heartiness. [jil] Talon. Heal. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. Bakuran. entender. [j¨¢rti] Sincero. May kabigatan. adj. Hearth. n. din¨ªg. [j¨ªrer] Oyente. [j¨¦vnli] Celeste. [jip] Monton. pagting¨ªn. Heavenly. adj. Dwag. v. pakinggan. pagano. saludable. Heed. [j¨¦vi] Grave. Heart. Kabaong. Pangahas. Heedless. Pagkabagbag ng pus¨°. Panglaw. oidor. Heap. itaas. May kinalaman sa langit. Tagadinig. v. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. Healthful. kalooban. Tumadyak. & n. Pang-als¨¢. salubre. v. n. n. lumingap. n. [jart] Corazon. Heavenly. v. Taong hind? ebreo. n. gumamot. pusil¨¢nime. [jarcn] Escuchar. Heartlessness. Hear. fama. f¨¦retro. v. [jir] Oir. Taos sa loob. n. Hind? kristyano. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. n. interior. penetrante. Health. Mag-ingat. [jiv] Alzar. Hector. umals¨¢. Hedge. n. Marinig. nakikinig. n. [j¨¢rtines] Sinceridad. n. Mga punong kaho na nakabakod. Heavenward. Hearing. Nauukol sa langit. [jedch] Seto. walang bahal¨¤. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. [j¨ªbru] Hebreo. Heavily. iban gon. Heathenish. pagtaas. n. n. bigat. Hearken. pesado. Pakinig. Heat. obstinado. [jil] Taconear. matigas ang ulo. hambal. inclemente. adj. Maingat. adj. kumalinga. v. dinggin. cuidadoso. adj. curar. loob. [j¨ªrsey] Rumor. Ng boong pus¨°. Pagtatapat-loob. magsalansan. [j¨¢rtsic] Dolorido. peso. [jelz] Salud. ataul. Heart-breaking. Pus¨°. lingap. vallado. kaigihan ng katawan. adv. [j¨¢rtles] Cobarde. n. [j¨¢rt-briking] Congoja. tak¨®t. [jit] Ardor. el que levanta. masay¨¢. Heart-rending. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. adj. [j¨¦lzful] Sano. Init. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. adv. Heel. adj. Magaling. Kahinaan ng loob. [jip] Amontonar. Taos sa pus¨°. Heavy. Mabigat. Sa dakong langit. Hambog. n. Hearsay. [j¨ªdles] Descuidado. acumular. kalinga. mag-init. Heave. n. [jidzn] Gent¨ªlico. manainga. pangdinig. n. levantar alguna cosa del suelo. Heaver. [jil] Sanar. Heave. [j¨¦catomb] Hecatomba. Bakod. cordialidad. [jit] Calentar. [jedch] Cercar con un seto. [j¨¦ctor] Fanfarron. v. [j¨¦di] Temerario. n. umulinig. Pug¨®n. mabait. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. adj. Hearse. Hebrew. v. adj. [jid] Cuidado. mayabang. Heathen. Heart-felt. Magpagal¨ªng. adj. ebreo. salansan. [j¨ªver] Alza prima. Heed. apuy¨¢n. Hedge. [jid] Atender. escuchar. elevacion. n. [jiv] Esfuerzo para levantarse. Heat. Heft. atento. buhat sa p us¨°. negligente. adv. Bunton. Makinig. v. [jarz] Fogon. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. Magbunton. [j¨¢rt-rending] Agudo. angustia. adj. Heathen. [jeft] Esfuerzo. tignan. Ingat. duminig. atencion. n. Pabaya. [j¨¦vnli] Celestialmente. wal abag. n. Heedful. calor. tisis. Hedge row. n. divino. Hearer. adj. Heartily. Heart-sick. Hearty. nakabubuti sa kat awan. [j¨¦vili] Pesadamente. lumbay. Tapat. Hecatomb. precaucion. adj. . Painitin. adj. Sikap. n. Heaven. Pagbangon. Hudy¨®. [j¨¦ctic] H¨¦tico. Heel. walang aw¨¤. [j¨ªdful] Vigilante. Heap. Langit. Bumuhat. lagnat. observar. Hebrew. alegre. n. Healthy. firmamento. afligido. balit¨¤. Alingawngaw. n. n. adj. [j¨¦lzi] Sano. salisalitaan. audiencia. [jidzn] Gentil. n. [j¨ªring] Oido. Hectic. Kagalingan. Nat¨²tuy?. [jevn] Cielo. [joers] Ataud. Heartless.Heady. sanidad. atender. notar. condialmente. [j¨¢rtili] Sinceramente. damdamin ng kaloo ban. Sakong.

May maling pananampalataya. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. Balinguyngoy. [j¨¦n-cup] Gallinero. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. [jerb] Yerba. [j¨¦misfir] Hemisferio. pastor. malvado. n. n. [jerd] Manada. adv. n. asociarse. tayog. [jelm] Timon. [j¨¦rald] Heraldo. Nauukol sa impyerno. adj. Dito sa. en lo venidero. Kakilakilabot. Lubhang malakas. Herd. mapagsaklolo. v. aqu¨ª dentro. Help. Tumulong. Timon. Heraldic. exaltar. Bakang dumalaga. en desorden. Hereto. asistir. adj. Mana. [j¨¦lpful] Util. n. Mula ngayon. Inah¨ªng manok. abuloy. [j¨¦lper] Auxiliador. n. Hereby. gulay. adj. pron. v. n. Dahil dito. [jier¨ªntu] En esto. Lupiin.Heifer. Herculean. legumbre. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. adv. Hell. Hereabout or Hereabouts. adv. [je¨ªres] Heredera. Noong una. Heinous. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. katwang. Help. n. n. [jem] Ribetear. v. Height. adv. Lup¨¬. Helter skelter. n. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. [j¨ªerin] En esto. [j¨¦resi] Herej¨ªa. odioso. Hereon. por eso. [j¨¦lmet] Yelmo. [j¨¦rbalist] Herbolario. [j¨¦meredch] Hemorragia. Walang tumulong. [jens] De aqu¨ª. [je¨ªt] Altura. Heretic. Henceforth. Hem. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. Helper. Hemp. [j¨¦rbedch] Herbaje. Taas. Herein. socorredor. Puluhan ng palakol. Ang nagmamana [babae]. Herdsman. n. v. Heriditary. de aqu¨ª. Dito. Hence. n. [je¨ªrdom] Herencia. Minamana. Magkawankawan. Hereafter. Hen. Herefrom. en lo futuro. Hemorrhage. Impyerno. n. adv. [j¨¦lpmet] Compa?ero. [jel] Infierno. Itaas. Heighten. [jier¨®n] Sobre esto. reba?o. elevacion. ac¨¢. Her. [je¨ªr] Heredero. [jelv] Mango. [jen] Gallina. ternera. adv. walang mag-ampon . k¨¢ban. Helpmate. Herb. [jer] Su. Hem. Heresy. por esto. n. adv. Dahil dito. Kanya. Kalahating bilog. Tagapagpauna. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. [ji¨¦r] Aqu¨ª. Abak¨¢. Hereinto. adv. Nakatutulong. Nauukol sa tagapagpauna. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. asistencia. mula ngayon. ugit ng sasakyan. Hemisphere. abominable. [jemp] Abaca. Panak¨ªp sa ulo't mukha. Dito nga. adv. adj. [j¨¦retic] Hereje. niya [babae]. precursor. Ang nagmamana [lalake]. agas ng dug?. Mal¨ªng pananampalataya. Dam¨®. Helve. [j¨¦nes] Atroz. tutop. Mula rito. adv. adv. adj. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. Hereof. adv. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. Tangkal. Dahil dito. Pasabogsabog. abandonado. adv. pataasin. Helpless. n. Tagatulong. n. Hellish. [je¨ªtn] Realzar. Dam¨®. [jelp] Ayudar. antes. Pagmamana. n. Ang hinaharap. socorrer. nakarir imarim. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. adv. Dito sa. [j¨¦fer] Becerra. adv. Heretofore. [jelp] Ayuda. Hereat. [j¨¦lples] Desamparado. buhat ngayon. magsasama. Helm. Herbalist. n. Kawan. n. mapag-abuloy. adj. n. Hereafter. Herbage. Dito sa palibot. hanggang dito. astil de hacha. Heiress. Herald. nakapopoot. patayugin. [jem] Ribete. adv. n. kasama. [ji¨¦rafter] Estado venidero. Magpamula ngayon. Hen coop. asistente. saklolo. Katulong. umabuloy. Tulong. Here. kulungan ng manok. dini. aqu¨ª dentro. n. hanggang ng . Heirdom. [ji¨¦rbay] Por esto. n. Helmet. Heir. sumaklolo. n. hato. n. auxilio. n. anopa't. n. sa loob nito. vaquillo. Helpful. Herd. grey. mapagtulong. tutup¨¢n. n. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. [j¨¦lish] Infernal. apoyo. Heirloom. Mula rito. sa loob nito. adj. [jir¨¦ditari] Hereditario. [ji¨¦rtu] A esto. de ella. Dito nga. hasta aqu¨ª. [jier¨®f] En esto. [jierat] A este ¨® esta.

[j¨ªcap] Padecer hipo. Dito nga. n. [j¨¦ritedch] Herencia. High-flown. an¨¢k-ginoo. Hiatus. adj. pag-aala ngan. n. [jierant¨²] A esto. Hideous. feo. Hey. May kataasan. mag-alangan. n. rec¨®ndito. invernal. [j¨ªuer] Le?ador. adj. & n. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. ocultar. n. [jai] Alto. [jesit¨¦cien] Hesitacion. [j¨ªroin] Heroina. niya (babae). siya rin (babae). Dahil dito.ayon. maglihim. [j¨ªdies] Repugnante. Hers. Taas. adv. Heroism. [jai] Darse priesa. adv. Kanya. Hermitage. bal¨¢t. Lubhang sarado. An¨¢k-mahal. Heron. [j¨¢ietes] Grieta. n. Katad. pwang. lungga. elevado. Hiddenly. Bayani. n. May anim na sulok. secretamente. [j¨ªro] H¨¦roe. v. Larawang titik na may kahulugan. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. Hereunto. High-spirited. [j¨¦rmit] Ermita?o. adj. High-altar. ma bait. [jierap¨®n] Sobre esto. pron. alteza. pron. matayog. elevacion. encubrir. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. buny?. Babaing bayani. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. n. Hesitate. Hibernian. horrible. Hero. Heteroclite. patag?. Sin¨®k. [j¨¢it] Altura. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. [j¨¢ilander] Monta?ez. Highly. Higgle. atrevido. kalait-lait. Paling¨ªd. v. n. Hesitation. [jers¨¦lf] Ella misma. orgulloso. n. Hight. adj. [jierw¨ªz] Con esto. Hie. Heterogeneous. n. n. [jaib¨¦rnian] Irlandes. Eh¨¦. de elevados pensamientos. Magilas. Plano na may anim na gilid. n. kwero. Say¨¢. [j¨¢i-born] Noble. Langsangang tuloy-tuluyan. Hereupon. v. [j¨¢id] Esconder. dahil dito. adj. int. [j¨¢irod] Camino real. duda. High. v. adj. Highway. Hiccough. Hewer. Hew. Bitak. n. taga itaas. Taas. Highroad. ilustre por nacimiento. Mapusyaw (na kulay). v. Nauukol sa tagginaw. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. Hiding-place. [j¨¢ili] Altamente. [jir¨®ism] Heroismo. Siya man. adv. adv. anacoreta. High-coloured. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. le?ar. hanggang dito. [j¨¦sitet] Vacilar. Mag-alanganin. adv. Hexagon. tag?. Heroic(al). perplejidad. [j¨¢ines] Altura. [jaib¨¦rnal] Invernizo. [j¨¦ron] Garza. Magsibak. [j¨ªdn] Oculto. Tumawad. Mamanah¨ªn. [j¨ªcap] Hipo. n. [je] ?He!. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. n. n. Hermetic. v. adj. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. walang ayos. Herewith. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. Highness. Highland. Hermit. [jai-colord] Subido de color. n. Ling¨ªd. Highlander. Pag-aalanganin. Pangahas. samotsamot. Tagak. Heronry. Lupang palabundukin. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Walang tuos. adj. hendidura. adj. Hide. adj. en sumo grado. Magling¨ªd. Heritage. Ermitanyo. Mataas. Magmadal?. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. Dito sa. Taga bundok. kamahalan. Herself. Magsin¨®k. Hieroglyphic. [j¨¢id] Cuero. Heyday. gozo. Halohal¨°. [jiu] Tajar. Irland¨¦s. Hibernal. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. gwang. irregular. Langsangang tuloy-tuluyan. Pangit. Hidden. Hexangular. High-born. kataasan. [jai-flon] Altivo. Dakong tahanan ng ermitanyo. n. Pangulong damban¨¤. n. Bayani. M¨¢ngangahoy. . [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. n. High. Kabayanihan. Sa itaas. taga Irlanda. n. n. adj. palal¨°. High-minded. Taguan. [jers] Suyo. dudar. n. [jai] Arriba. de ella. n¨¢pakainam. Mapagmataas. [j¨¢i-spirited] Osado. n. Hierarchy. n. lihim. adv. [j¨ªdnli] Escondidamente. piel. [j¨¦rmitedch] Ermita. [jigl] Regatear. galak. magsipak. [jai-altar] Altar mayor. adj. Hiccough. escondrijo. pagkabayani. Heroine. cortar con hacha. [j¨¢iwe] Camino real. n. mangahoy. adj. [jai-mainded] Arrogante. Hide. n. magtag?.

= Ho. munting bundok. mag-ipon. n. Bur¨®l. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. hola!. Pa¨®s. Likod. enronquecido. [jobl] Cojera. salansan. Hobble. v. likuran. golpear. Hoarse. adv. n. Hilt. v. Hippodrome. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. impedimento. n. hulih¨¢n. bir¨°. [j¨¢ir] Alquiler. Hireling. M¨¢nanalaysay. Hampas. poner obst¨¢culos. [jilt] Pu?o de espada. v. Hamog na namumu?. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. m¨¢nunulat ng kasaysayan. Hinder. cano. asalariar. [j¨¢ind] Cierva. n.. [jord] Atesorar. blanquecino. adj. sa kanya man. bumugbog. Puluhan ng tabak. magsulsol. Hill. [j¨ªnderans] Impedimento. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. [j¨¢ind] Trasero. Abala. Hoary. [j¨¢iv] Colmena. [jil¨¢rius] Alegre. [j¨¢ir] Alquilar. pamamaos. [jis] Silbar. n. pangkawing. niya (lalake). humingkod. Dito. Taga India. Say¨¢. Hilarity. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. trasero. Likuran. Hitch. hombre mercenario. magipon. [jindch] Engoznar. [jitch] Vuelta de cabo. Hit. adj. History. Magtipon. Hindoo. n. n. n. [jocs] Enga?ar. v. suyo. n. n. Mang-aaraw. [j¨®rsnes] Ronquera. Dumay¨¤. Uyok. Historical = Historic. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. P¨¢os. Hillock. acertar. enjambre. int. sulsol. burla. n. bumir¨°. Nauukol sa kasaysayan. Hive. Hipshot. Hither. Magsingkaw. cano. Mag-uyok. obst¨¢culo. Himself. [j¨ªstori] Historia. Hinderance. ¨¢ este fin. Humampas. [jip] Cadera. Hobble. [j¨¢inder] Posterior. [j¨¢irling] Jornalero. burlar. [jo] He. dini. n. manghaharang. Hinge. adj. pumal¨°. P¨ªlay. [jobl] Cojear. [jirsi¨²t] Hirsuto. acumular. montecillo. Hingkod. Mabur¨®l. n. [jil] Collado. Sht. salario. Hit. Hip. istorya. [j¨¢iueman] Bandolero. n. [jis] Su. Historic. Hire. kasayahan. Hoax. Hist. [j¨ªli] Monta?oso. adj. n. pron. [jit] Pegar. Bur¨®l. n. Hindrance = Hinderance. His. sumansal¨¤. [jocs] Enga?o. [j¨¢iv] Enjambrar. munting bundok. hul¨ª. [jors] Ronco. Masay¨¢. namamalat. Ho. K¨¢hulihulihan. M¨¢pilay.. m angdadambong. v. v. upahan. [jist¨®ric] Hist¨®rico. Day¨¤. Umabala. hulih¨¢n. kapansanan. salteador de caminos. humadlang. v. v. tam¨¤. Hire. [jil¨¢riti] Alegria.! Historian. [j¨ªnder] Impedir. Bonton. hanggang ngayon. v. n. Hobbyhorse. int. velludo. pron. Hilarious. Kanya. cuesta. hasta ahora. ¨²banin. taga Indostan. Hoarfrost. Hinder. Hitch. sa kanya rin (lalake). posterior. pron. adj. n. [jindch] Gozne. adj. gumambal¨¤. humuni. . bayaran. Kasaysayan. yamang nakatag¨°. tesoro escondido. adj. Hoard. Hoard. [j¨®rfrost] Escarcha. nagpapaupa. bayad. Kabakabayuhan. Mabalahibo. Bahay-pukyutan. n. bumayad. Maput?. gambal¨¤. Hirsute. Usang babae. Bisagra. Hiss. [jit] Golpe. Hint. Hinge. Hoax. Tulisan. de ¨¦l. regocijo. kagalakan. ¨¢ ¨¦l. Sa kanya nga. v. [j¨¢indermost] Postrero. Hanggang dito. adj. [j¨ªdzer] Ac¨¢. [jor] Blanco. andar cojeando. adj. n. [j¨ªloc] Colina. Hoy! Hoa. int. Hoar. kulay uban. [jint] Insinuar. udyok. Upa. Hindermost. colina. Hind. n. n. Hind. bugbog. n. Sumutsot. Hoarseness. Hive. mag-udyok. sumipol. [jitch] Enganchar. Hitherto. [jist¨®rian] Historiador. Buh¨®l. bisagra. galak. embarazar. Ikaw¨ªng. [j¨®ri] Blanco. alcance. Hindmost = hindermost. Hilly. Him. [jint] Insinuacion. [jind¨²] El natural del Hindostan. Umupa. Maput?. Pig?. v. n. mabulo. [j¨ªpshot] Descaderado.Highwayman. magsalansan. mira. n. [jim] Le. [jord] Monton. Magtipon. adj. adj. adv. Sa kanya (lalake). tumam¨¤. mag-bunton. Hint.

izar. lungga. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. Honor. adj. Honesty. [juct] Enganchado. n. pumuri. n. [j¨®lo] Hueco. itaas. Home.Hobgoblin. mahinahon. Homestead. Kaloban ng rebolber. hind? mapagpanaog. Homespun. n. cavidad. Pagpalay ng tao. [j¨®lo] Excavar. ¨¢ su tierra ¨® pais. Holland. engatuzar. [juk] Anzuelo. Banal. [j¨®land] Holanda. garfio. morada patria. Holy. Homicide. v. encorvado. reverencia. Panghakot n g lary¨®. Holiness. primer mes de casados. n. v. [j¨®guish] Porcuno. Hooked. v. [jo] Azada. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. [jup] Cercar. [j¨®ni] Miel. n. Honest. n. [j¨®misid] Homicidio. n. Holy week. [j¨®nor] Honra. n. Hawakan. caverna. magpaunlak. Hold. n. Hoop. Olanda. n. adj. Agwa bendita. Humukay. Magtaas. n. Home. Homicidal. hinahon. Homely. [j¨®li-water] Agua bendita. Bahay-pukyutan. reverenciar. katatakut¨¢n. Honor. Hoof. [j¨®idn] Mozo agreste. [jomsted] Tierra de labranza. Homilist. n. [juf] El casco de las bestias caballares. kapurihan. mabait. Butas. Hoe. adj. Sa dakong sarili. sak¨¬. tagnan. [j¨®li uik] Semana santa. adj. piedra amoladera. Homage. n. Hood. n. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. Panak¨ªp sa ulo. v. adv. Holster. bayad. M¨¢mamatay-tao. Hasa¨¢n. Galang. adj. [j¨®ni-comb] Panal. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. buklod. espectro. ibig sa sarili. respetar. Kasantusan. Bataang musmos. v. adj. ahuecar. Hoiden. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. Pangbahay. Hoe. mangday¨¤. Walang lam¨¢n. tangan. [jup] Cerco de barril. ¨²uw?. Pamigkis ng barriles. Yar¨¬ sa bahay. pitagan. Hukay. enga?ar. paunlak. tahanan. [j¨®lines] Santidad. gwang. Homesick. Hod. Hog. n. pwang. Dwende. [j¨®nesti] Honestidad. bumutas. Hone. Baluktot. adj. kibit¨ªn. Pangdangal. [j¨®li] Santo. Matimtiman. agarrar. Honorable. [j¨®mli] Casero. [j¨®nest] Honesto. Hoop. Hoggish. Hold. Bigkisin ang barriles. buhatin. Pist¨¢. Marangal. justo. Holy water. Lupang bukir¨ªn. n. sostener. adj. [jol] Agujero. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. Honey. n. Taga. adj. Balis¨¢. Mahal na araw. Mga unang araw ng ba gong kasal. kuko ng hayop . sa gaw¨ªng sarili. [jum] A su propia casa. atrapar. adj. [j¨®mspun] Casero. Hollow. g umalang. [j¨®misidal] Homicida. adj. bumuhat. kabanalan. adj. hukay. n. n. cerdo. Homage. Holiday. sant¨®. [jum] Casa propia. pio. [jon¨®rabl] Honorable. Pangbahay. n. Walang sukat m¨¢tahanan. gancho. Hawak. [jobg¨®blin] Duende. kalaw¨ªt. adj. Hook. pulot. [j¨®nor] Honrar. mantener. karangal-dangal. Kuko ng kabayo. v. beatitud. n. hueco. adj. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. pigilan. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. Mag-asarol. Honey moon. Kumalawit. honor. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. Hoodwink. Salaul¨¤. [j¨®lidey] Dia de fiesta. Homeless. [jud] Caperuza. Hole. [j¨®mward] H¨¢cia casa. Pulot-pukyutan. bait. t¨¢laran. Homeward. Dangal. [j¨®lster] Funda de pistola. [jog] Puerco. n. Baboy. [jold] Presa. n. Magpir¨ªng. Homemade. inang-bayan. v. n. n. kaw¨ªng. [jold] Asir. n. Hoist. Honorary. sim¨¤. Bahay na ¨²wian. Katimtimang-loob. . Gumalang. n. puri. v. casto. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. [jon¨®rari] Honorario. [j¨®lo] Cavidad. Hook. Asarol. Honey-comb. araw na pangilin. Hollow. Hollow. [juk] Enganchar. [j¨®medch] Homenaje. karangalan. [j¨®medch] Reverencia. v. n. Magparangal. n. tapat n a loob. justicia. azadon. Homogeneous. n. [j¨®ist] Alzar. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. [j¨®ni-mun] Luna de miel.

bubuyog. n. Nakakikilabot. Panghagupit. [j¨®tli] Con calor. [jop] Esperar. Horseback. n. Horsewhip. kandir¨ªt. Pangasuhin. n. Kasindaksindak. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. n. Medyas. maawain. n. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. Hospitable. Pag asa. Ospital. [j¨®ples] Desesperado. adj. pusok. Hot. [jord] Horda. [j¨®tel] Hotel. masidh?. Horserace. [jorn] Cuerno. n. terrible. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. Putakt¨ª. Horse. Ot¨¦l. [j¨®spital] Hospital. brinco. n. violentamente. n. n. nakasisindak. Pahiga. Apuy¨¢n. Hotspur. kasindaksindak. [j¨®ror] Horror. int. cojear de un pie. [j¨¢und] Sabueso. espanto. katakot-takot. Asong galgo. n. [j¨®rslaf] Carcajada. n. caritativo. adj. mesonero. adj. marunong sumakay sa kabayo. [jop] Salto. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. [j¨®stil] Hostil. Linta. v. [j¨®tnes] Calor. n. Horror. Paghahalaman. n. Horrific. [j¨®stedch] Rehen. n. Kumandir¨ªt. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. Sindak. [j¨®rslich] Sanguijuela. Hope. n. Halakhak. humiyaw. [j¨®ribl] Horrible. Init. Hotness. jardinero. Horse shoe. sungay¨¢n. tenebroso. May-bahay. Hinete. Horrid. Yaring sungay. Hosier. hiyaw. Kabayo. n. Horn. Horsehair. Hopeful. Ang nagtitinda ng medyas. katakottakot. Horsefly. Pagpapatuloy. n. bahay-p¨¢gamutan. Tambul¨¬. mapusok. Horn pipe. n. Sumigaw. [jut] Grito. ingay. pagmamagandang-loob. Host. lumuks¨®. n. adj. adv. [jortik¨²lchurist] Hortelano. Hound. Bunton ng tao. Umasa. n. Buhok ng kabayo. horroroso. Hop. n. Walang pag-asa. Hopeless. adj. magan dang loob. abejon. ang naghahala man. mesonera. Sungay. Mainit. rancher¨ªa. [j¨®sier] Mediero. adj. ej¨¦rcito. Hough. [j¨®rsflai] Moscarda. kakilak ilabot. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. Horny. [j¨®pful] Esperanzado. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. v. n. [joc] Jarete. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. [j¨®rnet] T¨¢bano. [j¨®rni] Hecho de cuerno. n. Kakilakilabot. [j¨®spitabl] Hospitalario. Maaasahan. caliente. Hostile. Hornet. exaltado. adj. Kalamnan ng bint?. Mainit ang ulo. Hostler. Horned. [j¨®rswip] L¨¢tigo. terror. n. [jotspoer] Col¨¦rico. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Bakal sa paa ng kabayo. adj. Hospitality. Hostage. v. Maghahalam¨¢n. [jot-j¨¦ded] Fogoso. n. hukb¨®. May kainitan. Nanghaham¨®n. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. may p¨¢nauhin. ipahabol sa asong panga . [jorn p¨¢ip] Gaita. Hot-headed. ruido. Likod ng kabayo. nakapapas¨°. n. Hostess. [j¨®rrid] Horrible. Hospital. [jost] Huesped. v. Mainit ang ulo. n. Bangaw. P¨¢unahan ng kabayo. Hop. Hoot. May sungay. [j¨®rned] Cornudo. n. [jop] Saltar. n. Hound. Hot-bed. Horde. Hamon. n. n. Lukso. Mapagpatuloy. [j¨®rsman] Jinete. [j¨®rtikulchur] Horticultura. n. Hostility. kilabot. [jot] C¨¢lido. [j¨®tjaus] Estufa. [joriz¨®ntal] Orizontal. n. [j¨®stes] Posadero. adj. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. Onsana. Sigaw. posadero. may-p¨¢tuluya n. Punlaan. [jop] Esperanza. Hotly. asa. hu¨¦speda. Horrible. Horseleech. [jost¨ªliti] Hostilidad. l¨¢tigo. Hothouse. lumundag. col¨¦rico. Horselaugh. Horticulture. adj. [jors] Caballo. n. Horticulturist. n. n. adj. [j¨®rspley] Chanza pesada. [jos¨¢na] Hosana. furor. [jut] Gritar. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. Horseman. [jos] Medias. Hosanna. Horseplay. hueste. n. Hotel. n. Masamang bir¨°. Sota.Hoot. Horizontal. Hope.

n. Humdrum. adv. alucinar. [ji¨²mankaind] El linaje humano. katawan ng sasakyan. adj. Day¨¤. Humility. Malak¨ª. n. Pagkabasa. enorme. grito. poot. Howl. However. n. Hug. Humid. humagulhol. Humble. v. [jaw] Como.. [j¨¢uever] Como quiera. [j¨¢us] Casa. Huckle-backed. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa. alarido. Hum. n. Humankind. gayon man.. n. n. angal. tumah¨®l. Kah¨®l. en todo caso. Howl. v. pagka. Hiyaw. Hue. rugir. Kumah¨®l. Yamang. v. Huddle. Papagtaglayin ng asal tao. [jiudch] Vasto. Sangkatauhan. pagkatao. Kamumo. insolente. kahambugan. n. Magtalop. n. kubo. [j¨®ver] Colgar. Mababang loob. kay. Dampa. Pamamahal¨¤ sa bahay. Alilang babae sa bahay. lamento. Kahol. Paano. con todo. [joel] Mondar. kaingay. rugido. Magbitin. sin embargo.. Magnanakaw. Humble-bee. kayabangan. [jium¨¢niti] Humanidad. Humbug. [j¨¢mbli] Con humildad. adj. [¨¢uarli] A cada hora. n. Huddle. dudar. Huge. n.. Hourly. [ji¨²miliecioen] Humillacion. kutis ng mukha. adj. Sangbahayan. Humane. [j¨®vel] Choza. Hull. rondar. postrar. [joem] Zumbido. [ji¨²miliet] Humillar. Gayon man. Housemaid. necio. Oras. yumakap. bara¨²nda. mapagpakumbaba. pagpapakabab¨¤. Angkan ng sangkatauhan. [joeg] Abrazo apretado. bravear.. gayon m an. Katawan ng sasakyan. n. [j¨¢ul] Aullar. est¨²pido. embuste. sumision. c¨®lera. Howling. n. umangal.. [j¨¢uling] Aullido. [joel] C¨¢scara.. [j¨¢mbl] Humilde. House-keeper. v. [j¨¢mboeg] Enga?o. Hull. How. [j¨¢usmed] Criada de casa. Hovel. Ina ng sang mag-anak. Humiliate. Kub¨¤. adv. [ji¨²manaiz] Humanizar. galit. Gumul¨®. [joef] Bufar. con todo. [jium¨¦n] Humano. dar alaridos. adj. House-hold. en todo caso. Maawain. walang ga lang. House-holder. Nauukol sa tao. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. Kababaan ng loob.. ungal. Hug. adv. [joemdr¨¢m] Lerdo. [ji¨²man] Humano. mahabagin. confusion. [j¨¦boeb] Grito. n. ponton. [j¨¢mbl] Humillar. kagul¨®. adv. Humanity. May kababaang loob. [jadl] Tropel. n. [joelc] Casco de la embarcacion. adj. n.. [j¨¢ul] Aullido. [j¨¢us-briker] Ladron. Humbleness. adj. v. n. mag-alis ng balat. Humaginit. pagkahalomigmig. Pusok ng kalooban. Basa. [joef] Arrebato. cuanto. humiya. n. Bahay. [jaub¨ªit] No obstante. Humbug. sangbahayan. n. v. Humanize.. [j¨¢us-jold] Familia. Humidity. punton. n. Hover. patear de enfado. Magpangayupap¨¤. [j¨¢cl-bact] Jorobado. v. adv. n. Magday¨¤. Pun¨° ng sangbahayan. Taga ingat ng bahay. Hugeness. [j¨¢cster] Revendedor. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. afable. n. alboroto. Pangangayupap¨¤. hagulhol. tang¨¢. bajo. [ji¨²miditi] Humedad. mag-alanganin. v. pagpapakumbaba. hagulhol. v. Oras-oras. Yumapos. Huckster. Kulay. n. tonto. n. n. halomigmig. mayabang. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. Bunton. bumantay. Humble. [jium¨ªliti] Humildad. [joeg] Abrazar. n. magmayabang. Housekeeping. Maghambog. [ji¨²mid] H¨²medo. bagaman. Balat. [jadl] Confundir. [jauso¨¦ver] Como quiera. Human. [j¨¢uswaif] Ama de una casa. casco de la embarcacion. Howbeit. madre de familia. n. caba?a. n. Magpangayupap¨¤. Hangal. padre de familia. tez del rostro. House-breaker. tah¨®l. House. n. [j¨¢mblnes] Humildad. v. petulante. Housewife. [jiu] Color. [joem] Zumbar. magpak apusok. Yamang. familia. Huffish. Maglalak?. [¨¢uar] Hora. ungas. Hour. Huff. t umuklap. gunggong. n. Huff. [jambl-bi] Z¨¢ngano. maghambog. Howsoever. bantay-bahay. [j¨¢mboeg] Enga?ar. adv. n. Kababaang-loob. adj. n. Hubbub. v. [j¨¦fish] Arrogante.. Humiliation. Humbly. Haginit. Yapos. . Hulk. Kalakhan. cuan. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. Hambog. Hum..so.

n. adj. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. b¨²hawi. munting bundok. [j¨¢za] Vitorear. Humor. Huntress. Un¨®s. Hundred. pagkakub¨¤. Hunt. magbukid. Pangangaso. n. n. cesto. Mapagpaimbabaw. Lag¨¢y ng kalooban. n. [j¨¢sband] Marido. n. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. [y¨²morist] Hombre caprichoso. Mangaso. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. Husbandry. Babaing m¨¢ngangaso. adj. n. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. agricultura. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. n. precipitar. [j¨¢ming] Zumbido. n. n. Hunting. [j¨²mor] Humor. apresurar. nakasasak¨ªt. [jash] Chiton!.Humming. empe?ar. Hunger. Pagmamadal?. Hustle. Hurdle. dar gusto. bufon. Pagsasaka. makasir¨¤. [j¨¢zi] Mujercilla. Hunt. adj. v. [j¨¢ri] Acelerar. sir¨¤. Giy¨®n. Husbandman. Balat. Hummock. M¨¢ngangaso. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. v. Haginit. May pagkagutom. Hundredth. labrador. v. Paimbabaw. [j¨¢mpbact] Jorobado. esposo. manghuli ng hayop. Magsaka. Hunchbacked. v. [j¨¢sband] Labrar la tierra. n. M¨¢ngangaso. Magtalop. v. [j¨²mor] Complacer. Hunks. [j¨¢ngri] Hambriento. Paninik¨®. mapagkunwa. Imno. placentero. Husk. Magutom. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). mag-al¨ªs ng balat. Husky. Hurl. corcoba. Sal¨¢. arrojar. v. Mapagpataw¨¢. humanap. [j¨¢ndred] Ciento. v. estar quieto. [y¨²mores] Chistoso. Kakubaan. Ikasangdaan. [j¨¢sbandri] Labranza. da?o. Pumukol. Pamamaos. mapagpatawa. gumitgit. [jart] Da?ar. n. [j¨¢nguer] Hambrear. buscar. Magsasaka. Makasak¨ªt. [j¨¢moc] Montecito. [joerl] Tirar con violencia. Hunter. Hurry. n. pakunwa. pindang. adj. n. Hump. ronco. masay¨¢. Magmadal?. Hundredfold. n. Humorous. n. int. n. n. Hunting-horn. Hurt. n. Hypocrite. Magbigay-loob. v. [jant] Cazar. [janch] Codazo. panghuhuli ng hayop. nakasisir¨¤. barraca. ofender. Magsangla. Sak¨ªt. [j¨¢rtful] Da?oso. Hut. Humpbacked. [jart] Mal. magtumulin. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. Mapagsist¨¦. v. n. Magpatahimik. Shutt! hwag kang maingay! Hush. [j¨¢ri] Precipitacion. magbubuk¨ªd. [j¨¢nguer] Hambre. n. G¨²tom. Tapa. [jank] Pedazo grande. perseguir. [jask] Descascarar. pa¨®s. magsasaka. adj. n. tumahi mik. Humorist. n. Hung-beef. pananabig. Hurdle. n. [j¨¢skines] Ronquera. Mabal¨¢t. magmaliks¨ª. [j¨¢ntres] Cazadora. Husband. n. Kub¨¤. v. & n. Huntsman. Hungry. [janks] Hombre sordido y avaro. v. [j¨¢nchbact] Jorobado. awit. Hungrily. Husk. Managas¨¤. Gut¨®m. n. [j¨¢nter] Cazador. Hunch. Purihin. Bur¨®l. . pagbubukid. Hussy. adj. Hypothecate. [jaip¨®seket] Hipotecar. Hunger. disimulo. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. maglagak. empujar con fuerza. aquietar. [jask] C¨¢scara. n. da?ino. aclamar. mamuntot. pellejo. n. Pangangaso. kubo. n. n. n. Hush. [jim] Himno. [jamp] Joroba. Taong sak¨ªm. [jash] Apaciguar. silencio!. Huzza. Asawa (lalake). Hypocrisy. n. adj. mondar. [jatch] Arco. adj. magpailandang. Humor. maglinang. pakpak¨¢n. Hurricane. [jant] Caza. pagtutumulin. n. Huskiness. cofre. Dampa. Gripo. n. [j¨¢nting] Caza. Hymn. [jat] Choza. Kub¨¤. Tambul¨¬. Hyphen. Husband. Masamang babae. Hurry. v. colina. v. n. Hussar. Hydrant. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. Hurtful. busl?. Sisidlan. panghati ng salita. Magsal¨¢. Kawal na nangangabayo. Nakasasama. Hurt. Mak¨¢sangdaan. centenar. sosegar. Hunk. [j¨¢ipn] Guion. [j¨¢ntsman] Cazador. Hutch. Sangdaan. [j¨¢riken] Huracan. n. [jasl] Escaramuzar. [j¨¢sbandman] Labrador. [j¨¢rdl] Zarzo. Malaking putol.

taong gunggong. Ayon sa sariling gaw?. [¨¢idol] ¨ªdolo. gawing yelo. [aid¨¦ntiti] Identidad. Illegality. Musmos. Ill-favored. [il¨ªteret] Indocto. Idleness. Hamak. Ice. . Anak sa ligaw. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. Idiot. walang tuto. tubig na pinamu?. Hysteric. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. [¨ªgnomini] Ignominia. estar ocioso. I I. adj. Nauukol sa d? tunay na Dyos. oprobio. n. [¨ªdiot] Idiota. D? matapostapos. [ignominies] Ignominioso. magpagayongayon. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. Igneous. Pagkabutugan. iliterato. Identification. P¨¢minggalan ng yelo. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. adj. Idiomatic(al). Idle. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. Kung. Katangah¨¢n. Isipan. pag-aalab. [¨¢isberg] Lurte. kilalanin. Sa isang paraang d? mabasa. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. Illiberal. Ice. n. Ignominious. [¨ªdiom] Idioma. Ignition. [¨ªdiosi] Idiotez. pagpapagayongayon. Sinusubaan. bajo. imagen. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. Idea. malicioso. walang hanggan. [¨¢is] Helar. n. Pagkilala. n. Illegitimate. kaungasan. Wik¨¤. holgazaner¨ªa. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. gran masa ¨® monta?a de nieve. [¨¢is-baks] Nevera. Ice box. Ungas. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. n. laban sa kautusan. n. larawan. adj. [ign¨®r] Ignorar. kapara. [aid¨ªa] Idea. kuripot.Hypothesis. [aid¨¦ntifai] Identificar. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. adj. Laban sa utos. Illegibly. tumang¨¢. labag sa katwiran. Yelo. adj. [¨¢idl] Holgazanear. d? makamalay. n. mezquino. necedad. Malamig. n. Labag sa utos. Idolatry. adj. Idol. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. tonto. Ice-safe. n. pron. Idiotic(al). Idiom. pag-alipusta. [¨¢idolaiz] Idolatrar. Idolatress. Ignore. [jaip¨®zesis] Hipotesis. N¨¢uukol sa wik¨¤. Ibigin ng d? kawas¨¤. kaparis. n. Iceberg. [il-f¨¦vord] Feo. v. [il¨ªgal] Ilegal. gunggong. Idle. D? mabasa. [¨ªgnorant] Ignorante. [il¨¦dchibl] Ilegible. Ill-natured. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. [¨¢is-crim] Helado. Idolize. n. necio. n. Icy. P¨¢minggalan ng yelo. Identify. aunque. n. adv. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. Ice-cream. [¨¢idlnes] Ociosidad. [ignor¨¦mes] Ignorante. [¨¢is] Hielo. Dinidyos. Magbatugan. adj. Ideal. [il] Malo. n. adj. Ignominy. [il¨ªberal] M¨ªsero. n. bobo. Illegitimacy. adj. Taong hangal. adj. [il¨ªsit] Il¨ªcito. Idolatrous. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. [¨¢is-seif] Nevera. tang¨¢. n. mayelo. Kadustadusta. tanga. b undokbundukan ng niebe. abrasar. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. alipusta. D? pagkasang-ayon sa kautusan. kawalan ng malay. n. Pagkakilala. [ignobl] Innoble. Idiosyncrasy. Illegible. adj. wala sa katwiran. adj. [¨ªgnorans] Ignorancia. Ignorance. Illiterate. v. Kagaya. n. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. pabaya. frio. pagayongayon. intelectual. n. [ign¨¢it] Encender. Ignoble. Ako. kahit. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. adj. [if] Si. Ice-cellar. n. Identity. P¨¢minggalan ng yelo. [¨¢isi] Helado. [ay] Yo. n. n. adj. [¨ªgnies] Igneo. Ignoramus. dusta. [¨¢idl] Ocioso. Bunton ng tubig na namu?. desocupado. v. Pagniningas. Magningas. walang malay. Kamusmusan. [aid¨®letres] Id¨®latra. Identic(al). [il¨ªmitabl] Ilimitable. adj. Illimitable. [idi¨®tic(al)] Tonto. D? nag-aral. n. Illapse. conj. Illegal. Nauukol sa apoy. adj. Sorbetes. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. adj. Maramot. imagen mental. Idolater. supuesto que. Papagyelohin. enfermo. v. Idiocy. holgazan. Pangit. masamang ugal¨¬. Pagdusta. Ignorant. Taong tanga ¨® ungas. Ignite. If. [aid¨ªal] Ideal. Illicit. n. Ill. Batugan. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. v. mag-alab. Kumilala. [¨ªgnicion] Ignicion. sorbete. kaylan ma't. mith?. May sak¨ªt. n. adj. adj. D¨ª makaalam. n. Isipan. adj. adj. n. Masamang asal. war¨¬. adj.

Mangday¨¤. v. v. ¨ªdolo. irregular. [imm¨¦nsiti] Inmensidad. Illuminate. Illude. [imbri¨²] Remojar. mag-udyok. empapar. ipaaninaw. adj. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. enfermedad. Mag-ilaw. adj. Imaginative.Illness. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. n. Imitation. papait¨ªn. Illustrate. Imitable. [im¨¢dchin] Imaginar. D? matarok. Imbrication. Imbricate. [il¨²strioes] Ilustre. Imbursement. [¨ªlnes] Mal. adj. Imitative. [¨ªmedchiri] Imagen. [im¨¦siurabl] Inmensurable. [im¨¢kiulet] Inmaculada. Ariing parang hayop. pagsisid. Ipaliwanag. Imbrute. nakap agpapaaninaw. [¨ªmitabl] Imitable. bulayin. Magul¨®. d? tumpak. adj. Illustrative. n. Malawak. [imb¨ªsil] Imbecil. [ili¨²minet] Iluminar. desgraciado. puesto ¨® colocado uno sobre otro. adj. zambullir. adj. Malukom. [imm¨¦rcion] Inmersion. Immemorial. Saw¨ªng kapalaran. N¨¢gugunita. maling akal Illusive. sa isip lamang. [im¨ªdietli] Inmediatamente. nap Imagine. Image. Pag-iilaw. [imat¨ªrial] Inmaterial. malwat na malwat. Ill-treated. wala pa sa panahon. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. tonto. Paglubog. n. Sak¨ªt. Napakalwat. n. Imbrown. adj. [imb¨ªtter] Agriar. Illustration. n. paaninaw. irregular. prematuro. Pagbabayad. Larawan. [imim¨®rial] Inmemorial. Walang t uto. Palabuin ang kulay. Imagery. Ill-starred. n. [im¨¦rdch] Sumergir. Kaungas¨¢n. Umitit. chupar. Imbecility. adj. v. masamang pa lad. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. [ill-siepd] Disforme. Imbosom. Illogical. [imm¨¦ns] Inmenso. Magbuy¨®. Paghalintulad. gun¨ªgun¨ª. v. infundir. Tulad. n. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. tanghal. Imbitter. vasto. sumipsip. pagbubulay. pagsukb¨®. pamamaris. Imbibe. v. Paliwanag. war¨¬. [¨ªmitet] Imitar. karamdaman. Lawak. mal formado. adj. adj. enga?oso. Imagination. magiting. c¨¦lebre. pumaris. Gunitain. adj. Umasim. agad. [imit¨¦cion] Imitacion. v. d? masukat. nawawar¨¬. am. kaguluhan. n. adj. pasamain ang loob. Nakakaday¨¤. [imb¨¢rsment] Pagamento. kur¨°. Imbrue. adj. pagpapaliwanag. n. [¨ªmedch] Imagen. Immature. [imbi¨²] Imbuir. [il¨²stret] Ilustrar. marilag. Gun¨ªgun¨ª. malinis. Gunita. Nakapagpapaliwanag. nangingibang lupain. v. adv. v. Ung¨¢s. Immediately. [imachi¨²r] Inmaturo. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. [il-tr¨ªted] Maltratado. Liwanagan. Malapit. Pagdaka. walang ayos. v. [¨ªmmigrant] Inmigrante. v. Ap¨ª. Imaginary. sumisid. gunita. agraviado. kahangalan. Wala sa katwiran. Immensity. fant¨¢stico. pag-gaya. Tumulad. Immense. n. Larawan. pagkal kom. [ili¨²cion] Ilusion. [ili¨²d] Enga?ar. adj. Gul¨®. [ili¨²siv] Ilusivo. necio. Taong nakikipamayan. n. sumukb¨®. humalintulad. v. hamakin. adj. Immerge. Walang dungis. adj. karakaraka. dar luz. Illustrious. mofar. . Immaculate. conspicuo. figura. gumaya. [im¨¢dchinari] Imaginario. hangal. Luk¨®m. Marapat tularan. adj. malikmat¨¢. P¨¢ngitain. inihalintulad. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. karatig. n. dinudwahagi. [imez¨®dical] Confuso. n. v. malak¨ª. dilidiliin. Lumubog. Illusion. explicativo. adj. [imbri¨²t] Embrutecer. [il¨²stretiv] Ilustrativo. [¨ªl-stard] Malaventurado. tigmakin. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. wariin. v. manuks¨®. Imbue. Illumination. Imaginable. adj. adj. pintura. insigne. Pangit. Immersion. Imbroglio. masamang ayos. Ibabad. adj. alipusta. n. Imbecile. [im¨¢dchinabl] Imaginable. gunggong. banhay. magkapato g. Immethodical. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. Itag¨° sa dibdib. tanglawan. Immigrant. Ill-shaped. n. Imitate. pinag -aasalan ng masama. Immediate. Immaterial. [imbr¨¢un] Oscurecer. imaginacion enga?osa. Immeasurable. dil¨¬dil¨¬. estatua. kalawakan. Buny?. [imb¨¢ib] Embeber. kagunggungan. D? pa panahon. War¨¬. [imbr¨®glio] Embrollo. efigie. [¨ªmitetiv] Imitativo. alumbrar. [im¨ªdiet] Inmediato.

[imp¨¦nitens] Impenitencia. di makilos. sacrificar. defectuoso. kakulangan. Immorality. Kalagayan na d? ganap. Patayin at ihain sa dinidyos. D? maraanan. Impatient. Tuhug¨ªn. n. [¨ªmpart] Dar. adj. D? nagsisisi. D? makilos. conceder. Yamot. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. Pagka walang kiling sa kanino man. adj. [imp¨¦r] Empeorar. n. katigasan ng ulo. adj. pagsa ma ng pangungugal¨¬. Sumansal¨¤. Impact. nakadaluhong. depravado. Immigration. compeler. [im¨®deret] Inmoderado. Impartiality. n. [im¨®rtal] Inmortal. corrupcion de costumbres. [im¨®dest] Inmodesto. [imi¨²tabl] Inmutable. Imminent. v. in¨ªp. n. Imp. mangibang lupain. d? tapos. pagkaalangan. Immovable. pakund angan. saksak¨ªn. Mapilit. Immutability. Impeach. [imp¨¦retiv] Imperativo. Mangibang bayan. Magbal¨¤. pangingibang lupain. umpog. [im¨²vabl] Inmoble. Immiscible. [imp¨¢sibl] Intransitable. magudyok. pagbibigay sala. Imperial. adj. Immortal. n. d? maapuhap. adj. Sakdal. [imi¨²r] Emparedar. pagkaabala. Immortality. patawad. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. [imp¨ªtch] Acusar. Walang pagkabago. Impeachment. Imperceptible. Immodest. v. [imp¨¦rfect] Imperfecto. Walang kamatayan. An¨¢k. Imperialism. n. hacer saber. Immodesty. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. adj. salaul¨¤. munting diablo. magpakaylan man. balisa. Immolate. v. desproporcion. embarazar. Impede. obst¨¢culo. [¨ªmolet] Inmolar. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. [imm¨®ral] Inmoral. v. . [imort¨¢liti] Inmortalidad. [im¨ªsibl] Inmiscible. adj. [imp¨ªd] Impedir. matibay. adj. Impassibility. Impassive. inquieto. adj. adj. tanging pahintulot. [imp¨¢riti] Desigualdad. d? magalaw. Impenitent. Kapangyarihan. n. v. Walang damdam. D? malirip. Imperative. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. Impassible. [imol¨¦cion] Inmolacion. Kahalayan. n. Walang ayos. Kahalayan. [imp¨¦nitent] Impenitente. Impend. Sumama. n. Imperfect. Immure. Pangingibang bayan. Mahalay. Walang kinikilingan. katibayan . Impediment. D? pagsisising tik¨ªs. Impenitence. deshonesto. adj. adj. v. inmoto. matigas ang ulo. mag bigay alam. Immortalize. indecente. adj. n. magpatalastas. sumir¨¤. Walang kamatayan. in¨ªp. Kapansanan. magparatang. v. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. [imp¨¦l] Impeler. adj. Impale. Tawad. kawal¨¢n ng gal ang. n. [imp¨¦nd] Amenazar. supl¨ªng. adj. n. bastos. franquicia. d? mapasok. [imp¨¦cient] Impaciente. D? masuut. [imp¨¦diment] Impedimento. adj. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. adj. Impassionate. Impenetrable. sacrificio sangriento. perpetuo. [¨ªminent] Inminente. [imp¨¢lpabl] Impalpable. Imparity. [imp] Hijo. d? pagkabago. v. [imp¨ªrial] Imperial. paratang. Malubha. [immor¨¢liti] Inmoralidad. privilegio. Magsakdal. d¨ª tagus¨ªn. [imp¨¢ct] Choque. desasosiego. [imp¨¢siv] Impasible. diablillo. adj. incitar. [im¨®desti] Inmodestia. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. indecencia. v. Mahalay. Immoderate. denunciar. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. Pagkakaiba. [imigr¨¦cion] Emigracion. Immolation. Bangga. Immutable. Imperfection. D? mahip¨°. Ipagtatala ang mga taga hatol. excesivo. magkaloob. v. v. Walang dinaramdam. Impartial. gumambal¨¤. [imi¨²niti] Inmunidad. adj. adj. umabala. kapangapanganib. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. kabastusan. Immunity. n. Impannel. Tibay. n. Impart. [imp¨¢rcial] Imparcial. D? makakahal¨°. kabalisahan. n. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. Mamilit. magbuy¨®. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. D? ganap. comunicar. Yamot. [imp¨¦ciens] Impaciencia. Kulungin. Magbigay. deteriorar. walang galang. n. Immobility. prole. [¨ªmigret] Emigrar. n. Impair. [imperialism] Imperialismo. n. walang tuos. Buhayin sa alaala magpakaylan man. Impel. adj. walang itinatang¨¬. Immoral. v. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. [imob¨ªliti] Inmovilidad. resistencia al movimiento. Impalpable.Immigrate. eternizar. Impatience. yumamba. D? nababago.

Katiwasayan. Kabiglaanan. v. pagkayamot. D? mangyayari. luh¨®g. Impertinent. Impotence. Implement. D? m¨¢isasagawa. Mahalag¨¢. v. Import. Imprecate. maldecir. [imp¨¦ril] Arriesgar. [imp¨®rtant] Importante. . d? n¨¢wawasak. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. utensilio. Ariing tao. [imp¨¦rtinent] Impertinente. n. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. adj. [imp¨®r?s] S¨®lido. n. Imperturbable. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. v. Mapusok. Impersonation. n. [impetu¨®siti] Impetuosidad. Atang. Lumagay sa panganib. [imp¨®lisi] Imprudencia. Impostor. walang galang. Hind? nauukol sa sarili. envolver. enredar. v. Maghirap. Importune. Impose. [imp¨®sibl] Imposible. Kayamutan. [imp¨®rt] Importar. sam¨°. Walang kabanalan. n. Imploration. Importunate. [imp¨¦tiues] Impetuoso. [imp¨¦rsonet] Personalizar. magilas. makabuluhan. Import. Tumam¨¤. n. walang kaya. tributo. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. Paghihirap. impol¨ªtico. [imp¨®rtiun] Importunar. Impoverish. magpunla. Magdamay. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. Impolicy. [imp¨®st] Impuesto. Imperishable. carga. Bastos. bugs?. Imply. [impol¨¢it] Descort¨¦s. walang sir¨¤. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. Importance. Impost. Mapag-giit. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. irreligion. Implacable. Pamanhik. n. ipalagay na ta o. kabiglaa nan. nakayayamot. umumpog. Impoverishment. [import¨¦cion] Importacion. adj. que infunde respeto. pag-aatang. lumuhog. sumpa. adj. Walang habag. bumangga. adj. indiscrecion. Walang lak¨¢s. adj. n. Walang bait. adj. Imposing. n. Imposition. Walang bait. [impl¨¢nt] Plantar. D? magambal¨¤. n. Nakapupukaw. n. walang aw¨¤. Implicate. Kahalagah¨¢n. Impotency = impotence. Impolite. adj. personificar. [impl¨¢i] Implicar. Mamanh¨ªk. D? nasisir¨¤. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. walang galang. Paghwad. magba¨®n. Kabastusan. Impolitic. [¨ªmpotens] Impotencia. [implor¨¦cion] Imploracion. makayamot. inexorable. [imp¨ªries] Imperioso. Importunity. v. walang butas. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. Impersonate. adj. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. v. Imporous. Impinge. Mapaggiit. Impotent. Karamay. Magdaray¨¤. arrogante.Imperil. Kawalan ng ba¨ªt. fraude. [¨ªmplement] Herramienta. kawal¨¢n ng galan. n. irreligioso. macizo. rogar. [imp¨®verish] Empobrecer. [imp¨®litic] Imprudente. n. maldicion. Mamilit. [impl¨ªsit] Implicado. Kawal¨¢n ng lakas. v. manumpa. [imp¨¦rishabl] Indestructible. indiscreto. Magtanim. [impr¨¢cticabl] Impracticable. Imperious. kabuluhan. adj. golpear contra una cosa. Impious. [imp¨®rtiunet] Importuno. n. vehemencia. Bwis. Manungayaw. Impetus. Day¨¤. [impersonecion] Representacion [de un actor]. [imp¨®stor] Impostor. Kasangkapan. v. n. Imperturbability. [importi¨²niti] Importunidad. [¨ªmpriket] Imprecar. enga?o. n. Important. adj. Implicit. Kapusukan ng loob. injertar. adj. adj. v. kawal¨¢n ng kaya. maningas. Imposture. Implication. [imp¨®stiur] Impostura. n. D? pangyayari. Impertinence. Imprecation. v. pabiglabigla . sumam¨°. vehemente. descaro. maggiit. kabalastugan. adj. Impetuous. Importation. n. adj. walang pitagan. Magdamay. n. [¨ªmpiti] Impiedad. n. [imp¨®z] Imponer. Impetuosity. envolver. adj. idamay. katahimikan . [imp¨®sing] Imponente. n. Impersonal. Kawal¨¢n ng kabanalan. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. v. Importer. [imp¨®rtans] Importancia. incapacidad. [imp¨¦rsonal] Impersonal. [implik¨¦cion] Implicacion. [imp¨ªndch] Tocar. Impossibility. v. n. Mag-atang. dalosdalos. adj. [impl¨®r] Implorar. kasinungalingan. adj. Bu?. Pagkadamay. [impl¨¦cabl] Implacable. n. Implant. n. [imprik¨¦cion] Imprecacion. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. Implore. adj. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Impiety. sinungaling. Tungayaw. [¨ªmpotent] Impotente. Impossible. Impracticable. [¨ªmpliket] Implicar. enredado.

Imprudent. picard¨ªa. Inadequate. Impure. progreso. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. Dumagl?. v. adj. Inaccuracy. panghihin¨¤. hind? wagas. adj. Inaccessible. adj. n. [imp¨¦lcion] Impulsion. [impr¨®babl] Improbable. n. Maramdamin. Inadvertence. [impr¨®per] Impropio. Improbity. Impugn. Impulse. adelantar. n. Kasinsayan. Walang lam¨¢n. n. Kawal¨¢n ng pahiwatig. d? marapat. Sumalangsang. v. Inactivity. imperfecto. kawal¨¢n ng kilos. Matigmak. hind? marapat. Improvise. descarado. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. Pagbibilangg?. n. [impr¨²vment] Mejora. walang galang. lo que est¨¢ vac¨ªo. Hind? ganap. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. Pabaya. exencion de castigo. Impropriety. D? natatanggap. kalingat. v. Panglulupaypay. Impulsion. ociosidad. n. Improbable. adj. D? makaabot. Impute. falta de prevision. [impr¨¦sibl] Impresionable. adj. Inadvertent. [imp¨¦ls] Impulso. ka wal¨¢n ng karapatan. v. pagkawalang galaw. insuficiencia. descaro. adj. Maramdamin. adj. v. mal?. bumuti. v. Inanimate. nakakakalingat. n. bast¨®s. magkintal. tigmakin. descuidado. kalapasta nganan. [¨ªmpiudent] Impudente. Inanition. Pagkawalang kilos. Inapplicable. [impr¨²v] Mejorar. Impudent. kawal¨¢n ng abot . Ilimbag. Inactive. adj. dum¨ª. adj. paratang. [inab¨ªliti] Inhabilidad. Walang k¨¢lulwa. indolencia. v. [in¨¢kiuresi] Incuria. udyok. ikintal. [impr¨²dens] Imprudencia. hind? dalisay. n. Walang malay. hind? lubos. walang hiya. n. . nakapag-uudyok. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. Impurity. mapagpaslang. Inaction. Kakulangan ng bait. Hind? bagay. Improvidence. n. [in¨¢dicuet] Inadecuado. adj. Improvident. tuy?. adj. [impr¨®vident] Impr¨®vido. walang galaw. mahalay. pagbibilibid. Ibilangg?. marum . Inane. ibilibid. Gumaling. Lab¨°. Katamaran. n. pumw¨ªng. Lumimbag. adj. adj. [impi¨²r] Impuro. d? sapat. adj. Paggaling. Bintang. n. n. Katamaran sa pag-aaral. inanimado. D? maasahan. [in¨¢ctiv] Flojo. In. Impression. Imprint. kawalang hiyaan. Inadvertency = inadvertence. n. mejor¨ªa. Buy¨®. kabastusa n. Hind? bagay. kulang. D? masupil. [impi¨²niti] Impunidad. Inapplication. [impr¨¦s] Imprimir. sucio. n. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. adj. [in¨¢kiuret] Inexacto. n. Imprisonment. d? makarating. adj. n. Mahin¨¤. [impr¨®videns] Descuido.Impregnable. perezoso. Impregnate. n. [impi¨²t] Imputar. v. D? bagay. Walang bait. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. Kawalan ng kaya. [impr¨®biti] Falta de probidad. [impr¨ªzn] Aprisionar. [impi¨²riti] Impuridad. [impropri¨¦ti] Impropiedad. negligencia. Impudence. adj. Imprudence. n. [impi¨²n] Impugnar. [impr¨¦siv] Impresivo. [impiut¨¦cion] Imputacion. Improve. iparatang. n. pagkaligta s sa parusa. pag-igi. Imputation. Impress. Improvement. adj. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. indecente. desverguenza. Impressive. kamalian. Impunity. Ibintang. Pagkawalang karapatan. tamad. Inadmissible. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. Impulsive. [in¨¢plicabl] Inaplicable. prep. kapos. Udyok. hind? maga gamit. Improbability. D? pagkaparusa. [inan¨ªcion] Inanicion. hind? tam¨¤. [impregn¨¦cion] Impregnacion. pagkabuyo. Inaccurate. umigi. Kawal¨¢n ng pagtatapat. [in¨¢nimet] In¨¢nime. [inact¨ªviti] Pereza. n. pagbuti. [impr¨¦sion] Impresion. Sa. [impr¨¦gnet] Impregnar. imp¨²dico. impresionable. pabaya. adj. [impr¨ªnt] Imprimir. panunwitik Improper. [impr¨²dent] Imprudente. Kapabayaan. encierro. Impressible. [impr¨®vais] Improvisar. Nak¨¢kabuyo. [in¨¢ccion] Inaccion. inconsiderado. n. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. Malab¨°. Pagkatigmak. kawalan ng kawagasan. walang buhay. holgazaner¨ªa. impureza. Walang kasiguruhan. Impregnation. Kapaslangan. Lapastangan. d? madaig. incongruencia. [impr¨ªznment] Reclusion. ¨ªmpetu. estampar. Pagkalimbag. atribuir. Imprison. indiscrecion. [¨ªmpiudens] Impudencia. Inability. [in] En. walang siguro. [in¨¦n] Inane.

Incestuous. Hiwa. pang-uudyok. put¨®l. nakakaakay. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. nag-babaga. Ibilangg?. Nakikiapid sa kamaganak. [inat¨¦ncion] Desatencion. Pabaya. adj. v. v. Panuob. n. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. Magkatawang tao. d? malinaw. n. [inc¨¢rnet] Encarnar. Incipient. comenzado. Inattention. n. [insiv¨ªliti] Incivilidad. [ink¨¦pabl] Incapaz. inepto. Inasmuch. [ins¨¦ptiv] Incipiente. Inattentive. Inaudible. Humalina. [inkep¨¢siti] Incapacidad. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. D? dapat igalang. Kumulong. adj. Mawal¨¢n ng kaya. Inauguration. n. nakapagpapalakas loob. Incendiary. Sumuub. walang pitagan. [ink¨¦s] Encajar. Incertitude. Huminga. [incarn¨¦cion] Encarnacion. kawal¨¢n ng abot. d? malirip. [¨ªnzidens] Incidencia. adj. Inauspicious. masama ng kapalaran. v. grabar. Utal. n. Incarcerate. Pagdiriwan. Nagk¨¢taon. adj. incluir. Inceptive. descuido. Incivil. adj. Pakikiapid sa kamaganak. Incarnation. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. adj. inh¨¢bil. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. Incised. kap¨®s. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. incapacidad. Mga ngiping pangagat. [ins¨¢isor] Incisivos. Sakuna. Pagkakatawang tao. desgraciado. Nag-aapoy. Nakakahiw¨¤. ibalot. est¨ªmulo. n. Kawalan ng lingap. Humiw¨¤. walang tigil. kakulangan. putol. [ins¨¦sant] Incesante. Incapacitate. adj. Pagkabilangg?. pagdadaos. [ins¨¢it] Incitar. estimular. Inbreathe. Incessant. [ink¨¦dch] Enjaular. Baguhan. walang abot. Incage. [insid¨¦ntal] Accidental. panghahalina. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. Kalapastanganan. [ins¨¦ndieri] Incendiario. suub¨ªn. agam-agam. pag-uurong su long. empezado. kapabayaan. descortes. Dal¨¬. Pagbubuy¨®. prision. n. Incense. gago. Balutin. [in¨¢pt] Inepto. [inartikiulet] Inarticulado. M¨¢nununog. Kawal¨¢n ng kaya. n. Bago. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. Incase. adj. Yamang. Kawal¨¢n ng kaya. constante. [inch] Pulgada. [inat¨¦ntiv] Desatento. ibilibid. Incidence. n. cortado. Incest. adj. Inarticulate. negligente. n. Inchoate. descortes¨ªa. [¨ªnzident] Incidente. Inchoation. Incarnate. idaos. Incandescence. [in¨¢smatch] Puesto que. n. [inco¨¦cien] Principio. n. n. [inbr¨ªz] Inspirar. encerrar. adj. lumilok. [incand¨¦sent] Candente. Incense. Inaugurate. adj. p¨¢lagian. Incapable. walang abot. adj. Incapability. [ins¨¦ns] Incienso. n. adj. [¨ªnsest] Incesto. Inch. adj. v. adj. pagkawalang kaya. Incalculable. aprisionar. [in¨®guiuret] Inaugurar. [inc¨®cies] Incauto. Walang kaya. Incautious. walang bahal¨¤. adj. n. walang ingat. [ins¨¢izd] Inciso. sinimulan. [ins¨¢iz] Tajar. Lapastangan. n. d? matuus. pagkabil ibid. [ins¨¢itment] Incitamento. adj. [inc¨¢rseret] Encarcelar. [ins¨¦ns] Incensar. [ins¨¢isiv] Incisivo. D? makarinig. Incarceration. Incision. Inaptitude. n. Incitement. Pinagmulan. magbuy¨®. v. Kawal¨¢n ng kaya. Incident. Nakapagbubuy¨®. casual. Walang bahal¨¤. Pagkabalatong. Incite. adj. Hiw¨¤. dedicar. [¨ªncoet] Principiado. Incisor. Incisive. Sawing palad. Incivility. D? makur¨°. descuidado. adj. Nauukol sa pinagbuhatan. Walang kaya. pabaya. ipala gay na walang kaya. Ipagdiwan. [ins¨ªpient] Incipiente. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . mag-udyok. [in¨®dibl] Inaudible. v.Inappreciable. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. masamang pagkakataon. adj. pagkakataong masama. v. n. Incapacity. v. [incand¨¦sens] Candencia. n. walang puk¨¢t. walang lubay. adj. kakapusan. Walang likat. Inception. [incision] Incision. ariing walang kaya. pinagbuhatan. . adj. [ins¨ªvil] Incivil. v. Inapt. Incidental. Incandescent. pangsuob. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. Pagsisimula. Incentive. adv. pagkawalang pit agan. nauukol sa pinagmul¨¢n. Pag-aalangan. n. [inospicies] Malaventurado. Incise.

[inc¨®gnito] Inc¨®gnito. Hind? bagay. Inconsequence. Gumambal¨¤. Walang malay. n. adj. d? masi nsay. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. malibog. Inconvenience. Inconvenient. [incoj¨ªrens] Incoherencia. [incl¨¦mensi] Inclemencia. adj. Inclusive. kawal¨¢n ng aw¨¤. adj. falto. adj. Incongruity. [incons¨ªderet] Inconsiderado. n. v. [incons¨ªstent] Inconsistente. adj. Inconceivable. Incomplete. adj. kulungin. hind? hus t¨®. Incompetency. d? dapat. n. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. Incomparable. Incomprehensible. d? pagkakaunaw¨¤. adj. [incongri¨²iti] Incongruencia. adj. hind? lubos. d? maipaparis. D? m¨¢ihahalintulad. Incomprehensibility. n.Inclemency. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. Nakayayamot. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. Incognito. D? mapw¨ªng. nababago. d ? m¨¢ikakaila. adj. gaw?. adj. enojoso. ilakip. adj. gumaw?. [incomp¨¢tibl] Incompatible. [inc¨®nstansi] Inconstancia. [incons¨®labl] Inconsolable. [inclin¨¦cien] Inclinacion. adj. Walang kasuk¨¢t. humapay. Incommodious. Incontinent. [incl¨®z] Cercar. Inconclusive. hapay. D? mahikayat. ka wal¨¢n ng kaya. v. indisputable. [incli¨²siv] Inclusivo. [inc¨®rporet] Incorporado. D? maunaw¨¤. indisputable. [incons¨ªvabl] Inconcebible. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. gambal¨¤. Incline. upa. mudable. Inconstancy. rodear. d? ma talastas. [incl¨¢in] Inclinar. k ikan. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. walang katuusan. adj. Incorporate. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. n. Kawalan ng pagpipigil. molesto. insuficiencia. Pagdaka. Incoherence. n. [¨ªnkam] Renta. adv. isama. Inconsiderate. Incontinence. inadvertido. incomodidad. Inclement. Walang gasinong kabu luhan. [incoj¨ªrent] Incoherente. embarazo. adj. Incompatible. n. kaalisa gaan. adj. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. kalakip. adj. D? masagot. Kawal¨¢n ng karapatan. . Walang pananatili. d? matant?. adv. al instante. torcer. Isama. walang karapat¨¢n. Incongruous. [incomm¨®d] Incomodar. yumamot. adj. gambal¨¤. adj. adj. Kita. Inconsiderable. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. crueldad. wala ng katulad. nakabalat-kay?. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. Hind? ganap. pagkasalawahan. [inc¨®ntinent] Incontinente. [incompl¨ªt] Incompleto. Kawal¨¢n ng tiyaga. v. lascivo. Incoherent. in¨ªp. adj. [incommodioes] Inc¨®modo. adj. Inconstant. incluir. Humilig. Hilig. n¨¢kakaagawan. Incommensurable. Inconsistent. Inclination. nakaiini p. Inconsolable. Walang kapakanan sa sinasabi. opuesto. nabigl aanan. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. Incontinently. Walang kaya. [inc¨®ntinens] Incontinencia. [incl¨¦ment] Inclemente. N¨¢sasap¨¬. Inconvertible. [inc¨®mparabl] Incomparable. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. alisaga. poco considerable. Bakuran. Incombustible. Incommode. Inconsistency. [inc¨®nstant] Inconstante. Walang pagpipigil. asociado. Walang pagkatapos. Incontestable. d? m¨¢unawaan. severo. Walang habag. [incomb¨²stibl] Incombustible. karakarak a. n¨¢lalakip. adj. n. Hind? nasusunog. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. walang kaaliw¨¢n. S¨¢lawahan. Inconsequent. Kalabuan. D? bagay. walang kahulilip. Pagkawalang hab¨¢g. Incontrovertible. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. embarazoso. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. Include. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. bayad. Hind? malirip. n. [inc¨®mpetent] Incompetente. D? maaliw. Inclose. incongruencia. [incont¨¦stabl] Incontestable. kulang. n. Income. n. Nalalaban. [incl¨²d] Incluir. walang kapanta y. D? napakikilala. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. Kasama. Kapansanan. d¨ª maak¨ªt. adj. Malab¨®. adj. v. adj. walang aw¨¤. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. mabaksik. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. nababago. n. Incompetent. ladear. adj.

Indictment. Inculpate. Pagbabayad ng nasir¨¤. Indeterminate. Indicator. matigas ang u lo. indigno. grosero. [ink¨¢r] Incurrir. adj. hind? nasisir¨¤. indocil. Indicative. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. Indelible. [ink¨¦rcioen] Incursion. Increment. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. [ind¨¦nt] Dentar. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. v. Kagaspang¨¢n. Incur. adj. Independence. May utang. [ind¨ªsent] Indecente. tub¨°. Pagsasaril¨ª. Siya nga. n. acrecentamiento. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa.Incorporate. bastos. Mal?. Indentation. hind? tam¨¤. Indeed. tumub¨°. kawal¨¢n ng pananamp ya. v. paguurong-sul¨®ng. nag-aagamagam. se?alar. Hind? tiyak. producto. [indif¨¢tigabl] Infatigable. . Indecorous. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. [ind¨¦mniti] Indemnidad. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. nagkakautang. [incr¨ªs] Acrecentar. n. [ind¨¦t] Hacer endeudar. aumentar. n. lumakip. n. Indecent. Indecision. Ur¨®ng-sul¨®ng. resarcimiento. falta de delicadeza. Indemnity. adj. magparatang. Independent. Indelicacy. se?al. m¨¢ragdagan. [ink¨¦mbent] Obligatorio. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. [inc¨²lpet] Inculpar. [ind¨¦libl] Indeleble. walang pananampalataya. n. Dumami. n. v. [incridi¨²liti] Incredulidad. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. adj. [ind¨¦ted] Adeudado. [indicicoen] Indecision. Indicate. Pagtutur¨°. Indefatigable. D? masaway. n. M¨¢lapatan ng paru sa. [ind¨¦corous] Indecoroso. Indemnification. adj. v. inmodestia. Hind? tiyak. Incumbency. asociacion. adj. adj. adj. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. Sumap¨¬. Indecisive. n. adv. adj. D? m¨¢iwasak. Magaspang. v. Magbintang. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. d? nasisir¨¤. walang katuusan. Samahan. Magbayad ng nasir¨¤. D? mapagal¨ªng. Indemnify. d? masir¨¤. isurot. [incorr¨¢pt] Incorrupto. m¨¢rapatan. Hind? nabubulok. adj. Incredulous. Incorporeal. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. lisya. totoo nga. Inculcate. d? mapanaligan. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. Incursion. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. Hind? masayod. i p. adj. Incurable. inurbano. kapupun¨¢n. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. v. Indestructible. Indication. adj. v. [ink¨¦lket] Inculcar. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. asociar. [ind¨ªsensi] Indecencia. May pagsasaril¨ª. Indescribable. D? mapaniwalaan. n. Dagdag. adj. n. mahalay. irresolucion. [indis¨¢isiv] Indeciso. Incumbent. Papagsisiwin. [inki¨²rabl] Incurable. n. v. v. [incorr¨¦t] Incorrecto. [ind¨¦finit] Indefinido. adj. Incorruptibility. hind? matwid. kabastusan. D? nabubulok. adj. Tumutur¨°. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. nagtutur¨°. Incorruptible. Incorrect. [inc¨®rporet] Incorporar. malab¨°. anomang bagay na tumutur¨°. Walang pagod. [ind¨¦liket] Poco delicado. Incredulity. Hamak. Katungkulan. Walang pananalig. Increase. Indebt. pumilit. hind? masalaysay. n. n. Karagdagan. kabastusan. Incubator. [ind¨ªkativ] Indicativo. adj. tub¨°. [incr¨ªs] Aumento. Indecency. [inkiuboet] Empollar. [indip¨¦ndent] Independiente. [indet¨¦rminet] Indeterminado. adj. Kahalayan. Itur¨°. Agam-agam. n. itanda. designar. walang tuos. Pagkakasala. [indik¨¦cioen] Indicacion. [indent¨¦cien] Recortadura. [incr¨¦dibl] Increible. v. Indefinite. d? mawalat. merecer las penas se?aladas por una ley. Incredible. Incubate. [ind¨ªd] Verdaderamente. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. resarcimiento de da?o. pagsasaul¨¬. Tagatur¨°. [¨ªndiket] Indicar. d? magamot. Indent. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. sinsay. [¨ªndecs] ¨ªndice. mahalay. adj. [¨ªndiketoer] Indicador. Bastos. adj. se?alador. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. n. n. adj. Maggiit. Hintutur¨°. Incorrupt. Increase. kapupun¨¢n. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. Papangutangin. pagsusurot. Incorporation. n. Kailangan. Walang katawan. producto. Incorrigible. [indip¨¦ndens] Independencia. Indebted. Hind? napapaw¨¬. s¨¢pilitan. de veras. n. n. d? marunong mapagod. Indelicate. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. adj. Index. bastos. adj. [incr¨¦ment] Incremento.

Indulgence. perezoso. v. adj. sama ng kataw an. adj. magmatigas. Pangangayag. Walang pitagan. pangangayag. mahabagin. Paghamak. Katigasan ng ulo. adj. Indispose. adj. Indorse. sarili. [indos¨ªliti] Indocilidad. Mapagpatawad. Indigestion. [ind¨ªfoerent] Indiferente. Suut¨¢n. adj. Lubhang kailangan. Indigestible. adj. pereza. n. Inducement. b astos. magul¨®. Tao. nag-iis¨¢. hind? t¨¢patan. Tamad. imparcial. n. D? maikakaila. Indisposition. May karamdaman. pang-uupat. indigesto. Alisan ng pasya. adj. Katamaran. tin¨¤. m ahabag. pa gkawalang bait. v. vale ¨² otro documento. Induration. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. kabastusan. poot. D? natutunaw. Indigo. Indocility. Nagagalit. Malab¨°. [ind¨®cil] Ind¨®cil. [indiv¨ªdiual] Individuo. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. ser indulgente. [indi¨²] Vestir. Tawad. [indiscr¨ªt] Indiscreto. masipag. d? malupig. Indue. [indi¨²bitabl] Indubitable. Indulgent. [indiv¨ªzibl] Indivisible. adj. n. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. n. Ngitngit. [ind¨¢ldch] Favorecer. Sal¨¢t. Pagkawalang pitagan. D? mapaam¨°. [indi¨²sment] Inducimiento. Pagmamatigas. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. n. Indissoluble. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. Mag-udyok. v. Indiscretion. Individuality. halago. [ind¨ªgnant] Indignado. pang-ak¨ªt. [indign¨¦cioen] Indignacion. d? nakakalas. Indistinct. pobreza. [ind¨ªgniti] Indignidad. adj. [indi¨²s] Inducir. instigar. adj. adj. [indir¨¦ct] Indirecto. Industrious. Masikap. Indisposed. hind? malinaw. [indisp¨®zd] Indispuesto. n. adj. Inductive. Nauukol sa paghahanap-buhay. investir. d? nakaka lag. pagkawa lang kiling sa kanino man. Pagkatao. Karalitaan. D? natutunaw. Indurate. Bukod. tamlay. Indispensable. mang-ak¨ªt. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. conceder. Indistinguishable. imprudencia. ma tamlay. [ind¨¢ccioen] Induccion. Karamdaman. n. pag-alipusta. [ind¨¢ldchent] Indulgente. nagngingitngit. adj. mahirap. patawad. pertinacia. [¨ªndolens] Indolencia. Induction. [ind¨¢ctiv] Inductivo. mangayag. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. imparcialidad. padapl¨ªs. Tayom. v. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . hind? malinaw. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. Matigas ang ulo. Indignity. Pagwawalang bahal¨¤. v. Indifferent. adv. Individual. Indulge. adj. s¨¢pilitan. [¨ªndidchent] Indigente. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. adj. Hind? mapupwing. Pasal¨ªw. Indolence. N¨¢paka lubhang kailangan. [individiu¨¢liti] Individualidad. adj. n. confuso. Individual. oprobio. pobre. [indispi¨²tabl] Indisputable. Indirect. Indite. [ind¨®mitabl] Indomable. incitar. [inda¨ªt] Redactar. Panghihikayat. hind? mahat¨¬. [¨ªndolent] Indolente. nakaaak¨ªt. Indispensably. mang-u pat. Hind? mabahagi. Industrial. n. d? mapasuk¨°. adj. Indignant. Indigent.Indifference. n. [ind¨¢strial] Industrial. [¨ªndigo] A?il. dureza de corazon. Indolent. Induce. . Kumalinga. Maglagda. adj. v. adj. walang bait. Indomitable. n. Nakahihikayat. adj. Indigence. n. [indiv¨ªdiual] Individual. n. walang kiling s a kanino man. panghalin a. Tumigas. [ind¨ªferens] Indiferencia. Indisputable. n. [indidch¨¦schen] Indigestion. Walang bahal¨¤. nakaeempa cho. n. [indidch¨¦stibl] Indigestible. [indist¨ªnct] Indistinto. Indivisible. laborioso. Indignation. n. [ind¨®rs] Endosar una letra. confuso. Indiscreet. adj. imprudente. Indocile. [indiscr¨ªminet] Indistinto. Hind? m¨¢unawaan. adj. sinasamaan ng katawan. Malab¨°. kahirapan. magkaloob. [ind¨¢strias] Industrioso. damt¨¢n. [indisp¨®z] Indisponer. Empacho. adj. Indiscriminate. Indubitable. [¨ªndiuret] Endurecer. aliciente. adj. [¨ªndidchens] Indigencia.

Bat¨¤. n. Pagkabuhay. sin pulimento. Infertility. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. duro. pueril. incapacidad. . [in¨¦rtnes] Inercia. v. Maliwag. pagkabasal. Ineffective. Inference. Hawa. Mabab¨¤ sa iba. Magaspang. Inexpedient. pagkahawa. [¨ªnfidel] Desleal. kawal¨¢n ng abot. vil. Walang sukat madahilan. esterilidad. adj. Ineptitude. sanggol. Infidel. n. Inertness. lalong kababaan. oprobio. adj. n. adj. [in¨¦rt] Inerte. Infer. Pagkakaiba. Inexorable. makasalot. D? nagkakabul¨¤. [¨ªnfant] Infante. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. [in¨¦fabl] Inefable. Pagpatay ng bat¨¤. ilacion. Infanticide. tila bat¨¤. n. kawal¨¢n ng kay . n. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. mang-hangal. Walang bis¨¤. v. paghuluan. D? maiwasan. Tamad. Inefficacious. adj. Lilo. Inefficiency. inflexible. wala ng pagkakaday¨¤. Infatuation. n. [inf¨¦ct] Infectar. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. Hamak. adj. D? masayod. Infect. impericia. Inert. Inexplicable. taksil. Infest. [¨ªnfemi] Infamia. n. Nakakahawa. Kabasalan. Paglalas¨ªng. n.Industry. d? bagay. d? masaysay. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. Paghang¨°. adj. n. Hukbong lak¨¢d. kapalibhasaan. Pang-uulol. ni?o. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. walang puri. desemejanza. [inf¨¢libl] Infalible. adj. Infant. suma certeza. [inf¨ªrior] Inferior. [inecsp¨¦rt] Inexperto. pagano. kaibahan. Inelegant. v. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. [in¨¦stimabl] Inestimable. mapagmatigas na loob. Nauukol sa impyerno. Basal. Infamous. adj. [inf¨¦st] Infestar. Infidel. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. Kawalan ng kaya. Inextricable. [inf¨¦ccioes] Infecto. Makahawa. adj. [inf¨¢tiuet] Infatuar. Inexpert. inagotable. adj. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. [infoert¨ªliti] Infecundidad. [inf¨¦ccioen] Infeccion. adj. Walang bis¨¤. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. [inecski¨²zabl] Inexcusable. confuso. D? masayod. m¨¢mamatay ng at¨¤. Makahawa. Hind? kristyano. adj. kadustaan. Infallibility. Infamy. adj. Pagka d? san¨¢y. n. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. D? masaysay. apestar. Paghamak. Infection. paghul¨°. n. adj. deshonra. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. Kabataan. [inecss¨®stibl] Inexhausto. paglalang?. adj. d? nadaday¨¤. Infernal. n. D? mapakiusapan. adj. Ineligible. [in¨¦ligant] Inelegante. n. Lumas¨ªng lumang?. lalong mabab¨¤. Ineligibility. Inequality. Kababaan sa iba. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. Infertile. hind? mal ines. adj. inficionado. Walang bis¨¤. infanticida. [inf¨¦rtil] Infecundo. embobar. Infectious. Katamaran. n. [in¨¦vitabl] Inevitable. adj. inapreciable. Inevitable. Inebriation. Mang-ulol. [inecspr¨¦sibl] Indecible. [inef¨ªcient] Ineficaz. D? maubos. Ineffable. n. pagkuruan. n. Inefficient. Pagkawalang bis¨¤. deducir. pagkawalang karapatan. d? masaid. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. Inebriate. [in¨ªbriet] Embriagar. Inferior. [inf¨¦r] Inferir. Lubhang mahalaga. D? pinapayagang m¨¢ihalal. [inecsp¨ªdient] Impropio. alimura. hanap-buhay. Walang pagkakabul¨¤. Infancy. esteril. kasiraang puri. pagkabat¨¤. falta de oportunidad. [inf¨¦rnal] Infernal. Infatuate. pagkur¨°. Kilos bat¨¤. n. d? map amanhikan. adj. Inestimable. Inexpediency. v. adj. Inexpressible. [infiri¨®riti] Inferioridad. adj. adj. [¨ªnfansi] Infancia. Infallible. v. D? dapat. lubhang makabuluhan. n. Inferiority. Infantile. [¨ªnferens] Inferencia. perezoso. n. [¨ªnfemoes] Infame. paninir¨¤ ng isip. pus¨®ng. adj. [in¨¦csorabl] Inexorable. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. Inexcusable. Paghanguan. Hind? bihas¨¢. d? mailagan. [¨ªnfantail] Infantil. Inexhaustible. adj. [ind¨¢stri] Industria. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. Inexperience. bastos. adj. Infantry. n. n. [inicu¨®liti] Desigualdad. [¨ªnfidel] Infiel. Pagka d? mar apat. suk¨¢b. manir¨¤ ng isip. magul¨®.

[inj¨ªrent] Inherente. n. [indch¨ªnioes] Ingenioso. n. n. v. [¨ªngot] Barra de metal. [infliu¨¦ncial] Influente. Paglililo. magbigay-alam. Magmana. nagliliyab. sira ang tun¨®g. v. descordante. Ingenuity. karunungan. n. Infuriate. debil. Hiwatig. n. kataksilan. kapangyarihan. mag-alab. Putol ng metal. [infid¨¦liti] Infidelidad. Parusa. marunong. Inform. [infl¨¢metori] Inflamatorio. [infl¨¢mabl] Inflamable. deslealtad. Inharmonious. [infl¨¦m] Inflamar [se]. innumerable. Kitigasan. Kahalay-halay. kamalian. Kawal¨¢n ng ayos. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. Walang hanggan. [infl¨ªct] Castigar. adj. P¨¢gamutan. influjo. [infl¨¦ccioen] Inflacion. [inf¨®rm] Informar. d? mabaluktot. Ingress. sincero. Informal. kawal¨¢n ng pormalidad. Tagapagpahiwatig. entrada. mamuhay. Influence. extraordinario. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. lumamon. Walang pormalidad. mapamumuhayan. Matitirhan. n. [inj¨¢bitabl] Habitable. kahiya-hiya. Informality. delatar. pag labag. Inflammable. v. Infringe. nag-aalab. Nagniningas. Sak¨ªt. Infirmity. Mapoot. Madalang. d? m¨¢ibalin g. Influential. Lumabag. walang bilang. residir. Isalin. transgresion. . infusi¨®n. Inhale. adj. Katalinuan. [¨ªnfliuens] Influencia. panghihin¨¤. [inform¨¦cioen] Informacion. Infirm. fragilidad. [inf¨®rmal] Informal. v. hinchar. v. Magparusa. dureza. adj. v. Inherent. n. walang ayos. [ingalf] Engolfar. n. Infinitive. adj. [infil¨¦t] Inflar. v. denunciador. Inflexible. tragar. [inform¨¢liti] Informalidad. Informant. n. Ingulf. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. n. adj. n. matigas. n. mahin¨¤. [inj¨¢bit] Habitar. [infr¨ªndch] Infringir. Infrangible. Ingratiate. pagliliyab . Pagniningas. pagpasok. matatahanan. Inhabitant. Tapat na loob. Inflexibility. Inherit. Lakas. Infinite. v. h¨¢bil. Inflammation. kasukab¨¢n. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. Ingenuous. adj. Magsupl¨ªng. sumw¨¢y. congraciarse. Ingathering. n. [¨ªnfloecs] Influjo. n. hinchazon. Inhabitable. Infrequent. pagbubuhos. Hind? tugma. Ingot. [infi¨²z] Infundir. [inj¨¦l] Inspirar. Sumakmal. n. Ingratitude. pagsway. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. Mapag-alab. n. Inflate. May lakas. n. magliyab. Magningas. [¨ªnfinit] Infinito. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. Infuse. Pagbabago. Ani. mapagliyab. [inj¨¢bitant] Habitante. [ingr¨¦t] Ingrato. obstinacion. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. balit¨¤. [infi¨²riet] Enfurecer. [ingr¨ªdient] Ingrediente. irritar. n. Magpahiwatig. [infl¨¦ccioen] Inflexion. [¨ªngadzering] Cosecha. [inj¨¦rit] Heredar. D? malalabag. adj. Matibay. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. adj. [infr¨ªndcher] Violador. adj. adj. mag-init. Ingredient. Kakab¨ªt. d? masisir¨¤. [infliu¨¦nza] Influenza. Tumira. m¨¢nunway. Infusion. n. Huminga. kanign¨ªg. [injarm¨®nioes] Disonante. Inflict. Tao. [inf¨®rmant] Informante. Sala. makata. Pamimintog. adj. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. bihir¨¤. n. Pasok. Walang katapusan. Infliction. kalahok. adj. adj. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. Influenza. may kapangyarihan. v. magkasala. Matalin¨°. v. encendimiento. [ingr¨¢ft] Injertar. Pagpasok. [infr¨¢ccioen] Infraccion. Information. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. v. [inf¨ªrm] Enfermo. pag-aalab. deshonroso. adj. Infraction. n. n. adj. v. Inflection. violar una ley ¨® pacto. vivir. Inglorious. suminghot ng hangin. Ingraft. n. Inflection. kapusun g¨¢n. tagasumbong. tumahan. Kahal?. Inflame. Inhabit. ibuhos. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. v. Influx. May sak¨ªt. [infi¨²cioen] Infusion. Infirmary. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. Infringer. Inflammatory. [infr¨ªcuent] Raro. Mangdadahas. magbalit¨¤. pag-aani. Hik¨¤. katibayan. [ingl¨®rioes] Ignominioso. [infl¨¦csibl] Inflexible. Ingrate. n.Infidelity. naninirahan. adj. Papintugin. Pagsasalin. adj. [¨ªngres] Ingreso. Ingenious.

Bakunahan. maam¨°. v. Una. manak¨ªt. curioso. Umalipusta. [inov¨¦cion] Innovacion. da?ar. contrario. Pagbabago. Walang pagkatao. Inquisitor. mapagsaliksik. Pasuk¨¢n. Namamaslang. maldad. sinop. malvado. Injure. Inkstand. Pagsisimula. n. Siyasatin. Masiyasat. Ink. [inici¨¦cion] Iniciacion. maglib¨ªng. v. inoportuno. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. Innate. lumapastangan. d? maparisan. [ink] Ennegrecer. sisidl¨¢n ng tint¨¢. tamn¨¢n. Inhuman. Inmate. D? mabilang. Inquire. Inkhorn. pagsisiyasat. [in¨ªmical] Enemigo. Inland. pagsisilid. Ang nangungupahan ng bahay. tinain ng tint¨¢. [ink] Tinta. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Lupang n¨¢loloob. Kalaban. Tint¨¢. Hind? marunong magpatu loy. Inhumanity. walang bahal¨¤. n. n. Initial. [inj¨¦ritans] Herencia. kasiraan. masama. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. v. n. Dakong p¨¢nuluyan. meson. Mang-uusig na taga-hatol. ma kasak¨ªt. [in¨ªcuiti] Iniquidad. parang tint¨¢. [¨ªnland] Interior. [¨ªnkstand] Tintero. [injium¨¢niti] Inhumanidad. Innocence. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. n. kasamaan. Kabalakyutan. Inkling. Siyasat. [in¨¦t] Innato. Inner. adj. siyasat. [in¨ªcial] Inicial. exento de culpa. n. v. Katutub¨°. Magbago. [inj¨¦ritor] Heredero. Innermost. sepultar. Injustice. walang bilang. mabagsik. examinacion. Tintero. [inj¨®spitabl] Inhospitable. D? matularan. Inodorous. [¨ªner] Interior. [¨ªnki] De tinta. Pabigla-bigla. D? nakasasak¨ªt. n. v. n. Inmost. Injection. [indch¨¢stis] Injusticia. [¨ªnmet] Inquilino. [¨ªnovet] Innovar. [indch¨¦ct] Inyectar. adj. wala sa pana hon. Papag-iba't ibahin ng kulay. Inquisitive. [in] Posada. mabangis. Injunction. v. [¨ªnlet] Entrada. kaibuturan. Inimitable. Utos. [inoporti¨²n] Inconveniente. adj. Walang amoy. Tintero. ingertar. Walang buhay. [incu¨¢iri] Interrogacion. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. adj. Innovation. n. [¨ªndchiuri] Injuria. adj. Balakyot. [¨ªndchiur] Injuriar. Inquest. kabalakyutan. Innovate. v [in¨ªciet] Iniciar. panguna. Kaibuturan. Mana. Tagapagmana. v. adj. usig. Inn. adj. Injudicious. pesquisa.Inheritance. [incu¨¢ir] Inquirir. Inky. Magba¨®n. n. adj. Inimical. ofender. [in¨®dor?s] Inodoro. litisin. Inheritor. Walang sala. talag¨¢. Up¨¢t. hind? mapakisunuan. sin olor. Injurious. Paitimin. adj. Inoffensive. kabags ikan. [¨ªnkjorn] Tintero. [inji¨²m] Enterrar. cruel. n. Kasi. n. Inquiry. adj. sisidl¨¢n ng tint¨¢. adj. Inlet. pananak¨ªt. n. Initiation. sa loob. k¨¢loob-looban. Injury. adj. Kapaslangan. n. n. adj. isilid. te?ir con tinta. Inhospitable. Ink. v. kamusmusan. n. injusto. barbarie. Pag-uusig. [indch¨¦ccion] Inyeccion. [¨ªncling] Aviso secreto. Innocent. n. Iniquitous. [ini¨²merabl] Innumerable. precepto. [¨ªncuest] Indagacion. [in¨®cci?s] Inocente. [inl¨¦i] Ataracear. [in¨ªcuit?s] Inicuo. [inji¨²man] Inhumano. Inquisition. adj. Magsimula. [indchi¨²ri?s] Injurioso. Hind? bagay. adj. magul¨®. Walang malay. Iniquity. pac¨ªfico. Inlay. [in¨ªmitabl] Inimitable. adj. Unang t¨ªtik ng pangalan. musmos. Walang ayos. Kawal¨¢n ng malay. isuot. [¨ªnosens] Inocencia. n. inhospedable. Loob. Inopportune. adj. natural. examinar. [indch¨¦nccion] Mandato. . Tanong. Pa papasok. [in¨®rdinet] Desordenado. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. semejante ¨¢ la tinta. Inoculate. Kahayupan. adj. adj. n. adj. Innoxious. Ipasok. adj. [¨ªnmost] ¨ªntimo. Inhume. [¨ªnosent] Inocente. adj. Inorganic. nangaap¨ª. kaaway. May tint¨¢. n. da?o. Inject. sumbong na lihim. Inordinate. Innumerable. [in¨®kiulet] Inocular. [in¨ªcial] Letra inicial. n. adj. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. poco juicioso. Initial. n. Initiate. detrimento. Kalikuan. escudri?amiento.

Tagapangalag¨¤. [ins¨ªninuet] Insinuar. Magparatang. n. Insensate. v. Insomuch. v. Instep. Karupukan. [¨ªnstans] Instancia. kahinaan. Isulat. d? matarok. Inscrutable. hind? matibay. paimbabaw. n. en vez de. Insist. [¨ªnsolens] Insolencia. adj. Hind? makabayad. v. tanda. Insincere. walang hiwalay. n. umudyok. [¨ªnsaid] Adentro. adj. n. [inscr¨¢ib] Inscribir. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. Kasiraan ng isip. Instant. Kawal¨¢n ng pakiramdam. Kawalan ng tiwal¨¤. Pangangalag¨¤. usisain. gun¨ªgun¨ª. v. sira ang isip. [¨ªnrod] Incursi¨®n. n. Dal¨ªdal¨¬. insulso. [inspir¨¦cion] Inspiracion. Hind? tapat na loob. [ins¨®lvent] Insolvente. [ins¨¦rt] Insertar. solicitud. Inscription. invasi¨®n. insania. Insert. tabang. [ins¨®lvensi] Insolvencia. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. v. [ins¨¦nsibl] Insensible. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. n. Insensible. [ins¨¦parabl] Inseparable. kabway¨¢n. v. loko. ibp. Instigate. walang halag¨¢. n. Instance. reconocer. Sira ang ulo. Sa loob. Sa lugar ng. pukaw. Walang pakiramdam. walang damdam. [insiki¨²riti] Desconfianza. pagsisiyasat. [insens¨ªr] Poco sincero. Insect. Insolent. Kalaswaan. pagkakana. ipilit. Pangalagaan. . Inspector. adj. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. Insight. adj. Instead. [insp¨¢ir] Inspirar. Lapastangan. Insolence. Inside. Inspire. D? malirip. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. Paggigir¨ªng pul¨¢. v. Insignia.Inroad. insulsez. n. Maglagay. n. adj. walang ikabayad. [ins¨ªdiaus] Insidioso. v. [instab¨ªliti] Instabilidad. Instill. riesgo. na kahalili ng ¨® ni. ulol. n. [ins¨ªst] Insistir. [¨ªnsect] Insecto. Insidious. Insensibility. n. Instantaneous. [insp¨¦ccion] Inspeccion. kapaslangan. baliw. [ins¨¢niti] Demencia. [inst¨¦d] En lugar de. adj. Insane. D? m¨¢hiwalay. luh¨®g. n. magkana. sira ang b a¨ªt. estandartes. [instal¨¦cion] Instalacion. walang damdam. Insignificant. tagasiyasat. Ipasok. [insp¨¦ct] Inspeccionar. Instance. [insp¨ªrit] Alentar. Insecure. [inst¨ªl] Instilar. Tarok ng isip. [inst¨®l] Instalar. n. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. n. Kasiha n. n. adj. Inspirit. Inspect. Pamanhik. Kasi. [¨ªnsaid] Interior. dar vigor. adj. Insipid. adj. momento. loco. [ins¨¦siabl] Insaciable. Insipidity. Insoluble. n. Paglusob. [¨ªnstant] Instante. Instigation. D? matunaw. adv. Insertion. Magbudlong. Inspection. adj. Installation. mover. siyasatin. [ins¨¦rcion] Insercion. d? nabubusog. adj. pangani b. Insanity. Kawal¨¢n ng lasa. demente. Sangd¨¢lian. Anopat. d? maka las. kahunaan. gir¨ªng pul¨¢. [ins¨®liubl] Insoluble. Sangdal?. Udyok. Watawat. Kumuhang halimbaw¨¤. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. Inspiration. pangamb¨¢. D? maasahan. prep. kawal¨¢n ng damd m. matabang. Isalin. buhayin ang loob. Install. Walang lasa. bintang. Insolvent. Paglalagay. Bubong ng paa. v. magbuy¨®. indisoluble. sulsol. ingerir. d? maagnas. [insp¨¦ctor] Inspector. Insinuate. magbintang. n. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Instant. [¨ªnstans] Ejemplificar. [inscri¨²tabl] Inescrutable. n. [ins¨¦n] Insano. persistir. Inscribe. Insecurity. Loob. [¨ªnstant] Instante. Insatiable. patapangin. n. [insign¨ªficant] Insignificante. Pagpapasok. adj. n. de modo que. Sulat. Instability. Insinuation. [instigu¨¦cion] Instigacion. n. Walang pakiramdam. [insip¨ªditi] Insipidez. Ang d? pagkabayad ng utang. Palakasin ang loob. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. peligro. [¨ªnstiguet] Instigar. n. sugestion. suminghot ng hangin. adj. [ins¨¦nset] Insensato. n. adj. Walang kabuluhan. [¨ªnsolent] Insolente. v. [ins¨ªgnia] Insignias. introducir el aire exterior en los pulmones. Insincerity. [insens¨¦riti] Disimulacion. Insolvency. Inseparable. Inside. adj. Sw¨ªtik. Igiit. declarar. v. Paratang. tutub¨ª. animar. conj [insom¨¢ch] De manera que. locura. n. Walang kasiyahan. adj.

Bu?. Intercede. [insiup¨¦rabl] Insuperable. D? mahip¨°. lumait. [inters¨¦pt] Interceptar. d? mapasuk¨°. Insure. Intense. bantain. pa¨¢ralan. Ipaseguro. [int¨¢ndchibl] Intangible. [instr¨¢ccion] Instruccion. Intellect. n. saglit. Sinsin. [insi¨²rans] Seguro. Lumalabag. Instructor. Intention. Intemperate. adj. mamanh¨ªk. Kinus¨¤. Intelligent. Kaalaman. [¨ªntercors] Comunicacion. pakatant?. Intent. ultrajar. Seguro. n. Insufficiency. Panghihimagsik. d? matalo. [int¨¢ct] Intacto. v. lub¨®s. trato. [int¨¦nd] Intentar. taga-pagiw¨ª. [inters¨¦sor] Intercesor. Insurmountable. Intellectual. Intelligence. Tungayaw. pagpapalit an ng kalakal. [int¨¦lidchent] Inteligente. Interception. [ins¨¢lt] Insulto. Insult. [inters¨ªd] Interceder. pakl?. adj. [insureccion] Insurreccion. Intend. n. designio. D? masupil. Mamagitan. Pagbabawal. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. Pakiramdam. D? malupig. Intercession. [intenci¨®n] Intencion. Pagtatatag. mediar. pintakasi. [interd¨ªct] Prohibir. Insufferable. adj. masidh?. n. mangaral. Sansalain. [intercal¨¦cion] Intercalacion. Tumungayaw. [¨ªnstriument] Instrumento. swail. [¨ªnsiular] Insular. d? mabat¨¢. Tagapamahal¨¤. adj. sabad. Insurance. Instituto. pagsway. n. adj. Intendant. Interchange. panukal¨¢. adj. Insurgent. Intact. kayamuan. Kakulangan.Instinct. pa gkatalos. mediador. pagbabango n. n. n. Institute. sidh?. Magtatag. [int¨¦ncional] Intencional. Intercourse. [inc¨ªur] Asegurar. establecimiento. sumiguro. [ins¨¢lt] Insultar. Instruct. ilib¨ªng. Pamamagitan. umal imura. [ins¨¢rdchent] Insurgente. adj. n. d? madaig. Magtur¨°. Kulang. v. n. Inter. [int¨¦mperet] Destemplado. [interd¨ªccion] Interdiccion. Insult. p¨¢litan. Integral. establecer. kakapus¨¢n. [¨ªnter] Enterrar. Insular. n. matalin¨°. Interdict. Intangible. diestro. [int¨¦mperans] Intemperancia. [int¨¦lidchens] Inteligencia. Insupportable. Nauukol sa pul¨°. [insaportabl] Insoportable. mamaslang. bis¨¤. [inst¨ªnctiv] Instintivo. adj. d? mabat¨¢. Mayam¨°. [instr¨¢ct] Instruir. n. prohibicion. masagwa. n. sumiphay¨°. matalin¨°. sipha y¨° alimura. adj. [¨ªnterchendch] Comercio. sinadya. katibayan. adj. Instinctive. Kabuoan. Banta. amotinado. Insubordination. sawatain. Interdiction. Paglabag. [instr¨¢ctor] Instructor. violento. Panukal¨¤. Intensity. v. Intercessor. n. [¨ªnstitiut] Instituto. . adj. n. Intemperance. Pangangalakal. Tagapagtur¨°. v. n. Bu?. d? madaig. [¨ªnstinc] Instinto. Magbawal. instrumento. [int¨ªgral] Integro. [insarm¨¢untabl] Insuperable. exceso. Instrument. Hind? matiis. n. [¨ªntelect] Entendimiento. iw¨ª. entereza. adj. Intentional. v. [int¨¦nt] Intento. n. pagtatap¨¢t. v. [¨ªnstitiut] Instituir. entero. Tur¨°. Tagapamagitan. [inters¨¦cion] Intercesion. v. insoportable. n. Akalain. injuria. pagkaalam. [int¨¦ns] Intenso. n. sawata. Maalam. n. Intelligible. pagsangsal¨¤. [institi¨²cion] Institucion. n. conocimiento. intencion. v. Sansal¨¤. n. [insub¨®rdinet] Insubordinado. adj. [inters¨¦pcion] Intercepcion. Masins¨ªn. Institution. [insaf¨ªcient] Insuficiente. akal¨¤. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. lumalaban sa p¨¢maha laan. vedar. Sal¨ªt. Maalam. hak¨¤. mabis¨¤. gan¨¢p. talaga. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. Institute. pangamoy. seguridad. hak¨¤. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. Insuperable. Insurrection. n. Intercept. v. inmoderado. lait. n. n. pamanhik. himagsikan. kap¨®s. adj. n. adj. Ibaon. impedir. [interch¨¦ndchabl] Permutable. M¨¢ipapalit. magbangon. Kasangkapan. Kalabis¨¢n. Interchangeable. ultraje. permuta de g¨¦neros. Nanghihimagsik. [ins¨¦ferabl] Insufrible. [int¨¦ndant] Intendente. [intel¨¦cchiual] Intelectual. mediacion. dusta paslang. adj. Intercalation. Insubordinate.. panugtog. adj. n. Insufficient. ense?ar. D? matiis. Kaalaman. [int¨¦griti] Integridad. designio. S¨¢litaan. adj. sumansal¨¤. Integrity. Instruction. [int¨¦nsiti] Intensidad. [int¨¦lidchibl] Inteligible.

n. n. adj. [interr¨²pcion] Interrupcion. v. v. d? matiis. [¨ªnterest] Interesar. Pag-itan. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. n. n. Paglilibing. n. [int¨¦rnal] Interno. [interv¨¦ncion] Intervencion. Intermission. [interm¨¦dl] Entremeterse. n. [inters¨¦ct] Entrecortar. makihalobilo. Internal. Intestate. entremezclar. adj. n. Intimation. provecho. mamagitan. adj. n. Interposition. v. nasa loob. adj. Ang nagsasalita. [int¨¦stinal] Intestinal. Makihal¨°. yugt?. [¨ªntu] En. d? makatiis. Intimate. imbot. v. Interview. Interminable. Intervene. pumakl?. Mapanghimasok. Makihal¨°. [interu¨ªv] Entretejer. Pagkabigla. empe?ar. n. ihal¨°. conferencia. Mamagitna. Into. patub¨°. Pag-itan. v. Linggatong. Intestine. Interpose. n. pregunta. entretejer. Intimidation. v. Paliwanag. n. n. [interv¨ªn] Intervenir. [int¨¦rminabl] Interminable. panghihimas ok. n. Walang testamento. [int¨®lerans] Intolerancia. [interm¨ªngl] Entremezclar. Nauukol sa tanong. D? makapagbat¨¢. Intolerable. [int¨¦rment] Entierro. Interloper. Tub¨°. International. Intolerance. [interr¨²pt] Interrumpir. Intimate. manghimasok. n. v. [int¨¦rpret] Interpretar. umabala. adj. hangad. v. taimtim. pagkabulal¨¢s. n. Intermingle. mediacion. ang kausap. [int¨®lerant] Intolerante. funeral. sahugan. paaninaw. Loob. estorbar. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. Tanong. [¨ªntimet] ¨ªntimo. [interpoz¨ªcion] Interposicion. Pag-itan. [interl¨®kiutor] Interlocutor. [¨ªntimet] Insinuar. Interlocution. [¨ªnterval] Intervalo. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. Mamagitna. Interrogative. Mag imbot. Magpaliwanag. Interpretation. n. [interl¨®per] Entremetido. gambal¨¤. [interr¨®gatori] Interrogatorio. magpaaninaw. v. [interm¨ªdiet] Intermedio. [¨ªnterest] Inter¨¦s. Pamamagitna. Interval. Pagpapahalata. [interl¨®p] Entremeterse. magtanong. [¨ªnterim] Intermedio. [int¨¦stin] Intestino. Interrupt. Interpret. v. mapakialam. d? makapagpala . Intolerant. abala. Salit¨¢n. Nauukol sa bituka. intervenir. Intervention. [interpret¨¦cion] Interpretacion. gumamba l¨¤. adj. Interweave. Pamamagitna. Walang katapusan. mamagitan. Interline. [interl¨¦s] Entrelazar. adj. interno. lib¨ªng. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. [int¨ªmidet] Intimidar. tripa. interrupci¨®n. Ilahok. obst¨¢culo. [interloki¨²cion] Interlocucion. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. Pag-itan. maghangad. Makialam. n. [int¨®lerabl] Intolerable. Sabad. Interruption. ilimitado. [int¨ªrior] Interior. pamamagitan. v. enlazar. s¨¢litaa n. sa loob. Tumanong. Intermarriage. dentro. kasi . pakl?. Intermediate. adj. Interjection. Interest. Interstice. n. mediar. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. Manakot. D? mabat¨¢. Loob. [interl¨¢nd] Entremezclar. sumabad. Intersperse. adj. pakinabang. Intimidate. n. v. Interlace. Interlocutor. ihal¨°. prep. mediacion. pagtatanong. [intimid¨¦cion] Intimidacion. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. manghimasok. tumakot. n. [interp¨®z] Interponer. Intermeddle.Interest. Pahalata. entreponer. familiar. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. [¨ªnterstis] Intersticio. adj. Intestinal. Interland. [int¨¦stet] Intestado. likat. pamamagita n. n. Taos. Isal¨ªt. n. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. v. Interrogation. adj. Interference. v. Interlope. [intern¨¢cional] Internacional. S¨¢litaan. n. cordial. [interr¨®gativ] Interrogativo. Interior. Interim. tapat na loob. dar de entender. [interl¨¢in] Interlinear. Pakikialam. Interrogate. isal¨ªt. v. makialam. intervencion. Interment. panayam. Intersect. [int¨¦rroguet] Interrogar. v. pagkikita. Tagpuan. Tanong. [interf¨ªrens] Interposicion. Sa. May kinalaman sa lahat ng bansa. Bituka. pahinga. intervalo. Ilahok. Interrogatory. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. Pananakot. Interfere. [¨ªnterviu] Entrevista. Sumabad. v. n. [interf¨ªr] Entremeterse. magmasakit. Makialam.

man ulsol. acometer. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. maylikha. Nauukol sa pakikialam. Invention. Maykatha. Inventor. Intrusion. malab¨°. adj. d? m¨¢kansap ng mabuti. n. pagkawalang takot. guluhin. v. complicado. [inv¨¦rcion] Inversion. [¨ªnventori] Inventario. mabihasa. enga?ar con arte y ma?a. n. palakasin ang loob . Introduce. adj. v. Investment. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. trastornar. Intrust. [inv¨¦stment] Vestido. descubrir. Invigorate. Manghikayat. v. Intwine. Intuition. pagkalang?. v. n. Invalid. lumusob. Intransitive. Paglalasing. Invade. v. n. Intoxication. [inv¨¦st] Invertir. Invasion. [inv¨¦riabl] Invariable. manghimasok. [intr¨¢st] Confiar. Intrinsical. umapaw ang tubig. [inton¨¦cion] Entonacion. [in¨²ndet] Inundar. magtrinchera. Inurement. Investigate. Kasuutan. [int¨®csiket] Embriagar. invertir. Makialam. Pawal¨¢n ng kabuluhan. Pangahas. Intrude. Pagkahirati. n. pagsalakay. abala. adj. dar vigor. baligtad. adj. [inv¨ªgoret] Vigorar. [intri¨²d] Entremeterse. [inv¨¦rt] Invertir. anular. hira . Pagkatugma. Ipakilala. sitiar. tumiwal¨¤. introducir. [inv¨¦teret] Inveterado. n. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. Pagsisiyasat. Matigas ang ulo. costumbre. Invalidate. [ini¨²r] Acostumbrar. Inutility. v. osad¨ªa. dificultad. Pakikialam. Pagpapakilala. v. persuadir. pagpapas ok. v. emplear. v. Ilib¨ªng. [inund¨¦cion] Inundacion. dumaluhong. sikot. n. [investigu¨¦cion] Investigacion. interno. adj. Kumatha. Lumusob. introduccion. [inv¨¦nt] Inventar. mahirap. pagtitrinchera. averiguacion. Buhayin ang loob. Sa laob. v. Mahirati. magul¨®. Lal¨¢ng. Tiwal?. [intiu¨ªcion] Intuicion. Inundation. [int¨®n] Entonar. [inv¨¢liuabl] Invaluable. Invert. Paglusob. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. umaalipusta. Inveterate. asaltar. [inv¨¦d] Invadir. Inventory. Intrusive. Invariable. usisain. Inundate. sumal akay. [intrip¨ªditi] Intrepidez. n. n. lumikha. [inv¨ªgl] Seducir. n. [intr¨¢ctabl] Intratable. pagkabaligtad. Intricacy. Siyasatin. v. Intoxicate. Intrepid. [intri¨²siv] Intruso. baligtarin. n. Invective. [inv¨¦ctiv] Invectiva. [inv¨¦rs] Inverso. Inure. pagkabihasa. Katha. Lumasing. sumiyasat. Intomb. Intractable. mag-usis¨¤. [intr¨¦nch] Atrincherar.gp¨¢s. Intrigue. & n. [intr¨ªg] Intrigar. Intrepidity. [intr¨ªg] Intriga. v. Sarili. [inv¨¦cion] Invasion. adj. [int¨²m] Enterrar. pag-apaw ng tubig. Hind? mababago. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. [inv¨¦ntor] Inventor. adj. trastornado. sepultar. humarang. Invent. trama. Bumaha. likha. Introduction. lamp¨¢. Magpakana ng lal¨¢ng. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. entremetimiento. Nanunungayaw. adj. Magkut¨¤. Papaglikaw likawin. [intri¨²cion] Intrusion. . v. [introdi¨²s] Presentar. v. n. Magkatiwal¨¤. [inv¨¢lidet] Invalidar. adj. ipasok. v. [introd¨¢ccion] Presentacion. Invest. inapreciable. adj. [iniut¨ªliti] Inutilidad. loob. Gul¨®. pasikotsikot. Intrench. [inv¨¦ncion] Invencion. n. [in¨ªurment] H¨¢bito. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Tiwaliin. Masungit. v. arrojado. Intrigue. Investigation. Walang kabuluhan. adj. averiguar. Kawal¨¢n ng kabuluhan. [¨ªntriket] Intricado. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. embarazo. Invaluable. Inversion. Inverse. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. Kapangahasan. adj. Pagkukut¨¤. v. Tumugma. Intrenchment. Katiwal¨ªan. walang takot. Intricate. lab¨°. n. n. borrachera. Lubhang mahalaga. Inveigle. n. manghib¨°. habituar. gugulin. la inversion ¨® empleo del dinero. n. Intone. nanglalait. n. v. unsiam¨ª. paguu sis¨¤. fiar. v. n. [inv¨¦stiguet] Investigar. [¨ªntrikesi] Embrollo. Baha. P¨¢ngitain. Intonation. Magul¨®.

swail. D? mabaw¨¬. adj. D? makita. D? mapighat¨¬. [¨¢ironi] Iron¨ªa. . Irksome. Irreverance. Invocate. paguurong-sulong. anyayahan. D? malunasan. Irrepressible. Irish. adj. adv. walang pitagan . Irreverent. [ir¨¢sibl] Irascible. [irril¨ªdches] Irreligioso. Irk. Walang galang. [irrigu¨¦cion] Riego. Magagalit¨ªn. Irreproachable. Ironic. adj. Irrelevant. Bahag-har¨¬. s¨¢lawahan. Sa dakong loob. n. n. indeciso. D? sinasadya. adj. Invoice. convidar. Invulnerable. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. D? m¨¢iul?. Irrational. n. lumulon. Mag-anyaya. [irrifi¨²tabl] Indubitable. Invoke. n. Inviolate. [irr¨¦verens] Irreverencia. planchar. sin orden. d? tabl¨¢n. enfado. [inv¨®lunteri] Involuntario. [inv¨ªzibl] Invisible. Inward. Taga Irlanda. [irriz¨ªstibl] Irresistible. Numingning. implorar. Involve. patubigan. descortes. fastidioso. Irrigate. Anyaya. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. n. Irreducible. sa loob. [irr¨¦lativ] Sin regla. Irascible. walang sukat ipanagot. v. Irrelative. [¨¢iris] Arco iris. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. Iris. poot. Balintun¨¤. Involution. Irony. adj. Invisible. adj. v. sumam¨°. D? m¨¢kasund?. & n. n. invulnerable. adj. [¨ªrriguet] Regar. Involuntary. adj. Tumiklop. adj. Walang ayos. v. ¨ªntegro. n. Bakal. [¨ªrcsam] Tedioso. adentro. n¨¢loloob. [irrisp¨®nsibl] No responsable. v. Manalangin. adj. v. Irrecoverable. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. sumam¨°. Pagpapalakas ng loob. [irr¨¦levant] No aplicable. mamanhik. [irripr¨®chabl] Intachable. Walang pananampalataya. convite. Pagtiklop. Irreligion. imp¨ªo. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. kumintab. [inv¨®lv] Envolver. D? mabawasan. Irrigation. D? tabl¨¢n. [irr¨¦guiular] Irregular. d? kus¨¤. tumawag. adj. D? mabaw¨¬. kintab. [irr¨¢cional] Irracional. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. Walang kapintasan. Walang katwiran. Irreligious. v. brillar. Irretrievable. Walang pananagutan. Ningning. Iron. Pagdidilig. Magagalit¨ªn. [¨ªnward] Interior. [ir¨¦t] Iracundo. Invincible. n. Pag-aalanganin. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. D? matalo. arrollar. [irr¨¦diet] Irradiar. bumalot. adj. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. Invite. adj. [air¨®nic] Ir¨®nico. [irril¨ªdchen] Irreligion. Iron. [inv¨¢it] Invitar. v. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. Balintun¨¤. Irate. n. adj. Irremediable. adj. n. adj. D? madah¨¢s. D? mababago. adj. adj. Ireful. adj. adj. Ire. v. [¨¢ir] Ira. adj. [¨¢iron] Hierro. [¨ªnvoket] Invocar. Irresolute. adj. adj. Irradiance. Wala sa ayos. Irrespective. D? matub¨®s. ¨¢langanin. [invok¨¦cion] Invocacion. Inward. Nakayayamot. [irr¨¦dians] Irradiacion. [invai¨®labl] Inviolable. incensurable. suplicar. [inv¨¢iolet] Ileso. tawag. adj. adj. Hind? bagay. Magagalit¨ªn. Irrevocable. pagsasalawahan. Irradiate. [irridi¨²sibl] Irreducible. [irr¨¦verent] Irreverente. nakaiinip. n. Dalangin. adj. Irregular. Mamirinsa. adj. urong-sul¨®ng. implorar. bu?. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. adj. Irrefutable. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. [invit¨¦cion] Invitacion. Irresistible. Magdilig. [irrid¨ªmabl] Irredimible. D? malabanan. D? m¨¢ikakaila. enojo. adj. Irresponsible. adj. [irr¨¦parabl] Irreparable. Irresolution. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. Inviolable. adj. Loob. n. paglup¨¬. col¨¦rico. Yamamot. Pagkawalang galang. adj. adj. d? mapasuk¨°. umin¨ªp. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. [¨¢iron] Aplanchar. Irredeemable. Invocation. [¨ªnvois] Factura. Invitation.Invigoration. Dumalangin. [inv¨®k] Invocar. [inv¨ªnsibl] Invencible. [?rc] Fastidiar. Galit. [¨¢irish] Irlandes. pig¨ªng. n. n. [involi¨²cion] La accion de envolver. [¨¢irful] Iracundo. Walang pakundangan. Irreparable. adj. d? masaktan. pagpapatubig. Irreconcilable. D? naan¨®.

Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. [¨ªsiu] Salida. Item. v. reiteracion. adj. inggit. n. Jealous. [dch¨¢ket] Chaqueta. mainggitin. Paglabas. [dchangl] Re?ir. Bilangg?. n. envidioso. [ait¨ªneret] Viajar. Jailer. n. [¨ªsiu] Salir. Taga Italya. tab¨°. n. arrojar. Ivy. Hap¨®n. Island. Pumagod. n. lo mismo. tarro. n. [ait¨ªnerant] Itinerante. Irritable. n. Jar. Titik na kursiba. n. Salitang d? mawawaan. Palasatsat. sota ng baraha. kumirot. n. makipagtalo. Pang¨¢. despachar. Sumatsat. It. Makipagkaalit. ibukod. otro si. siya nga. Garing. Humapd?. [¨¢isl] Isla. Isolate. Ilay?. n. Silakb¨®. Panibugh?. [it] Lo. Ulitin. J Jabber. [itch] Sarna. [dchant] Excursion. [iter¨¦cion] Repeticion. [dch¨¢gued] Desigual. [¨¢ilet] Isleta. masamang babae. hin al¨¤. Lumabas. January. tinaja. twa. [dch¨¢caneps] Impertinente. n. n. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. adj. gayon din. pagal¨¤-gala. altercar. [dch¨®bon] Quijada. Issue. Itch. Israelite. Pul¨°. [¨¢ivi] Hiedra. n. tapayan. n. adj. v. n. [irrit¨¦cion] Irritacion. Mapanibughuin. [dch¨ªlas] Zeloso. Islet. Swan. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. adj. [dchel] C¨¢rcel. n. Irruption.Irritability. Mayayamutin. Jam. pron. Ipitin. n. v. adj. salitang utal. Italian. Enero. [dch¨¢rgon] Jerigonza. Italic. brotar. [it¨¢li?n] Italiano. picazon. in¨ªp. Mayamot. n. Isang ur¨¬ ng ibon. [dch¨¢panis] Japon. mapagmakis¨ªg. rezelo. lutasin. n. Ngipin ng lagar¨¬. n. [dch¨¦lasi] Zelos. sigalb¨®. bir¨°. Jail. [it¨¢lic] Letra cursiva. bant¨¢l. Jailbird. iyan. v. la misma. lipay. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. n. v. Issue. [dchar] Jarro. Jangle. Kabayong p¨¢upahan. Yaon. v. Pul¨°. taga Hap¨®n. Malik¨®t. Gal¨ªs. barong maikl?. flujo. [dcho] Quijada. Jeer. pangyayari. Janty. Saro. Maselang. umagas. [¨ªrritabl] Irritable. B¨ªlangguan. Itinerate. [dch¨¦ler] Carcelero. mapakialam. adj. Jam. Sihang. Jawbone. [¨¢ivori] Marfil. Tuks¨®. v. [dchek] Juanito. [dcham] Apretar. v. Itulak. Jargon. [dched] Caballo alquilon. v. n. Jackanapes. Isle. Baging. Itinerant. [j¨¢bber] Charlar. galak. Jaunt. [dched] Cansar. Ivory. mequetrefe. [dchap¨¢n] Japon. Jack. Taga Israel. [isri¨¢lait] Israelita. Siya rin. [¨¢iland] Isla. Jaw. Irritate. [dch¨¢niueri] Enero. mujercilla. pron. burla. Prayleng dominiko. [dch¨¦lberd] Preso. n. Irritation. Jade. Yamot. v. n. n. [dch¨¢nitor] Conserge. adj. n. n. n. n. Iteration. la sota entre los naipes. banga. pangil ng elepante. Palakad-lakad. n. pangimbulo. . evento. [¨ªsolet] Aislar. Jaculate. [dchir] Mofa. Chaketa. [¨¢item] Item. errante. adj. [its¨¦lf] El mismo. estrechar. Iterate. & n. pasyal. Hap¨®n. [¨ªteret] Repetir. itiwalag. delicado. dentado. [dche] Gayo. Itch. Jacket. Halea. Yamot. [dchag] Diente de sierra. [irr¨¢pcion] Irrupcion. Jabberer. n. n. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. c¨¢ntaro. Jag. mamagod. Jade. Janitor. [j¨¢berer] Parlanchin. sospecha. agas. n. bilibid. Jealousy. Itself. Ulit. Masay¨¢. Pagliliwaliw. n. siya. Japanese. Maglakbay. Jacobin. Iyan din. Jagged. v. festivo. [dch¨¢nti] Ostentoso. n. Munting pul¨°. adj. [dch¨¢kiulet] Lanzar. Jay. [¨ªrritet] Irritar. resulta. Hind? pantay. Japan. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. [itch] Picar. [dch¨¢nti] Alegre. pang¨¢. Jaunty.

Journal. Jehovah. Job. [dch¨ªfi] Instante. Heob¨¢. kagalakan. [dchi¨²] Judio. alegr¨ªa. Jocosity = jocoseness. [dchest] Chanza. manghib¨°. Joist. ¨ªlangkap. tulak. festivo. galak. [dchob] Friolera. Kumalansing. adj. Bumulwak. Magbir?. jocosidad. Jocularity. Magtulak. Jewel. Mangday¨¤. [dch¨®kand] Alegre. bufon. Jewish. mangbady¨¢. panganyay¨¤. [dch¨¦rnal] Diario. Masay¨¢. matam¨ªs. pagp apataw¨¢. v. Paglalakbay. festivo. lumabas ng pabligla. v. Jeopardy. Jesus. bumug¨¢. n. Jerk. resonido. kagalakan. gal¨¢k. n. Tabig. Hiyas. sacudimiento lijero. Joggle. Jester. Umalog. masay¨¢. adv. [dchig] Baile alegre. [dchot] Apuntar. Maglakbay. [dch¨¦rniman] Jornalero. Journey. Soleras. [dchoc¨®snes] Jocosidad. Kasayahan. n. v. n. alegre. n. [dch¨¦ster] Mofador. pagpapataw¨¢. Palabir?. Journalist. Jolt. n. n. kasayahan. Jot. v. jelatina. Ipanganyay¨¤. Jeopardize. labor ¨® trabajo de poco momento. Sumama. n. Join. Lumand?. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. [dchog] Empujar. [dchi¨²ler] Joyero. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. pagsasay¨¢. Put¨®k. pangamb¨¤. n. tuldok. escarnecer. Hale¨¢. Jingle. n. [dch¨®intli] Juntamente. Manuks¨®. Joker. Jest. [dch¨ªsas] Jesus. chancero. v. Pumutok. [dchot] Jota. [dchij¨®ba] Johov¨¢. [dch¨®ki] Trampear. Journeyman. n. v. v. Gawa. gal¨¢k. adj. Samasama. [dch¨®kiular] Jocoso. v. sacudida. P¨¢hayagang. [dch¨®li] Alegre. Mapagpataw¨¢. n. n. Jockey. [josl] Reempujar. [dchok] Chancear. iakma. hampasin. Jointly. [dchingl] Retint¨ªn. paglalakad. m¨¢nunuks¨®. n. M¨¢ngangalakal ng hiyas. resonar. mapagpataw¨¢. Jesuit. Palabir?. Jeweller. Joke. kumir¨ª. adj. v. kumalog. Itala. punto. Manulak. Joint. Nauukol sa hudy¨®. [dcherc] Latigazo. Joint. ikam¨¢. Bir¨°. trabaho. tunog. festividad. Heswita. Say¨¢. Jocose. n. Isama. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. festivo. Panunulat sa p¨¢hayagan. idagdag. v. adj. sumalumpit. Land?. n. [dchilt] Coqueta. magbir?. n. [dch¨®ker] Burlon. tuks¨®. Jocoseness. [dcholt] Traquear. adj. [dch¨¦rnalist] Periodista. panginoon. [dchilt] Coquetear. [dcholt] Traqueo. magpataw¨¢. [dchok] Chanza. Jocund. enga?ar. lanzar. burla. Joke. Hes¨²s. n. n. tilde. Jolly. Jet. Jilt. Jockey. peligro. [dchingl] Reti?ir. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. Masay¨¢. v. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. Pagpapatawa. [dch¨¦ziuit] Jesuita. man gahas. [dcherc] Sacudir. alegre. Jerk. Jilt. unir. isapanganib. [dchet] Echar. n. [dch¨®ki] Jinete. [dch¨®int] Juntar. n. Journalism. Panganib. Jolt. burla. v.Jeer. [dchir] Mofar. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. kir¨ª. n. n. hampas. n. a?adir. Nauukol sa heswita. Jest. [dch¨¦rni] Viajar. diarista. Jig. Mang-aar¨¢w. n. Hudy¨®. [dch¨®int] Coyuntura. arriesgar. Hagupit¨ªn. agregar. n. n. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. . Jiffy. Jollity. momento. regocijo. Jelly. [dch¨ªul] Joya. [dch¨¦pardi] Riesgo. M¨¢nanakay sa kabayo. v. [dch¨¦li] Jalea. Magbir?. [dch¨®in] Juntar. viaje. Hagup¨ªt. Jot. adj. mapagpatawa. v. v. Masay¨¢. [dch¨¦rnalism] Periodismo. azotar. Sayaw na masay¨¢. Jesuitic. Punto. Sangdal?. pang-araw-araw. [dchest] Bufonearse. n. n. v. n. Jostle. Jog. Jocular. Journey. burlarse. isanib. Bir¨°. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. Jolliness = jollity. v. jovial. [dch¨¦rni] Jornada. manuks¨®. [dchoc¨®s] Jocoso. Kalansing. Jog. Jingle. jud¨ªo. n. Kasukasuan. [dchog] Empellon. sumanib. Jew.

Talbak. Joviality. Jubilant. Juice. Joyous. Kaganapan. Karugtong. Kaugpong. adj. Just. recto. adj. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. n. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. [dch¨²nta] Junta. Say¨¢. v. Luks¨®. Jump. Jurisdiction. [dchun] Junio. patu nayan. [kel] Berza. Sang-ayon sa katwira n. Judge of Peace. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. regocijo. v. Gal¨¢k. Jungle. matwa. Magsalamangk¨¢. Jury. Masay¨¢. Kail. Joyfulness. Say¨¢. Justice. Puspos ng kagalakan. recrearse. [dchadch] Juzgar. n. Humatol. Pook na saklaw. Hal¨°. Kale = kail. v. Mabait. conforme ¨¢ razon. jugo. adj. kaanib. Sukal ng matataas na dam¨®. Magbigay matwid. Jumble. matwid. [dchi¨²venil] Juvenil. magpatotoo. [dchi¨²si] Jugoso. gubat. Judicious. [dchi¨²ri] Jurado. [dchul¨¢y] Julio. Judge. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. [dchamp] Salto. n. Judge. [ke] Ka (ka). kasugpong. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. lumundag. Justify. [dch¨¢stifay] Justificar. reunion. Junction. [dch¨¦nket] Dulce seco. Juggle. walang kasayahan. Repolyo. [dchagl] Hacer juegos de manos. n. Junior. n. K (ka). Jumble. Judaism. Nauukol sa hukuman. Joy. sin jugo. Jubilee. n. adj. matalin¨°. n. Ihal¨°. adj. Juvenile. v. [dchangl] Matorral. n. Magalak. Jug. Juicy. [dchoy] Regocijarse. [dch¨®yfulnes] Alegria. n. Hunyo. M¨¢nanalamangk¨¢. [dchamp] Saltar. Pagmamatwid. Junket. Joyful = joyous. salamangkero. n. n. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. Lumuks¨®. masay¨¢. kapangyarihan. Juncture. katwiran. [dchast] Justamente. Joy. kapulungan. Just. Nauukol sa mga Hudy¨®. judicial. [dchi¨²deizm] Judaismo.Journey-work. [dch¨²nior] M¨¢s joven. Junket. gozoso. adj. Mak¨¢sagas¨¤. n. [dchi¨²sles] Seco. Upa. Juridical. humukom. n. Hukom-tagapamayap¨¤. Nauukol sa pagkabat¨¤. [dchadch] Juez. Mapanglaw. Joyless. Junk. paghuhukom. lund¨¢g. Junta. [dchi¨²bili] Jubileo. [dch¨®ias] Alegre. Jump. Jovial. n. exactamente. adj. Tagahatol. n. n. Hulyo. v. K K. Hatol. gan¨¢p. Walang kat¨¢s. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. Jubilation. juventud. . n. Justification. Nauukol sa h¨²kuman. adj. Judiciary. union. adj. [deh¨¦rniuerk] Jornal. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. n. j¨²bilo. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. Makat¨¢s. [dch¨®vial] Jovial. prudente. Judicial. Magpig¨ªng ng lihim. Matam¨ªs. [dchag] Jarro. [dchiud¨ªcial] Judicial. adj. Juggle. Sukat. n. Kat¨¢s. Juggler. Jut. Judgment. n. Hubile¨®. n. adj. brincar. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. Salamangk¨¢. tap¨¢t. Justifiable. kabataan. [dchi¨²s] Zumo. [dch¨¢gler] Juglar. festividad. n. festivo. [dc¨²nccion] Junta. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. [dchoy] Gozo. n. [dch¨¦mbl] Mezclar. n. n. Judaical. [dch¨¦mbl] Mezcla. Kagalakan. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Hukom. adv. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. adj. Pagkabat¨¤. v. j¨²bilo. [dch¨®iles] Triste. n. [dchenk] Junco. [dchast] Justo. [dchiud¨¦ical] Judaico. n. Lalong bat¨¤. Gal¨¢k. adj. coyuntura. n. Juvenility. July. Pulong. Ganap. adj. v. patotohanan. Nauukol sa h¨²kuman. June. [dchagl] Juego de manos. [j¨¦nccher] Juntura. kagalak¨¢n. v. [dchiud¨ªcias] Juicioso. Juiceless. mak¨¢bangga. sin alegria. [dch¨¢dchment] Juicio. [dchadch of piz] Juez de Paz. brinco. n. inang-palan. adj. [dch¨¢stis] Justicia. n. gal¨¢k.

n. n. Mag-ingat. Kinsfolk. n. Kindred. sumip¨¤. Keystone. [nar] Nudo. Kidnap. adj. butihin. Kick. Kind. Knavery. Kilderkin. kamag-anak. sikad. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. [kiln] Horno. n. But¨® ng bunga ng kahoy. bondadoso. manadyak. Keepsake. bolador. Kimbo. Magandang loob. [nac] Destreza. v. King. Kiss. Mabuk¨®. pa?uelo. Kiss. [k¨ªpsek] D¨¢diva. [ken] Vista. [kitn] Gatito. Keenness. Keep. [kerk] Iglesia. agudo. arqueado. Ur¨¬. Lumbas. [kin] Parentesco. [k¨ªping] Custodia. Kamag-anak. Kirk. Kinswoman. regalo. [k¨ªngdom] Reyno. [kingl¨¢ik] Regio. Kingfisher. Kagandahang-loob. big¨¢y. n. n. n. [kinsw¨²man] Parienta. matalin¨°. n. [k¨ªngfisier] Martin pescador. enardecer. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. Kiln. v. Kitten. [kit] Botellon. [k¨¢it] Milano. [keg] Cu?ete. penetrante. n. n. Kulungan ng aso. Kidney. v. n. pany?. mabuting asal Kind. Tagapag-ingat. n. Gimbal. tadyak. n. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. Kut¨ªng. katalinu an. matulis. capa. birang. [king] Rey. ben¨¦fico. Keeper. n. Kindness. n. Knar. Knave. Switik. Keeping. malikot. Parang har¨¬. Keg. Lawin. [kic] Puntapi¨¦. Malaking bote. [k¨ªchen] Cocina. p¨ªcaro. travesura. patada. isang ur¨¬ ng ibon. [k¨ªmbo] Encorvado. Hurn¨®. Har¨¬. Kite. Kettle. Knarled. Umalibadbad. [k¨ªlderkin] Medio barril. inflamar. sutil. [kid] Cabrito. [kip] Guardar. Kinsman. n. adj. Kit. [k¨ªjol] Agujero de la llave. Key. n. acocear. Kennel. Kid. kabutihang ugal¨¬. v¨ªnculo. Kalikutan. Keel. v. Katalinuan. atabal. magsind¨ª. [ketl] Caldera. parientes. katulisan. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. . Kernel. adj. Kinglike. perspicacia. Kirtle. n. Kick.Keck. Kingdom. casta. adj. n. tus o. [k¨ªnsfolc] Parentela. calidad. n. asesinar. [k¨ªnes] Agudeza. Kamag-anak na babae. Baluktot. [k¨¦rchif] Cofia. Kamag-anakan. Kin. manikad. [kil] Quilla. v. Batang kamb¨ªng. n. n. [ki] Llave. barrilito. n. Kerchief. n. [k¨ªdni] Ri?on. n. kamag-anakan. Kinship. [kic] Patear. n. Manip¨¢. Matalas. [k¨ªper] Guard¨ªan. [kil] Matar. Kindle. Buk¨®. sutileza. Keen. Kawa. Sip¨¤. n. v. Ken. n. gawang masama. n. Pag-aalag¨¤. [kin] Afilado. an gkan. adj. Butas ng sus¨¬. n. Humal¨ªk. n. Alampay. Kindred. magpaningas. adj. Bariles na munt?. guarda. [k¨¦nel] Perrera. bakuk?. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. [kis] Besar. v. Hinlog. Sus¨¬. n. n. Knack. n. Kiln-dry. [k¨¢indnes] Benevolencia. tener nauseas. kamag-anakan. n. Kamag-anak. Kamag-anak. Tanaw. Kalahating barriles. palamara. Kaloob. clave. [k¨ªnsman] Pariente. v. Magtitis. cometa. [kertl] Manto. [kindred] Parentesco. [n¨¦veri] Pillardia. Kettle-drum. Magnakaw ng bat¨¤. katusuhan. n. [k¨ªnship] Parentela. pag-iingat. [k¨ªndl] Encender. Kilya. [nev] Bribon. Kingly = kinglike. n. n. papelote. [k¨¢ind] Especie. Bat¨® ng kataw¨¢n. Kill. [k¨ªndred] Emparentado. [kis] Beso. [narld] Nudoso. parentela. habilidad. klase. Keyhole. Magsangag. [kec] Querer vomitar. Kusin¨¤. Balabal. [k¨¦rnel] Pepita. [k¨¦tl-dram] Timbal. Katalasan. Pumatay. Kahinlugan. Hal¨ªk. Kaharian. Simbahan. Kitchen. n. n. n. n.

Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. [nu] Saber. Knife. nudillo de los dedos. Tuhod. Knickerbockers. mahira p. Hagdang mataas. Lack. pagpilas. breve. [n¨¦vish] Picaro. desgarradura. Lacerate. Knock. conocer. adj. n. tanda. esforzarse. cuerda ¨® cinta. barnis. Laboratory. n [n¨ªding-trof] Amasadera. Lachrymal. menester. kailangan. muchacho. magsikap. Lading. adj. [lac] Faltar algo. Ang nililigawan. carecer. Sandok. Wahiin. Lacquer. Knee. Lack. makakilala. [not] Nudo. isang klase ng. Knowledge. n. [n¨®ti] Nudoso. despedazar. n. Salawal na putol. Taginting. Lachrymose. Sulat. Buhol. Knock. Kneading-trough. [noc] Golpe. Knot. v. Mabuh¨®l. Pas¨¢n. Laka. maselang. Umb¨®k. [l¨¦bial] Labial. Ladylove. n. Matrabaho. [not] Anudar. Lumuhod. travieso. Nauukol sa luh¨¤. [c¨®ran] Alcoran. pagkaginoong babae. [l¨¢boretori] Laboratorio. [n¨®bi] Lleno de nudos. n. n. adj. kakulangan. Maikl?. encaje. n. panal¨¬. marunong. Knot. se?orita. n. mang-aar¨¢w. tal¨¬. Knoll. adj. Mabuh¨®l. Luh¨¢an. n. n. Taluktok. ale. mangailangan. Lady. panandok. Magkulang. [l¨¦di] Se?ora. dama. n. n. v. labor. Knotted. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. Mabuk¨®. n. [l¨¦di-laik] Delicado. trabaho. Tumuktok. Labor. n. [leb¨®ri?s] Laborioso. Katulong ng kuchero. Lade. penoso. Pangganchilyo. [l¨¢ker] Laca. v. Magmasa. adj. n. adj. n. billete. necesitar. [n¨²ing] Instruido. Pangmasa. lanseta. n. Kulang. Gawa. masama. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. [noc] Tocar. [nit] Enlazar. Bat¨¤. v. [lad] Mozo. parang babae. Lad. [lac] Falta. salita ng lab¨¬. [l¨¦bor] Trabajar. Knotty. jornalero. italibugs?. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. [l¨¢ki] Lacayo. [n¨®ted] Nudoso. Buk¨® ng dalir¨¬. n. [l¨¢crimos] Lloroso. fatiga. patao. Malikot. [l¨¦borer] Trabajador. [l¨¦dlful] Cucharada. Laborious. paghapak. Pagkaginang. v. Labyrinth. [nol] Cima de una colina. Knell. v. querida. tawag. [l¨¦ding] Carga. Sundang. Knit. [l¨¢ker] Laca. Knead. Label. Knuckle. v. adj. Ginang. gumanchilyo. Laka. v. [l¨¦dilav] Dama. enkahe. Barnis¨¢n. v. madal?. Kaalaman. Ladyship. Koran. [l¨¢birinz] Laberinto. n. Tukt¨®k. Sandok. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. Laconic. Knitting-needle. Lace. nudo en la madera. pagkatal¨®s. [l¨¦bel] Esquela. Ladle.Knavish. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. n. buk¨® ng kahoy. v. [le¨ªd] Cargar. [lec¨®nic] Lac¨®nico. Gumawa. entendido. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. conciso. Lacker. [l¨¦bor] Trabajo. v. n. n. pagkakilala. bataan. dificil. Knob. entretejer. n. trabajoso. Ladylike. [ni] Rodilla. [n¨¢kl] Artejo. Ibuhol. n. Matalin¨°. adj. pagsandok. Pagwah¨¬. n. tumawag. Kneel. nota. Know. Magpasan. hapakin. Ladleful. masahin. [l¨¢crimal] Lacrimal. Manah?. magtrabaho. b¨²ko ng bulaklak. especie de barniz. boton de las flores. Laconical = Laconic. Labor. trabajar ¨¢ punto de aguja. n. Manggagaw¨¤. [nil] Arrodillarse. Knobby. Laborer. [nid] Amasar. [n¨¢if] Cuchillo. Ladder. magdal¨¢. Lackey. n. inteligente. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. n. Lacker. Nauukol sa lab¨¬. [laser¨¦cion] Laceracion. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. tugatog. llamar. Laboratoryo. Mahinhin. Knowing. adj. maalam. [l¨¢ker] Barnizar. pahiwatig. n. [l¨¢seret] Lacerar. cord¨®n. . inteligencia. adj. L Label. Laceration. afeminado. gining. [nob] Bulto. n. v. talibugs?. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. [le¨ªz] Lazo. Laso. [n¨®ledch] Conocimiento. llamada. [nel] Clamoreo. Makaalam. adj. pilasin. n.

[lag] Moverse lentamente. n. [l¨¢ndledi] Casera. n. n. Land. makintab. duma¨®ng. [l¨¢pidari] Lapidario. marca. Mag-utay-utay. desfallecimiento. [l¨¢mbkin] Corderito. Lapse. mangh iluk¨¤. Languor. manangis. Malake. [le¨ªmnes] Cojera. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. n. Lup¨¤. Pamamaslang. Lancer. holgazan. n. n. Wik¨¤. hu¨¦speda. Makupad. v. pilayan. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. entristecerse. Lansquenet. [lam¨¦nt] Lamento. Batang tupa. Daungan. Pilayin. Lantern. Lumunsad. adj. Lagoon. v. n. [l¨¢ndskep] Paisaje. Largeness. n. inilunsad. quedarse atr¨¢s. n. hingkod. Kawal na lak¨¢d. Laggard. [lans] Dar un lancetazo. n. Panaghoy. [l¨¢rbord] Babor. Tupang munt?. Larboard. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. Laggard. [lardch] Grande. [lard] Manteca de puerco. paninirang puri. n. n. Dagat-dagatan. Tumudla. n. Landholder. Kandungan. sinapupunan. Mahin¨¤. Lamb. v. lunsaran. tierra. adj. Lank. caida.Lag. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. n. [land] Desembarcar. Land. pagkadulas. kalakhan. Lap. n. n. Lake. Lair. v. May malaking pag-aaring lup¨¤. P¨ªlay. Lane. melanc¨®lico. Lard. mamanlaw. [l¨¢nguor] Languidez. [land] Terreno. makislap. adj. n. [lanc] Flojo. desliz. Landed. traspi¨¦. [le¨ªm] Lisiar. n. Langay-langayan. n. Lambent. [lamp] L¨¢mpara. n. [l¨¢nding] Desembarco. Language. Panenekas. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. Dagat-dagatan. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. [le¨ªr] Cubil. [lap] Lamer alguna cosa. n. v. n. Lament. [lap] Faldas. farol. [l¨¢gard] Harag¨¢n. Humimod. Kandilang malak¨¦. v. n. n. lenguaje. [lans] Lanza. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. [l¨¢ndlord] Casero. n. Pagayon-gayon. Paglunsad. huesped. saltar en tierra. adj. n. panglalata. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. Sib¨¢t. Landscape. Landlady. Lark. Lancet. Maningning. Tiklop ng damit. Hukb¨® sa lup¨¤. pagkapilay. kordero. [le¨ªn] Callejuela. n. [le¨ªm] Cojo. Larder. n. adj. Languish. [laps] Lapso. adj. [l¨¢rder] Despensa. [l¨¢nset] Lanceta. holgaz¨¢n. Landing. estropear. n. n. Lambkin. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. n. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. [l¨¢ncer] Lancero. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. n. n. pastura. [lark] Alondra. [l¨¢rdches] Liberalidad. tanda. mabagal. adj. Kagandahang asal. v. Largess. libelo. deplorable. [l¨¢rdchnes] Grandor. [le¨ªk] Laguna. Kasakit-sakit. extension. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. Laml¨¢m. [lament¨¦cion] Lamentacion. [l¨¢ndmark] Mojon. Lanseta. Lak¨¦. da¨ªng. Malamlam. T¨¢nawin. gemido. Lamentation. n. hib¨ªk. n. Ilaw¨¢n. Bwis sa lup¨¤. Large. [l¨¢mpblac] Negro de humo. P¨¢minggalan. Lapidary. Lame. estropeado. n. [l¨¢mbent] Centelleante. . [lam¨¦nt] Lamentar (se). Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. n. n. n. Agiw ng usok. Lance. Land-forces. pananalita. [lamp-post] Candelabro. Lampblack. manghin¨¤. Lameness. Mantik¨¤. [l¨¢mentabl] Lamentable. pumund¨®. Pagitan. magp¨¢huli. [lamb] Cordero. kaha bag-habag. Patoto. [lantern] Linterna. Daang makipot. isang klase ng ibon. [l¨¢gard] Tard¨ªo. Kawal na may sibat. Lame. Languid. [landj¨®lder] Hacendado. Pil¨¢y. n. Larceny. yam. regazo. pagkakamal?. Lamp. extenuarse. Lap. Panaghoy. [l¨¢pel] Solapa. sumibat. [lag¨²n] Laguna. Manglata. tamad. Landing-place. Managhoy. n. adj. kahina-hinayang. Land-tax. pagayon-gayon. Lance. [lang¨¹ish] Decaecer. Lamentable. n. bayad sa lup¨¤. Parol. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. panangis. Lament. Lamp-post. Lapel. lastimoso. Lampoon. mapanlaw. May maraming pag-aaring lup¨¤.

v. Latchet. [l¨¦tent] Escondido. n. Abogado. n. [l¨¦yer] Lecho. risada. Lash. Tansong dilaw. [last] ¨²ltimo. Lawyer. n. Ngayon lamang. n.Larva. Last. Nauukol sa paghuhugas. Hul¨ª. adj. n. kapagalan. [l¨¢fingli] Alegremente. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. [laz] Lata. n. Latin. Tamad. usap¨ªn. n. Laundress. ¨²ltimo. [l¨®rel] Laurel. con risa. adj. permanente. Tag?. Ilusong sa tubig. n. Matagal. [lacs] Laxo. humalimhim. n. n. Lawn. [latch] Aldaba de puerta. Kapuripuri. [laz] Poner latas en las techumbres. [l¨¦sitiud] Lasitud. moza. Lassitude. v. Latter. [l¨¢ter] Posterior. Law. Lath. [l¨¢dzer] Jabonaduras. Nagkaganting-pal¨¤. proceso. [lash] Dar latigazos. n. v. Halakhak. lihim. Laurel. Laughable. Tagapaglagda ng kautusan. Latitude. Laundry. Usap. malwat. [l¨®les] Ilegal. ilunsad. Lancha. Tagapaglagda ng kautusan. flojedad. Lava. seglar. Layer. Lay?. adj. [l¨¢tin] Latin. n. Magsabon ng katawan. [lo] Ley. Lavish. Laziness. Uod. Hul¨ª. postrero. [l¨¢tis] Celos¨ªa. Lawless. Larynx. n. Lavish. [le¨ªtli] Recientemente. adv. n. adj. v. [l¨®siut] Pleito. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. v. Lattice. Tanghal¨¬. Last. leg¨ªtimo. n. [l¨¢fabl] Risible. Lately. malwat. Laugh. [latch] Cerrar con aldaba. adv. v. Tumawa. Latch. Babaing manglalaba. Latch. n. Patagil¨ªd. n. Layman. Dalaga. adj. [las¨ªvi?s] Lascivo. [l¨¢ten] Laton. [l¨¦zines] Pereza. Laughter. n. Late. adv. katapus¨¢n. liston. n. [lon] Prado. Latent. [l¨®ndres] Lavandera. n. . [l¨¢vish] Pr¨®digo. [l¨¢sting] Duradero. [l¨¢votori] Lavatorio. [l¨¢teral] Lateral. Malibog. tagapagsanggalang. Lawful. Lascivious. n. Tawa. Silohiy¨¢. Maglagay. adj. Lasting. adj. maglwat. n. Lazy. ayos sa kautusan. v. permanecer. adj. Laughingly. [l¨¢csiti] Laxitud. Matwid. [le¨ªt] Tard¨ªo. Lawsuit. fatiga. adj. [l¨¦] Poner. [lod] Alabar. [laz] Trompo. v. Kautusan. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. Nakakatawa. [le¨ªt] Tarde. Trump¨®. Sus¨®n sa h¨ªgaan. [l¨¢titiud] Latitud. [l¨¢vish] Malgastar. n. n. Katamaran. oculto. Kandado. Bakood. n. n. wak¨¢s. tender. v. l¨ªcito. Lateral. v. Lawmaker. Laban sa kautusan. adj. Law-giver. [l¨®yer] Abogado. adj. Magbulastog sa pamumuhay. Katawatawa. Lath. [l¨¢fter] Risa. secreto. malaon. n. mahiga. silip¨¢n. Latten. Laureate. adj. Lego. [l¨¦zi] Perezoso. Lathe. [laf] Reir. ling¨ªd. [l¨®ful] Legal. Ikandado. Lather. Lalamunan. v. risada. Mahin¨¤. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. Lata. [last] Durar. [lanch] Lancha. Magbubong ng lata. flojo. adj. [lash] Latigazo. Lay. Hagup¨ªt. matagal. Laudable. [le¨ªman] Lego. Lass. Laxity. liston. n. digno de alabanza. [laf] Risa. adj. Bula ng sabon. Alibugha. [l¨®dabl] Laudable. Tanghal¨¬. Magtagal. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. Lash. [lanch] Botar ¨® echar al agua. Tal¨¬ ng sapatos. Kahinaan. Laur¨¦l. Launch. Lax. Late. n. muting bapor. [lass] Doncella. n. Laugh. Lather. Kahinaan. Latin. tawa. n. [l¨¢va] Lava. n. agwat. P¨¢labahan. [l¨¢rincs] Laringe. Pumuri. Laud. Lavatory. [l¨®gu¨ªver] Legislador. [l¨®riet] Laureado. Manghagup¨ªt. Launch. [l¨®meker] Legislador.

Butas. Sugong kinatawan. Bumw¨ªs. [lis] Arrendar. Leaven. [lis] Arriendo. [l¨¦rning] Estudio. [legat¨ª] Legatorio. Leg. Yaring katad. n. land¨¢s ng tubig. [lern] Aprender. adj. Salamangk¨¢. Hit¨¤. Isang-ayon sa kautusan. n. Leap. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. Tagapagtur¨°. Legalize. n. Bakood. [liz] Heces. n. [leg] Pierna. n. [l¨¦cchur] Ense?ar. brincar. instruir. n. Tul¨°. adj. Lection. Legate. Ang pinamanahan. Legend. Kapayat¨¢n. v. mag-aral. balat ng hayop. Latak. n. Leavings. Libro mayor. k¨¢sunduan. estudiante. paa. Leash. Panal¨¬. v. Tumutul¨°. Leave. Leeward. tagaakay. Pamana. Latak ng alak. Kinatawan. Ang nag-aaral. adj. Pay¨¢t. Legal. Lebadura. [l¨ªder] Guia. [l¨¦guet] Legado. [lip] Saltar. Leanes. pradera. Leer. adj. n. residuo. [l¨¦dchibl] Legible. n. n. [ligu¨¦cion] Legacion. n. Gilid. [lik] Gotear. tulu¨¢n. adj. adj. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. Pahintulot. n. n. n. n. Panayam na binabasa. Leak. Leer. Leaky. Leap. Learner. v¨ªa de agua. Kaliwete. aprendiz. pag-aaral. Legacy. [l¨ªward] Sotavento. Lead. [lin] Flaco. adj. Learn. League. n. n. n. n. Legatee. [list] M¨ªnimo. [left-jended] Zurdo. Left. Sulyap. [l¨¦cchurer] Instructor. [l¨¦dzern] De cuero. Leader. Matuto. [l¨ªki] Roto. [l¨ªvings] Sobras. marunong. Lead. [l¨¦dzer] Cuero. n. [lip] Salto. lumundag. n. n. Learning. v. Dahon. Leak. Talian. leg¨ªtimo. conducto. [l¨ªnes] Flaqueza. Lecturer. alianza. Tingga. [li] Prado. [l¨ªgal] Legal. K¨¢liitliitan. n. diputado. pabayaan. [l¨¦dcher] Libro mayor. Legation. tagapamatnubay. Legendary. Leave. kathang salaylay. v. [lish] Correa. Katwiran. [lir] Mirar de soslayo. [lik] Gotera. [liv] Licencia. Nababasa. legitimidad. Luks¨®. fermento. Ledger. [lig] Liga. Leafy. [l¨ªfi] Frondoso. escritura de arrendamiento. [lir] Ojeada. conocimiento. [l¨ªflet] Hojilla. v. Magtur¨°. n. agujereado. v. [l¨¦guesi] Legado. v. [left] Izquierdo. permiso. adj. guiar. Kaliwa. Lease. n. umakay. Legality. embajada. [l¨ªkedch] Merma. Madahon. adv. Least. v. Pangungupahan. May pinag-aralan. [ledn] Hecho de plomo. Leathern. Leash. Labis. pumatnubay. Kathakatha. Iwan. adj. Legerdemain. [lid] Conducir. Leech. kaalaman. n. Lecture. [lif] Hoja. Lean. Lecture. Kwento. n. humilig. instruir. Lean. Leaf. Katad. legitimar. ayon sa kautusan. adj. abandonar. n. Sumandig. [lig¨¢liti] Legalidad. Pumatnugot. k¨¢yarian. Leaflet. n. [ledch] Borde. [lich] Sanguijuela. Ledge. Pagkatuto. reclinarse. Tagapamatnugot. n. [liv] Dejar. hojudo. n. Left-handed. [li] Hez. n. Tiningga. Lumukso. [lin] Apoyarse. Matwid. Lee. Lease. Tumul¨°. lundag. [l¨¦rner] Escolar. Leakage. Munting dahon. Linta. galapong. [l¨¦cchur] Discurso. matalin¨°. n. derrame. Leaden. [l¨¦rnd] Sabio. n. [l¨¦vn] Levadura. [l¨ªgalaiz] Legalizar. [lish] Atar con correa. n. .Lea. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. Legible. Lees. [l¨¦ccion] Leccion. n. Leather. adj. v. Liksyon. pie. T¨ªpanan. Sumulyap. [l¨ªdchend] Leyenda. pellejo. v. Sa gaw? na may hangin. [lid] Plomo. Learned. tir¨¢. v. inteligente.

Lest. Baka. dique para detener el agua. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. Lay¨¤. Hab¨¤. Lice. Malibog. Level. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. n. n. [let] Dejar. ipagkaloob. adj. Dahandahan. Level. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. Liberty. Lente. pul¨¢. [l¨ªniensi] Benignidad. Kagandahang loob. nivelado. Lesson. [l¨ªnient] Leniente. tur¨°. Leopard. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. Leprosy. v. Lethargy. Lettuce. patagin. n. ligereza. [l¨¢iabl] Responsable. [l¨¦vel] Llano. Lenitive. Katunayan. Limon. Libog. n. n. [l¨¦viti] Levedad. Tunay. adj. deliberadamente. Pagpapalay¨¤. adj. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. v. may pul¨¢. [l¨ªvoer] Palanca. Levy. Kagandahang loob. Silanganan. Leonine. adj. n. [l¨¢ibl] Libelo. n. n. Levee. Titik. Levant. [l¨¦siur] Desocupacion. Gaan. Mahab¨¤. Ang nagpapaupa ng bahay. Lenient. adj. bulaan. K¨¦tongin. [l¨ªboerti] Libertad. Leisure. kalayaan. largura. n. dayap. Pakaontiin. n. Liberality. pangharang ng tubig. v. Letter. Lichugas. Himb¨ªng. n. [lesn] Minorar. Pananagot. pagbabangon ng hukb¨®. Leisurely. Maglagda ng utos. [l¨ªdchen] Legion. Pahabain. adj. Liar. [l¨ªonain] Leonino. n. Liberate. [l¨¦sor] Arrendador. adv. Parang leon. Legitimate. Kaawaan. Liberal. [l¨¦mon] Limon. llanura. kahalayan. [l¨¢is] Piojos. oriente. Nakapagpapahupa. Leopardo. v. n. Magpalay¨¤. [l¨¦son] Leccion. patag. Leniency. n. Kurism¨¢. lalong munt?. [lens] Lente. nakayayamot. Mga kuto. Lengthy. Legislate. instruccion. [lend] Prestar. Paglalagda ng kautusan. [l¨¦ngzen] Alargar. n. Lewd. mahalay. [lest] No sea que. v. sulat. [l¨¦prosi] Lepra. [l¨¦per] Leproso. Legislation. generoso. [l¨¦vel] Llano. n. Lesser. benignidad. adj. Libel. vidrio circular convexo. kagandahang loob. ocio. Mahimbing. [l¨¦dchisletor] Legislador. adj. [l¨¦vel] Igualar. Pagpapagayongayon. n. Lever. Levity. Let. awas¨¢n. Pantay. v. adj.Legion. Magandang loob. Legitimacy. [les] Menos. n. [l¨¦pres] Leproso. [l¨¦moned] Limonada. lenitivo. [l¨¦vi] Impuesto. n. Pananagot. mabuting asal. Legislative. Lessor. hambog. [l¨¦nitiv] Lenitivo. Kapatagan. lunas. aplanar. may pul¨¢. Paninirang puri. librar. . Pulutong. [l¨¦zardchi] Letargo. [l¨¦ngzi] Largo. prolongar. [l¨¦dchislet] Legislar. Lewdness. [li¨²d] Lujurioso. magligtas. [l¨¦tius] Lechuga. Lent. n. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. [l¨ªvant] Levante. n. n. maliban. Less. Lessen. mas peque?o. K¨¦tongin. Oras ng pagbangon. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. Tagapaglagda ng kautusan. Limonada. conj. L¨ªksion. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. n. fastidioso. pagliligtas. Legislator. adj. conceder. Lengthen. Lenity. adj. adj. Lens. kagaanan. v. l¨ªh¨¢m. disminuir. carta. [liboeret] Libertar. Lethargic. n. n. [l¨¦soer] Menor. Lend. [l¨¢ioer] Embustero. Level. n. Bwis. Lunas. Bayaan. adj. kabutihang asal. Lemon. Liability. [l¨¦niti] Lenidad. kulangan. [l¨¦pard] Leopardo. n. n. Liberation. n. n. n. Kulang. Ketong. adj. n. Leper. Lemonade. Panghikwat. Length. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. Leprous. aral. n. [l¨ªboeral] Liberal. n. [liboer¨¢liti] Liberalidad. Legislature. [l¨¦siurli] Despacio. Lalong maliit. Sinungaling. Magpahiram. [li¨²dnes] Lascivia. leva de tropas. lascivo. n. [lengz] Longitud. Liable. [l¨¦dchislechur] Legislatura. Pantayin. [l¨¦toer] Letra. [lent] Cuaresma. s¨¢gutin. magpautang. igual.

[liu] Lugar. Apog. adv. [lid] P¨¢rpado. Bigyan ng hangg¨¢. Hangganan. [limp] Cojear. n. inanimado. Limpid. Liege. n. resplandor. Dako. n. limpieza. wakas. buhatin. Itulad. lugar tenencia. Lightning. gayon din. [l¨ªmpidnes] Claridad. Likely. Tag¨¢l ng b¨²hay. n. n. igaya. linis. [lidch] Feudatario. adj. [lift] Alzar. v. adj. [limp] Cojera. n. Limb. liwanagan . Lisensia. [l¨¢isens] Licencia. Limit. adj. igualmente. tanlawan. n. adj. Malinis. Lift. [l¨¢im] Cal. [limit¨¦cioen] Limitacion. lintik. [l¨¢ik] Querer. [l¨ªniement] Lineamentos. Apug¨¢n. Liken. Like. n. Batong apog. gawaan ng apog. . [l¨ªen] Derecho de retencion. dumil¨¤. Ilaw. iluminar. [l¨ªmitles] Ilimitado. [l¨¢it] Lijero. [l¨ªmit] Limitar.Licence. velocidad. [l¨ªgachiur] Ligadura. claro. humingkod. Patay. Light. Like. Lineament. tinint¨¦. para. Tenyete. lugar. Parang buh¨¢y. v. Kawangis. Pamigkis. Humimod. [l¨ªgnies] Le?oso. llevadero. Lime. sus¨¬. Lick. [l¨¢imston] Piedra de cal. [l¨¢ikn] Asemejar. Angk¨¢n. n. Lighten. Itaas. sunudsunuran. Hangg¨¢. [l¨¢imkiln] Calera. Limp. Gaya. v. Like. [laif] Vida. Tarugo. Lieutenancy. Lightness. n. n. Marahil. Lid. [l¨ªniel] Lineal. P¨ªlay. kampon. [lif] De buena gana. Lieutenant. magbulaan. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. alumbrar. [l¨ªmber] Manejable. liwanag. hingkod. claridad. Limb¨®. Ligament. gumiliw. [l¨¢ifles] Muerto. flexible. n. Bag¨¤. Kidl¨¢t. n. [lait] Luz. amar. adj. Lila. Licence. n. Umibig. [l¨¢ikli] Bien parecido. Kumislap. Linaw. comparar. [lait] Encender. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. adv. adj. naman. [l¨¢im] Lima (especie de limon). restriccion. Lights. [l¨¢ikli] Probablemente. Lieu. Lifetime. v. v. n. Limp. suminta. [liut¨¦nant] Teniente. Limitless. Rin. lip¨¬. Magaan. Lineage. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. pagbuhat. Pagtat aas. paris. Lief. Likeness. lijereza. raya. parecido. Lift. magsind¨ª. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. n. adj. n. ligazon. restringir. [l¨¢its] Pulmones. decendencia de una familia. Light. magpaningas. M¨¢pilay. v. Walang hangg¨¢. adj. Nauukol sa guhit. n. adv. [lai] Mentir. Lime. n. t¨¦rmino. n. Magsinungal¨ªng. Lilac. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. kawangk?. s¨²bdito. [l¨ªmit] L¨ªmite. n. Guhit. Yaring kahoy. kabuhayan. n. mag palyab. Kahawig. [l¨¢isens] Licenciar. malinaw. [l¨¢icnes] Semejanza. [lai] Mentira. Line. Wangis. Light. [lik] Lamer. v. [l¨ªniedch] Linaje. walang diw¨¤. Likely. n. alumbrar. igualdad. Magpahintulot. n. Linch-pin. [lain] Linea. trasparente. pahintulot. Ligature. n. n. vasallo. autorizar. Magtitis. hanggan¨¢n. Lie. Pang-ugnay. adj. [limb] Miembro. Pagkatenyente. N¨¢paibig. adv. [l¨¢itnes] Levedad. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. Life. iluminar. gustar. Limit. alijerar. [l¨ªmpid] Limpio. n. Limbo. Limber. wangk?. tulin. adj. iwangk¨ª. hanay. [l¨¢ik] Semejante. Kasinungalingan. n. Sangkap. Limitation. kamagana Lineal. n. Malamb¨®t. Lifelike. n. Likewise. n. [l¨¢itn] Relampaguear. Lie. [l¨ªmbo] Limbo. [l¨ªnch-pin] Pezonera. B¨²hay. iparis. Pagkaguhit. v. elevar. [l¨¢icwaiz] Tambien. Limekiln. Limestone. v. [l¨¢ik] Como. Lien. Piansa. Ligneous. [l¨ªgament] Ligamento. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. kawangk¨ª. Lifeless. T¨¢lukap-mat¨¢. kabulaanan. linaw. v. [l¨¢ilac] Lila. Limpidness. lah¨¬. n. Gaan. n. pagaanin. [liut¨¦nansi] Tenencia.

[laiz] Flexible. gumul¨®. liks¨ª. desordenar. [lip] Labio. atender. . [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. Linz¨®. [l¨ªtoer] Parir los animales. Liquation. sikap. tunante. Ley¨®n. Itala. n. [laicu¨®cioen] Licuacion. Live. Load. v. Aporo. [l¨¢ioen] Leon. Litograpya. tuk?. [l¨ªnen] Lienzo. Lisp. sunudsunuran. v. Malambot. Lioness. gandul. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. Himatay. [liv] Vivir. prolongacion. adj. [L¨ªnguoering] Lento. [link] Enlazar. n. empr¨¦stito. n. Liquidate. Livery. Pamumuhay. [l¨ªstlesnes] Descuido. n. bigat. Lingering. masay¨¢. Buh¨¢y. Lining. Liquor. v. Malagnaw. Pabaya. [l¨ªzard] Lagarto. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. adj. ajustar las cuentas. desmayo. n. Litter. lino. Lab¨¬ ngus¨°. kaw¨ªng. Listener. Linger. [lisp] Tartamudear. malwat. dal?. Lisp. pagkagaril. Kulay tal¨®ng. agilidad. Tagal. [l¨ªnguoer] Consumirse. prontitud. n. Maglulan. Loafer. [l¨ªcuidet] Liquidar. [L¨ªnguoering] Tardanza. Literary. n. Literature. [l¨ªtiguet] Litigar. derritir. n. Link. peso. Link. [l¨ªtoeral] Literal. [l¨ªtoereri] Literario. subsistencia. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. alistar. l¨¢on. [lod] Cargar. dasal. [list] Lista. Lingering. Pagtunaw. n. [l¨ªtigant] Litigante. especie de tierra gredosa. [l¨ªterechur] Literatura. adj. Bat¨® balan¨¬. [l¨ªsnoer] Escuchante. pagkagago. Living. Atay. Little. n. Tuus¨ªn. tumagal. Lupang it¨ªm. pautang. [l¨ªvoer] H¨ªgado. Litany¨¢. Linen. Ayon sa salita. Buh¨¢y ang loob. usap. v. Liturgy. M¨¢tira. dilatar. n. n. Lion. t¨¢laan. [l¨®dston] Im¨¢n. pesado. tardo. Litany. Litter. morar. [l¨ªvid] L¨ªvido. n. Pagkautal. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. Linguist. v. munt?. Nauukol sa guhit. Loam. Loan. Gamot na pamahid. iugpong. [l¨¢iv] Vivo. [l¨ªvoeri] Librea. lino. [link] Anillo de cadena. [lom] Marga. makupad. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. Tinapay na malak¨ª. [litigu¨¦cioen] Litigio. n. c¨¢rdeno. Pahir¨¢m. n. ipasan. kabuhayan. tumahan mamuhay. magago. [lod] Carga. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. Singsing ng tanikala. Liquidation. adj. [l¨¢ining] Forro. Usap¨ªn. cama portatil. vigoroso. Listlessness. Litigant. [l¨ªtoer] Litera. Liquid. v. Lip. lwat. Panunulat. n. [lisn] Escuchar. Litigation. aforro. Alak. [lon] Pr¨¦stamo. Manganak ang hayop. [l¨ªniment] Linimento. manah¨¢n tumir¨¢.Linear. [l¨ªstles] Indiferente. peque?o. Load. n. Lizard. Litigate. Livid. [l¨ªcuid] L¨ªquido. Lively. [lisp] Tartamudo. habitar. [l¨¢ivlijud] Vida. n. Duminig. pagkawalang malay ng pagkatao . [l¨®foer] Holgazan. v. [l¨ªtardchi] Liturgia. n. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. prolongar. Pamumuhay. adj. [l¨ªniar] Lineal. n. magbayar¨¢n. Loaf. Listless. Ikaw¨ªng. n. makinig. v. Sigla. magtala. Liver. Pagtutuus. n. magtagal. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. Listen. Tumunaw. [lof] Pan. n. [l¨ªtl] Poco. Literal. Mabagal. [l¨¢ioenes] Leona. Makipag-usap¨ªn. n. List. v. adj. Ang nakikinig. Leyong babae. magar¨ªl. Tala. List. n. tamad. n. Livelihood. blando. Live. adj. n. [l¨ªtani] Letan¨ªa. n. bribon. kalandas. Arag-arag. adj. pagwawalang bahal¨¤. Liquefy. [list] Registrar. hampas-lup¨¤. Liveliness. a. n. Umutal. n. adj. [l¨¢ivlines] Vida. Palaboy. Liniment. Loadstone. Lithe. n. Lulan. [lip¨®zimi] Lipotimia. enlace. n. walang bahal¨¤. [l¨¢ivli] Vivo. Lipothymy. Kaonti. n. v. adj. Bubul¨ª. n. n. actividad. descuidado. [l¨ªkoer] Licor. n. Pagpapabaya. v. Maubos. [l¨ªcuifai] Licuar. Lithography. Nakikipag-usap¨ªn.

P¨¢nuluyan. n. n. Sil¨ªd. Locution. semblante. Locality. magtakwil. n. Salita. Locomotion. [loz] Repugnante. elevado. Loiterer. Hab¨¤ ng buhay. Switik. Nag-iisa. Longitude. n. apoyarse. n. [l¨®gwud] Palo de campeche. n. palal¨°. M¨¢nunuluyan. Lonely. haragan. [l¨²king-glas] Espejo. [l¨®fti] Alto. [lum] Telar. [loc] Cerrar. Locksmith. desierto. Look. ansia. alojamiento. Hab¨¤. yamot. humandusay. abandonado. presilla. naninirahan. adj. Tumingin. Maglagay. Locate. altivo. n. Locket. Look-out. n. n. n. manirahan. Log. [l¨®koer] Armario. n. Long-lived. v. Longing. desear con vehemencia. adj. corchete. & n. n. Mataas. Loggerhead. Loll. [l¨®itoer] Haraganear. [l¨®ng-tongd] Parlero. adj. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. adj. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. Yumamot. Loin. [l¨®in] Lomo. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. n. Lodger. Lobby. [lon] Solitario. hichura. M¨¢kina ng tren. Habih¨¢n. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. [longing] Deseo. Lodging. Kahoy. Kayrel. [l¨®zsam] Aborrecible. adj. v. Manuluyan. Magpagayon-gayon. adj. Balak¨¢ng. [loc] Cerradura. [l¨®csmiz] Cerrajero. adj. [long] Largo. Pananabik. Kahoy na mapul¨¢. Lonesome. v. n. la reunion de francmasones. Pagayon-gayon. n. v. Bantay. v. [l¨®dchic] L¨®gica. pook. Lag¨¢y. Lodge. Aparador. n. Mahab¨¤. Masatsat. [l¨®nli] Solitario. [log] Le?o. k¨¢wingan. pun¨° (ng kahoy). Kilos. Locker. [lonj¨¦viti] Longevidad. [l¨®zing] Disgusto. [lok¨¦cioen] Colocacion. n. n. vest¨ªbulo. orgulloso. Logician. n. [lup] Ojal. adj. ansiar. Nakayayamot. Long-suffering. Lodge.Loath. n. [l¨®ket] Poner. [l¨®ndchitiud] Longitud. Any?. Isara. adj. panglaw. Lobster. Logic. Katag¨¢ng pagmamatwid. mapagmataas. Logwood. Loiter. Loneliness. nag-iisa. n. solo. [loki¨²cioen] Locucion. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. . Pahaba. asqueroso. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. Looking-glass. Longitudinal. Loathe. n. [l¨®bi] Antec¨¢mara. [l¨®bstoer] Langosta. [lonsam] Solitario. itrangka. Seradura. adj. [l¨®dchical] L¨®gico. [l¨®dching-jaus] Posada. n. kaban. situacion. detestar. kahabaan. Loom. n. Long. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. [luk] Mirar. n. Loathing. Loop. fastidioso. n. Look. nakasusu klam. adj. Nauukol sa katagang pagmamatwid. [luk] Aspecto. pangungusap. nakapangdidiri. Marunong ng matapat na pagmamatwid. Local. [lol] Tender. Yamot. Location. Long. colocar. Lock. [l¨®guoerjed] Zote. n. [loc¨¢liti] Localidad. inquilino. [loz] Aborrecer. Ohales. parlon. Panday-kaban. Lofty. lwal. maglapag. Locomotive. Balang. casita. Ilang. [lun] P¨ªcaro. Taong mapurol ang ulo. galaw. Salam¨ªn. Dako. n. baul. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. Mahab¨¤ ang buhay. isus¨¬. [long] Anhelar. Manabik. tanod. acostarse. n [l¨®dcher] Huesped. [l¨®ket] Broche. Balang. Longevity. Mat¨ªisin. in¨ªp. n. Bahay-p¨¢nuluyan. vigia. v. Lone. una especie de camaron marino. Lock. Pag-iis¨¢. repugnancia. [l¨®kast] Langosta. [luk-aut] Centinela. Loon. [locom¨®tiv] Locomotora. vehemente. trozo de arbol. mapagbat¨¢. Suy¨¤. Long-tongued. adj. [l¨®nlines] Soledad. nauukol sa hab¨¤. holgazan. adj. pangtrangk¨¢. Humilat¨¤. [l¨®itoeroer] Haragan. v. n. [l¨®cal] Local. matayog. v. Nauukol sa dako ¨® pook. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. logia. Locust. Logical. adj. cabeza redonda. anhelo. Bugtong. [locom¨®cioen] Locomocion. [l¨®dching] Posada. dampa. karimarimarim. Lodging-house. Loath-some. n. n. disgustado.

nalugi. Looseness. [locu¨¦cioes] Locuaz. masats¨¢t. Lower. Loot. [lus] Suelto. n. makuto. Loyal. Sulat na palasintahan. kakalas¨¢n. nasayang.Loophole. adj. humillar. v. palal¨°. kumalas. magbatugan. Love-letter. Lowland. r¨²stico. Lord. Lowness. Tinalikdan ng kasintah an. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. v. [l¨®ermost] El mas bajo. Malak¨¢s na pananalita. n. Kal¨¢g. pag-irog. Loquaciousness. adj. [lop] La rama podada. satsat. umirog. Sangang pinutol. ang nasayang. separarse. Lopeared. Lalong mabab¨¤. Ang nawala. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. adj. adj. pumaw¨¬. Lout. lup¨¤. Lounge. hamakin. Malamlam. Low. [l¨®land] Tierra baja. querer. Loutish. kaukulang bahagi. tak¨®t dwag. kaliitan. da?o. Nangingibig. Lover. [l¨®li] Humilde. angal. masalita. Kalwagan. Kumalag. Lovely. hamak. [l¨¢v-letter] Carta amorosa. soltura. Loquacity = Loquaciousness. gal¨¢n. adj. n. [l¨¢ud] Ruidoso. kagiliw-giliw. doctrina. Aral. n. Ungal. n. n. Hamak. alto. r¨²stico. altivez. desanimado. [l¨®ial] Leal. magbulaksak . Parang panginoon. [loc] Lago. [lop] Desmochar. Pag-ibig. ablucion. talipandas. v. [l¨¢uzi] Piojoso. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. charla. n. Butas. Loosen. adj. aflojar. Magpagayon-gayon. Lupang mabab¨¤. [lost] Perdido. Mahin¨¤ ang loob. [l¨®uering] Sombr¨ªo. [lot] Suerte. kulimlim. magpalw ag. kuto. relajado. n. disgustado. adj. Lounger. Loose. Lord. Low. n. ¨ªnfimo. ropa. Lop. n. adj. adj. [l¨®er] Abajar. Kumalag. Taong hamak. Love. n. Magpakapanginoon. adj. Putl¨ªn. peque?o. kalugih¨¢n. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. Mapagpakumbaba. n. n. Matab¨ªl. Lordliness. Lop. m¨¢iibigan. Lower. [l¨®nes] Bajeza. n. n. natalo. Lose. desperdiciar. Magiliw. Loss. [lut] Saquear. holgazanear. acobardado. [lav] Amor. Dyos. Mura. ruindad. Kaibig-ibig. Low. Mahanip. maluba y. adj. orgulloso. pumaram. Lovable. Loud. paliitin. [lo] Bajo. May kalakasan ng boses. Louse. [l¨¢vabl] Amable. [l¨¢us] Piojo. [los] P¨¦rdida. orgullo. Lowly. v. [l¨²pjol] Abertura. [lord] Se?or. malwag. [l¨¢undcher] Haragan. adj. n. kapalaluan. Lordly. Umunga. kal¨¢s. gustar. [lo] Mugir. [l¨¢ver] Amante. May malaking tainga. desatar. lumwag. batugan. adv. [l¨®er] Mas bajo. mangliligaw. Loose. hermoso. maingay. ayon sa katwiran. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. v. talunan. Umibig. pandak. [l¨¢undch] Haraganear. K¨¢babababaan. Panginoon. gumiliw. Dios. Lost. n. mangibig suminta. laguna. adj. disipar. parla. Loterya. [loz] Repugnante. Pangungugaling hamak. n. Lowing. v. Mangdambong. Lovelorn. Kapalaran. [l¨²snes] Aflojamento. adj. Lowliness. Nawala. adv. Lough. Magwala. n. sumiso. [l¨®teri] Loter¨ªa. v. [lo] Bajo. v. . [l¨¢vli] Amable. ang natalo. [l¨¢udli] Ruidosamente. Low-spirited. Hanip. [l¨®lines] Bajeza. Lotion. [l¨²sn] Desunirse. [lav] Amar. aflojar. Loudly. desatado. Tab¨ªl. Love. n. Pagkapanginoon. Lousy. disminuir. kumalas. Lot. [l¨®cion] Locion. clamoroso. pagsinta. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. Lowering. v. tur¨°. Ibaba. adj. ba wasan. n. adj. hablador. dominar. Ayaw. Dagatdagatan. adj. Mabab¨¤. [lord] Se?orear. lote. Pagayon-gayon. [l¨®ing] Mugido. (sigaw ng baka). ocioso. Lowermost. peque?ez. [lor] Leccion. adj. [lo-sp¨ªrited] Abatido. [los] Perder. Lore. maniil. pag-giliw. Tapat na loob. [l¨¢utish] Rudo. Loquacious. v. [l¨¢ut] Patan. Kababaan. ense?anza. adj. danaw. minorar. desapretar. n. [lus] Desatar. vilmente. Loth. fiel. Lottery.

Bag¨¤. Pain. magpat ahimik. acechar. superabundancia. Bastos. Mga tabl¨¢. n. tamad. [l¨¢guedch] Bagage. Pakinang¨ªn. Lustre. v. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. v. humila. mabuting kapalaran. adj. Lustful. Ilaw. Lurk. Madul¨¢s. kintab. masigla. Minindal. engullir. Malibog. sawing kapalaran. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. Lunatic. Maliwanag. Ningning. Magpita ng mahalay. Luggage. Pagtatapat. Lusk. katawataw¨¢ Lug. [lucsi¨²rians] Exuberancia. . n. kal aguan. n. Titis¨¢n ng kanyon. [lant] Mecha de ca?on. exuberante. vigoroso. Luck. Maghele. di¨¢fano. Lubricate. n. Mabukol. [li¨²sent] Luciente. tanglaw. Lurch. lozano. equipaje. Yumabong. [l¨¢mbar] Lumbar. ungas. Maningning. Lumpy. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. umbok. n. ginagal ing. Lust. Lucidity. [l¨¢ster] Lustre. inducir con se?uelo. Malahininga. [l¨¢stret] Lustrar. n. haragan. robustez. n. adj. Lunar. feliz. Tang¨¢. lozania. Lubber. humiya. templado. resplandor. day¨¤. Lukewarm. v. [l¨¢sti] Lozano. n. kapalaran. sump¨²ngin. Ludicrous. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. n. dichoso. adj. adormecer. l¨®brego. [last] Lujuria. Pagkakataon. v. adj. Lurch. [li¨²sid] Luciente. brillantez. lumbrera. Luckless. Loyalty. Mapalad. Malibog. enga?ar. adj. pabaya. Humalt¨¢k. mahalay. Malak¨¢s. [li¨²min?s] Luminoso. [lask] Ocioso. adj. [lac] Acaso. v. adj. [li¨²briket] Untar con materias crasas. superabundante. pal¨¢taw¨¢. n. [l¨¢ki] Afortunado. n. [li¨²mineri] Luminar. painan. Lucky. resplandeciente. Lumber. [l¨¢nchion] Merienda. Luminary. Bubwanin. mang-abang. adj. Libog. un bobo. Lure. Paghehele. n. Kaulul¨¢n. Lubricous. Lumbar. [last] Lujuriar. adj. Nauukol sa bwan. Lure. lak¨¢s. fortuna. Magtumpok. Lust. mapanglaw. Maputla. adj. sosegar. adj. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. bukol.Loyally. a?agaza. dil¨¢g. Luxuriant. adj. Nakasusuy¨¤. Lull. n. mahalay na pita. Masamang palad. malungkot. Lung. n. [liur] Se?uelo. malabis. adj. Lump. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. malamlam. Kayabungan. n. magpakalibog. [l¨¢ber] Tomajon. Umabat. calmar. [lucsi¨²riant] Exuberante. magpatulog. makislap. [l¨¢labai] Arrullo. Luscious. tub¨°. Lucre. [li¨²natic] Lunatico. Luxurious. adj. [lal] Arrullar. Kin¨¢ng. [li¨²ker] Lucro. desdichado. [li¨²dicres] Burlesco. Palabir?. adj. [l¨¢stful] Lujurioso. Lucrative. makintab. [liur] Atraer. adj. malag?. kasaganaan. Pakinabang. adj. voluptuoso. Lustiness. v. [li¨²cworm] Tibio. [larch] Devorar. [lius¨ªditi] Esplendor. adj. n. bantalbantal. [l¨¢stines] Vigor. n. Mayabong. Kapabayaan. [li¨²brik?s] L¨²brico. dar chasco. brillante. adj. Lullaby. patay na tubig. Lunch. Luncheon. Luxuriance. [li¨²crativ] Lucrativo. adv. Lusty. frenes¨ª. n. n. [lucsi¨²ries] Lujurioso. purificar. kahibang¨¢n. Pinakikinabangan. kahoy. Lumbago. Lunacy. Lucid. makislap. Lustrate. n. ganancia. adj. [l¨¢scies] Empalagoso. [larc] Espiar. infeliz. Nauukol sa balakang. Luminous. [larch] Abandono. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. mang day¨¤. Lucent. padilagin. [lamp] Masa informe. May pagtatapat. malamlam. sensualidad. Mapanglaw. Lunt. Katiin. Sumakmal. sagan¨¤. v. maningning. adj. & n. [lamb¨¦go] Lumbago. triste. [li¨²nesi] Locura. jocoso. Lump. [lang] Pulmon. fren¨¦tico. v. lumag?. v. Minindal. Luxuriate. Lurid. bumatak. [li¨²rid] P¨¢lido. mel¨¢ncolico. fornido. [li¨²nar] Lunar. [l¨¢mber] Maderaje. rid¨ªculo. Bantal. v. [lanch] Merienda. madera. n. n. Daladalahan. [l¨®iali] Lealmente. makintab. [l¨¢cles] Malaventurado. Lugubrious. [l¨®ialti] Lealtad. Maningning. indolente. Sigla.

gal¨ªt. adv. [m¨¢djeded] Fogoso. Larawan ng Mahal na Birhen. katha. n. Magnetic. [m¨¢gnitiud] Magnitud. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. Magnificence. Maulol. Kilos makapangya rihan. Machinist. n. Kaululan. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. In¨¢y. m¨¢gico. Ginang. Uod. Madness. magilas. [mad] Enloquecerse. Magistrate. Magbihis ng kahit paano. n. kalakih¨¢n. binibini. Magnanimity. [magn¨ªfisens] Magnificencia. n. Nauukol sa mahia. Magnificent. [m¨¢dchic] Magia. purihin. criada. Libog. Madman. Dakilain. pagkasir¨¤ ng bait. grandeza. [magnisya] Magnesia. magalit. [m¨¢gpai] Urraca. Madonna. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. se?ora. Mab. Ulol. [m¨¢dman] Un loco. [macar¨®ni] Macarrones. [mad¨¢m] Madama. Tila narra. [m¨¦dn] Doncella. Lymph. v. Lira. Madcap. Mahometan. [em] M (eme). picaza. mec¨¢nica. Maid-servant. tawag sa ibang p¨¢hayagan. pagkasir¨¤ ng ulo. hal¨ªng. loko. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. adj. n. Kadakilaan. Machine. panghalina. [mad] Loco. furioso. voluptuosidad. Ang marunong tumugtog ng lira. Magnitude. mainam. Lyre. Mahogany. n. [m¨¢gnetism] Magnetismo. n. Magnetism. Madam. demencia. exuberancia. Macaroni. n. [limf] Linfa. n. n. [mab] Vestirse desali?adamente. imperioso. Mainit ang ulo. enfurecerse. [m¨¦dnli] Virginal. ale. espl¨¦ndido. M¨¢kina. Magazine. virginidad. Magisterial. may panghalina. Lye. Maidenly. [m¨¢gnet] Iman. Magnetical = magnetic. n. exaltar. n. Madheaded. adj. pagkabinibini. Makar¨®t. n. [l¨²csiuri] Lujuria. Maidenhood. adj. dalagang matanda. [madn] Enloquecerse. magalit. Magistracy. mahal¨ªng. Makinista. n. n. Dakil¨¤. kahalayan. n. [m¨¢dchic] M¨¢gico. Mapusok. Kapote. [medch¨ªcian] Mago. mahabagin. v. [m¨¢djaus] Casa de locos. n. adj. pang-ganyak. [m¨¢got] Gusano. [mad¨®na] La imagen de la virgen. Mad. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. arrogante. Ibong martines. Magnify. magar¨¤. Magandang kalooban. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. Lak¨ª. Parang dalaga. Maid. Madden. Maul¨®l. Magnesia. adj. Lynx-eyed. Maggot. adj. kalabi san. v. exagerar. parang binibini. n. n. Kagandahang loob. n. m¨¢hiko. [l¨¢irist] Lirista. Matalas ang mat¨¢. baliw. Dalaga. adj. [maj¨®mitan] Mahometano. nanay. Batang babae. Lih¨ªa. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. n. adj. Lyrest. ibuny?. [m¨¦dnjud] Doncellez. Nauukol sa m¨¢kina. n. Taong ulol. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. n. [m¨¢dchistret] Magistrado. kasakdalan. parang ulol. Mago. sira ang ulo. [m¨¢dnes] Locura. [mak¨ªntosh] Sobretodo. capricho. [lincs-¨¢id] Vista de lince. baliw. . v. Maiden. [me¨ªd] Doncella. [mej¨®gani] Caoba. Mahia. Magnesya. [ma] Mam¨¢. grandor. n. un maniatico. n. Magic. Magician. Madly. [mach¨ªn] M¨¢quina. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. Mackintosh. [mach¨ªneri] Maquinaria. Magpie. v. Lynch. rabioso. M M. n. n. antojadizo. Tubig (na nanganganinag). como un loco. Mahistrado ¨® mataas na hukom. n. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. n. sakdal. Bato balan¨¬. M [ma]. Magnanimous. [m¨¢dli] Furiosamente. adj. mabaliw. n. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. [l¨¢ir] Lira. [l¨¢i] Lej¨ªa. n. maawain. Machinery. it anyag. adj. Moro. Madhouse. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. Magnet. Magic. kal akhan. Alilang babae. tama?o. [madchist¨ªrial] Magistral. n. Pagkadalaga. [mach¨ªnist] Maquinista. n. [m¨¢gnifai] Magnificar. Mad. [m¨¢dchistresi] Magistratura. Nauukol sa batobalan¨¬.Luxury. n. Ma.

adj. Malign. Malaria. Lalong malak¨ª. pangahas. fuerte. n. n. malignidad. n. Maintain. [me¨ªz] Ma¨ªz. apoyo. fabricante. [mal¨¢ria] Malaria. proteccion. Malediction. producir. figura. [mam¨¢] Mama. Major. Any?. kulotkulutan. Majestic. n. Majority. Mainland. Pamun? sa timbang. [me¨ªn] Grueso. Masamang kalooban. [malif¨¢ctor] Malhechor. Pangbayo. Palakol na kahoy. n. [mal¨¢in] Maligno. Mainly. Malbas. Lupang malawak. Panguna. Maltster. Malmsey. [mal¨ªgniti] Malignidad. n. [mal¨ªcioes] Malicioso. Isang ur¨¬ ng ubas. inay. [m¨¢los] Malva. sumapol. kasamaan. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. Maltreat. n. Maliciousness. malicia. v. adj. marahas. Gaw¨¢ng masama. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. [m¨¦dchor] Mayor. crear. mag-any?. adj. n. n. Mall.Mail. Malign. Male. n. banhay. tungayaw. [man] Hombre. v. correo. [m¨¢lapart] Desvergonzado. Mamma. [me¨ªl] Macho. n. Karamihan. Sak¨ªt. n. yumar¨¬. tener malicia. lum al¨¢ng. Lagnat na may ngiki. n. [mal¨¦volens] Malevolencia. Kaunaunahan. cota de malla. May masamang adhika. karangalan. n. Malevolence. & n. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. kalakhang bahagi. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. [me¨ªl] Masculino. Malevolent. art¨ªfice. & n. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. Umalipusta. Major. v. [me¨ªk] Hacer. [ment¨¦n] Mantener. fabricar. [m¨¢ladi] Mal. adj. kalak han. Masama. [mal¨¢in] Envidiar. Mail. v. Malady. mag-imbot ng masama. descarado. Malignity. estropear. [m¨¢dchesti] Majestad. [mal¨ªgnant] Maligno. Paggawa ng masama. balut¨¬. criador. Mall. Maker. perversidad. n. Mais. maligno. Mallard. [m¨¦dchor] Comandante. Patong malak¨ª. [m¨¢lcontent] Malcontento. adj. [maltr¨ªt] Maltratar. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. n. Sumpa. Makunat. [me¨ªl] Poner en el correo. lak¨¢s. Masama. n. manggagawa ng masama. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. alipusta. Maleficent. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. Make. Malapert. Mallet. pretexto. primeramente. sakdal. [me¨ªn] Principal. [mol] Mazo. Magbay¨®. enfermedad. magb alut¨¬. hichura. n. Makeweight. Maize. lumikha. Main. forma. lalake. Masama ang loob. . adj. violento. adj. Damdaming kahalayhalay. Malt. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. [madch¨¦stic] Majestuoso. mahalay na damdamin. adj. dahil¨¢n. Make. Dakil¨¤. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. lait. [m¨¢let] Mallete. [m¨¢liabl] Maleable. pangdikdik. grande. n. v. [me¨ªk] Hechura. [me¨ªnli] Principalmente. Malice. Main. v. dumikdik. n. armar con cola de malla. formar. lumpuh¨ªn. n. n. Nauukol sa lalake. Walang hiya. Korreo. inang. Tampalasan. Malleable. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. Umalalay. n. gal¨ªt. [me¨ªnland] Continente. pag-aalib ugha. pluralidad. May mahalay na damdamin. soberan¨ªa. Malignant. Male. manggagaw¨¤. adj. Tao. pagk¨¢gawa. [maled¨ªccion] Maldicion. pagkupkop. Nanay. v. [m¨¦ker] Hacedor. Maim. kasakdalan. malversacion. [m¨¢lard] Lavanco. n. [me¨ªl] Mala. varon. Komandante. n. Man. malak¨ª. Sama. Ihulog sa korreo. adj. Kak apalan. n. Mallows. Pagkukunwa. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. tumampalasan. Lalake. augusto. Malcontent. Malefactor. yar¨¬. Tagagawa. n. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. [me¨ªm] Mutilar. may-gawa Make-believe. malakas. Kadakilaan. n. Managhil¨¬. Mal-practice. [m¨¢lis] Malicia. li ngap. Majesty. n. Alalay. adj. adv. sostener. n. [m¨¦cwet] Complemento de peso. Masama. Gumawa. [mol] Golpear con mazo. adj. Malicious. n. Maintenance. bugbugin .

n. v. Mandible. Manipulation. Gawa. adj. adj. n. n. [mani¨²r] Abonar. Manifestation. tagapamahal¨¤. [m¨¢njud] Edad viril. pangangasiw¨¤. [mantl] Campana de chimenea. Sihang. sunodsunuran. Hayag. lamugin. Mandatory. morada. director. pumar aan. [m¨¢niual] Manual. [m¨¢nish] Varonil. Manumission. Tak¨ªp sa dulang. Tagapangasiw¨¤. sumpong. totoo. administracion. Pamamahal¨¤. yar¨¬ sa kamay. n. ugal¨¬. v. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. [man¨ªpiulet] Manejar. patabain ang lup¨¤. Tak¨ªp ng chimenea. n. declaracion. n. pagtatanyag. [m¨¢nikin] Hombrecillo. Kakan¨¢n ng kabayo. [manium¨ªcion] Manumision. Manufacture. Manufacture. n. Mantel. v. & n. n. Manifold. n. Mamahal¨¤. mapitagan. [m¨¢nful] Bravo. bahay-par¨¬. [mantl] Mantel. Manacle. v. varios. magpakilala. adj. [m¨¢ner] Manera. [m¨¢nifold] Muchos. adj. Magpahayag. k los. Maniac. n. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. loco. Management. asal. litaw. [man] Tripular. [manifest¨¦cion] Manifestacion. casa rectoral. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. costumbre. Manger. Manage. [m¨¢nacl] Maniatar. Manipulate. Manager. g¨¢waan. Napamamahalaan. Manacle. Manifest. Manure. [m¨¢ncion] Mansion. mamatnugot. Manifest. baliw. adj. n. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. estiercol. artefacto. Manageable. Bugbugin. Bahay. Bahay. any?. Nauukol sa utos. quijada. [m¨¢nedch] Manejar. [m¨¦nia] Man¨ªa. [m¨¢nedchment] Manejo. manufactura. adj. pang¨¢. urbano. Sangkatauhan. [m¨¢nlaik] Varonil. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. [m¨¦ndchi] Sarnoso. [man¨²ver] Maniobra. Pandak. [mendch] Sarna. sangkinap al. n. n. [mani¨²mit] Manumitir. Mangy. t¨¢hanan. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. n. [m¨¢ndetori] Mandatario. Manlike. v. [mani¨²r] Abono. Pamamahal¨¤. adj. m¨¦todo. f¨¢brica. adj. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. Manumit. patente. . estercolar. n. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. G¨¢lisin. Ulol. Kiling. [mangl] Mutilar. n. [m¨¢niual] Manual. manufacturar. la morada del p¨¢rroco. t¨¢hanan. tunay. Manslaughter. Manufactory. Manoeuvre. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. armar. [m¨¦ndcher] Pesebre. v. hacer ver. Pataba sa lup¨¤. declarar. Manse. Mania. [m¨¢nifest] Manifestar. adj. [man¨¦dchabl] Manejable. patalastas. buhok sa leeg ng kabayo. valiente. Mannequin. Mantle. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. Gawa ng kam¨¢y. Kaululan. tanyag. Mamahal¨¤. Manoeuvre. Magpalay¨¤ ng alipin. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. [m¨¢ndetori] Preceptivo. Mange. Manure. dum¨ª. n. Damal sa kam¨¢y. gobernar. n. Gawa. Mandatory. n. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. [manc¨¢ind] El genero humano. Marami. Pagkalalaki. mabuting kausapi n. Magpataba ng lup¨¤. n. orden. Manner. Manual. n. [m¨¢nedcher] Administrador. Mansion. adj. Utus¨¢n. mabait. P¨¢gawaan. Manful. v. Gal¨ªs. Mankind. n. la especie humana. Manual. matapang. h¨¢bito. hal¨ªng. Pagpapalay¨¤ sa alipin. Malak¨¢s ang loob. n. Utos. [m¨¢nacl] Esposas. Manik¨ª. adj. [mans] Granja. dirigir. v. n. tay?. Parang lalake. v.Man. n. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. n. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. Gumawa. Mannerly. Manhood. Manakin. magpatalastas. Magalang. [m¨¢nifest] Manifiesto. estropear. Mane. Mandate. [m¨¢ndet] Mandato. Gumawa. magalis. modo. [man¨²ver] Maniobrar. paggawa. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. n. Mannish. Pahayag. n. Parang lalake. Mangle. forma. conducir. Manufacturer. Paraan. v. n. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. quinta. tratable.

Marshal. [m¨¢rtir] Martir. nota. makapagpahamak. [marsh] Pantano. maghal¨°. matrimonio. adj. Kantero. Na sa gulang na pag-aasawa. Magmasa. Nauukol sa lalake. Katakatak¨¢. n. [m¨¢rten] Avion. Marami. v. [mar¨²n] Casta?a. [mesn] Francmason. comercio. n. Marasmus. mandudwit. [m¨¢rbl] Marmol. Munting lubid. v. Pagkakantero. Magkasal. Marchioness. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. francmasoner¨ªa. [m¨¢rital] Marital. [mart] Emporio. pagkamangha. Lat¨ªan. March. March. n. Map. [m¨¢rsial] Ordenar. v. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. Markesa. Tisis. varonil. Marvelous. disimulo. k amanghamangha. adj. adj. [mesn] Alba?il. Margin. Map. caminar. hal¨°. [m¨¢riner] Marinero. naval. [m¨¢rket] Mercar. n. Magnanakaw. adj. P¨¢ngalakalan. n. Mash. bakatan. militar. Ibong martines. [march] Marcha. [m¨¢rdchin] Margen. n. Tanda. apariencia. [m¨¦ni] Muchos. [mash] Masa ¨® mezcla. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. Marvel. Marketable. n.Manuscript. Mason. Mar. n. n. March. corriente. n. Mask. [m¨¢rsial] Mariscal. adj. lahok. prodigioso. Market. Maroon. n. Mark. Kasal. mag-asawa. [m¨¢niuscript] Manuscrito. [m¨¢rridchabl] Casadero. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. Married. [mar¨¢zmas] Marasmo. Maritime. mangulo sa isang lakaran. tala. guhit. Marital. se?alar. Marso. pasmarse de alguna cosa. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. Martyrdom. huella. Marsh. Lakad. n. Mart. meollo. n. Marline. Kastanyas. pasmoso. v. panggigilal¨¢s. Masonic. Martir. n. as. Marshal. kuminoy. Frankmason. [march] Marzo. orilla. n. [map] Mapa. disimular. Nauukol sa gilid. hacer alguna mezcla. Mask. v. Gumawa ng mapa. Marquis. n. Marry. [m¨¢rvel] Maravillar. manch¨¢. admirar. adj. prodigio. M¨¢skara. mariskal. Masa. Marm¨®l. n. Makasir¨¤. Kawal sa dagat. n. [m¨¢rchenes] Marquesa. borde. hiwag¨¤. P¨¢milihan. Market. Lumakad. n. kagilagilalas. [mark] Marcar. n. ci¨¦nega. Utak ng buto. Marvel. manggilal¨¢s. mas¨®n. Martial. corromper. multitud. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. v. Pagkamartir. n. da?ar. [m¨¢skiulin] Masculino. mag-paimbabaw. Nauukol sa dagat. encubrir. Lat¨¬. Karamihan. cenagoso. Mark¨¦s. [mask] M¨¢scara. Sulat-kamay. [m¨¢rketabl] Vendible. bakat. [march] Marchar. tab¨ª. bak¨¢s. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. [mash] Amasar. n. magbalat-ka y?. Taong-dagat. maglahok. [mar¨®der] Merodeador. admirable. balat-kay?. Nauukol sa dagat. Marrow. adj. [m¨¢rket] Mercado. [m¨¢rshi] Pantanoso. [mark] Marca. v. especie de golondrina. n. v. May asawa. v. Dungis. comprar. Mason. Martyr. lab¨®n. Mare. [mar] Mancha. Marine. Pun¨°. n. Tandaan. v. [m¨¢rdchinal] Marginal. borron. Marauder. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. n. Marriage. n. Magm¨¢skara. Nauukol sa mas¨®n. Many. Kabayong babae. mas . Mag-utos. Marine. guhitan. [m¨¢rridch] Maridaje. Magtak¨¢. Marten. pananabas ng bat¨®. Many. [m¨¢rcuis] Marques. n. Marginal. adj. pagtataka. adj. bakat. disfrazar. [m¨¦ni] Muchedumbre. adj. Marble. adj. Gilid. Kababalaghan. guiar. Marshy. pag aasawa. pillador. [m¨¦rid] Casado. karaniwan. Marriageable. Masonry. [mask] Enmascarar. n. adj. Mapa. [m¨¢rcial] Marcial. [map] Delinear mapas. m¨¢nanabas ng bat¨®. [m¨¢rvel] Maravilla. Masculine. Mamil¨ª. n. Mabil¨ª. [mar¨ªn] Soldado de marina. se?al. n. n. n. bingit. n. [mar¨ªn] Marino. [m¨¢rtirdom] Martirio. Mariner. malabon. ngha. Mar. Nauukol sa asawa. [me¨ªr] Yegua. Mash. paimbabaw. n. Mark. [m¨¢ritim] Maritimo.

Magm¨¢skara. n. v. [me¨ªt] Casar. ngumata. [m¨¢steri] Superioridad. Mature. Matrimony. Panginoon. Itulad. asunto. pagpatay o. Maudlin. n. Gawang mainam. Nauukol sa pag-aasawa. kaulayaw. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. Pagmamatrikula. casamiento. Maternal. [m¨¢sterli] Magistral. [mas] Masa. monton. Nauukol sa in¨¢. v. Massive. n. [mati¨²riti] Madurez. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. s¨®lido. [m¨¢tter] Importar. Pagkahinog. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. [m¨¢trisaid] Matricidio. walang kapara. masticar. Kahinugan. v. Gumawa ng ban¨ªg. Banig. v. adj. [mat] Estera. n. Matig¨¢s. Pagkaina. obra magistral. v. [masker¨¦d] Enmascararse. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. [match] Igualar. Marunong tumuus sa pagbilang. [matchm¨¦ker] Casamentero. due?o. kasama. v. Master. Massacre. Mast. [mat] Esterar. materno. [matr¨ªmoni] Matrimonio. pagngata. H¨ªgaan. Masterpiece. n. babaing may asawa. May katawan. [m¨¢tiuret] Madurar. [m¨¢tings] Esteras. pagbabalat-kay?. n. Maundy-Thursday. v. Mate. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. v. Matriculate. [m¨®dlin] Borracho. Massacre. lang?. misa. Matronal. [match] F¨®sforo. n. objeto. misa. Mattings. Mattress. . compa?ero. n. bunton. [mol] Mazo. Matriculation. corp¨®reo. kadahilanan. Master-hand. p¨¢tayan. Mass. adj. [mas] Celebrar ¨® decir misa. adj. homicidio. n. n. Matchmaker. M¨¢ukol. ang pumatay ng in¨¢. Pag-aasawa. v. Mga kasangkapan. Matin. Maturation. n. Bahay-bat¨¤. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. adj. Mastery. salansan. sujetar. adj. Bagay. adj. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. Mathematic. Mathematical = mathematic. n. [m¨¢tron] Matrona. P¨®sporo. Match. Mahinog. Pahinugin. [m¨¢tok] Azadon de peto. v. [m¨¢tronli] Como matrona. Matrix. ukol sa gawang gu r¨®. [m¨¢ster] Amo. [mat¨¦rnal] Maternal. n. Mature. n. Mainam. n. petate. papag-asawahin. Maternity. v. Matter. gulang. Hilot. [mastik¨¦cion] Masticacion. adj. sazonado. Mastication. unan. Matrimonal. Mattock. [m¨¢tronal] Matronal. Sumupil. Las¨ªng. Masa. adj. Nauukol sa umaga. n. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. desposar. Kapangibabaw¨¢n. Maul. Walang kagaya. Matronly. [mol] Golpear con un mazo. [m¨¢tter] Materia. Mat. Palo ng sasakyan. ap¨°. Matron. dumaig. n. & adv. n. [matiur¨¦cion] Maduracion. iparis. Papag-asawahin. Mat. Ngumuya. embriagado.Masquerade. [m¨¢tress] Colchon. poner en sazon una cosa. Maul. aparear. [mat¨¦rniti] Maternidad. [mat¨ªrial] Material. Masterly. n. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. n. Hin¨®g. Magmisa. ikasal. se?or. mujer casada. [mati¨²r] Madurarse. Magmatrikula. Pagpatay sa in¨¢. siksik. disfrazarse. ¨® un negocio. Masticate. magbay¨®. sin igual. Pagmamaskara. Ban¨ªg. adj. esposa. [matrim¨®nial] Matrimonial. n. Matricide. magulang. amo. maestr¨ªa. n. n. Matter. Maturate. n. Piko. [m¨¢siv] Macizo. kaututang dil¨¤. Mass. matanza. conyugal. casar. con maestria. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. pag-aasawa. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. n. n. [me¨ªt] Consorte. casamiento. Bumay¨®. n. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. Pangbay¨®. Mate. adj. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. [masker¨¦d] Mascarada. Master. Maturity. [m¨¢tchles] Incomparable. n. Mathematician. Pagnguya. masinsin. [m¨¢trics] Matriz. adj. Masquerade. [matr¨ªkiulet] Matricular. Kalaguy¨°. [mat¨ªrialz] Materiales. [m¨¢stiket] Mascar. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. pagpasok sa p¨¢aralan . Pagpap¨¢tayan. igualar. Hwebes Santo. gumulang. matricida. magbalat-kay?. [m¨¢tin] Matutino. maigting. adj. Matchless. iparis. Magpatayan. Material. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. v. v. n. Materials. B¨²gaw. Match. [m¨¢ster] Vencer. [mati¨²r] Maduro.

[medl] Entremeterse. Sihang. indigno. v. v. [min] Significar. [m¨ªdiet] Mediar. K¨¢taastaasan. Payat. [mos¨®li?m] Mausoleo. [m¨ªzles] Sarampion. inmensurable. adj. panukat. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. Medallion. Nauukol sa m¨¢kina. magwar¨¬. Maxilar. Meadow. lamang-kati. maglisya. [m¨ªdioker] Mediano. pun¨°. n. Measure. medicamento. n. v. Medicine. ¨¢ m¨ª. adj. mahin¨¤. [m¨¦siur] Medir. compas. Daang pasikotsikot. habang. yano. Mapakialam. Mechanics. akal¨¤. remedio. idear. Mayo. Meal. maquinista. Meanwhile. [mid¨¢lion] Medallon. n. Tubig at pulot. Parang.Mausoleum. [m¨¦do] Pradera. confusion. pron. [m¨¦siur] Medida. Mechanism. [m¨¦siurabl] Mensurable. n. [m¨¦ditet] Meditar. n. Makialam. [midi¨¦cion] Mediacion. intercesion. k alinlangan. lo mas alto. n. panukal¨¤. Balunbalunan ng ibon. [me¨ª] Mayo. ruin. Mediate. [m¨¦canizm] Mecanismo. [mil] Comida. Sumukat. kasukat¨¢n. dukha. Mapakialam. Pamamagitna. Tigdas. intencion. Meddle. [m¨¢csilar] Maxilar. mapanghimasok. [m¨ªdietor] Mediador. intervencion. masama. sentencia. Nasusukat. n. adj. v. [m¨¦dical] M¨¦dico. Kahulugan. adj. n. Maw. Samantal¨¤. abatido. n. kagamutan. tramar. [me¨ªz] Laberinto. [mid] Aguamiel. Medalyang malak¨ª. nauseabundo. natatarok. mag-isip. kasabihang may taglay na aral. [m¨¦dikament] Medicamento. sentido. Medicate. Measly. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. Medicinal. [m¨¦siurles] Inmenso. May. Mean. adj. camino tortuoso. adj. v. Meat. [m¨¦dchor] Corregidor. Measles. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. harina. Medical. Tagapamahal¨¤. Hamak. n. Nauukol sa gamot. Medal. D? masukat. Mazard. Mayor. Me. adj. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. Kawikaan. n. Nauukol sa medalya. Maze. Sa akin. mangyari. Medicament. Mechanic. [mi] Me. n. Mechanician. Pagkakaakma. Mamagitna. n. Mediocre. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. ma . Sukat. [m¨¦disin] Medicina. designio. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. n. [me¨ª] Poder. Mead. akalain. Ariing gamot ang anoman. Maze. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. n. [min] Bajo. n. perplejidad. adj. Maar¨¬. pamama gitan. n. Meddlesome. Nauukol sa gam¨®t. be adv. gul¨®. vianda. pensar. Meander. n. adv. adj. Medication. Meagre. May. [mi¨¢nder] Laberinto. [min] Medio. Gam¨®t. Mean. metro. Karaniwan. Meditate. intercesor. [m¨¢csim] M¨¢xima. Pagkain. [m¨¦i bi] Puede ser. Maxim. Nauukol sa m¨¢kina. Paraan. Magkahulugan. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. adv. Magligaw. Medalya. [m¨ªning] Significado. Mean. katamtaman. Meddler. n. tagapamagitan. [m¨¦dal] Medalla. v. mamagitan. Karn¨¦. n. Medallic. probable. [m¨ªguer] Magro. n. d? matarok. prado. n. mientras tanto. Maximum. ulam. Meaning. n. Mediator. [m¨¢csimum] Lo sumo. n. harina. Measureless. Gumunita. Pag-aring gamot sa anoman. [m¨¦siurment] Medida. mediocre. Mawkish. intentar. Sukat. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. [m¨¢zard] Quijada. n. adj. extraviar. Nakayayamot. [mint¨¢im] Inter¨ªn. Measurable. [mit] Carne. mapanghimasok. flaco. n. Marahil. hiluka. manghimasok. n. intrigante. habang. Samantal¨¤. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. adj. Tinitigdas. pretender. kapakana n. [me¨ªz] Descarriar. Makinista. inter¨ªn. kaypal¨¤. Measure. v. Tagapamagitna. adj. [m¨¦dlsam] Entremetido. [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. Karunungan sa m¨¢kina. adj. Dakong salasalabat ang landas. vil. nagpapakilos ng m¨¢kina. [mo] Molleja de las aves. Meantime. [minju¨¢il] Mientras tanto. Measurement. [m¨®kish] Fastidioso. v. [med¨ªsinal] Medicinal. [m¨¦dler] Entremetido. May. L¨ªbingang maringal. Mechanical. descarnado. Gamot. Mediation. n. n. n.

kabesahin. mapagnilay. Mention. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. Mellow. matigas ang loob. adj. [mensiur¨¦sion] Medicion. fundicion. n. memoria. Gunit¨¤. & n. n. Panglaw. Inam ng tingig. n. mercancia. Mainam pakinggan. Melancholic. Mercenary. n. n. pag-alala. magulang. adj. [mend] Componer. mendicidad. Mendicancy. Meekness.gbulay. fundir. M¨¢ngangalakal. adj. n. Mensural. n. Malingkurin. Pagkapulubi. adj. Alaala. intelectual. . Alaala. triste. Melodious. Mellow. mapaglingkod. kumumpun¨ª. Kasinungalingan. Mendacity. Pagsukat. Menace. maawa¨ªn. [m¨¦rsiful] Misericordioso. Melancholy. Mapul¨®t. Meek. Meet. Melting. n. n. v. magsurs¨ª. Memorial. kasap¨¬. Memorable. n. Asoge. parte. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. [mit] Encontrar. adj. Menstruation. Nauukol sa asoge. [m¨¦ntal] Mental. [m¨¦ndicant] Mendicante. [mil¨®dias] Melodioso. Men. tunawin. [m¨¦lting] Derritimiento. Medium. Merchantman. n. v. Melody. adj. sirviente. v. Bangg¨ªt. Kalakal. Pahinugin. [m¨¦lo] Sazonar. Melt. asamblea. n. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. bahagi. inhumano. makatagp?. [mend¨¦cioes] Mendoso. Mendicant. [m¨¦ditetiv] Meditativo. n. n. [m¨ªdiam] Medio. recompensa. adj. Balat na manip¨ªs. Agas. Mensurable. Milon. adj. umalala. [medit¨¦cion] Meditacion. Mention. malungkot. Meditation. natatarok. adj. clemente. Medley. Mendicity. malambot. mababang loob. Upah¨¢n. Sinungaling. gunamgunam. Naaalala. [m¨¦rkiuri] Mercurio. memorial. [m¨¦mbren] Membrana. Member. pagnin lay. [m¨ªting] Junta. Kaamuan. el que obra solo por inter es. v. magtagp?. dom¨¦stico. Sasakyan ng kalakal. madurar. magnilay. Mabagsik. Alaala. [merkiurial] Mercurial. [m¨ªknes] Mansedumbre. [mik] Manso. lungkot. Mensual. adj. mabangis. adj. [melt] Derritir. kaanib. Tandaan ng alaala. Pulong. remendar. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. kalagitnaan. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. kaloob. Mensuration. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. Mendacious. nagpapalimos. mga lalake. [m¨¦mber] Miembro. Meliorate. recuerdo. n. adj. Isaulo. n. Merciful. medida. reflexion. Sarisar¨¬. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. Memorandum. narrativa. [m¨¦lancoli] Melancolia. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. [m¨¦nez] Amenaza. [m¨¦rcantil] Mercantil. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. [m¨¦nez] Amenazar. [mencion] Mencionar. [m¨¦rchant] Comerciante. [m¨¦mori] Memoria. pagbubulay. Pagalingin. alalahanin. n. n. Mapaggunita. adj. pagkapulubi. n. convencion. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. [m¨¦lon] Melon. [m¨ªnial] Servil. Gitna. v. Memory. n. Mercury. [mim¨®rial] Memoria. bataan. Melliferous. pananakot. reparar. Mental. adj. Nauukol sa pangangalakal. Meed. n. [memoramdum] Memor¨¢ndum. Magbal¨¤. [mencion] Mencion. contemplativo. n. n. Merciless. [m¨¦rsiles] Cruel. Menace. n. enga?oso. Membrane. Hinog. n. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. lamlam. metal fluido. piadoso. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. pagulangin. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. Pamumulubi. n. v. Menial. sazonado. Merchandise. [m¨¦morabl] Memorable. Sangkap. v. [m¨¦moir] Memoria. Melon. [men] Hombres. n. Nasusukat. [m¨¦lodi] Melodia. Gant¨ª. [m¨ªlioret] Mejorar. [mid] Premio. Menial. sukat. Makasumpong. pagtitipon. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. tierno. Memoir. Mga tao. [mim¨¦nto] Recuerdo. adj. Meeting. Memorize. [m¨¦rsineri] Mercenario. disolver. palambutin. sumalubong. kasama. recordar. v. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. n. sak¨ªm. sumiso. Merchant. Mercurial. Memento. hallar. adj. Pagtutunaw. Pulubi. Umayos. n. Maam¨°. adj. Tumunaw. malamlam. day¨¤. adj. Mapanglaw. negociante. Bal¨¤. Mahabagin. samotsamot. Bumanggit. Mediative. manakot. Nauukol sa sukat. Alaala. Alil¨¤. pamumulubi. dulzura. n. [m¨¦lo] Maduro. interesado. Mend. pabutihin. enga?o. n. Mercantile. magdaray¨¤. pagwawar¨¬. [mend¨¢siti] Falsedad.

Ngiyaw. gritar. Sumukat. marapatin. Mildness. n. [m¨¢il] Milla. katanghalian. Metallic. v. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. n. twa. n. centro. adj. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. Gitna. ardor. coraje. n. [midst] Medio. Metropolitan. puro. [mes] Plato. tabang.Mercy. [m¨¦tlsam] Brioso. palakad. Nauukol sa paraan ¨® palakad. jovial. n. n. [merit¨®rias] Meritorio. [m¨¢itili] Poderosamente. Katamtaman. Miff. Ngumiyaw. Utus¨¢n. adj. v. n. Mild. sa akal¨¤ ko. j¨²bilo. galak. lakan. [m¨ªdwe] Medio camino. [midmost] En el medio. lak¨¢s. n. n. Metaphore. Meritorious. Mightily. n. Mew. [mi¨²] Maullido. Taganas. Metro (panukat). [m¨ªdl] Medio. Isang ur¨¬ ng lamok. makapangyarihan. n. Merriment. Method. n. Midshipman. n. n. v. aw¨¤. [m¨ªlitant] Militante. valor. Kaamuan. n. pahiwatig. creo. Mangibang bayan ¨® lupain. Militant. [metrop¨®litan] Metropolitano. Midland. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. Kapangyarihan. parte. [miz¨ªncs] Me parece. [midwaif] Partera. Messmate. n. Pangingibang bayan ¨® lupain. Message. adj. matabang. piedad. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. Umangal. adj. Methodic. Karapatdapat. Midst. Tila. [mit] Medir. Methodical = Methodic. Might. [m¨ªdde] Medio-dia. dulzura. Hilot. mag-iba ng any?. vivo. n. Magilas. n. n. n. Sumisid. [midland] Mediterr¨¢neo. capital. Midway. n. diversion. Gitna. lakas ng loob. Any?. Migratory. [m¨ªter] Metro. [m¨¦zod] M¨¦todo. Middling. Midday. Mesyas. Metropolis. regocijo. Midnight. Katanghalian. n. lumubog. Sama ng loob. [m¨ªldiu] Moho. Palipatlipat. Migrate. Messenger. [midch] Mosquito. n. Meter. n. mediocre. [m¨¦tal] Metal. pabalit¨¤. Nauukol sa pangulong bayan. Merit. Mile. adj. Mettlesome. potente. [mi¨²l] Chillar. Migration. a. Midge. [mi¨²] Maullar. Pasabi. [miz¨®dic] Met¨®dico. adj. [m¨¦sendcher] Mensajero. Metal. Gilas. [metam¨®rfos] Trasformar. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. Metamorphose. Malakas. [m¨¦rri] Alegre. adj. Kalookan. [m¨¢it] Poder. comadrona. n. mal humor. bizarr¨ªa. Say¨¢. N¨¢gigitna. Kristo. Mewl. adv. galak. kasayahan. Talinghaga. Mien. Mice. Tanghal¨¬. [mer¨ªdian] Mediodia. n. Mildew. [maigret] Emigrar. [m¨ªdshipman] Guardia marina. Baguhin ang any?. pahatid. Meridian. wangk¨ª. Nauukol sa metal. n. adj. lupang nalolook. [m¨¦smet] Comensal. festivo. Kasalo. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. porcion. Milch. g¨¢lit. Maam¨°. [milch] Lact¨ªfero. Mete. adj. simple. [m¨ªdling] Mediano. Metal. v. n. [merdch] Sumergir. & n. v. [maigr¨¦cion] Emigracion. Merge. adj. [min] Semblante. Mere. Nakalalaban. [m¨¢iti] Fuerte. Punong kawan¨ª sa sasakyan. wangis. Karapatan. rancho. v. Milya. Masay¨¢. [m¨¦rit] M¨¦rito. Pangulong bayan. v. [m¨ªdwe] A medio camino. [metl] Br¨ªo. [m¨¢ildnes] Clemencia. Methinks. sumukb¨®. [m¨¦rsi] Misericordia. Mga daga. malakas ang loob. Middle. Paraan. kalagitnaan. n. Midsummer. ardiente. n. Mess. v. Midmost. Habag. tapang. [mif] Disgusto. n. Magatas. anuncio. [mi¨¦r] Mero. Maging dapat. Amag. adv. [m¨ªdnait] Media noche. hundirse. suave. adj. adj. Messiah. [m¨¦sedch] Mensaje. tumakal. Mettle. Hating gab¨ª. n. kalagitnaan. Kasalsalan ng taginit. . adj. Mew. [m¨¢igratori] Migratorio. ¨¢ las dose. fuerza. pagmumukha. katatag¨¢n. Cristo. Midwife. n. Mighty. Pagkain. [m¨¢is] Ratones. Merit. [m¨¢ild] Apacible. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. pulos. Merry. Midway. [m¨¦rit] Merecer. adj. May kapangyarihan.

molinete. adj. [m¨¢in] Mina. Wala pa sa tadhanang gulang. adv. [m¨ªnion] Favorito. [m¨¢in] Minar. Moda. n. [mir¨¢kiulas] Milagroso. Minute. Mimic. gozo. v. Ministry. Say¨¢. [m¨ªliteri] Militar. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. [mirk] Oscuro. Madilim. [m¨¢ind] Cuidar. Madil¨ªm. Minx. katwaan. Monasterio. [m¨ªniechur] Miniatura. galapung¨ªn. l¨®brego. Millstone. babaing pangahas. Gumagad. Minute. l¨®brego. Minion. v. [m¨¢inor] Menor. Pakaliitin. [m¨ªmic] Imitativo. Mill. Mint. Mangasiw¨¤. Minister. [mil¨¦niam] Mile?o. Akin. [m¨¢inor] Menor de edad. pagparis. v. gawang Dyos. n. adj. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. [ministr¨¦cion] Ministerio. j¨²bilo. n. [m¨ªlston] Piedra de molino. n. [mil¨ªcia] Milicia. Million. Minor. [m¨ªrror] Espejo. Minimise. Kahimahimala. n. Munt?. pangbabady¨¢. Mirth. Larawan. v. Magbub¨° ng salap?. n. war¨¬. dispuesto. [m¨¢ind] Mente. n. Gilingan. v. kalooban. Mirky. Tumadtad. Hukb¨®. n. Atay ng isda. Gumatas. Millennium. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. v. Tadtad. lingkod. cuidadoso. [m¨ªliner] Modista. Salamin. Kulang. [mint] Casa de moneda. Pastor. [m¨ªngl] Mezclar. adj. Mirksome. Mingle. ko. Militia. observar. Milt. [m¨ªlion] Millon. Minister. paggaya. obra divina. Angaw. Militate. [min¨®riti] Minoridad. v. Isip. magsundalo. humukay. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. Minority. Mimicry. Panggagagad. gumaya. Minded. bagay ng mina. n. [mirz] Alegr¨ªa. Ang nililingap. n. fango. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. n. Manggigiling. Mirror. kasayahan. lusak. hwad. Milkman. [minster] Monasterio. entendimiento. Mag-ingat. adj. pron. adj. n. Gagad. [m¨ªnus] Menos. Mint. [m¨ªler] Molinero. adj. Munt?. [mincs] Mosa atrevida y libre. mabahal¨¤. considerar. gal¨¢k. Miraculous. Lumaban. Nauukol sa sanglibong taon. tagapangasiw¨¤. Minimum. adj. adj. [m¨ªnistri] Ministerio. n. Mince. Sanglibong taon. n. cavar. Mine. Milk. Mill. regocijo. Pangangasiw¨¤. [m¨ªnister] Ministro. Minim. v. malamlam. mabait. Milky. Mineral. Millennial. adj. Milliner. Pangangasiw¨¤. Minor. [m¨ªneral] Mineral. Modista. Manggagagad. contrahacer. n. m¨²lihan. [milk] Orde?ar. [m¨¢ir] Cieno. [m¨ªnsingli] A pedacitos. Mine. burlesco.Military. servir. n. peque?o. l¨®brego. [m¨ªmic] Mimo. Nauukol sa kawal. [mil¨¦nial] Milenario. adj. n. Mincingly. simbahan. adj. n. Mirk. Milk. Mahilig. [m¨ªlkman] Lechero. akal¨¤. [milk] Leche. Mina. Maggagat¨¢s. [milt] Lechecillas de las peces. n. Anomang n¨¢pakaliit. n. Mimic. Magatas. manggagaya. v. banl¨ªk. n. adj. Mire. Minus. n. Madil¨ªm. n. v. malamlam. Burak. Minster. Maingat. [m¨¢inded] Inclinado. Himala. Miracle. inferior. n. [m¨ªnit] Minuto. [m¨¢indful] Atento. [m¨ªnit] Menudo. Gumiling. maglingkod. Bahay na pinagbububuan ng salap?. [mil] Moler. . Pagkamunt?. Ikasang angaw. handa. n. Magmina. Mind. Mineral. Millionth. Mine. Babaing magaslaw. Mind. voluntad. [mint] Acu?ar. n. v. adj. Maghal¨°. ¨® n. Millinery. [m¨ªlki] L¨¢cteo. K¨¢liitliitan. n. Miller. malamlam. [m¨ªnim] M¨ªnimo. maglahok. [m¨ªmic] Imitar. Gatas. twa. diligente. [m¨ªlineri] Moda. [m¨ªlitet] Militar. nakapaparis. lact¨ªfero. desmenuzar. n. [m¨¢in] Mio. Mindful. Minuto. limo. Miniature. adj. [m¨ªrki] Oscuro. [m¨ªnister] Ministrar. n. Ministration. [mins] Picar (la carne). m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. n [m¨ªracl] Milagro. [mil] Molino. [m¨ªrksam] Oscuro. Mimic. ang minamahal. Batong gilingan. n. adj. n.

Maghinal¨¤. v. mal¨ªng pananalig. Misgiving. magbalita ng d? totoo. pag-aalapaap ng kalooban. perjudicial. adj. m¨¢lisya. Pangungugaling masama. kasa w¨ªan. Misconduct. Misconception. [m¨ªscriant] Infiel. infortunio. [misl¨ªd] Extraviar. Papag-alapaapin an kalooban. infortunio. n. Agam-agam. Mamahala ¨® mamun? ng masama. contento. Miry. Maling akal¨¤. rev¨¦s. v. Misdemeanor. kapahamak¨¢n. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. maputik. sakuna. Magkamal? ng paliwanag. Miscarry. n. Mirthful. Miscellaneous. mala conducta. n. Kaabaaba. Magkamal? ng pahiwatig. Misadventure. magmasamang ugal¨¬. asal n a masama. mabanl¨ªk. sakim. kapahamakan. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. crimen. Kapahamak¨¢n. Masama. n. Maghinal¨¤. adj. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. adj. n. pagaa langan. Masay¨¢. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. extraviar. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. [misd¨¢ut] Recelar. Kapahamakan. infeliz. Misapprehend. v. Hirap. malikot. Magpakasama. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. n. Walang pananalig. Sama. lik¨®t. . sakuna. extraviar. Miscreant. [misbij¨¦v] Portarse mal. Miserably. Mismanage. Ilig¨¢w. [m¨ªschivas] Da?ino. Misguide. n. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. kahirapan. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. ilih¨ªs. Misdoubt. duda. [misc¨®ndact] Portarse mal. [misc¨¢rriedch] Aborto. Misbehave. [misg¨®vern] Desgobernar. maglih¨ªs. desdicha. adj. Maglig¨¢w. Nakunan. sospechar. malusak.lakan. delito. Mishap. n. kasalatan. sala. v. descarriar. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. v. [m¨¢izer] Taca?o. Misdirect. malparir. Makunan. Misgive. [misf¨®rchiun] Infortunio. v. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. lodoso. Maglig¨¢w. n. [misl¨¦] Colocar mal. desastre. [misd¨ªd] Mala accion. n. adv. Kasawian. [misc¨®ndact] Mala conducta. n. [m¨ªserabli] Miserablemente. n. v. [m¨ªseri] Miseria. masamang gaw a. perjuicio. Mal¨ªng akal¨¤. [misch¨¢ns] Desgracia. obrar ¨® proceder mal. Misconstrue. Pagkangdidingg¨¢n. maglisya. Misinform. m¨¢lisya. [m¨ªschif] Mal. Misery. v. mal sentido. Miscarriage. Mislead. avariento. Maramot. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. Magkangdidinggan. [misadv¨¦nchur] Desgracia. hacer temer ¨® dudar. [misg¨¢id] Descaminar. incr¨¦dulo. [misj¨¢p] Desgracia. [misgu¨ªving] Recelo. calamidad. descaminar. equivocaci¨®n. Misapplication. Mamamugot ng masama. adj. [misbij¨¦vior] Mala conducta. Misconstruction. v. Mislay. Misapprehension. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. Magk¨¢mal? ng paliwanag. Misbehavior. v. jovial. Miserable. Miser. samotsar¨¬. Maburak. Misdeed. [misaprij¨¦nd] Entender mal. Masamang ugal¨¬. n. Magmasamang ugal¨¬. v. v. n. Misjudge. v. Miscalculate. walang pananam palataya. v. heterodoxia. mal porte. [misc¨¢rri] Abortar. magbintang. Mischievous. mamahal¨¤ ng d? wast?. infortunio. Misbelief. Maling pagkak augnay ng mga salita. magsapantah¨¤. Misinterpret. Misgovern. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. v. v. saw?. kaaba¨¢ng palad. calamidad. n. Pangungugaling masama. [m¨ªserabl] Miserable. [misdim¨ªnor] Mal proceder. n. ilisy¨¢. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. Sama ng pagk agamit. [m¨ªrzful] Alegre. n. Gawang masama. Misfortune. Kasaw¨ªan. kamalian ng pag-uukol. kamali Misconduct. mag-agam-agam. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. v. desastre. mala accion. Aba. masama. adj. Misapply. Sar¨¬sar¨¬. desgracia. Magkamal? ng paglalagay. malvado. n. twa. Mischance. v. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. Mischief. Magkamal? ng paggamit. Misconceive. tumuus na may kamalian . Kumur¨° ng pamal?. fatalidad. [m¨¢iri] Cenagoso. kabalintunaan. enredador. gal¨¢k. da?o. v. mal hecho.

Mission. Misprint. Miss. Misshape. n. dar un nombre falso. Paris¨¢n. bir¨°. Magbangbang. yerro. escarnecer. Mistress. Humihilagp¨®s. ayos. [m¨¢it] Cresa. [mizl] Lloviznar. Mock. [m¨ªsil] Arrojadizo. Mixture. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . Paghumpay. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. Missal. Tungk¨²lin.Mismanagement. lahok. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. magbant?. n. Hinal¨¤. n. Misname. burla. [mist¨¦k] Equivocarse. [m¨ªcschur] Mistura. Mite. lo perdido. Galaw. Kamalian sa paglilimbag. lumaktaw. pagtigil. Mistake. manuya. ang nawala. Sumala. Misrepresentation. Humumpay. sospecha. babae. [moc] Mofa. Mizzle. Misty. mang. Ang kulang. Misunderstand. quejido. Mode. kawal¨¢n ng ayo s. Mizzen. n. maham¨®g. Moccasin. v. n. Mob. [mis¨ªoneri] Misionero. burlar. n. v. Sulat na may taglay na bilin. Mitre. Gagad. n. kulang. [m¨®bilais] Movilizar. [moc] Mofar. Misprint. Moat. Kamalian. ugal¨¬. hichura. maglahok. Babaing panginoon sa bahay. [moc] Ficticio. tuya. Maghal¨°. [mish¨¦p] Deformar. [mist] Niebla. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. n. asal. [mon] Lamentar. Miss. n. . Managhoy. Mist. Miss. Mistrust. Mistake. m¨¦todo. v. n. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. n. desorden. Mistrust. Magk¨¢mal? sa pangalan. Umuyam. [mics] Mezcla. Maulap. Magkamal? ng paglalagay. v. n. burla. bangbang. Gining. Sangk¨¢. [m¨ªstres] Ama. n. Missing. [mizn] Mesana. tumigil. n. Misuse. mal?. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. Munting bagay. Magkangdidinggan. v. binibini. n. n. n. [m¨ªtiguet] Mitigar. gagad. [m¨¢iter] Mitra. v. [misrepres¨¦nt] Representar mal. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. Paraan. [m¨®keri] Mofa. n. forma. kilos. foso ¨® canal. Kapal ng tao. dumaing . hib¨ªk. n. Moat. n. [m¨ªsing] Lo que falta. Misplace. Mockery. n. gemir. burlesco. humibik. [mis] Se?orita. v. [m¨ªsal] Misal. v. Missionary. tumuya. [misi¨²zedch] Abuso. lumisya. Panaghoy. sapantah¨¤. v. v. [mis] P¨¦rdida. adj. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. n. [misn¨¦m] Trasnombrar. mali. v. gemido. Moan. magkulang. pumayap¨¤. n. Pamamahalang d? wast?. v. v. [misi¨²r] Maltratar. confusion. sospechar. Missible. Misyonero. [misri¨²l] Tumulto. n. v. [m¨ªstines] Nebulosidad. n. costumbre. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. n. Uy¨¢m. n. kilos. mezcla. quejarse. Laktaw. [mod] Modo. falta. daing. Magkamal?. Mock. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. mam¨¤. magsapantah¨¤. panggagagad. adj. halimbaw¨¤. falso. pizca. Mistiness. [mistr¨¢st] Desconfiar. n. [mistr¨¢st] Desconfianza. gumagad. moderar. Moan. tuya. adj. ulir¨¢n. bant?. Umambon. [mot] Mota. Hal¨°. v. concubina. lamentarse. Mix. Maghinal¨¤. Mobilise. [mist¨¦k] Equivocacion. Mister. manera. calmar. [mis] Frustrarse. Model. pasamain ang any? ¨® hichura. v. abusar de algo. [m¨®del] Modelo. [m¨ªster] Se?or. Papangitin. Masamang pagkapalab as. gentuza. any?. Kagulo. Tumampalasan. Pang-uuyam. [misple¨ªs] Colocar mal. desarreglo. humamak. [m¨ªsion] Misi¨®n. panunuya. Ihanda ang mga kawal. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. [mot] Rodear con canales de agua. Missive. Mitigate. n. n. [mon] Lamento. kumilos. bunton ng tao. Misusage. Ulap. Misrule. Mitigation. Magkamal? ng paglimbag. Mobility. [mism¨¢nedchment] Mala administration. misyon. Misrepresent. [mob] Populacho. se?ora de casa. Ginoo. v. Pagpapakalabis. n. Gorra ng arsobispo. n. faltar. [m¨ªsti] Nebuloso. palakad. [m¨ªsiv] Carta misiva. Mock. desfigurar. [mob¨ªliti] Movilidad. desarreglo. Misal . Ulap. aklat ng misa.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

Buh¨®l. n. [nod] Nudo. Nickname. [nod] Cabecear. n. Nomad. Magbansag ng anomang balit¨¤. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. Nodule. masikap. Ut¨®ng (ng suso). Nick. Nickname. Ika syam. nominacion. sonido. Ninth. mezquino. n. Wala kahi't sino. n. sak¨ªm. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. Nikel. hugong. [no] No. [n¨®is] Ruido. turbulento. Hind?. n. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. Nip. kasiglahan.Next. karilagan. mahal. n. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. punta. Nod. Nod. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. n. Pang ipit. n. adj. Tahimik. [n¨ªbl] Picar. [n¨¢in] Nueve. l¨ªbingan. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. Ninety. mahugo ng. n. eligir. Nonage. masigla. Kumurot. Kabataan. n. [nicnem] Apodo. n. dulo. adj. & n. Nit. Nicety. umil¨ªng Node. Nimbleness. Nominate. adj. Ika syam na p?. Nice. Nightmare. Nickel. Nightly. adj. marilag. [nimbl] Ligero. Nineteenth. n. [n¨ªgard] Taca?o. Kaliksihan. [nob¨ªliti] Nobleza. destreza. [n¨¢itmer] Pesadilla. adj. adj. adj. n. kaingay. n. Karamutan. Umabot sa oras. u?ada. [n¨®isines] Estr¨¦pito. karangalan. alboroto. [nip] Pellizcar. v. [n¨¢itfol] El anochecer. adj. Nine. Ninthly. n. dignidad. alingwngaw. n. adj. n. Ninetieth. [nib] Pico. Nip. Buh¨®l. Maliks¨ª. [necst] Luego. Magpalayaw. el huevo del piojo. v. esmero. Bangungot. hidalgo. Niggardness. tumang?. kalm¨®t. & prep. [n¨¢inzli] En nono lugar. kagul¨®. [n¨®mad] Errante. n. kainaman. n. Buny?. Nauukol sa pangalan. v. Night. panaginip. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. callado. Nightly. v. v. Panggab¨ª. Noble. adj. Syam na p?. inmediatamente. n. Niche. hacer una se?al con la cabeza. [nai] Cerca. Noise. Nippers. [n¨¢intin] Diez y nueve. Nigh. ninguna persona. [n¨®diul] Nudillo. bulla. [n¨®minal] Nominal. n. walang t¨¢hanan. Kurot. [n¨ªpl] Pez¨®n. Niggard. kasakim¨¢n. despues. Lisa. Nicho. [n¨®blman] Noble. Damit na pangtulog. rumor. [n¨®isles] Tranquilo. Kabunyian. adv. Pagalagal¨¤. Noisy. maalingaw-ngaw. mote. Nauukol sa gab¨ª. Nib. Makasyam. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Yuk?. n. Ninefold. Nobleman. adj. Nipple. Nightfall. [n¨¢infold] Nueve veces. . [n¨®isi] Ruidoso. tenazas. Sa gab¨ª. Pamangking babae. wala. clamoroso. mainam. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. adj. n. n. Paglubog ng araw. [n¨ªmblnes] Ligereza. v. ¨¢gil. Nondescript. adv. magul¨®. Nibble. Saka. rasgu?ar. [niz] Sobrina. [n¨ªkel] Niquel. [n¨®minet] Nombrar. [n¨¢is] Gustoso. mangalmot. Kagahulan. [nobl] Noble. [nod] Cabeceo. [n¨¢itli] Por las noches. Nineteen. [n¨¢it] Noche. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. v. activo. [nicnem] Motejar. Ingay. Ingay. adj. [n¨®nedch] Minoridad. [nit] Liendre. Nomination. b at¨¬ tang?. Nocturnal. n. Labing syam. [nip] Pellizco. [n¨®bodi] Nadie. adv. cualquiera se?al hecha con la cabeza. Tumuka. n. Palayaw. poner apodos. [nich] Nicho. Masarap. Noisiness. Non-attendance. n. adj. cercano. el extremo de cualquiera cosa. Ikalabing syam. Noise. adj. Sa ika syam. Night-gown. [n¨¢inti] Noventa. Kaganapan. Tuka. Nobility. noveno. [n¨¢inz] Nono. delicadeza. Maingay. Syam. pangarap. kakulangan sa gulang. il¨ªng. Maramot. Nominal. delicioso. tiempo preciso. [n¨¢isiti] Exactitud. [n¨¢itli] Nocturno. adj. M¨¢halal. gab¨ªgab¨ª. Paghahalal. pumil¨¬. Taong marangal. Nobody. Gab¨ª. n. Malapit. [nomin¨¦cion] Nombramiento. bumat¨¬. No. humirang. ruido. reverencia. hwag. adj. menor edad. ruindad. Niece. marangal. Nimble. adj. avaro. Noiseless. D? masayod. Yumuk¨®d. n. Nick. adv. [nic] Punto cr¨ªtico. [noct¨²rnal] Nocturno. [n¨ªpers] Alicates.

[n¨®tifai] Notificar. n. Sa dakong hilagaan. Tulog sa tanghal¨¬.. Noteworthy. North. Normal-school. Noose. adj. kandil¨¬. Hind?. [non-ecs¨ªstans] Nada. hak¨¤. adj. marca. [n¨®tis] Notar. Notification. Balit¨¤. [n¨®tabli] Notablemente. Escuela Normal. n. [nuk] Rincon. n. November. ukit. reparo. distinguir. [n¨®ted] Afamado. [nus] Lazo corredizo. Nourishment. [notuizt¨¦nding] No obstante. Normal. pumansin. sin embargo. adj. v. Noseless. babasah¨ªn. pun¨¢. falta de existencia. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. [not] Nota. Kawal¨¢n. Pakanin. n. Notorious. Sa mga kaaraw¨¢n natin. Notary. Baguhan. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. [notifik¨¦cion] Notificacion. marcar. n. p¨²blico. ninguna cosa. napapansin. Nonpayment. marapat purihin. impertinente. kagitingan. Hangal. n. v. Nonentity. Non-existance. [n¨®rzist] Nordeste. ngayon. adv. adj. Note-book. halata. Notable. war¨¬. v. n. Katanghalian. Kabantugan. Northward. bakatan. Halata. Kabalastugan. Notion. [nau end dzen] De cuando en cuando. [n¨²ning] Siesta. [nons¨¦nsical] Absurdo. Notaryo. Kapintasan. Novelty. Nooning. tawagin sa h¨²k¨²man. Halata. Noon. bakat. [n¨®zing] Nada.. n. & n. reparable. entrampar. ¨¢ las dose ng araw. Nothing. manakanaka. Bantog. Nourish. Notice. lit¨¢w. n. [nun] Medio d¨ªa. n. N¨¢hahalata. n. Nose. maging. [norz] Norte. Karaniwan. n. ¨¢ las dose ng araw. Bingaw. hayag. pumun¨¢. n. adv. wala. kasalatan. Now. Maminsa nminsan. parecer. adj. Novice. Nobela. v. n. n. n. kasalat¨¢n. [naw] Ahora. s ulat. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. Akal¨¤. [n¨®sles] Desnarigado. Humalata. Butas ng ilong. Noun. Noose. [n¨¦rish] Nutrir. [n¨®vel] Novela. [nos] Nariz. Nor. [nus] Enlazar. tang¨¢. Sulok. v. n. adj. Kawal¨¢n. [n¨¢uades] En nuestros dias. Notch. Kakulangan sa bayad. Katanghalian. billete. Pagkain. Noticeable. mirar. observacion. de vez en cuando. ninguno. [n¨®tari] Notario. bantog. [n¨®vis] Novicio. pamagat. n. conj. Hilag¨¤. Nowadays. adj. Noontide. Sumil¨°. [n¨®tis] Noticia. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. Noonday. [notch] Muesta. Halata. Patalastas ng h¨²k¨²man. maulit . Nook. Ilong. Bumingaw. impertinencia. adj. hilagaan. [notch] Hacer muescas. walang anomang bagay. Note. Nonsensical. [nor] Ni. [not¨®rioes] Notorio. se?al. man. falta de existencia. [nov¨¦mber] Noviembre. Sil¨°. kahusayan. memorable. Novel. kandiliin. Habagat. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. Aklat na t¨¢laan. Notice. Notify. [non¨¦ntiti] Nada. [non] Nadie. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. Not. Wala. Now and then. n. [n¨²dl] Simplon. Noodle. [n¨®velti] Novedad. Katanghalian.None. [n¨®tabl] Notable. Wala. alimento. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. Ipatalastas. adv. v. [n¨¦rishment] Nutrimento. adv. [n¨®tisabl] Notable. mas¨ ahayag. adv. Ngayon. alimentar. [not] Nada. malas. [n¨®nsens] Disparate. [notor¨¢iti] Notoriedad. [n¨®rzern] Septentrional. D? maaaring mangyari. n. adv. Kapuripuri. esquela. buny?. nota. [n¨¢un] Nombre. observar. n. n¨¢pupuna. n. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. Northern. Nobyembre. Note. ¨¢ngulo. Hilag¨¤. adv. [n¨®rmal] Normal. Notably. insigne. [not] No. magiting. . n. n. [n¨®cion] Nocion. n. Notoriety. Notch. Ngong¨°. n. Gayon man. Pangalan. n. gunggong. digno de nota. n. [n¨®stril] Ventana de la nariz. tanda. Nostril. adj. Nonsense. c¨¦lebre. adv. ni ¨® . n. n. [not] Notar. tanyag. Tandaan. Northeast. Noted. ipahayag. n. adj. Kah¨¬. hoy dia. Notwithstanding. [n¨®tuerzi] Notable. Nought. Wala. mentecato.

pawal¨¢n ng kabuluhan. [ni¨²guetori] Nugatorio. Walang bilang. v. adj. pag-aalag¨¤. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. n. v. v. Nutshell. adormecimiento. Nullify. Pag-iiw?. tanga. Pawal¨¢n ng halag¨¢. n. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. cantidad. Nauukol sa bilang. n. Kasal. Numerate. [nimf] Ninfa. porquer¨ªa. Nymph. n. Manggagaod. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. [o] O (o). hub?. Nut. adj. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. Katigasan ng ulo. [ni¨²triment] Nutrimento. [n¨¢neri] Convento de monjas. n. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. adj. [nars] Ama de cria. Nutmeg. enfermera. Oasis. v. Noxious. Numb. Nowhere. namamanhid. Number. n. [namb] Entorpecer. Pamamanh¨ªd. Null. v. n. adj. Sanggol. [nan] Monja. Nursling. n. ungas. [namb] Entorpecido. adj. [n¨¢mbnes] Torpor. Nakabubusog. n. Numerical = numeric. [ni¨²meret] Numerar. [n¨®we] De ningun modo. [n¨¢rseri] Crianza. Yaya. Oarsman. zoquete. Nugatory. n. Nutritious. bogar. bilang. Oath. n. futil. Kahubaran. adj.Noway. n. Nursery. nakasisir¨¤. Matigas ang ulo. [n¨¢mber] Numerar. Nurture. Numeral. Nutcrackers. Nurture. Nude. Numskull. makakal. Number. [ni¨²sans] Indecencia. sumagw¨¢n. lo que pertenece ¨¢ las bodas. [oz] Juramento. n. Nuisance. Tigas ng ulo. inv¨¢lido. Nues moskada. Marami. Manh¨ªd. O (o) Oaf. [ni¨²d] Desnudo. katigasan ng ul o. n. adj. Numeric. Oar. [nal] Nulo. . Karunungan sa mga salapi't medalya. adj. Nunnery. Obduracy. [niumer¨¦cion] Numeracion. [n¨²pcials] Nupcias. contar. obstinacion. n¨²mero. Bumilang. Nullity. Nudge. Oar. [ni¨²meral] Numeral. [n¨®ccioes] Nocivo. Numeration. [ni¨²diti] Desnudo. adj. [nozl] Nariz de un animal. Bilang. v. n. Pagkain. da?oso. Pil¨¬. pag-aalag¨¤. Numerous. m¨¢nanagwan. pag-aasawa. n. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Kawal¨¢n ng kapararakan. Obdurate. ense?ar. B¨¢lok. Numb. n. Sumpa. Nuptials. [or] Remar. Nurse. [¨®bdiuret] Endurecido. [n¨¢mber] N¨²mero. babaing magand¨¢. n. alimento. fr¨ªvolo. Nauukol sa bilang. Bumilang. Oasis. [nars] Criar criaturas. Walang kapararakan. cuidar enfermos. O O. [n¨®jwer] En ninguna parte. adj. mag-alag¨¤. n. [or] Remo. [n¨¢rchur] Criar. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. v. abrogar. Nun. Nurse. n. n. [ni¨²meres] Numeroso. [n¨¢mskal] Zote. n. v. bilangin. Kasalaulaan. ungas. Nutriment. Numbness. Musm¨®s. n. Hangal. [of] Idiota. Mag-iw? ng bat¨¤. Gumaod. sagw¨¢n. Kahi't sa anomang paraan. [¨®rzman] Remero. [ni¨²clioes] N¨²cleo. adv. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. Mongha. n. [nat] Nuez. Nakasasama. kababuyan. adv. tipun¨¢n. n. Noways = noway. Obdurateness. pangbusog. Mag-iw?. [n¨¢rchur] Educacion. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. [ni¨²tricioes] Nutritivo. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. Gaod. Nimpa. Walang kabuluhan. Pangtalop ng pil¨¬. Nudity. n. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. Bahay ng mga mongha. mujer hermosa. n. n. n. Mamanh¨ªd. Numismatics. boda. Nozzle. Numberless. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. Kaki't saan man. n. Balat ng pil¨¬. Pag-iiw?. Hub¨¢d. Ngus¨°. Nuptial. n. contar. Pagbilang. [n¨²pcial] Nupcial. [n¨²liti] Nulidad. [¨®asis] Oasis. [n¨¢mberles] Innumerable. n. [n¨²lifai] Anular. Nucleus.

[obdeh¨¦ccion] Objecion. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. respeto. hadlang. Obliging. abal . n. Oblong. kadiliman. Alay. agradar. Obstinacy. salangsang. adj. Dilim. Obsequies. [¨®bsecuiz] Exequias. sumalungat. imp¨²dico. palabuin. adj. [obs¨¦rv] Observar. Pagsunod. Oblique. mapagtalima. Obese. [obl¨ªc] Oblicuo. Oblivion. v. malab¨°. pans¨ªn. Obloquious. Kumatkat. Obesity = obeseness. v. gumaganap. [observ¨¦cion] Observacion. Oblivious. [obu¨®ccioes] Peligroso. Objectionable. r¨¦plica. Obligation. Observing. magmasid. crasitud. galang. malibog. Obsolete. n. v. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. capaz de objecion. embarazo. adj. Oblige. n. Matigas ang ulo. Lip¨¢s. Mapagmalas. Obstruct. Kadustadusta. mas¨²nurin. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. sumubok. huma dlang. adj. Obscure. Madilim. Padilim¨ªn. n. [¨®bdchect] Objetar. n. [obs¨¦rvant] Observante. Katungkulan. nota ¨® reparo cr¨ªtico. Pitagan. [obe¨ª] Obedecer. n. Observe. n. Lib¨ªng. Obliterate. adj. m agalang. conspicuo. . Kapansanan. complacer. adj. adj. adj. [obl¨®cui] Infamia. cuidadoso. Mas¨²nurin. [ob¨ªdient] Obediente. Obeisance. estorbo. [obstr¨¢ct] Obstruir. kalibugan. [¨®bstinesi] Obstinacion. Object. Oboe. Obstacle. Observer. Mahugong. [obs¨¦rvabl] Notable. Katigasan ng ulo. adhika. dificultad. layon. Obscuration. S¨¢pilitan. mas¨ªd Observatory. Kadiliman. Oboy. layon. Oblate. n. n. Object. Taba. adj. v. retardar. mapagmasid. v. [¨®bstinet] Obstinado. maingay. tikman. Obey. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. n. tumalima. magbigay loob. anticuado. [obski¨²riti] Obscuridad. Obscurity. n. adj. pagpigil. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. n. necrolog¨ªa. deshonra. ruidoso. hadl¨¢ng. adj. Pahiw¨ªd. Observant. [obl¨ªvion] Olvido. n. Obstreperous. Malilimut¨ªn. [obl¨ªvias] Olvidadizo. v. kalabuan. n. [obski¨²r] Obscurecer. adj. dahil¨¢n. Obloquy. [¨®bo] Obo¨¦. Mapanganib. atento. Sumunod. notar. salungat. [obs¨¦niti] Obscenidad. v. Obligatory. gordo. adj. Kahalayan. respetuoso. deshonroso. Mapaglingkod. Objective. n. mapaglingkod. kasiraang puri. sumiso. lab¨°. adj. Maingat. Oblation. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. Magdil¨ªm. [obs¨ªn] Obsceno. atencion. Observable. adj. Gambal¨¤. [ob¨ªs] Obeso. [¨®bdchect] Objeto. tanyag. adj. n. Observance. [obl¨ªteret] Borrar. n. Pun¨¢. nak¨¢kapahamak. kapansanan. Gumambal¨¤. Objection. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. pulpol. Obfuscate. Magmalas. Mahalay. [ob¨ªsnes] Obesidad. honras funerales. Limot. sumalangsang. [obligu¨¦cion] Obligacion. [obl¨¦cion] Oblacion. reparar. Halata. n. n. Tumutol. n. pagkahapay. May kapintasan. pumigil. [¨®bliguetori] Obligatorio. tenaz. lum¨¤. [obs¨¦rver] Observador. Pagtupad. impedir. Obituary. umabala. adj. pakay. Mapagkaloob. Pumilit. Obscenity. [ob¨ªtiueri] Obituario. tungo. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. Pagkahiw¨ªd. Bagay.Obedience. Obsequious. Tumutupad. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. [¨®blong] Oblongo. [obfi¨²sket] Obscurecer. Kadustaan. adj. [obl¨¢idch] Obligar. adj. [obs¨¦rvans] Observancia. [¨®bit] Exequias. magalang. n. obst¨¢culo. Mataba. Tungo. Obstinate. [¨®blet] Chato por los polos. Observation. sumision. da?oso. kalabuan. adj. Obedient. v. tungkulin. Obscure. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. n. Obserbatoryo. pudpod. Chap¨¢t. n. [¨®bsolit] Obsoleto. Tutol. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. [obs¨¦rving] Atento. pahap¨¢y. Obliquity. [ob¨ªdiens] Obediencia. kahalayhalay. Obit. [obs¨¦rvetori] Observatorio. pagganap. Obscene. gala ng. [obski¨²r] Obscuro. Obnoxious. adj. [obl¨¢idching] Servicial. Obstruction. Talohaba. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. n. [obl¨®cuioes] Injurioso. pagtalima. reverencia. Obeseness. cortesano.

Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. escondido. mamaslang. Pangyayari. Offer. adj. [¨®fering] Oferta. entremetimiento. Obvious. [¨®kiupant] Ocupador. Handog. Off. pulpol. [obtri¨²siv] Intruso. adj. v. [¨®csipat] Colodrillo. Ocular. magtaglay. Pagkakataon. Occupation. oficio. n. incidente. [¨®fer] Oferta. n. dahilan. [od] Oda. Mapagtanim. pa nahon. Octagonal. Dagat. Official. n. [ok¨¢lt] Oculto. injurioso. Magtam¨®. adj. [¨®bviet] Obviar. injuria. May walong p¨¢nulukan. [of] De. odio. alipusta. October. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. evitar inconvenientes. Obtrusion. n. provocar. adj. [ok¨¦sion] Ocasion. [¨®dium] Odiosidad. [¨®ficer] Oficial. Occupy. [obt¨¦nabl] Asequible. Occupant. Pagtatanim sa kalooban. [¨®fal] Sobras. Nakagagambal¨¤. Mangyari. Odorous. aborrecible. [obt¨¦n] Obtener. Offend. tocante. v. [¨®kiulist] Oculista. evidente. adj. nagkataon. prep. adj. kawan¨ª. v.Obstructive. [odor¨ªferoes] Oloroso. kubl¨ª. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. adquirir. Office. n. Manggalit. Odds = oddness. [obti¨²s] Obtuso. bang¨®. magkam¨ªt. n. Oculist. nakapipinsala. [odioes] Odioso. [obtri¨²cion] Intrusion. [obtri¨²d] Introducir con violencia. [of¨ªsial] Oficial. [¨®dnes] Disparidad. Nagwawalong taon. fragrante. [¨®fer] Ofrecer. ma karoon. Occurrence. likod ng ulo. suceso casual. lapastangan. [of¨¦nd] Ofender. Obtuse. [¨®doroes] Oloroso. May mat¨¢. Ocean. adj. Occiput. sa. lograr. fragrante. adj. Off. Octangular. sazon. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. v. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. [oct¨®ber] Octubre. Odd. Oktubre. patap¨®n. [¨®cean] Oceano. adj. magk¨¢taon. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. Odor. adj. Obtrude. Ang nagmamay-ar?. Offensive. Matataglay. Handog. nagtatagal ng w along taon. Oddness. Mabango. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. katwa. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. Nakagagalit. adv. Octuple. kalunuran. Odium. Obtrusive. n. Kanluran. salsal. [of¨¦nsiv] Ofensivo. desecho. tiempo oportuno. salimuyak. n. Ng. Occident. adj. Obtainable. [of] Fuera!. maliwanag. n. Amoy. Gansal. adj. Offence. ang n¨¢papanahon. Umiwas (sa kapansanan). [¨®dor] Olor. Occasion. [oct¨¢gonal] Octagonal. Pagkabuhay. Odious. Oceanic. Of. n. n. emplear. v. Maghandog. kaiba. Magpumil¨ªt na pumasok. Occur. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. . [¨®kiupai] Ocupar. Octagon. g¨¢wain. adj. Offer. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. n. rareza. Ling¨ªd. n. Pinun¨°. pudpod. n. Bagay na may walong p¨¢nulukan. Octennial. n. n. adj. lait. ¨¢ distancia. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. extravagante. Mabango. [¨®csident] Occidente. Malay¨°. N¨¢pataon. Kaibhan. [¨®diti] Singularidad. romo. Obtain. adj. kay. n. adj. [of] Lejos. tag?. Labis. fragrancia. desigualdad. injuriar. Oddity. alcanzar. n. magtalag¨¢. trabajo. [okiup¨¦cion] Ocupacion. adj. adj. [¨®fis] Oficina. [occ¨¢r] Ocurrir. adj. v. ocupante. Opisina. k¨¢wanihan. [ok¨¦sional] Ocasional. Kaibhan. n. Nauukol sa kanluran. Malinaw. Panghihimasok. Obviate. [oct¨¢nguiular] Octangular. Occasional. casualidad. Gumamit. Ocellated. & prep. empleo. empleado. [of¨¦ns] Ofensa. [¨®bvias] Obvio. Officer. particular. v. pagkaka taon. propuesta. Kaimotan. n. adj. Ode. Nauukol sa mat¨¢. Mapanghimasok. Occidental. [¨®kiular] Ocular. entremetido. makakam¨ªt. Occult. Nauukol sa dagat. ha nap-buhay. umalipusta. casual. n. ni. n. Odoriferous. Mapurol. int. [ocsidental] Occidental. adj. sin punta. [¨®ctiupl] Octuplo. Offering. Makawalo. [od] Impar. palag¨¢y. magagalit¨ªn. Pasl¨¢ng.

pagbusbos. n. n. siniestro. adv. [¨®peretiv] Operativo. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. walang tungt¨®ng. Masipag. n. tagabusb¨®s. n. [¨®fspring] Prole. Kapangyarihan sa lahat. [¨®peretor] Operador. Tagagawa. [¨®pera] ¨®pera. celebrar la misa. anciano. Operative. Officiousness. kadiliman. Omelet. Only. Open. Kalabuan. juzgar. daluhong. [¨®nuard] Avanzado. Malang¨ªs. May katandaan. Mabigat. Masamang p¨¢ngitain. adj. n. [uan] Un. v. [op¨¢in] Opinar. tuloy. Kasipagan. v. [¨®gl] Gui?ar. P¨¢mahiin. [¨®lden] Viejo. Karunungan sa lahat. Ointment. bukod-tang¨¬. magmisa. v. n. n. lum¨¤. [¨®leaster] Olivo silvestre. Onset. masagawa. Pun¨°. Opera. Lumigta. adj. [on] Sobre. Minsan. Omit. sulyap. Mam un¨°. Magbuk¨¢s. adj. mirar al soslayo. kumalat. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. [¨®piet] Opiata. adj. On. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. Oily. n. Makapangyarihan sa lahat. int. adj. Opaque. Onion. Operate. [omn¨ªpotent] Omnipotente. mahirap. [¨®nerous] Oneroso. [¨®nion] Cebollas. One. pagsasagawa. sa ibabaw. Sa gaw¨ªng harap. [¨®liv] Olivo. Oldness. [o] ?Oh!. solamente. n. adv. [op¨¢siti] Opacidad. [olf¨¢ctori] Olfatorio. Olfactory. una. [old] Viejo. n. Mag-akal¨¤. adj. [¨®pn] Abrir. la¨®n. Lang¨ªs na mabang¨®. burak. [oft] Muchas veces. v. nangunguna. [¨®nli] ¨²nicamente. Opal. con frecuencia. Olibo. adj. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. batong mahalag¨¢. [¨®nli] ¨²nico. Ule. Maglalang¨ªs. Opacity. . lip¨¬. Omission. n. adj. adj. Madal¨¢s. v. n. [¨®fing] Pleamar. Offspring. lah¨¬. n. n. Banlik. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. anciano. Lamang. Oh. Kind¨¢t. adj. Pun¨° ng olibo. Olden. Paggawa. Offing. Offset. may kagulangan. Ab¨¢! Oil. Ogle.Official. Langis. v. malamlam. Bugs?. Officiate. ligtaan. ancianidad. fatal. talb¨®s. adj. ¨®palo. n. [¨®ili] Aceitoso. adj. n. encima. alis¨¢n ng tungtong. molesto. con frecuencia. magulang. Madal¨¢s. Sumaloy. Operation. Omnipotence. walang tak¨ªp. [op¨¦c] Opaco. con frecuencia. Omen. n. [¨®nuard] Adelante. [uans] Una vez. nakagagambal¨¤. Oldish. adj. Officious. p¨¢ngitain. Nauukol sa paggawa. adelantado. Gamot na may halong apyan. adj. linaje. n. Angkan. Isa. [¨®il-cloz] Hule. v. Katandaan. humatol. Ominous. Opiate. Oftentimes. [¨®intment] Ung¨¹ento. [om¨ªsion] Omision. n. Sa. oficiar. prep. Operator. Usbong. Only. dati. [¨®gl] Gui?ada. Often. operar. Ooze. antiguo. Onerous. Matanda. n. cieno. Kumindat. sulong. Matanda. sikap. Madal¨¢s. adv. adv. p¨¢una. dati. n. Masulong. Open. antiguo. Bugtong. [omit] Omitir. descendencia. [¨®fntaims] Muchas veces. Onward. inap¨®. destapar. masikap. Tinortang itlog. [¨®ldnes] Vejez. Ogle. Ooze. [¨®peret] Obrar. [uz] Fango. [¨®pal] ¨®palo. n. oleoso. n [oper¨¦cion] Operacion. [¨®fset] Pimpollo. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. [of¨ªcioes] Oficioso. Omniscient. Nauukol sa amoy. [¨®pn] Abierto. presagio. Once. kagulangan. Onward. magulang. [¨®il] Aceite. alisan ng tak¨ªp. Oil-cloth. adv. adv. n. Old. Olive. Oft. uno. sumulyap. [omn¨ªciens] Omniciencia. adj. [omn¨ªcient] Omniscio. Sibuyas. Omnipotent. [of¨ªsial] Oficial. Buk¨¢s. n. lum¨¤. Marunong sa lahat. ojeada. [¨®men] Ag¨¹ero. n. lumaktaw. [¨®milet] Tortilla de huevos. adj. Opine. n. Laot. laktawan. Laktaw. Oleaster. Gumawa. limo. [¨®ilman] Aceitero. [¨®minoes] Ominoso. tang¨¬. Oilman. Omniscience. Onslaught = onset. ¨®pera. Malab¨°. [ofn] Muchas veces.

Pumighat¨¬. [oporti¨²n] Oportuno. Ordinary. Bakulaw. Pagtatatag. Tumutol. Utos. Oppressor. adj. [opr¨®brias] Oprobioso. kahalay-halay. apretar. n. panahon. [or] ¨®. Hak¨¤. Organist. Maayos. Or. n. [opt¨ªcian] ¨®ptico. bien arreglado. Apyan. Oracle. verbal. kung. & n. Oppressive. salangsang.Opinion. cruel. [¨®ptimist] Optimista. v. establecer. n. Kulay-suh¨¤. [¨®piulent] Opulento. Opportunity. [¨®rbit] ¨®rbita. n. Opponent. n. regular. bituin. pangungusap. musang. pahirap. Order. [opoz¨ªcion] Oposicion. Magtatag. v. n. akal¨¤. adj. n. [ordin¨¦cion] Ordenacion. Karaniwan. Kalaban. Orange-color. disponer. magpahirap. [¨®piam] Opio. Oppose. n. Optical = optic. husay. Opium. Orchard. n. Ordination. n. [¨®rgan] ¨®rgano. ¨®. [opr¨¦siv] Opresivo. Opposite. n. [¨®ral] Oral. mandato. [¨®rchard] Huerto. riqueza. kayamanan. mineral. Orient. [¨®pcion] Opci¨®n. adj. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. ¨®rgano. [¨®rkestra] Orquesta. adj. n. Oral. maghusay . [¨®posit] Opuesto. [¨®rganaiz] Organizar. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. ayos. n. Kalaban . adj. [op¨®nent] Antagonista. n. oriente. en frente. Organize. Silanganan. Opprobrious. [¨®rdineri] Ordinario. conveniente. [¨®retor] Orador. [organiz¨¦cion] Organizacion. katalo. magpasiya. salangsang. n. adj. adj. contrario. sumalungat. [op¨®nent] Opuesto. adj. estatuto. M¨¢mimighat¨¬. [¨®rdinal] Ordinal. Yaman. at bwan. malak¨ªng unggoy. [opr¨¦sor] Opresor. lumaban. Ordnance. [¨®racl] Or¨¢culo. Ordinal. in¨ªs. Orchestra. tuntunin. pag-oorden sa par¨¬. nakikipagtalo. Ore. dictamen. Orbed. [org¨¢nic] Org¨¢nico. Pagkakataon. n. arguyente. ignominioso. adj. [orbd] Orbicular. marapat. Oppress. tampalasan. el acto de conferir orden sace rdotal. v. Option. [¨®piulens] Opulencia. [ord¨¦n] Ordenar. Utos. verjel. globo. Sanggunian. adj. Orb. Optic. Organical = organic. pasiya. Pananalumpat¨¬. Orang-outang. war¨¬. n. Nauukol sa ¨®rgano. arreglar. arreglar. katap¨¢t. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. mapagpahirap. [¨®rdinans] Ordenanza. Kakutyakutya. esfera. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. n. . [¨®rendch-color] Color de naranja. adj. adverso. Mabilog. Ordain. [parang piano]. Oppression. v. Dalangin. Kalaban. [¨®ratori] Oratoria. Organic. araw. Tutol. mahusay. sangsinukob. kapanahunan . [oporti¨²niti] Oportunidad. n. Tagatugtog ng ¨®rgano. Pighat¨¬. Ordinance. Opulency = opulence. disposicion. Orange. magpasya. mabagsik. n. uk¨¤ t¨¢. [op¨ªnion] Opinion. Pagkakataon. contrario. Utos. n. umayos. Halamanan. adj. mah irap. Suh¨¤. Opponent. n. Optician. Organ. ma g-utos. nakapagsisikip ng loob. [op¨®s] Oponer (se). Mayaman. Opulent. Opulence. dalandan. adj. umin¨ªs. vejacion. adj. Mag-utos. kasalung¨¢t. [¨®rient] Oriental. Sariling hak¨¤. Orator. Optimist. [orb] Orbe. Order. conj. sazon. pananalita. n. [¨®rganist] Organista. Opposition. Sa salita. paglaban. sumakal. n. adj. Kasangkapan ng kawal. Orderly. n. n. fronterizo. Manglilitis ng paning¨ªn. Opportune. Nauukol sa ayos ¨® husay. contrariedad. M¨¢nanalumpat?. [¨®rder] Ordenar. Oratory. v. redondo. Oration. [¨®rder] Orden. maghusay. Orkesta. [¨®ptic] ¨®ptico. Isang ur¨¬ ng batong matigas. Lakad ng tal¨¤. Nakapipighat¨¬. [or¨¦cion] Oracion. n. Mag-ayos. globo. regla. [opr¨¦sion] Opresion. sumalangsang. Orbit. comun. [or] Quijo. [¨®rderli] Ordenado. n. Organization. naranhita. la cuenca del ojo. [¨®rendch] Naranja. n. Bilog. [opr¨¦s] Oprimir.

[¨¢utgoing] Salida. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. Silakb¨®. [¨¢unz] Onza. Outbid. [autg¨®] Exceder. v. Outline. agap. Labas. amin nga. lo mas exterior. n. Outlandish. adj. n. Oust. Panggayak. afuera. sobrepujar. [¨®rfanedch] Orfandad. Ostentatious. v. n. m¨¢una. s¨²plica. Gayak. Maggayak. adorno. Otherwise. Ornate. Outdo. Tapon. n. Outgoing. n. Karunungan sa pagsulat. Ounce. any?. napapalamutihan. pinagmulan. Magningning. Lumangpas. [ori¨¦ntal] Oriental. Dasal. Abestr¨²s. . magpataa s ng tawad. pangungulila. Simula. Ours. Oscillate. Orifice. [¨¢utcray] Clamor. [¨®rnet] Adornado. L¨¢basan. [autb¨ªd] Pujar. Sota. [ostent¨¦cion] Ostentacion. n. Ulila. simula. Ingat. Out. as.Oriental. principio. & n. kagulo. adj. n. Ostler. adj. n. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. alisan. Ornament. Original. Outburst. [ot] Deber. manifestable. Gugol. [ost¨¦nt] Apariencia. griter¨ªa. a. adj. [osifik¨¦cion] Osificacion. Pagputok. pinagmulan. Outlawry. n. tagapagalag¨¤ ng kabayo. kami nga. Onsa (salap?). Nauukol sa ibang lupain. Ostentation. v. [¨¢uter] Exterior. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. marapat. dam¨ªt. kislap. Outer. namin. a. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. pinagsalinan. pron. amin. Mabuhay pa. n. v. n. Orison. Ningning. ataviado. ropa. pron. Our. Iba. ser menester. [¨¢utlandish] Extranjero. namin. Alisin. [¨®strich] Avestruz. Dapat. Lumagpas. Ostrich. [¨¢utle] Despensa. ruido. [¨¢utlet] Salida. Sa labas. Una. ingay. [¨®rnament] Ornamento. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. Orthography. L¨¢basan. Other. n. Nagagayakan. sobrepujar. hambog . Orphanage. Ossification. Outlet. natin. n. [¨®ridchin] Origen. Outlook. lumangpas. alboroto. Origin. os. adj. n. n. Ottoman. [or¨ªdchinal] Original. n. natin. kumintab. Mga kasuntan. Tulis¨¢n. ¨® kaya. n. amin. Outlast. desterrado. hiyas. [¨¢utlori] Proscripcion. v. v. jactancioso. pron. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. Ought. sigalb¨®. adj. Outgrow. manghaharang. hiyasan. v. adv. n. prevision. Banhay. v. hi yawan. n¨¢ipakikita. gala. pinagbuhatan. Alingawngaw. pron. [¨¢uar] Nuestro. adj. Orthology. Nauukol sa mga turko. n. plano. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. pagpaparanya. Ostensible. Sangh?. hichura. [¨¢utormost] Extremo. Oriental. panalangin. Atin. Panunulisan. Kung dil?. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. [¨¢ut] Fuera. Ossify. Oscillation. [¨¢ust] Quitar. [¨®dzeruais] De otra manera. v. desposeer. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. Mag¨ªng but¨®. Silanganan. [¨¢utlo] Proscrito. magpalamuti. Mapagparanya. Outcast. gar¨¤. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. [¨¢uars] Nuestro. [¨¢utfit] Vestidos. Ostent. adj. echar fuera. K¨¢labaslabasan. [ori¨¦ntal] Oriental. Tumagal kaysa iba. [¨®rifis] Orificio. adelantarse. Outlay. [ost¨¦nsibl] Ostensible. adj. Outbreak. n. n. N¨¢ihahayag. magar¨¤. [¨¢utbarst] Explosion. Outlive. Any?. vibrar. palamuti. n. [¨®stler] Mozo de paja. kintab. n. [¨¢utcast] Desechado. bandido. n. Origination. kagayakan. [¨®rnament] Ornamentar. [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. bosquejo. n. [¨¢utgro] Sobrecrecer. [¨®dzer] Otro. os. Tumawad ng lalong mataas na halaga. [osil¨¦cion] Oscilacion. [¨®sifai] Osificar. [oridchin¨¦cion] Origen. Ourselves. Orphan. Outgo. [¨¢utluk] Vigilancia. por otra parte. n. adj. Outhouse. adornar. primitivo. [¨¢utbrik] Erupcion. adv. tanaw. as. n. Pagkaulila. Ornament. v. Outermost. pinagparisan. Kami rin. [¨¢utlain] Contorno. gastos. adj. Outcry. [¨®rison] Oracion. Ornamental. Outlaw. Pagpaparangalan. Butas. Taga silanganan. pangpalamuti. v. Atin. [¨®toman] Otomano. n. [¨¢utliv] Sobrevivir. Outfit. n. dise?o. paalisin. [¨®silet] Oscilar.

v. Ovate. pesar mas. Saka. [overc¨®t] Sobretodo. Bumaha. Lab¨¢s. Outweigh. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. [overb¨ªring] Ultrajoso. Overjoy. kapal¨ªbhasaan. sum aliksik. Tagapamahal¨¤. v. Overhang. Over-reach. [¨¢utset] Principio. [¨®verflo] Inundar. Ibabaw. registrar. M¨¢una sa takbuhan. manaig. sumiyasat. adj. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. p. n. [¨®verflo] Inundacion. Outrage. v. Sa itaas. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. [auts¨¢id] Superficie. [over-ri¨²l] Predominar. mamighat¨¬. Mak¨¢ulinig. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. dumukwang. adj. [over-pauer] Predominar. exceder. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. I aylay.p. [¨®verbord] A la mar. lapastangan. v. Talohah¨¤. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. v. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. Overhaul. [autr¨¢n] Correr mas que otro. n. lejos de. guluhin. [autr¨¢it] Luego. [¨¢utskirt] Parte exterior. Outsail. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. examinar. exterior. Kadustadusta. Overbalance. visible. Overcast. kita. Papuri. desp¨®tico. Overgrow. Palaganapin. [aut-of-dors] Fuera de casa. Overlook. [over-r¨ªch] Sobresalir. Malay¨° sa. Gumambal¨¤. Simula. sumupil. v. Overpower. [¨®verdan] Rendido. Manalo. adj. n. Outwit. [¨®vet] Formado como huevo. v. Lumag¨®ng lubha. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. difundir. lab¨¢s. apaw na tubig. n. [overl¨¦] Abrumar. [overs¨ª] Inspeccionar. hwag alintanahin. adj. Palabuin. oprimir. [overp¨¢s] Pasar por alto. Overhead. v. tunghan. [overj¨ªr] Entreoir. Overcoat. [¨¢utspred] Extender. Overflow. hwag alumanahin. v. Overhear. Outrage. v. n. Over-rule. Overdue. v. [¨¢utpost] Puesto avanzado. ¨¦xtasis. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. rezagar. kagalakan. Bantay na nasa malay¨°. [overb¨¢lans] Preponderancia. adj. v. Overshoe. Overbear. v. n. v. umapaw. adj. [over¨®] Intimidar. manaig. Kadustaan. Outrun. Dumusta. v. Humig¨ªt (sa timbang). v. [¨®versio] Galocha. Baha. Bigat ng timb¨¢ng. Magladlad. mamun¨°. Overpass. Outnumber. afrenta. [¨®ver] Sobre. dumay¨¤. Out of doors. Sa tubig. v. v. Overlay. Sumupil. Oven. n. v. Overcome. sujetar. prep. mirar ¨¢. Pata. v. Outside. Outskirt. dumungaw. Parang itlog. Lumabis sa bilang. Outride. [overc¨¢m] Vencer. Galak. v. [overj¨¦d] Encima. sobrepujar. Outward. n. Outpost. Ovation. [¨¢utredch] Ultraje. n. Overboard. Tumung¨®. Overawe. Oversee. [overs¨ªr] Superintendente. sobrestante. [¨¢utlaying] Distante de. n. n. M¨¢una sa paglalay¨¢g. v. Sa ibabaw. superar. [overs¨¦t] Volcar. ibwal. en lo alto. lumitis. Overflow. complidamente. n. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. Outset. rebosar. [autr¨¦dches] Ultrajoso. [overgr¨®] Crecer demasiado. Kapote. isampay. capote. Outwear. Overdone. Gumawa ng higit kaysa nararapat. lumapastangan. pasar por alto. Dakong labas. v. [¨®val] ¨®valo. Overset. pasimula. [¨®vn] Horno. Lamp¨¢s sa panahon. [¨¢utuard] Exterior. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. Over. paraanin . Palagpasin. adj. Outstrip. arriba.Outlying. ganar. fuera del navio. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. Overdo. [overc¨¢st] Oscurecer. pag¨®d. adv. Oval. [ov¨¦cion] Ovacion. M¨¢una. v. caer ¨¢. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. Mangalag¨¤. [¨¢utredch] Ultrajar. tagabantay. v. [autw¨¦] Preponderar. Manaig. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. violencia. Manaig. Outrageous. [overb¨ªr] Dominar. cansado. v. Outspread. n. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. enga?ar. Lumagpas. Hurn¨®. Sapatos na pang-ibabaw. emcima. Overbearing. Labas ng bahay. [overb¨¢lans] Preponderar. Ovated = ovate. Itaob. . Mapag-alipusta. n. Overseer. n. M¨¢una. v. Tumakot. kalapast anganan. mabaksik. trastornar. Overbalance. v. n. n.

tiwasay. n. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. especie de remo. [p¨¢ket] Paquete. Overspread. n. Maglak¨¢d. n. mantenimiento. [padl] Canalete. [oversi¨²t] Pasar de raya. Tudling. kapayapaan. [¨®versait] Yerro. [¨®vert] Abierto. v. Katahimikan. sirain. manghar ng baraha. v. pangkandil¨¬. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. calmar. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. pagbibilot. Parang kwago. tranquilo. parque para caballos. Pagan. baraja de naipes. Dilang-baka (halaman). chapotear. Kandado. adj. seradura. [p¨¢sifai] Pacificar. Package. [pedch] P¨¢gina. Overstep. Umar¨¬. Kwago. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. mangbabalot. vanagloriarse. magkautang. Packet. fardo peque?o. [¨®cs-flai] T¨¢bano. Butas. n. Overt. enfardeladura. pulutong ng mga asong pangaso. n. Pacific. sosegar. Packer. [¨®cs-tong] Buglosa. Balutan. v. paring alil¨¤. Overweight. Pagan. aquietar. magparanga. Isang ur¨¬ ng palaka. [pi] P (pe). [overju¨¦lm] Abrumar. [p¨¦ganish] Pagano. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. n. v. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. Abutan. Overture. Pack. volver al rev¨¦s. adj. sapo. bilutin. Mangalat. May-ar¨¬. d? tumama. pasto para las subsistencias. [o] Deber. sukatin sa hakbang. Overween. Paganism. [overzr¨®] Trastornar. [p¨¢king] Embalaje. abutin. Pagka-may-ar¨¬. Lumisya. Gaod. v. Gumaod. v. [pez] Pasear. balot. embalar. Umutang. adj. ali . n. n. quieto. laktaw. pumayap¨¤. n. baligtar¨ªn. [p¨¢doc] Escuerzo. Tagabalot. Pace. [overuerk] Exceso de trabajo. bigkis¨ªn. P (pa). n. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. lumaganap. pulutong ng tulis¨¢n. Balot. Hayag. [¨®ner] Due?o. paquete. litaw. baka. v. n. Palasamba sa d? tunay na Dyos. Sumupil. Pagkain. Paddle. bilot. conjunto de perros de caza. [padl] Remar. ser due?o de alguna cosa. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. v. . [¨¢ul] Lechuza. n. [p¨¢cjors] Caballo de carga. Packing. medida de cinco pies. Ox-tongue. [¨®ister] Ostra. pagbalot. Kalabisan sa paggawa. n. Overwork. Pacifical = pacific. v. n. [p¨¢ker] Empaquetador. n. mal?. n. Maghambog. tener deudas. v. P P. poseedor. pangbusog. sukat na apat na paa ang hab¨¤. [on] Poseer. n. n. p¨¢hina. Balutin. equivocacion. pangbusog. medir ¨¢ pasos. mag patiwasay. Overwhelm. sagwan. n. Owlish. Pabular. Bangaw. Pacification. Overturn. adj. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. embalaje. n. sumagwan. idolatr¨ªa. [ocs] Buey. [pac] L¨ªo. demoler. pagbabalot. [p¨¦gan] ¨¦tnico. Hakbang. n. Pack. adj. pagbilot . [p¨¦gan] Pagano. fardo. oprimir. Kabayong p¨¢sanan. mag-may-ar?. enfardelar. [¨®nership] Dominio. propietario. payap¨¤. Overtake. Oversight. Ownership. mukha ng dahon ng aklat. [p¨¢kedch] Paquete. Packhorse. [overspred] Desparramar. Laktaw¨¢n. [¨®verueit] Exceso en el peso. Oyster. p¨²blico. katiwasayan. Owe. Pace. Pacify. [p¨¦ganizm] Paganismo. v. [p¨¢dloc] Candado. Magpatahimik. Paganish. Own. Toro. Ox-fly. Nauukol sa ikinabubuhay. Paddle. Bumalikwas. gentil. Balutan. [¨®vertiur] Abertura. Guluh¨ªn. Paddock. fardo. id¨®latra. destruir. n.Overshoot. Overthrow. kahuyan . Tahimik. Kalabisan sa timbang. pagkain. n. Page. Owl. n. v. Pabulum. [overu¨ªn] Presumir. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. [overt¨¢rn] Subvertir. [pac] Empaquetar. Talab¨¢. Sarili. n. sustento. page. v. bigk¨ªs. Own. [overt¨¦k] Alcanzar. Balutang munt?. Padlock. Owner. kumalawkaw. Kamalian. [pez] Paso. Pacificatory = pacific. manaig. modo de andar. adj. v. isilid sa kaha ¨® kahon. [on] Propio. Ox. c uadrilla de malhechores. n. adj.

Pale. manghiluk¨¤. n. Palpable. Pint¨®r. Pasmado. Lamasin. hiluka. pangadl? ng tubig. descolorido. Masipag. Aklat na manip¨ªs. kumir¨®t. nadadama. n. hir ap. castigo. v. Paleness. Sumak¨ªt. [p¨®ltrines] Mezquindad. Pale. dolorido. mga tulos. n. pamumutla. Palsy. [pan] Cazuela. [p¨¢lpitet] Palpitar. Balabalan. Pintura. Kagamutan ng madla. Pancake. Bakod. Maramot. Maparam. Nahihip¨°. [pent] Pintar. Sumikd¨®. n. n. Dusa. [palm] Manosear. incansado. Putla. m¨¢uw? sa wala. kaputlaan. n. n. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. pagkalump¨®. Masarap. n. descolorido. Magpint¨¢. sarap. v. escamotar. Namumutla-mutla. Pagoda. Pallor = Pallidity. n. [p¨¢lid] P¨¢lido. n. n. [pamper] Atracar. n. d? m¨¢raramdaman. v. Palma. Pall. bakuran. [pel] P¨¢lido. [pal¨¢ver] Charla. Pain. n. Pint¨¢. mga tulos. Bakod. balabal ng arsobispo. bahay-har¨¬. bald¨¦. n. Palace. Palish. Painting. adj. [p¨¦nting] Pintura. Pallet. n. gusaling malak¨ª. Pan. Sikd¨®. n. [p¨¢lpabl] Palpable. [p¨¦nles] Sin pena. adj. maingat. dalawa na magkabagay. n. engordar. Palasyo. malasa. parusa. adj. [p¨¦lnes] Palidez. Palatial. Pailful. pangahig. [p¨¢lmeted] Palmeado. [pel] Cubo. Samatsat. n. adj. Palisade. n. frusler¨ªa. [palpit¨¦cion] Palpitacion. makir¨®t. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. Bumusog. adj. tab¨ªl. . Palliate. Paltry. n. Kabayong mabait. v. n. Sangtimba. Painfull. Pale. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. Bakod. v. kumutog. Pallidity. [pol] Manto real. Pagoda. Palfrey. lasa. gusto. [palm] Palma. adj. adj. Panacea. Pain. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. n. [peg¨®da] Pagoda. Palate. gustoso al paladar. [pein] Pena. [p¨¢liet] Paliar. [p¨¦lful] Cubada. palma de la mano. v. Pamper. n. latir. Palmistry. ant¨¢k. v. Pares. palad ng kamay. adj. n. n. Arag-arag. Palaver. panalok. Domingo de ramos. Mamutla. Mapulta. [p¨¢mflet] Folleto. Palatable. balabal-har¨¬. Palsied. Masak¨ªt. evaporarse. Pasm¨¢. n. dangkal. kirot. Palpitate. kab¨¢. Painless. Satsat. [p¨¢nkek] Bu?uelo. n. [pal¨¢ver] Charlar. kumab¨¢.Page. [p¨®ltri] Mezquino. [pel] Poner p¨¢lido. adj. n. Ngal¨¢ngal¨¢. [p¨¢lmistri] Quiromancia. kaputlaan. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. [pent] Pintura. Pale. Karamutan. n. n. Paling. Pall. Painstaking. Palter. Bunyuelos. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. Pallid. Paleography. ta¨®ng. balde. Anyong kam¨¢y. tumib¨®k. Pail. kaab¨¢an. [p¨¢let] Paladar. perles¨ªa. [per] Par. v. [p¨¢laz] Palacio. Magbir?. Palmated. Palette. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. adj. cuidadoso. [pel] Palidez. Pair. Paint. Panguhit. Paltriness. Mapulta. vileza. vil. Palm Sunday. Putla. [p¨¦nter] Pintor. [p¨¦ling] Estacada. kut¨®g. Walang sak¨ªt. kaputlaan. v. Painter. adj. latido. walang pag od. [p¨¦nsteking] Laborioso. [palis¨¦d] Palizada. paglaruan sa kam¨¢y. adj. Palm. dolor. palio de arzobispo. [p¨¢let] Camilla. Damit na pangbalabal. sin dolor. Pamphlet. tib¨®k. lump¨®. [pel] Palizada. hiluka. Putla. [pein] Doler. Palpitation. descolorar. Nauukol sa palasyo. isang salok. n. hamak. palmo. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. umant¨¢k. magpataba. Timba. defensa de estacas. Kawal¨¬. Palaver. maant¨¢k. [panas¨ªa] Panacea. [p¨¦nful] Penoso. Paint. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. sak¨ªt. palizada. [p¨¢latabl] Sabroso. [pedch] Foliar. n. [pol] Desvanecerse. tormento. mga tulos. librejo. v. Palm. [p¨®lfri] Palafren. [p¨¢let] Paleta. v. [pal¨ªditi] Palidez.

n. am¨¢ ¨® ina. n. Balutin. n. ibus¨¢. n. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. Nauukol sa papa. Panayam. [parch] Tostar. Pantalon. Kapantayan. v. Isangag. bawasan. kagaya. adj. [p¨¢rsel] Paquete. Paradise. P¨¢minggalan. superior. [pantal¨²n] Pantalon. n. Nauukol sa papa. pena. halimbaw¨¤. ¨¢nak. Bugaw. n. Parley. [p¨¢pist] Papista. adj. n. Papal. [p¨¢rlans] Conversacion. Kapantay. n. Payong na pang-araw. adj. [p¨¢rentedch] Parentela. itay. [pe¨ªper] Hecho de papel. n. Pander. sumikd¨®. Magulang. [p¨¢rdon] Perdon. n. [p¨¢rdon] Perdonar. [p¨¢ralel] Paralelo. [p¨¢radais] Paraiso. Paragon. S¨¢litaan. [pap¨¢] Pap¨¢. n. v. [pap] Pezon. n. Pander. n. Pare. n. adj. paris. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. Paralytical = Paralytic. [p¨¢rliment] Parlamento. Paraiso. [par] Equivalencia. [p¨¢rchment] Pergamino. n. Parenthesis. Balutan. tatang. Paper. [p¨¢ralaiz] Paralizar. Lump¨®. Pagitan. ¨²sapan. H¨ªrap. [p¨¢rle] Parlamentar. kakilabut¨¢n. Parch. Parasite. v. adj. Paraphrase. v. Pakuluan ng kaont?. [pe¨ªper] Papel. igual. [p¨¢ntri] Despensa. palpitar. n. Parcel. Magpatawad. Makapapa. Parada. igualdad. n. Pantry. Parallel. [p¨¢rasol] Parasol. Paramount. Talat¨¤. [p¨¢rish] Parroquia. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. Utong ng suso. makipagsalitaan. Par. v. [par¨¦d] Parada. Papist. Ulir¨¢n. Malump¨®. Paralytic. [pap¨ªstic] Papal. [p¨¢rapet] Parapeto. [pant] Jadear. Parley. adj. n. adj. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. Parade. pl¨¢tica. tormento. v. v. dalita. procesion c¨ªvica. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. Talinghag¨¤. Pap. prusisyon. Salaysay na paliwanag. n. Kapatawaran. Pant. Kalumpuhan. Kagul¨®. sindak. Papacy. Parable. [p¨¢regon] Modelo. n. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. Nauukol sa kalumpuhan. Parlance. n. Parish. Parapet. Parental. Pardonable. habla. [p¨¢ramaunt] Supremo. muestra. [par¨¦ntal] Paternal. n. Panel. curato. Kut¨¤.Pandemonium. Tatay. patawad. Pang. n. [p¨¢nel] Entrepa?o. Bakol. n. Parcel. [p¨¢nder] Alcahuete. Parent. kaginghawahan. Tumbas. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. s¨¢kit. [p¨¢pasi] Papado. n. [p¨¢rsel] Empaquetar. Parchment. Halamanang bayan. adj. Papel ang pagkayar¨¬. [p¨¢nder] Alcahuetear. Kaguluhan. n. angkan. [park] Parque. [pen] Cuadro de vidrio. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. [p¨¢riti] Paridad. kublihan ng hukb¨®. quitasol. Paragraph. s¨¢litaan. Parentage. Pardon. n. [p¨¢nic] P¨¢nico. Papistical = papistic. Panic. Papa. [p¨¢pal] Papal. Park. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. v. Pane. . n. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. Papistic. batul¨¢ng. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. [p¨¢rboil] Medio cocer. Mapatatawad. Pardon. Parity. Parentes¨ªs. n. v. n. n. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. salawal. Papil¨¢n. Paralysis. makipagusap. Magbugaw. [pang] Angustia. Parasol. Paper. Pannier. n. K¨¢taastaasan. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. n. Pap¨¦l. Paralyze. Pagkapapa. Parliament. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. l¨ªwasang malaki. agwat. [p¨¢rafrez] Parafrasear. v. [par] Recortar. pap¨ªstico. mapasm¨¢. Paper. n. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. Pantaloon. [pandimoniam] Pandemonio. Talupan. Paralytic. Paraphrase. n. Humingal. v. Makipanayam. Parboil. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. [p¨¢rdonabl] Perdonable. igualdad. [p¨¢rle] Conferencia. n. n. pag-uusap. n.

tang¨¬. n. n. sikap. mal alakaran. Dumaan. magagalit¨ªn. [parsn] P¨¢rroco. karir¨ªt. [pas] Pasar. [part] Parte. Partisan. Ang pumatay sa sariling am¨¢. v. ang sakay ¨® lulan. Partake. Parturition. kakamp¨ª. katipiran. lakad. L¨¢pian. n. Party-man. Partner. Parole. l¨¢pian. Partaker. pagpapa alam. katipunan. dividir. n. n. pagl alakbay. Agunyas. Particular. Passenger. Parting. n. n. Katit¨ªng. v. ocurrir. pag-ibig. Bukod. Manalag. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. pasadero. Pass. Pin¨ªd. pasadizo. damdamin. Participant. [p¨¢rtridch] Perdiz. [part¨¦k] Participar. n. traves¨ªa. n. adj. Parricide. despedida. [parci¨¢liti] Parcialidad. Ang nagdadaan. parricidio. Parsimony. n. Participate. Mapag-arimohonan. Particle. Passing-bell. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. [p¨¢sionet] Apasionado. Pasahe. secuaz. frugalidad. n. n. adj. pag-alis. karamay. Pagkakasali. Kalap¨¬. Parrot. Passage. n. Sumali. Loro. samah¨¢n. [p¨¢rsonedch] Curato. [part¨ªzan] Partidario. [part¨ªkiular] Particular. mararaanan. distribuir. [per¨®l] Palabra. parte. Parson. [part¨ªcipant] Participante. pagpatay sa sariling am¨¢. adj. n. col¨¦rico. Hakbang. pahintul ot. Passport. [p¨¢rodi] Parodia. Passover. dako. [part¨ªcion] Partici¨®n. compa?ero. [part¨ªcion] Partir. Particularity. sociedad. matip¨ªd. [p¨¢rting] Separacion. n. Parsimonious. Passable. [p¨¢sing] Paso. mangyari. Pamumukod. [p¨¢sover] Pascua. [p¨¢ser-bai] El que pasa. daan. amor. Parochial. v. singular. [p¨¢rtiman] Partidario. adj. [p¨¢rti] Partido. Pass. [part¨ªsipet] Participar. Par¨¨. [p¨¢rrisaid] Parricida. umilag. Hirap. [part] Partir. [p¨¢rtner] Socio. Passer-by. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. dividir en varias partes. kasabw t. dumamay. paghihiwalay. desviar los golpes del contrario. pagkapastor. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. Participation. Bady¨¢. partida. [partikiul¨¢riti] Particularidad. Pask¨®. Parody. v. kasama. bahagihin. Parry. pangkat. [p¨¢rrot] Papagayo. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. n. humat¨¬. n. Parsonage. n. landas. Partridge. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . region. Panganganak. pastor. n. . Bumahagi. pagkatang¨¬. v. magdaan. convite. May kinakampihan. makaraan. part¨ªcipe. promesa. lumagpas. [part¨¦ker] Participante. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. kura. Partiality. Partition. pagkakadamay. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. ¨¢nyayah ig¨ªng. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. n. Passing. [par¨®kial] Parroquial. pagdaraan. n. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. pase. Party-colored. pases. separacion. adj. partido. Bumahagi. kapyangot. [p¨¢sedch] Pasaje. kaal¨¢m. kasama. Part. n. Passionate. ardor. celo. Bahagi. moderado en sus gastos. [p¨¢sendcher] Pasajero. n. Mapararaan. Passion. adj. Pagka-kasam¨¢. Pug¨°. pagbabah gi. n. Kakamp¨ª. hilig. Kiling. Paghiwalay. [p¨¢sport] Pasaporte. Partnership. Taong sakay. Pagdaraan. division. maghiwalay. separar. parlatorio. Pangak¨°. Party. Partition-wall. n. [partisip¨¦cion] Participacion. Partition. Pag-aarimohonan. n. n. paghahat¨¬. Sarisaring kulay. Partial. kalap¨¬. Kasali. Sumali. Pagkakura. [p¨¢sion] Pasi¨®n. n. n. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. v. n. [p¨¢sabl] Pasable. Madamdamin. dumamay. adj. sigl a. Pin¨ªd. [pas] Paso. bayad sa paglalalakbay. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. [p¨¢rcial] Parcial. camino. adj.Parlor. Part. may kinikilingan. [p¨¢r-ri] Esgrimir. Kasali. pasaje. transitable. n. n. Kasam¨¢. n.

Patter. Patient. nakaraan. Magdik¨ªt. Tyan. adj. Sumikad. mapagbat¨¢. Patronage. Patient. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. n. empedrado de calle. Makabayan. [p¨®per] Pobre. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. pasto. [p¨¦sti] Pastel. kahirapan. recreacion. [petr¨®l] Patrullar. Pulubi. [p¨¢ttern] Imitar. norma. diversion. Pastime. [poz] Pausa. Pastor. camino. [pat] Apto. Pagtitiis. ejemplar. Patriotic. Pasture. n. Pathetic. Patrimony. Lingap. n. [p¨¢ternal] Paternal. [past¨¢im] Pasatiempo. Babaing suk¨¬. n. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. Manggagamot. [pat¨¦rniti] Paternidad. Pasteboard. conveniente. [pev] Empedrar. el tiempo que pas¨®. adj. uliran. mwestra. magtutop. [past] Lo pasado. idik¨ªt. n. litaw. n. Past. n. Latag na bat¨® sa daan. Patriotism. [paz] Senda. [pet] La cabeza. patear. Patrimonial. pagbabat¨¢. mag-alag¨¤ ng hayop. marapat. Pagkaam¨¢. Nauukol sa am¨¢. propio. Landas. [p¨¢ttern] Modelo. hali mbaw¨¤. n. Patent. n. tut¨®p. p¨¢sabsaban. n. d¨¢anan. Magbantay sa daan. [p¨¦triarc] Patriarca. v. Pathway. n. dakil¨¤. Pangdikit. v. Pastry. engrudo. v. [p¨¢trimoni] Patrimonio. . adj. Pauperism. suspension. tagakalinga. Land¨¢s. n. Kakan¨ªng naninik¨ªt. pagtututop. Paucity. kumalinga. tigil. Pavement. n. [p¨¢tronais] Patrocinar. protector. [p¨¦stri] Pasteles. [p¨¢stiur] Apacentar. adj. resignacion. [patch] Remiendo. Path. Kakauntian. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. Maliwanag. [p¨¦trones] Patrona. Pasty. Mana. v. n. n. [p¨¢zles] Intransitable. adj. D? maraanan. n. Paternal. Marangal. [p¨¦cient] Paciente. [ponch] Panza. n. Pauper. Pasture. Makabayan. mahirap. Pathetical = Pathetic. Patriot. n. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. tumadyak. May sak¨ªt. v. escasez. Lip¨¢s. Pave. [p¨¦triotizm] Patriotismo. [p¨¢tronedch] Patrocinio. [patr¨ªcian] Patricio. [p¨¦ciens] Paciencia. proteger. Pintakasi. n. sufrido. [past] Pasta. L¨ªbangan. kumuhang ulir¨¢n. Pat. tularan. Pastor. Patronize. n. Patroness. kandil¨¬. n. Bantay sa daan. Nak¨¢pupukaw. [patrim¨®nial] Patrimonial. [petri¨®tic] Patri¨®tico. n. Patch.Past. Bagay. n. n. publico. [p¨¢tent] Galocha. [p¨¢stiur] Pastura. Mapagtiis. Pathology. paso. Pattern. [past] Engrudar. kumandil¨¬. n. [p¨¢tent] Patente. Pause. [p¨¢stor] Pastor. pangparaan ng panah on. n. Patch. Karunungan sa mga sak¨ªt. Pathless. ukol. v. Pastulan. suk¨¬. [p¨¢storal] Pastoril. pastoral. ¨¢liwan. [past] Pasado. manifiesto. [p¨¦triot] Patriota. tumigil. n. adj. [poz] Pausar. n. adj. rondar. n. Paris¨¢n. Patentee. Patent. n. [p¨¦stbord] Carton fuerte. Umuntol. [petr¨®l] Patrulla. Paste. [p¨®siti] Poquedad. Paunch. adj. v. bak¨¢s. adj. n. Patron. [patch] Remendar. v. Patience. [p¨¢tter] Patalear. Patrician. n. adj. Hirap. Nauukol sa pastor. Pause. adj. panahong nagdaan. Pagtatagp?. Pate. Lumingap. enladrillar. Panahong lumipas. Kart¨®n. n. vientre. [pez¨®lodchist] Patologista. Paternity. [p¨¦vment] Pavimento. servir de ejemplo. huella. hint?. Bakya. cesar. calzado de madera. Magpastor. Nauukol sa mana. Ang ulo. Pattern. Pathologist. [p¨¦tron] Patron. Patrol. humint?. [p¨¦cient] Enfermo. Patriarch. n. tanyag . [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. Patchwork. proteccion. v. Untol. [p¨¢swe] Senda. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. n. Patrol. Kakan¨ªng tila mam¨®n. hayag. Tagp?. Pastoral. muestra. Paste. Magtagp?. daan. dalang. [p¨®perism] Pobreza. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. Pumaris.

. Peel. v. Peaceable. Taong bukid. [p¨ªsiuter] Cerbatana. Pagnanakaw ng salaping bayan. v. Pectoral. paga. tranquilo. Peg. Bundok na bat¨®. Magbayad. [p¨ªvishnes] Mal humor. [perl] Perla. adj. Nanganganinaw. Peal. picar. n. Magagalit¨ªn. [peg] Clavar. n. Peacock. v. n. Lah¨¬. tumuka. sosiego. [p¨ªvish] Rega?on. Mababayaran. Pawnbroker. [pil] Descortezar. adj. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. Nauukol sa dibdib. [p¨¦ctoral] Pectoral. Perlas. guijarro. Pelican. [pir] Compa?ero. Pedagogy. [p¨¦yment] Pago. Peerless. Dungaw. [p¨¦destal] Pedestal. n. Walang kapara. Peevish. Peak. [p¨¦kiuletor] Peculador. Ipak¨°. [p¨¦let] Pelotilla. n. n. [pil] Campaneo. katiwasayan. v. [pir] Pera. Magsangla. Pawn. Salap?. Pecuniary. n. Pagbabayad. Peculation. angkan. Payment. Ang binabayaran. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. [pip] Asomo. Kasama. tahimik. Pay. n. n. n. adj. [pic] Pe?ol. tugatog. Magnanakaw ng salaping bayan. salario. n. Kapayapaan. Munting pelota. [p¨ªrles] Incomparable. Pedigree. Pellucid. kabayaran. Pellet. Pelf. Peasant. [p¨®nbroker] Prestamista. patan. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. Pay. n. Peevishness. [perld] Guarnecido de perlas. Tiwasay. Melokot¨®n. n. Pebbly. manungaw. Peaceful. mapootin. adj. [piz] Paz. sumungaw. c¨¢scara. n. n. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. Pearl. Peal. Payer. adj. Tuka. [ped¨¦strian] Andador. Pebble. sosegado. cumbre. riquezas. alisan ng balat. magsasaka. Gur¨®. Peck. [pick] Melocoton. Man¨º. adj. pac¨ªfico. yaman. Peck. Peashooter. di¨¢fano. Pellicle. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. tahimik. [peli¨²cid] Trasparente. [po] Garra. [pe] Pagar. Peer. n. [pi] Guisante. Peg. v. sahod. pea?a. Nauukol sa salap?. adj. Sama ng ulo. Tagapagbayad. Peddle. n. Payap¨¤. [p¨ªnat] Cacahuate. n. Peanut. Pedagogue. talupan. n. Pedestal. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. [pip] Asomar. v. n. pe?on. Peak. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. patan¨¬. v. [p¨ªzabl] Tranquilo. enojoso. Kaarawan ng pagbabayad. Peel. adj. sungaw. Peep. peana. n. Pakong kahoy. [peck] Picotazo. Sump¨ªt. n. [pe] Pago. enojadizo. n. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. Natatampukan ng perlas. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. mapaglakad. [pil] Hacer resonar. Pearly. n. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. reposo. [peg] Clavija. Pay-day. tiwasay. adj. mondar. Bayad. Upak. Palalakad. Manuka. Magnakaw ng salaping bayan. payap¨¤. estruendo. [piki¨²nieri] Pecuniario. [p¨¦yer] Pagador. kapahingahan.Paw. [pil] Corteza. Pear. [pon] Empe?ar. Bat¨®ng munt?. n. Pabo real. n. Parang perlas. sueldo. [peck] Picotear. Peace. Ibong tila tagak. taginting. Alingawngaw. n. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. Balok. [p¨¦yebl] Pagadero. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. Pedal. walang kaparis. Peack. n. Mabat¨®. n. Pearled. Karunungan sa pagtutur¨°. [pebl] Guija. Pedestrian. n. n. v. [p¨¦dagog] Pedagogo. malinaw. Peculate. [pic] Cima. Nagpapasangla. espita. Taluktok. [pekiul¨¦cion] Peculado. [p¨¦sant] Labriego. Peras. umupa. adj. n. v. masama ang ulo. Pea. Pawn. Nauukol sa paa. n. adj. n. Peep. quieto. balat. Sangla. [p¨ªcoc] Pavo real. Patung¨¢n. n. paseador. n. Payable. n. adj. Payee. Upakan. Gisante. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. Magpaalingawngaw. [pon] Prenda. upa. n. Dumungaw. [pelf] Dinero. Peculator.

[pipl] Pueblo. [pipl] Poblar. adj. [p¨¦rcolet] Colar. Pension. n. Tumalab. v. Pendency. War¨¬. marahil. m¨¢wawaan. . falto de dinero. Pennant. sala t. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. [pini¨²rioes] Taca?o. But¨® ng baywang. Marunong sumulat. n. por ventura. filtrar. n¨¢wawawaan. Dusa. Pangalawa sa hul¨ª. n. [p¨¦ndensi] Suspencion. isipan. n. n. Pluma. Pencil-case. Balat. Penitence. paglulwat. Pen. carest¨ªa. Sisidlan ng pamint¨¢. Umpog. n. dusa. quizas. [pen] Jaula. Perception. ¨¢langanin. [p¨¦nsioneri] Pensionado. n. [p¨¦njolder] Portapluma. Perceptible. v. n. [perk¨¢sion] Percusion. n. Pelvis. Penholder. pensionista. Karwakarwahihan. Penance. adj. [perk¨¢s] Golpear. n. M¨¢umpog. [pinoembra] Penumbra. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. Hikaw. Percussion. v. Percuss. v. Penniless. Pepper. [pers¨ªvabl] Perceptible. n. n¨¢hahalata. Lanseta. Pending. Marahil. Nagpapakahirap. [penit¨¦ncial] Penitencial. m¨¢bangga. acaso. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. bandil¨¤. bungg?. Percentage. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. n. Parusa. Maramot. N¨¢mamataan. & n. [pen] Pluma. Pension. colgante. n. [p¨¦nant] Banderola. pagpapakahirap. Mapag-is¨ªp. sakim. katalinuan. Hirap. People. Perambulator. n. n. kasalatan. Maglibot. castigo. Sumal¨¤. [p¨¦ndant] Pendiente. adv. Pepper-box. tag¨®s. introducir. Sisidl¨¢n. Penitent. [p¨¦nsion] Pension. Penumbra. n. Pentateuch. Lapis. Penmanship. n. [p¨¦nmanship] Escritura. [pers¨¦ntedch] Por ciento. Penitentiary. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. Penknife. cuero. isilid sa tangkal. Perceptibility. sagacidad. n. [p¨¦ndent] Pendiente. [p¨¦nalti] Pena. caponera. Pendent. Bilangguan. Penalty. Unang limang aklat ng Biblia. Kaypal¨¤. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. mahirap. adj. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. Sulat-kamay. n. [p¨¦nding] Pendiente. [pelt] Pellejo. maggala. [p¨¦nans] Penitencia. adj. n. n. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. Bayanin. Sanggayon sa bawa't sangdaan. n. pobreza. nakasabit. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. entender. Kulung¨¢n. mapanimdim. n. v. [pen] Enjaular. May pension. Percolate. Pagkatigil. avaro. [p¨¦nitent] Penitente. tangkal. Penman. encerrar. [pers¨ªv] Percibir. n. n. [p¨¦nticost] Pentecoste. [p¨¦per-bacs] Pimentero. Pencil. Pagdidilim ng bwan. n. M¨¢mataan. Walang salapi. [per¨¢mbiulet] Transitar.Pelt. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. Pensive. litaw. n. Nabibitin. recorrer alg¨²n territorio. v. Penury. halata. [penitr¨¦cion] Penetracion. v. P¨¦ndulo. pakiramdam. bangga. adj. Paglilib¨®t. [p¨¦nsiv] Pensativo. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. pins¨¦l. Penitential. Pentecost. akal¨¤. demora. v. Perambulation. Maramdamin. panulat. adj. [pers¨¦ptibl] Perceptible. n. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. Sibe [ng bahay]. paggagala. n. Penal. adj. Pen. [p¨¦niles] Sin dinero. tumawas. Bayan. indeciso. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. [p¨¦nman] Pendolista. n. tumag¨®s. el arte de escribir. Kumulong. pagtatagal. Perceivable. nakabitin. Perceptive. Talab. Penultimate. Perceive. Nauukol sa parusa. Pagpapakahirap. contricion. Pamint¨¢. [perch¨¢ns] Acaso. panulat. Pen. Penetrate. Penthouse. kaipal¨¤. adj. [p¨ªnal] Penal. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. sumuut. dunong sa pagsulat. Nakalawit. Peradventure. Pepper. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. Nauukol sa pagpapakahirap. adj. m¨¢bungg?. Perchance. Namamataan. [p¨¦nsil] L¨¢piz. mga tao. Pendulum. golpe. People. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. Watawat. adj. [p¨¦per] Pimienta. [p¨¦nitret] Penetrar. Perambulate. [p¨¦niuri] Penuria. tejadillo. adj. Pensionary. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. Penurious. m¨¢halata. n. Penetration. n. pincel. adj. War¨¬. idea. n. n. adj. ng lapis. [p¨¦nitens] Penitencia. Pendant. adv.

gan¨¢p. Pabang¨®. Pagbutas. Perfect. n. bumalibol. mapangamb¨¢. ipayag. atravesar. v. Perpendicular. [p¨¦remtori] Perentorio. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. ipahintulot. Nakapipinsala. . parati. [pir¨ªferi] Periferia. peluka. pan¨¢y. [periwig] Peluca. napaparam. [perk] Pavonearse. Panunumpa na walang katotohanan. sa lak¨¢s. S¨¢pilitan. Mapanganib. pagpapalitan. lwat. Magpapabang¨®. funci on. adj. [per¨¦nial] Perenne. [perm¨ªsion] Permiso. cierto y determinado n¨²mero de a?os. Nananatile. permanente. pamamalag¨¬. decisivo. desleal. Periodical = Periodic. taksil. Perpetuation. [p¨¦riloes] Peligroso. v. v. n. n. Pahintulot. [permi¨²t] Permutar. namamalag¨¬. Kasakdalan. Peristyle. maut¨¢s. [p¨¦fium] Perfume. Pananatile. pagkakamit ng sala. cometer algun delito. Periwig. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. Perpetual. n. patay?. Perpetration. Permanent. Peregrination. Magpakaylanman. Kapahamak¨¢n. . representacion teatral. adj. Bumutas. v. [p¨¦rfidi] Perfidia. Paligid. [perf¨®rm] Ejecutar. Perjure. suk¨¢b. espacio rodeado de columnas. Pagkakasala. lub¨®s. Manunumpa ng d? totoo. n. v. eternizar. [p¨¦rfect] Perfecto. [p¨¦rpitret] Perpetrar. calar. traidor. acabar. Perpetuate. Magkasala. ruina. Permit. Namamatay. Permeate. licencia. Pal¨ªt. Perfume. [p¨¦rmanent] Permanente. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. palab¨¢s dulaan. Lubus¨ªn. Pamamalag¨¬. Perpetuity. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. lilo. Period. pamaratihin. adj. v. pagganap. paglalak¨¢d. Permit. n. adj. Permissible. [p¨¦rishabl] Perecedero. pamamarati. Paligid. destruccion. n. perfumista. Marahil. cambiar. adj. Magsagawa. Peril. adj. [p¨¦fium] Perfumar. Perforate. [perm¨¢nens] Permanencia. v. v. n. Permanency = Permanence. Palag¨¬. Perfidy. Perk. n. [p¨¦rdchur] Perjurar. n. cambio. M¨¢ipahihintulot. maglakbay. kapahintulut¨¢n. Pagsasagawa. Perfidious. gumawa. Tay? . Perfumer. Peregrinate. Perpetrate. [p¨¦rish] Perecer. [p¨¦rdchuri] Perjurio. n. n.Perdition. eterno. Perfection. Paglalakb¨¢y. Pagkalag¨¬. kaypal¨¤. n. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. pangamb¨¢. v. Maghambog. acabar. nakasisir¨¤. [perfi¨²mer] Perfumero. Permission. [perf¨¦ccion] Perfeccion. n. [perm¨ªt] Permitir. v. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. n. n. Buhok na postiso. sir¨¤. [piri¨®dic] Peri¨®dico. lumagpas. Perfume. [p¨¦rmiet] Penetrar. manaw. Perhaps. n. Maglak¨¢d. [p¨¦rforet] Horadar. por ventura. ganap¨ªn. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. [perfor¨¦cion] Perforacion. kataksil¨¢n. Patap¨®s. [p¨ªriod] Per¨ªodo. Permutation. perjudicial. definitivo. [perf¨®rz] Por fuerza. Panganib. Perform. n. n. h h?. [p¨¦rfect] Perfeccionar. Permute. traicion. adv. sa dah¨¢s. complimiento. [perp¨¦tiual] Perpetuo. Pahintulot. [p¨¦regrinet] Peregrinar. [p¨¦ristail] Peristilo. Perforce. adj. Pamalagiin. peluquin. adj. v. n. kasiraan. Perimeter. m¨¢ipapayag. morir. Magpalit. poner en obra alguna cosa. guman ap. adj. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. [perd¨ªcioen] Perdicion. Mamatay. continuo. Panapanah¨®n. circunferencia. Perforation. maparam. riesgo. [perf¨®rmans] Ejecucion. Patir¨ªk. [perm¨ªsibl] Permisible. paglililo. v. kaganapan. Permanence. kalubusan. acabado. Kasukab¨¢n. Periphery. Panahon. tir¨ªk. Performance. trueque. [poern¨ªcioes] Pernicioso. Pernicious. n. [p¨¦ril] Peligro. Periodic. [perm¨ªt] Permiso. adj. Sakdal. Palamara. parati. Tumagos. Perishable. Perfect. nak apagpapahamak. Perennial. Perish. magkamit ng sala. tagal. Itulot. Pabanguh¨ªn. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. Perjury. adj. adj. n. acaso. Perilous. [permiut¨¦cion] Permutacion. Dakong lig¨ªd ng hali ge. n. n. Peremptory. adj. Perpendicularity.

Peruse. [p¨¦tiulans] Petulancia. namamalag¨¬. gumaya. Perturbation. Nagwas. [pert¨¢rb] Perturbar. pag-aal apaap. n. Persecution. maja de mortero. [pet] Mimar. Magagalit¨ªn. Halo ng almir¨¦s. Likmuan sa simbahan. n. ligalig. v. Pertain. Nakahihikayat. v. Personage. lapastangan. [f¨¢lancs] Falange. gul¨®. pestilencia. Ariing parang tao. depravado. Dahon ng bulaklak. Petition. Balakyot. [persiki¨²cion] Persecucion. Tao. kat igasan ng ulo. gumambal¨¤. [p¨¦rsonal] Personal. Kapangahasan. [persiv¨ªr] Perseverar. v. Personality. Leer. n. Walang hiya. [p¨¦stilens] Pestilencia. Pertinacity. Pestilence. Pettish. Magmatig¨¢s. mamalag¨¬. v. sudar. magsalimuot . Personate. n. embrollar. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. Persuade. Perspire. Pet. n. n. Palayawin. solicitar. n. adj. Matig¨¢s ang ulo. mag-alapaap. Ang minamahal. Persuasion. permanecer. Pertinacious. Kaguluhan ng isip. [p¨¦tiulant] Petulante. manatile. Perversity. zagalejo. terco. v. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. leccion. [person¨¢liti] Personalidad. [pest] Peste. Tigas ng ulo. adj. [pers¨ªstent] Persistente. Petulancy = petulance. atrevimiento. Magpawis. peste. Persuasible. Tao. Pester. Persist. ang itinatang¨¬. v. pangdikdik. Personal. manatile. [perv¨¦rs] Perverso. v. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. nakagagambal¨¤. Petition. [pit¨ªcion] Peticion. Persevere. Pagmamatigas ng loob. umabala. n. [p¨¦rsonedch] Personaje. n. T¨¢nawin. akma. [persp¨¢ir] Transpirar. adj. mamuntot. n. Ukol. pernicioso. v. n. n. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. Pestilent. individuo. Nauukol sa t¨¢nawin. katao. adj. Persistence. [pertin¨¢siti] Pertinacia. Hikayat. [p¨¦rsonet] Representar. n. pagsasalimuot. pamanhik. kalapastanganan. Kabalakyutan. adj. rega?on. Personify. Kumatawan. Petrification. n. umabala. n. v. enaguas. [p¨¦rsn] Persona. [pert¨¦n] Pertenecer. Akayin sa masama. [persu¨¦d] Persuadir. v. n. [perv¨¦rsiti] Perversidad. adj. n. Petticoat. v. nakapepeste. perteneciente. [persu¨¦cion] Persuasion. [p¨¦tish] Enojadizo. s¨²plica. Pulutong ng kawal. Petrify. Perplexity. pananatile. [persu¨¦sibl] Persuasible. n. Pawis. [p¨¦stilent] Pestilente. Petroleum. [pit¨ªcion] Suplicar. Petal. yumamot. Pervert. pag-aaral. n. pest¨ªfero. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. sumam¨°. Kahilingan. [p¨¦rsikiut] Persiguir. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. [piu] Banco cerrado de iglesia. n. magpumilit. Persecute. descarado. ruego. Pet. Bumasa. Basa. bagay. [pers¨ªstens] Persistencia. Sarile. tenacidad. adj. [perv¨¦rt] Pervertir. adj. n. n. adj. adj. Perspective. M¨¢ukol. Humikayat. mag-udyok. Magpumilit. Pew. [p¨¦rtnes] Impertinencia. v. huming?. yumamot. Perspiration. v. Petulance. Humabol. Phalanx. Magul¨® ang isip. descaro. Person. Gambal¨¤. sudor. adj. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. umak¨ªt. Pertinent. pasamain. Gas. Petulant. cansar. pangahas. endurecer el corazon. mamanhik. Perverse. Perturb. Perseverance. Pumukaw. petulante. Pagpupumilit. Perusal. [p¨¦tal] P¨¦talo. peste. Maliks¨ª. persistir. Salot. [p¨¦ster] Molestar. Gumambal¨¤. ak¨ªt. [perturb¨¦cien] Perturbacion. masama. n.Perplex. Humil¨ªng. n. [pet] Favorito. Nakasasalot. [p¨¦rtinent] Pertinente. Pest. v. [pers¨®nifai] Personificar. n. [p¨¦trifai] Petrificar. Perspective. Pertness. adj. excitar. [pers¨ªst] Persistir. Pestle. molestar. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. desorden. katiyagaan. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. pagkatao. udyok. v. [perpl¨¦cs] Confundir. Nagpupumilit. magbuy¨®. Nakasasalot. Habol. Pestiferous. inquietar. Pert. Salot. [pert] Listo. Tiyaga. hing?. p amamalag¨¬. Persistent. [peri¨²sal] Lectura. permanencia. Pagkatao. . obstinacion. sam¨°. v. peste. mapootin. Magtiyaga. [persiv¨ªrans] Perseverancia. n. nakaaak¨ªt. n. [pesl] Mano de almirez. Kawalang hiyaan.

Picnic. Physics. siklaban. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Any?. [t¨ªsis] Tisis. [fiz] Facha. Karunungan sa mga tingig. n. v. Phonics. Pharmacy. [f¨ªzical] F¨ªsico. adj. gun¨ªgun¨ª. [p¨ªcnic] Comelona. Karunungan sa pagmamatwid. escabeche. [f¨®tograf] Retrato. rostro. Pay [kakan¨ªn]. n. n. Photograph. n. Pick. adj. Rumetrato. Picket. Pie. gun¨ªgun¨ª. Pagmumukha. cuadro. mapagdamay. Pharisee. Phrensy. n. Pyano. obra. Phonetic. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. Phiz. n. n. Any?. n. [f¨¢rmasi] Farmacia. remiendo. n. pieza. n. Putol. Boteng munt?. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. hichura. Philanthropic. adj. n. [f¨®tograf] Fotografiar. v. Phosphorus. Phthisic. n. n. [p¨ªcl] Salmuera. Pictorial. adj. kagamutan. bahagi. Tulos. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. Phlegmatic. Natutuy?. n. [p¨ªcacs] Pico. Pananalita. Phenomenon. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. Piebald. [f¨ªsics] F¨ªsica. Mangreretrato. [piz] Pedazo. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. Pil¨®sopo. Gamot. n. Phosphoric. medicamento. Retrato. n. [f¨ªzic] F¨ªsica. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. Philanthropical = Philanthropic. [fin¨®minon] Fen¨®meno. Picture. Physical. Larawan. Picayune. Nauukol sa p¨ªsika. M¨¢nenekas. Philosophy. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. n. coger. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. Manggagamot. Pico. Phrase. Pickaxe. hechizo amatorio. Mult¨®. m¨¦diko. n. n. Phonograph. delirio. n. Pyanista. Physician. gayuma. Phantom. Pagkatuy?. Piece. [t¨ªzic] T¨ªsico. Photography. n. Physic. Phrenology. cara. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. Nauukol sa wik¨¤. Achara. Physic. n. Phial. n. Phlegmatical = Phlegmatic. Pick. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. dumampot. adj. [pic] Pico. adj. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. Parmasya. mukha. n. [f¨ªzic] Medicamentar. Katakatak¨¢. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. n. adj. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. [flem] Flema. . [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. [pi¨¢no] Piano. [p¨ªket] Estaca. adj. Pon¨®grapo. Photographer. pantas sa pagmamatwid. [f¨¢ntom] Fantasma. Philological. n. Karunungan sa utak ng tao. [f¨¢risi] Fariseo. Sikolo. Pianist. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. plema. Philter. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. Pariseo. n. P¨ªsika. Philology. n. kama ghamangha. marunong tumugtog ng pyano. n. recoger. n. [f¨¢ntasm] Fantasma. tut op. [f¨ªzic] Medicina. Manggamot. pananalaysay. karunungan sa paggawa ng gamot. Makalaghal¨¤. n. [p¨ªcchur] Pintura. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. adj. Pagliliwaliw sa isang salosalo. Sala¨¢n. [pai] Pastel. Philanthropy. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. Phthisis. Ngal¨¢ngal¨¢. P¨®sporo. Mapagkaloob. Pagkahib¨¢ng. n. [far¨ªncs] Faringe. n. pumulot. adj. Phasis. Philosopher. Karunungan sa pagretrato. [p¨ªcpoket] Ratero. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. Sarisaring kulay. tagp?. [frez] Frase. semblante. Pickpocket. [f¨ªlter] Filtro. [pic] Picar. n. n. Tumuka. pagmamagandangloob. empanada. Pickle. n. todo lo que admira por su novedad. Pharynx. n. any?. n. n. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. n. Phlegm. v. Piano. kwadro. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. [pi¨¢nist] Pianista. Pagkakaloob. [f¨¦sis] Fase. Tuka. n. Nauukol m tingig. Photograph.Phantasm. piraso. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. [f¨¢ial] Redomilla. Mult¨®. n. [pict¨®rial] Pict¨®rico. [f¨®sforoes] F¨®sforo. Kalaghala. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. Philologist. [picay¨²n] Medio real.

Piscary. Sipit. [p¨ªgmi] Pigmeo. angh¨¢ng. [p¨ªlfoer] Ratear. Pile. sama ng loob. Halige. n. [pip] Piar ciertas aves. Ang naglalakbay. v. n. Pin. n. hurtar. [pirs] Penetrar. Pilaster. Pike. Pig-headed. Piloto. [p¨ªledch] Pillar. Pinineo. Mangloob. [p¨ªcansi] Picante. Pig. Nauukol sa tulisang dagat. n. [p¨¢il] Estaca. bunt¨®n. flauta. devoci¨®n. Kulay rosas. n. Piratical. Pinch. n. Manggagaw¨¤. magsalans¨¢n. enojar. tumorcillo. chapitel. Tin¨¤. Magtagp?. Pinion. [pin] Alfiler. M¨¢ngungurot. Kabanalan. Piny¨¢. medida de l¨ªquidos. Pillar. Kumurot. estar l¨¢nguido. n. n. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. Tulisang dagat. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. Pip. v. Kalapate. maniatar. n. Tumagos. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. bi¨ªk. Pilot. [paion¨ªr] Zapador. n. Pigeon-house. magtutop. n. n. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido.Piece. n. Pierce. Talian sa pakpak. desazon. Paglalakbay. v. Pillow-case. panipit. n. n. n. Bahay-kalapate. taladrar. [p¨¢in-epl] Pi?a. Piracy. Pipe. p¨¢daluyan ng tubig. [p¨ªzmil] En pedazos. Manglupaypay. [p¨ªncoers] Pinzas. Panunulisan sa dagat. Pincher. [p¨¢ip] Tocar la flauta. [pinc¨²sion] Acerico. [pil¨¢ster] Pilastra. Pilfer. Bukl¨ªg. n. n. n. Pilot. acrimonia. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. Pique. Pillow. Pilgrimage. n. v. [p¨ªcant] Picante. Pink. Pique. Pin. mang-um¨ªt. pagtalag¨¢. devoto. Piquant. enano. lumagpas. remero. n. [p¨¢iper] Flautista. Pipe. [pip] Pepita. adj. gaitero. [p¨¢ik] Lucio. adv. Piquancy. Tubo. adj. Sumy¨¢p. Magbunton. [p¨¢ioes] Pio. mamanglaw. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Pile. [p¨¢iret] Pirata. Pilgrim. Pinnacle. Kapahintulutan sa pangingisda. Pildur¨¢s. [piz] Remendar. [p¨ªlar] Columna. tenazuelas. magnakaw. v. kwa ko. Plautista. v. [pin] Prender con alfileres. [p¨ªlgrim] Peregrino. Mwelye. Pioneer. v. Piety. Pigmy. [pinch] Pellizcar. ofender. [p¨ªdchen] Paloma. Pigment. Pine. punduhan. Pirate. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. [pig] Cerdo. pulupo. mad¨¢salin. Piecemeal. n¨¢pangharangan. N¨¢panglooban. Palakain ng isda. tigihawat. But¨®. adj. Tulos. pangkulay. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. n. n. pila. Pillage. balitiin. [p¨¢ip] Tubo. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. [pil] P¨ªldora. pand¨¢k. n. almohadilla. bot¨ªn. tagaugit. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. n. Untiunt?. Unan. n. Pincers. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. [p¨¢ilot] Piloto. n. [p¨¢in] Desfallecer. Bat¨ªkbat¨ªk. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. [pic] Pique. daung¨¢n. Mag-espil¨¦. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. v. Pimple. Espil¨¦. Sili. Pint. Manggalit. conducto. n. mangyamot. v. pipa. mangharang. Halige. [pic] Picar. n. pipa para fumar. bumutas. Pied. [p¨¢id] Variegado. u mugit. n. Taluktok. Piper. [p¨¢ieti] Piedad. [pir] Muelle. salans¨¢n. [p¨ªgment] Pigmento. pilar. n. v. Ung¨¢s. Kur¨®t. m¨¢nunugtog ng plauta. adj. adj. [pinch] Pellizco. saqueo. pungla. . Pincushion. n. adj. n. v. monton. Punda ng unan. Pier. [p¨ªlo] Almohada. manchado. Pine-apple. n. Galit. n. agujerear. [pint] Pinta. Pillage. v. plaut¨¢. Pigeon. Baboy. [p¨ªledch] Pillage. n. Pill. Maanghang. apilar. v. Ban¨¢l. Pinch. puerco. [p¨ªnioen] Atar las alas. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. pica. Manekas. Pip. [p¨ªmpl] Granito. Piscivorous. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. [p¨¢il] Amontonar. Pakong malak¨¦. [pink] Color de rosa. [p¨ªncher] Pellizcador.

[pl¨¢net] Planeta. [plank] Entablar. Place. n. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. poner. Pivot. lugar. Kawaw¨¤. rebolber. Pahayag. Place. [p¨ªchi] Embreada. Plain. n. Magpanukal¨¤. n. Magtapal. n. sepultura. Plain. [ple¨ªg] Peste. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. Pananim. magsahig ng tabla. Maglagay. calamidad. pileges. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. magbuy¨®. band¨®s. [ple¨ªg] Atormentar. pakpakan. misericordia. Plan. Kalunoslunos. vejar. Tapal. manghinayang. Placard. patag. Magtanim. Magsili d sa butas. umap¨ª. Plantain. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. n. n. Magpalapag. Pit. n. Placid. paggaya. Pity. Planet. Pith. Pitiful. n. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. n. adj. Plane. adj. apacible. v. Plant. adj. Palada¨ªng. banhay. n. v. Pistola. Plane. Pitchfork. Law¨¤. Tagapagsakdal. [p¨ªtiful] Lastimoso. dakong pat ag. [pl¨¢tter] Fuente. B¨¢lok. Kahinahinayang. [pl¨¢jiarist] Plagio. n. Lup¨¬. [p¨ªti] Piedad. Maalkitr¨¢n. Hukay na lal¨¢ng. lamento. manggagaya.Pistol. Pitfall. Magpaunaw¨¤. Pulutong. entablado. medicamento. n. Panghuhwad. Bandehado. [pl¨¦ntif] Demandador. maglechada. sensible. Katam. entarimar. [pit] Hoyo. n. Pitiable. Pantay. [p¨ªtfol] Trampa. tu¨¦tano. v. paraje. lagunajo. Planetary. kawaw¨¤. m¨¢nananim. Plait. cultivador. [pl¨¢tform] Plataforma. Maamong-loob. adj. adj. [plant] Planta. . Planeta. Plaster. v. Pity. [plat¨²n] Peloton. adj. [plant] Plantar. Planter. [ple¨ªt] Plato. n. mahabag. mahabagin. n. plantar. tahimik. [p¨ªtiles] Desapasionado. malaking bituin. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. Pit. dolorido. n. [piz] Meollo.. pich¨¦l. Placard. kayasin. adj. [plank] Tablon. n. [plash] Charquillo. v. pihit¨¢n. hib¨ªk. dumalamhat¨¬. Papuri. malinaw . Alkitr¨¢n. [plen] Llano. n. talampakan ng p aa. ubod. Pananim. Palapag. v. Plague. Hukay. Magpahirap. n. [pl¨¢neteri] Planetario. miserable. n. Platoon. plato grande. n. [plen] Allanar. [p¨ªtioes] Lastimoso. n. Yano. n. dakong pantay. Nauukol sa planeta. n. Any?. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. n. Magsasaka. Plagiarism. Plan. peste. magba¨®n sa hukay. maliwanag. ikut¨¢n. mag-udl¨®ng. kahabaghabag. [ple¨ªn] Llano. patag. habag. Manghuhwad. Plat. n. pinggang malak¨ª. n. Plash. v. liso. ang nagsasakdal. arma de fuego peque?a y corta. adj. Maaw¨¤. Ikir¨¢n. n. Plant. Saging. Banga. bukiran na sinasaka. walang habag. Katam¨ªn. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. plano. [p¨ªvoet] Espig¨®n. Plaintiff. pangtapal. acepillar. Plane. n. Pittance. sakuna. [plen] Cepillo. magpunla ng halaman. [plent] Quejido. [pl¨¢ster] Emplasto. Salot. [plet] Pliegue. quicio. [plan] Proyectar. Platter. cruel. Humabi. claro. Plank. [pl¨¢card] Publicar. tabla gruesa. evidente. v. n. [plant¨¦cion] Plantacion. v. panglechada. Da¨ªng. n. el doblez que se hace en la ropa. Kapatagan. plaga. plancha de metal. Plagiarist. Platform. Aw¨¤. adj. [pl¨¢jiarism] Plagio. ba¨®n. plano. maglapag. Piteous. Pitiless. compasi¨®n. [ple¨ªs] Lugar. Plaster. Plate. n. Tabl¨¢ng makapal. Lim¨®s. Plaintive. kaaw¨¤aw¨¤. hinayang. v. n. [pitch] Alquetran. [pl¨¢ster] Emplastar. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. enyesar. fijar. Panghakot ng damong tuy?. Walang aw¨¤. putol na metal. adj. kun¨®t. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. patalastas. [p¨ªstol] Pistola. tener l¨¢stima. afligir. Pitch. v. sitio. pangkayas. halaman. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. [p¨ªtans] Pitanza. Dako. yeso. Pinggan. palahibik. lumbak. Pitcher. sensible. Plaudit. raci¨®n. el asiento del pie. lam¨¢w. dinulang. [p¨ªti] Compadecer. n. Plantation. [ple¨ªs] Colocar. [pl¨®dit] Aplauso. Plank. aclamacion. Plaint. Plague. kidkiran. sayang. [plat] Entretejer. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. [pl¨¢nter] Plantador. compasivo. Pitchy. [p¨ªtiabl] Lastimoso.

plano. [plau] Arar. Plump. n. [pl¨¢iers] Alicates. [pl¨¢it] Prenda. [pl¨¦nti] Copia. tarugo. adj. [pl¨¦siur] Placer. malumanay. n. Plenitude. Pliant. Pun?. panghihimagsik. L¨¢gak. n. [pledch] Empe?ar. Panananggalang. [pley] Jugar. kalubayan. maligay¨¤. Maglagak. adj. [pli] Defensa. Plead. [plau] Arado. agradable. manejable. n. Play-fellow. bumaltak. Playful. magbanta. hamak. pagmamatwid. Mabab¨¤. tiron. Plenteous. n. malamb ot. Plume. v. Pleading. v. arrancar. Pleurisy. makipagtalo. Play. magiliw. Plough. [plamb] Plomada. v. . [plac] Arranque. balt¨¢k. plano. n. n. [plot] Pedazo peque?o de terreno. Hulog na pabat¨®. [pl¨¢uing] Labranza. magbigay-loob. Pliancy. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. [pl¨¦yful] Jugueton.Plausible. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. [pli¨²risi] Pleuritis. marapat purihin. Plenipotentiary. el modo de tocar un instrumento. adj. Ang lumalar?. Umal¨ªw. Sirwelas. banhay. pleures¨ªa. mananggal ang sa paglilitis. sangla. n. magsangla. n. n. lub¨®s. n. v. Plod. Plaything. Plentiful = plenteous. conspiracion. [pl¨¦ying-cards] Naipes. manggagahaman. [pl¨¦yzing] Juguete. Plum. fianza. Plough. n. pasak. [pley] Juego. karaniwan. Kalar?. [plac] Tirar con fuerza. Please. Magbanhay. Plug. Hila. Plumber. conspirar. [ploeg] Atarugar. tapon. karakaraka. chanza. Pleasant. palabas-dulaan. rollizo. n. n. magpyansa. Player. [pl¨ªsing] Agradable. Kapuripuri. makalug¨®d. n. Pleasure. satisfaccion. n. Pliable. v. adj. n. Panday-tingga. Pleasing. Pagmamatwid. marami. kalugodlugod. n. Pluck. Sangla. sudsod. Kaligayahan. n. bumatak. Pliers. Pledge. Plenty. kaluguran. Plug. Sunudsunuran. magar¨¤. Pledge. v. entero. Mataba. araro. fianza. maghimul mol. [pl¨¢ki] Gallardo. Plot. entretener. representacion dram¨¢tica. Suyod. Pakpak. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. Pag-aararo. Humila. Plea. Plough-share. tocador. [pl¨¢mber] Plomero. tramar. abundancia. adj. Ligay¨¤. [pli¨²medch] Plumaje. maglinang. pumitas. tapun¨¢n. [plamp] De repente. Plumb. batak. Play. travieso. kasaganaan. trama. m¨²sico. malambot. [pl¨¢iant] Flexible. Plight. Tasakan. n. [plis] Deleitar. [pl¨¦neri] Plenario. Play-mate. [pli¨²m] Pluma. bu?. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. Plenary. n. Dami. excusa. Sagan¨¤. Baraha. [plot] Trazar. adj. Panipit. Manab¨ªk. [pl¨¦sant] Delicioso. [pl¨®sibl] Plausible. vulgar. pumuti. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. plancentero. [pl¨¦nitiud] Plenitud. Maglar?. Plucky. balahibo. n. malikot. [plaiabl] Flexible. n. kasayahan. Sak¨ªt sa lalamunan. v. Kalugod-lugod. adj. Pleasantry. Pluck. Plump. agradar. [pl¨ªding] Acto de abogar. n. deleite. defender en juicio. v. tocar un instrumento. tumugtog. Lar¨²an. mai rug¨ªn. [pledch] Prenda. dar fianzas. Plumb-line. Kalambutan. m¨¢nunugtog. Malar?. [pl¨¦ntioes] Copioso. adj. v. adj. Kalubusan. abundante. banta. n. Balahibo ng mga ibon. n. d¨®cil. [plod] Afanarse mucho. bumungkal ng lup¨¤. adj. L ar?. [pl¨¦zantri] Gusto. Munting p itak ng lup¨¤. mabilog. Kalar?. [plib¨ªyan] Plebeyo. lugod. n. labrar la tierra. & n. m¨²siko. n. Pabat¨®. pangbungkal ng lup¨¤. Pagdaka. adj. Plot. n. Plebeian. blando. dahilan. [pl¨¦yer] Jugador. manghimagsik. pretexto. pyansa. [plam] Ciruela. adj. bajo. kasiyah¨¢n. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. adj. Sunudsunuran. [plid] Alegar. Makisig. tugtog. kapuspus¨¢n. [ploeg] Tapon. Ploughing. cartas. Mag-araro. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. plumaje. panakip. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. [plamp] Gordo. Kaayaaya. Plodding. & n. Plumage. Mangatwiran. Playing-cards. Sudsod. lagak. n. magbigay lugod. pasakan. Tasak.

a. Saka. n. Sumisid. n. magnaka w. palo. v. Mahangin. Timbang. Pneumatical = Pneumatic. Poetise. Twid na twid. Pneumonia. adj. Polish. [p¨®lar] Polar. n. Politeness. pelusa. n. pakinisin. [nium¨®nia] Neumonia. & n. cualquiera cosa nociva. [play] Trabajar con ahinco. panimbang¨¢n. magalang. [p¨®izn] Veneno. Poisoner. agaw. Ply. Tumudla. kamandag. [pl¨¢ndcher] Buzo. robar. Poison. mahapd?.Plump. v. n. Plurality. saquillo. [p¨®inted] Puntiagudo. adj. Pneumonic. v. n. [pli¨²ral] Plural. urbano. maantak. Point-blank. diestro. supot. [pl¨¢nder] Saquear. n. Poise. panimbang. [pod] Viena. n. sin punta. cort¨¦s. Poignancy. bulsa. [plandch] Sumergirse. Poetess. Pointless. n. Maanghang. matalin¨°. Pocket-book. Pointed. pa. Nakaw. sisidlan ng sulat . Pul¨ªs. [plamp] Engordar. se?alar. [nium¨®nic] Neum¨®nico. Poisonous. Policy. [poc] Andar ¨¢ tientas. buli. Timbang¨¢n. adj. [pol¨ªs] Polic¨ªa. [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. daliri n. [p¨®ket] Embolsar. [poc] Barjuleta. Lason. Tula. Kinis. kakapalan. M¨¢nunula. mangharang. Dulo. Poke. [pliur¨¢liti] Pluralidad. v. [p¨®koer] Hurg¨®n. n. bot¨ªn. Bulihin. Panudlok. Police. Mangloob. Pneumatic. Poetical = Poetic. pillar. Tumula. Pod. [plash] Triple. kaanghangan. Pangtur¨°. Tersiopelo. Plus. [poc] Viruela. Buls¨¢. [p¨®litic] Pol¨ªtico. Pol¨ªtiko. [p¨®lish] Pulimento. sagaz. Poise. n. ibp. promontorio. [p¨®em] Poema. robo. adj. acrimonia. urbanidad. mapitagan. n¨¢samsam. Dulong h¨ªlagaan. Pudpod. Pock. adj. Plural. Poach. [p¨®inter] Apuntador. Pole. Kumapa. may lason. [p¨®inansi] Picante. lustre. adv. n. [pol] Polo. Plush. Policeman. Point. n. Tumaba. timban Poison. emponzo?ado. n. [p¨®int-blanc] Directamente. buso. Babaing m¨¢nunula. Poetry. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. Poker. makirot. n. [p¨®et] Poeta. [p¨®etes] Poetisa. bolsa. emponzo?ar. Pocky. adj. n. [p¨®isoner] Envenenador. Karamihan. tela felpada. v. Polish. mula sa bilang na dalawa. Mahinahon. Politic. Poke. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. makamand ag. Palakad ng p¨¢mahalaan. kintab. punzante. Mabulutong. Magmalasado [ng itlog]. . [p¨®intles] Obtuso. balancear. [p¨®iz] Equilibrio. [p¨®ki] Picado de viruelas. M¨¢ninisid. pakintabin. tuso. manimbang. n. ense?ar. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. Pamamaga ng bag¨¤. v. Anghang. v. n. Nauukol sa tula. Matulis. afanarse. Nakakalason. bulutonggo. Poet. palo. [poch] Medio cocer [huevos]. Poisoning. walang dulo. pitagan. umapunt¨¢. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. [pol¨¢it] Pulido. adj. [pl¨¢nder] Pillage. contrapeso. panur¨°. Kartera. [p¨®lish] Pulir. tuloy-tuloy. n. Polite. [p¨®ket] Bolsillo. Galang. Pointer. Manglalason. Bulutong. n. magsumikap. nagtutur¨°. [p¨®isoning] Envenenamiento. n. [p¨®ket-buk] Cartera. Plunge. n. n. m¨¢kamandag. adj. adj. [p¨®iz] Equilibrar. v. n. Point. Polar. pangahig. Suks¨²kan ng pungl?. adv. hinchar. [p¨®etais] Poetizar. Pul¨ªs. Poem. [p¨®izonoes] Venenoso. Pocket. bumilog. Nauukol sa bag¨¤. Lumason. [p¨®izn] Envenenar. Plunder. itur¨°. Pocket. Magsumakit. [p¨®etic] Po¨¦tico. n. Plunger. [p¨®int] Apuntar. v. [p¨®int] Punta. Tula. [p¨®etri] Poes¨ªa. maniil. puntillo. adj. Panglalason. n. alizar. librito de memoria. Ipamuls¨¢. Plural. sumukb¨®. adj. [p¨®inant] Picante. v. v. v. n. umapuhap. Plunder. tulos. Poignant. Bayong. Poetic. [plas] Mas. adelgazar. Nauukol sa dulong hilagaan. adj. bru?ido. pesar.

Pontoon. kahambug¨¢n. v. [port¨¦nd] Pronosticar. Pagkatanyag sa bayan. v. pontificio. Porker. paramihin. Bayad. n. [port] Puerto. [p¨®piulet] Poblar. t¨ªmido. n. el papa. n. Poor. [p¨®litics] Pol¨ªtica.Political. bangkang t¨²layan. Butasbut¨¢s. n. Pope. profanacion. pint?. adj. conduccion. Pomada. Pommel. Porch. [poli¨²ter] Corruptor. Nag-asawa ng marami. Kaparangalanan. [pomp] Pompa. [p¨®mel] Pomo de espada. [p¨®nder] Ponderar. multiplicar. n. Pasuk¨¢n. Asong pangtubig. pintuan. Bumasag. Kilabot (ng balat). [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. Baboy. adj. panaksak. n. n. n. Dwag. [p¨®rtedch] Porte. [pop] Chasquido. Dad¨¢lahin. Populous. Pomp. Mainam. Polka. Kabayong munt?. Loro. Puny¨¢l. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. [pup] Popa. [pul] Charco. [p¨®rselen] Porcelana. [poli¨²t] Manchar. [p¨®rtabl] Portatil. n. Pool. sagaz. Mga tao sa isang pook. Mahirap. corromper. . ostentoso. Popularity. Bunton ng tao. Popgan. n. Bulo [ng bulaklak]. adj. [p¨®liglot] Poligloto. Portage. n. Ponderous. Mapagbulay. n. Pollute. Papa. Portable. Paghamak. Pore. Polity. Lam¨¢n ng baboy. lago. [pudl] Perro de aguas. n. Poll. n. [popiul¨¦cioen] Poblacion. Population. papagayo. cochino. [pont¨ªfiket] Pontificado. Pontifical. salat. n. [poli¨²cion] Poluci¨®n. Putok. n. n. n. Pagkapapa. Pag-aasawa ng marami. Pompous. Popular. adj. Tangk¨¦ ng tubig. lagitik. n. n. n. n. Port. Politician. tuso. Pollen. n. [pont¨²n] Pont¨®n. [pont¨ªfical] Pontifical. Poltroon. Punton. n. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. Nauukol sa papa. Porpoise. n. n. Pond. Popish. lumahang. Nauukol sa papa. pagdadal¨¢. Porcelain. n. Ponder. [p¨®ni] Haca. Magbulay. Polyglot. [p¨®rpois] Puerco marino. Portend. [p¨®niard] Pu?al. papado. Poop. n. Dumungis. [pom¨¦d] Pomada. Pontificate. Porselana. [pond] Estanque de agua. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. Papa. M¨¢ninir¨¤. Polka. Law¨¤. adj. infeliz. Popedom. pantano. karning baboy. [p¨®piuloes] Populoso. [p¨®piules] Populacho. marrano. [p¨®peri] Papismo. n. Popinjay. Pomada. portal. Gawing bayan. Polygamy. [p¨®pindche] Loro. v. [p¨®piular] Popular. Popery. gumunita. Poodle. n. Populace. Matao. Tangak. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. adj. [p¨®roes] Poroso. [pol¨ªguemi] Poligamia. law¨¤. n. Porous. sumir¨¤. Pollution. Pomade. [p¨®pish] Papal. Pop. Pamamalakad ng pamahalaan. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. n. n. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. Pontiff. [popiul¨¢riti] Popularidad. [p¨®mpoes] Pomposo. Pommel. [pom¨¦toem] Pomada. [p¨®pdom] Papado. Pagkapapa. Polluter. [p¨®len] P¨®len. v. n. n. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. Daung¨¢n. Pol¨ªtiko. Pintuang mahab¨¤. [por] Poro. n. adj. fausto. kinaka tigan ng bayan. Baboybabuyan (hayop-dagat). portada. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. [p¨®mel] Cascar. magpahamak. marilag. [poltr¨²n] Cobarde. v. Pomatum. [p¨®rker] Puerco. n. paglapastangan. pasiblang. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. Poniard. Pork. n. Portal. mapagwar¨¬. n. dagatdagatan. Pol¨ªtiko. considerar. Polygamist. Humul¨¤. Pat¨¢s. kawaw¨¤. Kilala. adj. nad¨¢dal¨¢. n. estadista. n. matatakut¨ªn. bayan ¨® bans¨¢. adj. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. punduhan ng sasakyan. Populate. amado del pueblo. [p¨®lka] Polca. n. esplendor. jaco. [pu¨¢r] Pobre. necesitado. Pananalig sa papa. adj. Marunong ng maraming wik¨¤. [porch] P¨®rtico. tanyag sa bayan. magwar¨¬. n. [pork] Carne de puerco. Pony. [p¨®rtal] Portal. [pop] Papa.

Kababalaghan. Posterity. real. Postscript. tanong na nakalil ito. Hul¨ª. Posy. [p¨®ser] Examinador. Itapal. n. poderoso. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. n. Postmeridian. Potential. pagkakaroon. [p¨®tash] Potasa. faltriquera. Maaaring mangyari. n. papas. poder. Lumit¨®. hat¨¬. n. adj. magilas. Tinggal¨ªn sa palayok. Sisidlan ng mga papel. adv. [p¨®lterer] Gallinero. angk¨¢n. [p¨®sibl] Posible. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. pagkakam¨ªt. putol. Potable. Portliness. Postage-stamp. v. Bungkos na bulaklak. Post-card. n. bis¨¤. Totoo. n. Portfolio. [p¨®rteredch] Porte. Portion. adj. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. kaing¨¢y. katakatak¨¢. [p¨®stiur] Postura. [post¨ªrior] Posterior. pregunta que confunde. Habol [sa isang sulat]. Bayad sa korreo. [post-¨®fis] Administracion de correos. n. Palayok. [p¨®st-card] Tarjeta postal. Pouch. preguntar. Posthaste. Bantay-pint?. [pos¨ªcion] Posicion. n. tumulig. Pangyayari. [p¨®rtres] Portera. n. Potash. [pot¨¦to] Patata. Pot. correo. [post¨¦riti] Posteridad. Potion. parte. sosa. [p¨®stscript] Posdata. n. Possibility. [p¨®uch] Bolsillo. tumanong. [p¨®stman] Cartero. Potent. [p¨®st-master] Administrador de correos. kilos palal¨°. Pother. n. Possessor. Position. Tarheta postal. [pos¨¦s] Poseer. Nauukol sa kapangyarihan. n. Tay?. Portress. bahagihin. adj. Babaing bantay-pint?. Poultice. n. Magtaglay. Kagulo. n. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. [p¨®rtre] Retratar. G¨¢waan ng palayok. [p¨®tedch] Potaje. Portly. [post] Poste. Manglilitis. v. n. [pos¨¦sor] Poseedor. n. K¨¢wanihan ng korreo. sa pwitan. korreo. [pot¨¦ncial] Potencial. Supot. [portf¨®lio] Cartera. Kapangyarihan. n. n. Nauukol sa korreo. v. sa hulih¨¢n. n. n. I¨ªnuming gam¨®t. [p¨®ltis] Cataplasma. Portion. n. Post-master. n.Portent. n. Pot. [postj¨¦st] A rienda suelta. angl¨ªt. [p¨®rtret] Retrato. Portray. tunay. Naiinom. Potato. k¨¢punupunuan. [pos] Confundir. May-ar¨¬. [postp¨®n] Posponer. [posib¨ªliti] Posibilidad. Namamahal¨¢ ng korreo. [p¨®stmark] Timbre de posta. Porter. serio. n. Potentate. Tatak ng sulat. nagtatangkilik. n. magkaroon. Postman. n. n. lagay. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. [p¨®sitiv] Positivo. v. Bayad sa pagdadal¨¢. porm¨¢l. Bahagi. Selyo ng korreo. Potasa. Pottery. alboroto. Karimot. Positive. Makapangyarihan. v. Possible. [p¨®rcion] Porcion. [p¨®rter] Portero. Postal. Postage. Tangkal. [p¨®tentet] Potentado. katayuan. Portrait. Har¨¬. bayad sa pagpapadala ng sul at. Inap¨®. Haligi. Kilos mahal. diferir. [p¨®rcion] Partir. [p¨®tter] Alfarero. adj. adj. Postpone. gozar. Porterage. adj. Posture. Potage. Potlid. adj. n. tanod sa pint?. Pagtataglay. Magar¨¤. Ipagpaliban. Potency. . n. n. [port¨¦nt] Portento. [pot] Marmita. hulug¨¢n ng sulat. [p¨®tensi] Potencia. Bungang¨¤ ng palayok. Poser. [pot] Preservar en marmitas. [p¨®tent] Potente. v. Pintuan sa likur¨¢n. Retrato. n. n. n. Poultice. pagtatam¨®. tay?. [p¨®tabl] Potable. n. Tagapagdal¨¢ ng sulat. [p¨®cion] Pocion. trasero. Possession. Postmark. n. Post. Magpapalayok. Ulam. v. olla. [p¨®dzer] Baraunda. bebida medicinal. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. n. Potter. Poulterer. situacion. n. lakas. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. Lagay. n. Pose. dividir. Posterior. correo. adj. magkam¨ªt. n. n. Rumetrato. n. magtam¨®. [p¨®stedch] Porte de carta. prodigio. [p¨®stern] Postigo. [p¨®si] Ramillete de flores. Postern. Possess. Patatas. [p¨®stal] Postal. kartero. [p¨®rtli] Majestuoso. [p¨®tlid] Cobertura de olla. fuerza. kalagayan. Panapal. Hatiin. kulung¨¢n ng manok. pollero. Post-office.

Prance. Prattle. Precipice. Precede. n. Precious. n. exacto. n. v. karakaraka. [pr¨¢ctikebl] Practicable. adj. papuri. k abantugan. karalitaan. adj. ruego. [pric¨®cioes] Precoz. n. kasanay¨¢n. mahalag¨¢. Pound. Walang kapangyarihan. [p¨¢und] Machacar. Mangaral. Pour. pag-iingat. Prate. Hirap. dapat paunlakan. adj. M¨¢isasagawa. Praise. Tab¨ªl. d¨¢lita. magkun¨®t ng noo. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. pagkahirati. daluhong. Durugin. n. P¨¢una. v. durugin. despe?adero. Mah¨¢l. [pr¨ªcher] Predicador. n¨¢una. Poverty. pabigla. Pulb¨®s. mabihasa. adj. Pray. Satsat. Practicability. d? pa p anahon. rogar. Practicable.Poultry. Pumuri. Pagpaunahan. antecedente. Preacher. Precedent. [pr¨ªsept] Precepto. s¨²plica. pamanh¨ªk. l¨ªmite. Kuk¨® ng ibon. [pris¨¢is] Preciso. v. [pris¨ªsion] Precision. sermon. ponerse ce?udo. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. Mga alagang manok. [pricoci¨¦neri] Preventivo. v. Preamble. adj. p¨®lvora. [pric¨¦ptor] Preceptor. sumam¨°. n. ejercer. [prez] Alabanza. [pr¨ªcies] Precioso. Precipitate. [p¨®ltri] Aves caseras. adj. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. adj. devocionario. n. mahin¨¤. katabilan. [p¨¢ut] Enfurru?arse. Precautionary. n. Preaching. Precipitation. paunaw¨¤. prematuro. [pr¨¦yer] Oracion. Pound. [pricli¨²d] Prevenir. autoridad. Pangaral. ganap. [prik¨¦rioes] Precario. n. v. n. Powder. Tagapangaral. magsermon. v. pulbur¨¢. adj. D¨¬ maasahan. maaga. Precocity. renombre. Kapangyarihan. magpakabigla. tagubilin. Parang. Kalikutan. Powerful. n. [p¨¢und] Libra. Aklat-d¨¢salan. Praise-worthy. v. Precedence. v. adj. . [pris¨ªpitet] Precipitar. moler. Precarious. Practice. bayuh¨ªn. Preclude. lindero. [prich] Predicar. Nag-uutos. v. dikdik¨ªn. [pret] Charla. puntual. Practical. n. aga. Dikdikin. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. n. n. fama. charlataner¨ªa. n. adj. Pangangailangang karakaraka. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. [prank] Travesura. [pr¨¢ctis] Practicar. [pre] Orar. ineficaz. Pook. suplicar. Magsanay. Precipitous. eficaz. [p¨¢uder] Polvorizar. Libr¨¢. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. [prez] Aplaudir. walang b is¨¤. n. [p¨¢uder] Polvo. n. n. Prayer-book. Precipitate. Kapuripuri. [p¨®verti] Pobreza. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. incierto. Precept. Precinct. Magmungot. [p¨¢wer] Poder. v. [pricocion] Precaucion. n. Powder. v. n. moler. kahirapan. impedir alguna cosa anticipadamente. Precaution. Maagap. sam¨°. Practice. dalosdalos. Ibuhos. [pr¨¦sipis] Precipicio. n. Pounce. Kailangan. Preach. [pr¨¦bend] Prebenda. Kabihasah¨¢n. [pris¨ªdent] Precedente. costumbre. n. [pret] Charlar. panalangin. dumaluhong. magsagawa. magpaunlak. [p¨¢werful] Poderoso. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. Precocious. n. [p¨¢uns] Garra del ave. adj. Magdasal. kasalat¨¢n. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. Dalos. adj. Maingat. Dal¨ªdal¨¬. preceder. Power. [pr¨ªsinct] Precinto. Praise. locura. mabis¨¤. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. Powerless. [pric¨®citi] Precocidad. san¨¢y. Bingit ng bangin. n. satsat. Bihas¨¢. [p¨¢werles] Impotente. Dasal. manalangin. Prattle. v. Ingat. miseria. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. n. Biglangbigla. tagapagsermon. [pr¨ªching] Predicacion. Prairie. Pagkauna. Pout. maglulund¨¢g. kagitingan. [pr¨¢tl] Charlar. n. Utos. Sumatsat. Ipagpauna. Prayer. Agap. potestad. [pris¨ªdens] Precedencia. mamanhik. hangganan. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. iligwak. v. adelantado. alabar. sugb¨¢. [pris¨ªpitet] Precipitado. Magluluks¨®. desmenuzar. Magsasats¨¢t. paunlak. Precise. [prans] Cabriolar. Prank. kaulul¨¢n. Prate. Makapangyarihan. n. umuna. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. Sumugba. [pric¨ªd] Anteceder. v. Sinundan. Prebend. Preceptor. Precision. karukhaan. adj. n. Puri.

Preface. superioridad de peso. v. maaga. [prid¨ªccion] Prediccion. Pagpapakilala. profetizar. Preconcert. Humul¨¤. v. Present. [prip¨®nderet] Preponderar. v. [pr¨¦sent] Presentar. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. Nakahanda. regalo. receta medicinal. [pr¨¦fez] Prefacio. [pr¨¦sent] Presente. Tiwal?. Predestination. n. prepararse. adj. n. [primati¨²r] Prematuro. Predicate. isugp¨®ng. Mangibabaw sa kaigi han. Presentation. [prip¨¦r] Preparar. p¨¢unang hiwatig. Kapinsalaan. Nakaharap kasalukuyan. [priscr¨¢ib] Prescribir. Premeditation. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. [pr¨¦sens] Presencia. panguna. [pri¨¦minens] Preeminencia. iha rap. sir¨¤. adj. v. n. [pr¨¦sent] Presente. kabigatan sa timbang. v. [pri¨¦minent] Preeminente. pabuy¨¤. Present.Preconceive. n. [primedit¨¦cion] Premeditacion. pagbubunt¨ªs. pesar mas que otro. el don. [pr¨¦sedch] Presagio. Hul¨¤. [prik¨²rsor] Precursor. adj. Pagkakauna sa lagay. v. [pr¨¦gnant] Pre?ada. n. v. Prejudice. actual. talle. Harap. Kutog. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. Pagtatakda. Preparation. Prematureness. n. decente. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. [pr¨ªmier] Primero. Magaan ang dug?. Prefer. hu manda. ipakita. dakil¨¤. [present¨¦cion] Presentacion. Prejudge. n. maagap. [pricons¨¦rt] Concertar. n. Preservation. Prepossessing. n. Preference. [pr¨ªfics] Prefijo. Presentiment. Preoccupation. n. Maghanda. Presage. n. [predis¨¦sor] Predecesor. Gant¨ª. pag-agap. antecesor. Kabuntis¨¢n. [predistin¨¦cion] Predestinacion. Preeminent. Pregnant. regalo. Premier. n. bal¨¤. Pagtitinggal. Premature. [prip¨¢ratori] Preparatorio. adj. Preposition. recetar. pron¨®stico. . Magpatunay. [prir¨®gativ] Prerogativa. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. adj. hul¨¤. convenir ¨® estipular de antemano. Prescription. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. Preparatory. n. Kaloob. ang sinundan. privilegio exclusivo. Predecessor. adj. Predilection. adj. Magmunimun¨¬ muna. pasalubong. Preferable. Preponderate. Preposterous. dar a conocer. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. m¨¢ipakikilala. kinikinit¨¢. ganting pal¨¤. Prefix. adj. adj. v. bigay. v. n. M¨¢ihaharap. n. pr¨®logo. pagpapatotoo. v. Ang hinalinhan. bumigat kaysa iba. hinal¨¤. [pridil¨¦ccion] Predileccion. [pr¨¦diket] Afirmar. Pregnancy. Premium. Prefix. n. [pr¨ªdial] Predial. Prepare. Marilag. Hatulan ng d? pa n alilitis. Premeditate. v. Iugpong. adj. Predict. rumeseta. [pr¨¦ferebl] Preferible. disponer. [prepar¨¦cion] Preparacion. hirang. Paghahanda. Paunaw¨¤. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. Prediction. Preeminence. Kutog ng loob. mostrar. any?. Prescribe. Ang nangunguna. Presence. n. Karilagan. [prepos¨¦sing] Atractivo. Wala pa sa panahon. Ipakilala. ipahayag. n. Makipagk¨¢yar? m na. detrimento. manifestar. adj. Predication. kadakilaan. n. humirang. n. Pumil¨¬. kasakdalan. harap¨¢n. [predik¨¦cion] Afirmacion. n. [prif¨¦r] Preferir. Mapipil¨¬. umagap. [prepoc¨ªcion] Preposicion. Banta. Presentable. Pil¨¬. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. Prerogative. balintun¨¤. reseta. remuneracion. pagharap. n. Present. Pagkalib¨¢ng. Kaagapan. Panugpong sa unahan ng salita. [prid¨ªct] Predecir. [pr¨ªfics] Prefijar. n. [preserv¨¦cion] Preservacion. prevenir. Magtakda. [pr¨¦ferens] Preferencia. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. n. Pangingibaba w sa kaigihan. hind? ik hihiy¨¤. Preponderance. magpatotoo. Pridial. [prip¨®nderans] Preponderancia. n. Bunt¨ªs. [prim¨¦ditet] Premeditar. [pris¨¦ntabl] Presentable. n. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. tumalag¨¢. Precursor. Pagpapatunay. Una. Tanging pagmamahal. mapanghalina ng loob. absurdo. ordenar. v. [pr¨ªmiam] Premio. n. Pagkakatang¨¬. sakdal.

Pressing. Pangingibabaw. agaw. Press. n. pisaverde. bonito. agap. pigil in. pretensi¨®n. excelente. nanekas. maigi. adj. Prick. n. [pr¨¢id] Jactarse. kumagat. Panguna. n. Nakaraan. [pric] Punzon. n. [pr¨¢id] Orgullo. pananaig. Hakain. arrogante. kag¨¢t. D? mahalagah¨¢n. adj. suponer. [prist] Sacerdote. v. Pretence. n. tekas. n. [pr¨¢imari] Primario. Dur¨°. Prey. magnakaw. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. dirigir. limbagan. [pris¨¦rv] Preservar. Hambog. [prisup¨®s] Presuponer. Mangulo. Presumptive. pillar. tinik. paalalahanan. kalamang¨¢n. mag-ingat. M¨¢kinikinita. n. umagaw. nangingibabaw. [pr¨¦sident] Presidente. v. hwag pansinin. Nananaig. tuka. Prevalent. Priest. Pangahas. tuka. nananaig. kayabangan. sospecha. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. conservar. May kayabangan. kahalagah¨¢n. paglabag sa pananalig . v. magmayab¨¢ng. kadahilanan. [pr¨ªgish] Algo presumido. predominante. Press. Dumagit. Prickly. [pr¨¦siur] Prensadura. Price. p¨¢hayagan. Pretension. superioridad. sawata. Pangulo.Preserve. adj. Primary. mamatnugot. quebrantar la f¨¦. espinoso. K¨¢rakaraka. Priceless. Prickle. Magnakaw. pretexto. aparentar. magwag¨ª. Presidency. ratear. Pricking. Pretext. pighat¨¬. Mapagmakisig. Par¨¬. [prig] Hurtar. [pr¨¢isles] Inapreciable. [prit¨¦nd] Presumir. Previous. [pr¨ªkli] Lleno de puas. [pric] Punzar. v. v. espina. opresion. [pr¨¢imasi] Primacia. [pres] Prensa. [priv¨¢riketor] Prevaricador. n. Dumur¨°. valor ¨® estimacion. kabuluh¨¢n. Prig. adv. Nakikinikinita. Hak¨¤. punzada. pagkukunwa. adj. diin¨¢n. adj. adj. dur¨°. Prevaricate. Prey. Pressure. [priv¨¦ntiv] Preventivo. n. Pride. Primacy. n. n. n. v. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. Maghambog. prensa de impresor. Halag¨¢. picar. Salar¨ªn. [priv¨¢riket] Prevaricar. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. aguijon. [prig] Mozuelo presumido. n. Prevarication. adj. magilas. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. mangibabaw. sawatain. Prick. Preventive. [pr¨¢is] Precio. agad. Laktawan. Pretend. robar. v. v. motivo. [pres] Aprensar. Priesthood. apretar. manuka. paalala. magpalal¨°. n. pillaje. [priv¨¦nt] Prevenir. predominar. [prit¨¦ns] Pretexto. mamatnubay. [prikl] Pua. Prig. switik. [pris¨¢id] Presidir. Manaig. [prim] Peripuesto. [pr¨¦sing] Urgente. prensar. kamkam. n. n. Presumption. adj. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. adj. Pagkukunwa. dahil¨¢n. pagkasaserdote. kapalaluan. Prins¨¢. P¨¢una. trasgresor. Nangingibabaw. paalala. marikit. adj. n. adj. [pr¨¦valent] Superior. Pretermit. presa. Hapit. [pr¨¢im] Primero. matinik. Preside. Magkunwa. Kagat. primero. saserdote. impeditivo. anticipado. pangulo. v. v. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. [pr¨ªtecst] Pretexto. [pre] Bot¨ªn. Dahil¨¢n. sapantahain. Presumptuous. P¨¢una. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. [priz¨¦mcioen] Presuncion. kutog. Prevent. P¨¢una. n. [prisi¨²m] Presumir. v. adj. adj. kutug¨¢n [ng loob]. n. n. [priv¨¦l] Prevalecer. n. n. [pre] Rapi?ar. Prevaricator. v. n. Prevailing. Priggish. presb¨ªtero. Prime. Pagpaunahan. primoroso. v. Preterite. bello. [priv¨¦ling] Predominante. Nakaw. [pr¨¦sidensi] Presidencia. Magkasala. hapit¨¢n. sapantah¨¤. Tib¨®. adj. mainam. Una. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. impedir. Prevail. n. manalo. Maraming tib¨°. Kinikinita. pagdaka. P¨¢nguluhan. [pr¨¢imet] Primado. lumabag sa panan alig. Una. Magtinggal. pag-ipit paghihigpit. higpitan. Prim. Presuppose. Presume. Kaunahan. Pagkapar¨¬. presion. Kahambugan. [pr¨ªti] Lindo. President. presuncion. [pr¨ªking] Picadura. lumalabag sa panana mpalataya. Pride. hinihinal¨¤. guardar. v. tumuka. Primate. Pagkakasala. pigil. vanidad. Pretty. Magand¨¢. Presupposition. h nalain. [pr¨¦valens] Predominio. Hapitin. Dahilan. . hina l¨¤. Prevalence. Prevention.

adelantar. n. Abakadah¨¢n. paghahayag. Halagah¨¢n. Pangulo. Lihim. n. n. Prioress. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. Probability. Pagkatang¨¬. Prince. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. Proclaim. kartilya. prisionero. [print] Imprimir.Prime. soberan¨ªa. [pr¨ªnses] Princesa. Proceeding. [probab¨ªliti] Probabilidad. Magpatuloy. marca. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. Prison. Pangulo. n. adj. [pr¨¢iz] Premio. [praivet¨ªr] Corsario. Prinsesa. kapahintulu tan. Bilangg?. Procrastination. Prize. tanda. saklaw ng har¨ Principally. kaypal¨¤. p¨¢limbagan. n. n. particular. Pagtatanyag. pinag uhatan. publicar. monarca. Marahil. s¨ªmulain. Procession. tardanza. kaypal¨¤. [procl¨¦m] Proclamar. panguna. Ganting pal¨¤. tr¨¢mite judicial. [proc¨ªdiur] Proceder. Pamamalakad. [pr¨¢ivet] Secreto. Pal¨¢isipan. n. conducta. Principal. n. Principle. Palaisipan. n. Procedure. Pagbabaw¨¤. ikintal. secreto. Kasikatan sa pamumuhay. Lwat. Maaaring mangyari. adj. bando. n. magtuloy. causa primitiva. Kasangkapang panglitis ng sugat. [pr¨ªnsipali] Principalmente. [pr¨ªzn] Prision. [probabli] Probablemente. n. [pr¨®biti] Probidad. n. Prusisyon. pamamaraan. verificacion de los testamentos. Probate. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. [prob¨¦cion] Noviciado. palakad. Proclamation. n. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. [prob¨¦cioner] Novicio. [praim¨ªval] Primitivo. [pr¨®blem] Problema. bak¨¢s. v. Privilege. Lumimbag. papagtagalin. Probably. v. n. pamamaraan. Prior. Print. [pr¨ªvi] Privado. Baguhan. m¨¢una. katibayan na pamana. n. K¨¢unaunahan. Manglilimbag. Privilege. n. Kawal. promulgar. se?al huella. adv. Private. proceso. n. [pr¨ªmitiv] Primitivo. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. Prior. n. [pr¨¢ivet] Soldado raso. v. n. [pr¨®bet] Prueba. pun¨°. Principality. ugal¨¬. Probation. n. pangulong madre. Proceed. [pr¨ªviledch] Privilegiar. Limbag. soberano. kasalat¨¢n. Probable. n. prerogativa. [pros¨ªd] Proceder. n. proclividad. Princess. Primitive. [pr¨ªsoner] Preso. hiwalay . [prins] Pr¨ªncipe. [pr¨ªnsipal] Principal. procedimiento. Itanyag. [pr¨®ces] Proceso. n. sinceridad. [pr¨¢ior] Prior. [pr¨ªviledch] Privilegio. katangian. Lalong lalo na. pagkabaguhan. [pr¨¢im] La primera de la vida. honradez. adv. Printer. Private. carencia. Asal. Proclivity. [procl¨ªviti] Propension. n. Proboscis. Papaglwatin. sumulong. n. valuar. Problematic. v. Parang pr¨ªnsipe. bigyan ng kabuluhan. antecedente. mangul o. adj. n. original. ling¨ªd. Process. [pr¨ªnsipl] Principio. an¨¢k ng har¨¬. c¨¢rcel. n. pabuy¨¤. Prisoner. [pr¨ªnter] Impresor. bait. n. Priora. Sakop ng pr¨ªnsipe. n. Simula. v. n. Ilong ng hayop. Primeval. n. [prob] Tienta. Prize. dilatar. Magpahintulot. adj. [pr¨¢iz] Apreciar. Privation. adj. kiling. [pr¨¢ior] Anterior. adj. har¨¬. karangalan. Probationer. adj. N¨¢una. Punong par¨¨. Katunayan. Princely. Privateer. estampar. Lihim. lingid. n. Problem. Probe. bihag. n. pinagmul¨¢n. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. . Privy. May pangyayari. ipatalastas . adj. ir adelante. Primer. Printing-house. n. [prob¨®sis] Prob¨®cide. Kalagayang sinusubok. Procrastinate. Problematical = Problematic. [procr¨¢stinet] Procrastinar. privado. nauukol sa unang panahon. Print. pamamalakad. recompensa. Una. jefe. Paglitis [sa hukuman]. bukod. [pr¨ªnsipal] Principal. Hilig. B¨ªlangguan. kaloob. Principal. tag¨¢l. Pr¨ªnsipe. an¨¢k na babae ng har¨¬. Limbagan. prior. pagpa patalastas. [proc¨ªding] Procedimiento. Probity. ihayag. [pr¨®babl] Probable. bilibid. [print] Impresion. v. [procrastin¨¦cion] Dilacion. [prinsip¨¢liti] Principado. [proclam¨¦cion] Proclamacion. adv. pahintulot. [pr¨¢iores] Priora. Pagtatapat.

[prod¨ªdches] Prodigioso. [prokiur¨¦cion] Procuracion. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. adj. adj. n. obra. Alibugha. Prodigious. Kasaganaan. [prof¨¢und] Profundo. Profane. Katha. Masulong. Lugm¨®k. Projectile. v. Project. fertil. [prodi¨²s] Producto. Lalim. napapakinabangan. manungkol. [progn¨®stiket] Pronosticar. pakinabang. Namumunga. umiigi. masama. [progn¨®stic] Pron¨®stico. Profoundnenss. masulong. lalim. n. [pr¨®lics] Prolijo. ejercer. umigi. [prof¨¦n] Profano. Malalim. tub¨°. criar. Programa. sawayin. [pr¨®dact] Producto. Bala ng kanyon. engendrar. v. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. ganancia. magpahayag. Pagkasulong. Progress. v. [pr¨®fer] Proponer. Kabalakyutan. [progr¨¦sion] Progresion. n. Kaalibughaan. Lah¨¬. hondura. abundante. Profession. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . Prodigal. Sagan¨¤. difuso. Procuration. Profusion. adj. akda. [pr¨®fer] Oferta. n. walang hiya. n. [pr¨®fit] Aprovechar. Profuse. maghandog. n. marami. matagal. Lumapastangan. [proj¨ªbit] Prohibir. Produce. Produce. Sumulong. Prodigy. patuloy ng pagkasulong. paglapastangan. Prohibit. lucrativo. abundancia. adj. casta. Prognostic. angkan. n. productivo. Balak. Hul¨¤. adj. Profligacy. magtub¨°. adj. [prof¨ªcient] Proficiente. adelantamiento. Bunga. Profit. v. Pagkasulong. Bumubuti. akal¨¤. Kalapastanganan. [pr¨®dichi] Prodigio. Sikap. [prod¨¢ccion] Produccion. kaburara¨¢n pag-aaksaya. Prohibition. Progressive. patakaran. [profi¨²s] Profuso. [prof¨¦n] Profanar. sipag. panukal¨¤. v. portentoso. adj. Bumalak. [pr¨®fliguesi] Perversidad. katha. sin provecho. Production. lumal ang. perdido. Walang kabuluhan. Magbawal. n. matub¨°. lucrar. Productive. lumikha. Profanation. n. corrupcion. Pagbabawal. n. [pr¨®fitles] Inutil. burara aksay¨¢. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. Prognosticate. [proki¨²rment] Procuracion. n. v. Prognostication. Mahab¨¤. [pr¨®gres] Progresar. trazar. n. [prodch¨¦ctil] Proyectil. mamunga. Profess. Profligate. Procurement. mabunga. [progr¨¦siv] Progresivo. pron¨®stico. Progeny. kabuluk¨¢n.Procumbent. Ilandang. Progression. [prof¨¦sor] Profesor. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. mas¨¢kit. . Hul¨¤. [prodi¨²s] Producir. alok. Kagilagilalas na bagay. Pagkasulong. [pr¨®dcheni] Progenie. balak. hamak . Prolix. n. mabagal. magbaw¨¤. [pr¨®dchect] Proyecto. [prof¨¦s] Profesar. Kalaliman. Pangahas. [pr¨®fit] Ganancia. Hind? banal. may kinatututuhan. Gur¨®. adelantado. [pr¨®dchect] Proyectar. n. maglitaw. Profit. n. Profundity. tub¨°. vedar. malwat. adj. [pr¨®gram] Programa. Professional. propesor. Kanunuan. kasiraa n. magmunukal¨¤. Magsumikap. Profound. Progress. Programme = Program. Progenitor. [pr¨®dchenitor] Progenitor. adj. ofrecer. mahalay. adj. pumasl¨¢ng. N¨¢papakinabangan. idea. [prof¨²nditi] Profundidad. v. n. Profitable. Projection. [pr¨®digal] Pr¨®digo. n. [profi¨²sion] Profusion. adelantamiento. Magpalagay. Katungkulan. Proficient. Bunga. Proficiency. n. [prof¨¢undnes] Profundidad. Humul¨¤. Proffer. Prodigality. [proki¨²r] Procurar. Profitless. katakatak¨¢. Makinabang. Professor. adj. [projib¨ªcion] Prohibicion. Namumunga. n. bunga. [pr¨®fliguet] Licencioso. progreso. utilidad ¨® interes pecuniario. v. Prolific. adj. declarar. v. Product. Sikap. n. produccion. adj. handog. Proffer. akda. [prokambent] Postrado. [pr¨®fitabl] Util. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. magsumakit. n. n. Magbunga. adj. [pr¨®gres] Progreso. ganar. Profane. d? n¨¢papakinabang an. [profan¨¦cion] Profanacion. adj. producto. proyecto. Kaloob. Program. n. Pakinabang. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. n. Kagilagilalas. n. hanap-buhay. v. adj. n. karamihan. Procure. [prod¨¢ctiv] Productivo. M¨¢ukol. Project. n.

magpalaganap. . k atotohanan. Propagate. walang ayos. katamtaman. Proprietress. v. [pr¨®perti] Propiedad. adj. lawig. manghuhul¨¤. Propitiation. Magpalagay. pagsisiwalat. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. dilatar. Propound. n. presteza. Prominent. tagal. Proposition. n. conciliar. Proportional. adj. Promptitude. layon. [prop] Puntal. Proscribe. v. [pron¨¢uns] Pronunciar. adelantar. [pr¨®mptitiud] Prontitud. [prop¨¦nsion] Propension. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. [prop] Apuntalar. Promise. Propitious. Katunayan. & n. adj. Hul¨¤. Proposal. [prop¨¢und] Proponer. Propose. Pagkakalat. Dal?. Prong. Sakdal. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. [pron] Prono. n. kaukul¨¢n. n. mungkah¨¬. Mag-udyok. n. pagtitiwalag. Promptness = Promptitude. [prong] Pua. [prop¨®rcion] Proporci¨®n.Prolixity. Halohal¨°. Prosecute. Paunaw¨¤. Proper. Prompt. Prose. Proportion. maghayag. [prol¨®ng] Prolongar. [pr¨®minent] Prominente. [prop¨®z] Proponer. Prompt. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. Promise. Magkalat. [propagu¨¦cion] Propagacion. adj. recitar. n. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. Hab¨¤. pasubsob. veloz. n. adj. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. Prop. Promulgation. Prophet. Prolongation. karilagan. [pr¨®minens] Prominencia. n. iasenso. Palag¨¢y. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. [pruf] Prueba. Propitiate. marilag. mabuting pag kakataon. n. Pahabain. v. dakil¨¤. [proscr¨¢ib] Proscribir. Proscription. Prominence. turing. v. mag-ul¨®k. Proof. n. Pagpapalubag ng galit. Pangdur¨°. Humul¨¤. v. v. Tungo. n. Bagay. [prom¨®cion] Promocion. paghahayag. Propeta. Prone. Maawain. May-ar¨¬. burol. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. Babaing may-ar¨¬. magbuy¨®. Pagtatanyag. prueba sa limbagin. bumigkas. kadakilaan. palawigin. Magbigkas. [propr¨¢iti] Propiedad. [propr¨¢itres] Propietaria. n. echado boca abajo. [propr¨¢itor] Propietario. [pr¨®mis] Promesa. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. insinuar. Magtulak. Hab¨¤. v. conveniente. [pr¨®mis] Prometer. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. Proprietor. v. Pangak¨°. Prophetical = Prophetic. magturing. Propensity = Propension. Kabagay¨¢n. n. sosten. palamigin ang loob. Maliks¨ª. Prologue. badya. extender. Propagation. Pataan. v. akma. [prol¨ªcsiti] Proligidad. [pr¨®fet] Profeta. tukod. Magtulos. apoyo. [pr¨®paguet] Propagar. suhay. v. n. Pag-aar¨¬. n. Kasakdalan. tulin. lwat. [prom¨®t] Promover. Papaglubagin ang galit. Magtanyag. tendencia. adj. Sulat t¨²luyan. n. Prop. [prop¨®rcional] Proporcional. alalay. Pagkakataas. Proportion. n. Promiscuous. Pronunciation. n. marapat. Isakdal. madal?. umalalay. matulin. n. ihabl¨¢. Promontory. [propici¨¦cion] Propiciacion. n. v. manghul¨¤. Pag aar¨¬. [prop¨®rcion] Proporcionar. derecho de posesion. Mangak¨°. n. Prorogation. Prophesy. Prolong. dapat. v. [prop¨¦l] Impeler. [prop¨®sal] Propuesta. n. Tulos. asenso. Padapa. proposici¨®n. pagpapalamig n g loob. [prop¨ªcioes] Propicio. [prompt] Sugerir. n. Property. v. Itakwil. Pagtatakwil. sostener. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. [prom¨®ntori] Promontorio. reprobar. Ayon sa nauukol. n. adj. itiwalag. mahabagin. favorable. Promote. Prophetic. [pr¨®log] Pr¨®logo. pagpapalagana p. [prop¨ªciet] Propiciar. n. v. ablandar. Propel. n. [pr¨®per] Propio. v. [propos¨ªcion] Proposicion. matulis. Propension. Promulgate. adj. Tagudtod. Bigkas. [prom¨²lguet] Promulgar. Pronounce. ar¨¬. v. Promotion. Palag¨¢y. palugid. n. Propriety. [pr¨®fesai] Profetizar. Prophecy. Itaas. bagal. [prompt] Pronto. n. magsiwalat. [pros] Prosa. Nauukol sa hul¨¤. dilacion.

Prostrate. guminghawa. Tagakupkop. Pangangayupap¨¤. adj. justificar. dichoso. plano. circunspecto. papagta gal¨ªn. Province. habl¨¢. n. Prospect. katapangan. prevenir. Proverbial. Umaglah¨¬. providente. adj. Tagapagsakdal. [protri¨²d] Empujar. m aglaan. magbudlong. n. felicidad. mapagmataas. n. [pr¨¢ues] Proeza. T¨¢nawin. [proti¨²berans] Protuberancia. ang tumututol. Palal¨°. Prosperity. Protrude. Protest. Lalawigan. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. Proviso. Kawikaan. cuidadoso. saliente. humamon. Prowess. Provident. n. patutot. [prot¨¦ctor] Protector. Provocation. Tanaw¨ªn. feliz. n. prevision. kaayon. adj. [pr¨®stitiut] Prostituir.Prosecution. magsulong. Aglah¨¬. tagahabla. handa. Prospectus. Nangangayupap¨¤. n. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. Dulo ng sasaky¨¢n. [provid¨¦ncial] Providencial. Prospect. dilatar. nauukol sa kawikaan. n. [prau] Proa. Protuberant. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. pam amaga. Pangsamantal¨¤. lumingap. Banhay. Protection. Ma ingat. n. n. Tutol. Umbok. Providence. Bumuti ang kalagayan. Lingap. [pr¨®verb] Proverbio. Provisionally. Pagkain ng hayo p. Provincial. Proud. mabait. Ang unang martir. experimentar. mapalad. bastimentos. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. n. mag-andukha. v. [pr¨®sikiutor] Acusador. Sakdal. Magputa. [prov¨ªsion] Provision. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. v. [prov¨ªncial] Provincial. [prov¨¦rbial] Proverbial. [pr¨¢ud] Soberbio. & n. manggalit. tagapag-andukha. Proselyte. Protocol. Talag¨¢. papaglwatin. Nakaumbok. v. v. [prot¨¦st] Protestar. pa totohanan. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. [pr¨®videns] Providencia. kasabih¨¢n. usl?. n. d? akalain. Magtulak. laan. [prostr¨¦cion] Postracion. [pr¨®vident] Pr¨®vido. Samantal¨¤. v. [protr¨¢ccion] Prolongacion. Nagkataon. humillado. [pr¨®stitiut] Prostituta. Kakamp¨ª. Tapang. adagio. adj. protesta. adj. abastecer. prominencia. adv. n. [pr¨®tocol] Protocolo. Baon. pamamayani. Prow. lwat. n. v. Prototype. [prosp¨¦riti] Prosperidad. bukol. maagap. maglugmok. Magpangayupap¨¤. dilatacion. v. Providential. casual. Umampon. laon. n. Hab¨¤. n. Masamang babae. [protr¨¢ct] Alargar. n. . excitar. Protomartyr. conj. tagal. n. tumingin. [prot¨¦ct] Proteger. v. derribar. adj. adj. n. [pr¨®spect] Mirar adelante. tagalingap tagakalinga . Protest. patunayan. Tutol. magbigay ng kailangan. n. v. handa. magingha wa. nagpapakabab¨¤. Provided. n. n. Provoke. [protest¨¦cion] Protestacion. v. pangakong matibay. Provision. Nauukol sa lalawigan. [pr¨®stret] Postrar. [prov¨¢iso] Caucion. Protestation. [prosiki¨²cion] Querella. adj. [prot¨¦ccion] Proteccion. Protuberance. [prot¨®martir] Protomartir. Prostitute. estipulacion. n. kalinga. v¨ªveres. Mabuti ang kalagayan. kumupkop. Prostrate. Prosecutor. [prot¨¦st] Protesta. Proverb. surtir. Prosperous. [pruv] Probar. n. orgulloso. mapagmalak¨ª. Protector. Protestant. magbuy¨®. [prova¨ªded] Con tal que. Prostitution. Pahabain. k¨¢yarian. impeler. prudente. Protraction. [pr¨®vins] Provincia. Protect. Bukang-bib¨ªg. Prostitute. Provender. suministrar. ampon. incitar. Provide. andukha. hamon. [pr¨®sper] Prosperar. v. Subukin tikman. Protract. [pr¨®testant] Protestante. n. maghanda. Prove. Prosper. Pasubal¨¬. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. altivo. [provok¨¦cion] Provocacion. [prov¨¢id] Proveer. [proti¨²berant] Prominente. n. Magtaan. Kabutihan ng lagay. laan. puta. kaginghawah an. tumangkilik. [prov¨ªcional] Provisional. Protestante. taga-ampon. Pagpuputa. Prostration. [prostiti¨²cion] Prostitucion. [pr¨®totaip] Prototipo. Provisional. [pr¨®spect] Perspectiva. [pr¨®stret] Postrado. adj. prolongar. adj. n. bukang-bib¨ªg. amparar. nakausl?. [prov¨®c] Provocar. n. s¨¢litaan. Tumutol. Pag-iingat. haza?a. pagkain.

ciencia ¨® tratado del alma. Public. acechar. madla. ilong na char¨¢t. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. Pangpasuka. n. n. babag. Kal?. [paf] Hinchar. [p¨¢blican] Publicano. patente. pangapangalanan. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. [pi¨²eril] Pueril. Pshaw. [s¨¢lter] Salterio. el com¨²n del pueblo. adj. [piuk] Vomitar. maingat. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. gemir. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. Humila. Putik. [p¨¢blic] P¨²blico. n. Suntukan. discrecion. tanyag. Pull. Hihip ng hangin. tabernero. Hinh¨ªn hinahon. pagtatanyag. Psalter. Bayan. Kabagungtauhan. Parang bat¨¤. Hibik. Pucker. n. latir. [si¨²donim] Seud¨®nimo. v. Pileges. Papintugin. Pugilist. Ba¨ªt. n. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. Malapit. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. n. [pr¨²ning-juk] Podadero. Pugnacious. m¨¢gtanyag. Maghayag. bumiwas. [salm] Salmo. inmediacion. Pulsate. Psychology. Pseudonym. rapi?ar. [cho] Fuera! quita!. [padl] Lodazal. [pul] Tirar. Nauukol sa bag¨¤. [p¨²lpit] P¨²lpito. adj. da¨ªng. [pi¨²berti] Pubertad. mga tao. Puling. Pulley. marunong manuntok. [p¨¢ker] Arrugar. [p¨¢ker] Pliegue. pagkatanyag. libro de salmos. Paghahayag. n. bufido. n. n. [pr¨²dens] Prudencia. adj. Ku mapon ng halaman. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. n. Hayag. v. [s¨¢lmist] Salmista. Pucker. maingat. Palaaway. mag-ulat. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. circunspecto. [pi¨²ling] Gemido. n. [paf] Resoplido. litaw. Prudential. karatig. Puddle. n. cenagal. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. Pulmonic = Pulmonary. Pug-nose. awit simbahan. Publish. Prudent. garrucha. n. Pruning-hook. [prun] Podar. notorio. Sulong! al¨ªs! Puberty. Lapit. n. [pul] Tir¨®n. [pablik¨¦cion] Publicacion. biwas. n. t¨¢yuan ng nagsesermon. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. n. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. [prud¨¦ncial] Prudencial. arrancar. n. Sumuka. lam¨¢w. Papagputikin. mapagbasag-ulo. bumatak. n. [pugn¨¦cios] Pugnaz. discreto. maniil. v. tila bat¨¤. v. Puerile. [pi¨²dchilist] P¨²gil. n. magsuk¨¢. Magnanakaw. Tumibok. v. [pr¨®csi] Procuracion. bumaltak. [piuer¨ªliti] Puerilidad. n. Puke. kabaitan. [pugn¨®z] Nariz chata.Prowl. mahinahon. v. Hila. n. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. n. . Proximate. n. awit sa Pg. mangun¨®t. Pulpit. edicion. Pry. int. balt¨¢k. n. Puff. [p¨²li] Polea. Mangharang. Proximity. n. labukawin. Dyos. adj. batak. Puddle. kalapitan. [piud¨ªsiti] Pudor. akl t ng mga salmo. coger. Pangalang d? tunay. Public. n. v. Dumalaga. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. [procs¨ªmiti] Proximidad. Publication. man¨®k. Psalmist. n. Prudence. Publicity. [piul] Piar. Tumiktik. n. v. v. estafador. Proxy. Mamileges. [pr¨¢uler] Ladron. [pray] Espiar. Mabait. estiron. kun¨®t. adj. Kalagayang bat¨¤. may p¨¢tuluyang bahay. Pagkahayag. Psalm. bait. P¨²lpito. v. adj. [p¨²let] Polla. ingat. Publican. n. manubok. v. [p¨¢bliciti] Publicidad. Pudicity. punuin ng hangin. Sumy¨¢p. an g nagtitind¨¢ ng alak. M¨¢nununtok. Puke. adj. Salmo. n. hinahon. mahinahon. kulub¨®t. hacer pliegues. Puerility. Puff. kadalagahan. basag-uler o. dumaing. Prowler. Maba¨ªt. inmediato. [padl] Enlodar. Pugilism. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. modestia. Pule. lumbak. kapanig. Publicist. [pablish] Publicar. Pull. Pruning-knife = Pruning-hook. Prune. [p¨²lset] Pulsar. mangulub¨®t. [p¨¢blicist] Publicista. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. humibik. posadero. belicoso. soplo. [pr¨²dent] Prudente. juicioso. Pullet. kalap¨ªt. Pulmonary. [piuk] Vomitivo. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. Char¨¢t. enturbiar el agua con lodo. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. tulis¨¢n. [p¨¢blic] P¨²blico. procurador.

Punch. Nas¨¤. Pursuant. Pulverize. [parl] Murmullo. [poels] Pulsar. ponche. kaagapan. hanggan. [p¨¢nchin] Punzon. exacto. limpieza. sentido. kut¨®g. mu?eco. Pursue. Pulse. M¨¢mimili. v. Alagad. n. Punster. sumundot. Purgatoryo. [p¨²nster] Jugador de vocablos. Kawagasan. Manyik¨¤. Puls¨®. [pi¨²ni] D¨¦bil. [puls¨¦cion] Pulsacion. pena. Pangbutas. n. [pars] Bolsa. castidad. hak¨¤. v. Pursuance. Maparurusahan. [piurifik¨¦cion] Purificacion. mordaz. n. magtakda. purgante. [purgu¨¦cion] Purgacion. Tuta. n. exactitud. . [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. [parsi¨²] Perseguir. n. Purchaser. n. designar. [pi¨²riti] Pureza. purificar. v. n. Ganap sa oras. [parch¨¦s] Comprar. Purg¨¢. v. [panch] Punzar. Purgation. continuacion. [p¨²lveraiz] Pulverizar. adj. d. Punter. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. ¨¢spero. manun¨®d. Pulverization. n. adj. [p¨²nctiur] Puntura. pulos. [p¨¢rport] Significar. penar. [p¨²rgativ] Purgativo. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. dalisay. designio. [pi¨²piledch] Pupilaje. Pagkakasunod. Puny. [p¨¢rpos] Intencion. [p¨¢rlin] Viga. Dumurog. [p¨²nctiual] Puntual. Punctuality. mamuntot. v. peque?o. adj. Purple. ponche. kadalisayan. Purpose. Tuta. Purl. magmungkah¨¬. Puppy. munt?. [pamp] Bomba. wagas. n. [poels] Pulso. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. [pars] Embolsar. Buls¨¢. n. Kalabasa. [parpl] Purp¨²reo. Umulos. [parch¨¦s] Compra. Maanghang. n. [purdch] Purga. [p¨¢rport] Designio. adj. n. papagdusahin. limpio. Puncture. dichero. adj. masaklap. [p¨¢pet] T¨ªtere. Pungent. n. Purgatory. v. saksak. Anghang. Punch. [piur] Puro. S¨²lipin. Punishable. panukal¨¤. l¨ªmite. Pun. Pupilage. n. Anam¨¢n. malab¨° ang mat¨¢. v. n. n. nakapupurg¨¢. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. mercar. v. n. v. [dahil sa kayamanan]. Pumuls¨®. Kaganapan. Banta. Parusahan. Magkahulugan. n. Purchase. n. tibok. cachorrito. Pagdurog. maaskad.Pulsation. [p¨¢rcheser] Comprador. kib¨®t kab¨¢. limpiar. Parusa. Purse. Purport. Purpose. [p¨²rgatori] Purgatorio. Dur¨°. Purblind. Punishment. magnakaw. adj. bumutas. pagdikdik. Mapul¨¢. M¨¢nanay al. [p¨¢mpkin] Calabaza. Pump. [p¨²ndchent] Picante. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. [pan¨ªshabl] Punible. n. Pungency. Purlin. n. n. malinis. Pup. chiste. pook. Purloin. Ipamulsa. Alinsunod. v. n. [p¨¢rpos] Proponer. n. pangsurot. nag-¨¢aral. [pan] Equ¨ªvoco. Pamimil¨ª. [pap] Cachorrillo. Purgative. [parl¨®in] Hurtar. Purge. n. Bomba. n. Lagaslas [ng batis]. [parsi¨²ans] Prosecucion. dusa. Damit na kulay pulang-dug?. maagap. Nayon. dumikdik. [pi¨²rifay] Purificar. [purdch] Purgar. Umum¨ªt. pangbutas. Tibok. latido. dumur¨°. [pan¨ªsh] Castigar. n. v. adj. Purge. limpiar. Punctual. Palal¨°. panukal¨¤. lindero. acusar. [panch] Punz¨®n. proyecto. [p¨¢nishment] Castigo. adj. magtalag¨¢. [p¨¢rliu] Comarca. Purify. casto. Purple. Pagpurg¨¢. hangganan. Pure. sugat. Purse-proud. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. kalinisan. ayon. Pulse. Purchase. [p¨¢rblaind] Miope. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. adj. palabir¨®. n. Magpalag¨¢y. Puppet. Punish. n. n. corto de vista. Pumpkin. kahu lugan. Purlieu. horadar con punzon. [parpl] P¨²rpura. nais. n. linisin. n. Paglilinis. Taganas. Pupil. Bugtong. supot. Purgah¨ªn. n. sist¨¦. robar. Purga. Linisin. Purification. Humabol. saklap. seguir. Pangdur¨°. askad. n. [p¨²ndchensi] Acrimonia. Sistidor. Mahin¨¤. [p¨¢pi] Cachorro. Purse. v. picante. Purport. maglinis. Mamil¨ª. tenor de algun escrito. banta. Puncheon. Purity. adj. formar una resolucion.

corrupcion. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. Tulak. adj. n. Malat¨¬. Kurism¨¢. may nan¨¤. esfuerzo. tiritar. Puss. Quadruple. Quagmire. n. Push. Saw¨¢. Sagabal. Lumagok. n. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. [cu¨¢gui] Pantanoso. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. Pusillanimous. Lumbak. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. Quadruped. estipulacion. enredar. Quadrennial. kaguluha n ng isip. v. Puzzle. [push] Empujar. Quadrate. Putrefaction. [p¨¢iromansi] Piromancia. Pygmy. Pug¨°. adj. Aapating gilid at panulukan. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. [p¨¦stiul] P¨²stula. n. [p¨²shing] Emprendedor. Manggagamot na d? nag-aral. unano. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. Siga. maigi. n. pudrirse. v. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. pagkasir¨¤. n. adj. Putrefy. exquisito. Puzzle. sagas¨¤. [cu¨¢c] Graznar como un pato. n. [pazl] Acertijo. Ang ikapat na bahagi ng anoman. Purulent. H¨ªkain. hoguera. buti ¨® sama. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. n. Pyrotechny. Nauukol sa parisuka t. malab¨®n. Bul¨®k. timidez excesiva. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. n. adj. Makaapat na ibayo ¨® doble. Quaker. kapansanan. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. Quackery. Pyx. [pi¨²rulent] Purulento. n. n. n. habladur¨ªa. Mangin¨ªg. Bukol. Mabulok. cop¨®n. embrollo. suministrar. corrompido. cobarde.. [parv¨¦] Proveer. [push] Empujon. Pus. tawag sa pus¨¤. v. tab¨ªl. Maglagay. sur¨¬. Pursy. n. Habol. Quake. Sats¨¢t. etc. Pandak. Magtaan. adj. Ikaapat na p¨´. confundir. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. adj. n. n. Parisukat. Quadrille. manglito. adj. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. dung?. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. adj. man abig. Putridity. v. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. [pi¨²trifai] Pudrir. Pustule. [p¨ªzon] Pit¨®n. Quadragesima. bugtungan. Pusillanimity. Puzzle. Quack. n. mag bigay. [cu¨¢gmair] Tremedal. persecucion. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. maglapag. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. . Pyromancy. v. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. rumagas¨¢. [pus] Pus. colocar. enigma. [cuec] Temblar. Quadruplicate. Quaff. [cadr¨ªl] Contradanza. [pus] Voz de cari?o para el gato. Pushing. Ming. rigodon. perplejidad. masir¨¤. Mapagsimula. v. Pyre. mangatal. Pag-ur¨¬. adj. n. Quadroon. Purvey. [cuent] Pulido. [cuel] Codorniz. Panglito. Kadwag¨¢n. estrechar. [pazl] Embarazo. Q Quack. Nagnanan¨¤. Python. Putrid. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. v. Munting kaha na sisidlan. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. nauukol sa kurism¨¢. Quadrilateral. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. mangaligk¨ªg. May apat na paa. sira. adj. maghanda. Put. Rigodon. Pagkabulok. n. v. [parsi¨²t] Perseguimiento. n. K¨¢yarian. katakutan . n. n. Nan¨¤. Quadrangle. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. managas¨¤. kadunguan. n. Quaggy. [cu¨®dret] Cuadro. [pazl] Embrollar. [p¨ªgmi] Pigmeo. arbularyo.Pursuit. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. Mainam. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. n. Quaint. [cu¨¢c] Curandero. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. Quail. n. adj. mangaykay. Qualification. tabig. Kabulukan. k¨¢sunduan. Humuning parang pato ¨® itik. [pics] P¨ªxide. [p¨¢rviu] Condicion. cuadrado. paghabol. n. Karunungan sa mga kwites. n. grano. n. v. Manulak. Push. Papag-apating ibayo ¨® doble. lumiga lig. abastecer. [pi¨²trid] Podrido. lumito. Purview. Dwag. Quadragesimal. kahig ng salitaan. [p¨¢ir] Pira. bugtong. adj. materia p¨²trida de las ¨²lceras. Pussy = Puss. pinineo. [put] Poner. n. Manggul¨®. Quadratic. magbaon.

Questioner. walang kib?. l¨¢nguido. [cuin¨¢in] Quinina. talunin. n. pelear. v. Tagasiyasat. Katahimikan. [cu¨®lifai] Calificar. Apog. nakayayamot. Pumatay [ng ilaw. pananaliksik. pag-aalang¨¢n. [cuey] Muelle. adj. adj. Quandary. n. trinar. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. Quicken. palatan¨®ng. Quench. [cu¨ªnzi] Angina. [cuilt] Colcha. sup¨ªlin. adj. derrogar. [cu¨®liti] Calidad. tumanong. Patiningin ang tinig. n. [cu¨ªkn] Acelerar. Pasukuin. Quarter. Queen. n. adj. cuartel. pregunton. Quilt. makipag-away. adv. quimerista. Quiet. n. n. urgir. [cu¨®rri] Cantera. makipagbab¨¢g. pag-uusig. tanong. n. apoy ¨® su nog]. [cuel] Subyugar. Dal?. Question. panglulum¨®. Quarantine. sospechoso. acuartelar. p aghanap. Twing ikalima ng ta¨®n. pendencia. v. [cuil] Pluma [para escribir]. extra?o. ramera. [cu¨®rrel] Quimera. asunto. Quick-witted. k¨¢alitan. Mapagsiyasat. Pakpak [na panulat]. n. Papagmadaliin. Quay. [cu¨ªcsilver] Azogue. Palaaway. ikwartel. Queasy. M¨¢ninibag ng bat¨®. adj. Quid. n. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. patutot. [cu¨®rter] Cuartear. Ikapat na bahagi. mapagsumbong. Quiescent. extinguir. away. matar la lumbre. [cuin] Reyna. invalidar. [cu¨®nderi] Incertidumbre. [cu¨¢mish] Desfallecido. Madal?. Lupaypay.Qualify. n. Dami. Quarry. [cuorant¨ªn] Cuarentena. suriin. v. v. tagatanong. Querulous. adj. Querist. Quick. n. anular. Query. kapahingahan. Quicksilver. [cu¨ªkli] Con presteza. Qualm. Masamang babae. adj. v. mercurio. Quarterly. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. Magtanong. Nakapag-aa linlangan. [cuic] Veloz. n. adj. v. ur¨¬. [cu¨¦riuloes] Querelloso. pronto. n. Makipagbasag-ulo. n. Bagay. [cuam] Desfallecimiento. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. [cuin] Mujercilla. desmayo. labing limang m inuto. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. Reyna. Kalidad. Katwa. Quash. [cu¨ªzi] Nauseabundo. el sitio de donde se saca piedra para labrar. [cuest] Pesquisa. Nakaaalibadbad. problematico. Quartet. hadlang¨¢n. v. [cu¨®rtet] Cuarteto. Quell. Queer. Tan¨®ng. matulin. n. k¨¢gali an. v. Quill. fastidioso. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. adj. likas. daigin. adj. Paniniyasat. Quantity. haring babae. Agam-agam. trimestre. Quietness. walang im¨ªk. nakapaghihinal¨¤. papagmaliksih¨ªn. . [cuai¨¦sent] Quieto. Quaver. rid¨ªculo. kaiba. n. inquisicion. kakatwa. Tahimik. [cuench] Apagar. v. asawa ng har¨¬. extravagante. n. Asoge. [cu¨¢it] Quieto. trimestralmente. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. n. Quarrel. Quinquennial. pregunta. Twing ikatlong bwan. abrumar. Quean. Uriin. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. n. [cuosh] Fracasar. [cuir] Raro. babag. Quality. n. Kinina [gamot]. Quinine. lum¨®. palatanong. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. Tahimik. daung¨¢n. Mapagsakdal. Putol na maskada. Kulch¨®n. la propiedad natural de una cosa. [cu¨ªrist] Inquisidor. Quarrel. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. [cu¨¦ver] Gorgoritear. n. adv. bawa't tatlong bwan. Qualmish. sociego. Quickly. papag-apatin. mapagbasag-ulo. preguntador. kwartel. [cu¨®rter] Cuarto. Kwarentenas. postrar. n. Query. Apat¨ªn. n. T¨ªbagan. [cu¨¦ri] Preguntar. [cu¨ªclaim] Cal viva. n. [cu¨¦stion] Cuestion. tranquilo. lijero. maliks¨ª. Matalin¨°. Quarter. Quarrelsome. Quietude = Quietness. Pal¨¢isipan. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. tiwasay. Quarryman. ri?a. Panglulupaypay. [cu¨¢itnes] Quietud. Quicklime. Quincy. Mwelye. [cu¨¦schoner] Inquiridor. adj. duda. pa ngayupapain. Quest. timaw¨¤. Questionable. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. n. Pinsalain. n. [cu¨®rrel] Re?ir. Quibble. n. interrogacion. Basag-ulo. [cu¨®ntiti] Cantidad. descansado.

[r¨¢keti] Ruidoso. [rac] Atormentar. maliwanag. tumakb¨® ng matulin. makintab. mendigo. enojo. feroz. pamunas. s¨¢palarang lar?. Rabble. n. Pahirapan. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. Ripa. v. n. [cu¨ªp] Sarcasmo. n. v. maalingawngaw. n. v. Quorum. Raffle. [cu¨®ta] Cuota. p abayaan. dusta. [cu¨®it] Tejo. [r¨¢fter] Viga. Tuya. Banggit. trapiento. [cu¨®ting] Citacion. n. n. rueca. Rack. n. sudlan. Quip. pulos. makislap. magsapalaran. Quoting. confusion. [r¨¦diet] Centellear. Quote. [ragm¨¢fin] Andrajo. n. Magbir?. . [cu¨®rum] N¨²mero competente. Sinag. pagbanggit. Kabayong pangkarera. recompensa. int. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. pag-iinit. dolor. manuks¨®. [cuerc] Pulla. [r¨¦dians] Brillo. Race. n. n. Sap¨¢t na bilang. v. Kintal ¨® sangdaang libra. adj. Ragmuffin. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. n. Manginig. [cuot¨ªdian] Cotidiano. kakan¨¢n ng hayop. enojarse. Palayain. n. p¨¢sabsaban. [r¨¦sing] Carrera de caballos. kabayaran. R (ra). Rabbet. adj. Quintuple. libertar. [r¨¦dioes] Radio. Kumarimot. Radish. Mapusok. [r¨¢bit] Conejo. [rac] Tormento. pordiosero. rabino. [cu¨ªver] Temblar. Laban¨®s. esplendor. Bals¨¢. [redch] Rabia. Koneho. Raft. hirap. ukol na hulog [sa pamimilak. Bunton ng tao. n. [r¨¦si] Rancio. ambag. Racket. Quirk. v. n. Rackety. uy¨¢m. [radi¨¦cion] Radiacion. R R. tumukoy. [cu¨¢ir] Coro. [rag] Trapo. n. Quire. Tungayaw. relumbrar. Dati. v.Quintal. Basahan. Kumislap. Quip. Radiate. [cu¨ªver] Aljaba. n. Radiation. [r¨¢bet] Ranura. Quoit. cita. [r¨¢diant] Radiante. [cu¨ªntal] Quintal. Quits. umuy¨¢m. n. echar rayos. [rabl] Gentuza. Quiver. adj. Raffle. kulumpon. [cuot] Citar. [r¨¢gued] Andrajoso. carrera. Kat¨²usan. kislap. n. [r¨¢bi] Rab¨ª. Limah¨ªd. Tahilan. galit. Rack. manuya. chulear. Lah¨¬. ira. [ar] R (ere). n. pesebre. Kwota. [rabid] Rabioso. Racy. n. [r¨¢dical] Radical. adj. Araw-araw. pago. kagu kaingay. adj. [cuot¨¦cion] Citacion. Pagtukoy. Maingay. umpukan. Maningning. [cu¨ªntet] Quinteto. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. Race. semidiametro. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. n. Quiz. [cu¨ªp] Zaherir. n. v. [cuits] En paz!. Rage. [cu¨ªtans] Finiquito. n. kisap. lum¨¤. Rafter. Raketa ¨® panghampas ng bola. almadia. n. mag-init. adj. Quite. casta. Limah¨ªd. Racer. sikat. Quotation. lubos. Rag. encolerizarse. [r¨¦ser] Caballo de carrera. Quiver. [redch] Rabiar. gul¨®.] abuloy. n. Mapoot. Quit. estremecerse. [cu¨ªz] Burlar. [raft] Balsa. Karrera ng kabayo. enteramente. p¨¢tulinan. Quota. Ningning. Rabbi. brillante. mabang¨ªs. canalluza. Radical. Rabid. v. [r¨¢ket] Raqueta. primitivo. [cu¨¢it] Totalmente. Quintet. Rage. p¨¢tulinan ng kabayo. n. mangilabot. andrajo. angkan. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. Paw¨¤. Ragged. Agpang na salaysay. satirizar. Mak¨¢lima. kintab. tukoy. Gur¨®. [rafl] Rifar. Maant¨¢. adj. n. Sisidlan ng pan¨¤. [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. bullicioso. resplandeciente. desempe?o. adj. Radiant. n. Magripa. Quotidian. Koro. Tumuya. gan¨¢p. karera. Radius. Tapus na! Quittance. mano de papel. Radiance. Poot. Racing. n. Rabbit. [r¨¢dish] R¨¢bano. pulubi. n. Pahirap. v. magalit. habih¨¢n. afligir. Bibinga. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. gulagulanit. Quondam. n. [cu¨®ndam] Antiguo. baraunda. v. kumisap. panghabi . expresion aguda y picante. [re¨ªz] Raza. unah¨¢n. n. adv. pasakitan. [rafl] Rifa.

desacierto. iba ngon. v. Range. Tumuktok. a yos. adj. lumait. n. Rancid. ur¨¬. b¨²ngangaan. itaas. f¨¦rtil. pumisa n. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. Ranch. [ransom] Rescate. Mangloob. [rankl] Enconarse. Maghanay. magalit. Makar¨¢s. Railroad. n. n. n. Railway = Railroad. Rain. n. n. v. hilera. ilisya. tumang¨¢. v. n. Tumipon. Ransack. n. pangalaykay. v. Mang-uumit. burlarse de alguno. Pagsangahin. ensalzar. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. [re¨ªd] Invasion. v. Rank. d aang bakal. Han¨¢y. [rep¨¦cioes] Rapaz. Maant¨¢. [re¨ªl] Rail. Umulan. Magsalita ng kalaswaan. adj. n. rampante. Random. Kut¨¤. Maul¨¢n. [rambl] Vagar. [r¨¢nter] Pedante. magsang¨¢. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. Riles. [rap¨¢siti] Rapacidad. Magtaas. ventura. Kumalaykay. Paglusob. f¨¦tido. [r¨¢mifai] Ramificar. n. kalahigin ng kalay kay. rebuscar. v. Rap. Ranger. Maingay. [rek] Rastrillar. [re¨ªn] Lluvia. v. Tubos. Rake. n. maantot. Ant¨¢. replegar. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. magnanakaw. Rain. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. Ramble. tawanan. [ram] Impeler con violencia. Bahag-har¨¬. Rap. [r¨¢nsac] Saquear. Tuktok. taas. mataba . M¨¢nanalalakay. Pamit. n. Rainy. n. exuberante. Mag-init. siyasatin. [re¨ªl] Cercar con balaustradas.Raid. maniil. sama ng loob. [ransom] Rescatar. Rail. inflamarse. Ulan. Kalaykay. tirria. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. Malag?. ridiculizar. Ram. . [re¨ªn] Llover. [ram] Morueco. n. Hadlangan. [r¨¢mpant] Exuberante. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. Rampant. [rant] Decir disparates. irritarse. Rancor. Magpagalagal¨¤. n. Rainbow. v. Ramble. pagka kataon. carnero padre. [r¨¢mrod] Baqueta. manglalait. salik sikin. [r¨¢mpart] Muralla. n. Rally. [r¨¦der] Merodeador. mabah¨°. carril de los caminos de hierro. [r¨¢nsid] Rancio. n. colocarse. rastrillo. [r¨¦ler] Maldiciente. humanay. [r¨¦ment] Ropa. [rezn] Pasa. Baketa. Rank. [rank] Lozano. Tupang lalake. ur¨¬. Ligaw. Ilihis. suling. injuriar. Ramification. dislocar. Baketa ng bar¨ªl. mag naknak. pomposo. [ranch] Torcer. Raise. Malans¨¢. andar ocioso. clase. ayos. Pagsasang¨¢. recoger con rastrillo. Pasas. mayabong. ibuny?. adj. v. Tagul¨¢n. Rapacious. promover. Rainy season. [rambl] Correr¨ªa. [r¨¦ndcher] Colocar. linea. [randch] Fila. n. baranda. pagtatanim. barandilya. n. Ranger. adj. [rap] Golpear. n. calidad. Ranter. v. [r¨¢li] Reunir. encono. Ramish. hilera. pangalahig. murmurador. elevar. [r¨¦ni] Lluvioso. antepecho. Galit. Rankle. casualidad. [rans¨ªditi] Rancidez. alzar. Raisin. Rammer. lumaboy. Rant. [r¨¢ndom] Desatino. Rampart. Han¨¢y. [r¨¢nkor] Rencor. Ramrod. Ram. v. rancio. n. escudri?ar. Tren. malikot. Ransom. [rank] Fila. Tumub¨®s. orden. v. mag-ayos. v. v. Pang-uumit. [rap] Golpe ligero y vivo. Railer. grado de dignidad. n. Raider. tumungayaw. orden. v. [re¨ªs] Levantar. adj. Rail. n. n. n. pagsalakay. ordenar. lagay. n. n. pillar. mapo¨®t. Raiment. itanghal. pag kaginoo. Rapacity. la uva seca. Ramify. bumuhat. adj. uma yos. hiyain. vestido. tay?. [r¨¦lrod] Ferrocarril. palababahan. kasuutan. Palatungayaw. [rek] Rastro. Rancidity. Manulak. Ransom. Pananalakay. Rake. poot.

Um¨¢bot. Ravage. Rase. adj. sarpullino. Rarify. [r¨¢visher] Estuprador. manir¨¤. Rasp. sariw¨¤. sagas¨¤. [r¨¦zor] Navaja. n. Readable. maliks¨ª. v. Kumatkat. n. destruir. [rev] Delirar. nakaw. Pay¨¢t. bub¨®t. v. kahilawan. n. Tibag. Ravage. Rattan. malikot. pagkaka anga. Buhaghag¨ªn. escaso. v. kamangamanga. Uw¨¢k. v. mapoot. Rascal. [re¨ªz] Arrasar. n. utas¨ªn. borrar. estupro. nangangalirang. n. [rez] Raer. papagtibayin. Rash. alargar. Pagtibayin. n. [r¨¢scal] P¨ªcaro. pillar. Bumasa. kalat¨ªs. maginit. v. Sinag. Kalabnawan. pasmoso. ur¨¬. Pagtataan¨¢n [ng babae]. fuerza. n. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. Subal¨¬. Rapidness = Rapidity. n. Rawboned. embrollar. kapangahasan. Pangdadahas. Ravel. extirpar. orden. n. n. n. zumbido. [r¨¦siur] Raspadura. deshilachar. [r¨ªder] Lector. sumapit. magalit. razonable. v. liks¨ª. mag-ab¨®t. prontitud. Rawness. Tampalasan. Padalosdalos. Rapier. [r¨ªdibl] Legible. [ri¨¢ct] Rechazar. Ray. Raze. m¨¢s bien antes. manggahas¨¤. kumikil. adv. Bil¨ªs. membrudo. Ab¨®t. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. Ratify. pagkain. [r¨¢ptiur] Rapto. adj. Raven. Rarefaction. enfurecerse. n. [rash] Roncha. Dagit. bago. robo. n. [rich] Alcanzar. tulin. madalang. adj. [r¨¦vin] Barranca. [r¨¢vishment] Estupro. enmara?ar. [rat¨ªn] Ratina. [r¨¢rifai] Rarificar. kasiraan. [r¨¦pier] Espad¨ªn. Pagkaayon sa katwiran. raedura. v. Mangdadagit. Daluhong. aprobacion. n. destrozo. Reach. palamara. d¨ªcese de la carne viva. [r¨¢vedch] Saquear. pangdadahas. n. maniil. adj. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. [rid] Leer. [r¨¢tifai] Ratificar. halag¨¢. adj. extender. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. Rave. v. Ratification. v. veloz. obrar rec¨ªprocamente. Sandata. Rashness. Rapid. [r¨¦les] Sin brillo. Pawiin. burahin. [ret] Tasa. escofinar. pagnanakaw. [r¨¢sher] Lonja. Rapidity. panggag ahas¨¤. Rather. Ang nagtaanan [ng babae]. [ret] Tasar. Magtaanan [ng babae]. Mahibang. tragon. halagahan. Ratteen. Ravishment. Katangian. audacia. [racion¨¢liti] Racionalidad. [r¨®nes] Crudeza. n. Rattle. pasmo. kaya. matw¨ªd. Kabubut¨¢n. n. adj. Daga. pagtataan¨¢n ng babae. [rasp] Raspador. Ravenous. pawiin. n. [rat] Rata. florete. tibay. Rasher. adj. valuar. manggagahas¨¤. v. [r¨¢riti] Raridad. kadalangan. [r¨¢pid] R¨¢pido. rega?ar. Kagilagilal¨¢s. n. Lipulin. Nababasa. Rapture. [r¨¢vish] Estuprar. Rarity. valor. [r¨¢dzer] De mejor gana. Rate. Rate. React. Pangloloob. Raw. may katwiran. uw¨¢y. Rasp. Rationality. forzador. panggagahas¨¤. n. velocidad. Katkat. liwayway. Mangloob. May matwid. Mabil¨ªs. Rapturous. madal?. Rasyon. n. magus¨®t. v. n. v. [r¨¢vedch] Saqueo. Rash. Rare. mangdadahas . Razor. n. Rational. manutnot . Paglabanan. Yantok. [rich] Alcance. ¨¦xtasis. rareza. [revn] Cuervo. precipitado. mang-agaw. precio. llegar hasta. dal?. escofina. n. borrar. Labaha. [rash] Arrojado. adj. n. Bihir¨¤. talab¨ªs. Pangkatkat. matulin. Rasure. v. n. Magul¨®. apreciar. clase. Lagit¨ªk. Ration. Rat. [re¨ª] Rayo [de luz]. [ratl] Rechino. [r¨¢shnes] Temeridad. arrebatar. Patibay. bribon. Pagtataanan [ng babae]. [rasp] Raspar. Read. [r¨¢vnes] Voraz. Tasa. [r¨¢cion] Racion. Mangbabasa. . Rayless. [rat¨¢n] Rot¨¦n. n. Hiw¨¤.Rape. kikil. ayos. Reader. n. [r¨¢pin] Rapi?a. [rer] Raro. Rapine. tab¨¢k. rapto. m¨¢nanakmal. Reach. Walang ningning. n. [r¨®-bond] Huesudo. Ravish. n. kaukul¨¢ng bahagi. adj. burah¨ªn. Hilaw. [r¨¢cional] Racional. adj. n. matakaw. [roep] Fuerza. [ro] Crudo. Isang ur¨¬ ng kayo. Bungang-araw. Ravine. Tasahan. [ravl] Enredar. Ravisher. pabiglabigla.

discutir. ang nanghihimagsik. [r¨ªr] Levantar. alzar. [r¨ªzonabl] Razonable. v. Tunay. adj. [ric¨¢nt] Retractarse. Bantay sa hulih¨¢n. manggagapas. adj. adj. n. makipagtalo. Saway. kasangkapang panahod. Recite. Recent. v. alsah¨ªn. Reappear. muling sumipot. Resma. Ag¨¢d. walang ingat. hatol. tangg¨ª. pronto. Rear. v. Rearguard. Baguhin. fresco. n. [rib¨ªld] Reedificar. v. Bumilang. Reckon. [r¨ªli] Realmente. [ri¨¢nimet] Reanimar. Mul¨ªng lumitaw. Realization. n. sumahod. [ric¨ªt] Recibo. Reap. tumuus. pagtalikw¨¢s. n. v. totoo. [ric¨®l] Revocar. [rib¨¢und] Repercutir. v. v. pagsalubong. Mang-aani. Realm. Rebuke. Magkatugmaan. Isagawa. Recantation. Reception. na sa katwiran. . n. Pagsasagawa. n. v. Buhayin ang loob. adj. Receivable. Recapacitate. Magmatwid. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. [rializ¨¦cion] Realizacion. Reseta. itaas. Recession. v. [rib¨¦lioes] Rebelde. [rim] Resma. pangusapan. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. anular. karakaraka. adj. [risit¨¦cion] Recitacion. [rizn] Razon. Rebellion. alejamiento. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. v. Rebound. buhayin. Tagatanggap. nuevo. hacer el agosto. [r¨ªsent] Reciente. n. [ris¨ªvabl] Admisible. Recall. alisan ng bis¨¤. Recital. mabahal¨¤. May katwiran. Reciprocate. adv. umayaw. Sisidl¨¢n ng sukal. Bugtong. Karit. Reaper. Reckless. Reaping-hook. Panghihimagsik. Magbalik-loob. verdadero. [r¨ªalaiz] Realizar. Really. raciocinar. tanggapin. Katunayan. Salaysay. Rebellious. bawiin. Reciprocity. Kaharian. [rib¨¢t] Repercutir. muling pakita. [rib¨¦l] Rebelarse. Ready. [r¨ªbas] Acertijo. Umudlot. Pag-urong. Realize. [ris¨¢ital] Recitacion. pangangatwiran. Rebel. n. recibo. v. [r¨ªses] Retiro. kumwent¨¢. mutuo. Pagligp¨ªt. v. n. Reasonable. Tunay ng¨¤. Sumaway. Mapanghimagsik. Ibangon. n. v. Receive. verdaderamente. n. n. revuelta. fundamento. Recede. sariwa. v. desistir. gumapas. [rib¨¢f] Repercusion. Umurong. v. adj. talikdan. magdilidil¨¬. Mag-ingat. Manghimagsik. n. mangatwira n. [ric¨ªd] Retroceder. gaw¨ªn. disputar. Magbulay. Katwiran. Pabaya. [risipr¨®siti] Reciprocidad. saway¨ªn. katotohanan. aceptar. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. pananalaysay. Receptacle. [ris¨ªproket] Reciprocar. Umani. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. Pagbabalik-loob. urong. umurong. Recitation. babasah¨ªn. v. acogida. Rebuff. n. [ribi¨²k] Reprender. denegacion. [r¨¦cles] Descuidado. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. Reason. narrar. Tumanggap. indiferente. Rebuild. n [r¨ªping-juk] Hoz. adj. sublevacion. Recess. [rip] Segar. n. Recipe. efectuar. n. desdecirse. n. referir. Matatanggap. walang bahal¨¤. v. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. [ris¨¢it] Recitar. adj. volver atr¨¢s. n. [ri¨¢liti] Realidad. [rib¨¦lion] Rebelion. dahilan. Salaysay. v.Readily. Reading. [ri¨¢lm] Reyno. tumangg¨ª. v. luego. n. [ric¨ªv] Recibir. motivo. Rebut. handa. Manalays¨¢y. Rebuff. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. [ric¨¦pcion] Recepcion. [r¨ªal] Real. numerar. rechazar. v. tumalikwas. Umayaw. Real. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. Rebuke. v. alzarse. adv. Recant. kayayar¨¬. [ris¨¦cion] Retirada. [rizn] Razonar. [r¨ªding] Lectura. Maagap. [recant¨¦cion] Retractacion. tinatanggap. sublevarse. Kapangyayari. pananalaysay. sangh?. ang tumatanggap. itigil. Pagkatanggap. lilik. [r¨¦dili] Prontamente. Udlot. [rib¨¢f] Rechazar. Reasoning. calcular. [ris¨ªpient] Recipiente. totoo ng¨¤. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. Ream. Recipient. [rec] Cuidar. causa. Reality. n. [r¨ªrgard] Retaguardia. tumangg¨ª. Receipt. Pagtanggap. n. pag-ilag. Reason. adj. ganap¨ªn. sahur in. Reciprocal. bugtungan. n. [r¨¦di] Listo. [recn] Contar. Pagbasa. Pagmamatwid. pag-ayaw. mag-als¨¢. Umurong. [r¨ªper] Segador. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. n. bago. Rebus. admitir. & n. [r¨ªzoning] Raciocinio. Reck. Reanimate.

recuerdo. n. [ric¨®verabl] Recuperable. n. Recovery. Tagubilin. Recreation. anales. Reconnoitre. [rik¨¢mbent] Recostado. n. maipakikisu y¨°. Recommence. Matwid na guhit. tandaan. n. n. katwir¨¢n. [r¨¦ctifai] Rectificar. Bagong kawal. [ric¨®rs] Recurso. Recluse. n. humalata. Recognition. pag-ulit. adj. Recompose. Pagkarektor. punong par¨¨. saliksikin. v. recoger. n. Recrimination. Rectorship. v. [riconstr¨¢ct] Reedificar. Reconciliation. Recoil. Record. n. Tumutol. pag -alala. v. [r¨¦cognaiz] Reconocer. v. ay usin. Magdagdag ng kawal. Recompense. husayin. Rectification. v. pag-dulog . tagapagtanda. reminiscencia. bawiin. kilalanin. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. v. v. Recollect. Reconsider. agradable. adj. Itayong mul?. Reconstruct. Maglibang. L¨ªbang an. mag-aliw. [ricri¨²t] Reclutar. ipakisuy¨°. [ric¨®rder] Registrador. alala. retirado. Reclaim. Tag?. Recollection. n. n. [ricri¨¦cion] Recreacion. magsumbong. entretenimiento. bumaw¨¬. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. [r¨¦ctorship] Rectorado. convalecencia. Recommendatory. upa. derechura. adj. Bilang. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. Gantihin. Recreate. Recognize. kawal na dagdag. Recline. Nakukulong. Ipagtagubilin. ipagbilin. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. Umudlot. Rectilineal.Reckoning. Rector. archivo. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. Recriminate. kagantihan. v. recostarse. Recondite.] paggal¨ªng sa sakit. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. [recon¨®iter] Reconocer. n. adj. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. bayad. twirin. Pagkakasund?. pusil¨¢nime. magsay¨¢. Tagapagtala. p agk¨¢alala. [ric¨®il] Recular. kasundu¨ªn. Rectify. [recl¨¢in] Reclinar. [ric¨®ver] Recobrar. [riki¨²peret] Recuperar. Maipagtatagubilin. reclinado. [recol¨¦ct] Acordarse. Rectitude. v. auxilio. [ricli¨²s] Recluso. Rector. Recreant. Dilidiliing mul?. acusarse mutuamente. Nakalilibang. Sumandal. [recl¨¦m] Reclamar. itanda. Recruit. Recreative. Dwag. Mul¨ªng husayin. reparar. v. Mabaw¨¬. Tumbong. Recourse. kur¨°. adj. nakahilig. v. Recoverable. napipiit. [r¨¦compens] Recompensar. m uling isipin. Taong hiwalay sa kapw¨¤. n. contar de nuevo. v. n. Banggitin. n. reformar. Pagkakilala. recordar. Mabaw¨¬. n¨¢tatag¨°. Pagsisisih¨¢n. satisfacer. encerrado. [r¨¦cord] Registro. Makipagkasund?. v. [ricri¨²t] Recluta. ¨¢liwan. [r¨¦ctitiud] Rectitud. Recuperate. encomendar. Record. baguhin. Recover. n. [recom¨¦nd] Recomendar. rescatar. v. gumal¨ªng. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. . Recommendation. Recruit. v. matatakut¨ªn. [ric¨®rd] Registrar. katuusan. pasatiempo. indemnizacion. Mababaw¨¬. k abayaran. Recluse. m¨¢isaul¨¬. kwenta. v. K¨¢wanihan ng rektor. Paggaling. pagb ayaran. Nakasandal. T¨¢laan. Magsisih¨¢n. Gant¨ª. Pagtutw¨ªd. bayaran. Twid. Rectory. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. Kilalanin. Alaala. pag-abuloy. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. n. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. [r¨¦coning] Cuenta. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. calculacion. kalugodlugod. Itwid. Alalahanin. [recomend¨¦cion] Recomendacion. Pasimulan ul?. paghakalata. Itala. upahan. archivero. n. Pagbabalik. v. humilig. [ricr¨ªminet] Recriminar. repeticion. v. Reconcile. secreto. diversion. bulaying mul?. [r¨ªcrietiv] Recreativo. v. singilin. Recumbent. [r¨¦compens] Recompensa. adj. isaul¨¬. oculto. corregir. v. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. tipunin. Recount. [r¨¦consail] Reconciliar. [recol¨¦ccion] Memoria. adj. v. [r¨ªcriant] Cobarde. n. salaysay¨ªng mul?. deleitar. [r¨¦ctum] Recto. recuerdo. corregir. umurong. Recommend. n. retroceder. divertir. Rectum. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. Recompense. adj. gaw¨ªng mul?. pangparaan ng panahon. n. [ric¨¢unt] Referir. [r¨ªcriet] Recrear. pakisuy¨°. lihim. Kumilala. Recorder. [r¨¦ctor] Rector.

hacer eses. dumal¨®. pagwar¨¬. nagwawar¨¬. bagong saklolo. Refine. arreglo. [ridi¨²pliket] Reduplicar. Tamb?. [r¨¦ferens] Referencia. kulan gan. n. pang-ikid. Reed. n. Usok. Pakauntiin. v. [ril] Aspar. [rifl¨¦ct] Reflejar. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. tagaampat. v. Reddish. ang mapul¨¢. redoblar. pulir. Namumul¨¢. Reflective. Redness. [rik] Humo. v. adj. Reduction. Sinag. terrible. adj. [r¨¦djot] Candente. sumingaw. Reenter. corregir. Redeemer. Redoubtable. saklang. Refinement. Reflect. bawasan. v. Bawas. Redolent. buh¨°. pagkakapanaul¨¬. baguhin. Referee. Recurrent. husayin. [rid¨¢und] Resaltar. . [r¨¦dnes] Bermejura. n. Tumubos. oloroso. [rif¨¦r] Referir. Reflection. Recur. referirse. Pag-aayos. [rid¨²ndant] Redundante. n.Recuperative. Pagbabago. alusion. rojizo. adj. Red. Recurrency = Recurrence. Mapul¨¢. tukoy. Nakababaw¨¬. mamul¨¢. Nanganganinag. Pagbabago. devanadera. Bumanggit. [riki¨²perativ] Recuperativo. Manganinag. Reek. n. [rid¨ªmer] Redentor. n. v. [rid] Ca?a. v. Kapulah¨¢n. refinadura. v. correccion. Mabang¨®. Muling pagka tatag. Lumabis. reformar. v. v. vacilar al andar. purificar. [ridr¨¦s] Reforma. Redundant. disminuir. Reek. vahear. [red] Rojez. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. b¨²kawi. rescate. aw¨¢s. umapaw. Pagdaragdag ng lak¨¢s. Reflex. [ri-est¨¢blish] Restablecer. Redhot. paghuhusay. restauracion. Pagbabalik. adj. meditaci¨®n. nuevo socorro. n. [rik¨¢rrens] Retorno. [refer¨ª] Arbitro. Redeem. [r¨¦dolent] Fragante. Redolency = Redolence. Papagtikloptiklupin. [red] Colorado. Papulahin. pagbubulay. Papagdobledoblihin. Bang¨®. rojo. katubusan. Banggit. reflexionar. linisin. silay. Reel. n. Inam. [ridi¨²sibl] Reducible. p gmumun¨¬. Tiklup¨ªn ang layag. fortalecer. pag-ulit. [ril] Aspa. kapulahan. Redden. [redn] Te?ir de color rojo. manubos. adj. ikir¨¢n. Reference. adj. ponerse encarnado. dalisa yin. umas¨®. Redemption. Pul¨¢. n. v. as¨®. Reelection. [r¨ªflecs] Reflejo. Refection. adj. Reef. [rifl¨¦ccion] Refleccion. Reform. encarnado. kabanguh¨¢n. v. pakinisin. Mainit. v. considerar. Red. palakasin. paghahalal na mul?. [rid¨ªm] Redimir. Anino. Redolence. [riki¨²sant] Recusante. Reenforce. Redound. el encarnado. Tagahatol. [rik¨¢r] Recurrir. kadalisayan. n. Mababawasan. adj. kasaganaang lubha. Pagkahalal na mul?. n. [riil¨¦ccion] Reeleccion. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. n. [rid¨¢utabl] Formidable. Redress. Redundance. Panapanah¨®n. Magsalalak magsaklang. Reduplicate. adj. [rik] Humear. Muling itatag. pagtutwid. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. [rif¨®rm] Reforma. n. [ridr¨¦s] Enderezar. v. gumir aygiray. Recurrence. Salalak. acudir. rebotar. superfluo. manalam¨ªn. ardiente. pagbabawas. Reducible. [r¨¦dolens] Fragancia. M¨¢nunubos. n. vuelta. v. n. linis. [ridi¨²s] Reducir. banggit¨ªn. redundar. [rif¨¢in] Refinar. Reduce. vapor. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. [rid¨¢ccion] Reduccion. Recusant. Itwid. n. Painamin. arbitrador. [rid¨²ndans] Redundancia. [rid¨¦mpcion] Redencion. [riinf¨®rsment] Refuerzo. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. Umusok. singaw. twitw?. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. awasan. minorar. Dumulog. n. Re-establish. magbul ay. magpalay¨¤. kakilakilabot. [r¨¦dish] Bermejizo. n. Redress. v. kinis. nag-aap¨®y. [rida¨²bl] Reduplicar. Kasindaksindak. adj. Reel. n. Redouble. adj. Re-establishment. [rienf¨®rs] Reforzar. Malabis. Mul¨ªng pumasok. pag-aayos. magwar¨¬. Reenforcement. Refer. v. Pagkatub¨®s. panunumbalik. libertar. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. n. & n. adj. Kalabisan. perfume. lumag?. v. Tagatutol. tinain ng k ulay pul¨¢. n.

Regiment. isama ng loob. pa ghiya. rehimyento. namamahal¨¤. sobra. n. Refulgent. dolor. [redchistr¨¦cion] Registro. n. Pag-ayaw. Damdamin. n. claridad. reprimir. Register. [r¨¦fius] Desecho. [r¨¦dchistrar] Registrador. [rif¨®rm] Reformar. humiya. hawakan. [reform¨¦cion] Reforma. Palasuway. Maningning. Region. n. [r¨ªdchensi] Regente. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. Itala ang pangalan. [rifuldchens] Refulgencia. Kanlungan. v. Refreshment. [rifr¨¦n] Refrenar. Baguhin. mahal¨ªn. Pagsisisi. [rif¨¢nd] Restituir. Napag-iiwan. Reformer. Registrar. T¨¢laan ng pangalan. repulsar. [r¨ªgres] Regreso. maliwanag. registro. Bumaw¨¬. tener pena. Pumigil. adj. adj. Regale. pesar. Registration. pagpapatala ng pangalan. Refract. Ningning. Isaul¨¬. [rig¨¢rd] Estimar. magmatwid. magpalamig. [rifr¨¢ct] Refringir. cuidadoso. [rifr¨¦sh] Refrigerar. [rigu¨¦n] Recobrar. v. ilisya. v. Pag-uw?. Pitagan. n. pakikipungyag?. desairar. Hukb¨®. Magkaloob. [ridch¨¦neret] Regenerado. v. Refrigerator. pagtanggi. Regretful. Regent. pah ind?. tumangg¨ª. taos sa loob. [refiut¨¦cion] Refutacion. makis ap. nangingibang bayan. pagdaramdam. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. v. Ihiwid. Paghahar¨¬. gobierno. . [r¨ªdchen] Region. [rigr¨¦t] Sentir. obstinado. Makipagtalo. negligente. Refutation. festejar. dako. n. Sisidlang p¨¢lamigan. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. bayaran. [r¨ªdchent] Regente. pamamahal¨¤. Regardful. magpigil ng loob. Paghihiw¨ªd. adj. Tungkol sa. Pakikipagtalo. [rifi¨²zal] Negativa. asilo. Pagtatala ng pangalan. v. pagpatay sa har¨¬. considerar. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. Refugee. Naghahar¨¬. v. refrenarse. silung¨¢n. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. n. esplendente. bawiin. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. volver ¨¢ formar. ordinario. Regimental. respeto. pahingahin. pabaya. [rigr¨¦tful] Pesaroso. k¨²blihan. Regret. parang har¨¬. Registry. volver ¨¢ pagar. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. labis. Refuse. maingat. Regress. n. Refrain. makislap. n. n. adj. alivio. Refuse. Refractory. n. Refute. Tanda. nagpupun¨°. p¨¢talaan ng pangalan. Refulgency = Refulgence. [rifi¨²t] Refutar. Pagbabago. Regular. Regard. Masama ang loob. Regardless. Karaniwan. pa¨ªs. desaire. Refuge. v. adj. Umayaw. [rig¨¢rdles] Descuidado. abstenerse. [r¨¦dchistri] Asiento. Refraction. adj. ampunan. adj. reengendrado. [rigu¨¦l] Regalar. n. Register. [rifi¨²s] Negar. Taimtim. comarca. Regressive. v. matigas ang ulo. denegar. Regard. magregalo. magpig¨ªng. Mangbabago. n. n. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. paglilisya. Tagapagtala ng pangalan. Refresh. kislap. galang. rehusar. & n. [r¨¦dchiment] Regimiento. n. Regal. sobra. Regarding. [rig¨¢rdful] Atento. Reformation. lupain. kintab. [rigu¨¦lia] Insignias. [refiudch¨ª] Refugiado. tutol. Refrigerant. nagsisisi. [rifr¨¢ctori] Refractario. recuperar. pook. Palamigin. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. adj. [rif¨®rmer] Reformador. prep. sagisag. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. Regalia. Tapon. n. distrito. Pangpalamig. n. Regenerate. sama ng loob. Refusal. Pagpapalamig. [rifr¨¢ccion] Refraccion. v. adj. Refulgence. regicidio. inuming pangpalamig. Pahalagahan. refrescar. adj. magpitagan. Regain. palitan. Regimen. vuelta. [rifr¨¦shment] Refresco.Reform. n. pahind?. sumipot na mul?. [r¨¦dchisaid] Regicida. [rif¨²ldchent] Refulgente. n. pagbal¨ªk. nayon. tumugon. v. brillantez. Nanganganlong. p¨¢minggalan ng yelo. Walang bahal¨¤. emigrado. adj. n. repulsa. [r¨¦guiular] Regular. [r¨¦dchister] Registrar. Regicide. Regret. [r¨¦dchister] Registro. empadronamiento. contradecir. n. brillante. Regency. Nakamatay ng har¨¬. v. Lumitaw na mul?. n. liwana g. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. v. n. Lalawigan. [r¨¦fiudch] Refugio. Refund. [r¨ªgal] Real. Nauukol sa har¨¬. n.

n. Banal. lwag. Hint?. reincidir. reino. Relieve. n. ulit-ulitin. recitar. devoto. ensayo. p¨¢ta aran. ayusin. Magalak. Tutol. tigil. n. mapagkakatiwalaan. [ril¨ªs] Libertad. Pagtatakwil. soltura. [ril¨ªf] Relieve. alivio. Ayos. n. aliwin. Relay. [reguiul¨¢riti] Regularidad. tanggihan. v. Pagkakamag-anak. pagka-kawala. n. Muling pagkakaulat. [riinf¨®rs] Reforzar. Relikya. magdagdag ng lakas. katug¨®n. paghahar¨¬. Relationship. labugin. Reimburse. [reguiul¨¦cion] Regulacion. Reject. destierro. itatag na mul?. Reliance. Mabinat. libertar. Rein. n. lambot. v. Palakasin. n. v. [riiter¨¦cion] Reiteracion. n. parentesco. kagalakan. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. lwa g¨¢n. Relict. Reign. Rejoin. desechar. Ukol. Relax. [r¨¦livant] Lo que alivia. adj. rehusar. eximir. Salaysay. m¨¦todo. reglamento. [ridch¨¦ct] Rechazar. aflojar. Ayos. relegar. [r¨¦guiulet] Regular. [religu¨¦cion] Relegacion. prevalecer. husay. saysaysin. Relapse. Kaharian. v. [ridch¨®is] Regocijarse. adj. ayaw¨¢n. Relative. Itakwil. divertirse. Reign. magsay¨¢. twa. Relegation. [re¨ªn] Refrenar. . Relief. n. Regulation. Religious. hinlog. iwast?. [rij¨¦rs] Repetir. [re¨ªnz] Ri?ones. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. magpalambot. Itapon sa ibang lup¨¤. digno de confianza. n. [ril¨¦t] Relatar. v. repetir. v. kahalile. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. Lay¨¤. n. v. realce. aflojamiento. n. Rein. v. remediar. v. repeticion. palayasin . Lubay. consolar. Reiterate. [re¨ªn] Soberan¨ªa. [ril¨¦cionship] Parentesco. restablecer. relevo. pahinga. Maaasahan. [ril¨¦cion] Relacion. Babaing bao. ginghawa. [re¨ªn] Reinar. Rejoicing. [r¨ªiteret] Reiterar. Regulate. reincidencia. narrar. v. Reins. pag inghawahin. ensayar. alegr¨ªa. kam ag-anakan. n. contener. [r¨¦liguet] Desterrar. [ril¨¢ps] Recaida. n. Release. palakad. [ril¨¢cs] Relajar. n. pagkakatiwal¨¤. referir. Rejoinder. Maghar¨¬. kamag-anakan. n. Ulit. mamalag¨¬. v. Release. Bat¨® ng kataw¨¢n. Relaxation. Salaysay¨ªn. inflexible. [r¨¦lict] Viuda. Ryenda. v. kapanampalatayahan. Rehearse. adj. idestiero. Ulitin. Pumisan ul?. Papaglubayin. pagsasabi ul?. Nakagagaan. Relihiyon. Rehearsal. gaan¨¢n. ordenar. [rel¨ªdchen] Religion. mul¨ªng magkasala. [ril¨ªs] Soltar. v. Relic. umulit. magpalwag. Relentless. m¨¦todo. [ril¨ªv] Relevar. [ril¨¦nt] Relentecer. matwa. Isaul¨¬ sa dati. husayin. n. sabihin uli. pagwawaks¨ª. repasar. [ridch¨®ising] Regocijo. kamag-anak. n. n. adj. pa gsasanay. lilok. p g-ayaw. aliviar. [ril¨¦] Parada ¨® posta. pagdedestierro. n. Matigas. Halinh¨¢n. Reiteration.Regularity. ablandarse. Religion. v. mapagdasal. Rejection. Binat. consuelo. katwaan. [ril¨¢ps] Recaer. Relent. sana yin. relajar. Relative. Relapse. Isaayos. Pagpapalayas. bigyang lunas. iwaks¨ª. [rij¨¦rsal] Repeticion. [relacs¨¦cion] Relajacion. [rel¨¢iabl] Seguro. [ril¨¢ians] Confianza. pananalaysay. implacable. pagkakasalangmul?. Tampok. walang aw¨¤. n. [r¨¦lativ] Pariente. Reliable. n. Magpalubay. pala tain. [r¨¦lativ] Relativo. [ril¨¦ntles] Empedernido. adj. Hinlog. palambutin. kawastuan. mapagmat igas. Galak. [ridch¨®in] Reunirse. [r¨¦lic] Reliquia. tugon. aliviar. Re-issue. Rejoice. [riimb¨¢rs] Reembolsar. Reinforce. reinado. pagpapaulit-ulit. n. Relation. v. pariente. [ril¨ªdches] Religioso. Pigilin. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. Ulitin. Relevant. Reinstate. v. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. pagtataboy. kasayah an. n. palayain. v. Ulit. pagtangg¨ª. Relegate. Relate. recitacion. v. pagta tapon sa ibang lup¨¤. Tiwal¨¤. [re¨ªn] Rienda. Pawal¨¢n. kamag-anak. ningni ng.

alala. Reminiscence. [rin¨¢un] Renombrado. Remission. gamut¨ªn. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. labis. [rim¨¦mber] Acordarse. Remunerate. [rim¨®t] Remoto. mainam. yamot. [rim¨ªdiable] Remediable. [rim¨¢rcabl] Notable. pag-aalis. Paglilipat. Reliquary. volver. [r¨¦novet] Renovar. v. [rim¨¦n] Quedar. Remind. [rim¨¢ind] Acordar. Umalala. adj. lasap. Pagbabago. ibilang. magiting. v. adj. [r¨¦midi] Remedio. recordar. Remorseless. Bayad. n. arrendamiento. encuentro. Remote. v. makipagtuos. Kasalungatan. Rent. Salungat. [rim¨®rs] Remordimiento. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. [renov¨¦cion] Renovacion. pagpapaal¨ªs. ap¨®stata. [ril¨¢i] Confiar en. recordar. flojo. katakatak¨¢. [rim¨¦ns] Cadaver. Upa. Asahan. lugar se?alado para encontrarse. [rim¨ªtans] Remesa. n. Labis. maiwan. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. Renowned. curar. lejano. bihisan. residuo. Kabantugan. n. nakayayamot. observacion. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. Ngitngit. balit¨¤. Remove. gantih in. v. iwan. [rent] Alquilar. Alaala. n. Walang-bahal¨¤. n. Nalulunasan. debilitarse. n. Reluctance. Hapakin. n. tam¨¢d. [rim¨ªt] Remitir. Remainder. Relish. n. alaala. tir¨¢. [rini¨²al] Renovacion. [rim¨®del] Reformar. . upahan. humiwalay. sanar. kabunyian. Malay¨°. pagbayaran. magmas¨ªd. Remediable. perdon. dejar. paghiwalay. al is¨¢n ng katungkulan. isaalaala. Pagtiwalag. kuyamusin. [r¨¦ndivu] Cita. Remittance. Remedial. asegurarse de. Lunas. Agn¨®s. kagamutan. adj. alejar. [r¨¦lish] Saborear. v. v. Tumangg¨ª.Relinquish. v. [rim¨¦nder] Resto. [r¨¦nder] Rendir. mga buto't bung?. Sumuk¨°. Relish. v. manghin¨¤. v. v. n. n. gant¨ª. Gunamgunam. Reluctant. Banggaan. v. [r¨¦lish] Sabor. Pagbabago. sagup¨¤. Malubay. Bayaran. Rendezvous. Renown. adj. [rin¨¢uns] Renunciar. Bangkay. Remit. Renunciation. premiar. Paupahan. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. [ril¨ªncuish] Abandonar. Lasahin. Remunerative. Remain. Hesu-Kristo. adj. desgarrar. pahinohod. Pabayaan. n. Relinquishment. Lasa. residuo. lab¨ª. rasgar. Baguhin. [r¨¦licueri] Relicario. Remember. Lunasan. Baguhin. sobra. n. reliquias. perezoso. n. [rem¨ªs] Remiso. Pun¨¢. medicamento. Render. Halata. pagalingin. Remiss. alquiler. ihiwalay. T¨ªpanan. pagkabalis¨¢. deposicion. kapatawar¨¢n. Remark. dakong tagpua n. restituir. consideracion. [ril¨¢ctant] Repugnante. [rim¨²v] Remover. Remonstrance. upa. Rent. n. kagitingan. adj. restos. Removal. famoso. mahin¨¤. perdonar. n. n. ilay?. Remuneration. bayad. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. [rent] Renta. buny?. [rin¨¢und] Celebre. Remembrance. adj. retribucion. Remnant. v. n. arrendar. mas¨ªd. [r¨¦nigued] Renegado. n. Renovation. Remains. gusto. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. [rinanci¨¦cion] Renuncia. n. isaul?. M¨¢tira. Renew. contar con. m¨¢labi. [r¨¦midi] Remediar. [rim¨¦mbrans] Memoria. Alalahanin. [rim¨ªdial] Curativo. magpadal¨¢ ng salap?. relikya . [rend] Lacerar. Renounce. [rim¨¢rk] Reparo. Rely. Rend. deponer del empleo. n. n. lasapin. Tira. n. [rim¨²val] Remoci¨®n. [ril¨¢ctans] Repugnancia. restar. isipin. restablecer. Naipanggagamot. Ilipat. n. adj. [r¨¦mnant] Remanente. [rim¨¢rk] Notar. Renegade. Patawad. nakaririmarim. Remarkable. ibigay. adj. Baguhin. Remorse. tumiwalag. v. reputacion. Pagpapabaya. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. reputado. [ril¨ªncuishment] Abandono. n. interesante. gamot. [renc¨¢unter] Choque. v. v. v. n. Remark. M agpatawad. observar. Renovate. Nagmamaktol. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. Remedy. distante. tikman. v. Renewal. [reni¨²] Renovar. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. Remedy. v. May kabayaran. Remodel. Rencounter. punitin. Padal¨¢. Pumun¨¢. tedio. recuerdo. [rimi¨²neret] Remunerar. Bantog.

v. Nagsisisi. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. adj. Tumugon. Repetition. [ripr¨ªnt] Reimprimir. lleno. [ripl¨¦nish] Llenar. [rip¨¦r] Reparo. v. Repeat. bus¨®g. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. Repository. Mul¨ªng buks¨¢n. patalastas balit¨¤. n. [ripl¨¢y] R¨¦plica. [rip¨ªtedli] Repetidamente. descanso. v. Pag-ulit. adj. consumirse. censurar. Pun?. [reprisent¨¦cion] Representacion. n. respuesta. Umulit. v. Reply. [riprodi¨²s] Reproducir. ipakipagtalo. pangusap. pagkutya. panumbalikin. muling pagkagawa. censura. n. Pagkatawan. [rip¨®z] Reposo. Katawan¨ªn. n. supilin. n. malvado. mul¨ªng taglay¨ªn. [rip¨¦l] Repeler. Repose. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. m agsaysay. Replenish. Nasasaway. dapat sawayin. [rip¨®rt] Relatar. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. Replant. tutup¨¢n. Represent. pangusap. paminggalan. Reprehend.Reopen. parusahan. infame. n. v. n. Kahalayhalay. n. mul¨ªng gaw¨ªn. Report. salaysayin. adj. Palitan. Reprehensible. recuperar. Representation. Pasabi. Repine. Magbigay-alam. v. representante. Mul¨ªng limbag¨ªn. kakutyakutya. plenitud. [riorgan¨¢is] Reorganizar. tutop. pakapunuin. Pag ulit. dar cuenta. [ripr¨¦s] Reprimir. bigay-alam. magbalit¨¤. Husayin. [rip¨¦r] Reparar. Higant¨ª. [ripl¨ªt] Repleto. n. kumpunihin. Ipaurong ang purasa. iwaks¨ª. mahapis. paglal arawan. Repeatedly. pagwikaan. Paghuhusay. v. v. ilarawan. descansar. . [ripl¨¦s] Reemplazar. [rip¨¢st] Refrigerio. Mul¨ªng husayin. ulitin. Reprint. Punuin. Pal ugid. n. pagpapaurong ng parusa. Reply. n. Reproachful. n. kapahingahan. pangusapan. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. revocar. corregir. Saway¨ªn. [rip¨¢in] Afligirse. contar. [reprij¨¦ncion] Reprension. Sumiphay¨°. [repris¨¦nt] Representar. descripcion. v. n. iul?. magsalaysay. [reprij¨¦nd] Reprender. Repossess. n. Pahing¨¢. pangusapan. n. Saway. Reprobate. [ripos¨¦s] Recobrar. kabusugan. Saway. Mul¨ªng itanim. Kinatawan. Magsisi. compostura. [r¨¦probet] Reprobar. Replace. [reprim¨¢nd] Reprender. [rip¨®rter] Relator. Repair. sagot. condenar. ipakipaglaban. v. Replete. parte. v. n. kumutya. correccion. Magpahing¨¢. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. Reprimand. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. v. masama. Reproach. Pagsupil. [rip¨ªt] Repetir. Reparation. Repose. [r¨¦primand] Reprension. v. Magdalamhat¨¬. Repast. reputar. Reproduction. tutol. [ripr¨¢isal] Represalia. Bayaran ul?. surtir. Paulit-ulit. noticia. [r¨¦probet] R¨¦probo. Reprieve. magpahingalay. v. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. vituperar. Repayment. Repartee. Pagkain. adj. [ripr¨®ch] Improperar. [repit¨ªcion] Repeticion. Repentance. Reprisal. Representative. Paghuhusay. [repar¨¦cion] Reparacion. Repress. n. adj. Bayad. Tagapagbalit¨¤. Reorganization. comida. dispensa. Reprehension. Repel. isaul?. Repeal. informar. [ripr¨¦sion] Represion. Hamak. [repl¨¢nt] Replantar. [rip¨¦ment] Pago. [rip¨®z] Reposar. n. Reporter. [ripr¨®ch] Improperio. n. resarcir. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. v. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. Repair. v. kati wal¨¤. [rip¨¦ntant] Arrepentido. L¨¢gakan. Pigilin. pag-uul?. paghalay. Itakwil. Reproduce. v. [repris¨¦ntativ] Representativo. pagkukumpun¨ª. Repeat. [rip¨¦nt] Arrepentirse. Repression. Siphay¨°. Pagsisisi. s alaysay. v. [rip¨®rt] Relacion. Repent. Itakw¨ªl. domar. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. [rip¨ªl] Abrogar. Repentant. pagkumpun¨ª. v. adv. Kapuspusan. n. reponer. tumutol. Reprieve. v. Tugon. n. repaso. contrito. Baguhin. Reprimand. Reproach. v. v. [ripl¨¢y] Replicar. Report. Reorganize. Muling paghahayag. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. v. v. v. Bumaw¨¬. n. n. Sawayin. n. kabayar¨¢n. Reprobate. oprobio. panghihigant¨ª. restituir. [ripl¨ªcion] Replecion. kasagutan. humalay. [rip¨ªt] Repeticion. Muling ihayag. Repletion. Repay. [ripr¨®chful] Ignominioso. describir.

Rescue. Reservation. kapuripuri. v. n. s¨²plica. [rip¨¢rches] Recomprar. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. [ripi¨²diet] Repudiar. tumiwalag. Reset. Kahingian. puri. pagtalag¨¢. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. Magtaan. v. nagtatakwil. paghiya. [r¨¦ptil] Reptil. Research. Resign. Kahilingan. Resolute. Kailangan. [ris¨¦ntful] Resentido. Pagtataan. Tanggihan. Pagtanggi. saliksikin. adj. magtulak. v. dagtang namu?. n.Reproof. v. [ric¨ªnd] Rescindir. ang kailangan. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. Tir¨¢. n. itakwil. [rip¨¢lsion] Repulsion. librar. ruego. Iwangis. Tangg¨ª. Gant¨ª. [r¨¦zidiu] Residuo. adj. matiyaga. n. Repugnancy = Repugnance. premio. gantihan. Paghiwalay. [rip¨¢ls] Repulsa. Resist. labis. Reputable. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. pamanhik . maglaan. [resoli¨²cion] Resolucion. hatulan. [repiut¨¦cion] Reputacion. halayin. suplicar. comparar. Hiwalayan. Resentful. pagliligt¨¢s. domicilio. pagtiwalag. Sirain ang k¨¢yarian. Republic. n. v. n. retumbo. Request. Reptile. & n. v. [ris¨ªst] Resistir. [r¨¦skiu] Libramiento. Manahan. renunciar. [rip¨²gnant] Repugnante. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. kahilingan. pananalag. [r¨¦sident] Residente. Lumaban. Research. [r¨¦cuisit] Necesario. v. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. luhog. [ricu¨¢ital] Retorno. Pintasan. Pagtatamp¨®. siphay¨°. [ripi¨²t] Reputar. Sahing. Matatampuhin. hiy¨¢in. Reside. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. Reserve. Resolution. Labis. Requite. paglalaan. Siyasatin. rechazar. adj. Reputation. Repute. adj. imukha. [r¨ªpiutabl] Honroso. Pagsag¨ªp. Repulsion. Mamanhik. n. Reseat. v. juzgar. Siyasat. Rescind. tumahan. v. Nakasusuklam. pagbabag. Resin. [rip¨¢ls] Repulsar. Requisition. mag-impok. sumama ang loob. Repurchase. [ricu¨¢ir] Requerir. v. renombre. Repulse. n. [reserv¨¦cion] Reservacion. [ris¨¢in] Resignar. v. [ris¨¦mblans] Semejanza. pakunwa. pangusap. n. iwan. solicitar. Resonance. n. Repudiate. Saway. [ris¨¦rv] Reservar. Paglaban. v. n. Repulse. Repugnant. Residence. determinacion. iligtas. anular. Require. pagtatakwil. Resident. pagkak¨¢mukha. Dangal. recompensa. alingawngaw. improperar. decoroso. tir¨¢. Marangal. n. Natatalaga. [ris¨¦ntment] Resentimiento. [ris¨ªdiueri] Resto. [rip¨¢blican] Republicano. . kabayaran. [r¨¦skiu] Recobrar. paling¨ªd. Request. Pagbibit¨ªw ng tungkol. [r¨¦sonans] Resonancia. n. Wangis. [ris¨ªrch] Escudri?ar. resto. Residuary. constante. Resemblance. Palih¨ªm. Residuum. Residue. Resentment. panananggalang . n. Kalabisan. renunciar. Repulsive. adj. v. adj. [res¨ªstans] Resistencia. v. T¨¢hanan. Requital. [ris¨®lv] Resolver. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. cr¨¦dito. n. recobro. Reprove. [ricu¨¦st] Rogar. defensa. Taginting. n. con disimulo. exigencia. pawal¨¢n ng halag¨¢. Kailangan. [ricu¨¢it] Recompensar. morar. n. kabantugan. t¨ªrahan. Mul¨ªng bilh¨ªn. n. [recuis¨ªcion] Peticion. [rip¨²gnans] Repugnancia. n. n. bansang nakapangyayari ang bayan. Resistance. handa. kagitingan. examinar. [ricu¨¢irment] Requisito. sensible. Ang naninirahan. Resolve. Republican. [ripr¨²v] Censurar. estimar. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. n. Suklam. Nauukol sa rep¨²blika. talikd¨¢n. [riz¨¦nt] Resentirse. takwil. n. lumuhog. Mul¨ªng itala. v. paghalay. saliksik. kinakailangan. Hing¨ªn. [resign¨¦cion] Resignacion. hiling¨ªn. bumabag. adj. Requirement. Ahas. adj. v. v. Halagahan. Magtamp¨®. residuo. v. adj. [r¨¦soliut] Resuelto. [ris¨¦mbl] Asemejar. Tumatangg¨ª. v. reserva. n. preciso. Resignation. Gantih¨ªn. n. [r¨¦sidens] Residencia. kutyain. Rescue. v. Pasiya. Pasiyah¨¢n. Repudiation. Resemble. improperio. demanda. [r¨¦sin] Resina. Requisite. rimarim. n. pag-iimpo k. kagantihan. Resent. Repugnance. [ris¨¢id] Residir. Rep¨²blika. n. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. sumam¨°. pagtalikwas. [ricu¨¦st] Peticion. Reservedly. Sagip¨ªn. [ris¨ªdiuoem] Residuo. nakaririmarim.

Respectful. prep. [risp¨¦ctabl] Respetable. Magting?. Magpahinga. v. [risp¨¢ir] Resollar. pitagan. guardar. Restitution. [risp¨®nd] Responder. v. inquieto. matigas ang ulo. n. dar treguas. v. n. [risi¨²m] Reasumir. Bunga. ¨¢mot. Tumaginting. matu log. v. Pag-ampat. recobro. Sumagot. Mapagmatigas. Resplendence. Restrain. Pagsasaul¨¬. Ang sumasagot. Respectability. . Resort. Retention. Retain. ipagpaliba n. n. Pagpapatagal. Restore. [ristr¨ªct] Restringir. Resort. considerable. v. v. magpahingalay. papaglwatin. n. Papagtagal¨ªn. v. pagar en la misma moneda. pagpigil. n. reposo. tagasagot. Bimbinin. Ting?. Magalang. adj. n. Result. Restaurant. n. [risampcion] Reasuncion. [r¨¦stiv] Repropio. nahihinggil. Respectable. v. [respir¨¦cion] Respiracion. Kagalanggalang. Retaliate. Respecting. Retail. Mul¨ªng pasimul¨¢n. Alang-alang . bawiin. v. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. [rit¨¦l] Vender por menor. [risp¨®nsibl] Responsable. hinggil sa. Respond. [ristr¨ªccion] Restriccion. Restriction. tumugon. r¨¦plica. resto. Gant¨ª. n. [resta¨²rant] Restaurant. respiro. veneracion. concurrir. Hing¨¢. pagdulog. restaur¨¢nt. tir¨¢. [rispect¨¢biliti] Consideracion. pagbabaw¨¤. Response. dormir. [rest] Descansar. Respite. [rit¨¢rd] Retardar. Resuscitate. v. m¨¢labi. Resplendency = Resplendence. kapahingahan. n. [rit¨¦ncion] Retencion. respirar. ipatigil. Paghihigpit. Rest. venerar. Restrict. [r¨ªtel] Venta por menor. n. maal¨ªngawngaw. Respondent. Huming¨¢. bawaan. liwayway. magpitagan. Pagdal¨®. desasosegado. [rest] Descanso. recuperar. pertinaz. [ristr¨¦n] Restringir. n. lab s. pigilin. Kuning mul?. [rist¨®r] Restituir. dapat managot. Resumption. v. [r¨¦sonant] Resonante. ipagpalib an. Dumal¨®. Gumalang. Restive. Liwanag. n. resultado. restri?ir. v. [r¨¦spit] Suspender. Resurrection. [risp¨¦ct] Respetar. Pananaul¨¬. Buhayin ul?. prolongar. pakundangan. n. sonoro. permanecer. mapagpitagan. Respect. adj. quedar. diferir. Ampatin. residuo. n. Retake. [ris¨®rt] Concurso. Mangyari. Isaul¨¬. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. Tungkol sa. dumulog. ibal¨ªk. reponer. Nauukol. corresponder. adj. sas¨¢gutin. pag-uul¨¬. [risp¨¦ct] Respeto. n. [ritard¨¦cion] Retardacion. n¨¢papala. Result. [ris¨¢lt] Resulta. adj. Retardation. gantih¨ªn.Resonant. n. Resume. empezar de nuevo. n. concurrencia. pigilin. limitar. Paghihigp¨ªt. Walang pahing¨¢. n. n. [risp¨¦ctful] Respetuoso. brillante. [risp¨¦ctiv] Respectivo. brillo. [resur¨¦ccion] Resureccion. Nananagot. v. mag-amot. [ris¨¢und] Resonar. Resound. Restless. [risp¨®ns] Respuesta. [ritali¨¦cion] Desquite. pag-aalala. m¨¢pala. [rispl¨¦ndens] Resplandor. kasagutan. adj. restaurar. v. K¨¢rihan. pitagan. pagpapahing¨¢. Galang. pag-antala. v. Retaliation. constre?imiento. Maliwanag. Pahing¨¢. bayaran ng g aya ng ipinautang. v. Rest. pagkabaw¨¬. higant¨ª. [restor¨¦cion] Restauracion. pagpapalwat. Responsibility. n. Higpitan. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. Respire. reposar. [ris¨®rs] Recurso. m atunog. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. memoria. [r¨¦stles] Insomne. [ris¨¢lt] Resultar. lab¨ª. Higpit¨¢n. Pagkabuhay na mul?. balis¨¢. Resource. [ris¨®rt] Acudir. Pananaul¨¬. Respite. adj. adj. magpalugid. Pagbinbin. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. Respiration. Restrain. caracter respetable. pagpapatigil. m¨¢tira. n. panauliin panumbalikin. desagravio. S¨¢gutin. v. [ris¨²sitet] Resucitar. [rit¨¢liet] Talionar. Mataginting. Magpasuka. diferir. retumbante. retumbar. Retch. consecuencia. [ristr¨¦n] Refrenamiento. ingatan. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. [risp¨®ndent] Respondedor. malik¨ Restoration. palasagot. Responsible. Retard. Muling pagsisimula. Respect. adj. Respective. nangyari. [rit¨¦n] Retener. Resplendent. n. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. Gantihin. taningan. Sag¨®t. v. Retail. maningning. relativo. n. v.

[rit¨®rt] Redarg¨¹ir. retroceder. pagbalik. n. k¨¢twaan. retribucion. repetir. [riv¨¦rt] Trastrocar. Retrospective. pagtitrinchera . [riv¨¦ndch] Vengar. bawiin ang sinabi. pag-uw?. pagkakaungtol. [riv¨ªr] Reverenciar. magti tipon. que considera las cosas pasadas. gumant¨ª. v. Reticule. [riv¨ªl] Revelar. Pagkauntol. isaul¨¬. v. Retract. n. umilag. retractar. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. Paurungin. v. borrachera. talikwasan. [r¨¦velri] Jarana. Magsay¨¢. trinchera. [r¨¦tisens] Reticencia. retiramiento. Bwis. Galang. n. Pagkabaligtad. v. n. n¨¢isasaul?. Mapanghigant¨ª. soledad. Retrograde. v. v. n. Retreat. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. n. Reunion. [r¨¦vel] Jarana. Pag-urong. n. retribuir. Reversion. Paghiwalay. pal¨ªt. venerable. Paur¨®ng. bumalik. magpitagan. [r¨¦verens] Reverenciar. Retreat. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. Mul¨ªng tahakin. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. trinchera. upa. Umalingawngaw. [r¨¦vel] Jaranear. Retrace. n. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. [ritoech] Retocar. Retrograde. Pagsisiyasat. v. Revelation. ayusin. Supotsuputan. adj. pagkakatwa. Retribution. [r¨¦veniu] Renta. sukl?. tub¨°. [ritr¨ªt] Retirarse. volverse atr¨¢s. ipahayag. pagtatala. adj. manifestar. Gumalang. Review. Reveal. n. [r¨¦trogred] Retrogradar. Retirement. respetuoso. Kasayahan. Retrospect. Reverberation. Reverence. v. Manghigant¨ª. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. n. Revenge. n. [ritr¨ªt] Retirada. n. respeto. Reticency = Reticence. Pagbabago ng hatol. Bilot ng mat¨¢. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. Reverse. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. . v. Umpukan. n. umuw?. Reticence. Reverent. Revelry. n. Supotsuputan. Revenge. [ri¨²nion] Reunion. Umurong. r¨¦dito. Gumalang. Revel. v. v. pitagan. Retrievable. n. Retrogression. reunirse. pabal¨ªk. restablecer. resonar. humiwalay. Magalang. [rit¨¢ir] Retirar [se]. bayad. volver al rev¨¦s. Retouch. v. [r¨¦verens] Reverencia. pagpihit. Retire. Paglingon sa nagdaan. gant¨ª. reparable. retorta. tumaginting. v. magpitagan. apartar. Magbalik. divertirse con grande ruido. [riv¨¦rberet] Reverberar. n. Revert. v. [riv¨¦rs] Trastrocar. [rit¨¦ntiv] Retentivo. Pagb alik. [rit¨¢rn] Volver. restaurar. Retrenchment. adj. Reverse. [riv¨¦ndchful] Vengativo. magsau l¨¬. Bawiin. n. Kabaligtar¨¢n. n. recompensa. venerar. borrachera. n. Rever. rese?a. Reticle. pag-uw?. [rit¨¢rn] Retorno. n. Kagalanggalang. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. pakinabang. n. Retrieve. pag-iisa. Pagsasay¨¢. Matatandain. [r¨¦verend] Reverendo. Return. n. Baligtar¨ªn. Return. [ritr¨ªv] Recuperar. restituir. Pagbaligtad ng pangangatwiran. [r¨¦verent] Reverente. adj. kagantihan. v. Umuw?. adj. Bumaligtad ng pangangatwiran. v. Retort. refugiarse. kut¨¤. Pagkukut¨¤. Nababaw¨¬. [r¨¦tina] Retina. Umurong. v. adj. [riunait] Reunir. Ihayag. mapagpitagan. pulutong. Higant¨ª. recompensa. adj. Palalingon sa nakaraan. n. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. retorcer un argumento. ilitaw. Pag-urong. umurong. Reverberate. [riv¨¦ndch] Venganza. mag-umpukan. respetar. Retokahin. Revenue. kumal ansing. [ritr¨¢ct] Retraer. Reversal. bayad. [retribi¨²cion] Retribucion. Alingawngaw. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo.Retentive. katipunan. Pahayag. v. taginting. cambio. Reverence. Reunite. iurong. Magtipon ¨® magpisan-ul?. [rivi¨²] Revista. retiro. Revel. [riv¨¦rs] Reverso. [rit¨¢irment] Retiro. magkul¨¬. Retort. Pabuy¨¤. magkatwa. pananahimik. [ret¨ªkiul] Sakita. [r¨¦ticl] Redecilla. Revengeful. regreso. pagsasaul¨¬. v. Reverential = Reverent. [ritr¨ªvabl] Recuperable. Retina. vuelta. umulit. Baligtar¨ªn. Reverend.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

v. Malasa. Scamper. Lasa. n. v. Entablado. Timbangan. Eskarlata. n. Scalp. kasalatan. n. tuktok ng ulo. Save. Pinaglagarian. n. Scarf. Pagtigmak. adagio. Maglalagar¨º. Scare. n. inculto. Scarecrow. [scan] Escudri?ar. v. adj. Dalisdis. v. Sauce. kaliskisan. Liban. kaliskis. [s¨¢vedch] Salvaje. Scabbard. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. [s¨¢tarde] S¨¢bado. [scars] Escaso. Sumindak. n. [scold] Ti?a. Scale. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. [se] Decir. [s¨®mil] Molino de aserrar. [sav¨¢na] Sabana. Lang¨ªb. Talupan ang bao ng ulo. proverbio. Scarfskin. [sos] Condimentar. Savor. [sc¨¢fold] Tablado. [sk¨¦r] Espantar. Kutis. Munting halag¨¢. adj. Butong paypay. Scald. Pamigk¨ªs. Tagapagligtas. gusto. pagtakas. mangliligtas. adj. n. huir. Scant. mabangis. n. huir. Lasahin. adj. ibabad. Lagar¨¨. Mag-eskandalo. b¨¢rbaro. [se] Habla. Magsabi. sumaliksik. raro. n. Kasabih¨¢n. G¨¢lisin. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. Sumiyasat. Scandalize. Scarlet. [sc¨¢bi] Sarnoso. v. [s¨®sedch] Salchicha. kawikaan. [sc¨¢nt] Escaso. v. Scalp. [s¨¢tiuret] Saturar. . adj. n. n. v. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. Saturday. n. Savageness. gumitl¨¢. v. n. aserrar. [sk¨¦rcro] Espantajo. crueldad. [sc¨¢ntli] Escasamente. Platito. Kakulangan. n. Bihir¨¤. [sc¨¢rf] Faja. Savory. [so] Sierra. n. Scantling. [s¨¦vori] Sabroso. [s¨®si] Descarado. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. n. n. v. Eskandaloso. Bao ng ulo. Sabana. n. grana. adv. pangahas. [s¨¦vor] Sabor. n. Pikl¨¢t. longaniza. Sawsawan. escamar. Bihir¨¤. [sc¨¢mper] Escapar. malang¨ªb. tumakas. tumakot. escama. tumakas. n. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. [scold] Escaldar. Say. bukod sa. n. Panakot. Scan. raro. Scab. n. n. Saturation. taong musmos. mahalay. [s¨¦vior] Salvador. Scape. [sk¨¦l] Balancear. [s¨®dast] Aserraduras. Tumaanan. Savanna. v. S¨¢bado. Sawmill. [s¨®yer] Aserrador. la locucion. intimidar. bitay¨¢n. [sev] Salvo. dakong lwal. panal¨¬. [so] Serrar. bahagya. sazonar. escasez. Scandalous. chorizo. magbanl?. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. adv. &amp. v. [satiur¨¦cion] Saturacion. Scarcely. bal¨¢t sa ibabaw. Say. Saucer. Saucy. amedrentar. probar. pat¨ªbulo. Tigmakin. Kabalakyutan. Savior. [sc¨¢rp] Escarpa. n. Saw. choriso. n. Sausage. atrevido. [sk¨¦l] Balanza. Scald. adj. basaing maigi. n. lasapin. [sos] Salsa. n. Pagtataanan. kahalayan. Scarp. walang hiya. escala. Scar. adv. madalang. adj. Lagyan ng sarsa. Esk¨¢ndalo. n. [sev] Salvar. Lumagar¨¨. Bihir¨¤. Scape. economizar. examinar cuidadosamente. Tumaanan. Bahagya. Savor. Savage. n. Banlian. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. Sauce. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. Scabby. impudente. madalang. humalay. ro?a. Pananalita. [scalp] Cr¨¢neo. Langonisa. v. Saw. escalar. masarap. Scantly. excepto. Taga gubat. v. Scaffold. tagalagar¨¨. v.Saturate. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. Save. n. [sc¨¢rlet] Escarlata. [sk¨¦p] Escape. [s¨¦vor] Saborear. Walang galang. mag-impok. [s¨®ser] Salsera. pagbababad. [scar] Cicatriz. n. s albahe. L¨¢garian. [sk¨¦p] Escapar. Scarcity. Scarce. Sawyer. ro?oso. Saying. bag sik. Sawdust. bangis. Magligtas. grana. evasion. [s¨¦ying] Dicho. Bantal. dahilig. n. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. Scapula. [sc¨¢rsli] Apenas. Scale. n. sarsa. Timbangin. ferocidad. Scandal. Kaloban ng tabak.

Scoffer. ense?ar. Scold. Panandok. Magagalit¨ªn. n. Scoff. am¨®y. lumibak. n. n. [scorh] Chamuscar. [sc¨®rner] Desde?ador. kaalaman. escarnecedor. [s¨¢iens] Ciencia. disc¨ªpulo. n. v. burlarse. [sc¨®ns] Baluarte. Humukay. Scheme. [scold] Rega?ar. Score. Scotch. educacion literaria. parusa. v. Magpanukal¨¤. alagad. Scope. Paghalay. umaral. Kuskusin. ¨ªbp. [sent] Olfato. Scoundrel. hak¨¤. kudl¨ªt. utang. Scholarship. Karunungan. [sc¨¦diul] Esquela. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. Kutab. v. [scop] Objeto. n. Scintillation. burla. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. Science. espacio. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. M¨¢nunuy¨¤. hacer muescas. blanco. M¨¢nunuklas. n. kislap. Supl¨ªng. pal¨°. Score. Magmungot. deuda. . n. sabiduria. Pakay. Nauukol sa karunungan. tikt¨ªk. sobrecejo. akal¨¤. Ukaan. [scold] Rega?on [a]. [sc¨¢ter] Esparcir. alacran. Magtala. guhi t. tostar. bribon. umirap. uk¨¤. Switik. [s¨¦pter] Cetro. v. mapaghalay. akal¨¤. n. Scheme. [skoerdch] Azotar. [scotch] Escoplear. Magsabog. [sizm] Cisma. v. Scoop. Pangkatin ng relihyon. [s¨ªzorz] Tijeras. Setro. v. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. paghamak. perfumar. Scorch. ibus¨¢. n. [sc¨¢ut] Descubridor. v. v. envilecer. Scout. v. sakuna. cuenta. m¨¢nun Scout. n. n. v. Scholastic. re?ir. [sin] Escena. isalab. Tuya. n. Scotch. mofar. Sconce. Scold. Taong pantas ¨® paham. Scoop. Amuy¨ªn. makipag-al¨ªt.. [scotch] Cortadura. Scourge. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. Sceptre. plan. [sc¨®fer] Mofador. [scorn] Despreciar. escarnio. Scholastical = scholastic. parusahan. pang-lim¨¢s. pabanguhan. kudlit¨¢n. castigar. rayar. adj. P¨¢aralan. n. [scorn] Desden. Scorner. irap. n. Schism. School. School. [scor] Muesca. v. pagpapawalang h alaga. [sc¨²l] Escuela. Scholar. Scavenger. kumislap. barrendero de calles. estregar. Gunting. oprobio. n. poner mala cara. Magalit. Kisap. Scourge. Scissors. v. [sc¨¢ul] Ce?o. [scof] Mofa. tu muya. Scatter. libak. Hiw¨¤. [scor] Apuntar. [s¨ªntilet] Chispear. Kapahamakan. [scaz] Desbarate. castigo. n. n. socavar. eskwelah¨¢n. [sc¨¢vendcher] Basurero. tudia . Scorpion. sibangot. designio. n. Magtur¨°. centellear. Schedule. n. p¨¢noorin. v. [s¨¢ion] V¨¢stago. [sc¨®ur] Fregar. v. [sc¨®rnful] Desde?oso. n. Mungot. l¨ªnea. Panukal¨¤. Scorn. [sent] Oler. Scent. Hampas¨ªn. Scour. Hamp¨¢s. incision. Kut¨¤. Liham. [sk¨ªm] Proyecto. olor. paluin. iguhit. uy¨¢m. Scowl. n. Pangamoy. n. M¨¢nunuy¨¤. Scent. n. intento. n. n. [sc¨¢undrel] Picaro. hak¨¤. espia. escarnecer. [scof] Mofarse.Scath. [sc¨²l] Instruir. n. desparramar. Karunungan. sanggalang. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. P¨¢labasan ng dula. Tumuya. [sc¨®rpion] Escorpion. [skoerdch] Azote. menosprecio. raya. c¨¦dula. Kumisap. supang. [sk¨ªm] Proyectar. Scientist. Scene. tagatuklas. magkalat. humalay. Scientific. Ang nag-aaral. n. Mapagtuya. designio. [scup] Cucharon. malikot. [sc¨®larship] Ciencia. hadlang. inventario ¨® lista corta. n. s¨¦dula ¨® kati n. adj. v. quemar por encima ¨® por afuera. [sc¨®lar] Escolar. n. adj. kiskisin. Scoff. Humamak. katuusan. Isangag. [scup] Cavar. Scion. v. Scowl. n. n. Scientifical = Scientific. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. Scornful. Scorn. Alakd¨¢n. umuy¨¢m. explorador. desbarato. [sintil¨¦cion] Chispazo. hiluran. kaalaman. Scintillate. Tiktikan ang kaaway.

Daungang-dagat. n. Scrape. Hinal¨¤. paglilitis. mangukyabit. Seamstress. mampara. Scrivener. Manah?. mapagsapantah¨¤. [sim] Hacer costuras. [scri¨²tini] Escrutinio. timbre. sigaw. Bayubo. Scrag. ex¨¢men. [scr¨¢ib] Escritor. v. litisin. [scr¨ªn] Abrigar. Mag-away. [sk¨¢rfi] Sarnoso. [scrol] Garabatos. Mangalm¨®t. coser. Sea board. [scr¨¢tch] Rascar. Tatak¨¢n. n. Scum. rasgu?o. Scull. Kamot. [sk¨¢lien] Marmiton. Humiyaw. n. Scuttle. v. [sk¨¢lpcher] Esculpir. Masama. agaw¨¢n. G¨¢lisin. Bula. n. Hadlang. notaryo. manipis. n. pelea. n. n. Scrutiny. Pagtatalo. sondear. n. dificultad. Scythe. Scruple. [sk¨¢lpcher] Escultura. [scr¨¢tch] Rascadora. Payat. [scrip] Bolsa. n. Alil¨¤ sa kusin¨¤. escribiente. [scrag] Cualquiera cosa flaca. [skafl] Re?ir. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. Scratch. adj. [s¨¦mstres] Costurera. Sea. Scrip. n. kumalmot. n. altercacion. Lumil¨®k. Scribble. kaingay. Eskultor. ro?oso. Scribe. [sk¨¢tl] Banasta. ikid. Magdadag¨¢t. tagasulat. [scrabl] Ara?ar. Siyasatin. Kudkuran. sulwak. malang¨ªb. Seam. Scum.Scrabble. carrera corta. n. v. [skr¨ªmedch] Turbamulta. n. c¨¦dula. Tat¨¢k. Scripture. [sil] Sellar. Scullion. fragmento. [screp] Raer. Scrub. Dagat. Scuffle. Bakid. Scrape. babag. Scuffle. [scrich] Chillido. [skoed] Huirse. [sil] Sello para cerrar las cartas. [scr¨ªn] Biombo. galos. rasgu?ar. s¨¦dula. n. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. Umagaw. n. [s¨ª bord] Mar adentro. Scrutinize. n. Kumanlong. Scrawl. Scream. Scroll. notario p¨²blico. caspa. Scud. destornilya dor. n. sumigaw. n. adj. [skam] Espumar. n. n. Scream. n. [scr¨ªvner] Escribano. arrebati?a. sapantah¨¤. [scrol] Garrapatear. kagul¨®. Bao (ng ulo). v. M¨¢nunulat. Seam. [scr¨¢mbl] Arrapar. n. magbabag. tar uk¨ªn. duda. Tumakas. v. [screp] Embarazo. Nauukol sa Biblia. [scrab] Belitre. p¨²tol. Screw-driver. Away. n. Scrap. escribir mal. Sculptor. Scratch. casco. Scrimage. pendencia. n. [s¨ªport] Puerto de mar. [sim] Costura. n. v. Scraper. M¨¢nanah¨¬. Sulat na padask¨®l. ipakipagtalo . magpumiglas. v. n. [sk¨¢lptor] Escultor. sigaw. chillar. Seaman. . n. [scr¨¦per] Rascador. grito. Hiyaw. Basag-ulo. Seaport. chillido. pelear. n. [skam] Espuma. n. v. Kumarimot. examinar. Scrawl. [scr¨ªm] Grito. Panghugot ng tornilyo. esconder. magbula. v. raspar. Hiyaw. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. Mapaghinal¨¤. [saiz] Guada?a. Katkat¨ªn. Scuttle. kaskas¨ªn. Screen. Scurfy. Scriptural. [scrap] Migaja. [skal] Cr¨¢neo. ara?ar. panganlong. Sculpture. Tornilyo. v. batul¨¢ng. Sumulat ng padask¨®l. n. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. v. Kamutin. n. magyano. kapansanan. Balumbon. Seal. ri?a. n. bung?. Scurf. n. [s¨ªman] Marinero. sub¨®. v. disputar. Tah?. n. Lilik. Mumo. Eskribano. remo corto. mangubl¨ª. Supot. Scrupulous. takb¨®. Scramble. Bumula. bab¨¢g. Sulat na walang gasinong halag¨¢. escaparse. Langib. balakubak. Screech. [skarf] Ti?a. dudoso. [scr¨¢mbl] Disputa. [skafl] Quimera. v. tumaanan. Screen. v. Banal na kasulatan. panabing. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). [scr¨ªpchural] B¨ªblico. Panglilil¨®c. [scr¨ªm] Gritar. Sculpture. Scramble. sagw¨¢n. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. karit. adj. trepar. n. v. [scri¨²] Tornillo. tumah?. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. manglilil¨®k. n. kalmut¨ªn. Siyasat. Seal. n. Laot. [si] Mar. n. Screw.

pagtitiwalag. n. Sedate. v. [sid¨¢ctiv] Seductivo. [siki¨²r] Asegurar. tiempo. adj. inquirir alguna cosa. asentar. n. n. [sic] Buscar. indagar. [sis¨¦sion] Apartamiento. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. Seesaw. n. Seat. sosegado. Palaup?. [secondjend] Segunda mano. Seclusion. Seductive. ¨¢ prop¨®sito. Seemly. m¨¢kamukha. Rekaduhan. Sea-weed. ocultar. Pangkatin ng isang relihiyon. Seasick. sumub¨®. masikap. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. mabait. salvo. simiente. sigilo. Secondly. n. revuelta. Seeming. iup?. n. [sicr¨ªcion] Secrecion. [s¨ªsonabl] Oportuno. n. n. v. Itag¨°. Secession. n. Upuan. Upat. adj. akma. Secret. Hinahon. [sim] Parecer. Sedentary. Ang nagbibili ng punla. K¨¢lihiman. Katibayan. humiwalay. Ilay?. Tab¨ªng dagat. [si] Ver. persuasivo. katahimikan. n. n. halag¨¹e?o. n. Lula. [sicli¨²cion] Separacion. Seashore. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. calma. Pag-ilag. [s¨ªming] Apariencia. Seedsman. Seek. war¨¬. Paniniyasat. Secondhand. v. adj. Seemingly. Larong law¨ªnlawinan. mot¨ªn. Secret. v. Seduce. bullir. excluir. Secondary. Pangpatahimik. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. Seclude. [sit] Situar. Sedulous. n. [s¨ªson] Sazonar. profeta. lagyan ng rekado. separacion. Seethe. Lihim. Seasoning. kagul . [s¨ªsior] Ribera del mar. pag-aals¨¢. humikayat. alboroto. pangalaw¨¢. Sedition. Ikalawa. v. nagamit na. . pagkakalihim. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. tahimik. ihiwalay. n. [s¨ª-uid] Alga marina. Sedateness. ibukod. ilapag. Panahon. Seditious. hez. Season. adj. manguupat. adj. v. v. juicioso. [sect¨¦rian] Sectario. [sid¨ªcion] Sedicion. [s¨¦denteri] Sedentario. Sa dagat. m¨¢wangis. Masipag. Segment. adv. Season. Security. v. n. Section. luklukan. Humanap. [s¨ªmingli] Al parecer. mareamiento. Pagtatag¨°. tag?. [s¨ªson] Estacion. Sediment. Ilagay. iligtas. Seed. adj. hikayat. [s¨ªsik] Mareado. n. pangalawa. Secretion. Nakahihikayat. [sect] Secta. Seasickness. Pangalawa. [sicli¨²d] Apartar. Lihim. Segregate. Bahagi ng isang kabilugan. adj. separarse. Seedling. mabuting pagkak¨¢taon. n. Sectarian. manghuhul¨¤. Kalihim. nalulul¨¤. [sirch] Investigar. [siso] Vaiv¨¦n. likmuan. n. kapanahunan. n. [sit] Asiento. semejarse. colocar. adj. Secrecy. gul¨®. v. Sedative. n. Search. Latak. ihiwalay. condimentar. sumaliksik. observar. maghanap. adj. Damong dagat. Seasonable. Seem. n. [s¨¦diuloes] Diligente. Any?. cuidadoso. [sicr¨ªt] Esconder. ligtas. Panghihimagsik. [sir] Veedor. katiwasayan. Sect. maingat. kumita. Seer. [sid¨¢ccion] Seduccion. Binh?. separar. nakagaganyak. Bagay. Panimpl¨¢. salvar. [s¨ªmli] Propio. [s¨¦detiv] Sedativo. Lul¨¢. [s¨ªcret] Secreto. [s¨¦diment] Sedimento. punla. Secretary. tranquilidad. correspondiente. exclusion. pangpahupa. hichura. [s¨ªsiknes] Mareo. [secci¨®n] Secci¨®n. n. Mahinahon. pagkalul¨¤. Kumul?. Umilag. [sid] Semilla. Sumiyasat. adv. Seaward. Itiwasay. Tumingin. banco. n. Seduction. oculto. ilingid. sazon. Secure. [sirch] Pesquisa. [s¨ªdling] Planta de semillero. siguruhin. Secure. v. adv. lumay?. [s¨ªcresi] Secreto. Itiwalag. rekado. Punla. Tila. See. v. [s¨¦condari] Secundario. [s¨¦condli] En segundo lugar. Lum¨¤. Tagakita. Paghihiwalay. n. umakit. n. adj. busca. paghanap. [s¨¦criteri] Secretario. [sis¨ªd] Apartarse.Search. n. Umupat. Bahagi. Tiwasay. nakaaakit. n. v. [siki¨²r] Seguro. adj. Second. Seat. [sid¨ªcioes] Sedicioso. silla. [sid¨¦tnes] Serenidad. [siz] Hervir. M¨¢hawig. [siki¨²riti] Seguridad. [sid¨¦t] Sereno. [s¨¦griguet] Segregar. [s¨¦cond] Segundo. n. n. paghiwalay. paglilingid. Secretaryship. Ikalawa. Secede. adj. sumulwak. adj. Manggugulo. [s¨ªsoning] Condimento. N¨¢papanahon. v. [sidi¨²s] Seducir. makakita.

n. Sequence. Maramdamin. Sentinel. Karamdaman. Paghirang. voluptuosidad. n. Ang nagpapadal¨¢. M¨¢nanah¨¬. n. sarili. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. pakinabang. [s¨¦ntinel] Centinela. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. tiwalag. Pag-ibig sa sarili. [siz] Asir. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. Separate. [s¨¦net] Senado. pagtitiwal ag. Bihir¨¤. adj. Sentiment. Sententious. secuestro. Sensual. n. n. any?. Seize. adj. Self. Gilid ng pany?. adj. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. Kawal na taga India. paghihiwalay. hichura. sepultura. n. adj. matanda. [s¨¦mineri] Seminario. n. frase. [sil¨¦ct] Selecto. Sepoy. September. n. Magpadal¨¢. mag-utos. Tagapagbil¨ª. adj. [s¨¦paret] Separar. Humirang. [s¨¦mstres] Costurera. n. Self-love. mandar. mapagdamdam. n. n. N¨¢ihihiwalay. [s¨¦parabl] Separable. anciano. Kahalayan. Sensuality. v. [s¨¦ler] Vendedor. segregado. Seniority. Libingan. Sender. [s¨¦nsibl] Sensible. [s¨¦lfish] Egoista. Senseless. v. adj. mapaggiit ng sarili. Sensation. walang ulirat. Pagtitiwalag. Sepulchre. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. [sens] Sentido. Seldom. magsug¨°. Paghuli. ancianidad. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. Hawakan. adj. escoger. Damdam. f¨²nebre. despachar. pakiramdam. n. pagpil¨¬. v. pumil¨¬. Hiwalay. pagbubukod. adj. hulihin. May taglay na aral. n. continuacion. Seizure. Selfishness. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. [sept¨¦mber] Septiembre. razon. adj. adj. n. Semicolon. [send] Enviar. [s¨¦nder] El que env¨ªa. [s¨ªcuens] Serie. propio. [sentim¨¦ntal] Sentimental. [s¨ªnior] Antiguo. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. sensitivo. ba¨ªt. n. b¨¢unan. voluptuoso. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. Sensitive. Walang pakiramdam. sentido. Septuagenarian. [s¨¦netor] Senador. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. privado de sentido. malay. Senior. Senile. n. n. Seller. n. Paghihiwalay. Send. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. Separate. n. [s¨¦ldom] Raramente. Nauukol sa katandaan. Magbil¨ª. Sentimental. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. Septuagenary = Septuagenarian. Paglilibing. n. adv. pil¨¬. n. dictamen. Sepulture. n. ensimismado. [s¨¦nchiual] Sensual. entendimiento. kal¨¢s. maglak¨°. Semblance. desunir. [s¨¦ntiment] Sentimiento. Selection. [s¨ªziur] Captura. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. [sip¨²lcral] Sepulcral. Seminary. adj. [self] Mismo. adj. entierro. itiwalag. Senador. pasya. [sept¨¦nial] Siete?al. Senator. Una. [s¨¦nsles] Insensible. [s¨ªpulker] Sepulcro. n. [sel] Vender. Sepulchral. Bunga. Sequel. Sensible. n. Nauukol sa libing. Sentence. n. Damdam. Sense. ulirat. Ihiwalay. [sem¨ªcolon] Punto y coma. adj. tagapaglak¨°. Senado. [sep¨¦ltiur] Sepultura. [s¨¦mblans] Semejanza. pagdak¨ªp. n. Senate. Setyembre. kalas¨ªn. [self-lav] Amor propio. n. Tanod. [sin¨¢iliti] Vejez. madalang. escogido. Select. pananalita. n. kalibug an. May gulang na pitong pung ta¨®n. n. v. May pakiramdam. agarrar. [sil¨¦ct] Elegir. maramdamin. v. n. [s¨ªcuel] Secuela. magtind¨¢. adj. Palal¨°. [s¨¦ntens] Sentencia. m¨¢nininda. Separation. ibukod. lascivo. [s¨ªnail] Senil. bantay. pigilan. Wangis. dak pin. [s¨¦paret] Separado. pagka . apartar. n. [segrigu¨¦cion] Segregacion. Katandaan. pagkamkam. secuestrar bienes. Select. pagkal¨¢s. karugtong. [separ¨¦cion] Separacion. consecuencia. apariencia. Hirang. sensible. libog. Selfish. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. Selvage. Senility. Sentry = Sentinel. Rin. Sempstress. Pagkakadugtongdugtong. Septennial. Hatol. malibog. Sell. Punt¨®'t koma. [s¨¦lfishnes] Egoismo.Segregation. segregar. kamkamin. Paggigiit ng sarili. pakiramdam. Separable. separacion. [sil¨¦ccion] Seleccion.

n. n. adj. n. apartar. separar. Serpent. nagagamit. [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. oficioso. Ilagay. ¨¢spero. [s¨¦ven] Siete. Settle. Ilan. n. adj. [s¨¦rvant] Siervo. Sever. [siv¨¦riti] Severidad. [set] Juego. Kasunod. rigor. Malubha. Pangangamkam. lumubog (ang araw). [setl] Esca?o. adj. n. v. Serpentine. adj. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. Kinaroroonan. adj. esclavitud. n¨¢tatakd¨¤. Sequent. liwanag. [serv] Servir. adj. Likmuan na mataas ang sandalan. servidumbre. guarnicion. Ika pitong p?. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. Kumamkam. Seraph. Severity. adj. Ikapit¨®. Severance. Seventeenth. [sicu¨¦ster] Secuestrar. Sextuple. [s¨¦ventin] Diez y siete. n. n. Set off. adj. Sew. Sequester. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. [s¨¦veral] Diversos. Serap¨ªn. Serviceable. vileza. adj. n. magtugtugan. M¨¢nanan¨¬. Set. [s¨¦tlment] Establecimiento. [seren¨¦d] Serenata. Lab¨ªng pit¨®. n. malala. humilde. Seventieth. [s¨¦rvil] Servil. Nauukol sa serap¨ªn. paglubog ng araw. asegurar. sosegado. Manah?. Serenity. Pitong p?. pagtibay in. v. n. Nauukol sa ahas. Serf. v. Series. Serene. Pagkakasunodsunod. [s¨¦venti] Setenta. Nalalapat. [s¨¦t of] Adorno. Sarhento. Mak¨¢pito. n. n. Servitude. Linaw. Ika labing pit¨®. adj. Set. Seraphic. Pit¨®. Servility. formal. Sex. Maglingkod. Sequestration. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. Seventy. n. Paninilbihan. Ang nananahan sa ibang lupain. rigoroso. Sevenfold. Pagkalalake ¨® pagkababae. Set. Serenade. n. Sexual. Serve. fijar. anghel. mabigat. [siv¨ªr] Severo. n. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. kaalipinan. Alipin. adj. maliwanag. v. establecer. Seraphical = Seraphic. [secs] Sexo. fijo. Pagtanggal. [s¨ªcuent] Siguiente. Serious. adj. [s¨¦verans] Separacion. [so] Coser. v. v. Ilwego. [s¨¦rvis] Servicio. n. Service. Seventeen. adj. Sermon. mabagsik. [sir¨ªn] Sereno. [s¨¦rpentain] Serpentino. se?alado. Serous. Settlement. particion. apacible. [set] Ajustado. May anim na pung ta¨®n. [s¨¦rpent] Serpiente. secuestracion de bienes. [s¨®er] Costurera. maglapag. n. Pulong. adj. hinahon. [s¨¦csiual] Sexual. Mapanilb¨¦. acuoso. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. adj. n. [s¨¦rdchent] Sarjento. pangaral. Higpit. n. bajo. [seren¨¦d] Dar serenatas. [set¨ª] Canap¨¦. Severe. Sewer. Sextant.kasunodsunod. adj. Serenata. Settler. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. Kahamakan. Mahigpit. claro. Magserenata. [serv¨ªliti] Bajeza. poner. lijar. caida del sol. [ser¨¦niti] Serenidad. ibukod. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. [s¨¦tler] Colono. sesion. itatag. tugtugan. Malagnaw. adj. pagkaalipin. n. sacar. Sermon. Seven. Settee. adj. alil¨¤. [serf] Siervo. criado. kahigpitan. . porm¨¢l. mabab¨¤. Maglagay. claridad. n. paninilbihan. Paglilingkod. n. [s¨¦ver] Arrancar. katahimikan. Sergeant. kasunod. Mahabang likmuan na may sandigan. Mapaglingkod. mahinahon. [s¨ªroes] Seroso. [setl] Colocar. [s¨¦raf] Serafin. ibp. angel. Lingkod. [s¨¦cstant] Sextante. ihiwalay. Makaanim na p?. ilapag. grave. adj. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. v. tahimik . Settle. Sexagenary. [s¨ªrias] Serio. [s¨¦sion] Junta. domicilio. Seventh. la sexta parte de un c¨ªrculo. sociego. masung¨ªt. [set] Colocar. adj. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. [s¨¦rmon] Sermon. Servant. [secuestr¨¦cion] Secuestro. Ahas. matibay. [s¨¦rvisabl] Servicial. varios. adj. Serenade. t¨¢hanan. [s¨ªriis] Serie.. Several. Malinaw. adj. Session. hamak. Kagayakan. n. Servile. Hugutin. n.

[shir] Alargarse. s¨¢balo. ang nauukol.Shabbiness. adj. [shin] Resplandor. kabibe. v. kanlong. v. pagkukunwa. [si¨¦m] Avergonzar. Walang hiya. Shade. Shawl. Shackles. v. v. [si¨¦king] Sacudimiento. [si¨¦d] Sombra. pliyego ng papel. n. hiy¨¤. sus?. Any?. Shave. Bal¨¢t. hacerse pedazos. [si¨¢rc] Tiburon. m¨¢kahat¨¬. [shir] Trasquilar. n. n. matalas. Kulungan ng tupa. [si¨¦pli] Bien hecho. [sh¨ªpish] Vergonzoso. Panyul¨®n. ihas¨¤. Tulis. Shed. Itanikala. pumagpag. paspas. upakan. Bangka. Sheaf. n. [si¨¦p] Formar. pund¨¢. Pat¨ªng. ningning. Lilim. Sheen. Mahihiyain. pron. Shapeless. [shed] Caba?a. Bahagi. n. n. descortezar. caja. bajo. n. Matulis. [shiz] Envainar. bibinga. n. [sh¨ª] Ella. [si¨¢rpnes] Agudeza. Shear. [si¨¢bi] Vil. P¨¢tayan. v. [si¨¦k] Sacudida. Pitak ng aparador. [si¨¦l] Deber. alampay. Sharper. n. malilim. Shady. [shiz] Vaina. pangpangaw. aguzado. afrentar. v. t¨ªmido. Shatter. Shallow. [si¨¢nk] Pierna. adj. [si¨¢m] Pretexto. kislap. adj. Shapely. Lumuglog. Magaspang. [si¨¦di] Opaco. puntiagudo. adj. [si¨¦k] Agitar. v. Dampa. protecci¨®n. [si¨¦m] Verg¨¹enza. [si¨¢kls] Grillos. Shall. pliego [de papel]. Sharp. bigkis. Hiyain. Tekas. [shed] Verter. Shape. durugin. matatakut¨ªn. [si¨¢nti] Caba?a. Hatiin. n. Shameful. pamumul¨¢. [si¨¢d] Alosa. Sheep. funda. kubo. Sham. Magbub¨®. n. [si¨¢ter] Destrozar. bastos. Talupan. Isuot sa kaloban. Shad. tagan¨¢s. Shatter. adj. v. Dahilan. [sielf] Anaquel. Dampa. v. Luglog. estafador. v. malinaw. adj. pagpapagp¨¢g. hind? tab¨¢s. switik. baj¨ªo. v. Sheathe. Katk¨¢t. Pan¨¤. esquilar. bwanbwan. [si¨¦r] Repartir. adj. tabasin. derramar. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. Shaft. [si¨¦d] Asombrar. Sheet. [si¨¢loep] Chalupa. mahalay. claro. magkunwa. adj. Shelf. Shabby. Kintab. Putol. Balat ng tupa. Shame. [si¨¦mles] Desvergonzado. Sheer. haz. figurarse alguna cosa. n. umalog. Kahiyahiya. Shark. n. [si¨¢ft] Flecha. mabab¨¤. v. Hamak. Shackle. adj. Sheepcot. Shade. n. [sh¨ªpcot] Redil. sacudir. [si¨¢rp] Agudo. Shame. carnero. Sharpness. Shadow. Shameless. [si¨¦mful] Vergonzoso. n. sisidl¨¢n. Makalag. porci¨®n. hasa. Hay¨¤. n. dakong mababaw [sa dagat]. Sharpen. Pagkahamak. halayin. n. participar. n. Kumot. Manghib¨°. n. Shape. [si¨¦l] Casco. lilim. sutileza. concha. kulimlim. patalasin. Shanty. Mag-ahit. Marapat. [si¨¢rpen] Afilar. Anino. n. Pagpasp¨¢s. She. descarado. [si¨¦p] Hechura. talas. Tupa. bahagihin. [si¨¢ter] Pedazo. [sial¨®] Baj¨ªo. Shake. m¨¢kabahagi. Sheath. n. . [si¨¢m] Enga?ar. v. Anyuan. n. adj. Sheepish. fingir. Sham. Basagin. Shed. [si¨¢guoed] Afelpado. [sied¨®] Sombra. v. n. Malamlam. rubor. Kahihiy¨¢n. Gupitan (ng balahibo). pagpag. n. fingimiento. [si¨¢kl] Encadenar. forma. mahihiyain. v. [si¨¦ples] Informe. [si¨¢rper] Ratero. Liliman. Shallop. palas?. magbuhos. n. Patulisin. Damal. [shir] Puro. Shell. Pul¨®s. Siya (babae). n. Sheepskin. Shell. Shake. bigyan ng any?. saeta. Walang any?. n. [shif] Gavilla. Shank. n. [si¨¦v] Afeitar. [si¨¦r] Parte. Mababaw. Mabuting tabas. n. n. Sheer. oscuro. kababaan. Shaking. [shit] S¨¢bana. c¨¢scara. v. Share. brillantez. Sheepfold = sheepcot. aguzar. [si¨¢mbls] Carnicer¨ªa. Shagged. Shambles. n. Kaloban. Share. [si¨®l] Pa?olon. bajeza. [si¨¢bines] Vileza. Bint?. adj. [ship] Oveja. hichura. [si¨¦l] Descascarar.

Kalasag. Shopkeeper. Shine. tagapag-alag¨¤ ng hayop. v. [sia¨²lder] Cargar al hombro. tab¨ª. [si¨®t] Tiro. v. Paglipat. pastora. n. Shot. Shoot. panginginig . n. [shin] Espinilla. [shol] Lleno de baj¨ªos. pangpang. hiyaw. [si¨¦perd] Pastor. v. Alak na Her¨¦s. n. arrinconar. kumanlong. cargo. Kaiklian. Ningning kintab. M¨¢bangga. amparo. Shine. [si¨®rtli] Brevemente. [si¨®rtnes] Cortedad. Balikat. Bakalan sa paa ang kabayo. adj. Shortsighted. [ship] Embarcar. takbuhan. kapahamakan. maiks?. adj. Lumipat. iks¨ªan. kaiksian. [shoc] Chocar. [si¨®p] Tienda. [si¨¢in] Lucir. Shelter. Hulan. ribera. n. brotar. [ship] Nav¨ªo. [si¨²t] Tiro. playa. Papuri. K¨¢tuwaan. Shorthand. Shorten. Shout. [sh¨ªver] Tiritar de frio. compendiar. Maikl?. lustre. Magsasapat¨®s. Shouting. n. Bar¨°. n. Shock. asilo. s umupl¨ªng. [siopk¨ªper] Tendero. buque. mercader. Shock. [si¨®rtjend] Taquigraf¨ªa. [si¨®r] Costa. n. [si¨²meker] Zapatero. n. ab¨®t. maningning. Shoot. tudla. en pocas palabras. Shore. mangatal. breve. n. Iklian. [si¨¢ining] Brillante. p¨¢milihan. Pagkabagbag ng sasakyan. Shoemaker. Shiver. n. Sagup¨¤. v. [si¨²t] Tirar. Malab¨° ang mat¨¢. Lul¨®d. Takigrapy¨¢ ¨® pagsulat na natutugm a tanda ang pananalita. umpog. n. magpahilagpos. [si¨®rt] Corto. n. [shir] Condado. brevedad. Mamili. estenograf¨ªa. supl¨ªng. [shild] Escudar. Shelve. mangilabot. sa katagang wik¨¤. desastre. Short. temblar de miedo. encuentro. [si¨¢ut] Aclamacion. mudarse de un paraje ¨¢ otro. amparar. Shirt. v. Shipment. Sapatos. [shift] Cambio. n. maningning. Shipwreck. Babaing tagapag-alag¨¤ ng tupa. temblor. Walang m¨¢silungan. [sielv] Echar ¨¢ un lado. n. n. [shoc] Choque. v. Shoal. n. bumago. Mga bagay na lulan ng sasakyan. Sasakyan sa dagat. [shild] Escudo. brillar. sw¨ª. [si¨¦ltoer] Guarida. [si¨®p] Andar de tienda en tienda comprando. zagala. umampon. Kublihan. adj. [si¨¢ini] Lustroso. n. [si¨¦ri] Vino de Jerez. [sher¨ªf] Sher¨ªff. Tumudla. Ship. n. [si¨¢in] Resplandor. . el calzado del pie. kandungan . [sh¨ªpbord] Tablon de nav¨ªo. adj. v. abrigar. n. Shout. Put¨®k. v. n. [sh¨ªprec] Naufragio. Shepherdess. bumaril. Shop. isulok. Sheriff. Shoe. Sherry. adj. Shire. desamparado. Mangaligk¨ªg. [si¨®rtsaited] Corto de vista. [si¨²] Herrar un caballo. v. arrojar. alcance. abrigo. mananggalang. [si¨²] Zapato.Shelter. ampunan. Makintab. [sh¨ªpment] Env¨ªo. [sia¨²ting] Gritos de alegr¨ªa. agus¨ªl. Mangubl¨ª. [sh¨ªvering] Horripilacion. may tinda. n. [si¨¢ut] Aclamar. Paningningin. Shining. sa kuna. Shortly. bangga. Shortness. Lalawigan. Kilabot. Shoe. Mangalasag. Shiny. P