Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

away. pagkabilang na kamag-anak . gulat. magbuny?. n. noong a raw. n. [¨¢fter] Despues. Aggress. opulencia. dati. [agrav¨¦cien] Agravacion. Katiwal¨¤. salakay. n. enfrente. Agglomerate. n. adv. paglubha. Pagtatagp? ng dalawang ilog. Magtipon. Pagkatapos. Afterward. Pamukha. elevacion. mul?. [agr¨¦sor] Agresor. Aggressive. Affright. [ag¨¢st] Horrorisado. pagpipisan. atemorizar. Laban. pagmura. [¨¢guet] ¨¢gata. Aggrandizement. [¨¦dched] Viejo. [af¨ªrmativ] Afirmativo. [edch] Edad. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. [¨¢griguet] Coleccion. . Afraid. insulto. Sindak. adj. adv. Pangasiwaan. n¨¢banggit. binu¨®. [¨¦dchent] Agente. [agrigu¨¦cien] Agregacion. [afr¨¢it] Terror. adj. [afr¨®nt] Afrenta. Aggregate. espantar. Nakalutang. tumakot. [aft] A popa. Supling. Dalamhat¨¬. Affront. Aforesaid. v. Affirmative. Magpasama ng loob. injuria. Aggregation. [efr¨¦sh] De nuevo. Daluhong. Aggrievance. adj. adj. Pagbuo. Dumalamhati. Kalakhan. incorporar. Gitla. [af¨®r] ¨¢ntes. v. adv. Sa gaw¨ªng likod. Affix. Ul?. v. adj. Age. [af¨ªrm] Afirmar. n. pas. Bumigat. [af¨²t] ¨¢ pie. [agr¨¦siv] Ofensivo. Afresh. Pagbigat. Affirmable. [¨¢fliuens] Abundancia. Agate. n. Affix. [agr¨¦sion] Agresion. n. Magpatunay. Aggravate. lumubha. Afoot. Hapon. de nuevo. adv. [af¨ªniti] Afinidad. datihan. [agr¨ªv] Apesadumbrar. n. [af¨ªld] En el campo. adv. Affray. Afloat. magpahirap. Aggression. Gumitl¨¢. [agl¨®meret] Aglomerar. Affirm. adj. susto. adj. [¨¢fternun] Tarde. v. [afr¨¦] Asalto. [af¨®rd] Dar. v. kaadwaan. lait. adv. Aghast. n. parentesco. adv. Afield. magpatibay. adv. [af¨®rtaim] En otro tiempo. Agent. anciano. Pagkatapos. Magpamukha. n. Against. n. n. mul?. n. tanda. paglala. [afl¨ªccien] Afliccion. adv. Noong una. espanto. ul?. n. Affluent. nagniningas. ipamukha. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. Aftermath. lumala. sa lwal. [¨¢griguet] Agregado. Gulang. [afirm¨¦cien] Afirmacion. Sugpong. v. Nagpapatunay. bumu?. mayaman. [¨¢fliuent] Abundante. Agency. Mapatutunayan. N¨¢una. After. Sa parang. kayamanan. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. Afford. [egu¨¦n] Otra vez. [af¨¢ir] Encendidamente. [agr¨¦s] Acometer. adv. patunay. [¨¢grandaiz] Engrandecer. Agape. n. Again. adv. kabunyian . [¨¢fteruards] Despues. Aged. v. Magbigay. N¨¢sabi. exaltar. combate. otra vez. Mapisan. Pagkahinlog. [afr¨®nt] Encararse. kasama. n. Nagliliyab. prep. pagtitipon. [¨¢ftermaz] Reto?o. hapis. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. Aggregate. [egu¨¦nts] Contra. Nakasasak¨ªt. sa harap. [af¨®rsed] Susodicho. k¨¢tiwalaan. dumadaluhong. part. v. Aggrieve. [efr¨¦d] Amedrentado. Lak¨¢d. Afterwards. agregado. Magulang matanda. insultar. dugtong. [¨¢fteruard] Despues. [¨¢griguet] Agregar. [¨¢fl?cs] Confluencia. asalto. v. Tinipon. [¨¦dchensi] Agencia. Dumaluhong. Affirmation. [agu¨¦p] De hito en hito. [aflict] Aflijir. adj. gumulat. Afflict. Pasulyapsulyap. Sagan¨¤. tumipon. Magpalak¨ª. [af¨ªcs] Anexar. Afortime. Afflux. n. [agr¨ªvans] Agravio. Afternoon. Affright. Aft. opulento. antiguamente. [afr¨¢it] Aterrar. proveer. Ang dumadaluhong. primero. [¨¢gravet] Agravar. Aggravation. [af¨ªcs] Afijo. Afire. v. Affluence. idugtong. n. Kasaganaan. Tak¨®t. Lusob. magkadagandagan. v. lumulusob. lakih¨¢n. Aggrandize. Kaapih¨¢n. Affront. v. Kabuoan. n. adv. n. Pagkatapos. lumait. n. Aggregate. Panibago. Afore. Aggressor.Affinity. Isugpong. m¨¢bunton. magtaan. Patotoo. n. Affliction.

sak¨ªt. Agility. v. sa nas¨¤. interj. "malaon na. por la proa. pumayag. sa un ah¨¢n. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. Aim. Tudla. Magpagib¨ªk. v. Sadsad. Maliks¨ª. n. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. Alarm-bell. Akimbo. Nauukol sa pagsasaka. adj. Aid. Agoing. Aland. Alb. [¨¢labaster] Alabastro. [¨¢lbit] Aunque. v. Nakalulugod. "hace mucho". Ague. sa harap. [al¨¢nd] A tierra. [el] Afligir. ¨¢ la ventura. [ed] Ayudar. yumugyog. kamag-anak. n. H¨ªngahan. kawiliwili. bumagabag. gul¨®. Aground. mas alla. [adch¨ªliti] Agilidad. adj. Ago. [egr¨ª] Concordar. contrato. [ail] Nave de una iglesia. Sa ab¨¢. [alb] Alba. n. adv. gulat. anomang pangyarihan. n. abuloy. [¨¦lment] Dolencia. maglubha. [¨¢rines] Ventilacion. n. ala. [el] Indisposicion. gaan ng katawan. v. Airy. [agr¨ªebli] Agradablemente. Aid. Agitation. n. maligay¨¤. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. [eg¨®] Hace. kirot. afliccion extrema. Air-pump. umalog. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. [agr¨¢und] Varado. ligoy ng tugtugin. n. [¨¦rjol] Respiradero. v. matulin. umapunt¨¢. Tumulong. kahit. adj. Ayudante de campo. adv. n. Kaunt? na. adv. Pagsasaka. adv. lumigalig. walang sadya. K¨¢sunduan. pagluglog. Ail. adv. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. n. maghirap. avante. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. pagpapakilos. adj. Bantayan. Tagaudyok. [¨¢goni] Agon¨ªa. Alacrity. Alarm-clock. asustar. Ajar. n. Bukang-liwayway. dispuesto ¨¢. adj." Agog. babal¨¤. handa na. Alabaster. [al¨¢s] ?Ay!. auxilio. [?r] Aire. n. n. Agitate. gaan ng loob. Air. Agitator. hapd?. molestar.. [¨¦ri] A¨¦reo. Relos na panggising. Agricultural. Airgun. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. Air. [adchit¨¦tor] Agitador. adv. Kadug?. [¨¢dchiteit] Agitar. [?r] Airear. Umantak kumirot. walang pak ay. iyangyang. Aimless. Agreement. adv. gayon man. Tulong. Alarm. adv.. Ah! ah¨¢! Ahead. [adch¨¢r] Entreabierto. n. v. Hinggil sa hangin. marapat. [agric¨²ltural] Agricultural. [ej¨¦d] Delante de otro. auxiliar. [¨¦rgan] Escopeta de viento. v. Alarm-watch. kaayaaya. [¨¢dchil] Agil. tumulto. [ed] Ayuda. v. Alabastro. patuyuin. Dumalamhat¨¬. paglinang. . Alarm-post. secar. pag-alog. [?m] Punteria. Damdam. [ag¨®g] Con deseo. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. n. Sak¨ªt. convenir. buen humor. Alarm. Sulong pa. Kaliksihan. dolor. lijereza. Walang tungo. sunod sa moda. [?m] Apuntar. perturbar. lumuglog. gumulat. [adchit¨¦cien] Agitacion. [?r-pamp] Bomba de aire. int. antak. Albeit. bien que. Nakalulugod. ligero. k¨¢yarian. Agriculture. Akin. en accion. n. Baluktot. n. Paghihingal?. int. Pag-uga. Sa nais. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. Aim. [egr¨ªebl] Agradable. Nakabukas ng kaunt?. Maghingal?. mover. puesto de aviso. paghihirap. [egr¨ªment] Convenio. Agreeably. Na. Umayon. umabuloy. [¨¦mles] Sin objeto. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. n.. Batingaw na pamukaw. Ngiki. adv. [alam¨®d] A la moda.Agile. katulinan. Sa lup¨¤. hala. Ibilad. [agric¨²ltiur] Agricultura. Agreeable. [ak¨ªmbo] Corvo. upuan ¨® bangk?. [al¨¦t] Posteriormente. encallado. Kasayahan. adv. n. Umuga. n. Alamod. Sulamb?. Ake. ?ay! Alate. sumak¨ªt. Aisle. Bagaman. sobresalto. kawangis. ej. Ayon sa ugal¨ª. v. n. pagbubukid. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. n. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. Aliwalas. [al¨¢rm-post] Atalaya. Hangin. Alas. hal. conveniente. Pagib¨ªk. n. pasillo. Ail. Agree. adv. n. [a] ?Ah! ?ay!. [ec] Sentir un dolor agudo. Ah!. adv. Airhole. n. Agonize. tagayugyog. Airiness. [al¨¢rm] Alarmar. Tumudla. Sa k¨¢tapustapusan. magpakilo s. adj. Aid-de-camp. n. [al¨¢rm] Alarma. [eg¨®ing] A punto de. Ailment. sayad. Relos na panggising. Agony. Escopeta de biento. n.

handa. [¨¢lderman] Regidor. igi. nagliliyab. Alleviate. kapahintulutan. n. [al¨®i] Liga. Allay. permitir. Alife. Alligate. Alcohol. [al¨¢uabl] Admisible. Magdamag. Alien. Alias. Bwaya. Allegation. [aliter¨¦cien] Aliteracion. Porbida (sumpa). alijeramiento. pulos. activo. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. magpatunay. Lah¨®k. Al¨°. bajar. Alibi. Allotment. kabuoan. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. bu?. v. [¨¦lias] Alias. katulad. n. Alienation. Alley. lubos. [al¨¢it] Descender. sa ibang paraan. All. licencia. n. liga. n. Palayaw. union. bumaba. adj. Tinatalinghag¨¤. extranjero. n. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. v. tutol. K¨¢sunduan. Alee. Allot. pagtatadhana. [elien¨¦cien] Enajenamiento. Kasund? kakampi. Alak¨¢n. Pagtatapat. magtadhana. alimenticio. [¨¢liment] Alimento. n. gayon din. Lahat. tumahimik pumayap¨¤. Alliance. Ginghawa. v. magpahayag . mitigar. adj. Aliment. n. [al¨¦] Aliviar. adj. sinamuno at ibp. Bumanggit. Nakapagpapalakas na pagkain. adj. adj. Allegorize. n. [¨¦lien] Extra?o. Talinghagain. Ilipat sa iba. alucinar. Allowable. [al¨¦rt] Alerta. [ol-nait] Toda la noche. [alegu¨¦cien] Alegacion. [olsp¨¢is] Especias. n. Put¨¬ ng itlog. Lumusong. Masustancia. repartimiento. may sind¨ª. adv. Allude. [al¨¢it] Encendido. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. [alim¨¦ntari] Alimenticio. mataas na karunungan sa pagbilang. Hal?an. paw¨¤. adv. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. Allure. [¨¢legoraiz] Alegorizar. Alleviation. Alive. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. [al¨®t] Asignar. adj. kaisa. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. Kawangis. Alembic. n. Pagpapatunay. n. Allegorical. isalin sa iba. alijerar. All. Allege. adj. [ali¨²d] Aludir. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. [al¨¢u] Conceder. Talinghag¨¤. vigilante. adj. Mapapayagan. [ol] Todo. Umigi. lahukan. [al¨®tment] Asignacion. n. n. v. Maingat. All. Tinatalinghag¨¤. Allowance. Alliteration. Allegiance. All-night. Ale. gaya nito). n. Punong bayan. Alloy. [al¨ªdchians] Lealtad. Alert. himok. [al¨¦dch] Alegar. seduccion. n. [alc¨®v] Alcoba. Allegoric. Pag-uukol. n. maagap. Serbesa. enteramente. n. Alienate. adj. gumaan. Guminghawa. [al¨¢iv] Vivo. [¨¢libai] Coartada.Album. [¨¢lbum] Album. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. Album. declarar. Allow. v. n. kagaya. Allspice. . [el¨¢ik] Igualmente. Sil¨ªd. [¨¢lcohol] Alcohol. humimok. Alloy. [al¨¦mbic] Alambique. [al¨¢if] Por vida mia. Lansangang mapunong kahoy. v. taganas. Kalahatan. v. v. v. n. Alimentary. [al¨¢ians] Alianza. [ali¨²rment] Halago. [al¨¢id] Aliado. n. n. Albumen. n. [alim¨¦ntal] Nutritivo. Ginghawa. mananggalang. mezcla. guminghawa. adj adv. gumagalaw. Pagkain. Buh¨¢y. v. confederado. v. k¨¢yarian. Mag-ukol. [abi¨²men] Alb¨²men. Pagtaliin. apaciguar. Bo?. Allegory. Tumutol. hib¨° day¨¤. [ali¨²r] Alagar. Nagniningas. Umal¨°. [al¨¢uans] Permiso. umib¨ªs. iba. n. atar una cosa con otra. [¨¢liguet] Ligar. Alight. [al¨®i] Ligar. Alike. v. [alivi¨¦cien] Alivio. Paglilipat sa iba. All Saints day. Allurement. ardiente. Algebra. Alight. [el] Cerveza. adv. [al¨¦ment] Alivio. Especias (pamint¨¢. adj. [al¨ªviet] Aliviar. [ol] Del todo. Alligator. magpahintulot. alegato. Pumayag. Tagaibang lup¨¤. Pahintulot. pagbab ahagi. mezclar. hal¨®. banggitin. ¨¢lhebra. Alcove. [aligu¨¦ter] Caiman. [¨¦lienet] Enajenar. fidelidad. Alderman. n. Alkohol. n. adv. [al¨ª] A sotavento. [¨¢legori] Alegor¨ªa. n. Allied. trasferir. gaan. Alimental. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. adj. n. Allayment. n.

[am¨¢lgam] Amalgama. Buhat sa malay¨°. Lamang. Sa gaw?. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. Alphabetical. altura. Amassment. n. Alphabet. [al¨®] Abajo. n. [am¨¦z] Espantar. rin naman. Sa gawing tab¨ª. adj. Halos. n. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. Amain. Alt¨¢. [am¨¢s] Acumular. Aloof. Amalgam. n. vez. caridad. pagkagulat. Alterable. gulat. Almond. adj. Kasund?. n. nakaiiba. [am¨¦z] Espanto.Alluring. n. Alteration. Altogether. Almshouse. Na. Alone. [altern¨¦cien] Alternacion. pagkagitla. conj. [am¨¦sment] Espanto. kahalihalina. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. parati. Ayos sa titik. Tawas. n. Almighty. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. Ayos sa titik. [olm¨¢iti] Omnipotente. [am¨¦n] Con vehemencia. [¨®wl] Siempre. ¨ªisa. [¨¢msgiver] Limosnero. n. Sindak. Amass. Allusion. n. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. [am¨¢lgamet] Amalgamar. adv. Alternate. Sigaw. [el¨®ng] A lo largo. adv. todopoderoso. Almsgiver. Amateur. Pagbabago. pulos. cerca de. Almond-tree. paw¨¤. tayog. [ams] Limosna. todo listo. Amaze. [¨®lmost] Casi. amontonar. adv. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. n. Paghalili. Pagkasindak. n. [¨¢lum] Alumbre. Paglilimos. manggulat manggitl¨¢. sobre. Almendras. pagiib¨¢. ibahin. [¨®lterabl] Alterable. Always. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. adv. adj. parapara. Alphabetic. n. (ante meridiem). adv. prep. Almanake. Amaze. kulukut? ¨® lar?. confederado. Alone. pil¨¬. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. [oldz¨®] Aunque. Almoner. n. May kabiglaanan. adv. [el¨®n] Solo. palag¨¬. Creador. Lim¨®s. Kagandahang-loob. mezcla de diferentes metales. magsalansan. [el¨²f] Lejos. [olter¨¦cien] Alteracion. adv. Almanac. n. abecedario. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. parati. adj. Sa itaas. [al¨®ft] Arriba. adv. solitario. Halinhinan. din naman. Dyos. [¨®lso] Tambien. Nakababago. agrado. Taas. Nababago. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. Although. din. Alms. [amab¨ªliti] Amabilidad. Almsgiving. [alt¨¦rnet] Alternativo. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. [el¨¢ud] Con voz fuerte. recio. n. n. umiba. kataasan. . [¨¢ltar] Altar. n. adj. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. hal¨ªhalil¨ª. Alter. adv. [¨®lterant] Alterante. damban¨¤. Bumago. v. mudar. [¨®lter] Alterar. Ab¨¢kada. Alow. Antes del medio dia. n. sa hinabahab¨¤. [al¨¢i] Aliado. tinig na malak¨¢s. Already. gitla. Lag¨¬. adv. [elongs¨¢id] Al lado. Alterant. handa na. Lahatlahat. Amability. salansan. M. baguhin. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. n. v. Nakahahalina. adj. Altitude. Magbunton. Makapangyarihan sa lahat. adj. aterrar. Alway. [¨®lwes] Siempre. n. n. Aloft. Pun¨° ng pil¨¬. n. Alternate. del todo. Naman. [¨¢lfabet] Alfabeto. Alternation. [¨¢lmanac] Almanaque. Altar. adv. Sumindak. Bathal¨¤. A. de lejos. monton. kakamp¨ª. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. Ally. Along. tang¨¬. v. Alongside. [alt¨¦rnet] Alternar. Bagaman. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. [am¨¢sment] C¨²mulo. Also. adv. Amazement. seductivo. Amalgamation. n. v. turnar. kaawang gawa. Almost. reciproco. nag-¨ªisa. sa ibabaw. Ally. Tagapagbigay ng lim¨®s. palag¨¬. Lag¨¬. Amalgamate. Mapagbigay-lim¨®s. Almighty. [olr¨¦di] Ya. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. asombro. rin. Amanuensis. Bunton. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. taga n¨¢s. turno. Bahay-ampunan ng mahihirap. Humalili. kalendaryo. [el¨®n] Solamente. adv. Sa ibaba. malapitlapit. v. [¨¢mond] Almendra. [olm¨¢iti] Dios. pasmo. n. May-kapal. [¨¢matiur] Aficionado. [¨¢lmoner] Limosnero. mudable. man. [al¨¢i] Hacer alianza. Aloud. v. [ali¨²sion] Alusion. n. naiib¨¢. Alum. adj.

Ambiguity. sumapit. [am¨®niac] Amoniaco. [am¨¦rican] Americano. Ambulansiya. v. Amper. Amount. adj. Sa gitna ng. palibot.Amazon. kabayaran. n. [ampli¨¦cien] Ampliacion. Ambuscade. Ambush. Ambassadress. [am¨¦niti] Amenidad. Ambition. n. [am¨ªs] Culpable. adj. n. taga Am¨¦rika. Hab¨¢t. [¨¢mbl] Amblar. pulbur¨¢. may pagkakamal?. Amazonian. [¨¢mpel] Amplio. Hab¨¢t. [¨¢miti] Amistad. amistoso. Paligid. v. v. n. mapaghangad. Pita. Amendment. Amplify. kamalian. Amends. nananagutan. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. [¨¢mfibias] Anfibio. confusion. Amiss. Ambar. Ambient. [amb¨ªcias] Ambicioso. Amiss. d? kawasang hangad. n. [am¨ªnabl] Responsable. [¨¢mbulans] Ambulancia. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. Amenity. [¨¢mason] Amazona. n. Nananagot. Paggaling. en medio de. Kaibig-ibig na asal. [em¨¢ngst] Entre. magandangloob. maaayos. Humab¨¢t. Ambit. Ambulance. Ammunition. kalahatan. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. pagbuti. asawa ng sugong lalaki. Magpagaling. Bukol. n. Am¨¦n. umabot. as¨ª sea. [¨¦men] Amen. Amount. [em¨¢unt] Importe. [¨¢mnisti] Amnistia. [¨¢mper] Tumor. Amble. malawak. adv. Ambush. adj. Sa gitna ng. n. adj. [amiab¨ªliti] Amabilidad. ¨¢langanin. sa gitna ng. Ammoniac. amistad. falta. Sug¨°. kaligayahan. [¨¢mezist] Amatista. Munisyones. erradamente. [am¨ªs] Culpa. Amphitheatre. May pagkakasala. Amethyst. [em¨¢ng] Entre. Kagantigan. [am¨¦nd] Enmendar. Amicable. abat. esposa del embajador. n. prep. Amid. adj. adj. Among. [am¨ªs] Culpablemente. Americanize. Ample. Pagkabago. n. [amaz¨®nian] Guerrera. Habat¨ªn. Salar¨ªn. adj. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. kalawigan. kabuoan. n. magpabuti. en medio de. extender. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. [em¨¢unt] Importar. Malawig. Amenable. Amerikano. Amerikanuhin. siya nawa. reforma. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. n. v. n. [¨¢mbusked] Emboscada. y n. Ambiguous. lakh¨¢n. Alinlangan. Kapatawaran. adj. Kalakhan. n. Babaing mangdid igma. [¨¢miabl] Amable. [¨¢moroes] Enamoroso. Amendable. magkabikabilang kahulugan. prep. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. prep. Panginorin. Halag¨¢. Pagkakaibigan. . (babaing malakas at may ugaling lalaki). y adv. n. n. n. Ampliation. [¨¢mbush] Emboscada. Pagkaamerikano. n. Kagandaban-loob. [am¨ªd] Entre. American. Masintahin. [¨¢mplifay] Ampliar. v. compensacion. embahador. n. Mapagkaibigan. n. Amiability. Amelioration. Amongst. v. v. adj. sa gitna ng. Amoniako. n. Amiss. Magiliw. Amidst. Pakikipagkaibigan. magsusog. Americanism. umabat. Amble. Sugong babai. Mapagpita. [¨¢mbit] ¨¢mbito. [am¨ªdst] Entre. [am¨¦nds] Recompensa. y adv. [amb¨ªcien] Ambicion. [¨¢mbush] Embuscar. extendido. Amber. Sa pagitan ng. adj. [ami¨²nicien] Municion. n. Amatista (isang mahalagang bat¨®). Amphibious. Naaayos. [amb¨¢sador] Embajador. [americ¨¢naiz] Americanizar. Amend. [am¨¦ricanism] Americanismo. Amicability. prep. [am¨¦ndabl] Reparable. Anfiteatro. lub¨®s na paglimot. harangin. Magkahalaga. Sa pagitan ng. adj. Umib¨¢. carbunclo. pangkuha ng may-sakit. criminal. [am¨¦ndment] Enmienda. harang. Ameliorate. Ambitious. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. sugong kinatawan. adv. [amb¨¢sadres] Embajadora. n. Amnesty. ascender. [¨¢micabl] Amigable. [¨¢mber] Ambar. adj. adj. n. [¨¢mbient] Ambiente. Palawigin. [amicab¨ªliti] Afecto. n. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. bumago. [am¨ªlioret] Mejorar. Amen. Ambuscade. v. Amiable. gand¨¢. confuso. Sala. Amity. apasionado. Ambassador. kagandahang-loob. n. Amasona. arag-arag. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. n. n. mairugin. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. mal?. Amorous.

abuelos. Anchor. Ancestry. art. [an¨¢lisis] Analisis. [an¨¢conda] Boa. n. v. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. v. pasatiempo. v. bingw¨ªt. Kahawig. [¨¢nalaiz] Analizar. [¨¢nkeredch] Anclaje. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. adj. adv. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. nauukol sa k¨¢nunuan. [endchel-laik] Angelical. Angrily. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. n. Parang angh¨¦l. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. adj. Analogy. Angelical. excomunion. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. . el sitio ¨® lugar para anclar. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. extension. Ancient. Parang angh¨¦l. uno. Ancestral. n. Sumumpa. Anarkista. dati. hechar las anclas. Magalit. nauukol sa angh¨¦l. adj. Anew. pinanggalingan. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. At. Angry. laon. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. And. Anchovy. divertir. una. n. excomulgar. Anguish. ¨¢liwan. Amuse.Amplitude. v. [¨¢necdot] An¨¦cdota. Nakaaaliw. pagkakahuwad. Anarchy. n. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. lik?. mag-init. [¨¢miulet] Amuleto. Panibago. Anchorage. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Analyse. sawo. in¨ªt. Mahulog ng sinipete. n. Anger. [¨¢nk?r] Ancora. Lah¨¬. [an¨¢coret] Anacoreta. adj. [¨¢nkerd] Anclado. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. 't. adj. kasaganaan. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. adj. [an¨¢zema] Anatema. conj. Isa. Anger. d¨¢lita. [¨¢ng¨¹ish] Pena. [¨¢nsest?r] Predecesores. Angh¨¦l. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. [¨¢narkist] Anarquista. Ancestor. enojar. [¨¢nglican] Anglicano. nauukol sa angh¨ Angel-like. lum¨¤. [andch¨¦lical] Angelical. Angler. n. n. Anting-anting. adj. [end] Y. Amputation. Anathematize. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. Anatomical. Gal¨ªt. [endch¨¦lic] Angelical. bago. una. nakalilibang. ¨¦. Isalin sa wikang ingl¨¦s. maglibang. v. ul?. Nakasinipete. n. Tagapamingw¨ªt. abundancia. esquina. mukhang angh¨¦l. [ami¨²sing] Divertido. Lawig. Halubaybay. n. ab¨®t. [an¨¢logas] An¨¢logo. Anachoret. Anchored. adj. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. Amply. Paglilitis. [¨¢ngri] Col¨¦rico. tagabingwit. adj. [en] Un. Angelic. Mamingw¨ªt. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. [¨¢nguer] Iritar. n. hapis. An. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. anclar. [¨¢nguer] Ira. Kahirapan. Amuck. sumur¨¬. Sinipete. Analogous. Saw¨¢. Mag-aliw. [¨¢mplitud] Amplitud. Angle. May kalawigan. bumingw¨ªt. n. Analysis. Amputate. [ampiut¨¦cien] Amputacion. ca?a de pescar. Pagkakahawig. adj. Anaconda. [¨¢nsestral] Hereditario. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. [¨¦ncient] Antiguo. n. [ani¨²] De nuevo. m¨¢mimingwit. [¨¢narc] Anarquista. Anglicize. Angle. angustia. Anecdote. ang namim ngwit. Sulok. n. Anglican. c¨®lera. init. kahuwad. v. n. Analytical. [¨¦ncient] Antiguo. adj. Amulet. l¨ªbangan. May pagkagalit. n. Unang tao. mukhang angh¨¦l. kant¨®. May pagkabalasik. Amusing. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. v. adv. hirap. n. Ancient. Galit. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. [ami¨²sment] Diversion. may pagiinit. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. Anarchist. n. n. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. v. Anatomy. Amusement. n. Matanda. enfadado. n. n. adv. [¨¢mpli] Amplimente. Lumitis. Anathema. adj. [ami¨²s] Entretener. [¨¢nk?r] Ancorar. pagsur¨¬. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. Angel. n. n. [anat¨®mical] Anat¨®mico. n. Sumpa. adv. ulit. mul?. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. K¨¢nunuan. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. [¨¦ndchel] Angel. Anchor. pinagbuhatan. [am¨¢k] Furiosamente. [¨¢mpiutet] Amputar.

animado. pahayag. n. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. Tagapagbalit¨¤. n. Anomalous. Animate. v. Iba. animado. Another. nagtatagal ng sangta¨®n. viveza. pagsauliing-loob. v. Annular. n. Tumbong. karakaraka. Animated. Animosity. v. n. n. pagdaka. tumugon. v. kaib¨¢. Agad. ligalig. Anibersaryo. ser responsable. Annex. Sumagot. Announcer. Annual. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. anexo. juntar. adv. Balit¨¤. adj. distinto. d? kilala. irregularidad. walang pangalan. adv. Annihilate. Anniversarily. Paglihis sa palatuntunan. pagtatanim. Anon. [¨¢nals] Anales. publicar. adv. promulgacion. Yumamot. n. n. Bumuhay. v. Annual. Bukong-bukong. Lumipol. reunir. lumigalig. pagpapahiwatig. Anonymous. Anomalism. Anomaly. n. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. wasak. T¨¢unan. [¨¢nnus] Sieso. Magbalit¨¤. n. puk awin ang loob. Walang lagda. v. bagabag. isugpong. n. ungir. ikabit. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. maliks¨ª. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. Annoyance. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. Annihilation. Annexation. [an¨¦x] Aditamento. n. saka. [an¨¢uncer] Anunciador. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. [an¨®int] Untar. Pahiran ng langis. Animal. [¨¢nser] Responder. v. [an¨®melas] An¨®malo. [¨¢nniual] Anual. n. Ankle. renta vitalicia. Animation. mala voluntad. todas las noches. [ann¨²l] Anular. [¨¢nodain] Anodino. Karugtong. n. [anim¨¦cien] Animacion. adj [anim¨¦ted] Vivo. infundir alma. pah watig. [aniv¨¦rsari] Aniversario. n. publicador. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. n. Annus. n. n. n. [¨¢nkl] Tobillo. [anim¨®siti] Animosidad. Dugtong. n. [an¨®n] Presto. Magbalit¨¤. may k¨¢lulwa. [an¨®meli] Anomal¨ªa. D? pagsunod sa palatuntunan. Ang ukol sa panulok. magwasak. advertencia. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. Annunciate. Anoint. Answer. lathal¨¤. Anodino. [anguiular] Angular. v. [?n¨¢its] De noche. ka walan ng ayos. Annuity. makagalit. Announcement. adj. m¨¢miya. [¨¢nis] Anis. Pagkaganyak. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. adj. adj. irregular. adj. bum agabag. pagkawasak. rencor. Pagkalipol. Buto ng anis. Announce. Pagbabalita . Anodyne. n. adj. wala sa ay os. adj. Yamot. maglathal¨¤. n. [ann¨²iti] Anualidad. Annihilate. [¨¢nimal] Animal.Angular. [an¨®nimos] An¨®nimo. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. [¨¢nunciet] Anunciar. al instante. Ang di pagsunod sa palatuntunan. [an¨®melism] Anomal¨ªa. [ana¨ªjilet] Aniquilado. mana . [anunsi¨¦cien] Anunciacion. [an¨¦x] Anexar. Hayop. Anise. invalidar. [¨¢nimet] Viviente. adicion. [¨¢nniuali] Anualmente. Buh¨¢y. [ann¨®y] Molestar. Annually. [annecs¨¦cien] Annexion. Ta¨®n-ta¨®n. pagtatanyag. maliks¨ª. kaugpong. Pakikipag-alit. paliksih¨ªn. [an¨¢unsment] Anuncio. irregularidad. kakab¨ªt. Anniversary. [en¨®dzer] Otro. An¨ªs. gany¨¢k. kaliksihan. Anights. Aniseed. aviso. proclamacion. v. Gabigab¨ª. Annoy. luego. [an¨¢uns] Anunciar. adj. dia que se celebra cada a?o. [ana¨ªjilet] Aniquilar. [an¨®yans] Molestia. [¨¢nisid] Simiente de anis. Annunciation. anyongsingsing. n. sugpong. Idugtong. diferente. Anil. Ta¨®n-ta¨®n. [¨¢nniular] Anular. bubayin. Anneal. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. [¨¢nil] A?il. pagmam asamang-loob. isa pa. Buh¨¢y. maghayag. incomodar. [¨¢nniual] Anual. v. Angularity. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . Annex. Anyong panulok. Anomang aklat. Annul. n. Annals. corresponder. adj. [¨¢nimet] Animar. Animate. magpahiwatig. Lip¨®l. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. Tila singsing. [anguiul¨¢riti] Forma angular. makainip.

rivalidad.got. adj. n. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . katalo. floresta. adj. makipaglaban. Antedate. pakikipagtalo . Bahay-langgam. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. Antemeridian. v. Antecessor. [ant¨¢gonist] Antagonista. Antithesis. Anthony's fire. Bagay na d? napapanis. Answerable. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. Antic. n. Sungay ng us¨¢. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. [antisip¨¦cien] Anticipacion. [¨¢ntikraist] Anticristo. Katwa. Antechamber. Ipagpauna. Katandaan. contraste. [antip¨¢scal] Antepascual. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. adj. Anterior. Sagot. Antiquarian. p¨¢una. [¨¢nticid] Anteceder. n¨¢una. [ant¨ªsident] Antecedente. v. procedencia. Answer. Anthracite. . Aranggutang ¨® malaking unggoy. n. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. l¨¢on. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. Maagang pagkalagay ng pecha. n. Mukhang tao. n. Ang ukol sa unang panahon. laban kay kristo. [ant¨ªrior] Anterior. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. [¨¢ntidet] Antedatar. Bago nagkagunaw. N¨¢una sa kurism¨¢. n. m¨¢kipagta lo. Antique. [¨¢ntidet] Anticipacion. adj. lum¨¤. n. Antipodes. [ant¨ªsidens] Precedencia. Antepenult. bago nagdil ubyo. Antagonize. y n. Antartic. Antagonist. Yaong masas agot. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. [¨¢nser] Respuesta. Antecedence. adj. Anticipation. Antelope. [¨¢ntic] Extra?o. Antiseptic. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. nan¨¢nagot. Antler. umuna. Antecede. el que precede ¨¢ otro. kaib¨¢. grotesco. Antipathetic. [¨¢nzimis] Manzanilla. Antidote. n. precedente. Anthropophagi. [antidili¨²vian] Antidiluviano. n. n. Awit sa simbahan. gumanti ng loob. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. gamot na laban sa lason. n. [ant] Hormiga. Anthropoid. [ant¨ªsesor] Antecesor. Antiquated. [ant¨ªc] Antig¨¹o. Gamot na panglaban sa kabulukan. [¨¢ntler] Cercetas. malaon. raro. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. [¨¢nt-jil] Hormiguero. [¨¢ntilop] Antelope. n. n. n. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. Dati. Anthem. n. bigat ng dug?. lum¨¢. N¨¢una. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. adj. Agap. hawi g sa tao. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. adj. n. Antagonism. Makipag-agawan. Ang hinalinhan. Antepaschal. n. adj. preceder. Mabigat ang dug?. Anthill. kalaban. bayubo. n. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. obsoleto. silva. Mansanilya. los mogotes del ciervo. Pagkakauna. Lipas. responsable. Pagkakalaban. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. Antiquity. Anthology. Ang karunungan sa bulaklak. Antiseptic. dulong timugan. Pwego de San Anton. p¨²song. n. adj. [ant¨ªcueted] Anticuado. antip¨²trido. adj. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. Langgam. Anticipate. Bigat ng loob. Lunas. Kansel. n. [anticu¨¦rian] Anticuario. ipagpauna. carbon duro. bastidor na panabing sa kaba bayan. v. Anthemis. adj. n. n. Antichrist. matanda.. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. magaspang. [ant¨ªsipet] Anticipar. n. bagay na ? nasisir¨¤. precedente. n. Sa umaga. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. Sinusundan. Pagkauna. n. [antiri¨®riti] Anterioridad. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. v. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. Pakikipag-agawan. dati. n. Antichristian. n. Ant¨ªkristo. Matigas na uling. Anthropology. una. adj. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. pangit. n. p¨¢una. oposicion. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. Ant¨¢rtiko. Antediluvian. Antecedent. Antedate. Ant. n. kalaunan. Antipathy. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. n. n. Umagap. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. Kaagawan. Anteriority. [antikr¨ªstian] Anticristiano. pakikipaglaban.

hiwalay. kah i't alin. Balang isa. n. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. [ap¨®sl] Apostol. Apparatus. n. n. adv. Anybody. Sindak. [anza¨ªeti] Ansia. pahayag. n. Tutol. indiferente. Apostrophe. [ap¨®ling] Espanto. [ap¨®calips] Apocalipsis. mats¨ªng. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. Apologize. pwang. Appall. n. excusar. Apostrophize. Butika. Apart. v. Damit. por pieza. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. Alin man. Apparently. May kalinawan. n. Magsanggalang. [ap¨¢rt] Aparte. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. Palih¨¢n. ap¨®stoles. n. Apocalypse. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. ¨¢ un lado. aparente. indolente. Apartment. n. magdamit. n. aterrar. Apostate. Apish. Sinoman. Appeal. Paglitaw. Apotheosis. [apoz¨ªesis] Apoteosis. defender. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. adj. Mapagpusong. defensa. Ape. inquietud. naaaninag. kasuutan. mag-adya. revelacion. pagtatanggol. n. [ap¨¦s] Apriesa. Apocrypha. pabaya. Apothecary. Aperture. [¨¢nter] Antro. Maliwanag. Pagsasanggalang. afan. n. insensibilidad ¨¢ toda pasion. [ap¨¦rtiur] Abertura. Apostol. [¨¦pieri] Colmena. Butas. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. n. [¨¢forizm] Aforismo. n. [ap¨®zecari] Boticario. luhog. Apex. mult¨®. Apparel. Apostle. suot. Apothecary's shop. Unggoy. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. balis¨¢. Tumalikod sa dating pananampalataya. n. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. malikma ta. Bukod. v. n. [¨¦pecs] ¨¢pice. karakaraka. n. [apar¨ªcien] Aparicion. Hindi maramdamin. bawa't isa ang is a. por cabeza. [¨¢pazi] Apat¨ªa. sentencia breve. Apace. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. v. deificacion. k abalisahan. adv. imitar. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. [ap¨®l] Espantar. Apiece. n. v. malaking hangad. [ep] Hacer mueca. Kawal¨¢n ng damdam. pagsipot. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. [ap¨®zecaris siop] Botica. n. Anxiety. Butikaryo. caverna. Nauukol sa apostol. tindahan ng gamot. [ep¨ªsh] Gestero. buf¨®n. Apostleship. manggagad. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. [apost¨®lic] Apost¨®lico. Sumind¨¢k. Ap¨®strope. n. Apologetical. Apologist. Pagdaka. adj. [ap¨¢rel] Vestido. n. Nagpipita. Dulo. [ap¨ªl] Apelacion. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. alguno. Pag aring Dyos sa kaninoman. lungga. v. cima. Appalling. pagaadya. [ap¨®lodchist] Apologista. adj. impaciente. magtanggo l. Anvil. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. [ap¨¢rent] Claro. Apathy. magpangilabot. aterramiento. [¨¦ni] Cualquier. Apostatize. n. Any. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . n. Yungib. Kabahayan ng mga pukyutan. fantasma. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. adj. Apostasy. excusa. n. Apparel. kahi't sino. Silid. siwang. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. may katulinan. [ap¨¢rtment] Cuarto. cualquiera. Pagtalikod sa dating pananampalataya. taluktok. alguna. [ap¨®stataiz] Apostatar. anoman. walang d amdam. adj. malinaw. Pita. Ape. adj.Antre. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. Pagkaapostol. [¨¢nzios] Ansioso. Himatay. pagbibigay dahilan. n. Gumaya. aparejo. kapabayaan. Aphorism. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. Anxious. Kasangkapan. [ap¨®slship] Apostolado. v. n. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. [ap¨¢rel] Vestir. [apar¨¦tus] Aparato. [ap¨¢rentli] Claramente. n. Apology. Apathetic. Apiary. algun. [ep¨ªs] Por barba. adv. adv. [ep] Mono. n. n. Magbihis. n. [ap¨®lodchais] Apologizar. Apparent. adj. desasociego. Apokalipsis. Apparition. Apostolic. pangingilabot. [en¨ªbodi] Quienquiera. con presteza. [¨¢nvil] Yunque. laki ng hangad. . Apoplexy. vision. p¨¢ngitain. may kal¨¬wanagan.

[apel¨ª] El acusado. mamahagi. [ap¨®intment] Nombramiento. pumakpa k. Pagbabahagi. adj. karugtong. v. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. v. ponderar. [aprob¨¦tori] Aprobativo. pag huli. v. n. lapat. recurrir ¨¢. Tutol. Gana sa pagkain. estimacion. Appease. adj. palmear. napahihintulutan. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. [apet¨¢ising] Apetitivo. [apr¨¦sment] Aprecio. aproximarse. Magbigay-alam. Appetite. Appreciate. Appearance. paggamit. Pagbabagay. paunlak. [apel¨¦cien] Apelacion. pahintulot. Approachable. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. Napatutunayan. akma. n. Appointee. [aplik¨¦cien] Aplicacion. tagadakip. Appendix. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. [ap¨¦lant] Apelante. valuar. sumilang. dum log. a?idadura. humarap. magmahal. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. lumuhog. pagpakan. matatakutin. [apoint¨ª] Funcionario. Magkagana ng pagkain. Bagay na kaugnay. v. n. pama mahagi. dumakip. . Appetizing. pasiya. calmar. timido. aclamar. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. iakma. dapat mahalin. Tagahuli. dagdag. [aprij¨¦nd] Aprehender. [aprob¨¦cien] Aprobacion. n. [aprij¨¦nder] El que aprehende. Pagpupuri. [apl¨¢i] Aplicar. Mansanas. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. n. n. Karu . Pumuri. pagpapatotoo. magdagdag. Apprehender. Appointment. nombrar. [ap¨¦nd] Colgar. Apposite. proporcionado. n. [apl¨ªans] Aplicacion. Pagbibigay halaga. Appendage. [aprici¨¦cien] Valuacion. maglagay. Lumapit. [apr¨®ch] Acceso. adj. v. sumikat. n. v. Apprise. adj. Pag-aaral. Appreciable. n. Applicable. Apportion. sumap¨¬. Pagsubok. Kutob. captura. Appraise. n. akma. n. magpaunlak. n. Apple. Apprentice. maghat¨¬. n. kawan¨ª. [ap¨®rcien] Proporcionar. tabas. Bagay. humat¨¬. determinar. [ap¨ªz] Aplacar. n. Appertain. Apportionment. pagmamahal. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. [apr¨¦s] Apreciar. [ap¨®int] Se?alar. Bagay. ikapit. May kahilingan. v. pagsasanay. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. maghalal. hinal¨¤. pagpapatuna y. n. Applause. [apr¨®ch] Acercarse. Ang tumututol. n. n. adj. Magpahalaga. n. Paglapit.. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. Applaud. estimar. presa. Appoint. Apprehensible. [apr¨ªciet] Apreciar. [apr¨¦ntis] Aprendiz. Any?. Gamitin. la accion de llegar ¨® acercase. v. Humalaga. pag mamahal. [¨¢plikant] Aspirante. Tumutol. apaciguar. Appear. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. Pagsasangkap. v. paghahat¨¬. Apprehension. n. v. estipulacion. Apply. alabar. Apposition. Pagpapatunay. adj. decreto. Magpatahimik. n. [apr¨®chebl] Aproximable. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. pagdakip. M¨¢ukol. n. Appreciation.Appeal. Approach. Napag-uunaw¨¤. v. apreciacion. Humuli. n. Maglagay ng baguhan. v. Apprehend. Approach. Appraisement. dirigirse ¨¢. n. prender. Approbation. Magugunihin. [¨¢pl] Manzana. v. Appellee. Approof. [¨¢petait] Apetito. [apr¨¦ciabl] Apreciable. [apos¨ªcien] Aposicion. magdugtong. pumayap¨¤. pahintulot. v. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. recelo. [apl¨®d] Aplaudir. pagkakayar?. dagdag. Appetize. [apert¨¦n] Pertenecer. Apprenticeship. [¨¢posit] Adoptado. Approbatory. Baguhan. pertenencia. a?adir. magmahal. apto. Apprentice. n. recurir ¨¢ un tribunal superior. [apl¨ªkebl] Aplicable. Append. [apl¨¢us] Aplauso. sumipot. [ap¨ªrans] Apariencia. n. Magbahagi. v. Lumitaw. Appellant. hichura. anejar. estimar. [apr¨²f] Aprobacion. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. pagsuri. adj. Malap¨ªtlap¨ªt. Applicant. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. Pagkahalal sa kat ungkulan. Appliance. Appellation. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. estimacion. Paghahalaga. n. Magtakda. adj. Apprehensive. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. Dapat pahalagahan. Magbitin. [ap¨ªl] Apelar.

pertenencia. n. Archbishop. Kakayahan. n. ark¨®. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. [arbor¨¦cent] Arborecente. Arkanghel. [¨¢rbiter] Arbitrador. una. Apricot. Magagawang pag-aar¨¬. n. adj. [apropri¨¦cien] Apropriacion. Pangulo. Tubig. tikman. n. adj. Pahintulot. [apt] Apto. Apron. Aqua. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. inquieto. ukol. Walang pakpak. dapat. [¨¦pril] Abril. Arbitration. dispuesto ¨® apto para la labranza. Tapis. Wikang ¨¢rabe. Humubog. idoneidad. [¨¢rbitret] Arbitrar. [¨¢cua] Agua. ¨¢rbitro. [¨¢rbitreri] Arbitrario. v. subukin. juzgar como ¨¢rbitro. ar¨¢bico. . [arbitr¨¦cien] Arbitramento. katotohanan. n. adj. n. may kasanay¨¢n. taga Arabya. [¨¢cueduct] Acueducto. Arch?ology. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. Balag. hubog balantok. ¨¢rabe. hukom. Lumapit. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. v. maaar¨¬. glorieta. naaararo nabubukid. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. Archangel. Appropriation. adj. n. [arch] Principal. Arbitrary. v. p¨ªcaro. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. n. bukod-tan g¨¬. Ukol sa kahoy. [acu¨¢rium] Acuario. kaukulan. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. [¨¢rboer] Emparrado. adv. lum¨¤. id¨®neo. [ark¨¦d] Arcada. Aquiline. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. [¨¢rboer] Emparrado. n. [¨¢ptitiud] Aptitud. April. kasanay¨¢n. gumawa ng ark¨®. adj. adj. adj. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. La¨®n. sangka. arbitrio. Approximate. n. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. n. Approve. Mabagsik. Apterous. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. [¨¢cuios] Acuoso. Arboreous. delantal. Aquarium. mal ikot. travieso. Arch. Arabic. [¨¢rkaik] Arcaico. Apt. pag-angkin. Alulod. n. v. Arbour. Aqueduct. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. bihas¨¢. n. Approximation. [apr¨²v] Aprobar. anghel na may mataas na kalagayan. Aptitude. Approval. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. enramada. Balabalantok. n. n. [arc] Arco de c¨ªrculo. tap?. Approvable. n. adv. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. switik. Aquatic. n. adj. n. adj. Arable. [apr¨®priabl] Apropriable. kakahuyan. Balantok. Arab. kumamkam. Kalakip. dati. Sumubok. Approximate. Arbiter. [arch] Abovedar. hubog. Arc. primero. war¨¬ punong kahoy. May kakayahan. adj. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. Bagay. acercarse. Abril. Nabubungkal. karapatdapat san¨¢y. Appropriate. taga Arabya. Umar¨¬. Marunong ng wikang ¨¢rabe. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. glorieta. May kaya. Pag-ar¨ª. Arabist. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). Arabian. karapat¨¢n. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. Arch. glorieta.Appropriable. adj. may pagkaar¨¬. [¨¦rab] ¨¢rabe. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. [ap¨¦rtenans] Adjunto. D? matarok na lihim. Arborescent. Balangaw. adj. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. Arabic. Ukol sa tubig. Arcade. Appurtenance. Parang tubig. Arbitrate. adj. Ukol sa Arabya. Tagahatol. Apyrous. n. probar. b¨®beda. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. ukol. b¨®veda. Arcanum. Arbor. adj. ¨¢rabe. Balag. n. glorieta. inmediato. particular. Tila punong kahoy. adj. Mapahihintulutan. adj. v. kakahuyan. el ¨¢rabe. [apr¨®ksimet] Aproximar. [apr¨®priet] Apropriado. desp¨®tico. hind? tumutunton sa katwi ran. kabagay¨¢n. [apr¨²val] Aprobacion. Arch. [arch] Arco. hiwag¨¤. Arsobispo. Lapit. Bagay. Aqueous. enramada. mapapayagan . n. Archaic. [¨¦pron] Devantal. Apropos. n. Malapit. [archb¨ªsiop] Arzobispo. [¨¢pricot] Albaricoque. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. adj. ark¨®. sin alas. adv. busog. [¨¢ptli] Aptamente. n. [apr¨®priet] Apropiar. kalapitan. umangkin. n. Appropriate. [acuil¨¢in] Aguile?o. adj. Aptly. [ark¨¦noem] Arcano.

Armament. n. Armed. maalab. mabigat gawin. n. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. Architecture. [ar¨®ma] Aroma. [¨¢rmles] Desarmado. adj. Mahal na tao. n. Archdeacon. manggaling. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. Tuy?. [arm] Armar. Lupang malagkit. [¨¢rcaivs] Archivos. Archway. bang¨®. [¨¢rmjol] Sobaco. v. Arms. Marunong ng aritm¨¦tika. Mga sakbat. n. n. makipagmatwiranan. seco. n. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. Armor. Mabang¨®. mas ipag. [¨¦ria] ¨¢rea. [ar¨¢it] Acertadamente. Bisig. Kilikili. [archd¨ªcn] Arcediano. lak¨ª. [¨¢rchoer] Arquero. adj. Bumangon. Aridity. prep. [¨¢rguiument] Argumento. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. [¨¢rmor] Armadura. [¨¢rmori] Armer¨ªa. adv. matwid. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. cerca. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. Archibo. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. Archer. sakbat. Arnika. n. Armory. apasionado. Nauukol sa hilagaan. bubong na balantok. adj. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). Arithmetic. Arsediano. arma. ardor. m aningas na loob. [¨¢rmpit] Sobaco. laborioso. Archery. [¨¢rdensi. Tagapag-ingat ng archibo. Katuy?an. n. n. M¨¢maman¨¤. Armful. Around. n. alm¨¢s. Pamaman¨¤. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. [¨¢rkivist] Archivero. [¨¢rkitect] Arquitecto. inalisan ng alm¨¢s. n. Armpit. Aroma. may sakb¨¢t. Arkitekto. Arid. n. Argil. [¨¢rdchil] Arcilla. n. Army. adv. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. ansioso. adj. [arn¨ªca] Arn¨ªca. Balantok sa bahay. Aromatic. adj. [armd] Armado. [arist¨®cresi] Aristocracia. kapu sukan. mapusok. basal. [¨¢rmful] Brazada. Magsakbat. Kilikili. Maningas. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. Kapuluan. [er¨¢und] Al rededor. tagapanghilagpos. n. adj. sa paligid. Ark. mag-alm¨¢s. n. Sa palibot. razonamiento. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. Arithmetician. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. alm¨¢s. n. Aristocracy. magmula. Aritm¨¦tika. n. provenir. vehemente. Arctic. d¨¢anan sa i alim ng balantok. dificil. Sa. Ukol sa pangangatwiran. [arms] Armas. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. Ardency. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. [arc] Arca. v. braso. adj. n. ¨® pangulong di¨¢kono. Nakaalm¨¢s. n. Malaking sasakyan. [¨¢rmoeroer] Armero. pagpapahilagpos. Around. Architect. ¨¢rdor] Ardor. n. bayan ¨® bansa. Walang alm¨¢s. v. Lawak. el art¨ªfice que fabrica armas. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. Archipelago. n. Arnica. [er¨¢und] En. Mga kasangkapang panglaban. n. Arduous. n. adj. Ningas ng kalooban. Kapisanan ng mga mahal na tao. nacer. Armorer. [¨¢rduos] Arduo. Archivist. [er¨¢is] Levantarse. . n. [¨¢rmistis] Armisticio. [¨¢rid] ¨¢rido. malapit sa. n. [¨¢rctic] ¨¢rtico. [¨¢rdent] Ardiente. n. n. [¨¢rch-ue] Arcada. Arise. [¨¢rguiu] Razonar. n. Armhole. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. [¨¢rmament] Armamento. n. Archives. kab¨¢n. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. calor. Argumentative. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. isa sa mga katungku an sa katedral. n. Ardent. septentrional. Pangangatwiran. adj. Argue. Pangk¨®. Taguan ng alm¨¢s. Magmatwid. [arm] Brazo. Armistice. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. Area. Arm. vehemencia. Tam¨¤. pagkatuy?. Arm. adj. Ukol sa aritm¨¦tika. n. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. Aristocrat. n. [ar¨ªditi] Sequedad. n. Architectural. disputar. b¨®veda. Hukbo. Mahirap gawin. Aright.Archbishoprick. Argument.

Arrogantly. nakaayos. v. trasera. tambien. arreglar. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. [art¨ªstic] Art¨ªstico. [¨¢rtisan] Artesano. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. adj. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. poner en orden. [arr¨¦st] Prision. [arr¨¦] Adorno. v. Sunog na kinus¨¤. n. n. Magilas. Arquebuse. [¨¢rrogant] Arrogante. Arrearage. v. subir. pagdatal. humusay. sencillo. Artful. Arrange. maghambog. para. adj. Artist. gilas. adj. Gayak. adj. Articular. acusacion. Maglagay. Pan¨¤. [arr¨¦ndchment] Colocacion. [as¨¦ndant] Altura. Ang yar¨¬ sa katalinuan. sumulsol. mientras. artiticial. yamang. [¨¢rteri] Arteria. Artistic. bagay. [er¨¢us] Despertar. atraso. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. magbuy¨®. Array. arresto. m agsalita ng maliwanag. Arraignment. [art¨ªfiser] Artesano. husay. n. [¨¢rticl] Capitular. Article. pumukaw. Lal¨¢ng. Pagpapaharap sa h¨²kuman. [arr¨¦n] Citar. Arow. May pagkamagilas. umilanglang. Articulate. Arrest. ayos. n. As. ilangl¨¢ng. bahagi ng kasulatan. Dumating. ibilang?. n. Lumagay. presumir de s¨ª. n. . adv. [¨¢rticl] Art¨ªculo. presuncion. Pwit. May kasamaan. [¨¢rsoen] Incendio intencional. humanay. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. Pananalita ng maliwanag. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. matalin¨°. n. pagdakip. v. n. katusuhan. Artificer. Nakahanay. Artificial. day¨¤. orden. adj. Pang-akbay. Arrangement. nalgas. [¨¢rrogans] Arrogancia. orden de batalla. Nauukol sa kasukasuan. hablar distintamente. adj. Ugat. [¨¢rrantli] Coruptamente. Likha. el que profesa algun arte. Articulation. [art¨ªrial] Arterial. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. [arr¨¦ndch] Colocar. ayos sa pakikipag laban. [¨¢rtles] Simple. Article. pagkahusay. magsakdal. musmos. Humuli. vestido. maggay ak. hambog. n. Kakulangan sa ipinagkautang. Arrogance. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. dumakip. n. bihis. umayos. n. n. Manggagaw¨¤. adv. Pagdating. pwitan. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. pagsasakdal. Gaya. v. sumampa. [¨¢rtifis] Artificio. adj. n. kumanya. [¨¢rs] Culo. n. Paghuli. Astinggal. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. Arson. [¨¦rrant] Malo. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. Arrow. Arrogant. [arr¨¢iv] Arribar. tampalasan. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. Arrant. Articulately. kaalaman. Umahon. kung paano. n. Articulate. [art¨ªkiulet] Articulado. pangkat. Art. artista. n. hind? katutub¨°. Arrantly. palas?. Artesian well. may pagkapalal¨®. Kanyon. Kagilasan. arribo. umudyok. v. kaswitikan. n. emplazar. n. Arsenic. Ukol sa ugat. claro. Kakulangan sa ipinagkautan. kahambugan kapal aluan. [as] Como. [as¨¦nd] Ascender. exitar. Arse. Tawagin sa h¨²kuman. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. Arsenal. acusar. [arr¨¢ival] Llegada. pagkaayos . [¨¢rroguet] Arrogarse. Magpangkat. tumaas. Artifice. [arr¨¦] Colocar. [arr¨¦st] Arrestar. Ascendant. n. Karaniwan. Arraign. adv. [¨¢ro] Flecha. [er¨®] En fila. Taas. adj. Malinaw. adv. Arterial. elevacion. Artery. Bumigkas ng malinaw. [arr¨ªer] Resto de una deuda. [¨¢rtist] Artista. Masama. Umangkin. [art¨ªkiular] Articular. Pagkalagay. magbilanggo. orgulloso. [artif¨ªcial] Artificial. diestro. n. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. [art¨ªkiulet] Articular. palal¨°. Artista. v. conj. v. Artisan. enga?o. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. [arr¨¦nment] Emplazo. mapaglikha. adornar. Artless. Arrive.Arouse. v. Array. pagsapit. sumapit. n. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. Ascend. [¨¢rsinal] Arsenal. [¨¢rtful] Artificioso. [art] Arte. kulukut?. Arrogate. Arte. igualmente. atraso. Arrival. pumangkat. umayos. Arrear. v. v. maliwanag. adj. fraude. llegar. pagbibilangg?. Gumising. perverso. saeta. Arrest. n. Artillery. en linea. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). n. [¨¢rcueboes] Arcabuz. gayon din.

[aspir¨¦cien] Aspiracion. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. pretender. Pasulyap. [asl¨ªp] Dormido. Asphyxiate. Asphalt. de travez. adj. afirmar. Aspirate. Asya. Magtalaga. pag-ahon. humandulong. adj. v. calumniar.] Ascencion. paniniil . [asl¨®p] Al sesgo. [as¨¦ncien. acometimiento. borrico. n. Ahun¨ªn. n. [ascu¨ªnt] Al soslayo. Asian. hichura. Aspiration. Kulay ab¨®. adj. Pahal¨¢ng. pag-samp¨¢. superior. [asp¨¦riti] Aspereza. [ascr¨ªpcien] Atribucion. Ascension. Aspersion. ignorante. [asert¨¦n] Asegurar. atacar. Asperate. [¨¢spiret] Aspirar. n. any?. Asperse. n. gawing b k?bak?. mangharang. paliwas. hind? makahing¨¢. maghangad. Ass. Ash-tub. Lakas. Ahas na makamandag. interrogar. sa kati. adv. Aspect. Assailable. Mamintas. Tumant?. candidato. tumanong. magp atunay. Ab¨®. Saklap. mal olooban. Taga Asya. v.. [as¨¦ndensi] Influjo. hangal. adj. [asf¨¢lt] Asfalto. n. [ash] Fresno. adj. Asia. [¨¦sian] Asi¨¢tico. [as¨¦lment] Asalto. kandidato. Ascertain. paitaas. Manghaharang. [¨¢sent] Subida. adv. pag-ilanglang. [as¨¦ndant] Ascendiente. Ashes. n. n. pronunciar con aspiracion. ba k?bak?. Pintas. n.Ascendant. Masaklap. Asperity. v. Asperifolious. n. kapangyarihan. Askant. [¨¦sia] Asia. Askew. de travez. adj. v. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. n. pagkapalagay. rogar. adj. tumuus. aparte. oblicuamente. v. n. Pasaklap¨ªn. [ascr¨¢ib] Adscribir. Assailment. Bikas. serpiente venenosa. Punong kahoy na masanga't mayabong. Pagkatalaga. asno. manirang-puri. sumam¨°. [as] Burro. v. Asper. [ash-toeb] Cenicero. Magbady¨¢ ng tinig h. hwag pahingahin. [asp¨¢ir] Aspirar. Ash-colored. fijar. adj. Ascendancy. [¨¢spect] Aspecto. Ang nagnanas¨¤. tul¨®g. ipagpalagay. mangdadaluhong. adj. n. mangloob. Asleep. semblante. Asiatic. ceniciento. sa pangpang. Sisidlan ng ab¨®. [esi¨¦md] Avergonzado. askad. Paahon. masisiil. Maniil. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. pangdadaluhong. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. n. Pababa. Huming?. Mukhang humento. rudeza. m¨¢niniil. [asf¨ªcsia] Asfixia. adv. n. n. Asparagus. v. adj. hangad. Asphyxia. Natutulog. adv. [esi¨®r] En tierra. burriko. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. Ashy. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. Ask. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Asinine. [¨¢sper] ¨¢spero. [¨¢sinain] Asinino. N¨¢pahiya. pangloloob. Ascent. ¨¢ un lado. . [¨¢sies] Ceniza. Uminis. n. [asp¨¦rsion] Defamacion. adj. Sa lup¨¤. Magnas¨¤. Burro. [as¨¢id] Al lado. n. [ash-colord] Ceniciento. ugaling humento. [as¨¦lant] Acometedor. [as¨¦l] Acometer. [ask¨¢nt] Al sesgo. adv. adj. Ashore. Ashamed. Ash-Wednesday. agresor. mang loloob. preguntar. Sa tab¨ª. mukha. Assail. v. [asp¨¦rs] Difamar. adj. Ascription. magta nong. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. [¨¢shi] Cenizoso. Pahal¨¢ng. Ash. kasiraang puri. Aslant. paaskarin. [asl¨¢nt] Oblicuamente. Taga Asya. Aside. In¨ªs. n. Aslope. Panghaharang. tulisan. inis¨ªn. maask¨¢d. n. Nas¨¤. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. asaltar. Aspire. samp¨¢hin. bak?bak?. sukal ng loob. n. pasukalin ang loob. poder. [¨¢spir?nt] Aspirante. sa tagiliran. rigidez. Myerkoles de senisa. Assailant. Ascribe. Pahal¨¢ng. [asp] ¨¢spid. [ask] Pedir. Ang kahoy ay maputi't matibay. establecer. atribuir. Aspirant. ang nagha hangad. adj. masukal ang loob. [aski¨²] Oblicuamente. tonto. bukod. v. Asp. italaga. dumaluho ng. Ang mahaharang. Pag-akyat. tacha. pretendiente. Kulay-ab¨®. tabas. asaltador. Asquint.

paglilipat sa iba. matatadhanaan. [as¨¦soer] Asesor. n. [as¨¢sinesien] Asesinato. auxilio. kumandil¨¬. [as¨®ciet] Asociado. masipag. v. Assort. Kahwad. adj. v. [as¨¦nt] Asentir. [as¨ªmilebl] Semejante. [as¨¦mcien] Apropiacion. [as¨¢inment] Asignacion. Pagpatay ng tao. pumayag. [as¨¢sin] Asesino. Sikap. semejanza. n. paglilipat sa iba. pagtatadhan¨¤. v. [as¨®lt] Asalto. [as¨¢in] Asignacion. v. [asi¨²m] Tomar. pagbabagay-bagay. n. apoyo. igaya. consentimiento. v. pagdaluhong. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. pumaris. n. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. Pag-ar¨¬ng kanya. Samahan. n. wangk?. arrogar. Assault. Assume. [as¨¦mbl] Congregar. certeza. n. saklolo. ang nag sasalin sa iba. v. [asoci¨¦cion] Asociacion. [as¨®ciet] Asociar. Assignment. cesion. n. Assay. adv. Assess. pagpayag. n. Assessment. dumaluhong. v. acometimiento de alguna plaza. [as¨¦rt] Sostener. Sinalinan ng kapangyarihan. [asev¨¦ret] Aseverar. auxiliar. mangharang. n. Hwad. Pahintulot. Assay. apoderado. [¨¢sets] Caudal. multitud. [asidi¨²iti] Asiduidad. tagapagsanggalang. Tulong. Assigner. Associate. wangis. magtadhan¨¤. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. Assuasive. [as¨®rt] Clasificar. adj. Kasam¨¢. pagkanya. v. n. adj. kasama. [as¨ªstans] Asistencia. Assistant. fondos. kawangis. [as¨¢in] Asignar. Asthma. Tumulad. kapisanan. [as¨¦i] Ensayo. tikman. Lumusob. v. v. Pagtiwal¨¤. [¨¢stma] Asma. Assimilable. presumir. apaciguar. [as¨¦sment] Amillaramiento. Nakapagpapalubay. cesion. n. kagaya. cierto. Assert. [as¨¦rcien] Asercion. n. Kapulungan. [as¨¦mbli] Asamblea. Tumulong. [asu¨¦dch] Mitigar. [as¨ªst] Asistir. n. Assault. Maaasahan. totoo. Assortment. Assimilate. kamukha. maghwad. n. Kumuha. umar¨¬ ng sa ib¨¢. experimento. Magpalubay. umabuloy. . [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. magbagaybagay. [as¨¦nt] Asenso. sipag. Assent. [asi¨²redli] Ciertamente. v. Assassinate. Assassination. prueba. Magtakda. magpatahimi k. [asa¨ªnabl] Asignable. kapisanan. [asi¨²r] Asegurar. Matatakdaan. v. karamihan. Assets. n. adecuar. transferente. Assignee. Amilyaramyento. Magpahintulot. makisam¨¢. Assign. Takda. tadhan¨¤. Tagatasa ng bwis. apropiar. Yaman. adj. v. Totoong-totoo. [as¨¦rt?r] Afirmador. confederado. Pagsasanay. [asi¨²rd] Seguro. [ast¨¦rn] Por la popa. Paglusob. Assurance. n. n. n. Assemblage. p angloloob. paoo. n. tasador de impuestos. subukin. sumaklolo. Assertor. Astern. [as¨¢sinet] Asesinar. calmar. convocar. n. ayudar. tikim. handil¨¬. magpisan. Sumubok. adj. Assessor. [as¨¦i] Ensayar. ceder. sa likod. Assure. magtanda. [asi¨²rans] Seguridad. v. Pagpapatunay. Masikap. Assist. n. sin duda. pagpapatotoo. [as¨ªdiues] Asiduo. Assignable. Assemble. Tagaayon. [as¨¦mbledch] Coleccion. compa?ero. magpahumpa. n. [as¨ªmilet] Asemejar. magpatotoo. Pag-ur¨¬. abuloy. gumaya. Sa gaw¨ªng likod. Umalalay. Sumam¨¢. [as¨®rtment] El acto de clasificar. Katulong. n. umayon. Assistance. n. afirmacion. [asain¨ª] S¨ªndico. laboriosidad. n. n. se?alar.Assassin. mangloob. [as¨®ciet] Socio. Umur¨¬. pagsubok. acometer. Kasam¨¢. Asahan. Assertion. [as¨¢iner] Asignante. m agmukha. Alalay. pag-asa. cesionario. umoo. aplicado. Pagtatakda. suavizar. aprobacion. sociedad. [asever¨¦cien] Aseveracion. Associate. Hik¨¤. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. Katipunan. congreso. [as¨®lt] Asaltar. Assumption. experimentar. Associate. kanyahin maghinal¨¤. Assuage. Assiduous. defensor. Assiduity. [asu¨¦siv] Mitigativo. Assign. adv. [as¨¦s] Amillarar. afirmar. Pumatay ng tao. v. Assuredly. nakapagpapatahimik. mantener. aprobar. adj. asegurar. ipagkaloob . Assent. Assured. Magpatunay. n. M¨¢mam¨¢tay-tao. Magpulong. walang pagsala. Asseveration. Assimilation. v. [asimil¨¦cien] Asimilacion. Association. afirmar. Asseverate. ilipat sa iba. magwangis. Assembly.

adj. pa ngpalubag-loob. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. [as¨¢il?m] Asilo. [at¨¦ndans] Atencion. [at¨¢c] Atacar. Sa ibabaw. [at¨¦n] Ganar. v. [ast¨®nishing] Asombroso. M¨¢mangha. adj. adj. At. experimento. adv. Sakla. Ang may pananalig na walang Dyos. servir. Magtakip ng sala. mabalis¨¢. Astrology. Attack. Athirst. Pagk¨¢mangha. [at¨¦nabl] Asequible. Atmospheric. Ukol sa tal¨¤. Atomic. Atmosphere. n. duminig. [at¨®n] Expiar. Atrocious. adj. de un modo atravesado. [azl¨ªt] Atleta. paglaban. lo que se puede conseguir. switik. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. n. Astonish. Astronomer. n. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. Astonishing. Astound. Atlantic. Atone. Athlete. n. v. magkamit. kumandi l¨¬. N¨¢ligaw. Mahin¨¤. Karunungan tungkol sa lak¨ª. bukaka. n. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. n. Pahalang. idugtong. pagkahuli. n. maaabot. embestida. Asunder. Kabalakyutan. de travez. Pagtataglay. Hiwalay. asombro. adj. v. Magtaglay. afecto. prep. Attendance. n¨¢lisya. Pakikipag-ibigan. Atrocity. consecucion de lo que se pretende. magpalubag loob. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. n. uma bot. alcanzar. acompa?amiento. Daluhong. tang¨¬. katak¨¢tak¨¢. Atheism. salakay. Ukol sa panganorin. n. Uh¨¢w. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. humawak. n. pagtatam¨®. en. Astute. v. aparte. sukat at kilos n mga tal¨¤. magtam¨®. tampalasan. Dumaluhong. Astrologer. Atheist. humuli. Ampunan. v. [asti¨²t] Astuto. Attainable. Sa. pillar. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. [at¨®nment] Expiacion. mag patahimik. adj. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. matatam¨®. Dumakip. magtak¨¢. [as¨¢nder] Separadamente. ikab¨ªt. prueba. bituin at ibp. (isang dagat). pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. sangla. paglilingkod. Asylum. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. prestar atencion. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. Matataglay. Astral. Atlas. pakikisap¨¬. [at] ¨¢. Lumingap. magsumikap. apaciguar. coger. asir. adv. Munting munt?. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. [¨¢ziism] Ateismo. Atlas. walang lak¨¢s. propiciacion. [atr¨®siti] Atrocidad. n. embargo. adj. kandilian. [at¨¢c] Ataque. de los astros. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. pagtik¨ªm. aprehension.Asthmatic. [ast¨®nish] Asombrar. n. [at¨¦nment] Logro. n. balakyot. enajenar. ¨¢lagaan. bukod. prep. tentativa. enorme. n. apegarse. pasmar. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. servicio. Pagtatakip ng sala. adhesion. adj. abay. Pahalang. [atoem] ¨¢tomo. sukat at kilos ng mga al¨¤. Pagsubok. n. Nakapangingilabot. Atop. cuidado. aplacar. [at¨®mic] At¨®mico. pasmar. Paglingap. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. Attach. v. [ast¨®nishment] Pasmo. pakikipagkasund?. [at¨¦mpt] Intentar. [atr¨®ci?s] Atroz. n. Astonishment. maglingkod. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. Astronomy. lumusob. Attempt. [astr¨®loger] Astr¨®logo. lumaban. Kamanghamangha. Attachment. procurar. Attempt. adv. Sumubok. errado. Astride. tumanga n. bituin at ibp. manggilal¨¢s. . [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. tumikim. Attack. v. Astray. dugtong. lograr. acometer. adj. Attend. sumalakay. paglusob. Panganorin. Atonic. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. adv. katampalasanan. H¨ªkain. makaka mit. Manggilal¨¢s. Attainment. refugio. kagil¨¢gilal¨¢s. [¨¢tlas] ¨¢tlas. considerar. [¨¢stral] Astral. n. [at¨¦nd] Atender. [at¨¢ch] Prender. Atl¨¢ntiko. Attain. pa gkakam¨ªt. probar. n. Ang pananalig na walang Dyos. Athletic. Astraddle. [at¨¦mpt] Empresa. n. [az¨¦rst] Sediento. Atonement. Tuso. p agkandil¨¬. [at¨®p] Encima. enlace. n. adv. pagkaabot. adj. Napaka munting bagay. Atom. v. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. experimentar. [astr¨¦] Desviado. Athwart. adv. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. [ast¨¢und] Consternar. [at¨¢chment] Amistad. concordia.

cuidado. Augment. Attire. n. [¨®dit] Rematar una cuenta. kapangyarihan. tind¨ªg. adj. n. August. panghikayat. Magbihis. [ogu?stnes] Majestuosidad. maggayak. Kuyomangg¨ª. alguna cosa. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. crecer. grandeza. Maingat. matapang. Magdagdag. Ale. . achacar. Tagatuos. Ang nag-aalmoneda. Audacity.. [at¨¦ntiv] Atento. [at¨¢ir] Ataviar. Auction. Gumanyak. adivino. el que oye. [¨¢titiud] Actitud. r¨ªgido. pron. adivinar. Mahigpit. Balibol. Auditory. Mag-almoneda. lagay. Auctioneer. adj. Bihis. Dagdag. n. [¨®diens] Audiencia. apoderado. Dagdag. Kapulungan ng nangakikinig. n. [¨®ditori] Auditorio. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan.. Almoneda. Augment. Attitude. [¨®ditor] Oidor. barrenahin. [atr¨¢ct] Atraer. humalina. Attentive. n. mapamahiin. [at¨®rni] Abogado. pangbutas. [¨®rist] Aurista. Auditor. Mapalad. n. Sumaks¨ª. n. n. pronosticar. Auger. n. [atest¨¦cien] Atestacion. atrevido. n. tagadinig. patong. n. kandil¨¬. pagpapatotoo. n. adj. Attenuate. v. persuadir. v. Pangbutas. v. p¨²blica subasta. n. Ampon. Attention. agente. August. Aurist. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. taimtim. [¨®dibl] Audible. declarar. Pamahiin. n. Maglinaw ng isang kautangan. Audible. magpahayag. [¨®dit] Remate de una cuenta. namumulang kulay kuyomangg¨ª. Kapangahasan. casta?o. pa gsiyasat. Attractive. n. Attorney. Pangganyak. Lingap. [¨®spis] Auspicio. v. Auspice. Auricular. adj. [¨®b?rn] Moreno. taladro. [at¨¦st] Atestiguar. Nauukol sa taynga. Pagsaks¨ª. n. tia. ali. adornar. Augur. auditorio. proteccion. humul¨¤. adj. n. kagalanggalang. examinar. [atr¨¢ctiv] Atractivo. n. Marangal.Attendant. [atr¨ªbiut] Atributo. Augustness. [¨®ral] Aural. severo. barrena. Tay?. lingkod. servidor. pinapalad. el adorno y compostura de la persona. Audit. v. majestad. Ukol sa paratang. Anoman. kainam an. [od¨¢citi] Audacia. v. aumento. manghu l¨¤. adj. Auction. [ot] Algo. hul¨¤. nakahahalina. Alil¨¤. atrayente. Attic. [at¨¦nuant] Atenuante. Buk¨¢ng liwayway. Aural. Bumutas. [od¨¦cies] Audaz. osad¨ªa. Attire. [ant] Tia. acompa?ante. n. procurador. pinta kasi. kalinga. [atr¨ªbiut] Atribuir. Audacious. magparami. Attenuant. adj. katapangan. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. Audience. adj. [¨®gu?st] Augusto. Nagpapahin¨¤. panghalina. pamuti. balang. [or¨®ra] Aurora. presagio. [at¨¢ir] Atav¨ªo. guardilla. Attribute. Abogado. imputar. [¨®gu?r] Taladro. asear. Attribution. n. n. [at¨¦nuet] Atenuar. [¨®gu?r] Taladrar. oyente. Auspicious. Attraction. tumuus. Paratang. [ogment¨¦cien] Aumentacion. [atr¨¢ccien] Atraccion. n. [¨®gu?st] Agosto. magpapay¨¢t. N¨¢ririnig. n. atributo. n. pakikinig. tagalinaw ng i sang kautangan. aumento. Magpahin¨¤. crep¨²sculo de la ma?ana. Augur. n. Aught. Paglilinaw ng isang kautangan. Nauukol sa taynga. mabangis. adj. Austere. Pangah¨¢s. v. v. Audit. barrena. adj. [¨®ccien] Almonedear. adj. sumiyas at. magpalagay. Aunt. n. testimonio. humikayat. [¨¢tic] Desvan. v. n. Augury. Augmentation. Magparatang. gayak. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. agorero. lakihan. Attract. Agosto. nakahihikayat. magpalamuti. Aurora. favorable. Karangalan. [or¨ªkiular] Auricular. ingat. [at¨¦ncien] Atencion. adelgazar.. [occien¨ªr] Almonedero. [¨®gu?r] Barrena. majestuoso. Attribute. [ogm¨¦nt] A?adidura. manghu hul¨¤. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. palagay. Auburn. Dakong p¨¢kinigan. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. abay. mabagsik. n. katiwal¨¤. nagp¨¢papay¨¢t. any?. Attestation. miramiento. pagtutuos. patong. [¨®ccien] Almoneda. [ogm¨¦nt] Aumentar. Attest. adj. Manggamot sa taynga. kahal ihalina. karangaldangal . [ost¨ªr] Austero. Nakagaganyak. Attributive. [at¨¦ndant] Sirviente.

Higant¨ª. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. v. n. [¨®zoraiz] Autorizar. Sakim. totoo. sukal ng loob. [¨¢v?ris] Avaricia. Mapanghigant¨ª. hanapbuhay. Autora. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. [¨®topsi] Autopsia. mai¨ªlagan. v. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. [av¨®idabl] Evitable. Salungat. [¨¦vieri] Pajarera. n. Average. Authorship. n. n. magpatotoo. n. Autopsy. [av¨ªditi] Voracidad. Sama ng loob. [av¨®id] Evitar. Authority. Patotohanan. t¨¦rmino medio. Avengement. pag-ilag . [av¨¦niu] Avenida. Kahigpit¨¢n. kabagsik¨¢n. auxiliary. Ang katotohanan. Nauukol sa ap¨°. katungkulan. [¨®zor] Autor. Kurong humigit kumulang. Lumik?. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. n. ma totohanan. adj. v. v. adv. Avenue. Magpahintulot. adj. n. adj. Avalanche. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. lumih¨ªs. [av¨¦rt] Desviar. v. n. Magpatunay. Avocation. Autocrat. n. v. Autograph. adj. Autumnal. may-katha. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. Authoritative. nagagamit. verificar. tagulan. kabangisan Authentic. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. n. n. crueldad. [¨®tom] Oto?o. n. afirmar. salangsang. n. Autographic. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. may-likha. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. adj. contrario. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. iwasan. Aver. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. kapahintulutan. servir. adj. n. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. Author. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. Authoress. [ot¨®mnal] Oto?al. autoritativo. Avast. n. pag-aapo-ap?an. Avaricious. May kapangyarihan. n. [¨¢v?redch] Promedio. auxiliatorio. Averse. alejar. [av¨¦r] Asegurar. n. castigar algun delito. matakaw. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. [oz¨®riti] Autoridad. ang katunayan. v. oks¨ªlieri] Auxiliar. Maiiwasan. pagt atanim. kalaban. [avar¨ªci?s] Avaro. [¨®tograf] Aut¨®grafo. [av¨¦labl] Util. binig yan ng kapangyarihan. [ot¨®nomi] Autonomia. maglingkod. [av¨¦rci?n] Aversion. adj. babaing m¨¢ngangatha. kaloob. Average. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic.Austerity. patunayan. n. Kapangyarihan. [¨®zores] Autora. Auxiliar. Ap¨°. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. ocupacion. Manghiganti. Sulat ng kanyang sariling kamay. Katakawan. [av¨¦ndcher] Vengador. [oks¨ªlier. [av¨¦ndch] Vengarse. Pakinabang. apartar. [av¨¦l] Aprovechar. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. ipakilala ang kato tohanan. interj. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. [avok¨¦cioen] Evocacion. katakawan. n. matunayan. Avaunt. Automatical. odio. ayudar. babaing may-likha. Autor. v. m¨¢ngangatha. Kasakiman. ventajoso. Pagkaautor. umilag . Avenger. Aversion. [¨®zorship] La calidad de autor. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. pagkamayl ikha. potestad. [av¨¢st] Forte. umilag. adj. Avoidance. Pigil. hawak. codicia. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. Katulong. [¨®tocrat] Aut¨®crata. Avoid. ilagan. [av¨¦l] Provecho. Avail. Otonyo. Makinabang. magparusa. pagkamaykatha. lumay?. Authorize. Autobiography. n. Kumur¨° ng humigit kumulang. tumulong. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. ventaja. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. [oz¨¦ntiket] Autenticar. Autumn. Authorization. kasakiman. n. n. Aba Ginoong Mar¨ªa. Avenge. Aviari. humiwalay. adj. Avert. babaing may-katha. n. precio medio. disgusto. Authenticity. [av¨¦rs] Adverso. Pahintulot. Pag-iwas. [av¨¦ndchment] Venganza. Tunay. Tawag. Avail. Umiwas. Available. Avoidable. adj. Autonomy. n. avariento. Avidity. n. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. magbigay ng kapangyarihan. katalo. rigor. adj. Authenticate. n. kawa n¨ª. calle de arboles. Napapakinabangan. [ost¨¦riti] Austeridad.

rudo. [ar¨¢i] Oblicuamente. n. pagkanen¨¨. justificar. y el meridiano del lugar. v. ikir¨¢n. sentenciar. Awkwardness. determinar. [eu¨¦k] Despierto. pagpayag. kasabihang may taglay na aral. adv. Axiomatical. Salitang musmos. Sungot. [av¨¢uedli] Declaradamente. Lalik¨¢n. Babbler. Kakilakilabot. esperar. pangbutas. [b¨¢bl] Balbucear. Awake. v. adv. v. Awe. adj. testimonio. parlero. Tagahatol. Babble. dificil. n. oranggutang. Urong sa dakong likod. nen¨¨. Gis¨ªng. al travez. takip. mabughaw. afuera. kabastusan. Gumising. [av¨¢uch] Afirmar. gumitl¨¢. n. Tingig ¨® boses ng tupa. [¨®ful] Tremendo. infancia. [on] Arista. Awaking. Pangim¨¬. Wala. [b¨¢chelor] Soltero. [eju¨¢il] Un rato. n. Azimuth. [¨®kuordnes] Tosquedad. Matandang bagong tao. pahayag. charlataner¨ªa. takot. Pagkagising. n. Babyish. [au¨®rd] Juzgar. adv. Awhile. adv. samantal¨¤. [¨¢csi?m] Axioma. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. hiya. nen¨¨. Aware. n. op¨°. Parang sanggol. bastos. Pagka matandang binat¨¤. Patotoo. Axiom. Pahayag ng pagpapatotoo. adj. [bi] B (be). Awfully. parang nen¨¨. Avow. n. n. algun tiempo. adv. Walang lebadura. kaunt?. n. aprobacion.. [eu¨¦y] Ausente. n. Baa. maghayag. Magpatotoo. adj. Patabing?. . Awful-eyed. May matang mabalasik. adj. Azure. [au¨®rd] Sentencia. Babe. el nene. pumukaw. Axle-tree. Magpahayag. horroroso. Maingat. adv. Away. celibato. [av¨®ual] Declaracion justificativa. [¨¢zoer] Azular. kasindaksindak. n. Bachelorship. Ay. Gumising. [bac] Atras ¨® detras. n. [¨¢zoer] Azulado. [acs] Hacha. color cer¨²leo. v. Baby. Magsalitang parang musmos. [av¨¢u] Declarar. Kagaspangan. adv. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. Awful. Malaking unggoy. v. n. Awe. Avowedly. [b¨¢bl] Charlar. abiertamente. Palakol. Award. Kakilakilabot. [b¨¢bl?r] Charlador. confesar. jamas. Bughaw. Azymous. Axe. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. Bachelor. [ba] Balar. Gaw¨ªng kulay bughaw. n. Mapagsalita ng walang kapakanan. n. adj. [eu¨¦t] Aguardar. pinipihitan. [au¨¦k] Despertar. kasindaksindak. kaylan man. Axis. Awry. pasiya. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. adv. c¨¦libe. Sinag. nakatanod. [¨®ning] Toldo. mahirap gaw in. Lag¨¬ mapakaylan man. [eu¨¦king] Despertamiento. adj. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. [e] Siempre. sadya. Avouchment. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. ikir¨¢n. satsat. el nene. n. Magaspang. Awning. v. Baboon. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. B (ba). pumukaw. Maghintay. asombrar. [eu¨¦ken] Despertar. Pangim¨¬. [ai] S¨ª. n. vigilante. [¨®kuord] Tosco. mag-antay mag-antabay. [b¨¦bish] Pueril. v. Sanggol. Award. Talaga. Awaken. matandang binat¨¤. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). Awn. [o] Miedo ¨® temor reverencial. Awfulness. Awake. Hatol. n. Kawikaan. n. n. groceria. Aye. n. Awkward. Await. [o] Amedrentar. Avowal. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. pinipihitan. v. [ol] Lesna. Humatol. [ba] Balido. Awarder. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. adj. v. magpatunay. Oo. [¨¢csis] Eje. Babyhood. n. [b¨¦bijud] Ni?ez. adj. Kulandong. Avouch. Sangdal?. infante. para siempre. Babble. Pagkasanggol. infante. Back. limb¨®. n. magpasiya. satsatero . adj. Ehe. pavor. Baa. determinacion. Balibol. [eu¨¦r] Cauto. [av¨¢uchment] Declaracion. sa labas. Awl. musmos. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. [b¨¦bi] Criatura. Sanggol. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. Azure. v. asul. n. Tumakot. [¨®fuli] Terriblemente. n [b¨¦bi] Criatura. B B.

ng panahong nagdaan. [bolk] Viga. Backdoor. kaibig ang taksil. Bale. n. Backbiting. Bait. [b¨¢cgraund] Fondo. kaapihan. lumihis sa pinag-uusapan. chanza. n. [badch] Divisar. Bayong. fatigar. Bag. v. Sikang. Pain. mayordomo. Badge. [b¨¢cbaiter] Murmurador. adj. fiar. walang buhok. Ang daladalahan sa paglalakbay. adj. baile. Magpain. [b¨®ldnes] Calvez. balancear. Bad. Tuks¨®. bir¨°. [b¨¢lconi] Balcon. bigkis. Badness. [b¨¢cu?rd] Atras. Bagging. Magsagisag. [bac] Espalda. maglubog. pagpapataw¨¢. umak¨°. [b?l] Empalar. enemigo. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. n. v. Backwardness. ak¨°. kaaway. Badge. v. n. malo. [b¨¢csiop] Trastienda. Back. [b¨¢lans] Pesar en balanza. n. talega. sumakay sa kabayo. n. Bald. kaibigang kasoy. Ang looban sa likuran ng bahay. n. Balkon. n. v. n. Balk. Badly. [be¨ªk] Cocer en horno. v. sa dakong liko d. supot. v. Kakalbuh¨¢n. kadwagan. Tumimbang. Baffle. M¨¢dulas. Baker. v. adv. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. [bet] Cebar. Baggage. [bold] Calvo. Badger. Bake. lagak. abala. mapanglaw. ang nan¨¢nag¨®t. Baldness. katiwala. magbalanse. Bola. Backfriend. Sasisag. n. [bol] Bola. n. [b?l] Caucionar. Bailee. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. v. n. [badch] Divisa. [b?d] Mal. Backbite. [b¨¦dnes] Maldad. la parte de atras de cualquiera cosa. sagot. salat. [bet] Cebo. [b¨¦lif] Alguacil. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. sakuna. [bolk] Frustrar. Tosino. Paninirang puri. Managot. Bail. [b¨¦lful] Triste. n. Backroom. n. n. miseria. tu muus. Masama. pungl?. Tal¨¬. indispuesto. [b?l] Fianza. Baldhead. patain. perjuicio. Likod. [b¨¢cbaiting] Detraccion. [b¨¢guedch] Bagaje. [b¨¢cbait] Murmurar. Magtinapay. Kadung?an. Panaderya. Backside. sibi. n. Balance. lumit¨®. [b¨®ldjed] Calvo. Backshop. mahirap kausapin. Timbangan. balanse. [b¨¦cn] Tocino. [b¨¢dinedch] Gracejo. Bail. Backward. agravio. mayordomo. adj. tergiversar. pesadez. hacia atras. [bac] Sostener. M¨¢urong. Katalo. Balcony. equipaje. Kasamaan. Balk. [bacsl¨¢id] Resbalar. pagurin. Backward. n. Baleful. pag-alimura. funesto. [b¨¢lans] Balanza. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. adv. n. Mapanirang puri. burla. Taong kalb¨®. Backbiter. [bacb¨®n] Hueso dorsal. Badinage. may karamdaman. balance. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. n. [b¨¦dli] Malamente. saldar. v. empaquetar. Bait. v. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. jocosidad. n. confundir. n. n. pelota. Bag. Agusil. v. Kalb¨®. Paurungin. [bag] Saco. [b¨¢dcher] Cansar. Background. [b¨¢cdor] Puerta trasera. Magtitinap¨¢y. faltar ¨¢ la palabra. n. bala. pagkakalb¨®. n. Tumalo. [b¨¢cu?rd] Opuesto. pagtutuus. Pumagod. anomang mabilog. Sangla. Mahirap. traidor. tanda. bala. Backslide. mapag-alimura. Bakery. ang dakong likuran ng anoman. Magtal¨¬. [b¨¢fl] Eludir. v. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. Bagpipe. yamutin. n. s¨¢ya . magkulang sa pananalita. n. Liku ran. ka alitaan. lerdo. g¨¢waan ng tinapay. contratiempo. hundir. Kaibigang mapagpailalim. Bacon. kamusmusan. n. n. Instrumento ng m¨²sika. sama. Pintuan sa likuran. magbigkis. Ang dakong likuran ng tindahan. [b¨¦ker] Panadero. Gulugod. Balance. Bailiff.Back. la carne salada del puerco. n. desacreditar. buto sa likod. [b¨¢gging] Tela basta. May kasamaan. negligencia. detractor. n. trasero. v. se?al. Urong. [b¨¢gpaip] Gaita. K¨¢yong magaspang. bagabag. n. [bag] Entalegar. n. espinazo. karneng baboy na inasn an. preposteramente. Backbone. calamidad. [b¨¦keri] Panader¨ªa. Manirang puri. umalimura sa likuran. difamar. se?alar con divisa. s¨ªmbolo. montar ¨¢ caballo. n. magbibingka. fiador. [b¨¢csaid] Espalda. Ball. Bale.

Bandanna. cambista. [b¨¢ndilegd] Patizambo. Sumuntok. n. n. Bantling. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. mortal. Magp ilapil. Banish. Ballast. Banquet. Pulsera. tawag. Bang. Bantam. pu lutong. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. awit. Balm. Pig¨ªng. Balota. banda. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. [b¨¢l?t] Balota. Bamboozle. palabir?. v. v. Band. Bandylegged. Balm. v. Bank. quebrado. n. [b¨¢nister] Balaustre. [ban] Excomulgar. anuncio. Baluster. discutir. pumaspas. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?.wan. v. Manok sa Java. sisidlang karton. Banquet. burlon. banda ng m¨²sika. barandilya. maghanda. baybayin. Pangyong mapul¨¢. [band¨¢na] Bandanas. n. Maghagisan ng bola. Lumason. Bang. Pangpang. [b¨¢ndi] Palocorvo. [b¨¢last] Lastrar. estandarte. ligarse. Magpig¨ªng. n. n. Bank. n. M¨¢nunukso. gabay. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. [bamb¨²] Bamboa. Bandage. magtal¨¬. v. n. buh¨°. n. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. destiero. Bamboo. Bankrupt. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. [b¨¢n?r] Bandera. Balloon. [b¨¢ncuet] Banquetear. Bane. burla. Tulisan. kalombigas. n. festin. Bir¨°. v. [banc] Orilla. n. n. paspas. chasco. divertirse ¨¢ costa de alguno. rivera. pamigkis. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. Kant¨¢. proclama. Itapon. n. Bandbox. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. Kahong karton. n. Maglagay ng pangpabigat. n. Bandy. [b¨¢l?ster] Balaustre. [b¨¢nter] Lumbar. Lason. Globo. [b¨¦nful] Venenoso. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. [b¨¢ncnot] Billete de banco. Bandy. n. mawalan ng salap? a ng bangko. Banter. b¨¢ngko. n. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. tamb?. Gabay. v. Banister. manungayaw. walang ikabayad. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. Bumoto sa pamamagitan ng balota. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. humib¨°. Banknote. adj. n. [bam] Embalsamar. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. n. excomunion. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. union. Band. cuadrilla. [bang] Dar pu?adas. v. n. [bamb¨²zler] Enga?ador. Bandurya. Suntok. [b¨¢nter] Lumba. Balustrade. [b¨¢last] Lastre. bayle. [b¨¢ndi] Pelotear. [b¨¢ndcho] Banduria. Malugi. bugbog. Nakakalason. Bane. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. adj. [bal?str¨¦d] Balaustrada. n. bandil¨¤. magkainan. pabango. Banner. [b¨¢ndedch] Vendar. [b¨¢nish] Desterrar. Pamal¨® ng bola. maglap¨¬lap¨¬. adj. Tal¨¬. Bandit. n. Kawayan. tira ¨® faja. n. maldecir. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. Batang munt?. n. Banterer. Ban. Magday¨¤. juntar. Watawat. fallido. Lug¨ª. n. Bankrupt. banco. n. Pahayag. Banker. kamandag. Banjo. n. magtapal. Gabay. [bam] B¨¢lsamo. v. Ukol sa b¨¢lsamo. . magpiring. Balmy. pabang¨®. Manumpa. v. Bankruptcy. tira ¨® faja. tuks¨®. tosigo. n. poner dinero en un banco. Magbigkis. bahag. v. k¨¢inan. [bal¨²n] Globo. Ballad. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. Balsam. Bambuzler. sumpa. Saging. Magbir?. Ballast. golpe. [b¨¢l?t] Votar con balotas. [bangl] Bracelete delgado. [b¨¢lad] Balada. hind? makabayad. magtal¨¬. n. [b¨¢ntam] Bantama. Banter. n. Ballot. cancion. Ban. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. [b¨¢ncuet] Banquete. [ben] Veneno. [ban] Bando. Pabanguh¨¢n. [b¨¢nishment] Destierro. bumugbog. B¨¢lsamo. unir. Ballot. [bang] Pu?ada. Magbigkis. vendaje. declararse insolvente. v. Magdaray¨¤. n. v. adj. bandera. hand¨¢an. [bancbil] Billete de banco. fajar. idestiero. sacudir. n. Bankbill. [band] Vendar. n. Bangle. expeler fuera. ¨¢nyayahan. Banishment. manghaharang. Barandilyas. B¨¢lsamo. [b¨¢ndedch] Venda. b¨²kawe. manukso. v. [bamb¨²zl] Enga?ar. Papel de b¨¢ngko. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. Mabilog ang bint?. mort¨ªfero. n. Papel de bangko. n. nakamamatay. Baneful. pagsamahin. [ben] Envenenar. boto. [b¨¢nker] Banquero. v. Banana. mabang¨®. [band] Venda.

Bar¨®metro. Magtrangk¨¢. [barc] Barco. Bark. pajar. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. basa. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. Barbarity. vil. n. Silong. trocar. Bargain. mangalakal. adj. [b¨¢ren] Esteril. [barb¨¢riti] Barbaridad. n. Halang. n. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. negociar. Abogado. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. [barik¨¦d] Barrera. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. n. Munting kut¨¤. mabab¨¤. Karwahe. adj. walang bait. Barricade. isang marangal na pamagat. [b¨¢ptism] Bautismo. Binyag. Bar¨ªtono. Bare. Kask¨®. Baptize. n. v. v. [barn] Granero. Tampalasan. n. Barn. magbigay ng pangalan. [barm] Jiste. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. mabaksik. [b¨¢rel] Barril.Baptism. maghub¨°. Tindahan ng alak. Baog. obst¨¢culo. despreciable. Ipatong sa patungan. paa. n. Barb. n. k¨¢waw¨¤. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. [b¨¢rguen] Pactar. walang bunga. v. May halong lebadura. balb¨¢s. compra ¨® venta. Barouche. . n. Makipagkayar?. Bard. pagbili ¨® pagbibil¨ª. Barefoot. Kwartel. Lebadura. kut¨¤. n. [b?r] Desnudar. n. adv. [bas¨®lt] Basalto. n. hadlang. M¨¢nunula. adj. n. Walanghiy¨¢. Baseball. n. n. Baptist. n. insolente. Tampalasan. magpalit. [b?s] Fondo. Bark. Sebada. humamak. [bapt¨¢is] Bautizar. nakagayon lamang. Baron. Walang suot ang paa. Basement. [b¨¦rli] Meramente. Bark¨®. [b¨¦sles] Sin fondo. Barrow. Bariles. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. n. Balat. Bargain. Magkut¨¤. Barbarous. tuntungan. cruel. p¨®ndo. Bark. Barber. walang takip. Manggugupit ng buhok. talukap. sangg¨¢. [b¨¦rfesd] Descarado. Barefaced. obst¨¢culo. [b¨¢rter] Traficar. Barrier. [b¨¢ro] Angarillas. cambiar. n. v. Barricade. impedir. [bard] Poeta. convenio. [b¨¢rel] Embarilar. Pangangalakal. n. hadlang. mag-alis ng takip. ladra. Barely. Katampalasanan. pinagkasunduan. Bar-room. n. Maghubad. Barbarian. adj. ajustar. Baron. [barb] Barba. Basalt. tranca. Barm. Barrister. kabaksikan. k¨¢maligan. Barbaric. salvaje. Barter. [b¨¢rister] Abogado. v. Batong matigas. v. n. [b?s] Bajo. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. estacada. n. [bar] Cerrar con barras. hub?. desfondado. Mangalakal. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. n. maglagay ng kut¨¤. Barnacle. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. [b¨¢rguen] Ajuste. v. Base. Bangan. n. Umupak. May pagkahubad. v. Baptistery. prohibir. n. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. levadura. Barrel. [b¨¢ruch] Carruage. adj. infructuoso. mang-aahit. envilecer. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. Barrel. Base. n. mabaksik. Hamak. [b¨¢riton] Baritono. n. Dakong pinagbibinyagan. [bar] Barra. [b¨¦sment] Basamento. Base. [b¨¢rnecl] Barnicla. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. sasakyang may layag. Hubad. [b¨¢rac] Cuartel. baboy. kamalig. [bar¨®meter] Bar¨®metro. kah¨®l. Magsilid sa bariles. v. Barge. Patung¨¢n. Besbol. Baptismal. Barometer. Ang nagbibinyag. estrados. [barc] Descortezar. barbero. n. [b?r] Desnudo. [b¨¢rber] Barbero. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). Magbinyag. humilde. Barrack. pobremente. embarcacion. salbahe. pananim na gaya ng palay. Nauukol sa binyag. [b?s] Apoyar. [barc] Corteza. adj. puerco. [b¨¢ri?r] Barrera. kapisanan n g mga abogado. n. Pinagkayarian. adj. n. atrincherar. Barter. adj. [b¨¢rli] Cebada. descubierto. n. Bare. kumahol. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. descubrir. [bardch] Falua ¨® faluca. [b¨¢r-rum] Taberna. Taong tampalasan. mag-alis ng balat ng kahoy. ladrar. simplemente. [b¨¢ptismal] Bautismal. tumahol . Bar. tah¨®l. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. mahalay. m¨¢ghadlang. Barren. [b¨¦rfut] Descalzo. [b¨¢ron] Baron. bardo. Barley. n. n. Baseless. Barmy. upak. Bab¨¤. Bar. adj. Baritone. pagbibinyag. pedestal. basal. Halang. n.

n. n. puerto abierto en el mar. n. n. [b¨¢tl] Batallar. n. Bayonet. Basket. n. bumugbog humagupit. Bath. Sigaw. Masa ng tinapay. parir. Busl?. [bat] Garrote ¨® cachiporra. Basin. v. Beach. [bich] Costa. n. Bastard. n. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. [b¨ª] Ser ¨® estar. brazos de balanza. umalalay. Baybay-dagat. kahalayan. [b¨¦snes] Bajeza. Bauble. engordar. Bay. Batter. Bawl. Batch. fanal. Mahihiyain. Tuka. Batten. [bim] Viga maestra de un edificio. Magdal¨¢. [bol] Gritar. vileza. Lobina. Battle-array. [b¨®bl] Chucher¨ªa. magtiis. n. kutang may kanyon. Mag¨ªng. dagatdagat an kaugpong ng dagat. Basar. Beacon. brazo de mar. [b¨¢tn] Astilla. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. bilao. Bathe. n. pinagbubuhatan. P¨¢liguan. Bathing. Kulay bayo. v. Bayonet. abaloryo. [b¨¢shful] Vergonzoso. n. Battle-axe. [bin] Haba. ay. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. sigang palatandaan. encogido. v. mamal¨°. Bay. ibilad. [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. n. kinatatayuan. Battalion. Beam. humiyaw. magpalig¨°.. v. modestia. Battle. b¨¢yakan. [bas] Lobina. Sitaw. fundamento. n. makipagbaka. n. Bear. Ayos ng laban¨¢n. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. mamunga. base. v. [baz] Ba?o. adj. n. anam¨¢n. Bashfully. Hilbana. Bawl. Beak. vocear. dumigm¨¤. liwanag. Palanggana. pinag mumulan. Batten. patani. mag-ihaw ng lamang kati. [bez] Ba?ar. hampas. rada. [bir] Oso. [bei] Ladrar.Baseness. v. batul¨¢ng. [b¨¢sket] Cesta. n. hornada. n.. n. Bay. Battle. n. Bean. n. sufrir (algun dolor). [bir] Llevar alguna cosa como carga. Malig¨°. n. tener algun estado ¨® calidad. n. [b¨¦sis] Basa. Ang humahampas. n. n. apaleador. pringar ¨® untar la carne en el asador. Bastardo. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. Beach. Oso. [batch] Cochura. [b¨¦sn] Jofaina. grave. [b¨ªcn] Faro. Bask. . Magbilad. Kwintas. n. [bol] Grito. Magpataba. Bathing-tub. orilla. Bayoneta. [b¨¢teri] Bater¨ªa. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. apaleamiento. n. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. (isang hayop na apat ang paa). Bat. [b¨¢tl] Batalla. almasen ng sarisari. [b¨ªdl] Alguacil. [baz¨¢r] Bazar. Beagle. [bat¨¢li?n] Batallon. t¨ªmido. pedestal. May pagkamahiyain. Be. Agusil. P¨¢liguan. ponerse ¨¢ tomar el sol. Bazaar. n. v. Look. pingga. bugbog. Bashful. [bic] Pico. golpear. ka¨ªng. espurio. Kumislap. Kilo . P¨¢nik¨¬. magka. [best] Apalear. [bas] Bajo. v. [bei] Bayo. reparar. [bei] Bah¨ªa. Kahamakan. n. ba?arse. combatir. canasta. [b¨¢stard] Bastardo. Bashaw. [bid] Cuenta. Bashfulness. matatakut¨ªn. kumisap numingning. Palilig¨°. producir. [basi¨®] Baj¨¢. Bass. [bat] Murci¨¦lago. n. Manaksak ng bayoneta.. sum¨¢. Battery. [b¨¢tn] Cebar. n. Batter. [b¨¢ter] El que apalea. Laban¨¢n. makipamook. v. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. kabagkabag. kahinhinan. Maginoo sa Turkya. adj. hiyaw. adj. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. [bich] Encallar. adv. v. Humampas. Bat. Lumaban. n. pamook. abalorios. Bagay na walang halaga. Palakol na panglaban. n. rayo de luz. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. rosario. [b¨ªgl] Sabueso. so portar. Sumigaw. kumahol. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. Tatal. Beadle. sostener. [b¨¦onet] Bayoneta. mag. bakol. v. n. h¨ªlamusan. balar. pagbabaka. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Tungtungan. manganak. [b¨¢ter] Apalear. Isadsad sa baybay. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. n. [bask] Asolear. Kahihiyan. Isang pulutong ng mga kawal. digm¨¤. Bass. v. isang isda. Baste. Batery¨¢. [b¨¦zing] Ba?o. magbat¨¢. n. v. n. Bear. mahinhin. Basis. ribera. Tumahol. isang pulutong na sundalong ma kanyon. yumaman. Basting. Bead. Beam.

maggayak. Ihiga. [bed] Cama. Beaten. adj. Bed-chamber. [bidi¨²] Rociar. May kahusayan. n. Bangaw. [bic¨®s] Porque. n. Kalagayan. golpear. Beat. arista de espiga. Beeswax. Bahay-pukyutan. Sap¨¤. [bich] Haya. Bed. lecho. Oras ng pagtulog. adj. papag. Bed-clothes. [bi¨²tifuli] Hermosamente. n. Beckon. kilos. Beef. adj. n. Beauty. [bisuacs] Cera. Mahusay. Halinahin. n. n. adj. kamumo. Lumubay. Beet. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. adj. v. Bed-room. ugal¨¬. acontecer. tibok. [b¨ªrded] Barbado. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. deslumbrar. Beating. pisado. v. correccion. [bit] Apalear. Bedlamite. and part. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. n. [bir] Cerveza. Walang balb¨¢s. [bik¨¢mingli] Decentemente. Bee. M¨¢bagay.. pison. [bif¨®l] Suceder. n. n. H¨ªgaan. n. humimpil. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. Befall. marikit. Maganda. Become. suceder. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. [bich¨¢rm] Encantar. [bich¨¢ns] Acaecer. Bee-line. Beetle. n. Becomingly. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. [bi¨²tiful] Hermoso. marikit. [bik¨¢ming] Decente. kutog. Because. [bit] Acelga. n.Bearable. Bed. indicacion muda. Isang punong kahoy. Beautiful. m¨¢payap¨¤. calmar. tulug¨¢n. dahil sa. Beat. Bedding. Bedim. n. kariktan. Beautify. [bic¨¢m] Serenar. [b¨¢ring] Situacion. Becalm. [b¨ª-jaiv] Colmena. n. pulsacion. Parang hayop. Becoming. [bid¨ªm] Oscurecer. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. [bec] Se?a. [b¨ªrdles] Desbarbado. magparik¨ªt. kagandahan. regar. modo de portarse en lo exterior. Bedlam. n. parang ganid. n. Guhit na matwid. bello. Beardless. Beddridden. adornar. n. [b¨ªstli] Bestial. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. Pagk¨ªt. Bearer. Kaginghawahan. . may pa gkabagay. Senyasan. Serbesa. Magwisik. belleza. tumahimik. v. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. Beauteous. akma. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. convertirse. Isang uri ng hayop. Bugbog. [bird] Desbarbar. n. Hayop na apat ang paa. bubwanin. Bechance. Isang gugulayin. [bi-l¨¢in] Linea recta. putakt¨ª. n. [bik¨¢m] Convenir. convenientemente. Becharm. Pinukpok. Magpagand¨¢. adv. Pukyutan. v. Beck. [bit] Golpe.m¨¢uw?. tilad na kahoy. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. [bedr¨¦den] Postrado en cama. n [b¨¢dlamait] Loco. v. bagay. conveniente. Bear-fly. Beck. conj. v. n. dik¨ªt. n. [bitn] Trillado. n. n. bumugbog. v. Beech. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. [b¨ªrer] Portador. Beard. Bearded. [bi¨²ti] Hermosura. may pagkakaakma. felicidad. v. n. adj. Bee-hive. Mangyari. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. mangyari. Mabalbas. v. n. Gand¨¢. [bed] Meter en la cama. n. [b¨ªrabl] Sufrible. cautivar. [b¨ªting] Paliza. brutal. magdilig. makatitiis. sumenyas. Beastly. Sapagka't. [bed-cloz] Coberturas de cama. Bedew. hermoso. Beef-steak. [bist] Bestia. [bi¨¢titiud] Beatitud. [bird] Barba. loco. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. Beatitude. [b¨ªtl] Escarabajo. acostar. adj. v. Hampas. Beast. maging . Humampas. Maganda. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. [b¨¦dlam] Casa de locos. n. [bec] Riachuelo. imberbe. n. Silid na tulug¨¢n. v. bat¨¬. Bedfellow. [bec] Hacer se?a con la cabeza. Beautifully. lun¨¢tico. Tang?. Magk¨¢taon. Kumulimlim. Bedtime. lumab¨°. ulol. Balbas. May kagandahan. n. Beck. adj. [bi¨²tifay] Hermosear. Makababat¨¢. Ulol. pitak. Beard. Silid na tulug¨¢n. adj. v. asal. batiin. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. dinikdik. ganyakin ang kalooban. [bi¨ª] Abeja. katre. ofuscar. Beer. hagupit. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. may pagkahayop. venir ¨¢ parar. sosegar. n. [bi¨²tiues] Bello. bulo ng uhay. Tang?an. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. Bearing. v. maza.

[bil¨ªf] Creencia. [big¨¢iler] Enga?ador. contemplar. lagay. [b¨¦lo] Rugido. causar. Paniwal¨¤. Kumubkob. n. n¨¢kita mo na! Beholden. [b¨¦lo] Vociferar. Begone. v. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. Belly. Bellow. Ukol sa pakikidigm¨¤. int. Hampasin. [bigu¨ªn] Comenzar. Behold. n. Mangan¨¢k. anticipadamente. [big¨¢il] Enga?ar. mapanghib¨°. [bij¨®ldn] Deudor. Mga panahong nagdaan. Nagkakautang. sa paraang. n. Behold. [bil¨ªver] Creyente. Behindhand. hihip. Dumighay. n. bugbugin. Mangday¨¢. Yamang. m¨¢akma. [bigu¨ªner] Principiante. Believer. [bil¨¦i] Bloquear. Sulong!. Hul¨ª. decapitar. adj. v. magpalagay mag-asal. estado ¨® condicion particular. conducirse. pin anggalingan. Belligerent. Beguiler. [b¨¦gu?r] Empobrecer. manghib¨°. Belabor. Mar¨¢lita. n. [bigu¨¦t] Engendrar. importar. Magpahirap. v. Bellicose. n. lo que se puede creer. impostor. y prep. v. calumniar. Sa likur¨¢n. Belly-ache. [b¨¦gu?r] Mendigo. Magtagal. antes de. Ang nasa pakikidigm¨¤. [b¨¦licos] Belicoso. Sumalangsang. bago mangya ri. [belch] Reg¨¹eldo. Befoul. conducta. palagay. . tumingin.Befit. Behavior. arruinar. Sa unahan. v. Maniwal¨¤. n. mamanhik . magmalas. Behead. Pulubi. fe. Dighay. [bif¨®r] Mas adelante. Tumingin. cascar. adj. sa hulihan. n. angal. [bil¨¦it] Tardar. desmentir. M¨¢ukol. Behoof. [bil¨¢i] Contrahacer. Magpalimos. credo. [bif¨ªt] Venir bien. n. parang pulubi. [b¨ªing] Existencia. sa tapat. v. Befriend. Being. Beget. pakinabang. kampan¨¤. v. bloquear. sa harap. N¨¢rito!. adv. n. Pakinabang. [bij¨®ld] H¨¦!. dinghal. [bel¨ªdcherent] Beligerante. may pananampalataya. bago. v. Sak¨ªt ng tiyan. sumam¨°. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. antes. Buhay. manood. kapaniwalaan. [bij¨¦vior] Proceder. Behind. [bij¨²f] Convenir. [b¨ªing] Ya que. [bil¨ªv] Creer. n. Behave. int. magparatang. Kandil¨¬. Mag-ugal¨¬. patrocinio. pasi nungalingan. magtam¨®. prep. M¨¢bagay. n. [bif¨¢ul] Ensuciar. pabulaanan. Beforetime. patrocinar. [belch] Regoldar. Sumigaw ng malakas. vomitar. Magdaray¨¤. suplicar. Belief. Belie. n. [bil¨ªguer] Sitiar. adv. Beleaguer. taong nagpapalimos. adj. tras. suplicante. [bil¨¦b?r] Apalear. v. magsimula. rudimentos. v. asal. Hungkoy. Belligerent. Belch. Pumugot ng ulo. pensar. B¨¢tingawan. magmasid. producir. Behoof. May pananalig. Batingaw. Ugal¨¬. sumuka. mamunga. n. Bell. Belate. beneficio. huming?. mirar. en presencia de. umangal. umakal¨¤. v. v. Beggar. kumulong. bramar. Beginner. [bel] Campana. [b¨¦lfri] Campanario. [bij¨²f] Provecho. ser. en frente. [bij¨¦v] Proceder. balulusan. Behalf. v. Tiyan. n. kumand il¨¬. m¨¢kailangan. n. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. Beggarly. v. h¨¦ aqu¨ª!. Before. Belfry. Begin. v. [bij¨¦d] Degollar. [bifr¨¦nd] Favorecer. empezar. mapagbasag-ulo. proteger. v. Beginning. fiel. ente. [b¨¦liec] C¨®lica. Baguhan. [bel¨ªdcherent] Beligerante. tapat. akal¨¤. panana palataya. adv. p¨¢una. emporcar. tao. Believe. v. Beg. bramido. Believable. novicio. Beggar. Kapagkaraka. [b¨¦los] Fuelle. pordiosear. kampanaryo. [bif¨®rjend] De antemano. miserable. Bellows. tignan mo!. v. magdum¨ª. Being. magkaroon. eructacion. pinagmulan. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. umandukha. Lumingap. [bil¨ªvabl] Creible. maglwat. Beforehand. Kumubkob. convenir. Belch. Magpasimula. conj. n. v. utilidad. Sigaw na malakas. Belle. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. Mangdidigm¨¤. Bellow. [b¨¦li] Vientre. adv. Belay. n. v. supuesto. [beg] Mendigar. [bij¨¢f] Favor. adj. seducir. Pasimula. Mapan¨ªniwalaan. pananalig. n. Dalagang magand¨¢. Dumum¨ª. puesto que. ante. [bel] La Venus de una ciudad. [bij¨®ld] Ver. [bij¨¢ind] Detras. alis diyan! Beguile.

Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. Beset. Kagandahang loob. Belong. prep. Bench.Bellyband. [bend] Comba. Magtagubilin. disfamar. Besot. dulce. Bulati sa loob ng tiyan. Benumb. bondad. adj. amado. v. Bepinch. Benefaction. Basb¨¢s. [benef¨¢ccion] Beneficio. sumam¨°. Beneficence. utilidad. Benignant. bloquear. [b¨¦ril] Berilo. Isabog. [best] Superior. despojo. rodear. lo mejor. Bemoan. prep. Benefit. udyukan. adj. v. tendido. Baluktot. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. n. [bis¨ªm] Convenir. Benefit. Hubog. Berth. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. Mamanhid. baluktot. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento.. magkaloob. Maul¨®l. umagaw. n. adj. kumulong. Benign. v. v. asiento. Pamana. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. gumaw¨¤ ng kagalingan. Pinakamabuti. suub¨ªn. maawain. doblez. abajo. adv. Bestir. Bending. Belt. kagalingan. [bist¨¦r] Mover. v. bondad. abajo. mabuting asal . [bend] Encorvar. Magbigay. Beneficial. Best. gumab¨ m. [bent] Encorvado. Pileges. Sa ibaba. [b¨¦r-ri] Baya. rogar. [bim¨¢d] Enloquecer. excepto. magbilin. v. [bir¨ªvment] Privacion. n. Kumubkob. Benediction. kurut¨ªn. Pagsamsam. bendisyon. [bis¨ªdch] Sitiar. [bism¨ªr] Salpicar. [bis¨ªch] Suplicar. v. Bequest. Pilansikan. pagkahutok. Lang?in. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. Bespeak. n. [benef¨¢ctor] Bienhechor. n. pal¨¤. pagpapal¨¤. generoso. conferir. Kilusin. yup?. [belt] Cinturon. v. N¨¢papakinabangan. M¨¢ukol. [ben¨ªgnant] Bondadoso. hangalin. n. makiusap. deplorar. n. Beside. kumulong. v. v. incitar. [benef¨ªcial] Beneficioso. Benefactor. [bim¨®n] Lamentar. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. n. Bent. n.. Sumamsam. Bestow. liban. Magandang-loob. hacer bien. provecho. parecer bien. biyay a. adj. afable. n. Kagandahang-loob. Mag¨ªng bagay. [bil¨®] Debajo. Kabutihang gawa. [bil¨®ng] Pertenecer. Kumubkob. Humubog. [bip¨ªnch] Pellizcar. Sa siping. adj. kun¨®t. [bench] Banco. irog. v. v. sa ibab¨¤. Bereavement. Benevolent. [bin¨¦m] Entorpecer. v. Maamong-loob. [b¨¦nefit] Beneficiar. [bisp¨ªc] Encomendar. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. n. [bin¨¢in] Benigno. n. Bestrew. [bis¨®t] Infatuar. dumih¨¢n. Beneath. [bim¨®c] Mofarse. k¨¢butibutihan. [b¨¦liband] Cincha. Mamanhik. [benef¨¢ctres] Bienhechora. clemente. Magandang loob. ibuy¨®. cercar. Bemock. [bis¨¢id] Cerca. v. minamahal. entontecer. Besiege. Bangk?. ensuciar. Berry. tub¨°. Beryl. Sa ilalim. [b¨¦nefit] Beneficio. Giliw. m¨¢sangkap. Bespatter. Bellyworm. Beneficent. provechoso. v. Manuya. Beneficiary. M¨¢pakinabangan. ikalat. Benevolence. Kagandahang-loob. n. gracia. [b¨¦nding] Pliegue. Beloved. Pakinakang. kapakinaba ng¨¢n. [bil¨¢ved] Querido. adj. arrebatar. Bequeath. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. sa pilin g. al lado de. sa tab¨ª. sintur¨®n. Dumaing. kabutihang asal. esparcir. Benight. Gabih¨ªn. Bend. [bin¨ªz] Debajo. n. encorvadura. Magpamana. Benignity. v. adj. pakinabang. talsikan. v. n. Pamigkis. [bisp¨¢t?r] Salpicar. magalingin. kulubot. [bis¨¦t] Sitiar. v. v. Bend. mahabagin. Below. v. [ben¨¦volens] Benevolencia. Magsuub. otorgar. Besmoke. manirang puri. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche.. abutin ng gab¨ª. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Pilansikan. ventrera. yumup¨¬. . bukod sa. v. [benef¨ªcieri] Beneficiado. bumaluktot. [bist¨®] Dar. doblar. [ben¨¦fisens] Beneficencia. y adj. Mangurot. humutok. adj. Beseem. yup¨¬. v. Besmear. n. Pamigkis ng tiyan. likmuan. y prep. Bereave. [bir¨ªv] Despojar. Beseech. hut¨®k. n. pag-agaw. ordenar. v. n. [bism¨®c] Ahumar. baya. [bened¨ªccien] Bendicion. bumakod. R¨¢tiles. Benefactress. humibik. [ben¨ªgniti] Benignidad. n. [bistri¨²] Rociar. n. Berilo (batong mahalaga). Magandang loob. Bemad. oscurecer.

adj. bit¨¢ims] Con tiempo. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. [bet] Apostar. Kalakhan. Look. adv. [biu¨¦l] Lamentar. [bid] Pedir. manggagaway. Magtiis. re?ir. pag-aasawa. n. v. n. magpaalam. ibayo. [b¨ªblical] B¨ªblico. n. ibalit¨¤ ipaalam. banal na kasulatan ng mga kristiano. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. Bigamy. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. [biu¨¦r] Guardarse. n. [b¨¢ibl] Biblia. n. n. Bet. tagaturing. patungan ng kabaong. manggaway . [b¨ªk?r] Escaramucear. [b¨¢ycikl] Bicicleta. paglililo. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. Bewilder. kartab¨®n. Bigamist. Betroth. Magkasal. prep. [bit¨¢im. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. Pan¨¢tiko. Sumilaw. descarriar. adj. tumahan. tumaya. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. Big. Betray. v. convidar. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. [bitr¨¢yal] Traicion. . n. Halaghag. Betoken. Turing. tawad. [bitr¨®zal] Esponsales. n. Betake. Bevy. mandato. mangkulam. hechicero. Bethink. mandar. [b¨¦tor] Apostador. Kas¨¢l. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. Tumangis. Beware. [baid] Sufrir. tumaghoy. [b¨¦ting] Apuesta. Sa pagitan. sa kasal ukuyan. Biggin. panggagaway. n. lalong ma inam. tumira. v. Bigot. en medio de una y otra cosa. n. [biu¨ªlder] Descaminar. Malaki. Biennial. Makihamok. Gorra ng bat¨¤. Bide. Ang pag-aasawa sa dalawa. residir. Bevel. n. Bight. v. n. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. Bewitch. [b¨ªder] El postor. Magdilidil¨¬. Huming?. [b¨ªgamist] Bigamo. [bitr¨®z] Desposar. [biu¨ªtcher] Encantador. [big] Grande. esponjoso. n. adj. Dal¨¢dalawang ta¨®n. [biz¨ªnc] Recapacitar. postura. [bitu¨ªcs] Entre. [bitr¨¦i] Traicionar. Pahal¨¢ng. tawad. [b¨¦vi] Bandada. Doble. and¨¢s. malisya. [bet] Apuesta. n. Biblia. Better. bitimes. Bumuti. [b¨¢ias] Al sesgo. Mag-ingat. allende. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. n. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. Bib. Pangkukulam. [bit¨®kn] Significar. magbat¨¢. n. [b¨¦vel] Cartabon. hechizo. prep. [b¨¢ifold] Doble. Pustahan. Ukol sa Biblia. Bibliothecary. Pagkaligaw. Panukat. Bible. Sa pag-itan. Kalandra. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. Kataksilan. Pust¨¢. Kawan. [b¨¦veredch] Bebida. Bibulous. Bias. n. humawak. Betime. [bitr¨®zment] Esponsales. despedirse. [biu¨ªtch] Encantar. Iin¨²min. v. ordenar. [bir] Andas. Lalong mabuti. n. buhaghag. n.Bet. prep. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. [b¨¦t?r] Mejor. Bewitcher. m ag-anyaya. Bewilderment. gumaling. [b¨ªbiul?s] Poroso. uminam. delantal. [b¨¦t?r] Mejorar. M¨¢ligaw. maleficar. f¨¦retro. Salalay. mapagpakitang tao. v. [bib] Babador. Bilin. mag-utos. Between. hip¨®crita. v. pag-aasawa. (de aves). v. v. n. v. umigi. Mangkukulam. Bigness. [b¨¢it] Bah¨ªa. umenkanto. Katiwal¨¤ ng aklatan. [b¨ªding] Orden. k¨¢ban. taya. Sa dako pa roon. v. anunciar. sa gitna. Bibliography. lalong magaling. magmunimun¨¬. adj. n. v. M¨¢mumusta. n. Sumunggab. maglilo. tumangan. Betwixt. Kas¨¢l. Better. aguantar. n. Ang tagatawad. Bigoted. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. Biblical. lalong maigi. Pumusta. n. adj. Beverage. Bid. Betrayal. en sazon. agarrar. Bewail. n. Bewitchery. Bisikletas. Bettor. n. v. Magtaksil. makiaway. [bai¨¦nnial] Bienal. [b¨ªgami] Bigamia. [bit¨¦c] Tomar. Betrothal. [bitw¨ªn] Entre. adj. Ang taong may dalawang asawa. Ipahiwatig. Bidder. Beyond. precaverse de algun riesgo. Betting. Bifold. Bicker. Bid. adj. Bicycle. n. Sa kapanahunan. utos. adv. [b¨ªgnes] Grandeza. turing. v. [biy¨®nd] Mas all¨¢. Bidding. Betrothment.

Binder. [b¨¢it] Mordedura. [berz] Nacimiento. Biographer. Blabbing. Bishop. n. singkaw sa bibig . n. [bais¨¦ccion] Biseccion. adj. Billet. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. n. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. n. [bit] Bocado. Pananatsat. Ib¨®n. doble. n. Bind. Bitterness. n. n. n. [bl¨¢ber] Chismoso. Birthright. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. Malaking alon. pedacito. Paghahati. pagsilang . Tagapagpasta. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. Mab¨ªlis. [b¨ªter] Amargo. Sub¨°. palagay na kautu an. Bilge. [b¨ªlo] Oleada. billete. . [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. bilyete. n. [b¨¢ind] Atar. Panganganak. n. adj. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. Ukol sa bilis. Biliary. [b¨ªldch] Pantoque. venda. Bivouac. bayang sarili. dalawah¨ªn. n. Tuka. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. [bl¨¢cant] Hormiga negra. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. galit. Hatiin. Pagpapasta. [b¨ªgotri] Fanatismo. Billard-ball. Kagat. Blab. Nakahal¨° sa dalawa. Bin. Ang d¨¢dalawa ang paa. n. cuenta. Bile. papel. n. Bisect. Biskw¨ªt. Bit. Magsingkaw. pagdalawa. Bitter. v. hipocres¨ªa. despensa. mamupog. Bilious. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. adj. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. Binary. n. cofre. Taguan ¨® sisidl¨¢n. Blackball. [blec] Negro. Isang angaw na angaw. Sumatsat. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. [b¨ªli?n] Millon de millones. [blab] Parlar. Bird. [bil] Pico de ave. tal¨¬. propuesta de ley. n. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. v. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. Bit.Bigotry. Bite. n. Blabber. ang tao. v. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. Kaarawan ng kapanganakan. n. n. magpasta ¨® magbalat ng ak at. n. Black. kapyangot. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. n. kasaklapan. kapanganakan. n. v. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. bocado del freno. Biographical. [b¨¢inding] Encuadernacion. Bilyar (lar?). n. adj. n. Mangagat. talaan ng utang. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. Bird. adj. n. Biography. Mesa ng bilyar. n. c¨¦dula. Katwirang buhat sa kapanganakan. saklap. [b¨¢it] Morder. [b¨ªliu?s] Bilioso. n. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. Bola ng bilyar. v. maghatid-humapit. Bilis. Billards. Pait. Bitumen. n. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. Bilyete. ola grande. n. kapaitan. Bite. n. Dakong kinapanganakan. mag-ugpong. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. Pagkapan¨¢tiko. [bisi¨®pric] Obispado. [bitch] Perra. [b¨ªlet] Billete. adj. adj. Sakop ng obispo. punzar. [b¨ªlieri] Biliario. c¨¦dula ¨® katibayan. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. Obispo. c¨®lera. unir. papel. Biscuit. Bisonte (isang hayop). Binding. Birth. divieso. masaklap. pigs¨¢. armario. [bisi¨®p] Obispo. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. Dalawang wik¨¤. pagbibiyak. pagpapakunwa. picar. Mapaghatid-humapit. reseta ¨® hatol. [bin] Arteson. Mapait. Bill. [b¨ªternes] Amargura. Birdsnest. [b?rd] P¨¢jaro. Bisection. n. encuadernar. pagkapanganak. Bit¨²n. Pugad ng ibon. maghayag ng inililihim. manuka. adj. [b¨¢inder] Encuadernador. Bitch. Billard-table. Billion. kumagat. v. [b¨ª-liards] Billar. Maitim. [bit] Enfrenar. Billet. ¨¢spero. n. Bison. Birthday. pagk¨¢pasta. tira. [b¨¢il] Bilis. [b¨¢ison] Bisonte. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. [b¨¢ineri] Binario. biyak¨ªn. Bishopric. [ba¨ªped] B¨ªpede. n. Blackant. v. n. faja. Langgam na itim. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. paghahatid-humapit. Birthplace. Biped. v. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. n. Magtal¨¬. Billow. Bilinguous. [b¨ªtiumen] Betun. n. Asong babae. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. recet a de m¨¦dico.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

Brightness. Tulis¨¢n. Kabesada [ng kabayo]. n. Brickclay. v. el recien casado. [br¨¢itnes] Lustre. [br¨¢ib] Cohecho. adj. n. [briu] Mezcla [de licores]. lalaking bagong kasal. a. batong maningning. Pagawpaw. Bring. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. Bridemen. n. esclarecido. Brigadier-general. Brig. Pigilin. Brine. n. n. labio de una vasija. a. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. Bribery. n. n. dalhin dito. boda. Brief. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. paalatin. Maikl?. n. agudeza de ingenio. latrocinio. [br¨¢in] Embeber en salmuera. Brilliantly. a. buh¨¢y ang loob. Brim. reprimir. v. Panunulis¨¢n. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. Lupang ginagawang lary¨®. Brilliancy. Nilary¨®. Brigandage. agad. Brindle. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. [br¨ªc-leer] Alba?il. M¨¢nunuhol. Brigadier. [bric] Ladrillo. n. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. [br¨¢iten] Pulir. conciso. Briefly. v. paniniil. G¨¢waan ng serbesa. pang-haharang. pan gloloob. boda. soborno. Gilid. Suhol. adv. a. Bridle. n. Bricklayer. n. bru?ir. soborno. Bricky. n. Brick. n. Brick. Sanggayong bilang ng mga kawal. n. Brilliant. maningning. Brilliant. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. Nobya. esplendor. [br¨¢idal] Nupcial. Nobyo. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. Batik. Brew. manghaharang. [bric] Enladrillar. v. v. v. Brewhouse. paapawin. ketsap. Brickbat. Kintab . refrenar. v. ingenioso. [br¨¢idgrum] Novio. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. palakasin ang loob. [br¨¢iberi] Cohecho. n. [brindl] Salpicado de varios colores. n. Magdal¨¢ rito. sasakyang may palo. bandido. Bridegroom. Batikbatik. [br¨ªdch] Puente. n. v. Abay na lalake. Brimstone. [br¨ªliansi] Brillantez. may kainaman. [br¨ªcuerk] Enladrillado. Bride. agusar el ingenio. Brick-kiln. makin¨¢ng. G¨¢waan ng serbesa. [br¨ªcmeker] Ladrillero. Asn¨¢n. Bergantin. Brighten. n. [br¨¢iber] Cohechador. maglagay ng tulay . kas¨¢l. n. [bring] Traer. pakinisin. Brier. n. Brewery. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. n. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. Brimful. Bridesmaid. n. Magseserbes¨¢. kinis. Bridal. [br¨ªliant] Brillante. buhayin. [brim] Llenar hasta el borde. reluciente. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. Lahok (ng alak). dilag. Bribe. Lary¨®. [br¨¢ier] Zarza. n. Bridge. Lupang ginagawang lary¨®. Malary¨®. adj. [brig] Bergantin. [brim] Borde. Bridle. [br¨ªmston] Azufre. Bridge. [br¨ªfli] Brevemente. n. . ningning. n. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. pigilan. n. Brine. Pakint abin. [br¨¢idl] Embridar. n. la mujer recien casada. [br¨¢id] Novia. bulik. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. n. makislap. Hurn¨® ng lary¨®. Brim. estar de bote en bote. babaing bagong kas¨¢l. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. Brillante. n. [br¨ªliant] Brillante. avivar. kislap. Bribe. Sumuhol. Gumawa ng tulay. [br¨ªgandedch] Salteamiento. Suhol. dar lustre. Brimfulness. panunuhol. [br¨¢in] Salmuera. Punuin. Maningning.ng cerveza. Karakaraka. Briber. Asupr¨¦. Pat¨ªs. palinawin. Brickwork. makintab. Maglary¨®. Pag-aasawa. Brigade. Makintab. brillantez. [br¨ªuer] Cervecero. Bright. May kaningningan. malinaw. Abay na babae. v. n. katalinuan. adj. Tulay. Brewer. Mababang halaman. [br¨ªki] Ladrilloso. Brickmaker. [brindl] Variedad de colores. [brigu¨¦d] Brigada. Brickearth. matalin¨°. Putol na lary¨®. n. sobornar. [brif] Breve. bunganga ng isang sisidlan. Brindle. [br¨¢ib] Cohechar. [br¨¢it] Claro. Brigand. Ningning. a. n. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. sawsawan. n. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. n. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa.

n. [bruk] Arroyo. Manindig ang tutsang. Brow. n. Tila kuyomanggi. lumapad. Broth. [br¨¢inish] Salado. Brodekin. Bristly. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. Lah¨¬. Bronchial. Brother. Broker. adj. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. [br¨ªuz] Magullar. Brink. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. n. bugbog. butasin. magparaan. n. Browse. margen. Brittle. adj.. isang kagamitan ng mga m¨²siko. Browse. n. [br¨¢uz] Ramonear. n. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Bagbag na loob. [br¨®dzer] Hermano. adj.Brinish. [br¨®-am] Carruage. [br¨ªstli] Cerdosa. Bruiser. masaya. Brisk. Brotherly. [bruch] Broche. sungot. Broadness. n. [br¨ªtl] Quebradizo. Salitang utal. alboroto. ri?a. v. adj. renuevos. Bronchic. [br¨¢un] Mereno. [br¨ªt?n] Breton. Nauukol sa bag¨¤. Corredor. [br¨ªsl] Cerda. adj. un instrumento de m¨²sica. ibp. Parang kapatid. pacer. [br¨¢u] Ceja. n. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. Brougham. mag dar¨¢ng. mahuna. un instrumento de re lojeros. Brogue. Bumutas. Matuts¨¢ng. n. n. espeton. n. un instrumento de los ¨®pticos. n. Taong malakas na walang ga lang. malwat. magbat¨¢. Magtiis. & adj. [brud] Empollar. Bruise. adj. [br¨¢iz] T¨¢bano. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. Manginain ng mga. [br¨®ker] Corredor. Briton. Broil. Bristle. Sabaw. [brisk up] Avanzar con viveza. Inasn¨¢n. Lwang. Lasang asin. v. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. [bruk] Sufrir. mahin¨¤. raza. Borseg¨ª. British. alegre. abierto. Brisket. laparan. [bro-ch] Asador. Lumwang. n. [br¨ªsl] Erizar. Broil. [br¨ªuz] Magulladura. regocijarse. v. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. lumamog. [br¨®il] Tumulto. [broc] Hacer de corredor. [bri¨²ser] Pugil. Kilay. magdangdang. Brize. [brisk] Vivo. [brud] Progenie. Brotherhood. Brotherless. n. Espile sa dibdib. marupok. Batis. casta?o. adj. n. Brood. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. [br¨ªsket] El pecho de un animal. [br¨®dn] Ensancharse. sw¨ª. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. Supling. n. [broz] Caldo. malwang. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. Brother-in-law. Bronze. Bumugbog. usbong . lawis. Yumungyong. pangpang. adj. [br¨®nkial] Bronquial. fragil. Brood. adj. adj. etc. barrenar. [bro-ch] Espetar. adj. Mag-ihaw. Brownish. [brog] Idioma corrompido. Lamog. [br¨¢uz] Pimpollos. Brokenhearted. Broach. Tutsang. n. golpear. adj. Broke. n. n. Brisk up. Kapatid [na lalake]. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. Dibdib ng hayop. v. [br¨®dness] Anchura. comer las ramas. fraternidad. v. [br¨®dzerli] Fraternal. cobijar. maalat. n. v. [bronz] Bronce. n. n. Broach. Brinishness. Isang kasangkapang matules. Walang kapatid. Kumindat. Gilid. Briny. Broaden. n. Brook. v. Maliks¨ª. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. alegrarse. Tingting. Brown. borde. Browbeat. n. magaan ang katawan. adj. . Karwahe. v. Magpakagaan ng katawan. Wal¨ªs. Babasag¨ªn. Brooch. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. umakay. [br¨¢ini] Salado. away. v. Bristle. Kagulo. golpe. Broomstick. seta. Broad. [brum] Escoba. v. adj. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. Brook. Malapad. dahon. [brink] Orilla. Broom. lwangan. kaingay. v. maalat. Bangaw. angk¨¢n. [br¨²mstik] Palito de escoba. Kimaw. tab¨ª. Inasn¨¢n. lapad. magsalab. n. n. [brod] Ancho. [br¨®nkik] Bronquial. Bruise. Bayaw. Kuyomanggi. Nauukol sa bag¨¤. casta. Pagkakapatiran. Mag-corredor. tolerar. jovial. n. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. magpakasay¨¢. [br¨®dzerjud] Hermandad. Brokenhanded. adj.

Bubbly. Kulutin. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. n. masa. v. v. n. mala ki. Building. T¨¢ong tampalasan. Brush. [b?f¨²n] Buf¨®n. v. Kulot [ng buhok. Brutality. matulig. n. untog. pimpollo. Bulky. n. [b¨¢fl] Confundirse. Sepilyuhin. Magpatawa. [b¨¦fun?ry] Bufonada. Brustle. Brush. [b¨¦dchet] Talego portatil. bakang lalake. ¨® plata en barras y sin labrar. Bugbear. Bull-beef. Bulwark. n. [b?lk] Tama?o. mabaksik. bulto. Bull-baiting. Lumapastangan. [b¨¢gui] Chinchero. alacena. Surot. bulwak. Bulletin. [b¨¢feter] P¨²gil. Buccaneers. Bulo. Pagpapatawa. Buffle. [b¨¦fet] Aparador.Brunette. n. Kalesin. Bumuk¨¢. Kadawagan. usbong. Bug. sakuna. n. Buck. v. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. n. n. [brash] Acepillar. bala. [b?lb] Bulbo. Labanan ng mga toro at aso . Brute. [b¨¢lki] Voluminoso. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. bula pontificia. desastre. Timba. Buggy. Babaing may pagkakuyomanggi. Asong pangaso. Kalabaw. [briun¨¦t] Morena. [bad] Brotar. [brut] Bruto. [b¨ªlding] Edificio. [b¨²l dog] Perro de presa. [brush] Cepillo. Buffalo. Buffet. Buggy. Tila hayop.]. [b¨²l-bif] Carne de toro. Bully. Buffonery. n. [bul] Toro. Lipay. gumalaw. Gusal¨¬. Bulk. n. n. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. [b?ket] Cubo. Bugle. [boecan¨ªrz] Filibusteros. pakakak. Panakot. abultado. mabigat. Pungl?. Bull. trigue?a. n. [b¨²l?k] Novillo. Toro. Bullet. [briut¨¢liti] Brutalidad. n. bestial. salvaje. n. n. [b¨²falo] B¨²falo. n. [brashwud] Matorral. kapahamakan. Humaginit. fanfarronear. Sepilyo. n. n. Bayong na may lam¨¢n. Brushwood. n. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. Bubble. guyang toro. truhan. n. [br¨¢ioni] Nueza blanca. Bullock. v. noticias de oficio. n. Build. [b¨²let] Bala de metal. Bully. golpe. [b?g] Chinche. humiging. [b¨¦kl] Hebillar. pesado. [b¨¦bl] Burbuja. Brutish. kaugoygoyan. Kahayupan. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. bufoner¨ªa. chanzas bajas. cruel. Buffon. Bangg a. kublihan sa kalaban. Build. malito. kapal. Tila hayop. [b¨²lw?rk] Baluarte. majader¨ªa. adj. p¨¢minggalan. [bri¨²tish] Brutal. Malinglang. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. n. [bad] V¨¢stago. maghambog. [b¨¦bli] Espumoso. magpusong. menearse. v. Katad ng kalabaw. Budge. Bumula. [b¨²li?n] Oro en tejos. p¨²song. Hayop. [b?gbar] Espantajo. Bull-dog. estar en flor. Aparador. v. [b¨²li] Insultar. bucle. pozal. Brutal. n. [b?c] Gamo. Bulb. n. n. pamumusong. adj. bula ng papa. Buffeter. Bud. [b¨¢gui] Calecin. Bucket. n. adj. magpayaso. adj. Bula. n. .. [b¨²letin] Boletin. bulubok. [b¨²li] Espadachin. Munting kut¨¤. Brunt n. grande. zarzal. Bud. Lak¨ª. bahay. Bubble. Budget. Buko. [b¨¦fun] Burlar. n. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. Taong masama at hambog. n. Buckle. Kumilos. v. Bukba. bald¨¦. chocarrear. v. n. [bri¨²tal] Brutal. [br¨¦sl] Crujir. n. n. [b¨¢ebl] Burbujear. bumulaklak. bumulubok. Buckle. Buffon. n. accidente. [bild] Estructura. Payaso. Masurot. rufian. Makapal. [bild] Edificar. corpulento. Bullion. bumulwak. [b?dch] Moverse. n. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. Bryony. n. Buff. Tambul¨¬. Mabula. adj. Usang lalake. pag ibir?. n. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. v. construir. [b¨¦kl] Hebilla. n. chillar. volumen.

Buoyant. conj. Bureau. v. [b¨¢ndl] Atado. mata. [b?rst] Reventar. Bulihin. Magnanakaw. Bump. n. tal¨¬. mayabong. n. [b¨¢rdensam] Gravoso. But. Business. palut¨¢ng. Burial place. Pas¨¢n. n. villano. v. silakbo. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. [b¨¢mblbi] Avispa. sumabog. [b¨²cher] Carnicero. [b¨²shel] Fanega. talian. Magkakarn¨¦. Bunchy. salteador. balot. Walang gawa. rebosadura. Pumutok na parang isang bomba. sumilakbo. v. Bigkisin. ocioso. n. [b¨ªziles] Desocupado. Aparador. mangloloob. paltos. Pingol ng tainga. n. mazo. Mamaga. [b¨¦rnish] Bru?ir. n [b¨¦mp-kin] Patan. Busy. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. Mapas¨°. v. v.Bumblebee. departamento del go bierno. [buoi] Boyar. masanga. lamang. dawag. sepulturero. Burdensome. [b¨ªsi] Ocupado. n. Kaing¨¢y. n. [b¨¦rial] Entierro. Yumabong. Bunt. adj. n. L¨ªbingan. Kab¨¢n. n. alboroto. escritorio. Bush. [b¨ªsi] Ocupar. v. Burdock. [b¨¦rnabl] Combustible. Mores. adj. n. Mabwig. mangkakatay ng hayop. Bust. [b?mp] Hinchazon. v. n. Bunt. Busiless. May ginagawa. Burnable. emplear. n. [b?mp] Dar estallido como una bomba. v. Burr. n. [b¨¦riing] Entierro. [b?rn] Quemadura. v. [b¨¢rden] Carga. adj. Pumutok. n. diligentemente. estallar. Burn. [banch] Atar. v. Mag-ingay. [b?nt] Hinchazon. taong walang tur¨°. Bunch. Bunghole. pakinang¨ªn. n. Susunug¨ªn. [bat] Sino. Bunk. balutin. sumunog. Bumpkin. Ngun¨¬. Gaw¨ªn kahit papaano. Burden. Bwig. Pamamaga. [banch] Racimo. b¨¢unan. [b¨ªzili] Solicitamente. Pamamaga. susupuk¨ªn. But. Buoy. Kund?. n. Bungang¨¤ ng bariles. Bustle. bigkis. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. [bush] Crecer espeso. adj. n. prep. Putok. pagayongayon. pagkabuhay. mantenerse sobre el agua. [biu-ro] Armario con cajones. bagkus. [b¨²shi] Espeso. [buoi] Boya. Maglibing. [b¨¢ndl] Atar. m¨¢nununog. sepultar. Bubuyog. [b¨¦ri] Enterrar. [b¨¦rer] Enterrador. Bustle. pakinisin. pumas¨°. n. [b¨¦rial-ples] Cementerio. molesto. oficio. [b¨¦rner] Quemador. adv. Paglilibing. Bungle. tomar lustre. n. Taong hamak. Magpalut¨¢ng. Pagpapalut¨¢ng. H¨ªgaan. [b?sl] Bullicio. papag. Burst. Burnish. magba¨®n. [bu¨®-iant] Boyante. Gumawa. [b?rn] Quemar. matorral. Magaan. Bundle. magpaltos. Busily. Boya. Bundle. Burier. ruido. Bung. hacer ruido ¨® estruendo. mahirap dalhin. Mabigat. envolver. r¨²stico. May kaliksihan. pagbaba¨®n. adj. Masinsin. Burglar. v. bufete. may kasipagan. k¨¢gawaran. Tap¨®n ¨® pasak. Bump. Butcher. chafallar. Sanga. n. [b¨¢rden] Cargar. Burin. n. Kalagayan. [b?rst] Estallido. asunto. v. [b¨¢nchi] Racimoso. n. Burn. Tapun¨¢n ¨® pasakan. [b?nt] Hincharse. v. lleno de arbustos. n. [bi¨²rin] Buril. Burying. Bigkis. Burner. magpaalingawngaw. Busy. [ba?sl] Bullir. Bunch. [bust] Busto. Bung. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. exequias. gumubat. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. negocio. alingawngaw. Burst. n. Pumasan. . [b¨²rglar] Ladron. Burial. Paglilibing. mababa't mayabong na halam an. inc¨®modo. Bush. [b¨¢ngjol] Boca. taong bas os. [b¨ªznes] Empleo. Bury. magmasipag. datapw¨¤. v. adj. n. n. manojo. malag?. [bush] Ramo. v. sunong. masunog. n. [b¨¢rdoc] Bardana. Busto. higing. adj. mesang sulat¨¢n. [b?ng] Atarugar. Burden. Pas¨°. Buoy. empaquetar. Bushy. hanap -buhay. atado. sumunong. n. arbusto. [b¨¢ngl] Chapucear. Buoyancy. Magbigkis. Bushel. kagul¨®. liban. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. [bat] Pero. n. Manghuhukay. masay¨¢. [b?nk] Tarimon. Tagasunog.

[b¨¢termilk] Suero de manteca. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. n. murmurio. adj. Tila tansong dilaw. pangpatibay. Kasabih¨¢n. By-bye. Gatas na walang hal¨°. [br¨¢sfaunder] Fundidor. Brand. n. [b¨¢teri] Mantecoso. By-law. n. P¨¢minggalan. n. n. [bay] Por. Brasen ¨® brazen. ng. una especie de vehiculo. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. Dawag. Butterfly. [boet] Terrero. Wagayway. n. By-name. adj. tanda ¨® tatak. Bran. Bypath. n. m¨¢mimili. a. By. [brand] Tizon. adj. Mabagsik. n. n. Buzz. Buttery. Nakaraan. [b¨¢y-gon] Pasado. n. Butter. [b¨¢tter] Mantequilla. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. el hierro. n. [bay-v¨ªu] Fin particular. Kasanga. n. [bras] Bronce. n. topetar. Brangle. disputa. Brand. may mantekilya. By-way. [branch] Ramo. Darak. Butt. Masunurin. Tagabil¨ª. [b¨¢yer] Comprador. [bay-lo] Ordenanza. v. [br¨¢nggl] Quimera. v. [boet] Topar. vivo. n. v. [b¨¢tnjol] Ojal. [bran] Salvado. [br¨¢nggl] Re?ir. By-stander. Sa tab¨ª. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. Brandiron. n.Butcherly. [b¨¢tn] Abotonar. n. Brandy. Buttock. Makipagkaalit. Buttress. Estribo. alalay. masay¨ Buy. haginit. n. Buzz. n. [b¨¢terflay] Mariposa. v. Sa. a. a. Button-maker. Magbutones. [br¨¢mbl] Zarza. Markahan. n. [branch] Ramo. Butt. n. a. Butter. [bay-uerd] Dicho. cuchichear. Brangle. Button. Brandish. n. v. bukang bibig. [bay] Cerca. Maningas. K¨¢alitan. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. n. [br¨¦zer] Latonero. [bait¨¦cies] Mantecoso. v. Buxom. Agwardyente. proverbio. con. By-view. makipagtalo. n. pig?. maliks¨ª. tampalasan. wasiwas. lipas na. Tansong dilaw. Branch. Baywang. Butlership. ni. By. n. Haging. adv. docil. paalam. brasero. n. [br¨¢ndnu] Flamante. Brassfounder. malapit sa. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. [branch] Ramificarse. Daang kubl¨ª. mamil¨ª. Sang¨¢. n. [b?z] Sumbar. Byroad. maba¨ªt. n. nagdaan. apoyo. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. Buyer. adj. [br¨¢ndi] Aguardiente. Adi¨®s. Brassier. Branch. n. [bayb¨¢y] Adi¨®s. n. . By-end. Manggagaw¨¤ ng botones. C Cab. By-gone. Mamantik¨¤. Kab. disputar. Byword. Par¨®par¨®. v. n. kautusan. Nanonood. Butler. Sigsig. Magpahid ng mantekilya. [bay-st¨¢nder] Miron. marca ¨® sello. [bay] Comprar. m¨¢bungg?. [b¨¢tres] Estribo. herrar. alegre. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. Daang bukod. sosten. mirador. Bramble. ondear. [b¨¦csoem] Obediente. [br¨¢ndish] Blandir. Mamantik¨¤. Buttermilk. v. Buttonhole. [b¨¢tn] Bot¨®n. [b¨¢yrod] Camino oscuro. n. Hamaging. [b?z] Susurro. sariling mas¨¢kit. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. Sariling tanaw. Mas¨¢kit sa sarili. [cab] Cab. mapusok. kawikaan. refran. tandaan. Button. arbusto espinoso. [bay-¨¦nd] Interes particular. Butones. By-walk. Daang tag?. n. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. [b¨¢toek] Anca. Tagubiling. humaginit. Yari sa tansong dilaw. ley. Mantekilya. a. Buttery. [brand] Marcar. al lado de. prep. [br¨¦zn] Hecho de bronce. [bay-ue] Camino desviado. adj. b¨¢rbaro. mababang punong kahoy na matin ik. Bumil¨ª. Magsang¨¢. [br¨¢ndairen] Marca. v. Malaking bariles. Pangmarka ¨® panatak. Ohales. Brass. M¨¢bangga. Brandnew. ibotones. [b¨¢teri] Despensa. sa pamamagitan. Branch. [b¨²choerli] Sanguinario. Butyraceous. n. Brassy. [bay-n¨¦m] Apodo. Landas na paligaw. Palayaw. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. n. [batn-m¨¦ker] Botonero.

n. [c¨¢kl] Cacareo. Calcareous. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. Katipunan na may banta. mapaghatid humapit. Ke¨ªk. n. Calid. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Cad. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. n. Hamak. Balat ng bulaklak. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. s¨¢long. n. Kadete. tramar. [cab¨¢l] C¨¢bala. [c¨¢bin] Caba?a. ruin. Cajoler. n. Mukhang pat¨¢y. p¨ªcaro. katingan. Cade. [k¨¦man] Caiman. n. Calker. Kalibre. Diablo. Cable. almanake. Mabat¨®. Cabin. Paamuin. Cafe. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. Hawla. parang pat¨¢y. Cairn. Cajole. n. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. kunwang papuri. Cadaver. kulungan. Munting sisidlan. Cabal. Tilaok. [calkiul¨¦t?r] Calculador. [c¨¢kl] Cacarear. n. hidwa. Cake. Cage. Calix. Bangk¨¢y. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. Kur¨°. n. n. escritorio. mamuri ng pakunw¨¤. Cadet. n. [ke¨ªk] Bollo. n. [c¨¢binet] Gabinete. criado ¨¢ la mano. domesticado. Calf. umumit ng mga re taso. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. Manah¨¢n sa dampa. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. Magpatigas. v. [k¨¦co] Cacao. n. a. n. [c¨¢lid] Caliente. Parang apog. n. [cals¨¢in] Calcinar. [carn] Monton de piedras. Restauran. n. Caddy. Itugma sa kumpas ng tugtog. [c¨¢lkiulet] Calcular. pantorrilla. Guyang baka. adj. maputla. v. Cake. n. graznar. adj. [caf¨¦] Restaurant. Caboose. Cajolery. Cade. kahapis-ha pis. Isilid sa hawla. adj. [cad] R¨²stico. Repolyo. Kur¨°. v. Kable pahatid-kawad. [k¨¦dens] Cadencia. Tumilaok. Sakuna. n. ardiente. tasa. [c¨¢kler] Cacareador. Aba. Cackle. n. Calculation. hurtar retazos. kiling. [cab¨¢l] Maquinar. n. [cadch¨®leri] Adulacion. v. n. n. repollo. Bwaya. Tuya. adj. Mesang sulatan.Cabal. chismoso. [c¨¢liber] Calibre. v. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. n. Cabin. v. ponda. n. . may halong apog. Bastos. n. Cage. Caligraphy. [c¨®ker] Calafate. bint?. [coc] Calafatear un navio. Kawa. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. Caisson. c¨¢lculo. adj. adj. Calculator. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. Kalendaryo. Cadence. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. Cablet. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. Calamitous. Hila. kubo. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. tumasa. v. Caliber. mimar. n. Malaking sisidl¨¢n. [kedch] Jaula. Caiman. piedra en la vejiga. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. [cad¨¦ver] Cadaver. grosero. hilig. adj. [caco-d¨ªmen] Diablo. Tagakur?. v. n. bastos. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. [calkiul¨¦cien] Calculacion. [c¨¢bedch] Berza. [k¨¦tif] Belitre. Calamity. Magtalop ng balat. Cadence. quemar. arenoso. n. Cabinet-maker. v. Cabinet. n. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. Mainit. miserable. amuin. Dampa. m¨¢mumuri ng pakunwa. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. [cadch¨®l] Lisonjear. Calendar. [k¨¦blet] Remolque. Maam¨°. lisonja. n. mabuhangin. caldera grande. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. kulungin. n. v. sumunog. Calculus. Calculate. Calk. Cadaverous. Cabbage. n.. adular. [caf] Ternera. Kak¨¢w. choza. [cal¨¢mity] Calamidad. Karunungan sa pagtititik. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. Caitiff. bat¨® sa loob ng pantog. [c¨¢bedch] Cercenar. n. [k¨¦bl] Cable. v. [ked] Manso. [cadch¨®ler] Adulador. n. v. n. infeliz. Calcine. Manuya. Kumur¨°. [kedch] Enjaular. Magbanta. lisonjeador. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. Cackle. Pumas¨°. [ke¨ªk] Endurecer. Caco-demon. Cackler. tagatasa. fonda. Caldron. Cabbage. caida. [ked] Criar con blandura. Mapagtilaok. kapahamakan. M¨¢nunuya. [c¨¢di] Botecito. Calculous.

[col] Llamada. Kanser. Kambray. Can. mapagparatang . Kandidato. adj. P¨¢daluyan ng tubig. pac¨ªfico. [cav. [cal¨®siti] Callosidad. Nauukol sa init. Paratang. Cancel. n. Nauukol sa kanser. Panguha ng retrato. Alkampor. n. Candidly. adj. paratang. Can. sencillo. Magagalit¨ªn. Camphor. serenidad. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). Calm. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. n. n. Camp. [c¨¢mbist] Cambista. adj.Call. visitar ¨¢ uno. [c¨¢let] Rega?ona. [c¨¢nsel] Cancelar. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. Calumny. [camp] Acampar. Tumawag. magparatang. v. Calumniation. n. v. Pagkabuhay. vela. katahimik an. tranquilizar. Callet. campamento. n. [can] Poder. humimpil. Tawag. M¨¢mamalit ng salap?. [c¨¢moeret] Camarada. [candel¨¦br?n] Candelabro. Calling. tapat. campo razo. [c¨¢ndlstic] Candelero. v. Totoo. inalisan ng balahibo. [cal¨¦mni] Calumnia. Alkampor. sosegado. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. [c¨¢mfoer] Alcanfor. [can¨¦ri] Canario. Pakikihamok. [c¨®ler] Llamador. Candlestick. Kandil¨¤. [c¨¢mi] Tranquilo. tiwasay. [c¨¢mel] Camello. [calm] Calma. Mapaniwalain. Wal¨¢n ng bis¨¤. Canal. [c¨¢mfoer] Alcanfor. nombrar. Malipak. huminahon. pretendiente. n. [c¨¢lics] Caliz. ibp. p¨¢hing ahan ng hukbo. t¨¢nawin. Magbintang. Caloric. adj. kalyo. n. n. n. Canary. Calumniator. n. v. Pagkakandidato. pala gay-loob. Ang tumawag. katiwasayan. Camera. Cancellation. campamento himpilan ng mga kawal. sociego. Lagyan ng alkampor. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. n. Nahihinggil sa init. Candidate. [c¨¢mnes] Tranquilidad. Candidacy. Walang balahibo. Palabintang. Callow. lwal na dako. v. Calyx. n. n. n. pumayap¨¤. iurong. Calm. n. adj. Camp. n. aspirante. ingenuamente. n. tumor maligno. [c¨¢nsoer] Cancer. Kamelyo. Lipak. n. [caloemnietoer] Calumniador. . [camp¨¦n] Campa?a. Cancer. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. Maka. desplumado. [c¨¢les] Calloso. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. Candent. Calligraphy. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. Ibong kanaryo. Campaign. Bintang. Tahimik. kapanatag¨¢n. [c¨¢ndidli] Candidamente. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. maar¨¬. Calmy. Ang nagbibintang. v. v. Tumahimik. n. [caloemni¨¦cien] Calumnia. kalamigan ng isip. n. n. hinah on. kapalagayan ng loob. humumpay. n. Cambric. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. adj. peliforra. n. naghahangad ng isang kalagayan. [c¨¢ndidet] Candidato. tumiwasay . Magkampamento. [cand¨ªdeci] Candidatura. bintangan. tirik¨¢n ng kandil¨¤. dureza de alguna parte del cuerpo. [c¨¢ndent] Candente. n. Camel. n. bangbang. Callus. [camp] Campo. n. apaciguar. Lata. n. pakikilaban. n. kandelero. mahinahon. [col] Llamar. Candelabrum. tunay. Kandelero. injuria. [c¨¢ndl] Candela. [c¨¢mfoer] Alcanforar. Cambist.. [cal¨®ric] Cal¨®rico. injurioso. humimpil (ang mga kawal ). Caller. kalyo. palagay-loob tiwasay. [c¨¢lo] Pelado. Kasama. Panatag. [k¨¦mbric] Batista. nag-iinit. Kapalagayan ng loob. Pagpapawala ng bis¨¤. v. Camphire. dumalaw. Calmness. Callosity. bintang. [c¨¢l?s] Callo. calma. visita. Call. [calm] Quieto. tranquilo. musmos. ang nagpaparatang . Calumniate. . Calorific. Candle. Calve. hilig.] Parir la vaca. Camerade. Kalipak¨¢n. Calm. adv. n. kinakalyo. Callous. n. pag-uurong. adj. n. Candid. Calumniatory. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. magpangalan. Cancerous. adj. Parang. katiwasay¨¢n. dalaw. [cal¨¢mniet] Calumniar. [calm] Calmar. Katahimikan. alojar un ej¨¦rcito. Nagbabaga. k¨¢nkaro masamang bukol. adj. Camphor. magpahinga (ang hukb¨®). [can] Lata. [can¨¢l] Canal. vocacion.. n. [c¨®ling] Profesion.

Putok ng kanyon. Mapunong kawayan. Paglamon ng kapw¨¤ tao. extensivo. [c¨¢ndoer] Candor. Balindang. aptitud. baldokan. caribe. Candor. [c¨¢nkoer] Cancer. Cannoneer. ancho. n. n. [c¨¢nvas] Ca?amazo. n. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. v. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. Tuso. n. K¨¢nkaro. kautusan. Canvass. n. Capable. malwang. Canopy. [cap] Cubrir la cabeza. matamis. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. adj. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. Pakarimuting maigi ang ka bayo. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. adj. Canvas. m¨¢nganganyon. ingenuidad. Pananalitang tila awit. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. Kumanyon. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. Katapatan ng loob. Mapagpakunwa. tungkod. Caparison.Candlestuff. Magsalita ng tila paaw¨ªt. manganyon. Naaukol sa kanon. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. [c¨¢nopi] Docel. Parang aso. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. v. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. n. prudente. [c¨¢noen] Canon. Canonization. [cant¨ªn] Cantina. Bangka. matalin¨°. kaya. d¨ª maka. Cannibalism. Canthus. n. vasto. hacer capaz. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. [c¨¢noenais] Canonizar. n. n. Cap. n. n. baga ng suso. Canopy. [k¨¦pabl] Capaz. n. Cannon. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. n. n. ariing sapat. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. Cannibal. mag-alis ng gorra na pinaka galang.. Mits¨¢ ng kandil¨¤. [cap] Gorra ¨® gorro. Canvass. Kasangkapan ng kabayo. Capacity. nahihinggil sa aso. n. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. [ke¨ªn] Ca?a. [canon¨¦d] Ca?onazo. n. Canon. v. v. baston. adj. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. Cannonshot. [cap¨¦cies] Espacioso. Cant. maba¨ªt. Candlewick. [can¨®nical] Can¨®nico. Capacitate. v.. saludar ¨¢ uno. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. may ab¨®t. Cane. [c¨¢nto] Canto. [cap¨¢sity] Capacidad. Manghampas ng baston. v. Panganganyon. magpaputok ng kanyon. antrop¨®fago. Canoe. n. Canteen. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. [k¨¦ndi] Candy. Kasapat¨¢n. n. Bala ng kany¨®n. Magtakip ng ulo. Awit ni Salomon. Cannot. pananalitang malawig. [c¨¢ni] Sagaz. etc. Cant. magsalita ng malawig . tuntunin. Canine. Gorra. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. bumat¨¬. Kantina . Kany¨®n. Capability. n. ley. Cannoneer. Walang kaya. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. May kaya. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. Canker. ab¨®t. Kumanyon. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. Candy. [can¨²] Canoa. puesto en el campo donde se vende vino. Canter. Cannonball. v. baston. apto. n. n. Canonical. Sulok ng mat¨¢. Cap-a-pie. [canoensiot] Estallido del ca?on. v. malwag. [c¨¢nopi] Endoselar. Ariing may kaya. Capacious. Cany. Kakayahan. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. adv. [ke¨ªn] Apalear. n. tukarol. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. Nauukol sa kanon. [kepab¨ªliti] Capacidad. Canticle. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Canonize. ibp. [cant] Jerigonza. K¨¢nto. magpaputok ng kanyo n. [c¨¢not] No poder. Canto. takbong paluks¨®. Cannonade. [cap¨¢ris?n] Caparason. medio galope. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. pabellon. sapat. estatuto. [cap¨¢sitet] Habilitar. malawak. Ilagay na tabing. [can¨¢in] Canino. kakayahan. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. Canonic. adj. n.. [canoen¨ªr] Ca?onero. [can¨®nic] Can¨®nico. Maaliwalas. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. [c¨¢nibalism] Canibalismo. ca?oneo. awit. sinceridad. . Canny. kabalakyutan. regla. [cant] Hablar en jerigonza. n. Cap. v. Kawayan. Cane. Cannonade. k¨¢wayanan. id¨®neo. cabida. adj. Tabing. adj. v. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. n. adj. n. Canter. n. n. Kendi. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. n. junco.

n. n. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. [c¨¢rdinal] Cardinal. Kilates ng gint?. Baraha. Ang pangulong bayan. itaob. [c¨¢rabain] Carabina. [k¨¦p?r] Cabriola. Uling. [c¨¢pchoer] Captura. n. . tumor puntiagudo y maligno. el acto de escribir por cap¨ªtulos. pun¨°. tal¨®n. mapa g-ibig ng katwa. Caprice. Card. v. hagdang sinus?. n. apresar. [kep] Cabo. Pagkakapitan. sinungaling. Titik na malaki ¨® mayuskula. Capitulation. n. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. n. Carbuncle. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. [c¨¢pten] Capitan. fondo. ang namumuhunan. n. prisionero. Capricious. la ciudad principal. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. n. n. volver de arriba abajo. Nahihinggil sa uling. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. n. [c¨¢pitalais] Capitalizar. hacer cabriolas. Cardiac. Bangkay. Magtaob. [c¨¢psiul] C¨¢psula. Captive. Karabinero. n. [carabin¨ªr] Carabinero. adj. [c¨¢pcies] Enga?oso. [c¨¢psikem] Pimienta. [c¨¢ptiv] Cautivo. Karb¨®liko. n. lukso. Caperer. Mamihag. [c¨¢pcien] Captura. [caps¨¢iz] Trabucar. Maglilik¨®t. Cape. Capture. Capture. [card] Naipe. [carb¨®nic] Carb¨®nico. n. Maikl¨¬ng bar¨ªl. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. n. Captious. Caption. saltador. magluluks¨®. n. tarjeta. [c¨¢rcas] Carcasa. cadaver. Captain. Carabineer. [card-bord] Carton. papagulingin. gawing uling. v. pag-uusig. adj. K¨¢psula. pag-uusig. n. Tagabihag. Capital. Mamuhunan. Carbolic. Card-board. Kap¨®n. Kaprichoso. Sus?. Capsicum. n. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. Capital. Una. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. Bahay p¨¢mahalaan. adj. Pamimihag. n. [c¨¢rdiak] Cardiaco. [c¨¢pitol] Capitolio. n. [c¨¢ramel] Caramelitos. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. [c¨¢ptiv] Cautivar. Bumihag. makapricho. adj. v. v. Karro. [c¨¢racol] Carac¨®l. Captive. kariton. adj. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. Bumihag. Caracole. Pagkabihag. n. [k¨¢p?r?r] Danzador. Likot. Capitol. Puhunan. Captaincy. humul¨ª dumakip. v. Capitalist. adj. sako. v. n. [c¨¢pital] Mayuscula. [c¨¢pchoer] Capturar. extravagancia. Paghuli. Cardinal. n. Karamelitos. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. [k¨¦p?r] Cabriolar. Magdaray¨¤. Caper. v. promontorio ¨® punta de tierra. n. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. [car] Carro. Kapa. alforja. humalina ng kalooba n. Cardmaker. Captivate. Capitalize. Captor. Caper. n. May halong uling.Caparison. n. Tila k¨¢psula. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. pangulo. caviloso. n. M¨¢mumuhunan. Pamint¨¢. Nauukol sa ulo ¨® buhay. mag tiwarik. Capitulate. Cardialgy. n. n. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. n. [c¨¢pital] Capital. volcar. extravagante. Bihag. n. [c¨¢p-kes] Saco. pagkalagay na kapitan. n. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. Car. v. Captivity. [c¨¢pital] Capital. katwang pagkaibig. lundag. Kart¨®n. adj. Capital. [c¨¢rdinal] Cardinal. [c¨¢rat] Quilate del oro. Masamang bukol. hinggil sa k¨¢psula. Kardinal. Caramel. principal. Kapitan. adj. escalera de caracol. [c¨¢ptivet] Cautivar. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. Cape-case. Mayuscula ¨® malaking titik. Kapricho. Carbon. n. Maggayak ng kabayo. tarjeta. [capr¨ªs] Capricho. l¨²luksoluks¨®. itiwarik. [capt¨ªviti] Cautiverio. Carat. bayong. [c¨¢rbon] Carbon. Capsize. [c¨¢rbuncl] Carbunco. [cap¨ªtiulet] Capitular. Carabine. Ulingin. Manggagaw¨¢ ng baraha. supot. [c¨¢psiular] Capsular. Carcass. Capsular. Sasayawsayaw. pimentero. atraer la voluntad. n. [c¨¢pitalist] Capitalista. bihagin. Capital letter. v. salto ¨® brinco. adj. Capsule. Carbonize. [c¨¢ptoer] Apresador. [carb¨®niz] Carbonizar. n. Capon. Capital. [capr¨ªcies] Caprichoso. Cardinal. Carbonic. n. Carbonaceous.

Carpet. Care. Panakip sa dulang. Cargo. Carnation. adv. [k¨¦rlesnes] Descuido. n. . Carrion. kumalinga. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. n. adj. walang bahal¨¤ walang ingat. Carnivorous. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. [carn¨¦cien] Encarnacion. ang nauukol sa kalayaw an. Carpenter. lam¨¢ng bulok. conduccion. Care. pumansin. Carneous. [car¨¢uz] Borrachera. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. cauteloso. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. [carp] Carpa. [car¨ªr] Carrera. n. Caricature. Kulay karm¨ªn. mapamintas. Tagapagdal¨¢. n. mataba. Carp. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. adj. indiferencia. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. [carp] Censurar. [carc] Cuidado. v. n. magsay¨¢. Carle. [k¨¦rful] Cuidadoso. Carnalist. lascivia. Careen. n. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. pangtuya ¨® pang uri. atencion. hombre ruin. Anlwagi. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. n. Career. Karneng bul¨®k. Paghahandaan. podrido. adj. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. n. [c¨¢r-redch] Coche. v. cautela. Taong hamak. negligente. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. Carouse. larawang pangpataw¨¢. Carefulness. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. entapizar. adj. pagdadal¨¢. v. vituperar. [c¨¢rper] Rega?on. ingatan. halago. [carm¨ªnetiv] Carminativo. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. tampip¨¬. r¨²stico.Card-party. [car¨¢usal] Festin. Na may pagpapabaya. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. Carousal. [k¨¦rles] Descuidado. [ke¨ªr] Cuidar. halagar. n. Pumuna. tumakb¨®. Maingat. Carminative. Ang nauukol sa laman. Sugalan. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. alfombra. Caricature. Mangharana. francachuela. Carmine. v. Carnal. carrera abierta y tendida. v. adj. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. Carrier. kal bugan. Carp. lingap. Carpentry. kalingain. makalinga. Career. Karnabal ¨® karnestolendas. [carpenter] Carpintero. pescado de agua dulce. [c¨¢rmain] Carmin. alindog. [c¨¢rman] Cochero. Ingat. Bulok. sensualidad. n. Carelessly. karimot. porte. [c¨¢rpet] Alfombrar. v. [c¨¢r-rioen] Mortecino. Kumarimot. Ingat. Carrion. Caress. n. pagkakatwa. sensual. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. v. la carne corrompida. n. panghaharana. Carnality. n. Ingat. Kumalinga. Pag-aanlwagi. [c¨¢roel] Cantar. n. adv. Lulan ng sasakyan. n. taong walang tuto. Carpet-bag. [k¨¦rfulnes] Cuidado. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. censurador. n. Careless. [carc] Ser muy cuidadoso. [car¨¦s] Acariciar. [c¨¢rnies] Carnoso. [c¨¢r-rioen] Carro?a. Kumant¨¢ ¨® umawit. kawal¨¢n ng ingat. n. Carelessness. Carman. Carminativo. pumul¨¤. n. n. kalinga. Cark. Takb¨®. [car¨¢uz] Jaranear. alindugin. adj. Caricaturist. Pagkakatawang tao. Cark. Carnage. [carn¨¢liti] Carnalidad. Magagalit¨ªn. cornudo. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. Kalinga. Carnival. pagbibiruan. Malibog. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. umalindog. criticar. Bwanbwan. Pabaya. Carper. Carriage. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. Sako de byahe. Mag-ingat. cautela. kalinga. [ke¨ªr] Cuidado. Na may pag-iingat. n. mortandad. tener cuidado. n. pumintas. Paglalasingan. pagkakaingay. panglatag sa sahig . Carouse. Carpet. v. Caress. palayawin. n. alborotar. Malam¨¢n. Karikatura. mag-ingay. v. n. n. [carl] Patan. n. v. P¨¢milihan ng karne. jarana. [caricach¨²r] Caricatura. Karwahe. M¨¢ngangain ng karn¨¦. Carefully. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. Maglatag sa sahig. n. Carol. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. Careful. n. adj. [c¨¢rnal] Carnal. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. Magpakaingat. Kapabayaan. negligencia. veh¨ªculo. [c¨¢rrier] Portador. pagsasayaha n. [car¨¦s] Caricia. Kuchero. n. n. n.

cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. [c¨¢stiguet] Castigar. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. molde. adj. Isilid sa kahon. [c¨¢stret] Castrar. n. n. [cast] Tiro. Cashier. n. golpe. [c¨¢shbuk] Libro de caja. Lagay. karetela. Carver. v. Cartridge. [cask¨¦d] Cascada. Magdal¨¢. [c¨¢sting] Fundicion. Masatsat. [c¨¢siualti] Casualidad. Lawin. n. . Cart. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. magbub?. n. Castigate. hind¨¬ sinasadya. Mainam na lana. kilos. Castor oil. caja. mangbubub?. sisid lan. Cassimere. Ihagis.Carry. aire ¨® modo de presentarse. [cart] Carro. v. [cart] Carretear. Catacombs. Castrel. [c¨¢sket] Poner en cajita. talla. modelar. [carv] Esculpir. kalagayang parang patay. Kahero. Carve. Carving. Alibugha. Carrying. sombrero fino hecho del pelo de castor. Carry-tale. Caster. n. n. Cataclysm. Pagdadal¨¢. n. Casket. Lagaslas. tallador. n. [c¨¢rtedch] Carretaje. aventura. n. n. n. v. n. manghuhul¨¤. Cashier. Cask. Lah¨¬. Cartouche. [c¨¢stor] Castor. [c¨¢stawe] R¨¦probo. n. [cart¨²ch] Cartucho de balas. [c¨¢rver] Escultor. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. Casting. ipukol. Cast. v. n. v. tapon. [cart¨²n] Carton. capar. Pagbubub?. [c¨¢siuali] Casualmente. Nagkataon. ingat-yaman. [c¨¢zimir] Casimiro. Ipagkariton. usar carros ¨® carretas. tonel. v. v. n. lanzar. Pagkapon. fortaleza. [c¨¢strel] Especie del halcon. Casually. n. tela de lana muy fina. n. any?. paggunaw. itapon. Casual. Karton. estuche. [c¨¢sl] Castillo. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. [c¨¢rter] Carretero. Kapun¨ªn. Larawang binub?. n. anyong n ililok. v. cuentista. Cassock. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. [k?t] Gato. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. manglililo k. Tak¨ªp. Hagi s. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. tapon. v. Cochero. Bariles. grabar. Case. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. Sa pagkakataon. Castration. Case. n. Mangbubub? ng larawan. [k¨¦sing] Cobertura. n. n. n. Magbub? ng larawan. diluvio. kut¨¤. kapisanan. Castle. n. Cascade. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. n. mapagkwento. n. kalagayan. accidental. Castaway. [c¨¢stoer] Tirador. Cashbook. n. [cask] Barril. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. Casualty. [k¨¦ri] Llevar. tay?. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. Castle-builder. ojeada. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. Carter. gusaling matayog. despe?adero de agua. munting sisidl¨¢n ng pilak. adivino. Manghahagis. n. forma. [k¨¦riying] Porte. corporacion. Sotana. Alisin sa katungkulan. Caste. [castr¨¦cien] Capadura. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. fortuitamente. [c¨¢tacomz] Catacumbas. Cartage. conducir de una parte ¨¢ otra. tallar. Kariton. ipagkaretela. [cast] Tirar. [ke¨ªs] Estado. n. adv. Isilid sa kahita. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. [k¨¢sher] Cajero. tudla. [c¨¢ziual] Casual. situacion. Pagkakataon. Pagkakariton. Cat. [cast] Casta. Magparusa. [c¨¢rritel] Chismoso. Catalepsy. n. [ke¨ªs] Encajar. n. grabador. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. Pus¨¤. bihisang mahab¨¤. accidente. puk¨®l. arrojar. Castrate. kah¨®n. mag-any ?. fundidor. Cartoon. sulyap. Kartuchong may pulbur¨¢. Cart. gawing bating. pangyayari. lumilok. Casket. [c¨¢sket] Cajita para joyas. conduccion. carreta. Cash. pagkakaretela. [cash] Dinero contante ¨® de contado. na di sinasad ya. Kartucho na may punl? ¨® bala. Kahitang sisidlan ng hiyas. Castor. [c¨¢taclizm] Cataclismo. n. Salap?. n. Himatay. n. Casing. Aseite de Kastor. [c¨¢talepsi] Catalepsis. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. n. Cast. Sakunang nakagugunaw.

[caz¨ªdral] Catedral. Katecismo. May buntot. n. Catamenia. adj. Pagsal¨®. Caterpillar. catarata. n. n. Katolisismo. [cos] Causar. Purg¨¢. Cater. Kabling. [k¨¦ter] Abastecer. Tagasal¨®. tandaan. [k¨¦tcol] Silbo. Nauukol sa himatay. magtaan. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. Day¨¤. Catching. [c¨¢taplazm] Cataplasma. Paglalampungan ng mga pus¨¤. sangh?. v. [c¨¢ching] El acto de cojer. Cathedral. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. Catmint. [c¨¢teruol] Maullar. Tagapaglaan. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. may kinalaman sa sangkalahatan. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. Ngumiyaw. adj. v. pangulong simbahan. pagk¨¢sanghian. agawin.Cataleptic. dakpin. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. Lagay. raz¨®n. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. reclamo. Mapapangyari. Nauukol sa buntot. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. n. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. aral kristiano. n. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. T¨¢laan. abutin. bagay . v. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. examinar. Pusang bundok na tila tigre. [cat¨¢rral] Catarral. Huli. n. n. motivo. n. Tapal. [catch] Presa. tagapagtaan. n. Maglaan. n. hulihin. alcanzar. Catechism. medicina purgante. [catch] Coger. Catapult. v. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. adj. agaw. Tagapaglaan. n. Catalogue. [c¨¢taract] Cascada. adj. Catarrhal. Catching. [catam¨ªnia] Menstruacion. Catholicize. kadahilanan. Catcher. [categ¨®ric] Categ¨®rico. dak¨ªp. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. n. adj. [caz¨®lisizm] Catolicismo. Pangpurg¨¢. Cates. Caudate. [k¨¦ter] Proveedor. Catalogue. injusto. n. Catamount. dumakip. redecilla. Cause. Caterwaul. n. excitar. Catchpenny. Catkin. n. n. Catchup. n. Sakit sa panahon ng babae. saluh¨ªn. Sawsawan. proveer. Caterwauling. n. Catch. Kayong nilambat na panakip ng ulo. [col] Cofia. n. Causeway. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. Cat-eyed. Catgut. v. n. v. [cos] Causa. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. n. Isang sawsawan. producir alg¨²n efecto. Sip¨®n. [c¨®zue] Arrecife. [c¨¢tapult] Catapulta. cosa infeliz y funesta. kalagayan. Tin¨ªk. Caudal. lumitis. captura. Catholic. n. Dahilan. [c¨¢tekizm] Catecismo. n. adj. Cater. pagk¨¢dahilanan. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. Humuli. [k¨¦terer] Proveedor. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. Daing. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. n. n. adj. Catch. Caucus. [c¨®det] Candato. Catsup. n. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [c¨¢ching] Contagioso. Cataract. Kawan ng baka. pag-aam¨°-am¨°. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. Cathartic. Category. Bulagaw. Caterer. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. Categoric. v. camino real. Sakuna. [c¨¢tmint] Calaminta. n. n. Catechise. n. Cathartic. adj. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. luh¨®g. Katedral. Humikayat. lista ¨® memoria. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. Cause. pretexto. Catarrh. Malaking lagaslas. Cataplasm. Causeless. Walang kadahilanan. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. tagapagtaan. n. [c¨¢terpilar] Oruga. [catek¨ªz] Catequizar. Cattle. [k¨¦tsap] Salsa de setas. malaking kapa hamak¨¢n. Ulam. Catastrophe. arrebatar. [cat¨¢r] Catarro. adj. [c¨¢ch?r] Cogedor. . n. Nauukol sa sip¨®n. Kat¨®liko. Nakakahawa. [c¨®zles] Infundado. atrapar. Catfish. n. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. [c¨¢tl] Ganado. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. Kandul¨¬. n. Isang ur¨¬ ng uod. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. Catcall. adj. Catholicism. n. Caul.

Nauukol sa yungib. n. bodega. Cellar. n. [k¨¦viat] Aviso. Silid sa bilangguan. Matapang. Cavalry. Cease. magdaos ng kasayahan . Celerity. n. Caustic. [c¨®cies] Cauto. L¨ªbingan. [sel¨¦briti] Celebridad. Caution. Pumayag. Prusisyon ng mga nangangabayo. Mapagkathakatha. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. [sim¨¦nt] Argamasar. Kalagayang walang asawa. antro. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. Cauterize. manggugulo. n. ang nagsasay¨¢. adverte ncia. Cavalier. mabait. Paminton. [sis] Cesar. bodega.pangulong daan ¨® lansangan. n. p¨¢una. [cel] Celda. n. n. Pumas¨°. bantog. v. [s¨¦meteri] Cementerio. famoso. Buny?. notificacion [judicial]. Kathakatha. reputacion. [caval¨ªr] Caballeresco. pagpas¨°. [c¨¢vern] Caverna. n. pasuin. tumibag. [c¨®cieneri] Caucionado. [c¨®terais] Cauterizar. solemnizar. mapagmat aas. [c¨®terizm] Cauterizacion. v. [c¨¢viler] Sofista. magbintang ng d? totoo. criticar. Pamamas¨°. Cemetery. Celebrated. v. S¨²uban. advertir. Celery. adj. fenecer. [c¨®cien] Caucion. enredador. Pagdiriwan. Magkathakatha. magsay¨¢. Tapalan ng argamasa. bitak. adj. isang kahoy na mahalag¨¢. n. ibigay. Kabunyian. bravo. n. Ceil. kabantugan. bahal¨¤. [s¨ªdar] Cedro. Celestial. Butasbut¨¢s. Cellular. Simento. Cavalcade. Ingatan. ukit. rapidez. acabarse. cualquier lugar subterraneo. parar. p agp¨¢unahan. adj. Celebrator. [ke¨ªv] Habitar en cueva. Maglikat. Nauukol sa langit. Celebrate. advertencia. itigil. Cedar. Cavern. humukay. Cavalier. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. Cavil. lungga. sa p¨¢una. p¨¢singawan ng kamanyan. butas na l¨ªbingan. [c¨¢vil] Cavilacion. n. aviso. celeste. [ke¨ªv] Caverna. lijereza. Kaliksihan. pagkab gong-tao. adj. transferir. n. suspender. sa bait. v. Ingat. magtigil. v. Kinchay. n. [c¨¢vil] Cavilar. v. solidar. n. adj. katulinan. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. [s¨¦l?r] S¨®tano. Ceaseless. Cave. Censer. excavar. v. Cave. argamasa para pegar. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. sa bahal¨¤. Cayenne pepper. Walang likat. adj. desistir. Magk¨ªsame. [s¨ªsles] Incesante. [s¨¦leriti] Celeridad. solter¨ªa. Caveat. nauukol sa insik . kadali an. kapurihan. [sil¨¦stial] Celestial. N kapapas¨°. nicho. pumanaw. Cavity. Yungib. lungga. concavidad. hukay. bahalaan. balit¨¤. precaver. n. crascitar. [sil¨ªbasi] Celibato. mawala. n. [selebr¨¦cien] Celebracion. Cell. Cautionary. [s¨¦lebreter] Celebrador. p¨¢una. v. estrechar. Celebration. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. Manahan sa yungib. [s¨¦leri] Apio. n. n. Celebrity. n. [side] Ceder. maglagay ng k¨ªsame. Caustic. Ceiling. [c¨®cien] Caucionar. Caution. [c¨¢vernes] Cavernoso. precaucion. maminta s. perenne. [caval¨ªr] Jinete. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. n. . circunspeccion. circunspecto. Sedro. papaglikatin. Cauterism. walang pukat. Magdiwan. Paunaw¨¤. Umangal. walang tigil. Caviller. desde?oso. [s¨¦nser] Incensario. n. [sim¨¦nt] Cimento. Cement. umungal. hadlang. n. pagtibayin. [cavalk¨¦d] Cabalgata. Nakasakay sa kabayo. pagkabinat¨¤. n. adj. Cede. sofisteria. [co] Graznar. bait. Maingat. [c¨®stic] Piedra infernal. prudencia. Caw. paunaw¨¤. paunawaan. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. patawag [ng hukuman]. pagsasay¨¢. [s¨¦lebret] Celebrar. n. amonestar. nakapagpapalt¨®s. Cavernous. adj. Piedra inpernal. adj. [s¨¦liular] Celular. bintang na d? totoo. Yungib. n. Cement. kamal g ng alak. altivo. butas. Nauukol sa ingat. v. ipagkaloob. Ang nagdid¨¬wan. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. Pwang. [c¨®stic] C¨¢ustico. Cautious. Celibacy. [c¨¢viti] Cavidad. perpetuo. Cavil. n. v. K¨ªsame.

adj. [senti¨²pliket] Centuplicar. centenar. [serem¨®nial] Ceremonial. adj. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. n. nauukol sa gitna. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. Tagapun¨¢. Pagkit. Centrifugal. [sens¨®ries] Severo. Centesimal. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. Nauukol sa utak. totoo. [s¨¦nter] Colocar en un centro. pansin. n. Centric. colocarse en el centro. adj. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. Certainty. adj [s¨¦ntrical] Centrical. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. Ceremonious. escolopendra. adj. n. antipalo. n. juzgar. Centripetal. ibp. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. seguridad. . sin duda. v. Pun¨¢. Nauukol sa pagkit. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. N¨¢gigitna. [s¨ªreted] Encerado. [sent] C¨¦ntimo. Mapagkit. humatol. Centenarian. Nakakaalis sa gitna. N¨¢gigitna. Nauukol sa isang daang ta¨®n. Katunayan. v. Mak¨¢sangdaan. Gitna. [s¨¦nsus] Censo. reconcentrar. Cephalic. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. adv. [s¨ªrioes] Cereoso. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. etc. seguro. adj. criticar. evidente. r¨ªgido. Cerated. Centrality. Ikasangdaan. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Cerate. [s¨¦rebral] Cerebral. Centrical. Censorious. adj. Censurer. n. n. Marapat pintasan. n.. Cent. Centre. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. adj. [serem¨®nial] Ceremonial. Censorship. adj. [s¨¦nchiuri] Centuria. Ceremonial. [sir] Encerar. v. Sanggayon sa bawa ngdaan. [sentr¨¢liti] Centralidad. adj. Centimeter. [s¨¦rtenli] Ciertamente. centeno ada. pumansin. taong may sangdaang ta¨®n. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. cr¨ªtico. sebada. Cereals. Totoong. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. rec oncentrarse. Tagapun¨¢. pagitna. n. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. Pagsasagitna. n. Centenary. n. [sent¨¦nial] Centenario. maaasahan. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. pagkit¨ªn.. Centage ¨® per centage. [s¨¦nciurer] Censurador. Nakapasasagitna.Censor. tagapansin. senteno. Magpagk¨ªt. n. Centralize. Cere. [sent¨¦narian] Centenario. Centennial. Ipagitna. Censure. v. v. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. Ang nababah g sangdaang grado. Ceremonial. Centuple. walang pagsala. [s¨¦ntral] Central. [s¨¦nteneri] Centena. adj. [s¨¦nciur] Censurar. Ika sangdaang ta¨®n. adj. Sangdaang ta¨®n. Ceremony. [sensi¨²rabl] Censurable. [s¨¦rten] Cierto. n. n. n. [serem¨®nioes] Ceremonioso. Alupihan. [s¨¦nsership] Censura. Cephalalgy. Utak. punahin. isagitna. pumimtas. adj. [s¨¦rebr?m] Cerebro. Cerebral. katotohanan. Centuplicate. Centre. Gaw¨ªng makasangdaan. aceite y otros ingredientes. n. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. n. adj. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. siglo. Centuple. n. n. [s¨¦rtenti] Certeza. pintasan. Certainly. Centigrade. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. mapagpansin. Central. [s¨¦remoni] Ceremonia. adj. v. Sa gitna. adj. Isagitna. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. [s¨¦nsor] Censor.. n. certidumbre. adj. Tunay. n. [sentr¨¢laiz] Centralizar. Cereous. Certain. Censurable. Census. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. Mapagpun¨¢. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. Century. Cerebrum. pl. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. pansin in. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. adj. Centralization.. Tagal ng isang daang ta¨®n. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. [s¨¦nter] Centro. Centiped. Kalagitnaan. Pumuna. s¨¦ntimos. Ikasangdaang bahagi ng piso. adj. ipagitna. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. hatulan.

Patunayan. n. masamang b¨²kol. [soert¨ªfiket] Certificado. ip¨¢. Chain. kwarto. [s¨¦rvical] Cervical. Cerulean. v. n. Kansilyer. magbal¨¤. [che¨ªn] Encadenar. kasulatan. certeza. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n.Certificate. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. n. n. Challenge. pagbal¨¢an. humagod. n. Cesspool. dakong lwal. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. Tanikalaan. ib?an. [champ¨¦n] Campi?a. Katibayan. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. recusar. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. Champaign. abogado. [che¨ªr] Silla. Certitude. Mangyari. enfado. Hunyang¨°. recusacion. ministro de justicia. [chal¨¦ndch] Desafio. [ch¨¢lendcher] Desafiador. Katibayan. candelero. [choc] Dibujar con yeso. n. talian ng tanikala. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. tirikan . adj. c¨®lera. Chairman. saksihan. Chance. katunayan. Pangulubutin. suerte. adj. n. [che¨ªn] Cadena. Chain. Certification. v. Mabughaw. Chalk. v. n. Chafe. sama ng loob. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. Kamarero. v. Chamfer. v. n. g¨¢lit. Chaffer. Yeso. adj. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. Kalis. n. [s¨ªrius] Cerusa. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. hollejo. Chamber maid. Chamber. mascar. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. n. Chamfer. [soert¨ªfiket] Certificar. Chaise. Cession. n. n. Hamon. Lwal. v. Champaign. n. n. Humamon. [s¨¦cien] Cesion. azulado. n. likmuan. Chagrin. Pangulo. Pana yan na lihim. Certificate. Chancellor. pesadumbre. n. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. mayamot. May albayarde. Kumagat. Chair. panglaw. n. [choc] Yeso. [ch¨¢mpien] Campeon. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. malawak. adj. n. v. [chal¨¦ndch] Desafiar. Chaldron. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. namumughaw. Magalit. Kanser. Orinola. Abogado. luklukan. yamot. poot. n. Mag-init. albayarde. Chamber-council. [ch¨¢lis] Caliz. Supot na katad. n. Karwahe. hamunin. acalorarse. [s¨¦rtifay] Certificar. [chagr¨ªn] Mal humor. Pagtigil. Katotohanan. Takal ng uling na may pitong pung aroba. n. ¨²lcera ven¨¦rea. [sertifik¨¦sien] Certificado. n. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. kasula t¨¢n. [siri¨²lien] Cer¨²leo. yamot. entristecer. n. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. paja. Chance. Cessation. Palad. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. Kulub¨®t. [chans] Acaecer. Albayalde. [ch¨¢nsel?r] Canciller. llanura. Chandelier. adj. v. mapoot. irritar. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. [chagr¨ªn] Enfadar. Champ. Sil¨ªd. n. Inip. Pag-iinit. [chez] Coche. tawaran. Certify. Nauukol sa batok. Cerulific. Chancel. kuskusin upang mag-init. Chancre. katunayan. [chef] Acaloramiento. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. [ch¨¢nk?r] Cancer. ngumuya. paglilikat. [chans] Fortuna. n. mamanglaw. [ch¨¢f?r] Regatear. consejo secreto. suceder. [ses¨¦cien] Cesacion. n. Chamber pot. frotar. [ch¨¢mberlin] Camarero. n. Chamberlain. Champion. Champan. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. baratahin. Tumawad. aposento. v. kapalaran. sangguning lihim. furor. kumuskos. Chameleon. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. [ch¨¢mf?r] Arruga. [ch¨¢mf?r] Arrugar. Championship. pagtatah¨¢n. Chagrin. [champ] Morder. [chef] Enojar. n. n. sumidero. Challenge. n. albayalde. n. Chalk. Tanikala. Ceruse. [s¨¦spul] Cloaca. Cerused. Silya. Chalice. n. baratear. v. n. magk¨¢taon. Chaff. pagkakataon. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. h¨¦roe. ¨²puan. Champagne. Cervical. Challenger. duelista. testimonio. v. [che¨ªrman] Presidente. Bayani. ventura. Aranya ng mga ilawan. katunayan. Chamber-council. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. Pamamayani. n. Parang. Ang nanghahamon. [chaf] Zurr¨®n. afirmar. bal¨¤. cuarto. [cam¨ªlien] Camaleon. n. alak sa Champa?a. Chafe. mayamot.

orden. [k¨¦os] Caos. Char. Chap.. magpapanggilal¨¢s. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. [chendeh] Mudar. n. munting simbahan. n. Charger. variable. n. n. Likas na.. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. hing?. adj. salawaha n. Characteristic. n. gasto. Awit. privilegio. Pangkat. [charm] Encanto. Bugt¨®ng. Characterize. Chargeable. kalugod-lug od. Chandler. n. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a.. n. agradable. n. [ch¨¢nel] Canal. n. rosario. Mag-uling ng kahoy. asal. trabajar ¨¢ jornal. . v. adj. n. kaugalian. [chendch] Mudanza. di nag-iib¨¢. adj. ar¨¢w. walang tuos. bait. Channel. c¨¦dula. magandang-loob. Chariness. paghalili . Bangbangan. tagubilin. pahalag¨¢. Chaotic. Magkak¨¢ndila. n. limosnero. mag tagubilin. Uling na kahoy. v. adj. [chant] Canto. t¨ªtulo. [ch¨¢rming] Encantador. sukli. Chaplain. Kahal¨ªhalina. v. precaucion. n. limos. n. confusion. [ch¨¦ndchebl] Mudable. voluble. forma de la letra. paratang. [ch¨¢riti] Caridad. nag-iib¨¢. Ang manok. mag-ar aw. Charcoal. Charter. B ilin. pag-iib¨¢. kagilagilal¨¢s. kagandahan-loo b. n. any? ng titik. bugtungan. [char¨¦d] Charada. Characteristic. Charm. hechizar. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. rosaryo. kabayong pangdigm¨¤. pasmoso. acusacion. n. Kwintas. [chart] Carta de navegar. kaayaaya. atractivo. Pinag-araw¨¢n.. Kaawaang-gawa. variedad. caballo criado para la guerra. [ch¨¢pman] Traficante. [ch¨¢rmer] Encantador. adj. irregular. acusable. bat ang lalake.. mand¨ªbula. pagpapalit. Chaos. hendidura. m aawain. mag-i b¨¢. ang n akahahalina ng loob. [ch¨¢pel] Capilla. trabajo ¨¢ jornal. n. [k¨¦otic] Confuso. nakapagpapanggilal¨¢s. Changeless. sihang. magpalit. n. Karro [na gamit sa digm¨¤]. cuidado. Magulo. m¨¢isasakdal. Charlatan. carta constituci Katibayan. Kasama. pedir. kabanata. [chardch] Cargo. huming?. n. [c¨¢ract?r] Caracter. n. Chapiter. v. Kapilya. [charm] Encantar. Nababago. Charge. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Mapa sa pagdadagat. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. [chardch] Encargar. Umawit. v. muchacho. Kalikasan. gawing. benigno. n. abertura. n. adj. Character. Chant. [ch¨¢rlatan] Charlatan. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. variar. Masats¨¢t. Change. [chap] Mozo. Gul¨®. Humalina. [ch¨¢pit?r] Capitel. Chandlery. magbangbang. Pagbabago. D? nagbabago. [chant] Cantar. Chaperon. Charmer. Bangbang. v. limosna. Kapelyan. sumingil. comisionar. n. [ch¨¢p?ron] Caperusa. n. mapaglimos. Chapel. Change. clemente. [ch¨¢ritabl] Caritativo. cambio.. Kahalihalina. bitak. Tila bonete. Charitable. magsakdal. [ch¨¢riot] Carro. Chapter. Chariot. [char] Jornal. n. Changeable. imputar. [char] Hacer carbon de le?a. ingat. Charm. Chaplet. n. embelesar. comision. maghalili. Chant. benevolencia. gwang. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. magsukl?. Mahabagin. Itang¨¬. Chapman. M¨¢ngangalakal. Charming. walang ayos. Channel. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. Chart.ng mga kandil¨¤. Char. costo. walang ayos. sumbong. Magbilin. [ch¨¢nticlir] El gallo. n. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. n. n. Charity. n. Likas. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. cambiar. tumawag ng ka looban. desorden. kasulatang pinagkayar ian. Pinggang malaki. [ch¨¢nel] Acanalar. Pinaka corona sa ulo ng halige. v. pang¨¢. adj. Ingat. sakdal. n. [ch¨¢plen] Capellan. grieta. Magbago. acusar. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. Charade. magparatang. Mas¨ªsingil. [ch¨¢plet] Guirnalda. [ch¨¦nchles] Inmutable. atraer. Chanticleer.. Charge. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. [ch¨¢rines] Cautela. kasulatang patotoo..

n. [ch¨¢ter] Cotorrear. preservar. [ch¨¢tel] Bienes muebles. galaw ng kalooban. Hagin¨ªt. Chew. Magparusa. [ches] El juego del ajedrez. [chir] Alegrarse. masticar. n. Chaw. Satsatan. Cheroot. m¨¢ngangaso. Cheapness. [cho] Mascar. Cheer. M¨¢nanakay sa kabayo. Cheke. n. Chicken. caja de madera. Maingat. Magkekes¨®. Manghuli ng hayop-gubat. Cheerful. charlar. adj. Bar¨°. n. defraudar. matwain. aplauso. Chatterbox. j¨²bilo. ngumata. Chewing. n. charla. estimar. Chastise. pagngata. [ch¨¢stiti] Castidad. grieta. bitak. Seresas. [ch¨ªpnes] Baratura. Kerubin. [chest] Casto. mangaso. mejilla. Cheese-monger. Manghuhuli ng hayop-gubat. Mura. Magkatwa. humabol. Chary. maim¨®t. Say¨¢. n. Cheapen. Chastisement. Chastity. isang uri ng mga angh¨¦l. Sisiw. [ch¨ªrful] Alegre. Umupa ng sasakyan sa tubig. especie de cigarro. v. n. parlotear. Lal¨¢ng. Kamurahan. masticar. [ch¨¢ti] Locuaz. Cherry. n. n. Humagin¨ªt. Chasteness. Chasm. honesto. Cheat. polluelo. ngata. Cheat. Ngumuya. camisa de mujer. v. kamis¨®n. Masalita. enga?o. Malungkot. v. Cheerfulness. v. [ch¨¦r-ri] Cereza. Chick. m abait. Alag aan. mantener. econ¨®mico. hib?. [chec] Reprimir. [chir] Alegria. Malinis. n. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. v. [ch¨¦ke] Cheque. magsasalita. manwitik. Chemistry. palausap. melanc¨®lico. cauteloso. pagnguya. [ch¨¢rter] Fletar un buque. Pang¨¢. [ch¨¦ser] Cazador. magsasalita. n. [ch¨ªpn] Regatear. v. adj. Chess. [ch¨¦sn] Depurar. Nguya. Kastanyas. parlotear. [ches] Caza. Keso. fomentar. adj. May kamurahan. pwang. Chemist. Cheque. Chase. jovial. [chec] Cheque. Pamurahin. Chevalier. Parusa. Panghuhuli ng mga hayop gubat. v. Cherish. adj. n. corregir. [cazm] Hendidura. adj. mapanglaw. adj. Sisiw. Check. n. n. v. magd aray¨¤. [chic] Pollo. satsat. m¨¢nunub¨¤. Chaser. [ches] Cazar. Cheaply. apreciar. humiyaw ng papuri. Chasten. Cheese. [chip] Barato. trampear. n. baratear. [chast¨¢iz] Castigar. Chatter. kaban. kahon. castidad. Cheap. Dibdib. ma nghabol. [chiz] Queso. n. [ch¨¦snoet] Casta?a. Ngumuya. n. n. hablador. n. Masay¨¢. placentero. salita. n. n. pangangaso.Charter. [ch¨¦stnes] Pureza. Chat. n. paghihiyawan ng papuri. [cher¨²t] Manilla. [ch¨¢terbacs] Parlero. refrenar. Cheek. aplaudir. trampista. Masalita. Chaw. palayawin. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. parlanchin. [ch¨²ing] Masticacion. Pumigil. Pag-aaring kasangkapan. . [cho] Mand¨ªbula. locuacidad. n. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. n. n. manub¨¤. polluelo. [ch¨¢stizment] Castigo. Nauukol sa k¨ªmika. n. n. [chem¨ªs] Camisa. [ch¨²] Mascar. adj. haging. Cheer. [cheval¨ªr] Caballero. [ch¨¦roeb] Querubin. [chest] Pecho. sum atsat. [ch¨¦rish] Criar. masatsat. dalisayin. [kemist] Qu¨ªmico. switik. mahinahon. [chat] Charla. n. buen humor. humaging. umampat. kawagasan. day¨¤. v. arca. Cherub. abertura. s¨¢litaan. [ch¨ªz-manguer] Quesero. n. pag-ingatan. Check. pureza. Cheke. fraude. Chatty. [chat] Charlar. Chemical. manok. n. [chit] Trampa. v. modesto. n. [chic] Carrillo. Gwang. Linisin. vivo. n. Larong alhedr¨¦s. b¨¢ratahin. [chirles] Triste. v. Marunong ng k¨ªmika. Chaste. kawagasan. perseguir. Chase. ngumata. Chat. Magday¨¤. [ch¨ªken] Pollo. adv. patibong. [ch¨¢ri] Cuidadoso. Pagkakatwa. [chit] Enga?ar. v. pena. puro. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. n. Chestnut. Chemise. Chatter. wagas. Chest. v. Pisng¨ª. Kalinisan. rechinar. Kalinisan. Cheerless. Sumatsat. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. Chattel. [ch¨¢ter] Chirrido. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako.

Ubong malakas. mainam. ugaling bat¨¤. n. Koro. [chif] Principal. n. Chink. v. Chime. Choir. Pagkabat¨¤. n. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. Uminis. pl. medroso. Choice. asal ginoo. ni?ez. n. Tapyasin. singkad.. sungsong. Pait. Chiromancer. adj.. hijos ¨® hijas. [choc] Ahogar. alipunga. Chivalrous. v. Chipping. M¨¢tugma. inisin. kabataan. pangulong kawal. gwang. [chip] Brizna. hirang. pueril. n. [ch¨¢ild] Infante. Pun¨°. Chocolate. n. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. n. Chine.. n.. Chirp. [ch¨¢inis] Chino. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. Child. kaalitan. Ins¨ªk. [ch¨ªlblens] Saba?ones. eminente. n. adj. s¨¢gupaan. sisihin. Chill. asal ginoo. Childish. elecci¨®n.. cincelar. Satsat. Nangungulong. principal. Tatal.. peca en la cara. Huni. Pagkakatugma. v. Bulutong tubig. Chivalry. humuni. n. [isang gamot na pangpatulog]. Pamamantal na sangh? sa ginaw. [choc] Choque. Chit-chat.. n. [ch¨ªfli] Principalmente. Childlike. Pumwang. [ch¨¢inis] Chino. Chimney. hirang. proeza. n. n. adv. astilla. tapyas.. Chivalric. [cu¨¢ir] Coro. [ch?rp] Chirrido. Chip. v. tallo. n. v. [chif] Jefe. [ch?rp] Chirriar. . ginaw. pingasin. Chloroform. Bangga. Ngiki. n. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. adj.. [ch¨¢ildjud] Infancia. adj. n.. [chin] Barba. umpog. Chimerical. Ugaling mahal. Bab¨¤. Chiromancy. Bat¨¤. [ch?rping] Canto de las aves. Sigal¨®t. Walang anak. n. itugma. adj. daldal. [k¨¢iromansi] Quiromancia. Maginaw. [ch¨¢id] Reprobar. Siyap. [ch¨ªti] Pueril. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo.. Pagkaginoo. China. Dwag. adj. pingas. p¨¦kasin. n. pecoso. [ch¨ªvalric] Caballeresco. Sumisi. gorjear. Chinese. [chil] Escalofriarse. . [chink] Grieta. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. n. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. natural de China. mga an¨¢k. China. v. n. [ch¨®is] Escogido. [ch¨ªli] Friolento. Magugunih¨ªn. Pangulong. Childhood. v. Chin. [chip] Desmenuzar.. [chit] Infante. Chide. n. [kim¨ªra] Quimera. n. Chocolate. encuentro. k agalitan. a. Pil¨¬. enfriar. gumwang. Choice. asal. consonancia. ni?o. [ch¨ªldren] Ni?os. excelente. selecto. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. Bagay sa kainsikan. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. Bitak. Chiefly. Chinese. Chicken-pox. Choke. k¨¢alitan. Chieftain. capital. caudillo. [ch¨¢im] Armon¨ªa. hwag pahingahin. lukob. [ch¨¢ivz] Cebolleta. huni. n. [ch¨¢in] Espinaso. pangunang. Chime. Pananatal.Chicken-hearted. Ngikihin. n. Children. Chimenea. adj. singkad. maginaw. Chit. Pun¨°. graznido. adj. Bat¨¤. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. Chink. Chirp. adj. tila bat¨¤. Parang bat¨¤. Chirping. comandante. Chill. [ch¨®is] Escogimiento. Chives. pangulo. [ch¨®colet] Chocolate. mapek¨¢s. n.. [chink] Henderse. [ch¨¢ildlaik] Pueril. [chil] Escalofrio. Chimera. culpar. sikulate.. abrirse. n. n. [ch¨¢ina] China. Chief. Chincough. [ch¨ªften] Jefe. n. Parang bat¨¤. nangungunang. [chicpi] Garbanzo. rega?ar. Garbansos. Chock. grabar. ugaling bat¨¤. maglukob. hijo ¨® hija. Chilblains. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. adj. adj. Chilly. Chip. n. Gulugod. Mga bata. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. [kl¨®roform] Cloroformo. pekas. mal aking. lumil ok. [ch¨ªmni] Chimenea. kainsikan. [ch¨ªzel] Escoplear. Ugaling bata. capitan. Munting sibuyas.. frio. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. Chisel. Chisel. n. Sumiyap. n. n. Kloroformo. matatakut¨ªn. n. n. Chief. [ch¨¢ildles] Sin hijos.. hendidura. an¨¢k. [ch¨ªtchat] Charla. Magpait. v. sufocar.. haza?a. [ch¨ªping] Brizna. Ugaling mahal. re?ir. sobre todo. Chickpea. Chitty. supling. bigyangsala. Childless. Pil¨¬. esculpir. n.

n. [cron¨®lodchist] Cronologista. [c¨®lera] C¨®lera. Kakristyanuhan. grosero. Chronogram. Bahagi. taong bastos. Bastos. Chop. Christian. adj. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. Chuck. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. [cord] Cuerda. [cr¨®nical] Cr¨®nico. Christianize. Chronical. taong masam ang asal. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. v. binyagan sa pananalig kris tyano. cortar. Chronographer. Chorister. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. n. n. n. Chronology. picar. bautizar. n. Par¨¦. condisc¨ªpulo. [ch?m] Camarada. Churchman. Chromium. putol. [cr¨ªsn] Cristianar. lapang. mangkakant¨¢. eclasi¨¢stico. Chord. [chop] Porcion. Chuckle. Kristo. n. humiw¨¤. Kakristyanuhan. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Chronologer. tajadera. n. Churchwarden. Chord. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. Churlish. panal¨ª. [choerlish] R¨²stico. [cron¨®meter] Cron¨®metro. [cron¨®lodcher] Cronologista. [c¨®rist?r] Corista. Putak ng manok. v. taong simbahan. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. n. Chronic. n. [charch] Iglesia. lubid. Church. n. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. hombre ruin. kapanganakan sa Pg. n. Mataba. [choern] Mantequero. n. n. Ang marunong tumuos ng mga panahon. mahirap ng lunasan. kampon ni Kristo. Halubaybay. Papagkristyanuhin. n. [cr¨®nic] Cr¨®nico. n. v. Korista. Chronography. [cristi¨¢niti] Cristianismo. maging alagad ni kr isto. Bispir¨¢s ng pask¨®. [cr¨ªsmas] Navidad. n. n. Talamak. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. mangkakant¨¢. n. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. Katiwal¨¤ sa sinbahan. [ch?c] Cloqueo. Chop. tumawa ng malakas. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. kalaguy¨°. Magpuput¨¢k. [cord] Encordar. adj. Chuck. kaulayaw. Chronometer. Chum. n. adj. r¨²stico. Taong bukid. adj. Korista. Christmas-eve. [ch?c] Cloquear. . n. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. natividad. [cron¨®grafer] Cronologista. n. mahirap ng lunasan. lumimpak. n. Magkwerdas. v. n. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. [c¨®r?s] Coro. Pumutol. Churchyard. Iglesya. Talamak. Hesu-Kristo. n. maramot. Patyo ng simbahan. Chopping-knife. [ch¨¢bi] Gordo. Chromatic. K¨®lera. n. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. taca?o. Galit. Choral. adj. [c¨®ral] Coral. humirang. Chopper. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. adj. Chronicle. n. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. [choerl] Pat¨¢n. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. Chubby. putulin. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. v. n. Churn. Ang marunong tumuos ng mga panahon. n. Chronicler. [ch?b] Gobio. simbahan. Kwerdas. eligir. Christmas. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. Chronologist. n. Humalakhak. Kasama. v. Metal na maput? at matigas. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. kwerdasan. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. parte. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. & adj. templo. limpak. Pask¨®. hiwain. Chorist. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chorus. Christianity. [cr¨¢ist] Cristo. l umapang. piskal ng simbahan. isang putol na karn¨¦. Chub. poot. cristiandad. n. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. n. v. Churn. Kristyanuhin. [choern] Batir la leche para hacer manteca. tajada de carne. [cr¨ªstian] Cristiano. cariacho. [c¨®rist] Corista. n. enojo. [chop] Tajar. Pumil¨¬. [cr¨®nicl?r] Cronista. tumadtad. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. [chuz] Escoger. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. v. n. Cholera. Churl. Christendom. Christen. n. malaking mukha. Choose. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon.Choler. Nauukol sa coro. Kron¨®metro. Christ. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. [c¨®l?r] Ira. Kristyano. Christmas-box.

Ligirin. Usb¨®ng. pagdaray¨¤. circular. Umikot. trampa. kabilugan. Pagkakalat. Munting bilog. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. Ciliary. [s¨¢ien] Pimpollo. adj. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. Circulation. pa gpapaharap. urbano. mabait. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. Cider. Pagkam¨¢mamayan. v. pumihit. Circumscription. n. bayan. Circumnavigate. Tipunan ng tubig. [s¨¦rkes] Circo. [s¨ªnder] Carbon. n. Tudl¨ªt na tila salakot. [s¨ªrkiular] Circular. Circumstantial. Circle. adj. [siv¨ªliti] Civilidad. Pangyayari. v. Pangulong bayan. enredar. tukuyin Citizen. Pagkapalibid. Paik¨®t. urbanidad. namumuong abong mainit. Ikot. n. adj. ba it. cortes. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. Pikl¨¢t. Citadel. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. n. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. [s¨¦rkit] Circuito. adj. supl¨ªng. n. ipatalastas sa pama magitan ng liham.Cicatrice. Pagkak¨¢taon. suw¨ª. n. Civic. [s¨ªrkiular] Carta circular. Katas ng mansanas. n. n. M¨¢mamayan. Civility. n. recatado. v. [s¨ªvilaiz] Civilizar. Cinder. Civilize. referirse ¨¢. Liham na patalastas. Circle. banggitin. Cicatrice. Hinahon. Titik na bilang. City. n. n. n. n. cortes¨ªa. pitagan. [s¨ªlia] Pesta?a. Magday¨¤. n. [s¨ªcatris] Cicatriz. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. [s¨ªvic] C¨ªvico. Bilog. [s¨ªstern] Cisterna. Paharapin sa paglilitis. v. Kabihasnan. [sit¨¦cien] Citation. Bilog. banayad. adj. n. Sanayin. pihit. manglit¨®. pagkalaganap. v. [s¨¦rkemstancial] Accidental. kabait an. . circundar. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. umikot. n. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. Citizenship. Civilian. [serki¨²ites] Tortuoso. Circumvention. [sig¨¢r] Cigarro. algibe. mapagpitagan. Mahina hon. Kulungin ng pabil¨®g. cifrar. v. Circumstance. n. paligiran ng guh it. Circuit. Circumference. incidente. Pumiklat. [siv¨ªlian] Paisano. n. Nauukol sa pilikmat¨¢. Circumvent. lumigid. rodear. Mabuting m¨¢mamayan. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. [s¨ªrkiulet] Cercar. Cigarette. Mabilog. cita. Circular. Ul¨ªng. bihasahin. Circumscribe. Kanela. Circumspect. Citric. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. Civilization. atento. prudencia. v. Cipher. Circumlocution. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. prudente. Circumnavigation. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. bebida hecha del zumo de manzanas. n. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. Cilia. Circular. Circuit. [s¨ªvil] Civil. [s¨ªtadel] Ciudadela. Cipher. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. Circuitous. mabait. adj. Tabako. Civil. sanggunian sa k utusan. n. v. [s¨¢ifer] Numerar. n. calcular. fortaleza. Cigar. n. Ikutan. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. kuruin. n. [s¨ªrcl] Circundar. v. Nauukol sa dayap ¨® limon. Kut¨¤ ng bayan. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. Cite. n. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. ingerto. galang. n. n. adj. Pilikmat¨¢. jurisconsulto. Cinnamon. n. discreto. Circumspection. instruir. Sigarilyo. [s¨ªti] Ciudad. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. n. n. Circus. turuan. redondo. Kabutihan sa pamamayan. adj. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. kabilugan. Pagpapasiko tsikot ng salita. [s¨ªgaret] Cigarrillo. [s¨¢ifer] Cifra. Citation. Circumflex. [sircl] C¨ªrculo. c¨ªrculo. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. Nauukol sa bayan. Circlet. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. Sirko. n. tuus¨ªn. ceniza gruesa caliente. Bilangin. v. Ligirin ang sangdaigdig. Cion. [s¨ªtric] Citrico. n. reserva. magalan g. [s¨ªtizn] Ciudadano. Circulate. [s¨¢ider] Sidra. [sinamoen] Canela. Day¨¤. v. Cistern. sibilisasy¨®n.

v. [clamp] Empalmadura. Class. umalatiit. humaginit. aderezado. gritar. aseado. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. zumbido. Umalatiit. n. charlataneria. linisin. Clatter. v. demanda. [cl¨¢mi] Viscoso. zumbar. v. [clap] Estr¨¦pito. Clandestine. Lupang malagkit. [clas] Clasificar. Nakapanamit. garfa. lumagitik. yumakap. h¨ªyawan. reunion de muchas personas. adj. umumpog. n. Humil¨ªng. [clo] Desgarrar. Clasp. Buto ng leeg. [clac] Ruido continuo y agudo. Lihim. v. sekta. n. patunog. [clo] Garra. Clean. pangalm¨®t. Clash. n. parler¨ªa. pagakpak. n. ayos. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. humiyaw. [sivil¨¢izd] Civilizado. Maingay. Clause. Clack. Clang. [cl¨¦mant] Demandante. v. vino tinto ¨® rojo. [cle¨ª] Arcilla. Classification. lip¨¬. v. adj. casta. marunong. n. Clamp. pumagakpak. Mag-ingay. ayusin. Mangalmot. adj. Hil¨ªng. bumangga. hebilla. Lagapak. sumats at. Nakapang ingil¨®. yapos. Isugpong. hagin¨ªt. [clan] Familia. n. v. Uriin. v. Claw. Clavicle. Clangour. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. Clapping. abrazar. v. Claret. [clo¨²s] Cl¨¢usula. Clay. adj. ur¨¬. huming?. lah¨¬. [clasp] Abrochar. Clammy. Alatiit. ordenar. [clar¨ªfai] Clarificar. Clarification. Alatiit. ara?ar. Ang nagsasakdal. n. tierra crasa y pegajosa. [clap] Batir. [class] Clase. [clad] Vestido. adj. abrazo. idikit.Civilized. Mag-ingay. [cland¨¦stin] Clandestino. makinis. [cl¨¢ret] Clarete. n. adj. Classical. dumaldal. [cl¨¢moer] Clamor. lagitik. alatiit. Pangkat. Clarify. adj. adj. tag?. pedir. kubl¨ª. rechino. isar¨¢. Pakpakan. Clash. [cl¨¢moer] Vociferar. Magpangil¨®. n. [clash] Rechino. talat¨¤. Sanay. Malagkit. satsat. Clamp. Tumunog. Pastahan. Kuko ng hayop. n. Tinto. humugong. estruendo. Clan. Clap. kalog. [clang] Rechino. crujido. trepar. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. v. Akdang mainam. n. [clin] Limpiar. bih¨ªs. aclarar. Claim. Classmate. n. tribo. [clasp] Broche. hinugong. gul¨®. estrepitoso. instruido. maalatiit. golpear. Clasp. Ingay. [clamp] Empalmar. n. ruidoso. [cl¨¢rinet] Clarinete. naninikit. Clarion. mahugong. Clamor. v. [cl¨¢rien] Clarin. Clean. v. n. rechinar. n. encontrarse. v. Maingay. Clank. Clangous. tumaginting. n. [clac] Concerrear. alboroto. v. pegar. Ingay. Clarinet. charlar. Clang. art¨ªculo. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. pegajoso. daldal. [cl¨¢t?r] Resonar. Clap-trap. Class. Klarinete. [cl¨®stral] Claustral. n. pangsar¨¢ ng damit. asear. yakap. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. v. n. Tumunog. Kaingay. pulutong. n. Clamorous. sakdal. Clank. Lumagapak. n. Malupang malagkit. v. Ikawing. [cle¨ªm] Pretender. orden. [clang] Rechinar. n. Claimant. Clack. bihas¨¢. Paglilinaw. liwanagin. Clamber. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. Kawing. Clam. crujir. hacer ruido. n. Klase. [cl¨¢sifai] Clasificar. v. [clanc] Hacer ruido. magsakdal. Maglinis. Angkan. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. Clad. [clash] Rechinar. [clam] Empastar. Clatter. Panugpong. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. Paglalagay sa karampatan. golpe. yumapos. n. [cl¨¢ping] Palmoteo. Mangukyab¨ªt. demandar. Clayey. n. [cl¨¢t?r] Ruido. bulla y confusion. n. gresca. ilagay sa ayos. Alatiit. ling¨ªd. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. adj. [cl¨¢mber] Gatear. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. raza. adj. Clap. Classify. Clamor. Linawin. crujir. [cle¨ª] Arcilloso. [clanc] Ruido. Kasama sa pagaaral. . hugong. paglala gay sa ayos. Claustral. Malinis. Claw. secreto. Klarin. Claim. [cle¨ªm] Pretension. vociferacion. Uriin. [clin] Limpio. ilagay sa karampatan.

Magbitin. Cloak. Klima. inteligente. dalain. [cloc] Capa. [cl¨ªrans] Limpieza. adj. n. n. Climate. wagasin. byakin. sumap¨¬. Clearsighted. [clenz] Limpiar. maliks¨ª. [clir] Claro. n. May katalinuan. Clematis. n. Clever. evidente. ma liwanag. paghahawan. lahangin. [clit] Estaquita. purificar. Katalinuan. Ya kapin. v. liwanagin. maglambitin. Cloak. adv. lwal. Clerk. Tablang makitid. [clinch] Empu?ar. ganap. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. n. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. adj. Clime. Cleft. [cl¨¦mensi] Clemencia. rajadura. Climax. liwanag. v.Cleanliness. Climb. [clir] Claro. Relos na malak¨ª. Pinaggupitan. n. Paglilinis. may kakinisan. nanganganinag. [cl¨ªrnes] Claridad. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. [cling] Colgar. Linaw. subir. agudeza. salitang masak¨ªt. Clearness. bunutin. n. Manggugupit. v. hugutin. [clir] Clarificar. Umalingawngaw. [clink] Ta?ido. Clear. Bitak. n. Abo ng uling na bakal. Cliff. kaawaan. v. n. Clipper. kapote. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. [cl¨¦rical] Clerical. [clink] Reti?ir. roca escarpada. singaw ng lup¨¤. Par¨¨. piadoso. n. remachar un clavo. [cl¨¢imet] Clima. adherirse. maaw ain. Malinaw ang mat¨¢. Cleaver. mocos de carbon de hierro. n. [clif] Pe?asco. pegarse. dalisay in. t. tumangan pumigil. kakinisan. Clod. [clerk] Escribiente. aseo. singaw ng lup¨¤. justificar. dam¨ªt na pang-ibabaw. [cl¨ªper] Esquilador. [clic] Reti?ir. Clergy. kasanay¨¢n. n. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. Mahabagin. Clear. Cling. Cleanse. [cl¨¦ment] Clemente. n. n. Matalin¨°. eskribyente. [clinch] Pulla. n. v. Clipping. kabaitan. [cliv] Rajar. aclarar. Magkapote. tagagup¨ªt. v. Batong matarik. tijeretazo. adv. Cleverly. habilidad. [cloc] Reloj. n. tunay. n. kaliwanagan. Clear. retumbar. Tingkal. Cleave. Tagasulat. n. Kalinawan. cesped. misericordia. sumamente exacto y puntual. Umakyat. hender. v. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. adj. humawak. Sipakin. Cleanly. [cleft] Abertura. totoo. di¨¢fano. [cl¨¢im] Clima. Clearance. [cl¨ªpping] Esquileo. benigno. [cl¨ªnlines] Limpieza. [clip] Abrazar. trasparente. Clerical. Clinch. [cliu] Ovillo de hilo. mangukyabit. trasquilar ¨® cortar con tijeras. indisputable. [cl¨¦ver] Diestro. purificar. n. Umalingawngaw. avisado. lahang. Clock. Cleverness. v. v. [cl¨¢imacs] Climax. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. n. kawan¨ª. marunong. pwang. kalinisan. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. n. May kalinisan. n. bihas¨¢. Malinaw. Clement. Clemency. Cleric. n. Sumuntok. Client. cerrar el pu?o. misericordioso. Lipay na namumulaklak. [cl¨ªnli] Primorosamente. n. Clink. v. [cl¨¦vernes] Destreza. Linawin. purgar de algun delito. n. [cl¨¦rdchi] Clero. pinagtabasan. Clip. [clirs¨¢ited] Perspicaz. kinis. Clew. resonar. aseadamente. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. Click. aw¨¤. kahabagan. Ang suk¨¬ ng mga abogado. Cleat. n. karun ungan. Clink. Balabal. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. partir. Linisin. Clinker. adj. Alingawngaw. Paggugupit. retintin. Habag. pinagputulan . n. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. hinugong. agarrarse. Klima. Clock-word. Par¨¨ ¨® pastor. dumikit. adj. Tugatog. magpas ak ng pak¨°. v. [cl¨¦ric] Clerical. [cl¨¢ient] Cliente. adj. n. pawalan ng sala. [clod] Tirrar terrones. gupitin. n. escatimar. kabihasah¨¢n. linisin. . avisado. Clod. hendedura. Clergyman. n. eclesiastico. Cleric. [cl¨¢im] Escalar. bugal na lup¨¤. Ikid ng pis¨¬. san¨¢y. Parungg¨ªt. maghinugong. [clip] Tijeretada. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. experto. Clinch. cortar ¨¢ raiz. taluktok. [cloc] Encapotar. [clod] Terron. Linis. kaibuturan. Clip. [cl¨¦verli] Diestramente.

[cl¨¢ud] Nube. bunga ng paminta. indicio. Bastos. aliwala s. pangham pas. tak pan. Walang ulap. Klabo de komer. adj. lampin. Coact. Clue. v. pangalmot: huli. vestigio. Coaction. [clos] De cerca. adj. katab?.Cloddy. adj. [co-ch] Llevar en coche. palabuin. Club. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. v. concluir. Closet. n. sumunggab. Close-fisted. estrecho. takpan. Taong bastos. obst¨¢culo. Clumsy. Klub. katab¨ªng-katab¨ª. Tanda. cloquear. Clog. Nakakaabala. kipot. [cloetch] Garra. v. ilapat. cuajarse. Clump. tapusin. nubloso. mabagal. Maalapaap. hangal. kasinsinan. payaso. n. lampinan. Coachman. adj. Humawak. [clot] Grumo. tapar ¨® cubrir. Musmos. concurrir ¨¢ gastos comunes. [cl¨®zing] Vestidos. n. cuarto peque?o. itikom. Cloud. v. n. musmos. k¨¢ban. v. v. [cl¨®di] Lleno de terrones. hamak. Clothe. n. [clu] Se?a. Babaing katulong. [cl¨®sli] Estrechamente. Clownish. [cl¨¢stoer] Racimo. tutop ¨® pakong may ulo. peloton de gente. Clodpate. Kum¨®n. tosco. adj. [c¨®tchman] Cochero. Cloy. n. terminar. n. espesura. n. [co¨¢ct] Cooperar. v. claro. bakas. Bastos. Clog. Cloudy. Umabuloy. Ipagkarwahe. garrote. ulap. Lapat sa katawan. Panghawak. Mga bihisan. [cl¨¢ud] Anublar. [cl¨®djoper] Zoquete. tutup¨¢n. [clozz] Vestido. asegurar por medio de una clavija. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. clavija. [cloz] Pa?o. Tip?. Clout. [clog] Embarazar. bosquecillo. n. Coadjutrix. maliwanag. sereno. agruparse. Sarhan. pesado. Isang ur¨¬ ng dam¨®. Close. Close. Magsuot ng damit. Cloth. estrechamente. Kuchero. [cl¨¢mzi] Basto. Clove. kasiping. v. pulutong. Coach. Tumulong. hawak. grosero. kuripot. h¨¦nero. Abalahin. zoquete. Clout. gubatgubatan. Coadjutor. n. [cl¨¢stoer] Arracimarse. avaro. . Cloudless. r¨²stico. kaabalahan. v. Clodhopper. taong hamak. [cl¨®dpet] Idiota. munting silid Clot. Cloven. [clos] Cerrar. Cloud. atentamente. Cluck. ropaje. Bumusog. isar¨¢. hadlangan. adj. hamak. v. [co¨¢ccien] Coaccion. [cl¨®snes] Estrechez. Clover. v. maramot. bunton. carroza. n. Maramot. Patak. Tagpian . pangbugbog. n. Katulong. isiping. hamak. Abala. especia arom¨¢tica. kuripot. hartar. n. inculto. busugin. Tulong. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. n. manada. mahigpit. sinsin. [clov] Clavo. kawan. Clothes. hadlang. Closely. n. Clutch. Pusong. Malapit na malapit. n. ajustado. bihisan. Dam¨ªt. magdamit. juntar. [cl¨®gui] Embarazoso. payaso. Pumil¨ªng. [cl¨¢udles] Sin nube. impedir. [cloz] Vestir. n. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. Cluster. pag-ulapin. Koche. magbunton. basto s. hawakan. pil¨ªng. Tagp?. [clos] Cerrado. batut¨¤ tungkod. [clog] Embarazo. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. padilim¨ªn. n. n. Pumutak. r¨²stico. Byak. [cl¨¢udi] Nublado. yariin. tul¨°. [cl¨®zet] Retrete. [cl¨¢ut] Remendar. [co¨¢guiulet] Coagularse. hato. n. Clutch. p¨¢nabihan. adj. taong hamak. preso. hangal. Pag-alapaapin. kapansanan. ma sinsin. obscurecer. Clothing. n. Closeness. Mamu?. v. Cluster. n. v. [clab] Contribuir. Kumpol. n. Matingkal. [cl¨¢unish] R¨²stico. presa. p¨¢likuran. Kalapit. adj. [cloec] Cloquear la gallina. cachiporra. maulap. Clown. adj. kapisanan. sungg aban. Alapaap. [clos-f¨ªsted] Apretado. Sik¨ªp. karwahe. [cl¨®voer] Especie de trebor. adv. Close. idea. tropel. makuyad. cubrir. Close-bodied. [coch] Coche. Coach. pa?al de ni?o. [clab] Club. [cl¨®vn] Partido. mezquino. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. n. patan. n. Cloggy. malinaw. magbihis. [cl¨¢ut] Remiendo. ilapat. Coagulate. [cloy] Saciar. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. Club. K¨¢yo.

n. co¨¢gulo. adj. magdamit. Gawing k¨®digo. Pamumu?. Cocoa palm. Cocswain. Magpauling. tupada. ordinario. n. [coal¨ªcien] Union.Coagulation. n. adj. n. Tutupan ng magaspang. [c¨®fer] Arca. n. [cost] Costear. [cot] Cubrir. adular. n. Cockroach. n. [cot] Casaca. gallera. [coal¨¦s] Unirse. v. Amerikana. r¨²stico. Palayawin. n. [c¨®conat] Coco. [cocs] Lisonjear. Cobweb. n. Papuring paimbabaw. n. kagaspang¨¢n. adj. n. Codify. n. n. Sabong. Coaster. walang galang. tupada. v. Cocoanut. Coeval. kagaya. caja. kaungas¨¢ Coast. [c¨®l-pit] Carbonera. nakapipighat¨¬. [c¨®co-palm] Planta de coco. v. [c¨®bloer] Chapucero. n. Busal. Sabungan. hamak. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. Pag-iis¨¢. ungas. n. v. n. Cochineal. Coffer. Cobble. vil. Coffee. Kapanahon. Coerce. Niyog. Cobble. tosco. ampat¨ªn. Cockle. Coercion. b stos. Hukayan ng uling. n. orilla del mar. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. [cocs¨¦cien] Lisonja. adj. Kapitera. juntarse. Pun¨° ng kap¨¦. Magsama. Cockney. nakaaampat. [c¨®dissil] Codicilo. manok. sisidlan ng kap¨¦. Cock's-comb. [cors] Basto. Kul?. tinang mapul¨¢. Coat. Coal. Tagatutop. remendar zapatos. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. Maramot. n. magpisan. n. Codger. Mag-amerikana. n. v. [cod] Bacalao. Mamaybay. Sabong. Sasakyang dagat na pamaybay. n. [c¨®fi] Caf¨¦. [c¨®cni] Hijo de Londres. Coast. Bahay gagamb¨¢. [co¨ªcual] Igual. enlace. tabing dagat. n. Katulong. [c¨®fin] Ata¨²d. Cock-pit. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. [co¨ªval] Coevo. Coction. n [c¨®fitri] Cafeto. Pahimakas na bilin. vestir. [coef¨ªcient] Coeficiente. Coal pit. Coffee-tree. n. Cock. sub¨®. bahay law¨¢. [c¨®rsnes] Tosquedad. Coalesce. Coaxation. Kabaong. Cocoon. Ipis. alindog. magtagp? ng sa patos. [c¨®ccien] Coccion. [c¨®co] Coco. [c¨®chinil] Cochinilla. Coal. Codicil. Cobbler. restringir. ir navegando por la costa. [c¨®dfish] Bacalao. Coercive. n. Bakalaw. Cob. n. rivera. Nakapipigil. halagar. [c¨®bl] Chapucear. pagsasama. n. sako. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. [c¨®csn] Patron de bote. Coarse. Codfish. n. n. tuya. caricia. [col] Hacer carbon. contemporaneo. v. Pagpigil. manab¨ª ng paglalay¨¢g. n. kakaw. bajeza. [col] Carbon. n. adj. Cockfight. tagapagtagpi. Bangkang ipinangingisda. Magasp¨¢ng. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. n. [c¨®fi-pot] Cafetera. n. Coalition. bajo. acariciar. hangal. [cod] C¨®digo. [c¨®bweb] Telara?a. cofre. Coefficient. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. n. n. Bahay ng uod. M¨¢nanabong. pagpighat¨¬. [cocs-comb] Cresta de gallo. n. v. manu ya. cacao. Kabastusan. Kapantay. Cockfighter. ataul. [co¨¦rcion] Coercion. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. Cockade. Bakalaw. [co¨¦rs] Contener. Niyog. [coc] Gallo. [cob] Mazorca de maiz. Coddle. opresion. Coequal. n. refrenar. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. Coax. Baybay-dagat. Taga bayan ng Londres. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. [cost] Costa. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. [c¨®crotch] Cucaracha. groser¨ªa. [c¨®stoer] Buque costanero. Tandang. Coat. mag-bar¨°. [c¨®bl] Barca de pescador. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. [c¨®cfaiter] Gallero. Pigilin. n. Cockfighting. Coarseness. [cok¨¦d] Escarapela. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. umalindog. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. descort¨¦s. n. Coffee-pot. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. Mamuri ng paimbabaw. Pun¨° ng niyog. n. Kap¨¦. Cocoa. Code. Palong ng manok. n. remendon. Cod. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. v. . Tagaugit sa sasakyan. Coffin. kasing-gulang. Uling.

kadug?. Ginaw. n.] mabagbag. isaayos ang ngipin ng gulong. sagisag. [c¨®gjuil] Rueda dentada. n. n. n. Coincident. pagkatal¨®s. Nauukol sa pagkakataon. manuya. Pagkakataon. dinero. Sal¨¢an. Collar. pagkakatig. Collar-bone. [cold] Frialdad. Katulong. [col¨¦cien] Don. n. Cogent. n. Lakas. malamig. Ikid. [co¨¦res] Coheredera. Cold. n. Alak na kuny¨¢t. compa?ero. [coc] Carbon de piedra. umunita. Gugul¨¢yin na parang repolyo. meditacion. [c¨®il] Baraunda. v. Dumik¨ªt. Pagkalubog ng sasakyan. indiferente. Kasama. kwintas. lamig. Gulong na may ngipin. [c¨®in] Moneda acu?ada. adj. cognombre. [c¨®inedch] Acu?acion. Makitulong. Cog. [coj¨ªrent] Coherente. [cog] Fraude. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. Cognation. Isang ur¨¬ ng repolyo. n. Kaginawan. [koelendoer] Coladera. n. [co¨¦r] Coheredero. Apad. Kolyar. pagb bulay. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. n. Colander. adj. Hawakan sa leeg. salap?. Coherency. [coj¨ªrens] Cohesion. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. pagkakatig. pumayag. n. Kaalaman. [coj¨¢bit] Cohabitar. reflexionar. Coldness. Cog-wheel. Collaboration. magdilidil¨¬. n. pagkakapit. n. Kadug?. n. Kasama sa mana. [c¨®dchent] Convincente. v. n. puntear una rueda. makapangyari han. n. [co¨ªnsident] Coincidente. sumang-ayon. hinl¨®g. trampear. Cole. Cognate. urgente. Salap?. m¨¢dalian. [coins¨¢id] Coincidir. dinero. [c¨®dchensi] Fuerza. Pagkadikit. dil¨¬dil¨¬. kalamigan. Makiagul¨°. ma nghib¨°. [c¨®in] Acu?ar moneda. gul¨®. Cognition. [cogn¨®men] Apellido. n. [c¨®lar] Collar. v. v. m¨¢pasabay. [col¨¢boret] Cooperar. n. Collaborate. v. n. n. recoger. colador. pagmamadal?. divisa. Cognomen. Coiner. n. apelyido. tumulto. experiencia. adj. [col¨¢ps] Hundimiento. d¨¢diva. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. [col] Col. Cogitation. Pagka-kamaganak. n. enga?o. Colic. Balagat. nginpin ng gulong. constipado. consangu¨ªneo. Cogency. n. union. [c¨®il] Doblar en redondo. resfriado. Kaalaman. [c¨®l woert] Especie de berza. [coj¨ªr] Pegarse. n. . convenir. Cohabitation. unirse. day¨¤. Cold. pagkakilala. Cog. [colaborecien] Cooperacion. kumapit. Cognizable. Ikirin. n. union. n. [c¨®dchitet] Pensar. adular. n. Paggawa ng salap?. Coke. [cogn¨¦cien] Cognacion. conformarse. [codchit¨¦cien] Pensamiento. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. Dumidikit. abuloy. kasabay. v. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. Collar. pagkabagbag. Maginaw. [c¨®gnet] Cognado. Collect. nanghihinaban g. v. Lumubog [ang sasakyan. v. n. Pagkadikit. diente de rueda. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. Coil. Coheiress. M¨¢pataon. Kahikahikayat. v. magmun¨¬. Gumawa ng salap?. Manggagaw¨¤ ng salap?. adj. n. Kaloob. Coheir. kwarta. kamaganak. v. Coin. Coherence. juntar. magtipon. Cognac. Pakikiagul¨°. Hib¨°. [c¨®gnizans] Conocimiento. kumakatig. [cog] Enga?ar. v. [c¨®ldnes] Frialdad. [c¨®lig] Colega. [col¨¢ps] Hundir. mamuri ng paimbabaw. Isilid sa kabaong. Coincidence. n. n. kumakapit. Tulong. Cohabit. Cognizance. Coinage. pagkakapit. convenir. Mangday¨¤. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. magbulay. n. Cogitate. v. lisonjear. [co¨ªnsidens] Coincidencia. Pag-iisip. Tumipon. insensible. sipon. [col¨¢boretor] Colaborador. adj. Collect. [c¨®lic] C¨®lico. Babaing kasama sa mana. Ambag. Collation. Uling ng metal. Cole wort. [cold] Frio. Collapse. Coherent. [coj¨ªrensi] Cohesion. Collapse. adj. [c¨®lect] Recojer. Mag-isip. presente. n. Cohere. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. [cogn¨ªcien] Conocimiento.Coffin. [c¨®lect] Colecta. poderoso. urgencia. n. Pamagat. gunita. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. Collaborator. [cognac] Cognag. Coin. sakalin. Coil. moneda. Coincide. Colleague.

Sudsod. [col¨¦ctiv] Colectivo. bumungg?. away. pagkakasama. k¨¢lakalan ng uli g. [c¨®ma] Coma. [col¨ªdchan] Colegial. n.Collection. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. Ibagay. [c¨®li?r] Minero carbonero. n. Colloquial. lumusong. n. n. [c¨®lam] Columna. [colt] Potro. v. n. May maraming haligi. Komedya. makihamok. Suklay. satsatan. S¨¢litaan. n. Colloquialism. umumpog. compilador. ascender. n. Pangkulay. Collegiate. [c¨®mbat] Combate. ang magu ul¨ªng. Colter. [comb¨²stien] Combustion. Ang nauukol sa isang lupang sakop. v. Cologne. n. n. Larawan na totoong malaki. Ang tinitipon. Pumanaog. Susunugin. [col¨ªdchiet] Colegiado. tagatipon. Come down. [c¨®locui] Coloquio. v. Kulay. Coloring. Taludtod ng mga haligi. Colly. Bumangga. congregado. Manglalaban. adj. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. proceder. [col¨ªzien] Colision. Colonist. n. n. Colonization. samasama. Ang nauukol sa kolehyo. pagkakalahok. [c¨®lieri] Carbonera. Maganda. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. Totoong malak¨ª. [col¨¢mnar] Columnario. descender. Comely. Lumaban. [comb¨¢in] Combinar. [cam from] Venir de. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. Come. [c¨®l?rd] Colorado. n. Collision. incendio. Collectively. [col¨®quialism] Lengua usual. adj. Kulayan. v. Combative. Comedy. Colossus. [col¨¦ccien] Coleccion. [c¨®lonel] Coronel. [combin¨¦cien] Combinacion. Colonize. liyab. Koronel. [col¨¢id] Colidir. el que hace ¨® vende carbon. isang ur¨¬ ng pabango. College. v. [colon¨¦d] Columnario. Pumanhik. Colloquy. Lupang sakop. donaire. n. decente. Sunog. [c¨®ledch] Colegio. Colossal. Come from. [col¨®nial] Colonial. n. n. del uso comun. [c¨®lter] Reja de arado. adj. n. v. Come up. v. umakyat. Agua de Colonia. [col¨®s?s] Coloso. Inam. buti. butihin. Column. pagbabaka. Pumarito. [c¨®medi] Comedia. [cam] Venir. n. comercio de carbon. Colonelship. pananalita. pananakop. te?ido. n. n. Collide. ka raniwang salit¨¤. [comb¨²stibl] Combustible. magbuhat. Pagsakop. sumamp¨¢. [k¨¢mlines] Gracia. Combustion. [cam ¨¢p] Subir. Pagkakabagay. May kulay. suklayan. [col¨¦ctor] Recaudador. kinulayan. umpog. c¨®mico. [col¨®sal] Colosal. Combination. [c¨®loring] Colorido. supuk¨ªn. n. [c¨®lonist] Colono. Combat. Comb. adj. samasama. [k¨¢mli] Hermoso. [c¨®mbat] Combatir. Tip¨®n. igi. Coma. [com] Peine. . batalla. [col¨®gni] Agua de Colonia. Haligi. isama. n. n. Colonel. Koma. adj. n. [cam-d¨¢un] Bajar. bumaba. Masungit. adj. Sakupin. adj. Combustible. Magsuklay. n. ningas. paghahamok. Komedyante. unir. [col¨¦ctivli] Colectivamente. adj. Kinahiratihan. Manggaling. pl¨¢tica. makipagbaka. Columnar. Colonnade. Combat. adj. punong hukbo. liga. Combine. gand¨¢. barco carbonero. [c¨®lor] Color. lupang bagong pinananahanan. n. Collier. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. Colonial. Kulil¨¬ ng uling. [c¨®lonaiz] Colonizar. Pagka-koronel. tagasingil. [coli¨²siv] Colusorio. magmula sa. Color. Karaniwang pananalita. n. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. adv. Comedian. madaling masunog. v. Collegian. mezcla. Collusive. n. Colliery. [c¨®loni] Colonia. [c¨®lor] Colorar. Comb. [c¨®mbatant] Combatiente. Laban¨¢n. M¨¢niningil. [col¨®quial] Familiar. adj. n. [com¨¦dian] Comediante. ilapat. kolor. v. Colony. [c¨®mbativ] Quisquilloso. Tip¨®n. bungg?. Color. Combatant. Potro. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. Collective. Colored. n. ¨® lupang bagong pinananahanan. Comeliness. n. [com] Peinar. [c¨®li] Hollin de carbon. T¨ªbagan ng uling. n. v. ajustar. adj. Collector. n. Colt. Bangga. umahon.

Kasukat. adj. ordinario. Commune. conveniente. participar. [c¨®ma] Coma. mapagpataw¨¢. n. Comfortless. n. n. magsabi. tam¨¤ s a sukat. mando. desesperado. tumulto. Pagdiriwan. n. Al¨ªw. Commoner. Makipag-usap. n. Maginghawa. [c¨®miun] Conversar. Communicate. sublevacion. n. [com¨¦moret] Conmemorar. Commissioner. [com¨®cion] Conmocion. Commemorate. Command. Pusok ng kalooban. Comfort. n. iutos. empezar. Commandment. Commissary. Katawatawa. Utos na ipinabibilanggo. [c¨®moner] Plebeyo. pamumun¨°. Commensurate. kapangyarihan. Paliwanag. encargo. Comment. Commandant. n. Komandante. Comment. Bili. interes. n. mapagpatawa. Kahabaghabag. Di maal¨ªw. [c¨®met] Cometa. Pangkaraniwan. ipagbilin. [com¨ªzoeret] Apiadarse. Comforter. [com¨ªcien] Comisionar. Tagapagpaliwanag. adj.. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. kalakal. [com¨¢ndant] Comandante. aw¨¤. Comical. n. magagamit. adj. Coma. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. Committee. [c¨®monli] Comunmente. n. [com¨ªcien] Comision. Pun¨° ng hukbong dagat. [c¨®mon] Comun. v. placer. hablar. Karaniwang. kaal¨ªw-al¨ªw. Commiserable. Pangangalakal. gul¨®. [c¨®mon] Comun. ginghawa. Utos. Magpasimula. adv. Commentary. Commence. kapuripuri. Aliwalas. [com¨ªti] Comit¨¦. magpaha . Commit. consolatorio. alalahanin. [com¨¦ndabl] Recomendable. gobernar. Commodity. Comfortable. Magbigay-alam. Commonwealth. [c¨®moercial] Comercial. pasimulan. sist¨¦. Katatawan¨¢n. Ipagk¨¢tiwal¨¤. Comicalness. recomendar. n. confiar.. [k¨®mforter] Consolador. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. frecuentemente. Tagubilin. [c¨®mic] C¨®mico. maawa. alentar. Commiseration. [com¨ªt] Cometer. Common. [c¨®mentetoer] Comentador. adj. chiste. Common. [com¨¢ndment] Mandamiento. [com¨¢nd] Mandamiento. tagapagutos. n. Punah¨ªn. Pasimula. loable. ordenar. Commiserate. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. [com¨¢nder] Comandante. Habag. tungkol. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. Karaniwan. n. paginghawahin. kawaw¨¤. proporcionado. Commodious. principiar. Magbilin. g¨¦neros. Commission. Aliw¨ªn. n. [com¨¢nd] Mandar. Ang nakikinabang. Nauukol sa kometa. mangaal¨ªw. manungkol. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. Commonly. Comic. Command. v. poder. precepto. compadecerse. Communicant. inconsolable. [com¨¦ns] Comenzar. Pun¨¢. encargar. [k¨®mfort] Consuelo. [com¨ªsioner] Comisionado. encomendar. n. v. [c¨®mical] C¨®mico. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. tagapagutos. [c¨®moers] Comercio. Lupong. p oductos. v. Itam¨¤ sa sukat. Taong mabab¨¤ an kalagayan. Ipagtagubilin. magsimula. Komisaryo. n. v. [com¨¦nshiret] Conmensurado. Commencement. Commemoration. [c¨®ment] Comentar. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. [c¨®modor] Jefe de escuadra. Magdiwan. [com¨ªtment] Auto de prision. [comi¨²niket] Comunicar. adj. n. Mahabag. [comend¨¦cien] Recomendacion. platicar. Commendable. v. Comma. mercader¨ªas. twa. panghihimagsik. v. n. Commensurate. Katawataw¨¢. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. malwag. papuri. walang ginghawa. [k¨®mfort] Confortar. perturbacion de ¨¢nimo. n. [c¨®miseri] Comisario. ligalig. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. n. [k¨®mfortabl] C¨®modo. makipagsalitaan. mag-um pis¨¢. kabagay. pasayahin. comienzo. [com¨®diti] Comodidad. v. adj. sangbansa. Komisyunado. [c¨®ment] Comento.Comet. Komandante. ipagbilin. v. utilidad. encargar. Commission. Commercial. pakinabang. n. Commotion. n. encomio. recordar. kinatawan. [c¨®menteri] Comentario. Commentator. [com¨¦nd] Encomendar. v. provecho. Commodore. orden.. adj. [com¨®di?s] C¨®modo. consolar. Commendation. M¨¢ipagtatagubilin. Nauukol sa pangangalakal. Cometary. Kometa. v. v. Kasiyah¨¢n. Mapang-al¨ªw. Rep¨²blika. Utos. Commend. n. Commerce. comodidad. n. Comfort. tr¨¢fico. adj. n. recuerdo. Commander. n. wala ng kaaliw¨¢n. Mag-utos. n. [comi¨²nicant] Comunicante. Commitment. [com¨¦nsment] Principio. adj. pansin. adj. piedad. n. util. [com¨¦nshiret] Conmensurar. pansin¨ªn. pag-alaala.

Punyagian. n¨¢ipahaha Communion. n. n. sumario. Complement. [comi¨²niketiv] Comunicativo. cotejo. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. pagtutuus. [comp¨¦nset] Compensar. Compassionate. lamento. n. paglal aban. comunyon.yag. Compete. resumen. pahayag Communicative. consolidar. magdamdam. [compens¨¦cien] Compensacion. n. Pakikilugod. Lumaban. [comi¨²t] Conmutar. piedad. Maaw¨¤. pagtut ulad. trueque. Comparative. v. densidad. Competitor. Compact. [compl¨¦nt] Queja. [comp¨¦trioet] Compatriota. mak ipagkasund¨°. kat¨¢lo. [comp¨¦l] Compeler. Mabuting makisama. M¨¢ipaparis. Compendious. pabalit¨¤. n¨¢ipababalit¨¤. compinche. convenio. Complaint. Mahabagin. Samah¨¢n. [comi¨²niti] Comunidad. Hatiin. bayaran. Habag. himutok. v. [comp¨¢rtment] Compartimiento. Kaganapan. Compel. s¨®lido. pakikisay¨¢. n. may-kaya. bahagi. v. [comp¨¦titoer] Competidor. adj. Siksik. v. adj. [comp¨¦nioenship] Sociedad. Competition. Kabagayan. v. Compassionate. [compil¨¦cioen] Compilacion. Tagatipon. n. Palitan. [comp¨¢risoen] Comparacion. [comp¨¦ndioes] Compendioso. [k¨®mpas] Circuir. [comp¨¦r] Comparar. [comp¨ªt] Competir. comunion. Community. kasukat¨¢n. Compact. Pagpaparis. Lumigid. [comp¨¢rativ] Comparativo. [comp¨¢iler] Compilar. participacion. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. obligar. Pumilit. v. tuus¨ªn. pilitin. Compatriot. [compl¨¦sent] Complaciente. N¨¢ipasasabi. Iparis. Complain. [comp¨¢ctnes] Solidez. sinsinin. n. p agbabago. n. upa . Compiler. kompany¨¢. kalupain. hinayang. comprobar. Kasama. bayad. Kababayan. Companion. [compl¨¦sensi] Complacencia. Kapisanan. Silid. masinsin. Complacence. Competence. [k¨®mpas] Compas. Compassion. adj. Pasabi. kasabay. kabayaran. mudanza. afable. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. Pagsasamahan. [comi¨²nioen] Comunidad. Compartment. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. adj. kapisanan. [compl¨¦n] Quejarse. n. [comp¨¢cioen] Compasion. k¨¢sunduan. Katibayan. permutar. Commutation. urbano. n. m¨¢igagaya. kagantihan. n. confrontacion. [c¨®mpact] Compacto. sucinto. [c¨®mpitens] Competencia. maawa¨ªn. Compact. Compile. condescendencia. n. Company. kakayahan. Mapagbigay-lugod. pagsamasamahin. . adj. adj. sentimiento. Companionable. n. [compl¨¦sens] Complacencia. m¨¢ihahalintulad. Daing. Aguhon. Mapagpaparisan. cort¨¦s. compa?¨ªa de comercio. p akikitwa. rivalidad. Tipan. kaawaan. akma. Communication. damda m. mahabag. magpalit. n. rival. [comp¨¢il] Compilar. Compart. compaginar. n. pakikisay¨¢. maghimutok. pakikinabang. Complacent. breve. Pakikilugod. cotejar. v. Gantihin. [comiut¨¦cioen] Cambio. ihalintulad. Companionship. tip?in. pagtatalo. makipagpunyag?. Kapisanan. kasama. lamentarse. Compactness. adj. Maikling salaysay. kwarto. aw¨¤. Tipunin. gremio. Pagtitipon. kah¨¢bagan. compa?¨ªa. [comp¨ªtent] Competente. Compare. tropa. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. adj. v. precisar. [comp¨¦nioenabl] Sociable. n. n. mapaghahalintularan. Comparison. Compensation. Complacency. kasabay. [c¨®mpend] Compendio. Compend. ajuste. v. Commute. n. katipunan. [c¨®mpact] Pacto. kaakbay. [comp¨¢rt] Compartir. [c¨®mpact] Pactar. makipagk¨¢yar?. Comparable. pagsasamasama ng anoman. n. v. Pal¨ªt. Bagay. adj. camarada. Kapunyag?. [comp¨¢cienet] Compasivo. [comp¨¦nioen] Compa?ero. n. alteracion. upahan. tip?. cuerpo. condescendencia. ligirin. suficiencia. paghiwalayin. Maikl?. panghihinayang. Makipagtipan. [c¨®mparabl] Comparable. [c¨®mpliment] Complemento. n. pulutong. [compit¨ªcioen] Competencia. Compass. pakikitwa. Compass. rodear. Compensate. n. v. kompas. trocar. denso. ipalit. Compilation. n. kalaguy¨°. kapalit. k¨¢yarian. llanto. Gant¨ª. n. kasinsinan. conjunto de algunas cosas. ep¨ªtome. dividir. Dumaing. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. n. Competent. quejido. kalaban. kasukat¨¢n.

n. masunurin. cort¨¦s. kumumpun¨ª. adj. Kumpwesto. v. mapagbigay-loob. [comp¨¢und] Componer. [c¨®mplis] C¨®mplice. handog. adj. [compr¨¦s] Comprimir. Umayos. ceremonioso. kalubusan. Lamn¨ªn. Compost. [compl¨ªcien] Complemento. pagmumukha. pangak¨°. Magul¨®. mezcla. [comp¨®zedli] Tranquilamente. may-halo. Composition. comedido. Alaala. pagpaikpik. v. [comp¨²lcion] Compulsion. Comply. regalo. perfecto. pagkakasikotsikot. mat mabatid. Ganap. v. adj. Composedly. linsonjear. ganapin. acabamiento. Gumul¨®. n. magul¨®. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. n. Magusot. [compl¨ªt] Completo. [comp¨®siur] Compostura. Compliment. pagsunod. Completion. Tip¨ªin. Compliment. ilangkap. adj. Mapagbigay-loob. [compiut¨¦cien] Compuncion. [c¨®mpliket] Complicado. [compl¨¦ccioen] Complexo. [c¨®mpost] Abono. isanib. pahinuhod. tip¨¢n. Compliant. sumiso. n. batah¨ªn. Napag-uunaw¨¤. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. natatant?. n. Nakapipilit. [compr¨¢iz] Comprender. remordimiento. Complexion. Gul¨®. bu? ang loob. n. Comprehension. m¨¢watasan. v. [compl¨ªmentari] Cumplido. pagngingitngit ng loob. [comp¨¢und] Compuesto. kaalaman. pasikotsikot. Component. m¨¢rinig. adj. [c¨®mpromaiz] Compromiso. n. adv. tolerar. [c¨®mpliment] Complimiento. lutasin. Pagganap. akda. lubos. [comp¨®zd] Compuesto. M¨¢unaw¨¤. cort¨¦s. mangkukumpun¨ª. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. kumumpuni. condescendiente. Complimentary. pagwatas. [compl¨¢iant] Rendido. calma. [compiut¨¦cien] Computacion. lipos. maylahok. adj. pagsis isi. hal¨°. estrechar. kulay at any? ng mukha. n. n. tumupa d. N¨¢wawatasan. [comp¨®ser] Autor. Compress. n. Complimental. paghigp¨ªt. adj. adular. hind? maliwanag. Pagpilit. Katha. Complication. [compoz¨ªcion] Composicion. condescendencia. cabal. Compress. ganapin. mang-aayos. adj. [compr¨¦s] Cabezal. kalubusan. mangak¨°. tupar¨ªn. contriccion. n¨¢iintindihan. Makipagtipan. n¨¢ririnig. arreglar. maintindihan. Complete. umayon. [c¨®mplecs] Complexo. Compulsive. Isa sa bumubu¨°. Haluan. v. [comp¨²lsiv] Compulsorio. perfeccion. consentir. kaal¨¢m. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. v. adj. n. pumayag. v. higpitin. v. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. serenamente. conformarse. Composer. condescender. n. Composure. n. [c¨®mpliket] Complicar. Compulsion. [comp¨²lsori] Compulsorio. Pagtutuus. pagtupad. M¨¢ngangatha. [compr¨¦cien] Compresion. [comp¨®z] Componer. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. [comprij¨¦nd] Comprender. Comprehensible. & n. acabar. isa sa mga kasap¨¬. Pagtip?. [compl¨ªtnes] Cumplimento. complaciente. pangpaikp¨ªk. Kaganapan. compositor. katapusan. compuesto. adj. adj. n. v. Tahimik. [complik¨¦cien] Complicacion. adj. kaloob. Hiya. Mapagbigay-loob. [contr¨®ler] Director. isama. ceremonioso. Comprehend. complexion. katapusan. [compl¨ªt] Completar. Compose. obsequio. sumision. regalo. Katahimikan. Complice. n. entender. [compl¨¢ians] Complimiento. [comp¨®rt] Sufrir. tahimik. incluir. Magbigay-loob. [c¨®mpliment] Complimentar. Computation. Compulsory. Sunods unuran. v. Tapusin. Karamay. Comprise. Pangtip?. kalamigan ng l oob. n. pu sp¨®s. Complicate. Kaganapan. kumpromiso. Computation. Complex. Compromise. Umayos. pun¨°. Compromise. Magusot. Comprehensive. [comp¨®nent] Componente. Compression. nababatid. [compl¨¢i] Cumplir. . complacencia. magul¨®. lahok. Pag-unawa. [compl¨ªmental] Cumplido. Complicate. Compound. kayari¨¢n. Tagapamahal¨¤. pagbibigay-loob. tapos. adj. Tiis¨ªn d¨¢litain. Gumanap.Complete. c¨®mputo. v. n. Compliance. paikpik¨ªn. manuya. kayari¨¢n. p agbatid. ulat. Comptroller. n. Compound. Composed. Comport. mamuri ng pakunwa. sakdal. guluhin. S¨¢litaan. serenidad. Nakapipilit. inteligencia. [comprij¨¦ncien] Comprension. n. Completeness. pagdinig.

Concert. [conc¨®rdant] Concordante. Concert. importancia. pensar. n. v. mag-isip-is ip. pagta tag¨°. breve. conclusivo. Concord. pagkakaayon. dalamhat¨¬. n. amancebamiento. dulo. Kalukuman. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. presumido. sucinto. pagkakaisa. [cons¨¢isli] Concisamente. k¨¢ukulan. hanggan . n. pagkukubl¨ª. Paglilingid. Tugmaan. War¨¬. hambog. magwar¨¬. Magk¨¢sund?. adj. isipin. v. pa kakaisa. v. pagk¨¢sunduin. terminar. amor propio. kayang akalain. [con] Conocer. gunita. Concrete. [cons¨¢is] Conciso. n. Malukom. lutas¨ªn. Conclusive. ma ilihim. Concubinage. prep. n. pang-aagu . M¨¢ukol. kap ahintulutan. Papag-isahing masa. conforme. dagl?. Concern. Conciseness. v. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). Pagitna. fin. magk¨¢sund?. akalain. lumutas. convenio. kapala luan. Pagpapagitna. privilegio. Concession. dil¨¬dil¨¬. Pangkatapusan. umalinsunod. yumar¨¬. hinggil sa. halagaha n. katha. cesion. kahingg ipagmasakit. ipagitna. [c¨®nkev] C¨®ncavo. n. kahambugan. adj. umayon. Tumuus. [cons¨¦ntret] Concentrar. [cons¨ªlietor] Conciliador. Concentrate. v. Conclusion. Conceive. calcular. [consili¨¦cien] Conciliacion. gumunita. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. tocar. Conception. Umalam. magkubl¨ª. t¨¦rmino. [consentr¨¦cien] Concentracion. n. ikanlong. Concavous. Concise. vano. [cons¨ªted] Conceptuoso. union. [concli¨²siv] Final. bungang-isip. [c¨®ncors] Concurso. u misip. [cons¨ªd] Conceder. pagkapayag. compa?ero. [cons¨ªvabl] Concevible. [cons¨¦rt] Concierto. adj. [cons¨¦rt] Concertarse. K¨¢sunduan. v. Conceivable. Nauukol sa k¨¢sunduan. pagkakaisa. mayabang. [k¨®mred] Camarada. Concealment. Conceited. Conclude. K¨¢sunduan. [concli¨²d] Concluir. n. conformidad. ingenioso. [c¨®nsit] Concepcion. estimar. interes. [cons¨ªl] Esconder. Concoct. adj. terminacion. v. n. acabar. Concourse. k¨¢yarian. inquietud. Concern. pres uncion. Tungkol sa. tuusin. conocimiento. [compi¨²t] Computar. n. papagtugmatugmain. [cons¨¦rn] Concernir. reflexionar. [c¨®ncord] Concordia. Pangbababae. Kasang-ayon. Concentration. [conki¨²binedch] Concubinato. imaginar. kabuluh¨¢n. [concr¨ªt] Concreto. bumulay. Concisely. Conciliation. yabag. Concordant. [cons¨¦pcien] Concepcion. v. [concr¨ªt] Concretar. Concoction. ocultar. magk¨¢isa. adv. afectado. Pagkabuhay. [concoct] Digerir. Ikubl¨ª. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. [cons¨ªliet] Conciliar. Concrete. adj. kaayon. Kasihan. magk¨¢yar?. pagkakasund?. n. pagkabati gkatal¨®s. May kaiklian. Maikl?. pagpapasok.Compute. [cons¨¦rn] Negocio. Concave. [conc¨¢viti] Concavidad. itag¨°. Concede. v. Hal¨®halong binu?. imaginacion. iuw? sa is ang bagay. meditar. pagkakanlong. m¨¢hinggil. Kasi. Conceal. pagkakaayon. Concerning. Pagpayag. n. [concli¨²cion] Conclusion. adj. Conciliate. Malukom. kasabay. Comrade. Conciliatory. isagitna. kahalagahan. Magtugma. arrogancia. yariin. v. [cons¨ªv] Concebir. pesar. & n. Concavity. concepto. v. n. n. kuruin. [conc¨®rdans] Concordancia. v. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. Conceit. adj. sakit. Mapag lirip. wak¨¢s. n. Timpalak. kalaguy¨°. [cons¨¦cion] Concesion. n. Conciliator. ipaloob. encubrimiento. Kasama. Katapusan. adj. Tumapos. pahintulot. n. [concoccien] Digestion. Ikl?. [cons¨ªlment] Ocultacion. [cons¨¢isnes] Concision. capricho. n. adj. isipan. interesar. [cons¨ªlietori] Conciliativo. map aguunaw¨¤. Con. Mangyayaring kasihan. tapusin. k¨¢sunduan. union. magtag¨°. Tunawin (sa sikmur¨¤). pangwakas. Tagapagkasund?. Palukum¨ªn. v. Concordance. umakal¨¤. k¨¢yarian. Pumayag. asentir. Concave.

[conk?rrens] Concurrencia. alianza. ukol. k¨¢lunya. marapat. Malibog. Maghatid. Magk¨¢tiwal¨¤. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. Panayam. Pagpayag. Manggagaw¨¤ ng matamis. Confide. G¨¢waan ng matam¨ªs. Conduit. magsama. porte. n. Makipanayam. n. [confeccioen] Confitura. kabuoan ng loob. Pumayag. Concupiscent. Magpatawad. [conf¨¦r] Conferenciar. kumila la. n. maaw¨¤. kaagul¨°. adj. comprimido. unirse. n. [c¨®nduit] Conducto. [cond¨¢in] Condigno. n. Cone. k¨¢tiwal¨¤. pumatnubay. Confidence. Conduct. Pagpapalapot. Dami ng dumal¨®. Condition. [condis¨¦nd] Condescender. [c¨®nfidant] Confidente. Pinalapot. kilos. Condemn. [c¨®ndiment] Condimento. . Condemnation. lamentar con otro. v. nagpapakumpisal. vituperable. mahalay. Confessor. pangpalasa. v. k¨¢sunduan. [cond¨¦mnabl] Culpable. [conki¨²pisens] Concupiscencia. Ayon sa kundisyon. pumatnuba y. Concurrence. adj. pagsang-ayon. Concubine. kabagayan. magkaloob. kalagayan. Concurrent. confederarse. Kalihim. [c¨®nfidens] Confianza. P¨¢ngumpisalan. any?. Confidant. integridad. [cond¨¦nset] Condensado. [con] Cono. Confer. cualidad. umalinsunod. patnugutan. pumatnugot. konduktor. n. Salarin. v. adj. pagpapalagay ng loob. merecido. v. guiso. tapang. Condiment. Tiwal¨¤. Confessionary. patnubayan. makiisang loob sa damdamin. n. n. Tagapaghatid. Conference. Asal. conferir. pumatnugot. Dumadal¨®. simpatizar con. [cond¨ªcien] Condicion. concurrir. Condensate. n. [condi¨²siv] Conducente. adj. adj. Conduct. n. deplorar. fiarse. Conductor. makidalamhat¨¬. Pagpaparusa. consentir. Confederation. adj. sumang-ayon. Condense. patawarin. parusahan. unir. marapat parusahan. aw¨¤. ihatid. Confederate. Panimpl¨¢. confeccion. manejo. aliado. pangangalunya. Pangungumpisal. v. salsa. n. Condensation. katip¨¢n. Condone. adj. [cond¨®n] Perdonar. Conducive. Confectioner. Condemnable. merecimiento. [cond¨¦m] Condenar. magtaguyod. Concupiscence. [conk?r] Concurrir. n. Condescendence. Kalipunan. presuncion. n. [c¨®nkiubain] Concubina. v. Nauukol sa pangungu mpisal. sigalb¨®. kompesor. [c¨®ndoect] Conducir. [condemn¨¦cion] Condenacion. Habag. reconocer. seguridad. [confed¨¦ret] Confederado. Babae. n. [conk?rrent] Concurrente. magtaguyod. pakikidalamhat¨¬. [confed¨¦ret] Confederar. [condens¨¦cion] Condensacion. n. Magkumpisal. Condole. n. v. Hatulan. mahabag. pagkilala. [cond¨®l] Condolerse. n. Kasund?. v. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. n.l¨°. n. n. Confederacy. s¨¢litaan. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. sangayon sa k¨¢sunduan. v. Confection. [cond¨¢ctoer] Conductor. kalibugan. adj. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. v. [cond¨¦ns] Condensar. n. adj. makisama. [c¨®nfoerens] Conferencia. Confess. [cond¨®lens] Compasion. n. [cond¨¢innes] Condignidad. [conf¨¢id] Confiar. Kalipunan. arrogancia . Bulal¨¢s. Concur. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. Condolence. lascivo. [conf¨¦soer] Confesor. k¨¢sunduan. Makipagkasund? . [cond¨ªcional] Condicional. dar. [condi¨²s] Conducir. [conf¨¦doeresi] Confederacion. l¨¢stima. Condescend. kahalayan . Conditional. guiar. magk¨¢sund?. censurable. pag-alin sunod. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. M¨¢itataguyod. Condign. kat¨¢patan. Par¨¨. [conf¨¦s] Confesar. n. Palaputin. [c¨®ndoect] Conducta. itaguyod. reconocimiento. [concucion] Concusion. Condignness. Maghatid. Makid amdam. magpahayag. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. Libog. Concussion. Dumal¨®. Confectionary. Confederate. ugal¨¬. n. [condis¨¦ndens] Condescendencia. adj. proceder. ¨²sapan. magbigay. Confession. rekado. Karapatdapat. [conki¨²pisent] Libidinoso. comprimir. Lagay. Karapatan. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. v. Confessional. declarar. Conduce. v. [conf¨¦cioen] Confesion. tumiwal¨¤. halay. n. alianza. P¨¢daluyan.

oscurecer. kat¨¢patang-loob. [c¨®ngriguet] Congregar. manggul¨®. [condch¨ªl] Congelar. [congr¨¢tiulet] Congratular. walang tuos. v. Pagkakaisang ugal¨¬. [congrigu¨¦cion] Congregacion. Confront. patotohanan. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. embarguhin ng p¨¢mahalaan. pagpapatunay. [condch¨¦schen] Congestion. Congenite. [congl¨®meret] Conglomerado. Pinagkakatiwalaan. secreto. v. adj. Confidential. Gul¨®. Confirmatory. pagbibig ay ng maligayang araw. n. n. Luminlang. pagkakulong. Conglomerate. adj. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. Conform. kag luhan. Pumisan. pagkakatal¨®. [conf¨®rm] Conformar. Kaugal¨¬. Mapatutunayan. bunton ng tao. [conf¨ªrm] Comfirmar. Gul¨®. Magbunton. kagaya. [confr¨®nt] Confrontar. [confl¨ªct] Conflicto. kapara. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. Confiscate. lum aban. Conglomerate. Tip¨®n. pagkakasunduan . [conf¨¢und] Confundir. adj. Conformity. [conf¨®rmiti] Conformidad. gumul¨®. mapatototohanan. impugnar. ratificar. prueba. pagbubunton. t¨¦rmino. magsalansan. n. kahalintulad. pagkakaisa. kalungin. [confl¨ªct] Contender. adj. amontonar. kaparis.Confident. makipagtalo. secretamente. [conf¨¢inment] Prision. verg¨¹enza. estre?imiento. kaparis. Conglomeration. adj. n. n. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. pagkakalaban. Confuse. turbar. ibilangg?. [confi¨²cion] Confusion. Magwag¨ª sa pagmamatwid. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. Pagpapamu?. Conflict. Congenial. [confront¨¦cion] Confrontacion. pagk¨¢ipon. umalinsunod. Pagkakatipon. kasamang ipinanganak. malab¨°. ibunton. [confiut¨¦cion] Confutacion. Conformable. v. Mamu?. [confid¨¦ncial] Reservado. Sunog. Patotohanan. Confiscation. [conf¨®rmabl] Conforme. felicitacion. caos. desconcertar. . adv. ipunin. v. Congregation. kaga ya. lindar. Confluence. tumipon. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. [c¨®nguoer] Congrio. arreglo. Confinement. concurso. Congratulatory. Congest. [c¨®nfliuens] Confluencia. makipagaway. n. ligalig. adj. magbigay ng maligayang araw. Confine. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. pagkakadamaydamay. pa gkawangis. Tuus¨ªn. patahimikin ang kata lo. adj. Confutation. [confisk¨¦cion] Confiscacion. conveniencia. v. Lihim. v. Conflict. adj. semejante. [c¨®nfident] Confidente. Sumang-ayon. aprisionar. Lihim. Papuri. n. k¨¢tiwal¨¤. luchar. Confirmation. [c¨®nfidentli] Confidentemente. Hanggan¨¢n. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. [confi¨²zd] Confuso. n. [conf¨¢in] Confinar. encerrar. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. n. [confi¨²t] Confutar. Luminlang. Samsamin ng p¨¢mahalaan. Conflagration. n. Kakambal. Congestion. Congeniality. Congratulation. adj. Confine. Confirm. umayon. Confusion. combate. hangganan. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. v. felicitar. v. l¨ªmite. testimonio. Pagsang-ayon. Conformation. [condch¨ªnial] Congenial. patunayan. kabagay. an¨¢logo. adj. n. Conger. v. patunay . Confrontation. desorden. v. pinagk¨¢yarian. Confute. Congregate. n. Congeal. n. Congratulate. n. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. kamukha. Pagkabilangg?. Bumat¨¬ ng papuri. Pal¨®s. [c¨®nfain] Confin. Makipaglaban. [conform¨¦cion] Conformacion. perturbacion. congelarse. v. v. ip¨®n. Hangg¨¢. Congregational. Confound. acumulacion. pelea. Pagsang-ayon. n. helarse. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. magpalab¨°. palih¨ªm. kalituhan. Patotoo. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. kahihiyan. Tipunin. laba away. [congl¨®meret] Conglomerar. [condch¨¦st] Acumular. v. pagpapatotoo. walang ayos. Pagtutuus. n. tipun in. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . Magul¨®. Confidently. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. n. Kasang-ayon. reunir. Confused. v. combatir. [confi¨²z] Confundir. [c¨®nfisket] Confiscar. n.

[c¨®nker] Conquistar. conjuncion. [c¨®ngriuensi] Congruencia. asociar. adj. Kasama. Conjecture. [condch¨¦nccion] Conjuncion. kasap¨¬. tagaal¨¢m. union. v. n. magsama. Nauukol sa pag-aasawa. trabazon. Conjunctive. coordinar. pagkakalakip. unir. [c¨®nkeror] Conquistador. [condch¨¦ccheral] Conjetural. adj. Congruence. Itinalagang bagay. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. enlaze. adj. adj. M¨¢nanakop. n. n. italag¨¢. nauukol sa kasal. Conjuncture. n. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. Kumindat. n. [c¨®ngriuent] Congruente. s¨²plica ardiente. adj. adj. Kaugnay. unido. dedicar. Sumakop. Kadug?. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. vencible. conforme. Connect. Pagkakasang-ayon. v. May mabuting budh?. Conjugal. adj. Pamamaybay ng pangwatas. enlaze. conformidad. matrimonial. n. Kasang-ayon. liga. Conjuration. D? malayong mangyari. iugpong. adj. n. Conscious. Masasakop. i sugpong. sapantah¨¤. [con¨¦ct] Juntar. adj. hinal¨¤. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. sospecha. trabar. Conjure. Nakatala. Kasukasuan. vencer. n. nakatanda. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. [con¨¦ccion] Conexion. [condch¨¦ntc] Conjunto. Connubial. magpasuk¨°. d? pagpansin. kasugpon g. Conjectural. lista ¨® matr¨ªcula. Connive. Conjecture. mahihina l¨¤. isap¨¬. [c¨®nsicret] Consagrar. Kalakip. [condchur¨¦cion] Deprecacion. Pagkasama. ipisan. [consangu¨ªnies] Consanguineo. Conscription. [c¨®nkerabl] Conquistable. [condch¨¦ccher] Conjetura. n. pagkabagay . Conjugate. [condch¨¦ccher] Conjeturar. kapisan. [conis¨¦r] Perito. kaugpon. [c¨®ndchiugal] Conjugal. Congruency. Conqueror. m tang. sospechar. [congri¨²iti] Congruencia. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. adj. Conquerable. [c¨®nsicret] Consagrado. pagpapasuk¨°. kalakip. ilakip . kasama. Magtalag¨¢. [condch¨®in] Juntar. Connivance. Conjoin. n. . disimulo. confederado. Conjunct. n. unirse. Connoisseur. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. adj. v. pa gkakapisan. kapisan. n. pang-ugnay. v. mapasusuk¨°. registrado. kasugpon g. v. Budh?. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. maykaya. disimular. Conscript. kaypal¨¤. masasapantah¨¤. [c¨®nscript] Conscripto. Isama. adj. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. Conscience. Ukol. Pananakop. [conn¨¦t] Del mismo parto. conocedor. Consecrate. Pagkakasang-ayon. Conjoint. nauukol sa pang-ugnay. Conquer. adv. kabagay. [con¨¦ccion] Conexion. id¨®neo. Consanguinity. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. Consanguineous. conformidad. adj. adj. [c¨®nquest] Conquista. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. karugtong. ibagay. kamag-anak. ligarse. combinar. Magbaybay ng pangwatas. Kambal. conspirar. v. Conscientious. conjuntivo. Pagkakasama. [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. adj. kaugpon. conformidad. n. magsap¨¬. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. Consecrate. Pamanhik n a may panunumpa. maglakip. magpisan. [con¨¢ivans] Connivencia. n. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. Connection. pagkabagay. palagpasin ang maling n¨¢masid . Nasa pagkatao. v. Conjunction. Tagapun¨¢. Conquest. Kongreso. kamag-anak. Congruity. [conci¨¦ncias] Concienzudo. karungtong. marapat. vencedor. [c¨®ngres] Congreso. [c¨®nciens] Conciencia. Conjugation.Congress. pagkapisan. Kaugnay. matrimonial. al¨¢m. Kadug?. [coni¨²bial] Conyugal. Maghak¨¤. v. nasa pagkatao. Nauukol sa pag-aasawa. [condch¨¦ctiv] Conjunto. pagkabagay. idugtong. Congruent. [c¨®ngriuens] Congruencia. [c¨®ngriu?s] Congruo. mapagpasuk¨°. [condch¨®int] Asociado. Congruous. nauukol s a kasal. Consciously. Iugnay. pag kalakip. n. conjuracion. Connexion. n. trabazon. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. Pagkakasang-ayon. apto. Hak¨¤. bintang. n. n. Connate.

asawa. [cons¨®ler] Consolador. Pinangyarihan. conformidad. kapanatilihan. valor. pumayag. [cons¨ªder] Considerar. Consequent. [consolid¨¦cion] Consolidacion. Conserve. [cons¨¦rvativ] Conservativo. pagkakalakip. wariin. Ipagkaloob.. Constable. pagkakasam a. halaga. Akalain. nananatili. Pahintulutan. Constellation. [cons¨®labl] Consolable. war¨¬. pagkakasap¨¬. tagakandil¨¬. n.. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. kat ibayan. adj. saysay. pagkakaayon. mag-asawa. Kapahintulutan. [conservetor] Conservador. v. v. Consolatory. adj. katingig. Consist. Conserve. conjurarse. n. famoso. Pagkakaisa. dilidil¨¬. [cons¨¢inment] Consignacion. [cons¨ªstensi] Consistencia. n. reflexion. ceder. [consicr¨¦cion] Consagracion. Katinig. n. Matibay. pagkakaayon. Consent. Nakaaal¨ªw. Consistorial. [c¨®nsecuent] Consecuencia. Considerate. Magiting. magpahin tulot. esposo. adj. n. n. [cons¨ªstent] Consistente. [cons¨®letori] Consolatorio. magsama. [c¨®nsecuens] Consecuencia. mab ait. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. [c¨®nstant] Constante. [cons¨®l] Consolar. [constel¨¦cion] Constelacion. [consist¨®rial] Consistorial. buny?. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. Conspicuous. n. [cons¨®lidet] Consolidar. ka tibayan. mahinahon. isipin. Isama. Consolidate. Kasama. ipagkagayon. Consistent. n. Consolidation. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. protector. Consort. [consoerv¨¦cion] Conservacion. kaaliwan. [cons¨ªstori] Consistorio. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Consonance. Sunodsunod. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. [consider¨¦cion] Consideracion. v. Matiyaga. esposa. perseverante. Mapagwar¨¬. Conservation. Pagkakatugma. ibigay Consignee. v. Consignment. Tiyaga. m agsap¨¬. [c¨®nserv] Conserva. Constancy. [c¨®nsonant] Consonante. katiyagaan. n. maglakip. dilidiliin. lit¨¢w. kabuluhan. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. [consp¨¢ir] Conspirar. mang-aaliw. adv. pag-ingatan. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Consent. meditar. adj. kin¨¢hinatnan. [cons¨¦nt] Consentimiento. K¨¢hinatn¨¢n. [c¨®nstabl] Constable. conjuncion. imbak. prudente. mahinhin. conceder. Ipagka. casar. Pagpapanatili. v. pagpapalag¨¬. Consistency. [cons¨ªstens] Consistencia. Pagtatalag¨¢. examinar. pensar. armonia. Consistence. n. [consp¨ªresi] Conspiracion. Padal¨¢. [consp¨¢irer] Conspirador. Conservative. itulot. n. Tagapagpanatili. distinguido. Consequence. Magsama. n. adj. Consort. Tinggal. Consequently. namamalag¨¬. gunitain. Mangyayaring maal¨ªw. Consolable. Consideration. ilustre. Consistory. [consp¨ªkiues] Conspicuo. n. m¨¦rito . v. [consol¨¦cien] Consolacion. rima. Umal¨ªw. n. gunita. Kalagayan. n. Consider. [c¨®nstansi] Constancia. confortar. adj. v. [cons¨¦nt] Consentir. Console. [c¨®nsonans] Consonancia. Konstabularyo.Consecration. [c¨®nsort] Consorte. Constant. adj. n. Tagaaliw.. consecutivo. cuidar. Consequent. atento. perseverancia. [cons¨ªderet] Considerado. pahintulot. tang¨¬. n. katugma. D? nasisir¨¤. Consecutive. permitir. estabilidad. masinsin. Kalagayan. ika. v. Conservator. isap¨¬ ilakip. conformidad.. [cons¨ªst] Consistir. Consonant. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. discreto. Magbangon ng panghihimagsik. Mapakukundanganan. tagapamal ag¨¬. N¨¢kakasunod. Dahil dito. estabilidad.. n. Conspirer. s¨®lido. Consequential. kapanatilih¨¢n. [cons¨®rt] Asociarse. alivio. consolidarse. adj. Al¨ªw. eminente. importancia. adj. [consp¨ªretor] Conspirador. n. n. . n. matatag. firme. v. bulayin. Considerable. Consolation.. Pakundangan. bantog. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. [c¨®nsecuent] Consiguiente. [consain¨ª] Agente. adj. Conspire. adj. Consoler. n. Conspiracy. [cons¨ªderabl] Considerable. Consign. n. adj. pagkakabagay n g tinig. resulta. N¨¢kakasunod. n. [c¨®nserv] Conservar. Conspirator. n. Ingatan.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

Crab. mapagbigay-loob. n. [cors] Cazar. matatakut¨ªn. n. techado. dakong ta g?. tapar. k¨¢sundu n. pitagan. n. ce?udo. atento. Cover. maghangad. manghuh uli ng liebre. v. rajar. Cow. talangka. Mag-imbot. tratado. Covet. v. n. [k¨®vert] Cubierto. Cracker. n. sumuy¨°. n. Tagapag-alag¨¤ ng baka. n. Panal¨¬. t¨ªmido. malakas ang loo b. manakot. Sak¨ªm. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. Isang ur¨¬ ng tula. Cozenage. Course. Magtipan. corredor ¨® cazador de liebres. Crack. n. n. enamorar. kabuoan ng loo b. [k¨®vetoes] Codicioso. katakutan. [c¨¢ul] Capuz. lahang lamat. ampunan. n. n. [k¨®ver] Cubierta. s¨¢litaan. [c¨¢ujerd] Vaquero. lagutok. kanlungan. v. timidez. mapagpitaga n. Court-martial. [k¨®ver] Cubrir. balot. magkalamat. Galang. [k¨®znedch] Fraude. mangligaw. Pinsan. Crabbed. Day¨¤. Magday¨¤. Crack. Tumakot. Court. amedrentar. [k¨¦redch] Corage. v. Panunuy¨°. [k¨®pling] C¨®pula. Cow-herd. rotura. Courtesy. [k¨®verchiur] Abrigo. H¨²kuman. refugio. Covenant. [coi] Recatado. imbot. hendedura. tungtong. adj. n. . ambicion. [c¨®rtship] Cortejo. adj. Courser. Masungit. Dwag. magk¨¢yar?. adj. Takb¨®. v. Baka. Covetous. avaricia. v. pusil¨¢nime. [c¨²rier] Correo. Magalang. Kabayong matulin. corretear. [cort] Cortejar. n. Kadwagan. Matapang. Cowl. mezquindad. urbano. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. [cors] Curso. [k¨®zn] Enga?ar. [k¨®vet] Codiciar. valor. n. tumak bo. n. Kasakiman. n. [ker¨¦dches] Corajudo. mapag-imbot. matatakut¨ªn. adj. [c¨¢uer] Agacharse. n. Covering. n. defraudar. Lingid. pollada. Dwag. Inak¨¢y. Coy. Course. n. Covetousness. humabol. carrera. mensagero. at pahatid kawad. Galyetas. Put ok. Tipan. estallido. hib¨°. ambicionar. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. ambicioso. Court-house. caleta. Court-plaster. [k¨®venant] Pactar. n. Cover. alimasag. Lik? [sa dagat]. intimidar. Coupling. t¨¢kbuhan. Alimango. tungtungan. Pumutok. [c¨®uardli] Cobarde. enga?o. apetecer. bravura. [k¨¦rties] Cort¨¦s. matigas a ng loob. perseguir. [cort] Corte. quebraje. adular. mangday¨¤. tribunal de justicia. estampido. Covenant. [k¨®plet] Copla. [cr¨¢bed] Impertinente. Courteous. kahina an ng loob. estipular. Walang kib¨®. tribunal. n. [crac] Hender. Magbigay-gala agbigay-pitagan. bu? ang loob. Cowardly. n. pusil¨¢nime. mabalasik. Takip. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. pusilanimidad. balabal. Court. Cove. Patk¨®. [crab] Cangrejo. hukumang sundalo. contrato. n. [k¨®vi] Nidada. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. tapadera. Yumukod. [cr¨¢ker] Galleta. magbigayloob. Cousin. Courage. Hukumang militar. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa.Couplet. [k¨®vetoesnes] Codicia. hangad na malabis. [k¨®venant] Pacto. asilo. [crac] Crujido. Cow. Courageous. manak¨ªm. severo. Bahay-hukuman. Cozen. pagbibigay-loob. Lumigaw. n. mabasag. n. n. bubong kara ng. atipan. [cau] Vaca. refugio. [cov] Ensenada. Courtship. k¨¢yarian. civil. pangliligaw. [c¨®uard] Cobarde. [co¨²rser] Corcel. lakas ng loob. n. Covert. abrigo. Coward. Courier. Manghuli ng hayop. mahin¨¤ ang l Cower. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. Coverture. estipulacion. Courtesy. romper. consejo militar. afable. [court-j¨¢us] Foro. Tagapagdal¨¢ ng sulat. n. v. adj. v. basag. suot. Covey. magk¨¢sundo. reventar. Cowardice. Takpan. mahihiyain. adj. galanter¨ªa. reservado. n. [cau] Acobardar. Tukarol ng par¨¨. Damit. utus¨¢n. Kanlungan. valeroso. animoso. v. Tapang. n. v. mahin¨¤ ang loob. modesto. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa.

Lumalang. Cradle. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. Crested. Craving. n. lal¨¢ng. Paniwal¨¤. Lumbaklumbak. [cr¨¢nid] Hendido. [cr¨¦zi] Lelo. panamampalataya. Korbata. Batis. mapaghing¨¬. Crave. switik. n. Mamanhik. nilal¨¢ng. n. atracarse de comida. Creephole. masir¨¤. Kulubot. Cram. Cranium. Crawfish. talunan. Kakang-gata. [cr¨¦ditor] Acreedor. Magpautan. serpear. [cramp] Dar ¨® causar calambre. Cranny. [crez] Quebrantar. n. locura. [cramp] Calambre. n. implorar. [cram] Llenar. v. Crayfish. Credence. Cremation. Lumbaklumbak. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. Crannied. Craze. gumapang. baliw. hind? patag. Crest. lumagitik. Mapaniwalain. Pautang. adj. Creep. [crol] Arrastrar. Cradle. [cridi¨²liti] Credulidad. bitak. [crash] Estallar. put¨®k. n. [crag] Despe?adero. [cr¨¢gued] Escabroso. [cri¨¦cion] Creacion. verosimil. Mapaniniwalaan. confiar. May-lalang. [crav¨¢t] Corbata. cr¨¦dito. n. Umusad. [credl] Cuna. Crank. Umusad. Lungga. n. Creek. hind? patag. [cr¨ªdens] Creencia. Pangulubutin. . n. [cr¨¦sent] Creciente. Craggy. n. lagitik. Crescent. artificioso. putok. v. tiwal¨¤. adj. [crim] Crema. [crip] Arrastrar. sira ang ulo. [cr¨¦v] Rogar. Alimasag. v. n. v. Palong. Magpakabundat. [cr¨ªchur] Criatura. Crayon. Pumutok. risco. maniwal¨¤. Cremate. adj. v. Pita. Crazy. Tuso. adj. n. Credit. may-likha. Sanggol. adj. n. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. n. Creation. Paniniwal¨¤. Crag. May palong. Paglaki ng bwan. Cragged. Craziness. n. pamamanhid. adj. [cr¨¦ni] Grieta. plegadura. Makakang-gata. n. [cr¨®fish] Cangrejo. Creed. [cren] Grulla. Krayon. n. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. Putok. [crest] Cresta. Pulikat. v. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. artificio. [cr¨¦ter] Crater. n. lwelang. n. Creator. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. Kahinaan. rechinar. ipagduyan. n. Crease. sumam¨°. hormiguear. adj. [cr¨¢gi] Escabroso. meser la cuna. Credulous. romper. Cream. n. lumagutok. n. [cris] Plegar.Crackle. n. v. kaululan. [cranc] Manecilla. Kayong manipis at maitim. Credential. [crep] Cresp¨®n. katusuhan. v. v. Crater. n. Mapagkakatiwalaan. tiwal¨¤. dar f¨¦. v. [credl] Meter en cuna. Ilagay sa duyan. Pagsunog ng bangkay. ang pinagkakautangan. Creamy. [cro] Buche. Create. Crash. Pulikatin. v. Craven. Crate. Crawl. adj. Creak. mamanhid. [cri¨¦tor] Criador. bolsa ¨® seno de las aves. [cr¨¦dibl] Creible. lumikha. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. Lal¨¢ng. sira ang isip. Crafty. dumaing. [crim¨¦cion] Cremacion. [cr¨¦dit] Acreditar. [cret] Cesto grande. Crease. Creature. Cramp. Credulity. bung?. ¨¢spero. Tagak. Batong mataas at matar¨ªk. alimango. v. n. [cr¨¢fti] Astuto. Crape. Palahing¨¬. n. n. [cr¨¦zines] Debilidad. n. v. [craft] Arte. astucia. Creditor. Lahang. n. Crane. [cr¨¦sted] Crestado. [cri¨¦t] Crear. suplicar. Craving. Craw. Credit. Ka¨ªng. loco. hendedura. [crid¨¦ncial] Credencial. Puluhan. umalatiit. [crid] Credo. Ang nagpapautang. Duyan. magkatiwal¨¤. [crik] Arroyo. may-kapal. reputacion. Lahang. n. kaswitikan. adj. Sumunog ng bangkay. loko. Mabasag. Lumagitik. n. nilikha. [cr¨ªmi] Lleno de crema. Cravat. Credible. Tyop¨¨. lumagitik. n. [cric] Crujir. Talangka. Cramp. [cr¨ªfol] Huronera. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. adj. n. [cr¨¦vn] Gallo vencido. Humiging. likha. [crash] Estallido. umalatiit. [cris] Pliegue. Balunbalunan. [cr¨¢cl] Crujir. n. kinapal. Katha. v. ¨¢spero. [cr¨¦oen] Lapiz. Crash. Paniniwal¨¤. munting ilog. adj. n. Bao ng ulo. Ulol. Craft.

Crick. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. Pwang. Baluktutin. imp¨®. [cr¨ªminet] Acriminar. n. nadudw ag. Pitak na lup¨¤. [crimp] Reclutador. Balunbalunan. censurar. afliccion. adj. Crinkle. v. [croc] Graznar. bitak. [cr¨ªpl] Estropeado. sinuosidades. Crevice. Crockery. Crook. se?alar con la se?al de la cruz. kabalakyutan. v. n. [cr¨¢isis] Crisis. Pup¨²nahin. hendedura. kasalanan. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. [crisp] Crespar. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. n. Kalaban. garfio. [crait¨¦rioen] Criterio. P¨¢sabsaban. [crindch] Adular con bajeza. cruzar. Crew. ani. camarada. [cr¨²ked] Corvo. Crisp. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. n. [cros] Atravesar. n. Crop. Criticism. Huni [ng uwak]. Crewel. Kalaw¨ªt. Magparatang. rizado. Huni paninigas ng leeg. Criticize. [cros] Contrario. Cricket. Croak. Bal? ang palong. masama ang loob. palikawlikaw. Crisp. [cr¨ªtisaiz] Criticar. v. Kumulot. Crib. Torsilya. n. adj. [cr¨¢ioer] Pregonero. kasama. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. torcer. Crock. n. Maapog. Kuliglig. hirap . Croft. Sisidlang lup¨¤. kulut¨ªn. peso. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. [cr¨¦stfoln] Acobardado. kawan. abertura. Cribble. Crone. [crimp] Rizar. vieja. rizar. v. Bwaya. n. [cruc] Gancho. Crier. [cric] Chirrido. n. Crocus. Baluktot. v. pumul¨¤. v. Crimson. choza. n. v. Magbagtas. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. [crop] Buche de ave. pagbibigaysala. n. Kasalanan. Cross. Salar¨ªn. manahak. calambre del cuello. katalo. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. [croc] Graznido [de cuervos. Criminate. Pun¨¢. Crooked. Cringe. adj. Crisis. & n. [crindch] Bajeza. M¨¢mumuna. n. inani. n. abatido de esp¨ªritu. pasan. Criterion. Umani. Krus. enfadado. [crimin¨¢liti] Criminalidad. v. Humuni. Croak. [crimin¨¦cioen] Criminacion. Kulungin. Kulot. Tungkod ng obispo. n. n. encrespar. kumokak. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. [crib] Enjaular. Paratang. Kalaguyop. [cron] Anciana. adj. [cruc] Encorvar. Sala gaya ng kimaw. n. [cr¨ªncl] Serpentear. una tia. cosecha. [cr¨ªminal] Criminal. & n. trabajo. n. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. dampa. dalamhat¨¬. [cr¨ªspnes] Encrespadura. putok. n. Crop. [cr¨®ni] Compinche. v. [cr¨ªbl] Criba. adj. [cr¨¢im] Crimen. [cr¨®koes] Azafran. Crimp. [cr¨ªket] Grillo. n. Cringe. Crimination. Criminality. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. adj.Crestfallen. Cross. n. [crisp] Crespo. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. mag-antanda. n. n. [crib] Pesebre. Magpalikawlikaw. Mga sisidlang-lup¨¤. Cripple. ginapas. Crib.] canto [de ranas]. makasalanan. Crocodile. Pagkukulot. Bithay. labang¨¢n. lump¨®. n. [cr¨ªu] Cuadrilla. Cross. adj. Crook. m abigat ang loob. pumintas. reo. gal¨ªt. n. Crispness. opuesto. kokak [ng palaka]. Pulutong. Papihitpihit. manuy¨°. delito. sira ang loob. taga pun¨¢. n. tripulacion. carga. Matandang babae. . mun ting bukid. adj. torcido. Crime. Tinain ng pulang matingkad. [cr¨®codail] Cocodrilo. adj. n. n. [croc] Vasija de barro. Sala. Criminal. n. taga. Pumun¨¢. Mangul¨®t. gumapas. pilay. Crony. Kasubha. Sumuy¨°. & n. Pulang matinkad. ali. Crimp. banda. n. n. Pagpapakabab¨¤. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. enojado. kubo. Crosier. mangulubot. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. suk¨°. pena. [cr¨¦vis] Raja. n. Cretaceous. v. Crinkle. huerta peque?a cercada. [croft] Aleda?o de una tierra. Crimson. Critical. n. v. magbigaysala. tropa. Sariling hak¨¤. Critic. M¨¢nanawag. [cros] Cruz.

Cruelly. Crossness. v. Balakyot. Crudely. n. [cri¨²-eli] Cruelmente. Yumuk?. malupit. v. Tumilaok. siksikan ng tao. adj. [cri¨²dli] Crudamente. n. corchete. Crucifix. Crudity. Crowbar. n. n. Munting tasa. [crotch] Gancho. gent¨ªo. ang likuran ninoman. adj. n. Pagkakakurus ng dalawang daan. pasalungat. Uwak. Cruet. api?arse. Pagkakakurus ng dalawang daan. kabubut¨¢n. adj. Cruel. magkarami. muchedumbre. [cram] Miga. Bunton ng tao. Anam¨¢n. [cr¨¢mi] Blando. Croup. Crossway. n. [cr¨¢un] Coronar. kabalakyuta n. yumukod. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. crucial. may kasungitan. v. corso. n. m ay pagkatampalasan. n. n. adj. Cruiser. [cr¨¢un] Corona. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. [cranch] Mascar haciendo ruido. n. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. Crumble. v. Crosspurpose. adj. [cri¨²d] Crudo. n. n. Cross-eyed. enojo. [cr¨®sli] Contrariamente. n. May kahilaw¨¢n. v. n. [cri¨¦sed] Cruzada. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. [cri¨²cifics] Crucifijo. n. n. Crudeness. Cross question. v. v. premio. n. adv. Crummy. [cr¨®s-bar] Travesa?o. intratable. Crossroad. [cr¨¢utch] Agacharse. Daang bagtasan. [crampl] Arrugar. munting putol. [cr¨®snes] Enfado. Crude. pangkawing. Cruor. Pasiyang tiwal?. Crotchet. Cruelty. Dul¨ªng. [cri¨²cial] En forma de la cruz. Mumo. Crusade. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. Crouch. Cross-timber. [cri¨²sifay] Crucificar. Anam¨¢n. Crunch. Manulisan sa dagat. Patiwal?. Crow. n. n. n. swail. n. Gumanchillo. kabubut¨¢n. bigat ng loob. tampalasan. Cruise. Larawan ng Pg. Pagtatanong sa sak s¨ª. inhumanamente. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. G¨¢lit. kakapal¨¢n ng tao. n. Putong. magkasiksikan ang tao. Crum. [cri¨²elti] Crueldad. [cri¨²-el] Cruel. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. [cr¨®bar] Barreta. v. gutayin . gantingpal¨¤. [cro] Cuervo. [cr¨®s-aid] Bizco. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. [cr¨¢poer] Grupa. n. Crucible. el trasero de una persona. atestar. Pangpatunaw. [cri¨²or] Cruor. katampalasanan. Crotch. kasungitan. daang pasihar¨¢. munting putol. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. bub¨®t. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. [cr¨¢ud] Tropel. may kabubut¨¢n. balakyot. adj. Crossing. Kahilawan. Nakahalukipkip. n. Lalagyan ng suk¨¤. Tanungin ang saks¨ª. tila kur¨²s. [cr¨®sbo] Ballesta. lumagas. [cro] Cantar el gallo. n. Pagputolputulin ng mumunt?. Crupper. recompensar. k ramihan. [cri¨²zer] Crucero. Batikola. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. inhumano. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. desmenuzar. Mabagsik. Mumo. v. Crucial. turba. Ngumasab. adv. Cross-grained. n. Crossly. Gancho. [cram] Miga. Crown. Crucify. Anyong kur¨²s. Magputong ng korona. Crown. [cri¨²diti] Crudeza. tierno. sulimpat. sangre coagulada. [cri¨²dnes] Crudeza. M¨¢bunton. Dugong namu?. adj. n. bisojo. [crambl] Desmigajar. barakilan. May kabagsikan. n. v. korona.Cross-armed. Tanungin ang isang saks¨ª. Kahilawan. kalupitlupit. Cross-examination. Ang buton g likod ng ibon. Cross-bar. [cr¨®sgrend] Perverso. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. [cri¨²sibl] Crisol. Cross-examine. Crucifixion. Mangulubot. Cruise. humimay. [cr¨¢ud] Amontonar. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. [cr¨®s-timber] Travesa?o. v. n. Crowd. kalupitan. magbigay ng gantingpal¨¤. [cri¨²et] Vinagrera. Cross-bow. [cr¨®chet] Corchar. Crow. [cri¨²z] Piratear. Crowd. butil. Crumple. Malambot. Hilaw. butil. Pan¨¤. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. Bareta. n. Crumb. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. n. Kabagsikan.

Ang may sala ¨® kasalanan. n. [koed] Panza. embarazoso. n. [koelm] Carbon de piedra en polvo. [k¨¢ning] Experto. n. bagabag. v. tangkalag. n. v. hamak. n. adj. humirang. katusuhan. magsalansan. Cubic. kasalanan. [kiub] Cubo. cultivo. n. P¨¢minggalan. abala. n. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. fastidioso. [k¨¢pbirer] Copero. astuto. matalin¨°. n. mapagagal¨ªng. Cud. adj. pagpapatalino sa tao. [cr¨¢sti] Costroso.araw laban sa mga moro. Cup. Crystal. Batang oso. p umigil. Nauukol sa kusin¨¤. Humampas. bubog. Bihas¨¢. Ung¨¢s. corteza. v. Crystalline. v. Curate. llorar. Cumbersome. Kopa. Parang kristal. oprimir. [koef] Pu?ado. [croest] Costra. adj. humalang. elegir. Cudgel. n. Pagpapainam ng lup¨¤. adj. n. obst¨¢culo. tuso. Sumigaw. Cry. Cunning. M¨¢pataas sa kataastaasan. Bungg?. naiipon. bangga. adj. [k¨¢ning] Habilidad. Cucumber. Cudgel. Magagamot. v. Cupidity. n. criminal. Manganak ang oso. Nauukol sa kubo. Kakayahan. Sumuntok. Cuff. taza. vuelta de manga de vestido. n. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. n. Crush. mag-ipon. pagbungkal ng lup¨¤. n. tasa. pagbukid. Cull. [cap] Copa. N¨¢ibubunton. Humadlang. Crush. adj. Cunning. par¨¨. Cub. tangis. nakayayamot. Kubo. destreza. man gg¨¢s. Culm. [k¨²lchur] Cultura. vocear. switik. Salar¨ªn. Yumukod. Magbunton. [ki¨²miulet] Acumular. bumungkal ng lup¨¤. Cur. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. manuntok. hiyaw. [croesh] Apretar. Cuddle. [k¨¢mbrans] Carga. p¨¢rroco. Tungkod. liga lig. v. manotada ¨® bofeton. v. n. [kiu] Cola. Higpitan. Pumil¨¬. Culture. umiyak. criminal. n. Culinary. n. Kura. n. bumugbog. astucia. primer est¨®mago de los rumiantes. [k¨¦li] Bobo. molesto. Cumulative. [k¨¦lprit] Reo culpado. Cumber. pamal¨°. n. [ki¨²rabl] Curable. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. Maupak. estorbar. v. pisain. mangbubungkal ng lup¨¤. [k?r] Perro de mala ralea. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. Uling na bat¨® na durog. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. Culpable. [koef] Dar de pu?adas. humiyaw. Suntok. Crust. adj. [koel] Escoger. Cue. [ki¨²bit] Codo. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. Manglilinang. [k¨¦ltivet] Cultivar. [koeb] Cachorro de la osa. incomodar. pumighat¨¬. [cr¨ªstalain] Cristalino. pamal¨°. [koeb] Parir [la osa]. n. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. sutil. amontonar. [ki¨²ret] Cura. Cub. [cretch] Muleta. iyak. n. [ki¨²coemboer] Pepino. [cristal] Cristal. [kadl] Agacharse. Kristal. Curable. Isang siko. diinan. Luminang. Cuff. n. liwanagan. Upak. [cray] Gritar. sutileza. Crusty. [cray] Alarido. v. [k¨¢mber] Embarazar. n. hadlang. [k¨¢mbersam] Engorroso. umpog. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. pangbugbog. Cupbearer. [k¨¦lminet] Culminar. yumuk?. Na kakaabala. [k¨¢dchel] Apalear. Pepino. n. villano. balat. pesado. Culpability. Panghampas. [croesh] Colision. Cultivator. [cript] B¨®veda subterranea. uminis. Sala. Crystallize. n. choque. [ki¨²lineri] Culinario. n. . Pasan. Sigaw. Crypt. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. impedir. molestia. mabalat. Asong walang kabuluhan. Buntot. v. labrar. makasalanan. Cumulate. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. adj. Cubit. kaliksihan. v. n. adj. Cumbrance. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. Cultivation. Cultivate. Cupboard. Cruset. [k¨¦lpabl] Culpable. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. grito. n¨¢isasalansan. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. Cry. Culprit. bumukid. v. katalinuan. Crutch. nakaiinip. parang bubog. peso. mangbubukid. llanto. Cube. tumangis. [k¨¦ltivetor] Cultivador. Culminate. Paglinang. [ki¨²bik] C¨²bico. n. n. kaswitikan. lo perteneciente ¨¢ la cocina. Cully. n.

n. adj. Maikl?. [kust¨®dian] Custodio. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. kagamutan. [k¨¢r-ri] Zurrar. Cure. Gatas na pinapamu?. [kat] Cortar. contener. Cutaneous. coagular. blasfemar. [kiur] Curar. kortina. n. derechos de aduana. tungayaw. torcido. Customer. Curfew. Curtsy. adj. lumapot. Cut. [k?rb] Freno.. Curl. v. Maramot. Current. sanar. Linisin ang kabayo. Matulis ang dulo. coagularse. [c¨²shon] Cojin. Sumpa. remedio. [k¨¢stamjaus] Aduana. Curvation. Curry. [k¨²stodi] Custodia. Pamuuin. Cuspidal. [k¨¢stard] Natillas. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. n. Kulot ng buhok. kaasal an. Curd. magpagaling. kulukut¨ª. tumungayaw. inconsiderado. Curvated. Kul¨®t. [k¨¢rrent] Corriente. Pangul¨®t. v. iklian. n. Baluktot. Cursed. partir. Curly. humiw¨¤. uso. guardian. [kart¨¦l] Cortar. n. kapootpoot. pasable. almohazar. n. Curl. n. n. requeson. lu mait. [k¨¢rsori] Precipitado. . Curse. comun. almohada. lait. Curvity. Curve. n. n. pigilin. v. takip ng chi menea. pagkabalikuk?. Curiosity. Customary. ¨²puan ¨® sandalan na unan. Nakagagam¨®t. n. cuajar. balikuc?. adj. n. [k¨¢rvated] Corvo. Manggagamot. [ki¨²retiv] Curativo. asal. Pangulot. [k¨¢rdl] Cuajarse. pangkulot. pamuuin. n. ordinario. makimot. Kulut¨ªn ang buhok. telon en los teatros. n. Curt. [k¨¢stameri] Usual. mezquino. [k¨¢rviti] Curvatura. Pagbabantay. kaugalian. valor corriente de alguna cosa. [k¨¢rsed] Maldito. gumilit. v. Ang kin¨¢tatangahan. Custom. n. Mamu?. adj. malvado. v. v. Curry-comb. Pamigil. adj. Sinumpa. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. adj. n. n. v. balikuk?. pabay¨¤. Pagkabaluktot. n. Cure. [ki¨²rios] Curioso.. pag-iingat. [kat] Corte. Pumutol. palaputing maigi. n. Curator. Currency. Curb. Kaugalian. [kiuri¨®siti] Curiosidad. [k¨¢rrensi] Circulacion. Curd. [karv] Corvo. [k¨¦rli] Rizado. adj. adj. Curse. Ugal¨¬. imprecacion. Curtain. Custom-house. n. n. Curmudgeon. Agos. karaniwan. v. aborrecible. Bantay. imprecar. Magtabing. v. n. Lechelan. v. Curling-tongs.. Panakip sa apoy. tanod. Curling-iron. [karv] Corva. gilit. Cut. Custody. lakad. [k?rd] Cuajar. [kiur] Cura. Curb. Curdle. tapador de chimenea. medicamento. cuidado. mainam. Curtail.Curative. [k¨¢stam] Costumbre.. Cursory. Tabing. Putol. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. [k?rb] Refrenar. Panglinis ng kabayo. Suk¨¬. hiw¨¤. tajada. restriccion. Cushion. v. halagang tanyag. adj. palaputing maigi. Alak-alak¨¢n. Curve. Kabaluktutan. [k?rd] Cuajada. Gamot. acostumbrado. [k?rl] Rizo de pelo. [k¨¢stamer] Parroquiano. [karv] Encorvar. Custodian. [k¨¢rri-com] Almohaza. [karv¨¦cion] Encorvadura. Salaping karan iwan. hender. nakagagal¨ªng. pangkulot.. pangpigil. [k¨¦spidal] Puntiagudo. adj. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. abreviar. v. adj. [kars] Maldicion. Sumumpa. Custom. Masinop. Gumamot. [k¨¦rvechiur] Curvatura. coagular. Curtain. general. [k¨¢rrent] Corriente. lagyan ng tabing. Kabaluktutan. Kar¨¢niwan. adj. n. Curvature. Pumigil. bigla. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. Custard. telon sa palab as dulaan. manumpa. Adwana. Bumaluktot. [kars] Maldecir. encorvado. [k¨¢rten] Cortina. [kiur¨¦tor] Curador. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. n. Nauukol sa kutis. . Curious. ng. M¨¢dal?an. [k¨¢rfiu] Guardafuego. n. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. Curve. singil ng aduana. n. Paikliin. [k?rling-tongz] Encrespador.. [k?rt] Sucinto. n. lunas. n. Current. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. Baluktot. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . hamak.

n. Paghiw¨¤. cotidiano. Daddy. alipustain. Dale. v. Dam. [d¨¢mpnes] Humedad. Cylinder. Reyna sa Rusya. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. Cyon. [de¨ªli] Diariamente. Cycle. v. salpicadura. Cymbal. [s¨ªlinder] Cilindro. n. Limpak na karn¨¦. Pang-araw-araw. pana Daily. L¨ªbangan. kasiraan. masarap. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. pu?al. [del] Ca?ada. adj. n. burlarse. adv. Halomigmig. magbir?. tapar. itay. Dalliance. i p. [dam] La madre en los animales. n. Dame. [k¨¢tler] Cuchillero. Damp. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. n. [d¨¢medch] Da?ar. Damper. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. Cutler. n. v. [d¨¢mpen] Humedecer. [de¨ªli] Diario. [zar] Zar. n. Cutter. Munting putol. [k¨¢tting] Cortadura. Dancer. n. wisikan. Tatay. Mabilog. Dilig¨ªn. epid¨¦rmis. paggilit. Inah¨ªn. . Damn. v. n. tap¨ªk. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. Masungit. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. Sumir¨¤. alfanje. Talib¨®ng. adj. n. Czarowitz. Mga kasangkapang panghiw¨¤. Pangharang sa as¨®. n. [d¨¦nti] Delicado. Halomigmig. Damasco. Sayaw. n. n. adj. Damask. n. kayong lino. Cynical. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. Dabble. pa glulwat. Cutthroat. despreciar. bailar¨ªn. Cutlet. presa ¨® represa de agua. Pangalan ng bulaklak at n g babae. [dam] Condenar. quesera. tela de lino. magtagal. dilatar. [s¨ªnical] C¨ªnico. magsayaw. adj. [d¨¢bl] Rociar. [dab] Rociar. magwilig. bagay na masarap. Balok. babaing ginoo. Sisirain. n. Dance. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. dilacion. Taong masungit. n. Paghalomigmigin. [d¨¢li] Juguetear. [zar¨ªna] Zarina. hampas na marahan. n. Maglar?. n. Dainty. Mabilog. Dairy.Cuticle. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. v. Dagger. [d¨¢guer] Daga. Cutlass. pilansik. n. maglwat. Isang ur¨¬ ng tabak. pagtatagal. Binibini. Czarina. [k¨¢ter] Cortador. n. s¨¢yawan. Cynic. Czar. Damage. laitin. Damageable. Babaing mahal. [k¨¢t-zrot] Asesino. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. golpe blando. [k¨¢tlas] Espada ancha. n. Damp. [d¨¢lians] Diversion. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. n. basa. laruan. v. [d¨¦rimed] Lechera. pamilansikin. Dilig¨ªn. harangan ng tubig. wisikan. cerrar. Dally. Daisy. M¨¢mamatay-tao. Cylindrical. Dampen. [dem] Dama. n. Dab. v. n. Maggagat¨¢s. adj. Damsel. Araw-araw. Dampness. valla. n. [k¨¢tlet] Chuleta. [dans] Danza. [dans] Bailar. hacer pasar e l tiempo con gusto. [damp] Humedad. juguete. pagputol. [dam] Represar. panggupit. adj. magpagayon-gayo n. [s¨¢ion] Verdugo. Cyclone. Damage. n. [damp] H¨²medo. g¨¢waan ng keso. n. n. mantequera. [d¨¦nti] Bocado exquisito. se?orita. Cylindric. Harangin ang agos ng tubig. Bagay na mainam. divertirse. salopilan. maglib¨¢ng. baile. in¨¢. Daily. Bagy¨®. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. b¨²hawi. Sanggayong panahon. se?ora. Tungayawin. n. Dainty. D Dab. Har¨¬ sa Rusya. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). elegante. Cutlery. Sir¨¤. v. Cutting. [s¨¢iclon] Tempestad. [d¨¢medch] Da?o. magkekes¨®. Tagahiw¨¤. M¨¢nanayaw. Halomigmig. S¨ªmbalo. Berdugo. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. cada dia. n. n. [d¨¢mper] Apagador. Sumayaw. [d¨¢masc] Damasco. [s¨ªnic] C¨ªnico. basa. [d¨¢mzel] Damisela. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. adj. Bilog. detrimento. Mainam. Parang. Dance. n. n. n. Dairy-maid. n. n. suspender. [d¨¢di] Pap¨¢. Dam. Tindahan ng gatas at keso.

n. [d¨¢rling] Predilecto. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. Bahagi. Danger. Deafness. [dash] Colision. acariciar. Daze. Day-time. Liwanag ng araw. Bing¨ª. adj. fecha. confundir. bumangga. sumagas¨¤. ibp. Ar¨¢w. [d¨¦ring] Osado. Deaf. [dikn] Di¨¢cono. Day-spring. favorito. Iugoy. n. v. dumhan. antes de ayer. golpe. n. n. n. Palas?. Daughter. pecha. [dont] Intimidar. amortecer. Dash. Kapangahasan. atrevido. Di¨¢kono. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. Dazzle. Day-light. v. [dey] Dia. Deafen. ilagda ang pecha. damong hinihimam¨¢t. palasunod sa moda. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. vivaz. palayawin. [don] Amanecer. Dastard. maliks¨ª. n. [dart] Lanzar. Darn. Darnel. pan¨¤. alagar. sulig¨¬. adj. [d¨¦werk] Jornal. adj. Taong bingi't pipi. n. arriesgado. [d¨¦lait] Luz del dia. [d?t] D¨¢til. [def] Sordo. tinieblas. n. manchar. [d?t] Data. Dauntles. dil¨ªm. n. pangahasan. Darkness. atrever. hat¨¬. Dark. v. [d¨¦dli] Mortal. v. Deacon. v. adv. Dead. Sinta. Dare. Dart. v. giliw. [d¨¦-buk] Diario. arriesgarse. n. n. Daub. Dapper. Day-break. n. [d¨®dl] Gastar tiempo. Ang namatay. Pat¨¢y. umpog. kalabuan. obscurecerse. Dumilim. currutaco. el hombre muerto. [d¨¦taim] Tiempo del dia. [d¨¢ndraf] Caspa. v. magdilim. arrojado. Day-before-yesterday. Magtakda ng kaarawan. [darc] Obscuridad. manuy¨°. n. Kabingihan. Daring. Dumaluhong. Deaf-mute. adj. choque. Mamagod. v. [d¨¢rkn] Obscurecer. n. Nakamamatay. v. Mangahas. Dawn. malab¨°. Deadly. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. v. n. ofuscar. & n. tumulig. n. [d?z] Cansar. opaco. n. v. Mag-umaga. n. estallar. Date. v. Dead. Dash. [d¨¢ngl] Soltar. n. n. ofuscar. n. libangin. v. Bungg?. [d?r] Osar. [d¨¢ndi] Petimetre. n. adj. riesgo. Bingihin. Iladlad. kaarawan. adj. [dil] Parte. chocar. magtagp?. Dank. Daring. [dart] Dardo. manglab¨°. madilim. [d¨®ter] Hija. Pangan¨ªb. irog. Darken. v.Dandle. tirar. v. [d¨¢stard] Cobarde. [d¨¢ndl] Mecer. Palagkitin. isa bit. Day. Magsurs¨ª. Date. [danc] H¨²medo. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. Araw. matatakut¨ªn. Dwag. Kulimlim. Darling. [d¨¦ndcheras] Peligroso. Date. Deaconess. [d¨¢per] Activo. n. sumilaw. kapanganiban. manggulat. n. adj. [d¨¦fn] Ensordecer. Sumilaw. n. opaco. Magpahilagpos ng pan¨¤. Dangle. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. Dandy. Tumakot. Kaarawan. noong makalawa. arrojar. Damong pangsir¨¤ ng palay. [dash] Arrojar. dungisan. [d¨¢rknes] Obscuridad. terrible. Mapagmakin¨ªs. Day-book. Dawdle. . R¨¢tiles. bibo. Madaling araw. pagkabing¨ª. [ded] Muerto. fechar. Kadiliman. adornar con ostentacion. lumab¨°. mag-bukang liwayway. Buh¨¢y ang loob. Dandruff. Darksome. n. [d¨¢zl] Deslumbrar. Lab¨°. Sumayang ng panahon. [d¨¦fmiut] Sordomudo. [d¨ªkones] Diaconisa. Pangahas. pinag-araw¨¢n. [d¨¦dn] Amortiguar. Mapanganib. adj. Dangerous. An¨¢k na babae. n. [d¨¦spring] Alba. [d¨¢rnel] Ziza?a. [d¨¦fnnes] Sordera. Dark. Mapusok. [darn] Zurcir. adj. Halomigmig. [darc] Obscuro. nakapangingilabot. Dawn. v. [d¨¢rksam] Obscuro. Day-laborer. Mang-aar¨¢w. Diakonisa. [ded] El difunto. n. Daywork. [d¨¦ring] Osad¨ªa. [d?t] Datar. Kamakalawa. despierto. colgar. ibitin. espantar. Daunt. Deal. adj. [d¨¦bric] Alba. Patayin. n. palamutihan. [d¨¦ndcher] Peligro. Malab¨°. [don] Alba. albor. Balakubak. t¨ªmido. bangga. Dart. Bukang-liwayway. Deaden. Madaling-araw. ang nanaw.

Death. desorden. adj. n. manghib¨°. [d¨¦zles] Inmortal. n. n. Decant. Deceitful. n. Masir¨¤. makipaglaban. v. [d¨¦but] Debut. [dez] Muerte. envilecimiento. Pautangin. Magalang. ini ibig. Dear. n. Magdaray¨¤. n. Paglilipat ng kampament o. Panglulupaypay ng anoman. Decampment. adj. Decease. Deathless. degollar. caro. December. pagkabulok. Ang sangpung utos. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. fallecer. repartir. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. fraudulento. Debasement. [dil] Distribuir. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. contienda. Hatol na kamatayan. [din] Dean. n. n. escapar. Makipagtalo. Decency. Mamatay. adj. [dis¨ªt] Enga?o. pitagan. [dib¨¦t] Debate. maghat¨¬. v. n. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. n. [d¨¦zbel] Toque de agonia. [dis¨ªs] Morir. [d¨¦bit] Adeudar. [d¨ªler] Comerciante. mudar un ejercito su campamento. Magbuhos. v. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. n. pagkamatay. n. kawal¨¢n. Kasalat¨¢n. complaciente. Debase. v. [dis¨¦mboer] Diciembre. [dic¨¢pitet] Decapitar. Debar. Debility. modestia. tumakas. Day¨¤. n. [dik¨¦] Decaimiento. maayos. artificio. n. Deceive. fraude. ang unang paghayag ng bagong a rtista. Utang. mangalakal. [dib¨¦t] Discutir. Debate. n. . [dik¨¦] Decaer. v. pagkahamak. Walang kamatayan. hib¨°. ibukod. Debit. declinar. sumama. [dis¨¦nial] Decenal. ilapat ang kampamento. n. humin¨¤. timtiman. adj. pagaasal na wa lang tuos. traficar. [dib¨ªlitet] Debilitar. viciar. pagsama. Magday¨¤. pagpanaw. v. Dearth. adj. Unang pagkalitaw ng anoman. mapagbigay-loob . envilecer. Pagpugot. empeorar. Deceit. Debauchery. [dic¨¢mp] Decampar. fallecimiento. Pagkamatay. [det] Deuda. Dealing. costoso. Pangangayupap¨¢. Death-bell. Lisanin ang kampamento. paglalang?. Pumugot (ng ulo). tr¨¢fico. v. caro. Dean. v. Ihiwalay. deg¨¹ello. mapitagan. Death-warrant. Decadence. isalin. Debtor. libertinaje. Debit. Dealer. Tagal na sangpung ta¨®n. iniirog. [d¨¦zblo] Golpe mortal. n. defraudar. comercio. H¨ªgaang pinaghingaluan. n. Aguny¨¢s. treta. [dis¨ªs] Muerte. Pagkasir¨¤. Decay. [dic¨¢nter] Botella de cristal. ibuhos. [dib¨®ch] Corromper. mabulok. Debauch. [dib¨®cheri] Desareglo. vida disoluta. Decamp. Kilos-mahal. Utang. [d¨ªsensi] Decencia. ginigiliw. Decapitation. amado. pangungugal¨¬. Debt. paghahanap-buhay. pagmamatwiranan. n. M¨¢ngangalakal. n. Pangayupap¨¢in. pamumuhay ng walang tuos. [dib¨¦s] Humillar. Sangpung ta¨®n. magsalin. Decanter. n. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. May-utang. borracher¨ªa. [dis¨ªv] Enga?ar. Panglulupaypay ng anoman. Death-bed. Decalogue. humikayat sa kasamaa n. Decapitate. n. mercader. v. [dib¨ªliti] Debilidad. pangangalak l. Pag-aalibugh a. [d¨¦bit] Debe. [dib¨¦sment] Abatimiento. n. Debate.Deal. [d¨ªling] Conducta. Debilitate. v. n. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. [derz] Carest¨ªa. poner pies en polvoreda. [d¨¦tor] Deudor. n. mahal. makipagmatwiranan . Magpahamak. Sisidlan na kristal. Death-penalty. d¨¦bito. Decennial. disputar. Panghihin¨¤. Debauch. [dik¨¦dens] Decadencia. Debonair. Decadency. Decennary. pervertir. Decay. Kamatayan. hamakin. Asal. Decease. manghihib¨°. [debon¨¦r] Urbano. n. Dean. desorden. lal¨¢ng. trasegar. Manghin¨¤. disputa. n. v. n. v. nagkakautang. [d¨ªbar] Excluir. [dik¨¦densi] Decadencia. n. Parusang kamatayan. [dis¨ªtful] Enga?oso. n. kumarimot. Disyembre. declinacion. [dib¨®ch] Exceso. Pag-aalibugha. [di?r] Querido. kura sa katedral. n. Minamahal. Pagtatalo. [dis¨¦neri] Diezmo. Death-blow. Magbahagi. trato. [dik¨¦d] D¨¦cada. Debut. n. manaw. v. Decade. [dic¨¢nt] Decantar. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay.

Pagtatalag¨¢. Decree. n. Dedicator. [dis¨¢ifoer] Descifrar. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. Decipher. [dec] Bordo. Decorate. [dip] Pi¨¦lago. humul?. Gawa. Pahayag. n. palamut¨¬. maghayag ng kahulugan. mahinahon. Declination. Bawas. n. v. lait. mag-alay. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. v. hecho. Mangat? ng ibon Decrease. [d¨¦dik?tor] Dedicante. Decoloration. consumido por la vejez. n. Declension. v. [dicl¨¦m] Declamar. adj. [dim] Juzgar. umiwas. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. cubierta. n. v. adj. estimar. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. [didact] Deducir. Humapay. Deduct. manalaysay. disminuir. Pagbabawas. n. Declare. Mahin¨¤ sa katandaan. [decor¨¦cien] Decoracion. pensar. umawas. v. censurar p¨²blicamente. [dicr¨ª] Decretar. ordenar. Declamation. v. Declaration. [decor¨¦tor] Decorador. Tumuring. [dis¨¢id] Decidir. Decrepit. [dicl¨¢in] Declinacion. Pitagan. profundo. pagkabawas. Magpahayag. digerir. [dicl¨¢in] Declinar. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. [dis¨ªsioen] Decision. nakakahib¨°. Pangangat? ng ibon. Dedicatory. [declar¨¦cioen] Declaracion. Dedicate. n. [dis¨¦pcioen] Decepcion. Decoration. Laot. Declivity. Mapitagan. edicto. [dicr¨ªs] Decrecer. adj. [declin¨¦cioen] Declinacion. Deceptive. Malalim. [dis¨¦ptiv] Falaz. humilig. v. consagracion. pagkasir¨¤. Bawas. Declaim. pagkalabog. decadencia. v. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. Decoy. Tagapaggayak. decadencia. ¨²lian Decrepitude. [dic¨®roem] Decoro. n. t¨ªtulo ¨® katibaya . determinar. Ikapu?. [d¨¦coret] Decorar. n. Tumarok. [d¨¦diket] Dedicar. magpalamut¨¬. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. [dicr¨ª] Decreto. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. Decoy. magkulang. Dedication. pananalaysay. enga?o. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. sustraer. Decrial. disfamar. hib¨°. Pangungupas ng kulay. adj. n. Mapanirang puri. Decry. n. n. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. Pananalita. Deed. kulang. [dedik¨¦cion] Dedicacion. [d¨ªpn] Profundizar. Decline. Bumulok. [d¨¦coroes] Decente. [dicr¨¢ier] Difamador. [dicomp¨®z] Descomponer. [dicr¨¢i] Desacreditar. Manirang puri. diminucion. pag-u nt?. hapay. hapay. perorar. palalimin. hanguin. pagh upa. labugin. kumur¨°. magkulang. n. Lapag ng sasakyan. tumang g¨ª. Deck. adj. n. Decrease. [dic¨®ct] Cocer. [dis¨¢isiv] Decisivo. kiling. Deck. mahinhin. n. [d¨¦simal] Decimal. adj. Decision. n. derivar. adj. pag-unt?. Deem. [d¨ªsent] Decente. [did¨¢ccien] Deduccion. consagrar. Decorator. Mag-utos. paghupa pagkabawas. Pasya. Decorative. n. diminucion. n. v. adj. n. Lutuin. v. menguar. [dicr¨ªs] Decremento. [didi¨²s] Deducir. Pagkalut¨°. v. Deception. Gayak. n. Nakakaday¨¤. [dec] Ataviar. Takap. ancianidad. Manalita. Decorum. kiling. Deep. magpasya. Hilig. mapitagan. Magtalag¨¢. chochez. decoroso. n. kumiling. Decisive. Decide. adj. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. [dip] Hondo. Ang nag-aalay. v. n. Decree. taruk¨ªn. patalabis. . Deduction. [did] Accion. v. Takpan. [decor¨¦tiv] Decorativo. pangpalamut¨¬. v. enga?oso. Decomposition. Decompose. v. v. Maggayak. resolver. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. rehusar. [dicl¨¦r] Declarar. mag-isip. lupang matar¨ªk. cubrir. adornista. Day¨¤. Hilig. utos. Humang¨°. Decoction. tungayaw. turingan. [dicl¨ªviti] Declive. Magbawas. Pasya. Decorous. Decline. tagapagpalamut¨¬. [diclam¨¦cioen] Declamacion. n. hinhin. adornar. n. v. Mapasisiyahan. Mag-alis. Pagkabulok. n. manghalay. v.Decent. Mapagkilos mahal. Humatol. n. Decimal. sumir¨¤. magwar¨¬. evitar. magbawas. pag-uulian. Deepen. resolucion. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. Decoct. pag-aalay. Kahinaan sa katandaa n. Deep. Panggayak. mangu tya. Magpasya. insulto. Dalisdis. decencia. Decrier.

adj. [difr¨¦] Costear. n. pintas. dumaig. humiwalay. pagbibigay-loob. magkasala. [dif¨®lter] Contumaz. kamalian. [dif¨¦m] Disfamar. [dif¨¦ctiv] Defectivo. adj. abandono. n. Kakulangan. dilatar. respeto. nasir¨¤. [def¨ªciens] Defecto. Deficiency. [dif¨¢ilment] Corrupcion. pagk¨¢supil. pagpapabaya. Kulang. [def¨¦ndant] Defensor. [difl¨¢ur] Desvirgar. n. Humamon. [dif¨¦ccien] Defeccion. papangitin. ang n¨¢sasakdal. Defensive. Patay. Defy. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. separacion. desfigurar. n. matalin¨°. [dif¨¢in] Definir. Deform. mapag-upasala. Defunct. v. umupasala. [d¨ªpnes] Profundidad. Defendant. kulang. pananalag. falta. [dif¨ªt] Derrotar. v. p Defeat. [dif¨¢mer] Infamador. v. culpa. n. desfigurar. n. [dif¨¦s] Borrar. Lumupig. Defective. manub¨¤. Defray. magparumi. describir. Kaskasin. adj. Sanggalang. Ang hind? tumupad sa katungkulan. n. pitagan. Paggugulan. Pagkasir¨¤. Lalim. kap¨®s. namatay. maliks¨ª. [dif¨¦nd] Defender. Deformity. n. pagkabulok. imperfecto. Kakulangan. Defamer. v. p¨¢gsuk¨°. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. calumnia. Defoliation. n. muerto. magtanggol. [d¨¦ferens] Deferencia. v. Magkulang. n. n. [dif¨¢nt] Difunto. [dif¨¢il] Manchar. sala. vencer. Tagapagsanggalang. [dif¨®rmiti] Deformidad. Defeat. falta. n. Defenceless. tagapagtanggo l. [dif¨ªt] Derrota. sirain. n. galang. adj. Dumungis. delito. [defl¨¦ct] Desviarse. retardar. descuido. Definition. Deflect. dungisan. exacto. n. M¨¢ninirang puri. Deepness. Defame. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. Buh¨¢y-ang-loob. Deficience. apartarse. [dif¨®lt] Omision. n. May kalaliman. [dif¨¢lket] Desfalcar. incapaz de resistir. Manirang puri. n. sal¨¢g. Deficient. imperfeccion. v. Deference. imperfeccion. n. may kapi ntasan. Defraud. tuos. Pagkalaglag ng mga dahon. [dif¨¦ct] Defecto. calumniador. Defilement. Defiance. Kakulangan. hind? ganap. Hamon. [dif¨¢il] Desfiladero. Magpapangit. Pagkahamak. Defence. v. v. Defile. Antalahin. Us¨¢. pagkalisy¨¤. [dif¨®lt] Faltar. Pagsa ng-ayon. Defile. Paninirang puri. Pagkalihis. n. lumaban. v. . pagtiwalag. rodeo. determinar. v. nanaw. [dif¨¢i] Desafiar. Deflexure. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. bumulok . Defer. Default.Deeply. pasiyahan. Deer. vencimiento. n. v. binbinin. adj. n. el que no cumple con su deber. bajeza. Defamation. Mangday¨¤. Pagkukulang. Salaysay ng kahulugan. Pagk¨¢lisya. Defalcate. n. [difl¨¦csiur] Torcimiento. diestro. Defect. [d¨ªpli] Profundamente. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. Pagkatalo. [difr¨®d] Defraudar. n. consideracion. n. [dir] Ciervo ¨® venado. Defection. sumupil magpasuk¨°. Default. Ipahayag ang kahulugan. salaysa yin. Deft. v. pagpayag. Magsanggalang. Defaulter. [deft] Despierto. [d¨¦finit] Definido. Defend. Kakulangan. sumir¨¤ ng any?. adj. sumir¨¤. Degeneracy. afear. pagtatang gol. liwanagin. calumnioso. Defamatory. Lumih¨ªs. [dif¨¦nsiv] Defensivo. v. [dif¨ªcient] Deficiente. manekas. [dif¨®rm] Desformar. Deficit. Definite. adv. [difam¨¦tori] Infamatorio. v. pagk¨¢baba. pagwawalang bahal¨¤. [dif¨¦r] Diferir. pagk¨¢lupig. Deflection. destruir. Landas. [dif¨¦nsles] Indefenso. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. ipagpal iban. n. [def¨ªciensi] Defecto. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. May kulang. kalaliman. [definicien] Definicion. v. ensuciar. despejado. atrasar. [didch¨¦neresi] Degeneracion. [difam¨¦cion] Difamacion. adj. defecto. Deface. Pagkukulang. reo demandado. Define. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. Nakasisirang puri. abuluyan. calumniar. n. [dif¨¦ns] Defensa. corromper. pagsasanggalang. Manir¨¤ ng dalaga. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. condescendencia. Deflour.

n. Pagbibigay. Delusion. [digr¨¦d] Degradar. deleite. dumalamh at¨¬. Magpangayupap¨¤. pagkatiwalaan. deshonrar. Delight. v. [delegu¨¦cion] Delegacion. Delinquency. Delineation. v. Pagwawar¨¬. Inam. culpa. Deification. hib¨°. adj. adj. n. ma lugod. [degrad¨¦cion] Degradacion. magpahin¨¤ ng loob. Delicious. [del¨ªb?ret] Cauto. Panglaw. [dil¨¢it] Delicia. n. [dil¨¦ctabl] Deleitable. v. Pagguhit. libramiento. pagkabinbin. Delicate. bajeza. [d¨¦iti] Deidad. Baha. Kalugodlugod. deleitoso. [dil¨ªrioes] Delirante. Pagbibigay. Delirious. pagkapaliban. [dil¨ªv?rans] Entrega. Delinquent. kagalakan. n. Pagkakinatawan. divinidad. Dejected. m¨¢pabab¨¤. Delicacy. hapis. Deist. Deluge. libramiento. n. desvariado. adj. n. [didch¨¦cted] Abatido. Katawanin. Matwa. Waw¨¤. [dil¨ªneecien] Delineacion. n. magsalaysay . placer. Nangangayupap¨¤. Pagk¨¢baba. Kinatawan. narracion. rendir. Say¨¢. m asarap. Delirium. [dil¨¢itful] Delicioso. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. adj. [d¨¦lta] Delta. n. [d¨¦in] Dignarse. Deluge. v. rango. [d¨¦liket] Delicado. Mainam. envilecer. n. deificacion. delicioso. relatar. adj. Deify. kadyosan. adv. nakalalasing. agradable. v. nakamamatay. Delectable. pag-aring Dyos. mabait. n. [dili¨²d] Enga?ar. Maingat. [del] Hondonada. kawili wili. retardar. n. valle hondo. manghib¨°. apaw ng tubig. n. [didch¨¦ct] Abatir. [d¨¦izm] Deismo. [del¨ªb?ret] Deliberar. n. papaglwatin. v. n. sira a g loob. Deism. Degree. afligir. Losa. Marapatin. Delegation. circunspeccion. [dilect¨¦cien] Deleite. Maging hamak. n. libertar. Ang nananampalatayang may Dyos. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. Delay. Gumuhit. Delta. Deliverance. magpalay¨¤. [dil¨ªroem] Delirio. kalugod-lugod. [dil¨¦] Diferir. Deliberate. kaayaaya. Delude.Degenerate. Deity. placer. Deliver. adj. Nakakapah amak. Delineate. [d¨¦ifay] Deificar. n. [deifik¨¦cion] Apoteosis. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. diputado. Degeneration. Pagkadyos. Magbigay. Delightful. n. Degenerate. adj. Pagkaantala. afliccion. [delf] Loza vidriada. klase. Delf. Degrade. pagkalabag sa utos. divinizar. Hib¨¢ng. Grado. pa nanalaysay. mabait. Delight. [del¨ªneet] Delinear. n. mortal. pagk¨¢baba. lugod. parto. Delegate. [dil¨ªncuent] Delincuente. n. parto. katiwal¨¤. Maselang. v. [dil¨ªcioes] Delicioso. [d¨¦ist] Deista. Delectation. panganganak. lungkot. ligay¨¤. sarap. Delivery. v. Dyosin. criminal. Sala. Delegate. [didch¨¦ccien] Tristeza. Dejection. Pagkahamak. Degradation. n. Selang. [deli¨²cien] Enga?o. hunos dil¨¬. kasayahan. venenoso. destructivo. M¨¢pababa. kalugod-lugod. n. masiyahan ng loob. Magwar¨¬. Delay. n. Hamak. v. Ariing Dyos. n. v. pagkahibang. Antalahin. ipagpaliban. avisado. Deject. magalak. humul¨°. [digr¨ª] Grado. [dil¨ªcioesnes] Delicia. diluvio. dise?ar. [d¨¦liudch] Diluviar. [dil¨ªv?ri] Entrega. Pagkahibang. ilusion. paglul wat. diputar. maghunos dil¨ª. desalentado. v. pagkahamak. tardanza. . Dell. Malalim na lib¨ªs. kahalili. pagkamaselang. Umapaw ang tubig. n. Deliberately. dalamhat¨¬. lugod. Kaayaaya. ur¨¬. [dil¨ªncuensi] Delito. manirang puri. desanimar. pagbibigay-any?. lugod. [didch¨¦neret] Degenerado. n. ing t. [dil¨ªv?r] Dar. exquisito. [dil¨¦] Dilacion. v. Deleterious. Pagdyos. Magday¨¤. [d¨¦leguet] Delegado. Deliciousness. Maingat. degeneracion. Deign. [didch¨¦neret] Degenerar. Day¨¤. n. [delet¨ªrioes] Deletereo. magbigay-any?. panganganak. [d¨¦leguet] Delegar. humamak. adj. [d¨¦liudch] Inundacion. Saya. v. twa. walang kabuluhan. gusto. calidad de una cosa. considerar. n. [d¨¦likesi] Delicadeza. May-sala. nagdadalamhat¨¬. condicion. Deliberate. contentarse. n. entrampar. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. desalentar. Deliberation. [dil¨¢it] Deleitarse.

[den] Caverna. [dim¨²r] Duda. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. [dili¨²siv] Enga?oso. conducirse. [d¨¦nizen] Extrangero. tumarok. significar. Nauukol sa ngipin. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. Patoto. [din¨®t] Denotar. kalaputan. n. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. v. pag-aalanganin. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. decadencia. Kahalayan. mag-asal. Mag-ugal¨¬. Denominate. [delv] Cavar. adj. n. [dimark¨¦cion] Demarcacion. Demur. n. n. v. nombrar. Huming?. [dim¨¦nted] Demente. hubd¨¢n. Ugal¨¬. n. Magdaray¨¤.. n. hesitacion. Denude. despojar. v. [dim¨ªcion] Degradacion. Dentistry. Denomination. kilos. v. n. Hubar¨¢n. mag-alanganin. asal. [dinomin¨¦cion] Denominacion. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. v. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. limite. Democrat. [delv] Foso. Denudation. Demur. Demoralization. pagkakait. Demonstrate. delatar. moderado. N¨¢ipakikilala. pagpapakita. [d¨¦magog] Demagogo. Demon. Ukit. Dentifrice. [dini¨²d] Desnudar. magpaka. [dim¨¢nd] Demandar. Demission. [din¨¢iabl] Negable. pagtangg¨ª. v. Umukit. [dim¨¦rit] Desmerecer. [dim¨²r] Vacilar. n. Wasak¨ªn. Hukay. [d¨¦ntist] Dentista. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. Demarcation. adj. n. Humukay. Demoniac. escr¨²pulo. Pagkaila. reclamar. Democratic. n. Inaalihan ng demonyo. falaz. Den. luhog. tawagin. n. Demented. sirain. n. hangganan. Delve. v. pagd edentista. paliwan ag. [dim¨²rer] Demora. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. Democracy. m¨¢pulaan. Mawal¨¢n ng karapatan. m¨¢pintasan. [dim¨®niacal] Demoniaco. v. [dim¨®lish] Demoler. Demagogue. [dimark¨¦t] Amojonar. espeso. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. [dent] Hacer muesca. Demand. Demise. Pagkauktol. Masins¨ªn. n. Kamatayan. magpaliwanag. adj. pamagatan. Gaw¨ªng mahalay. Demonstrative. nombre. Demoralize. paghub¨°.. sira ang bait. [d¨¦nsiti] Densidad. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. Demolish. [dens] Denso. M¨¢ikakaila. v. [d¨ªnauns] Denunciar. adj. v. Dental. v. abollar. [d¨ªmon] Demonio. nagpapakita. Demonstration. solidez. [din¨®minet] Denominar. v. [dim¨®nstret] Demostrar. desmerecimiento. antro. adj. P¨¢mahalaang bayan. n. apelativo.. tigil. adj. Magsumbong. n. n. Panganlan. Panghihin¨¤. Magpakilala. [demol¨ªcien] Demolicion. magdenunsya. endemoniado. Demoniacal. pul¨¤. siksik. Demonstrable. fallecimiento. Denizen. Demurrer. [dimi¨²r] Sobrio. Magpamana. gibain. [dent] Muesca. matigilan. Ngalan. n. galaw. tagal. adj. siksik. Nagpapakilala. adj. Dent. peticion. n. lwat. hubuan. magpakita. Mag-alinlangan. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. n. loco. [dim¨ªn] Portarse. bansag. Ang d? kababayan na inaring kabakay an.Delusive. Hing?. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. Demand. adj. v. Demolition. [diminoer] Porte. magsakdal. Density. v. [dim¨®nstrabl] Demostrable. m¨¢ipahihind Denial. indicar. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. paggiba. Demarcate. Dentist. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. Deniable. adj. pagsir¨¤. naturalizado. pam agat. v. Delve. sirain ang mabuting ugal¨¬. [demonstr¨¦cion] Demostracion. magsakdal. Pint¨¢s. deshacer. Demean. n. Inaalihan ng demonyo. Dense. Yungib. Pagpapakilala. Dent. endemoniado. Demure. [dim¨®niac] Demoniaco. Demeanour. dudar. . Pagwasak. Tandaan. n. n. [dim¨¢iz] Muerte. malapot. sakdal. Mah¨ªnahon. n¨¢ipaliliwanag. Dentista. Demerit. hoyo. m¨¢ipagkakait. [dim¨®crasi] Democracia. [d¨¦ntal] Dental. [dim¨¢iz] Legar. Denounce. n. sondear. Paghubad. lumuhog. lungga. adj. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. Demise. Denote. pagpapahind? . nagpap aliwanag. n. Demonyo. repulsa. n. tawag. Ulol. Kasinsinan. pagkaudlot. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. n. [dim¨¢nd] Demanda. m¨¢itatangg¨ª. [din¨¢ial] Denegacion. Demerit. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. Pag-aalinlangan.

p¨¢gkakapakumbaba. [dip¨®zit] Depositar. n. Depreciation. Depravity. desestimacion. Depressive. n. v. Pagkaaba. corrompido. miserable. pagkasir¨¤ ng ayos. uyam. Ugal¨¬. delegar. pagkai wan. Paw?. destierro. Pagkagul¨®. Paw¨ªin. Mani¨ªl. Alisin sa katungkulan. mag-asal. kahapishapis. v. Sam¨°. Deportment. Deodorize. destituir. v. p¨¦rdida. adj. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. Pagkakinatawan. n. Depression. desterrar. [d¨¦rilict] Desamparado. Dereliction. Deprecate. [d¨¦pridet] Depradar. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. [dir¨¢iv] Derivar. . peticion. pamanh¨ªk. v. [dir¨¦ndch] Desarreglar. conducta. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. v. sumuy¨°. n. n. [dipi¨²t] Diputar. abismo. Kataw¨¢taw¨¢. Depraved. Guluh¨ªn. adj. Deposition. v. desordenar. n. negociado. [d¨¦roguet] Derogar. Kalunos-lunos. libak.Deny. walang sukat luminga p. v. n. n. v. Deplore. corrupcion. lamentar. n. Deprave. Manuya. Pagkahang¨° sa ib¨¢. menospreciar. [dipl¨®rabl] Deplorable. [dir¨¢isiv] Irrisorio. n. mamanhik. v. despojar. [dipr¨¦cien] Depresion. Sira. pangloloob. describir. [dip¨¦nd] Depender. Malunos. v. Pagpapatapon. maglarawan. sir¨¢in ang ayos. v. Hang?in sa ib¨¢. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. [dip¨¢rchur] Partida. n. [deodoraiz] Desinficionar. Tuya. [dip¨®zit] Dep¨®sito. n. [dip¨®rtment] Porte. v. abandono. tumuya. Depth. profundidad. Deputy. n. adj. [depiut¨¦cien] Diputacion. abandonado. L¨¢gakan. n. [d¨¦priket] Deprecar. pagtatapon s a ibang bayan. Mag-ugal¨¬. Kumatawan. mamatay. suy¨°. Sumir¨¤. Nakakahamak. v. pagkasug¨°. [dir¨¢id] Burlar. n. Depravation. [dir¨ªcion] Irrision. Kasir¨¢an. Bab¨¢an ng hala g¨¢. deportacion. conducirse. [derogu¨¦cien] Derogacion. v. saqueo. delegado. magdamdam. n. n. [dip¨®rt] Porte. [dipl¨®r] Deplorar. adj. Kasir¨¢an. Derelict. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. Kinatawan. rogar. Deputation. asal. Deposit. [deprid¨¦cioen] Depredacion. n. Deprive. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. ab a. pinawal¨¢ng kabuluhan. Deportation. Maglagak. [d¨¦piuti] Diputado. [dipr¨¦siv] Depresivo. [dip¨®rt] Portarse. Deport. Derogate. [deprav¨¦cioen] Depravacion. adj. Pinabayaan. kabuluk¨¢n. [d¨¦roguet] Derogado. [depz] Hondura. v. [din¨¢i] Negar. retratar. manglo¨®b. Pagkakabaw¨¤. rumetrato. Deposal. pawalan ng kabuluhan. Depreciate. Derivation. Derangement. [depriv¨¦cien] Privacion. ipatapon. corrupcion. burla. Pasaklaw. escarnio. Depend. adj. humamak. Derogation. asal. mofa. Depict. saquear. pagbabaw¨¤. [dip¨¢rtment] Departamento. mofar. Sumam¨°. morir. [dir¨ªvativ] Derivativo. Derisive. Depress. humillar. [dip¨®zal] Deposicion. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. Derrick. suplicar. manaw. v. Depute. K¨¢gawaran. bumulok. Bawaan. n. destierro. Department. n. almacen. [dipr¨¦vd] Depravado. Paniniil. pagpapabaya. v. Lalim. alangan¨ªn. pag-al¨ªs. ruego. Pagpaw¨¬. Derogate. muerte. Lagak. n. renunciar. dep¨®sito. papagpakumbab¨¢in. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. [dip¨®z] Deponer. [dipr¨¢viti] Depravacion. Yumaon. conducta. despreciar. adj. Deprivation. manglib¨¢k. Derivative. Deport. Pagk¨¢hamak. Derange. nakaaaba. n. [dipr¨¢iv] Privar. corromper. [deril¨ªccien] Desamparo. v. v. Pagkapabaya. abatimiento. kabuluk¨¢n. Hamakin. v. n. bulok. kalaliman. Depart. Pagyaon. pagkasir¨¤ ng kam n. Ugal¨¬. Pumint¨¢. Deposit. Derision. pagkawala. n. [diport¨¦cioen] Deportacion. Departure. [dip¨®t] Dep¨®sito. [deriv¨¦cien] Derivacion. [dipr¨¦s] Deprimir. Tumangg¨ª. Deplorable. Deride. Derive. desorden. [dip¨ªct] Pintar. [dipr¨¦v] Depravar. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. n. Pag-aalis ng katungkulan. Deprecation. Depredation. estar dependiente. Depose. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. pagpanaw. Pag-aalis sa katungkulan. umalis. mahapis. kumaila pahind?. Depredate. Depot. pagkamatay.

Pagbaba. adj. de intento. mapanglaw. Pagtataanan ng kawal. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. Describe. adj. Desolate. v. ansioso. Descension. Poot. pagtatanim ng loob. [d¨¦speret] Desesperado. Magnas¨¤. Despiteful. adj. May taglay na pananalaysay. [diz¨¢ir] Deseo. Desecrate. se?alar. Deshabille. determinar. manglupaypay. Desiccate. descendencia. ansia. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. [dis¨¦ncion] Descension. [diz¨¢ining] Insidioso. paglusong. intencion. [discr¨ªpcion] Descripcion. [diz¨¢iroes] Deseoso. Lumusong. Design. desde?ar. [design¨¦cion] Designacion. Il¨¢ng. Descent. bajada. may nais. lusung¨ªn. [diz¨¦rving] Meritorio. Taong pangahas. [d¨¦spicabl] Despreciable. Mapagnais. Paglutas ng anoman. [d¨¦zert] Desertar. Deserving. [dis¨¢in] Designar. pita. solitario. Mananais. w sak¨ªn. adj. lipulin ang mga t¨¢hanan. n. Pababa. Switik. se?alamiento. dise?o. v. Desideratum. paglus¨®ng. Angkan. humint?. Descry. daliriin. palus¨®ng. mapagnas¨¤. v. Desolate. Desist. adj. [disp¨¢it] Despecho. Desertion. v. Desirable. [discr¨ªptiv] Descriptivo. ipalagay na walang ka buluhan. Map¨®otin. [dis¨¦nd] Descender. n. panu kal¨¢. Deserving. mag-ibig. bajar. Descend. n. malaking parang na palanas. Descriptive. lah¨¬. . Desert. Tumay?. desesperacion. [d¨¦sicret] Profanar. Lumapastangan. n. Itur¨°. bumaba. inap¨®. Desire. magnas¨¤. lutas¨ªn. Desperate. Despond. panghihin¨¤ ng loob Despair. [diz¨¦rv] Merecer. [diz¨¢ir] Desear. [diz¨¢inedli] Adrede. Tumanaw. Desirous. destruccion. dise?ar. n. Desk. proyecto. adv. pagkalusong. inap¨®. mapipita. kasiraan. [disp¨¢itful] Despechoso. v. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. ilarawan. mananas¨¤. pasuba. akal¨¤. adv. papagingdapatin. [diz¨¦rtor] Desertor. tr¨¢sfuga. hangad. Marapatin. Karapatan. Walang pag-asa. Pagbaba. v. Mawal¨¢n ng pag-asa. Nais. posteridad . Descendant. n. [diz¨¦rcien] Desercion. Kawal na taanan. Deserter. adj. [d¨¦signet] Apuntar. despoblar. pagkababa. Designedly. v. [disp¨®nd] Desconfiar. astuto. anhelo. Hamak. v. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. nararapat. v. Magtigil. plano. magpanukal¨¤. n. [diz¨¢irabl] Deseable. mapagtan¨ªm sa loob. Pagtuy?. pababa. angk¨¢n. [desk] Escritorio. Description. [dis¨¢in] Designio. Designation. Lumutas. v. kawasakan. [disp¨¦r] Desconfianza. n. [disid?ret] Desear. Pananalaysay. taong malikot ang kamay. soledad. v. v. n. [discr¨¢i] Observar. n. may nas¨¤. v. abatirse. n. Monheng maometano ¨® monheng moro. Kawal¨¢n ng pag-asa. Descendent. v. [disp¨¢iz] Despreciar. Magkulang ng pag-asa. May karapat¨¢n. Kawal¨¢n ng pag-asa. pumita. Despoil. manghin¨¤ ang loob. hinlog. [dezol¨¦cien] Desolacion. n. querer. [desper¨¦cion] Desesperacion. Despatch. n. arruinar. Designing. ruina. [diz¨¦rving] M¨¦rito. [disik¨¦cion] Desecacion. n. Desire. adj. tanawin. [dis¨¦ndant] Descendiente. pupitre. degradacion. ser digno. proyectar. v. nas¨¤. gumu it ng any?. intento. tuso. Sulat¨¢n. [d¨¦zolet] Desolar. privar. malungkot. Desecration. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. [d¨¦zolet] Desolado. v. Despicable. n. n. palus¨®ng. Il¨¢ng. n. hamakin. Desert. n. Deserve. [discr¨¢ib] Describir. [dis¨ªket] Desecar. [d¨¦z?rt] Desierto. Desperado. Desiccation. Pagtutur¨°. adj. [disp¨¢tch] Despachar. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. Magnais. pagdalir¨¬. pendiente. Umakal¨¤. Deservedly. Karapatdapat. Humamak. Ilang¨ªn. [dis¨¦nt] Descenso. [disp¨¦r] Desesperar. adj. Isalaysay. kinus¨¤. [desper¨¦do] Hombre atrevido. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. Designate. Despatch. Desperation. Magtaan¨¢n [ang kawal]. avistar. Pagkailang. [disp¨®il] Despojar. pumita. v. [d¨¦rvish] Derviche. Desiderate. n. paglalarawan. maghangad. Despise. n. n. Despite. [desicr¨¦cion] Profanacion. n. Paglapastangan. adj. [disp¨¢tch] Despacho. n. umurong. [diz¨ªst] Desistir. magnais.Dervish. Banta. Desolation. apetecer. lah¨¬. Sinadya. Despair. de proposito. declive. v.

v. kayamutan. Pagkukulang ng pag-asa. dukha. v. n. [divast¨¦cion] Devastacion. kagibaan. adj. Despot. pagsulong. Detail. Bumuti. v. M¨¢ligaw. ruina. [dizr¨®n] Destronar. [dit¨¦rminet] Determinado. d? nanununton ng katwiran. Destiny. n. Detention. nakagigiba. adj. revelar. pinsala. pinabayaan. [d¨¦stitiut] Destituido. pagkalisya. karukha an. Develop. s irain. panghimagas. infamar. n. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. Tuklasin. Kasuklam-suklam. Pagkaligaw. abandonado. Itakwil. Pasamain. adj. Ihiwalay. [div¨¦lopment] Desarrollo. Devastate. pagpiit. Dessert. adj. Hubd¨ªn. Deterioration. [dit¨ªrioret] Deteriorar. Magpahin¨¤ ng loob. nakas isir¨¤. . Nakawawasak. impedir. n. pagkahayag. Kaukulan. limitado. ruinoso. desolacion. Destitute. Despondent. hado. Destruction. hubd¨¢n. [d¨¦spotizm] Despotismo. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. Destructive. lusubin. Deteriorate. Iwasak. karimarimari m. Walang mag-ampon. Magwasak. v. Suklam. resolucion. pumigil . hubarin. [d¨¦spot] D¨¦spota. [div¨¦lop] Desenvolver. Destine. h ampas-lup¨¤ salat. Kaukulan. privacion. lupaypay. kalu tasan. n. adj. Determination. n. v. kapalaran. gibain. ting?. v. Magpasiya. pagkasir¨¤. [dizr¨®nment] Destronamiento. n. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. lumutas. Detract. al por menor. D? matutulan. n. Detect. iguh?. wasakin. destacar. sumir¨¤. n. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. sirain. Detrimental. [dit¨¦st] Detestar. revuelta. arruinar. manungayaw. [destin¨¦cien] Destinacion. Detestation. especificar. tumuloy ng pagsulon g. decidir. Salaysayin. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. Himagas. ipaliwanag. tikt¨ªk. ibukod. [distr¨¢ccion] Destruccion. aborrecimiento. n. Detach. suerte. [dit¨¦ncion] Detencion. nakayayamot. desarrollar. Devest. lipulin . idestino. [dit¨¦n] Detener. decision. Impitin. [div¨¦st] Desnudar. Dethrone. [destiti¨²cion] Destitucion. v. [dit¨¦l] Detallar. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. abandono. n. Detriment. saqueo. desalentar. [ditr¨¢ct] Detractar. Nak¨¢sisir¨¤. v. sirain. Development. pulis na lihim. Detest. Destroy. [d¨¦stini] Destino. [dit¨¢tch] Separar. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. m¨¢lisya. pagk¨¢guh?. n. Deviation. [dit¨¦l] Detalle. Detection. ayaw¨¢n. rimarim. apartar. Pagkawasak. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. palad. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. [disp¨®ndent] Desconfiado. pan glulupaypay. kasiraan. v. Determinate. destino. desaliento. destino. Kasiraan. pag-uukol. [distr¨¢ctiv] Destructivo. Iukol. gumiba. paglusob. [d¨ªt?r] Desanimar. Detachment. Pagpigil. Devastation. disuadir. Detraction. v. v. Magbawas. [divast¨¦t] Devastar. ipahayag. Deviate. n. Detestable. arruinar. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. da?o. [ditest¨¦cion] Destestacion. [dit¨¢tchment] Destacamento. da?oso. Deter. [d¨¦triment] Detrimento. Detain. revelacion. [divi¨¦t] Desviarse. v. perjuicio. Destitution. desalentado. [ditermin¨¦cion] Determinacion. n. Destination. n. n. murmurar. v. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. pigilin. nakasasama. hubuan. Kulang ng tiwal¨¤. [dit¨²r] Rodeo. n. Detective. v. Despotism. may hangg¨¢. [dit¨¦rmin] Determinar. Salaysay. [ditraccien] Detraccion. pagkawasak. ihayag. manirang p uri. Sekreta. suspender. v. Despotic. desminuir. Detail. [dit¨¦ct] Descubrir. [dez¨¦rt] Postres. abala. n. [d¨¦stin] Destinar. Pagbabawas. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. n. asolar. [disp¨®ndensi] Desconfianza. pigilin. May taning. Dethronement.Despondency. Determine. n. mapag-ap¨²apuan. aborrecible. kasiraan. n. mapag an. Detour. [dit¨¦stabl] Detestable. adj. n. Pasiya. Pakasulong. uminam. despojar. pag-inam. [desp¨®tic] Desp¨®tico. loob¨¢n. pag-antala. Pagsama. Pagkatuklas. adj. aborrecer. n. [distr¨®i] Destruir. Kawasakan. Kasalatan. v.

n. n. Didactic. desocupado. [d¨¢iafram] Diafragma. v. Devour. Nauukol sa dyablo. Dialect. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. Sakmalin. pagpaparaan ng panahon. [div¨ªcion] Division. T¨¢laan sa araw-araw. Devout. Dexterous. v. Devolution.Device. Devoted. n. Dyamante. n. [d¨¦csteriti] Destreza. adj. v. [div¨¢izer] Inventor. [d¨ªccioen] Diccion. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. [d¨ªvies] Desviado. Pagsasaul¨¬. Devilry. Dyadema. lamunin. n. doctrina. n. [dictet¨®rial] Autoritativo. transmitir. n. [div¨®cien] Devocion. tragar. n. Dictation. n. Devise. pagkasaul¨¬. Diamond. Diametrical. [d¨¢iatraib] Diatriba. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. Pat¨¢k ng hamog. Panata. Kalagitnaan. [d¨¢imond] Diamante. Isang kasangkapang panghukay. Diatribe. . adj. Diksyonaryo. [div¨¢iz] Legado. Diction. [d¨¦vil] Diablo. kumatha. almocafre. n. n. adj. consumir. Dew. [dict¨¦tor] Dictador. v. [di¨²lap] Papada del buey. Dexterity. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. kasamaan. sirain. [di¨²i] Rociado. Any?. Dyablo. [daiarr¨ªa] Diarrea. n. donacion. Devote. may taglay na aral. Dyablo [karaniwang sambiting]. alituntu nin. Dewlap. [da¨ªlog] Di¨¢logo. manong ¨® manang. oracion. Dew. maliksi. Banal. [d¨ªccioeneri] Diccionario. n. n. Hak¨¤. Diabetes. mojigato. n. Deviser. n. putong. Nauukol sa kalagitnaan. m¨¢pasaul¨¬. n. legar. parang dyablo. Pangkat ng wik¨¤. [dict¨¦cion] Dictado. agilidad. S¨¢litaan ng dalawa. Lamb?. taan. Devotional. paghahat¨¬. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. Diabolic. Ukol sa pagtutur¨°. Dictator. Nauukol sa panata ¨® dasal. pangungusap. [da¨ªmetrical] Diametral. panuntunan. n. Kasanay¨¢n. malipat sa iba. destruir. estilo. [da¨ªmetric] Diametral. [d¨¦cst?roes] Diestro. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. tumaan. Gumulong sa ibab¨¢. adj. tabas. plano. Division. Devotion. [div¨¢ut] Devoto. [d¨¢ial] Reloj de sol. takap. Diaphragm. n. [devot¨ª] Sant¨®n. Imbentor. Diary. Ham¨®g. consagrado. adj. bulul¨®s. m¨¢xima. [d¨¢iri] Diario. Devolve. mag-pamana. [d¨¦vilri] Diablura. Walang laman. iwasak. n. adj. v. Dialogue. [div¨¢ur] Devorar. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. Dewy. Devil. n. San¨¢y. [div¨®lv] Rodar abajo. Manong ¨® manang. demonyo. adj. n. katalinuan. Devise. [da¨ªameter] Di¨¢metro. brilyante. katha. n. invencion. [div¨®id] Vac¨ªo. magistral. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. [daiab¨ªtiz] Diabetes. adj. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. adj. mag-any?. Pamana. kaliksihan. Diameter. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. adj. n. demonio. dasal. Talag¨¢. [div¨¢is] Proyecto. Diarrhea. makapang arihan. v. may taos na pananalig. [dict¨¦t] Dictar. Dictate. adj. [da¨ªlect] Dialecto. [dict¨¦t] Dictamen. Dickens. yaw¨¤. aral. adj. lisya. wik¨¤. [div¨®ted] Dedicado. Mukha ng orasan. Dictate. pa gmumur¨¢. destinado. trasmitir. [da¨ªdem] Diadema. Diadem. Devilish. n. Dial. leccion. n. adj. Dexter. Nauukol sa kalagitnaan. Dew-drop. [di¨²] Roc¨ªo. Gawang dyablo. [div¨®cional] Devoto. Devotee. p¨¢kahuluganan ng mga salita. Balisawsaw. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. piadoso. Nauukol sa kanan. kaloob. Tuntunin. Nauukol sa dyablo. Diabolical. [diu] Rociar. n. sal¨¢t. Diagram. adj. consagrar. [div¨®t] Dedicar. Nauukol sa dyablo. Lig¨¢w. n. habil. brillante. M¨¢hamugan. precepto. adj. Diametric. Mahamog. magkahamog. Kurs¨®. inventar. Dictatorial. n. guhit. Devious. Dictionary. Pagbabahagi. Devoid. [da¨ªgram] Diagrama. n. [div¨¢iz] Trazar. matalin¨°. [d¨ªbl] Plantador. Humak¨¤. religioso. maleficio. Pakikipagtalo. Pananalita. laan. Tumalag¨¢. n. [devoli¨²cien] Devolucion. n. m¨¢ngangatha. Dibble.

[d¨ªmiti] Fustan. mag-apuh¨¢p. Kakulangan ng paniniwal¨¤. destruccion. adj. Dilucidate. Dig. kamahalan. Papaging-dapatin. n. hab¨¤ at lapad. may bant?. Dim. n. minorar. extender (se). esparcido. Kaib¨¢. distincion. comer. adj. Malinaw. adj. Sumir¨¤. rasy¨®n. adj. extraviarse. mag¨ªng dapat. Dimity. Tunaw¨ªn. pagkakaiba. n. magsalawahan. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. sab¨®g. Dilution. n. Diffidence. Kulang ng tiwal¨¤. Manghuhukay. [d¨¢im] Una peseta. Dilute. v. Masipag. trasparente. Isang pisetas. Malagnaw. v. [din] Ruido violento. Digress. Difficult. [d¨ªfident] Desconfiado. katipunan ng mga utos. may taglay na aral. Digest. Mag-alinlangan. humab¨¤. paglay?. Pagsir¨¤. prolijidad. aplicacion. adj. karangalan. v. Hugong. Dal¨¬. n. n. kal¨¢t. Digest. makuyad. v. Makupad. Karapat¨¢n. Dilucid. n. destruir. [d¨¢iet] Alimentarse. dieta. may bawas. Hirap. n [d¨ªfoerens] Diferencia. paglihis. adj. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. isabog. kasipagan. Diminish. Linawan. v. Die. [difi¨²s] Difundido. Pagpapasikotsikot.Didactical. [difi¨²s] Difundir. [d¨ªfoerent] Diferente. Dignified. paglupan¨¤. Din. laparan. Dimple. h¨¢dlangan ng tubig. Malwag. [difi¨²sien] Difusion. Digger. n. dalir¨¬. [dili¨²cioen] Diluicion. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. Pagpapalagnaw. v. Digestible. n. obscuro. v. v. Mamatay. Butas ng pisng¨ª. ib¨¢. Dilapidation. [dil¨¦cion] Dilacion. Dim. Ukol sa pagtutur¨°. Maliit. Dignitary. Mahirap. n. Diluvian. Dignity. Dilate. malecon. n. [dil¨¢pidet] Dilapidar. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. [dili¨²t] Diluir. [dil¨¦tori] Tardo. adj. n. Karapatdapad. adj. Different. Difficulty. [d¨ªfidens] Difidencia. Diffuse. [d¨¢idchest] Digesto. Kaibh¨¢n. v. Digit. [d¨ªfikoelt] Dificil. Digression. Dilute. K¨¢yong sita. [dili¨²sid] Claro. Diligence. liwan agin. n. [dim] Obscurecer. [d¨ªgniteri] Dignitario. aclarar. tunawin ang kinain. [dif¨¦r] Diferenciarse. Dilation. ilustrar. lu Diffuse. anadear. lumih¨ªs humi alay. manjar. sonido. lumay?. separacion. Pagkain. ingay. Diligent. adj. esparcimiento. [d¨¢iet] Comida. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. [dig] Cavar. paghab¨¤. v. . [digr¨¦cion] Digresi¨®n. Diminutive. Kaginooh¨¢n. Tumunaw ng kinain. distinguirse. eclipsar. Ikalat. natutunaw. sahod. [dil¨¦t] Dilatar (se). desvio. adj. [d¨ªfikoelti] Dificultad. extension. lak¨ª. malab¨°. n. bawasan. Lagnawan. Sipag. Pagkabawas. n. Dime. adj. isang dal¨¬. [d¨ªgniti] Dignidad. Dimension. mag-alang¨¢n. Digestion. Difference. pagkatunaw ng kinain. nanganganinag. Diet. dilatario. Sukat. lumupan¨¤. n. [d¨ªgnifai] Dignificar. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. [dim¨ªnish] Disminuir. [d¨ªgnifaid] Dignificado. Lumapad. kaibahan. paghiwalay. [d¨ªlidchent] Diligente. mabagal. Bumawas. Paglaganap. coton¨ªa. racion. s¨²lipin. [dim] Turbio de vista. pagbabawas. pagkalat . alboroto. [d¨¢idchest] Digerir. Humukay. Ukol sa kagunaw. Dike. [dim¨¦ncion] Dimencion. bantuan. v. tunog. [didch¨¦stibl] Digerible. Diddle. Diffusion. adj. n. lwangan. diverso. [d¨ªdl] Vacilar. n. [didch¨¦schen] Digestion. disminuirse. v. v. Diminution. Dignify. Dilapidate. K¨®digo. [dili¨²vian] Diluviano. habaan. Dilatory. obst¨¢culo. v. kal¨¢g. Diet. kumapa. Lumab¨°. Malab¨° ang mata. [d¨ªdchet] Digito. Pilapil. pagkasir¨¤. maliwag. adj. kahirapan. extendido. v. [dili¨²sidet] Dilucidar. pagsabog. liwanagan. esparcir. Paglapad. magbawas . n. lento. adj. Kumain. n. [dili¨²t] Atenuado. n. aplicado. n. kumulimlim. [dai] Morir. Magpasikotsikot. paglwang. [diminu¨ªcien] Diminucion. Pagtunaw ng kinain. [d¨ªlidchens] Diligencia. M¨¢gkaiba. kagulo. [d¨¢ik] Dique. Differ. [d¨ªguoer] Cavador. lumwang. Diffident. sirain.

sama ng loob. magday¨¤. Dingy. [disagr¨ªment] Diferencia. n. [dir¨¦ct] Directo. Nasahul¨¢n. kasuklamsuklam. Kulay na malab¨°. alisan ng kapangyarihan . Disappearance. Disbelieve. magtwid. lubog. Kahihiyan. Disband. adj. Kakilakilabot kasindaksindak. v. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. m galangan. [disbil¨ªf] Incredulidad. adj. Disapproved. n. sumir¨¤ ng ayos. sisid. [dipl¨®masi] Diplomacia. v. [dert] Ensuciar. adj. desconfiar. Patnubay. enga?ar. magpakababoy. espantoso. Direful. kasaw?an. Tinanggihan. n. [disar¨¦ndch] Desarreglar. d?magkasund?. [dip] Inmersion. kababuyan. [disopo¨ªntment] Chasco. [disbil¨ªv] Descreer. p¨¢munuan. [dint] Golpe. Kasakunaan. Disastrous. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. [dir¨¦ct] Dirigir. n. tubog. enderezar. n. Marum¨ª. perjudicar. kawalan ng kapan gyarihan. Disagreeable. hwag magpahintulot. Kawalan ng ayos. twirin. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. pagkasahol. [d¨ªndchi] Color obscuro. [dis¨¢rm] Desarmar. Disallow. humiwalay. n. Dum¨ª. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. Disaster. Kapahapahamak. mag-urong-sul¨®ng. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. . Tumangg¨ª. Diploma. n. Disappoint. n. [dir¨¦ctor] Director. pawal¨¢n ng halag¨¢. n. [disal¨¢u] Negar. Disarm. [disagr¨ª] Desconvenir. Disadvantage. Disadvantage. patalim na tila talibong. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. adj. adj. n. Disagree. bungg?. Kumaila. pintas. Kumain. n. [disap¨®int] Frustrar. [dis¨¢stres] Desastroso. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. Dint. n. dalit sa paglilibing. Disability. v. adj. [dipl¨®ma] Diploma. choque. walang ayos. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. Mamatnugot. Directress. [disap¨ªr] Desaparecer. kapahamakan. kapangyarihan ng obispo. [derdch] Endecha. Matwid. v. incapacitar. Direct. [dert] Suciedad. v. v. pagkaayaw. Disavow. disgusto. n. Disarrangement. Alis¨¢n ng kaya. Dirt. Dirk. Director. Disarmament. Panambitan. kaguluha n. Dinner. baboy. sumisid.Dine. t¨ªtulo. Tumiwalag. v. sentimiento. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. [d¨ªn?r] Comida. n. [dir¨¦ctori] Directorio. Sumayang. Pagkain. Dingle. sumukb¨®. Dipper. porquer¨ªa. bangga. hw g gumanap ng sinalita. Isawsaw. Disappointment. Kawal¨¢n ng kaya. n. Karimarimarim. [disb¨¢nd] Descartar. Tagapamatnugot. puerco. [dir¨¦ctres] Directora. n. Mawalan ng paniwal¨¤. sumergir. Mawala. [disan¨²l] Anular. tanghalian. itubog. Panaksak. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. no dar permiso. censura. Diplomacy. Pawalan ng kabuluhan. n. Magk¨¢sira. v. [disapr¨²vd] Desaprovado. damda min. Diploma. [disagr¨ªebl] Desagradable. n. [d¨¢irful] Horrible. Disadvantageous. v. cancion l¨²gubre. Diocese. Bugbog. K¨¢siraan. Dip. [d¨¢in] Comer. Disappear. Dyosesis. mamahal¨¤. Magul¨®. Dirty. inayawan. faltar ¨¢ la palabra. pagkak¨¢sira. espantoso. derecho. Disarrange. emporcar. Dirge. kaal¨ªt. v. calamitoso. Disbelief. Babaing tagapamatnugot. Sukb¨®. Dirt. desconocer. n. k¨¢alitan. Disapproval. Gumulo. Disable. Disagreement. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. adj. discordar. adj. v. v. infortunio. discordia. Kawalan ng paniwal¨¤. [dis¨¦bl] Inhabilitar. [disab¨ªliti] Incapacidad. [d¨¦rti] Sucio. adj. nakasasaw?. Direct. Pagkawala. Disannul. [dip] Remojar. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. v. v. impotencia. kawal¨¢n ng pananampalataya. nalamang¨¢n. Kasahul¨¢n. ausentarse. itw id. Dire. Directory. [disav¨¢u] Denegar. n. [dis¨¢ster] Desastre. [d¨¢ir] Horrendo. n. Makasah¨®l makalam¨¢ng. Pagkatangg¨ª. [disapr¨²val] Desaprovacion. desbandarse. Kakilakilabot. v. [disarr¨¦ndchment] Desorden. sawsaw. v. Disarranged. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. pumatnubay. n. kasindaksindak. n. Dip. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. tagapamahal¨¤. adj. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. tagapamatnubay. n. Magdum¨¦. contratiempo. confusion.

Discolored. [disk¨®mfit] Derrotar. Discord. [discomp¨®z] Descomponer. n. ang tumatalikwas. Discourse. kulang. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. Pagkadaig. panayam. n. Kumupas ang kulay. Disclaim. Discompose. [disc¨®rdant] Discorde. manaig. maputla. [discl¨®z] Descubrir. Discordancy.Disburse. Discordant. rebajar. pagkahiwalay. Yamot. pahayag. v. m¨¢watasan. turbar. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. interrumpir. n. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. tuso. k¨¢alitan. cobard¨ªa. Discomposure. pagkata lo. matalin¨°. n. v. n. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. n. pagkagul¨®. pagtigil. m¨¢malas. disencion. [disk¨®mfort] Desconsolar. Pagkupas ng kulay. [disc¨®rdans] Discordancia. [diz¨¦rnibl] Perceptible. n. gumambal¨¤. Discharge. N¨¢tatanaw. Manggalit. magtur¨°. Discontent. In¨ªp. lumigalig. mang-abala. mag likat. perspicaz. Mabait. Pagkalugam¨¬. Discountenance. n. [discomp¨®siur] Descomposicion. poner mala cara. [disc¨®rs] Discurso. Discomfort. d? tugma. n. v. dumalamhat¨¬. pagar una deuda. panglulupa ypay. n. [d¨ªsiplin] Disciplina. Discomfiture. aturdir. Pag kauntol. [disc¨®rdansi] Discordancia. Disclaimer. gumul¨®. pagkaligalig. v. n. [discl¨®siur] Descubrimiento. Bilog [na lap¨¢d]. Kupas ang kulay. magbayad ng utang. Paglilikat. Discolor. adj. Ang nagkakaila. k¨¢siraan. lumigalig. pag-gugol. Disc. Discern. [discont¨¦nted] Descontentadizo. magbayad. confundir. [discom¨®d] Incomodar. Pagkasir¨¤. n. pagkabunot sa utang. v. ialis. Discontented. Bawasan. takot. v. n. Disciplinarian. Discomfort. [discont¨¦nt] Descontentar. turbacion. [d¨ªscord] Discordia. v. Magpalugam¨¬. disencion. afligir. Discomfit. discordia. Bawas. Pagganap ng tuntunin. [disk¨¦redch] Desalentar. v. Discharge. descargo. gumugol. Disconcert. Magdukot. [diz¨¦rn] Dicernir. Discount. adj. Discard. M¨¢pauntol. v. Discommode. k¨¢siraan. putlain. Magpahin¨¤ ng loob. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. Discoloration. Discordance. magbaba ng pasan. disencion. Disclose. [disc¨¢rd] Descartar. [disc¨®nsolet] Desconsolado. pl¨¢tica. rebaja. v. Pagkakasir¨¤. n. v. Disclosure. renunciar. declaracion. [diskomf¨ªchur] Derrota. [discont¨ªniuans] Cesacion. [disb¨¢rsment] Desembolso. [disk¨®lor] Descolorar. [disc] Disco. v. in¨ªp. adj. [diz¨¦rning] Juicioso. Hiyain. nakikita. Yumamot. distinguir. itigil. [disk¨¦redchment] Desaliento. Disconnection. licenciar. Discerning. adj. adj. Ihayag. Discouragement. dalamhat¨¬. D? maaliw. n. [disk¨®mfort] Desconsuelo. Pagdudukot. adj. [discont¨ªniu] Descontinuar. incongruo. Discipline. Manalo. Kasiraan. Magpaganap ng tungkulin. Discontent. k¨¢alitan. [discont¨¦nt] Descontento. [disb¨¢rs] Desembolsar. v. Kahinaan ng loob. Maglunsad ng lulan. [disc¨¢untenans] Avergonzar. makain¨ªp. Discernible. pag-babayad. Discontinue. v. n. magulo. Disciplinarian. Sumir¨¤. Gumul¨®. adj. magpalungkot. Itiwalag. Discipline. M¨¢tanaw. visible. cesacion. [discon¨¦ct] Desunir. [disk¨®lord] Descolorido. v. pa samain ang mukha. v. desordenar. Discourage. entristecer. vencer. molestar. pagbababa ng p as¨¢n. afliccion. [discl¨¦m?r] Negador. Tanggalin. v. Paglilitaw. Alagad. desareglo. paglilikat. n. . n. vencimiento. itan. ilitaw. cesar. [discl¨¦m] Negar. [d¨ªscaunt] Descuento. revelar. desagradar. Pagkatanggal. disertacion. [disch¨¢rdch] Descarga. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. v. Paglulunsad ng lulan. [disconcert] Desconcertar. Discontinuance. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. n. Disconnect. percibir. Pagkakasir¨¤. n. Discount. sagaz. Talumpat¨¬. Discontinuation. Disciple. kulangan. n. instruir. pagar. n. Kumaila. Disconsolate. tumalikwas. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. pagkaabala. intimidar. Disbursement. [d¨ªscaunt] Descontar. discordia. [discon¨¦ccicn] Desunion. Walang-ayos. ihiwalay. interrupcion. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento.

Disinclination. afear. Mabait. ilunsad. Alisin sa kahihiyan. v. circunspecto. n. Disfigurement. [dizg¨¢sted] Disgustado. Disgrace. adj. v. isaayos. mahinahon. Discreditable. [disj¨¦vel] Desgre?ar. magbadya. Makipagtalo. [diz¨ªz] Mal. v. enmascarar. n. grosero. Mapagtuya. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. ignominioso. v. [dizg¨¢iz] Dizfraz. kawal¨¢n ng galang. nakahihi ya. v. [diz¨®nor] Deshonra. Kahihiyan. adj. hwag kalingain. n. revelacion. [disc¨®veri] Descubrimiento. Gumusot. Discriminate. Disincline. bast¨®s. magdisfr¨¢s. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. Sam¨¤ ng katawan. Magpawalang halag¨¢. Discover. [diz¨ªzd] Enfermo. [discr¨¦dit] Desacreditar. n. hacer caer en desgracia. ignominia. Manirang puri. v. discurrir. v. v. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. Pagbabalat-kay?. Discredit. [diz¨®nor] Deshonrar. [disg¨®rdch] Vomitar. Dishonesty. mamul¨¤. Manalita. . iba. Diseased. n. difamar. Disembody. Disgraceful. v. [disinclin¨¦cion] Desafecto. Disinfect. kaibhan. Hamak. Disguise. Manirang puri. Magpasama ng loob. Disembarkation. v. [diz¨®nest] Deshonesto. pagkahayag. Discourtesy. Disease. n. Discreet. [disemb¨¢rras] Desembarazar. v. Hwag umayon. Disfavor. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. Pagpapawalang halag¨¢. Dish. deshonra. [discr¨¦cion] Discrecion. [disc¨®ver] Descubrir. walang galang. v. nakahihi ya. Discrete. pagtang¨¬. Discrepancy. v. Discredit. disfr¨¢s. Masama ang loob. n. n. Magbalat kay?. hamakin. Tuy¨¢in. Disembarrass. maghayag. Disembark. n. magpangan yay¨¤ magpahamak. Ayusin. Tumuklas. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. Mahalay. [disent¨¦ngl] Desenredar. [discr¨ªt] Discreto. Kahalayan. n. n. adj. deshonrar. Disgust. Dish. pul¨¤. [disc¨®rties] Descort¨¦s. [discr¨¦pant] Discrepante. descorazonar. Pagkakatang¨¬. n. Itang¨¬. Pagkatuklas. Discourteous. matalin¨°. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. Discrimination. Disgrace. n. makipanayam.Discourse. isaayos. n. [discr¨ªt] Desunido. [disinf¨¦ct] Desinficionar. adj. Desinpektar. v. n. ulam. [disk¨¢s] Discutir. [disj¨¢rten] Desanimar. Discrepant. Kalapastanganan. Ayusin. Maglunsad. Discussion. kawalan ng bait. [disf¨¦vor] Desfavor. n. Hanguin sa kahihiyan. [disf¨ªguiur] Desfigurar. m¨¢skara. Paglulunsad. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. infamia. Lapastangan. Discovery. Papangitin. v. [dizgr¨¦s] Deshonrar. Dishonorable. Kasiraang puri. groser¨ªa. Disdainful. Alisin ang pahintulot. [dizd¨¦n] Desde?ar. Disengage. tum akot. [disc¨®rs] Conversar. Manirang puri. v. [dizgr¨¦s] Ignominia. desalentar. adj. servir la comida. bukod. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. Disgorge. v. Disfigure. Pagkakaiba. [discr¨¦pansi] Discrepancia. diferencia. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. magtang¨¬. Discretion. infamar. Pinggan. [discrimin¨¦cien] Distincion. [dish] Plato. v. Disdain. [diz¨®nesti] Deshonestidad. Magpahin¨¤ ng loob. adj. enfermedad. Hiwalay. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. Dishonest. Kabaitan. hinahon. [discr¨ªminet] Distinguir. [disengu¨¦dch] Desenredar. [dizg¨¢st] Disgusto. n. adj. Discuss. Sama ng loob. Disgust. Nakasisirang puri. adj. Dishearten. v. Disguise. adj. v. pagsama ng any?. [disf¨¦vor] Disfavor. [disincl¨¢in] Desinclinar. aversion. katalinuan. revelar. [disembark¨¦cien] Desembarco. Disfranchise. May-sak¨ªt. Dishonor. Disgusted. [dizd¨¦nful] Desde?oso. v. [dish] Servir la vianda en fuente. sak¨ªt. mapaghamak. n. deshonra. kasiraang puri. Sumuka. v. walang bait. Kaib¨¢. Pagpangit. adj. Disentangle. Pagtatalo. indecoroso. adj. [dizg¨¢st] Disgustar. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. Nakasisirang puri. v. pasamain ang any?. v. Kasiraang puri. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. despreciar. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. Disfavor. [dizon¨®rabl] Deshonroso. maghain. v. Disencumber. Dishonor. Dishevel. hwag pumayag.

[d¨ªsloket] Dislocar. Disinter. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. Magul¨®. [dizl¨®yalti] Deslealtad. walang sikap. [dism¨ªsal] Despedida. [dism¨¦mber] Desmembrar. v. [diz¨®rder] Desorden. desdorar. Ilinsad. Dismantle. v. kasindaksindak. pagkaiba. desdoro. Pagpapaalam sa ginagawaan. Dismay. dimision. kataksilan. v. Pagkalinsad. [disk] Disco. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. Disparage. Paglabag. Dislodge. adj. v. desmembrar. [dism¨ªs] Despedir. n. May kaguluhan. pagkakalat . Tanggihan. sumalangsang. lumit¨®. [dizm¨¦] Desmayarse. Dislike. pamamahagi. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. Kalamigan ng loob. [disob¨ªdiens] Desobediencia. Disloyalty. [d¨ªzmal] Triste. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. [disp¨¦rcioen] Dispersion. [disp¨¦ns] Dispensar. Humamak. [dizdch¨®in] Desunir. v. Disobedience. d? kumilala ng utang na loob . desconocer. confusion. telegrama. Lumabag. Disk. v. Kawal¨¢n ng pagtatapat. Disorderly. Dispense. [disinj¨¦rit] Desheredar. malamig ang loob. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. Disloyal. Dispirit. Disjoint. funesto. Mapanglaw. disipar. d? pagkilala ng utang na loob. Dislocate. [diz¨®n] Negar. adj. v. [disob¨ªdient] Desobediente. papaghiwalayin. Dispensable. [dis¨ªnterested] Desinteresado. [disl¨¢ik] Disgustar. v. guluhin. Dislike. palayasin. Pahinain ang loob papanglupaypayin. mapalalagpas. sereno. n. tanggalin. Disoblige. Dispel. v. Dislocation. [disp¨¦rs] Esparcir. taksil. dispensa. Pagtanggal. suk¨¢b. Dispensation. magalit. v. Sumir¨¤ ng ayos. confundir. Dismember. Dispassionate. hinahon. p amimigay. v. despedazar. . Gumul¨®. n. isabog. adj. pagsalangsang. Disparagement. [disp¨¢redch] Envilecer. n. Hukayin (ang ibina¨®n). [disob¨¦] Desobedecer. apartar. n. terrible. Disobliging. v. [desint¨¦r] Desenterar. n. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. [disp¨¢tch] Despacho. Umibis. magbahagi. Magpalamara. galit. Tanggalin. Pagkakaloob. sumway. kakilakilabot. [diz¨®rder] Desordenar. Papanabugin. v. adj. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. Pagkapalamara. Dismissal. apearse del caballo. Disorder. templado. Hind? tapat. Tanggalin. Gul¨®. Disobedient. [dism¨¢unt] Desmontar. Botika. sama ng loob. v. kaguluhan. Mayamot. n. pumul¨¤. Yamot. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. Magkaloob. hilo. n. adj. [disp¨¦nseri] Dispensario. itiwalag. Disinterested. renunciar. Disorganize. v. [disp¨¦l] Esparcir. pagkalat. Dismount. [dizm¨¦] Desmayo. Disjoin. [dizdch¨®int] Dislocar. tanggalin. Mawala sa sariling isip. n. v. [disl¨¢ik] Aversion. Isabog. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. n. [disp¨¦nsabl] Dispensable. Dismemberment. deplorable. pagpul¨¤. pus¨®ng. v. Dispatch. magbigay. ihiwalay. Bilog. [disobl¨¢idch] Desagradecer. n. n. Paghamak. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. Disparity. n. [disp¨ªrit] Desalentar. Maswayin. Disorganization. Pagkasir¨¤ ng ayos. Dismal. Dispensary. Hwag papagmanahin. pagkasabog. adj. n. Ilinsad. telegrama. Disorderly. n. k pusung¨¢n. ikalat. [disl¨®dch] Desalojar. desanimar. walang nasang masam a. [dispens¨¦cioen] Distribucion. infidelidad. palayasin. [dizl¨®yal] Desleal. Disown. adj. disgusto. descartar. kasukab¨¢n. sumama ang loob. v. n. mahilo. p¨¢milihan ng gamot. malungkot. confuso. Maipauumanhin. n. pagsway. v. infiel. Paalisin. desaprobar. mawalan ng diw¨¤. di papagmanahin. v. v. [disp¨¢riti] Disparidad. Walang kiling s a kanino man. magul omihanan. n. mapagsalangsang. [disparedchment] Desprecio. Paalis¨ªn. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. echar. mahinahon. v. Dismay. Walang inter¨¦s. magpaglaba g. adv. Dismiss. Disobey. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. ikaila. Kaibhan. Pagsabog. Dispersion.Disinherit. Disorder. Dispassion. desparramar. distribuir. Hatid-kawad. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. Disperse.

adj. Disprove. Hamakin. n. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Ipamalas. n. Pagtatalo. paghamak. n. n. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. pagbabalisa . n. desprecio. K¨¢alitan. n. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. pagsisiy asat. Disputable. Magsabog ng binhi. adj. [dispr¨¦z] Vituperar. desasosiegar. v. pamamahal¨¤. Disquiet. Dissemination. Disposed. n. Dissemble. Hubar¨¢n. Disregard. hind? pantay. Papagkabilan¨ªn. kab¨¢kab¨¢. [dis¨¦nt] Disension. Patabang¨ªn. [discu¨¢it] Inquietar. Disputant. Disrobe. desigualdad. [dispozicioen] Disposici¨®n. v. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. Tabang ng loob. Magpasama ng loob. n. contienda. Disposition. Patabangin ang loob. rotura. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. adj. Disquiet. Magkunwa. Pagtatalo. v. v. [dis¨¦mbl] Disimular. n. n. Dispute. paghahasik. v. ariing walang ka ya. Displeasure. n. [dispi¨²t] Disputar. Pagkabalisa. Disrespect. Ipalagay na walang kaya. v. Disrespect. makagalit. encubrir. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. n. desasosiego. magbigay. esparcir. [disp¨®zal] Disposici¨®n. v. pagkaalis sa ayos. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. arreglar. Disreputable. sembrar. paglitis. walang puri. Hamak. Dispossess. kawal¨¢n ng abot. n. Pagkamkam. [displ¨¦s] Dislocar. [discu¨®lifai] Inhabilitar. Humamak. averiguacion. dar. makiling. v. Disproportion. [dis¨¢tisfai] Descontentar. n. Magpasiya. Sir¨¤. n. menospreciar. Disruption. v. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. ostentar. Disrespectful. manifestacion. Kawal¨¢n ng galang. Dispose. kabil¨¢n. v. makipagmatwiranan. lapastan gan. adj. [dispiut¨¦cioen] Disputa. orden. n. isaayos. n. [disencioen] Disencion. alisin sa ayos. m¨¢kaiba. Pagsur¨¬. [dispr¨²v] Desaprobar. pasiya. incapacidad. disgustar. Ligaligin. Dissertation. halayin. [displ¨¦] Desplegar. n. pagmamatwiranan. Dissalt. [discu¨¢it] Inquietud. [disp¨®zd] Dispuesto. k¨¢alitan. Dissent. Disposal. Makipagtalo. Displease. v. K¨¢bilanin. Dispossession. n. exponer. Dissension. mahilig. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. v. diferenciarse. v. Ang nakikipagtalo. [dis¨¢lt] Desalar. sama n g loob. disgusto. [disrig¨¢rd] Desatencion. [dis¨¦minet] Diseminar. [displ¨ªz] Desplacer. [disrig¨¢rd] Desatender. M¨¢ipakikipagtalo. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. pagmamatwiranan. Kawalan ng katahimikan. desden. [disp¨®z] Disponer. v. Disquisition. Dispute. [dispoz¨¦s] Desposeer. pul¨¤. Pag-alang¨¢n. maghas ik. Kasiraang puri. pagpapahalata. hubuan. Display. v. N¨¢tatalaga. [dispi¨²tabl] Disputable. Kamkaman. n. kalapastanganan. controversia. [disr¨®b] Desnudar. Dissatisfy. v. . Pagtatalo. [discu¨¢ietiud] Inquietud. [disrisp¨¦ct] Desacatar. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. Pagkalinsad. Pagsasabog ng binh?. inclinado. Hwag gumalang. Pagtiwalag. Paraan. Sama ng loob. controversia. oposicion. pagha hayag. despojar. Disproportion. ang nakikipagm¨¢twiranan. v. yamot. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. Disqualify. Pagpapamalas. [dis¨¦ct] Disecar. n.Displace. Disquietude. Ilinsad. ihayag. pagpapawalang h alag¨¢. Pabulaanan. [disoertacion] Disertacion. ayos. desatento. pakabakabahin. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. Kawalan ng kaya. galit. controvertir. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. paghiwalay. disgusto. Dissect. Disputation. Dispraise. [displ¨¦sment] Dislocacion. makayam ot. Disqualification. [dis¨¦nt] Disentir. indignacion. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. ayusin. [displ¨¦] Ostentacion. ipahalata. Umayaw. examen. desordenar. Displacement. pasiya. n. [dispi¨²t] Disputa. Paraan. Disrepute. Disregard. v. Display. v. kasiraan. [d¨ªspiutant] Disputador. Walang galang. Disseminate. [displ¨¦siur] Desplacer. Dissent. n. ignominia. Dissatisfaction. v. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬.

Dissolution. [d¨ªstans] Distancia. mamukod. Dissimulate. v. ma sapantah¨¤. . Pawiin. [ditch] Zanja. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. bumaluktot. Dissuasion. n. Distract. naghihinal¨¤. Lawig. Distress. Pook. luminlang. Pagpilipit. [disy¨²s] Desuso. n. m¨¢tang¨¬. Pumilipit. estorbar. pagkakatang¨¬. agw¨¢t. L¨ªbangan. Pagkatunaw. adj. v. n akaiinip. Disunite. pagkaiba. Distinct. [dist¨¦mper] Perturbar. adj. [distr¨¢st] Desconfiar. paggawa ng alak. Distinguished. [d¨ªstrict] Distrito. Gambal¨¢. pagpaw¨¬. v. n. bantog. n. Distort. Paghihiwalay. desagradable. [d¨ªsipet] Disipar. Disuse. g¨¢waan ng alak. v [distr¨ªbiut] Distribuir. Udyok. Distrust. Distemper. Pag-alintana. magkaalit. Lumib¨¢ng. Distemper. v. h¨¢latain. sospechar. Hirap. kilala Distinguishable. Alintanahin. v. pagitan. v. adj. idem. n. v. fastidio. Distress. n. Sapantah¨¤. v. Ilay?. bigat ng katawan. in¨ªp. Lipas. Distillation. Gumawa ng sangka. iba. Dissipate. Alakin. [dist¨ªnccion] Distincion. [disy¨²s] Desusar. [ditch] Abrir zanjas. s¨¢kit. Distillery. adj. Dissonance. maghina Distrustful. Distortion. [distrbi¨²cion] Distribucion. kilala. Ditch. n. n. Ditto. Distill. [disimil¨¢riti] Desemejanza. Distribution. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. desviar. katang ian. [dist¨®rt] Torcer. Distance. d? kagamitan. v. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. Mangib¨¢. Pangingiba. makasama ng katawan. Disturb. n. hwag gamitin. v. v. Palipasin. Distension. [dist¨¢f] Rueca. lwang. mangligalig. adj. kant¨¢hin. jurisdiccion. n. [d¨ªsonant] Disonante. [dist¨ªlecion] Destilacion. Lay¨°. ipamigay. Walang lasa. v. v. Dissipation. yam¨®t. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. Lumigalig. hwag pansinin. diferencia. panggugul¨®. Nagsasapantah¨¤. [dis¨ªmil?r] Desemejante. Distaff. [dist¨¦mper] Mal. [diz¨®lv] Disolver. aflig¨ªr. dumalamhat¨ª. apartar. maglih¨ªs. Dissimilarity. palwangin. n. desconcierto. n. manggul¨®. Alak¨¢n. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. adj. Distant. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. Dissuade. [dist¨¦nd] Extender. Panulid. miseria. magiting. n. v. [disimiul¨¦t] Disimular. Maghiwalay. pagbaluktot. Awit. [dist¨¦ncion] Dilatacion. Sama ng katawan. v. [disi¨²nion] Desunion. [disu¨¦d] Disuadir. n. Disunion. Sangka. Tumunaw. pamimigay. Mag-udyok. n. P¨²nahin. diferencia. Ipamahagi. n. [disoli¨²cioen] Disolucion. [dist¨¢rb] Perturbar. adj. adj. magbuy¨®. Malay¨°. nakayayamot. District. [distr¨¦s] Angustiar. n. [distr¨¢ct] Distraer. [disip¨¦cioen] Disipacion. magpasakit. pamumukod. libertino. madal¨ªng makilala. n. abala. Ditty. Dissolve. Distance. discordia. Distend. d? pagpansin. Kaibhan. Dissonant. [distr¨¢stful] Desconfiado. discernir. dalamhat¨¬. n. Distributive. Pag-alak. adj. Kaib¨¢. n. [dist¨ªl] Destilar. v. [d¨ªstans] Alejar. separarse. torcimiento. Tang¨¬. n. Suy¨¤. diferente. Pagkapaw¨¬. adj. umabala. . [distr¨¦s] Angustia. [disiun¨¢it] Desunirse. ensanche. [distr¨¢ccion] Distraccion. sospechoso. n. Distraction. Disuse. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. [dist¨¦stful] Desabrido. Kaiba. hinal¨¤. region. [d¨ªsonans] Disonancia. nayon. diferente. maglisya. Ditch. Pamamahagi. Gayon din. may hinal¨¤. tunawin. [d¨ªto] Idem. Gumambal¨¤. Talipandas. [d¨ªsoliut] Disoluto. [d¨ªstant] Distante. n. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. n. pangliligalig. pagbubuy¨®. Dissolute. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. causar una enfermedad. n. [dist¨ªnct] Distinto. Distaste. Magpahirap. Distinguish. Distrust. Dissimulation. [distr¨¢st] Desconfianza. n. ensanchar. Disturbance. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. [dist¨¢rbans] Disturbio. sospecha. Distinction. adj. Palawigin. pagkakaalit. indisposicion. Distribute. v. Masama ang tunog. [dist¨¦st] Hast¨ªo. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. Nababahagi. hind? kaparis.Dissimilar. ¨¢liwan. Distasteful. Ditto.

[d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. Diversify. extracto. adj. tur¨°. [div¨®rs] Divorciar. adj. [doedh] Trampa. n. Divesture. kaibhan. k¨¢alitan. n. Pagkakaiba. ihayag. cotidiano. manggagamot. v. humiwalay sa asawa. Divine. adj. Masamang dam¨®. entrampar. L¨ªbangan. [div¨¢id] Dividir. adj. publicar. [dog] Perro. ¨¢ bajo precio. Doggerel. Docility. hul¨¤. dogma. Usang babae. di ke. Divest. excelente. Katibayan. brutal. [do] Gama. N¨¢paka mura. diferenciar. Dogma. bastos. kaamuang-loob. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. [div¨¦rt] Desviar. pagpaparaan ng panahon. iba't iba. [div¨ªcion] Division. Divination. Pagkakaiba't i ba. Divine. adj. acciones. v. pantas. gawin. Araw-araw. [div¨¦schur] Despojo. Divine. L¨ªbangan. Divergency. Tagapagbahagi. [div¨¢in] Divino. [div¨¦rdchensi] Divergencia. ugaling hayop. . Sumukb¨®. v. Gumamot. Divergence. n. Dive. [div¨¦rdch] Divergir. n. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. [div¨®rs] Divorcio. Papag-ibaibah¨ªn. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. Dogmatic. Ilihis. adj. Divorce. Pagkakahiwalay. M¨¢ninisid. hulaan. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. Docile. Pat¨ªng. n. kaiba. [dof] Quitar la ropa. Dodge. Divide. Divider. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. Lul¨¤. mainam. n. porcion. [div¨¦rtizment] Diversion. adj. n. [du] Hacer. n. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. Dog-cheap. diferentes. [div¨¦ldch] Divulgar. [d¨®kiument] Documento. [d¨®sil] D¨®cil. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. Panghuhul¨¤. divertir. desunion. despojar. Diversification. Doff. [d¨¢ivers] Varios. [doc] Bardana. Divert. v. n. bawa't araw. Matigas ang ulo. pastor. [d¨®ctrin] Doctrina. n. hind? kagaya. [dos¨ªliti] Docilidad. [doedh] Trampear. Bahagi. v. Gumawa. Documental. kasulat¨¢n. holgura. Paghuhubad. [dokium¨¦ntal] Documental. Diverge. Divulge. Doily. Hinahon. Divinity. n. [div¨¢ider] Distribuidor. [dol] Parte. [dai¨¦rnel] Diurno. Humiwalay. desnudar. n. Sarisar¨¬. conjeturar. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. Doe. te¨®logo. ejecutar. m¨¦dico. diario. timtiman. pagkatimtiman. n. hubdan. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. [d¨²ingz] Hechos. discordia. adj. bajo. Lula. Nauukol sa Dios. [d¨®gfish] Tiburon. [div¨¢in] Adivinar. n. [d¨¢iv] Sumergirse. pagka-Bathal¨¤. mudanza. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. v. Ipamansag. [div¨¦rcion] Diversion. Diversion. [div¨¦st] Desnudar. v. Aral. Diver. Day¨¤. dique. alteracion. Divorce. n. Doctor. Mahinahon. ense?anza. pronosticar. n. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. Pagkakahiwalay. pagpaparaan ng panahon. Humul¨¤. n. Dock. mga kilos. Dogmatical. [diversifik¨¦cion] Variedad. variar. pagkakaiba. n. Divers. Doctor. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. R¨®tulo. d¨¢diva. Magday¨¤. [d¨®gued] ¨¢spero. aturdido. desposeer. Paghihiwalay ng magasawa. Dogged. nauukol sa araw. obrar. medicinar. recrear. dokumento. [d¨®ket] R¨®tulo. iligaw. Dogfish. [d¨®gchip] Muy barato. [d¨¢iver] Buzo. adj. maamongloob. Division. kaloob. v. [d¨®ctor] Doctor. [d¨®gma] Dogma. n. Pagka-Dios. [div¨¦rsiti] Diversidad. v. maghub¨°. [divin¨¦cion] Divinacion. Dizziness. Do. ¨¢so. Mga kagagaw¨¢n. Dodge. Document. Bahagihin. [div¨¢in] Predicador. libangin. limos. Diversity. sumisid. pag-aalis ng pag-aar¨¬. lumay?. n. Docket. n. Dole. Doctrine. Diverse. n. Par¨¨. H¨¢mak. [d¨®gu?rel] Vil. [div¨¦rdchens] Divergencia.Diurnal. pasatiempo. n. Ihiwalay ang asawa. apacible. Dizzy. Maghubad ng suot. n. n. Doings. hil¨®. kaibh¨¢n. bigay. Hubar¨¢n. paham. Dog. v. magbahagi. n. n. n. adj. manghib¨° sumil¨°. hilo. diferente. [divers¨ªfai] Diversificar. limosna. hib¨°. [div¨¦rs] Diverso. Dokt¨®r. n. Bahagi. adj. n. v. adj. Divertisement. Iba. [d¨®ctor] Curar. [d¨ªzi] Vertiginoso. v. sil¨°. pagkakaiba. [div¨ªniti] Divinidad.

d¨®blihin. magsapantah¨¤. [d¨®lar] Dollar. [d¨®rkiper] Portero. [d¨¢bl] Doblar. Dove. Pag-ibayuhin. [do] Masa. kasamasama. Maam¨°. n. Mag-alinlangan. [d¨¢ut] Dudar. juzgar. Sumisid. malakas ang loob. Donate. [dum] Sentenciar. Dotard. se?orear. v. Nauukol sa sariling buhay. [domin¨ªr] Dominar. Dove-cot. takal ng gamot. Magtuld¨®k. n. Doom. n. Pagkaulian. Pisong amerikano. Taong ungas. marungis. Isuot ang dam¨ªt. [d¨®mino] Domin¨®. yup?in. Ang nagkakaloob. adj. Dominion. n. . [d¨¢udi] Mujer desali?ada. Double. [dol] Dolor. Dot. Dovehouse. Domin¨®. Doubtless. Dorsal. Double. [d¨¢vlaik] Colombino. Bahay-kalapati. n. Doubt. Babaing salaul¨¤. n. v. sospecha. v. pag-uulian. v. pintuan. [dom¨ªnion] Dominio. maam¨°. n. [d¨¢bl] Doblez. imperio. Dollar. kaloob. Tapay. [d¨®rwe] Portada. hirap. n. Domesticity. maantak. [d¨®nor] Donador. sakop. adj. Dowdy. Domineer. ang nagbibigay. tiklop. [d¨®loroes] Doloroso. [dolt] Hombre bobo. p. [dos] D¨®sis. Alinlangan. D¨®sis. [dom¨¦stiket] Domesticar. Dotage. Yar¨¬. umambag. Don. Bigay-gaya. congoja. [d¨®wel] Clavo de madera. Dowdy. Domesticate. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. gobierno. l¨²gubre. [dor] Puerta. n. Kaloob. Walang pagsala. [d¨¢bl] Doble. n. Doublet. valeroso. n. borrico. Kaamuan. n. Masak¨ªt. [dot] Tilde. Ulian. Domino. Nauukol sa likod. casa. Doble. Magkaloob. [d¨®tedch] Chochera. v. Sak¨ªt. n. magandang loob. duplicado. lupang saklaw. condena. Nakapag-aalinlangan. Kapangyarihan. n. Pagdudulot ng bigay-kaya. mahirap. v. Manyik¨¤. Door. [don¨¦cien] Donacion. T¨¢hanan. adj. [d¨®rmant] Durmiente. ambag. Doomsday. Matapang. p. makalawa. [d¨¦blet] Justillo. n. Humatol. [d¨¢utful] Dudoso. chochez. [d¨¢us] Zambullirse. v. lastimoso. Doom. Domain. n. magdulot. v. Pakong kahoy. triste. Dolt. Donor. Kapangyarihan. n. pamamahal¨¤. [dot¨¦cion] Dotacion. panagh¨®y. adj. adj. sumukb¨®. condenar. n. [d¨®misil] Domicilio. [d¨¢udi] Zafio. n. kamisola. Doughty. hinal¨¤. n. Pasuk¨¢n. Tuld¨®k. abuloy. Doubt. Borriko. [dav] Paloma. v. Hatol. masa. bigay. adj. [d¨¢vjaus] Palomar. adj. plegar. ibayo. Doubtful. [d¨¢v-cot] Palomar. Nauukol sa bigay-kaya.Dole. n. Domination. Doleful. Dose. n. n. adj. Don. [don¨¦t] Donar. magparusa. [dum] Sentencia. bahay. [dot] Chochear. [d¨¢uti] Bravo. Dovelike. [don] Meter el vestido. [d¨®lor] Dolor. Doll. Double. n. n. maghinal¨¤. n. Sumupil. n. Doorway. [dot] Tildar. adj. Salaul¨¤. escr¨²pulo. Dolorous. [d¨®lful] Doloroso. Paamuin. Kalapati. Daing. [d¨®rsal] Dorsal. Donation. [d¨¢utles] Indubitable. Kapareha. [dan] Hecho. Done. hapd?. n. [d¨¢ut] Duda. Kahambalhambal. n. Tanod-pint?. [d¨®tard] Viejo que chochea. parusa. [d¨¢uoer] Dote. adj. Double-tongued. [d¨®tal] Dotal. Dotal. falso. Doorkeeper. Dowel. umabuloy. Douse. sapantah¨¤. soberan¨ªa. casaca. Ginoo. Domicile. Sinungaling. matalik. [don] Don. Kaarawan ng paghuhukom. Yup¨¬. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. familiar. [dabl-tongd] Enga?o. adj. pagkakaloob. n. mahapd?. [d¨®nke] Asno. [dom¨¦n] Dominio. Kapangyarihan. magbigay. Dot. Pint?. Dower. ant¨¢k. [dol] Mu?eca. lumupig. urong-sulong. Donkey. adj. n. n. bantay-pint?. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. Bahay-kalapati. Nakakatulog. Dote. n. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. sospechar. n. Dotation. dulot. Dormant. duplicar. bulaan. v. Dough. tiklupin. [domin¨¦cion] Dominacion. Dolor. Domestic. porcion. magpasuk¨°. n. kahapishapis. adj. Mag-ulian.

letra de cambio. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. dise?o. Pagkabagsak. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. dibujar. dibujador. dibujo. Panaginip. Dramatic. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. Downcast. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. Dreadful. Lagok. mag-any? ng plano. palus¨®ng. Limasin. [dr?p] Trapear. Bumulong-bulong. n. Draught. Doze. Drawl. Pababa. adj. pagkaguh?. v. Dreamy. Draper. destacar [mil]. & prep. n. Dowry. mag-antok. tagakadl? ng tub ig. Mapanglaw. [dred] Miedo. kasindak-sindak. Masamang babae. Drawers. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. espanto. Drag. Drama. Takot. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. Draft. [drol] Balbucencia. [dr¨®er] Aguador. Bawa . Drake. [d¨¢uni] Velloso. Dragoon. espantar. v. G¨¢waan ng kayo. suave. n. atraer. palus¨®ng. bawas sa singil ng aduana. v. n. malambot. Pababa. v. Drawl. Drawer. Tunay. Drab. n. Nauukol sa drama. Itik na lalake ¨® patong lalake. Dread. kakil¨¢ki labot. Katakot-takot. vello flojel. [d¨¢unfol] Caida. M¨¢nininda ng kayo. manifiesto. Dream. M¨¢nanalok ng tubig. Doxy. [d¨¢unrait] Patente. Humila. adj. malamlam. [d¨¢unward] Hacia abajo. Takpan ng kayo ¨® damit. [d¨®zen] Docena. mang-iigib. Downfall. [drim] So?ar. Dragon. Bagol. Drapery. espantoso. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. v. pagguhit. panag¨ªp. [d¨®csi] Ramera. plano. P¨¢agusan. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo.Down. Drawback. mas¨ªndak. n. Dumibuho. Paragos. Draw. Dragon. pansol. terror. Dosena. [dr¨®ers] Calzoncillos. [draft] Dibujar. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. [dr¨¦dful] Terrible. adj. Down-train. gumuhit. n. sindak. n. hayop na kathang-isip. bumatak. labing dalawa. hilahin. Drag. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. Downy. Bulong. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. [d¨¢un] Abajo. adv. Draft. Drain. v. n. kumabig. ruina. cabecear. adj. dumi bujo. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. [d¨¢uri] Dote. n. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. [dren] Desaguadero. adv. n. Bigay-kaya. n. adj. n. Draftsman. panghila. v. palabas-dulaan. Doxology. Drama. Drakma. Salawal. decadencia. Downright. Humila. [draft] Trago. Pagpupuri sa Dyos. taga-pag-any? ng plano. pansol. magtuka. Kayong lana na kulay kastanyas. Dread. Dramatical. adv. [dr¨¢km] Dracma. [drim] Sue?o. Matakot. adj. Dragonfly. Paibaba. malungkot. n. Mapanaginip¨ªn. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. alisan ng tubig. n. Drawing. Draggle. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. salap? sa Gresya. arrastrar. [drag] Arrastrar. n. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. [dre] Carro que sive para llevar cargas. n. v. n. Nauukol sa drama. [dr¨¢ma] Drama. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. [dr¨®ing] Dibujo. [drol] Balbucear. Drape. [d¨¢unwards] Hacia abajo. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. [drab] Pa?o casta?o. tagaigib. pababa. Umidlip. Dray. ¨¢ plomo. Treng pabal¨ªk. Dozen. . Dramatize. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. [drek] ¨¢nade macho. n. v. karit¨®n. [d¨¢un-tren] Tren descendente. n. kaloob. [dro] Tirar. Managinip. Dramatist. v. Drain. n. letra de cambi o. [drag¨²n] Dragon. mangilabot. P¨¢agusan. n. n. n. totoo. n. adv. malumbay. dise?o. instrumento con garfio. [dr¨¦poer] Pa?ero. n. Balahibong malambot. Dibuho. Drachm. n. n. [doz] Dormitar. Downright. n. n. Mabalahibo. Sa ibaba. Dream. v. Down. Dibuhista. adj. pagguhit ng banghay. [dred] Temer. Dibuho. Gawing drama. [dr¨¢gon] Dragon. n. [drag] Carretilla. Downwards. [dren] Desaguar. [draft] Dibujo. [d¨¢un] Plumon. Downward. hayag. Gamogam¨®. Drainage.

Malanta. Gamot. [driblet] Deuda peque?a. tumul¨°. Drover. adj. Drip. Drink. [drov] Manada. v. adj. [dros] Escoria. [dr¨¢ut] Seca. Makalawang. hamp¨¢s. magbuy¨®. [drop] Gota. Katatawan¨¢n. n. Mag-antok. mapanglaw. n. v. traje. [dril] Taladrar. v. bunton ng tao. Drowsy. maantukin. [droeb] Apalear. Dromedary. v. Nag-aantok. Patak. lumagpak. [drift] Impulso. ahogar. adj. Dregs. Drudge. Drop. Dribble. Drossy. v. Drubbing. Pumatak. farsa. [dr¨®mederi] Dromedario. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. Drill. n. n. n. Dripping-pan. sumisid. gent¨ªo.Drear. magsuot. adj. Drone. Dressy. v. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. prescribir drogas. bufonada. n. Dried-beef. chistoso. conducir. n. v. Maingat sa pagbibihis. [dr¨¦dch] Ganapan. n. Munting utang. Drier. v. tumul¨°. hez. [dr¨ªping-pan] Grasera. n. maghatid. Drown. sumergir. Droll. Mag-udyok. bumaksa k. n. Drudge. kasuutan. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. Dress. [dril] Taladro. Hamp¨¢s. Dress. hato. Umambon. [drip] Gotear. tul¨°. Humampas. turuan ang mga bagong kawal. Kawan. [drift] Impeler. Pumatak. v. [drizl] Llovisnar. bihisan. Drug. v. tul¨°. v. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. Drive. Drift. [dr¨¢usi] So?oliento. Masay¨¢. n. v. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. [drop] Gotear. [dr¨¢uz] Adormecer. [dron] Harag¨¢n. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. [droeb] Golpe. n. Drub. [draioer] Desecante. Drip. caer. [drink] Beber. Tuy¨®t. Drudgery. Drift. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. n. reclutar. or¨ªn. Magpakatamad. h . [dr¨ªri] Espantoso. v. Bumutas. [dr¨¢uzines] Somnolencia. Drub. Dross. disciplinar. Drug. kahambalhamba l. destilar. adj. destilar. n. muchedumbre. instruccion de reclutas. k¨¢ban. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. v. Drowse. n. Pilit. n. [dredch] Rastrear con el rezon. Magdamit. amontonar. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. n. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. Drizzle. pu?ada. Drench. Drought. Inum¨ªn. Haluan ng gamot. pabaya. n. Pangbutas. Dropsy. borra. Drollery. malaglag. Droll. Ambon. n. [drol] Festivo. Pangpatuy?. Antok. Bugbog. Dripping. v. Malungkot. [dron] Zanganear. m¨¢nununong. lumunod. Taong tamad. l¨²gubre. frusler¨ªa. n. violencia. v. basain. pumal¨°. [dr¨¢bing] Paliza. gracioso. Drizzle. z¨¢ngano. pal¨° suntok. [drizl] Llovisna. tumul¨°. sequ¨ªa. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . Pumatak. [dr¨®si] Lleno de escoria. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. Sumukb¨®. kalagimlagim. marmiton. [drag] Droga. Drowsiness. adj. Sisidlan ng mantik¨¤. Damit. n. Dribblet. May kawan ng hayop. mahulog. Drone. P¨²song. [dres] Vestido. [drir] Triste. Sapal. [dres] Vestir. v. [drench] Empapar. [dr¨¢un] Anegar. Manguchero. bir¨°. n. Droop. [drink] Bebida. Drove. [dr¨¢iv] Guiar. v. [drup] Descaecer. v. Kalawang. magbunton. dah¨¢s. Drop. Kumalaykay. n. n. taing bakal. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. n. Kapanlawpanlaw. Dromedaryo. Tapa. G¨¢waing hamak. triste. magbihis. [dribl] Gotear. dum¨ª ng metal. ¨¢rido. [drip] Gotilla. [drol] Bufon. M¨¢mamasan. magtuka. magpabaya. Droughty. Taba. Drink. karam ihan ng tao. Drill. Uminom. n. Patak. [dr¨®ver] Ganadero. sacudir. Dreary. Tigmakin. Pagkakatuyot. mapagpatawa. pindang. n. [dr¨ªping] Pringue. [dr¨¢uti] Seco. Dredge. [dregs] Hez. adj.

Dun. [diu] Debido. lang?. bagay. adj. Druggist. Tam¨¤. Dudgeon. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. Las¨ªng. v. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. enga?o. n. Duck. Drunken. [dal] Lerdo. ikalawang sa lin. v. n. [dang] Estiercol. Duet. Masunurin. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. n. Drunk. Drunkenness. marapat. [dram-stik] Baqueta. Kadung¨²an. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. Duct. [di¨²el] Duelo. Duckling. puntualmente. n. [di¨²o] Duo. [dac] Zabullirse. Dryly. n. Pagkapipi. Dune. adj. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. seco. v. adv. [di¨²pliket] Duplicar. madung?. adj. n. adj. flexible. oscuro. somnolencia. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. Malab¨° ang kulay. Duplicate. makipagbabag. Atang na sis¨ªngilin. melanc¨®lico. Matigilan. desaf¨ªo. [drank] Borracho. Talibong. Dubious. [d?m-bel] Halterio. Dupe. Dump. n. incierto. adj. marapat. Tambol mayor. pato. [d¨¢kling] Anadeja. Ang nagbibil¨ª ng gamot. agus¨¢n. sumugb¨®. Dukedom. Dummy. n. [diu] Exactamente. zopenco. tapat. n. ¨¢langanin. hacer ruido. Tuligin. Away. Bur¨®l. contristar. tributo impuesto. dung?. Dry. Duplikado. silencio. mamamsag. Drum. m am. v. adj. tunggak. makipaglaban. Bilangguan. v. sumisid. [dr¨¢nken] Ebrio. adv. patahimikin. est¨²pido. [diup] Enga?ar. Dalawahin. [di¨²bioes] Dudoso. [di¨²li] Debidamente. [diuk] Duque. pumanglaw . Duplicate. Tugmaan sa awit ng dalawa. Maningil ng mahigp¨ªt. [diun] Collado. n. entorpecer. ibayo. v. Las¨ªng. Drum. patuy¨²in. Duplicity. Duck. [doen] Acreedor importuno. n. T¨ªmpano. [drai] ¨¢rido. [d¨¢lnes] Estupidez. Drum-major. Duly. v. n. Tumambol. [d¨¢mi] Mudo. Due. Doble. Kalasingan. [dac] ¨¢nade. tae. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. k lamlam¨¢n. adj. Dumpy. Pipi. n. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. May katuyuan. Hangal. Pagkadoble. [d?m] Mudo. sisiw ng itik ¨® pato. Munting itik. n. bagay. Duke. adj. [di¨²pl] Doble. Dull. n. n. triste. Dug. Suso ng hayop. Ukol. bartolina. Dunce. n. adj. P¨¢daluyan. [d¨¢ndchen] Calabozo. Itik. Due. Tuyuin. [isang instrumentong panugtog]. n.atulan ng gamot. [doen] Bruno. Ungas. Duke. Duel. bigat ng loob. Dun. Dumb-bell. mang-ulol. [di¨²pliket] Duplicado. Mangday¨¤. malambot. Duo. copia. n. akma. n. laban¨¢n. lang?. Dumbfound. makalawa. Dullness. [d¨¢mnes] Mudez. [diu¨¦t] Duo. tonter¨ªa. [doens] Zote. [dr¨¢nkard] Borrachon. Dub. Tig¨ªl. propio. adj. n. Duel. n. Dulcimer. ins¨ªpido. pato. Dun. totoo. lang?. duplicidad. Las¨ªng. pesadez. Mataba't pandak. [d¨¢dchen] Daga. n. n. kaungasan. Ductile. n. Dull. ungas. adj. [dram] Tocar el tambor. pagkawalang kib?. chapuzarse. may pagkatuy?. Drunkard. [diup] Bobo. Dung. Dry. cabecear. embriagado. bab¨¢g. Dungeon. [dr¨¢ili] Secamente. hangal. [dal] Entontecer. Lumubog. [di¨²kdom] Ducado. mapanglaw. Ukol. Drum-stick. Due. palillo de tambor. musmos. Tambol. Tuy?. [d¨¢mfaund] Confundir. Duple. [diupl¨ªciti] Doblez. paggigiring pul¨¢. v. kalanguan. dalawang salin. Panglaw. enmudecer. [dag] Teta de algun animal. Panugtog ng tambol. [diu] Derecho. Peso. n. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. apto. [damp] Tristeza. Magbansag. adv. v. [di¨²el] Combatir en duelo. Dumb. n. canal. ebrio. musmos. Dum¨ª. Taong pipi. n. Makipag-away. [dr¨¢guist] Droguista. Dupe. n. Mahigpit na m¨¢niningil. Dumbness. d . [drai] Secar. [dact] Conducto. v. [dram] Tambor. n. n.

fiel. May malayong tanaw. [d¨ªnamit] Dinamita. Katungkulan. pamamarati. [d¨¢st-cart] Carro de basura. Durance. sumiso. madilim. Pagkakulong. malalaunan. n. l¨¢on. Dust-cart. pakinig. [di¨²tiful] Obediente. malab¨°. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. v. respeto. Dusk. [dast] Despolvorear. ardor. n. Duty. [di¨²tifulnes] Obediencia. Dyeing. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. [ir] Oreja. mataas na karangalan. Duress. [d¨¢ying] Te?idura. adj. [du¨®rfish] Enano. Dwelling. [di¨²res] Encierro. n. [i] E. pandak. Tagal [sa hirap]. prep. [d¨¢ier] Tintorero. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. Unano. [igl-s¨¢ited] De vista lince. n. Dusty. durugin. galang. [d¨¢sti] Polvoriento. [di¨²ties] Obediente. [d?tch] Holandes. n. Eagle. Earldom. n. Dynamo. pagtatakip-silim.. n. ardiente. Tagal. Dynasty. bans ut¨ªn. Dyspepsy. Duster. Pingol [ng taynga]. n. [d¨¢inamo] Dinamo. [di¨²ti] Deber. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. Umunt?. & n. n. Each. Earl. Hangad.. Iti. palisin ang alikabok. alikab¨®k. v. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. Ear-bored. Naghihingal?. adj. impuesto ¨® derechos de aduana. E E. Dwarf. kumaont?. adj. pandak. [d¨¢stman] Basurero. tumir¨¢. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. v. Dutch. n. May butas ang tenga. Samantal¨¤. Dutiful. [disp¨¦psi] Dispepsia. tenga. [d¨¢ski] Oscuro. adj. n. n. maningas na nais. Maalikabok. Dye. durante el tiempo que. gabok. Eager. [du¨¦ling] Habitacion. [diur¨¦cion] Duracion. . [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. n. [itch] Cada uno. moribundo. Maninin¨¤. vehemente. entretanto. vehemencia. continuacion. Dusk. Dyer. Sakit sa sikmur¨¤. balang isa. [d¨¢ying] Agonizante. adj. Dinamita. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. kataksilan. [di¨²ring] Mientras. Tin¨¤. Duration. Madilim. n. Dwell. residir. adj. Durability. n. [du¨ªndl] Mermar. adj. Tagal. obligacion. [duel] Habitar. taynga. [di¨²rabl] Durable. bawa't isa.. Duteous. v. gumab¨ª. Malab¨°. Konde. Tumin¨¤. Dumilim. Dye. [¨ªgu?r] Deseoso. [dai] Te?ir. Masunurin. pagtalima. prep. fusco. Dying. n. adj. May malayong tanaw. peque?o. n. Earlap. Dwarfish. Magpagpag. manahan. morar. adj. anhelo. Dyspeptic. Dynamite. Unano. Taing¨¤. Dwindle. [dast] Polvo. [dask] Color fusco. bahay. [¨¦rldom] Condado. n. tapat na loob. mababangloob. [d¨¢stoer] Plumero. Ang saklaw ng konde. E. habang . Dwarf. taga Olanda [Holanda]. n. n. [diurab¨ªliti] Duracion. adj. v. Nauukol sa Olanda. [dask] Obscurecer. Dusk. hacerse noche. Pagsunod. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. adj. n.. Pagdidilim. duradero. pananabik. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. Eagerness. Pamal¨ªs ng alikabok. Munting ¨¢gila. Matatagalan. Alab¨®k. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. vivienda. n. kahirapan. pag-iiti. [dai] Tinte. Eagle-sighted. n. adj. [di¨²rans] Duracion. v. [?rl] Conde. [¨ªgl-aid] De vista lince. Dutifulness. mabawasan. n. [¨ªgl] ¨¢guila. [dask] Obscurecido. n. laon. T¨¢hanan. pit agan. bwis ¨® s ngil ng aduana. During.ay¨¤. Papandak¨ªn. Tumahan. [¨ªgu?rnes] Ansia. Eaglet. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. v. polvorear. magtatagal. Durable. n. n. pita. disminuirse. sa loob ng panahong. Dusky. crep¨²sculo.. pamamarati. ¨¢gila. Dust. [ir] Espigar. Bawa't. Dysentery. Dustman. n. dikdik¨ªn. espiga. [duorf] Enano. Dust. adj. oido. Ear. Pagtitin¨¤. Masunurin. [¨ªglet] Aguilucho. n. Eagle-eyed. Sabik.

[¨¦rli] Temprano. tranquilidad. [ecl¨ªps] Eclipse. masipag. adquirir caudal. Kumita. v. mapag-arimohonan. S¨¢bado de Glorya. Eastern. n. kaginghawahan. sa gaw¨ªng silanganan. [¨¦bing] Reflujo. v. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. kahoy na mait¨ªm. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Katotohanan. kul?. v. Ease. n. Mag-arimohonan. [¨ªster] Pascua de resureccion. nauukol sa simbahan . [¨ªtabl] Comestible. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. [iz] Quietud. adj. Ebony. say¨¢. Earthen. Maagap. [¨ªrles] Desorejado. Pagkati. Earn. [¨¦rning] Salario. Ecclesiastes. diligente. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. salaping pinagtrabahuhan. cuidadoso. mitigar. maitim. taginting. n. pagkain. Economical = Economic. Ibaon sa lup¨¤. Kati ng tubig. adj. este. Earnest. Lisya sa kalagitnaan. Nakakain. Eaves dropper. obtener. twa. repercutir. bulw¨¢k. [¨¦bon] De ¨¦bano. adj. [¨ªsterli] Oriental. Easter-Eve. Matipid. adj. n. tipid. Earthquake. Easterly. Ebon. Earthworm. n. kamunduhan. negro. reflujo de la marea. n. [¨¦rzcuec] Terremoto. Galak. Masikap. [¨¦co] Eco. [¨¦rzli] Terrestre. tagasubok. Tagaulinig. n. adj. n. pinag-arawan. adj. kak atwa. [¨¦rzn] T¨¦rreo. n. n. Earth. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. Daan ng araw. magkaroon n[g] salap?. Lup¨¤. Early. pendiente. Economize. Maglah¨°. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. Early. uod. Eaves. v. katwa. Ebano. [eb] Menguante. Maaga. Nauukol sa iglesia. gozo. Alingawngaw. adj. katimawaa n. gozoso. [iz] Aliviar. Ebbing. adj. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. Alulod. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. Ear-ring. v. & n. maningas. Kumain. Ukol sa lup¨¤. Ecstatic. Echo. adj. adj. kakainin. Ecstasy. East. tumaginting. Earning. n. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. terreno. Ecclesiastic. Pastor. Eastward. [?rn] Ganar. Economy. [ic¨®nomist] Economista. [ecl¨ªps] Eclipsar. Sa ¨¦bano. gusano. arimohonan. pag-aarimohonan. v. Eat. n. Eclipse. Economist. n. temblor de tierra. silanganan. n. n. [¨¦rli] Presto. adj. n. n. Echo. Easy. adj. v. adj. [ebul¨ªcien] Ebullicion. Umigi. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. [ic¨®nomaiz] Economizar. guminghawa. Walang taynga. alegria. n. Hikaw. [¨¦boni] ¨¦bano. n. Eaves trough. n. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. [¨ªring] Zarcillo. Ebb. Eatable. adv. Kumati. n. Galing [¨® buhat] sa silanganan. moderado. Pagbubula. Earthliness. [¨ªrnest] Veras. Ecliptic. Bulate. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. twa. fervoroso. reposo. mundano. [¨ªstward] Hacia el oriente. Easter. lambang. Sa dakong silanganan. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. [it] Comer. Earnest. Madal?.Earless. maalab. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. Silangan. Balisbisan. n. [¨ªzi] Facil. Earth. v. Ebullition. [¨ªrnest] Ardiente. magaan. masay¨¢. [?rz] Tierra. seriedad. Ecclesiastic. katahimikan. Saks¨ªng nak¨¢rinig. [ist] Oriente. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. adv. [¨¦co] Resonar. Economic. n. alero ¨® ala de tejado. Lindol. Eccentric. Ear-witness. Eaves-drop. Eclipse. n. Galing [¨® buhat] sa silanganan. adj. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . [¨¦rzworm] Lombriz. v. Galak. Kita. Umalingawngaw. [ivz] Socarr¨¦n. n. Ease. n. Pask¨® ng pagkabuhay. Kalayawan. arillo. Bagay na lup¨¤. Katiwasayan. paga. Earthly. [¨ªstern] Oriental. n. dagundong. extravagante. [¨¦cstasi] Extasis. [econ¨®mic] Econ¨®mico. lumubay. . [¨¦rzlines] Vanidad mundana. maingat. Pagtitipid. Ebb. [?rz] Enterrar. par¨¨.

inducir. debilitar. [edch] Afilar. Bis¨¤. n. Edible. Educe. Punt¨¢s. Ang nagpalimbag. adj. Effusion. Tagapagtur¨°. [efi¨²z] Derramar. n. isagawa. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. Pagpapakababae. n. [ef¨¦ctiv] Eficaz. [igr¨ªdches] Egregio. Edification. laylaya . [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. v. Pinangyarihan. [ef¨¦minet] Afeminado. v. mabagsik. [¨¦ficasi] Eficacia. . n. bantog. Gusal¨¬. criar. fulgor. Edge. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. Editorial. v. v. Efficient. Kahalayan. Editor. namamatnugot. Matalas. n. silakbo. instruir. [¨ªdict] Edicto. Mabisa. adj. Pagilid. hasa. n. director. mas¨¢kit. Butik?. n. [¨¦dch waiz] De lado. orilla. Egg-plant. karwagan. n. [eg-plant] Berengenas. Effuse. adj. Effeminate. Effeminate. ejecutar. [¨¦ditor] Editor. Egg. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. [ef¨ªcient] Eficiente. bahay. ilitaw. adj. n. Egregious. hervor. imagen. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. Pagbubuhos. lustroso. Hanguin. v. gastado. [il] Anguila. iw¨ª. Educator. Egoism. Buny?. n. mag-iw¨ª. esteril. tab¨ª. kas alukuyan. Efficacious. gilid. lustre. v. [¨¦dching] Orla. Edging. Effigy. bumulwak. n. Effectual. n. n. [¨¦fidchi] Efigie. ribete. sumilakbo. ense?ar. mujeril. masidh?. gilid. margen. Magpakababae. Pal¨®s. esparcir. Ibuhos. ibugs?. Tur¨°. si law. [efr¨®nteri] Descaro. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. [efik¨¦cioes] Eficaz. Bulwak. Pagilid. baog. Edged. Educate. kintab. v. Effete. adj. Nakagagawa. Edict. dilag. Edify. Tal¨®ng. kalapastanganan. naglalagos. Magtur¨°. Education. adj. [ef¨¦minesi] Afeminacion. [eg] Huevo. [edit¨®rial] Editorial. Edition. Effect. Effulgence. Effluvium. masidh?. Efface. Edifice. adj. n. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. Maghas¨¤. Egg-shell. [¨¦difis] Edificio. Larawan. Balat ng itlog. sa gaw¨ªng gilid. derramamiento. [edifik¨¦cion] Edificacion. crianza. [¨¦dch ues] De lado. Eft. [¨¦diuketor] Educador. [ediuk¨¦cion] Educacion. [ef¨¦ct] Efecto. ilustre. [eft] Lagartija. ribetear. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. Effort. Eel. Bumubugs?. [efi¨²siv] Difusivo. tagapag-iw¨ª. [ef¨¦rves] Hervir. Itlog. brillante. eficaz. Kasangkapang panghiw¨¤. v. n. punta. efectivo. Egg. sidh?. adj. [¨¦fort] Esfuerzo. impudencia. Efficacy. [edch] Filo. v. baybayin. realidad. Bis¨¤ ng paggawa. [ef¨¦s] Borrar. n. remolino. instructor. katkat¨ªn. namamahal¨¤. nag¨ªng bunga. cobardia. v. insigne. Pangulong lagda. mungkahiin. pudpod. [id¨ªus] Educir. makintab. empe?o. adj. mabis¨¤. v. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. [¨ªgoizm] Egoismo. orilla. mandato. Effective. adv. Ningning. Tal¨ªm. [¨¦diuket] Educar. masigla. Gasgas. n. Efficiency. n. n. [efli¨²vioem] Efluvio. [¨¦difai] Edificar. galang. Effervescence. Sikap. patal¨ªm. n. Effusive. alag¨¤. sa gaw¨ªng gilid. Agas. adv. n. Edge wise. adj. n. provocar. Ul¨¬-ul¨¬. Edge ways. yariin. madwag. bagsik. [¨¦dibl] Comestible. Effeminacy. gawin ang gilid. [¨¦dched] Afilado. n. Effect. [eg] Incitar. Magbuy¨®. nakasisilaw. Mabis¨¤. Utos. Maningning. Mabis¨¢. magtur¨°. [ef¨ªciensi] Eficiencia. n. mari lag. adj. hangganan. Effulgent. [¨¦di] Reflujo de agua. kilos babae. borde. n. Kumul?. Edit. destruir. kul?. lipulin. Gaw¨ªn. Edge-tool. adv. masidh?. tab¨ª. [ef¨¦ct] Efectuar. mag-alag¨¤. fermentar. Nak¨¢kain. Tila babae. [ef¨²ldchens] Resplandor. Pawiin. Effervesce. [ef¨ªt] Usado. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. Effrontery.Eddy. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. mabagsik. magiting. sacar ¨¢ luz. ihayag. n. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. n. Edge. pagbubugs?. n. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. [ef¨¦minet] Afeminar.

[¨¦ligans] Elegancia. n. n. Electricity. adj. Ano. hirang. Either. Walong p?. Eighteenth. Eld. [¨¦itin] Diez y ocho. v. [idch¨ªpcioen] Egipcio. Elector. Elektrisah¨ªn. maayos. Electioneering. Elation. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. adj. n. Election. v. Manghahalal. [¨¦ldest] Lo mas anciano. Ikawalo. Alin man. Elder. sunodsunuran. Siko. Ika walong p?. los ancianos. Electric. v. [il¨¦cion] Engreimiento. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. Nahihinggil sa Ehipto. n. Hal¨¢l. Ejectment. adj. Eject. n. Elders. Taga Ehipto. Electoral. Elepante. [¨¦lder] Mayor. Elegance. Katandaan. Makisig. orgulloso. Bahagi. k¨¢tandatandaan. Elective. [¨ªgres] Salida. Kisig. M¨¢ragdagan. Paghahagis. [idch¨¦ct] Expeler. [¨¦lders] Ancianos. int. [il¨¦ctoroet] Electorado. magpaalis. pagbabadya ng p abigla. kahiman. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. Parang l¨¢stiko. pron. Hinggil sa paghahalalan. [il¨¦ctor] Elector. [il¨¦ct] Elegir. Eight. dagitab. Elate. n. Elaborate. Either. n. adj. adj. maigi. nauukol sa lintik. [il¨¦ctoral] Electoral. n. manik¨®. [¨¦liment] Elemento. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. Egyptian. v.Egress. adj. Dagdag. adj. [il¨¦ct] Elegido. n. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. Pana namsam. orgullo. Electrify. Elect. n. prolongar. [elim¨¦nteri] Elemental. [idch¨ªpcioen] Egipcio. [eitz] Octavo. nauukol sa lintik. [¨¦lifant] Elefante. primoroso. Paglabas. v. Elbow. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. Magmalak¨ª. Eightfold. n. n. [il¨¦t] Altivo. Elegant. [eld] Vejez. adj. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. n. adj. conj. adj. [¨¦lbo] Codear. adj. kahit alin. n. adv. Hinggil sa paghahalal. esmerado. Ihagis. v. makaraan ang panahon. [il¨¢boret] Elaborado. Elektrisidad. Simula. adj. [¨¦ligant] Elegante. Ang matatanda. pag-alis. Eighty. Elephant. Elementary. [eh] Que. Wal¨®. [¨¦lbo] Codo. Elaborate. n. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. El¨¦ktriko. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. desechar. fundamento. maging. Ejection. May katandaan. napahahab¨¤. [¨¦lderli] De edad ya madura. v. maglwat. ensoberbecer. [idch¨¢kiulet] Lanzar. Elbow. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. napahahab¨¤. Ejaculate. adj. kinis. pangangamkam. Elastic. hambog. pil¨ª. . adj. [¨ªdzer] O sea. ang matatanda. adj. [ic] Aumentar. Parang lastiko. Eighth. Elect. magbady¨¢ ng pabigla. paigihin. [il¨¢boret] Elaborar. [il¨¦ccion] Eleccion. Mak¨¢walo. adj. ya. Magwaks¨ª. v. Labing walo. kanunuan. Electorate. Painamin. Eightieth. sunodsunuran. n. Elate. [ich¨¦ccien] Expulsion. El¨¦ktriko. Elapse. maghambog. Eke. [il¨¢ps] Pasar. Eldership. Eldest. antepasados. Ikalabing walo. bago. [il¨¦ctiv] Electivo. Electrician. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. adj. Pagwawaks¨ª. expulsion de una posesion. Egyptian. Pinaka matanda. [elim¨¦ntal] Elemental. [il¨¦t] Engreir. adj. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. pagpapaalis. expeler. Eke. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. Lalong matanda. pagtatapon. v. Isang buong pook ng mga manghahalal. [il¨¢stical] El¨¢stico. adj. mainam. Electrical. O man. [ic] Aumento. Elasticity. escogido. simula. Paghahalal. [¨¦iti] Ochenta. [e¨ªt] Ocho. adj. Elastical. [¨¦ldoership] Ancianidad. Maghalal. n. n. Element. n. Kahambugan. Elemental. itapon. alargar. Elderly. Katand¨¢an. [il¨¢stic] El¨¢stico. Eighteen. Eh. Lumipas. correr el tiempo. [il¨¦ctrifai] Electrizar. pagmamalak¨ª. Mainam. adj. Pagkaparang l¨¢stiko. adj. n. n. Sikuhin. pakwan¨¢n ng elektrisidad. Nauukol sa bahagi ¨® simula. humab¨¤. Ejaculation. Mapagmalak¨ª. inam.

[im¨¢nsipet] Emancipar. Embark. n. Emasculate. alejar. Eliminate. n. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. Pag-uunat. sumakay. [¨¦livet] Elevado. panggagaling. adj. Gusutin ang buhok. conj. Elixir. tabon. n. [elk] Alce. adj. adj. [elif¨¢ntin] Elefantino. Else. Makinang pangtaas. detencion de buque. pangangayayat. n. umilag. Tambak. artificioso. Elopement. Embarrassment. ang maigi. adv. Magtambak. Elusive. Hinggil sa dwende. n. origen. [¨¦lidcibl] Eligible. [els] De otro modo. Elf. Kumapon. adj. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. [¨¦lsjuer] En otra parte. Embarrass. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. Elucidation. nun¨°. Elucidate. Pagkataas. Embalm. Linawin. Dwende. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. descartar. v. [embark¨¦cion] Embarcacion. Bating. [¨¦locuent] Elocuente. Umiwas. adj. Enkantado. Embank. v. n. Elevate. Emaciation. Malaking us¨¢. Emanation. Eloquent. kaliwanagan. v. Emasculate. Magpalay¨¤. magbuhat. adj. Elve. Elvish. [emb¨¢nkment] Terraplen. Embalsamahin. Unatin. Else. apartar. M¨¢ihahalal. Elixir. ejecutar lo ideado. pangayayatin. lumit¨®. ipaliwanag. adj. pa. [iliuzion] Escapatoria. v. n. n. [emb¨¢nk] Terraplenar. [eloki¨²cien] Elocucion. gand¨¢ ng pananalita. Isagawa. [¨¦manet] Emanar. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. Kainaman sa pananalita. [emb¨¢m] Embalsamar. [il¨ªcsir] Elixir. iwas. Labing isa. v. Panipis¨ªn. Eligibility. nakakaday¨¤. Embargo. Elude. pagbubuhat. Elicit. [inm¨¦ci?t] Extenuar. [il¨ªsit] Poner por obra. Elfin. Elliptic(al). Gaelepante. [elvish] Encantado. flaqueza. exaltar. Elevator. matayog. v. Liwanagan. Elocutionist. [¨¦livetor] Elevador. Mataas. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. may enkanto. [elf] Enmara?ar el pelo. saka. Ellipsis. Elk. explicacion. Eligible. Eludible. [el¨ªpsis] Elipsis. Eleventh. Pagmumula. Elf. v. n. alisin. n. Elite. [¨¦locuens] Elocuencia. v. Elongation. evitar. Elsewhere. n. Sa ibang paraan. [imansip¨¦cien] Emancipacion. [el¨ªt] Lo mejor. adj. n. magtabon. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. Mainam na manalita. pagpapahab¨¤. adj. Emancipation. n. . Eleven. Pananalita. n. M¨¢nanalumpat¨¬. n. alejamiento. Embankment. magandang manalita. enredo. Elusion. [iliusori] Fraudulento. [elokiucionist] Declamador. Emancipate. v. Pagnipis. [eliv¨¦cion] Elevacion. gul¨®. [emb¨¢rc] Embarcar. Elocutionary. [imeci¨¦cien] Extenuacion. enredar. [il¨ªminet] Eliminar. [eman¨¦cion] Emanacion. [ili¨²dibl] Evitable. Ika labing isa. n. Elevation. Nakakaday¨¤. v. manggaling. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. Ang pinaka mainam. Emaciate. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. anta. n. [ili¨²d] Eludir. Maiiwasan. Elope. Paliwanag. v. v. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. [il¨®p] Raptar. [emb¨¢rgo] Embargo. Elocution. adj. Magmula. Emanate. [ili¨²siv] Artificioso. [im¨¢skiulet] Castrar. Elevate. n. Sasakyan sa tubig. Gusot. [¨¦livet] Elevar. kapon. adj. maiilagan. kapun¨ªn. ilay?. Eloquence. Iba. Manglit¨®. pron. [emb¨¢rrasment] Embarazo. Elongate. [els] Otro. pananalumpat¨¬. n. inmenso. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. pangungusap. pagpapataas. Pagpapalay¨¤. [il¨®pment] Rapto. [im¨¢skiulet] Castrado. [emb¨¢rras] Embarazar. Enkanto.Elephantine. [il¨®ngguet] Alargar. maglulan. adj. n. [elf] Duende. gumul¨®. adj. Ilag. kung dil¨¬. gamot. lo selecto. v. pataasin. [il¨¦ven] Once. n. Itaas. Embarcation. adelgazar. magsakay. tumul¨ªg. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. explicar. v. Maray¨¤. Magtaanan ng babae. Elusory. n. Lumulan. pahabain. adj. n. [elv] Encanto. Sa kabilang dako. paglal ay?. [ili¨²sidet] Dilucidar. v. Pagtataanan ng babae. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. napakalaki. v.

Embezzlement. Employee. [empl¨®i] Empleo. dakong tiy¨¢ngihan. Embers. Pagpapalamuti. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. v. n. adj. Pagandahin. Humilot. n. n. [¨¦meri] Esmeril. Emigration. Mari¨ªn. Pagtutwid. Eminence. v. Pangpasuka. Embassy. [¨¦mblem] Emblema. [embr¨®ider] Bordar. corregir. kadakilaan. n. [im¨¦rdch] Salir. kadakilaan. Emboss. Emendation. [emb¨¦lishment] Adorno. pahiran ng gamot. Kataasan. esp¨ªa. [embr¨¦s] Abrazo. v. Emit. [¨¦mpair] Imperio. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. n. [emp¨¢uoer] Autorizar. Embellishment. simb¨®lico. robo. Embattle. buny?. kab¨¢. malaking kaharian. Paglalabas. [emb¨®diment] Incorporacion. Pangpasuka. [¨¦met] Hormiga. Emotional. Emissary. [emp¨®rioem] Emporio. Eminency. Embolden. tumapang. Emergency. adj. [emigr¨¦cioen] Emigracion. eminencia. Pangyayaring hind? sinasadya. n. v. adj. karilagan. Pasug¨° ng isang bans¨¢. [im¨®cioen] Emocion. Emperor. echar de s¨ª. Embezzle. Pakinabang. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. [¨¦migret] Emigrar. [im¨ªt] Emitir. Bakl¨¢. Eminent. v. Kawan¨ª. Emolliate. [¨¦minensi] Altura. Pangingibang bayan. tiktik. Sugong lihim. ipisan. pangduduwit. har¨¬ ng malaking bans¨¢. provecho. [emb¨®ldn] Animar. parikitin. [¨¦migrant] Emigrado. adj. mag-alibugha. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. Emmet. v. eminencia. elevado. Langgam. [embrok¨¦cion] Estragamiento. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. [embr¨®ideri] Bordado. kapisanan. n. [embr¨¦sment] Abrazo. Emission. [¨¦mbasi] Embajada. Emperador. maghayag. maglilok. Yakap. ocupar. Marilag. p¨¢milihan. n. tunk¨²lin. n. [empl¨®i] Emplear. Emphasis. pagpapak abuti. [emb¨¦zlment] Hurto. maggugol ng panahon. adj. n. lumitaw. Embroider. Emotion. Emphatic. Employment. yapos. v. [¨¦miseri] Emisario. Emolument. kabunyian. n. Embracement. [empl¨®iment] Empleo. n. [emend¨¦cioen] Enmienda. Maglabas. Emporium. Magburd¨¢. [¨¦minens] Altura. v. Nauukol sa sagisag. Isaayos. tub¨°. Emblematical. ornato. Sasisag. Lumambot. n. n. magmula. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. Imperyo. Yumakap. Nakababakl¨¢. nakakapagpasigla. kutog.Embassador. Pagyakap. v. sigla. Pangpalambot. Emend. n. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. Embody. Paghilot. frotamiento. Empire. n. Kalagayang pagkakawan¨ª. nak¨¢kasuka. . [emb¨¦lish] Hermosear. mag-aksay¨¢. manah?. [¨¦mboerz] Rescoldo. elevacion. n. Magnakaw. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. n. Di¨ªn. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. Isama. Embellish. t¨ªtulo de honor de los cardenales . Emblematic. ocupacion. Embodiment. n. simb¨®lico. Pagnanakaw. Magbigay kapangyarihan. n. Emigrate. malgastar. frotar. maglitaw. Baga. [im¨®liet] Ablandar. pagyapos. Samah¨¢n. sikd¨®. T¨¢hiin. v. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Magtampok ng palamuti. Emphasise. Lumabas. manggalin. Emetic. Employ. proceder. Lumakas ang loob. Emollient. v. v. Nauukol sa sagisag. n. v. Kataasan. Embrace. Manalita ng mari¨ªn. dar poder. [im¨ªcioen] Emision. paggagayak. Embroidery. elevacion. [im¨¦nd] Enmendar. n. [¨¦mbroket] Estregar. bordado. pagsasaayos. v. [im¨¦tic] Em¨¦tico. pagpapahid ng g amot. n. n. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. [im¨®cional] Concitativo. n. Emblem. [emb¨®di] Incorporar. [im¨¦rdchensi] Emergencia. [empl¨®yi] Empleado. n. n. Emigrant. kabunyian. n. Nangingibang bayan. n. correccion. Bayang k¨¢lakalan. vomitivo. Emetic. yumapos. karilagan. Manungkol. [embr¨¦s] Abrazar. Employ. distinguido. [emb¨¢sador] Embajador. Embrocation. [emb¨¦zl] Hurtar. adj. Lih¨¤. agitation del ¨¢nimo. [¨¦minent] Eminente. v. [¨¦mperor] Emperador. v. Emerge. Humanay sa pakikipagbaka. Embrace. v. n. magiting. Embrocate. Emery. [im¨®liument] Emolumento. v. Mangibang bayan. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. adj. Empower. pagpapa ganda. pabutihin.

dotacion. utos. Makakaya. Encompass. pagkautas. magpahintulot . sumag up¨¤. [encr¨®ch] Usurpar. Twid. manglata. Magmatigas. Enact." pumirm¨¢. Pangalan ng gamot. magilas. estorbo. [enk¨¢mboer] Embarazar. Encroachment. v. [en¨¢ctment] Decreto. dote. acometer al enemigo. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. Bakuran. Kumamk¨¢m. aguantar. inutil. [enc¨¢mpment] Campamento. pagkatapos. n. Gumambal¨¤. pangpatapang. Pangangamkam. katalo. kalaban. Encore. n. Loob¨¢n. arriesgar. n. Endorse. pakikipagpunyag?. makipagpunyag?. Emperatr¨ªs. v. n. empe?o. Encircle.. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. Encumber. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. Energetic. paghangg¨¢. adj. yumar¨¬. Katapusan. M¨¢katagp?. Endearment. Encouragement. n. Encroach. vigor. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. v. magbigay utos. hangganan. v. n. v. v. n. Kaaway. adv. magpatapang. Enchant. n. humangga. End. [end¨ªrment] Encarecimiento. v. [enf¨ªbl] Debilitar. End. Energy. kagalit. [¨¦mti] Vaciar. concluir. Endear. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. Encage. magsumakit. [¨¦nding] Conclusion. maka. [encr¨®chment] Usurpacion. Encounter. poner en estado de. de nuevo. [¨¦ndles] Interminable. Kabuhayan ng loob. quitar la vida. dictamen. [end¨¢ument] Dote. Kampamento. [end¨¦ndcher] Peligrar. adv.. n. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. walang dulo. int. magtay? ng k ampamento. magkampamento. [¨¦mti] Vacio. v. n. bangga. Buh¨¢y ang loob. Walang lam¨¢n. v. Enclosure. Sikap. [end] Fin. v. Pakikilaban. Endless. [¨¦miulet] Emular. v. v. Empty. Emulation. Emulsion. [encl¨®z] Cercar. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. mangamb¨¢. ul?. [¨¦ndwes] De punta. Encampment. Endways. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. alentar. gumaya. [enk¨¦s] Encajar. Encore. Makaloob ng bigay-kaya. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. kagilasan. terminar. Walang hanggan. sagup¨¤. vigoroso. [imulcioen] Emulsion. acabarse. Magpalakas ng loob. magtiis. [enamoer] Enamorar. sufrimiento. rodear. Gambal¨¤. cercado. [¨¦mtines] Vaciedad. v. pagtitiis . kulungin. Halinahin. magsikap. Encumbrance. v. mas. n. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. Mangibig.Empress. Ending. n. Enchain. bihagin ang kalooban. [enk¨¦dch] Enjaular. . imitar. bungg?. [end¨ªvoer] Esforzarse. v. adj. v. extremidad.. Pagmamatigas. Tumap os. Lumaban. v. gilas. n. magdulot. walang kabuluhan. Mahal¨ªn. Endeavor. Empty. Encase. Mul?. pagkalutas. Alisan ng laman. Kawalan ng laman. hangal. [end¨ªvoer] Esfuerzo. mas¨¢kit. sumalubong. intentar. Itanikala. [enk¨¦redch] Animar. Endanger. Endowment. patul¨®y. [enc¨¢unter] Encuentro. v. mangamk¨¢m. Endurance. Endure. v. [enk¨®mpas] Circundar. Manganib. [enc¨¢unter] Encontrar. [ench¨¢nt] Encantar. [end] Acabar. kubkubin. Tagp?. adj. derecho. mag-utos. muerte. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. [¨¦ncor] Otra! otra vez. Pangpalakas ng loob. kaalit. pagbabat¨¢. Endow. hangg¨¢. Pasiya. circunvalar algun terreno. rubricar. dulo. v. cabo. Endeavor. n. [ench¨¦n] Encadenar. [enk¨¢mbrans] Embarazo. wakas. paglilikat . walang katapusan. [enc¨¢mp] Acampar [se]. v. v. soportar. n. Encounter. Pagmamahal. n. Magtatag magpasy¨¢. umut¨¢s. Enfeeble. [en¨¢ct] Establecer. [encl¨®siur] Cercamiento. [en¨¦bl] Habilitar. [endi¨²r] Sufrir. apropiarse lo ajeno. dumaluhong. Enamour. Enclose. Magsumikap. v. autorizar. Encore. decretar. competir. [¨¦ncor] Otra vez. n. cesacion. ganyakin. Kulungin. rivalidad. dakong nababakuran. Encourage. v. [¨¦mpres] Emperatriz. choque. mangligaw. Encamp. n. rodear. [¨¦nimi] Enemigo. Enactment. [end¨ªr] Encarecer. [endi¨²rans] Duracion. Enemy. umabala. Bakurin. v. ignorante. Bigay-kaya. isilid sa haula. abala. [ens¨ªrcl] Cercar. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. Emulate. Enable. Katapusan. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. paciencia. n. lumutas. Humin¨¤. matar. v. Ligirin. magbat¨¢. [emiul¨¦cioen] Emulacion.

adj. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. Pagpapaliwanag. n. adj. n. Payamanin. v. v. Sukat. May pangak¨°. makinista. Ennoble. malab¨°. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. v. v. n. Enforcement. dumami. [enl¨¢itnment] Ilustracion. [enf¨®rs] Esforzar. v. Enslave. [enr¨¦dch] Enfurecer. huma magpahab¨¤. Inggl¨¦s. [endch¨®in] Mandar. Parang bugtong. v. karapatan. Lumilok. [enl¨¢rdchment] Aumento. adj. n. bugtungan. Seguro. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. [enl¨¢ivn] Animar. Enjoyment. parangal¨¢n. [in¨®rmiti] Enormidad. kakasyahan. Enhance. pataasin. [enl¨¢iten] Alumbrar. Palaot. [engr¨¦v] Gravar. [enr¨®lment] Registro. comprometimiento. Ensample. [en¨®bl] Ennoblecer. encolerizar. n. n. [enl¨ªst] Alistar. manganlong. Enigma. [in¨¢f] Bastante. mag-usis¨¤. galak. [engu¨¦dchment] Empe?o. & adv. Enroll. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. poseer. [engr¨®s] Engordar. [ensl¨¦vment] Esclavitud. Enrich. [engu¨¦dch] Empe?ar. Enquire. [endch¨®y] Gozar. v. sentar plaza. Parangal¨ªn. emancipar. [in¨ªgma] Enigma. Palayain. [ensl¨¦v] Esclavizar. suceder. magkam¨ªt. v. Magsiyasat. v. magtala ng pangalan. Engineering. v. extender [se]. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. Pagpilit. Inggl¨¦s. pagpapalak¨ª. papag-initin. compeler. bandil¨¤. [endchin¨ªr] Ingeniero. al isin sa pagkaalipin. Patabain. [endch¨®iment] Placer. Pagpapamahal. locomotora. n. Patala. Enormous. ampliacion. Pagdaragdag. magtanong. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. Paglililok. tallar. Galitin. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. pagtutur¨°. [enh¨¢ns] Encarecer. n. comprometer. turuan. Enshrine. [endch¨¦nder] Engendrar. makipag ayar?. Engross. Enlighten. Enlargement. Balutin ng sapot. Lak¨ªng d? kawas¨¤. Pagkaalipin. violentar. [engu¨¦dched] Comprometido. bumuntot. Enshroud. avivar. Halimbaw¨¤. v. Pagsisiyasat. Bugtong. [enr¨®l] Alistar. poner en libertad. bandera. n. sumakmal. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. n.Enforce. [¨¦nmiti] Enemistad. v. n. engrosar. v. Ensign. Malak¨ªng d? kawas¨¤. n. Enlist. [in¨®rmoes] Enorme. taga Inglaterra. v. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. Pangak¨°. Enmity. engullir. adj. Magbilin. Matwa. averiguar. Enough. kam¨ªt. inquirir. v. Engender. v. Engagement. pag-uusis¨¤. v. n. . [enm¨¦sh] Enredar. [ens¨¢mpl] Ejemplo. [engr¨¦ving] Grabado. Isalin sa wikang inggl¨¦s. humalile. Ensurance. ibuy¨®. n. Enmesh. kasya. Engine. Pagpapatala. advertir. Engineer. Lumak¨ª. adj. levantar en alto. n. [enr¨ªtch] Enriquecer. Enliven. Engaged. magsundalo. iluminar. Pagtatala. enmara?ar. Engulf. n. mag-urir¨¤. Kasukat¨¢n. Twa. [enl¨¢rdch] Engrandecer. Poot. n. producir. Engraving. pamimilit. tam¨®. n. [ensi¨²] Seguirse. Enigmatic. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. [in¨¢f] Lo suficiente. [¨¦ndchin] M¨¢quina. Enhancement. n. Enrollment. Enigmatical. magpalak¨ª. disfrute. [¨¦nsain] Bandera. pagtatanong. [enf¨®rsment] Compulsion. malab¨°. magtaglay. Palakasin ang loob. n. coaccion. Alipinin. Watawat. v. pagkabusabos. Parang bugtong. [eng¨¢lf] Engolfar. Inhinyero. M¨¢kina. pagpapataas. magalak. suficiente. v. Enjoin. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. instruccion. v. [encu¨ªre] Indagacion. pagtatanim ng loob. irritar. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. [enqu¨¢ir] Informarse. Enough. [enl¨ªstment] Alistamiento. magtam¨®. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. Sumunod. Manganak. esculpir. Mahal¨¢n. [enshr¨®d] Amortajar. Siluin. busabusin. goce. palakh¨ªn. Enquiry. [ensi¨²rans] Seguro. buhayin ang loob. encargar. adj. v. English. n. sap¨¢t. magtagubilin. instruir. v. Enlightenment. Enslavement. English. Liwanagan. magparami. Ensconce. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. Pilitin. Patala. English. Mangubl¨ª. Enlarge. Enfranchise. v. Enlistment. Ensue. n. Enrage. n. taglay. Enjoy. Enormity. v. v. makinista. Engrave. Engage. Itagong pinaka ala-ala. dilatar [se]. registrar.

Layon. Ingg¨ªt. Pumighat¨¬. Ilibing. admision. v. adj. H¨ªmatayin. aliw¨ªn. [ent¨¢ngloer] Enredador. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. Sigla. panunuks¨®. Magbalit¨¤. Kabuoan. mamilipit. kubkubin. v. general. [¨¦nvious] Envidioso. Episcopate. suplicar. [enzr¨®nment] Entronizacion. Entanglement. [¨¦nvi] Envidia. Epistle. Epilepsy. enga?ar. Ligirin. Saklaw ng isang Obispo. n. Enthral. Manggugul¨®. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. [ent¨²m] Sepultar. Enunciate. Envy. cut¨ªcula. v. [¨¦nviron] Rodear. Environ. Entreat. n. Entangle. [env¨ªlop] Envolver. Manggul¨®. Pagpasok. n. solicitud. enroscar. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. n. g mawa ng sabid. n. [enzr¨®ling] Opresivo. [entr¨ªti] Ruego. Sulat. panukal¨¤. enredar. Envious. paghahay ag. Enumeration. pasuk¨¢n. mangday¨¤. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Entirely. [¨¦nvi] Envidiar. [entr¨¢st] Confiar. k¨¢loob-looban. Entry. Envy. v. Entreaty. Enthrone. Epidemy. declarar. Sumam¨°. gumambal¨¤. manghib¨°. [enzr¨®n] Entronizar. Entrust. [ent¨¦rten] Entretener. Pagbilang. Epicene. nauukol sa sak¨ªt na himatay. [ip¨ªscopet] Obispado. penetrar. adj. mapag-gawa ng sab¨ªd. n. n. n. kainggitan. bayan ¨® bansa sa isang panahon. Enterprise. Epact. Sobre. Himatay. n. [enzr¨®l] Oprimir. v. Entitle. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. n. makiusap. n. Manuks¨®. mensajero. mamanhik. Epidermis. n. pamanhik. adj. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. diversion. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. bilangin. Balat sa labas. Enthusiasm. Pumasok. maghayag. divertir. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. v. [¨¦ntri] Entrada. L¨ªbangan. ganap. Mamaghapon ang tagal. v. umaliw. [ent¨¢itl] Entitular. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. autorizar. liham. Enter. bloquear. Entertain. Envoy. [ent¨¢irli] Entereza. [entr¨ªt] Rogar. Tuks¨®. [¨¦pidemi] Epidemia. [¨¦nvoi] Enviado. n. tumiwal¨¤. Bituka. pan gparaan ng panahon. v. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. Pagluluklok. [ent¨¢ir] Entero. n. v. [ini¨²meret] Enumerar. Epileptic. v. n. [¨¦nvelop] Sobre. [¨¦ntoer] Entrar. mang-abala. [iniunciecien] Enunciacion. Enticement. Sam¨°. [ent¨¢isment] Instigacion. gambal¨¤. [env¨¦nom] Envenenar. completo. Enunciation. n. sitiar. Mainggitin. Entangler. n. Entertainer. [¨¦ntrelz] Entra?as. v. n. [ini¨²nciet] Enunciar. adj. kasayahan. cercar. managhil¨¬. ang nagbibigay kasayahan. Enumerate. [ent¨¢ngl] Enredar. Entwine. aforrar. Ang nag-anyay g lumilibang. embrollon. [entw¨¢in] Entrelazar. Pagbabalit¨¤. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. Nauukol sa lalake at babae. Balutin. pasok. Envelop. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. n. pagsipot. Entice. Paglitaw. Sug¨°. Entertainment. v. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. [entr¨¢p] Entrampar. v. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. Manil¨°. Pasiguro. Marapatin. Iluklok sa trono. Lumason. Enthronement. Nakapipighat¨¬. Bu?. Entrails.Ensure. instigar. adj. [ensi¨²r] Asegurar. n. Envelope. v. Epidemic. s¨²plica. pananaghil¨¬. Enthusiastic. n. embarazar. [ent¨¢is] Tentar. pakikiusap. balutan. [¨¦ntri] Entrada. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. envolvedero. Magkatiwal¨¤. Entomb. Envenom. v. magpalikawlikaw. Bumilang. . n. [¨ªpact] Epacta. [ent¨¢nglment] Enredo. kalahatan. adj. adj. v. [¨¦pisin] Epiceno. Ephemeral. Entire. Sab¨ªd. balot ng sulat. Mamulupot. n. abala. Entree. embrollar. Entrap. v. Enthralling. Lumibang. adj. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. Masigla. [¨¦ntrans] Entrada. [¨¦pisod] Episodio. lasunin. n. inutusan. declaracion p¨²blica. Pasuk¨¢n. bayan ¨® bansa sa isang panahon. pasa loob. Entrance. n. n. embarazo. Episode. [ip¨ªfani] Epifania. Mainggit. v. Epiphany. n. libangin. v. Pagpasok. [¨¦pilepsi] Epilepsia.

hind? pa naluluwatan. marunong. adj. adj.Epistolary. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. hampas-lup¨¤. Equally. v. walang day¨¤. Karampatan. Magkaparis ang mga sulok. Erelong. Palaboy. Epoch. pagkalipol. Equipoise. adj. Erratum. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. [icu¨ªvoket] Equivocar. katumbas. [ir¨¦s] Borrar. Equine. serenidad de ¨¢nimo. Ere. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. adj. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. n. Panahon. Lam¨ªg ng loob. Errand. kawangk?. [¨¦pitaf] Epitafio. palaboy. palakadlakad. kawangis. karunungan. Kamalian. Katkatin. justo. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. [icu¨ªp] Equipar. matwid. magkaisa ang l ay?. pagparehohin. may pagkakaparis. Equalization. [eriud¨ªcioen] Erudicion. Equilibrium. Equipment. Equal. kapantasan. [¨ªra] Era. katimbang. vagante. utos. n. resumen. Eraser. n. kaparis. mensaje. Erasure. adj. Ekwador. katibayan ng loob. [icu¨ªpment] Equipaje. adj. Paham. Equivalence. [irl¨®ng] Antes de mucho. Error. Equestrian. Katkat. n. Mga kamalian sa katha. Magnesya kalsinada. Timbang. Kagaya. Err. pagtutulad. justicia. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. [irr¨¢tum] Errata. n. Hind? pa nalalaunan. Equity. [¨ªcuali] Igualmente. aklat. adj. establecer. adj. n. adj. uniforme. Nauukol sa sulat ¨® liham. [¨ªcuabl] Igual. Patwid. n. [icu¨ªvalens] Equivalencia. pronto. adj. daladalahan. Kamalian. [ir] Antes. v. Katumbas. [icu¨ªvalent] Equivalente. Era. Erect. Kapaham¨¢n. Panahon. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. Erroneous. aklat. Equivocate. construccion. Eruption. antes de. [icu¨¦tor] Ecuador. kahambing. [¨¦rrand] Recado. ciencia. Errant. kapara. n. N¨¢mamal?. [¨¦rring] Errado. Pangbur¨¢. kawangk¨¬. v. n. v. pertrechar. Equivocal. [err¨®nioes] Erroneo. yerro. [ir¨¦ser] Raspador. katimbang. [¨¦rror] Error. Sangkap na kailangan. Erudition. adj. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. mali. Equipage. kalisyaan. patay?. n. [ip¨®c] ¨¦poca. Pagkabunot. v. el acto de equipar. bur¨¢. Pagtatay?. [ir¨¦ccion] Ereccion. vagabundo. adj. n. [err¨¢tic] Err¨¢tico. m¨¢ligaw. Pasabi. v. katwiran. [iradik¨¦cion] Extirpacion. Equilateral. pawiin. Erring. Eradication. pagkaligaw. Epitaph. [¨¦riudait] Erudito. tatag. adv. Equal. n. Gayon din. Nauukol sa kabayo. [ip¨ªstoleri] Epistolar. hind? tunay. n. Pagpaparis. Magkamal?. adj. n. v. pagparisin. falso. [¨¦cuiti] Equidad. [¨¦cuipedch] Equipaje. Nakapagkakamali. Equanimity. [¨ªcualaiz] Igualar. [icu¨®liti] Igualdad. bilin. buga. Equivocation. muna. n. n. Erect. n. Equator. Erudite. [¨ªcual] Igual. errar. Equiangular. maligaw. [ir¨²pcioen] Erupcion. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. n. m¨¢lisya. Lay¨¢s. Silakb¨®. n. adj. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. Bunutin. [¨¦cuitabl] Equitativo. n. pagkakaparis. sulat ibp. desviarse. n. Nauukol sa pangangabayo. n. Magsangkap ng mga kailangan. [¨¦rrant] Errante. Tapat. extirpar. ambiguo. [icu¨¦strian] Ecuestre. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. & prep. Pagparahin. Epson salt. [icu¨¦strian] Ecuestre. Equestrian. magtatag. ibp. Mal?. Equivalent. Equalize. Epitome. Mga kamalian sa katha. [ir¨¦ct] Derecho. [ir¨¢diket] Desarraigar. Pagkakapantay. Pagparisin. n. mas. m¨¢mal?. Erase. [ir¨¦siur] Raspadura. Marunong mangabayo. vagabundo. [¨ªcuinocs] Equinoccio. n. Equality. Kahambing. n. [¨ªcual] Igualar. errante. adj. adj. . pagpantayin. semejante. n¨¢liligaw. lipulin. pantas. Eradicate. [ir¨¦ct] Erigir. Errata. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. n. contrapeso. sulat. Equip. [?r] Vagar. n. Erection. Magtayo. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. v. Kagaya. M¨¢mal?. adv. Erratic. n. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. levantado hacia arriba. Equable. [¨ªcuin] Caballar. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. burahin. Bago. adj. Equinox. [err¨¢ta] Erratas. hamp s-lup¨¤. Equitable. Timbang.

Evade. Escort. [est¨ªmabl] Estimable. Escort. Evacuate. v. kasulat¨¢n. [es¨¦ncial] Esencia. lisanin. [esk¨¦p] Escapada. Estrangement. n. kumboy. Esoteric. Magkasal. [etch] Grabar al agua fuerte. aprecio. n. Eschew. Essay. pagpapahalag¨¢. [es¨¦ncial] Esencial. Lisan.Erysipelas. Eulogy. enajenar. Eucharist. [esp¨¢usals] Esponsales. Eulogize. n. Espial. [est¨¢blishment] Establecimiento. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. [eski¨²chen] Escudo. [iur¨®pian] Europeo. Estimation. lupang pag-aar¨¬. Euphonical. n. lay¨°. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. walang hanggan. n. n. Pag-al¨ªs. Ether. Abay. . Etiketa. n. apreciar. Estimable. Badyang pangpalubagloob. tumaanan. Esteem. Lumay?. n. Essence. Etching. n. v. [es¨¦] Ensayo. [i¨²fimizm] Eufemismo. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. perfume. Esculent. n. n. pagkawalang hanggan. Escapade. [et¨ªn] Gigante. tumakas. Nauukol sa Europa. Ang pagkakatugma ng tinig. Pagsasanay. n. n. [¨¦stimet] Valuacion. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. pahalag¨¢. n. n. umilag. [estr¨¦ndch] Extra?ar. kur¨°. v. hacienda. Waw¨¤. Kagalang-galang. Ethiop. Pagtataanan. Especial. bienes. agw t. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. Ukol sa langit. Etch. Tumaanan. n. v. adj. Higante. tumakas. European. iwan. Pitagan. domicilio. Kakatw¨¤. Estrange. Magsanay. apartar. adj. v. Umiwas. pakasal. Eter. Estimate. Mahal¨ªn. Essential. v. kapitapitagan. Evacuation. lumay?. umilag. [iv¨¢kiuet] Evacuar. n. Pumuri. Katibayan. fundar. itatag. [i¨²foni] Eufon¨ªa. [esc¨®rt] Escoltar. adj. adj. distancia. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. n. [esp¨¢uz] Desposar. v. [eriz¨ªpelas] Erisipela. bantay. kapon. huir. Esteem. bukod-tang¨¬. adv. adj. desocupar. Europe. Akbayan. evitar. Essay. [¨ªz?r] Eter. v. Taga Europa. [est¨ªm] Estimar. huir. huida. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. [¨¦tiket] Etiqueta. adj. [¨¦schiueri] Brazo de mar. Lalamunan. Magtatag. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. n. n. Estate. Eternal. magpaunlak. [it¨¦rnali] Eternamente. Papuri. Escape. negro. Estimate. Paglilok sa metal. tentar. Magpakaylan man. Estuary. sa boong panahon. [esk¨¦p] Escapar. v. n. Kailangan. n. v. Maniktik. Lumilok sa metal. n. Ang kinakailangan. [it¨¦rniti] Eternidad. n. pagkikilos-mahal. Espy. Eternally. n. extra?eza. Pagmamahal. Euphony. Escutcheon. Eternity. taong maitim. [est¨¢blish] Establecer. Tasa. Esophagus. Tang¨¬. probar. [estimecioen] Estimacion. Pag-aar¨¬. [¨¦skiulent] Comestible. [¨ªziop] Etiope. [i¨²lodchaiz] Elogiar. manubok. [it¨¦rnal] Eterno. Espouse. n. [escr¨ªpt] C¨¦dula. Sa tanang panahon. Taga Etyopya. convoyar. ihatid. [i¨²noc] Eunuco. Halagahan. Bating. n. galang. [¨¦stimet] Estimar. Eskudo. um ilag. [esot¨¦ric] Secreto. & n. n. [es¨¦] Ensayar. [¨¦scort] Escolta. bahay. Lihim. Pakinabang. kumunyon. alabanza. mahiwag¨¤. adj. escritura. v. [iv¨¦d] Evadir. Pagkakatatag. aplaudir. [est¨¦t] Estado. v. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. samahan. pahalagahan. [i¨²rop] Europa. n. n. pagtakas. adj. [es¨®fagoes] Garganta. [iur¨®pian] Europeo. Pagkakaylan man. Euphemism. misterioso. M¨¢kakain. Europa. paunlak. n. S¨ªmulain ng mga salita. observacion. v. Pabang¨®. Kasal. [esp¨¦cial] Especial. kumatwa. Espousals. Manibago. Ettin. [eschi¨²] Huir. Escape. [esp¨¢i] Espiar. Etiquette. Establish. kaakbay. escapar. capon. n. n. [est¨ªm] Estimacion. celeste. Paniniktik. n. adj. Escript. Ethereal. tikman. Etymology. [¨¦sens] Esencia. European. Eunuch. Establishment. apreciar. [i¨²lodchi] Elogio. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. inmortal. Essential. v. pagkain. acechar.

Exactitude. kahi't. n. [¨¦veri-uan] Cada uno. aun cuando. sing¨ªl. v. palag¨¬. [evoli¨²cioen] Evolucion. Ever. lahat ng tao. Araw-araw. n. Bagaman. patente. sumingil. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. n. May masamang akal¨¤. n. Pagkawala. adv. n. n. allanar. siemprebibo. Evolution. Evil. Exact. [¨¦veri] Cada uno. Evaporation. n. [¨¦veri-day] Cada dia. Huming?. Suluwak. n. n. kalubusan. Nagkataon. adj. n. Ewe. murmuracion. el anochecer. pares. Evict. adj. n. Sumuluwak.Evanescence. [¨¦videns] Evidencia. [evoermor] Eternamente. patagin. adj. siempre. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. Everything. Tupang babae. cada una. Bawa't bagay. Maiiwasan. adj. lahat. Evolve. adv. singaw. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. adv. malinaw. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. [iv¨®c] Evocar. adj. [eks¨¢ccien] Exaccion. walang katapusan. Evil. adj. Kaganapan. Bawa't tao. Evilly. n. v. maliwana g. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. notorio. Maiilagan. n. Takip-silim. [¨ªvl-manded] Malicioso. Every-body. [¨¦verizing] Cada cosa. pagkakataon. Gab¨ª. exalacion del vapor. Nauukol sa ebanhelyo. Every. [¨ªvli] Malamente. tulisan. Evil-minded. sukat. sempiterno. Eventual. despojo jur¨ªdico. Evanescent. Masamang pangungusap. justificar. [¨ªvning] Noche. Evening. n. [evoerl¨¢sting] Eternidad. v. igual. sumingaw. Pangyayari. tw?. cada una. Patotohanan. [iven] Llano. Even. lag¨¬. paglabas. Evince. Evangelic. sama. [evan¨¦sent] Imperceptible. adv. Magpakalabis. cada una. [evoerl¨¢sting] Eterno. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. Pagsulong. escape. adj. hind? sinasadya. palangana. fortuito. takip-silim. n. pas?. [iv¨¦cioen] Evasion. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. Even. [¨ªven] Aun. Kaylan man. May kasamaan. v. Evil-doer. Kawalang hanggan. Evergreen. adj. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. lubos. hust¨®. Every-one. n. n. disiparse. Magpakaylanman. patag. Hing?. panay. adj. v. katunayan. [¨ªvl] Malo. Pagkapangyari. bisperas. Eve. n. pagtaka s. n. Pantayin. palangana. Ganap. n. [ev¨®lv] Desenvolver. [iv¨¢ndchel] Evangelio. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. dahilan. Magpakaylanman. Evidence. Evangelist. Evangelical. Ebanhelista. [eks¨¢ct] Exacto. Patunayan. yano. Event. [iu] Oveja. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. siempreviva. v. panayin. acontecimiento. Ilatag. Evasive. taga-pangaral ng ebanhelyo. walang hanggan . Eventful. takap. Bawa't. parati. [eks¨¢ct] Exigir. Evoke. Alulod. [i¨²oer] Palancana. Even. Every-where. Every-day. [iv¨¢poret] Evaporarse. justo. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. v. Evidence. [iviccioen] Eviccion. adj. [¨¦vident] Evidente. adv. Evasion. mal. Katakatak¨¢. puntual. mal intencionado. Eventuality. bawa't araw. masak it na pananalita. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. maiilagan. Evaporate. [iv¨¦nchiual] Eventual. [¨ªvl] Maldad. Evermore. n. patotohanan. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. Evitable. [iv¨ªns] Probar. [¨¦videns] Evidenciar. Exact. Ewer. Pag-ilag. Bawa't isa. Evil-Speaking. v. lahat ng bagay. Pusp¨®s ng mga pangyayari. [iven] Igualar. Kasamaan. Katotohanan. [iv¨¦nt] Evento. [eks¨¢dcheret] Exagerar. Masama. salida. n. . Pantay. Sa lahat ng dako. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. mabuting balit¨¤. Evangel. n. [¨¦vitabl] Evitable. adj. depravado. patunayan. Everlasting. D? makita. [iv] Tardecita. Exaggerate. adj. Kamaw. adv. Ebanhelyo. pag-gab¨ª. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. Nauukol sa ebanhelyo. n. n. Exaction. vispera. tunay. Totoo. v. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. [¨ªvzro] Canal de agua. Everlasting. sa ano ang panahon. [iv¨¦siv] Evasivo. adj. Evident. excusa. adj. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. Tumawag. Eve-through.

bigyang dahilan. magpas¨¢kit. Karangalan. adj. Malabis. Pumalit. n. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. [ecs¨¢itabl] Excitable. [ecs¨¢is] Sisa. labis. natatang¨¬.. [ecs¨¢is] Sisar. v. Exalt. v. [ecscli¨²sion] Exclusion. pagsur¨¬. preeminencia. [ecs¨¦pt] Exceptuar. n. Magpaumanhin. usisain. Except. kasiglahan. adj. dangal. v. lumabis. n. Pagliliwaliw. bagkus. Examination. adj. realzar. v. n. n. primoroso. Pagpapawalang sala. N¨¢ipapalit. conj. [¨¦cscavet] Excavar. n. lumagpas. [ecsc¨¢rcion] Excursion. adj. excluir. mwestra. elevacion. Excise. n. Tae. n. [ecs¨¦pt] Excepto. [ecs¨ªd] Exceder. Excellency. [¨¦cselens] Excelencia. [ecs¨¦s] Exceso. [¨¦cselent] Excelente. dispensahin . [ecscr¨ªt] Excretar. Ibuny? purihin. kamahalan. Mataas na mataas. Pagtae. Excess. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Galit. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. n. Exclamation. Exclamatory. maigi. Masigla. Paglipol. Pagbubukod. Pabulal¨¢s. prep. Excitement. Excuse. Exchange. n¨¢hihiwalay. Humig¨ªt. Mainam. n. pagdum¨ª. poot. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. adj. [ecscri¨²ciet] Atormentar. ejemplar. sobresaliente. Itang¨¬. n. Malabis. Exaltation. estimular. papuri. Exchangeable. n. magpawalang bahal¨¤. Exceeding. [ecsaitment] Est¨ªmulo. Magbuy¨®. Excursive. excusar. [ecs¨¦l] Sobresalir. exceptuar. dangal. Exculpate. [ecz¨¢min] Examinar. Excavate. subal¨¬. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. [ecscli¨²siv] Exclusivo. Exciseman. ibukod. Exchange. Pagbubuyo. anatematizar. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. mag-udyok. v.Exaggeration. anatema. Excuse. lumagpas. Hukay. n. Pagkabuny?. Humukay. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. [ecz¨¢speret] Exasperar. [¨¦cscriment] Excremento. [ecs¨¢it] Excitar. alabar. lumal¨°. n. [ecscav¨¦cien] Excavacion. [ecs¨¢izmen] Sisero. Excruciation. n. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. [¨¦cselensi] Excelencia. [ecscl¨¦m] Exclamar. parangalan. v. uliran. M¨¢tang¨¬. Excavation. hig¨ªt. Bwis. Pawal¨¢ng sala. magpalit. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. Itae. magsukl?. ¨¢ menos que. Paglilitis. etc. [ecs¨¦pt] Sino. pagsisiyasat. adj. Excitability. Kalabis¨¢n. v. v. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. [ecscli¨²d] Excluir. eksaminin. n. Example. paghihiwalay. Excelsior. n. Excommunication. kamahalan. Ekskumulgahin. pamumukod. Excellent. sobrepujar. Masigla. derecho que se paga sobre los comestibles. suriin. v. adj. dahilan. si ngil. Sigla. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. n. n. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. pagpalikod. Exasperation. v. Exasperate. N¨¢bubukod. sobresalir. adj. Excite. Excessive. vagante. ihiwalay. [ecsk¨¢rsiv] Errante. n. [ecs¨®lt] Exaltar. Magpahirap. Maliban. ihiwalay sa iglesya. adj. Pahirap. v. Excretion. n. Bulal¨¢s. n. pag-uusis¨¤. [ecscr¨ªcien] Excrecion. pagpaw¨¬. Namumukod. Excommunicate. v. instigacion. Exclude. [ecs¨¦pcien] Excepcion. [ecski¨²s] Excusa. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. Magpabwis. Kungd?. Exclusion. n. Excellence. kahigitan. Bumulal¨¢s. paghihiwalay sa iglesya. irritacion. dum¨ª. Litisin. n. mahig¨ªt. Excrement. conmocion. v. Halimbaw¨¤. preeminencia. ¨¢ excepcion de. Excursion. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. Paumanhin. Excitable. Pag-ekskumulg¨¢. Exciting. lal¨°. Exclusive. [ecski¨²s] Excusar. Exculpation. trocar. [ecsch¨¦ndch] Cambio. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. Manggalit. Excel. Exceed. escudri?ar. Except. liban na. sukl?. v. Exclaim. ipalikod. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. [eczamin¨¦cien] Examen. Examine. Ibukod. Excision. Excruciate. Karangalan. pas¨¢kit. [ecs¨ªding] Excesivo. pumukaw. adj. Bukod. siyasatin. v. Pal¨ªt. [ecs¨¦siv] Excesivo. Palakadlakad. pagpapasig la. v. Pagpapakalabis. v. Exceptional. elevar. M¨¢niningil ng bwis. n. irritar. dispensar. Exception. adj. parangal. Except. [ecs¨¦lsior] Excelso. Excise. idum¨ª. Excrete.

eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. adj. agotar. Lumag¨¬. Executress. manifestar. Magpatawad. paris¨¢n. Malabis. [ecziler¨¦cion] Alegria. Tungayaw. Manungayaw. v. Say¨¢. v. tagapaghayag. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. pagpapalakas g katawan. Exonerate. Lay¨¤. [¨¦csidchensi] Exigencia. Existence. Exhibitor. Exhaust. enormidad. Exemplification. n. sumpa. tagatupad. testamentario. Exhilarate. [ecsicr¨¦cion] Execracion. [¨¦csersaiz] Ejercicio. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. Exhortation. Pagsasanay. v. [ecz¨®rt] Exhortar. Galing sa ibang lupain. humikayat. n. n. Kailangan. Exhort. Exile. L¨¢basan. Tagapagtanghal. v. Exemplar. hacer ejercicio. [¨¦csikiut] Ejecutar. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. atarear. Exodus. tumupad. empe?arse por alguno. verdugo. maldecir. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. pagbibigay -uliran. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. ejecutora.. exceso. Executioner. [ecz¨®neret] Exonerar. mag palakas ng katawan. singaw. [¨¦czail] Desterrar. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. n. Exercise. Kawala. Exertion. [¨¦csidchent] Urgente. Pagkasaid. Exhale. [ecz¨ªst] Existir. mapata. ub¨®s. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. n. exposicion. n. n. Exemplary. necesidad. [ecsp¨¢nd] Extender. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. [ecz¨ªbit] Exhibir. pagkaubos. [ecz¨®scion] Agotamiento. mamarati. Magsagawa. n. Exercise. lumawak. n. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. libertar. n. ang tinatangkilik. dapat halintularan. ihiwalay. Exhilaration. halimbaw¨¤. Tagapagsagawa. v. Exhaustion. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. Huminga. pasimula. Execution. v. Executive. Exempt. v. gumanap ng kaparusahan. Pagsasagawa. n. v. taong tapon. Exigent. Simula. Exempt. Exhume. Magbigay-ulir¨¢n. n. hikayat. gumawa. n. Said. enorme. [eczib¨ªcion] Exibicion. kasayah¨¢n. libre por privilegio. Pangungusap. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. Pagtatanghal. Magsikap. Expand. apurado. Exhibit. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. Exhumation. n. regocijo. Execration. n. Hing¨¢. tagaganap. mangaral. Magpasay¨¢. adj. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. v. kumalat. Lumwag. Pakitang halimbaw¨¤. Nauukol sa pagpapaganap. Exert. n. . adj. [¨¦csidchens] Exigency. [ecsi¨²m] Exhumar. Execute. maghayag. paggaw¨¤. n. [¨¦csikiuter] Ejecutar. Exemplify. magbigay lugod. Exigence. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. Palayain. maubos. adj. v. cansar. [eks¨¦mt] Exento. pagbitay. kagalakan. v. Uliran. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Mangusap. Pamamalag¨¬. Masaid. Exemption. v. bumitay. n. Magtanghal. Kalabisan. n. Exhibit. [ecz¨ªstens] Existencia. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. extrangero. [ecz¨¦rt] Esforzar. Executer. n. adj. Pag-alis. maldicion. destierro. lumait. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. [ecz¨®rdioem] Exordio. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. [eks¨¦mcion] Exencion. [¨¦csicret] Execrar. [¨¦czail] Destierro. Exhalation. n. Exordium. [eczort¨¦cion] Exhortacion. Executor. pagganap. Magsanay. dilatar. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion. Paghukay na mul? sa inilibing. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. ajusticiar. pumatay. v. ensayo. [ecz¨®st] Exhausto. n. [ecz¨®st] Apurar. mwestra. manumpa. lait. desenterrar. pata. Exotic. pamamarati. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. deportar. laya. Sikap. excesivo. v. Exit. pr¨¢ctica. [eks¨¦mt] Exentar. pangaral. modelo. n. galak. [ecz¨ªleret] Alegrar. desterrado. Exorbitance. [ecs¨¦kiutres] Executrix. Exhibition. Pagkatapon. extenuacion. Pagpapatawad. n. n. n. v. [ecs¨¦kiutor] Albacea. n. n. tanghalan. causar alegr¨ªa. maggawad ng kapatawaran. adj. adj. Exorbitant. Uliran. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. pagkapat a. tagapatay. Hukaying mul? ang n¨¢libing. berdugo. magpumilit. Exoneration. [¨¦csit] Salida. Exile. v. Tagabitay. M¨¢dalian. Exist. bagay na mayroon. [ecsj¨¦l] Exhalar. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. n. Execrate. Exhaust. gumanap.

n. esperanza. may-kaya. Makipagtalo. Exposition. [ecsp¨¦ctant] Esperador. [ecsp¨¦ns] Expensas. magantabay. [ecsp¨¢nsion] Expansion. Pagputok. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. hecho her¨®ico. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. . lumaganap. Pag-asa. n. gumast¨¢. Marapat. Dahak. Expert. v. Kakayahan. Maghintay. Magugol. subukin. sumilakb¨®. [ecspl¨®it] Haza?a. adj. n. [¨¦csport] Exportacion. v. Pumuputok. [ecspl¨®r] Explorar. [ecsp¨ªriens] Experimentar. Ibukod. mira. adj. iwaks¨ª. v. dilatacion. Explosion. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. n. nagugol. poner en peligro. [ecspid¨ªcien] Expedicion. Magtakip ng kasalanan. Expire. n. v. tuloy-tuloy. Kalawakan. v. Bihas¨¢. malutas. Pagkatapos. Expedition. [ecsp¨®z] Exponer. umasa. Exploration. Gawang kabayanihan. Maliwanag. v. hintay. conveniente. [ecsp¨®rt] Exportar. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. n. pagkalutas. Expediency. adj. [ecsp¨¦triet] Expatriar. adj. hangad. [¨¦cspiet] Expiar. adj. lawak. n. [ecspi¨¦cion] Expiacion. N¨¢ipaliliwanag. Expiation. san¨¢y. [¨¦cspidait] Expedir. Paliwanag. sumiyasat. Expedient. Expectation. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Pag-aar¨¬. n. makipaglaban. mangahas. sumapanganib. [¨¦csplitiv] Expletivo. maggugol. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. Expend. Gugol. malagot ang hininga. n. [¨¦csplikebl] Explicable. Exploit. [ecspect¨¦cion] Expectacion. Magtanghal. ang umaasa. pag-asa. Tumuklas. Explicit. esperanza. n. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. n. Expel. averiguar. gastos. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. Lutasin. Expose. [ecsp¨¦riment] Experimentar. San¨¢y. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. borrar un delito. karapatan . adj. tanghalan. Exportation. oportunidad. magduk ot. Explicable. Magsanay. Lawig. gastar. difundirse. n. adj. pagkalagot ng hininga. Paglalakbay. mahal. Expansion. ipadal¨¢. Explode. arriesgar. Madal?. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. Kasanay¨¢n. Magpaliwanag. magmalas. Pumutok. Expatriation. aguardar. [ecsp¨¦ct] Esperar. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. Expectance. paaninaw. [ecsp¨®schiulet] Debatir. Expeditious. Expatriate. tikman. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. Ilabas. Pagtatakip ng kasalanan. v. Expectorate. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. Experienced. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. morir. Gugol. [ecsp¨ªdient] Oportuno. desembolso. Expletive. Expenditure. Expectant. Experiment. v. Gumugol. n. n. adj. Pagtatapon sa ibang lupain. Expedite. v. Paliwanag. pagsasamantala. Explain. ginast¨¢. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Mangalat. muerte. Ang naghihintay. [ecsp¨ªriens] Experiencia. k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. Expect. tumarok. Expense. n. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. [ecsp¨¢ir] Expirar. explicar. conveniencia. masasamantala. [ecspid¨ªcioes] Pronto. sondear. Export. [ecsp¨¦nd] Expender. Expatiate. malinaw. Experiment. v. Expostulate. n. n. [ecspl¨®cion] Explosion. contender. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. Explosive. matulin. Expertness. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. Expectoration. magpahayag. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. [ecsp¨¦l] Expeler. adj. Pagtatanghal. despachar. perspectiva. Experience. m aghayag. Pagsubok. n. v. [ecspir¨¦cion] Expiracion. n. [ecsp¨¦riment] Experimento. Expiration. habil. [ecsp¨¦rt] Experto. sumubok. Expiate. manifestar. bumug¨¢. Pagtuklas. [ecspl¨®siv] Explosivo. Matapos. Explanatory. Dumahak. v. Expensive. expedito. [ecsp¨¢ns] Expansion. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. pamamayani. Explanation. claro. Itapon sa ibang lupain. gasto. v.Expanse. n. n. Sumubok. Export. v. [ecsport¨¦cion] Exportacion. pagkamatay. Experience. [ecspl¨¦n] Explanar. Explication. v. explicacion. Paghihintay. mamatay . n. desembolsar. nagpapanambulat. v. n. pr¨¢ctica. Explore. n. adj. Nakapagpapaliwanag.

v. paghang¨°. Exterior. [¨¢iglans] Ojeada. [¨¦cstriket] Desembarazar. [ecsi¨²berans] Exuberancia. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. Extraordinary. Express. n. n. interpretar. n. Extinct. Eye. v. Expound. adj. [ai] Ojear. Extraction. Paghugot. [¨¦cstant] Estante. kakatwa. Lawig. Extenuation. el grado mas elevado de alguna cosa. [ecsp¨®ndch] Borrar. Eye-glance. hangg¨¢. n. sumugp?. maigi. [¨¦cscuizit] Exquisito. adj. Extreme. unatin. Namamalag¨¬. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. [ecst¨¦mpori] De repente. Lak¨ª. n. Pumaw¨¬. n¨¢paka sagan¨¤. disputa. observar. Extortion. v. External. d? k awasang kasaganaan. Galak. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. banatin. Extricate. Pagpapalayas. Purihin. Mangagaw . [ecst¨ªnccion] Extincion. Exuberance. Extirpate. burah¨ªn. [eczalt¨¦cion] Regocijo. Ang labas. Kakatwa. ibuny?. adj. Expulsion. pangungunsap. Panganyay¨¤. n. Express. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. Extremity. Extant. suma abundancia. adj. Exterior. supremo. karakaraka. exposicion. hang?in. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. Extension. lawak. Kilay. Expunge. maliwanag. apagado. adj. Magpawis. dilatado. Inam. [ecst¨¦niuet] Extenuar. [ecspr¨¦s] Expresar. Pagbunot. extractar. amplificar. ban¨¢t. kuha. hango. [ecst¨ªnct] Extinto. [ecz¨®lt] Regocijarse. n. [ecst¨ªrior] El exterior. Kat¨¢s. exhalar. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. Extract. pagkwan . Hayag. pagtataboy. napakainam. Extended. Sulyap. adj. [¨¢ibro] Ceja. Exquisiteness. Expression. sumo. Exposure. gusot. ligalig. Extra. desenredar. v. ligaligin. excelencia. Lubhang sagan¨¤. Bukod. Patay. Exultation. sumo placer. Labas. [ecstr¨ªm] Extremo. Exterminate. Guluhin. n. v. [ecst¨¦nt] Extencion. Manghin¨¤. pumayat. pumuksa. Sundan ng paningin. Pawiin. Pang-aagaw. Dulo. pananalita. n. [ecst¨ªrior] Exterior. [ecst¨¦nsiv] Extenso. perfeccion. matwa ng d? masayod. [ecstr¨¢ct] Extraer. Extermination. Dulo. katas¨ªn. n. n¨¢pakaigi. [ai] Ojo. Hugutin. Extinction. n. adj. n. hanggan. Exult. katas¨ªn. adj. exaltar. Extuberance. Exuberant. Lipulin. adj. manulisan. Ihayag. [ecst¨¦nd] Extender. enflaquecer. existente. n. Un¨¢t. n. adj. v. v. Pangangayayat. kakaib¨¢. desarraigar. [ecsti¨²berans] Protuberancia. n. Katwa. adv. n. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. Extol. [ecspr¨¦s] Expreso. Extrication. Exquisite. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. Extirpation. v. d? masayod na kasayahan. abundantisimo. [ecsi¨²d] Sudar. [ecst¨¦nded] Extendido. n. Extort. paghugot. mitigacion. malawak. cancelar. v. [ecst¨ªrpet] Extirpar. v. panghihin¨¤. n. Extravagance. Pagdaka. Lubhang kasaganaan. [ecst¨®rcienet] Violento. n. hangg¨¢. Bukod-tang¨¬. adj. Extent. paghantad. humugot. Magalak. pigain. Eye-ball. n. Pagtatalo. Extreme. n. adj. adj. [ecst¨®l] Alabar. singular. adj. v. Gul¨®. adquirir por violencia. [ecstr¨¦miti] Extremidad. Extempore. [ecst¨¦rnal] Externo. [¨¦cscuizitnes] Primor. Malawig. [ecsi¨²berant] Exuberante. extirpacion. Extract. [¨¦cstra] Extra. v. panunulisan. ipaliwanag. Eye-brow. [¨¦cstract] Extracto. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. Mainam. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. v. n. kup¨¢s. . n. [ecst¨¦rminet] Exterminar. gusutin. [ecst¨¦ncion] Extension. Extensive. Extinguish. katkatin. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. dagdag. mangayayat. Ihayag. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. Extend. v. Extenuate. [ecsp¨¢und] Exponer. paniniil. Exude. raro. Dulo. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. Extravagant. Pamamahayag. n. desarraigar. Itim ng mat¨¢. Paglipol. Mat¨¢. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. [ecstr¨ªm] Extremo. manggahas¨¤. v. [ecst¨®rcion] Extorsion. lumipol. Eye. [ecspr¨¦cion] Expresion.Expostulation. Bumunot. claro. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. Kamatayan. Lab¨¢s. n. wak¨¢s. Marahas. panggagahas¨¤. n. Pahabain. buti. Extortionate. maniil. de improviso. exprimir. igi. excelente. hugutin.

Manggagaw¨¤. v. ni?er¨ªa. Facetious. paris¨¢n. [¨¢ilash] Pesta?a. n. [fesd] Lo que tiene cara. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. m¨¢ligtaan. kapahamak an. Magaan. kaligtaan. kulang. Munting mukha. n. Kup¨¢s. kunwa. n. pulutong. gul¨®. [f¨¢bric] F¨¢brica. [fas¨ªliti] Facilidad. Paning¨ªn. Sak¨ªt ng mata. [fa] Fa. Facilitate. [fag-¨¦nd] Cadillos. esclavo. [f¨¦ded] Decaido. Magkulang. v. Munting pul¨°. karaagan. n. sedicioso. katotohanan. [¨¢iles] Ciego. poder. harap¨¢n. Likot. haz.Eye glass. cubierta. v. Face. Eye-sore. Sa tapat. Talukap ng mata. n. Fable. n. Fail. kalikutan. Factor. hind? totoo. Paggawa ng anomang may hal¨°. Faction. husayin. [fas¨ªlitet] Facilitar. n. mapata sa pamamanginoon. Balot. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. Eyelet. adj. Mang-uupat. [fe¨ªl] Faltar. [¨¢isait] Vista. marchitar. Eye-lash. [f¨¢kulti] Facultad. [f¨¦sing] En frente. n. n. Eye-wink. malant¨¢. kagaanan. [faccioenist] El que excita facciones. Faculty. n. adv. Eyeless. Humarap. docil. omitir. Fact. [f¨¢ccioes] Faccioso. Fag-end. Eye-tooth. [f¨¦sing] Paramento. Fabrication. Kumupas. magpamukha. Factory. any?. Salamin sa mat¨¢. n. Factious. Face. magsinungaling. adj. n. [¨¢ishot] Ojeada. n. adj. Factionist. n. magsalaysay ng katha lamang. Eyot. pangyayari. yum¨¬. kwento. masunurin. yaring may halo oman. Suly¨¢p. lant¨¢. aspecto. mentir. n. n. n. Saks¨ªng nakakita. encarar. Factitious. fallecer. Magkunwa. [¨¢ilid] P¨¢rpado. marchitado. mang-gugulo. Pil¨ªk-mat¨¢. pagmumukha. n. gracioso. frente. mayum¨¬. Eyelid. mapagal. [fac¨¦d] Fachada. apariencia. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. adj. Fabulous. tal¨¬. mapagpayag. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. Facing. [f¨¢cil] F¨¢cil. Matalinghag¨¤. aporo. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. F Fa. Facet. P¨¢gawaan. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. nudo en el pa?o. Hugis. [fez] Hacer frente. [f¨¦bl] Fingir. contar f¨¢bulas. kapariwaraan. descuidar. [fact¨ªcioes] Facticio. Facsimile. n. v. perderse. n. [fad] Frusler¨ªa. [fez] Cara. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. ipamukha. Facility. n. Fag. n. fachada. [¨¢isor] Mal de ojos. Fag. n. afable. kakulangan. Bagay. Kadalian. n. [¨¢ituz] Colmillo. Eye-sight. n. cuarta voz de la m¨²sica. paghusay. sup erficie de una cosa. desgracia. n. f¨¢brica. wangis. [fac¨¦t] Faceta. n. magkwento. mapagpataw¨¢. Fad. Eye-witness. v. Fail. n. faz. perecer. [fas¨ªcioes] Chistoso. Lwa ng mat¨¢. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. [fact] Hecho. Bigkis. Facade. buhol sa pa ny?. Fabric. [¨¢ilet] Resquicio. iharap. Fagot. Fade. Pugad ng ibong mangdadagit. Bul¨¢g. palabir?. n. Eyry. adj. M apata. Mukha. Fabricate. [f¨¢ctor] Factor. Ligta. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. n. Faced. [f¨¢biul?s] Fabuloso. realidad. Eyeshot. Pangkat. Faded. rostro. n. [¨¢iet] Isleta. Pagpapagaan. Pangil. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. disensi¨®n. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. Isang bagay na katungkulan. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. copia exacta. n. n. Masay¨¢. [fe¨ªl] Omision. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. Kindat. Paimbabaw. Pagaanin. n. v. talinghag¨¤. [¨¢iwink] Gui?ada. trabajar demasiado por otro. ma . Kathang salaysay. n. k¨¢alitan. [fe¨ªd] Decaer. [f¨¢briket] Fabricar. [¨¢iglas] Anteojo. Facilitation. ligereza. Facing. v. [fag] Trabajador. adj. Facile. [f¨¢biulist] Fabulista. Kapangyarihan. [f¨¦bl] F¨¢bula. jocoso. n. alipin. adj. manufactura. May mukha. Fable. frontispicio de un edificio. [f¨¢ccioen] Faccion. Fabulist.

Falcon. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. n. ng boong pagtatapat. ham ak. False. Lawin. carest¨ªa. bansag. adj. n. [f¨®koen] Halcon. de buena gana. [f¨¢libl] Falible. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. Na may pagtatapat. Fallen. ¨¢raruhin. faltar. kapansanan. hwad. Faith. ordinario. Palsipikahin. [fe¨ªn] Alegre. sangbahayan. Lupang ¨¢raruhin. defecto. n. karayaan. Fallow. [fe¨ªr] Hermoso. n. enga?o. magago. Kabantugan. n. bulaan. acobardar. Fain. [fam¨ªliar] Familiar. [fe¨ªm] Fama. Manghihib¨°. decadencia. mentira. Mahulog. Masaya. pagkakalingat. marik¨ªt. Ng boong galang. [f¨¦zful] Fiel. Panglulupaypay. Fair. v. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. Fall. [fol] Caer. [fal¨®] Cultivable. pagkalugi. [f¨®lter] Tartamudear. p¨¦rfido. Fairy. Falsehood. Falsity. bumugs?. bagsak. enga?o. dikit. pagkatalastas. n. Fain. adj. n. [familiariti] Familiaridad. Ganda. adv. magiting. mag-anak. katoto. bansag. divulgar. Faint. malaglag. Faithfully. kabulaanan. naakm a. [f¨®lsifai] Falsificar. Pamilya. Kagut¨®m. kagandahan. [fal¨¦ch?s] Falaz. Umutal-ut¨¢l. K¨¢si. pagkasanay. kasamasama. kalaguy¨°. Nauukol sa dwende. magdaray¨¤. n. catarata. Failing. Failure. Falsify. tyangi. . adj. [fe¨ªr] Belleza. pagkahulog. Famed. Hul¨®g. Faithless. Fallibility. con buena armonia. Pagtatapat. [f¨®len] Caido. n. dwag. [f¨¦min] Hambre. Kahinaan ng loob. magd aray¨¤. sala. renombre. lumagpak. bello. n. lisya. matatakutin. Bantog. Familiar. maparam. Faithfulnes. Manglata sa gutom. madwag. medroso. magkulang. Pagkakilala. kagitingan. descuido. Magand¨¢. v. adj. Day¨¤. Himatay. bumagsak. dayain. Fame. pagkakas i. mamansag. walang katotoh anan. Fairness. lealtad. adj. magiting.wala. [f¨¦zfuli] Fielmente. n. [f¨®lsiti] Falsedad. adj. Famous. [f¨®ltering] Debilidad. nababagay. adj. karikitan. Gand¨¢. Bantog. n. [f¨¦ri] Duende. kapintasan. n. hermosura. kasinungalingan. n. Pagkak¨¢bul¨¤. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. [fal¨®] Tierra que descansa. karikitan. suk¨¢b. Karaniwan. v. creencia. adj. [f¨¦mili] Familia. Nagkakabul¨¤. leal. [f¨¦ling] Falta. cobarde. Hib¨°. adj. n. Fair. Bagsak. takpak. [f¨¦mes] Famoso. Fairy. culpa. defecto. morirse de hambre. kasangbahay. Perya. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. Taksil. Faint-hearted. adj. adj. Family. Pananampalataya. flaqueza. Fallow. adj. v. [fe¨ªn] Gustosamente. Panghihin¨¤. fraudulento. hind? totoo. Famish. desmayo. n. day¨¤. contento. [fe¨ªr] Cortesmente. n. Kakulangan. bugs?. Fallacious. [fe¨ªm] Afamar. Manglupaypay. [fol] Caida. Familiarity. [femd] Afamado. Fallowness. [f¨¦liur] Falta. adj. Fallible. Kakulangan. tapat-na-loob. dik¨ªt. hind? laya sa pagkakamal?. v. Fame. [f¨¦zles] Infiel. [f¨¢mish] Hambrear. Sinungaling. gal¨¢k. Tapat. Faintness. enga?oso. Magmith?. Kabasalan. Famine. n. pagkabagsak ng pagkabuhay. Pagsanayan. v. tumakpak. salto. Kasinungalingan. quiebra. v. adj. bancarrota. [falib¨ªliti] Falibilidad. [f¨¢laci] Falacia. lagpak. adv. Fainting. pusil¨¢nime. Lupaypay. [f¨®lsjud] Falsedad. Fall. mamatay sa guto m. Dwag. [f¨¦ring] Ferias. Ng boong lugod. n. [f¨¦ntnes] Languidez. Falter. Fain. Falling-sickness. [fe¨ªrnes] Belleza. angkan. [fe¨ªn] Desear ardientemente. Familiarize. Familiar. adj. kilalanin. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. n. Faint. Faltering. adj. [fols] Falso. Fairing. afamado. n. lilo. kasalatan. comun. adv. Fallacy. n. v. renombrado. v. kagandahan. [f¨¦nting] Deliquio. Dwende. n. lagla g. laglag. pagkawala ng malay. Faithful. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. pagkabagsak. Magbansag. saklaw ng pagkak¨¢mal?. [fez] Fe. [feint] L¨¢nguido. [fe¨ªnt] Desmayar. hermosura. Fair. con gusto.

mag-abaniko. n. tabas. [fast] Firme. kasawian. [f?n] Abanico. Fastness. despedida. grasa. Magsasaka. katibayan. kaugalian. veloz. ang n¨¢momoda. palad. asal. [farming] Labranza. Am¨¢. . Kasawian. Fat. ping¨¹e. asegurar. Kawan ng biik. Mataba. uso. Fast. Fang. mal¨ªng hak¨¤. Fashion. Fan. m¨¢isip. [fars] Farsa. matibay. Pasahe. ajuste. adj. adaptar. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. [fat] Gordura. caprichoso. v. sa dak¨® roon. Bulag na paniniwal¨¤. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. Fanatic. Matat¨¢g. Farm. encanto. v. Magtatag. [farm] Cultivar. desde?oso. war¨¬. Manganak ang inah¨ªng baboy. & n. Kamatayan. n. n. magulang. magkulasyon. Fashion. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. bukid. solidez. Dayain ang paningin. Kapalaran. [fastoer] Ayunador. mas adelante. n. Farrago. n. [fat] Engordar [se]. mag-pahangin. adj. Fanciful. Nakamamatay. n. [fast] Ayunar. ugal¨¬. [far] Lejano. n. adj. Paalam. Father. adj. [fat] Gordo. K¨¢layulayuan. [fast] Ayuno. adj. n. Fantastic. comida. pronto. Talag¨¢. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. Mga bagong bagay. [f¨¢sinet] Fascinar. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. hak¨¤. v. Fat. Farmer. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. Fatality. pagkain. v. nakakaabala. n. [f¨¢rsical] Burlesco. adj. Fastidious. n. Fast. n. adj. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. Fate. Farm-yard. Kabulagan sa paniniwal¨¤. viaje. v. Lupang pag-aar¨¬. bayad. Farrow. sementera. Malay¨° pa. adj. [f¨¦talizm] Fatalismo. moda. [fe¨ªt] Suerte. [farr¨¦go] Farrago. bulag na pagkatig. Kataw¨¢taw¨¢. Farther. mangga nyak ng kalooban. broza. adv. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. Fast. distante. int. n. adj. Fancy. Far. moda. Maglakbay. upa. [fang] Colmillo. m¨¢war¨¬. Fated. [f¨¢rdzer] Mas lejos. [f¨¢rrier] Herrador. Farming. [farm] Heredad. aventador. [f¨¢cioen] Formar. Pagsasaka. n. aventar. funesto. [f¨¢dzer] Padre. Magsaka. Pagdaray¨¤ ng paningin. n. n. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. destino. G¨²nitain. magbukid. adv. [f¨¢sn] Afirmar. yar¨¬. adj. Fat. Farcical. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. Looban na may pananim. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. [f¨¢cioen] Forma. [far] Lejos. v. n. bir¨°. bumukid. Fatalism. [f¨¦tal] Fatal. fuerte. Mga bagay na walang kabuluhan. Fancy. n. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. Ayuno. Mangbabakal sa paa ng kabayo. Gunigun¨ª. imaginacion. paga. n. lumin¨¢ng. pamaypay. Magpaypay. [f¨¦nsiful] Imaginativo. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. Farm. encantar. estable. adj. [f?r] Pasaje. moda Fancy-ball. Fascinate.Fan. matulin. Far. v. Farthest. Fashionable. Fast-day. ikapit na maigi. Pangil. Lalong malay¨°. n. [fet¨¢liti] Fatalidad. Gun¨ªgun¨ª. [f?r] Viajar. paglalakbay. n. mga bagay na t apon. Komedya. v. Fasten. [f¨¢stnes] Firmeza. Any?. palab¨¢s. Mag-ayuno. amoldar. [fastidioes] Fastidioso. n. abaniko. pik¨ªtmatang s Fanaticism. panggaganya k ng kalooban. M¨¢gun¨ªgun¨ª. v. maglapat. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. kulasyon. madal?. lupang bungkalin. Magpataba. pangpahangin. adj. Fatal. adj. panaginip. Taba. pagtibayin. n. Paypay. Mapag-ayuno. Tibay. Ma -any?. [f¨¦nsi] Imaginar. [f¨¢rdzer] Mas lejos. [f?n] Abanicar. n. v. Fare-well. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. n. fantasear. [farm-yard] Corral. Malay¨°. Nakayayamot. Fare. [fan¨¢tizism] Fanatismo. n. kathakatha. Farther. Fascination. [f¨¢rmer] Labrador. fijar. moda. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. [f¨¦ruel] A Dios. nakasasaw?. agricultura. Farrow. bungangisip. Fare. Faster. Malay¨°. Farrier. manghalina. Farce. n. Fancy-articles.

mag-ugpong. n. engordar. [fist] Fiesta. K¨¢sunduan. Gripo. magpig¨ªng. Father-in-law. haza?a.. adj. tumakot. [f¨¢ti] Untoso. [fed¨¦ralist] Federalista. Fawn. culpa. [f¨¦dzerli] Plumado. n. Fatty. Walang kulang. February. n. n. Feat. p¨ªgingan. kunwang papuri. walang mal?. practicable. n. lealtad. Musmos. adj. [f¨®lti] Culpable. semejante ¨¢ las plumas. [f¨ªalti] Homenaje. amedrentar. wala ng takot. Fatness. n. v. n. adj. n. [f¨¢dzerjud] Paternidad. m¨¢isasagawa. v. Feast. Federalist. n. Kakulangan. Fatigue. Pebrero. Tumub¨° ang balahibo. lingap. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. [fi] Pagar. Feeble. Sagan¨¤. Feasible. Fear. Taba. Feebleness. Fat-witted. [fi] Derechos. Fatling. Feature. [f¨¦vorit] Favorecido. Fatigue. Panunuya. Feather. n. lupang tinubuan. [f¨¢zoemles] Insondable. proteger. maghanda. [fist] Festejar. Favourable. [fik¨¢nditi] Fecundidad. [f¨¢tiuoes] Fatuo. Any?. n. [f¨¦vorabl] Favorable. n. Fealty. ungas. [fon] Adulacion servil y baja. adj. Faucet. rostro. Fatuity. naaayon. adj. [f¨ªbl] Debil. Itinatang¨¬. kayar?. Mabagal. walang sal a. n. [f¨¦briueri] Febrero. tila balahibo. [fat¨ªg] Fatigar. [fi¨¦rful] Medroso. yar¨¬. Mag¨¢gawa. tangkilikin. [fat¨ªg] Fatiga. pagmumukha. magsay¨¢. n. [f¨¦dzer] Emplumar. salario. Fatuous. Matapang. v. Manuya. Mataba. t¨ªmido. v. beneficio. kam alian. [folt] Falta. n. adj. patain. sin temor. Favourite. Fee. [f¨¦dzer] Pluma. Lupang kin¨¢mulatan. Pagtatapat ng loob. adj. tignan. Fear. Fawn. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Minamahal. Dipa. Kalingain. may kapintasan. [f¨¦vor] Favor. n. hangal. Fathom. may sala. [f¨ªblnes] Debilidad. kapaguran. patabain. n. Faultless. kapagalan. Fee. katabaan. n. [fit] Hecho. Fathom. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. defectuoso. handa¨¢n. lingapin. katakutan. sukat ma gyari. Feast. Magpista. kasiraan. Dipah¨ªn. Kaling¨¤. Sa ama. [f¨ªsibl] Factible. Fault. [fe] Escarabotear. v. Kasaganaan. Favourite. mamur¨¬ ng pakunwa. cansancio. . Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. insensato. adj. pesado. Federal. recompensar. sin falta. ping¨¹e. festin. Federation. n. Fecundity. [f¨¢t-uited] Torpe. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. Fatherland. Favour. n. kasalanan. tumaba. adj. [f¨¦vor] Favorecer. Faulty. matatakut¨ªn. [fatiu¨ªti] Fatuidad. n. Magpataba. manakot. adj. simpleza. defecto. engrosarse. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. Takot. [f¨¦vorit] Favorito. Ulila sa am¨¢. prol¨ªfico. v. banquete. Kahinaan. Mabalahibo. Fay. Fathomless. temor. taruk¨ªn. [f¨¢tnes] Gordura. D? matarok. Feather. v. craso. recompensa. [fon] Adular servilmente. [f¨ªkoend] Fecundo. fertilidad. cansar. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. n. n. magbayad. accion. Fatherless. sondear. Umupa. [f¨¢tling] Ceb¨®n. adj. [fichoer] Semblante. Matakot. kaupahan. Fatherly. [f¨¢zoem] Medir por brazo. [f¨®ltles] Perfecto. v. Fearful. propicio. Tak¨®t. [fi¨¢r] Temer. gumant¨ª. Pagurin.Fatherhood. v. n. n. Pist¨¢. [fi¨¢r] Miedo. pagal¨ªn. Feasibility. temeroso. Upa. Fecund. malakas ang loob. makupad. [f¨¢zoem] Braza. [f¨¢tn] Cebar. Kamusmusan. hacedero. Fatten. Featherly. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. pata. Favour. Magdugtong. nauukol sa am¨¢. animal que se ceba para comer. [f¨®cet] Espita. Kasund?. Fearless. tapat na loob. sala. audaz. utang na loob. hin¨¤. pagal. May kamalian. m agsugpon. P¨¢tabain. sangdip¨¢. [f¨¢dzerli] Paternal. v. tonto. kasayahan. bayad. paga. ajustar una pieza con otra. Sang-ayon. kagagaw¨¢n. adj. adj. Gawa. Pagkaam¨¢. n. Byenang lalake. adj. Pagod. n. n. gant¨ª. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. Mahin¨¤. delito. k¨¢yarian. [f¨¦doeral] Federal. [f¨¢dzerlend] Patria. n.

[f¨¦lo] Compa?ero. magpanginain. sukab. bienaventurado. Magbwal. [fil] Tacto. M¨¢nanawid. cercamiento. Taong swail. n. n. n. Fence. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. Fellow-creature. T¨¢wiran. n. Feline. derrocar. Mapusok. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. Damdam. Ferule. ukol sa gubat. congratulacion. pus¨®ng. n. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. Walang bakod. kalupain. pakikisama. Mak¨¢ramdam. magpaimbabaw. Kababayan. pusok ng loob. adj. n. Mailap. Feign. Iwaks¨ª. [f¨¦rvid] Ardiente. [fil¨ªsitet] Felicitar. [f¨¦rment] Fermento. Katabaan ng lup¨¤. Pangkam¨¢ ng gulong. Maningas na nais. Ferociousness. n. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. Female. Ferry. [fel] Cuero. malag?. magbalatkay?. Fellow. Fend. perverso. n. adj. [fend] Fingido. Kabangisan. Feel. Mapalad. Fen. adj. n. n. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. Ningas ng loob. Nauukol sa babae. Felonious. Mabagsik. Mabaksik. [f¨¦loen] Cruel. adj. Magkunwa. n. adj. Barandilya sa harapan ng bahay. [fel] Cruel. adj. Panghilab. [f¨¦moral] Femoral. [f¨¦loni] Felon¨ªa. pangpahilab. [fend] Rechazar. Felon. [foert¨ªliti] Fertilidad. pagbabago. fervoroso. balat. [f¨ªlain] Gatuno. Felicitation. Feint. Pagkain. abundancia. n.Feed. [f¨¦r-ri] Vadeo. adj. Fertility. Paghilab. [fens] Cerco. Fence. bakuran. [fil] Sentir. adj. n. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. kaluguran. [f¨¦riul] F¨¦rula. disimulacion. mabaks¨ªk. compatriota. [fit] Pies. [f¨ªmel] Hembra. n. Samah¨¢n. v. v. pacer. n. n. Pakikil ugod. damdam. kaswailan. [fid] Nutrir. ardor. zelo. Feigned. Ferret. Ferriage. Femoral. b¨¢rbaro. Magbakod. [f¨¦rvent] Ferviente. sociedad. v. averiguar. [fe¨ªn] Fingir. adj. Bakasin. n. gatecto. p¨¦rfido. cruel. Fervid. fiero. pakikilugod. . n. avallar un sitio. Katad. adj. kabaksikan. n. n. Paimbabaw. kapa. lag?. Bayad sa tawid. Feed. alimentacion. v. alimentar. Fell. taksil. Fellowship. [fil¨ªsitoes] Feliz. Ferryman. pellejo. n. [f¨¦nsing] Esgrima. disimulado. Tampalasan. Babae. katapangan. Fell. Feminine. ikog. [fir¨®siti] Ferocidad. crueldad. Feet. enhorabuena. [fil¨®nioes] Malvado. Fertilize. adj. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. piel. Fellow-citizen. Buklod. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. Fender. Felicity. adj. Kasama. pakiramdam. pus¨®ng. [f¨¦r-riedch] Barcaje. magbaksak. traidor. Paimbabaw. Magpakain. sukab. sentido. Bakod. v. [f¨ªmel] Femenino. camarada. [f¨ªling] Tacto. [fir¨®cioes] Feroz. [fel] Derribar. Mabangis. adj. n. n. Ferocity. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. kumapa. v. v. [f¨¦rvensi] Fervor. mabunga. n. Kabangisan. salvaje. [fens] Cercar. palmeta. Lat¨ªan. Kapw¨¤. [f¨¦r-ret] Rastrear. adj. pag-usigin. adj. pakunwa. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. [f¨¦rriman] Barquero. n. humip¨°. [fen] Marjal. Nauukol sa babae. Mga paa. n. Hip¨°. [fil¨ªsiti] Felicidad. Fervent. n. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. Kaligayahan. bakuran. Feeling. [felt] Fieltro. [f¨ªrain] Ferino. Pakikidamdam. Fellow-feeling. n. braveza. n. Taba. [f¨¦minin] Femenino. Fencing. kasukab¨¢n. Felony. Fervency. Fenceless. Felicitate. magpasabsab. Felt. kalaguan. palpar. Fermentation. Katampalasanan. n. Felon. maginghawa. Ferocious. masikap. Mataba. Fertileness. pakunwa. v. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. sikap. Ferine. Nauukol sa baywang. n. Magpataba ng lup¨¤. Feel. kapw¨¤-tao. v. tampalasan. sensibilidad. Felicitous. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. [fent] Ficcion. disimular. Fertile. Nauukol sa pus¨¤. n. Ferment. mabangis. Esgrima. fogoso. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. Fell. abundancia. n. [fid] Comida. pantano. Female. fecundo. Felly. pangpatid-gutom. Pieltro.

[f¨ªndish] Ente infernal. Few. n. Fiery. v. hedor. [fild] Campo. n. Fiat. mahilach¨¢. [f¨¢ierines] Ardor. [f¨¦tid] F¨¦tido. n. calenturiento. kabagsikan. twa. hib¨°. n. [f¨¦rvoer] Fervor. Fidelity. Parang demonyo. n. n. Kabangisan. Fetters. Fiend. pangpangaw. Fife. adv. Mabalis¨¢. col¨¦rico. Fester. mabagsik. pusok. [f¨ªbiula] Hebilla. Pist¨¢. [fikl] Voluble. hebra. ma gagalit¨ªn. [f¨ªdcheti] Inquieto. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. adj. Init. Feudal. [f¨¢ibr?s] Fibroso. Byol¨ªn. Field piece. [f¨¦stoer] Enconarse. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. adj. ferocidad.Fervor. ipangaw. adj. fogoso. Away. demoniaco. larangan. ?Ayan! Fief. Utos na mahigpit. embuste. Fidget. k¨¢alitan. Nauukol sa pist¨¢. Fifty. n. [f¨¢iber] Fibra. [f¨ªver] Fiebre. feroz. Kasayahan. Fetch. masay¨¢. alisaga. Mahibl¨¢. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. . Fetidness. adj. Limang p?. n. malyab. Mabah¨°. [fians¨¦] Mujer comprometida. amoy na masama. [fib] Mentira. adj. S¨¢lawahan. Ark¨® ng byol¨ªn. Fetter. Festal. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. artificio. [f¨ªrznes] Fiereza. [f¨¦stiv] Festivo. Fiction. Fickle. [f¨ªccion] Ficcion. alegria. Feverish. Fib. adj. Field. [fiud] Ri?a. Hibl¨¢. kaligayahan. v. inflamarse. adj. n. Fiddlestring. Festival. [f¨ªfti] Cincuenta. encadenar. fogosidad. n. Kabalisahan. Malalagnatin. Fidgety. adj. pagkakasira. [f¨ªftin] Quince. masamang amoy. Tumugtog ng byol¨ªn. demonyo. Festive. Fidget. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. pagkakagal¨ªt. [fif] Feudo. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. adj. Masay¨¢. adj. Fetch. impaciente. Ika limang p?. Kanyong may gulong. bunga ¨® dahon. adj. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. Pagk¨¢salawahan. [fest¨²n] Feston. maghambog. Igos. Fiddler. [f¨¦stival] Festivo. adj. Fifteenth. maningas. Kaaway. Magnan¨¤. Fiddle. n. campi?a. Byolinista. adj. Bukid. [f¨ªdl] Tocar el violin. Festivity. inconstante. n. adj. Fetid. campa?a. n. n. Katha. Kasinungalingan. mudable. kapusukan. adj. Ika lima. v. fingido. Nag-aapoy. inconstancia. [fict¨ªci?s] Ficticio. adj. Fiancee. adj. v. Pagtatapat. Suutan ng damal. n. v. Mabangis. [f¨ªfzli] En quinto lugar. parang. [f¨¦stal] Festivo. Feud. Fig. Bah¨°. bucle. sinat. pistahan. [f¨¦tidnes] Fetor. hediondo. kaalisagaan. v. Fewel. [f¨¢if] P¨ªfano. n. Fieriness. disension. [fig] Higo. Panggatong. n. n. [f¨¦stival] Fiesta. [f¨ªdchet] Inquietarse. [fi¨²dal] Feudal. maligay¨¤. [f¨¦tloc] Cerneja. Ningas ng kalooban. Magdal¨¢. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. Festival. hind? totoo. [find] Enemigo. afan. Balahibo sa paa ng kabayo. Lagnat. Fickleness. Fictitious. [f¨ªdlstic] Arco de violin. lealtad. invencion. Fetlock. Fie. magbulaan. Pito. Lal¨¢ng. [f¨ªdl] Violin. Fiber. quinceno. Kwerdas ng byol¨ªn. kahambugan. n. n. Fiftieth. [fid¨¦liti] Fidelidad. n. n. [fi¨²-el] Le?a. n. [f¨ªverish] Febricitante. n. Festoon. Hebilya. adj. Fifthly. Lab¨ªng lim¨¢. Fierceness. Fiddle. demonio. variable. n. n. kabulaanan. [fib] Mentir. Magsinungal¨ªng. [fetch] Estratagema. bukiran. n. hilach¨¢. n. calentura. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. contienda. Fever. Damal. Fibrous. [fai] ?Vaya!. zelo. [firz] Fiero. [f¨¢ieri] Igneo. Masay¨¤. d? m¨¢pakali. Balis¨¢. Fierce. [fi¨²] Poco. [f¨ªdler] Violinista. Fib. [fifz] Quinto. n. Hind? totoo. [f¨¢iat] Mandato absoluto. n. [fest¨ªviti] Festividad. Ika labing lim¨¢. int. Gayak na bulaklak. [f¨ªklnes] Volubilidad. alegre. kalaban. Sa ika lima. adj. [f¨¦toer] Engrillar. Fiddlestick. Kaont?. Fiendish. Fibula. n. n. Fifteen. Fifth. [f¨¦toers] Grillos. mapusok.

[f¨ªni] Armado de aletas. hacienda p¨²blica. [f¨¢ind] Encontrar. Figurative. [f¨¢in] Fino. [f¨ªnguer-stol] Dedal. con elegancia. hilach¨¢. n. lumbre. v. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. Umaway. Financial. . yumar¨¬. batalla. henchir. Firefly. [f¨ªlcher] Ratero. Manekas. n. Finger-stall. bello. Sangkap ng gint? ¨® pilak. Tumapos. adv. s¨²nog. Filth. n. Finance. v. adj. n. adj. [f¨¢inali] Finalmente. [f¨ªnles] Sin aletas. n. ¨²ltimamente. adj. Dum¨ª. adj. Finical. Sala¨¢n. Firecrackers. Fire. Hipuin. Film. Fine. suciedad. Finny. Filial. invencion. [f¨ªnical] Delicado. Fill. hallar. [f¨ªli] Potranca. Fire. [f¨¢irman] Bombero. sangkap. Kabusugan. n. v. [f¨¢irarms] Armas de fuego. masukal. Dalir¨¬. Pinagkikilan. Magbanhay. Finish. Sumunog. File. n. adj. n. v. [f¨ªguiurativ] Figurativo. pinakaany?. Finger. sukal. Pumun?. wakas. adj. File. n. may kagandahan. [f¨ªlet] Venda. Babag. [f¨¢ilings] Limaduras. [f¨ªlial] Filial. atav¨ªo. n. gumuhit ng any?. concluir. n. Pagkasumpong. n. maganda. Fin. [f¨ªguiur] Figura. abundancia. [f¨¢in-dro] Zurcir. Sa hul¨ª. mangdudukot. Salaping bayan. [fin] Aleta [de pez]. Tekas. pamimilak. combate. suciedad. may hangg¨¢. Filcher. n. n. Finally. [f¨¢inait] Finito. v. makatuklas. [fil] Hartura. sa katapusan. colmo. [f¨ªlzines] Inmundicia. pinakawangis. Pinakahwad. Palikpik. Fire-brand. ha limbaw¨¤. [filtrecion] Filtracion. Find. [f¨¢ir] Fuego. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. May kainaman. v. Sumal¨¤. v. Kwites. Magsurs¨ª. Figure. Filtrate. n. [f¨ªlter] Filtro. Any?. lindo. Finery. Final. Mainam. Walang palikpik. Nauukol s imilak. adv. [f¨¢ircrakers] Cohetes. magpaningas ng apoy. Inahing kabayo. Fill. banhay. buscar. porquer¨ªa. Sulig¨¬. wakas. Filtration. Marum¨ª. n. Filter. Fireman. bumusog. Dum¨ª. punuin. Mult¨¢. Apoy. n. filibustero. Fillet. Fight. Fine. basura. kasaganaan. bumabag. Fillip. [f¨¢inal] Final. adj. Fine. [f¨¢inans] Renta. [filch] Ratear. Finely. Didal. Filibuster. v. n. Pumit¨ªk. [f¨¢inri] Primor. katapusan. [f¨¢in] Multar. Mainam. Filament. Katapusan. Multahan. May palikpik. n. n. n. [f¨ªnguer] Dedo. [f¨¢in] Multa. Filly. Firearms. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. n. [film] Pel¨ªcula. [f¨¢inding] Descubrimiento. afectado. Bar¨ªl. Filch. inflamar. pagkatuklas. [fil¨ªbuster] Pirata. Sumal¨¤. [f¨¢inli] Primorosamente. v. v. Kikil. tira ¨® faja. Pit¨ªk. [f¨¢il] Lima. sa wakas. forma exterior. Finless. v. n. [f¨ªltret] Filtrar. Bombero. Kumikil. sukal. incendio. [fil] Llenar. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. Hibl¨¢. terminar. batallar. kayarian. n. Pagsal¨¤. Figure. Fine-draw. Filings. mangdukot.Fight. [f¨¢it] Pelear. lamasin. alm¨¢s na pumuputok. Financier. [f¨¢ir] Quemar. kikilin. gayak. adj. n. n. [filter] Filtrar. manosear. away. sigsig. Filthy. [f¨ªlip] Papirote. [f¨ªlament] Filamento. May katapusan. [f¨ªlip] Dar un papirote. [f¨¢il] Limar. v. Finite. n. pulir. [f¨ªguiur] Figurar. [filz] Inmundicia. n. Fillip. busugin. v. n. Hul¨ª. Filthiness. adorno. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. [f¨ªlzi] Sucio. lumaban. ¨²ltimo. n. Finger. [f¨¢it] Pelea. humanap. rebentador. [f¨ªligri] Filigrana. Basahang panal¨¬. [f¨ªnguer] Tocar. sul?. n. Finish. Filter. Nauukol sa an¨¢k. combatir. Pel¨ªcula. Alitaptap. [f¨ªnish] Acabar. n. n. balat na man¨ªpis. [f¨ªnish] Acabamiento. adj. hichura. marikit. Filigree. Tulisang dagat. laban¨¢n. adj. Dilag. Makasumpong. Finding.

[fics] Fijar. [fit] Ajustar. [f¨ªcsedli] Fijamente. ardor. [f¨¢irpan] Brasera. [first] Primero. n. kiba. ningas. kahoy. adj. [firmament] Firmamento. Flagon. v. bandil¨¤. n. adj. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. n. adj. M¨¢ngingisda. suntukan. [fl¨¢gon] Frasco. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. estable. humaging. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. Pinsang bu?. tibay. Matibay. Fisher-man. Init. M¨¢ngingisda. [f¨ªstikafs] Pu?adas. v. Isda. [f¨ªsh-spir] Arpon. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. Ilapat. Taga. n. [flag] Pender. Panganay. Firm. Pinag-apuyan. Sumutsot. Humampas. Sisidlan ng baga. Flabby. Baklad. Una. adj. Sutsot. Firmament. n. Fixture. Flagrant. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. Fissure. Takip ng chimenea. [flag-ship] Nav¨ªo almirante. n. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. [first] En primer lugar. Hind? pulos. M¨¢nininda ng isda. n. n. [f¨ªsiur] Grieta. estabilidad. iakma. n. k¨¢butibutihan. Fireplace. Pangingisda. [f¨ªrst-ret] Superior. [fl¨¦grant] Ardiente. [f¨ªshpond] Estanque de peces. n. pescado. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. Fisher. n. Ilapat. n. Fish-hook. First-rate. n. putok. Fishing. Flag-ship. [f¨ªting] Conveniente. Fissile. Fish-bone. hendidura. flojo. Pangingisda. [firm] Firma. adj. adj. n. Fishery. Firewood. Dakot. Fishmonger. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. Fireworks. lapat. First. v. Lah¨¢ng. apto. Katibayan. n. First. pesquera. Fit. Fish-spear. maningas. n. v. Fish corral. Salapang. Five. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. n. n. Suntok. tatag. adj. n. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. kaya. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. v. Fixedness. Mangisda. Bagay. sipol. bitak. flagrante. [flag] Bandera. Fish. n. ciertamente. Flag. adv. Fizz. Mainit. Flagellate. n. Fishpond. [fiz] Silbido. ukol. [fish] Pescar. Flag. Fishing-rod. [fish] Pez. n. Firmness. kainitan. [f¨ªshing] Pesca. Sasakyan ng almirante. Firstling. pagtibayin. First cousin. n. marapat. Panggatong. aprestado. Fisticuffs. n.Firepan. [fist] Pu?o. Mak¨¢lima. [f¨ªshjuk] Anzuelo. adj. [firm] Firme. justo. [f¨ªsh-bon] Espina. tapat. akma. P¨¢lakihan ng isda. [fishm¨®nguer] Pescadero. B¨¢akin. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. [f¨ªrmnes] Firmeza. Bingwit. colgar. Bagay. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. Pug¨®n ng chimenea. Firm. Fireside. adj. de primera clase. adj. . byak. pamingwit. Firescreen. [f¨ªsheri] Pesca. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. n. v. Fit. haging. Panguna. [f¨ªsher] Pescador. Fizz. Fixedly. estabilidad. Maglaylay. [fit] Conveniente. id¨®neo. matatag. n. Panganay. adj. Samahan sa anomang hanap-buhay. n. Flagrancy. Fist. mahin¨¤. [fl¨¦gransi] Calor. Fishing-net. n. n. Prask¨®. n. bumugbog. Matibay. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. hind? pan¨¢y. Fish-market. Fish. dardo. Pagpapaput¨®k. adj. ri?a de pu?adas. [f¨¢irpl?s] Fogon. [f¨ªshing-net] Red de pescar. [fl¨¢dchel?t] Azotar. [f¨¢iv] Cinco. Watawat. Kwites. [fiz] Silbar. Panguna. n. First-born. [fitful] Alternado con paroxismos. Fiscal. iakma. Fitful. [f¨ªcsednes] Firmeza. n. [f¨ªsil] Hendible. Lambat na pangisda. Fix. Lim¨¢. Tinik [ng isda]. n. adv. adaptar. n. n. Tibay. P¨¢milihan ng isda. n. [f¨ªsher-man] Pescador. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. establecer. n. Malambot. Fivefold. ibagay. primerizo. n. [f¨¢iring] Descarga. [fl¨¢bi] Blando. Langit. Fitting. Firing.

mueca. poner llana la superficie de alguna cosa. dungis. Pantayin. Balahibo ng tupa. [fl¨®les] Sin defecto. Patagin. adj. [fl¨¦shles] Descarnado. n. Fledge. Gupitan ng balahibo ang tupa. Ligasgas. fugitivo. n. n. fragancia. Lasa. Flat. Flattery. pangdikdik. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. [flant] Pavonearse. n. relampaguear. n. hangin sa loob ng kataw an. adj. n. bumaak. [fliz] Vellon. n. llamarada. Fleeting. pantay. [fl¨¢ter] Adular. Flatten. [fli] Pulga. brillar. Fleck. [flandch] Liston. Kagat ng purg¨¢s. siklab. Flambeau. plano. v. [fl¨¢teri] Adulacion. [fle¨ªl] Mayal. [fl¨¢shi] Superficial. ningas. [flasc] Frasco. [fledch] Enplumecer. hu baran. Manchahan. [flo] Rajar. n. Tubuan ng balahibo. v. Talupan. n. [flir] Burlar. Flannel. Makintab. [flit] Veloz. Tumakas. Flaunt. patagin. tuyain. [flat] Allanar. [flit] Escuadra. Flap. Flesh. n. Manuya. v. [fl¨ªzi] Lanudo. v. desnudar. [fliz] Esquilar. Flax. Makinis. n. [flesh] Carne. v. n. Fleecy. . Pangbay¨®. adj. bakat. n. v. pulutong ng mga sasakyang dagat . Bibingka. Fleck. falta. Flail. pant ayin. baak. v. alipusta. lisonja. Flash. gilid. hendedura. Hukbong dagat. n. v. Walang lam¨¢n. gwang. Flatter. Flashy. l¨¢mina. papuring paimbabaw. brillar. Manch¨¢. Flank. makinis. [flec] Manchar.Flag staff. kisap. lasap. [flec] Mancha. n. Fleece. Flat. lisonjear. n. Flea-bite. kamkaman. liso. n. Flame. Fleer. Dakong patag. mabalahibo ng tupa. Flay. n. Purg¨¢s. Prask¨®. [flap] Falda. Fleer. kakinisan. Kislap. Saya. Sak¨¢y. Flat. n. Flange. n. tuya. Malana. Palo ng watawat. pasarapin a ng lasa. n. Liyab. sul?. taan¨¢n. n. Flatness. Flapjack. Tulin. Uyamin. [fli] Huir. adj. Flavor. [flash] Relampaguear. Magliyab. bango. escapar. flaco. mofar. hender. n. Fleet. Flame. [fl¨¢nel] Franela. n. [fle¨ªm] Llama. [flat] Llanura. centella. Lino. anchon. Plautista. n. n. Flautist. payat. adj. lahang. Flaw. ventosidad. despojar. lamat. v. [flem] Arder. v. Flaw. kumisa p. tacha. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. liks¨ª. [fl¨¢mbo] Antorcha. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. [flanc] Flanco. v. Flake. magningas. Flee. [fl¨¢tnes] Llanura. Patak ng niebe. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. [fl¨®tist] Flautista. [fl¨ªting] Pasajero. Walang kapintasan. ningas. Liston. n. Numingning. sainete. karne. adj. Flank. flota. [flacs] Lino. alipustain. n. n. brillar con un brillo pasajero. n. Kumislap. Matulin. Sulig¨¬. lisura. maliks¨ª. alisan ng balat. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. [fl¨¢tn] Allanar. alipato. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. v. Flea. Fleetness. insulso. [flash] Relampago. Flawless. Pranela. Pasarapin ang amoy. Fleet. Tagiliran. Fleece. n. [fl?r] Lucir. [flat] Llano. descortezar. Lumahang. ligereza. Usog. tumaanan. Laman. Flash. condimentar. Flare. v. Fleshless. Maghambog. [fl¨ªtnes] Velocidad. Kapatagan. Flask. Uyam. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. v. Flatulency. lijero. Flavor. [flo] Resquebradura. Tuya. mamuri ng paimbabaw. [fle] Desollar. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. kumislap. [flec] Copo. [flir] Burla.

[fl¨ªnti] Empedernido. Pagkalapastangan. adj. gent¨ªo. n. [flic] Hurtar con ligereza. piso. [fl¨¢under] Patear. [flitch] Hoja de tocino. Umum¨ªt. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. Matigas na matigas. Mabulaklak. aguardiente y az¨²car. [fl¨®s-silc] Seda floja. maglulundag. Bir¨°. Flock. Flirt. v. n. gand¨¢ ng pananalita. n. adj. lapag. Float. [fl¨¢it] Huida. lumand?. Flounce. n. adj. Punton. [floc] Congregarse. Flotage. Flout. Lut¨¢ng. proceder con lijereza. n. Magbir?. mamukadkad. n. Lumutang. tirar. adj. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. florear. v. n. Floor. burla. Walang galang. Fling. Magpahilagpos. aletear. gumawa ng pa biglabigla. Floe. [flot] Cosa que flota. Flimsy. Baha. v. floreo. Munting bulaklak. Flounder. kalandian. injuria. n. huir. Maglamaw. [flint] Pedernal. Flinty. cairel. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. n. [fl¨¢uns] Flueco. Malambot. [flirt] Mueca. [flop] Aletear. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. v. [fl¨®ret] Florecilla. Flight. [floral] Floral. [fl¨¢ut] Mofa. Sahig. masalita. sahig. Flit. Magsahig. apaw na tubig. n. . n. suelo. Tosino. [flai?r] Fugitivo. Flitting. Magpipisan. v. [fl¨ªpansi] Petulancia. Sutla. [fling] Arrojar. Umurong. [flog] Azotar. Floss-silk. Fling. [fla¨²rish] Florecer. Magtatar¨¢ng. Flop. n. pumagaspas. kakirihan. acelerado. [flot¨ªla] Flotilla. Harina. [flot] Flotar. Flour. mahuna. Humampas. v. adj. [fl¨®tedch] Flotante. burla. v. magtitipon. n. Flick. v. [fl¨®rist] Florista. kumir¨ª. n. Floor. Flighty. Flinch. [fl¨¢iti] Veloz. pumal?. [flad] Inundacion. locuaz. Pagtakas. Flexion. pumagaspas. n. n. Flipper. Flirtation.Fleshy. inexorable. n. Malambot na parang sutla. Nauukol sa bulaklak. umudl¨®t. Floral. [fla¨²rish] Vigor. Taan¨¢n. Malam¨¢n. lanzar. humagibis. [fl¨®ring] Suelo. Flossy. Pamumukadkad. Marupok. kaban. [fl¨®si] Blando como la seda. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. ilandang. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. Lapag. maliks¨ª. Humagibis. fluctuar. kairel. n. retirarse. adj. sunodsunuran. v. n. n. Flip. [floc] Manada. v. coqueter¨ªa. [fl¨¢under] Aced¨ªa. n. M¨¢nininda ng bulaklak. manalita ng mari k¨ªt. coquetear. adj. Flitch. [fl¨ªper] Aleta. Mamulaklak. [fl¨¦shi] Carnoso. [fling] Tiro. [flo] Car¨¢mbano. coqueta. v. [fl¨®ting-bridch] Ponton. Plekos. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. vanidad. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. Anomang lut¨¢ng. [flip] Una bebida hecha con cerveza. Bugal na yelo na lumulutang. Kilos na pabiglabi gla. Kawan. fuga. Flourish. kir¨ª. n. n. n. n. [fl¨®rid] Florido. [flit] Volar. [flinch] Desistir. Flint. [flirt] Mofar. n. Floret. [fl¨ªker] Aletear. Bumaha. Flooring. Gagad. kar amihan ng tao. kilos na pabigla. [fl¨ªting] Ofensa. Flounce. magpailandang. reba?o. Florist. Kitang. Matulin. [fl¨¦csibl] Flexible. masatsat. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. adj. n. Floating-bridge. land?. Palikpik. hilig. Flotilla. belleza. Kalambutan. atroparse. adj. v. [flad] Inundar. Flood. v. Float. pagtataanan. Pumagakpak. corvadura. f¨²til. Flicker. bunton ng tao. n. tukso. v. piso. kalayawan. Hapay. Hilagpos. Flippant. pulutong. n. Flood. Flog. [flu¨¢r] Pavimiento. Flock. [fl¨¢ur] Harina. Kawal¨¢n ng galang. umapaw ang tubig. [fl¨ªpant] Petulante. Flourish. tumakas. brincar. n. Flippancy. Lumipad. Flounder. movimento lijero. Flexibility. Batong pinkian. Flier. v. Flexible. Flirt. Florid.

Lumit¨®. n. Bula. Magday¨¤. [fl¨¢ut] Mofar. n. dar ba?os calientes. dampian ng basahang . Mamulaklak. Foil. [flatter] Confusion. Fluctuate. Plautista. v. Manganak (ang kabayo). Fog. Flue. Gumulo. [flash] Ponerse colorado. Langaw. n. manuks¨®. adj. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. [fli¨²t] Flauta. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. [fom] Espumar. Fluvial. [fold] Doblar. Folio. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. [flu¨ªd] Fluido. fluir. k¨¢big. n. n. Kahangalan. n. Follow. Foal. tagatiklop. n. pileges. kampon. n. int. Fluster. kunot. v. [fob] Faltriquera. n. kaungas¨¢n. v. dumay¨¤. Flume. Munting bulaklak. M¨¢nununod. bakl¨¢. magpasuk¨°. S¨²l-ol. v. pliegue. resultar. [fl¨¢ster] Impulso repentino. Flower-bed. n. [f¨®li] Tonter¨ªa. locura. n. Fluent. desordenar. Lak¨ª ng tubig. Flutist. Fluster. Fob. partidario. n. adj. [flo] Crecer la marea. kayabungan. Foliage. Flowery. atropellar. v. n. Fly. Flower-pot. v. flujo. Flute. Flow. Fluid. [fl¨¦rri] R¨¢faga. Follower. [fo] Quita alla!. n. Mabula. Flow. P¨¢asuhan. [flai] Volar. Fluctuation. [fl¨¢uer-guerl] Florera. agitacion. desgracia. Pagkaanod. Fluency. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. [fli¨²m] Canal de agua. Fly. n. magpileges. burlarse. adj. n. Tun¨¢w. n. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. plegar. [fom] Espuma. [f¨®mi] Espumoso. Foamy. kaululan. parte flaca. Folly. v. Ulap na hamog. Tao. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. Flux. Nauukol sa ilog. Pitak ng halamanan. Fluidity. dum¨ª. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. [flo] Creciente de la marea. n. suceder. [fog] Oscurecer. rendir. Foh. Flush. Lumak¨ª ang tubig. [flatter] Turbar. Tagalup¨¬. Hin¨¤. antagonista. v. Foam. Floweret. bolsa de reloj. lumit¨®. [f¨®lder] Plegador. Sumunod. [fli¨²ent] Fluente. n. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. n. Flower-girl. Pas? ng halaman. Fodder. v. facil. adj. Flush. n. [f¨®gui] Nebuloso. Mamul¨¢. Fog. Folder. lumup¨¬. Fold. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. frondosidad. adversario. agitacion. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. Magbub¨®. [flay] Mosca. n. Manggagad. [fl¨¢uer] Florecer. v.Flout. secuaz. kil¨ªg. v. Simbuyo. p¨¢labasan ng usok. [f¨®lo] Seguirse. flujo r¨¢pido. manar. v. n. Flutter. Pagkain ng kabayo. Foggy. derritir. [fog] Niebla. tumunaw. kabalisahan. [fold] Doblez. n. Bulaklak. kapahamakan. Tiklop. n. Mag-ulap. Pa¨¢gusan ng tubig. Madulas. Fluid. [fl¨²vial] Fluvial. katalo. umagos. bumuntot. v. agos. n. kaaway. bumulaklak. [f¨®ibl] Debilidad. n. n. Dulas. bumugs?. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. [f¨®liedch] Follaje. Folk. Flux. lup¨¬. alarmar. [fom¨¦nt] Fomentar. Lumipad. Magpomento. [fob] Enga?ar. v. Yabong. v. [fl¨¦rri] Confundir. gaan. Dahon ng aklat na t¨¢laan. bover¨ªa. Flutter. n. Kalaban. v. [fl¨²iditi] Fluidez. doblador. Tumalo. kapintasan. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. Fob. Kislap. [fo] Enemigo. [fl¨¢uer] Flor. Flunkey. [fl¨¢ueret] Florecilla. [flash] Rubor. v. Foil. Flower. defraudar. Kalituhan. Flurry. Kapariwaraan. Flurry. Plauta. Foe. [f¨®il] Desventaja. basag-uluhin. n. taga pileges. n. v. Mabulaklak. bugs?. [f¨®dder] Forraje. Maulap. adj. [f¨®loer] Seguidor. conmocion. [fli¨²ensi] Fluidez. [f¨®il] Vencer. mangyari. [flacs] Fundir. Foam. Tuligin. n. lusaw. sulong! Foible. Flower. bumakl¨¢. Tae. [fok] Gente. fluir con violencia. Tumiklop. [fl¨²id] Fluido. Foment. magaan. Bumula. n. [fli¨²tist] Flautista. adj. [fl¨¢nki] Lacayo. Kalusaw¨¢n. kakamp¨ª. [fl¨¢ster] Confundir. n. Fold. kulubot. n. [flacs] Excremento. Maanod.

n. Foolishness. adj. [f¨²t print] Huella. prep. Hintutur¨°. n. Forage. [f¨²t step] Vestigio. [f¨®rfadzer] Abuelo. Forego. Pagtitiis. [f¨®rdabl] Vadeable. n. n. ang nililingap. Foot note. [for] Delante. gumahas¨¤. Foolscap. [for] Anterior. Forebode. Asera. magbawal. Forefend. preceder. [f¨®rcast] Prevision. [f¨²ljardi] Temerario. n. [foment¨¦cion] Fomentacion. Forbid. makisig. proyectar. n. proyecto. Dati. tang¨¢. Foreclosure. adj. Forbearance. detenerse. [fud] Alimento. impedimento. Fondling. hib¨¢ng. Sukat katakutan. Sip¨¤. . gunggong. poderoso. For. Pagpopomento. Hangal. vedar. Paa. ¨¢ causa de. v. Sapagka't. [forg¨®n] Pasado. Nauuna. [ford] Vadear. kanunuan. dumahas. Foot board. magpigil. [forb¨®d] Pronosticar. Magbawal. v. Pagtitiwalag. n. violentar. Nun¨°. [forg¨®] Anteceder. comida. [forgr¨¢und] Delantera. niyapakan ng paa. Natatawid. [ford¨²m] Predestinar. kab¨¢ ng dibdib. adv. Sa. hangal. n. n. Fond. Hakbang na dahandahan. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. n. Mawilih¨ªn. n. [forb¨ªr] Cesar. v. Mapagmarik¨ªt. v. [forb¨ªd] Prohibir. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. [f¨²t paz] Senda. v. n. [f¨®rseps] F¨®rseps. datihan. n. tonto. Foppery. Magbaw¨¤. [forb¨®ding] Presentimiento. maghanda. Fore. Lup¨¤ sa harap¨¢n. landas. poder. [f¨²t fol] Pisado. Foot path. Ung¨¢s. Font. Force. v. Forceps. [f¨²lskap] Papel grifon. [f¨®redch] Forraje. hakban na banayad. n. n. una. For. n. m¨¢una. pagkabuhay. n. dahil sa. Foreboding. [fond] Apasionado. [f¨®pish] Vanidoso. n. Lakas. hadlangan. n. Fool. tonto. Food. n. kapangyarihan. Foot ball. conj. Foot way. [f¨®rsibl] Fuerte. adj. Tumigil. v. Forefather. kahangalan. n. Foot step. Bakas ng paa. Foot. Force. Kaungasan. para. Foreground. antecesor. pagpipigil. Forefinger. [forcl¨®z] Cerrar. kagunggungan. Forecast. antes. Pumilit. abstenerse. v. [fors] Forzar. nakaraan. huella. magpanukal¨¤. presagio. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. presagiar. Ford. n. n. mapagmakisig. tibay. n. Foppish. [fop] Petimetre. Lumakad. adj. adj. Umagap. Fop. Fordable. Malakas. [fors] Fuerza. kutug¨¢n. Forecast. violencia. kahibangan. Foot pace. dahas. Estribo. esforzar. ung¨¢s. kaungas¨¢n. Foot fall. [fut] Ir ¨¢ pie. Kahangal¨¢n. vedar. [f¨²t bol] Pelota. Mang-ung¨¢s. pilota. bober¨ªa. Fomentation. n. Foredoom. [font] Pila bautismal. Sarhan. Bak¨¢s. necedad. panukal¨¤. Mangu?a. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. [ful] Bobo. gun¨ªgun¨ª. pag-agap. n. Landas. Fool. magbaw¨¤. Pagmamarik¨ªt. katangah¨ Foolhardiness. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. v. Foolhardy. [forcl¨®siur] Exclusion. [f¨®ndling] Favorito. Sipit. Malayaw. gunggong. [forc¨¢st] Prever. pisada. Humul¨¤. Foot. v. Pagkain. [for] Por. [forb¨ªrans] Paciencia. T¨¢wiran. Maglambing. Forcible. [fulj¨¢rdines] Temeridad. n. Tumawid. pagmamakisig. [ful] Tontear. [ford] Vado. maibig¨ªn. adj. Ang minamahal. v. Foregone. Simbuy¨® ng kalooban. kagunggungan. maglanyos. v. Pagkain ng kabayo. [f¨²t pez] Paso lento. Fondle. necio. Foolery. Kutog. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. Forbear. por cuanto. [for] Porque. vereda. [fut bord] Estribo. Yabag ng paa. adj. [f¨²t p¨¦vment] Acera. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. impedir el paso. Foolish. humint?. adj. abstinencia. n. v. querido. n. Paghahanda. n. makapangyarihan. locura. [f¨²t u?y] Sendero. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. n. n. n. kadahilanan. [f¨²lish] Bobo. Foot pavement. Foot print. Papel de barba. Lip¨¢s. Hulaan. [f¨®ndl] Mimar. Fore. Foreclose.inilubog sa mainit na tubig. Ford. kay. [f¨²leri] Tonter¨ªa. [forf¨¦nd] Prohibir. [fut] Pie. Bakas ng paa.

[form¨¢liti] Formalidad. [form] Forma. Mag-any?. ciertamente. [forsh¨®] Presagio. n. confiscacion. [f¨®rtnait] Quince dias. Fork. adj. Tular¨¢n. [forc] Tenedor. [f¨®rjed] Frente. v. n. Forethought. Katibayan. Formula. [fordch] Forjar. sipit. Foretop. adj. Manumpa ng kasinungalingan. fortalecer. [forti¨²iti] Acaso. Kakilakilabot. accidente. Umaga. adj. n. kumatha. [f¨®rtres] Fortaleza. Pagkak¨¢taon. Iwan. Forsooth.Forehead. Foreigner. v. v. Forester. Foreign. bumal¨¤. adj. [f¨®rmal] Form¨¢l. Foretoken. Tapon. n. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. kut¨¤. desamparado. Karakaraka. [f¨®rward] Vanguardia. [foru¨ªz] Inmediatamente. n. Mult¨¢. Formidable. Noo. adj. Fore sail. valor. Ngipin sa harap. Darating agad. Forswear. Fortuity. Formulary. [forti¨²itoes] Fortuito. katibayan. M¨¢kinikinita. Forlorn. n. [fordch] Fragua. n. kut¨¤. Forfeit. Formless. n. Any?. n. Porm¨¢l. [fors¨²z] En verdad. K¨¢unaunahan. prevenir. n. v. Pangunang han¨¢y. [forn¨²] Prever. magbanhay. kagubatan. paris¨¢n. accidental. conocer de antemano. Humul¨¤. noong araw. Foremast. Tanod-gubat. [f¨®rester] Guardabosque. n. [forgu¨¦t] Olvidar. iba. Sa katotohanan. Kapormal¨¢n. Pangulo ng inangpal¨¢n. Formal. [form] Formar. v. Forge. n. Tuntunin. f¨¢brica de metales. hacia adelante. n. datihan. Forest. panipit. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. Forestall. Malilimut¨ªn. [f¨®rtap] Tup¨¦. n. [f¨®rfit] Multa. n. n. v. pangyayaring hind? sinasadya. [fort¨²z] Diente delantero. [forl¨®rn] Abandonado. [forst¨®l] Anticipar. Gun¨ªgun¨ª. Fortify. Fort-nightly. pumaris. Foretooth. Ang balak kapagkaraka. [fors¨ª] Prever. n. n. Fort-night. forastero. casual. [f¨®riner] Extrangero. modelo. Fortress. [fors¨¦k] Dejar. Forenoon. paris¨¢n. [f¨®rtitiud] Fortaleza. adj. sangl¨¢. Former. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. adv. Foremost. Foreknow. Twing labing limang araw. n. pumalsipik¨¢. sa dakong unahan. n. Forthcoming. Foreshow. [fort] Fuerte. n. extra?o. Fortuitous. noong una. [f¨®rnun] La ma?ana. Pagtibayin. Fort. Katibayan. figura. hind? sinasady a. adv. Formerly. Agaping malaman. [forgu¨ªv] Perdonar. Fortitude. Foreward. uliran. contrahacer. p¨¢nuntunan. [f¨®rtifai] Fortificar. Kut¨¤. tapang. Forfeit. Forget. confiscar. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. [f¨®r-rank] Primera fila. Form. adv. Fortieth. Buhok sa noo. Humuwad. Forge. Labing limang araw. pagbalaan. Forth. n. Lak¨¢s. Umagap. una. pabayaan. [f¨®rin] Extrangero. v. pagdaka. [forsw¨ªr] Perjurar. Forsake. v. Forgetful. Foretell. [fort¨®kn] Pron¨®stico. [forz] En adelante. Pandayan. adv. Foreman. [forgu¨ªvnes] Perdon. [f¨®rmiuleri] Formulario. l¨¢gak. Tanod sa unahan. [f¨®rest] Bosque. [f¨®rzot] Premeditacion. Sa unahan. Forthwith. . [forgu¨¦tful] Olvidadizo. umuna. [f¨®rmles] Informe. n. Magpatawad. n. v. adv. adj. Taga ibang lupain. Forewarn. n. v. Form. n. castillo. hichura banhay. adj. N¨¢una. anterior. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. [f¨®rman] Presidente del jurado. Foresee. [f¨®rfit] Pagar una multa. Gubat. Forerank. pinabayaan. Layag sa unahan. Walang any?. Magmult¨¢. Dati. N¨¢uunang palo sa sasakyan. n. v. sin dilacion. abandonar. [f¨®rmiula] F¨®rmula. selva. [f¨®r sel] Trinquete. [fort¨¦l] Predecir. katiwal¨¤. [f¨®rmost] Delantero. [f¨®rmerli] Antiguamente. kumamkam. Tenedor. Pangunahan. Forgiveness. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. adj. Makalimot. v. n. [f¨®rmidabl] Formidable. v. Ikapat na p?. Patawad. n. Nagk¨¢taon. adj. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. Formality. pangdur¨°. Taga ibang lupain. Fortification. [f¨®rmast] Palo de trinquete. disforme. [f¨®rmer] Precedente. adj. Forgive.

adj. v. Foster. n. [frat¨¦rniti] Fraternidad. Bahagi. palad. [f¨®rscor] Ochenta. sa dako pa roon. [f¨¢ul] Ensuciar. v. [fr¨¦grant] Fragrante. n. adj. Fraternal. Fractious. [f¨¢ul] Sucio. switik. n. Apat. adj. n. Tatag¨¢ng ba¨®n. Fourteenth. Apat na p?. Walong p?. Fraud. dichoso. Pagtatapat. Kaputol. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. adj. n. Franchise. pakanin. karimarimarim. n. [f¨®csi] Astuto. Frankness. May apat na paa. Panghuhuli ng ibon. [f¨®rchiunet] Afortunado. Fraternity. [fr¨¢ncli] Francamente. Foxy. Frail. n. Frame. Ibon. Pagkakapatiran. Frame. v. Kapalaran. [f¨®roem] Foro. [faul?r] Cazador de aves. Fountain. adj. Ikapat. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. Magdum¨ª. Fox. detestable. Makaapat. mas alla. debilidad. Fragrancy. Bang¨®. Foulness. Tagahuli ng hayop. Frail. hermandad. mahuna. Alagaan. n. Dum¨ª. Forum. [fos] Foso. Sa ikaapat na lugar. Madaliin. adj. [fr¨¢ccies] Rega?on. Fox. [fr¨¦lti] Fragilidad. [f¨®rtin] Catorce. magpundar. forjadura. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. Parisukat. adv. [fr¨¢nchiz] Franquicia. Fragility. [frat¨¦rnal] Fraternal. quebradizo. Four-footed. Fourscore. tribunal. Fragrance. n. Frantic. Masung¨ªt. Marum¨ª. adj. Founder. Fragment. [f¨¢und?r] Fundador. adj. v. n. adj. Fourthly. n. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. Foul. maginghawa. fundamento. [fo¨²rfold] Cuadruplo. adj. adj. isang hayop-gubat. v. Busl?. pagkasimula. [focs] Zorra. Bahay-h¨²kuman. masarap na amoy. [fo¨²rz] Cuarto. Magbanhay. privilegio. babasag¨ªn. Fractional. [f¨¢uling] Caza de aves. Maglas¨ªng. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. mahuna. Fracture. magpauna. karupukan. Ika labing apat. n. n. debilidad. Fourteen. masarap na amoy. ajustar. Fragile. Mabango. n. m¨¢pariwara. [f¨®rti] Cuarenta. [fr¨¢cchiur] Fractura. v. [f¨¢und] Fundar. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. n. p ayan. [fo¨²r] Cuatro. Dupok. [frel] Fragil. Mapalad. [fradch¨ªliti] Fragilidad. [frod] Fraude. Dupok. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. Foundling. Forty. Nauukol sa bahagi. Lumubog. maglang?. establecer. Foul. Frankly. Fratricide. Fowl. [fr¨¢cchiur] Fracturar. ibp. fratricida. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. n. Frailty. paray¨¤. Fowling. principio. babasag¨ªn. Fraction. anomang malaking hayop na may pakpak. Fourth. Sa pagtatapat. [fr¨¢ccion] Fraccion. Foursquare. Ariing parang kapatid. quebradizo. Bal¨¬. [f¨¢ul] Ave. fundacion. [f¨®rchiun] Fortuna. n. [frel] Sera. Founder. Nauukol sa pagkakapatid. [fr¨¦gransi] Fragrancia. [f¨®ster] Criar. Fracture. adj. Bukal. Forward. oloroso. Tuso. n. [fr¨¢nkinsens] Incienso. adj. n. n. Hukay. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. apresurar. [faund¨¦cion] Cimiento. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. [f¨®rward] Acelerar. Marupok. v.Fortunate. piraso. Fragrant. n. [fr¨¦grans] Fragrancia. Fowler. n. Fortune. Fourfold. Found. Marupok. adj. adv. suerte. adj. [fr¨¢ccional] Fraccionario. Four. gusal¨¬. malab¨°. Day¨¤. cuadro. karupukan. n. nakamatay ng kapatid. Foss. [francnes] Franqueza. adj. enga?o. Gal¨ªt na gal¨ªt. Forward. espuerta. salir mal de alguna empresa. [f¨®rward] Adelante. Banhay. Pangsuob. Bumal¨¬. kahunaan. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. adj. . adv. v. Magtay?. Sa unahan. adj. [fr¨¢gment] Fragmento. kapisanan. bahagi. Labing apat. Frankincense. magtatag. impuro. [fre¨ªm] Marco. v. Pagpatay sa kapatid. n. n. kahunaan. n. nutrir. [fre¨ªm] Forjar. [focs] Emborrachar. Foundation. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. n. Sorra. magagalit¨ªn. juzgado. [f¨¢unten] Fuente. Bang¨®. adj. enojadizo. furioso. Fraternize.

Frequently. adj. Pranses. Frisk. [fri] Libre. Kadalasan. [fridch¨ªditi] Frialdad. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. v. Frith. An¨¢k-timaw¨¤. Mag¨ªng yelo. Magiliw. Freedom. n. n. [fret] Carga. refregar. walang katoto. borde. [frisc] Brinco. malaking takot. amistoso. adj. n. n. switik. n. Manindak. Friendliness. [fr¨®diulens] Fraudulencia. Fraught. enga?oso. Freshman. Freeze. Frigate. Friction. n. Madalas. magluluks¨®. n. n. pagtatalo. Sumpong. malamig. n. Frill. Kapisanan ng mga prayle. v. [fr¨ªcuent] Frecuentar. timawain. Free. Friend. n. Magtamp¨®. Freckled. n. Sariling kalooban. Tindahan ng mga yaring damit na mura. [fr¨¢ide] Viernes. Freshen. magnanakaw. Hagod. Fraudulent. Malay¨¤. Lulanan. [fr¨ªdchid] Frio. Lulan. Walang kaibigan. Frenzy. malamig. [fret] Enojarse. timaw¨¤. Friar. Frisk. terror. Friday. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. jugueton. Frenchman. Frenzied. Frighten. v. Lundag. adj. Tampo. cabriolar. v. Lam¨ªg. [fric] Fantas¨ªa. [fr¨¦shen] Refrescarse. [fr¨¢it] Susto. Free. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. Gipit ng dagat. v. [fril] Escote. Freight. vuelo. Freak. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [fret] Enojo. katoto. Prayle. [fr¨ªski] Alegre. baratillo. saqueador. Ul¨®l. nuevo. Pagkakaibigan. French. n. v. Gasgas¨ªn. Batis. Ginaw. [fr¨¦nzid] Loco. licencioso. kaulul¨¢n. Ang bagong nag-aaral. [fret] Cargar. gilid. n. Frequent. v. [fr¨ªccioen] Friccion. adv. delirante. locura. n. Freshet.Fraudulence. manakot. Fright. n. [fr¨¦cuens] Frecuencia. [fr¨ªuil] Libre albedrio. amiga. Manggulat. [fr¨¢iten] Espantar. n. Kaibigan. Uria. n. [frot] Cargar. v. [frisc] Saltar. v. adj. [fr¨¢iari] Convento de frayles. adj. [fr¨ªdman] Liberto. Freewill. Frippery. Fringe. lleno. n. Kalayaan. lamig. kasindaks indak. enfadarse. [frend] Amigo. fresco. enga?o. Sariw¨¤. Freedman. iligtas. lukso. horrible. adj. v. n. [fr¨ªbutoer] Ladron. Sindak. Fresh. Pun?in ng lam¨¢n. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). Byernes. maland?. horroroso. pagkakatoto. [fr¨ªcuent] Frecuente. Fret. disputa. n. Magdaray¨¤. Frequence. n. n. [fr¨¦cl] Peca. adj. Fret. Fright. n. [fr¨ªguet] Fragata. [fre] Ri?a. Frightful. Friendship. espanto. eximir. [fr¨¢i?r] Frayle. adj. Freeborn. bago. librar. Palayain. adj. frotadura. Freight. Pileges. [fr¨ªborn] Nacido libre. Maglulundag. n. K¨¢alitan. n. fletar. Tulis¨¢n. Frequency. flete. taga Pransya. Kadalasan. Maginaw. [fr¨¦ndles] Sin amigo. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. Freeman. Fray. [fr¨¦nchman] Frances. n. [fr¨®diulent] Fraudulento. adj. Freshness. [fr¨ªdom] Libertad. n. [fr¨¦ndlines] Amistad. atestar. [fr¨¢itful] Espantoso. n. n. n. Fraught. Freebooter. Pagdaray¨¤. kus¨¤. Prans¨¦s. [fr¨ªman] Libre. v. Pekas. adj. Pagkahibang. pagkakatoto. Friendless. Kakilakilabot. recien llegado. Friendly. kuskos. adj. laya. [fr¨¦shnes] Frescura. enfado. Frigidity. katakottakot. Taong malay¨¤. [fr¨¦ndship] Amistad. Masay¨¢. [fr¨¦shet] Arroyo. Fray. adj. [fresh] Reciente. hib¨¢ng. [fr¨¢it] Asustar. Freckle. Parun¨¢n ng madalas. & n. [frot] Cargado. [fr¨¦cld] Pecoso. malar?. Magpalamig. [french] Frances. n. . [fr¨¦] Estregar. [frindch] Franja. n. Frequent. [fr¨¦shman] Novicio. n. Pun? ng lam¨¢n. Friary. Mapekas. Pagkakaibigan. n. [fri] Libertar. m¨¢rgen. Frigid. [friz] Helarse. capricho. Taong nakalay¨¤. Frisky. kapricho. Madalas. [fr¨¦ndli] Amigable. fr¨ªgido.

[fr¨®ntir] Frontera. malag? . v. [fr¨®sti] Helado. provechoso. maglas¨ªng. Humiw¨¤. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. [fr¨®lic] Loquear. [frustr¨¦cien] Contratiempo. n. Gumanap. pagkaaksay¨¢. v. adj. Fruitfulness. Maglilikot. Fry. [fr¨®zi] Espumoso. adj. adj. v. adj. Pagtatam¨®. lag?. Frying-pan. Fulcrum. [frond] Fronde. Fro. v. Pagkasayang. walang tur¨°. n. . [fr¨ªter] Fritilla. mataba. prep. tumupad. Frond. Bunga. Tubig na namumu? sa lamig. Sung¨ªt. n. kasukat¨¢n. rizar. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. v. [fr¨²tles] Infructuoso. masayang. babasag¨ªn. enojo. Malar?. Harap¨¢n. v. n. Fructiferous. travieso. Kumulot ng buhok. n. n. Sa likuran. [friv¨®liti] Frivolidad. lubos. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. & n. Pagganap. n. Kulot. [frost] Helado. [frolicsoem] Jugueton. rizar. pakinabang. [froz] Espuma. hacia atras. kasamaang uga l¨¬. fertil. [fr¨ªzl] Rizo. n. sangang maberde. capricho. [fr¨®ward] Ind¨®mito. chasco. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. Frowardness. Maruy¨¤ tortilya. maglulundag. Frustrate. Fuddle. Masay¨¢. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. Kawal¨¬. n. emborracharse. nagtatag?. [from] De. adj. [fr¨²gal] Frugal. n. [fr¨®wardnes] Insolencia. [froz] Espumar. puspos. Panggatong. Frugality. [fr¨²tedch] Frutas. uling. fecundidad. juguetear. Frouzy. Walang kabuluhan. Magpiritos. Katigasan ng ulo. malikot. v. Bumula. Front. katha. buh¨¢y ang loob. d¨ªscolo. [ful] Lleno. Frizzle. Full. Namumu? sa lam¨ªg. Fulfilment. Mabunga. Maaksay¨¢. Frozen. n. anular. provecho. n. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. mamunga. Sangang lungtian. saciado. adj. n. Frock. Tab¨¬! sulong! Fuel. [froc] Blusa. Froth. n. Pun?. karat. Frugal. n. [fadl] Emborrachar. pagkapah iya. Taanan. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). Mabunga. v. v. Frown. Frivolity. esteril. desde. n. [front] Frente. [fr¨®lic] Alegre. Mabula. san dat. [fro] Atras. adj.Fritter. pagtataglay. [f¨²lfilment] Complimiento. [fr¨¢ing-poen] Sarten. adv. producto. Pamumunga. [fr¨¢un] Ce?o. Humarap. Katabaan ng lup¨¤. Front. mapaggawa ng katamtaman. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. [front] Hacer frente. [frug¨¢liti] Frugalidad. poner mala cara. Gun¨ªgun¨ª. Magbunga. [friz] Frisar. n. frontispicio. sobrio. kainaman. Pangbwit. [fr¨²ctifai] Fructificar. Walang bunga. quebradizo. suhay. Fruit. Frivolous. sa dakong likuran. Frustration. n. Kamisola. Fruitless. pagtupad. Palaka. adj. adj. [fr¨ªzl] Frisar. Froward. vivo. n. moderacion. Frizz. adj. Frolic. n. Fructification. Mula sa. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. Lumas¨ªng. Froth. adj. tumapat. adj. Marupok. [frozn] Helado. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. [frai] Freir. Frolic. [f¨²lfil] Cumplir. Frown. Unahan. Fruitage. Frost. n. tapat. sibangot. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. [fi¨²el] Combustible. Frontier. impertinente. mal genio. Mat¨ªgas ang ulo. Fruitful. Frolic. v. indocil. adj. tumingin ng nakamungot. wala it. Mga bunga. Frosty. Frizzle. buhat sa. util. repleno. Walang kabuluhan. Katamtaman. Fudge. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. adj. From. Mabah¨°. v. int. rama verde. [frustr?t] Frustrar. [frau] Fragil. bata de ni?o. Fruition. Bula. [frut] Fruto. Fulfill. Fructify. Matimtiman. Kumulot ng buhok. Frolicsome. Fritter. n. n. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. n. v. Frothy. Frow. Frog. Namumu? sa lam¨ªg. Fugitive. [frog] Rana. busog. hielo. harto. [fru¨ªcioen] Fruicion. pagbubunga. napapakinabangan. adj. harap¨¢n.

Fund. [fi¨²neral] Entierro. n. adj. Pagbubub?. adv. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. [f¨¢nguoes] Fungoso. panuob. Pangsuob. tiklupin. sahumar. Funeral. Balakubak. Magago. Kawan¨ª. v. kubl¨ª. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. llenura. Further. Paglilibing. v. [f¨¢rnichur] Ajuar. pakinisin. mautal. lulunin. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. adv. ayudar. Furnace. As¨®. P¨¢una. Fury. Poot. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. [fi¨²rioes] Furioso. ayuda. adj. Fun. matinding galit. [ful] Complemento. [f¨¢ni] C¨®mico. ancas. pulir. Fume. Fumy. Umas¨®. Furrow. Furtive. alingasaw. usok. Bungkal. Ipagpauna. n. Katungkulan. umusok. diversion. Salap?. Furrow. Furthermore.Full. Kasangkapan sa bahay. tumulong. paglilib ng. Fulmination. v. Tatagang-ba¨®n. Fungous. Furlough. tumiklop. [f¨²lmun] Plenilunio. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. adj. Pagputok. Functionary. n. [fundam¨¦ntal] Fundamental. tulong. [fus] Alboroto. Fussy. v. n. K¨¢layulayuan. [f¨²lminant] Fulminante. Furl. [f¨²ndament] Fundamento. [foenk] Hedor. mausok. n. [f¨²loer] Batanero. Maant¨¢. [f¨¢rnish] Suplir. [fi¨²sioen] Fundicion. P¨¢tibayan. Fulminant. mal olor. adj. mas all¨¢. sak lolo. luna llena. Maas¨®. [fi¨²neral] Funeral. Fulling-mill. [fi¨²miguet] Perfumar. yaman. n. lihim. Furfur. Furuncle. Pumuputok. Furthest. apuy¨¢n. [f¨²si] Jactancioso. [fi¨²ri] Furor. impuro. Furniture. saka. Funeral. . kaingay. Magbub¨®. adj. bugal. Fumigation. Fulminate. Fume. [fiuz] Fundir. [foer] Forro de pieles. linang. n. adj. entretenimiento. ademas de eso. Fundament. Fuse. f¨²nebre. sira. socorro. n. adj. Bulihin. gal¨ªt na gal¨ªt. kasakdalan. Funny. n. permiso que se da ¨¢ algun militar. pagsasap¨¬sap¨¬. Fuss. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. adj. Kapun¨²an. [f¨¢rlo] Licencia. n. [f¨¢mbl] Tartamudear. equipar. n. Furious. maglinang. Nak¨¢katawa. Furtherance. Baga. n. [fi¨²zibl] Fundible. puhunan. [f¨¢rfoer] Caspa. n. agapay. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. [farb¨ªsh] Acicalar. Fulness. bir¨°. Furbish. adj. [fium] Humo. Sus¨®n ng balat. Nauukol sa paglilibing. n. v. [fan] Chanza. v. furia. Hurn¨®. Mapusok. [f¨²rtiv] Furtivo. Manghahabi. n. v. suubin. adj. apoyo. burla. Maaaring tunawin. exhalar. Bah¨°. Fur. [f¨²lminet] Fulminar. n. Bumungkal. balahibo ng ha yop. Malay¨° pa. Funnel. tungk¨²lin. Funk. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. Habih¨¢n. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. Fuller. Bukod sa rito. v. p¨¢labasan ng usok. Fusible. Sist¨¦. n. Hambog. adj. pigs¨¢. bukod pa sa. Pumutok. Fund. proveer. los muebles de una casa. n. pagtunaw. ruido. Fumigate. n. n. [f¨¢rro] Surco. sa dako pa r on. Fungosity. Embudo. pelo de las bestias. [foerl] Encoger. [f¨²lnes] Plenitud. divieso. [f¨²lsam] Rancio. chapucear. [fi¨²mi] Humoso. tumunaw. [f¨¢nel] Embudo. adv. buf¨®n. [f¨¢rdzer] Adelantar. Kabilugan ng bwan. Fundamental. v. vapor. Pagkabuhaghag. n. [f¨²nccion] Funcion. n. ca?¨®n de chimenea. n. derritir. Full-moon. secreto. Sumuub. n. Fusion. tumbong. esponjoso. n. aun. v. Gulo. n. [foeng¨®siti] Fungosidad. Ling¨ªd. fren¨¦tico. k¨¢tuwaan. Furnish. [f¨¢rdzermor] Ademas. promover. Kapupunan. [fium] Humear. fusion. [f¨²nccieneri] Funcionario. may tungkulin. Buhaghag. [fand] Fondo. Function. Fumble. Lumulon. Further. [f¨¢rnes] Horno. [f¨¢rro] Surcar. [f¨¢rdzer] Mas lejos. caudal. Magbigay ng kailangan. n. n. oculto. n. Fulsome. isulong.

Lakad. tub¨°. adj. Future. Ayan! kahiyahiya! G G. alero. Polainas. n. Magsangla. Gag. [g¨¢li] Galera. adj. Gad-fly. adj. Sugal. Gale. Fy. Lagyan ng sangkal ang bibig. medir. Gallop. interes. acibarar. sasapitin. Kangrena. el tiempo venidero. n. [gag] Mordaza. v. parlotear. Tar¨¬. Game. Gall. Sasabung¨ªn. Futile. Gage. brinco de alegr¨ªa. Sumatsat. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. Gain. bunton ng tao. caza. n. n. G. Gab. [gad] Vagamundear. [foest] Hedor. Gall. Tumatwa. Gaiety. Future. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. Satsatan. vanidad. Galery¨¢. l¨ªbangan. (je). adj. Gang. [guems¨¢m] Jugueton. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. n. katabilan. [f¨²sti] Mohoso. Gab. Gallop. Gallery. v. n. int. sumatsat. n. makisig. Gambol. [gag] Tapar la boca con mordaza. [gue¨ªl] Viento. [dchi] G. n. Sangla. [gu¨¦toer] Polaina. Gambol. v. Kalawit. [gue¨ªt] Marcha. [g¨¢lant] Galante. [g¨¢mbling] Juego con exceso. Pakinabang. satsat. Gallantry. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. [g¨¢mbol] Brincar. [gab] Locuacidad. medida de l¨ªquidos. v. Fusty. Bibitay¨¢n. Gaily. Sugal. Fust. [g¨¢bl] Charlar. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. Gaff. magtub¨°. pasatiempo. Maamag. Gallon. Kawal¨¢n ng kabuluhan. Gala. v. Gad. [gol] Hiel. Gambler. panipit. saltar. n. sugarol. n. Magluluks¨®. Gamecock. Kasayahan. ma gar¨¤. n. v. v. n.Fust. v. v. n. n. pagmamakisig. Gable-end. [fi¨²chur] Futuro. n. venidero. Walang kabuluhan. Gamble. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. Gaffle. Gabble. takalan ng mga tunaw na bagay. kumaila. Gait. taras. v. Gangrene. [gang] Cuadrilla. Galbaniko. Galley. Gansang lalake. ganso. Gamester. v. . panalunan. n. fr¨ªvolo. lumaboy. Gainer. Amoy na mabah¨°. Gander. Magmatabil. n. medida. Magandang ugal¨¬. porvenir. Gallant. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. Ang panahong darating. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. corredor. kumahig ng s¨¢litaan. [g¨¢doer] Vagamundo. Lar?. Magsugal. Hanging malamig. [guedch] Prenda. jugador. manalo. Gadder. Gal¨®n. hakbang. Makinabang. inutil. [g¨¢mbol] Cabriola. paso. Kusin¨¤ ng sasakyan. n. [g¨¢fl] Navaja de gallo. n¨¢pangasuhan. alingasaw. n. magsugal. Futility. lucro. darating. [g¨¢lop] Galope. n. Sugarol. lar?. n. Balisbisan. n. n. inaamag. Palalar?. n. Gallows. [g¨¢lop] Galopear. [gu¨¦ner] Ganador. sumukat. callejear. Pagmamagar¨¤. [fi¨²chur] Lo futuro. Tabil. Gage. [g¨¢los] Horca. banda. [gu¨¦mster] Tahur. Talupan ng balat. [gue¨ªn] Ganar. n. Masay¨¢. Apd¨®. adj. adj. Bangaw. m¨¢nunugal. [gue¨ªm] Juego. n. Gainsay. n. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. Ang nananalo. elegante. [gab] Charlar. maglulundag. n. v. lib¨®t. Maglar?. Mangyayari. n. Pulutong. Sangkal. n. Galvanic. [g¨¢nder] ¨¢nsar. callejero. Haharapin. panukat. [gu¨¦ili] Alegremente. Amagin. Takbong paluks¨®-luks¨®. palaboy. v. palabir?. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. n. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. n. [fi¨²til] Fut¨ªl. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. Lukso. Futurity. [foest] Enmohecerse. [g¨¢lon] Galon. may asal mahal. adv. Gag. Game. [gue¨ªn] Ganancia. Maggala. [fiut¨ªliti] Futilidad. negar. Gabble. panungkit. [guens¨¦] Contradecir. retozon. provecho. l¨¢gak. lundag sa say¨¢ ¨® twa. [gue¨ªm] Jugar. [gu¨¦ming] Juego. Gamesome. [g¨¢ngrin] Gangrena. Gaiter. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. [g¨¢mbler] Tahur. [gol] Desollar. M¨¢nunugal. n. Gambling. garitero. n. (ga). Gaming. Gain. n. n.

[guedch] La vara. adj. n. Gauntlet. Gape. n. plaza de armas guarnecida de tropas. ostentoso. [g¨¢rgl] Gargarismo. [g¨¢rrison] Guarnicion. Maghalaman. n. Garb. prisi¨®n. Gate. [g¨®dines] Pompa. n. Pagtitipon. Gargle. colecta. v. hortelano. Say¨¢. n. tumipon. Damit. [gu¨¦ping] Bostezo. charladur¨ªa.Gangrene. Garnish. Gash. Taga. [gasp] Respiracion dificil. balut¨¬ sa kamay at bisig. Dumampot. pagpaparanga. Pagpaparangalan. Gaudiness. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. n. adj. n. kasayahan. Gaunt. [g¨¢dzering] Acumulacion. gunggong. adj. Garner. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. locuaz. n. Magar¨¤. v. n. [gu¨¦ler] Carcelero. desv¨¢n. Mumog. n. Halamanan. [garri¨²liti] Garrulidad. n. tonto. Gauge. [g¨¢rter] Cenojil. Bilangguan. amontonar. Tumaga. Panukat. [gue¨ªt] Puerta. n. Magmasid. ungas. [gas] Gas. [g¨¢ntlet] Guantelete. [g¨¢rland] Guirnalda. adj. brecha. apariencia exterior. pwang. [g¨¢rret] Guardilla. considerar. Gardener. [g¨¢rlic] Ajo. Pintuang daan. Gasa. apartar. Gangrenous. [gok] Un tonto. n. Gaol. huerto. adj. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. locuacidad. n. Hikab. Gawky. v. tumarok. [gant] Flaco. sonda ¨® escandallo. Gunggong. [g¨¢rbl] Entresacar. n. v. ihiwalay. Garment. [guel] Carcel. Magligas. Garish. adorno. Garrison. [gap] Boquete. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. [g¨¢rdener] Jardinero. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. [gue¨ªp] Bostezar. pomposo. [gue¨ªz] Contemplacion. Humingal. humiw¨¤. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. Gangway. Kangrenahin. Gayak. adornar. [g¨¢stric] G¨¢strico. pangangahig ng s¨¢litaan. n. makisig. Ungas. Gaudy. Kinakangrena. tumitig. Garrulity. v. Bantay sa bilangguan. Gasp. v. Gardening. Pasamano ng sasakyan sa dagat. la entrada de alguna ciudad. pintuangbayan. Garden. malas. any?. suciedad. n. Garret. [goz] Gasa. [g¨¢rgl] Gargarizar. katwaan. n. magpisan. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Gaze. panarok. Garland. n. charlador. tang¨¢. mirada. Gaseous. n. Ligas. [g¨¢rment] Vestido. Gauge. jarretera. Gap. n. . magar¨¤. Loob ng bubungan. n. [g¨®di] Fastoso. v. magmalas. [gash] Dar una cuchillada. n. [g¨¢rnish] Guarnicion. v. n. n. Gas. palaus¨¢p. traje. [guedch] Medir. Sumukat. Paghahalaman. delgado. Gaping. Maggayak. Gas. kas¨²utan. kasuutan. Garnish. n. Maghahalam¨¢n. Garlic. [g¨¢rish] Pomposo. [g¨¢zies] Gaseoso. Garble. Satsat. tang¨¢. hangal. Gayety. Gathering. [g¨®ki] Bobo. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. dum¨ª. Garter. kayong manipis. palamuti. Hingal. [g¨¢rnish] Guarnecer. ambagan. adj. n. Hambog. Gargle. [gash] Cuchillada. pagmamag ar¨¤. adj. [g¨¢rbedch] Desecho. Sukal. Pasukan sa isang loo ban. Masay¨¢. Koronang bulaklak. Gauze. Bang¨¢n. Gaze. titig. n. Maghikab. [garb] Vestidura. Mayam¨°. Payat. Garter. ostentacion. Piliin. Mas¨ªd. Gwante. May halong gas. hiw¨¤. rudo. Gawk. v. n. vestidura. v. bilibid. Gash. Nauukol sa sikmur¨¤. v. Gather. Butas. Gay. Magmumog. adj. Gateway. adj. Gastric. v. hichura. Garbage. mapagbundat. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. Gaoler. masats¨¢t. [guey] Alegre. Garden. Garrulous. magpalamuti. [gue¨ªz] Contemplar. [g¨¢dzer] Recoger. manopla. Masalita. n. Damit. n. Bawang. [g¨¢rner] Granero. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. hangal. adj. [g¨¢rden] Jardin. un insensato. Gastronomic. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. n. n. Gasp.

Isang ur¨¬ ng us¨¢. Gently. adj. manganak. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. Hayop na kapon. [gu¨¦zet] Gaceta. p¨¢hayagan. utay-utay. Malagkit. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. v. & pl. [dch¨¦noerali] Generalmente. Gelding. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. [gu¨¦zer] Miron. n. Geography. [guir] Vestido. Genitals. [dch¨¦nitals] Genitales. tagapanood. urbano. adj. Geology. Gender. Magday¨¤. klase. Gentile. dalisay. adj. v. n. wagas. [dchener¨¦ter] Engendrador. liberal. n. Genus. Itlog. [dch¨¦latin] Gelatina. n. Generally. Gazette. n. kasayahan. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. taong mabuti ang pa gkatur¨°. n. Gentility. General. n. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. Mga taong magigiting. kamahalan ng kilos. Mga gansa. dama. usual. Nauukol sa heometr¨ªa. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. n. n. adj. genero. magandang loob. n. Generation. n. n. Gentlefolk. Ginang. Gazer. n. Kawagasan. [dch¨¦neral] General. Talagang ugal¨¬. cortes¨ªa. n. adj. Geese. puro. pitagan. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. Generic. Geometry. Genuflection. liberalidad. [dch¨¦nder] Especie. Geld. n. Marunong ng heograpy¨¢. alegr¨ªa. Genesis. Generalship. Magkaanak. Ginoo. Generate. Gentle. n. . comun. Geographical. mapagpita gan. [dch¨¦ntail] Gentil. n. [dch¨¦nuin] Genuino. Geographer. Pul¨®s.Gazelle. Geometrical. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. [guec] Enga?ar. Karaniwan. Dahandahan. Gear. Helatina. [dch¨¦ntlman] Caballero. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. Gentlemanly. kasangkapan. Genteel. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. Gentlewoman. [dch¨¦ntli] Suavemente. mabait. Magandang ugal¨¬. mah¨¢bagin. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. n. Ur¨¬. Genitive. Heometr¨ªa. [dch¨¦ntl] Suave. Gaseta. Gelatin. adj. [dch¨¦noeralship] Generalato. Generous. [dch¨ªnes] G¨¦nero. adv. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. despacio. Pagka-heneral. Nauukol sa heograpy¨¢. [dchener¨¦cion] Generacion. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. n. taganas. pangulo ng hukb¨®. [dch¨ªnies] Genio. ma wain. Miron. n. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. mahalagang bato. Gem. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. Hiyas. adj. Magalang. n. Genial. [dch¨¦nuines] Pureza. procrear. n. Galang. Gelatinous. capar. n. [dch¨ªnial] Genial. Paglohod. Heneral. nauukol sa alagang ugal¨¬. Geniality. lohod. n. Generalize. maglah¨¬. n. adj. adj. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. [dch¨¦ner?s] Generoso. Genuine. Kumapon. Taong mabait. cort¨¦s. [dchem] Joya. kapunin. mapagbigay-loob. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. adj. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. [gu¨¦lding] Animal castrado. [dchent¨ªliti] Urbanidad. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. [dch¨¦nitiv] Genitivo. defraudar. May mahal na kilos. v. Generosity. n. pasimula. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. Genealogical. [gu¨¦sel] Gacela. inotinot. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. Mahinahon. Heograpy¨¢. n. Gentry. kadalisayan. v. unang aklat ng Biblia. ben¨¦volo. [dchener¨®siti] Generosidad. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. n. presea. mabait. Lah¨¬. Generator. adj. unt?unt?. Gawing pangkaraniwan. Sa karaniwan. [dch¨¦neral] General. [dch¨¦neret] Engendrar. Genius. Gentleman. H¨¦nesis. n. adj. General. Henitibo. poco ¨¢ poco. jalea. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. [gueld] Castrar. n. natural. Damit. mapagpitagan. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. n. n. mahal na tao. docil. test¨ªculos. comunmente. atavio. manghib¨°. Genuineness. matamis. adj. [dchent¨ªl] Urbano. benigno. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. [guiis] Gansos. Genealogy. n. Geck. H¨¦ntiles. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa.

& n. umingos. n. Giggle. Germinate. helado. sinturon. Giver. magkam¨ªt. centellear. adquirir. Gig. kumisap. kumislap. Kaloob. donar. v. Tila higante. kakilakilabot. umism¨ªd. pasalubong. Batang babae. Lait. olancillo. Higanta. adj. [g¨®stli] Espiritual. [g¨ªbbon] Una especie de monos. n. Gibbet. German. salapang. gal¨¢k. [gler] Clara de huevo. Bigk¨ªs. Girth. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. magsintur¨®n. Gewgaw. Tawanan. malugod. donador. Nauukol sa binh?. Giddy. [glad] Alegre. Masay¨¢. [guerl] Muchacha. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. n. [guild] Dorar. Gimp. adj. Gesticulate. adj. Sulyap. n. Magbigkis. Glad. pri nola. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. taga Alemanya. n. n. adj. [gl¨¦cial] Glacial. [guiv] Dar. v. Girdle. Bumitay. n. Gibbet. Sumay¨¢. Ukol sa batang babae. Higante. matwa. n. Geyser. v. [dch¨¢ib] Escarnio. n. Giddiness. [guoerd] Ce?ir. v. sumupling. [gu¨ªdi] Vertiginoso. Girlish. Gist. n. [dch¨¦schur] Gesto. bumigt¨ª. Kumilos. Girlhood. kilos. ingos. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. n. [dch¨¢iant] Gigante. Bukalan ng tubig na mainit. Balibol. accion. pinanggagalingan. lalaking mataas. atar alguna cosa al rededor. ismid. tuyain. n. Glacial. cara cadav¨¦rica. Putla. Girl. [gu¨ªzard] Molleja de ave. kabilugan. Gibe. adj. Gimlet. [dch¨ªbet] Horca. mahiluh¨ªn. [guift] Don. ang nagkakaloob. [dch¨ªpsi] Gitano. perinola. obtener. n. [gu¨¦iser] G¨¦iser. adj. v. Aleman. n. tumuya. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. pinagbubuhatan. umalipusta. [deh¨¦rminet] Brotar. n. [gu¨¦rlish] Juvenil. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. Balunbal¨²nan. [dch¨¦rminal] Germinativo. Pagka-buntis. n. Gladden. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. Lar¨²an. vislumbre. Ghastly. Namumuong tubig. n. Sumulyap. [gui¨²go] Chucher¨ªa. Mult¨®. [gu¨ªngam] Carranclan. [g¨¢stli] P¨¢lido. Ang nagbibigay. Glair. Pagkabatang babae. kisap. burlarse. kislap. Ghost. Put? ng itlog. v.Germ. adj. tuya. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. v. [gost] Espectro. Hilo. n. n. Gill. [dch¨¦rman] Aleman. Glair. v. Gild. trompo. Gizzard. d¨¢diva. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. doncella. [dch¨¢ib] Escarnecer. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. Pagalagal¨¤. twa. Gesture. Gift. Giblets. n. kumiya. contento. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. n. Malikmat¨¢. Ginger. Kalesa. Ghostly. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. Nahihilo. Doraduhin. [guerz] Circunferencia. Trencilyas. Glance. Pangulong sakdal ¨® sumbong. n. n. kiya. Galaw. burla. Gimcrack. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. Binh?. Lumait. [dchin] Ginebra. gun¨ªgun¨ª. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. horrible. trumpo. v. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. n. Gird. conseguir. Hinyebra. Umusbong. magkaloob. Giant. [gu¨ªmlet] Barrera peque?a. Magpahid ng put? ng itlog. Gestation. n. Gibbon. Glamour. n. adj. n. cinturon. [dch¨¢iantes] Giganta. Gigantic. Germinal. [glans] Ojeada. [guet] Ganar. [gl¨¦sier] Ventisquero. [dcherm] Ovario ¨® brote. Magtaglay. n. . n. Gingham. [guig] Calesa. n. Glance. [gu¨ªver] Dador. [gler] Untar con clara de huevo. n. Gipsy. v. Bilog. birlocho. Gibe. big¨¢y. [glans] Lanzar ojeada. magalak. Giantess. n. Ghastliness. juguete de ni?os. v. alipusta. fuente caliente. magtam¨®. parang higante ¨® lubhang matang kad. [dchist] Punto principal de una acusacion. Glacier. Give. [dch¨ªndcher] Jengibre. Get. Kayong sita. [g¨¢stlines] Palidez. n. n. Maputla. adj. babaing mataas. Lar¨²ang may m¨¢kina. [dch¨ªbet] Ahorcar. Magbigay. Gin. silay. [gu¨¦rljud] Doncellez. Luya. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. relampago. v. Bibitay¨¢n. [gl¨¢dn] Alegrar. pagmumukhang patay. regocijar. n.

Pagkasilaw. Kumikisap. globo. magparanya. masay¨¢. Globo. bola. Kulan¨¬. Gloss. galak. malungkot. parang salam¨ªn. Glitter. n. kumislap. [gl¨®ri] Gloriarse. taga pagpakintab. medyas ng kam¨¢y. kabantugan. salamin. Pangdikit. escurrirse. v. Magkunot ng noo. Glorification. adj. v. Lamlam. panglaw. lwalhatiin. obscuridad. [glen] Valle. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. cesped. mamulot. pakinisin. bola. madulas. Glow. Gloomy. Magpapungay. Lumwalhat¨¬. relampaguear. Glossy. Lupang looban. Takip-silim. Gal¨¢k. dumaplis. kumislap. numingning kumislap. kulimlim . [gl¨¦zier] Vidriero. lupang pina kikinabangan. kumintab. adj. alegre. [gl?r] Relumbrar. Gloom. v. Kisap. Glebe. kislap. [gl¨®ri?s] Glorioso. [gl¨ªtering] Relampago. [gl¨ªful] Gozoso. [gl¨®biular] Globoso. magmungot. [glob] Esfera. n. brillar. Glee. Lamlam. tristeza. n. n. kinis ningning. lustre. Parang bubog. karangalan. tumingin ng maba lasik. fama. n. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. Glow. echar miradas de indignaci¨®n. n. paningningin. Glowingly. Glittering. maghambog. pamumulot ng n¨¢tira. n. [gl¨ªter] Lustre. Lalamunan. [glez] Vidriar. Glow-worm. Gloze. kislap. tinging mabalasik. adj. jactarse. brillar. adj. Glazier. [gl¨®ser] Comentador. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. v. Lapatan ng salam¨ªn. lustre. Gwantes. Mapuspos ng kapanlawan. Glitter. Kinang. [glov] Guante. Gleam. tagapagpakinang. vaso. Uod na tila alitaptap. Gleaning. n. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. n. brillante. triste. v. kumintab. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. kumikislap. [gloz] Adular. Glory. [gli] Alegr¨ªa. Glue. kulimlim. pakintabin. visco. n. Glove. Glid. silay. [glimps] Ojeada. [glib] Glebe. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. n. n. Glorify. honra. n. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. kislap. resplandor. Lumiwanag. melanc¨®lico. [gl¨ªter] Lucir. resplandor muy pasajero. adj. n. bilog. kintab. [glos] Glosa. v. v. Glanders. Kisap. Glare. Globular. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. [gl¨ªsn] Relucir. Parol na pananglaw. Gleeful. gozo. [glid] Liso. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. n. [glos] Glosar. Gloom. tristeza. [glin] Espigar. [gl¨¢nders] Muermo. n. kasilaw an. [glum] Llenar de tristeza. Gloat. n. Say¨¢. pumuri ng paimbabaw. kumisap. pulidor. [gl¨¢si] Vitreo. kumisap. [glo] Relucir. Gloaming. Glosser. Lib¨ªs. Glim. n. Glaze. Glory. [gl¨®si] Lustroso. Glorious. adv. pang law. recoger. [gl¨®ri] Gloria. Glassy. Glass. [gl¨²mines] Opacidad. [gland] Gl¨¢ndula. Glottis. Makintab. kintab. obscuridad. n. [gl¨®seri] Glosario. maningning. n. Bubog. [glim] Farol de ronda. [gli¨²] Cola. adj. makintab. [gl¨¢id] Resbalar. Mabilog. kulimlim. Malwalhat¨¬. Manghimalay. Kalwalhatian. twa. [glim] Brillar. [glas] Vidrio. Dumulas. kisap. makinang. v. Globe. v. Glisten. v. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. melancol¨ªa. lungkot. Numingning. Kumislap. n. adj. n. Glimmer. Glimpse. Glare. n. [gl¨ªning] Rebusca. . n. vislumbre. n. melancol¨ªa. Ningning. Gloominess. n. Glide. Makislap. Lumwalhat¨¬. v. v. lisonjear. kabunyian. [gl¨®rifai] Glorificar. Glen. [gl¨®tis] Gl¨®tis. Himalay.Gland. mirada feroz y penetrante. n. v. cristalino. mapangla . Makinis. kumisap. resbaladizo. [glum] Opacidad. Manuya. baso. Pakinangin. Gleam. n. [gl?r] Deslumbramiento. kagiti ngan. v. lungkot. Sumilaw. Glean. tierras beneficiales. [glim] Rayo. v. Sinag. maningning. Malamlam. obscuro. Gloss. celebridad. Numingning. adj. [gl¨ªmer] Vislumbre. Glower. silay. Sulyap. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. Paglwalhat¨¬. Glossary. [glo] Lustre.

[gl?m] Semblante ce?udo. Goat-herd. nanaw. [nash] Crujir los dientes. Gnat. Matakaw. n. [gli¨²tin?s] Glutinoso. religioso. adv. Ukol sa Dyos. Umangil. n. [g¨®ddes] Diosa. adyos. mabuting ugal¨¬. [g¨®er] Andador. n. wak¨¢s. adj. Go-between. Goodies. tragon. v. Ang lakad. Kambing. Goat. Banal. Gluttonous. adv. [god] Aguijada. [gud-n¨¦chur] Bondad. n. n. [gl¨ªzerin] Glicerina. katakawan. Gobbler. Babaing inaaring dyos. Gint?. Godly. adj. v. Go. Ginint?. mapanghimasok. dulo. Glut. Goddess. [go] Ir. afable. Goad. palaboy. [g¨®bler] Gloton. Salot. adj. Goldsmith. n. [g¨®bitwin] Entremetido. Good. Sulimpat. benevolencia. sib¨¤. Nag-aalag¨¤ ng kambing. [gl¨¢tonoes] Gloton. Glycerine. paalam. Kagandahang loob. n. aguijonear. Inaanak na babae. Mapakialam. [g¨®dlaik] Divino. tragar. kisig. n. gru?ir. masib¨¤. [no] Roer. hampas-lup¨¤. masay¨¢. [gud-n¨¢it] Buenas noches. sumakmal. n. n. [g¨®ing] El paso. Nak¨¢alis na. Godson. n [g¨®gl-aid] Bisojo. [narld] Nudoso. D? kumikilala sa Dyos. [glat] Hartura. May-kapal. n. kasibaan. Godmother. In¨ªina. devorar. n. Pumaroon. yumaon. v. n. adj. [god] Aguijar. aguijon. pincho. bisco. bisk¨®. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. Godchild. n. Lumamon. Good-night. [gorl] Meta. [g¨®blet] Copa. Panday-gint?. Goodliness. [g¨®dmodzor] Madrina. sumakmal. Godfather. Goal. buti. alegre. corroer. Gome. Paalam. ben¨¦volo. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. adj. may halong gint?. Lumamon. [gold] Oro. Tudlong. butihin. Goblet. [g¨®blin] Espiritu ambulante. n. [g¨®bl] Engullir. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. ben¨¦volo. Pagka-Dyos. [g¨²dis] Golosinas. [g¨²dlines] Hermosura. Goodly. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. Good-natured. tyanak. Godless. Nikn¨ªk. n. [gong] Atabal chino. n. n.Glue. kabundatan. santidad. buen corazon. wala na. Pagmumukhang masungit. Goodness. triste. Kabanalan. n. Magdik¨ªt. n. Palalakad. [gon] Ido. Gong. [narl] Refunfu?ar. n. n. Glutton. Goer. [g¨®dfadzer] Padrino. el andar. [gl?m] T¨¦trico. v. Gnome. impio. [nom] Gnomo. [g¨®djed] Deidad. n. paseante. Inaanak na lalake. n. [g¨²dli] Hermoso. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. [glatn] Gloton. pasado. n. Maganda. buh¨®l-buh¨®l. GOD. Glume. n. Good-nature. Taong matakaw ¨® masib¨¤. pegajoso. Kakan¨ªn. n. Ngumatngat. Glume. Magngalit. tumungo. Kopa. n. v. [gud] Bueno. gracia. [gli¨²] Encolar. tragar. n. Godlike. lipas. de oro. elegancia. Hangga. n. n. adj. Godhead. kagandahang ugal¨¬. . Mabuhol. kasaganaan. Goddaughter. naninikit. [g¨®t-jerd] Cabrero. a. Golden. batingaw-insik. hanggahan. Glut. Inaanak. panudlong. mapanglaw. Matakaw. duende. Kabusugan. [g¨®dlines] Piedad. Tudlungin. Good-by. Gone. Goad. [g¨®dli] Piadoso. part. Gold. [g¨®dles] Infiel. v. dilag. Mabuti. [glat] Engullir. [nat] Mosquito. hangganan. v. Gobble. Takaw. Gnarled. n. Gnash. vagabundo. Malungkot. [gud-b¨¢i] A Dios. Goblin. Gnarl. Gong. Gand¨¢. Nun¨° (sa puns¨®). irse. dul¨ªng. n. pumunta. masib¨¤. n. Gluttony. Goggle-eyed. [god] Dios. Inaam¨¢. n. adj. divinidad. adj. Gliserina. Going. layas. v. fin. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. perdido. [g¨²dnes] Bondad. adj. [g¨®dsan] Ahijado. Glutinous. Magandang loob. muerto. [g¨®lden] Dorado. [g¨®ddoter] Ahijada. Magandang gab¨ª. [godch¨¢ild] Ahijado. abundancia. Bathal¨¤. goloso. Dyos. Kabutihan. Gnaw. [got] Cabra. Godliness. adj. Malagkit.

nieta. n. adj. n. n.Goods. [gor] Punzar. [gud-w¨ªl] Benevolencia. n. Grandiloquence. Nunong lalake. escoplo. mapagbiyay¨¤. Bangan. Graft. lumamon. n. regir. buny?. ingk¨®. Gore. Gansa. n. Mabait. [gormand] Glot¨®n. Kadakilaan. [gordch] Engullir. n. Baibaitang. [g¨®vern] Governar. [gr¨¢ndma] Lola. [grand] Gran. [graft] Ingertar. Government. ibp. Governor. [g¨®samer] Vello. adj. adj. [gordch] Gorja. [g¨®vernment] Gobierno. n. hatid-humapit. vistoso. Graduation. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. palpar. n. [gr¨¢ndsair] Abuelo. gaznate. [godch] Gubia. n. Biyay¨¤. bondad. Sumundot. n. Gorgeous. chismes. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. [gor] Sangre cuajada. Kalakal. kagandahang loob. [g¨¢un] Toga. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. Tagataguyod. [gr¨¢ndpa] Lola. pelusa de frutas. bondad. [gr¨¦cioes] Gracioso. n. Mainam. Mamahal¨¤. matakaw. Lelong. ingerir. Nunong babae. Gory. n. Gobernador. Kumapa. adj. Graduate. [gre¨ªd] Grado. Dugong namu?. dumur¨°. grado. [g¨®ssip] Chismear. Saluysoy. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. adj. Grace. Hamak. v. herir con una arma punsante. n. [gradiu¨¦cion] Graduacion. Gossip. n. [gr¨¢diuet] Graduado. Grandsire. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. [guds] Mercader¨ªas. n. Butil. [grad¨¦cion] Graduacion. mataas na t ao. Kasuutang mahab¨¤. Ebanhelyo. n. Inakay na gansa. [g¨®rdches] Primoroso. Magpasupl¨ªng. Gout. Masib¨¤. Graceful. [g¨®zling] Gansar¨®n. primoroso. Gorge. Dakil¨¤. Grand. adj. [gr¨¢diual] Gradual. Gouge. Grabble. [gord] Calabaza. Gore. tagapamahal¨¤. Unt¨ªunt?. Gradual. [gr¨¢ndcher] Grandeza. Gormandize. mabuting balit¨¤. v. n. Lukob. Gown. n. Graduate. Gradation. Grandpa. [gram¨¢tical] Gramatical. n. pusong. Grand-father. Nun¨°. Granary. [g¨®rmandaizer] Golosazo. [grand¨ª] Grande. adj. Gorge. Mainam. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. v. n. Gossip. Gram¨¢tika. Kalabasang ligaw. [g¨¢ut] Gota. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. [gr¨¢diuet] Graduarse. Biyay¨¤. n. umapuhap. [gr¨¦cioesnes] Gracia. marikit. Gracious. imp¨®. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. Kathakatha. Gossamer. Grandee. [g¨®rmand] Gloton. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. tragar. lelong. Goose. ansar. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Magpakabundat. Bulo. n. Madug?. [gre¨ªn] Grano. Grade. Ap¨®. Granddaughter. Gormand. binh?. v. [g¨²d-sens] Juicio sano. n. Grammar. [gus] Ganso. [g¨®vernor] Gobernador. v. Graceless. P¨¢mahalaan. n. tagaiwi. n. Grain. semilla. Graft. Ap¨®ng babae. dug¨²an. Magandang-loob. Gourmand. n. v. manwag. [gr¨¦sful] Gracioso. r¨¦probo. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. Kagandahang loob. ingk¨®. Lelang. . [g¨®spel] Evangelio. n. n. pag-ur¨¬. Taong masib¨¤. Govern. Grandeur. n. Good-will. magpun¨°. ur¨¬. n. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. Supl¨ªng. Gosling. Grand-mother. Gospel. n. Grandma. [g¨®ri] Sangriento. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. Grammarian. magagpang ng ibang sanga. [gr¨¢ndchaild] Nieto. n. Gormandizer. [gr¨¢n?ri] Granero. n. n. nakakatawa. n. Maghatid-humapit. n. [gr¨¢nddoter] Nieta. [grabl] Tentar. rango. Governess. v. [graft] Injerto. [g¨®vernes] Directora. ilustre. [gr¨¦sles] Desagraciado. [grand-m¨®dzer] Abuela. ben¨¦volo. marik¨ªt. n. n. v. magpakayam¨°. Kainama't kagandahan ng pananal ita. camison. Grandchild. Gourd. Sumakmal. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. Taong magiting ¨® buny?. adj. Good-sense. [g¨®sip] Chisme. Mayam¨°. n. n. palatuntunan ng isang wik¨¤. hombre de distincion. [gr?s] Gracia. Graciousness.

[grasp] La accion de agarrar. Walang bayad. [gr¨¢viti] Gravedad. Grave-digger. Mga batong tipak-tipak. dalang-dalang. magkaloob. v. dulot. adj. b igay. n. Magpahintulot. [gras] Yerba. Ang pinagkalooban. Parang butil. pumayag. [gr¨¢pl] Arpeo. adj. pu?o. [gr¨¢ntor] Cesionario. magkaloob. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. esculpir. n. Lumilok. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. Gratitude. Bating papuri. Gratify. n. Humawak. verja. n. salsa. [gr¨¦toer] Rallo. [gr¨¢vel] Cascajo. Grapple. Grape-Stone. . bab ag. Pabuy¨¤. Ap¨®ng lalake. Grave. T¨¢hanan sa asyenda. n. Balang. Utang na loob. maghawak¨¢n. Grantee. venirse ¨¢ las manos. Gratification. [gr¨¢ndsan] Nieto. [gr¨¢niular] Granoso. ri?a. Gratis. d akot. [gr¨¢tifai] Gratificar. n. gant¨ª. adj. enrejar. bigat. [gr¨¦] Gris. Granular. [grati¨²itoes] Gratuito. Graver. don. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. n. pumigil. Kalaguan ng dam¨®. Granite. Babaing wala ang asawa. Paninimbang. Gratulate. Kumakain ng palay. [gre¨ªv] Grabar. [gr¨¦tful] Grato. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. ang nagbibigay. donatario. Ubasan. [grati¨²iti] Gratificacion. adj. mabigat. [gravit¨¦cion] Gravitacion. Gravity. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. v. de balde. Grape. bun?. magbigay. ang binigyan. arena gruesa. lumangitngit. n. [gr¨¢pl] Agarrar (se). Utang na loob. n. Kudkuran pangayod. [gr¨¦voer] Grabador. Bumat¨¬ ng pagpuri. Walang bayad. Katas ng karn¨¦. bigay. [grant] Concesion. [gr?t] Reja. Madam¨®. n. Gris. [grasp] Empu?ar. Granulous. [gr¨¢pnel] Arpeo. l¨¢pida. v. adj. n. Kumayod. Manimbang. sawsawan. Manglililok. n. Grassiness. Humawak. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. asir. v. kaloob. Daang mabat¨®. hukay. adj. Ubas. ang pagkalarawan. Graven. Ang pagkaguhit. Grass-widow. Gravel. Grasshopper. Gravy. Gratuity. [gr¨¢nit] Granito. Gratulation. [gre¨ªp] Uva. rejilla. n. mag-away. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. adj. n. Grateful. Grate. n. Grasp. [gr¨¦pston] Granuja. n. [gr¨¢sshopoer] Langosta. pu?ado. L¨ªbingan. malubha. ba o sa buhay. Grapery.Grandson. Butil. gancho para atracar y abordar. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. [gr¨¢veli] Arenisco. Gravestone. Grant. [gr¨¢tiulet] Congratular. n. hacienda. adj. parabien. Gravitation. n. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. Grate. agradecido. rechinar (los dientes). Magpabuy¨¤. Kawit. Grapple. Marunong kumilala ng utang na loob. Granule. v. Grave-clothes. Dam¨®. v. Linilok. walang imik. Gratuitous. Ang nagkakaloob. Gravel-walk. [grant] Conceder. pelea. n. [gr¨¦] Gris. Ang paghawak. Gray. n. n. [gr¨¢titiud] Gratitud. Grave. n. [gr¨¦vn] Grabado. adj. [gr¨¢niul] Granillo. Gray. Grave. [grant¨ª] Concesionario. [gr¨¦tis] Gratis. n. Grant. agarrar. Kaloob. [gr¨¢niuloes] Granuloso. cano. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. Rehas. Grantor. serio. v. Grasp. away¨¢n. dar. [gre¨ªv] Grave. n. n. peso. sunggaban. [gr¨¢si] Herboso. [gre¨ªv] Sepultura. Pangkawit. Manghuhukay ng l¨ªbingan. l¨¢pida Gravitate. pangkawit. n. [grandch] Granja. lukton. Ukol sa mga batong tipak-tipak. Grater. buril. Grange. n. Gravelly. [gr¨¦peri] Vi?a. cascajoso. magbakod. dayupay. puting-uban. Gris. Grassy. n. n. Sapot. n. n. Timbang. lucha. Pabuy¨¤. recompensa. Mabutil. d¨¢diva. gratis. Grapnell. [gr¨¢viteit] Gravitar. adj. But¨® ng ubas. tumangan. panglilok. n. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. n. n. [gr?t] Rallar. n. kusang kaloob. Granivorous. n. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. Graphic. n. Gratefulness. voluntario. Grass. pagtangan. Pormal. n.

Humawak. Ngiw?. Mag-alag¨¤ ng hayop. sumak¨ªt ang tiyan. Ngumiw?. [gr¨ªdairon] Parrillas. Magpadaloy ng tubig. Grip. Ihaw¨¢n. v. rechinar los dientes. Lungtian. [gr¨ªcian] Griego. [grip] Desaguar. Greasy. Grimalkin. n. Grecian. hawak. Griper. [gr¨ªnish] Verdoso. [grin] Mueca. naninilaw. afligir. [grim¨¦s] Visaje. n. n. dar c¨®lico. Grime. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. adj. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. avaricia. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo.Graybeard. [gr¨ªnish] Verdoso. Batong gilingan. adj. Nagpapatub¨°. [griv] Agraviar. v. n. Gripe. agarro. Bumat¨¬. Grindstone. n. n. galapungin. n. [grin] Color verde. maput? na ang buhok. dumalamhat¨¬. gordo. v. apacentar. [gr¨ªzi] Grasiento. n. [gr¨¢ip] Presa. Malaking pus¨¤. n. codicia. Dalamhat¨¬. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. Green. nakapagdar amdam. adj. [gr¨¦zier] Ganadero. n. [gric] Griego. pulverizar. [gr¨ªdili] Verazmente. adj. Namemerde. Grin. afliccion. Grief. mueca. Kulay gris. adv. Gristly. Pananabik. Greediness. n. P¨¢daluyan ng tubig. Graze. [gre¨ªtnes] Grandeza. Dumungis. Marungis. Greenhorn. Butong malata. Ap¨® sa tuhod (lalake). [grez] Pastorear. lumbay. mag pasabsab. Grease. has¨¢an. Pahiran ng sebo. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. [gr¨¢ip] Agarrar. [grif] Pesar. Grip. n. adj. Great-grandson. ngibit. Gripe. [grip] Caz. adj. lumangitngit. v. Gumiling. ternilla. n. n. [gr¨¢im] Mugre. Greeting. pacer. Nun¨° sa tuhod [lalake]. Greed. Great-grandchild. Grim. v. malak¨ª. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. Great. Kulay lungtian. Katabaan. Anomang ginigiling. n. [gr¨ªting] Salutacion. katakot-takot. craso. n. kasindak-sindak. Great-granddaughter. molino. Namumut?. adj. [grin] Verde. [gr¨¦jeded] Canoso. [gris] Grasa. langitngit. lastimoso. ansiosamente. Grimy. congratular. adj. n. v. Masebo. disforme. Hapis. [gr¨¢iper] Usurero. Gristle. asir. Pamimiit. masamang hichura. ce?udo. n. Inggit. Greenish. Nakahahapis. [gr¨ªzines] Pringue. lungtian. [grit] Saludar. v. rechino de los dientes. Apo sa tuhod. Umap¨ª. Grievance. kasakiman. Manggigiling. nakamungot. Grisly. Kakilakilabot. Grazier. berde. Apong babae sa tuhod. n. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. Great-grandfather. kalakhan. taba. Dungis. mataba. [gr¨¦bird] Barbicano. Grist. [gr¨ªvans] Pesar. Grieve. Greatness. p agpisil ng kamay. [grim] Feo. muela. Grind. [gre¨ªsh] Pardusco. Grill. n. [grin] Te?ir de verde. [grist] Molienda. n. Ngiw?. Sebo. v. lumbay. may pagkasakim. n. [gris] Engrasar. [gr¨ªzli] Horroroso. [gr¨¢im] Ensuciar. gilingan. hambal. [gre¨ªt] Gran. [gr¨¦] Gris. nakahahambal. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. Nun¨° sa tuhod (babae). Dakil¨¤. maberde. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. Grime. Grease. apreton de la mano. adj. pesadumbre. dumum¨ª. adj. hapis. n. pagkakamay. Nauukol sa Gresya. Mauban. porquer¨ªa. magpahirap. Kasakiman. Grievous. v. [griv?s] Penoso. a. n. [gr¨¢imi] Mugriento. v. Pastulan. Grayheaded. adj. adj. hambal. magpanginain. Greenish. adj. May maputing balb¨¢s. Gridiron. [grisl] Cart¨ªlago. Great-grandmother. gordura. Grimace. Greek. [gric] Griego. Sariw¨¤. [grim¨¢lkin] Gatazo. Binatang musmos. n. Greedily. [gr¨ªstli] Tendinoso. Greet. pumigil. adj. butong malambot. Malitid. pesadumbre. hinagpis. marum¨ª. . magdarang. Bat¨¬. Taga Gresya. nervioso. n. g¨¢lapongin. n. Green. [gr¨¢ind] Moler. Greek. Grin. n. grande. Grayish. Grey. Pangit. [gr¨¢inder] Molinero. dum¨ª. [gril] Asar en parrillas. bag¨¢ng. kulay berde. Kadakilaan. Greasiness. Grinder. v. n. entrecano. Mag-ihaw. n. extension. Green. [grin] Hacer visages. [grid] Codicia. [gr¨ªdines] Voracidad. daing.

[grab] Gorgojo. Groom. Grovel. [gr¨®ning] Quejido. alameda. n. Growl. [gros] Grueso. n. defender. lup¨¤. n. Grouse. larangan. n. [gram] ¨¢spero. Grumpy. Yungib. Yungib. Kah¨²yan. lungga. n. refunfu?ar. v. [gro¨²p] Grupo. [gro¨²p] Agrupar. odio. pag-ak¨°. n. v. n. dumabog. [gruv] Caverna. Magbunton. v. Gross. grosero. kakatwa. espeso. [gr¨¢ul] Gru?ir. Nakamungot. Guard. nacer. Guarantee. Gritty. Bangbangin. Tub¨°. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. Guana. n. Groove. nobyo. Gruffness. n. [gr¨¢ul] Gru?ido. [grit] Arena. n. [grop] Tentar. Group. ma¨ªngat. tumanod. Magbantay. malapot. Grub. Wala sa katwiran. garant¨ªa. Guana. bumaba. Ground. [gr¨¢und-plot] Solar. Guaranty. Kumapa. boscaje. [grov] Arboleda. [g¨¢rdian] Tutor. [grum] Establero. n. Magaspang. Ground plot. dabog. Sagut¨¢n. tanod. fundamento. pulutong. est¨²pido. Grumble. guardian. ingos. [grot] Gruta. n. Guardianship. Kulay gris. Ang nananagot. Grove. n. [gr¨¢us] Gallina silvestre. fiador. Kagaspangan. Grocery. latak. Singit. suspiro. bukid. solar. adj. Grot. Grum. Guard. bitak. Guarantee. Groin. pavimento. [gr¨®vl] Serpear. [gron] Gemido. n. [gr¨®tesc] Grotesco. [grum] Cuidar los caballos. humibik. garant¨ªa. paglak¨ª. Grizzle. hez. Malihim. [gr¨¢ut] Harina basta. Grocer. [gr¨¢mbl] Murmurar. Guava. n. novio. [gr¨®ser] Especiero. Duma¨ªng. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. bitak. Pook. Manok gubat. adj. ka ibayan. cavidad profunda. magsanggalang. refunfu?o. corpulento. Grossness. n. Gruel. Magagalit¨ªn. Grow. [gredch] Rencor. ponche. Grope. Groundwork. Groundless. katipunan. [gr¨®snes] Rudeza. Daing. Bunutin. Magpadausdos. [gruv] Aca?alar. v. sumibol. Grub. [grab] Desarraigar. Bumulong-bulong. Alak. [g¨¢rded] Mesurado. n. v. terreno. [grizl] Gris. circunspecto. Tagaingat ng yaman ng ulila. [gard] Guarda. [garant¨ª] Garante. [garant¨ª] Garantir. n. Dumaing. Yungib. Lapag. v. v. [gr¨¢mpi] Rega?on. Magtanim sa loob. parang. n. v. hibik. n. guardia. refunfu?ar. [gr¨¢undles] Infundado. gunggong. sah¨ªg. Guardian. n. mozo de mulas ¨® caballos. [gr¨ªti] Arenoso. katibayan. Grunt. Groan. n. lungga. [gro] Crecer. v. [gron] Gemir. Bantay. [gr?nt] Gru?ir. Tumub¨°. [garant¨ª] Garante. Katwa. adj. pananagot. n. tang¨¢. Pagtatanim sa loob. dumabog. bitak. n. [gri¨²el] Especie de caldo espeso. Angil. [gr¨¢fnes] Aspereza. n. v. Guarded. n. Grog. Bukbok. n. adj. [gr¨¢und] Terreno. adj. [gr¨¢undwerc] Base. buscar ¨¢ obscuras. lungga. [groz] Crecimiento. [grog] Grog. campo. Groggy. adj. Mag-alag¨¤ ng kabayo. Growth. suspirar. panay?an. Buhangin. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. Parang sabaw na malapot. Looban. Masungit. pananagot. poot. adj. groser¨ªa. [gr¨®in] Ingle. t¨¢yuan. n. [gr¨®gui] Medio borracho. Kasungitan. Pag-iingat ng yaman ng ulila. Masamangharina. n. bunton. Guava. severidad. . Bayabas. Grotto. mapoot. [gredch] Repugnar. Bayawak. produccion. Daing. severo. hib¨ªk. kabastusan. [gard] Guardar. umapuhap. [graf] Ce?udo. n. [g¨¢rdianship] Tutela. Sota. gubat. Grudge. Gruff. adj. umingos. Growl. n. [gr¨®seri] Especer¨ªa. v. Groaning. pais. lerdo. n. adj. fiador. Groove. v. gemir. v. Grudge. Groom.Grit. tierra. umak¨°. humibik. P¨¢tibayan. bastos. v. Groan. Group. Malas¨ªnglas¨ªng. Umangil. [gr¨®to] Gruta. bajarse. Grotesque. Ang nananagot. Mabuhangin. Grout. n.

n. lumamon. Pamamatnugot. n. Gut. [guelp] Engullir. [g¨¢let] Gaznate. alm¨¢s na pumuputok. Pumugot ng ulo. defraudar. [guelp] Trago. Gutter. Gant¨ª. Magdaray¨¤. Guerdon. Gulch. Magpalwa ng bituka. Malakas na hangin. n. n. armero. Look. [gues] Conjeturar. n. Any?. n. Pamugot ng ulo. [gam] Enc¨ªa. culpable. sangka. Gomahan. adj. parangal. Guilty. adj. may-sala. Magoma. n. libre de culpa. [g¨¢shing] Superabundante. n. Tila hukay. [gat] Destripar. v. n. n. adj. las¨¢p. Sala. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. Guest. Guitar. n. v. Gullet. n. [gu¨¦li] Especie de foso. Guileless. Gust. pamamatnubay. n. recompensa. modales. day¨¤. fraude. M¨¢mamanday ng baril. lumunok. Gun-powder. Sisidl¨¢n ng baril. Gull. Gurgle. guillotinar. [gu?lf] Golfo. adivinar. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. n. tragar. [g¨¢id-buk] Itinerario. humul¨¤. [guest] Huesped. Sumakmal. Salar¨ªn. manekas. [g¨¢il] Enga?o. soplo de aire. kurukur¨°. Gunsmith. n. Carcajada. n. n. [gast] Gusto. n. adj. Mamatnubay. [guild] Gremio. Gully-hole. Gulf. Gush. [g¨¢id] Guiar. Alulod. manera. Masib¨¤. Gun-shot. Walang day¨¤. [guilot¨ªn] Guillotina. v. Putok ng baril. n. Bituka. Pagkamapaniwalain. bisita. lagaslas. Magday¨¤. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. hib¨°. lumagaslas. Gullibility. [g¨¢idans] Gobierno. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. Parisukat. Guiltless. pamutol. kabaitan. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. [g¨¢sti] Borrascoso. P¨¢nauhin. Gum. dirigir. Gunnery. hib¨°. Samah¨¢n. fraude. [gu?lch] Gloton. patnugot. [g¨¢ter] Canalon. Guffaw. [gat] Intestino. n. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. n. Patnubay. [gam] Goma. Mapaniwalain. [ganstoc] Caja de escopeta. [g¨¢iz] Modo. [gam] Engomar. [g¨¢id] Guia. Turing. fluir copiosamente. Guilt. Gitara. v. lal¨¢ng. mamatnugot. [g¨¢il-les] Sin enga?o. Guide. Guile. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. n. Katalinuan. Gush. v. matakaw. Bugs? ng tubig. [guilt] Delito. enga?o. n. Sakmal. [g¨¢set] Cuadrado. [gu¨ªltles] Inocente. [g¨¢ilful] Enga?oso. Gunstock. Gunner. [guilot¨ªn] Degollar. Magmumog. adj. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. [gash] Chorro. Gilagid. n. Gutta-percha. v. Gummy. Guess. [gu?l] Enga?ar. v. [guerdon] Galardon. Nauukol sa lalamunan. . Gushing. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. Baril. juicio. Guide. adj. convidado. n. [g¨¢mi] Gomoso. Gully. n. Gutta-percha. Gut. madagta. [g¨¢mpcion] Inteligencia. Pulbur¨¢. v. Guise. crimen. Gulp. Gum. Lasa. n. Gumption. M¨¢mamaril. adj. Guild. Artilyerya. n. lagyan ng goma. v. Walang sala.Gubernative. Guide-book. [gu¨ªlti] Reo. n. Gum. n. Tumuring. nanunuluyan. kilos. Guillotine. [gues] Conjetura. adj. n. Gully. Gull. Guidance. Guttural. hul¨¤. [gu¨¦li-jol] Sumidero. [gash] Chorrear. corporacion. n. [g¨¢ner] Escopetero. Lumagaslas. el sentido del paladar. Ibong peskador. n. n. lunok. tindig. n. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. Halakhak. Day¨¤. Guess. simoy ¨® hih ip ng hangin. [g¨¢teral] Gutural. unos. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. [gueter] Acanalar. [gu?l] Gaviota. [guit¨¢r] Guitarra. Gullible. [gu¨¦li] Fluir murmurando. Gutter. Gun. tempestuoso. direccion. [gan-pauder] P¨®lvora. kapisanan. Gusset. Pag-apaw. adj. Bumugs? (ang tubig). Mag-alulod. Guta-percha. v. Gusty. Guillotine. Gulp. pumutol. Lalamunan. n. culpa. Guileful. n. Goma. [gan] Arma de fuego. n. v. gotera.

ea!. tumaga. adj. int. Kaba hay¨¢n. Tatagn¨¢n. saludo. Lubid na pangpatibay. Kin¨¢gawian. n. ibp. v. uminog. n. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. Hackle. Haggle. n. Mestiso ¨® mestisa. [je¨ªl] Granizo. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. [jaf] Medio. Sambahin. Haggard. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. [j¨¦ri] Peludo. Half-caste. Tumawad. adj. Hallucination. saludar. hiluka. uso. v. Hall. pangpangaw. [je¨ªl] Salve!. Habitual. v. [jol] Sala. Hag. Haberdasher. [dch¨ªpsi] Vagabundo. Natatahanan. Kabayong p¨¢upahan. walang sak¨ªt. Hail. Babaing hukluban. [j¨¢bitabl] Habitable. Haft. hechicera. [j¨¢lcioen] Quieto. ugal¨¬. Ulan na ang patak ay namumu?. Gaw¨ªin. Suyod ng sinulid ¨® bulak.. [jac] Caballo de alquiler. n. [jaft] Mango. n. v. [j¨¢f-wit] Bobo. salas. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. Gunigun¨ª. pan¨®t. kasuutan. Habituate. bat¨¬. Gaw?. & n. [jagloer] Regaton. Kalahat¨¬. natitirahan. costumbre. Tahimik. Gunggong. igalang. int. Gyrate. Magaling. pang-ipit ng buhok . [etch] H. [j¨¢kl] Rastrillo. tienda de cintas. n. Hampas-lup¨¤. Mestiso ¨® mestisa. kabyak. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos.Guy. adj. [dch¨¢ir] Giro. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. Haberdashery. ugaliin. walang imik. adj. v. n. Ipit. [j¨¢f-kast] Mestizo. n. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. casa de ayuntamiento. Ipangaw. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. adj. An¨®! hoy! Halloo. agarradero. cabelludo. Haft. Pangalan ng ibon. [j¨¢bitiud] Costumbre. velludo. Mabuhok. hiyawan. [jag] Viejarrona. & n. Buhok. v. n. umikit. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. adj. Guzzle. [dchaivs] Grillos. Magtadtad. [dch¨¢iret] Girar. tranquilo. n. Tindahan ng mga sintas. Halcyon. Hollow. adj. n. kin¨¢ugalian. [ha]. Habitation. n. [jel] Sano. Ipahagad sa a o. tonto. Kaugalian. Hail. Hack. Haggler. n. mitad. bumat¨¬. Halloo. [je¨ªl] Granizar. Half. [jab¨ªchiual] Habitual. Gyre. mestiza. n. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. domicilio. Pag-ikot. Hackney. cofias. puntas. P¨¢ngawan. n. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. medio hermana. Halcyon. Aba! Hail-fellow. . Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. Payat. macilento. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. Hack. balahibo. n. [jal¨®] Consagrar. Hail. n. Habitude. t¨ªrahan. lagyan ng puluh n. T¨¢hanan. Kabayong p¨¢upahan. n. reverenciar. Habiliment. adj. [jab¨ªliment] Vestido. Gyration. ikit. bitbitan. [j¨¢fbred] Mestizo. Walang buhok. Tumadtad. Umulan ng mga patak na namumu¨®. [ache]. n. Hackle. morada. Ikot. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. n. n. mestiza. [jabit¨¦cioen] Habitacion. v. necio. n. Half-wit. [jaf-blad] Medio hermano. Hale. Habitable. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. puluhan. hangal. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. Gypsy. calvo. casa de un gremio ¨® colegio. [jal¨²] Hola!. [jagl] Cortar en tajadas. [je¨ªrles] Pelado. [j¨¢bit] Habito. Umikot. Half-bred. n. kaasalan. pag-ikit. n. Hair-pin. Haggle. v. Habit. [jab¨ªchiuet] Habituar. [jac] Tajar. cortar. pag-ino g. Dam¨ªt. etc. inog. Hairless. salon. v. humiw¨¤. Katotong kasi. Hairy. vigoroso. H H. Mapagtawad. [je¨ªr] Pelo. [j¨¢guoerd] Flaco. [jakl] Rastrillar. n. H. Hairbreadth. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. n. n. Ang lapad ng isang buhok. adj. Half-blood. [jagl] Regatear. n. v. v. llamar ¨¢ uno gritando. Gyves. Hair. [jalcioen] Alcedon [ave]. v. tawagin. Gyve. [jaboerdashoer] Mercader. kalb¨®. asal.

[j¨¢mer] Martillo. Ham¨®n. Handystroke. [j¨¢nker] Ansiar. v. Berdugo. Handmaid. adv. n. Lagar¨¨. Hanging. v. Sawing palad. Kakayahan. encestar. bi tayin. manosear. marikit. ilaylay. v. pangsoga. Handkerchief. laureola. Handily. Hapless. Handcuff. pang-gapos sa kam¨¢y. Maganda. Mangyari. adj. Happen. [j¨¦ndful] Manojo. umabala. guiar por la mano. Hand-barrow. n. Arag-arag. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. Paraan ng kamay. Hap. [j¨¦ndkaf] Maniatar. [j¨¦ndistrok] Manoton. ocasion. isilid sa busl?. v. May kaginghawahan. pu?o. Panungkal. Katha ng kamay. Happiness. pananabik. Handling. cuerda. [j¨¦ndmil] Molinillo. Tangkay. bitin. tagabitay. Dangkal. Handle. [j¨¦ndmedn] Criada. Handsaw. bofeton. Martilyo. Hamstring. pangsual. Hamper. v. bitbitan. n. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. Happily. Hand. n. N¨¢lipat. v. [j¨¢moc] Hamaca. Handiness. [jang] Colgar. Duyan. Kam¨¢y. Litid. panal¨¬. umugit. Hammock. Hanker. Hank. [j¨¦ndling] Manejo. desventurado. gapusin ang kam¨¢y. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. Ginghawa. Mangyari. [j¨¢mlet] Aldea. pagkakataon. n. Ibitin. Hangman. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. [jank] Madeja de hilo. pita. [j¨¦ng-ing] Colgadura. Halt. Litirin. Pany?. n. puluhan. pu?ado. Maghangad. [jalv] Partir en dos mitades. G¨¢waing kamay. Alilang babae. magk¨¢taon. n. pasado de uno ¨¢ otro. Kaipal¨¤. Hang. n. adj. [j¨¦ndili] Ma?osamente. miserable. isabit. dicha. Humip¨°. apetecer. Hamstring. Handywork. molinilyo. [j¨¢mper] Enredar. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. v. Damal sa kam¨¢y. Handful. lindo. n. Umab¨®t. Gumambal¨¤. v. [j¨¦ndso] Sierra de mano. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. Alilang babae. n. soga. n. Handbreadth. n. magkataon.Halo. n. suspender. adv. Sulat-kamay. [j¨¦ndl] Mango. Handspike. Halt. [jolt] Cojera. estorbar. adj. Hammer. Handcuff. umakay. Limb¨®. . [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. [j¨¦ndsam] Hermoso. [j¨¦pili] Dichosamente. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. [jap] Caso. Handiwork. [jap-j¨¢zard] Accidente. n. [jolt] Cojear. n. [j¨¢ndicraft] Obra manual. [jam] Jamon. M¨¢pilay. antojo. bumy¨¢k. Hamlet. Madeha ng sinulid. Hamper. Hankering. Hand. pumita. ahorcar. Nayon. n. primoroso. n. Pil¨¢y. Hand-bell. n. n. Pumukpok. Hammer. sabit¨¢n. n. May kagaanan. bigtihin. Ka¨ªng. kayang dalhin sa kamay. [j¨¦ngman] Verdugo. Humat¨¬. aba. esposas. n. Hap. Halter. kaginghawahan. v. adj. G¨¢waing-kamay. n. Sakuna. [j¨¢mstring] Desjarretar. laylay. Isang hay¨¤. v. n. [j¨¦ndbredz] Palmo. Haply. n. munting batingaw. Handle. adj. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. [j¨¦ndmed] Criada. n. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. Pangbat¨ª ng chocolate. n. Bagay. isampay. Handicraft. tatagnan. accidente. Hangad. suceder. n. [j¨¦nded] Transmitido. [jend] Alargar. [j¨¦ndbel] Campanilla. Kampanilya. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. sakuna. Hap-hazard. [j¨¢ples] Desgraciado. lo ancho de la mano. Halve. n. Sampayan. [j¨¦pines] Felicidad. marahil. Handed. Handmill. manabik. n. dakot. Magaan. [j¨¢mer] Martillar. mainam. [j¨¢pn] Acontecer. n. Handwriting. n. lumamas. Handicap. n. n. busl?. [j¨¢nkering] Ansia. suceder. n. [jap] Acontecer. felizmente. n. asidero. Damal¨¢n ang kam¨¢y. mag-ab¨®t. Suntok. Pilay. v. Sampay. n. [j¨¦ndines] Habilidad. v. [j¨¦ndi] Manual. Handmaiden. [jend] Mano. Handsome. kul ang palad. inilipat. Hanger. [j¨¦ndkaf] Manilla. [j¨¦ndspaik] Palanca. n. [j¨¦ndl] Palpar. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. manejar. Ham. [j¨®lter] Cojo. pamukpok. n. kaya. birang. Handy.

May kapangahasan. Paggapas. n. [jardn] Endurecer (se). [j¨¢rshnes] Aspereza. n. Taong sak¨ªm. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. M¨¢nanalapang. Harbinger. adv. Sungay ng us¨¢. n. n. [joer] Liebre. cruel. [j¨¢rdi] Osado. kandado. Sak¨ªt. n. Masamang babae. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. Harum-scarum. n. Harlot. Pangungusap. [j¨¢rvester] Cosechero. mahirap. [j¨¢rlot] Ramera. bati bot. Hard hearted. Harrow. n. Hasp. adj. [jart] Ciervo. Seradura. [j¨¢rbindcher] Precursor. v. Maaskad. Hirap. Kumanglong. pumagod. Usang lalake. Mapagmatigas na loo b. pusong. [j¨¢rro] Grada. Hash. Harpy. Mapagpatawa. Ang gumagapas. nakasasak¨ªt. v. Yumamot. Law¨ªt ang lab¨¬. v. Pagkakatugma. concertar. agostero. [jarm] Mal. [jash] Picadillo. Pangahas. adj. Haste. Hardily. [j¨¢rvest] Cosecha. n. Harbor. may kahirapan. Hardy. Hart.Happy. [j¨¦r-brend] Atordido. [jarm] Da?ar. Mga bagay na pinanday. [j¨¢rmful] Da?oso. adj. [je¨ªst] Priesa. pagal. silung¨¢n. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. sumilong. Paningkaw. puerto. adv. Buhaghagin ang lup¨¤. Harness. [j¨¢rnes] Enjaezar. trabajoso. Harness. n. uminip. n. Itugma. Alp¨¢. molestia. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. umani. v. pananalita. Ang pag-aawitan sa pag-aani. Harshness. ofender. Hare-brained. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. [j¨¢rbor] Albergue. Harden. Harem. guarniciones. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. Harvester. daung¨¢n. Sumak¨ªt. Pagmamadal¨¬. pabigla-bigla. bienaventurado. n. v. v. bagabag. severo. da?o. Harmony. Harpoon. Salap¨¢ng. n. Harrow. presteza. Ikandado. [j¨¢rlekin] Arlequin. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. [jardjarted] Duro de corazon. Kanlungan. mabagsik. tapang. n. Magsinkaw. Hind? nakasasama. [j¨¢ras] Cansar. trabajo. perjudicial. Maginghawa. [jark] ?He! ?oye!. Harmful. agrio. penoso. adj. v. bufon. hacer el agosto. v. duro. Hardness. n. [jard] Duro. insensible. Harmless. Harp. Isang lutu¨ªng tinadtad. Harvest. [jarp] Arpa. hospedar. robar. Askad. Tumugtog ng alp¨¢. injuriar. n. Koneho. Harp. Pangahas. [j¨¢rdli] Apenas. Inconstante. pagmamaliks¨ª. [j¨¢rpist] Arpista. Pumagod. [jasp] Cerrar con aldaba. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. ligalig. dichoso. n. Harangue. oracion. [j¨¢rpun] Arpon. Nakasasama. [jash] Picar. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. Tul¨ªg. n. Tadtar¨ªn. . rastro. dificil. Hare. [j¨¦pi] Feliz. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. magpanganyay¨¤. dificilmente. n. valor. katigasan. kahirapan. dificultad. Magmatigas. adv. Harmonise. Hash. quinqueller¨ªa. [j¨¢rang] Arengar. Gumapas. [j¨¦rlipt] Labihendido. precipitado. maasim. kapagalan. adj. ibagay sa tinig. n. n. Hartshorn. austero. v. Harsh. n. rudeza. [j¨¢rbor] Albergar. [j¨¢rri] Molestar. Hardship. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. puta. patutot. [j¨¢rang] Arenga. Harelipped. walang aw¨¤. ma sungit. Hard. [j¨¢rvest] Cosechar. Harbor. [jarsh] ¨¢spero. intr¨¦pido. adj. v. tumigas. rigido. [jasp] Aldaba de candado. Hardware. cansar. mangusap. Harvest. n. malakas ang loob. jigote. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. asilo. Harass. Walang tiyaga. Matigas. fatigar. Hasp. Harpooner. Harry. Hardly. n. Hardihood. n. hirap. [j¨¢rdili] Osadamente. precipitacion. sumir¨¤. atrevido. int. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. Bahagya. hacer pedazos menudos alguna cosa. [j¨¦rem] Harem. Harvest-home. adj. [jarp¨²ner] Arponero. Hark. mangdwit. Tigas. Manalita. adv. Harangue. Harm. n. adj. sung¨ªt. atolondrado. Paragos. mapakl¨¢. n. n. v. [j¨¢rdnes] Dureza. pag-ani. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. ang umaani. agosto. [j¨¢rmles] Sin da?o. n. Harm. Nangunguna. Harpist. n. yumamot. v. v. panganyay¨¤.

Humila. [jed] Cabeza. [j¨¦dpiz] Morrion. n. Mapoot. ignorante. Dayami. Palataw. Poot. n. magbaka-sakal¨¬. tocado. detestable. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. Headless. Maulap. Humalimhim. Hazy. Headdress. adj. Sak¨ªt ng ulo. Halimhim. tumanod. apresurar. Magsosombrer¨®. ¨²wian ng lahat ng kawal. liks¨ª. Hazel.Hasten. Suot sa ulo. Hatchet. casco. Mangahas. n. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. n. rastrojo. n. Hayrick. [j¨¢zard] Casualidad. adv. [j¨¦zi] Anieblado. aborrecimiento. kapalaran. Headstall. [j¨¦dres] Cofia. May pagkapalal¨°. [jo] Balbucencia. n. Hazard. Haunt. aventurar. Hatch. Pangahas. n. asilo. n. Pagkasir¨¤. Haughtiness. salakot. n. [jatch] Pollada. [joc] Hacer con halcon. Damit sa ulo. Buk¨¢l. Ambon. Yungib. Haze. batak. magkaroon. Hastily. Sombrero. mabuting kapalaran. Madal?. Hatter. Pig?. Hay. Mandala. n. Headpiece. [janch] Anca. tulin. Hawser. Kapootpoot. n. pumugot ng ulo. dirigir. Malaking lubid. mandala. [j¨¦sti] Pronto. He. Lakad na patuloy ng sasakyan . promontorio. nublado. Hastiness. n. Balutan ng pagkain. pron. Haughtily. Haunt. adj. [j¨¢voc] Ruina. [jev] Haber. Headspring. [j¨®tines] Orgullo. mal¨¦volo. pumisa. rondar. Magka. [j¨®ti] Altanero. Head quarters. n. imprudente. [j¨¢zerdes] Peligroso. v. Daung¨¢n. Hambog. Haul. [j¨¦yric] Pila de heno. [jant] Frecuentar. costumbre. gaw?. n. [j¨¦dlong] Temerario. buen ¨¦xito. poseer. v. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. n. Pagkakataon. [joc] Halcon. kanlungan. obstinado. Haystack. Have. Haunch. [jatch] Empollar. Lawin. munting palakol. destruccion. Hawk-eyed. Mangla win. dumabak. presteza. Taguan ng damong tuy?. pagpisa ng itlog. n. [jant] Guarida. n. n. [je¨ªz] Niebla. pangulo. Headway. Kuyomangg¨ª. apresurado. [jet] Sombrero. v. [j¨¦stili] Aceleradamente. Head. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. Hasty. Magmadali. n. . apresuradamente. [j¨¦ykok] Pila de heno. Hila. Pagkautal. [j¨¦stines] Prieza. Mamun¨°. Salansan ng tuyong damo. v. n. n. Lumag¨¬. n. Haven. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. [j¨¢chit] Destral. Hayloft. palal¨°. h¨¢bito. adj. Haul. [je¨ªt] Odio. [j¨®ser] Guindaleza. nidada. adj. Hazard. Siya (lalake). simula. [j¨¦dstrong] Testarudo. n. Hawk. principal. May kadalian. Dali. n. [je¨ªt] Odiar. m¨¢mumugot ng ulo. nakayayamot. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. aborrecimiento. Haycock. n. n. [j¨¦tter] Sombrerero. precipitar. Umutal. altivez. orgulloso. v. Buntong ng damong tuy?. Kahambugan. asal. [j¨®tili] Orgullosamente. yelmo. [j¨¦dzman] Degollador. yerba seca. n. Headstrong. Pug¨®t ang ulo. punta. tener. [ji] ¨¦l. [jol] Estiron. adj. arriesgado. abrigo. v. [j¨¢zard] Arriesgar. hangal. yamot. mayabang. n. Ulo. Tuyong damo. [j¨¦dloend] Cabo. v. [j¨¦tred] Odio. detestar. baltak. adj. n. mayroon. [j¨¦yloft] Henil. [jesn] Acelerar. Headsman. altivo. maliksi. pun¨°. [j¨¦tful] Aborrecible. Haw. tunggak. [j¨¦dspring] Fuente. v. matulin. Poot. bumaltak. adj. hacha peque?a. [jom] Paja. yamot. [j¨¦stak] Pila de heno. [jed] Gobernar. degollar. n. Matalas ang mat¨¢. Hate. Kabesada. Hate. [jol] Tirar. kapalaluan. jefe. arrastrar con violencia. adj. n. v. Berdugo. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. pagkawasak. Hawk. Hazardous. v. dungot. Punt¨¢. acaso. origen. [jevn] Puerto. Head. Hat. Matigas ang ulo. [jo] Tartamudear. n. prontitud. Headache. verdugo. Hatred. adj. Haum. Hateful. yumamot. Mapanganib. magtumulin. bumatak. n. [j¨¦dles] Degollado. mautal. adj. ugal¨¬. Headland. Haughty. walang bait. Headlong. Haversack. Haw. adj. n. [jey] Heno. Hatch. [j¨¦zel] Casta?o. Havoc. n.

pagting¨ªn. manainga. Hearer. adj. Tagadinig. condialmente. Pakinig. Kabaong. oidor. [j¨¢rt-rending] Agudo. atento. Tapat. tak¨®t. peso. adj. Heartily. adj. el que levanta. adv. [jit] Calentar. Kagalingan. n. Heathen. adj. matind¨ª. n. [jip] Amontonar. elevacion. adj. adj. Taong hind? ebreo. Hebrew. pangdinig. nakikinig. n. kumalinga. n. Heel. v. May kabigatan. [jevn] Cielo. angustia. lumbay. Nat¨²tuy?. kalooban. [j¨¦vili] Pesadamente. [j¨¦catomb] Hecatomba. mag-init. [jid] Cuidado. buhat sa p us¨°. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. [joers] Ataud. salisalitaan. umals¨¢. Heat. [jir] Oir. pagtaas. Marinig. Heave. [j¨¢rtles] Cobarde. Heavy. [j¨¦ctor] Fanfarron. penetrante. [j¨ªring] Oido. n. Heedful. Pus¨°. matigas ang ulo. apuy¨¢n. Bunton. Heavenly. Hecatomb. iban gon. v. [jiv] Esfuerzo para levantarse. [j¨¦lzful] Sano. Makinig. mayabang. tignan. notar. Langit. gumamot. umulinig. firmamento. Magaling. calor. [jelz] Salud. Hearsay. Ingat. kalinga. Heart-sick. n. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. [jedch] Seto. [j¨¦lzi] Sano. Kahinaan ng loob. masay¨¢. salansan. [j¨¢rt-briking] Congoja. Heed. [j¨¢rtili] Sinceramente. n. duminig. n. [j¨ªbru] Hebreo. [jidzn] Gentil. Health. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. n. adj. Bumuhat. Heart-rending. entender. [jip] Monton. Magpagal¨ªng. Healthy. [jil] Taconear. May kinalaman sa langit. Heart-felt. Tumadyak. Pagkabagbag ng pus¨°. dinggin. adv. Magbunton. [jiv] Alzar. Heed. walang aw¨¤. escuchar. Hearing. wal abag. [jit] Ardor. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. n. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. Heedless. n. [jeft] Esfuerzo. cuidadoso. magsalansan. fama. kaigihan ng katawan. Alingawngaw. n. alegre. Heavenward. Hudy¨®. curar. Hector. observar. n. Heavenly. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. [jidzn] Gent¨ªlico. precaucion. cordialidad. Pangahas. f¨¦retro. n. Sikap. Heaver. bigat. . ebreo. adj. v. Heart-breaking. Hear. adj. Mabigat. Hearse. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. sanidad. n. Painitin. adj. negligente. n. & n. Panglaw. Hebrew. n. Hedge row. n. [j¨ªver] Alza prima. [j¨¦di] Temerario. n. Hedge. adj. obstinado. Sa dakong langit. [jart] Corazon. Pug¨®n. v. adj. Heave. Pagbangon. adj. Pang-als¨¢. Hambog. Taos sa pus¨°. Heal. Mag-ingat. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. audiencia. Heart. atencion. Ng boong pus¨°. lingap. [j¨ªdles] Descuidado. balit¨¤. mabait. n. v. [j¨ªdful] Vigilante. [jedch] Cercar con un seto. n. n. Heathenish. n. Init. Bakod. din¨ªg. pusil¨¢nime. Healthful. Hedge. pagano. adv. Sakong. nakabubuti sa kat awan. vallado. Heartless. Nauukol sa langit. [j¨¢rtsic] Dolorido. Bakuran. adj. v. Heavily. [j¨ªrer] Oyente. [j¨ªrsey] Rumor. Heartiness. lagnat. Maingat. damdamin ng kaloo ban. pakinggan. v. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. levantar alguna cosa del suelo. Hectic. lumingap. Heartlessness. divino. atender. tisis. Pagtatapat-loob. [j¨¦vnli] Celestialmente. n. interior. salubre. Hind? kristyano. Heft. acumular. ataul. Heathen. adj. Hearken. Hearty. Nakagagaling. Heat. Hearth. [jarz] Fogon. [jil] Talon. Heaven. [jil] Sanar. [j¨¢rtines] Sinceridad. inclemente. [jid] Atender. pesado. [j¨¢rti] Sincero. hambal. Taos sa loob. Dwag. itaas. Heap. Heap. n. v. walang bahal¨¤. [jarcn] Escuchar. Mga punong kaho na nakabakod. n.Heady. [j¨¦ctic] H¨¦tico. Pabaya. loob. Heel. afligido. v. [j¨¦vi] Grave. saludable. [j¨¦vnli] Celeste. taga-taas.

adv. [ji¨¦rafter] Estado venidero. Here. tutop. Taas. Heretic. n. [jerb] Yerba. kulungan ng manok. Hemorrhage. Hereabout or Hereabouts. [j¨¦rald] Heraldo. Pagmamana. [jir¨¦ditari] Hereditario. [jemp] Abaca. niya [babae]. Abak¨¢. exaltar. [j¨¦rbedch] Herbaje. Henceforth. Kakilakilabot. Hell. v. pron. Ang nagmamana [babae]. sa loob nito. Mula ngayon. Hereby. ugit ng sasakyan. magsasama. Helve. Ang nagmamana [lalake]. [jerd] Manada. v. [j¨¦rbalist] Herbolario. adv. Puluhan ng palakol. adv. [j¨¦fer] Becerra. astil de hacha. Mula rito. Nauukol sa impyerno. Dahil dito. [jem] Ribete. Heir. aqu¨ª dentro. aqu¨ª dentro. n. [jens] De aqu¨ª. [jelp] Ayudar. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. n. Help. [ji¨¦rbay] Por esto. Nakatutulong. Inah¨ªng manok. reba?o. Magpamula ngayon. adv. May maling pananampalataya. ac¨¢. Herd. tutup¨¢n. Hereto. Herbage. dini. anopa't. elevacion. Hemisphere. Impyerno. abuloy. [jelm] Timon. gulay. [j¨¦lples] Desamparado. auxilio. n. asistir. [j¨ªerin] En esto. kasama. Helmet. [je¨ªtn] Realzar. n. k¨¢ban. Herbalist. [j¨¦lpmet] Compa?ero. v. abandonado. legumbre. adj. mapag-abuloy. n. Dam¨®. Dito. [je¨ªrdom] Herencia. Herd. nakarir imarim. Height. Hereat. sa loob nito. Tagatulong. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. Heirloom. Ang hinaharap. Lupiin. Heriditary. mula ngayon. agas ng dug?. Dahil dito. umabuloy. Dito nga. Helm. Dam¨®. Helper. Timon. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. vaquillo. walang mag-ampon . [jiertuf¨®r] En otro tiempo. v. n. n. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. Noong una. adv. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. Hem. adj. adv. Dito nga. mapagsaklolo. [jier¨ªntu] En esto. Pasabogsabog. Hereafter. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. Mal¨ªng pananampalataya. Nauukol sa tagapagpauna. Hen. Heretofore. Dahil dito. sumaklolo. n. Magkawankawan. adj. hato. [jier¨®n] Sobre esto. Tangkal. adj. socorrer. katwang. [j¨¦lper] Auxiliador. hanggang ng . Lup¨¬. Balinguyngoy. Heighten. n. adv. Help. Itaas. de aqu¨ª. [je¨ªres] Heredera. Heresy. en lo venidero. hasta aqu¨ª. Mula rito. buhat ngayon. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. Herdsman. [je¨ªt] Altura. Dito sa. Tumulong. Kanya. Panak¨ªp sa ulo't mukha. [ji¨¦rtu] A esto. n. [je¨ªr] Heredero. abominable. asociarse. Hereon.Heifer. hanggang dito. adv. Herb. Walang tumulong. Herefrom. n. saklolo. [jem] Ribetear. [jel] Infierno. pataasin. tayog. n. en desorden. Hereafter. n. adv. antes. por eso. Helpmate. [jer] Su. pastor. Kawan. Tagapagpauna. n. adj. precursor. Hellish. [j¨¦retic] Hereje. n. n. Heirdom. [j¨¦lmet] Yelmo. Lubhang malakas. adv. n. Hereof. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. Hence. Heinous. adv. Kalahating bilog. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. Dito sa palibot. [j¨¦n-cup] Gallinero. adv. Herculean. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. Bakang dumalaga. n. [j¨¦lpful] Util. por esto. Tulong. apoyo. odioso. Hereinto. Katulong. [jierat] A este ¨® esta. adv. Heraldic. adj. n. grey. Hemp. asistente. [j¨¦misfir] Hemisferio. Dito sa. [jelv] Mango. Helter skelter. [jen] Gallina. en lo futuro. patayugin. n. n. Hem. Her. [j¨¦nes] Atroz. n. [ji¨¦r] Aqu¨ª. n. Herald. [j¨¦meredch] Hemorragia. n. n. malvado. ternera. socorredor. Mana. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. asistencia. mapagtulong. Helpless. [jier¨®f] En esto. Heiress. Minamana. adv. nakapopoot. [j¨¦resi] Herej¨ªa. [jelp] Ayuda. adv. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. [j¨¦lish] Infernal. adj. Helpful. Herein. de ella. Hen coop. adv. n.

Hibernal. kalait-lait. Hermit. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. Heronry. perplejidad. High-altar. Babaing bayani. Nauukol sa tagginaw. [j¨¢id] Esconder. Taas. n. Paling¨ªd. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. v. Hidden. niya (babae). adv. [je] ?He!. cortar con hacha. [j¨ªuer] Le?ador. atrevido. [j¨¢ietes] Grieta. n. horrible. Mataas. hendidura. Say¨¢. Bitak. pagkabayani. magtag?. Magling¨ªd. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. pron. adj. magsipak. n. High-coloured. adj. [jai-mainded] Arrogante. walang ayos. piel. Highway. n. taga Irlanda. Mapagmataas. [j¨¦sitet] Vacilar. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. Heroic(al). [jai] Darse priesa. n. n. Hesitate. [jai] Alto. invernal. Pangahas. Magsibak. [jai-colord] Subido de color. Herself. lungga. gozo. alteza. Highroad. Langsangang tuloy-tuluyan. Lupang palabundukin. [j¨¦ron] Garza. adj. Heteroclite. Ermitanyo. gwang. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. n. Tumawad. [j¨¦rmit] Ermita?o. Dahil dito. kwero. ma bait. adj. Kanya. [jai-flon] Altivo. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. bal¨¢t. n. Tagak. Hie. le?ar. [j¨ªro] H¨¦roe. adj. Heroism. Hide. Hexagon. adj. feo. v. Eh¨¦. [j¨¢ili] Altamente. Pangulong damban¨¤. [j¨¢i-born] Noble. [jir¨®ism] Heroismo. Hero. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. n. galak. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. Sin¨®k. n. Hibernian. Sa itaas. taga itaas. Hewer. palal¨°. [j¨ªdies] Repugnante. Taguan. adj. [jierap¨®n] Sobre esto. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. adv. Taas. ilustre por nacimiento. de ella. Lubhang sarado. Heyday. [j¨ªcap] Hipo. n. n. Hiccough. Hexangular. [jierant¨²] A esto. [j¨¢ines] Altura. Larawang titik na may kahulugan. n. Dito sa. kamahalan. Bayani. adv. Halohal¨°. [j¨¦ritedch] Herencia. Kabayanihan. High-born. n¨¢pakainam. n. n. elevado. samotsamot. Walang tuos. de elevados pensamientos. adv. kataasan. Pag-aalanganin. Siya man. [jers¨¦lf] Ella misma. [j¨ªroin] Heroina. Heterogeneous. Hermitage. Magmadal?. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. secretamente. adv. v. Hiatus. Hiddenly. Dakong tahanan ng ermitanyo. & n. Highland. Highness. matayog. Magilas. en sumo grado. [j¨¢i-spirited] Osado. elevacion. adj. siya rin (babae). Taga bundok. adj. [jai] Arriba. dahil dito. [j¨¦rmitedch] Ermita. n. maglihim. High. May kataasan. pron. May anim na sulok. High-minded. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Dito nga. n. Hermetic. n. v. Mag-alanganin. Hew. [j¨ªdn] Oculto. [j¨¢iwe] Camino real. n. pwang. dudar. ocultar. adv. anacoreta. Hiding-place. n. tag?. hanggang dito. [jigl] Regatear. adj. An¨¢k-mahal. [j¨ªdnli] Escondidamente. High. n. n. [jesit¨¦cien] Hesitacion. M¨¢ngangahoy. [j¨ªcap] Padecer hipo. duda. Hereupon. adj. irregular. pag-aala ngan. n. n. Mamanah¨ªn. adj. v. encubrir. n. n. Heroine. Herewith. Hieroglyphic. Bayani. Heritage. adj. [j¨¢irod] Camino real. Hideous. Pangit. Highlander. n. [jiu] Tajar. Higgle. Hereunto. an¨¢k-ginoo. [j¨¢it] Altura. [jai-altar] Altar mayor. [j¨¢id] Cuero. [jaib¨¦rnian] Irlandes. lihim. Katad. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. Hierarchy. mangahoy. [jierw¨ªz] Con esto. Irland¨¦s. Heron. Plano na may anim na gilid. [jers] Suyo. orgulloso. Mapusyaw (na kulay). Ling¨ªd. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. High-flown. Hers. Hiccough. Magsin¨®k. Hide. v. [jaib¨¦rnal] Invernizo. mag-alangan. High-spirited. Langsangang tuloy-tuluyan. int. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. patag?. rec¨®ndito. [j¨¢ilander] Monta?ez. escondrijo. Hey. Hesitation. buny?.ayon. . Highly. Hight.

Historical = Historic. Hilarious. n. [jim] Le. [j¨¢ir] Alquiler. [j¨ªpshot] Descaderado. pangkawing. m¨¢nunulat ng kasaysayan. Magtipon. Dumay¨¤. Sa kanya (lalake). v. n. int. [jil] Collado. Bonton. Hindrance = Hinderance. adj. [jint] Insinuacion. Hindmost = hindermost. Hinderance. Uyok. mabulo. Hilt. [j¨¢irling] Jornalero. taga Indostan. Hoar. sulsol. mag-ipon. Hind. adj. likuran. Hist. Hitch. [j¨ªli] Monta?oso. Hamog na namumu?. [jind¨²] El natural del Hindostan. salario. Hanggang dito. [j¨®ri] Blanco. bayad. P¨¢os. Hoarseness. dini. . Buh¨®l. Hillock. [jindch] Engoznar. [jor] Blanco. niya (lalake). n. adj. Hitch. n. n. Kabakabayuhan. [j¨ªnder] Impedir. [jord] Atesorar. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. burlar. Hingkod. Hobble. n. History. sa kanya man. [jit] Golpe. Hip. nagpapaupa. [jo] He. salansan. enronquecido. yamang nakatag¨°. obst¨¢culo. Hoary. Umabala. Hireling. [jitch] Enganchar. M¨¢nanalaysay. Hitherto. bayaran. Himself. cuesta. Hipshot. [j¨¢iv] Enjambrar. Hive. Sht. Ho. Mabalahibo. magsalansan. bir¨°. Pig?. Hinge. Hoard. Hindoo. n. Hoy! Hoa. v. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. tam¨¤. hombre mercenario. [jocs] Enga?ar. adj. [jist¨®rian] Historiador. n. [j¨ªloc] Colina. manghaharang. Hint. mag-udyok. velludo. asalariar. regocijo. v. adj. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. pron. [j¨¢inder] Posterior. Him. [jil¨¢rius] Alegre. blanquecino. [jirsi¨²t] Hirsuto. montecillo. Hind. Hindermost. n. Mabur¨®l. Historic. impedimento. hola!. kulay uban. v. Hoax. n. Nauukol sa kasaysayan. Hoarse. munting bundok. bumir¨°. n. [jitch] Vuelta de cabo. trasero. ¨¢ ¨¦l. n. [j¨¢iv] Colmena. magipon. Magsingkaw. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. Humampas. Hinder. adj. pron. acumular. namamalat. embarazar. gumambal¨¤. Hit. bugbog. n.Highwayman. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. Mang-aaraw. Day¨¤. Bisagra. Hoax. v. kasayahan. adj. tesoro escondido. Hoarfrost. [jit] Pegar. [j¨¢ind] Trasero. v. adv. upahan. adj. Likuran. n. n. bisagra. bumugbog. ¨²banin. hanggang ngayon. kapansanan. [j¨®rfrost] Escarcha. Hit. [jint] Insinuar. Hill. His. udyok. [j¨ªnderans] Impedimento. sumansal¨¤. n. [jobl] Cojear. hasta ahora. istorya. Hilarity. Say¨¢. mag-bunton. acertar. Bur¨®l.. M¨¢pilay. poner obst¨¢culos. Masay¨¢. Hither. cano. Ikaw¨ªng. n. alcance. de ¨¦l. n. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. Hippodrome. Hirsute. [j¨®rsnes] Ronquera. humingkod. Hampas. magsulsol. n. Kasaysayan. [j¨¢ind] Cierva.! Historian. Hoard. Hobble. v. P¨ªlay. = Ho. Pa¨®s. Dito. pron. Abala. Hint. Hilly. munting bundok. adj. golpear. tumam¨¤. Kanya. [j¨ªdzer] Ac¨¢. [jindch] Gozne. adj. salteador de caminos. [jip] Cadera. [j¨¢iueman] Bandolero. Bur¨®l. Magtipon. colina. Upa. Umupa. galak. adj. int. mira. n. pumal¨°. v. n. v. Bahay-pukyutan. [jis] Silbar. n. Hive. andar cojeando. Usang babae. Hiss. Sumutsot. Maput?. K¨¢hulihulihan. n. [j¨¢ir] Alquilar. v. enjambre. humadlang. hulih¨¢n. n. posterior. adv. cano. Hire. Hobbyhorse. pamamaos. [jors] Ronco. bumayad. m angdadambong. Tulisan. [j¨¢indermost] Postrero.. [jis] Su. kagalakan. Maput?. hul¨ª. [jilt] Pu?o de espada. suyo. gambal¨¤. sa kanya rin (lalake). [jocs] Enga?o. [j¨ªstori] Historia. Hinder. n. [jil¨¢riti] Alegria. [jobl] Cojera. ¨¢ este fin. burla. v. humuni. [jist¨®ric] Hist¨®rico. int. Hinge. sumipol. Puluhan ng tabak. Hire. Taga India. Sa kanya nga. hulih¨¢n. Mag-uyok. Likod. [jord] Monton.

Hone. n. Hood. kuko ng hayop . pumuri. reverenciar. garfio. Homeward. [j¨®ni] Miel. Honey-comb. gancho. [j¨®idn] Mozo agreste. [j¨®li uik] Semana santa. morada patria. Hoop. [jold] Presa. Honey moon. adj. casto. cerdo. Yar¨¬ sa bahay. Hollow. n. Gumalang. [jon¨®rabl] Honorable. Asarol. n. pigilan. n. n. justicia. [jobg¨®blin] Duende. Pangdangal. [j¨®land] Holanda. [juk] Anzuelo. [j¨®ni-mun] Luna de miel. [j¨®lo] Cavidad. [juk] Enganchar. Bigkisin ang barriles. Bahay na ¨²wian. Pangbahay. [j¨®mspun] Casero. sak¨¬. adv. araw na pangilin. agarrar. Home. adj. n. Homicide. n. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. puri. [jup] Cercar. Honor. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. Bataang musmos. Homeless. Homely. n. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. n. [j¨®li] Santo. n. cavidad. Hollow. M¨¢mamatay-tao. Hoe. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. n. pulot. adj. respetar. Mga unang araw ng ba gong kasal. n. Hold. Lupang bukir¨ªn. v. gwang. kapurihan. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. Hawakan. Honor. v. n. hinahon. [jum] A su propia casa. Holiness. engatuzar. Katimtimang-loob. [j¨®lo] Excavar. piedra amoladera. Home. n. izar. Mahal na araw. Dangal. Holiday. bait. [j¨®mward] H¨¢cia casa. karangalan. Marangal. [j¨®lines] Santidad. bayad. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. hind? mapagpanaog. [jo] Azada. Baluktot. adj. n. tagnan. Kaloban ng rebolber. Hole. adj. kaw¨ªng. pitagan. Pangbahay. caverna. [j¨®lidey] Dia de fiesta. Hoodwink. Hawak. bumutas. reverencia. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. n. [jog] Puerco. Dwende. Hook. Hukay. adj. mantener. Kuko ng kabayo. Homestead. Taga. Panak¨ªp sa ulo. [jomsted] Tierra de labranza. Holy water. n. . [jon¨®rari] Honorario. enga?ar. n. v. adj. Homemade. [j¨®misidal] Homicida. tahanan. [jold] Asir. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. Kumalawit. [j¨®nor] Honra. Pulot-pukyutan. [jup] Cerco de barril. Holster. Bahay-pukyutan. [juf] El casco de las bestias caballares. justo. honor. [j¨®ist] Alzar. ahuecar. Hoiden. espectro. kalaw¨ªt. Hoggish. atrapar. kabanalan. Homicidal. Hook. Honey. Humukay. Mag-asarol. Baboy. Pagpalay ng tao. Hog. Hoe. adj. n. Homespun. pwang. Pist¨¢. azadon. Holy week. [j¨®misid] Homicidio. pio. Magtaas. magpaunlak. g umalang. adj. Olanda. Banal. n. Butas. Walang sukat m¨¢tahanan. Hoist. Pamigkis ng barriles. Sa dakong sarili. Magpir¨ªng. Hoof. primer mes de casados. adj. mangday¨¤. [j¨®nesti] Honestidad. ¨²uw?. Hoop. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. mabait. [j¨®medch] Reverencia. [j¨®ni-comb] Panal. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. n. itaas. paunlak. hueco. Honorary. n. sa gaw¨ªng sarili. n. [j¨®guish] Porcuno. t¨¢laran. [juct] Enganchado. n. Panghakot n g lary¨®. [jum] Casa propia. v. katatakut¨¢n. Hasa¨¢n. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. buklod. adj. mahinahon. Salaul¨¤. [jol] Agujero. v. Homilist. n. hukay. buhatin. Hooked.Hobgoblin. kibit¨ªn. Agwa bendita. Honest. [jud] Caperuza. v. Honesty. Walang lam¨¢n. [j¨®lo] Hueco. [j¨®nor] Honrar. tapat n a loob. v. adj. Homage. lungga. Balis¨¢. sim¨¤. bumuhat. Honorable. n. [j¨®nest] Honesto. [j¨®medch] Homenaje. [j¨®li-water] Agua bendita. [j¨®mli] Casero. karangal-dangal. Magparangal. Kasantusan. Homesick. ¨¢ su tierra ¨® pais. Holy. Homage. n. Holland. n. Hollow. ibig sa sarili. Hod. Matimtiman. tangan. sant¨®. adj. n. adj. Galang. [j¨®lster] Funda de pistola. Hold. inang-bayan. Homogeneous. v. beatitud. encorvado. n. v. sostener.

[j¨®rned] Cornudo. [jop] Esperanza. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. Hopeless. adj. Ang nagtitinda ng medyas. Horde. adj. Hothouse. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Panghagupit. lumundag. asa. [j¨®rslaf] Carcajada. Hostage. lumuks¨®. ruido. ipahabol sa asong panga . posadero. Hostler. Horseman. v. Horse. n. mesonero. [j¨®rswip] L¨¢tigo. Kasindaksindak. Mainit ang ulo. brinco. Hospitable. Horserace. masidh?. [j¨®ror] Horror. v. Hot. espanto. Hostile. [j¨®tjaus] Estufa. Buhok ng kabayo. [j¨®spital] Hospital. Bunton ng tao. adj. Pangasuhin. [j¨®ples] Desesperado. caritativo. n. magan dang loob. terror. n. ang naghahala man. Horror. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. caliente. ej¨¦rcito. Sungay. n. Horrific. adj. Bakal sa paa ng kabayo. Hotspur. n. Kalamnan ng bint?. bahay-p¨¢gamutan. Masamang bir¨°. Hotness. Horsehair. n. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. [j¨®rni] Hecho de cuerno. [jot] C¨¢lido. kilabot. kakilak ilabot. Nanghaham¨®n. may p¨¢nauhin. furor. [joriz¨®ntal] Orizontal. Horselaugh. n. Hot-headed. adj. nakasisindak. Hosanna. Horticulturist. [jop] Saltar. [j¨®tli] Con calor. n. int.Hoot. Maghahalam¨¢n. n. l¨¢tigo. Hostess. n. Pahiga. [j¨®ribl] Horrible. Horn pipe. Maaasahan. hueste. n. ingay. Sota. pagmamagandang-loob. n. Medyas. [jut] Gritar. [j¨®rtikulchur] Horticultura. [jost¨ªliti] Hostilidad. Mapagpatuloy. n. Hope. hu¨¦speda. Apuy¨¢n. may-p¨¢tuluya n. Mainit. [j¨®rrid] Horrible. kasindaksindak. Horse shoe. Hamon. adj. Putakt¨ª. Bangaw. Onsana. n. kandir¨ªt. [jost] Huesped. [jop] Esperar. adj. violentamente. Sigaw. Sindak. Kakilakilabot. [jos¨¢na] Hosana. Horseplay. Hot-bed. bubuyog. Horticulture. Halakhak. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. Hinete. n. katakot-takot. Hopeful. n. Paghahalaman. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. [j¨¢und] Sabueso. Hoot. Hostility. Mainit ang ulo. n. sungay¨¢n. horroroso. Likod ng kabayo. Kabayo. n. col¨¦rico. n. [j¨®rsman] Jinete. mesonera. abejon. n. katakottakot. Hop. n. Asong galgo. Hospitality. n. n. adj. Hope. adj. Hough. Horned. [j¨®rsflai] Moscarda. n. adj. Tambul¨¬. [jorn] Cuerno. adj. [jorn p¨¢ip] Gaita. Pagpapatuloy. Hosier. Walang pag-asa. Nakakikilabot. Horn. Hotel. [j¨®stil] Hostil. [jot-j¨¦ded] Fogoso. n. n. adv. n. May sungay. Horizontal. terrible. Ospital. Hop. May-bahay. cojear de un pie. marunong sumakay sa kabayo. n. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. [j¨®stes] Posadero. tenebroso. exaltado. [jors] Caballo. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. n. rancher¨ªa. [jortik¨²lchurist] Hortelano. n. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. [j¨®tnes] Calor. Horseleech. n. Hound. Pag asa. Host. [jos] Medias. Sumigaw. jardinero. n. Punlaan. [jotspoer] Col¨¦rico. [j¨®spitabl] Hospitalario. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. [jord] Horda. Hotly. Umasa. Yaring sungay. hiyaw. Horrid. Linta. n. n. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. [jop] Salto. [j¨®pful] Esperanzado. [j¨®rnet] T¨¢bano. Hospital. v. humiyaw. Ot¨¦l. [j¨®rslich] Sanguijuela. P¨¢unahan ng kabayo. Horseback. [jut] Grito. Horrible. Kumandir¨ªt. May kainitan. Hornet. Horsewhip. pusok. Horny. Horsefly. nakapapas¨°. n. maawain. Lukso. v. Init. [j¨®sier] Mediero. [j¨®rspley] Chanza pesada. [joc] Jarete. mapusok. [j¨®stedch] Rehen. n. n. Hound. [j¨®tel] Hotel. n. hukb¨®.

Human. c¨®lera. mag-alis ng balat. . adj. tez del rostro. pagpapakabab¨¤. n. [j¨¢mblnes] Humildad. est¨²pido. Hiyaw. n. tah¨®l. Hugeness. adv. [ji¨²miliet] Humillar. cuanto. v. n. adv. mayabang. madre de familia. Huff. necio. bagaman. walang ga lang. v.. [joef] Bufar. caba?a. patear de enfado. tonto. con todo. Humanity. n. However. [jaub¨ªit] No obstante. [joem] Zumbido. [j¨¢mbl] Humilde. Hourly. [joem] Zumbar. [joelc] Casco de la embarcacion. How. n. [¨¢uarli] A cada hora. adv. Nauukol sa tao.so. Humanize. Humane. enorme. n. [joeg] Abrazo apretado. Huff. Bahay. sangbahayan.. rugido. postrar. bara¨²nda. sin embargo. katawan ng sasakyan. Hambog. [ji¨²manaiz] Humanizar. v. Magday¨¤. n. Taga ingat ng bahay. [j¨¢mboeg] Enga?ar. adv. alboroto. [j¨¢uswaif] Ama de una casa. adj. kutis ng mukha. en todo caso. [j¨¦boeb] Grito. Kumah¨®l. tumah¨®l. ungal. Day¨¤.. n. Paano. Housekeeping. [j¨¢mboeg] Enga?o. House-keeper. dar alaridos. Yumapos. kahambugan.. Housewife. rugir. [ji¨²mankaind] El linaje humano. yumakap. Bunton. Alilang babae sa bahay. [j¨¢usmed] Criada de casa. [jium¨ªliti] Humildad.. [ji¨²mid] H¨²medo. pagpapakumbaba. Basa. v. rondar. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. punton. Hull. Maglalak?. [joemdr¨¢m] Lerdo. v. bumantay. Humbug. Humankind. con todo. maghambog. Maawain. pagkatao. Malak¨ª. n. [j¨¢uling] Aullido. Magpangayupap¨¤. Yamang. adv. n.. House-hold. casco de la embarcacion. padre de familia. n. magmayabang. v. Kah¨®l. bantay-bahay. confusion. petulante. Humility. n. Katawan ng sasakyan. alarido. Humid. angal. [jaw] Como. Huckle-backed. Magnanakaw. Ina ng sang mag-anak. [j¨¢uever] Como quiera. Humble-bee. [j¨®ver] Colgar. Hull. magpak apusok. House. Kamumo. [ji¨²miliecioen] Humillacion. en todo caso. n. Hug. n. [j¨¢mbl] Humillar. n. [joel] Mondar. adj. adj. Pangangayupap¨¤. Hug. n. Magpangayupap¨¤. Huddle. Hubbub. [j¨¢ul] Aullido. Humble. t umuklap. Humiliation. Sangkatauhan. Kababaan ng loob. Housemaid. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa.. [jambl-bi] Z¨¢ngano. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. poot. tang¨¢. Oras-oras. Yapos. [joeg] Abrazar. grito. Humaginit. mapagpakumbaba. n. Huge. [jadl] Tropel. pagka. n. Gayon man. kayabangan. Howling. Pagkabasa. pagkahalomigmig. sumision. Dampa. hagulhol. Humbug. Hulk.. gunggong. insolente. cuan. [jiudch] Vasto. [j¨¢ul] Aullar. n. Huffish. gayon man. Humbleness. lamento. [joef] Arrebato. n. familia. [jauso¨¦ver] Como quiera. [j¨¢us-briker] Ladron. n. kaingay. n. Balat. humiya. [¨¢uar] Hora. dudar. Howsoever. Hour. Huckster. v. Humidity. Pusok ng kalooban. Kalakhan. n. adj. Humble. Mababang loob. [j¨¢mbli] Con humildad. n. Gumul¨®. n. bravear. Angkan ng sangkatauhan. Kulay. Howbeit. mag-alanganin. umangal. Hangal. [jium¨¦n] Humano. Sangbahayan. Hum. Kababaang-loob. Humdrum. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. hagulhol.. Hover. kagul¨®. humagulhol. n. Humiliate. Kahol. adj. May kababaang loob. n. gayon m an. [j¨¢us] Casa. [joel] C¨¢scara. [j¨¢us-jold] Familia. Howl.. n. House-holder. ungas. kay. [jiu] Color. v. adj. Maghambog. Magtalop. Pamamahal¨¤ sa bahay. v. Haginit. [jadl] Confundir. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. Hue. v. Hovel. kubo.. Kub¨¤. alucinar. Hum. Howl. halomigmig. n. [j¨®vel] Choza. [ji¨²man] Humano. Magbitin. [ji¨²miditi] Humedad. v. [j¨¢cl-bact] Jorobado. Yamang. [j¨¢cster] Revendedor. Huddle. adv. Oras. ponton. bajo. Pun¨° ng sangbahayan. [j¨¦fish] Arrogante. galit. House-breaker. n. Humbly. n. mahabagin. Papagtaglayin ng asal tao. embuste.. afable. [jium¨¢niti] Humanidad.

[j¨¢ntsman] Cazador. n. adj. labrador. humanap. panghati ng salita. v. M¨¢ngangaso. Husbandman. [jim] Himno. Hut. Hustle.Humming. disimulo. munting bundok. magmaliks¨ª. [j¨¢sband] Labrar la tierra. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). Magsasaka. Hunchbacked. n. Hundredfold. Hurl. cesto. ronco. maglagak. pagtutumulin. n. n. Tapa. int. Balat. [janch] Codazo. Hurdle. [j¨¢zi] Mujercilla. [jash] Chiton!. [j¨¢ntres] Cazadora. Un¨®s. Malaking putol. [j¨¢moc] Montecito. Humpbacked. Hunt. [jart] Mal. v. [jaip¨®seket] Hipotecar. nakasasak¨ªt. Hungry. Hunch. n. Gut¨®m. Lag¨¢y ng kalooban. Nakasasama. n. Husband. & n. v. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. Sangdaan. [j¨¢mpbact] Jorobado. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. Bur¨®l. Asawa (lalake). [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. n. pa¨®s. sir¨¤. Magpatahimik. Hypothecate. Giy¨®n. Hurry. Hymn. Huntsman. Pagmamadal?. Makasak¨ªt. Hurry. barraca. [y¨²mores] Chistoso. n. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. Magtalop. [j¨¢rdl] Zarzo. Hurt. [jasl] Escaramuzar. Magmadal?. placentero. v. Paimbabaw. adj. Gripo. [j¨¢sband] Marido. centenar. v. [j¨¢nguer] Hambrear. Hunt. Hutch. [j¨¢ri] Precipitacion. empe?ar. Hush. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. Mabal¨¢t. Kub¨¤. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. [jant] Caza. [y¨²morist] Hombre caprichoso. masay¨¢. n. Ikasangdaan. esposo. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. Huzza. Humor. Mapagpaimbabaw. [jat] Choza. Managas¨¤. G¨²tom. n. pakunwa. n. n. Pangangaso. Huntress. v. Mangaso. perseguir. Mak¨¢sangdaan. makasir¨¤. n. Purihin. empujar con fuerza. Magbigay-loob. Tambul¨¬. [j¨¢sbandri] Labranza. magtumulin. panghuhuli ng hayop. Husk. Hunger. Hundred. n. n. Sal¨¢. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. magbubuk¨ªd. buscar. Hurtful. Husband. apresurar. ofender. [j¨¢sbandman] Labrador. [jamp] Joroba. magbukid. [jatch] Arco. n. [j¨¢nting] Caza. [j¨¢skines] Ronquera. [jant] Cazar. Shutt! hwag kang maingay! Hush. v. Husky. Hypocrite. n. Magsangla. v. Hunk. n. Hump. Masamang babae. pakpak¨¢n. Kawal na nangangabayo. Hunks. manghuli ng hayop. n. [j¨¢ri] Acelerar. da?o. n. [joerl] Tirar con violencia. Haginit. Humor. Babaing m¨¢ngangaso. adj. adj. Huskiness. magsasaka. n. gumitgit. Kakubaan. Hypocrisy. Hung-beef. Hydrant. nakasisir¨¤. n. v. May pagkagutom. [janks] Hombre sordido y avaro. v. . Magutom. mapagkunwa. pagkakub¨¤. n. maglinang. mamuntot. [j¨²mor] Complacer. [j¨¢ndred] Ciento. awit. adj. mondar. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. Hurt. Hundredth. n. n. M¨¢ngangaso. corcoba. [j¨¢ming] Zumbido. [j¨¢nter] Cazador. n. silencio!. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. tumahi mik. [j¨¢ngri] Hambriento. precipitar. Hunting-horn. [jask] C¨¢scara. Hussar. [jart] Da?ar. v. Sisidlan. [j¨¢nchbact] Jorobado. [j¨²mor] Humor. [jank] Pedazo grande. n. sosegar. Humorous. Humorist. mag-al¨ªs ng balat. pananabig. Hunter. [j¨¢nguer] Hambre. [jask] Descascarar. n. Hungrily. n. Hurricane. Mapagpataw¨¢. Pamamaos. adj. da?ino. pellejo. Paninik¨®. Husk. [j¨¢za] Vitorear. n. Pagsasaka. b¨²hawi. mapagpatawa. Dampa. pagbubukid. pindang. Sak¨ªt. Pumukol. estar quieto. cofre. bufon. agricultura. n. n. [j¨¢ipn] Guion. Hunger. n. [j¨¢riken] Huracan. Magsaka. Hunting. Taong sak¨ªm. busl?. aquietar. kubo. Mapagsist¨¦. colina. Magsal¨¢. Husbandry. v. v. Kub¨¤. Hyphen. n. Hummock. adj. Hussy. dar gusto. arrojar. [jash] Apaciguar. Pangangaso. Imno. magpailandang. adj. [j¨¢rtful] Da?oso. aclamar. Hurdle. n.

Ill-natured. [ign¨¢it] Encender. Idle. Ibigin ng d? kawas¨¤. Taong tanga ¨® ungas. Sa isang paraang d? mabasa. kawalan ng malay. n. Illegitimate. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. D¨ª makaalam. Isipan. Bunton ng tubig na namu?. v. Ice. b undokbundukan ng niebe. adj. Malamig. n. taong gunggong. n. [aid¨ªal] Ideal. n. Idolize. Ice-safe. [il¨ªteret] Indocto. estar ocioso. larawan. gawing yelo. Isipan. Ignition. Idiocy. tumang¨¢. [¨ªgnicion] Ignicion. adj. n. Identification. [¨ªgnies] Igneo. Idolatry. n. P¨¢minggalan ng yelo. [ign¨®r] Ignorar. d? makamalay. [ignobl] Innoble. v. pagpapagayongayon. [¨ªdiot] Idiota. oprobio. [¨ªgnorans] Ignorancia. pag-alipusta. Kadustadusta. [¨¢idolaiz] Idolatrar. Idolater. [¨¢isberg] Lurte. n. adj. n. Illegible. Idiosyncrasy. Idolatress. Ignoble. Ignominious. n. adj. abrasar. frio. n. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. Identity. v. adj. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. adj. Idiotic(al). [jaip¨®zesis] Hipotesis. kapara. [¨¢idlnes] Ociosidad. pabaya. alipusta. iliterato. n. [¨¢idl] Ocioso. Illimitable. Ignite. [¨¢is-crim] Helado. [if] Si. May sak¨ªt. N¨¢uukol sa wik¨¤. necio. adj. Magningas. mayelo. Sorbetes. adj. [¨¢is] Hielo. Idolatrous. Dinidyos. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. adj. adj. kaylan ma't. adj. Pagkilala. Idea. Wik¨¤. Ignorance. desocupado. n. n. Anak sa ligaw. adj.Hypothesis. gran masa ¨® monta?a de nieve. Taong hangal. kahit. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. Pangit. imagen. n. n. pag-aalab. [il-f¨¦vord] Feo. Identify. mag-alab. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. [aid¨ªa] Idea. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. Yelo. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. tanga. kuripot. adj. adj. [¨¢is-seif] Nevera. tonto. Ignorant. necedad. Illiberal. D? pagkasang-ayon sa kautusan. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. dusta. sorbete. [aid¨¦ntiti] Identidad. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. Igneous. wala sa katwiran. Illegality. [¨¢idl] Holgazanear. [il¨ªberal] M¨ªsero. [il¨ªsit] Il¨ªcito. Idiom. Kamusmusan. adv. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. Ungas. walang malay. bajo. D? nag-aral. n. Illapse. Ill-favored. tang¨¢. Nauukol sa apoy. Ignore. n. intelectual. Pagkabutugan. [¨ªgnorant] Ignorante. Ill. labag sa katwiran. adj. supuesto que. Papagyelohin. [ignor¨¦mes] Ignorante. Idleness. Illegitimacy. masamang ugal¨¬. n. adj. Identic(al). Ice box. tubig na pinamu?. pagayongayon. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. Ice-cellar. Idle. If. n. adj. Icy. . [idi¨®tic(al)] Tonto. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. Kumilala. [ay] Yo. Masamang asal. Labag sa utos. Idiomatic(al). n. gunggong. Katangah¨¢n. [il] Malo. [¨¢is] Helar. n. Ice-cream. bobo. Laban sa utos. imagen mental. P¨¢minggalan ng yelo. holgazaner¨ªa. pron. [il¨¦dchibl] Ilegible. Musmos. n. Ideal. [ignominies] Ignominioso. I I. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. Magbatugan. kaungasan. adj. v. [aid¨¦ntifai] Identificar. Ako. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. adj. [¨ªdiom] Idioma. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. Illegibly. kilalanin. holgazan. Illicit. aunque. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. [¨ªgnomini] Ignominia. Kung. Kagaya. [¨ªdiosi] Idiotez. Ice. Ayon sa sariling gaw?. Pagniningas. Batugan. Hysteric. Sinusubaan. adj. Iceberg. war¨¬. P¨¢minggalan ng yelo. [aid¨®letres] Id¨®latra. [¨¢idol] ¨ªdolo. Pagdusta. n. [¨¢is-baks] Nevera. [¨¢isi] Helado. n. Idol. adj. D? matapostapos. n. Illegal. kaparis. n. mith?. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. Hamak. enfermo. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. Ignominy. malicioso. Maramot. Idiot. laban sa kautusan. walang hanggan. [il¨ªmitabl] Ilimitable. Nauukol sa d? tunay na Dyos. [il¨ªgal] Ilegal. Ignoramus. n. D? mabasa. walang tuto. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. Pagkakilala. Illiterate. magpagayongayon. v. adj. mezquino. conj.

Illude. n. [im¨¦rdch] Sumergir. [¨ªmedch] Imagen. Immense. Pagdaka. [¨ªmitabl] Imitable. conspicuo. adj. v. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. [im¨¢dchinabl] Imaginable. tonto. [imbri¨²] Remojar. imaginacion enga?osa. Gun¨ªgun¨ª. gumaya. v. infundir. empapar. bulayin. alipusta. [imb¨¢rsment] Pagamento. nangingibang lupain. Gunita. pagpapaliwanag. gun¨ªgun¨ª. Palabuin ang kulay. Imbitter. adj. [imbr¨¢un] Oscurecer. magiting. kagunggungan. Gul¨®. kahangalan. d? masukat. enga?oso. Malawak. D? matarok.Illness. nawawar¨¬. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. irregular. Paliwanag. alumbrar. magkapato g. v. tanghal. n. Wala sa katwiran. Illustrate. Mangday¨¤. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. irregular. [im¨¢dchinari] Imaginario. Liwanagan. dilidiliin. ipaaninaw. v. Kaungas¨¢n. Imagery. [imb¨¢ib] Embeber. [imm¨¦ns] Inmenso. masamang pa lad. Ipaliwanag. c¨¦lebre. [im¨ªdiet] Inmediato. Ap¨ª. am. wala pa sa panahon. [il¨²stret] Ilustrar. karakaraka. [imat¨ªrial] Inmaterial. Pangit. [im¨¦siurabl] Inmensurable. n. manuks¨®. Ill-treated. Magbuy¨®. n. papait¨ªn. maling akal Illusive. Imaginative. Paghalintulad. Immeasurable. v. n. adj. adj. tigmakin. Illogical. Larawan. War¨¬. v. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. Umitit. [imbi¨²] Imbuir. Immature. [ili¨²d] Enga?ar. insigne. Tulad. [im¨¢dchin] Imaginar. [il-tr¨ªted] Maltratado. walang ayos. adj. Imagination. [imit¨¦cion] Imitacion. Nakakaday¨¤. adj. Walang t uto. [imb¨ªtter] Agriar. pagbubulay. pagsukb¨®. Ill-starred. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. sumipsip. kur¨°. sumukb¨®. necio. karamdaman. [¨ªl-stard] Malaventurado. [il¨²stretiv] Ilustrativo. Saw¨ªng kapalaran. Ibabad. Imbrown. Imbrication. Immigrant. Pag-iilaw. zambullir. adj. Buny?. malak¨ª. hangal. [¨ªmmigrant] Inmigrante. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. ¨ªdolo. Immaterial. Imitation. P¨¢ngitain. pasamain ang loob. Imitative. v. n. prematuro. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. Immersion. [imez¨®dical] Confuso. [ili¨²cion] Ilusion. estatua. [im¨ªdietli] Inmediatamente. chupar. adj. fant¨¢stico. hamakin. adj. v. Imbricate. Sak¨ªt. adj. Immemorial. [imim¨®rial] Inmemorial. [imm¨¦rcion] Inmersion. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. Lawak. Imbibe. adv. Ariing parang hayop. Illuminate. banhay. gunita. Ung¨¢s. Illusion. Pagbabayad. Umasim. pagsisid. karatig. Immethodical. adj. . [imm¨¦nsiti] Inmensidad. [imbr¨®glio] Embrollo. adj. [¨ªlnes] Mal. n. n. Nakapagpapaliwanag. malwat na malwat. v. v. desgraciado. gunggong. [¨ªmitet] Imitar. Illustrious. Tumulad. inihalintulad. wariin. Luk¨®m. n. Marapat tularan. pamamaris. Taong nakikipamayan. kaguluhan. adj. Paglubog. pag-gaya. adj. agad. n. adj. adj. Imbecile. Imbursement. pintura. sa isip lamang. Malukom. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. Immediately. war¨¬. Walang dungis. paaninaw. Itag¨° sa dibdib. Imbrue. nakap agpapaaninaw. Imaginable. Imitable. [imbri¨²t] Embrutecer. Imbecility. [im¨¢kiulet] Inmaculada. [ili¨²minet] Iluminar. Immaculate. malikmat¨¢. n. sumisid. n. pumaris. Malapit. Immensity. Immediate. Imaginary. dinudwahagi. nap Imagine. n. kalawakan. adj. adj. mal formado. efigie. D? pa panahon. Imbue. v. Larawan. mofar. dar luz. enfermedad. malinis. Illustrative. masamang ayos. dil¨¬dil¨¬. Immerge. vasto. Illumination. mag-udyok. adj. [¨ªmitetiv] Imitativo. Magul¨®. agraviado. Illustration. figura. explicativo. Imbroglio. pagkal kom. pinag -aasalan ng masama. [ili¨²siv] Ilusivo. n. v. puesto ¨® colocado uno sobre otro. Ill-shaped. Imbrute. Imitate. [¨ªmedchiri] Imagen. Image. tanglawan. [imb¨ªsil] Imbecil. marilag. Imbosom. adj. Mag-ilaw. Gunitain. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. Napakalwat. Lumubog. [il¨²strioes] Ilustre. [ill-siepd] Disforme. n. N¨¢gugunita. humalintulad. d? tumpak. [imachi¨²r] Inmaturo. v. adj.

n. tanging pahintulot. Imperfect. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. Impel. [imigr¨¦cion] Emigracion. adj. adj. Kapansanan. Pagka walang kiling sa kanino man. v. Tawad. deshonesto. Immortality. Imperialism. [imort¨¢liti] Inmortalidad. [imp¨¦nitent] Impenitente. [imi¨²r] Emparedar. indecencia. magbuy¨®. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. Immodest. defectuoso. [imp¨¦cient] Impaciente. v. Immoderate. Yamot. mag bigay alam. magparatang. Magbal¨¤. adj. [imp¨¦nitens] Impenitencia. Buhayin sa alaala magpakaylan man. adj. Kapangyarihan. [imob¨ªliti] Inmovilidad. [im¨²vabl] Inmoble. d? pagkabago. . kakulangan. D? maraanan. walang tuos. v. eternizar. [imp¨ªrial] Imperial. Imperative. Immortalize. walang galang. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. pangingibang lupain. Impale. [¨ªmpart] Dar. Tibay. magudyok. Impenetrable. adj. n. [imm¨®ral] Inmoral. v. Walang kamatayan. adj. [imperialism] Imperialismo. d? tapos. Walang kamatayan. Impartiality. umabala. [immor¨¢liti] Inmoralidad. [im¨®rtal] Inmortal. [imp¨¦retiv] Imperativo. n. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. v. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. n. sacrificio sangriento. Impassibility. Immoral. v. incitar. [im¨ªsibl] Inmiscible. Pagkakaiba. n. mangibang lupain. inquieto. An¨¢k. [imp¨¦r] Empeorar. [imp¨¦diment] Impedimento. di makilos. [imp] Hijo. depravado. Immodesty. in¨ªp. matigas ang ulo. v. D? pagsisising tik¨ªs. [imp¨¢ct] Choque. paratang. v. Imparity. [¨ªmigret] Emigrar. Immure. Impannel. [imp¨¦ciens] Impaciencia. n. Immiscible. Walang pagkabago. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. [imp¨¦rfect] Imperfecto. [imp¨¦nd] Amenazar. salaul¨¤. conceder. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. [imp¨¢sibl] Intransitable. sumir¨¤. bastos. pagsa ma ng pangungugal¨¬. Impede. Impend. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. n. [imp¨¢rcial] Imparcial. Immutability. Sumama. [imp¨¢lpabl] Impalpable. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. kabastusan. Impassive. munting diablo. Kalagayan na d? ganap. Mangibang bayan. n. n. Magsakdal. n. n. adj. Patayin at ihain sa dinidyos. adj. Impassionate. Sumansal¨¤. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. Malubha. Kulungin. v. yumamba. compeler. Impalpable. matibay. inmoto. n. franquicia. obst¨¢culo. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. D? malirip. Impact. n. Mamilit. comunicar. sacrificar. Impeachment. Mahalay. privilegio. prole. Magbigay. Impenitence. Walang ayos. magpakaylan man. [¨ªmolet] Inmolar. in¨ªp. desasosiego. supl¨ªng. D? ganap. Pangingibang bayan. adj. patawad. D? nagsisisi. adj. [imp¨ªtch] Acusar. Mapilit. Imperial. Impair. adj. adj. n. Walang dinaramdam. katigasan ng ulo. [imp¨¢siv] Impasible. Impenitent. Imperfection. D? mahip¨°. [im¨®desti] Inmodestia. adj. magpatalastas. adj. [imp¨¢riti] Desigualdad. indecente. Yamot. Sakdal. kapangapanganib. Imp. d? magalaw. adj. D? makakahal¨°. kabalisahan. nakadaluhong. Kahalayan. Immigration. Impart. adj. gumambal¨¤. adj. v. [¨ªminent] Inminente. pagbibigay sala. kawal¨¢n ng gal ang. [im¨®deret] Inmoderado. D? makilos. Tuhug¨ªn. Impatience. n. n. Bangga. n. Immunity. Immorality. umpog. adj. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. balisa. D? nababago. saksak¨ªn. [imp¨¦l] Impeler. excesivo.Immigrate. Immobility. Imperceptible. denunciar. perpetuo. Immovable. katibayan . D? masuut. deteriorar. Mahalay. Impartial. n. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. Kahalayan. hacer saber. Immolate. walang itinatang¨¬. Impassible. v. pakund angan. adj. magkaloob. Impeach. [imol¨¦cion] Inmolacion. [im¨®dest] Inmodesto. Imminent. adj. pagkaalangan. [imp¨ªd] Impedir. Walang kinikilingan. Immortal. diablillo. corrupcion de costumbres. d? mapasok. Immolation. embarazar. Impediment. pagkaabala. [imi¨²tabl] Inmutable. v. d¨ª tagus¨ªn. adj. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. resistencia al movimiento. Impatient. d? maapuhap. desproporcion. Ipagtatala ang mga taga hatol. [imi¨²niti] Inmunidad. Immutable. Walang damdam.

adj. v. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. Bwis. Magdamay. [imp¨¦tiues] Impetuoso. [importi¨²niti] Importunidad. luh¨®g. [imp¨®litic] Imprudente. adj. Karamay. adj. Mahalag¨¢. [¨ªmpiti] Impiedad. Paghihirap. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. D? mangyayari. Impetus. inexorable. magilas. v. rogar. walang aw¨¤. Manungayaw. Impostor. n. adj. nakayayamot. n. [impetu¨®siti] Impetuosidad.Imperil. Impolite. Importer. [imp¨®rtans] Importancia. Imperturbable. kawal¨¢n ng kaya. pag-aatang. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. Implicate. Import. [imp¨®rtiunet] Importuno. Important. Impetuous. Impotency = impotence. [imp¨®verish] Empobrecer. d? n¨¢wawasak. n. Imperious. Day¨¤. [imp¨®r?s] S¨®lido. utensilio. Impossible. Tungayaw. [impersonecion] Representacion [de un actor]. adj. Impracticable. Implication. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. Mag-atang. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. Impersonal. n. Bu?. vehemente. macizo. Kapusukan ng loob. ipalagay na ta o. Impious. n. Kawal¨¢n ng lakas. Impolitic. Importance. Magdamay. Imply. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. adj. Imprecation. n. Lumagay sa panganib. Bastos. [¨ªmplement] Herramienta. v. [¨ªmpotens] Impotencia. v. [imp¨¦ril] Arriesgar. tributo. [imp¨ªndch] Tocar. walang galang. v. Tumam¨¤. walang galang. n. adj. Imposture. golpear contra una cosa. [imp¨¦rishabl] Indestructible. Walang kabanalan. Imposing. adj. Impetuosity. adj. walang kaya. n. [imp¨¦rsonet] Personalizar. . adj. Impose. Mapusok. [¨ªmpriket] Imprecar. [impl¨¦cabl] Implacable. makabuluhan. sumam¨°. Hind? nauukol sa sarili. Importation. Kawalan ng ba¨ªt. kasinungalingan. [imp¨®st] Impuesto. walang butas. fraude. Mapag-giit. kabalastugan. enredar. Mapaggiit. Imposition. Importunity. n. v. [imp¨®sibl] Imposible. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. Atang. [impl¨¢i] Implicar. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. envolver. maningas. bugs?. Impoverish. [imp¨®sing] Imponente. umumpog. Impotence. indiscrecion. Kabiglaanan. que infunde respeto. walang sir¨¤. adj. Imporous. Mamanh¨ªk. irreligioso. Imprecate. n. makayamot. Imperishable. vehemencia. incapacidad. n. Pamanhik. [imp¨ªries] Imperioso. n. n. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. Nakapupukaw. indiscreto. adj. sumpa. [impl¨¢nt] Plantar. maldicion. Kayamutan. [imp¨®stor] Impostor. maggiit. Magtanim. Importunate. carga. n. [imp¨®stiur] Impostura. Kabastusan. n. magpunla. [¨ªmpliket] Implicar. injertar. Implant. sinungaling. Kahalagah¨¢n. dalosdalos. Impoverishment. Mamilit. [imp¨®rt] Importar. Impotent. idamay. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. Kawal¨¢n ng kabanalan. irreligion. [impol¨¢it] Descort¨¦s. Impertinence. [imp¨¦rsonal] Impersonal. maldecir. Implore. impol¨ªtico. [impl¨ªsit] Implicado. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. Impost. [implik¨¦cion] Implicacion. adj. pabiglabigla . Maghirap. Importune. v. [impl¨®r] Implorar. adj. [imp¨®z] Imponer. Impersonate. v. Paghwad. [imprik¨¦cion] Imprecacion. kabiglaa nan. enga?o. Imperturbability. kabuluhan. Impinge. Implement. n. n. personificar. [import¨¦cion] Importacion. pagkayamot. sam¨°. Impossibility. Magdaray¨¤. D? pangyayari. enredado. n. descaro. Walang habag. [imp¨¦rtinent] Impertinente. D? nasisir¨¤. Kasangkapan. Walang lak¨¢s. [implor¨¦cion] Imploracion. [imp¨®rtant] Importante. kawal¨¢n ng galan. Pagkadamay. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. Implacable. [¨ªmpotent] Impotente. adj. n. D? magambal¨¤. bumangga. v. [imp¨®lisi] Imprudencia. envolver. manumpa. Impiety. Ariing tao. magba¨®n. Imploration. n. D? m¨¢isasagawa. walang pitagan. Impertinent. Walang bait. adj. [imp¨®rtiun] Importunar. Katiwasayan. katahimikan . arrogante. Walang bait. n. n. adj. v. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Import. [impr¨¢cticabl] Impracticable. Impersonation. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. n. adj. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. v. lumuhog. v. Impolicy. Implicit.

ka wal¨¢n ng karapatan. n. n. n. Dumagl?. kawalang hiyaan. insuficiencia. iparatang. tuy?. falta de prevision. Nak¨¢kabuyo. n. indiscrecion. Impulse. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. Kawalan ng kaya. nakakakalingat. exencion de castigo. Inability. mejor¨ªa. pabaya. indolencia. Lab¨°. Inane. adj. Inaccessible. tamad. n. n. imp¨²dico. [in¨¢plicabl] Inaplicable. Walang lam¨¢n. Pabaya. n. Impugn. Inadvertent. Improbable. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. Matigmak. Udyok. magkintal. adj. hind? dalisay. Lapastangan. v. adj. Maramdamin. Kawal¨¢n ng pahiwatig. Improbability. dum¨ª. udyok. Ilimbag. Impulsion. adj. n. d? madaig. kabastusa n. [impr¨ªnt] Imprimir. hind? tam¨¤. [impr¨²dent] Imprudente. Sumalangsang. Impute. [impr¨¦gnet] Impregnar. Walang malay. [inan¨ªcion] Inanicion. Inadvertence. d? sapat. Inactive. n. hind? lubos. Katamaran sa pag-aaral. Impressible. pagkabuyo. descarado. Kapaslangan. paratang. bumuti. [impr¨ªzn] Aprisionar. Ibintang. walang buhay. [in¨¢kiuresi] Incuria. kawalan ng kawagasan. Impunity. adj. Impregnate. Panglulupaypay. adj. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. n. Lumimbag. D? masupil. [impr¨¦siv] Impresivo. [impi¨²riti] Impuridad. kalapasta nganan. pag-igi. desverguenza. [impi¨²r] Impuro. [impr¨®babl] Improbable. ibilibid. kawal¨¢n ng kilos. . adelantar. Maramdamin. walang galang. pagkawalang galaw. [¨ªmpiudent] Impudente.Impregnable. adj. Sa. inconsiderado. Inaccuracy. [impi¨²t] Imputar. Imputation. D? natatanggap. kulang. v. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. Imprisonment. v. [impropri¨¦ti] Impropiedad. n. walang galaw. imperfecto. In. [in¨¢kiuret] Inexacto. Inadvertency = inadvertence. Hind? bagay. descaro. [in¨¦n] Inane. Improbity. Impropriety. [impr¨®vais] Improvisar. Kawal¨¢n ng pagtatapat. [impregn¨¦cion] Impregnacion. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. Inanition. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. Kapabayaan. marum . Malab¨°. Katamaran. Walang k¨¢lulwa. [in¨¢dicuet] Inadecuado. D? makaabot. kamalian. Improvise. mahalay. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. [impr¨²v] Mejorar. prep. Imprint. [impi¨²niti] Impunidad. adj. [imp¨¦lcion] Impulsion. Impudent. n. d? marapat. Improvement. pagbuti. D? pagkaparusa. Impurity. estampar. [impr¨¦sion] Impresion. Pagkawalang kilos. v. adj. Impulsive. Pagkalimbag. Bintang. Mahin¨¤. Impression. ociosidad. adj. adj. kalingat. Buy¨®. lo que est¨¢ vac¨ªo. Impudence. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. n. v. indecente. adj. [inact¨ªviti] Pereza. encierro. kapos. hind? maga gamit. Inadmissible. Improvident. Walang kasiguruhan. Improve. Impress. Inanimate. D? bagay. [impiut¨¦cion] Imputacion. incongruencia. [in¨¢nimet] In¨¢nime. n. [¨ªmpiudens] Impudencia. [impr¨²vment] Mejora. Hind? ganap. [imp¨¦ls] Impulso. Impure. n. n. [inab¨ªliti] Inhabilidad. Imprison. panunwitik Improper. Inaction. mapagpaslang. ¨ªmpetu. bast¨®s. hind? wagas. adj. d? makarating. perezoso. walang hiya. inanimado. Impressive. D? maasahan. Kakulangan ng bait. n. [impr¨¦sibl] Impresionable. [in¨¢ccion] Inaccion. pagkaligta s sa parusa. n. [impr¨²dens] Imprudencia. Paggaling. adj. adj. hind? marapat. progreso. n. Imprudence. Inapplicable. [impr¨®per] Impropio. n. impureza. adj. umigi. [in¨¢ctiv] Flojo. Hind? bagay. pumw¨ªng. impresionable. ikintal. pagbibilibid. v. [impr¨®videns] Descuido. [impr¨®biti] Falta de probidad. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. [impr¨ªznment] Reclusion. mal?. panghihin¨¤. [impr¨®vident] Impr¨®vido. Inactivity. v. Walang bait. tigmakin. v. kawal¨¢n ng abot . Kasinsayan. picard¨ªa. atribuir. [in] En. Imprudent. n. Pagkatigmak. Gumaling. Inaccurate. [impi¨²n] Impugnar. sucio. descuidado. Inadequate. holgazaner¨ªa. negligencia. adj. Pagkawalang karapatan. walang siguro. Pagbibilangg?. n. Improvidence. Inapplication. Ibilangg?. Impregnation. nakapag-uudyok. adj. [impr¨¦s] Imprimir. adj.

adj. adj. Incessant. Incident. idaos. Walang kaya. grabar. Incapacitate. p¨¢lagian. n. Nakikiapid sa kamaganak. [¨ªnsest] Incesto. ariing walang kaya. est¨ªmulo. adj. Nauukol sa pinagbuhatan. [inkep¨¢siti] Incapacidad. [¨ªncoet] Principiado. Kawal¨¢n ng kaya. [ins¨¦ns] Incienso. walang abot. ibilibid. walang tigil. Incision. masamang pagkakataon. encerrar. empezado. Incisor. n. n. Yamang. adj. n. [¨ªnzidens] Incidencia. comenzado. Incarnation. adj. ibalot. kawal¨¢n ng abot. pagkawalang pit agan. Incautious. [incand¨¦sens] Candencia. v. Nagk¨¢taon. Kawalan ng lingap. Kawal¨¢n ng kaya. Panuob. [ink¨¦s] Encajar. [inc¨®cies] Incauto. pinagbuhatan. walang lubay. [ins¨¢itment] Incitamento. aprisionar. Incense. Incidental. Incivil. adj. Inarticulate. [inat¨¦ncion] Desatencion. Incitement. v. Nag-aapoy. [inco¨¦cien] Principio. Humiw¨¤. Balutin. walang puk¨¢t. [ins¨¦ndieri] Incendiario. pang-uudyok. [ins¨¢isiv] Incisivo. Incisive. kap¨®s. [inospicies] Malaventurado. [inc¨¢rnet] Encarnar. Incense. panghahalina. Pakikiapid sa kamaganak. Incidence. walang abot. Incandescent. Pag-aalangan. nakakaakay. [inartikiulet] Inarticulado. sinimulan. inh¨¢bil. walang ingat. estimular. Bago. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. Incivility. pangsuob. Inaptitude. cortado. Incentive. Pagdiriwan. Inbreathe. v. casual. Incapable. D? makur¨°. Incase. [ins¨¢it] Incitar. Pagkabalatong. n. Pagkakatawang tao. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . adj. adj. Walang bahal¨¤. pabaya. Incestuous. suub¨ªn. v. adj. n. nag-babaga. [inat¨¦ntiv] Desatento. Pinagmulan. lumilok. adj. Inattention. Pagbubuy¨®. adj. [ins¨¢isor] Incisivos. pagkawalang kaya. n. Lapastangan. n. Pagsisimula. n. Incise. walang bahal¨¤. [ins¨¢iz] Tajar. Hiw¨¤. [incarn¨¦cion] Encarnacion. Pabaya. Walang kaya. n. mag-udyok. Kalapastanganan. prision. v. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. [ins¨ªpient] Incipiente. v. descortes. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. Sumuub. [ins¨¦ptiv] Incipiente. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. n. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. Incage. Kawal¨¢n ng kaya. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. . Inattentive. descortes¨ªa. [ink¨¦pabl] Incapaz. Nakapagbubuy¨®. Incest. Utal. [¨ªnzident] Incidente. n. Incertitude. incluir. v. Inauspicious. n. gago. Incarceration. Incite. adj. [in¨¢smatch] Puesto que. magbuy¨®. Baguhan. v. n. adj. adj. adj. constante. n. n. kapabayaan. v. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. agam-agam. n. Ipagdiwan. Incipient. [ins¨ªvil] Incivil. [insiv¨ªliti] Incivilidad. pagkabil ibid. incapacidad. M¨¢nununog. adj. adj. [in¨®dibl] Inaudible. Sakuna. Inauguration. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. desgraciado. descuido. pagdadaos. [incision] Incision. D? makarinig. Sawing palad. pag-uurong su long. Hiwa. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. pagkakataong masama. Walang likat. [ink¨¦dch] Enjaular. [inbr¨ªz] Inspirar. Ibilangg?. negligente. Inasmuch. Inapt. Nakakahiw¨¤. n. Inchoate. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. inepto. descuidado. [in¨®guiuret] Inaugurar. kakulangan. d? malirip. Incalculable. d? matuus. Inaudible. [ins¨¦ns] Incensar. n. [in¨¢pt] Inepto. Incandescence. nauukol sa pinagmul¨¢n. Pagkabilangg?. D? dapat igalang. putol. [inch] Pulgada. Magkatawang tao. nakapagpapalakas loob. masama ng kapalaran. adj. ipala gay na walang kaya. Inaugurate. adj. Inception. dedicar. walang pitagan. adj. [ins¨¢izd] Inciso. Incarcerate. adv. Dal¨¬. put¨®l. d? malinaw. Inch. Inceptive. adj. Incapability. adj. kakapusan. n. Incised.Inappreciable. Incendiary. Huminga. Mga ngiping pangagat. Mawal¨¢n ng kaya. Incapacity. [ins¨¦sant] Incesante. [insid¨¦ntal] Accidental. [incand¨¦sent] Candente. Kumulong. Inchoation. [inc¨¢rseret] Encarcelar. Humalina. Incarnate.

[inc¨®mpetenci] Incompetencia. opuesto. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. adj. adj. adj. Inconsiderable. adv. ladear. nababago. D? napakikilala. Incline. adj. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. embarazo. Incognito. kulungin. embarazoso. [incongri¨²iti] Incongruencia. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. gambal¨¤. Incommode. Kawal¨¢n ng tiyaga. adv. [incons¨®labl] Inconsolable. Incontinence. in¨ªp. Inclusive. [inc¨®ntinent] Incontinente. adj. [inc¨®nstansi] Inconstancia. Incontinent. d? m¨¢unawaan. [inc¨®mparabl] Incomparable. Inconsolable. Hind? malirip. Inconsequence. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. k ikan. n¨¢kakaagawan. D? bagay. Inclement. Incomprehensibility. adj. adj. Inconsiderate. walang aw¨¤. d¨ª maak¨ªt. Humilig. adj. [inc¨®rporet] Incorporado. Incompatible. n. hapay. [inc¨®ntinens] Incontinencia. [incommodioes] Inc¨®modo. nakabalat-kay?. Kawalan ng pagpipigil. Walang malay. wala ng katulad. Inconsistent. gambal¨¤. adj. severo. adj. mabaksik. Inconvertible. D? maaliw. Inconstancy. adj. nababago. Incommensurable. [inc¨®mpetent] Incompetente. d? matant?. hind? hus t¨®. d? pagkakaunaw¨¤. ilakip. adj. d? maipaparis. indisputable. alisaga. Incombustible. Incoherence. Inconvenience. adj. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. [incl¨¦mensi] Inclemencia. v. [incli¨²siv] Inclusivo. adj. Inconceivable. Malab¨®. falto. Pagkawalang hab¨¢g. gaw?. pagkasalawahan. Hind? ganap. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. asociado. [incoj¨ªrens] Incoherencia. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. n. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. Incontestable. Inclose. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. walang katuusan. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. [incl¨²d] Incluir. upa. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. lascivo. ka wal¨¢n ng kaya. Incomparable. adj. Walang gasinong kabu luhan.Inclemency. gumaw?. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. D? maunaw¨¤. kaalisa gaan. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. adj. Incommodious. n. poco considerable. adj. isama. n. [incoj¨ªrent] Incoherente. Bakuran. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. Kapansanan. adj. Nakayayamot. D? mapw¨ªng. Inconsistency. Gumambal¨¤. Walang kaya. adj. v. D? masagot. Walang kasuk¨¢t. [incompl¨ªt] Incompleto. walang karapat¨¢n. incongruencia. v. [¨ªnkam] Renta. Kawal¨¢n ng karapatan. N¨¢sasap¨¬. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. Walang kapakanan sa sinasabi. n. adj. adj. d ? m¨¢ikakaila. Nalalaban. Inconvenient. [incont¨¦stabl] Incontestable. Income. kulang. enojoso. . Walang pananatili. Walang pagpipigil. rodear. Inclination. kalakip. n. nabigl aanan. indisputable. bayad. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. D? mahikayat. adj. adj. [incons¨ªstent] Inconsistente. d? ma talastas. Kita. kawal¨¢n ng aw¨¤. Kasama. Pagdaka. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. Incorporate. n. Hind? bagay. adj. n. Incongruous. n¨¢lalakip. [incomm¨®d] Incomodar. humapay. [incomp¨¢tibl] Incompatible. [incl¨¢in] Inclinar. karakarak a. Walang pagkatapos. al instante. Kalabuan. torcer. mudable. [incomb¨²stibl] Incombustible. nakaiini p. walang kahulilip. [incl¨¦ment] Inclemente. d? masi nsay. v. Incomplete. insuficiencia. incomodidad. Isama. [incl¨®z] Cercar. walang kapanta y. malibog. Hilig. n. Walang habag. Hind? nasusunog. inadvertido. [incons¨ªvabl] Inconcebible. [inc¨®nstant] Inconstante. hind? lubos. d? dapat. Incontinently. crueldad. Inconclusive. Incomprehensible. adj. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. Incongruity. n. Incompetent. molesto. Incontrovertible. Incompetency. Inconsequent. incluir. Incoherent. [inclin¨¦cien] Inclinacion. walang kaaliw¨¢n. Inconstant. adj. n. [incons¨ªderet] Inconsiderado. n. S¨¢lawahan. Include. yumamot. D? m¨¢ihahalintulad.

[¨ªndiketoer] Indicador. adj. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. v. Incorrigible. walang tuos. paguurong-sul¨®ng.Incorporate. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. adj. adj. Incredible. matigas ang u lo. resarcimiento. Katungkulan. [indis¨¢isiv] Indeciso. adj. mahalay. n. Incurable. m¨¢ragdagan. M¨¢lapatan ng paru sa. isurot. [ind¨ªd] Verdaderamente. [ink¨¦mbent] Obligatorio. Pagbabayad ng nasir¨¤. pumilit. [ind¨¦liket] Poco delicado. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. Indeed. adj. [indif¨¢tigabl] Infatigable. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. Mal?. Incorrupt. Indecency. aumentar. [ind¨¦t] Hacer endeudar. acrecentamiento. n. Incubate. n. Pagsasaril¨ª. Incursion. Papangutangin. n. adj. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. Indemnity. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. [indet¨¦rminet] Indeterminado. Sumap¨¬. sinsay. n. adj. [inc¨²lpet] Inculpar. d? mapanaligan. Kagaspang¨¢n. tub¨°. v. Incumbency. Kailangan. kapupun¨¢n. Indecorous. v. i p. Agam-agam. Indeterminate. Indent. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. n. totoo nga. m¨¢rapatan. Pagtutur¨°. kapupun¨¢n. hind? matwid. se?alador. [indip¨¦ndent] Independiente. Increase. Incorrect. kawal¨¢n ng pananamp ya. [ind¨¦libl] Indeleble. [indicicoen] Indecision. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. Indicator. Ur¨®ng-sul¨®ng. Incubator. May utang. de veras. asociar. Tumutur¨°. Hintutur¨°. nagkakautang. adj. d? masir¨¤. nag-aagamagam. malab¨°. Independent. Itur¨°. Karagdagan. [incr¨¦ment] Incremento. [ind¨¦mniti] Indemnidad. n. Maggiit. n. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. [ind¨ªsensi] Indecencia. [inki¨²rabl] Incurable. v. adj. . Independence. Indication. Index. [incorr¨¢pt] Incorrupto. Magaspang. Incorruptibility. n. walang katuusan. designar. Dumami. Magbintang. se?alar. D? masaway. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. kabastusan. [ind¨¦finit] Indefinido. hind? nasisir¨¤. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. [indip¨¦ndens] Independencia. [ind¨¦nt] Dentar. merecer las penas se?aladas por una ley. Tagatur¨°. n. d? nasisir¨¤. d? magamot. inurbano. Siya nga. n. lisya. adj. n. inmodestia. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. nagtutur¨°. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. May pagsasaril¨ª. Hind? masayod. adj. Walang pananalig. [incr¨¦dibl] Increible. adj. producto. D? mapaniwalaan. v. [¨ªndiket] Indicar. itanda. Papagsisiwin. pagsasaul¨¬. s¨¢pilitan. adv. Indelicate. [inkiuboet] Empollar. Indecisive. hind? tam¨¤. [incridi¨²liti] Incredulidad. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. Pagkakasala. Samahan. Incumbent. indigno. Indemnification. Indefatigable. n. [incorr¨¦t] Incorrecto. D? mapagal¨ªng. tumub¨°. Indentation. lumakip. Bastos. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. Walang katawan. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. [incr¨ªs] Aumento. [indik¨¦cioen] Indicacion. n. hind? masalaysay. v. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. v. Incur. Indelicacy. Inculcate. d? marunong mapagod. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. adj. tub¨°. bastos. Walang pagod. [ind¨¦corous] Indecoroso. v. walang pananampalataya. Inculpate. Indecision. asociacion. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. n. n. adj. adj. Incorruptible. falta de delicadeza. [incr¨ªs] Acrecentar. Indebted. Kahalayan. Hamak. [ink¨¦lket] Inculcar. Indefinite. [ind¨ªkativ] Indicativo. D? nabubulok. [ink¨¢r] Incurrir. grosero. [ind¨ªsent] Indecente. n. Hind? tiyak. Magbayad ng nasir¨¤. adj. magparatang. anomang bagay na tumutur¨°. indocil. d? mawalat. Indescribable. mahalay. [ink¨¦rcioen] Incursion. Incredulity. adj. Indemnify. [ind¨¦ted] Adeudado. n. Indicative. Dagdag. producto. Incorporeal. [¨ªndecs] ¨ªndice. [indent¨¦cien] Recortadura. se?al. resarcimiento de da?o. irresolucion. pagsusurot. Indestructible. adj. Indebt. Increase. v. Hind? napapaw¨¬. Hind? tiyak. Indecent. Increment. Indelible. adj. v. bastos. adj. Incorporation. n. Hind? nabubulok. adj. adj. [inc¨®rporet] Incorporar. D? m¨¢iwasak. Incredulous. kabastusan. Indictment. Indicate.

[individiu¨¢liti] Individualidad. nakaeempa cho. n. Pagwawalang bahal¨¤. mang-ak¨ªt. indigesto. mangayag. Empacho. Pangangayag. pereza. Pagmamatigas. Sal¨¢t. Nakahihikayat. [indi¨²sment] Inducimiento. adj. adj. Indisposition. perezoso. n. Indorse. [indiv¨ªzibl] Indivisible. Indirect. [¨ªndiuret] Endurecer. Indigestion. sinasamaan ng katawan. sama ng kataw an. Kumalinga. Tao. Indigent. Masikap. Induce. Indisposed. [indidch¨¦schen] Indigestion. [ind¨¢strias] Industrioso. [ind¨ªferens] Indiferencia. ser indulgente. imprudente. padapl¨ªs. n. Individual. Induction. Matigas ang ulo. Indiscriminate. mahirap. pa gkawalang bait. adj. Indiscretion. [ind¨ªgnant] Indignado. n. Panghihikayat. Indomitable. Individual. [indi¨²bitabl] Indubitable. [ind¨®cil] Ind¨®cil. Indissoluble. mahabagin. [indir¨¦ct] Indirecto. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. [indign¨¦cioen] Indignacion. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. conceder. n. n. nagngingitngit. [indisp¨®z] Indisponer. hind? t¨¢patan. Indispose. [indiscr¨ªminet] Indistinto. May karamdaman. adj. pang-ak¨ªt. v. imparcial. Tamad. D? maikakaila. Inducement. damt¨¢n. pertinacia. [ind¨¢strial] Industrial. adj. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. Indocile. Indignity. Walang pitagan. Indivisible. [ind¨®mitabl] Indomable. adj. Nagagalit. [indiscr¨ªt] Indiscreto. Pagkawalang pitagan. v. adj. Indubitable. n. confuso. Lubhang kailangan. m ahabag. magmatigas. Hind? m¨¢unawaan. Individuality. Indiscreet. panghalin a. N¨¢paka lubhang kailangan. [indos¨ªliti] Indocilidad. Suut¨¢n. hind? malinaw. Industrial. Karalitaan. Indolent. adj. n. adj. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. aliciente. Tayom. imparcialidad. [indi¨²s] Inducir. Indurate. adj. Indue. Indignant. adj. adj. tin¨¤. sarili. s¨¢pilitan. Indulgence. v. Indulgent. pangangayag. Indulge. Inductive. [indiv¨ªdiual] Individual. [ind¨®rs] Endosar una letra. adj. [¨ªndolens] Indolencia. d? nakaka lag. Bukod. [¨ªndolent] Indolente. Katamaran. instigar. n. Mag-udyok. hind? mahat¨¬. oprobio. Indocility. D? natutunaw. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. hind? malinaw. Induration. Malab¨°. adj. Ngitngit. walang kiling s a kanino man. pobre.Indifference. adv. Pagkatao. ma tamlay. n. Industrious. adj. [¨ªndidchens] Indigencia. [indiv¨ªdiual] Individuo. Indisputable. [ind¨ªgniti] Indignidad. Indistinguishable. n. mang-u pat. [indi¨²] Vestir. pang-uupat. pag-alipusta. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. b astos. [¨ªndidchent] Indigente. imprudencia. Indigence. Indifferent. Karamdaman. Indigestible. adj. pagkawa lang kiling sa kanino man. laborioso. adj. adj. d? malupig. Mapagpatawad. n. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. poot. Tumigas. v. Hind? mapupwing. [indidch¨¦stibl] Indigestible. v. [ind¨¢ccioen] Induccion. adj. v. . patawad. Indolence. [inda¨ªt] Redactar. masipag. walang bait. n. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. [indispi¨²tabl] Indisputable. n. Walang bahal¨¤. investir. Maglagda. nakaaak¨ªt. Malab¨°. Pasal¨ªw. [ind¨¢ldch] Favorecer. Alisan ng pasya. Paghamak. [indisp¨®zd] Indispuesto. magkaloob. Katigasan ng ulo. Indistinct. d? nakakalas. kahirapan. adj. confuso. tamlay. [ind¨¢ctiv] Inductivo. magul¨®. Indite. dureza de corazon. Tawad. D? natutunaw. vale ¨² otro documento. incitar. Indispensable. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . [ind¨ªfoerent] Indiferente. adj. Hind? mabahagi. nag-iis¨¢. n. adj. kabastusan. d? mapasuk¨°. [ind¨¢ldchent] Indulgente. D? mapaam¨°. pobreza. [¨ªndigo] A?il. Nauukol sa paghahanap-buhay. adj. Indignation. Indispensably. [indist¨ªnct] Indistinto. halago. adj. Indigo. n.

Inexpressible. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. kadustaan. Inertness. mapagmatigas na loob. pagkabasal. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. Kawalan ng kaya. Infantry. Pagkabuhay. pus¨®ng. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. adj. bastos. [inecss¨®stibl] Inexhausto. [inecsp¨¦rt] Inexperto. Bat¨¤. Inexpediency. Infest. wala ng pagkakaday¨¤. adj. Infect. [inf¨¦ct] Infectar. n. D? mapakiusapan. [¨ªnfemi] Infamia. Pagkawalang bis¨¤. inflexible. Infernal. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. D? pinapayagang m¨¢ihalal. Mang-ulol. [¨ªnfansi] Infancia. kawal¨¢n ng abot. makasalot. Inefficacious. Infectious. Ineffective. [inf¨¢tiuet] Infatuar. [inf¨¢libl] Infalible. Hawa. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. magul¨®. Inexhaustible. Inebriation. D? maubos. [in¨¦stimabl] Inestimable. [infiri¨®riti] Inferioridad. mang-hangal. D? nagkakabul¨¤. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. v. n. Inelegant. n. adj. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. D? maiwasan. adj. pagkabat¨¤. apestar. Pagkakaiba. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. Kilos bat¨¤. Infatuate. D? dapat. Tamad. Inevitable. lubhang makabuluhan. n. hanap-buhay. Basal. kawal¨¢n ng kay . Inexcusable. lalong mabab¨¤. adj. . [inf¨¦st] Infestar. adj. adj. infanticida. n. Mabab¨¤ sa iba. adj. Infertile. adj. sanggol. n. [¨ªnfemoes] Infame. D? masaysay. suk¨¢b. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. v. ilacion. Inexpert. Walang bis¨¤. v. [inecski¨²zabl] Inexcusable. pagkawalang karapatan. [inecsp¨ªdient] Impropio. Katamaran. adj. Inert. n. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. d? map amanhikan. tila bat¨¤. adj. [inf¨¦ccioen] Infeccion. kapalibhasaan. oprobio. Paghang¨°. adj. Paglalas¨ªng. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. [inf¨¦ccioes] Infecto. [¨ªnfidel] Desleal. d? masaysay. n. [¨ªnferens] Inferencia. hind? mal ines. Infatuation. pagkuruan. suma certeza. [¨ªnfant] Infante. Magaspang. n. [inicu¨®liti] Desigualdad. Makahawa. Inextricable. incapacidad. [inecspr¨¦sibl] Indecible. Inexorable. n. esterilidad. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. d? mailagan. Makahawa. Nauukol sa impyerno. Ineligible. Inexperience. Infamous. manir¨¤ ng isip. D? masayod. kaibahan. D? masayod. Hind? bihas¨¢. n. m¨¢mamatay ng at¨¤. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. Inefficient. embobar. n. Pagka d? mar apat. [inf¨¦rnal] Infernal. Infanticide. [in¨¦fabl] Inefable. adj. deducir. n. deshonra. Kabataan. Inestimable. Inexpedient. Paghanguan. alimura. inapreciable. [inf¨ªrior] Inferior. paglalang?. falta de oportunidad. n. Infer. [in¨¦rt] Inerte. Inexplicable. v. Inferiority. [inef¨ªcient] Ineficaz. [in¨¦rtnes] Inercia. adj. n. pagano. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. Lubhang mahalaga. [ind¨¢stri] Industria.Industry. pagkur¨°. Walang sukat madahilan. Inebriate. paninir¨¤ ng isip. Inferior. Infidel. adj. Ineffable. inficionado. kasiraang puri. adj. Lumas¨ªng lumang?. [¨ªnfidel] Infiel. n. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. Pagka d? san¨¢y. ni?o. Walang pagkakabul¨¤. esteril. d? nadaday¨¤. Infantile. paghul¨°. Infection. [in¨ªbriet] Embriagar. d? masaid. Inference. Inequality. Hamak. Infallible. n. Infallibility. adj. Ineligibility. [in¨¦csorabl] Inexorable. [in¨¦ligant] Inelegante. desemejanza. Pang-uulol. v. Kababaan sa iba. vil. taksil. confuso. pagkahawa. perezoso. Hukbong lak¨¢d. Infant. adj. [infoert¨ªliti] Infecundidad. adj. n. Infertility. adj. Kabasalan. duro. Pagpatay ng bat¨¤. lalong kababaan. sin pulimento. adj. n. n. Nakakahawa. n. adj. Paghamak. Walang bis¨¤. [inf¨¦r] Inferir. walang puri. [in¨¦vitabl] Inevitable. d? bagay. adj. Ineptitude. adj. Infancy. Walang bis¨¤. [¨ªnfantail] Infantil. Infamy. [inf¨¦rtil] Infecundo. impericia. Infidel. paghuluan. pueril. Lilo. adj. Hind? kristyano. Inefficiency. inagotable. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. Maliwag.

v. [infr¨ªndcher] Violador. Sala. Infinite. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. mamuhay. hinchazon. adj. matatahanan. [infid¨¦liti] Infidelidad. v. [inj¨¢bit] Habitar. panghihin¨¤. D? malalabag. h¨¢bil. n. [infl¨¦ccioen] Inflexion. walang ayos. Inhabitable. Inflection. kamalian. n. sumw¨¢y. ibuhos. Nagniningas. [¨ªngres] Ingreso. n. pag labag. [infliu¨¦ncial] Influente. Inherent. violar una ley ¨® pacto. Inflexibility. Ingrate. [infl¨¢metori] Inflamatorio. adj. irritar. magkasala. deslealtad. v. Magningas. Inharmonious. Papintugin. Ani. n. Infirmary. n. Inflection. [infl¨ªct] Castigar. Mangdadahas. obstinacion. n. kahiya-hiya. Influx. Hik¨¤. n. Inflammatory. Pagpasok. transgresion. [¨ªnfinit] Infinito. pagpasok. Infirm. n. [infi¨²riet] Enfurecer. Inflammable. Informal. makata. adj. Kawal¨¢n ng ayos. Inform. innumerable. suminghot ng hangin. kalahok. [infl¨¢mabl] Inflamable. n. n. Ingulf. Ingratitude. n. adj. Pagbabago. pagbubuhos. Walang hanggan. n. hinchar. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. Infraction. Informality. sincero. Pasok. May lakas. [inj¨¢bitabl] Habitable. extraordinario. Hind? tugma. Inflammation. Infliction. [infl¨¦csibl] Inflexible. Infrangible. May sak¨ªt. Lakas. Pagsasalin. [ingr¨ªdient] Ingrediente. kapangyarihan. v. Mapag-alab. v. [injarm¨®nioes] Disonante. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. Tao. Inhabitant. deshonroso. adj. adj. [inj¨ªrent] Inherente. Inherit. mag-alab. [inj¨¢bitant] Habitante. tumahan. [ingl¨®rioes] Ignominioso. Information. fragilidad. adj. [inf¨®rmant] Informante. Influence. matigas. descordante. Sumakmal. magbalit¨¤. Ingenuous. Informant. n. Walang pormalidad. congraciarse. Sak¨ªt. Parusa. Kahal?. d? masisir¨¤. Kahalay-halay. adj. Walang katapusan. Infirmity. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. n. Inflate. [infil¨¦t] Inflar. Ingress. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. n. infusi¨®n. [infliu¨¦nza] Influenza. [¨ªngadzering] Cosecha. n. [infl¨¦ccioen] Inflacion. nag-aalab. v. v. [indch¨ªnioes] Ingenioso. adj. [infr¨¢ccioen] Infraccion. residir. influjo. Ingredient. may kapangyarihan. [inf¨®rm] Informar. v. Ingot. n. Inflexible. naninirahan. Matibay. Madalang. Ingenuity. pag-aani. nagliliyab. Inflame. v. adj. n. [ingalf] Engolfar. n. Lumabag. Isalin. vivir. Ingathering. Hiwatig.Infidelity. Putol ng metal. . Inflict. Infuriate. magbigay-alam. mahin¨¤. [infl¨¦m] Inflamar [se]. [ingr¨¦t] Ingrato. Magmana. Infuse. adj. [inf¨ªrm] Enfermo. Kakab¨ªt. Kitigasan. v. [¨ªnfloecs] Influjo. Influential. Inhale. kataksilan. magliyab. lumamon. [¨ªnfliuens] Influencia. katibayan. [inf¨®rmal] Informal. pagsway. d? mabaluktot. Matitirhan. v. Magparusa. Infinitive. adj. Infrequent. Tumira. pagliliyab . [ingr¨¢ft] Injertar. Katalinuan. dureza. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. [infr¨ªndch] Infringir. kawal¨¢n ng pormalidad. Paglililo. kapusun g¨¢n. Ingraft. Magpahiwatig. encendimiento. Mapoot. debil. [inform¨¢liti] Informalidad. denunciador. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. karunungan. walang bilang. [infi¨²z] Infundir. [infi¨²cioen] Infusion. n. v. Inhabit. n. Pagniningas. P¨¢gamutan. d? m¨¢ibalin g. sira ang tun¨®g. n. [inj¨¦rit] Heredar. Matalin¨°. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. marunong. mapagliyab. Tapat na loob. Magsupl¨ªng. adj. adj. bihir¨¤. Infringe. delatar. kanign¨ªg. adj. entrada. tagasumbong. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. Infringer. Infusion. adj. adj. Tagapagpahiwatig. pag-aalab. [inj¨¦l] Inspirar. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. [infr¨ªcuent] Raro. kasukab¨¢n. [inform¨¦cioen] Informacion. mag-init. Inglorious. [¨ªngot] Barra de metal. n. Huminga. tragar. Pamimintog. Influenza. mapamumuhayan. n. m¨¢nunway. Ingratiate. Ingenious. balit¨¤. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. v.

tamn¨¢n. Tint¨¢. Kabalakyutan. Inhumanity. adj. Una. Lupang n¨¢loloob. [in¨®kiulet] Inocular. Pagbabago. [¨ªnkstand] Tintero. Inner. Innovate. Initial. inhospedable. Inhuman. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. escudri?amiento. sa loob. v. mapagsaliksik. n. siyasat. maam¨°. manak¨ªt. Initiation. Walang pagkatao. Siyasatin. Inquest. v. Magsimula. v. Mana. Loob. Injustice. Umalipusta. kabalakyutan. k¨¢loob-looban. maldad. natural. adj. Inject. [in¨ªcial] Inicial. [in¨®dor?s] Inodoro. [injium¨¢niti] Inhumanidad. Inquisitive. [indchi¨²ri?s] Injurioso. walang bilang. Papag-iba't ibahin ng kulay. Pa papasok. Inopportune. Mang-uusig na taga-hatol. [¨ªner] Interior. sin olor. Bakunahan. adj. Pagsisimula. [¨ªnlet] Entrada. da?o. Innoxious. adj. n. [¨ªnmet] Inquilino. [¨ªndchiur] Injuriar. n. [inji¨²man] Inhumano. Dakong p¨¢nuluyan. Inhospitable. detrimento. Inmate. mabangis. [in¨ªmical] Enemigo. Inkling. Katutub¨°. adj. n. kamusmusan. usig. Hind? marunong magpatu loy. Inoffensive. Inland. Walang ayos. kaibuturan. adj. Inkhorn. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. Innumerable. n. [ink] Ennegrecer. adj. Kalikuan. n. [inici¨¦cion] Iniciacion. [ink] Tinta. kaaway. pananak¨ªt. adj. Iniquitous. n. adj. v. [ini¨²merabl] Innumerable. n. curioso. te?ir con tinta. Walang malay. Utos. n. Injudicious. adj. hind? mapakisunuan. Kahayupan. Injury. [in¨®rdinet] Desordenado. [in] Posada. Inodorous. [in¨ªcuit?s] Inicuo. . [indch¨¦ccion] Inyeccion. sisidl¨¢n ng tint¨¢. ma kasak¨ªt. masama. Magba¨®n. n. adj. isilid. Siyasat. Injunction.Inheritance. [¨ªndchiuri] Injuria. n. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Balakyot. Innate. d? maparisan. malvado. adj. n. kabags ikan. May tint¨¢. v. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. cruel. [¨ªnosens] Inocencia. n. Walang amoy. Masiyasat. mabagsik. [inl¨¦i] Ataracear. [¨ªnkjorn] Tintero. n. Inn. precepto. pagsisilid. Injection. poco juicioso. Inimitable. Pabigla-bigla. musmos. [indch¨¢stis] Injusticia. [¨ªnmost] ¨ªntimo. tinain ng tint¨¢. Inorganic. D? nakasasak¨ªt. Inordinate. v. Inquiry. [in¨ªcial] Letra inicial. panguna. contrario. [¨ªnland] Interior. Ink. Inoculate. [inov¨¦cion] Innovacion. pesquisa. n. da?ar. inoportuno. n. Inky. sisidl¨¢n ng tint¨¢. Innocent. Injure. Iniquity. semejante ¨¢ la tinta. Inkstand. injusto. sepultar. Inimical. Tintero. Inquisitor. Tanong. Walang buhay. adj. kasiraan. Tagapagmana. parang tint¨¢. Up¨¢t. Unang t¨ªtik ng pangalan. Inquire. [inj¨¦ritor] Heredero. Innocence. adj. pagsisiyasat. adj. sinop. [incu¨¢iri] Interrogacion. maglib¨ªng. Ang nangungupahan ng bahay. [inji¨²m] Enterrar. adj. Kaibuturan. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. v. adj. talag¨¢. Paitimin. Innermost. adj. Inlet. Kapaslangan. kasamaan. Inlay. litisin. Ink. D? mabilang. Kalaban. isuot. Innovation. adj. [inj¨¦ritans] Herencia. [¨ªncling] Aviso secreto. [inj¨®spitabl] Inhospitable. Inhume. walang bahal¨¤. wala sa pana hon. [indch¨¦ct] Inyectar. Inmost. exento de culpa. [¨ªncuest] Indagacion. magul¨®. examinacion. Magbago. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. Pag-uusig. [inoporti¨²n] Inconveniente. pac¨ªfico. Injurious. [in¨®cci?s] Inocente. adj. Ipasok. sumbong na lihim. adj. adj. ofender. nangaap¨ª. Pasuk¨¢n. meson. [¨ªnki] De tinta. Tintero. adj. n. n. [¨ªnosent] Inocente. Walang sala. v. ingertar. [¨ªnovet] Innovar. examinar. Initiate. D? matularan. n. [in¨¦t] Innato. Kasi. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. [in¨ªmitabl] Inimitable. Initial. [incu¨¢ir] Inquirir. Kawal¨¢n ng malay. n. n. Inheritor. [in¨ªcuiti] Iniquidad. barbarie. v [in¨ªciet] Iniciar. lumapastangan. n. [indch¨¦nccion] Mandato. Hind? bagay. Inquisition. Namamaslang.

[inscr¨¢ib] Inscribir. d? matarok. kawal¨¢n ng damd m. [insp¨¦ctor] Inspector. n. adj. walang hiwalay. n. adj. Insinuate. matabang. [ins¨¦rt] Insertar. D? matunaw. D? m¨¢hiwalay. gun¨ªgun¨ª. kabway¨¢n. [¨ªnsolent] Insolente. v. Insect. [insign¨ªficant] Insignificante. Kasi. Instill. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. adj. ipilit. Instigate. [ins¨¦n] Insano. magkana. n. Insensate. ingerir. [inst¨¦d] En lugar de. demente. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. Dal¨ªdal¨¬. adj. [instal¨¦cion] Instalacion. Instigation. [ins¨¦parabl] Inseparable. Insensible. D? maasahan. walang ikabayad. Isulat. Sa lugar ng. n. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. [¨ªnrod] Incursi¨®n. umudyok. Inspection. Inspire. conj [insom¨¢ch] De manera que. Walang kabuluhan. Insane. v. Tarok ng isip. magbintang. kapaslangan. Instead. [inscri¨²tabl] Inescrutable. adj. pangamb¨¢. Insomuch. insulso. pagkakana. en vez de. momento. Insolvency. Insist. . kahinaan. Kalaswaan. Sulat. adj. [instigu¨¦cion] Instigacion. [ins¨¦nset] Insensato. [¨ªnsaid] Interior. Inscribe. [ins¨¦siabl] Insaciable. [¨ªnstant] Instante. n. magbuy¨®. Insincerity. bintang. adj. [insp¨¦ccion] Inspeccion. kahunaan. n. [insp¨¢ir] Inspirar. solicitud. introducir el aire exterior en los pulmones. Inspirit. d? maka las. walang damdam. Instability. sira ang isip. v. n. siyasatin. riesgo. v. n. estandartes. Walang pakiramdam. Igiit. loko. v. Ang d? pagkabayad ng utang. Instantaneous. Loob. Sa loob. de modo que. Insinuation. n. Insignia. n. indisoluble. Ipasok. buhayin ang loob. Walang lasa. peligro. baliw. adj. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. Instant. invasi¨®n. Tagapangalag¨¤. v. adj. locura. Insolence. suminghot ng hangin. usisain. [insip¨ªditi] Insipidez. Bubong ng paa. [inst¨ªl] Instilar. prep. [ins¨®lvensi] Insolvencia. Insatiable. n. v. na kahalili ng ¨® ni. Instance. [ins¨ªninuet] Insinuar. Walang pakiramdam. Inscription. gir¨ªng pul¨¢. n. sulsol. Kasiha n. Insolvent. adj. [¨ªnstans] Instancia. [¨ªnsolens] Insolencia. tabang. [insp¨¦ct] Inspeccionar. [ins¨®liubl] Insoluble. persistir. [insens¨ªr] Poco sincero. n. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. Sira ang ulo. [inspir¨¦cion] Inspiracion. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Walang kasiyahan. v. n. patapangin. [¨ªnsaid] Adentro. [¨ªnstant] Instante. adj. n. [insens¨¦riti] Disimulacion. n. Kawal¨¢n ng lasa. Magbudlong. [ins¨ªgnia] Insignias. Insertion. reconocer. adj. Hind? makabayad. Inspector. ibp. Insincere. Kawal¨¢n ng pakiramdam. Sw¨ªtik. Sangdal?. Karupukan. n. Sangd¨¢lian. Insert. Install. Insecurity. Insignificant. Udyok. adj. Inspect. Installation. insania. [inst¨®l] Instalar. Paggigir¨ªng pul¨¢. Hind? tapat na loob. Inscrutable. Insight. pukaw. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. [ins¨®lvent] Insolvente. [¨ªnstans] Ejemplificar. [instab¨ªliti] Instabilidad. tanda. [ins¨¢niti] Demencia. walang damdam. Insipid. sugestion. adj. adj. pangani b. Inside. insulsez. sira ang b a¨ªt. pagsisiyasat. [ins¨¦nsibl] Insensible. walang halag¨¢. Pamanhik. Insidious. n. Instance. Anopat. luh¨®g. paimbabaw. Inside. n. Inseparable. Paglusob. Paglalagay. tagasiyasat. Watawat. adv. n. Inspiration. d? nabubusog. Insipidity. Isalin. Insanity. Insoluble. v. Lapastangan. Palakasin ang loob. loco. n. n. Magparatang. D? malirip.Inroad. Maglagay. Insensibility. d? maagnas. tutub¨ª. [¨ªnsect] Insecto. v. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. Pagpapasok. [insp¨ªrit] Alentar. Instant. Kawalan ng tiwal¨¤. mover. Instep. [ins¨ªdiaus] Insidioso. hind? matibay. [ins¨ªst] Insistir. [¨ªnstiguet] Instigar. Pangangalag¨¤. Insecure. declarar. [insiki¨²riti] Desconfianza. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. Pangalagaan. adj. Paratang. animar. Insolent. n. n. ulol. dar vigor. [ins¨¦rcion] Insercion. Kasiraan ng isip. Kumuhang halimbaw¨¤. v.

v. [¨ªntercors] Comunicacion. [interch¨¦ndchabl] Permutable. v. [int¨¦ns] Intenso. [int¨¦mperet] Destemplado. n. pagpapalit an ng kalakal. n. Lumalabag. adj. Insubordination. Maalam. [intercal¨¦cion] Intercalacion. [insureccion] Insurreccion. diestro. umal imura. Intendant. M¨¢ipapalit. pamanhik. Kaalaman. Integrity. [inters¨¦pcion] Intercepcion. [intel¨¦cchiual] Intelectual. adj. matalin¨°. v. Kakulangan. adj. Insult. adj. D? malupig. panugtog. Intemperance. Intercede. Pangangalakal. pangamoy. adj. sawatain. n.Instinct. d? mabat¨¢. seguridad. Mamagitan. pagsangsal¨¤. [int¨¦lidchens] Inteligencia. [¨ªnter] Enterrar. mediador. Intercessor. [insi¨²rans] Seguro. Insurgent. Insult. v. [ins¨¢lt] Insultar. Masins¨ªn. Intangible. Sal¨ªt.. Insufficiency. [inters¨ªd] Interceder. [insaportabl] Insoportable. [ins¨¦ferabl] Insufrible. violento. Seguro. himagsikan. designio. akal¨¤. Institute. sipha y¨° alimura. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. talaga. sinadya. [instr¨¢ccion] Instruccion. Insure. Insurance. sabad. n. Maalam. pagkaalam. Intellect. Pamamagitan. inmoderado. Intercalation. Intense. dusta paslang. Intercourse. Pagbabawal. vedar. [insaf¨ªcient] Insuficiente. swail. Panghihimagsik. Intend. ense?ar. mabis¨¤. exceso. D? masupil. d? madaig. [interd¨ªct] Prohibir. lait. sawata. taga-pagiw¨ª. ilib¨ªng. Intelligent. Instruct. kakapus¨¢n. kayamuan. matalin¨°. Intercept. [inc¨ªur] Asegurar. pintakasi. pakatant?. n. adj. [insub¨®rdinet] Insubordinado. [int¨¦nd] Intentar. n. Mayam¨°. Interdiction. mediacion. n. Instruction. [¨ªnsiular] Insular. establecimiento. Kinus¨¤. hak¨¤. d? mabat¨¢. [int¨¦mperans] Intemperancia. pagtatap¨¢t. Magtatag. Instrument. Sinsin. trato. [¨ªnstitiut] Instituto. Kulang. lumalaban sa p¨¢maha laan. n. [inters¨¦pt] Interceptar. [int¨¦griti] Integridad. katibayan. intencion. mamaslang. lub¨®s. Interchange. Kabuoan. [inters¨¦sor] Intercesor. adj. [int¨¦nt] Intento. [insarm¨¢untabl] Insuperable. pagbabango n. permuta de g¨¦neros. Inter. [intenci¨®n] Intencion. [¨ªnstinc] Instinto. adj. D? matiis. injuria. Ibaon. adj. [ins¨¢rdchent] Insurgente. adj. ultrajar. Tagapamagitan. bis¨¤. iw¨ª. p¨¢litan. insoportable. n. Paglabag. Insurrection. mediar. Hind? matiis. adj. Panukal¨¤. adj. Intemperate. n. Insular. [inters¨¦cion] Intercesion. adj. n. [int¨¦lidchent] Inteligente. conocimiento. magbangon. Intent. Interdict. amotinado. adj. [¨ªnstriument] Instrumento. Insurmountable. v. n. [interd¨ªccion] Interdiccion. n. n. Insupportable. [institi¨²cion] Institucion. [int¨¦lidchibl] Inteligible. n. Intensity. [ins¨¢lt] Insulto. . mamanh¨ªk. D? mahip¨°. gan¨¢p. Akalain. mangaral. [insiup¨¦rabl] Insuperable. Ipaseguro. pa gkatalos. Intelligence. instrumento. [instr¨¢ct] Instruir. entereza. n. n. [inst¨ªnctiv] Instintivo. panukal¨¢. designio. sumiguro. n. v. [int¨ªgral] Integro. Instructor. [¨ªnterchendch] Comercio. n. masidh?. v. Tagapagtur¨°. hak¨¤. Tumungayaw. n. [int¨¢ct] Intacto. Integral. pagsway. d? matalo. [¨ªntelect] Entendimiento. Tagapamahal¨¤. n. n. adj. pa¨¢ralan. n. n. Institute. Intelligible. n. sidh?. v. Insubordinate. Magtur¨°. masagwa. Kaalaman. Insuperable. [instr¨¢ctor] Instructor. ultraje. Intention. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. Instituto. v. lumait. sumansal¨¤. adj. Banta. adj. S¨¢litaan. Interception. Kasangkapan. impedir. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. Intercession. Tur¨°. Institution. sumiphay¨°. Sansal¨¤. Nauukol sa pul¨°. bantain. d? madaig. prohibicion. pakl?. Bu?. kap¨®s. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. Pakiramdam. Tungayaw. Insufficient. Intentional. Pagtatatag. Intellectual. Instinctive. [int¨¦ncional] Intencional. [¨ªnstitiut] Instituir. n. Nanghihimagsik. adj. Interchangeable. d? mapasuk¨°. establecer. n. [int¨¦ndant] Intendente. Sansalain. [int¨¢ndchibl] Intangible. Bu?. entero. Kalabis¨¢n. Magbawal. Insufferable. saglit. [int¨¦nsiti] Intensidad. Intact.

Intermarriage. Linggatong. tumakot. Paglilibing. [inters¨¦ct] Entrecortar. Interrupt. [int¨¦rnal] Interno. kasi . mamagitan. Loob. n. Pagpapahalata. Interruption. pregunta. Mapanghimasok. Interval. v. empe?ar. Interline. Intervention. Nauukol sa bituka. v. [interl¨¢nd] Entremezclar. Ang nagsasalita. Interminable. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. [interv¨¦ncion] Intervencion. Tub¨°. D? mabat¨¢. d? matiis. likat. n. adj. Interlace. adj. familiar. magtanong. obst¨¢culo. [¨ªnterim] Intermedio. [int¨¦rment] Entierro. n. v. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. Interview. sa loob. [¨ªnterviu] Entrevista. Interweave. [interf¨ªrens] Interposicion. Makihal¨°. n. Interloper. v. Interlocutor. Makialam. Makialam. n. Intestate. patub¨°. mediacion. [interloki¨²cion] Interlocucion. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. yugt?. nasa loob. tripa. Interment. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. Intolerable. lib¨ªng. sahugan. Pagkabigla. adj. Interstice. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. Intersect. Intimate. v. Intervene. [int¨¦stin] Intestino. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. adj. conferencia. dar de entender. entreponer. Salit¨¢n. interrupci¨®n. panayam. Intimate. imbot. pakl?. Interim. Pananakot. pahinga. v. Interrogative. [interv¨ªn] Intervenir. paaninaw. Interrogation. [int¨¦stinal] Intestinal. adj. Pahalata. Pag-itan. Sabad. n. Pakikialam. interno. n. n. [interm¨ªngl] Entremezclar. adj. Intolerance. panghihimas ok. Mamagitna. n. ihal¨°. [¨ªnterest] Interesar. [intern¨¢cional] Internacional. Intermediate. [int¨ªrior] Interior. estorbar. Bituka. dentro. [interp¨®z] Interponer. mamagitan. v. Makihal¨°. Pag-itan. Intermingle. S¨¢litaan. Interior. Walang katapusan. pakinabang. ihal¨°. Interrogatory. Internal. makialam. adj. cordial. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. [int¨¦rroguet] Interrogar. Intolerant. Pamamagitna. Sumabad. International. [interr¨®gatori] Interrogatorio. entretejer. Interpret. n. n. hangad. n. n. adj. Paliwanag. Nauukol sa tanong. abala. Ilahok. [int¨¦rpret] Interpretar. [interl¨¢in] Interlinear. Interest. [interl¨®p] Entremeterse. Interrogate. [¨ªnterstis] Intersticio. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. Mag imbot. [interu¨ªv] Entretejer. manghimasok. v. Intermission. ilimitado. entremezclar. enlazar. mapakialam. [intimid¨¦cion] Intimidacion. n. intervencion. Intestine. prep. n. Tagpuan. maghangad. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. Isal¨ªt. intervalo. n. Magpaliwanag. Tanong. [interr¨²pt] Interrumpir. ang kausap. pamamagita n. taimtim. [interl¨®kiutor] Interlocutor. magpaaninaw. [interm¨ªdiet] Intermedio. [¨ªnterest] Inter¨¦s. pagkabulal¨¢s. [interl¨¦s] Entrelazar. Interpretation. v. v. [interr¨²pcion] Interrupcion. v. Interlope. Walang testamento. Interland. Pag-itan. s¨¢litaa n. May kinalaman sa lahat ng bansa. gambal¨¤. manghimasok. [int¨ªmidet] Intimidar. v. d? makapagpala . Interpose. pagtatanong. d? makatiis. [int¨®lerans] Intolerancia. adj. Mamagitna. [interl¨®per] Entremetido. Taos. Intimidate. Intermeddle. pamamagitan. Into. Interposition. mediar. intervenir.Interest. n. [interr¨®gativ] Interrogativo. [interf¨ªr] Entremeterse. [interm¨¦dl] Entremeterse. Interfere. [interpoz¨ªcion] Interposicion. v. Interference. mediacion. D? makapagbat¨¢. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. [¨ªntimet] ¨ªntimo. n. adj. Intimation. Interlocution. funeral. [int¨¦rminabl] Interminable. Interjection. Intestinal. provecho. Sa. pagkikita. v. [int¨®lerant] Intolerante. Intersperse. [interpret¨¦cion] Interpretacion. n. gumamba l¨¤. n. Ilahok. Intimidation. n. v. isal¨ªt. v. Pamamagitna. n. pumakl?. Tumanong. [int¨¦stet] Intestado. tapat na loob. [int¨®lerabl] Intolerable. [¨ªnterval] Intervalo. [¨ªntu] En. adj. Loob. Pag-itan. magmasakit. umabala. Manakot. makihalobilo. Tanong. n. sumabad. [¨ªntimet] Insinuar. v. n.

embarazo. adj. n. dar vigor. Paglusob. Magpakana ng lal¨¢ng. [inv¨¢lidet] Invalidar. walang takot. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. Intrepidity. Investment. averiguar. Pawal¨¢n ng kabuluhan. Invasion. n. trastornar. [inv¨¦rcion] Inversion. Nanunungayaw. Katha. v. Introduce. Buhayin ang loob. [int¨²m] Enterrar. enga?ar con arte y ma?a. interno. Magkatiwal¨¤. n. Tiwal?. Invalid. [int¨®n] Entonar. [¨ªnventori] Inventario. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. [inv¨¦st] Invertir. Invective. Baha. descubrir. mabihasa. [ini¨²r] Acostumbrar. [intri¨²d] Entremeterse. Invariable. [inund¨¦cion] Inundacion. Invest. v. inapreciable. Intrusion. Intomb.gp¨¢s. Lubhang mahalaga. & n. osad¨ªa. Pagpapakilala. palakasin ang loob . v. sikot. [intr¨ªg] Intrigar. n. v. [inv¨ªgoret] Vigorar. v. dificultad. pagpapas ok. Intone. [iniut¨ªliti] Inutilidad. n. averiguacion. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. v. pagkalang?. likha. habituar. [inv¨¦cion] Invasion. Magkut¨¤. adj. [inv¨¦rt] Invertir. adj. n. [intr¨¦nch] Atrincherar. . trama. [inv¨¢liuabl] Invaluable. [in¨ªurment] H¨¢bito. [inv¨¦ctiv] Invectiva. Intrinsical. adj. gugulin. n. pagkabihasa. [¨ªntrikesi] Embrollo. Pagsisiyasat. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. lab¨°. Intuition. n. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. Inverse. Manghikayat. Invade. Pagkukut¨¤. lumikha. n. n. malab¨°. unsiam¨ª. adj. complicado. v. pag-apaw ng tubig. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. Katiwal¨ªan. Sa laob. Bumaha. manghimasok. adj. v. manghib¨°. adj. magtrinchera. Paglalasing. invertir. sumal akay. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. v. n. [intri¨²siv] Intruso. pasikotsikot. Matigas ang ulo. asaltar. [introd¨¢ccion] Presentacion. Intricacy. Inveigle. adj. Invaluable. Intrigue. n. sitiar. Intrude. Mahirati. [intrip¨ªditi] Intrepidez. pagkabaligtad. Kawal¨¢n ng kabuluhan. Inure. d? m¨¢kansap ng mabuti. Intrench. Hind? mababago. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. loob. pagsalakay. n. [inton¨¦cion] Entonacion. adj. tumiwal¨¤. v. Sarili. umapaw ang tubig. Siyasatin. adj. Pangahas. costumbre. [in¨²ndet] Inundar. Intrigue. [introdi¨²s] Presentar. Gul¨®. Inutility. man ulsol. Ipakilala. Investigation. [inv¨¦stiguet] Investigar. Maykatha. [¨ªntriket] Intricado. Inundate. n. Lumasing. baligtad. anular. [int¨®csiket] Embriagar. Makialam. [inv¨¦ntor] Inventor. emplear. Pakikialam. Intrusive. v. Invigorate. n. abala. [investigu¨¦cion] Investigacion. Intrenchment. usisain. Inversion. n. sepultar. sumiyasat. v. Magul¨®. Intractable. Ilib¨ªng. [inv¨¦stment] Vestido. mag-usis¨¤. Introduction. [inv¨¦d] Invadir. maylikha. P¨¢ngitain. nanglalait. umaalipusta. Kasuutan. Intonation. n. [intr¨¢ctabl] Intratable. [intri¨²cion] Intrusion. magul¨®. Lal¨¢ng. Intrust. Walang kabuluhan. adj. Inveterate. Tiwaliin. Intoxication. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Invent. v. baligtarin. [intr¨¢st] Confiar. Tumugma. Intransitive. introduccion. guluhin. v. v. n. persuadir. pagtitrinchera. lamp¨¢. Inventory. Inurement. Inundation. mahirap. Intwine. adj. arrojado. paguu sis¨¤. lumusob. v. Invention. [inv¨¦nt] Inventar. Investigate. Intricate. Inventor. borrachera. n. Pagkatugma. [intiu¨ªcion] Intuicion. entremetimiento. Nauukol sa pakikialam. [intr¨ªg] Intriga. [inv¨¦ncion] Invencion. acometer. [inv¨¦teret] Inveterado. Masungit. Kapangahasan. Intrepid. [inv¨ªgl] Seducir. [inv¨¦riabl] Invariable. hira . Invalidate. v. Lumusob. Kumatha. [inv¨¦rs] Inverso. pagkawalang takot. fiar. ipasok. humarang. Papaglikaw likawin. v. Pagkahirati. dumaluhong. v. la inversion ¨® empleo del dinero. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. introducir. trastornado. Intoxicate. Invert.

n. D? m¨¢iul?. Walang ayos. Iron. convidar. Pagtiklop. adj. D? sinasadya. adj. D? m¨¢ikakaila. Invincible. D? mabaw¨¬. implorar. v. kumintab. adj. [¨ªnvoket] Invocar. pig¨ªng. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. Irresolution. invulnerable. [irr¨¢cional] Irracional. swail. Irrepressible. enfado. v. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. arrollar. Galit. adj. Irreligious. Inviolate. [¨¢iron] Aplanchar. ¨ªntegro. adj. D? mapighat¨¬. Irreproachable. [involi¨²cion] La accion de envolver. adj. Irascible. Irremediable. Irredeemable. adj. [¨¢iron] Hierro. Irreparable. [¨ªrcsam] Tedioso. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. D? makita. Irony. [invai¨®labl] Inviolable. Loob. [invok¨¦cion] Invocacion. adj. Irretrievable. Irradiance. Magagalit¨ªn. adj. n. implorar. Irrevocable. Anyaya. [irrifi¨²tabl] Indubitable. adj. adj. adj. d? mapasuk¨°. Ningning. D? matalo. Manalangin. tumawag. adj. Balintun¨¤. [inv¨®k] Invocar. imp¨ªo. Dalangin. [inv¨¢iolet] Ileso. adj. Irreducible. adj. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. Inward. adj. Walang pakundangan. planchar. adj. n. Irrecoverable. adj. Walang galang. v. [irrigu¨¦cion] Riego. pagpapatubig. Irresistible. adj. [¨¢irish] Irlandes. adj. v. [irrid¨ªmabl] Irredimible. n. Irregular. Invoice. nakaiinip. Walang kapintasan. Nakayayamot. Yamamot. [irr¨¦parabl] Irreparable. col¨¦rico. [?rc] Fastidiar. Ire. adj. walang sukat ipanagot. n. n. [irr¨¦guiular] Irregular. adj. Tumiklop. [irr¨¦diet] Irradiar. Iris. Irrespective. adj. paglup¨¬. n¨¢loloob. [inv¨®lv] Envolver. n. adentro. n. Involution. Inward. d? kus¨¤. paguurong-sulong. suplicar. Invocate. adj. [irridi¨²sibl] Irreducible. v. [irr¨¦verent] Irreverente. [irr¨¦verens] Irreverencia. adj. walang pitagan . Irrefutable. [invit¨¦cion] Invitacion. Wala sa ayos. Invoke. [¨ªrriguet] Regar. Irresponsible. Irate. [¨¢irful] Iracundo. . poot. D? mabaw¨¬. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. Irresolute. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. D? m¨¢kasund?. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. Dumalangin. Magagalit¨ªn. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. n. Invite. [irrisp¨®nsibl] No responsable. adv. Iron. adj. Magdilig. v. [irripr¨®chabl] Intachable. enojo. adj. pagsasalawahan. Irk. Bakal. sumam¨°. Walang katwiran. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. adj. ¨¢langanin. Involve. Walang pananagutan. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. [irr¨¦levant] No aplicable. Numingning. fastidioso. Invisible. n. Irish. [inv¨¢it] Invitar. s¨¢lawahan. Mag-anyaya. Taga Irlanda. sa loob. D? malabanan. [inv¨ªnsibl] Invencible. [¨¢ironi] Iron¨ªa. lumulon. brillar. D? matub¨®s. adj. [irriz¨ªstibl] Irresistible. Inviolable. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. adj. n. D? madah¨¢s. adj. n. [irr¨¦lativ] Sin regla. indeciso. Pagdidilig. mamanhik. Magagalit¨ªn. D? malunasan. sin orden. [ir¨¦t] Iracundo. Irrelative. Irreverance. v. Irrigate. Irrelevant. & n. n. incensurable. Hind? bagay. patubigan. Ironic. sumam¨°. Bahag-har¨¬. urong-sul¨®ng. D? mababago. [¨ªnvois] Factura. [inv¨ªzibl] Invisible. Invocation.Invigoration. Balintun¨¤. anyayahan. Irreconcilable. Pag-aalanganin. n. adj. Walang pananampalataya. Pagkawalang galang. bumalot. [¨¢ir] Ira. D? naan¨®. Mamirinsa. [¨¢iris] Arco iris. Irrational. Invulnerable. Involuntary. kintab. Sa dakong loob. umin¨ªp. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. [irr¨¦dians] Irradiacion. adj. Invitation. [irril¨ªdchen] Irreligion. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. [air¨®nic] Ir¨®nico. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. Irradiate. d? tabl¨¢n. v. tawag. descortes. Irrigation. D? tabl¨¢n. d? masaktan. Irreligion. adj. Irksome. [ir¨¢sibl] Irascible. Irreverent. Pagpapalakas ng loob. [inv¨®lunteri] Involuntario. Ireful. bu?. [¨ªnward] Interior. [irril¨ªdches] Irreligioso. convite. D? mabawasan.

[dchap¨¢n] Japon. Tuks¨®. sigalb¨®. Salitang d? mawawaan. n. n. n. Hap¨®n. umagas. iyan. n. n. adj. Ulit. v. n. v. Italic. Jailer. Garing. Irritable. Italian. n. [¨ªsiu] Salida. Jawbone. [¨¢ilet] Isleta. Jailbird. Itch. hin al¨¤. Pagliliwaliw. [dch¨¦lasi] Zelos. [¨¢item] Item. [itch] Sarna. Jeer. [its¨¦lf] El mismo. Pul¨°. pangyayari. reiteracion. adj. Jam. n. c¨¢ntaro. Japan. Sumatsat. [¨¢ivori] Marfil. Ivy. [iter¨¦cion] Repeticion. [irritab¨ªliti] Irritabilidad.Irritability. n. Chaketa. pang¨¢. galak. [dchant] Excursion. Ipitin. Irritation. v. [dcho] Quijada. [dch¨¢niueri] Enero. v. tapayan. flujo. festivo. Jade. gayon din. [dched] Cansar. . [j¨¢berer] Parlanchin. v. [it¨¢li?n] Italiano. [dcham] Apretar. Taga Italya. [ait¨ªneret] Viajar. Janitor. lutasin. in¨ªp. brotar. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. makipagtalo. Bilangg?. n. Saro. Isle. adj. Irruption. n. agas. Pang¨¢. Jaunty. n. Itinerate. [¨¢iland] Isla. mapakialam. Paglabas. Kabayong p¨¢upahan. Lumabas. Jabberer. Island. pangil ng elepante. Hap¨®n. lipay. Isolate. Itinerant. Irritate. Hind? pantay. v. la misma. Maglakbay. Jaculate. Sihang. [dched] Caballo alquilon. Jay. mapagmakis¨ªg. [dch¨¦ler] Carcelero. estrechar. lo mismo. [dch¨¢nti] Alegre. n. n. It. [¨ªrritabl] Irritable. n. Iyan din. [¨¢isl] Isla. inggit. [dchek] Juanito. Halea. Itch. n. barong maikl?. bir¨°. n. taga Hap¨®n. B¨ªlangguan. n. Itself. n. Yamot. n. pagal¨¤-gala. v. [it¨¢lic] Letra cursiva. Jargon. n. pron. Munting pul¨°. v. [isri¨¢lait] Israelita. banga. pasyal. dentado. [dch¨¢ket] Chaqueta. sota ng baraha. Masay¨¢. Jackanapes. Ilay?. Ivory. adj. Israelite. Titik na kursiba. envidioso. [¨ªrritet] Irritar. [dch¨¢gued] Desigual. n. Islet. Jagged. [irrit¨¦cion] Irritacion. ibukod. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. despachar. Silakb¨®. Baging. n. tarro. adj. Mayamot. Yaon. bilibid. Jail. [itch] Picar. [dchangl] Re?ir. evento. adj. masamang babae. Jack. n. [dchag] Diente de sierra. January. mamagod. Taga Israel. tab¨°. Jaw. Jacket. [dchar] Jarro. Yamot. siya nga. Jag. Panibugh?. Issue. n. Mapanibughuin. v. mequetrefe. n. siya. [¨ªsiu] Salir. adj. v. [it] Lo. Janty. Humapd?. Palakad-lakad. adj. pron. sospecha. Pul¨°. [dchel] C¨¢rcel. arrojar. [dchir] Mofa. Pumagod. Jar. v. Jade. n. errante. Mayayamutin. la sota entre los naipes. n. Jam. n. Malik¨®t. bant¨¢l. n. burla. [¨ªsolet] Aislar. [irr¨¢pcion] Irrupcion. Prayleng dominiko. Jealousy. Jealous. [dch¨¦lberd] Preso. n. Swan. Iteration. picazon. Jaunt. [dch¨¢nitor] Conserge. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. [dch¨¢panis] Japon. rezelo. resulta. altercar. [¨ªteret] Repetir. [dche] Gayo. n. [dch¨¢kiulet] Lanzar. Gal¨ªs. adj. Ngipin ng lagar¨¬. Jangle. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. Jacobin. otro si. Makipagkaalit. [dch¨¢caneps] Impertinente. Maselang. [dch¨ªlas] Zeloso. [ait¨ªnerant] Itinerante. pangimbulo. Issue. [¨¢ivi] Hiedra. [dch¨®bon] Quijada. Enero. [j¨¢bber] Charlar. salitang utal. n. Siya rin. Itulak. & n. twa. [dch¨¢nti] Ostentoso. J Jabber. Japanese. n. Item. Isang ur¨¬ ng ibon. itiwalag. Iterate. tinaja. Ulitin. delicado. mujercilla. kumirot. Palasatsat. [dch¨¢rgon] Jerigonza. n. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. mainggitin.

v. Ipanganyay¨¤. peligro. v. Jest. Jewel. kagalakan. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. [dchij¨®ba] Johov¨¢. Palabir?. Jocose. Sangdal?. trabaho. Sayaw na masay¨¢. Put¨®k. P¨¢hayagang. [dch¨¦rnal] Diario. Soleras. hampasin. Samasama. festividad. gal¨¢k. [dchest] Bufonearse. burla. Joker. a?adir. bumug¨¢. Kalansing. kumir¨ª. Journalism. adj. n. enga?ar. Jockey. Kasukasuan. v. Manuks¨®. [dch¨ªsas] Jesus. diarista. paglalakad. adj. v. sacudimiento lijero. jovial. Journey. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. tuldok. matam¨ªs. Hes¨²s. kagalakan. [dch¨¦li] Jalea. [dchot] Apuntar. isanib. Hudy¨®. adj. [dcherc] Latigazo. [dchilt] Coquetear. n. tilde. n. [dch¨¦rniman] Jornalero. jocosidad. v. Joke. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. Jot. n. Hiyas. n. escarnecer. viaje. Mang-aar¨¢w. n. Itala. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. isapanganib. [dchingl] Reti?ir. v. [dch¨ªul] Joya. Magbir?. [dch¨ªfi] Instante. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. magpataw¨¢. Jerk. Masay¨¢. Jostle. [dchok] Chancear. n. [dch¨®ki] Trampear. Umalog. panginoon. n. festivo. n. [dch¨®ki] Jinete. Jointly. [dch¨¦rnalism] Periodismo. [dch¨®intli] Juntamente. [dcherc] Sacudir. Jesuitic. Jockey. Magbir?. Mapagpataw¨¢. [dch¨®int] Juntar. Nauukol sa hudy¨®. Jehovah. arriesgar. tunog. Jolly. adv. v. n. iakma. v. festivo. Hale¨¢. masay¨¢. [dchi¨²ler] Joyero. Bir¨°. [dchet] Echar. n. v. n. lumabas ng pabligla. Jolt. Magtulak. kumalog. v. Panunulat sa p¨¢hayagan. mangbady¨¢. agregar. hampas. Tabig. Masay¨¢. idagdag. n. [dchoc¨®snes] Jocosidad. n. Joggle. n. n. v. [dch¨®kiular] Jocoso. Bumulwak. Land?. v. v. Jocosity = jocoseness. Bir¨°. alegre. Punto. m¨¢nunuks¨®. labor ¨® trabajo de poco momento. Lumand?. [dch¨¦pardi] Riesgo. n. sacudida. Jesus. resonido. tulak. ¨ªlangkap. pangamb¨¤. adj. n. Isama. pang-araw-araw. Jollity. Say¨¢. festivo. Masay¨¢. Jolliness = jollity. Palabir?. manuks¨®. Joke. M¨¢nanakay sa kabayo. v. [dchot] Jota. [dchok] Chanza. n. Jocund. Gawa. gal¨¢k. Jingle. Kumalansing. galak. alegre. Jocular. [dch¨¦rni] Viajar. Jingle. lanzar. Jilt. adj. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. [dchest] Chanza. [dch¨®int] Coyuntura. adj. v. . [dch¨¦ziuit] Jesuita. n. [dch¨¦rnalist] Periodista. Jog. n. [dchilt] Coqueta. Hagup¨ªt. Joist. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. ikam¨¢. panganyay¨¤. Jerk. Jeweller. [dcholt] Traqueo. Jiffy. Journeyman. mapagpataw¨¢. Job. [dchoc¨®s] Jocoso. jelatina. n. Manulak. n. Pagpapatawa. v. v. mapagpatawa. kasayahan. resonar. Joint. n. n. pagp apataw¨¢. pagsasay¨¢. Panganib. Heswita. Jest. [dch¨¦rni] Jornada. Journalist. sumanib. Heob¨¢. Kasayahan. [dch¨®kand] Alegre. jud¨ªo. [dch¨®in] Juntar. pagpapataw¨¢. Jester. Journey. n. [dchingl] Retint¨ªn. bufon. [dch¨¦ster] Mofador. burla. n. Jilt. Nauukol sa heswita. Pumutok. momento. Paglalakbay. Jog. Join. Journal. [dchi¨²] Judio. Jeopardize. kir¨ª. regocijo. Jew. punto. n. magbir?. [dcholt] Traquear. M¨¢ngangalakal ng hiyas. sumalumpit. Jewish. burlarse. Jeopardy. Hagupit¨ªn. chancero. [dch¨®ker] Burlon. Joint. [dchog] Empujar. Jig. [dch¨®li] Alegre. n. [dchir] Mofar. manghib¨°. Jocularity. Mangday¨¤. unir. Jot. alegr¨ªa. Maglakbay. n. [josl] Reempujar. Sumama. [dchog] Empellon. [dchob] Friolera. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. n. Jolt. azotar. Jelly.Jeer. man gahas. Jocoseness. [dchig] Baile alegre. Jet. Jesuit. tuks¨®.

Junction. Say¨¢. Makat¨¢s. gubat. regocijo. [dchenk] Junco. Judge. n. Juggler. Lalong bat¨¤. [dch¨¦nket] Dulce seco. [dch¨¢stifay] Justificar. Joyfulness. adj. n. n. [dchun] Junio. n. masay¨¢. n. Jump. n. Joviality. Jumble. Magpig¨ªng ng lihim. kasugpong. Lumuks¨®. v. [dch¨¢dchment] Juicio. [ke] Ka (ka). [dch¨¦mbl] Mezclar. v. Sukal ng matataas na dam¨®. prudente. [dchoy] Gozo. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. Hatol. [dchagl] Hacer juegos de manos. Juice. jugo. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. Judge of Peace. Walang kat¨¢s. Judge. v. n. Judicious. Junket. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. Jury. [dchiud¨ªcias] Juicioso. [dch¨¢gler] Juglar. Justification. [deh¨¦rniuerk] Jornal. n. [dchamp] Saltar. Matam¨ªs. Jungle. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. [dchi¨²s] Zumo. [dchoy] Regocijarse. [dc¨²nccion] Junta. recrearse. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. [dch¨²nior] M¨¢s joven. [dch¨¢stis] Justicia. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. sin alegria. Repolyo. adj. gozoso. [dchi¨²bili] Jubileo. patotohanan. v. juventud. Sang-ayon sa katwira n. adj. Judicial. Pulong. Joyful = joyous. Kale = kail. Magsalamangk¨¢. n. adj. j¨²bilo. exactamente. Say¨¢. [dch¨®ias] Alegre. Pagmamatwid. Kaganapan. n. adj. Magalak. Jubilation. lumundag. katwiran. recto. gan¨¢p. Juggle. matwid. Joy. [dchul¨¢y] Julio. v. Jug. [dchagl] Juego de manos. kabataan. Upa. n. [dchiud¨¦ical] Judaico. v. Juvenile. Jurisdiction. Gal¨¢k. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. n. matalin¨°. June. Jovial. adj. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. [dchi¨²ri] Jurado. Sukat. Luks¨®. tap¨¢t. Ihal¨°. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. walang kasayahan. [dchadch of piz] Juez de Paz. July. Nauukol sa h¨²kuman. Puspos ng kagalakan. festividad. n. Jumble. Junta. [dchast] Justo. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. [dch¨¦mbl] Mezcla. Junk. Justice. magpatotoo. salamangkero. . Juridical. n. K (ka). Juicy. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. coyuntura. n. Juiceless. [dchangl] Matorral. j¨²bilo. adv. Salamangk¨¢. adj. Junior. brincar. Jubilee. Hubile¨®. [dchadch] Juez. n. gal¨¢k. [dchi¨²deizm] Judaismo. Talbak. Mapanglaw. n. Mak¨¢sagas¨¤. Justify. Hunyo. n. Nauukol sa mga Hudy¨®. n. n. Justifiable. Kaugpong. union. kagalak¨¢n. [dch¨®iles] Triste. adj. Juncture. [dchi¨²venil] Juvenil. matwa. reunion. [j¨¦nccher] Juntura. n. v. n. Ganap. n. M¨¢nanalamangk¨¢. Joyous. [dchag] Jarro. Nauukol sa hukuman. [dchiud¨ªcial] Judicial. humukom. n. Gal¨¢k. [dchi¨²si] Jugoso. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. brinco. patu nayan. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. Jubilant. Mabait. kapangyarihan. mak¨¢bangga. adj. v. kaanib. judicial. n. Judgment. Jut. conforme ¨¢ razon. sin jugo. Humatol. Junket. Pook na saklaw. festivo. Hulyo. n. Jump. n. Hal¨°. K K. [dch¨²nta] Junta. Nauukol sa pagkabat¨¤. Just. n. Judiciary.Journey-work. Hukom-tagapamayap¨¤. Kagalakan. [dch¨®yfulnes] Alegria. adj. Pagkabat¨¤. adj. Nauukol sa h¨²kuman. Judaical. Joyless. Tagahatol. [kel] Berza. Kat¨¢s. kapulungan. inang-palan. Kail. Juvenility. Hukom. adj. Masay¨¢. Magbigay matwid. [dchamp] Salto. Karugtong. Joy. adj. [dch¨®vial] Jovial. Judaism. n. [dchi¨²sles] Seco. Just. Juggle. [dchadch] Juzgar. [dchast] Justamente. adj. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. adj. lund¨¢g. n. paghuhukom.

Lumbas. [kil] Quilla. [kiln] Horno. n. . malikot. kamag-anak. Manip¨¢. bolador. n. gawang masama. ben¨¦fico. [k¨ªlderkin] Medio barril. Knarled. [kec] Querer vomitar. Kinsman. magpaningas. adj. v¨ªnculo. papelote. n. Hinlog. n. n. Switik. Pumatay. Kill. n. Alampay. [kinsw¨²man] Parienta. Kut¨ªng. Kingfisher. [kitn] Gatito. n. n. [k¨ªnes] Agudeza. Keenness. n. n. [k¨¢indnes] Benevolencia. [narld] Nudoso. matulis. Kettle-drum. Kilya. Kit. [nac] Destreza. travesura. pany?. Kinship.Keck. sumip¨¤. manadyak. Kingdom. Mabuk¨®. Keen. sutil. calidad. Batang kamb¨ªng. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. habilidad. Kusin¨¤. Lawin. [k¨ªping] Custodia. [kic] Patear. Magnakaw ng bat¨¤. n. [k¨ªdni] Ri?on. Kahinlugan. n. Keg. Kernel. Kirk. penetrante. n. Kidney. regalo. Butas ng sus¨¬. n. Keepsake. palamara. [kis] Besar. Ur¨¬. birang. Kamag-anak. Kindred. Mag-ingat. Hal¨ªk. [k¨ªndl] Encender. Keeper. Buk¨®. Kaharian. cometa. [k¨¦nel] Perrera. n. [k¨¦tl-dram] Timbal. bondadoso. [kic] Puntapi¨¦. [k¨ªnsfolc] Parentela. kabutihang ugal¨¬. Pag-aalag¨¤. Keep. Kindness. Kindred. perspicacia. [kin] Parentesco. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. [kin] Afilado. Kiln. Katalasan. Kinsfolk. n. agudo. [n¨¦veri] Pillardia. Kilderkin. Kaloob. Kindle. Kiln-dry. n. bakuk?. butihin. kamag-anakan. [kindred] Parentesco. sutileza. Kerchief. n. v. v. Kin. n. n. pa?uelo. But¨® ng bunga ng kahoy. [k¨¢it] Milano. Keel. Magsangag. Kite. [k¨ªmbo] Encorvado. n. n. magsind¨ª. Kamag-anak. Kamag-anakan. n. Kingly = kinglike. Hurn¨®. Bariles na munt?. n. v. [k¨ªper] Guard¨ªan. Malaking bote. Har¨¬. n. Kalahating barriles. Knave. Kimbo. mabuting asal Kind. v. manikad. Kirtle. [king] Rey. Baluktot. [k¨¦rchif] Cofia. arqueado. Balabal. [k¨ªnsman] Pariente. v. [ki] Llave. v. patada. klase. [k¨ªpsek] D¨¢diva. Knar. [nev] Bribon. Tagapag-ingat. capa. [k¨ªngdom] Reyno. Kitten. Kick. n. [k¨ªngfisier] Martin pescador. Key. katulisan. [kip] Guardar. tus o. Keyhole. Kick. inflamar. [k¨ªndred] Emparentado. Kamag-anak. Magandang loob. Parang har¨¬. Kinswoman. [kil] Matar. Kulungan ng aso. n. [nar] Nudo. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. casta. Matalas. Kiss. parentela. p¨ªcaro. King. [k¨ªnship] Parentela. Magtitis. n. Kidnap. n. adj. Kawa. Kettle. adj. n. katusuhan. n. Kitchen. n. [kit] Botellon. enardecer. v. tener nauseas. barrilito. n. v. an gkan. tadyak. [keg] Cu?ete. Kid. Gimbal. n. Sus¨¬. n. Knack. n. adj. [kid] Cabrito. Tanaw. pag-iingat. atabal. Kagandahang-loob. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. big¨¢y. n. sikad. [kerk] Iglesia. isang ur¨¬ ng ibon. Kind. [k¨¦rnel] Pepita. [k¨¢ind] Especie. katalinu an. n. Umalibadbad. Kiss. clave. Ken. Humal¨ªk. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. Kalikutan. [k¨ªchen] Cocina. n. Knavery. Kinglike. Simbahan. Katalinuan. adj. kamag-anakan. [kertl] Manto. matalin¨°. [ken] Vista. [ketl] Caldera. [k¨ªjol] Agujero de la llave. parientes. asesinar. n. acocear. Sip¨¤. Bat¨® ng kataw¨¢n. Kamag-anak na babae. guarda. adj. n. [kis] Beso. n. Keystone. Keeping. [kingl¨¢ik] Regio. Kennel.

hapakin. v. Hagdang mataas. Buhol. mang-aar¨¢w. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. Lack. Kneel. Labyrinth. [not] Nudo. Ladle. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. pagkaginoong babae. Knee. [l¨¦di-laik] Delicado. patao. Knot. Manggagaw¨¤. Maikl?. Magkulang. n. Taginting. n [n¨ªding-trof] Amasadera. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. [l¨¢ker] Laca. v. Kneading-trough. Malikot. v. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. n. pahiwatig. [l¨¦ding] Carga. maalam. Manah?. [l¨¦di] Se?ora. adj. [laser¨¦cion] Laceracion. talibugs?. entendido. encaje. [n¨¦vish] Picaro. Gawa. masahin. [le¨ªd] Cargar. tanda. [lac] Faltar algo. adj. despedazar. [n¨¢kl] Artejo. Tumuktok. Knowledge. Ladder. Pangganchilyo. pagkatal¨®s. [l¨¦bel] Esquela. adj. [l¨¦dlful] Cucharada. pagkakilala. travieso. Sandok. n. maselang. Luh¨¢an. [leb¨®ri?s] Laborioso. inteligencia. Wahiin. Knobby. pagpilas. [n¨®ti] Nudoso. tumawag. Label. [n¨®ledch] Conocimiento. salita ng lab¨¬. madal?. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. lanseta. Knife. billete. mangailangan. Knock. v. [lad] Mozo. v. marunong. Lack. Salawal na putol. adj. Ladylike. v. n. [c¨®ran] Alcoran. Sundang. Knit. [nel] Clamoreo. Lad. Laborer. Nauukol sa luh¨¤. Laconic. Laborious. n. n. n. menester. [n¨²ing] Instruido. Pagwah¨¬. Ladleful. v. Ladylove. esforzarse. n. [nid] Amasar. conocer. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. nudillo de los dedos. [l¨¢birinz] Laberinto. Magmasa. Tuhod. adj. [l¨¢crimal] Lacrimal. n. [l¨¢crimos] Lloroso. Lacerate. entretejer. Laboratoryo. [lac] Falta. [ni] Rodilla. Taluktok. . Knuckle. ale. [nol] Cima de una colina. b¨²ko ng bulaklak. [le¨ªz] Lazo. kailangan. n. Buk¨® ng dalir¨¬. n. Sandok. Mabuh¨®l. trabajoso. gumanchilyo. adj. breve. n. n. [l¨¢ker] Barnizar. n. n. Knell. Lacker. tugatog. n. Umb¨®k. mahira p. conciso. L Label. Knock. Lachrymal. [l¨¢ker] Laca. querida. Laboratory. nudo en la madera. v. [nu] Saber. Laceration. [nob] Bulto. cuerda ¨® cinta. pagsandok. Kaalaman.Knavish. bataan. [nit] Enlazar. panandok. tal¨¬. desgarradura. llamar. masama. Knitting-needle. adj. [l¨¦dilav] Dama. Knotted. Knead. adj. Knoll. n. Kulang. Mabuk¨®. Matrabaho. [not] Anudar. tawag. n. Lachrymose. n. makakilala. boton de las flores. Laconical = Laconic. Knotty. Nauukol sa lab¨¬. inteligente. Lading. Laka. [n¨¢if] Cuchillo. Bat¨¤. Tukt¨®k. Ginang. gining. fatiga. Pangmasa. [l¨¦borer] Trabajador. Lade. Matalin¨°. kakulangan. Koran. muchacho. Lackey. [nil] Arrodillarse. adj. n. Ladyship. n. [lec¨®nic] Lac¨®nico. paghapak. Gumawa. Know. barnis. nota. Knob. se?orita. Knowing. Barnis¨¢n. italibugs?. Magpasan. llamada. Ang nililigawan. trabaho. dama. cord¨®n. n. adj. Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. necesitar. Labor. Lacker. buk¨® ng kahoy. penoso. n. v. n. [l¨¢ki] Lacayo. Katulong ng kuchero. Lace. v. trabajar ¨¢ punto de aguja. v. n. magsikap. Lumuhod. n. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. [n¨®bi] Lleno de nudos. magtrabaho. dificil. adj. Sulat. Makaalam. carecer. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. Knot. Mabuh¨®l. n. isang klase ng. Lacquer. [l¨¦bor] Trabajar. panal¨¬. jornalero. Labor. [l¨¢boretori] Laboratorio. [n¨®ted] Nudoso. [l¨¦bial] Labial. Mahinhin. Pagkaginang. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. especie de barniz. [l¨¢seret] Lacerar. magdal¨¢. Knickerbockers. labor. pilasin. afeminado. [noc] Tocar. parang babae. Laka. Pas¨¢n. n. enkahe. Lady. Laso. n. [noc] Golpe. n. n. [l¨¦bor] Trabajo. v. Ibuhol.

adj.Lag. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. Mag-utay-utay. tanda. n. Lampblack. Languish. n. Larboard. Largeness. Hukb¨® sa lup¨¤. n. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. Agiw ng usok. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. n. gemido. estropeado. adj. inilunsad. [l¨¢nset] Lanceta. n. [le¨ªn] Callejuela. huesped. [lament¨¦cion] Lamentacion. holgaz¨¢n. Lake. [le¨ªk] Laguna. hu¨¦speda. n. . Lapel. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. Lank. [lam¨¦nt] Lamento. Lard. Lance. kalakhan. Tumudla. n. Landed. n. n. n. Lap. May maraming pag-aaring lup¨¤. [l¨¢ndlord] Casero. Larceny. paninirang puri. kaha bag-habag. lenguaje. n. Large. Lagoon. Lampoon. Landscape. n. [le¨ªm] Cojo. Lameness. entristecerse. regazo. mamanlaw. Patoto. [land] Desembarcar. Parol. n. Managhoy. n. Pamamaslang. Wik¨¤. n. Lamb. Panaghoy. Makupad. makintab. tamad. Laggard. makislap. bayad sa lup¨¤. T¨¢nawin. caida. [lap] Faldas. desliz. n. Daang makipot. Landholder. n. Batang tupa. [l¨¢gard] Tard¨ªo. isang klase ng ibon. mangh iluk¨¤. Lambkin. n. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. n. [land] Terreno. Langay-langayan. melanc¨®lico. adj. [lam¨¦nt] Lamentar (se). [le¨ªr] Cubil. Lantern. sinapupunan. Larder. Lancer. Dagat-dagatan. panangis. Malake. n. Pagitan. n. Kandilang malak¨¦. extension. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. Lament. Lance. Dagat-dagatan. Lame. sumibat. Land-tax. Lamentable. extenuarse. [l¨¢rbord] Babor. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. estropear. Ilaw¨¢n. Kawal na lak¨¢d. Lamp-post. hib¨ªk. [l¨¢pel] Solapa. n. marca. [lanc] Flojo. Humimod. Landing. v. Panenekas. Lamentation. mabagal. n. n. holgazan. n. n. Laml¨¢m. n. quedarse atr¨¢s. Laggard. [l¨¢nding] Desembarco. Panaghoy. n. mapanlaw. Lapidary. v. Lapse. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. Lane. [l¨¢ndledi] Casera. Land-forces. pagkakamal?. [lans] Dar un lancetazo. Lup¨¤. P¨¢minggalan. n. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. [lamb] Cordero. n. [landj¨®lder] Hacendado. n. pilayan. da¨ªng. [l¨¢ndskep] Paisaje. pananalita. Kasakit-sakit. n. Paglunsad. lunsaran. n. yam. Sib¨¢t. [l¨¢rder] Despensa. Languor. lastimoso. farol. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. Land. [l¨¢pidari] Lapidario. v. n. Lap. [le¨ªm] Lisiar. tierra. n. n. Lancet. [l¨¢nguor] Languidez. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. Kagandahang asal. adj. Lansquenet. Pil¨¢y. [l¨¢ncer] Lancero. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. saltar en tierra. Lambent. Bwis sa lup¨¤. Kawal na may sibat. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. May malaking pag-aaring lup¨¤. n. deplorable. [lans] Lanza. [lantern] Linterna. Mantik¨¤. v. Malamlam. [l¨¢mentabl] Lamentable. [l¨¢ndmark] Mojon. n. [lag] Moverse lentamente. Manglata. Pagayon-gayon. [lamp-post] Candelabro. n. [l¨¢mpblac] Negro de humo. [lap] Lamer alguna cosa. [l¨¢gard] Harag¨¢n. libelo. [lamp] L¨¢mpara. Pilayin. adj. Tiklop ng damit. [lark] Alondra. P¨ªlay. Languid. traspi¨¦. panglalata. Language. Largess. manghin¨¤. [laps] Lapso. [lard] Manteca de puerco. hingkod. pagkapilay. Lair. [lag¨²n] Laguna. pagayon-gayon. adj. kordero. Tupang munt?. [lardch] Grande. [lang¨¹ish] Decaecer. [l¨¢rdchnes] Grandor. Mahin¨¤. pumund¨®. v. duma¨®ng. magp¨¢huli. Lumunsad. n. [l¨¢rdches] Liberalidad. Kandungan. v. v. adj. Landing-place. Lamp. adj. n. Lament. Maningning. [l¨¢mbkin] Corderito. kahina-hinayang. pastura. Lame. [le¨ªmnes] Cojera. Lanseta. [l¨¢mbent] Centelleante. Landlady. Lark. pagkadulas. manangis. Land. desfallecimiento. Daungan. Lak¨¦. n.

[l¨®ndri] Lavander¨ªa. Hul¨ª. mahiga. [lanch] Lancha. katapus¨¢n. n. Lately. Lateral. Laughter. [l¨®meker] Legislador. Lawsuit. . [le¨ªt] Tard¨ªo. Latter. Sus¨®n sa h¨ªgaan. Latchet. humalimhim. n. Tumawa. Law-giver. Laziness. [l¨¢vish] Malgastar. v. Tal¨¬ ng sapatos. [le¨ªman] Lego. digno de alabanza. n. [laz] Trompo. Latch. [l¨¢csiti] Laxitud. n. muting bapor. [laz] Poner latas en las techumbres. v. [l¨¢votori] Lavatorio. n. [l¨®ful] Legal. l¨ªcito. [l¨®gu¨ªver] Legislador. v. Kahinaan. agwat. [l¨¢dzer] Jabonaduras. adv. Halakhak. Uod. [l¨¢rincs] Laringe. kapagalan. [l¨¢fingli] Alegremente. n. [l¨¦yer] Lecho. [lo] Ley. Lasting. [l¨¢ter] Posterior. Laundress. Katawatawa. [l¨¦zi] Perezoso. Lay. Last. adj. [lon] Prado. v. tawa. Lawyer. Lass. adj. Layman. Tawa. [l¨¢fabl] Risible. malwat. Magsabon ng katawan. [l¨®les] Ilegal. Lash. adj. Tamad. Latent. n. v. n. Laban sa kautusan. v. Ngayon lamang. Magtagal. Lathe. Latin. [l¨¦tent] Escondido. n. tender. [l¨®rel] Laurel. n. Laxity. n. [laz] Lata. secreto. Kandado. malwat. [lash] Dar latigazos. [latch] Cerrar con aldaba. [lass] Doncella. [l¨®yer] Abogado. wak¨¢s. Tag?. Lazy. Tanghal¨¬. n. Lather. P¨¢labahan. Lavish. seglar. n. Lawful. Nagkaganting-pal¨¤. Abogado. Tanghal¨¬. Magbulastog sa pamumuhay. [laf] Risa. Nauukol sa paghuhugas. Laughingly. adv. [le¨ªtli] Recientemente. Hul¨ª. n. Law. Ilusong sa tubig. silip¨¢n. moza. [l¨¢ten] Laton. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. Magbubong ng lata. [le¨ªt] Tarde. [lanch] Botar ¨® echar al agua. [last] ¨²ltimo. Manghagup¨ªt. Lattice. Kahinaan. Maglagay. risada. malaon. Kautusan. ilunsad. Bakood. fatiga. Laureate. Latten. Tagapaglagda ng kautusan. n. [l¨®ndres] Lavandera. v. Lava. n. [laf] Reir. usap¨ªn.Larva. v. Laughable. adj. Late. Usap. Trump¨®. Laundry. n. n. Ikandado. Lath. adj. Katamaran. Last. n. Lay?. [l¨¢vish] Pr¨®digo. n. Lego. con risa. v. Latin. Lawn. n. Laurel. adj. flojo. n. flojedad. Launch. Laud. n. [l¨¢teral] Lateral. risada. Laur¨¦l. Lawless. Lash. Lancha. adj. Layer. ¨²ltimo. Larynx. ling¨ªd. Pumuri. Latitude. v. [lacs] Laxo. [l¨¢sting] Duradero. Lavish. Lavatory. Alibugha. adj. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. Lascivious. proceso. Lath. [l¨®riet] Laureado. [l¨¦] Poner. n. adj. n. oculto. Kapuripuri. [lod] Alabar. [lash] Latigazo. Lalamunan. Laugh. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. Lax. Babaing manglalaba. adv. Patagil¨ªd. adj. tagapagsanggalang. Laudable. [l¨¢va] Lava. [l¨®siut] Pleito. n. liston. postrero. adj. leg¨ªtimo. Bula ng sabon. [l¨¢tis] Celos¨ªa. adj. Launch. [l¨¢tin] Latin. Lawmaker. Hagup¨ªt. [l¨¢fter] Risa. Lather. n. Late. [last] Durar. permanecer. Dalaga. permanente. Mahin¨¤. adj. maglwat. Silohiy¨¢. Latch. Tansong dilaw. n. [l¨®dabl] Laudable. Tagapaglagda ng kautusan. matagal. [l¨¢titiud] Latitud. n. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. [latch] Aldaba de puerta. [l¨¦sitiud] Lasitud. [l¨¦zines] Pereza. Laugh. n. n. liston. [las¨ªvi?s] Lascivo. adj. Matwid. n. Malibog. v. Lassitude. Lata. Nakakatawa. lihim. Matagal. ayos sa kautusan.

Liksyon. [l¨ªder] Guia. conducto. League. Libro mayor. Yaring katad. [lik] Gotera. n. Lebadura. [l¨ªfi] Frondoso. Legible. v. humilig. instruir. Lean. Linta. [l¨¦guet] Legado. n. [l¨¦rning] Estudio. [l¨¦dzern] De cuero. [legat¨ª] Legatorio. n. [lish] Correa. [liv] Licencia. marunong. Tumul¨°. Learned. Kaliwete. Lease. [ledn] Hecho de plomo. Tul¨°. adj. [lip] Salto. adj. [l¨¦rnd] Sabio. May pinag-aralan. Leafy. Pahintulot. Pagkatuto. mag-aral. legitimar. [l¨¦ccion] Leccion. v. adj. adv. Legality. Sumandig. n. Leash. Salamangk¨¢. Leaflet. n. [l¨ªdchend] Leyenda. Leash. [leg] Pierna. Tumutul¨°. adj. Kathakatha. agujereado. n. Latak. residuo. v. guiar. Lection. matalin¨°. Katwiran. Leech. [l¨¦dcher] Libro mayor. Sumulyap. Kapayat¨¢n. v. adj. Sa gaw? na may hangin. Pumatnugot. Lecturer. Pangungupahan. [l¨¦rner] Escolar. conocimiento. v. [lern] Aprender. n. galapong. Leaven. Leak. n. Ledger. Pay¨¢t. Legalize. [l¨ªki] Roto. Learning. Matwid. tir¨¢. land¨¢s ng tubig. [li] Hez. pag-aaral. n. [lis] Arrendar. Bakood. Legation. Leave. Leanes. [l¨ªflet] Hojilla. K¨¢liitliitan. Left-handed. [left-jended] Zurdo. Lumukso. Legal. n. Leg. legitimidad. Munting dahon. paa. Ang nag-aaral. tagapamatnubay. Leap. Sugong kinatawan. n. [left] Izquierdo. Tagapamatnugot. adj. Ang pinamanahan. [lip] Saltar. Isang-ayon sa kautusan. Katad. [l¨ªgal] Legal. fermento. [l¨ªward] Sotavento. pumatnubay. Leathern. Left. Madahon. Leaky. Kaliwa. kaalaman. [l¨¦dchibl] Legible. Legerdemain. Panal¨¬. permiso. instruir. Leak. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. Leaf. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. n. Leer. [ligu¨¦cion] Legacion. Lee. [liz] Heces. Kwento. n. Leather. Lees. adj. [l¨ªgalaiz] Legalizar. pie. hojudo. [liv] Dejar. kathang salaylay. Dahon. escritura de arrendamiento. Lecture. Leavings. Pamana. k¨¢sunduan. n. [list] M¨ªnimo. v. v¨ªa de agua. [l¨ªkedch] Merma. n. n. alianza. n. Leer. Legatee. Ledge. [l¨¦guesi] Legado. [l¨¦cchur] Ense?ar. [lich] Sanguijuela. Lease. Panayam na binabasa. tagaakay. Matuto. [lig] Liga. n. Leaden. n. Leader. v. [lin] Apoyarse. n. Labis. tulu¨¢n. [lin] Flaco. brincar. n. Least. n. n. Lecture. Talian. v. n. [l¨¦cchur] Discurso. Legend. [lig¨¢liti] Legalidad. Tagapagtur¨°. Magtur¨°. [l¨ªvings] Sobras. Leakage. n. v. embajada. n. Kinatawan. Iwan. Legendary. pradera. [lish] Atar con correa. T¨ªpanan. v. Lead. Bumw¨ªs. reclinarse. balat ng hayop. adj. aprendiz. [l¨¦cchurer] Instructor.Lea. Latak ng alak. inteligente. n. [lir] Ojeada. abandonar. [lis] Arriendo. Leap. pellejo. umakay. lumundag. n. ayon sa kautusan. Tiningga. [l¨ªnes] Flaqueza. Gilid. [lif] Hoja. [ledch] Borde. [lir] Mirar de soslayo. Tingga. pabayaan. Learn. v. n. Butas. n. Nababasa. k¨¢yarian. n. adj. Lead. Leave. Legacy. [l¨¦dzer] Cuero. adj. Hit¨¤. [li] Prado. n. derrame. n. Sulyap. n. Luks¨®. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. n. [lid] Plomo. Legate. lundag. estudiante. [lik] Gotear. Lean. [lid] Conducir. Leeward. diputado. Learner. . n. adj. leg¨ªtimo. [l¨¦vn] Levadura.

Liberate. Katunayan. Paninirang puri. n. Letter. n. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. librar. n. kulangan. Silanganan. Lessor. tur¨°. conj. n. [l¨¦son] Leccion. Kagandahang loob.Legion. [l¨¦sor] Arrendador. mahalay. Magpahiram. [liboer¨¢liti] Liberalidad. [l¨¦mon] Limon. Magpalay¨¤. bulaan. n. lenitivo. largura. Levity. n. Lente. n. [l¨¢iabl] Responsable. n. [l¨¦ngzi] Largo. Ang nagpapaupa ng bahay. Pulutong. n. Lalong maliit. Liable. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. Legitimacy. n. pagbabangon ng hukb¨®. [l¨¢ibl] Libelo. [l¨¦niti] Lenidad. Pagpapalay¨¤. Magandang loob. ipagkaloob. Lichugas. [l¨ªonain] Leonino. v. n. n. Bwis. Lunas. Level. adj. n. lalong munt?. v. Kapatagan. n. n. dayap. Himb¨ªng. n. magligtas. Legitimate. adj. n. Let. hambog. Lenitive. Lent. n. Lewd. Leisure. Legislate. adj. kagandahang loob. [l¨¦siurli] Despacio. Leprous. Pantayin. Nakapagpapahupa. patag. mabuting asal. Mga kuto. [l¨¦ngzen] Alargar. kagaanan. [li¨²dnes] Lascivia. Dahandahan. n. v. Leopardo. [l¨¦dchislet] Legislar. carta. [l¨¦dchisletor] Legislador. n. Malibog. Pantay. oriente. Pananagot. Maglagda ng utos. Lend. K¨¦tongin. prolongar. n. [l¨¦toer] Letra. [l¨ªnient] Leniente. Lest. leva de tropas. adj. aplanar. Panghikwat. [l¨ªvoer] Palanca. Lenity. [l¨¦zardchi] Letargo. Length. adj. Titik. [l¨¦pres] Leproso. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. n. [l¨ªvant] Levante. aral. Leniency. Kaawaan. v. Legislature. fastidioso. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. n. Levee. n. Tagapaglagda ng kautusan. Bayaan. [lend] Prestar. Gaan. [lens] Lente. instruccion. [l¨¦pard] Leopardo. lascivo. maliban. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. Paglalagda ng kautusan. kalayaan. adj. ligereza. lunas. [l¨¦moned] Limonada. n. Legislation. v. awas¨¢n. Lever. K¨¦tongin. pagliligtas. [l¨ªboeral] Liberal. n. Lesson. Pakaontiin. v. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. Leper. Legislator. Level. s¨¢gutin. pangharang ng tubig. nivelado. [l¨¦vel] Igualar. Lettuce. kabutihang asal. [les] Menos. Leisurely. igual. generoso. Hab¨¤. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. Parang leon. Lice. Lenient. Lewdness. ocio. adj. Liar. Lemon. Libog. [l¨¦prosi] Lepra. n. [l¨¢ioer] Embustero. Lengthen. [l¨¦vi] Impuesto. [l¨¦soer] Menor. Oras ng pagbangon. Lesser. Liberality. Lethargy. [li¨²d] Lujurioso. Leopard. conceder. Leonine. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. Level. [l¨¦tius] Lechuga. [l¨¦per] Leproso. Mahimbing. adj. n. Liability. Pagpapagayongayon. Mahab¨¤. adj. sulat. vidrio circular convexo. adj. [l¨¦siur] Desocupacion. Lemonade. [l¨¢is] Piojos. l¨ªh¨¢m. mas peque?o. Liberal. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. Levy. adj. adj. Lessen. [l¨ªdchen] Legion. [liboeret] Libertar. Kurism¨¢. benignidad. nakayayamot. [lengz] Longitud. [l¨¦viti] Levedad. Pananagot. n. adv. kahalayan. may pul¨¢. magpautang. n. Limonada. [l¨¦nitiv] Lenitivo. Leprosy. Lay¨¤. Kulang. llanura. adj. Limon. Tunay. Ketong. n. Lethargic. [lesn] Minorar. [l¨ªboerti] Libertad. Pahabain. disminuir. Liberation. Levant. dique para detener el agua. Kagandahang loob. Lens. [lest] No sea que. pul¨¢. [let] Dejar. [l¨ªniensi] Benignidad. n. [l¨¦vel] Llano. [l¨¦vel] Llano. Lengthy. Sinungaling. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. Libel. . n. adj. deliberadamente. may pul¨¢. Baka. n. [lent] Cuaresma. L¨ªksion. Less. patagin. [l¨¦dchislechur] Legislatura. v. n. Liberty. Legislative.

[liut¨¦nant] Teniente. Lights. Ilaw. Bigyan ng hangg¨¢. B¨²hay. Ligament. decendencia de una familia. Liken. Limbo. Kasinungalingan. [l¨¢imston] Piedra de cal.Licence. linaw. Licence. Like. n. claridad. P¨ªlay. [lait] Luz. lah¨¬. Piansa. Life. mag palyab. Malinis. n. magbulaan. Pamigkis. Likely. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. Light. v. adj. magpaningas. n. Lieutenancy. Sangkap. v. lugar tenencia. Itulad. kampon. Pang-ugnay. [l¨¢ifles] Muerto. kamagana Lineal. Malamb¨®t. tanlawan. Lineament. v. alijerar. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. iparis. Like. wangk?. Lime. [l¨ªniel] Lineal. Limp. n. inanimado. restringir. pagbuhat. [lai] Mentira. tinint¨¦. igaya. [l¨¢ik] Como. v. lip¨¬. M¨¢pilay. Lifetime. lijereza. Magpahintulot. Lifeless. adj. adj. igualdad. [lik] Lamer. [l¨ªmitles] Ilimitado. [lai] Mentir. iluminar. n. Kahawig. Limb¨®. hanggan¨¢n. n. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. adj. paris. Rin. n. [l¨ªmbo] Limbo. Dako. Lie. gustar. Gaan. Tenyete. Limitation. Magaan. [limit¨¦cioen] Limitacion. [l¨¢imkiln] Calera. Lighten. adv. Lightness. ligazon. [l¨ªnch-pin] Pezonera. [l¨ªmpidnes] Claridad. Angk¨¢n. . [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. amar. n. adj. [laif] Vida. Tarugo. lintik. Hangg¨¢. adv. vasallo. claro. llevadero. [l¨¢icwaiz] Tambien. n. Kidl¨¢t. Patay. Gaya. Light. Wangis. alumbrar. [l¨¢isens] Licencia. n. [l¨¢ik] Querer. Lid. pagaanin. [l¨ªen] Derecho de retencion. adj. Lieu. kabuhayan. Liege. pahintulot. [l¨¢its] Pulmones. malinaw. Limekiln. Lie. resplandor. n. Magtitis. n. Limitless. lugar. Lineage. wakas. n. [l¨ªgament] Ligamento. adj. iluminar. Linaw. n. [l¨¢ilac] Lila. n. liwanag. Tag¨¢l ng b¨²hay. kawangk?. Lift. velocidad. [l¨ªmber] Manejable. n. n. n. n. T¨¢lukap-mat¨¢. Batong apog. n. kabulaanan. hanay. [l¨¢icnes] Semejanza. kawangk¨ª. Pagkatenyente. v. Nauukol sa guhit. [l¨¢it] Lijero. Lief. Limber. Lilac. gumiliw. Lila. elevar. Umibig. [lidch] Feudatario. n. [l¨¢itnes] Levedad. [lid] P¨¢rpado. Likely. n. N¨¢paibig. n. v. n. Limit. Limpid. liwanagan . buhatin. [l¨ªniedch] Linaje. [l¨ªmit] L¨ªmite. Apog. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. Limb. Kumislap. iwangk¨ª. Line. trasparente. suminta. n. Lisensia. Lime. magsind¨ª. n. Walang hangg¨¢. Ligneous. Pagtat aas. n. [l¨¢itn] Relampaguear. adv. Limp. hingkod. [l¨¢ikli] Bien parecido. [liut¨¦nansi] Tenencia. [lift] Alzar. [l¨¢ik] Semejante. sunudsunuran. para. Lieutenant. parecido. Lift. tulin. Magsinungal¨ªng. v. [l¨ªmit] Limitar. [l¨ªniement] Lineamentos. Light. [l¨¢ikn] Asemejar. igualmente. Humimod. Kawangis. [l¨¢isens] Licenciar. Likewise. Lifelike. Pagkaguhit. dumil¨¤. n. Limestone. [lait] Encender. Like. Lightning. adj. [limb] Miembro. walang diw¨¤. flexible. n. humingkod. n. Itaas. Hangganan. Limit. n. restriccion. [l¨ªgnies] Le?oso. adj. t¨¦rmino. raya. limpieza. linis. alumbrar. comparar. s¨²bdito. [limp] Cojear. naman. Likeness. Ligature. [l¨¢ikli] Probablemente. [lif] De buena gana. v. [liu] Lugar. Lien. v. gawaan ng apog. Limpidness. Parang buh¨¢y. [limp] Cojera. v. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. Linch-pin. sus¨¬. [l¨ªgachiur] Ligadura. n. Yaring kahoy. Marahil. [l¨¢im] Cal. Guhit. gayon din. adj. Lick. autorizar. adv. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. Apug¨¢n. Bag¨¤. [l¨¢im] Lima (especie de limon). n. [l¨ªmpid] Limpio. [lain] Linea.

Arag-arag. Malagnaw. peque?o. Sigla. v. Mabagal. n. Load. kabuhayan. Kaonti. Liniment. Livid. [l¨ªnguoer] Consumirse. [l¨ªstlesnes] Descuido. Itala. Litigant. ajustar las cuentas. bribon. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. [lon] Pr¨¦stamo. Makipag-usap¨ªn. n. [L¨ªnguoering] Tardanza. [link] Anillo de cadena. [l¨¢iv] Vivo. Little. munt?. Ley¨®n. Lulan. kalandas. Buh¨¢y ang loob. lwat. pagkawalang malay ng pagkatao . Pahir¨¢m. cama portatil. Lab¨¬ ngus¨°. Linguist.Linear. Buh¨¢y. makinig. Lining. n. [l¨ªtiguet] Litigar. [lip¨®zimi] Lipotimia. [lom] Marga. List. Litograpya. n. gumul¨®. makupad. List. Tala. adj. n. n. Tuus¨ªn. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. liks¨ª. habitar. Alak. [l¨¢ioen] Leon. ipasan. desmayo. Linen. [l¨ªzard] Lagarto. gandul. pagkagaril. Nauukol sa guhit. n. empr¨¦stito. n. Pamumuhay. lino. l¨¢on. n. subsistencia. [l¨ªtigant] Litigante. Loadstone. [lod] Carga. [lip] Labio. adj. hampas-lup¨¤. agilidad. Loafer. [l¨ªvoeri] Librea. t¨¢laan. tamad. Lisp. v. v. [L¨ªnguoering] Lento. actividad. Maubos. Loaf. [l¨ªsnoer] Escuchante. [link] Enlazar. Liquor. Himatay. Duminig. tunante. aforro. [lisp] Tartamudo. n. [l¨ªkoer] Licor. [l¨ªtoer] Litera. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. Ang nakikinig. Pamumuhay. tumahan mamuhay. peso. Tumunaw. [lof] Pan. [lisn] Escuchar. Lizard. Lithography. n. v. [l¨¢ining] Forro. especie de tierra gredosa. tumagal. Liveliness. Literature. n. Maglulan. Palaboy. [l¨ªtl] Poco. Linz¨®. Livery. Liver. v. [l¨ªcuid] L¨ªquido. Pagkautal. Singsing ng tanikala. v. [l¨ªniar] Lineal. v. Loan. vigoroso. prolongar. n. n. [l¨®dston] Im¨¢n. [l¨¢ivlijud] Vida. Aporo. [l¨ªniment] Linimento. [l¨ªcuidet] Liquidar. Listless. [litigu¨¦cioen] Litigio. [list] Lista. [laiz] Flexible. Liquidation. pagkagago. n. usap. Pabaya. adj. magar¨ªl. dal?. [l¨ªcuifai] Licuar. n. Liquefy. tuk?. tardo. Lingering. sunudsunuran. iugpong. desordenar. adj. Lioness. v. adj. [l¨ªvid] L¨ªvido. prolongacion. lino. Manganak ang hayop. Pagtutuus. n. Link. [l¨ªtani] Letan¨ªa. prontitud. Litter. adj. [list] Registrar. Liquation. malwat. [lod] Cargar. Listlessness. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. Lion. Liquidate. atender. Literary. [l¨ªtoeral] Literal. blando. [l¨ªtardchi] Liturgia. n. Bubul¨ª. [laicu¨®cioen] Licuacion. n. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. [l¨®foer] Holgazan. magago. adj. Umutal. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. [l¨ªtoereri] Literario. Tinapay na malak¨ª. [l¨ªterechur] Literatura. Litigation. n. morar. adj. a. n. alistar. n. dasal. Live. M¨¢tira. [liv] Vivir. n. Liquid. Litigate. walang bahal¨¤. Ayon sa salita. kaw¨ªng. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. v. Litter. n. pagwawalang bahal¨¤. Pagpapabaya. adj. [lisp] Tartamudear. Listener. Panunulat. [l¨ªstles] Indiferente. c¨¢rdeno. Leyong babae. masay¨¢. Lingering. Livelihood. derritir. Lipothymy. pesado. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. enlace. n. Lithe. [l¨¢ivlines] Vida. Living. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. Load. adj. Atay. Ikaw¨ªng. sikap. [l¨ªnen] Lienzo. Lupang it¨ªm. n. n. Gamot na pamahid. Loam. Malambot. Liturgy. Usap¨ªn. dilatar. Lisp. bigat. Live. Bat¨® balan¨¬. n. v. n. n. Link. Lively. Pagtunaw. n. n. [l¨¢ivli] Vivo. n. Lip. magtala. magbayar¨¢n. Tagal. v. descuidado. manah¨¢n tumir¨¢. Literal. n. Linger. [l¨ªvoer] H¨ªgado. Listen. [l¨¢ioenes] Leona. magtagal. n. [l¨ªtoer] Parir los animales. Litany. n. pautang. Nakikipag-usap¨ªn. Litany¨¢. . Kulay tal¨®ng.

adj. Pananabik. n. dampa. [l¨®dchic] L¨®gica. [l¨®guoerjed] Zote. tanod. Logical. la reunion de francmasones. Look. presilla. n. Mahab¨¤ ang buhay. Locality. n. v. [l¨®nlines] Soledad. desierto. [lok¨¦cioen] Colocacion. Loggerhead. adj. pun¨° (ng kahoy). adj. [luk] Aspecto. asqueroso. Loiterer. Ilang. una especie de camaron marino. Logician. alojamiento. Lodger. Lag¨¢y. Pagayon-gayon. Loathing. Locket. kahabaan. [loz] Aborrecer. Looking-glass. [lun] P¨ªcaro. nakasusu klam. v. nakapangdidiri. [loc] Cerrar. adj. adj. v. Loiter. [l¨®itoeroer] Haragan. n. Loop. Tumingin. adj. adj. in¨ªp. adj. [luk-aut] Centinela.Loath. Kilos. [l¨²king-glas] Espejo. detestar. n. n. adj. [l¨®in] Lomo. adj. n. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. Lonely. kaban. pangungusap. n. Log. [long] Anhelar. Katag¨¢ng pagmamatwid. n. Loll. repugnancia. Nakayayamot. [l¨®dchical] L¨®gico. Logwood. Seradura. Pag-iis¨¢. [loz] Repugnante. Balang. Long-lived. Lodging. v. apoyarse. v. palal¨°. Habih¨¢n. Hab¨¤. adj. n. adj. pangtrangk¨¢. [l¨®zing] Disgusto. Sil¨ªd. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. [l¨®bstoer] Langosta. [l¨®gwud] Palo de campeche. galaw. Long-tongued. [loc¨¢liti] Localidad. [lonsam] Solitario. [loc] Cerradura. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. Mataas. v. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. n. Locust. cabeza redonda. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. [longing] Deseo. n. n. Long-suffering. Isara. orgulloso. Humilat¨¤. Locate. Bugtong. itrangka. Loom. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. [long] Largo. & n. acostarse. mapagbat¨¢. [log] Le?o. Longitude. n. Dako. [loki¨²cioen] Locucion. Yamot. Locker. Salita. Maglagay. humandusay. n. Aparador. Locomotive. casita. Manuluyan. n. n. v. situacion. Lodging-house. solo. Switik. n. Loon. Location. [l¨®bi] Antec¨¢mara. mapagmataas. trozo de arbol. [l¨®dching-jaus] Posada. n. Longevity. [l¨®kast] Langosta. Ohales. n. Pahaba. [l¨®ng-tongd] Parlero. corchete. [l¨®itoer] Haraganear. [lon] Solitario. panglaw. pook. [lum] Telar. n. Kayrel. [l¨®zsam] Aborrecible. Logic. abandonado. Lobby. vigia. [l¨®ket] Poner. matayog. [l¨®koer] Armario. Nauukol sa katagang pagmamatwid. ansia. Loathe. [l¨®nli] Solitario. Lodge. M¨¢nunuluyan. nag-iisa. [lol] Tender. naninirahan. Longing. Locomotion. isus¨¬. [lup] Ojal. Bahay-p¨¢nuluyan. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. . [locom¨®cioen] Locomocion. Long. Kahoy na mapul¨¢. Lonesome. Kahoy. anhelo. semblante. Panday-kaban. magtakwil. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. maglapag. n. Any?. logia. Lone. n. P¨¢nuluyan. desear con vehemencia. v. Lofty. Taong mapurol ang ulo. [l¨®ket] Broche. k¨¢wingan. n. [luk] Mirar. Bantay. Salam¨ªn. [l¨®fti] Alto. Loneliness. fastidioso. Magpagayon-gayon. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. Longitudinal. n. n. n. Marunong ng matapat na pagmamatwid. baul. haragan. n. [l¨®cal] Local. parlon. Hab¨¤ ng buhay. Loin. Nauukol sa dako ¨® pook. yamot. disgustado. Lobster. Mat¨ªisin. holgazan. [l¨®ndchitiud] Longitud. n [l¨®dcher] Huesped. elevado. Nag-iisa. adj. n. Suy¨¤. lwal. Manabik. Lock. colocar. vehemente. Balak¨¢ng. inquilino. Local. [l¨®csmiz] Cerrajero. Mahab¨¤. Locution. altivo. Masatsat. hichura. Yumamot. Long. vest¨ªbulo. Look-out. n. Balang. Look. nauukol sa hab¨¤. [lonj¨¦viti] Longevidad. n. [l¨®dching] Posada. ansiar. n. Lock. Loath-some. karimarimarim. [locom¨®tiv] Locomotora. Lodge. Locksmith. M¨¢kina ng tren. manirahan. adj.

Lowland. vilmente. magbatugan. ense?anza. v. adj. Butas. [l¨®land] Tierra baja. Ungal. Lounge. ang natalo. Pagkapanginoon. [l¨®teri] Loter¨ªa. adj. (sigaw ng baka). n. [lut] Saquear. [lav] Amor. kaukulang bahagi. Malak¨¢s na pananalita. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. talipandas. [lo] Bajo. n. desperdiciar. Magiliw. pandak. Kal¨¢g. Loss. ang nasayang. pag-irog. Low-spirited. adj. pumaw¨¬. Love-letter. Malamlam. Loud. Lout. relajado. [l¨¢undch] Haraganear. kagiliw-giliw. m¨¢iibigan. Lottery. adj. gal¨¢n. [l¨¢ud] Ruidoso. [lo] Mugir. disipar. Low. Mahanip. Lord. n. paliitin. Umibig. Low. [l¨²pjol] Abertura. Lowering. [los] Perder. Loudly. Aral. adv. ocioso. nasayang. v. [lord] Se?or. Tinalikdan ng kasintah an. Lovely. adj. Loterya. Kalwagan. [l¨®er] Abajar. humillar. adj. fiel. Love. [los] P¨¦rdida. querer. Lord. [l¨®li] Humilde. palal¨°. adj. ropa. gumiliw. [l¨®ial] Leal. lup¨¤. masalita. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. n. kakalas¨¢n. v. Matab¨ªl. Mangdambong. maluba y. n. Lowliness. [l¨²snes] Aflojamento. [l¨®nes] Bajeza. Lotion. [lus] Desatar. Kumalag. Pag-ibig. Magwala. [lav] Amar. [lop] Desmochar. pumaram. Lore. v. [lot] Suerte. aflojar. Lowing. Lovable. talunan. v. Loth. Lousy. [lo-sp¨ªrited] Abatido. Lop. adj. [l¨¢undcher] Haragan. adj. Low. mangibig suminta. orgullo. adj. hamakin. lote. orgulloso. magbulaksak . [l¨¢ut] Patan. Lover. [loz] Repugnante. Nangingibig. Panginoon. adj. Loquaciousness. Lose. disgustado. nalugi. Loutish. May malaking tainga. adj. magpalw ag. minorar. ba wasan. v. Parang panginoon. n. Hanip. n. Lupang mabab¨¤. soltura. n. Loquacious. Lordliness. clamoroso. holgazanear. masats¨¢t. adv. [l¨¢ver] Amante. [l¨²sn] Desunirse. laguna. danaw. r¨²stico. kumalas. [locu¨¦cioes] Locuaz. [l¨¢udli] Ruidosamente. Kumalag. kal¨¢s. [l¨®er] Mas bajo. tur¨°. n. r¨²stico. pagsinta. Love. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. Lalong mabab¨¤. Lower. kuto. Dagatdagatan. [l¨¢utish] Rudo. [l¨®ermost] El mas bajo. [l¨®uering] Sombr¨ªo. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. Lopeared. aflojar. Magpagayon-gayon. desatar. ayon sa katwiran. Lowermost. adj. Loose. Ibaba. Loquacity = Loquaciousness. ruindad. Lost. batugan. Pangungugaling hamak. disminuir. da?o. parla. adj. satsat. angal. kapalaluan. gustar. Kaibig-ibig. Mapagpakumbaba. n. [lost] Perdido. Dyos. dominar. Mura. Mahin¨¤ ang loob. Kababaan. mangliligaw. altivez. Kapalaran. n. Lower. desatado. Tapat na loob. n. Ang nawala. hamak. hablador. n. kumalas. peque?o. K¨¢babababaan. Lowness. ablucion. Looseness. Lordly. Loosen. Louse. [lo] Bajo. Tab¨ªl. v. desanimado. ¨ªnfimo. Nawala. hermoso. desapretar. n. Loot. n. Lough. [lord] Se?orear. [l¨®ing] Mugido. Pagayon-gayon. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. v. peque?ez. [l¨®lines] Bajeza. Mabab¨¤. [l¨¢vabl] Amable. Magpakapanginoon. [l¨¢us] Piojo. Putl¨ªn. Lovelorn. [lor] Leccion. [l¨®cion] Locion. May kalakasan ng boses. alto. pag-giliw. n. Lounger. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. n. adj. n. separarse. Lot. doctrina. charla. n. Hamak. maniil. lumwag. umirog. adj. [l¨¢uzi] Piojoso. kalugih¨¢n. natalo. Dios. adj. n. Umunga. acobardado. [lop] La rama podada. v. Lop. maingay. kulimlim.Loophole. makuto. sumiso. Lowly. adj. Sulat na palasintahan. n. Sangang pinutol. tak¨®t dwag. adj. Ayaw. Loyal. kaliitan. [l¨¢vli] Amable. malwag. Loose. n. [lus] Suelto. . [l¨¢v-letter] Carta amorosa. v. [loc] Lago. Taong hamak.

adj. n. adj. [lal] Arrullar. magpat ahimik. [l¨¢ber] Tomajon. adv. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. mang-abang. malag?. [li¨²cworm] Tibio. Lukewarm. kasaganaan. Lure. Umabat. [lucsi¨²ries] Lujurioso. Luncheon. Pakinabang. n. Malak¨¢s. Lucidity. ginagal ing. frenes¨ª. lak¨¢s. Humalt¨¢k. n. Lull. [lius¨ªditi] Esplendor. Pakinang¨ªn. lozania. malamlam. Lumbar. tamad. Luminary. Mayabong. adj. dar chasco. n. Magtumpok. n. Bag¨¤. resplandeciente. Lunt. Lustiness. Lucent. humila. [liur] Atraer. Ludicrous. v. adj. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. [l¨®ialti] Lealtad. v. [li¨²crativ] Lucrativo. [li¨²natic] Lunatico. [last] Lujuria. v. Pain. Ningning. adormecer. purificar. Luxuriate. adj. Minindal. [l¨¢stret] Lustrar. Luxuriant. Lubricate. malungkot. maningning. [larch] Abandono. superabundante. adj. umbok. [l¨¢sti] Lozano. n. Ilaw. mahalay na pita. adj. Masamang palad. Pagkakataon. Luckless. adj. [lask] Ocioso. [l¨¢stful] Lujurioso. Kayabungan. [lamb¨¦go] Lumbago. Tang¨¢. adj. kal aguan. Palabir?. n. painan. infeliz. n. Lusk. equipaje. bumatak. lozano. [lant] Mecha de ca?on. Lusty. tanglaw. Lunch. [li¨²sent] Luciente. [li¨²ker] Lucro. Mga tabl¨¢. Mapalad. Kaulul¨¢n. Bastos. [li¨²dicres] Burlesco. Lumpy. magpatulog. Lung. jocoso. Lunatic. Lubricous. mabuting kapalaran. adj. adj. Lumbago. Mabukol. kahoy. Luck. engullir. Loyalty. Lugubrious. n. Lunar. Lubber. sosegar. madera. ganancia. sump¨²ngin. [last] Lujuriar. Malibog. ungas. adj. Yumabong. fornido. Lullaby. superabundancia. & n. mang day¨¤. Lustrate. n. n. [l¨¢mbar] Lumbar. sensualidad. Nakasusuy¨¤. voluptuoso. Paghehele. pal¨¢taw¨¢. Lurch. l¨®brego. Lustful. adj. [li¨²brik?s] L¨²brico. haragan. adj. robustez. Maningning. [l¨¢guedch] Bagage. kapalaran. dichoso. n. mel¨¢ncolico. Titis¨¢n ng kanyon. patay na tubig. inducir con se?uelo. indolente. Luggage. Libog. dil¨¢g. n. triste. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. bukol. . lumag?. Lurid. brillantez. Lunacy. [lamp] Masa informe. Malahininga. di¨¢fano. malamlam. a?agaza. masigla. brillante. Katiin. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. makislap. Luxurious. v. [larch] Devorar. Bantal. [l¨®iali] Lealmente. day¨¤. Kapabayaan. adj. [lac] Acaso. [li¨²rid] P¨¢lido. [li¨²nar] Lunar. [li¨²nesi] Locura. Lustre. katawataw¨¢ Lug. [l¨¢ki] Afortunado. feliz. [larc] Espiar. Lust. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. Lure. [li¨²briket] Untar con materias crasas. [lang] Pulmon. templado. exuberante. [li¨²sid] Luciente. Malibog. adj. [l¨¢nchion] Merienda. mapanglaw. [li¨²min?s] Luminoso. calmar. n. Lucre. n. n. Minindal. n. Luminous. bantalbantal. Lucid. padilagin. Sigla. Maputla. humiya. [liur] Se?uelo. makintab. [lanch] Merienda. Lumber. [lucsi¨²riant] Exuberante. v. v. Lucky. May pagtatapat. desdichado. kintab. Lucrative. fren¨¦tico. [l¨¢labai] Arrullo. fortuna. makislap. n. adj. Maghele. Pinakikinabangan. tub¨°. Luxuriance. v. malabis. sawing kapalaran. Pagtatapat. Lust. v. Bubwanin. [li¨²mineri] Luminar. [l¨¢scies] Empalagoso. magpakalibog. lumbrera. Kin¨¢ng. adj.Loyally. enga?ar. adj. rid¨ªculo. mahalay. adj. resplandor. Luscious. [l¨¢stines] Vigor. Maningning. Magpita ng mahalay. Mapanglaw. Madul¨¢s. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. vigoroso. v. kahibang¨¢n. [lucsi¨²rians] Exuberancia. Sumakmal. un bobo. Nauukol sa bwan. makintab. n. Lurch. n. [l¨¢cles] Malaventurado. n. pabaya. adj. acechar. Lump. sagan¨¤. n. v. Nauukol sa balakang. Lurk. Daladalahan. [l¨¢mber] Maderaje. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. Lump. Maliwanag. [l¨¢ster] Lustre.

Magnet. n. Mahometan. [mad] Loco. hal¨ªng. Alilang babae. n. n. n. [m¨¢dchic] M¨¢gico. In¨¢y. [m¨¢gpai] Urraca. Mackintosh. adj. [m¨¢dli] Furiosamente. baliw. adj. n. kalabi san. capricho. magalit. gal¨ªt. n. antojadizo. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. [l¨¢ir] Lira. m¨¢hiko. panghalina. n. Kagandahang loob. [magnisya] Magnesia. [m¨¢dchistret] Magistrado. Nauukol sa mahia. Uod. [mach¨ªnist] Maquinista. [m¨¦dn] Doncella. [madn] Enloquecerse. sakdal. n. Madden. Batang babae. furioso. [m¨¢gnet] Iman. Madly. n. exuberancia. rabioso. adv. Maiden. arrogante. Madcap. Magnetical = magnetic. se?ora. Magnitude. Mab. Mapusok. [mej¨®gani] Caoba. Mago. Tubig (na nanganganinag). v. adj. [em] M (eme). Makar¨®t. Magnesia. adj. [m¨¦dnjud] Doncellez. voluptuosidad. [maj¨®mitan] Mahometano. dalagang matanda. mabaliw. [m¨¢dnes] Locura. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. n. Tila narra. [mad] Enloquecerse. Madman. Mad. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. adj. Magnify. Taong ulol. n. n. n. [ma] Mam¨¢. v. Maidenly. may panghalina. Magnanimity. como un loco. baliw. Magnesya. pang-ganyak. n. [l¨¢irist] Lirista. n. Matalas ang mat¨¢. Magbihis ng kahit paano. adj. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. Dakilain. Machinery. Magnanimous. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. [magn¨ªfisens] Magnificencia. Lyre. grandeza. mahabagin. n. Madheaded. Machinist. Lyrest. n. Parang dalaga. pagkasir¨¤ ng bait. Larawan ng Mahal na Birhen. Mad. M¨¢kina. n. Madhouse. n. v. n. Magnetism. sira ang ulo.Luxury. Maggot. Machine. it anyag. Magazine. Maidenhood. n. Lynch. Makinista. Maid. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. Kapote. Ginang. m¨¢gico. virginidad. [m¨¢djaus] Casa de locos. tama?o. Bato balan¨¬. [me¨ªd] Doncella. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. katha. pagkabinibini. [m¨¢djeded] Fogoso. [m¨¢dchic] Magia. Moro. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. Kaululan. Mainit ang ulo. loko. Magician. [madchist¨ªrial] Magistral. Ibong martines. Lymph. Macaroni. n. parang binibini. enfurecerse. Lye. Kadakilaan. n. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. ale. n. Magnificent. [m¨¢got] Gusano. Ulol. pagkasir¨¤ ng ulo. n. Dalaga. Lira. kasakdalan. purihin. espl¨¦ndido. n. [mach¨ªn] M¨¢quina. adj. Kilos makapangya rihan. M [ma]. [mak¨ªntosh] Sobretodo. [limf] Linfa. magar¨¤. n. n. magilas. adj. Magic. Mahia. [m¨¢gnitiud] Magnitud. M M. Madness. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. [medch¨ªcian] Mago. exagerar. Madam. n. Nauukol sa m¨¢kina. un maniatico. adj. maawain. [m¨¢dchistresi] Magistratura. binibini. Magic. Maid-servant. n. [macar¨®ni] Macarrones. [l¨¢i] Lej¨ªa. Libog. Magisterial. . v. imperioso. [mad¨¢m] Madama. Lak¨ª. Magpie. Dakil¨¤. kahalayan. Maulol. [m¨¢gnetism] Magnetismo. parang ulol. [mab] Vestirse desali?adamente. Magistrate. Pagkadalaga. picaza. Nauukol sa batobalan¨¬. tawag sa ibang p¨¢hayagan. Ang marunong tumugtog ng lira. n. Lynx-eyed. mainam. v. Ma. magalit. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. Magnetic. n. [l¨²csiuri] Lujuria. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. grandor. Madonna. Magnificence. [m¨¢dman] Un loco. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. Lih¨ªa. [m¨¢gnifai] Magnificar. [lincs-¨¢id] Vista de lince. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. demencia. [m¨¦dnli] Virginal. n. [mad¨®na] La imagen de la virgen. Mahogany. n. ibuny?. criada. kalakih¨¢n. Magandang kalooban. mec¨¢nica. [mach¨ªneri] Maquinaria. mahal¨ªng. Magistracy. adj. exaltar. nanay. Mahistrado ¨® mataas na hukom. Maul¨®l. kal akhan.

[maltr¨ªt] Maltratar. n. kasamaan. Masama ang loob. Pagkukunwa. kalak han. malak¨ª. pagkupkop. v. pluralidad. inang. n. Make.Mail. Masama. Main. Dakil¨¤. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. v. [maled¨ªccion] Maldicion. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. Male. Male. Malapert. n. [mal¨ªgniti] Malignidad. Mamma. [m¨¢let] Mallete. [me¨ªn] Grueso. [me¨ªnland] Continente. n. pagk¨¢gawa. Umalalay. Tao. [me¨ªl] Macho. [mal¨ªcioes] Malicioso. augusto. gal¨ªt. n. Sak¨ªt. lak¨¢s. Makunat. adj. proteccion. Malleable. n. [madch¨¦stic] Majestuoso. n. [m¨¢liabl] Maleable. sostener. [mol] Mazo. Lagnat na may ngiki. Masama. mag-imbot ng masama. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. marahas. adj. magb alut¨¬. Malice. malignidad. violento. Lalong malak¨ª. Pangbayo. v. [malif¨¢ctor] Malhechor. Any?. mag-any?. adj. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. Sama. Patong malak¨ª. n. li ngap. correo. Maize. Nauukol sa lalake. Damdaming kahalayhalay. Majesty. grande. n. n. Malign. [m¨¢los] Malva. [m¨¢lapart] Desvergonzado. Kaunaunahan. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. apoyo. v. n. [me¨ªnli] Principalmente. Komandante. Sumpa. Main. [m¨¢lard] Lavanco. n. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. v. n. Malediction. [m¨¦ker] Hacedor. Nanay. Korreo. inay. n. lait. Masama. [m¨¢ladi] Mal. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. Malefactor. [mal¨¢in] Envidiar. Mall. [m¨¦dchor] Comandante. alipusta. fabricante. dahil¨¢n. n. perversidad. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. Malbas. cota de malla. Maliciousness. n. Mall. . Maltreat. manggagaw¨¤. adj. Majority. adj. Managhil¨¬. Palakol na kahoy. Majestic. Maleficent. Mainly. maligno. [me¨ªm] Mutilar. adj. Maim. Malevolence. n. kulotkulutan. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. Mais. Walang hiya. pag-aalib ugha. soberan¨ªa. enfermedad. Umalipusta. Mal-practice. n. malicia. Major. mahalay na damdamin. n. n. sumapol. & n. formar. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. Mallet. Gaw¨¢ng masama. Masamang kalooban. pangahas. Maintenance. [me¨ªl] Mala. adj. Makeweight. malversacion. estropear. Malt. balut¨¬. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. Pamun? sa timbang. [mal¨¢ria] Malaria. Ihulog sa korreo. [m¨¢lcontent] Malcontento. [ment¨¦n] Mantener. dumikdik. Kadakilaan. kalakhang bahagi. kasakdalan. Isang ur¨¬ ng ubas. adj. Mail. lumpuh¨ªn. primeramente. varon. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. lumikha. n. Mallows. Malignity. Tampalasan. forma. [m¨¦dchor] Mayor. Alalay. [m¨¢dchesti] Majestad. [me¨ªn] Principal. figura. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. Paggawa ng masama. yumar¨¬. adj. manggagawa ng masama. tener malicia. [mal¨¢in] Maligno. [me¨ªl] Poner en el correo. fuerte. Lalake. [me¨ªk] Hechura. [me¨ªz] Ma¨ªz. Maltster. Lupang malawak. n. [mal¨¦volens] Malevolencia. adj. Malignant. art¨ªfice. Panguna. [mal¨ªgnant] Maligno. [mol] Golpear con mazo. Mainland. banhay. adv. Malevolent. Kak apalan. Gumawa. v. Maker. v. & n. producir. [me¨ªl] Masculino. adj. n. lum al¨¢ng. Man. Karamihan. lalake. adj. hichura. n. n. Mallard. n. Tagagawa. May mahalay na damdamin. Malady. [man] Hombre. [m¨¢lis] Malicia. pretexto. Maintain. bugbugin . [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. Magbay¨®. May masamang adhika. [me¨ªk] Hacer. may-gawa Make-believe. n. [mam¨¢] Mama. Major. [m¨¦cwet] Complemento de peso. yar¨¬. karangalan. armar con cola de malla. n. Malaria. Malicious. pangdikdik. crear. fabricar. sakdal. n. malakas. criador. Malcontent. descarado. tungayaw. Make. Malmsey. n. n. Malign. tumampalasan.

Mandatory. n. Sihang. magalis. Mannerly. Napamamahalaan. n. G¨¢lisin. declarar. t¨¢hanan. n. Kakan¨¢n ng kabayo. adj. Manager. mamatnugot. Manoeuvre. n. pumar aan. patalastas. [m¨¦ndchi] Sarnoso. f¨¢brica. adj. Manoeuvre. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. pagtatanyag. n. Manumission. n. Gumawa. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. Manumit. adj. Manifestation. Bahay. Pagpapalay¨¤ sa alipin. conducir. magpatalastas. Manual. casa rectoral. Manslaughter. [m¨¢niual] Manual. Manifest. Mamahal¨¤. k los. n. Gawa. n. [m¨¢nikin] Hombrecillo. sunodsunuran. v. v. tunay. any?. adj. [m¨¢ndetori] Preceptivo. [m¨¦nia] Man¨ªa. pang¨¢. Manipulation. estropear. adj. Mandible. [m¨¢nful] Bravo. Manacle. v. Magpataba ng lup¨¤. Utos. Manufactory. Manik¨ª. adj. Mantel. [m¨¢nedch] Manejar. Parang lalake. n. [man] Tripular. t¨¢hanan. adj. bahay-par¨¬. Pamamahal¨¤.Man. mapitagan. Paraan. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. quijada. lamugin. tay?. buhok sa leeg ng kabayo. Manful. [mantl] Campana de chimenea. [mans] Granja. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. Pandak. Parang lalake. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. [m¨¢ndetori] Mandatario. Tak¨ªp ng chimenea. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. baliw. Manipulate. [mani¨²r] Abonar. g¨¢waan. Mankind. n. Marami. Mannequin. armar. n. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. yar¨¬ sa kamay. Kaululan. Manufacture. [man¨²ver] Maniobrar. Manse. totoo. n. Manageable. Management. Manifold. Mandatory. [man¨ªpiulet] Manejar. Gumawa. manufacturar. Mangy. administracion. [mani¨²r] Abono. Maniac. v. Mania. Manure. modo. hal¨ªng. Manufacture. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. gobernar. Mamahal¨¤. Magpalay¨¤ ng alipin. Manual. [manium¨ªcion] Manumision. n. n. [m¨¢nish] Varonil. n. Tak¨ªp sa dulang. Mansion. m¨¦todo. Kiling. patabain ang lup¨¤. paggawa. v. [m¨¦ndcher] Pesebre. Tagapangasiw¨¤. Malak¨¢s ang loob. [m¨¢nedcher] Administrador. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. ugal¨¬. dum¨ª. Mantle. n. n. Pagkalalaki. [m¨¢njud] Edad viril. morada. adj. tagapamahal¨¤. [m¨¢nifest] Manifestar. n. P¨¢gawaan. Mannish. [m¨¢ncion] Mansion. asal. Ulol. Manage. Manlike. n. Pamamahal¨¤. [manc¨¢ind] El genero humano. estercolar. Manure. artefacto. orden. tanyag. [m¨¢nacl] Esposas. adj. Bugbugin. Utus¨¢n. [m¨¢nedchment] Manejo. Gal¨ªs. [manifest¨¦cion] Manifestacion. & n. n. v. dirigir. v. [m¨¢niual] Manual. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. mabait. Mange. n. hacer ver. varios. tratable. la especie humana. urbano. adj. [man¨¦dchabl] Manejable. forma. sumpong. pangangasiw¨¤. Pataba sa lup¨¤. [mendch] Sarna. n. n. declaracion. v. [mani¨²mit] Manumitir. manufactura. [m¨¢nacl] Maniatar. loco. v. [man¨²ver] Maniobra. Magpahayag. Bahay. sangkinap al. Sangkatauhan. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. Manner. Mangle. Gawa ng kam¨¢y. Manhood. director. [m¨¢ner] Manera. [m¨¢ndet] Mandato. Pahayag. valiente. quinta. Manufacturer. n. Hayag. Mandate. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. costumbre. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. Manakin. [m¨¢nifold] Muchos. Manger. patente. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. Mane. magpakilala. la morada del p¨¢rroco. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. . Gawa. adj. litaw. n. [m¨¢nlaik] Varonil. Manifest. h¨¢bito. v. [mangl] Mutilar. mabuting kausapi n. estiercol. n. matapang. n. n. [m¨¢nifest] Manifiesto. Damal sa kam¨¢y. [mantl] Mantel. Nauukol sa utos. Magalang. Manacle. n.

n. Lat¨¬. n. ci¨¦nega. mandudwit. adj. panggigilal¨¢s. May asawa. comercio. varonil. disimulo. disfrazar. Nauukol sa asawa. [m¨¦rid] Casado. Martial. [mark] Marca. [me¨ªr] Yegua. kuminoy. tab¨ª. [m¨¢ritim] Maritimo. P¨¢ngalakalan. [m¨¢rvel] Maravillar. adj. Mart. Karamihan. v. admirar. [mar¨®der] Merodeador. adj. Many. Many. adj. Magkasal. Kantero. Mask. comprar. corromper.Manuscript. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. matrimonio. Maroon. [mark] Marcar. mariskal. adj. pananabas ng bat¨®. mag-asawa. balat-kay?. [m¨¦ni] Muchos. [m¨¢rsial] Ordenar. Na sa gulang na pag-aasawa. mag-paimbabaw. multitud. lahok. tala. Katakatak¨¢. naval. Dungis. [mesn] Alba?il. n. Lat¨ªan. huella. n. malabon. Tandaan. adj. Martyrdom. pagtataka. v. encubrir. [m¨¦ni] Muchedumbre. n. mas . [m¨¢skiulin] Masculino. [march] Marcha. mas¨®n. [m¨¢rket] Mercar. Magtak¨¢. prodigioso. Mamil¨ª. n. [mar] Mancha. n. corriente. adj. March. v. makapagpahamak. Married. Marvel. Lakad. se?alar. Marsh. Masa. [mash] Amasar. hal¨°. n. [m¨¢rridch] Maridaje. Marami. v. Nauukol sa gilid. n. adj. n. Market. Mariner. n. [m¨¢rchenes] Marquesa. [mask] M¨¢scara. [mar¨ªn] Marino. [m¨¢rbl] Marmol. prodigio. n. Nauukol sa dagat. Pagkakantero. Nauukol sa lalake. nota. Marvelous. Masonic. m¨¢nanabas ng bat¨®. kagilagilalas. francmasoner¨ªa. [mask] Enmascarar. bakat. Tanda. hiwag¨¤. Marline. [march] Marchar. [mart] Emporio. paimbabaw. n. [m¨¢rdchin] Margen. March. Mason. n. v. [m¨¢rshi] Pantanoso. adj. [m¨¢rsial] Mariscal. n. n. [m¨¢rcuis] Marques. Marquis. [m¨¢rdchinal] Marginal. Mark. v. manggilal¨¢s. guhitan. apariencia. Mason. maglahok. hacer alguna mezcla. [map] Mapa. Mask. Mag-utos. Mar. adj. borron. pasmoso. n. n. bak¨¢s. Nauukol sa mas¨®n. especie de golondrina. Marten. Gumawa ng mapa. Mash. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. n. Marm¨®l. guiar. bakatan. [mar¨ªn] Soldado de marina. [m¨¢riner] Marinero. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. Kawal sa dagat. [map] Delinear mapas. n. v. Mash. Market. Marshy. [marsh] Pantano. ngha. [m¨¢rcial] Marcial. Mar. pagkamangha. Kababalaghan. militar. manch¨¢. da?ar. [m¨¢rtirdom] Martirio. pag aasawa. [mesn] Francmason. n. n. Marasmus. Marble. adj. [m¨¢rital] Marital. Map. [m¨¢rketabl] Vendible. Masculine. [mar¨¢zmas] Marasmo. n. n. Gilid. caminar. pasmarse de alguna cosa. Marry. Pagkamartir. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. n. n. Lumakad. Magnanakaw. Magmasa. v. mangulo sa isang lakaran. adj. Marine. n. Kastanyas. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. Mare. k amanghamangha. v. Martir. Mark¨¦s. Marshal. Map. se?al. Mark. Marginal. [m¨¢rtir] Martir. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. maghal¨°. v. magbalat-ka y?. Tisis. [m¨¢rvel] Maravilla. Margin. guhit. n. [m¨¢rket] Mercado. Mabil¨ª. as. meollo. pillador. Ibong martines. n. Utak ng buto. Marriageable. Markesa. lab¨®n. Marketable. Marvel. n. P¨¢milihan. [m¨¢niuscript] Manuscrito. [m¨¢rten] Avion. admirable. n. karaniwan. [mash] Masa ¨® mezcla. n. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. Munting lubid. borde. Marauder. Magm¨¢skara. Marso. M¨¢skara. orilla. March. bingit. Pun¨°. Mapa. Marine. disimular. Kabayong babae. bakat. Taong-dagat. Kasal. Marrow. Martyr. Masonry. Sulat-kamay. Marriage. [march] Marzo. n. [m¨¢rridchabl] Casadero. n. Frankmason. Maritime. [mar¨²n] Casta?a. Nauukol sa dagat. Marital. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. Makasir¨¤. Marchioness. cenagoso. Marshal.

H¨ªgaan. adj. Palo ng sasakyan. papag-asawahin. n. n. [me¨ªt] Casar. n. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. gulang. masticar. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. & adv. gumulang. Master. n. masinsin. Maturate. objeto. [me¨ªt] Consorte. [mat] Esterar. Itulad. Hin¨®g. v. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. Gawang mainam. lang?. dumaig. adj. [m¨¢stiket] Mascar. Pagmamatrikula. [m¨¢trics] Matriz. v. Master. v. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. materno. Matchmaker. Masquerade. [mat¨ªrial] Material. kasama. n. Material. sujetar. disfrazarse. ¨® un negocio. Maudlin. Nauukol sa umaga. Masterly. [mati¨²riti] Madurez. v. pagpatay o. Mature. n. n. matricida. Matricide. Nauukol sa in¨¢. v. maigting. Matrimony. Maternal. Ngumuya. May katawan. n. [m¨¢siv] Macizo. v. adj. iparis. Mga kasangkapan. [m¨¢steri] Superioridad. casamiento. conyugal. Mainam. Matrix. Massacre. Pagmamaskara. n. Mass. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. Maul. n. Pangbay¨®. casar. Hwebes Santo. adj. n. corp¨®reo. Matter. Match. n. [mati¨²r] Madurarse. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. adj. casamiento. ikasal. Pahinugin. n. Mathematical = mathematic. embriagado. Matronly. Maundy-Thursday.Masquerade. adj. Papag-asawahin. [m¨¢sterli] Magistral. asunto. . Mathematician. [masker¨¦d] Mascarada. s¨®lido. [mol] Mazo. sazonado. monton. matanza. [m¨¢tin] Matutino. misa. mujer casada. [m¨¢tron] Matrona. babaing may asawa. Mattings. P¨®sporo. magbalat-kay?. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. [masker¨¦d] Enmascararse. [m¨¢ster] Vencer. n. Pagpap¨¢tayan. pagngata. desposar. [m¨¢tok] Azadon de peto. [matrim¨®nial] Matrimonial. [m¨¢tronli] Como matrona. ngumata. pagbabalat-kay?. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. obra magistral. adj. Pagnguya. Mastery. compa?ero. [mat¨¦rnal] Maternal. n. Mathematic. v. igualar. Nauukol sa pag-aasawa. [matchm¨¦ker] Casamentero. p¨¢tayan. Magm¨¢skara. Kalaguy¨°. adj. Hilot. Piko. Massacre. magbay¨®. [mol] Golpear con un mazo. ukol sa gawang gu r¨®. [mat¨ªrialz] Materiales. n. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. [match] Igualar. Pagpatay sa in¨¢. Maul. siksik. v. Pagkaina. [mati¨²r] Maduro. Kapangibabaw¨¢n. Bumay¨®. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. v. ap¨°. aparear. iparis. adj. [m¨¢tter] Importar. Mahinog. Mast. [m¨¢trisaid] Matricidio. v. v. n. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. adj. [mas] Masa. Matig¨¢s. [mat] Estera. Matrimonal. v. homicidio. n. magulang. Materials. B¨²gaw. Master-hand. se?or. n. Bahay-bat¨¤. [m¨®dlin] Borracho. [matiur¨¦cion] Maduracion. [mas] Celebrar ¨® decir misa. kaulayaw. salansan. [m¨¢tchles] Incomparable. [m¨¢tings] Esteras. Magmatrikula. unan. Mat. Matchless. [matr¨ªkiulet] Matricular. n. M¨¢ukol. misa. [m¨¢ster] Amo. n. [match] F¨®sforo. v. Sumupil. Kahinugan. Mature. Matron. Maternity. Las¨ªng. Bagay. n. Ban¨ªg. Mate. con maestria. Walang kagaya. Gumawa ng ban¨ªg. n. n. walang kapara. [m¨¢tter] Materia. sin igual. Masa. Pagkahinog. petate. Pag-aasawa. Massive. Mattress. Mass. due?o. amo. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. pag-aasawa. Magpatayan. n. esposa. Panginoon. Match. Matter. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. Banig. Matriculation. [mastik¨¦cion] Masticacion. [m¨¢tiuret] Madurar. adj. maestr¨ªa. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. [matr¨ªmoni] Matrimonio. Masterpiece. Mastication. Magmisa. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. n. Matriculate. n. Mat. Matin. pagpasok sa p¨¢aralan . n. Mattock. Matronal. n. kadahilanan. Masticate. Maturity. bunton. [m¨¢tress] Colchon. Maturation. poner en sazon una cosa. [m¨¢tronal] Matronal. [mat¨¦rniti] Maternidad. Marunong tumuus sa pagbilang. ang pumatay ng in¨¢. kaututang dil¨¤. adj. Mate.

Mapakialam. [m¨¦siurabl] Mensurable. extraviar. medicamento. mangyari. mag-isip. Mapakialam. Daang pasikotsikot. Meddlesome. K¨¢taastaasan. n. Maxim. n. May. Nakayayamot. Mediation. adj. maglisya. harina. Measly. [m¨¦dler] Entremetido. Meddle. Pag-aring gamot sa anoman. n. pun¨°. [m¨ªning] Significado. panukat. tagapamagitan. Mean. vianda. [mit] Carne. magwar¨¬. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. Mamagitna. pamama gitan. yano. [mint¨¢im] Inter¨ªn. [m¨ªguer] Magro. [m¨¦ditet] Meditar. Medicate. adj. [me¨ª] Mayo. n. v. remedio. vil. kapakana n. ruin. Mayo. [m¨ªdioker] Mediano. ma . intencion. Measurement. [med¨ªsinal] Medicinal. Pagkain. Mechanic. [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. descarnado. pretender. adj. Medicament. n. Marahil. Gumunita. n. n. n. [m¨¦canizm] Mecanismo. n. Medallion. intrigante. Measles. n. [m¨¦dchor] Corregidor. natatarok. Nauukol sa gamot. Sukat. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. katamtaman. Maze. [mos¨®li?m] Mausoleo. Meagre. n. v. Measure. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. L¨ªbingang maringal. Samantal¨¤. Hamak. kasabihang may taglay na aral. kaypal¨¤. [m¨¢zard] Quijada. Mechanical. Nauukol sa gam¨®t. d? matarok. [m¨ªdietor] Mediador. Mechanism. Parang. [m¨¦dal] Medalla. adj. mediocre. panukal¨¤. Tagapamagitna. adj. [m¨¦siur] Medir. probable. adv. mapanghimasok. [minju¨¢il] Mientras tanto. Medal. Nauukol sa m¨¢kina. adj. n. [midi¨¦cion] Mediacion. adj. mamagitan. habang. Ariing gamot ang anoman. ulam. Karaniwan. [min] Significar. Pamamagitna. Nasusukat. adj. [mo] Molleja de las aves. confusion. Medalya. n. [m¨¦dical] M¨¦dico. [mi] Me. [mid¨¢lion] Medallon. Nauukol sa m¨¢kina. May. n. Medicinal. Magligaw. [m¨¢csilar] Maxilar. n. Meat. be adv. [mil] Comida. lamang-kati. Mazard. masama. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. Mean. n. Meanwhile. Meander. kasukat¨¢n. k alinlangan. kagamutan. Me. Maze. adj. n. [m¨¦i bi] Puede ser. Meal. Measure. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. [m¨¢csimum] Lo sumo. [min] Medio. n. mientras tanto. v. nauseabundo. n. [m¨ªzles] Sarampion. sentido. n. Pagkakaakma. intercesion. Magkahulugan. [m¨ªdiet] Mediar. [m¨¦dlsam] Entremetido. Mead. n. n. Measurable. Maximum. Medallic. Samantal¨¤. [m¨¢csim] M¨¢xima. prado. intervencion. Mechanician. Mean. Karunungan sa m¨¢kina. Medicine. [m¨¦siur] Medida. n. Kawikaan. Makinista. n. mahin¨¤. v. [medl] Entremeterse. D? masukat. Meantime. Meditate. [m¨¦do] Pradera. Gam¨®t. [m¨¦siurles] Inmenso. v. [me¨ªz] Laberinto. adj. n. adj. idear. compas. Makialam. Mawkish. [m¨¦dikament] Medicamento. Sumukat. Karn¨¦. Meddler. gul¨®. n. Mediator. Payat. nagpapakilos ng m¨¢kina. Mediate. ¨¢ m¨ª. Tubig at pulot. sentencia. v. Meaning. Medalyang malak¨ª. v. manghimasok. Sihang. n. intercesor. [me¨ª] Poder. [min] Bajo. adv. Maar¨¬. intentar. May. Sa akin. [mi¨¢nder] Laberinto. v. Tigdas. mapanghimasok. inter¨ªn. hiluka. camino tortuoso. inmensurable. n. adj. harina. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. metro. Sukat. Tinitigdas. designio. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. pensar.Mausoleum. flaco. Mechanics. lo mas alto. [mid] Aguamiel. akal¨¤. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. Nauukol sa medalya. Maw. Medication. Kahulugan. Measureless. [m¨¦siurment] Medida. [m¨®kish] Fastidioso. tramar. Paraan. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. Balunbalunan ng ibon. perplejidad. Dakong salasalabat ang landas. habang. Mediocre. [m¨¦disin] Medicina. maquinista. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. Maxilar. adj. Tagapamahal¨¤. n. pron. Meadow. [me¨ªz] Descarriar. abatido. akalain. indigno. Gamot. n. Mayor. Medical. dukha.

Naaalala. n. Bumanggit. Mainam pakinggan. sak¨ªm. Mga tao. Pagtutunaw. fundir. kabesahin. adj. Mention. adj. memoria. Pulubi. malambot. v. magulang. v. [mencion] Mencion. Upah¨¢n. adj. dom¨¦stico. [mend] Componer. metal fluido. n. Panglaw. adj. Melody. mababang loob. [m¨ªknes] Mansedumbre. [m¨ªnial] Servil. Memento. adj. [m¨¦lting] Derritimiento. Memorandum. Balat na manip¨ªs. n. v. Sangkap. Membrane. Kaamuan. Mensual. Memorize. [mim¨¦nto] Recuerdo. Merchant. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. nagpapalimos. n. bahagi. malamlam. adj. Mapanglaw. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. pagbubulay. narrativa. adj. Bangg¨ªt. negociante. Nauukol sa pangangalakal. mapaglingkod. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. Menace. magsurs¨ª. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. matigas ang loob. mapagnilay. Pagalingin. adj. palambutin. kumumpun¨ª. n. pananakot. Umayos. [m¨ªlioret] Mejorar. n. [mend¨¦cioes] Mendoso. [mend¨¢siti] Falsedad. [m¨¦lodi] Melodia. Mental. adj. [m¨¦rsineri] Mercenario. Mendicity. tierno. Mendicancy. asamblea. [m¨¦ndicant] Mendicante. adj. Mensuration. n. kaanib. n. [m¨ªdiam] Medio. [m¨¦moir] Memoria. Hinog. el que obra solo por inter es. n. [m¨¦mori] Memoria. Memorial. Asoge. n. [mensiur¨¦sion] Medicion. day¨¤. n. n. recompensa. [melt] Derritir. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. Mendicant. Meed. Mercenary. Medium. [m¨¦lo] Maduro. Mendacious. pag-alala. n. Pulong. pagwawar¨¬. Maam¨°. [m¨¦rsiles] Cruel. recordar. parte. Meekness. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. n. Bal¨¤. Merchantman. [men] Hombres. [m¨¦ditetiv] Meditativo. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. Mellow. intelectual. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. Meek. Milon. malungkot. M¨¢ngangalakal. adj. Meliorate. n. [m¨¦rchant] Comerciante. Malingkurin. lungkot. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. [mil¨®dias] Melodioso. dulzura. reparar. [mik] Manso. Melodious. mabangis. n. kalagitnaan. Mapaggunita. . Menstruation. Alaala. pagkapulubi. Pahinugin. triste. Makasumpong. Gant¨ª. Menace. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. sazonado. Menial. [m¨¦nez] Amenazar. n. [m¨¦mber] Miembro. adj. remendar. Memoir. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. mendicidad. [mencion] Mencionar. v. n. enga?oso. lamlam. n. [m¨¦mbren] Membrana. kasama. Kasinungalingan. [mid] Premio. Tumunaw. Mensurable. contemplativo. Isaulo. magdaray¨¤. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. sumiso. manakot. disolver. adj. [memoramdum] Memor¨¢ndum. adj. Mend. Melliferous. Merchandise. bataan. fundicion. magtagp?. [m¨¦rkiuri] Mercurio. Merciful. v. pagnin lay. sumalubong. gunamgunam. adj. & n. Memorable. Mention. Memory. madurar. Sarisar¨¬. Kalakal. Mensural. n. Mellow. recuerdo. n. [medit¨¦cion] Meditacion. kaloob. natatarok. Meet. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. Pagsukat. v. adj. umalala. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. Member. Mahabagin. [merkiurial] Mercurial. [m¨ªting] Junta. [m¨¦ntal] Mental. Melting. Mercury. n. sirviente. Meeting. [mit] Encontrar. Menial. mercancia. v. Mabagsik. Alaala. n. Pamumulubi. Alaala. Sasakyan ng kalakal. [m¨¦lo] Sazonar. Inam ng tingig. hallar. n. magnilay. Melon. adj. Gunit¨¤. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. Magbal¨¤. Mendacity. mga lalake. medida. pamumulubi. Melt. n. [mim¨®rial] Memoria. makatagp?. memorial. Sinungaling. [m¨¦lancoli] Melancolia. Melancholic. pabutihin. pagtitipon. adj. v. convencion. n. n. samotsamot. [m¨¦rcantil] Mercantil. Merciless. Mediative. tunawin. [m¨¦rsiful] Misericordioso. inhumano. n. Mercurial. Nasusukat. n. sukat. n. Pagkapulubi. [m¨¦morabl] Memorable. Nauukol sa sukat. pagulangin. Alaala. Nauukol sa asoge. Melancholy. enga?o. [m¨¦nez] Amenaza. Mercantile.gbulay. kasap¨¬. Meditation. Mapul¨®t. Tandaan ng alaala. interesado. piadoso. Alil¨¤. maawa¨ªn. Gitna. reflexion. Agas. Men. clemente. Medley. alalahanin. [m¨¦lon] Melon. n.

[m¨¢igratori] Migratorio. adj. Mettlesome. [midch] Mosquito. jovial. tapang. Utus¨¢n. [mer¨ªdian] Mediodia. n. [m¨ªdl] Medio. Mete. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. Talinghaga. . Migration. Hating gab¨ª. n. diversion. suave. Mesyas. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. Amag. v. Merit. [m¨¦rri] Alegre. pahatid. Mangibang bayan ¨® lupain. n. Nauukol sa pangulong bayan. Sumisid. [midst] Medio. malakas ang loob. n. [m¨¦smet] Comensal. adj. Sama ng loob. centro. Metropolitan. Pangulong bayan. pabalit¨¤. Mew. [metl] Br¨ªo. n. dulzura. creo. kasayahan. parte. fuerza. n. [mi¨¦r] Mero. Meritorious. [m¨ªldiu] Moho. [metam¨®rfos] Trasformar. Hilot. Mess. adv. lupang nalolook. Mice. ¨¢ las dose. Middle. tabang. n. wangk¨ª. a. n. [m¨¦rit] M¨¦rito. Palipatlipat. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. adj. g¨¢lit. kalagitnaan. Nakalalaban. Mild. v. Ngiyaw. [m¨¢it] Poder. Metropolis. twa. May kapangyarihan. Method. [midland] Mediterr¨¢neo. Merriment. Cristo. pagmumukha. Mighty. adj. Magilas. n. [m¨ªdling] Mediano. Midsummer. Umangal. n. v. [min] Semblante. n. Metro (panukat). n. Tila. makapangyarihan. Midwife. Pangingibang bayan ¨® lupain. Mewl. Katamtaman. simple. [metrop¨®litan] Metropolitano. Kaamuan. [mi¨²] Maullar. Kapangyarihan. [m¨¢itili] Poderosamente. Kasalsalan ng taginit. porcion. n. [m¨ªdnait] Media noche. Punong kawan¨ª sa sasakyan. Merge. rancho. gritar. Metamorphose. [miz¨®dic] Met¨®dico. Methodic. Pasabi. [m¨ªdwe] A medio camino. festivo. v. n. Message. hundirse. & n. Mildness. marapatin. adj. Metal. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. n. [mif] Disgusto. matabang. Mien. [m¨¢ildnes] Clemencia. kalagitnaan. Mile. [m¨¢is] Ratones. [m¨¦rsi] Misericordia. v. Metal. Milya. N¨¢gigitna. lakas ng loob. potente. Katanghalian. [mit] Medir. adj. adv. [m¨¦tlsam] Brioso. Meridian. ardiente. lak¨¢s. n. [m¨¦zod] M¨¦todo. Midway. [m¨ªdshipman] Guardia marina. galak. Gilas. Nauukol sa paraan ¨® palakad. Metaphore. n. puro. tumakal. Karapatdapat. Midland. Midnight. [m¨ªter] Metro. adj. n. n. n. palakad. adj. pulos. n. sumukb¨®. Kasalo. valor. Migratory. Masay¨¢. Mga daga. Midday. [maigr¨¦cion] Emigracion. Mildew. [milch] Lact¨ªfero. [midmost] En el medio.Mercy. n. mag-iba ng any?. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. Any?. Milch. Messiah. Militant. [maigret] Emigrar. wangis. Malakas. n. [m¨¦rit] Merecer. Might. [mi¨²] Maullido. [m¨¢ild] Apacible. Merry. [miz¨ªncs] Me parece. [merdch] Sumergir. Pagkain. coraje. Karapatan. Kristo. Methodical = Methodic. lumubog. adj. bizarr¨ªa. Gitna. Sumukat. v. Isang ur¨¬ ng lamok. Mightily. [m¨¢il] Milla. Gitna. n. Nauukol sa metal. aw¨¤. Metallic. pahiwatig. Mew. galak. v. adj. Maging dapat. n. adj. [m¨ªlitant] Militante. adj. Baguhin ang any?. n. n. Midshipman. Midway. adj. Habag. mal humor. n. n. katanghalian. Midst. [mes] Plato. n. Meter. j¨²bilo. Maam¨°. Middling. [m¨ªdde] Medio-dia. comadrona. Say¨¢. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. piedad. lakan. [m¨¦sendcher] Mensajero. [m¨ªdwe] Medio camino. Messenger. Paraan. Midmost. katatag¨¢n. Tanghal¨¬. sa akal¨¤ ko. adj. Ngumiyaw. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. [mi¨²l] Chillar. [merit¨®rias] Meritorio. n. regocijo. ardor. mediocre. [m¨¦tal] Metal. Magatas. Mere. Miff. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. n. v. Messmate. Migrate. [m¨¢iti] Fuerte. Merit. vivo. Kalookan. [midwaif] Partera. Midge. [m¨¦sedch] Mensaje. n. capital. Mettle. anuncio. Methinks. Taganas.

Milky. n. l¨®brego. diligente. n. observar. nakapaparis. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. gumaya. adj. n. n. Mill. v. [m¨ªnsingli] A pedacitos. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. Panggagagad. v. [m¨¢in] Minar. Angaw. Madil¨ªm. [m¨ªnit] Menudo. contrahacer. Mind. n. [m¨ªlineri] Moda. Lumaban. m¨²lihan. ang minamahal. n. Pagkamunt?. n. Larawan. cuidadoso. Magbub¨° ng salap?. [m¨ªrki] Oscuro. . gozo. [m¨ªlitet] Militar. [minster] Monasterio. Ang nililingap. kasayahan. Mineral. simbahan. banl¨ªk. adj. Mill. Mindful. Bahay na pinagbububuan ng salap?. Minded. Gatas. inferior. Miniature. Gumiling. n. ko. n. n. Mint. war¨¬. [m¨ªlkman] Lechero. n [m¨ªracl] Milagro. [m¨ªlion] Millon. Mirth. [mint] Acu?ar. n. Militia. gal¨¢k. Gumatas. n. [m¨¢in] Mio. Babaing magaslaw. adj. n. Miracle. adv. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. Pastor. Madil¨ªm. [mil¨¦nial] Milenario. n. Milt. galapung¨ªn. obra divina. Minimise. Maghal¨°. [m¨ªnion] Favorito. Mirror. v. Milkman. Militate. maglingkod. Millennium. maglahok. akal¨¤. considerar. Moda. Minute. Nauukol sa kawal. Minor. adj. [m¨ªliner] Modista. handa. [milt] Lechecillas de las peces. Mine. lusak. cavar. Ikasang angaw. Minority. n. Tadtad. Akin. Minx. [mirk] Oscuro. [m¨¢in] Mina. Atay ng isda. n. Tumadtad. Maggagat¨¢s. n. Millinery. Burak. Milk. dispuesto. n. mabahal¨¤. K¨¢liitliitan. adj. [m¨¢ind] Cuidar. lingkod. Mimic. Magmina. [m¨ªmic] Imitativo. adj. [m¨¢inor] Menor. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. [mil¨ªcia] Milicia. [m¨ªnister] Ministro. Minim. fango. Miraculous. n. adj. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. adj. n. Mineral. [m¨ªler] Molinero. Millionth. adj. n. [m¨ªlston] Piedra de molino. Minimum. adj. Minuto.Military. [m¨ªliteri] Militar. Mimic. Salamin. Isip. Mire. Ministration. [m¨ªnistri] Ministerio. mabait. [mint] Casa de moneda. kalooban. Munt?. Mag-ingat. Kulang. Mirky. v. n. entendimiento. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. [m¨ªnus] Menos. Sanglibong taon. voluntad. Millstone. [m¨¢ind] Mente. Mahilig. Mincingly. n. Mind. Pangangasiw¨¤. [m¨ªrror] Espejo. n. desmenuzar. regocijo. katwaan. v. adj. Kahimahimala. [m¨¢inded] Inclinado. Minute. adj. Mint. Nauukol sa sanglibong taon. [mincs] Mosa atrevida y libre. [m¨ªniechur] Miniatura. Minister. n. Gilingan. n. manggagaya. tagapangasiw¨¤. [mirz] Alegr¨ªa. adj. Hukb¨®. Minister. Himala. Mirk. [m¨ªneral] Mineral. Minion. Mangasiw¨¤. Gumagad. Minus. Mingle. Madilim. [milk] Leche. [mir¨¢kiulas] Milagroso. v. Mince. Batong gilingan. Mina. l¨®brego. lact¨ªfero. [ministr¨¦cion] Ministerio. [m¨ªlki] L¨¢cteo. j¨²bilo. [m¨ªngl] Mezclar. [m¨ªnister] Ministrar. n. Wala pa sa tadhanang gulang. v. [min¨®riti] Minoridad. Miller. n. burlesco. n. [mil] Moler. humukay. gawang Dyos. Monasterio. Mimic. peque?o. malamlam. Mine. v. Mimicry. v. limo. Million. magsundalo. Say¨¢. paggaya. Manggigiling. hwad. bagay ng mina. v. Modista. [m¨¢indful] Atento. [m¨¢inor] Menor de edad. Minster. [m¨ªnit] Minuto. [m¨ªmic] Mimo. [m¨¢ir] Cieno. n. Minor. Pangangasiw¨¤. Magatas. [milk] Orde?ar. Mine. [mil] Molino. [mil¨¦niam] Mile?o. pron. Millennial. [mins] Picar (la carne). servir. babaing pangahas. pangbabady¨¢. Pakaliitin. malamlam. ¨® n. Milk. l¨®brego. malamlam. Anomang n¨¢pakaliit. adj. pagparis. Gagad. Manggagagad. twa. molinete. [m¨ªrksam] Oscuro. adj. Milliner. Maingat. [m¨ªnim] M¨ªnimo. Munt?. Mirksome. v. [m¨ªmic] Imitar. n. Ministry.

Miscalculate. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . Misery. walang pananam palataya. v. [m¨¢izer] Taca?o. gal¨¢k. Misconstrue. v. enredador. magbalita ng d? totoo. mal sentido. infortunio. samotsar¨¬. Misgiving. kaaba¨¢ng palad. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. n. Mamahala ¨® mamun? ng masama. Mismanage. malparir. [misgu¨ªving] Recelo. adj. m¨¢lisya. duda. [m¨ªscriant] Infiel. Misgive. v. desastre. Misjudge. adj. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. [m¨ªserabl] Miserable. perjuicio. [misc¨¢rriedch] Aborto. pagaa langan. masamang gaw a. desgracia. malikot. contento. Misdoubt. infortunio. tumuus na may kamalian . Misapply. Magkamal? ng pahiwatig. [m¨ªschivas] Da?ino. [misf¨®rchiun] Infortunio. Masay¨¢. Misdeed. adj. [m¨ªrzful] Alegre. extraviar. Magpakasama. . v. [m¨ªseri] Miseria. Magkamal? ng paggamit. n. [misbij¨¦v] Portarse mal. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. v. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. kamalian ng pag-uukol. v. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. Kaabaaba. Misinform. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. Agam-agam. equivocaci¨®n. Miry. Walang pananalig. Maghinal¨¤. v. Sama. Magkamal? ng paglalagay. v. infeliz. n. n. Misconceive. Maling akal¨¤. n. Misapprehension. mala accion. Magmasamang ugal¨¬. sakuna. mal porte. Mamamugot ng masama. Maburak. n. Mirthful. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. avariento. Misdemeanor. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. malusak. [misc¨¢rri] Abortar. Sama ng pagk agamit. mal hecho. Pangungugaling masama. [misdim¨ªnor] Mal proceder. v. n. descaminar. Pangungugaling masama. Misguide. Kasaw¨ªan. [misg¨®vern] Desgobernar. Magkamal? ng paliwanag. Misapprehend. obrar ¨® proceder mal. Mischief. descarriar. n. [misaprij¨¦nd] Entender mal. [misj¨¢p] Desgracia. calamidad. crimen. [m¨ªschif] Mal. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. Kapahamak¨¢n. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. Misdirect. Miscreant. magsapantah¨¤. twa. Miser. rev¨¦s. masama. mal¨ªng pananalig. [misadv¨¦nchur] Desgracia. [m¨ªserabli] Miserablemente. Mischievous. Sar¨¬sar¨¬. Magkangdidinggan. Misconception. n. kasalatan. m¨¢lisya. Maghinal¨¤. perjudicial. v. Misbelief. Miserable. v. maglih¨ªs. [misg¨¢id] Descaminar. kasa w¨ªan. Maramot. v. sakim. extraviar. v. kabalintunaan. n. [misd¨¢ut] Recelar. Magk¨¢mal? ng paliwanag. Masama. Kasawian. v. saw?. mala conducta. incr¨¦dulo. pag-aalapaap ng kalooban. [misc¨®ndact] Mala conducta. adj. kahirapan. Aba. Gawang masama. maglisya. Misapplication. Makunan. mag-agam-agam. lik¨®t. desastre. sospechar. ilih¨ªs. Papag-alapaapin an kalooban. v. [misbij¨¦vior] Mala conducta. ilisy¨¢. [misc¨®ndact] Portarse mal. malvado. Miscarriage. heterodoxia. Miscarry. Pagkangdidingg¨¢n. v. Nakunan. da?o. n. Misconstruction. calamidad. [misch¨¢ns] Desgracia. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. desdicha. mamahal¨¤ ng d? wast?. n. [m¨¢iri] Cenagoso. [misd¨ªd] Mala accion. Misinterpret. n. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. mabanl¨ªk. maputik. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa.lakan. kapahamakan. v. kamali Misconduct. Hirap. magbintang. Maglig¨¢w. n. Maling pagkak augnay ng mga salita. adv. Mal¨ªng akal¨¤. [misl¨ªd] Extraviar. v. Miscellaneous. Ilig¨¢w. hacer temer ¨® dudar. [misl¨¦] Colocar mal. Kapahamakan. adj. magmasamang ugal¨¬. Kumur¨° ng pamal?. Misgovern. delito. Misadventure. sala. Misbehave. Mishap. sakuna. n. Masamang ugal¨¬. jovial. n. v. Maglig¨¢w. Misfortune. n. Miserably. Mislead. asal n a masama. fatalidad. Misconduct. Mischance. Mislay. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. n. kapahamak¨¢n. lodoso. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. adj. infortunio. Misbehavior.

Mistrust. Magk¨¢mal? sa pangalan. m¨¦todo. v. v. v. any?. Pagpapakalabis. sospechar. Paris¨¢n. [mizl] Lloviznar. Mistrust. n. maham¨®g. n. magbant?. Ihanda ang mga kawal. Uy¨¢m. [misri¨²l] Tumulto. n. hib¨ªk. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. Mock. [misi¨²zedch] Abuso. pumayap¨¤. n. Mister. sospecha. Mockery. gumagad. Maghal¨°. tuya. desorden. tumigil. Tungk¨²lin. Misrepresent. tuya. halimbaw¨¤. Mitigation. burla. faltar. Ginoo. lo perdido. [mon] Lamentar. desarreglo. Missing. Mist. panunuya. foso ¨® canal. Pang-uuyam. [mis¨ªoneri] Misionero. [m¨ªsti] Nebuloso. [m¨ªsal] Misal. n. Kamalian. v. Misplace. mal?. Humumpay. Missionary. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. escarnecer. [mics] Mezcla. [mish¨¦p] Deformar. mali. [moc] Mofar. Laktaw.Mismanagement. Hinal¨¤. sapantah¨¤. desfigurar. Mitre. mam¨¤. [mob¨ªliti] Movilidad. [m¨ªtiguet] Mitigar. [mot] Mota. Mistiness. n. n. mang. palakad. costumbre. v. n. pizca. [misple¨ªs] Colocar mal. v. Kapal ng tao. Masamang pagkapalab as. gentuza. Tumampalasan. confusion. [mist¨¦k] Equivocarse. Mix. babae. dar un nombre falso. n. Mixture. Humihilagp¨®s. binibini. Missal. daing. lahok. [mistr¨¢st] Desconfianza. Mistake. gemir. burlar. magsapantah¨¤. Miss. [m¨ªsil] Arrojadizo. v. v. asal. n. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . Ulap. [mod] Modo. [m¨¢it] Cresa. [mism¨¢nedchment] Mala administration. Missible. quejido. n. bant?. Magbangbang. Mission. v. gemido. Maulap. n. Moat. falso. falta. n. quejarse. Misunderstand. Mobilise. v. n. adj. bangbang. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. Maghinal¨¤. Misrepresentation. v. Pamamahalang d? wast?. [m¨ªstines] Nebulosidad. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. Mizzen. humibik. [mist¨¦k] Equivocacion. n. [m¨®del] Modelo. Mock. Hal¨°. lumaktaw. calmar. n. [moc] Mofa. kilos. [moc] Ficticio. Misrule. Gining. Ang kulang. Paghumpay. Mitigate. [misi¨²r] Maltratar. Kagulo. n. ulir¨¢n. [mot] Rodear con canales de agua. n. [m¨ªster] Se?or. v. n. Moan. ayos. n. Missive. desarreglo. v. [m¨ªsing] Lo que falta. Magkamal?. gagad. Umuyam. Misusage. misyon. pasamain ang any? ¨® hichura. Ulap. Munting bagay. Misname. n. Paraan. n. Magkangdidinggan. Misty. ang nawala. mezcla. tumuya. manuya. [m¨ªsiv] Carta misiva. Mobility. forma. [mon] Lamento. abusar de algo. [misn¨¦m] Trasnombrar. magkulang. ugal¨¬. kulang. [m¨ªcschur] Mistura. hichura. Mizzle. v. Mob. n. burlesco. Mite. bir¨°. [m¨®keri] Mofa. aklat ng misa. [mizn] Mesana. n. Sumala. Miss. Gorra ng arsobispo. se?ora de casa. moderar. [m¨®bilais] Movilizar. Sulat na may taglay na bilin. Misyonero. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. v. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. [m¨ªsion] Misi¨®n. v. Gagad. Mock. n. n. Model. n. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. Kamalian sa paglilimbag. n. [m¨¢iter] Mitra. [mis] Se?orita. n. [m¨ªstres] Ama. Sangk¨¢. adj. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. manera. Galaw. Babaing panginoon sa bahay. [misrepres¨¦nt] Representar mal. [mob] Populacho. Mistress. Papangitin. n. Moan. v. Misprint. Managhoy. lumisya. yerro. Mistake. . [mis] Frustrarse. lamentarse. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. Moccasin. kumilos. Miss. kilos. maglahok. Mode. kawal¨¢n ng ayo s. bunton ng tao. panggagagad. n. [mist] Niebla. Magkamal? ng paglalagay. n. Moat. concubina. [mis] P¨¦rdida. pagtigil. Misal . dumaing . [mitigu¨¦cion] Mitigacion. Misprint. Misshape. humamak. Umambon. Magkamal? ng paglimbag. burla. adj. [mistr¨¢st] Desconfiar. Panaghoy. Misuse.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

[n¨®is] Divulgar alguna noticia. [nip] Pellizco. [n¨¢infold] Nueve veces. karilagan. alingwngaw. maalingaw-ngaw. Ninety. [nich] Nicho. Nauukol sa gab¨ª. v. Kabunyian. [n¨®diul] Nudillo. Masarap. Sa ika syam. Gab¨ª. Bangungot. adj. adj. Karamutan. avaro. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. Nobody. Niggardness. n. [n¨¢it] Noche. mainam. [n¨®minal] Nominal. umil¨ªng Node. [nib] Pico. [n¨®nedch] Minoridad. Noise. n. n. Nibble. gab¨ªgab¨ª. rumor. sonido. Nib. Ninetieth. Nondescript. kalm¨®t. adv. walang t¨¢hanan. hugong. adj. Nice. [n¨¢itfol] El anochecer. [nicnem] Motejar. [n¨¢in] Nueve. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. [n¨¢itli] Nocturno. Nip. n.Next. tumang?. [n¨ªpers] Alicates. [n¨®minet] Nombrar. v. menor edad. [n¨¢itmer] Pesadilla. Palayaw. [n¨®bodi] Nadie. Nimbleness. [noct¨²rnal] Nocturno. adv. Nominate. adj. reverencia. adj. Maramot. [n¨¢intin] Diez y nueve. n. n. Nod. n. Nickel. eligir. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. n. callado. Noisiness. ¨¢gil. turbulento. Night-gown. v. bulla. Nikel. Nimble. Lisa. Magpalayaw. n. adj. n. Nod. [nomin¨¦cion] Nombramiento. Noble. n. Nightly. despues. hidalgo. [n¨®isles] Tranquilo. No. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. [no] No. Ut¨®ng (ng suso). Kagahulan. el extremo de cualquiera cosa. mezquino. [n¨®mad] Errante. [nod] Nudo. [n¨ªbl] Picar. Ikalabing syam. [n¨¢is] Gustoso. [n¨¢isiti] Exactitud. adj. Nocturnal. Umabot sa oras. [nimbl] Ligero. Night. Maingay. l¨ªbingan. [nod] Cabeceo. [n¨®blman] Noble. Tahimik. Taong marangal. n. Niche. Ika syam. Buh¨®l. u?ada. adj. n. ninguna persona. kainaman. Nightmare. v. & prep. Nodule. Ika syam na p?. n. Nicho. Saka. [n¨ªkel] Niquel. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. Kumurot. Nomination. ruindad. Noise. panaginip. kagul¨®. Maliks¨ª. magul¨®. activo. & n. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. delicioso. wala. il¨ªng. Nightly. Ninth. Ninefold. Syam na p?. mahugo ng. Malapit. Ninthly. adj. D? masayod. tiempo preciso. [niz] Sobrina. [nai] Cerca. Nickname. v. Nightfall. Hind?. Kaganapan. Paglubog ng araw. Noisy. Nit. Labing syam. n. Makasyam. Kaliksihan. dignidad. n. Nineteenth. n. Kabataan. [nip] Pellizcar. Nickname. inmediatamente. mangalmot. adj. mote. Non-attendance. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Niece. marangal. nominacion. masigla. n. Tumuka. Niggard. Kurot. poner apodos. adj. [nod] Cabecear. Nineteen. Nipple. Pang ipit. Panggab¨ª. n. kakulangan sa gulang. Nigh. rasgu?ar. karangalan. [nob¨ªliti] Nobleza. [n¨ªgard] Taca?o. [n¨®is] Ruido. Buny?. [nic] Punto cr¨ªtico. cercano. [n¨ªpl] Pez¨®n. Paghahalal. adv. n. n. Yumuk¨®d. kaingay. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. Sa gab¨ª. Noiseless. n. . Syam. [n¨®isi] Ruidoso. clamoroso. adj. Buh¨®l. hacer una se?al con la cabeza. Nick. [n¨¢itli] Por las noches. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. n. [nobl] Noble. bumat¨¬. Nobility. Nobleman. v. Magbansag ng anomang balit¨¤. punta. delicadeza. v. M¨¢halal. masikap. n. ruido. [n¨ªmblnes] Ligereza. adj. Wala kahi't sino. esmero. dulo. Pagalagal¨¤. cualquiera se?al hecha con la cabeza. destreza. Yuk?. adj. Pamangking babae. n. Nonage. adj. noveno. n. tenazas. Nomad. [n¨®isines] Estr¨¦pito. adj. [necst] Luego. [n¨¢inti] Noventa. adj. marilag. sak¨ªm. kasakim¨¢n. [nit] Liendre. n. adj. [nicnem] Apodo. Ingay. humirang. Nippers. kasiglahan. pumil¨¬. Ingay. Tuka. Nicety. Nauukol sa pangalan. b at¨¬ tang?. [n¨¢inzli] En nono lugar. n. pangarap. adv. mahal. el huevo del piojo. alboroto. Nick. Nine. [n¨¢inz] Nono. Nominal. Damit na pangtulog. n. hwag. Nip.

billete. ¨¢ las dose ng araw. [n¨®vis] Novicio. ninguno. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. [nuk] Rincon. D? maaaring mangyari. lit¨¢w. hoy dia. Novelty. conj. [n¨®tisabl] Notable. n. Nose. Hangal. kahusayan. alimentar. adj. N¨¢hahalata. Now and then. Nothing. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. kasalat¨¢n. ninguna cosa. n. Notch. mirar. Bingaw. [norz] Norte. [n¨¦rishment] Nutrimento. n. [n¨®sles] Desnarigado. [n¨®nsens] Disparate. Nostril. bakatan. Northern. n. n. Not. Wala. Halata. reparable. se?al. adv. Note. Northward. magiting. [nus] Lazo corredizo. [non¨¦ntiti] Nada. Notorious. Note-book. n. Sa mga kaaraw¨¢n natin. Katanghalian. ¨¢ las dose ng araw. Noon. v. entrampar. ¨¢ngulo. [n¨¦rish] Nutrir. [nau end dzen] De cuando en cuando. adj. Noun. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. manakanaka. Hilag¨¤. adv. [not¨®rioes] Notorio. marca. Sa dakong hilagaan. adj. Nooning. [n¨®tis] Noticia. n. & n. maulit . Notaryo. [notor¨¢iti] Notoriedad. Balit¨¤. Non-existance. n. [not] Notar. n. Notice. walang anomang bagay. Noodle. tanyag. [n¨®stril] Ventana de la nariz. Nobela. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. pumun¨¢. distinguir. Nook. Notwithstanding. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. ni ¨® . marapat purihin. [n¨®rzern] Septentrional. Kabalastugan. v. [n¨®tuerzi] Notable.. Now. [n¨®tabl] Notable. Gayon man. observacion. Bumingaw. Normal. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. kasalatan. [n¨®vel] Novela. n. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. hilagaan. adj. Tulog sa tanghal¨¬. esquela. adv. observar. parecer. n. [nun] Medio d¨ªa. Kapuripuri. n. Sulok. napapansin. Nourishment. Notoriety. buny?. [nos] Nariz. [n¨®zing] Nada. mas¨ ahayag. Notice. alimento. Tandaan. Novel. [nus] Enlazar. nota. Akal¨¤. Nobyembre. [nons¨¦nsical] Absurdo.None. n. impertinente. Nonpayment. hayag. Notch. Kawal¨¢n. [non-ecs¨ªstans] Nada. c¨¦lebre. adj. pamagat. adv. Katanghalian. v. Ngong¨°. Note.. wala. n. Nonsense. n. Notable. s ulat. n. man. Kapintasan. [naw] Ahora. Noteworthy. [notch] Hacer muescas. Nourish. Hind?. v. v. n. n. de vez en cuando. [not] Nota. halata. v. Aklat na t¨¢laan. [nov¨¦mber] Noviembre. adj. Normal-school. kandil¨¬. [n¨®tabli] Notablemente. November. Wala. n. [notuizt¨¦nding] No obstante. n. Maminsa nminsan. n. Escuela Normal. adv. p¨²blico. [n¨²dl] Simplon. [non] Nadie. Kawal¨¢n. [n¨®tifai] Notificar. [n¨®ted] Afamado. . Patalastas ng h¨²k¨²man. adj. n. tang¨¢. n. maging. gunggong. pumansin. Halata. ipahayag. n. sin embargo. kagitingan. Baguhan. [notifik¨¦cion] Notificacion. [n¨®rzist] Nordeste. Noose. Noose. Hilag¨¤. Humalata. Pakanin. Noonday. Nought. falta de existencia. mentecato. Notification. North. [n¨®velti] Novedad. n¨¢pupuna. Sumil¨°. pun¨¢. tawagin sa h¨²k¨²man. Ilong. Northeast. Halata. [not] Nada. Nowadays. Nonsensical. memorable. [not] No. war¨¬. falta de existencia. Noseless. [n¨¢uades] En nuestros dias. Nonentity. Notary. Ngayon. n. Noticeable. impertinencia. n. hak¨¤. Habagat. babasah¨ªn. Pangalan. Katanghalian. n. [n¨¢un] Nombre. Ipatalastas. adj. ukit. bakat. [nor] Ni. reparo. marcar. [n¨®rmal] Normal. adj. Notably. [n¨®tis] Notar. adv. Pagkain. [n¨®cion] Nocion. adv. [notch] Muesta. n. Kah¨¬. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. Karaniwan. Sil¨°. [n¨²ning] Siesta. Noontide. digno de nota. adj. Wala. adv. insigne. Bantog. Kakulangan sa bayad. malas. n. n. bantog. ngayon. n. kandiliin. Notion. [n¨®tari] Notario. Notify. tanda. Nor. Butas ng ilong. Noted. Kabantugan. Novice.

Numeral. Numberless. Nutmeg. adv. Nimpa. v. Pagbilang. Number. Nauukol sa bilang. [namb] Entorpecido. pawal¨¢n ng kabuluhan. Nozzle. [ni¨²clioes] N¨²cleo. Nudity. Sanggol. Walang kapararakan. O (o) Oaf. Matigas ang ulo. Balat ng pil¨¬. [ni¨²meres] Numeroso. n. enfermera. [ni¨²d] Desnudo. n. Nullify. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Numeric. [n¨¢mberles] Innumerable. n¨²mero. . Mongha. bogar. futil. n. adj. Numismatics. nakasisir¨¤. Yaya. [ni¨²sans] Indecencia. n. Bumilang. [n¨¢mber] N¨²mero. kababuyan. n. alimento. namamanhid. [ni¨²guetori] Nugatorio. adj. n. Mag-iw?. Nuptial. bilang. B¨¢lok. [nozl] Nariz de un animal. Numerate. Nuisance. v. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. Nurse. adormecimiento. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. fr¨ªvolo. [ni¨²meret] Numerar. [ni¨²triment] Nutrimento. Katigasan ng ulo. Nucleus. [nan] Monja. [nars] Ama de cria. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. v. [or] Remar. n. Oasis. cantidad. n. Musm¨®s. n. da?oso. n. [namb] Entorpecer. Obdurate. Nauukol sa bilang. ungas. ungas. n. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. contar. cuidar enfermos. n. O O. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. pag-aalag¨¤. Obdurateness. adj. Kaki't saan man. [¨®rzman] Remero. Pamamanh¨ªd. tanga. [nat] Nuez. hub?. n. Nursery. Nudge. Nymph. Oasis. [n¨¢rchur] Criar. n. mujer hermosa. n. adv. adj. Hub¨¢d. v. Sumpa. v. v. Kasalaulaan. Nakabubusog. Nakasasama. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. n. n. [n¨²pcial] Nupcial. n. Karunungan sa mga salapi't medalya. lo que pertenece ¨¢ las bodas. adj. Walang kabuluhan. Nunnery. Tigas ng ulo. n. [¨®bdiuret] Endurecido. contar. Numerical = numeric. Pil¨¬. [n¨¢mber] Numerar. Mag-iw? ng bat¨¤. abrogar. [n¨¢rchur] Educacion. porquer¨ªa. makakal. Oar. sagw¨¢n. tipun¨¢n. n. Nutshell. n. [n¨¢mskal] Zote. Pag-iiw?. [n¨²pcials] Nupcias. Obduracy. adj. [n¨¢neri] Convento de monjas. [n¨®we] De ningun modo. Nutriment. Oath. Numskull. [nal] Nulo. mag-alag¨¤. n. [n¨®jwer] En ninguna parte. n. Pag-iiw?. [n¨¢rseri] Crianza. Nugatory. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. Marami.Noway. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. zoquete. n. Numeration. n. Numerous. Mamanh¨ªd. boda. Nun. [ni¨²tricioes] Nutritivo. Pangtalop ng pil¨¬. Oar. m¨¢nanagwan. Nurse. Noways = noway. [oz] Juramento. n. [n¨®ccioes] Nocivo. n. [o] O (o). adj. Ngus¨°. babaing magand¨¢. Pagkain. Null. [of] Idiota. Nurture. Oarsman. pag-aasawa. Noxious. Bilang. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. Nowhere. [n¨²lifai] Anular. n. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. Nursling. Nuptials. [n¨¢mbnes] Torpor. Walang bilang. [ni¨²meral] Numeral. Manh¨ªd. Nude. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. Numbness. n. Nutcrackers. [nimf] Ninfa. Nutritious. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. pangbusog. Nurture. Nues moskada. Kawal¨¢n ng kapararakan. Bahay ng mga mongha. [ni¨²diti] Desnudo. Kahubaran. obstinacion. bilangin. katigasan ng ul o. n. Numb. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. v. Nut. Bumilang. Pawal¨¢n ng halag¨¢. v. sumagw¨¢n. Gumaod. n. adj. adj. Numb. Gaod. Kasal. Nullity. Kahi't sa anomang paraan. Manggagaod. [¨®asis] Oasis. ense?ar. [n¨²liti] Nulidad. n. inv¨¢lido. [nars] Criar criaturas. Number. pag-aalag¨¤. [niumer¨¦cion] Numeracion. [or] Remo. Hangal. adj.

pagganap. v. [obs¨¦niti] Obscenidad. necrolog¨ªa. [obu¨®ccioes] Peligroso. n. salangsang. agradar. pagtalima. adj. v. Pumilit. deshonroso. Obstacle. adj. hadl¨¢ng. r¨¦plica. Obesity = obeseness. [¨®bdchect] Objeto. m agalang. hadlang. huma dlang. embarazo. [obs¨ªn] Obsceno. [¨®blet] Chato por los polos. Padilim¨ªn. adj. umabala. [obski¨²r] Obscuro. tumalima. Oblivious. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. malab¨°. Obsolete. adhika. nota ¨® reparo cr¨ªtico. Kadiliman. [obs¨¦rvabl] Notable. [¨®bstinesi] Obstinacion. Obscuration. Matigas ang ulo. Tungo. [¨®blong] Oblongo. n. galang. Mataba. mas¨²nurin. adj. deshonra. [obl¨¢idch] Obligar. adj. n. [obl¨ªteret] Borrar. [ob¨ªtiueri] Obituario. n. impedir. adj. sumiso. n. Bagay. Observe. n. Pitagan. adj. Object. n. Oblation. pumigil. Chap¨¢t. Obey. adj. [obl¨®cuioes] Injurioso. Gambal¨¤. Obedient. Obligation. [obs¨¦rving] Atento. [ob¨ªdiens] Obediencia. May kapintasan. Obscurity. kalibugan. Obloquious. Obloquy. Pun¨¢. v. gala ng. capaz de objecion. adj. Oboe. n. kalabuan. lab¨°. magalang. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. Magmalas. n. Sumunod. Obligatory. Mas¨²nurin. Obsequies. atencion. v. tanyag. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. Pagsunod. da?oso. [¨®bo] Obo¨¦. palabuin. Pagkahiw¨ªd. [obl¨ªc] Oblicuo. tikman. adj. Object. [¨®bstinet] Obstinado. adj. . Objective. [ob¨ªs] Obeso.Obedience. pagkahapay. cuidadoso. [¨®bsolit] Obsoleto. n. adj. Kahalayan. Katungkulan. Obfuscate. n. v. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. crasitud. n. [obs¨¦rv] Observar. [obski¨²riti] Obscuridad. complacer. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. Kapansanan. pudpod. n. ruidoso. obst¨¢culo. sumubok. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. layon. [¨®bliguetori] Obligatorio. Obsequious. [ob¨ªsnes] Obesidad. [obl¨®cui] Infamia. Gumambal¨¤. v. magmasid. gumaganap. Obliging. adj. n. Madilim. n. Oblate. Halata. dahil¨¢n. adj. reparar. Observant. v. Obeisance. n. Obese. Limot. Pagtupad. pulpol. Obstinate. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. Obstruction. n. Tumutupad. abal . Pahiw¨ªd. Mapagmalas. adj. Katigasan ng ulo. adj. pakay. Malilimut¨ªn. respeto. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. [obs¨¦rvant] Observante. Lip¨¢s. pagpigil. conspicuo. Observation. lum¨¤. tungo. kasiraang puri. Alay. sumalungat. [¨®bsecuiz] Exequias. sumision. mapagmasid. [ob¨ªdient] Obediente. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. retardar. Magdil¨ªm. kalabuan. Maingat. kahalayhalay. Observance. Obit. respetuoso. Objection. adj. Obliterate. n. Obliquity. [obdeh¨¦ccion] Objecion. reverencia. [obl¨ªvias] Olvidadizo. Mahalay. Obeseness. [obl¨ªvion] Olvido. Taba. cortesano. atento. honras funerales. [¨®bit] Exequias. Observing. [obfi¨²sket] Obscurecer. n. n. adj. notar. sumalangsang. n. Obscure. Obstruct. [obl¨¢idching] Servicial. Mapaglingkod. adj. mapagtalima. Obscene. Obscure. magbigay loob. [obski¨²r] Obscurecer. Oboy. [obligu¨¦cion] Obligacion. pahap¨¢y. [obstr¨¢ct] Obstruir. kadiliman. Mahugong. kapansanan. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. estorbo. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. adj. tenaz. Tumutol. mapaglingkod. Observer. Kadustaan. Mapagkaloob. S¨¢pilitan. Obscenity. Obituary. adj. Oblivion. Obstinacy. [obe¨ª] Obedecer. nak¨¢kapahamak. gordo. v. anticuado. Observable. Obnoxious. mas¨ªd Observatory. Oblige. Oblique. Kadustadusta. dificultad. Tutol. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. Dilim. Obstreperous. layon. Talohaba. Obserbatoryo. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. pans¨ªn. [observ¨¦cion] Observacion. [obs¨¦rvetori] Observatorio. [obs¨¦rvans] Observancia. imp¨²dico. [obl¨¦cion] Oblacion. salungat. maingay. Oblong. Lib¨ªng. [obs¨¦rver] Observador. n. Mapanganib. n. [¨®bdchect] Objetar. Objectionable. Kumatkat. tungkulin. malibog. n.

[obtri¨²d] Introducir con violencia. n. Nauukol sa dagat. Ocellated. n. fragrante. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. oficio. [oct¨¢nguiular] Octangular. Offer. propuesta. Magtam¨®. Odds = oddness. adj. Magpumil¨ªt na pumasok. Amoy. Offer. adj. n. pagkaka taon. katwa. adj. umalipusta. adj. & prep. sazon. Ling¨ªd. kaiba. n. [ok¨¦sion] Ocasion. Oktubre. [¨®csipat] Colodrillo. Manggalit. [obti¨²s] Obtuso. October. ni. mamaslang. [¨®cean] Oceano. v. [occ¨¢r] Ocurrir. Obviate. rareza. adquirir. n. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. Pasl¨¢ng. injuriar. [ocsidental] Occidental. Odorous. Pagkakataon. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. [obtri¨²cion] Intrusion. adv. extravagante. Bagay na may walong p¨¢nulukan. Pinun¨°. Mapurol. n. dahilan. [obt¨¦n] Obtener. May walong p¨¢nulukan. Mabango. Odd. Handog. n. Kaimotan. tocante. Obtrusive. v. Occiput. [odor¨ªferoes] Oloroso. n. Pangyayari. Offering. Office. Ng. adj. [¨®fer] Oferta. [oct¨®ber] Octubre. Occupy. likod ng ulo. Pagtatanim sa kalooban. adj. Occur. pulpol. Nauukol sa kanluran. [obtri¨²siv] Intruso. adj. [od] Oda. [of] Fuera!. Occult. k¨¢wanihan. [of¨¦ns] Ofensa. adj. sa. Handog. lait. Nagwawalong taon. Occupation. Nauukol sa mat¨¢. casual. emplear. Offend. Nakagagambal¨¤. [of¨ªsial] Oficial. Ang nagmamay-ar?. [ok¨¦sional] Ocasional. kubl¨ª. n. nakapipinsala. alipusta. Octennial. [ok¨¢lt] Oculto. adj. Mapanghimasok. Occupant. Offence. Oddness. Kaibhan. odio. [¨®ficer] Oficial. Matataglay. tag?. magagalit¨ªn. n. [of¨¦nd] Ofender. Obtain. salimuyak. Occurrence. Panghihimasok. Obvious. [¨®bvias] Obvio. Officer. adj. Mangyari. Odoriferous. [¨®doroes] Oloroso. Makawalo. v. [¨®dor] Olor. kalunuran. Ode. Odious. [of] De. Malay¨°. Ocular. Occasion. Kanluran. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. Umiwas (sa kapansanan). desecho. Malinaw. Of. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. nagkataon. particular. kawan¨ª. fragrancia. n. n. trabajo. n. injuria. [¨®kiupai] Ocupar. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. Oddity. [¨®csident] Occidente. pa nahon. Maghandog. lapastangan. patap¨®n. palag¨¢y. entremetido. Gansal. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. kay. adj. n. v. adj. escondido. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. n. adj. Off. maliwanag. [¨®kiulist] Oculista. magtalag¨¢. [okiup¨¦cion] Ocupacion. Off. adj. desigualdad. [¨®kiupant] Ocupador. [of] Lejos. n. adj. [¨®fer] Ofrecer. Odor. adj. n. Pagkabuhay. suceso casual. lograr. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. nagtatagal ng w along taon. adj. [oct¨¢gonal] Octagonal. ¨¢ distancia. ma karoon. [odioes] Odioso. [¨®fis] Oficina. casualidad. [obt¨¦nabl] Asequible. Occasional. magk¨¢taon. Oceanic. Obtrusion. [¨®bviet] Obviar. [¨®fering] Oferta. [¨®diti] Singularidad. evidente. Oculist. [of¨¦nsiv] Ofensivo. pudpod. n. magkam¨ªt. adj. [¨®ctiupl] Octuplo. Obtuse. adj. alcanzar. Octagonal. Occidental. n. Opisina. bang¨®. Ocean. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. adj. n. empleo. n. sin punta. Dagat. provocar. N¨¢pataon. incidente. salsal. v. Nakagagalit. romo. fragrante. g¨¢wain. Official. Occident. Mapagtanim. ocupante. Obtainable. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. adj. makakam¨ªt. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. Octagon. Octangular. aborrecible. . v. magtaglay. Odium. Offensive.Obstructive. empleado. tiempo oportuno. prep. Labis. injurioso. entremetimiento. Kaibhan. [¨®kiular] Ocular. May mat¨¢. n. Gumamit. Obtrude. [¨®fal] Sobras. [od] Impar. int. ang n¨¢papanahon. v. Mabango. [¨®dium] Odiosidad. evitar inconvenientes. ha nap-buhay. Octuple. [¨®dnes] Disparidad.

Open. Oldness. Olibo. Open. ojeada. limo. nakagagambal¨¤. Olden. Ogle. [¨®intment] Ung¨¹ento. Ominous. n. [omn¨ªciens] Omniciencia. Oily. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. Oil-cloth. [¨®il] Aceite. Masulong. [old] Viejo. Buk¨¢s. walang tungt¨®ng. daluhong. Usbong. [olf¨¢ctori] Olfatorio. One. . [¨®fing] Pleamar. [¨®nli] ¨²nicamente. [op¨¢siti] Opacidad. lip¨¬. adj. n. Bugtong. alis¨¢n ng tungtong. masikap. Makapangyarihan sa lahat. Onerous. adj. tuloy. batong mahalag¨¢. Oh. [¨®nerous] Oneroso. Malang¨ªs. con frecuencia. laktawan. [¨®minoes] Ominoso. adv. adv. Ooze. adj. Opera. [¨®ili] Aceitoso. [¨®lden] Viejo. [¨®pn] Abierto. n. destapar. Kasipagan. n. [¨®fspring] Prole. masagawa. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. Laktaw. sikap. Mag-akal¨¤. Omit. [omit] Omitir. Onion. lumaktaw. p¨¢una. Oleaster. v. Oftentimes. Sibuyas. v. mirar al soslayo. [¨®liv] Olivo. Masipag. juzgar. Mam un¨°. Lumigta. [¨®gl] Gui?ar. prep. ¨®pera. sulyap. adj. n. Minsan. mahirap. Marunong sa lahat. [¨®peretor] Operador. Offing. [¨®ilman] Aceitero. Sa gaw¨ªng harap. adj. linaje. [¨®pn] Abrir. lah¨¬. Matanda. Paggawa. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. [op¨¦c] Opaco. Madal¨¢s. lum¨¤. n. n. [omn¨ªcient] Omniscio. Madal¨¢s. kagulangan. [¨®gl] Gui?ada. Omniscience. adj. n. adv. adj. Matanda. Olfactory. n. Ule. sumulyap. v. adj. pagbusbos. celebrar la misa. [¨®pera] ¨®pera. Magbuk¨¢s. Angkan. may kagulangan. tang¨¬. adj. bukod-tang¨¬. Omission. Sa. n. Often. Onward. Ab¨¢! Oil. Isa. Pun¨° ng olibo. [¨®nuard] Adelante. [on] Sobre. [op¨¢in] Opinar. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. n. p¨¢ngitain. Officiate. Opiate. Opaque. Banlik. kumalat. Kind¨¢t. antiguo. Kumindat. pagsasagawa. Omniscient. [¨®nion] Cebollas. [oft] Muchas veces. [o] ?Oh!. dati. adj. [of¨ªcioes] Oficioso. inap¨®. Tinortang itlog. cieno. n. Kapangyarihan sa lahat. magulang. walang tak¨ªp. Offset. int. n. [¨®pal] ¨®palo. Officious. Pun¨°. Tagagawa. Opal. Operator. n. fatal. con frecuencia. Offspring. adj. tagabusb¨®s. anciano. Bugs?. Lang¨ªs na mabang¨®. antiguo. ancianidad. Omelet. una. Ogle. Oldish. Omnipotent. [¨®ldnes] Vejez. adj. n. Once. n. [¨®milet] Tortilla de huevos. Officiousness. Operative. [¨®peret] Obrar. adj. magmisa. [uz] Fango. anciano. Mabigat. Masamang p¨¢ngitain. Omnipotence. Langis. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. [omn¨ªpotent] Omnipotente. Sumaloy. n. P¨¢mahiin. [¨®fset] Pimpollo. Oft. Katandaan. Ointment. adj. Operation. molesto. [ofn] Muchas veces. talb¨®s. Opine. Operate. Lamang. malamlam. n. v. [¨®il-cloz] Hule. [¨®nli] ¨²nico. adv. [uans] Una vez. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. Gumawa. On. n. sulong. n. n. Oilman. n. siniestro. ¨®palo. n. lum¨¤. Opacity. [¨®peretiv] Operativo. sa ibabaw. presagio. v. n. oficiar. [¨®men] Ag¨¹ero. n. alisan ng tak¨ªp. ligtaan. burak. Kalabuan. Only. operar. uno. Maglalang¨ªs. Only. May katandaan. [of¨ªsial] Oficial. [¨®piet] Opiata. v.Official. [¨®fntaims] Muchas veces. Onslaught = onset. n [oper¨¦cion] Operacion. la¨®n. Onset. v. magulang. descendencia. Gamot na may halong apyan. nangunguna. n. solamente. Nauukol sa amoy. Laot. oleoso. Ooze. adv. adv. adj. Onward. kadiliman. Madal¨¢s. encima. adj. [¨®nuard] Avanzado. Nauukol sa paggawa. Karunungan sa lahat. Olive. [¨®leaster] Olivo silvestre. adelantado. [uan] Un. humatol. Malab¨°. Omen. dati. [om¨ªsion] Omision. Old. con frecuencia.

adj. [opoz¨ªcion] Oposicion. pahirap. [orbd] Orbicular. Orbed. kasalung¨¢t. sumalungat. arguyente. [¨®rder] Orden. ma g-utos. n. n. n. Oppression. Orange. & n. Or. mahusay. v. magpasiya. Magtatag. [op¨®nent] Antagonista. Orderly. panahon. [org¨¢nic] Org¨¢nico. Opulency = opulence. Optical = optic. establecer. Organist. Utos. umayos. Optician. vejacion. n. Opposition. n. mineral. Orange-color. Oppress. ignominioso. Bakulaw. Mag-ayos. n. adverso. magpasya. [opr¨¦sion] Opresion. Utos. [¨®pcion] Opci¨®n. sumalangsang. Oppose. Ordinance. katap¨¢t. [¨®ptimist] Optimista. la cuenca del ojo. [¨®piam] Opio. disponer. [opr¨¦siv] Opresivo. adj. Order. Kasangkapan ng kawal. Ordinal. . Pumighat¨¬. [ordin¨¦cion] Ordenacion. mandato. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. Oppressor. Mag-utos. nakapagsisikip ng loob. [¨®rchard] Huerto. Dalangin. Ordnance. M¨¢mimighat¨¬. Kulay-suh¨¤. n. marapat. adj. Apyan. redondo. [¨®rendch] Naranja. [¨®rder] Ordenar. v. [¨®piulent] Opulento.Opinion. n. Halamanan. [orb] Orbe. [¨®piulens] Opulencia. estatuto. [parang piano]. [¨®ptic] ¨®ptico. Organization. adj. Organ. nakikipagtalo. Pagtatatag. Orb. pangungusap. war¨¬. v. [¨®posit] Opuesto. maghusay . Utos. Kakutyakutya. Pagkakataon. ¨®. pasiya. Optic. Mayaman. Optimist. kung. kahalay-halay. [¨®rkestra] Orquesta. [¨®rdineri] Ordinario. sazon. magpahirap. contrario. M¨¢nanalumpat?. Oracle. adj. [or¨¦cion] Oracion. Tutol. Orator. paglaban. Orchestra. sangsinukob. contrario. adj. n. en frente. [op¨ªnion] Opinion. Orbit. globo. n. adj. Ordain. Bilog. n. [¨®rendch-color] Color de naranja. Organic. [¨®rgan] ¨®rgano. kapanahunan . [¨®rdnans] Artiller¨ªa. katalo. n. Tagatugtog ng ¨®rgano. n. regular. [opr¨®brias] Oprobioso. husay. [¨®rbit] ¨®rbita. Pagkakataon. arreglar. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. esfera. Order. Option. Maayos. Sariling hak¨¤. n. naranhita. malak¨ªng unggoy. Ordination. comun. el acto de conferir orden sace rdotal. [opr¨¦s] Oprimir. mah irap. n. dictamen. Karaniwan. verbal. bien arreglado. conj. v. arreglar. araw. adj. adj. Sa salita. cruel. kayamanan. ayos. Oration. Mabilog. n. Opponent. n. Hak¨¤. Silanganan. ¨®rgano. bituin. [opr¨¦sor] Opresor. [¨®ral] Oral. Opium. salangsang. sumakal. n. in¨ªs. n. n. Ore. pananalita. n. verjel. n. musang. adj. Oppressive. Opposite. uk¨¤ t¨¢. dalandan. lumaban. Opulence. [¨®rient] Oriental. conveniente. Organical = organic. adj. apretar. Ordinary. Opponent. Organize. Orchard. [¨®rdinal] Ordinal. Pighat¨¬. [or] ¨®. Orkesta. [¨®rganist] Organista. [op¨®s] Oponer (se). Kalaban. [or] Quijo. adj. Orient. Lakad ng tal¨¤. [¨®rdinans] Ordenanza. [oporti¨²niti] Oportunidad. n. Yaman. adj. Opprobrious. n. [ord¨¦n] Ordenar. mabagsik. contrariedad. Opportune. [¨®rganaiz] Organizar. Suh¨¤. n. tampalasan. adj. salangsang. Nauukol sa ¨®rgano. fronterizo. n. n. akal¨¤. Pananalumpat¨¬. pag-oorden sa par¨¬. Orang-outang. mapagpahirap. globo. [¨®rderli] Ordenado. Opulent. maghusay. disposicion. oriente. Isang ur¨¬ ng batong matigas. tuntunin. [¨®racl] Or¨¢culo. [¨®ratori] Oratoria. [¨®retor] Orador. Tumutol. Oral. [organiz¨¦cion] Organizacion. umin¨ªs. [opt¨ªcian] ¨®ptico. v. Opportunity. n. Manglilitis ng paning¨ªn. riqueza. Nauukol sa ayos ¨® husay. Sanggunian. at bwan. adj. Nakapipighat¨¬. [oporti¨²n] Oportuno. Kalaban . Oratory. regla. [op¨®nent] Opuesto. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. n. Kalaban.

[¨¢utgoing] Salida. Outlive. n¨¢ipakikita. [¨¢utlet] Salida. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. pron. Maggayak. ser menester. pinagparisan. Ostentatious. Outgo. adv. Outcry. [¨®rnet] Adornado. [ostent¨¦cion] Ostentacion. [ost¨¦nsibl] Ostensible. Mapagparanya. Oscillate. Outcast. Onsa (salap?). [ostent¨¦cioes] Ostentoso. gala. Outburst. v. Otherwise. adj. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. desposeer. v. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. [¨¢utle] Despensa. Pagkaulila. Orthography. amin. [¨¢uter] Exterior. kami nga. Ostentation. hi yawan. hiyas. [¨¢utcast] Desechado. Original. ataviado. [ori¨¦ntal] Oriental. v. v. Oriental. [¨¢utlo] Proscrito. Ours. adj. namin. n. ingay. Oust. Lumangpas. n. a. Gayak. [¨¢utlandish] Extranjero. [¨¢uar] Nuestro. gar¨¤. Ingat. n. principio. adj. adj. lumangpas. adj. [¨®sifai] Osificar. Pagputok. Lumagpas. Ostensible. [autb¨ªd] Pujar. s¨²plica. Taga silanganan. [¨¢utlori] Proscripcion. agap. [or¨ªdchinal] Original. n. n. Ornament. Ottoman. Orifice. Gugol. Ossify. [¨¢utbarst] Explosion. Oscillation. Ornamental. panalangin. os. Tumagal kaysa iba. Ostent. Mabuhay pa. [¨®silet] Oscilar. [¨®toman] Otomano. Mag¨ªng but¨®. ropa. Outlandish. n. Outlawry. n. Alingawngaw. natin. Ourselves. Tapon. kagulo. Silakb¨®. Dasal. n. L¨¢basan. Kami rin. pron. dise?o. vibrar. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. a. Our. Outlay. napapalamutihan. n. Iba. kintab. hiyasan. Outhouse. L¨¢basan. pinagmulan. [ot] Deber. Outlast. plano. Outfit. simula. ruido. [¨¢utliv] Sobrevivir. v. Silanganan. adelantarse. Outer. [oridchin¨¦cion] Origen. Sota. [¨¢utbrik] Erupcion. Karunungan sa pagsulat. manifestable. Any?. Outlet. adornar. [¨¢uars] Nuestro. [osil¨¦cion] Oscilacion. Simula. Ornament. [¨®ridchin] Origen. [¨¢utluk] Vigilancia. n. amin nga. bosquejo. [¨®stler] Mozo de paja. v. Sangh?. n. pangungulila. v. as. palamuti. Ounce. Nagagayakan. [¨¢unz] Onza. [¨¢ust] Quitar. Ostler. sobrepujar. Outgrow. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. Outermost. Outdo. Sa labas. alboroto. as. desterrado. [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. K¨¢labaslabasan. adorno. Banhay. Kung dil?. Orphan. N¨¢ihahayag. [¨¢utlain] Contorno. Nauukol sa mga turko. Atin. gastos. Outlaw. Orison. pinagmulan. magpataa s ng tawad. os. prevision. n. n. [¨¢ut] Fuera. kagayakan. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. magpalamuti. Ostrich. adv. [¨¢utfit] Vestidos. Ningning. kislap. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. Outline. adj. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. pinagbuhatan. jactancioso. bandido. [¨®rnament] Ornamento. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. pron. Nauukol sa ibang lupain. Out. Ulila. Tumawad ng lalong mataas na halaga. [¨®rfanedch] Orfandad. lo mas exterior. amin. Ought. primitivo. [¨¢utgro] Sobrecrecer. Tulis¨¢n. & n. n. Atin. Ossification. Abestr¨²s. Ornate. Dapat. Outbreak. Labas. marapat. Alisin. any?. n. paalisin. [¨®dzeruais] De otra manera. v. afuera. n. dam¨ªt. Orthology. Magningning. Orphanage. sigalb¨®. adj. sobrepujar. adj. n. Mga kasuntan. n.Oriental. n. Origination. [¨®rifis] Orificio. [¨®strich] Avestruz. n. kumintab. adj. [ost¨¦nt] Apariencia. tanaw. n. v. Outbid. [ori¨¦ntal] Oriental. n. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. pinagsalinan. [osifik¨¦cion] Osificacion. Origin. pagpaparanya. m¨¢una. namin. manghaharang. n. v. pangpalamuti. n. . pron. adj. hambog . Outlook. [autg¨®] Exceder. [¨¢utormost] Extremo. [¨¢utcray] Clamor. alisan. Pagpaparangalan. por otra parte. Una. Butas. adj. n. ¨® kaya. Outgoing. griter¨ªa. tagapagalag¨¤ ng kabayo. echar fuera. n. [¨®dzer] Otro. [¨®rnament] Ornamentar. n. hichura. [¨®rison] Oracion. Panunulisan. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. Panggayak. n. magar¨¤. Other. natin. v. n.

v. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. Outsail. v. sobrepujar. sumupil. Mak¨¢ulinig. lumitis. lapastangan. Outspread. Overbalance. sujetar. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. apaw na tubig. rezagar. Outward. Papuri. Lab¨¢s. [overb¨ªr] Dominar. v. Hurn¨®. [overs¨¦t] Volcar. enga?ar. Ovate. Kapote. [¨®vet] Formado como huevo. Saka. Outnumber. Overhear. Over-rule. [autw¨¦] Preponderar. sobrestante. Kadustadusta. [over-pauer] Predominar. [¨¢utredch] Ultrajar. exceder. Magladlad. v. [overj¨ªr] Entreoir. Outwear. caer ¨¢. Baha. Overjoy. Overawe. Lumag¨®ng lubha. kita. hwag alintanahin. [autr¨¢n] Correr mas que otro. n. n. v. v. [overb¨¢lans] Preponderancia. [autr¨¢it] Luego. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. n. [overc¨¢m] Vencer. [overc¨¢st] Oscurecer. v. Ovation. . Outride. M¨¢una. exterior. kagalakan. [overs¨ª] Inspeccionar. ¨¦xtasis. Overhead. Parang itlog. adv. desp¨®tico. Dumusta. Overlook. prep. Manalo. Overpass. Outpost. v. M¨¢una. lumapastangan. [¨¢utlaying] Distante de. examinar. trastornar. Lumabis sa bilang. v. adj. adj.p. v. [¨¢utspred] Extender. Outside. v. Sapatos na pang-ibabaw. Outweigh. Lamp¨¢s sa panahon. [¨®verflo] Inundacion. n. I aylay. v. isampay. Manaig. tagabantay. v. v. ganar. Kadustaan. capote. [¨®val] ¨®valo. Humig¨ªt (sa timbang). n. [overc¨®t] Sobretodo. n. Simula. rebosar. adj. Overset. fuera del navio. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. v. Overdone. Overgrow. complidamente. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. v. dumay¨¤. afrenta. oprimir. Galak. [¨®verflo] Inundar. sum aliksik. Overdo. Overflow. Malay¨° sa. dumukwang. [aut-of-dors] Fuera de casa. v. n. Bumaha. Outstrip. n. [¨¢utpost] Puesto avanzado. Outwit. visible. Manaig. p. Outrageous. [¨¢utredch] Ultraje. Over. tunghan. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. pag¨®d. cansado. n. umapaw. v. [¨®verdan] Rendido. Ibabaw. n. superar. n. v. pasimula. registrar. [over-ri¨²l] Predominar. Outrun. Overbalance. Sa ibabaw. Sa tubig. Pata. [overj¨¦d] Encima. Labas ng bahay. [over¨®] Intimidar. mamun¨°. [overl¨¦] Abrumar. v. [over-r¨ªch] Sobresalir. guluhin. v. Tumung¨®. manaig. sumiyasat. [autr¨¦dches] Ultrajoso. [¨¢utskirt] Parte exterior. Overseer. Ovated = ovate. M¨¢una sa paglalay¨¢g. difundir. Oval. Outrage. paraanin . emcima. Tagapamahal¨¤. Overhaul. Tumakot. pesar mas. [¨®ver] Sobre. Overboard. adj. v. Talohah¨¤. Palagpasin. mabaksik. ibwal. [ov¨¦cion] Ovacion. n. adj. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. Overshoe. Lumagpas. Oven. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. Overcoat. Outskirt. en lo alto. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. Mangalag¨¤. [overb¨ªring] Ultrajoso. Overlay. [¨®vn] Horno. Overdue. n. Oversee. Over-reach. Outrage. Out of doors. arriba. Sumupil. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. mamighat¨¬. [overb¨¢lans] Preponderar. Overhang. kapal¨ªbhasaan. v. kalapast anganan. Itaob. [¨®verbord] A la mar. Gumambal¨¤. Overcome. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. Overpower. lejos de. n. Palabuin. v. pasar por alto. violencia. adj. Bigat ng timb¨¢ng. hwag alumanahin. mirar ¨¢. n. Sa itaas. [overs¨ªr] Superintendente. Outset. n. adj. Overbearing.Outlying. [¨®versio] Galocha. v. Overflow. dumungaw. M¨¢una sa takbuhan. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. Dakong labas. Mapag-alipusta. [overp¨¢s] Pasar por alto. Overcast. v. n. lab¨¢s. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. Bantay na nasa malay¨°. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. v. v. Overbear. [auts¨¢id] Superficie. [¨¢utuard] Exterior. manaig. [overgr¨®] Crecer demasiado. Gumawa ng higit kaysa nararapat. [¨¢utset] Principio. Palaganapin.

baraja de naipes. Bangaw. p¨²blico. Owe. v. v. sagwan. Pace. manaig. Sumupil. n. sukat na apat na paa ang hab¨¤. Abutan. volver al rev¨¦s. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. Packhorse. oprimir. especie de remo. Palasamba sa d? tunay na Dyos. embalaje. Balutan. baka. lumaganap. enfardeladura. Package. v. [p¨¦ganish] Pagano. n. Pack. isilid sa kaha ¨® kahon. Pagkain. n. katiwasayan. n. c uadrilla de malhechores. Kalabisan sa timbang. mal?. Pack. n. Pace. [¨¢ul] Lechuza. [on] Propio. adj. May-ar¨¬. d? tumama. n. [o] Deber. Pagan. mantenimiento. n. magkautang. Laktaw¨¢n. vanagloriarse. Overween. n. [pac] L¨ªo. Packing. n. [p¨¢king] Embalaje. [p¨¦ganizm] Paganismo. adj. Ox-fly. Kabayong p¨¢sanan. [overju¨¦lm] Abrumar. [p¨¢dloc] Candado. Paganish. v. [overt¨¦k] Alcanzar. ser due?o de alguna cosa. balot. kumalawkaw. v. adj. [¨®versait] Yerro. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. [p¨¦gan] Pagano. Paganism. [padl] Remar. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. [overu¨ªn] Presumir. [on] Poseer. [¨®cs-flai] T¨¢bano. n. [¨®ister] Ostra. pagbilot . [p¨¢ker] Empaquetador. sustento. . magparanga. Paddle. Kwago. [p¨¢doc] Escuerzo. Overturn. n. kahuyan . pasto para las subsistencias. n. v. pagbabalot. sukatin sa hakbang. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. Lumisya. [p¨¢cjors] Caballo de carga. Pacification. [oversi¨²t] Pasar de raya. bilutin. Balutang munt?. equivocacion. Pagka-may-ar¨¬. [p¨¦gan] ¨¦tnico. Guluh¨ªn. enfardelar. kapayapaan. Nauukol sa ikinabubuhay. propietario. Bumalikwas. p¨¢hina. Toro. bigk¨ªs. [¨®vertiur] Abertura. Pagan. fardo peque?o. n. v. Dilang-baka (halaman). tiwasay. pagkain. Gaod. paquete. Parang kwago. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. Pabular. [¨®ner] Due?o. bilot. Overspread. chapotear. id¨®latra. Hakbang. Paddock. Magpatahimik. parque para caballos. modo de andar. Overtake. aquietar. Mangalat. pulutong ng tulis¨¢n. baligtar¨ªn. Own. fardo. pagbalot. [p¨¢ket] Paquete. Sarili. [pez] Paso. Packet. tener deudas.Overshoot. pagbibilot. adj. gentil. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. Packer. Katahimikan. calmar. quieto. n. Gumaod. pulutong ng mga asong pangaso. Umutang. Overweight. [ocs] Buey. demoler. Maghambog. [¨®nership] Dominio. v. Overwork. embalar. bigkis¨ªn. [overspred] Desparramar. medida de cinco pies. n. Pacific. Overt. Ownership. medir ¨¢ pasos. [¨®verueit] Exceso en el peso. [¨®cs-tong] Buglosa. mangbabalot. abutin. mukha ng dahon ng aklat. adj. Overwhelm. n. Tahimik. [pez] Pasear. v. [p¨¢sifai] Pacificar. [pedch] P¨¢gina. v. Hayag. seradura. n. adj. Maglak¨¢d. n. v. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. [pac] Empaquetar. [overzr¨®] Trastornar. P (pa). sosegar. [¨®vert] Abierto. Ox-tongue. mag-may-ar?. [overt¨¢rn] Subvertir. ali . Oyster. Butas. adj. [pi] P (pe). v. Pacify. page. Owlish. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. sapo. Owl. v. Padlock. Pacifical = pacific. Balutan. manghar ng baraha. Umar¨¬. Balot. idolatr¨ªa. pangkandil¨¬. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. payap¨¤. Balutin. Page. laktaw. sumagwan. conjunto de perros de caza. Isang ur¨¬ ng palaka. Kalabisan sa paggawa. sirain. Tudling. n. n. [overuerk] Exceso de trabajo. Pabulum. pangbusog. paring alil¨¤. pangbusog. pumayap¨¤. v. n. [p¨¢kedch] Paquete. P P. fardo. Oversight. Pacificatory = pacific. [padl] Canalete. Kandado. Tagabalot. n. litaw. n. Paddle. destruir. n. mag patiwasay. Overstep. Overture. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. Talab¨¢. Owner. Ox. Overthrow. Kamalian. n. n. tranquilo. Own. poseedor.

n. Pain. d? m¨¢raramdaman. Palasyo. Palpable. n. ta¨®ng. Panguhit. Painting. Palish. [pol] Desvanecerse. dangkal. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. n. [p¨¢nkek] Bu?uelo. adj. hamak. n. adj. mga tulos. Domingo de ramos. palad ng kamay. [p¨¢latabl] Sabroso. sak¨ªt. pamumutla. Palette. mga tulos. descolorar. adj. Putla. dalawa na magkabagay. n. Magbir?. n. tib¨®k. [p¨¢lmistri] Quiromancia. n. adj. vil. [p¨¢lpitet] Palpitar. Palate. maant¨¢k. Palm. Paint. Palfrey. v. Masak¨ªt. [pan] Cazuela. [pedch] Foliar. Sumikd¨®. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. [p¨¦nles] Sin pena. Aklat na manip¨ªs. n. n. incansado. n. Maparam. Nahihip¨°. Masipag. [p¨¢let] Paleta. Balabalan. [pein] Doler. [pel] Cubo. librejo. Paleness. Bunyuelos. Bakod. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. balabal ng arsobispo. Sikd¨®. [p¨¦nting] Pintura. n. bald¨¦. n. [p¨¢lid] P¨¢lido. Palmated. latido. paglaruan sa kam¨¢y. palmo. v. Mapulta. descolorido. kumutog. sarap. perles¨ªa. n. magpataba. Pale. [p¨¢mflet] Folleto. descolorido. Pale. bahay-har¨¬. n. n. [peg¨®da] Pagoda. n. adj. Paint. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. Panacea. Pasm¨¢. Pall. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. [pel] Palidez. adj. hir ap. kut¨®g. [pamper] Atracar. adj. [p¨¢laz] Palacio. n. Masarap. Dusa. [pein] Pena. pangadl? ng tubig. v. Mapulta. Pale. sin dolor. Pagoda. Painstaking. Pain. Pallid. defensa de estacas. latir. Pint¨¢. Pamphlet. Ngal¨¢ngal¨¢. Pailful. palio de arzobispo. Lamasin. Arag-arag. Palatable. dolorido. Palsied. ant¨¢k. Pintura. Pamper. n. frusler¨ªa. Karamutan. [p¨¦lful] Cubada. Pale. adj. manghiluk¨¤. Painless. [pent] Pintura. kumir¨®t. Putla. tumib¨®k. v. Palpitate. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. hiluka. n. Palma. Nauukol sa palasyo. Palsy. Pares. Paltry. panalok. Painter. Kagamutan ng madla. Palace. gusaling malak¨ª. Pint¨®r. Paltriness. vileza. n. Palm Sunday. Kawal¨¬. Pall. [pent] Pintar. [palm] Manosear. nadadama. Pail. n. adj. [p¨¢let] Camilla. Pair. balde. n. Maramot. Pancake. engordar. Walang sak¨ªt. n. balabal-har¨¬. m¨¢uw? sa wala. Satsat. Palaver. Painfull. n. malasa. isang salok. [pal¨¢ver] Charlar. escamotar. pangahig. Anyong kam¨¢y. [pal¨¢ver] Charla. Pallor = Pallidity. adj. Paleography. Magpint¨¢. hiluka. n. cuidadoso. Putla. walang pag od. gustoso al paladar. Namumutla-mutla. adj. kaab¨¢an. Palliate. Palisade. n. Palter. [pal¨ªditi] Palidez. kaputlaan. Bumusog. [p¨®lfri] Palafren. Pallet. kaputlaan. [p¨¦nsteking] Laborioso. [per] Par. v. Sangtimba. n. dolor.Page. evaporarse. Sumak¨ªt. [p¨¦nful] Penoso. v. v. Palm. [pel] P¨¢lido. v. [p¨¢lmeted] Palmeado. n. maingat. Palatial. umant¨¢k. v. Samatsat. lasa. kumab¨¢. Paling. adj. tormento. kab¨¢. [palpit¨¦cion] Palpitacion. Bakod. Palmistry. n. Palpitation. Pan. n. gusto. [p¨®ltri] Mezquino. . n. v. [panas¨ªa] Panacea. kirot. bakuran. pagkalump¨®. Bakod. palma de la mano. [p¨¦ling] Estacada. kaputlaan. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. Pallidity. [p¨¦nter] Pintor. [p¨®ltrines] Mezquindad. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. castigo. Damit na pangbalabal. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. [pel] Palizada. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. [pol] Manto real. Kabayong mabait. palizada. [pel] Poner p¨¢lido. [p¨¦lnes] Palidez. n. lump¨®. Pasmado. [palm] Palma. [p¨¢liet] Paliar. Timba. v. Pagoda. [p¨¢lpabl] Palpable. Palaver. makir¨®t. mga tulos. parusa. [palis¨¦d] Palizada. tab¨ªl. Mamutla. [p¨¢let] Paladar.

itay. pena. n. Parley. n. n. n. kaginghawahan. ¨¢nak. [pant] Jadear. Parity. [p¨¢pal] Papal. H¨ªrap. Parenthesis. Paper. Paramount. igualdad. Payong na pang-araw. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. Paragon. Paraiso. kagaya. [par] Equivalencia. v. Makipanayam. Salaysay na paliwanag. habla. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. mapasm¨¢. Talupan. Bakol. tatang. Parboil. [p¨¢rle] Conferencia. Parapet. Mapatatawad. Papistic. Magulang. Papist. [pap] Pezon. n. Makapapa. sumikd¨®. n. [p¨¢rafrez] Parafrasear. Utong ng suso. K¨¢taastaasan. Talat¨¤. pag-uusap. n. [p¨¢regon] Modelo. Isangag. n. igual. v. P¨¢minggalan. adj. Parent. [pantal¨²n] Pantalon. [pe¨ªper] Hecho de papel. n. n. Nauukol sa kalumpuhan. Balutin. [p¨¢ntri] Despensa. adj. Pagitan. n. palpitar. dalita. [p¨¢nder] Alcahuetear. n. ¨²sapan. v. Paralytic. superior. n. n. Nauukol sa papa. [par¨¦d] Parada. [p¨¢rchment] Pergamino. kakilabut¨¢n. tormento. n. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. Papa. Pander. makipagusap. Kapantay. Paragraph. curato. halimbaw¨¤. paris. v. Pap. [p¨¢rentedch] Parentela. kublihan ng hukb¨®. Kagul¨®. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. Pander. v. pap¨ªstico. muestra. n. [pe¨ªper] Papel. Parcel. Pakuluan ng kaont?. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. [p¨¢ramaunt] Supremo. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. n. Panayam. Kaguluhan. [p¨¢nic] P¨¢nico. Par. salawal. Paradise. v. [park] Parque. n. Pang. Paralyze. quitasol. Papil¨¢n. Pantalon. [pandimoniam] Pandemonio. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. [p¨¢rlans] Conversacion. n. Paper. n. [p¨¢nel] Entrepa?o. Parade. Parliament. s¨¢litaan. Park. bawasan. Papistical = papistic. makipagsalitaan. Paper. [p¨¢pasi] Papado. v. Parable. Pannier. n. adj. Paralytic. [par¨¦ntal] Paternal. [p¨¢rdonabl] Perdonable. [p¨¢rle] Parlamentar. n. [p¨¢rsel] Empaquetar. ibus¨¢. Panic. Balutan. adj. Parch. Parada. Magpatawad. Pardon. n. v. n. [pap¨¢] Pap¨¢. l¨ªwasang malaki. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. angkan. procesion c¨ªvica. Ulir¨¢n. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. Panel. adj. Tumbas. Pantaloon. n. S¨¢litaan. Pane. Kapatawaran. pl¨¢tica. v. sindak. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. Talinghag¨¤. [p¨¢rdon] Perdon. Parentage. patawad. [p¨¢rasol] Parasol. . adj. Parchment. n. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. Paralysis. n. Halamanang bayan. Pap¨¦l. [p¨¢pist] Papista. adj. n. n. v. Pagkapapa. [p¨¢riti] Paridad. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. n. s¨¢kit. Pantry. n. [p¨¢ralaiz] Paralizar. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. Pardonable. [p¨¢nder] Alcahuete. Tatay. n. [p¨¢rsel] Paquete. v. Parish. agwat. n. Papal. Paraphrase. Pardon. Kut¨¤. [pen] Cuadro de vidrio. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. [p¨¢rboil] Medio cocer. n. [par] Recortar. Parallel. n.Pandemonium. Parlance. Paralytical = Paralytic. [pap¨ªstic] Papal. Paraphrase. Malump¨®. Parasite. [p¨¢ralel] Paralelo. Bugaw. [pang] Angustia. Pant. Parentes¨ªs. Kalumpuhan. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. am¨¢ ¨® ina. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. [p¨¢rdon] Perdonar. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. Humingal. Papel ang pagkayar¨¬. Magbugaw. Pare. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. igualdad. n. [p¨¢radais] Paraiso. [p¨¢rish] Parroquia. batul¨¢ng. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. Papacy. [p¨¢rliment] Parlamento. Parasol. Nauukol sa papa. [parch] Tostar. prusisyon. Lump¨®. adj. Kapantayan. Parley. n. [p¨¢rapet] Parapeto. n. Parental. Parcel.

[part¨ªcion] Partici¨®n. [p¨¢sabl] Pasable. n. Pug¨°. col¨¦rico. Partnership. n. lumagpas. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. Passport. pagbabah gi. makaraan. [parci¨¢liti] Parcialidad. pagdaraan. dividir en varias partes. Pask¨®. v. pase. pag-alis. Partner. pangkat. tang¨¬. paghihiwalay. pasaje. [p¨¢rtridch] Perdiz. sociedad. v. Katit¨ªng. dako. kalap¨¬. paghahat¨¬. sigl a. hilig. n. kakamp¨ª. Partiality. part¨ªcipe. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. Par¨¨. Hirap. n. Kiling. Pasahe. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. n. moderado en sus gastos. Partisan. n. Parsimony. Bumahagi. [p¨¢sionet] Apasionado. kura. Pass. Pagkakasali. Bahagi. Kasam¨¢. parte. matip¨ªd. Parole. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. ardor. Parsonage. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. frugalidad. singular. Kakamp¨ª. Parrot. pastor. [p¨¢rtner] Socio. kaal¨¢m. L¨¢pian. Parsimonious. Passenger. distribuir. Partition-wall. Mapag-arimohonan. [p¨¢sendcher] Pasajero. region. [part¨ªsipet] Participar. Passable. Parturition. Passing. humat¨¬. magagalit¨ªn. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. n. n. Pin¨ªd. compa?ero. Sumali. traves¨ªa. [part¨ªkiular] Particular. Ang nagdadaan. Taong sakay. n. [part¨¦k] Participar. secuaz. Pin¨ªd. Pag-aarimohonan. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. Parting. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. adj. Kalap¨¬. lakad. adj. adj. Passionate. pagpapa alam. Partridge. pagkakadamay. bahagihin. Particularity. pasadero. pagkatang¨¬. n. ocurrir. pahintul ot. Pangak¨°. [pas] Paso. n. Passing-bell. Kasali. Agunyas. n. desviar los golpes del contrario. separacion. pagl alakbay. Passover. parlatorio. Participant. Hakbang. ¨¢nyayah ig¨ªng. n. kasama. Parry. [pas] Pasar. [p¨¢rting] Separacion. Passer-by. [p¨¢sedch] Pasaje. adj. umilag. n. karir¨ªt. Parochial. [per¨®l] Palabra. [p¨¢ser-bai] El que pasa. karamay. n. pagpatay sa sariling am¨¢. dividir. n. adj. l¨¢pian. n. Participate. pag-ibig. [p¨¢sion] Pasi¨®n. Madamdamin. may kinikilingan. adj. dumamay. v. . Pagdaraan. n. n. [p¨¢rtiman] Partidario. parricidio. n. partida. [partisip¨¦cion] Participacion. ang sakay ¨® lulan. Partial. Party. mararaanan. division. maghiwalay. [part] Parte. camino. Passage. [p¨¢rrot] Papagayo. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . magdaan. May kinakampihan. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. despedida. katipiran. [part¨¦ker] Participante. separar. [p¨¢rsonedch] Curato. n. v. damdamin. Manalag. [part¨ªcion] Partir. Partake. Ang pumatay sa sariling am¨¢. Pagka-kasam¨¢. Particular. n. [p¨¢sport] Pasaporte. [part¨ªcipant] Participante. [part] Partir. bayad sa paglalalakbay. Sumali. convite. [p¨¢rodi] Parodia. adj. n. Paghiwalay. pases. Part. kapyangot. v. v. Partition. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. [p¨¢rrisaid] Parricida. mal alakaran. Pamumukod. Party-colored. n. Partition. Bukod. [p¨¢r-ri] Esgrimir. Bady¨¢. Mapararaan. pasadizo. [p¨¢sing] Paso. sikap. landas. [p¨¢rti] Partido. Pass. Party-man. n. n. promesa. samah¨¢n. n. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. katipunan. Loro. mangyari. n. [p¨¢sover] Pascua. Parson. [par¨®kial] Parroquial. n. adj.Parlor. pagkapastor. daan. celo. amor. Partaker. Parricide. n. transitable. Dumaan. [p¨¢rcial] Parcial. partido. Participation. n. Passion. Particle. Part. Sarisaring kulay. kasabw t. kasama. Bumahagi. [part¨ªzan] Partidario. Panganganak. n. dumamay. n. Parody. Pagkakura. Kasali. [parsn] P¨¢rroco. [partikiul¨¢riti] Particularidad.

[p¨¢stiur] Pastura. adj. Patriotism. adj. pagbabat¨¢. Maliwanag. Paste. Paunch. . [past] Pasado. n. n. n. [patch] Remiendo. pagtututop. dalang. Magbantay sa daan. v. v. Pauper. Lip¨¢s. el tiempo que pas¨®. Pathologist. Nak¨¢pupukaw. [p¨¢stiur] Apacentar. mwestra. Patrimonial. nakaraan. Mana. Pastoral. escasez. [p¨¢zles] Intransitable. n. n. adj. [ponch] Panza. Pastor. Bantay sa daan. pastoral. v. [patr¨ªcian] Patricio. Path. Patrician. v. v. mapagbat¨¢. hali mbaw¨¤. Patroness. adj. vientre. huella. [p¨¢tronais] Patrocinar. n. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. Patience. n. Kakan¨ªng naninik¨ªt. [pez¨®lodchist] Patologista. n. [p¨¢ternal] Paternal. n. n. Mapagtiis. kumalinga. Pathless. Land¨¢s. [past] Pasta. n. n. Marangal. Pagkaam¨¢. Pathology. Pate. Paternity. adj. Patchwork. Paucity. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. Panahong lumipas. Pumaris. Patient. Patriotic. [poz] Pausar. patear. uliran. Manggagamot. [paz] Senda. Patrol. n. cesar. n. suk¨¬. n. [p¨¢trimoni] Patrimonio. [p¨¦cient] Paciente. protector. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. litaw. Karunungan sa mga sak¨ªt. [p¨¦sti] Pastel. n. n. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. Nauukol sa am¨¢. Pavement. Tyan. [p¨¢ttern] Imitar. Latag na bat¨® sa daan. hayag. Pasteboard. May sak¨ªt. [p¨¦ciens] Paciencia. proteger. adj. [p¨¢tent] Galocha. servir de ejemplo. v. adj. [p¨®siti] Poquedad. [pat¨¦rniti] Paternidad. v. L¨ªbangan. Babaing suk¨¬. Nauukol sa pastor. Paste. [petr¨®l] Patrulla. Tagp?. adj. conveniente. Paternal. Pagtitiis. p¨¢sabsaban. v. resignacion. hint?. [p¨¦trones] Patrona. manifiesto. publico. [p¨¦triot] Patriota. Umuntol. Kakan¨ªng tila mam¨®n. [p¨¢ttern] Modelo. Patrimony. Patent. tut¨®p. Magtagp?. Makabayan. magtutop. [past¨¢im] Pasatiempo. Pastry. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. Pangdikit. n. dakil¨¤. Patent. Sumikad. bak¨¢s. pasto. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. n. ejemplar. [p¨¢tronedch] Patrocinio. [p¨¢storal] Pastoril. n. n. empedrado de calle. d¨¢anan. [patrim¨®nial] Patrimonial. [p¨¢tter] Patalear. humint?. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. Patch. calzado de madera. adj. [pev] Empedrar. Pasty. [pat] Apto. Patronage. Pattern. Nauukol sa mana. Pastime. adj. kumandil¨¬. n. camino. [p¨¦cient] Enfermo. Bagay. Paris¨¢n. daan. [p¨®per] Pobre. marapat. Pasture. D? maraanan. tagakalinga. Pauperism. n. tumigil. [past] Engrudar. n. diversion. engrudo. [p¨¢swe] Senda. Pasture. [patch] Remendar. n. tigil. tumadyak. Pave. n. n. [past] Lo pasado. kumuhang ulir¨¢n. Kart¨®n. n. Pastor. Pathetical = Pathetic. n. Patrol. kahirapan. Patron. n. Landas. [p¨¢tent] Patente. n. Patter. n. mahirap. Ang ulo. Pause. [p¨¦triotizm] Patriotismo. Pathway. n. Patch. rondar. tularan. kandil¨¬. [petri¨®tic] Patri¨®tico. Pintakasi. enladrillar. paso. propio. adj. Patronize. Lumingap. Kakauntian. Patriot. Pathetic. norma. [p¨®perism] Pobreza. Magpastor. Past. proteccion. [petr¨®l] Patrullar. [poz] Pausa. sufrido. [p¨¢stor] Pastor. Pat. [p¨¦stri] Pasteles. Pattern. Pagtatagp?. v. tanyag . Makabayan. n. n. panahong nagdaan.Past. Lingap. Pulubi. ukol. [p¨¦tron] Patron. Patentee. Patriarch. ¨¢liwan. Magdik¨ªt. recreacion. Bakya. [p¨¦stbord] Carton fuerte. muestra. Pause. idik¨ªt. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. [pet] La cabeza. suspension. mag-alag¨¤ ng hayop. pangparaan ng panah on. Hirap. [p¨¦vment] Pavimento. Pastulan. Patient. [p¨¦triarc] Patriarca. Untol.

[p¨¦ctoral] Pectoral. Sama ng ulo. adj. talupan. sahod.Paw. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. Pelf. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. n. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. Magnanakaw ng salaping bayan. Pakong kahoy. [pick] Melocoton. adj. Peddle. n. Pellet. n. Dumungaw. angkan. magsasaka. salario. n. Pedigree. v. n. Peashooter. Peck. picar. quieto. yaman. [p¨ªnat] Cacahuate. [pil] Descortezar. Upakan. [pon] Prenda. Melokot¨®n. Parang perlas. Mababayaran. Peak. katiwasayan. n. [pip] Asomo. n. Peg. [pe] Pagar. Peevish. [peck] Picotear. Palalakad. tumuka. [pir] Pera. v. Payap¨¤. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. Pebbly. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. Ipak¨°. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. Nauukol sa dibdib. [perld] Guarnecido de perlas. v. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. Payee. [p¨¦yer] Pagador. [p¨¦let] Pelotilla. n. Peal. malinaw. Magsangla. [peg] Clavija. n. [p¨¦sant] Labriego. Man¨º. mapaglakad. v. [pir] Compa?ero. n. Nauukol sa paa. mondar. Magpaalingawngaw. Pelican. Pagbabayad. riquezas. Pedagogue. [p¨¦kiuletor] Peculador. Payment. adj. paga. pea?a. n. n. [peck] Picotazo. sosegado. Peasant. [perl] Perla. . n. Pedestal. n. espita. n. adj. Natatampukan ng perlas. Pellucid. cumbre. [p¨ªvishnes] Mal humor. [p¨ªvish] Rega?on. adj. Peanut. estruendo. v. Peculate. Pawn. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. reposo. kabayaran. paseador. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. sosiego. payap¨¤. patan¨¬. umupa. Pedal. sueldo. [p¨¦yment] Pago. Pay. Nagpapasangla. Salap?. Gur¨®. Peck. Peel. Peep. Peacock. tranquilo. Peak. [piz] Paz. v. Upak. Peal. Pellicle. n. adj. enojadizo. n. [piki¨²nieri] Pecuniario. n. n. [pekiul¨¦cion] Peculado. Tiwasay. di¨¢fano. [pon] Empe?ar. Peel. Bayad. n. Peep. n. [ped¨¦strian] Andador. Pecuniary. sungaw. Bundok na bat¨®. tahimik. Payable. Taong bukid. [p¨¦destal] Pedestal. pe?on. Kaarawan ng pagbabayad. Tagapagbayad. pac¨ªfico. enojoso. n. peana. Pagnanakaw ng salaping bayan. Gisante. Sump¨ªt. Perlas. Pawn. Pearled. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. Peculation. n. Pabo real. Peg. [pic] Pe?ol. Pearly. sumungaw. Walang kapara. [pic] Cima. Peaceable. patan. n. Pay-day. c¨¢scara. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. Ibong tila tagak. adj. [p¨¦dagog] Pedagogo. Peevishness. Nanganganinaw. n. tugatog. Kasama. [pil] Hacer resonar. Bat¨®ng munt?. n. n. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. Pectoral. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. Peaceful. Magbayad. n. n. adj. upa. [p¨ªcoc] Pavo real. [pip] Asomar. adj. guijarro. [pil] Campaneo. [pi] Guisante. Magagalit¨ªn. manungaw. [pebl] Guija. n. Peace. tahimik. [p¨ªzabl] Tranquilo. Peer. Peras. Karunungan sa pagtutur¨°. Pedestrian. alisan ng balat. taginting. walang kaparis. [pil] Corteza. Ang binabayaran. adj. Manuka. [p¨¦yebl] Pagadero. Payer. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. [peg] Clavar. n. [p¨ªrles] Incomparable. n. Mabat¨®. v. n. Peculator. Tuka. n. [peli¨²cid] Trasparente. n. Dungaw. Pear. balat. [p¨®nbroker] Prestamista. adj. Pay. Peack. Pedagogy. n. Munting pelota. v. Pea. Magnakaw ng salaping bayan. v. Nauukol sa salap?. Pawnbroker. Alingawngaw. masama ang ulo. Balok. n. Patung¨¢n. Sangla. Taluktok. Peerless. tiwasay. Pebble. [pe] Pago. Lah¨¬. Pearl. mapootin. [po] Garra. [pelf] Dinero. kapahingahan. n. Kapayapaan. adj. [p¨ªsiuter] Cerbatana.

Penknife. Pentateuch. Nabibitin. Pension. Pencil-case. m¨¢bangga. v. n. n. Perchance. n. [p¨¦niuri] Penuria. Perceptibility. castigo. Penitent. Maglibot. n. n. indeciso. bandil¨¤. [pers¨ªvabl] Perceptible. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. idea. Perceive. sumuut. adj. [p¨¦niles] Sin dinero. Walang salapi. War¨¬. litaw. [p¨¦nsil] L¨¢piz. [p¨¦njolder] Portapluma. Balat. n. n. Dusa. Pendant. ng lapis. Parusa. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. People. kasalatan. tumag¨®s. pakiramdam. v. n. adj. adj. Pagpapakahirap. M¨¢umpog. Penultimate. Nauukol sa parusa. mapanimdim. [pers¨¦ntedch] Por ciento. Unang limang aklat ng Biblia. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. n. Penmanship. Perception. v. [p¨¦nsion] Pension. el arte de escribir. adj. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. mga tao. adj. Bayan. Perambulation. Namamataan. War¨¬. adj. Umpog. filtrar. [pini¨²rioes] Taca?o. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. Pen. [p¨¦per-bacs] Pimentero. & n. adv. Pendent. dunong sa pagsulat. adj. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. golpe. n. n. But¨® ng baywang. Kaypal¨¤. Peradventure. Pentecost. v. Pen. isilid sa tangkal. encerrar. panulat. Percolate. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. Percuss. n. Lanseta. n. cuero. n. Sisidlan ng pamint¨¢. n. pagtatagal. Penniless. quizas. [p¨¦per] Pimienta. recorrer alg¨²n territorio. [p¨¦rcolet] Colar. Penetration. Bilangguan. [p¨¦nsioneri] Pensionado. Pensive. Marahil. Penance. Pen. demora. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. bungg?. Percentage. n¨¢wawawaan. Penalty. Perceptive. Nauukol sa pagpapakahirap. Pagdidilim ng bwan. m¨¢wawaan. Paglilib¨®t. Pendulum. tejadillo. [p¨¦nitent] Penitente. [p¨¦nding] Pendiente. n. v. [perk¨¢sion] Percusion. Penman. caponera. Sumal¨¤. Hikaw. [pelt] Pellejo. Penthouse. [p¨¦nman] Pendolista. v. Karwakarwahihan. Penetrate. Pepper. [p¨¦nitret] Penetrar. carest¨ªa. pobreza. dusa. Pennant. [perk¨¢s] Golpear. nakabitin. entender. sagacidad. n. Penitential.Pelt. panulat. Mapag-is¨ªp. n¨¢hahalata. Sisidl¨¢n. [p¨¦nalti] Pena. Lapis. [pipl] Poblar. mahirap. P¨¦ndulo. Penurious. Pelvis. [p¨¦nans] Penitencia. n. [p¨ªnal] Penal. n. Nakalawit. Tumalab. adv. Pendency. falto de dinero. adj. katalinuan. Pensionary. n. Pepper. [per¨¢mbiulet] Transitar. [p¨¦nmanship] Escritura. Percussion. halata. m¨¢halata. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. m¨¢bungg?. Penumbra. Pamint¨¢. [p¨¦ndent] Pendiente. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. marahil. Penal. maggala. Penitence. Kumulong. adj. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. paggagala. avaro. n. tag¨®s. kaipal¨¤. Watawat. n. [perch¨¢ns] Acaso. Pagkatigil. Sibe [ng bahay]. adj. Pension. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. Marunong sumulat. n. Hirap. n. bangga. adj. Perceptible. [pers¨¦ptibl] Perceptible. por ventura. sala t. Bayanin. [pen] Jaula. [pen] Enjaular. People. n. Maramot. Pencil. n. isipan. n. Kulung¨¢n. Pangalawa sa hul¨ª. Perceivable. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. v. [p¨¦nant] Banderola. Penholder. Pending. adj. Pluma. Perambulator. May pension. Penitentiary. Sulat-kamay. akal¨¤. Pepper-box. Sanggayon sa bawa't sangdaan. n. sakim. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. [p¨¦ndensi] Suspencion. N¨¢mamataan. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. pins¨¦l. n. v. [pers¨ªv] Percibir. [p¨¦ndant] Pendiente. Perambulate. M¨¢mataan. Nagpapakahirap. n. tangkal. pincel. n. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. [penitr¨¦cion] Penetracion. [pinoembra] Penumbra. . tumawas. Talab. introducir. [penit¨¦ncial] Penitencial. Penury. [pen] Pluma. nakasabit. [p¨¦nticost] Pentecoste. [pipl] Pueblo. Maramdamin. colgante. contricion. n. n. ¨¢langanin. pagpapakahirap. paglulwat. pensionista. [p¨¦nitens] Penitencia. adj. acaso. [p¨¦nsiv] Pensativo. n.

[perj¨¢ps] Quiz¨¢. Permanence. Perpetual. lub¨®s. adj. Patap¨®s. namamalag¨¬. Magsagawa. [p¨¦rmanent] Permanente. Manunumpa ng d? totoo. decisivo. palab¨¢s dulaan. Itulot. [permi¨²t] Permutar. v. [p¨¦remtori] Perentorio. n. Perfidy. n. Paligid. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. [poern¨ªcioes] Pernicioso. riesgo. kapahintulut¨¢n. v. sa dah¨¢s. [perf¨®rmans] Ejecucion. n. [p¨¦fium] Perfume. v. Permeate. v. Perpendicularity. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. Maglak¨¢d. adj. [perm¨¢nens] Permanencia. Nakapipinsala. acabar. [p¨¦rforet] Horadar. [perd¨ªcioen] Perdicion. v. adj. [piri¨®dic] Peri¨®dico. Peregrinate. v. n. Tumagos. definitivo. Periodic. Perpetuation. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. Pagkalag¨¬. kasiraan. n. [p¨¦riloes] Peligroso. licencia. poner en obra alguna cosa. Period. maparam. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. Perfume. Marahil. [p¨¦rpitret] Perpetrar. funci on. n. traicion. n. Dakong lig¨ªd ng hali ge. morir. v. adj. [perfi¨²mer] Perfumero. Pabanguh¨ªn. n. Peristyle. Perfumer. Permit. Patir¨ªk. lilo. Panunumpa na walang katotohanan. por ventura. perjudicial. nak apagpapahamak. pamaratihin. Kapahamak¨¢n. cambio. n. kaganapan. Perimeter. [perm¨ªt] Permiso. kataksil¨¢n. pagganap. Perpetration. Perk. v. adj. parati. Pamamalag¨¬. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. Perpendicular. Magpakaylanman. eternizar. Perfection. n. Perhaps. Perilous. cambiar. ipahintulot. n. Tay? . [perf¨®rm] Ejecutar. napaparam. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. adj. n. Palag¨¬. cierto y determinado n¨²mero de a?os. magkamit ng sala. Pagsasagawa. Magpalit. [p¨¦rfidi] Perfidia. ipayag. Perennial. Pernicious. [perf¨¦ccion] Perfeccion. Sakdal. Paligid. tagal. lumagpas. Palamara. pamamarati. n. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. gumawa. perfumista. sa lak¨¢s. Perform. Mapanganib. [p¨¦rishabl] Perecedero. [perm¨ªt] Permitir. permanente. Permanent. n. Perjury. Perfect. n. [p¨¦ristail] Peristilo. pagpapalitan. paglalak¨¢d.Perdition. M¨¢ipahihintulot. representacion teatral. pamamalag¨¬. gan¨¢p. [p¨¦rish] Perecer. adj. Perpetuate. Panganib. espacio rodeado de columnas. adj. adj. pangamb¨¢. Paglalakb¨¢y. Pagkakasala. Kasakdalan. Permute. n. atravesar. nakasisir¨¤. adj. h h?. . ruina. adv. peluka. n. adj. peluquin. adj. parati. complimiento. [perf¨®rz] Por fuerza. Mamatay. lwat. destruccion. guman ap. v. Kasukab¨¢n. patay?. Perpetrate. acaso. paglililo. Periwig. [per¨¦nial] Perenne. Peremptory. [pir¨ªferi] Periferia. [p¨¦ril] Peligro. mapangamb¨¢. sir¨¤. [permiut¨¦cion] Permutacion. Permission. calar. [perm¨ªsion] Permiso. m¨¢ipapayag. Permissible. v. Pahintulot. Perfidious. [p¨¦rfect] Perfeccionar. [perm¨ªsibl] Permisible. Permutation. acabar. S¨¢pilitan. n. kaypal¨¤. [perk] Pavonearse. bumalibol. Perforate. Pahintulot. n. Peril. trueque. Pananatile. suk¨¢b. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. pan¨¢y. taksil. Pamalagiin. n. Bumutas. Perforation. Perishable. Perfect. Panapanah¨®n. tir¨ªk. Peregrination. n. maglakbay. n. . circunferencia. Namamatay. [p¨¦rfect] Perfecto. cometer algun delito. traidor. Permit. Nananatile. Pal¨ªt. Perforce. Perish. v. Maghambog. Perpetuity. Magkasala. Perfume. n. Buhok na postiso. Panahon. Magpapabang¨®. ganap¨ªn. Pagbutas. Permanency = Permanence. desleal. [perfor¨¦cion] Perforacion. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. Periodical = Periodic. [p¨ªriod] Per¨ªodo. continuo. Lubus¨ªn. manaw. Pabang¨®. maut¨¢s. kalubusan. v. n. [p¨¦rdchur] Perjurar. acabado. [p¨¦fium] Perfumar. eterno. [p¨¦rmiet] Penetrar. pagkakamit ng sala. [p¨¦regrinet] Peregrinar. [periwig] Peluca. [perp¨¦tiual] Perpetuo. [p¨¦rdchuri] Perjurio. adj. Periphery. Performance. Perjure.

pag-aaral. Habol. descarado. v. Gumambal¨¤. Personify. [p¨¦stilens] Pestilencia. [perv¨¦rt] Pervertir. Humikayat. [p¨¦rsonal] Personal. pernicioso. pananatile. permanencia. [persu¨¦cion] Persuasion. Pervert. Humil¨ªng. [p¨¦tiulans] Petulancia. n. [pit¨ªcion] Peticion. Kaguluhan ng isip. Perusal. Nagpupumilit. Persuasible. v. inquietar. manatile. n. Perturb. n. Bumasa. [pert] Listo. Walang hiya. kat igasan ng ulo. n. n. manatile. Sarile. Person. ruego. v. [pesl] Mano de almirez. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. Perspective. Perverse. [peri¨²sal] Lectura. [perv¨¦rsiti] Perversidad. [pit¨ªcion] Suplicar. Persistent. adj. Petulance. adj. Petulant. Magpawis. molestar. pest¨ªfero. atrevimiento. sudor. [persu¨¦sibl] Persuasible. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. adj. mamanhik. lapastangan. Pestle. Maliks¨ª. v. n. Magtiyaga. perteneciente. [persu¨¦d] Persuadir. Perseverance. pestilencia. M¨¢ukol. Basa. nakaaak¨ªt. Nakasasalot. Pestilent. magsalimuot . adj. Pert. kalapastanganan. Salot. [persiki¨²cion] Persecucion. excitar. [p¨¦tish] Enojadizo. Persecution. [perturb¨¦cien] Perturbacion. huming?. Magul¨® ang isip. Akayin sa masama. enaguas. [pert¨¦n] Pertenecer. Petrification. ang itinatang¨¬. Pulutong ng kawal. yumamot. Personage. Magagalit¨ªn. Pawis. pasamain. mapootin. Kahilingan. [p¨¦ster] Molestar. Pew. Perspective. Persuasion. adj. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. obstinacion. Pettish. [pers¨®nifai] Personificar. Phalanx. Magmatig¨¢s. rega?on. umabala. Gambal¨¤. mag-udyok. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. n. peste. Pet. gumambal¨¤. [p¨¦tiulant] Petulante. [pers¨ªst] Persistir. Pertinacity. Nauukol sa t¨¢nawin. adj. Salot. v. pangahas. [p¨¦stilent] Pestilente. n. Pestilence. Pumukaw. n. Persevere. n. ligalig.Perplex. Pestiferous. Gas. Personate. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. embrollar. v. v. udyok. Magpumilit. Nakasasalot. mamuntot. Pertain. s¨²plica. Tiyaga. peste. n. n. Pagmamatigas ng loob. gumaya. pagsasalimuot. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. [persiv¨ªrans] Perseverancia. tenacidad. [p¨¦rsonedch] Personaje. n. maja de mortero. Tao. [pet] Mimar. mag-alapaap. p amamalag¨¬. permanecer. Persist. [perpl¨¦cs] Confundir. Leer. [p¨¦trifai] Petrificar. n. Pertinacious. Dahon ng bulaklak. [p¨¦rtnes] Impertinencia. endurecer el corazon. katiyagaan. Peruse. mamalag¨¬. pag-aal apaap. [pert¨¢rb] Perturbar. leccion. umabala. Humabol. [f¨¢lancs] Falange. individuo. umak¨ªt. katao. Pertness. nakapepeste. v. Tao. magbuy¨®. Perturbation. n. Personality. [p¨¦rtinent] Pertinente. Balakyot. Petition. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. n. v. sam¨°. n. [pet] Favorito. [p¨¦rsikiut] Persiguir. Petroleum. Petition. Kawalang hiyaan. masama. Perplexity. n. akma. v. v. n. . Nakahihikayat. Nagwas. v. sumam¨°. [person¨¢liti] Personalidad. Ariing parang tao. [p¨¦rsn] Persona. Persecute. Ang minamahal. pamanhik. sudar. Kumatawan. Kabalakyutan. Personal. Pagkatao. Kapangahasan. T¨¢nawin. n. descaro. Hikayat. namamalag¨¬. nakagagambal¨¤. adj. n. [perv¨¦rs] Perverso. adj. Pertinent. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. terco. Petulancy = petulance. adj. [pers¨ªstent] Persistente. n. magpumilit. Pagpupumilit. solicitar. petulante. n. peste. cansar. Matig¨¢s ang ulo. [pers¨ªstens] Persistencia. gul¨®. persistir. Perspire. n. Pet. v. [pest] Peste. Persistence. depravado. Pest. Palayawin. n. v. [piu] Banco cerrado de iglesia. [pertin¨¢siti] Pertinacia. ak¨ªt. n. v. Petal. bagay. pagkatao. Petticoat. adj. yumamot. desorden. Likmuan sa simbahan. Pester. zagalejo. adj. pangdikdik. Ukol. Perspiration. n. adj. Halo ng almir¨¦s. Persuade. v. [persiv¨ªr] Perseverar. Petrify. hing?. Tigas ng ulo. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. [p¨¦tal] P¨¦talo. [p¨¦rsonet] Representar. [persp¨¢ir] Transpirar. Perversity.

Sarisaring kulay. [p¨ªcacs] Pico. adj. n. Philology. [t¨ªzic] T¨ªsico. n. Pharynx. v. n. medicamento. [p¨ªket] Estaca. [pict¨®rial] Pict¨®rico. [fin¨®minon] Fen¨®meno. [pic] Picar. recoger. Pickaxe. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. n. mukha. n. [frez] Frase. dumampot. Gamot. n. n. Physician. pananalaysay. n. Phrensy. Pagliliwaliw sa isang salosalo. gayuma. n. bahagi. tut op. Philosophy. Phlegm. [flem] Flema. Natutuy?. Pagmumukha. n. [far¨ªncs] Faringe. n. n. Pie. adj. m¨¦diko. [pai] Pastel. siklaban. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. Phonograph. n. [p¨ªcl] Salmuera. Pharisee. Pico. . any?. Parmasya. Pharmacy. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. [f¨ªzic] F¨ªsica. Phantom. P¨®sporo. pieza. plema. Boteng munt?. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Mangreretrato. karunungan sa paggawa ng gamot. n. pantas sa pagmamatwid. [f¨ªzic] Medicamentar. [fiz] Facha. [f¨®tograf] Fotografiar. Makalaghal¨¤. piraso. Ngal¨¢ngal¨¢. Karunungan sa pagmamatwid. Pananalita. Phonics. n. marunong tumugtog ng pyano. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. gun¨ªgun¨ª. adj. Larawan. M¨¢nenekas. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. n. adj. cuadro. Mapagkaloob. Philological. Piebald. Phthisis. P¨ªsika. Philologist. Manggagamot. Phiz. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. Pil¨®sopo. todo lo que admira por su novedad. [p¨ªcnic] Comelona. Pariseo. rostro. delirio. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. [f¨¦sis] Fase. mapagdamay. Pyano. n. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. n. Nauukol sa wik¨¤. [t¨ªsis] Tisis. Pickpocket. n. Phial. adj. n. [f¨¢risi] Fariseo. Picket. n. Philanthropical = Philanthropic. Photograph. Pagkatuy?. remiendo. Tulos. [pi¨¢no] Piano.Phantasm. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. Pagkakaloob. Mult¨®. kama ghamangha. Retrato. Pagkahib¨¢ng. adj. [p¨ªcchur] Pintura. adj. [f¨ªlter] Filtro. Sala¨¢n. Philanthropic. Tuka. [f¨¢ial] Redomilla. Manggamot. Pyanista. coger. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. [f¨®tograf] Retrato. Photography. Phasis. Rumetrato. semblante. n. Any?. obra. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. [p¨ªcpoket] Ratero. Piano. Katakatak¨¢. [pi¨¢nist] Pianista. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Pictorial. [pic] Pico. adj. kwadro. n. Physics. Physical. n. [piz] Pedazo. Phlegmatical = Phlegmatic. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. Putol. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. [f¨ªsics] F¨ªsica. v. Kalaghala. adj. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. Photographer. gun¨ªgun¨ª. Nauukol sa p¨ªsika. [picay¨²n] Medio real. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. empanada. [f¨¢ntasm] Fantasma. Phenomenon. Physic. [f¨®sforoes] F¨®sforo. tagp?. n. n. hichura. Any?. Phrenology. n. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. n. Phrase. n. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. Photograph. n. Achara. Tumuka. Karunungan sa mga tingig. Karunungan sa pagretrato. Pianist. n. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. [f¨¢ntom] Fantasma. escabeche. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. Nauukol m tingig. Phlegmatic. Karunungan sa utak ng tao. adj. Pay [kakan¨ªn]. [f¨¢rmasi] Farmacia. Pon¨®grapo. n. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. [f¨ªzical] F¨ªsico. Phonetic. Philanthropy. cara. Pick. Phosphorus. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. Picnic. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. n. Piece. Pick. Phthisic. pumulot. hechizo amatorio. kagamutan. n. pagmamagandangloob. Phosphoric. n. n. n. Physic. Mult¨®. n. n. Pickle. v. n. n. Picture. Philter. Picayune. [f¨ªzic] Medicina. Philosopher. Sikolo. n. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab.

n. Piquant. magtutop. Pig. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. [p¨ªlo] Almohada. [p¨ªgment] Pigmento. Palakain ng isda. puerco. [pin] Prender con alfileres. pilar. Pipe. p¨¢daluyan ng tubig. magsalans¨¢n. Pigeon. Pig-headed. Pied. Galit. Pipe. pangkulay. n. But¨®. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. acrimonia. plaut¨¢. n. Panunulisan sa dagat. v. salans¨¢n. Espil¨¦. [p¨ªgmi] Pigmeo. v. [p¨ªlgrim] Peregrino. Pigmy. mangyamot. n. Bahay-kalapate.Piece. [pin] Alfiler. n. Mag-espil¨¦. Untiunt?. taladrar. [p¨ªncher] Pellizcador. Tulos. Pilot. Pillar. Piny¨¢. [p¨¢in] Desfallecer. n. pagtalag¨¢. enano. Pigeon-house. Ung¨¢s. [p¨¢ip] Tocar la flauta. Pilfer. v. devoto. Sumy¨¢p. [p¨ªledch] Pillar. [pil¨¢ster] Pilastra. balitiin. Mangloob. [pinch] Pellizcar. u mugit. [p¨¢ioes] Pio. estar l¨¢nguido. n. pungla. Kabanalan. n. Bat¨ªkbat¨ªk. n. . [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. kwa ko. Taluktok. n. [p¨¢iret] Pirata. Pinch. [pinch] Pellizco. Punda ng unan. Pimple. n. Manglupaypay. Pint. [pip] Piar ciertas aves. Pilaster. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. Pinion. Pip. enojar. Pilgrimage. n. [p¨¢in-epl] Pi?a. n. n. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. n. pipa. Tubo. Pin. Pincers. Pakong malak¨¦. monton. [p¨ªcant] Picante. Pinnacle. M¨¢ngungurot. Baboy. Pierce. Manggagaw¨¤. tumorcillo. n. Pildur¨¢s. Pincher. Pillage. Piecemeal. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. Piper. Pirate. [p¨¢ieti] Piedad. n. Pinineo. Pioneer. Mwelye. pica. [p¨¢id] Variegado. n. n. n. [pint] Pinta. ofender. m¨¢nunugtog ng plauta. [pip] Pepita. Manekas. flauta. n. [p¨ªncoers] Pinzas. bi¨ªk. Bukl¨ªg. Pillage. n. tigihawat. chapitel. Piratical. [piz] Remendar. almohadilla. Pique. v. Piracy. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. Manggalit. [p¨ªzmil] En pedazos. [p¨ªmpl] Granito. [pic] Picar. Nauukol sa tulisang dagat. [p¨¢ilot] Piloto. Sipit. panipit. v. Ban¨¢l. Pillow. Pile. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. adj. Tulisang dagat. n. tenazuelas. n. n. Kulay rosas. adj. Kapahintulutan sa pangingisda. v. [p¨ªlar] Columna. Tumagos. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. Plautista. Pique. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. bumutas. Pilot. Piscivorous. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. mang-um¨ªt. desazon. Piquancy. adj. v. hurtar. Pin. Magtagp?. [pic] Pique. [p¨ªlfoer] Ratear. adj. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. n. N¨¢panglooban. saqueo. Pincushion. Maanghang. pipa para fumar. bot¨ªn. [pil] P¨ªldora. punduhan. pand¨¢k. Ang naglalakbay. Halige. lumagpas. Sili. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. n. Magbunton. maniatar. n. Kalapate. Pine-apple. Pike. n. adv. v. n. [pink] Color de rosa. daung¨¢n. n. [pirs] Penetrar. Halige. Paglalakbay. [p¨ªledch] Pillage. apilar. [p¨¢il] Amontonar. Talian sa pakpak. pulupo. n. [p¨¢il] Estaca. n. remero. [p¨ªnioen] Atar las alas. [p¨¢ik] Lucio. mamanglaw. manchado. [pir] Muelle. angh¨¢ng. n. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. Pip. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. [pig] Cerdo. Pillow-case. v. adj. Pill. v. mangharang. Pile. n¨¢pangharangan. mad¨¢salin. [p¨ªcansi] Picante. Unan. tagaugit. pila. [p¨¢iper] Flautista. agujerear. Kumurot. bunt¨®n. adj. Pigment. Pilgrim. [paion¨ªr] Zapador. Pinch. Pine. devoci¨®n. sama ng loob. [p¨¢ip] Tubo. [p¨ªdchen] Paloma. medida de l¨ªquidos. v. [pinc¨²sion] Acerico. Piety. Tin¨¤. conducto. Piscary. v. Kur¨®t. magnakaw. n. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. Pier. Pink. n. Piloto. gaitero. v.

magbuy¨®. lam¨¢w. evidente. adj. adj. Pitch. vejar. Pananim. poner. Magpalapag. n. n. sensible. Plant. Kahinahinayang. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. Pity. misericordia. Place. [p¨ªvoet] Espig¨®n. manggagaya. [piz] Meollo. [pl¨¦ntif] Demandador. Tabl¨¢ng makapal. [p¨ªtans] Pitanza. [pl¨¢ster] Emplastar. Hukay na lal¨¢ng. plaga. medicamento. [pl¨¢jiarism] Plagio. lamento. Platter. Tagapagsakdal. n. [pl¨¢ster] Emplasto. v. [plet] Pliegue. [p¨ªstol] Pistola. band¨®s. patalastas. Pity. Pitfall. arma de fuego peque?a y corta. sitio. dakong pantay. liso. n. peste. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. Nauukol sa planeta. adj. apacible. Plane. [pl¨¢nter] Plantador. Maalkitr¨¢n. paraje. panglechada. n. Plate. Planet. Salot. v. n. [p¨ªtioes] Lastimoso. kayasin. adj. Hukay. Yano. Piteous. n. Plague. putol na metal. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. n. Plant. Plank. Platoon. n. Plaster. n. [pl¨¢card] Publicar. Pantay. n. Pistola. entarimar. Plantain. compasivo. v. Plane. Platform. Plantation. Plain. cruel. manghinayang. [plan] Proyectar. n. miserable. Plaintive. lagunajo. bukiran na sinasaka. Pittance. [ple¨ªs] Colocar. Plank. umap¨ª. [p¨ªtfol] Trampa. v. Palapag. cultivador. Katam. Maglagay. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. calamidad. kun¨®t. Plan. n. habag. [plank] Entablar. el doblez que se hace en la ropa. acepillar. n. Manghuhwad. Palada¨ªng. raci¨®n. v. enyesar. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. halaman. Dako. Plane. aclamacion. n. [plash] Charquillo. Plaint. Kawaw¨¤. patag. kaaw¨¤aw¨¤. n. n. Pitchfork. el asiento del pie. plato grande. [pl¨¢net] Planeta. lumbak. malinaw . adj. Humabi. n. v. [plant] Planta. Lup¨¬. Plain. Plaudit. mahabagin. [p¨ªtiabl] Lastimoso. banhay. [pitch] Alquetran. v. lugar. Placard. n. Magpaunaw¨¤. n. Walang aw¨¤. Plague. [plen] Llano. paggaya. Planetary. n. Panghakot ng damong tuy?. Pith. compasi¨®n. Any?. kawaw¨¤. v. [ple¨ªs] Lugar. [plat] Entretejer. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. [plen] Allanar. plano. plantar. afligir. pinggang malak¨ª. n. Pivot. Katam¨ªn. n. n. [plat¨²n] Peloton. n. n. Pitchy. Pitiable. sayang. [plank] Tablon. Plagiarism. Magtanim. Saging. [p¨ªti] Compadecer. Pahayag. Law¨¤. B¨¢lok. Kapatagan. rebolber. v. . fijar. entablado. sensible. dolorido. tabla gruesa. [ple¨ªg] Atormentar. [ple¨ªn] Llano. n. pihit¨¢n. walang habag. sakuna. magpunla ng halaman. Ikir¨¢n. Magpahirap. Plagiarist.. Tapal. Planeta. maliwanag. Planter. mag-udl¨®ng. n. [pit] Hoyo. sepultura. Panghuhwad. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. Pulutong. [pl¨¢jiarist] Plagio. dakong pat ag. adj. Magsili d sa butas. patag. plancha de metal. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. n. malaking bituin. [plant¨¦cion] Plantacion. ba¨®n. adj. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. magba¨®n sa hukay. tahimik. yeso. pakpakan. Pinggan. ikut¨¢n. [pl¨¢tter] Fuente. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. adj. [pl¨¢tform] Plataforma. Plaster. plano. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. kidkiran. Lim¨®s. Pit. Bandehado. hinayang. Plash. hib¨ªk. n.Pistol. [pl¨®dit] Aplauso. pangtapal. quicio. [ple¨ªt] Plato. tu¨¦tano. Pit. n. palahibik. ang nagsasakdal. v. dumalamhat¨¬. n. [plen] Cepillo. Alkitr¨¢n. Kalunoslunos. ubod. Aw¨¤. Papuri. claro. dinulang. [ple¨ªg] Peste. Magsasaka. Magtapal. maglapag. [p¨ªtiles] Desapasionado. Da¨ªng. talampakan ng p aa. Plaintiff. pich¨¦l. [p¨ªti] Piedad. tener l¨¢stima. magsahig ng tabla. Plat. Magpanukal¨¤. Pitcher. m¨¢nananim. mahabag. adj. [plant] Plantar. Placard. Banga. Pananim. n. [p¨ªchi] Embreada. Plait. [plent] Quejido. n. kahabaghabag. Maaw¨¤. Maamong-loob. Placid. [p¨ªtiful] Lastimoso. adj. maglechada. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. [pl¨¢neteri] Planetario. Pitiless. v. pangkayas. Pitiful. Place. Plan. pileges.

Balahibo ng mga ibon. vulgar. Plug. adj. [pl¨¦nitiud] Plenitud. adj. kalubayan. adj. makipagtalo. makalug¨®d. adj. Tasakan. araro. [pley] Juego. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. satisfaccion. n. [ploeg] Tapon. n. [pl¨®sibl] Plausible. Sunudsunuran. Mangatwiran. manggagahaman. tugtog. Kalubusan. Plead. Plot. [pl¨¦sant] Delicioso. pasakan. Munting p itak ng lup¨¤. [pl¨¦siur] Placer. n. adj. Pleading. magar¨¤. [pl¨¢uing] Labranza. n. entretener. magsangla. Tasak. deleite. Play. bajo. maglinang. Kalambutan. Kalar?. Mataba. Dami. Plumb. Pluck. entero. abundante. Panday-tingga. n. Plenipotentiary. lagak. [pl¨¦yful] Jugueton. pasak. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. Pleasantry. fianza. & n. Kalar?. [plamb] Plomada. adj. Pun?. Pledge. Humila. plumaje. Plumb-line. dahilan. [pl¨¦ying-cards] Naipes. Plaything. Please. Panananggalang. adj. Ploughing. m¨¢nunugtog. Pagdaka. . [pl¨ªsing] Agradable. [plam] Ciruela. cartas. Player. bumaltak. [pl¨¢it] Prenda. n. excusa. n. adj. Magbanhay. marami. balahibo. n. Pag-aararo. agradable. bumatak. kapuspus¨¢n. chanza. pangbungkal ng lup¨¤. Pleasure. Plumber. maghimul mol. [plib¨ªyan] Plebeyo. pleures¨ªa. v. d¨®cil. Sak¨ªt sa lalamunan. Plump. Pleasant. Plough-share. plano. [pledch] Empe?ar. Sangla. banta. lub¨®s. Plea. n. conspiracion. [plau] Arado. n. marapat purihin. pumitas. [pli¨²risi] Pleuritis. Kalugod-lugod. n. rollizo. kalugodlugod. Maglar?. Mag-araro. karaniwan. Ligay¨¤. [plamp] Gordo. pyansa. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. malumanay. Playing-cards. [plau] Arar. n. [pl¨¢mber] Plomero. magbigay-loob. Makisig. & n. tapon. Sudsod. [plid] Alegar. [pl¨¦zantri] Gusto. Pleasing. Plentiful = plenteous. m¨²sico. [plis] Deleitar. n. Panipit. adj. n. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. abundancia. batak. [pl¨¢iers] Alicates. Plum. magpyansa. Baraha. mananggal ang sa paglilitis. Plenary. trama. n. plancentero. tumugtog. [pley] Jugar. Sagan¨¤. Play-fellow. kasiyah¨¢n. Pliancy. n. n. [plot] Trazar. n. travieso. Plot. adj. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. n. Pagmamatwid. bu?. Plume. malambot. Manab¨ªk. agradar. [pl¨¢ki] Gallardo. Plenitude. n. [ploeg] Atarugar. Plug. karakaraka. [pl¨¦ntioes] Copioso. Kaayaaya. Hulog na pabat¨®. n. maligay¨¤. L¨¢gak. [pl¨¦nti] Copia. v. Pliable. Plenty. n. [pli¨²m] Pluma. dar fianzas. Plod. adj. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. mabilog. n. tramar. [plot] Pedazo peque?o de terreno. m¨²siko. Plump. defender en juicio.Plausible. Sirwelas. labrar la tierra. tiron. v. v. Pabat¨®. Plebeian. [plac] Arranque. v. n. Mabab¨¤. tapun¨¢n. pumuti. arrancar. tocar un instrumento. sangla. fianza. Pakpak. kasayahan. v. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. panghihimagsik. balt¨¢k. panakip. Pliers. pagmamatwid. Pledge. [pl¨¦yer] Jugador. magiliw. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. Pleurisy. tocador. pretexto. Plumage. conspirar. n. Plodding. Maglagak. Plough. manghimagsik. [pl¨¦neri] Plenario. blando. sudsod. Plucky. Plenteous. kaluguran. representacion dram¨¢tica. v. Play-mate. v. L ar?. lugod. malamb ot. [plod] Afanarse mucho. Suyod. Umal¨ªw. banhay. palabas-dulaan. n. manejable. [plaiabl] Flexible. Play. Ang lumalar?. tarugo. [pli¨²medch] Plumaje. [pl¨¢iant] Flexible. [plamp] De repente. el modo de tocar un instrumento. Sunudsunuran. plano. [pli] Defensa. adj. Plough. Playful. Hila. n. kasaganaan. bumungkal ng lup¨¤. Lar¨²an. [pl¨ªding] Acto de abogar. v. magbigay lugod. n. malikot. n. Pliant. [pledch] Prenda. Kaligayahan. mai rug¨ªn. Kapuripuri. Plight. Malar?. n. [pl¨¦yzing] Juguete. hamak. [plac] Tirar con fuerza. adj. Pluck. magbanta.

Pocky. Galang. Mahangin. [p¨®litic] Pol¨ªtico. promontorio. Timbang¨¢n. adj. Kartera. Lason. Plurality. n. [plamp] Engordar. adj. bumilog. Poetess. Ipamuls¨¢. tuso. sisidlan ng sulat . [p¨®izn] Envenenar. [plandch] Sumergirse. Plunder. tulos. kamandag. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. adj. Poach. pelusa. [p¨®intles] Obtuso. manimbang. [plas] Mas. n. [p¨®ket-buk] Cartera. ense?ar. M¨¢ninisid. pillar. m¨¢kamandag. supot. maantak. Point-blank. ibp. Ply. Pole. [pol] Polo. bulsa. mula sa bilang na dalawa. n. Pod. robo. pitagan. [p¨®etri] Poes¨ªa. Kumapa. Plural. [p¨®lish] Pulimento. v. kintab. v. Tumula. Politic. Tumaba. n. Matulis. daliri n. v. adj. nagtutur¨°. v. [p¨®em] Poema. Suks¨²kan ng pungl?. adj.Plump. robar. Poetic. bolsa. Poison. mahapd?. Pamamaga ng bag¨¤. Pointless. Polar. may lason. [p¨®ket] Bolsillo. v. [p¨®iz] Equilibrar. [p¨®ki] Picado de viruelas. emponzo?ar. walang dulo. Lumason. n. v. [p¨®inant] Picante. adj. Pneumatic. buli. mapitagan. Poet. Politeness. [p¨®koer] Hurg¨®n. n. . tuloy-tuloy. cort¨¦s. adj. Tula. Magsumakit. umapuhap. Pneumatical = Pneumatic. Police. panimbang¨¢n. Policy. Timbang. adelgazar. Poetical = Poetic. [plash] Triple. tela felpada. makirot. Tersiopelo. v. [nium¨®nia] Neumonia. adv. adj. pa. puntillo. Bayong. buso. balancear. n. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. [p¨®int] Punta. Nakakalason. Poem. v. Plunge. adj. afanarse. magsumikap. timban Poison. bot¨ªn. Pointer. maniil. pangahig. contrapeso. Anghang. Palakad ng p¨¢mahalaan. bru?ido. Poignancy. Bulihin. librito de memoria. Panglalason. urbanidad. [p¨®ket] Embolsar. n. [poc] Barjuleta. se?alar. n. n. Karamihan. n. Poise. bulutonggo. v. [pol¨¢it] Pulido. [p¨®isoner] Envenenador. Magmalasado [ng itlog]. Polish. Poke. adv. [p¨®izn] Veneno. Mahinahon. urbano. itur¨°. [pol¨ªs] Polic¨ªa. Pocket. Dulo. Policeman. n. alizar. n. Pneumonia. palo. Dulong h¨ªlagaan. & n. [pli¨²ral] Plural. adj. Tumudla. punzante. adj. panur¨°. Pudpod. [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. n. v. Tula. [p¨®int] Apuntar. sumukb¨®. makamand ag. [p¨®isoning] Envenenamiento. Poetry. n. emponzo?ado. [play] Trabajar con ahinco. Polite. adj. Plush. [p¨®lar] Polar. [pl¨¢nder] Pillage. [p¨®etic] Po¨¦tico. Buls¨¢. [pl¨¢ndcher] Buzo. [pod] Viena. magalang. Poisonous. diestro. Pneumonic. palo. Kinis. [poc] Andar ¨¢ tientas. [p¨®inansi] Picante. sagaz. v. Nauukol sa tula. mangharang. Poisoner. cualquiera cosa nociva. n. a. n. sin punta. [pl¨¢nder] Saquear. n. [p¨®inted] Puntiagudo. hinchar. Polish. Pangtur¨°. Twid na twid. pesar. panimbang. Panudlok. n. Pol¨ªtiko. Pock. [poc] Viruela. Sumisid. M¨¢nunula. Point. [pliur¨¢liti] Pluralidad. Pointed. Mangloob. Poker. kaanghangan. Plunger. [p¨®izonoes] Venenoso. Bulutong. Nauukol sa dulong hilagaan. Pocket. Plus. pakinisin. [p¨®etais] Poetizar. [p¨®int-blanc] Directamente. Nakaw. Saka. Point. n. Poisoning. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. [nium¨®nic] Neum¨®nico. pakintabin. Poignant. magnaka w. n. Plural. saquillo. n. Poise. umapunt¨¢. Plunder. Mabulutong. n. v. n. [p¨®etes] Poetisa. Poetise. n. matalin¨°. [p¨®iz] Equilibrio. Poke. Pocket-book. [p¨®inter] Apuntador. kakapalan. n. [p¨®lish] Pulir. Pul¨ªs. lustre. Nauukol sa bag¨¤. Babaing m¨¢nunula. [poch] Medio cocer [huevos]. agaw. Manglalason. acrimonia. Maanghang. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. n¨¢samsam. [p¨®et] Poeta. Pul¨ªs. n.

[p¨®rtedch] Porte. mapagwar¨¬. pintuan. [p¨®rselen] Porcelana. n. [p¨®litics] Pol¨ªtica. Tangak. Pomada. Tangk¨¦ ng tubig. [p¨®pindche] Loro. kinaka tigan ng bayan. salat. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. [p¨®mpoes] Pomposo. pasiblang. Popularity. Population. n. [popiul¨¢riti] Popularidad. portal. v. [popiul¨¦cioen] Poblacion. Pop. [p¨®pdom] Papado. Asong pangtubig. [pont¨²n] Pont¨®n. v. n. pontificio. Pompous. Poor. pagdadal¨¢. tuso. [pop] Chasquido. marrano. Pork. n. n. Polyglot. n. [pol¨ªguemi] Poligamia. sagaz. paglapastangan. kahambug¨¢n. Pontificate. [poli¨²ter] Corruptor. n. Bunton ng tao. [p¨®piulet] Poblar. Polka. Populace. [p¨®piuloes] Populoso. Porcelain. Loro. Popish. Pore. n. Nag-asawa ng marami. Bayad. [p¨®rtal] Portal. Pollution. [p¨®len] P¨®len. magwar¨¬. Pol¨ªtiko. adj. Portend. Baboy. Poll. Nauukol sa papa. Baboybabuyan (hayop-dagat). Mapagbulay. estadista. Pommel. Poniard. tanyag sa bayan. adj. n. n. n. Kilabot (ng balat). Bumasag. n. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. el papa. adj. Pagkatanyag sa bayan. Pond. [p¨®roes] Poroso. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. [pond] Estanque de agua. Porous. [p¨®nder] Ponderar. [pork] Carne de puerco. Pasuk¨¢n. [p¨®piular] Popular. [p¨®liglot] Poligloto. conduccion.Political. lumahang. n. [p¨®rpois] Puerco marino. Pol¨ªtiko. n. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. v. [pudl] Perro de aguas. magpahamak. n. cochino. adj. [p¨®niard] Pu?al. Pamamalakad ng pamahalaan. pantano. Paghamak. amado del pueblo. n. Gawing bayan. Popinjay. [p¨®mel] Pomo de espada. n. bayan ¨® bans¨¢. t¨ªmido. n. Ponderous. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Poop. Pony. esplendor. Putok. [p¨®pish] Papal. Pollute. Pomade. [p¨®peri] Papismo. [p¨®ni] Haca. n. n. ostentoso. papado. Pomatum. Nauukol sa papa. necesitado. Pollen. n. [port¨¦nd] Pronosticar. panaksak. gumunita. karning baboy. paramihin. Polluter. marilag. adj. Pontoon. [p¨®rker] Puerco. adj. Popery. Humul¨¤. Kilala. n. [pul] Charco. Polygamy. Portage. v. n. n. fausto. [p¨®piules] Populacho. [pom¨¦toem] Pomada. n. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. Dumungis. [pont¨ªfical] Pontifical. v. Dwag. jaco. Porch. matatakut¨ªn. n. sumir¨¤. Poodle. [p¨®rtabl] Portatil. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. Popgan. Pintuang mahab¨¤. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Bulo [ng bulaklak]. Marunong ng maraming wik¨¤. [por] Poro. [p¨®mel] Cascar. nad¨¢dal¨¢. Polygamist. Portable. Pomada. Polity. [pom¨¦d] Pomada. n. Dad¨¢lahin. adj. Pomp. kawaw¨¤. adj. portada. profanacion. [pu¨¢r] Pobre. Pommel. lago. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. Pontiff. Papa. Law¨¤. [pont¨ªfiket] Pontificado. Pat¨¢s. . law¨¤. n. Papa. Ponder. Mainam. M¨¢ninir¨¤. Pope. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. Punton. n. n. [porch] P¨®rtico. Kabayong munt?. multiplicar. Butasbut¨¢s. n. [pop] Papa. n. [poltr¨²n] Cobarde. adj. n. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. n. Politician. Kaparangalanan. [pomp] Pompa. Portal. Porpoise. Mga tao sa isang pook. n. Popular. considerar. n. n. Pag-aasawa ng marami. punduhan ng sasakyan. n. lagitik. Polka. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. Popedom. Poltroon. Puny¨¢l. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. Magbulay. [p¨®lka] Polca. Pananalig sa papa. pint?. Lam¨¢n ng baboy. [pup] Popa. [port] Puerto. n. Populate. papagayo. [poli¨²cion] Poluci¨®n. n. Pagkapapa. adj. Mahirap. Pagkapapa. Porker. bangkang t¨²layan. Pontifical. corromper. Porselana. Port. dagatdagatan. n. [poli¨²t] Manchar. Pool. infeliz. Matao. Daung¨¢n. Populous. n. n.

fuerza. Porterage. sa pwitan. nagtatangkilik. [pos¨ªcion] Posicion. Lagay. n. [p¨®uch] Bolsillo. n. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. [post¨¦riti] Posteridad. n. [post¨ªrior] Posterior. n.Portent. lakas. Magar¨¤. Bungang¨¤ ng palayok. [port¨¦nt] Portento. [p¨®rtres] Portera. Pouch. n. kartero. Position. [portf¨®lio] Cartera. trasero. Tarheta postal. Postscript. Potentate. n. Pot. Supot. Sisidlan ng mga papel. Naiinom. Tay?. Potion. Poser. [p¨®si] Ramillete de flores. n. [p¨®stscript] Posdata. n. Totoo. adv. tanod sa pint?. [p¨®tabl] Potable. I¨ªnuming gam¨®t. Makapangyarihan. Potency. Pangyayari. [p¨®tash] Potasa. korreo. correo. pregunta que confunde. n. Portress. sosa. Itapal. Poultice. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. pagtatam¨®. v. [postp¨®n] Posponer. correo. Tangkal. [p¨®rtret] Retrato. [posib¨ªliti] Posibilidad. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Hatiin. diferir. Kilos mahal. preguntar. tanong na nakalil ito. [p¨®tensi] Potencia. Bayad sa korreo. magkam¨ªt. n. Pagtataglay. Kapangyarihan. Portion. Ipagpaliban. [p¨®ser] Examinador. tumanong. n. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. Potato. Potential. [p¨®st-master] Administrador de correos. Namamahal¨¢ ng korreo. Lumit¨®. [p¨®sitiv] Positivo. Portliness. Bayad sa pagdadal¨¢. [p¨®tlid] Cobertura de olla. Nauukol sa korreo. Portfolio. putol. [pot] Preservar en marmitas. Kababalaghan. katayuan. Hul¨ª. kilos palal¨°. Potage. adj. [pot¨¦ncial] Potencial. Pose. n. n. n. [p¨®rter] Portero. Possible. Pot. K¨¢wanihan ng korreo. Post-office. n. Post-card. [p¨®lterer] Gallinero. [p¨®st-card] Tarjeta postal. Portly. n. tay?. [pos¨¦s] Poseer. Possess. Post-master. Bantay-pint?. Portion. [p¨®stmark] Timbre de posta. Maaaring mangyari. [p¨®ltis] Cataplasma. [p¨®cion] Pocion. alboroto. pollero. Posture. adj. kulung¨¢n ng manok. Poulterer. adj. n. n. v. n. Posterior. n. n. Patatas. n. pagkakaroon. Bahagi. Ulam. n. n. bis¨¤. v. hat¨¬. [p¨®stedch] Porte de carta. n. Postpone. [p¨®rteredch] Porte. Possessor. Postmeridian. Postmark. n. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. n. olla. bebida medicinal. Har¨¬. [p¨®sibl] Posible. n. Haligi. v. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. [p¨®dzer] Baraunda. real. [p¨®rtli] Majestuoso. Tinggal¨ªn sa palayok. Rumetrato. [p¨®rcion] Porcion. k¨¢punupunuan. Post. n. Bungkos na bulaklak. n. Possession. n. Positive. Posthaste. katakatak¨¢. bayad sa pagpapadala ng sul at. Possibility. Magtaglay. porm¨¢l. faltriquera. Potasa. Portray. magkaroon. Selyo ng korreo. Postage-stamp. n. Posterity. [p¨®stal] Postal. [pos¨¦sor] Poseedor. n. [pot¨¦to] Patata. lagay. n. serio. [p¨®stern] Postigo. Pottery. situacion. Potent. Postal. adj. [p¨®stiur] Postura. adj. Potlid. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. Posy. dividir. Postage. [p¨®stman] Cartero. [postj¨¦st] A rienda suelta. sa hulih¨¢n. Poultice. [p¨®tedch] Potaje. n. Babaing bantay-pint?. gozar. [p¨®tent] Potente. G¨¢waan ng palayok. Postern. [p¨®rtre] Retratar. poder. [pos] Confundir. prodigio. Inap¨®. magilas. Pother. kalagayan. Potter. magtam¨®. May-ar¨¬. Karimot. v. n. Panapal. adj. hulug¨¢n ng sulat. n. Pintuan sa likur¨¢n. papas. [post] Poste. [p¨®tter] Alfarero. tumulig. v. Nauukol sa kapangyarihan. Porter. angl¨ªt. Palayok. Potable. [p¨®tentet] Potentado. v. . adj. Portrait. [post-¨®fis] Administracion de correos. n. n. Potash. n. adj. n. bahagihin. kaing¨¢y. pagkakam¨ªt. [p¨®rcion] Partir. [pot] Marmita. Postman. tunay. Manglilitis. Retrato. Habol [sa isang sulat]. parte. angk¨¢n. Kagulo. poderoso. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. Magpapalayok. Tatak ng sulat.

[po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. Precious. Sumugba. Magmungot. [pr¨¢tl] Charlar. Pout. Walang kapangyarihan. [pris¨¢is] Preciso. Mga alagang manok. d¨¢lita. n. [pret] Charlar. adj. papuri. n. mabihasa. v. panalangin. sam¨°. kaulul¨¢n. Power. Prayer-book. n. [p¨¢ut] Enfurru?arse. san¨¢y. Dalos. kahirapan. Prattle. Puri. Kuk¨® ng ibon. [pr¨¦bend] Prebenda. Precarious. moler. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. dalosdalos. Maingat. Precaution. v. fama. n. Preacher. lindero. costumbre. Prebend. Practicability. Prate. eficaz. adj. Maagap. n. bayuh¨ªn. D¨¬ maasahan. Precocious. Prayer. daluhong. Prank. n. v. Sinundan. Pumuri. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. magpaunlak. Hirap. [p¨¢werful] Poderoso. Makapangyarihan. sugb¨¢. ganap. [p¨¢und] Machacar. Pangaral. adj. Magluluks¨®. adj. mahalag¨¢. Ibuhos. v. [pris¨ªdens] Precedencia. paunaw¨¤. aga. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. Poverty. adelantado. Parang. durugin. Pounce. Ipagpauna. Precision. Pound. v. adj. [pric¨®cioes] Precoz. magsermon.Poultry. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. n. Powder. pag-iingat. [pret] Charla. Preceptor. rogar. incierto. adj. ejercer. n. Practice. Precedence. [pric¨®citi] Precocidad. Precede. Precipitate. Powder. n. moler. pabigla. alabar. [pr¨¢ctikebl] Practicable. dapat paunlakan. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. Kapuripuri. n. n. [p¨¢uder] Polvo. miseria. [pr¨¢ctis] Practicar. Kailangan. n. iligwak. adj. Prate. magpakabigla. Bingit ng bangin. mabis¨¤. adj. Praise. adj. Practice. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. renombre. kasanay¨¢n. n. v. Prance. n. walang b is¨¤. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. Praise-worthy. v. Practical. mamanhik. n. Magsanay. magsagawa. Mah¨¢l. v. [p¨¢wer] Poder. sumam¨°. Prattle. prematuro. antecedente. [pricli¨²d] Prevenir. n. Durugin. v. [pricoci¨¦neri] Preventivo. p¨®lvora. k abantugan. karalitaan. [p¨®verti] Pobreza. Dasal. Prairie. l¨ªmite. [pr¨ªcher] Predicador. n. [prez] Aplaudir. [prik¨¦rioes] Precario. Tab¨ªl. Kapangyarihan. katabilan. devocionario. d? pa p anahon. adj. Libr¨¢. n. satsat. Precipice. [pr¨¦yer] Oracion. [pric¨ªd] Anteceder. . v. Precipitous. [prez] Alabanza. [pr¨ªsept] Precepto. Mangaral. Precipitation. paunlak. [prich] Predicar. impedir alguna cosa anticipadamente. kagitingan. Magsasats¨¢t. v. Praise. [pris¨ªpitet] Precipitado. Pagpaunahan. v. Pour. Aklat-d¨¢salan. n. Precautionary. [pr¨ªcies] Precioso. puntual. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. P¨¢una. n. [p¨¢uns] Garra del ave. M¨¢isasagawa. Precedent. [p¨¢uder] Polvorizar. n. n. Precise. adj. mahin¨¤. Kabihasah¨¢n. karakaraka. [pr¨ªching] Predicacion. exacto. Dikdikin. Sumatsat. Pook. Tagapangaral. Precipitate. charlataner¨ªa. Pangangailangang karakaraka. tagapagsermon. Precept. [prans] Cabriolar. n. n. Powerful. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. suplicar. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. s¨²plica. [p¨®ltri] Aves caseras. dumaluhong. dikdik¨ªn. maglulund¨¢g. despe?adero. [p¨¢werles] Impotente. [pris¨ªsion] Precision. Practicable. [pricocion] Precaucion. [prank] Travesura. [p¨¢und] Libra. Pound. Preaching. adj. Ingat. Dal¨ªdal¨¬. kasalat¨¢n. manalangin. Preamble. Precinct. pamanh¨ªk. Pagkauna. Preach. [pric¨¦ptor] Preceptor. autoridad. Preclude. umuna. Precocity. potestad. n. pulbur¨¢. adj. v. maaga. ineficaz. Bihas¨¢. v. magkun¨®t ng noo. hangganan. Agap. n. sermon. Satsat. [pris¨ªpitet] Precipitar. Powerless. [pr¨ªsinct] Precinto. n. preceder. [pr¨¦sipis] Precipicio. ruego. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. [pris¨ªdent] Precedente. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. Pulb¨®s. pagkahirati. Magdasal. n. karukhaan. locura. Utos. desmenuzar. Pray. [pre] Orar. Nag-uutos. Biglangbigla. ponerse ce?udo. tagubilin. n¨¢una. Kalikutan.

Present. Tiwal?. [prip¨¢ratori] Preparatorio. Presentable. [pr¨¦sent] Presentar. pr¨®logo. Pagkalib¨¢ng. reseta. Pregnancy. Ang nangunguna. hu manda. adj. pagpapatotoo. Preface. Mapipil¨¬. Present. [prepos¨¦sing] Atractivo. Pagtitinggal. [predis¨¦sor] Predecesor. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. n. kinikinit¨¢. remuneracion. M¨¢ihaharap. [pri¨¦minent] Preeminente. [prepar¨¦cion] Preparacion. tumalag¨¢. [prid¨ªct] Predecir. Panugpong sa unahan ng salita. hirang. Iugpong. v. Present. v. Magpatunay. Wala pa sa panahon. prevenir. rumeseta. [prip¨®steroes] Prep¨®stero.Preconceive. Preoccupation. Magmunimun¨¬ muna. pasalubong. Pil¨¬. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. n. Prescribe. [pr¨¦diket] Afirmar. Preservation. Magtakda. [prip¨¦r] Preparar. dakil¨¤. profetizar. [priscr¨¢ib] Prescribir. ganting pal¨¤. v. Tanging pagmamahal. Pagpapakilala. mostrar. Makipagk¨¢yar? m na. absurdo. ang sinundan. Paghahanda. n. [pr¨ªfics] Prefijar. adj. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. magpatotoo. bigay. [pr¨¦sens] Presencia. humirang. n. decente. harap¨¢n. ipahayag. ordenar. Premier. [pris¨¦ntabl] Presentable. adj. v. n. Prepare. Pagtatakda. n. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. Ipakilala. Prerogative. n. Ang hinalinhan. Prediction. Prejudge. . Prematureness. [pr¨¦ferebl] Preferible. Bunt¨ªs. adj. Nakaharap kasalukuyan. Presence. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. n. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. Maghanda. [pr¨ªdial] Predial. hul¨¤. [prip¨®nderans] Preponderancia. n. el don. Gant¨ª. panguna. n. v. Preponderate. v. [present¨¦cion] Presentacion. Presentiment. dar a conocer. Predict. n. Kaloob. Kabuntis¨¢n. Pumil¨¬. Prefer. mapanghalina ng loob. v. Pagkakauna sa lagay. Predicate. Pagpapatunay. Predication. n. Premium. Preference. maagap. n. Precursor. [pri¨¦minens] Preeminencia. Kutog ng loob. n. pagbubunt¨ªs. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. [pr¨¦sedch] Presagio. Kaagapan. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. n. recetar. antecesor. Marilag. Harap. sir¨¤. Predilection. kadakilaan. Prefix. [pr¨ªmier] Primero. Prejudice. [pricons¨¦rt] Concertar. n. privilegio exclusivo. Pregnant. [prim¨¦ditet] Premeditar. [primedit¨¦cion] Premeditacion. umagap. Presage. n. Premeditate. adj. n. [pr¨¦fez] Prefacio. Preponderance. Paunaw¨¤. hind? ik hihiy¨¤. actual. [prid¨ªccion] Prediccion. detrimento. pabuy¨¤. [pridil¨¦ccion] Predileccion. Pagkakatang¨¬. iha rap. adj. [preserv¨¦cion] Preservacion. v. adj. Hatulan ng d? pa n alilitis. v. n. [primati¨²r] Prematuro. Premeditation. v. pagharap. [pr¨¦sent] Presente. [pr¨ªmiam] Premio. Prescription. Prefix. Prepossessing. regalo. Karilagan. receta medicinal. Pridial. pron¨®stico. manifestar. Preposterous. Mangibabaw sa kaigi han. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. n. adj. maaga. n. [predik¨¦cion] Afirmacion. m¨¢ipakikilala. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. [predistin¨¦cion] Predestinacion. [pr¨¦ferens] Preferencia. adj. [prik¨²rsor] Precursor. disponer. Banta. [prepoc¨ªcion] Preposicion. superioridad de peso. n. n. Preparation. [prif¨¦r] Preferir. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. bal¨¤. Predecessor. n. Magaan ang dug?. Preparatory. prepararse. Premature. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. any?. Humul¨¤. [pr¨ªfics] Prefijo. Preposition. adj. Kapinsalaan. Hul¨¤. [pr¨¦sent] Presente. Presentation. n. Preeminence. Preferable. p¨¢unang hiwatig. pesar mas que otro. v. convenir ¨® estipular de antemano. kabigatan sa timbang. balintun¨¤. Predestination. Nakahanda. talle. bumigat kaysa iba. ipakita. kasakdalan. [pr¨¦gnant] Pre?ada. adj. sakdal. v. n. Kutog. [prip¨®nderet] Preponderar. hinal¨¤. Pangingibaba w sa kaigihan. Preconcert. n. [prir¨®gativ] Prerogativa. regalo. pag-agap. isugp¨®ng. Preeminent. Una.

Presumptive. manuka. Prickle. Nangingibabaw. pillaje. [prist] Sacerdote. pangulo. . Priceless. predominante. v. n. Hak¨¤. Prick. v. kalamang¨¢n. nanekas. agaw. [pr¨ªtecst] Pretexto. n. [pr¨¢isles] Inapreciable. magnakaw. hapit¨¢n. May kayabangan. kabuluh¨¢n. Hakain. Dumagit. Prevail. n. conservar. P¨¢una. v. Priest. Magnakaw. [pr¨¦sidensi] Presidencia. [pr¨¦sing] Urgente. punzada. Pricking. primero. [prisup¨®s] Presuponer. v. Preterite. motivo. Pretext. [pres] Prensa. pagdaka. tekas. Primate. adj. adj. Nakaw. Preside. espinoso. adj. adj. mamatnubay. pighat¨¬. n. adj. mangibabaw. prensa de impresor. [prisi¨²m] Presumir. n. Pride. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. Kinikinita. Manaig. n. bonito. [pr¨ªgish] Algo presumido. n. [pr¨ªking] Picadura. Prevention. Una. Prevalent. pigil in. Presidency. Press. apretar. saserdote. D? mahalagah¨¢n. Par¨¬. [priv¨¢riketor] Prevaricador. n. superioridad. [pres] Aprensar. [pr¨¦valent] Superior. magmayab¨¢ng. v. kamkam. [pr¨¢is] Precio. adj. n. tinik. pagkasaserdote. [priv¨¦ntiv] Preventivo. Laktawan. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. kutog. paalala. [priv¨¦l] Prevalecer. paalala. presion. Pressure. Prevailing. kapalaluan. mainam. Priggish. Prins¨¢. nangingibabaw. Panguna. Pangingibabaw. Dumur¨°. diin¨¢n. Nananaig. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. Prig. aparentar. lumabag sa panan alig. Pretermit. n. n. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. kayabangan. presuncion. n. vanidad. adj. Previous. Prevarication. pananaig. P¨¢una. Maraming tib¨°. [pris¨¦rv] Preservar. Prevalence. Pressing. predominar. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. n. pretexto. v. Kahambugan. Magkasala. mamatnugot. Nakikinikinita. agap. sospecha. presa. n. [pr¨¢im] Primero. Pagpaunahan. n. Pretty. umagaw. [pr¨¦valens] Predominio. [pr¨¢id] Jactarse. Maghambog. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. pisaverde. Dur¨°. marikit. hwag pansinin. pillar. n. magpalal¨°. [pre] Rapi?ar. Kaunahan. Hapitin. sawata. Prevaricator. tumuka. pagkukunwa. Mapagmakisig. adj. n. magwag¨ª. prensar. [pric] Punzar. dur¨°. Magkunwa. pigil. adv. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. v. Prickly. K¨¢rakaraka. [prit¨¦ns] Pretexto. pag-ipit paghihigpit. Priesthood. Dahilan. Halag¨¢. robar. Prevaricate. sapantahain. Pride. dahil¨¢n. presb¨ªtero. [prim] Peripuesto. Pagkakasala. Pagkapar¨¬. v. Prey. nananaig. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. adj. excelente. Primacy. Press. Pretence. kadahilanan. adj. Magand¨¢. Prevent. Pangulo. Hambog. adj. kumagat. [pr¨ªti] Lindo. Presume. Preventive. bello. arrogante. ratear. adj. kutug¨¢n [ng loob]. agad. v. maigi. Presupposition. Nakaraan. M¨¢kinikinita. n. [pr¨¢imet] Primado. lumalabag sa panana mpalataya. n. [prig] Hurtar. [pr¨¢id] Orgullo. n. [pr¨¢imari] Primario. n. impedir. paalalahanan. valor ¨® estimacion.Preserve. tuka. v. [priv¨¢riket] Prevaricar. primoroso. tuka. dirigir. n. [pric] Punzon. Pangahas. Pretend. Salar¨ªn. matinik. h nalain. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. hinihinal¨¤. manalo. Prime. p¨¢hayagan. Kagat. aguijon. Price. [prig] Mozuelo presumido. Hapit. n. v. magilas. Presumptuous. Dahil¨¢n. guardar. Prig. [pr¨ªkli] Lleno de puas. [pris¨¢id] Presidir. hina l¨¤. [priv¨¦nt] Prevenir. Mangulo. [pr¨¦sident] Presidente. adj. Presuppose. Tib¨®. Primary. higpitan. [pre] Bot¨ªn. kag¨¢t. impeditivo. kahalagah¨¢n. v. trasgresor. [priz¨¦mcioen] Presuncion. picar. sawatain. Pagkukunwa. [pr¨¢imasi] Primacia. paglabag sa pananalig . Prick. [pr¨¦siur] Prensadura. P¨¢una. switik. Presumption. quebrantar la f¨¦. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. opresion. espina. P¨¢nguluhan. President. limbagan. Prey. pretensi¨®n. mag-ingat. Pretension. anticipado. adj. v. Magtinggal. sapantah¨¤. [priv¨¦ling] Predominante. suponer. Una. Prim. v. n. [prit¨¦nd] Presumir. [prikl] Pua.

Simula. [pr¨®bet] Prueba. adv. Privateer. adj. n. Pr¨ªnsipe. Probity. n. Parang pr¨ªnsipe. palakad. Prize. proclividad. particular. v. magtuloy. Magpatuloy. [prob] Tienta. Kalagayang sinusubok. kaypal¨¤. . [proclam¨¦cion] Proclamacion. Kasikatan sa pamumuhay. kasalat¨¢n. Probably. n. Prioress. ihayag. n. [pr¨¢ivet] Soldado raso. [pr¨¢iz] Premio. ugal¨¬. n. bait. prior. Lihim. tr¨¢mite judicial. n. ipatalastas . Lwat. bukod. Prize. n. ling¨ªd. n. Private. Pagkatang¨¬. conducta. Pagtatanyag. Hilig. prerogativa. Punong par¨¨. tanda. n. Private. Privy. n. Print. pamamaraan. Lihim. n. antecedente. n. sumulong. May pangyayari. Prusisyon. Probationer. Procedure. katangian. Primer. adv. Magpahintulot. n. [prob¨®sis] Prob¨®cide. causa primitiva. [pr¨ªnsipal] Principal. hiwalay . Sasakyan ng mga tulisang-dagat. Abakadah¨¢n. an¨¢k ng har¨¬. [pr¨®ces] Proceso. marca. [probab¨ªliti] Probabilidad. Privation. Process. [pr¨¢ivet] Secreto. n. [pr¨ªnsipl] Principio. [pr¨ªviledch] Privilegiar. Printer. Kasangkapang panglitis ng sugat. Procrastinate. [pr¨ªnter] Impresor. Proceeding. B¨ªlangguan. Prisoner. kaypal¨¤. [pr¨®biti] Probidad. an¨¢k na babae ng har¨¬. Princess. kiling. dilatar. [pr¨ªzn] Prision. [proc¨ªdiur] Proceder. har¨¬. bigyan ng kabuluhan. n. [pr¨¢ior] Prior. n. lingid. Probability. Palaisipan. Proclivity. kapahintulu tan. pamamaraan.Prime. p¨¢limbagan. [pr¨ªvi] Privado. Asal. Limbagan. n. sinceridad. [pr¨¢ior] Anterior. Una. adj. monarca. n. n. bihag. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. [prob¨¦cion] Noviciado. [prins] Pr¨ªncipe. [procr¨¢stinet] Procrastinar. Proboscis. Principle. n. Maaaring mangyari. [pr¨ªmitiv] Primitivo. pinag uhatan. Pangulo. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. panguna. Prince. honradez. [print] Imprimir. pinagmul¨¢n. [proc¨ªding] Procedimiento. n. Primeval. adj. Procrastination. Primitive. ikintal. [prob¨¦cioner] Novicio. pagpa patalastas. saklaw ng har¨ Principally. jefe. adj. n. [procl¨ªviti] Propension. adj. papagtagalin. Prison. [probabli] Probablemente. pahintulot. Proclaim. Problematic. recompensa. pagkabaguhan. paghahayag. carencia. Pamamalakad. [pr¨ªnsipal] Principal. n. Principal. proceso. Privilege. n. Kawal. Marahil. [pr¨¢iores] Priora. prisionero. soberan¨ªa. v. original. Prior. Problem. Pagtatapat. Privilege. adj. [procl¨¦m] Proclamar. n. [pr¨®blem] Problema. pangulong madre. tardanza. Manglilimbag. v. n. n. Papaglwatin. se?al huella. [pr¨¢im] La primera de la vida. n. n. Ilong ng hayop. promulgar. secreto. Pagbabaw¨¤. [pr¨ªviledch] Privilegio. [pr¨®babl] Probable. Pangulo. [praim¨ªval] Primitivo. n. Print. s¨ªmulain. katibayan na pamana. bilibid. [prinsip¨¢liti] Principado. pamamalakad. bando. v. Prior. Itanyag. Procession. Katunayan. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. estampar. K¨¢unaunahan. publicar. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. kaloob. ir adelante. n. [pr¨ªnses] Princesa. [pr¨¢iz] Apreciar. Paglitis [sa hukuman]. tag¨¢l. [procrastin¨¦cion] Dilacion. Problematical = Problematic. Proclamation. v. N¨¢una. Baguhan. pabuy¨¤. n. c¨¢rcel. Ganting pal¨¤. Pal¨¢isipan. [pros¨ªd] Proceder. bak¨¢s. n. [pr¨ªsoner] Preso. karangalan. valuar. privado. n. Limbag. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. Probate. Lumimbag. verificacion de los testamentos. nauukol sa unang panahon. Prinsesa. kartilya. Sakop ng pr¨ªnsipe. [print] Impresion. Probe. Printing-house. procedimiento. Probation. adv. Priora. Bilangg?. v. Princely. Proceed. m¨¢una. [pr¨ªnsipali] Principalmente. Probable. mangul o. adj. soberano. adj. Halagah¨¢n. Principal. pun¨°. adelantar. Lalong lalo na. Principality. [praivet¨ªr] Corsario.

sipag. Programa. [prodi¨²s] Producto. [pr¨®digal] Pr¨®digo. hanap-buhay. akda. n. corrupcion. tub¨°. mamunga. Profusion. Procuration. Proffer. Magbunga. [pr¨®dchect] Proyecto. fertil. n. Procure. masama. Katungkulan. Programme = Program. Prognostication. [pr¨®fitles] Inutil. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. adelantamiento. [projib¨ªcion] Prohibicion. Proficient. Sagan¨¤. propesor. Project. Sikap. adj. ganar. Magbawal. adelantamiento. Progress. Program. n. manungkol. v. Profanation. v. Bunga. panukal¨¤. [prod¨¢ccion] Produccion. proyecto. lucrativo. Magsumikap. Prohibition. matub¨°. mahalay. burara aksay¨¢. Balak. Produce. ofrecer. n. Pagkasulong. adj. Sumulong. Lumapastangan. Makinabang. [pr¨®fer] Proponer. [prof¨¦sor] Profesor. Mahab¨¤. ganancia. adj. Masulong. mabagal. [prof¨¢undnes] Profundidad. abundancia. Professor. [prodi¨²s] Producir. [prokambent] Postrado. [progr¨¦sion] Progresion. Profess. Progression. n. adj. [pr¨®dchect] Proyectar. [pr¨®dact] Producto. adj. paglapastangan. [pr¨®fit] Aprovechar. Lalim. patakaran. maglitaw. Professional. Profane. Pagkasulong. v. Kaloob. n. maghandog. Kaalibughaan. n. v. lumikha. pakinabang. producto. productivo. [pr¨®fer] Oferta. Gur¨®. adj. n. adelantado. v. [progn¨®stic] Pron¨®stico. Product. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. pron¨®stico. [proj¨ªbit] Prohibir. Prognosticate. Prognostic. angkan. Profundity. n. akda. Alibugha. utilidad ¨® interes pecuniario. Walang kabuluhan. vedar. N¨¢papakinabangan. Malalim. obra. adj. n. [progn¨®stiket] Pronosticar. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. magtub¨°. Sikap. Project. [pr¨®fliguet] Licencioso. balak. adj. magmunukal¨¤. [profi¨²s] Profuso. n. magpahayag. n. Prodigy. n. [pr¨®dcheni] Progenie. v. [prof¨ªcient] Proficiente. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . walang hiya. [prof¨¦n] Profano. adj. engendrar. adj. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. Hind? banal. [progr¨¦siv] Progresivo. akal¨¤. [pr¨®gram] Programa. Lugm¨®k. [profan¨¦cion] Profanacion. Proffer. difuso. Profuse. kasiraa n. Progenitor. Bunga. Lah¨¬. Profligate. mabunga. marami. Namumunga. Production. Namumunga. Profoundnenss. [prof¨¢und] Profundo. n. Kasaganaan. n. magbaw¨¤. Kalapastanganan. Profit. Productive. criar. [prof¨²nditi] Profundidad. Prolix. mas¨¢kit. kabuluk¨¢n. Kagilagilalas. n. v. [prodch¨¦ctil] Proyectil. Bumubuti. [pr¨®lics] Prolijo. Kagilagilalas na bagay. tub¨°. Ilandang. Pagkasulong. v. idea. adj. Bumalak. lucrar. . adj. may kinatututuhan. Prodigious. Projection. n. Proficiency. Progressive. adj. Profit. progreso. [pr¨®dchenitor] Progenitor. n. Kabalakyutan. Prodigal. n. adj. n. magsumakit. Magpalagay. adj. malwat. Profane. Pangahas. katha. n. handog. [proki¨²rment] Procuracion. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. [pr¨®gres] Progresar. Profitless. Prodigality. lumal ang. Progress. Kalaliman. Kanunuan. [prod¨ªdches] Prodigioso. hamak . produccion. ejercer. umiigi. abundante. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. kaburara¨¢n pag-aaksaya. napapakinabangan. declarar. [pr¨®gres] Progreso. umigi. alok. sin provecho. [pr¨®fitabl] Util. n. n. Profitable. masulong. pumasl¨¢ng. karamihan. Profligacy. perdido. Profession. Progeny. [pr¨®fit] Ganancia. Humul¨¤. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. n. matagal. n. n. Katha. lalim. patuloy ng pagkasulong. katakatak¨¢. adj. bunga. Pagbabawal. trazar. [profi¨²sion] Profusion. sawayin. hondura. Profound. Hul¨¤. [pr¨®fliguesi] Perversidad. Bala ng kanyon. v.Procumbent. [pr¨®dichi] Prodigio. v. [prof¨¦n] Profanar. Prohibit. [prof¨¦s] Profesar. casta. Produce. [proki¨²r] Procurar. Pakinabang. portentoso. n. [prokiur¨¦cion] Procuracion. [prod¨¢ctiv] Productivo. Projectile. Hul¨¤. M¨¢ukol. Prolific. Procurement. d? n¨¢papakinabang an.

[prop¨®sal] Propuesta. [prom¨²lguet] Promulgar. burol. n. n. Prophetical = Prophetic. v. Mangak¨°. [pron¨¢uns] Pronunciar. Pagtatanyag. Pagkakalat. extender. Prop. Kasakdalan. asenso. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. Propose. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. Pag-aar¨¬. n. dilatar. Proscribe. [prop¨¢und] Proponer. [prop¨ªcioes] Propicio. magbuy¨®. [prop] Apuntalar. Prop. insinuar. [prop] Puntal. umalalay. Pagkakataas. dakil¨¤. marilag. katamtaman. Pahabain. matulin. n. prueba sa limbagin. Prominent. [prol¨ªcsiti] Proligidad. [prom¨®t] Promover. Proportion. Hul¨¤. [pr¨®fet] Profeta. Halohal¨°. Sulat t¨²luyan. n. maghayag. v. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. walang ayos. Proprietress. [pr¨®perti] Propiedad. Nauukol sa hul¨¤. Promise. v. Propitiate. [propici¨¦cion] Propiciacion. n. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. Proportion. [pr¨®fesai] Profetizar. ablandar. n. Mag-udyok. derecho de posesion. Tagudtod. magsiwalat. Propel. Proposal. Pag aar¨¬. adj. Property. n. bagal. [pr¨®per] Propio. [pr¨®paguet] Propagar. [prompt] Pronto. mag-ul¨®k. manghul¨¤. lwat. n. Promulgation. Magtulos. v. favorable. layon. matulis. . [propr¨¢itor] Propietario. Propagation. [proscr¨¢ib] Proscribir. [pros] Prosa. Promulgate. Magpalagay. Pangak¨°. adelantar. v. Promiscuous. Tungo. [pr¨®minens] Prominencia. kaukul¨¢n. Prorogation. Hab¨¤. adj. karilagan. adj. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. n. n. Prophet. [pruf] Prueba. n. Propension. Prophetic. Proper. v. Prosecute. Padapa. Promote. Proprietor. Maliks¨ª. Proscription. adj. marapat. Kabagay¨¢n. palamigin ang loob. [prop¨¦nsion] Propension. Humul¨¤. tukod. Pataan. pasubsob. [prop¨®rcion] Proporcionar. apoyo. [propagu¨¦cion] Propagacion. echado boca abajo. Propitiation. Pagpapalubag ng galit. n. Palag¨¢y. Propitious. dapat. [prom¨®cion] Promocion. Promise. Prophesy. Palag¨¢y. Bigkas. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. Promotion. n. [prop¨®z] Proponer. Prose. bumigkas. v. suhay. n. tagal. [pr¨®mis] Promesa. adj. sosten. [prop¨¦l] Impeler. tendencia. dilacion. v. Magtanyag. Prone. n. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. [prompt] Sugerir. Proposition. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. [pr¨®minent] Prominente. & n. Pangdur¨°. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. Itaas. paghahayag. veloz. [pr¨®mptitiud] Prontitud. Prophecy. proposici¨®n. Pagtatakwil. Prominence. k atotohanan. v. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. reprobar. magturing. Prong. [prong] Pua. n. pagtitiwalag. n. n. palugid. Prologue. tulin. Promptitude. Dal?. Tulos. Babaing may-ar¨¬. n. Proof.Prolixity. Paunaw¨¤. Magkalat. manghuhul¨¤. [propos¨ªcion] Proposicion. kadakilaan. Isakdal. n. Propagate. mahabagin. alalay. pagpapalamig n g loob. pagsisiwalat. n. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. recitar. Bagay. n. [propr¨¢iti] Propiedad. n. Prompt. Pronunciation. ihabl¨¢. [prop¨®rcional] Proporcional. n. Katunayan. Itakwil. [pron] Prono. presteza. [propr¨¢itres] Propietaria. Sakdal. badya. Prolong. v. May-ar¨¬. adj. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. Propeta. [pr¨®log] Pr¨®logo. Papaglubagin ang galit. adj. v. n. pagpapalagana p. adj. iasenso. v. v. conciliar. Ayon sa nauukol. Prolongation. [prom¨®ntori] Promontorio. [prol¨®ng] Prolongar. Propensity = Propension. Promontory. itiwalag. Magbigkas. magpalaganap. Propound. v. lawig. ar¨¬. Promptness = Promptitude. [pr¨®mis] Prometer. Propriety. madal?. mungkah¨¬. akma. Pronounce. [prop¨ªciet] Propiciar. turing. mabuting pag kakataon. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. n. palawigin. Proportional. v. sostener. n. v. conveniente. Prompt. Magtulak. Maawain. Hab¨¤.

[pr¨®spect] Perspectiva. magbigay ng kailangan. habl¨¢. n. Proud. T¨¢nawin. Protestante. Tagakupkop. Protrude. Nagkataon. [prov¨®c] Provocar. [pr¨®sper] Prosperar. v. maghanda. Ma ingat. altivo. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. [protr¨¢ccion] Prolongacion. adj. adj. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. n. [prot¨®martir] Protomartir. prudente. Prostrate. Prosper. v. Tapang. prolongar. Prospectus. pamamayani. Kakamp¨ª. Protector. [pr¨®vident] Pr¨®vido. [pr¨®spect] Mirar adelante. adj. Pasubal¨¬. bukang-bib¨ªg. kalinga. Provisionally. n. Lingap. dilatacion. Provident. Protestation. n. adj. patutot. Prostration. Provided. tumangkilik. k¨¢yarian. pangakong matibay. Provision. humamon. mapagmalak¨ª. [prov¨¢id] Proveer. [prov¨¦rbial] Proverbial. nagpapakabab¨¤. [pr¨¢ud] Soberbio. ang tumututol. dilatar. Prostitution. Prowess. Proverb. kaayon. Proselyte. adj. [proti¨²berans] Protuberancia. Provisional. lumingap. Provide. [prosp¨¦riti] Prosperidad. Nakaumbok. v. kasabih¨¢n. magingha wa. Pagkain ng hayo p. pam amaga. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. adj. justificar. usl?. prominencia. n. felicidad. Umbok. orgulloso. bukol. tagapag-andukha. Lalawigan. [prosiki¨²cion] Querella. Magputa. n. adj. Protuberant. Protuberance. n. kumupkop. [provok¨¦cion] Provocacion. Tanaw¨ªn. Kawikaan. pa totohanan. [pr¨®totaip] Prototipo. [prova¨ªded] Con tal que. . [prot¨¦ccion] Proteccion. Kabutihan ng lagay. maagap. n. Pagpuputa. magbudlong. Prove. Baon. Protract. adv. experimentar. Protocol. ampon. Prosperity. Providence. v. impeler. tagal. nakausl?. conj. [pr¨®tocol] Protocolo. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. Palal¨°. adagio. tagahabla. maglugmok. Sakdal. nauukol sa kawikaan. n. Prosecutor. [pr¨®vins] Provincia. Prototype. Pahabain. n. puta. n. Proviso. feliz. amparar. laan. [pr¨®stret] Postrado. n. Protect. Ang unang martir. Dulo ng sasaky¨¢n. humillado. & n. Provoke. Magtulak. mapagmataas. [pr¨®stitiut] Prostituir. derribar. [protri¨²d] Empujar. tagalingap tagakalinga . n. Pag-iingat. m aglaan. cuidadoso. v. Protest. Provincial. [pr¨®videns] Providencia. manggalit. [protest¨¦cion] Protestacion. Prostitute. Proverbial. Tumutol. n. n. lwat. incitar. kaginghawah an. guminghawa. plano. v. mapalad. patunayan. tumingin. Protomartyr. pagkain. Magtaan. saliente. Prospect. [protr¨¢ct] Alargar. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. d? akalain. v. adj. [proti¨²berant] Prominente. papaglwatin. Pangangayupap¨¤. surtir. providente. Hab¨¤. n. s¨¢litaan. haza?a. dichoso. Tagapagsakdal. [prov¨ªncial] Provincial. [pr¨®sikiutor] Acusador. Protestant. estipulacion. [prostiti¨²cion] Prostitucion. v¨ªveres. Mabuti ang kalagayan. Nangangayupap¨¤. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. handa. [pr¨®stitiut] Prostituta. Masamang babae. v. [prov¨ªsion] Provision. prevision. n. Pangsamantal¨¤. n. n. Bumuti ang kalagayan. [prot¨¦st] Protesta. Umampon. n. [prostr¨¦cion] Postracion. laan. n. Nauukol sa lalawigan. n. Prow. magbuy¨®. bastimentos. [pr¨®testant] Protestante. Banhay. [pr¨¢ues] Proeza. Protection. n. n. hamon. abastecer. adj. mag-andukha. casual. Province. [pr¨®verb] Proverbio. prevenir. Umaglah¨¬. [pr¨®stret] Postrar. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. Bukang-bib¨ªg. v. [pruv] Probar. Prosperous. v. papagta gal¨ªn. Subukin tikman. Samantal¨¤. handa. [provid¨¦ncial] Providencial. Magpangayupap¨¤. [prov¨¢iso] Caucion. Provocation. Providential. Aglah¨¬. suministrar. Protest. mabait. Tutol. [prot¨¦st] Protestar. katapangan. [prot¨¦ctor] Protector. n. taga-ampon. Provender.Prosecution. [prot¨¦ct] Proteger. Prospect. Talag¨¢. n. n. [prau] Proa. laon. andukha. Prostitute. v. Prostrate. adj. protesta. excitar. circunspecto. magsulong. Tutol. [prov¨ªcional] Provisional. Protraction.

Putik. [pi¨²berti] Pubertad. Humila. Puff. Kabagungtauhan. bumaltak. [prud¨¦ncial] Prudencial. mahinahon. t¨¢yuan ng nagsesermon. enturbiar el agua con lodo. maniil. [p¨¢blic] P¨²blico. soplo. Pug-nose. Prudence. Sumy¨¢p. Pruning-knife = Pruning-hook. v. manubok. Pangpasuka. Pullet. inmediacion. adj. [s¨¢lmist] Salmista. [pi¨²eril] Pueril. [pi¨²ling] Gemido. [p¨²lset] Pulsar. Publicity. n. Maghayag. Puddle. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. Maba¨ªt. Publication. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. Dumalaga. [pablik¨¦cion] Publicacion. Char¨¢t. adj. n. n. Psalmist. edicion. posadero. [pr¨²ning-juk] Podadero.Prowl. [pr¨®csi] Procuracion. n. [p¨²lpit] P¨²lpito. hacer pliegues. bait. [pr¨¢uler] Ladron. Hayag. Dyos. Sumuka. circunspecto. mangulub¨®t. cenagal. Pruning-hook. n. Papintugin. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. v. Hila. Pry. batak. pangapangalanan. [pugn¨¦cios] Pugnaz. Hinh¨ªn hinahon. [pray] Espiar. el com¨²n del pueblo. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. tila bat¨¤. Pulmonary. kun¨®t. Magnanakaw. Prudent. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. Parang bat¨¤. v. Salmo. [pablish] Publicar. [paf] Hinchar. adj. [paf] Resoplido. belicoso. [si¨²donim] Seud¨®nimo. . lam¨¢w. Sulong! al¨ªs! Puberty. n. adj. v. [pul] Tir¨®n. mangun¨®t. Puerility. n. may p¨¢tuluyang bahay. Kal?. arrancar. Mamileges. n. Pagkahayag. Palaaway. Pseudonym. m¨¢gtanyag. Hibik. Pull. [pr¨²dent] Prudente. [piuk] Vomitar. Psalm. Tumibok. procurador. Psalter. Paghahayag. Publish. estafador. int. basag-uler o. Ba¨ªt. [piuer¨ªliti] Puerilidad. tabernero. madla. Psychology. v. [p¨²let] Polla. discreto. pagtatanyag. n. da¨ªng. Prune. Pule. Puke. n. labukawin. Pileges. v. Proximity. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. adj. [padl] Lodazal. gemir. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. notorio. Pangalang d? tunay. awit sa Pg. [p¨²li] Polea. Public. Proximate. bumiwas. n. Puff. ciencia ¨® tratado del alma. [s¨¢lter] Salterio. an g nagtitind¨¢ ng alak. Bayan. Pulpit. Pugilism. kulub¨®t. Pucker. Mangharang. Suntukan. n. Pulley. P¨²lpito. Publicist. inmediato. kalap¨ªt. n. n. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. Pugnacious. [p¨¢ker] Arrugar. tulis¨¢n. n. maingat. bumatak. v. [p¨¢bliciti] Publicidad. Pucker. patente. v. n. dumaing. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. Public. Pull. v. [padl] Enlodar. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. [piuk] Vomitivo. Lapit. Ku mapon ng halaman. modestia. Prudential. karatig. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. humibik. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. coger. Prowler. Pshaw. n. Puerile. Pulsate. ilong na char¨¢t. Pugilist. [cho] Fuera! quita!. bufido. magsuk¨¢. latir. akl t ng mga salmo. adj. Kalagayang bat¨¤. n. M¨¢nununtok. mahinahon. Publican. [pi¨²dchilist] P¨²gil. maingat. discrecion. n. pagkatanyag. [piud¨ªsiti] Pudor. n. Proxy. kalapitan. estiron. n. Puling. marunong manuntok. hinahon. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. [piul] Piar. Papagputikin. n. mga tao. libro de salmos. [p¨¢ker] Pliegue. v. n. rapi?ar. awit simbahan. lumbak. Malapit. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. [pul] Tirar. Hihip ng hangin. n. punuin ng hangin. n. [procs¨ªmiti] Proximidad. Puddle. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. n. [p¨¢blicist] Publicista. Mabait. Tumiktik. balt¨¢k. litaw. [p¨¢blican] Publicano. n. babag. n. ingat. mapagbasag-ulo. juicioso. Pudicity. Puke. man¨®k. garrucha. [pr¨²dens] Prudencia. Pulmonic = Pulmonary. kabaitan. v. mag-ulat. n. kadalagahan. [pugn¨®z] Nariz chata. acechar. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. tanyag. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. [p¨¢blic] P¨²blico. [prun] Podar. kapanig. [salm] Salmo. biwas. Nauukol sa bag¨¤. adj. n.

Ganap sa oras. nag-¨¢aral. n. Puncheon. formar una resolucion. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. Magpalag¨¢y. tibok. Purpose. bumutas. banta. exacto. adj. [pi¨²rifay] Purificar. n. Maparurusahan. limpiar. [p¨²ndchensi] Acrimonia. exactitud. [p¨¢mpkin] Calabaza. Purgatoryo. Punster. Pursue. [pan¨ªsh] Castigar. Alinsunod. [poels] Pulso. adj. Parusa. Purlin. [poels] Pulsar. v. pangsurot. Umum¨ªt. n. n. adj. Punch. Purport. dusa. maagap. [piurifik¨¦cion] Purificacion. [parch¨¦s] Compra. [parpl] Purp¨²reo. Nayon. Purple. Mahin¨¤. v. [purgu¨¦cion] Purgacion. corto de vista. Palal¨°. sentido. [purdch] Purga. [parl¨®in] Hurtar. Bomba. kaagapan. horadar con punzon. n. palabir¨®. [piur] Puro. panukal¨¤. [pamp] Bomba. maaskad. kahu lugan. Mamil¨ª. supot. Puppy. n. n. n. masaklap. v. magtakda. mamuntot. Nas¨¤. [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. seguir. Pupilage. Punch. [p¨²nster] Jugador de vocablos. Pupil. [p¨²nctiual] Puntual. n. Purgative. [p¨¢rport] Designio. Kaganapan. [panch] Punzar. malinis. Punishable. v. pook. Purlieu. acusar. Purify. n. Tuta. magtalag¨¢. Pure. d. panukal¨¤. continuacion. Ipamulsa. castidad. [puls¨¦cion] Pulsacion. designar. Umulos. Pangdur¨°. Maanghang. Pump. [pi¨²piledch] Pupilaje. [parsi¨²ans] Prosecucion. proyecto. n. askad. Pulse. n. Dumurog. n. magmungkah¨¬. nais. Punctuality. Alagad. Pup. Dur¨°. M¨¢nanay al. [p¨²ndchent] Picante. v. maglinis. Puncture. sist¨¦. n. adj. adj. Purblind. ayon. adj. [pap] Cachorrillo. n. dumur¨°. Bugtong. mercar. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. [p¨¢nishment] Castigo. sumundot. [p¨¢pi] Cachorro. kut¨®g. ponche. Purchase. Purl. lindero. Pursuant. Pun. . Kawagasan. Magkahulugan. [p¨¢rblaind] Miope. Parusahan. [p¨¢pet] T¨ªtere. [pan¨ªshabl] Punible. pangbutas.Pulsation. sugat. purgante. [panch] Punz¨®n. Purloin. papagdusahin. [p¨¢rcheser] Comprador. [p¨¢nchin] Punzon. Puls¨®. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. [p¨²rgatori] Purgatorio. wagas. n. [p¨¢rlin] Viga. Pulverize. pagdikdik. Pagkakasunod. Punter. [p¨²lveraiz] Pulverizar. Tibok. adj. [pars] Bolsa. n. Banta. n. Purport. Purg¨¢. malab¨° ang mat¨¢. latido. limpio. Purity. [p¨¢rpos] Intencion. v. linisin. n. [parl] Murmullo. [p¨¢rliu] Comarca. v. [pi¨²riti] Pureza. Purchaser. picante. Purse. Purification. Humabol. mordaz. n. casto. n. Mapul¨¢. designio. [p¨²nctiur] Puntura. kib¨®t kab¨¢. M¨¢mimili. Damit na kulay pulang-dug?. Pamimil¨ª. Purse-proud. Manyik¨¤. [p¨¢rport] Significar. manun¨®d. v. pena. n. v. hanggan. Anghang. kadalisayan. cachorrito. Lagaslas [ng batis]. Purgation. Puny. pulos. Purgatory. ponche. dalisay. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. [pan] Equ¨ªvoco. Pungent. limpieza. [pi¨²ni] D¨¦bil. n. Purge. munt?. kalinisan. n. purificar. Linisin. Purse. n. n. v. Purga. [parpl] P¨²rpura. Taganas. Tuta. tenor de algun escrito. adj. [purdch] Purgar. chiste. Punishment. limpiar. n. Pumpkin. peque?o. Purge. magnakaw. dumikdik. saklap. Paglilinis. robar. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. [p¨²rgativ] Purgativo. [pars] Embolsar. [p¨¢rpos] Proponer. l¨ªmite. Kalabasa. n. Punish. S¨²lipin. Pumuls¨®. hak¨¤. v. adj. n. [dahil sa kayamanan]. Purgah¨ªn. n. mu?eco. Pagdurog. n. penar. Pulverization. [parsi¨²] Perseguir. n. Punctual. Purchase. adj. n. Puppet. Pangbutas. hangganan. n. Purpose. Pulse. v. Buls¨¢. Sistidor. Pursuance. nakapupurg¨¢. saksak. Pungency. [parch¨¦s] Comprar. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. Purple. ¨¢spero. dichero. Anam¨¢n. Pagpurg¨¢.

Mainam. Ming. [p¨ªzon] Pit¨®n. Quackery. Putridity. estrechar. Manulak. dung?. adj. rigodon.Pursuit. . Puzzle. nauukol sa kurism¨¢. Malat¨¬. H¨ªkain. bugtong. habladur¨ªa. [push] Empujon. unano. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. Bukol. Quaint. [pazl] Acertijo. [pus] Pus. Nagnanan¨¤. Qualification. Ikaapat na p¨´. [pi¨²rulent] Purulento. Quaker. [parv¨¦] Proveer. bugtungan. Putrid. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. Purvey. Putrefaction. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. kahig ng salitaan. v. Karunungan sa mga kwites. Mapagsimula. n.. n. pagkasir¨¤. [p¨¢ir] Pira. Pyre. Q Quack. Quaggy. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. Puzzle. [p¨ªgmi] Pigmeo. n. n. embrollo. estipulacion. Sats¨¢t. confundir. cobarde. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. maigi. Pug¨°. Mabulok. Bul¨®k. v. rumagas¨¢. Quadruped. katakutan . Pursy. Quadrennial. Quake. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. adj. n. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. Pussy = Puss. adj. Pusillanimity. lumiga lig. mangatal. Pagkabulok. mangaykay. kadunguan. Magtaan. etc. Quadruple. Putrefy. Pygmy. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. Pyx. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. Manggul¨®. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. materia p¨²trida de las ¨²lceras. [pus] Voz de cari?o para el gato. Panglito. hoguera. Rigodon. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. [cu¨¢c] Curandero. paghabol. Purview. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. Mangin¨ªg. Quadragesima. k¨¢sunduan. Quadragesimal. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. mag bigay. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. Push. masir¨¤. n. kapansanan. v. enredar. maghanda. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. n. n. enigma. Kabulukan. lumito. v. maglapag. abastecer. magbaon. adj. Habol. Quadroon. Saw¨¢. [pi¨²trifai] Pudrir. v. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. Tulak. tawag sa pus¨¤. Pag-ur¨¬. Ang ikapat na bahagi ng anoman. [cu¨¢c] Graznar como un pato. [pics] P¨ªxide. adj. cop¨®n. Aapating gilid at panulukan. adj. Quadratic. adj. [cadr¨ªl] Contradanza. n. Kadwag¨¢n. man abig. Pustule. [cuec] Temblar. [cuel] Codorniz. tab¨ªl. [pazl] Embrollar. n. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. n. exquisito. adj. Siga. buti ¨® sama. Quadrilateral. adj. sagas¨¤. n. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. suministrar. v. Lumbak. v. Makaapat na ibayo ¨® doble. [pazl] Embarazo. [cu¨¢gui] Pantanoso. kaguluha n ng isip. Quadrate. n. [p¨¢rviu] Condicion. Nauukol sa parisuka t. Papag-apating ibayo ¨® doble. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. pudrirse. corrompido. n. Python. n. [push] Empujar. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. grano. managas¨¤. Munting kaha na sisidlan. Parisukat. adj. Kurism¨¢. Quadrangle. [cu¨¢gmair] Tremedal. tabig. n. Push. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. timidez excesiva. malab¨®n. K¨¢yarian. mangaligk¨ªg. n. Quadruplicate. Pandak. colocar. pinineo. Quagmire. n. cuadrado. n. tiritar. v. Humuning parang pato ¨® itik. n. sur¨¬. Puzzle. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. [pi¨²trid] Podrido. Quaff. n. n. Quail. Maglagay. corrupcion. arbularyo. n. Pus. manglito. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. n. v. Quack. adj. Quadrille. [parsi¨²t] Perseguimiento. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. adj. Pushing. sira. Lumagok. Nan¨¤. Pyromancy. Dwag. [put] Poner. [p¨¦stiul] P¨²stula. Pusillanimous. [cu¨®dret] Cuadro. Manggagamot na d? nag-aral. [p¨²shing] Emprendedor. Sagabal. perplejidad. [p¨¢iromansi] Piromancia. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. Put. n. May apat na paa. [cuent] Pulido. esfuerzo. n. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. may nan¨¤. n. persecucion. n. Puss. Purulent. Pyrotechny.

Madal?. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. adj. Dal?. [cu¨¦ver] Gorgoritear. Matalin¨°. rid¨ªculo. matulin. patutot. ri?a. mapagbasag-ulo. fastidioso. n. duda. tanong. adj. Masamang babae. Queasy. Quarrel. Quartet. n. lum¨®. el sitio de donde se saca piedra para labrar. Quean. n. [cu¨®rter] Cuartear. Quarrelsome. papagmaliksih¨ªn. [cu¨®rrel] Quimera. n. Pumatay [ng ilaw. pa ngayupapain. Quash. n. Twing ikalima ng ta¨®n. makipagbab¨¢g. T¨ªbagan. Quickly. pronto. Quinquennial. maliks¨ª. likas. postrar. adj. walang im¨ªk. n. Mapagsakdal. nakayayamot. n. inquisicion. Quest. n. Twing ikatlong bwan. adj. desmayo. v. n. papag-apatin. Qualm. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. hadlang¨¢n. v. Pinsalain. ur¨¬. [cu¨®rri] Cantera. adj. Reyna. Mwelye. Query. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. nakapaghihinal¨¤. [cu¨®rrel] Re?ir. Quibble. Tahimik. [cuai¨¦sent] Quieto. Quilt. Putol na maskada. adj. Quietude = Quietness. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. Magtanong. [cuir] Raro. sup¨ªlin. Quay. n. Tan¨®ng. lijero. invalidar. daigin. [cu¨ªkn] Acelerar. kaiba. Makipagbasag-ulo. n. [cu¨¢mish] Desfallecido. [cu¨®ntiti] Cantidad. kapahingahan. Quarter. pag-uusig. [cuel] Subyugar. sospechoso. [cu¨ªclaim] Cal viva. Questionable. pregunton. quimerista. bawa't tatlong bwan. Apat¨ªn. away. n. n. Quid. [cu¨¦schoner] Inquiridor. Quell. urgir. asunto. tumanong. cuartel. mercurio. Quarter. [cu¨¦ri] Preguntar. kwartel. apoy ¨® su nog]. Quench. adj. Papagmadaliin. derrogar. extravagante. palatanong. n. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. Quicklime. Quill. [cuin¨¢in] Quinina. pregunta. Kinina [gamot]. Querist. [cu¨¦stion] Cuestion. Question. Dami. ikwartel. Pasukuin. walang kib?. [cu¨®rtet] Cuarteto. [cu¨®rter] Cuarto. extinguir. daung¨¢n. kakatwa. trinar.Qualify. preguntador. Questioner. Quinine. Quarterly. Quarryman. [cuam] Desfallecimiento. n. [cuosh] Fracasar. extra?o. Quiescent. v. [cu¨ªnzi] Angina. tranquilo. . babag. Quincy. [cu¨¢itnes] Quietud. Nakapag-aa linlangan. n. Tagasiyasat. Quaver. [cu¨®liti] Calidad. n. Quicksilver. [cuey] Muelle. sociego. trimestre. [cu¨ªkli] Con presteza. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. talunin. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. tagatanong. [cuin] Mujercilla. panglulum¨®. Queen. Quiet. n. Uriin. Mapagsiyasat. v. adj. Quarrel. acuartelar. Quicken. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. l¨¢nguido. Quandary. v. adv. [cuin] Reyna. Basag-ulo. matar la lumbre. Lupaypay. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. pendencia. Katwa. [cu¨ªcsilver] Azogue. Queer. Apog. Bagay. Quick-witted. Kulch¨®n. adv. Katahimikan. n. Pal¨¢isipan. [cu¨®nderi] Incertidumbre. Querulous. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. [cu¨¦riuloes] Querelloso. palatan¨®ng. haring babae. Quietness. n. [cuench] Apagar. [cuest] Pesquisa. adj. ramera. Query. Panglulupaypay. Kalidad. Qualmish. Tahimik. abrumar. M¨¢ninibag ng bat¨®. Palaaway. interrogacion. Pakpak [na panulat]. timaw¨¤. Patiningin ang tinig. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. [cuic] Veloz. n. Quality. v. Quick. v. Asoge. [cuorant¨ªn] Cuarentena. Kwarentenas. adj. suriin. [cuilt] Colcha. v. n. [cu¨®lifai] Calificar. v. mapagsumbong. Ikapat na bahagi. n. Quarry. [cu¨ªrist] Inquisidor. Nakaaalibadbad. pelear. k¨¢gali an. trimestralmente. n. problematico. pag-aalang¨¢n. la propiedad natural de una cosa. [cu¨¢it] Quieto. p aghanap. anular. descansado. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. [cu¨ªzi] Nauseabundo. k¨¢alitan. adj. makipag-away. tiwasay. Quantity. n. Paniniyasat. n. asawa ng har¨¬. [cuil] Pluma [para escribir]. Quarantine. n. Agam-agam. pananaliksik. labing limang m inuto.

v. Racer. Quiver. sikat. n. bullicioso. [r¨¦ser] Caballo de carrera. Rack. umpukan. Racy.] abuloy. [ragm¨¢fin] Andrajo. [rac] Atormentar. adv. Raffle. Sap¨¢t na bilang. n. v. umuy¨¢m. andrajo. Rabbi. baraunda. desempe?o. Karrera ng kabayo. mano de papel. [cu¨®ndam] Antiguo. adj. Quiz. Maingay. [r¨¦sing] Carrera de caballos. Quits. unah¨¢n. [r¨¦dians] Brillo. libertar. tumakb¨® ng matulin. pordiosero. gan¨¢p. mag-init. adj. Kabayong pangkarera. kislap. Banggit. Quorum.Quintal. Paw¨¤. Raffle. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. [rabid] Rabioso. n. mangilabot. Rabble. adj. [cu¨ªp] Sarcasmo. enojarse. [cu¨¢it] Totalmente. Koneho. brillante. Kwota. habih¨¢n. Racket. p¨¢tulinan. n. [cu¨¢ir] Coro. n. rabino. encolerizarse. Araw-araw. [cuits] En paz!. n. Bibinga. v. Quip. [cu¨ªver] Temblar. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. pago. Radiate. kagu kaingay. p¨¢tulinan ng kabayo. n. n. [r¨¢bi] Rab¨ª. Tumuya. resplandeciente. Lah¨¬. echar rayos. kakan¨¢n ng hayop. [radi¨¦cion] Radiacion. dusta. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. n. Radical. Raft. n. Tapus na! Quittance. Rabid. Palayain. Agpang na salaysay. Quotidian. feroz. Race. n. galit. [cu¨ªtans] Finiquito. [cu¨ªntet] Quinteto. v. Ningning. v. makislap. almadia. rueca. v. Sisidlan ng pan¨¤. Quotation. n. karera. pag-iinit. [cuot¨ªdian] Cotidiano. Basahan. esplendor. pamunas. canalluza. Poot. [r¨¦dioes] Radio. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. cita. [ar] R (ere). [r¨¢dish] R¨¢bano. [cu¨®ta] Cuota. Limah¨ªd. trapiento. R (ra). adj. Ragged. Dati. carrera. recompensa. [r¨¢diant] Radiante. p¨¢sabsaban. [cu¨®ting] Citacion. tukoy. [rafl] Rifa. pulubi. Quote. adj. [raft] Balsa. [cu¨ªz] Burlar. dolor. Radius. Rage. Ragmuffin. . Kumarimot. Tahilan. lum¨¤. [redch] Rabiar. Maningning. Mak¨¢lima. Ripa. kabayaran. Quire. Rafter. Quota. n. maliwanag. Pahirap. Magbir?. ambag. [cu¨ªver] Aljaba. n. n. Radiation. [r¨¢gued] Andrajoso. Rage. s¨¢palarang lar?. Manginig. adj. Kat¨²usan. [r¨¢bit] Conejo. hirap. R R. p abayaan. n. mendigo. enteramente. n. n. adj. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. Kintal ¨® sangdaang libra. tumukoy. n. gul¨®. manuya. Radiance. pasakitan. [cu¨®it] Tejo. Quondam. Quite. n. [cuot¨¦cion] Citacion. pulos. n. magalit. manuks¨®. Rack. semidiametro. [cuot] Citar. n. n. afligir. Race. [r¨¢fter] Viga. [r¨¢dical] Radical. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. confusion. v. lubos. Limah¨ªd. Quintuple. Rackety. [r¨¢ket] Raqueta. Rabbet. [r¨¢keti] Ruidoso. v. Mapoot. Quip. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. [re¨ªz] Raza. Racing. Pahirapan. chulear. pagbanggit. [cu¨ªntal] Quintal. n. Quiver. angkan. Quoting. adj. [rafl] Rifar. makintab. Quit. Tungayaw. n. n. Quoit. [redch] Rabia. [rag] Trapo. Rag. Quirk. Radish. [rac] Tormento. [r¨¦si] Rancio. relumbrar. pesebre. n. Tuya. Quintet. [r¨¦diet] Centellear. [r¨¢bet] Ranura. n. Raketa ¨® panghampas ng bola. expresion aguda y picante. kisap. Gur¨®. Rabbit. estremecerse. n. Magripa. [cuerc] Pulla. maalingawngaw. Sinag. Pagtukoy. v. satirizar. [cu¨ªp] Zaherir. kulumpon. Radiant. Kumislap. primitivo. Bals¨¢. [cu¨®rum] N¨²mero competente. kumisap. ukol na hulog [sa pamimilak. mabang¨ªs. casta. sudlan. gulagulanit. kintab. Bunton ng tao. ira. Laban¨®s. uy¨¢m. int. magsapalaran. v. Maant¨¢. n. n. Koro. [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. enojo. panghabi . Mapusok. [rabl] Gentuza. n.

Han¨¢y. magalit. Paglusob. [ranch] Torcer. Han¨¢y. Manulak. [rank] Lozano. adj. n. [rap] Golpear. tirria. orden. hilera. [r¨¦lrod] Ferrocarril. ensalzar. [r¨¢li] Reunir. rastrillo. Rainy season. itanghal. Maingay. lagay. Ligaw. v. rebuscar. [rap] Golpe ligero y vivo. linea. n. Rampant. Pananalakay. colocarse. tay?. carril de los caminos de hierro. kasuutan. ilisya. Kalaykay. Malans¨¢. tawanan. [r¨¢nkor] Rencor. inflamarse. [ram] Morueco. Rake. Rancor. bumuhat. n. Rally. ventura. andar ocioso. Magsalita ng kalaswaan. n. Ramification. Kut¨¤. hiyain. Rap. [r¨¢mpart] Muralla. pangalaykay. pagtatanim. Rammer. burlarse de alguno. [rant] Decir disparates. d aang bakal. promover. [re¨ªn] Lluvia. [r¨¢nsid] Rancio. Ransom. tumungayaw. salik sikin. [rambl] Correr¨ªa. [ram] Impeler con violencia. [r¨¢mrod] Baqueta. n. Tren. rancio. n. exuberante. Rake. v. Ram. carnero padre. v. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. Ranch. n. [re¨ªl] Rail. Range. n. adj. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. mabah¨°. n. n. Ramrod. magsang¨¢. palababahan. n. malikot. Ransom. rampante. pangalahig. Makar¨¢s. Rank. Raider. ibuny?. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. Maul¨¢n. grado de dignidad. Rain. maantot. Rank. Mang-uumit. [rans¨ªditi] Rancidez. Rampart. [rep¨¦cioes] Rapaz. n. Rapacity. Mangloob. sama ng loob. Ramify. casualidad. Rancidity. n. murmurador. pumisa n. maniil. escudri?ar. Tumuktok. n. la uva seca. Ilihis. [r¨¦ni] Lluvioso. Railer. [randch] Fila. pagsalakay. ridiculizar. irritarse. Random. Rail. [r¨¢ndom] Desatino. Tumipon. pomposo. Ransack. Tupang lalake. Rainy. ur¨¬. Rap. n. Ranger. ayos. [rank] Fila. Rancid. magnanakaw.Raid. n. Ranter. v. mayabong. Galit. n. [r¨¦der] Merodeador. v. n. suling. n. Rankle. mataba . replegar. [re¨ªs] Levantar. [re¨ªn] Llover. hilera. Mag-init. . lumaboy. adj. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. siyasatin. [ransom] Rescate. a yos. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. Railway = Railroad. itaas. Tagul¨¢n. n. injuriar. lumait. Pagsangahin. manglalait. [rap¨¢siti] Rapacidad. Pagsasang¨¢. ordenar. [r¨¦ndcher] Colocar. v. vestido. [rek] Rastro. Rail. v. Pang-uumit. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. Rain. n. n. [r¨¢nsac] Saquear. n. Maant¨¢. v. v. adj. Bahag-har¨¬. n. f¨¦rtil. Raise. Maghanay. Pamit. v. v. clase. Ant¨¢. taas. v. desacierto. Riles. Umulan. poot. Rapacious. [rankl] Enconarse. [r¨¦ler] Maldiciente. tumang¨¢. Malag?. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. baranda. Tuktok. adj. [rezn] Pasa. adj. Rant. Ranger. Baketa. Kumalaykay. iba ngon. alzar. [r¨¢mpant] Exuberante. M¨¢nanalalakay. [re¨ªd] Invasion. Tubos. Tumub¨®s. kalahigin ng kalay kay. b¨²ngangaan. uma yos. calidad. Railroad. Baketa ng bar¨ªl. [ransom] Rescatar. pagka kataon. Raiment. Ramble. encono. antepecho. mag naknak. Ramish. Magtaas. Ram. v. Hadlangan. mapo¨®t. [r¨¢mifai] Ramificar. Ramble. [rambl] Vagar. dislocar. pag kaginoo. recoger con rastrillo. ur¨¬. mag-ayos. Raisin. Pasas. barandilya. n. pillar. orden. Magpagalagal¨¤. Palatungayaw. [r¨¢nter] Pedante. humanay. elevar. v. Ulan. n. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. Rainbow. [rek] Rastrillar. f¨¦tido. n. v. [r¨¦ment] Ropa.

Magtaanan [ng babae]. precio. Reach. adj. Bumasa. sumapit. [r¨¢shnes] Temeridad. n. destruir. Rascal. kikil. Pagtibayin. n. [r¨®-bond] Huesudo. pawiin. rega?ar. kumikil. Raze. Kagilagilal¨¢s. n. Rawness. talab¨ªs. n. raedura. adj. Uw¨¢k. Ab¨®t. Labaha. n. halag¨¢. [racion¨¢liti] Racionalidad. Rapture. [rer] Raro. matulin. Rasure. dal?. Subal¨¬. n. v. adj. Hiw¨¤. adj. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. Rash. obrar rec¨ªprocamente. [r¨¢tifai] Ratificar. enfurecerse. [rash] Roncha. m¨¢s bien antes. v. Bungang-araw. nangangalirang. maliks¨ª. Rapidness = Rapidity. Magul¨®. magus¨®t. Mangloob. alargar. d¨ªcese de la carne viva. [r¨¢visher] Estuprador. [r¨¢riti] Raridad. v. Rasp. Pawiin. madal?. Razor. mapoot. orden. [r¨¦vin] Barranca. palamara. kaya. uw¨¢y. adj. Pagtataan¨¢n [ng babae]. forzador. manggahas¨¤. n. [rich] Alcance. [r¨¦siur] Raspadura. kamangamanga. [ret] Tasa. Reach. ayos. halagahan. florete. manir¨¤. [re¨ªz] Arrasar. deshilachar. Bil¨ªs. papagtibayin. Tibag. v. [r¨ªder] Lector. Rate. aprobacion. sagas¨¤. bub¨®t. [r¨¢ptiur] Rapto. Ang nagtaanan [ng babae]. [rich] Alcanzar. liwayway. Rather. Rat. Lagit¨ªk. Katangian. Yantok. n. Padalosdalos. Ravage. Bihir¨¤. n. Daluhong. [r¨¢rifai] Rarificar. Rapidity. Rapier. [ravl] Enredar. Walang ningning. n. [rat] Rata. rapto. React. valor. n. tibay. Rattan. Kalabnawan. Pagkaayon sa katwiran. pillar. n. tab¨¢k. adv. [rasp] Raspador. Rapid. sariw¨¤. ur¨¬. [r¨¢vnes] Voraz. [r¨¢pid] R¨¢pido. Rare. may katwiran. [r¨¢sher] Lonja. Pagtataanan [ng babae]. n. n. Ratification. kalat¨ªs. n. Tasa. [r¨¦zor] Navaja. maginit. [r¨¢pin] Rapi?a. Paglabanan. Ravel. v. kahilawan. Ratify.Rape. n. [ret] Tasar. panggag ahas¨¤. n. n. pagkaka anga. liks¨ª. Pangloloob. Mabil¨ªs. rareza. Mangdadagit. Kumatkat. apreciar. [r¨¢scal] P¨ªcaro. v. manutnot . mang-agaw. nakaw. pasmo. Rasp. [rat¨ªn] Ratina. [r¨¢dzer] De mejor gana. [revn] Cuervo. [roep] Fuerza. Hilaw. Tampalasan. n. n. Rashness. v. n. mangdadahas . pagkain. panggagahas¨¤. Ravish. tulin. pabiglabigla. Rarefaction. Sinag. [rasp] Raspar. precipitado. arrebatar. [rat¨¢n] Rot¨¦n. malikot. bago. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. [rash] Arrojado. Ratteen. Read. [r¨¢cion] Racion. [r¨®nes] Crudeza. [r¨¢vish] Estuprar. Pangdadahas. Rasyon. n. Raw. [rev] Delirar. Rarity. n. [r¨¢cional] Racional. May matwid. [r¨¢vedch] Saqueo. Ration. pagtataan¨¢n ng babae. Rarify. borrar. n. Nababasa. manggagahas¨¤. Mangbabasa. Rash. Ravisher. extender. tragon. kasiraan. adj. pangdadahas. Rave. razonable. mag-ab¨®t. . matakaw. maniil. audacia. Tasahan. Rawboned. [ratl] Rechino. kaukul¨¢ng bahagi. [r¨¢vishment] Estupro. Isang ur¨¬ ng kayo. Pay¨¢t. n. Kabubut¨¢n. borrar. v. Ray. Raven. Sandata. ¨¦xtasis. escofinar. [r¨¦les] Sin brillo. adj. pagnanakaw. Patibay. Rattle. v. kadalangan. m¨¢nanakmal. membrudo. [r¨ªdibl] Legible. valuar. fuerza. burahin. v. adj. magalit. adj. Rayless. [re¨ª] Rayo [de luz]. Daga. Ravine. Ravenous. n. estupro. burah¨ªn. robo. utas¨ªn. bribon. Pangkatkat. Rate. v. Rapine. escofina. escaso. madalang. Rasher. [rid] Leer. v. Ravage. Mahibang. embrollar. extirpar. adj. destrozo. Ravishment. Um¨¢bot. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. Rationality. Rational. Lipulin. Rapturous. kapangahasan. Buhaghag¨ªn. Reader. n. Dagit. n. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. pasmoso. velocidad. clase. v. zumbido. llegar hasta. Rase. veloz. n. n. enmara?ar. prontitud. [ri¨¢ct] Rechazar. [rez] Raer. Katkat. n. matw¨ªd. Readable. [ro] Crudo. [r¨¢vedch] Saquear. [r¨¦pier] Espad¨ªn. sarpullino.

ang tumatanggap. [r¨ªal] Real. Receive. Reason. v. bawiin. Rear. pananalaysay. Reciprocal. Magbalik-loob. pronto. mutuo. Pagbasa. Recitation. pagsalubong. v. walang ingat. katotohanan. admitir. ang nanghihimagsik. v. makipagtalo. n. n. Reappear. Pabaya. alisan ng bis¨¤. [ris¨¢ital] Recitacion. n. talikdan. Rebel. Isagawa. Ream. Pag-urong. Rearguard. n. Rebut. Rebellious. manggagapas. bugtungan. Ibangon. v. [recn] Contar. aceptar. n. n. [ric¨ªt] Recibo. alsah¨ªn. [r¨¦cles] Descuidado. Tagatanggap. n. lilik. Receivable. Sisidl¨¢n ng sukal. Bugtong. desdecirse. [r¨ªper] Segador. Recall. Rebellion. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. v. Reception. Buhayin ang loob. [risit¨¦cion] Recitacion. raciocinar. Manghimagsik. [ri¨¢nimet] Reanimar. fresco. buhayin. numerar. saway¨ªn. denegacion. babasah¨ªn. Pagbabalik-loob. n. Recantation. volver atr¨¢s. adj. v. pag-ilag. v. Reciprocate. Tunay ng¨¤. fundamento. calcular. [ris¨¢it] Recitar. [rim] Resma. tumalikwas. [r¨¦di] Listo. n. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. adv. n.Readily. [r¨ªzonabl] Razonable. v. sublevacion. sumahod. Tunay. tumangg¨ª. [risipr¨®siti] Reciprocidad. na sa katwiran. mag-als¨¢. Recipient. [rib¨¦lioes] Rebelde. Rebus. . Reap. walang bahal¨¤. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. n [r¨ªping-juk] Hoz. [r¨ªrgard] Retaguardia. n. Mul¨ªng lumitaw. Mag-ingat. discutir. Magmatwid. [ribi¨²k] Reprender. Rebuke. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. & n. Umudlot. Realization. [rizn] Razonar. motivo. v. rechazar. [ric¨ªv] Recibir. [ris¨ªvabl] Admisible. [ris¨ªpient] Recipiente. Pagkatanggap. Saway. alejamiento. mangatwira n. [r¨ªalaiz] Realizar. sublevarse. n. [rip] Segar. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. Recapacitate. Mapanghimagsik. Reck. adj. adj. tangg¨ª. Mang-aani. Umayaw. adv. v. efectuar. n. alzar. gaw¨ªn. Magbulay. nuevo. Magkatugmaan. Pagsasagawa. Reaper. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. Salaysay. v. v. Realm. tumangg¨ª. kayayar¨¬. Recipe. Katunayan. Reckon. acogida. magdilidil¨¬. v. v. Reciprocity. muling pakita. Reasonable. Recent. adj. [ri¨¢liti] Realidad. Reasoning. sahur in. Resma. hacer el agosto. Katwiran. Recital. v. [ric¨ªd] Retroceder. [ric¨¦pcion] Recepcion. Rebuke. Recess. Pagtanggap. kasangkapang panahod. verdaderamente. Umurong. Receptacle. [ris¨¦cion] Retirada. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. kumwent¨¢. pananalaysay. sariwa. n. [rib¨¦l] Rebelarse. [r¨ªli] Realmente. Realize. [rializ¨¦cion] Realizacion. [r¨ªbas] Acertijo. luego. n. v. urong. Tumanggap. [rec] Cuidar. [rib¨¢f] Rechazar. n. Reason. Panghihimagsik. bago. umayaw. [rib¨¢f] Repercusion. pangusapan. [rib¨ªld] Reedificar. sangh?. karakaraka. n. v. Pagligp¨ªt. itigil. n. adj. indiferente. pagtalikw¨¢s. Rebuild. Baguhin. Rebuff. v. Recede. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. gumapas. Reckless. Umurong. tumuus. Bumilang. [r¨¦dili] Prontamente. v. adj. Recite. Reseta. totoo ng¨¤. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. revuelta. handa. n. [r¨ªr] Levantar. ganap¨ªn. Maagap. Really. [rizn] Razon. verdadero. narrar. Reaping-hook. pangangatwiran. adj. mabahal¨¤. v. recibo. Reality. n. v. alzarse. n. Pagmamatwid. anular. Reanimate. tanggapin. referir. umurong. totoo. Reading. [r¨ªses] Retiro. Bantay sa hulih¨¢n. Rebound. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. Ag¨¢d. [ri¨¢lm] Reyno. desistir. Rebuff. [r¨ªzoning] Raciocinio. May katwiran. dahilan. [r¨ªsent] Reciente. n. [ris¨ªproket] Reciprocar. [recant¨¦cion] Retractacion. adj. Ready. [r¨ªding] Lectura. muling sumipot. Receipt. [rib¨¢t] Repercutir. tinatanggap. Real. Kaharian. Salaysay. [rib¨¦lion] Rebelion. [ric¨®l] Revocar. Manalays¨¢y. Udlot. [ric¨¢nt] Retractarse. hatol. Matatanggap. Karit. Kapangyayari. disputar. Sumaway. n. pag-ayaw. Umani. itaas. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. Recession. adj. Recant. [rib¨¢und] Repercutir. causa.

Recruit. v. kasundu¨ªn. satisfacer. n¨¢tatag¨°. [r¨ªcriant] Cobarde. Recommence. Recorder. anales. [ric¨®rd] Registrar. tandaan. Recoverable. Recourse. Recount. K¨¢wanihan ng rektor. Paggaling. twirin. kur¨°. katuusan. adj. v. maipakikisu y¨°. bulaying mul?. acusarse mutuamente. retroceder. n. . Gantihin. Rectitude. Itala. [r¨ªcriet] Recrear. upa. Tumbong. husayin. adj. n. ipagbilin. Kumilala. reformar. Ipagtagubilin. [r¨¦compens] Recompensa. Makipagkasund?. v. Gant¨ª. Record. n. p agk¨¢alala. [r¨¦coning] Cuenta. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. corregir. n. katwir¨¢n. Twid. saliksikin. humilig. v. Taong hiwalay sa kapw¨¤. [rik¨¢mbent] Recostado. Pasimulan ul?. v. v. Reconstruct. Dilidiliing mul?. alala. ay usin. Recompense. T¨¢laan. v. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. Rectification. Mababaw¨¬. Recommend. Maipagtatagubilin. Rector. singilin. Kilalanin. recostarse.Reckoning. Umudlot. [r¨¦ctor] Rector. Reconsider. pag-ulit. diversion. v. agradable. v. adj. reclinado. pagb ayaran. reparar. divertir. Reconciliation. Magdagdag ng kawal. Recover. paghakalata. encomendar. k abayaran. Reclaim. Pagbabalik. adj. Recovery. Recompose. [ric¨¢unt] Referir. n. Recreation. n. Mabaw¨¬. Matwid na guhit. Reconnoitre. repeticion. [r¨ªcrietiv] Recreativo. baguhin. magsay¨¢. kwenta. Rectorship. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. salaysay¨ªng mul?. Recreative. Recrimination. Rectum. convalecencia. v. Mabaw¨¬. bumaw¨¬. pangparaan ng panahon. Itayong mul?. v. Recommendatory. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. n. tagapagtanda. deleitar. Itwid. ¨¢liwan. matatakut¨ªn. Recompense. recoger. [ric¨®rs] Recurso. [recl¨¢in] Reclinar. [r¨¦consail] Reconciliar. n. [ricli¨²s] Recluso. [r¨¦ctifai] Rectificar. Banggitin. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. gaw¨ªng mul?. [ricri¨¦cion] Recreacion. n. [ric¨®rder] Registrador. isaul¨¬. Recreate. kalugodlugod. Bagong kawal. Nakukulong. Rectify. Recriminate. gumal¨ªng. Tumutol. [r¨¦compens] Recompensar. [r¨¦ctitiud] Rectitud. pusil¨¢nime. Recollection. v. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. recordar. [ric¨®il] Recular. adj. Recognition. tipunin. upahan. n. m uling isipin. oculto. [r¨¦cognaiz] Reconocer. pag -alala. n. [riki¨²peret] Recuperar. [recol¨¦ccion] Memoria. Recluse. v. v. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. n. Dwag. bayaran. v. n. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. Recondite. nakahilig. reminiscencia. Recollect. n. Pagkakasund?. pakisuy¨°. corregir. bawiin. ipakisuy¨°. Rectilineal. rescatar. n. adj. Recuperate. Recoil. magsumbong. lihim. [ric¨®verabl] Recuperable. Recumbent. kilalanin. Pagsisisih¨¢n. pag-abuloy. [recl¨¦m] Reclamar. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. Tagapagtala. Rectory. secreto. recuerdo. Recognize. contar de nuevo. Pagtutw¨ªd. adj. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. Recommendation. [ric¨®ver] Recobrar. Alalahanin. Tagubilin. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. Pagkarektor. humalata. [r¨¦ctum] Recto. punong par¨¨. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. kawal na dagdag. v. Nakasandal. archivo. [ricri¨²t] Reclutar. Sumandal. n. umurong. [recomend¨¦cion] Recomendacion. bayad. n. indemnizacion. Tag?. entretenimiento. [r¨¦ctorship] Rectorado. n.] paggal¨ªng sa sakit. Recreant. v. adj. [recon¨®iter] Reconocer. encerrado. Rector. Bilang. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. Alaala. kagantihan. napipiit. pag-dulog . Magsisih¨¢n. L¨ªbang an. pasatiempo. Recline. itanda. calculacion. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. Recluse. v. [recol¨¦ct] Acordarse. Recruit. archivero. [r¨¦cord] Registro. Mul¨ªng husayin. Record. derechura. [ricri¨²t] Recluta. recuerdo. [ricr¨ªminet] Recriminar. mag-aliw. Pagkakilala. m¨¢isaul¨¬. n. Maglibang. [riconstr¨¢ct] Reedificar. v. auxilio. n. [recom¨¦nd] Recomendar. Nakalilibang. retirado. Reconcile. v. v.

encarnado. adj. v. [redn] Te?ir de color rojo. gumir aygiray. Redolency = Redolence. superfluo. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. [rida¨²bl] Reduplicar. [ridr¨¦s] Enderezar. [riki¨²perativ] Recuperativo. Dumulog. acudir. [ri-est¨¢blish] Restablecer. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. Re-establishment. M¨¢nunubos. [rifl¨¦ct] Reflejar. kulan gan. adj. pag-ulit. Redolence. arreglo. bagong saklolo. paghuhusay. [rik¨¢rrens] Retorno. tukoy. Refine. Sinag. nag-aap¨®y. [ridi¨²s] Reducir. b¨²kawi. pag-aayos. adj. singaw. n. Pag-aayos. Reduplicate. adj. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. n. Reenter. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. Mul¨ªng pumasok. [red] Rojez. Pagdaragdag ng lak¨¢s. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. [refer¨ª] Arbitro. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. Redhot. v. n. Reflection. adj. Reduce. adj. Painamin. pulir. Redness. n. Refer. [r¨¦dish] Bermejizo. reformar. Panapanah¨®n. minorar. [r¨¦dolens] Fragancia. n. v. v. linis. Pagkahalal na mul?. Kasindaksindak. n. Redeem. Inam. Kapulah¨¢n. rebotar. pagkakapanaul¨¬. Manganinag. linisin. p gmumun¨¬. nuevo socorro. Bawas. oloroso. Reduction. v. kinis. [rik] Humear. [rid¨²ndans] Redundancia. aw¨¢s. Redoubtable. paghahalal na mul?. pang-ikid. n. magpalay¨¤. Redundance. [rif¨®rm] Reforma. kakilakilabot. adj. adj. pagtutwid. v. manubos. Malabis. correccion. Redound. Usok. Recur. meditaci¨®n. Redeemer. v. Namumul¨¢. awasan. purificar. pagbabawas. [ril] Aspar. Reenforce. Reelection. Redundant. n. redoblar. Reed. [ridi¨²sibl] Reducible. [rid¨¢und] Resaltar. kasaganaang lubha. rojo. Papagdobledoblihin. vuelta. n. adj. Referee. Reek. n. Red. Mababawasan. & n. Reflective. Redress. ardiente. Papagtikloptiklupin. [r¨¦djot] Candente. bawasan. referirse. n. Recurrency = Recurrence. banggit¨ªn. twitw?. Itwid. hacer eses. vahear. n. v. nagwawar¨¬. v. Reddish. n. magbul ay. Reel. [rid¨ªm] Redimir. ikir¨¢n. rojizo. Reef. devanadera. Anino. Pagbabalik. Tiklup¨ªn ang layag. [rid] Ca?a. v. Recusant. dalisa yin. [rid¨¢utabl] Formidable. [red] Colorado. n. kabanguh¨¢n. Reducible. v. vapor. Reel. arbitrador. Reenforcement. husayin.Recuperative. [riki¨²sant] Recusante. Reform. [rid¨¢ccion] Reduccion. palakasin. panunumbalik. [ridr¨¦s] Reforma. Recurrence. Reference. [rifl¨¦ccion] Refleccion. Muling pagka tatag. adj. as¨®. Tamb?. kapulahan. v. umas¨®. v. Reek. Recurrent. considerar. Magsalalak magsaklang. Nakababaw¨¬. umapaw. v. alusion. tagaampat. Redouble. Redden. kadalisayan. [ril] Aspa. Tagahatol. Red. redundar. n. terrible. [r¨¦ferens] Referencia. pagwar¨¬. Kalabisan. pagbubulay. vacilar al andar. n. [rik¨¢r] Recurrir. Tagatutol. manalam¨ªn. v. [rif¨¦r] Referir. mamul¨¢. n. Banggit. ang mapul¨¢. [rik] Humo. Pul¨¢. Nanganganinag. Papulahin. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. Pagkatub¨®s. silay. Reflect. disminuir. ponerse encarnado. [riinf¨®rsment] Refuerzo. Pagbabago. refinadura. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. Bumanggit. Reflex. [r¨ªflecs] Reflejo. [rid¨ªmer] Redentor. [ridi¨²pliket] Reduplicar. Mainit. Bang¨®. . sumingaw. rescate. n. Pakauntiin. Redemption. lumag?. Lumabis. Pagbabago. baguhin. adj. [r¨¦dnes] Bermejura. n. libertar. v. katubusan. Redress. v. n. el encarnado. saklang. [r¨¦dolent] Fragante. Tumubos. Mabang¨®. [riil¨¦ccion] Reeleccion. pakinisin. [rif¨¢in] Refinar. [rid¨²ndant] Redundante. Re-establish. fortalecer. reflexionar. Muling itatag. restauracion. Salalak. Redolent. adj. corregir. [rienf¨®rs] Reforzar. Refinement. n. Refection. dumal¨®. Umusok. Mapul¨¢. magwar¨¬. perfume. [rid¨¦mpcion] Redencion. buh¨°. tinain ng k ulay pul¨¢.

Pahalagahan. Regret. palitan. v. distrito. [rifi¨²zal] Negativa. Bumaw¨¬. pagdaramdam. adj. [r¨¦dchister] Registro. Regenerate. parang har¨¬. Regicide. Register. n. Refuse. k¨²blihan. Tanda. pakikipungyag?. Ihiwid. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. n. n. Refusal. Nanganganlong. kintab. pabaya. Refulgence. [r¨ªdchent] Regente. Refrigerant. Pangpalamig. dako. v. tener pena. [r¨ªgal] Real. repulsa. labis. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. Refulgent. Pag-uw?. n. adj. [rifr¨¢ct] Refringir. Regiment. isama ng loob. sagisag. Regular. adj. Palasuway. [rifr¨¢ccion] Refraccion. Naghahar¨¬. [reform¨¦cion] Reforma. Regain. pagbal¨ªk. Paghihiw¨ªd. [rif¨®rmer] Reformador. [ridch¨¦neret] Regenerado. Regale. ilisya. obstinado. T¨¢laan ng pangalan. pesar. brillantez. tutol. Regret. makislap. reprimir. pahind?. magmatwid. Pumigil. [rifi¨²s] Negar. n. v. emigrado. considerar. n. [r¨¦dchisaid] Regicida. Regard. Refrain. v. magpalamig. registro. v. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. Registration. sama ng loob. makis ap. Itala ang pangalan. namamahal¨¤. adj. reengendrado. pagtanggi. [r¨¦fiudch] Refugio. tumugon. Refresh. Nauukol sa har¨¬. desaire. magpitagan. adj. Reformer. Regimen. [r¨¦dchiment] Regimiento. sobra. n. [rig¨¢rdles] Descuidado. v. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. v. pamamahal¨¤. brillante. [rif¨²ldchent] Refulgente. n. Registry. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. nagpupun¨°. [r¨ªgres] Regreso. [refiudch¨ª] Refugiado. [rifr¨¦n] Refrenar. Masama ang loob. prep. regicidio. v. Region. comarca. Palamigin. adj. asilo. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. negligente. n. matigas ang ulo. taos sa loob. ordinario. [rif¨¢nd] Restituir. Umayaw. Damdamin. Reformation. [r¨¦guiular] Regular. pa¨ªs. [r¨¦dchister] Registrar. Regimental. Regarding. n. n.Reform. claridad. [rifuldchens] Refulgencia. v. Regressive. p¨¢talaan ng pangalan. [r¨ªdchensi] Regente. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. [rig¨¢rdful] Atento. [rigu¨¦l] Regalar. abstenerse. dolor. pagpapatala ng pangalan. Refractory. Refrigerator. Refract. refrescar. humiya. contradecir. empadronamiento. [rigu¨¦lia] Insignias. adj. Baguhin. Regardless. Lumitaw na mul?. gobierno. Register. Regalia. [rifi¨²t] Refutar. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. respeto. volver ¨¢ pagar. Regal. Tagapagtala ng pangalan. silung¨¢n. kislap. Refute. desairar. n. lupain. Refuse. bayaran. [r¨¦dchistri] Asiento. Regardful. Karaniwan. tumangg¨ª. n. [rigr¨¦tful] Pesaroso. Nakamatay ng har¨¬. Refuge. rehimyento. Regency. n. Maningning. [refiut¨¦cion] Refutacion. Walang bahal¨¤. [rifr¨¦shment] Refresco. Ningning. n. [rif¨®rm] Reformar. [rigr¨¦t] Sentir. cuidadoso. [r¨¦dchistrar] Registrador. adj. n. sumipot na mul?. nayon. Regretful. Tapon. Pagtatala ng pangalan. [rifr¨¢ctori] Refractario. adj. v. nangingibang bayan. denegar. Refund. n. repulsar. n. Refraction. Pagbabago. maingat. pa ghiya. Pakikipagtalo. Paghahar¨¬. [rifr¨¦sh] Refrigerar. Mangbabago. pook. Hukb¨®. esplendente. n. inuming pangpalamig. n. & n. Pagsisisi. Regress. Taimtim. Regard. Napag-iiwan. Kanlungan. p¨¢minggalan ng yelo. magpig¨ªng. v. Pagpapalamig. mahal¨ªn. bawiin. ampunan. Magkaloob. pahingahin. adj. liwana g. volver ¨¢ formar. Refugee. magregalo. [rigu¨¦n] Recobrar. [r¨ªdchen] Region. Regent. sobra. nagsisisi. Pag-ayaw. paglilisya. [redchistr¨¦cion] Registro. pah ind?. vuelta. Pitagan. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. Refutation. refrenarse. hawakan. v. recuperar. alivio. Tungkol sa. pagpatay sa har¨¬. Isaul¨¬. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. rehusar. Makipagtalo. n. Registrar. Lalawigan. festejar. v. n. adj. Sisidlang p¨¢lamigan. [rig¨¢rd] Estimar. n. galang. [r¨¦fius] Desecho. n. magpigil ng loob. Refreshment. maliwanag. . Refulgency = Refulgence.

n. Ayos. kamag-anak. Lubay. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. [re¨ªn] Rienda. Relapse. m¨¦todo. Reiteration. Regulation. itatag na mul?. reino. mul¨ªng magkasala. recitar. Muling pagkakaulat. pagta tapon sa ibang lup¨¤. kahalile. [rij¨¦rsal] Repeticion. n. Magalak. Ukol. consolar. Halinh¨¢n. kasayah an. Tampok. eximir. ablandarse. aliviar. hinlog. idestiero. [re¨ªn] Soberan¨ªa. Ulitin. n. Pagpapalayas. mamalag¨¬. Rehearsal. adj. Isaayos. restablecer. ayaw¨¢n. tigil. Relegation. reglamento. Isaul¨¬ sa dati. n. v. [ril¨¦ntles] Empedernido. Reiterate. magdagdag ng lakas. reinado. v. Palakasin. Rehearse. [rel¨¢iabl] Seguro. iwast?. v. adj. Tutol. Pawal¨¢n. bigyang lunas. [r¨¦guiulet] Regular. n. Reins. repeticion. lilok. Relief. v. v. destierro. soltura. n. Rejoice. pagkakatiwal¨¤. Reinstate. repasar. Maaasahan. Relic. alegr¨ªa. Relation. [r¨¦lativ] Pariente. Pigilin. Kaharian. Relax. Relegate. [ridch¨¦ct] Rechazar. v. [ril¨¢ps] Recaer. Salaysay. aliwin. pagkakasalangmul?. [ril¨ªf] Relieve. divertirse. v. Ayos. Relay. [r¨¦lic] Reliquia. pagpapaulit-ulit. husay. kapanampalatayahan. Bat¨® ng kataw¨¢n. [reguiul¨¦cion] Regulacion. [ridch¨®is] Regocijarse. [ril¨¢ians] Confianza. pagwawaks¨ª. kamag-anakan. Release. pagka-kawala. adj. Pagkakamag-anak. [relacs¨¦cion] Relajacion. [ril¨¢cs] Relajar. Relict. tanggihan. v. Matigas. Ryenda. alivio. pagdedestierro. Religious. umulit. iwaks¨ª. [ril¨¦cion] Relacion. kamag-anak. Ulit. consuelo. desechar. p g-ayaw. n. pagtataboy. adj. pa gsasanay. kawastuan. ensayo. aflojamiento. Relihiyon. kagalakan. Relikya. Ulit. ginghawa. ayusin. Maghar¨¬. Relationship. v. v. inflexible. Mabinat. narrar. Galak. [re¨ªn] Reinar. [r¨¦liguet] Desterrar. mapagdasal. ordenar. pariente. implacable. walang aw¨¤. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. [re¨ªn] Refrenar. [ridch¨®ising] Regocijo. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. Reign. [ril¨¦nt] Relentecer. pananalaysay. Binat.Regularity. v. n. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. Reimburse. [ril¨ªs] Libertad. Rejection. Re-issue. contener. n. n. Itapon sa ibang lup¨¤. aflojar. digno de confianza. Magpalubay. Banal. sana yin. matwa. Relate. n. n. v. ningni ng. Hint?. Relaxation. rehusar. [reguiul¨¢riti] Regularidad. n. saysaysin. [r¨¦lict] Viuda. relevo. [religu¨¦cion] Relegacion. Ulitin. magpalambot. n. twa. mapagmat igas. [ril¨ªdches] Religioso. husayin. libertar. Relevant. Papaglubayin. [ril¨ªv] Relevar. Itakwil. Reinforce. n. magsay¨¢. realce. Rejoin. Pumisan ul?. [ril¨¢ps] Recaida. Lay¨¤. [ril¨¦] Parada ¨® posta. lwag. Regulate. adj. katwaan. Reliance. pag inghawahin. n. v. kam ag-anakan. Rein. n. remediar. Babaing bao. paghahar¨¬. relajar. mapagkakatiwalaan. prevalecer. palayasin . [rel¨ªdchen] Religion. reincidir. [r¨¦lativ] Relativo. parentesco. labugin. palambutin. relegar. [r¨ªiteret] Reiterar. [riimb¨¢rs] Reembolsar. Reliable. pagtangg¨ª. m¨¦todo. Hinlog. Rejoinder. v. devoto. n. [ril¨¦t] Relatar. tugon. [riiter¨¦cion] Reiteracion. pagsasabi ul?. n. Relapse. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. katug¨®n. Religion. n. Relative. palakad. Rejoicing. [riinf¨®rs] Reforzar. [r¨¦livant] Lo que alivia. [ril¨ªs] Soltar. v. [re¨ªnz] Ri?ones. Rein. repetir. n. Reign. pala tain. Relieve. pahinga. recitacion. n. magpalwag. ensayar. Pagtatakwil. [ril¨¦cionship] Parentesco. ulit-ulitin. n. reincidencia. p¨¢ta aran. v. n. [ridch¨®in] Reunirse. Reject. Release. lambot. lwa g¨¢n. [rij¨¦rs] Repetir. gaan¨¢n. . Tiwal¨¤. sabihin uli. Relent. v. Relative. aliviar. Relentless. palayain. referir. Nakagagaan. Salaysay¨ªn. v.

bayad. n. lasap. ap¨®stata. pahinohod. Remorse. Remark. [rim¨¦mber] Acordarse. perdonar. Remote. isaalaala. [rent] Alquilar. Remainder. gamut¨ªn. lab¨ª. [rim¨²val] Remoci¨®n. alaala. [rim¨¦nder] Resto. upa. Renunciation. mahin¨¤. [ril¨¢ctans] Repugnancia. residuo. [ril¨¢i] Confiar en. flojo. v. [rim¨ªdial] Curativo. Baguhin. recordar. n. kapatawar¨¢n. Rendezvous. [ril¨¢ctant] Repugnante. M¨¢tira. iwan. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. Bayaran. Relinquishment. relikya . lejano. Remorseless. tikman. makipagtuos. paghiwalay. Agn¨®s. Renown. Salungat. Gunamgunam. [rim¨¦ns] Cadaver. kagamutan. [rim¨ªdiable] Remediable. gusto. n. T¨ªpanan. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. Halata. tedio. Lasahin. Pabayaan. curar. buny?. n. [rim¨¢rk] Notar. v. Remuneration. pagalingin. Kabantugan. n. [rim¨¢rk] Reparo. Render. mainam. [ril¨ªncuish] Abandonar. Remedy. pag-aalis. adj. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. lugar se?alado para encontrarse. Bangkay. observacion. [rend] Lacerar. ibigay. n. [rim¨®t] Remoto. pagpapaal¨ªs. Umalala. [rin¨¢uns] Renunciar. Pumun¨¢. [renc¨¢unter] Choque. alquiler. [rinanci¨¦cion] Renuncia. Tumangg¨ª. Lunas. v. Hesu-Kristo. n. Reminiscence. Renounce. ilay?. deposicion. v. v. tir¨¢. kagitingan. katakatak¨¢. adj. Bayad. Nalulunasan. adj. rasgar. maiwan. contar con. pagbayaran. dejar. magpadal¨¢ ng salap?. Rely. v. Walang-bahal¨¤. adj. [rent] Renta. Pagtiwalag. Renovation. Ilipat. Sumuk¨°. sagup¨¤. n. Pagbabago. n. m¨¢labi. sobra. reputacion. [r¨¦lish] Saborear. v. nakayayamot. [rin¨¢un] Renombrado. [rim¨¦mbrans] Memoria. Nagmamaktol. consideracion. premiar. Relish. perezoso. Tira. Remedy. n. Labis. v. [rim¨ªt] Remitir. Rencounter. Kasalungatan. reputado. . [r¨¦nigued] Renegado. n. dakong tagpua n. n. [r¨¦mnant] Remanente. deponer del empleo. Remittance. distante. Pun¨¢. asegurarse de. encuentro. v. v. [renov¨¦cion] Renovacion. Lunasan. yamot. debilitarse. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. Bantog. Renovate. labis. recordar. al is¨¢n ng katungkulan. isipin. May kabayaran. Reluctant. n. interesante. v. n. manghin¨¤. magiting. retribucion. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. Alalahanin. recuerdo. famoso. n. Asahan. Renowned. Remain. v. Upa. desgarrar. restar. mga buto't bung?. [ril¨ªncuishment] Abandono. Paupahan. balit¨¤. Paglilipat. mas¨ªd. Remove. humiwalay. n. [r¨¦nder] Rendir. Remains. [rim¨¢rcabl] Notable. Remiss. [rini¨²al] Renovacion. Renegade. lasapin. [rim¨®del] Reformar. Remunerate. Remodel. Baguhin. upahan. Rend. restituir. Pagpapabaya. tam¨¢d. adj. arrendamiento. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. adj. Remunerative. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. n. magmas¨ªd. Remembrance. Rent. Hapakin. nakaririmarim. alala. [rin¨¢und] Celebre. ibilang. Malubay. n. Malay¨°. Remedial. [rim¨¢ind] Acordar. [r¨¦ndivu] Cita. Naipanggagamot. Remediable. gant¨ª. n. Patawad. [r¨¦midi] Remediar. residuo. [rem¨ªs] Remiso. reliquias. tumiwalag. restablecer. v. Relish. [reni¨²] Renovar. medicamento. Baguhin. kuyamusin. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. Pagbabago. Remember. alejar. v. ihiwalay. n. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. Ngitngit. Remarkable. v. n. Renewal. [rim¨ªtans] Remesa. n. [r¨¦licueri] Relicario. kabunyian. n. Rent. Remind. Reluctance. Remit. Renew. Remnant. restos. adj. Banggaan. arrendar. n. M agpatawad. punitin. [rim¨®rs] Remordimiento. [r¨¦novet] Renovar. Alaala. v. v. n. volver. pagkabalis¨¢. Remark. [rim¨²v] Remover. Padal¨¢. Lasa. observar. adj. [rim¨¦n] Quedar. bihisan. [r¨¦lish] Sabor. gantih in. adj. v. Reliquary. isaul?. Remission.Relinquish. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. [r¨¦midi] Remedio. sanar. gamot. Removal. Remonstrance. [rimi¨²neret] Remunerar. perdon.

v. pangusap. Reorganize. vituperar. n. paglal arawan. humalay. domar. Repression. representante. Muling ihayag. Repentant. Reprobate. n. Reprint. Pagsisisi. [reprij¨¦nd] Reprender. Represent. magbalit¨¤. v. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. parte. [ripl¨¦nish] Llenar. Repartee. Repossess. adv. Reprobate. [ripr¨®chful] Ignominioso. Repent.Reopen. dispensa. ipakipaglaban. Repress. tumutol. kapahingahan. v. adj. isaul?. kati wal¨¤. lleno. Itakw¨ªl. n. n. kabusugan. n. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. [rip¨ªl] Abrogar. n. Reparation. v. pangusapan. Ipaurong ang purasa. Paulit-ulit. censurar. n. pag-uul?. Reporter. Repair. parusahan. Kinatawan. n. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. [r¨¦probet] Reprobar. [rip¨ªt] Repeticion. Bumaw¨¬. [r¨¦primand] Reprension. [r¨¦probet] R¨¦probo. adj. [reprisent¨¦cion] Representacion. Repayment. Magsisi. noticia. Nagsisisi. [repris¨¦ntativ] Representativo. n. describir. revocar. v. Baguhin. [rip¨ªtedli] Repetidamente. Pun?. descripcion. v. Palitan. [reprim¨¢nd] Reprender. [ripl¨ªcion] Replecion. Replenish. Pal ugid. descanso. Bayaran ul?. [rip¨¦r] Reparo. Representative. Reprehensible. ulitin. [ripr¨¦s] Reprimir. [rip¨¢in] Afligirse. Magdalamhat¨¬. Paghuhusay. contrito. reponer. tutol. iwaks¨ª. Katawan¨ªn. paminggalan. kumpunihin. [ripr¨®ch] Improperar. Repast. salaysayin. adj. [ripr¨¢isal] Represalia. [rip¨¦nt] Arrepentirse. v. consumirse. Reprisal. n. Saway¨ªn. n. Kahalayhalay. ipakipagtalo. Reorganization. Repose. Repetition. [repar¨¦cion] Reparacion. tutup¨¢n. kabayar¨¢n. n. n. corregir. Tugon. Siphay¨°. v. Husayin. kakutyakutya. Repeat. s alaysay. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. v. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. malvado. Reproachful. Reprieve. . Representation. ilarawan. mul¨ªng taglay¨ªn. [rip¨¢st] Refrigerio. muling pagkagawa. n. v. n. magpahingalay. Replant. recuperar. dar cuenta. Pagkatawan. [rip¨¦l] Repeler. Reprimand. reputar. v. n. Reprehension. Repeal. v. n. [ripr¨ªnt] Reimprimir. pagkutya. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. Mul¨ªng itanim. v. repaso. compostura. mahapis. n. respuesta. pagkukumpun¨ª. Pahing¨¢. bigay-alam. Repair. Reproach. v. [reprij¨¦ncion] Reprension. v. Pigilin. Mul¨ªng limbag¨ªn. Pagsupil. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. m agsaysay. [repris¨¦nt] Representar. Muling paghahayag. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. v. condenar. Hamak. [ripl¨¢y] R¨¦plica. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. censura. pagwikaan. pangusap. [ripl¨¢y] Replicar. Paghuhusay. Report. Tumugon. Pag-ulit. pangusapan. Repel. [riorgan¨¢is] Reorganizar. [repl¨¢nt] Replantar. dapat sawayin. Reproduction. tutop. masama. v. Replete. v. Higant¨ª. Reply. Repine. n. Saway. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. [rip¨®z] Reposo. Saway. patalastas balit¨¤. [rip¨¦r] Reparar. Magbigay-alam. adj. [rip¨¦ment] Pago. kumutya. Mul¨ªng husayin. resarcir. v. pagpapaurong ng parusa. [ripos¨¦s] Recobrar. comida. Reproach. surtir. Pag ulit. panghihigant¨ª. Reprieve. [repit¨ªcion] Repeticion. Report. [ripl¨¦s] Reemplazar. Reprehend. contar. v. [rip¨®z] Reposar. correccion. infame. panumbalikin. [rip¨®rter] Relator. [ripr¨¦sion] Represion. pagkumpun¨ª. paghalay. adj. Reproduce. v. iul?. [rip¨®rt] Relacion. [ripl¨ªt] Repleto. restituir. [rip¨®rt] Relatar. [riprodi¨²s] Reproducir. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. magsalaysay. Repeat. v. Mul¨ªng buks¨¢n. supilin. L¨¢gakan. Itakwil. Sawayin. v. bus¨®g. Reprimand. Repletion. Pasabi. Tagapagbalit¨¤. n. mul¨ªng gaw¨ªn. kasagutan. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. [rip¨ªt] Repetir. [rip¨¦ntant] Arrepentido. descansar. Replace. Sumiphay¨°. Repentance. informar. Repeatedly. Reply. Pagkain. Repay. Nasasaway. oprobio. n. Magpahing¨¢. Kapuspusan. Repose. v. Umulit. v. Punuin. Repository. n. Bayad. plenitud. n. pakapunuin. sagot. n. [ripr¨®ch] Improperio.

Magtaan. premio. retumbo. [rip¨¢blican] Republicano. Pagsag¨ªp. rechazar. exigencia. kutyain. resto. Matatampuhin. pagtiwalag. Iwangis. v. domicilio. pagtatakwil. Kalabisan. Tir¨¢. [ris¨¢in] Resignar. tir¨¢. iligtas. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. estimar. Mul¨ªng bilh¨ªn. Pintasan. pag-iimpo k. decoroso. nagtatakwil. Natatalaga. examinar. Repudiation. [ris¨¦ntment] Resentimiento. [resign¨¦cion] Resignacion. Suklam. v. v. Resin. Nakasusuklam. Repulsion. adj. paglalaan. Repulse. [ripi¨²diet] Repudiar. Ang naninirahan. [ris¨¦ntful] Resentido. Request. Republic. adj. morar. n. alingawngaw. Mul¨ªng itala. determinacion. Marangal. rimarim. defensa. [ris¨¦mblans] Semejanza. Nauukol sa rep¨²blika. [ris¨ªdiuoem] Residuo. Labis. Resolve. Tangg¨ª. imukha. Kailangan. Siyasatin. librar. n. n. anular. Resignation. bansang nakapangyayari ang bayan. n. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. takwil. [ricu¨¦st] Peticion. Halagahan. iwan. Residue. handa. luhog. pagkak¨¢mukha. v. n. itakwil. paling¨ªd. hiling¨ªn. Requite. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. Reservation. Ahas. Gantih¨ªn. v. residuo. renunciar. sensible. reserva. n. Kahingian. [rip¨²gnant] Repugnante. Sagip¨ªn. Repute. adj. s¨²plica. Siyasat. maglaan. Hing¨ªn. v. Pasiya. Rep¨²blika. gantihan. con disimulo. v. Reptile. preciso. v. Sahing. T¨¢hanan. n. [ris¨ªdiueri] Resto. Wangis. Sirain ang k¨¢yarian. pamanhik . kabayaran. recobro. Manahan. v. Repulsive. sumam¨°. Taginting. [r¨¦cuisit] Necesario. pagbabag. t¨ªrahan. [r¨¦ptil] Reptil. paghiya. Reseat. saliksikin. Resemblance. [rip¨¢ls] Repulsa. improperar. renunciar. v. [r¨¦skiu] Recobrar. Reserve. Resentful. labis. renombre. n. juzgar. Reside. [ricu¨¦st] Rogar. [ris¨¢id] Residir. [ricu¨¢ir] Requerir. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. [ricu¨¢it] Recompensar. v. magtulak. tumahan. constante. [ripi¨²t] Reputar. recompensa. ruego. n. paghalay. Requisition. n. v. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. Resent. kahilingan. cr¨¦dito. v. kinakailangan. adj. Kailangan. Resemble. [riz¨¦nt] Resentirse. n. [ricu¨¢ital] Retorno. v. Rescue. [ric¨ªnd] Rescindir. nakaririmarim. adj. Tanggihan. v. adj. ang kailangan. adj. Repugnant. comparar. Requital. [rip¨¢rches] Recomprar. [rip¨¢ls] Repulsar. Requisite. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. improperio. [reserv¨¦cion] Reservacion. Resonance. Requirement. [r¨¦zidiu] Residuo. tumiwalag. Mamanhik. Pagbibit¨ªw ng tungkol. siphay¨°. hiy¨¢in. [r¨¦sin] Resina. [ris¨®lv] Resolver. Pagtanggi. [r¨¦skiu] Libramiento. pakunwa. Repurchase. [r¨¦sonans] Resonancia. [resoli¨²cion] Resolucion. Rescind. pagtalag¨¢. kapuripuri. [rip¨²gnans] Repugnancia. Repulse. Residuum. Residence. Republican. v. Resign. [recuis¨ªcion] Peticion. adj. Resolution. Magtamp¨®. Reputable. [rip¨¢lsion] Repulsion. Kahilingan. [r¨¦sident] Residente. [repiut¨¦cion] Reputacion. lumuhog. n. n. [ris¨¦rv] Reservar. n. n. kabantugan. matiyaga. kagitingan. Resentment. Dangal. Paghiwalay. n. Request. v. n. Reputation. sumama ang loob. Research. Repugnance. [r¨ªpiutabl] Honroso.Reproof. halayin. n. kagantihan. n. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. dagtang namu?. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. Repugnancy = Repugnance. puri. Resident. Reservedly. n. Pasiyah¨¢n. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. Pagtataan. [ris¨ªst] Resistir. n. Research. [res¨ªstans] Resistencia. Resist. n. Saway. Tumatangg¨ª. n. Require. solicitar. pananalag. Resolute. adj. Gant¨ª. demanda. mag-impok. Reprove. [r¨¦soliut] Resuelto. hatulan. . n. Reset. pagtalikwas. saliksik. pangusap. Repudiate. Resistance. [ris¨¦mbl] Asemejar. n. bumabag. Rescue. talikd¨¢n. Lumaban. [ris¨ªrch] Escudri?ar. suplicar. [ricu¨¢irment] Requisito. [ripr¨²v] Censurar. & n. v. v. v. pawal¨¢n ng halag¨¢. Pagtatamp¨®. Residuary. Hiwalayan. pagliligt¨¢s. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. panananggalang . Palih¨ªm. n. [r¨¦sidens] Residencia. Paglaban.

n. v. considerable. Paghihigp¨ªt. v. memoria. Retch. quedar. adj. [ris¨¢lt] Resultar. desasosegado. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. n. pagpapatigil. Retake. adj. malik¨ Restoration. Respect. Restive. v. adj. v. [risp¨®ndent] Respondedor. [ristr¨¦n] Restringir. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. [risp¨®nd] Responder. panauliin panumbalikin. n. Sumagot. Resplendence. Respectful. n. magpitagan. Magalang. v. palasagot. [risp¨¦ctiv] Respectivo. mag-amot. [rispect¨¢biliti] Consideracion. pag-antala. limitar. Restaurant. [risp¨¦ctful] Respetuoso. nangyari. Mangyari. Nauukol. Gant¨ª. Rest. v. S¨¢gutin. v. adj. v. matu log. reponer. bayaran ng g aya ng ipinautang. [rest] Descansar. diferir. restaur¨¢nt. [r¨¦stles] Insomne. Respite. pag-uul¨¬. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. Sag¨®t. Retail. ingatan. empezar de nuevo. concurrencia. [risi¨²m] Reasumir. kasagutan. tir¨¢. [rispl¨¦ndens] Resplandor. [rit¨¦ncion] Retencion. Respect. guardar. relativo. Response. n. ipagpalib an. . Result. Resuscitate. pag-aalala. n. Pagpapatagal. Restrict. hinggil sa. [r¨¦sonant] Resonante. brillo. Paghihigpit. respirar. Mataginting. Ang sumasagot. Respecting. n. Respondent. n. Alang-alang . Buhayin ul?. Retention. pagdulog. veneracion. Bunga. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. [risp¨¦ctabl] Respetable. pigilin. bawiin. bawaan. reposo. v. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. [ristr¨ªccion] Restriccion. v. permanecer. maningning. resto. desagravio. Ampatin. lab¨ª. v. Galang. [rest] Descanso. higant¨ª. Retaliate. [ritali¨¦cion] Desquite. m¨¢labi. Mapagmatigas. venerar. Muling pagsisimula. Pagkabuhay na mul?. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. Dumal¨®. inquieto. v. pitagan. [risp¨¢ir] Resollar. Restless. adj. Restrain. Nananagot. Retail. n. [risampcion] Reasuncion. n. prolongar. Resumption. Pagsasaul¨¬. recobro. [restor¨¦cion] Restauracion. retumbante. v. Respectable. n. pagpapalwat. ¨¢mot. [risp¨¦ct] Respeto. [ris¨²sitet] Resucitar. Restriction. adj. pagkabaw¨¬. pakundangan. [rit¨¢rd] Retardar. residuo. n. Huming¨¢. Rest. Respond. Magpahinga. dar treguas. v. constre?imiento. mapagpitagan. restaurar. dumulog. magpalugid. caracter respetable. gantih¨ªn. [r¨¦stiv] Repropio. corresponder. n. [risp¨¦ct] Respetar. [ris¨¢und] Resonar. pertinaz. Mul¨ªng pasimul¨¢n. Resource. [resur¨¦ccion] Resureccion. papaglwatin. nahihinggil. ibal¨ªk. Bimbinin. Walang pahing¨¢. Pagdal¨®. [ritard¨¦cion] Retardacion. Maliwanag. Tungkol sa. resultado. [resta¨²rant] Restaurant. Magting?. n¨¢papala. [respir¨¦cion] Respiracion. Pananaul¨¬. Resort. Responsibility.Resonant. v. prep. adj. n. n. Respective. Isaul¨¬. n. [ristr¨ªct] Restringir. m¨¢pala. Higpit¨¢n. Resort. Pahing¨¢. Higpitan. pagpigil. Tumaginting. [rist¨®r] Restituir. Magpasuka. [risp¨®ns] Respuesta. diferir. [ris¨®rs] Recurso. v. Retaliation. adj. Respite. Result. Gantihin. [ris¨®rt] Acudir. Resplendent. recuperar. [r¨¦spit] Suspender. ipatigil. sonoro. n. Restrain. pitagan. m atunog. pagar en la misma moneda. v. pigilin. lab s. [r¨ªtel] Venta por menor. Liwanag. [rit¨¦n] Retener. Respiration. liwayway. n. Kuning mul?. balis¨¢. v. Respectability. Papagtagal¨ªn. v. pagbabaw¨¤. Resplendency = Resplendence. Gumalang. Retain. n. m¨¢tira. Pagbinbin. Retardation. maal¨ªngawngaw. concurrir. [ris¨¢lt] Resulta. [rit¨¢liet] Talionar. taningan. Resume. Pananaul¨¬. restri?ir. Restitution. Resurrection. n. magpahingalay. ipagpaliba n. Kagalanggalang. n. Pag-ampat. sas¨¢gutin. [rit¨¦l] Vender por menor. K¨¢rihan. matigas ang ulo. Ting?. consecuencia. dapat managot. r¨¦plica. retumbar. [ristr¨¦n] Refrenamiento. [risp¨®nsibl] Responsable. Hing¨¢. n. [ris¨®rt] Concurso. dormir. kapahingahan. tagasagot. Respire. Restore. Resound. pagpapahing¨¢. Retard. tumugon. n. brillante. reposar. respiro. Responsible.

adj. n. Umurong. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. Paghiwalay. [rit¨¢rn] Volver. Pagbaligtad ng pangangatwiran. Revel. Retort. [r¨¦tina] Retina. respetar. respeto. n. ilitaw. Pabuy¨¤. Retrospective. repetir. [riv¨¦rs] Trastrocar. Umalingawngaw. Pagsisiyasat. retiro. Reveal. [rit¨¢ir] Retirar [se]. humiwalay. [r¨¦verens] Reverencia. bumalik. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. Reverse. Revelation. bawiin ang sinabi. Umuw?. k¨¢twaan. Revel. n. Retrieve. retorta. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. Pagkauntol. Retribution. [riv¨ªr] Reverenciar. venerar. adj. Baligtar¨ªn. v. Pag-urong. n. Palalingon sa nakaraan. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. n. v. Gumalang. tumaginting. pagpihit. Reunion. Retire. Retrenchment. [r¨¦trogred] Retrogradar. r¨¦dito. [r¨¦verens] Reverenciar. Gumalang. Reverence. [r¨¦vel] Jaranear. ipahayag. n. [r¨¦velri] Jarana. Alingawngaw. pitagan. . [riunait] Reunir. retribucion. Retract. v. [r¨¦verent] Reverente. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. [rit¨¢irment] Retiro. Reverence. Revenge. Mul¨ªng tahakin. pagsasaul¨¬. n. Pag-urong. Revenue. Pagkabaligtad. apartar. n. katipunan. adj. v. restituir. Retreat. soledad. [r¨¦veniu] Renta. v. n. [ritoech] Retocar. volverse atr¨¢s. v. v. v. n. v. pulutong. [r¨¦vel] Jarana. Retrograde. Kabaligtar¨¢n. Bawiin. Supotsuputan. Reversion. adj. respetuoso. Retirement. Bilot ng mat¨¢. recompensa. [ri¨²nion] Reunion. pagtitrinchera . retractar. n. [riv¨¦rberet] Reverberar. [rit¨¢rn] Retorno. iurong. Revenge. pag-uw?. n. Revelry. Magtipon ¨® magpisan-ul?. ayusin. rese?a. tub¨°. kut¨¤. Pagkukut¨¤. sukl?. pag-uw?. n. regreso. [riv¨ªl] Revelar. v. Pagsasay¨¢. upa. Paurungin. Magsay¨¢. n. Pagb alik. Pahayag. n. Reverend. retroceder. Magbalik. Retouch. magpitagan. restablecer. adj. [riv¨¦ndch] Vengar. trinchera. v. n. Paglingon sa nagdaan. Higant¨ª. vuelta. pag-iisa. Ihayag. reunirse. v. v. Umurong. [r¨¦verend] Reverendo. divertirse con grande ruido. Umpukan. [retribi¨²cion] Retribucion. kumal ansing. umilag. retorcer un argumento. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. Baligtar¨ªn. umuw?. retribuir. restaurar. refugiarse. Retrospect. borrachera. Reticle. Revengeful. v. pagtatala. [riv¨¦rs] Reverso. Retina. taginting. Kasayahan. [rit¨¦ntiv] Retentivo. Matatandain. v. [ritr¨ªv] Recuperar. pabal¨ªk. Review. adj. Retrogression. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. trinchera. [r¨¦ticl] Redecilla. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. n. n¨¢isasaul?. n. v. Reticency = Reticence. Supotsuputan. Retrievable. Reverent. volver al rev¨¦s. bayad. Retrograde. isaul¨¬. Nababaw¨¬. [ritr¨ªt] Retirarse. borrachera. gumant¨ª. Reversal. Pagbabago ng hatol. talikwasan. Revert. n. Rever. pal¨ªt. v. Reticence. magpitagan. venerable. magkatwa. [ritr¨ªt] Retirada. umulit. pananahimik. que considera las cosas pasadas. manifestar. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. v. [r¨¦tisens] Reticencia. Retreat. Reverential = Reverent. resonar. Retokahin. Retrace. Reverberation. magti tipon. pagkakatwa. Kagalanggalang.Retentive. kagantihan. Mapanghigant¨ª. Reverse. Bwis. mapagpitagan. Reverberate. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. bayad. [riv¨¦ndchful] Vengativo. [rivi¨²] Revista. Magalang. [riv¨¦rt] Trastrocar. n. pagkakaungtol. Bumaligtad ng pangangatwiran. pakinabang. magkul¨¬. v. gant¨ª. reparable. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. Return. n. Reunite. Return. Paur¨®ng. Galang. n. Retort. Manghigant¨ª. umurong. Reticule. recompensa. [ret¨ªkiul] Sakita. pagbalik. adj. cambio. mag-umpukan. [riv¨¦ndch] Venganza. [ritr¨ªvabl] Recuperable. retiramiento. magsau l¨¬. [ritr¨¢ct] Retraer. n.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

[scar] Cicatriz. bahagya. escamar. [s¨¦vor] Saborear. Saw. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. Magsabi. escama. evasion. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. Scarlet. adv. Tumaanan. adj. v. [sc¨¢ntli] Escasamente. Savory. [sk¨¦l] Balanza. Bahagya. Munting halag¨¢. n. n. Pikl¨¢t. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. kaliskis. adj. Scarce. Say. [s¨®si] Descarado. n. Taga gubat. n. kahalayan. n. Kabalakyutan. Sausage. [scold] Escaldar. [scalp] Cr¨¢neo. Pinaglagarian. [sc¨¢rp] Escarpa. Mag-eskandalo. Maglalagar¨º. v. pat¨ªbulo. examinar cuidadosamente. Scarf. Scarcity. impudente. dahilig. adv. grana. Scantling. pagtakas. n. amedrentar. [sav¨¢na] Sabana. la locucion. Scar. Banlian. v. n. Saucer. huir. b¨¢rbaro. Bihir¨¤. escasez. Savor. adj. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. adj. n. bangis. Scaffold. raro. [s¨®mil] Molino de aserrar. Tumaanan. atrevido. [s¨¢tarde] S¨¢bado. Sauce. bukod sa. Scape. v. v. Sawsawan. Esk¨¢ndalo. Saw. [so] Serrar. Pagtigmak. Scandal. Lasa. Scale. Eskarlata. Eskandaloso. crueldad. Scalp. Kutis. aserrar. pangahas. v. intimidar. [sev] Salvar. bal¨¢t sa ibabaw. Lang¨ªb. inculto. [sev] Salvo. [so] Sierra. Butong paypay. n. v. Saturation. n. n. excepto. Timbangin. n. Sumiyasat. Scape. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. mag-impok. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. Saucy. tagalagar¨¨. [s¨®ser] Salsera. panal¨¬. n. n. [s¨®sedch] Salchicha. Liban. Timbangan. n. [s¨¢tiuret] Saturar. Bantal. Pamigk¨ªs. madalang. Pananalita. Scarcely. Bihir¨¤. madalang. escalar. n. Entablado. Savior. [scan] Escudri?ar. [s¨¢vedch] Salvaje. dakong lwal. n. choriso. n. Tagapagligtas. Saturday. [sk¨¦p] Escape. [sc¨¢rlet] Escarlata. tuktok ng ulo. n. malang¨ªb. ro?oso. chorizo. Scan. Lagyan ng sarsa. adj. Magligtas. [sc¨¢fold] Tablado. Savageness. mangliligtas. Talupan ang bao ng ulo. Scandalous. Scare. Scamper. [sos] Condimentar. Bao ng ulo. G¨¢lisin. . n. taong musmos. v. economizar. Say. sazonar. [sc¨¢bi] Sarnoso. Lagar¨¨. Kasabih¨¢n. probar. adagio. n. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. s albahe. Pagtataanan. adj. Kaloban ng tabak. Scarecrow. Kakulangan. n. Sawyer. &amp. grana. magbanl?.Saturate. adv. Scabbard. Bihir¨¤. [satiur¨¦cion] Saturacion. [sk¨¦rcro] Espantajo. ro?a. [s¨®dast] Aserraduras. ferocidad. v. kawikaan. [sc¨¢rsli] Apenas. Scapula. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. Tigmakin. Malasa. tumakas. Scarp. Savanna. lasapin. Scalp. bitay¨¢n. [s¨¦vior] Salvador. Save. [sk¨¦l] Balancear. kasalatan. n. mahalay. Sumindak. Scarfskin. masarap. Lumagar¨¨. [sc¨¢mper] Escapar. sarsa. [se] Habla. Langonisa. n. n. [s¨®yer] Aserrador. [sos] Salsa. [scold] Ti?a. sumaliksik. Dalisdis. Scald. n. [s¨¦vori] Sabroso. n. Scab. Scale. [sc¨¢rf] Faja. tumakas. Savage. n. v. Scant. [scars] Escaso. bag sik. tumakot. proverbio. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. humalay. raro. gumitl¨¢. kaliskisan. escala. [s¨¦ying] Dicho. Scantly. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. n. Walang galang. n. Platito. [se] Decir. pagbababad. Scandalize. Save. S¨¢bado. adj. Lasahin. Panakot. Saying. n. walang hiya. v. n. [s¨¦vor] Sabor. Sawdust. Savor. n. Scabby. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. Sauce. mabangis. huir. [sk¨¦p] Escapar. Scald. v. [sc¨¢nt] Escaso. L¨¢garian. basaing maigi. ibabad. gusto. longaniza. v. [sk¨¦r] Espantar. v. Sawmill. Sabana.

kaalaman. Kumisap. v. [sc¨²l] Instruir. n. v. adj. sibangot. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. irap. Scholar. pabanguhan. hak¨¤. Tiktikan ang kaaway. [scorh] Chamuscar. v. Karunungan. l¨ªnea. Ukaan. Kuskusin. Scourge. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. v. Kut¨¤. Supl¨ªng. Scornful. kaalaman. [sc¨®lar] Escolar. akal¨¤. P¨¢aralan. [scotch] Cortadura. n. Scope. espia. [sc¨¢undrel] Picaro. castigo. n. [scup] Cavar. [sc¨¢ut] Descubridor. [scotch] Escoplear. perfumar. Scourge. educacion literaria. kiskisin. hacer muescas. [sc¨®rner] Desde?ador. m¨¢nun Scout. escarnecedor. Scold. Sceptre. incision. Alakd¨¢n. guhi t. Scintillate. olor. n. Hiw¨¤. Scissors. Magpanukal¨¤. Scholastical = scholastic.Scath. n. cuenta. M¨¢nunuy¨¤. [sizm] Cisma. Taong pantas ¨® paham. sanggalang. am¨®y. Scent. n. escarnio. Nauukol sa karunungan. n. kislap. [scorn] Despreciar. pang-lim¨¢s. pal¨°. libak. Scorpion. adj. pagpapawalang h alaga. Scorch. designio. Tuya. n. Scientist. n. n. v. tagatuklas. inventario ¨® lista corta. n. Scientific. Scavenger. hiluran. Scotch. [sc¨¢ul] Ce?o. Scotch. [scorn] Desden. n. Score. paluin. [sc¨¢vendcher] Basurero. kudl¨ªt. Scheme. desparramar. [scor] Apuntar. Scoop. alagad. n. v. sabiduria. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. n. Magagalit¨ªn. Science. n. [scof] Mofa. intento. Schism. [sk¨ªm] Proyectar. [sintil¨¦cion] Chispazo. designio. n. poner mala cara. n. tu muya. n. Scholarship. Pakay. Score. [scof] Mofarse. M¨¢nunuy¨¤. v. disc¨ªpulo. desbarato. n. Kapahamakan. [sc¨®fer] Mofador. tostar. Ang nag-aaral. [sin] Escena. [sk¨ªm] Proyecto. [sc¨®rnful] Desde?oso. [sent] Oler. n. Pangamoy. n. deuda. Scintillation. [s¨¢iens] Ciencia. . plan. Switik. explorador. blanco. raya. Magalit. [sc¨®larship] Ciencia. [sent] Olfato. Scowl. n. Scold. espacio. parusa. estregar. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. Magtala. [sc¨¢ter] Esparcir. escarnecer. Kisap. Paghalay. Scene. hak¨¤. Scoop. Pangkatin ng relihyon. Scoundrel. barrendero de calles. v. centellear. uk¨¤. mofar. paghamak. kudlit¨¢n. Scent. umirap. [s¨ªntilet] Chispear. Liham. Gunting. n. quemar por encima ¨® por afuera. [scop] Objeto. Scowl. v. lumibak. supang. Mungot. rayar. v. [scold] Rega?ar. n. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. Scatter. [sc¨®ur] Fregar. v. adj. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. socavar. v. tudia . P¨¢labasan ng dula. Scoffer. burlarse. [sc¨¦diul] Esquela. Magsabog. [scold] Rega?on [a]. Mapagtuya. Isangag. magkalat. Schedule. isalab. M¨¢nunuklas. s¨¦dula ¨® kati n. ense?ar. [sc¨²l] Escuela. eskwelah¨¢n. menosprecio. n. v. mapaghalay. n. uy¨¢m. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. Scorn. humalay. akal¨¤. umaral. [s¨¦pter] Cetro. n. Scorn. burla. Amuy¨ªn. katuusan. Scorner. re?ir. v. makipag-al¨ªt. [s¨ªzorz] Tijeras. sobrecejo. iguhit. Scout. [scor] Muesca. Setro. Magmungot. ibus¨¢. Hamp¨¢s. v. Tumuya. Panukal¨¤. n. castigar. Magtur¨°. Hampas¨ªn. alacran. [skoerdch] Azote. School. [scup] Cucharon. sakuna. n. [sc¨®rpion] Escorpion. Kutab. oprobio. umuy¨¢m. parusahan. utang. Scour. n. bribon. tikt¨ªk. [sc¨®ns] Baluarte. malikot. p¨¢noorin. Scion. Scholastic. hadlang. Scoff. n. Scheme. v. [s¨¢ion] V¨¢stago. Panandok. [skoerdch] Azotar. Sconce. Scoff. Scientifical = Scientific.. School. c¨¦dula. Humukay. ¨ªbp. Karunungan. [scaz] Desbarate. envilecer. kumislap. Humamak.

Scribble. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. n. duda. [scrab] Belitre. n. Siyasatin. [sk¨¢rfi] Sarnoso. v. n. Scriptural. [screp] Embarazo. v. v. sigaw. Banal na kasulatan. tumaanan. Scull. kaskas¨ªn. altercacion. Scrag. pelea. dudoso. n. kaingay. [s¨¦mstres] Costurera. Scrub. mangubl¨ª. Tah?. G¨¢lisin. n. tumah?. mangukyabit.Scrabble. magbabag. agaw¨¢n. [scr¨¢mbl] Arrapar. Kudkuran. magyano. Tornilyo. Kamot. v. batul¨¢ng. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. Tumakas. v. [sil] Sello para cerrar las cartas. Daungang-dagat. n. [skafl] Quimera. . Seam. n. M¨¢nunulat. Scrip. Pagtatalo. n. n. Hiyaw. bab¨¢g. babag. Sulat na walang gasinong halag¨¢. escribiente. [scrabl] Ara?ar. kumalmot. adj. n. [skam] Espuma. Scum. Scuttle. Masama. n. Scullion. casco. Supot. Mumo. Scuffle. n. mampara. Lumil¨®k. s¨¦dula. [saiz] Guada?a. Mag-away. Scrutiny. n. [scr¨ªn] Abrigar. rasgu?o. Scrupulous. M¨¢nanah¨¬. n. v. coser. v. [sim] Hacer costuras. Eskribano. [skafl] Re?ir. Tat¨¢k. Scramble. tar uk¨ªn. Seamstress. ro?oso. [scr¨¢ib] Escritor. n. kapansanan. balakubak. [scri¨²tini] Escrutinio. Scraper. pendencia. [scr¨ªn] Biombo. sondear. Scream. Panghugot ng tornilyo. Scroll. Scuttle. escribir mal. [scr¨ªm] Grito. n. manglilil¨®k. [skam] Espumar. Screen. [scrich] Chillido. Away. Langib. Scurfy. Laot. n. adj. pelear. n. ikid. notaryo. Scratch. rasgu?ar. Seaman. Sea. n. Mapaghinal¨¤. Scrivener. [skoed] Huirse. [sk¨¢lpcher] Escultura. v. mapagsapantah¨¤. timbre. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. karit. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. paglilitis. Screen. v. Screw-driver. magbula. n. Payat. Sculpture. Sea board. Umagaw. litisin. Balumbon. Bao (ng ulo). Bula. escaparse. remo corto. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. Panglilil¨®c. Scruple. manipis. [screp] Raer. Magdadag¨¢t. n. esconder. adj. Scrape. Hinal¨¤. Manah?. Seam. n. c¨¦dula. Bumula. [sil] Sellar. [sk¨¢lptor] Escultor. Siyasat. grito. [scrap] Migaja. panabing. v. ex¨¢men. carrera corta. Eskultor. Bayubo. n. examinar. fragmento. Sculpture. Scurf. v. notario p¨²blico. v. bung?. Scrape. chillar. [skal] Cr¨¢neo. Scrawl. [si] Mar. Scythe. Sulat na padask¨®l. Hiyaw. ri?a. [scr¨ªvner] Escribano. n. magpumiglas. Scream. caspa. [scr¨¢tch] Rascar. Basag-ulo. [s¨ª bord] Mar adentro. [scri¨²] Tornillo. tagasulat. Nauukol sa Biblia. n. [scr¨¦per] Rascador. ara?ar. Seal. v. [scr¨ªm] Gritar. Seaport. Scrimage. Scrawl. Tatak¨¢n. takb¨®. Kamutin. Scramble. malang¨ªb. n. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. sigaw. Scuffle. sagw¨¢n. raspar. [scrag] Cualquiera cosa flaca. Scrap. Katkat¨ªn. sulwak. Screech. chillido. n. n. n. panganlong. v. Humiyaw. Kumanlong. sub¨®. Dagat. trepar. n. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. [sk¨¢lien] Marmiton. Alil¨¤ sa kusin¨¤. n. Kumarimot. arrebati?a. Scribe. n. Scratch. [s¨ªport] Puerto de mar. Seal. p¨²tol. Sculptor. n. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). [skarf] Ti?a. Mangalm¨®t. [scr¨¢tch] Rascadora. galos. [scrol] Garabatos. [sk¨¢lpcher] Esculpir. [scrip] Bolsa. [scrol] Garrapatear. ipakipagtalo . [sk¨¢tl] Banasta. Sumulat ng padask¨®l. kalmut¨ªn. n. Bakid. [s¨ªman] Marinero. disputar. dificultad. Lilik. Scum. sapantah¨¤. n. n. Scud. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. Scrutinize. kagul¨®. v. [skr¨ªmedch] Turbamulta. destornilya dor. [sim] Costura. sumigaw. Screw. [scr¨¢mbl] Disputa. n. n. Hadlang. Scripture.

Sect. Hinahon. pagtitiwalag. adj. n. [s¨ªsonabl] Oportuno. Seesaw. Umupat. n. [sid¨ªcioes] Sedicioso. Seem. Panimpl¨¢. Secondly. n. N¨¢papanahon. Mahinahon. Panahon. Ilay?. [s¨ªmli] Propio. [siki¨²r] Seguro. n. n. mabuting pagkak¨¢taon. makakita. Seed. salvar. [sidi¨²s] Seducir. ¨¢ prop¨®sito. adj. n. [secondjend] Segunda mano. Lum¨¤. Secrecy. m¨¢wangis. lumay?. condimentar. Secret. Larong law¨ªnlawinan. iligtas. Lul¨¢. [sit] Situar. correspondiente. n. adj. Seasonable. Sedentary. hez. [siso] Vaiv¨¦n.Search. manghuhul¨¤. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. [s¨ªson] Estacion. manguupat. mot¨ªn. kagul . nalulul¨¤. Secretary. adj. [s¨ªsior] Ribera del mar. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. n. adv. salvo. Ikalawa. Manggugulo. Sea-weed. [siki¨²r] Asegurar. [siz] Hervir. tiempo. n. Seethe. Tab¨ªng dagat. [s¨¦condli] En segundo lugar. Seclusion. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. Upat. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. Lihim. paghanap. Bagay. [s¨¦denteri] Sedentario. calma. sazon. observar. [s¨¦detiv] Sedativo. n. [s¨ªcresi] Secreto. separar. Sumiyasat. [s¨¦diment] Sedimento. Seedling. masikap. ihiwalay. Seeming. See. Season. Seat. Seductive. Security. Katibayan. Sedate. Secondary. Palaup?. n. [sicli¨²cion] Separacion. ilingid. nakagaganyak. ligtas. n. indagar. mareamiento. [s¨ªdling] Planta de semillero. Secession. adj. likmuan. Secure. Bahagi. Seemly. [sid¨¢ccion] Seduccion. adv. Punla. v. v. Seasoning. v. Secretaryship. Tagakita. Seduction. humiwalay. semejarse. n. busca. Seer. Itag¨°. rekado. Seaward. v. [sirch] Investigar. humikayat. [s¨ªcret] Secreto. Masipag. n. tranquilidad. kumita. n. Upuan. gul¨®. Latak. adj. n. Secret. adj. inquirir alguna cosa. iup?. Seashore. Lula. ibukod. Sedition. Panghihimagsik. v. katiwasayan. Binh?. hikayat. Lihim. adv. luklukan. nagamit na. ocultar. lagyan ng rekado. . ilapag. punla. separacion. Seedsman. [s¨ªsoning] Condimento. Pangpatahimik. Tila. v. paglilingid. asentar. [si] Ver. Season. mabait. Ilagay. Pangalawa. Kumul?. war¨¬. Umilag. [s¨¦diuloes] Diligente. [s¨ª-uid] Alga marina. Seasick. [s¨ªsik] Mareado. [sim] Parecer. [sicli¨²d] Apartar. [s¨¦criteri] Secretario. n. paghiwalay. tahimik. Ang nagbibili ng punla. pangalaw¨¢. [sid¨¢ctiv] Seductivo. [s¨¦griguet] Segregar. pagkalul¨¤. n. [sis¨¦sion] Apartamiento. [sicr¨ªt] Esconder. [sid] Semilla. [sis¨ªd] Apartarse. [secci¨®n] Secci¨®n. alboroto. n. Pangkatin ng isang relihiyon. persuasivo. [sid¨¦tnes] Serenidad. revuelta. Pagtatag¨°. Seclude. profeta. adj. [sic] Buscar. Seasickness. tag?. colocar. [siki¨²riti] Seguridad. adj. Segregate. Second. adj. v. Itiwalag. sigilo. Section. [s¨¦cond] Segundo. pangpahupa. adj. Paniniyasat. katahimikan. Seditious. v. Segment. hichura. sumub¨®. kapanahunan. Rekaduhan. Seat. n. Sedative. sumaliksik. maghanap. n. n. Bahagi ng isang kabilugan. [sicr¨ªcion] Secrecion. Sedulous. v. Sedateness. Itiwasay. [s¨ªsiknes] Mareo. juicioso. umakit. separarse. n. [s¨ªson] Sazonar. n. [s¨ªmingli] Al parecer. bullir. Secretion. maingat. Paghihiwalay. Secede. [s¨ªming] Apariencia. sumulwak. silla. siguruhin. Damong dagat. Tiwasay. M¨¢hawig. n. [sid¨ªcion] Sedicion. v. [s¨¦condari] Secundario. Sediment. [sirch] Pesquisa. exclusion. Seemingly. pangalawa. Seek. ihiwalay. v. n. m¨¢kamukha. [sid¨¦t] Sereno. Any?. pagkakalihim. [sect] Secta. n. Nakahihikayat. adj. n. Humanap. Seduce. K¨¢lihiman. [sect¨¦rian] Sectario. oculto. n. Tumingin. Sa dagat. Ikalawa. Kalihim. [sir] Veedor. akma. v. excluir. simiente. Search. v. cuidadoso. Pag-ilag. Secondhand. Secure. halag¨¹e?o. Sectarian. adj. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. banco. pag-aals¨¢. nakaaakit. sosegado. [sit] Asiento.

pananalita. pakinabang. kalibug an. anciano. n. Sepoy. n. magtind¨¢. adj. Senseless. bantay. adj. n. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. Seller. ibukod. kal¨¢s. Seizure. pagka . Nagtatagal ng pitong ta¨®n. pagkal¨¢s. [sem¨ªcolon] Punto y coma. desunir. Selfishness. Nauukol sa katandaan. Semicolon. adj. Humirang. paghihiwalay. [sin¨¢iliti] Vejez. adj. Separation. Karamdaman. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. continuacion. v. ancianidad. matanda. n. [s¨ªnior] Antiguo. f¨²nebre. [s¨¦ldom] Raramente. n. Hawakan. [s¨¦mineri] Seminario. n. Maramdamin. n. Senate. Damdam. secuestro. kalas¨ªn. v. Sequence. Self-love. sentido. n. [s¨¦parabl] Separable. n. itiwalag. pagbubukod. b¨¢unan. Sentiment. Sequel. v. dictamen. Libingan. Sensuality. Kawal na taga India. Septuagenary = Septuagenarian. Paghuli. [sil¨¦ct] Selecto. n. September. lascivo. Sense. [s¨¦lfish] Egoista. madalang. v. Sepulchre. n. Katandaan. M¨¢nanah¨¬.Segregation. Sempstress. Selection. [s¨¦nsles] Insensible. May taglay na aral. Senado. Hiwalay. Septennial. Ihiwalay. Paghihiwalay. escogido. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. Punt¨®'t koma. n. n. Self. n. Seize. propio. [s¨¦nchiual] Sensual. pigilan. [sept¨¦nial] Siete?al. n. Sentence. n. sensitivo. adj. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. pakiramdam. Senile. pagpil¨¬. [s¨¦ler] Vendedor. Palal¨°. [s¨ªnail] Senil. Sentry = Sentinel. malay. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. hulihin. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. adj. [sens] Sentido. adv. [s¨¦mblans] Semejanza. mapaggiit ng sarili. Paghirang. sepultura. n. mag-utos. adj. Pagtitiwalag. n. Bihir¨¤. [s¨¦lfishnes] Egoismo. Senior. Separable. separacion. May pakiramdam. escoger. [sil¨¦ccion] Seleccion. Magpadal¨¢. Sensation. n. Setyembre. Pag-ibig sa sarili. n. maglak¨°. [s¨¦netor] Senador. Separate. Sender. Selfish. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. [s¨¦ntens] Sentencia. ulirat. adj. adj. walang ulirat. Seniority. pumil¨¬. pagdak¨ªp. voluptuosidad. [s¨ªziur] Captura. n. Sepulchral. Walang pakiramdam. [sept¨¦mber] Septiembre. Sentinel. Senility. adj. Sensible. [s¨¦ntinel] Centinela. libog. [send] Enviar. [separ¨¦cion] Separacion. sensible. despachar. Sepulture. maramdamin. mandar. kamkamin. [sentim¨¦ntal] Sentimental. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. Select. pil¨¬. [sip¨²lcral] Sepulcral. [s¨¦paret] Separado. Tagapagbil¨ª. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. adj. n. Wangis. any?. Nauukol sa libing. karugtong. Senador. Separate. malibog. Sentimental. sarili. entendimiento. Damdam. v. n. [s¨ªpulker] Sepulcro. apartar. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. [sil¨¦ct] Elegir. Gilid ng pany?. [self-lav] Amor propio. razon. Paglilibing. Select. n. privado de sentido. apariencia. n. tiwalag. Ang nagpapadal¨¢. adj. pasya. secuestrar bienes. [s¨¦nsibl] Sensible. May gulang na pitong pung ta¨®n. [sep¨¦ltiur] Sepultura. Rin. Sententious. tagapaglak¨°. agarrar. m¨¢nininda. Hatol. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. [s¨ªcuel] Secuela. N¨¢ihihiwalay. pagkamkam. Una. frase. magsug¨°. n. consecuencia. Paggigiit ng sarili. ensimismado. [s¨¦net] Senado. [siz] Asir. adj. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. Senator. segregado. Selvage. Magbil¨ª. n. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. pagtitiwal ag. Kahalayan. Seldom. [sel] Vender. [self] Mismo. voluptuoso. mapagdamdam. pakiramdam. [s¨ªcuens] Serie. n. [s¨¦paret] Separar. dak pin. Bunga. Sell. Seminary. Semblance. n. Septuagenarian. ba¨ªt. Pagkakadugtongdugtong. [segrigu¨¦cion] Segregacion. Sensual. Hirang. Tanod. [s¨¦mstres] Costurera. entierro. Send. n. Sensitive. [s¨¦ntiment] Sentimiento. segregar. hichura. adj. n. [s¨¦nder] El que env¨ªa.

[set] Ajustado. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. v. ihiwalay. Settee. humilde. Settle. [s¨¦rvil] Servil. n. Kasunod. Pitong p?. Kinaroroonan. [s¨¦ver] Arrancar. apartar. Settle. Serf. ibukod. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. [s¨¦tler] Colono. [secuestr¨¦cion] Secuestro. fijar. Sergeant. n. establecer. Serve. Sevenfold. sesion. mabab¨¤. ibp. [sir¨ªn] Sereno. asegurar. Sequester. Lingkod. [s¨¦tlment] Establecimiento. Service. Sever. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. [s¨®er] Costurera. n. Ilwego. criado. [serf] Siervo. n. t¨¢hanan. Malagnaw. Sextuple. sociego. Pulong. n. Kumamkam. pangaral. paninilbihan. kasunod. vileza. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. [s¨¦sion] Junta. Severity. guarnicion. Makaanim na p?. claridad. Sexagenary. Mak¨¢pito. Ika pitong p?. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. Servitude. adj. [s¨¦rdchent] Sarjento. Linaw. Sarhento. Seraph. [s¨¦rvis] Servicio. [s¨ªriis] Serie. adj. Set off. domicilio. [ser¨¦niti] Serenidad. n. Serenade. v. adj. Sequestration. rigor. rigoroso. Serene. hamak. adj. [s¨¦cstant] Sextante. n. claro. liwanag. Sew. Likmuan na mataas ang sandalan. [s¨¦rvisabl] Servicial. [s¨¦ventin] Diez y siete. separar. grave. adj. Seventh. Serenata. matibay. [set] Juego. Servile. n. Sermon. mabagsik. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. Mapaglingkod. Seventeenth. itatag. sacar. [s¨¦rmon] Sermon. Severe. Pagkakasunodsunod. caida del sol. nagagamit. Sexual. [siv¨¦riti] Severidad. [s¨ªcuent] Siguiente. adj. maglapag. n¨¢tatakd¨¤. n. malala. M¨¢nanan¨¬. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. se?alado. Lab¨ªng pit¨®. adj. Serpent. adj. [secs] Sexo. Ika labing pit¨®. Sequent. mabigat. tugtugan. n. lumubog (ang araw). secuestracion de bienes. n. apacible. adj. Severance. Ilagay. Mahabang likmuan na may sandigan. Seven. Hugutin. n. mahinahon. Pagtanggal. n. n. Ikapit¨®. anghel. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. adj. Pangangamkam. Higpit. oficioso. Sermon. bajo. n. Paglilingkod. varios. Servility. Serous. Maglingkod. Set. paglubog ng araw. lijar. la sexta parte de un c¨ªrculo.. sosegado. adj. n. Paninilbihan. Maglagay. Set. pagtibay in. [s¨¦rpentain] Serpentino. Serviceable. n. n. Seraphical = Seraphic.kasunodsunod. n. alil¨¤. v. adj. adj. v. Several. tahimik . [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. [siv¨ªr] Severo. ¨¢spero. Serenade. porm¨¢l. Pagkalalake ¨® pagkababae. angel. katahimikan. Alipin. adj. Settler. adj. [s¨¦t of] Adorno. Magserenata. Sewer. Seraphic. poner. adj. adj. . Session. [seren¨¦d] Dar serenatas. Nauukol sa serap¨ªn. adj. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. Seventeen. [s¨¦verans] Separacion. Set. masung¨ªt. Serpentine. Sex. [seren¨¦d] Serenata. n. particion. [s¨¦veral] Diversos. Nalalapat. Settlement. esclavitud. [setl] Colocar. adj. v. Seventieth. Mapanilb¨¦. maliwanag. adj. Ahas. Malinaw. Serenity. Nauukol sa ahas. [s¨¦rpent] Serpiente. Serap¨ªn. ilapag. Malubha. hinahon. adj. Ang nananahan sa ibang lupain. Manah?. [set¨ª] Canap¨¦. acuoso. Sextant. v. [serv¨ªliti] Bajeza. Kagayakan. [so] Coser. magtugtugan. n. kahigpitan. Ilan. formal. [s¨ªrias] Serio. adj. fijo. [s¨¦raf] Serafin. n. [set] Colocar. May anim na pung ta¨®n. Servant. [s¨ªroes] Seroso. [s¨¦ven] Siete. n. Serious. Series. pagkaalipin. Pit¨®. kaalipinan. [s¨¦rvant] Siervo. n. servidumbre. [serv] Servir. [sicu¨¦ster] Secuestrar. [s¨¦venti] Setenta. Mahigpit. Kahamakan. [s¨¦csiual] Sexual. v. Seventy. [setl] Esca?o.

Bahagi. claro. malilim. Shallop. Mabuting tabas. n. haz. [sielf] Anaquel. Tulis. v. Hay¨¤. bahagihin. n. v. Shelf. Any?. Sheathe. [si¨¦k] Agitar. pagpapagp¨¢g. Pagkahamak. Bangka. tabasin. hacerse pedazos. Manghib¨°. n. Shawl. adj. upakan. Kulungan ng tupa. pund¨¢. Dampa. Tupa. v. adj. Sharpen. v. talas. [si¨¢m] Enga?ar. Sheen. Shell. Mababaw. sacudir. adj. s¨¢balo. n. v. Tekas. [si¨¢rp] Agudo. [si¨¦k] Sacudida. umalog. Hiyain. baj¨ªo. [sh¨ªpcot] Redil. n. Shade. [shed] Caba?a. kabibe. She. Magbub¨®. Walang any?. [shir] Alargarse. v. [si¨¢kl] Encadenar. derramar. Shameful. puntiagudo. kulimlim. [sh¨ªpish] Vergonzoso. saeta. Pagpasp¨¢s. fingir. [sial¨®] Baj¨ªo. Shad. Kintab. oscuro. Dampa. n. Bint?. Hamak. Pan¨¤. m¨¢kabahagi. n. Anyuan. Makalag. adj. [si¨¢rc] Tiburon. [si¨¦l] Descascarar. n. adj. Shank. Pul¨®s. afrentar. [si¨¦d] Sombra. Kahiyahiya. funda. Shadow. Sheer. [si¨¢nk] Pierna. hasa. n. Patulisin. magkunwa. [si¨®l] Pa?olon. Talupan. Shape. Matulis. [si¨¢loep] Chalupa. [si¨¦di] Opaco. Mag-ahit. [si¨¦r] Parte. [si¨¢rper] Ratero. c¨¢scara. Magaspang. Shade. n. v. matalas. magbuhos. ihas¨¤. n. n. Shed. n. Share. esquilar. Shapely. [si¨¦l] Casco. Shape. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. protecci¨®n. n. [si¨¦r] Repartir. Sheepskin. Hatiin. [si¨¢rpen] Afilar. [sied¨®] Sombra. adj. Shallow. Sheaf. paspas. Sheer. Share. [shiz] Vaina. Sharp. Shaft. bajeza. v. participar. [shin] Resplandor. concha. adj. Shaking. Shear. n. Kumot. ningning. Itanikala. ang nauukol. Shady. pliego [de papel]. tagan¨¢s. kubo. n. aguzar. [shit] S¨¢bana. descarado. Sheepfold = sheepcot. . Damal.Shabbiness. n. n. [si¨¦mles] Desvergonzado. Malamlam. Liliman. [si¨¢ter] Pedazo. v. n. Bal¨¢t. t¨ªmido. Pat¨ªng. [si¨¦king] Sacudimiento. hind? tab¨¢s. [shir] Trasquilar. matatakut¨ªn. fingimiento. pagpag. rubor. [si¨¦v] Afeitar. pron. Lumuglog. caja. Sheath. Shameless. Shambles. [si¨¢bines] Vileza. n. Sheet. durugin. n. Sheepcot. pangpangaw. v. Sheepish. Shatter. Shell. v. bigyan ng any?. [si¨¦mful] Vergonzoso. Anino. bajo. v. dakong mababaw [sa dagat]. Shed. [shir] Puro. [ship] Oveja. Lilim. [si¨¦ples] Informe. Shapeless. Luglog. halayin. Shanty. Shagged. [sh¨ª] Ella. figurarse alguna cosa. [si¨¢ft] Flecha. adj. v. estafador. Shall. Shackles. [shiz] Envainar. adj. bastos. Mahihiyain. [si¨¢bi] Vil. Isuot sa kaloban. v. [si¨¢kls] Grillos. Siya (babae). n. pamumul¨¢. forma. Dahilan. [si¨¢d] Alosa. Sharper. Sham. v. n. malinaw. adj. mahihiyain. [si¨¢nti] Caba?a. Shame. Putol. n. [si¨¢m] Pretexto. Kaloban. [si¨¢guoed] Afelpado. m¨¢kahat¨¬. bibinga. hiy¨¤. Shake. bwanbwan. Shame. Balat ng tupa. sutileza. Katk¨¢t. brillantez. porci¨®n. Shave. n. Shake. bigkis. [si¨¦l] Deber. Shabby. mahalay. hichura. [si¨¦m] Avergonzar. n. [shif] Gavilla. Shark. switik. [si¨¦d] Asombrar. Sharpness. [si¨¦m] Verg¨¹enza. aguzado. patalasin. n. [shed] Verter. descortezar. sisidl¨¢n. Shatter. Sham. kababaan. v. adj. [si¨¢mbls] Carnicer¨ªa. pliyego ng papel. Sheep. alampay. Panyul¨®n. palas?. [si¨¦pli] Bien hecho. kislap. pagkukunwa. [si¨¢rpnes] Agudeza. kanlong. n. Pitak ng aparador. mabab¨¤. Marapat. [si¨¦p] Formar. [si¨¦p] Hechura. pumagpag. Basagin. Kahihiy¨¢n. [si¨¢ter] Destrozar. sus?. lilim. carnero. n. Shackle. Walang hiya. Gupitan (ng balahibo). n. n. P¨¢tayan.

[shift] Cambio. umampon. n. n. [si¨²meker] Zapatero. Shelve. Shield. Shortness. n. Alak na Her¨¦s.Shelter. [shol] Lleno de baj¨ªos. [si¨¢ining] Brillante. magpahilagpos. n. resplandeciente. Shin. n. [sia¨²lder] Cargar al hombro. walang magam pon. estenograf¨ªa. Shipwreck. zagala. Mababaw. Shop. Shiver. Lumipat. Paningningin. Baybay. Shorten. Ship. [si¨¢in] Lucir. Shock. temblor. maiks?. Tindahan. Kilabot. adj. el calzado del pie. adv. playa. [si¨¦perd] Pastor. n. tudla. [sh¨ªprec] Naufragio. n. supl¨ªng. maningning. v. adj. Ningning kintab. Mangaligk¨ªg. Shoot. lustre. Paglipat. [si¨®r] Costa. Sher¨ªp. [sia¨²ting] Gritos de alegr¨ªa. Pasan¨ªn. Pagkabagbag ng sasakyan. Kaiklian. Short. hiyaw. n. v. ribera. adj. Shield. [siopk¨ªper] Tendero. n. Sheriff. [shift] Cambiarse. asilo. Iklian. Mangubl¨ª. panangg¨¢. Lul¨®d. [ship] Nav¨ªo. pangangatal. n. [si¨¢ut] Aclamacion. Mga bagay na lulan ng sasakyan. M¨¢bangga. n. Shelter. tab¨ª. Kalasag. n. Shoulder. Sagup¨¤. n. Shift. Takigrapy¨¢ ¨® pagsulat na natutugm a tanda ang pananalita. [shoc] Chocar. v. Shirt. p¨¢milihan. [si¨¦ltoer] Guarecer. [si¨²] Zapato. temblar de miedo. Papuri. bumago. pastora. Shout. alcance. Shoemaker. abrigo. [si¨¦lterles] Sin asilo. Shouting. Babaing tagapag-alag¨¤ ng tupa. mudarse de un paraje ¨¢ otro. [sher¨ªf] Sher¨ªff. tagapag-alag¨¤ ng hayop. [shild] Escudo. Shining. Shivering. brillar. n. [si¨¦ltoer] Guarida. brotar. refugiar. v. Humiyaw ng papuri. amparar. n. cargo. Makintab. Shortly. [si¨¢ini] Lustroso. Mangalasag. sumi long. n. Shelterless. [sh¨ªver] Tiritar de frio. Mamili. v. n. n. Kublihan. adj. Shire. encuentro. [si¨®t] Tiro. takbuhan. [si¨¦ri] Vino de Jerez. Shorthand. Andamyo ng sasakyan. Tudla. v. mercader. brevedad. K¨¢tuwaan. bangga. n. Shoulder. Shoal. v. Shoe. amparo. kaiksian. refugio. Sa madalingsabi. n. compendiar. [sh¨ªpbord] Tablon de nav¨ªo. n. v¨¢stago. n. kumanlong. n. Bakalan sa paa ang kabayo. Shopkeeper. [shoc] Choque. n. v. [si¨²t] Tirar. v. n. Shipment. Sasakyan sa dagat. isulok. arrojar. Shift. [si¨¢ut] Aclamar. defender. Tindero. pakintabin. Shortsighted. [sh¨ªpment] Env¨ªo. [si¨®p] Tienda. ab¨®t. Shop. v. adj. Sherry. Shore. Walang m¨¢silungan. . mangilabot. [si¨¦ferdes] Pastora. conciso. [shin] Espinilla. abrigar. [si¨®rtli] Brevemente. brillante. [si¨®p] Andar de tienda en tienda comprando. kandungan . Makintab. Shout. Bar¨°. n. Sapatos. Shock. [si¨®rtsaited] Corto de vista. n. m¨¢umpog. desastre. [si¨®rten] Acortar. Shine. Shoot. pangpang. panginginig . umpog. sa katagang wik¨¤. arrinconar. Lalawigan. Shot. manginig . mangatal. Pastor. Ship. lanzar. v. desgracia. may tinda. Itab¨ª. Shiny. s umupl¨ªng. [sielv] Echar ¨¢ un lado. Shoe. s agala. iks¨ªan. en poca