P. 1
Diccionario_Ingles_Español

Diccionario_Ingles_Español

|Views: 1,349|Likes:
Dipublikasikan oleh Alejandro Alew

More info:

Published by: Alejandro Alew on Oct 30, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

paglubha. [af¨®rd] Dar. Pagkahinlog. Pasulyapsulyap. adj. [ag¨¢st] Horrorisado. Aggravation. [af¨ªniti] Afinidad. n. tanda. Agglomerate. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. Aghast. magpahirap. [¨¢fliuens] Abundancia. [agr¨¦siv] Ofensivo. Aggregate. n. Afortime. v. Affirmation. [agr¨ªvans] Agravio. v. n. [agrav¨¦cien] Agravacion. k¨¢tiwalaan. Dumalamhati. Gulang. ul?. [af¨ªrmativ] Afirmativo. enfrente. adv. [¨¢griguet] Agregar. n. Sindak. Magpamukha. ipamukha. Gumitl¨¢. Mapatutunayan. kasama. Pamukha. Dalamhat¨¬. Aged. Afoot. dati. [afr¨¦] Asalto. Magpalak¨ª. tumipon. v. magbuny?. n¨¢banggit. lakih¨¢n. [egu¨¦n] Otra vez. n. n. [agrigu¨¦cien] Agregacion. Affliction. away. n. Lusob. Aggression. Isugpong. Afflux. gulat. Affirmative. After. Aft. Nakasasak¨ªt. [af¨®rtaim] En otro tiempo. Affront. n. [agr¨¦s] Acometer. agregado. dugtong. opulencia. [af¨®rsed] Susodicho. opulento. Afternoon. idugtong. Hapon. asalto. sa lwal. N¨¢sabi. mul?. v. pagtitipon. noong a raw. Affirm. [af¨ªrm] Afirmar. n. [af¨¢ir] Encendidamente. Ul?. [afr¨¢it] Aterrar. Aftermath. patunay. Aggregate. n. [afr¨®nt] Encararse. adj. [edch] Edad. espanto. de nuevo. Magpasama ng loob. [¨¢fteruards] Despues. espantar. Agent. kabunyian . Tak¨®t. [af¨ªcs] Afijo. dumadaluhong. Sugpong. Mapisan. Affluence. Pagtatagp? ng dalawang ilog. Affirmable. atemorizar. insulto. Afresh. magkadagandagan. adv. n. [af¨®r] ¨¢ntes. susto. n. Kasaganaan. v. Sa gaw¨ªng likod. Pagkatapos. lait. Tinipon. Afire. adj. Kaapih¨¢n. Nagliliyab. adv. [¨¢grandaiz] Engrandecer. prep. combate. Kalakhan. n. Lak¨¢d. anciano. adj. lumubha. adv. Ang dumadaluhong. lumala. lumait. adv. m¨¢bunton. v. adv. [¨¢fl?cs] Confluencia. Aggravate. Aggressor. binu¨®. nagniningas. N¨¢una. insultar. Bumigat. Nagpapatunay. [¨¢fliuent] Abundante. adv. antiguamente. kaadwaan. . Agency. adj. adv. Magpatunay. otra vez. [¨¢gravet] Agravar. Afford. hapis. Aggregation. Aggrandize. Kabuoan. elevacion. exaltar. [aft] A popa. [¨¢griguet] Agregado. v. [agr¨ªv] Apesadumbrar. Noong una. [¨¦dched] Viejo. bumu?. Aforesaid. Magbigay. Pangasiwaan. Pagbigat. Affright. Afflict. Aggrievance. Daluhong. Nakalutang. paglala. Afterward. Supling. n. Afloat. injuria.Affinity. [aflict] Aflijir. [af¨ªcs] Anexar. [af¨²t] ¨¢ pie. Affluent. pagpipisan. Sagan¨¤. Magulang matanda. adj. [¨¢guet] ¨¢gata. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. gumulat. Aggrieve. v. parentesco. n. datihan. [¨¢fternun] Tarde. Pagkatapos. Patotoo. [¨¢fteruard] Despues. Afraid. [afirm¨¦cien] Afirmacion. magpatibay. adj. Aggregate. n. [efr¨¦d] Amedrentado. v. [¨¦dchensi] Agencia. [afl¨ªccien] Afliccion. Affray. Pagbuo. lumulusob. Again. Aggressive. [egu¨¦nts] Contra. [agr¨¦sion] Agresion. proveer. Age. [agr¨¦sor] Agresor. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. adv. Agate. pagmura. tumakot. pas. Pagkatapos. part. Afore. Affix. pagkabilang na kamag-anak . [afr¨¢it] Terror. Affright. sa harap. v. kayamanan. Affix. Laban. Gitla. Magtipon. n. Against. n. incorporar. mayaman. [af¨ªld] En el campo. [afr¨®nt] Afrenta. [efr¨¦sh] De nuevo. salakay. Sa parang. [agl¨®meret] Aglomerar. Dumaluhong. n. v. Afield. Aggrandizement. adj. Affront. [¨¢ftermaz] Reto?o. mul?. [¨¦dchent] Agente. n. Aggress. adv. magtaan. [agu¨¦p] De hito en hito. Afterwards. Katiwal¨¤. adv. [¨¢griguet] Coleccion. n. [¨¢fter] Despues. primero. v. adv. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. Agape. Panibago. n.

[¨¦mles] Sin objeto. [?r] Aire. Kasayahan. Agriculture. Nakalulugod. [ag¨®g] Con deseo. [al¨¢rm-post] Atalaya. Ah!. adv. [ec] Sentir un dolor agudo. Ailment. n. Nakabukas ng kaunt?. Aid. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. patuyuin. v. Relos na panggising. [¨¢lbit] Aunque. perturbar. Sa k¨¢tapustapusan. adj. [al¨¢rm] Alarma. asustar. adj. mover. [egr¨ªment] Convenio. tumulto. Akimbo. Hangin. n. gumulat. [agr¨¢und] Varado. [eg¨®ing] A punto de. Nakalulugod. Alacrity. mas alla. Airy. Agreement. Kaliksihan. [ej¨¦d] Delante de otro. Sa lup¨¤. Sulamb?. [?m] Punteria. upuan ¨® bangk?. Agitate. Airhole. n. [al¨¦t] Posteriormente. Tulong. kahit. gaan ng katawan. adv. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. adv. secar. [¨¦lment] Dolencia. sumak¨ªt. en accion. Alb. kawiliwili. umapunt¨¢. Umayon. Albeit. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. kaayaaya. gaan ng loob. Aim. Alabastro. Magpagib¨ªk. maghirap. Tudla. Sak¨ªt. sak¨ªt. [adch¨¢r] Entreabierto. n.. buen humor. [?r] Airear. Paghihingal?. Agitator. conveniente. adv. paglinang. n. [a] ?Ah! ?ay!. Alamod. convenir. int. Pagsasaka. handa na. Agreeable. n. lumuglog. Dumalamhat¨¬. n. n. adv. [agric¨²ltiur] Agricultura. [?r-pamp] Bomba de aire. Nauukol sa pagsasaka. v. gayon man.. Hinggil sa hangin. Ail. [agric¨²ltural] Agricultural. K¨¢sunduan. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. adj. [¨¦rgan] Escopeta de viento. maligay¨¤. n. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. por la proa. n. Pagib¨ªk. adj. adv. kirot. Aground. [el] Indisposicion. Batingaw na pamukaw. kamag-anak. bien que. k¨¢yarian. Alarm-post. Alarm-clock. H¨ªngahan. yumugyog. "hace mucho". [alb] Alba. [ed] Ayuda. Tagaudyok. [adchit¨¦tor] Agitador. [el] Afligir. hapd?. v. n. [¨¢labaster] Alabastro. Maliks¨ª. [adchit¨¦cien] Agitacion. hal. Agricultural. Airiness. Kaunt? na. Air. molestar. tagayugyog. Agreeably. dolor. Damdam. Agility. sayad. Umantak kumirot. [?m] Apuntar. iyangyang. n. walang sadya. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. n. Airgun. Aland. Tumulong. Aid-de-camp. abuloy. Alarm. Alarm-bell. Agony. Agree. puesto de aviso. n. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. [al¨¢s] ?Ay!. pagpapakilos. n. Walang tungo. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. n. pasillo. ala. Ago. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. interj. Sa nais. Sulong pa. [¨¢goni] Agon¨ªa. ¨¢ la ventura. Na. Alarm. Aliwalas. Bantayan. adj. Ah! ah¨¢! Ahead. Ngiki. umalog. sobresalto. [al¨¢nd] A tierra. v. [¨¢dchiteit] Agitar. anomang pangyarihan. [eg¨®] Hace. sa nas¨¤. n. Alabaster. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador." Agog. . Relos na panggising. [¨¢dchil] Agil. v. [ed] Ayudar. [al¨¢rm] Alarmar. walang pak ay. Sa ab¨¢. matulin.. gul¨®. marapat. Umuga. pag-alog. v. dispuesto ¨¢. [agr¨ªebli] Agradablemente. maglubha. Bukang-liwayway. adv. Agoing. auxilio. adv. "malaon na. katulinan. Baluktot. Agitation. Ajar. contrato. lijereza. adv. [ak¨ªmbo] Corvo. Ake. Akin. v. ?ay! Alate. Air-pump. Aisle. kawangis. Maghingal?. int. Ail. n. bumagabag. [¨¦rjol] Respiradero. Sadsad. Ague. n. ligero. adv. sa harap. ej. Alas. avante. pumayag. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. [adch¨ªliti] Agilidad. Ibilad. Pag-uga. antak. [egr¨ªebl] Agradable. paghihirap. n. adj. Aim. v. n. n. encallado. magpakilo s. Kadug?. [ail] Nave de una iglesia. gulat. Agonize. Aimless. ligoy ng tugtugin. [¨¢rines] Ventilacion. Bagaman. [egr¨ª] Concordar. n. hala. Aid. Ayon sa ugal¨ª. Escopeta de biento. lumigalig. babal¨¤. adv. n. afliccion extrema. adv. v. Alarm-watch. umabuloy. n. sunod sa moda. n. sa un ah¨¢n. Ayudante de campo. [¨¦ri] A¨¦reo. pagluglog. Tumudla. auxiliar.Agile. pagbubukid. [alam¨®d] A la moda. Air.

[¨¢lcohol] Alcohol. n. tumahimik pumayap¨¤. magtadhana. trasferir. n. Alley. [al¨¢u] Conceder. seduccion. [al¨¦mbic] Alambique. Pagtatapat. [al¨¢if] Por vida mia. Sil¨ªd. Allegorize. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. [al¨¢ians] Alianza. alijerar. himok. activo. adv. sa ibang paraan. All-night. Allowance. [al¨¢uabl] Admisible. Album. Talinghagain. Kawangis. gumagalaw. [al¨¦] Aliviar. n. v. adj. lubos. mezcla. Allegorical. mezclar. union. [alegu¨¦cien] Alegacion. Allege. n. humimok. adj. [ol] Del todo. ¨¢lhebra. [el¨¢ik] Igualmente. [al¨¢uans] Permiso. [abi¨²men] Alb¨²men. All. Allegiance. adv. Alligator. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. n. enteramente. Alligate. Allude. Alak¨¢n. Lahat. kagaya. tutol. Alibi. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. [ali¨²rment] Halago. pagbab ahagi. Masustancia. magpahintulot. n. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. adj. kabuoan. Allegory. n. gumaan. guminghawa. Alderman. adv. Serbesa. licencia. adj. v. All Saints day. n. [al¨¢id] Aliado. isalin sa iba. Tumutol. Ale. Tagaibang lup¨¤. nagliliyab. Allay. alijeramiento. adj. Alleviation. [alim¨¦ntal] Nutritivo. mitigar. Ginghawa. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. Ilipat sa iba. Pahintulot. Allspice. v. [alivi¨¦cien] Alivio. Alkohol. Porbida (sumpa). [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. liga. n. Allied. [elien¨¦cien] Enajenamiento. Alert. Punong bayan. adj. v. [al¨¦rt] Alerta. n. Alembic. Put¨¬ ng itlog. umib¨ªs. [al¨¦ment] Alivio. atar una cosa con otra. [¨¢legoraiz] Alegorizar. [al¨®i] Liga. [¨¦lien] Extra?o. banggitin. Allayment. Bo?. kapahintulutan. Kalahatan. [al¨ªviet] Aliviar. bumaba. n. Alight. magpahayag . Magdamag. hib¨° day¨¤. n. adj. v. Tinatalinghag¨¤. n. Hal?an. Alloy. bu?. [al¨¢it] Encendido. vigilante. Allegation. n. bajar. Alloy. Al¨°. fidelidad. n. magpatunay. Alive. [alim¨¦ntari] Alimenticio. adj. n. Alimental. Tinatalinghag¨¤. Allegoric. alucinar. Alight. Alliance. pagtatadhana. n. pulos. Alcove. [al¨ªdchians] Lealtad. adj. sinamuno at ibp. All. confederado. adv. mataas na karunungan sa pagbilang. n. gaan. hal¨®. Allotment. [ali¨²r] Alagar. v. Palayaw. Ginghawa. . igi. [olsp¨¢is] Especias. Guminghawa. [¨¢liguet] Ligar. n. Algebra. Alien. v. K¨¢sunduan. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. Alee. Nagniningas. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. Alimentary. ardiente. Mapapayagan. Pag-uukol. [ali¨²d] Aludir. k¨¢yarian. [¨¢libai] Coartada. Alienate. n. Allure. Paglilipat sa iba. Allow. v. Alliteration. Especias (pamint¨¢. Lah¨®k. handa. [¨¢legori] Alegor¨ªa. iba. [el] Cerveza. [¨¢lderman] Regidor. n. alegato. Talinghag¨¤. Alife. Umal¨°. v. adj. Bumanggit. Alias. [al¨¢iv] Vivo. Alienation. v. [ol-nait] Toda la noche. Alike. gaya nito). Umigi. Aliment.Album. Albumen. [aliter¨¦cien] Aliteracion. n. [al¨®tment] Asignacion. [¨¦lias] Alias. lahukan. katulad. n. kaisa. maagap. Allowable. Lumusong. Mag-ukol. [al¨®i] Ligar. alimenticio. apaciguar. Pumayag. v. Pagpapatunay. [¨¢lbum] Album. repartimiento. [alc¨®v] Alcoba. Allot. may sind¨ª. adj adv. declarar. adj. Bwaya. [¨¢liment] Alimento. n. [ol] Todo. All. Buh¨¢y. [aligu¨¦ter] Caiman. [al¨®t] Asignar. v. [al¨¢it] Descender. taganas. gayon din. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. paw¨¤. Maingat. n. permitir. n. n. [¨¦lienet] Enajenar. extranjero. Pagtaliin. Alcohol. Allurement. Lansangang mapunong kahoy. mananggalang. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. [al¨ª] A sotavento. Pagkain. [al¨¦dch] Alegar. Kasund? kakampi. Alleviate. n. Nakapagpapalakas na pagkain.

cerca de. Almost. Alternate. Creador. adj. Magbunton. todopoderoso. Mapagbigay-lim¨®s. Alum. tinig na malak¨¢s. n. adv. [el¨®n] Solo. adv. Lag¨¬. A. [ali¨²sion] Alusion. pil¨¬. n. [al¨®] Abajo. n. ibahin. Always. caridad. Pagbabago. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. rin naman. [am¨¢s] Acumular. n. rin. n. Bathal¨¤. Almighty. [¨¢msgiver] Limosnero. sa hinabahab¨¤. Amaze. [el¨²f] Lejos. n. adj. Alteration. [¨¢lmanac] Almanaque. Nakababago. de lejos. pagkagitla. [¨¢matiur] Aficionado. malapitlapit. [¨¢mond] Almendra. Halinhinan. adj. Ally. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. hal¨ªhalil¨ª. parati. Almond. kataasan. Aloof. n. confederado. Ayos sa titik. n.Alluring. v. n. Sa ibaba. Almsgiver. Ayos sa titik. Sigaw. Sumindak. agrado. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. gulat. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. conj. palag¨¬. solitario. Buhat sa malay¨°. Almsgiving. [¨¢lum] Alumbre. n. Bumago. kakamp¨ª. adv. adv. Amalgamate. May-kapal. . [al¨¢i] Aliado. n. [olm¨¢iti] Dios. Antes del medio dia. n. n. Sa gaw?. Alphabetic. Amanuensis. Allusion. Pagkasindak. n. n. reciproco. [elongs¨¢id] Al lado. Tawas. [am¨¦z] Espantar. Alone. Lag¨¬. Already. [¨¢lmoner] Limosnero. magsalansan. n. [¨®lterabl] Alterable. v. mudable. Almshouse. Although. adj. Bagaman. Makapangyarihan sa lahat. Also. [el¨®n] Solamente. adv. [¨®lso] Tambien. Naman. n. Amaze. Almanac. v. paw¨¤. Dyos. Altogether. adj. [¨¢ltar] Altar. [olter¨¦cien] Alteracion. Alternate. Kasund?. Alway. Alphabet. Altitude. nakaiiba. adv. Taas. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. adj. [¨®lwes] Siempre. adv. v. [olr¨¦di] Ya. Almond-tree. Amalgam. adj. n. Tagapagbigay ng lim¨®s. [alt¨¦rnet] Alternar. sobre. Amateur. Almanake. nag-¨ªisa. gitla. Amability. Halos. n. [alt¨¦rnet] Alternativo. n. [¨¢lfabet] Alfabeto. adj. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. Aloft. ¨ªisa. Lahatlahat. turno. Along. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. [altern¨¦cien] Alternacion. Alow. Alterable. parati. Kagandahang-loob. seductivo. [am¨¦n] Con vehemencia. Paghalili. Na. din naman. taga n¨¢s. Amassment. monton. Amass. baguhin. Altar. palag¨¬. Sa gawing tab¨ª. altura. Nakahahalina. Aloud. Lamang. [¨®lter] Alterar. Alphabetical. tang¨¬. asombro. Bahay-ampunan ng mahihirap. [oldz¨®] Aunque. del todo. Alongside. [am¨¢lgamet] Amalgamar. May kabiglaanan. kaawang gawa. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. adv. prep. n. [¨®lmost] Casi. Alterant. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. Lim¨®s. mezcla de diferentes metales. umiba. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. Humalili. naiib¨¢. n. manggulat manggitl¨¢. (ante meridiem). Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. adv. kahalihalina. [al¨®ft] Arriba. Amazement. [olm¨¢iti] Omnipotente. Almendras. Paglilimos. turnar. [el¨¢ud] Con voz fuerte. parapara. aterrar. Almighty. [el¨®ng] A lo largo. [amab¨ªliti] Amabilidad. kalendaryo. pulos. Alt¨¢. Ab¨¢kada. pagkagulat. adv. [¨®lterant] Alterante. n. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. [ams] Limosna. Alternation. M. n. v. [am¨¦sment] Espanto. v. [al¨¢i] Hacer alianza. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. sa ibabaw. todo listo. [¨®wl] Siempre. Bunton. Amalgamation. pagiib¨¢. amontonar. [am¨¦z] Espanto. adv. handa na. Ally. adv. man. adv. recio. Sa itaas. din. kulukut? ¨® lar?. [am¨¢lgam] Amalgama. vez. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. tayog. Sindak. abecedario. Alone. Nababago. n. [am¨¢sment] C¨²mulo. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. Pun¨° ng pil¨¬. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. salansan. damban¨¤. Alter. mudar. Alms. Amain. pasmo. Almoner.

Amethyst. Amiability. [americ¨¢naiz] Americanizar. Amiable. n. abat. Am¨¦n. Sala. adv. adj. Salar¨ªn. n. n. Kagantigan. v. Americanize. [ami¨²nicien] Municion. asawa ng sugong lalaki. n. Ampliation. [amb¨¢sador] Embajador. pagbuti. Ambiguity. Munisyones. Kagandaban-loob. Amper. carbunclo. adj. [am¨¦nd] Enmendar. Amity. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. criminal. Amplify. [¨¢moroes] Enamoroso. Amicable. v. [¨¢mezist] Amatista. kalawigan. n. adj. Kapatawaran. v. Bukol. [em¨¢ngst] Entre. Ambit. prep. [¨¢mbush] Emboscada. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. y adv. Ambulance. [¨¢mbush] Embuscar. Pakikipagkaibigan. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. kalahatan. sumapit. [am¨ªlioret] Mejorar. n. [em¨¢unt] Importe. Sa pagitan ng. n. [am¨ªdst] Entre. reforma. n. Amphibious. Ambush. Amendable. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. Ample. Amen. v. [¨¢mason] Amazona. n. Magpagaling. Malawig. Amenable. Mapagkaibigan. Pagkabago. adj. n. confuso. [ampli¨¦cien] Ampliacion. [¨¢mbient] Ambiente. d? kawasang hangad. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. Ambition. n. mapaghangad. amistoso. [¨¦men] Amen. kamalian. nananagutan. v. Amount. kagandahang-loob. [amb¨ªcien] Ambicion. pulbur¨¢. adj. adj. Palawigin. siya nawa. Alinlangan. Amiss. maaayos. [¨¢micabl] Amigable. May pagkakasala. [am¨ªs] Culpable. [am¨¦ricanism] Americanismo. may pagkakamal?. [amb¨¢sadres] Embajadora. palibot. as¨ª sea. magpabuti. n. arag-arag. Pagkakaibigan. taga Am¨¦rika. [¨¢mber] Ambar. . kaligayahan. Panginorin. Babaing mangdid igma. Kaibig-ibig na asal. bumago. Ambuscade. erradamente. [¨¢mbl] Amblar. lub¨®s na paglimot. Paligid. extendido. n. sugong kinatawan. kabuoan. Amerikano. Sa gitna ng. y adv. falta. adj. n. Naaayos. Among. Ambassadress. Amble. mairugin. [¨¢miabl] Amable. (babaing malakas at may ugaling lalaki). Hab¨¢t. Amiss. n. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. Ambush. Amazonian. Ammunition. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. [am¨¦nds] Recompensa. [am¨ªnabl] Responsable. Hab¨¢t. Magiliw. magkabikabilang kahulugan. Kalakhan. confusion. kabayaran. umabat. [am¨®niac] Amoniaco. Sa pagitan ng. [¨¢mbit] ¨¢mbito. Ambitious. n. sa gitna ng. prep. Amnesty. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. Amorous. n. n. [am¨ªs] Culpablemente. adj. pangkuha ng may-sakit. Amble. Amelioration. [em¨¢ng] Entre. amistad. n. n. Humab¨¢t. y n. [em¨¢unt] Importar. Ambar. Masintahin. [¨¢mplifay] Ampliar. [amicab¨ªliti] Afecto. Ambassador. American. [am¨¦ndabl] Reparable. Nananagot. Amasona. Amiss. adj. lakh¨¢n. prep. Sugong babai. adj. ¨¢langanin. Sug¨°. Pagkaamerikano. [am¨¦ndment] Enmienda. adv. sa gitna ng. [¨¢mfibias] Anfibio. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. gand¨¢. esposa del embajador. v. embahador. Ambulansiya. apasionado. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. Amount. Amicability. adj. Mapagpita. Amoniako. umabot. Amidst. Amphitheatre. Americanism. ascender. harang. [am¨¦niti] Amenidad. [¨¢mpel] Amplio. [¨¢miti] Amistad. Amend. magsusog. n. en medio de. adj. Amends. Ammoniac. n. Anfiteatro. adj. Ambuscade. [¨¢mnisti] Amnistia. Ambiguous. [am¨¦rican] Americano. magandangloob. Halag¨¢. Amendment. Amber. mal?. n. n. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. Amid. n. [¨¢mper] Tumor. Amerikanuhin. Sa gitna ng. Habat¨ªn. compensacion. Ambient. [amiab¨ªliti] Amabilidad. n. [amaz¨®nian] Guerrera. Ameliorate. prep. harangin. [am¨ªs] Culpa. Amatista (isang mahalagang bat¨®). Amongst. Magkahalaga. extender. [amb¨ªcias] Ambicioso. Paggaling. Pita. [¨¢mbulans] Ambulancia. n.Amazon. Umib¨¢. v. en medio de. [am¨ªd] Entre. malawak. n. Amenity. v. [¨¢mbusked] Emboscada.

pagsur¨¬. Sumpa. Angle. Analyse. Lawig. Angry. Anathematize. May pagkabalasik. [¨¢nsest?r] Predecesores. Anatomical. [¨¢nglican] Anglicano. adj. . [¨¢nk?r] Ancora. kahuwad. [¨¢mpiutet] Amputar. ¨¦. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. Kahirapan.Amplitude. Anew. n. n. kant¨®. n. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. n. conj. v. Unang tao. art. Sumumpa. Mamingw¨ªt. May pagkagalit. maglibang. [anat¨®mical] Anat¨®mico. [an¨¢lisis] Analisis. adj. [¨¦ncient] Antiguo. Anting-anting. [¨¢ngri] Col¨¦rico. [¨¢nk?r] Ancorar. n. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. Parang angh¨¦l. sawo. [¨¢miulet] Amuleto. Pagkakahawig. [¨¢nkerd] Anclado. v. n. Anatomy. Mahulog ng sinipete. Panibago. adj. n. Tagapamingw¨ªt. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. Anglican. Amputate. Ancestry. mukhang angh¨¦l. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. extension. adj. [¨¢ng¨¹ish] Pena. Anchovy. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. nauukol sa k¨¢nunuan. Anglicize. [endchel-laik] Angelical. mag-init. Anathema. Galit. Anchor. n. Analogous. Anger. An. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. lik?. n. lum¨¤. ¨¢liwan. adj. [¨¢narkist] Anarquista. v. abundancia. Analytical. ulit. K¨¢nunuan. n. angustia. tagabingwit. mukhang angh¨¦l. 't. Parang angh¨¦l. adv. v. adj. At. Anguish. nauukol sa angh¨ Angel-like. Amuse. [am¨¢k] Furiosamente. Isa. Ancient. [¨¢nsestral] Hereditario. el sitio ¨® lugar para anclar. una. n. Amply. Angelical. Amuck. adj. Magalit. Angle. [ami¨²sing] Divertido. bumingw¨ªt. Anchored. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. Anarkista. anclar. l¨ªbangan. pinanggalingan. [¨¢necdot] An¨¦cdota. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. adv. [andch¨¦lical] Angelical. n. [¨¢nguer] Iritar. nauukol sa angh¨¦l. pasatiempo. excomunion. dati. adj. Nakasinipete. Mag-aliw. n. hechar las anclas. Ancestor. mul?. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. ca?a de pescar. divertir. kasaganaan. Anarchy. hirap. Analogy. Paglilitis. v. Nakaaaliw. adj. Kahawig. in¨ªt. v. [¨¢mplitud] Amplitud. ul?. bingw¨ªt. Amusing. v. adj. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. d¨¢lita. ang namim ngwit. [¨¦ncient] Antiguo. Angler. init. Sulok. esquina. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. [¨¢nguer] Ira. [ampiut¨¦cien] Amputacion. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. [¨¢mpli] Amplimente. Anachoret. [¨¢nalaiz] Analizar. Angelic. Anecdote. excomulgar. adj. [ami¨²sment] Diversion. v. Ancient. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. Amputation. adv. Angrily. [ani¨²] De nuevo. Anchorage. Gal¨ªt. [¨¢nkeredch] Anclaje. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. [an¨¢conda] Boa. uno. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. n. [endch¨¦lic] Angelical. nakalilibang. May kalawigan. Analysis. n. Angel. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. sumur¨¬. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. [an¨¢zema] Anatema. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. Matanda. n. Isalin sa wikang ingl¨¦s. Sinipete. And. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. enojar. Saw¨¢. Ancestral. Anger. abuelos. [¨¢narc] Anarquista. n. una. [en] Un. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. c¨®lera. [an¨¢logas] An¨¢logo. n. Angh¨¦l. n. Lah¨¬. bago. Anaconda. may pagiinit. laon. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. [ami¨²s] Entretener. n. hapis. ab¨®t. Amulet. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. Anchor. Amusement. adv. enfadado. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. Lumitis. pinagbuhatan. [end] Y. Halubaybay. n. n. [an¨¢coret] Anacoreta. [¨¦ndchel] Angel. n. Anarchist. n. adj. m¨¢mimingwit. n. pagkakahuwad.

v. Annus. [anim¨¦cien] Animacion. Angularity. makagalit. Annunciate. [¨¢nimet] Animar. ungir. Pahiran ng langis. pagkawasak. pagmam asamang-loob. anexo. reunir. [an¨®int] Untar. publicador. [an¨¦x] Aditamento. [an¨¢uns] Anunciar. Anon. Anodino. Annuity. Iba. v. Ta¨®n-ta¨®n. ligalig. maglathal¨¤. Yamot. [an¨®meli] Anomal¨ªa. [¨¢nkl] Tobillo. [¨¢nniular] Anular. [an¨¢uncer] Anunciador. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. Anise. [ann¨²iti] Anualidad. bagabag. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. [annecs¨¦cien] Annexion. magpahiwatig. v. n. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. Ang di pagsunod sa palatuntunan. viveza. Buh¨¢y. Animation. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. An¨ªs. [¨¢nnus] Sieso. Anomalism. advertencia. Balit¨¤. Anniversarily. Walang lagda. Animosity. karakaraka. maghayag. [¨¢nunciet] Anunciar. renta vitalicia. n. n. [ann¨²l] Anular. adj. Anodyne. pah watig. d? kilala. Announce. n. wasak. [anguiul¨¢riti] Forma angular. v. n. n. Lip¨®l. adj. maliks¨ª. mala voluntad. Magbalit¨¤. bum agabag. animado. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. gany¨¢k. Annul. n. n. v. isa pa. adj. adj. Annihilate. Pagkalipol. n. aviso. [¨¢nimal] Animal. Annals. [¨¢nis] Anis. n. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. kaliksihan. walang pangalan. Agad. v. Annually. animado. n. [¨¢nals] Anales. n. kakab¨ªt. Pagbabalita . Ta¨®n-ta¨®n. n. [ana¨ªjilet] Aniquilar. Annex. Aniseed. Answer.Angular. Annoyance. Dugtong. Yumamot. Tila singsing. kaib¨¢. may k¨¢lulwa. Annex. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. Anomang aklat. adv. Ankle. Anibersaryo. adj. m¨¢miya. makainip. pagdaka. Ang ukol sa panulok. irregularidad. Anyong panulok. Gabigab¨ª. [¨¢nil] A?il. pahayag. publicar. Anights. [¨¢nodain] Anodino. Bukong-bukong. irregularidad. bubayin. [an¨®nimos] An¨®nimo. Tumbong. mana . Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. Annual. [an¨¦x] Anexar. n. invalidar. wala sa ay os. paliksih¨ªn. [¨¢nniuali] Anualmente. nagtatagal ng sangta¨®n. pagsauliing-loob. [¨¢nisid] Simiente de anis. isugpong. proclamacion. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. Anomaly. [en¨®dzer] Otro. Animate. D? pagsunod sa palatuntunan. Magbalit¨¤. Anneal. [an¨®n] Presto. dia que se celebra cada a?o. adj. adj. corresponder. n. rencor. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . Lumipol. [¨¢nniual] Anual. Hayop. irregular. adj. kaugpong. T¨¢unan. Sumagot. Annular. ka walan ng ayos. todas las noches. Annihilate. n. Anomalous. [¨¢nniual] Anual. ser responsable. lathal¨¤. Animated. puk awin ang loob. Annunciation. n. [¨¢nimet] Viviente. Paglihis sa palatuntunan. v. [ann¨®y] Molestar. adv. [an¨®yans] Molestia. lumigalig. Buto ng anis. Anniversary. Anil. anyongsingsing. [ana¨ªjilet] Aniquilado. al instante. [an¨®melism] Anomal¨ªa. Another. Idugtong. promulgacion. magwasak. sugpong. Pakikipag-alit. adj [anim¨¦ted] Vivo. v. adj. n. Animal. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. Bumuhay. maliks¨ª. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. pagtatanyag. [anim¨®siti] Animosidad. Annihilation. ikabit. Tagapagbalit¨¤. Anonymous. diferente. saka. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. infundir alma. [?n¨¢its] De noche. Animate. pagpapahiwatig. Buh¨¢y. Anoint. [an¨®melas] An¨®malo. juntar. n. Annexation. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. incomodar. v. [anguiular] Angular. adv. n. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. distinto. luego. Annoy. Announcer. v. Annual. Pagkaganyak. [aniv¨¦rsari] Aniversario. [an¨¢unsment] Anuncio. tumugon. n. Announcement. n. [¨¢nser] Responder. Karugtong. n. adicion. pagtatanim.

n. Antartic. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. Ang karunungan sa bulaklak. n. Antemeridian. n. Anthill. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. n. Awit sa simbahan. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. Anthropophagi. Langgam. los mogotes del ciervo. Antecede. n. katalo. Answer. Pagkakalaban. Pwego de San Anton. Sinusundan. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . Bago nagkagunaw. N¨¢una sa kurism¨¢. Katandaan. Antecedent. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. Mukhang tao. laban kay kristo. n¨¢una. Antipathetic. n. n. antip¨²trido. adj. Antediluvian. Antedate. p¨¢una. Anthem. Answerable. n. Antiquated. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. Lunas. [¨¢ntidet] Antedatar. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . Ang hinalinhan. ipagpauna. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. Anterior. makipaglaban. adj. pakikipaglaban. Bigat ng loob. precedente. v. Aranggutang ¨® malaking unggoy. Kansel. preceder. n. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. Antic. l¨¢on. dulong timugan. n. floresta. contraste. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. [ant¨ªsident] Antecedente. Anthracite. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. precedente. n. n. m¨¢kipagta lo. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. Anthropology. [ant¨¢gonist] Antagonista. Bagay na d? napapanis. kalaban. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. Antichrist. malaon. matanda. [ant¨ªrior] Anterior. [anticu¨¦rian] Anticuario. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. v. Ant¨¢rtiko. Anteriority. n. Lipas. Anthony's fire. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. Bahay-langgam. rivalidad. adj. el que precede ¨¢ otro. Anticipation. n. adj. [ant¨ªsidens] Precedencia. N¨¢una. [¨¢ntler] Cercetas. [¨¢ntidet] Anticipacion. silva. n. n. Antiquarian. Antiseptic. bastidor na panabing sa kaba bayan. n. Antipathy. Antelope. gamot na laban sa lason. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. n.. n. gumanti ng loob. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. adj. Anthemis. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. Antechamber. adj. Antler. n. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. n. grotesco. bago nagdil ubyo. Anthology. Pagkauna. Antepaschal. bayubo. [antidili¨²vian] Antidiluviano. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. adj. Ang ukol sa unang panahon. carbon duro. . Antecessor. Antipodes. [¨¢nzimis] Manzanilla. n. adj. [¨¢nticid] Anteceder. pakikipagtalo . [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. n. p¨²song. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. Antagonism. Sagot. Sungay ng us¨¢. Ant. Antithesis. Antepenult. Antichristian. Antagonize. [¨¢ntikraist] Anticristo. Antidote. una. Maagang pagkalagay ng pecha. adj. [antip¨¢scal] Antepascual. Mansanilya. Mabigat ang dug?. umuna. bigat ng dug?. n. n. [antiri¨®riti] Anterioridad. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. Sa umaga. kalaunan. Matigas na uling. Makipag-agawan. hawi g sa tao. nan¨¢nagot. n. Agap. [ant¨ªcueted] Anticuado. [antikr¨ªstian] Anticristiano. lum¨¢. Anthropoid. Dati. lum¨¤. [ant¨ªsipet] Anticipar. Antedate. v. adj. [¨¢nt-jil] Hormiguero. Gamot na panglaban sa kabulukan. Anticipate. bagay na ? nasisir¨¤. [antisip¨¦cien] Anticipacion. Yaong masas agot. Antecedence. Kaagawan. [ant¨ªsesor] Antecesor. n. [ant¨ªc] Antig¨¹o. raro. adj. n. [¨¢ntilop] Antelope. p¨¢una. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. y n. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. responsable. Antiseptic.got. n. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. adj. n. kaib¨¢. dati. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. Umagap. pangit. procedencia. Katwa. oposicion. Ant¨ªkristo. Pakikipag-agawan. obsoleto. Antagonist. [¨¢ntic] Extra?o. n. Antiquity. [ant] Hormiga. v. Pagkakauna. [¨¢nser] Respuesta. Ipagpauna. Antique. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. magaspang.

excusar. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. n. n. Ape. Pag aring Dyos sa kaninoman. malaking hangad. algun. [ap¨®stataiz] Apostatar. Apiece. [¨¢forizm] Aforismo. Palih¨¢n. alguna. mats¨ªng. defender. n. [¨¦pieri] Colmena. adj. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. Apocrypha. magtanggo l. v. n. indiferente. Bukod. Nagpipita. n. naaaninag. Damit. Mapagpusong. adj. Butikaryo. n. [¨¦ni] Cualquier. vision. Apoplexy. Paglitaw. . [ap¨®strofaiz] Apostrofar. Appalling. n. Apostasy. [anza¨ªeti] Ansia. [apar¨ªcien] Aparicion. sentencia breve. n. excusa. pagtatanggol. Apparition. mag-adya. Apology. Apostate. k abalisahan. May kalinawan. buf¨®n. Apostatize. adv. adj. malinaw. n. laki ng hangad. Hindi maramdamin. desasociego. ¨¢ un lado. inquietud. Apostrophe. anoman. v. [ap¨®l] Espantar. Apathy. con presteza. n. [ep] Mono. impaciente. Magbihis. bawa't isa ang is a. pabaya. Apparently. adj. pagbibigay dahilan. Apothecary's shop. pagsipot. [¨¢nter] Antro. [apost¨®lic] Apost¨®lico. Ape. n. Anxious. [ap¨¦s] Apriesa. kahi't sino. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. Apotheosis. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. [ap¨®calips] Apocalipsis. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. tindahan ng gamot. [ap¨¢rentli] Claramente. Apostrophize. Butas. Tutol. adv. Apothecary. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . n. Tumalikod sa dating pananampalataya. adj. Apostol. n. cualquiera. Magsanggalang. [¨¢pazi] Apat¨ªa. kah i't alin. v. hiwalay. [ap¨¢rtment] Cuarto. Himatay. Appall. Anybody. Apparatus. Apostleship. Sinoman. [ep¨ªsh] Gestero. p¨¢ngitain. Kawal¨¢n ng damdam. Sumind¨¢k. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. n. por pieza. [ap¨¢rent] Claro. fantasma. ap¨®stoles. Apologetical. v. [¨¢nzios] Ansioso. karakaraka. n. kapabayaan. [ep¨ªs] Por barba. adv. Apologize. Pagdaka. n. n. [apar¨¦tus] Aparato. pangingilabot. Sindak. n. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. alguno. [ap¨®slship] Apostolado. por cabeza. n. cima. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Apart. Aphorism. Any. Apparel. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan.Antre. balis¨¢. Apologist. aterrar. Anvil. insensibilidad ¨¢ toda pasion. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. caverna. [¨¦pecs] ¨¢pice. magdamit. imitar. aterramiento. [apoz¨ªesis] Apoteosis. Kabahayan ng mga pukyutan. luhog. malikma ta. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. Apostle. deificacion. aparejo. v. pagaadya. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. Apish. afan. mult¨®. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. suot. n. Apostolic. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. taluktok. Silid. [ep] Hacer mueca. [ap¨®zecaris siop] Botica. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. Alin man. Yungib. aparente. n. Butika. [ap¨¢rel] Vestido. [ap¨®lodchist] Apologista. Pagtalikod sa dating pananampalataya. Apartment. adv. v. lungga. Aperture. Balang isa. Maliwanag. n. pwang. adj. n. [ap¨¢rel] Vestir. Apocalypse. [¨¢nvil] Yunque. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. magpangilabot. [ap¨®zecari] Boticario. Kasangkapan. n. [ap¨ªl] Apelacion. n. n. n. siwang. may katulinan. n. Nauukol sa apostol. adj. Pagkaapostol. Pagsasanggalang. indolente. defensa. Apace. [en¨ªbodi] Quienquiera. Apex. [ap¨®ling] Espanto. [ap¨®sl] Apostol. manggagad. may kal¨¬wanagan. Pita. [ap¨®lodchais] Apologizar. kasuutan. Apiary. Apparent. [ap¨¢rt] Aparte. revelacion. [ap¨¦rtiur] Abertura. Anxiety. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. Dulo. n. Apokalipsis. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. Appeal. Ap¨®strope. Apparel. Apathetic. walang d amdam. Gumaya. Unggoy. pahayag.

Napag-uunaw¨¤. n. Pagbibigay halaga. adj. adj. Ang tumututol. captura. magdugtong. estimar. apto. pertenencia. dagdag. Appellation. dapat mahalin. nombrar. estimacion. calmar. sumap¨¬. presa. akma. Baguhan. . Magtakda. [apel¨ª] El acusado. Appoint. dumakip. mamahagi. Gamitin. [aprici¨¦cien] Valuacion. Applicant. n. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. Maglagay ng baguhan. Lumitaw. estipulacion. dirigirse ¨¢. Apprise. Tagahuli. iakma. v. [apl¨¢i] Aplicar. Apple. Lumapit. maghalal. Apprehension. [ap¨®rcien] Proporcionar. sumilang. Approof. [apl¨ªans] Aplicacion. aproximarse. [aprob¨¦cien] Aprobacion. Approbatory. Appetite. Bagay na kaugnay. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. pumakpa k. Approach. Appraisement. n. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. Appendage. pagsuri. [apert¨¦n] Pertenecer. n. Appointee. sumikat. Magbitin. [ap¨®intment] Nombramiento. Apposite. [apet¨¢ising] Apetitivo. Magpatahimik. pagpapatotoo. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. aclamar. [ap¨¦nd] Colgar. [ap¨ªl] Apelar. Pagpapatunay. v. paggamit. n. dum log. ikapit. maglagay. v. Appendix. Paglapit. Apportion. n. Append. alabar. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. [¨¢pl] Manzana. [apr¨®ch] Acceso. Apportionment. Karu . hinal¨¤. [apl¨®d] Aplaudir. napahihintulutan. apaciguar. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. pumayap¨¤. [ap¨ªrans] Apariencia. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. Pagpupuri. [ap¨¦lant] Apelante. Appetize. pahintulot. Appliance. n. determinar. apreciacion. n. valuar. Applause. Appreciate. Gana sa pagkain. v. humarap. adj. ponderar. v. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. Pagsasangkap. sumipot. proporcionado. Appellant. Humuli. Magugunihin. n. pasiya. dagdag. [apr¨²f] Aprobacion. [aprob¨¦tori] Aprobativo. Apply. karugtong. Magkagana ng pagkain. Tutol. v. [apl¨ªkebl] Aplicable. Applaud. [apl¨¢us] Aplauso. adj. Apprehend. [apr¨¦s] Apreciar. Bagay. Pagsubok. Any?. Approachable. pagmamahal. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. adj.. anejar. prender. pag mamahal. n. paunlak. [apoint¨ª] Funcionario. n. M¨¢ukol. Approach. v. Magpahalaga. Magbigay-alam. v. tagadakip. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. adj. v. Paghahalaga. Appetizing. Approbation. adj. [apr¨¦ciabl] Apreciable. Appreciation. [apr¨¦ntis] Aprendiz. pagsasanay. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. n. May kahilingan. pagpapatuna y. humat¨¬. v. v. [apos¨ªcien] Aposicion. [ap¨®int] Se?alar. Pag-aaral. paghahat¨¬. pahintulot. n. n. Pagbabahagi. magmahal. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. n. pagkakayar?. [aprij¨¦nd] Aprehender. [apr¨¦sment] Aprecio. a?idadura. Apprenticeship. [aplik¨¦cien] Aplicacion. lumuhog. Apprehensive. tabas. Malap¨ªtlap¨ªt. timido. pama mahagi. v. Mansanas. estimacion. recurir ¨¢ un tribunal superior. magdagdag. la accion de llegar ¨® acercase. n. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. [¨¢petait] Apetito. n. [ap¨ªz] Aplacar. Apposition. [apr¨ªciet] Apreciar. Pagbabagay. v. v. n. [aprij¨¦nder] El que aprehende. Dapat pahalagahan. magmahal. Apprentice. palmear. Appease. matatakutin. hichura. kawan¨ª. [apr¨®ch] Acercarse. Pumuri. n. n. Appointment. Bagay. Humalaga. [apel¨¦cien] Apelacion. magpaunlak. [¨¢plikant] Aspirante. v. n. Appertain. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. Apprentice. Pagkahalal sa kat ungkulan. n. n. Appellee. decreto. lapat. Magbahagi. adj. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. maghat¨¬. recelo. n. n. Appear. Appearance.Appeal. Napatutunayan. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. a?adir. estimar. Apprehender. Kutob. akma. [¨¢posit] Adoptado. Tumutol. Apprehensible. Applicable. [apr¨®chebl] Aproximable. recurrir ¨¢. pagdakip. Appreciable. pagpakan. n. pag huli. Appraise.

n. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). lum¨¤. Aptitude.Appropriable. Approximate. v. Arbitrary. Pahintulot. [apropri¨¦cien] Apropriacion. Walang pakpak. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. [¨¢rbitret] Arbitrar. Magagawang pag-aar¨¬. adj. adj. adj. [ap¨¦rtenans] Adjunto. juzgar como ¨¢rbitro. v. Arbitrate. b¨®beda. Arable. Archbishop. ar¨¢bico. travieso. n. [¨¢rbiter] Arbitrador. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. [arc] Arco de c¨ªrculo. probar. Bagay. n. adv. [apr¨®priabl] Apropriable. Arbour. Ukol sa tubig. adj. Marunong ng wikang ¨¢rabe. n. n. war¨¬ punong kahoy. Arcanum. arbitrio. n. Balabalantok. May kakayahan. [¨¢ptli] Aptamente. Aquarium. kalapitan. Balag. karapatdapat san¨¢y. April. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. Approve. [¨¢ptitiud] Aptitud. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. . Archaic. [¨¢rbitreri] Arbitrario. particular. Pangulo. bihas¨¢. Arborescent. pag-angkin. [¨¦pron] Devantal. v. Approximate. Apricot. Malapit. n. taga Arabya. Arab. Abril. Arsobispo. Aqueous. Ukol sa Arabya. [ark¨¦d] Arcada. adv. taga Arabya. Apt. katotohanan. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. adj. adj. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. Arch. may pagkaar¨¬. Apropos. [¨¢cueduct] Acueducto. ark¨®. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. p¨ªcaro. kakahuyan. bukod-tan g¨¬. n. Tila punong kahoy. Approval. dapat. adj. Appurtenance. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. ark¨®. una. Arch. Umar¨¬. Arabic. n. adj. adj. adj. glorieta. kumamkam. ¨¢rabe. Wikang ¨¢rabe. kabagay¨¢n. Aquatic. n. tikman. Approximation. n. hind? tumutunton sa katwi ran. [¨¦pril] Abril. may kasanay¨¢n. Humubog. Arch?ology. subukin. v. anghel na may mataas na kalagayan. [¨¢rboer] Emparrado. n. Pag-ar¨ª. [apr¨®priet] Apropiar. n. Arc. el ¨¢rabe. ukol. adj. [apr¨®ksimet] Aproximar. [acuil¨¢in] Aguile?o. Arabic. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. n. Arabian. Bagay. [¨¢pricot] Albaricoque. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. inquieto. hukom. kasanay¨¢n. Aquiline. adj. Alulod. Nabubungkal. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. ukol. mal ikot. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. maaar¨¬. n. desp¨®tico. Lumapit. b¨®veda. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. sangka. Aqua. adj. kakahuyan. kaukulan. dispuesto ¨® apto para la labranza. La¨®n. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. mapapayagan . [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. sin alas. adj. dati. Arcade. glorieta. Apterous. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. Arabist. Kalakip. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. n. Archangel. [arbor¨¦cent] Arborecente. switik. glorieta. n. adv. ¨¢rabe. [¨¦rab] ¨¢rabe. Balantok. D? matarok na lihim. primero. Tapis. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. Arboreous. Mapahihintulutan. Mabagsik. karapat¨¢n. n. [arch] Principal. hiwag¨¤. Apyrous. Appropriation. idoneidad. [apt] Apto. naaararo nabubukid. [archb¨ªsiop] Arzobispo. Appropriate. Balag. [apr¨²val] Aprobacion. Balangaw. n. hubog. [apr¨®priet] Apropriado. Aqueduct. Arbiter. acercarse. Appropriate. glorieta. Ukol sa kahoy. Kakayahan. n. Arch. n. adj. tap?. Arbitration. n. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. Aptly. Tagahatol. gumawa ng ark¨®. adj. Approvable. n. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. adj. [¨¢rboer] Emparrado. Lapit. Arkanghel. Parang tubig. delantal. Arbor. [¨¢cua] Agua. May kaya. Tubig. [arch] Arco. Sumubok. enramada. busog. inmediato. [¨¢rkaik] Arcaico. hubog balantok. id¨®neo. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. [acu¨¢rium] Acuario. n. enramada. v. Apron. pertenencia. [apr¨²v] Aprobar. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. [ark¨¦noem] Arcano. umangkin. adj. [¨¢cuios] Acuoso. ¨¢rbitro. [arch] Abovedar.

Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. prep. Arms. Aristocracy. kapu sukan. lak¨ª. isa sa mga katungku an sa katedral. disputar. Marunong ng aritm¨¦tika. Argumentative. Arnica. n. ¨¢rdor] Ardor. Architect. n. n. Hukbo. [¨¢rguiu] Razonar. adv. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. Ardent. M¨¢maman¨¤. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. Archery. Bisig. nacer. Arm. Aromatic. [¨¢rcaivs] Archivos. adj. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. n. Armpit. Army. Kilikili. bayan ¨® bansa. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). n. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. Argil. v. adj. [er¨¢is] Levantarse. Archipelago. [arms] Armas. Arm. adj. Arid. n. [¨¢rctic] ¨¢rtico. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. n. Arithmetician. [¨¢rmistis] Armisticio. n. septentrional. [¨¢rkitect] Arquitecto. Argue. sa paligid. vehemente. Arithmetic. Ardency. . Bumangon. bubong na balantok. m aningas na loob. inalisan ng alm¨¢s. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. tagapanghilagpos. n. mag-alm¨¢s. Archway. ¨® pangulong di¨¢kono. basal. Armed. [er¨¢und] En. b¨®veda. Aritm¨¦tika. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. seco. Architectural. [armd] Armado. Arsediano. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. Armor. malapit sa. d¨¢anan sa i alim ng balantok. matwid. n. n. [¨¢rmament] Armamento. Armorer. Tagapag-ingat ng archibo. Malaking sasakyan. n. adj. Katuy?an. mas ipag. [¨¢rdchil] Arcilla. Ukol sa pangangatwiran. Tam¨¤. [¨¦ria] ¨¢rea. Around. [¨¢rduos] Arduo. adv. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. n. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. razonamiento.Archbishoprick. el art¨ªfice que fabrica armas. ardor. maalab. [arm] Armar. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. makipagmatwiranan. Mga sakbat. adj. adj. n. Armament. Magmatwid. Armistice. Arctic. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. n. Aright. kab¨¢n. [¨¢rid] ¨¢rido. Pangangatwiran. Armhole. n. [archd¨ªcn] Arcediano. Ark. [ar¨¢it] Acertadamente. Walang alm¨¢s. Maningas. [¨¢rchoer] Arquero. dificil. Kapisanan ng mga mahal na tao. n. n. Taguan ng alm¨¢s. Mahal na tao. Ukol sa aritm¨¦tika. Mahirap gawin. Ningas ng kalooban. v. Arduous. bang¨®. [arn¨ªca] Arn¨ªca. [¨¢rdent] Ardiente. Archives. n. n. Balantok sa bahay. [ar¨®ma] Aroma. Archibo. Pamaman¨¤. Nakaalm¨¢s. [¨¢rmjol] Sobaco. alm¨¢s. Armful. [ar¨ªditi] Sequedad. [arc] Arca. [¨¢rch-ue] Arcada. Armory. Area. may sakb¨¢t. Arise. [¨¢rdensi. [¨¢rmor] Armadura. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. alm¨¢s. magmula. Kilikili. n. n. braso. Nauukol sa hilagaan. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. Aroma. Archivist. Mabang¨®. n. cerca. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. Archdeacon. v. pagpapahilagpos. n. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. n. [arm] Brazo. [er¨¢und] Al rededor. [¨¢rmful] Brazada. n. calor. mabigat gawin. [¨¢rmles] Desarmado. Archer. Pangk¨®. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. Mga kasangkapang panglaban. Tuy?. Aridity. pagkatuy?. Sa. adj. adj. apasionado. Arkitekto. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. n. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. Arnika. Aristocrat. Lupang malagkit. n. Kapuluan. provenir. Magsakbat. Argument. [¨¢rmpit] Sobaco. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. [¨¢rmori] Armer¨ªa. mapusok. Architecture. Sa palibot. ansioso. [¨¢rmoeroer] Armero. laborioso. vehemencia. sakbat. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. Around. [¨¢rkivist] Archivero. adj. n. n. n. manggaling. Lawak. [arist¨®cresi] Aristocracia. adj. [¨¢rguiument] Argumento. arma. n. n.

[¨¢rtisan] Artesano. n. n. pagsapit. pagdatal. [¨¢rticl] Art¨ªculo. palal¨°. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). Arrearage. n. adv. Arrear. Arrival. Arsenal. el que profesa algun arte. Artesian well. Articulate. atraso. m agsalita ng maliwanag. orden de batalla. bahagi ng kasulatan. mapaglikha. acusar. sumampa. adj. Kakulangan sa ipinagkautan. pumukaw. [¨¢rtles] Simple. artista. humanay. subir. Artista. tumaas. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. Malinaw. . [¨¢rsoen] Incendio intencional. matalin¨°. [¨¢rticl] Capitular. Ang yar¨¬ sa katalinuan. conj. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. [arr¨¢iv] Arribar. [er¨®] En fila. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. adj. adv. perverso. [¨¢rroguet] Arrogarse. Arrogantly. Artery. [arr¨¦n] Citar. Pwit. v. Ascendant. [art] Arte. n. mientras. n. adv. Arow. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. [¨¢rrogans] Arrogancia. gayon din. Pagpapaharap sa h¨²kuman. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. Pagkalagay. orgulloso. n. presumir de s¨ª. kung paano. pagbibilangg?. palas?. Array. Artifice. n. Artful. pwitan. Artisan. arribo. kaswitikan. Kagilasan. Dumating. Magpangkat. Arraignment. adj. May pagkamagilas. Artist. Arsenic. Nauukol sa kasukasuan. n. adj. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. [art¨ªkiulet] Articulado. Arrest. Karaniwan. Art. day¨¤. Arrogance. Arrange. Tawagin sa h¨²kuman. Arrangement. hambog. pumangkat. Artless. Umangkin. v. [arr¨¦] Colocar. magbuy¨®. [arr¨ªer] Resto de una deuda. Articulately. tampalasan. Article. Arrant. Arrogate. Array. igualmente. [¨¢rtist] Artista. Gaya. v. adv. n. Arte. [art¨ªstic] Art¨ªstico. [arr¨¦] Adorno. [er¨¢us] Despertar. v. Gumising. artiticial. hablar distintamente. pagkaayos . yamang. Arrow. n. Sunog na kinus¨¤. [¨¢rrogant] Arrogante. adj. Nakahanay. Arterial. n. Maglagay. v. [¨¦rrant] Malo. [arr¨¦nment] Emplazo. kaalaman. adj. Manggagaw¨¤. magbilanggo. Artificer. Pan¨¤. n. n. Ukol sa ugat. maliwanag. Kanyon. umudyok. emplazar. Arrest. v. nakaayos. claro. saeta. Lal¨¢ng. ilangl¨¢ng. Arrantly. katusuhan. enga?o. may pagkapalal¨®. May kasamaan. Arraign. [as¨¦ndant] Altura. v. Humuli. Arrogant. musmos. Pagdating. pagkahusay. Artillery. gilas. [¨¢rtful] Artificioso. ibilang?. n. Artistic. [¨¢ro] Flecha. pangkat. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. adornar. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. n. maggay ak. Arson. tambien. Arse. [¨¢rcueboes] Arcabuz. n. Lumagay. Artificial. sencillo. presuncion. [art¨ªkiulet] Articular. [arr¨¦st] Prision. para. husay. Ugat. [artif¨ªcial] Artificial. Pananalita ng maliwanag. n [art¨ªkiulecien] Articulacion.Arouse. arresto. Paghuli. adj. dumakip. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. n. trasera. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. n. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. [art¨ªkiular] Articular. [¨¢rs] Culo. v. n. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. vestido. [¨¢rteri] Arteria. exitar. Article. Articular. arreglar. sumulsol. [¨¢rrantli] Coruptamente. Arquebuse. ayos. Astinggal. kumanya. [¨¢rtifis] Artificio. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. bagay. orden. Magilas. atraso. [as] Como. adj. umilanglang. ayos sa pakikipag laban. v. Gayak. Umahon. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. sumapit. humusay. kulukut?. en linea. nalgas. magsakdal. [arr¨¦ndchment] Colocacion. maghambog. n. v. acusacion. n. poner en orden. Articulation. Ascend. [¨¢rsinal] Arsenal. [as¨¦nd] Ascender. Taas. kahambugan kapal aluan. pagsasakdal. [art¨ªfiser] Artesano. [art¨ªrial] Arterial. Articulate. hind? katutub¨°. umayos. umayos. Arrive. Pang-akbay. [arr¨¦ndch] Colocar. [arr¨¢ival] Llegada. [arr¨¦st] Arrestar. fraude. Likha. n. bihis. Bumigkas ng malinaw. Masama. n. elevacion. As. diestro. v. adj. pagdakip. Kakulangan sa ipinagkautang. llegar.

Bikas. italaga. n. [as¨¦l] Acometer. Paahon. interrogar. tonto. Asperity. [ask¨¢nt] Al sesgo. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. oblicuamente. [asf¨¢lt] Asfalto. Aspersion. v. Ascription. adj. Ang kahoy ay maputi't matibay. adj. Asperifolious. [asp¨¦rsion] Defamacion. Mukhang humento. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. askad. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. [¨¢sent] Subida. mangdadaluhong. preguntar. Masaklap. Pahal¨¢ng. v. sumam¨°. mukha. v. adj. n. mangharang. manirang-puri. [asl¨®p] Al sesgo. tul¨®g. [ascr¨ªpcien] Atribucion. Asperse. [¨¢spiret] Aspirar. Asya. Assail. Pahal¨¢ng. mangloob. [¨¢sper] ¨¢spero. n. mal olooban. Magnas¨¤. v. adj. adj. pangloloob. [asert¨¦n] Asegurar. Asphalt. Aspire. n. [as¨¢id] Al lado. Asia. n. Pagkatalaga. poder. maask¨¢d. Ascribe. n. [ash] Fresno. [asp] ¨¢spid. Pag-akyat. [as¨¦lant] Acometedor. [esi¨®r] En tierra. Aside. calumniar. borrico. N¨¢pahiya. Pababa. n. n. v. Asquint. [esi¨¦md] Avergonzado. m¨¢niniil. Kulay-ab¨®. Burro. Nas¨¤. Punong kahoy na masanga't mayabong. [¨¢spir?nt] Aspirante. tulisan. sa kati. ipagpalagay. pretendiente. [asl¨¢nt] Oblicuamente. Aslant. adv. tumuus. semblante. Taga Asya. [asf¨ªcsia] Asfixia. v. Ascertain. afirmar. pag-ahon. hind? makahing¨¢. Asperate. pretender. [ascr¨¢ib] Adscribir. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. Asian. aparte. asaltar. pagkapalagay. sa tagiliran. Ascendancy. Askant. adj. Assailable. [aspir¨¦cien] Aspiracion. [ash-toeb] Cenicero. paaskarin. Asiatic. Aspirant. hangal. n. Ash-Wednesday. Uminis. [ascu¨ªnt] Al soslayo. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. tumanong. pasukalin ang loob. adj. n. Asphyxia. ang nagha hangad. paitaas. hichura. Manghaharang. n. adj. [¨¦sia] Asia. ceniciento. dumaluho ng. Ash-colored. [¨¢spect] Aspecto. Ascension. Asp. de travez. candidato. paliwas. inis¨ªn. [asp¨¢ir] Aspirar. atacar. Assailant. Aspect. Aslope. superior. n. [as¨¦ndensi] Influjo. In¨ªs. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. sukal ng loob. masukal ang loob. n. acometimiento. [¨¢shi] Cenizoso. asaltador. . mang loloob. n. n. Ashore. Ash. Ahas na makamandag. Pahal¨¢ng. adv. Ang nagnanas¨¤. [¨¢sinain] Asinino. Mamintas. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. [asp¨¦riti] Aspereza. ugaling humento. v. [ash-colord] Ceniciento. atribuir. Myerkoles de senisa. adv. adj. de travez. tacha. adj. ba k?bak?. Huming?. [as¨¦ncien. establecer. Asinine. gawing b k?bak?. Magbady¨¢ ng tinig h. tabas. Tumant?. humandulong. kandidato. v. Sa lup¨¤. Ang mahaharang. Asphyxiate. v. adv. Pintas. samp¨¢hin. burriko. Ask. Lakas. pag-ilanglang. agresor. Ascent. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. pronunciar con aspiracion. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. Ashy. n. Sisidlan ng ab¨®. maghangad. bak?bak?. adj. Panghaharang. masisiil. hwag pahingahin. [asp¨¦rs] Difamar. [as] Burro. [¨¦sian] Asi¨¢tico. serpiente venenosa. Asparagus. Ashamed. magta nong. [as¨¦ndant] Ascendiente. asno. ignorante. Taga Asya. Ash-tub. kapangyarihan. bukod.Ascendant. paniniil . ¨¢ un lado. Assailment. n. Maniil. [ask] Pedir. Ab¨®. Pasaklap¨ªn. hangad. Saklap.. Magtalaga. rogar. adv. Ahun¨ªn. [asl¨ªp] Dormido. adj. kasiraang puri. Kulay ab¨®. [aski¨²] Oblicuamente. Sa tab¨ª. n. Natutulog. adj. fijar. [¨¢sies] Ceniza. n. Aspirate.] Ascencion. adj. Ass. pangdadaluhong. Asleep. Askew. Ashes. rudeza. Aspiration. pag-samp¨¢. n. any?. sa pangpang. [as¨¦lment] Asalto. magp atunay. Asper. rigidez. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. Pasulyap.

[as¨ªmilebl] Semejante. [as¨¢iner] Asignante. sociedad. Pagpapatunay. [asain¨ª] S¨ªndico. n. [as¨ªst] Asistir. n. Associate. mantener. [asi¨²redli] Ciertamente. Assertor. Assignable. Sinalinan ng kapangyarihan. n. [as¨¦s] Amillarar. Assuage. Paglusob. Samahan. Asahan. Pagtatakda. consentimiento. Pumatay ng tao. Pag-ur¨¬. [as¨¢in] Asignar. Umalalay. transferente. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. Lumusob. Magpulong. Assets. se?alar. suavizar. apropiar. adecuar. Kumuha. afirmacion. Assistant. v. n. Assign. adj. [asi¨²rans] Seguridad. Masikap. ayudar. Assert. Takda. apaciguar. walang pagsala. . [as¨®rt] Clasificar. n. calmar. asegurar. experimentar. Assess. kapisanan. v. Assay. n. auxiliar. M¨¢mam¨¢tay-tao. Totoong-totoo. tagapagsanggalang. convocar. [as¨¦rt?r] Afirmador. adv. v. Kapulungan. [asu¨¦siv] Mitigativo. kapisanan. [as¨ªstans] Asistencia. [as¨¢inment] Asignacion. n. Amilyaramyento. wangis. Assent. [asoci¨¦cion] Asociacion. paglilipat sa iba. aprobacion. pagsubok. aplicado. [asu¨¦dch] Mitigar. abuloy. congreso. saklolo. kamukha. n. v. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. tasador de impuestos. Kahwad. adv. [as¨¦mbl] Congregar. Matatakdaan. pumaris. tikim. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. [¨¢sets] Caudal. magpisan. pagpapatotoo. Assigner. Umur¨¬. n. Assume. Assassinate. Assured. Assignment. karamihan. [as¨¦i] Ensayo. Assort. [as¨®ciet] Asociado. v. mangharang. adj. experimento. adj. Tumulong. laboriosidad. Assiduity. Asthma. Assembly. n. magpatotoo. sin duda. cesion. defensor. n. Magtakda. [as¨®ciet] Asociar. cesionario. umayon. pagdaluhong. Sa gaw¨ªng likod. [as¨¦nt] Asenso. magwangis. mangloob. [as¨ªdiues] Asiduo. [as¨¦mcien] Apropiacion. v. Katulong. certeza. nakapagpapatahimik. apoderado. [asev¨¦ret] Aseverar. kumandil¨¬. sumaklolo. Assassination. n. [asever¨¦cien] Aseveracion. magpahumpa. umabuloy. [as¨¢in] Asignacion. Kasam¨¢. [as¨¢sinesien] Asesinato. Assault. handil¨¬. v. Katipunan. Assuasive. Assault. Tagaayon. acometer. sipag. Assemble. pumayag. n. Sumubok. v. Astern. kawangis. Assurance. Associate. v. ang nag sasalin sa iba. multitud. semejanza. Tumulad. n. dumaluhong. n. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. pagpayag. Association. Hwad. magpatahimi k. afirmar. confederado. ipagkaloob . magtadhan¨¤. compa?ero. Magpahintulot. Assortment. [asi¨²r] Asegurar. n. Assimilation. Assistance. Assumption. maghwad. Assertion. [as¨¦mbledch] Coleccion. adj. [as¨¢sin] Asesino. tadhan¨¤. v. [as¨¦rt] Sostener. tikman. paglilipat sa iba. n. Yaman. Asseverate. [as¨¦nt] Asentir. n. [as¨¦sment] Amillaramiento. [asa¨ªnabl] Asignable. acometimiento de alguna plaza. pagkanya. Maaasahan. [¨¢stma] Asma. [as¨¦mbli] Asamblea. masipag. Assimilate. Associate. v. arrogar. n. auxilio. Pagsasanay. [as¨¢sinet] Asesinar. v. Assessor. ilipat sa iba. n. v. n. [as¨¦rcien] Asercion. [asi¨²rd] Seguro.Assassin. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. Assure. presumir. Sumam¨¢. adj. v. magbagaybagay. totoo. sa likod. afirmar. paoo. p angloloob. [asi¨²m] Tomar. makisam¨¢. n. adj. v. Assist. [as¨¦i] Ensayar. kanyahin maghinal¨¤. Assessment. matatadhanaan. cierto. Alalay. wangk?. [asimil¨¦cien] Asimilacion. Magpatunay. apoyo. gumaya. umoo. Assemblage. Pagtiwal¨¤. n. Assimilable. Asseveration. ceder. prueba. Assiduous. n. Tulong. m agmukha. pag-asa. Pag-ar¨¬ng kanya. [as¨ªmilet] Asemejar. Assent. Tagatasa ng bwis. pagbabagay-bagay. Pahintulot. [as¨®ciet] Socio. umar¨¬ ng sa ib¨¢. Kasam¨¢. subukin. n. [asidi¨²iti] Asiduidad. n. Assign. Magpalubay. [as¨¦soer] Asesor. aprobar. Assay. magtanda. pagtatadhan¨¤. Sikap. n. [as¨®rtment] El acto de clasificar. kagaya. [ast¨¦rn] Por la popa. Nakapagpapalubay. cesion. Hik¨¤. igaya. Pagpatay ng tao. Assignee. [as¨®lt] Asalto. [as¨®lt] Asaltar. kasama. fondos. Assuredly. v.

[at¨¢c] Ataque. [at¨¢chment] Amistad. n. adj. de un modo atravesado. adj. kagil¨¢gilal¨¢s. [at¨¦mpt] Empresa. enorme. Atonement. [ast¨®nishment] Pasmo. Hiwalay. cuidado. bukod. Lumingap. Atlas. uma bot. Attack. n. pakikipagkasund?. n. magtak¨¢. manggilal¨¢s. adv. [at¨®p] Encima. Attainment. adj. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. asir. Astrologer. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. maglingkod. [astr¨¦] Desviado. servicio. [ast¨®nish] Asombrar. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. sangla. v. consecucion de lo que se pretende. v. [¨¢tlas] ¨¢tlas. [at¨®mic] At¨®mico. [ast¨¢und] Consternar. probar. salakay. Paglingap. n. tumanga n. [at¨¢c] Atacar. [at¨¦n] Ganar. Astute. errado. propiciacion. Astronomy. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. n. n. Pagsubok. Astride. n. Nakapangingilabot. tang¨¬. pillar. n. coger. apegarse. n. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. M¨¢mangha. v. refugio. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. makaka mit. acometer. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. Ukol sa tal¨¤. [at¨¦nment] Logro. Atone. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. Uh¨¢w. Astray. adj. [at¨®nment] Expiacion. katampalasanan. acompa?amiento. [atr¨®siti] Atrocidad. adj. aparte. [¨¢stral] Astral. adv. Atop. [az¨¦rst] Sediento. [as¨¢il?m] Asilo. tumikim. Attain. n. apaciguar. abay. Attend. Atomic. pagtik¨ªm. Attack. Atmospheric. adj. alcanzar. adj. sukat at kilos n mga tal¨¤. [at¨¦mpt] Intentar. At. . Atom. lumaban. de los astros.Asthmatic. [ast¨®nishing] Asombroso. Attempt. magkamit. Athirst. Atl¨¢ntiko. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. Asunder. afecto. bukaka. pagtatam¨®. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. n. Ukol sa panganorin. Pahalang. [at¨®n] Expiar. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. [astr¨®loger] Astr¨®logo. Atlantic. Atmosphere. Tuso. Atheism. [at¨¦ndans] Atencion. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. Panganorin. magpalubag loob. Ang pananalig na walang Dyos. Atrocious. Karunungan tungkol sa lak¨ª. pa ngpalubag-loob. tampalasan. servir. Attainable. n. kumandi l¨¬. adj. n. Sakla. sukat at kilos ng mga al¨¤. paglaban. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. Daluhong. Kamanghamangha. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. adv. mag patahimik. maaabot. adj. tentativa. pagkaabot. pakikisap¨¬. adv. Magtakip ng sala. embestida. Athlete. Dumakip. [at¨¦nd] Atender. dugtong. Athletic. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. H¨ªkain. n. bituin at ibp. adv. matatam¨®. Asylum. (isang dagat). [at] ¨¢. n. paglilingkod. Manggilal¨¢s. humuli. sumalakay. Munting munt?. pasmar. Astraddle. Magtaglay. enajenar. experimento. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. n. aprehension. prestar atencion. pasmar. [azl¨ªt] Atleta. embargo. Pagtatakip ng sala. Sa. Attachment. lo que se puede conseguir. n. Pagk¨¢mangha. prep. ikab¨ªt. duminig. en. n. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. v. Astrology. Kabalakyutan. pagkahuli. katak¨¢tak¨¢. v. paglusob. aplacar. magtam¨®. v. de travez. Napaka munting bagay. v. Atrocity. p agkandil¨¬. ¨¢lagaan. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. switik. adj. mabalis¨¢. [atr¨®ci?s] Atroz. Pagtataglay. n. Attach. [at¨¢ch] Prender. experimentar. walang lak¨¢s. [asti¨²t] Astuto. Atonic. [at¨¦nabl] Asequible. Astral. N¨¢ligaw. lumusob. v. n. Ampunan. asombro. lograr. prueba. Astonishing. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. bituin at ibp. magsumikap. Sa ibabaw. Pahalang. Mahin¨¤. Sumubok. enlace. Astonishment. idugtong. Astonish. Astound. adhesion. [¨¢ziism] Ateismo. Attendance. Dumaluhong. Matataglay. [atoem] ¨¢tomo. n¨¢lisya. Atheist. adv. Pakikipag-ibigan. Astronomer. Atlas. pa gkakam¨ªt. balakyot. humawak. Ang may pananalig na walang Dyos. [as¨¢nder] Separadamente. kandilian. Attempt. procurar. prep. considerar. concordia. Athwart.

[¨®gu?st] Augusto. procurador. n. Attitude. matapang. aumento. Dagdag. namumulang kulay kuyomangg¨ª. Mag-almoneda. n. tagadinig. crecer. katapangan. adj. [¨®gu?r] Taladrar. Tagatuos. [atr¨¢ccien] Atraccion. adelgazar. Attenuate. Auditory. Magdagdag. Audit. Attic. Aural. [or¨®ra] Aurora. mapamahiin. [at¨¦st] Atestiguar. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. pinapalad. Attorney. [ant] Tia. Pamahiin. n. n. [¨®ccien] Almoneda. [¨®b?rn] Moreno. [at¨®rni] Abogado. n. p¨²blica subasta. Attenuant. [occien¨ªr] Almonedero. agorero. n. [ogm¨¦nt] Aumentar. kahal ihalina. v. pakikinig. Audacity. cuidado. nakahihikayat. patong. [¨®ral] Aural. Attribute. N¨¢ririnig. guardilla. Attire. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan. mabagsik. kandil¨¬. abay. kagalanggalang. Bihis. Dakong p¨¢kinigan. katiwal¨¤. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. [at¨¦nuet] Atenuar. kainam an. barrenahin. majestad. adj. barrena. grandeza. Aunt. oyente. v. n. manghu l¨¤. adj. pamuti. Pangbutas. Ang nag-aalmoneda. Magbihis. v. n. n. n. r¨ªgido. Abogado. Auction. kapangyarihan. Paglilinaw ng isang kautangan. Dagdag. Augment. Aught. Audacious. [ogu?stnes] Majestuosidad. servidor. v. pangbutas. sumiyas at. Aurora. n. [atr¨¢ctiv] Atractivo. Auctioneer. [ogm¨¦nt] A?adidura. Attention. asear. [ogment¨¦cien] Aumentacion. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. pagtutuos. [¨®gu?st] Agosto. adj. patong. panghalina. Pangganyak. humalina. persuadir. Auburn. n. ali. [¨®dit] Rematar una cuenta. [¨¢titiud] Actitud. [at¨¦ndant] Sirviente. majestuoso. n. [¨®dibl] Audible. n. barrena. [or¨ªkiular] Auricular. [od¨¢citi] Audacia. Buk¨¢ng liwayway. v. Attractive. Augment. [¨®gu?r] Barrena. severo. Manggamot sa taynga. Attentive. [ot] Algo.. Mapalad. Tay?. Attribution. pronosticar. lingkod. [atest¨¦cien] Atestacion. declarar. Augmentation. [at¨¦ntiv] Atento. Mahigpit. n. [¨®gu?r] Taladro. nakahahalina. imputar. [ost¨ªr] Austero. apoderado. Maglinaw ng isang kautangan. lakihan. [at¨¦ncien] Atencion. crep¨²sculo de la ma?ana. n. [¨®spis] Auspicio. Auspice. Gumanyak. . pa gsiyasat. Augury. presagio. Audit. atributo. lagay. humul¨¤. Attestation. nagp¨¢papay¨¢t. Attest. Augur. adj. auditorio. acompa?ante. achacar. magpahayag. [atr¨ªbiut] Atributo. Audible. [atr¨¢ct] Atraer. adivinar. n. Auricular. Magparatang. ingat. taladro. Austere. el que oye. Kuyomangg¨ª. pinta kasi. n. n. Karangalan. magpalamuti. Paratang. [¨®ccien] Almonedear. magparami. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. taimtim. osad¨ªa. [¨®dit] Remate de una cuenta. maggayak. humikayat. adj. Auditor. Audience. Nauukol sa taynga. [od¨¦cies] Audaz. n. Ukol sa paratang. atrevido. Attribute. Auger. Sumaks¨ª. tumuus. magpalagay. testimonio. Pagsaks¨ª. [at¨¢ir] Ataviar. Augur.. v. Bumutas. [¨®rist] Aurista. Aurist. adj. n. Ampon. Auspicious. karangaldangal . Magpahin¨¤. atrayente. n. casta?o. Almoneda. Maingat. favorable. [¨®ditori] Auditorio. n. kalinga. [¨®diens] Audiencia. Attract. v.Attendant. tia. Anoman. Attraction. alguna cosa. adj. gayak. Marangal. panghikayat. palagay. mabangis. [¨®ditor] Oidor. n. el adorno y compostura de la persona. tind¨ªg. hul¨¤. [at¨¦nuant] Atenuante. adj. Kapulungan ng nangakikinig.. Agosto. pron. [at¨¢ir] Atav¨ªo. v. n. Kapangahasan. n. adivino. v. Auction. Attributive. manghu hul¨¤. August. adj. adj. n. Nagpapahin¨¤. Balibol. Alil¨¤. Attire. Nakagaganyak. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. magpapay¨¢t. [atr¨ªbiut] Atribuir. miramiento. any?. pagpapatotoo. examinar. Pangah¨¢s. balang. August. tagalinaw ng i sang kautangan. adornar. Lingap. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. Ale. aumento. Nauukol sa taynga. [¨¢tic] Desvan. n. Augustness. adj. agente. proteccion.

[ost¨¦riti] Austeridad. ventaja. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. [av¨¦l] Aprovechar. [oz¨®riti] Autoridad. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. n. precio medio. n. autoritativo. [¨®zoraiz] Autorizar. ma totohanan. Tawag. Kapangyarihan. magpatotoo. n. Nauukol sa ap¨°. [av¨¦l] Provecho. umilag . adj. n. ocupacion. hanapbuhay. [¨®zores] Autora. Autor. Autograph. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. n. totoo. Kasakiman. kaloob. adj. Tunay. katakawan. kabangisan Authentic. [¨®tocrat] Aut¨®crata. n. [oks¨ªlier. v. [av¨ªditi] Voracidad. Pag-iwas. n. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. adv. Authorize. [av¨¦rci?n] Aversion. Pakinabang. n. binig yan ng kapangyarihan. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. [¨®zorship] La calidad de autor. n. Umiwas. adj. n. [avok¨¦cioen] Evocacion. maglingkod. n. v. Katakawan. Average. adj. Avert. [¨¢v?redch] Promedio. Avoidable. n. Averse. Autographic. n. ayudar. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. babaing may-katha. n. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. kabagsik¨¢n. codicia. Patotohanan. auxiliatorio. Aba Ginoong Mar¨ªa. v. n. Authoritative. n. pagkamaykatha. Authorization. ilagan. Lumik?. [ot¨®mnal] Oto?al. magbigay ng kapangyarihan. ventajoso. contrario. odio. v. pagt atanim. Avail. Pahintulot. v. [avar¨ªci?s] Avaro. adj. lumih¨ªs. [¨®zor] Autor. Maiiwasan. adj.Austerity. kapahintulutan. servir. Magpatunay. verificar. Available. t¨¦rmino medio. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. [¨®tom] Oto?o. Aviari. [av¨¢st] Forte. Avenue. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. castigar algun delito. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. tumulong. Kumur¨° ng humigit kumulang. Sakim. Avail. m¨¢ngangatha. Otonyo. [av¨¦r] Asegurar. [av¨¦rt] Desviar. tagulan. Autocrat. iwasan. [¨¢v?ris] Avaricia. Manghiganti. Aver. katungkulan. Autonomy. ang katunayan. calle de arboles. kawa n¨ª. potestad. Automatical. Authorship. Magpahintulot. [av¨®idabl] Evitable. apartar. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. disgusto. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. lumay?. Avenge. v. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. n. Authenticate. Avaricious. n. pag-ilag . Avengement. [av¨®id] Evitar. [av¨¦labl] Util. n. Avidity. [av¨¦ndch] Vengarse. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. interj. adj. n. v. n. hawak. [¨®tograf] Aut¨®grafo. [¨®topsi] Autopsia. Kahigpit¨¢n. nagagamit. babaing m¨¢ngangatha. [av¨¦niu] Avenida. Sama ng loob. adj. Autopsy. mai¨ªlagan. Sulat ng kanyang sariling kamay. Avoidance. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. sukal ng loob. Autumnal. [¨¦vieri] Pajarera. Salungat. Autora. avariento. adj. ipakilala ang kato tohanan. rigor. [oz¨¦ntiket] Autenticar. Authoress. Pagkaautor. magparusa. n. Author. Napapakinabangan. Makinabang. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. patunayan. Avocation. humiwalay. Katulong. alejar. Autumn. [ot¨®nomi] Autonomia. Ang katotohanan. katalo. Pigil. pag-aapo-ap?an. Aversion. adj. auxiliary. Avast. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. n. adj. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. v. Autobiography. kalaban. pagkamayl ikha. babaing may-likha. kasakiman. Kurong humigit kumulang. oks¨ªlieri] Auxiliar. Higant¨ª. May kapangyarihan. Mapanghigant¨ª. Avaunt. n. Ap¨°. may-likha. [av¨¦rs] Adverso. umilag. may-katha. Authenticity. [av¨¦ndchment] Venganza. Auxiliar. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. n. matakaw. matunayan. Avenger. Average. Avoid. Authority. Avalanche. afirmar. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. n. crueldad. salangsang. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. [av¨¦ndcher] Vengador.

Azure. [eu¨¦king] Despertamiento. May matang mabalasik. [av¨¢uch] Afirmar. Avowedly. Hatol. n. Awake. pasiya. Aye. Away. Patabing?. [e] Siempre. [av¨®ual] Declaracion justificativa. adv. Awn. kabastusan. [¨®ning] Toldo. n. [¨¢csis] Eje. v. ikir¨¢n. v. Tumakot. Babble. [ba] Balar. Axe. Maingat. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. [au¨®rd] Juzgar. afuera. justificar. Babyhood. [b¨¢bl?r] Charlador. . Avouchment. adv. vigilante. oranggutang. [eu¨¦t] Aguardar. determinar. Ehe. adj. v. Baa. el nene. n. n. Gumising. pinipihitan. adv. al travez. hiya. B B. Axis. v. horroroso. [au¨®rd] Sentencia. Pangim¨¬. [ai] S¨ª. Kulandong. adv. Babe. [av¨¢u] Declarar. testimonio. magpasiya. Babble. n. Talaga. rudo. takot. Avowal. n [b¨¦bi] Criatura. Pangim¨¬. Kawikaan. adj. adj. pumukaw. adv. adj. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. Babbler. infancia. n. Urong sa dakong likod. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. [¨¢zoer] Azular. [av¨¢uchment] Declaracion. adv. Sinag. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). n. asombrar. [¨®ful] Tremendo. satsat. Awe. Sangdal?. nen¨¨. [eu¨¦k] Despierto. n. magpatunay. samantal¨¤. [eu¨¦y] Ausente. adj. [b¨¢bl] Balbucear. n. Magpahayag. Azure. Kagaspangan. [av¨¢uedli] Declaradamente. [b¨¦bijud] Ni?ez. Baboon. limb¨®. Azimuth. Awning. nakatanod. nen¨¨. abiertamente. [ar¨¢i] Oblicuamente. Awaking. Axiom. [eu¨¦ken] Despertar. Patotoo. [o] Amedrentar. n. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. Await. satsatero . Sanggol. [acs] Hacha. algun tiempo. Gis¨ªng. matandang binat¨¤. adj. [b¨¢chelor] Soltero. Awarder. Bachelor. Awaken. Sungot. n. Awfulness. sentenciar. determinacion. gumitl¨¢. Wala. confesar. [¨®kuordnes] Tosquedad. Sanggol. Awful-eyed. kaylan man. Awful. Ay. n. n. Axiomatical. kaunt?. n. Lag¨¬ mapakaylan man. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. adv. Back. c¨¦libe. celibato. Axle-tree. v. Lalik¨¢n. [b¨¢bl] Charlar. Avouch. Pahayag ng pagpapatotoo. pangbutas. parlero. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. sa labas. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. Bachelorship. Awl. [ba] Balido. dificil. adj. pinipihitan. Gaw¨ªng kulay bughaw. [eu¨¦r] Cauto. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. infante. aprobacion. adj. Award. kasindaksindak. n. Awkward. mahirap gaw in. Azymous. Palakol. [eju¨¢il] Un rato. charlataner¨ªa. n. pumukaw. infante. Awry. Tagahatol. n. Award. [¨¢zoer] Azulado. v. [b¨¦bish] Pueril. adv. Awhile. Aware. Babyish. y el meridiano del lugar. maghayag. color cer¨²leo. Gumising. Baa. Walang lebadura. Awake. v. Parang sanggol. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. pahayag. Avow. pagkanen¨¨. n. n. Magaspang. n. [b¨¦bi] Criatura. [¨®kuord] Tosco. kasabihang may taglay na aral. mabughaw. Awe. n.. asul. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. [au¨¦k] Despertar. esperar. [bac] Atras ¨® detras. [bi] B (be). bastos. jamas. groceria. B (ba). Kakilakilabot. n. sadya. Maghintay. Mapagsalita ng walang kapakanan. takip. [on] Arista. Baby. mag-antay mag-antabay. Malaking unggoy. Oo. Awkwardness. n. Balibol. Pagkasanggol. Bughaw. Pagka matandang binat¨¤. Pagkagising. Magsalitang parang musmos. pavor. [¨¢csi?m] Axioma. [¨®fuli] Terriblemente. v. v. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. v. [o] Miedo ¨® temor reverencial. Tingig ¨® boses ng tupa. Salitang musmos. Awfully. ikir¨¢n. [ol] Lesna. para siempre. Matandang bagong tao. Kakilakilabot. kasindaksindak. parang nen¨¨. Humatol. adj. Magpatotoo. op¨°. musmos. el nene. n. pagpayag.

n. ng panahong nagdaan. [b¨¦keri] Panader¨ªa. K¨¢yong magaspang. malo. walang buhok. kadwagan.Back. lerdo. difamar. confundir. ak¨°. lagak. balancear. Badge. Kadung?an. n. n. bigkis. desacreditar. Bagging. kaaway. agravio. Balk. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. [b¨¢cu?rd] Opuesto. Baker. n. Ang looban sa likuran ng bahay. pagurin. Backbite. magkulang sa pananalita. tergiversar. yamutin. Tosino. calamidad. [b¨¢fl] Eludir. empaquetar. Balk. Badly. Back. n. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. Magtal¨¬. v. abala. May kasamaan. la parte de atras de cualquiera cosa. v. Taong kalb¨®. se?alar con divisa. jocosidad. [b¨¢dcher] Cansar. adj. adv. enemigo. Magsagisag. Panaderya. Backbiter. karneng baboy na inasn an. v. preposteramente. [badch] Divisa. Badger. Backshop. [b¨¢cgraund] Fondo. M¨¢urong. [b¨¢csaid] Espalda. pagkakalb¨®. Baffle. n. [b¨¢lconi] Balcon. Backwardness. Ang dakong likuran ng tindahan. hundir. indispuesto. [bolk] Viga. Bacon. Sangla. Backbone. n. [b¨®ldnes] Calvez. n. katiwala. mahirap kausapin. mapanglaw. Bale. Background. ka alitaan. Balance. [b¨¢cbaiter] Murmurador. Sikang. [bag] Entalegar. sibi. Kalb¨®. lumihis sa pinag-uusapan. g¨¢waan ng tinapay. Backroom. n. Pintuan sa likuran. n. kaapihan. n. v. [b¨¦dli] Malamente. v. v. Bald. Magtitinap¨¢y. M¨¢dulas. magbibingka. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. Magtinapay. n. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. [bacsl¨¢id] Resbalar. Backslide. tu muus. Paurungin. Paninirang puri. [b?l] Empalar. Bail. bala. n. Ball. Magpain. funesto. Backward. n. n. pagpapataw¨¢. Bad. umak¨°. mayordomo. Liku ran. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. pagtutuus. pungl?. mayordomo. fiar. Pain. maglubog. la carne salada del puerco. Tal¨¬. Urong. Balkon. Agusil. [b¨¢cu?rd] Atras. v. sagot. Bagpipe. fiador. faltar ¨¢ la palabra. Backdoor. Mapanirang puri. Bag. s¨¢ya . [bacb¨®n] Hueso dorsal. n. Sasisag. Kasamaan. v. [b¨®ldjed] Calvo. [b¨¦cn] Tocino. se?al. Bailee. pag-alimura. Bag. Managot. ang dakong likuran ng anoman. [bag] Saco. [b?l] Caucionar. negligencia. n. baile. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. [b¨¢gging] Tela basta. magbalanse. [b¨¢cdor] Puerta trasera. n. Backbiting. n. [b¨¢cbaiting] Detraccion. salat. buto sa likod. Baldhead. [b¨¢gpaip] Gaita. [b?d] Mal. Manirang puri. [b¨¢csiop] Trastienda. n. n. [b¨¢cbait] Murmurar. sa dakong liko d. [bac] Sostener. [b¨¦lif] Alguacil. magbigkis. [b¨¢dinedch] Gracejo. sama. Backward. [b?l] Fianza. Backside. espinazo. v. anomang mabilog. [bet] Cebar. n. Bayong. [b¨¢lans] Balanza. n. miseria. kaibigang kasoy. Pumagod. [bold] Calvo. chanza. may karamdaman. trasero. Baldness. v. ang nan¨¢nag¨®t. n. [bolk] Frustrar. Ang daladalahan sa paglalakbay. contratiempo. Tumalo. detractor. supot. kaibig ang taksil. adj. burla. traidor. Kakalbuh¨¢n. tanda. v. kamusmusan. Badge. montar ¨¢ caballo. n. talega. Instrumento ng m¨²sika. balanse. [b¨¦lful] Triste. n. [b¨¢guedch] Bagaje. Bait. [bac] Espalda. Bailiff. Bola. Mahirap. Bale. Tumimbang. balance. Likod. [b¨¦ker] Panadero. adv. perjuicio. v. Bait. Kaibigang mapagpailalim. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. [badch] Divisar. bagabag. Balcony. fatigar. Badness. Gulugod. Katalo. mapag-alimura. adj. Backfriend. [be¨ªk] Cocer en horno. n. hacia atras. equipaje. n. bir¨°. [b¨¢lans] Pesar en balanza. Masama. n. v. Bakery. Badinage. Baleful. n. [bol] Bola. pelota. [b¨¦dnes] Maldad. saldar. s¨ªmbolo. Balance. Timbangan. lumit¨®. [bet] Cebo. pesadez. Bail. sumakay sa kabayo. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. Baggage. patain. n. n. n. umalimura sa likuran. Tuks¨®. sakuna. Bake. bala.

Bir¨°. nakamamatay. bayle. n. tosigo. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. B¨¢lsamo. bandera. Magpig¨ªng. [b¨¢ndi] Palocorvo. bugbog. maldecir. n. awit. [b¨¢ntam] Bantama. magtal¨¬. Ban. anuncio. paspas. Banter. [b¨¢last] Lastrar. Bane. boto. ¨¢nyayahan. Ballast. tira ¨® faja. pabango. pabang¨®. sumpa. maghanda. Gabay. Magp ilapil. bumugbog. quebrado. [bangl] Bracelete delgado. Baluster. Banknote. Ban. rivera. Banquet. Globo. Pamal¨® ng bola. tira ¨® faja. idestiero. humib¨°. banda ng m¨²sika. adj. Banishment. v. banda. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. [b¨¢nishment] Destierro. [b¨¢l?ster] Balaustre. Papel de bangko. [b¨¢ncuet] Banquete. Bank. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. [b¨¢nter] Lumba. Gabay. n. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. [b¨¢lad] Balada. n. Banquet. Pig¨ªng. [b¨¢nish] Desterrar. [bal¨²n] Globo.wan. [ben] Envenenar. v. Balm. vendaje. n. Bandy. magkainan. n. declararse insolvente. kalombigas. mortal. [b¨¢l?t] Votar con balotas. baybayin. Lug¨ª. gabay. [b¨¢nister] Balaustre. Banterer. burla. Bankruptcy. Maglagay ng pangpabigat. n. Saging. Ballot. cuadrilla. fajar. Malugi. Pangyong mapul¨¢. Bang. v. pu lutong. Balmy. n. [bal?str¨¦d] Balaustrada. sisidlang karton. v. n. [bang] Dar pu?adas. Banker. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. Magdaray¨¤. M¨¢nunukso. Banister. magtal¨¬. estandarte. tuks¨®. Banter. Ballad. Nakakalason. [banc] Orilla. hand¨¢an. bandil¨¤. [b¨¢ndedch] Vendar. [b¨¢ndilegd] Patizambo. n. Bantam. Tulisan. Banana. v. adj. Batang munt?. union. proclama. Maghagisan ng bola. ligarse. Bamboo. Band. Manumpa. excomunion. [bancbil] Billete de banco. Bambuzler. Ukol sa b¨¢lsamo. n. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. chasco. manghaharang. expeler fuera. Bane. v. poner dinero en un banco. n. Barandilyas. bahag. Kawayan. n. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. Kahong karton. [band¨¢na] Bandanas. Mabilog ang bint?. Bankrupt. Band. n. [b¨¢ndi] Pelotear. v. Bangle. Balloon. Papel de b¨¢ngko. [b¨¢last] Lastre. b¨²kawe. maglap¨¬lap¨¬. Magbigkis. v. Itapon. mabang¨®. Balm. Ballast. Lumason. n. [b¨¢nter] Lumbar. n. n. Tal¨¬. Pulsera. [ban] Bando. Suntok. n. kamandag. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. [bam] B¨¢lsamo. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. v. [ban] Excomulgar. adj. burlon. [bam] Embalsamar. Bandurya. B¨¢lsamo. n. v. Magbir?. Pangpang. juntar. [b¨¢ncuet] Banquetear. Baneful. hind? makabayad. golpe. [b¨¦nful] Venenoso. mawalan ng salap? a ng bangko. Banish. cancion. n. fallido. Pabanguh¨¢n. [band] Venda. n. palabir?. manungayaw. Ballot. n. Bankbill. Bamboozle. buh¨°. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. Balustrade. Magbigkis. Bumoto sa pamamagitan ng balota. n. Watawat. Magday¨¤. divertirse ¨¢ costa de alguno. [band] Vendar. [b¨¢l?t] Balota. cambista. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. n. Bandylegged. unir. b¨¢ngko. Bantling. Bang. n. Bandbox. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. festin. barandilya. Bandage. Banner. n. manukso. n. pamigkis. [bang] Pu?ada. Bandanna. pagsamahin. [b¨¢ndcho] Banduria. Bank. v. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. sacudir. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. n. [b¨¢nker] Banquero. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. n. n. [b¨¢ncnot] Billete de banco. [bamb¨²] Bamboa. Pahayag. n. Balsam. walang ikabayad. pumaspas. v. Balota. destiero. Kant¨¢. n. tawag. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. magtapal. tamb?. Banjo. v. adj. discutir. mort¨ªfero. v. [bamb¨²zler] Enga?ador. n. Lason. n. [ben] Veneno. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. k¨¢inan. [bamb¨²zl] Enga?ar. Manok sa Java. [b¨¢n?r] Bandera. Sumuntok. [b¨¢ndedch] Venda. . n. v. Bandy. banco. Bandit. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. magpiring. Bankrupt. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan.

adj. adj. Barrier. pinagkasunduan. simplemente. v. Tampalasan. prohibir. Barber. adj. Barricade. Magkut¨¤. Besbol. n. mangalakal. walang takip. Barefoot. walang bunga. Baritone. n. Barb. Bar¨ªtono. Munting kut¨¤. Bar. Baptistery. [bard] Poeta. Baptist. Tindahan ng alak. v. n. Bargain. Kask¨®. envilecer. basa. m¨¢ghadlang. n. [b¨¢rguen] Ajuste. Barmy. n. Katampalasanan. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. n. [barm] Jiste. v. despreciable.Baptism. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. Basalt. v. Bare. mabab¨¤. n. vil. n. atrincherar. balb¨¢s. Bab¨¤. maglagay ng kut¨¤. Barometer. [b¨¢ri?r] Barrera. Sebada. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. Magsilid sa bariles. [b?s] Apoyar. [b¨¢rac] Cuartel. Pinagkayarian. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. Walang suot ang paa. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. kabaksikan. Barge. v. [b¨¢ruch] Carruage. n. . Barricade. Maghubad. tumahol . ajustar. adj. pedestal. Barn. [b¨¢riton] Baritono. n. [b¨¦sment] Basamento. Bar. salvaje. descubrir. kut¨¤. sangg¨¢. adj. embarcacion. Bark¨®. Barrel. n. tuntungan. [b¨¢r-rum] Taberna. adv. Barbarity. Binyag. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. Barbaric. [b¨¦rli] Meramente. n. [bar] Cerrar con barras. k¨¢maligan. M¨¢nunula. insolente. n. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. Barrack. kumahol. basal. n. Halang. pagbili ¨® pagbibil¨ª. kamalig. [bapt¨¢is] Bautizar. n. [barik¨¦d] Barrera. Barley. v. [b¨¦rfesd] Descarado. n. n. walang bait. Taong tampalasan. Nauukol sa binyag. k¨¢waw¨¤. Barrel. Ipatong sa patungan. Barbarian. maghub¨°. Barren. n. barbero. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. [b?r] Desnudo. compra ¨® venta. Basement. Barely. [barc] Barco. [b¨¢rber] Barbero. [b¨¢rister] Abogado. [b?s] Bajo. adj. n. Lebadura. n. n. trocar. baboy. Baron. Pangangalakal. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. Bare. adj. n. v. Baptismal. Bar¨®metro. Bargain. Baseless. [b¨¢ren] Esteril. Barrow. [bardch] Falua ¨® faluca. Bangan. Makipagkayar?. [b¨¢rel] Barril. Abogado. Patung¨¢n. kapisanan n g mga abogado. [b¨¢ro] Angarillas. Halang. mag-alis ng takip. Mangalakal. Baseball. n. [bar] Barra. Ang nagbibinyag. [b¨¢ptismal] Bautismal. n. obst¨¢culo. May halong lebadura. [barn] Granero. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). Barter. pobremente. Barbarous. impedir. n. [b?s] Fondo. talukap. mang-aahit. [bas¨®lt] Basalto. [b¨¢ptism] Bautismo. bardo. isang marangal na pamagat. Barnacle. Barter. Bar-room. Baptize. Bark. convenio. estrados. Batong matigas. desfondado. sasakyang may layag. nakagayon lamang. Barrister. [b¨¢rter] Traficar. [b¨¢rnecl] Barnicla. n. Magtrangk¨¢. pananim na gaya ng palay. Manggugupit ng buhok. n. negociar. adj. Dakong pinagbibinyagan. tah¨®l. cruel. infructuoso. n. Hamak. Barouche. mabaksik. obst¨¢culo. Barefaced. pajar. [b?r] Desnudar. salbahe. [bar¨®meter] Bar¨®metro. [barc] Corteza. Umupak. [b¨¦sles] Sin fondo. [b¨¦rfut] Descalzo. adj. pagbibinyag. ladrar. cambiar. mabaksik. hadlang. May pagkahubad. p¨®ndo. Balat. v. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. levadura. Magbinyag. n. Base. [barb] Barba. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. hub?. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. puerco. upak. v. paa. n. mag-alis ng balat ng kahoy. Silong. Kwartel. hadlang. magpalit. mahalay. descubierto. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. n. Bard. [b¨¢rli] Cebada. Bark. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. [b¨¢rel] Embarilar. humamak. humilde. Bark. Baron. Karwahe. [b¨¢ron] Baron. Bariles. [b¨¢rguen] Pactar. n. Baog. Tampalasan. [barb¨¢riti] Barbaridad. magbigay ng pangalan. n. [barc] Descortezar. Base. Barm. tranca. Walanghiy¨¢. ladra. kah¨®l. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. Base. n. Hubad. estacada.

P¨¢liguan. n. v. anam¨¢n. sostener. ponerse ¨¢ tomar el sol. v. liwanag. Bathing-tub. [batch] Cochura. [b¨¢teri] Bater¨ªa. [b¨¦onet] Bayoneta. May pagkamahiyain. dagatdagat an kaugpong ng dagat. Look. [bask] Asolear. [bic] Pico. Hilbana. n. Sitaw.. [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. n. Bean. n. umalalay. Lobina. ka¨ªng. sum¨¢. Tungtungan. kahinhinan. Beadle. Batter. base. [bas] Lobina. Agusil. v. Bathing. producir.. Battery. Kumislap. Bayoneta. [b¨¢tn] Cebar. [b¨¢tn] Astilla. brazo de mar. mahinhin. Isang pulutong ng mga kawal. tener algun estado ¨® calidad. kumahol. Kahamakan. n. Tatal. P¨¢liguan. Magbilad. pingga. Bastard. makipamook. Bat. ay. bumugbog humagupit. [bei] Bayo. Bat. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. ribera. apaleador. n. ibilad. [bol] Grito. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. Sigaw. mag. pedestal. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. adj. [bin] Haba. kinatatayuan. [b¨¢shful] Vergonzoso. Malig¨°. Bayonet. Tumahol. Be. pringar ¨® untar la carne en el asador. Bashfulness. Baybay-dagat. [best] Apalear. Bay. [b¨¢tl] Batalla. patani.. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. n. t¨ªmido. Bay. [baz] Ba?o. Busl?. [baz¨¢r] Bazar. Battle. n. Mahihiyain. Humampas. bilao. n. vileza. n. Beacon. Manaksak ng bayoneta. bugbog. [b¨¦snes] Bajeza. Masa ng tinapay. mamal¨°. n. (isang hayop na apat ang paa). Mag¨ªng. h¨ªlamusan. n. yumaman. n. Bear. Basting. v. adj. Bagay na walang halaga. humiyaw. Kulay bayo. Bask. [bas] Bajo. n. Ang humahampas. n. [bat] Garrote ¨® cachiporra. Sumigaw. n. n. P¨¢nik¨¬. [bat¨¢li?n] Batallon. isang isda. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. abaloryo. Basis. Kwintas. abalorios. Basar. Magpataba. manganak. n. v. bakol. Beagle. n. Battalion. Batter. pinagbubuhatan. v. n. fundamento. Battle-axe. n. sigang palatandaan. ba?arse. Bashfully. [b¨¦zing] Ba?o. combatir. canasta. rada. [b¨¦sn] Jofaina. [b¨¢sket] Cesta. Beak. [bich] Encallar. rosario. Bass. Bath. Palilig¨°. [b¨¢stard] Bastardo. v. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Ayos ng laban¨¢n. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. v. [bei] Bah¨ªa. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. [bei] Ladrar. Bass. mamunga. v. [bim] Viga maestra de un edificio. n. magpalig¨°. makipagbaka. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. adj. Maginoo sa Turkya. v. [b¨¦sis] Basa. grave. n. Palakol na panglaban. Lumaban. Kahihiyan. Basin. n. n. Isadsad sa baybay. almasen ng sarisari. Laban¨¢n. reparar. apaleamiento. kutang may kanyon. Bashaw. [b¨ªgl] Sabueso. Baste. [bol] Gritar. balar. Kilo . encogido.Baseness. brazos de balanza. Beach. Batery¨¢. modestia. Bear. Battle-array. Bathe. [bich] Costa. Bead. n. parir. Beam. Palanggana. [b¨¢tl] Batallar. v. Bastardo. n. . Tuka. n. b¨¢yakan. Batten. [bir] Llevar alguna cosa como carga. engordar. pinag mumulan. [b¨ªcn] Faro. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. magtiis. puerto abierto en el mar. Bashful. n. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. n. [b¨ªdl] Alguacil. digm¨¤. Bay. rayo de luz. Beam. Bayonet. Batch. so portar. v. n. Battle. espurio. Bawl. Bauble. adv. golpear. n. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. [bid] Cuenta. [basi¨®] Baj¨¢. Beach. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. v. n. [b¨®bl] Chucher¨ªa. Bazaar. [bez] Ba?ar. matatakut¨ªn. [b¨¢ter] Apalear. batul¨¢ng. vocear. fanal. hornada. hiyaw. sufrir (algun dolor). [b¨¢ter] El que apalea. magka. n. pagbabaka. [bat] Murci¨¦lago. mag-ihaw ng lamang kati. isang pulutong na sundalong ma kanyon. dumigm¨¤. Magdal¨¢. Basket. n. [bir] Oso. [b¨ª] Ser ¨® estar. magbat¨¢. hampas. orilla. Batten. kahalayan. Bawl. kumisap numingning. pamook. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. n. kabagkabag. Oso.

sosegar. Beck. Bedim. v. makatitiis. magdilig. Beetle. n. maging . n. pison. kagandahan. Beat. [bif¨®l] Suceder. v. n. n. Beaten. dinikdik. [bid¨ªm] Oscurecer. Beautiful. Lumubay. dahil sa. Pinukpok. [bik¨¢ming] Decente. [b¨ªrer] Portador. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. Oras ng pagtulog. Mahusay. [bi¨²tifay] Hermosear. cautivar. [bird] Barba. Bugbog. acontecer. Senyasan. Mangyari. may pagkakaakma. brutal. correccion. ulol. n. v. Kumulimlim. n. modo de portarse en lo exterior. Bed-clothes. Bear-fly. Become. [b¨¢ring] Situacion. bello. Bearing. . [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. maggayak. Halinahin. n. [bit] Apalear. Becharm. [bidi¨²] Rociar. lumab¨°. adj. n. magparik¨ªt. Silid na tulug¨¢n. [bi¨²ti] Hermosura. [bich] Haya. ofuscar. May kahusayan. Bedfellow. n. Magk¨¢taon. Bahay-pukyutan. arista de espiga. venir ¨¢ parar. katre. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. adj. [bich¨¢rm] Encantar. Beauty. Ihiga. Befall. Beating. Beautifully. n. [b¨ªtl] Escarabajo. Bedlamite. bulo ng uhay. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. Bangaw. H¨ªgaan. Isang gugulayin. adj. Bed-room. [b¨¦dlam] Casa de locos. Hayop na apat ang paa. pulsacion. suceder. n. n. Magpagand¨¢. tumahimik. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. Bed-chamber. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. Beef-steak. adj. may pagkahayop. convenientemente. Guhit na matwid. Pukyutan. asal. deslumbrar. Sapagka't. sumenyas. Bedding. n. Maganda. indicacion muda. [bitn] Trillado. loco. [bi-l¨¢in] Linea recta. Hampas.Bearable. Beech. [bi¨²tifuli] Hermosamente. v. Beast. marikit. Bed. belleza.m¨¢uw?. Bearded. n. batiin. mangyari. golpear. Beck. n. n. Bearer. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. Parang hayop. [bed-cloz] Coberturas de cama. Beastly. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. adj. Becalm. Beatitude. v. may pa gkabagay. hermoso. conveniente. [bisuacs] Cera. [bik¨¢mingli] Decentemente. Beet. Isang punong kahoy. kariktan. Bechance. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. Beeswax. adj. parang ganid. v. n. Bedtime. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. [bec] Hacer se?a con la cabeza. Because. n. [bik¨¢m] Convenir. Bedew. v. n. maza. [bir] Cerveza. v. felicidad. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. [bich¨¢ns] Acaecer. [bedr¨¦den] Postrado en cama. bagay. bumugbog. humimpil. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. n. [bi¨²tiues] Bello. Beard. calmar. adv. n. Beard. lun¨¢tico. convertirse. Ulol. [bit] Golpe. putakt¨ª. conj. tilad na kahoy. Walang balb¨¢s. n. Beautify. M¨¢bagay. n. n. Beef. adornar. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. n. adj. kamumo. kutog. Humampas. lecho. Becoming. [bec] Riachuelo. v. Magwisik. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. v. Tang?an. May kagandahan. v. Bee-line. pisado. [b¨ªrded] Barbado. Kaginghawahan. Beddridden. Gand¨¢. bubwanin. hagupit. pitak. [bi¨¢titiud] Beatitud. tibok. n. Bedlam. n [b¨¢dlamait] Loco. ganyakin ang kalooban. Bee-hive. Beat. Pagk¨ªt. tulug¨¢n. imberbe. Isang uri ng hayop. marikit. Mabalbas. Beardless. [bed] Meter en la cama. n. n. and part. Becomingly. m¨¢payap¨¤. Beck. Beckon. adj. n. [bi¨ª] Abeja. akma.. Beer. dik¨ªt. Makababat¨¢. bat¨¬. Maganda. [b¨ªrabl] Sufrible. adj. Kalagayan. [bit] Acelga. [bed] Cama. ugal¨¬. Balbas. Bee. papag. [bic¨®s] Porque. kilos. acostar. v. Tang?. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. [bic¨¢m] Serenar. [b¨ªstli] Bestial. Serbesa. n. [b¨ªting] Paliza. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. [b¨ª-jaiv] Colmena. [b¨ªrdles] Desbarbado. Sap¨¤. [bird] Desbarbar. [bi¨²tiful] Hermoso. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. [bec] Se?a. Bed. v. Silid na tulug¨¢n. Beauteous. [bist] Bestia. regar.

Bell. v. Behead. [bil¨¦b?r] Apalear. Pulubi. sa hulihan. Befriend. kapaniwalaan. pinagmulan. utilidad. M¨¢ukol. n. bago. proteger. Hungkoy. Kandil¨¬. Behold. magtam¨®. contemplar. Sulong!. Belate. magsimula. puesto que. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. [bel] Campana. manood. [bil¨¢i] Contrahacer. Beginner. n. Mangday¨¢. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. seducir. kampan¨¤. adv. [beg] Mendigar. manghib¨°. Being. v. v. [bij¨¦d] Degollar. tignan mo!. producir. Sumalangsang. [b¨¦liec] C¨®lica. N¨¢rito!. Magpasimula. hihip. Behave. prep. n. v. Beg. adv. ente. Behoof. sumam¨°. Befoul. [bil¨ªver] Creyente. Beggar. mapagbasag-ulo. [bij¨²f] Provecho. vomitar. [bil¨ªv] Creer. Tiyan. umakal¨¤. B¨¢tingawan. umandukha. [bigu¨ªn] Comenzar. lagay. mamunga. Beleaguer. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. adj. parang pulubi. [bif¨ªt] Venir bien. palagay. v. en presencia de. rudimentos. magkaroon. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. [bij¨¦v] Proceder. [big¨¢il] Enga?ar. antes de. Believer. [bel¨ªdcherent] Beligerante. conducta. eructacion. Believe. [bel] La Venus de una ciudad. adj. impostor. v. [bifr¨¦nd] Favorecer. v. n. calumniar. n. Belle. Sak¨ªt ng tiyan. kumulong. kampanaryo. n. n. v. [bil¨ªvabl] Creible. [belch] Regoldar. v. Mapan¨ªniwalaan. Belly. Kumubkob. n. sa paraang. pensar. convenir. n¨¢kita mo na! Beholden. v. m¨¢akma. n. Mag-ugal¨¬. [big¨¢iler] Enga?ador. Ang nasa pakikidigm¨¤. [b¨¦lo] Rugido. alis diyan! Beguile. n. bago mangya ri. Bellows. y prep. Dighay. decapitar. beneficio. Maniwal¨¤. Belly-ache. Belief. pakinabang. estado ¨® condicion particular. ante. tras. int. Belay. emporcar. n. sumuka. pabulaanan. patrocinio. pordiosear. n. patrocinar. Batingaw. [bif¨®r] Mas adelante. cascar. Pakinabang. magmasid. supuesto. m¨¢kailangan. adj. Sa unahan. Ugal¨¬. n. [b¨¦lfri] Campanario. Begone. may pananampalataya. Sa likur¨¢n. conducirse. anticipadamente. Beforetime. Mangan¨¢k. credo. Pasimula. Behavior. ser. Hul¨ª. v. Mar¨¢lita. Lumingap. [bil¨ªf] Creencia. Belligerent. Hampasin. suplicar. Ukol sa pakikidigm¨¤. importar. n. adj. tumingin. Beggar. [bigu¨ªner] Principiante. kumand il¨¬. Baguhan. [b¨¦licos] Belicoso. Behoof. [bil¨¦i] Bloquear. miserable. angal. pin anggalingan. v. bramido. Magpalimos. Behindhand. int. Magtagal. Beguiler. Beggarly. Magdaray¨¤. [bif¨®rjend] De antemano. Bellow. Belabor. n. desmentir. Nagkakautang.Befit. Believable. Beforehand. Kumubkob. Dumum¨ª. v. [bij¨®ld] Ver. n. magdum¨ª. Pumugot ng ulo. [b¨¦los] Fuelle. v. [bij¨¢f] Favor. [belch] Reg¨¹eldo. Paniwal¨¤. [bil¨¦it] Tardar. tapat. sa harap. h¨¦ aqu¨ª!. pasi nungalingan. [bel¨ªdcherent] Beligerante. [bij¨®ld] H¨¦!. Tumingin. taong nagpapalimos. Before. n. magpalagay mag-asal. Bellicose. Begin. empezar. Dalagang magand¨¢. M¨¢bagay. p¨¢una. Mangdidigm¨¤. Magpahirap. Belch. [b¨¦gu?r] Mendigo. [b¨¦li] Vientre. Being. asal. arruinar. v. Belfry. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. Behalf. v. umangal. Beginning. huming?. v. akal¨¤. tao. [b¨¦gu?r] Empobrecer. [bij¨®ldn] Deudor. panana palataya. magparatang. Bellow. [bij¨¢ind] Detras. suplicante. Sumigaw ng malakas. mirar. . novicio. [bigu¨¦t] Engendrar. v. mamanhik . [bif¨¢ul] Ensuciar. fiel. Belie. Belligerent. v. maglwat. [bil¨ªguer] Sitiar. magmalas. [b¨¦lo] Vociferar. Sigaw na malakas. bramar. Behold. bloquear. Dumighay. dinghal. causar. balulusan. v. adv. antes. en frente. Kapagkaraka. [bij¨²f] Convenir. [b¨ªing] Ya que. sa tapat. Buhay. fe. Yamang. pananalig. lo que se puede creer. n. Beget. mapanghib¨°. Belch. [b¨ªing] Existencia. Behind. n. Mga panahong nagdaan. conj. bugbugin. [bij¨¦vior] Proceder. adv. May pananalig.

adj. pal¨¤. [best] Superior. prep. Bestrew. n. v. bumakod. [bend] Encorvar. kumulong. prep. n. Beside. n. bloquear. [benef¨¢ccion] Beneficio. [bisp¨ªc] Encomendar. [bim¨®n] Lamentar. Pamigkis ng tiyan. kulubot. Beset. entontecer. v. Lang?in. likmuan. n. kun¨®t. Bereave. al lado de. baya. y prep. [bir¨ªv] Despojar. Beseem. n. ikalat. doblez. humutok. v. Bangk?. [bist¨®] Dar. n. Pinakamabuti. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. adj. gumab¨ m. Benignant.. Benediction. Beneficiary. [bim¨¢d] Enloquecer. [b¨¦ril] Berilo. hut¨®k. maawain. despojo. clemente. pakinabang. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. Below. sa pilin g. Bequest. Mamanhik. incitar. deplorar. [b¨¦nefit] Beneficio. [bist¨¦r] Mover. kapakinaba ng¨¢n. biyay a. sa ibab¨¤. dumih¨¢n. adj. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. [bis¨ªm] Convenir. kabutihang asal. [b¨¦r-ri] Baya. Berilo (batong mahalaga). Bulati sa loob ng tiyan. parecer bien. Besot. Magbigay. provecho. dulce. Kagandahang-loob. Bemock. Maamong-loob. v. M¨¢pakinabangan. Sa ibaba. Besiege. n. yumup¨¬. Pilansikan. sumam¨°. pagkahutok. excepto. conferir. Beneficent. Bench. kurut¨ªn. Beryl. v. Bent. [bench] Banco. Bellyworm. provechoso.. bondad. adj. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. v. [bil¨®ng] Pertenecer. Giliw. bumaluktot. Kagandahang loob. [belt] Cinturon. afable. v. rogar. Mamanhid. [bis¨¦t] Sitiar. [bisp¨¢t?r] Salpicar. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. encorvadura. Magandang loob. v. Kagandahang-loob. Benignity. hangalin. Bemoan. v. Kabutihang gawa. Pileges. [benef¨ªcieri] Beneficiado. R¨¢tiles. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. [ben¨¦fisens] Beneficencia. [benef¨¢ctor] Bienhechor. Mag¨ªng bagay. amado. Beneath. m¨¢sangkap. n. Beneficence. Magtagubilin. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. n. ordenar. esparcir. humibik. Benefit. arrebatar. Mangurot. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. umagaw. adj. lo mejor. ensuciar. n. makiusap. adj. Beloved. [ben¨ªgnant] Bondadoso. [bir¨ªvment] Privacion. v. abajo. [bent] Encorvado. v. sa tab¨ª.Bellyband. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. ibuy¨®. Bereavement. mahabagin. asiento. yup?. Sa ilalim. Magandang loob. v. [bism¨®c] Ahumar. Kumubkob. v. v. Humubog. tendido. v. oscurecer. [bis¨ªdch] Sitiar. v. Benefit. Besmear. Bespeak. v.. [bip¨ªnch] Pellizcar. [bened¨ªccien] Bendicion. [bis¨¢id] Cerca. adj. [bism¨ªr] Salpicar. kagalingan. disfamar. n. Pilansikan. [ben¨ªgniti] Benignidad. [benef¨ªcial] Beneficioso. [b¨¦nding] Pliegue. [b¨¦nefit] Beneficiar. Beseech. Berth. Isabog. Benight. Baluktot. Pakinakang. Magandang-loob. bukod sa. irog. Basb¨¢s. [bend] Comba. Magsuub. ventrera. gracia. Bequeath. Bemad. Sa siping. cercar. suub¨ªn. talsikan. [ben¨¦volens] Benevolencia. Benumb. pag-agaw. n. Bepinch. [b¨¦liband] Cincha. v. magalingin. Bestir. N¨¢papakinabangan. Magpamana. otorgar. [bis¨®t] Infatuar. adj. [bistri¨²] Rociar. Beneficial. bendisyon. [bis¨ªch] Suplicar. Benevolent. Sumamsam. [bin¨ªz] Debajo. utilidad. Kumubkob. Belong. v. udyukan. [bil¨®] Debajo. y adj. Pamana. manirang puri. Benign. generoso. v. Bend. . sintur¨®n. mabuting asal . n. abajo. gumaw¨¤ ng kagalingan. magkaloob. adv. Pamigkis. [bim¨®c] Mofarse. liban. Benevolence. Berry. Maul¨®l. n. Kilusin. Benefaction. Hubog. magbilin. Bend. tub¨°. v. [bil¨¢ved] Querido. [bin¨¦m] Entorpecer. abutin ng gab¨ª. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Besmoke. kumulong. hacer bien. n. Best. Bestow. yup¨¬. pagpapal¨¤. [benef¨¢ctres] Bienhechora. n. rodear. doblar. Manuya. n. [bin¨¢in] Benigno. Benefactor. baluktot. Bending. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. minamahal. Gabih¨ªn. bondad. Dumaing. v. v. Benefactress. Bespatter. k¨¢butibutihan. n. M¨¢ukol. n. n. Belt. Pagsamsam.

[biu¨ªtcher] Encantador. v. Bicker. [b¨¦vi] Bandada. malisya. ibayo. pag-aasawa. manggaway . [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. lalong ma inam. n. v. Kataksilan. [bit¨®kn] Significar. Salalay. Bigoted. Sa dako pa roon. n. [b¨ªding] Orden. [biy¨®nd] Mas all¨¢. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. tumangan. Pustahan. [bet] Apuesta. agarrar. v. Bevel. Bethink. tumira. n. bitimes. turing. n. n. n. [b¨ªder] El postor. sa kasal ukuyan. Huming?. v. tagaturing. Sumilaw. Pust¨¢. v. Sa kapanahunan. re?ir. Bide. v. patungan ng kabaong. [b¨¢it] Bah¨ªa. Kawan. anunciar. tawad. Ang tagatawad. n. Doble. Magtiis. [biu¨ªtch] Encantar. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. Panukat. adj. Betrayal. n. [bit¨¢im. Kalakhan. Pagkaligaw. Biblia. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. lalong magaling. Betoken. [big] Grande. uminam. [b¨¦ting] Apuesta. v. [biz¨ªnc] Recapacitar. n. precaverse de algun riesgo. Pahal¨¢ng. [b¨ªbiul?s] Poroso. Bight. n. aguantar. Ang taong may dalawang asawa. Ukol sa Biblia. [b¨¢ias] Al sesgo. prep. Betrothment. Bib. [b¨¢ibl] Biblia. mandato. Bible. Biennial. humawak. panggagaway. Turing. Bigness. Sumunggab. [b¨ªgnes] Grandeza. Sa pagitan. [b¨¢ifold] Doble. maleficar. n. [bib] Babador. [b¨ªk?r] Escaramucear. allende. [b¨ªgamist] Bigamo. manggagaway. Iin¨²min. Between. [bitr¨®z] Desposar. Betting. Bidding. [bit¨¦c] Tomar. [b¨¦veredch] Bebida. Bidder. Bumuti. M¨¢ligaw. Betime. Halaghag. v. adj. Bisikletas. f¨¦retro. M¨¢mumusta. Betwixt. magmunimun¨¬. n. postura. magbat¨¢. Gorra ng bat¨¤. . Bewitchery. n. n. gumaling. Sa pag-itan.Bet. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. Betake. [bitr¨¦i] Traicionar. adv. n. mangkulam. umenkanto. Bicycle. n. tumaya. v. umigi. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. bit¨¢ims] Con tiempo. v. tawad. mandar. Bias. [b¨¦t?r] Mejor. [b¨¦tor] Apostador. Bettor. [bet] Apostar. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. [b¨ªblical] B¨ªblico. kartab¨®n. tumaghoy. [bai¨¦nnial] Bienal. ibalit¨¤ ipaalam. ordenar. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. v. [b¨ªgami] Bigamia. n. lalong maigi. esponjoso. Ang pag-aasawa sa dalawa. [b¨¦t?r] Mejorar. adj. [bid] Pedir. m ag-anyaya. [biu¨¦l] Lamentar. [biu¨ªlder] Descaminar. Makihamok. Beyond. Kas¨¢l. n. Bet. Bibliothecary. [bir] Andas. k¨¢ban. Pangkukulam. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. prep. Beverage. Magkasal. delantal. Betray. makiaway. [biu¨¦r] Guardarse. banal na kasulatan ng mga kristiano. Pan¨¢tiko. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. [bitr¨®zment] Esponsales. utos. n. maglilo. hechizo. Dal¨¢dalawang ta¨®n. Bifold. adj. magpaalam. Beware. n. Better. [bitr¨¢yal] Traicion. Bigamy. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. Mangkukulam. buhaghag. adj. v. hip¨®crita. Malaki. Biblical. en sazon. n. Ipahiwatig. Katiwal¨¤ ng aklatan. Bewail. Lalong mabuti. n. tumahan. v. Tumangis. sa gitna. [bitu¨ªcs] Entre. prep. Kalandra. Bid. despedirse. adj. Look. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. Bewilder. mapagpakitang tao. n. and¨¢s. descarriar. convidar. v. [bitr¨®zal] Esponsales. n. mag-utos. Bewitch. adj. [b¨¦vel] Cartabon. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. Big. Magdilidil¨¬. Mag-ingat. Betrothal. Kas¨¢l. residir. taya. en medio de una y otra cosa. (de aves). n. Bigot. Bigamist. Bewitcher. Betroth. Magtaksil. Pumusta. hechicero. n. Better. pag-aasawa. [b¨¢ycikl] Bicicleta. n. Biggin. Bid. Bibliography. Bevy. paglililo. Bilin. [baid] Sufrir. [bitw¨ªn] Entre. Bibulous. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. Bewilderment. adv.

Mesa ng bilyar. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. biyak¨ªn. Bitter. v. [b¨ªlo] Oleada. c¨®lera. Kaarawan ng kapanganakan. adj. [blab] Parlar. Tuka. Ib¨®n. bayang sarili. adj. [b¨ªternes] Amargura. Asong babae. Sub¨°. Bind. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. n. Billard-ball. n. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. Billion. n. Paghahati. [bais¨¦ccion] Biseccion. [b¨¢ind] Atar. n. faja. Mab¨ªlis. encuadernar. Bishop. [b¨¢inding] Encuadernacion. c¨¦dula. Bit¨²n. Maitim. n.Bigotry. [b¨¢ineri] Binario. Bilge. Birthright. Langgam na itim. kapyangot. Bilis. Biliary. [bit] Bocado. n. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. v. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. Taguan ¨® sisidl¨¢n. Biskw¨ªt. Pananatsat. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. hipocres¨ªa. n. Bitterness. [b¨ªlieri] Biliario. Panganganak. papel. v. venda. Ang d¨¢dalawa ang paa. Bivouac. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. kumagat. [bisi¨®p] Obispo. [bitch] Perra. Biped. despensa. n. Birth. Ukol sa bilis. [bil] Pico de ave. manuka. pagk¨¢pasta. mamupog. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. n. Bitch. [b¨ªlet] Billete. masaklap. Bile. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. Billet. Birthday. Dalawang wik¨¤. Sakop ng obispo. n. papel. Bison. n. Pagkapan¨¢tiko. [bl¨¢ber] Chismoso. maghatid-humapit. [bisi¨®pric] Obispado. n. palagay na kautu an. Birthplace. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. adj. [b¨¢inder] Encuadernador. n. kapanganakan. Bit. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. pagsilang . adj. Biography. Mapait. Isang angaw na angaw. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. Bite. Bitumen. kapaitan. Bishopric. Magtal¨¬. divieso. dalawah¨ªn. n. n. Binder. ola grande. n. n. Dakong kinapanganakan. mag-ugpong. [b¨¢ison] Bisonte. pigs¨¢. n. [b¨ªgotri] Fanatismo. Bisonte (isang hayop). Blackant. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Mangagat. magpasta ¨® magbalat ng ak at. Biographer. n. adj. [b¨ªli?n] Millon de millones. Obispo. bilyete. Hatiin. [b¨¢it] Mordedura. galit. [b¨ªliu?s] Bilioso. tira. tal¨¬. Billards. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. propuesta de ley. n. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. n. bocado del freno. [b¨ªldch] Pantoque. [b¨ª-liards] Billar. n. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. Bird. unir. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. Blabber. n. n. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. [ba¨ªped] B¨ªpede. Bisection. Pugad ng ibon. n. n. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. Magsingkaw. Mapaghatid-humapit. adj. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. n. Tagapagpasta. [b¨ªtiumen] Betun. Bilyete. n. Kagat. n. doble. [b¨¢it] Morder. n. Bilious. [b?rd] P¨¢jaro. n. pagdalawa. Malaking alon. cuenta. v. Bin. Bite. recet a de m¨¦dico. pedacito. c¨¦dula ¨® katibayan. Nakahal¨° sa dalawa. Blabbing. n. maghayag ng inililihim. paghahatid-humapit. pagpapakunwa. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. [berz] Nacimiento. Black. ¨¢spero. Bill. Biographical. adj. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. Bird. Birdsnest. Bit. Bisect. saklap. v. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. reseta ¨® hatol. [b¨¢il] Bilis. n. [blec] Negro. v. Katwirang buhat sa kapanganakan. Sumatsat. Bilinguous. [bin] Arteson. Blab. Bilyar (lar?). pagkapanganak. Billow. [bl¨¢cant] Hormiga negra. punzar. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. picar. singkaw sa bibig . armario. Binding. Pait. [bit] Enfrenar. billete. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. [b¨ªter] Amargo. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. adj. ang tao. Binary. Biscuit. Billard-table. cofre. n. Blackball. talaan ng utang. v. n. . pagbibiyak. Billet. v. Bola ng bilyar. kasaklapan. Pagpapasta.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

malinaw. manghaharang. maningning. n. a. [br¨ªc-leer] Alba?il. [brim] Borde. n. estar de bote en bote. Brimstone. Bergantin. n. [br¨ªuer] Cervecero. [bring] Traer. Brickwork. panunuhol. Brim. Bricklayer. adj. n. Bricky. v. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. v. Brine. Asn¨¢n. Brimful. v. la mujer recien casada. Sanggayong bilang ng mga kawal. Brighten. Lary¨®. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. v. Brig. katalinuan. v. n. pan gloloob. n. [bric] Enladrillar. labio de una vasija. n. Bribe. Brick. Brickearth. paalatin. Pat¨ªs. a. Brim. agudeza de ingenio. [br¨¢ib] Cohechar. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. Asupr¨¦. Tulis¨¢n. n. boda. n. Brewhouse. [br¨ªdch] Puente. Bridegroom. brillantez. [br¨¢idl] Embridar. Suhol. may kainaman. [br¨¢iten] Pulir. [brim] Llenar hasta el borde. [br¨¢ier] Zarza. refrenar.ng cerveza. Brickmaker. Maningning. Panunulis¨¢n. batong maningning. Bridle. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. Gumawa ng tulay. n. Brilliant. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. avivar. [br¨¢id] Novia. Brief. Bridge. Brigadier-general. Bribery. n. Hurn¨® ng lary¨®. kinis. a. Magseserbes¨¢. agad. makislap. Brigandage. Nobya. Brigade. n. Brigadier. [briu] Mezcla [de licores]. Brindle. a. reprimir. latrocinio. [br¨ªki] Ladrilloso. soborno. Karakaraka. Pigilin. bulik. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. adj. . Punuin. esplendor. v. v. [br¨¢idgrum] Novio. [br¨ªmston] Azufre. [br¨¢itnes] Lustre. Ningning. esclarecido. Brine. agusar el ingenio. Lupang ginagawang lary¨®. Brewery. Brilliancy. lalaking bagong kasal. n. Pakint abin. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. n. n. n. n. n. ketsap. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. Batik. makintab. dalhin dito. Bridle. sawsawan. [br¨¢in] Salmuera. n. Gilid. [br¨¢iberi] Cohecho. bandido. babaing bagong kas¨¢l. boda. Bride. Abay na lalake. [br¨¢idal] Nupcial. dar lustre. ingenioso. [br¨ªliansi] Brillantez. May kaningningan. [brigu¨¦d] Brigada. Lahok (ng alak). n. matalin¨°. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. n. v. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. adv. n. Brilliantly. makin¨¢ng. Bring. palakasin ang loob. Nobyo. Brickbat. sobornar. Maikl?. n. Brightness. n. Briber. Tulay. [br¨ªliant] Brillante. n. v. [brig] Bergantin. Brier. dilag. [br¨ªgandedch] Salteamiento. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. [brindl] Variedad de colores. ningning. Putol na lary¨®. Maglary¨®. n. Batikbatik. [br¨ªfli] Brevemente. Brimfulness. Bridemen. [br¨¢it] Claro. [bric] Ladrillo. bru?ir. Brew. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. pakinisin. kislap. Brick-kiln. Nilary¨®. Brindle. Brick. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. n. Malary¨®. bunganga ng isang sisidlan. n. paapawin. Pag-aasawa. palinawin. el recien casado. pang-haharang. paniniil. buhayin. Bridal. [br¨ªcuerk] Enladrillado. Lupang ginagawang lary¨®. Bridesmaid. Bribe. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. n. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. [br¨¢iber] Cohechador. maglagay ng tulay . Mababang halaman. reluciente. n. Pagawpaw. [brif] Breve. [br¨¢in] Embeber en salmuera. [brindl] Salpicado de varios colores. n. n. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. sasakyang may palo. Bridge. buh¨¢y ang loob. G¨¢waan ng serbesa. soborno. Kabesada [ng kabayo]. Brillante. kas¨¢l. Suhol. Magdal¨¢ rito. n. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. [br¨ªliant] Brillante. Brigand. Briefly. n. Sumuhol. a. Abay na babae. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. Brilliant. Makintab. conciso. M¨¢nunuhol. Brickclay. [br¨ªcmeker] Ladrillero. Brewer. adj. G¨¢waan ng serbesa. Bright. Kintab . [br¨¢ib] Cohecho. pigilan.

[br¨®nkial] Bronquial. adj. n. [br¨ªtl] Quebradizo. [br¨®ker] Corredor. n. [bro-ch] Espetar. Brown. Brodekin. n. [br¨ªuz] Magulladura. casta. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. magaan ang katawan. Kilay. Mag-ihaw. lawis. [br¨ªsl] Erizar. un instrumento de m¨²sica. [br¨®-am] Carruage. Bruiser. Corredor. Isang kasangkapang matules. [bruk] Arroyo. lapad. seta. Brood. Bronchic. Kimaw. adj. v. Yumungyong. adj. pangpang. marupok. Nauukol sa bag¨¤. Bumutas. [bronz] Bronce. alegrarse. Karwahe. n. n. Batis.. comer las ramas. n. adj. Brood. Briny. fragil. masaya. usbong . n. [bro-ch] Asador. Broomstick. Espile sa dibdib. n. magbat¨¢. Gilid. v. [brod] Ancho. n. n. n. Babasag¨ªn. v. Brize. v. Bronze. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. laparan. [br¨ªsket] El pecho de un animal. Brotherly. Brink. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. Brisket. Brother. adj. [br¨¢uz] Pimpollos. [brisk] Vivo. Bayaw. n. Sabaw. adj. Parang kapatid. tab¨ª. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. Walang kapatid. borde. maalat. Brittle. Brokenhanded. Maliks¨ª. Broach. mag dar¨¢ng. [br¨ªstli] Cerdosa. abierto. Browbeat. Bristle. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. [brud] Empollar. jovial. un instrumento de los ¨®pticos. Bangaw. Brownish. lumapad. margen. n. Tutsang. Brother-in-law. Broil. sw¨ª. v.Brinish. Bruise. un instrumento de re lojeros. dahon. Inasn¨¢n. golpear. ri?a. n. isang kagamitan ng mga m¨²siko. n. regocijarse. [br¨®dzer] Hermano. n. [br¨®dness] Anchura. Manindig ang tutsang. Tila kuyomanggi. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Pagkakapatiran. Bumugbog. magdangdang. [broc] Hacer de corredor. Manginain ng mga. Bagbag na loob. [bruk] Sufrir. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. v. Browse. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. mahin¨¤. n. adj. Browse. kaingay. Lumwang. Brotherless. Brogue. Inasn¨¢n. Kapatid [na lalake]. Magtiis. malwat. Kagulo. sungot. adj. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. adj. Bristle. Lasang asin. pacer. Dibdib ng hayop. Brougham. Mag-corredor. v. [brog] Idioma corrompido. [br¨ªsl] Cerda. alegre. Brow. Brisk up. Brooch. Tingting. Bruise. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. Brook. angk¨¢n. renuevos. Broth. Salitang utal. malwang. [br¨¢u] Ceja. . adj. n. n. golpe. British. lumamog. Supling. ibp. Broadness. n. Brotherhood. casta?o. Bristly. [br¨®il] Tumulto. [br¨¢un] Mereno. & adj. [broz] Caldo. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. Magpakagaan ng katawan. Broom. n. Lah¨¬. [br¨®dn] Ensancharse. [bri¨²ser] Pugil. [brum] Escoba. lwangan. Broach. bugbog. umakay. magpakasay¨¢. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. Taong malakas na walang ga lang. [brink] Orilla. tolerar. v. n. v. adj. adj. Borseg¨ª. [br¨®dzerli] Fraternal. espeton. [br¨²mstik] Palito de escoba. Brokenhearted. [brisk up] Avanzar con viveza. [bruch] Broche. [br¨®nkik] Bronquial. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. etc. adj. Broaden. Bronchial. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. n. mahuna. n. adj. [br¨¢iz] T¨¢bano. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. magsalab. v. alboroto. n. Briton. Wal¨ªs. adj. Brisk. barrenar. v. Broke. [br¨ªuz] Magullar. fraternidad. Brook. [br¨®dzerjud] Hermandad. Brinishness. magparaan. cobijar. Broad. [br¨¢uz] Ramonear. [br¨ªt?n] Breton. Nauukol sa bag¨¤. away. [br¨¢ini] Salado. Kumindat. Broil. Lamog. [brud] Progenie. n. Broker. maalat. [br¨¢inish] Salado. raza. n. Lwang. Malapad. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. Kuyomanggi. Matuts¨¢ng. butasin.

[b¨²l-bif] Carne de toro. Mabula. accidente. adj. Buffon. cruel. [bul] Toro. [b¨²falo] B¨²falo. Bullock. v. [b¨¦dchet] Talego portatil. Kadawagan. bula pontificia. malito. Tila hayop. Lumapastangan. adj. [b¨²letin] Boletin. gumalaw. bumulaklak. Usang lalake. bahay. sakuna. Bubbly. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. fanfarronear. n. [br¨¢ioni] Nueza blanca. Kulot [ng buhok. Timba. v. pamumusong. [b¨²let] Bala de metal. v. Buffet. Buffle. Labanan ng mga toro at aso . [b?ket] Cubo. Sepilyuhin. Pagpapatawa. n. [b¨¦bli] Espumoso. [b¨¢ebl] Burbujear. Panakot. [b¨²li?n] Oro en tejos. construir. Budget. n. Lak¨ª. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. Taong masama at hambog. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. [bri¨²tish] Brutal. . bakang lalake. Brustle. Payaso. n. Masurot. Buggy. n. estar en flor. volumen. adj. Munting kut¨¤. [b?dch] Moverse. n. truhan. n. Buffeter. [briut¨¢liti] Brutalidad. bald¨¦. Buggy. Buffalo. [b?gbar] Espantajo. Buckle. Bull. untog. usbong. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. Kahayupan. v. Bully. [b¨²li] Espadachin. [bild] Estructura. kaugoygoyan. Bully. Bulletin. Bulo. Buffon. Bulky. Sepilyo. Bulb. Bull-dog. [b?lb] Bulbo. alacena. Bugbear. Malinglang. magpusong. Bug. Bulwark. masa. matulig. n. Bukba. Bullion. zarzal. [b¨¢fl] Confundirse. bumulwak. Bumuk¨¢. maghambog. Pungl?. [b¨¦bl] Burbuja. n. adj. Bumula. menearse. Magpatawa. [b¨¦fun] Burlar. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. pag ibir?. Brushwood. [b?lk] Tama?o. pimpollo. [b¨¢feter] P¨²gil. Bugle. [b¨²lw?rk] Baluarte. Budge. rufian. Buffonery. majader¨ªa. Buckle. Humaginit. [brash] Acepillar. v. n. n. mala ki. n. pesado. [b¨¦kl] Hebillar. magpayaso. corpulento. salvaje. [b?c] Gamo. v. n. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. Kulutin. guyang toro. n. ¨® plata en barras y sin labrar. chocarrear. n. Tila hayop. [b¨²l dog] Perro de presa. Brutal. [b¨¦kl] Hebilla. Kumilos. n. [br¨¦sl] Crujir. Lipay. bumulubok. n. Katad ng kalabaw. n. v. trigue?a. Buccaneers. chanzas bajas. mabigat. pozal. desastre. p¨²song. Buff. n. [bad] Brotar.]. [b¨ªlding] Edificio. Surot. n. [b¨¦fun?ry] Bufonada. bula ng papa. n. Babaing may pagkakuyomanggi. kapahamakan. noticias de oficio. [b¨¢gui] Calecin. [b¨²l?k] Novillo. v. T¨¢ong tampalasan. n. bala. bestial. [b?g] Chinche. Brunt n. [bri¨²tal] Brutal. Gusal¨¬. [b¨¢gui] Chinchero. Bulk. Brute.Brunette. bucle. Buko. Build. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. Bubble. bufoner¨ªa. [brush] Cepillo. Bryony. n. Brutish. kapal. golpe. Bull-beef. n. n. [boecan¨ªrz] Filibusteros. Brutality.. [b?f¨²n] Buf¨®n. [bad] V¨¢stago. n. grande. [brashwud] Matorral. v. n. n. Makapal. abultado. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. Buck. [bild] Edificar. Tambul¨¬. Hayop. n. n. kublihan sa kalaban. Bucket. n. n. Asong pangaso. Bud. adj. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. Kalesin. n. bulwak. [b¨²li] Insultar. Bayong na may lam¨¢n. [brut] Bruto. Brush. n. n. chillar. pakakak. bulubok. Kalabaw. Bud. Bull-baiting. [briun¨¦t] Morena. Aparador. n. n. n. Building. p¨¢minggalan. Build. v. Bangg a. mabaksik. humiging. Toro. Brush. bulto. Bubble. [b¨¦fet] Aparador. [b¨¢lki] Voluminoso. Bullet. Bula.

Ngun¨¬. Pamamaga. sunong. Buoyancy. v. n. [b¨²rglar] Ladron. v. [b¨¢ndl] Atar. Burnish. v. Busy. [b¨¢rdensam] Gravoso. n. malag?. pakinang¨ªn. Magnanakaw. empaquetar. n. Bunghole. Burglar. liban. Walang gawa. v. [bu¨®-iant] Boyante. Business. higing. pagayongayon. Bunt. n. Buoy. taong walang tur¨°. Mag-ingay. masanga. lamang. Bungle. [b¨¦riing] Entierro. Mamaga. [b¨¦rnabl] Combustible. tomar lustre. Sanga. silakbo. [b¨¢rden] Carga. Bunch. Taong hamak. villano. n. mangkakatay ng hayop. Busy. v. adj. paltos. prep. masunog. Burier. Burdensome. atado. n. talian. Kalagayan. [b¨¢rden] Cargar. [b¨²shi] Espeso. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. n. [b?rst] Estallido. n. Burden. n. Bureau. Tapun¨¢n ¨® pasakan. Boya. n. n. Pas¨¢n. sepultar. [b¨¦ri] Enterrar. [bush] Crecer espeso. mahirap dalhin. Burial place. salteador. Bustle. . Mapas¨°. [b¨ªsi] Ocupado. sepulturero. Bwig. matorral. n [b¨¦mp-kin] Patan. Bundle. b¨¢unan. Burying. [bush] Ramo. r¨²stico.Bumblebee. May kaliksihan. Busily. sumunog. [b¨¦rnish] Bru?ir. mazo. k¨¢gawaran. Bung. But. Mores. Burdock. Bustle. [b¨¦rner] Quemador. palut¨¢ng. mayabong. datapw¨¤. ocioso. n. Burn. [b¨ªzili] Solicitamente. kagul¨®. Pumasan. [buoi] Boya. balutin. pagkabuhay. Bumpkin. Burst. [b?mp] Hinchazon. pumas¨°. Magaan. n. arbusto. Mabigat. Busto. [b¨²shel] Fanega. Putok. lleno de arbustos. Paglilibing. Kund?. Bushy. [ba?sl] Bullir. H¨ªgaan. [b?nk] Tarimon. [b¨¢ngl] Chapucear. Burden. oficio. [b?mp] Dar estallido como una bomba. ruido. mangloloob. Bushel. escritorio. tal¨¬. [b¨¢mblbi] Avispa. papag. Gaw¨ªn kahit papaano. molesto. adj. Bust. Pumutok na parang isang bomba. n. Bigkis. Bury. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. Magkakarn¨¦. diligentemente. gumubat. Burner. Pamamaga. [bust] Busto. [biu-ro] Armario con cajones. rebosadura. alingawngaw. bigkis. [b¨¦rer] Enterrador. adj. [b¨¢nchi] Racimoso. asunto. n. Burnable. masay¨¢. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. [b?rst] Reventar. v. adj. exequias. Buoyant. pagbaba¨®n. Pumutok. susupuk¨ªn. n. n. n. m¨¢nununog. Burin. Paglilibing. v. n. May ginagawa. inc¨®modo. n. adj. [b?rn] Quemar. Bush. Bunchy. adj. [b¨ªziles] Desocupado. L¨ªbingan. [bat] Pero. v. dawag. conj. Bundle. mantenerse sobre el agua. mababa't mayabong na halam an. pakinisin. [b?ng] Atarugar. Burial. balot. [b¨¢ngjol] Boca. v. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. negocio. v. sumilakbo. estallar. [b¨ªznes] Empleo. mata. n. adj. [b¨²cher] Carnicero. Tagasunog. v. Kab¨¢n. Magbigkis. mesang sulat¨¢n. Busiless. But. magmasipag. bagkus. [banch] Racimo. departamento del go bierno. Butcher. Masinsin. [buoi] Boyar. v. [b?sl] Bullicio. v. bufete. Bunk. [banch] Atar. [b¨¢rdoc] Bardana. n. Gumawa. [b¨¦rial] Entierro. Susunug¨ªn. adv. n. alboroto. [b¨¢ndl] Atado. hanap -buhay. manojo. Mabwig. Magpalut¨¢ng. taong bas os. [b¨¦rial-ples] Cementerio. [bat] Sino. Bung. Bunt. Pingol ng tainga. Bump. Pas¨°. Aparador. emplear. n. Bunch. Bump. [b?rn] Quemadura. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. Burr. Pagpapalut¨¢ng. chafallar. Buoy. [b¨ªsi] Ocupar. Manghuhukay. Bush. Bubuyog. sumabog. Bulihin. Bigkisin. hacer ruido ¨® estruendo. v. [bi¨²rin] Buril. magba¨®n. may kasipagan. Maglibing. n. Burst. [b?nt] Hincharse. magpaltos. envolver. n. Yumabong. n. magpaalingawngaw. sumunong. n. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. Tap¨®n ¨® pasak. Kaing¨¢y. Burn. v. [b?nt] Hinchazon. n. Bungang¨¤ ng bariles.

[bay] Comprar. adv. n. [branch] Ramo. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. [brand] Tizon. Brandnew. ondear. Magsang¨¢. Gatas na walang hal¨°. Buzz. murmurio. paalam. [b¨¢tn] Abotonar. tanda ¨® tatak. Button. tampalasan. Brandish. n. By-end. a. Masunurin. Brand. Butler. lipas na. Brasen ¨® brazen. Tansong dilaw. n. Baywang. marca ¨® sello. M¨¢bangga. Byroad. [br¨¢ndi] Aguardiente. [branch] Ramificarse. sosten. Brassy. n. [bay-st¨¢nder] Miron. Agwardyente. Sigsig. malapit sa. v. n. Buttock. [boet] Terrero. m¨¢bungg?. pangpatibay. una especie de vehiculo. [br¨¦zer] Latonero. maliks¨ª. refran. Brand. adj. n. makipagtalo. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. By-law. wasiwas. may mantekilya. n. n. [b¨¢tnjol] Ojal. n. Haging. Button-maker. brasero. [bay-ue] Camino desviado. n. Daang tag?. Byword. [bay-n¨¦m] Apodo. mapusok. Kasabih¨¢n. [b¨¢toek] Anca. By-walk. el hierro. [br¨¢sfaunder] Fundidor. mamil¨ª. C Cab. [br¨¢nggl] Re?ir. Mas¨¢kit sa sarili. By-name. sariling mas¨¢kit. P¨¢minggalan. [brand] Marcar. ni. a. [bay-uerd] Dicho. cuchichear. Bramble. sa pamamagitan. disputa. n. [b¨¢yrod] Camino oscuro. n. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. [bran] Salvado. adj. Buyer. Mantekilya. Sa. [b¨¢termilk] Suero de manteca. Branch. Butterfly. [br¨¢mbl] Zarza. al lado de. Tagabil¨ª. n. n. By-view. n. Butt. Yari sa tansong dilaw. mirador. Tila tansong dilaw. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. a. [b¨¢teri] Despensa. [branch] Ramo. [br¨¢ndnu] Flamante. [br¨¢ndairen] Marca. [bay] Cerca. n. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. Sariling tanaw. [cab] Cab. [b?z] Sumbar. Dawag. Buzz. Mabagsik. n. Nanonood. [br¨¢nggl] Quimera. Brass. Branch. Sang¨¢. n. adj. v. By-bye. [b¨²choerli] Sanguinario. Daang bukod. Hamaging. n. Branch. Magpahid ng mantekilya. ley. n. Butlership. ng. a. Maningas. v. humaginit. [bait¨¦cies] Mantecoso. topetar. [bay-v¨ªu] Fin particular. [b¨¢tn] Bot¨®n. Butter. herrar. Mamantik¨¤. [boet] Topar. arbusto espinoso. Bypath. Ohales. Brangle. Butt. Brandiron. proverbio. Pangmarka ¨® panatak. K¨¢alitan. docil. prep. Adi¨®s. Landas na paligaw. By-gone. v. [bay-¨¦nd] Interes particular. n. Sa tab¨ª. [bay-lo] Ordenanza. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. Manggagaw¨¤ ng botones. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. b¨¢rbaro. n. Buxom. [batn-m¨¦ker] Botonero. n. [b¨¢y-gon] Pasado. apoyo. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. Kasanga. Nakaraan. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. n. Button. v. Brangle. nagdaan. By. vivo. alegre. Butter. haginit. Brandy. v. v. Darak. n. n. Bran. Buttress. By-way. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. a. [bras] Bronce. masay¨ Buy. alalay. n. Malaking bariles. [b¨¢terflay] Mariposa. adj. Estribo. n. Buttery. Buttonhole. maba¨ªt. Tagubiling. n. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. Brassfounder. Butyraceous. adj. Mamantik¨¤. By-stander. Magbutones. Daang kubl¨ª. Markahan. [b¨¦csoem] Obediente. n. [br¨¦zn] Hecho de bronce. Brassier. [b¨¢tres] Estribo. disputar. kautusan. Butones. tandaan. n. n. Palayaw. v. v. . [b¨¢yer] Comprador. ibotones. Wagayway. Makipagkaalit. [bay] Por. pig?. mababang punong kahoy na matin ik. Buttermilk. m¨¢mimili. [b¨¢teri] Mantecoso. bukang bibig. Kab. kawikaan. con. n. Par¨®par¨®. [b¨¢tter] Mantequilla. Buttery.Butcherly. Bumil¨ª. By. n. [br¨¢ndish] Blandir. [bayb¨¢y] Adi¨®s. [b?z] Susurro.

n. kubo. . adular. hidwa. Cable. n. [cadch¨®leri] Adulacion. mimar. Magbanta. Malaking sisidl¨¢n. Cajoler. Mesang sulatan. Kak¨¢w. [ked] Criar con blandura. sumunog. n. Cadence. [cal¨¢mity] Calamidad. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. [k¨¦bl] Cable. [k¨¦dens] Cadencia. piedra en la vejiga. Hawla. tagatasa. Munting sisidlan. Cade.Cabal. adj. may halong apog. [c¨¢kler] Cacareador. Cabinet. Ke¨ªk. v. katingan. Cackle. Caiman. Cabbage. kapahamakan. [calkiul¨¦cien] Calculacion. [calkiul¨¦t?r] Calculador. Caco-demon. n. [cadch¨®ler] Adulador. Cajolery. adj. p¨ªcaro. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Bastos. Calendar. bat¨® sa loob ng pantog. choza. [cad] R¨²stico. miserable. ponda. n. escritorio. Caboose. [caf¨¦] Restaurant. [c¨¢bedch] Cercenar. v. Parang apog. amuin. Cadaverous. Sakuna. n. n. Tuya. v. tasa. Hamak. kulungin. domesticado. Cafe. [c¨¢kl] Cacarear. Mabat¨®. tumasa. grosero. Tilaok. v. Aba. [ke¨ªk] Endurecer. [c¨¢kl] Cacareo. hurtar retazos. [k¨¦tif] Belitre. mabuhangin. Cage. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. [k¨¦blet] Remolque.. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. tramar. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. Manah¨¢n sa dampa. ruin. [caco-d¨ªmen] Diablo. [k¨¦man] Caiman. kahapis-ha pis. Kawa. caldera grande. [ked] Manso. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. n. s¨¢long. caida. criado ¨¢ la mano. n. n. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. kulungan. v. Cablet. Calculate. n. c¨¢lculo. m¨¢mumuri ng pakunwa. pantorrilla. v. Calcine. Caddy. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. n. [kedch] Enjaular. v. Cabin. Restauran. Kur¨°. n. Magtalop ng balat. Cade. Calamity. arenoso. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. Karunungan sa pagtititik. Cabin. Cajole. [k¨¦co] Cacao. n. Mainit. [c¨¢lkiulet] Calcular. Calculus. n. lisonjeador. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. [cad¨¦ver] Cadaver. Kadete. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. Cage. [cab¨¢l] C¨¢bala. Dampa. v. Katipunan na may banta. Magpatigas. Tumilaok. v. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. a. [kedch] Jaula. v. Kalendaryo. almanake. Cairn. n. Manuya. Mukhang pat¨¢y. Calid. [ke¨ªk] Bollo. Caliber. Caligraphy. Cabbage. Calculation. Hila. lisonja. adj. v. n. n. bint?. Caldron. Guyang baka. [cab¨¢l] Maquinar. Bwaya. adj. n. Balat ng bulaklak. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. repollo. n. n. [caf] Ternera. infeliz. n. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. Kalibre. Cad. n. n. Calix. Paamuin. Bangk¨¢y. Calculous. mapaghatid humapit. [coc] Calafatear un navio. n. n. adj. chismoso. n. n. n. Calk. parang pat¨¢y. Isilid sa hawla. fonda. n. kiling. Cake. umumit ng mga re taso. Caitiff. kunwang papuri. Cackler. graznar. quemar. n. [c¨¢bedch] Berza. Calf. Cadence. Repolyo. v. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. Caisson. [c¨¢di] Botecito. [cadch¨®l] Lisonjear. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. [carn] Monton de piedras. Pumas¨°. Diablo. Calculator. adj. Tagakur?. Cadaver. [c¨¢lid] Caliente. n. mamuri ng pakunw¨¤. Cackle. Kable pahatid-kawad. bastos. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. Cabal. Calker. M¨¢nunuya. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. hilig. n. n. ardiente. [c¨®ker] Calafate. [c¨¢liber] Calibre. Kumur¨°. Calamitous. adj. Itugma sa kumpas ng tugtog. [c¨¢binet] Gabinete. [c¨¢bin] Caba?a. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. Calcareous. Cabinet-maker. Maam¨°. [cals¨¢in] Calcinar. Mapagtilaok. Cake. Kur¨°. n. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. Cadet. maputla.

Calm. n. Lipak. pala gay-loob. . Calligraphy. [camp] Acampar. kandelero. [c¨¢nsoer] Cancer. Can. Magkampamento. magpangalan. Pakikihamok. bangbang. paratang. Cambist. [c¨®ler] Llamador. apaciguar. n. Can. n. Kambray. v. n. [c¨¢mnes] Tranquilidad. tranquilo. injurioso. Panatag. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. [cal¨®siti] Callosidad. M¨¢mamalit ng salap?. n. Nauukol sa kanser. Wal¨¢n ng bis¨¤. Cambric. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). Callus. kapalagayan ng loob. [c¨¢ndidli] Candidamente. Calyx. huminahon. [c¨®ling] Profesion. magpahinga (ang hukb¨®).Call. . humumpay. [cal¨¢mniet] Calumniar. [c¨¢ndidet] Candidato. Ang nagbibintang. Tawag. n. Maka. Camphor. adj. nag-iinit. k¨¢nkaro masamang bukol. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. Candidate. musmos. n. vocacion. Nagbabaga. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. kapanatag¨¢n. pac¨ªfico. [c¨¢ndl] Candela. calma. n. [c¨¢l?s] Callo. t¨¢nawin. v. Calorific. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. Kandelero. pretendiente. Kamelyo. katiwasayan. [camp] Campo. [caloemni¨¦cien] Calumnia. n. Lagyan ng alkampor. [calm] Quieto. Campaign. n. humimpil. Paratang. [camp¨¦n] Campa?a. Nahihinggil sa init. nombrar. kinakalyo. [col] Llamar. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. [c¨¢lics] Caliz. Camel. Katahimikan. n. Calumniatory.] Parir la vaca. [cav. Ang tumawag. Kandidato. [can] Lata. Panguha ng retrato. Magbintang. n. [c¨¢mi] Tranquilo. [c¨¢ndent] Candente. Candent. iurong. [c¨¢mbist] Cambista. adj. n. Calumny. humimpil (ang mga kawal ). [can¨¢l] Canal. tumiwasay . inalisan ng balahibo. peliforra. naghahangad ng isang kalagayan. [c¨¢mel] Camello. Callous. hilig. v. Alkampor. n. Bintang. Totoo. [k¨¦mbric] Batista. mapagparatang . [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. adj. adj. campamento himpilan ng mga kawal. [c¨¢les] Calloso. Cancer. n. campamento. Alkampor. [caloemnietoer] Calumniador. adj. Kapalagayan ng loob. Calumniator. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. tumor maligno. Kandil¨¤. Camera. [candel¨¦br?n] Candelabro. ingenuamente. adj. Ibong kanaryo. pag-uurong. kalyo. ang nagpaparatang . Camp. Tumahimik. dalaw. Kalipak¨¢n. [cal¨¦mni] Calumnia. tirik¨¢n ng kandil¨¤. adj. n. Camp. n. [can] Poder. Camphor. Candidacy. Candidly. Calve. sosegado. tapat. Canary. lwal na dako. n. [c¨¢mfoer] Alcanforar. pumayap¨¤. Calumniation. bintang. katahimik an. Call. pakikilaban. n. tunay. Camerade. Cancerous. katiwasay¨¢n. Mapaniwalain. kalyo. v. Callet. [calm] Calma. n. Caloric. Calm. dumalaw. [c¨¢let] Rega?ona. Camphire. magparatang. Calumniate. Calm. palagay-loob tiwasay. Caller. mahinahon. alojar un ej¨¦rcito. [c¨¢ndlstic] Candelero. Candid. Lata. Walang balahibo. Candlestick. Cancellation. desplumado. v. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. [can¨¦ri] Canario. sencillo. visita. Canal. injuria. Pagkakandidato. adj. n. n. Candelabrum. [cand¨ªdeci] Candidatura. Pagkabuhay. Calling. n. n. n. [c¨¢nsel] Cancelar. Tumawag. Candle. visitar ¨¢ uno. campo razo. Kanser. [c¨¢moeret] Camarada. [c¨¢mfoer] Alcanfor. [c¨¢mfoer] Alcanfor. adv. n. P¨¢daluyan ng tubig. v. tiwasay. p¨¢hing ahan ng hukbo. [c¨¢lo] Pelado. n.. n. n. Palabintang. Callow. [calm] Calmar. Nauukol sa init. hinah on. kalamigan ng isip. ibp. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. [cal¨®ric] Cal¨®rico. v. dureza de alguna parte del cuerpo. adj. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. n. v. Pagpapawala ng bis¨¤. Cancel. Calmy. Parang. Magagalit¨ªn. n. vela. [col] Llamada. Calmness. serenidad. tranquilizar.. sociego. Kasama. maar¨¬. n. Tahimik. n. aspirante. Malipak. Callosity. bintangan.

Pagkit na ginagawang kandil¨¤. v. sinceridad. nahihinggil sa aso. Canine. baldokan. kakayahan. takbong paluks¨®. Canvas. [cap] Cubrir la cabeza. adj. Gorra. n. Canopy. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. kautusan. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. puesto en el campo donde se vende vino. d¨ª maka. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. pananalitang malawig. Cannibalism.Candlestuff. extensivo. Cannonade. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. tungkod. n. Cany. baston. Capability. [c¨¢nto] Canto. Candor. saludar ¨¢ uno. [c¨¢nibalism] Canibalismo. Canto. n. Cannon. matalin¨°. k¨¢wayanan. [c¨¢ndoer] Candor. Cane. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. Cap. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. [cap¨¢sity] Capacidad. caribe.. Magtakip ng ulo. Canvass. Bala ng kany¨®n. [ke¨ªn] Ca?a. Kasangkapan ng kabayo. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. adj. apto. magsalita ng malawig . [cap¨¢sitet] Habilitar. Candlewick. v. n. n. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. n. Capacitate. Cannot. Balindang. baga ng suso. matamis. adv. maba¨ªt. malwang. v. n. m¨¢nganganyon. Katapatan ng loob. regla. Bangka. Manghampas ng baston. n. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. [c¨¢ni] Sagaz. ingenuidad. Parang aso. Cannoneer. junco. adj. estatuto. may ab¨®t. Canonic.. Naaukol sa kanon. v. Cant. Ilagay na tabing. ibp. n. kabalakyutan. magpaputok ng kanyon. Kumanyon. Canticle. n. [canoen¨ªr] Ca?onero. K¨¢nto. K¨¢nkaro. Paglamon ng kapw¨¤ tao. [cap¨¢ris?n] Caparason. ancho. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. Capacious. malawak. . Nauukol sa kanon. n. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. Cap. Capable. n. malwag. [c¨¢nopi] Docel. adj. Canteen. Canny. n. Cannonade. [cant] Jerigonza. Walang kaya. Canopy. Tabing. n. [c¨¢noen] Canon. [can¨²] Canoa. n. aptitud. Cap-a-pie. n. Maaliwalas. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. [c¨¢nvas] Ca?amazo. Kany¨®n. Kendi. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. ca?oneo. adj. Capacity. Mits¨¢ ng kandil¨¤. sapat. [can¨®nical] Can¨®nico. ley. tukarol. [c¨¢noenais] Canonizar. Mapunong kawayan. [c¨¢nopi] Endoselar. Canvass. etc. [can¨®nic] Can¨®nico. Ariing may kaya. [canoensiot] Estallido del ca?on. n. Cant. n. Putok ng kanyon. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. medio galope. kaya. cabida. Kakayahan. Caparison. [k¨¦pabl] Capaz. tuntunin. v. Canter. Canonize. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. prudente. [k¨¦ndi] Candy. awit. Panganganyon. vasto.. n. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. n. n. adj. [cant¨ªn] Cantina. Kantina . [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. Kasapat¨¢n. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. v. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. [c¨¢not] No poder. Pananalitang tila awit. Mapagpakunwa. antrop¨®fago. n. v. Awit ni Salomon. Cannoneer. Sulok ng mat¨¢. Canter. hacer capaz. v. Cane. magpaputok ng kanyo n. n. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. Cannonshot. Tuso. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Canon. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. ariing sapat. Cannonball. [ke¨ªn] Apalear. Canonical. v. [c¨¢nkoer] Cancer. n. pabellon. baston. May kaya. manganyon. n. Canker. [cant] Hablar en jerigonza. Canthus. Candy. adj. [cap¨¦cies] Espacioso. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. ab¨®t. n. [canon¨¦d] Ca?onazo. n. v. [kepab¨ªliti] Capacidad. Kumanyon. Magsalita ng tila paaw¨ªt. Kawayan. [can¨¢in] Canino. Canonization. mag-alis ng gorra na pinaka galang. Pakarimuting maigi ang ka bayo. n. Cannibal. id¨®neo. n. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. bumat¨¬. Canoe. [cap] Gorra ¨® gorro.

Cardmaker. n. Capitulation. [c¨¢pitalais] Capitalizar. [capr¨ªcies] Caprichoso. [k¨¦p?r] Cabriola. [carb¨®niz] Carbonizar. n. Pamint¨¢. Kaprichoso. [c¨¢pitalist] Capitalista. pangulo. sako. cadaver. Tila k¨¢psula. Tagabihag. Carabine. salto ¨® brinco. n. ang namumuhunan. [card-bord] Carton. adj. [c¨¢ramel] Caramelitos. supot. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. adj. Capital. magluluks¨®. [c¨¢pcies] Enga?oso. Paghuli. n. [c¨¢psiular] Capsular. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. n. Carbolic. n. n. [c¨¢pital] Mayuscula. [capt¨ªviti] Cautiverio. [capr¨ªs] Capricho. Caperer. tarjeta. n. Maglilik¨®t. mapa g-ibig ng katwa. Cape-case. n. Kilates ng gint?. [c¨¢rdinal] Cardinal. Caramel. Capital. Likot. Manggagaw¨¢ ng baraha. Pagkabihag. lukso. v. Una. adj. [c¨¢rdiak] Cardiaco. Cape. alforja. [caps¨¢iz] Trabucar. n. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. katwang pagkaibig. M¨¢mumuhunan. Kapa. hinggil sa k¨¢psula. itiwarik. Capsule. K¨¢psula. Capital. Caption. Bihag. [c¨¢ptivet] Cautivar. [car] Carro. mag tiwarik. Cardinal. Pamimihag. [c¨¢psikem] Pimienta. gawing uling. [kep] Cabo. Kardinal. adj. Carbonize. extravagante. Card-board. v. [card] Naipe. Ang pangulong bayan. Carat. n. v. Capture. [c¨¢pcien] Captura. Captaincy. Sus?. [cap¨ªtiulet] Capitular. v. Karb¨®liko. Capsular. v. Nahihinggil sa uling. Captivity. Carbonic. tumor puntiagudo y maligno. n. [c¨¢pital] Capital. adj. la ciudad principal. pag-uusig. Kapricho. Caper. Caracole. Carbon. hacer cabriolas. Mamihag. adj. lundag. Capitulate. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. hagdang sinus?. [c¨¢pital] Capital. Carcass. . Pagkakapitan. n. bayong. Karamelitos. [c¨¢pten] Capitan. n. Capture. pagkalagay na kapitan. Kap¨®n. [c¨¢racol] Carac¨®l. n. Uling. Cardinal. [c¨¢pchoer] Captura. prisionero. Maggayak ng kabayo. Mayuscula ¨® malaking titik. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. n. n. fondo. n. n. humul¨ª dumakip. Titik na malaki ¨® mayuskula. Bumihag. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. Bumihag. [c¨¢rabain] Carabina. Kart¨®n. [carabin¨ªr] Carabinero. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. Captive. Capricious. escalera de caracol. [c¨¢pitol] Capitolio. Capsize. [k¨¦p?r] Cabriolar. kariton. [k¨¢p?r?r] Danzador. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. tarjeta. n. Capital letter. n. Kapitan. [c¨¢pchoer] Capturar. pag-uusig. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. Mamuhunan. Karro. adj. v. bihagin. [carb¨®nic] Carb¨®nico. n. makapricho. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. Ulingin. n. Car. saltador. [c¨¢rdinal] Cardinal. sinungaling. promontorio ¨® punta de tierra. Caper. atraer la voluntad. papagulingin. [c¨¢p-kes] Saco. Cardiac. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. Capitalize. n. [c¨¢psiul] C¨¢psula. Carbonaceous. el acto de escribir por cap¨ªtulos. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. Bahay p¨¢mahalaan. Karabinero. Cardialgy. n. Baraha. Captive. volver de arriba abajo. n. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. volcar. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Captivate. itaob. pun¨°. Nauukol sa ulo ¨® buhay. v. Captain. Capital. n. Capon. May halong uling. Masamang bukol. caviloso. extravagancia. n. Capitalist. adj.Caparison. v. [c¨¢rbon] Carbon. n. Magtaob. pimentero. Caprice. Capitol. [c¨¢ptoer] Apresador. Capsicum. humalina ng kalooba n. [c¨¢rcas] Carcasa. [c¨¢ptiv] Cautivo. Puhunan. n. n. Captor. Carabineer. Card. [c¨¢ptiv] Cautivar. l¨²luksoluks¨®. Carbuncle. Magdaray¨¤. n. n. Bangkay. apresar. Captious. principal. n. Sasayawsayaw. n. v. [c¨¢rbuncl] Carbunco. tal¨®n. Maikl¨¬ng bar¨ªl. [c¨¢rat] Quilate del oro. adj.

Karikatura. n.Card-party. Ingat. n. sensual. Ang nauukol sa laman. tampip¨¬. Pabaya. [c¨¢roel] Cantar. censurador. r¨²stico. Panakip sa dulang. n. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. v. Kumarimot. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. n. Careless. n. adj. v. n. [c¨¢rnal] Carnal. Na may pagpapabaya. Carouse. kawal¨¢n ng ingat. mataba. n. Caricaturist. pagdadal¨¢. porte. alindugin. v. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. Care. Kumalinga. Paglalasingan. pagkakatwa. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. kalinga. Carnival. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. n. [c¨¢rpet] Alfombrar. cauteloso. n. Carnalist. umalindog. Magagalit¨ªn. adj. [car¨¦s] Acariciar. [k¨¦rlesnes] Descuido. n. Mangharana. pagsasayaha n. Carneous. magsay¨¢. Kulay karm¨ªn. Cargo. Ingat. Sugalan. Paghahandaan. sensualidad. Carper. lam¨¢ng bulok. n. n. n. [c¨¢rmain] Carmin. kalinga. Pagkakatawang tao. kumalinga. n. negligencia. Carman. n. Kumant¨¢ ¨® umawit. Caricature. Carminative. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. n. n. Tagapagdal¨¢. Anlwagi. [ke¨ªr] Cuidar. Carpet-bag. n. Mag-ingat. Maglatag sa sahig. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. [c¨¢rper] Rega?on. [k¨¦rles] Descuidado. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. Karneng bul¨®k. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. Carminativo. v. M¨¢ngangain ng karn¨¦. mortandad. [c¨¢r-redch] Coche. v. n. alindog. adj. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. Caricature. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. Carle. n. [k¨¦rfulnes] Cuidado. [k¨¦rful] Cuidadoso. panglatag sa sahig . alborotar. Malibog. pumintas. adj. cornudo. [car¨ªr] Carrera. veh¨ªculo. karimot. Careful. Kalinga. lascivia. lingap. [c¨¢r-rioen] Carro?a. walang bahal¨¤ walang ingat. mapamintas. taong walang tuto. tener cuidado. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. adv. Takb¨®. pangtuya ¨® pang uri. [carp] Censurar. adj. Carouse. . Carnality. Sako de byahe. Carousal. Carpenter. Cark. [carn¨¢liti] Carnalidad. negligente. n. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. vituperar. Carpet. Carpentry. Na may pag-iingat. alfombra. conduccion. [carn¨¦cien] Encarnacion. Carp. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. podrido. Bwanbwan. Carrion. Carefulness. [c¨¢rnies] Carnoso. Carelessness. la carne corrompida. Career. Careen. Magpakaingat. P¨¢milihan ng karne. [car¨¦s] Caricia. Carp. [car¨¢uz] Borrachera. adj. Carnage. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. Pag-aanlwagi. Ingat. v. [carc] Cuidado. [carc] Ser muy cuidadoso. Pumuna. v. Carpet. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. halago. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. hombre ruin. Carol. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. [ke¨ªr] Cuidado. Care. pescado de agua dulce. [car¨¢uz] Jaranear. Carnation. v. ang nauukol sa kalayaw an. Caress. pagkakaingay. [carp] Carpa. Cark. Kuchero. halagar. [c¨¢r-rioen] Mortecino. mag-ingay. Carrion. larawang pangpataw¨¢. Karnabal ¨® karnestolendas. n. Karwahe. Carnal. v. Carriage. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. Carmine. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. Caress. pumansin. Lulan ng sasakyan. [car¨¢usal] Festin. makalinga. [c¨¢rrier] Portador. n. Carnivorous. Malam¨¢n. atencion. Kapabayaan. Maingat. adv. pagbibiruan. adj. pumul¨¤. Carelessly. panghaharana. entapizar. Carrier. palayawin. [carm¨ªnetiv] Carminativo. [carpenter] Carpintero. n. n. indiferencia. cautela. jarana. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. kalingain. Taong hamak. [c¨¢rman] Cochero. Career. [caricach¨²r] Caricatura. n. Carefully. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. v. n. Bulok. francachuela. tumakb¨®. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. ingatan. kal bugan. n. n. n. criticar. carrera abierta y tendida. [carl] Patan. cautela.

Aseite de Kastor. modelar. capar. hind¨¬ sinasadya.Carry. n. adivino. [k?t] Gato. lumilok. ojeada. [c¨¢strel] Especie del halcon. Pagkapon. [cask] Barril. [cart] Carretear. cuentista. carreta. sisid lan. [c¨¢sket] Cajita para joyas. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. Castrel. kilos. n. n. paggunaw. Case. sulyap. Kahitang sisidlan ng hiyas. Cask. n. manglililo k. [c¨¢stiguet] Castigar. n. n. Bariles. [c¨¢rter] Carretero. Cart. [cast] Tirar. tela de lana muy fina. [cart¨²n] Carton. Cash. n. Magbub? ng larawan. n. despe?adero de agua. ipukol. [cash] Dinero contante ¨® de contado. tapon. n. Castle-builder. [c¨¢stoer] Tirador. Sakunang nakagugunaw. pagkakaretela. molde. Kartuchong may pulbur¨¢. n. gawing bating. fortaleza. grabador. itapon. n. Nagkataon. na di sinasad ya. Carry-tale. [c¨¢zimir] Casimiro. Magdal¨¢. manghuhul¨¤. Pagkakataon. Casting. Karton. n. Castrate. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. [cast] Tiro. any?. [c¨¢rtedch] Carretaje. fortuitamente. Cast. [c¨¢tacomz] Catacumbas. Castle. n. Alibugha. n. Pagdadal¨¢. [c¨¢siuali] Casualmente. Hagi s. . Cashier. [cask¨¦d] Cascada. n. n. Cartage. n. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. Mainam na lana. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. Lah¨¬. conduccion. [k¨¢sher] Cajero. accidental. Cartouche. [cast] Casta. Cast. n. estuche. arrojar. Pagbubub?. golpe. Cashbook. tallar. [c¨¢stawe] R¨¦probo. tudla. n. [c¨¢stor] Castor. n. tapon. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. Carver. grabar. tonel. Castor. v. [ke¨ªs] Estado. Masatsat. Carter. Isilid sa kahon. Sotana. n. Isilid sa kahita. anyong n ililok. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. n. n. diluvio. Himatay. v. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. Casualty. Alisin sa katungkulan. Castigate. n. Catalepsy. talla. puk¨®l. [c¨¢shbuk] Libro de caja. Carve. [cart¨²ch] Cartucho de balas. Sa pagkakataon. kapisanan. v. Cassimere. n. adv. [c¨¢ziual] Casual. ingat-yaman. pangyayari. Cartridge. Castor oil. [ke¨ªs] Encajar. n. [c¨¢rver] Escultor. aventura. mangbubub?. n. [k¨¦riying] Porte. Caste. conducir de una parte ¨¢ otra. aire ¨® modo de presentarse. munting sisidl¨¢n ng pilak. Casket. n. Casually. tallador. forma. [c¨¢siualti] Casualidad. sombrero fino hecho del pelo de castor. karetela. [k¨¦sing] Cobertura. Cat. v. mapagkwento. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. Castaway. accidente. [cart] Carro. Catacombs. v. caja. kalagayang parang patay. [castr¨¦cien] Capadura. [c¨¢rritel] Chismoso. Carving. v. magbub?. Pus¨¤. Ihagis. Lawin. situacion. Cataclysm. n. n. adj. [c¨¢sl] Castillo. kut¨¤. Tak¨ªp. [c¨¢stret] Castrar. Manghahagis. [c¨¢sket] Poner en cajita. fundidor. Kariton. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. Lagaslas. [carv] Esculpir. v. Cartoon. n. Salap?. bihisang mahab¨¤. Cashier. tay?. kah¨®n. n. Pagkakariton. Cassock. v. [c¨¢talepsi] Catalepsis. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. usar carros ¨® carretas. gusaling matayog. n. n. Mangbubub? ng larawan. Carrying. Case. Cascade. v. [c¨¢sting] Fundicion. Castration. Larawang binub?. Ipagkariton. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. Lagay. Kartucho na may punl? ¨® bala. mag-any ?. Caster. Cochero. lanzar. Kahero. Kapun¨ªn. n. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. Magparusa. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. Casual. Cart. Casing. [k¨¦ri] Llevar. [c¨¢taclizm] Cataclismo. kalagayan. Casket. ipagkaretela. corporacion.

. v. sangh?. n. arrebatar. Cat-eyed. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. aral kristiano. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. camino real. n. Maglaan. malaking kapa hamak¨¢n. Mapapangyari. n. Tagasal¨®. pretexto. [c¨¢ch?r] Cogedor. n. Catgut. Catalogue. pag-aam¨°-am¨°. v. Caterwaul. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. n. n. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. Daing. producir alg¨²n efecto. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. excitar. n. Nauukol sa himatay. Catchpenny. n. Humuli. Pagsal¨®. Cater. Kabling. Kandul¨¬. adj. lista ¨® memoria. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. Sawsawan. n. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. adj. adj. Catechism. Walang kadahilanan. [categ¨®ric] Categ¨®rico. bagay . Tin¨ªk. v. n. Catastrophe. Catcher. Cathedral. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. [c¨¢taract] Cascada. [cat¨¢rral] Catarral. Humikayat. [c¨®zue] Arrecife. Purg¨¢. [k¨¦tcol] Silbo. Catarrh. dak¨ªp. Catalogue. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. [c¨¢teruol] Maullar. n. agawin. medicina purgante. [c¨¢tl] Ganado. Tagapaglaan. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. Caterpillar. [c¨¢ching] El acto de cojer. n. Catching. kalagayan. abutin. n. Pusang bundok na tila tigre. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. adj. [catam¨ªnia] Menstruacion. Catsup. captura. Catmint. adj. adj. tagapagtaan. Catarrhal. magtaan. kadahilanan. Cattle. May buntot. adj. Huli. Category. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. Katolisismo. Pangpurg¨¢. [k¨¦tsap] Salsa de setas. [catch] Presa. Catfish. injusto. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. alcanzar. n. [col] Cofia. Tagapaglaan. n. v. lumitis. Catcall. Day¨¤. Cathartic. n. Caudate. Kat¨®liko. n. Catholic. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. n. [c¨¢terpilar] Oruga. Kawan ng baka. Caucus. Ngumiyaw. n. Katedral. [k¨¦ter] Abastecer. [catek¨ªz] Catequizar. may kinalaman sa sangkalahatan. [cos] Causar. n. Malaking lagaslas. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. v. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. [c¨¢taplazm] Cataplasma. Isang sawsawan. Caterer. Catchup. Catamenia. n. Nauukol sa sip¨®n. Cataplasm. Causeway. redecilla. reclamo. n. Caudal. Kayong nilambat na panakip ng ulo. [k¨¦ter] Proveedor. v. Nauukol sa buntot. Cates. tandaan. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. n. n. Ulam. Cause. n. n. adj. Paglalampungan ng mga pus¨¤. n. Catch. Isang ur¨¬ ng uod. Sip¨®n. dakpin. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. [c¨¢tapult] Catapulta. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. Causeless. Catholicize. Sakuna. [cat¨¢r] Catarro. hulihin. T¨¢laan. Cataract. [c¨¢tmint] Calaminta. luh¨®g. adj. Nakakahawa. Catholicism. n. catarata. [cos] Causa. Katecismo. [c¨®zles] Infundado. n. [caz¨ªdral] Catedral. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. saluh¨ªn. pagk¨¢sanghian. pagk¨¢dahilanan. [k¨¦terer] Proveedor. cosa infeliz y funesta. [c¨¢tekizm] Catecismo. [c¨®det] Candato. adj. Caterwauling. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. Caul. [caz¨®lisizm] Catolicismo. n.Cataleptic. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. n. Tapal. n. Dahilan. [c¨¢ching] Contagioso. Lagay. n. dumakip. agaw. proveer. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. Catkin. tagapagtaan. Catechise. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. Catapult. n. [catch] Coger. Catch. pangulong simbahan. Cause. raz¨®n. examinar. Sakit sa panahon ng babae. Cathartic. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. Bulagaw. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. v. Cater. motivo. Categoric. Catching. Catamount. atrapar.

ipagkaloob. Censer. pagsasay¨¢. Cautious. Celebration. notificacion [judicial]. [sel¨¦briti] Celebridad. Cease. [s¨¦leriti] Celeridad. Ceiling. magdaos ng kasayahan . Kalagayang walang asawa. Celerity. n. n. manggugulo. Magdiwan. Pamamas¨°. Yungib. paunaw¨¤. [c¨¢vil] Cavilar. antro. isang kahoy na mahalag¨¢. [s¨¦liular] Celular. Maglikat. umungal. v. Celebrate. Cautionary. tumibag. lungga. sa bait. [s¨ªsles] Incesante. advertencia. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. butas. Simento. n. Cayenne pepper. Nauukol sa yungib. adj. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. bahalaan. Tapalan ng argamasa. Ceil. walang tigil. n. n. adverte ncia. Cauterize. p¨¢singawan ng kamanyan. [c¨¢viti] Cavidad. maglagay ng k¨ªsame. v. [c¨¢vern] Caverna. acabarse. nauukol sa insik . . n. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. itigil. [caval¨ªr] Caballeresco. Celery. pagtibayin. Celestial. v. [s¨¦nser] Incensario. Maingat. transferir. pagkab gong-tao. precaucion. Caviller. papaglikatin. v. bitak. magsay¨¢. desistir. Nauukol sa langit. [c¨®cien] Caucionar. Cellar. lungga. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. [cavalk¨¦d] Cabalgata. advertir. hadlang. Caustic. Pumayag. patawag [ng hukuman]. n. bantog. walang pukat. p¨¢una. Celebrated. Ingat. Cauterism. amonestar. circunspecto. Magkathakatha. magbintang ng d? totoo. famoso. [c¨®stic] Piedra infernal. bait. Pagdiriwan. bahal¨¤. [s¨¦meteri] Cementerio. Caveat. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. ibigay. Caution. L¨ªbingan. Cellular. katulinan. suspender. rapidez. Cement. crascitar. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. [sim¨¦nt] Argamasar. [c¨®cieneri] Caucionado. [sil¨¦stial] Celestial. Cavernous. Ceaseless. n. adj. [c¨¢vernes] Cavernoso. Prusisyon ng mga nangangabayo. n. concavidad. n. Cavalcade. Celibacy. [s¨¦lebreter] Celebrador. n. n. adj. [k¨¦viat] Aviso. parar. cualquier lugar subterraneo. v. [co] Graznar. [s¨¦lebret] Celebrar. nakapagpapalt¨®s. v. mawala. Pwang. Ang nagdid¨¬wan. humukay. kabantugan. n. Cavil.pangulong daan ¨® lansangan. [s¨ªdar] Cedro. Cavalier. solter¨ªa. reputacion. Celebrator. pagkabinat¨¤. Cave. [caval¨ªr] Jinete. Caw. sofisteria. [selebr¨¦cien] Celebracion. bodega. Silid sa bilangguan. desde?oso. adj. kamal g ng alak. Celebrity. adj. adj. maminta s. solemnizar. mapagmat aas. Cavalry. [ke¨ªv] Habitar en cueva. enredador. perpetuo. lijereza. adj. precaver. Pumas¨°. Cement. n. Ingatan. Paunaw¨¤. [c¨¢vil] Cavilacion. Cedar. hukay. [cel] Celda. Cede. aviso. altivo. v. S¨²uban. criticar. perenne. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. Kinchay. kapurihan. n. paunawaan. Magk¨ªsame. kadali an. Cavil. bodega. [s¨¦leri] Apio. Paminton. n. celeste. Cemetery. adj. Matapang. bintang na d? totoo. Mapagkathakatha. n. Manahan sa yungib. ukit. Cave. n. Kaliksihan. n. n. v. butas na l¨ªbingan. [c¨®stic] C¨¢ustico. mabait. Nauukol sa ingat. [c¨®terais] Cauterizar. Nakasakay sa kabayo. sa bahal¨¤. estrechar. n. Kathakatha. Caustic. K¨ªsame. v. bravo. [c¨®terizm] Cauterizacion. Piedra inpernal. Walang likat. [sim¨¦nt] Cimento. N kapapas¨°. [sil¨ªbasi] Celibato. v. pagpas¨°. pumanaw. Cell. pasuin. Cavity. p agp¨¢unahan. Umangal. nicho. magtigil. n. n. [s¨¦l?r] S¨®tano. [c¨¢viler] Sofista. fenecer. Sedro. Butasbut¨¢s. excavar. [c¨®cies] Cauto. Cavern. Cavalier. prudencia. Caution. [side] Ceder. [sis] Cesar. argamasa para pegar. Yungib. adj. n. n. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. ang nagsasay¨¢. [ke¨ªv] Caverna. Buny?. sa p¨¢una. balit¨¤. p¨¢una. [c¨®cien] Caucion. Kabunyian. solidar. n. circunspeccion.

Nakakaalis sa gitna. Centuple. sin duda. n. Ikasangdaang bahagi ng piso. totoo. adj. N¨¢gigitna. Centage ¨® per centage. adj. Centuple. s¨¦ntimos. [sens¨®ries] Severo. [sentr¨¢liti] Centralidad. adj. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [sensi¨²rabl] Censurable. Cerebrum. pansin. Centralize. [s¨¦ntral] Central. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. [s¨¦nter] Centro. [sent] C¨¦ntimo. Marapat pintasan. Mapagpun¨¢. Certain. [s¨¦nciurer] Censurador. Cephalalgy. Censurable. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. v. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. adj [s¨¦ntrical] Centrical. n. Sa gitna. Pumuna. Central. Gitna. Centiped. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. adj. Ceremonial. adj. n. Alupihan. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. n. criticar. etc. punahin. Mapagkit. Centenary. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. Ceremony. n. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. Pagkit. [serem¨®nial] Ceremonial. [s¨¦nter] Colocar en un centro. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. v. [s¨ªreted] Encerado. centeno ada. . walang pagsala. Century. pintasan. Cere. Mak¨¢sangdaan. juzgar. Nauukol sa isang daang ta¨®n. pumimtas. sebada. Ceremonial. seguridad. [s¨¦rtenli] Ciertamente. Centimeter. adj. Centesimal. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Magpagk¨ªt. [s¨¦nsor] Censor. centenar. n. isagitna.Censor. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. [s¨¦remoni] Ceremonia. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. Certainly. n. [serem¨®nioes] Ceremonioso. [s¨¦nteneri] Centena. Centre. [s¨¦rebr?m] Cerebro. Centrical. Census. Censorship. Centigrade. Certainty. adj. colocarse en el centro.. Cereals. Nakapasasagitna. Centenarian. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. adj. ipagitna. antipalo. siglo. certidumbre. Tagapun¨¢. Gaw¨ªng makasangdaan. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. Ikasangdaan. Totoong. Centennial. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. Censorious. Nauukol sa utak. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. v. [sent¨¦nial] Centenario. escolopendra. Sanggayon sa bawa ngdaan. [sent¨¦narian] Centenario. Censurer. Ipagitna. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. n. humatol. [s¨¦nsus] Censo. mapagpansin. ibp. n. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [s¨¦rtenti] Certeza. adj. katotohanan. Centrifugal. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. pumansin. n. evidente. n. [s¨¦rebral] Cerebral. Ang nababah g sangdaang grado. Kalagitnaan. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. [s¨¦nchiuri] Centuria. N¨¢gigitna. Cerate. adj. n. [serem¨®nial] Ceremonial. adj. Tagapun¨¢. Cent. pagkit¨ªn. Sangdaang ta¨®n. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. n. Isagitna. adj. [s¨¦nsership] Censura. seguro. Cerebral. rec oncentrarse.. n. pansin in. maaasahan. Centuplicate. n.. [senti¨²pliket] Centuplicar. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. v. senteno. Cereous. Katunayan. nauukol sa gitna. pl. Nauukol sa pagkit. Cephalic. Ika sangdaang ta¨®n. adj.. [s¨¦nciur] Censurar. v. Pun¨¢. n. adj. Utak. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. hatulan. n. adj. r¨ªgido. Centripetal. Centrality. Pagsasagitna. cr¨ªtico. Tagal ng isang daang ta¨®n. Ceremonious. n. reconcentrar. Cerated. [s¨¦rten] Cierto. adj. adv. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. adj. tagapansin. taong may sangdaang ta¨®n. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. Tunay. n. v. [sir] Encerar. Centric. Censure. pagitna. n. Centralization. [sentr¨¢laiz] Centralizar. [s¨ªrioes] Cereoso. adj. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. Centre. aceite y otros ingredientes.

[ch¨¢mf?r] Arruga. [soert¨ªfiket] Certificar. Mag-init. Ceruse. Karwahe. panglaw. Chamber maid. alak sa Champa?a. Mabughaw. Chaff. ip¨¢. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. [s¨¦rvical] Cervical. Chamber. n. recusacion. Chalice. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. [choc] Dibujar con yeso. Challenge. [s¨¦rtifay] Certificar. adj. Chagrin. Lwal. azulado. n. [siri¨²lien] Cer¨²leo. Tumawad. n. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. [sertifik¨¦sien] Certificado. Chaise. n. pagkakataon. n. Cervical. Chain. Chair. kasula t¨¢n. adj. n. mascar. n. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. Parang. tawaran. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. yamot. Kansilyer. n. katunayan. [chef] Enojar. [champ] Morder. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. [ch¨¢mpien] Campeon. Tanikalaan. n. [ch¨¢nsel?r] Canciller. Certitude. enfado. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. dakong lwal. baratear. kapalaran. yamot. [ch¨¢nk?r] Cancer. Chamfer. Chagrin. Inip. v. consejo secreto. Cesspool. Chaldron. n. Sil¨ªd. v. Champan. sama ng loob. Kulub¨®t. v. magbal¨¤. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. Challenge. [ch¨¢mberlin] Camarero. [chaf] Zurr¨®n. certeza. ngumuya. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. Mangyari. n. pesadumbre. sumidero. Katotohanan. Chancre. Hunyang¨°. ministro de justicia. recusar. v. n. n. mayamot. Ang nanghahamon. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. [champ¨¦n] Campi?a. pagtatah¨¢n. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. Takal ng uling na may pitong pung aroba. Yeso. llanura. Pangulo. [choc] Yeso. h¨¦roe. mapoot. Hamon. Chamber-council. poot. v. Chamber pot. Pamamayani. Albayalde. malawak. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. katunayan. humagod. Cessation. likmuan. n. Cession. ¨²lcera ven¨¦rea. Abogado. frotar. Chalk. suceder. Chalk. adj. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. n. Cerulean. Kanser. n. n. Chairman. Humamon. n. [chagr¨ªn] Mal humor. albayarde. v. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. sangguning lihim. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. Chancel. albayalde. namumughaw. Chancellor. kasulatan. n. Champaign. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. kumuskos. mamanglaw. Cerused. hollejo. v. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. Championship. magk¨¢taon. n. [chans] Fortuna. Chamber-council. testimonio. v. talian ng tanikala. n. Champion. Chamfer. [ch¨¢f?r] Regatear. n. g¨¢lit. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. aposento. paglilikat. Chance. v. [ch¨¢lendcher] Desafiador. Challenger. Certify. n. Chandelier. [soert¨ªfiket] Certificado. [che¨ªr] Silla. Bayani. duelista. [s¨¦cien] Cesion. furor. kwarto. [chans] Acaecer.Certificate. bal¨¤. n. n. tirikan . n. saksihan. Chamberlain. Silya. n. adj. Kumagat. v. hamunin. katunayan. Katibayan. c¨®lera. Pana yan na lihim. v. [chez] Coche. [che¨ªn] Encadenar. Chaffer. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. Chance. Aranya ng mga ilawan. pagbal¨¢an. kuskusin upang mag-init. irritar. Champaign. [che¨ªn] Cadena. Supot na katad. Nauukol sa batok. afirmar. Kamarero. [cam¨ªlien] Camaleon. Pagtigil. Magalit. Patunayan. ¨²puan. n. Kalis. [s¨¦spul] Cloaca. n. adj. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. [che¨ªrman] Presidente. Cerulific. [chagr¨ªn] Enfadar. n. Chain. May albayarde. mayamot. cuarto. abogado. Palad. entristecer. n. masamang b¨²kol. n. Katibayan. Champagne. [ch¨¢lis] Caliz. Tanikala. Certification. n. Chameleon. n. acalorarse. suerte. Pag-iinit. baratahin. ventura. Orinola. Champ. [chal¨¦ndch] Desafio. Pangulubutin. Chafe. [chal¨¦ndch] Desafiar. n. [chef] Acaloramiento. paja. [ses¨¦cien] Cesacion. ib?an. [ch¨¢mf?r] Arrugar. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. n. candelero. Certificate. Chafe. [s¨ªrius] Cerusa. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. luklukan.

n. Kapelyan. Kapilya. [ch¨¢plet] Guirnalda. kasulatang patotoo. Charmer. bait. [chardch] Encargar. gawing. mand¨ªbula. Character. Gul¨®. paratang. privilegio. Karro [na gamit sa digm¨¤]. bitak. Chariness. Bangbangan. Pagbabago. Chandler. limosna. D? nagbabago. Bugt¨®ng. Bangbang. adj. acusable. Charming. n. [ch¨¢nel] Acanalar. comisionar. irregular. Magbilin. n. grieta. kagandahan-loo b. Char. Chaos.. voluble. Characterize. Chanticleer. Kwintas. v. carta constituci Katibayan. ang n akahahalina ng loob. [ch¨¢plen] Capellan. [charm] Encanto. costo. tumawag ng ka looban. variable. [c¨¢ract?r] Caracter. Charlatan. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. huming?. n. Channel.. n. [char] Hacer carbon de le?a. n. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. Ingat. Char. clemente. adj. Charity. Pangkat. [ch¨¢rlatan] Charlatan. mapaglimos. Likas. [ch¨¢pit?r] Capitel. [ch¨¢ritabl] Caritativo. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. n. Charge. Chapter. [chart] Carta de navegar. Chaperon. Changeless. atraer. [charm] Encantar. [ch¨¢rming] Encantador. pedir. rosario.. benevolencia. kasulatang pinagkayar ian. v. Charter. paghalili . Humalina. Chapman. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. Chargeable. adj. Tila bonete. n. muchacho. pasmoso. munting simbahan. Masats¨¢t. hechizar. Itang¨¬. ingat. [ch¨¢riti] Caridad. trabajo ¨¢ jornal. Charade. magsakdal. variar. nakapagpapanggilal¨¢s. Umawit. Chart. Magkak¨¢ndila. Kasama. benigno. adj. n. n. adj. Characteristic. magpalit. n. mag-ar aw. n. precaucion. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. v. gasto. mag-i b¨¢. sumingil. variedad. Change. Channel. imputar. mag tagubilin. walang ayos.. Likas na. Chant. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. n. Charm. rosaryo. trabajar ¨¢ jornal. Pinaka corona sa ulo ng halige. [chant] Canto. hing?. Charm. kabayong pangdigm¨¤. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso.. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. B ilin. Kahal¨ªhalina. Chaotic. [chap] Mozo. [ch¨¢rmer] Encantador. n. Charitable. caballo criado para la guerra. sihang. adj. [chant] Cantar. sukli.. pag-iib¨¢. adj. desorden. Charge. Pinggang malaki. Mahabagin. cambiar. Chaplet. Magbago. hendidura. agradable. confusion. Charcoal. magbangbang. kagilagilal¨¢s. cambio. [char¨¦d] Charada. sakdal. gwang. Mapa sa pagdadagat. kalugod-lug od. salawaha n. Ang manok. bat ang lalake. n. n. v. [chardch] Cargo. acusacion. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. v. Nababago. pang¨¢. pahalag¨¢. limos. . n. ar¨¢w. magsukl?. m¨¢isasakdal. n. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. [ch¨¢nel] Canal. asal. [chendch] Mudanza. Chaplain.. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. c¨¦dula. n. M¨¢ngangalakal. tagubilin. n. n. Pinag-araw¨¢n. Chariot. abertura. magpapanggilal¨¢s. [ch¨¢rines] Cautela. magandang-loob. sumbong.ng mga kandil¨¤. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Chant. Charger. Awit. [ch¨¢nticlir] El gallo. orden. n. Chapel. Mag-uling ng kahoy. [k¨¦otic] Confuso. cuidado. n. walang ayos. n. [ch¨¢p?ron] Caperusa. Kalikasan. [chendeh] Mudar. Chapiter. Magulo. kaayaaya. [ch¨¢pel] Capilla. acusar. n. any? ng titik. atractivo. [char] Jornal. Chandlery. pagpapalit. v. n. nag-iib¨¢. n. [ch¨¦nchles] Inmutable. Change. [ch¨¢riot] Carro. forma de la letra. [ch¨¦ndchebl] Mudable. [k¨¦os] Caos. n. Kahalihalina. embelesar. magparatang. Changeable. v. Characteristic. bugtungan. [ch¨¢pman] Traficante. walang tuos. Kaawaang-gawa. n. t¨ªtulo. limosnero. n. m aawain. di nag-iib¨¢. maghalili.. comision. Uling na kahoy. kabanata. Mas¨ªsingil. Chap. kaugalian.

Chewing. refrenar. n. Chary. pena. Magkatwa. Pumigil. Mura. humabol. [chest] Pecho. parlanchin. adj. Cheerless. n. b¨¢ratahin. Cherry. haging. Cheke. placentero. Chastity. castidad. Chemist. Chemistry. trampista. galaw ng kalooban. ngumata. n. [cheval¨ªr] Caballero. j¨²bilo. magsasalita. [cazm] Hendidura. kaban. v. Masalita. fomentar. Cheke. caja de madera. [chip] Barato. Chemise. n. Chew. [ch¨ªz-manguer] Quesero. Seresas. [ch¨ªrful] Alegre. charla. aplaudir. Hagin¨ªt. m¨¢nunub¨¤. v. Say¨¢. aplauso. [cho] Mand¨ªbula. [cho] Mascar. v. pangangaso. [chic] Carrillo. Parusa. [chit] Enga?ar. pwang. especie de cigarro. salita. n. [ch¨¦ser] Cazador. v. cauteloso. Magparusa. n. [chic] Pollo. Cheapen. n. Malinis. Sisiw. Maingat. Cheaply. magd aray¨¤. hablador. parlotear. manub¨¤. mangaso. Kalinisan. n. Chat. Magday¨¤. n. modesto. Cheese. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. Chase. Bar¨°. n. wagas. adj. [ches] El juego del ajedrez. parlotear. Chasteness. preservar. Sumatsat. buen humor. polluelo. trampear. [chir] Alegrarse. matwain. Chicken. n. Chattel. Chaw. charlar. melanc¨®lico. adj. Lal¨¢ng. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. Chatterbox. Chat. n. Ngumuya. n. Cheap. Chastisement. paghihiyawan ng papuri. corregir. Manghuli ng hayop-gubat. [ch¨¦snoet] Casta?a. pagngata. [chirles] Triste. [ch¨¦sn] Depurar. Keso. [ch¨¢stizment] Castigo. [chec] Reprimir. v. n. [ch¨¦r-ri] Cereza. kawagasan. bitak. Magkekes¨®. n. [ches] Cazar. mapanglaw. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. Pisng¨ª. manok. Gwang. Cheque. Panghuhuli ng mga hayop gubat. Pagkakatwa. Dibdib. v. kawagasan. n. Kerubin. Cheese-monger. Chatter. palausap. hib?. Kamurahan. Masalita. masatsat. Pang¨¢. Pamurahin. patibong. Masay¨¢. v. camisa de mujer. palayawin. Cheer. maim¨®t. n. v. [ches] Caza. puro. [ch¨¢rter] Fletar un buque. grieta. v. day¨¤. n. [ch¨¦stnes] Pureza. Cheer. n. Cheapness. n. umampat. [chec] Cheque. Cherub. Chemical. fraude. baratear. Chatty. Chevalier. kahon. [chiz] Queso. Chaser. abertura. Chase. [ch¨ªken] Pollo. Humagin¨ªt. locuacidad. Nguya. Chick. Alag aan. May kamurahan. adj. v. [ch¨¦roeb] Querubin. n. n. [kemist] Qu¨ªmico. Kalinisan. n. [ch¨¢ter] Cotorrear. n. Chestnut. [ch¨¢ri] Cuidadoso. [ch¨¢ti] Locuaz. satsat. s¨¢litaan. [ch¨ªpnes] Baratura. [ch¨ªpn] Regatear. magsasalita. adj. [cher¨²t] Manilla. [ch¨¢terbacs] Parlero. Satsatan. mantener. Chess. Manghuhuli ng hayop-gubat.Charter. sum atsat. Linisin. [ch¨²] Mascar. pagnguya. n. Larong alhedr¨¦s. apreciar. n. n. dalisayin. v. Chatter. [chat] Charla. n. Cheat. [chem¨ªs] Camisa. perseguir. [ch¨¢tel] Bienes muebles. vivo. [chat] Charlar. [ch¨¢ter] Chirrido. Chastise. [chest] Casto. ma nghabol. v. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. M¨¢nanakay sa kabayo. [chit] Trampa. mahinahon. Nauukol sa k¨ªmika. enga?o. Cheek. m abait. Cheerful. [chir] Alegria. v. Cheat. humiyaw ng papuri. [ch¨¦ke] Cheque. Chest. n. masticar. Marunong ng k¨ªmika. econ¨®mico. humaging. Kastanyas. Ngumuya. switik. [ch¨¢stiti] Castidad. n. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. . masticar. Chasten. rechinar. Sisiw. n. Cherish. isang uri ng mga angh¨¦l. Malungkot. mejilla. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. Chaste. Check. pureza. Check. kamis¨®n. ngata. m¨¢ngangaso. adv. [chast¨¢iz] Castigar. adj. Chasm. Pag-aaring kasangkapan. [ch¨²ing] Masticacion. n. honesto. Cheerfulness. manwitik. estimar. n. defraudar. jovial. pag-ingatan. polluelo. Cheroot. ngumata. adj. Umupa ng sasakyan sa tubig. arca. [ch¨¦rish] Criar. Chaw.

nangungunang. Parang bat¨¤. frio. Bagay sa kainsikan. sufocar. Ngikihin. excelente. gwang. v. sungsong. Ngiki. pl. Bangga. an¨¢k. [ch¨ªli] Friolento. n. [choc] Choque. [ch¨ªften] Jefe. Sigal¨®t. Bat¨¤. adj. n. [chin] Barba. sobre todo. [ch¨¢ivz] Cebolleta. haza?a. v.. ni?o. Pangulong. hirang. Pagkabat¨¤. Chivalry. [chink] Grieta. Ugaling mahal. v.. Chipping. Ugaling mahal. n. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. grabar. n. Maginaw. hijo ¨® hija. n. n. Choke. Childlike. Childhood. adj. Chicken-pox. cincelar. [ch¨¢ina] China. Chisel.. Chinese. Chime. Magpait. Pagkakatugma. n. Childish. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. Chide. [isang gamot na pangpatulog]. mal aking. ginaw. [ch¨ªtchat] Charla. Chimenea. Chip. pangulong kawal. Pun¨°.. Chiromancer. inisin. Bab¨¤. n. Ubong malakas.. n. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. Chine. Chickpea. adj. . Chirp. [chit] Infante. n. Koro. Chincough. adj. enfriar. Chief. Pait. tapyas. Chiefly. ni?ez. [ch¨ªfli] Principalmente. singkad. Chill. v. n. [chif] Principal. n. a. pingasin. peca en la cara. hwag pahingahin. n. Chisel. n. Pil¨¬. alipunga. matatakut¨ªn. Chloroform. Bat¨¤. Chieftain. Pun¨°. n. adj. [ch?rp] Chirrido. [chif] Jefe.. lumil ok. [ch¨¢in] Espinaso. Chilblains. adj. [k¨¢iromansi] Quiromancia. n. [ch¨¢ild] Infante. Pamamantal na sangh? sa ginaw. consonancia. pangulo. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. [chip] Brizna. principal. [ch¨¢ildles] Sin hijos. capitan. rega?ar. Choice. . tallo. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. [ch¨¢inis] Chino. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. n. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. Children... Gulugod. asal ginoo. s¨¢gupaan.Chicken-hearted. gorjear. asal. [chip] Desmenuzar. [ch¨®is] Escogido. mainam. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay.. adj. hendidura. Chivalrous. Chill. ugaling bat¨¤. Sumiyap. n. Chocolate. n. Chink. [ch¨ªlblens] Saba?ones. sisihin. [ch¨ªvalric] Caballeresco. v. Tatal. Chief. kainsikan. lukob. Child. huni. kabataan. China. Mga bata. hijos ¨® hijas. n. Chivalric. n. n.. Chiromancy. selecto. n. [chink] Henderse. abrirse. Chirping. esculpir. comandante.. capital. k agalitan. [choc] Ahogar. medroso.. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. n. kaalitan. Pumwang. Ins¨ªk. [ch¨¢ildjud] Infancia. Chink. Chime. Chock. adj. adj. elecci¨®n. Parang bat¨¤.. pueril. culpar.. daldal. Walang anak. [ch¨¢ildlaik] Pueril. gumwang. n. encuentro. tila bat¨¤. Chimerical. Magugunih¨ªn. [ch¨ªldren] Ni?os. [ch¨®is] Escogimiento. hirang. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. umpog. pecoso. n. Chin. Chirp. [kl¨®roform] Cloroformo. adv. n. n. [cu¨¢ir] Coro. [ch?rp] Chirriar. [ch?rping] Canto de las aves. bigyangsala. p¨¦kasin. Chitty. n. [ch¨ªzel] Escoplear. Kloroformo. Tapyasin. Chimera. n. Chit-chat. Ugaling bata. k¨¢alitan. n. Siyap. [ch¨ªmni] Chimenea. maginaw. [ch¨®colet] Chocolate. Dwag. Chip. mga an¨¢k. Pil¨¬. maglukob.. supling. [kim¨ªra] Quimera. Chimney. Uminis. eminente. natural de China. China. n. [chil] Escalofriarse. asal ginoo. Pagkaginoo. adj. humuni. Bulutong tubig. n. [ch¨¢inis] Chino. Garbansos. pingas.. Choice. Childless. Chinese. [ch¨ªping] Brizna. [chil] Escalofrio. graznido. Pananatal. pekas. ugaling bat¨¤. [ch¨ªti] Pueril. sikulate. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. [ch¨¢im] Armon¨ªa. n. Huni. singkad. Sumisi. Bitak. Chocolate. caudillo. M¨¢tugma. re?ir. itugma. adj. astilla. Chilly. mapek¨¢s. v. n. Nangungulong. v. Chives. pangunang. Satsat.. [ch¨¢id] Reprobar. v. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. proeza. [chicpi] Garbanzo. Munting sibuyas. Choir. Chit. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva.

Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. [c¨®lera] C¨®lera. taca?o. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. Nauukol sa coro. Cholera. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. n. Choose. [ch?c] Cloquear. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. taong masam ang asal. Churchman. Chronicle. eligir. n. Magpuput¨¢k. mangkakant¨¢. Kakristyanuhan. v. Korista. kwerdasan. [cr¨¢ist] Cristo. Churchwarden. Patyo ng simbahan. bautizar. [ch?m] Camarada. Papagkristyanuhin. Chorist. [c¨®l?r] Ira. kapanganakan sa Pg. v. Chop. Kwerdas. Bastos. Humalakhak. [cord] Encordar. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. Taong bukid. Bahagi. [cord] Cuerda. [cr¨ªstian] Cristiano. Kron¨®metro. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. n. [c¨®ral] Coral. Christendom. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. cortar. n. Christmas-eve. adj. v. limpak. n. Christianity. grosero. Katiwal¨¤ sa sinbahan. Christmas. mahirap ng lunasan. Metal na maput? at matigas. n. n. n. n. Chromium. humiw¨¤. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. enojo. n. Galit. [choern] Batir la leche para hacer manteca. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Churn. [c¨®rist] Corista. [c¨®r?s] Coro. kampon ni Kristo. n. n. [ch¨¢bi] Gordo. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. adj. n. Churn. [cr¨®nic] Cr¨®nico. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. Choral. Christmas-box. n. Chopper. n. tumawa ng malakas. adj. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. [chop] Porcion. binyagan sa pananalig kris tyano. n. tajadera. parte. Chubby. Churlish. Kasama. n. Chronic. Chronometer. n. picar. v. [choern] Mantequero. n. maging alagad ni kr isto. Christianize. Par¨¦. Churl. malaking mukha. Chord. taong bastos. templo. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. [cristi¨¢niti] Cristianismo. [cron¨®grafer] Cronologista. adj. Chopping-knife. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. Chronical. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Church. condisc¨ªpulo. Chorister. n. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. n. panal¨ª. Christen. [cr¨ªsmas] Navidad. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. v. n. [choerlish] R¨²stico. putulin. v. cristiandad. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. natividad. [cr¨®nicl?r] Cronista. Chop. Churchyard. Hesu-Kristo. n. Christ. Chronicler. Chub. Halubaybay. tumadtad. Chromatic. Talamak. Christian. [chuz] Escoger. Magkwerdas. l umapang. Chronologer. lapang. Chuck. Chronographer. hombre ruin. Chum. Ang marunong tumuos ng mga panahon. n. Putak ng manok. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. [choerl] Pat¨¢n. n. v. [charch] Iglesia. Chronogram. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. [cr¨®nical] Cr¨®nico. isang putol na karn¨¦. Chronology. [chop] Tajar. lumimpak. Chuck. Chord. n. v. Chuckle. adj. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. n. & adj. cariacho. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. taong simbahan. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chorus. [ch?c] Cloqueo. lubid. Kristyano. maramot.Choler. Korista. Kristo. [cron¨®meter] Cron¨®metro. Pask¨®. kalaguy¨°. Pumutol. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Mataba. K¨®lera. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. [cr¨ªsn] Cristianar. Pumil¨¬. Bispir¨¢s ng pask¨®. mahirap ng lunasan. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. n. Kakristyanuhan. r¨²stico. . [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. Chronologist. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. piskal ng simbahan. [cron¨®lodchist] Cronologista. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. mangkakant¨¢. simbahan. Iglesya. putol. tajada de carne. hiwain. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. [c¨®rist?r] Corista. Kristyanuhin. kaulayaw. n. n. Talamak. poot. [cron¨®lodcher] Cronologista. humirang. n. Chronography. eclasi¨¢stico. adj. [ch?b] Gobio. n. n. n.

[s¨ªcatraiz] Cicatrizar. magalan g. cortes. Munting bilog. pitagan. Civil. kabilugan. Pangulong bayan. sibilisasy¨®n. v. prudencia. Circus. v. [s¨ªlia] Pesta?a. circular. Circuitous. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. fortaleza. manglit¨®. Circuit. Circumference. banayad. Circumlocution. n. mapagpitagan. Ikot. lumigid. Magday¨¤. [s¨ªvil] Civil. n. n. Cipher. Cinnamon. n. Bilangin. circundar. Circulation. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. kabilugan. n. Cider. n. n. Circlet. cita. n. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. pa gpapaharap. Circumscription. Cistern. Pumiklat. Tudl¨ªt na tila salakot. n. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. [s¨ªvilaiz] Civilizar. pihit. Circle. namumuong abong mainit. Tabako. adj. n. Civilian. trampa. Pagkapalibid. adj. [sit¨¦cien] Citation. pagkalaganap. Circle. Usb¨®ng. Circulate. Cinder. instruir. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. v. Pangyayari. Circumnavigate. [s¨¢ider] Sidra. [siv¨ªlian] Paisano. prudente. tuus¨ªn. Civilization. n. Mabuting m¨¢mamayan. Circuit. Bilog. Sigarilyo. n. incidente. n. [sig¨¢r] Cigarro. ingerto. [s¨ªtizn] Ciudadano. Sirko. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. Pagkam¨¢mamayan. Katas ng mansanas. [s¨ªrkiular] Circular. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. [s¨ªstern] Cisterna. [s¨¢ifer] Cifra. Mabilog. Circumspect. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. banggitin. mabait. v. cifrar. turuan. Ligirin. reserva. umikot. [s¨ªnder] Carbon. [s¨¦rkit] Circuito. [s¨ªrkiulet] Cercar. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. enredar. Circular. n. Ul¨ªng. Pagkak¨¢taon. Nauukol sa bayan. c¨ªrculo. Circumflex. bayan. urbanidad. Titik na bilang. Civilize. bihasahin. Nauukol sa pilikmat¨¢. rodear. . n. ipatalastas sa pama magitan ng liham. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. Circumscribe. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. n. Day¨¤. calcular. n. Hinahon. Citadel. [s¨ªrcl] Circundar. Circumstantial. n. Circumvention. suw¨ª. Circumnavigation. Kabutihan sa pamamayan. kuruin. Pikl¨¢t. [s¨ªrkiular] Carta circular. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. kabait an. Ligirin ang sangdaigdig. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. M¨¢mamayan. Bilog. recatado. n. n. n. supl¨ªng. n. Kanela. [s¨ªtric] Citrico. Pilikmat¨¢. v. Cigar. cortes¨ªa. Cigarette. adj. Umikot. n. v. Liham na patalastas. ba it. [serki¨²ites] Tortuoso. n. Paharapin sa paglilitis. Cilia. Cipher. [sircl] C¨ªrculo. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. adj. [s¨¢ifer] Numerar. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. Kut¨¤ ng bayan. [siv¨ªliti] Civilidad. [s¨¦rkemstancial] Accidental. n. [s¨ªgaret] Cigarrillo. n. n. [s¨¦rkes] Circo. Civility. v. Citizenship. [sinamoen] Canela. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. [s¨ªtadel] Ciudadela. n. galang. v. jurisconsulto. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. Paik¨®t. Nauukol sa dayap ¨® limon. Cion. adj. Circular. mabait. Ciliary. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. redondo. urbano. adj. adj. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. Circumstance. atento. n. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. Pagpapasiko tsikot ng salita. Citation. [s¨ªcatris] Cicatriz. Circumspection. sanggunian sa k utusan. Circumvent. Tipunan ng tubig. Ikutan. v. Mahina hon. referirse ¨¢. Civic. discreto. paligiran ng guh it. tukuyin Citizen. v.Cicatrice. [s¨ªvic] C¨ªvico. Kabihasnan. Kulungin ng pabil¨®g. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. Pagkakalat. algibe. [s¨ªti] Ciudad. Citric. pagdaray¨¤. City. adj. v. Cicatrice. n. n. bebida hecha del zumo de manzanas. [s¨¢ien] Pimpollo. Sanayin. ceniza gruesa caliente. pumihit. Cite.

paglala gay sa ayos. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. Malinis. Clap. asear. Clapping. Clammy. [clamp] Empalmar. golpe. [clasp] Broche. Humil¨ªng. [sivil¨¢izd] Civilizado. v. Klarinete. Hil¨ªng. Mag-ingay. [clo¨²s] Cl¨¢usula. Pangkat. v. [cle¨ª] Arcilloso. Nakapanamit. n. [clash] Rechino. Clangous. [cl¨¢moer] Vociferar. Clamor. [cl¨¢t?r] Ruido. Mangukyab¨ªt. [clasp] Abrochar. adj. [cl¨¢ret] Clarete. tumaginting. Clavicle. naninikit. Uriin. Classical. [cl¨¢moer] Clamor. n. adj. Clandestine. Clad. . sakdal. instruido. Clarification. encontrarse. lagitik. adj. n. adj. Tinto. Clang. Angkan. n. v. adj. trepar. orden. n. n. Alatiit. tribo. Clean. rechino. [cle¨ªm] Pretender. Tumunog. Linawin. kalog. talat¨¤. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. v. adj. v. lumagitik. Clang. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. Pastahan. Clam. crujir. alboroto. h¨ªyawan. Lumagapak. Claret. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. Clap-trap. Kasama sa pagaaral. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. demandar. dumaldal. [cl¨¢rien] Clarin. Lupang malagkit. hinugong. daldal. [clap] Estr¨¦pito. alatiit. [clan] Familia. Ingay. Klase. v. n. Claim. [cl¨¢ping] Palmoteo. Malupang malagkit. adj. Clamp. estruendo. [clap] Batir. ur¨¬. umalatiit. hugong. yakap. charlar. pangalm¨®t. marunong. huming?. humaginit. [cland¨¦stin] Clandestino. Clasp. Ingay. Uriin. v. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. Maglinis. [cl¨®stral] Claustral. [clo] Garra. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. ling¨ªd. [clash] Rechinar. Kawing. Ikawing. n. pagakpak. vino tinto ¨® rojo. Pakpakan. Paglalagay sa karampatan. hebilla. [cl¨¢sifai] Clasificar. zumbido. tag?. pumagakpak. v. crujido. tierra crasa y pegajosa. ilagay sa karampatan. Magpangil¨®. Clayey. Lihim. Lagapak. [cl¨¢mber] Gatear. rechinar. pangsar¨¢ ng damit. v. gritar. Class. liwanagin. n. Clean. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. hagin¨ªt. [clar¨ªfai] Clarificar. ayusin. v. Clank. Clamorous. Clarion. [clac] Concerrear. Ang nagsasakdal. bumangga. [cl¨¦mant] Demandante. Nakapang ingil¨®. bihas¨¢. secreto. [clamp] Empalmadura. n. Clash. pegar. demanda. [cle¨ª] Arcilla. Clamber. Umalatiit. [cl¨¢mi] Viscoso. Clan. crujir. Clasp. [cl¨¢rinet] Clarinete. adj. v. hacer ruido. Clamor. Alatiit. Clatter. Kaingay. idikit. adj. bih¨ªs. Tumunog. umumpog. n. sekta. v. n. Maingay. art¨ªculo. ruidoso. sumats at. Claimant. yapos. vociferacion. [clang] Rechinar. abrazo. ordenar. Klarin. Alatiit. makinis. Claim. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. maalatiit. Clank. magsakdal. yumapos. Panugpong. v. pulutong. Akdang mainam. aseado. zumbar. raza. n. parler¨ªa. v. Paglilinaw. Classmate. Malagkit. v. isar¨¢. n. Clash. [cl¨¢t?r] Resonar. [clad] Vestido. Clack. lah¨¬. n. Clamp. aderezado. Maingay. Clarify. casta. n. [clin] Limpiar. ayos. Claw. humiyaw. [clam] Empastar. patunog. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. Claustral. Class. Classify. kubl¨ª. [clac] Ruido continuo y agudo. [clin] Limpio. Classification. golpear. reunion de muchas personas. [clo] Desgarrar.Civilized. pedir. Mangalmot. charlataneria. [clas] Clasificar. gul¨®. garfa. n. n. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. Buto ng leeg. Clause. abrazar. v. Kuko ng hayop. linisin. aclarar. pegajoso. mahugong. Isugpong. Sanay. n. Clarinet. Clatter. [cle¨ªm] Pretension. Clap. n. n. [clanc] Ruido. n. humugong. satsat. Mag-ingay. Claw. n. n. adj. n. bulla y confusion. yumakap. estrepitoso. n. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. Clack. gresca. ara?ar. Clay. ilagay sa ayos. v. Clangour. [clanc] Hacer ruido. [clang] Rechino. lip¨¬. [class] Clase.

. adv. agudeza. v. nanganganinag. Clerk. Clematis. [cl¨ªnlines] Limpieza. inteligente. Cleric. Kalinawan. mocos de carbon de hierro. Clink. Cleave. Click. bihas¨¢. justificar. Linis. kaawaan. tagagup¨ªt. purgar de algun delito. sumap¨¬. misericordioso. liwanagin. karun ungan. Magkapote. paghahawan. [clink] Ta?ido. [cleft] Abertura. benigno. Cleric. rajadura. Clink. ma liwanag. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. wagasin. [cl¨¢im] Escalar. n. Balabal. Clod. [clinch] Pulla. agarrarse. Batong matarik. Climb. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. Tablang makitid. v. aw¨¤. [clir] Claro. n. Clipping. Cleft. Parungg¨ªt. [cl¨¢ient] Cliente. Linawin. [clic] Reti?ir. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. v. humawak. Pinaggupitan. maghinugong. Sumuntok. hender. [cl¨¢imet] Clima. Tingkal. v. retintin. n. Clergyman. Clear. Cleanly. t. n. bunutin. singaw ng lup¨¤. [clip] Tijeretada. n. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. dam¨ªt na pang-ibabaw. avisado. kaliwanagan. aseadamente. taluktok. Lipay na namumulaklak. Paggugupit. Clipper. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. n. [cl¨ªnli] Primorosamente. [clit] Estaquita. Cleverness. [cl¨¦ment] Clemente. pawalan ng sala. adv. n. v. Clod. pegarse. kabihasah¨¢n. n. [clir] Clarificar. n. Malinaw ang mat¨¢. v. Cleaver. pwang. n. remachar un clavo. ganap. byakin. [clinch] Empu?ar. dumikit. eskribyente. escatimar. n. Matalin¨°. may kakinisan. pinagputulan . adj. Clip. Cloak. roca escarpada. tumangan pumigil. Clip. [cling] Colgar. purificar. n. Cling. dalain. Ya kapin. [clirs¨¢ited] Perspicaz. bugal na lup¨¤. aclarar. Clock-word. Clerical. Clement. [cl¨¢imacs] Climax. Clearsighted. n. May katalinuan. [cl¨¦rical] Clerical. [cl¨¦ver] Diestro. Clime. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. Clew. Manggugupit. tunay. n. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. habilidad. Abo ng uling na bakal. trasquilar ¨® cortar con tijeras. [clif] Pe?asco. Umakyat. [cloc] Encapotar. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. Magbitin. Clinch. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. kakinisan. Umalingawngaw. Relos na malak¨ª. kapote. Malinaw. maliks¨ª. adj. Linisin. maglambitin. v. Cleverly. kaibuturan. kabaitan. [cl¨ªpping] Esquileo. v. Habag. n. adj. n. maaw ain. eclesiastico. sumamente exacto y puntual. [cloc] Reloj. [clerk] Escribiente. cesped. Umalingawngaw. Katalinuan. adj. Cliff. Clinch. [cliu] Ovillo de hilo. san¨¢y. aseo. lwal. n. Bitak. salitang masak¨ªt. piadoso. v. lahangin. retumbar. Climate. Sipakin. dalisay in. n. Ikid ng pis¨¬. avisado. n. Client. pinagtabasan.Cleanliness. Cleat. Cloak. May kalinisan. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. di¨¢fano. Klima. Clearness. misericordia. hugutin. n. n. subir. n. [clip] Abrazar. cerrar el pu?o. experto. Clever. [clenz] Limpiar. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. n. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. n. [cl¨¢im] Clima. adherirse. adj. Clock. evidente. n. [cl¨¦vernes] Destreza. hendedura. kasanay¨¢n. adj. Clemency. totoo. [cliv] Rajar. lahang. partir. gupitin. Climax. n. kinis. [cl¨¦mensi] Clemencia. Tugatog. linisin. kalinisan. trasparente. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. Cleanse. [cl¨ªrnes] Claridad. magpas ak ng pak¨°. [cl¨¦rdchi] Clero. Mahabagin. indisputable. Clinker. Par¨¨ ¨® pastor. hinugong. v. [clink] Reti?ir. Paglilinis. v. [clod] Tirrar terrones. n. Clergy. Clear. Par¨¨. [cl¨¦verli] Diestramente. Ang suk¨¬ ng mga abogado. n. kahabagan. Clear. kawan¨ª. [clod] Terron. tijeretazo. [cloc] Capa. mangukyabit. [cl¨ªrans] Limpieza. Linaw. Tagasulat. singaw ng lup¨¤. [clir] Claro. purificar. n. marunong. Klima. [cl¨ªper] Esquilador. Clearance. [cl¨¦ric] Clerical. Alingawngaw. liwanag. resonar. cortar ¨¢ raiz. n.

peloton de gente. n. hato. v. Umabuloy. Coachman. [cl¨®di] Lleno de terrones. [co¨¢guiulet] Coagularse. Clown. sumunggab. cubrir. [c¨®tchman] Cochero. ulap. pulutong. ilapat. Clout. Cloven. vestigio. [clos-f¨ªsted] Apretado. n. inculto. gubatgubatan. munting silid Clot. n. n. Maalapaap. Cluck. v. n. Clove. Tip?. Lapat sa katawan. maramot. v. preso. Coach. n. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. [cl¨®voer] Especie de trebor. agruparse. n. itikom. Cloudless. n. mezquino. [cl¨¢stoer] Arracimarse. mahigpit. Tanda. n. hartar. hamak. Clothing. bosquecillo. Babaing katulong. garrote. [clog] Embarazo. h¨¦nero. [cloec] Cloquear la gallina. juntar. katab¨ªng-katab¨ª. magbunton. [cl¨¢udi] Nublado. Closet. v. Cloggy. Clog. palabuin. Club. kawan. pangham pas. Musmos. [clu] Se?a. Kalapit. espesura. Clump. n. n. Kum¨®n. adj. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. claro. estrecho. [clab] Contribuir. [cloz] Pa?o. tosco. Cloy. sereno. Clownish. hamak. Cloud. [cl¨¢mzi] Basto. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. concurrir ¨¢ gastos comunes. sungg aban. Panghawak. n. n. Close-bodied. bihisan. cuajarse. Clothes. maliwanag. Alapaap. padilim¨ªn. hadlang. Coadjutrix. [cl¨¢ud] Nube. tapusin. v. Coact. zoquete. Katulong. Abala. Clutch. clavija. patan. k¨¢ban. Cluster. Bastos. Pumutak. Closeness. [cl¨®dpet] Idiota. Mga bihisan. adj. [coch] Coche. especia arom¨¢tica. magbihis. katab?. aliwala s. Clothe. Cloth. r¨²stico. maulap. Bumusog. manada. Tumulong. tul¨°. Clumsy. Byak. [clog] Embarazar. n. Tagp?. [clos] De cerca. adj. basto s. n. [cl¨¢ut] Remendar. Close-fisted. ajustado. [clos] Cerrar. Coaction. [co-ch] Llevar en coche. tropel. [clov] Clavo. Coagulate. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. n. p¨¢likuran. tutop ¨® pakong may ulo. musmos. kipot. Clog. K¨¢yo. batut¨¤ tungkod. payaso. adj. takpan. [cl¨¢ud] Anublar. Sik¨ªp. cuarto peque?o. [cl¨¢unish] R¨²stico. bakas. v. [cl¨®vn] Partido. [cl¨®gui] Embarazoso. makuyad. lampin. magdamit. Cloudy. [cl¨¢stoer] Racimo. isiping. hangal. ilapat. adv. n. Clutch. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. indicio. [clot] Grumo. ropaje. tak pan. v. [cl¨®sli] Estrechamente. pangalmot: huli. Ipagkarwahe. bunga ng paminta. Pusong. adj. v. Matingkal. [co¨¢ct] Cooperar. Closely. kaabalahan. v. hadlangan. n. n. concluir. sinsin. Sarhan. payaso. cloquear. terminar. presa. pag-ulapin. Clodpate. obst¨¢culo. Close. Walang ulap. adj. n. tutup¨¢n. n. lampinan. hamak. Close. Clover. Bastos. cachiporra. [cloy] Saciar. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. [cl¨¢ut] Remiendo. taong hamak. Taong bastos. n. taong hamak. atentamente. Pag-alapaapin. kuripot. estrechamente. p¨¢nabihan. adj. Club. Malapit na malapit. Magsuot ng damit. Patak. kuripot. pil¨ªng. avaro. Clodhopper. Tagpian . v.Cloddy. Kumpol. hawak. [clab] Club. nubloso. Isang ur¨¬ ng dam¨®. Koche. [cl¨®zing] Vestidos. [clos] Cerrado. tapar ¨® cubrir. yariin. Close. kapisanan. Mamu?. Coadjutor. Humawak. [cl¨®zet] Retrete. hawakan. carroza. bunton. pangbugbog. v. Tulong. Pumil¨ªng. adj. obscurecer. [cl¨¢udles] Sin nube. [co¨¢ccien] Coaccion. Kuchero. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. Abalahin. [cl¨®snes] Estrechez. . asegurar por medio de una clavija. Klub. adj. Nakakaabala. n. v. hangal. pa?al de ni?o. kapansanan. grosero. v. [clozz] Vestido. n. ma sinsin. Cluster. Dam¨ªt. Klabo de komer. pesado. [cloetch] Garra. Maramot. kasinsinan. idea. r¨²stico. Clout. [cl¨®djoper] Zoquete. Coach. [cloz] Vestir. malinaw. Cloud. mabagal. impedir. n. kasiping. karwahe. isar¨¢. Clue. busugin.

cacao. enlace. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. Pamumu?. [c¨®crotch] Cucaracha. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. n. Coarse. Code. remendon. Mag-amerikana. bajo. pagpighat¨¬. Coast. Cobble. [cod] C¨®digo. [c¨®bweb] Telara?a. n. adular. [coal¨ªcien] Union. Cockle. remendar zapatos. v. magdamit. Kapanahon. restringir. Codger. Magsama. vestir. n. [c¨®rsnes] Tosquedad. Nakapipigil. Codfish. [cod] Bacalao. Taga bayan ng Londres. Mamuri ng paimbabaw. Coal. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. n. mag-bar¨°. n. sako. kaungas¨¢ Coast. Cock. Cod. [cot] Casaca. Sabungan. n. Cocswain. caricia. Bakalaw. n. bahay law¨¢. Papuring paimbabaw. Coat. gallera. kagaya. Pun¨° ng niyog. n. Coerce. [col] Hacer carbon. Coffee. [cocs¨¦cien] Lisonja. hangal. Kapantay. Coction. v. Cobweb. Magpauling. v. Tagatutop. Cob. [c¨®chinil] Cochinilla. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. n. n. [c¨®bl] Chapucear. Baybay-dagat. Coercive. v. Kapitera. Cocoa palm. n. n. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. Bangkang ipinangingisda. [co¨ªcual] Igual. magpisan. adj. Cockfighter. tosco. n. Katulong. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. tuya. tinang mapul¨¢. [c¨®fi-pot] Cafetera. hamak. n. n. Niyog. kasing-gulang. [cost] Costear. Bahay ng uod. Sabong. n. n. Pigilin. bajeza. ir navegando por la costa. tabing dagat. n. orilla del mar. [c¨®conat] Coco. Sasakyang dagat na pamaybay. ataul. cofre. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. Coat. [c¨®fi] Caf¨¦. Niyog. [col] Carbon. n. sub¨®. n. n. n. descort¨¦s. [cocs-comb] Cresta de gallo. [cors] Basto. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. Uling. tagapagtagpi. [c¨®cni] Hijo de Londres. Palong ng manok. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. [c¨®csn] Patron de bote. sisidlan ng kap¨¦. M¨¢nanabong. Pun¨° ng kap¨¦. n. v. Sabong. Cocoanut. [c¨®l-pit] Carbonera. [c¨®co-palm] Planta de coco. n [c¨®fitri] Cafeto. vil. [c¨®fer] Arca. Coffer. n. manu ya. Hukayan ng uling. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. Cockfighting. Coalition. Tandang. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. Kabastusan. Codify. [co¨ªval] Coevo. Coalesce. Ipis. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. tupada. n. Pag-iis¨¢. Kabaong. Coefficient. n. Coaster. n. co¨¢gulo. adj. Bakalaw. halagar. [coef¨ªcient] Coeficiente. [c¨®bl] Barca de pescador. Coal pit. Coffin. alindog. Mamaybay. manab¨ª ng paglalay¨¢g. [c¨®bloer] Chapucero. walang galang. [c¨®stoer] Buque costanero. Cock-pit. rivera. Cockney. Codicil. adj. Maramot. v. [coal¨¦s] Unirse. Kap¨¦. [cost] Costa. acariciar. [coc] Gallo. Coaxation. ungas. ordinario. n. Gawing k¨®digo. kagaspang¨¢n. nakaaampat. [co¨¦rs] Contener. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. [cot] Cubrir. ampat¨ªn. [c¨®dfish] Bacalao. [co¨¦rcion] Coercion. v. opresion. umalindog. n. tupada. r¨²stico. juntarse. n. [c¨®ccien] Coccion. Amerikana. Coddle. Coffee-tree. kakaw. v. Tutupan ng magaspang. Tagaugit sa sasakyan. n. Coffee-pot. [cok¨¦d] Escarapela. Coax. caja. Cobbler. adj. Cocoa. Coeval. . [c¨®fin] Ata¨²d. groser¨ªa. n. Cockade. refrenar. nakapipighat¨¬. n. Magasp¨¢ng. Coal. Pagpigil. [c¨®co] Coco. [c¨®cfaiter] Gallero. Cock's-comb. Cochineal. b stos. Coercion. manok.Coagulation. Cockroach. Pahimakas na bilin. adj. n. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. Palayawin. Cocoon. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. n. Coarseness. [cob] Mazorca de maiz. Cockfight. Busal. Cobble. n. n. Kul?. contemporaneo. pagsasama. Bahay gagamb¨¢. [cocs] Lisonjear. n. n. Coequal. n. [c¨®dissil] Codicilo. magtagp? ng sa patos.

Cognomen. Cohabitation. Coincidence. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. Sal¨¢an. n. Cold. [c¨®in] Moneda acu?ada. Cogitation. Makitulong. meditacion. gunita. . [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. [cognac] Cognag. [co¨¦res] Coheredera. n. n. [c¨®il] Baraunda.] mabagbag. Collaborate. Pagka-kamaganak. Cog-wheel. sumang-ayon. kumakatig. Balagat. [col¨¦cien] Don. Cog. pagb bulay. n. manuya. Gumawa ng salap?. Cognizance. Coke. Pagkalubog ng sasakyan. dinero. gul¨®. union. Coldness. n. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. Collation. Cognation. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. union. n. n. n. [coj¨ªrent] Coherente. [coj¨ªr] Pegarse. adj. n. n. urgente. v. puntear una rueda. v. sagisag. Coincide. Pag-iisip. salap?. Mangday¨¤. [c¨®lic] C¨®lico. Coheiress. reflexionar. d¨¢diva. n. lisonjear. juntar. Paggawa ng salap?. lamig. Ambag. [c¨®lar] Collar. n. Pagkadikit. divisa. v. apelyido. [c¨®gnet] Cognado. kasabay. n. Makiagul¨°. n. [col¨¢boretor] Colaborador. adj. Kaginawan. urgencia. [cog] Enga?ar. conformarse. v. n. Kaalaman. Lumubog [ang sasakyan. n. Colleague. n. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. Gugul¨¢yin na parang repolyo. Collar. [coj¨ªrensi] Cohesion. v. insensible. [co¨ªnsident] Coincidente. [c¨®l woert] Especie de berza. Cohabit. Coinage. Kaalaman. isaayos ang ngipin ng gulong. n. v. Lakas. Uling ng metal. Ikirin. Gulong na may ngipin. Cog. kalamigan. Coherent. pagkatal¨®s. v. [c¨®lect] Recojer. adular. n. umunita. Cognate. [c¨®dchent] Convincente. pagkakapit. n. magmun¨¬. resfriado. M¨¢pataon. hinl¨®g. Coil. Coincident. m¨¢pasabay. Tumipon. nanghihinaban g. enga?o. Pagkadikit. Cogitate. Cognition. [co¨ªnsidens] Coincidencia. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. v. Cole wort. kumapit. [col¨¢ps] Hundir. [c¨®il] Doblar en redondo. Pakikiagul¨°. Kaloob. Dumidikit. [cogn¨¦cien] Cognacion. Cogent. Cole. n. Collaborator. [col¨¢ps] Hundimiento. makapangyari han. Apad. Collect. kwintas. moneda. diente de rueda. n. sakalin. Coil. Katulong. n. [colaborecien] Cooperacion. n. Cold. [c¨®lect] Colecta. v. Collapse. n. [c¨®gnizans] Conocimiento. Coheir. [c¨®dchensi] Fuerza. n. Cohere. [codchit¨¦cien] Pensamiento. kumakapit. poderoso. ma nghib¨°. sipon. Coiner.Coffin. Kadug?. n. Salap?. [c¨®ldnes] Frialdad. pagkakatig. indiferente. Kasama. day¨¤. Coherence. n. dinero. convenir. adj. pagmamadal?. n. [koelendoer] Coladera. Coin. [c¨®inedch] Acu?acion. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. Hawakan sa leeg. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. pagkakatig. nginpin ng gulong. magdilidil¨¬. Tulong. [c¨®lig] Colega. Hib¨°. adj. malamig. Cognac. tumulto. [co¨¦r] Coheredero. [c¨®gjuil] Rueda dentada. Colic. adj. Ginaw. Collar. [coj¨¢bit] Cohabitar. [col] Col. trampear. magtipon. [cogn¨ªcien] Conocimiento. Nauukol sa pagkakataon. v. Dumik¨ªt. Collect. constipado. presente. pagkakapit. Pamagat. colador. pagkakilala. Babaing kasama sa mana. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. convenir. [cold] Frialdad. Manggagaw¨¤ ng salap?. Cogency. Alak na kuny¨¢t. n. Isang ur¨¬ ng repolyo. Collar-bone. Cognizable. [c¨®in] Acu?ar moneda. dil¨¬dil¨¬. m¨¢dalian. mamuri ng paimbabaw. kamaganak. compa?ero. Coin. cognombre. kadug?. magbulay. [c¨®dchitet] Pensar. [cold] Frio. [col¨¢boret] Cooperar. Ikid. Kasama sa mana. Kahikahikayat. n. Coherency. n. v. adj. Collapse. [cog] Fraude. abuloy. recoger. kwarta. v. [coins¨¢id] Coincidir. Colander. Kolyar. n. unirse. [coj¨ªrens] Cohesion. Mag-isip. Maginaw. Collaboration. pagkabagbag. n. experiencia. consangu¨ªneo. pumayag. Pagkakataon. [coc] Carbon de piedra. Isilid sa kabaong. [cogn¨®men] Apellido.

Karaniwang pananalita. n. [col¨®nial] Colonial. n. n. Colossus. v. [c¨®lor] Color. Totoong malak¨ª. Taludtod ng mga haligi. [com¨¦dian] Comediante. Colonel. decente. [c¨®mbatant] Combatiente. v. Colossal. [col¨ªzien] Colision. Kulay. Kulayan. [col¨¢id] Colidir. igi. Magsuklay. Bumangga. ajustar. n. n. adj. [c¨®locui] Coloquio. Koma. [col¨®gni] Agua de Colonia. el que hace ¨® vende carbon. gand¨¢. adj. Ang tinitipon. [col¨ªdchiet] Colegiado. [comb¨²stibl] Combustible. n. [com] Peinar. Colonist. adj. paghahamok. mezcla. supuk¨ªn. adj. Pumarito. Colloquy. [col¨¦ctivli] Colectivamente. Maganda. Collier. punong hukbo. [col¨¦ccien] Coleccion. Tip¨®n. Ang nauukol sa isang lupang sakop. Combative. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. Comeliness. [c¨®lonist] Colono. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. pagkakasama. Cologne. [cam] Venir. [c¨®lonel] Coronel. madaling masunog. [c¨®l?rd] Colorado. bungg?. n. descender. Collegiate. Colter. [cam-d¨¢un] Bajar. incendio. v. Comb. Collegian. n. n. isang ur¨¬ ng pabango. satsatan. v. ningas. Coloring. magmula sa. v. [col¨¦ctiv] Colectivo. Pagsakop. ilapat. v. Collusive. Colly. [c¨®ledch] Colegio. Pangkulay. pananakop. Combination. Agua de Colonia. Susunugin. [c¨®mbat] Combate. Sudsod. Collision. Pumanhik. [col¨¢mnar] Columnario. makihamok. donaire. n. n. [c¨®lam] Columna. suklayan. Colony. [comb¨²stien] Combustion. adj. Colloquialism. Inam. umakyat. pagkakalahok. sumamp¨¢. [col¨ªdchan] Colegial. S¨¢litaan. Masungit. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. Ang nauukol sa kolehyo. lupang bagong pinananahanan. Collector. College. away. Colonelship. Coma. Come from. congregado. [coli¨²siv] Colusorio. n. ka raniwang salit¨¤. ¨® lupang bagong pinananahanan. n. n. [c¨®mbat] Combatir. [colt] Potro. Colonize. n. Lumaban. v. Combat. compilador. umahon. Pagka-koronel. Colliery. n. n. Combine. Colonization. Kinahiratihan. Colonial. Bangga. [com] Peine. lumusong. adj. n. v. [col¨®s?s] Coloso. n. umpog. [c¨®lter] Reja de arado. Haligi. butihin. Laban¨¢n. kolor. buti. Collide. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. n. . isama. Comedian. May kulay. [c¨®lor] Colorar. n. liyab. n. samasama. Color. Pagkakabagay. Suklay. Colt. Larawan na totoong malaki. ang magu ul¨ªng. Comely. Combustible. Collectively. k¨¢lakalan ng uli g. Combat. Colonnade. Sakupin. [comb¨¢in] Combinar. Lupang sakop. n. [c¨®li?r] Minero carbonero. tagatipon. [col¨®quial] Familiar. [col¨®sal] Colosal. batalla. pagbabaka. n. [k¨¢mlines] Gracia. n. adj. [k¨¢mli] Hermoso. Combustion. adj. bumaba. M¨¢niningil. n. proceder. adj. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. Kulil¨¬ ng uling. makipagbaka. Color. Come up.Collection. T¨ªbagan ng uling. kinulayan. Manggaling. barco carbonero. Manglalaban. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. [cam from] Venir de. liga. del uso comun. [colon¨¦d] Columnario. [col¨¦ctor] Recaudador. tagasingil. bumungg?. Komedyante. Komedya. [c¨®ma] Coma. Column. [c¨®medi] Comedia. [combin¨¦cien] Combinacion. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. [c¨®lieri] Carbonera. Tip¨®n. n. te?ido. [cam ¨¢p] Subir. [c¨®lonaiz] Colonizar. umumpog. c¨®mico. n. Comb. magbuhat. pl¨¢tica. unir. n. [c¨®loring] Colorido. samasama. May maraming haligi. Come down. [c¨®li] Hollin de carbon. Comedy. n. comercio de carbon. Collective. [c¨®loni] Colonia. n. Koronel. Columnar. Potro. Combatant. Ibagay. adv. v. [c¨®mbativ] Quisquilloso. adj. adj. [col¨®quialism] Lengua usual. Pumanaog. Come. v. Sunog. Colored. Colloquial. ascender. pananalita. n.

Commensurate. n. Comical. mando. maawa. adj. Aliw¨ªn. n. [c¨®menteri] Comentario. Commentator. aw¨¤. Comment. Commend. kapuripuri. [k¨®mforter] Consolador. magpaha . adj. n. Commemoration. Commodity. ligalig. Nauukol sa kometa. piedad. kabagay. [k¨®mfort] Confortar. [c¨®mon] Comun. placer. precepto. gul¨®. encomio. [com¨¢nder] Comandante. platicar. provecho. n. panghihimagsik. Aliwalas. tagapagutos. M¨¢ipagtatagubilin. mag-um pis¨¢. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. Commendable. v. n. Commercial. Ang nakikinabang. n. Makipag-usap. Commodore. Katawataw¨¢. v. utilidad. Mapang-al¨ªw. mapagpataw¨¢. Commodious. Al¨ªw. kawaw¨¤. ipagbilin. encargo. [comi¨²niket] Comunicar. recomendar. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. Maginghawa. adj. Bili. kapangyarihan. v. Commissioner. walang ginghawa. [k¨®mfortabl] C¨®modo. Mahabag. alentar. [c¨®mic] C¨®mico. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. Taong mabab¨¤ an kalagayan. Comicalness. poder. sublevacion. Commissary. [com¨¦nshiret] Conmensurar. Ipagtagubilin. consolatorio. Commentary. Comment. empezar. mangaal¨ªw. Itam¨¤ sa sukat. n. n. n. Communicate. Commensurate. Pun¨° ng hukbong dagat. Mag-utos. kinatawan. Lupong. tr¨¢fico. kaal¨ªw-al¨ªw. pansin¨ªn. Coma. n. [c¨®mon] Comun. [comend¨¦cien] Recomendacion. [c¨®moner] Plebeyo. g¨¦neros. v. adj. Cometary. v. Di maal¨ªw. pasimulan. papuri. v. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. Common. kalakal. [c¨®met] Cometa. [com¨®diti] Comodidad. n. Commoner. p oductos. [c¨®ment] Comento. [comi¨²nicant] Comunicante. Commendation. util. participar. v. n. [c¨®mentetoer] Comentador. Pasimula. adj. Comma. consolar. Communicant. [c¨®moercial] Comercial. [com¨ªsioner] Comisionado. Utos. n. v. Habag. twa. mercader¨ªas. Utos. Rep¨²blika. Comforter. Karaniwan. pasayahin. desesperado. manungkol. Commander. n. wala ng kaaliw¨¢n.. adj. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. inconsolable. magagamit. n. sist¨¦. Commiserate. adj. Nauukol sa pangangalakal. Commiserable. n. Magbigay-alam. Commiseration. perturbacion de ¨¢nimo. Kahabaghabag. encargar. Commandment. n. Comfortable. [c¨®mical] C¨®mico. [com¨¦moret] Conmemorar. Comfort. alalahanin. n. n. [com¨¦nsment] Principio. [com¨®cion] Conmocion. [com¨¦nshiret] Conmensurado. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. [com¨¢ndant] Comandante. Commandant. frecuentemente. adj. ginghawa. Commonly. [com¨¢ndment] Mandamiento. Komandante. n. ordinario. adj. Komisaryo. Pangangalakal. [com¨ªcien] Comisionar. v. Commission. adj. n. Commemorate. makipagsalitaan. chiste. pamumun¨°. recordar. [c¨®miun] Conversar. n. comienzo. Commune. encargar. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. ipagbilin. orden. Kometa. principiar. Pagdiriwan. Commerce. comodidad. [c¨®ment] Comentar. pag-alaala. [c¨®modor] Jefe de escuadra. Comfort. [c¨®moers] Comercio. [com¨¦nd] Encomendar. sangbansa. [com¨¢nd] Mandar. ordenar.. Komandante. Common. [com¨ªtment] Auto de prision.Comet. encomendar. Pun¨¢. mapagpatawa. Katatawan¨¢n. Komisyunado. pakinabang. Magbilin. n. hablar. tagapagutos. v. [c¨®ma] Coma. [com¨ªcien] Comision. [com¨ªt] Cometer. Paliwanag. Kasukat. [c¨®miseri] Comisario. tam¨¤ s a sukat. interes. [com¨®di?s] C¨®modo. compadecerse. tumulto. Commit. Commencement. [com¨¢nd] Mandamiento. Punah¨ªn. proporcionado. recuerdo. n. Pusok ng kalooban. gobernar. [com¨¦ns] Comenzar. n. Magdiwan. Commission. paginghawahin. n. [c¨®monli] Comunmente. iutos. [com¨¦ndabl] Recomendable. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. Commence.. Commitment. n. n. magsabi. confiar. Command. v. Commonwealth. n. [com¨ªzoeret] Apiadarse. adv. tungkol. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. Ipagk¨¢tiwal¨¤. Command. Kasiyah¨¢n. Pangkaraniwan. Tagapagpaliwanag. magsimula. loable. Magpasimula. Committee. [com¨ªti] Comit¨¦. v. Commotion. pansin. malwag. Utos na ipinabibilanggo. Karaniwang. conveniente. Comic. Katawatawa. Tagubilin. [k¨®mfort] Consuelo. Comfortless.

upa . adj. [compl¨¦sent] Complaciente. denso. Complaint. n. kwarto. [c¨®mpact] Pacto. tip?. Compassion. condescendencia. sentimiento. [comi¨²niti] Comunidad. p agbabago. maghimutok. bahagi. n. upahan. Compilation. conjunto de algunas cosas. pakikisay¨¢. Complacence. kabayaran. [c¨®mpitens] Competencia. Mabuting makisama. Compassionate. Communication. Companion.yag. Community. Pagpaparis. n. Punyagian. Mahabagin. n. Complain. adj. cort¨¦s. precisar. cuerpo. confrontacion. [comi¨²niketiv] Comunicativo. convenio. [c¨®mpact] Compacto. camarada. kaakbay. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. [c¨®mpact] Pactar. kapisanan. Companionable. [comp¨¦nioenabl] Sociable. [compl¨¦sensi] Complacencia. Compiler. Kapisanan. Compend. may-kaya. Competent. adj. n. Aguhon. compa?¨ªa de comercio. [k¨®mpas] Compas. n. N¨¢ipasasabi. pakikisay¨¢. pagsamasamahin. makipagpunyag?. kah¨¢bagan. Compass. lamento. n. rodear. Compartment. piedad. cotejo. adj. [comi¨²t] Conmutar. n. Iparis. magpalit. v. Kapunyag?. kagantihan. [comp¨¦ndioes] Compendioso. Compile. n. Katibayan. Maaw¨¤. n. [compens¨¦cien] Compensacion. Gant¨ª. Compare. Tipan. Habag. n. kakayahan. makipagk¨¢yar?. [comp¨¢il] Compilar. quejido. Compel. Bagay. breve. pagtatalo. pagsasamasama ng anoman. Kababayan. adj. Compact. [comp¨¢ctnes] Solidez. [c¨®mparabl] Comparable. ajuste. v. rival. ipalit. n¨¢ipahaha Communion. n. tropa. Silid. kasinsinan. mapaghahalintularan. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. dividir. n. Tagatipon. [comp¨¦r] Comparar. n. Samah¨¢n. [comp¨¢iler] Compilar. adj. Mapagpaparisan. v. Lumigid. Pumilit. Pakikilugod. Siksik. Compact. m¨¢igagaya. [compl¨¦nt] Queja. Kapisanan. n. comunion. Pakikilugod. adj. afable. [c¨®mpend] Compendio. [comp¨¦trioet] Compatriota. bayad. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. suficiencia. k¨¢sunduan. v. kat¨¢lo. kasukat¨¢n. [comp¨¢rativ] Comparativo. Lumaban. [comp¨¢cienet] Compasivo. Mapagbigay-lugod. Complement. Companionship. kasabay. Compendious. pabalit¨¤. pakikitwa. Maikl?. v. bayaran. [comp¨ªt] Competir. [comp¨ªtent] Competente. n. akma. n¨¢ipababalit¨¤. kapalit. Hatiin. masinsin. kalaban. cotejar. ep¨ªtome. sumario. Compatriot. Gantihin. [k¨®mpas] Circuir. [compil¨¦cioen] Compilacion. paghiwalayin. Compete. Kabagayan. Tipunin. compa?¨ªa. Comparable. Pal¨ªt. p akikitwa. n. pulutong. [c¨®mpliment] Complemento. [comp¨¦l] Compeler. Compart. lamentarse. aw¨¤. [comp¨¦titoer] Competidor. v. Dumaing. Maikling salaysay. kasukat¨¢n. paglal aban. participacion. Comparison. pilitin. kompany¨¢. v. kompas. Pagtitipon. tip?in. adj. magdamdam. Compactness. trocar. n. Compass. Kasama. pagtutuus. gremio. n. Commute. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. kalaguy¨°. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. Complacent. pahayag Communicative. obligar. Daing. [comp¨¢cioen] Compasion. compinche. katipunan. v. Competence. v. sinsinin. compaginar. Company. trueque. [comp¨¦nset] Compensar. urbano. n. kaawaan. consolidar. m¨¢ihahalintulad. [comp¨¦nioen] Compa?ero. Makipagtipan. [compit¨ªcioen] Competencia. mak ipagkasund¨°. Pasabi. . comunyon. Pagsasamahan. densidad. Compassionate. damda m. Kaganapan. pagtut ulad. n. [comp¨¢rtment] Compartimiento. Palitan. comprobar. [comp¨¦nioenship] Sociedad. Comparative. alteracion. n. Competition. panghihinayang. ligirin. mahabag. n. [comiut¨¦cioen] Cambio. hinayang. [comi¨²nioen] Comunidad. llanto. [compl¨¦n] Quejarse. pakikinabang. n. Complacency. [comp¨¢risoen] Comparacion. kasama. adj. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. v. s¨®lido. rivalidad. Compensate. Compact. n. permutar. sucinto. himutok. k¨¢yarian. Commutation. ihalintulad. [compl¨¦sens] Complacencia. [comp¨¢rt] Compartir. v. mudanza. Competitor. maawa¨ªn. M¨¢ipaparis. kalupain. tuus¨ªn. Compensation. resumen. kasabay. condescendencia.

ganapin. adj. n. pagmumukha. mapagbigay-loob. M¨¢ngangatha. Composed. Composedly. Compliance. akda. katapusan. lahok. [comp¨¢und] Compuesto. n. [c¨®mpliket] Complicado. [compl¨¢ians] Complimiento. Complicate. n. Gul¨®. [comp¨®zedli] Tranquilamente. pun¨°. Comptroller.Complete. Isa sa bumubu¨°. Tahimik. Compulsory. Complicate. manuya. regalo. hal¨°. kumpromiso. sumiso. Kaganapan. [compl¨ªt] Completo. Kumpwesto. Umayos. katapusan. v. pahinuhod. kaloob. [compl¨ªcien] Complemento. arreglar. isama. Tiis¨ªn d¨¢litain. S¨¢litaan. adj. adj. kalubusan. pagtupad. Gumanap. pagsis isi. [c¨®mplecs] Complexo. kumumpuni. Karamay. Nakapipilit. n. kalubusan. n. handog. Pagpilit. umayon. [comp¨®ser] Autor. nababatid. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. bu? ang loob. Compromise. kaal¨¢m. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. Ganap. may-halo. Completion. complacencia. N¨¢wawatasan. batah¨ªn. linsonjear. . n¨¢iintindihan. acabar. incluir. hind? maliwanag. M¨¢unaw¨¤. Makipagtipan. pasikotsikot. pangak¨°. Compress. inteligencia. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. n. kaalaman. v. Composure. Magusot. pagdinig. Computation. [c¨®mpliket] Complicar. n. [comprij¨¦ncien] Comprension. Mapagbigay-loob. condescendiente. serenamente. acabamiento. Component. v. entender. ceremonioso. adj. [compr¨¦s] Comprimir. remordimiento. Magul¨®. adj. Complete. Compound. pu sp¨®s. Pangtip?. v. Hiya. Pagtip?. Compost. condescender. Computation. Comprehend. kumumpun¨ª. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. v. pumayag. isanib. masunurin. [contr¨®ler] Director. [comp¨®siur] Compostura. Compliment. [comprij¨¦nd] Comprender. natatant?. [c¨®mplis] C¨®mplice. v. kulay at any? ng mukha. magul¨®. [compl¨¢i] Cumplir. maintindihan. Kaganapan. Compulsion. compositor. v. pagbibigay-loob. pagsunod. kayari¨¢n. [c¨®mpromaiz] Compromiso. Comport. Haluan. obsequio. comedido. Compression. Complice. complexion. Composer. tupar¨ªn. Napag-uunaw¨¤. Complexion. Tip¨ªin. Magbigay-loob. lutasin. cort¨¦s. [c¨®mpliment] Complimiento. cort¨¦s. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. adj. adular. adj. & n. adj. adj. [compr¨¦cien] Compresion. Comprehensible. [complik¨¦cien] Complicacion. Sunods unuran. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. regalo. compuesto. m¨¢rinig. [compl¨¢iant] Rendido. [c¨®mpost] Abono. isa sa mga kasap¨¬. Comprise. [c¨®mpliment] Complimentar. n. pagkakasikotsikot. Katahimikan. pagngingitngit ng loob. [comp¨®zd] Compuesto. paghigp¨ªt. n. Alaala. estrechar. [comp¨²lsiv] Compulsorio. paikpik¨ªn. mang-aayos. magul¨®. n. Pagtutuus. [compl¨ªt] Completar. condescendencia. mat mabatid. [comp¨²lcion] Compulsion. Complimental. pagwatas. Umayos. [compr¨¦s] Cabezal. sumision. [comp¨®rt] Sufrir. kayari¨¢n. [compl¨ªmentari] Cumplido. Compress. Magusot. ilangkap. v. n. kalamigan ng l oob. Comprehension. Complimentary. contriccion. adj. mangak¨°. Compliant. Tapusin. sakdal. Tagapamahal¨¤. Gumul¨®. Compromise. n. adj. Comply. serenidad. [compl¨ªmental] Cumplido. p agbatid. [compl¨¦ccioen] Complexo. Mapagbigay-loob. v. tapos. Katha. Pag-unawa. [comp¨¢und] Componer. [comp¨®nent] Componente. Compliment. [compoz¨ªcion] Composicion. pangpaikp¨ªk. pagpaikpik. adj. adj. cabal. [compiut¨¦cien] Computacion. perfecto. v. consentir. tip¨¢n. lubos. Completeness. n. adv. c¨®mputo. mezcla. ganapin. mangkukumpun¨ª. n. ceremonioso. n. tumupa d. [compiut¨¦cien] Compuncion. Pagganap. tahimik. perfeccion. ulat. m¨¢watasan. n. higpitin. [comp¨®z] Componer. v. Compound. conformarse. calma. n¨¢ririnig. Composition. [comp¨²lsori] Compulsorio. [compr¨¢iz] Comprender. Compose. n. mamuri ng pakunwa. n. Complication. [compl¨ªtnes] Cumplimento. lipos. guluhin. Comprehensive. Complex. maylahok. Compulsive. Lamn¨ªn. Nakapipilit. n. tolerar. complaciente.

Pagpayag. adj. Pagitna. breve. Concisely. Conciliatory. itag¨°. [cons¨ªl] Esconder. [cons¨ªted] Conceptuoso. katha. interesar. War¨¬. [cons¨¦pcien] Concepcion. yabag. interes. [consentr¨¦cien] Concentracion. [cons¨ªliet] Conciliar. sakit. isipin. v. Conceited. Conclude. asentir. Concentrate. Magk¨¢sund?. vano. [c¨®ncors] Concurso. lutas¨ªn. Kasama. v. n. kapala luan. Pagkabuhay. akalain. hinggil sa. pres uncion. May kaiklian. Conception. meditar. Concert. privilegio. adj. n. K¨¢sunduan. [conc¨®rdans] Concordancia. magtag¨°. imaginar. Magtugma. Concave. Kasihan. v. cesion. [conki¨²binedch] Concubinato. Kasi. Pangkatapusan. map aguunaw¨¤. Concordance. m¨¢hinggil. kahambugan. isipan. Paglilingid. [cons¨¢is] Conciso. bumulay. hanggan . ipagitna. k¨¢yarian. Nauukol sa k¨¢sunduan. pagkakaisa. Concede. conclusivo. Ikubl¨ª. Pumayag.Compute. fin. wak¨¢s. pagkakaayon. Concavity. K¨¢sunduan. [c¨®nsit] Concepcion. k¨¢sunduan. dil¨¬dil¨¬. Concealment. Concord. Tungkol sa. importancia. n. [concli¨²d] Concluir. bungang-isip. convenio. inquietud. [k¨®mred] Camarada. capricho. Tunawin (sa sikmur¨¤). pesar. conocimiento. n. [c¨®nkev] C¨®ncavo. & n. Concubinage. M¨¢ukol. kahingg ipagmasakit. Concave. Concourse. v. amancebamiento. v. [cons¨¢isli] Concisamente. pahintulot. mag-isip-is ip. [cons¨ªlment] Ocultacion. [concr¨ªt] Concreto. v. n. [con] Conocer. [conc¨®rdant] Concordante. n. Conclusive. pa kakaisa. Mangyayaring kasihan. [cons¨ªlietor] Conciliador. Tumapos. umalinsunod. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. ikanlong. Conclusion. v. v. adj. Conceit. pagk¨¢sunduin. [concli¨²cion] Conclusion. adj. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. [consili¨¦cien] Conciliacion. terminar. [conc¨¢viti] Concavidad. kayang akalain. ingenioso. kahalagahan. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. ocultar. v. v. dalamhat¨¬. Kasang-ayon. [cons¨ªv] Concebir. Concoct. v. magk¨¢sund?. n. concepto. Umalam. [cons¨¦ntret] Concentrar. umayon. union. n. Pangbababae. n. Concentration. amor propio. n. papagtugmatugmain. n. [c¨®ncord] Concordia. pagkakasund?. Palukum¨ªn. Concern. [cons¨¦rt] Concertarse. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). [concoccien] Digestion. n. encubrimiento. kaayon. Conciliate. reflexionar. Maikl?. afectado. tuusin. Mapag lirip. n. adv. prep. [compi¨²t] Computar. magkubl¨ª. Conceive. Tumuus. conforme. presumido. Tugmaan. [concr¨ªt] Concretar. Conceal. imaginacion. halagaha n. Conceivable. Concerning. magk¨¢isa. Ikl?. Papag-isahing masa. tocar. Conciliator. kap ahintulutan. Concrete. adj. mayabang. pagta tag¨°. Concoction. Pagpapagitna. dulo. hambog. n. estimar. Concern. magwar¨¬. Conciliation. pagkakanlong. n. pagkabati gkatal¨®s. [cons¨¢isnes] Concision. Concert. adj. Con. n. k¨¢ukulan. Concrete. [cons¨¦cion] Concesion. pagkakaisa. [concli¨²siv] Final. isagitna. [cons¨ªlietori] Conciliativo. pensar. arrogancia. adj. pang-aagu . Concession. gunita. Comrade. compa?ero. lumutas. Conciseness. pangwakas. ipaloob. Malukom. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. Katapusan. [cons¨¦rt] Concierto. v. acabar. [cons¨ªvabl] Concevible. [cons¨ªd] Conceder. t¨¦rmino. calcular. pagkakaayon. sucinto. [cons¨¦rn] Negocio. Concise. pagpapasok. conformidad. tapusin. Concavous. Kalukuman. yumar¨¬. umakal¨¤. kasabay. dagl?. yariin. kalaguy¨°. Hal¨®halong binu?. adj. Malukom. gumunita. Concordant. n. iuw? sa is ang bagay. kuruin. [cons¨¦rn] Concernir. [concoct] Digerir. magk¨¢yar?. pagkapayag. terminacion. ma ilihim. v. Timpalak. adj. u misip. pagkukubl¨ª. union. Tagapagkasund?. kabuluh¨¢n. k¨¢yarian. n.

pumatnubay. v. [cond¨¦nset] Condensado. Karapatdapat. n.l¨°. v. [confeccioen] Confitura. P¨¢daluyan. n. Confederacy. [c¨®nfidant] Confidente. n. [con] Cono. [cond¨¢in] Condigno. magbigay. kalagayan. Condemnable. fiarse. v. Libog. mahabag. itaguyod. Magkumpisal. merecido. kabuoan ng loob. [confed¨¦ret] Confederar. Bulal¨¢s. Kasund?. magk¨¢sund?. [cond¨®l] Condolerse. Cone. Confer. patawarin. Condition. [cond¨¢innes] Condignidad. integridad. Dami ng dumal¨®. [cond¨ªcien] Condicion. ukol. comprimir. [conk?rrens] Concurrencia. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. [c¨®nkiubain] Concubina. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. pumatnugot. Confession. n. halay. Condense. [conki¨²pisens] Concupiscencia. [condemn¨¦cion] Condenacion. v. Babae. Concussion. patnugutan. mahalay. [condi¨²siv] Conducente. lamentar con otro. tapang. ugal¨¬. conferir. Confessor. n. Confederate. Palaputin. Panimpl¨¢. Condemnation. magsama. v. Confederate. kat¨¢patan. magpahayag. Pagpaparusa. cualidad. [conk?r] Concurrir. katip¨¢n. v. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. [cond¨¦mnabl] Culpable. Magk¨¢tiwal¨¤. consentir. Concurrence. salsa. sangayon sa k¨¢sunduan. n. Conditional. [cond¨¢ctoer] Conductor. Conducive. k¨¢tiwal¨¤. Confectioner. Pinalapot. Conference. [conki¨²pisent] Libidinoso. magtaguyod. Makipanayam. kabagayan. marapat parusahan. k¨¢sunduan. n. Confessional. vituperable. aw¨¤. adj. nagpapakumpisal. Confidence. [cond¨®n] Perdonar. Confidant. [condens¨¦cion] Condensacion. [conk?rrent] Concurrente. k¨¢sunduan. Concubine. n. kilos. [conf¨¦doeresi] Confederacion. n. [condis¨¦nd] Condescender. Condiment. presuncion. Panayam. Conductor. [concucion] Concusion. Maghatid. umalinsunod. proceder. sumang-ayon. n. Condescend. Lagay. Tagapaghatid. Par¨¨. ihatid. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. adj. pag-alin sunod. v. n. concurrir. Karapatan. n. n. [cond¨®lens] Compasion. any?. Hatulan. Condole. [conf¨¦r] Conferenciar. reconocer. maaw¨¤. n. magkaloob. adj. Condolence. kumila la. adj. Condemn. pakikidalamhat¨¬. comprimido. Asal. M¨¢itataguyod. Malibog. unir. n. pagsang-ayon. [c¨®ndoect] Conducir. Nauukol sa pangungu mpisal. Condignness. adj. censurable. [conf¨¦soer] Confesor. kaagul¨°. simpatizar con. Confederation. pumatnugot. makiisang loob sa damdamin. adj. v. Confessionary. confeccion. Conduit. kahalayan . Concurrent. Concur. Ayon sa kundisyon. ¨²sapan. n. Condensation. pagkilala. n. Confection. [conf¨¦s] Confesar. alianza. [cond¨ªcional] Condicional. n. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. pangangalunya. Magpatawad. [c¨®nduit] Conducto. Makid amdam. Concupiscent. confederarse. v. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. n. n. alianza. P¨¢ngumpisalan. [c¨®nfidens] Confianza. [cond¨¦m] Condenar. Dumal¨®. [c¨®nfoerens] Conferencia. pumatnuba y. Conduct. seguridad. Pagpayag. parusahan. Pangungumpisal. n. Conduce. Pumayag. [conf¨¢id] Confiar. [confed¨¦ret] Confederado. adj. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. deplorar. [cond¨¦ns] Condensar. rekado. k¨¢lunya. Concupiscence. l¨¢stima. [conf¨¦cioen] Confesion. n. makisama. merecimiento. Kalipunan. Confectionary. Confess. magtaguyod. Tiwal¨¤. Kalipunan. n. guiar. Conduct. manejo. lascivo. Condign. Confide. Manggagaw¨¤ ng matamis. patnubayan. konduktor. Dumadal¨®. Condescendence. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. n. pagpapalagay ng loob. . G¨¢waan ng matam¨ªs. dar. [condi¨²s] Conducir. [condis¨¦ndens] Condescendencia. arrogancia . makidalamhat¨¬. aliado. porte. Condensate. adj. Pagpapalapot. Salarin. adj. Maghatid. declarar. v. n. reconocimiento. sigalb¨®. adj. [c¨®ndoect] Conducta. pangpalasa. Condone. kompesor. v. v. Makipagkasund? . tumiwal¨¤. kalibugan. [c¨®ndiment] Condimento. unirse. s¨¢litaan. marapat. guiso. Kalihim. Habag.

Magwag¨ª sa pagmamatwid. n. [confid¨¦ncial] Reservado. Luminlang. Patotohanan. gumul¨®. tumipon. n. pagkakasunduan . Pagtutuus. caos. adj. [condch¨¦st] Acumular. ipunin. Congregation. v. impugnar. [conform¨¦cion] Conformacion. Conger. v. n. k¨¢tiwal¨¤. Confiscation. ratificar. [c¨®nfident] Confidente. mapatototohanan. [conf¨®rmabl] Conforme. kahihiyan. Confuse. Kasang-ayon. secreto. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. [congrigu¨¦cion] Congregacion. pagk¨¢ipon. magsalansan. Congratulate. Congest. [conf¨¢in] Confinar. Congenite. [confl¨ªct] Conflicto. Hangg¨¢. bunton ng tao. pagkakatal¨®. pagpapatunay. v. Pagkabilangg?. Confrontation. Conflagration. Tipunin. pelea. Conformation. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. Lihim. kag luhan. [c¨®nguoer] Congrio. kat¨¢patang-loob. palih¨ªm. v. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. [confiut¨¦cion] Confutacion. [c¨®nfliuens] Confluencia. Congestion. pagpapatotoo. Pagkakatipon. laba away. aprisionar. n. ligalig. v. Confinement. perturbacion. kapara. kamukha. kagaya. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. v. Sumang-ayon. Gul¨®. [c¨®nfidentli] Confidentemente. adj. [confi¨²zd] Confuso. prueba. [conf¨¢inment] Prision. conveniencia. semejante. Pagsang-ayon. desorden. pagbibig ay ng maligayang araw. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . testimonio. [c¨®nfain] Confin. [confi¨²cion] Confusion. makipagtalo. Confine. n. [c¨®nfisket] Confiscar. magpalab¨°. Confirmatory. kahalintulad. Congeniality. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. kaparis. v. amontonar. patotohanan. kabagay. v. Confine. [confr¨®nt] Confrontar. adv. kalituhan. Mamu?. Confront. Sunog. Congratulation. [congl¨®meret] Conglomerar. Confound. Confluence. pag-embargo ng p¨¢mahalaan.Confident. Pal¨®s. [conf¨¢und] Confundir. umayon. walang ayos. Magbunton. lum aban. makipagaway. luchar. Conflict. Confidential. n. Gul¨®. secretamente. [congr¨¢tiulet] Congratular. encerrar. Makipaglaban. Confused. v. congelarse. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. acumulacion. v. Conglomerate. n. felicitar. patunayan. Conform. helarse. verg¨¹enza. Hanggan¨¢n. arreglo. pagkakaisa. adj. adj. adj. manggul¨®. v. tipun in. Papuri. adj. v. Confute. ibilangg?. n. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. Lihim. t¨¦rmino. Pagpapamu?. [confl¨ªct] Contender. kalungin. hangganan. pagkakadamaydamay. desconcertar. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. Magul¨®. pa gkawangis. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. Patotoo. Congratulatory. Pagkakaisang ugal¨¬. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. Confirm. walang tuos. . [confoerm¨¦cion] Confirmacion. pinagk¨¢yarian. adj. Bumat¨¬ ng papuri. n. n. [confi¨²t] Confutar. Congregate. adj. v. magbigay ng maligayang araw. pagkakulong. Kakambal. Pagsang-ayon. Congeal. [confi¨²z] Confundir. n. n. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. [congl¨®meret] Conglomerado. lindar. [confisk¨¦cion] Confiscacion. concurso. oscurecer. [conf¨ªrm] Comfirmar. felicitacion. Confutation. Samsamin ng p¨¢mahalaan. umalinsunod. Confidently. Conformity. n. Tuus¨ªn. turbar. n. Mapatutunayan. Confirmation. [confront¨¦cion] Confrontacion. kaga ya. [condch¨ªnial] Congenial. Conformable. Conglomerate. [condch¨ªl] Congelar. Conglomeration. Kaugal¨¬. n. pagkakalaban. Pumisan. kasamang ipinanganak. [conf¨®rmiti] Conformidad. ibunton. Conflict. Luminlang. l¨ªmite. estre?imiento. kaparis. Tip¨®n. patunay . Pinagkakatiwalaan. an¨¢logo. reunir. adj. combate. malab¨°. Congregational. Congenial. [c¨®ngriguet] Congregar. n. n. patahimikin ang kata lo. [condch¨¦schen] Congestion. v. adj. [conf¨®rm] Conformar. combatir. Confiscate. n. Confusion. pagbubunton. ip¨®n. embarguhin ng p¨¢mahalaan.

May mabuting budh?. confederado. [c¨®nscript] Conscripto. [condch¨¦ctiv] Conjunto. ipisan. kasap¨¬. Consecrate. adj. Kumindat. masasapantah¨¤. magsama. Kaugnay. palagpasin ang maling n¨¢masid . v. bintang. n. idugtong. adj. Kongreso. [c¨®nker] Conquistar. karugtong. Pagkakasang-ayon. matrimonial. conocedor. apto. D? malayong mangyari. n. Itinalagang bagay. M¨¢nanakop. [conis¨¦r] Perito. [condch¨¦ccher] Conjeturar. Pagkasama. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. union. Conqueror. Conscript. Hak¨¤. conspirar. unirse. [congri¨²iti] Congruencia. Connate. Conjecture. Budh?. [c¨®ngriuensi] Congruencia. Nakatala. lista ¨® matr¨ªcula. conjuracion. Kasama. Pamanhik n a may panunumpa. Masasakop. pagkabagay. kalakip. id¨®neo. mapagpasuk¨°. kabagay. adj. pa gkakapisan. conformidad. Nauukol sa pag-aasawa. nasa pagkatao. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. registrado. marapat. combinar. v. Pananakop. [c¨®ngres] Congreso. adv. Maghak¨¤. Congruent. pang-ugnay. [con¨¦ccion] Conexion. n. pag kalakip. s¨²plica ardiente. n. Magbaybay ng pangwatas. Conscientious. n. Consanguineous. Connect. n. [condch¨®int] Asociado. kasama. vencible. kamag-anak. magpasuk¨°. adj. vencedor. magsap¨¬. adj. Nasa pagkatao. [c¨®nkeror] Conquistador. adj. enlaze. conjuntivo. n. [c¨®ngriuent] Congruente. unir. Kalakip. Connection. adj. Conjectural. magpisan. coordinar. ligarse. italag¨¢. hinal¨¤. n. Sumakop. [con¨¦ct] Juntar. Conjugate. trabazon. nauukol s a kasal. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. n. [condch¨¦nccion] Conjuncion. mahihina l¨¤. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. [condch¨¦ccheral] Conjetural. asociar. [c¨®nkerabl] Conquistable. Conjugation. Conjecture. Magtalag¨¢. . [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. n. n. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. Conscious. v. Conjunctive. [condch¨®in] Juntar. i sugpong. n. Kadug?. kapisan. n. [con¨¢ivans] Connivencia. Connive. [consangu¨ªnies] Consanguineo. v. v. Tagapun¨¢. Congruity. kasugpon g. [c¨®ndchiugal] Conjugal. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. Pamamaybay ng pangwatas. nauukol sa pang-ugnay. Conjuration. Conjuncture. adj. kasugpon g. kaypal¨¤. [conn¨¦t] Del mismo parto. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. Connubial. [condchur¨¦cion] Deprecacion. adj. [condch¨¦ccher] Conjetura. pagkakalakip. [condch¨¦ntc] Conjunto. adj. n. karungtong. [c¨®ngriu?s] Congruo. disimulo. adj. [con¨¦ccion] Conexion. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. kamag-anak. Conquest. [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. trabar. iugpong. al¨¢m. conforme. Pagkakasama. Connoisseur. liga. enlaze. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. dedicar. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. vencer. conjuncion. ibagay. Isama. Nauukol sa pag-aasawa. Conjunction. tagaal¨¢m. n. maykaya. isap¨¬. Pagkakasang-ayon. pagkabagay. pagpapasuk¨°. Kambal. [coni¨²bial] Conyugal. sapantah¨¤. [c¨®nquest] Conquista. conformidad. m tang. Kadug?. Congruous. Conjunct. kaugpon. nauukol sa kasal. maglakip. unido. nakatanda. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. Conquerable. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. adj. Ukol. ilakip . v. conformidad. Conscription. n. v. Iugnay. Congruence. sospecha. [c¨®nsicret] Consagrar. pagkabagay . Conjugal. disimular. Conjoin. Connexion. pagkapisan. [c¨®ngriuens] Congruencia. Connivance. d? pagpansin. [c¨®nciens] Conciencia. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. Pagkakasang-ayon. Consciously. Conquer. n. Kaugnay. kaugpon. mapasusuk¨°. adj. Kasukasuan. Conjure. adj. [c¨®nsicret] Consagrado. Consecrate.Congress. Conjoint. [conci¨¦ncias] Concienzudo. Kasang-ayon. sospechar. Consanguinity. v. adj. n. kapisan. matrimonial. Congruency. trabazon. Conscience.

adj.. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Consequential. Al¨ªw. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. v. saysay. magpahin tulot. Ipagkaloob. Consort. Conspire. [cons¨ªder] Considerar. Conserve. [consain¨ª] Agente. K¨¢hinatn¨¢n. [consp¨ªretor] Conspirador. adj. mab ait. estabilidad. [consicr¨¦cion] Consagracion. Pinangyarihan. lit¨¢w. importancia. meditar. [cons¨¦rvativ] Conservativo. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. [consider¨¦cion] Consideracion. pagpapalag¨¬. Console. Conservative. [cons¨®l] Consolar. Pakundangan. Consort. Kalagayan. Consolatory. kabuluhan. pagkakasap¨¬. kat ibayan. esposo. discreto. protector. pagkakasam a. Consolidation. Ingatan. ika. Pagpapanatili. confortar. Conspiracy. n.. perseverante. casar. kaaliwan. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. Tagapagpanatili. N¨¢kakasunod. mahinhin. conceder. n. [cons¨®labl] Consolable. consecutivo. [c¨®nstant] Constante. . wariin. Consonant. Conserve. Tagaaliw. adj. isipin. perseverancia. conformidad. Consequent. pahintulot. Matibay. n. adj. Conspicuous. n. [cons¨ªderet] Considerado. adj. [consist¨®rial] Consistorial. Pagkakaisa. Consolable. prudente. eminente. pagkakaayon. n. bulayin. Dahil dito.. katingig. [cons¨ªstensi] Consistencia. Mangyayaring maal¨ªw. katiyagaan. gunita. n. Consent. adj. m¨¦rito . v. n. Sunodsunod. v. [cons¨ªstori] Consistorio. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. [cons¨¦nt] Consentir. Conservator. Constant. [consolid¨¦cion] Consolidacion. ibigay Consignee. conjurarse. Consistent. [c¨®nserv] Conservar. [constel¨¦cion] Constelacion. adj. buny?. n. n. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. examinar. kapanatilihan. distinguido. Consecutive. n. alivio. v. Umal¨ªw. Consolation. adj. [consp¨ªkiues] Conspicuo. imbak. kapanatilih¨¢n. [cons¨ªstens] Consistencia. [cons¨®lidet] Consolidar. n. itulot. Magiting. Consistorial. [c¨®nsonans] Consonancia. s¨®lido. Tinggal. n. v. isap¨¬ ilakip. Constellation. [consoerv¨¦cion] Conservacion. Consent. maglakip. n. Consistory. Constancy. Consider. dilidil¨¬. Consonance. [cons¨ªderabl] Considerable. Constable. [c¨®nsonant] Consonante. m agsap¨¬. Padal¨¢. Katinig. permitir. Pagkakatugma. [consp¨¢ir] Conspirar. Pahintulutan. war¨¬. [cons¨®rt] Asociarse. Conservation. n. rima. pensar. matatag. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Consequence. Considerable. bantog. n. kin¨¢hinatnan. [c¨®nstansi] Constancia. magsama. [consp¨¢irer] Conspirador. v. famoso. nananatili. [cons¨ªstent] Consistente. pagkakabagay n g tinig. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. n. tagapamal ag¨¬. Matiyaga. pag-ingatan. cuidar. asawa. Considerate. adv. firme. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. [c¨®nsecuent] Consiguiente. [c¨®nsort] Consorte. Kapahintulutan. ilustre. esposa. Kalagayan. Consistency. adj. pagkakaayon. Tiyaga. n. namamalag¨¬. N¨¢kakasunod. v. conformidad. [cons¨¦nt] Consentimiento. tagakandil¨¬. mahinahon. Konstabularyo. Magbangon ng panghihimagsik. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. [c¨®nserv] Conserva. Nakaaal¨ªw. Consequent. [consp¨ªresi] Conspiracion. Consequently. consolidarse. Consign. Consist. gunitain. adj. Mapakukundanganan. D? nasisir¨¤. v. halaga. Consignment. Consideration. ka tibayan. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. [conservetor] Conservador. pagkakalakip. atento. Kasama. Ipagka. Isama. n. masinsin. armonia. pumayag.Consecration. n. dilidiliin. Consolidate. v. reflexion. Magsama. Conspirator. Pagtatalag¨¢. estabilidad. n. [cons¨®letori] Consolatorio.. [consol¨¦cien] Consolacion. mag-asawa. [cons¨®ler] Consolador. Mapagwar¨¬. adj. katugma. ceder. [c¨®nsecuens] Consecuencia. n. Consistence. resulta. n. [cons¨ªst] Consistir.. [c¨®nstabl] Constable. mang-aaliw. n. adj. tang¨¬.. Conspirer. valor. [c¨®nsecuent] Consecuencia. Akalain. conjuncion. [cons¨¢inment] Consignacion. Consoler. n. n. ipagkagayon.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

n. Galang. mezquindad. n. pollada. magk¨¢yar?. mahin¨¤ ang l Cower. [c¨¢ujerd] Vaquero. [c¨¢ul] Capuz. ambicioso. Kabayong matulin. adj. n. n. [c¨®uard] Cobarde. n. n. adj. tribunal de justicia. balot. Covert. Cow. [cr¨¢bed] Impertinente. mabasag. Covetousness. n. Courtship. tribunal. [k¨¦redch] Corage. Cover. [k¨®znedch] Fraude. enamorar. Walang kib¨®. Magday¨¤. Baka. Crack. Cracker. adj. [k¨®vetoesnes] Codicia. Masungit. n. Sak¨ªm. [cors] Cazar. Damit. malakas ang loo b. n. matatakut¨ªn. Patk¨®. n. [k¨®venant] Pacto. ambicionar. Tumakot. Coward. kanlungan. [crac] Hender. bu? ang loob. t¨ªmido. Dwag. Magalang. Cow. mangday¨¤. Galyetas. Coverture. Court-house. [cort] Cortejar. afable. galanter¨ªa. [k¨®plet] Copla. consejo militar. timidez. magbigayloob. [cau] Acobardar. Crab. [k¨¦rties] Cort¨¦s. s¨¢litaan. mapagpitaga n. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. Lik? [sa dagat]. hendedura. k¨¢sundu n. imbot. v. Courier. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. carrera. Court. [cort] Corte. Crack. [ker¨¦dches] Corajudo. Cozen. v. manak¨ªm. Cowardly. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. modesto. avaricia. asilo. pitagan. estampido. reventar. sumuy¨°. Covering. [k¨®venant] Pactar. Tagapag-alag¨¤ ng baka. Courteous. v. adular. Magbigay-gala agbigay-pitagan. Cozenage. adj. intimidar. [k¨®zn] Enga?ar. n. [cov] Ensenada. manghuh uli ng liebre. corredor ¨® cazador de liebres. [c¨®rtship] Cortejo. Pumutok. pusil¨¢nime. pangliligaw. Cousin. suot. tungtungan. Cow-herd. estipular. Cowl. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. Panunuy¨°. n. Lumigaw. alimasag. Bahay-hukuman. Lingid. Court-martial. humabol. at pahatid kawad. defraudar. katakutan. [crab] Cangrejo. [cors] Curso. tapar. adj. n. lahang lamat. lagutok.Couplet. t¨¢kbuhan. lakas ng loob. techado. abrigo. Cowardice. mapagbigay-loob. Hukumang militar. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. ampunan. [c¨¢uer] Agacharse. magk¨¢sundo. estallido. mabalasik. Coy. ambicion. [k¨®vi] Nidada. n. n. tumak bo. Dwag. Tapang. estipulacion. n. n. Cover. [cau] Vaca. apetecer. matatakut¨ªn. talangka. hib¨°. v. utus¨¢n. pagbibigay-loob. Panal¨¬. n. [co¨²rser] Corcel. refugio. atipan. v. Put ok. Kasakiman. corretear. kabuoan ng loo b. tratado. Kadwagan. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. Covet. [k¨®ver] Cubrir. Yumukod. Covenant. n. quebraje. Covenant. Pinsan. balabal. amedrentar. v. [k¨®vetoes] Codicioso. n. Crabbed. n. Magtipan. [k¨®vert] Cubierto. enga?o. civil. tungtong. mapag-imbot. v. Inak¨¢y. Takip. k¨¢yarian. pusil¨¢nime. mensagero. Matapang. refugio. n. n. bubong kara ng. bravura. n. [k¨®ver] Cubierta. H¨²kuman. [crac] Crujido. Course. Tukarol ng par¨¨. hukumang sundalo. hangad na malabis. Manghuli ng hayop. mangligaw. caleta. ce?udo. pusilanimidad. romper. adj. magkalamat. [k¨®vet] Codiciar. . [k¨®pling] C¨®pula. v. reservado. dakong ta g?. severo. Tipan. Covey. rajar. n. mahin¨¤ ang loob. Covetous. Alimango. tapadera. Takb¨®. contrato. Courser. Course. Mag-imbot. n. Courage. rotura. basag. v. [c¨²rier] Correo. [k¨®verchiur] Abrigo. Tagapagdal¨¢ ng sulat. perseguir. Kanlungan. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. Coupling. Day¨¤. Courtesy. valor. atento. urbano. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. Takpan. Courageous. matigas a ng loob. v. n. kahina an ng loob. Courtesy. n. Isang ur¨¬ ng tula. mahihiyain. [c¨®uardli] Cobarde. n. [cr¨¢ker] Galleta. n. Court-plaster. manakot. animoso. Court. valeroso. maghangad. [court-j¨¢us] Foro. [coi] Recatado. Cove.

[cro] Buche. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. May-lalang. Credit. n. Pita. Crawfish. lal¨¢ng. Create. Lungga. lagitik. Cragged. v. Lumagitik. lumikha. kaswitikan. [crim] Crema. [crash] Estallido. Crayon. n. Creek. Kayong manipis at maitim. Lumbaklumbak. Cram. [cr¨¦zi] Lelo. Creephole. Pagsunog ng bangkay. Crate. Crested. Umusad. umalatiit. n. Mapagkakatiwalaan. n. loko. Makakang-gata. ang pinagkakautangan. n. v. Ulol. Katha. astucia. Mabasag. Cranium. Cradle. umalatiit. Batis. kinapal. rechinar. risco. may-likha. Mapaniwalain. [cric] Crujir.Crackle. Creature. artificio. Mapaniniwalaan. dumaing. Palong. n. Korbata. n. talunan. Crayfish. [crash] Estallar. bolsa ¨® seno de las aves. [crez] Quebrantar. Crannied. cr¨¦dito. Crafty. n. mamanhid. v. v. Kulubot. Crash. May palong. loco. v. sira ang ulo. Cranny. [cr¨¢gi] Escabroso. Sanggol. Credential. n. switik. Craving. Puluhan. meser la cuna. Tyop¨¨. katusuhan. [crid] Credo. Crave. Umusad. n. [cr¨¢cl] Crujir. Palahing¨¬. n. [cr¨¦v] Rogar. [cr¨¢nid] Hendido. pamamanhid. [cr¨ªchur] Criatura. Cravat. alimango. adj. sumam¨°. [cr¨¦dibl] Creible. lumagitik. n. [cr¨¦sted] Crestado. adj. Lal¨¢ng. n. Craven. munting ilog. Putok. n. v. Paniniwal¨¤. may-kapal. tiwal¨¤. Crank. adj. artificioso. [cr¨ªdens] Creencia. [cramp] Dar ¨® causar calambre. [cridi¨²liti] Credulidad. romper. hormiguear. Crawl. n. [cram] Llenar. [crim¨¦cion] Cremacion. [cranc] Manecilla. Pulikat. confiar. Magpautan. n. v. bitak. [cr¨ªfol] Huronera. n. Bao ng ulo. lumagutok. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. Humiging. Creation. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. adj. nilal¨¢ng. hind? patag. n. adj. n. Crest. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. Lahang. adj. Creator. adj. [crag] Despe?adero. Cremate. Credible. magkatiwal¨¤. atracarse de comida. n. Credit. plegadura. ¨¢spero. Cradle. Craze. n. hind? patag. adj. Crash. adj. lwelang. [crik] Arroyo. Craggy. Credence. v. Pulikatin. Crater. Craziness. [cramp] Calambre. Kakang-gata. v. n. v. hendedura. Crescent. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. [crav¨¢t] Corbata. locura. [cr¨¦sent] Creciente. Krayon. Cremation. Magpakabundat. [cren] Grulla. implorar. put¨®k. [cr¨®fish] Cangrejo. [crol] Arrastrar. v. likha. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. Creak. [cr¨¢gued] Escabroso. Lumbaklumbak. n. masir¨¤. Paniniwal¨¤. serpear. Kahinaan. Mamanhik. Crape. Ang nagpapautang. [cr¨¦ditor] Acreedor. Sumunog ng bangkay. [cr¨ªmi] Lleno de crema. [cr¨¦ni] Grieta. n. n. ¨¢spero. n. verosimil. n. Craving. Crease. Creamy. suplicar. Craw. Tuso. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. [cr¨¦zines] Debilidad. adj. Crazy. Creditor. [credl] Meter en cuna. Lumalang. n. Creep. mapaghing¨¬. sira ang isip. lumagitik. v. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. [cr¨¦ter] Crater. baliw. Alimasag. Craft. [crep] Cresp¨®n. [craft] Arte. . v. Cream. gumapang. putok. n. v. Crease. tiwal¨¤. n. [cris] Pliegue. [cr¨¦vn] Gallo vencido. [cris] Plegar. [cret] Cesto grande. Cramp. [crip] Arrastrar. Ilagay sa duyan. [cr¨¦dit] Acreditar. n. Ka¨ªng. Balunbalunan. Batong mataas at matar¨ªk. [credl] Cuna. Talangka. Crane. adj. Paniwal¨¤. Duyan. Cramp. Crag. ipagduyan. Tagak. [cr¨¢fti] Astuto. n. reputacion. [cri¨¦t] Crear. Creed. Pumutok. [crid¨¦ncial] Credencial. [crest] Cresta. maniwal¨¤. Credulous. n. nilikha. [cr¨¦oen] Lapiz. bung?. [cri¨¦tor] Criador. kaululan. Pangulubutin. Pautang. [cri¨¦cion] Creacion. panamampalataya. Paglaki ng bwan. Lahang. n. Credulity. dar f¨¦. n.

pumul¨¤. calambre del cuello. Sala gaya ng kimaw. inani. Crimination. v. M¨¢mumuna. Cross.Crestfallen. adj. [cr¨¦stfoln] Acobardado. peso. Crosier. masama ang loob. sira ang loob. [croc] Vasija de barro. Huni [ng uwak].] canto [de ranas]. Pagkukulot. enfadado. Croak. n. n. Crocodile. Crime. Kasalanan. Salar¨ªn. [cr¨²ked] Corvo. v. Crop. sinuosidades. se?alar con la se?al de la cruz. n. Tungkod ng obispo. cosecha. magbigaysala. [cr¨®codail] Cocodrilo. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. palikawlikaw. adj. Pitak na lup¨¤. [cruc] Gancho. adj. Cribble. adj. Crock. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. Criticism. mag-antanda. [crimp] Rizar. Crib. [croc] Graznar. Crockery. n. garfio. reo. [croc] Graznido [de cuervos. pumintas. Criminality. Criterion. camarada. Crocus. Kalaw¨ªt. Magbagtas. Torsilya. v. gumapas. nadudw ag. mangulubot. Crony. pagbibigaysala. Bwaya. taga pun¨¢. torcido. n. v. imp¨®. kasalanan. Crinkle. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. Sariling hak¨¤. Crispness. & n. Crisp. cruzar. kumokak. Crimp. hendedura. [crimin¨¢liti] Criminalidad. [cr¨ªu] Cuadrilla. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. Magpalikawlikaw. torcer. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. Crooked. trabajo. n. P¨¢sabsaban. [cron] Anciana. n. Baluktutin. n. Pagpapakabab¨¤. n. v. Mga sisidlang-lup¨¤. banda. n. [crait¨¦rioen] Criterio. [cr¨ªket] Grillo. makasalanan. pena. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. [cr¨¢isis] Crisis. lump¨®. pasan. Pulang matinkad. n. [cros] Cruz. Crevice. huerta peque?a cercada. Crimson. n. Crewel. mun ting bukid. rizar. Pulutong. Crook. Crop. Paratang. adj. [cr¨ªpl] Estropeado. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. [crisp] Crespar. n. kubo. [crop] Buche de ave. [cr¨ªspnes] Encrespadura. n. n. choza. bitak. putok. [cr¨¦vis] Raja. encrespar. Cross. Croak. Pun¨¢. adj. Mangul¨®t. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. [cruc] Encorvar. Crib. [cr¨ªminal] Criminal. Sumuy¨°. censurar. Croft. Crick. kasama. Pup¨²nahin. [crindch] Bajeza. Kalaban. M¨¢nanawag. [cr¨ªminet] Acriminar. suk¨°. Cretaceous. Balunbalunan. v. n. n. Criminal. [crimin¨¦cioen] Criminacion. Crimp. Critic. [cr¨¢im] Crimen. Kumulot. pilay. n. n. Cross. abatido de esp¨ªritu. adj. n. Pwang. manahak. Bithay. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. Crier. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. vieja. . [cric] Chirrido. kulut¨ªn. Umani. adj. enojado. dampa. n. Maapog. Matandang babae. dalamhat¨¬. katalo. ali. Krus. Humuni. v. Cringe. [crib] Enjaular. Crisp. [crisp] Crespo. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. [cr¨¢ioer] Pregonero. Kulungin. [cr¨ªtisaiz] Criticar. adj. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. tropa. Kalaguyop. v. Pumun¨¢. n. Criticize. Cripple. Kuliglig. n. rizado. Kulot. ani. abertura. Tinain ng pulang matingkad. [cros] Atravesar. & n. n. [cr¨ªncl] Serpentear. Crimson. v. n. n. Crew. [crindch] Adular con bajeza. [crimp] Reclutador. m abigat ang loob. tripulacion. taga. n. [cros] Contrario. Crone. carga. n. kokak [ng palaka]. Crisis. Cringe. [cr¨ªbl] Criba. Sisidlang lup¨¤. labang¨¢n. Cricket. n. Magparatang. Huni paninigas ng leeg. kawan. n. [cr¨®ni] Compinche. Crook. Bal? ang palong. Criminate. [croft] Aleda?o de una tierra. v. Kasubha. delito. [crib] Pesebre. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. opuesto. gal¨ªt. kabalakyutan. hirap . n. & n. n. Critical. Papihitpihit. afliccion. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. manuy¨°. Crinkle. Baluktot. [cr¨®koes] Azafran. v. ginapas. una tia. Sala.

[cr¨®sbo] Ballesta. n. n. Yumuk?. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . Crucifixion. corchete. premio. crucial. Crudely. korona. Cross-examination. [cr¨®sgrend] Perverso. Cruise. Pagkakakurus ng dalawang daan. adj. inhumanamente. v. [cri¨²et] Vinagrera. api?arse. Ngumasab. Hilaw. siksikan ng tao. n. Anam¨¢n. Pagtatanong sa sak s¨ª. [cram] Miga. [cri¨²cial] En forma de la cruz. Crotchet. Manulisan sa dagat. [cro] Cuervo. Dugong namu?. Pagkakakurus ng dalawang daan. n. [cram] Miga. Crowd. v. Crumble. sangre coagulada. munting putol. n. M¨¢bunton. [crotch] Gancho. n. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. Crumple. [cr¨¢mi] Blando. Kahilawan. Crow. [cr¨¢utch] Agacharse. lumagas. n. yumukod. adj. enojo. corso. v. magkasiksikan ang tao. Mumo. magkarami. v. Anyong kur¨²s. Crunch. v. Putong. Anam¨¢n. [cri¨²dli] Crudamente. atestar. Cross-bow. Croup. [cri¨²or] Cruor. kalupitlupit. Crossing. Crow. Crowbar. [cr¨¢poer] Grupa. adj. [cranch] Mascar haciendo ruido. Tanungin ang saks¨ª. n. [cri¨¦sed] Cruzada. n. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. [cr¨®bar] Barreta. v. n. [cri¨²zer] Crucero. bigat ng loob. Larawan ng Pg. Ang buton g likod ng ibon. Crossness. katampalasanan. Crucial. v. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. [cri¨²z] Piratear. Cross-grained. [cr¨¢ud] Amontonar. n. Crudeness. [cri¨²diti] Crudeza. [cr¨®s-aid] Bizco. Uwak. Cruel. Balakyot. daang pasihar¨¢. Patiwal?. Pan¨¤. n. Crude. Crumb. Cruelty. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. bisojo. pangkawing. [crampl] Arrugar. Crossroad. adj. Cruet. Cruelly. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. recompensar. Cross-timber. n. kabubut¨¢n. balakyot. [cr¨¢un] Coronar. malupit. [cri¨²d] Crudo. sulimpat. Crowd. el trasero de una persona. Crossly. n. munting putol. Bunton ng tao. [cri¨²sibl] Crisol. kabubut¨¢n. [cri¨²sifay] Crucificar. kabalakyuta n. May kabagsikan. gent¨ªo. v. Pasiyang tiwal?. Cruiser. Batikola. ang likuran ninoman. n. butil. kasungitan. Crown. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Tanungin ang isang saks¨ª. gantingpal¨¤. Cruise. n. Cross-bar. Pagputolputulin ng mumunt?. [cro] Cantar el gallo. adj. swail. magbigay ng gantingpal¨¤. gutayin . Crucify. n.Cross-armed. Kahilawan. Kabagsikan. [cri¨²-el] Cruel. adj. n. tila kur¨²s. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. k ramihan. v. Crupper. pasalungat. Crucible. n. Gumanchillo. Pangpatunaw. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. [cr¨¢un] Corona. Bareta. n. tampalasan. [cri¨²cifics] Crucifijo. Magputong ng korona. Cruor. Cross question. Crosspurpose. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. Munting tasa. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. G¨¢lit. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. v. Crown. Dul¨ªng. Crucifix. n. Mabagsik. n. Crotch. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. [cri¨²dnes] Crudeza. Crossway. kakapal¨¢n ng tao. n. Crummy. humimay. Cross-examine. Crouch. v. muchedumbre. [cr¨®s-bar] Travesa?o. [cr¨®s-timber] Travesa?o. Nakahalukipkip. [cr¨®sli] Contrariamente. intratable. adv. tierno. m ay pagkatampalasan. n. Malambot. bub¨®t. barakilan. Cross-eyed. Gancho. Crusade. Mumo. [cri¨²elti] Crueldad. Crudity. May kahilaw¨¢n. may kabubut¨¢n. n. adj. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. may kasungitan. Tumilaok. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. Mangulubot. [crambl] Desmigajar. [cr¨®snes] Enfado. turba. [cr¨®chet] Corchar. n. n. n. Crum. kalupitan. adv. n. n. [cri¨²-eli] Cruelmente. [cr¨¢ud] Tropel. desmenuzar. inhumano. Lalagyan ng suk¨¤. n. butil. Daang bagtasan.

Asong walang kabuluhan. Buntot. corteza. lo perteneciente ¨¢ la cocina. n. llorar. Crust. katusuhan. Crypt. [koelm] Carbon de piedra en polvo. Paglinang. [cray] Gritar. parang bubog. humiyaw. pisain. manotada ¨® bofeton. Culture. pamal¨°. Crush. manuntok. man gg¨¢s. Suntok. Sigaw. tumangis. Humadlang. grito. [koel] Escoger. Kubo. adj. n. n. cultivo. [koeb] Cachorro de la osa. Cunning. [k¨¢mbrans] Carga. pangbugbog. Culprit. mapagagal¨ªng. Cuff. pagpapatalino sa tao. n. n. oprimir. [k¨¢pbirer] Copero. Crusty. matalin¨°. Cull. p umigil. n. [cr¨¢sti] Costroso. v. n. estorbar. Pagpapainam ng lup¨¤. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. [cristal] Cristal. Crystalline. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. astuto. taza. v. Kakayahan. liga lig. [ki¨²miulet] Acumular. sutil. umiyak. n. choque. kaswitikan. Cudgel. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. Cultivate. [ki¨²lineri] Culinario. humalang. Cuddle. n. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. Cumulate. Cup. v. [cretch] Muleta. villano. [k?r] Perro de mala ralea. vocear. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. naiipon. nakaiinip. diinan. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. [koeb] Parir [la osa]. n. v. Isang siko. Magbunton. Pasan. bumukid. Cumbrance. n. llanto. Curate. pagbungkal ng lup¨¤. Cuff. bangga. tangkalag. hiyaw. Tungkod. Crystal. sutileza. mabalat. mangbubungkal ng lup¨¤. Cubit. [k¨¢ning] Experto. Culm. Parang kristal. n. N¨¢ibubunton. v. [k¨¦lprit] Reo culpado. [ki¨²bik] C¨²bico. hamak. embarazoso. Crystallize. [croesh] Apretar. bagabag. adj. Salar¨ªn. yumuk?. Culminate. Cruset. Na kakaabala. molesto. n. umpog. Ung¨¢s. adj. Upak. [k¨¢dchel] Apalear. destreza. n. adj. mag-ipon. v. par¨¨. liwanagan. Cucumber. [ki¨²bit] Codo. . uminis. Pepino. [ki¨²ret] Cura. Cumulative. [cript] B¨®veda subterranea. kaliksihan. [croest] Costra. adj. Cud. [k¨¦ltivetor] Cultivador. Manganak ang oso. incomodar. bumungkal ng lup¨¤. Magagamot. n. [ki¨²rabl] Curable. adj. peso. n. P¨¢minggalan. Cudgel. Nauukol sa kusin¨¤. switik. [kadl] Agacharse. pesado. v. Culinary. Cully.araw laban sa mga moro. Pumil¨¬. humirang. Luminang. [croesh] Colision. Kura. abala. tangis. [cap] Copa. Cultivator. criminal. [k¨¢ning] Habilidad. labrar. [k¨¦li] Bobo. Cunning. Cub. Kristal. n¨¢isasalansan. iyak. Humampas. Culpable. [cr¨ªstalain] Cristalino. Cupbearer. [koef] Dar de pu?adas. n. [cray] Alarido. v. Cupidity. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. [k¨¦ltivet] Cultivar. n. Cur. n. p¨¢rroco. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. magsalansan. Maupak. Cubic. amontonar. n. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. n. v. tasa. [koed] Panza. Uling na bat¨® na durog. Cry. Sala. Bihas¨¢. n. [kiub] Cubo. [k¨¢mbersam] Engorroso. fastidioso. tuso. v. bumugbog. Culpability. [k¨¦lminet] Culminar. Yumukod. Kopa. n. Nauukol sa kubo. [kiu] Cola. kasalanan. Cupboard. Cry. [k¨¢mber] Embarazar. [k¨¦lpabl] Culpable. Cultivation. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. [k¨²lchur] Cultura. n. Cumber. mangbubukid. Cue. Higpitan. Panghampas. obst¨¢culo. Sumigaw. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. n. Bungg?. makasalanan. impedir. adj. adj. adj. n. balat. Cumbersome. Sumuntok. n. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. vuelta de manga de vestido. criminal. nakayayamot. pamal¨°. hadlang. [ki¨²coemboer] Pepino. Batang oso. elegir. v. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. bubog. Cube. v. katalinuan. Crush. n. Crutch. astucia. n. pumighat¨¬. [koef] Pu?ado. molestia. Manglilinang. pagbukid. Curable. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. Ang may sala ¨® kasalanan. n. primer est¨®mago de los rumiantes. Cub. M¨¢pataas sa kataastaasan.

restriccion. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. Kulut¨ªn ang buhok. v. pangpigil. n. Sumpa. Cursory.. Kar¨¢niwan. [k¨¢rrensi] Circulacion. pigilin. n. Curiosity. halagang tanyag. Baluktot. Curvation. adj. Curse. [k¨¦rvechiur] Curvatura. [k¨¢rfiu] Guardafuego. Kaugalian. [kart¨¦l] Cortar. Cure. telon en los teatros. Cut. [k?rb] Freno. lagyan ng tabing. tapador de chimenea. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. n. Bantay. [karv] Corva. Cut. adj. [k¨¦spidal] Puntiagudo. adj. v. humiw¨¤. Matulis ang dulo. blasfemar. n. v. lakad. [kiur¨¦tor] Curador. Kabaluktutan. Tabing. Custodian. singil ng aduana. Maramot. Kabaluktutan. torcido.. Cure. derechos de aduana. gilit. . telon sa palab as dulaan. ¨²puan ¨® sandalan na unan. coagularse. [k¨¢rten] Cortina. n. Curling-iron. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. Sumumpa. Curly. n. v. Curtail. pangkulot. n. [k¨¢rsori] Precipitado. Gumamot. n. [k?rd] Cuajada. . [k¨²stodi] Custodia. pag-iingat. Alak-alak¨¢n. Curtsy. sanar. kaugalian. Curry. adj. Customary. Sinumpa. v. n. M¨¢dal?an. kortina. tungayaw. Cutaneous. n. n. Pangul¨®t. Curl. guardian. kulukut¨ª. Cursed. Custom. n. remedio. tanod. [k¨¢rvated] Corvo. Salaping karan iwan. mainam. lu mait. Kulot ng buhok. Curtain. tumungayaw. v. Curd. [ki¨²retiv] Curativo. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae.. contener. adj. Curb. hender. v. aborrecible. [kiuri¨®siti] Curiosidad. Paikliin. n. Curmudgeon. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . kagamutan. tajada. lumapot. [k¨¢r-ri] Zurrar. n. Cuspidal. takip ng chi menea. Curse. [k¨¢stard] Natillas. n. [k¨¢rsed] Maldito. ng. [k¨¦rli] Rizado. Customer. Cushion. v. Current. Magtabing. encorvado. Pamigil. coagular. n. adj. imprecar. Pagkabaluktot. Curl. Pangulot. hiw¨¤. [kiur] Cura. Curdle. [kiur] Curar. Curator. asal. Currency. almohada. iklian.. cuidado. Nauukol sa kutis. lunas. Curve. n. palaputing maigi. n. v. [ki¨²rios] Curioso. [kat] Corte. v. manumpa. v. adj. [k¨¢rri-com] Almohaza. n. Pumigil. [k¨¢stam] Costumbre. Pamuuin. pangkulot. n. makimot. n. palaputing maigi. n. Gamot. magpagaling. n. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. Masinop. requeson. Custody. malvado. n. Custom-house. [k¨¢stamjaus] Aduana. hamak. pamuuin. adj. [kars] Maldecir. Curb. bigla. abreviar. kapootpoot. [karv¨¦cion] Encorvadura. [k?rb] Refrenar. Curvity. balikuc?. n. Curfew. balikuk?. [kars] Maldicion. Curvated. Custom. karaniwan. Baluktot. Lechelan. cuajar. Bumaluktot. pabay¨¤. [k?rd] Cuajar. pagkabalikuk?. [k?rt] Sucinto. general. n. [kust¨®dian] Custodio. Curd. Curtain. Curve. Putol.Curative. Panglinis ng kabayo. Mamu?. Curve. ordinario. Nakagagam¨®t. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. [k¨¢rrent] Corriente. comun. adj. [k?rling-tongz] Encrespador. v. Adwana. Pumutol. [k¨¢rrent] Corriente. [k¨¢stamer] Parroquiano. [k?rl] Rizo de pelo. acostumbrado. Maikl?. Ang kin¨¢tatangahan. valor corriente de alguna cosa. adj. Curling-tongs. [k¨¢stameri] Usual. [karv] Corvo. [k¨¢rviti] Curvatura. nakagagal¨ªng. [karv] Encorvar. [k¨¢rdl] Cuajarse.. coagular. inconsiderado. [kat] Cortar. Agos. Kul¨®t. Panakip sa apoy. Curvature. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. kaasal an. Ugal¨¬. Linisin ang kabayo. gumilit. imprecacion.. Curious. Pagbabantay. Custard. Curt. Gatas na pinapamu?. partir. Suk¨¬. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. almohazar. uso. [c¨²shon] Cojin. mezquino. lait. adj. pasable. n. Manggagamot. n. adj. Curry-comb. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. medicamento. Current.

[zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar.Cuticle. v. golpe blando. baile. Taong masungit. v. Halomigmig. adj. Har¨¬ sa Rusya. Inah¨ªn. Damper. n. [damp] H¨²medo. [dans] Danza. [damp] Humedad. Cylindric. Daily. [del] Ca?ada. Damage. Munting putol. mantequera. [s¨¢ion] Verdugo. n. S¨ªmbalo. Dale. epid¨¦rmis. n. adj. [d¨¢guer] Daga. n. n. [s¨¢iclon] Tempestad. suspender. [k¨¢t-zrot] Asesino. Sumayaw. Babaing mahal. [zar] Zar. [dam] La madre en los animales. Cyon. maglwat. magkekes¨®. itay. D Dab. [k¨¢tler] Cuchillero. adj. magtagal. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. maglib¨¢ng. Cutlass. detrimento. Sayaw. laruan. Dairy-maid. Dab. salpicadura. dilatar. Dabble. . Dairy. burlarse. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. Tindahan ng gatas at keso. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. cotidiano. v. [k¨¢tlas] Espada ancha. M¨¢nanayaw. Dalliance. Halomigmig. Damasco. pilansik. Dampen. [d¨¢mper] Apagador. magsayaw. Cutlery. Dainty. Cutter. Cymbal. Limpak na karn¨¦. adj. tela de lino. Mabilog. n. kasiraan. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. n. [de¨ªli] Diario. [zar¨ªna] Zarina. n. Cutting. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. Tungayawin. Cynical. n. [d¨¢medch] Da?ar. pagtatagal. Dance. n. n. Dam. n. Daisy. Dancer. pamilansikin. n. harangan ng tubig. [dam] Condenar. n. despreciar. valla. Cutlet. tap¨ªk. Cynic. adj. v. Talib¨®ng. [d¨¢bl] Rociar. Reyna sa Rusya. paggilit. Damage. n. [s¨ªnic] C¨ªnico. Masungit. n. Dilig¨ªn. [dem] Dama. Pangharang sa as¨®. hampas na marahan. n. v. [d¨¦rimed] Lechera. Maglar?. Sir¨¤. Sisirain. n. se?orita. laitin. [s¨ªnical] C¨ªnico. Balok. Paghalomigmigin. Dam. n. v. Tagahiw¨¤. dilacion. n. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. [d¨¦nti] Delicado. Harangin ang agos ng tubig. pa glulwat. Dampness. Bagay na mainam. Dally. n. Damsel. n. Mainam. n. Czar. n. Damask. in¨¢. presa ¨® represa de agua. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. adj. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. [d¨¢li] Juguetear. [dans] Bailar. Pangalan ng bulaklak at n g babae. cada dia. masarap. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). bailar¨ªn. [k¨¢tting] Cortadura. divertirse. Dagger. Damp. Damp. [dam] Represar. cerrar. Maggagat¨¢s. Czarowitz. Damn. n. M¨¢mamatay-tao. Dame. Cycle. n. [d¨¢mpen] Humedecer. se?ora. n. Isang ur¨¬ ng tabak. Mabilog. adv. [k¨¢tlet] Chuleta. [s¨ªlinder] Cilindro. Cyclone. babaing ginoo. kayong lino. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. pana Daily. wisikan. Bagy¨®. s¨¢yawan. alipustain. [d¨¢lians] Diversion. [d¨¢mpnes] Humedad. wisikan. Damageable. Cylindrical. Halomigmig. [k¨¢ter] Cortador. [dab] Rociar. Daddy. magwilig. Czarina. salopilan. Binibini. n. v. b¨²hawi. n. pagputol. Berdugo. n. quesera. v. Pang-araw-araw. magpagayon-gayo n. basa. [d¨¢di] Pap¨¢. g¨¢waan ng keso. Sanggayong panahon. Sumir¨¤. [d¨¢medch] Da?o. Cutthroat. panggupit. Dainty. elegante. Araw-araw. [d¨¢mzel] Damisela. alfanje. Paghiw¨¤. [d¨¦nti] Bocado exquisito. tapar. Cylinder. n. Dilig¨ªn. n. Cutler. L¨ªbangan. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. Bilog. bagay na masarap. basa. hacer pasar e l tiempo con gusto. [de¨ªli] Diariamente. Mga kasangkapang panghiw¨¤. n. i p. n. n. adj. juguete. Parang. magbir?. Tatay. n. pu?al. [d¨¢masc] Damasco. Dance.

[d¨¦fn] Ensordecer. [don] Amanecer. lumab¨°. [darc] Obscuro. albor. n. n. n. irog. sumagas¨¤. Buh¨¢y ang loob. v. colgar. Bungg?. Day. nakapangingilabot. sumilaw. n. Daze. v. Madaling araw. fecha. Pangahas. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. An¨¢k na babae. Taong bingi't pipi. [d¨¦spring] Alba. Kapangahasan. v. Dumaluhong. bangga. [d¨¦dn] Amortiguar. obscurecerse. v. pangahasan. ilagda ang pecha. sulig¨¬. Daughter. [darn] Zurcir. Sumilaw.Dandle. manglab¨°. adv. libangin. v. Pangan¨ªb. alagar. adj. pinag-araw¨¢n. n. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. damong hinihimam¨¢t. [d?t] Datar. adj. Sinta. Day-break. Dare. Balakubak. n. Ang namatay. tinieblas. n. [d?z] Cansar. Magpahilagpos ng pan¨¤. tirar. golpe. Lab¨°. Dauntles. t¨ªmido. Kadiliman. v. Darling. Ar¨¢w. Mapanganib. choque. Daring. dil¨ªm. Dandruff. v. n. Nakamamatay. n. n. Dark. [dil] Parte. giliw. n. adj. palamutihan. Deaconess. opaco. n. Dawdle. Dwag. n. dumhan. Dawn. Madaling-araw. adj. Bing¨ª. adj. Iladlad. Dash. [dont] Intimidar. Mang-aar¨¢w. Daring. fechar. isa bit. n. [d¨¦fnnes] Sordera. [d¨¦ring] Osad¨ªa. Deaden. Liwanag ng araw. Day-light. [d¨¢ndi] Petimetre. Palas?. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. [d¨¦-buk] Diario. opaco. & n. n. Magsurs¨ª. v. R¨¢tiles. [d¨¦dli] Mortal. v. [d¨ªkones] Diaconisa. Darnel. Dead. kalabuan. [d¨¦ndcher] Peligro. n. [ded] Muerto. Diakonisa. Daywork. Day-book. [d¨¢ngl] Soltar. Damong pangsir¨¤ ng palay. Malab¨°. n. Daub. [dey] Dia. ofuscar. Day-time. antes de ayer. riesgo. madilim. Darksome. Day-laborer. kapanganiban. currutaco. . [d?t] Data. [dart] Lanzar. Danger. [d?t] D¨¢til. Bahagi. Dangle. Palagkitin. [d¨®dl] Gastar tiempo. Di¨¢kono. el hombre muerto. v. dungisan. Dark. acariciar. n. [d¨¢rknes] Obscuridad. [d¨¦lait] Luz del dia. vivaz. [d?r] Osar. [d¨¢per] Activo. Dart. arriesgado. Deafness. Kabingihan. Dash. [d¨¢rling] Predilecto. Deadly. n. Mag-umaga. mag-bukang liwayway. espantar. Dazzle. [d¨¦bric] Alba. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. malab¨°. [d¨¦taim] Tiempo del dia. atrever. Bukang-liwayway. pecha. adornar con ostentacion. Araw. [ded] El difunto. Patayin. confundir. Mapusok. chocar. noong makalawa. manuy¨°. n. hat¨¬. [d¨¢rnel] Ziza?a. amortecer. [dash] Colision. Dawn. adj. v. ibp. Dank. [d¨¦fmiut] Sordomudo. Magtakda ng kaarawan. Day-spring. umpog. ang nanaw. Kaarawan. Darken. Deaf-mute. Date. ofuscar. [dikn] Di¨¢cono. Dumilim. tumulig. n. Iugoy. pagkabing¨ª. [don] Alba. bibo. adj. [d¨¦ndcheras] Peligroso. n. palayawin. v. n. Mangahas. Tumakot. Dandy. Date. Deafen. [darc] Obscuridad. [d¨®ter] Hija. n. arrojar. Deacon. Dart. n. magdilim. n. estallar. Mamagod. atrevido. [d¨¢ndl] Mecer. n. ibitin. [d¨¢rksam] Obscuro. favorito. manchar. Dead. Kamakalawa. v. [d¨¢zl] Deslumbrar. palasunod sa moda. arrojado. arriesgarse. maliks¨ª. Darkness. Date. v. [dash] Arrojar. [d¨¢rkn] Obscurecer. bumangga. Deal. [danc] H¨²medo. [d¨¢stard] Cobarde. Kulimlim. adj. [d¨¢ndraf] Caspa. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. Day-before-yesterday. Dangerous. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. adj. manggulat. magtagp?. kaarawan. despierto. [def] Sordo. pan¨¤. [dart] Dardo. terrible. Daunt. Deaf. n. Dapper. [d¨¦werk] Jornal. n. matatakut¨ªn. Pat¨¢y. Halomigmig. adj. v. v. Darn. Bingihin. Mapagmakin¨ªs. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. Dastard. Sumayang ng panahon. [d¨¦ring] Osado.

Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. [d¨¦zblo] Golpe mortal. n. caro. pagpanaw. [dez] Muerte. pagkamatay. n. [dic¨¢mp] Decampar. pervertir. n. v. Decade. [d¨¦zles] Inmortal. [det] Deuda. makipagmatwiranan . [d¨ªsensi] Decencia. Debilitate. Deceive. Panglulupaypay ng anoman. Debut. paghahanap-buhay. [debon¨¦r] Urbano. n. n. ini ibig. timtiman. Magbahagi. Pagpugot. ginigiliw. adj. Decadence. magsalin. Dearth. [dic¨¢nt] Decantar. mabulok. humikayat sa kasamaa n. Decapitate. Magday¨¤. [dis¨¦mboer] Diciembre. Walang kamatayan. Hatol na kamatayan. v. hamakin. Parusang kamatayan. [dic¨¢nter] Botella de cristal. [d¨¦bit] Adeudar. [dis¨ªs] Muerte. Debasement. [d¨¦tor] Deudor. Aguny¨¢s. n. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. repartir. [dis¨¦neri] Diezmo. [dik¨¦densi] Decadencia. Ihiwalay. n. Dealing. [di?r] Querido. manghihib¨°. Decency. Magdaray¨¤. [dib¨®ch] Exceso. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. adj. n. [dib¨®cheri] Desareglo. Decant. v. Debate. n. treta. Sangpung ta¨®n. n. Deceitful. pamumuhay ng walang tuos. makipaglaban. humin¨¤. [dis¨ªv] Enga?ar. [dis¨ªtful] Enga?oso. trasegar. pangungugal¨¬. kura sa katedral. Death-blow. traficar. [dib¨ªliti] Debilidad. Panghihin¨¤. Pag-aalibugha. [dis¨ªs] Morir. Masir¨¤. Tagal na sangpung ta¨®n. empeorar. Asal. adj. M¨¢ngangalakal. December. Debauch. maghat¨¬. n. [dik¨¦d] D¨¦cada. n. Pumugot (ng ulo). . Pangangayupap¨¢. isalin. Dean. pagsama. pagkahamak. n. declinacion. desorden. fallecimiento. [dis¨¦nial] Decenal. Makipagtalo. Pagkasir¨¤. mercader. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. Death-penalty. Mamatay. [d¨¦zbel] Toque de agonia. n. May-utang. mangalakal. viciar. disputar. Pag-aalibugh a. mapitagan. disputa. [derz] Carest¨ªa. Magalang. pagkabulok. [dik¨¦] Decaimiento. Utang. complaciente. n. Paglilipat ng kampament o. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. d¨¦bito. n. Decadency. Death. Debar. libertinaje. Decay. Decease. [dib¨¦sment] Abatimiento. Sisidlan na kristal. fraude. pangangalak l. Deceit. defraudar. fraudulento. H¨ªgaang pinaghingaluan. deg¨¹ello. n. Pagkamatay. v. Death-warrant. ibuhos. n. n. lal¨¢ng. Lisanin ang kampamento. degollar. Debit. Dear. Decalogue. [dil] Distribuir. v. Decennial. Dean. pagaasal na wa lang tuos. n. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. Dealer. Debonair. Unang pagkalitaw ng anoman. Kamatayan. modestia. costoso. maayos. Minamahal. [dik¨¦dens] Decadencia. manghib¨°. n. Debtor. caro. Utang. Pautangin. [dik¨¦] Decaer. n. mahal.Deal. n. declinar. v. nagkakautang. v. comercio. n. [d¨¦but] Debut. amado. [d¨ªling] Conducta. [dib¨®ch] Corromper. Magbuhos. [d¨ªler] Comerciante. Death-bell. artificio. adj. mudar un ejercito su campamento. Debauchery. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. escapar. paglalang?. [dib¨ªlitet] Debilitar. poner pies en polvoreda. iniirog. envilecimiento. pagmamatwiranan. borracher¨ªa. v. manaw. fallecer. adj. n. Debase. envilecer. trato. Debit. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. [dib¨¦t] Debate. Debt. kumarimot. Debility. tr¨¢fico. [d¨ªbar] Excluir. n. [dib¨¦s] Humillar. n. ibukod. Kilos-mahal. kawal¨¢n. Kasalat¨¢n. sumama. v. Disyembre. Decennary. Pagtatalo. ilapat ang kampamento. n. Deathless. n. [d¨¦bit] Debe. Decease. Decampment. v. n. Debate. Death-bed. [din] Dean. v. Decay. hib¨°. pitagan. tumakas. n. [dib¨¦t] Discutir. Decanter. Debauch. Day¨¤. Magpahamak. v. ang unang paghayag ng bagong a rtista. Manghin¨¤. n. vida disoluta. mapagbigay-loob . Panglulupaypay ng anoman. [dis¨ªt] Enga?o. v. Decapitation. Pangayupap¨¢in. Decamp. [dic¨¢pitet] Decapitar. contienda. desorden. Ang sangpung utos.

n. Decree. v. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. [dip] Pi¨¦lago. [dicr¨ª] Decreto. Pasya. Decomposition. Decimal. Pitagan. pag-uulian. digerir. Hilig. Pananalita. Decoct. Mag-utos. Decrial. Magpasya. Bumulok. [dicr¨ª] Decretar. [did¨¢ccien] Deduccion. n. Declension. [declin¨¦cioen] Declinacion. labugin. Dedicator. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. Gayak. Decorative. Lapag ng sasakyan. adornista. [d¨¦simal] Decimal. v. [decor¨¦tor] Decorador. Declination. hanguin. magwar¨¬. n. edicto. n. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. Takpan. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. rehusar. Decrease. magkulang. n. [dec] Ataviar. derivar. Decorator. n. adj. t¨ªtulo ¨® katibaya . v. Decoction. n. Decline. Mangat? ng ibon Decrease. maghayag ng kahulugan. hapay. lait. mapitagan. n. lupang matar¨ªk. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. humilig. Mapitagan. Humatol. evitar. v. Decorum. adj. umiwas. kumur¨°. v. enga?oso. cubierta. [d¨¦coret] Decorar. v. Tumarok. hib¨°. Decorous. Tagapaggayak. Decorate. [dicr¨ªs] Decrecer. v. Decisive. kumiling. Hilig. Deck. Pasya. [d¨¦dik?tor] Dedicante. perorar. Nakakaday¨¤. [dicl¨¦m] Declamar. Deem. adj. pananalaysay. decoroso. taruk¨ªn. v. decadencia. v. Deceptive. [dis¨¢id] Decidir. mahinhin. censurar p¨²blicamente. Decision. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. adj. Decompose. humul?. hinhin. Manalita. [declar¨¦cioen] Declaracion. Pangungupas ng kulay. [d¨¦coroes] Decente. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. sumir¨¤. [didact] Deducir. adj. [d¨¦diket] Dedicar. adj.Decent. Declivity. [dic¨®roem] Decoro. adornar. decencia. utos. [dis¨ªsioen] Decision. Pagkalut¨°. Mapanirang puri. [dis¨¦pcioen] Decepcion. n. [dicr¨¢i] Desacreditar. adj. Pagbabawas. n. n. [dec] Bordo. diminucion. turingan. enga?o. Mapasisiyahan. v. decadencia. resolver. n. manalaysay. pagkabawas. Magbawas. Dedication. [dim] Juzgar. [dicl¨¢in] Declinar. magpalamut¨¬. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. n. Mag-alis. v. pagh upa. [d¨ªpn] Profundizar. Declare. kulang. Decrier. [dis¨¢isiv] Decisivo. Declaim. menguar. Kahinaan sa katandaa n. Humang¨°. Laot. ancianidad. [decor¨¦cien] Decoracion. n. Decry. adj. n. Takap. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. Dedicate. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. Deed. Pagkabulok. . v. Mapagkilos mahal. Decrepit. Decipher. n. hecho. Deep. consagrar. profundo. n. Maggayak. paghupa pagkabawas. [dicl¨ªviti] Declive. consagracion. Day¨¤. n. cubrir. v. Malalim. Deduct. ¨²lian Decrepitude. pag-u nt?. disfamar. [dip] Hondo. v. Decree. insulto. magbawas. n. mag-alay. Deck. Magpahayag. Decline. pensar. Panggayak. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. palalimin. pagkalabog. Lutuin. Bawas. magpasya. [dicr¨¢ier] Difamador. tumang g¨ª. Decoloration. pag-aalay. ordenar. Gawa. nakakahib¨°. Pahayag. mag-isip. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. pag-unt?. [dicl¨¢in] Declinacion. hapay. Deepen. v. Mahin¨¤ sa katandaan. Decide. [dedik¨¦cion] Dedicacion. Tumuring. Decoy. Decoration. n. consumido por la vejez. Declamation. Dalisdis. v. [dis¨¢ifoer] Descifrar. estimar. Deep. Ang nag-aalay. adj. Pagtatalag¨¢. n. n. Decoy. determinar. tungayaw. n. Magtalag¨¢. n. [dis¨¦ptiv] Falaz. [d¨ªsent] Decente. disminuir. patalabis. Deduction. kiling. Humapay. resolucion. Dedicatory. [decor¨¦tiv] Decorativo. Bawas. sustraer. [dicomp¨®z] Descomponer. chochez. Manirang puri. Pangangat? ng ibon. magkulang. tagapagpalamut¨¬. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. mangu tya. [dicr¨ªs] Decremento. kiling. palamut¨¬. v. diminucion. pangpalamut¨¬. n. Deception. [did] Accion. v. [dic¨®ct] Cocer. Ikapu?. mahinahon. [didi¨²s] Deducir. pagkasir¨¤. [diclam¨¦cioen] Declamacion. manghalay. Declaration. n. [dicl¨¦r] Declarar. umawas.

calumniar. describir. mapag-upasala. nanaw. pagpapabaya. magtanggol. [dif¨¢i] Desafiar. magkasala. Deficience. v. [dif¨¢mer] Infamador. v. Manir¨¤ ng dalaga. n. separacion. Defensive. pagkalisy¨¤. [deft] Despierto. [dif¨¢nt] Difunto. ensuciar. n. Defy. Definition. [dif¨®lt] Faltar. Deficiency. [difam¨¦tori] Infamatorio. n. [dir] Ciervo ¨® venado. vencimiento. manub¨¤. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. sala. abuluyan. n. atrasar. [def¨¦ndant] Defensor. Definite. destruir. n. pagpayag. Deflour. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. [dif¨®rm] Desformar. v. p Defeat. Deficient. Deft. humiwalay. Pagkatalo. n. Deepness. [d¨ªpnes] Profundidad. Kakulangan. n. Mangday¨¤. [d¨¦ferens] Deferencia. Defunct. Defection. abandono. Deer. condescendencia. Humamon. n. corromper. Pagk¨¢lisya. tagapagtanggo l. Ang hind? tumupad sa katungkulan. n. n. adj. Defile. [difl¨¦csiur] Torcimiento. n. pagk¨¢supil. [def¨ªciensi] Defecto. despejado. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. adj. [dif¨¢il] Desfiladero. delito. Us¨¢. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. n. Magpapangit. v. n. imperfecto. [didch¨¦neresi] Degeneracion. pagsasanggalang. pagk¨¢lupig. salaysa yin. Lumupig. namatay. [dif¨¦nsiv] Defensivo. ang n¨¢sasakdal. Defalcate. Defiance. determinar. n. [dif¨¦r] Diferir. n. v. consideracion. Defamation. kalaliman. [dif¨¦ns] Defensa. [dif¨®rmiti] Deformidad. kap¨®s. [dif¨¢in] Definir. Defence. Defilement. nasir¨¤. [dif¨¢ilment] Corrupcion. Pagkahamak. kulang. desfigurar. [definicien] Definicion. n. [dif¨¢il] Manchar. sal¨¢g. v. Defraud. muerto. pananalag. Antalahin. imperfeccion. [dif¨ªt] Derrotar. pagtiwalag. n. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. kamalian. n. Lalim. Pagkalihis. Defend. v. Magkulang. tuos. el que no cumple con su deber. Defoliation. Defray. n. maliks¨ª. sumupil magpasuk¨°. diestro. Deficit. Defame. dungisan. Pagkukulang. n. adj. bumulok . v. Defaulter. calumniador. lumaban. Salaysay ng kahulugan. May kulang. papangitin. May kalaliman. adj. [dif¨¢lket] Desfalcar. bajeza. [defl¨¦ct] Desviarse. calumnia. binbinin. n. [dif¨¦nd] Defender. calumnioso. falta. Buh¨¢y-ang-loob. Define. v. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. Tagapagsanggalang. n. Defile. [d¨¦finit] Definido. culpa. sirain. n. Default. Defective. Kulang. hind? ganap. Deference. [dif¨¦ccien] Defeccion. Patay. Sanggalang. Deflect. descuido. Lumih¨ªs. v. . [dif¨¦nsles] Indefenso. v. dilatar. sumir¨¤. Hamon. Deflexure. falta. rodeo. Pagkukulang. manekas. Deform. Defeat. defecto. [difam¨¦cion] Difamacion. Manirang puri. sumir¨¤ ng any?. Deflection. Defect. [dif¨®lter] Contumaz. pagtatang gol. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. [dif¨ªt] Derrota. may kapi ntasan. n. Deface. Pagkasir¨¤. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. pagwawalang bahal¨¤. [difr¨¦] Costear. Degeneracy. Paninirang puri. dumaig. [dif¨¦ctiv] Defectivo. pasiyahan. desfigurar. magparumi. pagkabulok. n. Default. Paggugulan. Defamatory. [difr¨®d] Defraudar.Deeply. Kakulangan. Deformity. Pagsa ng-ayon. adv. Defenceless. liwanagin. adj. v. imperfeccion. Ipahayag ang kahulugan. [dif¨¦s] Borrar. [dif¨¦ct] Defecto. v. afear. pagbibigay-loob. M¨¢ninirang puri. p¨¢gsuk¨°. apartarse. Dumungis. Pagkalaglag ng mga dahon. umupasala. Landas. [difl¨¢ur] Desvirgar. incapaz de resistir. v. Kakulangan. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. [dif¨®lt] Omision. Kakulangan. Defendant. v. [dif¨ªcient] Deficiente. Kaskasin. retardar. vencer. [dif¨¦m] Disfamar. pintas. Magsanggalang. matalin¨°. respeto. [d¨ªpli] Profundamente. Defer. Defamer. pitagan. adj. reo demandado. adj. pagk¨¢baba. galang. [def¨ªciens] Defecto. ipagpal iban. Nakasisirang puri. exacto.

calidad de una cosa. Delinquent. masiyahan ng loob. [dil¨ªv?rans] Entrega. n. n. [dil¨ªneecien] Delineacion. Kalugodlugod. [didch¨¦ccien] Tristeza. Waw¨¤. retardar. deshonrar. n. Delirious. [dil¨ªrioes] Delirante. Losa. [delf] Loza vidriada. Delicate. Delight. m asarap. hapis. degeneracion. [digr¨¦d] Degradar. Delinquency. n. [delegu¨¦cion] Delegacion. kawili wili. nakalalasing. dumalamh at¨¬. Degeneration. klase. Pagdyos. n. [dil¨¢it] Deleitarse. v. n. diputado. humul¨°. envilecer. Deism. Delicacy. panganganak. Saya. [d¨¦liket] Delicado. M¨¢pababa. Maging hamak. pagbibigay-any?. deleitoso. lugod. Dyosin. lugod. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. magpahin¨¤ ng loob. [dil¨ªncuensi] Delito. kaayaaya. [dilect¨¦cien] Deleite. hunos dil¨¬. Delude. n. Deluge. [d¨¦leguet] Delegado. gusto. Panglaw. Delight. ipagpaliban. parto. v. Kinatawan. [dil¨ªcioesnes] Delicia. Delay. n. libramiento. Hib¨¢ng. desanimar. venenoso. mabait. [dil¨¢itful] Delicioso. [d¨¦likesi] Delicadeza. Selang. katiwal¨¤. Mainam. lungkot. Dejection. pag-aring Dyos. Delicious. Deliver. v. Kaayaaya. lugod. pagkahibang. ing t. Deliberate. adv. Hamak. [deifik¨¦cion] Apoteosis. [d¨¦liudch] Inundacion. sira a g loob. n. exquisito. pagkapaliban. Deliberately. kalugod-lugod. Sala. Degree. [dil¨¦ctabl] Deleitable. v. Grado. destructivo. Katawanin. desalentado. Nangangayupap¨¤. pagkamaselang. adj. [dil¨ªcioes] Delicioso. Pagkahamak. Deification. n. Marapatin. n. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. pa nanalaysay. Maingat. Pagkahibang. [d¨¦iti] Deidad. kalugod-lugod. Delirium. Magwar¨¬. [d¨¦leguet] Delegar. v. [del¨ªb?ret] Deliberar. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. Ariing Dyos. Delay. n. pagkalabag sa utos. v. [dil¨¦] Dilacion. [d¨¦izm] Deismo. afligir. Degradation. [degrad¨¦cion] Degradacion. adj. Delineation. rango. valle hondo. adj. libertar. Pagkadyos. v. libramiento. Delegate. Maselang. [del] Hondonada. Delectation. bajeza. [dil¨ªv?r] Dar. kasayahan. Degenerate. nakamamatay. [didch¨¦neret] Degenerar. diputar. n. adj. Deign. n. Gumuhit. Dell. desvariado. [dil¨ªv?ri] Entrega. [didch¨¦ct] Abatir. Deject. [d¨¦in] Dignarse. Pagkakinatawan. circunspeccion. [didch¨¦cted] Abatido. n. [d¨¦liudch] Diluviar. ma lugod. delicioso. culpa. desalentar. Say¨¢. twa. adj. diluvio. Deist. ilusion. n. Deliberate. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. Delivery. Deliciousness. hib¨°. [didch¨¦neret] Degenerado. Delta. [d¨¦lta] Delta. n. [d¨¦ist] Deista. pagk¨¢baba. magalak. Pagguhit. v. adj. ur¨¬. criminal. placer. n. Deluge. v. placer. May-sala. n. [deli¨²cien] Enga?o. Delegation. Dejected. Magpangayupap¨¤. n. walang kabuluhan. avisado. [dil¨ªncuent] Delincuente. apaw ng tubig. pagkahamak. [dili¨²d] Enga?ar. [delet¨ªrioes] Deletereo. Umapaw ang tubig. deleite. Delegate. magpalay¨¤. Pagbibigay. panganganak. Delf. Deleterious. Malalim na lib¨ªs. dalamhat¨¬. agradable. [dil¨¢it] Delicia. n. [d¨¦ifay] Deificar. contentarse. sarap. v. nagdadalamhat¨¬. Pagkaantala. [del¨ªb?ret] Cauto. [dil¨ªroem] Delirio. Delightful. n. condicion. maghunos dil¨ª. kahalili. Delineate. mortal. Baha. pagkabinbin. [digr¨ª] Grado. Deity. mabait. v. paglul wat. Degrade. n. narracion. Inam. kadyosan. deificacion. entrampar. v. Pagk¨¢baba. kagalakan. ligay¨¤. Delusion. . m¨¢pabab¨¤. Nakakapah amak. parto. tardanza. Day¨¤. Maingat. n. [del¨ªneet] Delinear. Magbigay. papaglwatin. n. Delectable. [dil¨¦] Diferir. Matwa. magsalaysay . afliccion. n. dise?ar. divinidad. Magday¨¤. Deliberation. Ang nananampalatayang may Dyos. magbigay-any?. Deliverance. manirang puri. Deify. Pagbibigay. relatar. pagkatiwalaan. n. humamak. divinizar. considerar. n. adj.Degenerate. Antalahin. rendir. manghib¨°. v. Pagwawar¨¬. adj.

mag-asal. Paghubad. magsakdal. peticion. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. Den. n. [d¨¦ntal] Dental. Magdaray¨¤. Demonstration. Pagkauktol. n. v. Demonstrate. falaz. endemoniado. adj. n. Demonyo. reclamar. [delv] Foso. Pagkaila. Pint¨¢s. Deniable. Demoniacal. matigilan. Humukay. siksik. [d¨ªmon] Demonio. m¨¢pulaan. [din¨¢ial] Denegacion. hubd¨¢n. [dent] Hacer muesca. Density. m¨¢ipahihind Denial. v. kilos. [din¨®t] Denotar. adj. m¨¢pintasan. [dim¨¢nd] Demanda. hubuan. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. Patoto. [dimark¨¦cion] Demarcacion. deshacer. n. adj. solidez. [dens] Denso. v. repulsa. v. Hubar¨¢n. tagal. Ulol. pagtangg¨ª. Denomination. Hing?. Delve. nagpap aliwanag. Demise. Dentista. conducirse. pagpapahind? . hesitacion. Panghihin¨¤. tawagin. [dini¨²d] Desnudar. [delv] Cavar. Demarcate. Wasak¨ªn. [dinomin¨¦cion] Denominacion. Pag-aalinlangan. Denominate. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. n. . N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Denudation. [demonstr¨¦cion] Demostracion. [dim¨®nstrabl] Demostrable. [dim¨®niacal] Demoniaco. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. n. [d¨ªnauns] Denunciar. hoyo. [dim¨¦nted] Demente. Hukay. Denounce. despojar. Dent. [dim¨¦rit] Desmerecer. Demon. Demand. Nagpapakilala. [dim¨®crasi] Democracia. sira ang bait. sirain. n. Demur. lungga. kalaputan. Denude. dudar. v. [dimi¨²r] Sobrio. [dim¨¢iz] Muerte. Dental. sirain ang mabuting ugal¨¬. moderado. [dim¨¢nd] Demandar. [dent] Muesca. [dim¨²r] Vacilar. m¨¢itatangg¨ª. hangganan. adj. Huming?. Umukit. tumarok. v. [dim¨ªcion] Degradacion. Kahalayan. pagpapakita. mag-alanganin. Nauukol sa ngipin. pamagatan. pagd edentista. nombrar. n. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. Dentist. endemoniado. Demented. Demagogue. [dili¨²siv] Enga?oso. malapot. Magpakilala. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. apelativo. adj. adj. decadencia. Gaw¨ªng mahalay. limite. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. delatar. Democrat. magpaka. Mag-alinlangan. m¨¢ipagkakait. [den] Caverna. magpakita. Mawal¨¢n ng karapatan. [din¨®minet] Denominar. [dim¨²r] Duda.. N¨¢ipakikilala. Demure. M¨¢ikakaila. magpaliwanag. Denizen. indicar. n. Ukit. [demol¨ªcien] Demolicion. [d¨¦magog] Demagogo. n.. Masins¨ªn. v. Demoralize. Demonstrable. Panganlan. Kamatayan. n. Demoniac. loco. n. Inaalihan ng demonyo. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. n. Demerit. n¨¢ipaliliwanag. abollar. [diminoer] Porte. adj. Magpamana. n. [dim¨®lish] Demoler. adj. Demeanour. Dense. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. Demean. sondear. significar. [dim¨®nstret] Demostrar. n. Delve. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. Demolish. lumuhog. Demolition. n. [dim¨®niac] Demoniaco. bansag. v. antro. galaw. Demerit. [dim¨ªn] Portarse. n. Kasinsinan. Tandaan. v. Ang d? kababayan na inaring kabakay an. nombre. Pagwasak. v. pul¨¤. espeso. v. n. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. gibain. pagkaudlot.Delusive. pam agat. tawag. luhog. Demoralization. v. escr¨²pulo. Dent. Pagpapakilala. Inaalihan ng demonyo. n. pag-aalanganin. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. Demarcation. Magsumbong. Democratic. asal. v. naturalizado. [dimark¨¦t] Amojonar. Mah¨ªnahon. n. Demurrer. tigil. n. pagsir¨¤. Demur. n. desmerecimiento. sakdal. Dentifrice. v. [dim¨²rer] Demora. Demand. magdenunsya. Yungib. n. Denote. Ngalan. fallecimiento. n. paliwan ag. v. Demonstrative. paggiba. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. adj. [din¨¢iabl] Negable. siksik. Demise. paghub¨°. pagkakait. [d¨¦ntist] Dentista. magsakdal. adj. Democracy. nagpapakita. n. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. Mag-ugal¨¬. [dim¨¢iz] Legar. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico.. Demission. lwat. [d¨¦nizen] Extrangero. P¨¢mahalaang bayan. Ugal¨¬. adj. Dentistry. n. [d¨¦nsiti] Densidad. bin¨¢babah¨¢n g demonyo.

Mag-ugal¨¬. Depress. corrupcion. v. abandono. [dip¨¢rtment] Departamento. v. [d¨¦roguet] Derogado. pagkasug¨°. almacen. Ugal¨¬. humamak. v. n. mamatay. pagpanaw. [dir¨¢isiv] Irrisorio. Tuya. renunciar. bulok. Pagkahang¨° sa ib¨¢. Depreciate. Lalim. escarnio. adj. pagkasir¨¤ ng kam n. rogar. kabuluk¨¢n. n. Pagyaon. desorden. profundidad. ruego. asal. Kumatawan. Derange. negociado. [d¨¦pridet] Depradar. Deposit. n. [deodoraiz] Desinficionar. Depraved. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. adj. muerte. Pagkagul¨®. Tumangg¨ª. [dir¨¦ndch] Desarreglar. sir¨¢in ang ayos. Kasir¨¢an. Pasaklaw. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. [dip¨®t] Dep¨®sito. libak. [d¨¦piuti] Diputado. desestimacion. [dip¨®zit] Dep¨®sito. corrompido. magdamdam. sumuy¨°. ab a. n. manglo¨®b. Deprave. Department. Pagkakinatawan. mamanhik. pagtatapon s a ibang bayan. adj. Depravation. saquear. Pag-aalis sa katungkulan. v. n. v. [dipl¨®rabl] Deplorable. n. n. tumuya. Derive. [dir¨ªvativ] Derivativo. Bab¨¢an ng hala g¨¢. [deprav¨¦cioen] Depravacion. Ugal¨¬. Kalunos-lunos. Pumint¨¢. despreciar. [depiut¨¦cien] Diputacion. p¨¦rdida. Derogate. Deodorize. [dipr¨¦s] Deprimir. conducirse. pamanh¨ªk. v. corrupcion. [dip¨®rtment] Porte. bumulok. Deprecate. Deportment. Dereliction. menospreciar. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. corromper. Departure. delegar. pagkai wan. Lagak. Depredation. Pagk¨¢hamak. v. Paw¨ªin. Pagkapabaya. [depriv¨¦cien] Privacion. [deprid¨¦cioen] Depredacion. ipatapon. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. [dipr¨¢iv] Privar. v. retratar. [dipr¨¢viti] Depravacion. estar dependiente. Depressive. [dip¨¢rchur] Partida. Depict. n. n. Deprecation. Deposit. Sira. manaw. conducta. Depth. desterrar. Derrick. Depose. Depredate. Deposition. [dipr¨¦cien] Depresion. Deputy. Deprivation. Deposal. n. Depression. describir. [derogu¨¦cien] Derogacion. kabuluk¨¢n. Deport. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. v. n. K¨¢gawaran. Pinabayaan. [dip¨ªct] Pintar. deportacion. Derangement. [d¨¦roguet] Derogar. [d¨¦rilict] Desamparado. Paw?. conducta. kahapishapis. kalaliman. n. Manuya. v. pinawal¨¢ng kabuluhan. . pawalan ng kabuluhan. suy¨°. L¨¢gakan. Guluh¨ªn. n. Derogation. Pagpapatapon. manglib¨¢k. Kataw¨¢taw¨¢. suplicar. Hang?in sa ib¨¢. despojar. n. [dipi¨²t] Diputar. destierro. [dip¨®rt] Porte. n. [dir¨ªcion] Irrision. Deportation. Depot. Pag-aalis ng katungkulan. n. v. [deril¨ªccien] Desamparo. v. pagkamatay. n. [dip¨¦nd] Depender. pagkasir¨¤ ng ayos. uyam. Kinatawan. v. [dipr¨¦v] Depravar. Nakakahamak. v. Depreciation. n. Depend. Deplore. abandonado. [depz] Hondura. v. Sam¨°. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. rumetrato. Yumaon. Deprive. Mani¨ªl. Deride. p¨¢gkakapakumbaba. maglarawan. asal. Derogate. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. humillar. destierro. mofa. umalis. v. pagkawala. [dir¨¢iv] Derivar. walang sukat luminga p. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. nakaaaba. adj. Malunos. Derelict. n. desordenar. n. [dip¨®rt] Portarse. Pagkaaba. Depravity. pagbabaw¨¤. Deputation. Pagpaw¨¬. n. miserable. dep¨®sito. Derisive. abismo. destituir. Derivation. adj. adj. Kasir¨¢an. [dip¨®zit] Depositar. v. Derision. Pagkakabaw¨¤.Deny. delegado. Sumir¨¤. kumaila pahind?. alangan¨ªn. n. pangloloob. [dipr¨¦vd] Depravado. Sumam¨°. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. n. mag-asal. mahapis. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. n. n. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. morir. Maglagak. Alisin sa katungkulan. adj. mofar. Deplorable. abatimiento. Paniniil. [diport¨¦cioen] Deportacion. papagpakumbab¨¢in. [dipl¨®r] Deplorar. peticion. [d¨¦priket] Deprecar. pagpapabaya. [dip¨®zal] Deposicion. pag-al¨ªs. [dir¨¢id] Burlar. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. v. [din¨¢i] Negar. lamentar. saqueo. Hamakin. Deport. [dipr¨¦siv] Depresivo. Depute. burla. v. [dip¨®z] Deponer. v. Bawaan. Depart. [deriv¨¦cien] Derivacion. Derivative.

[desper¨¦do] Hombre atrevido. humint?. v. lah¨¬. tuso. [diz¨¢ining] Insidioso. de proposito. [diz¨¢ir] Deseo. Magnais. v. mananas¨¤. [diz¨ªst] Desistir. Despicable. may nais. Umakal¨¤. Lumapastangan. n. Banta. pagkalusong. bumaba. Paglutas ng anoman. [disp¨¢tch] Despacho. [dis¨¦ndant] Descendiente. desde?ar. [desicr¨¦cion] Profanacion. n. Designation. v. [desper¨¦cion] Desesperacion. Deservedly. Desecrate. n. [diz¨¦rcien] Desercion. Designing. manglupaypay. Pagbaba. [d¨¦zert] Desertar. n. Descent. Pagtataanan ng kawal. Angkan. Pababa. Marapatin. [disp¨¢tch] Despachar. [discr¨¢i] Observar. hamakin. intencion. taong malikot ang kamay. solitario.Dervish. nararapat. Pagtutur¨°. [disik¨¦cion] Desecacion. n. [d¨¦zolet] Desolar. [discr¨ªptiv] Descriptivo. Desire. Despatch. declive. proyectar. Desert. [diz¨¢iroes] Deseoso. n. adj. Desirable. [diz¨¢irabl] Deseable. Mananais. [diz¨¦rtor] Desertor. privar. paglusong. proyecto. tanawin. Desiccation. n. plano. Map¨®otin. Il¨¢ng. Karapatan. Mapagnais. nas¨¤. Switik. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. Desperado. [discr¨¢ib] Describir. [diz¨¢inedli] Adrede. Despite. destruccion. dise?o. Sulat¨¢n. despoblar. Desist. lutas¨ªn. n. n. Il¨¢ng. Deserter. Desperate. pababa. Poot. [diz¨¦rving] M¨¦rito. n. posteridad . [diz¨¦rving] Meritorio. n. n. pumita. Paglapastangan. Tumay?. Desolation. [diz¨¦rv] Merecer. Deserving. lipulin ang mga t¨¢hanan. hangad. Kawal¨¢n ng pag-asa. n. arruinar. adj. Despond. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. n. n. [d¨¦rvish] Derviche. Descendent. papagingdapatin. Description. Desiccate. v. adj. n. n. [desk] Escritorio. querer. Kawal na taanan. Deshabille. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. manghin¨¤ ang loob. v. Desolate. adj. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. [d¨¦sicret] Profanar. malungkot. n. kasiraan. [d¨¦spicabl] Despreciable. Kawal¨¢n ng pag-asa. Taong pangahas. [dis¨¢in] Designio. Deserve. Itur¨°. Pananalaysay. se?alar. pupitre. Mawal¨¢n ng pag-asa. Designate. umurong. ipalagay na walang ka buluhan. adv. [discr¨ªpcion] Descripcion. v. Monheng maometano ¨® monheng moro. de intento. daliriin. adv. ansioso. Deserving. may nas¨¤. Descry. [dis¨¦nt] Descenso. Despair. Designedly. Humamak. Desideratum. abatirse. adj. panu kal¨¢. Lumusong. Design. Walang pag-asa. v. Desecration. v. [design¨¦cion] Designacion. kinus¨¤. v. v. . [disp¨®il] Despojar. ilarawan. pagdalir¨¬. adj. dise?ar. [disp¨¢it] Despecho. May karapat¨¢n. v. intento. w sak¨ªn. Despoil. Magkulang ng pag-asa. Desperation. hinlog. n. v. Pagtuy?. pagtatanim ng loob. paglalarawan. lusung¨ªn. Hamak. v. [dis¨¦nd] Descender. Pagbaba. Pagkailang. avistar. [disid?ret] Desear. kawasakan. astuto. determinar. palus¨®ng. ansia. apetecer. angk¨¢n. adj. bajada. Desirous. magnas¨¤. se?alamiento. n. ruina. Despiteful. [disp¨¦r] Desconfianza. degradacion. Desertion. mag-ibig. Despise. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. mapagnas¨¤. Descension. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. adj. inap¨®. May taglay na pananalaysay. magnais. Despatch. Isalaysay. bajar. Karapatdapat. n. Describe. paglus¨®ng. palus¨®ng. pagkababa. adj. [d¨¦speret] Desesperado. Tumanaw. [disp¨¢itful] Despechoso. n. Descend. malaking parang na palanas. Desolate. v. Magtaan¨¢n [ang kawal]. v. inap¨®. [d¨¦z?rt] Desierto. [diz¨¢ir] Desear. [dis¨ªket] Desecar. [d¨¦signet] Apuntar. Descriptive. lah¨¬. maghangad. Nais. anhelo. soledad. Desiderate. [disp¨®nd] Desconfiar. [d¨¦zolet] Desolado. panghihin¨¤ ng loob Despair. Desk. adj. akal¨¤. mapagtan¨ªm sa loob. [disp¨¦r] Desesperar. v. Descendant. Sinadya. ser digno. Magnas¨¤. pumita. Desert. [disp¨¢iz] Despreciar. [dis¨¦ncion] Descension. v. Desire. descendencia. mapipita. Magtigil. v. magpanukal¨¤. [dis¨¢in] Designar. tr¨¢sfuga. gumu it ng any?. desesperacion. pita. n. pendiente. Lumutas. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. mapanglaw. Ilang¨ªn. [dezol¨¦cien] Desolacion. pasuba.

ibukod. v. saqueo. v. pulis na lihim. gibain. [d¨¦triment] Detrimento. . panghimagas. pagkalisya. [d¨¦stitiut] Destituido. [dizr¨®n] Destronar. Determine. n. [disp¨®ndensi] Desconfianza. Dethrone. revelar. Detect. pinabayaan. h ampas-lup¨¤ salat. M¨¢ligaw. Detraction. [dez¨¦rt] Postres. Pakasulong. Itakwil. Dethronement. dukha. pagpiit. Pasamain. [dit¨¦l] Detallar. d? nanununton ng katwiran. ayaw¨¢n. decision. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. n. desminuir. n. [d¨¦spot] D¨¦spota. Hubd¨ªn. n. Kaukulan. arruinar. da?oso. Detail. Destruction. n. pag-uukol. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. s irain. v. Bumuti. [dit¨¦rmin] Determinar. [dit¨¦n] Detener. n. desaliento. desalentado. destacar. Kaukulan. v. adj. Ihiwalay. Kulang ng tiwal¨¤. tikt¨ªk. Detain. Pagkatuklas. pagk¨¢guh?. Detestation. arruinar. v. uminam. Destructive. manungayaw. karukha an. Detach. abandonado. adj. nakayayamot. Magpahin¨¤ ng loob. adj. pumigil . [d¨¦stin] Destinar. Destitute. nakas isir¨¤. Destine. n. destino. kasiraan. [div¨¦lop] Desenvolver. ruina. iguh?. karimarimari m. Destitution. adj. Deviation. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. Magpasiya. palad. ting?. v. decidir. kagibaan. pag-antala. [divast¨¦cion] Devastacion. Devastate. Iwasak. n. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. pagkahayag. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. Salaysay. v. desolacion. Despotism. n. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. limitado. pagkasir¨¤. gumiba. Detention. Develop. lumutas. Development. destino. hubarin. Detection. v. wasakin. Pagpigil. Kasalatan. impedir. infamar. adj. Pagkukulang ng pag-asa. Despotic. abandono. v. Deter. n. Magbawas. n. [desp¨®tic] Desp¨®tico. [dit¨²r] Rodeo. murmurar. ipahayag. n. lupaypay. m¨¢lisya. despojar. Destiny. [divast¨¦t] Devastar. Pagkaligaw. [dizr¨®nment] Destronamiento. Kawasakan. [disp¨®ndent] Desconfiado. sirain. Sekreta. D? matutulan. resolucion. mapag an. v. Suklam. aborrecer. n. [dit¨¦st] Detestar. ruinoso. n. n. kapalaran. suerte. Pagsama. kasiraan. v. v. [distr¨¢ctiv] Destructivo. asolar. Despot. Pasiya. [dit¨¦ncion] Detencion. Detest. [dit¨¦stabl] Detestable. privacion. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. pigilin. Detachment. [destiti¨²cion] Destitucion. aborrecimiento. kalu tasan. [dit¨¢tchment] Destacamento. v. n. [dit¨ªrioret] Deteriorar. Despondent. mapag-ap¨²apuan. paglusob. Destroy. perjuicio. [ditr¨¢ct] Detractar. sirain. [div¨¦st] Desnudar. v. revelacion. especificar. v. Dessert. Nak¨¢sisir¨¤. Devastation. Determinate. n. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. pigilin. loob¨¢n. sumir¨¤. Deteriorate. Devest. Iukol. Nakawawasak. Detract. n. apartar. Pagbabawas. Salaysayin. [distr¨¢ccion] Destruccion. [distr¨®i] Destruir. Pagkawasak. Deviate. n. nakasasama. [ditraccien] Detraccion. pagsulong. [destin¨¦cien] Destinacion. [ditest¨¦cion] Destestacion. hubd¨¢n. ipaliwanag. lusubin. desalentar. desarrollar. Tuklasin. v. pag-inam. abala. [d¨ªt?r] Desanimar. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. [dit¨¦l] Detalle. revuelta. aborrecible. Himagas. da?o. manirang p uri. Detrimental. [ditermin¨¦cion] Determinacion. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. hubuan. n. Destination. suspender. Detestable. Magwasak. n. [dit¨¦ct] Descubrir. [div¨¦lopment] Desarrollo. kayamutan. [d¨¦stini] Destino. adj. disuadir. pagkawasak. Detriment. [dit¨¦rminet] Determinado. [d¨¦spotizm] Despotismo. May taning. Determination. tumuloy ng pagsulon g. Impitin.Despondency. n. hado. Kasiraan. ihayag. rimarim. Walang mag-ampon. n. pan glulupaypay. Detective. pinsala. adj. Detour. idestino. nakagigiba. [divi¨¦t] Desviarse. lipulin . Kasuklam-suklam. [dit¨¢tch] Separar. al por menor. Deterioration. may hangg¨¢. Detail.

Diction. [da¨ªmetrical] Diametral. agilidad. Gumulong sa ibab¨¢. [di¨²] Roc¨ªo. T¨¢laan sa araw-araw. n. Nauukol sa dyablo. Devolution. bulul¨®s. Ham¨®g. almocafre. n. parang dyablo. Devout. [dictet¨®rial] Autoritativo. [div¨®ted] Dedicado. [da¨ªlog] Di¨¢logo. mag-any?. brillante. n. leccion. pagpaparaan ng panahon. Isang kasangkapang panghukay. n. consagrado. Nauukol sa kalagitnaan. [div¨®cien] Devocion. [d¨¢ial] Reloj de sol. Diatribe. Gawang dyablo. [div¨®t] Dedicar. Nauukol sa dyablo. [di¨²i] Rociado. Devise. Deviser. v. [da¨ªameter] Di¨¢metro. sirain. Devotee. [d¨¦vilri] Diablura. [d¨¢iafram] Diafragma. maleficio. kasamaan. inventar. Kalagitnaan. Manong ¨® manang. katalinuan. n. adj. Banal. v. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. n. mag-pamana. Devilish. Panata. Dewlap. makapang arihan. n. Nauukol sa kanan. aral. M¨¢hamugan. estilo. [di¨²lap] Papada del buey. n. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. adj. demonyo. Any?. n. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. maliksi. n. Didactic. yaw¨¤. [d¨¢iatraib] Diatriba. Dialogue. Ukol sa pagtutur¨°. putong. [dict¨¦t] Dictar. Walang laman. destruir. [diu] Rociar. brilyante. n. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. may taos na pananalig. v. n. n. Dictatorial. Devolve. matalin¨°. adj. Pagsasaul¨¬. Pananalita. Diabolic. n. Dictate. [d¨ªccioen] Diccion. m¨¢xima. alituntu nin.Device. Nauukol sa dyablo. Dew-drop. Dyablo [karaniwang sambiting]. consumir. sal¨¢t. [div¨¢izer] Inventor. n. n. [da¨ªgram] Diagrama. invencion. Nauukol sa kalagitnaan. n. tragar. demonio. [daiab¨ªtiz] Diabetes. [d¨ªvies] Desviado. n. Division. Diabetes. Pakikipagtalo. [d¨¦csteriti] Destreza. Talag¨¢. [div¨¢ut] Devoto. adj. n. [d¨¢imond] Diamante. [d¨¦cst?roes] Diestro. Dictionary. adj. n. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. Lig¨¢w. pangungusap. [devoli¨²cien] Devolucion. Devour. kaloob. adj. consagrar. Dyadema. Diameter. Dibble. oracion. katha. Dewy. Diary. [devot¨ª] Sant¨®n. laan. magkahamog. pa gmumur¨¢. mojigato. n. Tuntunin. Dictator. [div¨®lv] Rodar abajo. desocupado. Devil. [div¨¢iz] Trazar. Dexterity. Diagram. Nauukol sa panata ¨® dasal. Diksyonaryo. [d¨¢iri] Diario. Devote. Pamana. . donacion. Dickens. destinado. Diarrhea. Dew. Diametrical. p¨¢kahuluganan ng mga salita. n. Hak¨¤. [d¨ªbl] Plantador. [da¨ªmetric] Diametral. Devilry. [div¨¢ur] Devorar. adj. Dew. Dialect. Tumalag¨¢. adj. Devoid. Dial. [div¨®id] Vac¨ªo. adj. San¨¢y. n. v. Mukha ng orasan. Humak¨¤. [d¨ªccioeneri] Diccionario. [div¨ªcion] Division. plano. trasmitir. Diametric. Diadem. m¨¢pasaul¨¬. adj. Diabolical. n. kumatha. piadoso. adj. takap. n. paghahat¨¬. S¨¢litaan ng dalawa. [div¨®cional] Devoto. Devious. magistral. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. religioso. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. taan. n. [daiarr¨ªa] Diarrea. [dict¨¦t] Dictamen. Dyablo. malipat sa iba. iwasak. Pangkat ng wik¨¤. [dict¨¦tor] Dictador. adj. n. Devoted. [div¨¢is] Proyecto. wik¨¤. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. may taglay na aral. lisya. tabas. Sakmalin. n. precepto. [d¨¦vil] Diablo. n. Devotion. v. panuntunan. [da¨ªlect] Dialecto. Dexter. adj. manong ¨® manang. guhit. [da¨ªdem] Diadema. Dexterous. n. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. Dictate. tumaan. n. lamunin. [dict¨¦cion] Dictado. Kurs¨®. Dyamante. pagkasaul¨¬. legar. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. Diamond. [div¨¢iz] Legado. adj. Imbentor. Balisawsaw. habil. Diaphragm. Kasanay¨¢n. Mahamog. Devise. Pat¨¢k ng hamog. Lamb?. v. doctrina. Devotional. Pagbabahagi. m¨¢ngangatha. kaliksihan. n. adj. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. transmitir. Dictation. dasal.

anadear. kamahalan. isabog. v. Kaibh¨¢n. Diet. [difi¨²sien] Difusion. Dignify. Dimension. maliwag. n. Diffuse. v. Difficult. n. Diligent. destruccion. extension. magbawas . Mamatay. [d¨¢iet] Comida. [d¨ªdchet] Digito. Dimity. magsalawahan. n. bantuan. [d¨ªlidchent] Diligente. [difi¨²s] Difundido. [d¨ªfidens] Difidencia. Hirap. pagkakaiba. separacion. pagkalat . K¨¢yong sita. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. [d¨ªgniti] Dignidad. adj. [d¨ªfikoelti] Dificultad. Dim. Dilucid. paghiwalay. kahirapan. Dim. Sipag. v. Different. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. v. mag-alang¨¢n. paglay?. Digress. adj. lumih¨ªs humi alay. n. Dilution. lwangan. Differ. karangalan. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. kaibahan. mag¨ªng dapat. Diminish. kumapa. esparcimiento. Kumain. lumay?. Dime. [d¨ªgnifaid] Dignificado. manjar. Dimple. v. v. Papaging-dapatin. extendido. [d¨ªlidchens] Diligencia. Digression. n. [d¨¢ik] Dique. Diffusion. lumupan¨¤. [dili¨²cioen] Diluicion. v. distinguirse. Butas ng pisng¨ª. [d¨ªguoer] Cavador. kal¨¢g. isang dal¨¬. Diminutive. ib¨¢. n. prolijidad. s¨²lipin. n. Diffidence. ilustrar. n. pagbabawas. Digestible. v. adj. humab¨¤. Die. [d¨ªgniteri] Dignitario. [didch¨¦schen] Digestion. Dilate. Karapatdapad. n. may bawas. minorar. Dignitary. [dim] Obscurecer. [d¨¢idchest] Digesto. Kaginooh¨¢n. kasipagan. Diminution. Pilapil. . n. may bant?. desvio. malecon. mag-apuh¨¢p. n. Kaib¨¢. [dili¨²sidet] Dilucidar. sirain. Sumir¨¤. obscuro. [dim¨ªnish] Disminuir. [din] Ruido violento. K¨®digo. v. Kulang ng tiwal¨¤. Hugong. Tumunaw ng kinain. [dil¨¢pidet] Dilapidar. Digger. Dilute. n. n. paglihis. pagkatunaw ng kinain. paglupan¨¤. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. sab¨®g. [d¨ªfident] Desconfiado. Pagtunaw ng kinain. pagkasir¨¤. comer. [d¨¢idchest] Digerir. n. n. eclipsar. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. lak¨ª. [d¨ªfoerent] Diferente. Digestion. rasy¨®n. kumulimlim. tunawin ang kinain. tunog. lu Diffuse. aplicacion. Diddle. n. kagulo. habaan. makuyad. Pagsir¨¤. obst¨¢culo. [d¨ªmiti] Fustan. Diligence. [digr¨¦cion] Digresi¨®n. Mahirap. Makupad. v. Difficulty. Dilucidate. Ukol sa kagunaw. n. [dili¨²sid] Claro. esparcir. [d¨¢im] Una peseta. Dilapidate. [d¨ªgnifai] Dignificar. Mag-alinlangan. Manghuhukay. [dili¨²t] Atenuado. coton¨ªa. n. [didch¨¦stibl] Digerible. Sukat. esparcido. alboroto. adj. n. Malinaw. Dilatory. liwan agin. M¨¢gkaiba. n. bawasan. nanganganinag. Malwag. Digest. Digest. sahod. Pagkabawas. dilatario. extender (se). Paglaganap. aplicado. Diffident. Dike. Magpasikotsikot. aclarar. destruir. dalir¨¬. Pagpapalagnaw.Didactical. Karapat¨¢n. Ukol sa pagtutur¨°. racion. Humukay. [dil¨¦tori] Tardo. lumwang. distincion. Din. [d¨ªdl] Vacilar. adj. adj. Kakulangan ng paniniwal¨¤. liwanagan. extraviarse. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. [dig] Cavar. Dilation. disminuirse. katipunan ng mga utos. v. n. adj. adj. Diluvian. natutunaw. Dilute. diverso. Bumawas. adj. [d¨¢iet] Alimentarse. Masipag. Linawan. adj. trasparente. v. mabagal. dieta. Dig. adj. n [d¨ªfoerens] Diferencia. [dili¨²vian] Diluviano. Tunaw¨ªn. laparan. Dal¨¬. Pagkain. [dil¨¦cion] Dilacion. n. Dignity. [dili¨²t] Diluir. Lagnawan. h¨¢dlangan ng tubig. [dil¨¦t] Dilatar (se). v. paglwang. Lumab¨°. may taglay na aral. [dim] Turbio de vista. Dignified. v. malab¨°. ingay. Paglapad. [dif¨¦r] Diferenciarse. Pagpapasikotsikot. Digit. adj. adj. Lumapad. kal¨¢t. Diet. hab¨¤ at lapad. Maliit. pagsabog. [dim¨¦ncion] Dimencion. adj. [d¨ªfikoelt] Dificil. paghab¨¤. [diminu¨ªcien] Diminucion. Isang pisetas. [difi¨²s] Difundir. sonido. Malab¨° ang mata. Ikalat. v. lento. Difference. Dilapidation. Malagnaw. [dai] Morir.

n. n. Nasahul¨¢n. Panaksak. Disapproved. [disagr¨ª] Desconvenir. Mawalan ng paniwal¨¤. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. Dum¨ª. sumisid. Dip. censura. v. Diploma. Bugbog. Dirt. v. Dinner. v. Dire. [d¨ªn?r] Comida. enga?ar. twirin. Magdum¨¦. sumergir. bungg?. v. Dingy. kababuyan. Direct. tagapamatnubay. baboy. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. Disarrange. [dipl¨®masi] Diplomacia. inayawan. Disallow. Disarm. Kawalan ng paniwal¨¤. Disarranged. kasaw?an. espantoso. [dis¨¦bl] Inhabilitar. Disarmament. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. mamahal¨¤. Disaster. [dipl¨®ma] Diploma. Disagree. Disadvantage. Tumangg¨ª. Dirty. calamitoso. itw id. Disannul. n. hwag magpahintulot. adj. ausentarse. Directress. Mamatnugot. v. cancion l¨²gubre. v. no dar permiso. n. Kasakunaan. pagkak¨¢sira. adj. Kumain. tanghalian. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. Kahihiyan. Magk¨¢sira. damda min. kapahamakan. [dis¨¢ster] Desastre. Direct. Kawalan ng ayos. [disopo¨ªntment] Chasco. Disbelief. enderezar. Pagkatangg¨ª. adj. [d¨¢irful] Horrible. Kulay na malab¨°. Disband. humiwalay. walang ayos. confusion. choque. [derdch] Endecha. discordar. kasindaksindak. Diploma. [disapr¨²vd] Desaprovado. n. Kapahapahamak. Disagreement. Disavow. magpakababoy. n. Disappearance. [dint] Golpe. [disagr¨ªment] Diferencia. mag-urong-sul¨®ng. [disagr¨ªebl] Desagradable. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. Sumayang. pintas. n. n. n. adj. Disappoint. n. itubog. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. [disab¨ªliti] Incapacidad. magtwid. faltar ¨¢ la palabra. Direful. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. Kakilakilabot kasindaksindak. infortunio. Kumaila. Disastrous. d?magkasund?. p¨¢munuan. v. t¨ªtulo. Disadvantageous. perjudicar. Dyosesis. Marum¨ª. sumukb¨®. [dir¨¦ct] Directo. k¨¢alitan. desbandarse. Dingle. Babaing tagapamatnugot. Panambitan. Matwid. n. [disbil¨ªf] Incredulidad. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. Disagreeable. Dirk. [dir¨¦ctres] Directora. Gumulo. sentimiento. Dipper. v. alisan ng kapangyarihan . Disable. patalim na tila talibong. n. Alis¨¢n ng kaya. sama ng loob. Disarrangement. Diocese. [dert] Suciedad. nalamang¨¢n. n. desconfiar. Pagkawala. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. K¨¢siraan. . n. v. Dip. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. n. Makasah¨®l makalam¨¢ng. adj. desconocer. Karimarimarim. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. [disar¨¦ndch] Desarreglar. m galangan. Isawsaw. pagkasahol. pumatnubay. hw g gumanap ng sinalita. v. v. n. [disbil¨ªv] Descreer. discordia. kasuklamsuklam. pawal¨¢n ng halag¨¢. espantoso. nakasasaw?. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. [dip] Remojar. [dir¨¦ctor] Director. [dir¨¦ct] Dirigir. adj. adj. kapangyarihan ng obispo. pagkaayaw. v. Disbelieve. Magul¨®. bangga. [disapr¨²val] Desaprovacion. [d¨¢ir] Horrendo. [disav¨¢u] Denegar. v.Dine. Disadvantage. Dirge. [d¨¢in] Comer. porquer¨ªa. n. impotencia. [dip] Inmersion. contratiempo. Dirt. Dint. Pawalan ng kabuluhan. lubog. [disap¨ªr] Desaparecer. n. [d¨¦rti] Sucio. n. Tinanggihan. [dis¨¢stres] Desastroso. derecho. kawal¨¢n ng pananampalataya. Directory. Director. kawalan ng kapan gyarihan. [disal¨¢u] Negar. Mawala. [disarr¨¦ndchment] Desorden. v. v. Disapproval. Sukb¨®. Kawal¨¢n ng kaya. Patnubay. sawsaw. n. [disan¨²l] Anular. n. incapacitar. Pagkain. [disb¨¢nd] Descartar. dalit sa paglilibing. Tagapamatnugot. [dert] Ensuciar. adj. Kakilakilabot. adj. Tumiwalag. Diplomacy. [dir¨¦ctori] Directorio. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. v. [dis¨¢rm] Desarmar. sumir¨¤ ng ayos. n. Kasahul¨¢n. emporcar. kaal¨ªt. n. Disappear. puerco. kaguluha n. sisid. tubog. disgusto. n. Disability. tagapamahal¨¤. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. adj. [d¨ªndchi] Color obscuro. magday¨¤. [disap¨®int] Frustrar. Disappointment.

Discomposure. Pagkatanggal. Disciplinarian. v. rebajar. vencimiento. Discount. [disk¨®mfort] Desconsuelo. v. Discern. [disk¨®lord] Descolorido. M¨¢tanaw. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. v. k¨¢alitan. Hiyain. [disc¨®rdansi] Discordancia. n. molestar. v. [disc¨®nsolet] Desconsolado. Manggalit. adj. perspicaz. tumalikwas. [disb¨¢rs] Desembolsar. Pagdudukot. M¨¢pauntol. [discl¨¦m] Negar. n. k¨¢siraan. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. n. [discont¨¦nted] Descontentadizo. [disc¨®rs] Discurso. gumul¨®. Bilog [na lap¨¢d]. Discomfit. desareglo. Discard. lumigalig. v. n. putlain. n. pagkagul¨®. makain¨ªp. disencion. Discolor. Kupas ang kulay. Disclosure. distinguir. Yamot. n. Ihayag. Disconsolate. ihiwalay. Discount. pagkaligalig. Discordance. kulang. Kasiraan. magbayad ng utang. pagbababa ng p as¨¢n. [discon¨¦ccicn] Desunion. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. visible. Kumupas ang kulay. Discord. Discipline. gumugol. m¨¢malas. n. [disc¨®rdans] Discordancia. pagtigil. v. percibir. magpalungkot. pagkabunot sa utang. Itiwalag. Disclaim. gumambal¨¤. Discontinuance. disencion. Discompose. magbaba ng pasan. [discl¨®siur] Descubrimiento. rebaja. vencer. [discont¨¦nt] Descontento. Discontented. Magpalugam¨¬. mag likat. Maglunsad ng lulan. Walang-ayos. ang tumatalikwas. [disk¨®mfit] Derrotar. mang-abala. n. v. Magpaganap ng tungkulin. Discountenance. Magdukot. kulangan. takot. Bawasan. [disk¨®lor] Descolorar. Disconnection. Pagkakasir¨¤. pagkata lo. sagaz. [diz¨¦rn] Dicernir. m¨¢watasan. poner mala cara. aturdir. Bawas. Pagganap ng tuntunin. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. Discontinue. v. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. discordia. Disclaimer. ilitaw. discordia. [disc] Disco. [disconcert] Desconcertar. [disk¨¦redch] Desalentar. Kumaila. magtur¨°. [disc¨¢rd] Descartar. Discomfort. v. dumalamhat¨¬. [diskomf¨ªchur] Derrota. [disk¨®mfort] Desconsolar. Manalo. Discipline. panayam. v. adj. [disc¨¢untenans] Avergonzar. Pagkasir¨¤. tuso. [discont¨ªniu] Descontinuar. k¨¢alitan. itigil. magbayad. intimidar. [discomp¨®siur] Descomposicion. In¨ªp. n. Talumpat¨¬. Discharge. [disch¨¢rdch] Descarga. Discoloration. licenciar. matalin¨°. Disconcert. afligir. v. pahayag. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. [discl¨®z] Descubrir. instruir. revelar. [discom¨®d] Incomodar. manaig. desordenar. n. [discl¨¦m?r] Negador. turbar. Mabait. Pag kauntol. Tanggalin. v. in¨ªp. Sumir¨¤. Disc. pagkaabala. Discouragement. Disciplinarian. n. [disk¨¦redchment] Desaliento. Gumul¨®. [discont¨ªniuans] Cesacion. cesacion. v. n. maputla. adj. n. paglilikat. Discharge. Discontent. n. n. Discomfort. . pagar. Pagkalugam¨¬. Disconnect. n. ialis. n. pag-babayad. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. dalamhat¨¬. [disc¨®rdant] Discorde. n. disencion. adj. [diz¨¦rning] Juicioso. desagradar. [d¨ªscaunt] Descuento. Discordancy. pl¨¢tica. adj. Discomfiture. magulo. pagkahiwalay. [discont¨¦nt] Descontentar. adj. [disb¨¢rsment] Desembolso. Ang nagkakaila. Paglulunsad ng lulan. Pagkadaig. Yumamot. [diz¨¦rnibl] Perceptible. Discernible. v. Paglilikat. itan. Discommode. Pagkupas ng kulay. Disclose. confundir. pagar una deuda. cesar. D? maaliw. pa samain ang mukha. n. [discon¨¦ct] Desunir. Kahinaan ng loob. cobard¨ªa. v. [d¨ªsiplin] Disciplina. k¨¢siraan. v. interrupcion. [discomp¨®z] Descomponer. incongruo. descargo. d? tugma. afliccion. N¨¢tatanaw. declaracion. [d¨ªscaunt] Descontar. disertacion. pag-gugol. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. turbacion. Magpahin¨¤ ng loob. panglulupa ypay. Discontinuation. Alagad. Discolored. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. v. Disbursement. entristecer. Disciple. Discourse.Disburse. Pagkakasir¨¤. [d¨ªscord] Discordia. nakikita. adj. n. renunciar. Discontent. n. Paglilitaw. n. Discordant. Discerning. v. Discourage. interrumpir. lumigalig.

adj. Magpasama ng loob. Disgrace. Hwag umayon. Maglunsad. isaayos. Kasiraang puri. pagtang¨¬. [diz¨ªz] Mal. kasiraang puri. Ayusin. Disease. hamakin. Kaib¨¢. [disinf¨¦ct] Desinficionar. walang galang. nakahihi ya. Disfranchise. Disgraceful. Sumuka. Discourteous. n. n. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. deshonra. Dishearten. Itang¨¬. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. v. n. hacer caer en desgracia. Pinggan. [disinclin¨¦cion] Desafecto. bukod. v. Disincline. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. n. Disdain. n. v. indecoroso. [disf¨¦vor] Disfavor. [discr¨¦pant] Discrepante. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. difamar. Disembody. Sama ng loob. Disinfect. Dish. Pagkakaiba. enfermedad. Disentangle. infamia. . Pagtatalo. [diz¨®nor] Deshonrar. adj. Disfigure. grosero. v. v. Discreditable. Disembark. revelar. kawal¨¢n ng galang. maghayag. n. ignominia. pagkahayag. n. [disc¨®rties] Descort¨¦s. Discrepant. [disembark¨¦cien] Desembarco. [dizg¨¢st] Disgusto. v. Disfigurement. Kahalayan. Disinclination. pasamain ang any?. pul¨¤. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. Magpahin¨¤ ng loob. adj. v. v. v. Discourtesy. kawalan ng bait. [diz¨®nest] Deshonesto. v. mahinahon. Papangitin. n. [disf¨ªguiur] Desfigurar. Ayusin. v. makipanayam. circunspecto. desalentar. [disent¨¦ngl] Desenredar. v. v. afear. v. Discrepancy. Discrimination. sak¨ªt. isaayos. [disemb¨¢rras] Desembarazar. Disgust. Discretion. Disengage. [dish] Plato. Desinpektar. v. n. [discr¨¦dit] Desacreditar. n. Manirang puri. adj. [disc¨®ver] Descubrir. Disencumber. Mahalay. Pagkatuklas. n. Pagpapawalang halag¨¢. Disfavor. Paglulunsad. Dishonorable. Manirang puri. Discredit. Diseased. Manalita. v. Dish. v. [dizgr¨¦s] Ignominia. [dizd¨¦n] Desde?ar. Manirang puri. [disincl¨¢in] Desinclinar. deshonrar. adj. n. Dishonesty. Discuss. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. discurrir. [disg¨®rdch] Vomitar. Alisin sa kahihiyan. [disf¨¦vor] Desfavor. [dizg¨¢sted] Disgustado. [discr¨ªt] Discreto. [discrimin¨¦cien] Distincion. katalinuan. [disj¨¦vel] Desgre?ar. hwag kalingain. Dishonest. Magbalat kay?. [discr¨¦cion] Discrecion. Alisin ang pahintulot. diferencia. [disc¨®veri] Descubrimiento. v. Tumuklas. adj. [diz¨ªzd] Enfermo. adj. adj. infamar. Disguise. m¨¢skara. Kabaitan. [diz¨®nesti] Deshonestidad. [dizd¨¦nful] Desde?oso. Discover. hinahon. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. mamul¨¤. [diz¨®nor] Deshonra. [disk¨¢s] Discutir. Disgrace. Dishonor. magtang¨¬. n. ilunsad. Mapagtuya. [dizgr¨¦s] Deshonrar. [dizg¨¢iz] Dizfraz. kaibhan. descorazonar. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. Pagpangit. Disembarrass. groser¨ªa. ulam. Nakasisirang puri. n. Disembarkation. disfr¨¢s. adj. Discussion. Disfavor. Pagkakatang¨¬. revelacion. v. n. [discr¨ªminet] Distinguir. May-sak¨ªt. Mabait. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. servir la comida. hwag pumayag. Tuy¨¢in. despreciar. Masama ang loob. Disguise. walang bait. v. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. n. ignominioso. Discreet. adj. matalin¨°. adj. [disengu¨¦dch] Desenredar. v. v. Disgorge. Discredit. Dishonor. Kasiraang puri. magbadya. [discr¨ªt] Desunido. mapaghamak. deshonra. Gumusot. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. v. Discrete. Dishevel. Kalapastanganan. [discr¨¦pansi] Discrepancia. Pagbabalat-kay?. iba. nakahihi ya. Hanguin sa kahihiyan. bast¨®s. [dish] Servir la vianda en fuente. aversion. Discriminate. [disj¨¢rten] Desanimar. Disgust. [dizg¨¢st] Disgustar. Discovery. n. maghain. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. n. Hiwalay.Discourse. Hamak. magdisfr¨¢s. Magpawalang halag¨¢. [disc¨®rs] Conversar. magpangan yay¨¤ magpahamak. pagsama ng any?. Disgusted. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. Sam¨¤ ng katawan. Lapastangan. v. tum akot. [dizon¨®rabl] Deshonroso. Kahihiyan. enmascarar. Disdainful. v. Makipagtalo. Nakasisirang puri.

magalit. kasindaksindak. Isabog. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. [disp¨¢riti] Disparidad. Tanggalin. n. Dislocate. Disparagement. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. [disparedchment] Desprecio. Humamak. Dislodge. pamamahagi. desconocer. v. desparramar. Disorder. palayasin. k pusung¨¢n. Mawala sa sariling isip. n. v. Mayamot. Dispassion. Hwag papagmanahin. Dislike. [disp¨ªrit] Desalentar. [disp¨¦ns] Dispensar. v. [disob¨¦] Desobedecer. v. mapalalagpas. n. Dispassionate.Disinherit. desdorar. Disobedience. Pagtanggal. malungkot. n. [disl¨¢ik] Aversion. Disjoint. funesto. magul omihanan. Paghamak. pagpul¨¤. [dizl¨®yalti] Deslealtad. v. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. pagkakalat . [dizl¨®yal] Desleal. [d¨ªzmal] Triste. Dispersion. Tanggalin. Dismay. telegrama. suk¨¢b. [diz¨®n] Negar. Ilinsad. tanggalin. [disinj¨¦rit] Desheredar. n. Disk. Disjoin. templado. Walang inter¨¦s. May kaguluhan. v. v. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. sumama ang loob. infiel. [disp¨¦nseri] Dispensario. Disorder. Lumabag. despedazar. Dismember. sumalangsang. n. [desint¨¦r] Desenterar. tanggalin. v. n. [d¨ªsloket] Dislocar. Disloyalty. v. sama ng loob. Yamot. ikaila. Disobey. v. Sumir¨¤ ng ayos. adj. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. v. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. Mapanglaw. Dislike. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. mahilo. Pagkakaloob. d? kumilala ng utang na loob . disgusto. adj. Hind? tapat. apearse del caballo. [dism¨¦mber] Desmembrar. Paglabag. sereno. n. disipar. [dism¨¢unt] Desmontar. apartar. mawalan ng diw¨¤. kaguluhan. n. isabog. Dispensary. [dis¨ªnterested] Desinteresado. v. palayasin. d? pagkilala ng utang na loob. [disk] Disco. [disob¨ªdiens] Desobediencia. adj. Ilinsad. confusion. itiwalag. terrible. desdoro. adj. Disinter. v. [disp¨¢redch] Envilecer. Paalisin. [disobl¨¢idch] Desagradecer. v. magpaglaba g. malamig ang loob. telegrama. ihiwalay. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. kakilakilabot. walang sikap. v. papaghiwalayin. Disorderly. dispensa. [disp¨¦rs] Esparcir. Paalis¨ªn. Bilog. Disown. renunciar. Pagkasir¨¤ ng ayos. confundir. di papagmanahin. v. [disl¨®dch] Desalojar. v. n. ikalat. n. Hatid-kawad. magbigay. Hukayin (ang ibina¨®n). Maswayin. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. pus¨®ng. Disparage. mapagsalangsang. galit. n. v. [disl¨¢ik] Disgustar. kasukab¨¢n. Disorganization. v. v. desanimar. [dizdch¨®int] Dislocar. adj. p¨¢milihan ng gamot. Disperse. Dispensable. kataksilan. lumit¨®. Dislocation. [dism¨ªs] Despedir. hinahon. [dism¨ªsal] Despedida. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. Pagkapalamara. Dispatch. Kalamigan ng loob. desmembrar. Dispensation. Dismantle. Gul¨®. hilo. [dizdch¨®in] Desunir. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. pagsalangsang. p amimigay. Gumul¨®. Pagpapaalam sa ginagawaan. deplorable. Dismay. magbahagi. Dismount. Botika. v. pumul¨¤. Disinterested. n. Dismal. Dismissal. v. [disp¨¦l] Esparcir. Tanggihan. Pagsabog. [diz¨®rder] Desorden. [disp¨¦nsabl] Dispensable. echar. Pagkalinsad. [dizm¨¦] Desmayo. pagkasabog. Disobedient. Disorderly. Maipauumanhin. Disobliging. [disp¨¢tch] Despacho. Magul¨®. [disob¨ªdient] Desobediente. adv. n. Disparity. guluhin. Dismemberment. Dispirit. adj. [disp¨¦rcioen] Dispersion. adj. descartar. Disloyal. Magkaloob. n. Walang kiling s a kanino man. distribuir. Kaibhan. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. Umibis. Dismiss. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. pagkalat. Magpalamara. Papanabugin. sumway. [diz¨®rder] Desordenar. Dispense. Disorganize. pagkaiba. pagsway. mahinahon. n. dimision. n. Kawal¨¢n ng pagtatapat. Disoblige. [dispens¨¦cioen] Distribucion. n. Pahinain ang loob papanglupaypayin. taksil. confuso. . infidelidad. walang nasang masam a. Dispel. desaprobar. [dizm¨¦] Desmayarse.

controvertir. makayam ot. Dissertation. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. [disencioen] Disencion. n. controversia. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Paraan. v. n. Disregard. Pagkalinsad. [dis¨¢lt] Desalar. n. Dissent. Disputant. disgustar. v. Dissemination. m¨¢kaiba. ipahalata. [displ¨¦] Ostentacion. n. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. desasosiegar. Pagkabalisa. Papagkabilan¨ªn. incapacidad. Pagpapamalas. Pagsasabog ng binh?. yamot. Disposal. [dispi¨²t] Disputar. [dis¨¦minet] Diseminar. M¨¢ipakikipagtalo. examen. pakabakabahin. paghahasik. n. Disrepute. v. kalapastanganan. ignominia. adj. n. desden. Dispossess. Ang nakikipagtalo. desatento. Disregard. inclinado. [disp¨®z] Disponer. Hamak. n. lapastan gan. exponer. rotura. [discu¨¢it] Inquietud. Dissect. kabil¨¢n. n. [dispr¨¦z] Vituperar. encubrir. Dissatisfy. [discu¨¢ietiud] Inquietud. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. Ipamalas. pasiya. diferenciarse. Disprove. orden. pagpapawalang h alag¨¢. ayos. kawal¨¢n ng abot. desordenar. [dis¨¦mbl] Disimular. manifestacion. Kasiraang puri. Dissemble. pagmamatwiranan. Dissension. kab¨¢kab¨¢. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. v. pul¨¤. Disposition. n. Dispute. n. [discu¨¢it] Inquietar. pagpapahalata. alisin sa ayos. Paraan. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. Pagtiwalag. Magpasiya. Kawal¨¢n ng galang. n. n. [displ¨¦siur] Desplacer. [discu¨®lifai] Inhabilitar. Pag-alang¨¢n. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. v. K¨¢bilanin. magbigay. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad.Displace. Disreputable. [dis¨¦ct] Disecar. v. v. [disoertacion] Disertacion. Pagtatalo. adj. Disproportion. Disrobe. desasosiego. Pagsur¨¬. n. ariing walang ka ya. Disrespect. [displ¨¦] Desplegar. Disruption. ayusin. [d¨ªspiutant] Disputador. Dissalt. pagha hayag. v. galit. menospreciar. makagalit. Tabang ng loob. Disposed. n. n. [dis¨¦nt] Disension. paghiwalay. Ipalagay na walang kaya. Magsabog ng binhi. Pagkamkam. Dispraise. controversia. paglitis. n. v. hubuan. v. v. pagkaalis sa ayos. desigualdad. K¨¢alitan. Dissent. [dispiut¨¦cioen] Disputa. Pagtatalo. [dispi¨²t] Disputa. Magkunwa. v. Ligaligin. indignacion. Sir¨¤. v. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. walang puri. n. paghamak. v. Display. pagbabalisa . disgusto. hind? pantay. Disputable. Patabang¨ªn. v. Kawalan ng katahimikan. n. Disrespectful. Magpasama ng loob. Sama ng loob. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. v. Umayaw. Disqualification. sama n g loob. Disrespect. [dispr¨²v] Desaprobar. [dis¨¢tisfai] Descontentar. Disproportion. Disquiet. Humamak. Dispose. Disquiet. Dissatisfaction. ostentar. pamamahal¨¤. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. Pabulaanan. pagmamatwiranan. adj. sembrar. Pagtatalo. [disp¨®zd] Dispuesto. [disp¨®zal] Disposici¨®n. oposicion. [disrig¨¢rd] Desatencion. Hwag gumalang. Disquietude. Disputation. [dis¨¦nt] Disentir. [displ¨ªz] Desplacer. N¨¢tatalaga. [disr¨®b] Desnudar. halayin. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. isaayos. n. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. Hamakin. Patabangin ang loob. esparcir. pagsisiy asat. Hubar¨¢n. Kawalan ng kaya. Dispossession. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. Walang galang. [displ¨¦sment] Dislocacion. n. mahilig. Displacement. [dispozicioen] Disposici¨®n. n. ang nakikipagm¨¢twiranan. averiguacion. adj. v. dar. desprecio. [displ¨¦s] Dislocar. n. makipagmatwiranan. Displeasure. pasiya. Display. Ilinsad. Makipagtalo. disgusto. v. [disrisp¨¦ct] Desacatar. Disseminate. v. n. Disquisition. makiling. k¨¢alitan. contienda. ihayag. v. maghas ik. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. kasiraan. [disrig¨¢rd] Desatender. despojar. arreglar. [dispoz¨¦s] Desposeer. Displease. Kamkaman. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. Dispute. Disqualify. [dispi¨²tabl] Disputable. .

Ditto. Distribute. Nagsasapantah¨¤. Lay¨°. [diz¨®lv] Disolver. pagpaw¨¬. discordia. Distance. maglisya. Dissolute. Distraction. Distaste. Pagkapaw¨¬. n. [disu¨¦d] Disuadir. [disip¨¦cioen] Disipacion. [d¨ªsonant] Disonante. [dist¨¢rb] Perturbar. aflig¨ªr. n. separarse. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. Distortion. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. ma sapantah¨¤. Gambal¨¢. Walang lasa. v. makasama ng katawan. Kaibhan. Tumunaw. adj. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. Awit. pangliligalig. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. [d¨ªstans] Distancia. torcimiento. [dist¨¦nd] Extender. [disiun¨¢it] Desunirse. agw¨¢t. in¨ªp. Distort. Disturbance. Alintanahin. indisposicion. [d¨ªsipet] Disipar. [d¨ªstans] Alejar. diferente. desviar. Lawig. n. Distance. . sospechar. Paghihiwalay. [dist¨¢f] Rueca. region. n. desagradable. Distress. Distinction. Distill. jurisdiccion. ensanchar. hwag gamitin. Distress. Lipas. [ditch] Zanja. [distr¨¢stful] Desconfiado. [d¨ªsonans] Disonancia. n. Dissonant. ¨¢liwan. nayon. paggawa ng alak. fastidio. n. n. causar una enfermedad. [d¨ªstant] Distante. v. Distillation. [disy¨²s] Desusar. [d¨ªsoliut] Disoluto. v [distr¨ªbiut] Distribuir. Lumib¨¢ng. nakayayamot. n. Distend. Tang¨¬. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. n. pagbubuy¨®. pamumukod. palwangin. [distr¨¢ct] Distraer. P¨²nahin. Maghiwalay. ipamigay. Palawigin. kilala Distinguishable. Gumawa ng sangka. pagbaluktot. Palipasin. pagkakatang¨¬. Distemper. kant¨¢hin. v. luminlang. [distr¨¦s] Angustiar. Pagkatunaw. ensanche. magbuy¨®. madal¨ªng makilala. Sangka. n. mangligalig. naghihinal¨¤. [dist¨¢rbans] Disturbio. discernir. [dist¨¦stful] Desabrido. d? kagamitan. adj. v. v. v. magpasakit. Distant. Distinguished. n. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. Pawiin. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. Udyok. Pag-alak. [d¨ªstrict] Distrito. Lumigalig. Distract. Dissimilarity. Distributive. [ditch] Abrir zanjas. adj. Distemper. Panulid. Pamamahagi. Distaff. Masama ang tunog. [distr¨¦s] Angustia. v. sospecha. [distr¨¢st] Desconfiar. [disoli¨²cioen] Disolucion. Dissimulation. v. Pumilipit. [dis¨ªmil?r] Desemejante. Malay¨°. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. L¨ªbangan. may hinal¨¤. n. [dist¨¦mper] Mal. n akaiinip. pagkakaalit. [dist¨¦mper] Perturbar. hinal¨¤. v. adj. Dissimulate. Distinct. adj. v. tunawin. n. libertino. adj. hwag pansinin. sospechoso. manggul¨®. magiting. Dissolution. yam¨®t. adj. Talipandas. d? pagpansin. s¨¢kit. n. Pag-alintana. v. [dist¨¦ncion] Dilatacion. [distr¨¢ccion] Distraccion. Gayon din. bantog. h¨¢latain. Ditch. [dist¨ªnccion] Distincion. v. maghina Distrustful. [disimiul¨¦t] Disimular. Ilay?. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable.Dissimilar. Nababahagi. Gumambal¨¤. [dist¨ªnct] Distinto. desconcierto. Distension. n. Sapantah¨¤. [distrbi¨²cion] Distribucion. [dist¨¦st] Hast¨ªo. Disunion. Ditty. Alakin. maglih¨ªs. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. Alak¨¢n. Dissipation. pamimigay. Distasteful. mamukod. [disimil¨¢riti] Desemejanza. [d¨ªto] Idem. diferencia. [dist¨ªlecion] Destilacion. n. n. Distillery. lwang. Suy¨¤. n. n. Disuse. Dissolve. umabala. Dissuasion. adj. n. Distinguish. [distr¨¢st] Desconfianza. adj. Kaib¨¢. Disunite. bumaluktot. pagkaiba. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. Pagpilipit. Disuse. n. [dist¨®rt] Torcer. dalamhat¨¬. v. Pook. Disturb. iba. Ditch. m¨¢tang¨¬. n. Mangib¨¢. Mag-udyok. idem. Ipamahagi. Pangingiba. hind? kaparis. Magpahirap. [disi¨²nion] Desunion. Distrust. District. dumalamhat¨ª. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. n. v. panggugul¨®. adj. Distrust. kilala. v. [dist¨ªl] Destilar. [disy¨²s] Desuso. Dissuade. Ditto. v. g¨¢waan ng alak. Dissipate. v. abala. katang ian. miseria. Hirap. diferencia. magkaalit. adj. n. Dissonance. pagitan. . Kaiba. bigat ng katawan. estorbar. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. Sama ng katawan. n. diferente. Distribution. n. apartar.

mudanza. Ihiwalay ang asawa. Dogma. Pagkakahiwalay. [div¨¦rdchens] Divergencia. diferenciar. adj. Iba. Ilihis. n. Pagkakaiba't i ba. [div¨¦rcion] Diversion. sumisid. Divers. n. Papag-ibaibah¨ªn. despojar. [d¨ªzi] Vertiginoso. Docile. n. maghub¨°. desunion. alteracion. n. ejecutar. [doedh] Trampear. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. aturdido. v. [div¨¢id] Dividir. [d¨®ctrin] Doctrina. [doc] Bardana. n. extracto. diario. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. publicar. [d¨®ctor] Curar. n. adj. v. [do] Gama. ense?anza. Divergence.Diurnal. pronosticar. adj. recrear. Dodge. [d¨¢ivers] Varios. dogma. [d¨²ingz] Hechos. Do. Divide. Divinity. n. ¨¢ bajo precio. m¨¦dico. v. [div¨®rs] Divorcio. [d¨®ket] R¨®tulo. Documental. n. v. Bahagihin. Dock. [div¨¦schur] Despojo. Nauukol sa Dios. pag-aalis ng pag-aar¨¬. manggagamot. n. Pagka-Dios. Dole. gawin. adj. Docility. [div¨¦rdch] Divergir. dique. [d¨®gued] ¨¢spero. Divination. ¨¢so. Document. [div¨ªcion] Division. Divorce. . te¨®logo. Doctrine. [div¨¢in] Divino. [d¨®gma] Dogma. kaloob. Doctor. n. hil¨®. Mahinahon. v. Doings. ihayag. n. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. obrar. maamongloob. [div¨¦rsiti] Diversidad. medicinar. M¨¢ninisid. iligaw. Divergency. R¨®tulo. Divine. Lula. Diverge. Divertisement. kaamuang-loob. v. Divulge. v. [div¨¦rs] Diverso. n. Pat¨ªng. Divert. v. pagkakaiba. pasatiempo. v. n. Dogmatical. n. [div¨¢in] Adivinar. n. n. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. paham. apacible. Gumawa. N¨¢paka mura. n. libangin. Paghuhubad. [dof] Quitar la ropa. iba't iba. Doff. kasulat¨¢n. n. [dol] Parte. Day¨¤. Doggerel. [divers¨ªfai] Diversificar. Pagkakaiba. limos. Divider. Dogged. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. Sarisar¨¬. [d¨®gfish] Tiburon. Divest. hul¨¤. porcion. Sumukb¨®. Matigas ang ulo. Par¨¨. Diversion. [dos¨ªliti] Docilidad. Dogfish. cotidiano. pagka-Bathal¨¤. H¨¢mak. sil¨°. bigay. adj. bajo. Divine. L¨ªbangan. entrampar. pastor. [dai¨¦rnel] Diurno. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. n. k¨¢alitan. adj. Araw-araw. Dog. Doe. Humiwalay. Dokt¨®r. [d¨®sil] D¨®cil. Dive. n. Divorce. Aral. Bahagi. adj. pagkatimtiman. Mga kagagaw¨¢n. nauukol sa araw. brutal. conjeturar. kaiba. [du] Hacer. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. [div¨¦rdchensi] Divergencia. manghib¨° sumil¨°. bawa't araw. kaibh¨¢n. [div¨¦st] Desnudar. n. [doedh] Trampa. [div¨ªniti] Divinidad. Divesture. adj. holgura. [d¨®kiument] Documento. dokumento. Dodge. Magday¨¤. Divine. [div¨®rs] Divorciar. d¨¢diva. Lul¨¤. Diverse. pagpaparaan ng panahon. Doily. pantas. adj. hind? kagaya. n. Ipamansag. magbahagi. [div¨¢ider] Distribuidor. Hubar¨¢n. hilo. [dog] Perro. n. Pagkakahiwalay. desnudar. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. acciones. Dizzy. Dog-cheap. Gumamot. hulaan. v. excelente. pagpaparaan ng panahon. Doctor. Diversify. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. bastos. [d¨¢iv] Sumergirse. [divin¨¦cion] Divinacion. ugaling hayop. desposeer. variar. n. diferente. hib¨°. [div¨¢in] Predicador. di ke. [d¨®gu?rel] Vil. Diver. pagkakaiba. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. Humul¨¤. n. n. mainam. Dogmatic. Docket. v. [diversifik¨¦cion] Variedad. limosna. Katibayan. n. n. adj. L¨ªbangan. discordia. [d¨®ctor] Doctor. kaibhan. tur¨°. n. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. timtiman. adj. Division. Diversification. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. Maghubad ng suot. hubdan. adj. Hinahon. Tagapagbahagi. [div¨¦rt] Desviar. Panghuhul¨¤. divertir. v. humiwalay sa asawa. diferentes. Usang babae. n. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. Paghihiwalay ng magasawa. Bahagi. [dokium¨¦ntal] Documental. Dizziness. Masamang dam¨®. lumay?. [div¨¦ldch] Divulgar. Diversity. [d¨¢iver] Buzo. mga kilos. [div¨¦rtizment] Diversion. [d¨®gchip] Muy barato.

Alinlangan. adj. [dum] Sentencia. n. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. bigay. v. n. Doubt. Magkaloob. Nakakatulog. ant¨¢k. [d¨®nke] Asno. [don¨¦cien] Donacion. pag-uulian. Daing. . condena. masa. Dotal. Sak¨ªt. Doubt. sospechar. casa. Dorsal. se?orear. Yar¨¬. Domino. valeroso. yup?in. [dav] Paloma. panagh¨®y. maam¨°. kaloob. [d¨®tal] Dotal. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. n. [d¨¢bl] Doblez. [d¨®tedch] Chochera. [dos] D¨®sis. adj. Domestic. Dolt. Kaamuan. v. dulot. Double. l¨²gubre. [dot] Tilde. Double-tongued. v. adj. Pakong kahoy. hirap. Tanod-pint?. v. tiklupin. [d¨¢uti] Bravo. borrico. falso. hinal¨¤. Doll. n. Bahay-kalapati. Domineer. Doble. maghinal¨¤. escr¨²pulo. Domesticity. Nauukol sa sariling buhay. Dote. Nauukol sa bigay-kaya. matalik. Doubtless. ambag. [d¨®loroes] Doloroso. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. lumupig. Donor. Maam¨°. [d¨¢uoer] Dote. n. ibayo. [d¨¢bl] Doble. [dot¨¦cion] Dotacion. [d¨®tard] Viejo que chochea. adj. Donkey. n. maantak. v. duplicado. n. Dot. [dor] Puerta. Magtuld¨®k. n. Bigay-gaya. n. Sinungaling. n. sakop. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. chochez. magpasuk¨°. lastimoso. n. n. Pasuk¨¢n. Ulian. kasamasama. n. Kapangyarihan. Kahambalhambal. sospecha. n. n. n. p. n. Ang nagkakaloob. Doublet. n. Nauukol sa likod. Doorkeeper. Babaing salaul¨¤. Dove. [dot] Tildar. Paamuin. T¨¢hanan. n. [dan] Hecho. Kapangyarihan. n. adj. D¨®sis. [d¨®mino] Domin¨®. juzgar. [d¨®rwe] Portada. Walang pagsala. Kapareha. [dol] Mu?eca. Bahay-kalapati. [d¨¢vlaik] Colombino. Doleful. [d¨®lar] Dollar. Pag-ibayuhin. bahay. umabuloy. mahirap. n. d¨®blihin. malakas ang loob. lupang saklaw. [dot] Chochear. [domin¨ªr] Dominar. v. Domination. Doubtful. Dominion. Doorway. n. Dowel. Nakapag-aalinlangan. Sumisid. magandang loob. adj. soberan¨ªa.Dole. n. Salaul¨¤. [dabl-tongd] Enga?o. pintuan. [don¨¦t] Donar. n. mahapd?. Mag-alinlangan. v. Pint?. [d¨¢udi] Zafio. magsapantah¨¤. [d¨®rkiper] Portero. Humatol. urong-sulong. porcion. Double. makalawa. Dollar. Doomsday. Dotation. Dotage. Kaloob. n. Hatol. Dovehouse. [d¨®misil] Domicilio. Kaarawan ng paghuhukom. Mag-ulian. n. Manyik¨¤. adj. adj. v. [d¨¢vjaus] Palomar. Matapang. Pagkaulian. Don. [dom¨ªnion] Dominio. Dough. [d¨®rsal] Dorsal. [dom¨¦n] Dominio. Donate. pagkakaloob. congoja. Pagdudulot ng bigay-kaya. Dolorous. [d¨¦blet] Justillo. Dolor. n. ang nagbibigay. Door. Double. Dose. v. Borriko. [domin¨¦cion] Dominacion. v. parusa. p. [d¨¢ut] Duda. n. casaca. [d¨®rmant] Durmiente. [d¨®lor] Dolor. Dovelike. Dove-cot. hapd?. bantay-pint?. n. [d¨¢utful] Dudoso. pamamahal¨¤. [do] Masa. n. Tuld¨®k. Dowdy. [d¨¢bl] Doblar. n. Tapay. tiklop. adj. triste. imperio. Dormant. adj. Isuot ang dam¨ªt. magbigay. Kalapati. adj. Donation. [d¨¢utles] Indubitable. Don. [don] Don. Doom. n. [don] Meter el vestido. takal ng gamot. n. [dolt] Hombre bobo. sapantah¨¤. duplicar. [d¨®lful] Doloroso. [d¨¢v-cot] Palomar. Dotard. abuloy. kamisola. Yup¨¬. plegar. Doughty. adj. umambag. Domicile. Dot. [d¨¢us] Zambullirse. n. Pisong amerikano. Dower. Domain. [dom¨¦stiket] Domesticar. Ginoo. kahapishapis. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. gobierno. [d¨®nor] Donador. Doom. Done. [dol] Dolor. familiar. Sumupil. n. Taong ungas. [d¨¢ut] Dudar. [dum] Sentenciar. Dowdy. Douse. Domin¨®. Masak¨ªt. Domesticate. bulaan. condenar. [d¨®wel] Clavo de madera. sumukb¨®. marungis. magdulot. magparusa. Kapangyarihan. adj.

magtuka. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. v. Pababa. v. Drape. n. n. n. n. n. [drek] ¨¢nade macho. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. Dibuho. [dr¨¢gon] Dragon. Mabalahibo. Gamogam¨®. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. pagguhit ng banghay. Down-train. Dozen. Umidlip. gumuhit. Dream. Dumibuho. kumabig. ¨¢ plomo. Downright. [d¨¢unrait] Patente. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. Treng pabal¨ªk. malumbay. Humila. Matakot. Downright. salap? sa Gresya. n. Mapanglaw. [d¨¢unwards] Hacia abajo. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. [dr¨¦poer] Pa?ero. pansol. [drol] Balbucencia. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. adj. decadencia. adj.Down. n. n. [drag¨²n] Dragon. Drag. Drab. n. v. Drawer. Downwards. Draw. suave. n. Draftsman. Masamang babae. atraer. Downward. dibujar. Bawa . Balahibong malambot. pagguhit. n. Doxology. Draught. adv. n. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. [drol] Balbucear. Dragon. & prep. mag-antok. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. Drawl. Takot. [d¨¢unfol] Caida. tagakadl? ng tub ig. adv. [drim] So?ar. n. [dren] Desaguar. M¨¢nanalok ng tubig. v. n. terror. [d¨¢unward] Hacia abajo. Tunay. Dread. [dr¨®ing] Dibujo. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. [dr¨¢ma] Drama. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. Dibuho. kaloob. v. manifiesto. Bumulong-bulong. [draft] Trago. n. Kayong lana na kulay kastanyas. ruina. Katakot-takot. [d¨¢uni] Velloso. [dr?p] Trapear. v. n. [draft] Dibujar. pagkaguh?. n. v. v. Mapanaginip¨ªn. Drawers. Panaginip. Dreadful. [d¨®csi] Ramera. dumi bujo. Downy. [d¨®zen] Docena. adv. adj. Drake. Takpan ng kayo ¨® damit. malungkot. Salawal. Dragoon. pababa. Drain. Bigay-kaya. Dreamy. Pagkabagsak. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. Sa ibaba. n. malamlam. bumatak. P¨¢agusan. [drag] Carretilla. hayag. n. Dramatist. dise?o. adv. Down. Doxy. [drag] Arrastrar. . dibujador. taga-pag-any? ng plano. [dr¨¢km] Dracma. hayop na kathang-isip. adj. alisan ng tubig. arrastrar. espantoso. adj. mang-iigib. totoo. kakil¨¢ki labot. Drama. palus¨®ng. v. sindak. [dro] Tirar. n. Drawback. n. M¨¢nininda ng kayo. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. Drainage. espanto. Dosena. Downfall. [d¨¢un] Plumon. labing dalawa. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. Drachm. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. mangilabot. Nauukol sa drama. panag¨ªp. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. Draft. Dramatic. Gawing drama. pansol. Bulong. Dream. n. hilahin. Drapery. [dr¨®er] Aguador. [dren] Desaguadero. [doz] Dormitar. cabecear. mag-any? ng plano. n. malambot. adj. bawas sa singil ng aduana. P¨¢agusan. [d¨¢un-tren] Tren descendente. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. vello flojel. Drawing. Dragonfly. n. [dre] Carro que sive para llevar cargas. Draggle. Lagok. destacar [mil]. palus¨®ng. n. Pababa. panghila. Dramatize. [drim] Sue?o. letra de cambio. n. letra de cambi o. Limasin. dibujo. n. [dred] Temer. Dowry. [dred] Miedo. [dr¨¦dful] Terrible. [draft] Dibujo. [drab] Pa?o casta?o. [d¨¢un] Abajo. n. karit¨®n. v. Dramatical. [d¨¢uri] Dote. Itik na lalake ¨® patong lalake. tagaigib. n. Drama. Paragos. Doze. adj. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. Dread. n. Managinip. G¨¢waan ng kayo. [dr¨®ers] Calzoncillos. Draper. Dray. mas¨ªndak. kasindak-sindak. Bagol. Pagpupuri sa Dyos. Dragon. Drakma. n. instrumento con garfio. Nauukol sa drama. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. Drain. Dibuhista. v. Drag. Downcast. dise?o. palabas-dulaan. Paibaba. espantar. Humila. Draft. Drawl. plano.

v. Mag-antok. Ambon. Drowsiness. Dromedary. Dregs. taing bakal. sumergir. mapanglaw. [dres] Vestir. Drift. Tuy¨®t. n. [dr¨®ver] Ganadero. magsuot. Drossy. G¨¢waing hamak. v. n. maghatid. violencia. sumisid. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. adj. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. Drudgery. n. Malungkot. [drag] Droga. [draioer] Desecante. adj. Drown. bunton ng tao. Drowse. [dr¨¢ut] Seca. Patak. Hamp¨¢s. conducir. Drip. n. Sumukb¨®. Drill. Drove. [dr¨¦dch] Ganapan. Taba. Haluan ng gamot. [dregs] Hez. n. Sisidlan ng mantik¨¤. [dros] Escoria. [drir] Triste. Drudge. kahambalhamba l. adj. n. traje. Drizzle. triste. Kawan. Pumatak. [dril] Taladro. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . n. [drink] Bebida. n. Bugbog. Pangpatuy?.Drear. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. karam ihan ng tao. Drink. amontonar. frusler¨ªa. Kapanlawpanlaw. n. Magpakatamad. magbuy¨®. lumunod. n. Dredge. Patak. [dr¨®si] Lleno de escoria. [dron] Harag¨¢n. [dril] Taladrar. h . Drone. Maingat sa pagbibihis. Pumatak. Masay¨¢. Taong tamad. Bumutas. n. bihisan. n. pabaya. n. [dr¨ªping-pan] Grasera. [dr¨¢uti] Seco. [driblet] Deuda peque?a. marmiton. [drop] Gotear. borra. [drift] Impulso. Dross. n. turuan ang mga bagong kawal. M¨¢mamasan. v. Tapa. [drench] Empapar. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. dum¨ª ng metal. Drover. Dripping-pan. Pumatak. [dr¨¢iv] Guiar. v. Gamot. Pilit. Drill. reclutar. sacudir. n. magpabaya. lumagpak. kalagimlagim. [dr¨¢un] Anegar. or¨ªn. [dribl] Gotear. Sapal. v. [dr¨¢bing] Paliza. Dreary. v. malaglag. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. Drub. [drip] Gotilla. Dried-beef. bufonada. z¨¢ngano. v. destilar. adj. disciplinar. bir¨°. pu?ada. n. tumul¨°. Drink. farsa. Tigmakin. [dr¨ªping] Pringue. mahulog. v. n. [dr¨¢usi] So?oliento. v. Mag-udyok. Munting utang. sequ¨ªa. v. kasuutan. Makalawang. [drip] Gotear. pindang. Umambon. Dripping. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. Magdamit. [drol] Festivo. Dribble. mapagpatawa. Inum¨ªn. Antok. m¨¢nununong. hato. muchedumbre. l¨²gubre. [drov] Manada. magbihis. Drive. n. Dress. Katatawan¨¢n. tul¨°. chistoso. v. [drink] Beber. n. Pangbutas. Drier. maantukin. Drought. v. [droeb] Golpe. Dress. n. Manguchero. Drone. magbunton. caer. n. Dromedaryo. k¨¢ban. n. Kumalaykay. n. [dr¨¢uz] Adormecer. [dr¨®mederi] Dromedario. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. tul¨°. prescribir drogas. dah¨¢s. n. v. v. [dredch] Rastrear con el rezon. pumal¨°. [dr¨ªri] Espantoso. [droeb] Apalear. Drift. Droll. instruccion de reclutas. n. Droll. [drift] Impeler. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. gent¨ªo. Drub. [dres] Vestido. tumul¨°. Nag-aantok. Damit. adj. v. Uminom. gracioso. Drug. v. tumul¨°. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. P¨²song. May kawan ng hayop. Drowsy. ahogar. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. Drip. Drollery. [drizl] Llovisnar. destilar. hez. adj. ¨¢rido. [drol] Bufon. Kalawang. adj. pal¨° suntok. Drench. Droop. Dressy. Drop. Drop. Drubbing. Drudge. [dron] Zanganear. n. [dr¨¢uzines] Somnolencia. Droughty. Dropsy. Drug. Pagkakatuyot. v. bumaksa k. Humampas. n. Dribblet. [drop] Gota. Malanta. Drizzle. hamp¨¢s. basain. v. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. [drup] Descaecer. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. [drizl] Llovisna. v. magtuka.

v. musmos. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. canal. n. [dr¨¢nkard] Borrachon. n. v. sisiw ng itik ¨® pato. apto. n. Duel. [drank] Borracho. [di¨²o] Duo. [doen] Acreedor importuno. laban¨¢n. Tuligin. v. [diu] Derecho. Pagkapipi. hangal. ¨¢langanin. n. dung?. [d¨¢mfaund] Confundir. [dram-stik] Baqueta. bartolina. Due. [d?m-bel] Halterio. Talibong. pesadez. n. d . n. Dumb-bell. patahimikin. bagay. makalawa. [di¨²pl] Doble. Mataba't pandak. [d¨¢ndchen] Calabozo. mang-ulol. v. n. n. [diu¨¦t] Duo. mamamsag. Drunk. desaf¨ªo. copia. adj. lang?. tonter¨ªa. Tuyuin. Doble. Duplicate. n. makipaglaban. [di¨²pliket] Duplicar. Duplicate. n. Panugtog ng tambol. [d¨¢mnes] Mudez. adj. Hangal. Pipi. Due. adj. Tugmaan sa awit ng dalawa. k lamlam¨¢n. Maningil ng mahigp¨ªt. [dact] Conducto. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. n. v. n. silencio. pato. Duel. Dungeon. Panglaw. [diun] Collado. [di¨²el] Duelo. Dumbfound. Dug. T¨ªmpano. Duo. [d¨¢mi] Mudo. Due. Peso. Duct. entorpecer. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. melanc¨®lico. Drum. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. Mahigpit na m¨¢niningil. agus¨¢n. [diu] Debido. n. chapuzarse. Tumambol. n. kalanguan. [di¨²li] Debidamente. n. sumugb¨®. Dumpy. Dubious. [d?m] Mudo. est¨²pido. musmos. Makipag-away. tunggak. akma. [d¨¢lnes] Estupidez. Dukedom. Tam¨¤. Dry. Dump. enmudecer. Duplicity. n. bagay. adj. Malab¨° ang kulay. [d¨¢kling] Anadeja. Dupe. Dummy. ikalawang sa lin. adv. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. n. Duke. Dun. may pagkatuy?. Duke. malambot. Drunkenness. dalawang salin. Kadung¨²an. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. patuy¨²in. [dag] Teta de algun animal. [doens] Zote. Dulcimer. Dun. Duck. [isang instrumentong panugtog]. adv. ebrio. n. marapat. somnolencia. n. Las¨ªng. [dr¨¢ili] Secamente. paggigiring pul¨¢. duplicidad. lang?. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. adv. flexible.atulan ng gamot. Taong pipi. n. Suso ng hayop. tapat. Dumb. Pagkadoble. Dudgeon. bab¨¢g. enga?o. [doen] Bruno. adj. Las¨ªng. n. Dumbness. [dal] Entontecer. Drunken. [diuk] Duque. n. Bur¨®l. Duck. Dullness. Atang na sis¨ªngilin. Duly. n. Lumubog. seco. sumisid. [dram] Tocar el tambor. P¨¢daluyan. Drum-major. Duet. totoo. makipagbabag. Drunkard. Dum¨ª. [drai] ¨¢rido. Las¨ªng. m am. pato. Dun. [drai] Secar. Magbansag. pumanglaw . Dalawahin. Dryly. ibayo. Dull. kaungasan. tributo impuesto. [dang] Estiercol. Tig¨ªl. [dram] Tambor. Ductile. pagkawalang kib?. Ukol. bigat ng loob. Kalasingan. [dac] Zabullirse. v. Dupe. n. n. ins¨ªpido. Drum-stick. Munting itik. marapat. ungas. Duple. Dub. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. lang?. triste. v. incierto. tae. [dal] Lerdo. Dry. [di¨²bioes] Dudoso. oscuro. May katuyuan. madung?. Itik. Dune. adj. [diup] Bobo. Drum. v. adj. Ungas. n. v. v. hacer ruido. Bilangguan. [d¨¢dchen] Daga. Tambol. [dr¨¢guist] Droguista. [di¨²pliket] Duplicado. Dung. Masunurin. Duckling. Matigilan. mapanglaw. adj. adj. n. [dac] ¨¢nade. n. cabecear. Druggist. Tambol mayor. [diup] Enga?ar. adj. adj. Mangday¨¤. Tuy?. embriagado. propio. zopenco. n. contristar. [di¨²kdom] Ducado. Dunce. [diupl¨ªciti] Doblez. Dull. [diu] Exactamente. [di¨²el] Combatir en duelo. Duplikado. [dr¨¢nken] Ebrio. Ukol. n. palillo de tambor. [damp] Tristeza. puntualmente. n. Away. Ang nagbibil¨ª ng gamot.

Tagal [sa hirap]. [di¨²tiful] Obediente. May malayong tanaw. n. mabawasan. [d¨¢inamo] Dinamo. ardor. Nauukol sa Olanda. Dusky. adj. Dumilim.. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. May malayong tanaw. [d¨¢st-cart] Carro de basura. bwis ¨® s ngil ng aduana. Duteous. n. Dusk. ¨¢gila. pita. adj. [di¨²rabl] Durable.. [disp¨¦psi] Dispepsia. polvorear. Matatagalan. Dynamo. adj. Dutch. bans ut¨ªn. adj. Dust. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. [dai] Te?ir. [di¨²res] Encierro. mataas na karangalan. n. [¨ªgl] ¨¢guila. [ir] Oreja. tenga. Munting ¨¢gila. Alab¨®k. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. Tagal. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. n. Unano. adj. [d?tch] Holandes. Sabik. [di¨²rans] Duracion. ardiente. [di¨²ties] Obediente. [duorf] Enano. [dai] Tinte. espiga. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. Taing¨¤. bahay. entretanto. pagtatakip-silim. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤.ay¨¤. E. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. galang. Dustman. [du¨®rfish] Enano. During. morar. adj. v. Hangad. n. kahirapan. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. Eagle-eyed. [d¨¢ski] Oscuro. vivienda. continuacion. n. Eagle-sighted. Dwell. madilim. . & n. n. Masunurin. [¨ªgu?rnes] Ansia. pit agan. Tumahan. Dynasty. Tin¨¤. [d¨ªnamit] Dinamita. n. n. n.. Eaglet. pananabik. Samantal¨¤. fiel. mababangloob. Dinamita. [dast] Polvo. v. Earlap. [di¨²ring] Mientras. Dust-cart. Duster. Durability. l¨¢on. Unano. bawa't isa. Dwarf. Dust. E E. Dysentery. Dye. [igl-s¨¢ited] De vista lince. n. Iti. Pagdidilim. Konde. residir. Durance. Durable. [d¨¢ying] Te?idura. Tagal. Dwarfish. Dye. v. hacerse noche. Tumin¨¤. taga Olanda [Holanda]. Each. Dynamite. Pagtitin¨¤. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. Duration. v.. kumaont?. adj. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. [¨ªglet] Aguilucho. Duty. Dutiful. n. oido. [d¨¢ier] Tintorero. May butas ang tenga. [¨ªgu?r] Deseoso. v. Dyspepsy. crep¨²sculo. [di¨²ti] Deber. [dask] Obscurecido. [dask] Obscurecer. fusco. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. prep. obligacion. Pamal¨ªs ng alikabok. [ir] Espigar. [diurab¨ªliti] Duracion. n. sa loob ng panahong. Duress. [d¨¢stoer] Plumero. Bawa't. Dyeing. anhelo. n. [?rl] Conde. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. n. Dyer. malalaunan. adj. n. [di¨²tifulnes] Obediencia. kataksilan. n. n. taynga. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. Naghihingal?. Sakit sa sikmur¨¤. Dusk. adj. Dying. adj. pakinig. durante el tiempo que. [d¨¢stman] Basurero. [du¨ªndl] Mermar. tumir¨¢. pamamarati. n. Madilim. peque?o. Dutifulness. Katungkulan. adj. Maninin¨¤. v. respeto. [du¨¦ling] Habitacion. n. manahan. impuesto ¨® derechos de aduana. pamamarati. Earl. pag-iiti. Masunurin. [diur¨¦cion] Duracion. Dusk. [dast] Despolvorear. Ang saklaw ng konde. n. Eagerness. Pingol [ng taynga]. vehemencia. habang . [d¨¢ying] Agonizante. duradero. Magpagpag. Malab¨°. balang isa. n. Ear-bored. n. Dusty. Dwelling. [d¨¢sti] Polvoriento. n. moribundo. Dyspeptic. Earldom. [itch] Cada uno. Eagle. gumab¨ª. n. T¨¢hanan. Ear. Eager. Pagkakulong. palisin ang alikabok. pandak. Pagsunod. pandak. Maalikabok. gabok. [dask] Color fusco. Papandak¨ªn. tapat na loob. adj. Dwarf. prep. magtatagal. adj. pagtalima. sumiso. [¨ªgl-aid] De vista lince. n. durugin. Dwindle. n. alikab¨®k. maningas na nais. disminuirse. n. Umunt?. [i] E. malab¨°. [duel] Habitar. v. vehemente. [¨¦rldom] Condado. n. laon.. dikdik¨ªn.

katahimikan. [¨ªtabl] Comestible. Earthquake. negro.Earless. n. diligente. [ebul¨ªcien] Ebullicion. lumubay. Ecclesiastes. Earth. [ecl¨ªps] Eclipsar. katwa. [¨¦cstasi] Extasis. [?rz] Tierra. Matipid. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. kaginghawahan. salaping pinagtrabahuhan. Galing [¨® buhat] sa silanganan. [iz] Quietud. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. adj. n. [¨¦rzworm] Lombriz. silanganan. Eaves. Masikap. reflujo de la marea. n. Ear-witness. Katiwasayan. Katotohanan. v. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. Earth. kul?. Ebony. Mag-arimohonan. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. n. Ecclesiastic. Eccentric. Kumain. v. arimohonan. Lisya sa kalagitnaan. [ecl¨ªps] Eclipse. v. adj. [ist] Oriente. Hikaw. Tagaulinig. [ivz] Socarr¨¦n. adj. Pask¨® ng pagkabuhay. paga. Sa ¨¦bano. este. Pagbubula. Bulate. [iz] Aliviar. Ibaon sa lup¨¤. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. n. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Ease. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. Early. Economize. Umalingawngaw. Ebullition. v. v. n. masay¨¢. masipag. tumaginting. Nauukol sa iglesia. [¨¦rli] Presto. guminghawa. [¨ªstern] Oriental. pinag-arawan. Early. n. adquirir caudal. extravagante. Galak. Sa dakong silanganan. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. Easter-Eve. adj. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. adj. pagkain. [¨ªsterli] Oriental. cuidadoso. n. adj. obtener. reposo. [¨ªstward] Hacia el oriente. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. Earthliness. & n. Kati ng tubig. Umigi. Economy. mitigar. Economist. tagasubok. n. Walang taynga. n. n. Bagay na lup¨¤. maingat. [¨¦bing] Reflujo. n. maitim. Alingawngaw. S¨¢bado de Glorya. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. n. repercutir. Easy. adj. [¨ªrnest] Veras. [¨ªster] Pascua de resureccion. [¨ªrles] Desorejado. Earthen. Echo. say¨¢. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. magaan. [¨ªzi] Facil. [?rn] Ganar. [ic¨®nomaiz] Economizar. v. mundano. n. adj. v. pendiente. [¨¦rzcuec] Terremoto. n. Earthworm. Galak. adj. sa gaw¨ªng silanganan. twa. alegria. bulw¨¢k. Nakakain. n. Eastern. Lindol. maningas. temblor de tierra. n. Kumati. Ukol sa lup¨¤. n. Easterly. Eaves trough. n. [¨¦co] Eco. v. Echo. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. [¨¦rning] Salario. Economical = Economic. Pagkati. Earnest. terreno. [econ¨®mic] Econ¨®mico. maalab. Ecliptic. adv. Easter. Eaves dropper. Kumita. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. mapag-arimohonan. Madal?. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . Ebbing. Maglah¨°. n. kakainin. [¨ªring] Zarcillo. n. adj. Balisbisan. n. Ease. pag-aarimohonan. kak atwa. East. [¨¦rzn] T¨¦rreo. arillo. [eb] Menguante. kahoy na mait¨ªm. Daan ng araw. adj. Eaves-drop. Lup¨¤. tipid. katimawaa n. par¨¨. seriedad. fervoroso. [ic¨®nomist] Economista. uod. gozoso. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. [¨¦rli] Temprano. Economic. adv. Eclipse. Eatable. adj. kamunduhan. [¨¦co] Resonar. tranquilidad. taginting. Ebb. Maagap. n. [it] Comer. adj. Ebano. n. Alulod. Kita. Saks¨ªng nak¨¢rinig. gozo. n. magkaroon n[g] salap?. n. nauukol sa simbahan . Galing [¨® buhat] sa silanganan. Ebon. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. [¨¦boni] ¨¦bano. Eclipse. [?rz] Enterrar. Ebb. Kalayawan. gusano. . Eastward. Earn. twa. v. [¨¦bon] De ¨¦bano. Pagtitipid. Pastor. n. Ecstasy. Silangan. adj. alero ¨® ala de tejado. Ear-ring. Ecclesiastic. [¨¦rzli] Terrestre. Earthly. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. dagundong. Earning. [¨ªrnest] Ardiente. Ecstatic. Earnest. lambang. Eat. Maaga. moderado.

katkat¨ªn. . [¨¦diuketor] Educador. Effluvium. Egg. kilos babae. ilitaw. debilitar. Pangulong lagda. [edit¨®rial] Editorial. crianza. sa gaw¨ªng gilid. iw¨ª. [¨¦dch ues] De lado. borde. n. Pagilid. ilustre. Mabis¨¤. brillante. adj. Mabisa. [¨¦ditor] Editor. n. [eg] Incitar. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. Editor. n. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. mas¨¢kit. hervor. provocar. Nakagagawa. [efr¨®nteri] Descaro. Effective. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. Eft. Pinangyarihan. Sikap. adj. ense?ar. nag¨ªng bunga. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. v. Editorial. pagbubugs?. si law. naglalagos. criar. n. v. [eg] Huevo. [ef¨ªt] Usado. Larawan. [ef¨¦ct] Efecto. [ef¨¦ctiv] Eficaz. [eg-plant] Berengenas. gastado. v. adj. [efi¨²z] Derramar. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. Punt¨¢s. magtur¨°. eficaz. n. Ibuhos. mabagsik. [ef¨ªcient] Eficiente. hasa. [ef¨¦minet] Afeminado. [¨ªgoizm] Egoismo. [¨¦di] Reflujo de agua. [efi¨²siv] Difusivo. bantog. bumulwak. insigne. [eft] Lagartija. [ef¨ªciensi] Eficiencia. Bumubugs?. Education. madwag. mag-iw¨ª. Tila babae. [ef¨¦s] Borrar. Magtur¨°. isagawa. Effort. ibugs?. efectivo. Pal¨®s. n. v. n. sidh?. n. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. esparcir. v. [ef¨¦ct] Efectuar.Eddy. n. Agas. mag-alag¨¤. n. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. Effusion. n. n. masidh?. n. v. masigla. [id¨ªus] Educir. [¨¦dching] Orla. Edged. n. Gasgas. Kumul?. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. [¨¦ficasi] Eficacia. hangganan. lustre. destruir. Butik?. n. Hanguin. n. esteril. Efficacious. realidad. Effectual. [¨¦diuket] Educar. n. Edict. impudencia. adj. [¨¦dched] Afilado. Effervesce. [ef¨¦minet] Afeminar. Effeminate. Balat ng itlog. ejecutar. n. Edge. mujeril. Edify. v. [¨¦difai] Edificar. tab¨ª. instruir. Edition. [¨¦dch waiz] De lado. sa gaw¨ªng gilid. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. n. gawin ang gilid. kalapastanganan. tagapag-iw¨ª. margen. [ef¨¦rves] Hervir. adj. director. masidh?. baog. v. mari lag. Effusive. [¨¦fidchi] Efigie. namamahal¨¤. kas alukuyan. Effeminacy. Effeminate. Kasangkapang panghiw¨¤. derramamiento. Effrontery. Educe. Edge wise. Gusal¨¬. yariin. pudpod. Ningning. Edge. cobardia. Bis¨¤. alag¨¤. v. mabis¨¤. n. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. lustroso. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. gilid. Magbuy¨®. silakbo. inducir. Egoism. Efficacy. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. sumilakbo. Edge-tool. adj. Itlog. n. dilag. gilid. [ef¨¦minesi] Afeminacion. nakasisilaw. Efface. Edible. ribete. Gaw¨ªn. v. baybayin. [il] Anguila. punta. karwagan. [ediuk¨¦cion] Educacion. tab¨ª. Egregious. lipulin. [¨ªdict] Edicto. namamatnugot. Nak¨¢kain. kintab. adv. mabagsik. v. adv. Effect. Pagbubuhos. Edification. Educate. Effete. Edging. Egg. [¨¦difis] Edificio. Edifice. mungkahiin. Buny?. [¨¦dibl] Comestible. Tal¨ªm. [edifik¨¦cion] Edificacion. adj. Pagilid. Educator. remolino. kul?. imagen. Efficiency. adj. orilla. Effulgence. Kahalayan. instructor. adj. [efli¨²vioem] Efluvio. [edch] Filo. Utos. Effect. n. patal¨ªm. n. Pagpapakababae. Pawiin. n. bahay. fermentar. laylaya . adv. Tur¨°. Tal¨®ng. Edit. fulgor. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. [igr¨ªdches] Egregio. Effigy. Edge ways. Matalas. galang. n. Magpakababae. Maghas¨¤. Effulgent. n. Effuse. [edch] Afilar. Eel. orilla. Ul¨¬-ul¨¬. Ang nagpalimbag. Bulwak. n. n. Egg-shell. mandato. ihayag. Mabis¨¢. Efficient. [¨¦fort] Esfuerzo. sacar ¨¢ luz. Tagapagtur¨°. Maningning. adj. Egg-plant. adj. [efik¨¦cioes] Eficaz. magiting. makintab. bagsik. Effervescence. Bis¨¤ ng paggawa. ribetear. masidh?. [ef¨²ldchens] Resplandor. empe?o.

[idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. Ejaculate. [eh] Que. n. sunodsunuran. Electrical. Eighth. Elastic. v. pagpapaalis. adj. Elektrisidad. [il¨¦ctiv] Electivo. Either. [ic] Aumentar. nauukol sa lintik. Elective. adj. adj. inam. adj. bago. adj. pag-alis. los ancianos. pagtatapon. [il¨¦ctrifai] Electrizar. Lalong matanda. Nauukol sa bahagi ¨® simula. Eject. Eldest. Eight. primoroso. Ikalabing walo. Hal¨¢l. [idch¨ªpcioen] Egipcio. magpaalis. Mainam. . Eke. maging. [elim¨¦ntal] Elemental. [¨ªgres] Salida. [¨¦ligant] Elegante. Katandaan. Electoral. Mak¨¢walo. [il¨¦t] Altivo. Taga Ehipto. El¨¦ktriko. k¨¢tandatandaan. adj. Elapse. pagmamalak¨ª. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. v. [il¨¦t] Engreir. n. maghambog. Maghalal. n. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. [ic] Aumento. n. alargar. Labing walo. Eke. [¨¦lifant] Elefante. adj. adj. [idch¨¦ct] Expeler. Eighteenth. ang matatanda. n. hambog. May katandaan. n. Mapagmalak¨ª. Elector. Isang buong pook ng mga manghahalal. [idch¨ªpcioen] Egipcio. Pagwawaks¨ª. [il¨¢boret] Elaborar. Pana namsam. simula. [il¨¢boret] Elaborado. Nahihinggil sa Ehipto. n. Kisig. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. [¨¦lders] Ancianos. [¨¦iti] Ochenta. Hinggil sa paghahalalan. maglwat. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. Ihagis. n. Sikuhin. n. Elektrisah¨ªn. n. nauukol sa lintik. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. O man. kahiman. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. adv. Elderly. v. adj. v. [¨ªdzer] O sea. Either. [¨¦lbo] Codo. adj. Simula. pangangamkam. [¨¦lderli] De edad ya madura. Dagdag. paigihin. [idch¨¢kiulet] Lanzar. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. Siko. Elate. n. prolongar. adj. expulsion de una posesion. adj. ya. desechar. Egyptian. maigi. El¨¦ktriko. Elemental. orgullo. conj. antepasados.Egress. [elim¨¦nteri] Elemental. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. Electrician. [il¨¦ctoral] Electoral. adj. Makisig. Parang l¨¢stiko. Ang matatanda. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. n. Elder. pakwan¨¢n ng elektrisidad. [¨¦ldest] Lo mas anciano. [¨¦liment] Elemento. [eld] Vejez. Elaborate. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. Manghahalal. n. correr el tiempo. napahahab¨¤. Ano. n. int. kahit alin. [il¨¦ccion] Eleccion. kinis. Eightieth. n. Parang lastiko. Elegance. escogido. Ejaculation. n. kanunuan. Election. Magwaks¨ª. pil¨ª. magbady¨¢ ng pabigla. Ejectment. Eighty. dagitab. n. Element. esmerado. n. Electrify. v. Egyptian. Hinggil sa paghahalal. [eitz] Octavo. Paglabas. napahahab¨¤. n. pron. Electricity. Painamin. M¨¢ragdagan. adj. Pinaka matanda. Ejection. [il¨¢stic] El¨¢stico. Elders. Elate. [e¨ªt] Ocho. pagbabadya ng p abigla. ensoberbecer. [¨¦itin] Diez y ocho. orgulloso. v. [il¨¢ps] Pasar. Elementary. Elect. Ikawalo. Elepante. Elect. Elbow. Katand¨¢an. sunodsunuran. Eh. Ika walong p?. manik¨®. mainam. Elephant. Elaborate. Eld. n. itapon. adj. [¨¦lder] Mayor. Pagkaparang l¨¢stiko. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. adj. Wal¨®. Alin man. Magmalak¨ª. adj. v. Elation. makaraan ang panahon. [¨¦lbo] Codear. [il¨¦ct] Elegir. [ich¨¦ccien] Expulsion. Paghahagis. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. Eightfold. hirang. [il¨¦ctor] Elector. n. Walong p?. [il¨¦ctoroet] Electorado. fundamento. Eighteen. [il¨¦cion] Engreimiento. adj. [il¨¦ct] Elegido. Paghahalal. [il¨¢stical] El¨¢stico. Electioneering. Electric. Elastical. Elasticity. humab¨¤. Bahagi. adj. v. adj. adj. expeler. maayos. Kahambugan. Lumipas. adj. [¨¦ligans] Elegancia. Eldership. Elbow. [¨¦ldoership] Ancianidad. v. Elegant. Electorate.

Embank. nun¨°. paglal ay?. alejamiento. panggagaling. Elusion. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. Tambak. adj. Emanation. adj. [¨¦livet] Elevar. gamot. n. explicar. Emancipate. Dwende. pa. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. [el¨ªpsis] Elipsis. Ang pinaka mainam. n. magsakay. Emasculate. Emanate. [¨¦lsjuer] En otra parte. gul¨®. conj. [emb¨¢rgo] Embargo. v. n. [im¨¢nsipet] Emancipar. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. [elokiucionist] Declamador. . Eloquence. Enkanto. v. Magmula. [emb¨¢rc] Embarcar. Sa ibang paraan. Elucidation. Elusory. ipaliwanag. tumul¨ªg. [im¨¢skiulet] Castrado. Elixir. Eludible. apartar. v. Embark. pangungusap. napakalaki. Nakakaday¨¤. Elongation. [embark¨¦cion] Embarcacion. Elfin. Elicit. [ili¨²d] Eludir. v. adj. [elf] Duende. M¨¢ihahalal. Pagnipis. Maray¨¤. [¨¦lidcibl] Eligible. Magtaanan ng babae. Malaking us¨¢. n. Eleven. v. [iliuzion] Escapatoria. ang maigi. v. pagpapahab¨¤. detencion de buque. adj. n. Elsewhere. v. adj. [ili¨²siv] Artificioso. pangangayayat. Kumapon. descartar. [emb¨¢nkment] Terraplen. Ilag.Elephantine. v. Enkantado. Elk. v. n. anta. [els] De otro modo. [il¨ªcsir] Elixir. pagbubuhat. n. n. n. adv. explicacion. Elevator. Elocution. adj. umilag. [¨¦manet] Emanar. kapon. Emaciate. [inm¨¦ci?t] Extenuar. enredar. [¨¦locuent] Elocuente. Itaas. Elucidate. Iba. Gusutin ang buhok. Elf. v. Gaelepante. n. adj. n. [elvish] Encantado. Elopement. [il¨®pment] Rapto. adj. adj. exaltar. Embarcation. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. Paliwanag. Elf. Eloquent. saka. Eligibility. n. Else. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. nakakaday¨¤. Embarrassment. enredo. [im¨¢skiulet] Castrar. [il¨¦ven] Once. kaliwanagan. Elliptic(al). lo selecto. [eman¨¦cion] Emanacion. Eligible. [¨¦locuens] Elocuencia. Panipis¨ªn. [¨¦livet] Elevado. n. Mainam na manalita. alejar. alisin. [il¨®ngguet] Alargar. Pagtataanan ng babae. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. [ili¨²dibl] Evitable. Embalm. adj. [els] Otro. Unatin. n. [elif¨¢ntin] Elefantino. n. Elusive. magtabon. origen. [iliusori] Fraudulento. Ika labing isa. pron. Emasculate. flaqueza. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. Elevation. [ili¨²sidet] Dilucidar. Elocutionary. ejecutar lo ideado. n. [imansip¨¦cien] Emancipacion. Pag-uunat. n. Sasakyan sa tubig. [il¨®p] Raptar. [emb¨¢rras] Embarazar. Elite. iwas. [emb¨¢rrasment] Embarazo. Embalsamahin. [imeci¨¦cien] Extenuacion. Ellipsis. pagpapataas. adj. Elocutionist. Pagpapalay¨¤. Emancipation. [eliv¨¦cion] Elevacion. maiilagan. Eliminate. gumul¨®. Elve. Liwanagan. [¨¦livetor] Elevador. adj. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. ilay?. [il¨ªsit] Poner por obra. n. matayog. M¨¢nanalumpat¨¬. Gusot. Embargo. n. magbuhat. n. Elvish. Else. Manglit¨®. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. Embankment. n. Elevate. Mataas. Emaciation. pananalumpat¨¬. evitar. Linawin. v. Elude. maglulan. Labing isa. Magtambak. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. Pananalita. kung dil¨¬. v. Pagkataas. [emb¨¢m] Embalsamar. n. tabon. Elope. [elf] Enmara?ar el pelo. Elevate. Pagmumula. Lumulan. v. [elv] Encanto. pangayayatin. v. Bating. Makinang pangtaas. Eleventh. [el¨ªt] Lo mejor. pahabain. artificioso. magandang manalita. n. v. Kainaman sa pananalita. [emb¨¢nk] Terraplenar. [il¨ªminet] Eliminar. inmenso. Magpalay¨¤. gand¨¢ ng pananalita. sumakay. Sa kabilang dako. adelgazar. kapun¨ªn. manggaling. lumit¨®. v. Elongate. Umiwas. Elixir. may enkanto. Isagawa. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. Embarrass. Hinggil sa dwende. [elk] Alce. [eloki¨²cien] Elocucion. pataasin. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. Maiiwasan. adj. adj.

Pagnanakaw. [¨¦met] Hormiga. [embrok¨¦cion] Estragamiento. n. simb¨®lico. nak¨¢kasuka. malgastar. v. [emb¨®diment] Incorporacion. Manalita ng mari¨ªn. adj. [im¨¦tic] Em¨¦tico. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. n. Emotion. pagpapa ganda. Isama. agitation del ¨¢nimo. [im¨®cioen] Emocion. Nauukol sa sagisag. [im¨®liet] Ablandar. [¨¦minensi] Altura. adj. karilagan. Embattle. Mangibang bayan. Embroider. Paghilot. n. kutog. [emb¨¦lish] Hermosear. pabutihin. v. n. Pakinabang. [im¨¦rdch] Salir. adj. Emollient. Pangyayaring hind? sinasadya. sikd¨®. eminencia. pagpapak abuti. Embodiment. Pasug¨° ng isang bans¨¢. ocupar. n. v. Yakap. kab¨¢. Embellish. Eminence. [¨¦miseri] Emisario. [emb¨®ldn] Animar. [emb¨¦zlment] Hurto. n. [embr¨®ider] Bordar. ornato. n. n. bordado. Humilot. Emphasis. Emit. Emission. adj. Emend. ipisan. malaking kaharian. Emolument. v. n. [¨¦mperor] Emperador. [im¨®cional] Concitativo. Emotional. . Emphasise. Magtampok ng palamuti. Emboss. Embellishment. Kawan¨ª. magmula. Lumambot. t¨ªtulo de honor de los cardenales . corregir. v. sigla. [emp¨®rioem] Emporio. Magburd¨¢. adj. n. [¨¦meri] Esmeril. [¨¦mboerz] Rescoldo. mag-aksay¨¢. Pagandahin. Empower. robo. har¨¬ ng malaking bans¨¢. Pagpapalamuti. proceder. [emigr¨¦cioen] Emigracion. [emb¨¢sador] Embajador. [¨¦minens] Altura. elevado. Kataasan. karilagan. nakakapagpasigla. n. v. v. adj. kadakilaan. Imperyo. maggugol ng panahon. v. [im¨¦tic] Em¨¦tico. magiting. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. Manungkol. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. Samah¨¢n. pagsasaayos. Embody. Magbigay kapangyarihan. provecho. n. Pangpalambot. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. kabunyian. Humanay sa pakikipagbaka.Embassador. Embers. Emery. Pangpasuka. correccion. [emend¨¦cioen] Enmienda. Embroidery. n. Emerge. Baga. Emetic. Eminency. n. esp¨ªa. yapos. [emp¨¢uoer] Autorizar. v. [¨¦minent] Eminente. [im¨¦rdchensi] Emergencia. Emolliate. v. tiktik. mag-alibugha. Emblematical. Embolden. Employee. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. Yumakap. v. Emissary. Di¨ªn. v. [empl¨®i] Empleo. eminencia. [empl¨®yi] Empleado. tub¨°. Magnakaw. parikitin. [empl¨®i] Emplear. Emperor. distinguido. [¨¦mbasi] Embajada. maglitaw. Lumabas. frotamiento. n. n. lumitaw. n. n. n. Emphatic. manah?. elevacion. [im¨¦nd] Enmendar. Empire. [embr¨¦s] Abrazar. [emb¨¦lishment] Adorno. manggalin. Emigrant. Pagtutwid. elevacion. Sasisag. n. Embezzlement. n. [¨¦migrant] Emigrado. n. n. Emetic. [im¨®liument] Emolumento. Embrace. v. Employ. n. pahiran ng gamot. n. Pangingibang bayan. Embassy. [empl¨®iment] Empleo. [¨¦mpair] Imperio. Bayang k¨¢lakalan. [¨¦migret] Emigrar. v. Emblematic. Pagyakap. T¨¢hiin. Bakl¨¢. [emb¨¦zl] Hurtar. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. [im¨ªcioen] Emision. Langgam. Marilag. v. n. Pangpasuka. Lumakas ang loob. Emmet. Nauukol sa sagisag. simb¨®lico. kadakilaan. Embezzle. tunk¨²lin. Lih¨¤. v. [¨¦mbroket] Estregar. ocupacion. Emporium. n. n. [embr¨®ideri] Bordado. Embrocation. Mari¨ªn. Emblem. [im¨ªt] Emitir. Emergency. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. Eminent. [embr¨¦sment] Abrazo. adj. paggagayak. Emigrate. maghayag. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. Embrace. Employment. Embracement. pagyapos. n. kapisanan. maglilok. Isaayos. [¨¦mblem] Emblema. frotar. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. dar poder. Kataasan. Nangingibang bayan. Emigration. vomitivo. Sugong lihim. Nakababakl¨¢. yumapos. Maglabas. Kalagayang pagkakawan¨ª. p¨¢milihan. pangduduwit. Employ. tumapang. v. v. buny?. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. n. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. pagpapahid ng g amot. kabunyian. [embr¨¦s] Abrazo. Paglalabas. [emb¨®di] Incorporar. Embrocate. dakong tiy¨¢ngihan. Emendation. echar de s¨ª. Emperador.

dakong kinahahantungan [ng hukb o]. isilid sa haula. Encampment. bangga. hangal. Bakuran. paghangg¨¢. n. acabarse. pangpatapang. v. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. [¨¦ndwes] De punta. Endowment. Encumber. magpahintulot . Magtatag magpasy¨¢." pumirm¨¢. [encl¨®siur] Cercamiento. gumaya. v. [end¨¦ndcher] Peligrar. derecho. utos. kubkubin. umut¨¢s. walang kabuluhan. Kulungin. Endear. Walang lam¨¢n. acometer al enemigo. Encounter. cabo. walang katapusan. Enemy. [enk¨®mpas] Circundar. n. [enc¨¢mpment] Campamento. Humin¨¤. n. v. [end¨¢ument] Dote. v. Enactment. paglilikat . [enc¨¢unter] Encuentro. Emulation. rodear. Gumambal¨¤. paciencia. mag-utos. sufrimiento. sumalubong. Kawalan ng laman. pagtitiis . v. [encr¨®ch] Usurpar. Encompass. Enfeeble. [¨¦miulet] Emular. [¨¦ncor] Otra vez. umabala. apropiarse lo ajeno. makipagpunyag?.Empress. adj. Enamour. [en¨¢ct] Establecer. Emperatr¨ªs. extremidad. hangg¨¢. Ending. lumutas. maka. n. Pasiya. Emulate. [en¨¢ctment] Decreto. Enclose. Enchain. bihagin ang kalooban. [enamoer] Enamorar. choque. [endi¨²r] Sufrir. v. [ench¨¢nt] Encantar. Endways. n. hangganan. magsikap. poner en estado de. v. dictamen. mas. gilas. katalo. v.. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. Endeavor. kaalit. End. dulo. n. [¨¦mtines] Vaciedad. Empty. cercado. ganyakin. Pagmamatigas. Endure. v. soportar. adv. Ligirin. n. Sikap. bungg?. Kampamento. n. [¨¦mti] Vacio. [enc¨¢mp] Acampar [se]. Energy. circunvalar algun terreno. arriesgar. n. Energetic. magtay? ng k ampamento. Endless. [end] Fin. Tumap os. [¨¦ncor] Otra! otra vez. magbat¨¢. Encourage. [emiul¨¦cioen] Emulacion. magkampamento. Empty. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. v. pakikipagpunyag?. Encore. vigoroso. Endurance. [¨¦nimi] Enemigo. Pangangamkam. alentar. [enf¨ªbl] Debilitar. v. walang dulo. [end¨ªr] Encarecer. Mul?. mas¨¢kit. Enchant. n. [end] Acabar. [enk¨¢mbrans] Embarazo. de nuevo. [¨¦nding] Conclusion. Pangpalakas ng loob. [enk¨¦redch] Animar. wakas. [ens¨ªrcl] Cercar. n. kulungin. v. kagilasan. Endearment. rivalidad. Loob¨¢n. v. [enk¨¢mboer] Embarazar. Mangibig. pagkalutas. competir. Gambal¨¤. Encroachment. kalaban. Katapusan.. Magpalakas ng loob. pagkatapos. yumar¨¬. dumaluhong. Emulsion. v. n. v. Encase. magpatapang. patul¨®y. autorizar. Magmatigas. v. Makaloob ng bigay-kaya. v. Enact. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. Kabuhayan ng loob. n. [enk¨¦dch] Enjaular. magtiis. abala. [end¨ªvoer] Esforzarse. adj. adv. Encage. v. mangamk¨¢m. Encamp. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. Endanger. pagkautas. Pagmamahal. Encumbrance. imitar. n. Pangalan ng gamot. n. dote. [end¨ªvoer] Esfuerzo. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. magsumakit. Mahal¨ªn. humangga. dakong nababakuran. Alisan ng laman. manglata. muerte. n. M¨¢katagp?. Magsumikap. Encroach. sagup¨¤. sumag up¨¤. n. [¨¦mpres] Emperatriz. Tagp?. ignorante. Itanikala. n. [end¨ªrment] Encarecimiento. matar. Endow. Endorse. [imulcioen] Emulsion. [endi¨²rans] Duracion. Walang hanggan. magilas. mangamb¨¢. v. rubricar. Encore. concluir. Kaaway. [enk¨¦s] Encajar. adj. Pakikilaban. Enable. dotacion. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. quitar la vida. terminar. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. empe?o. Manganib. v. Encounter. Encircle. [encr¨®chment] Usurpacion. v. decretar. End. int.. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. v. mangligaw. Lumaban. [ench¨¦n] Encadenar. Buh¨¢y ang loob. Bakurin. [enc¨¢unter] Encontrar. Halinahin. aguantar. Katapusan. inutil. intentar. estorbo. vigor. [¨¦mti] Vaciar. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. Kumamk¨¢m. rodear. Makakaya. v. Enclosure. . [en¨¦bl] Habilitar. Encore. cesacion. v. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. Twid. ul?. [¨¦ndles] Interminable. Endeavor. pagbabat¨¢. v. v. Encouragement. magdulot. magbigay utos. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. n. [encl¨®z] Cercar. Bigay-kaya. kagalit.

Kasukat¨¢n. [engu¨¦dchment] Empe?o. galak. Enmity. Liwanagan. n. Galitin. [enr¨®l] Alistar. [endchin¨ªr] Ingeniero. avivar. [ensl¨¦vment] Esclavitud. Mangubl¨ª. Palaot. [in¨®rmoes] Enorme. [engr¨¦v] Gravar. engrosar. turuan. v. Enough. Pagpapamahal. [enm¨¦sh] Enredar. magtala ng pangalan. bugtungan. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. [enl¨¢rdchment] Aumento. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. n. n. n. v. kasya. Engaged. v. Engross. Ensample. [engu¨¦dched] Comprometido. Pagdaragdag. n. Enrage. May pangak¨°. Manganak. bandera. malab¨°. Inggl¨¦s. Enmesh. n. Enlightenment. v. [engr¨®s] Engordar. Enliven. [enr¨¦dch] Enfurecer. n. makipag ayar?. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. adj. [enr¨®lment] Registro. ampliacion. Magbilin. pagtutur¨°. Lumak¨ª. [enl¨¢itnment] Ilustracion. Enormity. Enslave. buhayin ang loob. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. Engineer. Twa. Enlargement. Paglililok. Engineering. inquirir. [enh¨¢ns] Encarecer. [enf¨®rsment] Compulsion. al isin sa pagkaalipin. poseer. Palayain. mag-usis¨¤. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. Isalin sa wikang inggl¨¦s. manganlong. Itagong pinaka ala-ala. magtagubilin. v. Ensign. makinista. Pagpapaliwanag. n. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. Enforcement. Lak¨ªng d? kawas¨¤. comprometer. suficiente. karapatan. [¨¦ndchin] M¨¢quina. Parang bugtong. [endch¨®y] Gozar. goce. [enl¨¢ivn] Animar. sap¨¢t.Enforce. Engagement. encargar. Enquiry. suceder. Enough. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. Malak¨ªng d? kawas¨¤. Enlighten. [ensi¨²rans] Seguro. [enf¨®rs] Esforzar. pamimilit. pagkabusabos. magalak. averiguar. [encu¨ªre] Indagacion. v. v. parangal¨¢n. n. Siluin. n. Ensurance. bumuntot. extender [se]. malab¨°. English. magsundalo. Enrollment. pagtatanim ng loob. pagtatanong. v. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. [enqu¨¢ir] Informarse. sumakmal. producir. n. Enshroud. v. Enigmatic. compeler. Enjoy. v. dumami. v. n. Enrich. Enlarge. magkam¨ªt. Enshrine. violentar. Poot. v. [endch¨®in] Mandar. v. English. Payamanin. v. [in¨ªgma] Enigma. [engr¨¦ving] Grabado. levantar en alto. instruccion. n. n. magparami. Engender. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. Pagpapatala. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. Enormous. [in¨¢f] Bastante. Engulf. disfrute. poner en libertad. Halimbaw¨¤. coaccion. n. Engine. [ens¨¢mpl] Ejemplo. dilatar [se]. kam¨ªt. Engage. Bugtong. [in¨®rmiti] Enormidad. Pagsisiyasat. [enr¨ªtch] Enriquecer. v. sentar plaza. Balutin ng sapot. Ensue. adj. taga Inglaterra. Enlist. [enl¨¢rdch] Engrandecer. Enslavement. Pagkaalipin. advertir. pag-uusis¨¤. Pagpilit. Enquire. ibuy¨®. Enigmatical. Enroll. Enjoin. adj. adj. [endch¨¦nder] Engendrar. . [enl¨ªstment] Alistamiento. v. n. Seguro. Enjoyment. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. n. magtam¨®. v. v. huma magpahab¨¤. tallar. pagpapataas. papag-initin. Parang bugtong. Alipinin. Mahal¨¢n. Enfranchise. emancipar. n. irritar. tam¨®. v. v. humalile. kakasyahan. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. Engrave. n. comprometimiento. enmara?ar. Pangak¨°. adj. & adv. bandil¨¤. Inggl¨¦s. [enshr¨®d] Amortajar. Magsiyasat. [endch¨®iment] Placer. mag-urir¨¤. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. v. v. Patala. locomotora. Sukat. Sumunod. [ensl¨¦v] Esclavizar. Pagtatala. v. Engraving. [en¨®bl] Ennoblecer. n. registrar. Matwa. iluminar. [in¨¢f] Lo suficiente. magtaglay. Patala. pagpapalak¨ª. Palakasin ang loob. v. Pilitin. pataasin. Enlistment. palakh¨ªn. [enl¨ªst] Alistar. [enl¨¢iten] Alumbrar. magtanong. Enhancement. adj. [¨¦nmiti] Enemistad. makinista. magpalak¨ª. M¨¢kina. n. Ensconce. esculpir. [eng¨¢lf] Engolfar. Inhinyero. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. busabusin. Patabain. taglay. English. engullir. n. v. [ensi¨²] Seguirse. Watawat. [engu¨¦dch] Empe?ar. Enigma. Enhance. [¨¦nsain] Bandera. encolerizar. Ennoble. Parangal¨ªn. n. instruir. Lumilok.

pasuk¨¢n. [enzr¨®n] Entronizar. n. Iluklok sa trono. [ent¨¢nglment] Enredo. [¨¦ntri] Entrada. s¨²plica. Lumason. [ent¨¢ngloer] Enredador. cut¨ªcula. [¨¦nviron] Rodear. Entangle. manghib¨°. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. mangday¨¤. [env¨¦nom] Envenenar. n. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Epileptic. Nakapipighat¨¬. Envenom. [ent¨¢is] Tentar. maghayag. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. tumiwal¨¤. n. [ent¨¢itl] Entitular. aforrar. bilangin. v. Entertainer. Ilibing. bayan ¨® bansa sa isang panahon. Mamulupot. v. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. gumambal¨¤. Envy. Enthusiastic. Entirely. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. [ini¨²nciet] Enunciar. k¨¢loob-looban. [ent¨¢irli] Entereza. v. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. Magbalit¨¤. Pagbilang. Entreat. Epidermis. [¨¦nvelop] Sobre. umaliw. ganap. [ent¨¢isment] Instigacion. Mainggitin. Entertainment. Pumasok. panunuks¨®. Lumibang. Entry. v. Entrails. n. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. v. Epidemic. n. Epicene.Ensure. Bituka. pananaghil¨¬. Envoy. H¨ªmatayin. makiusap. v. suplicar. solicitud. bloquear. Pagpasok. embarazo. adj. Enunciation. penetrar. Episode. admision. Manil¨°. [enzr¨®nment] Entronizacion. paghahay ag. adj. adj. [entr¨ªt] Rogar. [¨¦nvi] Envidia. inutusan. n. adj. pan gparaan ng panahon. n. [¨¦nvoi] Enviado. embrollon. enredar. [entr¨ªti] Ruego. pamanhik. v. adj. Sigla. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. Bumilang. kainggitan. [ent¨¢ir] Entero. Environ. pagsipot. Entrance. Manggul¨®. instigar. n. [enzr¨®l] Oprimir. autorizar. mamanhik. Sumam¨°. Entree. Entanglement. Entomb. [¨¦ntoer] Entrar. diversion. Marapatin. Enter. Pagbabalit¨¤. Entrust. Kabuoan. Mamaghapon ang tagal. Sulat. Entreaty. balutan. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. n. Envelop. pakikiusap. v. [ent¨²m] Sepultar. L¨ªbangan. mapag-gawa ng sab¨ªd. v. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. n. Enthralling. Manggugul¨®. Pumighat¨¬. kasayahan. [env¨ªlop] Envolver. [¨¦pidemi] Epidemia. Pagpasok. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. declaracion p¨²blica. [¨ªpact] Epacta. n. ang nagbibigay kasayahan. Entertain. Episcopate. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. n. . [¨¦pisin] Epiceno. Sam¨°. divertir. Magkatiwal¨¤. Entrap. n. Layon. Envious. n. Enthrone. v. n. Entice. v. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. v. Sug¨°. [ip¨ªscopet] Obispado. v. Mainggit. g mawa ng sabid. lasunin. general. n. Entwine. Ingg¨ªt. n. Enumerate. [¨¦ntri] Entrada. n. v. completo. kalahatan. Balat sa labas. adj. Ligirin. abala. [entr¨¢p] Entrampar. Enumeration. aliw¨ªn. Enterprise. Nauukol sa lalake at babae. [¨¦nvious] Envidioso. Epiphany. [ensi¨²r] Asegurar. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. [¨¦ntrelz] Entra?as. Epidemy. kubkubin. Envelope. panukal¨¤. Pasuk¨¢n. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. v. n. Bu?. Epilepsy. Entangler. v. [¨¦pisod] Episodio. n. pasa loob. [iniunciecien] Enunciacion. adj. [entw¨¢in] Entrelazar. [ini¨²meret] Enumerar. [enzr¨®ling] Opresivo. Ang nag-anyay g lumilibang. Masigla. Saklaw ng isang Obispo. bayan ¨® bansa sa isang panahon. liham. [¨¦pilepsi] Epilepsia. [¨¦nvi] Envidiar. Entire. Epistle. sitiar. magpalikawlikaw. embrollar. enroscar. Enthronement. mang-abala. n. [ent¨¦rten] Entretener. mamilipit. Pagluluklok. Pasiguro. Ephemeral. n. Enticement. Enunciate. v. Envy. embarazar. v. adj. [¨¦ntrans] Entrada. Sab¨ªd. cercar. libangin. Paglitaw. Epact. [ip¨ªfani] Epifania. Balutin. Tuks¨®. declarar. pasok. [entr¨¢st] Confiar. mensajero. Sobre. Himatay. Manuks¨®. [ent¨¢ngl] Enredar. n. n. gambal¨¤. envolvedero. n. Entitle. n. n. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. nauukol sa sak¨ªt na himatay. managhil¨¬. v. enga?ar. Enthusiasm. Enthral. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. balot ng sulat.

aklat. Katkat. Erroneous. Kapaham¨¢n. [icu¨¦strian] Ecuestre. pagparisin. Kagaya. Mal?. pantas. may pagkakaparis. Eruption. adj. levantado hacia arriba. errar. Pagtatay?. [err¨®nioes] Erroneo. Equity. antes de. muna. kahambing. Equal. n. [ip¨ªstoleri] Epistolar. kawangk¨¬. v. uniforme. [¨¦cuipedch] Equipaje. [?r] Vagar. [ip¨®c] ¨¦poca. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. Katkatin. Errant. [icu¨ªvoket] Equivocar. Mga kamalian sa katha. [iradik¨¦cion] Extirpacion. adj. n. n. adj. Kahambing. pagkakaparis. Equality. Equivocal. [ir¨¢diket] Desarraigar. pertrechar. [icu¨ªvalens] Equivalencia. v. hind? tunay. Panahon. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. Sangkap na kailangan. [ir¨¦ccion] Ereccion. Equivocation. adj. . n. [irr¨¢tum] Errata. Epitaph. Era. Erudition. serenidad de ¨¢nimo. Erase. [irl¨®ng] Antes de mucho. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin.Epistolary. Eraser. palaboy. n. mas. Timbang. matwid. falso. pagkalipol. patay?. [¨ªcual] Igualar. Equally. Kamalian. Equivocate. Magsangkap ng mga kailangan. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. Errand. lipulin. [¨ªra] Era. [icu¨®liti] Igualdad. hind? pa naluluwatan. Bunutin. v. contrapeso. n. daladalahan. Errata. pagtutulad. palakadlakad. Erratum. Pagparahin. adj. pagparehohin. [¨ªcuali] Igualmente. Paham. adj. n. karunungan. [¨¦cuitabl] Equitativo. [icu¨ªpment] Equipaje. [ir¨¦ct] Erigir. n. n. aklat. n. katibayan ng loob. Equip. [¨¦riudait] Erudito. & prep. vagabundo. [err¨¢tic] Err¨¢tico. Equivalent. adj. [icu¨ªvalent] Equivalente. mensaje. sulat ibp. m¨¢ligaw. desviarse. katimbang. Lay¨¢s. Equilibrium. n. utos. [¨ªcual] Igual. hamp s-lup¨¤. semejante. Error. Timbang. n. Erelong. Erudite. [ir¨¦siur] Raspadura. Pangbur¨¢. Marunong mangabayo. [¨¦pitaf] Epitafio. Pagkakapantay. n. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. yerro. justo. n. Tapat. Eradicate. [ir] Antes. Erection. kapara. Karampatan. n. ibp. [¨¦rror] Error. Magnesya kalsinada. [¨ªcuin] Caballar. v. burahin. Equanimity. katwiran. Silakb¨®. hampas-lup¨¤. establecer. pagpantayin. [ir¨¦ser] Raspador. sulat. n. Pagpaparis. extirpar. v. Katumbas. vagante. Equipage. walang day¨¤. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. Ere. Equable. magkaisa ang l ay?. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. Lam¨ªg ng loob. Equator. [¨ªcuabl] Igual. tatag. pronto. m¨¢mal?. [¨¦rrant] Errante. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. n. Equal. Equine. Nauukol sa pangangabayo. [icu¨¦strian] Ecuestre. ciencia. Nauukol sa kabayo. Equinox. ambiguo. katimbang. adj. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. Panahon. adj. n. Nauukol sa sulat ¨® liham. adj. kawangis. magtatag. Err. Kamalian. n. n¨¢liligaw. Epitome. Equitable. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. Magkaparis ang mga sulok. Bago. Equalization. Pasabi. bilin. kalisyaan. Hind? pa nalalaunan. mali. Erasure. adj. n. Gayon din. [ir¨¦s] Borrar. buga. Erratic. adj. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. Erect. [icu¨ªp] Equipar. Eradication. [eriud¨ªcioen] Erudicion. adj. pawiin. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. katumbas. Equipment. kapantasan. [¨ªcuinocs] Equinoccio. construccion. Equalize. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. Magkamal?. kaparis. [icu¨¦tor] Ecuador. Pagparisin. [ir¨²pcioen] Erupcion. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. marunong. n. M¨¢mal?. n. el acto de equipar. [ir¨¦ct] Derecho. Equiangular. Equestrian. Magtayo. Erect. Equipoise. vagabundo. errante. [err¨¢ta] Erratas. [¨ªcualaiz] Igualar. v. adj. Pagkabunot. adj. adv. adv. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. Equivalence. resumen. Erring. Palaboy. n. n. v. n. N¨¢mamal?. kawangk?. Epoch. m¨¢lisya. Patwid. v. adj. adj. Equestrian. maligaw. [¨¦rring] Errado. [¨¦cuiti] Equidad. Mga kamalian sa katha. [¨¦rrand] Recado. Equilateral. Epson salt. justicia. n. Nakapagkakamali. Ekwador. pagkaligaw. n. n. bur¨¢. Kagaya.

Essential. lay¨°. Lumay?. Paglilok sa metal. aplaudir. Eulogize. Eskudo. perfume. v. um ilag. apartar. [¨ªz?r] Eter. n. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. Waw¨¤. [¨¦scort] Escolta. Essay. lisanin. Estate. v. tumaanan. Escort. v. paunlak. pahalagahan. Eucharist. [est¨¢blish] Establecer. negro. Halagahan. Ang kinakailangan. M¨¢kakain. kumunyon. Pagkakaylan man. n. n. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. tumakas. Akbayan. v. Evade. Esculent. Estrange. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. Essence. Maniktik. v. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. n. n. [est¨ªm] Estimacion. pagkikilos-mahal. Magpakaylan man. Especial. Europa. [et¨ªn] Gigante. n. adj. Espouse. n. adj. Escort. bienes. . Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. Pag-aar¨¬. adj. Lihim. n. [esp¨¢i] Espiar. Essential. v. [¨¦stimet] Estimar. Espy. Etiketa. S¨ªmulain ng mga salita. tumakas. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. probar. v. lumay?. n. Estimable. kapon. ihatid. Eulogy. Etching. [i¨²lodchi] Elogio. [etch] Grabar al agua fuerte. Tasa. agw t. [esk¨¦p] Escapada. n. [escr¨ªpt] C¨¦dula. n. Escape. pahalag¨¢. escritura. [esk¨¦p] Escapar. n. Pakinabang. Eternally. n. n. v. Tumaanan. [i¨²noc] Eunuco. Lumilok sa metal. [esc¨®rt] Escoltar. pagpapahalag¨¢. Pagmamahal. [it¨¦rniti] Eternidad. desocupar. [eschi¨²] Huir. Ether. bantay. n. Eunuch. Euphony. magpaunlak. Katibayan. Essay. [es¨¦ncial] Esencial. Pabang¨®. [estr¨¦ndch] Extra?ar. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. Ethiop. Taga Etyopya. [esp¨¢uz] Desposar. pagtakas. kur¨°. v. Badyang pangpalubagloob. Esoteric. tentar. Lisan. evitar. adj. n. Umiwas. pagkawalang hanggan. Estimate. galang. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. huir. sa boong panahon. Lalamunan. itatag. huir. [es¨¦] Ensayo. huida. umilag. acechar. Abay. [i¨²lodchaiz] Elogiar. [iur¨®pian] Europeo. Escape. n. [eriz¨ªpelas] Erisipela. extra?eza. apreciar. bukod-tang¨¬. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. inmortal. Pagtataanan. [it¨¦rnali] Eternamente. hacienda. alabanza. observacion. [¨¦schiueri] Brazo de mar. Pag-al¨ªs. pakasal. lupang pag-aar¨¬. v. [es¨¦] Ensayar. [est¨ªm] Estimar. Kakatw¨¤. bahay. [¨ªziop] Etiope. [iv¨¦d] Evadir. n.Erysipelas. v. kaakbay. Euphonical. v. Nauukol sa Europa. Europe. adj. Ukol sa langit. [est¨¦t] Estado. Ang pagkakatugma ng tinig. adv. Espial. tikman. umilag. kapitapitagan. [est¨ªmabl] Estimable. Kailangan. aprecio. samahan. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. European. Esophagus. Taga Europa. Estrangement. kumatwa. n. Eternal. [iur¨®pian] Europeo. kumboy. fundar. Paniniktik. [estimecioen] Estimacion. Pagsasanay. domicilio. Higante. Etymology. [¨¦skiulent] Comestible. taong maitim. [i¨²foni] Eufon¨ªa. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. mahiwag¨¤. n. [iv¨¢kiuet] Evacuar. [est¨¢blishment] Establecimiento. European. [i¨²fimizm] Eufemismo. [it¨¦rnal] Eterno. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. adj. escapar. Etch. [eski¨²chen] Escudo. [i¨²rop] Europa. n. convoyar. kasulat¨¢n. [¨¦stimet] Valuacion. Sa tanang panahon. [esp¨¢usals] Esponsales. celeste. Papuri. n. Manibago. iwan. n. adj. [¨¦tiket] Etiqueta. n. Magtatag. Magsanay. Pumuri. Pagkakatatag. n. Ethereal. v. Estimate. adj. n. Esteem. Eter. Estuary. Magkasal. misterioso. n. Ettin. n. capon. Bating. Kagalang-galang. Mahal¨ªn. apreciar. Tang¨¬. Euphemism. n. [¨¦sens] Esencia. Etiquette. walang hanggan. Evacuation. n. distancia. n. Escutcheon. n. Establishment. manubok. [es¨¦ncial] Esencia. Escapade. Evacuate. Espousals. v. Escript. [esot¨¦ric] Secreto. n. enajenar. adj. Establish. Pitagan. Esteem. Kasal. [es¨®fagoes] Garganta. Estimation. & n. Eschew. [esp¨¦cial] Especial. Eternity. pagkain. n.

Evidence. Bawa't. adj. [evan¨¦sent] Imperceptible. [iv¨¦nt] Evento. n. v. Evil-Speaking. Evoke. Ebanhelyo. sempiterno. Evict. Every-where. n. adv. sama. adj. Ebanhelista. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. bisperas. sukat. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. hust¨®. [eks¨¢ct] Exacto. hind? sinasadya. Ganap. Alulod. [¨ªvl] Maldad. igual. Bawa't bagay. v. Eventuality. cada una. takip-silim. v. el anochecer. bawa't araw. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. Evil. [evoermor] Eternamente. D? makita. adj. adj. masak it na pananalita. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. Kawalang hanggan. patotohanan. Nauukol sa ebanhelyo. Evangel. parati. Pantayin. Araw-araw. adj. [¨¦vident] Evidente. Everlasting. panay. Evangelic. [¨¦veri-uan] Cada uno. [¨ªvl] Malo. maiilagan. n. [¨¦videns] Evidencia. fortuito. Tumawag. [¨¦veri] Cada uno. [evoerl¨¢sting] Eterno. adj. palangana. justificar. adj. takap. Pangyayari. Patunayan. [¨ªvli] Malamente. n. escape. Hing?. [iv¨®c] Evocar. Evolution. [iv¨¢ndchel] Evangelio. v. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. [iviccioen] Eviccion. Pusp¨®s ng mga pangyayari. n. lahat. [iv] Tardecita. Evilly. Evening. Masamang pangungusap. v. Every. May masamang akal¨¤. yano. [iv¨ªns] Probar. v.Evanescence. . siempreviva. paglabas. Masama. [evoli¨²cioen] Evolucion. May kasamaan. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. patag. walang katapusan. Event. n. siemprebibo. acontecimiento. [¨ªvning] Noche. Exactitude. n. adj. Katakatak¨¢. lahat ng tao. [eks¨¢ct] Exigir. Every-one. [iv¨¦nchiual] Eventual. Even. Evaporation. taga-pangaral ng ebanhelyo. Pagkawala. lag¨¬. notorio. Exaction. [eks¨¢dcheret] Exagerar. Evaporate. pares. disiparse. Everything. n. [iven] Igualar. allanar. [iu] Oveja. cada una. Magpakalabis. adv. [evoerl¨¢sting] Eternidad. n. Gab¨ª. mal intencionado. Sumuluwak. [¨¦vitabl] Evitable. n. vispera. Maiiwasan. Kaylan man. maliwana g. [eks¨¢ccien] Exaccion. Magpakaylanman. Evidence. [iv¨¦cioen] Evasion. Evil. Evil-minded. Pantay. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. malinaw. n. n. palangana. panayin. Totoo. n. Exact. pagkakataon. sumingil. n. Pag-ilag. tunay. Kamaw. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. lubos. palag¨¬. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. adj. puntual. Evince. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. Even. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. kahi't. [¨ªven] Aun. justo. patagin. [¨¦videns] Evidenciar. katunayan. Ewe. n. Eve. Pagsulong. Evermore. Evangelist. adj. Everlasting. Evasive. v. adj. excusa. Evanescent. mal. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. sing¨ªl. adj. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. Evergreen. Bagaman. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. murmuracion. exalacion del vapor. [i¨²oer] Palancana. Patotohanan. Ilatag. dahilan. n. Evolve. adj. pas?. Bawa't isa. n. Eve-through. tw?. pagtaka s. adv. adv. Nagkataon. sa ano ang panahon. [¨ªvzro] Canal de agua. n. Kasamaan. Nauukol sa ebanhelyo. Evitable. Evident. n. depravado. lahat ng bagay. patente. mabuting balit¨¤. Every-day. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. adv. Takip-silim. Ever. Exaggerate. Huming?. tulisan. walang hanggan . [¨¦verizing] Cada cosa. Pagkapangyari. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. Evasion. Katotohanan. Maiilagan. Exact. n. [¨ªvl-manded] Malicioso. n. kalubusan. siempre. Suluwak. salida. n. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. singaw. n. v. [¨¦veri-day] Cada dia. Ewer. aun cuando. sumingaw. adv. Magpakaylanman. cada una. n. patunayan. n. [ev¨®lv] Desenvolver. v. Every-body. Evil-doer. Bawa't tao. [iv¨¦siv] Evasivo. Even. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. Eventual. [iv¨¢poret] Evaporarse. adj. pag-gab¨ª. despojo jur¨ªdico. Tupang babae. [iven] Llano. Kaganapan. Evangelical. Sa lahat ng dako. Eventful.

Maliban. v. instigacion. Kungd?. anatematizar. [¨¦cscriment] Excremento. adj. Exception.. parangalan. adj. Excess. v. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. Bulal¨¢s. Pagbubukod. Hukay. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. Excruciate. [ecs¨¢it] Excitar. Itang¨¬. Exalt. Excitability. Magpahirap. dispensahin . maigi. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. hig¨ªt. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. Humukay. [ecs¨¦siv] Excesivo. n. eksaminin. prep. Except. Bumulal¨¢s. [ecs¨¦pt] Excepto. Exasperate. v. usisain. Bukod. Exclaim. n. natatang¨¬. Excursion. Masigla. v. bagkus. lumagpas. n. realzar. M¨¢niningil ng bwis. [ecski¨²s] Excusar. pamumukod. Tae. Pumalit. adj. magpas¨¢kit. [ecsk¨¢rsiv] Errante. Litisin. v. Excrete. v. Examination. [ecs¨¢izmen] Sisero. Excise. Exciting. [ecs¨¦s] Exceso. elevacion. [ecscri¨²ciet] Atormentar. conmocion. conj. derecho que se paga sobre los comestibles. Excise. kamahalan. Exculpate. v. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. Excessive. n. [ecs¨¢is] Sisar. pagpalikod. [ecz¨¢min] Examinar. Except. Malabis. adj. Mainam. [ecsc¨¢rcion] Excursion. liban na. n. n. dum¨ª. [ecs¨¦lsior] Excelso. alabar. paghihiwalay sa iglesya. ihiwalay. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. Exceeding. Examine. ¨¢ excepcion de. adj. [ecs¨ªd] Exceder. Pagkabuny?. Karangalan. [ecs¨¢itabl] Excitable. Exchangeable. escudri?ar. paghihiwalay. pagpaw¨¬. papuri. Excavation. elevar. [ecs¨¦pcien] Excepcion. Paglipol. magsukl?. Example. v. Magpaumanhin. [ecscli¨²d] Excluir. Sigla. [ecscl¨¦m] Exclamar. n. mag-udyok. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. n. lumal¨°. [eczamin¨¦cien] Examen. Pawal¨¢ng sala. [¨¦cselens] Excelencia. pas¨¢kit. Excommunicate. [ecs¨¢is] Sisa. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Exceptional. Paumanhin. poot. v. Namumukod. Excrement. Bwis. Excellence. subal¨¬. suriin. Pagpapawalang sala. magpalit. n. Ekskumulgahin. v. [ecs¨¦pt] Sino. n. n. Excellent. [¨¦cscavet] Excavar. n. estimular. Excuse. dangal. ihiwalay sa iglesya. Karangalan. mahig¨ªt. parangal. sobrepujar. Excommunication. excluir. adj. Exclude. [¨¦cselensi] Excelencia. [ecscav¨¦cien] Excavacion. Palakadlakad. N¨¢bubukod. idum¨ª. Paglilitis. lal¨°. Exculpation. [ecscli¨²sion] Exclusion. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. [ecs¨ªding] Excesivo. adj. [ecscr¨ªcien] Excrecion. vagante. Ibukod. Mataas na mataas. ipalikod. Exciseman. n. primoroso. Except. Magbuy¨®. uliran. adj. Exclamation. Excretion. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. Magpabwis. lumagpas. adj. v. [ecs¨®lt] Exaltar. pagsisiyasat. Itae. adj. preeminencia. n. v. Pahirap. [ecsaitment] Est¨ªmulo. Exceed. pumukaw.Exaggeration. Exasperation. v. Excision. Malabis. pag-uusis¨¤. Halimbaw¨¤. [ecscr¨ªt] Excretar. Humig¨ªt. Excavate. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. [ecscli¨²siv] Exclusivo. trocar. Masigla. n. N¨¢ipapalit. n. Pagtae. etc. n. Exclusion. n. mwestra. Pagliliwaliw. [ecs¨¦pt] Exceptuar. Exclusive. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. exceptuar. Excursive. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. ¨¢ menos que. n. pagsur¨¬. Manggalit. irritar. kamahalan. Pal¨ªt. preeminencia. [ecz¨¢speret] Exasperar. n. kasiglahan. dangal. sobresaliente. Excuse. v. dispensar. [ecsch¨¦ndch] Cambio. n. v. Kalabis¨¢n. lumabis. bigyang dahilan. Excelsior. excusar. v. kahigitan. sobresalir. sukl?. Pabulal¨¢s. ejemplar. Pag-ekskumulg¨¢. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. magpawalang bahal¨¤. adj. M¨¢tang¨¬. Excruciation. n. labis. ibukod. Excitement. Excel. Galit. Excitable. [¨¦cselent] Excelente. n. Excite. n. pagdum¨ª. si ngil. [ecski¨²s] Excusa. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. v. Pagpapakalabis. siyasatin. Exchange. Excellency. Exchange. n. irritacion. anatema. Exclamatory. Pagbubuyo. [ecs¨¦l] Sobresalir. pagpapasig la. Ibuny? purihin. dahilan. Exaltation. n¨¢hihiwalay.

maggawad ng kapatawaran. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. n. bagay na mayroon. galak. Exhibitor. atarear. Manungayaw. desterrado. tanghalan. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. destierro. Execution. Exotic. apurado. ejecutora. adj. Executive. Exert. [ecz¨®neret] Exonerar. Pagkasaid. kumalat. pr¨¢ctica. Executer. hacer ejercicio. lumawak. Hing¨¢. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. [ecsi¨²m] Exhumar. [ecs¨¦kiutor] Albacea. tagapaghayag. [eks¨¦mcion] Exencion. v. Exorbitance. n. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. M¨¢dalian. [¨¦csikiut] Ejecutar. [eks¨¦mt] Exento. Exhibit. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. n. Tagapagsagawa. ang tinatangkilik. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. enorme. manumpa. mamarati. n. excesivo. Kalabisan. Executress. [ecsp¨¢nd] Extender. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. empe?arse por alguno. magbigay lugod. manifestar. adj. Executioner. [ecz¨®st] Exhausto. Exhalation. Exhaust. [ecz¨®rdioem] Exordio. Magsikap. Pakitang halimbaw¨¤. n. Huminga. n. pata. n. Exigence. [ecsicr¨¦cion] Execracion. n. v. Exhale. [ecz¨ªstens] Existencia. exposicion. Said. v. n. Pagpapatawad. Exhibit. Executor. kasayah¨¢n. adj. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Hukaying mul? ang n¨¢libing. libertar. Expand. Exemplify. n. Exercise. n. dapat halintularan. L¨¢basan. [¨¦csersaiz] Ejercicio. mapata. v. gumawa. Exile. n. pagganap. ub¨®s. [¨¦csidchens] Exigency. Tagapagtanghal. pasimula. Say¨¢. Exempt. Exonerate. [eks¨¦mt] Exentar. mangaral. deportar. v. Exist. Exordium. [¨¦csit] Salida. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. Lumwag. Exile.. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. Exhibition. n. Magbigay-ulir¨¢n. adj. gumanap. maldecir. Pagsasanay. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. gumanap ng kaparusahan. Lay¨¤. Exempt. n. adj. Pamamalag¨¬. maldicion. v. [eczort¨¦cion] Exhortacion. Exoneration. sumpa. n. Exhaust. Magpatawad. Mangusap. Magsagawa. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. ihiwalay. n. n. exceso. n. magpumilit. [ecz¨ªbit] Exhibir. Pangungusap. n. Pagsasagawa. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. adj. verdugo. Exercise. [ecz¨®rt] Exhortar. n. ajusticiar. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. v. Pagkatapon. [¨¦csikiuter] Ejecutar. Simula. tagaganap. tagatupad. regocijo. Tungayaw. v. adj. taong tapon. pamamarati. Existence. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. Exhaustion. Exhilarate. Exorbitant. testamentario. extrangero. pagkaubos. Sikap. [ecs¨¦kiutres] Executrix. [ecz¨®scion] Agotamiento. desenterrar. laya. halimbaw¨¤. Tagabitay. n. cansar. singaw. v. n. humikayat. agotar. Exodus. Paghukay na mul? sa inilibing. Palayain. pagbibigay -uliran. n. n. extenuacion. Exhume. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. v. [ecsj¨¦l] Exhalar. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. mwestra. v. n. n. modelo. paris¨¢n. lumait. [ecz¨¦rt] Esforzar. pangaral. n. Exemplary. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. hikayat. libre por privilegio. tumupad. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion. Exhortation. [ecz¨®st] Apurar. [¨¦czail] Destierro. Exhort. Magtanghal. Uliran. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. Malabis. Nauukol sa pagpapaganap. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. [eczib¨ªcion] Exibicion. Exhumation. dilatar. [ecz¨ªst] Existir. bumitay. ensayo. Magpasay¨¢. Pag-alis. causar alegr¨ªa. pumatay. [ecziler¨¦cion] Alegria. pagpapalakas g katawan. Magsanay. Pagtatanghal. lait. Masaid. v. Execute. pagkapat a. paggaw¨¤. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. Exigent. Execration. v. kagalakan. Exemption. v. tagapatay. [¨¦czail] Desterrar. [ecz¨ªleret] Alegrar. berdugo. Exertion. [¨¦csidchent] Urgente. Kailangan. Kawala. Exemplification. necesidad. v. maghayag. Execrate. Exhilaration. n. . Lumag¨¬. [¨¦csidchensi] Exigencia. v. Exit. enormidad. Galing sa ibang lupain. Exemplar. Uliran. [¨¦csicret] Execrar. mag palakas ng katawan. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. n. pagbitay. maubos.

adj. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. [¨¦cspidait] Expedir. Makipagtalo. Exploration. makipaglaban. [ecsp¨®z] Exponer. karapatan . k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. [¨¦csport] Exportacion. v. pagsasamantala. dilatacion. magduk ot. [ecspid¨ªcien] Expedicion. conveniente. Bihas¨¢. [ecsp¨¢ns] Expansion. v. adj. averiguar. [ecsp¨¦riment] Experimento. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. pr¨¢ctica. [ecspl¨®cion] Explosion. Explosion. n. n. v. may-kaya. [ecsp¨¦rt] Experto. Expectation. Export. Expose. [ecspl¨®siv] Explosivo. v. n. Expert. Kakayahan. Ibukod. n. difundirse. malinaw. [ecspid¨ªcioes] Pronto. [ecsp¨¦ctant] Esperador. Expostulate. Expiration. expedito. tikman. mangahas. Pagtuklas. Expectant. explicar. Magpaliwanag. v. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. [ecsp¨¦nd] Expender. Pagputok. sumiyasat. Magtakip ng kasalanan. Experience. Kasanay¨¢n. gumast¨¢. hangad. Pagtatakip ng kasalanan. Magugol. adj. n. pagkalagot ng hininga. adj. conveniencia. Expatriate. mira. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. Magtanghal. claro. Tumuklas. gastar. tuloy-tuloy. san¨¢y. Lawig. morir. Expletive. Paliwanag. Expectoration. v. lawak. desembolso. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. Experienced. oportunidad. n. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. n. Gugol. nagugol. [ecsp¨¢ir] Expirar. Expiation. n. Dumahak. [ecsport¨¦cion] Exportacion. Expertness. n. n. [ecsp¨ªriens] Experimentar. subukin. Experience. sondear. explicacion. Expel. v. sumilakb¨®. umasa. pagkamatay. Explanation. sumapanganib. n. [ecsp¨ªriensd] Experimentado.Expanse. [ecspi¨¦cion] Expiacion. [ecsp¨¦l] Expeler. Expire. Expensive. contender. Paghihintay. Ang naghihintay. arriesgar. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. n. v. [ecsp¨¦ct] Esperar. borrar un delito. desembolsar. [¨¦csplitiv] Expletivo. [ecsp¨®rt] Exportar. n. hintay. Expedite. Madal?. Explanatory. manifestar. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. . [ecspir¨¦cion] Expiracion. Expansion. Pumuputok. Paglalakbay. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. magpahayag. lumaganap. hecho her¨®ico. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Expatriation. [¨¦csplikebl] Explicable. habil. [ecspl¨®r] Explorar. n. esperanza. Gawang kabayanihan. Experiment. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. Expediency. [ecsp¨ªdient] Oportuno. v. Ilabas. Explosive. Expeditious. Pagkatapos. Maghintay. masasamantala. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. [ecsp¨ªriens] Experiencia. magantabay. Explicable. Itapon sa ibang lupain. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. Gugol. mamatay . adj. Mangalat. N¨¢ipaliliwanag. ipadal¨¢. Expectorate. Expect. Pagtatanghal. [ecsp¨®schiulet] Debatir. v. [ecsp¨¦triet] Expatriar. sumubok. Gumugol. n. Magsanay. n. [ecsp¨¦ns] Expensas. [¨¦cspiet] Expiar. muerte. Paliwanag. Expend. v. gastos. mahal. Explode. [ecsp¨¦riment] Experimentar. Export. adj. Explain. ang umaasa. bumug¨¢. Sumubok. malagot ang hininga. Expedition. Expedient. pamamayani. Lutasin. Kalawakan. Explicit. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. perspectiva. Exploit. adj. Marapat. magmalas. n. matulin. Matapos. n. Nakapagpapaliwanag. n. tanghalan. v. Explication. Experiment. v. Exposition. Expatiate. tumarok. adj. Expenditure. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. gasto. San¨¢y. paaninaw. aguardar. v. adj. v. malutas. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. n. m aghayag. [ecspect¨¦cion] Expectacion. pag-asa. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. despachar. maggugol. [ecspl¨®it] Haza?a. ginast¨¢. n. Expiate. Pagsubok. Maliwanag. n. Pagtatapon sa ibang lupain. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. nagpapanambulat. Expectance. Dahak. n. adj. esperanza. v. poner en peligro. Expense. pagkalutas. Pag-aar¨¬. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. Pag-asa. Exportation. n. Explore. iwaks¨ª. [ecspl¨¦n] Explanar. Pumutok. [ecsp¨¢nsion] Expansion.

n. matwa ng d? masayod. [ecst¨¦rnal] Externo. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. igi. Extort. amplificar. v. v. [ecst¨¦ncion] Extension. [ecst¨¦nt] Extencion. adv. [ecst¨®rcion] Extorsion. . Exterminate. Exquisite. Dulo. observar. v. adj. adquirir por violencia. Extended. hango. adj. Dulo. ligaligin. suma abundancia. v. desenredar. Katwa. claro. kuha. Lubhang kasaganaan. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. Exterior. adj. Eye-glance. kakaib¨¢. [ai] Ojear. n. kakatwa. [ecst¨¦nd] Extender. [ecst¨¦nded] Extendido. ban¨¢t. n. External. kup¨¢s. Express. panggagahas¨¤. Sulyap. n. Labas. Extirpation. Extravagance. maniil. Ihayag. dagdag. Extra. Bukod. [¨¦cstra] Extra. Lab¨¢s. [¨¢iglans] Ojeada. Extenuation. v. Ihayag. Extinction. adj. adj. n. [ecst¨ªnccion] Extincion. maliwanag. Hugutin. lawak. n. exhalar. n¨¢pakaigi. Extermination. v. Extuberance. Extinguish. Pagdaka. [ecst¨®l] Alabar. Exuberant. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. Pawiin. [ecst¨ªrior] El exterior. extirpacion. n. Extant. wak¨¢s. hanggan. Extensive. adj. abundantisimo. dilatado. Expression. v. Mainam. pumayat. [ecstr¨ªm] Extremo. ibuny?. Lubhang sagan¨¤. Inam. perfeccion. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. n. cancelar. Extreme. Extreme. buti. adj. unatin. pangungunsap. Kakatwa. Magpawis. [ecst¨ªrior] Exterior. humugot. banatin. n. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. Extortionate. Extend. Pamamahayag. [¨¢ibro] Ceja. adj. Express. pumuksa. v. n. v. exprimir. Pumaw¨¬. interpretar. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. pananalita. Pagpapalayas. [ecstr¨¦miti] Extremidad. v. Extricate. Eye. mitigacion. Extraordinary. Extraction. v. Exult. [ecsp¨®ndch] Borrar.Expostulation. Extract. v. adj. Extol. n. supremo. Exuberance. n. [ecspr¨¦cion] Expresion. Mangagaw . pagtataboy. sumugp?. [ai] Ojo. [ecst¨¦mpori] De repente. gusutin. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. Dulo. Manghin¨¤. napakainam. paghugot. panghihin¨¤. Malawig. Extortion. Guluhin. Extravagant. [eczalt¨¦cion] Regocijo. d? k awasang kasaganaan. Exterior. Lawig. burah¨ªn. Exultation. desarraigar. paniniil. d? masayod na kasayahan. [ecspr¨¦s] Expreso. paghantad. adj. Mat¨¢. [ecspr¨¦s] Expresar. katkatin. manulisan. Extremity. ligalig. Extenuate. Pagbunot. n. [ecst¨¦nsiv] Extenso. Paghugot. n. lumipol. Extirpate. Expulsion. Extinct. v. katas¨ªn. Namamalag¨¬. Bumunot. n. Ang labas. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. Purihin. [ecsti¨²berans] Protuberancia. v. el grado mas elevado de alguna cosa. panunulisan. excelencia. disputa. Gul¨®. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. Eye-brow. Pangangayayat. Expound. pigain. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. singular. desarraigar. Exquisiteness. maigi. Pahabain. [ecstr¨ªm] Extremo. [ecst¨ªrpet] Extirpar. [ecsi¨²d] Sudar. [ecst¨¦rminet] Exterminar. Panganyay¨¤. [¨¦cscuizitnes] Primor. Expunge. [ecst¨®rcienet] Violento. Kamatayan. mangayayat. katas¨ªn. exaltar. manggahas¨¤. [ecsp¨¢und] Exponer. n. n. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. Magalak. [¨¦cstriket] Desembarazar. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. hang?in. [¨¦cscuizit] Exquisito. Hayag. [ecsi¨²berant] Exuberante. Extract. Pagtatalo. malawak. [ecz¨®lt] Regocijarse. gusot. n. Lipulin. [ecst¨ªnct] Extinto. n. n. Bukod-tang¨¬. Extent. Extempore. ipaliwanag. adj. Un¨¢t. Extension. n. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. Exposure. [ecstr¨¢ct] Extraer. [¨¦cstract] Extracto. adj. n. [ecst¨¦niuet] Extenuar. n. Lak¨ª. Paglipol. n. v. de improviso. [ecsi¨²berans] Exuberancia. Kat¨¢s. sumo. exposicion. pagkwan . n¨¢paka sagan¨¤. [¨¦cstant] Estante. Kilay. enflaquecer. Galak. karakaraka. Extrication. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. hangg¨¢. adj. Eye. apagado. Eye-ball. Sundan ng paningin. paghang¨°. adj. excelente. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. Exude. n. extractar. sumo placer. hangg¨¢. raro. n. hugutin. Patay. Itim ng mat¨¢. Marahas. Pang-aagaw. existente.

[fasilit¨¦cioen] Facilitacion. adv. Factory. k¨¢alitan. [fad] Frusler¨ªa. Paning¨ªn. Bul¨¢g. Fable. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. Kumupas. Talukap ng mata. [¨¢ilid] P¨¢rpado. [fez] Cara. kalikutan. Facet. trabajar demasiado por otro. Factitious. Pil¨ªk-mat¨¢. n. masunurin. poder. Pagaanin. m¨¢ligtaan. n. [f¨¢biul?s] Fabuloso. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. [fesd] Lo que tiene cara. [f¨¦bl] F¨¢bula. n. cuarta voz de la m¨²sica. Isang bagay na katungkulan. [fa] Fa. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. magsalaysay ng katha lamang. [fas¨ªlitet] Facilitar. Magaan. Factionist. Munting mukha. Fabrication. ma . n. Fad. kapariwaraan. adj. fallecer. Factious. [fag-¨¦nd] Cadillos. n. v.Eye glass. Fagot. mentir. mayum¨¬. adj. mang-gugulo. n. Manggagaw¨¤. iharap. n. n. ipamukha. fachada. Kup¨¢s. paghusay. n. aporo. karaagan. Eyelid. [fas¨ªcioes] Chistoso. [f¨¢bric] F¨¢brica. n. [fe¨ªl] Faltar. Faction. adj. Fag-end. magsinungaling. omitir. v. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. n. Eyry. Pagpapagaan. Munting pul¨°. kwento. [¨¢isait] Vista. n. Faculty. v. frente. yaring may halo oman. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. Bagay. haz. magkwento. n. n. Paimbabaw. n. gracioso. contar f¨¢bulas. adj. kaligtaan. n. P¨¢gawaan. [f¨¢kulti] Facultad. M apata. kunwa. faz. manufactura. mapata sa pamamanginoon. Likot. Eye-lash. mapagal. Pangil. docil. kakulangan. kapahamak an. Mang-uupat. Factor. Mukha. adj. sedicioso. [f¨¦sing] Paramento. Fable. copia exacta. Facade. [fez] Hacer frente. n. v. [¨¢iglas] Anteojo. f¨¢brica. [¨¢iles] Ciego. magpamukha. adj. n. pulutong. [fag] Trabajador. Eye-tooth. ni?er¨ªa. Eyot. Salamin sa mat¨¢. frontispicio de un edificio. kulang. Facility. marchitar. alipin. n. Eyeshot. mapagpayag. Fabulist. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. [f¨¢briket] Fabricar. [faccioenist] El que excita facciones. [¨¢iwink] Gui?ada. [¨¢ilash] Pesta?a. esclavo. katotohanan. v. Fade. n. Facilitate. [f¨¢ccioes] Faccioso. [fac¨¦d] Fachada. talinghag¨¤. Paggawa ng anomang may hal¨°. Bigkis. n. n. F Fa. Faded. n. n. n. cubierta. Fail. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. Eye-sore. Eyeless. Pangkat. Eyelet. Magkulang. Fabricate. Hugis. n. Fabulous. [f¨¦sing] En frente. Facing. Pugad ng ibong mangdadagit. adj. Magkunwa. descuidar. n. realidad. lant¨¢. [¨¢ilet] Resquicio. Fail. May mukha. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. Eye-witness. Kapangyarihan. [f¨¦bl] Fingir. n. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. n. aspecto. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. n. [fac¨¦t] Faceta. desgracia. Lwa ng mat¨¢. Facilitation. husayin. nudo en el pa?o. harap¨¢n. v. pagmumukha. Fabric. [fe¨ªl] Omision. Humarap. [f¨¦ded] Decaido. [fact] Hecho. gul¨®. Facile. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. [¨¢isor] Mal de ojos. disensi¨®n. n. perecer. [f¨¢cil] F¨¢cil. Fact. tal¨¬. [fas¨ªliti] Facilidad. hind? totoo. Suly¨¢p. wangis. Kindat. Face. [¨¢iet] Isleta. Faced. Facing. buhol sa pa ny?. [fe¨ªd] Decaer. n. Facsimile. [¨¢ishot] Ojeada. Fag. malant¨¢. Matalinghag¨¤. Facetious. afable. Face. mapagpataw¨¢. Eye-wink. sup erficie de una cosa. palabir?. Eye-sight. [fact¨ªcioes] Facticio. n. rostro. ligereza. [f¨¢ctor] Factor. n. [¨¢ituz] Colmillo. Sak¨ªt ng mata. Balot. Kathang salaysay. yum¨¬. n. n. paris¨¢n. Kadalian. [f¨¢biulist] Fabulista. pangyayari. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. Masay¨¢. Saks¨ªng nakakita. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. Fag. Sa tapat. Ligta. perderse. jocoso. marchitado. kagaanan. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. [f¨¢ccioen] Faccion. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. apariencia. any?. encarar. v.

[falib¨ªliti] Falibilidad. v. Fairy. adj. kasamasama. Faint. de buena gana. [fez] Fe. maparam. Na may pagtatapat. culpa. pagkasanay. n. magkulang. angkan. bansag. [f¨¦mes] Famoso. n. n. walang katotoh anan. adj. Mahulog. Fame. Magmith?. adj. Famed. Manghihib¨°. tyangi. Famous. adv. con gusto. laglag. p¨¦rfido. enga?oso. [fe¨ªm] Afamar. Falling-sickness. v. kapansanan. morirse de hambre. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. Famish. [f¨¦liur] Falta. adj. n. Faint-hearted. Dwende. pagkabagsak. desmayo. Pagtatapat. Nauukol sa dwende. [fols] Falso. Falsehood. n. [fe¨ªnt] Desmayar. Kabasalan. mentira. Fain. katoto. Bagsak. tapat-na-loob. [feint] L¨¢nguido. Magbansag. lealtad. hermosura. kagandahan. day¨¤. n. ¨¢raruhin. [f¨¦ring] Ferias. Hul¨®g. Nagkakabul¨¤. n. adj. defecto. Falsity. magago. v. [fal¨®] Cultivable. v. lisya. adj. magiting. [f¨¦nting] Deliquio. bagsak. [f¨®lsjud] Falsedad. Fallacious. Sinungaling. tumakpak. naakm a. Manglata sa gutom. magiting. [f¨®lsifai] Falsificar. matatakutin. Familiarity. renombre. Fain. acobardar. n. dayain. Hib¨°. pusil¨¢nime. flaqueza. Lawin. adj. Fallible. n. magd aray¨¤. divulgar. [fal¨¦ch?s] Falaz. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. bello. v. Magand¨¢. [fe¨ªm] Fama. ham ak. Falcon. lagla g. adj. mamatay sa guto m. Falsify. Palsipikahin. bumugs?. renombrado. Gand¨¢. bumagsak. kagitingan. ng boong pagtatapat. n. [f¨¦zfuli] Fielmente. kagandahan. adv. n. comun. Faint. adj. Familiar. Pagkak¨¢bul¨¤. [familiariti] Familiaridad. n. [f¨¦ling] Falta. kalaguy¨°. Fainting. bancarrota. [fal¨®] Tierra que descansa. Faltering. [f¨¦ri] Duende. n. n. bugs?. [f¨¦mili] Familia. [f¨¦zful] Fiel. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. cobarde. Faintness. hind? totoo. v. bulaan.wala. Perya. [fam¨ªliar] Familiar. n. Kakulangan. medroso. adv. karayaan. hwad. con buena armonia. [fe¨ªr] Hermoso. Fall. Failing. afamado. malaglag. suk¨¢b. n. [fe¨ªn] Desear ardientemente. Fallacy. Tapat. Fallow. Fairing. pagkakalingat. Ganda. enga?o. Ng boong lugod. defecto. pagkahulog. n. salto. Himatay. Lupang ¨¢raruhin. Pamilya. Taksil. creencia. fraudulento. contento. Famine. adj. Fair. Faithfully. K¨¢si. descuido. adj. Panglulupaypay. adj. Falter. Dwag. [fe¨ªn] Alegre. bansag. pagkawala ng malay. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. Faithfulnes. Lupaypay. Fall. Kabantugan. Fallow. lilo. Fair. adj. Kahinaan ng loob. madwag. n. dikit. carest¨ªa. [f¨¢libl] Falible. pagkalugi. Faith. [f¨¢laci] Falacia. leal. Karaniwan. Panghihin¨¤. Kasinungalingan. [f¨¢mish] Hambrear. kabulaanan. quiebra. [f¨¦zles] Infiel. Day¨¤. decadencia. mamansag. Pananampalataya. hind? laya sa pagkakamal?. lumagpak. marik¨ªt. [f¨®koen] Halcon. n. karikitan. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. v. nababagay. False. faltar. kasinungalingan. lagpak. dwag. Fallen. pagkakas i. n. Pagkakilala. [f¨®len] Caido. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. pagkatalastas. Umutal-ut¨¢l. Bantog. v. Family. Fain. Fame. [fol] Caida. n. [fe¨ªr] Cortesmente. Masaya. adj. . dik¨ªt. pagkabagsak ng pagkabuhay. Familiarize. [f¨¦min] Hambre. kapintasan. Fallibility. kasalatan. enga?o. adj. Faithful. n. Kagut¨®m. v. n. adj. magdaray¨¤. karikitan. [f¨®lter] Tartamudear. Failure. takpak. saklaw ng pagkak¨¢mal?. Faithless. Ng boong galang. [femd] Afamado. gal¨¢k. catarata. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. [fe¨ªr] Belleza. mag-anak. Fairness. kilalanin. [fe¨ªn] Gustosamente. Fair. Kakulangan. Fairy. [f¨®lsiti] Falsedad. [fol] Caer. [f¨¦ntnes] Languidez. Pagsanayan. Bantog. Manglupaypay. sala. hermosura. Familiar. kasangbahay. ordinario. sangbahayan. [fe¨ªrnes] Belleza. [f¨®ltering] Debilidad. Fallowness.

v. Malay¨°. n. Fast-day. distante. asegurar. adj. [fastidioes] Fastidioso. bayad. Far. moda. Fat. n. paga. Mag-ayuno. [f?r] Pasaje. nakakaabala. Farther. adj. mga bagay na t apon. Magtatag. [fan¨¢tizism] Fanatismo. pagkain. Pasahe. Mga bagong bagay. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. Farrago. moda. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. ang n¨¢momoda. G¨²nitain. Fast. n. [fast] Ayuno. funesto. Malay¨°. paglalakbay. Kataw¨¢taw¨¢. adaptar. n. kathakatha. palab¨¢s. aventador. adj. Komedya. n. Fatality. Paypay. [fat] Gordo. [fat] Gordura. [fars] Farsa. n. Farm. [fast] Ayunar. n. encantar. n. kasawian. Fantastic. adj. adj. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. [fat] Engordar [se]. [f¨¢cioen] Formar. adj. [fast] Firme. viaje. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. Fascinate. Farm. [f¨¦nsiful] Imaginativo. m¨¢isip. n. [f¨¢rmer] Labrador. n. [farm] Cultivar. Fang. [fang] Colmillo. Talag¨¢. madal?. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. Mataba.Fan. moda Fancy-ball. Fancy. n. n. [f¨¦tal] Fatal. Gunigun¨ª. n. uso. Malay¨° pa. Fat. v. broza. pronto. adj. Mga bagay na walang kabuluhan. mag-abaniko. n. bungangisip. Fare. Ayuno. grasa. magkulasyon. n. aventar. n. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. Ma -any?. tabas. Far. Fare-well. Fate. n. hak¨¤. Fancy. ping¨¹e. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. mas adelante. pagtibayin. [farm] Heredad. comida. pangpahangin. Farrier. Manganak ang inah¨ªng baboy. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. moda. Fashion. Looban na may pananim. Tibay. ugal¨¬. adj. Fast. Any?. Kamatayan. Fanatic. adj. ajuste. despedida. Fancy-articles. Fashionable. [f¨¢cioen] Forma. n. [f¨¢sinet] Fascinar. Fastness. [f¨¢stnes] Firmeza. bulag na pagkatig. Fasten. Mangbabakal sa paa ng kabayo. Faster. bir¨°. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. Kasawian. m¨¢war¨¬. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. Kawan ng biik. war¨¬. adj. [farr¨¦go] Farrago. . [farming] Labranza. Pagsasaka. Am¨¢. sementera. mangga nyak ng kalooban. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. Fat. lupang bungkalin. palad. bukid. [f¨¦ruel] A Dios. pamaypay. adv. [f¨¢rrier] Herrador. Farming. [f¨¢sn] Afirmar. manghalina. [far] Lejano. bumukid. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. n. n. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. v. v. solidez. Mapag-ayuno. Magsaka. Fatalism. Fare. int. veloz. kulasyon. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. ikapit na maigi. nakasasaw?. Farcical. Pangil. upa. abaniko. pik¨ªtmatang s Fanaticism. Nakamamatay. desde?oso. Farther. [f¨¦nsi] Imaginar. Farce. kaugalian. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. adv. n. adj. n. Taba. fijar. caprichoso. sa dak¨® roon. Magsasaka. Fanciful. v. [f¨¢dzer] Padre. Dayain ang paningin. K¨¢layulayuan. imaginacion. n. Father. Fated. v. [f¨¢rdzer] Mas lejos. Farmer. adj. destino. asal. maglapat. Nakayayamot. Lupang pag-aar¨¬. adj. n. n. yar¨¬. v. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. magbukid. [f?r] Viajar. Fan. Fatal. [f¨¦talizm] Fatalismo. lumin¨¢ng. Farrow. matibay. panaginip. Maglakbay. Magpataba. Magpaypay. [f¨¢rdzer] Mas lejos. Farthest. [f?n] Abanico. n. Farm-yard. magulang. Bulag na paniniwal¨¤. Fastidious. amoldar. mag-pahangin. Kabulagan sa paniniwal¨¤. Fashion. [fe¨ªt] Suerte. Matat¨¢g. Farrow. Kapalaran. mal¨ªng hak¨¤. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. Fast. estable. Lalong malay¨°. fantasear. v. katibayan. [far] Lejos. Gun¨ªgun¨ª. [fastoer] Ayunador. Paalam. [f¨¢rsical] Burlesco. [farm-yard] Corral. & n. Fascination. M¨¢gun¨ªgun¨ª. v. [fet¨¢liti] Fatalidad. encanto. panggaganya k ng kalooban. v. fuerte. Pagdaray¨¤ ng paningin. agricultura. matulin. [f?n] Abanicar.

kasayahan. ping¨¹e. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. Kamusmusan. [f¨¢tnes] Gordura. paga. recompensa. n. may kapintasan. Mag¨¢gawa. adj. sangdip¨¢. Fathom. [f¨¢dzerli] Paternal. n. Sang-ayon. [fi¨¦rful] Medroso. [fi¨¢r] Temer. prol¨ªfico. Fear. Favour. Fatling. k¨¢yarian. kayar?. magpig¨ªng. Feasibility. hin¨¤. [f¨¢t-uited] Torpe. animal que se ceba para comer. [f¨¦vor] Favorecer. [fi] Derechos. [f¨¢dzerlend] Patria. Sagan¨¤. delito. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Kahinaan. [fat¨ªg] Fatiga. [f¨¦dzer] Emplumar. K¨¢sunduan. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. n. Mataba. Umupa. pesado. Fatherless. [f¨ªkoend] Fecundo. n. n. Lupang kin¨¢mulatan. Kakulangan. Kasaganaan. Manuya. Mabalahibo. [fist] Festejar. n. defectuoso. beneficio. P¨¢tabain. adj. [fe] Escarabotear. Feasible. [f¨¢zoem] Medir por brazo.Fatherhood. Feather. sukat ma gyari. Father-in-law. adj.. Fathomless. taruk¨ªn. Mahin¨¤. v. Magpista. bayad. pagmumukha. Faultless. n. Minamahal. Upa. Matakot. tonto. m¨¢isasagawa. Fecundity. [f¨¦briueri] Febrero. [f¨¢tling] Ceb¨®n. Fawn. n. Fealty. sin falta. kapaguran. maghanda. adj. Feature. recompensar. [f¨¦vorabl] Favorable. Gawa. craso. ungas. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. Ulila sa am¨¢. cansar. patain. [fed¨¦ralist] Federalista. wala ng takot. Favourable. Feat. Federation. salario. manakot. Fatherland. Dipah¨ªn. n. v. walang sal a. p¨ªgingan. n. practicable. Panunuya. n. [f¨¦dzerli] Plumado. lupang tinubuan. n. [f¨¦vor] Favor. Fee. Faucet. lingap. katabaan. Federal. sala. rostro. Fearless. culpa. [f¨¦vorit] Favorito. tangkilikin. adj. festin. fertilidad. Feebleness. v. Favourite. sondear. Feather. v. n. v. kam alian. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. may sala. Fear. Fathom. simpleza. cansancio. n. [fik¨¢nditi] Fecundidad. gumant¨ª. n. [f¨ªalti] Homenaje. amedrentar. Fault. [fichoer] Semblante. kapagalan. naaayon. audaz. Musmos. pata. sin temor. n. mag-ugpong. Pist¨¢. tapat na loob. Magdugtong. adj. adj. tila balahibo. Fawn. [folt] Falta. Walang kulang. May kamalian. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. handa¨¢n. [f¨¢ti] Untoso. haza?a. malakas ang loob. [f¨®cet] Espita. Fee. [fi] Pagar. [f¨®lti] Culpable. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. engordar. Kasund?. tumaba. kaupahan. n. v. Pagurin. temeroso. [fit] Hecho. n. [fi¨¢r] Miedo. propicio. Pagod. kunwang papuri. kasalanan. t¨ªmido. adj. insensato. [f¨¢zoemles] Insondable. Sa ama. Magpataba. February. nauukol sa am¨¢. Gripo. v. katakutan. Byenang lalake. hacedero. Itinatang¨¬. Feast. [fon] Adulacion servil y baja. ajustar una pieza con otra. hangal. matatakut¨ªn. makupad. Fatigue. Faulty. Feast. engrosarse. n. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. Fatuity. Fay. n. semejante ¨¢ las plumas. [f¨®ltles] Perfecto. utang na loob. adj. [f¨¦dzer] Pluma. walang mal?. Fatigue. patabain. [f¨¢zoem] Braza. v. n. [f¨¦doeral] Federal. [f¨¢tn] Cebar. banquete. Fatty. D? matarok. Mabagal. tignan. Fatuous. [fat¨ªg] Fatigar. adj. lingapin. Fearful. temor. adj. Pebrero. Taba. n. Dipa. m agsugpon. v. Kalingain. Fatten. Fatness. [fatiu¨ªti] Fatuidad. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. [fon] Adular servilmente. tumakot. Takot. adj. pagal. n. defecto. Feeble. Federalist. magsay¨¢. Fatherly. gant¨ª. adj. v. mamur¨¬ ng pakunwa. Favour. pagal¨ªn. Tumub¨° ang balahibo. proteger. [f¨¦vorit] Favorecido. kasiraan. [fist] Fiesta. lealtad. kagagaw¨¢n. Pagtatapat ng loob. [f¨ªbl] Debil. magbayad. Fat-witted. accion. [f¨¢dzerjud] Paternidad. n. Pagkaam¨¢. [f¨ªsibl] Factible. [f¨ªblnes] Debilidad. adj. Kaling¨¤. n. [f¨¢tiuoes] Fatuo. Favourite. n. n. n. . Tak¨®t. Any?. yar¨¬. Fecund. Matapang. Featherly. n.

tampalasan. pangpahilab. n. [f¨¦minin] Femenino. Fellow-feeling. bakuran. Mga paa. pangpatid-gutom. Fervent. Fell. pus¨®ng. lag?. Pagkain. n. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. n. pus¨®ng. [fent] Ficcion. taksil. Fend. Bakod. fervoroso. balat. [fens] Cercar. [fil] Sentir. v. n. compatriota. n. Nauukol sa babae. traidor. Nauukol sa babae. mabangis. n. [fel] Derribar. Fell. Ferment. Fellowship. n. [fe¨ªn] Fingir. Fen. adj. [fir¨®siti] Ferocidad. n. Nauukol sa baywang. disimulado. b¨¢rbaro. bienaventurado. Pieltro. Fellow-creature. Feint. n. v. mabaks¨ªk. [f¨¦rment] Fermento. v. n. Taong swail. Feign. Fervency. magpasabsab. Feline. zelo. magpanginain. magbalatkay?. Magpataba ng lup¨¤. Kapw¨¤. [fend] Fingido. pusok ng loob. kumapa. braveza. Paghilab. n. camarada. Kababayan. Mabangis. Feet. [f¨¦rvid] Ardiente. fecundo. adj. Pangkam¨¢ ng gulong. Felt. [f¨ªmel] Femenino. n. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. [f¨ªling] Tacto. congratulacion. T¨¢wiran. Felon. Katabaan ng lup¨¤. [fil¨ªsitet] Felicitar. bakuran. v. n. Esgrima. [fel] Cruel. masikap. ikog. adj. n. maginghawa. Hip¨°. Ferryman. Female. Felicitate. Ferine. Magpakain. Panghilab. Buklod. [f¨¦r-ri] Vadeo. Mabagsik. Feigned. [fid] Nutrir. n. Paimbabaw. [f¨¦loni] Felon¨ªa. kabaksikan. adj. n. katapangan. [felt] Fieltro. Katampalasanan. v. Bakasin. [fit] Pies. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. [fir¨®cioes] Feroz. avallar un sitio. Barandilya sa harapan ng bahay. ukol sa gubat. [fil] Tacto. Pakikidamdam. Female. n. n. Fence. Paimbabaw. adj. Fell. Taba. n. kaluguran.Feed. Bayad sa tawid. averiguar. Feel. Fender. Pakikil ugod. fogoso. Ferule. sukab. Fertility. Feminine. n. Fenceless. adj. kalupain. [f¨¦r-ret] Rastrear. [f¨¦rvent] Ferviente. Mabaksik. Fellow-citizen. Mailap. [f¨¦moral] Femoral. n. ardor. piel. . [f¨¦lo] Compa?ero. adj. adj. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. [fil¨®nioes] Malvado. Maningas na nais. kasukab¨¢n. magpaimbabaw. [f¨ªmel] Hembra. Samah¨¢n. kapa. adj. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. sensibilidad. Kabangisan. pellejo. crueldad. Feed. Magkunwa. malag?. Ferriage. Ferocity. n. n. pakunwa. Feeling. alimentacion. Damdam. Fencing. Mataba. kalaguan. Kabangisan. palmeta. Fellow. Felonious. Feel. [f¨ªlain] Gatuno. n. Iwaks¨ª. disimular. Lat¨ªan. pakikilugod. Felicitation. Tampalasan. n. n. [f¨¦loen] Cruel. Magbwal. Fence. [f¨¦riul] F¨¦rula. Kasama. pantano. [f¨¦rvensi] Fervor. p¨¦rfido. adj. [f¨¦rriman] Barquero. Femoral. sukab. Nauukol sa pus¨¤. damdam. Babae. Ferry. Felly. sikap. v. palpar. Mapalad. [foert¨ªliti] Fertilidad. cercamiento. sentido. salvaje. Felony. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. Walang bakod. disimulacion. v. Fermentation. Ferret. [f¨¦nsing] Esgrima. n. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. adj. pag-usigin. Ferociousness. adj. alimentar. Magbakod. v. adj. abundancia. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. fiero. adj. Kaligayahan. Fertile. Katad. derrocar. [fend] Rechazar. Felicity. n. pakunwa. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. [fid] Comida. Ningas ng loob. n. abundancia. Felon. mabunga. [fil¨ªsiti] Felicidad. Mapusok. n. Ferocious. [fil¨ªsitoes] Feliz. pakiramdam. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. kapw¨¤-tao. n. cruel. Mak¨¢ramdam. perverso. Fertileness. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. n. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. [f¨ªrain] Ferino. humip¨°. [fen] Marjal. gatecto. adj. sociedad. Fervid. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. Felicitous. M¨¢nanawid. magbaksak. [fens] Cerco. [fel] Cuero. n. pagbabago. [f¨¦r-riedch] Barcaje. enhorabuena. Fertilize. kaswailan. pakikisama. v. pacer. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. [f¨¦rtil] F¨¦rtil.

Magdal¨¢. contienda. [f¨ªfti] Cincuenta. inconstancia. [f¨¦toer] Engrillar. Bukid. [f¨ªndish] Ente infernal. adj. n. [f¨¦tid] F¨¦tido. maghambog. Panggatong. [f¨ªdlstic] Arco de violin. n. [fild] Campo. Kabangisan. kaligayahan. calenturiento. adv. n. n. [f¨ªdchet] Inquietarse. n. disension. n. pagkakasira. pusok. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. Fewel. Fifteen. adj. Parang demonyo. campa?a. Tumugtog ng byol¨ªn. [f¨¢iat] Mandato absoluto. campi?a. n. Fie. bukiran. larangan. n. Fiery. afan. col¨¦rico. Fiddle. int. Kasinungalingan. v. [find] Enemigo. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. Hind? totoo. adj. Few. alegria. n. hediondo. Pagk¨¢salawahan. masamang amoy. [f¨ªdl] Violin. Fierceness. Masay¨¢. [f¨¦tloc] Cerneja. v. Lab¨ªng lim¨¢. adj. adj. Festal. mabagsik. fogosidad. bucle. n. . hib¨°. mahilach¨¢. mudable. alegre. [fikl] Voluble. [f¨¦stival] Festivo. Fiendish. adj. kahambugan. Fever. Fickleness. [fi¨²] Poco. demonyo. ?Ayan! Fief. Masay¨¤. adj. Fieriness. Hibl¨¢. [fifz] Quinto. adj. Mabangis. n. Sa ika lima. Damal. ipangaw. Fetidness. Pagtatapat. maligay¨¤. [f¨¢iber] Fibra. fogoso. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. n. sinat. Festoon. [f¨ªdcheti] Inquieto. n. v. [fians¨¦] Mujer comprometida. embuste. [f¨ªrznes] Fiereza. Fifthly. [f¨¢ierines] Ardor. [fetch] Estratagema. n. kaalisagaan. n. inconstante. Magsinungal¨ªng. Field piece. n. Fidelity. Festival. ma gagalit¨ªn. n. Kabalisahan. [fib] Mentira. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. [fest¨ªviti] Festividad. Fiber. k¨¢alitan. [f¨¦stal] Festivo. Fictitious. Limang p?. [f¨ªftin] Quince. Bah¨°. Fiction. Fickle. Fib. [fif] Feudo. Fiat. Mabalis¨¢. n. parang. n. S¨¢lawahan. [fig] Higo. [f¨ªbiula] Hebilla. Magnan¨¤. n. Fiddlestring. n. Balis¨¢. adj. Fetch. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. kabagsikan. Nauukol sa pist¨¢. n. Fetter. bunga ¨® dahon. pistahan. Away. Fibula. Hebilya. Lal¨¢ng. Ika lima. [f¨ªverish] Febricitante. [f¨ªdler] Violinista. [f¨¦stoer] Enconarse. adj. ferocidad. Festive. adj. Mabah¨°. [fict¨ªci?s] Ficticio. Fiddler. [f¨ªfzli] En quinto lugar. n. Fetters. [f¨¦toers] Grillos. Fetid. amoy na masama. masay¨¢. Festivity. Fiddlestick. [f¨¢ieri] Igneo. [f¨¦tidnes] Fetor. kalaban. Init. [f¨¢if] P¨ªfano. [f¨ªdl] Tocar el violin. Pito. adj. [fi¨²-el] Le?a. Fiancee. demoniaco. pangpangaw. Byolinista. n. zelo. variable. [fi¨²dal] Feudal. feroz. malyab. n. encadenar. Fetch. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. Kasayahan. Nag-aapoy. Fidgety. magbulaan. Fidget. adj. Fetlock. Feud. quinceno. [f¨ªccion] Ficcion. n. Fiend. Fifty. Igos. Ika limang p?. [fid¨¦liti] Fidelidad. n. Field. impaciente.Fervor. [f¨¢ibr?s] Fibroso. Suutan ng damal. artificio. Feverish. Fig. lealtad. n. v. adj. Fifth. adj. Katha. Ningas ng kalooban. [f¨¦stival] Fiesta. hind? totoo. n. [fai] ?Vaya!. Fife. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. Kaont?. [firz] Fiero. Fibrous. Fester. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. hilach¨¢. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. twa. hebra. Lagnat. Ika labing lim¨¢. n. fingido. adj. Gayak na bulaklak. [f¨¦rvoer] Fervor. pagkakagal¨ªt. [fiud] Ri?a. Feudal. calentura. d? m¨¢pakali. Fib. Pist¨¢. [f¨ªver] Fiebre. Byol¨ªn. mapusok. kapusukan. Fierce. Fiftieth. alisaga. Festival. v. hedor. inflamarse. Mahibl¨¢. adj. Fidget. n. invencion. Kanyong may gulong. Utos na mahigpit. n. Malalagnatin. Fifteenth. Kwerdas ng byol¨ªn. [f¨ªklnes] Volubilidad. maningas. demonio. adj. Ark¨® ng byol¨ªn. [f¨¦stiv] Festivo. [fib] Mentir. adj. kabulaanan. Fiddle. Balahibo sa paa ng kabayo. v. [fest¨²n] Feston. Kaaway.

hallar. adv. banhay. Pinagkikilan. busugin. Marum¨ª. Tekas. Any?. Multahan. lumaban. mangdudukot. n. Finally. Hul¨ª. Firecrackers. Dum¨ª. bello. Sa hul¨ª. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. Fine. [f¨¢inait] Finito. hilach¨¢. Palikpik. n. [fil] Hartura. Tumapos. v. wakas. n. laban¨¢n. henchir. [f¨¢in-dro] Zurcir. [f¨ªligri] Filigrana. Fine. [f¨ªlial] Filial. Mult¨¢. katapusan. Firefly. Fine. incendio. hacienda p¨²blica. Magsurs¨ª. [f¨ªnish] Acabamiento. Pel¨ªcula. [f¨ªlet] Venda. manosear. File. n. Figurative. ¨²ltimo. Kabusugan. [filtrecion] Filtracion. May kainaman. inflamar. gumuhit ng any?. adj. n. [f¨ªnish] Acabar. bumabag. [f¨¢in] Fino. Firearms. abundancia. makatuklas. v. sukal. [f¨ªnles] Sin aletas. adj. Finless. n. Magbanhay. Financial. Alitaptap. [f¨ªnguer] Dedo. magpaningas ng apoy. [f¨¢ir] Quemar. [f¨¢ircrakers] Cohetes. [f¨ªguiur] Figura. [f¨ªli] Potranca. sa wakas. [f¨ªlip] Dar un papirote. Figure. [f¨ªlter] Filtro. [film] Pel¨ªcula. Finding. adj. mangdukot. n. n. n. [filch] Ratear. Fill. pagkatuklas. punuin. Finery. n. Figure. Fire-brand. hichura. Pinakahwad. n. [f¨ªltret] Filtrar. n. Filament. v. [f¨ªlament] Filamento. Finely. Inahing kabayo. [f¨ªnguer] Tocar. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. balat na man¨ªpis. ¨²ltimamente. v. v. Katapusan. Pit¨ªk. Sangkap ng gint? ¨® pilak. [fin] Aleta [de pez]. Filtrate. n. Filthiness. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. may hangg¨¢. [f¨¢in] Multar. n. [f¨¢it] Pelea. [f¨ªlzi] Sucio. n. Filly. Pumun?. n. [f¨ªni] Armado de aletas. Dilag. sangkap. Pumit¨ªk. batallar. may kagandahan. Film. [f¨ªlip] Papirote. ha limbaw¨¤. wakas. suciedad. Bombero. [f¨¢inri] Primor. n. v. basura. n. bumusog. Sala¨¢n. Finish. Finite. Filch. Finger-stall. adorno. Walang palikpik. [f¨¢in] Multa. filibustero. [f¨¢inali] Finalmente. suciedad. Nauukol sa an¨¢k. Filial. kikilin. n. Fill. Mainam. Filcher. sukal. pulir. con elegancia. n. . pinakawangis. atav¨ªo. n. [fil¨ªbuster] Pirata. adv. Kumikil. humanap. [filz] Inmundicia. away. Dum¨ª. [f¨¢il] Lima. kayarian. [f¨ªguiurativ] Figurativo. Filtration. combate. n. v. Fight. forma exterior. Fire. v. [f¨¢ir] Fuego. Didal. n. [f¨ªnical] Delicado. Fillip. v. adj. Hipuin. Makasumpong. Kikil. afectado. v. [f¨¢inans] Renta. lamasin. Salaping bayan. maganda. Fin. Manekas. Filigree. rebentador. n. [f¨ªguiur] Figurar. Filter. n. lumbre. gayak. n. n. [f¨¢irman] Bombero. Sumal¨¤. May katapusan. invencion. kasaganaan. Filter. [f¨¢inal] Final. Apoy. [f¨¢irarms] Armas de fuego. Pagkasumpong. Sumal¨¤. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. yumar¨¬. pamimilak. alm¨¢s na pumuputok. Finger. Finance. adj. Filings. adj. n. adj. [f¨¢ind] Encontrar. marikit. Pagsal¨¤. Filthy. concluir. Finical. adj. combatir. May palikpik. n. Babag. [f¨¢il] Limar.Fight. Fireman. buscar. Kwites. [f¨ªlzines] Inmundicia. sigsig. Bar¨ªl. n. Financier. Finish. [f¨¢inding] Descubrimiento. [filter] Filtrar. Fillip. Finger. n. terminar. Umaway. n. colmo. Fillet. [f¨ªlcher] Ratero. batalla. Fire. Nauukol s imilak. Filth. [f¨¢inli] Primorosamente. v. [f¨ªnguer-stol] Dedal. File. pinakaany?. Finny. Find. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. masukal. adj. Fine-draw. porquer¨ªa. [f¨¢ilings] Limaduras. Mainam. Dalir¨¬. sul?. sa katapusan. s¨²nog. lindo. Sulig¨¬. [f¨¢it] Pelear. n. tira ¨® faja. v. v. Sumunog. Filibuster. Tulisang dagat. Basahang panal¨¬. [fil] Llenar. Hibl¨¢. Final. adj.

n. [f¨ªsiur] Grieta. First-rate. [f¨ªshjuk] Anzuelo. ukol. Matibay. n. n. Sutsot. Fizz. [fl¨¦grant] Ardiente. Tinik [ng isda]. [f¨ªting] Conveniente. ibagay. Flag. n. [fl¨¢dchel?t] Azotar. [fit] Ajustar. Mak¨¢lima. adj. pesquera. bumugbog. v. [f¨ªrmnes] Firmeza. Takip ng chimenea. First-born. [f¨ªsher] Pescador. v. Fisher-man. adj. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. Fisher. Katibayan. n. [fics] Fijar. adv. Ilapat. Matibay. Fishmonger. iakma. Firmament. Langit. Bagay. Fireside. Firmness. [f¨ªsher-man] Pescador. Flagon. Firm. n. ciertamente. n. Fish. primerizo. [f¨ªsheri] Pesca. v. kaya. Maglaylay. [fish] Pez. mahin¨¤. n. Fish-market. Flagrancy. [fl¨¢bi] Blando. [firm] Firme. Fishing. putok. Panguna. Humampas. [fist] Pu?o. Pinag-apuyan. [f¨ªsh-spir] Arpon. Flag. Fissile. Fishpond. adj. humaging. [fishm¨®nguer] Pescadero. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. Fit. Fish.Firepan. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. Fisticuffs. marapat. Lim¨¢. Fivefold. [fitful] Alternado con paroxismos. n. justo. [fish] Pescar. Fish-hook. [f¨ªshing-net] Red de pescar. Fish-spear. P¨¢lakihan ng isda. adj. n. Fix. ardor. adj. n. [firmament] Firmamento. Firing. B¨¢akin. establecer. Fissure. [f¨¢iring] Descarga. Panguna. n. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. Ilapat. Fixedly. n. Sisidlan ng baga. adj. Watawat. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. kiba. [flag] Bandera. Fishery. [f¨ªstikafs] Pu?adas. estabilidad. v. Panganay. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. Fizz. pagtibayin. Fist. [flag-ship] Nav¨ªo almirante. Fit. [f¨ªcsedli] Fijamente. Flag-ship. ningas. Pangingisda. n. M¨¢ngingisda. Sumutsot. bitak. n. Five. Malambot. n. pescado. kainitan. n. Fixture. Pug¨®n ng chimenea. Pinsang bu?. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. lapat. n. Sasakyan ng almirante. v. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. n. Kwites. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. hind? pan¨¢y. adj. Pangingisda. tapat. Una. n. kahoy. [first] En primer lugar. n. matatag. [fl¨¦gransi] Calor. Panganay. suntukan. Fitful. aprestado. bandil¨¤. Panggatong. [firm] Firma. de primera clase. Salapang. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. M¨¢ngingisda. colgar. flojo. v. . Hind? pulos. Fishing-net. [fit] Conveniente. Baklad. [fiz] Silbido. n. maningas. Fitting. iakma. [fl¨¢gon] Frasco. n. [f¨ªsh-bon] Espina. Fireworks. Mangisda. adj. adaptar. Fishing-rod. Fixedness. Flagrant. Firstling. [first] Primero. [flag] Pender. sipol. Tibay. byak. n. Lambat na pangisda. n. Prask¨®. haging. Taga. First. estable. Pagpapaput¨®k. Fish-bone. ri?a de pu?adas. Fish corral. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. akma. n. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. Flabby. n. [f¨¢irpl?s] Fogon. Dakot. [f¨¢iv] Cinco. n. First. [f¨ªrst-ret] Superior. M¨¢nininda ng isda. First cousin. tatag. hendidura. n. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. Init. [f¨ªshing] Pesca. [fiz] Silbar. n. adj. apto. Lah¨¢ng. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. tibay. Bagay. id¨®neo. dardo. Mainit. Fiscal. Flagellate. Isda. Firm. P¨¢milihan ng isda. n. n. [f¨ªshpond] Estanque de peces. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. adj. Samahan sa anomang hanap-buhay. n. Firewood. adj. adj. Firescreen. Suntok. Bingwit. [f¨¢irpan] Brasera. Fireplace. [f¨ªcsednes] Firmeza. adv. n. n. pamingwit. flagrante. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. n. [f¨ªsil] Hendible. estabilidad. k¨¢butibutihan. n. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. n.

Fleece. papuring paimbabaw. maliks¨ª. liso. Tuya. adj. n. n. v. Sulig¨¬. Kumislap. Flaw. Flapjack. n. kamkaman. Fleshless. Flank. Numingning. [fl¨ªtnes] Velocidad. Sak¨¢y. ningas. . mamuri ng paimbabaw. gilid. [flesh] Carne. Manch¨¢. Lasa. baak. lamat. pant ayin. Flambeau. [flash] Relampaguear. n. Flavor. [fliz] Esquilar. Tagiliran. Flash. centella. v. [flat] Llanura. mueca. Flea-bite. Fleer. [flo] Rajar. kumisa p. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. Flawless. Walang kapintasan. Flask. Palo ng watawat. Magliyab. Flat. Bibingka. [fl¨¢nel] Franela. Tumakas. Flashy. [flap] Falda. v. n. Flatter. Flay. alisan ng balat. hu baran. n. Fleecy. Fleet. n. n. mofar. tuya. n. [fledch] Enplumecer. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. [flant] Pavonearse. Fleece. Maghambog. [flacs] Lino. lasap. l¨¢mina. Flesh. tacha. Flange. [fl¨¢shi] Superficial. [fl¨®tist] Flautista. descortezar. [flit] Veloz. Saya. adj. n. llamarada. Makintab. Prask¨®. bango. [fliz] Vellon. sul?. flaco. [flec] Copo. n. fugitivo. lisonjear. Uyamin. liks¨ª. Plautista. [fl?r] Lucir. Manchahan. adj. Patak ng niebe. v. Purg¨¢s. lahang. Gupitan ng balahibo ang tupa. magningas. sainete. falta. Tubuan ng balahibo. [flit] Escuadra. Flatten. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. patagin. n. payat. Fleck. Liyab. [fle¨ªm] Llama. Pasarapin ang amoy. brillar. v. n. brillar con un brillo pasajero. [flir] Burlar. pasarapin a ng lasa. poner llana la superficie de alguna cosa. lijero. flota. v. v. fragancia. Flash. n. [flandch] Liston. v. alipato. desnudar. Malana. Fleer. lisura. Lumahang. karne. [flasc] Frasco. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. Matulin. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. plano. adj. n. Fledge. n. Flat. n. Flame. [flec] Mancha. siklab. v. n. n. anchon. hender. [fl¨¢teri] Adulacion. Uyam. [fl¨ªzi] Lanudo. ventosidad. Flank. Flail. Fleeting. v. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. Fleet. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. [flat] Llano. Ligasgas. [flir] Burla. kakinisan. brillar. Flatness. [fl¨ªting] Pasajero. [fle¨ªl] Mayal. Patagin. adj.Flag staff. v. Kislap. insulso. despojar. Kapatagan. Flax. [flat] Allanar. [flem] Arder. Flavor. Flare. Laman. n. n. v. taan¨¢n. Flake. Fleetness. hangin sa loob ng kataw an. kisap. Liston. Flaunt. Flee. Pangbay¨®. bakat. Flautist. Makinis. Flat. [fli] Pulga. n. Flap. v. pulutong ng mga sasakyang dagat . Tulin. gwang. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. [fl¨¦shles] Descarnado. Pantayin. n. tumaanan. [flo] Resquebradura. ligereza. [flash] Relampago. dungis. Usog. ningas. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. adj. Fleck. Flea. Flattery. n. alipusta. hendedura. Walang lam¨¢n. [fli] Huir. alipustain. Flannel. [fl¨¢tnes] Llanura. pantay. n. lisonja. n. Flaw. kumislap. makinis. pangdikdik. [fl¨¢ter] Adular. Pranela. Lino. Talupan. n. [flec] Manchar. mabalahibo ng tupa. Kagat ng purg¨¢s. relampaguear. n. Flame. tuyain. bumaak. Dakong patag. Hukbong dagat. Manuya. n. n. escapar. Flatulency. n. condimentar. [fl¨¢tn] Allanar. v. [fle] Desollar. [fl¨¢mbo] Antorcha. Balahibo ng tupa. [fl¨®les] Sin defecto. [flanc] Flanco.

adj. Matulin. proceder con lijereza. Baha. maglulundag. [fl¨ªpant] Petulante. Floating-bridge. [flop] Aletear. Flight. v. [fl¨®rid] Florido. Plekos. [flad] Inundacion. v. sahig. magtitipon. [flai?r] Fugitivo. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. Magsahig. Flounder. burla. hilig. Lumutang. pulutong. n. n. kalayawan. n. Fling. [flip] Una bebida hecha con cerveza. humagibis. Mamulaklak. [flot¨ªla] Flotilla. Flitch. Flirt. Flitting. n. Flooring. n. [flu¨¢r] Pavimiento. [fl¨¢under] Patear. movimento lijero. kairel. Lut¨¢ng. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. kilos na pabigla. v. [fl¨®tedch] Flotante. Flippant. Harina. gumawa ng pa biglabigla. Marupok. [flo] Car¨¢mbano. Flit. M¨¢nininda ng bulaklak. kaban. Kitang. Malam¨¢n. Flog. n. Kawal¨¢n ng galang. v. atroparse. maliks¨ª. piso. Flock. Florid. Flimsy. adj. Fling. v. manalita ng mari k¨ªt. Bumaha. [fl¨ªnti] Empedernido. Flipper. v. Magpipisan. Bir¨°. [fl¨ªpansi] Petulancia. Hilagpos. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. vanidad. [fl¨®rist] Florista. Flourish. v. n. n. Flood. tumakas. Lapag. v. Maglamaw. gent¨ªo. v. Pamumukadkad. [fl¨®s-silc] Seda floja. n. huir. Umurong. injuria. Flirtation. n. umapaw ang tubig. n. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. brincar. Floret. Flour. suelo. n. pagtataanan. Munting bulaklak. burla. [fl¨¢uns] Flueco. Magpahilagpos. fuga. Hapay. [flot] Flotar. Lumipad. Flexible. v. [fl¨¦shi] Carnoso. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. Flotage. acelerado. adj. v. Flounce. Floe. Flotilla. Flock. Florist. adj. [fl¨¢under] Aced¨ªa. Flip. florear. coqueta. Humagibis. v. Umum¨ªt. [fl¨ªker] Aletear. Flout. [fl¨®ting-bridch] Ponton. adj. umudl¨®t. masatsat. [fl¨®ret] Florecilla. tukso. Sahig. n. kir¨ª. n. v. lumand?. n. Malambot na parang sutla. n. Bugal na yelo na lumulutang. Flint. coquetear. adj. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. tirar. [fla¨²rish] Florecer. [flog] Azotar. Gagad. Magtatar¨¢ng. adj. Pagtakas. mamukadkad. Walang galang. Pumagakpak. Floss-silk. [fl¨¦csibl] Flexible. [fl¨ªting] Ofensa. inexorable. sunodsunuran. v. n. Floor. magpailandang. locuaz. kumir¨ª. ilandang. Flounder. f¨²til. adj. n. lanzar. bunton ng tao. n. Flood. [fl¨ªper] Aleta. reba?o. [fl¨®si] Blando como la seda. pumagaspas. Floor. [fl¨¢iti] Veloz. n. [flirt] Mueca. n. [fling] Arrojar. aletear. Malambot. gand¨¢ ng pananalita. [flot] Cosa que flota. Flop. Pagkalapastangan. [floc] Congregarse. Flounce. lapag. corvadura. v. [fl¨®ring] Suelo. piso. Magbir?. [flit] Volar. [fl¨¢ut] Mofa. [flad] Inundar. [fl¨¢ur] Harina. Kawan. n. [flirt] Mofar. land?. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. kalandian. Flexion. [floc] Manada. Flier. [flitch] Hoja de tocino. n. Flighty. adj. [fla¨²rish] Vigor. [flint] Pedernal. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. Flirt. Matigas na matigas. . n. Punton. floreo. aguardiente y az¨²car. Float. [fl¨¢it] Huida. kakirihan.Fleshy. Flinty. pumagaspas. [fling] Tiro. masalita. Nauukol sa bulaklak. mahuna. apaw na tubig. n. Tosino. Palikpik. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. coqueter¨ªa. n. Humampas. retirarse. Flexibility. [floral] Floral. Kalambutan. [flinch] Desistir. fluctuar. Mabulaklak. n. Floral. Flick. Flossy. n. Batong pinkian. cairel. Kilos na pabiglabi gla. Sutla. [flic] Hurtar con ligereza. kar amihan ng tao. Flourish. pumal?. Flinch. belleza. Flicker. Taan¨¢n. n. Flippancy. Anomang lut¨¢ng. Float. n.

P¨¢asuhan. Tao. n. Tun¨¢w. Tagalup¨¬. [fli¨²ent] Fluente. M¨¢nununod. v. defraudar. [fo] Enemigo. conmocion. Manggagad. v. Flux. Floweret. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. [flacs] Excremento. flujo r¨¢pido. Fluvial. Manganak (ang kabayo). Pas? ng halaman. facil. sulong! Foible. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. [f¨®lo] Seguirse. Bula. Flow. Dahon ng aklat na t¨¢laan. dumay¨¤. n. Fodder. v. n. v. n. S¨²l-ol. [flash] Ponerse colorado. Maulap. n. Mabula. v. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. adj. parte flaca. Flunkey. tagatiklop. gaan. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. [fl¨²id] Fluido. bumulaklak. [flatter] Turbar. [flash] Rubor. v. Plauta. n. derritir. Fold. [f¨®dder] Forraje. agitacion. Langaw. agitacion. Flower-girl. Hin¨¤. v. kabalisahan. [fob] Faltriquera. Bumula. Sumunod. Magday¨¤. Mamul¨¢. Tiklop. dar ba?os calientes. Tae. magpasuk¨°. n. pileges. adj. n. Flush. Fluster. [fl¨¢uer-guerl] Florera. [fog] Niebla. suceder. Fob. bumakl¨¢. adversario. Flute. katalo. Kahangalan. bover¨ªa. Foil. n. Lak¨ª ng tubig. Follower. [flacs] Fundir. n. Kislap. Foam. Fluidity. Flower-bed. kunot. [f¨®lder] Plegador. n. n. Fog. Madulas. Fluster. Fluid. Foal. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. pliegue. basag-uluhin. [f¨®il] Vencer. Folk. Flux. Flutter. [fl¨²iditi] Fluidez. [fli¨²tist] Flautista. frondosidad. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. [fl¨¢nki] Lacayo. Mamulaklak. bugs?. Flower. [fl¨¢uer] Flor. Magpomento. [fl¨¢ut] Mofar. [f¨®li] Tonter¨ªa. Mabulaklak. v. plegar. [flai] Volar. Flue. kampon. [f¨®il] Desventaja. lumit¨®. [flu¨ªd] Fluido. Flurry. Flurry. Pagkain ng kabayo. Kalituhan. lumup¨¬. Flowery. Fog. [fom¨¦nt] Fomentar. partidario. lup¨¬. kil¨ªg. Magbub¨®. Tuligin. adj. [fl¨¢ster] Confundir. Pitak ng halamanan. Fob. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. Mag-ulap. magpileges. Tumiklop. [f¨®loer] Seguidor. manuks¨®. Flow. [fog] Oscurecer. v. n. desgracia. Maanod. [fl¨²vial] Fluvial. n. kaungas¨¢n. tumunaw. [f¨®ibl] Debilidad. Foamy. Gumulo. bumugs?. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. bumuntot. v. n. [flay] Mosca. n. n. [fom] Espuma. [fli¨²m] Canal de agua. Kalusaw¨¢n. adj. Pagkaanod. n. Flume. resultar. kapintasan. Follow. atropellar. dampian ng basahang . n. Yabong. desordenar. Foggy. Foil. k¨¢big. Foh. Simbuyo. mangyari. [flo] Crecer la marea. dum¨ª. doblador. kapahamakan. v. antagonista. Fly. Fold. n. v. Foam. fluir. Folly. n. [fok] Gente. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. Folder. Flush. Fluctuate. Lumak¨ª ang tubig. [f¨®liedch] Follaje. v. Bulaklak. Fly. Munting bulaklak. alarmar. bolsa de reloj. adj. Foment. Ulap na hamog. Fluency. Pa¨¢gusan ng tubig. n. Flutist. n. v. v. [fli¨²t] Flauta. manar. n. v. [fl¨¢ster] Impulso repentino. Folio. v. kayabungan. Kalaban. p¨¢labasan ng usok. Foliage. n. agos. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. Dulas. [fl¨¢uer] Florecer. burlarse. kaaway. n. [fold] Doblar. kaululan. [fob] Enga?ar. n. kulubot. Foe. Kapariwaraan. [fom] Espumar. [flatter] Confusion. locura. n. Plautista. fluir con violencia. Lumit¨®. magaan. umagos. Fluent. n. [f¨®gui] Nebuloso. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. n. kakamp¨ª. n.Flout. [fl¨¢ueret] Florecilla. taga pileges. adj. [f¨®mi] Espumoso. Flutter. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. v. Tumalo. n. Lumipad. Fluid. Nauukol sa ilog. n. Flower-pot. flujo. [fli¨²ensi] Fluidez. rendir. n. [fo] Quita alla!. [fl¨¦rri] Confundir. [flo] Creciente de la marea. Flower. lusaw. int. n. secuaz. bakl¨¢. [fl¨¦rri] R¨¢faga. Fluctuation. [fold] Doblez.

locura. kahibangan. n. ¨¢ causa de. [ford] Vadear. n. ung¨¢s. Hintutur¨°. gumahas¨¤. poderoso. pagmamakisig. [fors] Forzar. n. n. pagkabuhay. Foregone. Forbear. [fut] Pie. Foppish. para. Bakas ng paa. n. adj. una. n. kagunggungan. panukal¨¤. [fulj¨¢rdines] Temeridad. presagio. Pagtitiwalag. comida. Fondle. [forg¨®] Anteceder. v. hakban na banayad. ang nililingap. Fool. Umagap. vedar. nakaraan. adv. n. [f¨®rseps] F¨®rseps. Sukat katakutan. adj. tibay. [f¨²t step] Vestigio. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. [f¨²t p¨¦vment] Acera. Foreboding. n. Foredoom. Lumakad. querido. [forb¨ªr] Cesar. Pagpopomento. impedimento. n. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. [forb¨®d] Pronosticar. mapagmakisig. Foot board. n. v. huella. bober¨ªa. Forbearance. makisig. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. [for] Anterior. n. Foreclosure. Mang-ung¨¢s. necio. Foot fall. n. Tumigil. magbaw¨¤. Nauuna. pisada. [f¨®rfadzer] Abuelo. kutug¨¢n. Pagtitiis. Lup¨¤ sa harap¨¢n. Foreground. Forecast. [forc¨¢st] Prever. Hangal. [forb¨ªrans] Paciencia. Bak¨¢s. [ful] Tontear. Sa. katangah¨ Foolhardiness. . proyectar. abstenerse. Foot ball. v. Sip¨¤. adj. dahil sa. v. presagiar. Natatawid. Foot step. Forefather. vedar. landas. Pagmamarik¨ªt. Sarhan. Foolery. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. magpigil. v. gun¨ªgun¨ª. Fondling. [f¨²leri] Tonter¨ªa. Landas. Foot pace. n. Forbid. datihan. n. conj. detenerse. n. n. tonto. Fore. Paa. [f¨®ndling] Favorito. [f¨®rsibl] Fuerte. [f¨²t bol] Pelota. Pumilit. por cuanto. magbawal. Simbuy¨® ng kalooban. [ford] Vado. Estribo. n. [for] Porque. Mangu?a. adj. [forf¨¦nd] Prohibir. n. [f¨²t pez] Paso lento. [f¨²t paz] Senda. Nun¨°. Foolish. T¨¢wiran. Bakas ng paa. Maglambing. Foppery. Fordable. vereda. impedir el paso. n. adj. [fud] Alimento. [fut] Ir ¨¢ pie. dahas. Forebode. kahangalan. gunggong. violencia. [forcl¨®siur] Exclusion. tonto. For. adj. [forcl¨®z] Cerrar. [forg¨®n] Pasado. Forcible. Foot way. kapangyarihan. antes. Mawilih¨ªn. Ang minamahal. maghanda. [forgr¨¢und] Delantera. Fomentation. antecesor. Pagkain ng kabayo. Lip¨¢s. Foolscap. n. n. n. Tumawid. adj. n. pilota. gunggong. [f¨²lskap] Papel grifon. Paghahanda. v. Foot note. Yabag ng paa. Ford. [f¨²t fol] Pisado. [fut bord] Estribo. Fop. Malayaw. Foot. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. Forage. [for] Por. [f¨®redch] Forraje. n. Fond. Forecast. kab¨¢ ng dibdib. [forb¨ªd] Prohibir. Foolhardy. Mapagmarik¨ªt. pagpipigil. [f¨®rcast] Prevision. n. Foot. necedad. Kaungasan. v. [f¨²ljardi] Temerario. [fond] Apasionado. kaungas¨¢n. humint?. [fop] Petimetre. [for] Delante. For. v. Magbawal. Forefinger. magpanukal¨¤. violentar. [f¨²t print] Huella. adj. Fool. kay. [ford¨²m] Predestinar. Pagkain. Ford. Fore. hib¨¢ng. makapangyarihan. prep. v. n. [f¨®pish] Vanidoso. Kutog. esforzar. Force.inilubog sa mainit na tubig. n. maibig¨ªn. n. Asera. kanunuan. v. Force. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. Sapagka't. [fors] Fuerza. Sipit. proyecto. n. preceder. Forego. [f¨²lish] Bobo. Forceps. Hakbang na dahandahan. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. n. Dati. poder. Kahangal¨¢n. [ful] Bobo. hadlangan. m¨¢una. v. n. Humul¨¤. Foolishness. Magbaw¨¤. n. [foment¨¦cion] Fomentacion. niyapakan ng paa. maglanyos. [f¨®ndl] Mimar. Papel de barba. Font. n. [forb¨®ding] Presentimiento. Foreclose. Malakas. Lakas. hangal. Hulaan. [font] Pila bautismal. pag-agap. abstinencia. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. Forefend. v. dumahas. Food. Foot pavement. kadahilanan. v. [f¨®rdabl] Vadeable. Foot print. [f¨²t u?y] Sendero. tang¨¢. kagunggungan. Foot path. Ung¨¢s.

[forl¨®rn] Abandonado. abandonar. [foru¨ªz] Inmediatamente. Fortitude. [fort¨®kn] Pron¨®stico. n. Forest. kumatha. Formidable. adv. Foretop. [f¨®rmer] Precedente. [f¨®rmiula] F¨®rmula. Taga ibang lupain. Pandayan. pumaris. [f¨®rzot] Premeditacion. [f¨®r-rank] Primera fila. Forenoon. Form. v. Fort. [f¨®rnun] La ma?ana. noong una. forastero. p¨¢nuntunan. [f¨®r sel] Trinquete. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. Mult¨¢. Tenedor. Tanod-gubat. Fortress. [f¨®rin] Extrangero. Forsooth. adj. Pangulo ng inangpal¨¢n. Tapon. valor. Porm¨¢l. [f¨®rmidabl] Formidable. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. v. Formless. fortalecer. Magpatawad. Formerly. Forget. Tuntunin. n. Fort-night. Forfeit. Kapormal¨¢n. Forthwith. n. Forestall. [fort] Fuerte. n. ciertamente. n. [forgu¨ªv] Perdonar. paris¨¢n. n. pinabayaan. [f¨®rmerli] Antiguamente. Fortify. paris¨¢n. Fort-nightly. [f¨®riner] Extrangero. n. casual. sin dilacion. Foreshow. Buhok sa noo. Forgetful. datihan. N¨¢uunang palo sa sasakyan. . anterior. Forlorn. v. n. Humul¨¤. pangyayaring hind? sinasadya. Form. Sa unahan. Foreknow. Patawad. n. confiscacion. [f¨®rmost] Delantero. accidente. n. Any?. n. n. [fort¨²z] Diente delantero. Manumpa ng kasinungalingan. adj. Pagkak¨¢taon. pangdur¨°. [forgu¨ªvnes] Perdon. [f¨®rest] Bosque. Tular¨¢n. Forgiveness. [forz] En adelante. [fors¨ª] Prever. Foreward. n. [f¨®rtres] Fortaleza. hind? sinasady a. [f¨®rmles] Informe. Forth. Makalimot. [f¨®rester] Guardabosque. adj. Dati. [f¨®rfit] Pagar una multa. Fortuity. adj. n. accidental. prevenir. Gubat. [f¨®rtitiud] Fortaleza. Nagk¨¢taon. Forester. [fort¨¦l] Predecir. kumamkam. [f¨®rmal] Form¨¢l. Foremast. tapang. l¨¢gak. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. Fortuitous. Taga ibang lupain. Forethought. iba. Gun¨ªgun¨ª. pagdaka. adv. pagbalaan. adj. [f¨®rtap] Tup¨¦. Forge. N¨¢una. Agaping malaman. Magmult¨¢. n. v. Umaga. v. Forerank. hacia adelante. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. Fore sail. Ngipin sa harap. Karakaraka. Forsake. [f¨®rtifai] Fortificar. adv. v. Sa katotohanan. v. Walang any?. n. sangl¨¢. selva. figura. kut¨¤. conocer de antemano. f¨¢brica de metales. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. pabayaan. sipit. Fortieth. n. sa dakong unahan. [f¨®rman] Presidente del jurado. [f¨®rfit] Multa. Foreman. n. Former. magbanhay. uliran. n. adj. pumalsipik¨¢. Pangunahan. n. Forthcoming. Pagtibayin. kagubatan. adv. [forsh¨®] Presagio. Humuwad. [f¨®rtnait] Quince dias. una. Noo.Forehead. [f¨®rward] Vanguardia. katiwal¨¤. Forgive. Foremost. [f¨®rmiuleri] Formulario. Umagap. Formula. [fordch] Forjar. Darating agad. Iwan. Katibayan. n. v. [fors¨¦k] Dejar. Pangunang han¨¢y. Ang balak kapagkaraka. Foreign. Layag sa unahan. Ikapat na p?. desamparado. [form¨¢liti] Formalidad. Katibayan. Foreigner. contrahacer. umuna. [f¨®rmast] Palo de trinquete. v. n. Forfeit. Forge. disforme. [form] Forma. [fors¨²z] En verdad. Malilimut¨ªn. adv. Formulary. Foretoken. [forgu¨¦t] Olvidar. n. adj. castillo. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. Foresee. Lak¨¢s. Kut¨¤. v. v. extra?o. [forti¨²iti] Acaso. adj. hichura banhay. Forewarn. [form] Formar. modelo. Fork. [forn¨²] Prever. Forswear. v. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. adj. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. Tanod sa unahan. [forsw¨ªr] Perjurar. K¨¢unaunahan. Mag-any?. n. Labing limang araw. Twing labing limang araw. [fordch] Fragua. Fortification. [forc] Tenedor. bumal¨¤. M¨¢kinikinita. adj. n. n. v. kut¨¤. adj. panipit. Foretooth. Formality. [f¨®rjed] Frente. noong araw. [forti¨²itoes] Fortuito. Kakilakilabot. [forst¨®l] Anticipar. Foretell. katibayan. n. n. n. confiscar. Formal.

[f¨®rscor] Ochenta. v. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. n. fratricida. n. Hukay. [frat¨¦rnal] Fraternal. May apat na paa. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. Forward. Fraternity. [f¨¢unten] Fuente. [f¨¢und] Fundar. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. Mabango. n. Fourscore. [fradch¨ªliti] Fragilidad. [fre¨ªm] Forjar.Fortunate. juzgado. adj. [fr¨¦lti] Fragilidad. Frantic. [f¨®rward] Adelante. v. debilidad. Bumal¨¬. Mapalad. Foxy. Marum¨ª. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. adj. maginghawa. babasag¨ªn. Bukal. Bahay-h¨²kuman. isang hayop-gubat. [focs] Emborrachar. karupukan. Parisukat. adv. pakanin. magpundar. karupukan. Four. adj. v. [frat¨¦rniti] Fraternidad. [faul?r] Cazador de aves. Makaapat. [fr¨¢cchiur] Fracturar. Sorra. Fractional. v. Masung¨ªt. adj. impuro. bahagi. adj. kapisanan. n. n. adj. Madaliin. Gal¨ªt na gal¨ªt. Pagkakapatiran. n. n. n. adj. [fo¨²r] Cuatro. Marupok. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. Ariing parang kapatid. Frame. n. [fr¨¦grant] Fragrante. [fr¨¢nchiz] Franquicia. Fourfold. principio. mahuna. Tatag¨¢ng ba¨®n. Four-footed. Magtay?. v. adj. [frod] Fraude. Fragment. n. Magdum¨ª. adj. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. Forum. masarap na amoy. Ika labing apat. n. [fr¨¢nkinsens] Incienso. n. Kapalaran. n. debilidad. Alagaan. hermandad. Foundling. Bang¨®. quebradizo. Nauukol sa pagkakapatid. Ikapat. [fr¨¢ccies] Rega?on. [fre¨ªm] Marco. Kaputol. [f¨¢und?r] Fundador. Fraternize. Nauukol sa bahagi. [f¨®rward] Acelerar. Sa pagtatapat. palad. adv. n. n. enga?o. Franchise. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. karimarimarim. Fraction. Foss. Ibon. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. detestable. adj. n. ibp. masarap na amoy. Pangsuob. Fragrant. Sa ikaapat na lugar. adj. n. Magbanhay. [f¨®rti] Cuarenta. [f¨®ster] Criar. v. Fourteenth. adj. tribunal. Fragile. Labing apat. Banhay. forjadura. Lumubog. n. [f¨¢uling] Caza de aves. Fowling. v. [fr¨¢ncli] Francamente. adv. Foster. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. Fracture. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. malab¨°. adj. Pagtatapat. Dupok. quebradizo. [f¨¢ul] Sucio. Foul. [f¨¢ul] Ensuciar. Frankly. [fr¨¢cchiur] Fractura. Fowler. n. Maglas¨ªng. [fr¨¢ccional] Fraccionario. Marupok. apresurar. Forty. [fr¨¦grans] Fragrancia. establecer. Foul. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. Dum¨ª. [f¨®rchiun] Fortuna. fundamento. anomang malaking hayop na may pakpak. paray¨¤. Sa unahan. . [f¨®rtin] Catorce. Bahagi. Bang¨®. sa dako pa roon. salir mal de alguna empresa. Day¨¤. [fr¨¢gment] Fragmento. [f¨®csi] Astuto. Fox. Fourteen. Foursquare. maglang?. n. Fountain. espuerta. kahunaan. magagalit¨ªn. Walong p?. [focs] Zorra. switik. v. Tuso. adj. [fos] Foso. Founder. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. [fo¨²rfold] Cuadruplo. Frail. Fraternal. Fragility. n. furioso. adj. mahuna. suerte. Frankness. piraso. Fortune. [faund¨¦cion] Cimiento. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. oloroso. n. magpauna. Frail. n. Frailty. kahunaan. Tagahuli ng hayop. Dupok. Bal¨¬. [fr¨¢ccion] Fraccion. Fourth. [f¨®rchiunet] Afortunado. mas alla. [f¨®roem] Foro. Busl?. ajustar. nakamatay ng kapatid. pagkasimula. [fo¨²rz] Cuarto. babasag¨ªn. n. Apat. Fratricide. [frel] Fragil. magtatag. Found. Pagpatay sa kapatid. cuadro. Foulness. fundacion. adj. adj. [frel] Sera. Panghuhuli ng ibon. [f¨¢ul] Ave. v. Fragrancy. Fourthly. enojadizo. m¨¢pariwara. Fragrance. Apat na p?. n. Fox. nutrir. adj. Fraud. Frankincense. n. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. Forward. Frame. dichoso. Founder. n. Fracture. gusal¨¬. p ayan. [francnes] Franqueza. privilegio. Fractious. [fr¨¦gransi] Fragrancia. adj. Fowl. Foundation.

v. [fr¨¢it] Asustar. Frill. Gasgas¨ªn. vuelo. magluluks¨®. Frenzied. [fr¨ªborn] Nacido libre. Freight. [fri] Libre. [fr¨¦ndlines] Amistad. [fre] Ri?a. Kakilakilabot. horrible. Magdaray¨¤. [fr¨¦nchman] Frances. [fr¨ªccioen] Friccion. Frith. Kadalasan. atestar. n. [fril] Escote. Pagkakaibigan. n. Sindak. [fr¨ªdman] Liberto. v. Freshet. adj. Free. n. terror. n. n. [fr¨¢itful] Espantoso. Fright. n. Malay¨¤. Fraudulent. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. Frequently. malamig. timawain. Lam¨ªg. Freedom. laya. Frenzy. Kaibigan. capricho. [fr¨®diulens] Fraudulencia. Freight. [fr¨ªdchid] Frio. kapricho. Pranses.Fraudulence. adj. An¨¢k-timaw¨¤. v. Maginaw. Taong nakalay¨¤. [fr¨¢iten] Espantar. Friendless. Friday. [frisc] Brinco. Sumpong. n. Fray. enfado. [fr¨ªcuent] Frecuente. Maglulundag. Prans¨¦s. [fr¨ªski] Alegre. bago. nuevo. n. [fr¨¦shman] Novicio. Freak. kasindaks indak. v. adj. Frisky. adj. Friendly. [frot] Cargado. Fray. Friction. Pileges. Freckle. Freckled. fresco. [fr¨ªman] Libre. Manggulat. flete. Friendship. maland?. v. Mag¨ªng yelo. [fret] Enojarse. Fret. n. n. frotadura. Tampo. Frigidity. malar?. Taong malay¨¤. Frequent. French. Frigate. n. Ul¨®l. [fr¨¦ndship] Amistad. espanto. [fr¨¦nzid] Loco. n. Freshman. n. pagkakatoto. Parun¨¢n ng madalas. Mapekas. katoto. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. Fraught. Ang bagong nag-aaral. Ginaw. enfadarse. Fright. adj. n. lukso. enga?oso. saqueador. n. Sariw¨¤. n. Fret. [fr¨ªguet] Fragata. Byernes. Gipit ng dagat. Pekas. Lundag. [frisc] Saltar. adj. manakot. [fret] Enojo. hib¨¢ng. n. Madalas. m¨¢rgen. amistoso. Palayain. Hagod. Frisk. Magtamp¨®. fr¨ªgido. n. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). disputa. [fresh] Reciente. adj. iligtas. n. eximir. v. adj. librar. Frisk. Pagkakaibigan. [fr¨®diulent] Fraudulento. Fringe. Batis. [fret] Cargar. kuskos. refregar. Freeborn. Kadalasan. n. Pagkahibang. n. [fr¨ªbutoer] Ladron. [frend] Amigo. Kalayaan. Frighten. n. [fr¨¢ide] Viernes. n. [friz] Helarse. [frindch] Franja. gilid. Manindak. kaulul¨¢n. Free. Freeze. v. Friar. [fr¨¦shnes] Frescura. horroroso. Pun? ng lam¨¢n. [fr¨¢it] Susto. n. licencioso. [fr¨¦shet] Arroyo. [fr¨¦shen] Refrescarse. [fridch¨ªditi] Frialdad. [fr¨¦] Estregar. Frequency. [fr¨¦cld] Pecoso. timaw¨¤. Frequence. [fr¨¦cl] Peca. n. Uria. malamig. recien llegado. Prayle. Lulan. Fresh. lleno. jugueton. Lulanan. [fr¨¦ndles] Sin amigo. magnanakaw. v. n. Freebooter. cabriolar. Madalas. amiga. v. [fr¨¢i?r] Frayle. [fr¨ªcuent] Frecuentar. katakottakot. [french] Frances. Kapisanan ng mga prayle. n. [frot] Cargar. Frequent. lamig. [fr¨ªuil] Libre albedrio. Masay¨¢. [fric] Fantas¨ªa. Freshen. Sariling kalooban. Freewill. walang katoto. Frightful. switik. locura. n. Freedman. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. Friary. v. & n. Freshness. kus¨¤. n. Magpalamig. Pun?in ng lam¨¢n. pagkakatoto. n. adj. Friendliness. Walang kaibigan. Frenchman. n. baratillo. [fret] Carga. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. Friend. n. Freeman. Magiliw. [fri] Libertar. Frigid. borde. pagtatalo. Frippery. . v. adj. Fraught. adj. taga Pransya. n. Tulis¨¢n. [fr¨¦ndli] Amigable. malaking takot. K¨¢alitan. n. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [fr¨ªdom] Libertad. Pagdaray¨¤. adj. enga?o. adv. adj. [fr¨¢iari] Convento de frayles. fletar. [fr¨¦cuens] Frecuencia. Tindahan ng mga yaring damit na mura. delirante.

walang tur¨°. Fructify. adj. kasukat¨¢n. lubos. frontispicio. v. int. Front. prep. Mabunga. [fr¨®lic] Loquear. Full. adj. mamunga. Maglilikot. puspos. Frolic. pakinabang. [fro] Atras. Frolic. hacia atras. Katamtaman. v. [front] Frente. Mga bunga. tumingin ng nakamungot. adj. [fr¨ªzl] Rizo. Frow. sobrio. pagkapah iya. Sung¨ªt. [fr¨¢ing-poen] Sarten. Fruitfulness. bata de ni?o. [froz] Espumar. san dat. n. rama verde. repleno. Bula. sangang maberde. n. adj. buhat sa. wala it. adj. [frau] Fragil. [frai] Freir. adj. n. hielo. [ful] Lleno. v. [fr¨®ntir] Frontera. Froth. Frog. Frizzle. Frosty. Fructification. n. [frozn] Helado. pagtataglay. [fr¨²ctifai] Fructificar. Marupok. chasco. harap¨¢n. adj. v. emborracharse. impertinente. pagbubunga. n. Frolicsome. [fadl] Emborrachar. [f¨²lfilment] Complimiento. n. n. Masay¨¢. Taanan. Kawal¨¬. Magbunga. napapakinabangan. masayang. n. Gun¨ªgun¨ª. Frustration. poner mala cara. n. Fruitless. [frog] Rana. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. Frolic. Panggatong. n. mapaggawa ng katamtaman. adj. [frug¨¢liti] Frugalidad. producto. n. Maaksay¨¢. [fr¨®wardnes] Insolencia. rizar. [frustr¨¦cien] Contratiempo. Bumula. Frizz. busog. v. Mabula. Gumanap. Kamisola. esteril. rizar. tapat. Walang kabuluhan. Tubig na namumu? sa lamig. Katigasan ng ulo. Frost. Pun?. moderacion. v. [frolicsoem] Jugueton. adj. desde. Fruition. [front] Hacer frente. n. Pamumunga. buh¨¢y ang loob. Katabaan ng lup¨¤. d¨ªscolo. Matimtiman. fertil. [fr¨ªzl] Frisar. [from] De. Walang bunga. adj. [fr¨®ward] Ind¨®mito. Frown. fecundidad. n. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). sibangot. saciado. Fry. [frost] Helado. adj. Frothy. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. n. [fr¨¢un] Ce?o. [friv¨®liti] Frivolidad. Froward. Harap¨¢n. & n. travieso. [fru¨ªcioen] Fruicion. mal genio. Tab¨¬! sulong! Fuel. n. Bunga. provecho.Fritter. tumupad. Humiw¨¤. indocil. maglas¨ªng. Maruy¨¤ tortilya. [froz] Espuma. tumapat. suhay. v. adj. [frustr?t] Frustrar. Fruit. Pagkasayang. [fr¨®zi] Espumoso. From. harto. n. Lumas¨ªng. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. Frivolous. Fruitage. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. n. [fr¨²gal] Frugal. babasag¨ªn. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. [fr¨²tedch] Frutas. anular. Frowardness. Frond. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. v. kasamaang uga l¨¬. karat. Fudge. [f¨²lfil] Cumplir. Frizzle. quebradizo. Fro. Namumu? sa lam¨ªg. pagtupad. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. Frock. [fi¨²el] Combustible. . Sangang lungtian. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. pagkaaksay¨¢. Frontier. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. n. [frut] Fruto. adv. n. Kulot. Fruitful. [fr¨ªter] Fritilla. Walang kabuluhan. Namumu? sa lam¨ªg. util. mataba. Frown. Frying-pan. Fritter. [fr¨²tles] Infructuoso. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. Mabunga. v. Sa likuran. katha. provechoso. malag? . Fuddle. Frozen. maglulundag. Frugal. Humarap. Mat¨ªgas ang ulo. [froc] Blusa. Fulfilment. [frond] Fronde. Palaka. nagtatag?. [friz] Frisar. malikot. Fulfill. juguetear. Frustrate. Mula sa. adj. v. adj. n. n. Frivolity. [fr¨®lic] Alegre. [fr¨®sti] Helado. capricho. Kumulot ng buhok. Unahan. kainaman. Fugitive. n. Malar?. n. Froth. uling. Pangbwit. enojo. Magpiritos. Pagganap. vivo. n. v. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. Mabah¨°. Kumulot ng buhok. lag?. adj. v. Frouzy. Front. sa dakong likuran. Fulcrum. Frugality. Fructiferous. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. Pagtatam¨®.

Bulihin. Sumuub. [f¨¢rnichur] Ajuar. Fulsome. k¨¢tuwaan. Furnish. Function. [f¨²rtiv] Furtivo. v. Bukod sa rito. tumbong. As¨®. [f¨¢rdzer] Mas lejos. n. Kapupunan. maglinang. Baga. Poot. n. Furious. Further. Kawan¨ª. [f¨¢nguoes] Fungoso. tumiklop. [f¨²loer] Batanero. adj. fren¨¦tico. [f¨²ndament] Fundamento. n. equipar. Maaaring tunawin. v. P¨¢una. balahibo ng ha yop. [f¨¢rro] Surco. suubin. lulunin. v. Mapusok. [fundam¨¦ntal] Fundamental. ayudar. n. caudal. Hurn¨®. n. n. kasakdalan. Kapun¨²an. n. Fussy. Tatagang-ba¨®n. linang. panuob. [fand] Fondo. n. promover. adv. buf¨®n. adj. [foeng¨®siti] Fungosidad. Fulling-mill. Lumulon. Maas¨®. v. alingasaw. Fumy. Fundamental. [fi¨²rioes] Furioso. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. [f¨¢ni] C¨®mico. Fulminate. Furbish. luna llena. sak lolo. yaman. Furrow. Fulminant. Fulmination. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. adj. Fund. Fume. pulir. tiklupin. Pagputok. Funny. n. n. Bah¨°. adj. v. n. [f¨¢rdzer] Adelantar. [fi¨²sioen] Fundicion. Furniture. [f¨²nccion] Funcion. p¨¢labasan ng usok. Fusible. mautal. Habih¨¢n. may tungkulin. Ipagpauna. [f¨²lsam] Rancio. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. [fi¨²ri] Furor. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. ca?¨®n de chimenea. [ful] Complemento. Fungous. v. apoyo. socorro. Fuse. Pangsuob. impuro. n. entretenimiento. pelo de las bestias. adj. [fi¨²miguet] Perfumar. adj. [fi¨²mi] Humoso. Salap?. [f¨²lnes] Plenitud. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. Fuss. Pumuputok. [f¨¢rnes] Horno. n. [fi¨²neral] Entierro. adj. bir¨°. Buhaghag. esponjoso. Pagkabuhaghag. bugal. adj. Pumutok. diversion. n. n. [f¨²lmun] Plenilunio. Sus¨®n ng balat. adv. [f¨¢rfoer] Caspa. saka. Furtive. Kasangkapan sa bahay. . sira. [f¨²lminet] Fulminar. n. tulong. proveer. pagtunaw. Magbub¨®. Furuncle. divieso. n. [f¨¢rro] Surcar. Furrow. [f¨¢nel] Embudo. Sist¨¦. Fungosity. v. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. los muebles de una casa. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. puhunan. kubl¨ª. [f¨¢mbl] Tartamudear. permiso que se da ¨¢ algun militar. [fi¨²neral] Funeral. ancas. Funeral. Functionary. [fiuz] Fundir. Further. n. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. Kabilugan ng bwan. [fan] Chanza. K¨¢layulayuan. aun. Gulo. Fund. [f¨¢rdzermor] Ademas. n. Fusion. Funnel. exhalar. Furthermore. usok. pigs¨¢. vapor. lihim. paglilib ng. pakinisin. adv. Furnace. [fium] Humo. agapay. apuy¨¢n. Katungkulan. Bumungkal. Furlough. v. Fumigation. [fi¨²zibl] Fundible. ayuda. [f¨¢rnish] Suplir. Fume. Manghahabi. tumulong.Full. llenura. Maant¨¢. n. [foenk] Hedor. n. matinding galit. fusion. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. Funk. Malay¨° pa. mausok. adj. n. Full-moon. sa dako pa r on. [foer] Forro de pieles. f¨²nebre. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. [fus] Alboroto. ruido. Fury. n. [foerl] Encoger. n. n. v. Fur. Furl. derritir. [f¨¢rlo] Licencia. n. secreto. gal¨ªt na gal¨ªt. n. adj. Embudo. Fun. mas all¨¢. Furfur. furia. Furthest. Balakubak. Hambog. ademas de eso. tumunaw. burla. [f¨²nccieneri] Funcionario. P¨¢tibayan. tungk¨²lin. mal olor. Nauukol sa paglilibing. [farb¨ªsh] Acicalar. Paglilibing. Fumble. chapucear. Ling¨ªd. bukod pa sa. n. v. [f¨²si] Jactancioso. Magbigay ng kailangan. [f¨²lminant] Fulminante. Fumigate. sahumar. umusok. isulong. Bungkal. Fundament. Magago. pagsasap¨¬sap¨¬. [fium] Humear. adj. Furtherance. kaingay. oculto. Pagbubub?. Umas¨®. Fuller. Nak¨¢katawa. n. Fulness. Funeral.

Gambol. n. adj. v. [g¨¢li] Galera. [g¨¢lop] Galope. n. [fi¨²chur] Lo futuro. elegante. Gamble. v. lundag sa say¨¢ ¨® twa. Ang nananalo. Hanging malamig. Kalawit. caza. Sugarol. Walang kabuluhan.Fust. Gaffle. bunton ng tao. [gu¨¦mster] Tahur. Magsugal. sumukat. v. Gamecock. [g¨¢mbol] Cabriola. Gainsay. Sumatsat. [gab] Charlar. Bangaw. . adj. Kawal¨¢n ng kabuluhan. magtub¨°. Game. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. maglulundag. ganso. Gaming. Magandang ugal¨¬. [gu¨¦ner] Ganador. Palalar?. Gadder. Gala. (je). n. v. n. [g¨¢lant] Galante. Sasabung¨ªn. [gu¨¦toer] Polaina. jugador. M¨¢nunugal. Satsatan. Game. Gamester. [f¨²sti] Mohoso. Gambling. n. Gabble. G. Amoy na mabah¨°. [g¨¢bl] Charlar. Sugal. Pakinabang. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. n. v. v. adj. Gallows. n. Maggala. [g¨¢lop] Galopear. kumahig ng s¨¢litaan. [gue¨ªl] Viento. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. Makinabang. Tabil. paso. Masay¨¢. Gamesome. hakbang. Future. Kasayahan. lumaboy. n. [g¨¢nder] ¨¢nsar. [gu¨¦ili] Alegremente. Sangla. Lukso. Gang. Takbong paluks¨®-luks¨®. [guedch] Prenda. Sangkal. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. sumatsat. Gallantry. n. l¨¢gak. n. [gu¨¦ming] Juego. [g¨¢fl] Navaja de gallo. [g¨¢ngrin] Gangrena. Gambler. [g¨¢mbling] Juego con exceso. darating. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. Haharapin. taras. n. Ayan! kahiyahiya! G G. takalan ng mga tunaw na bagay. retozon. [gue¨ªm] Jugar. [g¨¢mbol] Brincar. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. Gall. Apd¨®. ma gar¨¤. Galbaniko. n. makisig. Lar?. [g¨¢doer] Vagamundo. Gage. n. Gag. brinco de alegr¨ªa. n. el tiempo venidero. may asal mahal. [dchi] G. [gol] Hiel. medir. Fusty. panalunan. [g¨¢mbler] Tahur. n. [foest] Hedor. Galery¨¢. n. n. [gag] Mordaza. Gansang lalake. v. n. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. Gage. Sugal. banda. n. sugarol. n. Futile. inutil. panukat. alingasaw. callejear. n. negar. Kusin¨¤ ng sasakyan. alero. n. Pulutong. l¨ªbangan. Bibitay¨¢n. porvenir. Gambol. sasapitin. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. n. n. Talupan ng balat. provecho. int. Gab. n. [gang] Cuadrilla. Lakad. kumaila. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. Gable-end. [foest] Enmohecerse. n. Gall. palabir?. Future. adj. [fi¨²chur] Futuro. Balisbisan. Gallery. [gue¨ªn] Ganancia. adj. manalo. v. Polainas. Fust. medida de l¨ªquidos. Futurity. Futility. katabilan. Gaff. adj. Magluluks¨®. n. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. [fi¨²til] Fut¨ªl. panungkit. Gale. satsat. garitero. [gab] Locuacidad. n. v. Galvanic. [g¨¢lon] Galon. pasatiempo. Fy. lar?. [fiut¨ªliti] Futilidad. n. Maamag. n. panipit. (ga). venidero. Gangrene. Gainer. [gad] Vagamundear. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. m¨¢nunugal. Gander. n¨¢pangasuhan. [gag] Tapar la boca con mordaza. Galley. v. Gal¨®n. Gabble. callejero. Magmatabil. acibarar. fr¨ªvolo. n. Gaiety. v. Gaiter. Kangrena. Amagin. interes. Mangyayari. Gab. Gain. Gallant. pagmamakisig. saltar. n. [gol] Desollar. v. Magsangla. [gue¨ªt] Marcha. v. Gallon. parlotear. [gue¨ªn] Ganar. Maglar?. Tumatwa. Gallop. Gad. magsugal. tub¨°. adv. Ang panahong darating. Gallop. [gue¨ªm] Juego. n. Gaily. [guens¨¦] Contradecir. inaamag. Lagyan ng sangkal ang bibig. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. [g¨¢los] Horca. n. Gait. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. n. [guems¨¢m] Jugueton. Tar¨¬. Gad-fly. lucro. medida. n. Gain. Pagmamagar¨¤. corredor. lib¨®t. vanidad. palaboy. Gag.

Piliin. Gawky. Hambog. Magligas. [goz] Gasa. Payat. Satsat. Pagpaparangalan. la entrada de alguna ciudad. . magpalamuti. [guey] Alegre. prisi¨®n. n. hangal. Gauge. [gue¨ªz] Contemplar. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Garrulity. pagpaparanga. adornar. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. Gate. Koronang bulaklak. Mas¨ªd. Gayak. [g¨¢rland] Guirnalda. Bawang. Panukat. Bantay sa bilangguan. un insensato. Gateway. ungas. hiw¨¤. [gu¨¦ler] Carcelero. bilibid. Garment. n. pangangahig ng s¨¢litaan. n. Gasa. [guel] Carcel. adj. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. Maghalaman. charladur¨ªa. [g¨¢rish] Pomposo. plaza de armas guarnecida de tropas. [garb] Vestidura. Garlic. adj. dum¨ª. Garbage. Masay¨¢. Maghahalam¨¢n. n. apariencia exterior. n. pwang. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. [gant] Flaco. Gaping. n. Gangway. Taga. tumipon. n. Garner. manopla. n. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. Pasukan sa isang loo ban. pagmamag ar¨¤. Gunggong. Hikab. Bilangguan. considerar. n. suciedad. Magar¨¤. adj. Garden. kayong manipis. [g¨¢rden] Jardin. [g¨¢rnish] Guarnecer. Pintuang daan. [gash] Cuchillada. Gayety. titig. v. [g¨¢zies] Gaseoso. [gok] Un tonto. n. Garnish. tonto. katwaan. n. Gaze. Gaol. Damit. v. Mayam¨°. n. charlador. n. ostentacion. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. Garland. masats¨¢t. malas. Gauntlet. Kinakangrena. balut¨¬ sa kamay at bisig. Gwante.Gangrene. n. Gawk. amontonar. kasuutan. apartar. adj. Loob ng bubungan. [gap] Boquete. Garrulous. makisig. Gargle. Pagtitipon. adj. vestidura. Garish. Bang¨¢n. Gauze. ostentoso. v. [garri¨²liti] Garrulidad. [g¨®dines] Pompa. Gastronomic. n. hichura. magmalas. tang¨¢. Gathering. v. delgado. adj. Gas. Gardener. [g¨¢rter] Cenojil. n. Humingal. ambagan. n. Maggayak. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. n. Gaudiness. Gape. May halong gas. n. [gas] Gas. locuacidad. [g¨¢rdener] Jardinero. [gue¨ªp] Bostezar. rudo. Dumampot. magpisan. [g¨¢rner] Granero. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. tumitig. hangal. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. Kangrenahin. adj. Pasamano ng sasakyan sa dagat. n. n. humiw¨¤. panarok. Gauge. Gasp. any?. v. Garter. kasayahan. Sumukat. [gasp] Respiracion dificil. palaus¨¢p. gunggong. [g¨¢rlic] Ajo. Nauukol sa sikmur¨¤. Butas. [guedch] La vara. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. locuaz. [g¨®di] Fastoso. n. Gas. magar¨¤. [g¨¢rment] Vestido. tumarok. Masalita. [g¨¢ntlet] Guantelete. Gaoler. Garden. [g¨¢dzer] Recoger. Gaudy. Gastric. Garble. [g¨¢rret] Guardilla. adj. Hingal. [g¨¢rgl] Gargarismo. Ungas. n. [g¨¢rbl] Entresacar. Gardening. mapagbundat. n. traje. v. n. ihiwalay. [gu¨¦ping] Bostezo. colecta. [g¨¢rrison] Guarnicion. n. Garter. Gather. Garnish. [gue¨ªz] Contemplacion. Garret. Garb. Halamanan. [g¨¢dzering] Acumulacion. v. palamuti. Say¨¢. v. [g¨¢stric] G¨¢strico. Damit. [gash] Dar una cuchillada. brecha. n. n. Gay. adj. tang¨¢. Magmumog. adj. v. v. v. [guedch] Medir. huerto. pintuangbayan. kas¨²utan. pomposo. Gaze. n. Gash. sonda ¨® escandallo. Gangrenous. Tumaga. n. [g¨¢rnish] Guarnicion. n. desv¨¢n. Gaseous. Gargle. Mumog. Sukal. [g¨¢rbedch] Desecho. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. Magmasid. jarretera. v. Garrison. [g¨®ki] Bobo. hortelano. [g¨¢rgl] Gargarizar. Gaunt. n. mirada. Gap. Gasp. n. Paghahalaman. [gue¨ªt] Puerta. Maghikab. Gash. adorno. Ligas.

Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. kapunin. Henitibo. Lah¨¬. dalisay. Geometry. Gaseta. inotinot. n. n. n. n. H¨¦nesis. Genuineness. procrear. [dchem] Joya. Gawing pangkaraniwan. Geographer. Geology. v. kamahalan ng kilos. [dchener¨¦cion] Generacion. Genitals. unang aklat ng Biblia. n. Gem. [dch¨¦noeralship] Generalato. [dch¨ªnies] Genio. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. Gentlemanly. v. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. . Gentile. n. [dch¨¦ntli] Suavemente. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. n. Generally. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. [guec] Enga?ar. matamis. mapagpita gan. n. Damit. [gu¨¦zer] Miron. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. [gu¨¦lding] Animal castrado. Taong mabait. benigno. Heneral. pasimula. Paglohod. manghib¨°. n. alegr¨ªa. mahal na tao. n. [dch¨ªnial] Genial. Generous. n. [dch¨ªnes] G¨¦nero. n. adj. Galang. n. adj. Geese. General. [dch¨¦nuin] Genuino. n. Magalang. atavio. [dch¨¦nuines] Pureza. Mga taong magigiting. Genus. Marunong ng heograpy¨¢. wagas. mabait. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico.Gazelle. Kawagasan. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. [dchener¨¦ter] Engendrador. adj. Ur¨¬. [dch¨¦nder] Especie. n. adj. adj. tagapanood. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. [dchent¨ªliti] Urbanidad. Generator. taong mabuti ang pa gkatur¨°. Genuine. Mga gansa. unt?unt?. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. Gender. Gentle. jalea. & pl. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. n. klase. n. [dch¨¦ntail] Gentil. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. [guiis] Gansos. n. n. adj. Generalize. maglah¨¬. p¨¢hayagan. Gelding. n. Ginang. [dch¨¦nitals] Genitales. n. Gelatinous. Karaniwan. Generalship. n. [dch¨¦neral] General. Geld. Miron. H¨¦ntiles. defraudar. usual. puro. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. [dch¨¦ner?s] Generoso. Magandang ugal¨¬. [gueld] Castrar. Genealogical. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. Geographical. [dch¨¦noerali] Generalmente. Gazer. poco ¨¢ poco. Malagkit. adj. utay-utay. magandang loob. Generosity. Gentry. mahalagang bato. liberalidad. n. General. Gentility. Nauukol sa heometr¨ªa. Gazette. [dch¨¦ntl] Suave. [dch¨¦nitiv] Genitivo. Geography. adj. Hayop na kapon. Heograpy¨¢. genero. taganas. [dchener¨®siti] Generosidad. adj. despacio. mapagpitagan. Genesis. [dch¨¦latin] Gelatina. n. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. Geometrical. comun. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. Hiyas. adj. ben¨¦volo. n. Generate. test¨ªculos. Dahandahan. Genuflection. liberal. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. Geniality. Isang ur¨¬ ng us¨¢. n. [dchent¨ªl] Urbano. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. Genealogy. kasangkapan. n. [dch¨¦neret] Engendrar. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. [gu¨¦zet] Gaceta. Gentlewoman. mapagbigay-loob. Geck. dama. natural. cortes¨ªa. Gelatin. pangulo ng hukb¨®. v. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. urbano. docil. kadalisayan. [dch¨¦neral] General. May mahal na kilos. Genteel. Ginoo. n. comunmente. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. Gentleman. Nauukol sa heograpy¨¢. Talagang ugal¨¬. Magday¨¤. adj. Pagka-heneral. kasayahan. Heometr¨ªa. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. adj. Genial. capar. Sa karaniwan. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. Helatina. Gear. Generation. cort¨¦s. n. Kumapon. [guir] Vestido. Gently. Genius. Itlog. Mahinahon. presea. Gentlefolk. mah¨¢bagin. manganak. lohod. adv. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. nauukol sa alagang ugal¨¬. n. Magkaanak. n. Generic. ma wain. [gu¨¦sel] Gacela. v. n. mabait. [dch¨¦ntlman] Caballero. Genitive. n. Pul¨®s. adj. pitagan.

adj. Girlhood. [dch¨ªbet] Horca. Gesticulate. n. Kaloob. [g¨®stli] Espiritual. [dch¨¢iantes] Giganta. [gl¨¦cial] Glacial. [dcherm] Ovario ¨® brote. n. tuya. Girdle. n. atar alguna cosa al rededor. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. Bukalan ng tubig na mainit. Give. Kumilos. [g¨¢stli] P¨¢lido. trompo. kisap. conseguir. n. Giddy. Mult¨®. centellear. tuyain. v. Pagkabatang babae. Giblets. German. burla. umism¨ªd. magsintur¨®n. Girl. helado. lalaking mataas. Galaw. [dch¨¢ib] Escarnecer. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. alipusta. [dch¨ªndcher] Jengibre. Gild. Glance. Gibe. n. Gimcrack. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. n. [gu¨ªzard] Molleja de ave. malugod. n. magkam¨ªt. Nauukol sa binh?. Gird. Trencilyas. . Glance. Aleman. Masay¨¢. Namumuong tubig. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. Glad. [dch¨ªbet] Ahorcar. [deh¨¦rminet] Brotar. adj. Higante. [dch¨¢ib] Escarnio. juguete de ni?os. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. gal¨¢k. adj. [gler] Clara de huevo. [dchist] Punto principal de una acusacion. Put? ng itlog. Gestation. v. n. [dch¨¢iant] Gigante. n. Gimlet. Glacier. Magtaglay. Batang babae. ingos. Pagalagal¨¤. Ukol sa batang babae. donar. babaing mataas. n. vislumbre. Gibe. kakilakilabot. Magbigkis. [gu¨ªdi] Vertiginoso. pasalubong. fuente caliente. n. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. accion. Bigk¨ªs. Maputla. adj. Giantess. olancillo. Glacial. Hinyebra. d¨¢diva. cinturon. [g¨¢stlines] Palidez. Giggle. Sumay¨¢. mahiluh¨ªn. Get. [gost] Espectro. [g¨ªbbon] Una especie de monos. Giddiness. [gl¨¢dn] Alegrar. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. Sulyap. matwa. gun¨ªgun¨ª. n. Tawanan. Gesture. v. Lumait. Kayong sita. umalipusta. Glair. n. Tila higante. [guiv] Dar. Gibbet. adquirir. cara cadav¨¦rica. salapang. taga Alemanya. n. kumisap. [dchin] Ginebra. regocijar. n. contento. Umusbong. [guig] Calesa. [guerl] Muchacha. Ghost. kiya. Pagka-buntis. [gl¨¦sier] Ventisquero. tumuya. [dch¨¦rminal] Germinativo. [guoerd] Ce?ir. Girlish. [guet] Ganar. [gu¨ªver] Dador. Gill. doncella. Gift. n. Gipsy. Glamour. Lar¨²an. adj. n. Balunbal¨²nan. Germinal. n. Gin. Gewgaw. n. ang nagkakaloob. Gibbon. umingos. Bilog. v. n. n. v. adj. sumupling. sinturon. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. Gingham. Gladden. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. parang higante ¨® lubhang matang kad. Gigantic. kumislap. [guift] Don. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. Luya. Lar¨²ang may m¨¢kina. Glair. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. Girth. silay. [dch¨¦rman] Aleman. n. n. [guild] Dorar. v. [gu¨¦rljud] Doncellez. Germinate. relampago. [gler] Untar con clara de huevo. adj. Ghastly. [gui¨²go] Chucher¨ªa. Higanta. & n. n. ismid. Geyser. bumigt¨ª. Ghastliness. n. Gimp. v. Magbigay. big¨¢y. trumpo. [gu¨ªmlet] Barrera peque?a. perinola.Germ. v. Malikmat¨¢. [glad] Alegre. burlarse. Hilo. [glans] Lanzar ojeada. [dch¨ªpsi] Gitano. adj. birlocho. magkaloob. magalak. Gibbet. v. pinagbubuhatan. Nahihilo. n. Binh?. n. Putla. n. Gizzard. Ginger. twa. n. Balibol. v. kumiya. Pangulong sakdal ¨® sumbong. Bumitay. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. Giant. n. [gu¨ªngam] Carranclan. [glans] Ojeada. [gu¨¦iser] G¨¦iser. kislap. [dch¨¦schur] Gesto. n. kilos. magtam¨®. Lait. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. Kalesa. [gu¨¦rlish] Juvenil. Bibitay¨¢n. Giver. Gig. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. pri nola. pagmumukhang patay. adj. n. horrible. v. Gist. Doraduhin. v. n. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. kabilugan. n. Magpahid ng put? ng itlog. obtener. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. pinanggagalingan. Ang nagbibigay. Sumulyap. donador. n. [guerz] Circunferencia. Ghostly.

makinang. maningning. Takip-silim. Glaze. vislumbre. Globo. Gloom. n. pumuri ng paimbabaw. [glum] Opacidad. kintab. Parol na pananglaw. [gl¨¦zier] Vidriero. kulimlim. Kumikisap. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. kinis ningning. obscuro. pulidor. visco. Lalamunan. Makintab. Himalay. Glanders. Numingning. n. Glitter. malungkot. melanc¨®lico. Glitter. adj. v. kasilaw an. Glare. escurrirse. lungkot. Kinang. bola. brillar. Glosser. lupang pina kikinabangan. lungkot. kisap. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. melancol¨ªa. tinging mabalasik. Gloomy. adj. [glin] Espigar. [gl¨®si] Lustroso. taga pagpakintab. kislap. [glum] Llenar de tristeza. n. Glossy. Say¨¢. Kulan¨¬. [gl¨®ri] Gloriarse. [gl¨®seri] Glosario. Numingning. Glorification. pamumulot ng n¨¢tira. n. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. Glowingly. adj. Glow. [glos] Glosa. Mapuspos ng kapanlawan. Glee. Glim. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. Malamlam. adj. jactarse. Glossary. kumintab. Glassy. Glue. Gloat. Gleeful. kumikislap. alegre. resplandor. Glottis. Lib¨ªs. v. Kumislap. Gloze. Lumiwanag. n. [gl¨²mines] Opacidad. v. [glid] Liso. mapangla . Glebe. Lapatan ng salam¨ªn. [glos] Glosar. . n. Pakinangin. Sumilaw. obscuridad. n. celebridad. v. [gl¨®ri?s] Glorioso. [gl¨ªmer] Vislumbre. Glide. tierras beneficiales. Gal¨¢k. maghambog. adj. [gl¨®ser] Comentador. Lupang looban. Magkunot ng noo. adj. v. recoger. madulas. Glow. Paglwalhat¨¬. relampaguear. [gl?r] Relumbrar. [gl¨ªsn] Relucir. [gl¨ªful] Gozoso. [gl¨ªter] Lucir. v. kabantugan. [glim] Rayo. Gwantes. [gl¨®rifai] Glorificar. n. Lumwalhat¨¬. brillante. n. [gl¨¢nders] Muermo. tumingin ng maba lasik. numingning kumislap. Glid. n. Kisap. lustre. Lamlam. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. Bubog. kislap. kagiti ngan. Manghimalay. pakinisin. Glimmer. Glisten. tristeza. kintab. Glove. Glorious. [glas] Vidrio. [gl¨®biular] Globoso. globo. lustre. kabunyian. Uod na tila alitaptap. [gl¨ªning] Rebusca. masay¨¢. v. v. Makinis. [gl¨¢si] Vitreo. Sinag. tagapagpakinang. v. Gloss. [gl¨ªtering] Relampago. cesped. kumisap. [glo] Relucir. parang salam¨ªn. Glen. Gleam. galak. medyas ng kam¨¢y. n. kulimlim . Glorify. Sulyap. [glov] Guante. n. Gleam. kumisap. Glittering. v. v. Glower. pang law. Parang bubog. Lumwalhat¨¬. silay. dumaplis. v. baso. echar miradas de indignaci¨®n. resplandor muy pasajero. kumintab. lisonjear. brillar. [glez] Vidriar. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. n. pakintabin. Ningning. [gloz] Adular. kislap. n. n. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. adv. Glory. Glow-worm. lwalhatiin. Lamlam. n. magmungot. Kisap. Globe. [glib] Glebe. n. [glen] Valle. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. adj. Kalwalhatian. n. n. [gl¨®tis] Gl¨®tis. n. [glim] Brillar. honra. adj. Gleaning. Gloss. Pangdikit. mamulot. resbaladizo. melancol¨ªa. bilog. Dumulas. [gli] Alegr¨ªa. twa. Glass. Pagkasilaw. Gloom. gozo. vaso. v. [glo] Lustre. [gli¨²] Cola. tristeza. Gloominess. kulimlim. salamin. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. cristalino. v. Malwalhat¨¬. [glimps] Ojeada. kumisap. Globular. n. [gland] Gl¨¢ndula. [gl?r] Deslumbramiento. makintab. Makislap. kumislap. n. fama. paningningin. n. n. Glory. mirada feroz y penetrante. obscuridad. v. n. Mabilog. kumislap. [gl¨®ri] Gloria. Glimpse. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. Glean. panglaw. Glare. maningning.Gland. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. bola. [gl¨¢id] Resbalar. Glazier. silay. [gl¨ªter] Lustre. [glim] Farol de ronda. Manuya. n. magparanya. n. [glob] Esfera. triste. karangalan. n. Gloaming. Magpapungay.

Gint?. a. adv. [glat] Hartura. Godchild. Goad. Gome. santidad. Godlike. tragon. Palalakad. n. Kabutihan. Magdik¨ªt. Goddaughter. [nash] Crujir los dientes. v. [gli¨²] Encolar. v. [g¨®ddes] Diosa. Gnome. Babaing inaaring dyos. [go] Ir. kasaganaan. v. gru?ir. buh¨®l-buh¨®l. n. Takaw. [gud] Bueno. n. Panday-gint?. n. layas. Glume. [gli¨²tin?s] Glutinoso. Goblin. n. Hangga. May-kapal. religioso. alegre. n. [no] Roer. abundancia. [g¨®bitwin] Entremetido. Mabuti. n. Magngalit. Gong. Goer. Goal. kisig. Gold. [gold] Oro. adj. Inaanak na lalake. [gl¨ªzerin] Glicerina. buti. v. n. Gluttony. Gluttonous. Glutton. wak¨¢s. Kabusugan. v. Gnat. v. n. [gl¨¢tonoes] Gloton. [g¨®bler] Gloton.Glue. duende. mapanglaw. Good-nature. Gobble. bisco. Sulimpat. Goodies. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. n. fin. Nun¨° (sa puns¨®). [g¨²dlines] Hermosura. Goodly. Good-by. n. perdido. Gone. adj. Godhead. Lumamon. Goddess. triste. n. Goodliness. Godmother. [g¨²dli] Hermoso. devorar. [nom] Gnomo. [g¨®lden] Dorado. [god] Aguijada. panudlong. n. Paalam. n. Inaam¨¢. adj. [g¨®ddoter] Ahijada. Gnarled. Goggle-eyed. Goat. n. [gon] Ido. ben¨¦volo. [g¨®dsan] Ahijado. n. Gobbler. [g¨®ing] El paso. n. n. Pagmumukhang masungit. dulo. [g¨®blet] Copa. n. Glycerine. [gud-n¨¦chur] Bondad. [g¨²dnes] Bondad. Nag-aalag¨¤ ng kambing. GOD. Good-night. Pagka-Dyos. [g¨®dli] Piadoso. impio. n. katakawan. Matakaw. naninikit. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. [gl?m] Semblante ce?udo. [g¨®blin] Espiritu ambulante. [glat] Engullir. Magandang gab¨ª. Good-natured. Tudlong. Magandang loob. Inaanak. Goblet. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. n. adj. sumakmal. elegancia. adj. paalam. Dyos. [g¨®t-jerd] Cabrero. Goad. [g¨®bl] Engullir. [g¨®dlines] Piedad. [gong] Atabal chino. Kopa. wala na. adj. [glatn] Gloton. adj. Gnash. Maganda. nanaw. hanggahan. hangganan. v. muerto. Nikn¨ªk. Go. Godless. [g¨®dles] Infiel. masay¨¢. may halong gint?. [gl?m] T¨¦trico. Gand¨¢. Ngumatngat. dilag. n. [g¨®dmodzor] Madrina. n. el andar. Lumamon. Ginint?. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. corroer. divinidad. . Umangil. Glume. buen corazon. n. tragar. Malagkit. adj. n [g¨®gl-aid] Bisojo. [narl] Refunfu?ar. lipas. n. adyos. Kakan¨ªn. [g¨®djed] Deidad. aguijonear. tyanak. Pumaroon. palaboy. Bathal¨¤. Glut. Kambing. Go-between. Mapakialam. kagandahang ugal¨¬. [gorl] Meta. Kabanalan. Godson. irse. Going. vagabundo. part. adv. sumakmal. [god] Dios. n. [gud-n¨¢it] Buenas noches. kabundatan. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. Goodness. bisk¨®. [god] Aguijar. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. [g¨®dlaik] Divino. Mabuhol. de oro. n. n. tragar. [nat] Mosquito. benevolencia. [godch¨¢ild] Ahijado. Good. yumaon. Golden. Ang lakad. pegajoso. v. tumungo. Glutinous. paseante. D? kumikilala sa Dyos. Banal. hampas-lup¨¤. masib¨¤. n. n. Goldsmith. Gnarl. afable. Nak¨¢alis na. mapanghimasok. [g¨²dis] Golosinas. Tudlungin. n. Godliness. In¨ªina. Goat-herd. n. Ukol sa Dyos. n. adj. n. gracia. batingaw-insik. mabuting ugal¨¬. Godly. ben¨¦volo. Inaanak na babae. kasibaan. Taong matakaw ¨® masib¨¤. pumunta. [narld] Nudoso. Gliserina. [g¨®er] Andador. adj. [g¨®dfadzer] Padrino. Matakaw. goloso. dul¨ªng. Kagandahang loob. pincho. n. Gong. masib¨¤. aguijon. pasado. Godfather. sib¨¤. butihin. [gud-b¨¢i] A Dios. Glut. Salot. Malungkot. Gnaw. [got] Cabra.

Gospel. n. v. n. ingk¨®. n. Magpakabundat. tagaiwi. Good-will. Graft. matakaw. rango. Mamahal¨¤. [gor] Punzar. n. Madug?. [g¨®zling] Gansar¨®n. n. n. magagpang ng ibang sanga. Gouge. Graft. v. Gore. pusong. escoplo. ansar. Gradation. [g¨®rdches] Primoroso. Gossip. Gourd. n. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. n. chismes. Butil. palpar. Goose. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. Graceful. Ap¨®ng babae. dug¨²an. v. Graceless. Gobernador. n. n. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. magpakayam¨°. n. Dakil¨¤. r¨¦probo. Kathakatha. n. v. Masib¨¤. hatid-humapit. Grand. Ebanhelyo. [guds] Mercader¨ªas. Government. Mabait. Sumakmal. n. [gr¨¢ndpa] Lola. vistoso. Lelang. ibp. magpun¨°. bondad. [g¨®rmand] Gloton. n. Nunong babae. [g¨²d-sens] Juicio sano. nieta. Kainama't kagandahan ng pananal ita. imp¨®. Supl¨ªng. v. Gossamer. lumamon. Dugong namu?. Bangan. nakakatawa. Gory. [g¨¢ut] Gota. [gr¨¦cioesnes] Gracia. Inakay na gansa. n. [gre¨ªn] Grano. Biyay¨¤. adj. Taong masib¨¤. adj. [g¨®samer] Vello. [gr¨¢nddoter] Nieta. n. [g¨®vernment] Gobierno. buny?. n. adj. regir. primoroso. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Grand-mother. [graft] Ingertar. Gorge. n. [grabl] Tentar. [gr¨¢ndsair] Abuelo. Mainam. umapuhap. Grabble. [gr?s] Gracia. Grade. Graciousness. n. Saluysoy. Gram¨¢tika. Bulo. lelong. grado. ilustre. Kalabasang ligaw. Mayam¨°. adj. Grandsire. Grand-father. palatuntunan ng isang wik¨¤. [gr¨¢diual] Gradual. Govern. Kadakilaan. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. Gormand. [gre¨ªd] Grado. Good-sense. n. [grand-m¨®dzer] Abuela. Hamak. Grandma. [gr¨¦sles] Desagraciado. Taong magiting ¨® buny?. n. Graduate. [g¨®vern] Governar. [g¨®rmandaizer] Golosazo. n. Grammarian. Gosling. [gordch] Gorja. Maghatid-humapit. [gordch] Engullir. Sumundot. [gr¨¢ndcher] Grandeza. [gord] Calabaza. [g¨®vernes] Directora. adj. [grad¨¦cion] Graduacion. Grandpa. [gram¨¢tical] Gramatical. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. n. Tagataguyod. [grand] Gran. Gansa. mataas na t ao. Grain. Granary. [grand¨ª] Grande. [gr¨¢n?ri] Granero. v. camison. Biyay¨¤. n. [g¨®ri] Sangriento. Gossip. [gr¨¦sful] Gracioso. Mainam. pag-ur¨¬. Gown. n. n. n. kagandahang loob. semilla. n. Lelong. [g¨®spel] Evangelio. n. Gormandizer. Grace. n. tragar. mapagbiyay¨¤. Grandiloquence. Gore. . n. ur¨¬. n. Baibaitang. [g¨®ssip] Chismear. n. adj. tagapamahal¨¤. Grandeur. [gud-w¨ªl] Benevolencia. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. [gus] Ganso. n. Graduate. marik¨ªt. n. n. Magandang-loob. Graduation. n.Goods. manwag. Nunong lalake. [godch] Gubia. Gradual. Granddaughter. mabuting balit¨¤. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. Magpasupl¨ªng. [gr¨¦cioes] Gracioso. binh?. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. marikit. [gor] Sangre cuajada. v. Gormandize. Gorge. hombre de distincion. Kagandahang loob. Ap¨®. pelusa de frutas. [gr¨¢diuet] Graduarse. Grandee. Governor. Gorgeous. adj. Kumapa. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. [gr¨¢ndma] Lola. Kasuutang mahab¨¤. [g¨¢un] Toga. Gracious. Grandchild. n. [gormand] Glot¨®n. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. adj. [gr¨¢diuet] Graduado. [g¨®sip] Chisme. v. Kalakal. [g¨®vernor] Gobernador. ben¨¦volo. [graft] Injerto. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. Gout. Nun¨°. dumur¨°. P¨¢mahalaan. bondad. [gr¨¢ndchaild] Nieto. ingk¨®. n. Lukob. [gradiu¨¦cion] Graduacion. gaznate. Gourmand. Governess. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. n. n. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. herir con una arma punsante. Grammar. Unt¨ªunt?. ingerir.

agarrar. n. [gr¨¢niul] Granillo. pumigil. n. gant¨ª. dayupay. Kawit. Grateful. Kumakain ng palay. Pangkawit. adj. n. n. Utang na loob. v. Gratuitous. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. [gr¨¢veli] Arenisco. Grass. Graven. Granite. Grate. Gravel. Manimbang. Gravy. don. n. adj. pangkawit. v. Humawak. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. [gravit¨¦cion] Gravitacion. Lumilok. Kudkuran pangayod. [gre¨ªv] Grave. Dam¨®. n. Grassiness. [gr¨¢pl] Agarrar (se). Grave-clothes. kaloob. But¨® ng ubas. Grantor. T¨¢hanan sa asyenda. Gravelly. [gr?t] Rallar. Granulous. Gratulate. Kalaguan ng dam¨®. [grasp] La accion de agarrar. Grange. Grave. Linilok.Grandson. [grati¨²iti] Gratificacion. Grave-digger. Kaloob. adj. ri?a. n. Gray. [gre¨ªv] Sepultura. n. Gravity. n. Grater. [gr¨¢ntor] Cesionario. Manghuhukay ng l¨ªbingan. lucha. tumangan. Granivorous. panglilok. rechinar (los dientes). recompensa. v. Bumat¨¬ ng pagpuri. [grandch] Granja. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. asir. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. l¨¢pida. [gr¨¦voer] Grabador. [gr¨¢pl] Arpeo. Gratis. n. Gratify. [gr¨¢viteit] Gravitar. [grant] Concesion. n. adj. Humawak. bigay. v. Walang bayad. Grate. b igay. parabien. n. venirse ¨¢ las manos. [gr¨¢niular] Granoso. Grape. n. kusang kaloob. peso. hacienda. [gr¨¦tful] Grato. n. l¨¢pida Gravitate. [gr¨¢vel] Cascajo. enrejar. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. d akot. de balde. n. [gr¨¢pnel] Arpeo. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. verja. Manglililok. L¨ªbingan. Parang butil. Granular. Ang pinagkalooban. Grapple. Gravel-walk. n. n. pelea. ang nagbibigay. [gr¨¢niuloes] Granuloso. Magpahintulot. malubha. Balang. [gr¨¦vn] Grabado. Ap¨®ng lalake. salsa. serio. Grasp. lumangitngit. Gratuity. dulot. pagtangan. magbigay. rejilla. n. [gr¨¢viti] Gravedad. Butil. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. Gratefulness. Gris. mag-away. cascajoso. . Daang mabat¨®. d¨¢diva. v. magbakod. puting-uban. pu?ado. Gratification. [gras] Yerba. Ukol sa mga batong tipak-tipak. n. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. dar. Sapot. dalang-dalang. [gr¨¢si] Herboso. mabigat. [gr¨¢tiulet] Congratular. [gre¨ªv] Grabar. n. Timbang. Kumayod. Grapple. n. n. cano. Gratitude. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. Graphic. Grant. Gravitation. gratis. adj. sunggaban. n. [grant] Conceder. maghawak¨¢n. [gr¨¢tifai] Gratificar. ang binigyan. magkaloob. n. Grasshopper. Rehas. [gr?t] Reja. n. n. pu?o. gancho para atracar y abordar. Grapnell. n. n. n. Graver. Magpabuy¨¤. Gray. hukay. Katas ng karn¨¦. buril. Pabuy¨¤. n. n. Marunong kumilala ng utang na loob. esculpir. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. Grant. [gr¨¦] Gris. Grave. n. Grasp. magkaloob. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. Walang bayad. Grape-Stone. Grantee. Grave. Ubasan. v. adj. [gr¨¢sshopoer] Langosta. bun?. ang pagkalarawan. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. Paninimbang. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. [gr¨¦tis] Gratis. [gr¨¢ndsan] Nieto. away¨¢n. Ang nagkakaloob. ba o sa buhay. [grati¨²itoes] Gratuito. [grasp] Empu?ar. Mga batong tipak-tipak. n. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. walang imik. adj. Granule. [gr¨¢nit] Granito. pumayag. Grapery. n. [gre¨ªp] Uva. arena gruesa. adj. Ang pagkaguhit. agradecido. n. Grassy. Pormal. adj. bigat. voluntario. adj. bab ag. Gravestone. Madam¨®. Ang paghawak. Ubas. n. [gr¨¦pston] Granuja. n. [gr¨¦toer] Rallo. lukton. Bating papuri. Utang na loob. donatario. [gr¨¢titiud] Gratitud. Grass-widow. v. [gr¨¦] Gris. n. Gratulation. Pabuy¨¤. Babaing wala ang asawa. Mabutil. [gr¨¦peri] Vi?a. sawsawan. Gris. [grant¨ª] Concesionario.

mueca. Grisly. n. [grif] Pesar. Batong gilingan. Dungis. [gric] Griego. pumigil. Grey. kulay berde. apreton de la mano. molino. Grieve. Graze. agarro. disforme. Gripe. Anomang ginigiling. . codicia. Greediness. n. Mauban. Grip. daing. adj. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. pesadumbre. Greedily. Pastulan. Grazier. magpahirap. [gr¨ªzi] Grasiento. Grist. adj. Namemerde. Grin. gordo. Gridiron. Sebo. [gre¨ªsh] Pardusco. Dumungis. Grim. v. kasakiman. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. katakot-takot. Magpadaloy ng tubig. Green. g¨¢lapongin. Mag-alag¨¤ ng hayop. adj. avaricia. Greasy. hawak. n. n. n. mataba. n. adv. Apong babae sa tuhod. extension. adj. Gristle. Lungtian. Bat¨¬. Greenish. Great-grandchild. gordura. [gr¨¢imi] Mugriento. Great. Manggigiling. Grievous. n. Greenish. v. n. Grime. pagkakamay. Gumiling. [grim¨¢lkin] Gatazo. Greeting. apacentar. muela. [gr¨ªvans] Pesar. Grindstone. pacer. hapis. Green. [grist] Molienda. Ngumiw?. Pananabik. [gr¨¢ind] Moler. Taga Gresya. [gr¨¦zier] Ganadero. [gr¨¢im] Ensuciar. galapungin. Kakilakilabot. [gr¨ªdines] Voracidad. May maputing balb¨¢s. marum¨ª. Grease. Gristly. [gr¨ªting] Salutacion. n. n. asir. [grit] Saludar. Nagpapatub¨°. grande. Ngiw?. n. Greet. kalakhan. [grin] Hacer visages. [grid] Codicia. naninilaw. Grin. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. Ihaw¨¢n. v. adj. Ap¨® sa tuhod (lalake). [gre¨ªt] Gran. v. has¨¢an. [gr¨¦] Gris. [gr¨ªstli] Tendinoso. n. Humawak. Sariw¨¤. lumbay. Greek. [gre¨ªtnes] Grandeza. [gr¨¢im] Mugre. Namumut?. [gris] Grasa. congratular. v. [grin] Te?ir de verde. [griv] Agraviar. adj. Griper. n. taba. p agpisil ng kamay. [gr¨¢ip] Presa. Binatang musmos. hambal. [gric] Griego. hambal. [gr¨ªdairon] Parrillas. lumangitngit. Great-granddaughter. Grayish. Greed. maberde. [grim] Feo. Greatness. nakapagdar amdam. n. Malaking pus¨¤. [griv?s] Penoso. lungtian. lastimoso. nakahahambal. Inggit. adj. [gr¨¦bird] Barbicano. dar c¨®lico. adj. dum¨ª. P¨¢daluyan ng tubig. ternilla. adj. v. a. Grayheaded. [gr¨ªnish] Verdoso. Pamimiit. [gr¨¢inder] Molinero. nervioso. Grecian. Green. [gr¨¦jeded] Canoso. afliccion. Dalamhat¨¬. Grievance. [grin] Color verde. [gr¨ªzines] Pringue. ngibit. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. butong malambot. dumalamhat¨¬. pulverizar. v. mag pasabsab. craso. Ngiw?. n.Graybeard. may pagkasakim. dumum¨ª. Apo sa tuhod. Nun¨° sa tuhod [lalake]. Masebo. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. [gris] Engrasar. v. Dakil¨¤. ce?udo. maput? na ang buhok. hinagpis. n. [grin] Verde. Grime. adj. Marungis. n. Kadakilaan. rechinar los dientes. langitngit. Kasakiman. Grind. lumbay. rechino de los dientes. adj. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. Greasiness. [gr¨¢ip] Agarrar. Kulay gris. Hapis. Umap¨ª. Greek. Great-grandmother. Grimalkin. n. Butong malata. Nun¨° sa tuhod (babae). Grease. Grimy. n. [grin] Mueca. n. sumak¨ªt ang tiyan. [grisl] Cart¨ªlago. porquer¨ªa. magpanginain. [gr¨ªdili] Verazmente. masamang hichura. [grim¨¦s] Visaje. n. [grez] Pastorear. kasindak-sindak. Pahiran ng sebo. Grip. n. Malitid. berde. [gr¨¢iper] Usurero. Grill. Kulay lungtian. [grip] Desaguar. adj. n. n. Greenhorn. pesadumbre. v. adj. Grinder. malak¨ª. [gr¨ªcian] Griego. n. Katabaan. magdarang. nakamungot. n. adj. Pangit. v. Nauukol sa Gresya. n. v. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. Grief. Bumat¨¬. [gr¨ªzli] Horroroso. ansiosamente. Great-grandfather. n. Mag-ihaw. Grimace. [grip] Caz. n. [gr¨ªnish] Verdoso. [gril] Asar en parrillas. Great-grandson. bag¨¢ng. Gripe. afligir. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. Nakahahapis. n. entrecano. gilingan.

lungga. Grossness. Growl. espeso. Ground plot. mapoot. n. [grog] Grog. pulutong. Groom. tanod. [gr¨¢mbl] Murmurar. Guarantee. n. n. Groove. Bunutin. n. n. ponche. guardia. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. Daing. n. Grouse. n. Wala sa katwiran. v. pag-ak¨°. Yungib. Pook. [g¨¢rdian] Tutor. v. n. [gr¨¢undwerc] Base. adj. [gruv] Aca?alar.Grit. Yungib. gunggong. [gredch] Rencor. [graf] Ce?udo. [grov] Arboleda. Malihim. corpulento. katibayan. [gr¨®tesc] Grotesco. [gr¨¢mpi] Rega?on. nobyo. t¨¢yuan. Tumub¨°. n. Group. grosero. [gron] Gemido. [gr¨®ning] Quejido. [gros] Grueso. Grotesque. cavidad profunda. tumanod. Gritty. Groove. Bayawak. Ground. [gr¨®snes] Rudeza. Daing. Grove. dumabog. Guaranty. [gr¨®to] Gruta. Guard. bajarse. n. bitak. adj. Magtanim sa loob. alameda. tang¨¢. v. refunfu?ar. Nakamungot. lungga. v. garant¨ªa. Manok gubat. Grotto. Kah¨²yan. suspirar. kakatwa. [gredch] Repugnar. Bantay. Group. n. [gr¨®gui] Medio borracho. umapuhap. Grot. n. adj. Bangbangin. n. [gro¨²p] Agrupar. n. Masungit. bukid. suspiro. Looban. adj. ka ibayan. lungga. panay?an. Kumapa. [grot] Gruta. v. [gr¨¢ut] Harina basta. [gard] Guarda. boscaje. odio. n. [gr¨¢ul] Gru?ir. campo. [gr¨®in] Ingle. hez. n. [groz] Crecimiento. bunton. Dumaing. dumabog. n. Magbunton. latak. nacer. [gram] ¨¢spero. adj. defender. [grab] Gorgojo. bumaba. paglak¨ª. Kulay gris. Tub¨°. poot. refunfu?ar. Pag-iingat ng yaman ng ulila. [gr¨¢und] Terreno. [gr?nt] Gru?ir. solar. [grop] Tentar. Mabuhangin. Grope. v. Growth. adj. Groin. Alak. circunspecto. bitak. Groundless. [gr¨®seri] Especer¨ªa. guardian. produccion. pananagot. Growl. refunfu?o. Grunt. Katwa. Magpadausdos. pananagot. n. Kagaspangan. [gr¨¢us] Gallina silvestre. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. Magaspang. n. Grizzle. buscar ¨¢ obscuras. [grum] Cuidar los caballos. v. Sagut¨¢n. [gr¨¢und-plot] Solar. Groom. Guardianship. [garant¨ª] Garante. Ang nananagot. parang. katipunan. Mag-alag¨¤ ng kabayo. larangan. Grow. Gruel. . [gri¨²el] Especie de caldo espeso. umak¨°. fundamento. Sota. Guard. Grog. Grumble. [grab] Desarraigar. Masamangharina. [gr¨®ser] Especiero. n. Bayabas. Groaning. v. Gross. n. v. Lapag. severidad. hib¨ªk. v. [g¨¢rdianship] Tutela. ingos. Angil. Grum. malapot. Guana. severo. gubat. Grout. lup¨¤. [gruv] Caverna. Guardian. n. n. P¨¢tibayan. n. n. Ang nananagot. adj. pais. [gard] Guardar. [gro] Crecer. est¨²pido. n. Groundwork. terreno. Tagaingat ng yaman ng ulila. [grizl] Gris. Magagalit¨ªn. [g¨¢rded] Mesurado. [gr¨¢ul] Gru?ido. humibik. [grit] Arena. n. [gr¨®vl] Serpear. [gr¨¢fnes] Aspereza. Guana. humibik. Groan. v. Duma¨ªng. sumibol. gemir. v. Guarded. Guava. Grovel. lerdo. v. Magbantay. [grum] Establero. ma¨ªngat. novio. bastos. Grudge. Guava. Umangil. [gro¨²p] Grupo. Grudge. Yungib. Bukbok. Grub. Bumulong-bulong. n. garant¨ªa. Buhangin. fiador. [gr¨ªti] Arenoso. bitak. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. kabastusan. sah¨ªg. adj. v. dabog. Parang sabaw na malapot. Gruff. fiador. Kasungitan. [gr¨¢undles] Infundado. Groan. adj. groser¨ªa. Grumpy. n. Grocery. Gruffness. [garant¨ª] Garante. Pagtatanim sa loob. mozo de mulas ¨® caballos. Grub. umingos. [gron] Gemir. [garant¨ª] Garantir. n. Guarantee. hibik. Singit. pavimento. n. Groggy. magsanggalang. Grocer. Malas¨ªnglas¨ªng. n. n. tierra.

lumamon. n. n. [guelp] Engullir. las¨¢p. Gunner. [g¨¢iz] Modo. kapisanan. Guidance. Gullibility. v. Gush. alm¨¢s na pumuputok. Gully. Gutta-percha. Bugs? ng tubig. [g¨¢mi] Gomoso. [g¨¢ner] Escopetero. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. [g¨¢il] Enga?o. [gu¨¦li-jol] Sumidero. [g¨¢idans] Gobierno. lal¨¢ng. v. Guide. pumutol. n. Sumakmal. adivinar. . n. n. Gun-shot. [gueter] Acanalar. hib¨°. Gutter. [gu?lf] Golfo. Pagkamapaniwalain. Lalamunan. humul¨¤. Halakhak. n. [gat] Destripar. adj. [guit¨¢r] Guitarra. kilos. [guilot¨ªn] Degollar. Gullible. modales. [g¨¢let] Gaznate. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. adj. Sakmal. n. Bumugs? (ang tubig). adj. n. [gan] Arma de fuego. tragar. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. [gam] Enc¨ªa. Mamatnubay. enga?o. Guillotine. Malakas na hangin. [gat] Intestino. Alulod. armero. n. convidado. n. tindig. n. adj. matakaw. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. [g¨¢set] Cuadrado. [gu¨¦li] Fluir murmurando. lagyan ng goma. Day¨¤. [g¨¢sti] Borrascoso. Bituka. Guilty. n. n. Gitara. [g¨¢ilful] Enga?oso. Lumagaslas. n. gotera. nanunuluyan. hib¨°. [gues] Conjetura. [guerdon] Galardon. Tumuring. Gully-hole. Pamugot ng ulo. Pamamatnugot. [g¨¢id] Guiar. Gullet. v. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. n. M¨¢mamanday ng baril. defraudar. n. n. Magpalwa ng bituka. Magoma. n. Mag-alulod. Guise. Patnubay. el sentido del paladar. Gunnery. juicio. patnugot. Parisukat. sangka. [ganstoc] Caja de escopeta. Gulp. n. parangal. mamatnugot. Gunsmith. Artilyerya. Gummy. bisita. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. Baril. Gulch. [g¨¢shing] Superabundante. Guide-book. Tila hukay. n. Gumption. adj. v. soplo de aire. Salar¨ªn. n. M¨¢mamaril. [g¨¢il-les] Sin enga?o. recompensa. Goma. Gust. n. Putok ng baril. n. madagta. Turing. hul¨¤. Mapaniwalain. [g¨¢id-buk] Itinerario. [gu¨ªlti] Reo. [gues] Conjeturar. Gum. n. Gush. n. [gu?l] Enga?ar. Masib¨¤. Gulf. Pag-apaw. v. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. Magday¨¤. Guta-percha. n. Guillotine. n. n. [g¨¢teral] Gutural. Gum. adj. Walang sala. adj. n. [guild] Gremio. Guiltless. Gully. lumagaslas. tempestuoso. Guilt. [g¨¢mpcion] Inteligencia. culpable. dirigir. [gash] Chorrear. [g¨¢ter] Canalon. Carcajada. Gant¨ª. lumunok. kabaitan. [gam] Engomar. [g¨¢id] Guia. Pulbur¨¢. Guileless. [guilot¨ªn] Guillotina. [gash] Chorro. [gu?lch] Gloton. v. [guest] Huesped. v. culpa. fluir copiosamente. n. kurukur¨°. crimen. v. Guile. n. Ibong peskador. [gu¨¦li] Especie de foso. Guide. v. [guelp] Trago. corporacion. simoy ¨® hih ip ng hangin. Gull. libre de culpa. Gusty. Gilagid. Magmumog. n. Magdaray¨¤. guillotinar. Sisidl¨¢n ng baril. Gun. Gutta-percha. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan.Gubernative. Guttural. v. Gut. P¨¢nauhin. Gum. lunok. pamamatnubay. pamutol. Guileful. manekas. v. Gut. Gull. Gutter. [gu?l] Gaviota. [gan-pauder] P¨®lvora. Lasa. Gun-powder. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. Guild. adj. n. n. [gast] Gusto. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. [gam] Goma. direccion. [gu¨ªltles] Inocente. Guerdon. fraude. Gushing. Nauukol sa lalamunan. Guest. n. fraude. day¨¤. [guilt] Delito. Guffaw. Guess. n. manera. Gunstock. Samah¨¢n. Katalinuan. may-sala. n. Gusset. n. Guitar. Gomahan. Gurgle. lagaslas. Walang day¨¤. Look. Sala. Pumugot ng ulo. unos. Any?. Gulp. Guess. adj.

saludar. Gyve. Haggler. Umikot. v. [jagl] Cortar en tajadas. asal. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. [jal¨²] Hola!. Hail. n. Hack. [je¨ªr] Pelo. n. uso. bitbitan. pang-ipit ng buhok . Habiliment. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. [je¨ªrles] Pelado. [je¨ªl] Granizo. kasuutan. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. Sambahin. [j¨¢bit] Habito. tonto. lagyan ng puluh n. kabyak. Mestiso ¨® mestisa. saludo. Hallucination. Umulan ng mga patak na namumu¨®. n. Halcyon. n. [jakl] Rastrillar. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. Half-caste. [jab¨ªchiuet] Habituar. umikit. Half-blood. Tahimik. Magaling. Mestiso ¨® mestisa. igalang. [jag] Viejarrona. Kaba hay¨¢n. Gunigun¨ª. int. . kalb¨®. Hail. n. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. Gyration. adj. walang sak¨ªt. pan¨®t. bumat¨¬. salas. Dam¨ªt. n. Habit. kin¨¢ugalian. [j¨¢f-wit] Bobo. Hairbreadth. Hairy. Haft. n. Gunggong. [jac] Caballo de alquiler. uminog. Gypsy. [jaf] Medio. Half-bred. domicilio. Hackle. natitirahan. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. Kaugalian. [ache]. n. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. n. pag-ino g. [ha]. ikit. n. etc. n. mestiza. int. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. adj. Hackle. n. H H. Katotong kasi. bat¨¬.Guy. v. Pangalan ng ibon. puluhan. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). hechicera. Hail. medio hermana. cortar. kaasalan. salon. Hackney. Habitude. Haft. ibp. ea!. Hairless. tawagin. Guzzle. Walang buhok. Kalahat¨¬. v. Kabayong p¨¢upahan. Haggard. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. n. Payat. humiw¨¤. [jab¨ªchiual] Habitual. v. [je¨ªl] Granizar. [jol] Sala. adj. Mapagtawad. Natatahanan. Hag. ugaliin. [j¨¢fbred] Mestizo. [jalcioen] Alcedon [ave]. reverenciar. Habitual. Babaing hukluban. inog. [j¨¢lcioen] Quieto. adj. Hall. v. Magtadtad. n. n. Gyves. macilento. [j¨¢guoerd] Flaco. tienda de cintas. T¨¢hanan. Mabuhok. Hampas-lup¨¤. necio. Tatagn¨¢n. adj. Haberdasher. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. mestiza. v. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. Halloo. n. casa de ayuntamiento. walang imik. v. H. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. [je¨ªl] Salve!. velludo. Haggle. v. adj. Half. Pag-ikot. Haggle. hangal. n. Half-wit. n. Ipahagad sa a o. [jal¨®] Consagrar. calvo. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. [j¨¢kl] Rastrillo. v. [dch¨¢ir] Giro. An¨®! hoy! Halloo. n. Habituate. n. Ulan na ang patak ay namumu?. casa de un gremio ¨® colegio. [j¨¢bitabl] Habitable. P¨¢ngawan. Lubid na pangpatibay. Ikot. morada. Aba! Hail-fellow. Habitation. Gyre. n. Hack. Ipit. cofias. v. Hale.. Kin¨¢gawian. n. [jaboerdashoer] Mercader. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. Buhok. [jagl] Regatear. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. [jab¨ªliment] Vestido. Haberdashery. Gaw?. [jagloer] Regaton. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. t¨ªrahan. n. n. Habitable. Ipangaw. Gyrate. & n. & n. adj. [jaft] Mango. mitad. vigoroso. llamar ¨¢ uno gritando. Halcyon. n. Hair. Hair-pin. adj. Ang lapad ng isang buhok. [dch¨¢iret] Girar. [etch] H. hiluka. [j¨¦ri] Peludo. adj. [jaf-blad] Medio hermano. Tumadtad. pangpangaw. agarradero. Tindahan ng mga sintas. [jabit¨¦cioen] Habitacion. v. puntas. hiyawan. Gaw¨ªin. Suyod ng sinulid ¨® bulak. [j¨¢f-kast] Mestizo. [dchaivs] Grillos. Tumawad. pag-ikit. Kabayong p¨¢upahan. [jac] Tajar. n. [jel] Sano. cabelludo. [dch¨ªpsi] Vagabundo. ugal¨¬. balahibo. n. tumaga. Hollow. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. tranquilo. v. n. costumbre. [j¨¢bitiud] Costumbre.

asidero. magkataon. Handle. Duyan. pu?o. n. [j¨¦ndmedn] Criada. pananabik. n. antojo. Litid. Handiness. apetecer. n. pumita. n. Handcuff. Pilay. [j¨¦ndines] Habilidad. Haply. felizmente. [j¨¢ples] Desgraciado. [j¨¦ndmed] Criada. Handspike. v. Maganda. sabit¨¢n. Sulat-kamay. Magaan. mag-ab¨®t. laylay. M¨¢pilay. Handicap. [j¨¦ndbredz] Palmo. bitbitan. Ibitin. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. [jap] Caso. v. [j¨¦ng-ing] Colgadura. Hamper. n. May kagaanan. primoroso. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. kayang dalhin sa kamay. gapusin ang kam¨¢y. puluhan. Handling. Damal¨¢n ang kam¨¢y. Handle. suceder. Handmill. v.Halo. [j¨¦pines] Felicidad. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. bitin. Handcuff. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. n. Sawing palad. Hamper. pangsoga. [j¨¦pili] Dichosamente. Halt. suceder. Hanging. [j¨¢moc] Hamaca. manejar. laureola. Hap-hazard. bi tayin. n. Isang hay¨¤. Litirin. n. [j¨¢mer] Martillar. Hammock. adj. estorbar. lumamas. [j¨¦ndso] Sierra de mano. n. [jend] Mano. Happily. Hanker. Sakuna. lindo. Kaipal¨¤. v. Suntok. Hapless. [j¨¦ndspaik] Palanca. Happen. n. umabala. v. [jolt] Cojear. Kakayahan. Hank. Handmaiden. Handful. esposas. adj. Handy. n. magk¨¢taon. suspender. Limb¨®. Hand-bell. Handily. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. ocasion. pang-gapos sa kam¨¢y. [j¨¦ndful] Manojo. dakot. N¨¢lipat. adv. Hankering. Hangman. Maghangad. ahorcar. Berdugo. birang. May kaginghawahan. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. adv. cuerda. n. n. Ginghawa. Gumambal¨¤. n. Bagay. pita. v. [j¨¦ndl] Palpar. v. Arag-arag. Katha ng kamay. v. dicha. [j¨¢nker] Ansiar. bofeton. Ham. [j¨¦ndkaf] Manilla. pagkakataon. munting batingaw. Hamlet. Hanger. v. bumy¨¢k. n. kaya. [j¨¦ndmil] Molinillo. n. pamukpok. [j¨¦ndili] Ma?osamente. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. panal¨¬. Handwriting. adj. umakay. [j¨¦nded] Transmitido. [j¨¢pn] Acontecer. Pangbat¨ª ng chocolate. [jang] Colgar. n. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. n. n. guiar por la mano. [jolt] Cojera. lo ancho de la mano. [j¨¦ndling] Manejo. n. accidente. Handiwork. n. Pany?. isabit. Halt. [j¨¢ndicraft] Obra manual. n. [j¨¦ndkaf] Maniatar. Halve. [jalv] Partir en dos mitades. kaginghawahan. [j¨¦ndistrok] Manoton. molinilyo. n. Handywork. [jank] Madeja de hilo. [jam] Jamon. Pil¨¢y. Tangkay. [jap] Acontecer. n. Hand-barrow. Damal sa kam¨¢y. kul ang palad. [j¨¢mper] Enredar. Madeha ng sinulid. Handsome. Happiness. Handkerchief. tatagnan. Martilyo. adj. Lagar¨¨. n. . [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. n. n. desventurado. n. Hand. aba. Mangyari. [jend] Alargar. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. marahil. bigtihin. Handsaw. Hammer. Nayon. soga. [j¨¢mer] Martillo. [j¨¢mlet] Aldea. [j¨¦ngman] Verdugo. Kam¨¢y. miserable. Alilang babae. Hang. mainam. n. Umab¨®t. [j¨¢mstring] Desjarretar. isampay. Ham¨®n. adj. [j¨¦ndi] Manual. [j¨¦ndl] Mango. Panungkal. isilid sa busl?. marikit. Hap. Paraan ng kamay. Hamstring. Kampanilya. sakuna. tagabitay. n. Humip¨°. pu?ado. n. n. [j¨¢nkering] Ansia. Sampayan. v. Mangyari. inilipat. G¨¢waing kamay. Handmaid. Hamstring. Hammer. Dangkal. v. n. Hangad. manosear. [j¨®lter] Cojo. ilaylay. Handed. Handystroke. n. [j¨¦ndbel] Campanilla. Handicraft. pangsual. n. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. v. Hap. Handbreadth. pasado de uno ¨¢ otro. Ka¨ªng. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. [jap-j¨¢zard] Accidente. Hand. umugit. n. n. Halter. manabik. encestar. Alilang babae. G¨¢waing-kamay. Pumukpok. [j¨¦ndsam] Hermoso. n. Humat¨¬. Sampay. busl?.

Hardship. adj. n. [j¨¢rdili] Osadamente. Matigas. Sumak¨ªt. ibagay sa tinig. Harbinger. [jarp] Arpa. [j¨¢rdi] Osado. precipitado. tumigas. n. Harass. Salap¨¢ng. [jark] ?He! ?oye!. trabajoso. [joer] Liebre. pumagod. Harness. Masamang babae. Koneho. Sak¨ªt. Mga bagay na pinanday. [jash] Picadillo. puta. Hard. Hirap. asilo. mabagsik. Hash. v. duro. valor. ma sungit. injuriar. Harm. Pangahas. hospedar. n. Harangue. bufon. insensible. Harmful. n. n. Hark. Hartshorn. n. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. Paragos. adv. Harpist. Taong sak¨ªm. [j¨¢rbor] Albergue. mapakl¨¢. n. Harm. katigasan. n. Hasp. bagabag. bati bot. n. jigote. quinqueller¨ªa. Hardly. [j¨¢rpun] Arpon. n. robar. Harmless. umani. Harangue. v. pag-ani. Paningkaw. dificilmente. rastro. Harness. Hardness. adj. Kumanglong. Harpoon. Pangahas. penoso. guarniciones. silung¨¢n. Inconstante. presteza. panganyay¨¤. Hind? nakasasama. [jarp¨²ner] Arponero. daung¨¢n. n. M¨¢nanalapang. [jard] Duro. [je¨ªst] Priesa. Hardihood. Usang lalake. Manalita. pabigla-bigla. n. Harem. Harpy. [j¨¦rlipt] Labihendido. v. sumir¨¤. n. Hard hearted. Mapagpatawa. dichoso. Harvest. Pumagod. hacer pedazos menudos alguna cosa. [j¨¢rang] Arenga. Itugma. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. Harsh. Tadtar¨ªn. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. Yumamot. ang umaani. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. [j¨¢rdnes] Dureza. [jasp] Cerrar con aldaba. patutot. v. Hare-brained. adv. molestia. adj. Harmony. adj. [j¨¢rbindcher] Precursor. yumamot. Harpooner. [j¨¢rshnes] Aspereza. [j¨¦r-brend] Atordido. v. Harden. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. [j¨¦pi] Feliz. Pagkakatugma. hacer el agosto. pagal. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. sumilong. atolondrado. Harp. Kanlungan. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. [j¨¢rri] Molestar. agosto. trabajo. Harbor. n. kapagalan. n. pagmamaliks¨ª. . [jart] Ciervo. n. n. [j¨¢rvest] Cosechar. Tigas. precipitacion. adv. [j¨¢rlekin] Arlequin. austero. maasim.Happy. n. Hardily. [jasp] Aldaba de candado. Harrow. Ang gumagapas. Alp¨¢. v. ligalig. adj. Isang lutu¨ªng tinadtad. agostero. walang aw¨¤. v. Law¨ªt ang lab¨¬. Harmonise. [jardjarted] Duro de corazon. Harbor. Harvest-home. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. adj. magpanganyay¨¤. [jarsh] ¨¢spero. rudeza. v. Nangunguna. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. Gumapas. Tul¨ªg. hirap. mangusap. Mapagmatigas na loo b. mangdwit. Haste. [j¨¢rnes] Enjaezar. int. dificultad. Tumugtog ng alp¨¢. [jarm] Mal. Harrow. da?o. [j¨¢ras] Cansar. dificil. [jarm] Da?ar. intr¨¦pido. Magsinkaw. tapang. Hash. severo. [jash] Picar. [j¨¢rvester] Cosechero. n. pusong. Ikandado. Harvester. n. nakasasak¨ªt. n. adj. malakas ang loob. [j¨¢rmles] Sin da?o. Hart. cansar. Buhaghagin ang lup¨¤. kahirapan. n. fatigar. Walang tiyaga. pananalita. Hare. Sungay ng us¨¢. Hardy. Nakasasama. Bahagya. Harum-scarum. Askad. [j¨¢rdli] Apenas. Pangungusap. agrio. mahirap. puerto. uminip. v. n. perjudicial. [j¨¢rpist] Arpista. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. Maaskad. n. [j¨¢rlot] Ramera. Harry. Maginghawa. ofender. Pagmamadal¨¬. [j¨¢rvest] Cosecha. v. v. oracion. may kahirapan. Hardware. adv. [j¨¢rbor] Albergar. sung¨ªt. atrevido. n. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. adj. concertar. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. n. Harshness. [j¨¢rmful] Da?oso. Harp. [j¨¦rem] Harem. Seradura. Hasp. Harlot. v. [j¨¢rang] Arengar. Magmatigas. kandado. bienaventurado. Ang pag-aawitan sa pag-aani. Harvest. Harelipped. May kapangahasan. n. n. v. cruel. Paggapas. [j¨¢rro] Grada. rigido. n. [jardn] Endurecer (se).

v. n. v. Hatter. Hawser. Hate. tocado. He. adj. presteza. adj. Madal?. Damit sa ulo. detestable. adj. Hay. n. asilo. Daung¨¢n. Hambog. Lumag¨¬. Punt¨¢. [jant] Frecuentar. walang bait. Haum. buen ¨¦xito. Kapootpoot. Haw. Haycock. pagkawasak. Haversack. apresuradamente. verdugo. Magka. Salansan ng tuyong damo. n. Dayami. dumabak. kanlungan. pumisa. n. [jant] Guarida. v. imprudente. [je¨ªt] Odiar. [je¨ªt] Odio. v. n. magkaroon. [j¨®ser] Guindaleza. [j¨¦dzman] Degollador. mandala. Kuyomangg¨ª. n. Pig?. pumugot ng ulo. apresurado. Hate. Hatred. n. [jatch] Pollada. kapalaluan. Hatchet. Lawin. nidada. batak. arriesgado. ¨²wian ng lahat ng kawal. Headway. adj. Head. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. Haul. [j¨®ti] Altanero. Hastily. mayroon. yerba seca. Humalimhim. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. [j¨¦dstrong] Testarudo. [j¨¦dlong] Temerario. adj. pangulo. [ji] ¨¦l. adj. principal. [jey] Heno. Headsman. Haughty. [jet] Sombrero. n. v. Balutan ng pagkain. [jesn] Acelerar. Humila. Haystack. destruccion. magbaka-sakal¨¬. tunggak. arrastrar con violencia. altivo. . adj. rondar. ignorante. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. [j¨®tines] Orgullo. palal¨°. aborrecimiento. Pagkakataon. n. mal¨¦volo. Hatch. Magmadali. Have. nublado. [joc] Hacer con halcon. Haven. n. jefe. Hat. Palataw. n. [j¨¦zel] Casta?o. [je¨ªz] Niebla. Haze. bumaltak. yamot. [joc] Halcon. h¨¢bito. degollar. n. detestar. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. v. aborrecimiento. mautal. [j¨¦sti] Pronto. poseer. Headlong. Magsosombrer¨®. Mangahas. v. Haul. baltak.Hasten. Haunt. Headdress. Headstall. ugal¨¬. Berdugo. Hazy. n. n. orgulloso. [jev] Haber. [j¨¦tful] Aborrecible. apresurar. Headland. mayabang. [j¨¢chit] Destral. Tuyong damo. [jom] Paja. [j¨¦stak] Pila de heno. [jol] Estiron. Hawk-eyed. Yungib. Maulap. yelmo. gaw?. bumatak. Poot. n. [jo] Balbucencia. adj. aventurar. Haughtiness. [jol] Tirar. [j¨¦dres] Cofia. Haunch. Ambon. casco. mabuting kapalaran. Dali. Hatch. munting palakol. n. Hazard. tener. Hawk. [j¨¢zerdes] Peligroso. [j¨¦stili] Aceleradamente. Hastiness. [j¨¢zard] Casualidad. Mapanganib. Buk¨¢l. costumbre. n. Mangla win. adv. [j¨¦dspring] Fuente. magtumulin. Headless. salakot. Havoc. Lakad na patuloy ng sasakyan . n. [jevn] Puerto. n. m¨¢mumugot ng ulo. Headpiece. Hila. Kabesada. Hawk. n. n. [j¨¦tred] Odio. Pagkautal. obstinado. Haunt. n. May kadalian. nakayayamot. n. Haughtily. Hazel. Taguan ng damong tuy?. May pagkapalal¨°. n. Matigas ang ulo. Hayloft. Umutal. [j¨®tili] Orgullosamente. [j¨¢zard] Arriesgar. Headspring. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. n. Pug¨®t ang ulo. Pangahas. Suot sa ulo. rastrojo. pagpisa ng itlog. n. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. [j¨¦zi] Anieblado. [j¨¦yloft] Henil. Siya (lalake). Kahambugan. n. simula. origen. acaso. Matalas ang mat¨¢. abrigo. altivez. liks¨ª. [j¨¢voc] Ruina. punta. prontitud. n. n. adj. Halimhim. n. Head. n. [jatch] Empollar. precipitar. maliksi. Buntong ng damong tuy?. v. tulin. [j¨¦ykok] Pila de heno. Pagkasir¨¤. adj. yumamot. pron. adj. Head quarters. [jed] Gobernar. Hayrick. n. n. hacha peque?a. Sombrero. kapalaran. dungot. [j¨¦tter] Sombrerero. [j¨¦stines] Prieza. Mapoot. n. v. Headache. Hateful. Hazard. Hazardous. tumanod. [j¨¦dpiz] Morrion. promontorio. [janch] Anca. [jo] Tartamudear. Malaking lubid. dirigir. Headstrong. v. Haw. Poot. Hasty. [j¨¦yric] Pila de heno. asal. pun¨°. yamot. [j¨¦dloend] Cabo. matulin. n. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. Mandala. Mamun¨°. [j¨¦dles] Degollado. [jed] Cabeza. hangal. Sak¨ªt ng ulo. Ulo.

[jir] Oir. divino. Hedge row. adj. [jiv] Esfuerzo para levantarse. [j¨ªbru] Hebreo. apuy¨¢n. Bunton. Sa dakong langit. Bakod. hambal. lingap. Init. adj. Ingat. Nat¨²tuy?. Heat. matigas ang ulo. umulinig. n. [j¨¢rtsic] Dolorido. v. saludable. [jid] Atender. adj. calor. Heathenish. Heat. elevacion. Hambog. adj. afligido. Heartlessness. [j¨¦lzi] Sano. Hearken. n. n. Heavenly. Taos sa pus¨°. Hecatomb. n. Tagadinig. lumingap. el que levanta. v. Heft. balit¨¤. [j¨¦lzful] Sano. condialmente. Dwag. lumbay. [jedch] Seto. [jeft] Esfuerzo. Maingat. Heed. Heap. [joers] Ataud. pusil¨¢nime. n. walang aw¨¤. Pagbangon. Hedge. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. inclemente. adj. observar. Pug¨®n. [jarz] Fogon. [jit] Calentar. adj. Panglaw. n. adj. gumamot. May kinalaman sa langit. Hudy¨®.Heady. notar. Pus¨°. Mabigat. atender. n. Hearing. loob. adj. Heavenly. Pagkabagbag ng pus¨°. negligente. interior. Magbunton. [j¨¢rtines] Sinceridad. penetrante. pesado. kalinga. Bakuran. fama. v. Pangahas. Tumadyak. . v. [j¨¢rtles] Cobarde. n. Bumuhat. Tapat. mag-init. nakabubuti sa kat awan. Nauukol sa langit. Heed. n. Ng boong pus¨°. n. Heavily. Heave. salansan. [jarcn] Escuchar. Hearth. v. n. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. mabait. Hearer. [j¨¦catomb] Hecatomba. Hebrew. taga-taas. Hector. pangdinig. salubre. [jid] Cuidado. [j¨ªver] Alza prima. [jidzn] Gent¨ªlico. lagnat. Magpagal¨ªng. Pabaya. Langit. [j¨¢rt-briking] Congoja. [jit] Ardor. [j¨¦ctic] H¨¦tico. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. buhat sa p us¨°. alegre. Taos sa loob. [jil] Sanar. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. Sikap. Hebrew. Heedful. n. acumular. tignan. angustia. Heart-sick. Heaver. vallado. bigat. & n. n. Kabaong. matind¨ª. [j¨¦ctor] Fanfarron. pagting¨ªn. n. Heartily. adv. Heaven. Hedge. v. n. firmamento. [j¨ªring] Oido. [jip] Monton. Heel. Hearse. n. adj. kaigihan ng katawan. Heart-breaking. adj. [j¨¦vi] Grave. [jart] Corazon. Kahinaan ng loob. v. Heedless. [j¨ªdles] Descuidado. [j¨ªrsey] Rumor. ataul. kumalinga. levantar alguna cosa del suelo. n. Painitin. Mag-ingat. n. wal abag. Heart-rending. magsalansan. dinggin. Hearsay. salisalitaan. Heart. sanidad. adv. Marinig. cordialidad. duminig. cuidadoso. [jidzn] Gentil. Healthful. [jip] Amontonar. iban gon. Hectic. Heave. precaucion. atento. tak¨®t. masay¨¢. Pang-als¨¢. n. Kagalingan. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. Pagtatapat-loob. adj. damdamin ng kaloo ban. nakikinig. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. Heavy. [jevn] Cielo. adj. [jiv] Alzar. n. [j¨ªdful] Vigilante. Heavenward. curar. escuchar. f¨¦retro. Heal. [j¨¦vili] Pesadamente. May kabigatan. Heartiness. walang bahal¨¤. n. audiencia. Healthy. peso. Sakong. atencion. Heel. n. adj. [jedch] Cercar con un seto. [j¨¢rt-rending] Agudo. adv. adj. Magaling. [jil] Talon. din¨ªg. [jil] Taconear. obstinado. oidor. Alingawngaw. Heathen. ebreo. Nakagagaling. n. n. kalooban. Hear. Heartless. Heathen. Hearty. Pakinig. [j¨¦vnli] Celeste. v. umals¨¢. [j¨¦di] Temerario. [j¨¦vnli] Celestialmente. Health. itaas. n. pagtaas. Makinig. [jelz] Salud. v. Heap. mayabang. tisis. Heart-felt. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. manainga. pakinggan. [j¨ªrer] Oyente. Hind? kristyano. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. Mga punong kaho na nakabakod. entender. n. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. pagano. [j¨¢rtili] Sinceramente. adj. Taong hind? ebreo. [j¨¢rti] Sincero.

Mal¨ªng pananampalataya. sa loob nito. [jier¨ªntu] En esto. mapagsaklolo. n. Kalahating bilog. en lo venidero. Heretofore. Tangkal. adj. Heiress. por eso. Heinous. Hereon. adv. n. Nauukol sa impyerno. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. Mula rito. Lupiin. ac¨¢. dini. Herd. Taas. asistente. ugit ng sasakyan. abuloy. [j¨¦rbedch] Herbaje. patayugin. Dahil dito.Heifer. [j¨¦lper] Auxiliador. Dahil dito. Kanya. asociarse. Itaas. v. Heriditary. Hem. hato. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. abominable. Dahil dito. [je¨ªt] Altura. [ji¨¦rtu] A esto. Tagatulong. adv. n. n. [jelm] Timon. May maling pananampalataya. Herefrom. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. Tumulong. Magkawankawan. n. gulay. [j¨¦nes] Atroz. Hereabout or Hereabouts. de ella. Heighten. Heresy. Herd. n. Kakilakilabot. kasama. n. Dam¨®. [je¨ªtn] Realzar. v. [j¨¦lpmet] Compa?ero. pataasin. n. Dito. [j¨¦misfir] Hemisferio. Herdsman. n. Minamana. tayog. umabuloy. Height. n. hanggang ng . Nauukol sa tagapagpauna. magsasama. Herein. Mula rito. adj. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. asistir. [jerd] Manada. Hereto. [ji¨¦r] Aqu¨ª. Heraldic. [je¨ªres] Heredera. mula ngayon. adv. saklolo. nakarir imarim. Help. [j¨¦meredch] Hemorragia. Her. kulungan ng manok. nakapopoot. Impyerno. [jer] Su. hanggang dito. adv. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. adv. [j¨¦rbalist] Herbolario. n. Hereat. apoyo. Dito nga. [jelv] Mango. abandonado. [j¨¦retic] Hereje. pastor. Inah¨ªng manok. adj. Hereafter. Katulong. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. tutup¨¢n. Balinguyngoy. [j¨ªerin] En esto. aqu¨ª dentro. en lo futuro. Hellish. [j¨¦lmet] Yelmo. Help. k¨¢ban. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. Mula ngayon. Helm. de aqu¨ª. [j¨¦fer] Becerra. Here. elevacion. v. adv. Dam¨®. n. [j¨¦resi] Herej¨ªa. por esto. [jemp] Abaca. adj. n. pron. niya [babae]. Hen coop. adv. Hemp. mapag-abuloy. adj. Herald. aqu¨ª dentro. Helve. Heir. precursor. mapagtulong. adv. Dito sa palibot. adv. antes. Dito sa. Helmet. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. Herculean. hasta aqu¨ª. [j¨¦lpful] Util. socorredor. n. Magpamula ngayon. Helpless. Hell. Mana. exaltar. Ang hinaharap. asistencia. adv. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. Heirdom. grey. Bakang dumalaga. [jierat] A este ¨® esta. Henceforth. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. Herb. n. adv. Kawan. Heirloom. sumaklolo. Pagmamana. [jir¨¦ditari] Hereditario. Dito sa. n. anopa't. Puluhan ng palakol. Pasabogsabog. Hem. Ang nagmamana [babae]. Timon. n. adv. Hereof. vaquillo. ternera. [j¨¦n-cup] Gallinero. odioso. [ji¨¦rafter] Estado venidero. reba?o. [jens] De aqu¨ª. [jel] Infierno. n. Helper. [jelp] Ayudar. Tulong. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. [jerb] Yerba. adv. walang mag-ampon . [jier¨®f] En esto. [jen] Gallina. Nakatutulong. Hemorrhage. v. n. adv. n. Noong una. katwang. adj. n. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. Ang nagmamana [lalake]. n. agas ng dug?. n. n. Walang tumulong. tutop. Abak¨¢. Hereby. Lubhang malakas. Helpful. Dito nga. [jier¨®n] Sobre esto. Herbalist. Hereafter. n. legumbre. sa loob nito. [jem] Ribete. adv. Hemisphere. [je¨ªr] Heredero. socorrer. Panak¨ªp sa ulo't mukha. en desorden. auxilio. astil de hacha. [j¨¦lples] Desamparado. [ji¨¦rbay] Por esto. adv. n. [jem] Ribetear. [je¨ªrdom] Herencia. n. Heretic. Lup¨¬. Herbage. malvado. buhat ngayon. [j¨¦lish] Infernal. Hereinto. Hen. adj. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. Tagapagpauna. [jelp] Ayuda. [j¨¦rald] Heraldo. Hence. Helter skelter. Helpmate.

adj. hanggang dito. pagkabayani. gozo. adj. n. n. [j¨¢ili] Altamente. Heritage. adv. An¨¢k-mahal. High. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. Hierarchy. samotsamot. Hibernal. Dahil dito. Hieroglyphic. [jai] Arriba. [j¨¢i-born] Noble. [j¨ªdnli] Escondidamente. Hiatus. Lupang palabundukin. buny?. & n. Siya man. maglihim. [jai-flon] Altivo. [jai-colord] Subido de color. v. pron. v. Hermit. n. Mag-alanganin. mag-alangan. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. magsipak. adj. Herself. Kanya. adj. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. Heroine. cortar con hacha. May anim na sulok. [j¨¦ron] Garza. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. patag?. adj. n. kwero. lihim. [jers¨¦lf] Ella misma. [jigl] Regatear. High-flown. escondrijo. Hexagon. High-spirited. invernal. pwang. n. Hidden. [j¨¢ines] Altura. Highland. le?ar. siya rin (babae). [j¨¢it] Altura. Hermetic. Pag-aalanganin. n. [jaib¨¦rnian] Irlandes. [j¨¢ietes] Grieta. atrevido. magtag?. n. Hexangular. Mapagmataas. Hiccough. . Hereupon. n. Hideous. Eh¨¦. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. [j¨ªroin] Heroina. [j¨ªuer] Le?ador. Heterogeneous. Plano na may anim na gilid. piel. irregular. Herewith. Paling¨ªd. Hiccough. n. Magling¨ªd. Mamanah¨ªn. Langsangang tuloy-tuluyan. Hie. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. Heyday. feo. Sa itaas. Hermitage. [j¨ªcap] Padecer hipo. adv. [j¨¦sitet] Vacilar. Magsibak. v. [j¨ªcap] Hipo. Halohal¨°. adj. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. Ermitanyo. secretamente. Higgle. adj. High-born. [jai] Darse priesa. n. Say¨¢. Babaing bayani. Sin¨®k. Magsin¨®k. Dito nga. n. pag-aala ngan. elevado. int. [j¨¢id] Cuero. Hers. v. n. adj. de ella. Hibernian. n. [j¨ªdies] Repugnante. [j¨¢irod] Camino real. Bayani. Hide. Dakong tahanan ng ermitanyo. Taguan. n. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. [je] ?He!. adj. Highway. n. Walang tuos. [jierap¨®n] Sobre esto. Taas. lungga. adj. adj. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. [jai-mainded] Arrogante. adv. Langsangang tuloy-tuluyan. n. [jesit¨¦cien] Hesitacion. [jir¨®ism] Heroismo. Pangit. bal¨¢t. n. ma bait. Taas. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. Heroic(al). pron. Hesitation. [jers] Suyo. High. n. Mataas. Bitak. Heronry. [jiu] Tajar. Hewer. Highness. de elevados pensamientos. encubrir. [jai] Alto. Hew. horrible. [j¨¢ilander] Monta?ez. dudar. M¨¢ngangahoy. n. [jaib¨¦rnal] Invernizo. Tagak. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. [jierw¨ªz] Con esto. ilustre por nacimiento. hendidura. Highly. High-altar. Heron. May kataasan. walang ayos. n. Dito sa. n. [j¨ªro] H¨¦roe. n. Hesitate. n. [j¨¦rmitedch] Ermita. n¨¢pakainam. adv. Bayani. Heroism. High-minded. perplejidad. an¨¢k-ginoo. [j¨¢id] Esconder. Irland¨¦s. n. Hero. Magmadal?. Kabayanihan. Heteroclite. taga Irlanda. Hide. elevacion. ocultar. v. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. Ling¨ªd. orgulloso. Larawang titik na may kahulugan. [j¨¦rmit] Ermita?o. [jai-altar] Altar mayor. kataasan. niya (babae). [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. kalait-lait. Pangahas. duda. [j¨¢iwe] Camino real. gwang. Tumawad. Hereunto. Nauukol sa tagginaw. [j¨¢i-spirited] Osado. adj. Mapusyaw (na kulay). n. Taga bundok. Highlander. Hey. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Highroad. alteza. mangahoy. High-coloured. [jierant¨²] A esto. anacoreta. Pangulong damban¨¤. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. adv. adv. tag?. v. palal¨°. en sumo grado. Lubhang sarado. [j¨ªdn] Oculto. Hiddenly. galak. taga itaas. dahil dito. [j¨¦ritedch] Herencia. Magilas. Hiding-place. rec¨®ndito. Katad. matayog. Hight. n. adj. n.ayon. kamahalan.

Bisagra. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. kapansanan. [j¨¢ir] Alquilar. Hind. Hinder. [j¨ªnder] Impedir. adv.! Historian. Ho. bumir¨°. mag-ipon. [j¨®ri] Blanco. cano. magsalansan. salteador de caminos. v. Dito. Historic. Hamog na namumu?. [jitch] Vuelta de cabo. tumam¨¤. hasta ahora. adj. Hither. magsulsol. Hive. History. Tulisan. tam¨¤. suyo. [jocs] Enga?ar. nagpapaupa. Hitch. sulsol. golpear. istorya. [jocs] Enga?o. humingkod. Pa¨®s. [jist¨®rian] Historiador. Historical = Historic. [jip] Cadera.. Bur¨®l. n. Hinder. n.Highwayman. M¨¢pilay. int. velludo. Puluhan ng tabak. [jord] Monton. Hilarious. humuni. adj. Dumay¨¤. Say¨¢. Kabakabayuhan. bugbog. [jind¨²] El natural del Hindostan. [jobl] Cojear. Abala. Magtipon. kasayahan. adj. Hind. humadlang. [jil¨¢riti] Alegria. [jil¨¢rius] Alegre. Taga India. Hoax. His. bayaran. Bur¨®l. n. Hinge. pron. n. Hiss. v. galak. P¨¢os. salario. Day¨¤. Hobble. munting bundok. [j¨¢iv] Colmena. Hit. [j¨ªstori] Historia. m angdadambong. Hitch. [jobl] Cojera. gambal¨¤. adj. [j¨¢ir] Alquiler. sumipol. Maput?. Mabalahibo. Ikaw¨ªng. Hitherto. . regocijo. [j¨ªpshot] Descaderado. colina. Upa. Hilarity. n. [j¨ªnderans] Impedimento. Bahay-pukyutan. Hint. Maput?. n. Likod. acumular. sa kanya rin (lalake). Hill. n. enronquecido. Hindrance = Hinderance. bayad. [j¨¢indermost] Postrero. enjambre. v. bumugbog. burlar. Hit. Buh¨®l. Sa kanya (lalake). Himself. Hip. n. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. [j¨¢inder] Posterior. adj. n. Kanya. Pig?. [j¨¢iueman] Bandolero. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. = Ho. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. obst¨¢culo. v. [jit] Pegar. mabulo. yamang nakatag¨°. mira. [jit] Golpe. P¨ªlay. [j¨¢iv] Enjambrar. Sht. impedimento. [j¨ªdzer] Ac¨¢. [jint] Insinuacion. [jirsi¨²t] Hirsuto. Sa kanya nga. [j¨¢ind] Cierva. Hipshot. posterior. tesoro escondido. Hint. Hinderance. [jilt] Pu?o de espada. Mag-uyok. n. K¨¢hulihulihan. [j¨¢irling] Jornalero. Mabur¨®l. Magtipon. [jist¨®ric] Hist¨®rico. bisagra. andar cojeando. Hobbyhorse. gumambal¨¤. ¨¢ ¨¦l. de ¨¦l. kulay uban. Masay¨¢. v. pron. mag-bunton. Hampas. cuesta. [j¨®rsnes] Ronquera. Magsingkaw. Hoard. adj. [j¨®rfrost] Escarcha. v. n. Nauukol sa kasaysayan. burla. Hinge. n. Hirsute. m¨¢nunulat ng kasaysayan. kagalakan. Hire. magipon. alcance. n. pamamaos. Hindmost = hindermost. bumayad. n. ¨²banin. [jor] Blanco. pumal¨°. n. [jint] Insinuar. Hoarfrost. Hireling. pangkawing. v. [jindch] Engoznar. n. v. Hindoo. pron. adj. adj. [jord] Atesorar. Umupa. adj. Him. int. manghaharang. Usang babae. Bonton. bir¨°. trasero. [jim] Le. [jis] Silbar. int. Hillock. Hilt. namamalat. blanquecino. adj. Hoarse. [j¨¢ind] Trasero. hulih¨¢n. Hire. Mang-aaraw. poner obst¨¢culos. mag-udyok. M¨¢nanalaysay. n. salansan. montecillo. hulih¨¢n. [j¨ªloc] Colina. Sumutsot. n. n. sumansal¨¤. [jitch] Enganchar. upahan. Hive. Uyok. taga Indostan. Hobble. Hippodrome. asalariar. n. munting bundok. hul¨ª. acertar. hanggang ngayon. adv. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. Hoarseness. n. v. n. ¨¢ este fin. Likuran. Hilly. [jo] He. Humampas. n.. adj. v. Hoary. embarazar. sa kanya man. Hingkod. Umabala. cano. Kasaysayan. [jindch] Gozne. [jis] Su. dini. niya (lalake). hola!. Hist. [jors] Ronco. Hoar. n. hombre mercenario. [jil] Collado. udyok. [j¨ªli] Monta?oso. Hoax. n. Hindermost. Hoy! Hoa. v. Hoard. likuran. Hanggang dito.

agarrar. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. adj. Homeless. ¨¢ su tierra ¨® pais. Holy. kaw¨ªng. Homesick. Homely. v. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. Honor. sak¨¬. Lupang bukir¨ªn. engatuzar. puri. n. Kaloban ng rebolber. n. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. Hold. n. Pangbahay. Hoe. adj. Taga. Hoist. pumuri. Hollow. [j¨®lo] Hueco. n. [jup] Cercar. Honesty. Homilist. casto. Yar¨¬ sa bahay. Hoof. Hood. sa gaw¨ªng sarili. Pangdangal. Hod. adj. mantener. Hog. Matimtiman. Panak¨ªp sa ulo. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. n. Panghakot n g lary¨®. tapat n a loob. v. Mag-asarol. adj. bayad. inang-bayan. Hooked. Hook. [j¨®mward] H¨¢cia casa. Holland. Galang. Salaul¨¤. paunlak. tangan. Mahal na araw. Homogeneous. cavidad. n. [j¨®mli] Casero. g umalang. n. sant¨®. kapurihan. buklod. Honey-comb. Holy week. Bataang musmos. [jud] Caperuza. Hawakan. n. magpaunlak. reverencia. lungga. Magtaas. [j¨®lo] Cavidad. hukay. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. [j¨®guish] Porcuno. bumuhat. n. n. Hole. v. pulot. hinahon. pitagan. Baboy. n. Pamigkis ng barriles. t¨¢laran. [juct] Enganchado. garfio. adj. [jon¨®rari] Honorario. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. Kuko ng kabayo. Hoiden. [jum] A su propia casa. Hoggish. Honor. primer mes de casados. caverna. Homespun. [j¨®nor] Honrar. pwang. Hoe. kibit¨ªn. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. kabanalan. gwang. [j¨®nor] Honra. n. adj. [j¨®misidal] Homicida. Walang lam¨¢n.Hobgoblin. Humukay. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. Magpir¨ªng. Home. Homage. n. n. Honest. Dwende. n. Walang sukat m¨¢tahanan. bumutas. Honey. bait. [j¨®ni-mun] Luna de miel. Honey moon. [jobg¨®blin] Duende. enga?ar. v. Pulot-pukyutan. n. [j¨®li] Santo. adv. espectro. hind? mapagpanaog. n. Homeward. Kasantusan. Hukay. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. Homicide. Hone. reverenciar. [j¨®lster] Funda de pistola. [j¨®li uik] Semana santa. Honorary. [j¨®medch] Homenaje. gancho. v. [j¨®medch] Reverencia. sim¨¤. Gumalang. Holster. piedra amoladera. Dangal. Balis¨¢. n. Agwa bendita. [j¨®idn] Mozo agreste. sostener. Kumalawit. Katimtimang-loob. Hoodwink. mangday¨¤. Hold. encorvado. [j¨®ist] Alzar. n. azadon. hueco. Pagpalay ng tao. Holy water. [j¨®lines] Santidad. Homestead. [j¨®misid] Homicidio. Mga unang araw ng ba gong kasal. v. justo. honor. [j¨®ni-comb] Panal. Hook. Baluktot. [j¨®li-water] Agua bendita. [jo] Azada. Hoop. karangalan. [j¨®mspun] Casero. M¨¢mamatay-tao. mahinahon. Hollow. adj. atrapar. Pist¨¢. Marangal. [jup] Cerco de barril. Bahay-pukyutan. Olanda. Honorable. adj. v. adj. itaas. Butas. [jum] Casa propia. Magparangal. Homicidal. Banal. adj. Sa dakong sarili. [j¨®land] Holanda. Hollow. [juf] El casco de las bestias caballares. n. karangal-dangal. Bigkisin ang barriles. n. Hawak. n. adj. Hasa¨¢n. [jon¨®rabl] Honorable. n. [jog] Puerco. Homage. [jold] Presa. cerdo. Holiness. Homemade. Holiday. adj. Home. n. tagnan. Asarol. morada patria. pio. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. n. ibig sa sarili. n. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. [juk] Anzuelo. [j¨®lidey] Dia de fiesta. katatakut¨¢n. buhatin. adj. [juk] Enganchar. [jol] Agujero. respetar. adj. pigilan. beatitud. Hoop. n. . [j¨®nest] Honesto. n. mabait. kuko ng hayop . araw na pangilin. ¨²uw?. Pangbahay. tahanan. [jold] Asir. v. izar. ahuecar. [j¨®ni] Miel. [jomsted] Tierra de labranza. kalaw¨ªt. n. justicia. [j¨®nesti] Honestidad. n. v. [j¨®lo] Excavar. Bahay na ¨²wian.

ej¨¦rcito. Bangaw. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. adj. Hostess. marunong sumakay sa kabayo. [j¨®ples] Desesperado. brinco. [jord] Horda. [jot] C¨¢lido. [j¨®rslich] Sanguijuela. Ot¨¦l. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. Pangasuhin. n. Putakt¨ª. adj. Sigaw. Maghahalam¨¢n. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. adj. [j¨®rni] Hecho de cuerno. Hotly. n. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. [jos] Medias. kilabot. Hopeful. adj. hukb¨®. n. katakottakot. n. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. [j¨¢und] Sabueso. Horse. Hosanna. Mainit. bahay-p¨¢gamutan. Horrid. adv. [j¨®rswip] L¨¢tigo. Yaring sungay. [jop] Salto. Nanghaham¨®n. n. [j¨®pful] Esperanzado. n. n. [j¨®rsman] Jinete. sungay¨¢n. Kumandir¨ªt. Paghahalaman. Hotness. Horrible. [jors] Caballo. [jut] Grito. n. Halakhak. Horticulturist. Maaasahan. int. bubuyog. Lukso. ipahabol sa asong panga . n. masidh?. n. tenebroso. nakapapas¨°. Sungay. n. [jost] Huesped. n. Onsana. Ang nagtitinda ng medyas. jardinero. horroroso. n. adj. n. adj. Horsehair. Horseback. [jorn] Cuerno. magan dang loob. adj. Horselaugh. n. Hot. lumundag. n. Medyas. caritativo. Asong galgo. Pahiga. [jotspoer] Col¨¦rico. mesonero. Hough. Kalamnan ng bint?. maawain. humiyaw. violentamente. [jorn p¨¢ip] Gaita. n. Horse shoe.Hoot. Linta. [jos¨¢na] Hosana. [jortik¨²lchurist] Hortelano. Init. n. [j¨®rslaf] Carcajada. asa. n. Horsewhip. abejon. v. adj. Horn pipe. kasindaksindak. Hound. Apuy¨¢n. furor. Horsefly. n. Hornet. Horrific. Mainit ang ulo. Hound. n. katakot-takot. cojear de un pie. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. Hospital. [j¨®stil] Hostil. n. Kabayo. Hothouse. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. Masamang bir¨°. Hamon. hu¨¦speda. Bakal sa paa ng kabayo. [jop] Esperar. mesonera. pusok. Nakakikilabot. Mapagpatuloy. exaltado. lumuks¨®. Hostage. n. [j¨®tjaus] Estufa. Horror. nakasisindak. Horseman. [j¨®tnes] Calor. [j¨®tel] Hotel. [j¨®rsflai] Moscarda. ruido. posadero. adj. v. Hospitality. [j¨®rned] Cornudo. n. caliente. adj. [j¨®rnet] T¨¢bano. terror. espanto. [j¨®rspley] Chanza pesada. [jop] Esperanza. Sindak. Pag asa. n. Punlaan. [joriz¨®ntal] Orizontal. kakilak ilabot. Horizontal. [j¨®tli] Con calor. Hopeless. [j¨®rrid] Horrible. Hotspur. Tambul¨¬. Ospital. Hinete. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. n. n. ang naghahala man. Horny. May-bahay. v. Hope. Horde. n. Horseplay. Hostility. Hot-bed. n. [jost¨ªliti] Hostilidad. n. Horseleech. Hop. [j¨®spitabl] Hospitalario. [jop] Saltar. n. may p¨¢nauhin. Hope. pagmamagandang-loob. May kainitan. Hoot. v. n. Umasa. Pagpapatuloy. Horticulture. Likod ng kabayo. n. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. Hostile. Hospitable. kandir¨ªt. [j¨®stedch] Rehen. Sota. Buhok ng kabayo. [j¨®ror] Horror. n. n. Horserace. l¨¢tigo. Panghagupit. n. Hostler. Hotel. [joc] Jarete. Sumigaw. Host. ingay. Mainit ang ulo. mapusok. [j¨®stes] Posadero. [j¨®spital] Hospital. [j¨®rtikulchur] Horticultura. col¨¦rico. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. Horned. [j¨®sier] Mediero. May sungay. Walang pag-asa. [jut] Gritar. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Kasindaksindak. may-p¨¢tuluya n. rancher¨ªa. Hot-headed. hiyaw. Hosier. [j¨®ribl] Horrible. adj. P¨¢unahan ng kabayo. terrible. [jot-j¨¦ded] Fogoso. Horn. hueste. Kakilakilabot. Bunton ng tao. Hop. n. n.

n. House-holder. [j¨¢mbl] Humillar. Oras. [joeg] Abrazar. Humbug. Paano. [j¨¢mbli] Con humildad. Hug. rugir. [ji¨²miliet] Humillar. v. padre de familia. pagkatao. humiya. gunggong. mapagpakumbaba. n. magpak apusok. [joem] Zumbar. Dampa. n. Kababaang-loob. Sangbahayan. Haginit. Hue. rugido. est¨²pido. alboroto. Humidity. Humble-bee. [ji¨²miliecioen] Humillacion. n. hagulhol. [j¨¢uswaif] Ama de una casa. maghambog. Humdrum. Maawain. Humanize. embuste. Taga ingat ng bahay. [joef] Bufar. Balat. Yamang. Hug. Gayon man. cuanto. gayon man. tang¨¢. cuan. kahambugan. postrar. n. [j¨¢mblnes] Humildad. Malak¨ª. enorme. kayabangan. Huddle. n. alucinar. Nauukol sa tao. mayabang. Howsoever. n. walang ga lang. mahabagin. n. adv. Pun¨° ng sangbahayan. Kamumo. [j¨¢uever] Como quiera. adj. [joelc] Casco de la embarcacion. adj. Housekeeping. Yamang. n. adj. v. bajo. [ji¨²miditi] Humedad.. [¨¢uarli] A cada hora. Human. [jium¨ªliti] Humildad. Hum. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. necio. Humbleness. Day¨¤. n. umangal. Yumapos. adj. galit. casco de la embarcacion. v. ponton. magmayabang. tumah¨®l. bantay-bahay. n. n.. [ji¨²mankaind] El linaje humano. Sangkatauhan. n. Howl.. [j¨¢us] Casa. Humiliation. Howl. angal. rondar. Huffish. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa.. c¨®lera. Housewife. Kulay. sumision. bara¨²nda. gayon m an. Pusok ng kalooban. Huckle-backed. n. Huge. Basa. n. [joem] Zumbido. [jaw] Como. [j¨®vel] Choza. Hubbub.so. Bunton. Kalakhan. Mababang loob. con todo. Maghambog. [joel] C¨¢scara. Magbitin. patear de enfado. t umuklap. n. Housemaid. kutis ng mukha. Magtalop. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. [j¨¢mboeg] Enga?ar. Humanity. Hugeness. v. kubo. Magpangayupap¨¤. bagaman. grito. Bahay. Hulk. [¨¢uar] Hora. [ji¨²manaiz] Humanizar. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. Hambog. pagpapakabab¨¤. en todo caso. n. n. House. Humane. adv. How. petulante. pagpapakumbaba. Hangal. [j¨¢us-jold] Familia. Pagkabasa. [jadl] Tropel. Huddle. n. [j¨¢cl-bact] Jorobado. sin embargo. Hull. v. Angkan ng sangkatauhan. [joel] Mondar. [joemdr¨¢m] Lerdo. Humbug.. adj. [jiudch] Vasto. Humaginit. Pangangayupap¨¤. [joeg] Abrazo apretado. [j¨¢uling] Aullido. punton. Pamamahal¨¤ sa bahay. v. Papagtaglayin ng asal tao. [jadl] Confundir. lamento. v. Maglalak?. Hour. bumantay. Humble. House-breaker. Huff. ungas. Kub¨¤. v. n. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. House-hold. adv. [joef] Arrebato. Humility. v. [jium¨¦n] Humano. n. yumakap. Humid. Magpangayupap¨¤. Hum. Hovel. hagulhol. kay. mag-alanganin. v. pagkahalomigmig. tah¨®l. n. dar alaridos. House-keeper. Huff. Magday¨¤. Hourly. [jauso¨¦ver] Como quiera. ungal. n. [j¨¢us-briker] Ladron. Gumul¨®. poot. n. familia. [ji¨²mid] H¨²medo. adv. madre de familia. Hiyaw. Katawan ng sasakyan. alarido. con todo. Alilang babae sa bahay. adj. Humankind. [j¨¢ul] Aullar. insolente. Howbeit. n. tonto. n. [ji¨²man] Humano. n. dudar. [j¨¢ul] Aullido.. bravear. Oras-oras. mag-alis ng balat. Howling. v. adj. [j¨¦boeb] Grito. [j¨®ver] Colgar. [jiu] Color. pagka. n. Ina ng sang mag-anak.. caba?a. [j¨¢usmed] Criada de casa. afable. [jium¨¢niti] Humanidad. humagulhol. Hover. However. . en todo caso. adv. [j¨¦fish] Arrogante. Hull. Humiliate. kaingay. Magnanakaw. [j¨¢mboeg] Enga?o. Humbly. [j¨¢cster] Revendedor. Yapos.. adv. Humble.. [jambl-bi] Z¨¢ngano. sangbahayan.. May kababaang loob. n. n. Kahol. n. Kah¨®l. katawan ng sasakyan. halomigmig. tez del rostro. confusion. [jaub¨ªit] No obstante. Kumah¨®l. kagul¨®. [j¨¢mbl] Humilde... Huckster. Kababaan ng loob.

Magmadal?. [y¨²mores] Chistoso. [j¨¢sband] Labrar la tierra. precipitar. silencio!. panghuhuli ng hayop. n. Sisidlan. Husky. b¨²hawi. Hurricane. arrojar. magmaliks¨ª. n. adj. n. [janch] Codazo. Mak¨¢sangdaan. perseguir. Sangdaan. Hummock. v. bufon. [j¨¢moc] Montecito. G¨²tom. mag-al¨ªs ng balat. n. Mapagsist¨¦. Mangaso. & n. Pamamaos. Tapa. Magutom. pagtutumulin. nakasisir¨¤. Gripo. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. aquietar. Haginit. Masamang babae. agricultura. Magbigay-loob. pellejo. v. munting bundok. Hurdle. Taong sak¨ªm. buscar. Managas¨¤. [j¨¢nting] Caza. Paimbabaw. [jat] Choza. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. Huskiness. centenar. esposo. Husbandman. n. [j¨¢ntres] Cazadora. labrador. pananabig. mapagkunwa. [jart] Mal. Hunchbacked. [j¨²mor] Complacer. Magsaka. [j¨¢nguer] Hambre. [j¨¢ming] Zumbido. empe?ar. apresurar. Humpbacked. Hungry. [jank] Pedazo grande. Hustle. Husband. [jatch] Arco. adj. [j¨¢ri] Precipitacion. Paninik¨®. v. adj. Mapagpaimbabaw. v. Pangangaso. int. v. [j¨¢ri] Acelerar. adj. sosegar. v. Giy¨®n. Nakasasama. Huntress.Humming. placentero. [jash] Apaciguar. n. [jim] Himno. Sal¨¢. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. Mapagpataw¨¢. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). Gut¨®m. pagkakub¨¤. Imno. Magpatahimik. n. [jamp] Joroba. n. M¨¢ngangaso. pakpak¨¢n. [j¨¢ipn] Guion. [jant] Cazar. n. Hungrily. Pangangaso. Purihin. n. v. adj. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. n. [j¨¢nchbact] Jorobado. Hump. Lag¨¢y ng kalooban. maglagak. n. [jasl] Escaramuzar. magpailandang. [joerl] Tirar con violencia. [jaip¨®seket] Hipotecar. [j¨¢riken] Huracan. n. v. empujar con fuerza. corcoba. [jart] Da?ar. pa¨®s. Hurtful. estar quieto. adj. Hurt. [j¨¢za] Vitorear. Magtalop. adj. Magsasaka. Ikasangdaan. ofender. da?ino. n. mamuntot. panghati ng salita. [jant] Caza. n. Hydrant. [j¨¢nguer] Hambrear. n. n. cofre. Kub¨¤. Pagmamadal?. M¨¢ngangaso. magsasaka. Kub¨¤. [jask] Descascarar. Hussar. aclamar. Babaing m¨¢ngangaso. pindang. Bur¨®l. Hut. magtumulin. n. [j¨¢sbandman] Labrador. Malaking putol. dar gusto. magbubuk¨ªd. n. n. Un¨®s. manghuli ng hayop. adj. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. Hurl. Hunk. Huntsman. [j¨¢ngri] Hambriento. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. [j¨¢rtful] Da?oso. n. [j¨¢zi] Mujercilla. Hypothecate. [j¨¢sbandri] Labranza. Magsal¨¢. Husband. Mabal¨¢t. [j¨¢mpbact] Jorobado. v. Hundredth. Hunt. n. Hyphen. Hypocrisy. Huzza. Hunting-horn. mapagpatawa. Humor. Hunger. v. v. v. Hunter. Humor. Tambul¨¬. humanap. [j¨¢nter] Cazador. n. n. Humorist. Hymn. nakasasak¨ªt. Balat. colina. [j¨¢rdl] Zarzo. Hurry. Hunch. masay¨¢. sir¨¤. Pumukol. tumahi mik. Shutt! hwag kang maingay! Hush. . [y¨²morist] Hombre caprichoso. n. n. [j¨¢skines] Ronquera. barraca. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. [j¨¢ntsman] Cazador. Hundred. Hurdle. Hunks. Hurry. n. Sak¨ªt. Humorous. Husk. n. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. [jash] Chiton!. Hutch. [j¨¢ndred] Ciento. Hussy. Kawal na nangangabayo. Hurt. Hung-beef. Makasak¨ªt. Hush. Hypocrite. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. n. Hunger. busl?. Hunt. da?o. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. [jask] C¨¢scara. pagbubukid. maglinang. magbukid. n. Magsangla. cesto. Husk. n. n. Dampa. [j¨¢sband] Marido. n. makasir¨¤. ronco. kubo. awit. Asawa (lalake). gumitgit. pakunwa. v. [j¨²mor] Humor. n. Pagsasaka. Hunting. Kakubaan. May pagkagutom. mondar. Hundredfold. n. [janks] Hombre sordido y avaro. Husbandry. disimulo.

frio. Hysteric. Kadustadusta. adj. n. [ign¨¢it] Encender. Wik¨¤. labag sa katwiran. n. [ignobl] Innoble. adj. D? matapostapos. iliterato. adj. D? nag-aral. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. P¨¢minggalan ng yelo. n. pag-aalab. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. war¨¬. adj. [¨¢isberg] Lurte. Nauukol sa apoy. [if] Si. [¨ªgnomini] Ignominia. Ignoramus. adj. Yelo. [¨ªdiot] Idiota. Sinusubaan. d? makamalay. Taong hangal. Idolatrous. Labag sa utos. [il¨ªgal] Ilegal. Ignore. Idle. If. Dinidyos. Maramot. Idiocy. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. kaylan ma't. Ignoble. Ignition. Hamak. desocupado. [¨¢idl] Holgazanear. Masamang asal. Identification. Illiterate. P¨¢minggalan ng yelo. adj. Kumilala. [aid¨ªa] Idea. Ibigin ng d? kawas¨¤. [ignor¨¦mes] Ignorante. Identify.Hypothesis. N¨¢uukol sa wik¨¤. Kagaya. Nauukol sa d? tunay na Dyos. n. [ignominies] Ignominioso. n. Idiotic(al). [il-f¨¦vord] Feo. adv. [¨ªgnorans] Ignorancia. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. tanga. gawing yelo. Ignorance. adj. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. Ice box. Idleness. Ill. [aid¨ªal] Ideal. estar ocioso. mith?. [il¨ªteret] Indocto. Taong tanga ¨® ungas. magpagayongayon. n. [ign¨®r] Ignorar. adj. Igneous. Papagyelohin. Identity. taong gunggong. intelectual. n. D¨ª makaalam. Ill-favored. I I. bajo. n. [il] Malo. pag-alipusta. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. enfermo. Kamusmusan. Illegitimacy. Ungas. [¨¢idol] ¨ªdolo. mezquino. Ill-natured. pagayongayon. sorbete. n. Katangah¨¢n. n. [il¨ªberal] M¨ªsero. pron. holgazan. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. D? pagkasang-ayon sa kautusan. Illapse. v. Ice-cream. adj. . n. pagpapagayongayon. Sorbetes. n. Illegal. Idolater. Anak sa ligaw. Illimitable. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. b undokbundukan ng niebe. Illiberal. adj. [¨¢is-baks] Nevera. pabaya. Illicit. Pangit. [¨¢is-seif] Nevera. [¨¢idl] Ocioso. [¨ªgnies] Igneo. Ice-safe. Pagkakilala. n. kaparis. Illegality. [ay] Yo. imagen mental. adj. [aid¨¦ntifai] Identificar. adj. [¨¢idolaiz] Idolatrar. malicioso. n. supuesto que. conj. Ice. [¨¢is] Hielo. n. Idol. n. walang tuto. [¨ªdiom] Idioma. v. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. Ignorant. [¨ªdiosi] Idiotez. Laban sa utos. n. Idiom. Magningas. adj. Bunton ng tubig na namu?. Idiomatic(al). Iceberg. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. n. [¨¢idlnes] Ociosidad. wala sa katwiran. Idiosyncrasy. Idolatress. Ice-cellar. Kung. tonto. D? mabasa. Ignominious. adj. Musmos. [aid¨¦ntiti] Identidad. Idle. kawalan ng malay. Pagdusta. Idolatry. abrasar. n. [¨¢isi] Helado. Illegible. tumang¨¢. kahit. [il¨¦dchibl] Ilegible. kapara. n. laban sa kautusan. Malamig. Ayon sa sariling gaw?. walang hanggan. gran masa ¨® monta?a de nieve. Isipan. [il¨ªmitabl] Ilimitable. kilalanin. aunque. kaungasan. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. gunggong. tang¨¢. masamang ugal¨¬. n. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. [¨ªgnorant] Ignorante. imagen. holgazaner¨ªa. adj. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. n. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. adj. n. [aid¨®letres] Id¨®latra. Illegitimate. v. oprobio. adj. Pagkabutugan. Batugan. Idolize. mayelo. n. Isipan. kuripot. v. P¨¢minggalan ng yelo. adj. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. Ignite. [idi¨®tic(al)] Tonto. n. v. n. n. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. Illegibly. Ignominy. larawan. Idiot. necio. adj. adj. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. alipusta. adj. [jaip¨®zesis] Hipotesis. bobo. Magbatugan. Ako. [¨ªgnicion] Ignicion. Pagniningas. Icy. [¨¢is] Helar. [¨¢is-crim] Helado. Pagkilala. Ice. mag-alab. tubig na pinamu?. Ideal. adj. dusta. necedad. [il¨ªsit] Il¨ªcito. walang malay. May sak¨ªt. Sa isang paraang d? mabasa. Idea. Identic(al).

n. dilidiliin. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. Liwanagan. [imbri¨²] Remojar. [imbi¨²] Imbuir. adj. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. Ill-treated. enga?oso. n. gun¨ªgun¨ª. efigie. Pagdaka. Imbecile. adj. estatua. Gul¨®. irregular. pasamain ang loob. tigmakin. Imbrute. n. conspicuo. vasto. v. D? matarok. kahangalan. [im¨ªdiet] Inmediato. adj. [im¨¢dchinari] Imaginario. explicativo. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. [im¨¦rdch] Sumergir. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. Taong nakikipamayan. empapar. gunita. Magul¨®. pumaris. n. Malukom. [¨ªlnes] Mal. adj. [imim¨®rial] Inmemorial. humalintulad. desgraciado. sumukb¨®. malak¨ª. Illustration. malikmat¨¢. Larawan. n. kaguluhan. Illustrative. [ili¨²minet] Iluminar. Illude. Immense. Imagination. mal formado. Tulad. war¨¬. Ariing parang hayop. Immethodical. Napakalwat. [ill-siepd] Disforme. Imbibe. adv. adj. nap Imagine. [imb¨ªsil] Imbecil. Imaginative. papait¨ªn. P¨¢ngitain. adj. dinudwahagi. prematuro. adj. Gun¨ªgun¨ª. Paglubog. [¨ªmedchiri] Imagen. N¨¢gugunita. adj. [¨ªmmigrant] Inmigrante. fant¨¢stico. [¨ªmitabl] Imitable. [im¨ªdietli] Inmediatamente. karamdaman. [im¨¢dchin] Imaginar. insigne. [imbr¨¢un] Oscurecer. wariin. pag-gaya. pagpapaliwanag. Image. adj. mag-udyok. n. dil¨¬dil¨¬. adj. infundir. Immigrant. maling akal Illusive. Paghalintulad. adj. Marapat tularan. kalawakan. pagsisid. Wala sa katwiran. adj. masamang pa lad. Illusion. Immensity. Imagery. karatig. [imm¨¦ns] Inmenso. Immerge. [¨ªl-stard] Malaventurado. v. [il-tr¨ªted] Maltratado. adj. Malapit. n. adj. dar luz. Imbrication. v. adj. [im¨¢kiulet] Inmaculada. Ung¨¢s. Ibabad. chupar. puesto ¨® colocado uno sobre otro. v. necio. pagbubulay. Imitation. Ipaliwanag. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. magiting. gumaya. zambullir. [imbri¨²t] Embrutecer. v. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. n. wala pa sa panahon. nakap agpapaaninaw. hangal. adj. [il¨²strioes] Ilustre. [im¨¦siurabl] Inmensurable. n. Immediate. nawawar¨¬. c¨¦lebre. [il¨²stretiv] Ilustrativo. [imez¨®dical] Confuso. Pangit. Walang dungis. mofar. Saw¨ªng kapalaran. Kaungas¨¢n. Immediately. tanglawan. v. Ap¨ª. [¨ªmitetiv] Imitativo. Imbricate. Imbroglio. [imm¨¦rcion] Inmersion. v. pinag -aasalan ng masama. banhay. v. pintura. Imaginable. Immemorial. tonto. Illogical. Imbitter. Tumulad. pagkal kom. Immaterial. Immersion. Imitative. irregular. Itag¨° sa dibdib. walang ayos. imaginacion enga?osa. v. gunggong. Gunita. pagsukb¨®. Gunitain. Imbecility. adj. Ill-shaped. Umasim. v. Imitate. Imbosom. n. Magbuy¨®. [ili¨²siv] Ilusivo. Illuminate. Imbue. Pagbabayad. alipusta. Immature. Imitable. karakaraka. [ili¨²cion] Ilusion. Imbursement. Malawak. adj. paaninaw. n. D? pa panahon. Nakapagpapaliwanag. d? tumpak. [ili¨²d] Enga?ar. v. adj. Pag-iilaw. Buny?. pamamaris. [imb¨¢ib] Embeber. hamakin. nangingibang lupain. adj. masamang ayos. Illustrious. n. agad. Lawak. Immaculate. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. [imbr¨®glio] Embrollo. Umitit. [¨ªmedch] Imagen. malwat na malwat. Walang t uto. Mangday¨¤. Palabuin ang kulay. malinis. v. n. d? masukat. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. bulayin. Luk¨®m. adj. n. Ill-starred. ¨ªdolo. agraviado. kur¨°. sumipsip. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. ipaaninaw. [imb¨¢rsment] Pagamento. War¨¬. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. inihalintulad. enfermedad. [il¨²stret] Ilustrar.Illness. Illustrate. Imbrue. marilag. sa isip lamang. Imaginary. Imbrown. manuks¨®. [imachi¨²r] Inmaturo. [imb¨ªtter] Agriar. Mag-ilaw. figura. . [imm¨¦nsiti] Inmensidad. v. Nakakaday¨¤. [imit¨¦cion] Imitacion. Lumubog. Paliwanag. kagunggungan. [¨ªmitet] Imitar. Larawan. [imat¨ªrial] Inmaterial. am. [im¨¢dchinabl] Imaginable. n. sumisid. tanghal. Sak¨ªt. Immeasurable. magkapato g. alumbrar. Illumination.

[impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. inmoto. franquicia. pagbibigay sala. [imi¨²niti] Inmunidad. perpetuo. Mamilit. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. n. D? makilos. Walang pagkabago. Mahalay. magpakaylan man. [imp¨¦nd] Amenazar. Bangga. Imperial. [im¨®desti] Inmodestia. Impair. incitar. excesivo. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. adj. [imp¨¦retiv] Imperativo. bastos. Immolation. Immoral. D? makakahal¨°. adj. paratang. Immoderate. v. Pangingibang bayan. adj. v. Impenetrable. umabala. adj. hacer saber. patawad. d? magalaw. Immorality. walang itinatang¨¬. supl¨ªng. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. n. prole. Mahalay. [imp] Hijo. Impend. [imol¨¦cion] Inmolacion. [im¨®dest] Inmodesto. n. Impassible. Imperceptible. [im¨®deret] Inmoderado. kapangapanganib. sacrificar. magparatang. Walang ayos. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. Patayin at ihain sa dinidyos. gumambal¨¤. Kapansanan. Immutable. Malubha. n. D? ganap. Immunity. Magbal¨¤. Tawad. denunciar. Immodesty. Imp. Pagkakaiba. Mangibang bayan. resistencia al movimiento. munting diablo. Impartiality. n. Mapilit. [imp¨¢riti] Desigualdad. d? maapuhap. diablillo. [¨ªmigret] Emigrar. Kahalayan. [imp¨¦ciens] Impaciencia. Impalpable. [imp¨¦diment] Impedimento. Walang dinaramdam. mangibang lupain. Immodest. Buhayin sa alaala magpakaylan man. [¨ªmpart] Dar. Magsakdal. Ipagtatala ang mga taga hatol. [imort¨¢liti] Inmortalidad. . [imi¨²tabl] Inmutable. Magbigay. d? pagkabago. [imi¨²r] Emparedar. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. magpatalastas. eternizar. Impartial. Impannel. adj. Immortalize. [imp¨¦rfect] Imperfecto. d? tapos. [imperialism] Imperialismo. n. v. [imp¨¦l] Impeler. obst¨¢culo. pagkaabala. Kahalayan. deshonesto. Impassibility. D? masuut. Immolate. Impediment. magbuy¨®. D? malirip. [imm¨®ral] Inmoral. Immobility. Imparity. [imp¨¢sibl] Intransitable. magkaloob. D? maraanan. [imp¨¢ct] Choque. pagsa ma ng pangungugal¨¬. D? mahip¨°. Walang damdam. [¨ªmolet] Inmolar. saksak¨ªn. adj. v. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. Imperfection. adj. Imperative. adj. adj. Impassive. adj. Kalagayan na d? ganap. adj. comunicar. Kulungin. Sakdal. katibayan . Imperialism. Impeachment. Impact. [imp¨¢lpabl] Impalpable. n. n. pagkaalangan. desproporcion. indecencia. [imp¨¦cient] Impaciente. Kapangyarihan. v. tanging pahintulot. Walang kamatayan. adj. Impenitent. [im¨®rtal] Inmortal. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. Immortal. [immor¨¢liti] Inmoralidad. n. defectuoso. D? nagsisisi. [imp¨ªrial] Imperial. Imminent. v. Immortality. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. Tibay. kabastusan. Impenitence. adj. desasosiego.Immigrate. kawal¨¢n ng gal ang. Imperfect. umpog. Sumama. [imp¨¢rcial] Imparcial. [imp¨ªtch] Acusar. Impatient. mag bigay alam. D? pagsisising tik¨ªs. indecente. d? mapasok. salaul¨¤. kabalisahan. pakund angan. Immure. Immutability. magudyok. Walang kinikilingan. balisa. embarazar. adj. n. sumir¨¤. depravado. Impassionate. kakulangan. di makilos. katigasan ng ulo. [imp¨¦nitent] Impenitente. Impatience. v. adj. [imob¨ªliti] Inmovilidad. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. d¨ª tagus¨ªn. walang tuos. v. nakadaluhong. Yamot. inquieto. n. [imp¨¦nitens] Impenitencia. n. [imp¨ªd] Impedir. An¨¢k. [imp¨¢siv] Impasible. D? nababago. v. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. walang galang. Yamot. Immovable. Sumansal¨¤. [¨ªminent] Inminente. [im¨ªsibl] Inmiscible. Immigration. corrupcion de costumbres. adj. [imigr¨¦cion] Emigracion. sacrificio sangriento. Impel. n. adj. Impart. adj. Walang kamatayan. n. conceder. [imp¨¦r] Empeorar. Immiscible. matigas ang ulo. adj. pangingibang lupain. n. n. matibay. adj. adj. [im¨²vabl] Inmoble. yumamba. in¨ªp. n. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. v. Impeach. Impede. v. Pagka walang kiling sa kanino man. v. deteriorar. privilegio. Impale. compeler. Tuhug¨ªn. in¨ªp. n.

n. v. Import. [imp¨®sing] Imponente. n. n. [impersonecion] Representacion [de un actor]. Nakapupukaw. Walang lak¨¢s. Karamay. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. [imp¨®verish] Empobrecer. Impetuous. Manungayaw. adj. Imperturbable. n. Paghwad. adj. Mapusok. Pamanhik. [imp¨®st] Impuesto. macizo. pag-aatang. [imp¨®litic] Imprudente. Pagkadamay. Magdamay. Impolicy. n. n. maldicion. [importi¨²niti] Importunidad. Tumam¨¤. golpear contra una cosa. [imp¨®stor] Impostor. Kawalan ng ba¨ªt. Lumagay sa panganib. enga?o. Importance. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. adj. [imp¨®r?s] S¨®lido. Mapag-giit. inexorable. envolver. D? m¨¢isasagawa. adj. pagkayamot. [imp¨®lisi] Imprudencia. vehemente. Mapaggiit. n. adj. bugs?. Importer. Maghirap. Impoverishment. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. indiscreto. Important. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. ipalagay na ta o. Implicit. carga. Magdaray¨¤. makayamot. Imposing. [impl¨¦cabl] Implacable. bumangga. adj. [imp¨®rt] Importar. n. adj. v. v. Mamanh¨ªk. n. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Implacable. Imposture. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. v. Imperious. Ariing tao. [imp¨¦tiues] Impetuoso. [imp¨®rtans] Importancia. Imply. Walang bait. enredado. maggiit. [¨ªmpriket] Imprecar. Implication. Kawal¨¢n ng kabanalan. incapacidad. nakayayamot. [impr¨¢cticabl] Impracticable. Day¨¤. impol¨ªtico. n. Impertinence. [imp¨¦ril] Arriesgar. walang pitagan. v. rogar. n. Impetus. [implik¨¦cion] Implicacion. [imp¨ªndch] Tocar. Kapusukan ng loob. [import¨¦cion] Importacion. Kayamutan. Mag-atang. [imp¨¦rsonet] Personalizar. v. Magtanim. Bwis. n. irreligion. kawal¨¢n ng galan. Paghihirap. Impossible. adj. adj. [imp¨®sibl] Imposible. lumuhog. kawal¨¢n ng kaya. Kasangkapan. personificar. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. Imposition. adj. kabalastugan. Imprecate. walang sir¨¤. v. maldecir. umumpog. arrogante. Impolite. v. Importune. fraude. Imperturbability. [¨ªmpotent] Impotente. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. [¨ªmplement] Herramienta. Katiwasayan. v. [imp¨¦rishabl] Indestructible. walang aw¨¤. [imprik¨¦cion] Imprecacion. Walang kabanalan. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. magilas. envolver. Impertinent. Impolitic. n. n. d? n¨¢wawasak. n.Imperil. injertar. [imp¨®rtant] Importante. adj. n. [impl¨¢i] Implicar. Impotent. v. vehemencia. v. Impiety. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. Implicate. [imp¨¦rtinent] Impertinente. Mamilit. Imploration. Imprecation. magpunla. pabiglabigla . Imporous. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. Importunity. [¨ªmpotens] Impotencia. n. Kahalagah¨¢n. adj. sumpa. n. irreligioso. utensilio. [impetu¨®siti] Impetuosidad. [¨ªmpliket] Implicar. n. adj. Impracticable. n. D? mangyayari. [imp¨ªries] Imperioso. makabuluhan. . Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. n. Magdamay. kabiglaa nan. enredar. Importation. Importunate. Bu?. descaro. [impl¨¢nt] Plantar. maningas. Kabastusan. [imp¨®stiur] Impostura. indiscrecion. n. adj. Impersonate. walang kaya. Atang. walang galang. Implant. kabuluhan. n. D? magambal¨¤. walang butas. [imp¨®z] Imponer. Impose. Impinge. luh¨®g. magba¨®n. idamay. sumam¨°. Kabiglaanan. Implore. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. Impossibility. [impol¨¢it] Descort¨¦s. Import. Impersonation. [implor¨¦cion] Imploracion. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. que infunde respeto. katahimikan . Impost. D? nasisir¨¤. sinungaling. manumpa. Impostor. adj. [imp¨¦rsonal] Impersonal. adj. [imp¨®rtiun] Importunar. [impl¨ªsit] Implicado. Mahalag¨¢. Impersonal. Implement. Impetuosity. Hind? nauukol sa sarili. Walang bait. v. adj. Tungayaw. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. [imp¨®rtiunet] Importuno. Impious. Walang habag. [impl¨®r] Implorar. walang galang. Impotency = impotence. D? pangyayari. sam¨°. kasinungalingan. adj. Impotence. dalosdalos. Bastos. tributo. Impoverish. [¨ªmpiti] Impiedad. Kawal¨¢n ng lakas. Imperishable.

progreso. D? makaabot. Improvement. Improbity. Dumagl?. n. adj. falta de prevision. Inactivity. [impr¨²v] Mejorar. adj. Inadvertence. n. v. v. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. d? madaig. [impi¨²r] Impuro. pag-igi. Bintang.Impregnable. Pagkawalang karapatan. [impr¨¦sibl] Impresionable. adj. Kawal¨¢n ng pagtatapat. Panglulupaypay. adj. kamalian. Hind? bagay. adj. adj. Impure. Walang lam¨¢n. Ibilangg?. Ibintang. Walang k¨¢lulwa. desverguenza. prep. Impulsion. [impr¨®babl] Improbable. n. v. n. Nak¨¢kabuyo. Impregnate. pagkaligta s sa parusa. inanimado. kulang. adelantar. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. [impr¨²dent] Imprudente. [impr¨¦siv] Impresivo. [in¨¢ccion] Inaccion. Inaccurate. Pagkawalang kilos. Ilimbag. indiscrecion. d? sapat. D? pagkaparusa. n. Improbability. atribuir. d? makarating. Imprudent. Kasinsayan. [impiut¨¦cion] Imputacion. [inact¨ªviti] Pereza. adj. kabastusa n. mapagpaslang. Pagkalimbag. n. adj. n. ociosidad. walang galaw. magkintal. Walang malay. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. Udyok. Sa. [impr¨¦gnet] Impregnar. . adj. estampar. tuy?. pagbibilibid. n. holgazaner¨ªa. mejor¨ªa. n. n. v. adj. d? marapat. ikintal. n. [impr¨¦s] Imprimir. kawalang hiyaan. pagkabuyo. Imprint. udyok. Inanimate. n. Imputation. kalingat. [¨ªmpiudent] Impudente. [impr¨®vais] Improvisar. perezoso. iparatang. kawalan ng kawagasan. n. Walang kasiguruhan. ka wal¨¢n ng karapatan. D? maasahan. Imprison. Impute. adj. descarado. indolencia. walang siguro. Improve. [impropri¨¦ti] Impropiedad. tigmakin. hind? dalisay. descuidado. [impr¨²vment] Mejora. Impulsive. pagbuti. [impi¨²t] Imputar. Walang bait. Katamaran sa pag-aaral. n. panghihin¨¤. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. Impulse. Lab¨°. Impudence. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. Improvidence. [in¨¢plicabl] Inaplicable. [in] En. Pagbibilangg?. [impi¨²n] Impugnar. Inaccessible. adj. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. n. walang buhay. Imprisonment. [in¨¢ctiv] Flojo. Inadvertent. D? bagay. Lumimbag. n. pumw¨ªng. Kawalan ng kaya. [impi¨²niti] Impunidad. insuficiencia. Matigmak. Kapaslangan. Lapastangan. [in¨¦n] Inane. adj. Kakulangan ng bait. Impugn. n. [impregn¨¦cion] Impregnacion. [impr¨®vident] Impr¨®vido. hind? tam¨¤. [impr¨²dens] Imprudencia. Improvident. D? natatanggap. marum . mahalay. Inadvertency = inadvertence. [imp¨¦lcion] Impulsion. inconsiderado. Mahin¨¤. descaro. walang hiya. [in¨¢dicuet] Inadecuado. imperfecto. bast¨®s. impresionable. hind? wagas. [impi¨²riti] Impuridad. [inab¨ªliti] Inhabilidad. n. tamad. Improbable. picard¨ªa. [impr¨®videns] Descuido. hind? lubos. indecente. Inapplicable. Inability. adj. v. n. mal?. Inane. Hind? ganap. Malab¨°. adj. adj. paratang. dum¨ª. Impunity. Pagkatigmak. Improvise. n. pagkawalang galaw. impureza. Inadmissible. Sumalangsang. nakapag-uudyok. Impress. Pabaya. sucio. adj. [impr¨¦sion] Impresion. v. Kapabayaan. Impression. D? masupil. v. Imprudence. Buy¨®. Maramdamin. [impr¨ªzn] Aprisionar. Maramdamin. kapos. [impr¨ªnt] Imprimir. [impr¨®per] Impropio. Impropriety. Paggaling. pabaya. Katamaran. adj. [in¨¢kiuret] Inexacto. Inanition. n. bumuti. [in¨¢kiuresi] Incuria. Inadequate. [¨ªmpiudens] Impudencia. [impr¨®biti] Falta de probidad. kawal¨¢n ng kilos. negligencia. Inaccuracy. Hind? bagay. walang galang. Impressive. imp¨²dico. hind? maga gamit. In. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. [in¨¢nimet] In¨¢nime. exencion de castigo. [inan¨ªcion] Inanicion. kawal¨¢n ng abot . Impurity. nakakakalingat. Impressible. Kawal¨¢n ng pahiwatig. Impudent. encierro. v. Inaction. n. ibilibid. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. ¨ªmpetu. Impregnation. [imp¨¦ls] Impulso. adj. kalapasta nganan. lo que est¨¢ vac¨ªo. incongruencia. Inapplication. hind? marapat. [impr¨ªznment] Reclusion. Gumaling. Inactive. umigi. panunwitik Improper.

[inartikiulet] Inarticulado. adj. Incandescent. Inattentive. Nag-aapoy. [inkep¨¢siti] Incapacidad. n. Incarnate. n. walang puk¨¢t. Inaptitude. v. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. adj. Walang likat. grabar. [inc¨¢rnet] Encarnar. n. est¨ªmulo. lumilok. encerrar. [inat¨¦ncion] Desatencion. adj. Incapability. d? malinaw. Incandescence. D? makur¨°. Incidence. Inauguration. v. Ibilangg?. pagkawalang kaya. Lapastangan. adj. Incertitude. Incapable. [inbr¨ªz] Inspirar. Incitement. cortado. [inco¨¦cien] Principio. sinimulan. pagkabil ibid. dedicar. Ipagdiwan. n. estimular. Inasmuch. Incivil. comenzado. incapacidad. adj. Nakikiapid sa kamaganak. masamang pagkakataon. kapabayaan. Pakikiapid sa kamaganak. Incidental. [in¨¢smatch] Puesto que. Incisor. Incipient. Walang kaya. pag-uurong su long. pabaya. descuido. Incident. d? malirip. v. v. [ins¨¢isor] Incisivos. Utal. descuidado. [incarn¨¦cion] Encarnacion. pinagbuhatan. Baguhan. [incision] Incision. kap¨®s. adj. Inchoation. pangsuob. putol. Incendiary. prision. Pagkabilangg?. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. [in¨®guiuret] Inaugurar. walang ingat. Pag-aalangan. [inch] Pulgada. [ins¨¢itment] Incitamento. [ins¨¢iz] Tajar. adj. [ins¨ªvil] Incivil. desgraciado. Nagk¨¢taon. [ins¨¦ns] Incienso. mag-udyok. adj. [ins¨¦ns] Incensar. Inaugurate. Kumulong. Inceptive. adj. [ins¨¦ptiv] Incipiente. Incite. Magkatawang tao. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. n. Yamang. Incentive. [ins¨¦sant] Incesante. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. n. [ink¨¦s] Encajar. Mawal¨¢n ng kaya. adj. adj. Panuob. n. Huminga. put¨®l. n. v. walang bahal¨¤. negligente. Incessant. Incivility. nag-babaga. [in¨®dibl] Inaudible. constante. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. [¨ªncoet] Principiado. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. [inospicies] Malaventurado. Pinagmulan. [inc¨¢rseret] Encarcelar. Humalina. Incautious. Sakuna. [ink¨¦dch] Enjaular. Incalculable. Pagkabalatong. Incapacitate. adj. Sawing palad. [insid¨¦ntal] Accidental. n. magbuy¨®. [insiv¨ªliti] Incivilidad. [¨ªnzidens] Incidencia. Hiw¨¤. adj. descortes. d? matuus. [incand¨¦sens] Candencia. Kawal¨¢n ng kaya. kakapusan. Humiw¨¤. Incest. Inbreathe. [ins¨ªpient] Incipiente. p¨¢lagian. n. pagdadaos. Kalapastanganan. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. [ink¨¦pabl] Incapaz. Inauspicious. Inchoate. descortes¨ªa. n. Walang bahal¨¤. adj. casual. [in¨¢pt] Inepto. [ins¨¢it] Incitar. Balutin. adj. Kawalan ng lingap. ariing walang kaya. Kawal¨¢n ng kaya. Incarceration. Inattention. Incage. adj. . [ins¨¦ndieri] Incendiario. masama ng kapalaran. walang lubay. adj. [¨ªnzident] Incidente. n. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. [ins¨¢isiv] Incisivo. pagkawalang pit agan. gago. incluir. Incision. n. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. n. Kawal¨¢n ng kaya. v. Incense. adj. inepto. [¨ªnsest] Incesto. [inc¨®cies] Incauto. v. Inch. Incestuous. suub¨ªn. Incense. Inception. Inarticulate. walang tigil. nakakaakay. nauukol sa pinagmul¨¢n. adj. pang-uudyok. [incand¨¦sent] Candente. n. Pabaya. n. ibalot. Incisive. nakapagpapalakas loob. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . Incarnation. Pagkakatawang tao. adj. Nakapagbubuy¨®. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. v. Sumuub. ipala gay na walang kaya. Incapacity. adj. n. Incarcerate. adv. empezado. ibilibid. [inat¨¦ntiv] Desatento. Hiwa. Pagsisimula. inh¨¢bil. Mga ngiping pangagat. Dal¨¬. walang pitagan. walang abot. Walang kaya. adj. kakulangan. Incised.Inappreciable. D? makarinig. agam-agam. Nakakahiw¨¤. aprisionar. idaos. panghahalina. M¨¢nununog. Inapt. n. Bago. Incise. kawal¨¢n ng abot. Incase. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. Pagdiriwan. n. v. Pagbubuy¨®. D? dapat igalang. pagkakataong masama. [ins¨¢izd] Inciso. walang abot. Nauukol sa pinagbuhatan. n. Inaudible.

Inconstancy. N¨¢sasap¨¬. Nalalaban. Pagdaka. Inconsolable. Incommensurable. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. Hind? bagay. malibog. Inconsiderable. v. Kalabuan. [inc¨®nstansi] Inconstancia. Inconvenience. wala ng katulad. bayad. Inconvertible. Nakayayamot. n. Walang kapakanan sa sinasabi. Inconsequent. adj. falto. Inconsequence. hind? hus t¨®. adj. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. [incons¨ªstent] Inconsistente. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. hind? lubos. severo. [incons¨ªderet] Inconsiderado. incomodidad. [inc¨®rporet] Incorporado. walang kapanta y. [incl¨¢in] Inclinar. n. Inclose. Incoherence. alisaga. nabigl aanan. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. Bakuran. gaw?. Hind? ganap. adj. adj. [inc¨®mpetent] Incompetente. adj. Include. adj. inadvertido. Pagkawalang hab¨¢g. D? m¨¢ihahalintulad. Inconsistent. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. Inconsistency. Inclination. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. yumamot. [incomb¨²stibl] Incombustible. Inconceivable. Incomprehensible. Inconsiderate. walang kahulilip. Inconvenient. Incontestable. Inclement. Incomplete. Humilig. Incontinent. Walang kaya. insuficiencia. v. Kita. [incli¨²siv] Inclusivo. adj. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. Walang kasuk¨¢t. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. [inclin¨¦cien] Inclinacion. humapay. d? pagkakaunaw¨¤. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. Incontinence. Incontinently. [incomp¨¢tibl] Incompatible. [incl¨²d] Incluir. Walang habag. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. D? mahikayat. Incommode. Inconclusive. Incommodious. adj. in¨ªp. Kawal¨¢n ng karapatan. molesto. d ? m¨¢ikakaila. incongruencia. [inc¨®mparabl] Incomparable. [incl¨®z] Cercar. [inc¨®ntinent] Incontinente. [incl¨¦mensi] Inclemencia. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. Hind? malirip. [incl¨¦ment] Inclemente. n. ilakip. adv. embarazoso. kaalisa gaan. adj. walang kaaliw¨¢n. rodear. karakarak a. Hind? nasusunog. Incompatible. n. D? masagot. Incomparable. Hilig. [¨ªnkam] Renta. [incons¨ªvabl] Inconcebible. D? bagay. opuesto. ka wal¨¢n ng kaya. [incons¨®labl] Inconsolable. n. walang katuusan. Incompetency. adj. gambal¨¤. asociado. Walang pagkatapos. [incompl¨ªt] Incompleto. adv. d? masi nsay. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. Walang malay. nababago. Incorporate. crueldad. [inc¨®ntinens] Incontinencia. incluir. n¨¢kakaagawan. Incoherent. adj. adj. nababago. n. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. walang karapat¨¢n. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. [incont¨¦stabl] Incontestable. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. Kawalan ng pagpipigil. n. d? dapat. Income. adj. Incline. n. D? maunaw¨¤. n. kawal¨¢n ng aw¨¤. pagkasalawahan. adj. d? ma talastas. n. Walang pananatili. D? napakikilala. embarazo. Kapansanan. adj. indisputable. [incomm¨®d] Incomodar. n¨¢lalakip. adj. d? matant?. adj. n. Walang gasinong kabu luhan. [incommodioes] Inc¨®modo. adj. nakabalat-kay?. d¨ª maak¨ªt. Incontrovertible. Incomprehensibility. adj. adj. walang aw¨¤. Inconstant. Kawal¨¢n ng tiyaga. S¨¢lawahan. nakaiini p. mudable. kalakip. Inclusive. enojoso. Gumambal¨¤. upa. isama. adj. gambal¨¤. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. adj. D? mapw¨ªng. poco considerable. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. Isama. n. v. adj. Incongruous. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. Incongruity. gumaw?. al instante. [incoj¨ªrent] Incoherente. torcer. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. mabaksik. adj. [incoj¨ªrens] Incoherencia. k ikan. Incompetent. [inc¨®nstant] Inconstante. Malab¨®. kulungin. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. kulang. [incongri¨²iti] Incongruencia. v. Incombustible. Incognito. Kasama. ladear. adj. lascivo. hapay. D? maaliw. indisputable. d? maipaparis. adj.Inclemency. d? m¨¢unawaan. Walang pagpipigil. .

kawal¨¢n ng pananamp ya. v. D? masaway. Inculcate. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. pumilit. Indication. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. magparatang. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. adj. Incorporation.Incorporate. Indecorous. v. Indelicacy. Pagbabayad ng nasir¨¤. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. Tagatur¨°. Indecency. Indecision. . adj. Mal?. se?alador. Indicator. [indif¨¢tigabl] Infatigable. [ink¨¦lket] Inculcar. mahalay. v. Incubator. aumentar. Indebt. adj. asociar. Kagaspang¨¢n. v. Indefatigable. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. bastos. resarcimiento de da?o. Hind? masayod. Increment. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. Papagsisiwin. Bastos. adj. Agam-agam. Independence. walang tuos. hind? matwid. Indemnification. Indefinite. Incorruptibility. Incurable. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. [incorr¨¢pt] Incorrupto. [indip¨¦ndens] Independencia. Papangutangin. [indicicoen] Indecision. Walang pananalig. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. Indelible. d? mapanaligan. Hind? tiyak. Walang pagod. adj. hind? nasisir¨¤. D? mapaniwalaan. adj. kabastusan. [indet¨¦rminet] Indeterminado. irresolucion. Incredulous. [inki¨²rabl] Incurable. adj. Magbintang. itanda. hind? masalaysay. n. sinsay. adj. Katungkulan. Ur¨®ng-sul¨®ng. May utang. Indescribable. M¨¢lapatan ng paru sa. n. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. Magaspang. v. Hind? tiyak. Incorrigible. Increase. producto. v. kabastusan. Incumbency. Incursion. [incr¨ªs] Aumento. D? nabubulok. D? m¨¢iwasak. v. Indemnify. adj. m¨¢rapatan. tub¨°. Incumbent. Indeed. paguurong-sul¨®ng. pagsusurot. Walang katawan. [incr¨ªs] Acrecentar. Kahalayan. de veras. adj. [ink¨¢r] Incurrir. Pagsasaril¨ª. Incorrupt. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. adj. Index. Inculpate. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. n. Indelicate. n. i p. se?alar. adj. [ind¨ªd] Verdaderamente. adv. Sumap¨¬. Incorruptible. kapupun¨¢n. Karagdagan. Indecent. n. adj. d? marunong mapagod. lisya. Increase. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. anomang bagay na tumutur¨°. [incr¨¦ment] Incremento. totoo nga. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. indigno. Indecisive. [inkiuboet] Empollar. Itur¨°. [ind¨ªsensi] Indecencia. Dumami. Incur. n. adj. bastos. tumub¨°. [inc¨®rporet] Incorporar. Independent. matigas ang u lo. Indent. inmodestia. [ink¨¦mbent] Obligatorio. designar. May pagsasaril¨ª. n. [ind¨¦finit] Indefinido. Kailangan. Indeterminate. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. v. [incridi¨²liti] Incredulidad. [ind¨¦libl] Indeleble. adj. [indis¨¢isiv] Indeciso. Incubate. Indictment. adj. falta de delicadeza. lumakip. [incorr¨¦t] Incorrecto. kapupun¨¢n. adj. Hind? nabubulok. [ind¨¦nt] Dentar. [ind¨¦corous] Indecoroso. adj. indocil. Incorporeal. [indik¨¦cioen] Indicacion. d? nasisir¨¤. [incr¨¦dibl] Increible. [¨ªndecs] ¨ªndice. Maggiit. [ind¨ªkativ] Indicativo. [inc¨²lpet] Inculpar. adj. resarcimiento. [indip¨¦ndent] Independiente. adj. [¨ªndiket] Indicar. nagkakautang. Dagdag. D? mapagal¨ªng. Magbayad ng nasir¨¤. n. n. Incorrect. [ind¨ªsent] Indecente. Indentation. n. s¨¢pilitan. [ind¨¦t] Hacer endeudar. d? mawalat. Incredulity. nagtutur¨°. walang katuusan. [ind¨¦liket] Poco delicado. n. n. se?al. n. producto. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. Indestructible. isurot. [ind¨¦ted] Adeudado. acrecentamiento. nag-aagamagam. mahalay. Indebted. n. malab¨°. asociacion. m¨¢ragdagan. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. n. Samahan. walang pananampalataya. [¨ªndiketoer] Indicador. d? masir¨¤. Indicative. Pagkakasala. d? magamot. [ind¨¦mniti] Indemnidad. n. pagsasaul¨¬. Hamak. Tumutur¨°. Indemnity. Incredible. v. tub¨°. Pagtutur¨°. merecer las penas se?aladas por una ley. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. Indicate. [indent¨¦cien] Recortadura. v. grosero. n. adj. Hind? napapaw¨¬. hind? tam¨¤. inurbano. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. n. n. Siya nga. Hintutur¨°. [ink¨¦rcioen] Incursion. adj.

Indigestible. Indigence. kahirapan. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. Nakahihikayat. Indignity. [ind¨ªgniti] Indignidad. Hind? mapupwing. [¨ªndolens] Indolencia. adj.Indifference. magkaloob. [indispi¨²tabl] Indisputable. adj. n. m ahabag. v. walang bait. adj. adj. Indigo. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. padapl¨ªs. [indidch¨¦schen] Indigestion. pangangayag. Walang bahal¨¤. adj. adj. n. n. d? nakaka lag. adj. hind? malinaw. Indignant. Indocility. N¨¢paka lubhang kailangan. Hind? mabahagi. hind? mahat¨¬. Masikap. adj. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. hind? malinaw. poot. Katigasan ng ulo. [ind¨ªfoerent] Indiferente. Ngitngit. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. Indulgence. laborioso. . n. adj. mahabagin. D? mapaam¨°. n. Individual. n. Indistinguishable. pereza. indigesto. Induration. [¨ªndigo] A?il. adv. n. confuso. Indulgent. oprobio. v. Sal¨¢t. masipag. n. tin¨¤. [indidch¨¦stibl] Indigestible. v. n. n. adj. Kumalinga. Indifferent. Indissoluble. incitar. pobreza. adj. Indulge. nakaaak¨ªt. [indisp¨®z] Indisponer. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. instigar. vale ¨² otro documento. Nagagalit. Malab¨°. imparcialidad. Tao. Inductive. sama ng kataw an. panghalin a. [indiscr¨ªt] Indiscreto. nag-iis¨¢. [indos¨ªliti] Indocilidad. Pagkatao. d? nakakalas. [¨ªndidchent] Indigente. n. damt¨¢n. Induce. Matigas ang ulo. [ind¨¢ctiv] Inductivo. Walang pitagan. pobre. ma tamlay. [ind¨¢ccioen] Induccion. Indispensably. [ind¨¢strias] Industrioso. Katamaran. [ind¨¢strial] Industrial. v. n. ser indulgente. n. [indisp¨®zd] Indispuesto. [indi¨²] Vestir. dureza de corazon. Pasal¨ªw. conceder. sinasamaan ng katawan. walang kiling s a kanino man. Individuality. [ind¨ªgnant] Indignado. D? maikakaila. Indivisible. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. imparcial. [indi¨²sment] Inducimiento. May karamdaman. tamlay. b astos. nakaeempa cho. [ind¨®mitabl] Indomable. Induction. Tumigas. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . adj. kabastusan. Indisposition. Indisputable. mang-ak¨ªt. [indist¨ªnct] Indistinto. Industrious. adj. D? natutunaw. Panghihikayat. [ind¨¢ldch] Favorecer. n. Suut¨¢n. patawad. Bukod. Empacho. [indiscr¨ªminet] Indistinto. Tamad. pa gkawalang bait. Indispensable. d? mapasuk¨°. Pagwawalang bahal¨¤. [indiv¨ªdiual] Individual. [indiv¨ªdiual] Individuo. adj. Indisposed. Mag-udyok. [¨ªndidchens] Indigencia. [ind¨¢ldchent] Indulgente. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. Indispose. d? malupig. Indirect. Pagkawalang pitagan. s¨¢pilitan. Nauukol sa paghahanap-buhay. Paghamak. adj. aliciente. Alisan ng pasya. imprudente. pertinacia. Industrial. [ind¨®rs] Endosar una letra. magmatigas. Indiscretion. adj. confuso. [indir¨¦ct] Indirecto. [ind¨®cil] Ind¨®cil. v. hind? t¨¢patan. [indi¨²bitabl] Indubitable. mahirap. adj. [indign¨¦cioen] Indignacion. Indolence. Indolent. nagngingitngit. adj. pag-alipusta. Karalitaan. magul¨®. halago. perezoso. [indiv¨ªzibl] Indivisible. [¨ªndiuret] Endurecer. n. Individual. Pangangayag. Maglagda. Indocile. Tayom. mangayag. [ind¨ªferens] Indiferencia. [individiu¨¢liti] Individualidad. Indomitable. Inducement. Indorse. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. Indurate. Indiscreet. [inda¨ªt] Redactar. [¨ªndolent] Indolente. Tawad. adj. Indue. imprudencia. Indubitable. sarili. Hind? m¨¢unawaan. [indi¨²s] Inducir. pagkawa lang kiling sa kanino man. Malab¨°. adj. Indigestion. mang-u pat. Pagmamatigas. pang-ak¨ªt. adj. Lubhang kailangan. Indiscriminate. n. D? natutunaw. pang-uupat. Karamdaman. adj. Indistinct. Indigent. adj. adj. Indite. Mapagpatawad. Indignation. v. investir.

adj. pagkawalang karapatan. n. lubhang makabuluhan. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. n. sanggol. Infer. d? mailagan. Inferiority. inapreciable. inflexible. n. Inextricable. D? masaysay. n. magul¨®. Ineligibility. D? masayod. adj. adj. D? pinapayagang m¨¢ihalal. Inebriation. n. embobar. n. [infiri¨®riti] Inferioridad. . ilacion. Kawalan ng kaya. [¨ªnfidel] Desleal. [in¨¦vitabl] Inevitable. Infest. Hukbong lak¨¢d. suma certeza. Inelegant. [in¨¦rt] Inerte. Hind? kristyano. Infamy. n. Ineffective. [ind¨¢stri] Industria. Lubhang mahalaga. Infernal. D? masayod. Inexplicable. Inexpressible. Inefficacious. Lilo. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. [in¨¦rtnes] Inercia. Inertness. [inef¨ªcient] Ineficaz. pus¨®ng. Infection. d? masaid. adj. paghuluan. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. makasalot. n. n. Infancy. Makahawa. adj. Infallibility. n. Infantile. Tamad. Pagka d? mar apat. n. Inevitable. n. Paghang¨°. vil. Lumas¨ªng lumang?. adj. Inequality. Inebriate. Infidel. walang puri. d? map amanhikan. adj. [inf¨¦ccioen] Infeccion. Hamak. Ineptitude. suk¨¢b. Basal. n. pagkuruan. Infamous. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. pueril. tila bat¨¤. Magaspang. Paglalas¨ªng. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. [inf¨¦st] Infestar. kawal¨¢n ng abot. [inecss¨®stibl] Inexhausto. inagotable. Infertile. adj. pagkabasal. adj. d? masaysay. apestar. Pang-uulol. n. adj. adj. [inf¨¦ccioes] Infecto. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. n. D? mapakiusapan. [¨ªnfemi] Infamia.Industry. adj. D? maiwasan. Katamaran. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. [¨ªnferens] Inferencia. taksil. [infoert¨ªliti] Infecundidad. pagkahawa. esteril. Mabab¨¤ sa iba. Paghamak. Infantry. falta de oportunidad. kaibahan. mang-hangal. Paghanguan. [in¨ªbriet] Embriagar. Kababaan sa iba. ni?o. alimura. deshonra. Ineffable. Inexpert. D? nagkakabul¨¤. [inecski¨²zabl] Inexcusable. Infidel. [¨ªnfantail] Infantil. bastos. m¨¢mamatay ng at¨¤. adj. [inecsp¨ªdient] Impropio. Infatuation. Inexorable. adj. v. n. manir¨¤ ng isip. Nauukol sa impyerno. [inf¨¢tiuet] Infatuar. Walang bis¨¤. Inferior. sin pulimento. Kabasalan. [¨ªnfant] Infante. adj. Inexhaustible. adj. adj. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. inficionado. infanticida. Pagka d? san¨¢y. adj. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. [inf¨¦rnal] Infernal. Pagkabuhay. adj. n. Mang-ulol. Kilos bat¨¤. Infallible. [inf¨¦ct] Infectar. [in¨¦csorabl] Inexorable. Inefficiency. Inestimable. paghul¨°. incapacidad. D? maubos. esterilidad. d? nadaday¨¤. impericia. deducir. pagano. Ineligible. perezoso. Inference. oprobio. [inf¨ªrior] Inferior. wala ng pagkakaday¨¤. v. confuso. kapalibhasaan. Infertility. Inexpedient. kawal¨¢n ng kay . adj. [in¨¦fabl] Inefable. Infectious. Walang pagkakabul¨¤. [in¨¦stimabl] Inestimable. Makahawa. Inexcusable. pagkur¨°. n. Hawa. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. n. adj. Walang sukat madahilan. [inecsp¨¦rt] Inexperto. [inecspr¨¦sibl] Indecible. Pagpatay ng bat¨¤. Nakakahawa. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. [inf¨¦r] Inferir. adj. hind? mal ines. adj. [inf¨¢libl] Infalible. Inexpediency. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. Infatuate. n. [in¨¦ligant] Inelegante. v. Pagkawalang bis¨¤. [¨ªnfemoes] Infame. lalong mabab¨¤. n. paninir¨¤ ng isip. Infant. Inert. adj. d? bagay. Infanticide. Inexperience. hanap-buhay. Hind? bihas¨¢. Walang bis¨¤. adj. Infect. mapagmatigas na loob. Bat¨¤. Pagkakaiba. [inicu¨®liti] Desigualdad. Inefficient. v. [inf¨¦rtil] Infecundo. [¨ªnfidel] Infiel. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. desemejanza. Walang bis¨¤. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. D? dapat. paglalang?. pagkabat¨¤. kadustaan. duro. kasiraang puri. lalong kababaan. Maliwag. v. [¨ªnfansi] Infancia. Kabataan.

adj. residir. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. Kawal¨¢n ng ayos. innumerable. n. mag-alab. Influenza. Kahalay-halay. [infr¨ªcuent] Raro. Inhale. nag-aalab. [infr¨¢ccioen] Infraccion. n. Tao. [¨ªnfliuens] Influencia. [inform¨¢liti] Informalidad. irritar. tragar. pagsway. congraciarse. Matalin¨°. mamuhay. [ingr¨ªdient] Ingrediente. Ingraft. n. Ingredient. n.Infidelity. Inherit. Sala. [infl¨ªct] Castigar. Lakas. Sumakmal. v. pagliliyab . Sak¨ªt. kapangyarihan. adj. Tumira. adj. Influence. n. [infl¨¦ccioen] Inflacion. n. Tapat na loob. [ingalf] Engolfar. Pagpasok. pagbubuhos. May sak¨ªt. adj. Infirmary. adj. Madalang. Pagniningas. Ingress. kawal¨¢n ng pormalidad. Inhabitable. may kapangyarihan. adj. Ingenious. transgresion. Kahal?. Magningas. tumahan. d? m¨¢ibalin g. [inj¨¢bit] Habitar. [indch¨ªnioes] Ingenioso. Walang pormalidad. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. n. naninirahan. n. magliyab. Walang hanggan. [infi¨²riet] Enfurecer. Inform. [inj¨¢bitabl] Habitable. v. Infinite. h¨¢bil. Walang katapusan. v. Pagbabago. Infirmity. Paglililo. [¨ªnfloecs] Influjo. Inflame. deshonroso. katibayan. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. influjo. kahiya-hiya. Inflammable. [inform¨¦cioen] Informacion. [¨ªngadzering] Cosecha. v. Ingenuous. [inf¨®rm] Informar. extraordinario. Inflexibility. Magmana. suminghot ng hangin. Information. n. encendimiento. Informal. Parusa. Infuriate. v. Informality. marunong. v. [infr¨ªndcher] Violador. makata. Infirm. Inhabit. Hind? tugma. [¨ªnfinit] Infinito. violar una ley ¨® pacto. magkasala. Ingathering. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. Ani. Infringer. [injarm¨®nioes] Disonante. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. kasukab¨¢n. Inflict. adj. [inf¨®rmal] Informal. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. nagliliyab. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. bihir¨¤. n. [infi¨²cioen] Infusion. vivir. adj. [infliu¨¦ncial] Influente. adj. [inf¨ªrm] Enfermo. Kakab¨ªt. karunungan. d? mabaluktot. magbalit¨¤. fragilidad. Katalinuan. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. n. Infrequent. [inj¨¦l] Inspirar. Matitirhan. mahin¨¤. Nagniningas. delatar. n. m¨¢nunway. [¨ªngres] Ingreso. Magpahiwatig. dureza. Inflexible. Inflection. Mapoot. mapagliyab. mag-init. Mangdadahas. n. Infrangible. Inherent. kanign¨ªg. magbigay-alam. tagasumbong. [inj¨ªrent] Inherente. Isalin. ibuhos. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. Inhabitant. [infliu¨¦nza] Influenza. Hiwatig. kalahok. Influx. n. Infusion. Infuse. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. n. Putol ng metal. Ingratitude. denunciador. obstinacion. hinchazon. [inj¨¢bitant] Habitante. panghihin¨¤. mapamumuhayan. pag-aani. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. matigas. lumamon. Inharmonious. Magparusa. Ingrate. n. v. [ingl¨®rioes] Ignominioso. [infil¨¦t] Inflar. v. Matibay. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. [ingr¨¦t] Ingrato. n. [infl¨¦csibl] Inflexible. kamalian. balit¨¤. Ingulf. kapusun g¨¢n. sumw¨¢y. v. Pagsasalin. Infinitive. P¨¢gamutan. entrada. Huminga. Infraction. Informant. Ingratiate. May lakas. n. Ingenuity. v. adj. adj. hinchar. Pamimintog. pagpasok. [infr¨ªndch] Infringir. Infringe. v. Tagapagpahiwatig. Lumabag. sira ang tun¨®g. walang bilang. n. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. Inglorious. adj. n. v. [infid¨¦liti] Infidelidad. [ingr¨¢ft] Injertar. Pasok. [infl¨¦m] Inflamar [se]. adj. walang ayos. Mapag-alab. D? malalabag. Inflammatory. v. Inflection. Ingot. deslealtad. . [infl¨¢mabl] Inflamable. d? masisir¨¤. Kitigasan. Influential. Hik¨¤. [inf¨®rmant] Informante. descordante. matatahanan. Papintugin. adj. pag-aalab. n. n. infusi¨®n. [infi¨²z] Infundir. adj. n. [¨ªngot] Barra de metal. pag labag. [inj¨¦rit] Heredar. [infl¨¢metori] Inflamatorio. Inflammation. debil. [infl¨¦ccioen] Inflexion. kataksilan. sincero. adj. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. n. Magsupl¨ªng. Inflate. adj. Infliction.

[¨ªncling] Aviso secreto. adj. n. Umalipusta. Kawal¨¢n ng malay. [¨ªnmet] Inquilino. Inorganic. n. Papag-iba't ibahin ng kulay. sa loob. Inhume. [in¨ªmical] Enemigo. tinain ng tint¨¢. Injudicious. Inland. ma kasak¨ªt. wala sa pana hon. v. n. v. Loob. Hind? marunong magpatu loy. n. adj. Inkstand. Tint¨¢. Inquire. [in¨ªcuit?s] Inicuo. [indch¨¢stis] Injusticia. adj. Pagsisimula. [ink] Tinta. Kapaslangan. Inlay. Pagbabago. [indch¨¦nccion] Mandato. inhospedable. Inquisitor. litisin. Magsimula. [¨ªnkstand] Tintero. Inhospitable. Kalikuan. walang bilang. Inimical. May tint¨¢. Mang-uusig na taga-hatol. Initial. Injure. Innocent. [in¨®dor?s] Inodoro. Unang t¨ªtik ng pangalan. v. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. D? matularan. kabalakyutan. [¨ªndchiur] Injuriar. da?ar. Inquiry. d? maparisan. adj. Inoculate. Up¨¢t. Paitimin. Dakong p¨¢nuluyan. adj. adj. pac¨ªfico. Tintero. [incu¨¢iri] Interrogacion. manak¨ªt. Pag-uusig. Walang pagkatao. poco juicioso. [¨ªndchiuri] Injuria. injusto. [in¨®rdinet] Desordenado. n. [¨ªner] Interior. [inoporti¨²n] Inconveniente. adj. adj. curioso. adj. Namamaslang. [incu¨¢ir] Inquirir. v. k¨¢loob-looban. adj. Walang amoy. Iniquity. ofender. Innate. n. inoportuno. n. sepultar. contrario. Magbago. Ang nangungupahan ng bahay. [inici¨¦cion] Iniciacion. Innocence. [indch¨¦ccion] Inyeccion. Ink. Masiyasat. Kalaban. kamusmusan. kasiraan. n. Walang ayos. D? nakasasak¨ªt. examinacion. Initial. [indchi¨²ri?s] Injurioso. Hind? bagay. Inhuman. [¨ªnki] De tinta. [injium¨¢niti] Inhumanidad. adj. panguna. [inj¨¦ritans] Herencia. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. . kasamaan. Pabigla-bigla. adj. Kabalakyutan. sumbong na lihim.Inheritance. adj. adj. pagsisilid. te?ir con tinta. natural. Injury. Kaibuturan. Inodorous. [inji¨²m] Enterrar. [inov¨¦cion] Innovacion. Inmate. da?o. [¨ªnland] Interior. Inn. detrimento. ingertar. Inheritor. cruel. precepto. hind? mapakisunuan. n. n. [in¨ªcial] Letra inicial. mapagsaliksik. [in¨ªmitabl] Inimitable. adj. parang tint¨¢. Walang malay. sisidl¨¢n ng tint¨¢. [indch¨¦ct] Inyectar. Injection. [¨ªnmost] ¨ªntimo. Innovation. n. magul¨®. Walang sala. maam¨°. isuot. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. Inquest. Initiation. siyasat. Innumerable. mabangis. n. n. n. v. semejante ¨¢ la tinta. isilid. nangaap¨ª. meson. maldad. n. v. [¨ªnlet] Entrada. [in] Posada. sisidl¨¢n ng tint¨¢. escudri?amiento. [¨ªncuest] Indagacion. Innoxious. malvado. Utos. n. talag¨¢. Una. mabagsik. [ink] Ennegrecer. Pa papasok. n. lumapastangan. [ini¨²merabl] Innumerable. pananak¨ªt. [in¨ªcuiti] Iniquidad. Inkling. Injustice. n. Innovate. musmos. Inordinate. Ink. Initiate. n. sin olor. walang bahal¨¤. [¨ªnkjorn] Tintero. [in¨®cci?s] Inocente. barbarie. Bakunahan. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Injurious. [inji¨²man] Inhumano. Siyasatin. Kahayupan. maglib¨ªng. examinar. Pasuk¨¢n. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. [inj¨¦ritor] Heredero. masama. [in¨ªcial] Inicial. Innermost. pesquisa. Inky. Tanong. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. Inmost. n. [in¨¦t] Innato. Walang buhay. [¨ªnovet] Innovar. Inkhorn. adj. [inj¨®spitabl] Inhospitable. Mana. Inquisition. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. exento de culpa. Tintero. Lupang n¨¢loloob. kabags ikan. [inl¨¦i] Ataracear. Magba¨®n. Inquisitive. Kasi. Iniquitous. adj. D? mabilang. kaibuturan. adj. usig. Ipasok. Inlet. adj. sinop. Injunction. Balakyot. Inoffensive. adj. tamn¨¢n. n. v [in¨ªciet] Iniciar. Katutub¨°. n. v. Inner. adj. Inopportune. pagsisiyasat. kaaway. Tagapagmana. v. [¨ªnosent] Inocente. adj. Inject. [in¨®kiulet] Inocular. Siyasat. Inhumanity. Inimitable. [¨ªnosens] Inocencia. adj.

Sa lugar ng. riesgo. Sulat. Dal¨ªdal¨¬. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. Kalaswaan. Inspect. kahinaan. Kasiha n. n. Kawal¨¢n ng pakiramdam. estandartes. Udyok. [¨ªnsaid] Adentro. [¨ªnsolens] Insolencia. Instigate. Insensible. Insipidity. n. n. adj. gun¨ªgun¨ª. n. Kasiraan ng isip. Inspiration. Paglalagay. Lapastangan. persistir. Isulat. [ins¨ªninuet] Insinuar. adj. Palakasin ang loob. D? malirip. [ins¨¦nsibl] Insensible. suminghot ng hangin. [¨ªnsect] Insecto. [¨ªnstans] Ejemplificar. Igiit. Instance. Insignia. pagsisiyasat. adj. Insolence. Maglagay. Kasi. n. Sira ang ulo. ibp. Insanity. kawal¨¢n ng damd m. Inspector. Walang lasa. hind? matibay. Insertion. buhayin ang loob. [ins¨®liubl] Insoluble. Magbudlong. Anopat. sugestion. [inspir¨¦cion] Inspiracion. Insincerity. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. Insecurity. v. Isalin. insania. tabang. v. adj. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. D? maasahan. kahunaan. Instill. adj. demente. [ins¨ªgnia] Insignias. Ang d? pagkabayad ng utang. pangamb¨¢. n. Insight. Instep. Hind? tapat na loob. walang hiwalay. Insert. Inscribe. [insp¨ªrit] Alentar. [insp¨¢ir] Inspirar. Hind? makabayad. sira ang b a¨ªt. D? matunaw. luh¨®g. [insp¨¦ct] Inspeccionar. Insidious. walang damdam. tagasiyasat. n. Paglusob. [¨ªnstant] Instante. n. Inside. solicitud. d? matarok. en vez de. Insoluble. d? nabubusog. d? maagnas. [inst¨®l] Instalar. [insiki¨²riti] Desconfianza. adj. [ins¨®lvensi] Insolvencia. Insinuate. adv. n. Sw¨ªtik. sulsol. magbuy¨®. Insipid. [instigu¨¦cion] Instigacion. de modo que. n. Instead. dar vigor. Insensate. v. Inspire. adj. ingerir. d? maka las. adj. n. v. introducir el aire exterior en los pulmones. [¨ªnsolent] Insolente. tanda. [inst¨¦d] En lugar de. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. n. [inscr¨¢ib] Inscribir. [insip¨ªditi] Insipidez. declarar. v. Insomuch. v. [ins¨ªdiaus] Insidioso. Kawalan ng tiwal¨¤. [insign¨ªficant] Insignificante. kabway¨¢n. animar. n. conj [insom¨¢ch] De manera que. bintang. n. Insatiable. Instability. adj. [ins¨¦rt] Insertar. [insens¨¦riti] Disimulacion. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. mover. [inst¨ªl] Instilar. Insane. [insens¨ªr] Poco sincero. [inscri¨²tabl] Inescrutable. kapaslangan. [insp¨¦ctor] Inspector. indisoluble. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. peligro. Walang pakiramdam. Tarok ng isip. Insignificant. v. Loob. [¨ªnstiguet] Instigar. Karupukan. n. walang halag¨¢. siyasatin. Installation. . Paggigir¨ªng pul¨¢. locura. pagkakana. Install. v. v. umudyok. Pangangalag¨¤. walang damdam. Insolvent. Kumuhang halimbaw¨¤. [ins¨¦parabl] Inseparable. usisain. magbintang. Tagapangalag¨¤. Inspection. baliw. Insolent. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Insolvency. Walang kabuluhan. n. [¨ªnrod] Incursi¨®n. adj. v. n. Instant. walang ikabayad. Pagpapasok. ipilit. Insincere. ulol. [insp¨¦ccion] Inspeccion. v. Insect. Bubong ng paa.Inroad. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. n. [ins¨ªst] Insistir. Watawat. Pangalagaan. paimbabaw. adj. tutub¨ª. gir¨ªng pul¨¢. sira ang isip. reconocer. insulso. loco. [instal¨¦cion] Instalacion. insulsez. [¨ªnstant] Instante. Pamanhik. n. Instance. n. n. Inseparable. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. Insensibility. [ins¨¦nset] Insensato. [ins¨¦n] Insano. matabang. Insist. D? m¨¢hiwalay. n. loko. Inscrutable. pangani b. Sa loob. Inside. Walang kasiyahan. na kahalili ng ¨® ni. Instigation. adj. pukaw. [¨ªnstans] Instancia. magkana. adj. Kawal¨¢n ng lasa. n. Magparatang. Instant. Ipasok. Walang pakiramdam. Inscription. adj. Sangd¨¢lian. [instab¨ªliti] Instabilidad. Paratang. [ins¨¦rcion] Insercion. [¨ªnsaid] Interior. Instantaneous. prep. [ins¨¦siabl] Insaciable. invasi¨®n. adj. adj. Sangdal?. [ins¨®lvent] Insolvente. Inspirit. Insecure. momento. n. Insinuation. [ins¨¢niti] Demencia. patapangin.

[int¨¦lidchent] Inteligente. sidh?. designio. adj. Integrity. Instruction. prohibicion. sumansal¨¤. Insular. Interchange. v. Intense. pa gkatalos. [¨ªnsiular] Insular. vedar. D? masupil. entero. adj. S¨¢litaan. Kakulangan. ense?ar. n. Pakiramdam. [insi¨²rans] Seguro. [interd¨ªccion] Interdiccion. M¨¢ipapalit. pakatant?. Insure. Kaalaman. v. Instinctive. akal¨¤. [instr¨¢ccion] Instruccion. [inst¨ªnctiv] Instintivo. Mamagitan. n. [inters¨ªd] Interceder. Nanghihimagsik. adj. n. Intercept. matalin¨°. [int¨¦ns] Intenso. pagkaalam. Instruct. v. Intelligent. mamanh¨ªk. n. Kasangkapan. Akalain. Intensity. [insaf¨ªcient] Insuficiente. d? madaig. d? mapasuk¨°. sawata. Insubordinate. Hind? matiis. entereza. [int¨¦nsiti] Intensidad. Insult. adj. adj. [int¨¦nd] Intentar. v. Panukal¨¤. masidh?. [int¨¦mperet] Destemplado. [¨ªntelect] Entendimiento. pagsway. Intention. v. v. matalin¨°. mabis¨¤. mediacion. permuta de g¨¦neros. [instr¨¢ct] Instruir. Insufferable. [institi¨²cion] Institucion. adj. v. n. d? mabat¨¢. Maalam. Magtur¨°. Paglabag. Kinus¨¤. Sansal¨¤. n. saglit. panukal¨¢. [insureccion] Insurreccion. gan¨¢p. [ins¨¦ferabl] Insufrible. pa¨¢ralan. Maalam. n. mediar. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. Insufficient. v. adj. Tagapamagitan. Insurance.. trato. Intentional. lumalaban sa p¨¢maha laan. Insult. hak¨¤. Insurmountable. Intercourse. talaga. adj. n. seguridad. pakl?. kayamuan. Panghihimagsik. n. Institute. n. pagtatap¨¢t. sinadya. Intend. Interchangeable. exceso. [int¨¢ndchibl] Intangible. [int¨ªgral] Integro. Institution. adj. Seguro. Pagbabawal. Banta. n. Insurgent. sawatain. d? mabat¨¢. [inters¨¦cion] Intercesion. pagsangsal¨¤. mamaslang. mediador. Bu?. [int¨¦ncional] Intencional. Intact. swail. Tumungayaw. n. Intendant. amotinado. Inter. [ins¨¢rdchent] Insurgente. pagbabango n. [insaportabl] Insoportable. n. n. panugtog. n. impedir. Interdict. lub¨®s. Lumalabag. [instr¨¢ctor] Instructor. [ins¨¢lt] Insulto. [int¨¦mperans] Intemperancia. kakapus¨¢n. iw¨ª. masagwa. pintakasi. Ibaon. Tagapagtur¨°. [insarm¨¢untabl] Insuperable. [insub¨®rdinet] Insubordinado. . Pamamagitan. adj. Intelligence. Magtatag. taga-pagiw¨ª. [inters¨¦pcion] Intercepcion. n. [¨ªnstitiut] Instituto. Insupportable. Sal¨ªt. sumiguro. kap¨®s. [interch¨¦ndchabl] Permutable. himagsikan. Pagtatatag. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. pangamoy. [¨ªnstitiut] Instituir. Bu?. adj. Intent. insoportable. [¨ªntercors] Comunicacion. pamanhik. [int¨¦ndant] Intendente. Kalabis¨¢n. Instructor. ilib¨ªng. [int¨¢ct] Intacto. Masins¨ªn. n. Sansalain. designio. [interd¨ªct] Prohibir. [¨ªnstriument] Instrumento. inmoderado. [intel¨¦cchiual] Intelectual. Insurrection. Instituto. Instrument. n. Intercalation. [int¨¦lidchibl] Inteligible. adj. [intercal¨¦cion] Intercalacion. instrumento. n. adj. adj. Kabuoan. n. Institute. D? matiis. D? malupig. umal imura. v. Nauukol sa pul¨°. pagpapalit an ng kalakal. establecer. sumiphay¨°. Tungayaw. n. n. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. [¨ªnstinc] Instinto. katibayan. [inters¨¦sor] Intercesor. [¨ªnter] Enterrar. [int¨¦nt] Intento. sipha y¨° alimura. mangaral. Intellectual. lumait. lait. n. n. [insiup¨¦rabl] Insuperable. Integral. diestro. dusta paslang. [ins¨¢lt] Insultar. Intercessor. Insuperable. ultrajar. Insufficiency. Magbawal. Mayam¨°. adj. Intangible. Pangangalakal. n. Ipaseguro. Interdiction.Instinct. n. Intellect. Kulang. ultraje. p¨¢litan. [inc¨ªur] Asegurar. magbangon. [intenci¨®n] Intencion. n. [inters¨¦pt] Interceptar. D? mahip¨°. hak¨¤. d? matalo. Tagapamahal¨¤. [int¨¦griti] Integridad. Intemperate. injuria. d? madaig. establecimiento. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. Intercede. adj. Intemperance. Intelligible. [¨ªnterchendch] Comercio. intencion. Kaalaman. bis¨¤. Sinsin. Insubordination. adj. violento. conocimiento. adj. Intercession. sabad. [int¨¦lidchens] Inteligencia. bantain. Interception. Tur¨°.

Interest. v. pagkikita. Interior. [int¨¦rroguet] Interrogar. adj. mediacion. taimtim. provecho. Tub¨°. [¨ªnterest] Interesar. likat. ihal¨°. Sabad. Into. sa loob. Interpretation. obst¨¢culo. sumabad. pakinabang. magmasakit. Makialam. pagkabulal¨¢s. Makihal¨°. [¨ªntimet] Insinuar. Salit¨¢n. n. [interpoz¨ªcion] Interposicion. Loob. pahinga. Sumabad. adj. n. Intersect. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. imbot. d? matiis. yugt?. [int¨®lerans] Intolerancia. mapakialam. v. Intervention. tumakot. International. n. Interline. [interl¨®p] Entremeterse. Sa. Interlope. Intolerable. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. magtanong. [int¨¦rnal] Interno. [intern¨¢cional] Internacional. Interlocution. Makialam. manghimasok. mamagitan. [¨ªnterim] Intermedio. Intersperse. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. n. interrupci¨®n. tapat na loob. Interment. [interv¨ªn] Intervenir. intervalo. enlazar. Interloper. Pag-itan. D? mabat¨¢. mamagitan. Intermingle. Paglilibing. Intimidate. Intimidation. panayam. Magpaliwanag. n. pamamagita n. Pagpapahalata. [¨ªnterest] Inter¨¦s. Interminable. v. n. n. [interl¨¦s] Entrelazar. d? makapagpala . [interm¨ªngl] Entremezclar. Intervene. isal¨ªt. Intermediate. Ilahok. adj. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. intervencion. Interference. n. [int¨¦stinal] Intestinal. Interjection. Interstice. maghangad. abala. [int¨¦stet] Intestado. v. Tagpuan. makihalobilo. [interu¨ªv] Entretejer. S¨¢litaan. Internal. Tanong. Loob. Intimation. Pag-itan. v. Taos. Interest. kasi . prep. gumamba l¨¤. v. [interloki¨²cion] Interlocucion. Pakikialam. adj. [interm¨ªdiet] Intermedio. n. [int¨®lerabl] Intolerable. [interpret¨¦cion] Interpretacion. adj. v. [int¨¦rment] Entierro. n. pumakl?. adj. Intestine. entremezclar. Pag-itan. Interweave. Intimate. sahugan. Intolerance. n. Pamamagitna. Linggatong. magpaaninaw. Intimate. [interr¨²pt] Interrumpir. Mag imbot. v. Interposition. Intestinal. funeral. pregunta. [interf¨ªrens] Interposicion. Interpose. v. Intermeddle. [int¨ªmidet] Intimidar. mediacion. ilimitado. [interl¨¢in] Interlinear. Nauukol sa tanong. v. Nauukol sa bituka. Pamamagitna. Pananakot. v. Interrupt. tripa. [interr¨²pcion] Interrupcion. manghimasok. n. empe?ar. Mamagitna. Interval. May kinalaman sa lahat ng bansa. v. n. [int¨¦rminabl] Interminable. Intestate. n. [interl¨®per] Entremetido. Pagkabigla. hangad. [int¨ªrior] Interior. dentro. Intermission. entreponer. Tumanong. n. Mapanghimasok. n. Pag-itan. lib¨ªng. v. Walang testamento. ihal¨°. Interland. cordial. Makihal¨°. n. conferencia. adj. panghihimas ok. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. s¨¢litaa n. familiar. [interp¨®z] Interponer. v. dar de entender. [interl¨®kiutor] Interlocutor. Interlace. [¨ªnterstis] Intersticio. [int¨¦stin] Intestino. Interfere. [¨ªntimet] ¨ªntimo. v. [¨ªntu] En. Ang nagsasalita. nasa loob. D? makapagbat¨¢. [interl¨¢nd] Entremezclar. mediar. [¨ªnterviu] Entrevista. Intolerant. [interr¨®gatori] Interrogatorio. v. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. n. pagtatanong. Ilahok. Manakot. n. pakl?. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. estorbar. Interrogatory. [¨ªnterval] Intervalo. Pahalata. [int¨®lerant] Intolerante. Walang katapusan. n. intervenir. Interrogative. adj. umabala. Paliwanag. entretejer. [interf¨ªr] Entremeterse. ang kausap. pamamagitan. Interrogation. v. adj. n. n. Interruption. [int¨¦rpret] Interpretar. n. Tanong. [interr¨®gativ] Interrogativo. [interm¨¦dl] Entremeterse. [inters¨¦ct] Entrecortar. patub¨°. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. adj. Mamagitna. Interpret. Interlocutor. gambal¨¤. Interrogate. Interim. Intermarriage. [interv¨¦ncion] Intervencion. adj. Interview. interno. n. makialam. [intimid¨¦cion] Intimidacion. Isal¨ªt. d? makatiis. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. Bituka. paaninaw.

pagtitrinchera. Papaglikaw likawin. man ulsol. Inverse. Intrench. v. Pagkukut¨¤. palakasin ang loob . v. Intwine. Invigorate. embarazo. Kawal¨¢n ng kabuluhan. Kasuutan. gugulin. Intricacy. Pakikialam. inapreciable. [investigu¨¦cion] Investigacion. Introduce. Sa laob. Invariable. trastornar. Invest. Intricate. Investigation. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. hira . adj. [intr¨ªg] Intrigar. mabihasa. pagkabaligtad. [inv¨¦stment] Vestido. Tumugma. averiguar. trama. adj. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. . [inv¨¦d] Invadir. [inv¨¦stiguet] Investigar. [inv¨¦riabl] Invariable. descubrir. magtrinchera. n. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. v. n. v. adj. [intr¨¢ctabl] Intratable. Inveterate. v. n. Intrinsical. baligtarin. [¨ªnventori] Inventario. trastornado. Intrigue. Buhayin ang loob. Intrigue. Intrenchment. abala. Intrusion. Siyasatin. P¨¢ngitain. ipasok. Kapangahasan. sumal akay. Matigas ang ulo. Paglalasing. Pagpapakilala. pagsalakay. [inv¨¦rs] Inverso. Masungit. Inundate. dar vigor. v. Investigate. lab¨°. n. lumusob. v. Walang kabuluhan. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Intuition. Inutility. asaltar. adj. v. Baha. [inv¨¦teret] Inveterado. Intomb. v. baligtad. sitiar. [inv¨ªgl] Seducir. anular. Inventory. Invasion. v. pag-apaw ng tubig. Lal¨¢ng. Pawal¨¢n ng kabuluhan. Intrusive. Ipakilala. Investment. enga?ar con arte y ma?a. [in¨²ndet] Inundar. Invention. nanglalait. [intri¨²cion] Intrusion. Intrepidity. [intr¨¢st] Confiar. Invalidate. averiguacion. lumikha. [inund¨¦cion] Inundacion. maylikha. n. [¨ªntrikesi] Embrollo. interno. [inv¨¦rt] Invertir. guluhin. [inv¨¦ntor] Inventor. n. Ilib¨ªng. Tiwaliin. Lumusob. Tiwal?. Katiwal¨ªan. Intoxication. Makialam. n. v. pagkabihasa. v. adj. complicado. v. Intone. Magkatiwal¨¤. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. likha. umaalipusta. fiar. Katha. Mahirati. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. magul¨®. Intonation. osad¨ªa. [int¨²m] Enterrar. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. [inv¨¦ctiv] Invectiva. Inundation. walang takot. [int¨®n] Entonar. Invective. Pagsisiyasat. mag-usis¨¤. [ini¨²r] Acostumbrar. Intrude. Inure. arrojado. Hind? mababago. v. n. Intransitive. n. pasikotsikot. n. Paglusob. adj. [intr¨ªg] Intriga. manghimasok. malab¨°. Nauukol sa pakikialam. n. mahirap. dificultad. Invert. [inv¨¦st] Invertir. n. Magul¨®. usisain. adj. [inv¨¦rcion] Inversion. [introdi¨²s] Presentar. Intractable. sikot. n. habituar. Bumaha. [intri¨²siv] Intruso. [inv¨¦cion] Invasion. [intrip¨ªditi] Intrepidez. n. Lumasing. n. [intr¨¦nch] Atrincherar. borrachera. & n. la inversion ¨® empleo del dinero. introduccion. Pangahas. [inv¨¦ncion] Invencion. umapaw ang tubig. Intrepid. Invalid. [inv¨¦nt] Inventar. Introduction. loob. manghib¨°. Magpakana ng lal¨¢ng. humarang. lamp¨¢. adj. persuadir. Inurement. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. [iniut¨ªliti] Inutilidad. Invent. Intoxicate. [int¨®csiket] Embriagar. [¨ªntriket] Intricado. Pagkahirati. Kumatha. v. n. v. Nanunungayaw. Invade. pagkalang?. unsiam¨ª.gp¨¢s. Magkut¨¤. adj. Lubhang mahalaga. v. Inversion. entremetimiento. n. pagpapas ok. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. v. costumbre. Pagkatugma. [inv¨¢lidet] Invalidar. emplear. Gul¨®. paguu sis¨¤. acometer. [inv¨¢liuabl] Invaluable. [in¨ªurment] H¨¢bito. Manghikayat. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. dumaluhong. [inv¨ªgoret] Vigorar. n. tumiwal¨¤. Invaluable. invertir. sumiyasat. Sarili. Inventor. Maykatha. adj. adj. Intrust. sepultar. Inveigle. [introd¨¢ccion] Presentacion. [inton¨¦cion] Entonacion. d? m¨¢kansap ng mabuti. v. pagkawalang takot. [intiu¨ªcion] Intuicion. introducir. [intri¨²d] Entremeterse. n. adj.

paguurong-sulong. Invocation. n. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. arrollar. planchar. Walang kapintasan. Irredeemable. D? mababago. kintab. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. [irr¨¢cional] Irracional. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. D? mapighat¨¬. suplicar. Irresistible. [¨¢iron] Hierro. Wala sa ayos. patubigan. [irrifi¨²tabl] Indubitable. walang sukat ipanagot. [¨¢ir] Ira. n. Inward. pagsasalawahan. adj. [irrid¨ªmabl] Irredimible. Balintun¨¤. [¨¢irish] Irlandes. adj. Ireful. D? m¨¢kasund?. D? malunasan. D? mabawasan. Tumiklop. [¨¢iris] Arco iris. [¨¢irful] Iracundo. Irk. nakaiinip. n. umin¨ªp. adj. Inward. D? matalo. v. anyayahan. adj. kumintab. Irreparable. adj. bu?. convidar. indeciso. bumalot. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. n. . poot. n. Magdilig. adj. D? malabanan. Pag-aalanganin. Irretrievable. & n. v. Walang ayos. Magagalit¨ªn. Iron. Mamirinsa. Irresolution. [inv¨®lunteri] Involuntario. v. adj. D? matub¨®s. Irascible. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. invulnerable. adj. D? mabaw¨¬. [inv¨ªnsibl] Invencible. [invok¨¦cion] Invocacion. sumam¨°. Magagalit¨ªn. d? kus¨¤. adj. Manalangin. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. adj. d? mapasuk¨°. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. Irony. [ir¨¦t] Iracundo. Mag-anyaya. fastidioso. adj. adj. [irridi¨²sibl] Irreducible. Irradiance. [irriz¨ªstibl] Irresistible. adj. n. adj. Anyaya. [¨ªnward] Interior. incensurable. imp¨ªo. [irr¨¦levant] No aplicable. pagpapatubig. Bahag-har¨¬. [¨ªnvoket] Invocar. [irr¨¦parabl] Irreparable. v. enfado. Irreligious. [air¨®nic] Ir¨®nico. Pagdidilig. adj. Invisible. Irrational. D? m¨¢iul?. Hind? bagay. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. Numingning. Irregular. adj. n. Balintun¨¤. Dalangin. [¨ªrcsam] Tedioso. [irripr¨®chabl] Intachable. d? masaktan. Invoke. Irreproachable. implorar. [irril¨ªdchen] Irreligion. Irate. urong-sul¨®ng. [involi¨²cion] La accion de envolver. brillar. Invincible. implorar. sumam¨°. adj. adj. Irreverent. adj. D? m¨¢ikakaila. Taga Irlanda. tumawag. Nakayayamot. Irrepressible. Invulnerable. d? tabl¨¢n. adj. [¨¢iron] Aplanchar. adj. adv. Irremediable. adj. Walang katwiran. [inv¨¢it] Invitar. ¨ªntegro. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. [irrigu¨¦cion] Riego. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. D? sinasadya. n. Walang pananampalataya. n. Involution. [irr¨¦diet] Irradiar. Yamamot.Invigoration. adj. [invai¨®labl] Inviolable. adj. Iris. Invoice. n¨¢loloob. adj. v. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. [irr¨¦guiular] Irregular. [¨¢ironi] Iron¨ªa. adj. ¨¢langanin. Walang galang. Irrespective. col¨¦rico. walang pitagan . Irrelative. adentro. Irresolute. Sa dakong loob. Irrevocable. v. Invocate. Involve. Irradiate. D? tabl¨¢n. adj. convite. Irksome. Irreverance. Bakal. Magagalit¨ªn. enojo. Walang pakundangan. Ire. [irr¨¦lativ] Sin regla. D? mabaw¨¬. adj. Walang pananagutan. [inv¨®k] Invocar. descortes. Inviolable. Involuntary. [inv¨¢iolet] Ileso. Galit. Inviolate. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. Dumalangin. Pagtiklop. adj. Irish. v. D? naan¨®. Irrelevant. lumulon. [¨ªnvois] Factura. Irreducible. mamanhik. n. Iron. n. Irreconcilable. Irrefutable. adj. v. adj. Irrigate. sa loob. [irr¨¦verens] Irreverencia. adj. Ironic. Irrecoverable. Irrigation. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. Invitation. Loob. [?rc] Fastidiar. [inv¨ªzibl] Invisible. [irr¨¦dians] Irradiacion. sin orden. tawag. [inv¨®lv] Envolver. Irreligion. n. Pagkawalang galang. [¨ªrriguet] Regar. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. [irr¨¦verent] Irreverente. [irrisp¨®nsibl] No responsable. [invit¨¦cion] Invitacion. adj. [ir¨¢sibl] Irascible. n. Ningning. D? makita. Irresponsible. adj. Pagpapalakas ng loob. Invite. paglup¨¬. n. [irril¨ªdches] Irreligioso. swail. pig¨ªng. D? madah¨¢s. s¨¢lawahan.

Pumagod. [¨ªrritabl] Irritable. [dch¨¢ket] Chaqueta. n. Saro. Masay¨¢. J Jabber. Mapanibughuin. barong maikl?. [dched] Caballo alquilon. mainggitin. Baging. It. Jacket. Jackanapes. n. [itch] Sarna. [irrit¨¦cion] Irritacion. Pul¨°. [j¨¢bber] Charlar. n. tab¨°. n. v. Janty. Taga Israel. [ait¨ªnerant] Itinerante. Japanese. Jaculate. [it¨¢li?n] Italiano. mapagmakis¨ªg. pagal¨¤-gala. despachar. Issue. itiwalag. [dcho] Quijada. twa. [itch] Picar. [¨ªrritet] Irritar. Panibugh?. Bilangg?. evento. Jaunt. [dch¨¢gued] Desigual. & n. gayon din. [dch¨¦lberd] Preso. mequetrefe. [¨¢ivori] Marfil. n. Jeer. la sota entre los naipes. kumirot. n. Humapd?. Hap¨®n. n. bant¨¢l. adj. n. Prayleng dominiko. [dch¨¢nti] Ostentoso. [dch¨¢caneps] Impertinente. Issue. tapayan. Silakb¨®. adj. [iter¨¦cion] Repeticion. brotar. n. Lumabas. Itinerate. Maglakbay. v. arrojar. sigalb¨®. Sihang. [dch¨¢rgon] Jerigonza. [dchir] Mofa. n. Halea. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. siya nga. v. Jealousy. Itinerant. January. [¨ªsiu] Salir. [its¨¦lf] El mismo. Janitor. Jaunty. Jack. Munting pul¨°. Maselang. [dch¨¦lasi] Zelos. reiteracion. [dched] Cansar. taga Hap¨®n. [dchek] Juanito. flujo. [j¨¢berer] Parlanchin. Yamot. Mayamot. errante. n. Iterate. n. [dche] Gayo. n. n. c¨¢ntaro. [¨ªteret] Repetir. Siya rin. n. Isang ur¨¬ ng ibon. Tuks¨®. Itulak. [isri¨¢lait] Israelita. siya. Malik¨®t. [it¨¢lic] Letra cursiva. [¨ªsiu] Salida. inggit. bir¨°. Isle. [dch¨¢nitor] Conserge. [¨¢isl] Isla. Irritation. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. pangil ng elepante. n. [dchap¨¢n] Japon. Hind? pantay. [¨¢iland] Isla. Itch. adj. [dch¨¢niueri] Enero. dentado. Jay. Islet. Pul¨°. Enero. pang¨¢. Ipitin. [dchant] Excursion. Italian. iyan. n. n. Jawbone. pron. Makipagkaalit. n. Pang¨¢. estrechar. Ngipin ng lagar¨¬. Jangle. banga. adj. Ivy. Jade. Jag. [dch¨®bon] Quijada. hin al¨¤. adj. Itch. Italic. v. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. Titik na kursiba. [dcham] Apretar. lipay. Kabayong p¨¢upahan. Mayayamutin. n. ibukod. [dch¨¢kiulet] Lanzar. [¨¢ivi] Hiedra. bilibid. mamagod. v. Garing. lo mismo. v. salitang utal. B¨ªlangguan. Jabberer. n. Irruption. mujercilla. n. Jade. [¨ªsolet] Aislar. [dchar] Jarro. rezelo. Irritable. Swan. sota ng baraha. galak. [dchangl] Re?ir. pron. [dch¨¦ler] Carcelero. v. n. n. n. tinaja. Jam. Gal¨ªs. v. adj. [it] Lo. burla. mapakialam. [dch¨¢panis] Japon. envidioso. [dchag] Diente de sierra. [dchel] C¨¢rcel. [¨¢ilet] Isleta. n. Irritate. n. agas. Salitang d? mawawaan. Jealous. Pagliliwaliw. la misma. [irr¨¢pcion] Irrupcion. v. Taga Italya. Item. Island. Jaw. Jailbird. festivo. Ilay?. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. otro si. Ivory. Palasatsat. Jagged. lutasin. adj. Israelite. Yaon. pasyal. n. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. n. Itself. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. [¨¢item] Item. n. Japan. n. Sumatsat. [dch¨ªlas] Zeloso. Palakad-lakad. makipagtalo. Isolate. Ulitin.Irritability. masamang babae. umagas. Jailer. Iyan din. Yamot. pangimbulo. v. in¨ªp. [dch¨¢nti] Alegre. [ait¨ªneret] Viajar. Hap¨®n. Jargon. Jar. resulta. Jam. tarro. delicado. n. v. n. Jail. Chaketa. n. sospecha. Ulit. picazon. Paglabas. adj. . pangyayari. Iteration. Jacobin. altercar. n. adj.

arriesgar. pang-araw-araw. n. Job. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. Joke. Sumama. Magtulak. diarista. n. n. Palabir?. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. Masay¨¢. Gawa. kagalakan. v. Jewel. tuks¨®. [dch¨¦li] Jalea. Jollity. n. [dch¨®kiular] Jocoso. Kalansing. kir¨ª. Jolly. v. panginoon. v. n. Itala. Kumalansing. gal¨¢k. Jest. Jiffy. n. [dchilt] Coqueta. Jog. v. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. Jocoseness. paglalakad. panganyay¨¤. man gahas. tilde. Heob¨¢. Joint. [dcherc] Sacudir. momento. chancero. Jesuitic. lumabas ng pabligla. n. burla. mangbady¨¢. agregar. Pagpapatawa. Punto. Mapagpataw¨¢. Hagupit¨ªn. Jostle. tulak. Nauukol sa hudy¨®. n. Heswita. Hagup¨ªt. [dch¨®ker] Burlon. n. adj. Say¨¢. v. festivo. Jerk. pagpapataw¨¢. v. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. Journey. lanzar. bufon. [dch¨ªfi] Instante. n. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. trabaho. mapagpataw¨¢. pagp apataw¨¢. Joker. manuks¨®. [dcholt] Traquear. [dchij¨®ba] Johov¨¢. [dcherc] Latigazo. Nauukol sa heswita. Jockey. Hes¨²s. Kasayahan. pagsasay¨¢. [dch¨®intli] Juntamente. kumir¨ª. Soleras. Joggle. [dchi¨²ler] Joyero. n. [dch¨®in] Juntar. jelatina. [dch¨¦ster] Mofador. magpataw¨¢. tuldok. [dch¨¦rni] Jornada. Bir¨°. Joke. v. Jig. idagdag. alegre. v. Magbir?. n. labor ¨® trabajo de poco momento. festivo. [dchog] Empujar. enga?ar. [dchig] Baile alegre. manghib¨°. [dchet] Echar. n. Jot. n. adj. [dchest] Chanza. Hudy¨®. n. v. Jewish. iakma. n. Masay¨¢. n. hampasin. [dch¨®int] Coyuntura. a?adir. Panganib. n. regocijo. Paglalakbay. [dch¨¦rnalist] Periodista. [dch¨ªul] Joya. sacudida. [dch¨¦pardi] Riesgo. Magbir?. v. [dch¨ªsas] Jesus. n. [dchoc¨®snes] Jocosidad. Journeyman. [dchot] Apuntar. Isama. P¨¢hayagang. n. Panunulat sa p¨¢hayagan. Jerk.Jeer. Joint. Jet. mapagpatawa. Kasukasuan. Jolt. peligro. n. Jest. v. Journal. sumalumpit. n. v. . isanib. n. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. Jolt. Journey. tunog. M¨¢ngangalakal ng hiyas. Sangdal?. Jester. [dch¨®ki] Trampear. Put¨®k. alegre. Jot. kasayahan. [dcholt] Traqueo. [dch¨¦rniman] Jornalero. Hiyas. n. Umalog. Hale¨¢. [dchob] Friolera. n. [dchest] Bufonearse. Jocular. [dchir] Mofar. n. azotar. [dch¨®kand] Alegre. Jog. [dch¨¦rni] Viajar. [dch¨¦rnalism] Periodismo. ikam¨¢. Jesus. adj. Jolliness = jollity. alegr¨ªa. Bumulwak. Bir¨°. resonar. [dch¨®li] Alegre. v. Join. Jilt. Samasama. [dchingl] Reti?ir. v. Masay¨¢. sacudimiento lijero. Jeopardy. Joist. burla. isapanganib. n. v. Mangday¨¤. bumug¨¢. Jehovah. [dchilt] Coquetear. Ipanganyay¨¤. matam¨ªs. Mang-aar¨¢w. escarnecer. Jilt. [dchot] Jota. Journalist. n. M¨¢nanakay sa kabayo. v. Jelly. unir. Jocosity = jocoseness. Manulak. viaje. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. jovial. magbir?. adv. adj. adj. Jointly. Journalism. Jew. Jingle. sumanib. m¨¢nunuks¨®. [dchok] Chanza. [dchog] Empellon. ¨ªlangkap. kagalakan. [dchi¨²] Judio. v. n. [dch¨®ki] Jinete. festivo. Jesuit. Maglakbay. Tabig. Jocose. Palabir?. Sayaw na masay¨¢. Lumand?. Pumutok. Jockey. Jocularity. punto. Jocund. [dchingl] Retint¨ªn. hampas. Jeopardize. kumalog. masay¨¢. [josl] Reempujar. n. Jingle. [dchoc¨®s] Jocoso. burlarse. Jeweller. Land?. Manuks¨®. adj. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. gal¨¢k. jocosidad. jud¨ªo. [dch¨®int] Juntar. pangamb¨¤. festividad. n. resonido. [dch¨¦ziuit] Jesuita. [dch¨¦rnal] Diario. [dchok] Chancear. galak.

Lumuks¨®. Hulyo. [dch¨¢stis] Justicia. Juice. Talbak. matalin¨°. Junk. Makat¨¢s. [dchangl] Matorral. gozoso. n. Mak¨¢sagas¨¤. [dch¨¢dchment] Juicio. Hal¨°. [dchi¨²deizm] Judaismo. n. Just. Nauukol sa pagkabat¨¤. tap¨¢t. [dch¨¦mbl] Mezcla. n. Jubilation. walang kasayahan. [dchun] Junio. n. j¨²bilo. n. Judaical. Judicious. Judge. Junket. Nauukol sa h¨²kuman. [dchag] Jarro. Pook na saklaw. Just. Gal¨¢k. patotohanan. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. adj. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. Ganap. recrearse. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. Pagkabat¨¤. Juggler. n. jugo. Jump. Lalong bat¨¤. Magalak. salamangkero. Humatol. [dch¨®ias] Alegre. Jubilee. n. Hubile¨®. union. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. Joyful = joyous. Puspos ng kagalakan. Kaugpong. lund¨¢g. n. katwiran. n. n. Nauukol sa h¨²kuman. [dchadch] Juez. Juncture. [dch¨®vial] Jovial. [deh¨¦rniuerk] Jornal. [dch¨¢stifay] Justificar. n. inang-palan. Justifiable. Sukal ng matataas na dam¨®. Juvenility. [dch¨¢gler] Juglar. Jut. recto. Juggle. adj. lumundag. n. v. Jump. adj. matwid. n. Nauukol sa hukuman. Hukom-tagapamayap¨¤. v. reunion. [dc¨²nccion] Junta. n. Mapanglaw. adj. [ke] Ka (ka). sin alegria. [j¨¦nccher] Juntura. Judgment. Mabait. M¨¢nanalamangk¨¢. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. v. n. Sang-ayon sa katwira n. June. humukom. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. Junction. [dch¨²nta] Junta. Tagahatol. Justify. v. Jurisdiction. [dchadch of piz] Juez de Paz. Sukat. [dchagl] Juego de manos. n. Junket. Justice. Upa. July. n. Jubilant. Judge. Joy. Justification. Masay¨¢. Kat¨¢s. [dchul¨¢y] Julio. [dchenk] Junco. patu nayan. [dch¨®iles] Triste. Judge of Peace. [dchiud¨¦ical] Judaico. coyuntura. kagalak¨¢n. Luks¨®. festividad. Magsalamangk¨¢. mak¨¢bangga. Say¨¢. Magbigay matwid. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. gan¨¢p. adj. [dchiud¨ªcial] Judicial. [dchoy] Gozo. adj. adj. Junta. Jovial. gubat. Juiceless. v. matwa. Joyous. Jug. n. n. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. v. [kel] Berza. Pagmamatwid. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. Juvenile. sin jugo. adj. Salamangk¨¢. Repolyo. conforme ¨¢ razon. [dchoy] Regocijarse.Journey-work. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. n. gal¨¢k. paghuhukom. Hatol. Kagalakan. regocijo. Karugtong. n. prudente. [dchast] Justamente. adj. n. n. n. Jury. kaanib. n. Say¨¢. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. adj. adj. [dchi¨²bili] Jubileo. judicial. adj. Walang kat¨¢s. Juridical. festivo. brinco. [dch¨²nior] M¨¢s joven. Gal¨¢k. [dch¨¦mbl] Mezclar. n. n. . Hukom. Pulong. Judiciary. Ihal¨°. [dchi¨²s] Zumo. Joyless. brincar. Judaism. Juicy. [dchagl] Hacer juegos de manos. Nauukol sa mga Hudy¨®. Judicial. Kail. adj. juventud. kasugpong. K (ka). Joyfulness. v. j¨²bilo. adj. n. Jumble. magpatotoo. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. masay¨¢. [dchi¨²sles] Seco. n. kapulungan. kabataan. [dchi¨²venil] Juvenil. [dchast] Justo. [dch¨¦nket] Dulce seco. kapangyarihan. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. adv. [dchi¨²ri] Jurado. n. [dchi¨²si] Jugoso. Juggle. Matam¨ªs. Magpig¨ªng ng lihim. Kale = kail. [dchamp] Salto. [dchamp] Saltar. [dch¨®yfulnes] Alegria. Kaganapan. K K. Junior. Jungle. Hunyo. Joviality. v. Jumble. [dchadch] Juzgar. Joy. exactamente. adj. [dchiud¨ªcias] Juicioso.

Ur¨¬. [k¨ªchen] Cocina. pag-iingat. Kick. Pumatay. [king] Rey. Katalinuan. [kis] Beso. Keg. Kinship. Knave. Kit. sumip¨¤. Kilya. Kirtle. n. pa?uelo. [k¨ªpsek] D¨¢diva. Kettle. n. n. n. Matalas. Mabuk¨®. v. manikad. n. asesinar. n. Kiln-dry.Keck. Kaharian. [k¨ªping] Custodia. v. Kindred. [kingl¨¢ik] Regio. [ken] Vista. [k¨¦nel] Perrera. v. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. n. n. n. [k¨ªnsfolc] Parentela. malikot. Kiss. Keel. [kit] Botellon. Magandang loob. Batang kamb¨ªng. perspicacia. n. kamag-anakan. Kingfisher. n. kabutihang ugal¨¬. matulis. [kin] Parentesco. Kingly = kinglike. papelote. clave. habilidad. [k¨ªngdom] Reyno. . [k¨ªnship] Parentela. Humal¨ªk. kamag-anakan. King. n. [nar] Nudo. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. n. kamag-anak. matalin¨°. p¨ªcaro. Bariles na munt?. Gimbal. n. big¨¢y. Kite. Parang har¨¬. inflamar. v. tener nauseas. adj. [k¨ªper] Guard¨ªan. calidad. n. agudo. tadyak. n. parentela. adj. katusuhan. But¨® ng bunga ng kahoy. katulisan. n. [k¨ªdni] Ri?on. Kawa. Kulungan ng aso. [kid] Cabrito. patada. [nac] Destreza. Magsangag. adj. capa. [k¨ªngfisier] Martin pescador. n. Kahinlugan. acocear. bakuk?. adj. n. Baluktot. Kind. Kernel. Kamag-anakan. Kilderkin. Tagapag-ingat. Mag-ingat. Keenness. guarda. Buk¨®. Kidney. [kiln] Horno. Kusin¨¤. n. Bat¨® ng kataw¨¢n. Malaking bote. v. casta. regalo. v. Magtitis. Knar. Ken. atabal. Keepsake. n. Kindness. [kil] Quilla. Kin. butihin. Switik. Kinsman. isang ur¨¬ ng ibon. bolador. n. Kinswoman. Tanaw. birang. [narld] Nudoso. Hinlog. Kettle-drum. n. Umalibadbad. [k¨¦rnel] Pepita. Keep. Kamag-anak. an gkan. sutileza. v. [k¨¢it] Milano. Kill. Kamag-anak. Balabal. Manip¨¢. ben¨¦fico. [k¨¢ind] Especie. n. Knack. [kinsw¨²man] Parienta. Pag-aalag¨¤. Kidnap. [kec] Querer vomitar. Key. penetrante. Kagandahang-loob. Kalahating barriles. Keeping. [k¨ªndl] Encender. bondadoso. n. [n¨¦veri] Pillardia. Kaloob. Kindred. adj. v. Kitchen. cometa. enardecer. katalinu an. [keg] Cu?ete. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. [k¨ªmbo] Encorvado. n. Har¨¬. [kertl] Manto. [k¨¦tl-dram] Timbal. Kamag-anak na babae. n. mabuting asal Kind. [k¨ªjol] Agujero de la llave. magpaningas. Magnakaw ng bat¨¤. [kic] Puntapi¨¦. sutil. Sus¨¬. n. n. n. Knarled. [k¨ªndred] Emparentado. n. magsind¨ª. Katalasan. [kin] Afilado. [kis] Besar. [kerk] Iglesia. [kitn] Gatito. n. Kinglike. [kip] Guardar. [k¨ªnsman] Pariente. [kil] Matar. sikad. n. n. [kic] Patear. manadyak. palamara. Hal¨ªk. tus o. [k¨¢indnes] Benevolencia. klase. Butas ng sus¨¬. Sip¨¤. Kid. Kiss. travesura. Keyhole. Kitten. Kindle. adj. Kingdom. Kerchief. parientes. gawang masama. n. Kick. [ketl] Caldera. n. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. n. Kamag-anak. Kimbo. Keen. Kirk. v¨ªnculo. Knavery. Kut¨ªng. n. [ki] Llave. pany?. [kindred] Parentesco. n. Simbahan. n. Keeper. Kennel. [nev] Bribon. Lumbas. Kinsfolk. [k¨ªnes] Agudeza. Hurn¨®. Kalikutan. Lawin. n. Kiln. [k¨ªlderkin] Medio barril. [k¨¦rchif] Cofia. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. Alampay. arqueado. n. Keystone. barrilito.

n. bataan. carecer. Ladder. esforzarse. Knot. Knead. especie de barniz. Malikot. Kneel. dificil. adj. n. barnis. conciso. trabajoso. [le¨ªz] Lazo. pilasin. [lac] Faltar algo. [lad] Mozo. Ladle. n. Magkulang. Taginting. muchacho. [lec¨®nic] Lac¨®nico. v. adj. Mabuh¨®l. Ladylike. [nil] Arrodillarse. Lace. [l¨¦ding] Carga. boton de las flores. makakilala. adj. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. entendido. [nu] Saber. masama. Knobby. Salawal na putol. [laser¨¦cion] Laceracion. [l¨¦bel] Esquela. nota. Laceration. n. cuerda ¨® cinta. n. adj. [ni] Rodilla. n. n. entretejer. adj. menester.Knavish. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. mang-aar¨¢w. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. Laconic. adj. [l¨¦dilav] Dama. trabajar ¨¢ punto de aguja. v. Maikl?. n. mahira p. n. Makaalam. Knoll. panal¨¬. kakulangan. Tukt¨®k. Ang nililigawan. gumanchilyo. pagkatal¨®s. [l¨¦di-laik] Delicado. Tuhod. Gawa. adj. Ladylove. n. panandok. Umb¨®k. Labor. n. buk¨® ng kahoy. travieso. v. desgarradura. encaje. Lacker. afeminado. Laborious. Laconical = Laconic. trabaho. n. [l¨¢crimos] Lloroso. [l¨¦bial] Labial. breve. Lade. [l¨¢birinz] Laberinto. [n¨¢kl] Artejo. [nob] Bulto. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. adj. Knuckle. n. Manah?. Pangganchilyo. [l¨¦di] Se?ora. inteligente. adj. [lac] Falta. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. nudillo de los dedos. despedazar. [n¨¢if] Cuchillo. v. Mabuk¨®. [noc] Golpe. pagkakilala. tugatog. v. pagpilas. Nauukol sa lab¨¬. mangailangan. Hagdang mataas. tawag. Lumuhod. kailangan. ale. [n¨®ledch] Conocimiento. n [n¨ªding-trof] Amasadera. masahin. n. conocer. maselang. n. [l¨¢ker] Barnizar. Laka. Knob. inteligencia. paghapak. tumawag. Lacker. parang babae. Sandok. n. Wahiin. hapakin. Sundang. Taluktok. Barnis¨¢n. billete. Mahinhin. n. [l¨¢ki] Lacayo. Lack. n. [l¨¢crimal] Lacrimal. Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. Mabuh¨®l. Label. Bat¨¤. [nol] Cima de una colina. Knowing. [n¨¦vish] Picaro. tal¨¬. n. madal?. labor. [l¨¢seret] Lacerar. Lachrymal. [le¨ªd] Cargar. v. magtrabaho. n. Lachrymose. Nauukol sa luh¨¤. llamada. lanseta. Ibuhol. n. Lack. Knife. Pagwah¨¬. n. Knit. penoso. querida. Lacerate. n. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. Lacquer. [n¨²ing] Instruido. [not] Anudar. v. Tumuktok. Pas¨¢n. n. Matrabaho. Ladleful. Knock. n. Knickerbockers. [nel] Clamoreo. v. Laboratory. Knotted. Knock. Katulong ng kuchero. Sandok. adj. Koran. Laso. pahiwatig. Manggagaw¨¤. [l¨¦borer] Trabajador. n. Magmasa. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. [l¨¦dlful] Cucharada. Lackey. v. [n¨®bi] Lleno de nudos. v. [noc] Tocar. [c¨®ran] Alcoran. Laka. n. v. Kaalaman. Knell. dama. jornalero. Buhol. Labyrinth. n. Lading. isang klase ng. n. adj. fatiga. Knitting-needle. marunong. [nid] Amasar. Kneading-trough. tanda. Matalin¨°. Knot. patao. Knotty. italibugs?. [n¨®ted] Nudoso. pagsandok. b¨²ko ng bulaklak. [leb¨®ri?s] Laborioso. Sulat. [nit] Enlazar. n. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. . llamar. Know. [l¨¢ker] Laca. salita ng lab¨¬. Pangmasa. Laboratoryo. Kulang. Ginang. [l¨¢ker] Laca. Lad. se?orita. necesitar. Labor. Buk¨® ng dalir¨¬. Magpasan. [l¨¢boretori] Laboratorio. [n¨®ti] Nudoso. n. [l¨¦bor] Trabajo. v. Pagkaginang. magdal¨¢. [l¨¦bor] Trabajar. Laborer. magsikap. maalam. gining. talibugs?. Luh¨¢an. Knee. [not] Nudo. Ladyship. pagkaginoong babae. enkahe. Gumawa. Lady. cord¨®n. L Label. nudo en la madera. Knowledge.

[lang¨¹ish] Decaecer. da¨ªng. magp¨¢huli. lunsaran. [lans] Dar un lancetazo. Lapidary. Hukb¨® sa lup¨¤. May maraming pag-aaring lup¨¤. adj. [lans] Lanza. entristecerse. [lark] Alondra. Laml¨¢m. Makupad. Lampoon. n. Laggard. May malaking pag-aaring lup¨¤. Lap. pagayon-gayon. hingkod. Malamlam. Kawal na may sibat. n. Maningning. n. n. pananalita. manangis. [l¨¢rdchnes] Grandor. [land] Desembarcar. Lamentation. T¨¢nawin. [lard] Manteca de puerco. Lame. n. n. n. Lamp. n. v. [lag] Moverse lentamente. Largess. Mahin¨¤. Lambent. mangh iluk¨¤. [l¨¢ncer] Lancero. Daang makipot. [l¨¢mbkin] Corderito. Lampblack. Land-tax. [l¨¢nguor] Languidez. Lamentable. Paglunsad. n. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. n. panglalata. Lanseta. [l¨¢ndskep] Paisaje. [l¨¢pidari] Lapidario. [l¨¢mpblac] Negro de humo. Mag-utay-utay. n. isang klase ng ibon. [l¨¢nding] Desembarco. panangis. n. Larder. holgazan.Lag. Lancer. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. mamanlaw. n. n. [l¨¢pel] Solapa. Landed. Kasakit-sakit. Managhoy. inilunsad. P¨ªlay. Lak¨¦. Pil¨¢y. v. Tupang munt?. Kawal na lak¨¢d. lastimoso. Sib¨¢t. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. Lantern. [lam¨¦nt] Lamento. traspi¨¦. quedarse atr¨¢s. n. . Lame. yam. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. Kagandahang asal. hu¨¦speda. extension. adj. n. Lark. Languor. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. [lantern] Linterna. Humimod. Mantik¨¤. [le¨ªr] Cubil. estropear. Panaghoy. [l¨¢ndlord] Casero. Largeness. [lanc] Flojo. v. Agiw ng usok. kalakhan. Lament. P¨¢minggalan. adj. adj. Malake. makintab. Land. Kandungan. adj. [l¨¢nset] Lanceta. [l¨¢rdches] Liberalidad. Pagitan. Lansquenet. [le¨ªmnes] Cojera. adj. n. Lancet. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. Lambkin. Large. Panenekas. Lamb. kahina-hinayang. Tumudla. caida. Lair. sumibat. bayad sa lup¨¤. v. Panaghoy. [le¨ªk] Laguna. tierra. Lance. tanda. [lament¨¦cion] Lamentacion. Parol. makislap. v. Patoto. regazo. huesped. adj. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. v. [laps] Lapso. n. Lapse. [l¨¢gard] Tard¨ªo. Tiklop ng damit. melanc¨®lico. Lup¨¤. [lap] Lamer alguna cosa. n. Lake. n. n. n. [le¨ªm] Cojo. Landholder. Larceny. kaha bag-habag. n. [lam¨¦nt] Lamentar (se). Dagat-dagatan. Lagoon. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. Languid. pagkakamal?. mapanlaw. [l¨¢gard] Harag¨¢n. [l¨¢ndmark] Mojon. Bwis sa lup¨¤. Lard. Lap. n. [le¨ªn] Callejuela. n. [land] Terreno. [lardch] Grande. [lag¨²n] Laguna. Lapel. sinapupunan. Lameness. Batang tupa. [lamb] Cordero. Lumunsad. [lamp-post] Candelabro. paninirang puri. marca. [le¨ªm] Lisiar. Kandilang malak¨¦. extenuarse. n. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. n. desliz. Ilaw¨¢n. Larboard. pumund¨®. estropeado. Land-forces. pagkapilay. n. n. duma¨®ng. lenguaje. n. adj. [lap] Faldas. farol. tamad. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. [l¨¢ndledi] Casera. Pilayin. Lance. pilayan. Lamp-post. Pagayon-gayon. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. n. [lamp] L¨¢mpara. Daungan. n. gemido. saltar en tierra. [l¨¢mentabl] Lamentable. n. Lament. [l¨¢rbord] Babor. hib¨ªk. Landing. Lank. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. Land. Lane. desfallecimiento. Languish. Landing-place. [l¨¢rder] Despensa. n. Manglata. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. Wik¨¤. v. n. [l¨¢mbent] Centelleante. deplorable. Langay-langayan. pagkadulas. Dagat-dagatan. n. pastura. Language. Landscape. mabagal. n. n. n. [landj¨®lder] Hacendado. kordero. manghin¨¤. Landlady. n. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. holgaz¨¢n. Laggard. n. Pamamaslang. libelo. n.

n. Ngayon lamang. [lon] Prado. n. n. malaon. Lattice. Lavish. Nauukol sa paghuhugas. n. Laziness. adj. [l¨¦yer] Lecho. Lavish. Layman. Lego. matagal. [l¨®yer] Abogado. l¨ªcito. Latin. flojo. Latter. [l¨¢ten] Laton. Larynx. n. Maglagay. Laundress. [lacs] Laxo. tawa. Latent. [latch] Cerrar con aldaba. Lather. silip¨¢n. Halakhak. v. [le¨ªman] Lego. Lathe. Lava. [l¨¦zines] Pereza. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. Laban sa kautusan.Larva. adj. Lawn. [laz] Poner latas en las techumbres. Patagil¨ªd. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. Usap. risada. adj. [lanch] Botar ¨® echar al agua. Tansong dilaw. adj. [l¨¢ter] Posterior. Tanghal¨¬. [l¨¦zi] Perezoso. Lather. proceso. [le¨ªt] Tard¨ªo. oculto. [l¨¢teral] Lateral. mahiga. secreto. agwat. Katamaran. Uod. tender. liston. Lawless. [l¨¢fter] Risa. Tawa. adj. liston. n. n. v. Alibugha. permanecer. Trump¨®. Ikandado. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. Malibog. [l¨®rel] Laurel. Pumuri. n. Bakood. ¨²ltimo. Latten. n. Magbulastog sa pamumuhay. v. Abogado. adj. [las¨ªvi?s] Lascivo. n. n. [last] ¨²ltimo. Tag?. [l¨®ful] Legal. Last. v. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. [l¨®meker] Legislador. humalimhim. leg¨ªtimo. [l¨¢fingli] Alegremente. n. n. [lash] Latigazo. ilunsad. tagapagsanggalang. [l¨¢votori] Lavatorio. Sus¨®n sa h¨ªgaan. [l¨¢titiud] Latitud. Lavatory. [laf] Reir. ayos sa kautusan. [l¨®riet] Laureado. Laugh. n. muting bapor. Launch. v. Law-giver. maglwat. adj. kapagalan. n. Lash. [l¨¢rincs] Laringe. . [l¨¦sitiud] Lasitud. Hul¨ª. Laughingly. adj. Lawsuit. Latchet. fatiga. [l¨®les] Ilegal. Laugh. Kapuripuri. usap¨ªn. [last] Durar. adv. Tagapaglagda ng kautusan. n. Tal¨¬ ng sapatos. adj. n. Ilusong sa tubig. Magbubong ng lata. Bula ng sabon. Lawful. [l¨¢tin] Latin. permanente. digno de alabanza. lihim. Magsabon ng katawan. adj. Kandado. n. katapus¨¢n. n. Lancha. Laud. [l¨¢va] Lava. Lath. Kahinaan. Last. Lay?. n. v. Magtagal. Lately. n. adv. Nagkaganting-pal¨¤. Laughter. Kahinaan. ling¨ªd. [lo] Ley. adj. [l¨¢fabl] Risible. [l¨¢csiti] Laxitud. con risa. malwat. Laughable. n. [l¨¦tent] Escondido. Lateral. n. n. [laf] Risa. [l¨®gu¨ªver] Legislador. [l¨¦] Poner. Latin. v. [lanch] Lancha. Matwid. [l¨¢tis] Celos¨ªa. Lax. Tagapaglagda ng kautusan. Lawmaker. Tumawa. v. Late. Laur¨¦l. adj. adj. risada. Nakakatawa. Lash. Katawatawa. [l¨¢vish] Pr¨®digo. Lath. [le¨ªtli] Recientemente. adv. n. Latitude. [l¨®dabl] Laudable. Tanghal¨¬. Latch. Lass. Lalamunan. Latch. Lasting. flojedad. n. Lassitude. n. seglar. Laureate. moza. Dalaga. [l¨¢sting] Duradero. Kautusan. P¨¢labahan. adj. n. [laz] Lata. v. Mahin¨¤. v. wak¨¢s. n. Lazy. Lay. Laundry. Hagup¨ªt. Silohiy¨¢. Law. [l¨®ndres] Lavandera. n. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. Tamad. [l¨®siut] Pleito. Matagal. n. Manghagup¨ªt. [lash] Dar latigazos. postrero. n. Layer. [lod] Alabar. v. Laudable. Laurel. [le¨ªt] Tarde. Lata. Laxity. [lass] Doncella. Launch. [laz] Trompo. [l¨¢dzer] Jabonaduras. [latch] Aldaba de puerta. Hul¨ª. Babaing manglalaba. malwat. Late. Lawyer. [l¨¢vish] Malgastar. Lascivious.

Magtur¨°. residuo. permiso. Latak ng alak. [l¨¦dzern] De cuero. Pumatnugot. [l¨¦ccion] Leccion. [liv] Dejar. agujereado. Leathern. Lebadura. [l¨¦cchur] Discurso. Leeward. Leer. [lish] Atar con correa. [l¨ªgalaiz] Legalizar. Left. [l¨ªki] Roto. land¨¢s ng tubig. Kapayat¨¢n. Leaflet. Leafy. lundag. inteligente. n. n. Libro mayor. [l¨¦dzer] Cuero. abandonar. Luks¨®. brincar. Leash. Leer. v. hojudo. [left] Izquierdo. tulu¨¢n. Kaliwete. adj. Sumandig. v. Munting dahon. galapong. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. Legate. Least. [legat¨ª] Legatorio. Leak. tir¨¢. v. estudiante. adj. diputado. v. adj. Katwiran. Lecturer. Leakage. n. Tul¨°. n. [l¨ªflet] Hojilla. [l¨¦rning] Estudio. Legend. Matwid. [l¨¦vn] Levadura. Lean. [l¨ªkedch] Merma. aprendiz. Left-handed. n. [l¨¦cchurer] Instructor. Lead. [liz] Heces. n. [l¨ªder] Guia. n. pag-aaral. embajada. Kinatawan. May pinag-aralan. adj. Linta. guiar. adj. v. tagaakay. derrame. [li] Prado. Legality. n. v. balat ng hayop. Liksyon. Dahon. Ledger. Leak. Madahon. adv. [ledch] Borde. pradera. [lid] Conducir. marunong. [lid] Plomo. v. adj. [li] Hez. ayon sa kautusan. pellejo. v. Pagkatuto. Isang-ayon sa kautusan. [ledn] Hecho de plomo. adj. [lich] Sanguijuela. n. Lumukso. [l¨¦rnd] Sabio. Bumw¨ªs. Leaden. n. Leap. [ligu¨¦cion] Legacion. Tumutul¨°. Leg. Pahintulot. Legation. Hit¨¤. Pay¨¢t. [l¨ªnes] Flaqueza. [liv] Licencia. matalin¨°. Leap. instruir. alianza. Tingga. Lead. adj. conocimiento. [l¨¦dchibl] Legible. Ang nag-aaral. v¨ªa de agua. n. [lir] Mirar de soslayo. Learning. n. Lease. pabayaan. Butas. T¨ªpanan. [l¨¦cchur] Ense?ar. [lish] Correa. [l¨ªgal] Legal. mag-aral. Lees. v. [l¨¦guet] Legado. Gilid. Leavings. Labis. Panal¨¬. Tagapamatnugot. n. pumatnubay. n. Legendary. [lip] Saltar. adj.Lea. n. Legatee. humilig. [l¨ªvings] Sobras. n. leg¨ªtimo. pie. [lis] Arrendar. legitimidad. Leather. tagapamatnubay. [l¨¦rner] Escolar. Yaring katad. Kathakatha. Salamangk¨¢. n. kathang salaylay. Legible. n. Latak. Legal. n. Learner. Leanes. n. escritura de arrendamiento. Learned. [lig¨¢liti] Legalidad. [lip] Salto. Legalize. Sugong kinatawan. Panayam na binabasa. Leaven. Pamana. Ang pinamanahan. Leaf. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. v. n. Lease. [lin] Flaco. paa. Iwan. K¨¢liitliitan. [l¨¦dcher] Libro mayor. [lif] Hoja. Pangungupahan. Katad. [lern] Aprender. Lee. n. [l¨ªward] Sotavento. Lection. Matuto. Sulyap. n. [left-jended] Zurdo. Lean. instruir. [leg] Pierna. Legerdemain. v. adj. Leaky. n. . Leave. n. [l¨ªfi] Frondoso. n. n. lumundag. [l¨¦guesi] Legado. Tiningga. Leader. Leash. umakay. adj. Leech. Legacy. [list] M¨ªnimo. n. Talian. Lecture. Tagapagtur¨°. Kwento. [lik] Gotera. [lis] Arriendo. Ledge. Leave. [lik] Gotear. n. Learn. Nababasa. n. [l¨ªdchend] Leyenda. n. conducto. Tumul¨°. n. Bakood. [lir] Ojeada. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. kaalaman. League. fermento. n. k¨¢yarian. k¨¢sunduan. reclinarse. [lin] Apoyarse. Lecture. legitimar. Sumulyap. n. [lig] Liga. Kaliwa. n. n. Sa gaw? na may hangin.

adj. Letter. Leopardo. Liberty. kalayaan. [l¨ªboeral] Liberal. n. Nakapagpapahupa. [les] Menos. Legislate. Lens. Lethargic. n. kabutihang asal. aral. n. llanura. Legitimate. n. Legislation. Lichugas. [l¨¦siurli] Despacio. tur¨°. ocio. n. Pantayin. n. n. leva de tropas. Ketong. ipagkaloob. adv. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. Liable. lunas. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. [l¨¦prosi] Lepra. Level. s¨¢gutin. [lend] Prestar. Lewdness. Kaawaan. n. n. Kagandahang loob. n. [l¨¦vel] Llano. Lunas. . n. Pananagot. Oras ng pagbangon. [l¨¢iabl] Responsable. may pul¨¢. [l¨¦ngzen] Alargar. Kurism¨¢. Legislator. n. [l¨¢ibl] Libelo. [l¨¦tius] Lechuga. Leprosy. Kagandahang loob. carta. Pakaontiin. dique para detener el agua. Leper. Parang leon. adj. Leniency. kulangan. Gaan. Limonada. ligereza. n. n. pagliligtas. n. Panghikwat. Levant. adj. Liability. aplanar.Legion. [l¨¦nitiv] Lenitivo. v. n. Liberate. Lever. Titik. Legislative. n. n. n. [l¨¦vi] Impuesto. [l¨¦zardchi] Letargo. Length. maliban. lascivo. [li¨²dnes] Lascivia. n. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. Leonine. Hab¨¤. [l¨¦per] Leproso. Levity. v. may pul¨¢. Malibog. [l¨ªdchen] Legion. [l¨¦son] Leccion. n. [l¨¦dchisletor] Legislador. Magandang loob. [l¨¦moned] Limonada. Paglalagda ng kautusan. [l¨¦dchislet] Legislar. Lessen. igual. patagin. n. n. Mga kuto. Lenitive. [l¨¦niti] Lenidad. n. Baka. Pagpapalay¨¤. Magpalay¨¤. Liar. Lethargy. adj. v. [lent] Cuaresma. Bwis. Lay¨¤. [l¨¦vel] Llano. [lest] No sea que. [l¨ªvoer] Palanca. v. n. vidrio circular convexo. Lemonade. [lens] Lente. adj. Limon. Libel. n. Less. Lessor. mabuting asal. [l¨¢ioer] Embustero. Lengthen. Pananagot. Katunayan. Tagapaglagda ng kautusan. [l¨¦ngzi] Largo. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. n. Himb¨ªng. [l¨ªvant] Levante. [li¨²d] Lujurioso. n. v. largura. Ang nagpapaupa ng bahay. Leopard. n. Kapatagan. l¨ªh¨¢m. instruccion. Lesson. awas¨¢n. Lalong maliit. Sinungaling. prolongar. [l¨¦soer] Menor. pagbabangon ng hukb¨®. lenitivo. adj. [let] Dejar. [l¨¦toer] Letra. n. Leisurely. Levee. n. Liberal. Pahabain. oriente. adj. fastidioso. generoso. magligtas. Let. n. Legislature. K¨¦tongin. n. dayap. pul¨¢. [l¨¦siur] Desocupacion. Legitimacy. adj. pangharang ng tubig. K¨¦tongin. hambog. Lend. kagaanan. [l¨¦vel] Igualar. [l¨¦dchislechur] Legislatura. Kulang. Lemon. kahalayan. [l¨¢is] Piojos. librar. [liboer¨¢liti] Liberalidad. Silanganan. sulat. Pantay. Dahandahan. adj. n. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. Maglagda ng utos. adj. Liberality. Pulutong. adj. conj. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. Paninirang puri. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. nakayayamot. L¨ªksion. kagandahang loob. [l¨ªonain] Leonino. adj. Lewd. [l¨¦pard] Leopardo. mahalay. [l¨¦mon] Limon. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. [lengz] Longitud. Bayaan. Mahimbing. Leprous. nivelado. v. Level. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. [l¨ªnient] Leniente. disminuir. Liberation. Lente. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. [l¨¦pres] Leproso. Lesser. [l¨¦viti] Levedad. mas peque?o. v. adj. Lice. Magpahiram. Lenity. Lettuce. magpautang. Lent. [lesn] Minorar. bulaan. Leisure. Pagpapagayongayon. [l¨ªniensi] Benignidad. Lenient. Lest. Level. deliberadamente. Libog. benignidad. adj. patag. Tunay. Lengthy. n. lalong munt?. [liboeret] Libertar. conceder. Levy. [l¨¦sor] Arrendador. Mahab¨¤. [l¨ªboerti] Libertad.

Marahil. resplandor. velocidad. adj. [lai] Mentira. Like. Limb¨®. Lilac. Malamb¨®t. n. n. restriccion. lah¨¬. Linaw. liwanag. [limit¨¦cioen] Limitacion. [l¨ªniement] Lineamentos. Lien. [l¨ªgament] Ligamento. adj. v. inanimado. gayon din. malinaw. Lime. adj. magsind¨ª. [l¨¢ik] Semejante. sunudsunuran. n. claro. pagaanin. n. Tag¨¢l ng b¨²hay. Lineage. igaya. [l¨¢its] Pulmones. n. Lief. parecido. Bigyan ng hangg¨¢. Limbo. Tarugo. alijerar. Gaan. Itulad. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. Bag¨¤. Kumislap. walang diw¨¤. linaw. tulin. kawangk?. Guhit. n. n. lijereza. Piansa. iluminar. [lidch] Feudatario. kawangk¨ª. [lait] Luz. Limpidness. Lick. n. Ilaw. Yaring kahoy. Angk¨¢n. T¨¢lukap-mat¨¢. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. [l¨¢imston] Piedra de cal. kabuhayan. adj. Rin. [l¨ªmitles] Ilimitado. tanlawan. Lisensia. Lifetime. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. Apug¨¢n.Licence. Likeness. n. Lieutenant. [l¨ªmit] Limitar. Lights. n. [l¨¢ikli] Bien parecido. Lieutenancy. n. adv. Likely. [l¨¢im] Cal. n. [l¨¢icwaiz] Tambien. Ligneous. iwangk¨ª. [l¨¢ikli] Probablemente. Wangis. pahintulot. adj. liwanagan . sus¨¬. iluminar. Parang buh¨¢y. Lieu. [limp] Cojera. [l¨¢ikn] Asemejar. adj. lintik. buhatin. Magaan. Pagkaguhit. [lai] Mentir. [l¨ªen] Derecho de retencion. v. [lid] P¨¢rpado. v. Batong apog. Kasinungalingan. [lain] Linea. paris. Kidl¨¢t. [liut¨¦nansi] Tenencia. gustar. [liut¨¦nant] Teniente. s¨²bdito. n. Limitation. Lila. v. n. [l¨ªgachiur] Ligadura. n. [lift] Alzar. magbulaan. adj. claridad. iparis. n. v. Lifelike. wangk?. adj. raya. n. n. elevar. wakas. n. lip¨¬. limpieza. Pang-ugnay. Limit. Liken. Lifeless. Line. adv. Limb. humingkod. Itaas. Lift. alumbrar. [l¨ªmpidnes] Claridad. Sangkap. Limpid. trasparente. magpaningas. alumbrar. [l¨¢isens] Licenciar. Linch-pin. para. n. [lait] Encender. Patay. Light. n. n. [l¨¢itnes] Levedad. [l¨ªmbo] Limbo. gumiliw. adj. Magtitis. . Limestone. [l¨ªmpid] Limpio. [l¨¢ik] Como. v. adv. Liege. Nauukol sa guhit. lugar tenencia. [l¨ªniel] Lineal. Light. [l¨ªgnies] Le?oso. [l¨¢ik] Querer. [l¨¢imkiln] Calera. Likewise. t¨¦rmino. dumil¨¤. [limb] Miembro. hanggan¨¢n. n. P¨ªlay. restringir. Lid. v. comparar. v. Gaya. [l¨¢ifles] Muerto. v. Ligature. n. N¨¢paibig. suminta. Tenyete. Ligament. [l¨ªmber] Manejable. Lightning. [l¨ªniedch] Linaje. n. Kahawig. Lightness. igualmente. Magsinungal¨ªng. n. Limber. Pagtat aas. [l¨¢im] Lima (especie de limon). n. [lik] Lamer. kamagana Lineal. Limp. Lift. Light. Pamigkis. n. n. vasallo. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. Hangganan. [l¨ªnch-pin] Pezonera. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. Licence. mag palyab. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. Kawangis. n. kabulaanan. [l¨¢itn] Relampaguear. [l¨¢it] Lijero. llevadero. pagbuhat. [liu] Lugar. Lighten. [l¨¢icnes] Semejanza. Lie. Walang hangg¨¢. v. lugar. decendencia de una familia. [limp] Cojear. igualdad. adj. n. Limitless. [lif] De buena gana. Lie. Like. Limp. [l¨¢isens] Licencia. adv. B¨²hay. n. ligazon. Umibig. Dako. [l¨¢ilac] Lila. n. Limekiln. autorizar. naman. Malinis. Lineament. [l¨ªmit] L¨ªmite. Like. Pagkatenyente. Life. flexible. tinint¨¦. Lime. Apog. Likely. [laif] Vida. Limit. kampon. Magpahintulot. M¨¢pilay. Hangg¨¢. hingkod. amar. linis. hanay. gawaan ng apog. Humimod.

v. n. Arag-arag. gandul. [lip¨®zimi] Lipotimia. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. Pagkautal. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. adj. v. [l¨ªnguoer] Consumirse. Pagtutuus. [l¨ªzard] Lagarto. n. Bubul¨ª. Liquation. prolongar. [lon] Pr¨¦stamo. pesado. liks¨ª. Liquidate. n. hampas-lup¨¤. Listener. [link] Anillo de cadena. morar. [l¨ªstlesnes] Descuido. [lof] Pan. [l¨ªtoer] Litera. munt?. vigoroso. tumagal. Tumunaw. Singsing ng tanikala. v. [l¨ªkoer] Licor. magar¨ªl. cama portatil. c¨¢rdeno. Liveliness. Umutal. habitar. Palaboy. tumahan mamuhay. Maubos. enlace. [l¨ªcuifai] Licuar. Tala. [l¨ªsnoer] Escuchante. n. [lisp] Tartamudear. Literature. Lion. n. Liquor. Buh¨¢y ang loob. Ayon sa salita. Linen. Panunulat. [l¨¢ioenes] Leona. Loan. [lisp] Tartamudo. [l¨ªcuidet] Liquidar. adj. Buh¨¢y. n. Tuus¨ªn. pagwawalang bahal¨¤. Ley¨®n. empr¨¦stito. aforro. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. n. especie de tierra gredosa. peso. Litany. pautang. adj. n. gumul¨®. M¨¢tira. Litany¨¢. Lizard. n. n. magbayar¨¢n. Litigation. Mabagal. [l¨ªvoeri] Librea. Linz¨®. n. lino. Litigate. adj. Gamot na pamahid. [lisn] Escuchar. [lom] Marga. Tagal. Tinapay na malak¨ª. n. Ang nakikinig. dal?. tamad. v. Loaf. Pamumuhay. makinig. [lod] Cargar. Lip. dilatar. Sigla. Lisp. [l¨ªvoer] H¨ªgado. [l¨ªtl] Poco. n. Lipothymy. [l¨®dston] Im¨¢n. n. Loadstone. Litter. v. Livery. bribon. Live. Literary. [l¨ªtani] Letan¨ªa. Itala. [l¨ªniment] Linimento. desmayo. lino. adj. Lingering. Listlessness. alistar. agilidad. Load. [L¨ªnguoering] Tardanza. [l¨ªtardchi] Liturgia. n. Bat¨® balan¨¬. [L¨ªnguoering] Lento. adj. Pagtunaw. [laicu¨®cioen] Licuacion. [l¨¢ioen] Leon. Livid. [l¨ªnen] Lienzo. walang bahal¨¤. n. [liv] Vivir. Pahir¨¢m. malwat. [lod] Carga. Link. atender. n. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. Lingering. Liniment. magtagal. Link. [l¨ªtoeral] Literal. Lioness. Manganak ang hayop. actividad. masay¨¢. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. n. n. prolongacion. n. Litigant. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. kaw¨ªng. Literal. makupad. [l¨ªtiguet] Litigar. manah¨¢n tumir¨¢. descuidado. Live. sunudsunuran. v. [l¨¢iv] Vivo. usap. Nauukol sa guhit. n. [l¨¢ivli] Vivo. Liquid. [list] Lista. Lithe. [l¨ªvid] L¨ªvido. lwat. Usap¨ªn. [laiz] Flexible. Alak. List. n. n. tuk?. Liquidation. [litigu¨¦cioen] Litigio. Pagpapabaya. v. pagkagago. Maglulan. adj.Linear. subsistencia. iugpong. [list] Registrar. Lithography. pagkawalang malay ng pagkatao . [l¨ªtoer] Parir los animales. [l¨¢ivlijud] Vida. n. [l¨¢ining] Forro. n. Kulay tal¨®ng. v. n. t¨¢laan. Little. Ikaw¨ªng. Malambot. Litograpya. Lively. Lab¨¬ ngus¨°. Livelihood. derritir. [l¨ªtigant] Litigante. v. magago. [l¨ªniar] Lineal. Liturgy. n. Load. n. n. Himatay. Atay. n. [l¨¢ivlines] Vida. peque?o. Linger. n. Nakikipag-usap¨ªn. desordenar. n. Pamumuhay. Lisp. l¨¢on. tardo. Lulan. n. bigat. adj. Liquefy. Lining. adj. [lip] Labio. Loafer. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. Liver. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. Kaonti. n. a. kalandas. Litter. pagkagaril. magtala. Listless. [l¨®foer] Holgazan. Listen. dasal. [link] Enlazar. blando. Leyong babae. prontitud. [l¨ªtoereri] Literario. ipasan. v. Living. adj. Makipag-usap¨ªn. List. [l¨ªstles] Indiferente. kabuhayan. [l¨ªcuid] L¨ªquido. v. sikap. n. ajustar las cuentas. [l¨ªterechur] Literatura. n. Lupang it¨ªm. Pabaya. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. Linguist. Aporo. . tunante. Malagnaw. Duminig. Loam.

P¨¢nuluyan. [l¨®dchical] L¨®gico. Sil¨ªd. Loll. nakapangdidiri. Logwood. n. [lonsam] Solitario. mapagbat¨¢. Balang. [l¨®ng-tongd] Parlero.Loath. Lone. Lodging. v. Logic. Lag¨¢y. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. n. nakasusu klam. v. Taong mapurol ang ulo. pangungusap. [l¨®nli] Solitario. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. k¨¢wingan. Loath-some. karimarimarim. v. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. n. Katag¨¢ng pagmamatwid. n. n. n. Balak¨¢ng. magtakwil. Lock. Magpagayon-gayon. Lobster. Kayrel. palal¨°. Lonesome. [l¨®cal] Local. Bugtong. v. v. Balang. itrangka. [l¨®zing] Disgusto. Loiterer. humandusay. Loon. n. Loathing. Lock. n. n. Locksmith. detestar. n. ansiar. Mahab¨¤. [luk-aut] Centinela. Hab¨¤. [l¨®itoeroer] Haragan. anhelo. presilla. apoyarse. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. [l¨®zsam] Aborrecible. adj. Lofty. [locom¨®tiv] Locomotora. n. [l¨®kast] Langosta. adj. & n. vest¨ªbulo. Longevity. disgustado. Kahoy na mapul¨¢. manirahan. vehemente. Log. Longing. adj. alojamiento. Salita. Logical. desear con vehemencia. Manabik. n. Nauukol sa katagang pagmamatwid. Locket. Look. Masatsat. repugnancia. Looking-glass. [lon] Solitario. holgazan. [long] Largo. situacion. Pag-iis¨¢. [loc¨¢liti] Localidad. Mataas. Loggerhead. pook. kaban. ansia. Loop. [l¨®bstoer] Langosta. vigia. M¨¢nunuluyan. [l¨®dching] Posada. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. Bahay-p¨¢nuluyan. corchete. Lodger. Nag-iisa. adj. [l¨®fti] Alto. v. panglaw. Ohales. n. n. lwal. adj. Kilos. Look. fastidioso. [longing] Deseo. Lodge. Habih¨¢n. Humilat¨¤. semblante. logia. n [l¨®dcher] Huesped. Locality. hichura. Nauukol sa dako ¨® pook. adj. casita. asqueroso. [lok¨¦cioen] Colocacion. tanod. n. desierto. n. Look-out. altivo. n. Loathe. Nakayayamot. nauukol sa hab¨¤. [l¨®nlines] Soledad. Locution. [l¨®ket] Poner. adj. Seradura. [lol] Tender. [log] Le?o. n. [l¨®ket] Broche. Long-lived. una especie de camaron marino. [l¨®koer] Armario. n. n. abandonado. pun¨° (ng kahoy). baul. [locom¨®cioen] Locomocion. Any?. Loom. adj. Longitudinal. [l¨®dching-jaus] Posada. v. Suy¨¤. Hab¨¤ ng buhay. Long. Manuluyan. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. adj. isus¨¬. galaw. [l¨®gwud] Palo de campeche. [loc] Cerradura. [l¨®ndchitiud] Longitud. Location. Panday-kaban. Mahab¨¤ ang buhay. Aparador. [loz] Aborrecer. Yumamot. [lum] Telar. Loin. Logician. [lun] P¨ªcaro. adj. Long. n. Pananabik. n. n. Locate. matayog. n. n. yamot. Long-tongued. haragan. Bantay. Loneliness. adj. Kahoy. Maglagay. [l¨®bi] Antec¨¢mara. [l¨®dchic] L¨®gica. [lonj¨¦viti] Longevidad. [lup] Ojal. [loc] Cerrar. orgulloso. Salam¨ªn. [long] Anhelar. M¨¢kina ng tren. [loz] Repugnante. [luk] Mirar. . adj. Locomotion. [l¨®guoerjed] Zote. Locust. pangtrangk¨¢. n. [l¨®itoer] Haraganear. Switik. Lodge. in¨ªp. solo. Pahaba. mapagmataas. [l¨²king-glas] Espejo. n. Marunong ng matapat na pagmamatwid. inquilino. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. [luk] Aspecto. nag-iisa. Pagayon-gayon. Lonely. n. [l¨®csmiz] Cerrajero. dampa. naninirahan. Mat¨ªisin. acostarse. maglapag. n. Loiter. Lodging-house. Longitude. adj. Lobby. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. la reunion de francmasones. Locomotive. Locker. elevado. [loki¨²cioen] Locucion. Isara. Tumingin. Ilang. colocar. Long-suffering. Yamot. n. cabeza redonda. kahabaan. Local. [l¨®in] Lomo. n. trozo de arbol. v. adj. parlon. n. Dako.

n. kumalas. kaliitan. magpalw ag. Kababaan. pag-giliw. Malamlam. Lowliness. Dyos. adj. maingay. [l¨®ermost] El mas bajo. Magwala. desapretar. maniil. Lord. [l¨¢utish] Rudo. n. querer. peque?ez. kapalaluan. n. Loose. [lav] Amor. Umunga. n. [l¨®li] Humilde. [l¨¢v-letter] Carta amorosa. Low-spirited. Loquacity = Loquaciousness. Hanip. ang nasayang. Kalwagan. v. aflojar. Lordliness. Mahanip. v. [l¨®land] Tierra baja. Loutish. [l¨¢us] Piojo. Lalong mabab¨¤. batugan. adj. Lough. lumwag. [l¨®er] Mas bajo. Looseness. Pag-ibig. Lousy. adj. Lovelorn. Tinalikdan ng kasintah an. Low. [lo] Bajo. [lo] Bajo. adj. Lop. Lowland. kagiliw-giliw. ropa. n. Umibig. Lowermost. Magiliw. [l¨¢vli] Amable. Love-letter. [l¨¢ver] Amante. n. [l¨®ial] Leal. [l¨®uering] Sombr¨ªo. Loss. [l¨²pjol] Abertura. [lo-sp¨ªrited] Abatido. n. Lordly. [lor] Leccion. magbulaksak . Matab¨ªl. Parang panginoon. Pagayon-gayon. Ayaw. doctrina. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. nasayang. Aral. Mabab¨¤. Lore. lup¨¤. kal¨¢s. adj. ablucion. Lord. angal. natalo. [l¨®cion] Locion. umirog. Lot. [lord] Se?orear. ayon sa katwiran. Kapalaran. hamak. disminuir. Loth. Lout. r¨²stico. Ibaba. May kalakasan ng boses. [l¨²snes] Aflojamento. desatar. [lop] La rama podada. v. adv. [l¨¢vabl] Amable. Tab¨ªl. kumalas. Lowly. lote. Lovely. kulimlim. Loudly. n. Lost. Loquacious. [l¨¢uzi] Piojoso. Mahin¨¤ ang loob. [lord] Se?or. hermoso. [l¨²sn] Desunirse. gumiliw. Lose. adj. ocioso. desperdiciar. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. relajado. Malak¨¢s na pananalita. Lower. dominar. kaukulang bahagi. mangibig suminta. [loz] Repugnante. alto. laguna. v. Dagatdagatan. [locu¨¦cioes] Locuaz. sumiso. Loose. [los] Perder. [lop] Desmochar. n. n. makuto. kuto. Magpagayon-gayon. n. clamoroso. Loud. charla. orgulloso. n. holgazanear. Lower. Loterya. v. mangliligaw. masalita. Lounger. Ungal. malwag. danaw. [loc] Lago. paliitin. K¨¢babababaan. gal¨¢n. adj. adj. [lo] Mugir. [l¨®ing] Mugido. Loyal. n. Sulat na palasintahan. [lut] Saquear. hamakin. Hamak. v. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. adj. pagsinta. Nawala. ba wasan. adj. kakalas¨¢n. fiel. Loosen. Love. Magpakapanginoon. Lowing. peque?o. Low. aflojar. Lowering. [l¨¢udli] Ruidosamente. ense?anza. Putl¨ªn. separarse. [lot] Suerte. [lav] Amar. v. Mura. talipandas. adj. May malaking tainga. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. Lottery. altivez. [l¨¢ut] Patan. soltura. ¨ªnfimo. palal¨°. adj. Kumalag. adj. n. Low. [l¨®nes] Bajeza. Nangingibig. Mapagpakumbaba. Loquaciousness. adj. n. [l¨¢ud] Ruidoso. masats¨¢t. n. Mangdambong. . Pangungugaling hamak. adv. Kal¨¢g. Lupang mabab¨¤. Tapat na loob. [lus] Suelto. Louse. [l¨®teri] Loter¨ªa. pag-irog. Lovable. v. Lopeared. Dios. Kaibig-ibig. [l¨®lines] Bajeza. parla. [l¨¢undcher] Haragan. humillar. disgustado. pandak.Loophole. Love. [lost] Perdido. [los] P¨¦rdida. adj. pumaram. adj. n. ruindad. adj. disipar. adj. magbatugan. n. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. Lowness. nalugi. Panginoon. desatado. m¨¢iibigan. talunan. [l¨¢undch] Haraganear. Ang nawala. maluba y. v. Lotion. Loot. Taong hamak. desanimado. [l¨®er] Abajar. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. Lounge. hablador. v. gustar. orgullo. satsat. minorar. n. n. vilmente. n. Lover. r¨²stico. ang natalo. Butas. tur¨°. adj. da?o. kalugih¨¢n. acobardado. Sangang pinutol. Lop. tak¨®t dwag. Pagkapanginoon. Kumalag. (sigaw ng baka). [lus] Desatar. pumaw¨¬. n.

Bastos. Lurk. dichoso. [lal] Arrullar. n. [l¨®iali] Lealmente. vigoroso. sawing kapalaran. adj. Lumbar. [li¨²briket] Untar con materias crasas. calmar. adormecer. Lucent. [larch] Abandono. [li¨²rid] P¨¢lido. [l¨¢stines] Vigor. lumag?. Mga tabl¨¢. [l¨¢labai] Arrullo. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. Libog. adj. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. Kapabayaan. [lucsi¨²rians] Exuberancia. adj. exuberante. resplandeciente. bantalbantal. mang day¨¤. [larch] Devorar. [l¨¢guedch] Bagage. Lust. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. malag?. day¨¤. superabundante. Lugubrious. mabuting kapalaran. adj. n. Masamang palad. rid¨ªculo. brillantez. n.Loyally. v. Paghehele. [l¨¢sti] Lozano. [l¨¢ber] Tomajon. adj. humila. Mapalad. sensualidad. Lustful. acechar. Tang¨¢. adj. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. Lump. Luxuriance. Maputla. haragan. makintab. Nakasusuy¨¤. mel¨¢ncolico. kintab. Lurch. Maghele. n. [lask] Ocioso. [l¨¢nchion] Merienda. Nauukol sa bwan. [li¨²brik?s] L¨²brico. Daladalahan. pabaya. Ilaw. v. n. [li¨²natic] Lunatico. [lamb¨¦go] Lumbago. v. adj. n. feliz. n. Yumabong. adj. lozania. [l¨¢stret] Lustrar. katawataw¨¢ Lug. adj. lak¨¢s. n. kahoy. Luncheon. Malibog. Bantal. Lucid. Lunatic. mahalay na pita. adj. Lumpy. magpakalibog. Luxurious. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. sosegar. Ningning. v. Lunch. painan. n. adj. Umabat. tub¨°. [l¨¢scies] Empalagoso. Lumber. adj. masigla. n. Loyalty. Lucre. Lull. Lubricate. Titis¨¢n ng kanyon. humiya. umbok. [lant] Mecha de ca?on. fornido. [li¨²nesi] Locura. [li¨²min?s] Luminoso. [li¨²crativ] Lucrativo. v. Minindal. v. mahalay. adj. adj. Sumakmal. Sigla. [l¨¢ki] Afortunado. v. [l¨¢stful] Lujurioso. Luminous. purificar. adj. magpatulog. Lubricous. Magpita ng mahalay. Malak¨¢s. n. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. Luggage. Palabir?. Lullaby. . enga?ar. Luxuriate. triste. superabundancia. Lurid. lozano. a?agaza. n. Lure. Ludicrous. n. maningning. [li¨²sid] Luciente. [last] Lujuriar. kal aguan. [lamp] Masa informe. Nauukol sa balakang. Minindal. Lucidity. dar chasco. Mabukol. [li¨²cworm] Tibio. Mayabong. Lucky. [l¨¢ster] Lustre. voluptuoso. un bobo. Pakinabang. [li¨²nar] Lunar. tanglaw. [lucsi¨²ries] Lujurioso. n. v. May pagtatapat. [lanch] Merienda. Humalt¨¢k. Pagtatapat. n. pal¨¢taw¨¢. Luscious. dil¨¢g. templado. n. Lunt. [li¨²mineri] Luminar. sagan¨¤. jocoso. Magtumpok. adj. infeliz. Maliwanag. fren¨¦tico. Kin¨¢ng. malamlam. malungkot. Luminary. bumatak. Bag¨¤. n. adj. [l¨¢cles] Malaventurado. Pain. sump¨²ngin. kapalaran. Lurch. Luckless. makislap. [li¨²dicres] Burlesco. equipaje. Lunar. inducir con se?uelo. bukol. Kaulul¨¢n. adj. Pagkakataon. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. mang-abang. magpat ahimik. mapanglaw. kahibang¨¢n. resplandor. [lac] Acaso. Kayabungan. Pinakikinabangan. [liur] Se?uelo. n. Lucrative. Lure. [li¨²sent] Luciente. Bubwanin. robustez. Mapanglaw. n. Madul¨¢s. [lius¨ªditi] Esplendor. [lang] Pulmon. [lucsi¨²riant] Exuberante. n. frenes¨ª. Lustiness. [l¨¢mber] Maderaje. [li¨²ker] Lucro. Lumbago. Maningning. indolente. [liur] Atraer. n. malabis. [larc] Espiar. Lustre. Luck. [l¨¢mbar] Lumbar. Lustrate. Lukewarm. v. makislap. padilagin. & n. adj. l¨®brego. patay na tubig. Maningning. Pakinang¨ªn. adj. ginagal ing. Lunacy. Katiin. ungas. engullir. adv. Malahininga. Lust. di¨¢fano. Lusty. Lung. desdichado. brillante. ganancia. Lubber. tamad. Malibog. adj. Lusk. malamlam. fortuna. v. [last] Lujuria. kasaganaan. madera. Lump. Luxuriant. makintab. lumbrera. [l¨®ialti] Lealtad. n.

kasakdalan. [m¨¢djaus] Casa de locos. espl¨¦ndido. adj. [lincs-¨¢id] Vista de lince. [medch¨ªcian] Mago. Madcap. Dakil¨¤. [em] M (eme). [m¨¢dchic] M¨¢gico. mainam. Mahometan. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. pang-ganyak. Magnificent. Batang babae. [m¨¢gnifai] Magnificar. kalabi san. Magnet. arrogante. m¨¢gico. Dakilain. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. Machinist. [m¨¢got] Gusano. Maulol. [mach¨ªnist] Maquinista. n. exagerar. Makinista. Matalas ang mat¨¢. Kaululan. magalit. n. M [ma]. Maiden. Ibong martines. Tila narra. v. purihin. n. Maidenly. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. Magnesia. [m¨¢gnetism] Magnetismo. Kilos makapangya rihan. Maul¨®l. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. Madly. n. n. [mad¨®na] La imagen de la virgen. se?ora. [m¨¦dnjud] Doncellez. [macar¨®ni] Macarrones. maawain. furioso. adj. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. pagkabinibini. antojadizo. sira ang ulo. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. Mahistrado ¨® mataas na hukom. pagkasir¨¤ ng ulo. pagkasir¨¤ ng bait. [limf] Linfa. n. [m¨¢dman] Un loco. Kapote. Lymph. Madhouse. Mahogany. [m¨¢djeded] Fogoso. Lynch. Magnificence. [maj¨®mitan] Mahometano. Mad. loko. Dalaga. baliw. n. Lyrest. Magnetic. kalakih¨¢n. Magpie. Magnanimous. mec¨¢nica. rabioso. enfurecerse. n. Machinery. mahabagin. M M. n. Larawan ng Mahal na Birhen. magalit. [madchist¨ªrial] Magistral. M¨¢kina. Ginang. Madness. kal akhan. [m¨¦dnli] Virginal. grandor.Luxury. Magic. Madam. n. n. exaltar. Magistracy. hal¨ªng. [m¨¢dchic] Magia. n. Ang marunong tumugtog ng lira. tama?o. n. [mad¨¢m] Madama. n. n. adj. Mago. Lira. exuberancia. Mab. Lih¨ªa. mahal¨ªng. Nauukol sa m¨¢kina. n. [magnisya] Magnesia. Ma. adj. grandeza. [mad] Loco. [mej¨®gani] Caoba. Magic. Madonna. kahalayan. [m¨¦dn] Doncella. Lak¨ª. Mad. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. Lyre. Lynx-eyed. baliw. picaza. [m¨¢dli] Furiosamente. katha. [ma] Mam¨¢. [mad] Enloquecerse. dalagang matanda. Makar¨®t. adv. In¨¢y. imperioso. ale. sakdal. v. n. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. Magandang kalooban. may panghalina. parang binibini. [m¨¢gnet] Iman. [l¨¢i] Lej¨ªa. n. parang ulol. capricho. Kadakilaan. magar¨¤. adj. Magnetism. n. Madman. [l¨¢ir] Lira. [m¨¢dchistret] Magistrado. adj. Nauukol sa mahia. adj. v. [l¨²csiuri] Lujuria. virginidad. demencia. n. como un loco. Mainit ang ulo. Mackintosh. Magnitude. it anyag. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. Parang dalaga. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. n. Magnify. voluptuosidad. v. Machine. magilas. Libog. Tubig (na nanganganinag). n. tawag sa ibang p¨¢hayagan. Maggot. n. binibini. n. Maidenhood. n. n. Kagandahang loob. n. Magbihis ng kahit paano. nanay. Pagkadalaga. n. n. Madden. n. . Magician. [mach¨ªn] M¨¢quina. Maid. n. Mahia. Moro. [mak¨ªntosh] Sobretodo. Magisterial. Magazine. v. Ulol. n. criada. [m¨¢gnitiud] Magnitud. [m¨¢gpai] Urraca. [m¨¢dchistresi] Magistratura. [l¨¢irist] Lirista. [m¨¢dnes] Locura. adj. m¨¢hiko. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. Maid-servant. Nauukol sa batobalan¨¬. Uod. [magn¨ªfisens] Magnificencia. Mapusok. panghalina. [me¨ªd] Doncella. [madn] Enloquecerse. Magnanimity. Magistrate. gal¨ªt. mabaliw. n. adj. ibuny?. Madheaded. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. Macaroni. n. Magnetical = magnetic. un maniatico. [mach¨ªneri] Maquinaria. [mab] Vestirse desali?adamente. Magnesya. Lye. Alilang babae. Bato balan¨¬. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. adj. Taong ulol.

Malcontent. Gumawa. Kadakilaan. [m¨¢ladi] Mal. formar. may-gawa Make-believe. lait. n. [mol] Golpear con mazo. crear. Mallows. [maltr¨ªt] Maltratar. [man] Hombre. v. [maled¨ªccion] Maldicion. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. Main. Male. Man. n. sostener. [me¨ªl] Masculino. malversacion. Maker. primeramente. adj. Makeweight. [m¨¦ker] Hacedor. n. adj. augusto. varon. Mail. fuerte. adv. Malice. Magbay¨®. kalakhang bahagi. Tao. Lupang malawak. adj. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. Sama. [mal¨¢in] Maligno. Korreo. n. [m¨¦dchor] Mayor. lak¨¢s. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. forma. Maim. Maltster. n. pluralidad. Mall. inang. Nanay. Kaunaunahan. n. n. n. n. enfermedad. [mam¨¢] Mama. & n. sakdal. [m¨¢lis] Malicia. n. pagk¨¢gawa. Malignity. apoyo. mahalay na damdamin. v. Walang hiya. [m¨¢liabl] Maleable. adj. n. [m¨¢dchesti] Majestad. Main. Mal-practice. maligno. v. Komandante. Alalay. Malignant. Maltreat. li ngap. fabricante. Damdaming kahalayhalay. Maize. [mal¨ªgniti] Malignidad. Make. [me¨ªn] Principal. armar con cola de malla. Malevolent. [mal¨¢in] Envidiar. Major. Pangbayo. [me¨ªl] Poner en el correo. n. criador. v. adj. [m¨¢lcontent] Malcontento. n. Mainly. [mal¨ªcioes] Malicioso. n. dahil¨¢n. Malign. n. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. Mall. Umalalay. tungayaw. [mal¨ªgnant] Maligno. & n. Karamihan. Panguna. [m¨¢lard] Lavanco. Malmsey. descarado. manggagawa ng masama. Isang ur¨¬ ng ubas. . violento. yumar¨¬. adj. n. grande. perversidad. pagkupkop. soberan¨ªa. adj. Maintain. manggagaw¨¤. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. karangalan. [m¨¢let] Mallete. marahas. figura. n. Mais. [me¨ªk] Hacer. Malbas. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. pangahas. Pamun? sa timbang. Major. n. adj. Maintenance. n. lalake. gal¨ªt. Malefactor. Malicious. [m¨¦dchor] Comandante.Mail. Malady. n. kasamaan. Pagkukunwa. Dakil¨¤. [me¨ªn] Grueso. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. [me¨ªm] Mutilar. Mallard. pangdikdik. lumikha. Makunat. alipusta. adj. Malleable. Lalong malak¨ª. inay. mag-imbot ng masama. n. [madch¨¦stic] Majestuoso. v. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. [m¨¢los] Malva. [me¨ªl] Macho. Majestic. [malif¨¢ctor] Malhechor. malak¨ª. pretexto. Ihulog sa korreo. Mamma. kalak han. yar¨¬. Malign. banhay. n. Sak¨ªt. Make. Paggawa ng masama. malakas. cota de malla. [me¨ªnland] Continente. Majority. Masama. May masamang adhika. Managhil¨¬. dumikdik. Malevolence. Malaria. n. Maleficent. Tagagawa. balut¨¬. correo. v. kulotkulutan. Masamang kalooban. Masama ang loob. malignidad. Umalipusta. Masama. [me¨ªnli] Principalmente. Mainland. Palakol na kahoy. [me¨ªz] Ma¨ªz. v. lumpuh¨ªn. Tampalasan. kasakdalan. n. Sumpa. Patong malak¨ª. n. tener malicia. Male. Malapert. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. n. Gaw¨¢ng masama. Maliciousness. Malediction. [ment¨¦n] Mantener. pag-aalib ugha. Majesty. Lalake. Malt. [mol] Mazo. tumampalasan. Nauukol sa lalake. n. Mallet. [mal¨¦volens] Malevolencia. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. n. bugbugin . lum al¨¢ng. adj. producir. [me¨ªk] Hechura. [mal¨¢ria] Malaria. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. estropear. n. [m¨¢lapart] Desvergonzado. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. fabricar. adj. malicia. mag-any?. adj. hichura. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. n. proteccion. Masama. sumapol. Any?. [me¨ªl] Mala. Lagnat na may ngiki. Kak apalan. magb alut¨¬. art¨ªfice. n. May mahalay na damdamin. [m¨¦cwet] Complemento de peso.

Mamahal¨¤. la especie humana. n. Manure. v. n. Manik¨ª. [man¨²ver] Maniobra. Marami. Manufacture. armar. [m¨¢nifold] Muchos. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. Manacle. baliw. Mandatory. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. Utus¨¢n. magalis. Mangy. pangangasiw¨¤. Gumawa. mabait. litaw. Tagapangasiw¨¤. [mantl] Mantel. pumar aan. [mani¨²mit] Manumitir. [m¨¢ndetori] Preceptivo. Mangle. Mansion. v. urbano. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. forma. [m¨¢nish] Varonil. Manse. pang¨¢. any?. v. n. Manifestation. Management. bahay-par¨¬. Manure. buhok sa leeg ng kabayo. Nauukol sa utos. Magpataba ng lup¨¤. n. mamatnugot. Parang lalake. casa rectoral. magpatalastas. Parang lalake. [m¨¢nful] Bravo. adj. [manifest¨¦cion] Manifestacion. [m¨¢nikin] Hombrecillo. v. n. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. Manoeuvre. Mania. matapang. paggawa. n. Magpalay¨¤ ng alipin. [m¨¢ndetori] Mandatario. Manoeuvre. morada. varios. Manager. Magalang. Tak¨ªp sa dulang. n. [mantl] Campana de chimenea. [mani¨²r] Abono. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. adj. asal. modo. Pahayag. k los. Manifest. magpakilala. n. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. n. Utos. hacer ver. Manufactory. Mandatory. n. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. Pandak. Pataba sa lup¨¤. director. [m¨¢ndet] Mandato. Mamahal¨¤. adj. patente. hal¨ªng. n. Manifest. adj. tunay. Manual. adj. v. h¨¢bito. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. adj. Manumit. Gal¨ªs. [m¨¢nacl] Maniatar. la morada del p¨¢rroco. Mannish. n. Manage. Bahay. [man¨¦dchabl] Manejable. Gumawa. [mani¨²r] Abonar. pagtatanyag. [m¨¢ncion] Mansion. Mange. [manc¨¢ind] El genero humano. . t¨¢hanan. patalastas. Mannerly. [m¨¢njud] Edad viril. [m¨¢nedcher] Administrador.Man. manufacturar. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. Sihang. Manger. P¨¢gawaan. gobernar. n. Mantel. Manufacturer. Maniac. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. ugal¨¬. Manumission. Tak¨ªp ng chimenea. Manhood. Mannequin. artefacto. n. [m¨¢nedch] Manejar. t¨¢hanan. v. Manipulation. n. estropear. n. Pagkalalaki. [man] Tripular. [m¨¢niual] Manual. estiercol. Bugbugin. Pagpapalay¨¤ sa alipin. Mandible. Napamamahalaan. lamugin. Gawa. [m¨¢nifest] Manifestar. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. [mendch] Sarna. Mankind. Gawa ng kam¨¢y. G¨¢lisin. adj. Manufacture. Pamamahal¨¤. [m¨¦ndcher] Pesebre. [m¨¢nedchment] Manejo. Manslaughter. Manual. valiente. [mans] Granja. quijada. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. dum¨ª. n. Sangkatauhan. n. Bahay. Kaululan. Gawa. & n. n. n. manufactura. sumpong. v. estercolar. Manifold. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. f¨¢brica. Manacle. Manful. v. tay?. mapitagan. tanyag. loco. Mantle. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. [m¨¢nlaik] Varonil. [m¨¢nifest] Manifiesto. n. sunodsunuran. dirigir. adj. Pamamahal¨¤. m¨¦todo. v. g¨¢waan. [manium¨ªcion] Manumision. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. Manakin. n. n. [mangl] Mutilar. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. totoo. administracion. Magpahayag. [m¨¦ndchi] Sarnoso. Mandate. adj. Damal sa kam¨¢y. patabain ang lup¨¤. n. costumbre. v. Malak¨¢s ang loob. Manner. Kiling. Paraan. yar¨¬ sa kamay. n. Ulol. sangkinap al. [m¨¢ner] Manera. declarar. [man¨²ver] Maniobrar. quinta. Kakan¨¢n ng kabayo. [m¨¢niual] Manual. adj. Manageable. Hayag. Mane. declaracion. Manipulate. mabuting kausapi n. n. n. Manlike. tagapamahal¨¤. orden. [m¨¦nia] Man¨ªa. tratable. [m¨¢nacl] Esposas. [man¨ªpiulet] Manejar. adj. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. n. conducir. n.

[m¨¢rital] Marital. n. prodigioso. disfrazar. adj. n. Sulat-kamay. n. Kababalaghan. Marshal. kuminoy. [mesn] Alba?il. [m¨¢ritim] Maritimo. Pagkamartir. pagkamangha. admirable. malabon. Market. varonil. [m¨¢rchenes] Marquesa. [mar¨ªn] Marino. adj. [m¨¢rket] Mercar. v. Masculine. panggigilal¨¢s. Tanda. n. Tisis. Marline. [mash] Masa ¨® mezcla. [map] Delinear mapas. Mamil¨ª. nota. Nauukol sa dagat. Martyr. adj. Gilid. corromper. makapagpahamak. Marketable. Marvelous. Maritime. Lumakad. Magmasa. manggilal¨¢s. n. Marrow. [mark] Marcar. mas . mandudwit. Kabayong babae. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. [march] Marchar. francmasoner¨ªa. [m¨¢rshi] Pantanoso. [m¨¢rtir] Martir. P¨¢milihan. mariskal. n. n. pasmoso. Marten. prodigio. Magtak¨¢. encubrir. [m¨¢rket] Mercado. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. [mark] Marca. [map] Mapa. Map. huella. disimular. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. v. as. [me¨ªr] Yegua. Taong-dagat. Martial. [mask] M¨¢scara. Ibong martines. Makasir¨¤. Kastanyas. kagilagilalas. Mar. multitud. Map. Frankmason. Marsh. tab¨ª. guiar. [m¨¢rtirdom] Martirio. hiwag¨¤. adj. Karamihan. Market. n. Magkasal. Mark¨¦s. n. da?ar. Mask. Marshy. adj. Margin. ngha. Mason. [mask] Enmascarar. v. [m¨¦ni] Muchos. maglahok. Marso. Markesa. adj. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. Marine. Marble. [m¨¢rvel] Maravilla. [mesn] Francmason. se?alar. [m¨¢rcial] Marcial. Marriage. [m¨¢skiulin] Masculino. bakat. Mar. Mag-utos. [marsh] Pantano. ci¨¦nega. Marshal. Marry. Dungis. Marriageable. Marasmus. [m¨¢rdchin] Margen. [mart] Emporio. hal¨°. Marm¨®l. balat-kay?. especie de golondrina. v. Masonic. [m¨¢niuscript] Manuscrito. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. Lat¨ªan. May asawa. n. n. comercio. pillador. lahok. guhitan. n. Mash. n. [m¨¢rketabl] Vendible. maghal¨°. n. karaniwan. adj. March. mag-paimbabaw. Mariner. n. [m¨¢rsial] Ordenar. [m¨¢rsial] Mariscal. Mapa. pag aasawa. hacer alguna mezcla. n. Lakad. n. n. mangulo sa isang lakaran. Marvel. Marauder. March. Kawal sa dagat. guhit. Kantero. Mark. P¨¢ngalakalan. Mason. n. tala. M¨¢skara. se?al. Marami. paimbabaw. [march] Marcha. Munting lubid. [m¨¢rridch] Maridaje. apariencia. [mash] Amasar. v. [m¨¢rridchabl] Casadero. Nauukol sa dagat. n. manch¨¢. borde. Nauukol sa lalake. Nauukol sa mas¨®n. Pagkakantero. n. n. Nauukol sa gilid. pagtataka. [mar¨²n] Casta?a. bakatan. mag-asawa. m¨¢nanabas ng bat¨®. Marvel. Masa. Mash. bak¨¢s. Gumawa ng mapa. corriente. mas¨®n. n. adj. n. [mar] Mancha. Pun¨°. [m¨¢rdchinal] Marginal. orilla. n. Mare. Marine. Magm¨¢skara. disimulo.Manuscript. March. v. adj. n. Martyrdom. n. Na sa gulang na pag-aasawa. Mask. n. bakat. adj. k amanghamangha. adj. bingit. lab¨®n. [m¨¢rbl] Marmol. [m¨¢riner] Marinero. matrimonio. Mabil¨ª. Maroon. [m¨¦rid] Casado. adj. Lat¨¬. n. pasmarse de alguna cosa. [m¨¢rten] Avion. v. Marital. Masonry. v. [mar¨ªn] Soldado de marina. [march] Marzo. cenagoso. caminar. Many. [mar¨¢zmas] Marasmo. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. admirar. Kasal. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. Marquis. n. [m¨¢rcuis] Marques. [m¨¦ni] Muchedumbre. [m¨¢rvel] Maravillar. meollo. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. Nauukol sa asawa. Married. n. militar. Katakatak¨¢. n. v. [mar¨®der] Merodeador. Magnanakaw. Martir. Tandaan. naval. pananabas ng bat¨®. magbalat-ka y?. Marchioness. Marginal. Mart. Mark. borron. v. comprar. n. n. Utak ng buto. Many.

misa. [m¨®dlin] Borracho. [mat¨ªrial] Material. Mature. con maestria. [matiur¨¦cion] Maduracion. Mathematician. [m¨¢tter] Materia. [m¨¢tter] Importar. n. Master. Masterpiece. [m¨¢stiket] Mascar. n. Match. igualar. unan. Maternal. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. Matronal. n. iparis. ¨® un negocio. sin igual. salansan. Matriculation. [m¨¢ster] Amo. desposar. Masticate. n. n. [m¨¢ster] Vencer. embriagado. kaututang dil¨¤. disfrazarse. v. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. kaulayaw. Piko. Maul. n. Maturate. M¨¢ukol. [match] F¨®sforo. papag-asawahin. Mastication. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. asunto. walang kapara. v. Master-hand. Mature. Ban¨ªg. gulang. ang pumatay ng in¨¢. Magpatayan. [m¨¢tron] Matrona. Mass. n. n. Magm¨¢skara. v. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. [m¨¢tronal] Matronal. [mol] Golpear con un mazo. Master. Itulad. Matrimonal. p¨¢tayan. pagpatay o. objeto. amo. Pagmamaskara. adj. n. [matr¨ªmoni] Matrimonio. v. misa. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. [mas] Celebrar ¨® decir misa. casamiento. n. Mattock. n. materno. Panginoon. Matriculate. [m¨¢sterli] Magistral. Hin¨®g. n. Hilot. s¨®lido. ngumata. Bagay. adj. [me¨ªt] Casar. Bahay-bat¨¤. adj. bunton. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. Matin. maigting. n. Las¨ªng. Matrix. Hwebes Santo. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. Marunong tumuus sa pagbilang. magulang.Masquerade. [masker¨¦d] Enmascararse. [mol] Mazo. Masa. homicidio. n. Mate. [m¨¢trics] Matriz. n. maestr¨ªa. n. May katawan. mujer casada. [mat¨ªrialz] Materiales. [mat] Esterar. Maternity. Gumawa ng ban¨ªg. Maturity. monton. P¨®sporo. [m¨¢tings] Esteras. [m¨¢tress] Colchon. Matchmaker. siksik. Mast. [mati¨²r] Maduro. conyugal. n. Mass. obra magistral. [mastik¨¦cion] Masticacion. iparis. Banig. v. [mat¨¦rnal] Maternal. . Pagkahinog. Matrimony. Mainam. Masquerade. [masker¨¦d] Mascarada. [mati¨²riti] Madurez. Pagpap¨¢tayan. Pagkaina. [m¨¢tok] Azadon de peto. adj. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. Ngumuya. Sumupil. Gawang mainam. adj. Kapangibabaw¨¢n. ikasal. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. n. [m¨¢tiuret] Madurar. n. [m¨¢tchles] Incomparable. v. Massive. adj. corp¨®reo. [mas] Masa. Mastery. Walang kagaya. compa?ero. lang?. Mattress. adj. Mathematic. casamiento. ukol sa gawang gu r¨®. Kahinugan. Nauukol sa in¨¢. adj. Mat. Matter. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. Maul. magbay¨®. v. Matricide. se?or. masticar. Mga kasangkapan. pagpasok sa p¨¢aralan . Matter. Mattings. v. Mat. Materials. Material. n. Nauukol sa pag-aasawa. [m¨¢tin] Matutino. [m¨¢steri] Superioridad. Nauukol sa umaga. [matrim¨®nial] Matrimonial. [matchm¨¦ker] Casamentero. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. n. Pagnguya. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. Mate. Matig¨¢s. [m¨¢tronli] Como matrona. dumaig. Matronly. [mat] Estera. v. Pagpatay sa in¨¢. Maturation. Palo ng sasakyan. poner en sazon una cosa. v. n. matanza. Pag-aasawa. Pangbay¨®. Bumay¨®. pagbabalat-kay?. matricida. [mati¨²r] Madurarse. Match. B¨²gaw. n. Mahinog. sazonado. Kalaguy¨°. Pahinugin. n. adj. adj. v. Maudlin. ap¨°. Magmatrikula. petate. [me¨ªt] Consorte. v. kasama. adj. aparear. adj. Massacre. [m¨¢siv] Macizo. v. casar. Papag-asawahin. Massacre. kadahilanan. H¨ªgaan. Maundy-Thursday. Mathematical = mathematic. pagngata. [mat¨¦rniti] Maternidad. Masterly. Pagmamatrikula. magbalat-kay?. n. Matchless. n. n. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. pag-aasawa. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. esposa. Magmisa. babaing may asawa. & adv. masinsin. [matr¨ªkiulet] Matricular. [m¨¢trisaid] Matricidio. n. n. [match] Igualar. gumulang. Matron. sujetar. due?o.

[mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. [min] Medio. Meddler. inter¨ªn. lamang-kati. Meantime. intencion. pamama gitan. [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. mahin¨¤. Sukat. Mediation. Kahulugan. Paraan. Meddle. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. [m¨ªguer] Magro. Karn¨¦. Maximum. Mawkish. maquinista. n. Hamak. nagpapakilos ng m¨¢kina. Medalyang malak¨ª. Medallion. sentido. [me¨ªz] Laberinto. n. perplejidad. Mediocre. ulam. Nauukol sa gam¨®t. Tubig at pulot. Gam¨®t. [m¨ªdietor] Mediador. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. n. D? masukat. Mapakialam. intrigante. adj. May. Marahil. panukat. n. Measure. masama. Measles. adj. Dakong salasalabat ang landas. [m¨¦canizm] Mecanismo. d? matarok. Medical. tramar. adj. katamtaman. [m¨¦siurabl] Mensurable. [m¨¦siurles] Inmenso. Maxim. [midi¨¦cion] Mediacion. [mi¨¢nder] Laberinto. dukha. [m¨¦siur] Medir. adj. lo mas alto. Mamagitna. n. Meagre. Me. [mid¨¢lion] Medallon. Measurement. Maw. ¨¢ m¨ª. n. mientras tanto. Samantal¨¤. Meaning. n. inmensurable. [m¨¦dlsam] Entremetido. Nauukol sa gamot. Tigdas. be adv. adj. Meditate. n. akal¨¤. idear. Mechanical. intercesor. Mean. n. harina. n. [mo] Molleja de las aves. n. v. n. vianda. [min] Bajo. adj. habang. descarnado. [me¨ª] Poder. Mechanism. L¨ªbingang maringal. Sa akin. Sumukat. Nauukol sa m¨¢kina. nauseabundo. [m¨¦i bi] Puede ser. indigno. Magligaw. abatido. natatarok. Measly. n. Meadow. Medication. manghimasok. [m¨¦dal] Medalla. [mid] Aguamiel. Mediate. Mechanics. n. hiluka. Mechanic. Mean. Payat. Makialam. [m¨ªdioker] Mediano. panukal¨¤. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. Mechanician. maglisya. v. Nasusukat. [min] Significar. K¨¢taastaasan. [m¨¦siurment] Medida. Ariing gamot ang anoman. Maze. Tagapamagitna. Karaniwan. n. Pagkain. Maxilar. Medalya. adj. k alinlangan. v. pron. n. [m¨¢zard] Quijada. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. Medal. pensar. prado. Tinitigdas. adv. n. intercesion. [m¨ªning] Significado. Sukat. adj. harina. camino tortuoso. intentar. adj. intervencion. n. adj. mangyari. [m¨¢csilar] Maxilar. Samantal¨¤. Mead. n. mediocre. mapanghimasok. magwar¨¬. v. Balunbalunan ng ibon. kapakana n. Tagapamahal¨¤. [m¨¦siur] Medida. [minju¨¢il] Mientras tanto. n. adj. gul¨®. [m¨¦dikament] Medicamento. n. [mit] Carne. v. [me¨ªz] Descarriar. [mi] Me. n. Mayor. [m¨ªzli] Atacado del sarampion.Mausoleum. [m¨ªdiet] Mediar. v. Mayo. Nauukol sa m¨¢kina. Maar¨¬. kasukat¨¢n. Karunungan sa m¨¢kina. habang. kagamutan. n. n. remedio. Medicine. [m¨¦dical] M¨¦dico. yano. sentencia. Kawikaan. ma . [mil] Comida. Mapakialam. akalain. [m¨¦do] Pradera. Makinista. adj. [m¨¦ditet] Meditar. pun¨°. [mint¨¢im] Inter¨ªn. mapanghimasok. [m¨¢csim] M¨¢xima. pretender. Measure. mamagitan. Mazard. Meander. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. extraviar. probable. [m¨¦dler] Entremetido. [mos¨®li?m] Mausoleo. mag-isip. Gumunita. Magkahulugan. Pagkakaakma. metro. v. n. Maze. Medicament. kaypal¨¤. v. [m¨¦dchor] Corregidor. Meanwhile. Medallic. Nakayayamot. confusion. n. [m¨¦disin] Medicina. kasabihang may taglay na aral. Meal. ruin. n. tagapamagitan. adj. Mediator. n. Medicate. Measureless. [med¨ªsinal] Medicinal. Pamamagitna. flaco. [m¨¢csimum] Lo sumo. Mean. Daang pasikotsikot. compas. Meddlesome. Parang. vil. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. Nauukol sa medalya. Medicinal. medicamento. Sihang. adv. [m¨®kish] Fastidioso. n. Gamot. Pag-aring gamot sa anoman. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. [medl] Entremeterse. Meat. May. n. designio. Measurable. May. [me¨ª] Mayo. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. [m¨ªzles] Sarampion.

Pagsukat. Alaala. [m¨¦lo] Sazonar. [m¨¦rkiuri] Mercurio. v. n. sak¨ªm. n. Men. Pagkapulubi. n. Nauukol sa pangangalakal. samotsamot. makatagp?. malungkot. pagnin lay. day¨¤. [m¨¦ndicant] Mendicante. v. Meditation. adj. [men] Hombres. Mention. Mendicity. memorial. Menial. Meekness. disolver. adj. gunamgunam. magsurs¨ª. Hinog. adj. narrativa. [m¨ªnial] Servil. madurar. Sinungaling. Nauukol sa asoge. bataan. Inam ng tingig. hallar. parte. n. Alil¨¤. magnilay. Menace. asamblea. [m¨¦lodi] Melodia. Nauukol sa sukat. Mainam pakinggan. Bangg¨ªt. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. Memorable. Sangkap. Alaala. [m¨ªting] Junta. maawa¨ªn. Menstruation. contemplativo. Meed. [m¨ªlioret] Mejorar. [m¨¦moir] Memoria. [m¨¦nez] Amenaza. Mabagsik. pagulangin. adj. dom¨¦stico. n. kasama. Melt. [memoramdum] Memor¨¢ndum. natatarok. [m¨¦morabl] Memorable. Medley. Mensural. [mik] Manso. kalagitnaan. matigas ang loob. magtagp?. n. [mencion] Mencion. n. Milon. adj. mga lalake. Bal¨¤. Mend. [m¨¦mber] Miembro. adj. M¨¢ngangalakal. Merchandise. Menial. [merkiurial] Mercurial. lamlam. Menace. v. Kasinungalingan. Alaala. Merciful.gbulay. n. [m¨¦rcantil] Mercantil. malamlam. Memoir. n. pagtitipon. [m¨¦nez] Amenazar. Pamumulubi. [mencion] Mencionar. adj. kasap¨¬. Mga tao. adj. pamumulubi. . [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. palambutin. [m¨¦lo] Maduro. Melon. [mid] Premio. [mil¨®dias] Melodioso. [medit¨¦cion] Meditacion. bahagi. manakot. adj. enga?oso. Membrane. v. [mit] Encontrar. n. n. mendicidad. [m¨¦rsiful] Misericordioso. Mellow. [m¨¦rsiles] Cruel. sukat. Meliorate. Meek. dulzura. el que obra solo por inter es. Melliferous. mabangis. Pulubi. Alaala. clemente. [melt] Derritir. Mensurable. pabutihin. Tandaan ng alaala. Memorial. nagpapalimos. [mend] Componer. Memorandum. recordar. tierno. n. magulang. n. [mend¨¢siti] Falsedad. Panglaw. Pagalingin. [m¨¦ntal] Mental. n. [m¨¦lancoli] Melancolia. Gunit¨¤. Mercury. reparar. pagbubulay. Melting. Malingkurin. Meet. n. adj. adj. Merchantman. Melancholic. [m¨ªknes] Mansedumbre. [m¨ªdiam] Medio. Member. Mercurial. n. Bumanggit. Tumunaw. kaloob. [mim¨¦nto] Recuerdo. Asoge. Mensuration. n. malambot. Makasumpong. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. n. Agas. [m¨¦rchant] Comerciante. n. Kaamuan. Meeting. mapaglingkod. Sarisar¨¬. tunawin. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. Mendacity. Balat na manip¨ªs. magdaray¨¤. pag-alala. kumumpun¨ª. Upah¨¢n. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. Melancholy. mercancia. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. Sasakyan ng kalakal. n. Maam¨°. Mapaggunita. adj. alalahanin. [m¨¦rsineri] Mercenario. recompensa. n. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. interesado. enga?o. [m¨¦mbren] Membrana. Mapul¨®t. Medium. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. fundir. memoria. Umayos. [m¨¦mori] Memoria. sirviente. sumalubong. v. & n. Nasusukat. umalala. remendar. n. adj. v. n. [mensiur¨¦sion] Medicion. Mercantile. [mend¨¦cioes] Mendoso. intelectual. sazonado. mababang loob. negociante. triste. Merchant. convencion. n. pagkapulubi. adj. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. fundicion. n. Mapanglaw. Pagtutunaw. Memento. piadoso. Melody. Mensual. Mendicant. pananakot. metal fluido. kabesahin. adj. adj. kaanib. Kalakal. Melodious. Gitna. [m¨¦lting] Derritimiento. Memorize. sumiso. n. n. Pahinugin. inhumano. Pulong. Memory. Isaulo. Mental. Mention. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. Mendicancy. n. adj. recuerdo. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. Mercenary. Mellow. medida. adj. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. pagwawar¨¬. Gant¨ª. Magbal¨¤. [m¨¦ditetiv] Meditativo. Mediative. n. Merciless. v. Mahabagin. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. n. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. [m¨¦lon] Melon. Naaalala. mapagnilay. n. reflexion. lungkot. v. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. Mendacious. [mim¨®rial] Memoria.

[maigr¨¦cion] Emigracion. Metro (panukat). n. [miz¨ªncs] Me parece. piedad. Gitna. n. creo. Nauukol sa metal. n. n. Metal. Metamorphose. Nakalalaban. n. Middling. n. Mete. [m¨¦sedch] Mensaje. [m¨ªdling] Mediano. Pasabi. Merge. Midge. Migratory. Mice. [m¨ªdshipman] Guardia marina. [mi¨²] Maullido. Sumisid. [m¨¢il] Milla. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. v. Migration. palakad. Malakas. Mien. Hilot. [miz¨®dic] Met¨®dico. kalagitnaan. jovial. katatag¨¢n. Messmate. Migrate. [m¨¢ild] Apacible. Midday. Umangal. Maging dapat. n. [midmost] En el medio. Milch. capital. Taganas. festivo. [m¨¢ildnes] Clemencia. [m¨¦tlsam] Brioso. adj. Middle. mag-iba ng any?. adj. Merit. sumukb¨®. v. lupang nalolook. coraje. n. n. gritar. Methodical = Methodic. [m¨¦smet] Comensal. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. Might. [m¨¢igratori] Migratorio. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. Talinghaga. [merit¨®rias] Meritorio. vivo. Milya. Merriment. kalagitnaan. [m¨ªldiu] Moho. n. valor. galak. porcion. lumubog. [maigret] Emigrar. May kapangyarihan. twa. Baguhin ang any?. Meter. Mess. v. n. Pagkain. tapang. Karapatdapat. Midshipman. Magilas. pabalit¨¤. comadrona. [midch] Mosquito. katanghalian. adj. Mile. Messiah. [mit] Medir. [m¨¦rri] Alegre. [metrop¨®litan] Metropolitano. [mi¨²l] Chillar. lak¨¢s. rancho. Miff. N¨¢gigitna. Habag. potente. lakan. a. [mes] Plato. v. [merdch] Sumergir. Kasalo. parte. Method. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. Mga daga. wangk¨ª. Kaamuan. Mildew. Message. adj. hundirse. ardor. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. n. kasayahan. [mer¨ªdian] Mediodia. adj. Karapatan. n. Mew. wangis. [mif] Disgusto. [min] Semblante. Isang ur¨¬ ng lamok. diversion. Mighty. Nauukol sa pangulong bayan. [m¨¦rit] Merecer. [m¨ªter] Metro. n. matabang. ¨¢ las dose. fuerza. Midway. bizarr¨ªa. adj. Amag. Mewl. ardiente. n. [m¨ªdnait] Media noche. n. Messenger. n. [midland] Mediterr¨¢neo. n. suave. Kasalsalan ng taginit. tumakal. Tila. Mesyas. pahatid. regocijo. Say¨¢. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. malakas ang loob. . Methinks. Metallic. v. [m¨¢iti] Fuerte. Paraan. Masay¨¢. n. n. Punong kawan¨ª sa sasakyan. Utus¨¢n. makapangyarihan. adv. adj. puro. Katanghalian. pahiwatig. galak. Mettlesome. Ngiyaw. n. [metl] Br¨ªo. pulos. Mew. Metal. [m¨¢is] Ratones. [m¨ªlitant] Militante. Militant. Metaphore. & n. Meridian. Mildness. Nauukol sa paraan ¨® palakad. Sama ng loob. centro. Kapangyarihan. Mettle. [m¨¦sendcher] Mensajero. [m¨¢it] Poder. Merit. Cristo. n. [metam¨®rfos] Trasformar. Magatas. Pangingibang bayan ¨® lupain. n. [m¨ªdde] Medio-dia. Maam¨°. Palipatlipat. dulzura. n. [m¨¢itili] Poderosamente. n. [mi¨²] Maullar. [midst] Medio. Any?. [milch] Lact¨ªfero. adj. [m¨ªdwe] Medio camino. mediocre. Gilas. Ngumiyaw. n. n. adv. adj. [mi¨¦r] Mero. adj. Midst. Metropolitan. v. Midwife. [m¨¦zod] M¨¦todo. Metropolis. Tanghal¨¬. [m¨ªdwe] A medio camino. Mangibang bayan ¨® lupain. mal humor. adj. [midwaif] Partera. n. v. Midnight. tabang. adj. v. marapatin. n. adj. Katamtaman. anuncio. Kristo. g¨¢lit. Pangulong bayan. Meritorious. [m¨¦rit] M¨¦rito. [m¨¦tal] Metal. Hating gab¨ª. [m¨¦rsi] Misericordia. Mild. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. n. [m¨ªdl] Medio. pagmumukha. n. n. Midway. simple. Merry. adj. Gitna. j¨²bilo. Sumukat. lakas ng loob. Midmost. n. sa akal¨¤ ko. aw¨¤. Mere.Mercy. Kalookan. Mightily. Midland. Midsummer. Methodic.

Maggagat¨¢s. Tumadtad. Million. Minus. mabahal¨¤. pron. Isip. [m¨ªnister] Ministrar. Magatas. ¨® n. peque?o. n. maglingkod. Millennial. entendimiento. adj. adj. [m¨¢in] Minar. Hukb¨®. Millennium. twa. Ikasang angaw. kalooban. Babaing magaslaw. [m¨ªrki] Oscuro. Pangangasiw¨¤. n. Mill. [m¨¢inded] Inclinado. n. Mincingly. [m¨ªnim] M¨ªnimo. K¨¢liitliitan. v. ko. Manggigiling. limo. ang minamahal. Mine. Mill. n. [m¨ªmic] Imitar. Mahilig. Mingle. v. [m¨¢in] Mina. n. [m¨ªrksam] Oscuro. [m¨¢inor] Menor de edad. malamlam. [mint] Acu?ar. Monasterio. Minx. [m¨ªnit] Menudo. [mincs] Mosa atrevida y libre. babaing pangahas. Pangangasiw¨¤. Maingat. n. gozo. Minor. adj. Mind. lact¨ªfero. Mimic. Mirky. [m¨ªnus] Menos. Magmina. Pakaliitin. dispuesto. [m¨¢in] Mio. adj. l¨®brego. Gagad. Bahay na pinagbububuan ng salap?. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. n. Wala pa sa tadhanang gulang. n. Atay ng isda. [m¨ªlkman] Lechero. gawang Dyos. [m¨ªngl] Mezclar. adj. n. Mag-ingat. [m¨ªmic] Imitativo. l¨®brego. [m¨¢ind] Mente. Minion. l¨®brego. Minster. fango. Pastor. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. [m¨ªrror] Espejo. Mimicry. gal¨¢k. Mint. Magbub¨° ng salap?. Burak. n. pagparis. Millinery. v. [mir¨¢kiulas] Milagroso. lusak. considerar. n [m¨ªracl] Milagro. Mimic. [m¨ªnistri] Ministerio. Miracle. Ang nililingap. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. [m¨¢inor] Menor. adj. n. adj. Munt?. n. [milt] Lechecillas de las peces. pangbabady¨¢. [m¨ªlineri] Moda. Mine. Mimic. Larawan. n. Sanglibong taon. malamlam. Himala. [m¨ªlitet] Militar. Kahimahimala. n. adj. n. Panggagagad. hwad. Militate. n. nakapaparis. Minute. Mineral. v. Minister. Millionth. Madilim. [mins] Picar (la carne). [milk] Leche. Minim. [mil] Moler. Lumaban. n. n. [mint] Casa de moneda. n. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. lingkod. n. Mince. [m¨ªnsingli] A pedacitos. malamlam. [m¨¢ind] Cuidar. Mirror. v. Modista. Minimum. Mirk. paggaya. v. Say¨¢. Salamin. Gumagad. handa. Nauukol sa kawal. Manggagagad. Milliner. servir. [mil] Molino. [m¨ªlion] Millon. Gilingan. n. Milk. Kulang. Militia. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. Batong gilingan. Madil¨ªm. banl¨ªk. Milt. v. katwaan. v. war¨¬. regocijo. Minded. [m¨ªler] Molinero. Millstone. adv. molinete. [m¨¢indful] Atento. [m¨ªmic] Mimo. galapung¨ªn. Miller. n. Ministration. Nauukol sa sanglibong taon. Miniature. humukay. [mirk] Oscuro. tagapangasiw¨¤. Mineral. adj. burlesco. akal¨¤. [m¨ªneral] Mineral. inferior. Gumatas. Mina. Ministry. adj. Mire. j¨²bilo. Mint. Anomang n¨¢pakaliit. Tadtad. adj. [m¨ªliner] Modista. contrahacer. Gumiling. n. n. Minister. Mirth. m¨²lihan. Minute. Minor. Mindful. n. obra divina. [m¨ªnion] Favorito. [mil¨¦nial] Milenario. [ministr¨¦cion] Ministerio. [m¨ªnister] Ministro. n. [m¨ªliteri] Militar. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. [mil¨ªcia] Milicia. voluntad. desmenuzar. kasayahan. n. n. n. adj. diligente. adj. manggagaya. gumaya. [mil¨¦niam] Mile?o. v. Minuto. [milk] Orde?ar. cavar. Akin. Maghal¨°. Mind. Pagkamunt?. [mirz] Alegr¨ªa. magsundalo. adj. [m¨ªnit] Minuto. . Mangasiw¨¤. [m¨ªniechur] Miniatura. [m¨ªlston] Piedra de molino. observar.Military. Milkman. Angaw. [m¨ªlki] L¨¢cteo. mabait. v. n. Minority. n. Minimise. Gatas. Moda. Mine. maglahok. Mirksome. [minster] Monasterio. Munt?. Madil¨ªm. simbahan. adj. bagay ng mina. cuidadoso. Milk. Milky. Miraculous. [m¨¢ir] Cieno. v. [min¨®riti] Minoridad.

mabanl¨ªk. Pangungugaling masama. perjudicial. Walang pananalig. malusak. delito. twa. Gawang masama. v. [misc¨¢rriedch] Aborto. Kasaw¨ªan. sakuna. Mismanage. pag-aalapaap ng kalooban. m¨¢lisya. magbalita ng d? totoo. equivocaci¨®n. [misc¨®ndact] Portarse mal. extraviar. Miscalculate. [misc¨¢rri] Abortar. [m¨¢izer] Taca?o. Makunan. malparir. Misbehavior. Magkamal? ng pahiwatig. kamali Misconduct. Misdemeanor. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. contento. [m¨ªscriant] Infiel. pagaa langan. [misbij¨¦vior] Mala conducta. Magkamal? ng paggamit. lodoso. v. Maglig¨¢w. mag-agam-agam. Maburak. adj. n. Misgiving. Misapprehend. Kaabaaba. v. kamalian ng pag-uukol. n. [misadv¨¦nchur] Desgracia. magmasamang ugal¨¬. mal hecho. n. n. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. maglisya. duda. Misgovern. perjuicio. Kumur¨° ng pamal?. Miscarriage. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. sakuna. desgracia. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . Masama. v. Misapprehension. v. Aba. kaaba¨¢ng palad. [m¨ªserabli] Miserablemente. Papag-alapaapin an kalooban. masama. tumuus na may kamalian . maputik. [misch¨¢ns] Desgracia. [misc¨®ndact] Mala conducta. n. Nakunan. gal¨¢k. Kapahamakan. [misl¨ªd] Extraviar. Mislead. desastre. malikot. walang pananam palataya. n. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. [m¨ªserabl] Miserable. [misd¨¢ut] Recelar. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. Hirap. n. [misd¨ªd] Mala accion. v. n. adj. Mislay. infortunio. [m¨ªrzful] Alegre. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. adv. heterodoxia. v. Maramot. n. [misgu¨ªving] Recelo. mal porte. Misconstruction. Misconstrue. saw?. mala conducta. [misdim¨ªnor] Mal proceder. Misinform. [m¨ªschivas] Da?ino. n. Mischance. Pangungugaling masama. Misbehave. Mal¨ªng akal¨¤. Misjudge. Miscarry. incr¨¦dulo. Misery. adj. Miserably. descaminar. Magkamal? ng paglalagay. Masamang ugal¨¬. Sar¨¬sar¨¬. Ilig¨¢w. ilisy¨¢. fatalidad. desdicha. [m¨ªseri] Miseria. Maglig¨¢w. [m¨¢iri] Cenagoso. samotsar¨¬. Magpakasama. mal sentido. kasalatan. Magk¨¢mal? ng paliwanag. infeliz. ilih¨ªs. Mischief. Kasawian. n. Sama ng pagk agamit. n. Sama. v. n. Miserable. mal¨ªng pananalig. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. kapahamakan. Misconduct. Misinterpret. Pagkangdidingg¨¢n. sakim. descarriar. v. Magkangdidinggan. Misconception. kahirapan. Maling pagkak augnay ng mga salita. Miry. Kapahamak¨¢n. [misl¨¦] Colocar mal. adj. rev¨¦s. lik¨®t. v. Masay¨¢. Magmasamang ugal¨¬. Misconceive. Miser. n. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. Mishap. n. Maghinal¨¤. sala. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. Misapply. . avariento. sospechar. obrar ¨® proceder mal. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. Misdeed. Misgive. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. hacer temer ¨® dudar. kasa w¨ªan. asal n a masama. enredador. [m¨ªschif] Mal. Misfortune. Misdirect. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. v. infortunio. Mamahala ¨® mamun? ng masama. calamidad. Mischievous. v. Mamamugot ng masama. [misj¨¢p] Desgracia. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. Miscreant. extraviar. da?o. malvado. Maghinal¨¤. [misg¨¢id] Descaminar. infortunio. desastre. crimen. Miscellaneous. Misadventure. Magkamal? ng paliwanag. v. magsapantah¨¤. v. v. v. adj. Agam-agam. kapahamak¨¢n. kabalintunaan. calamidad.lakan. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. m¨¢lisya. [misbij¨¦v] Portarse mal. magbintang. jovial. maglih¨ªs. [misg¨®vern] Desgobernar. n. v. v. Misbelief. Misdoubt. adj. mala accion. Misguide. Maling akal¨¤. n. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. [misf¨®rchiun] Infortunio. Mirthful. v. masamang gaw a. mamahal¨¤ ng d? wast?. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. [misaprij¨¦nd] Entender mal. n. Misapplication.

Mock. Mock. Miss. quejido. faltar. humamak. [mob] Populacho. escarnecer. Missing. Ang kulang. Pagpapakalabis. aklat ng misa. [misple¨ªs] Colocar mal. Gining. adj. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. falso. asal. burlesco. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. Mizzen. kilos. Moccasin. Magkamal?. Hal¨°. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. [mod] Modo. Sangk¨¢. desarreglo. Kamalian. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. n. [mizl] Lloviznar. n. sospechar. n. hib¨ªk. [mot] Mota. ugal¨¬. v. Managhoy. [m¨ªtiguet] Mitigar. [m¨ªsil] Arrojadizo. Panaghoy. Moan. costumbre. [m¨ªsal] Misal. hichura. [misi¨²r] Maltratar. v. Ginoo. adj. [misri¨²l] Tumulto. Mistrust. v. Misname. kumilos. [mis¨ªoneri] Misionero. Kamalian sa paglilimbag. misyon. Magkamal? ng paglimbag. Mitigation. Umambon. Laktaw. [mis] P¨¦rdida. Misusage. n. adj. Mock. v. Masamang pagkapalab as. Magk¨¢mal? sa pangalan. n. Kapal ng tao. mam¨¤. moderar. n. desarreglo. n. v. ulir¨¢n. pagtigil. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. yerro. [mish¨¦p] Deformar. any?. lumisya. daing. v. tuya. burla. Humumpay. v. maglahok. n. [mist¨¦k] Equivocarse. [m¨ªcschur] Mistura. manera. n. Mission. Mob. lumaktaw. n. Kagulo. Mizzle. Mistiness. n. Magbangbang. desorden. [m¨¢iter] Mitra. mal?. [mist] Niebla. . Munting bagay. Misprint. gagad. sospecha. [m¨®bilais] Movilizar. quejarse. v. n. n. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. [m¨ªstres] Ama. [mon] Lamentar. [moc] Mofar. Miss. Paris¨¢n. Miss. v. Model. gentuza. [misrepres¨¦nt] Representar mal. Mistress. n. Misyonero. pumayap¨¤. Misunderstand. Mite. n. Pamamahalang d? wast?. Misplace. humibik. [m¨®del] Modelo. n. [misn¨¦m] Trasnombrar. kawal¨¢n ng ayo s. [m¨ªsion] Misi¨®n. ang nawala. Mixture. sapantah¨¤. Tungk¨²lin. Paraan. Mistake. Tumampalasan. panunuya. n. binibini. v. Maulap. Missive. kulang. n. lamentarse. n. gumagad. Moan. Missionary. Misty. pasamain ang any? ¨® hichura. Mistrust. mali. Misuse. bant?. palakad. magbant?. Misprint. Sulat na may taglay na bilin. Moat. tuya. Mobility. dumaing . Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. Magkamal? ng paglalagay. [mistr¨¢st] Desconfianza. Gagad. [mis] Se?orita. ayos. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. Babaing panginoon sa bahay. v. Misshape. halimbaw¨¤. v. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. n. gemido. falta. Gorra ng arsobispo. se?ora de casa. bir¨°. Mockery. forma. confusion. bunton ng tao. magkulang. Mitigate. Mist. manuya. panggagagad. Ulap. bangbang. Misrepresent. v. n. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . Papangitin. n. maham¨®g. Paghumpay. Pang-uuyam. magsapantah¨¤. [m¨ªstines] Nebulosidad. gemir. [mist¨¦k] Equivocacion. Ihanda ang mga kawal. lo perdido. Misrepresentation. [moc] Mofa. Umuyam. burla. [misi¨²zedch] Abuso. n. Magkangdidinggan. n. n. Mistake. Ulap. [m¨ªsing] Lo que falta. [mism¨¢nedchment] Mala administration. Mitre. n. m¨¦todo. Maghinal¨¤. v. v.Mismanagement. n. concubina. Humihilagp¨®s. n. [mot] Rodear con canales de agua. lahok. Uy¨¢m. Galaw. kilos. [mizn] Mesana. [mis] Frustrarse. [m¨ªster] Se?or. desfigurar. [m¨ªsiv] Carta misiva. Misrule. mang. n. [m¨¢it] Cresa. Missible. [moc] Ficticio. Hinal¨¤. foso ¨® canal. n. Sumala. babae. [mon] Lamento. abusar de algo. Misal . tumuya. v. Mister. Moat. Mode. n. [m¨®keri] Mofa. calmar. n. Mobilise. Mix. [mob¨ªliti] Movilidad. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. burlar. v. [m¨ªsti] Nebuloso. [mics] Mezcla. Missal. [mistr¨¢st] Desconfiar. tumigil. dar un nombre falso. mezcla. Maghal¨°. pizca.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

b at¨¬ tang?. Nice. [n¨®bodi] Nadie. adj. pumil¨¬. [nod] Nudo. adj. adj. Paghahalal. adj. Niece. karilagan. [nobl] Noble. Nit. adj. Nip. Nauukol sa pangalan. adv. karangalan. adv. n. cercano. Ika syam. [n¨¢in] Nueve. [n¨ªmblnes] Ligereza. v. mahal. Nine. Nicho. kasiglahan. cualquiera se?al hecha con la cabeza. [nicnem] Motejar. Malapit. ruido. n. Nimbleness. avaro. dulo. Nicety. Paglubog ng araw. Gab¨ª. gab¨ªgab¨ª. marilag. [n¨¢itfol] El anochecer. ninguna persona. n. Nibble. Nib. adj. pangarap. Non-attendance. [n¨¢inz] Nono. Nick. [n¨®minal] Nominal. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. dignidad. Syam na p?. Yumuk¨®d. [n¨¢inzli] En nono lugar. sonido. n. Nickel. [nod] Cabecear. bulla. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. Noise. [n¨®isines] Estr¨¦pito. [niz] Sobrina. eligir. n. [noct¨²rnal] Nocturno. Masarap. Buny?. ¨¢gil. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. adj. [n¨¢infold] Nueve veces. Maramot. umil¨ªng Node. Nickname. adv. rasgu?ar. Nominate. tiempo preciso. hwag. n. Bangungot. No. adj. Kabataan. mote. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. Syam. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. hidalgo. Nod. Niggard. [n¨¢itmer] Pesadilla. Tuka. n. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. [n¨®mad] Errante. adj. wala. alingwngaw. [no] No. Nondescript. Labing syam. activo. Karamutan. Hind?. v. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. n. [n¨ªkel] Niquel. despues. n. kakulangan sa gulang. v. Panggab¨ª. Ingay. bumat¨¬. [n¨ªpl] Pez¨®n. Nomination. Kaliksihan. Noble. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. adj. turbulento. n. v. [nip] Pellizco. n. [nich] Nicho. [n¨¢itli] Nocturno. noveno. [nit] Liendre. kainaman. n. Pang ipit. reverencia. delicadeza. marangal. tumang?. Ikalabing syam. clamoroso. Nobody. Nobility. mangalmot. Wala kahi't sino. adj. n. Nimble. delicioso. n. [necst] Luego. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. Kagahulan. [nod] Cabeceo. Umabot sa oras. Ninthly. n. [n¨ªpers] Alicates. [nic] Punto cr¨ªtico. l¨ªbingan. ruindad. adj. kaingay. Niggardness. Nigh. Nodule. Ninety. Kaganapan. Nocturnal. adj. Ut¨®ng (ng suso). Nick. Ninefold. adj. Tumuka. [n¨®nedch] Minoridad. Ingay. Buh¨®l. n. [n¨¢is] Gustoso. adj. Niche. hacer una se?al con la cabeza. & prep. M¨¢halal. Kumurot. Kabunyian. Noise. il¨ªng. [n¨®is] Ruido. [nimbl] Ligero. el extremo de cualquiera cosa. [n¨¢it] Noche. Maingay. Noisiness. Saka. maalingaw-ngaw. humirang. Magpalayaw. Nod. Makasyam. Maliks¨ª. Kurot. n. Nightfall. Magbansag ng anomang balit¨¤. Nippers. Ninth. poner apodos. Nonage. [n¨®diul] Nudillo. alboroto. esmero. n. el huevo del piojo. Nobleman. [nob¨ªliti] Nobleza. Nightmare. Nip. n. Buh¨®l. kalm¨®t. n. rumor. callado. . [n¨®minet] Nombrar.Next. Nightly. Palayaw. [nicnem] Apodo. Sa ika syam. v. n. sak¨ªm. nominacion. Nineteenth. Tahimik. n. Yuk?. [n¨®isi] Ruidoso. mezquino. [nip] Pellizcar. Nomad. Night. v. mahugo ng. Nominal. & n. Noisy. [n¨¢itli] Por las noches. masikap. inmediatamente. hugong. Damit na pangtulog. masigla. menor edad. Pagalagal¨¤. Night-gown. D? masayod. adj. v. adj. tenazas. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Noiseless. Nickname. [n¨¢intin] Diez y nueve. [n¨ªbl] Picar. walang t¨¢hanan. mainam. adj. [n¨®blman] Noble. destreza. [n¨®isles] Tranquilo. Nipple. [n¨¢inti] Noventa. Nauukol sa gab¨ª. Ika syam na p?. punta. [nib] Pico. [n¨ªgard] Taca?o. Pamangking babae. adv. Sa gab¨ª. n. panaginip. n. n. n. n. magul¨®. n. n. Nikel. Nineteen. Nightly. Ninetieth. Taong marangal. [nai] Cerca. Lisa. [nomin¨¦cion] Nombramiento. kagul¨®. kasakim¨¢n. [n¨¢isiti] Exactitud. u?ada.

Halata. Notch. [n¨®cion] Nocion. [nus] Enlazar. Patalastas ng h¨²k¨²man. [n¨®vel] Novela. kasalat¨¢n. Baguhan. adj. ¨¢ las dose ng araw. reparo. [n¨²ning] Siesta. Notify. impertinente. n. Nobela. [n¨®vis] Novicio. n. [n¨®tuerzi] Notable. Nor. Katanghalian. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. Novice. Notification. digno de nota. Sa mga kaaraw¨¢n natin. maulit . [not] Nota. pun¨¢. Ngayon. ¨¢ngulo. Hangal. [n¨®ted] Afamado. tanyag. v. n. hak¨¤. Nonsense. adv. [nuk] Rincon. c¨¦lebre. n. Notary. marapat purihin. v. Sumil¨°. adj. hoy dia. buny?. n. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. billete. Notably. n. [n¨¦rishment] Nutrimento. [n¨¢uades] En nuestros dias. Notice. [n¨®rzern] Septentrional. Kah¨¬. Noted. adj. Bingaw. Novel. Maminsa nminsan. Note-book. s ulat. insigne. Nonsensical. ninguna cosa. [n¨®tabli] Notablemente. Gayon man. pamagat. Nonpayment. Kawal¨¢n. [not] Nada. Noose. conj. Nobyembre. n. [n¨®nsens] Disparate. n. Notch. Novelty. Kapintasan. [not¨®rioes] Notorio. [nor] Ni. Northeast. n. n. bakatan. n. Wala. v. Aklat na t¨¢laan. N¨¢hahalata. Sil¨°. Northward. napapansin. [n¨¢un] Nombre. Nourishment. ngayon. war¨¬. Kapuripuri. Pakanin. reparable. Note. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. [non] Nadie. malas. Noose. Wala. n. Karaniwan. Balit¨¤. [nau end dzen] De cuando en cuando. manakanaka. lit¨¢w. [n¨®rzist] Nordeste. Notable.. [n¨®tifai] Notificar. [n¨¦rish] Nutrir. Nook. mirar. Hind?. entrampar. v. Butas ng ilong. [not] Notar. mentecato. n. adv. parecer. falta de existencia. Noticeable. observacion. n. se?al. Sa dakong hilagaan. [n¨®tis] Notar. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. falta de existencia. ¨¢ las dose ng araw. Notoriety. Notaryo. . adj. adj. n. n. North. [n¨®tisabl] Notable. tang¨¢. mas¨ ahayag. Ngong¨°. [norz] Norte. Normal-school. [n¨®stril] Ventana de la nariz. gunggong. Hilag¨¤. n. Noontide. halata. & n. v. n. adj. pumansin. Habagat. marcar. hayag. Kawal¨¢n. adj. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. Bantog.. [not] No. memorable. Now and then. n. Nowadays. Notwithstanding. Notion. marca. Normal. adv. adv. Halata. adv. Nooning. n. alimentar. Notorious. Noteworthy. [notuizt¨¦nding] No obstante. Nostril. ni ¨® . n. Katanghalian. Pagkain. nota. Kakulangan sa bayad. D? maaaring mangyari. n. impertinencia. Northern. pumun¨¢. Non-existance. Nought. tawagin sa h¨²k¨²man. Nourish. Humalata. Notice. walang anomang bagay. n. Noseless. ninguno. kahusayan. adv. [n¨²dl] Simplon. Nose. observar. Ilong. Pangalan. n¨¢pupuna. Tandaan. n. [notch] Hacer muescas. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. Kabantugan. Katanghalian. [n¨®tabl] Notable. n. p¨²blico. n. Noonday. adj. Now. [n¨®rmal] Normal. Note. kasalatan. [non-ecs¨ªstans] Nada. [notifik¨¦cion] Notificacion. v. distinguir. hilagaan. [n¨®velti] Novedad. November. Halata. [nons¨¦nsical] Absurdo. n. [notor¨¢iti] Notoriedad. tanda. Tulog sa tanghal¨¬. bakat. babasah¨ªn. Nothing. kandil¨¬. bantog. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. de vez en cuando. [nos] Nariz. n. sin embargo. [n¨®sles] Desnarigado. magiting. esquela. [n¨®zing] Nada. adj. adv. [naw] Ahora. Sulok. wala. Noun. adv. [nus] Lazo corredizo. Not. Akal¨¤. n. Wala. n. adj. Noon. ipahayag.None. man. Ipatalastas. Kabalastugan. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. Hilag¨¤. [non¨¦ntiti] Nada. [nov¨¦mber] Noviembre. [notch] Muesta. [nun] Medio d¨ªa. Escuela Normal. ukit. Bumingaw. alimento. Nonentity. kandiliin. Noodle. [n¨®tis] Noticia. n. kagitingan. [n¨®tari] Notario. maging.

Nude. [ni¨²triment] Nutrimento. Numerate. Bumilang. Kasalaulaan. n. Pangtalop ng pil¨¬. Nutriment. [n¨¢rsling] Ni?o criado. [nat] Nuez. n. babaing magand¨¢. [n¨¢neri] Convento de monjas. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. [ni¨²clioes] N¨²cleo. Sumpa. enfermera. n. Nuptials. Nucleus. Kasal. pag-aalag¨¤. n. adj. Nugatory. Walang kabuluhan. [namb] Entorpecido. Nursery.Noway. inv¨¢lido. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. [n¨¢mskal] Zote. [of] Idiota. Nurture. Nues moskada. n. futil. Kahi't sa anomang paraan. Numbness. m¨¢nanagwan. Nakasasama. [niumer¨¦cion] Numeracion. n. v. Numskull. Pag-iiw?. Yaya. Nauukol sa bilang. Manggagaod. ungas. Nakabubusog. [nal] Nulo. B¨¢lok. n. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. Walang bilang. alimento. [ni¨²diti] Desnudo. Mag-iw?. Nuisance. Gaod. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. Pil¨¬. adj. [ni¨²d] Desnudo. [n¨²pcial] Nupcial. Bumilang. [¨®rzman] Remero. Nunnery. Pamamanh¨ªd. n. Numb. adv. Hangal. sumagw¨¢n. pag-aasawa. Oath. Number. Numeral. Kahubaran. n. v. n. Noways = noway. Nurse. n. [or] Remar. Nursling. [namb] Entorpecer. Obduracy. Musm¨®s. Obdurateness. Hub¨¢d. bilang. Nudity. adj. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. [n¨®jwer] En ninguna parte. Nutritious. Nullify. contar. abrogar. Pag-iiw?. [ni¨²tricioes] Nutritivo. Nimpa. tipun¨¢n. [ni¨²meret] Numerar. n. obstinacion. adormecimiento. adj. [nars] Ama de cria. Oasis. adv. Numb. Oar. kababuyan. O O. n. Mamanh¨ªd. Sanggol. [nars] Criar criaturas. da?oso. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. [ni¨²guetori] Nugatorio. contar. Nozzle. Null. v. n. [ni¨²meres] Numeroso. ense?ar. Mongha. tanga. [n¨²lifai] Anular. Katigasan ng ulo. Oasis. Karunungan sa mga salapi't medalya. [oz] Juramento. [¨®bdiuret] Endurecido. porquer¨ªa. n. n. n. n. Nutshell. makakal. Manh¨ªd. v. Pagkain. Gumaod. [nimf] Ninfa. Oar. Numberless. Oarsman. [n¨²liti] Nulidad. lo que pertenece ¨¢ las bodas. [n¨¢rseri] Crianza. [n¨®ccioes] Nocivo. cuidar enfermos. mujer hermosa. Nuptial. fr¨ªvolo. Numeric. [n¨¢mberles] Innumerable. n¨²mero. n. mag-alag¨¤. O (o) Oaf. pag-aalag¨¤. n. [¨®asis] Oasis. Obdurate. [n¨®we] De ningun modo. [ni¨²meral] Numeral. [nan] Monja. [or] Remo. [n¨¢rchur] Educacion. [ni¨²sans] Indecencia. [n¨²pcials] Nupcias. n. Nutmeg. bogar. Tigas ng ulo. Nurse. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. Kaki't saan man. n. Mag-iw? ng bat¨¤. Nymph. Nudge. pawal¨¢n ng kabuluhan. n. [n¨¢rchur] Criar. Pawal¨¢n ng halag¨¢. [n¨¢mbnes] Torpor. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. Marami. . Numerous. Walang kapararakan. Number. Nurture. pangbusog. [nozl] Nariz de un animal. v. n. v. adj. sagw¨¢n. n. katigasan ng ul o. Nut. adj. adj. Nullity. Numeration. Nun. Ngus¨°. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. nakasisir¨¤. Noxious. Numerical = numeric. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. [n¨¢mber] Numerar. n. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. Numismatics. v. adj. Balat ng pil¨¬. n. Matigas ang ulo. Nauukol sa bilang. Kawal¨¢n ng kapararakan. n. n. n. hub?. Nutcrackers. adj. Bahay ng mga mongha. ungas. bilangin. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. n. n. Pagbilang. Bilang. Nowhere. cantidad. adj. v. namamanhid. boda. [o] O (o). [n¨¢mber] N¨²mero. zoquete.

Tumutupad. Gumambal¨¤. kalabuan. Obliquity. nak¨¢kapahamak. capaz de objecion. adj. Katigasan ng ulo. n. [ob¨ªtiueri] Obituario. hadl¨¢ng. Tutol. n. sumalungat. adj. [obl¨¢idch] Obligar. [¨®bo] Obo¨¦. adj. Pagtupad. Obsequies. umabala. [¨®bdchect] Objetar. Halata. [obs¨¦rv] Observar. magmasid. n. pakay. kadiliman. Maingat. Limot. layon. Pun¨¢. [obs¨¦niti] Obscenidad. Kumatkat. Observer. Mas¨²nurin. Oblate. [ob¨ªdiens] Obediencia. n. pagganap. Kadiliman. [¨®bsolit] Obsoleto. Objection. Oboe. n. pagtalima. adj. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. . Sumunod. Mataba. Obey. Obesity = obeseness. v. v. respeto. Obsolete. Obloquy. [ob¨ªs] Obeso. dificultad. ruidoso. Obit. Katungkulan. [¨®bsecuiz] Exequias. tumalima. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. [obs¨ªn] Obsceno. deshonroso. adj. adhika. Oblique. layon. Mapaglingkod. [obl¨ªvias] Olvidadizo. n. adj. [¨®bliguetori] Obligatorio. [obski¨²r] Obscurecer. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. [obl¨ªteret] Borrar. [obe¨ª] Obedecer. Oblivion. malab¨°. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. Matigas ang ulo. r¨¦plica. mas¨²nurin. Pagsunod. [obstr¨¢ct] Obstruir. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. dahil¨¢n. [¨®bdchect] Objeto. Obese. retardar. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. agradar. kalibugan. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. [obs¨¦rver] Observador. Obligation. pagpigil. obst¨¢culo. adj. Obedient. cuidadoso. v.Obedience. gumaganap. tungkulin. Observation. Objective. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. gordo. Lip¨¢s. [obl¨¢idching] Servicial. Observance. [obu¨®ccioes] Peligroso. [obs¨¦rvabl] Notable. n. Obeisance. Pagkahiw¨ªd. v. atento. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. Obscurity. pagkahapay. cortesano. Kadustadusta. [obs¨¦rving] Atento. Gambal¨¤. notar. Observant. [obligu¨¦cion] Obligacion. [¨®bit] Exequias. maingay. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. adj. n. gala ng. Padilim¨ªn. Obstreperous. [obl¨ªvion] Olvido. Lib¨ªng. Observing. Obscure. n. magalang. malibog. adj. adj. mas¨ªd Observatory. Kadustaan. Malilimut¨ªn. adj. huma dlang. sumubok. Obliging. Oblong. [obl¨¦cion] Oblacion. kapansanan. palabuin. salangsang. Obscenity. tanyag. tenaz. [¨®bstinet] Obstinado. [obs¨¦rvans] Observancia. n. Mahalay. n. hadlang. m agalang. v. atencion. pahap¨¢y. Obituary. Oblige. n. n. [¨®bstinesi] Obstinacion. reparar. Obsequious. Dilim. adj. Obfuscate. Obserbatoryo. kahalayhalay. pans¨ªn. [¨®blet] Chato por los polos. Obligatory. Oblation. deshonra. [obs¨¦rvetori] Observatorio. honras funerales. adj. [ob¨ªdient] Obediente. mapagmasid. Observable. Obstacle. Obliterate. complacer. sumalangsang. Mapanganib. Obnoxious. Taba. Obstruct. Obscuration. sumision. S¨¢pilitan. kasiraang puri. Obeseness. [obdeh¨¦ccion] Objecion. nota ¨® reparo cr¨ªtico. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. magbigay loob. [obfi¨²sket] Obscurecer. [obl¨®cuioes] Injurioso. n. embarazo. v. anticuado. Obscure. n. Obstruction. lum¨¤. Tumutol. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. mapagtalima. Obstinacy. pulpol. n. Oboy. v. adj. n. v. Pitagan. Obstinate. Alay. tungo. [ob¨ªsnes] Obesidad. salungat. Chap¨¢t. adj. da?oso. n. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. Talohaba. estorbo. [obski¨²r] Obscuro. tikman. adj. [obl¨®cui] Infamia. Magmalas. [obski¨²riti] Obscuridad. adj. necrolog¨ªa. galang. respetuoso. Objectionable. Madilim. Object. Object. Mahugong. Kapansanan. adj. adj. Observe. adj. Pumilit. n. [obl¨ªc] Oblicuo. Bagay. mapaglingkod. adj. conspicuo. May kapintasan. lab¨°. [¨®blong] Oblongo. Kahalayan. [obs¨¦rvant] Observante. n. Oblivious. imp¨²dico. pumigil. crasitud. n. sumiso. impedir. pudpod. n. Tungo. Mapagmalas. reverencia. Magdil¨ªm. Obscene. Pahiw¨ªd. n. Mapagkaloob. Obloquious. [observ¨¦cion] Observacion. kalabuan. n. abal .

Mapagtanim. pagkaka taon. Nakagagalit. kay. n. v. Obtainable. extravagante. N¨¢pataon. romo. Pagtatanim sa kalooban. Magpumil¨ªt na pumasok. [of¨¦nsiv] Ofensivo. Gumamit. Oddity. Officer. Odorous. injurioso. [¨®ctiupl] Octuplo. int. May mat¨¢. v. casualidad. patap¨®n. tocante. n. Off. aborrecible. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. n. Ling¨ªd. v. Handog. [odioes] Odioso. Malay¨°. adj. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. magk¨¢taon. Opisina. [okiup¨¦cion] Ocupacion. Odious. Mabango. [ok¨¦sion] Ocasion. [obtri¨²cion] Intrusion. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. tag?. Octennial. salimuyak. adj. [ocsidental] Occidental. magtaglay. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. Of. Panghihimasok. adj. likod ng ulo. salsal. [¨®dnes] Disparidad. n. escondido. Dagat. Occurrence. g¨¢wain. injuriar. Occasion. Mangyari. magkam¨ªt. n. v. adj. Occur. [¨®fer] Ofrecer. Offering. adj. n. lograr. Oktubre. [obtri¨²siv] Intruso. casual. mamaslang. n. n. entremetido. Nakagagambal¨¤. ¨¢ distancia. nagkataon. Gansal. fragrante. [¨®dium] Odiosidad. Odor. . Mabango. Obviate. Obvious. incidente. Odd. adj. evitar inconvenientes. alipusta. Pasl¨¢ng. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. Mapurol. adj. May walong p¨¢nulukan. Kaimotan. adv. [¨®fering] Oferta. makakam¨ªt. n. Ode. adj. Offensive. Occident. Ang nagmamay-ar?. adj. sin punta. Odium. lapastangan. n. Labis. n. Maghandog. adj. n. ang n¨¢papanahon. Handog. ma karoon. [ok¨¢lt] Oculto. propuesta. Office. Bagay na may walong p¨¢nulukan. n. kawan¨ª. adj. Oculist. [obti¨²s] Obtuso. adquirir. [oct¨®ber] Octubre. Occupy. [occ¨¢r] Ocurrir. adj. kubl¨ª. [¨®kiular] Ocular. nagtatagal ng w along taon. Obtrude. [¨®diti] Singularidad. adj. Oceanic. Octangular. sazon. kalunuran. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. Pangyayari. Umiwas (sa kapansanan). umalipusta. Kanluran. adj. rareza. oficio. Offend. adj. kaiba. [of] De. [of¨ªsial] Oficial. [¨®csident] Occidente. n. adj. entremetimiento. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. [of¨¦ns] Ofensa. adj. [obtri¨²d] Introducir con violencia. sa. Ocean. [¨®fis] Oficina. empleo. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. [obt¨¦n] Obtener. odio. [od] Impar. [of¨¦nd] Ofender. v. n. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. Matataglay. desecho. Nauukol sa kanluran. pudpod. Occupant. Magtam¨®. Manggalit. [¨®ficer] Oficial. [¨®kiupai] Ocupar. Kaibhan. [of] Fuera!. palag¨¢y. v. fragrancia. adj. n. trabajo. n. prep. emplear. Off. Mapanghimasok. Obtain. October. fragrante. suceso casual. Offer. Occiput. n. maliwanag. lait. Occidental. [obt¨¦nabl] Asequible. provocar. [odor¨ªferoes] Oloroso.Obstructive. [¨®dor] Olor. [¨®cean] Oceano. n. [¨®bvias] Obvio. magtalag¨¢. Occasional. Official. & prep. Obtuse. tiempo oportuno. Ng. adj. Odds = oddness. k¨¢wanihan. Odoriferous. Nauukol sa mat¨¢. n. Obtrusive. Obtrusion. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. nakapipinsala. adj. [¨®csipat] Colodrillo. Octagon. [oct¨¢nguiular] Octangular. Amoy. [¨®doroes] Oloroso. Nauukol sa dagat. Pinun¨°. pa nahon. Pagkakataon. Octagonal. [¨®kiupant] Ocupador. Makawalo. Offer. [od] Oda. Octuple. adj. Ocular. bang¨®. Offence. ocupante. magagalit¨ªn. [of] Lejos. Malinaw. Pagkabuhay. Kaibhan. Ocellated. evidente. [oct¨¢gonal] Octagonal. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. [¨®kiulist] Oculista. Oddness. n. n. [¨®fer] Oferta. katwa. [¨®bviet] Obviar. ni. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. Nagwawalong taon. desigualdad. particular. v. ha nap-buhay. Occupation. Occult. [ok¨¦sional] Ocasional. dahilan. injuria. alcanzar. [¨®fal] Sobras. empleado. pulpol.

ojeada. Omnipotent. Pun¨°. n. may kagulangan. n. Onslaught = onset. pagbusbos. Omnipotence. Operation. Banlik. Only. Ooze. [¨®nion] Cebollas. uno. Kasipagan. Madal¨¢s. masagawa. adj. adj. n. masikap. May katandaan. adj. adj. [of¨ªcioes] Oficioso. con frecuencia. n. ancianidad. [¨®nli] ¨²nicamente. v. [¨®ilman] Aceitero. [¨®gl] Gui?ada. Officiate. [uans] Una vez. Ule. n. [¨®minoes] Ominoso. magulang. [¨®nuard] Adelante. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. Sibuyas. Opaque. laktawan. encima. Opal. lumaktaw. [on] Sobre. Nauukol sa paggawa. [olf¨¢ctori] Olfatorio. walang tungt¨®ng. Olibo. dati. adj. humatol. Katandaan. n. Magbuk¨¢s. v. v. [¨®il] Aceite. n. Oft. adj. Marunong sa lahat. Oilman. [ofn] Muchas veces. lip¨¬. n. Oftentimes. oleoso. [op¨¦c] Opaco. Offspring. v. Sa. Old. v. n. sulyap. n. Opacity. oficiar. presagio. [¨®peretiv] Operativo. Kalabuan. tang¨¬. una. Omission. [¨®liv] Olivo. n. anciano. int. nakagagambal¨¤. Malab¨°. adv. n. [omn¨ªcient] Omniscio. Kapangyarihan sa lahat. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. ¨®palo. lum¨¤. Tagagawa. n. [uan] Un. Mag-akal¨¤. Olfactory. [oft] Muchas veces. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. p¨¢una. [¨®peretor] Operador. Officiousness. v. adj. fatal. molesto. Langis. inap¨®. adj. Olden. Omit. mirar al soslayo. On. con frecuencia. [¨®ili] Aceitoso. . Tinortang itlog. adj. Onward. Offing. prep. Lang¨ªs na mabang¨®. Angkan. ligtaan. sulong. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. n. Gumawa. Buk¨¢s. adv. Offset. tuloy. Sa gaw¨ªng harap. adj. Often. adv. adj. [¨®milet] Tortilla de huevos. n. n. Omniscient. Madal¨¢s. [¨®fntaims] Muchas veces. n. adv. [omn¨ªpotent] Omnipotente. Opera. Operative. [¨®nli] ¨²nico.Official. celebrar la misa. adv. Open. Ogle. Minsan. One. kagulangan. nangunguna. v. [¨®nuard] Avanzado. con frecuencia. adv. [¨®pera] ¨®pera. [op¨¢in] Opinar. Gamot na may halong apyan. adj. Omelet. [¨®leaster] Olivo silvestre. kadiliman. n. n. Opiate. Pun¨° ng olibo. magmisa. anciano. Lamang. Sumaloy. [op¨¢siti] Opacidad. adj. Bugtong. Operator. batong mahalag¨¢. Matanda. [¨®pn] Abrir. Onerous. [old] Viejo. Karunungan sa lahat. Malang¨ªs. [o] ?Oh!. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. Kind¨¢t. linaje. Only. [omn¨ªciens] Omniciencia. Masamang p¨¢ngitain. Ogle. Paggawa. adelantado. ¨®pera. Onset. n. la¨®n. Mam un¨°. destapar. [¨®ldnes] Vejez. siniestro. Laot. Oldish. Onward. [omit] Omitir. Oleaster. Lumigta. adj. limo. cieno. [¨®fing] Pleamar. Oily. kumalat. [¨®il-cloz] Hule. n [oper¨¦cion] Operacion. n. [of¨ªsial] Oficial. [¨®intment] Ung¨¹ento. Olive. Masipag. sa ibabaw. Kumindat. Opine. Ominous. n. Onion. Officious. Oldness. [¨®nerous] Oneroso. juzgar. Ab¨¢! Oil. p¨¢ngitain. [¨®fset] Pimpollo. Ointment. malamlam. Oh. tagabusb¨®s. adj. descendencia. [¨®fspring] Prole. n. daluhong. [¨®peret] Obrar. [¨®gl] Gui?ar. Nauukol sa amoy. alis¨¢n ng tungtong. Usbong. Operate. sumulyap. pagsasagawa. [¨®men] Ag¨¹ero. bukod-tang¨¬. [¨®piet] Opiata. magulang. [¨®pn] Abierto. lah¨¬. n. antiguo. Masulong. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. antiguo. adj. Omen. solamente. Laktaw. mahirap. Matanda. walang tak¨ªp. Ooze. Maglalang¨ªs. [¨®lden] Viejo. Mabigat. n. Madal¨¢s. [¨®pal] ¨®palo. Isa. n. Omniscience. lum¨¤. sikap. alisan ng tak¨ªp. Once. P¨¢mahiin. [om¨ªsion] Omision. Bugs?. burak. dati. Makapangyarihan sa lahat. operar. talb¨®s. Open. Oil-cloth. [uz] Fango.

Orbit. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. fronterizo. Opportune. Oration. establecer. n. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. Maayos. Oppose. Orderly. contrario. Kalaban. mapagpahirap. pahirap. pasiya. oriente. la cuenca del ojo. regla. Opponent. n. araw. Kalaban. [opr¨¦s] Oprimir. salangsang. n. magpasiya. Ordination. M¨¢mimighat¨¬. n. bien arreglado. Pighat¨¬. ¨®rgano. [¨®rkestra] Orquesta. nakapagsisikip ng loob. Apyan. Hak¨¤. Option. [¨®racl] Or¨¢culo. Nauukol sa ayos ¨® husay. Nakapipighat¨¬. Orator. sumalangsang. kapanahunan . Opportunity. adverso. [¨®rganaiz] Organizar. [orbd] Orbicular. [parang piano]. [or] ¨®. Halamanan. Orange-color. conveniente. n. kasalung¨¢t. [¨®piulens] Opulencia. dalandan. n. lumaban. Oratory. [¨®ral] Oral. Organ. comun. n. [or¨¦cion] Oracion. verbal. Ordinance. Kalaban . ¨®. [¨®piam] Opio. [opt¨ªcian] ¨®ptico. Orient. M¨¢nanalumpat?. adj. n. [ordin¨¦cion] Ordenacion. Sa salita. [¨®posit] Opuesto. el acto de conferir orden sace rdotal. marapat. Silanganan. Orbed. Oppress. [op¨ªnion] Opinion. [org¨¢nic] Org¨¢nico. n. ayos. [or] Quijo. Organist. [op¨®nent] Antagonista. Oppressive. Ordinal. n. Opponent. adj. Orb. Opulence. Pagkakataon. Lakad ng tal¨¤. [¨®rchard] Huerto. Oppression. esfera. n. Tumutol. adj. kahalay-halay. [ord¨¦n] Ordenar. Karaniwan. n. malak¨ªng unggoy. tuntunin. verjel. Orchestra. naranhita. regular. [opr¨¦sor] Opresor. [¨®rdinans] Ordenanza. [¨®pcion] Opci¨®n. mabagsik. Oral. Suh¨¤. adj. Ordain. contrariedad. disposicion. Mabilog. Isang ur¨¬ ng batong matigas. Or. Orang-outang. Optimist. Yaman. arreglar. ignominioso. Utos. adj. arguyente. globo. v. Kulay-suh¨¤. kayamanan. [oporti¨²n] Oportuno. pag-oorden sa par¨¬. akal¨¤. vejacion. Optical = optic. Utos. Oppressor. [op¨®nent] Opuesto. musang. [¨®rder] Ordenar. Opposition. conj. mah irap. redondo. mandato. n. apretar. n. estatuto. katap¨¢t. cruel. sangsinukob. sazon. n. umayos. Bakulaw. Order. n. adj. n. n. Opulency = opulence. v. Organic. Tutol. adj. husay. Organical = organic. [¨®rendch] Naranja. Opium. nakikipagtalo. Bilog. n. Dalangin. adj. v. n. magpahirap. sumalungat. panahon.Opinion. Orchard. Optician. n. pananalita. Tagatugtog ng ¨®rgano. Ordnance. sumakal. & n. [¨®retor] Orador. Mayaman. [orb] Orbe. Organize. Nauukol sa ¨®rgano. Mag-ayos. n. maghusay . [¨®ratori] Oratoria. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. [¨®rderli] Ordenado. riqueza. paglaban. [opr¨¦sion] Opresion. [opoz¨ªcion] Oposicion. uk¨¤ t¨¢. v. Ordinary. katalo. adj. maghusay. [¨®rgan] ¨®rgano. [¨®rganist] Organista. Opposite. [organiz¨¦cion] Organizacion. [¨®piulent] Opulento. magpasya. kung. umin¨ªs. globo. Orkesta. pangungusap. n. [¨®rbit] ¨®rbita. [¨®rder] Orden. adj. Pagtatatag. mineral. Order. Opprobrious. en frente. Magtatag. bituin. [¨®rient] Oriental. Sariling hak¨¤. adj. arreglar. n. tampalasan. [op¨®s] Oponer (se). [opr¨¦siv] Opresivo. salangsang. Pananalumpat¨¬. adj. adj. adj. [opr¨®brias] Oprobioso. n. Optic. ma g-utos. mahusay. contrario. Opulent. . n. v. Kasangkapan ng kawal. Manglilitis ng paning¨ªn. n. [¨®ptimist] Optimista. Pagkakataon. adj. in¨ªs. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. Mag-utos. Sanggunian. Ore. [¨®ptic] ¨®ptico. Orange. Pumighat¨¬. war¨¬. [¨®rendch-color] Color de naranja. n. Organization. [¨®rdinal] Ordinal. [oporti¨²niti] Oportunidad. n. Kakutyakutya. dictamen. at bwan. disponer. Oracle. [¨®rdineri] Ordinario. Utos.

lumangpas. Otherwise. lo mas exterior. desterrado. Alingawngaw. desposeer. [¨®rison] Oracion. Outer. echar fuera. Ornate. Ostentation. hambog . [¨®rnet] Adornado. por otra parte. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. afuera. Ought. natin. adv. [¨¢uar] Nuestro. Ostentatious. Origin. pron. amin nga. [or¨ªdchinal] Original. napapalamutihan. sobrepujar. Ornament. n. Una. pinagmulan. [¨¢ust] Quitar. sobrepujar. gastos. kumintab. Alisin. Sangh?. adj. Outbid. Atin. Outhouse. [ost¨¦nt] Apariencia. adj. Maggayak. Ostensible. panalangin.Oriental. plano. n. Outburst. Tulis¨¢n. ser menester. namin. Atin. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. Mga kasuntan. adv. Ornamental. Taga silanganan. Mapagparanya. Kami rin. [osil¨¦cion] Oscilacion. Ourselves. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. Banhay. amin. v. principio. Ossification. Iba. Sa labas. n. prevision. adj. Ulila. [¨¢utle] Despensa. pinagparisan. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. v. [¨®dzeruais] De otra manera. n. Tumagal kaysa iba. Outlandish. Outlaw. Nagagayakan. n. Origination. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. pagpaparanya. Pagkaulila. Oriental. Outline. a. Original. Lumagpas. Silakb¨®. Outdo. [¨®rifis] Orificio. Ostent. n. Oust. n. magpataa s ng tawad. Onsa (salap?). Oscillate. os. Pagputok. Outgoing. kislap. Abestr¨²s. adorno. v. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. Ottoman. Orifice. Panunulisan. adj. [¨®toman] Otomano. Nauukol sa ibang lupain. n. [¨¢utcray] Clamor. ataviado. Pagpaparangalan. [¨®stler] Mozo de paja. Mabuhay pa. [¨¢utbrik] Erupcion. n. Outfit. namin. [¨®silet] Oscilar. ingay. manifestable. & n. as. Ingat. Silanganan. Outlawry. Outlook. Simula. [¨®rnament] Ornamento. pinagmulan. Any?. [oridchin¨¦cion] Origen. [¨¢utormost] Extremo. n. n. Mag¨ªng but¨®. n. pron. amin. n. v. n. any?. [osifik¨¦cion] Osificacion. n. Ours. Gayak. Orthology. palamuti. Labas. bosquejo. n. a. [ori¨¦ntal] Oriental. Nauukol sa mga turko. [¨®strich] Avestruz. [¨¢utlandish] Extranjero. [autg¨®] Exceder. Butas. Outgrow. [¨¢utluk] Vigilancia. n¨¢ipakikita. n. [¨®rnament] Ornamentar. primitivo. v. adj. Out. n. kintab. as. v. dam¨ªt. marapat. Outcast. gala. paalisin. [ost¨¦nsibl] Ostensible. [¨¢utgro] Sobrecrecer. hichura. pinagbuhatan. [ostent¨¦cion] Ostentacion. adornar. manghaharang. adj. n. Other. [ori¨¦ntal] Oriental. m¨¢una. Orphanage. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. n. pangungulila. Ornament. agap. dise?o. kami nga. . [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. [¨¢utlo] Proscrito. [¨¢utliv] Sobrevivir. jactancioso. Oscillation. ¨® kaya. simula. Outlay. L¨¢basan. tanaw. [¨¢utlain] Contorno. adj. Ostrich. n. v. adj. pangpalamuti. Outbreak. n. os. n. adj. n. n. Lumangpas. bandido. hiyasan. ruido. Ounce. adelantarse. Magningning. v. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. [¨¢utgoing] Salida. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. adj. [¨¢ut] Fuera. s¨²plica. Outlive. Outgo. natin. kagayakan. magar¨¤. K¨¢labaslabasan. Orison. L¨¢basan. hiyas. Kung dil?. Dasal. Sota. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. [ot] Deber. alisan. [¨®ridchin] Origen. v. kagulo. Outlast. magpalamuti. [autb¨ªd] Pujar. Our. adj. vibrar. Ningning. [¨¢utcast] Desechado. [¨¢uter] Exterior. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. Outlet. pron. [¨¢utlet] Salida. Dapat. griter¨ªa. Outermost. [¨¢unz] Onza. Orphan. Orthography. n. n. Outcry. [¨®rfanedch] Orfandad. [¨®dzer] Otro. hi yawan. alboroto. ropa. [¨¢utlori] Proscripcion. [¨¢utbarst] Explosion. [¨¢uars] Nuestro. Ossify. v. sigalb¨®. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. v. N¨¢ihahayag. pron. gar¨¤. Panggayak. [¨®sifai] Osificar. n. tagapagalag¨¤ ng kabayo. [¨¢utfit] Vestidos. Ostler. Gugol. Karunungan sa pagsulat. Tapon. n. Tumawad ng lalong mataas na halaga. pinagsalinan.

Kapote. sum aliksik. Overbearing. [overs¨ª] Inspeccionar. M¨¢una sa paglalay¨¢g. Overshoe. Talohah¨¤. n. [over-pauer] Predominar. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. Outrage. Ovation. Tumakot. [¨¢utlaying] Distante de. Outsail. v. [overs¨¦t] Volcar. Outrageous. lejos de. v. v. v. [overb¨ªr] Dominar. Outrage. v. n. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. Overbear. n. manaig. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. [¨®verdan] Rendido. [¨®verflo] Inundacion. Sa tubig. v. v. [¨¢utpost] Puesto avanzado. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. Itaob. [autr¨¦dches] Ultrajoso. adj. [overc¨¢st] Oscurecer. ibwal. Labas ng bahay. n. I aylay. kagalakan. Overset. desp¨®tico. n. Ovated = ovate. [over-ri¨²l] Predominar. Sapatos na pang-ibabaw. dumungaw. Overlook. dumay¨¤. Hurn¨®. pesar mas. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. prep. Sumupil. v. Lumagpas. v. Over-rule. Overlay. Outspread. adj. guluhin. Sa ibabaw. sobrepujar. Manaig. [over-r¨ªch] Sobresalir. v. examinar. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. Bigat ng timb¨¢ng. pasar por alto. Galak. manaig. . n. Overdone. Sa itaas. Ibabaw. emcima. Humig¨ªt (sa timbang). tunghan. apaw na tubig. [¨®verbord] A la mar. v. [¨¢utset] Principio. n. difundir. Gumambal¨¤. arriba. Manalo. Outstrip. adv. Overgrow. adj. Overcast. mirar ¨¢. n. Saka. afrenta. sujetar. mamighat¨¬. Palagpasin. cansado. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. Outwear. registrar. sumupil. Dumusta. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. Kadustaan. [overp¨¢s] Pasar por alto. Baha. fuera del navio. v. caer ¨¢. lumitis. oprimir. Outnumber. kapal¨ªbhasaan. v. tagabantay. p. n. v. dumukwang. exterior. mabaksik. Lumabis sa bilang. Oval. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. ganar. [¨¢utredch] Ultrajar. Lumag¨®ng lubha. Pata. Overdue.p. Overpower. sumiyasat. n. n. Overboard. [aut-of-dors] Fuera de casa. Tumung¨®. Over-reach. lapastangan. [autw¨¦] Preponderar. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. [¨¢utuard] Exterior. hwag alintanahin. adj. [overb¨¢lans] Preponderancia. Ovate. [auts¨¢id] Superficie. exceder. Lab¨¢s. kita. Papuri. isampay. Overflow. [over¨®] Intimidar. Outside. Kadustadusta. v. kalapast anganan. Gumawa ng higit kaysa nararapat. pasimula. Overhead. capote. lab¨¢s. [overc¨¢m] Vencer. [ov¨¦cion] Ovacion. n. n. Overhang. [autr¨¢n] Correr mas que otro. Overbalance. [¨¢utspred] Extender. Mak¨¢ulinig. [¨®val] ¨®valo. Parang itlog. v. v. [overgr¨®] Crecer demasiado. adj. Overflow. [¨®ver] Sobre. Outpost. [¨®vet] Formado como huevo. Outweigh. Manaig. v. Overseer. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. Mangalag¨¤. [¨¢utredch] Ultraje. Oven. adj.Outlying. n. n. v. [overj¨ªr] Entreoir. [overl¨¦] Abrumar. Overpass. complidamente. v. en lo alto. M¨¢una sa takbuhan. v. Outward. pag¨®d. v. [overb¨¢lans] Preponderar. [¨®versio] Galocha. ¨¦xtasis. v. v. M¨¢una. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. Lamp¨¢s sa panahon. Overcome. Bumaha. v. Oversee. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. Overawe. hwag alumanahin. Overcoat. mamun¨°. Outwit. Outskirt. v. Overjoy. [overs¨ªr] Superintendente. rezagar. [¨®verflo] Inundar. Palaganapin. adj. Simula. visible. [autr¨¢it] Luego. v. Overdo. trastornar. v. Overbalance. Palabuin. [¨®vn] Horno. n. Overhear. Over. Outset. Mapag-alipusta. umapaw. Outrun. violencia. [overb¨ªring] Ultrajoso. superar. paraanin . M¨¢una. Overhaul. lumapastangan. [overc¨®t] Sobretodo. enga?ar. Malay¨° sa. [¨¢utskirt] Parte exterior. n. Out of doors. sobrestante. Bantay na nasa malay¨°. Magladlad. Outride. [overj¨¦d] Encima. rebosar. Tagapamahal¨¤. Dakong labas. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright.

kahuyan . n. [p¨¢doc] Escuerzo. lumaganap. gentil. [overt¨¦k] Alcanzar. Pagka-may-ar¨¬. [pac] L¨ªo. [overspred] Desparramar. demoler. Packing. Toro. v. Mangalat. Pace. v. [p¨¦gan] ¨¦tnico. n. [¨®ister] Ostra. [pedch] P¨¢gina. isilid sa kaha ¨® kahon. Balutan. [p¨¢cjors] Caballo de carga. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. Bumalikwas. fardo. Pacify. Abutan. litaw. pagbilot . [¨®ner] Due?o. Padlock. v. adj. Pagkain. pasto para las subsistencias. ser due?o de alguna cosa. [¨®vertiur] Abertura. v. n. bilutin. embalaje. baligtar¨ªn. pagbibilot. pulutong ng mga asong pangaso. Owlish. n. v. Ox-fly. destruir. bigkis¨ªn. Package. Overthrow. mag-may-ar?. adj. mag patiwasay. [o] Deber. sapo. enfardeladura. P P. sirain. v. bigk¨ªs. Pagan. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. n. n. v. pumayap¨¤. [¨®nership] Dominio. Pacificatory = pacific. Own. Tudling. especie de remo. [pez] Paso. n. [p¨¦ganish] Pagano. Overstep. enfardelar. Paddle. Umutang. n. Palasamba sa d? tunay na Dyos. chapotear. propietario. [oversi¨²t] Pasar de raya. Kwago. [¨®cs-flai] T¨¢bano. tener deudas. mal?. v. Own. d? tumama. katiwasayan. c uadrilla de malhechores. Overspread. Bangaw. parque para caballos. pangbusog. adj. pagkain. baraja de naipes. Kamalian. [overzr¨®] Trastornar. n. Overtake. Umar¨¬. Gumaod. Kalabisan sa timbang. bilot. [pez] Pasear. Tahimik. Pacification. [¨®verueit] Exceso en el peso. Pagan. Ox. conjunto de perros de caza. tiwasay. volver al rev¨¦s. [pac] Empaquetar. adj. Balutang munt?. [on] Poseer. modo de andar. v. pagbalot. tranquilo. Overt. embalar. Pabular. medida de cinco pies. Packet. mantenimiento. calmar. sagwan. laktaw. Hakbang. [p¨¢dloc] Candado. Kabayong p¨¢sanan. [ocs] Buey. Paganism. page. vanagloriarse. fardo peque?o. Balutan. fardo. [¨¢ul] Lechuza. Overwhelm. Page. Overturn. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. Nauukol sa ikinabubuhay. sustento. baka. n. Owl. v. Pacific. Packer. n. [¨®vert] Abierto. n. Pabulum. Gaod. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. pulutong ng tulis¨¢n. [¨®versait] Yerro. [p¨¢king] Embalaje. Maglak¨¢d. manaig. Pace. Sumupil. Dilang-baka (halaman). magkautang. Lumisya. pagbabalot. Tagabalot. May-ar¨¬. Sarili. v. v. [overuerk] Exceso de trabajo. [p¨¦gan] Pagano. equivocacion. n. poseedor. [¨®cs-tong] Buglosa. sumagwan. balot. adj. n. . pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. mukha ng dahon ng aklat. n. quieto. magparanga. v. Pack. kumalawkaw. n. Overweight. [padl] Canalete. Oyster. sukatin sa hakbang. p¨¢hina. Maghambog. Guluh¨ªn. pangbusog. p¨²blico. Hayag. aquietar. [pi] P (pe). sosegar. paring alil¨¤. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. adj. pangkandil¨¬. id¨®latra. [overu¨ªn] Presumir. paquete. Overwork. [p¨¦ganizm] Paganismo. n. [overt¨¢rn] Subvertir. Pacifical = pacific. Butas. Talab¨¢. kapayapaan. Kalabisan sa paggawa. Balot. seradura. Paganish. ali . manghar ng baraha. Balutin. v. n. Paddle. Pack. Paddock. [on] Propio. n. abutin. n. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. adj. n. Packhorse. n. Oversight. idolatr¨ªa. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. mangbabalot. [overju¨¦lm] Abrumar. Magpatahimik. [p¨¢sifai] Pacificar. n.Overshoot. Overture. [p¨¢kedch] Paquete. Owner. n. Isang ur¨¬ ng palaka. Ox-tongue. [p¨¢ker] Empaquetador. medir ¨¢ pasos. Kandado. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. Overween. P (pa). [padl] Remar. Parang kwago. Katahimikan. n. oprimir. payap¨¤. sukat na apat na paa ang hab¨¤. Owe. Ownership. n. Laktaw¨¢n. [p¨¢ket] Paquete.

librejo. adj. sak¨ªt. [pol] Desvanecerse. kaab¨¢an. [p¨¦lful] Cubada. [p¨¢let] Paladar. d? m¨¢raramdaman. adj. tormento. Pagoda. kaputlaan. Walang sak¨ªt. Putla. n. Pallid. Palish. Pancake. [p¨¦nting] Pintura. n. hiluka. [pein] Pena. Bunyuelos. Nauukol sa palasyo. n. Maramot. umant¨¢k. n. [p¨¢laz] Palacio. magpataba. maant¨¢k. pangadl? ng tubig. [p¨¦nful] Penoso. [p¨¦nter] Pintor. Bakod. n. ta¨®ng. [p¨®ltri] Mezquino. Pasm¨¢. n. castigo. Palm. [p¨¢let] Paleta. adj. gusaling malak¨ª. escamotar. [p¨¢let] Camilla. Kawal¨¬. [p¨¢lmistri] Quiromancia. Magpint¨¢. Palsy. Palaver. v. Palsied. Pasmado. Palfrey. Namumutla-mutla. Pale. pagkalump¨®. n. [pal¨¢ver] Charla. tib¨®k. n. Palette. [pent] Pintar. Paint. tumib¨®k. n. n. n. n. Paltriness. hiluka. v. v. Samatsat. frusler¨ªa. evaporarse. adj. v. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. palio de arzobispo. balabal ng arsobispo. Paltry. [per] Par. latir. tab¨ªl. panalok. Karamutan. n. kut¨®g. Magbir?. n. . paglaruan sa kam¨¢y. kab¨¢. Pale. descolorido. [pein] Doler. Domingo de ramos. pangahig. bald¨¦. Pain. kaputlaan. Masipag. Paleography. Palmated. Paint. kirot. adj. [peg¨®da] Pagoda. n. malasa. Palaver. maingat. Balabalan. [palm] Manosear. mga tulos. gusto. Pintura. n. Arag-arag. [p¨¢lpitet] Palpitar. Kabayong mabait. Timba. n. ant¨¢k. defensa de estacas. palad ng kamay. Palisade. n. Pall. isang salok. [p¨¢mflet] Folleto. [p¨¢lpabl] Palpable. Pallet. Painfull. v. makir¨®t. Painter. palma de la mano. v. Putla. Pair. walang pag od. n. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. Palm. Pagoda. n. [pal¨ªditi] Palidez. [palpit¨¦cion] Palpitacion. Panguhit. v. n. n. hamak. Lamasin. Bakod. Kagamutan ng madla. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. adj. Bakod. [pel] Poner p¨¢lido. [p¨¢lid] P¨¢lido. n. adj. [pan] Cazuela. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. Maparam. Palter. n. Palmistry. lump¨®. Mamutla. adj. palmo. Pamphlet. m¨¢uw? sa wala. v. kumutog. pamumutla. Pail. dolor. hir ap. v. [panas¨ªa] Panacea. Palace. Pint¨¢. dolorido. Painting. [pel] Palidez. Palma. v. sin dolor. [p¨¢lmeted] Palmeado. balabal-har¨¬. kumir¨®t. Palm Sunday. [p¨¦nles] Sin pena. dalawa na magkabagay. [pal¨¢ver] Charlar. [p¨¦ling] Estacada. adj. [p¨®ltrines] Mezquindad. [p¨¦lnes] Palidez. Pale. Satsat. bahay-har¨¬. [p¨¦nsteking] Laborioso. Palate. n. [pel] P¨¢lido. [p¨®lfri] Palafren. Ngal¨¢ngal¨¢. Pint¨®r. Putla. balde. n. Pale.Page. n. Sangtimba. Palpitate. n. Pallor = Pallidity. Palatable. vil. dangkal. [p¨¢nkek] Bu?uelo. Pain. [palis¨¦d] Palizada. Palpable. descolorar. Bumusog. Palliate. kaputlaan. Pallidity. adj. parusa. n. Palatial. adj. [pol] Manto real. Pamper. incansado. [p¨¢liet] Paliar. manghiluk¨¤. adj. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. lasa. Masarap. mga tulos. sarap. perles¨ªa. n. [palm] Palma. Nahihip¨°. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. Palasyo. Sumak¨ªt. Palpitation. Masak¨ªt. Pall. [pel] Palizada. Pan. Pares. engordar. [pamper] Atracar. palizada. Anyong kam¨¢y. vileza. nadadama. Panacea. [p¨¢latabl] Sabroso. v. latido. Aklat na manip¨ªs. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. gustoso al paladar. n. Paling. n. Sumikd¨®. Painstaking. Pailful. Mapulta. cuidadoso. descolorido. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. Sikd¨®. [pedch] Foliar. Damit na pangbalabal. [pel] Cubo. mga tulos. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. Mapulta. bakuran. Dusa. Painless. Paleness. kumab¨¢. [pent] Pintura.

kakilabut¨¢n. Pagitan. Paralytic. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. pena. n. [p¨¢ralaiz] Paralizar. Mapatatawad. Paramount. [pap¨¢] Pap¨¢. n. [p¨¢pist] Papista. n. ¨²sapan. v. Paraphrase. [p¨¢ralel] Paralelo. mapasm¨¢. n. n. kaginghawahan. n. v. makipagusap. Kapantayan. procesion c¨ªvica. Papa. v. Talupan. Talinghag¨¤. Pare. [p¨¢rdon] Perdonar. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. v. halimbaw¨¤. [p¨¢rasol] Parasol. Ulir¨¢n. sumikd¨®. Parade. n. S¨¢litaan. adj. Panic. Nauukol sa papa. Humingal. Nauukol sa kalumpuhan. palpitar. K¨¢taastaasan. muestra. Kapantay. Park. superior. Papacy. Parenthesis. sindak. [p¨¢nder] Alcahuete. n. Parboil. v. adj. n. v. adj. [par] Recortar. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. n. Pardon. n. quitasol. Kut¨¤. am¨¢ ¨® ina. Talat¨¤. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. Pakuluan ng kaont?. Papal. [p¨¢rafrez] Parafrasear. s¨¢kit. Paper. [p¨¢nic] P¨¢nico. [p¨¢riti] Paridad. Paper. [p¨¢rdon] Perdon. [p¨¢rle] Parlamentar. [par¨¦d] Parada. Tatay. Papil¨¢n. [pap] Pezon. Parliament. v. n. Tumbas. Magpatawad. n. [pang] Angustia. n. Paragon. n. Parish. Pap. Paralytical = Paralytic. n. Parley. [p¨¢rapet] Parapeto. [pant] Jadear. Makapapa. [pen] Cuadro de vidrio. adj. pag-uusap. Kapatawaran. Salaysay na paliwanag. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. s¨¢litaan. Par. [pe¨ªper] Hecho de papel. v. angkan. n. salawal. n. ¨¢nak. [p¨¢radais] Paraiso. n. Pantalon. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. Paragraph. n. n. Parallel. Kalumpuhan. Pander. [p¨¢rish] Parroquia. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. Kaguluhan. Parcel. habla. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. Pannier. Parable. n. pl¨¢tica. H¨ªrap. Magulang. Parentage. Paraphrase. bawasan.Pandemonium. Parcel. prusisyon. tormento. itay. Paralytic. Parlance. [p¨¢rchment] Pergamino. Pane. adj. paris. adj. P¨¢minggalan. n. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. Parch. Parent. n. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. kagaya. n. Nauukol sa papa. [p¨¢pal] Papal. Parley. Utong ng suso. Pardon. [p¨¢ntri] Despensa. adj. [pap¨ªstic] Papal. [pantal¨²n] Pantalon. Pang. n. Papel ang pagkayar¨¬. v. n. Malump¨®. Pap¨¦l. n. Bugaw. Parasite. v. [p¨¢nel] Entrepa?o. Pantaloon. Paradise. [par] Equivalencia. [parch] Tostar. n. Balutan. Papist. Pardonable. dalita. [p¨¢rsel] Paquete. Isangag. [park] Parque. makipagsalitaan. Magbugaw. batul¨¢ng. Pander. . Parental. [p¨¢rentedch] Parentela. Paralysis. [pe¨ªper] Papel. Paraiso. Paralyze. [p¨¢rsel] Empaquetar. [p¨¢rlans] Conversacion. kublihan ng hukb¨®. Bakol. Panel. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. [p¨¢rdonabl] Perdonable. n. n. Kagul¨®. [p¨¢nder] Alcahuetear. curato. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. Papistical = papistic. Panayam. Halamanang bayan. Lump¨®. [p¨¢rle] Conferencia. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. Parasol. Parentes¨ªs. Pantry. n. Makipanayam. igualdad. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. Payong na pang-araw. Parada. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. [p¨¢rboil] Medio cocer. Balutin. l¨ªwasang malaki. Pagkapapa. n. n. Parity. [p¨¢rliment] Parlamento. [pandimoniam] Pandemonio. Pant. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. ibus¨¢. [p¨¢regon] Modelo. n. [p¨¢pasi] Papado. adj. n. Parchment. igual. tatang. n. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. n. patawad. Papistic. igualdad. [par¨¦ntal] Paternal. Parapet. Paper. pap¨ªstico. [p¨¢ramaunt] Supremo. v. agwat.

[partikiul¨¢riti] Particularidad. Passing. sikap. [per¨®l] Palabra. n. lumagpas. [p¨¢rrisaid] Parricida. Pask¨®. Par¨¨. Parturition. Pagdaraan. Agunyas. Partake. Partiality. [p¨¢rodi] Parodia. Partition. parricidio. [p¨¢rtiman] Partidario. Passover. Passing-bell. n. Kasali. Passable. [p¨¢r-ri] Esgrimir. Pagka-kasam¨¢. [p¨¢sing] Paso. [p¨¢rrot] Papagayo. separacion. n. [p¨¢ser-bai] El que pasa. kura. adj. n. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. n. Parricide. Particular.Parlor. [p¨¢sendcher] Pasajero. n. Pangak¨°. part¨ªcipe. n. dako. n. katipunan. despedida. v. dividir en varias partes. May kinakampihan. Hakbang. Passion. v. damdamin. Bahagi. separar. Party. Sumali. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. v. v. pagl alakbay. Taong sakay. Katit¨ªng. v. Particularity. pagkapastor. Particle. Paghiwalay. pagkakadamay. kalap¨¬. kakamp¨ª. kasabw t. kasama. Loro. Kasali. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . Panganganak. ¨¢nyayah ig¨ªng. karir¨ªt. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. v. Parson. n. [par¨®kial] Parroquial. paghihiwalay. n. Sarisaring kulay. adj. Party-colored. bayad sa paglalalakbay. Parsonage. maghiwalay. n. Hirap. Partial. compa?ero. L¨¢pian. [part¨¦k] Participar. n. [p¨¢sion] Pasi¨®n. pasadero. ang sakay ¨® lulan. landas. Ang nagdadaan. [p¨¢sionet] Apasionado. convite. pagkatang¨¬. pahintul ot. Partridge. adj. [p¨¢sabl] Pasable. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. may kinikilingan. n. [p¨¢rti] Partido. [part¨ªcipant] Participante. Sumali. [pas] Paso. moderado en sus gastos. distribuir. mararaanan. humat¨¬. n. Pamumukod. pagbabah gi. Part. secuaz. pasadizo. frugalidad. pag-alis. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. [part¨¦ker] Participante. n. tang¨¬. pag-ibig. Bumahagi. Parody. pangkat. Bady¨¢. Party-man. [part¨ªkiular] Particular. pasaje. magagalit¨ªn. karamay. parlatorio. sociedad. celo. Pug¨°. [p¨¢rtridch] Perdiz. . ocurrir. n. Passage. [p¨¢sover] Pascua. sigl a. Pin¨ªd. [part¨ªzan] Partidario. Kasam¨¢. singular. region. adj. matip¨ªd. Manalag. Participant. n. traves¨ªa. promesa. samah¨¢n. Pasahe. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. [p¨¢rting] Separacion. Parole. umilag. pagpapa alam. Pass. camino. Mapararaan. adj. ardor. kaal¨¢m. Part. Passionate. Passenger. adj. [partisip¨¦cion] Participacion. n. Parsimony. Passer-by. l¨¢pian. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. Parrot. n. [p¨¢rcial] Parcial. Partnership. Participate. adj. n. Partition-wall. bahagihin. n. magdaan. Pag-aarimohonan. Bumahagi. col¨¦rico. dumamay. adj. n. n. pastor. n. Partner. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. pase. partida. Kiling. paghahat¨¬. kasama. Pagkakura. makaraan. parte. [part¨ªcion] Partir. [part] Parte. [p¨¢rsonedch] Curato. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. pagpatay sa sariling am¨¢. [parsn] P¨¢rroco. dumamay. Partisan. [p¨¢rtner] Socio. [part] Partir. lakad. Parochial. daan. Kalap¨¬. Partition. [pas] Pasar. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. hilig. Bukod. n. Participation. n. n. pases. Ang pumatay sa sariling am¨¢. [p¨¢sedch] Pasaje. Kakamp¨ª. mal alakaran. Parting. pagdaraan. Madamdamin. amor. [part¨ªsipet] Participar. n. Partaker. desviar los golpes del contrario. n. Pin¨ªd. division. Parsimonious. Passport. [parci¨¢liti] Parcialidad. Pass. Dumaan. [p¨¢sport] Pasaporte. kapyangot. n. n. dividir. katipiran. transitable. Pagkakasali. partido. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. [part¨ªcion] Partici¨®n. n. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. mangyari. Mapag-arimohonan. n. Parry.

[p¨¢tent] Patente. Pauperism. norma. ejemplar. mahirap. Nauukol sa mana. v. Nauukol sa am¨¢. Lumingap. Tyan. muestra. [p¨¦cient] Enfermo. Patronage. paso. n. n. Magtagp?. Patron. empedrado de calle. n. [petr¨®l] Patrulla. hayag. [p¨¢stor] Pastor. Kakan¨ªng tila mam¨®n. bak¨¢s. n. [patch] Remiendo. engrudo. [pez¨®lodchist] Patologista. Paucity. tut¨®p. propio. pagbabat¨¢. [past] Lo pasado. Paste. Patriotism. n. Patrimony. Pattern. n. v. [p¨¢ttern] Modelo. Patriarch. [p¨®per] Pobre. Patroness. Kart¨®n. mag-alag¨¤ ng hayop. recreacion. d¨¢anan. [p¨¦cient] Paciente. [p¨¢storal] Pastoril. [p¨¢swe] Senda. adj. [past] Pasado. adj. pagtututop. [patrim¨®nial] Patrimonial. [p¨¢stiur] Pastura. [past¨¢im] Pasatiempo. n. Past. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. Pat. Paternity. calzado de madera. [p¨¦sti] Pastel. Kakan¨ªng naninik¨ªt. [p¨¦triotizm] Patriotismo. Path. Panahong lumipas. proteger. [paz] Senda. Pastry. Patriot. n. Makabayan. Paris¨¢n. Pastor. Patrician. [p¨¦tron] Patron. Patentee. Patent. [ponch] Panza. marapat. n. Patient. [p¨¦stri] Pasteles. kumandil¨¬. Pattern. [past] Pasta. Pagtatagp?. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. daan. kumuhang ulir¨¢n. Nauukol sa pastor. [p¨¦trones] Patrona. [pat¨¦rniti] Paternidad. adj. mapagbat¨¢. Patch. v. Manggagamot. kandil¨¬. adj. Pangdikit. adj. Paternal. huella.Past. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. [p¨¦ciens] Paciencia. Landas. n. Patter. [p¨¢tent] Galocha. Magbantay sa daan. Patronize. Paunch. Pathless. ¨¢liwan. May sak¨ªt. n. dakil¨¤. Pasture. cesar. Tagp?. Nak¨¢pupukaw. Bagay. adj. . servir de ejemplo. pangparaan ng panah on. Pagtitiis. n. v. n. adj. patear. tumigil. [p¨¢tronais] Patrocinar. Pathologist. [pev] Empedrar. Pauper. Patriotic. n. nakaraan. enladrillar. uliran. n. Paste. n. vientre. n. [pet] La cabeza. n. conveniente. Pathetical = Pathetic. [p¨¢tter] Patalear. Kakauntian. kumalinga. Bantay sa daan. mwestra. manifiesto. [patch] Remendar. Pave. magtutop. [p¨¦triot] Patriota. Pasty. protector. Pastulan. Pause. tumadyak. n. Marangal. escasez. idik¨ªt. v. [p¨¦triarc] Patriarca. Maliwanag. ukol. Pate. Patrol. sufrido. diversion. tigil. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. [p¨¢ternal] Paternal. [poz] Pausa. Karunungan sa mga sak¨ªt. n. adj. n. pasto. n. [p¨®perism] Pobreza. Untol. Patent. Pathetic. adj. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. v. suk¨¬. Pulubi. Patrol. n. dalang. Pavement. camino. Lip¨¢s. Pathway. p¨¢sabsaban. publico. n. [p¨®siti] Poquedad. proteccion. Pintakasi. [p¨¦vment] Pavimento. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. panahong nagdaan. tularan. Pasteboard. [p¨¢stiur] Apacentar. Patient. suspension. n. [p¨¦stbord] Carton fuerte. n. Hirap. n. Pastoral. Patchwork. pastoral. Pause. v. [petr¨®l] Patrullar. [poz] Pausar. Pasture. L¨ªbangan. Magdik¨ªt. [p¨¢ttern] Imitar. humint?. n. Patrimonial. [past] Engrudar. Patch. Babaing suk¨¬. Mapagtiis. el tiempo que pas¨®. [pat] Apto. v. hali mbaw¨¤. Pumaris. [p¨¢zles] Intransitable. adj. resignacion. Patience. tanyag . Umuntol. [patr¨ªcian] Patricio. Ang ulo. Bakya. n. [p¨¢trimoni] Patrimonio. rondar. Mana. n. n. [p¨¢tronedch] Patrocinio. n. Lingap. tagakalinga. litaw. n. n. Latag na bat¨® sa daan. D? maraanan. hint?. Pastime. Magpastor. [petri¨®tic] Patri¨®tico. Pagkaam¨¢. kahirapan. Land¨¢s. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. Pastor. Makabayan. n. adj. Sumikad. v. Pathology.

Pelican. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. v. adj. Pelf. enojadizo. [peck] Picotear. Tiwasay. kapahingahan. Dumungaw. Salap?. n. [pon] Empe?ar. Peal. [pic] Pe?ol. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. Magnakaw ng salaping bayan. Ipak¨°. n. Peddle. Pearly. n. adj. Man¨º. cumbre. Natatampukan ng perlas. v. Payap¨¤. Nauukol sa paa. paga. [p¨¦yebl] Pagadero. Mabat¨®. [pe] Pagar. Nauukol sa salap?. Pebble. [po] Garra. Kasama. n. [ped¨¦strian] Andador. [pick] Melocoton. [p¨¦yer] Pagador. [p¨ªnat] Cacahuate. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. Peras. n. Pea. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. Pebbly. balat. n. [p¨¦let] Pelotilla. Peashooter. Peak. adj. [p¨ªrles] Incomparable. sungaw. Peep. Pellucid. Ang binabayaran. reposo. sahod. [pon] Prenda. [pip] Asomo. [p¨ªzabl] Tranquilo. Ibong tila tagak. pe?on. n. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. yaman. v. [pir] Pera. n. Alingawngaw. Gisante. sumungaw. Pellet. [pip] Asomar. n. Peg. n. Upak. [p¨¦kiuletor] Peculador. n. Perlas. Payment. [pir] Compa?ero. Magagalit¨ªn. Peculate. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. paseador. Peculation. Taong bukid. patan¨¬. payap¨¤. sosegado. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. [peck] Picotazo. Peanut. Magsangla. n. Peack. adj. Pagnanakaw ng salaping bayan. adj. manungaw. Payee. Pearl. n. adj. tumuka. Dungaw. Peevishness. Payable. [pil] Corteza. [piki¨²nieri] Pecuniario. Pedal. Peerless. mondar. Manuka. Mababayaran. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. [pil] Campaneo. Payer. peana. Pedestrian. Pedestal. n. mapootin. Pagbabayad. angkan. salario. n. Taluktok. malinaw. Nanganganinaw. [p¨¦destal] Pedestal. walang kaparis. Pedagogue. n. Bundok na bat¨®. umupa. n. Pectoral. n. Pellicle. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. Pabo real. [perld] Guarnecido de perlas. [p¨¦dagog] Pedagogo. Pear. Peaceful. Magpaalingawngaw. Peevish. adj. n. [piz] Paz. guijarro. [pil] Hacer resonar. [pebl] Guija. talupan. Patung¨¢n. n. [peg] Clavar. Peel. [pic] Cima. . Walang kapara. Bat¨®ng munt?. n. n. kabayaran. n. sueldo. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. Nauukol sa dibdib. Upakan. n. v. Pakong kahoy. Pawnbroker. v. pac¨ªfico. Peep. n. [peli¨²cid] Trasparente. Palalakad. tiwasay. n. c¨¢scara. n. [p¨ªvishnes] Mal humor. Peal. [p¨ªvish] Rega?on. n. [perl] Perla. [pe] Pago. patan. Tagapagbayad. quieto. estruendo. v. [pekiul¨¦cion] Peculado. magsasaka. Bayad. Sama ng ulo. v. masama ang ulo. Lah¨¬. Balok. Kapayapaan. [pi] Guisante. Pay-day. Munting pelota. n. Pedigree. Peasant. [p¨ªcoc] Pavo real. Peaceable. espita. Peel.Paw. Peace. adj. v. taginting. n. [peg] Clavija. mapaglakad. Peck. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. n. Sump¨ªt. [p¨¦yment] Pago. n. tranquilo. adj. adj. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. Pay. Pay. Peer. katiwasayan. n. Karunungan sa pagtutur¨°. Pawn. Nagpapasangla. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. tugatog. tahimik. v. adj. Peck. di¨¢fano. n. Peculator. Kaarawan ng pagbabayad. Peak. Pecuniary. riquezas. Pearled. [pil] Descortezar. upa. Pawn. Sangla. picar. n. [p¨®nbroker] Prestamista. [p¨ªsiuter] Cerbatana. [p¨¦ctoral] Pectoral. tahimik. n. Melokot¨®n. [pelf] Dinero. enojoso. Magnanakaw ng salaping bayan. Gur¨®. sosiego. Parang perlas. [p¨¦sant] Labriego. Peg. n. n. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. Pedagogy. Tuka. alisan ng balat. pea?a. Magbayad. Peacock. adj.

Percolate. [pen] Pluma. sagacidad. & n. [p¨¦ndant] Pendiente. Tumalab. adj. Pepper. m¨¢halata. mahirap. n. mga tao. Bayanin. n. cuero. n. Sisidlan ng pamint¨¢. falto de dinero. Pending. pagpapakahirap. Pennant. War¨¬. [pen] Jaula. pensionista. Perambulator. n. Sumal¨¤. [pini¨²rioes] Taca?o. Pendency. Sanggayon sa bawa't sangdaan. [pers¨¦ptibl] Perceptible. ng lapis. Perceptibility. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. [p¨¦nmanship] Escritura. isilid sa tangkal. v. Percussion. Dusa. pagtatagal. Pencil. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. n. M¨¢mataan. n. Maramot. May pension. [p¨¦nticost] Pentecoste. Penumbra. adj. demora. caponera. filtrar. indeciso. [per¨¢mbiulet] Transitar. adj. Pension. [perch¨¢ns] Acaso. Penthouse. Pepper. colgante. Penmanship. castigo. [p¨ªnal] Penal. n. Pendulum. Talab. adj. Penman. Pagpapakahirap. Unang limang aklat ng Biblia. Marahil. [p¨¦per-bacs] Pimentero. tumag¨®s. adj. [pipl] Pueblo. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. Penknife. v. [p¨¦nsion] Pension. panulat. Lanseta. Bayan. m¨¢bangga. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. Penitence. Bilangguan. Penitentiary. Penury. n. v. adj. Perceive. Walang salapi. Nagpapakahirap. entender. adj. sala t. Nabibitin. [p¨¦rcolet] Colar. n. [p¨¦niuri] Penuria. quizas. Maramdamin. adv. Mapag-is¨ªp. Pendant. [p¨¦ndensi] Suspencion. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo.Pelt. nakasabit. n. [perk¨¢s] Golpear. Sibe [ng bahay]. paggagala. paglulwat. Pluma. Percuss. n. Paglilib¨®t. [perk¨¢sion] Percusion. Perception. [pinoembra] Penumbra. bangga. v. akal¨¤. n¨¢wawawaan. Pencil-case. [pers¨ªvabl] Perceptible. [p¨¦nitent] Penitente. Namamataan. Pamint¨¢. Penalty. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. Pangalawa sa hul¨ª. Pen. Penetrate. ¨¢langanin. m¨¢wawaan. [p¨¦per] Pimienta. n. [penit¨¦ncial] Penitencial. adv. [pelt] Pellejo. sumuut. avaro. Maglibot. [pipl] Poblar. pincel. mapanimdim. m¨¢bungg?. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. . [p¨¦nalti] Pena. Pepper-box. Marunong sumulat. Watawat. contricion. idea. [p¨¦ndent] Pendiente. v. Hikaw. n. [p¨¦nsioneri] Pensionado. [p¨¦nman] Pendolista. isipan. n. panulat. n. dunong sa pagsulat. Perchance. War¨¬. n. People. Hirap. tangkal. tejadillo. [p¨¦nitens] Penitencia. Kulung¨¢n. [p¨¦njolder] Portapluma. Penitential. [p¨¦nans] Penitencia. Balat. n. Penal. Penetration. [p¨¦nsiv] Pensativo. Perceptive. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. Pelvis. por ventura. n. n. Penholder. Pentecost. golpe. pins¨¦l. M¨¢umpog. n. n. pobreza. adj. marahil. n¨¢hahalata. nakabitin. [penitr¨¦cion] Penetracion. tumawas. n. adj. adj. But¨® ng baywang. [p¨¦nitret] Penetrar. Penitent. halata. Sisidl¨¢n. n. litaw. n. adj. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. Pensionary. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. Penniless. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. Pensive. Parusa. v. Pentateuch. n. Penultimate. Penance. Pagkatigil. kaipal¨¤. Pendent. bungg?. Peradventure. n. acaso. tag¨®s. Perceivable. adj. Pension. Nauukol sa parusa. n. Nakalawit. Perambulate. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. [pers¨¦ntedch] Por ciento. [pen] Enjaular. Perambulation. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. adj. n. recorrer alg¨²n territorio. dusa. katalinuan. carest¨ªa. Kaypal¨¤. n. Lapis. [p¨¦nant] Banderola. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. n. [pers¨ªv] Percibir. bandil¨¤. n. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. Pen. encerrar. Nauukol sa pagpapakahirap. el arte de escribir. n. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. v. n. P¨¦ndulo. n. [p¨¦nding] Pendiente. Percentage. N¨¢mamataan. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. maggala. [p¨¦nsil] L¨¢piz. Pagdidilim ng bwan. Penurious. v. pakiramdam. People. [p¨¦niles] Sin dinero. sakim. introducir. Umpog. Perceptible. Kumulong. kasalatan. Karwakarwahihan. Sulat-kamay. Pen.

por ventura. Perfume. n. bumalibol. desleal. tir¨ªk. Magpalit. Palamara. Peregrinate. Permission. palab¨¢s dulaan. v. pamaratihin. eternizar. n. v. ipayag. Lubus¨ªn. [p¨¦rforet] Horadar. Tay? . atravesar. poner en obra alguna cosa. calar. nak apagpapahamak. Pamamalag¨¬. peluka. [perf¨®rm] Ejecutar. decisivo. tagal. manaw. [perm¨¢nens] Permanencia. n. n. [p¨¦remtori] Perentorio. [perd¨ªcioen] Perdicion. Magkasala. Pagbutas. guman ap. Kasakdalan. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. Perpetual. Peril. Panapanah¨®n. pamamarati. Kapahamak¨¢n. Permutation. Perpendicularity. Dakong lig¨ªd ng hali ge. Perpetuate. Perfidious. [p¨¦ristail] Peristilo. Paglalakb¨¢y. [p¨¦rmiet] Penetrar. patay?. [p¨¦rmanent] Permanente. Perfect. representacion teatral. n. n. mapangamb¨¢. Periphery. adj. [p¨¦rfect] Perfeccionar. destruccion. Perfumer. Permute. Perforce. Mamatay. Pagkakasala. v. pagpapalitan. v. Pamalagiin. adj. n. Permanence. [p¨¦rdchur] Perjurar. Perimeter. Perfume. [piri¨®dic] Peri¨®dico. n. Peregrination. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. kapahintulut¨¢n. Nananatile. Perpetuity. n. perjudicial. Pahintulot. adj. Permanency = Permanence. [poern¨ªcioes] Pernicioso. Pahintulot. v.Perdition. . [permi¨²t] Permutar. taksil. [p¨ªriod] Per¨ªodo. traidor. adj. kaganapan. Perfidy. adj. [per¨¦nial] Perenne. ipahintulot. [perfi¨²mer] Perfumero. Perpendicular. Bumutas. [permiut¨¦cion] Permutacion. maparam. [perp¨¦tiual] Perpetuo. Permeate. Kasukab¨¢n. nakasisir¨¤. Pagkalag¨¬. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. Panahon. v. [p¨¦fium] Perfumar. Perk. ganap¨ªn. [perf¨¦ccion] Perfeccion. [pir¨ªferi] Periferia. Perforation. adj. [p¨¦rfidi] Perfidia. n. maglakbay. m¨¢ipapayag. suk¨¢b. pan¨¢y. [perk] Pavonearse. sa lak¨¢s. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. n. Maghambog. gan¨¢p. Permissible. [periwig] Peluca. Marahil. Pananatile. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. Perhaps. adj. Pabang¨®. [perm¨ªt] Permiso. Periwig. maut¨¢s. adj. adj. Palag¨¬. paglalak¨¢d. Buhok na postiso. v. Panganib. Period. traicion. Perfection. [p¨¦fium] Perfume. Nakapipinsala. parati. Permanent. adv. n. acabar. Performance. pagkakamit ng sala. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. [p¨¦rishabl] Perecedero. Panunumpa na walang katotohanan. Perpetrate. Permit. circunferencia. Sakdal. Permit. adj. Perpetuation. Manunumpa ng d? totoo. Perform. n. Itulot. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. acaso. v. acabar. Pernicious. acabado. funci on. Perpetration. Maglak¨¢d. [perm¨ªt] Permitir. S¨¢pilitan. Perfect. kataksil¨¢n. ruina. . n. Magsagawa. napaparam. v. M¨¢ipahihintulot. Perjury. riesgo. Perish. licencia. n. Namamatay. paglililo. Tumagos. [perf¨®rmans] Ejecucion. adj. namamalag¨¬. cambio. pangamb¨¢. Perennial. kaypal¨¤. v. trueque. [p¨¦rish] Perecer. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. [perm¨ªsibl] Permisible. Magpakaylanman. Perishable. magkamit ng sala. morir. Paligid. Pagsasagawa. Magpapabang¨®. n. Perilous. [perm¨ªsion] Permiso. [p¨¦rdchuri] Perjurio. Periodic. pamamalag¨¬. v. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. Mapanganib. Peremptory. n. Patap¨®s. n. Pal¨ªt. Peristyle. lilo. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. lwat. continuo. permanente. [p¨¦ril] Peligro. [perf¨®rz] Por fuerza. cierto y determinado n¨²mero de a?os. kalubusan. adj. n. lub¨®s. [p¨¦rpitret] Perpetrar. h h?. perfumista. [p¨¦rfect] Perfecto. lumagpas. Perforate. adj. complimiento. Paligid. sir¨¤. eterno. n. [p¨¦riloes] Peligroso. cambiar. cometer algun delito. definitivo. sa dah¨¢s. peluquin. Perjure. v. Pabanguh¨ªn. pagganap. [perfor¨¦cion] Perforacion. n. Periodical = Periodic. gumawa. [p¨¦regrinet] Peregrinar. Patir¨ªk. espacio rodeado de columnas. parati. kasiraan. n. n. n.

adj. Personify. n. Pew. p amamalag¨¬. Pert. pag-aal apaap. n. Perversity. n. huming?. n. n. Perspire. peste. v. pangdikdik. excitar. Petal. adj. adj. [pet] Favorito. Perseverance. Persuade. Salot. Halo ng almir¨¦s. v. pasamain. Pulutong ng kawal. adj. n. pangahas. [p¨¦ster] Molestar. adj. persistir. Humabol. tenacidad. Pertinent. umabala. Kaguluhan ng isip. Pertness. adj. n. akma. Ukol. Magpawis. permanencia. Palayawin. Pagkatao. bagay. Pettish. n. n. magsalimuot . adj. Magmatig¨¢s. peste. Persuasion. Personal. pernicioso. Petition. Persuasible. Tao. [perpl¨¦cs] Confundir. [pest] Peste. obstinacion. [persu¨¦sibl] Persuasible. Petulancy = petulance. umabala. [persu¨¦cion] Persuasion. Bumasa. adj. Nakahihikayat. [peri¨²sal] Lectura. Pumukaw. [pert] Listo. udyok. Personality. solicitar. Nakasasalot. v. inquietar. n. s¨²plica. permanecer. n. masama. n. Pawis. Pagpupumilit. Hikayat. kat igasan ng ulo. [p¨¦rsonedch] Personaje. Tao. [p¨¦rsonet] Representar. [pers¨ªst] Persistir. adj. maja de mortero. Pestilent. [f¨¢lancs] Falange. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. descaro. endurecer el corazon. Gambal¨¤. embrollar. molestar. terco. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. [persp¨¢ir] Transpirar. Maliks¨ª. Matig¨¢s ang ulo. [perv¨¦rt] Pervertir. T¨¢nawin. Pervert. Perturbation. Nakasasalot. katiyagaan. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. magbuy¨®. n. pagkatao. adj. Salot. Basa. Habol. n. enaguas. peste. [persiki¨²cion] Persecucion. pestilencia. Perverse. adj. Kahilingan. Nagpupumilit. Petroleum. [piu] Banco cerrado de iglesia. gumaya. Petrification. v. nakagagambal¨¤. n. pag-aaral. mapootin. [pers¨ªstens] Persistencia. Petition. v. mamalag¨¬. mag-alapaap. Kumatawan. Pertain. Persistent. Dahon ng bulaklak. pananatile. Magpumilit. Perturb. Pestiferous. zagalejo. Leer. [perv¨¦rs] Perverso. [pert¨¦n] Pertenecer. Phalanx. [p¨¦stilens] Pestilencia. Persist. Kapangahasan. Persecute. katao. n. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. sam¨°. v. M¨¢ukol. v. Magul¨® ang isip. Nagwas. Balakyot. n. Personate. gumambal¨¤. Petrify. Nauukol sa t¨¢nawin. Pest. n. v. Person. perteneciente. [persu¨¦d] Persuadir. Perplexity. Pester. Gas. Magagalit¨ªn. [perv¨¦rsiti] Perversidad. ruego. Likmuan sa simbahan. mag-udyok. n. magpumilit. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. [p¨¦tal] P¨¦talo. manatile. nakaaak¨ªt. Sarile. ligalig. Tiyaga. individuo. v. Pet. v. atrevimiento. rega?on. v. [p¨¦tish] Enojadizo. yumamot. mamuntot. Akayin sa masama. [persiv¨ªr] Perseverar. Personage. v. v. ang itinatang¨¬. [p¨¦tiulant] Petulante. petulante. pest¨ªfero. Walang hiya. [p¨¦rtnes] Impertinencia. [perturb¨¦cien] Perturbacion. Perspective. [person¨¢liti] Personalidad. namamalag¨¬. [p¨¦tiulans] Petulancia. n. Petulance. kalapastanganan. mamanhik. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. Persistence. Humil¨ªng. [p¨¦rsn] Persona. manatile. Pertinacity. Pestle. Pertinacious. n. n. Petticoat. v. [pit¨ªcion] Peticion. adj. depravado. nakapepeste. n. sudar. sumam¨°. [p¨¦rtinent] Pertinente. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. Humikayat. descarado. v. Pestilence. [persiv¨ªrans] Perseverancia. [p¨¦rsonal] Personal. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. Petulant. Magtiyaga. Gumambal¨¤. umak¨ªt. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. sudor. Ang minamahal. [p¨¦trifai] Petrificar. v. [pert¨¢rb] Perturbar. Perspiration. hing?. [p¨¦stilent] Pestilente. Pagmamatigas ng loob. Tigas ng ulo. Kawalang hiyaan. Perspective. desorden. Pet. ak¨ªt. n. pamanhik. yumamot. Perusal. [pertin¨¢siti] Pertinacia. cansar. [pet] Mimar. Persecution. [p¨¦rsikiut] Persiguir. [pesl] Mano de almirez. [pit¨ªcion] Suplicar. [pers¨®nifai] Personificar. leccion. [pers¨ªstent] Persistente. Persevere. n. Ariing parang tao. gul¨®. Peruse. pagsasalimuot. Kabalakyutan. .Perplex. n. n. lapastangan.

pagmamagandangloob. n. Tulos. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. hechizo amatorio. [f¨¢risi] Fariseo. Picture. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. n. [f¨®tograf] Fotografiar. Physics. Philter. [f¨¢ial] Redomilla. karunungan sa paggawa ng gamot. Pananalita. Phlegmatic. pananalaysay. Phlegmatical = Phlegmatic. n. Any?. adj. Pagkatuy?. v. bahagi. Pharisee. P¨®sporo. adj. [p¨ªket] Estaca. Physic. cara. pantas sa pagmamatwid. [p¨ªcnic] Comelona. [pict¨®rial] Pict¨®rico. n. n. n. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. Phosphorus. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. n. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. [far¨ªncs] Faringe. n. Nauukol sa wik¨¤. [picay¨²n] Medio real. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. [f¨¢ntom] Fantasma. pumulot. tagp?. Mangreretrato. Karunungan sa pagmamatwid. Pyano. any?. [t¨ªsis] Tisis. n. [pic] Pico. m¨¦diko. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. Kalaghala. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. plema. M¨¢nenekas. adj. Philology. Karunungan sa utak ng tao. Pie. Gamot. . n. Pil¨®sopo. [t¨ªzic] T¨ªsico. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. Pay [kakan¨ªn]. delirio. n. kagamutan. Nauukol sa p¨ªsika. Tuka. [flem] Flema. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. Pianist. [f¨ªzical] F¨ªsico. [piz] Pedazo. piraso. n. [p¨ªcpoket] Ratero. n. Pick. [f¨ªzic] Medicamentar. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. Mult¨®. Parmasya. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. n. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. marunong tumugtog ng pyano. n. Phiz. Phenomenon. Mult¨®. remiendo. gayuma. P¨ªsika. Picket. Achara. Phantom. [f¨ªsics] F¨ªsica. Pickaxe. Philological. [pi¨¢nist] Pianista. n. Pagmumukha. n. Pon¨®grapo. Phonics. Phonograph. [pic] Picar. n. n. Larawan. Pharynx. mukha. n. Katakatak¨¢. [f¨®tograf] Retrato. [frez] Frase. gun¨ªgun¨ª. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. Philologist. n. n. Makalaghal¨¤.Phantasm. tut op. n. kwadro. Phthisis. Physical. [p¨ªcacs] Pico. escabeche. Any?. Pagkakaloob. Manggamot. Piece. Physic. Picnic. Philosopher. n. hichura. adj. [p¨ªcchur] Pintura. rostro. Philanthropy. [f¨ªzic] Medicina. n. [p¨ªcl] Salmuera. dumampot. Sala¨¢n. Ngal¨¢ngal¨¢. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. cuadro. n. coger. Phthisic. n. pieza. n. n. [f¨¢ntasm] Fantasma. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. Phosphoric. empanada. n. Putol. Phial. semblante. Pickpocket. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. Manggagamot. Philosophy. Karunungan sa pagretrato. n. Pyanista. Phlegm. Tumuka. Photography. Natutuy?. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. v. Phrensy. Pickle. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. n. Phrase. adj. Sarisaring kulay. n. Karunungan sa mga tingig. n. n. Phonetic. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. [f¨ªlter] Filtro. Physician. Pagliliwaliw sa isang salosalo. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. v. Retrato. Philanthropic. Photographer. Mapagkaloob. Rumetrato. adj. n. Pictorial. Pagkahib¨¢ng. adj. Picayune. obra. adj. n. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. Nauukol m tingig. siklaban. recoger. [f¨¦sis] Fase. [pai] Pastel. Pick. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. n. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. [fin¨®minon] Fen¨®meno. Phrenology. mapagdamay. kama ghamangha. Photograph. [f¨¢rmasi] Farmacia. Piebald. [fiz] Facha. Pharmacy. adj. Piano. Photograph. Phasis. adj. todo lo que admira por su novedad. Boteng munt?. Sikolo. gun¨ªgun¨ª. n. n. [f¨®sforoes] F¨®sforo. Pariseo. [pi¨¢no] Piano. [f¨ªzic] F¨ªsica. medicamento. n. Philanthropical = Philanthropic. n. Pico.

Piscary. Pin. Halige. n. Espil¨¦. Pilaster. Pincher. Panunulisan sa dagat. Magtagp?. Pigmy. Pillage. Galit. [p¨¢ilot] Piloto. v. n. Pillow-case. apilar. [pil¨¢ster] Pilastra. [p¨¢ik] Lucio. Piety. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. Maanghang. pila. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. n. adj. Piper. [p¨ªledch] Pillar. But¨®. n. [pint] Pinta. mad¨¢salin. n. [p¨ªlo] Almohada. tumorcillo. Mangloob. tenazuelas. Pine-apple. n. Pierce. maniatar. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. Plautista. balitiin. [p¨¢il] Amontonar. n. v. [piz] Remendar. Pied. Pine. v. tigihawat. Pinineo. v. n. Bahay-kalapate. pangkulay. Pilot. n. tagaugit. [p¨ªgment] Pigmento. adj. [p¨ªlfoer] Ratear. n. n. Bat¨ªkbat¨ªk. [p¨ªnioen] Atar las alas. Pilgrim. Pirate. pipa para fumar. estar l¨¢nguido. [pink] Color de rosa. Pigment. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. [pic] Pique. medida de l¨ªquidos. Pile. [p¨ªmpl] Granito. pungla. Unan. n. [paion¨ªr] Zapador. flauta. magtutop. v. [p¨ªgmi] Pigmeo. n. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. n. Kabanalan. Pildur¨¢s. [p¨ªncoers] Pinzas. enano. [pirs] Penetrar. Pimple. Manggagaw¨¤. [p¨¢ioes] Pio. punduhan. Untiunt?. Kumurot. [pip] Piar ciertas aves. magsalans¨¢n. Bukl¨ªg. v. Pillar. Pique. adj. M¨¢ngungurot. Pinch. Piquant. [p¨¢iper] Flautista. v. Tubo. Pink. almohadilla. n. u mugit. bot¨ªn. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Piloto. enojar. [pic] Picar. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. Mwelye. bunt¨®n. daung¨¢n. mamanglaw. Pincers. Talian sa pakpak. n. n. Pipe. v. acrimonia. Piratical. n. n. n¨¢pangharangan. Pincushion. [pip] Pepita. p¨¢daluyan ng tubig. conducto. v. Magbunton. agujerear. chapitel. n. Pip. [p¨¢in] Desfallecer. ofender. saqueo. Baboy. v. Ang naglalakbay. n. Paglalakbay. [p¨¢in-epl] Pi?a. Tumagos. Pilot. sama ng loob. Pig. Manekas. Pint. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. [p¨¢id] Variegado. Pinion. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. Tulos. [p¨ªcant] Picante. pilar. . devoto. Kur¨®t. pulupo. [pinch] Pellizco. n. Pioneer. Pinnacle. Ban¨¢l. v. remero. [p¨¢ieti] Piedad. plaut¨¢. Palakain ng isda. [pig] Cerdo. [p¨ªzmil] En pedazos. [pin] Prender con alfileres. [p¨¢iret] Pirata. n. Sili. Kalapate. bi¨ªk. Kulay rosas. Mag-espil¨¦. desazon. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. mangyamot. Piscivorous. N¨¢panglooban. Pigeon. Halige. [pil] P¨ªldora. Punda ng unan. Pilfer. n. Taluktok. Piracy. Piquancy. puerco. kwa ko. n. Pike. Sipit. Pilgrimage. panipit. pand¨¢k. v. n. salans¨¢n. Pile. adj. Piny¨¢. Pinch. Pill. Sumy¨¢p. n. bumutas. [p¨ªcansi] Picante. Pillage. m¨¢nunugtog ng plauta. adj. [p¨ªlar] Columna. Pin. mangharang. gaitero. pipa. Tin¨¤. [p¨¢il] Estaca. [p¨ªncher] Pellizcador. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. Pique. Manggalit. n. mang-um¨ªt. manchado. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. adv. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. v. Kapahintulutan sa pangingisda. Manglupaypay. [p¨ªlgrim] Peregrino. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. Piecemeal. [pin] Alfiler. Pipe. Pakong malak¨¦. Nauukol sa tulisang dagat. [pir] Muelle. n. n. devoci¨®n. Ung¨¢s.Piece. angh¨¢ng. Pier. [pinch] Pellizcar. pica. lumagpas. [pinc¨²sion] Acerico. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. adj. [p¨ªdchen] Paloma. [p¨ªledch] Pillage. Pillow. [p¨¢ip] Tubo. Pig-headed. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. magnakaw. Pigeon-house. [p¨¢ip] Tocar la flauta. n. pagtalag¨¢. n. hurtar. taladrar. Tulisang dagat. monton. n. n. n. n. Pip.

Pity. medicamento. B¨¢lok. lam¨¢w. [p¨ªtiful] Lastimoso. sensible. Plague. manghinayang. Katam¨ªn. Saging. Piteous. n. dakong pantay. Plank. el asiento del pie. [pl¨¢jiarist] Plagio. Plague. n. Hukay. [p¨ªtiles] Desapasionado. Magsili d sa butas. [plan] Proyectar. Plaudit. Planter. Planet. kayasin. raci¨®n. v. Tapal. Plantain. Maalkitr¨¢n. [p¨ªtiabl] Lastimoso. kun¨®t. ubod. Plant. magpunla ng halaman. malaking bituin.Pistol. Plash. Pity. Pittance. pinggang malak¨ª. v. pangkayas. [pl¨¢jiarism] Plagio. Plait. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. Plaster. plantar. Walang aw¨¤. sepultura. v. tahimik. lamento. Ikir¨¢n. Pitch. Plaintive. hinayang. acepillar. mahabagin.. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. adj. Magpahirap. n. Pitchy. Magpaunaw¨¤. n. adj. Pinggan. n. Tagapagsakdal. Platter. Plane. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. walang habag. sakuna. n. [pl¨¢neteri] Planetario. Plagiarism. poner. n. Pananim. [plank] Tablon. [plank] Entablar. Dako. v. Plant. Magsasaka. adj. entablado. [p¨ªtioes] Lastimoso. ikut¨¢n. maglapag. Da¨ªng. adj. Pitcher. plano. Katam. Pit. [plant¨¦cion] Plantacion. cruel. n. [ple¨ªt] Plato. Platform. Magpanukal¨¤. [ple¨ªs] Colocar. [ple¨ªg] Peste. n. Kapatagan. misericordia. adj. Banga. magba¨®n sa hukay. [ple¨ªs] Lugar. v. Pulutong. Plaster. Maamong-loob. fijar. adj. Pit. [plat¨²n] Peloton. n. putol na metal. adj. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. m¨¢nananim. habag. n. [p¨ªti] Piedad. pakpakan. [plen] Allanar. [pl¨¢ster] Emplastar. [plat] Entretejer. n. apacible. Maglagay. plaga. v. Pivot. rebolber. Planetary. [pl¨®dit] Aplauso. claro. sitio. Place. kidkiran. [pl¨¢tform] Plataforma. manggagaya. Any?. n. adj. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. Plank. v. adj. [pl¨¢net] Planeta. pileges. halaman. [plash] Charquillo. pangtapal. mag-udl¨®ng. n. Pananim. arma de fuego peque?a y corta. paggaya. liso. miserable. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. [p¨ªstol] Pistola. [pl¨¢nter] Plantador. n. [plant] Planta. kaaw¨¤aw¨¤. yeso. panglechada. maliwanag. ang nagsasakdal. [plen] Cepillo. Plain. Salot. Pitchfork. Pitiless. Lup¨¬. n. evidente. n. patalastas. v. n. v. Kawaw¨¤. Palada¨ªng. Pahayag. n. band¨®s. Pith. Alkitr¨¢n. adj. Manghuhwad. maglechada. Palapag. dinulang. n. Magtanim. magsahig ng tabla. compasivo. n. n. Planeta. kawaw¨¤. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. [ple¨ªn] Llano. plato grande. paraje. [pl¨¢tter] Fuente. v. [p¨ªvoet] Espig¨®n. n. . sayang. enyesar. Place. Pitiful. Plate. Maaw¨¤. [pl¨¢card] Publicar. Magtapal. n. n. Plantation. aclamacion. tu¨¦tano. peste. Tabl¨¢ng makapal. patag. dakong pat ag. Plan. n. [piz] Meollo. [plen] Llano. Aw¨¤. Placard. mahabag. cultivador. Plaintiff. Hukay na lal¨¢ng. plano. vejar. kahabaghabag. Plain. [p¨ªtfol] Trampa. n. calamidad. Plaint. n. plancha de metal. Bandehado. Nauukol sa planeta. afligir. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. Plane. compasi¨®n. tener l¨¢stima. n. [plent] Quejido. Humabi. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. umap¨ª. palahibik. Plan. v. bukiran na sinasaka. Pitiable. [pl¨¢ster] Emplasto. [plant] Plantar. Papuri. Placid. [ple¨ªg] Atormentar. malinaw . Plagiarist. lumbak. n. Pantay. tabla gruesa. [p¨ªchi] Embreada. Pitfall. Magpalapag. lugar. [p¨ªtans] Pitanza. pihit¨¢n. dumalamhat¨¬. Plat. Panghakot ng damong tuy?. Plane. [pl¨¦ntif] Demandador. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. Panghuhwad. sensible. quicio. Lim¨®s. pich¨¦l. [pitch] Alquetran. Law¨¤. ba¨®n. n. Kalunoslunos. [p¨ªti] Compadecer. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. dolorido. talampakan ng p aa. entarimar. magbuy¨®. lagunajo. Platoon. n. Pistola. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. el doblez que se hace en la ropa. [pit] Hoyo. n. [plet] Pliegue. banhay. patag. Yano. Kahinahinayang. Placard. hib¨ªk. n.

[ploeg] Tapon. Plump. malambot. & n. [pli¨²risi] Pleuritis. adj. Kalar?. agradar. Play-fellow. Plead. kalubayan. Plot. Ligay¨¤. [pl¨¢it] Prenda. panakip. n. Pliers. balt¨¢k. Playful. tapun¨¢n. mai rug¨ªn. Plaything. v. Plenty. Pun?. karakaraka. [plib¨ªyan] Plebeyo. d¨®cil. Pluck. Sak¨ªt sa lalamunan. Maglar?. Plenteous. adj. Pluck. Kalugod-lugod. [plot] Trazar. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. Hila. m¨¢nunugtog. pyansa. Plough. plumaje. makipagtalo. Tasakan. n. tumugtog. Kapuripuri. manejable. Panday-tingga. dar fianzas. plancentero. Plucky. n. magpyansa. v. araro. n. arrancar. n. rollizo. Pliable. [plamp] De repente. & n. n. tocar un instrumento. Pag-aararo. bu?. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. Kaayaaya. Ploughing. sudsod.Plausible. adj. Plump. hamak. banhay. banta. Pagdaka. mananggal ang sa paglilitis. [plac] Tirar con fuerza. v. v. pasak. abundante. lugod. pleures¨ªa. kasaganaan. [pl¨¦nti] Copia. agradable. Pabat¨®. Plough-share. panghihimagsik. [pl¨¦siur] Placer. v. adj. Kaligayahan. magsangla. [pl¨ªding] Acto de abogar. kaluguran. n. n. balahibo. Ang lumalar?. makalug¨®d. maligay¨¤. [plac] Arranque. n. [pl¨¦nitiud] Plenitud. Sunudsunuran. Playing-cards. Plodding. Plug. Mangatwiran. Umal¨ªw. [pli¨²medch] Plumaje. Plum. v. dahilan. Plumb-line. n. n. magbanta. Plug. [pli¨²m] Pluma. Kalubusan. defender en juicio. Pakpak. Play. adj. Sirwelas. adj. pumuti. travieso. entero. tapon. m¨²siko. v. Plenitude. tugtog. bumungkal ng lup¨¤. [plaiabl] Flexible. [pl¨¦yful] Jugueton. entretener. [pl¨¢iant] Flexible. [pl¨¦sant] Delicioso. [plam] Ciruela. [plot] Pedazo peque?o de terreno. deleite. bumatak. n. [pl¨¢uing] Labranza. Pleasing. adj. Lar¨²an. magbigay-loob. cartas. tiron. [pl¨¢ki] Gallardo. Mabab¨¤. excusa. n. Mataba. manghimagsik. adj. L ar?. conspirar. batak. [pl¨¦zantri] Gusto. lub¨®s. [plis] Deleitar. sangla. Play. Pliant. Plot. Kalar?. Balahibo ng mga ibon. m¨²sico. blando. . [plod] Afanarse mucho. [pley] Juego. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. n. [plau] Arado. adj. [plamb] Plomada. satisfaccion. Hulog na pabat¨®. Plight. magar¨¤. [pl¨¦ntioes] Copioso. fianza. Plumage. [pledch] Empe?ar. Sangla. kapuspus¨¢n. Suyod. Sudsod. Pleasantry. n. adj. Munting p itak ng lup¨¤. n. lagak. marapat purihin. n. v. Humila. Plentiful = plenteous. [plau] Arar. magbigay lugod. n. [plid] Alegar. abundancia. chanza. Sunudsunuran. n. mabilog. n. Plumber. Pagmamatwid. adj. kalugodlugod. Plenary. Pleasure. trama. [pl¨¦yer] Jugador. fianza. [pley] Jugar. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. Player. malamb ot. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. Manab¨ªk. n. v. [plamp] Gordo. Pledge. Plod. tocador. Mag-araro. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. Pledge. [pl¨ªsing] Agradable. labrar la tierra. n. Plough. kasiyah¨¢n. malikot. n. n. [pli] Defensa. Pleading. n. Pleurisy. Plea. Plume. [pl¨¦yzing] Juguete. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. Tasak. tarugo. Plumb. karaniwan. Panipit. maglinang. pumitas. Please. plano. n. plano. Sagan¨¤. [pl¨¦neri] Plenario. Pliancy. n. maghimul mol. adj. Dami. n. Malar?. Makisig. conspiracion. pangbungkal ng lup¨¤. Baraha. Pleasant. tramar. Maglagak. kasayahan. Plebeian. bumaltak. magiliw. pasakan. palabas-dulaan. el modo de tocar un instrumento. Panananggalang. representacion dram¨¢tica. adj. Magbanhay. n. [pl¨¢mber] Plomero. pagmamatwid. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. [pl¨¢iers] Alicates. manggagahaman. n. [pl¨®sibl] Plausible. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. Plenipotentiary. [pledch] Prenda. Kalambutan. [ploeg] Atarugar. [pl¨¦ying-cards] Naipes. marami. bajo. Play-mate. L¨¢gak. malumanay. pretexto. vulgar.

n. [p¨®etais] Poetizar. Plurality. [plamp] Engordar. [p¨®ket] Bolsillo. Matulis. mapitagan. Pod. v. [p¨®litic] Pol¨ªtico. buli. Pointer. Bayong. buso. Pocket-book. Babaing m¨¢nunula. Polish. ibp. [p¨®iz] Equilibrar. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. n. adj. [p¨®koer] Hurg¨®n. adelgazar. tela felpada.Plump. a. n. adj. Tumula. Point. Poke. Magmalasado [ng itlog]. agaw. Tersiopelo. kintab. Policeman. alizar. Plus. n. urbanidad. saquillo. [p¨®lish] Pulimento. Sumisid. & n. sagaz. Pocket. Poignant. adj. [poc] Viruela. cort¨¦s. Nakaw. Poise. [p¨®izonoes] Venenoso. Pneumonia. bumilog. cualquiera cosa nociva. [p¨®intles] Obtuso. Lason. n. n. [pol¨¢it] Pulido. supot. [p¨®inant] Picante. Tumudla. maniil. contrapeso. [p¨®etri] Poes¨ªa. [p¨®inted] Puntiagudo. Poetry. Tumaba. Politeness. puntillo. pakinisin. Panglalason. Nakakalason. lustre. Plunger. n. [plash] Triple. Poisoner. n. n. Kumapa. [p¨®int-blanc] Directamente. Karamihan. n. Plural. v. Galang. Poise. may lason. Police. punzante. n. [nium¨®nia] Neumonia. Mabulutong. v. M¨¢ninisid. v. magsumikap. mangharang. [pliur¨¢liti] Pluralidad. adj. magnaka w. Pangtur¨°. [pol] Polo. Nauukol sa bag¨¤. n. Poet. [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. bolsa. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. [p¨®int] Punta. v. Pointed. pangahig. [plas] Mas. [p¨®etes] Poetisa. [p¨®lish] Pulir. [pod] Viena. adv. itur¨°. Polish. Twid na twid. Timbang¨¢n. Pudpod. Pointless. timban Poison. v. Dulong h¨ªlagaan. [p¨®isoning] Envenenamiento. Point-blank. v. n. n. n. Plunge. panimbang¨¢n. v. acrimonia. Pamamaga ng bag¨¤. Politic. [poc] Barjuleta. sisidlan ng sulat . tuloy-tuloy. [p¨®int] Apuntar. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. Kinis. n. Pneumatic. sumukb¨®. maantak. Poisonous. emponzo?ado. n. Poetise. [p¨®ket-buk] Cartera. kakapalan. . matalin¨°. emponzo?ar. n. [p¨®izn] Veneno. Tula. adv. [p¨®ki] Picado de viruelas. Plural. [pli¨²ral] Plural. balancear. Pul¨ªs. Polite. Ply. v. Plush. [pl¨¢ndcher] Buzo. kamandag. [p¨®iz] Equilibrio. Poem. walang dulo. Tula. n. adj. pelusa. nagtutur¨°. m¨¢kamandag. n. ense?ar. Polar. tulos. Kartera. Pneumonic. Bulihin. [p¨®lar] Polar. Point. Saka. adj. panimbang. [p¨®inansi] Picante. n. Poke. bulutonggo. pa. kaanghangan. [plandch] Sumergirse. Pul¨ªs. Poetess. [play] Trabajar con ahinco. M¨¢nunula. adj. Plunder. Buls¨¢. promontorio. Magsumakit. Suks¨²kan ng pungl?. palo. afanarse. [pol¨ªs] Polic¨ªa. [nium¨®nic] Neum¨®nico. n. Pol¨ªtiko. Poisoning. Timbang. Pocky. Pock. adj. panur¨°. daliri n. Maanghang. n. [p¨®et] Poeta. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. palo. se?alar. Pole. librito de memoria. hinchar. bulsa. [p¨®izn] Envenenar. Panudlok. mahapd?. [p¨®isoner] Envenenador. pitagan. mula sa bilang na dalawa. Mahinahon. Ipamuls¨¢. Nauukol sa tula. manimbang. Pneumatical = Pneumatic. Pocket. Manglalason. [p¨®etic] Po¨¦tico. Mangloob. bru?ido. pesar. [poch] Medio cocer [huevos]. [pl¨¢nder] Saquear. umapuhap. robar. Anghang. bot¨ªn. adj. [p¨®ket] Embolsar. n. Poker. Poetical = Poetic. makamand ag. Palakad ng p¨¢mahalaan. [pl¨¢nder] Pillage. adj. Bulutong. v. [poc] Andar ¨¢ tientas. makirot. [p¨®em] Poema. pillar. urbano. adj. pakintabin. Policy. [p¨®inter] Apuntador. sin punta. n. diestro. v. Nauukol sa dulong hilagaan. Poetic. Dulo. n. n. robo. tuso. n¨¢samsam. adj. Lumason. umapunt¨¢. Poach. v. Poison. magalang. Mahangin. Poignancy. Plunder.

Loro. Pollution. ostentoso. Pope. Popedom. Populous. n. Pontiff. considerar. n. [popiul¨¢riti] Popularidad. [pont¨ªfical] Pontifical. Porch. Polka. Papa. [porch] P¨®rtico. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. n. [p¨®mel] Cascar. [popiul¨¦cioen] Poblacion. portada. Porcelain. [p¨®pish] Papal. [p¨®piuloes] Populoso. Baboybabuyan (hayop-dagat). Pontoon. Pol¨ªtiko. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. kinaka tigan ng bayan. [pol¨ªguemi] Poligamia. n. dagatdagatan. [p¨®pindche] Loro. Portend. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. adj. Pagkatanyag sa bayan. Pollen. [p¨®rtal] Portal. n. Mga tao sa isang pook. n. Bulo [ng bulaklak]. fausto. [p¨®mel] Pomo de espada. n. Pomp. bayan ¨® bans¨¢. Pop. [poli¨²t] Manchar. [p¨®litics] Pol¨ªtica. Butasbut¨¢s. [p¨®rtedch] Porte. Porpoise. n. portal. salat. Tangak. lumahang. [pop] Papa. Mapagbulay. cochino. Popery. Porker. n. [p¨®liglot] Poligloto. n. matatakut¨ªn. Kilabot (ng balat). gumunita. v. n. Poltroon. Mahirap. Bumasag. pontificio. Pork. Pomade. Population. [p¨®rselen] Porcelana. Dwag. papado. esplendor. Port. paglapastangan. n. Puny¨¢l. [poli¨²ter] Corruptor. kawaw¨¤. Nauukol sa papa. Pony. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. Porous. [p¨®rtabl] Portatil. estadista. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. nad¨¢dal¨¢. adj. n. [poli¨²cion] Poluci¨®n. marilag. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. v. Pommel. Portage. Nauukol sa papa. Popgan. Pol¨ªtiko. n. n. Pool. n. punduhan ng sasakyan. Poll. [port¨¦nd] Pronosticar. magpahamak. n. Marunong ng maraming wik¨¤. Polluter. v. Asong pangtubig. Pomada. [p¨®lka] Polca. lago. Ponderous. [poltr¨²n] Cobarde. Pontificate. Lam¨¢n ng baboy. Nag-asawa ng marami. Pagkapapa. Pomatum. corromper. pantano. Kaparangalanan. [p¨®piulet] Poblar. conduccion. multiplicar. [p¨®len] P¨®len. [p¨®piules] Populacho. Papa. Dumungis. Ponder. Kilala. Bayad. Popularity. adj. [p¨®niard] Pu?al. adj. Populate. kahambug¨¢n. Poor. adj. Popish. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. Pasuk¨¢n. Poop. [pudl] Perro de aguas. tanyag sa bayan. necesitado. Poniard. n. Pontifical. Baboy. Kabayong munt?. Pamamalakad ng pamahalaan. n. Politician. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. n. [por] Poro. jaco. Pag-aasawa ng marami. n. Tangk¨¦ ng tubig. Gawing bayan. paramihin. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. [p¨®mpoes] Pomposo. n. Paghamak. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. Law¨¤. M¨¢ninir¨¤. pasiblang. n. n. Pommel. Punton. pagdadal¨¢. [pork] Carne de puerco. Pananalig sa papa. n. [pop] Chasquido. [p¨®piular] Popular. [pom¨¦toem] Pomada. n. papagayo. [pu¨¢r] Pobre.Political. Populace. pintuan. v. Popular. n. Putok. Humul¨¤. Bunton ng tao. profanacion. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. n. Magbulay. v. Polka. bangkang t¨²layan. Polyglot. [pont¨²n] Pont¨®n. lagitik. infeliz. n. [p¨®peri] Papismo. pint?. Mainam. sagaz. Pomada. n. mapagwar¨¬. Poodle. law¨¤. magwar¨¬. karning baboy. [pomp] Pompa. n. n. Pompous. [p¨®roes] Poroso. Pond. n. Polygamy. n. n. Pore. adj. n. [pom¨¦d] Pomada. panaksak. [pup] Popa. adj. Dad¨¢lahin. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. [p¨®pdom] Papado. n. Pagkapapa. sumir¨¤. tuso. adj. n. n. Daung¨¢n. [pond] Estanque de agua. t¨ªmido. . [p¨®rpois] Puerco marino. n. marrano. Polity. [port] Puerto. [pul] Charco. Portal. Pintuang mahab¨¤. adj. Porselana. [p¨®ni] Haca. el papa. n. n. n. [pont¨ªfiket] Pontificado. Matao. adj. Pat¨¢s. Portable. Popinjay. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Polygamist. [p¨®rker] Puerco. [p¨®nder] Ponderar. amado del pueblo. Pollute.

[postmer¨ªdian] Postmeridiano. Namamahal¨¢ ng korreo. Kapangyarihan. n. nagtatangkilik. olla. pregunta que confunde. Inap¨®. Patatas. Potable. Portliness. [p¨®rteredch] Porte. v. [pot¨¦ncial] Potencial. angl¨ªt. Posterior. magilas. [p¨®rtres] Portera. Porter. Postmeridian. [pot¨¦to] Patata. Potency. Pot. [p¨®tlid] Cobertura de olla. Possessor. [p¨®dzer] Baraunda. [p¨®st-master] Administrador de correos. n. Potage. tanong na nakalil ito. Porterage. [p¨®si] Ramillete de flores. [p¨®tter] Alfarero. Tarheta postal. Potential. [p¨®tash] Potasa. Potent. alboroto. Supot. Postpone. gozar. Maaaring mangyari.Portent. n. K¨¢wanihan ng korreo. Post. Portrait. n. real. v. n. Kilos mahal. [p¨®rtli] Majestuoso. Lagay. Postman. [p¨®rter] Portero. n. Bungkos na bulaklak. [p¨®tedch] Potaje. Pagtataglay. Itapal. [pos¨ªcion] Posicion. sa hulih¨¢n. Postmark. n. [p¨®sitiv] Positivo. Karimot. Hatiin. May-ar¨¬. pagkakaroon. Pose. Poulterer. Magar¨¤. [p¨®lterer] Gallinero. n. Hul¨ª. Sisidlan ng mga papel. Post-office. diferir. kilos palal¨°. sosa. n. n. Poultice. fuerza. tunay. I¨ªnuming gam¨®t. Babaing bantay-pint?. adj. Ipagpaliban. Possess. [p¨®stern] Postigo. papas. n. Magtaglay. Tinggal¨ªn sa palayok. correo. bebida medicinal. bahagihin. Pottery. v. Possession. Bantay-pint?. Potato. adj. Tangkal. Potlid. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. Makapangyarihan. Potentate. tumulig. [p¨®stman] Cartero. v. n. [p¨®ser] Examinador. Posy. [port¨¦nt] Portento. Har¨¬. lakas. [p¨®stmark] Timbre de posta. kalagayan. Bahagi. tumanong. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. n. [postj¨¦st] A rienda suelta. [pos¨¦sor] Poseedor. katakatak¨¢. Totoo. n. kaing¨¢y. serio. [p¨®tent] Potente. putol. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. Portion. faltriquera. Ulam. n. tay?. Potion. n. angk¨¢n. Pangyayari. adv. Tagapagdal¨¢ ng sulat. [pot] Preservar en marmitas. v. Rumetrato. Postage-stamp. n. Pouch. n. n. Bayad sa korreo. Potash. Postern. Palayok. adj. n. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. v. k¨¢punupunuan. n. adj. sa pwitan. Bayad sa pagdadal¨¢. n. Retrato. Postal. [portf¨®lio] Cartera. katayuan. trasero. adj. Pot. [p¨®cion] Pocion. n. pollero. [post¨ªrior] Posterior. Posture. Posterity. n. kulung¨¢n ng manok. porm¨¢l. Portion. [post-¨®fis] Administracion de correos. [p¨®st-card] Tarjeta postal. pagkakam¨ªt. Post-card. n. Positive. n. Potter. n. Nauukol sa korreo. Lumit¨®. [p¨®uch] Bolsillo. v. [p¨®rtre] Retratar. Postscript. [posib¨ªliti] Posibilidad. Kagulo. [pos¨¦s] Poseer. Postage. n. [p¨®tensi] Potencia. Poser. [p¨®rcion] Porcion. Naiinom. preguntar. [pos] Confundir. [post¨¦riti] Posteridad. [p¨®tentet] Potentado. poderoso. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. [p¨®sibl] Posible. Kababalaghan. n. [p¨®rcion] Partir. Selyo ng korreo. n. Potasa. Tatak ng sulat. Panapal. bis¨¤. n. adj. poder. [p¨®stal] Postal. Possible. Portress. [p¨®stedch] Porte de carta. lagay. n. Position. hulug¨¢n ng sulat. Pother. Portly. Post-master. . bayad sa pagpapadala ng sul at. magkam¨ªt. correo. adj. parte. Portfolio. n. n. Tay?. Portray. [p¨®stscript] Posdata. magtam¨®. dividir. n. [postp¨®n] Posponer. Nauukol sa kapangyarihan. Habol [sa isang sulat]. Possibility. korreo. tanod sa pint?. hat¨¬. Magpapalayok. [p¨®tabl] Potable. Posthaste. Poultice. [pot] Marmita. n. adj. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. n. [p¨®ltis] Cataplasma. n. prodigio. n. G¨¢waan ng palayok. kartero. Bungang¨¤ ng palayok. [p¨®stiur] Postura. Pintuan sa likur¨¢n. [p¨®rtret] Retrato. magkaroon. pagtatam¨®. n. situacion. Manglilitis. Haligi. n. [post] Poste.

Bingit ng bangin. alabar. adj. mabis¨¤. Pangangailangang karakaraka. devocionario. dumaluhong. Satsat. [pr¨ªsinct] Precinto. locura. Pagkauna. n. kagitingan. [prich] Predicar. Mangaral. v. Prayer. d¨¢lita. Prattle. Ibuhos. ponerse ce?udo. n. Pray. adelantado. manalangin. n. miseria. [prik¨¦rioes] Precario. adj. adj. Precautionary. [pret] Charlar. n¨¢una. Libr¨¢. preceder. Puri. maglulund¨¢g.Poultry. Praise. [pricli¨²d] Prevenir. rogar. [pre] Orar. [pr¨ªsept] Precepto. n. Practicability. costumbre. kasalat¨¢n. Precinct. mahin¨¤. k abantugan. v. pulbur¨¢. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. Nag-uutos. Ingat. adj. Pagpaunahan. magpaunlak. [pric¨®citi] Precocidad. kaulul¨¢n. Magluluks¨®. Pout. adj. Precocious. [p¨¢uder] Polvorizar. Pound. Prairie. bayuh¨ªn. Powerful. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. magpakabigla. Precept. exacto. adj. Precipice. tagapagsermon. [pr¨¦sipis] Precipicio. Mah¨¢l. moler. Pour. hangganan. [prez] Aplaudir. n. [p¨¢ut] Enfurru?arse. Powerless. incierto. Precarious. walang b is¨¤. ineficaz. umuna. [pr¨¦bend] Prebenda. [pric¨®cioes] Precoz. dikdik¨ªn. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. sumam¨°. magkun¨®t ng noo. v. [p¨¢und] Machacar. Preclude. [pris¨¢is] Preciso. Prebend. pabigla. karukhaan. Poverty. M¨¢isasagawa. Maingat. lindero. [pr¨¦yer] Oracion. Hirap. panalangin. eficaz. Dalos. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. [pris¨ªdens] Precedencia. magsermon. v. Praise. [pris¨ªsion] Precision. Powder. antecedente. katabilan. Praise-worthy. Prayer-book. kahirapan. aga. [p¨¢wer] Poder. Precise. [pr¨¢tl] Charlar. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. [pr¨¢ctikebl] Practicable. adj. adj. charlataner¨ªa. n. [prez] Alabanza. potestad. [p¨¢und] Libra. Dikdikin. prematuro. [p¨®verti] Pobreza. puntual. [pric¨ªd] Anteceder. Powder. satsat. n. fama. Prate. n. Ipagpauna. Sumatsat. Precedence. sugb¨¢. [p¨®ltri] Aves caseras. tagubilin. Magsasats¨¢t. Precaution. v. karakaraka. Mga alagang manok. p¨®lvora. daluhong. s¨²plica. [pr¨ªching] Predicacion. Magdasal. v. Dasal. Agap. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. n. [pric¨¦ptor] Preceptor. Pound. Kalikutan. n. n. Kabihasah¨¢n. Preacher. dalosdalos. Pounce. Tagapangaral. kasanay¨¢n. Precipitous. Precision. Sinundan. Pulb¨®s. n. Practice. despe?adero. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. durugin. Maagap. n. Durugin. Precocity. Practicable. pag-iingat. [p¨¢uder] Polvo. [pricocion] Precaucion. Walang kapangyarihan. v. papuri. Prance. Aklat-d¨¢salan. [pret] Charla. Precede. n. Power. [pris¨ªpitet] Precipitar. Prattle. Practical. ganap. adj. [p¨¢werful] Poderoso. n. adj. Makapangyarihan. suplicar. moler. Biglangbigla. Preceptor. n. D¨¬ maasahan. Dal¨ªdal¨¬. v. paunaw¨¤. n. Pangaral. Preach. Kapuripuri. renombre. pamanh¨ªk. [pris¨ªdent] Precedente. Kapangyarihan. Parang. Prank. Precious. v. Preamble. sam¨°. [prans] Cabriolar. Bihas¨¢. Magsanay. n. v. n. karalitaan. maaga. . [p¨¢werles] Impotente. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. adj. dapat paunlakan. Prate. [prank] Travesura. n. Preaching. mabihasa. P¨¢una. pagkahirati. adj. Kuk¨® ng ibon. san¨¢y. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. Pumuri. d? pa p anahon. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. mamanhik. Practice. l¨ªmite. sermon. v. ruego. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. Precipitate. [pr¨ªcies] Precioso. [pr¨¢ctis] Practicar. impedir alguna cosa anticipadamente. n. Utos. n. n. ejercer. Tab¨ªl. desmenuzar. Precipitation. paunlak. v. [pris¨ªpitet] Precipitado. mahalag¨¢. Sumugba. [pr¨ªcher] Predicador. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. n. adj. [pricoci¨¦neri] Preventivo. n. v. iligwak. autoridad. n. Precedent. [p¨¢uns] Garra del ave. n. magsagawa. v. Pook. Precipitate. n. Magmungot. Kailangan.

ipakita. n. Tiwal?. tumalag¨¢. [prepos¨¦sing] Atractivo. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. [pr¨ªfics] Prefijo. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. Wala pa sa panahon. Present. Predict. Pagpapatunay. v. remuneracion. n. Prescription. Prefix. Banta. Predication. antecesor. Presage. maaga. Magmunimun¨¬ muna. n. Prefix. [predis¨¦sor] Predecesor. Kapinsalaan. Preponderance. [pr¨¦fez] Prefacio. [pr¨¦sens] Presencia. n. [pr¨¦ferens] Preferencia. mapanghalina ng loob. Kabuntis¨¢n. hirang. Pridial. receta medicinal. n. panguna. Ang nangunguna. [prim¨¦ditet] Premeditar. any?. p¨¢unang hiwatig. [primedit¨¦cion] Premeditacion. pasalubong. Magpatunay. [pris¨¦ntabl] Presentable. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. isugp¨®ng. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. [predik¨¦cion] Afirmacion. humirang. n. n. [prif¨¦r] Preferir. [prip¨¦r] Preparar. kadakilaan. pesar mas que otro. sakdal. adj. Prejudice. pabuy¨¤. M¨¢ihaharap. Presentable. adj. n. kinikinit¨¢. [pridil¨¦ccion] Predileccion. n. n. Prepare. v. Preponderate. Premeditate. v. pag-agap. Predicate. v. n. actual. v. [pr¨ªfics] Prefijar. pr¨®logo. n. superioridad de peso. rumeseta. Premier. hinal¨¤. Prediction. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. sir¨¤. Makipagk¨¢yar? m na. Preeminent. Pagkalib¨¢ng. [prepoc¨ªcion] Preposicion. n. [pr¨ªmiam] Premio. Pagkakatang¨¬. privilegio exclusivo. Panugpong sa unahan ng salita. . n. n. [prip¨¢ratori] Preparatorio. adj. Ang hinalinhan. Preparation. Prematureness. ipahayag. Prerogative. [pr¨ªmier] Primero. n. umagap. Preeminence. Pagtatakda. adj. n. [pr¨¦sent] Presente. absurdo. Pregnant. Ipakilala. pagpapatotoo. ordenar. n. [pri¨¦minent] Preeminente. talle. Preferable. [prid¨ªccion] Prediccion. Hatulan ng d? pa n alilitis. kasakdalan. adj. n. Maghanda. [preserv¨¦cion] Preservacion. n. Preference. recetar. hind? ik hihiy¨¤. Paghahanda. Marilag. ganting pal¨¤. bigay. [present¨¦cion] Presentacion. [prid¨ªct] Predecir. Kaagapan. reseta. bal¨¤. Hul¨¤. Preoccupation. el don. Presence. maagap. bumigat kaysa iba. manifestar. [pr¨¦gnant] Pre?ada. Una. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. mostrar. [prip¨®nderans] Preponderancia. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. Pangingibaba w sa kaigihan. regalo. n. Pagkakauna sa lagay. Premium. adj. [predistin¨¦cion] Predestinacion.Preconceive. dar a conocer. magpatotoo. Predilection. Premeditation. prepararse. Kutog. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. Presentation. iha rap. n. Tanging pagmamahal. Iugpong. Prefer. v. Prescribe. Mapipil¨¬. [pricons¨¦rt] Concertar. Present. balintun¨¤. Premature. v. v. Magtakda. kabigatan sa timbang. Pumil¨¬. Pil¨¬. profetizar. Pregnancy. Kutog ng loob. [primati¨²r] Prematuro. Preface. Pagtitinggal. Predecessor. Preposition. Magaan ang dug?. pron¨®stico. disponer. adj. n. Prepossessing. v. pagharap. n. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. [pr¨¦sent] Presente. Harap. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. hu manda. v. Paunaw¨¤. Presentiment. Predestination. [priscr¨¢ib] Prescribir. Karilagan. Prejudge. Preservation. Pagpapakilala. convenir ¨® estipular de antemano. [pr¨¦sent] Presentar. [pri¨¦minens] Preeminencia. [pr¨¦ferebl] Preferible. dakil¨¤. Nakaharap kasalukuyan. [pr¨¦diket] Afirmar. [pr¨¦sedch] Presagio. Preconcert. Nakahanda. Kaloob. Preposterous. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. adj. [prir¨®gativ] Prerogativa. m¨¢ipakikilala. regalo. detrimento. Present. n. [prip¨®nderet] Preponderar. prevenir. adj. pagbubunt¨ªs. v. hul¨¤. Bunt¨ªs. [prepar¨¦cion] Preparacion. adj. Humul¨¤. decente. n. n. [pr¨ªdial] Predial. harap¨¢n. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. Precursor. Gant¨ª. adj. [prik¨²rsor] Precursor. v. ang sinundan. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. Mangibabaw sa kaigi han. Preparatory.

[pr¨¦siur] Prensadura. v. valor ¨® estimacion. n. Presidency. n. Nananaig. manuka. [pr¨ªgish] Algo presumido. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. sospecha. kutug¨¢n [ng loob]. presa. saserdote. Prevailing. v. v. [pris¨¦rv] Preservar. n. Prig. [pr¨¢imasi] Primacia. mag-ingat. n. arrogante. adj. Prins¨¢. Prick. v. Kaunahan. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. P¨¢una. Pretension. Price. [pric] Punzon. pangulo. higpitan. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. picar. Press. adj. Pangahas. Kagat. Tib¨®. nanekas. kalamang¨¢n. kabuluh¨¢n. . Priceless. adj. trasgresor. Dahilan. conservar. Mapagmakisig. Halag¨¢. adj. [pr¨¢im] Primero. Press. Pricking. kadahilanan. p¨¢hayagan. adj. [pr¨¢isles] Inapreciable. Prevention. Magtinggal. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. aparentar. Hapitin. mangibabaw. sapantah¨¤. presb¨ªtero. Una. [pr¨ªti] Lindo. pag-ipit paghihigpit. Pretermit. n. pretexto. paalala. sawata. kapalaluan. [pr¨¦sing] Urgente. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. n. Pretext. espinoso. pagkukunwa. apretar. [prist] Sacerdote. Preside. Prick. [pr¨ªking] Picadura. P¨¢nguluhan. robar. Presuppose. M¨¢kinikinita. kumagat. kamkam. v. [pr¨¦sident] Presidente. [prim] Peripuesto. lumabag sa panan alig. Pride. Pretence. sapantahain. Prevaricator. n. maigi. pighat¨¬. [pris¨¢id] Presidir. n. [pr¨¦valent] Superior. matinik. adv. espina. n. [prig] Mozuelo presumido. May kayabangan. Priggish. Hapit. marikit. [pr¨¢imari] Primario. Pangingibabaw. Hak¨¤. [priv¨¢riket] Prevaricar. n. [priv¨¦nt] Prevenir. [priv¨¦ling] Predominante. n. Presumptive. Mangulo. pagdaka. pigil in. agap. Prevent. [prisi¨²m] Presumir. magilas. paalalahanan. primoroso. opresion. guardar. Prevail. [pr¨¢id] Jactarse. Priest. n. Prim. pillaje. Nakikinikinita. n. Pride. v. n. Primate. Maraming tib¨°. hinihinal¨¤. P¨¢una. Prevarication. punzada. Prey. dur¨°. Pressing. [pre] Bot¨ªn. anticipado. Prig. Magand¨¢. Preterite. Primary. nangingibabaw. bonito. h nalain. Dur¨°. nananaig. n. Previous. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. Prevalence. pigil. Kinikinita. Primacy. primero. excelente. adj. Presume. pillar. paalala. Prevaricate. adj. kayabangan. P¨¢una. [pres] Prensa. dahil¨¢n. [priv¨¦ntiv] Preventivo. agad. n. Nakaw. [prig] Hurtar.Preserve. presuncion. pananaig. K¨¢rakaraka. Priesthood. [prit¨¦ns] Pretexto. Dumagit. n. Hambog. aguijon. pisaverde. kahalagah¨¢n. n. hapit¨¢n. Magkasala. mamatnubay. v. manalo. mainam. [prikl] Pua. Dumur¨°. [pres] Aprensar. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. [pre] Rapi?ar. tumuka. kutog. Prey. Prickle. Nakaraan. Panguna. [prit¨¦nd] Presumir. Laktawan. impedir. paglabag sa pananalig . tinik. Dahil¨¢n. n. n. suponer. D? mahalagah¨¢n. Presumptuous. lumalabag sa panana mpalataya. v. [pric] Punzar. ratear. adj. tuka. Pagkakasala. Manaig. superioridad. Pressure. [pr¨¦sidensi] Presidencia. [pr¨ªkli] Lleno de puas. Maghambog. magpalal¨°. Una. Pretty. diin¨¢n. tuka. n. tekas. Par¨¬. [priv¨¦l] Prevalecer. [prisup¨®s] Presuponer. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. bello. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. Magkunwa. adj. Prevalent. Pagkukunwa. adj. v. Prime. adj. Pretend. Nangingibabaw. [pr¨¢id] Orgullo. v. Presupposition. President. [pr¨¢is] Precio. Pangulo. v. v. n. magnakaw. Prickly. Hakain. Presumption. mamatnugot. Magnakaw. sawatain. adj. presion. umagaw. v. Preventive. prensar. hwag pansinin. hina l¨¤. vanidad. dirigir. kag¨¢t. Kahambugan. n. magwag¨ª. pagkasaserdote. limbagan. motivo. Pagpaunahan. prensa de impresor. [pr¨¦valens] Predominio. Pagkapar¨¬. adj. switik. impeditivo. pretensi¨®n. [priv¨¢riketor] Prevaricador. magmayab¨¢ng. predominar. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. [pr¨¢imet] Primado. [pr¨ªtecst] Pretexto. n. Salar¨ªn. [priz¨¦mcioen] Presuncion. adj. v. agaw. quebrantar la f¨¦. predominante.

pagkabaguhan. Asal. Pagtatapat. bigyan ng kabuluhan. particular. saklaw ng har¨ Principally. Simula. Kalagayang sinusubok. n. n. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. honradez. Problematical = Problematic. n. Problematic. Proceed. Privy. bait. n. . v. har¨¬. Prisoner. p¨¢limbagan.Prime. jefe. Ilong ng hayop. proceso. Pagbabaw¨¤. verificacion de los testamentos. privado. Prioress. tardanza. Problem. Primer. [pr¨¢ivet] Soldado raso. pangulong madre. adj. soberano. ihayag. adv. prisionero. [praim¨ªval] Primitivo. adv. Palaisipan. [pr¨ªmitiv] Primitivo. Pangulo. Pal¨¢isipan. n. n. n. Proclaim. [pr¨¢ior] Prior. mangul o. Procrastinate. n. promulgar. [procl¨ªviti] Propension. [proc¨ªding] Procedimiento. pamamaraan. Print. ling¨ªd. kaloob. original. Maaaring mangyari. pabuy¨¤. Lwat. Privateer. Magpahintulot. panguna. n. kapahintulu tan. [pr¨ªnses] Princesa. adj. Probably. Principality. Probate. Proboscis. bihag. sumulong. Princely. Probationer. Printing-house. Pagkatang¨¬. prior. an¨¢k ng har¨¬. Prior. Hilig. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. adelantar. hiwalay . m¨¢una. n. pagpa patalastas. pinagmul¨¢n. n. [pr¨ªnsipal] Principal. [pr¨®bet] Prueba. Principal. magtuloy. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. se?al huella. adj. bukod. [pr¨ªnsipali] Principalmente. Sakop ng pr¨ªnsipe. kartilya. Halagah¨¢n. [pr¨ªnsipl] Principio. s¨ªmulain. pamamaraan. papagtagalin. B¨ªlangguan. Probation. katangian. Prior. adj. causa primitiva. n. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. n. [pr¨¢ivet] Secreto. v. n. marca. Print. Pangulo. tag¨¢l. n. ir adelante. [pr¨®biti] Probidad. [pr¨ªsoner] Preso. [praivet¨ªr] Corsario. [pr¨ªvi] Privado. [prins] Pr¨ªncipe. prerogativa. pahintulot. [pros¨ªd] Proceder. n. carencia. Private. valuar. adv. Prize. publicar. May pangyayari. Proclamation. Proclivity. [pr¨¢iz] Premio. Papaglwatin. v. v. [pr¨¢iores] Priora. pun¨°. [pr¨¢ior] Anterior. n. n. Baguhan. n. Manglilimbag. Priora. an¨¢k na babae ng har¨¬. Principle. n. ipatalastas . n. soberan¨ªa. v. Privation. sinceridad. palakad. K¨¢unaunahan. n. Princess. Paglitis [sa hukuman]. adj. n. Abakadah¨¢n. Kasangkapang panglitis ng sugat. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. Procedure. [procl¨¦m] Proclamar. [prob] Tienta. dilatar. [pr¨ªnsipal] Principal. [procr¨¢stinet] Procrastinar. monarca. [prob¨¦cioner] Novicio. Prusisyon. procedimiento. N¨¢una. kaypal¨¤. n. Privilege. Bilangg?. Process. Magpatuloy. Private. [pr¨¢iz] Apreciar. Marahil. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. Itanyag. Probity. bak¨¢s. [probabli] Probablemente. pamamalakad. Pamamalakad. proclividad. Ganting pal¨¤. Prison. [prob¨®sis] Prob¨®cide. n. [prob¨¦cion] Noviciado. tanda. Lihim. [proc¨ªdiur] Proceder. nauukol sa unang panahon. estampar. kasalat¨¢n. Kasikatan sa pamumuhay. recompensa. Procession. Prince. n. conducta. [pr¨¢im] La primera de la vida. adj. antecedente. katibayan na pamana. n. Proceeding. secreto. Probability. [print] Imprimir. Privilege. [pr¨ªnter] Impresor. tr¨¢mite judicial. [proclam¨¦cion] Proclamacion. n. [pr¨ªviledch] Privilegio. Pr¨ªnsipe. Prinsesa. bilibid. v. n. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. Limbag. [prinsip¨¢liti] Principado. Parang pr¨ªnsipe. Printer. Una. [procrastin¨¦cion] Dilacion. n. Lalong lalo na. karangalan. kiling. adj. [print] Impresion. Probe. [pr¨ªviledch] Privilegiar. kaypal¨¤. lingid. paghahayag. n. [pr¨®babl] Probable. n. Lihim. [pr¨ªzn] Prision. n. Probable. [probab¨ªliti] Probabilidad. Kawal. bando. n. [pr¨®ces] Proceso. adj. Pagtatanyag. Lumimbag. ikintal. Procrastination. Katunayan. Primeval. c¨¢rcel. Primitive. pinag uhatan. Punong par¨¨. Principal. Prize. Limbagan. ugal¨¬. [pr¨®blem] Problema.

[proki¨²rment] Procuracion. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. n. criar. Pagkasulong. Mahab¨¤. . [progr¨¦sion] Progresion. akal¨¤. Prolix. n. adelantamiento. mabunga. Profligacy. maghandog. n. patuloy ng pagkasulong. [prod¨ªdches] Prodigioso. Magbunga. [progn¨®stiket] Pronosticar. Progenitor. maglitaw. Progress. n. Lugm¨®k. Makinabang. Sikap. Programa. obra. pumasl¨¢ng. [pr¨®fitabl] Util. Sikap. Pakinabang. magtub¨°. Humul¨¤. Prodigality. Kalaliman. v. [prof¨¦s] Profesar. lucrativo. hanap-buhay. Projectile. Profanation. Project. katakatak¨¢. Projection. d? n¨¢papakinabang an. tub¨°. [profan¨¦cion] Profanacion. [pr¨®fer] Oferta. adj. adj. Product. Prolific. v. Sagan¨¤. Procure. [prodi¨²s] Producto. magbaw¨¤. adj. [pr¨®gram] Programa. Prodigy. [prod¨¢ccion] Produccion. hondura. Profession. walang hiya. Pagbabawal. [prod¨¢ctiv] Productivo. Prognostication. adelantado. [prodch¨¦ctil] Proyectil. pron¨®stico. Profligate. Profusion. adj. idea. Profitable. adj. adj. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. Katungkulan. v. umigi. Profoundnenss. patakaran. may kinatututuhan. [pr¨®dchenitor] Progenitor. Bunga. n. Profane. masama. Malalim. balak. adelantamiento. adj. magmunukal¨¤. Profuse. lucrar. Kasaganaan. Bunga. declarar. Namumunga. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. Produce. Kabalakyutan. utilidad ¨® interes pecuniario. kabuluk¨¢n. paglapastangan. katha. n. ganar. n. magpahayag. Kanunuan. matagal. M¨¢ukol. lalim. Alibugha. [prof¨¦sor] Profesor. Profess. masulong. ejercer. Kagilagilalas. adj. mamunga. n. adj. n. fertil. Namumunga. lumal ang. bunga. Bumalak. progreso. Kagilagilalas na bagay. Masulong. [pr¨®fit] Aprovechar. Profundity. lumikha. Kaloob. [pr¨®fitles] Inutil. [profi¨²s] Profuso. Pangahas. [prof¨ªciensi] Adelantamiento.Procumbent. Procuration. difuso. [pr¨®dichi] Prodigio. Prognosticate. napapakinabangan. angkan. [pr¨®fliguesi] Perversidad. [projib¨ªcion] Prohibicion. [prof¨²nditi] Profundidad. Program. Magsumikap. [prof¨ªcient] Proficiente. alok. Produce. n. n. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. v. v. n. Prohibit. mas¨¢kit. [pr¨®dact] Producto. Procurement. v. trazar. Lalim. Proficient. vedar. Production. Kalapastanganan. Professional. Bumubuti. akda. [pr¨®gres] Progresar. adj. n. adj. Programme = Program. Kaalibughaan. burara aksay¨¢. v. [proj¨ªbit] Prohibir. n. [prokambent] Postrado. [profi¨²sion] Profusion. Hind? banal. adj. Progress. n. [prokiur¨¦cion] Procuracion. magsumakit. [pr¨®dchect] Proyectar. Lah¨¬. Proffer. Profit. n. tub¨°. Progression. n. [proki¨²r] Procurar. panukal¨¤. sipag. Prodigal. Proficiency. [pr¨®fit] Ganancia. portentoso. kaburara¨¢n pag-aaksaya. abundante. Progeny. [prof¨¢und] Profundo. Profitless. N¨¢papakinabangan. Project. n. n. Magpalagay. mahalay. n. engendrar. ofrecer. [pr¨®fer] Proponer. [pr¨®dchect] Proyecto. umiigi. n. n. [progr¨¦siv] Progresivo. n. ganancia. Walang kabuluhan. Productive. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. Hul¨¤. productivo. Sumulong. adj. [prof¨¦n] Profano. [pr¨®digal] Pr¨®digo. [prof¨¢undnes] Profundidad. Proffer. Profound. hamak . [progn¨®stic] Pron¨®stico. produccion. propesor. Progressive. malwat. marami. Professor. [prof¨¦n] Profanar. adj. Bala ng kanyon. v. adj. Profit. matub¨°. Pagkasulong. n. handog. corrupcion. [pr¨®dcheni] Progenie. n. casta. Balak. Prognostic. karamihan. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. v. mabagal. Lumapastangan. Prodigious. sin provecho. producto. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . [pr¨®fliguet] Licencioso. Katha. Hul¨¤. abundancia. perdido. [pr¨®lics] Prolijo. Prohibition. proyecto. manungkol. n. sawayin. v. akda. kasiraa n. Pagkasulong. adj. [pr¨®gres] Progreso. pakinabang. [prodi¨²s] Producir. n. Gur¨®. Magbawal. Profane. Ilandang.

adj. Pronunciation. Kabagay¨¢n. Magtanyag. Propitiate. [prop] Apuntalar. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. Prompt. Promontory. insinuar. Promulgate. Halohal¨°. bagal. [prop¨ªciet] Propiciar. kaukul¨¢n. pagsisiwalat. n. Promote. Prosecute. n. [pr¨®log] Pr¨®logo. Proper. magturing. Bigkas. n. [propagu¨¦cion] Propagacion. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. Propeta. palugid. itiwalag. [pr¨®paguet] Propagar. [pron¨¢uns] Pronunciar. mabuting pag kakataon. Pag-aar¨¬. magsiwalat. Isakdal. v. sosten. dapat. [prop¨¢und] Proponer. Propel. asenso. apoyo. burol. n. [prol¨ªcsiti] Proligidad. Pronounce. Katunayan. v. [prom¨®t] Promover. Tagudtod. Ayon sa nauukol. lawig. Propitiation. n. Prompt. v. [pr¨®fesai] Profetizar. . Sulat t¨²luyan. [prol¨®ng] Prolongar. manghuhul¨¤. Humul¨¤. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. Magbigkas. madal?. Maawain. Prolong. [propr¨¢iti] Propiedad. n. pagpapalamig n g loob. favorable. Prop. n. [pr¨®minent] Prominente.Prolixity. Pahabain. presteza. Proportional. [prop] Puntal. Promise. v. bumigkas. Proof. adelantar. karilagan. Proscription. v. prueba sa limbagin. [propos¨ªcion] Proposicion. Maliks¨ª. Prolongation. [pr¨®fet] Profeta. n. [prom¨®ntori] Promontorio. v. tukod. Tulos. [prong] Pua. extender. iasenso. [prop¨®rcional] Proporcional. pasubsob. [prop¨¦nsion] Propension. derecho de posesion. Mag-udyok. turing. adj. adj. umalalay. Bagay. Proportion. n. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. maghayag. [pros] Prosa. v. ablandar. & n. Prong. Prominent. [pr¨®per] Propio. proposici¨®n. Prologue. n. Promise. akma. Prophesy. n. Propriety. pagtitiwalag. magbuy¨®. k atotohanan. recitar. adj. v. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. ar¨¬. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. marilag. n. Prophetic. katamtaman. Magkalat. adj. [prop¨®rcion] Proporcionar. mag-ul¨®k. [prompt] Pronto. mahabagin. Propensity = Propension. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. [prom¨®cion] Promocion. [pr¨®minens] Prominencia. kadakilaan. n. [pruf] Prueba. Hab¨¤. dilatar. Pagkakataas. v. alalay. v. n. [propr¨¢itres] Propietaria. Propitious. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. n. [propici¨¦cion] Propiciacion. Propagation. Prone. Propose. Pagtatanyag. dilacion. Pagkakalat. Pangak¨°. Itakwil. Pagtatakwil. Promulgation. Pataan. lwat. Padapa. v. Babaing may-ar¨¬. Pag aar¨¬. matulin. Nauukol sa hul¨¤. [pr¨®mis] Prometer. badya. Hab¨¤. Dal?. Sakdal. tagal. adj. Prop. Palag¨¢y. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. Proprietress. Prose. ihabl¨¢. [prop¨ªcioes] Propicio. Prorogation. Promiscuous. layon. [proscr¨¢ib] Proscribir. Property. tendencia. Magpalagay. dakil¨¤. [prom¨²lguet] Promulgar. Paunaw¨¤. matulis. Promptitude. Promptness = Promptitude. v. Prominence. [pr¨®perti] Propiedad. Papaglubagin ang galit. n. [propr¨¢itor] Propietario. manghul¨¤. paghahayag. Tungo. Proposition. Prophetical = Prophetic. magpalaganap. n. palamigin ang loob. v. n. suhay. Kasakdalan. Mangak¨°. adj. Proprietor. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. mungkah¨¬. Proposal. Proportion. Promotion. [prop¨®z] Proponer. palawigin. conveniente. pagpapalagana p. walang ayos. [pr¨®mis] Promesa. [pr¨®mptitiud] Prontitud. n. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. n. tulin. n. Itaas. sostener. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. Propound. Palag¨¢y. Proscribe. n. Magtulak. n. Pagpapalubag ng galit. Pangdur¨°. n. Hul¨¤. May-ar¨¬. Propension. marapat. echado boca abajo. Prophet. veloz. v. reprobar. [pron] Prono. n. v. n. adj. v. [prop¨®sal] Propuesta. Magtulos. conciliar. [prop¨¦l] Impeler. n. Propagate. n. Prophecy. [prompt] Sugerir.

Proverbial. n. [provok¨¦cion] Provocacion. Tagapagsakdal. Providential. n. adj. Protract. pangakong matibay. Protomartyr. Provident. adj. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. Protuberant. n. kasabih¨¢n. [prostiti¨²cion] Prostitucion. [pr¨®stitiut] Prostituir. magbudlong. mapalad. n. nagpapakabab¨¤. n. [prostr¨¦cion] Postracion. incitar. tumingin. Pangangayupap¨¤. conj. magbuy¨®. Pag-iingat. [prov¨¢id] Proveer. Mabuti ang kalagayan. Prosper. Pagkain ng hayo p. n. Sakdal. n. Protestation. [prot¨¦ctor] Protector. Province. m aglaan. v. saliente. pam amaga. Palal¨°. n. pamamayani. prevenir. kaayon. laon. papagta gal¨ªn. Tanaw¨ªn. prevision. [pr¨®spect] Mirar adelante. Nangangayupap¨¤. suministrar. [protri¨²d] Empujar. humillado. [pruv] Probar. Tumutol. Umampon. [prosp¨¦riti] Prosperidad. [pr¨®vident] Pr¨®vido. ang tumututol. n. lwat. Talag¨¢. Provisionally. v. Lingap. [prov¨¢iso] Caucion. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. [protr¨¢ct] Alargar. surtir. n. bukol. mabait. haza?a. justificar. [proti¨²berans] Protuberancia. protesta. Provisional. Lalawigan. Magputa. Prosecutor. n. Kabutihan ng lagay. papaglwatin. [pr¨®testant] Protestante. dichoso. dilatacion. Pangsamantal¨¤. [pr¨®vins] Provincia. Ang unang martir. d? akalain. Prostrate. n. pagkain. adj. n. Prospect. Aglah¨¬. pa totohanan. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. [prov¨®c] Provocar. Baon. s¨¢litaan. n. T¨¢nawin. adj. Proselyte. [proti¨²berant] Prominente. [prova¨ªded] Con tal que. maagap.Prosecution. Tutol. taga-ampon. adj. Bumuti ang kalagayan. patutot. ampon. Protraction. v. puta. Prospect. kaginghawah an. adagio. [prot¨¦ct] Proteger. prudente. Protocol. Pasubal¨¬. n. & n. bastimentos. adj. Prostrate. n. abastecer. Magtulak. v. Provided. impeler. Nakaumbok. kalinga. Masamang babae. Pagpuputa. Tagakupkop. nauukol sa kawikaan. maglugmok. v. [pr¨®stret] Postrar. [prot¨¦st] Protestar. n. Protestante. Provide. Provision. altivo. Umaglah¨¬. Tutol. n. Prospectus. Prosperity. [pr¨®verb] Proverbio. [protr¨¢ccion] Prolongacion. Tapang. mapagmalak¨ª. [prov¨ªncial] Provincial. n. Hab¨¤. handa. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. Pahabain. Proviso. v. hamon. n. v¨ªveres. v. Protest. Kawikaan. Prow. tagalingap tagakalinga . lumingap. nakausl?. magsulong. [pr¨®tocol] Protocolo. orgulloso. laan. Provocation. casual. Nagkataon. k¨¢yarian. adv. tumangkilik. Subukin tikman. habl¨¢. prominencia. v. [pr¨¢ud] Soberbio. usl?. Magpangayupap¨¤. adj. providente. estipulacion. Prostration. dilatar. [pr¨®stret] Postrado. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. Provoke. n. [prosiki¨²cion] Querella. Nauukol sa lalawigan. Protestant. Dulo ng sasaky¨¢n. n. Protector. Protest. cuidadoso. . [prot¨¦ccion] Proteccion. adj. n. magingha wa. amparar. Protuberance. laan. Bukang-bib¨ªg. prolongar. circunspecto. n. experimentar. excitar. katapangan. Banhay. magbigay ng kailangan. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. adj. [pr¨®sper] Prosperar. [pr¨®sikiutor] Acusador. Prostitute. feliz. Provincial. [prot¨¦st] Protesta. v. mapagmataas. felicidad. [prot¨®martir] Protomartir. derribar. adj. [pr¨®videns] Providencia. [protest¨¦cion] Protestacion. v. tagal. [prau] Proa. Prosperous. andukha. tagapag-andukha. Prototype. Prowess. [provid¨¦ncial] Providencial. Kakamp¨ª. Providence. [pr¨®stitiut] Prostituta. Samantal¨¤. [pr¨®spect] Perspectiva. n. Provender. Magtaan. [pr¨®totaip] Prototipo. plano. Proud. [prov¨ªcional] Provisional. Protection. patunayan. Protect. [prov¨¦rbial] Proverbial. bukang-bib¨ªg. Protrude. maghanda. [pr¨¢ues] Proeza. mag-andukha. humamon. Ma ingat. Umbok. kumupkop. v. tagahabla. n. manggalit. [prov¨ªsion] Provision. guminghawa. Proverb. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. Prostitute. n. handa. Prove. Prostitution.

[p¨²li] Polea. kalap¨ªt. [pugn¨¦cios] Pugnaz. [piud¨ªsiti] Pudor. modestia. [p¨¢ker] Pliegue. n. latir. babag. tila bat¨¤. Puke. . [piuk] Vomitar. Parang bat¨¤. Hibik. v. Prudent. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. n. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. libro de salmos. Papintugin. Proximate. Publican. adj. awit simbahan. maingat. mga tao. [s¨¢lter] Salterio. n. [s¨¢lmist] Salmista. Mangharang. soplo. n. mapagbasag-ulo. Psalmist. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. an g nagtitind¨¢ ng alak. Palaaway. Pry. madla. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. Pucker. [pugn¨®z] Nariz chata. [p¨¢blic] P¨²blico. biwas. tulis¨¢n. n. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. adj. Public. Suntukan. [pablish] Publicar. [pr¨²dens] Prudencia. akl t ng mga salmo. acechar. magsuk¨¢. inmediato. [pr¨²dent] Prudente. lumbak. [pi¨²ling] Gemido. Public. [pul] Tirar. n. Puddle. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. Pulmonic = Pulmonary. Mabait. Publish. Tumibok. circunspecto. marunong manuntok. cenagal. el com¨²n del pueblo. Hila. n. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. [pi¨²berti] Pubertad. hinahon. mangun¨®t. enturbiar el agua con lodo. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. Psychology. v. juicioso. Pugnacious. Ba¨ªt. kadalagahan. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. Publicity. n. Pruning-knife = Pruning-hook. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. estiron. Puff. Sulong! al¨ªs! Puberty. Pullet. Puling. garrucha. balt¨¢k. [padl] Enlodar. Prudence. Puerility. [pi¨²eril] Pueril. Pule. batak. n. Puff. ingat. [p¨²lset] Pulsar. Hayag. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. adj. Publication. [p¨¢bliciti] Publicidad. n. maniil. Kal?. Pangpasuka. [piul] Piar. v. Salmo. Dumalaga. n. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. [padl] Lodazal. n. kulub¨®t. [p¨¢blican] Publicano. pangapangalanan. n. n. n. rapi?ar. [pablik¨¦cion] Publicacion. [pul] Tir¨®n. [p¨¢ker] Arrugar. [pr¨®csi] Procuracion. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. Pugilism. edicion. bumiwas. Pudicity. maingat. Pangalang d? tunay. adj. litaw. Pulpit. Lapit. bait. Pulmonary. M¨¢nununtok. awit sa Pg. mahinahon. n. Prune. Magnanakaw. int. tabernero. m¨¢gtanyag. Pruning-hook. posadero. mag-ulat. adj. man¨®k. pagtatanyag. n. Pug-nose. Pucker. Pshaw. mahinahon. Pagkahayag. Pull. [pr¨¢uler] Ladron. [prud¨¦ncial] Prudencial. may p¨¢tuluyang bahay. kapanig. n. gemir. [si¨²donim] Seud¨®nimo. lam¨¢w. punuin ng hangin. Prowler. procurador. v. Proxy. Psalm. Pulsate. labukawin. kabaitan. [p¨²lpit] P¨²lpito. Hinh¨ªn hinahon. Bayan. [piuer¨ªliti] Puerilidad. n. adj. Puddle.Prowl. P¨²lpito. Psalter. n. basag-uler o. kalapitan. [paf] Resoplido. [p¨²let] Polla. estafador. bumaltak. n. da¨ªng. karatig. n. n. n. Pull. n. [cho] Fuera! quita!. Puerile. pagkatanyag. Kalagayang bat¨¤. Pseudonym. bufido. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. [pi¨²dchilist] P¨²gil. Pulley. n. coger. v. Paghahayag. Sumy¨¢p. v. v. Sumuka. [p¨¢blicist] Publicista. tanyag. t¨¢yuan ng nagsesermon. Dyos. [pray] Espiar. Nauukol sa bag¨¤. kun¨®t. Pugilist. adj. Ku mapon ng halaman. discreto. n. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. [paf] Hinchar. Maba¨ªt. mangulub¨®t. Prudential. Tumiktik. inmediacion. discrecion. belicoso. v. humibik. Puke. n. v. Malapit. Humila. Papagputikin. Mamileges. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. arrancar. Maghayag. v. dumaing. notorio. n. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. ciencia ¨® tratado del alma. Char¨¢t. hacer pliegues. [salm] Salmo. v. bumatak. Pileges. ilong na char¨¢t. manubok. [pr¨²ning-juk] Podadero. Proximity. Publicist. [piuk] Vomitivo. n. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. [prun] Podar. Hihip ng hangin. Kabagungtauhan. patente. [procs¨ªmiti] Proximidad. Putik. [p¨¢blic] P¨²blico.

exactitud. banta. [piurifik¨¦cion] Purificacion. adj. wagas. . Linisin. Anam¨¢n. proyecto. [p¨²lveraiz] Pulverizar. Pulverize. castidad. limpieza. Damit na kulay pulang-dug?. Purse. n. [p¨¢rcheser] Comprador. maglinis. bumutas. Purgative. Pursue. v. [parsi¨²ans] Prosecucion. v. Palal¨°. Lagaslas [ng batis]. [p¨²ndchensi] Acrimonia. ponche. papagdusahin. palabir¨®. v. Puncture. Purgah¨ªn. Purport. Tuta. Purge. Tibok. Pure. Purport. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. casto. picante. Pangdur¨°. saklap. limpiar. ¨¢spero. [pi¨²piledch] Pupilaje. [p¨²nctiur] Puntura. kadalisayan. panukal¨¤. [p¨¢rlin] Viga. Punish. Punch. Purse-proud. dumikdik. Umum¨ªt. pangsurot. [pars] Embolsar. n. Magpalag¨¢y. v. Punishable. [parl¨®in] Hurtar. mu?eco. M¨¢mimili. lindero. Ganap sa oras. Pungency. munt?. n. Dumurog. Purple. Taganas. Purchase. supot. formar una resolucion. Parusahan. sist¨¦. n. Purl. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. v. masaklap. Punctual. corto de vista. Bugtong. n. v. v. Purgation. Pulse. [purdch] Purga. Pup. n. Purblind. n. n. kalinisan. [panch] Punzar. n. Kaganapan. Purpose. hak¨¤. [parsi¨²] Perseguir. [p¨¢rport] Significar. Purity. [dahil sa kayamanan]. panukal¨¤. Paglilinis. peque?o. nag-¨¢aral. [pi¨²rifay] Purificar. penar. Puppet. M¨¢nanay al. adj. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. [parch¨¦s] Comprar. Alagad. Banta. nais. exacto. Puny. Purse. Pungent. Pursuant. v. Purg¨¢. robar. [pamp] Bomba. kaagapan. designio. Purge. sugat. hanggan. Alinsunod. Pursuance. n. n. Purloin. Tuta. [pan¨ªsh] Castigar. n. Pulverization. Purgatory. pulos. kib¨®t kab¨¢. dumur¨°. mercar. n. n. [p¨²rgatori] Purgatorio. seguir. sentido. [p¨¢rliu] Comarca. chiste. nakapupurg¨¢. Pangbutas. limpio. manun¨®d. v. Purchaser. [purgu¨¦cion] Purgacion. magmungkah¨¬. pagdikdik. magtakda. [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. [p¨²rgativ] Purgativo. askad. [p¨²nctiual] Puntual. Umulos. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. hangganan. adj. S¨²lipin. adj. n. [parpl] Purp¨²reo. Purification. n. v. continuacion. n. [p¨²ndchent] Picante. malinis. Purlieu. tibok. Pump. [parpl] P¨²rpura. Pun. cachorrito. Sistidor. Maparurusahan. [puls¨¦cion] Pulsacion. [parch¨¦s] Compra. tenor de algun escrito. [parl] Murmullo. [p¨²nster] Jugador de vocablos. n. maagap. adj. n. Humabol. Punch. [pan¨ªshabl] Punible. pena. n. n. d. Punctuality. Pumuls¨®. saksak. n. dichero. [panch] Punz¨®n. Purgatoryo. n. dusa. acusar. dalisay. Mahin¨¤. [pan] Equ¨ªvoco. Anghang. Mapul¨¢. Punishment. adj. Kalabasa. v. v. Mamil¨ª. l¨ªmite. ponche. [purdch] Purgar. Pulse. [pap] Cachorrillo. [pars] Bolsa. n. Pagdurog. Purchase. Pupilage. malab¨° ang mat¨¢. [poels] Pulsar. Punter. pangbutas. n. Kawagasan. linisin. Purpose. maaskad. latido. horadar con punzon.Pulsation. [p¨¢nishment] Castigo. n. Pagkakasunod. adj. Magkahulugan. adj. ayon. magtalag¨¢. magnakaw. n. adj. n. n. Parusa. [p¨¢rport] Designio. purificar. purgante. Puppy. [piur] Puro. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. n. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. n. limpiar. [p¨¢mpkin] Calabaza. [pi¨²ni] D¨¦bil. pook. [p¨¢pet] T¨ªtere. Punster. mamuntot. n. Nayon. [p¨¢rpos] Proponer. Nas¨¤. designar. kut¨®g. Puls¨®. Maanghang. mordaz. [p¨¢nchin] Punzon. [poels] Pulso. sumundot. kahu lugan. Purple. Bomba. Purify. Buls¨¢. Manyik¨¤. [p¨¢pi] Cachorro. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. Purlin. Pagpurg¨¢. Pumpkin. Purga. [p¨¢rpos] Intencion. Dur¨°. n. [pi¨²riti] Pureza. Pamimil¨ª. Pupil. [p¨¢rblaind] Miope. Ipamulsa. Puncheon. adj. n.

Lumbak. adj. Purview. [cu¨¢gui] Pantanoso. sagas¨¤. [put] Poner. adj. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. tawag sa pus¨¤. Ikaapat na p¨´. bugtong. [pus] Pus. [push] Empujon. [cu¨®dret] Cuadro. Sats¨¢t. Malat¨¬. maglapag. kapansanan. tabig. [p¨¦stiul] P¨²stula. v. Quadruple. Pandak. [p¨¢rviu] Condicion. Panglito. Qualification. Manulak. n. magbaon. Makaapat na ibayo ¨® doble. Putrid. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. n. v. n. esfuerzo. Mangin¨ªg. [p¨¢ir] Pira. n. adj. Habol. Quagmire. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. Nauukol sa parisuka t. man abig. Papag-apating ibayo ¨® doble. n. [cuec] Temblar. Pagkabulok. maghanda. manglito. embrollo. materia p¨²trida de las ¨²lceras. adj. v. [pazl] Acertijo. n. mag bigay. Quail. Pushing. suministrar. Push. [pazl] Embarazo. Purvey. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. Saw¨¢. v. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. Nagnanan¨¤. Push. Quadragesimal. adj.. habladur¨ªa. Puss. buti ¨® sama. Manggul¨®. Purulent. v. Quadrille. Pursy. Quadrangle. n. Pag-ur¨¬. n. Aapating gilid at panulukan. [parsi¨²t] Perseguimiento. Pusillanimity. [p¨²shing] Emprendedor. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. [pi¨²trid] Podrido. n. Quadrate. n. Quake. Kabulukan. Munting kaha na sisidlan. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. Manggagamot na d? nag-aral. [cuel] Codorniz. Quaggy. maigi. sira. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. Puzzle. lumito. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. Bul¨®k. . colocar. mangatal. Put. timidez excesiva. adj. n. adj. [p¨¢iromansi] Piromancia. [parv¨¦] Proveer. [pics] P¨ªxide. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. [cadr¨ªl] Contradanza. sur¨¬. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. kaguluha n ng isip. n. Pyromancy. Puzzle. Karunungan sa mga kwites. Magtaan. n. Kurism¨¢. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. n. May apat na paa. cop¨®n. estrechar. [pi¨²trifai] Pudrir. n. enredar. n. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. [pus] Voz de cari?o para el gato. v. [pi¨²rulent] Purulento. [cuent] Pulido. n. Quaint. Python. Putrefaction. enigma. Putridity. n. unano. adj. Nan¨¤. Quackery. Pussy = Puss. may nan¨¤. Bukol. Dwag. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. kadunguan. malab¨®n. Quaker. Pusillanimous. Quack. Pyx. [pazl] Embrollar. [p¨ªgmi] Pigmeo. Mabulok. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. grano. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. Quadratic. Lumagok. Mainam. paghabol. estipulacion. etc. Pyre. n. exquisito.Pursuit. H¨ªkain. n. Quadragesima. n. Quadrennial. Siga. v. n. Pus. k¨¢sunduan. Parisukat. Puzzle. n. arbularyo. Kadwag¨¢n. Pyrotechny. Quadroon. Quadruped. corrupcion. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. nauukol sa kurism¨¢. abastecer. Quadruplicate. [cu¨¢c] Graznar como un pato. dung?. hoguera. Rigodon. adj. Sagabal. Ming. [p¨ªzon] Pit¨®n. n. managas¨¤. tiritar. Ang ikapat na bahagi ng anoman. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. n. [push] Empujar. adj. Tulak. pagkasir¨¤. perplejidad. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. Mapagsimula. n. Pygmy. v. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. [cu¨¢c] Curandero. Pug¨°. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. [cu¨¢gmair] Tremedal. Q Quack. kahig ng salitaan. pudrirse. Quaff. Putrefy. pinineo. n. K¨¢yarian. katakutan . Quadrilateral. adj. masir¨¤. Pustule. cobarde. persecucion. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. corrompido. Humuning parang pato ¨® itik. rigodon. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. mangaykay. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. n. rumagas¨¢. confundir. Maglagay. cuadrado. bugtungan. mangaligk¨ªg. tab¨ªl. adj. lumiga lig. v.

Quartet. Querist. [cu¨ªkli] Con presteza. Quarterly. Questionable. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. Quincy. interrogacion. timaw¨¤. tagatanong. Quick-witted. [cu¨ªcsilver] Azogue. Querulous. urgir. [cu¨®nderi] Incertidumbre. v. palatanong. adj. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. [cu¨®ntiti] Cantidad. daigin. [cu¨®lifai] Calificar. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. Quash. Katahimikan. Twing ikatlong bwan. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. Magtanong. pa ngayupapain. asunto. k¨¢gali an. [cu¨¦riuloes] Querelloso. [cu¨¦ver] Gorgoritear. n. Tan¨®ng. [cuil] Pluma [para escribir]. [cu¨®liti] Calidad. Masamang babae. Quantity. l¨¢nguido. postrar. [cuosh] Fracasar. suriin. . Tahimik. n. Kwarentenas. patutot. [cu¨¦stion] Cuestion. mapagsumbong. preguntador. pregunta. [cuest] Pesquisa. [cuin] Mujercilla. n. adj. n. ri?a. Ikapat na bahagi. kwartel. Queer. [cu¨ªclaim] Cal viva. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. Quest. Basag-ulo. Apat¨ªn. adj. Quarryman. kakatwa. adj. Quicksilver. pag-uusig. haring babae. [cuai¨¦sent] Quieto. [cu¨¢mish] Desfallecido. Putol na maskada. derrogar. Agam-agam. Madal?. n. Apog. adj. extra?o. Quarry. tiwasay. Reyna. [cu¨ªrist] Inquisidor. v. Tagasiyasat. talunin. trimestralmente. [cu¨ªkn] Acelerar. Patiningin ang tinig. asawa ng har¨¬. Quarrel. [cu¨¢it] Quieto. Katwa. Quilt. n. Quarrel. [cu¨®rtet] Cuarteto. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. away. [cuin] Reyna. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. problematico. pregunton. Qualmish. fastidioso. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. [cu¨®rri] Cantera. tumanong. Quandary. [cuam] Desfallecimiento. Mapagsiyasat. descansado. adj. makipag-away. n. n. ramera. labing limang m inuto. Nakapag-aa linlangan. Quicken. makipagbab¨¢g. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. [cuorant¨ªn] Cuarentena. trinar. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. Mapagsakdal. [cuench] Apagar. Dal?. Uriin. pananaliksik. Matalin¨°. abrumar. Queen. pag-aalang¨¢n. Quill. Quick. Quarter. n. Quinquennial. M¨¢ninibag ng bat¨®. cuartel. n. Query. [cu¨®rrel] Quimera. extravagante. Quinine. T¨ªbagan. n. rid¨ªculo. Quality. Quench. lum¨®. [cu¨ªnzi] Angina. kapahingahan. p aghanap. n. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. Asoge. [cuin¨¢in] Quinina. palatan¨®ng. Quietude = Quietness. Quean. [cu¨¦ri] Preguntar. Quid. extinguir. [cuic] Veloz. walang kib?. [cu¨¦schoner] Inquiridor. Kalidad. Mwelye. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. la propiedad natural de una cosa. Questioner. n. walang im¨ªk. inquisicion. Quietness. [cuey] Muelle. Kinina [gamot]. acuartelar. duda. mapagbasag-ulo. sup¨ªlin. v. [cuel] Subyugar. el sitio de donde se saca piedra para labrar. Twing ikalima ng ta¨®n. invalidar. Pinsalain. desmayo. n. Pakpak [na panulat]. sospechoso. hadlang¨¢n. mercurio. n.Qualify. apoy ¨® su nog]. panglulum¨®. bawa't tatlong bwan. adj. papagmaliksih¨ªn. likas. n. anular. n. n. v. [cu¨®rter] Cuarto. Query. pronto. v. Quay. maliks¨ª. Quiescent. Qualm. lijero. babag. adj. n. Paniniyasat. [cu¨®rter] Cuartear. Lupaypay. Quarter. Quiet. ur¨¬. adv. Quibble. Quickly. Tahimik. nakapaghihinal¨¤. n. Dami. n. v. papag-apatin. n. pendencia. Quicklime. Quarrelsome. Makipagbasag-ulo. adv. Pasukuin. Panglulupaypay. n. matulin. v. n. [cu¨®rrel] Re?ir. trimestre. n. Bagay. kaiba. tranquilo. Nakaaalibadbad. Quarantine. Pumatay [ng ilaw. adj. sociego. daung¨¢n. nakayayamot. matar la lumbre. adj. Palaaway. v. Queasy. v. pelear. n. Kulch¨®n. k¨¢alitan. tanong. [cuir] Raro. ikwartel. [cu¨¢itnes] Quietud. [cu¨ªzi] Nauseabundo. [cuilt] Colcha. Papagmadaliin. n. Quaver. adj. quimerista. Quell. Question. Pal¨¢isipan.

Rack. mangilabot. [rac] Atormentar. [ar] R (ere). Quire. kakan¨¢n ng hayop. n. angkan. Quintuple. Kumislap. mano de papel. Quip. Racer. kabayaran. n. satirizar. Racy. uy¨¢m. Palayain. [cu¨®rum] N¨²mero competente. [cu¨®ta] Cuota. enteramente. Ningning. Rafter. Radiate. v. Maant¨¢. karera. pulos. adj. andrajo. [r¨¢ket] Raqueta. resplandeciente. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. dolor. n. kagu kaingay. feroz. Quota. adj. Kintal ¨® sangdaang libra. Basahan. Karrera ng kabayo. Kwota. tumakb¨® ng matulin. [cuerc] Pulla. ukol na hulog [sa pamimilak. Koneho. [r¨¢bi] Rab¨ª. Rag. [raft] Balsa. pamunas. [re¨ªz] Raza. kislap. esplendor. Quiver. n. n. Tungayaw. [r¨¢diant] Radiante. umuy¨¢m. maliwanag. dusta. [cu¨®ting] Citacion. Mapusok. Ragmuffin. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. adj. Race. Maingay. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. Radiance. n. [r¨¦si] Rancio. Manginig. [cu¨ªp] Sarcasmo. manuya. [cuot¨¦cion] Citacion. expresion aguda y picante. canalluza. hirap. magalit. baraunda. Pahirap. panghabi . Pahirapan. [cu¨ªntet] Quinteto. bullicioso. Banggit. v. [r¨¢fter] Viga. [cu¨ªtans] Finiquito. n. semidiametro. unah¨¢n. n. encolerizarse. v. s¨¢palarang lar?. R R. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. mag-init. Radiant. p¨¢sabsaban. adj. casta. lum¨¤. adv. Rabid. Sisidlan ng pan¨¤. trapiento. Magbir?. makintab. n. [cuits] En paz!. n. tumukoy. Race. n. Quiz. Quote. v. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. Radish. Radius. Quotation. mabang¨ªs. [cu¨ªver] Aljaba.Quintal. afligir. adj. Quits. n. carrera. Ripa. n. mendigo. v. Tapus na! Quittance. n. Radiation. [r¨¦dioes] Radio. n. [r¨¦diet] Centellear. Rage. pago. Rabble. Pagtukoy. Quirk. int. [r¨¢keti] Ruidoso. v. Tumuya. [cuot] Citar. Rabbet. [r¨¢bet] Ranura. Kumarimot. almadia. makislap. Rack. pasakitan. tukoy. [cu¨ªz] Burlar. Araw-araw. [cu¨¢it] Totalmente. n. Bals¨¢. maalingawngaw. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. Quoting. p¨¢tulinan ng kabayo. cita. manuks¨®. Gur¨®. n. desempe?o. n. [redch] Rabiar. Mak¨¢lima. n. echar rayos. [r¨¦dians] Brillo. n. sikat. gul¨®. estremecerse. chulear. n. primitivo. galit. Bibinga. v. Quintet. Dati. enojarse. Limah¨ªd. lubos. Mapoot. Poot. confusion. adj. Sinag. sudlan. Laban¨®s. [radi¨¦cion] Radiacion. n. [rafl] Rifa. kisap. n. [r¨¢gued] Andrajoso. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. magsapalaran. [r¨¢dical] Radical. Quorum. pag-iinit. Quiver. pordiosero. gan¨¢p. adj. [r¨¢bit] Conejo. habih¨¢n. pagbanggit. n. [cu¨®ndam] Antiguo. Sap¨¢t na bilang. Quite. pulubi. ambag. Raffle. Tuya. n. [r¨¦sing] Carrera de caballos. relumbrar. Raketa ¨® panghampas ng bola. v. rueca. kumisap. Magripa. Radical. [rabid] Rabioso. Limah¨ªd. [cuot¨ªdian] Cotidiano. Raffle. n. [ragm¨¢fin] Andrajo. n. . rabino. [rac] Tormento. umpukan. n. [cu¨¢ir] Coro. Rage. Tahilan. libertar. [rabl] Gentuza. enojo. [redch] Rabia. Quip. R (ra). [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. Racing. [r¨¢dish] R¨¢bano. Ragged. kulumpon. p abayaan. pesebre. [cu¨ªver] Temblar. Bunton ng tao. brillante. Maningning. Rabbit. n. Lah¨¬. n. Quotidian. n. recompensa. [cu¨ªntal] Quintal. Quoit. Kabayong pangkarera. Agpang na salaysay. Kat¨²usan. Raft. Paw¨¤. Quit. kintab.] abuloy. Rabbi. gulagulanit. ira. [rafl] Rifar. [cu¨ªp] Zaherir. Rackety. adj. [r¨¦ser] Caballo de carrera. Quondam. v. [rag] Trapo. Racket. Koro. p¨¢tulinan. n. [cu¨®it] Tejo. v.

Raise. Ligaw. n. pomposo. Ransom. poot. Ranger. maniil. Rainbow. v. recoger con rastrillo. Ilihis. adj. n. Rancid. tumang¨¢. replegar. [r¨¢mpart] Muralla. n. mag naknak. f¨¦rtil. ilisya. Rainy. hilera. [rep¨¦cioes] Rapaz. ibuny?. taas. n. Magtaas. Tagul¨¢n. adj. adj. Pamit. Kumalaykay. [ram] Impeler con violencia. [r¨¦ler] Maldiciente. carril de los caminos de hierro. Maul¨¢n. Pang-uumit. v. Rake. clase. Han¨¢y. elevar. Rank. Rapacious. Rake. adj. n. n. Pagsangahin. ayos. magnanakaw. Ulan. Ramish. pumisa n. Tumipon. Tuktok. [r¨¦lrod] Ferrocarril. Baketa. ensalzar. n. carnero padre. magsang¨¢. [ranch] Torcer. n. Rainy season. Rain. v. lagay. n. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. bumuhat. orden. [rank] Fila. manglalait. pag kaginoo. n. rampante. Rankle. ur¨¬. [r¨¦der] Merodeador. Rant. [rant] Decir disparates. Malans¨¢. v. calidad. n. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. andar ocioso. Tumub¨®s. Ramification. [r¨¢mifai] Ramificar. irritarse. itanghal. [randch] Fila. Rancor. n. pillar. n. Ramble. Ranger. salik sikin. Manulak. M¨¢nanalalakay. v. n. v. orden. v. tirria. kasuutan. n. [r¨¢li] Reunir. [rap¨¢siti] Rapacidad. Palatungayaw. [re¨ªn] Llover. n. [r¨¦ndcher] Colocar. Rank. Rain. encono. hiyain. alzar. mayabong. n. pangalahig. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. [r¨¦ment] Ropa. n. tumungayaw. mapo¨®t. Kalaykay. Railer. [r¨¢nsac] Saquear. n. n. [rap] Golpe ligero y vivo. Maghanay. vestido. a yos. grado de dignidad. rancio. [rankl] Enconarse. mabah¨°. v. Rally. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. murmurador. Rampart. escudri?ar. Galit. Mang-uumit. [rezn] Pasa. Ranch. v. Ransack. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. baranda. [r¨¢nkor] Rencor. mag-ayos. Rail. promover. [re¨ªl] Rail. Ramble. tawanan. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. v. v. magalit. Railway = Railroad. lumait. Magsalita ng kalaswaan. pagsalakay. suling. Tubos. Mangloob. Tren. antepecho. Han¨¢y. barandilya. Baketa ng bar¨ªl. Raiment. [r¨¢ndom] Desatino. Malag?. ventura. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. d aang bakal. Ranter. mataba . Maingay. Bahag-har¨¬. linea. humanay. maantot. Makar¨¢s. Pananalakay. burlarse de alguno. pangalaykay. adj. malikot. rebuscar. Kut¨¤. Rampant. [r¨¢nter] Pedante. v. Rammer. [r¨¦ni] Lluvioso. n. [r¨¢mpant] Exuberante. ur¨¬. tay?. iba ngon. Random. injuriar. ordenar. adj. Raisin. [re¨ªd] Invasion. [rap] Golpear. f¨¦tido. n. [rans¨ªditi] Rancidez. n. [rek] Rastro. desacierto. Tumuktok. hilera. v. v. Rail. [ransom] Rescatar. palababahan. Magpagalagal¨¤. Maant¨¢. Railroad. n. [rambl] Correr¨ªa. dislocar. Ramrod. inflamarse. itaas. Rancidity. Rapacity.Raid. pagtatanim. Raider. n. ridiculizar. Ant¨¢. [re¨ªs] Levantar. kalahigin ng kalay kay. colocarse. [rambl] Vagar. [rek] Rastrillar. siyasatin. Pasas. uma yos. casualidad. sama ng loob. Riles. [r¨¢mrod] Baqueta. [re¨ªn] Lluvia. Ram. Rap. Rap. [ram] Morueco. Tupang lalake. v. Range. n. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. rastrillo. Hadlangan. [r¨¢nsid] Rancio. la uva seca. [rank] Lozano. Ransom. n. [ransom] Rescate. Paglusob. Ram. Ramify. Pagsasang¨¢. . exuberante. b¨²ngangaan. Mag-init. lumaboy. Umulan. pagka kataon.

adj. [racion¨¢liti] Racionalidad. [r¨¢vishment] Estupro. v. destrozo. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. Razor. [r¨¢vish] Estuprar. pagkain. v. Tasahan. Ravisher. destruir. Ravish. matw¨ªd. maginit. Kalabnawan. rega?ar. dal?. pagkaka anga. n. [r¨¦zor] Navaja. madal?. [r¨¢cional] Racional. Rapidity. borrar. Pagtataanan [ng babae]. Katkat. Rasher. ¨¦xtasis. forzador. matulin. v. may katwiran. Magtaanan [ng babae]. n. [r¨ªder] Lector. Magul¨®. [rat] Rata. sagas¨¤. n. Rapier. Rational. Rascal. sarpullino. [r¨®nes] Crudeza. Rapid. adj. manggagahas¨¤. n. malikot. tab¨¢k. velocidad. zumbido. v. Rasp. Katangian. mapoot. Ration. Rasp. halag¨¢. kalat¨ªs. [ret] Tasa. [r¨ªdibl] Legible. [r¨¦vin] Barranca. borrar. [ratl] Rechino. Kagilagilal¨¢s. kamangamanga. pasmoso. enmara?ar. [rasp] Raspar. burahin. Bil¨ªs. pagtataan¨¢n ng babae. [revn] Cuervo. kikil. talab¨ªs. adj. Raw. adj. n. v. Rather. obrar rec¨ªprocamente. matakaw. Rapine. Sinag. magalit. embrollar. [r¨¢vnes] Voraz. Ab¨®t. [rash] Arrojado. [r¨¢pin] Rapi?a. kasiraan. [r¨¢vedch] Saqueo. arrebatar. manir¨¤. [r¨¢dzer] De mejor gana. [rid] Leer. Rapturous. Bihir¨¤. Tampalasan. Dagit. Ravishment. Rapidness = Rapidity. d¨ªcese de la carne viva. pagnanakaw. membrudo. . burah¨ªn. v. adj. Pay¨¢t. precio. Pangdadahas. liwayway. Pagtibayin. ur¨¬. liks¨ª. n. Pagkaayon sa katwiran. escofinar. escaso. n. kaya. n. bribon. pangdadahas. adj. tragon. Ravine. Rasyon. Daga. mag-ab¨®t. Tasa. sumapit. robo. [r¨¢tifai] Ratificar. uw¨¢y. kumikil. [r¨¢rifai] Rarificar. v. pabiglabigla. precipitado. bub¨®t. madalang. [rich] Alcanzar. [r¨¦les] Sin brillo. m¨¢s bien antes. Mangdadagit. [ravl] Enredar. florete. n. llegar hasta. n. Isang ur¨¬ ng kayo. Ray. [r¨¢pid] R¨¢pido. pillar. Pangloloob. kahilawan. [rash] Roncha. kadalangan. Patibay. May matwid. manutnot . Uw¨¢k. Rarefaction. Ang nagtaanan [ng babae]. adv. panggagahas¨¤. Bungang-araw. [r¨¢scal] P¨ªcaro. [r¨¦siur] Raspadura. veloz. Buhaghag¨ªn. Rasure. Kabubut¨¢n. Reach. Labaha. maniil. v. enfurecerse. Kumatkat. m¨¢nanakmal. Rash. [rat¨ªn] Ratina. Reader. maliks¨ª. n. Padalosdalos. Rapture. [ri¨¢ct] Rechazar. pasmo. n. n. n. Rashness. raedura. [re¨ª] Rayo [de luz]. [r¨¦pier] Espad¨ªn. kaukul¨¢ng bahagi. manggahas¨¤. Rawboned. adj. [ret] Tasar. Raze. [ro] Crudo. n. Mangbabasa. Rarify. valor. [r¨¢ptiur] Rapto. v. Ravage. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. Daluhong. Rase. Hilaw. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. Hiw¨¤. n. fuerza. [r¨¢riti] Raridad. n. [r¨®-bond] Huesudo. rareza. Mahibang. clase. [rich] Alcance. [r¨¢shnes] Temeridad. Rate. Pangkatkat. utas¨ªn. [r¨¢visher] Estuprador. orden. ayos. Ravel. n. Read. Rawness. pawiin. deshilachar. papagtibayin. Readable. bago. Raven. Paglabanan. aprobacion. Ratification. [rat¨¢n] Rot¨¦n. panggag ahas¨¤. Rattle. n. [roep] Fuerza. Reach. Ravage. apreciar. n. [rez] Raer. n. Um¨¢bot.Rape. adj. Rate. tulin. [r¨¢cion] Racion. n. n. n. Bumasa. n. Mangloob. n. adj. Rave. n. palamara. v. prontitud. [rer] Raro. Subal¨¬. v. Nababasa. adj. v. Rayless. n. Ratteen. v. estupro. n. rapto. nangangalirang. extender. mang-agaw. [r¨¢sher] Lonja. Pagtataan¨¢n [ng babae]. Walang ningning. Rarity. Ravenous. Rat. n. Rash. kapangahasan. valuar. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. Pawiin. tibay. nakaw. Rattan. extirpar. [r¨¢vedch] Saquear. escofina. n. Lagit¨ªk. Yantok. [re¨ªz] Arrasar. [rasp] Raspador. Lipulin. React. [rev] Delirar. Rationality. Tibag. sariw¨¤. Rare. mangdadahas . Sandata. razonable. audacia. Mabil¨ªs. Ratify. halagahan. alargar. magus¨®t.

ganap¨ªn. Pagsasagawa. Recipe. v. Maagap. [r¨ªrgard] Retaguardia. [rib¨¢f] Repercusion. hatol. v. [rib¨¢f] Rechazar. manggagapas. indiferente. bugtungan. [rib¨¦lioes] Rebelde. Pagbabalik-loob. walang ingat. Receive. fundamento. [r¨¦di] Listo. Bumilang. Pag-urong. n. talikdan. . Realm. Receptacle. recibo. umurong. Rebuke. Mul¨ªng lumitaw. sublevarse. pananalaysay. Sumaway. narrar. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. pangusapan. Rebus. [rip] Segar. [recant¨¦cion] Retractacion. [ric¨ªt] Recibo. Pagligp¨ªt. Salaysay. v. Katunayan. Bantay sa hulih¨¢n. [ric¨ªd] Retroceder. Reseta. lilik. Umayaw. Reason. Reciprocity. revuelta. tangg¨ª. v. [rim] Resma. v. na sa katwiran. Recess. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. [rib¨¦l] Rebelarse. Recant. Bugtong. Ag¨¢d. Magmatwid. Rebuke. pagtalikw¨¢s. Kapangyayari. [r¨ªli] Realmente. tumangg¨ª. adj. acogida. Baguhin. makipagtalo. Pagkatanggap. [ric¨¦pcion] Recepcion. [ris¨¢ital] Recitacion. sumahod. adj. Pabaya. fresco. mutuo. gaw¨ªn. [rizn] Razonar. Panghihimagsik. tumalikwas. n. v. [ric¨¢nt] Retractarse. sahur in. v. May katwiran. n. adj. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. rechazar. Reality. katotohanan. gumapas. itigil. pag-ayaw. Tunay ng¨¤. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. [r¨ªding] Lectura. babasah¨ªn. Reception. alisan ng bis¨¤. verdaderamente. Receipt. walang bahal¨¤. [ris¨ªproket] Reciprocar. n. Reap. tinatanggap. n. n. pananalaysay. Recede. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. Umurong. Pagtanggap. Recantation. Rebut. desistir. v. n. Recite. efectuar. Tumanggap. n. n. Tagatanggap. n. v. [rib¨¦lion] Rebelion. [rib¨¢t] Repercutir. tumangg¨ª. Ready. adj. [risipr¨®siti] Reciprocidad. Reading. tanggapin. n. n. hacer el agosto. sariwa. bawiin. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. raciocinar. Ream. n. [risit¨¦cion] Recitacion. Mapanghimagsik. urong. Recapacitate. v. n. Recipient. Real. handa. Umani. totoo. Resma. luego. kumwent¨¢. [r¨ªr] Levantar. mag-als¨¢. ang tumatanggap. [ris¨¢it] Recitar.Readily. v. Rearguard. Isagawa. v. Pagbasa. [r¨ªses] Retiro. umayaw. ang nanghihimagsik. Udlot. Mag-ingat. v. sublevacion. volver atr¨¢s. adj. adv. n [r¨ªping-juk] Hoz. Reck. Reaper. [rizn] Razon. pag-ilag. [r¨ªal] Real. n. [rec] Cuidar. n. saway¨ªn. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. Pagmamatwid. Reasoning. Rebuild. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. [ric¨ªv] Recibir. anular. Reciprocal. admitir. aceptar. Saway. Salaysay. magdilidil¨¬. Reanimate. referir. [r¨ªzonabl] Razonable. [recn] Contar. Tunay. Realize. n. Rebound. Katwiran. Umurong. Reckless. denegacion. dahilan. adv. Recitation. desdecirse. Recital. pronto. adj. motivo. Recent. [r¨ªbas] Acertijo. alejamiento. sangh?. n. totoo ng¨¤. v. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. Rebuff. [r¨ªper] Segador. [r¨¦dili] Prontamente. Reasonable. kasangkapang panahod. Rebuff. [rib¨ªld] Reedificar. [ri¨¢lm] Reyno. v. adj. Magbulay. [ris¨ªvabl] Admisible. [ri¨¢nimet] Reanimar. Karit. Ibangon. n. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. numerar. Rebel. & n. Reappear. adj. muling pakita. Reason. Matatanggap. buhayin. disputar. Rebellion. Mang-aani. [rializ¨¦cion] Realizacion. n. alzar. Recall. n. v. Magkatugmaan. v. [r¨ªzoning] Raciocinio. [ric¨®l] Revocar. Magbalik-loob. Sisidl¨¢n ng sukal. [r¨ªsent] Reciente. Reciprocate. alzarse. alsah¨ªn. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. v. n. Recession. [ris¨ªpient] Recipiente. Reaping-hook. Rear. mangatwira n. v. Kaharian. Buhayin ang loob. [r¨¦cles] Descuidado. verdadero. mabahal¨¤. calcular. Manalays¨¢y. v. [rib¨¢und] Repercutir. causa. muling sumipot. Really. nuevo. Rebellious. [r¨ªalaiz] Realizar. Realization. karakaraka. bago. Umudlot. n. Reckon. pangangatwiran. itaas. Receivable. [ribi¨²k] Reprender. [ri¨¢liti] Realidad. Manghimagsik. pagsalubong. discutir. kayayar¨¬. [ris¨¦cion] Retirada. adj. v. tumuus.

n. ¨¢liwan. [recom¨¦nd] Recomendar. Banggitin. Sumandal. Recognize. . Ipagtagubilin. retroceder. [ricri¨²t] Reclutar. [ric¨¢unt] Referir. acusarse mutuamente. n. corregir. pakisuy¨°. [r¨¦compens] Recompensar. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. [rik¨¢mbent] Recostado. Reclaim. adj. gumal¨ªng. oculto. bulaying mul?. n. derechura. punong par¨¨. Gant¨ª. [ric¨®rs] Recurso. adj. Taong hiwalay sa kapw¨¤. v. katwir¨¢n. Kilalanin. [r¨¦ctor] Rector. Recoil. corregir. nakahilig. humalata. [ricr¨ªminet] Recriminar. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. Recluse. [r¨ªcriet] Recrear. kilalanin. [recl¨¢in] Reclinar. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. bayaran. indemnizacion. Recollect. v. tandaan. anales. kwenta. gaw¨ªng mul?. agradable. Recrimination. Recognition. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. recoger. Recruit. Recover. recuerdo. Recollection. reminiscencia. repeticion. v. [r¨¦ctorship] Rectorado. pag-dulog . Tumutol. auxilio. bayad. isaul¨¬. Recreant. twirin. adj. kawal na dagdag. n. Recovery. Maglibang. Itwid. n. contar de nuevo. n. magsay¨¢. Bilang. Rectory. v. Dilidiliing mul?. m¨¢isaul¨¬. katuusan. n. Nakasandal. [ricli¨²s] Recluso. Tagapagtala. [recl¨¦m] Reclamar. Rector. v. n. v. Paggaling. v. magsumbong. divertir. pag -alala. [recomend¨¦cion] Recomendacion. [ric¨®rd] Registrar. v. Record. Recommence. Alaala. Recumbent. kalugodlugod. n. tipunin. n. ipagbilin. pag-ulit. recuerdo. [riki¨²peret] Recuperar. Tag?. Reconcile. Pagsisisih¨¢n. adj. v.] paggal¨ªng sa sakit. n. Makipagkasund?. Pagtutw¨ªd. Mabaw¨¬. maipakikisu y¨°. n. v. Recoverable. Recompose. matatakut¨ªn. [r¨ªcrietiv] Recreativo. Pagkarektor. Rectification. lihim.Reckoning. Umudlot. Magdagdag ng kawal. Magsisih¨¢n. pasatiempo. [ricri¨²t] Recluta. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. pangparaan ng panahon. Reconciliation. ay usin. Mabaw¨¬. entretenimiento. Pagkakilala. v. kur¨°. Reconsider. adj. Recreative. [ric¨®ver] Recobrar. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. encerrado. Reconstruct. Pagbabalik. singilin. [ricri¨¦cion] Recreacion. [r¨¦coning] Cuenta. v. Pagkakasund?. retirado. mag-aliw. k abayaran. v. pusil¨¢nime. itanda. humilig. p agk¨¢alala. [recol¨¦ccion] Memoria. [ric¨®rder] Registrador. reparar. recostarse. satisfacer. v. Gantihin. recordar. Mul¨ªng husayin. upahan. Recount. convalecencia. [r¨¦cognaiz] Reconocer. K¨¢wanihan ng rektor. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. Alalahanin. [recon¨®iter] Reconocer. Recriminate. Recompense. napipiit. adj. Recreate. n. v. reclinado. kagantihan. m uling isipin. v. Itala. v. Itayong mul?. n. archivero. [r¨¦ctifai] Rectificar. Tumbong. rescatar. [r¨¦cord] Registro. [r¨¦consail] Reconciliar. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. pagb ayaran. husayin. n. Maipagtatagubilin. Twid. Rectum. alala. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. Recommendation. Recourse. Recruit. [ric¨®verabl] Recuperable. L¨ªbang an. Recluse. adj. T¨¢laan. salaysay¨ªng mul?. saliksikin. Rectilineal. Recommend. Record. diversion. v. upa. paghakalata. Recondite. deleitar. Nakukulong. v. [riconstr¨¢ct] Reedificar. reformar. bumaw¨¬. Rector. Recompense. Recuperate. Recommendatory. Mababaw¨¬. kasundu¨ªn. Recorder. calculacion. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. baguhin. Tagubilin. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. [r¨ªcriant] Cobarde. Reconnoitre. [ric¨®il] Recular. Dwag. tagapagtanda. encomendar. n. secreto. n¨¢tatag¨°. v. v. [r¨¦ctitiud] Rectitud. Recreation. Kumilala. n. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. Rectitude. Bagong kawal. n. Nakalilibang. pag-abuloy. adj. ipakisuy¨°. n. Recline. archivo. Rectorship. [r¨¦compens] Recompensa. Rectify. n. Pasimulan ul?. Matwid na guhit. [r¨¦ctum] Recto. bawiin. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. [recol¨¦ct] Acordarse. umurong.

gumir aygiray. dalisa yin. adj. awasan. Tiklup¨ªn ang layag. Mainit. pulir. manalam¨ªn. [r¨¦dolens] Fragancia. kakilakilabot. alusion. singaw. Reflection. Salalak. ardiente. [rif¨¢in] Refinar. Recur. kinis. Reek. Redolency = Redolence. [ridi¨²sibl] Reducible. disminuir. [r¨¦dnes] Bermejura. n. n. Tamb?. v. Refinement. Redundant. kasaganaang lubha. Pag-aayos. adj. Reenforce. terrible. pakinisin. [ri-est¨¢blish] Restablecer. [r¨¦dolent] Fragante. Mul¨ªng pumasok. buh¨°. Bumanggit. Reflect. Re-establish. Redeem. n. Papagdobledoblihin. Reelection. b¨²kawi. rescate. twitw?. correccion. fortalecer. n. Reenter. [ridr¨¦s] Enderezar. adj. rebotar. Nanganganinag. Pagbabalik. banggit¨ªn. Redouble. adj. Umusok. n. adj. Pagbabago. Banggit. kapulahan. n. [ridi¨²pliket] Reduplicar. Reenforcement. paghahalal na mul?. Reddish. Muling itatag. [rid¨¢utabl] Formidable. Malabis. hacer eses. [ril] Aspar. Redoubtable. . Nakababaw¨¬. v. Refection. Tagatutol. linisin. Pakauntiin. kulan gan. silay. v. Reel. [rid¨¦mpcion] Redencion. vahear. Redundance. Redness. Itwid. adj. Reduction. M¨¢nunubos. [rida¨²bl] Reduplicar. Pul¨¢. & n. vacilar al andar. bawasan. oloroso. Reduce. Reed. v. aw¨¢s. Usok. Redolence. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. n. adj. reformar. linis. [rid] Ca?a. Redress. bagong saklolo. n. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. v.Recuperative. Red. Refer. [riinf¨®rsment] Refuerzo. pagtutwid. magpalay¨¤. Pagbabago. Sinag. considerar. [rik¨¢rrens] Retorno. Recurrency = Recurrence. Redhot. saklang. redundar. v. tukoy. Re-establishment. Reef. [redn] Te?ir de color rojo. v. ang mapul¨¢. corregir. pagbubulay. arreglo. Referee. Reform. katubusan. nag-aap¨®y. meditaci¨®n. [rifl¨¦ccion] Refleccion. devanadera. n. Bang¨®. umapaw. refinadura. tagaampat. Redolent. [red] Colorado. Tagahatol. n. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. v. vuelta. Pagkatub¨®s. Manganinag. [ridi¨²s] Reducir. as¨®. Papulahin. n. Pagdaragdag ng lak¨¢s. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. n. adj. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. adj. [rid¨¢und] Resaltar. el encarnado. minorar. manubos. Painamin. v. n. pag-ulit. [rienf¨®rs] Reforzar. Redress. v. Inam. [rik¨¢r] Recurrir. Reek. ponerse encarnado. Panapanah¨®n. Kalabisan. pagkakapanaul¨¬. palakasin. Muling pagka tatag. perfume. Reflex. Mapul¨¢. arbitrador. panunumbalik. rojizo. adj. n. referirse. Reel. [rik] Humear. v. nuevo socorro. Reduplicate. Kapulah¨¢n. n. pagbabawas. [rik] Humo. [r¨ªflecs] Reflejo. n. umas¨®. ikir¨¢n. purificar. Redound. [riki¨²perativ] Recuperativo. Magsalalak magsaklang. superfluo. n. kabanguh¨¢n. Reflective. Mabang¨®. [r¨¦dish] Bermejizo. Red. [rid¨²ndans] Redundancia. husayin. vapor. Refine. Redemption. tinain ng k ulay pul¨¢. v. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. [red] Rojez. Redden. [r¨¦ferens] Referencia. Reference. [rif¨®rm] Reforma. baguhin. [rif¨¦r] Referir. n. Tumubos. reflexionar. Kasindaksindak. nagwawar¨¬. Reducible. sumingaw. [ridr¨¦s] Reforma. redoblar. Redeemer. Lumabis. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. adj. n. pang-ikid. [rid¨¢ccion] Reduccion. encarnado. kadalisayan. magbul ay. p gmumun¨¬. v. [rid¨ªmer] Redentor. Pagkahalal na mul?. v. Anino. [r¨¦djot] Candente. v. dumal¨®. adj. Namumul¨¢. rojo. [rid¨ªm] Redimir. n. restauracion. mamul¨¢. Mababawasan. Bawas. magwar¨¬. [rid¨²ndant] Redundante. [riil¨¦ccion] Reeleccion. Recurrence. [rifl¨¦ct] Reflejar. v. lumag?. acudir. paghuhusay. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. Recurrent. libertar. Recusant. Papagtikloptiklupin. [riki¨²sant] Recusante. [ril] Aspa. n. [refer¨ª] Arbitro. pag-aayos. pagwar¨¬. Dumulog. v.

magpigil ng loob. [rifuldchens] Refulgencia. tener pena. n. Baguhin. Umayaw. Regressive. empadronamiento. recuperar. repulsa. Regard. Refugee. v. reengendrado. adj. Hukb¨®. Refresh. Maningning. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. taos sa loob. Refraction. [rigr¨¦t] Sentir. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. [rigu¨¦lia] Insignias. [rigu¨¦n] Recobrar. makislap. lupain. [r¨¦dchisaid] Regicida. Refract. namamahal¨¤. esplendente. refrescar. n. [r¨ªgres] Regreso. n. Register. cuidadoso. refrenarse. desairar. sagisag. contradecir. n. nayon. v. adj. Registration. Refuse. tumangg¨ª. n. Refutation. [rifi¨²zal] Negativa. Pag-ayaw. ampunan.Reform. dako. nagsisisi. adj. [rifr¨¢ct] Refringir. Taimtim. & n. liwana g. ordinario. Mangbabago. n. [rifr¨¢ctori] Refractario. Region. Refuge. v. galang. k¨²blihan. matigas ang ulo. [redchistr¨¦cion] Registro. Pagtatala ng pangalan. Isaul¨¬. adj. palitan. asilo. comarca. pahingahin. [r¨ªdchensi] Regente. pakikipungyag?. v. Reformation. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. [rig¨¢rdles] Descuidado. Pagpapalamig. [rifi¨²t] Refutar. [r¨¦fius] Desecho. kintab. v. pa ghiya. parang har¨¬. hawakan. prep. [r¨¦dchistri] Asiento. adj. n. Regretful. bawiin. Pag-uw?. Pagbabago. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Regalia. . Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. Refreshment. n. Pakikipagtalo. magregalo. [r¨¦fiudch] Refugio. Refrigerant. Refund. Regent. pabaya. Ihiwid. [reform¨¦cion] Reforma. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. Refrigerator. claridad. [rig¨¢rd] Estimar. [refiut¨¦cion] Refutacion. [rifr¨¦sh] Refrigerar. Pumigil. v. magpalamig. maingat. Kanlungan. pagdaramdam. [r¨¦guiular] Regular. registro. [rifi¨²s] Negar. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. [r¨¦dchiment] Regimiento. sumipot na mul?. magmatwid. abstenerse. alivio. n. Regarding. n. Registrar. bayaran. v. kislap. maliwanag. n. ilisya. respeto. denegar. tumugon. adj. n. [rif¨²ldchent] Refulgente. Regard. mahal¨ªn. v. Palamigin. Karaniwan. repulsar. silung¨¢n. Sisidlang p¨¢lamigan. Itala ang pangalan. Regency. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. v. v. Paghihiw¨ªd. Reformer. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. [rifr¨¢ccion] Refraccion. Regret. Damdamin. Naghahar¨¬. Refrain. pagpapatala ng pangalan. negligente. Nanganganlong. [rif¨®rmer] Reformador. adj. rehusar. Refulgent. pahind?. labis. pamamahal¨¤. Napag-iiwan. Refusal. obstinado. Regimen. isama ng loob. Nauukol sa har¨¬. [ridch¨¦neret] Regenerado. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. Refute. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. n. Regardful. Regiment. n. Ningning. festejar. emigrado. humiya. nangingibang bayan. [r¨¦dchistrar] Registrador. Regenerate. [rig¨¢rdful] Atento. Refulgence. Pahalagahan. volver ¨¢ pagar. sama ng loob. [r¨ªdchent] Regente. Regardless. adj. regicidio. Palasuway. pesar. [r¨ªgal] Real. Refuse. Regain. [r¨¦dchister] Registrar. [rif¨®rm] Reformar. [rifr¨¦n] Refrenar. adj. adj. n. rehimyento. v. pagbal¨ªk. Register. Regret. v. brillantez. sobra. Tagapagtala ng pangalan. n. Tanda. nagpupun¨°. n. Tapon. n. magpitagan. n. Registry. distrito. n. Pagsisisi. [rigu¨¦l] Regalar. pook. tutol. Regular. Regimental. Regale. [rif¨¢nd] Restituir. pa¨ªs. Regal. Walang bahal¨¤. dolor. Pitagan. [rigr¨¦tful] Pesaroso. pagpatay sa har¨¬. magpig¨ªng. desaire. [r¨¦dchister] Registro. Lalawigan. Refulgency = Refulgence. [r¨ªdchen] Region. pah ind?. Refractory. vuelta. [rifr¨¦shment] Refresco. Regress. Pangpalamig. v. volver ¨¢ formar. considerar. inuming pangpalamig. [refiudch¨ª] Refugiado. n. gobierno. Nakamatay ng har¨¬. sobra. p¨¢talaan ng pangalan. n. pagtanggi. Lumitaw na mul?. Magkaloob. Regicide. Bumaw¨¬. Tungkol sa. n. paglilisya. Makipagtalo. Paghahar¨¬. n. reprimir. makis ap. T¨¢laan ng pangalan. brillante. p¨¢minggalan ng yelo. Masama ang loob. adj.

Palakasin. Maaasahan. Isaayos. Pawal¨¢n. Relegate. libertar. [ril¨ªv] Relevar. adj. pagsasabi ul?. labugin. ningni ng. Reiterate. aflojamiento. pahinga. Magpalubay. [ril¨¦cion] Relacion. [re¨ªn] Rienda. Religion. [relacs¨¦cion] Relajacion. desechar. sabihin uli. Regulate. Re-issue. adj. pag inghawahin. Isaul¨¬ sa dati. kapanampalatayahan. Kaharian. [riiter¨¦cion] Reiteracion. [ril¨ªf] Relieve. m¨¦todo. [r¨¦lativ] Relativo. pariente. Reject. katwaan. [ril¨ªdches] Religioso. [re¨ªn] Reinar. [reguiul¨¦cion] Regulacion. alegr¨ªa. n. [ridch¨¦ct] Rechazar. relegar. repasar. [r¨¦lativ] Pariente. Relegation. Lubay. [rij¨¦rs] Repetir. Reiteration. [ridch¨®in] Reunirse. pagtangg¨ª. [ril¨¢ps] Recaer. Reinstate. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. pagkakatiwal¨¤. Bat¨® ng kataw¨¢n. [ril¨¦t] Relatar. pagkakasalangmul?. reincidencia. Relation. iwast?. Ulitin. umulit. Ulit. Relapse. kam ag-anakan. Reliance. magpalambot. adj. n. inflexible. palayasin . v. n. [r¨¦guiulet] Regular. Ukol. Salaysay¨ªn. narrar. [ril¨¦nt] Relentecer. gaan¨¢n. palambutin. v. aliwin. husay. ayusin. [riinf¨®rs] Reforzar. tigil. Relevant. Magalak. n. Relict. katug¨®n. digno de confianza. ensayo. alivio. [rij¨¦rsal] Repeticion. Relentless. p¨¢ta aran. Hint?. v. walang aw¨¤. ensayar. ablandarse. Mabinat. [r¨ªiteret] Reiterar. v. n. recitar. Papaglubayin. Regulation. n. Relative. Rehearsal. Binat. Relapse. n. aflojar. Relationship. mapagdasal. Pigilin. husayin. v. pagta tapon sa ibang lup¨¤. n. magdagdag ng lakas. Babaing bao. [ridch¨®is] Regocijarse. [ril¨ªs] Libertad. [r¨¦liguet] Desterrar. sana yin. Rejoice. magsay¨¢. Matigas. mul¨ªng magkasala. Ulit. Relic. n. parentesco. . n. [re¨ªn] Soberan¨ªa. ginghawa. mapagmat igas. Pagpapalayas. n. n. v. n. reincidir. kahalile. Tiwal¨¤. pagka-kawala. palayain. [r¨¦lic] Reliquia. n. [reguiul¨¢riti] Regularidad. kawastuan. mapagkakatiwalaan. Relieve. Itakwil. pagtataboy. pagwawaks¨ª. v. Relaxation. lwa g¨¢n. rehusar. consolar. n. matwa. p g-ayaw. tanggihan. v. Ayos. iwaks¨ª. Relikya. Release. idestiero. Lay¨¤. v. Salaysay. relajar. soltura. [ril¨¦cionship] Parentesco. destierro. kamag-anak. Rejoinder. eximir. n. adj. prevalecer. contener. Reign. devoto. remediar. adj. m¨¦todo. repeticion. reinado. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. palakad. [re¨ªn] Refrenar. pananalaysay. aliviar. consuelo. [rel¨ªdchen] Religion. referir. paghahar¨¬. [ril¨¢ians] Confianza. Hinlog. v. pa gsasanay. restablecer. ulit-ulitin. Pagkakamag-anak. Relative. Relay. reglamento. aliviar. Pagtatakwil. [ril¨ªs] Soltar. implacable. [r¨¦livant] Lo que alivia. Tutol. Nakagagaan. [ril¨¢cs] Relajar. n. Relax. n. [ril¨¢ps] Recaida. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. [ril¨¦] Parada ¨® posta. Relief. n. Relate. lambot. Reinforce.Regularity. Release. Relihiyon. Relent. bigyang lunas. Tampok. n. Rein. Ryenda. tugon. v. Rehearse. kamag-anak. Ayos. realce. [r¨¦lict] Viuda. Reliable. n. [ril¨¦ntles] Empedernido. pagpapaulit-ulit. ordenar. kasayah an. Halinh¨¢n. [religu¨¦cion] Relegacion. v. mamalag¨¬. v. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. kamag-anakan. Banal. ayaw¨¢n. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. v. Religious. kagalakan. Pumisan ul?. [riimb¨¢rs] Reembolsar. relevo. lwag. recitacion. repetir. reino. n. v. v. itatag na mul?. twa. lilok. hinlog. Galak. Itapon sa ibang lup¨¤. Reins. Rejoin. pala tain. [re¨ªnz] Ri?ones. Maghar¨¬. Reimburse. Rejection. Reign. divertirse. Ulitin. Rejoicing. n. Muling pagkakaulat. magpalwag. [ridch¨®ising] Regocijo. Rein. n. [rel¨¢iabl] Seguro. saysaysin. pagdedestierro. v. v.

restablecer. residuo. isipin. n. isaul?. lugar se?alado para encontrarse. n. v. v. Baguhin. [rim¨ªdial] Curativo. Bayaran. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. adj. v. [rinanci¨¦cion] Renuncia. [r¨¦licueri] Relicario. n. tam¨¢d. [rim¨¢ind] Acordar. adj. [rem¨ªs] Remiso. adj. Salungat. Remember. ap¨®stata. n. Umalala. adj. bihisan. v. Banggaan. Rely. [rim¨¦ns] Cadaver. reliquias. Ngitngit. Renunciation. Naipanggagamot. [r¨¦midi] Remedio. [rent] Renta. Baguhin. adj. Removal. restos. [rim¨²v] Remover. nakayayamot. [rend] Lacerar. [r¨¦midi] Remediar. dakong tagpua n. Kabantugan. n. buny?. Bangkay. adj. flojo. Renovate. Remark. encuentro. [rim¨¢rk] Reparo. consideracion. Alalahanin. v. Remains. v. Remind. debilitarse. Upa. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. Remedy. sobra. Relish. Renegade. Remembrance. relikya . punitin. al is¨¢n ng katungkulan. [r¨¦novet] Renovar. n. Remittance. alaala. v. n. mga buto't bung?. maiwan. Renovation. M¨¢tira. Pun¨¢. m¨¢labi. v. Alaala. adj. alala. Sumuk¨°. Remarkable. Pumun¨¢. Kasalungatan. gantih in. May kabayaran. pagbayaran. Remote. Lunasan. [ril¨ªncuish] Abandonar. labis. n. Reliquary. Hesu-Kristo. kapatawar¨¢n. pagkabalis¨¢. [rim¨®rs] Remordimiento. n. [r¨¦mnant] Remanente. premiar. gamut¨ªn. Remorse. retribucion. rasgar. mas¨ªd. recuerdo. [rim¨ªdiable] Remediable. [r¨¦nder] Rendir. n. [ril¨¢ctans] Repugnancia. deponer del empleo. n. mainam. [rin¨¢und] Celebre. v. Reminiscence. distante. Rend. Remark. Pagpapabaya. Lunas. Tumangg¨ª. paghiwalay. alejar. kabunyian. adj. Malubay. upa. [ril¨¢ctant] Repugnante. [rim¨®t] Remoto. humiwalay. Bayad. [r¨¦lish] Sabor. Renewal. Pagbabago. . [rim¨¦mber] Acordarse. v. arrendamiento. n. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. n. pahinohod. Lasa. gant¨ª. curar. interesante. [renov¨¦cion] Renovacion. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. Renown. balit¨¤. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. Remodel. observar. [r¨¦ndivu] Cita. famoso. magmas¨ªd. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. Render. Paupahan. Remunerative. Patawad. perdon. desgarrar. dejar. lasap. [rim¨¦mbrans] Memoria. adj. medicamento. tir¨¢. [rent] Alquilar. tikman. makipagtuos. n. Nagmamaktol. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. magiting. Hapakin. Remuneration. deposicion. [rimi¨²neret] Remunerar. Halata. v. Remorseless. katakatak¨¢. T¨ªpanan. Agn¨®s. Rent. Relinquishment. perezoso. reputacion. Remedy. Pabayaan. v. tumiwalag. Ilipat. [rini¨²al] Renovacion. v. Remunerate. Malay¨°. Gunamgunam. contar con. [renc¨¢unter] Choque. n. [rim¨¢rcabl] Notable. Remiss. Rendezvous. n. [ril¨ªncuishment] Abandono. gusto. Walang-bahal¨¤. M agpatawad. restar. Remove. Paglilipat. sagup¨¤. n. Remainder. iwan. yamot.Relinquish. observacion. Tira. [rim¨ªtans] Remesa. [rin¨¢uns] Renunciar. n. magpadal¨¢ ng salap?. recordar. asegurarse de. lab¨ª. isaalaala. perdonar. Bantog. alquiler. [rim¨®del] Reformar. Renew. ibilang. Renowned. [r¨¦lish] Saborear. tedio. Remission. ibigay. Reluctance. Rencounter. Rent. Remedial. [rim¨ªt] Remitir. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. v. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. lejano. gamot. pagalingin. [rim¨¢rk] Notar. Remonstrance. n. mahin¨¤. n. kagamutan. kuyamusin. [ril¨¢i] Confiar en. restituir. n. Padal¨¢. ilay?. Labis. nakaririmarim. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. reputado. [rim¨²val] Remoci¨®n. recordar. pagpapaal¨ªs. [reni¨²] Renovar. n. Remit. [rin¨¢un] Renombrado. Lasahin. bayad. Pagtiwalag. v. pag-aalis. Relish. v. Asahan. Remain. [rim¨¦nder] Resto. [r¨¦nigued] Renegado. Renounce. Pagbabago. Nalulunasan. Remnant. residuo. n. v. n. sanar. manghin¨¤. [rim¨¦n] Quedar. ihiwalay. volver. v. arrendar. Reluctant. Baguhin. kagitingan. n. Remediable. lasapin. upahan.

Siphay¨°. pagpapaurong ng parusa. Reproachful. v. Saway. Reprehension. [rip¨¢in] Afligirse. panumbalikin. n. masama. Paghuhusay. comida. [reprisent¨¦cion] Representacion. Report. vituperar. Repayment. Repair. descripcion. [rip¨¦ntant] Arrepentido. adj. parusahan. Replace. Reorganization. Bayad. compostura. magsalaysay. n. n. adj. Tumugon. [ripl¨ªt] Repleto. dapat sawayin. censurar. [ripos¨¦s] Recobrar. representante. bigay-alam. Reorganize. n. Reprehensible. [rip¨ªtedli] Repetidamente. adj. Repel. salaysayin. n. magbalit¨¤. [ripr¨¦sion] Represion. [rip¨ªt] Repeticion. v. Reprehend. [rip¨®z] Reposo. Pag-ulit. Pal ugid. contrito. Repose. reponer. n. infame. [ripr¨®chful] Ignominioso. adj. ipakipaglaban. v. Pigilin. tutop. v. respuesta. Repetition. [repris¨¦nt] Representar. [reprim¨¢nd] Reprender. Itakwil. . Magsisi. Magdalamhat¨¬. Reprimand. Repossess. patalastas balit¨¤. Muling ihayag. pagkukumpun¨ª. pangusap. pag-uul?. muling pagkagawa. Punuin. [repris¨¦ntativ] Representativo. oprobio. v. Repeal. ilarawan. m agsaysay. Repay. revocar. Nagsisisi. censura. mahapis. n. Reprimand. Mul¨ªng buks¨¢n. Pag ulit. kabusugan. Repository. v. Reprieve. Repose. Pasabi. Repeat. Reproach. pagkutya. describir. [rip¨ªt] Repetir. L¨¢gakan. [ripl¨¢y] Replicar. kati wal¨¤. Reply. pagwikaan. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. pangusapan. [ripr¨ªnt] Reimprimir. n. n. Pagkatawan. repaso. [riorgan¨¢is] Reorganizar. v. n. n. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. Tagapagbalit¨¤. tutup¨¢n. dispensa. Representative. Sawayin. [ripr¨®ch] Improperar. [repit¨ªcion] Repeticion. [rip¨®z] Reposar. Replant. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. consumirse. [ripr¨¢isal] Represalia. v. corregir. condenar. Saway¨ªn. v. pagkumpun¨ª. malvado. Pun?. iul?. Higant¨ª.Reopen. n. v. Representation. pakapunuin. Nasasaway. Magbigay-alam. [ripr¨¦s] Reprimir. [reprij¨¦ncion] Reprension. n. Reproduction. ipakipagtalo. v. v. v. [ripl¨ªcion] Replecion. recuperar. kumutya. paghalay. Repentance. Report. humalay. v. isaul?. [repar¨¦cion] Reparacion. pangusap. Kapuspusan. kapahingahan. v. Hamak. Repeat. [rip¨¦r] Reparar. Umulit. [rip¨¢st] Refrigerio. n. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. [rip¨®rter] Relator. lleno. Repression. [rip¨¦nt] Arrepentirse. [ripl¨¦s] Reemplazar. Mul¨ªng limbag¨ªn. n. Bayaran ul?. v. correccion. Repent. Repeatedly. Represent. Reproduce. Repast. ulitin. Reprint. dar cuenta. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. Husayin. v. adv. v. [rip¨ªl] Abrogar. n. n. Palitan. [rip¨®rt] Relatar. Paulit-ulit. Mul¨ªng itanim. n. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. [rip¨¦l] Repeler. Tugon. mul¨ªng taglay¨ªn. n. Bumaw¨¬. adj. mul¨ªng gaw¨ªn. domar. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. Reporter. reputar. Sumiphay¨°. sagot. n. Kinatawan. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. Replenish. magpahingalay. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. [r¨¦probet] Reprobar. paglal arawan. Itakw¨ªl. v. Reprisal. Replete. iwaks¨ª. Reply. Saway. [rip¨®rt] Relacion. v. [ripr¨®ch] Improperio. [rip¨¦r] Reparo. Reproach. descanso. pangusapan. Pagsupil. informar. [reprij¨¦nd] Reprender. Repletion. surtir. plenitud. tutol. n. contar. descansar. v. supilin. Repentant. v. n. resarcir. Paghuhusay. Muling paghahayag. v. panghihigant¨ª. [ripl¨¢y] R¨¦plica. bus¨®g. Pagsisisi. kumpunihin. Ipaurong ang purasa. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. Kahalayhalay. Reprobate. restituir. Katawan¨ªn. Repartee. paminggalan. [ripl¨¦nish] Llenar. Reprieve. Reprobate. [r¨¦primand] Reprension. [rip¨¦ment] Pago. v. Pagkain. Pahing¨¢. Repair. [r¨¦probet] R¨¦probo. Mul¨ªng husayin. Magpahing¨¢. n. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. Baguhin. kakutyakutya. kabayar¨¢n. tumutol. noticia. Repine. Repress. s alaysay. n. Reparation. parte. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. kasagutan. [riprodi¨²s] Reproducir. [repl¨¢nt] Replantar. v.

labis. [ris¨¦ntment] Resentimiento. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. Reseat. Resentful. n. [rip¨¢blican] Republicano. pagtalag¨¢. Repugnance. n. Sagip¨ªn. [reserv¨¦cion] Reservacion. improperio. n. Request. [ripr¨²v] Censurar. Resistance. [rip¨¢ls] Repulsar. Residuum. preciso. kabantugan. saliksikin. matiyaga. v. Reside. talikd¨¢n. residuo. recompensa. imukha. v. kapuripuri. Taginting. adj. Pasiyah¨¢n. bumabag. Resent. nakaririmarim. adj. pamanhik . pagbabag. Requite. Resemble. Ahas. decoroso. cr¨¦dito. Rescue. n. adj. s¨²plica. [ris¨ªrch] Escudri?ar. n. v. adj. v. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. n. mag-impok. Resonance. renombre. sensible. lumuhog. pawal¨¢n ng halag¨¢. adj. Siyasat. n. n. [ris¨®lv] Resolver. v. Reset. Pintasan. Residue. anular. [resoli¨²cion] Resolucion. Resolute. [riz¨¦nt] Resentirse. Reprove. estimar. Palih¨ªm. solicitar. Siyasatin. rimarim. Repulse. [ripi¨²t] Reputar. librar. Halagahan. halayin. n. Reptile. Republican. paghalay. [r¨¦sin] Resina. morar. [r¨¦sidens] Residencia. Lumaban. Request. Magtamp¨®. [ric¨ªnd] Rescindir. v. [res¨ªstans] Resistencia. [ris¨ªdiueri] Resto. pangusap. [repiut¨¦cion] Reputacion. v. n. kagitingan. Saway. exigencia. v. n. adj. pagtalikwas. adj. Reserve. Resemblance. demanda. Nakasusuklam. renunciar. kagantihan. tumiwalag. v. Pagbibit¨ªw ng tungkol. [r¨ªpiutabl] Honroso. Reputable. resto. Hiwalayan. [ris¨¦ntful] Resentido. n. tumahan. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. [rip¨¢rches] Recomprar. v. [recuis¨ªcion] Peticion. . adj. Requisite. Reservedly. [ricu¨¢ital] Retorno. Natatalaga. con disimulo. [r¨¦sident] Residente. [ricu¨¢it] Recompensar. reserva. constante. pananalag. Tangg¨ª. improperar. Repurchase. Manahan.Reproof. [ricu¨¦st] Rogar. Gantih¨ªn. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. sumama ang loob. v. bansang nakapangyayari ang bayan. Kahingian. takwil. Reservation. v. Paghiwalay. [rip¨²gnans] Repugnancia. Rescue. n. Mamanhik. Repulse. Resist. iwan. itakwil. v. Kalabisan. v. Reputation. [r¨¦soliut] Resuelto. [ripi¨²diet] Repudiar. Requisition. Sirain ang k¨¢yarian. Sahing. Marangal. rechazar. t¨ªrahan. [ris¨¢id] Residir. paling¨ªd. pagtiwalag. kahilingan. panananggalang . Repudiation. v. pag-iimpo k. Resolution. Mul¨ªng bilh¨ªn. hatulan. Kahilingan. Dangal. Repugnant. [resign¨¦cion] Resignacion. Repulsion. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. Tumatangg¨ª. [r¨¦skiu] Recobrar. pagliligt¨¢s. Hing¨ªn. Kailangan. sumam¨°. [ris¨ªst] Resistir. [ris¨¢in] Resignar. paghiya. [ris¨¦mbl] Asemejar. Kailangan. [ricu¨¢ir] Requerir. n. paglalaan. juzgar. [ris¨ªdiuoem] Residuo. Nauukol sa rep¨²blika. suplicar. n. Wangis. n. v. comparar. domicilio. Require. n. n. n. n. Matatampuhin. Ang naninirahan. Resident. handa. Pagtanggi. [r¨¦zidiu] Residuo. [ricu¨¢irment] Requisito. [r¨¦skiu] Libramiento. Requital. v. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. [r¨¦sonans] Resonancia. [r¨¦ptil] Reptil. hiling¨ªn. defensa. Repute. Suklam. Residuary. Repulsive. hiy¨¢in. Republic. gantihan. Resentment. [rip¨¢lsion] Repulsion. n. n. siphay¨°. retumbo. Labis. & n. maglaan. renunciar. puri. ruego. Requirement. Mul¨ªng itala. Magtaan. [ris¨¦mblans] Semejanza. adj. v. Pagtataan. Resin. n. Gant¨ª. Resign. Residence. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. premio. pagtatakwil. alingawngaw. Research. [rip¨¢ls] Repulsa. pagkak¨¢mukha. dagtang namu?. [rip¨²gnant] Repugnante. Tir¨¢. Tanggihan. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. Research. Pagsag¨ªp. Iwangis. iligtas. Resolve. kinakailangan. v. kutyain. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. Pagtatamp¨®. v. saliksik. recobro. pakunwa. n. Rescind. magtulak. T¨¢hanan. examinar. Repugnancy = Repugnance. ang kailangan. luhog. determinacion. [ris¨¦rv] Reservar. Pasiya. Repudiate. nagtatakwil. Rep¨²blika. Resignation. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. Paglaban. kabayaran. [ricu¨¦st] Peticion. [r¨¦cuisit] Necesario. n. n. tir¨¢.

n. n. [ris¨¢lt] Resultar. Response. [resur¨¦ccion] Resureccion. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. Buhayin ul?. dumulog. [r¨ªtel] Venta por menor. Huming¨¢. v. n. resultado. maningning. [risampcion] Reasuncion. [rit¨¦n] Retener. Maliwanag. magpalugid. Pahing¨¢. [r¨¦stiv] Repropio. [rit¨¢liet] Talionar. ibal¨ªk. Resplendence. venerar. Papagtagal¨ªn. maal¨ªngawngaw. [ris¨®rs] Recurso. pagkabaw¨¬. v. restaur¨¢nt. Ting?. Respectful. Respire. relativo. Resumption. bayaran ng g aya ng ipinautang. r¨¦plica. bawiin. matu log. recobro. pagar en la misma moneda. [ristr¨¦n] Refrenamiento. Pagsasaul¨¬. gantih¨ªn. magpahingalay. Restaurant. Resuscitate. dapat managot. v. Retardation. Resort. quedar. Result. Respectability. Mul¨ªng pasimul¨¢n. Respect. adj. [risp¨®ndent] Respondedor. [risp¨¦ct] Respeto. [risp¨¦ctiv] Respectivo. retumbar. [risi¨²m] Reasumir. Pagdal¨®. Result. prolongar. Muling pagsisimula. kapahingahan. [rispect¨¢biliti] Consideracion. m atunog. kasagutan. v. Responsible. n. Tungkol sa. pag-uul¨¬. n. Paghihigp¨ªt. K¨¢rihan. Mapagmatigas. dormir. [risp¨¦ct] Respetar. dar treguas. mapagpitagan. Restriction. v. diferir. [ristr¨ªccion] Restriccion. . [risp¨®nd] Responder. desasosegado. resto. pigilin. Higpitan. [rest] Descanso. reponer. taningan. Magalang. adj. Mataginting. Sumagot. Retard. Resplendent. diferir. n. veneracion. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. Respite. Magting?. v. Pag-ampat. nangyari. mag-amot. Pagbinbin. v. pag-aalala. hinggil sa. S¨¢gutin. v. ¨¢mot. constre?imiento. restaurar. guardar. adj. palasagot. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. ipagpaliba n. desagravio. inquieto. Retain. Higpit¨¢n. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. Pananaul¨¬. Alang-alang . [ris¨®rt] Acudir. n. Respiration. [r¨¦sonant] Resonante. limitar. Gantihin. tumugon. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. pagpapalwat. [ristr¨ªct] Restringir. Retaliation. Respondent. n. [risp¨®ns] Respuesta. Rest. v. v. Liwanag. Responsibility. sonoro. Walang pahing¨¢. Galang. Respectable. pigilin. [ritali¨¦cion] Desquite. Sag¨®t. Pagkabuhay na mul?. Restrict. balis¨¢. Restore. Resume. v. Resource. Respect. pertinaz. pagpigil. Retail. pagbabaw¨¤. papaglwatin. pagdulog. Restrain. n. Resound. [risp¨¦ctabl] Respetable. Magpasuka. [risp¨¢ir] Resollar. Tumaginting. [risp¨¦ctful] Respetuoso. Rest. Retail. pitagan. n. Respite. Respecting. restri?ir. v. Retch. Kuning mul?. lab¨ª. [ris¨¢und] Resonar. Ang sumasagot. higant¨ª. [r¨¦spit] Suspender. m¨¢tira. v. [rest] Descansar. [restor¨¦cion] Restauracion. nahihinggil. Dumal¨®. Nananagot. Magpahinga. n. v. matigas ang ulo. sas¨¢gutin. v. caracter respetable. Paghihigpit. Gant¨ª. Mangyari. n. corresponder. [respir¨¦cion] Respiracion. retumbante. [ristr¨¦n] Restringir. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. m¨¢pala. adj. Kagalanggalang. v. n. adj. n. [rist¨®r] Restituir. concurrencia. respirar. reposar. Respond. n. n. concurrir. Isaul¨¬. pitagan. brillante. pakundangan. [rit¨¦ncion] Retencion. considerable. consecuencia. Bimbinin. Retaliate. pag-antala. tagasagot. bawaan. ipatigil. panauliin panumbalikin. [ris¨®rt] Concurso. n. adj. lab s. Restrain. Respective. Retention. n. empezar de nuevo. Restitution. [risp¨®nsibl] Responsable. Gumalang. Pagpapatagal. memoria. Nauukol. [resta¨²rant] Restaurant. [ris¨²sitet] Resucitar. [ris¨¢lt] Resulta. malik¨ Restoration. Retake. v. [rispl¨¦ndens] Resplandor. n. tir¨¢. [ritard¨¦cion] Retardacion. n. n.Resonant. n. adj. liwayway. Pananaul¨¬. adj. prep. [rit¨¢rd] Retardar. brillo. Restless. residuo. Resort. Ampatin. magpitagan. Resurrection. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. v. pagpapatigil. Hing¨¢. pagpapahing¨¢. Resplendency = Resplendence. Bunga. n. permanecer. m¨¢labi. recuperar. [rit¨¦l] Vender por menor. ipagpalib an. ingatan. n¨¢papala. v. [r¨¦stles] Insomne. respiro. Restive. reposo.

Ihayag. magti tipon. v. Magbalik. pag-uw?. Baligtar¨ªn. Retrenchment. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. n. Pagsisiyasat. vuelta. Pagb alik. venerar. Retribution. [ritr¨ªt] Retirarse. Gumalang. n. [retribi¨²cion] Retribucion. [riv¨¦rberet] Reverberar. Pagbabago ng hatol. r¨¦dito. n. adj. katipunan. pitagan. resonar. [r¨¦trogred] Retrogradar. v. n. n. Kagalanggalang. pagkakatwa. tub¨°. [r¨¦verens] Reverencia. pagsasaul¨¬. v. v. retroceder. . Reticence. v. [ritr¨ªvabl] Recuperable. Reverence. adj. Umpukan. refugiarse. adj. retiro. v. Return. bayad. Retirement. Paur¨®ng. Paglingon sa nagdaan. n. [r¨¦velri] Jarana. Nababaw¨¬. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. [ritr¨ªv] Recuperar. adj. [riv¨¦rs] Trastrocar. magpitagan. pal¨ªt. Umurong. Galang. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. pagbalik. pag-iisa. Return. v. pag-uw?. n. retractar. Retina. v. Revert. Retrogression. [ri¨²nion] Reunion. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. Retrievable. apartar. Paghiwalay. Reverent. Supotsuputan. upa. umulit. [ritr¨ªt] Retirada. Reverence. cambio. retiramiento. recompensa. regreso. n. Manghigant¨ª. Review. Retrospect. n¨¢isasaul?. n. adj. Mul¨ªng tahakin. Retokahin. ilitaw. pabal¨ªk. pagkakaungtol. [rit¨¢irment] Retiro. [r¨¦tisens] Reticencia. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. Pagkauntol. magpitagan. borrachera. Magtipon ¨® magpisan-ul?. retribuir. v. Umalingawngaw. Magalang. Retrograde. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. Reverential = Reverent. [rit¨¢rn] Retorno. restaurar. Retort. [ritr¨¢ct] Retraer. n. kumal ansing. [riv¨¦ndch] Venganza. retribucion. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. rese?a. v. Pagkabaligtad. Revenge. soledad. Supotsuputan. Retract. Revenue. borrachera. [riv¨¦rs] Reverso. [r¨¦veniu] Renta. n. ayusin. magsau l¨¬. divertirse con grande ruido. Gumalang. v. n. venerable. magkatwa. Revelry. Retort. Reverberate. n. Retire. Umuw?. Baligtar¨ªn. Reverse. v. Pag-urong. Umurong. [r¨¦verens] Reverenciar. volverse atr¨¢s. reparable. v. gumant¨ª. pagtatala. Pagkukut¨¤. ipahayag. Retouch. respeto. n. Retrospective. [riv¨¦rt] Trastrocar. [riv¨¦ndch] Vengar. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. Alingawngaw. Reticule. Reversal. Reunion. v. Reverend. Revel. trinchera. n. [riunait] Reunir. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. [rit¨¢rn] Volver. adj. n. manifestar. [riv¨¦ndchful] Vengativo. umurong. [r¨¦vel] Jaranear. Revel. pagpihit. Revelation. bumalik. n. [rit¨¦ntiv] Retentivo. Retreat. reunirse. v. Reunite. talikwasan. n. Palalingon sa nakaraan. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. humiwalay. Reticency = Reticence. respetuoso. que considera las cosas pasadas. [riv¨ªr] Reverenciar. v. tumaginting. pakinabang. Retrograde. Retreat. bawiin ang sinabi. [r¨¦verend] Reverendo. Retrieve. umilag. [ritoech] Retocar. kagantihan. umuw?. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. volver al rev¨¦s. Reveal. Reverberation. restablecer. retorta. [rit¨¢ir] Retirar [se]. gant¨ª. magkul¨¬. recompensa. Bilot ng mat¨¢. Higant¨ª. pagtitrinchera . Pag-urong. Paurungin. n. Reticle. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. [rivi¨²] Revista. Reversion. Mapanghigant¨ª. v. repetir. n. n. isaul¨¬. taginting. iurong. Pagsasay¨¢. [r¨¦verent] Reverente. Bawiin. respetar. Kabaligtar¨¢n. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. pananahimik. bayad. Kasayahan. Bwis. Reverse. trinchera.Retentive. Rever. Pabuy¨¤. restituir. [riv¨ªl] Revelar. Revengeful. retorcer un argumento. [r¨¦tina] Retina. [r¨¦vel] Jarana. adj. Revenge. sukl?. mag-umpukan. Pahayag. k¨¢twaan. v. n. n. Matatandain. Retrace. Bumaligtad ng pangangatwiran. [ret¨ªkiul] Sakita. Pagbaligtad ng pangangatwiran. [r¨¦ticl] Redecilla. pulutong. Magsay¨¢. mapagpitagan. v. kut¨¤.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

Scarp. v. [s¨¦vor] Saborear. raro. pat¨ªbulo. escama. [s¨®yer] Aserrador. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. mag-impok. [sc¨¢rf] Faja. tumakas. [sc¨¢rp] Escarpa. Scaffold. kahalayan. choriso. examinar cuidadosamente. grana. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. n. n. mangliligtas. Tumaanan. n. bangis. ibabad. Banlian. Lagyan ng sarsa. v. proverbio. huir. b¨¢rbaro. Scale. S¨¢bado. n. [satiur¨¦cion] Saturacion. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. [s¨®mil] Molino de aserrar. Tagapagligtas. Scape. n. kaliskisan. [scars] Escaso. Maglalagar¨º. Pagtigmak. magbanl?. escalar. Kutis. Panakot. atrevido. Scar. Mag-eskandalo. Pagtataanan. sumaliksik. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. Bao ng ulo. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. malang¨ªb. n. longaniza. Sumindak. Liban. v. sazonar. Lasa. [sc¨¢rlet] Escarlata. Scarfskin. raro. dakong lwal. Talupan ang bao ng ulo. n. [sc¨¢fold] Tablado. Savor. [scan] Escudri?ar. . gusto. bukod sa. [s¨®si] Descarado. intimidar. Saying. [sk¨¦l] Balanza. &amp. amedrentar. madalang. adj. [s¨¦vori] Sabroso. Saturation. Pamigk¨ªs. Kasabih¨¢n. Lumagar¨¨. v. humalay. v. pangahas. [sc¨¢mper] Escapar. taong musmos. n. economizar. n. adj. ro?a. Scan. [so] Sierra. [sk¨¦r] Espantar. Scabby. Savory. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. Scald. tagalagar¨¨. Scald. v. Scantly. v. Malasa. n. [s¨¢tarde] S¨¢bado. [s¨®dast] Aserraduras. walang hiya. [sev] Salvar. sarsa. Scare. v. [sav¨¢na] Sabana. dahilig. ferocidad. Scab. Taga gubat. [se] Decir. probar. n. Sumiyasat. Timbangan. n. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. Scarce. masarap. n. Savior. n. [sk¨¦rcro] Espantajo. [s¨¦vior] Salvador. bitay¨¢n. bag sik. Savageness. grana. adj. escasez. Esk¨¢ndalo. Savanna. Bihir¨¤. bahagya. Scamper. pagbababad. mabangis. Scarcely. Sawsawan. Saturday. n. [scalp] Cr¨¢neo. Pikl¨¢t. Save. n. pagtakas. [so] Serrar. Eskarlata. Bihir¨¤. Scape. [sk¨¦p] Escape. Sawyer. n. Pananalita. Scarcity. Kaloban ng tabak. Saw. Scarf. Entablado. n. Scant. Scantling. n. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. v. Scandalize. Sauce. [scar] Cicatriz. [sc¨¢rsli] Apenas. [s¨®ser] Salsera. [se] Habla. tumakas. adv. Saw. [sk¨¦l] Balancear. evasion. lasapin. n. [sos] Condimentar. mahalay. Bihir¨¤. Timbangin. [s¨¦ying] Dicho. Kabalakyutan. kaliskis. Dalisdis. [s¨®sedch] Salchicha. v. Savor. n. Savage. escala. Langonisa. [scold] Ti?a. Scalp. adj. Eskandaloso. adj. Pinaglagarian. Tumaanan. n. [sc¨¢nt] Escaso. v. [s¨¢vedch] Salvaje. Sauce. n. Munting halag¨¢. v. adv. Scabbard. G¨¢lisin. v. s albahe. Scalp. adagio. Sawmill. Say. v. [sc¨¢bi] Sarnoso. excepto. Lagar¨¨. n. Scapula. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. Saucer. n. [sk¨¦p] Escapar. Walang galang. escamar. n. Kakulangan. panal¨¬. chorizo. adj. Sausage. [sev] Salvo. n. basaing maigi. adv. madalang. ro?oso. Platito. Bahagya. Magsabi. L¨¢garian. Bantal. Scandalous. n. n. [s¨¦vor] Sabor. Save. la locucion. [sc¨¢ntli] Escasamente.Saturate. Tigmakin. Scarlet. tuktok ng ulo. tumakot. n. Saucy. aserrar. [s¨¢tiuret] Saturar. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. huir. Lasahin. crueldad. gumitl¨¢. Sabana. kasalatan. kawikaan. [scold] Escaldar. Lang¨ªb. adj. inculto. n. Sawdust. [sos] Salsa. Say. Scarecrow. n. impudente. bal¨¢t sa ibabaw. n. Scandal. Scale. Magligtas. Butong paypay.

n. cuenta. Scout. sibangot. hadlang.Scath. n. Scorner. n. paluin. kudlit¨¢n. kislap. [scorn] Despreciar. Pangamoy. Kuskusin. socavar. parusa. [sin] Escena. [sc¨®rner] Desde?ador. uk¨¤. Ukaan. Scorn. eskwelah¨¢n. [s¨¢ion] V¨¢stago. castigo. [s¨ªzorz] Tijeras. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. re?ir. desparramar. n. magkalat. Pangkatin ng relihyon. kudl¨ªt. n. deuda. akal¨¤. [sc¨¢ut] Descubridor. akal¨¤. [sc¨®ns] Baluarte. [scold] Rega?ar. supang. pang-lim¨¢s. n. P¨¢labasan ng dula. pabanguhan. Scoff. [scorn] Desden. desbarato. intento. Tiktikan ang kaaway. espia. Scoop. [s¨¢iens] Ciencia. v. Alakd¨¢n. Magtur¨°. [sk¨ªm] Proyecto. humalay. adj. n. Scholar. [scold] Rega?on [a]. Kumisap. tudia . blanco. sabiduria. Scornful. n. umirap. Scientist. Mapagtuya. n. Kapahamakan. Scold. Nauukol sa karunungan. n. [scaz] Desbarate. sanggalang. olor. n. n. n. M¨¢nunuklas. paghamak. poner mala cara. kiskisin. sakuna. [skoerdch] Azote. burla. Science. n. Magalit. Scissors. [scotch] Escoplear. Scavenger. [sc¨®lar] Escolar. [scof] Mofarse. parusahan. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. tu muya. Magmungot. centellear. Scientifical = Scientific. [sent] Oler. envilecer. p¨¢noorin. Scope. explorador. educacion literaria. hak¨¤. utang. Scheme. Scintillation. Scoop. hiluran. P¨¢aralan. [sc¨²l] Instruir. Mungot. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. Panukal¨¤. v. [scup] Cavar. [scor] Muesca. [sc¨¢ul] Ce?o. umuy¨¢m. raya. l¨ªnea. kaalaman. Schedule. Scorch. n. n. v. Setro. . Karunungan. kumislap. am¨®y. kaalaman. pagpapawalang h alaga. mapaghalay. Tuya. Kut¨¤. n. v. [sc¨®rnful] Desde?oso. v. uy¨¢m. Ang nag-aaral. alagad. v. c¨¦dula. iguhit. oprobio. M¨¢nunuy¨¤. [scop] Objeto. espacio. [s¨ªntilet] Chispear. n. lumibak. Liham. [sintil¨¦cion] Chispazo. estregar. Magagalit¨ªn. escarnecer. Scowl. [scotch] Cortadura. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. ibus¨¢. tikt¨ªk. Scotch. libak. [sc¨¦diul] Esquela. n. Magsabog. [sc¨®rpion] Escorpion. Hamp¨¢s. makipag-al¨ªt. Schism. plan. Magtala. Scoundrel. m¨¢nun Scout. irap. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. Magpanukal¨¤. Switik. Scion. Scent. [sc¨¢undrel] Picaro. Scoffer. Scowl. [scup] Cucharon. bribon. Scene. designio. Scholastical = scholastic. Kisap. adj. v. [sk¨ªm] Proyectar. n. v. Scorpion. v. Scent. Gunting. pal¨°. mofar. tagatuklas. [scof] Mofa. M¨¢nunuy¨¤. v. v. n. designio. [scorh] Chamuscar. Amuy¨ªn. tostar. Scholarship. Humamak. [skoerdch] Azotar. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. barrendero de calles. Kutab. n. Sconce. [sent] Olfato. Scourge. v. n. menosprecio. n. Pakay. n. isalab. Scold. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. Scorn. hak¨¤.. n. disc¨ªpulo. Hiw¨¤. n. Taong pantas ¨® paham. umaral. s¨¦dula ¨® kati n. [sc¨®ur] Fregar. Tumuya. School. [sc¨²l] Escuela. quemar por encima ¨® por afuera. n. v. [sc¨¢ter] Esparcir. alacran. ¨ªbp. ense?ar. v. Isangag. adj. Scholastic. n. escarnio. Sceptre. burlarse. escarnecedor. Scatter. sobrecejo. n. [sizm] Cisma. Score. Karunungan. Scheme. perfumar. Panandok. katuusan. Scotch. Scourge. Scour. Humukay. v. guhi t. malikot. [sc¨®larship] Ciencia. Supl¨ªng. Scientific. castigar. School. Paghalay. Scoff. rayar. Score. hacer muescas. Scintillate. n. [scor] Apuntar. [s¨¦pter] Cetro. inventario ¨® lista corta. Hampas¨ªn. incision. [sc¨¢vendcher] Basurero. [sc¨®fer] Mofador. v.

[scri¨²tini] Escrutinio. Kudkuran. n. n. Scripture. [screp] Raer. timbre. Scrutinize. Scud. kaskas¨ªn. Bakid. mangukyabit. Scribble. manipis. rasgu?ar. litisin. sumigaw. Scurf. Scrap. n. Kamot. Tat¨¢k. n. [scri¨²] Tornillo. [s¨¦mstres] Costurera. Alil¨¤ sa kusin¨¤. Kamutin. notario p¨²blico. Screw. Scull. arrebati?a. [scr¨¢tch] Rascadora. [skam] Espuma. v. [scrol] Garrapatear. disputar. Scuttle. n. Siyasat. Scuttle. sapantah¨¤. kagul¨®. escribiente. Langib. Scroll. Hiyaw. Bula. sondear. [s¨ªport] Puerto de mar. n. Daungang-dagat. n. [skoed] Huirse. [skarf] Ti?a. destornilya dor. [si] Mar. Manah?. Seamstress. v. Scrape. Scribe. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). altercacion. [skal] Cr¨¢neo. Screech. n. [scrip] Bolsa. Tumakas. n. Scratch. [sil] Sellar. n. [scr¨ªm] Gritar. [sk¨¢lien] Marmiton. pelear. pelea. Bao (ng ulo). Scrag. Seam. Eskultor. v. [scr¨ªn] Biombo. tumah?. Scrivener. sigaw. batul¨¢ng. Masama. Bumula. v. . Scramble. Magdadag¨¢t. v. Seam. Laot. [sk¨¢lptor] Escultor. n. Sulat na padask¨®l. Hadlang. esconder. v. n. n. Katkat¨ªn. examinar. [scrol] Garabatos. v. kumalmot. Kumanlong. Sulat na walang gasinong halag¨¢. [scr¨¢mbl] Disputa. [scr¨¢mbl] Arrapar. pendencia. tagasulat. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. Scullion. [s¨ªman] Marinero. n. n. Screen. Pagtatalo. v. n. n. [skafl] Quimera. Lilik. dudoso. trepar. tumaanan. Lumil¨®k. [skafl] Re?ir. [screp] Embarazo. Scrub. panabing. v. Balumbon. n. magpumiglas. [scr¨ªm] Grito. Humiyaw. [scrab] Belitre. ex¨¢men. [sim] Hacer costuras. Tah?. [scr¨¢tch] Rascar. magbula. Basag-ulo. magyano. Seal. adj. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. Kumarimot.Scrabble. [scrich] Chillido. ikid. Mangalm¨®t. v. notaryo. babag. Sea board. Scuffle. sagw¨¢n. Hiyaw. dificultad. Scratch. ipakipagtalo . kaingay. galos. mangubl¨ª. coser. rasgu?o. Scum. n. Panghugot ng tornilyo. Seaport. carrera corta. s¨¦dula. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. [scrap] Migaja. Seaman. escaparse. n. balakubak. Dagat. Bayubo. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. takb¨®. [scrabl] Ara?ar. Hinal¨¤. [scr¨ªn] Abrigar. caspa. [sil] Sello para cerrar las cartas. bung?. n. ri?a. sulwak. Scream. [scrag] Cualquiera cosa flaca. n. tar uk¨ªn. Scurfy. Mapaghinal¨¤. mampara. Sculptor. Scrawl. mapagsapantah¨¤. raspar. malang¨ªb. Scriptural. Screw-driver. agaw¨¢n. panganlong. Scrupulous. Panglilil¨®c. n. kalmut¨ªn. [skam] Espumar. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. [sim] Costura. n. paglilitis. Nauukol sa Biblia. Mag-away. manglilil¨®k. chillido. [sk¨¢lpcher] Esculpir. c¨¦dula. n. n. v. [sk¨¢tl] Banasta. Scrawl. Scream. Scruple. Banal na kasulatan. Scramble. n. [s¨ª bord] Mar adentro. [scr¨¦per] Rascador. n. remo corto. M¨¢nunulat. Scraper. adj. Tatak¨¢n. adj. Scrutiny. Eskribano. [scr¨ªvner] Escribano. p¨²tol. Scrape. Payat. bab¨¢g. casco. chillar. [saiz] Guada?a. Away. kapansanan. magbabag. Scrip. n. karit. n. [sk¨¢lpcher] Escultura. v. v. Scythe. n. grito. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. Seal. n. n. n. Sculpture. [sk¨¢rfi] Sarnoso. duda. Supot. Sea. n. ro?oso. G¨¢lisin. v. Scum. Mumo. Sculpture. n. M¨¢nanah¨¬. v. sub¨®. Tornilyo. escribir mal. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. Sumulat ng padask¨®l. ara?ar. Siyasatin. n. [skr¨ªmedch] Turbamulta. fragmento. Scuffle. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. n. Umagaw. Screen. Scrimage. [scr¨¢ib] Escritor. sigaw.

[s¨¦criteri] Secretario. calma. [s¨ªson] Sazonar. Seed. n. tahimik. [sidi¨²s] Seducir. hichura. Seasickness. v. tag?. [sit] Asiento. indagar. Secret. Ilay?. Sea-weed. M¨¢hawig. n. Mahinahon. Seasoning. Ilagay. [s¨ªdling] Planta de semillero. maingat. [sis¨ªd] Apartarse. Sedative. [siki¨²riti] Seguridad. Bahagi ng isang kabilugan. v. [siso] Vaiv¨¦n. mot¨ªn. separarse. n. n. gul¨®. n. [s¨¦griguet] Segregar. Bahagi. Sedition. n. Tila. masikap. n. luklukan. pagtitiwalag. Pangalawa. Sect. Seduce. mareamiento. Tagakita. [sect] Secta. maghanap. Seedling. adj. paglilingid. salvar. ocultar. n. Bagay. rekado. Seditious. adj. sazon. Seashore. Seductive. adj. N¨¢papanahon. adj. Rekaduhan. [si] Ver. Secretion. Seer. pangalawa. correspondiente. [sid¨¦tnes] Serenidad. [s¨ªcret] Secreto. akma. Seduction. adj. Pangpatahimik. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. v. Tumingin. Secret. Kalihim. Nakahihikayat. simiente. [s¨ªsonabl] Oportuno. Seemly. juicioso. busca. n. Seesaw. v. Larong law¨ªnlawinan. sumulwak. Sumiyasat. siguruhin. sosegado. adv. pangpahupa. asentar. sumaliksik. [sicr¨ªcion] Secrecion. Secretary. katiwasayan. halag¨¹e?o. [sid¨¦t] Sereno. m¨¢kamukha. Ikalawa. Segregate. [s¨¦diment] Sedimento. likmuan. lagyan ng rekado. Pag-ilag. Sectarian. paghanap. Seclusion. n. Seedsman. Masipag. humiwalay. Itiwasay. [sirch] Pesquisa. hez. Lihim. [s¨¦condari] Secundario. [siki¨²r] Seguro. n. pagkalul¨¤. Paghihiwalay. Sedulous. [sicli¨²d] Apartar. separar. [sit] Situar. separacion. [sid¨¢ccion] Seduccion. Itag¨°. [s¨ªsik] Mareado. [siz] Hervir. observar. Secure. adj. Manggugulo. adv. silla. Sedateness. Lihim. Section. [sid¨ªcioes] Sedicioso. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. Umupat. Pangkatin ng isang relihiyon. Secretaryship. Secondly. m¨¢wangis. sumub¨®. inquirir alguna cosa. nagamit na. Ang nagbibili ng punla. Seaward. n. salvo. v. Secure. Panahon. n. pag-aals¨¢. n. semejarse. [s¨ªsiknes] Mareo. [secondjend] Segunda mano. Sedentary. Punla. [s¨¦condli] En segundo lugar. punla. humikayat. v. Pagtatag¨°. Hinahon. [s¨ªmingli] Al parecer. [s¨¦diuloes] Diligente. n. Panghihimagsik. [s¨ªson] Estacion. ihiwalay. lumay?. Seasonable. [s¨ªsior] Ribera del mar. [sicli¨²cion] Separacion. [siki¨²r] Asegurar. Damong dagat. adj. ibukod. adj. [sid¨ªcion] Sedicion. Season. ilapag. Itiwalag. v. v. v. adj. adj. condimentar. pangalaw¨¢. iligtas. Seclude. hikayat. Paniniyasat. n. revuelta. Segment. Seat. Any?. [sirch] Investigar. n. See. n. tranquilidad. Seek. [sim] Parecer. Upuan. [sir] Veedor. ¨¢ prop¨®sito. adj. Lum¨¤. Sa dagat. manghuhul¨¤. n. [secci¨®n] Secci¨®n. manguupat. banco. v. war¨¬. adj. adj. persuasivo. [s¨ªming] Apariencia. nakaaakit. mabuting pagkak¨¢taon. Seeming. Humanap. v. n. n. cuidadoso. [s¨ªsoning] Condimento. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. mabait. bullir. Ikalawa. K¨¢lihiman. Umilag. Sedate. Palaup?. Search. tiempo. [s¨ª-uid] Alga marina. [sect¨¦rian] Sectario. Secrecy. [s¨¦cond] Segundo. Seat. Lul¨¢. ligtas. exclusion. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. Seasick. oculto. pagkakalihim. kagul . nalulul¨¤.Search. Seethe. Katibayan. Binh?. nakagaganyak. n. . Panimpl¨¢. [s¨ªmli] Propio. n. v. [sid] Semilla. profeta. excluir. ihiwalay. Sediment. kumita. [sicr¨ªt] Esconder. Second. n. Latak. [s¨¦detiv] Sedativo. alboroto. [sis¨¦sion] Apartamiento. n. katahimikan. n. iup?. Secede. ilingid. [sid¨¢ctiv] Seductivo. Lula. v. Season. Secondary. [s¨ªcresi] Secreto. Secondhand. Seem. [sic] Buscar. Upat. n. colocar. Tab¨ªng dagat. makakita. sigilo. n. kapanahunan. [s¨¦denteri] Sedentario. Secession. Kumul?. umakit. n. Seemingly. Security. paghiwalay. adv. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. Tiwasay.

Sequence. [s¨ªnail] Senil. n. frase. Hiwalay. Sensuality. paghihiwalay. mapaggiit ng sarili. ensimismado. [s¨¦lfish] Egoista. n. adj. May pakiramdam. Ang nagpapadal¨¢. n. Sepulchre. [s¨¦ler] Vendedor. [s¨¦nder] El que env¨ªa. n. adj. Sensation. propio. [s¨¦nsles] Insensible. [sil¨¦ccion] Seleccion. n. malibog. segregar. pagbubukod. bantay. Selfishness. Seminary. f¨²nebre. Separate. n. [s¨¦nchiual] Sensual. mapagdamdam. Semblance. kamkamin. kal¨¢s. karugtong. b¨¢unan. Sensible. Seller. Send. maramdamin. [send] Enviar. adj. tiwalag. hulihin. [sel] Vender. Seizure. magsug¨°. malay. pasya. escogido. entierro. Sepulture. Senility. Sequel. escoger. ba¨ªt. despachar. pakiramdam. adj. Sentimental. May gulang na pitong pung ta¨®n. consecuencia. Pagtitiwalag. n. m¨¢nininda. pagkal¨¢s. Selfish. Una. Paglilibing. Senseless. pakiramdam. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. Paggigiit ng sarili. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. pil¨¬. Senate. [sentim¨¦ntal] Sentimental. Selvage. Paghuli. sensible. Self-love. Palal¨°. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. n. [self-lav] Amor propio. Senator. apartar. Paghihiwalay. Gilid ng pany?. v. pagdak¨ªp. sensitivo. Septennial. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. n. any?. [self] Mismo. secuestrar bienes. [s¨ªnior] Antiguo. n. v. n. n. [s¨¦paret] Separar. Ihiwalay. kalibug an. [separ¨¦cion] Separacion. adj. n. kalas¨ªn. n. [s¨¦ntens] Sentencia. walang ulirat. pagpil¨¬. Humirang. Tagapagbil¨ª. Kawal na taga India. adj. Nauukol sa libing. Senador. adv. N¨¢ihihiwalay. libog. pagkamkam. [segrigu¨¦cion] Segregacion. Sender. Katandaan. [siz] Asir. [sil¨¦ct] Selecto. adj. Senado. n. n. [sil¨¦ct] Elegir. [s¨ªcuens] Serie. [s¨ªcuel] Secuela. Hatol. Bihir¨¤. lascivo. maglak¨°. Sepoy. [s¨¦ntiment] Sentimiento. Select. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. Seniority. desunir. [s¨¦nsibl] Sensible. hichura. Paghirang. Self. n. Sentinel. [sens] Sentido. Semicolon. n. anciano. [s¨¦ldom] Raramente. Septuagenarian. voluptuoso. [sin¨¢iliti] Vejez. n. v. Seize. Sentence. ancianidad. Tanod. [s¨¦net] Senado. Bunga. n. n. Libingan. madalang. [s¨¦paret] Separado. Punt¨®'t koma. v. secuestro. Sentry = Sentinel. razon. n. [s¨ªpulker] Sepulcro. magtind¨¢. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. dak pin. adj. Kahalayan. Senile. n. pakinabang. separacion. n. pigilan. n. adj. matanda. sentido. Pag-ibig sa sarili. ibukod. M¨¢nanah¨¬.Segregation. Wangis. Magbil¨ª. adj. Separable. Sentiment. Sempstress. tagapaglak¨°. Select. [sept¨¦nial] Siete?al. itiwalag. Separation. adj. Separate. Rin. Setyembre. Sensual. Seldom. Maramdamin. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. pagka . n. adj. ulirat. [s¨¦mblans] Semejanza. [s¨¦mineri] Seminario. pananalita. entendimiento. adj. [sep¨¦ltiur] Sepultura. dictamen. [s¨¦mstres] Costurera. sepultura. [s¨¦netor] Senador. continuacion. pumil¨¬. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. Sententious. sarili. segregado. mag-utos. v. Magpadal¨¢. Selection. Nauukol sa katandaan. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. apariencia. privado de sentido. agarrar. Hirang. Damdam. [sip¨²lcral] Sepulcral. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. [s¨¦lfishnes] Egoismo. Septuagenary = Septuagenarian. Sense. Pagkakadugtongdugtong. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. Sepulchral. Hawakan. Damdam. Senior. n. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. voluptuosidad. n. Sell. September. May taglay na aral. n. pagtitiwal ag. [s¨¦parabl] Separable. [s¨¦ntinel] Centinela. n. mandar. n. adj. [sem¨ªcolon] Punto y coma. [s¨ªziur] Captura. [sept¨¦mber] Septiembre. Karamdaman. Sensitive. Walang pakiramdam.

Ilan. M¨¢nanan¨¬. Pangangamkam. [s¨ªriis] Serie. Mapanilb¨¦. itatag. adj. [s¨¦sion] Junta. kaalipinan. adj. Kahamakan. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. porm¨¢l. Serenity. n. Kinaroroonan. magtugtugan. n. Alipin. [seren¨¦d] Serenata. ibukod. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. adj. claro. [sicu¨¦ster] Secuestrar. Set off. Service. adj. Ang nananahan sa ibang lupain. Kagayakan. Sever. [s¨ªcuent] Siguiente. adj. Serpentine. Pagtanggal. lumubog (ang araw). ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. adj. angel. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. [s¨¦venti] Setenta. n. May anim na pung ta¨®n. Maglingkod. matibay. Seventeenth. n. Sexual. Sew. pagkaalipin. Lingkod. [serf] Siervo. criado. Sextant. [set] Ajustado. [siv¨ªr] Severo. Sergeant. Kumamkam. Ika labing pit¨®. Sexagenary. [siv¨¦riti] Severidad. n. mahinahon. Set. sociego. n. apacible. [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. kasunod. Mahigpit. Servitude. Serenata. [s¨¦raf] Serafin. Seraphical = Seraphic. n. adj. Servant. [s¨¦tler] Colono. Kasunod. n. Nauukol sa ahas. Servile. tugtugan. [setl] Colocar. Serious. Settlement. Seraph. tahimik . Seventy. [s¨¦veral] Diversos. Sermon. [serv] Servir. hamak. secuestracion de bienes. v. [secs] Sexo. nagagamit. n. Malinaw. oficioso. Severance. [s¨¦rpentain] Serpentino. hinahon. Session. n. esclavitud. Mahabang likmuan na may sandigan. [s¨¦ver] Arrancar. Pit¨®. t¨¢hanan. [s¨¦rpent] Serpiente. Ilwego. Settle. Sequestration. domicilio. adj. particion. Makaanim na p?. Serous. separar. n. Linaw. varios. Sequent. v. adj.. n. adj. n. [s¨¦rdchent] Sarjento. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. Pulong. poner. establecer. Set. Malubha. Ahas. [s¨®er] Costurera. [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. [ser¨¦niti] Serenidad. [s¨¦rvis] Servicio. Lab¨ªng pit¨®. humilde. ilapag. se?alado. Paninilbihan. [s¨¦rvisabl] Servicial. Seventieth. adj. n. malala. Seventh. [set] Juego. Mapaglingkod. Serene. asegurar. pagtibay in. Ikapit¨®. n. Sevenfold. adj. Sermon. mabab¨¤. [s¨¦csiual] Sexual. Servility. [seren¨¦d] Dar serenatas. kahigpitan. adj. Nalalapat. [sir¨ªn] Sereno. Magserenata. Settler. adj. ihiwalay. adj. Sewer. sacar. Nauukol sa serap¨ªn. [serv¨ªliti] Bajeza. Pagkakasunodsunod. v. [s¨¦ventin] Diez y siete. Sex. n. [s¨¦tlment] Establecimiento. bajo. Settle. Higpit. v. la sexta parte de un c¨ªrculo. rigoroso. Mak¨¢pito. v. Pitong p?. Sextuple. Seventeen. fijar. Seven. [s¨¦cstant] Sextante. servidumbre. adj. liwanag. masung¨ªt. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. n. Maglagay. Malagnaw. acuoso. Series. n. n. [secuestr¨¦cion] Secuestro. adj. Likmuan na mataas ang sandalan. [s¨¦t of] Adorno. sesion. [s¨ªroes] Seroso. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. Serenade. alil¨¤. mabigat. Settee. [s¨¦rvil] Servil. mabagsik.kasunodsunod. n. apartar. n¨¢tatakd¨¤. Ilagay. n. adj. [setl] Esca?o. . n. Serf. Serap¨ªn. [so] Coser. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. Sarhento. Ika pitong p?. Serenade. Hugutin. pangaral. Serpent. [s¨¦verans] Separacion. [s¨ªrias] Serio. Set. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. Serviceable. [set¨ª] Canap¨¦. ibp. Paglilingkod. caida del sol. rigor. formal. Seraphic. vileza. lijar. [s¨¦rvant] Siervo. Severe. fijo. Several. Manah?. adj. v. katahimikan. paninilbihan. v. guarnicion. paglubog ng araw. n. sosegado. [s¨¦rmon] Sermon. adj. claridad. Severity. adj. n. ¨¢spero. anghel. grave. adj. Sequester. maglapag. [s¨¦ven] Siete. [set] Colocar. Serve. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. Pagkalalake ¨® pagkababae. maliwanag.

Shackles. talas. Bal¨¢t. Shank. [sh¨ªpish] Vergonzoso. aguzar. adj. Shanty. Shade. [si¨¦m] Verg¨¹enza. Shagged. Patulisin. Damal. funda. v. Bangka. ihas¨¤. bigkis. Pat¨ªng. Shed. Hiyain. protecci¨®n. [sielf] Anaquel. Shed. esquilar. [sial¨®] Baj¨ªo. v. Mababaw. [si¨¢rpen] Afilar. Matulis. Pan¨¤. [shir] Puro. Shake. Panyul¨®n. n. [si¨¢m] Enga?ar. [si¨¦r] Parte. Shear. adj. n. Liliman. n. v. Tekas. Sheaf. kababaan. Malamlam. Kumot. paspas. Mag-ahit. Lumuglog. Shapeless. [shit] S¨¢bana. brillantez. [si¨¢rper] Ratero. Kaloban. caja. Tupa. Shaft. v. [si¨¦pli] Bien hecho. mahalay. rubor. matalas. n. Pitak ng aparador. [shiz] Envainar. pron. [shir] Alargarse. adj. pumagpag. Shake. pagkukunwa. n. bajo. Anino. adj. n. n. Sheer. figurarse alguna cosa. Sheathe. n. patalasin. n. [si¨¢m] Pretexto. durugin. [si¨¦r] Repartir. Pul¨®s. [shiz] Vaina.Shabbiness. Sharpen. Shall. Basagin. saeta. fingimiento. alampay. puntiagudo. Balat ng tupa. ang nauukol. kubo. Shell. Shelf. [ship] Oveja. pagpapagp¨¢g. v. n. Isuot sa kaloban. Sham. [si¨¦k] Agitar. Dahilan. bastos. Sharp. Tulis. Sharpness. adj. malinaw. oscuro. Walang hiya. Pagpasp¨¢s. t¨ªmido. [si¨¢bines] Vileza. Kintab. [shif] Gavilla. v. Sheen. Anyuan. [si¨¢rp] Agudo. switik. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. Sham. n. palas?. Bint?. [si¨¢kl] Encadenar. Shell. Marapat. Talupan. Shapely. [shin] Resplandor. bajeza. [si¨¢ft] Flecha. Sheet. pamumul¨¢. descortezar. Putol. Kahihiy¨¢n. n. adj. s¨¢balo. Hamak. Siya (babae). fingir. [si¨¦d] Sombra. kanlong. n. . Shady. [si¨¢nk] Pierna. Pagkahamak. [shir] Trasquilar. She. Shaking. Manghib¨°. Katk¨¢t. [si¨¦king] Sacudimiento. Shame. sutileza. [si¨¢ter] Pedazo. [si¨¢kls] Grillos. n. Share. Sheepcot. [si¨¦ples] Informe. Shambles. n. Shameful. kabibe. Kahiyahiya. [shed] Verter. Shawl. mahihiyain. concha. n. [si¨¦l] Casco. v. v. porci¨®n. adj. n. m¨¢kahat¨¬. Makalag. Sheer. Shade. pund¨¢. hasa. Shadow