Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

[agr¨ªv] Apesadumbrar. v. anciano. Affluent. [¨¢fteruard] Despues. [¨¢griguet] Agregar. Affluence. idugtong. magpatibay. Aforesaid. adv. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. bumu?. k¨¢tiwalaan. Tinipon. pagkabilang na kamag-anak . [efr¨¦sh] De nuevo. adv. v. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. Aggregate. Affix. Affix. v. Sa gaw¨ªng likod. v. n. agregado. susto. n. [¨¢griguet] Coleccion. lait. Agency. Afraid. Gitla. [¨¢fter] Despues. [¨¦dchent] Agente. [aft] A popa. n¨¢banggit. kasama. Affright. n. adj. Agate. kayamanan. proveer. Mapisan. Tak¨®t. n. [af¨ªrmativ] Afirmativo. Aggressor. n. n. N¨¢una. mul?. After. [¨¦dchensi] Agencia. Affirm. adv. Gumitl¨¢. Afloat. ipamukha. [afr¨¦] Asalto. Noong una. adv. Pagkatapos. [ag¨¢st] Horrorisado. Afield. Patotoo. Pangasiwaan. Daluhong. Pamukha. Kalakhan. [af¨ªcs] Anexar. n. noong a raw. Pagbuo. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. salakay. parentesco. [¨¢fternun] Tarde. Lak¨¢d. antiguamente. opulento. Affirmable. Pagkatapos. [agl¨®meret] Aglomerar. [¨¢fliuent] Abundante. Affliction. combate. n. [agr¨¦sion] Agresion. [¨¢fl?cs] Confluencia. opulencia. Sagan¨¤. datihan. n. n. Aggress. Gulang. gumulat. Lusob. Aggrieve. n. [agr¨ªvans] Agravio. Magbigay. Afford. de nuevo. Pagkahinlog. Sa parang. [agr¨¦sor] Agresor. n. Aggravation. Ang dumadaluhong. Laban. Affront. Panibago. . magkadagandagan. [egu¨¦nts] Contra. [afr¨®nt] Encararse. Pagkatapos. Aged. kaadwaan. [aflict] Aflijir. Afire. v. lumait. Aftermath. n. Agape. Dumalamhati. insultar. dumadaluhong. [efr¨¦d] Amedrentado. Magtipon. [agrigu¨¦cien] Agregacion. Pasulyapsulyap. lumulusob. adj. Kaapih¨¢n. Agent. [af¨ªrm] Afirmar. n. tumakot. Affright. Kasaganaan. Magpalak¨ª. paglala. Kabuoan. Aft. [afr¨¢it] Terror. enfrente. Aggregate. Nakalutang. Dalamhat¨¬. n. Aggression. adj. m¨¢bunton. binu¨®. Pagbigat. Bumigat. sa lwal. dati. [afirm¨¦cien] Afirmacion. [¨¦dched] Viejo. n. adj. Magulang matanda. Afflux. Afortime. adv. lakih¨¢n. [af¨ªld] En el campo. tanda. insulto. mayaman. [afl¨ªccien] Afliccion. adv. Sindak. [af¨ªniti] Afinidad. [af¨ªcs] Afijo. Isugpong. Afore. pas. n. pagtitipon. adj. Aggregate. Sugpong. ul?. Affirmative. pagpipisan. tumipon. [agrav¨¦cien] Agravacion. magpahirap. otra vez. Afresh. [af¨®rd] Dar. [af¨®rtaim] En otro tiempo. adj. [¨¢gravet] Agravar. patunay. [af¨®rsed] Susodicho. Against. [¨¢fliuens] Abundancia. Afterward. exaltar. Magpamukha. paglubha. asalto. Pagtatagp? ng dalawang ilog. Affront. n. v. atemorizar. v. Supling. N¨¢sabi. injuria. n. kabunyian . adv. nagniningas. gulat. [agu¨¦p] De hito en hito. Again. Aghast. [afr¨®nt] Afrenta. adv. [af¨²t] ¨¢ pie. Ul?. incorporar. [agr¨¦siv] Ofensivo. adv. v. adj. lumubha. Katiwal¨¤. v. [edch] Edad. part. Aggregation. mul?.Affinity. Aggrievance. Aggravate. adv. hapis. Aggrandizement. prep. espanto. [af¨¢ir] Encendidamente. [¨¢guet] ¨¢gata. Affray. [¨¢fteruards] Despues. magbuny?. Afoot. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. [afr¨¢it] Aterrar. Mapatutunayan. pagmura. adv. away. n. v. Nakasasak¨ªt. primero. Afternoon. n. [¨¢griguet] Agregado. sa harap. dugtong. Aggrandize. elevacion. v. [agr¨¦s] Acometer. Affirmation. Hapon. Nagpapatunay. v. Dumaluhong. adv. espantar. Magpasama ng loob. n. Agglomerate. [egu¨¦n] Otra vez. Afflict. Age. magtaan. [¨¢ftermaz] Reto?o. Afterwards. [af¨®r] ¨¢ntes. Aggressive. Nagliliyab. Magpatunay. adj. lumala. [¨¢grandaiz] Engrandecer.

Batingaw na pamukaw. gumulat. [al¨¢nd] A tierra. adj. Maliks¨ª. v. Agitator. [?r] Aire. Nakalulugod. pagluglog. Tagaudyok. Kaunt? na. ligoy ng tugtugin. n. Ail. Ngiki. Agriculture. Akin. [¨¦rjol] Respiradero. adv. dolor. auxilio. [?r-pamp] Bomba de aire. upuan ¨® bangk?. sumak¨ªt. Tulong. Magpagib¨ªk. kawangis. [ed] Ayudar. Ague. ¨¢ la ventura. Aland. avante. Ah!. Airgun. Ayudante de campo. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. [¨¢dchiteit] Agitar. Alarm-watch. Alamod. encallado. [adchit¨¦cien] Agitacion. umabuloy. kahit. Agreeably. n. [ag¨®g] Con deseo. gayon man. Agricultural. en accion. Aid. n. Agreement. v. [adchit¨¦tor] Agitador. n. Baluktot. Ajar. "hace mucho". n. Umuga. [ej¨¦d] Delante de otro. Na. Ayon sa ugal¨ª. [¨¦mles] Sin objeto. adj.. Pagsasaka. anomang pangyarihan. adv. sobresalto. pumayag. Aid-de-camp. Alarm-clock. adj. sayad. dispuesto ¨¢. n. Alabaster. Sak¨ªt. ala. Sa k¨¢tapustapusan. K¨¢sunduan. Umayon. Nakalulugod. Hangin.. Air-pump. Sulong pa. [al¨¢rm-post] Atalaya. kaayaaya. Aground. magpakilo s. n. v. [¨¢rines] Ventilacion. [¨¦rgan] Escopeta de viento. ?ay! Alate. [agric¨²ltural] Agricultural. Aisle. [?m] Apuntar. [el] Indisposicion. Alarm-post. n. sa nas¨¤. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. convenir. patuyuin. [al¨¢s] ?Ay!. Damdam. n. Sulamb?. [al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. puesto de aviso. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. sa un ah¨¢n. n. walang pak ay. [adch¨¢r] Entreabierto. n. Air. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. sunod sa moda. n. Sadsad. Sa ab¨¢. adv. abuloy. contrato. [al¨¢rm] Alarma. n. Alarm. yumugyog. v. Dumalamhat¨¬. [¨¢goni] Agon¨ªa. [adch¨ªliti] Agilidad. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. H¨ªngahan. Ah! ah¨¢! Ahead. [el] Afligir. Akimbo.Agile. [ak¨ªmbo] Corvo. Walang tungo. conveniente. [egr¨ª] Concordar. pag-alog. [alb] Alba. babal¨¤. Sa lup¨¤. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. Agitate. maglubha. molestar. paghihirap. . secar. Kaliksihan. Aid. k¨¢yarian. n. pasillo. tagayugyog. ej. lumigalig. [eg¨®] Hace. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. v. afliccion extrema. n. tumulto. kirot. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. Escopeta de biento. Bagaman. n. [¨¢lbit] Aunque. Agonize. Agreeable. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. lijereza. Agony. pagpapakilos. adv. Agoing. [?r] Airear. Aim. n. interj. [agric¨²ltiur] Agricultura. mas alla. [egr¨ªebl] Agradable. Ibilad. n. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. Kadug?. Ake. [ec] Sentir un dolor agudo. [¨¦lment] Dolencia. kamag-anak. Alarm-bell. [alam¨®d] A la moda. [¨¢dchil] Agil. Pagib¨ªk. v. adv. Ago. adv. [¨¦ri] A¨¦reo. [¨¢labaster] Alabastro. lumuglog. int. Alacrity. Nauukol sa pagsasaka. Hinggil sa hangin. maligay¨¤. n. handa na. walang sadya. [al¨¢rm] Alarmar. Ail. Airhole. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. [eg¨®ing] A punto de. v. Alas. Airiness. Ailment. adv. buen humor. asustar. hal. umapunt¨¢. mover. Agitation. antak. Relos na panggising. [ail] Nave de una iglesia. ligero. adv. Kasayahan. auxiliar.. gul¨®. gaan ng loob. umalog. Agility. n. n. v. gaan ng katawan. pagbubukid. Alarm. "malaon na. [agr¨¢und] Varado. iyangyang. katulinan. sak¨ªt. [al¨¦t] Posteriormente. kawiliwili. n. v. Aliwalas. adv. [a] ?Ah! ?ay!. [ed] Ayuda. [agr¨ªebli] Agradablemente. Bantayan. adv. hala. Paghihingal?. Pag-uga. Agree. Relos na panggising." Agog. marapat. sa harap. Airy. Air. por la proa. Tudla. Umantak kumirot. bien que. n. Maghingal?. paglinang. matulin. Albeit. hapd?. [egr¨ªment] Convenio. Alb. n. maghirap. [?m] Punteria. n. adj. Nakabukas ng kaunt?. bumagabag. adj. Sa nais. perturbar. Aimless. adv. Bukang-liwayway. adj. adv. Tumulong. Aim. n. gulat. int. Alabastro. Tumudla.

extranjero. Kasund? kakampi. n. n. Alleviation. [el] Cerveza. mataas na karunungan sa pagbilang. Alleviate. Lah¨®k. seduccion. Mapapayagan. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. hib¨° day¨¤. nagliliyab. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. apaciguar. Tagaibang lup¨¤. adv. [al¨¦mbic] Alambique. pulos. Allegorical. Tinatalinghag¨¤. pagbab ahagi. bu?. Bwaya. Hal?an. [¨¢legoraiz] Alegorizar. gaan. Pagkain. [¨¦lias] Alias. [abi¨²men] Alb¨²men. adj. magpahintulot. Put¨¬ ng itlog. n. handa. taganas. Alert. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. v. v. liga. Alliance. [al¨¦rt] Alerta. Alimentary. n. [¨¦lienet] Enajenar. Alkohol. Al¨°. Alien. adj. Paglilipat sa iba. [al¨¢uabl] Admisible. Alloy. n. [al¨¢id] Aliado. [¨¦lien] Extra?o. n. Alcohol. v. magtadhana. alijeramiento. v. [al¨¢ians] Alianza. [¨¢liguet] Ligar. v. adj. Allot. sa ibang paraan. Allegoric. gumaan. Alderman. adj. n. n. Allspice. adv. alucinar. banggitin. Guminghawa. Lahat. licencia. trasferir. n. [¨¢lcohol] Alcohol. Punong bayan. Mag-ukol. maagap. [al¨ª] A sotavento. paw¨¤.Album. mananggalang. n. Umal¨°. Ilipat sa iba. Algebra. Pagtatapat. Alligator. n. alegato. [ali¨²d] Aludir. Album. [al¨¢u] Conceder. adj. activo. tutol. Ginghawa. adj. Allude. Tumutol. Allotment. [al¨¦ment] Alivio. Allegation. [ali¨²r] Alagar. Serbesa. Allege. isalin sa iba. Tinatalinghag¨¤. [alim¨¦ntari] Alimenticio. lahukan. Bumanggit. kabuoan. Allegory. mezcla. v. atar una cosa con otra. Kalahatan. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. Alias. adj adv. Alight. humimok. bajar. magpahayag . permitir. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. adj. Sil¨ªd. [ali¨²rment] Halago. n. iba. v. [ol-nait] Toda la noche. Kawangis. Palayaw. Alley. [olsp¨¢is] Especias. Alife. n. may sind¨ª. pagtatadhana. Ale. kagaya. adj. v. n. [alc¨®v] Alcoba. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. declarar. Pagtaliin. Nagniningas. Ginghawa. [elien¨¦cien] Enajenamiento. umib¨ªs. mitigar. gaya nito). Alak¨¢n. [¨¢lbum] Album. [al¨¢if] Por vida mia. adj. fidelidad. Allure. katulad. Especias (pamint¨¢. Buh¨¢y. [ol] Todo. [ol] Del todo. Allegiance. Umigi. [al¨¢it] Encendido. alimenticio. adj. n. adj. n. n. Alike. All. All. n. alijerar. . n. Alcove. [¨¢libai] Coartada. [al¨®i] Liga. kaisa. n. [¨¢legori] Alegor¨ªa. [el¨¢ik] Igualmente. Masustancia. Pag-uukol. n. Talinghagain. igi. Alienate. lubos. Alembic. n. Alliteration. Alloy. enteramente. Pagpapatunay. adv. [alim¨¦ntal] Nutritivo. vigilante. Alive. ardiente. gayon din. repartimiento. Allegorize. Lansangang mapunong kahoy. magpatunay. Bo?. Alight. Alibi. k¨¢yarian. guminghawa. ¨¢lhebra. [al¨¦] Aliviar. All Saints day. v. [alivi¨¦cien] Alivio. [al¨®i] Ligar. [al¨¢iv] Vivo. Maingat. [al¨¦dch] Alegar. Pumayag. [al¨¢it] Descender. Alee. Allied. n. v. mezclar. n. Allow. All-night. K¨¢sunduan. confederado. [al¨®tment] Asignacion. Alimental. [al¨®t] Asignar. Talinghag¨¤. Porbida (sumpa). Allayment. [alegu¨¦cien] Alegacion. n. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. v. Aliment. Pahintulot. sinamuno at ibp. v. Albumen. [al¨¢uans] Permiso. tumahimik pumayap¨¤. union. [al¨ªviet] Aliviar. Magdamag. Nakapagpapalakas na pagkain. Allowance. [aliter¨¦cien] Aliteracion. bumaba. Allurement. All. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. n. [¨¢liment] Alimento. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. himok. n. gumagalaw. Alienation. n. adv. Allowable. hal¨®. [aligu¨¦ter] Caiman. kapahintulutan. [¨¢lderman] Regidor. [al¨ªdchians] Lealtad. Lumusong. Alligate. Allay.

gitla. [¨®lmost] Casi. Almond. pagiib¨¢. gulat. Amability. nag-¨ªisa. prep. Almsgiver. Allusion. Almighty. adv. Ayos sa titik. n. rin. [alt¨¦rnet] Alternativo. Amassment. reciproco. Lag¨¬. [¨®lterabl] Alterable. Aloft. Taas. parapara. Creador. [¨¢lfabet] Alfabeto. rin naman. n. [el¨®n] Solo. [al¨®ft] Arriba. adj. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. kahalihalina. adj. n. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. taga n¨¢s. Na. Amazement. altura. Ayos sa titik. Sa itaas. A. salansan. ibahin. adj. parati. sa hinabahab¨¤. v. Alternate. din. Ally. [¨®lso] Tambien. n. Always. n. [¨¢lmanac] Almanaque. conj. n. damban¨¤. [el¨¢ud] Con voz fuerte. Almsgiving. Although. Paghalili. Amain. Halinhinan. [am¨¦z] Espanto. n. Alterable. adj. abecedario. Almost. [ams] Limosna. ¨ªisa. Alphabetical. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. Alterant. n. Aloof. Alone. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. Amalgam. Amanuensis. Altar. [am¨¦sment] Espanto. mezcla de diferentes metales. Alteration. [al¨¢i] Hacer alianza. Bathal¨¤. n. [am¨¦n] Con vehemencia. adj. Magbunton. Also. Kagandahang-loob. [olm¨¢iti] Omnipotente. umiba. Almanac. Alternation. Sigaw. adv. din naman. Lag¨¬. man. caridad. [am¨¢lgamet] Amalgamar. n. todopoderoso. Alter. Alternate. Antes del medio dia. Nakababago. palag¨¬. [ali¨²sion] Alusion. recio. tayog. Ab¨¢kada. turnar. [am¨¦z] Espantar. n. Bumago. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. Almoner. Tawas. Alway. Alone. [altern¨¦cien] Alternacion. Alum. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. monton. pasmo. Lahatlahat. Lamang. n. Bahay-ampunan ng mahihirap. v. palag¨¬. [olter¨¦cien] Alteracion. Sa ibaba. [am¨¢lgam] Amalgama. adj. pagkagulat. n. [¨¢mond] Almendra. solitario. seductivo. turno. Lim¨®s. Altitude. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. adv. [oldz¨®] Aunque. adv. amontonar. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. Bagaman. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. [olr¨¦di] Ya. adv. confederado. [el¨®n] Solamente. Alongside. Mapagbigay-lim¨®s. [¨®lter] Alterar. sa ibabaw. Alms. adv. kakamp¨ª. [elongs¨¢id] Al lado. kaawang gawa. n. Aloud. [al¨®] Abajo. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. Altogether. adv. [¨®lterant] Alterante. Amalgamate. Halos. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. [¨¢matiur] Aficionado. v. adj. Pagbabago. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. Kasund?. Almendras. Tagapagbigay ng lim¨®s. Paglilimos. Makapangyarihan sa lahat. pil¨¬. Naman. de lejos. Bunton. Dyos. adv. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. Sindak. [¨¢msgiver] Limosnero. Buhat sa malay¨°. v. adv. Humalili. v. Amateur. malapitlapit. Alphabet. nakaiiba. Pun¨° ng pil¨¬. Almshouse. sobre. [¨¢lum] Alumbre. Almond-tree. Sa gawing tab¨ª. n. tang¨¬. manggulat manggitl¨¢. [el¨²f] Lejos. tinig na malak¨¢s. n. n. kataasan. [el¨®ng] A lo largo. asombro. [al¨¢i] Aliado. Alow. Pagkasindak. Amalgamation. Alphabetic. adv. baguhin. [¨®wl] Siempre. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. todo listo. cerca de. adv. vez. hal¨ªhalil¨ª. [olm¨¢iti] Dios. pulos. parati. kalendaryo. n. n. kulukut? ¨® lar?. paw¨¤. Sa gaw?. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. n. n. adv. [¨¢ltar] Altar. n. n. mudar. del todo. aterrar. [alt¨¦rnet] Alternar. adj. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw.Alluring. (ante meridiem). n. n. [am¨¢s] Acumular. agrado. Almanake. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. [am¨¢sment] C¨²mulo. Already. pagkagitla. Almighty. M. magsalansan. Along. [¨¢lmoner] Limosnero. mudable. Sumindak. v. handa na. Amass. Nababago. adv. Ally. Amaze. naiib¨¢. [amab¨ªliti] Amabilidad. May kabiglaanan. . [¨®lwes] Siempre. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. Nakahahalina. Amaze. Alt¨¢. May-kapal.

criminal. Hab¨¢t. [am¨¦ricanism] Americanismo. Amoniako. [ami¨²nicien] Municion. prep. [amb¨¢sadres] Embajadora. Ambar. ascender. embahador. n. as¨ª sea. [em¨¢unt] Importe. v. Amiss. adj. n. [¨¢mnisti] Amnistia. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. palibot. [amb¨ªcien] Ambicion. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. nananagutan. [am¨¦ndment] Enmienda. Amble. [am¨®niac] Amoniaco. [¨¢mezist] Amatista. malawak. Sala. Amerikanuhin. magpabuti. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. confusion. n. v. [¨¢miti] Amistad. Kagandaban-loob. Amicability. bumago. Halag¨¢. Amongst. siya nawa. . asawa ng sugong lalaki. Amber. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. lub¨®s na paglimot. n. Ambush. taga Am¨¦rika. [americ¨¢naiz] Americanizar. Habat¨ªn. esposa del embajador. prep. mairugin. n. [amb¨ªcias] Ambicioso. Ambulance. harangin. [am¨¦nds] Recompensa. [¨¢miabl] Amable. Kagantigan. Amid. n. kabuoan. magkabikabilang kahulugan. harang. [¨¢mber] Ambar. Pagkaamerikano. n. Amount. [em¨¢unt] Importar. Amethyst. [¨¢mason] Amazona. Malawig. prep. n. pangkuha ng may-sakit. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. y adv. v. pulbur¨¢. Amiss. [am¨ªd] Entre. adj. may pagkakamal?. Ambuscade. en medio de. Amazonian. maaayos. Ampliation. [am¨¦niti] Amenidad. Amidst. v. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. adj. [¨¢mfibias] Anfibio. [am¨ªdst] Entre. v. [am¨ªs] Culpa. y adv. [¨¢mplifay] Ampliar. [amiab¨ªliti] Amabilidad. adj. Paligid. [am¨ªlioret] Mejorar. Ammoniac. umabat. Amatista (isang mahalagang bat¨®). Americanism. v. pagbuti. Amphitheatre. adj. Kalakhan. [am¨¦nd] Enmendar. [¨¢mbusked] Emboscada. Amelioration. Amiability. Ameliorate. [¨¢mpel] Amplio. [¨¢mbush] Embuscar. Sa gitna ng. kabayaran. prep. Amenity. Alinlangan. [ampli¨¦cien] Ampliacion. Ambit. erradamente. extendido. Mapagpita. [¨¢moroes] Enamoroso. d? kawasang hangad. [¨¢micabl] Amigable. sa gitna ng. falta. magsusog. Ammunition. apasionado. Pita. Ambiguous. kalahatan. mapaghangad. Pagkakaibigan. gand¨¢. confuso. [¨¢mbulans] Ambulancia. Ambassador. Ambassadress. n. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. Sug¨°. Amenable. n. Hab¨¢t. Amphibious. Amiable. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. compensacion. adj. n. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. n. Amplify. [¨¢mbl] Amblar. sumapit. Naaayos. n. abat. n. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. umabot. Anfiteatro. Masintahin. Bukol. Ample. Kapatawaran. Amend. Am¨¦n. Paggaling. Ambiguity. Amnesty. [amicab¨ªliti] Afecto. Umib¨¢. en medio de. Sugong babai. [¨¢mbush] Emboscada. Ambuscade. Ambient. magandangloob. [amaz¨®nian] Guerrera. adv. adj. [¨¢mbient] Ambiente. n. Ambulansiya. [¨¦men] Amen. n. Among. n. adv. Amorous. n.Amazon. [am¨ªnabl] Responsable. Babaing mangdid igma. Munisyones. Nananagot. lakh¨¢n. n. [amb¨¢sador] Embajador. Amicable. sa gitna ng. arag-arag. sugong kinatawan. Amendable. Ambitious. n. kaligayahan. Sa pagitan ng. Amity. amistad. American. Magpagaling. amistoso. (babaing malakas at may ugaling lalaki). [¨¢mbit] ¨¢mbito. ¨¢langanin. Amends. Ambush. Salar¨ªn. adj. carbunclo. extender. Amendment. reforma. v. [am¨ªs] Culpable. adj. Panginorin. Pakikipagkaibigan. [am¨¦rican] Americano. Magiliw. kamalian. n. Amasona. n. [am¨¦ndabl] Reparable. kalawigan. Amper. n. n. [em¨¢ngst] Entre. Sa gitna ng. Amount. May pagkakasala. Kaibig-ibig na asal. Amiss. n. adj. Amerikano. Amen. mal?. n. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. adj. kagandahang-loob. v. n. [am¨ªs] Culpablemente. [em¨¢ng] Entre. Amble. Pagkabago. adj. adj. Ambition. Sa pagitan ng. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. y n. [¨¢mper] Tumor. Mapagkaibigan. Magkahalaga. Americanize. Humab¨¢t. Palawigin. n.

n. l¨ªbangan. Lah¨¬. [¨¢ng¨¹ish] Pena. Pagkakahawig. Sumpa. maglibang. dati. nauukol sa k¨¢nunuan. ul?. v. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. Amuck. [en] Un. [andch¨¦lical] Angelical. mukhang angh¨¦l. Angle. may pagiinit. adj. n. v. [an¨¢lisis] Analisis. ¨¦. hirap. Anchovy. v. [¨¢nguer] Ira. n. Anchor. uno. Galit. n. [¨¢necdot] An¨¦cdota. extension. n. m¨¢mimingwit. n. adv. Angry. Anew. hapis. Gal¨ªt. [¨¦ncient] Antiguo. sawo. [¨¦ncient] Antiguo. hechar las anclas. n. Angle. mukhang angh¨¦l. una. pasatiempo. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. adj. n. n. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. n. Sulok. el sitio ¨® lugar para anclar. Saw¨¢. n. [ampiut¨¦cien] Amputacion. Panibago. Anatomical. Anathema. [¨¢ngri] Col¨¦rico. [an¨¢conda] Boa. Parang angh¨¦l. Angel. n. Analogy. ab¨®t. May pagkagalit. lik?. Anglicize. 't. Kahirapan. una. d¨¢lita. n. n. Anger. adj. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. mul?. [an¨¢logas] An¨¢logo. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. [endchel-laik] Angelical. n. adj. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. Tagapamingw¨ªt. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. [end] Y. Anger. Ancestry. Amusement. n. And. K¨¢nunuan. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. adj. Anecdote. Isalin sa wikang ingl¨¦s. sumur¨¬.Amplitude. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. nauukol sa angh¨ Angel-like. Angh¨¦l. [an¨¢zema] Anatema. adj. Anchorage. excomunion. adj. Angler. enojar. divertir. laon. pinanggalingan. Angelic. n. [ami¨²s] Entretener. Mamingw¨ªt. in¨ªt. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. adj. [¨¢narkist] Anarquista. Amputate. Unang tao. May pagkabalasik. Anarchy. lum¨¤. [¨¢mplitud] Amplitud. [ami¨²sment] Diversion. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. adj. [¨¢nkeredch] Anclaje. adj. abundancia. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. adv. Ancient. May kalawigan. n. excomulgar. esquina. ang namim ngwit. Ancestor. . kant¨®. Sinipete. adv. ca?a de pescar. Ancient. Halubaybay. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. [¨¢nsestral] Hereditario. Anglican. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. Amusing. Anguish. Parang angh¨¦l. Amulet. [¨¦ndchel] Angel. n. Amuse. Angrily. adj. n. ulit. [¨¢narc] Anarquista. angustia. Anchored. [¨¢nkerd] Anclado. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. [ami¨²sing] Divertido. bingw¨ªt. [¨¢nalaiz] Analizar. Anchor. [¨¢nglican] Anglicano. Nakasinipete. ¨¢liwan. Anatomy. nakalilibang. Paglilitis. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. Mag-aliw. conj. v. [¨¢miulet] Amuleto. [¨¢nsestri] Linaje de antepasados. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. Anathematize. Isa. At. An. [¨¢mpli] Amplimente. adv. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. Kahawig. [endch¨¦lic] Angelical. Analytical. bago. mag-init. Angelical. [ani¨²] De nuevo. [¨¢mpiutet] Amputar. pinagbuhatan. anclar. Analyse. Amputation. kasaganaan. art. [¨¢nsest?r] Predecesores. enfadado. Anachoret. n. [an¨¢coret] Anacoreta. Amply. Nakaaaliw. nauukol sa angh¨¦l. kahuwad. Lawig. [¨¢nguer] Iritar. [am¨¢k] Furiosamente. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. n. Matanda. v. init. Magalit. v. Anaconda. Mahulog ng sinipete. n. Sumumpa. n. [¨¢nk?r] Ancorar. c¨®lera. Analysis. [¨¢nk?r] Ancora. abuelos. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. Anting-anting. [anat¨®mical] Anat¨®mico. v. bumingw¨ªt. Anarchist. pagkakahuwad. adj. tagabingwit. pagsur¨¬. v. Analogous. Ancestral. Anarkista. Lumitis. n.

kaliksihan. pagkawasak. sugpong. Karugtong. [an¨®melas] An¨®malo. Animate. [ann¨®y] Molestar. n. [¨¢nniual] Anual. Paglihis sa palatuntunan. Yamot. ser responsable. irregularidad. Animosity. maliks¨ª. [¨¢nisid] Simiente de anis. walang pangalan. Walang lagda. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. [ann¨²l] Anular. [¨¢nnus] Sieso. distinto. renta vitalicia. Ta¨®n-ta¨®n. Anibersaryo. n. Annuity. [an¨¢uncer] Anunciador. n. T¨¢unan. Announce. animado. maghayag. Tumbong. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. v. Anon. Annunciate. [¨¢nunciet] Anunciar. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. adicion. pagpapahiwatig. Annul. ka walan ng ayos. Magbalit¨¤. maglathal¨¤. Gabigab¨ª. promulgacion. n. [an¨¦x] Anexar. rencor. D? pagsunod sa palatuntunan. Annihilation. Sumagot. [¨¢nimet] Animar. infundir alma. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. [an¨®meli] Anomal¨ªa. aviso. kaib¨¢. mala voluntad. Annus. n. Aniseed. An¨ªs. pagtatanyag. diferente. viveza. Animated. Pakikipag-alit. Magbalit¨¤. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. Annals. adj. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. adj. v. v. [an¨®melism] Anomal¨ªa. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. magpahiwatig. Anodyne. Anniversarily. [annecs¨¦cien] Annexion. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. Anights. Pagkaganyak. [¨¢nser] Responder. Lip¨®l. al instante. Animate. advertencia. incomodar. [en¨®dzer] Otro. isugpong. Bumuhay. Anyong panulok. dia que se celebra cada a?o. wasak. Annual. magwasak. [an¨¢unsment] Anuncio. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. [¨¢nimal] Animal. animado. puk awin ang loob. Anomaly. [anguiular] Angular. [¨¢nil] A?il. v. Anniversary. [¨¢nniular] Anular. Annihilate. Anil. Annex. makagalit. Annual. adj [anim¨¦ted] Vivo. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. Annunciation. n. adj. n. Anomalism. Anonymous. n. maliks¨ª. ikabit. [an¨®yans] Molestia. paliksih¨ªn. Annoy. invalidar. Anise. v. Agad. Another. Anneal. adv. pahayag. gany¨¢k. Balit¨¤. n. [anim¨¦cien] Animacion. Tila singsing. [an¨®n] Presto. Annexation. Buto ng anis. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. Ang ukol sa panulok. [¨¢nis] Anis. [anguiul¨¢riti] Forma angular. corresponder. adj. Ta¨®n-ta¨®n. Annihilate. Announcer. Anomalous. wala sa ay os. n. Annually. adj. v. mana . ligalig. publicar. todas las noches. adv. Buh¨¢y. adj. Idugtong. n. Angularity. Yumamot. v. v. Pagkalipol. anyongsingsing. Annular. ungir. Annex. Ang di pagsunod sa palatuntunan. Anomang aklat. Pagbabalita . pagsauliing-loob. irregular. [¨¢nniuali] Anualmente. pagtatanim. [ana¨ªjilet] Aniquilado. [ana¨ªjilet] Aniquilar. n. Tagapagbalit¨¤. isa pa. n. Animation. Bukong-bukong. adj. [¨¢nkl] Tobillo. proclamacion. n. [an¨®int] Untar. irregularidad. [anim¨®siti] Animosidad. [an¨®nimos] An¨®nimo. anexo. Lumipol. [?n¨¢its] De noche. n. Annoyance. [an¨¦x] Aditamento. n. kaugpong. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. n. kakab¨ªt. v. [¨¢nniual] Anual. lathal¨¤. makainip. Announcement. adv.Angular. Anodino. publicador. Pahiran ng langis. pah watig. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. n. Hayop. n. adj. saka. n. pagmam asamang-loob. [ann¨²iti] Anualidad. bum agabag. [aniv¨¦rsari] Aniversario. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . n. bubayin. juntar. n. Dugtong. tumugon. Buh¨¢y. Animal. karakaraka. bagabag. v. [an¨¢uns] Anunciar. reunir. adj. m¨¢miya. nagtatagal ng sangta¨®n. Iba. lumigalig. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. [¨¢nals] Anales. may k¨¢lulwa. [¨¢nodain] Anodino. n. luego. Answer. pagdaka. d? kilala. Anoint. Ankle. [¨¢nimet] Viviente.

procedencia. Antemeridian. bastidor na panabing sa kaba bayan. n. Katwa. Antartic. Sinusundan. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. Lipas. Antipodes. adj. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. Antelope. Anterior. [antisip¨¦cien] Anticipacion. n. floresta. v. Bahay-langgam. Bigat ng loob. Antipathetic. [ant¨ªsidens] Precedencia. p¨²song. Antepaschal. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. dulong timugan. Antichrist. Antagonize. responsable. n. gumanti ng loob. Antecede. umuna. Pagkauna. Mansanilya. n. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. Anteriority. [ant¨ªc] Antig¨¹o. Antecedent. adj. [¨¢ntilop] Antelope. n. Aranggutang ¨® malaking unggoy. [ant¨ªrior] Anterior. Ang ukol sa unang panahon. [¨¢nzimis] Manzanilla. Umagap. Anticipate. [¨¢nser] Respuesta. n. Anthemis. Antecedence. Awit sa simbahan. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo .. matanda. Mabigat ang dug?. Anticipation. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. Antagonist. [ant¨¢gonist] Antagonista. Anthology. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. n. Antechamber.got. n. Makipag-agawan. magaspang. [antiri¨®riti] Anterioridad. Anthropoid. lum¨¤. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. bagay na ? nasisir¨¤. l¨¢on. Sungay ng us¨¢. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. v. Anthropophagi. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . malaon. Langgam. [¨¢ntic] Extra?o. n. N¨¢una sa kurism¨¢. oposicion. Ant¨ªkristo. [antikr¨ªstian] Anticristiano. n. n. [ant¨ªcueted] Anticuado. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. [ant¨ªsesor] Antecesor. Yaong masas agot. lum¨¢. Dati. [ant] Hormiga. Antichristian. n. n. [¨¢nt-jil] Hormiguero. n. y n. laban kay kristo. Ant. gamot na laban sa lason. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. [¨¢ntidet] Antedatar. m¨¢kipagta lo. raro. Answerable. Antedate. bigat ng dug?. Answer. adj. Antipathy. adj. Antiquated. Antithesis. n. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. adj. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. adj. [¨¢ntidet] Anticipacion. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. carbon duro. [antip¨¢scal] Antepascual. bayubo. n. Gamot na panglaban sa kabulukan. n. kalaban. ipagpauna. n. Anthracite. Pagkakalaban. Ipagpauna. n. Antidote. Katandaan. el que precede ¨¢ otro. rivalidad. katalo. adj. Kaagawan. n. n. n. Pwego de San Anton. Kansel. adj. v. Mukhang tao. Anthony's fire. Anthill. Maagang pagkalagay ng pecha. Antediluvian. adj. precedente. bago nagdil ubyo. Ang hinalinhan. adj. Antler. [ant¨ªsipet] Anticipar. v. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. Sagot. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. Antecessor. makipaglaban. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. [¨¢nticid] Anteceder. n¨¢una. N¨¢una. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. n. obsoleto. precedente. silva. Sa umaga. . Pagkakauna. kaib¨¢. los mogotes del ciervo. p¨¢una. dati. hawi g sa tao. p¨¢una. Antiseptic. n. Antepenult. Ang karunungan sa bulaklak. Agap. Bagay na d? napapanis. pakikipagtalo . Antiquity. Pakikipag-agawan. adj. kalaunan. Ant¨¢rtiko. Antedate. Antiquarian. [anticu¨¦rian] Anticuario. [¨¢ntikraist] Anticristo. n. [ant¨ªsident] Antecedente. grotesco. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. Antique. n. Anthem. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. n. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. una. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. Antic. n. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. pangit. Antiseptic. n. nan¨¢nagot. contraste. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. Antagonism. Lunas. Bago nagkagunaw. Matigas na uling. adj. pakikipaglaban. Anthropology. preceder. [antidili¨²vian] Antidiluviano. [¨¢ntler] Cercetas. n. antip¨²trido. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. n.

[en¨ªbodi] Quienquiera.Antre. Anvil. n. adv. v. por pieza. magdamit. Kawal¨¢n ng damdam. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. Ape. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. n. impaciente. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. [ap¨®l] Espantar. buf¨®n. Pagkaapostol. Ape. Magsanggalang. Anxious. Aperture. malinaw. Himatay. [ep¨ªs] Por barba. Apologize. adv. defender. Maliwanag. adj. n. n. Anxiety. malaking hangad. [¨¢forizm] Aforismo. Gumaya. [ap¨¢rel] Vestido. may kal¨¬wanagan. Apace. [¨¢nzios] Ansioso. [¨¦pecs] ¨¢pice. [ap¨®lodchais] Apologizar. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. Apoplexy. Ap¨®strope. v. Apostrophe. aparejo. kahi't sino. manggagad. alguno. Apparition. cima. [ap¨¦s] Apriesa. Balang isa. anoman. pagtatanggol. Apostasy. adj. . Paglitaw. ap¨®stoles. kah i't alin. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. naaaninag. karakaraka. [ap¨ªl] Apelacion. Apostol. magpangilabot. Pag aring Dyos sa kaninoman. [apar¨ªcien] Aparicion. alguna. algun. Palih¨¢n. Apocalypse. v. con presteza. n. Dulo. aparente. Apostate. n. Apothecary's shop. Mapagpusong. pabaya. Apex. Apparently. adj. Apish. deificacion. Apostatize. Anybody. n. magtanggo l. [¨¢nter] Antro. n. Apologist. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. Apostle. n. afan. Apathy. Apathetic. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. aterramiento. Apiary. n. [ap¨®calips] Apocalipsis. n. Apartment. Pagtalikod sa dating pananampalataya. adj. n. [ap¨¢rent] Claro. Apotheosis. [ap¨®slship] Apostolado. Bukod. [ap¨®ling] Espanto. kapabayaan. may katulinan. Apparel. Butas. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. [apost¨®lic] Apost¨®lico. walang d amdam. Sinoman. n. fantasma. pangingilabot. n. [anza¨ªeti] Ansia. Pita. n. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. taluktok. [apar¨¦tus] Aparato. ¨¢ un lado. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. k abalisahan. Apparent. adj. Sindak. pagaadya. Kasangkapan. siwang. [apoz¨ªesis] Apoteosis. [ep] Hacer mueca. mag-adya. n. indiferente. Kabahayan ng mga pukyutan. Apothecary. Tutol. indolente. n. Apparel. excusar. n. Apokalipsis. [ap¨¢rel] Vestir. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. n. Hindi maramdamin. n. [ap¨¦rtiur] Abertura. Alin man. [ep¨ªsh] Gestero. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. pagbibigay dahilan. Appeal. Apparatus. Apostrophize. bawa't isa ang is a. v. [ap¨®zecaris siop] Botica. adj. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. [ap¨®zecari] Boticario. [ap¨®lodchist] Apologista. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. tindahan ng gamot. adv. pahayag. n. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . [ap¨¢rtment] Cuarto. [¨¦pieri] Colmena. Appall. [ap¨®sl] Apostol. mult¨®. Sumind¨¢k. Pagsasanggalang. [¨¢pazi] Apat¨ªa. laki ng hangad. May kalinawan. Apart. revelacion. lungga. n. Nagpipita. Unggoy. n. caverna. sentencia breve. [ep] Mono. mats¨ªng. Apologetical. imitar. aterrar. insensibilidad ¨¢ toda pasion. kasuutan. Nauukol sa apostol. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. balis¨¢. v. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Silid. n. Butika. Pagdaka. [¨¦ni] Cualquier. n. v. hiwalay. Magbihis. [¨¢nvil] Yunque. p¨¢ngitain. n. inquietud. Aphorism. adv. defensa. Apostolic. malikma ta. por cabeza. Appalling. desasociego. Apostleship. Tumalikod sa dating pananampalataya. Butikaryo. luhog. suot. [ap¨¢rt] Aparte. n. excusa. Damit. pwang. n. cualquiera. Yungib. [ap¨¢rentli] Claramente. n. vision. adj. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. Apology. Apiece. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. [ap¨®stataiz] Apostatar. Apocrypha. pagsipot. Any.

Magbigay-alam. n. Bagay na kaugnay. presa. Bagay. Pagsubok. [aplik¨¦cien] Aplicacion. Approach. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones. Mansanas. proporcionado. recelo. Humalaga. pumayap¨¤. Apportionment. [ap¨¦nd] Colgar. [apel¨ª] El acusado. recurir ¨¢ un tribunal superior. n. [apr¨²f] Aprobacion. la accion de llegar ¨® acercase. Magbahagi. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. Applaud. [aprob¨¦tori] Aprobativo. adj. M¨¢ukol. [apr¨¦sment] Aprecio. [apet¨¢ising] Apetitivo. a?idadura. v. Approbation. Malap¨ªtlap¨ªt. n. Apportion. Appointment. pertenencia. captura. Apposition. pagkakayar?. v. n. [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. maghalal. humat¨¬. [apl¨ªans] Aplicacion. Approof. Approbatory. pagpapatotoo. adj. [apl¨ªkebl] Aplicable. mamahagi. Apprenticeship. Apprentice. akma. recurrir ¨¢. paunlak. Apprentice. ikapit. pumakpa k. estimacion. determinar. [¨¢pl] Manzana. n. Any?. Dapat pahalagahan. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. Magpahalaga. Appliance. Tumutol. ponderar. Apprehensible. [aprici¨¦cien] Valuacion. n. [apr¨®ch] Acercarse. [aprob¨¦cien] Aprobacion. [ap¨®rcien] Proporcionar. Appreciate. adj. paggamit. decreto. [apert¨¦n] Pertenecer. dirigirse ¨¢. palmear.. [apr¨¦ciabl] Apreciable. Apprise. dagdag. . tabas. Kutob. estimar. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz.Appeal. Appearance. aclamar. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. v. n. [ap¨ªl] Apelar. karugtong. pagdakip. Tagahuli. [ap¨ªrans] Apariencia. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. Bagay. Baguhan. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. v. Append. n. dagdag. n. v. apaciguar. matatakutin. dum log. Humuli. Approach. v. n. [apl¨¢i] Aplicar. magmahal. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. n. [¨¢plikant] Aspirante. Pumuri. Paglapit. napahihintulutan. Appellation. [apr¨®ch] Acceso. pagmamahal. humarap. Magbitin. adj. [¨¢petait] Apetito. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. sumikat. Appellee. [aprij¨¦nder] El que aprehende. v. pagpakan. Pagbabagay. Pagsasangkap. aproximarse. Pagbibigay halaga. v. prender. Pag-aaral. [ap¨ªz] Aplacar. n. tagadakip. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. pasiya. v. estipulacion. Napatutunayan. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. n. Appreciation. Maglagay ng baguhan. v. [apr¨¦s] Apreciar. Appear. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. Appertain. Karu . [apel¨¦cien] Apelacion. Gamitin. alabar. Apprehension. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. Lumitaw. Appointee. pagsuri. n. Magkagana ng pagkain. Napag-uunaw¨¤. n. [apos¨ªcien] Aposicion. [¨¢posit] Adoptado. adj. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. pagsasanay. Appetizing. [apl¨®d] Aplaudir. Apposite. pahintulot. Magpatahimik. Lumapit. apto. magpaunlak. sumap¨¬. Appellant. Applicant. calmar. adj. Pagpapatunay. Pagbabahagi. dumakip. n. Apple. [apr¨®chebl] Aproximable. [apr¨¦ntis] Aprendiz. n. nombrar. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. estimacion. Appraise. [ap¨¦lant] Apelante. anejar. May kahilingan. hinal¨¤. Approachable. [ap¨®int] Se?alar. Magtakda. dapat mahalin. [aprij¨¦nd] Aprehender. v. Appreciable. Paghahalaga. n. adj. Apprehensive. Gana sa pagkain. Appetite. timido. pama mahagi. apreciacion. akma. pag huli. magdugtong. Apprehender. [ap¨®intment] Nombramiento. magmahal. n. Magugunihin. estimar. n. n. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. [apr¨ªciet] Apreciar. n. Appetize. Appendix. pahintulot. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. Appease. maglagay. Apply. a?adir. Pagkahalal sa kat ungkulan. Applicable. sumipot. n. iakma. magdagdag. hichura. kawan¨ª. n. Appendage. lumuhog. pag mamahal. Tutol. valuar. Applause. maghat¨¬. lapat. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. paghahat¨¬. adj. [apoint¨ª] Funcionario. pagpapatuna y. Appraisement. Apprehend. Ang tumututol. v. v. sumilang. v. Appoint. [apl¨¢us] Aplauso. n. n. v. Pagpupuri.

glorieta. n. war¨¬ punong kahoy. ¨¢rbitro. adj. n. April. Ukol sa Arabya. idoneidad. n. katotohanan. Apterous. [archb¨ªsiop] Arzobispo. may kasanay¨¢n. Arbor. pertenencia. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). Approximate. Arbitration. probar. [apropri¨¦cien] Apropriacion. Arkanghel. delantal. Wikang ¨¢rabe. taga Arabya. gumawa ng ark¨®. Apyrous. [arch] Principal. Abril. [apr¨®priabl] Apropriable. hubog. [apr¨²val] Aprobacion. bukod-tan g¨¬. may pagkaar¨¬. v. Appropriate. hiwag¨¤. La¨®n. . Aqua. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. Arabian. adj. adv. adj. Ukol sa tubig. adv. n. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. inquieto. kabagay¨¢n. Arbitrary. Arch. n. ark¨®. glorieta. Approximate. Arborescent. adj. adj. [arch] Abovedar. Mapahihintulutan. adj. Ukol sa kahoy. particular. n. n. Marunong ng wikang ¨¢rabe. adj. tikman. n. D? matarok na lihim. [¨¢rboer] Emparrado. adj. [arbor¨¦cent] Arborecente. hubog balantok. [¨¢cua] Agua. [¨¢cueduct] Acueducto. Balag. mal ikot. Arch. [¨¢cuios] Acuoso. Approximation.Appropriable. May kaya. Appropriation. kasanay¨¢n. Archangel. v. Aquarium. adj. inmediato. adj. maaar¨¬. Walang pakpak. Balabalantok. enramada. Bagay. desp¨®tico. Tubig. kakahuyan. p¨ªcaro. [arch] Arco. arbitrio. acercarse. ark¨®. May kakayahan. primero. [¨¢pricot] Albaricoque. Arc. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. [apr¨®priet] Apropriado. Approve. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. Apt. Approval. Bagay. pag-angkin. Arbour. busog. Arbiter. adj. Parang tubig. Magagawang pag-aar¨¬. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. subukin. v. una. karapatdapat san¨¢y. Archbishop. Archaic. [¨¦rab] ¨¢rabe. n. taga Arabya. n. sin alas. [¨¦pril] Abril. n. Lumapit. Pangulo. karapat¨¢n. [apt] Apto. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. [¨¢rbitreri] Arbitrario. Arabist. sangka. adj. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. Aqueous. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. kumamkam. Balantok. Malapit. b¨®veda. [acuil¨¢in] Aguile?o. adj. v. Arabic. kakahuyan. Balangaw. Approvable. [ark¨¦d] Arcada. ¨¢rabe. Arch?ology. adj. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. Aquatic. Arboreous. Arsobispo. [¨¢rbitret] Arbitrar. [¨¢rbiter] Arbitrador. ¨¢rabe. Arcade. kaukulan. [ap¨¦rtenans] Adjunto. glorieta. id¨®neo. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. Appurtenance. Balag. switik. dapat. Humubog. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. [acu¨¢rium] Acuario. b¨®beda. el ¨¢rabe. [¨¦pron] Devantal. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. adj. ukol. n. Aquiline. dati. Apron. naaararo nabubukid. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. Tapis. Appropriate. Apricot. bihas¨¢. adv. n. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. hind? tumutunton sa katwi ran. n. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. ukol. enramada. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. n. Sumubok. Kalakip. ar¨¢bico. [apr¨®ksimet] Aproximar. Pahintulot. adj. Arabic. Alulod. n. Lapit. Aptly. n. Tila punong kahoy. [apr¨²v] Aprobar. Arable. Arbitrate. Arab. Umar¨¬. [¨¢ptitiud] Aptitud. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. Apropos. Aptitude. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. Arch. Tagahatol. lum¨¤. Aqueduct. n. umangkin. Kakayahan. Nabubungkal. [arc] Arco de c¨ªrculo. [ark¨¦noem] Arcano. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. glorieta. Arcanum. Mabagsik. adj. hukom. n. Pag-ar¨ª. [apr¨®priet] Apropiar. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. kalapitan. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. mapapayagan . n. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. [¨¢rboer] Emparrado. v. n. dispuesto ¨® apto para la labranza. n. travieso. n. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. [¨¢ptli] Aptamente. [¨¢rkaik] Arcaico. anghel na may mataas na kalagayan. adj. juzgar como ¨¢rbitro. tap?. n.

Archives. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. Kilikili. Around. adj. Aroma. Aromatic. [¨¢rchoer] Arquero.Archbishoprick. lak¨ª. Armpit. n. n. maalab. [archd¨ªcn] Arcediano. [er¨¢und] En. sakbat. [¨¢rduos] Arduo. n. Pangangatwiran. Ukol sa aritm¨¦tika. n. bubong na balantok. v. inalisan ng alm¨¢s. [¨¢rguiument] Argumento. n. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. d¨¢anan sa i alim ng balantok. provenir. n. n. Aridity. dificil. [¨¦ria] ¨¢rea. Sa. Balantok sa bahay. septentrional. Armory. Kapuluan. [ar¨¢it] Acertadamente. Mahirap gawin. Armament. Taguan ng alm¨¢s. [¨¢rmles] Desarmado. [arist¨®cresi] Aristocracia. [¨¢rdensi. may sakb¨¢t. adj. n. apasionado. Armorer. Tagapag-ingat ng archibo. braso. n. Magmatwid. adj. [¨¢rmament] Armamento. Nauukol sa hilagaan. Archibo. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. [¨¢rcaivs] Archivos. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. pagpapahilagpos. Area. matwid. adj. Armed. n. [ar¨ªditi] Sequedad. Mahal na tao. adj. Tam¨¤. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. mas ipag. el art¨ªfice que fabrica armas. n. adv. bang¨®. Aristocrat. sa paligid. n. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. Nakaalm¨¢s. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). Bisig. Argue. cerca. Walang alm¨¢s. mapusok. mag-alm¨¢s. ¨® pangulong di¨¢kono. Magsakbat. Ark. arma. v. pagkatuy?. [¨¢rctic] ¨¢rtico. n. [arc] Arca. Armor. Arm. Mabang¨®. Mga sakbat. n. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. . n. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. Tuy?. ardor. [¨¢rguiu] Razonar. [ar¨®ma] Aroma. Arms. [¨¢rid] ¨¢rido. [¨¢rdchil] Arcilla. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo. magmula. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. v. Army. Archway. [¨¢rch-ue] Arcada. Architect. n. Kilikili. [¨¢rmori] Armer¨ªa. n. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. n. Archer. basal. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. n. Ningas ng kalooban. Malaking sasakyan. Ardency. adv. Arm. [er¨¢is] Levantarse. Architectural. n. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. adj. [¨¢rkivist] Archivero. Argument. Bumangon. b¨®veda. Kapisanan ng mga mahal na tao. [arms] Armas. Katuy?an. makipagmatwiranan. Lawak. Pangk¨®. n. mabigat gawin. alm¨¢s. Aristocracy. kapu sukan. Marunong ng aritm¨¦tika. Arithmetic. prep. n. adj. M¨¢maman¨¤. [¨¢rkitect] Arquitecto. [arn¨ªca] Arn¨ªca. [armd] Armado. Arithmetician. nacer. razonamiento. m aningas na loob. n. Hukbo. isa sa mga katungku an sa katedral. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. Pamaman¨¤. ¨¢rdor] Ardor. [¨¢rmoeroer] Armero. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. Maningas. Archivist. vehemente. [arm] Brazo. Arkitekto. Armhole. Ardent. [¨¢rmor] Armadura. disputar. alm¨¢s. Arnika. [er¨¢und] Al rededor. [¨¢rdent] Ardiente. adj. n. Ukol sa pangangatwiran. Argumentative. Arid. n. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. vehemencia. Archdeacon. Arnica. malapit sa. Architecture. manggaling. Archipelago. ansioso. n. adj. Arise. Lupang malagkit. seco. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. Aright. [¨¢rmful] Brazada. [¨¢rmistis] Armisticio. n. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. kab¨¢n. Arctic. [arm] Armar. Archery. Mga kasangkapang panglaban. n. n. adj. Arsediano. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. n. n. Aritm¨¦tika. [¨¢rmpit] Sobaco. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. bayan ¨® bansa. Argil. [¨¢rmjol] Sobaco. Around. n. Armistice. laborioso. tagapanghilagpos. Armful. Sa palibot. Arduous. n. calor. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica.

n. n. Lal¨¢ng. n. subir. v. Arrogance. para. n. Artillery. [arr¨¦] Colocar. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. Artificial. bahagi ng kasulatan. Arrantly. artiticial. fraude. Arrant. arreglar. pagdakip. Arraignment. [arr¨¦st] Arrestar. nalgas. Article. maggay ak. As. artista. [as¨¦ndant] Altura. pumukaw. adj. Masama. Pwit. tumaas. [art¨ªkiulet] Articular. n. adj. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. acusacion. pagdatal. adj. perverso. Arrow. Articular. Arraign. Arrangement. enga?o. Ascendant. pagbibilangg?. [¨¢rtist] Artista. Dumating. umudyok. Paghuli. matalin¨°. v. kahambugan kapal aluan. kung paano. arribo. [¨¢rticl] Art¨ªculo. Arson. v. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). bihis. n. pumangkat. [art¨ªfiser] Artesano. Nauukol sa kasukasuan. [as] Como. [er¨®] En fila. palas?. Arrive. adj. adj. kaalaman. Bumigkas ng malinaw. Astinggal. exitar. pagsasakdal. mientras. [arr¨¦ndchment] Colocacion. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. vestido. Umangkin. saeta. Arse. n. Ukol sa ugat. may pagkapalal¨®. pagsapit. musmos. [arr¨¢iv] Arribar. Gaya. sencillo. [arr¨¦n] Citar. Artful. husay. n. [¨¢ro] Flecha. [¨¢rtles] Simple. Manggagaw¨¤. magbilanggo. n. Artificer. Artisan. day¨¤. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. pagkahusay. v. Articulation. tampalasan. diestro. elevacion. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. orden de batalla. Arrear. Arrogant. [¨¢rrogans] Arrogancia. Arrearage. Arow. Nakahanay. kaswitikan. maliwanag. [arr¨¦ndch] Colocar. Artistic. claro. igualmente. n. adj. Arrogantly. Arrest. trasera. Articulate. ilangl¨¢ng. ayos sa pakikipag laban. Arterial. v. [¨¢rsoen] Incendio intencional. Sunog na kinus¨¤. [art¨ªkiulet] Articulado. mapaglikha. magsakdal. magbuy¨®. hambog. conj. umayos. [¨¢rsinal] Arsenal. Array. Pan¨¤. humusay. Articulate. ayos. Lumagay. Artery. pwitan. Ascend. poner en orden. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. dumakip. n. Magpangkat. [¨¢rticl] Capitular. arresto. Ang yar¨¬ sa katalinuan. palal¨°. acusar. katusuhan. Ugat. [¨¢rs] Culo. May kasamaan. emplazar. pangkat. n. sumulsol. Pagdating. m agsalita ng maliwanag. el que profesa algun arte. [¨¢rtifis] Artificio. Arquebuse. [art] Arte. Tawagin sa h¨²kuman. Pananalita ng maliwanag. Arte. Kakulangan sa ipinagkautan. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. Taas. [¨¢rtful] Artificioso. adj. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. v. adj. gayon din. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. pagkaayos . orgulloso. Gumising. bagay. [¨¢rrantli] Coruptamente. . sumapit. umayos. [art¨ªrial] Arterial. humanay. hind? katutub¨°. [¨¢rtisan] Artesano. n. Arrogate. Articulately. n. n. [arr¨¦st] Prision. Pagkalagay. Pagpapaharap sa h¨²kuman. adv. kulukut?. [art¨ªstic] Art¨ªstico. Array. n. v. v. sumampa. adv. Umahon. Gayak. Karaniwan. [¨¢rrogant] Arrogante. v. n. Kakulangan sa ipinagkautang. n. atraso. Artless. Likha. Artista. [arr¨ªer] Resto de una deuda. Arsenal. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. Kagilasan. [¨¢rroguet] Arrogarse. n. Humuli. Arsenic. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. n. n. [arr¨¦] Adorno. Artist. [art¨ªkiular] Articular. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. n. [artif¨ªcial] Artificial. Maglagay. Malinaw. Magilas. [arr¨¦nment] Emplazo. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. presuncion. adv. kumanya. orden. May pagkamagilas. ibilang?. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. Arrest. Arrival. Article. Pang-akbay. [er¨¢us] Despertar. Artifice. Kanyon. Art. gilas. n. adv. presumir de s¨ª. [¨¦rrant] Malo. Arrange. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. hablar distintamente. v. [as¨¦nd] Ascender. adornar. Artesian well. [¨¢rteri] Arteria. [¨¢rcueboes] Arcabuz. adj. v. umilanglang. en linea. yamang. tambien. llegar. [arr¨¢ival] Llegada. atraso.Arouse. maghambog. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. nakaayos.

[¨¢sies] Ceniza. tacha. [as¨¦ndant] Ascendiente. pagkapalagay. Assailant. v. Ashore. Asphalt. [as¨¦ncien. [as¨¢id] Al lado. n. inis¨ªn. de travez. Pahal¨¢ng. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. Bikas. n. pretendiente. Ash-tub. Asia. n. Saklap. Huming?. sa kati. Magtalaga. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. [asp¨¦rsion] Defamacion. Asinine. Ahun¨ªn. n. hangad. adj. Ass. acometimiento. [as¨¦l] Acometer. Asleep. pag-ahon. Asparagus. Ascription. n. [ash-toeb] Cenicero. bukod. n. magp atunay. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. Maniil. [aspir¨¦cien] Aspiracion. adj. Sa tab¨ª. adj. Asya. adj. Pintas. interrogar. paitaas. [¨¢spect] Aspecto. Punong kahoy na masanga't mayabong. pretender. n. fijar. [asl¨¢nt] Oblicuamente. dumaluho ng. Pababa. Mukhang humento. serpiente venenosa. [ascr¨¢ib] Adscribir. n. sa tagiliran. de travez. sumam¨°. maask¨¢d. kapangyarihan. pangloloob. n. v. Ahas na makamandag. [ascr¨ªpcien] Atribucion. adj. askad. paliwas. [ash-colord] Ceniciento. mangloob. italaga. [¨¢spiret] Aspirar. [¨¢shi] Cenizoso. Ascribe. [as¨¦lment] Asalto. n. aparte. Aspirant. paniniil . Magnas¨¤. Aspect. Asper. Kulay ab¨®. [asp¨¦rs] Difamar. n. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. Pahal¨¢ng. ignorante. kasiraang puri. Aslope. Myerkoles de senisa. Ask. Ash-Wednesday. hwag pahingahin. ang nagha hangad. pasukalin ang loob. adj. semblante. agresor. hangal. ¨¢ un lado. adv. maghangad. tumuus. Taga Asya. sa pangpang. Panghaharang. Aslant. sukal ng loob. calumniar. . [asl¨®p] Al sesgo. hichura. Sisidlan ng ab¨®. masukal ang loob. mangharang. asaltar. n. Paahon. Kulay-ab¨®. Aside. rogar. Pasulyap. v. kandidato. Ascendancy. Pasaklap¨ªn. [¨¢sent] Subida. Ang mahaharang. adv. [as] Burro. Ab¨®. bak?bak?. Manghaharang. asno. Natutulog. Assailable. [¨¢sper] ¨¢spero. Pahal¨¢ng. Assail. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. rigidez. any?. [asp¨¦riti] Aspereza. Ashes.] Ascencion. n. Taga Asya. Asquint. n. [as¨¦lant] Acometedor. Asperifolious. Masaklap. pag-samp¨¢. Asp. establecer. tabas. paaskarin. adv.Ascendant. [asp¨¢ir] Aspirar. Tumant?. [asl¨ªp] Dormido. [asert¨¦n] Asegurar. Assailment. asaltador. superior. ugaling humento. Asperity. Asperse. Lakas. rudeza. Askew. v. Ascertain. Ascension. Ashamed. samp¨¢hin. n. mangdadaluhong. adj. candidato. n. Aspirate. [asf¨¢lt] Asfalto. [ask] Pedir. [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. pag-ilanglang. [ascu¨ªnt] Al soslayo. Mamintas. Asphyxiate. tul¨®g. [ask¨¢nt] Al sesgo. adv. poder. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Aspersion. preguntar. Uminis. Burro. Askant. v. Ashy. mal olooban. adv. [¨¦sian] Asi¨¢tico. Asperate. ipagpalagay. mukha. Ang kahoy ay maputi't matibay. Asian. n. N¨¢pahiya. [¨¢sinain] Asinino. adj. adj. tonto. burriko. Asiatic. pangdadaluhong. Pag-akyat. n. Sa lup¨¤. v. [esi¨®r] En tierra. adj. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. [aski¨²] Oblicuamente. Ash-colored. In¨ªs.. m¨¢niniil. Asphyxia. masisiil. [asp] ¨¢spid. [¨¦sia] Asia. afirmar. Ascent. v. humandulong. pronunciar con aspiracion. hind? makahing¨¢. Aspire. gawing b k?bak?. atacar. ceniciento. Nas¨¤. n. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin. [as¨¦ndensi] Influjo. adj. mang loloob. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. n. [ash] Fresno. borrico. v. tumanong. Aspiration. atribuir. adj. adj. oblicuamente. [asf¨ªcsia] Asfixia. Magbady¨¢ ng tinig h. tulisan. adj. Pagkatalaga. ba k?bak?. manirang-puri. v. Ash. magta nong. [esi¨¦md] Avergonzado. Ang nagnanas¨¤. [¨¢spir?nt] Aspirante.

Hik¨¤. n. Assume. tasador de impuestos. Assessment. [as¨¢iner] Asignante. n. n. suavizar. Sumam¨¢. [asidi¨²iti] Asiduidad. [¨¢stma] Asma. n. ilipat sa iba. Magpulong. Asseverate. adj. pagsubok. kumandil¨¬. acometimiento de alguna plaza. v. Matatakdaan. Assortment. Maaasahan. afirmar. Associate. Asthma. [as¨¦soer] Asesor. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. Pag-ar¨¬ng kanya. [asoci¨¦cion] Asociacion. Assemble. wangk?. pumayag. kanyahin maghinal¨¤. pagpayag. umayon. [as¨¦rt?r] Afirmador. apaciguar. Pagtatakda. [¨¢sets] Caudal. [asever¨¦cien] Aseveracion. asegurar. v. Masikap. [as¨¦s] Amillarar. Assuage. magbagaybagay. Pag-ur¨¬. mangloob. magpisan. walang pagsala. [as¨ªmilebl] Semejante. sin duda. maghwad. . Assign. acometer. Assault. karamihan. n. n. calmar. paglilipat sa iba. experimentar. [as¨¢inment] Asignacion. multitud. Assignee. Assumption. v. [as¨¦sment] Amillaramiento. [asain¨ª] S¨ªndico. Assent. Assistant. [as¨ªstans] Asistencia. Assigner. Amilyaramyento. v. Assemblage. Kasam¨¢. Assault. n. [as¨®rtment] El acto de clasificar. [as¨®ciet] Socio. Alalay. mangharang. umabuloy. Samahan. apoderado. v. m agmukha. adj. [asu¨¦dch] Mitigar. cesion. Assent. paglilipat sa iba. v. [as¨¦mbl] Congregar. Assign. igaya. n. semejanza. v. ang nag sasalin sa iba. Assist. afirmar. magtadhan¨¤. Associate. ipagkaloob . afirmacion. defensor. pag-asa. Sumubok. Assure. presumir. tagapagsanggalang. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. Tagaayon. Assignment. umoo. sa likod. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. [as¨®lt] Asalto. [as¨®ciet] Asociado. [asi¨²redli] Ciertamente. n. laboriosidad. kagaya. Assertion. [as¨¦mbledch] Coleccion. n. adecuar. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. Magpahintulot. Assiduous. [as¨¦rt] Sostener. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. matatadhanaan. Magpalubay. [as¨¦mcien] Apropiacion. cierto. Sikap. consentimiento. n. Assets. handil¨¬. n. cesion. congreso. Pagtiwal¨¤. p angloloob. Astern. [as¨¦i] Ensayo. [as¨®lt] Asaltar. Assembly. n. n. sipag. [as¨¢in] Asignacion. Assess. experimento. transferente. Katulong. Lumusob. saklolo. arrogar. pagtatadhan¨¤. v. n. fondos. Nakapagpapalubay. adj. abuloy. n. cesionario. Tumulad. nakapagpapatahimik. [as¨¦rcien] Asercion. compa?ero. gumaya. masipag. dumaluhong. paoo. v. sumaklolo. v. magtanda. totoo. Asseveration. Assertor. ayudar. Assistance. apoyo.Assassin. Assuredly. [asev¨¦ret] Aseverar. adv. n. confederado. makisam¨¢. convocar. Asahan. aprobacion. v. Assuasive. Assessor. [as¨¦i] Ensayar. Kumuha. aprobar. [asi¨²rans] Seguridad. aplicado. apropiar. magpatahimi k. pagdaluhong. kapisanan. auxilio. adv. [as¨¢sinesien] Asesinato. n. Paglusob. n. tikman. Assimilable. [asi¨²rd] Seguro. n. pagbabagay-bagay. kapisanan. magwangis. [asimil¨¦cien] Asimilacion. Association. Magpatunay. v. n. [as¨¦nt] Asenso. v. v. n. Associate. [as¨¢sinet] Asesinar. Sinalinan ng kapangyarihan. n. umar¨¬ ng sa ib¨¢. Katipunan. Yaman. kawangis. Sa gaw¨ªng likod. Kapulungan. pagpapatotoo. Takda. Tumulong. n. Magtakda. [as¨ªst] Asistir. [as¨®ciet] Asociar. [asu¨¦siv] Mitigativo. kamukha. sociedad. mantener. Assimilate. pagkanya. n. wangis. pumaris. v. [asi¨²m] Tomar. magpahumpa. Assignable. Assured. v. Pagpatay ng tao. Hwad. Tulong. [as¨¦nt] Asentir. Pumatay ng tao. Assimilation. [as¨ªmilet] Asemejar. [as¨ªdiues] Asiduo. adj. auxiliar. Kahwad. [asi¨²r] Asegurar. n. adj. Pagpapatunay. prueba. magpatotoo. Assiduity. n. Totoong-totoo. Pahintulot. kasama. tikim. [as¨¢in] Asignar. [ast¨¦rn] Por la popa. Kasam¨¢. Assort. [as¨¦mbli] Asamblea. Umur¨¬. subukin. se?alar. M¨¢mam¨¢tay-tao. Assay. Assassinate. Assert. tadhan¨¤. Pagsasanay. ceder. [as¨®rt] Clasificar. Umalalay. Assurance. [asa¨ªnabl] Asignable. Assassination. Tagatasa ng bwis. Assay. certeza. adj. [as¨¢sin] Asesino.

errado. v. Astray. Pagtataglay. [at¨¦mpt] Intentar. concordia. Attempt. Atlantic. Atonic. makaka mit. [at¨¦nabl] Asequible. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. adhesion. M¨¢mangha. magtak¨¢. Ang pananalig na walang Dyos. adj. Napaka munting bagay. [at¨¦nd] Atender. Attack. v. Pahalang. Astound. asir. n. Attach. Attack. embargo. pagkahuli. Mahin¨¤. . Ukol sa panganorin. embestida. adv. [at] ¨¢. enlace. pillar. n. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. pagtatam¨®. experimento. v. tang¨¬. pasmar. de los astros. pagtik¨ªm. pakikisap¨¬. [astr¨¦] Desviado. sukat at kilos n mga tal¨¤. experimentar. n. Attempt. Atomic. servir. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. enorme. consecucion de lo que se pretende. Kamanghamangha. uma bot. magkamit. n. Asylum. Sakla. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. tumikim. Astonishment. Pahalang. propiciacion. n. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. asombro. [atr¨®ci?s] Atroz. [az¨¦rst] Sediento. Astral. [at¨¦ndans] Atencion. Hiwalay. enajenar. Sa. [atr¨®siti] Atrocidad. [at¨®p] Encima. afecto. alcanzar. Atlas. adj. N¨¢ligaw. Athletic. [ast¨®nishing] Asombroso. [as¨¢il?m] Asilo. maaabot. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. [¨¢tlas] ¨¢tlas. [at¨®n] Expiar. prep. Athwart. n. v. Atmosphere. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. refugio. paglaban. kumandi l¨¬. aplacar. n. en. [asti¨²t] Astuto. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. Munting munt?. bukaka. Uh¨¢w. [astr¨®loger] Astr¨®logo. lumusob. Pagk¨¢mangha. prestar atencion. Atrocious. pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. Astraddle. paglilingkod. Atone. acometer. Astrology. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. adj. adj. n. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. Attainable.Asthmatic. Astute. [at¨¦n] Ganar. coger. Athirst. Panganorin. v. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. tentativa. walang lak¨¢s. Karunungan tungkol sa lak¨ª. adj. sangla. adv. sumalakay. [at¨¦mpt] Empresa. ikab¨ªt. pa gkakam¨ªt. acompa?amiento. n. Ang may pananalig na walang Dyos. adj. v. At. switik. [ast¨¢und] Consternar. n. Astonish. Atmospheric. magtam¨®. n. Sa ibabaw. ¨¢lagaan. n. Atlas. procurar. idugtong. mabalis¨¢. prueba. n. adj. [ast¨®nish] Asombrar. adv. tumanga n. prep. apegarse. adv. Manggilal¨¢s. [¨¢stral] Astral. bituin at ibp. Astronomy. v. apaciguar. [at¨¢ch] Prender. n. humuli. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. Attain. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. pakikipagkasund?. Paglingap. (isang dagat). probar. Atl¨¢ntiko. Pagtatakip ng sala. v. bukod. [at¨®mic] At¨®mico. Dumakip. de un modo atravesado. [atoem] ¨¢tomo. Ukol sa tal¨¤. Astride. [ast¨®nishment] Pasmo. Atrocity. aparte. matatam¨®. n. pa ngpalubag-loob. kandilian. sukat at kilos ng mga al¨¤. [at¨¢c] Ataque. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. Athlete. servicio. Magtaglay. balakyot. Nakapangingilabot. magpalubag loob. Atom. [¨¢ziism] Ateismo. katampalasanan. Atonement. [as¨¢nder] Separadamente. pasmar. lo que se puede conseguir. Dumaluhong. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. Pagsubok. Daluhong. adj. n. n. pagkaabot. lumaban. aprehension. n. lograr. Attachment. [at¨¢c] Atacar. duminig. [at¨®nment] Expiacion. kagil¨¢gilal¨¢s. maglingkod. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. dugtong. H¨ªkain. n. p agkandil¨¬. manggilal¨¢s. de travez. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. paglusob. Ampunan. bituin at ibp. adj. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. humawak. Attendance. adj. Magtakip ng sala. Attend. n¨¢lisya. cuidado. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. Matataglay. [azl¨ªt] Atleta. Astronomer. [at¨¢chment] Amistad. salakay. adv. Astonishing. tampalasan. [at¨¦nment] Logro. considerar. mag patahimik. Attainment. Sumubok. Pakikipag-ibigan. Atheist. Atheism. Tuso. Astrologer. Kabalakyutan. magsumikap. Lumingap. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. adv. katak¨¢tak¨¢. Asunder. n. abay. Atop.

Pangganyak. Attribute. Augment. adivino. balang. v. [atr¨¢ct] Atraer. agente. Attract. Magdagdag. v. Kapulungan ng nangakikinig. asear. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. [¨®diens] Audiencia. Austere. magpapay¨¢t. Auctioneer. Ale. adj. Tay?. magpahayag. Pamahiin. [¨®gu?st] Agosto. [¨®spis] Auspicio. n. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan. adj. adj. pamuti. pangbutas. v. karangaldangal . Buk¨¢ng liwayway. [¨®dit] Remate de una cuenta. Augustness. Auction. [¨®ral] Aural. kainam an. adj. adj. Magbihis. [ant] Tia. adj. el que oye. n. acompa?ante. Dagdag. [atr¨ªbiut] Atributo. magpalagay. Lingap. Mapalad. N¨¢ririnig. Auspicious. [ogment¨¦cien] Aumentacion. n. panghalina. [¨®gu?r] Taladro. Auger. Augury. n. patong. Alil¨¤. v. v. Maglinaw ng isang kautangan. [at¨¦nuet] Atenuar. [ogm¨¦nt] A?adidura. Ampon. Attention. barrena. grandeza. atrevido. pagpapatotoo. [¨®dibl] Audible. [¨®gu?r] Barrena. magparami. [ost¨ªr] Austero. mabagsik. August. [at¨¦ntiv] Atento. taladro. [¨®b?rn] Moreno. Audit. Maingat. Magpahin¨¤. imputar. Marangal. Auricular. n. [¨®ccien] Almonedear. maggayak. oyente. Auditory. Ukol sa paratang. [at¨¦ncien] Atencion. n. Attire. pronosticar. gayak. magpalamuti. kalinga. Augmentation. n. n. r¨ªgido. achacar. v. Manggamot sa taynga. Kapangahasan. Pangbutas. n. proteccion. Augment. Bumutas. n. Attest. lingkod. Paratang. Attribution. [od¨¦cies] Audaz. humikayat. n. [¨®gu?st] Augusto. adivinar. Audacious. n. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. persuadir. nakahahalina.. [atest¨¦cien] Atestacion.. tia. tumuus. ingat. kandil¨¬. Aural. n. [¨®rist] Aurista. Attribute. lagay. pron. majestad. apoderado. mapamahiin. [¨®ccien] Almoneda. nakahihikayat. humul¨¤. Magparatang. mabangis. pa gsiyasat. Almoneda. August. Sumaks¨ª. adj. patong. [od¨¢citi] Audacia. sumiyas at. pagtutuos. [atr¨ªbiut] Atribuir. n. Audit. Dakong p¨¢kinigan. abay. Nakagaganyak. kahal ihalina. [at¨¦st] Atestiguar. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. taimtim. [or¨ªkiular] Auricular. Pangah¨¢s. p¨²blica subasta. panghikayat. humalina. adj. Augur. Bihis. Abogado. Attic. [ogu?stnes] Majestuosidad. Audible. manghu l¨¤. n. n. adj.. kagalanggalang. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. [or¨®ra] Aurora. Auburn. [at¨®rni] Abogado. tind¨ªg. presagio. Attitude. manghu hul¨¤. tagadinig. [occien¨ªr] Almonedero. Agosto. n. Aurora. Tagatuos. majestuoso. alguna cosa. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. el adorno y compostura de la persona. barrena. [at¨¢ir] Ataviar. [¨®ditori] Auditorio. Aunt. miramiento. hul¨¤. Attributive. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. pinta kasi. n. Mahigpit. [¨®ditor] Oidor. barrenahin. [at¨¦nuant] Atenuante. atributo. Balibol. lakihan. auditorio. Nagpapahin¨¤. osad¨ªa. crecer. katiwal¨¤. matapang. n. [at¨¢ir] Atav¨ªo. aumento. adelgazar. Audience. adj. atrayente. nagp¨¢papay¨¢t. Dagdag. any?. [atr¨¢ccien] Atraccion. [¨®dit] Rematar una cuenta. favorable. Nauukol sa taynga. Gumanyak. Mag-almoneda. . aumento. procurador. Attestation. Aurist. agorero. [atr¨¢ctiv] Atractivo. Nauukol sa taynga. Kuyomangg¨ª. v. Auditor. v. [¨®gu?r] Taladrar. adj. Anoman. [ogm¨¦nt] Aumentar.Attendant. Ang nag-aalmoneda. n. n. servidor. pakikinig. [¨¢tic] Desvan. Attorney. [ot] Algo. palagay. kapangyarihan. Attire. Audacity. n. n. Attenuant. severo. Auction. Attractive. katapangan. testimonio. n. Attenuate. n. Auspice. [at¨¦ndant] Sirviente. adornar. Pagsaks¨ª. Aught. [¨¢titiud] Actitud. guardilla. Attentive. adj. Augur. namumulang kulay kuyomangg¨ª. examinar. tagalinaw ng i sang kautangan. n. v. Karangalan. cuidado. Attraction. crep¨²sculo de la ma?ana. n. casta?o. declarar. n. ali. Paglilinaw ng isang kautangan. pinapalad.

[oz¨¦ntiket] Autenticar. ventaja. kalaban. katungkulan. verificar. Tawag. [av¨¦ndch] Vengarse. servir. Kapangyarihan. [av¨¦rs] Adverso. n. Katakawan. Average. pagkamayl ikha. [av¨¦labl] Util. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. Pagkaautor. precio medio. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. Nauukol sa ap¨°. ilagan. avariento. [av¨®id] Evitar. [¨®tom] Oto?o. Author. maglingkod. kaloob. Umiwas. ipakilala ang kato tohanan. [¨®zoraiz] Autorizar. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. [av¨®idabl] Evitable. Maiiwasan. n. disgusto. crueldad. Avalanche. adj. adv. [oz¨®riti] Autoridad. n. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico. [av¨¦r] Asegurar. Napapakinabangan. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. [¨¢v?ris] Avaricia. v. Ang katotohanan. Aba Ginoong Mar¨ªa. auxiliary. Avocation. babaing m¨¢ngangatha. n. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. Patotohanan. Avenge. Authorize. n. Salungat. potestad. pag-ilag . calle de arboles. ventajoso. [av¨¦niu] Avenida. Autopsy. adj. [¨®tograf] Aut¨®grafo. interj. hawak. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. apartar. salangsang. [av¨¦rt] Desviar. Avengement. lumih¨ªs. Lumik?. patunayan. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. Autumnal. Avidity. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. [¨®zorship] La calidad de autor. v. katakawan. [av¨ªditi] Voracidad. v. n. n. Aver. kasakiman. n. kabagsik¨¢n. adj. v. Aversion. Autor. Mapanghigant¨ª. iwasan. Manghiganti. n. Kahigpit¨¢n. oks¨ªlieri] Auxiliar. katalo. m¨¢ngangatha. umilag . M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. humiwalay. Pahintulot. kapahintulutan. n. Avoidable. Autographic. [oks¨ªlier. [¨¢v?redch] Promedio. babaing may-katha. magpatotoo. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. v. umilag. hanapbuhay. adj. [av¨¦ndchment] Venganza. n. n. v. Sama ng loob. ma totohanan. Avenue. lumay?. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. Automatical. Ap¨°. n. adj. n. Averse. Authority. Avoidance. Avenger. Authenticate. odio. Autonomy. totoo. Auxiliar. n. Higant¨ª. [av¨¦l] Provecho. tagulan. kabangisan Authentic. Autograph. binig yan ng kapangyarihan. Magpatunay. [¨®zor] Autor. Tunay. n. n. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. adj. [av¨¦l] Aprovechar. adj. n. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. [av¨¦rci?n] Aversion. Authorization. matunayan. adj. codicia. Sulat ng kanyang sariling kamay. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. [ost¨¦riti] Austeridad. [¨®tocrat] Aut¨®crata. adj. auxiliatorio. Authorship. Avaricious. Authoritative. kawa n¨ª. rigor. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa.Austerity. Aviari. Pigil. mai¨ªlagan. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. ayudar. [¨¦vieri] Pajarera. Autora. Sakim. t¨¦rmino medio. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. babaing may-likha. n. Avail. contrario. nagagamit. Otonyo. Available. pagt atanim. Avaunt. ocupacion. Average. n. magparusa. Autobiography. [¨®zores] Autora. Kumur¨° ng humigit kumulang. Pakinabang. may-likha. [ot¨®nomi] Autonomia. n. pag-aapo-ap?an. magbigay ng kapangyarihan. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. [av¨¢st] Forte. Autumn. Avert. Avast. ang katunayan. [avok¨¦cioen] Evocacion. adj. [ot¨®mnal] Oto?al. Avoid. tumulong. castigar algun delito. afirmar. autoritativo. v. [avar¨ªci?s] Avaro. Pag-iwas. n. Authenticity. Makinabang. Autocrat. n. n. v. Avail. matakaw. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. May kapangyarihan. sukal ng loob. alejar. n. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. pagkamaykatha. Kurong humigit kumulang. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. n. may-katha. [av¨¦ndcher] Vengador. Katulong. Kasakiman. [¨®topsi] Autopsia. Magpahintulot. Authoress. adj.

justificar. adj. [acs] Hacha. musmos. Pagka matandang binat¨¤. samantal¨¤. el nene. pagkanen¨¨. pagpayag. n. [b¨¢bl?r] Charlador. Kawikaan. n. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. adj. [av¨®ual] Declaracion justificativa. v. [b¨¢chelor] Soltero. Baa. [eu¨¦k] Despierto. kasindaksindak. color cer¨²leo. n. adv. Await. [ba] Balido. Pagkagising. jamas. determinacion. Babble. n. nakatanod. Away. Parang sanggol. Babyish. Pangim¨¬. c¨¦libe. [ai] S¨ª. Awfulness. Tagahatol. n. n. n. sa labas. Awful-eyed. satsat. bastos. Tumakot. Awe. asul. dificil. maghayag. Azure. pumukaw. Humatol. Balibol. el nene. Gumising. [eu¨¦ken] Despertar. oranggutang. adj. Avowal. v. hiya. adv. n. groceria. Awe. Award. Axle-tree. Ehe. Awl. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. [av¨¢uch] Afirmar. Sanggol. satsatero . Palakol. Sanggol. kasabihang may taglay na aral. [eju¨¢il] Un rato. op¨°. Talaga. magpatunay. Azimuth. asombrar. pavor. n. n. [av¨¢uchment] Declaracion. Avouch. v. kaylan man. kaunt?. nen¨¨. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. Baboon. adv. takip. Sungot. [b¨¢bl] Charlar. Sinag. Salitang musmos. gumitl¨¢. celibato. n. v. Awarder. Pagkasanggol. Bachelorship. adv. Magaspang. Mapagsalita ng walang kapakanan. Pangim¨¬. [b¨¦bish] Pueril. adj. pangbutas. Urong sa dakong likod. adj. [av¨¢uedli] Declaradamente. infante. [bac] Atras ¨® detras. [¨¢csis] Eje. Awake. Awfully. . n. n. Patabing?. parang nen¨¨. kasindaksindak. Maghintay. [av¨¢u] Declarar. n.. n. Axe. takot. Ay. kabastusan. esperar. [¨®fuli] Terriblemente. Wala. [e] Siempre. v. Maingat. mahirap gaw in. v. Lalik¨¢n. Gis¨ªng. [¨¢zoer] Azular. testimonio. [ba] Balar. Babble. n. Axis. afuera. confesar. magpasiya. v. n. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. algun tiempo. mag-antay mag-antabay. [b¨¢bl] Balbucear. [bi] B (be). [b¨¦bi] Criatura. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. pahayag. infancia. Awake. Axiomatical. adj. [o] Amedrentar. n. May matang mabalasik. Azure. aprobacion. [eu¨¦r] Cauto. Avouchment. Walang lebadura. Awn. adv. [au¨®rd] Sentencia. Bughaw. v. limb¨®. Awning. Awkward. n. n. [eu¨¦king] Despertamiento. Kakilakilabot. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. pinipihitan. [¨¢csi?m] Axioma. Pahayag ng pagpapatotoo. [eu¨¦t] Aguardar. nen¨¨. adj. Back. Magsalitang parang musmos. Kakilakilabot. Awry. pasiya. [¨®ning] Toldo. [¨®kuordnes] Tosquedad. n [b¨¦bi] Criatura. adv. sentenciar. Baby. Awhile. pumukaw. Gaw¨ªng kulay bughaw. [b¨¦bijud] Ni?ez. Avow. Awaken. y el meridiano del lugar. Award. n. sadya. Bachelor. v. Axiom. Gumising. [o] Miedo ¨® temor reverencial. Avowedly. Tingig ¨® boses ng tupa. [¨¢zoer] Azulado. Kulandong. Azymous. B B. Babe. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. para siempre. Awaking. Lag¨¬ mapakaylan man. [au¨®rd] Juzgar. mabughaw. [on] Arista. Malaking unggoy. Patotoo. adj. al travez. n. parlero. adv. n. Magpatotoo. pinipihitan. Awkwardness. [¨®ful] Tremendo. Aware. [au¨¦k] Despertar. Sangdal?. [eu¨¦y] Ausente. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. [ol] Lesna. adj. v. determinar. matandang binat¨¤. B (ba). rudo. Awful. ikir¨¢n. abiertamente. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. [ar¨¢i] Oblicuamente. infante. Babbler. Babyhood. horroroso. n. Matandang bagong tao. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. Oo. [¨®kuord] Tosco. Aye. adv. Magpahayag. Baa. Kagaspangan. charlataner¨ªa. ikir¨¢n. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). vigilante. Hatol.

[b¨¢cbaiting] Detraccion. [b¨¢lconi] Balcon. [b¨®ldjed] Calvo. Backward. Background. s¨¢ya . fiar. [b¨¢gpaip] Gaita. empaquetar. Pintuan sa likuran. v. ak¨°. Bagging. montar ¨¢ caballo. Badness. Tosino. Tal¨¬. K¨¢yong magaspang. M¨¢urong. n. mayordomo. chanza. Bag. Bale. n. Ang looban sa likuran ng bahay. Tumalo. pagtutuus. Paurungin. n. sagot. kaapihan. [b¨¢csiop] Trastienda. Kalb¨®. Back. Backslide. v. burla. g¨¢waan ng tinapay. traidor. n. kaibig ang taksil. n. detractor. miseria. [b?l] Caucionar. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. mapanglaw. agravio. kamusmusan. Backbiting. yamutin. [bet] Cebar. supot. [b¨¢cbait] Murmurar. adj. balancear. Pumagod. lumihis sa pinag-uusapan. sakuna. indispuesto. [b¨¢cgraund] Fondo. enemigo. Badinage. Katalo. [b¨¦dnes] Maldad. Magsagisag. [b¨¢dinedch] Gracejo. v. Liku ran. desacreditar. [bet] Cebo. se?alar con divisa. v. tu muus. patain. Sasisag. [badch] Divisa. Bola. ng panahong nagdaan. karneng baboy na inasn an. n. saldar. sumakay sa kabayo. adj. v. lerdo. umalimura sa likuran. hacia atras. difamar. [b¨¢cu?rd] Atras. Bale. bagabag. jocosidad. [bac] Sostener. Bail. lumit¨®. v. Paninirang puri. [bold] Calvo. Taong kalb¨®. [b¨¦lif] Alguacil. n. Backbone. n. [b¨¢fl] Eludir. [b¨¢dcher] Cansar. ka alitaan. calamidad. Ball. [bac] Espalda. pagpapataw¨¢. la carne salada del puerco. buto sa likod. Balk. [b¨¢lans] Pesar en balanza. Instrumento ng m¨²sika. May kasamaan. bala. n. [b?l] Fianza. Balk. Likod. n. Bad. pungl?. mayordomo. Backbiter. tergiversar. Bagpipe. Bailiff. contratiempo. n. Bald. espinazo. magbigkis. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. [b?l] Empalar. Ang daladalahan sa paglalakbay. baile. la parte de atras de cualquiera cosa. tanda. adv. Backward. [bacb¨®n] Hueso dorsal. bigkis. Badger. Bait. n. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. n. Backfriend. Kaibigang mapagpailalim. talega. n. mahirap kausapin. abala. Kakalbuh¨¢n. kadwagan. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. katiwala. trasero. n. adv. n. [badch] Divisar. Sangla. preposteramente. Agusil. Timbangan. Gulugod. Kadung?an. maglubog. [b¨¢cu?rd] Opuesto. Badge. Magtitinap¨¢y. n. lagak. perjuicio. [bag] Saco. sibi. Kasamaan. pelota. Magtinapay. [b¨¦dli] Malamente. n. umak¨°. Backroom. n. magbibingka. Baldness. Bake. Panaderya. sa dakong liko d. Magpain. Backwardness. n. adj. n. Backbite. Backshop. equipaje. magkulang sa pananalita. balance. M¨¢dulas. pagurin. [b¨¦keri] Panader¨ªa. [bolk] Viga. v. Baleful. pesadez. n. n. Urong. Mapanirang puri. ang dakong likuran ng anoman. Badly. salat. malo. n. s¨ªmbolo. [b¨¢cbaiter] Murmurador. Balance. Magtal¨¬. Pain. negligencia. hundir. [b¨¢lans] Balanza. Bayong. Managot. v. [b¨¢csaid] Espalda. magbalanse. Baldhead. confundir. Bacon. mapag-alimura.Back. faltar ¨¢ la palabra. bala. Manirang puri. Masama. [b¨¢cdor] Puerta trasera. Badge. [be¨ªk] Cocer en horno. kaaway. ang nan¨¢nag¨®t. [b¨¦cn] Tocino. balanse. sama. [b¨¢gging] Tela basta. walang buhok. Backdoor. [b?d] Mal. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. n. n. Baggage. Bailee. funesto. n. [b¨¦ker] Panadero. v. fiador. bir¨°. [b¨®ldnes] Calvez. [bol] Bola. Baker. Tuks¨®. n. fatigar. Backside. Bag. Sikang. Mahirap. Tumimbang. Bail. [bacsl¨¢id] Resbalar. kaibigang kasoy. se?al. n. [bag] Entalegar. may karamdaman. Bait. v. [b¨¢guedch] Bagaje. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. pag-alimura. v. Baffle. Bakery. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. Ang dakong likuran ng tindahan. n. n. anomang mabilog. pagkakalb¨®. n. Balcony. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. v. n. [b¨¦lful] Triste. [bolk] Frustrar. Balance. Balkon. v.

v. [b¨¢n?r] Bandera. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. banco. Bane. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. banda ng m¨²sika. bayle. Barandilyas. [b¨¢ndi] Pelotear. [bang] Dar pu?adas. Bang. Batang munt?. Tal¨¬. Bandylegged. n. n. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. Banana. Bankrupt. idestiero. v. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. n. baybayin. v. Saging. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. [band¨¢na] Bandanas. Bandit. n. Suntok. Bandanna. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. Bamboo. declararse insolvente. bandil¨¤. n. Baluster. Pangpang. festin. humib¨°. Magpig¨ªng. [b¨¢last] Lastre. Ukol sa b¨¢lsamo. [band] Venda. Bandbox. Balloon. vendaje. n. Bamboozle. [bal?str¨¦d] Balaustrada. Band. Bandy. Bantling.wan. pabango. fallido. n. poner dinero en un banco. Sumuntok. [b¨¢ndilegd] Patizambo. anuncio. [ben] Envenenar. quebrado. n. b¨²kawe. Globo. Bang. nakamamatay. Ballast. Bane. [b¨¢nter] Lumba. [b¨¢l?t] Balota. n. n. k¨¢inan. Banjo. n. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. excomunion. Papel de bangko. Balm. chasco. Baneful. Gabay. n. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. boto. n. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. proclama. banda. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. Balmy. Banquet. Magbigkis. Malugi. pagsamahin. Bangle. n. Banterer. fajar. tira ¨® faja. [bancbil] Billete de banco. B¨¢lsamo. walang ikabayad. tuks¨®. [b¨¢l?ster] Balaustre. v. Pabanguh¨¢n. Banner. v. bumugbog. [b¨¢ndcho] Banduria. discutir. manukso. v. Balota. Ban. v. Magday¨¤. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. destiero. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. tosigo. Banquet. manungayaw. sumpa. cuadrilla. [bang] Pu?ada. Band. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. bahag. v. Banknote. [ban] Bando. Bumoto sa pamamagitan ng balota. Manok sa Java. Lug¨ª. n. b¨¢ngko. n. [banc] Orilla. [b¨¢lad] Balada. burlon. [bam] Embalsamar. Balustrade. v. Magp ilapil. Kahong karton. Bankrupt. maghanda. magtal¨¬. paspas. [ban] Excomulgar. Ballot. Tulisan. [b¨¢ndedch] Venda. n. Pahayag. golpe. Manumpa. hind? makabayad. Bankbill. Pig¨ªng. magtapal. pamigkis. ligarse. v. n. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. Magbigkis. Itapon. n. pu lutong. mortal. [b¨¢ntam] Bantama. B¨¢lsamo. mawalan ng salap? a ng bangko. Ballast. adj. Pangyong mapul¨¢. n. Bandage. Nakakalason. v. Balsam. union. adj. mort¨ªfero. ¨¢nyayahan. bandera. Pulsera. mabang¨®. n. maldecir. pabang¨®. Magbir?. n. Lason. Maghagisan ng bola. n. kamandag. v. Balm. magtal¨¬. Mabilog ang bint?. bugbog. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. [b¨¢ncuet] Banquetear. Ballad. [b¨¢nish] Desterrar. [bamb¨²zler] Enga?ador. [bal¨²n] Globo. juntar. [b¨¢nishment] Destierro. [ben] Veneno. Bank. hand¨¢an. Banter. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. Bambuzler. Watawat. [b¨¢ndedch] Vendar. n. sisidlang karton. pumaspas. cambista. expeler fuera. barandilya. Kant¨¢. Ban. gabay. v. palabir?. magkainan. Bir¨°. n. Ballot. v. Banishment. Maglagay ng pangpabigat. burla. Banker. sacudir. n. Magdaray¨¤. n. n. Pamal¨® ng bola. manghaharang. Bandy. [b¨¦nful] Venenoso. M¨¢nunukso. [bamb¨²] Bamboa. [b¨¢nter] Lumbar. n. [b¨¢ncnot] Billete de banco. divertirse ¨¢ costa de alguno. unir. buh¨°. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. maglap¨¬lap¨¬. Lumason. estandarte. Kawayan. [bam] B¨¢lsamo. n. n. [b¨¢nister] Balaustre. [b¨¢last] Lastrar. [b¨¢ncuet] Banquete. magpiring. n. Bantam. [band] Vendar. [bamb¨²zl] Enga?ar. tamb?. [b¨¢ndi] Palocorvo. [b¨¢l?t] Votar con balotas. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. kalombigas. [b¨¢nker] Banquero. Gabay. n. cancion. . Bankruptcy. Banter. [bangl] Bracelete delgado. adj. awit. adj. n. Bank. Banister. n. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. Banish. v. tawag. Papel de b¨¢ngko. Bandurya. rivera. tira ¨® faja.

[b¨¦sles] Sin fondo. n. Silong. hadlang. Barter. Baptismal. Bar¨®metro. tumahol . n. adj. Basement. Hubad. Barouche. n. [barb] Barba. Bark. isang marangal na pamagat. Makipagkayar?. negociar. n. May halong lebadura. [b¨¢rber] Barbero. n. compra ¨® venta. [barc] Corteza. Tampalasan. Bangan. mabab¨¤. Barber. ladrar. Magbinyag. [b¨¢r-rum] Taberna. adj. atrincherar. n. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). [b¨¢rel] Embarilar. Lebadura. Barricade. Kwartel. Barm. [bas¨®lt] Basalto. Halang. n. [bar¨®meter] Bar¨®metro. n. despreciable. [b¨¢ptismal] Bautismal. Magsilid sa bariles. Patung¨¢n. Batong matigas. basa. impedir. [b¨¢rnecl] Barnicla. Barnacle. [b?r] Desnudar. p¨®ndo. v. Bard. estacada. upak. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. [b¨¦rli] Meramente. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. Barbarous. Barn. adj. n.Baptism. Baptistery. [b¨¦rfesd] Descarado. cruel. Baptize. adj. Bark¨®. mabaksik. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. insolente. m¨¢ghadlang. ajustar. Barrister. walang bunga. pagbili ¨® pagbibil¨ª. envilecer. mahalay. ladra. [b¨¢rister] Abogado. pinagkasunduan. hub?. Magkut¨¤. Nauukol sa binyag. Barbaric. [bapt¨¢is] Bautizar. kut¨¤. [b?s] Bajo. Besbol. Walanghiy¨¢. Barefaced. [b¨¢ruch] Carruage. maglagay ng kut¨¤. Barrow. Maghubad. puerco. Bark. n. n. [b¨¢riton] Baritono. salbahe. adj. v. kabaksikan. hadlang. [bar] Barra. n. [b¨¢rguen] Pactar. Barbarian. adj. Bare. Umupak. Baritone. Abogado. Dakong pinagbibinyagan. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. maghub¨°. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. tuntungan. barbero. descubierto. walang bait. Bar¨ªtono. Barrier. [b¨¦rfut] Descalzo. v. Barricade. [b¨¦sment] Basamento. n. Barefoot. Base. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. Base. pajar. n. Baog. n. [b¨¢ri?r] Barrera. May pagkahubad. n. Barley. n. Ang nagbibinyag. salvaje. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. Karwahe. Baron. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. [bard] Poeta. Bar-room. Hamak. Baron. Barge. Taong tampalasan. n. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. [b¨¢ro] Angarillas. tranca. sangg¨¢. estrados. [barc] Barco. Bariles. v. [barb¨¢riti] Barbaridad. Bar. Halang. magbigay ng pangalan. Manggugupit ng buhok. kapisanan n g mga abogado. [b¨¢rguen] Ajuste. Barrel. kah¨®l. pananim na gaya ng palay. [bardch] Falua ¨® faluca. Binyag. Barbarity. Bargain. desfondado. levadura. Pangangalakal. prohibir. n. k¨¢waw¨¤. n. kumahol. n. [barik¨¦d] Barrera. Pinagkayarian. [b¨¢ptism] Bautismo. vil. Barely. Sebada. [b¨¢rter] Traficar. Bab¨¤. adv. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. n. [b¨¢ron] Baron. simplemente. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. Barrack. v. humamak. Bare. Baseball. sasakyang may layag. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. Walang suot ang paa. v. adj. balb¨¢s. pagbibinyag. Mangalakal. v. magpalit. Tindahan ng alak. pedestal. Munting kut¨¤. Base. descubrir. . Ipatong sa patungan. kamalig. n. Barb. tah¨®l. mangalakal. Magtrangk¨¢. [b¨¢ren] Esteril. Baseless. v. talukap. Katampalasanan. n. mabaksik. n. v. [barc] Descortezar. [barn] Granero. Kask¨®. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. n. [barm] Jiste. convenio. Tampalasan. Basalt. [b?r] Desnudo. n. paa. cambiar. [b¨¢rac] Cuartel. Bar. Baptist. embarcacion. [b¨¢rli] Cebada. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. n. walang takip. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. adj. bardo. adj. Barrel. Barometer. infructuoso. k¨¢maligan. [bar] Cerrar con barras. nakagayon lamang. Barter. Barren. trocar. n. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. n. pobremente. baboy. M¨¢nunula. humilde. mag-alis ng takip. Balat. n. Bargain. [b?s] Fondo. n. obst¨¢culo. n. n. basal. mag-alis ng balat ng kahoy. obst¨¢culo. mang-aahit. [b¨¢rel] Barril. [b?s] Apoyar. Bark. Barmy.

engordar. matatakut¨ªn. fundamento. bumugbog humagupit. n. Palakol na panglaban. Bashfully. Bathing. Bask. Sigaw. golpear. [bir] Oso. n. [b¨¢tl] Batallar. Bastard. dagatdagat an kaugpong ng dagat. [baz¨¢r] Bazar. Bass. bugbog. [bich] Encallar. Magpataba. [bask] Asolear. Tungtungan. n. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. almasen ng sarisari. magbat¨¢. n. v. Basting. [b¨¢tn] Astilla. n. h¨ªlamusan. v. Isang pulutong ng mga kawal. n. kinatatayuan. kahalayan. n. Bear. dumigm¨¤. [bid] Cuenta. Sumigaw. v. rada. n. patani. Beach. n. Bastardo. v. balar. t¨ªmido. mag-ihaw ng lamang kati. [bic] Pico. Ayos ng laban¨¢n. Tumahol. [bat] Garrote ¨® cachiporra. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. Bear. Sitaw. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. rosario. Batter. Maginoo sa Turkya. Magdal¨¢. adv. n. Magbilad. [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. Kahamakan. [b¨¢ter] El que apalea. Bashful. magpalig¨°. v. [basi¨®] Baj¨¢. pingga. combatir. [bat¨¢li?n] Batallon. adj. Lumaban. [bei] Bayo. n. Lobina. b¨¢yakan. makipagbaka. Bagay na walang halaga. [bei] Ladrar. n. espurio. Baybay-dagat. n. Basis. [b¨¦onet] Bayoneta. Beam. Bawl. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. orilla. n. Bauble. Bayoneta. Beach. canasta. Batter. [b¨¢tl] Batalla. v. [bol] Gritar. pringar ¨® untar la carne en el asador. Isadsad sa baybay. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. v. umalalay. n. [best] Apalear. puerto abierto en el mar. Bay. [bez] Ba?ar. [bas] Bajo. fanal. n. batul¨¢ng. Beacon. [bin] Haba. Batery¨¢.Baseness. n. bilao. ibilad. pinag mumulan. n. encogido. vocear. Tuka. rayo de luz. [b¨¦sn] Jofaina. [b¨¢tn] Cebar. Manaksak ng bayoneta. Battle-axe. humiyaw. P¨¢nik¨¬. [b¨¢sket] Cesta. Bass. Basin. magka. Bayonet. P¨¢liguan. v. n. Bathing-tub. base. Beagle. Bawl. kahinhinan. n. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. vileza. mahinhin. [bei] Bah¨ªa. pinagbubuhatan. hornada. [bir] Llevar alguna cosa como carga. isang isda. v.. [b¨¢ter] Apalear. pedestal. anam¨¢n. kumahol. n. adj. Mahihiyain. brazo de mar. Palanggana. sufrir (algun dolor). abaloryo. n. mamunga. [batch] Cochura. modestia. Batten. adj. Look. producir. n. n. Oso. kabagkabag. [b¨¦zing] Ba?o. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. [b¨¢stard] Bastardo. Kilo . May pagkamahiyain. pamook. kutang may kanyon. Bath. Beadle. Beak. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. Masa ng tinapay. n. v. Basket. isang pulutong na sundalong ma kanyon. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. ay. Busl?. liwanag. Battle. v. [b¨¦snes] Bajeza. Kwintas. Battle. [bol] Grito. abalorios. Batten. Mag¨ªng. Kahihiyan. n. P¨¢liguan. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. [b¨ªgl] Sabueso. Tatal. [baz] Ba?o. hampas. mag. pagbabaka. brazos de balanza. Bashaw. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. Bazaar. Baste. n. magtiis. Palilig¨°. so portar. [b¨¢teri] Bater¨ªa. Bay. Bean. v. n. Battle-array. n. [b¨¢shful] Vergonzoso. an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. [bas] Lobina. Bat. n. Bashfulness. mamal¨°. v. Laban¨¢n. Beam. ka¨ªng. [bich] Costa. Bead. Agusil. sum¨¢. n. Batch. Ang humahampas. Be. tener algun estado ¨® calidad. [b¨ªdl] Alguacil. yumaman. ponerse ¨¢ tomar el sol. Kulay bayo. [b¨¦sis] Basa. [b¨ª] Ser ¨® estar. Hilbana.. sostener. Battalion. Bay. reparar. Humampas. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. Basar. n. n. bakol. digm¨¤. (isang hayop na apat ang paa). manganak. sigang palatandaan. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. n. makipamook. [b¨ªcn] Faro. . ribera. apaleamiento. Kumislap.. Battery. apaleador. parir. [b¨®bl] Chucher¨ªa. [bim] Viga maestra de un edificio. grave. n. n. ba?arse. Malig¨°. kumisap numingning. Bayonet. Bat. Bathe. hiyaw. [bat] Murci¨¦lago.

Beard. n. v. v. pison. convenientemente. Ihiga. n [b¨¢dlamait] Loco. v. Bedfellow. Sapagka't. [b¨¦dlam] Casa de locos. Bed-chamber. [bisuacs] Cera. v. maza. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. Sap¨¤. n. [bi¨ª] Abeja. Beer. [bidi¨²] Rociar. pulsacion. tibok. adj. Beat. [bik¨¢ming] Decente. ofuscar. acontecer. felicidad. Beautify. v. [b¨ªstli] Bestial. lecho. conj. [bi-l¨¢in] Linea recta. [b¨ªrded] Barbado. ulol. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. Halinahin. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. modo de portarse en lo exterior. arista de espiga. [b¨ªrer] Portador. n. v. [bed-cloz] Coberturas de cama. papag. n. magparik¨ªt. Bedding. n. Ulol. n. n. kilos. Bed-clothes. tulug¨¢n. [bec] Riachuelo. n. [bi¨¢titiud] Beatitud. v. Bedlam. loco. pisado. [bec] Se?a. deslumbrar. lumab¨°. [bik¨¢m] Convenir. Mabalbas. Bugbog. v. [bi¨²tiful] Hermoso. Hampas. batiin. adj. n. Becomingly. Becalm. n. maging . Oras ng pagtulog. may pagkahayop. n. katre. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. tumahimik. regar. imberbe. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. kamumo. Mangyari. Beautifully.m¨¢uw?. conveniente. Because. Bechance. and part. Bee. n. v. bat¨¬. Beastly. Walang balb¨¢s. Beauty. bubwanin. Beatitude. n. Silid na tulug¨¢n. n. sosegar. Bearing. Tang?an. kutog. Parang hayop. Magk¨¢taon. Bedlamite. May kahusayan. v. Becoming. acostar. . mangyari. adj. [b¨ª-jaiv] Colmena. Bed. n. Hayop na apat ang paa. Bee-line. dinikdik. sumenyas. adj. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. n. [b¨¢ring] Situacion. Kalagayan. [bi¨²ti] Hermosura. cautivar. n. n. dahil sa.Bearable. Become. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. n. Beast. [bic¨®s] Porque. Humampas. tilad na kahoy. Silid na tulug¨¢n. convertirse. suceder. [bich] Haya. putakt¨ª. v. H¨ªgaan. Gand¨¢. Bed. Beaten. Beckon. indicacion muda. adj. m¨¢payap¨¤. [bird] Barba. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. [bic¨¢m] Serenar. [bird] Desbarbar. Bahay-pukyutan. Senyasan. [bed] Meter en la cama. adj. n. Lumubay.. Beardless. humimpil. M¨¢bagay. Magpagand¨¢. Beating. venir ¨¢ parar. [bist] Bestia. bagay. pitak. [bi¨²tifay] Hermosear. Beat. lun¨¢tico. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama. bumugbog. [bik¨¢mingli] Decentemente. [bed] Cama. n. [b¨ªting] Paliza. n. v. Pinukpok. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. [bid¨ªm] Oscurecer. Kumulimlim. bello. [b¨ªrabl] Sufrible. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. adornar. maggayak. n. [bec] Hacer se?a con la cabeza. kariktan. Pagk¨ªt. Isang uri ng hayop. Guhit na matwid. Makababat¨¢. [bich¨¢ns] Acaecer. adj. Beck. Hind? makabangon sa h¨ªgaan. n. Beauteous. [bir] Cerveza. Beck. may pagkakaakma. hagupit. Pukyutan. bulo ng uhay. Beeswax. Bedim. Bed-room. n. Bedew. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. Bedtime. makatitiis. [bi¨²tifuli] Hermosamente. parang ganid. Kaginghawahan. Bear-fly. dik¨ªt. Balbas. n. kagandahan. magdilig. Bearded. Beef-steak. [bit] Golpe. Mahusay. asal. adv. correccion. [bedr¨¦den] Postrado en cama. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. hermoso. adj. Beard. Isang gugulayin. ganyakin ang kalooban. ugal¨¬. Beech. Becharm. akma. Isang punong kahoy. marikit. n. [bich¨¢rm] Encantar. [bi¨²tiues] Bello. n. golpear. v. adj. n. [bit] Apalear. Tang?. Beet. Beautiful. Bearer. May kagandahan. [bif¨®l] Suceder. n. marikit. Bee-hive. [bitn] Trillado. Beetle. may pa gkabagay. Befall. belleza. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. Maganda. [b¨ªrdles] Desbarbado. [bit] Acelga. Beddridden. Bangaw. Beef. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. Maganda. [b¨ªtl] Escarabajo. Magwisik. Serbesa. calmar. Beck. brutal.

Mangday¨¢. Before. n. tumingin. adj. May pananalig. [bigu¨¦t] Engendrar. patrocinar. Beggar. Beginning. Beleaguer. Believer. empezar. mamanhik . int. Beg. sa tapat. v. Mag-ugal¨¬. Being. Maniwal¨¤. Mangan¨¢k. ente. manood. tapat. magmalas. [b¨¦gu?r] Empobrecer. Behold. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. Belate. Yamang. pananalig. [bij¨²f] Convenir. prep. supuesto. Magdaray¨¤. v. Beggarly. v. [bij¨¢f] Favor. Sumigaw ng malakas. fe. Belle. B¨¢tingawan. n. Buhay. sa harap. [bifr¨¦nd] Favorecer. beneficio. n. Beforetime. anticipadamente. Magtagal. Behoof. [b¨¦lfri] Campanario. Mga panahong nagdaan. [bif¨®rjend] De antemano. Belligerent. . Ugal¨¬. magsimula. Sak¨ªt ng tiyan. n. desmentir. Kumubkob. [bil¨¢i] Contrahacer. [bil¨ªguer] Sitiar. magdum¨ª. Believe. n. Magpasimula. Hampasin. umangal. emporcar. may pananampalataya. huming?. pin anggalingan. pakinabang. Magpalimos. Belligerent. miserable. calumniar. [bel¨ªdcherent] Beligerante. n. Pulubi. Belch. [b¨¦liec] C¨®lica. adj. importar. adv. rudimentos. v. [bil¨ªv] Creer. impostor. Hungkoy. conj. p¨¢una. Being.Befit. [bif¨®r] Mas adelante. sumuka. suplicar. Belly-ache. bramido. bloquear. pensar. mapanghib¨°. Bellow. Dumighay. [bij¨¦d] Degollar. n. Mapan¨ªniwalaan. Pakinabang. y prep. n. kampanaryo. tao. n. Beggar. seducir. Tiyan. Mangdidigm¨¤. suplicante. N¨¢rito!. lo que se puede creer. Kumubkob. n. Behold. mamunga. [b¨¦lo] Vociferar. h¨¦ aqu¨ª!. Begone. en presencia de. Sa unahan. vomitar. Paniwal¨¤. n. n. adj. [b¨¦li] Vientre. parang pulubi. Sa likur¨¢n. bago mangya ri. Kapagkaraka. estado ¨® condicion particular. mirar. sa hulihan. hihip. Bell. [bil¨¦i] Bloquear. m¨¢akma. adv. Tumingin. tras. [bij¨®ldn] Deudor. v. antes. adv. contemplar. v. n. akal¨¤. [big¨¢iler] Enga?ador. credo. convenir. [bij¨®ld] Ver. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. kampan¨¤. taong nagpapalimos. pabulaanan. ante. n. puesto que. magkaroon. proteger. Belly. decapitar. [b¨ªing] Existencia. v. panana palataya. [bil¨¦b?r] Apalear. magpalagay mag-asal. bramar. [b¨ªing] Ya que. Ang nasa pakikidigm¨¤. balulusan. bago. Kandil¨¬. conducta. [bij¨²f] Provecho. M¨¢bagay. [bij¨¢ind] Detras. lagay. adj. Mar¨¢lita. umakal¨¤. Lumingap. Begin. magparatang. v. Belch. [b¨¦lo] Rugido. Beforehand. [bil¨¦it] Tardar. causar. Sigaw na malakas. Behalf. Bellicose. v. Belabor. adv. Baguhan. m¨¢kailangan. conducirse. [belch] Regoldar. Belfry. Hul¨ª. palagay. alis diyan! Beguile. [bij¨¦v] Proceder. producir. n¨¢kita mo na! Beholden. [bil¨ªvabl] Creible. cascar. M¨¢ukol. Belie. Dalagang magand¨¢. fiel. dinghal. [bel] La Venus de una ciudad. v. Beguiler. n. kapaniwalaan. Belief. Magpahirap. umandukha. [beg] Mendigar. [bigu¨ªn] Comenzar. [bif¨¢ul] Ensuciar. Belay. en frente. v. [bij¨¦vior] Proceder. angal. v. patrocinio. Sulong!. mapagbasag-ulo. v. [belch] Reg¨¹eldo. Dighay. v. n. Beginner. Believable. [bel¨ªdcherent] Beligerante. [big¨¢il] Enga?ar. Befoul. int. [bif¨ªt] Venir bien. Behind. v. ser. magmasid. v. Bellows. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. Behindhand. Pumugot ng ulo. Befriend. eructacion. asal. n. magtam¨®. pasi nungalingan. manghib¨°. maglwat. [bigu¨ªner] Principiante. [bij¨®ld] H¨¦!. Behavior. [bil¨ªver] Creyente. Ukol sa pakikidigm¨¤. Sumalangsang. [bel] Campana. n. v. Behoof. pordiosear. Behead. utilidad. arruinar. antes de. v. Dumum¨ª. pinagmulan. kumulong. [bil¨ªf] Creencia. Batingaw. tignan mo!. bugbugin. sa paraang. sumam¨°. Behave. [b¨¦los] Fuelle. Nagkakautang. [b¨¦gu?r] Mendigo. [b¨¦licos] Belicoso. Pasimula. novicio. n. Bellow. Beget. v. v. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. kumand il¨¬. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa.

[bend] Comba. [bened¨ªccien] Bendicion. magkaloob. v. Pinakamabuti. Mamanhid. Dumaing. Kagandahang loob. [b¨¦nding] Pliegue. [bin¨¢in] Benigno. prep. [bis¨ªm] Convenir. Beset. Bereavement. Pagsamsam. [benef¨ªcial] Beneficioso. [bin¨¦m] Entorpecer.. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. N¨¢papakinabangan. Bestir. gracia.Bellyband. magbilin. n. Bequest. sa tab¨ª. sumam¨°. al lado de. doblar. Belong. Besmoke. disfamar. Besot. [benef¨¢ctor] Bienhechor. encorvadura. Mangurot. pal¨¤. Pilansikan. Humubog. [bisp¨¢t?r] Salpicar. Basb¨¢s. [bent] Encorvado. Magtagubilin. Benefit. [bil¨¢ved] Querido. [ben¨ªgnant] Bondadoso. abajo. kumulong. [bim¨®c] Mofarse. ventrera. lo mejor. v. [b¨¦liband] Cincha. Beneficent. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. y prep. v. provechoso. Bestow. asiento. biyay a. likmuan. Best. m¨¢sangkap. dulce. R¨¢tiles. adj. v. Bangk?. [bism¨®c] Ahumar. abajo. n. Kumubkob. n. [benef¨¢ccion] Beneficio. v. M¨¢pakinabangan. [bistri¨²] Rociar.. tub¨°. amado. Benignity. Magandang loob. yup¨¬. [benef¨¢ctres] Bienhechora. v.. v. v. v. Kilusin. n. rodear. cercar. despojo. Bespeak. yup?. [bism¨ªr] Salpicar. n. Beseech. n. Giliw. Kagandahang-loob. Bend. dumih¨¢n. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Beneficial. Besiege. n. bloquear. Lang?in. adj. Bemad. n. Bemock. Bend. v. pagpapal¨¤. clemente. k¨¢butibutihan. Beside. v. pagkahutok. kagalingan. Magandang-loob. hut¨®k. generoso. [belt] Cinturon. [bis¨¦t] Sitiar. Mag¨ªng bagay. [b¨¦nefit] Beneficio. [b¨¦ril] Berilo. adj. arrebatar. Hubog. Manuya. humibik. Mamanhik. Beneath. Beneficiary. [bisp¨ªc] Encomendar. Bestrew. kurut¨ªn. [ben¨¦fisens] Beneficencia. v. v. n. [best] Superior. magalingin. kulubot. Pamigkis. v. Benumb. [b¨¦nefit] Beneficiar. Maamong-loob. n. [bist¨¦r] Mover. mabuting asal . Pilansikan. sa pilin g. makiusap. Below. Bequeath. Kumubkob. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. Pamana. bondad. Pakinakang. n. baya. doblez. kapakinaba ng¨¢n. parecer bien. Berth. talsikan. gumaw¨¤ ng kagalingan. Sa ibaba. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. adj. ikalat. M¨¢ukol. [ben¨¦volens] Benevolencia. Bereave. Bemoan. Kagandahang-loob. Besmear. yumup¨¬. ordenar. Benevolence. [bend] Encorvar. irog. n. suub¨ªn. bondad. gumab¨ m. [bin¨ªz] Debajo. v. rogar. bumakod. [bil¨®ng] Pertenecer. adv. v. Benefit. [benef¨ªcieri] Beneficiado. bumaluktot. esparcir. utilidad. n. Magpamana. ensuciar. Benevolent. entontecer. n. v. n. bukod sa. v. adj. Beloved. . n. Isabog. deplorar. v. Benignant. Bending. Gabih¨ªn. Bulati sa loob ng tiyan. tendido. Berry. excepto. [bis¨ªch] Suplicar. hacer bien. Benign. Beryl. adj. pag-agaw. Baluktot. hangalin. manirang puri. kumulong. y adj. adj. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. udyukan. abutin ng gab¨ª. sa ibab¨¤. sintur¨®n. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. v. Berilo (batong mahalaga). kun¨®t. [bim¨®n] Lamentar. [bist¨®] Dar. Sa siping. [bis¨ªdch] Sitiar. provecho. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. maawain. Kabutihang gawa. n. v. Belt. ibuy¨®. v. [bim¨¢d] Enloquecer. Pileges. [ben¨ªgniti] Benignidad. [b¨¦r-ri] Baya. Benefactor. Magandang loob. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. afable. [bip¨ªnch] Pellizcar. Magsuub. n. conferir. Bellyworm. Pamigkis ng tiyan. v. [bis¨®t] Infatuar. Bespatter. umagaw. baluktot. Benediction. adj. Benefaction. pakinabang. liban. Maul¨®l. Bepinch. Sumamsam. Bent. minamahal. Beseem. Bench. otorgar. Benefactress. n. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. incitar. [bir¨ªv] Despojar. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. [bil¨®] Debajo. Beneficence. mahabagin. [bench] Banco. prep. oscurecer. Sa ilalim. kabutihang asal. Benight. n. Magbigay. [bir¨ªvment] Privacion. bendisyon. humutok. [bis¨¢id] Cerca.

Kas¨¢l. Bigamist. en medio de una y otra cosa. n. mag-utos. m ag-anyaya. hechizo. Dal¨¢dalawang ta¨®n. Bide. Sa kapanahunan. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. Bight. [biu¨¦l] Lamentar. uminam. malisya. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. kartab¨®n. [b¨¦t?r] Mejor. Ang pag-aasawa sa dalawa. n. Ang taong may dalawang asawa. humawak. hip¨®crita. sa kasal ukuyan. turing. Bidder. Sumunggab. v. Pagkaligaw. bitimes. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. Kas¨¢l. Halaghag. and¨¢s. n. Bumuti. Bigoted. buhaghag. [bit¨¢im. Bilin. Katiwal¨¤ ng aklatan. [b¨ªgamist] Bigamo. [bet] Apostar. [b¨ªblical] B¨ªblico. Bigness. [biu¨ªtcher] Encantador. Beyond. n. v. tawad. [b¨¦vi] Bandada. v. n. [bai¨¦nnial] Bienal. Bettor. Mangkukulam. [b¨¢it] Bah¨ªa. Pan¨¢tiko. pag-aasawa. Betime. [b¨¦tor] Apostador. [big] Grande. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. adj. paglililo. n. utos. Bicker. umenkanto. v. patungan ng kabaong. Bewilder. Bewitch. bit¨¢ims] Con tiempo. [biu¨ªtch] Encantar. Salalay. M¨¢mumusta. M¨¢ligaw. v. [b¨¦vel] Cartabon. Magkasal. Makihamok. Big. n. Bewitcher. Sa pag-itan. Sa dako pa roon. v. Ang tagatawad. [bitw¨ªn] Entre. Ipahiwatig. Panukat. Betray. mangkulam. umigi. banal na kasulatan ng mga kristiano. re?ir. [bitr¨¦i] Traicionar. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. [b¨¦t?r] Mejorar. [b¨ªgami] Bigamia. Bibliothecary. Betrothment. lalong ma inam. v. adj. [b¨¦veredch] Bebida. [bitr¨®z] Desposar. n. Pumusta. Look.Bet. [b¨¦ting] Apuesta. v. Betroth. f¨¦retro. Kalakhan. Biennial. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. tawad. tumangan. n. . [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. [bitu¨ªcs] Entre. descarriar. Bibulous. Huming?. v. [biu¨¦r] Guardarse. Bigot. maglilo. Bicycle. magpaalam. Bewitchery. tagaturing. adj. despedirse. Bidding. v. [bit¨®kn] Significar. Pangkukulam. n. [bitr¨®zal] Esponsales. n. Bewail. ordenar. Sa pagitan. n. Better. Betake. Turing. panggagaway. taya. v. makiaway. Betwixt. ibayo. Pahal¨¢ng. n. Lalong mabuti. n. convidar. en sazon. tumaghoy. [baid] Sufrir. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. anunciar. Kalandra. Biblical. Bias. Biblia. Bevy. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. tumira. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. manggaway . [bir] Andas. n. [biz¨ªnc] Recapacitar. Bewilderment. manggagaway. n. n. gumaling. n. Betting. Biggin. [b¨ªder] El postor. n. [bid] Pedir. Better. Pustahan. Betrayal. [b¨¢ycikl] Bicicleta. Betrothal. Bevel. delantal. Ukol sa Biblia. [bet] Apuesta. Malaki. adv. [b¨ªgnes] Grandeza. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. adv. pag-aasawa. Bib. v. magbat¨¢. [b¨ªk?r] Escaramucear. adj. [b¨¢ias] Al sesgo. hechicero. Bethink. tumahan. Kawan. [bitr¨¢yal] Traicion. n. n. Beverage. Bibliography. Bid. adj. k¨¢ban. prep. prep. Betoken. tumaya. agarrar. Magtaksil. Bet. Iin¨²min. mapagpakitang tao. (de aves). maleficar. [bit¨¦c] Tomar. [biy¨®nd] Mas all¨¢. prep. sa gitna. [b¨ªding] Orden. Kataksilan. [bib] Babador. [b¨ªbiul?s] Poroso. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. lalong magaling. ibalit¨¤ ipaalam. lalong maigi. Beware. v. Sumilaw. mandar. n. n. n. Pust¨¢. v. adj. postura. [b¨¢ifold] Doble. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. Bigamy. Between. Bifold. n. [b¨¢ibl] Biblia. mandato. residir. magmunimun¨¬. Mag-ingat. Magtiis. Doble. [bitr¨®zment] Esponsales. precaverse de algun riesgo. Bid. Magdilidil¨¬. allende. Gorra ng bat¨¤. [biu¨ªlder] Descaminar. aguantar. n. esponjoso. Bisikletas. Bible. n. Tumangis. adj.

[b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. Billow. pagsilang . tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. n. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. talaan ng utang. Bishopric. [ba¨ªped] B¨ªpede. tira. biyak¨ªn. kasaklapan. n. Pagpapasta. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. Sumatsat. Bitter.Bigotry. adj. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. Binary. [bil] Pico de ave. Birthright. v. Binder. Birthplace. propuesta de ley. n. Katwirang buhat sa kapanganakan. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. n. n. Blabbing. n. Bin. [b¨ªgotri] Fanatismo. [b¨ªldch] Pantoque. Magtal¨¬. doble. Bird. n. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. Bola ng bilyar. [bitch] Perra. galit. saklap. despensa. [bisi¨®p] Obispo. Pananatsat. divieso. kumagat. Bird. n. Mapait. v. magpasta ¨® magbalat ng ak at. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. n. Taguan ¨® sisidl¨¢n. bayang sarili. [b¨ªlet] Billete. n. Biographical. Bisection. reseta ¨® hatol. Ib¨®n. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. venda. ang tao. Bit¨²n. n. v. [b¨¢ineri] Binario. n. Nakahal¨° sa dalawa. n. bocado del freno. Obispo. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. Blab. Biscuit. Billards. Billet. [b¨ªternes] Amargura. Black. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. Manumpit ¨® manghuli ng ibon. Mangagat. n. Bite. n. tal¨¬. n. Mapaghatid-humapit. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. Biliary. Kaarawan ng kapanganakan. c¨¦dula ¨® katibayan. Bile. Bilinguous. [b¨¢it] Morder. n. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. punzar. pedacito. n. maghayag ng inililihim. Billard-table. Ukol sa bilis. Malaking alon. maghatid-humapit. Birth. Bilge. Maitim. pagk¨¢pasta. Ang d¨¢dalawa ang paa. unir. n. palagay na kautu an. singkaw sa bibig . n. Bilyar (lar?). [b¨¢inder] Encuadernador. [blec] Negro. n. [b¨ª-liards] Billar. Sub¨°. Bill. papel. Kagat. [b¨ªlieri] Biliario. [b¨¢inding] Encuadernacion. pagdalawa. n. Bivouac. Pugad ng ibon. n. [b¨¢ind] Atar. papel. [berz] Nacimiento. adj. armario. n. [bit] Bocado. Blabber. Bisonte (isang hayop). n. pigs¨¢. masaklap. n. Tagapagpasta. encuadernar. recet a de m¨¦dico. n. Billard-ball. [bl¨¢cant] Hormiga negra. Bilis. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. Bilyete. Bishop. [b¨¢ison] Bisonte. pagpapakunwa. Bit. n. [bais¨¦ccion] Biseccion. Mab¨ªlis. v. [b?rd] P¨¢jaro. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. Biped. Mesa ng bilyar. [b¨¢il] Bilis. [b¨¢it] Mordedura. Billet. Biskw¨ªt. Bind. [bin] Arteson. Billion. v. [bisi¨®pric] Obispado. [b¨ªter] Amargo. c¨¦dula. Bilious. Birthday. Hatiin. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. Pait. Bite. pagbibiyak. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. Magsingkaw. adj. kapaitan. Sakop ng obispo. Dalawang wik¨¤. cofre. dalawah¨ªn. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. c¨®lera. Bit. v. [b¨ªliu?s] Bilioso. v. billete. picar. Bisect. pagkapanganak. Asong babae. n. Bison. paghahatid-humapit. Bitumen. v. Bitch. Panganganak. [bl¨¢ber] Chismoso. Bitterness. n. n. . [b¨ªli?n] Millon de millones. Blackant. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. Langgam na itim. mag-ugpong. cuenta. adj. adj. adj. Biography. n. n. Paghahati. [b¨ªtiumen] Betun. [bit] Enfrenar. adj. mamupog. ¨¢spero. Blackball. adj. bilyete. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. n. Isang angaw na angaw. ola grande. faja. manuka. hipocres¨ªa. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. n. Pagkapan¨¢tiko. kapanganakan. [b¨ªlo] Oleada. kapyangot. Binding. Dakong kinapanganakan. [blab] Parlar. Birdsnest. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Biographer. Tuka.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

[br¨¢idal] Nupcial. [br¨¢idl] Embridar. manghaharang. bandido. [br¨¢id] Novia. palinawin. [br¨¢idgrum] Novio. n. n. Gilid. Brier. Brickbat. v. May kaningningan. dalhin dito. a. bulik. Bricklayer. Bridge. Brickmaker. a. v. Pakint abin. [br¨ªc-leer] Alba?il. Bricky. n. Asupr¨¦. matalin¨°. . Briefly. kinis. Bride. n. [br¨ªliant] Brillante. Brigand. esplendor. sawsawan. n. n. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. v. Brightness. Pigilin. Bridle. maglagay ng tulay . v. v. buhayin. labio de una vasija. Brigade. buh¨¢y ang loob. panunuhol. Lahok (ng alak). [br¨ªdch] Puente. n. [br¨¢ib] Cohecho. Nobyo. Nobya. [br¨ªcmeker] Ladrillero. Tulay. [br¨¢ib] Cohechar. Batikbatik. maningning. agudeza de ingenio. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. n. pakinisin. [br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. n. paapawin. Brickclay. [brig] Bergantin. Brim. bru?ir. n. Putol na lary¨®. adj. soborno. latrocinio. n. Brighten. ketsap. Batik. refrenar. [br¨ªgandedch] Salteamiento. n. Brief. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. palakasin ang loob. v. babaing bagong kas¨¢l. ningning. pang-haharang. [br¨ªliansi] Brillantez. [br¨¢iber] Cohechador. v. n. [br¨¢itnes] Lustre. Abay na babae. [briu] Mezcla [de licores]. Bribery. Ningning. makin¨¢ng. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. n. n. n. Bergantin. pan gloloob. v. lalaking bagong kasal. n. n. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. malinaw. Brewhouse. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. estar de bote en bote. Bridge. n. Brewer. ingenioso. n. [brindl] Salpicado de varios colores. sasakyang may palo. agad. conciso. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. Maikl?. n. Sanggayong bilang ng mga kawal. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. Bright. [br¨ªliant] Brillante. [bring] Traer. Bridemen. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. Bridal. [brigu¨¦d] Brigada. Sumuhol. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. [br¨ªki] Ladrilloso. Suhol. n. [brim] Borde. M¨¢nunuhol. Briber. Maglary¨®. Brilliant. [br¨¢iberi] Cohecho. Lary¨®. boda. [br¨¢in] Embeber en salmuera. Suhol. adj. Nilary¨®. n. Lupang ginagawang lary¨®. n. adv. sobornar. Bridle. katalinuan. makislap. Bribe.ng cerveza. Brick. Brick-kiln. [br¨ªuer] Cervecero. Brewery. Pat¨ªs. adj. batong maningning. [bric] Ladrillo. Gumawa ng tulay. Makintab. brillantez. [brindl] Variedad de colores. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. Brew. paalatin. Brindle. n. [br¨¢iten] Pulir. n. n. paniniil. n. Brick. Abay na lalake. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. Maningning. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. Brickwork. reluciente. el recien casado. Brilliantly. Pag-aasawa. reprimir. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. Brigadier. [br¨¢ier] Zarza. Kintab . [br¨¢in] Salmuera. G¨¢waan ng serbesa. Panunulis¨¢n. Mababang halaman. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. Lupang ginagawang lary¨®. Brine. Tulis¨¢n. a. n. soborno. a. kislap. boda. pigilan. Kabesada [ng kabayo]. Bridesmaid. Brimstone. esclarecido. Hurn¨® ng lary¨®. G¨¢waan ng serbesa. Brillante. Karakaraka. may kainaman. Brim. Asn¨¢n. [br¨ªcuerk] Enladrillado. dilag. Brilliancy. makintab. Magdal¨¢ rito. Magseserbes¨¢. Brimful. v. Brilliant. [br¨¢it] Claro. Malary¨®. [brim] Llenar hasta el borde. Brimfulness. a. Bridegroom. agusar el ingenio. Punuin. Bring. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. kas¨¢l. [br¨ªfli] Brevemente. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. Bribe. n. bunganga ng isang sisidlan. n. [bric] Enladrillar. Brigadier-general. Brig. Brigandage. Brindle. n. Brickearth. Brine. [br¨ªmston] Azufre. Pagawpaw. n. n. [brif] Breve. dar lustre. la mujer recien casada. avivar.

fraternidad. Lumwang. n. Nauukol sa bag¨¤. Brokenhearted. [br¨ªstli] Cerdosa. usbong . Tutsang. Batis. golpe. [br¨®dzerjud] Hermandad. Brotherless. Kilay. Brook. n. [br¨ªsl] Erizar. Espile sa dibdib. Mag-corredor. [brud] Progenie. Salitang utal. n. [br¨¢inish] Salado. Nauukol sa bag¨¤. [br¨®nkial] Bronquial. adj. [br¨®dness] Anchura. [brum] Escoba.Brinish. Kumindat. pacer. [br¨ªuz] Magullar. Gilid. n. Parang kapatid. n. raza. Broil. Babasag¨ªn. Kuyomanggi. Bagbag na loob. Tingting. Bruise. [br¨¢uz] Ramonear. Taong malakas na walang ga lang. [brisk up] Avanzar con viveza. adj. Bumutas. [br¨ªuz] Magulladura. Brotherhood. masaya. [bronz] Bronce. n. mahuna. comer las ramas.. n. Broth. seta. [br¨¢uz] Pimpollos. adj. ri?a. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. etc. alegrarse. malwang. [bruk] Arroyo. Bronchial. alboroto. Dibdib ng hayop. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. [br¨¢ini] Salado. n. cobijar. [brod] Ancho. Brotherly. Malapad. n. Broom. magsalab. Bangaw. Maliks¨ª. v. v. golpear. Wal¨ªs. n. Inasn¨¢n. pangpang. n. n. adj. Broomstick. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. n. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. n. [br¨¢iz] T¨¢bano. sungot. Bruiser. [broc] Hacer de corredor. n. adj. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. alegre. Brisk. v. Broke. Lasang asin. Brownish. [br¨ªsket] El pecho de un animal. Inasn¨¢n. Brisket. marupok. un instrumento de re lojeros. Karwahe. n. Brood. borde. malwat. Brinishness. [bruch] Broche. Sabaw. Brink. Brittle. adj. espeton. [bro-ch] Asador. n. margen. Broach. adj. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. n. Magpakagaan ng katawan. lumamog. mag dar¨¢ng. [br¨®nkik] Bronquial. [brisk] Vivo. [br¨ªt?n] Breton. n. un instrumento de m¨²sica. Bayaw. [bri¨²ser] Pugil. maalat. Kapatid [na lalake]. Briton. Brow. v. Manindig ang tutsang. Bristle. [br¨ªsl] Cerda. v. [br¨®dzer] Hermano. Briny. barrenar. [br¨²mstik] Palito de escoba. laparan. [brud] Empollar. Bronchic. Lah¨¬. bugbog. Browbeat. n. maalat. Yumungyong. Pagkakapatiran. n. Corredor. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. n. Brother-in-law. magbat¨¢. Brown. Brize. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. Matuts¨¢ng. Broaden. v. magparaan. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. Kimaw. Brook. isang kagamitan ng mga m¨²siko. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. adj. Broad. lawis. . poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. regocijarse. Brogue. [br¨®-am] Carruage. tab¨ª. Isang kasangkapang matules. n. adj. Mag-ihaw. magaan ang katawan. v. Browse. Bristle. Broach. Bristly. Brooch. lapad. Broker. adj. [brog] Idioma corrompido. adj. ibp. Brother. v. [br¨¢un] Mereno. butasin. [br¨®ker] Corredor. n. abierto. v. [broz] Caldo. Bumugbog. Borseg¨ª. Bruise. n. Brisk up. Bronze. [br¨®dzerli] Fraternal. Broadness. v. [br¨ªtl] Quebradizo. Brodekin. lwangan. magpakasay¨¢. Browse. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. fragil. sw¨ª. n. Brougham. adj. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. kaingay. Brokenhanded. n. away. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. adj. Brood. casta?o. v. angk¨¢n. dahon. jovial. [bro-ch] Espetar. lumapad. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. [brink] Orilla. adj. Supling. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. casta. British. & adj. Walang kapatid. [br¨¢u] Ceja. magdangdang. Manginain ng mga. Magtiis. tolerar. adj. Kagulo. [br¨®il] Tumulto. [br¨®dn] Ensancharse. mahin¨¤. Broil. Lwang. [bruk] Sufrir. umakay. Tila kuyomanggi. Lamog. renuevos. un instrumento de los ¨®pticos.

Bulwark. n. [b¨¦kl] Hebilla. [brash] Acepillar. Tila hayop. n. menearse. Timba. n. Bull-baiting. Bugbear. guyang toro. Brush. n. n. Bumula. construir. Bud. desastre. Build. Bayong na may lam¨¢n. maghambog. Panakot. Kahayupan. bula pontificia. v. v. Budget. [bad] V¨¢stago. pamumusong. Sepilyo. n. Masurot. Kulutin. [b?gbar] Espantajo. Buggy. n. fanfarronear. n. Brute. Lak¨ª. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. Bull. kublihan sa kalaban. corpulento. matulig. n. [bul] Toro. [b¨¢lki] Voluminoso. adj. golpe. Buffle. [bri¨²tal] Brutal. bakang lalake.Brunette. bala. Buck. v. n. Tambul¨¬. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay. Brutal. humiging. accidente. Bulky. Bula. [b¨²lw?rk] Baluarte. truhan. [b¨²l dog] Perro de presa. [b¨¢gui] Chinchero. n. cruel. Taong masama at hambog. bumulubok. Building. Buckle. [b¨²falo] B¨²falo. [b¨²li] Espadachin. [boecan¨ªrz] Filibusteros. n. Kalesin. Bud. Babaing may pagkakuyomanggi. chillar. n. Bullet. [b?lb] Bulbo. Kadawagan. Bubble. n. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. gumalaw. Buffet. noticias de oficio. Bully. [br¨¦sl] Crujir. Bullock. [b?f¨²n] Buf¨®n. n. bumulaklak. [b?lk] Tama?o. bumulwak. Asong pangaso. bulwak. Sepilyuhin. Bubble. [b¨¦fun] Burlar. bestial. kaugoygoyan. [b¨²l?k] Novillo. usbong. bulto. n. pakakak. Bukba. pesado. [b?g] Chinche. [b?dch] Moverse. [b¨²let] Bala de metal. Pagpapatawa. Buffeter. Brush. [brut] Bruto. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. [br¨¢ioni] Nueza blanca. adj. v. v. [b¨¦fun?ry] Bufonada. [b¨²l-bif] Carne de toro. [b¨¦bl] Burbuja. bahay. Gusal¨¬. Kumilos. Kulot [ng buhok. v. n. [b¨¢fl] Confundirse. [b¨¦dchet] Talego portatil. bulubok. chocarrear. bucle. pozal. n. Brushwood. grande. [briun¨¦t] Morena. Buffon. n. Kalabaw. [briut¨¢liti] Brutalidad. [b¨¢feter] P¨²gil. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. untog. chanzas bajas. adj. [b¨²li?n] Oro en tejos. v. n. . Brustle. Tila hayop. sakuna. Lipay. salvaje. n. majader¨ªa. Bulb. [b¨¦bli] Espumoso.]. masa. n. ¨® plata en barras y sin labrar. n. n. mabaksik. mala ki. Bryony. Malinglang. n. Bulletin. kapal. [brashwud] Matorral. n. pimpollo. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. [b¨¦fet] Aparador. [b?ket] Cubo. v. bufoner¨ªa. bula ng papa. Bangg a. Aparador. v. abultado. Bulo. Bullion. n. rufian. n. n. T¨¢ong tampalasan. [brush] Cepillo. [b?c] Gamo. Bumuk¨¢. p¨²song. [bild] Edificar. Usang lalake. [b¨¢ebl] Burbujear. kapahamakan. estar en flor. Buff. Budge. Pungl?. [b¨ªlding] Edificio. n. n. malito. [bad] Brotar. Humaginit. bald¨¦. Lumapastangan. [b¨²letin] Boletin. Buffon. Mabula. [b¨¦kl] Hebillar. magpayaso. Bug. n. Magpatawa. Munting kut¨¤. trigue?a. Buko. n. alacena. Katad ng kalabaw. v. Brutish. volumen. Toro. pag ibir?. n. Bulk. Buggy. Surot. Bull-beef. n. Brunt n. [b¨²li] Insultar. Labanan ng mga toro at aso . Bull-dog. Buckle. adj. Bucket. p¨¢minggalan. Build. n. Bully. n.. Buffonery. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. Brutality. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. Bubbly. Buffalo. Hayop. mabigat. magpusong. Buccaneers. adj. Payaso. Bugle. n. [bri¨²tish] Brutal. [b¨¢gui] Calecin. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. zarzal. [bild] Estructura. Makapal.

n. n. departamento del go bierno. alingawngaw. Burnish. Buoyant. [b¨¦rner] Quemador. [ba?sl] Bullir. villano. adj. Bury. magpaltos. empaquetar. n. Busiless. magba¨®n. adj. v. v. n. n [b¨¦mp-kin] Patan. Kaing¨¢y. Sanga. Bunt. Bubuyog. Bundle. Buoy. [b¨²rglar] Ladron. Burglar. bigkis. n. [b¨¢rden] Carga. [b¨¢rdensam] Gravoso. Pamamaga. Burner. Busily. mababa't mayabong na halam an. [b¨¦rnabl] Combustible. Bump. [bat] Sino. n. [b¨¦rnish] Bru?ir. n. Gaw¨ªn kahit papaano. Business. chafallar. bufete. May ginagawa. Burin. adj. Gumawa. Mamaga. palut¨¢ng. [b¨¦ri] Enterrar. [b¨¦rial] Entierro. Tapun¨¢n ¨® pasakan. Bulihin. Burden. hanap -buhay. v. Pagpapalut¨¢ng. [bi¨²rin] Buril. n. pakinang¨ªn. atado. datapw¨¤. n. [b¨²shel] Fanega. n. n. m¨¢nununog. Mabigat. adj. Burdensome. mayabong. Aparador. [b¨¦riing] Entierro. n. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. [b?ng] Atarugar. But. Bunch. Putok. kagul¨®. conj. n. Bump. asunto. Bung. higing. magmasipag. adv. gumubat. [bu¨®-iant] Boyante. mangkakatay ng hayop. sepulturero. matorral. Busto. emplear. Masinsin. mangloloob. [biu-ro] Armario con cajones. mazo. n. Manghuhukay. Mores. [b¨¢ndl] Atado. [buoi] Boyar. Paglilibing. salteador. Bumpkin. Walang gawa. n. [b¨¢rden] Cargar. pagkabuhay. Pas¨°. Boya. Bunk. v. taong bas os. v. estallar. alboroto. Magnanakaw. v. n. malag?. Burst. negocio. Maglibing. [b¨ªsi] Ocupar. Magkakarn¨¦. Taong hamak. exequias. lleno de arbustos. lamang. n. dawag. [bust] Busto. Pingol ng tainga. taong walang tur¨°. [b¨¢rdoc] Bardana. adj. [b?rst] Reventar. n. mesang sulat¨¢n. Magpalut¨¢ng. [b?nt] Hincharse. ruido. masay¨¢. Butcher. Magbigkis. Ngun¨¬. Bustle. v. [b?mp] Dar estallido como una bomba. [b¨¢ndl] Atar. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. silakbo. paltos. pagayongayon. [bush] Ramo. Bush. v. v. Pumasan. Buoyancy. Bustle. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. Mag-ingay. may kasipagan. Bwig. n. tomar lustre. sepultar. Bust. oficio. [bat] Pero. sumabog. b¨¢unan.Bumblebee. magpaalingawngaw. n. May kaliksihan. Bung. n. hacer ruido ¨® estruendo. manojo. Bigkis. Bungle. Burn. Kund?. Bunch. v. Pumutok na parang isang bomba. v. inc¨®modo. Bureau. v. masunog. Magaan. sumunong. Pumutok. Burial. Bunchy. sumilakbo. n. Bunghole. prep. [b¨¢nchi] Racimoso. Burnable. [b?nk] Tarimon. But. n. [bush] Crecer espeso. r¨²stico. Burdock. Burn. Burden. Bushy. n. [b?nt] Hinchazon. Yumabong. Buoy. n. [b¨ªziles] Desocupado. molesto. escritorio. Bigkisin. Bundle. v. talian. Burst. [b¨¢ngl] Chapucear. n. H¨ªgaan. Mabwig. rebosadura. [buoi] Boya. [b?rn] Quemar. v. [b¨ªsi] Ocupado. Mapas¨°. arbusto. [b¨¦rial-ples] Cementerio. ocioso. [b?rn] Quemadura. Kab¨¢n. tal¨¬. n. susupuk¨ªn. balot. Bunt. sunong. Burier. [b?mp] Hinchazon. Burying. Busy. liban. L¨ªbingan. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. [b?rst] Estallido. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. [banch] Racimo. adj. Pamamaga. mata. [b¨ªznes] Empleo. k¨¢gawaran. [b¨²shi] Espeso. Burial place. mantenerse sobre el agua. mahirap dalhin. [b¨²cher] Carnicero. Busy. n. [b?sl] Bullicio. [b¨ªzili] Solicitamente. Tagasunog. Susunug¨ªn. balutin. Pas¨¢n. Kalagayan. pumas¨°. bagkus. [banch] Atar. Paglilibing. [b¨¢mblbi] Avispa. papag. Bungang¨¤ ng bariles. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. diligentemente. Tap¨®n ¨® pasak. masanga. [b¨¢ngjol] Boca. adj. Bushel. n. . envolver. Bush. Burr. sumunog. pagbaba¨®n. v. [b¨¦rer] Enterrador. pakinisin.

Manggagaw¨¤ ng botones. [b¨¢tn] Bot¨®n. humaginit. By-walk. n. v. Masunurin. v. a. Magpahid ng mantekilya. [br¨¢ndnu] Flamante. v. [b¨¢y-gon] Pasado. Kasanga. [br¨¦zn] Hecho de bronce. Ohales. [b¨¦csoem] Obediente. [bayb¨¢y] Adi¨®s. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. Sa tab¨ª. v. Malaking bariles. Mas¨¢kit sa sarili. n. Baywang. [bait¨¦cies] Mantecoso. may mantekilya. Butt. By. n. Buttery. Buttonhole. malapit sa. [brand] Tizon. [br¨¢nggl] Quimera. [b?z] Sumbar. n. n. proverbio. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. Haging. adj. Dawag. pig?. makipagtalo. prep. a. By-name. Brassier. kawikaan. mirador. n. Magsang¨¢. K¨¢alitan. disputar. sariling mas¨¢kit. topetar. [branch] Ramo. Nanonood. tandaan. murmurio. n. Hamaging. n. cuchichear. disputa. [br¨¢ndish] Blandir. n. Sariling tanaw. una especie de vehiculo. Brandiron. Brangle. mamil¨ª. [bay-n¨¦m] Apodo. [branch] Ramo. Button-maker. a. marca ¨® sello. adj. C Cab. Buyer. Kab. Markahan. Brandnew. Mamantik¨¤. Landas na paligaw. alegre. n. adj. Branch. Magbutones. v. Brassy. Brandy. [br¨¢ndairen] Marca. [brand] Marcar. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. arbusto espinoso. paalam. n. [bras] Bronce. Sigsig. ni. v. Brangle. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. Buzz. Buzz. Byroad. Par¨®par¨®. sa pamamagitan. [bay-uerd] Dicho. [b¨¢terflay] Mariposa. Nakaraan. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. Darak. bukang bibig. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. sosten. el hierro. Daang kubl¨ª. haginit. [b¨¢toek] Anca. nagdaan. [bran] Salvado. n. masay¨ Buy. Buttock. maba¨ªt. Button. [br¨¢sfaunder] Fundidor. n. [cab] Cab. Estribo. Bumil¨ª. n. [b¨¢yrod] Camino oscuro. [b¨¢yer] Comprador. [br¨¢nggl] Re?ir. adv. By-stander. Palayaw. Mantekilya. ibotones. n. n. pangpatibay. refran. Butter. b¨¢rbaro. Agwardyente.Butcherly. v. [b?z] Susurro. n. Daang bukod. [bay] Cerca. vivo. [b¨¢termilk] Suero de manteca. adj. Tagubiling. Bypath. Butones. [bay] Comprar. apoyo. al lado de. Byword. tanda ¨® tatak. docil. Branch. Brand. [b¨¢teri] Despensa. wasiwas. n. Branch. n. Brass. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. Pangmarka ¨® panatak. Butler. Yari sa tansong dilaw. Buttress. Butt. Bramble. ng. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. Butterfly. [bay-lo] Ordenanza. By-bye. [b¨²choerli] Sanguinario. By. Sang¨¢. n. Brassfounder. [bay-¨¦nd] Interes particular. n. n. ley. brasero. herrar. tampalasan. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. [b¨¢tres] Estribo. n. [b¨¢tn] Abotonar. By-gone. Sa. By-way. [br¨¦zer] Latonero. adj. . Tila tansong dilaw. By-end. Bran. m¨¢bungg?. Butlership. Mamantik¨¤. a. Daang tag?. [b¨¢tnjol] Ojal. Adi¨®s. M¨¢bangga. mapusok. Brand. Wagayway. n. n. n. a. con. n. [boet] Topar. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. [branch] Ramificarse. By-law. kautusan. Kasabih¨¢n. Gatas na walang hal¨°. Makipagkaalit. [b¨¢tter] Mantequilla. Buttermilk. v. n. maliks¨ª. n. [bay] Por. Buxom. Maningas. [batn-m¨¦ker] Botonero. Brandish. Tansong dilaw. n. lipas na. By-view. mababang punong kahoy na matin ik. Butter. [bay-ue] Camino desviado. [bay-v¨ªu] Fin particular. m¨¢mimili. [br¨¢ndi] Aguardiente. Butyraceous. ondear. Button. Brasen ¨® brazen. v. P¨¢minggalan. n. n. Buttery. n. [boet] Terrero. n. Mabagsik. [bay-st¨¢nder] Miron. Tagabil¨ª. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. alalay. [br¨¢mbl] Zarza. [b¨¢teri] Mantecoso.

adular. Cadaverous. n. Cackler. kapahamakan. bastos. Pumas¨°. [k¨¦blet] Remolque. v. Magbanta. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. n. Mukhang pat¨¢y. a. p¨ªcaro. Mesang sulatan. Dampa. [cab¨¢l] Maquinar. Kak¨¢w. Calix. Caliber. arenoso. [coc] Calafatear un navio. Magtalop ng balat. choza. miserable. n. [c¨¢bedch] Berza. chismoso. kunwang papuri. Tuya. sumunog. c¨¢lculo. Cad. adj. hidwa. v. adj. [k¨¦tif] Belitre. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. n. Caco-demon. Caisson. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. Caligraphy. v. tagatasa. Cajoler. [c¨®ker] Calafate. Tumilaok. [ked] Criar con blandura. Kur¨°. Calculate. Munting sisidlan. [carn] Monton de piedras. n. Cafe. Cade. n. [calkiul¨¦cien] Calculacion. Kable pahatid-kawad. Calf. [c¨¢lid] Caliente. Magpatigas. n. Bangk¨¢y. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. [k¨¦dens] Cadencia. Calcine. adj. Mainit. [k¨¦bl] Cable. Diablo. Calamity. Manah¨¢n sa dampa. Cade. Cadaver. . [cal¨¢mit?s] Calamitoso. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. katingan. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. Calculous. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. Balat ng bulaklak. Maam¨°. n. Kalendaryo. Calker. en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. kiling. Calendar. n. Cabin. hilig. Calid. Katipunan na may banta. v. [cad] R¨²stico. Caiman. parang pat¨¢y. [cad¨¦ver] Cadaver. n. lisonjeador. [k¨¦man] Caiman. Kawa. v. bint?. Isilid sa hawla. Cairn. Cackle. Cabin. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita.. [cab¨¢l] C¨¢bala. [cal¨¢mity] Calamidad. n. n. ruin. Restauran. tasa. Caitiff. n. Calcareous. Paamuin. adj. n. piedra en la vejiga. Kumur¨°. adj. Cadet. M¨¢nunuya. Guyang baka. lisonja. Cadence. [cadch¨®ler] Adulador. n. graznar. grosero. kulungin. Malaking sisidl¨¢n. Cajolery. n. Cake. n. adj. v. may halong apog. v. tramar. Mapagtilaok. Bastos. Kur¨°. criado ¨¢ la mano.Cabal. n. repollo. [c¨¢liber] Calibre. adj. [ke¨ªk] Endurecer. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. [c¨¢bedch] Cercenar. n. [cadch¨®leri] Adulacion. Cackle. Caddy. Cake. quemar. n. n. Calculation. Mabat¨®. umumit ng mga re taso. Kalibre. Hawla. [kedch] Enjaular. ponda. Bwaya. [ke¨ªk] Bollo. Ke¨ªk. Itugma sa kumpas ng tugtog. Sakuna. Cabinet-maker. n. [cadch¨®l] Lisonjear. [c¨¢binet] Gabinete. ardiente. v. v. hurtar retazos. [c¨¢di] Botecito. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. domesticado. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. [k¨¦co] Cacao. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. Caldron. [c¨¢kl] Cacareo. kulungan. kahapis-ha pis. Tilaok. [c¨¢lkiulet] Calcular. [c¨¢bin] Caba?a. mabuhangin. Calamitous. Parang apog. Cable. n. v. tumasa. m¨¢mumuri ng pakunwa. n. infeliz. [cals¨¢in] Calcinar. Kadete. mamuri ng pakunw¨¤. [kedch] Jaula. Caboose. n. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. Manuya. Repolyo. n. [c¨¢kl] Cacarear. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. n. pantorrilla. Hamak. [caco-d¨ªmen] Diablo. Aba. mimar. Calculus. caida. caldera grande. maputla. Karunungan sa pagtititik. n. Tagakur?. Cabal. Cage. Cajole. [ked] Manso. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga. escritorio. mapaghatid humapit. s¨¢long. [caf] Ternera. n. fonda. n. Calk. v. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. Cabbage. n. Cablet. Cabbage. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. n. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. Cadence. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. kubo. almanake. Calculator. amuin. n. [caf¨¦] Restaurant. Cabinet. bat¨® sa loob ng pantog. n. Hila. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. Cage. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. [c¨¢kler] Cacareador. v. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. [calkiul¨¦t?r] Calculador. n.

Cancel. Calorific. Mapaniwalain. adj. n. Can. Nauukol sa init. n. tirik¨¢n ng kandil¨¤. t¨¢nawin. Pakikihamok. Can. Paratang. katiwasay¨¢n. Walang balahibo. tranquilo. Kamelyo. Kambray. Nauukol sa kanser. Pagkabuhay. desplumado. [c¨¢ndl] Candela. tunay. [camp] Acampar. Calligraphy. adj. Katahimikan. Cancer. sociego. v. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. [col] Llamada. ang nagpaparatang . Kapalagayan ng loob. n. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). iurong. [calm] Calmar. apaciguar. adj. n. Calyx. Callow. humimpil. tiwasay. Lipak. Cancellation. n. v. n. dalaw. n. magpangalan. [c¨¢mnes] Tranquilidad. Pagpapawala ng bis¨¤. [cal¨¦mni] Calumnia. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. adv. n. [can¨¦ri] Canario. n. campamento. mahinahon. n. campo razo. kandelero. [col] Llamar. bintang. kinakalyo. n. [c¨¢mfoer] Alcanfor. [c¨¢lo] Pelado. peliforra. Wal¨¢n ng bis¨¤. tumor maligno. Calumniatory. tumiwasay . v. n. lwal na dako. [can¨¢l] Canal. n. tapat. [cal¨¢mniet] Calumniar. Nahihinggil sa init. n. [c¨¢ndidli] Candidamente. kalyo. Ang nagbibintang. pumayap¨¤. [c¨®ler] Llamador. . aspirante. pretendiente. inalisan ng balahibo. visita. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. [can] Poder. Camel. Ibong kanaryo. n. [c¨¢let] Rega?ona. [cal¨®ric] Cal¨®rico. Camera. Malipak. paratang. tranquilizar. Callus. k¨¢nkaro masamang bukol. Lagyan ng alkampor. sencillo. pakikilaban. campamento himpilan ng mga kawal. visitar ¨¢ uno. Kanser. huminahon. Ang tumawag. Caloric. [c¨®ling] Profesion. n. alojar un ej¨¦rcito. Candidate. adj. Calumniator. Tumawag. Calmness. [can] Lata. Panguha ng retrato. Camerade. Call. n. n. katahimik an. kapanatag¨¢n. pac¨ªfico. pag-uurong. Candlestick. Calm. Lata. Calumny. Candle. n. n. calma. adj. Canal. Camphor. Panatag. n.. katiwasayan. [cal¨®siti] Callosidad. Magbintang. n. Canary. adj. n. ibp. nombrar. Candid. hilig. [k¨¦mbric] Batista.] Parir la vaca. Camphire. Tahimik. [c¨¢l?s] Callo. n. Maka. n. Callet. injuria. Alkampor. Palabintang. Callous. n. Calm. musmos. Magagalit¨ªn. pala gay-loob. Kasama. adj. kalamigan ng isip. magparatang. n. Campaign. Kandil¨¤. [caloemni¨¦cien] Calumnia. Tumahimik. [caloemnietoer] Calumniador. [camp¨¦n] Campa?a. [c¨¢les] Calloso. kapalagayan ng loob. [calm] Calma.. Cambist. [cav. n. v. Kandelero. v. sosegado. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. Totoo. nag-iinit. [cand¨ªdeci] Candidatura. [candel¨¦br?n] Candelabro. humumpay. dureza de alguna parte del cuerpo. Candidly. [c¨¢lics] Caliz. n. [c¨¢mfoer] Alcanfor. v. n. v. [c¨¢nsel] Cancelar. [c¨¢moeret] Camarada. Parang. n. serenidad. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. humimpil (ang mga kawal ). adj. Candelabrum. Candent. injurioso. Kandidato. Magkampamento. Camphor. v. palagay-loob tiwasay. maar¨¬.Call. Candidacy. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. adj. magpahinga (ang hukb¨®). [c¨¢ndent] Candente. [c¨¢mfoer] Alcanforar. dumalaw. Pagkakandidato. [calm] Quieto. Caller. vocacion. bangbang. [c¨¢ndlstic] Candelero. [camp] Campo. Calumniation. bintangan. n. vela. . Calm. Calumniate. Cambric. [c¨¢ndidet] Candidato. [c¨¢mi] Tranquilo. kalyo. Camp. hinah on. mapagparatang . [c¨¢nsoer] Cancer. Cancerous. n. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. Tawag. [c¨¢mbist] Cambista. Calmy. Calling. M¨¢mamalit ng salap?. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. Nagbabaga. Callosity. Camp. naghahangad ng isang kalagayan. Calve. Alkampor. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. ingenuamente. P¨¢daluyan ng tubig. Kalipak¨¢n. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. Bintang. p¨¢hing ahan ng hukbo. [c¨¢mel] Camello.

Cane. v. [c¨¢nkoer] Cancer. n. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. n. n. [c¨¢nto] Canto. tindahan na nagbibil¨ª ng alak.. kakayahan. m¨¢nganganyon. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. malwang. [canon¨¦d] Ca?onazo. sinceridad. n. n. n. [c¨¢nopi] Endoselar. antrop¨®fago. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. maba¨ªt. [can¨®nical] Can¨®nico. adv. n. Candor. adj. ca?oneo. Awit ni Salomon. prudente. [kepab¨ªliti] Capacidad. malwag. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. k¨¢wayanan. Candlewick. [c¨¢nopi] Docel. [cant¨ªn] Cantina. Tabing. Canonic. takbong paluks¨®. Capacity. Balindang. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. [c¨¢nibalism] Canibalismo. Maaliwalas. n. adj. adj. Magsalita ng tila paaw¨ªt.. baga ng suso. [c¨¢not] No poder. Canvass. v. v. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. n. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. Kasapat¨¢n. Canonical. [canoensiot] Estallido del ca?on. junco. n. [c¨¢noen] Canon. Ilagay na tabing. K¨¢nkaro. vasto. kabalakyutan. manganyon. Canter. [cap¨¢sity] Capacidad. Katapatan ng loob. Canvass. Cannonade. [canoen¨ªr] Ca?onero. Parang aso.. Kany¨®n. [cap¨¢ris?n] Caparason. n. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. ab¨®t. n. Canteen. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. Paglamon ng kapw¨¤ tao. v. n. Candy. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa.Candlestuff. pananalitang malawig. v. Canker. Cap-a-pie. nahihinggil sa aso. kaya. Bala ng kany¨®n. matamis. n. [can¨¢in] Canino. Sulok ng mat¨¢. [cap¨¢sitet] Habilitar. Gorra. n. Cannonshot. v. estatuto. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. tukarol. hacer capaz. Capacitate. Kasangkapan ng kabayo. Canopy. Caparison. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. Mapunong kawayan. Cane. n. adj. v. Cannon. d¨ª maka. sapat. Kakayahan. bumat¨¬. n. saludar ¨¢ uno. ibp. Canon. n. Canter. n. [can¨²] Canoa. [c¨¢nvas] Ca?amazo. [c¨¢noenais] Canonizar. Cant. Cant. n. Putok ng kanyon. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. ingenuidad. [c¨¢ndoer] Candor. Cannot. kautusan. adj. Magtakip ng ulo. n. [cap] Cubrir la cabeza. extensivo. Capacious. ariing sapat. ancho. malawak. Canine. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. [cant] Jerigonza. Pakarimuting maigi ang ka bayo. v. Kantina . Mits¨¢ ng kandil¨¤. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. medio galope. mag-alis ng gorra na pinaka galang. [k¨¦pabl] Capaz. Capable. n. Canny. baldokan. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. Cannibalism. Nauukol sa kanon. awit. n. Ariing may kaya. Walang kaya. Kawayan. [c¨¢ni] Sagaz. Canto. [cap¨¦cies] Espacioso. n. [can¨®nic] Can¨®nico. Naaukol sa kanon. . Canoe. Canthus. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. [cap] Gorra ¨® gorro. id¨®neo. Canticle. tungkod. n. Pananalitang tila awit. Canopy. etc. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. regla. [ke¨ªn] Apalear. baston. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. n. Cannoneer. Cannoneer. May kaya. Canvas. v. v. Cap. Capability. aptitud. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. Kendi. [cant] Hablar en jerigonza. matalin¨°. Cany. ley. Bangka. cabida. may ab¨®t. magpaputok ng kanyon. baston. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. [ke¨ªn] Ca?a. Kumanyon. Mapagpakunwa. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. n. tuntunin. magpaputok ng kanyo n. caribe. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. Cannibal. n. Cannonball. adj. puesto en el campo donde se vende vino. Panganganyon. K¨¢nto. Manghampas ng baston. [k¨¦ndi] Candy. Canonize. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. Canonization. pabellon. magsalita ng malawig . Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. adj. Cannonade. Tuso. Cap. n. Kumanyon. apto. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan.

[c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. [kep] Cabo. mag tiwarik. n. n. [k¨¦p?r] Cabriolar. Cardmaker. principal. v. Sus?. v. Kapitan.Caparison. Manggagaw¨¢ ng baraha. el acto de escribir por cap¨ªtulos. hagdang sinus?. Capital. [carb¨®niz] Carbonizar. Captive. n. Karb¨®liko. Caprice. makapricho. v. Caramel. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. v. K¨¢psula. Mamihag. adj. sako. [capr¨ªcies] Caprichoso. n. [c¨¢pital] Mayuscula. n. [c¨¢racol] Carac¨®l. tal¨®n. Capon. adj. n. May halong uling. Capital. Cardiac. n. Paghuli. pangulo. sinungaling. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. [card-bord] Carton. Karabinero. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. [c¨¢pital] Capital. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. Karamelitos. Carat. [c¨¢pitalais] Capitalizar. pun¨°. itaob. [c¨¢pitalist] Capitalista. Likot. adj. Bihag. [car] Carro. Ulingin. n. Captivity. Caper. katwang pagkaibig. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. Carbon. bihagin. volver de arriba abajo. Cape-case. Titik na malaki ¨® mayuskula. adj. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. Maggayak ng kabayo. pagkalagay na kapitan. promontorio ¨® punta de tierra. kariton. [c¨¢rabain] Carabina. n. cadaver. Capitalize. n. [c¨¢pitol] Capitolio. alforja. n. v. Pagkakapitan. papagulingin. [k¨¢p?r?r] Danzador. [card] Naipe. n. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. Uling. adj. n. Bumihag. [c¨¢pten] Capitan. n. volcar. [capt¨ªviti] Cautiverio. adj. Magtaob. n. tarjeta. v. [c¨¢pital] Capital. adj. mapa g-ibig ng katwa. Mayuscula ¨® malaking titik. hinggil sa k¨¢psula. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. atraer la voluntad. Capital. Captious. pag-uusig. [c¨¢rbuncl] Carbunco. [c¨¢pchoer] Captura. Maikl¨¬ng bar¨ªl. [c¨¢ptivet] Cautivar. Card-board. tarjeta. Nahihinggil sa uling. Magdaray¨¤. n. lundag. n. humalina ng kalooba n. bayong. v. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. Captaincy. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. Capsular. Capture. Bangkay. magluluks¨®. [c¨¢psiular] Capsular. Carabine. n. Carcass. Masamang bukol. [c¨¢rdinal] Cardinal. extravagante. [c¨¢p-kes] Saco. l¨²luksoluks¨®. n. Caption. n. [c¨¢pcies] Enga?oso. [k¨¦p?r] Cabriola. n. prisionero. n. caviloso. pag-uusig. saltador. [c¨¢ptiv] Cautivo. Carbonize. extravagancia. Pagkabihag. adj. Puhunan. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. Capitalist. Capital letter. Kapa. Kilates ng gint?. salto ¨® brinco. Bumihag. Car. n. lukso. n. Cardinal. Card. gawing uling. fondo. Captivate. Kardinal. n. [cap¨ªtiulet] Capitular. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. itiwarik. [c¨¢rbon] Carbon. Nauukol sa ulo ¨® buhay. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. Sasayawsayaw. humul¨ª dumakip. [c¨¢rdiak] Cardiaco. [c¨¢pcien] Captura. Karro. [carabin¨ªr] Carabinero. Capsule. Capitulation. [caps¨¢iz] Trabucar. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. Caperer. Tila k¨¢psula. la ciudad principal. Cardialgy. supot. Capsicum. adj. [c¨¢pchoer] Capturar. . n. n. Bahay p¨¢mahalaan. n. [c¨¢rat] Quilate del oro. Pamint¨¢. [capr¨ªs] Capricho. Captor. Kap¨®n. [c¨¢ptoer] Apresador. [c¨¢rdinal] Cardinal. [c¨¢ramel] Caramelitos. Carabineer. n. Carbonic. Kaprichoso. [carb¨®nic] Carb¨®nico. Carbolic. escalera de caracol. Carbuncle. Captain. n. Capsize. tumor puntiagudo y maligno. Capitol. Capricious. ang namumuhunan. Kapricho. Maglilik¨®t. n. pimentero. [c¨¢rcas] Carcasa. n. n. M¨¢mumuhunan. v. Caper. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. n. Captive. Pamimihag. v. Una. Caracole. Kart¨®n. apresar. [c¨¢psikem] Pimienta. hacer cabriolas. Ang pangulong bayan. Mamuhunan. Baraha. [c¨¢psiul] C¨¢psula. Capital. Capitulate. Carbonaceous. Capture. [c¨¢ptiv] Cautivar. n. Tagabihag. Cardinal. Cape.

v. [car¨¢usal] Festin. Ang nauukol sa laman. n. n. Kapabayaan. Carousal. n. sensualidad. Carpet-bag. Na may pagpapabaya. Kumant¨¢ ¨® umawit. n. Kulay karm¨ªn. Carrion. [carm¨ªnetiv] Carminativo. v.Card-party. tumakb¨®. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. Kuchero. [c¨¢r-rioen] Carro?a. adj. n. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. Ingat. Carpentry. kalingain. Cark. v. Carper. kawal¨¢n ng ingat. [c¨¢rnal] Carnal. Ingat. adj. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. taong walang tuto. porte. v. [carc] Cuidado. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. carrera abierta y tendida. Pabaya. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. pumintas. tener cuidado. Bulok. pagsasayaha n. Carnalist. Malibog. P¨¢milihan ng karne. halagar. Magpakaingat. Carp. kalinga. Carouse. [car¨¦s] Acariciar. Panakip sa dulang. n. Carnal. Kumarimot. negligente. Carle. Carelessness. larawang pangpataw¨¢. pagdadal¨¢. v. Sako de byahe. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. pagkakaingay. Caress. Carminative. mapamintas. walang bahal¨¤ walang ingat. karimot. Magagalit¨ªn. Carpenter. Carmine. n. n. Tagapagdal¨¢. n. [c¨¢r-rioen] Mortecino. [carp] Censurar. Carriage. [c¨¢rrier] Portador. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. Na may pag-iingat. pangtuya ¨® pang uri. kalinga. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. adj. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. v. Carman. [ke¨ªr] Cuidado. [c¨¢rmain] Carmin. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. n. adj. alindog. Karwahe. veh¨ªculo. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. kumalinga. [car¨¦s] Caricia. [carc] Ser muy cuidadoso. censurador. [c¨¢rpet] Alfombrar. panghaharana. Pagkakatawang tao. n. Karnabal ¨® karnestolendas. umalindog. n. cornudo. la carne corrompida. palayawin. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. tampip¨¬. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. Carelessly. Carpet. Pumuna. v. Carouse. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. n. [c¨¢rnies] Carnoso. Care. Cargo. [car¨¢uz] Borrachera. . makalinga. Maingat. pumansin. entapizar. pumul¨¤. vituperar. cautela. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. ingatan. n. Carrier. criticar. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. atencion. alindugin. [k¨¦rlesnes] Descuido. alborotar. n. [carl] Patan. n. Pag-aanlwagi. Karikatura. [ke¨ªr] Cuidar. [carn¨¢liti] Carnalidad. n. Paglalasingan. v. lascivia. Bwanbwan. Sugalan. [c¨¢roel] Cantar. [carpenter] Carpintero. M¨¢ngangain ng karn¨¦. n. Career. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. Carp. Taong hamak. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. [k¨¦rfulnes] Cuidado. Carnage. lingap. Carol. [caricach¨²r] Caricatura. Carnality. [car¨¢uz] Jaranear. Career. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. n. n. Ingat. Carneous. Carefulness. n. [carn¨¦cien] Encarnacion. Carpet. n. Karneng bul¨®k. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. adv. [k¨¦rles] Descuidado. [carp] Carpa. v. cautela. pescado de agua dulce. v. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. mortandad. adj. Careless. Carefully. Mangharana. panglatag sa sahig . conduccion. indiferencia. Carnival. Anlwagi. kal bugan. n. [c¨¢rper] Rega?on. pagbibiruan. r¨²stico. Lulan ng sasakyan. Malam¨¢n. [c¨¢r-redch] Coche. hombre ruin. n. Careen. pagkakatwa. ang nauukol sa kalayaw an. francachuela. sensual. Carnivorous. Paghahandaan. adj. Caricature. [k¨¦rful] Cuidadoso. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. n. cauteloso. negligencia. halago. Maglatag sa sahig. Mag-ingat. Caricature. Carminativo. n. n. Careful. [car¨ªr] Carrera. jarana. Kumalinga. lam¨¢ng bulok. adv. Cark. adj. Kalinga. Caress. podrido. n. Carnation. alfombra. Takb¨®. mataba. Care. Carrion. n. magsay¨¢. n. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. mag-ingay. Caricaturist. [c¨¢rman] Cochero.

n. itapon. [c¨¢strel] Especie del halcon. pangyayari. n. kalagayang parang patay. [c¨¢tacomz] Catacumbas. [cash] Dinero contante ¨® de contado. n. n. ipukol. Isilid sa kahon. fundidor. modelar. Kartuchong may pulbur¨¢. conduccion. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. Kartucho na may punl? ¨® bala. adv. bihisang mahab¨¤. sombrero fino hecho del pelo de castor. Cast. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. Kahitang sisidlan ng hiyas. Catalepsy. Cashier. [cask¨¦d] Cascada. n. any?. grabador. Cashier. [c¨¢stret] Castrar. Nagkataon. n. n. n. anyong n ililok. Cascade. n. [cart] Carretear. Tak¨ªp. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. Kariton. Carrying. n. Mangbubub? ng larawan. [c¨¢sket] Poner en cajita. [k?t] Gato. situacion. Manghahagis. kah¨®n. tudla. Cartouche. Ipagkariton. [c¨¢rritel] Chismoso. Cataclysm. Carving. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. diluvio. Castaway. Castrate. [cast] Casta. Castration. [k¨¦ri] Llevar. Magdal¨¢. kilos. tapon. n. cuentista. forma. gusaling matayog. adj. [c¨¢ziual] Casual. Carter. estuche. [c¨¢siualti] Casualidad. [c¨¢taclizm] Cataclismo. Sakunang nakagugunaw. Cassock. lanzar. [c¨¢sl] Castillo. [k¨¦sing] Cobertura. [cast] Tiro. [cart¨²n] Carton. n. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. Castle-builder. Case. tay?. Lagay. Casual. n. [carv] Esculpir. n. n. [c¨¢stoer] Tirador. Cassimere. Casually. [c¨¢siuali] Casualmente. puk¨®l. golpe. n. [c¨¢zimir] Casimiro. grabar. n. [cast] Tirar. Castrel. kalagayan. Cartoon. aventura. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. Alibugha. ingat-yaman. [c¨¢rter] Carretero. despe?adero de agua. Casting. Pagdadal¨¢. Pagkakataon. n. Magparusa. [ke¨ªs] Estado. accidente. karetela. Cartage. ojeada. n. v. fortuitamente. v. caja. v. Cochero. Magbub? ng larawan. Lagaslas. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. fortaleza. mangbubub?. tallador. Sotana. [ke¨ªs] Encajar. n. Catacombs. Ihagis. sulyap. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. . accidental. Kahero. Himatay. n. Bariles. Carve. molde. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. Isilid sa kahita. Masatsat. mapagkwento. Mainam na lana. arrojar.Carry. n. [k¨¢sher] Cajero. Pagkakariton. na di sinasad ya. sisid lan. [c¨¢talepsi] Catalepsis. Cart. Carry-tale. Cashbook. kut¨¤. Pagbubub?. Pagkapon. Cask. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. n. n. v. pagkakaretela. usar carros ¨® carretas. n. Pus¨¤. Casket. [c¨¢stawe] R¨¦probo. tapon. v. Cast. Hagi s. n. [cart] Carro. Case. n. manghuhul¨¤. manglililo k. v. Sa pagkakataon. n. Aseite de Kastor. ipagkaretela. v. [c¨¢shbuk] Libro de caja. [c¨¢rtedch] Carretaje. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. tela de lana muy fina. magbub?. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. kapisanan. [cart¨²ch] Cartucho de balas. [c¨¢sket] Cajita para joyas. n. Casualty. Kapun¨ªn. [c¨¢rver] Escultor. Cart. v. [c¨¢stor] Castor. Carver. Casket. paggunaw. munting sisidl¨¢n ng pilak. n. conducir de una parte ¨¢ otra. n. Lawin. talla. Casing. corporacion. n. Karton. Caster. [c¨¢sting] Fundicion. [cask] Barril. hind¨¬ sinasadya. gawing bating. carreta. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. lumilok. Cash. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. adivino. v. n. tallar. capar. [c¨¢stiguet] Castigar. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. Larawang binub?. Cartridge. Salap?. Castigate. aire ¨® modo de presentarse. Caste. Castle. [castr¨¦cien] Capadura. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. mag-any ?. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. Lah¨¬. tonel. Alisin sa katungkulan. n. Cat. n. Castor. [k¨¦riying] Porte. Castor oil.

n. Catcall. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. Sawsawan. Causeless. Purg¨¢. n. Catholicism. agawin. Lagay. Isang sawsawan. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. reclamo. Huli. Kat¨®liko. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [k¨¦tcol] Silbo. n. kadahilanan. Catkin. Catch. hulihin. excitar. Catching. dak¨ªp. luh¨®g. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. Catmint. Pagsal¨®. Causeway. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. [c¨®zue] Arrecife. Katecismo. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. Kandul¨¬. n. Pangpurg¨¢. alcanzar. Paglalampungan ng mga pus¨¤. catarata. n. examinar. n. [c¨®zles] Infundado. v. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. Malaking lagaslas. [c¨®det] Candato. Tin¨ªk. Cates. [caz¨®lisizm] Catolicismo. adj. adj. cosa infeliz y funesta. Caucus. adj. n. Cat-eyed. [c¨¢taplazm] Cataplasma. v. Katedral.Cataleptic. Catastrophe. Dahilan. aral kristiano. Tagapaglaan. [c¨¢ching] Contagioso. [catch] Presa. Maglaan. Catfish. [catam¨ªnia] Menstruacion. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. Cataplasm. [c¨¢ch?r] Cogedor. [c¨¢terpilar] Oruga. Caterpillar. v. n. lista ¨® memoria. [c¨¢tl] Ganado. Sakuna. Catarrhal. n. Cathartic. sangh?. Catholicize. tagapagtaan. Catalogue. [c¨¢teruol] Maullar. Day¨¤. Catapult. n. v. Nauukol sa buntot. Catechise. [c¨¢tmint] Calaminta. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. Cathedral. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. n. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. n. Cater. Pusang bundok na tila tigre. producir alg¨²n efecto. dumakip. Cattle. malaking kapa hamak¨¢n. redecilla. pagk¨¢sanghian. Caterer. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. n. [cat¨¢r] Catarro. Nakakahawa. n. dakpin. Kayong nilambat na panakip ng ulo. abutin. Humuli. [c¨¢ching] El acto de cojer. Categoric. n. injusto. Catgut. [c¨¢taract] Cascada. adj. n. Caul. n. n. Caudate. [c¨¢tapult] Catapulta. Category. n. Catalogue. magtaan. medicina purgante. Caterwauling. Cathartic. Catching. n. Isang ur¨¬ ng uod. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. Bulagaw. atrapar. adj. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. Caudal. pagk¨¢dahilanan. [k¨¦tsap] Salsa de setas. saluh¨ªn. Catamenia. [caz¨ªdral] Catedral. [c¨¢tekizm] Catecismo. Ulam. Tapal. Humikayat. pangulong simbahan. Catchup. [col] Cofia. Sip¨®n. pag-aam¨°-am¨°. Cause. Katolisismo. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. Walang kadahilanan. camino real. Kawan ng baka. Cause. Caterwaul. n. Catholic. kalagayan. [k¨¦terer] Proveedor. lumitis. [catch] Coger. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. n. Tagapaglaan. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. T¨¢laan. Sakit sa panahon ng babae. Catcher. Catchpenny. [catek¨ªz] Catequizar. n. n. Cater. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. May buntot. Cataract. n. tandaan. [cat¨¢rral] Catarral. [cos] Causa. bagay . v. [categ¨®ric] Categ¨®rico. Nauukol sa himatay. Daing. proveer. Catch. Catamount. n. Tagasal¨®. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. raz¨®n. n. . adj. Kabling. motivo. n. pretexto. tagapagtaan. n. adj. [cos] Causar. n. agaw. n. [k¨¦ter] Proveedor. v. n. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. Catsup. arrebatar. adj. may kinalaman sa sangkalahatan. captura. Mapapangyari. Nauukol sa sip¨®n. [k¨¦ter] Abastecer. Catarrh. n. adj. Ngumiyaw. adj. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. n. v. Catechism.

p¨¢singawan ng kamanyan. n. bahal¨¤. [c¨¢vil] Cavilacion. Cayenne pepper. Caw. sa p¨¢una. butas na l¨ªbingan. pagpas¨°. [s¨¦nser] Incensario. Cavity. Cellular. Celebrator. [side] Ceder. p¨¢una. [c¨¢viler] Sofista. n. Cell. lijereza. perpetuo. n. pumanaw. Cave. [c¨¢viti] Cavidad. v. Cemetery. Cave. Prusisyon ng mga nangangabayo. Cede. [sel¨¦briti] Celebridad. Celery. excavar. bitak. Cellar. famoso. v. kadali an. Caustic. [caval¨ªr] Caballeresco. Cavil. Buny?. adj. [sil¨¦stial] Celestial. desistir. precaver. Cauterism. n. Ceil. itigil. Cauterize. Celebration. criticar. Cavalcade. notificacion [judicial]. patawag [ng hukuman]. Pwang. pagtibayin. Ingat. advertir. Kathakatha. Walang likat. mapagmat aas. Celerity. pasuin. Mapagkathakatha. bintang na d? totoo. Paunaw¨¤. [c¨®cieneri] Caucionado. [c¨¢vil] Cavilar. Censer. n. [c¨®stic] C¨¢ustico. adj. Caution. [c¨®terais] Cauterizar. solidar.pangulong daan ¨® lansangan. rapidez. n. [selebr¨¦cien] Celebracion. reputacion. adj. adj. Celebrated. [c¨®cien] Caucion. kamal g ng alak. n. n. Cement. magbintang ng d? totoo. Caustic. solemnizar. n. Celibacy. p agp¨¢unahan. transferir. n. magtigil. Cease. Cavalier. maglagay ng k¨ªsame. bodega. magdaos ng kasayahan . bahalaan. Cavalier. [c¨¢vern] Caverna. Caution. bravo. circunspecto. Kabunyian. Maglikat. solter¨ªa. walang tigil. Ingatan. Ang nagdid¨¬wan. [k¨¦viat] Aviso. crascitar. Cement. ukit. altivo. v. [c¨¢vernes] Cavernoso. [s¨ªsles] Incesante. [c¨®stic] Piedra infernal. tumibag. [c¨®terizm] Cauterizacion. K¨ªsame. acabarse. sofisteria. advertencia. Piedra inpernal. [caval¨ªr] Jinete. ipagkaloob. Cavern. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. bait. pagsasay¨¢. Umangal. Nauukol sa ingat. kapurihan. mawala. sa bahal¨¤. n. lungga. Yungib. [s¨¦leri] Apio. [s¨¦lebreter] Celebrador. n. butas. n. Cavil. v. Butasbut¨¢s. Cautionary. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. Tapalan ng argamasa. sa bait. adj. Pumas¨°. n. n. [sim¨¦nt] Cimento. suspender. kabantugan. [ke¨ªv] Habitar en cueva. [s¨¦liular] Celular. S¨²uban. cualquier lugar subterraneo. n. nicho. [s¨¦meteri] Cementerio. magsay¨¢. v. n. p¨¢una. prudencia. pagkabinat¨¤. v. pagkab gong-tao. Kaliksihan. n. Maingat. Cautious. Ceaseless. Magdiwan. Yungib. Kinchay. isang kahoy na mahalag¨¢. Cavalry. n. celeste. hukay. umungal. [ke¨ªv] Caverna. nauukol sa insik . v. parar. adj. enredador. Pagdiriwan. [cel] Celda. circunspeccion. n. Nauukol sa yungib. aviso. [s¨¦l?r] S¨®tano. ang nagsasay¨¢. n. ibigay. v. [c¨®cien] Caucionar. n. [sim¨¦nt] Argamasar. [sil¨ªbasi] Celibato. paunawaan. desde?oso. bantog. Magkathakatha. Celestial. mabait. Ceiling. adj. humukay. argamasa para pegar. concavidad. maminta s. [cavalk¨¦d] Cabalgata. balit¨¤. manggugulo. . Celebrate. antro. n. v. Paminton. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. Pumayag. lungga. Sedro. [sis] Cesar. fenecer. v. Nakasakay sa kabayo. L¨ªbingan. [c¨®cies] Cauto. nakapagpapalt¨®s. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. katulinan. Celebrity. Silid sa bilangguan. precaucion. Matapang. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. estrechar. n. Magk¨ªsame. n. [co] Graznar. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. amonestar. [s¨ªdar] Cedro. Cedar. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. N kapapas¨°. bodega. Simento. perenne. Pamamas¨°. n. adj. Kalagayang walang asawa. Cavernous. hadlang. adj. [s¨¦lebret] Celebrar. Caviller. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. papaglikatin. Manahan sa yungib. paunaw¨¤. [s¨¦leriti] Celeridad. walang pukat. Caveat. Nauukol sa langit. adverte ncia.

Centrifugal. pumansin. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. hatulan. adj. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. Nakakaalis sa gitna. adj. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo. Centenarian. humatol. v. Ceremonial. adj. n. seguro. Gitna. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. n. Centralization. v. [senti¨²pliket] Centuplicar. pansin. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. n. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. Centennial. N¨¢gigitna. nauukol sa gitna. Tagal ng isang daang ta¨®n. Centrality. Centripetal. r¨ªgido. [s¨ªrioes] Cereoso. adj. [s¨¦nsor] Censor. criticar. Pun¨¢. n. Mak¨¢sangdaan. antipalo. [s¨¦nter] Colocar en un centro. n. n. punahin. n. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. certidumbre. [s¨¦rebr?m] Cerebro. [s¨¦rten] Cierto. Cent. n.. adj. Centrical. Centuplicate. adj. [s¨¦nter] Centro. Cerebrum. adj. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. Centage ¨® per centage. Certain. [sensi¨²rabl] Censurable. Certainty. [s¨¦rtenti] Certeza. [sentr¨¢liti] Centralidad. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. Censure. Censorious. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. evidente. Pumuna. pagitna. Ceremonial. [serem¨®nial] Ceremonial. sin duda. Centre. rec oncentrarse. Centralize. Centesimal. Ang nababah g sangdaang grado.. Cephalic. Sangdaang ta¨®n. adj. isagitna. n. adj. adj. n. pl. siglo.Censor. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. tagapansin. ibp. Utak. n. [sir] Encerar. Centenary. pagkit¨ªn. [sent] C¨¦ntimo. centenar. [s¨¦nsership] Censura. Kalagitnaan. v. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. Ceremony. pumimtas.. [s¨¦nsus] Censo. [s¨¦rtenli] Ciertamente. n. Tagapun¨¢. s¨¦ntimos. Ikasangdaan. adj. n. [s¨¦remoni] Ceremonia. Centuple. N¨¢gigitna. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. adj. etc. Nakapasasagitna. walang pagsala. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. adj. Censorship. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. v. adj. [sentr¨¢laiz] Centralizar. [s¨ªreted] Encerado. Pagsasagitna. cr¨ªtico. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. reconcentrar. seguridad. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. Tagapun¨¢. Centigrade. Isagitna. n. Certainly. adj. Cephalalgy. Censurable. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Cerated. Mapagkit. [s¨¦nciurer] Censurador. sebada. Totoong. Centiped. aceite y otros ingredientes. Century. Central. Ceremonious. n. Sa gitna. adv. [serem¨®nial] Ceremonial. [serem¨®nioes] Ceremonioso. Centuple. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. Katunayan. [s¨¦nteneri] Centena. [s¨¦nciur] Censurar. juzgar. adj. Cerebral. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. pansin in. Nauukol sa utak. v. n. colocarse en el centro. Alupihan. totoo. Gaw¨ªng makasangdaan. [s¨¦ntral] Central. Pagkit. adj. Magpagk¨ªt. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. Centre. n. Nauukol sa pagkit. Ipagitna. pintasan. Tunay. Ikasangdaang bahagi ng piso. escolopendra. [s¨¦nchiuri] Centuria. senteno. Censurer. n. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. [sent¨¦narian] Centenario. . Centric. ipagitna. Cereals. Cere. taong may sangdaang ta¨®n. Cereous.. [sent¨¦nial] Centenario. Cerate. v. [s¨¦rebral] Cerebral. adj [s¨¦ntrical] Centrical. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. Sanggayon sa bawa ngdaan. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. centeno ada. Census. n. [sens¨®ries] Severo. maaasahan. Marapat pintasan. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. adj. Centimeter. Nauukol sa isang daang ta¨®n. katotohanan. Mapagpun¨¢. n. Ika sangdaang ta¨®n. mapagpansin.

Karwahe. n. Katibayan. [ses¨¦cien] Cesacion. Chamber pot. yamot. kumuskos. panglaw. [chal¨¦ndch] Desafio. namumughaw. consejo secreto. v. Nauukol sa batok. talian ng tanikala. ¨²lcera ven¨¦rea. Certitude. n. Pana yan na lihim. g¨¢lit. Champ. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. abogado. alak sa Champa?a. Cerulean. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. katunayan. masamang b¨²kol. [choc] Dibujar con yeso. [chef] Acaloramiento. [chal¨¦ndch] Desafiar. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. [s¨¦spul] Cloaca. Chance. n. Palad. n. v. malawak. n. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. kwarto. [ch¨¢nsel?r] Canciller. n. Magalit. [soert¨ªfiket] Certificar. Supot na katad. ngumuya. [choc] Yeso. Silya. Chairman. [che¨ªn] Cadena. n. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. n. Kalis. [ch¨¢nk?r] Cancer. cuarto. [ch¨¢mberlin] Camarero. enfado. recusar. humagod. ¨²puan. [soert¨ªfiket] Certificado. n. [chans] Fortuna. Chamberlain. May albayarde. bal¨¤. Inip. n. tawaran. Champan. [che¨ªrman] Presidente. kasula t¨¢n. Takal ng uling na may pitong pung aroba. mayamot. [ch¨¢lendcher] Desafiador. Tanikalaan. candelero. n. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. Chagrin. v. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. [ch¨¢f?r] Regatear. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. Chaff. Pamamayani. Champion. paglilikat. yamot. Chameleon. Lwal. [champ] Morder. Challenge. adj. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. Chagrin. [s¨¦cien] Cesion. n. aposento. h¨¦roe. hollejo. n. n. baratahin. v. Championship. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. n. n. Kansilyer. hamunin. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. Chamber maid. n. n. v. [siri¨²lien] Cer¨²leo. [s¨¦rtifay] Certificar. adj. n. v. [chef] Enojar. Mag-init. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. adj. n. duelista. Mangyari. Chaffer. Patunayan. Chandelier. Tanikala. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. tirikan . certeza. Hunyang¨°. [s¨¦rvical] Cervical. Pagtigil. Cerulific. Cessation. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. Hamon. n. [che¨ªr] Silla. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. n. Chafe. Cerused. n. sama ng loob. n. Sil¨ªd. saksihan. [chagr¨ªn] Enfadar. Aranya ng mga ilawan. [cam¨ªlien] Camaleon. n. Kamarero. Chamber. entristecer. acalorarse. Pangulo. irritar. n. pesadumbre. Humamon. Chain. Certify. Cession. katunayan. adj. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. Kanser. Certificate. n. mamanglaw. Yeso. Chalice. albayarde. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. Challenger. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. Champaign. Champaign. Ang nanghahamon. Chancre. v. Kumagat. suerte. Cesspool. Chalk. magk¨¢taon. Chamber-council. [chez] Coche. kuskusin upang mag-init. poot. [chans] Acaecer. Chamber-council. Tumawad. n. Pag-iinit. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. Ceruse. n. Chaise. Chafe. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. Cervical. v. Chair. mayamot. Chamfer. Mabughaw. Chain. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. katunayan. [ch¨¢mf?r] Arruga. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. n. Katibayan. n. Albayalde. Chancel. Chamfer. adj. magbal¨¤. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. kasulatan. n. [sertifik¨¦sien] Certificado. azulado. [chaf] Zurr¨®n. likmuan. Orinola. n. sangguning lihim. frotar. Chancellor. [champ¨¦n] Campi?a. ventura. afirmar. [s¨ªrius] Cerusa. n. suceder. n. Pangulubutin. n. Chalk. mapoot. Challenge. v. mascar. Abogado. [ch¨¢mf?r] Arrugar. Bayani. Parang. pagtatah¨¢n. furor. Chaldron. Kulub¨®t. paja. [ch¨¢lis] Caliz. v. testimonio.Certificate. [che¨ªn] Encadenar. Champagne. kapalaran. luklukan. v. [chagr¨ªn] Mal humor. llanura. Katotohanan. ministro de justicia. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. baratear. pagkakataon. sumidero. ip¨¢. Chance. ib?an. dakong lwal. Certification. pagbal¨¢an. c¨®lera. recusacion. albayalde. [ch¨¢mpien] Campeon.

variar. n. Bugt¨®ng. Nababago. trabajar ¨¢ jornal. mag-ar aw. atraer. Chapiter. atractivo. magandang-loob. kaugalian. Changeable.. Kahalihalina... embelesar. m¨¢isasakdal. voluble. M¨¢ngangalakal.ng mga kandil¨¤. v. di nag-iib¨¢. n.. adj. Itang¨¬. n. acusable. n. kabanata. n. Chapel. [k¨¦otic] Confuso. comisionar. magbangbang.. v. Awit. D? nagbabago. Gul¨®. [charm] Encanto. Magkak¨¢ndila. Kahal¨ªhalina. Kasama. magsakdal. n. Chaplet. pasmoso. cambio. [chart] Carta de navegar. mapaglimos. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. benevolencia. precaucion. irregular. Charter. imputar. Pinag-araw¨¢n. any? ng titik. n. n. Chapman. walang ayos. magsukl?. pahalag¨¢. trabajo ¨¢ jornal. Charm. Charcoal. adj. n. bait. Pinaka corona sa ulo ng halige. Charade. v. limosnero. Chaos. kaayaaya. limosna. n. ingat. tumawag ng ka looban. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. n. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. Likas. Likas na. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. n. Pagbabago. [ch¨¢ritabl] Caritativo. n. n. walang tuos. [ch¨¢pit?r] Capitel. [ch¨¢riti] Caridad. [char] Jornal. desorden.. Char. paratang. limos. Channel. agradable. n. n. n. Chariot. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. magparatang. huming?. Charge. Umawit. rosaryo. n. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. . variedad. confusion. Kwintas. costo. kagandahan-loo b. Ingat. Karro [na gamit sa digm¨¤]. orden. [char] Hacer carbon de le?a. v. paghalili . kasulatang patotoo. clemente. comision. mag tagubilin. Charitable. tagubilin. Charity. [ch¨¢rines] Cautela. Character. [ch¨¢plen] Capellan. [ch¨¢pel] Capilla. [ch¨¦nchles] Inmutable. Characteristic. Uling na kahoy. Charge. variable. n. Chaplain. Charmer. hechizar. Bangbangan. pagpapalit. maghalili. [ch¨¢nel] Canal. walang ayos. kagilagilal¨¢s. sumbong. n. Kapelyan. v. [chant] Cantar. cambiar. [ch¨¢pman] Traficante. v. grieta. n. adj. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. mand¨ªbula. kalugod-lug od. Pinggang malaki. Channel. mag-i b¨¢. Chart. adj. [chendch] Mudanza. [ch¨¢rming] Encantador. [charm] Encantar. Kalikasan. Charger. bugtungan. [c¨¢racteraiz] Caracterizar. [chardch] Cargo. [ch¨¢rlatan] Charlatan. Chaperon. cuidado. [chardch] Encargar. [ch¨¢p?ron] Caperusa. Chandler. Masats¨¢t. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. n. sakdal. n. n. n. n. Tila bonete. [ch¨¢nticlir] El gallo. adj. Kapilya. Mapa sa pagdadagat. Chant. Change. Chap.. asal. acusacion. Charlatan. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. n. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Magulo. [k¨¦os] Caos. n. [ch¨¢nel] Acanalar. Chant. forma de la letra. abertura.. [c¨¢ract?r] Caracter. Chandlery. c¨¦dula. munting simbahan. [chant] Canto. magpalit. sihang. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. Chapter. Pangkat. t¨ªtulo. Humalina. caballo criado para la guerra. gawing. B ilin. [ch¨¦ndchebl] Mudable. privilegio. n. v. Chariness. rosario. Kaawaang-gawa. Char. adj. gasto. sumingil. ang n akahahalina ng loob. Magbago. kasulatang pinagkayar ian. [ch¨¢rmer] Encantador. Chanticleer. Mahabagin. hendidura. Characteristic. Mas¨ªsingil. Ang manok. [chap] Mozo. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. adj. Characterize. nakapagpapanggilal¨¢s. Mag-uling ng kahoy. carta constituci Katibayan. Chargeable. Change. bat ang lalake. [ch¨¢riot] Carro. Chaotic. hing?. bitak. acusar. [ch¨¢plet] Guirnalda. Charming. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. Magbilin. Charm. pag-iib¨¢. ar¨¢w. nag-iib¨¢. pang¨¢. magpapanggilal¨¢s. kabayong pangdigm¨¤. salawaha n. m aawain. benigno. muchacho. n. gwang. sukli. pedir. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. Changeless. [char¨¦d] Charada. [chendeh] Mudar. Bangbang.

ngata. refrenar. adj. pag-ingatan. satsat. grieta. Maingat. v. Cheque. Kerubin. n. pangangaso. pena. [ch¨ªz-manguer] Quesero. Chatter. Nauukol sa k¨ªmika. [ch¨ªrful] Alegre. jovial. Masay¨¢. melanc¨®lico. Chaw. Chaste. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. [ch¨¢ri] Cuidadoso. locuacidad. v. switik. sum atsat. Chest. n. galaw ng kalooban. [chiz] Queso. n. Manghuli ng hayop-gubat. aplauso. haging. Kalinisan. Chaw. Keso. n. maim¨®t. [ches] Caza. Ngumuya. Dibdib. isang uri ng mga angh¨¦l. mangaso. palausap. ma nghabol. n. [chec] Cheque. hib?. adv. placentero. [ch¨¢ter] Chirrido. charla. [chat] Charla. n. Pamurahin. b¨¢ratahin. n. Cherish. v. mahinahon. Cheke. m¨¢nunub¨¤. Cherub. vivo. n. Cheerless. [ch¨²] Mascar. v. s¨¢litaan. Chasm. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. Humagin¨ªt. n. Chastise. Chattel. [ch¨¢terbacs] Parlero. Chick. [ch¨¦roeb] Querubin. honesto. modesto. n. preservar. trampear. magsasalita. camisa de mujer. fraude. [ch¨ªpn] Regatear. fomentar. Cheat. ngumata. [ch¨¦ke] Cheque. n. n. n. adj. n. n. day¨¤. Linisin. v. [cher¨²t] Manilla. v. . Mura. m¨¢ngangaso. [chirles] Triste. v. humaging. Lal¨¢ng. Pumigil. puro. Cheese-monger. Cheese. [ch¨ªpnes] Baratura. caja de madera. pureza. Cheroot. Chevalier. palayawin. matwain. Chew. Gwang. [chat] Charlar. Cheek. Chat. Cheerfulness. corregir. adj. [chic] Carrillo. magsasalita. manwitik. n. [cho] Mascar. Check. kaban. Check. n. Magday¨¤. kahon. parlanchin. manok. dalisayin. [ch¨¦snoet] Casta?a. [ch¨¢rter] Fletar un buque. Chatterbox. [chic] Pollo. Hagin¨ªt. Chastity. Panghuhuli ng mga hayop gubat. Seresas. polluelo. humiyaw ng papuri. [cho] Mand¨ªbula. wagas.Charter. mapanglaw. parlotear. [ch¨¦rish] Criar. [ch¨¢stiti] Castidad. Chicken. May kamurahan. Chemist. kawagasan. Chess. cauteloso. Chatter. [ch¨¦ser] Cazador. Magparusa. adj. n. [ch¨¢ti] Locuaz. n. [chem¨ªs] Camisa. Kamurahan. Chase. Chemise. j¨²bilo. aplaudir. Chemical. hablador. v. estimar. baratear. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. n. mejilla. n. [ch¨¦r-ri] Cereza. Sumatsat. Chatty. [ch¨ªken] Pollo. mantener. kamis¨®n. v. Cheat. Marunong ng k¨ªmika. [ch¨²ing] Masticacion. enga?o. Chasten. n. [ch¨¦sn] Depurar. Cheerful. Chary. [ches] El juego del ajedrez. Masalita. Cherry. Sisiw. especie de cigarro. humabol. [ch¨¢ter] Cotorrear. Malungkot. castidad. [ches] Cazar. [ch¨¢stizment] Castigo. Pang¨¢. masatsat. [chir] Alegria. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. Umupa ng sasakyan sa tubig. Pisng¨ª. [chec] Reprimir. abertura. Kastanyas. Cheapen. Bar¨°. v. parlotear. [chit] Trampa. Satsatan. v. kawagasan. Chat. ngumata. Chaser. [cazm] Hendidura. polluelo. perseguir. Chestnut. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. n. [kemist] Qu¨ªmico. Pagkakatwa. Larong alhedr¨¦s. pagnguya. arca. Chase. econ¨®mico. patibong. Chasteness. Sisiw. bitak. Cheap. Parusa. Ngumuya. Masalita. pwang. M¨¢nanakay sa kabayo. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. n. Alag aan. n. Manghuhuli ng hayop-gubat. Cheer. n. umampat. Nguya. Kalinisan. n. Cheaply. Pag-aaring kasangkapan. v. manub¨¤. Chewing. masticar. [cheval¨ªr] Caballero. salita. masticar. n. Chastisement. [chir] Alegrarse. Chemistry. [chit] Enga?ar. Malinis. v. [ch¨¢tel] Bienes muebles. [chest] Casto. buen humor. adj. paghihiyawan ng papuri. pagngata. Say¨¢. n. magd aray¨¤. Cheke. n. [chast¨¢iz] Castigar. n. charlar. Magkekes¨®. rechinar. Cheer. [ch¨¦stnes] Pureza. adj. [chip] Barato. m abait. defraudar. n. adj. trampista. apreciar. Cheapness. n. [chest] Pecho. Magkatwa.

Chipping. Chiromancy. lukob. [ch¨ªzel] Escoplear. asal. Garbansos. sungsong. n. supling. Chit. Kloroformo. umpog. n. [chin] Barba. Chief.. Chincough. an¨¢k.. singkad. [ch¨¢inis] Chino. Chocolate. [ch¨®is] Escogido. Choice.. k¨¢alitan. excelente. Sumisi. n. Childless. Bagay sa kainsikan.. Dwag. Pil¨¬. Chitty. a. n. [chif] Principal. [ch¨¢in] Espinaso. n. Sigal¨®t. cincelar. n. [ch¨¢ildlaik] Pueril.. China. Chide. [ch¨¢ildles] Sin hijos. Children. principal. itugma. consonancia. Chinese. [chil] Escalofriarse. [ch?rp] Chirrido.. Pananatal. proeza. Pun¨°. n. Pagkakatugma. Chivalry. n. mga an¨¢k. [ch¨ªping] Brizna. tila bat¨¤. sobre todo. [choc] Ahogar. v. adj.. pingas. sikulate. [k¨¢iromansi] Quiromancia. hijos ¨® hijas. adj. Ngikihin. n. n. Chivalrous. adj. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. n. Magpait. caudillo. kabataan. ni?o. [ch¨¢ina] China. n. pangunang. astilla.. Ins¨ªk. nangungunang. mainam. mal aking. culpar. kainsikan. n. ginaw. esculpir. Bulutong tubig. selecto. n. Chief. [chicpi] Garbanzo. eminente. n. gwang. Chisel. [chink] Grieta. pueril.. bigyangsala. gorjear. [ch¨ªli] Friolento.. Chit-chat. haza?a. alipunga. frio. Chink. Chiromancer. Chicken-pox. Tatal. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. [ch?rp] Chirriar. sisihin. n. Chives. hwag pahingahin. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. mapek¨¢s. Ugaling bata. Chine. Bat¨¤. Chimerical. pingasin. Chloroform. n. Chimera. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. Chill. [ch¨¢id] Reprobar. Parang bat¨¤. maglukob. [ch¨®is] Escogimiento. Chime. [choc] Choque. v. n. Chip. Bat¨¤. [ch¨ªften] Jefe. Satsat. [chit] Infante. Bitak. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. Chimney. n. hirang. [ch¨¢inis] Chino.. n. hendidura. matatakut¨ªn. gumwang. enfriar. . pecoso. Chivalric.. graznido. Chirping. Chilly. Child. Chilblains. capitan. [isang gamot na pangpatulog]. ugaling bat¨¤. Ubong malakas. Chiefly. Chime. Choir. medroso. n. inisin. Chink. Chirp. re?ir. pl. peca en la cara. capital. n. [ch¨ªvalric] Caballeresco. n. Bab¨¤. adj. China. hirang. elecci¨®n. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. Uminis. maginaw. Chieftain. kaalitan. Maginaw. Ugaling mahal. hijo ¨® hija. v.. M¨¢tugma. pangulong kawal. [kim¨ªra] Quimera. n. . Choice. Huni. adv. [chink] Henderse. [ch¨ªldren] Ni?os. Chin. [cu¨¢ir] Coro. Chill. n. n. Chip.. singkad. asal ginoo. Chickpea. Ugaling mahal. n. encuentro. ni?ez. p¨¦kasin. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. Pil¨¬. lumil ok. Pun¨°. [ch¨®colet] Chocolate. Chock. abrirse. pekas. natural de China. Tapyasin. n. n. humuni. v. adj. Pagkabat¨¤. sufocar. [ch¨¢im] Armon¨ªa. [ch¨¢ild] Infante. n. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. [ch¨ªti] Pueril. v. Nangungulong. [kl¨®roform] Cloroformo. tapyas. Pangulong. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. comandante. n. [ch¨ªlblens] Saba?ones. Pumwang. [ch¨ªken-jarted] Cobarde.. Koro. Ngiki. [ch?rping] Canto de las aves. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. Magugunih¨ªn. adj. v. [ch¨¢ildjud] Infancia. Pamamantal na sangh? sa ginaw. Childhood. n. Gulugod. daldal. Pagkaginoo. Walang anak. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. Siyap. [ch¨ªfli] Principalmente. huni. tallo. ugaling bat¨¤. [ch¨¢ivz] Cebolleta. Chirp. k agalitan. n. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. Childish. [ch¨ªmni] Chimenea. grabar. Chocolate. v. n. Chinese. adj. Chimenea. [chip] Brizna. Mga bata. Chisel. [chil] Escalofrio. s¨¢gupaan. [chip] Desmenuzar. adj. v. Bangga. Munting sibuyas. [ch¨ªtchat] Charla. Choke. adj. pangulo. Sumiyap.. adj. adj. Pait. n. rega?ar. Parang bat¨¤. [chif] Jefe.. asal ginoo.Chicken-hearted. Childlike.

Churn. poot. humirang. Pumil¨¬. Iglesya. kwerdasan. Par¨¦. Kristo. v. [ch¨¢bi] Gordo. maging alagad ni kr isto. n. mangkakant¨¢. n. limpak. [cr¨ªsmas] Navidad. v. Choose. n. n. Magkwerdas. Chopping-knife. Metal na maput? at matigas. Churlish. humiw¨¤. natividad. Chronologist. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. Taong bukid. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. Magpuput¨¢k. Chub. Choral. lubid. Cholera. [c¨®rist] Corista. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Putak ng manok. n. [cron¨®lodchist] Cronologista. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. Chronogram. [c¨®lera] C¨®lera. mahirap ng lunasan. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. tajadera. [cr¨¢ist] Cristo. l umapang. n. n. r¨²stico. Christmas. n. [c¨®l?r] Ira. n. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Ang marunong tumuos ng mga panahon. [cron¨®grafer] Cronologista. adj. templo. Churchwarden. Hesu-Kristo. tumadtad. Bahagi. adj. [chop] Porcion. Chronologer. [ch?c] Cloqueo. Christen. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Kakristyanuhan. Chromium. v. taong masam ang asal. Churn. [ch?c] Cloquear. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. n. [cr¨®nic] Cr¨®nico. [cron¨®lodcher] Cronologista. Church. Kasama. [c¨®rist?r] Corista. Kron¨®metro. [cr¨®nicl?r] Cronista. n. Chum. Churchman. tumawa ng malakas. simbahan. Papagkristyanuhin. Bispir¨¢s ng pask¨®. Christendom. [choern] Mantequero. Chop. cortar. [cr¨®nical] Cr¨®nico. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. panal¨ª. v. [cord] Encordar. Kristyano. kalaguy¨°. & adj. . n. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. condisc¨ªpulo. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. Chubby. n. taca?o. Patyo ng simbahan. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. kampon ni Kristo. Chronometer. Bastos. Christianity. Talamak. Christ. Chorus. Chop. Chuck. n. picar. malaking mukha. Pask¨®. cristiandad. Katiwal¨¤ sa sinbahan. Chuck. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. n. lapang. taong bastos. Chronographer. Chronicle. n. Churchyard. Kristyanuhin. Chronology. kaulayaw. adj. adj. lumimpak. putulin. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. Chopper. [c¨®ral] Coral. n. n. n. grosero. n. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. K¨®lera. kapanganakan sa Pg. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. tajada de carne. [choern] Batir la leche para hacer manteca. n. n. [cristi¨¢niti] Cristianismo. [choerl] Pat¨¢n. bautizar. eligir. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Churl. Humalakhak. Chromatic. n. Chronicler. n. binyagan sa pananalig kris tyano. Korista. [charch] Iglesia. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. [chuz] Escoger. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. Chorister. [ch?b] Gobio. Pumutol. Chronical. Christmas-eve. n. [cr¨ªsn] Cristianar. Korista. [cron¨®meter] Cron¨®metro. Halubaybay. Mataba. parte. [ch?m] Camarada. n. n. Christmas-box. piskal ng simbahan. n. Chuckle. Kwerdas. n. eclasi¨¢stico. Talamak.Choler. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. Christianize. n. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. taong simbahan. n. hiwain. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. n. Nauukol sa coro. mangkakant¨¢. Chronic. [c¨®r?s] Coro. enojo. v. cariacho. Chorist. Kakristyanuhan. v. maramot. Chord. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. [chop] Tajar. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. mahirap ng lunasan. [cord] Cuerda. Galit. putol. Chronography. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. n. Chord. Christian. hombre ruin. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. v. isang putol na karn¨¦. v. [choerlish] R¨²stico. [cr¨ªstian] Cristiano. adj. n. adj.

Circumscription. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. n. n. Circumnavigate. n. lumigid. v. jurisconsulto. Nauukol sa bayan. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. Cider. v. n. Pagpapasiko tsikot ng salita. n. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. mabait. [s¨ªcatris] Cicatriz. Circle. Civilization. [s¨ªvilaiz] Civilizar. Circuit. [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. Cigarette. [s¨ªtadel] Ciudadela. c¨ªrculo. [sig¨¢r] Cigarro. [sinamoen] Canela. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. circular. trampa. pagdaray¨¤. n. manglit¨®. n. magalan g. n. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. [s¨ªlia] Pesta?a. cifrar. Pagkapalibid. adj. Circular. bebida hecha del zumo de manzanas. reserva. recatado. adj. n. adj. Cipher. ingerto. kabilugan. cortes¨ªa. Circuitous. ipatalastas sa pama magitan ng liham. Citric. banayad. adj. n. n. Paik¨®t. [serki¨²ites] Tortuoso. circundar. referirse ¨¢. instruir. Cicatrice. v. [s¨¢ien] Pimpollo. Citation. n. Civil. v. Munting bilog. kabilugan. bihasahin. [s¨¢ifer] Numerar. tuus¨ªn. pitagan. Circumnavigation. v. bayan. Kulungin ng pabil¨®g. Pangyayari. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. namumuong abong mainit. tukuyin Citizen. Circulate. City. sibilisasy¨®n. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. Circumscribe. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. turuan. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. Pangulong bayan. n. n. n. n. Pumiklat. [s¨ªvic] C¨ªvico. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. algibe. discreto. adj. Nauukol sa pilikmat¨¢. Citadel. urbano. v. Circlet. v. enredar. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. [s¨ªgaret] Cigarrillo. Paharapin sa paglilitis. pihit. Circumference. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. Pagkam¨¢mamayan. Civic. Sanayin. Liham na patalastas. n. [s¨¦rkes] Circo. Circulation. v. prudente. n. [s¨ªrkiular] Circular. suw¨ª. [siv¨ªlian] Paisano. Usb¨®ng. Tipunan ng tubig. Mabilog. Circumspect. Kanela. n. supl¨ªng. Cipher. Circle. Bilog. n. n. n. kuruin. [s¨¦rkemstancial] Accidental. Sirko. Umikot. paligiran ng guh it. cita. Cilia. n. v. n. Ul¨ªng. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. Circular. pumihit. n. mabait. Day¨¤. Nauukol sa dayap ¨® limon. prudencia. Cion. pagkalaganap. [s¨ªrcl] Circundar. Kabihasnan. v. n. cortes. Kabutihan sa pamamayan. Cigar. adj. [s¨ªtric] Citrico. [siv¨ªliti] Civilidad. adj. sanggunian sa k utusan. Pagkak¨¢taon. Circus. Ikutan. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. Bilog. n. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. ceniza gruesa caliente. Civility. fortaleza. Cite. calcular. Ikot. kabait an. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. adj. v. n. [sircl] C¨ªrculo. [s¨ªnder] Carbon. umikot. urbanidad. Kut¨¤ ng bayan. Bilangin. Cinnamon. Sigarilyo. [s¨ªrkiulet] Cercar. n. [s¨¢ifer] Cifra. [s¨ªtizn] Ciudadano. mapagpitagan. Circuit. n. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. Pikl¨¢t. Circumvent. Pagkakalat. Cinder. galang. [sit¨¦cien] Citation. banggitin. rodear. Magday¨¤. M¨¢mamayan. [s¨ªvil] Civil. [s¨ªrkiular] Carta circular. Pilikmat¨¢. ba it. Ciliary. Civilize. Hinahon. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. redondo. Civilian. Circumspection. Titik na bilang. . Citizenship. Mahina hon. Circumvention. Ligirin. Circumstance. Circumflex. atento. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. Circumstantial. [s¨ªti] Ciudad. Katas ng mansanas.Cicatrice. Circumlocution. [s¨¢ider] Sidra. Mabuting m¨¢mamayan. [s¨¦rkit] Circuito. Ligirin ang sangdaigdig. Tudl¨ªt na tila salakot. pa gpapaharap. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. [s¨ªstern] Cisterna. Cistern. incidente. Tabako. n. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras.

[cl¨¢t?r] Ruido. pangsar¨¢ ng damit. [clanc] Ruido. Clatter. Mag-ingay. Humil¨ªng. yumapos. . tumaginting. v. Maglinis. Clam. n. crujir. pagakpak. aderezado. isar¨¢. v. pedir. sekta. estrepitoso. Kuko ng hayop. charlar. n. Alatiit. gul¨®. v. yakap. n. Pakpakan. adj. abrazar. Lupang malagkit. lah¨¬. Claim. Clayey. [cl¨¢moer] Clamor. Clang. Kaingay. umumpog. demandar. Klase. vociferacion. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. Kawing. Klarin. Ingay. Clangous. Clean. trepar. hinugong. Umalatiit. [clap] Estr¨¦pito. [clo¨²s] Cl¨¢usula. [clang] Rechino. [clo] Desgarrar. adj. Mangalmot. [sivil¨¢izd] Civilizado. secreto. patunog. dumaldal. tag?. naninikit. Buto ng leeg. n. [clash] Rechinar. zumbar. n. pangalm¨®t. humugong. Classmate. Klarinete. tribo. Ang nagsasakdal. n. bumangga. [cle¨ªm] Pretension. Isugpong. n. Classification. Clarion. yapos. Clapping. Clamp. Akdang mainam. Alatiit. [cle¨ª] Arcilloso. Clamorous. humaginit. [cle¨ªm] Pretender. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. Clad. v. Clasp. Clash. Malinis. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. daldal. gresca. Clash. n. [clo] Garra. rechinar. Uriin. humiyaw. n. Claustral. Clap-trap. Kasama sa pagaaral. adj. Lumagapak. [cl¨¢moer] Vociferar. Claimant. raza. Clandestine. n. Clamp. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. v. parler¨ªa. [clan] Familia. alatiit. mahugong. ur¨¬. [clang] Rechinar. rechino. n. Clan. sakdal. Ingay. n. Sanay. Angkan. abrazo. [clasp] Broche. art¨ªculo. adj. bulla y confusion. Paglalagay sa karampatan. Clean. [cl¨¢rinet] Clarinete. n. adj. charlataneria. pegajoso. Class. ling¨ªd. Lagapak. n. ilagay sa karampatan. magsakdal. Clatter. Classical. [cle¨ª] Arcilla. kubl¨ª. Clause. tierra crasa y pegajosa. adj. Maingay. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. [cl¨¢ret] Clarete. Clarify. Clasp. Mag-ingay. [clap] Batir. [clin] Limpiar. hacer ruido. Clammy. [clac] Ruido continuo y agudo. Paglilinaw. vino tinto ¨® rojo. makinis. instruido. h¨ªyawan. hugong. Tumunog. v. Clamor. ruidoso. [clash] Rechino. adj. garfa. [clin] Limpio. adj. kalog. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. Lihim. Ikawing. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. Clack. Class. Clack. golpear. n. [cl¨¢t?r] Resonar. pulutong. v. linisin. gritar. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. Tumunog. Claret. Malupang malagkit. lagitik. ara?ar. v. n. v. Clap. encontrarse. Tinto. Alatiit. hebilla. [class] Clase. v. lip¨¬. [cl¨¢ping] Palmoteo. asear. Claw. pumagakpak. sumats at. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. n. Clavicle. reunion de muchas personas. Clamber. ilagay sa ayos. demanda. v. Malagkit. Clay.Civilized. [clac] Concerrear. n. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. bih¨ªs. adj. Clank. [cl¨¢sifai] Clasificar. Clarinet. [clasp] Abrochar. crujido. hagin¨ªt. [clam] Empastar. orden. [clamp] Empalmadura. Clap. v. ayusin. [cl¨¢rien] Clarin. v. golpe. aseado. pegar. Clangour. [clas] Clasificar. v. [cland¨¦stin] Clandestino. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. n. Magpangil¨®. Claim. Nakapang ingil¨®. Clarification. Linawin. Clank. marunong. yumakap. idikit. n. [clar¨ªfai] Clarificar. v. n. Clamor. Classify. casta. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. [clad] Vestido. ordenar. Pastahan. umalatiit. Maingay. [clanc] Hacer ruido. Claw. liwanagin. Uriin. maalatiit. Pangkat. n. crujir. aclarar. estruendo. Mangukyab¨ªt. n. zumbido. [cl¨¢mber] Gatear. Nakapanamit. satsat. n. n. bihas¨¢. alboroto. huming?. [cl¨®stral] Claustral. n. [cl¨¢mi] Viscoso. v. adj. Panugpong. Hil¨ªng. ayos. paglala gay sa ayos. v. Clang. [cl¨¦mant] Demandante. lumagitik. [clamp] Empalmar. talat¨¤.

tijeretazo. n. Clear. Abo ng uling na bakal. n. lahangin. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. [cl¨¦vernes] Destreza. misericordia. singaw ng lup¨¤. Cleave. aclarar. Client. inteligente. [cl¨¢ient] Cliente. [clod] Terron. [clirs¨¢ited] Perspicaz. piadoso. n. Habag. Clew. [clink] Ta?ido. [clir] Claro. n. bugal na lup¨¤. subir. v. evidente. aw¨¤. [clinch] Pulla. dalisay in. misericordioso. adv. [clerk] Escribiente. kinis. dumikit. Klima. purificar. [cl¨ªper] Esquilador. [cliu] Ovillo de hilo. Click. Paglilinis. Linis. Cleanse. [clenz] Limpiar. adj. hendedura. byakin. retintin. lwal. Clerical. aseo. Cliff. Climb. Cleverness. experto. [clit] Estaquita. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. v. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. kalinisan. [cl¨¦ment] Clemente. Clip. Clerk. cesped. kasanay¨¢n. Cling. n. adj. Sipakin. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. Umalingawngaw. gupitin. Mahabagin. tunay. Katalinuan. [cl¨¦verli] Diestramente. trasparente. aseadamente. Clemency. Clergy. kabaitan. [clif] Pe?asco. Ikid ng pis¨¬. pwang. n. n. paghahawan. [cl¨ªpping] Esquileo.Cleanliness. [cl¨ªnli] Primorosamente. maaw ain. . Cleverly. escatimar. Clergyman. bunutin. Malinaw ang mat¨¢. May kalinisan. Tingkal. n. hinugong. benigno. lahang. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. kaawaan. Cloak. [cl¨ªnlines] Limpieza. n. remachar un clavo. [cl¨ªrnes] Claridad. Umalingawngaw. sumamente exacto y puntual. linisin. n. tagagup¨ªt. purgar de algun delito. Pinaggupitan. [cl¨¢imacs] Climax. magpas ak ng pak¨°. n. kapote. t. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. Clematis. kaliwanagan. di¨¢fano. Paggugupit. Magbitin. Malinaw. [cleft] Abertura. [cl¨¦ric] Clerical. Tugatog. n. Cleft. Clink. v. kawan¨ª. adj. Clearness. indisputable. [cloc] Encapotar. n. n. karun ungan. sumap¨¬. salitang masak¨ªt. Batong matarik. ganap. n. [cl¨¦rical] Clerical. Cleric. Cleanly. singaw ng lup¨¤. [clink] Reti?ir. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. pinagtabasan. adherirse. cerrar el pu?o. nanganganinag. Clod. justificar. mangukyabit. hender. roca escarpada. Clinker. Clever. Sumuntok. Manggugupit. avisado. Clipper. Umakyat. maghinugong. pawalan ng sala. Kalinawan. n. n. v. Balabal. Clock-word. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. Clinch. tumangan pumigil. taluktok. v. pegarse. n. mocos de carbon de hierro. liwanag. maglambitin. n. [cloc] Reloj. [cl¨¢im] Clima. [cl¨¦ver] Diestro. rajadura. kahabagan. adj. [clinch] Empu?ar. [cloc] Capa. n. liwanagin. [clic] Reti?ir. dalain. Clearsighted. purificar. Tagasulat. [cl¨¦rdchi] Clero. agudeza. [clip] Tijeretada. san¨¢y. Cloak. Clime. [cliv] Rajar. marunong. adv. May katalinuan. [clir] Clarificar. Linaw. [cl¨ªrans] Limpieza. v. may kakinisan. v. bihas¨¢. totoo. eclesiastico. Lipay na namumulaklak. Cleaver. avisado. n. kakinisan. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. Ang suk¨¬ ng mga abogado. Alingawngaw. retumbar. kabihasah¨¢n. Cleric. Clod. pinagputulan . Relos na malak¨ª. Bitak. n. [clir] Claro. n. kaibuturan. [cl¨¢im] Escalar. [cling] Colgar. Clipping. n. Climax. dam¨ªt na pang-ibabaw. v. agarrarse. Ya kapin. ma liwanag. Linisin. [clip] Abrazar. Cleat. Clink. Linawin. v. trasquilar ¨® cortar con tijeras. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. Par¨¨ ¨® pastor. v. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. wagasin. Par¨¨. Climate. v. n. [clod] Tirrar terrones. Clinch. resonar. n. n. n. cortar ¨¢ raiz. n. Clement. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. n. [cl¨¦mensi] Clemencia. eskribyente. Clear. habilidad. adj. Magkapote. hugutin. Klima. adj. humawak. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. Matalin¨°. partir. Tablang makitid. Clock. [cl¨¢imet] Clima. Clear. Clip. maliks¨ª. Clearance. Parungg¨ªt.

Kuchero. adj. payaso. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. n. n. Clog. Cloggy. [cl¨®snes] Estrechez. [co¨¢guiulet] Coagularse. hawakan. n. n. Closely. Cloy. adj. v. Babaing katulong. ropaje. Sarhan. p¨¢nabihan. bihisan. [cloz] Pa?o. Koche. inculto. v. taong hamak. Maramot. n. estrecho. grosero. [cl¨®voer] Especie de trebor. Tagpian . n. sungg aban. [clov] Clavo. Clover. zoquete. pag-ulapin. yariin. ilapat. Umabuloy. [co¨¢ct] Cooperar. adj. Close. kawan. ulap. Coach. kipot. magbihis. kuripot. peloton de gente. v. kasiping. palabuin. garrote. [cl¨®djoper] Zoquete. hawak. K¨¢yo. katab?. tak pan. Kumpol. Clump. v. [cl¨¢ud] Anublar. carroza. kapisanan. Cluck. obscurecer. n. . Clove. presa. [cloy] Saciar. Pumutak. espesura. n. v. n. Close-fisted. cuajarse. payaso. [c¨®tchman] Cochero. Club. isiping. agruparse. sereno. Clown. tapusin. Cloven. kuripot. sumunggab. [co¨¢ccien] Coaccion. Tanda. karwahe. Dam¨ªt. cubrir. [cl¨¢ut] Remiendo. Clumsy. n. concurrir ¨¢ gastos comunes. [clot] Grumo. Byak. n. Clothe. [coch] Coche. Coadjutrix. concluir. nubloso. terminar. avaro. Clog. Ipagkarwahe. juntar. Maalapaap. Abala. itikom. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. [cl¨¢udles] Sin nube. indicio. [cl¨¢mzi] Basto. Closet. batut¨¤ tungkod.Cloddy. Coach. padilim¨ªn. hadlang. impedir. Coachman. taong hamak. Kum¨®n. v. cloquear. n. Tip?. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. asegurar por medio de una clavija. Katulong. pulutong. Mamu?. kapansanan. Clout. [cl¨¢stoer] Racimo. Klabo de komer. n. [cloz] Vestir. k¨¢ban. sinsin. Coact. n. n. hangal. Pumil¨ªng. hamak. [clos-f¨ªsted] Apretado. Cloudless. Patak. Klub. hamak. Coadjutor. Closeness. Isang ur¨¬ ng dam¨®. [clab] Contribuir. tul¨°. mezquino. cuarto peque?o. Panghawak. Clothes. basto s. maliwanag. Bastos. Alapaap. claro. manada. [cl¨¢ut] Remendar. Kalapit. pangham pas. [clozz] Vestido. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. [clos] De cerca. h¨¦nero. preso. idea. cachiporra. Mga bihisan. katab¨ªng-katab¨ª. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. Musmos. Nakakaabala. Cluster. Humawak. Tulong. [cl¨¢stoer] Arracimarse. Tumulong. munting silid Clot. patan. mahigpit. estrechamente. [cl¨®zet] Retrete. tutup¨¢n. bosquecillo. Clout. pa?al de ni?o. [co-ch] Llevar en coche. [cl¨®vn] Partido. v. [clu] Se?a. Cloth. atentamente. n. adj. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. [clab] Club. Bastos. Coagulate. [cl¨®di] Lleno de terrones. ajustado. vestigio. Abalahin. pil¨ªng. n. Coaction. pangbugbog. hato. [cl¨¢udi] Nublado. busugin. malinaw. adj. Clutch. r¨²stico. Clue. [cl¨®gui] Embarazoso. [clos] Cerrado. tosco. aliwala s. maramot. Clownish. ilapat. v. Close. adj. magdamit. Cloud. Sik¨ªp. n. ma sinsin. pesado. [clog] Embarazar. n. [cloetch] Garra. r¨²stico. Taong bastos. hangal. Close-bodied. kaabalahan. adj. [cl¨¢unish] R¨²stico. adj. n. clavija. bunga ng paminta. Club. Cluster. especia arom¨¢tica. gubatgubatan. Clothing. Bumusog. adj. n. n. Matingkal. v. maulap. Clodpate. takpan. hadlangan. [cl¨¢ud] Nube. v. tapar ¨® cubrir. lampin. Tagp?. pangalmot: huli. Clutch. Pusong. v. musmos. Magsuot ng damit. Close. Clodhopper. mabagal. n. v. n. Pag-alapaapin. bunton. isar¨¢. magbunton. hartar. n. kasinsinan. makuyad. [cl¨®zing] Vestidos. hamak. [cl¨®sli] Estrechamente. Walang ulap. [cl¨®dpet] Idiota. [clos] Cerrar. lampinan. obst¨¢culo. bakas. tropel. Malapit na malapit. adv. [cloec] Cloquear la gallina. [clog] Embarazo. tutop ¨® pakong may ulo. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. p¨¢likuran. Cloud. Cloudy. v. Lapat sa katawan.

remendar zapatos. b stos. [c¨®chinil] Cochinilla. pagsasama. Cockfighter. Pag-iis¨¢. manu ya. vestir. manok. [co¨ªcual] Igual. caricia. [c¨®csn] Patron de bote. n. [co¨¦rcion] Coercion. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. ordinario. Tagatutop. Pigilin. n. cacao. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. tosco. n. Amerikana. n. Mag-amerikana. v. n. Bakalaw. [c¨®co] Coco. kaungas¨¢ Coast. Coat. Busal. n. [c¨®bloer] Chapucero. n. [c¨®stoer] Buque costanero. adj. bajeza. tinang mapul¨¢. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. nakaaampat. n. [c¨®cfaiter] Gallero. Coction. opresion. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. v. [c¨®fi-pot] Cafetera. n. n. descort¨¦s. Cockney. Pahimakas na bilin. adular. [coal¨ªcien] Union. Coffin. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. [cob] Mazorca de maiz. [c¨®rsnes] Tosquedad. Cob. n. magdamit. Code. Coequal. Coeval. Bangkang ipinangingisda. [c¨®fi] Caf¨¦. Cobble. v. n. tabing dagat. Cobble. Gawing k¨®digo. Coercion. Mamuri ng paimbabaw. adj. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. Coaster. n. Coax. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. Cockade. [coc] Gallo. n. [cod] C¨®digo. hamak. contemporaneo. [c¨®l-pit] Carbonera. Pun¨° ng niyog. . Kap¨¦. Sabong. n. nakapipighat¨¬. ungas. magtagp? ng sa patos. n. Baybay-dagat. ataul. remendon. n. [col] Hacer carbon. cofre. n. ampat¨ªn. n. n. Ipis. Kul?. gallera. [cocs-comb] Cresta de gallo. tagapagtagpi. kasing-gulang. Magasp¨¢ng. n. M¨¢nanabong. adj. Taga bayan ng Londres. n. orilla del mar. n. Coalition. bahay law¨¢. v. Coal. Cockle. Cockfight. groser¨ªa. Kapanahon. Cock-pit. Coat. n. [co¨¦rs] Contener. Nakapipigil. [cost] Costear. Uling. n. caja. n. Coercive. n. Bahay gagamb¨¢. Tagaugit sa sasakyan. magpisan. [c¨®fin] Ata¨²d. [cod] Bacalao. hangal. [cot] Cubrir. v. n. Cobbler. [cot] Casaca. Magsama. [cok¨¦d] Escarapela. Kabastusan. n. Cock. Coerce. sisidlan ng kap¨¦. Bahay ng uod. [cocs] Lisonjear. Coal.Coagulation. Coffee. Palayawin. [coef¨ªcient] Coeficiente. n [c¨®fitri] Cafeto. Cocoa palm. tuya. [c¨®dfish] Bacalao. Bakalaw. Kapitera. Cobweb. n. Coal pit. Niyog. Cockfighting. umalindog. Coffee-tree. n. Coaxation. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. adj. [coal¨¦s] Unirse. rivera. [c¨®cni] Hijo de Londres. [c¨®crotch] Cucaracha. Tandang. kakaw. vil. Coalesce. [c¨®fer] Arca. pagpighat¨¬. enlace. kagaya. Magpauling. Codify. Coffer. Coffee-pot. Papuring paimbabaw. Kapantay. co¨¢gulo. Coarse. [cost] Costa. Cod. n. [co¨ªval] Coevo. Tutupan ng magaspang. Mamaybay. Cochineal. Coarseness. Pamumu?. v. Pun¨° ng kap¨¦. adj. Coefficient. [c¨®ccien] Coccion. Pagpigil. Cocswain. [c¨®dissil] Codicilo. n. n. walang galang. Hukayan ng uling. n. [c¨®bl] Chapucear. n. n. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. halagar. n. juntarse. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. Cocoa. kagaspang¨¢n. v. refrenar. Maramot. [cocs¨¦cien] Lisonja. ir navegando por la costa. Sabungan. Kabaong. [col] Carbon. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. mag-bar¨°. [c¨®co-palm] Planta de coco. tupada. Cocoanut. manab¨ª ng paglalay¨¢g. Sabong. Codfish. Katulong. restringir. [cors] Basto. Cocoon. Sasakyang dagat na pamaybay. Coddle. n. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. r¨²stico. [c¨®bl] Barca de pescador. Coast. Codger. sako. tupada. Niyog. Cockroach. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. Cock's-comb. sub¨®. bajo. [c¨®bweb] Telara?a. alindog. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. n. Palong ng manok. acariciar. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. [c¨®conat] Coco. v. Codicil.

consangu¨ªneo. Collapse. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. Colic. Sal¨¢an. Cohere. [co¨¦res] Coheredera. Ikirin. v. [coc] Carbon de piedra. adj. n. [cogn¨®men] Apellido. [cogn¨ªcien] Conocimiento. Salap?. Pagkadikit. . kwintas. magdilidil¨¬. Cogitation. Babaing kasama sa mana. moneda. magbulay. malamig. Dumik¨ªt. Collaborator. Cognomen. umunita. Ginaw. Manggagaw¨¤ ng salap?. Makitulong. n. n. Coherent. Coin. n. kumakapit. Coke. n. Cole wort.Coffin. pagkakapit. n. diente de rueda. [c¨®in] Acu?ar moneda. v. kamaganak. Kolyar. Coil. ma nghib¨°. Collar-bone. Coin. Pagkadikit. Coincide. Tumipon. n. Cogent. d¨¢diva. Gumawa ng salap?. meditacion. [c¨®il] Doblar en redondo. [col¨¢boret] Cooperar. colador. magtipon. Katulong. juntar. Balagat. adj. [coj¨ªrens] Cohesion. pagmamadal?. n. gunita. adj. Apad. isaayos ang ngipin ng gulong. Pagka-kamaganak. n. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. v. [col¨¢ps] Hundimiento. union. v. [c¨®gjuil] Rueda dentada. Mag-isip. Coinage. Cognate. n. sagisag. [cogn¨¦cien] Cognacion. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. Pagkalubog ng sasakyan. compa?ero. pagb bulay. lisonjear. union. Coldness. n. tumulto. kumapit. Nauukol sa pagkakataon. n. Tulong. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. dinero. adular. Kaginawan. v. n. n. Kaalaman. urgente. Kahikahikayat. apelyido. pagkabagbag. hinl¨®g. Cog. n. [c¨®lect] Recojer. Cold. [coj¨ªrensi] Cohesion. indiferente. [c¨®in] Moneda acu?ada. Coheiress. Coincident. convenir. Gugul¨¢yin na parang repolyo. Ambag. n. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. Hawakan sa leeg. kalamigan. kwarta. Cognition. [cold] Frio. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. Coherence. divisa. Mangday¨¤. n. Cole. pumayag. sumang-ayon. Maginaw. Pakikiagul¨°. [c¨®il] Baraunda. [c¨®dchitet] Pensar. recoger. v. [koelendoer] Coladera. v. Cogency. Collar. Collar. nanghihinaban g. [c¨®dchent] Convincente. dil¨¬dil¨¬. puntear una rueda. Cogitate. [col¨¦cien] Don. magmun¨¬. sipon. [co¨¦r] Coheredero. conformarse. Collaboration. Collation. presente. Coincidence. n. n. Coheir. [c¨®lic] C¨®lico. adj. nginpin ng gulong. pagkakapit. abuloy. [cog] Enga?ar. n. Cognizable. n. n. n. n. poderoso. Pamagat. kadug?. pagkakatig. kasabay. Kaalaman. v. reflexionar. Pag-iisip. Coherency. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. Cog. n. adj. [col] Col. v. [c¨®l woert] Especie de berza. trampear. m¨¢pasabay. Cognac. [col¨¢boretor] Colaborador. [coins¨¢id] Coincidir. n. Lumubog [ang sasakyan. [c¨®lar] Collar. v. Isang ur¨¬ ng repolyo. Dumidikit. convenir. insensible. n. n. day¨¤. [c¨®gnet] Cognado. [coj¨¢bit] Cohabitar. v. [c¨®ldnes] Frialdad. unirse. dinero. n. n. n. [coj¨ªr] Pegarse. cognombre. Cohabit. Kasama. Collapse. [codchit¨¦cien] Pensamiento. enga?o. [c¨®dchensi] Fuerza. Alak na kuny¨¢t. pagkakilala. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. Collect. pagkatal¨®s. lamig. [col¨¢ps] Hundir. pagkakatig. Kadug?. manuya. Isilid sa kabaong. [cold] Frialdad. Kaloob. resfriado. Collaborate. Cog-wheel. Collect. [co¨ªnsidens] Coincidencia. Uling ng metal. [colaborecien] Cooperacion. [cognac] Cognag. kumakatig. [c¨®lect] Colecta.] mabagbag. Coiner. urgencia. Ikid. Coil. Hib¨°. gul¨®. n. n. m¨¢dalian. [c¨®lig] Colega. Lakas. [cog] Fraude. [c¨®inedch] Acu?acion. Paggawa ng salap?. Cognizance. v. Cold. [coj¨ªrent] Coherente. Colander. [co¨ªnsident] Coincidente. M¨¢pataon. Colleague. Gulong na may ngipin. mamuri ng paimbabaw. Kasama sa mana. makapangyari han. Makiagul¨°. Cohabitation. salap?. Cognation. sakalin. [c¨®gnizans] Conocimiento. Pagkakataon. constipado. n. experiencia. adj.

[comb¨¢in] Combinar. isang ur¨¬ ng pabango. [cam] Venir. Pumarito. Come from. n. Come down. Collective. [colon¨¦d] Columnario. adj. bungg?. ka raniwang salit¨¤. suklayan. [k¨¢mli] Hermoso. v. liyab. Colt. incendio. T¨ªbagan ng uling.Collection. n. [c¨®lieri] Carbonera. n. Larawan na totoong malaki. Combatant. [k¨¢mlines] Gracia. adj. lumusong. tagatipon. v. punong hukbo. pagbabaka. isama. [com] Peinar. [c¨®mbativ] Quisquilloso. Bangga. May maraming haligi. adj. n. umpog. v. pl¨¢tica. Pagka-koronel. Coma. [col¨ªzien] Colision. n. n. adj. [col¨®sal] Colosal. decente. [col¨®quial] Familiar. S¨¢litaan. away. Ibagay. n. n. Collier. n. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. comercio de carbon. [c¨®l?rd] Colorado. lupang bagong pinananahanan. magbuhat. [c¨®ledch] Colegio. Collector. [col¨ªdchan] Colegial. kolor. n. n. [c¨®lor] Colorar. Masungit. [c¨®mbatant] Combatiente. adj. Ang nauukol sa isang lupang sakop. supuk¨ªn. Collide. Collision. Suklay. liga. ¨® lupang bagong pinananahanan. n. n. [col¨¦ctiv] Colectivo. [coli¨²siv] Colusorio. [colt] Potro. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. Pagkakabagay. n. Sakupin. [c¨®lter] Reja de arado. umahon. [col¨¢mnar] Columnario. Colonnade. [col¨®nial] Colonial. Comely. tagasingil. Maganda. v. M¨¢niningil. mezcla. Bumangga. del uso comun. igi. Combat. adj. Colossal. sumamp¨¢. Kinahiratihan. samasama. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. Kulay. Combustion. Pumanaog. Collegian. Colly. n. [c¨®lam] Columna. Sudsod. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. Tip¨®n. adj. unir. Colloquial. [c¨®li] Hollin de carbon. Comb. [c¨®lonist] Colono. [cam ¨¢p] Subir. n. [c¨®locui] Coloquio. [c¨®loni] Colonia. Combat. pagkakasama. madaling masunog. congregado. k¨¢lakalan ng uli g. Collectively. [comb¨²stibl] Combustible. adj. Pangkulay. Collusive. College. v. makipagbaka. n. Colliery. [col¨®quialism] Lengua usual. pananakop. batalla. Colonial. Color. Coloring. Kulayan. gand¨¢. Magsuklay. [c¨®medi] Comedia. [col¨®s?s] Coloso. Koma. Come up. proceder. Colonize. Cologne. Manglalaban. [col¨®gni] Agua de Colonia. adj. n. Collegiate. . Ang tinitipon. Taludtod ng mga haligi. adj. [c¨®lor] Color. bumaba. n. n. n. n. [c¨®mbat] Combate. May kulay. umakyat. Colter. kinulayan. ningas. adj. buti. v. Comedy. v. n. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. [comb¨²stien] Combustion. butihin. donaire. [combin¨¦cien] Combinacion. compilador. n. Potro. Lupang sakop. Colloquy. n. Ang nauukol sa kolehyo. Pumanhik. te?ido. Colored. el que hace ¨® vende carbon. Sunog. umumpog. Inam. n. ilapat. ascender. Colonel. c¨®mico. v. Lumaban. magmula sa. n. Combative. [col¨¦ccien] Coleccion. [c¨®ma] Coma. Comedian. Tip¨®n. satsatan. adv. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. Karaniwang pananalita. Colloquialism. Pagsakop. Manggaling. [c¨®lonaiz] Colonizar. [col¨¢id] Colidir. Color. ajustar. [c¨®lonel] Coronel. [com] Peine. Haligi. makihamok. [col¨ªdchiet] Colegiado. pananalita. Combustible. descender. Columnar. [col¨¦ctivli] Colectivamente. Susunugin. [c¨®li?r] Minero carbonero. samasama. Totoong malak¨ª. Colonist. Koronel. paghahamok. Combination. n. Comeliness. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. [cam-d¨¢un] Bajar. Komedya. Agua de Colonia. Column. [com¨¦dian] Comediante. [col¨¦ctor] Recaudador. Colonelship. barco carbonero. v. n. Combine. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. n. n. [cam from] Venir de. v. ang magu ul¨ªng. Kulil¨¬ ng uling. Come. Colonization. Colony. Komedyante. [c¨®mbat] Combatir. Laban¨¢n. n. [c¨®loring] Colorido. Comb. bumungg?. Colossus. pagkakalahok.

Commiseration. utilidad. compadecerse. v. pasimulan. encomendar. v. adj. encargo. Kahabaghabag. v. Comic. Comforter. n. kapuripuri. [c¨®moner] Plebeyo. Utos. kaal¨ªw-al¨ªw. Comment. Commission. [c¨®mon] Comun. n. n. tagapagutos. tumulto. Commiserate. Commodious.. Commit. pamumun¨°. Katawatawa. n. [com¨¢ndant] Comandante. ipagbilin. [com¨¢nder] Comandante. pansin¨ªn. recordar. n. Commission. v. participar. comodidad. piedad. empezar. [c¨®met] Cometa. Mahabag. n. magpaha . Pagdiriwan. Itam¨¤ sa sukat. sublevacion. Aliw¨ªn. Ang nakikinabang. Communicant. n. Karaniwan. [c¨®moers] Comercio. Mag-utos. Utos na ipinabibilanggo. Commander. Commiserable. confiar. magagamit. mercader¨ªas. twa. manungkol. Katatawan¨¢n. mag-um pis¨¢. Commemorate. gobernar. recuerdo. M¨¢ipagtatagubilin. n. makipagsalitaan. [c¨®ment] Comento. ginghawa. p oductos. Coma. Pun¨° ng hukbong dagat. tr¨¢fico. [c¨®miseri] Comisario. [comi¨²nicant] Comunicante. adv. n. [com¨ªcien] Comision. n. [com¨ªzoeret] Apiadarse. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. [k¨®mfortabl] C¨®modo. n. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. Commend. Komandante. Commissary. Commissioner. loable. tagapagutos. n. [k¨®mfort] Confortar. Taong mabab¨¤ an kalagayan. Comical. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. n. Magdiwan. adj. Commensurate. panghihimagsik. Makipag-usap. [c¨®mical] C¨®mico. [c¨®miun] Conversar. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. Al¨ªw. [c¨®mon] Comun. consolatorio. adj. [comend¨¦cien] Recomendacion. conveniente. [c¨®monli] Comunmente. encargar. adj. n. mangaal¨ªw. Comfort. Commendation. Pangkaraniwan. alalahanin. ligalig. Di maal¨ªw. iutos. kinatawan. perturbacion de ¨¢nimo.Comet. [com¨ªtment] Auto de prision. comienzo. wala ng kaaliw¨¢n. [com¨¦nshiret] Conmensurado. encargar. n. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. v. kabagay. Komandante. Kasukat. n. magsabi. Commitment. Comfortless. [com¨ªsioner] Comisionado. Commencement. Tagapagpaliwanag. Pusok ng kalooban. n. Commensurate. Communicate. v. Commonwealth. ordenar. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. Commentary. Command. n. [k¨®mforter] Consolador. v. sangbansa. [com¨ªt] Cometer. Kometa. tungkol. aw¨¤. orden. Tagubilin. alentar. [com¨¦nsment] Principio. Katawataw¨¢. ordinario. v. hablar. Commotion. Punah¨ªn. [com¨¦nd] Encomendar. Comment. Pasimula. [com¨¢ndment] Mandamiento. [com¨®cion] Conmocion. frecuentemente. walang ginghawa. Karaniwang. v. n. n. adj. interes. Comicalness. [c¨®ma] Coma. Ipagk¨¢tiwal¨¤. n. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. n. adj. [com¨¢nd] Mandar. Commentator. Komisyunado. [com¨ªcien] Comisionar. Commodity. Command. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. Nauukol sa kometa. tam¨¤ s a sukat. [c¨®mic] C¨®mico. principiar. [c¨®mentetoer] Comentador. [com¨¦moret] Conmemorar. desesperado. mapagpataw¨¢. encomio. provecho. [com¨¦ndabl] Recomendable. Habag. precepto. papuri. [com¨®diti] Comodidad. chiste.. mapagpatawa. util. gul¨®. Pun¨¢. [com¨¦nshiret] Conmensurar. [c¨®ment] Comentar. Commandment. v. Lupong. Comfortable. Paliwanag. Comma. Commoner. Magbilin. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. Common. proporcionado. pansin. Commonly. maawa. poder. Kasiyah¨¢n. n. Komisaryo. pakinabang. n. Rep¨²blika. Bili. n. Commodore. kalakal. v. Commandant. Pangangalakal. paginghawahin. adj. pasayahin. Commercial. Magbigay-alam. sist¨¦. Commune. adj. recomendar. Mapang-al¨ªw. placer.. n. malwag. [com¨¦ns] Comenzar. adj. g¨¦neros. Committee. Comfort. consolar. adj. Utos. magsimula. Commemoration. Commence. [com¨ªti] Comit¨¦. mando. kapangyarihan. n. inconsolable. [com¨®di?s] C¨®modo. Ipagtagubilin. pag-alaala. [c¨®menteri] Comentario. platicar. Cometary. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. Commendable. Nauukol sa pangangalakal. n. Commerce. [com¨¢nd] Mandamiento. Common. Maginghawa. Aliwalas. [k¨®mfort] Consuelo. kawaw¨¤. [c¨®moercial] Comercial. Magpasimula. n. v. [c¨®modor] Jefe de escuadra. ipagbilin. [comi¨²niket] Comunicar.

condescendencia. [comp¨¦r] Comparar. pagtatalo. [c¨®mpact] Pactar. [comp¨¦nioen] Compa?ero. mahabag. [compl¨¦sent] Complaciente. Mapagbigay-lugod. Maikling salaysay. n. kasukat¨¢n. Compass. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. may-kaya. tropa. trueque. akma. Compend. Complacent. Compassionate. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. adj. Pagtitipon. Gantihin. kompany¨¢. Aguhon. comprobar. adj. sentimiento. n. [c¨®mpitens] Competencia. Competent. suficiencia. n. maghimutok. Tagatipon. Tipunin. Punyagian. kalaban. Companion. pulutong. Compiler. Compatriot. Compensate. Mabuting makisama. piedad. mak ipagkasund¨°. [k¨®mpas] Circuir. Habag. Compart. kagantihan. Pumilit. pabalit¨¤. Complacency. v. denso. Kapisanan. tip?in. paglal aban. v. Comparative. Dumaing. [comp¨¢iler] Compilar. Companionable. Compile. [comp¨¦nioenship] Sociedad. Compactness. kakayahan. v. m¨¢ihahalintulad. Silid. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. [c¨®mpact] Pacto. kasabay. [comp¨ªt] Competir. llanto. Compact. cuerpo. n. Compassionate. cotejo. n. Pal¨ªt. kaakbay. Compass. resumen. . k¨¢yarian. Siksik. camarada. hinayang. v. Kaganapan. n. damda m. [comi¨²nioen] Comunidad. [comp¨¢risoen] Comparacion. [comi¨²niketiv] Comunicativo. [comp¨¢cioen] Compasion. precisar. n. [compl¨¦n] Quejarse. conjunto de algunas cosas. Iparis. Pakikilugod. Maaw¨¤. densidad. trocar. Lumaban. upahan. ipalit. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. Kapisanan. pakikisay¨¢. quejido. N¨¢ipasasabi. participacion. n. n. Companionship. gremio. bahagi. convenio. sinsinin. Compare. [c¨®mparabl] Comparable. compaginar. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. [compens¨¦cien] Compensacion. M¨¢ipaparis. n. adj. adj. n¨¢ipahaha Communion. kah¨¢bagan. aw¨¤. kapisanan. n. pagsamasamahin. [compl¨¦sens] Complacencia. n. makipagpunyag?. [compl¨¦sensi] Complacencia. confrontacion. paghiwalayin. compinche. [comp¨¢rt] Compartir. Daing. kapalit. Complacence. cotejar. consolidar. [c¨®mpliment] Complemento. mudanza. maawa¨ªn. pagsasamasama ng anoman. Kababayan. v. n. Kasama. [k¨®mpas] Compas. kasabay. Compact. [compl¨¦nt] Queja. n. [comi¨²niti] Comunidad. bayad. magpalit. Kabagayan. urbano. kompas. upa . Competition. Compendious. [comp¨¦nset] Compensar. Mahabagin. n. Compete. kaawaan. tip?. Compensation. [comp¨ªtent] Competente. v. n. Pagpaparis. makipagk¨¢yar?. v. kwarto. [comp¨¢cienet] Compasivo. n. [compil¨¦cioen] Compilacion. n. n. kalupain. Compilation. Katibayan. s¨®lido. Makipagtipan. comunyon. Gant¨ª. pakikisay¨¢. sucinto. v. Company. n. Complain. [c¨®mpact] Compacto. bayaran. Complaint. Complement. pagtutuus. [comi¨²t] Conmutar. pahayag Communicative. Samah¨¢n. n¨¢ipababalit¨¤. [c¨®mpend] Compendio. ep¨ªtome. adj. afable. m¨¢igagaya. Maikl?. [comp¨¢rtment] Compartimiento. n. masinsin. adj. Community. pagtut ulad. lamentarse. breve. kasama. Pakikilugod. rival. himutok. magdamdam. Pasabi. ligirin. [comp¨¢il] Compilar. Comparison. v. sumario. p agbabago. adj. Compartment. dividir. mapaghahalintularan. adj. Competence. compa?¨ªa. [comp¨¦nioenabl] Sociable. tuus¨ªn. Commute. Compassion. Lumigid. [comp¨¦ndioes] Compendioso. n. rodear. [comp¨¢ctnes] Solidez. adj. pakikitwa. Hatiin. Kapunyag?. cort¨¦s. [comp¨¦titoer] Competidor. kabayaran. pilitin. [comp¨¦trioet] Compatriota. kasinsinan. comunion. k¨¢sunduan. permutar. ajuste. [comp¨¦l] Compeler. Compel. Comparable. n.yag. kalaguy¨°. Competitor. Commutation. Palitan. panghihinayang. [comiut¨¦cioen] Cambio. Compact. Mapagpaparisan. [comp¨¢rativ] Comparativo. Bagay. kat¨¢lo. ihalintulad. alteracion. rivalidad. compa?¨ªa de comercio. lamento. kasukat¨¢n. katipunan. pakikinabang. v. v. n. condescendencia. Communication. Pagsasamahan. p akikitwa. Tipan. n. [compit¨ªcioen] Competencia. obligar.

kaloob. [compl¨¢iant] Rendido. v. estrechar. pagwatas. Magbigay-loob. remordimiento. [comp¨®nent] Componente. M¨¢unaw¨¤. Comprise. [c¨®mpliket] Complicar. [comp¨®ser] Autor. Mapagbigay-loob. maintindihan. Computation. complexion. calma. Lamn¨ªn. M¨¢ngangatha. [compr¨¦s] Comprimir. n. Complexion. consentir. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. adj. Napag-uunaw¨¤. n. pagtupad. Comptroller. Compound. conformarse. pagngingitngit ng loob. Complice. kaalaman. pagdinig. m¨¢watasan. n. [comp¨²lsori] Compulsorio. Compulsive. acabamiento. Katha. pangpaikp¨ªk. nababatid. [comp¨¢und] Compuesto. [compl¨ªt] Completar. n. n. n. Magul¨®. umayon. Complication. Complicate. kalubusan. [compr¨¦s] Cabezal. ceremonioso. kumpromiso. [comprij¨¦ncien] Comprension. mat mabatid. Alaala. magul¨®. complacencia. paikpik¨ªn. obsequio. [compl¨ªmentari] Cumplido. [comp¨®z] Componer. Isa sa bumubu¨°. katapusan. Haluan. isa sa mga kasap¨¬. adj. [c¨®mpliket] Complicado. pangak¨°. adj. adj. pagbibigay-loob. adj. v. [comp¨²lcion] Compulsion. cort¨¦s. Pagpilit. paghigp¨ªt. ceremonioso. isanib. adj. Tip¨ªin. Gumul¨®. Kumpwesto. Complicate. tupar¨ªn. may-halo. Mapagbigay-loob. Comprehension. inteligencia. regalo. Sunods unuran. Hiya. [c¨®mpliment] Complimiento. [compiut¨¦cien] Compuncion. pun¨°. [comp¨®rt] Sufrir. S¨¢litaan. Comprehensive. lahok. adj. Kaganapan. Complex. linsonjear. pahinuhod. [compr¨¢iz] Comprender. v. pagsis isi. [compl¨¢ians] Complimiento. ilangkap. Compulsion. tolerar. Compliment. entender. [compr¨¦cien] Compresion. kalubusan. [compl¨ªmental] Cumplido. n. Tiis¨ªn d¨¢litain. Composition. c¨®mputo. n¨¢iintindihan. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. ganapin. guluhin. v. condescendiente. Composed. pagpaikpik. Tagapamahal¨¤. bu? ang loob. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. Comply. katapusan. Ganap. pu sp¨®s. complaciente. Pag-unawa. Magusot. [c¨®mpliment] Complimentar. Katahimikan. kulay at any? ng mukha. pagkakasikotsikot.Complete. Compound. condescender. [c¨®mpromaiz] Compromiso. isama. kaal¨¢m. Compost. lutasin. [c¨®mplecs] Complexo. manuya. serenamente. Nakapipilit. tahimik. adj. n. magul¨®. lubos. Tapusin. adj. pumayag. Compress. compositor. Magusot. Component. n. mamuri ng pakunwa. [comp¨®zedli] Tranquilamente. sumiso. Makipagtipan. [comp¨¢und] Componer. regalo. hal¨°. v. adj. Computation. acabar. n. perfeccion. [compl¨¢i] Cumplir. Composedly. n¨¢ririnig. mangkukumpun¨ª. sumision. kayari¨¢n. Compliment. contriccion. lipos. [compl¨¦ccioen] Complexo. [compl¨ªtnes] Cumplimento. . Composure. v. tip¨¢n. pagmumukha. p agbatid. Compression. Kaganapan. n. [c¨®mplis] C¨®mplice. v. Compulsory. sakdal. Compress. Karamay. tumupa d. mapagbigay-loob. Complete. v. n. Compromise. n. [compl¨ªt] Completo. [comp¨®siur] Compostura. Comport. adj. adular. Complimentary. pasikotsikot. adj. [compl¨ªcien] Complemento. tapos. Tahimik. Completeness. n. Composer. [compoz¨ªcion] Composicion. [comp¨®zd] Compuesto. pagsunod. [contr¨®ler] Director. Completion. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. batah¨ªn. compuesto. kalamigan ng l oob. & n. Compromise. n. Nakapipilit. Comprehend. [comp¨²lsiv] Compulsorio. v. mang-aayos. kumumpuni. condescendencia. m¨¢rinig. kayari¨¢n. N¨¢wawatasan. Pagganap. [comprij¨¦nd] Comprender. Compliant. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. Pagtutuus. ganapin. mangak¨°. Compose. n. kumumpun¨ª. v. arreglar. adv. cabal. natatant?. ulat. serenidad. perfecto. [compiut¨¦cien] Computacion. hind? maliwanag. Umayos. Gumanap. masunurin. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. Complimental. [c¨®mpost] Abono. comedido. Gul¨®. incluir. adj. Pangtip?. Compliance. Umayos. Comprehensible. n. n. maylahok. higpitin. mezcla. Pagtip?. v. [complik¨¦cien] Complicacion. n. handog. akda. cort¨¦s.

[cons¨¦rn] Concernir. v. pahintulot. Timpalak. v. War¨¬. hinggil sa. terminacion. conformidad. [cons¨¦rt] Concertarse. bungang-isip. Pagpayag. dalamhat¨¬. Concave. Tumapos. Concavity. n. kalaguy¨°. magwar¨¬. Mangyayaring kasihan. meditar. imaginacion. [concoct] Digerir. convenio. Katapusan. privilegio. gumunita. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). n. [conc¨®rdans] Concordancia. amancebamiento. concepto. k¨¢yarian. pagkukubl¨ª. hambog. adj. isipan. adj. Conciliate. n. pagkabati gkatal¨®s. dulo. [concli¨²d] Concluir. Kasama. n. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. imaginar. lutas¨ªn. Pangbababae. Malukom. [c¨®nsit] Concepcion. ikanlong. umakal¨¤. ingenioso. Tungkol sa. Paglilingid. n. kahingg ipagmasakit. k¨¢ukulan. kayang akalain. [cons¨¢isli] Concisamente. ipaloob. Concede. Conclusive. importancia. ocultar. Kasihan. Conceive. Papag-isahing masa. Maikl?. Pagpapagitna. [con] Conocer. kasabay. Concise. Concentration. Concert. pagkakasund?. v. Magk¨¢sund?. [consentr¨¦cien] Concentracion. mag-isip-is ip. Concert. Mapag lirip. bumulay. [cons¨ªted] Conceptuoso. u misip. Concubinage. pang-aagu . [cons¨¦rt] Concierto. isipin. Conclusion. conocimiento. K¨¢sunduan. n. ipagitna. Conception. [conc¨®rdant] Concordante. n. map aguunaw¨¤. pesar. [conc¨¢viti] Concavidad. [c¨®ncord] Concordia. conforme. Concisely. [concr¨ªt] Concretar. kahalagahan. v. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. halagaha n. capricho. [cons¨ªv] Concebir. [conki¨²binedch] Concubinato. sakit. umalinsunod. adj. vano. tocar. pangwakas. kaayon. fin. lumutas. Pangkatapusan. [cons¨¦cion] Concesion. pagkapayag. [c¨®nkev] C¨®ncavo. union. Concerning. yabag. May kaiklian. Tunawin (sa sikmur¨¤). tuusin. [cons¨ªlment] Ocultacion. [cons¨¦rn] Negocio. pagk¨¢sunduin. sucinto. Tagapagkasund?. Conciliator. n. m¨¢hinggil. akalain. v. n. Concentrate. Tumuus. ma ilihim. v. kapala luan. afectado. iuw? sa is ang bagay. papagtugmatugmain. n. n. Conciliatory. adj. compa?ero. v. Kalukuman. acabar. encubrimiento. Conciseness. [cons¨¦ntret] Concentrar. pagkakaayon. calcular. pagkakaayon. cesion. Ikubl¨ª. Concourse. Ikl?. union. v. pagkakanlong. pensar. v. [cons¨ªd] Conceder. Concoction. magk¨¢isa. Concordant. [concr¨ªt] Concreto. n. kahambugan. Concave. [c¨®ncors] Concurso. Pumayag. adj. Pagkabuhay. v. n. M¨¢ukol. dil¨¬dil¨¬. kap ahintulutan. Comrade. v. Con. Conceited. [consili¨¦cien] Conciliacion. Umalam. Conceal. K¨¢sunduan. [compi¨²t] Computar. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. Conclude. Concrete. dagl?. [cons¨¢isnes] Concision. Magtugma. v. k¨¢sunduan. [k¨®mred] Camarada. [cons¨¢is] Conciso. n. isagitna. Tugmaan. Concavous. pres uncion. adj. n. [cons¨ªlietori] Conciliativo. conclusivo. k¨¢yarian. n. reflexionar. amor propio. yariin. kabuluh¨¢n. t¨¦rmino. arrogancia. adj. interes. Concord. hanggan . prep. wak¨¢s. gunita. Malukom. inquietud. umayon. adj. magk¨¢sund?. & n. [concli¨²cion] Conclusion. [cons¨ªlietor] Conciliador. Nauukol sa k¨¢sunduan. breve. kuruin. magkubl¨ª. Concrete. pagkakaisa. asentir. magk¨¢yar?. pa kakaisa. Conciliation. Concern. [concli¨²siv] Final. Concern. tapusin. Hal¨®halong binu?. [cons¨ªliet] Conciliar. katha. Concordance. Kasang-ayon. [cons¨¦pcien] Concepcion. pagkakaisa. Concoct. v. Concession. interesar. mayabang. terminar. [cons¨ªvabl] Concevible. Conceivable. adv. itag¨°. presumido. Pagitna. magtag¨°. Palukum¨ªn. n.Compute. yumar¨¬. pagpapasok. adj. Conceit. pagta tag¨°. Concealment. n. Kasi. [cons¨ªl] Esconder. estimar. [concoccien] Digestion.

n. Karapatan. Makid amdam. Babae. Confederate. Kalihim. Confidence. manejo. Condone. seguridad. k¨¢sunduan. adj. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. pagpapalagay ng loob. sangayon sa k¨¢sunduan. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. kabagayan. reconocer. Magpatawad. Conduce. magsama. Panayam. kaagul¨°. kabuoan ng loob. Magkumpisal. n. adj. Tiwal¨¤. nagpapakumpisal. Confectioner. Confession. k¨¢tiwal¨¤. Condignness. lascivo. [c¨®ndiment] Condimento. [conf¨¢id] Confiar. vituperable. merecido. s¨¢litaan. Cone. Palaputin. patnugutan. Condemn. v. Tagapaghatid. aw¨¤. magk¨¢sund?. Confessional. [conf¨¦doeresi] Confederacion. Concupiscent. merecimiento. itaguyod. Confection. adj. [cond¨®lens] Compasion. katip¨¢n. Condolence. unir. n. Condescendence. Concubine. arrogancia . Maghatid. aliado. Magk¨¢tiwal¨¤. Confide. [c¨®ndoect] Conducir. Concur. Dumal¨®. n. cualidad. Condemnable. deplorar. konduktor. Condign. Hatulan. Confectionary. adj. Condemnation. Conducive. k¨¢sunduan. [c¨®nduit] Conducto. Pagpaparusa. guiso. adj. magbigay. simpatizar con. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. confederarse. adj. Habag. Pinalapot. Kalipunan. v. parusahan. marapat parusahan. n. Condense. Condensate. [confeccioen] Confitura. patawarin. Malibog. Karapatdapat. lamentar con otro.l¨°. M¨¢itataguyod. salsa. v. [conk?rrent] Concurrente. Confederate. n. Dumadal¨®. reconocimiento. magtaguyod. maaw¨¤. Ayon sa kundisyon. [condemn¨¦cion] Condenacion. Par¨¨. Manggagaw¨¤ ng matamis. Lagay. sumang-ayon. Confederation. pumatnugot. adj. [conf¨¦cioen] Confesion. makisama. n. [cond¨¢ctoer] Conductor. integridad. consentir. [condis¨¦ndens] Condescendencia. adj. magpahayag. n. Confess. Maghatid. n. [conk?r] Concurrir. [conf¨¦soer] Confesor. tapang. makiisang loob sa damdamin. pumatnubay. porte. mahalay. Salarin. Makipagkasund? . umalinsunod. v. Concupiscence. [confed¨¦ret] Confederar. guiar. dar. confeccion. any?. unirse. [c¨®nkiubain] Concubina. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. ¨²sapan. Condensation. Condole. kat¨¢patan. Confederacy. n. kumila la. alianza. n. Asal. makidalamhat¨¬. ukol. patnubayan. v. pag-alin sunod. declarar. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. [c¨®nfidens] Confianza. [cond¨¦nset] Condensado. Confidant. [condi¨²s] Conducir. v. Condescend. kilos. pangpalasa. n. v. magtaguyod. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. [condi¨²siv] Conducente. Pangungumpisal. rekado. pagsang-ayon. Pagpayag. [con] Cono. k¨¢lunya. [c¨®nfoerens] Conferencia. pumatnuba y. Dami ng dumal¨®. ugal¨¬. Conduct. kalagayan. [cond¨¢innes] Condignidad. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. v. pangangalunya. kompesor. magkaloob. pumatnugot. tumiwal¨¤. censurable. comprimido. n. comprimir. Concussion. Condiment. Conduit. n. Concurrent. Kalipunan. [c¨®ndoect] Conducta. Concurrence. fiarse. Nauukol sa pangungu mpisal. Pumayag. [condis¨¦nd] Condescender. [cond¨®l] Condolerse. concurrir. [conki¨²pisens] Concupiscencia. n. Pagpapalapot. ihatid. P¨¢ngumpisalan. n. conferir. Panimpl¨¢. n. Condition. Conductor. Confessionary. n. Bulal¨¢s. [cond¨¢in] Condigno. . halay. v. alianza. [c¨®nfidant] Confidente. [cond¨¦ns] Condensar. n. pakikidalamhat¨¬. marapat. Confer. [cond¨¦m] Condenar. [cond¨®n] Perdonar. v. Libog. [concucion] Concusion. adj. [confed¨¦ret] Confederado. [cond¨ªcional] Condicional. Conference. Confessor. l¨¢stima. sigalb¨®. n. n. [condens¨¦cion] Condensacion. n. P¨¢daluyan. [conki¨²pisent] Libidinoso. Conduct. n. pagkilala. Conditional. G¨¢waan ng matam¨ªs. proceder. [cond¨¦mnabl] Culpable. adj. [conf¨¦s] Confesar. Makipanayam. kalibugan. [conk?rrens] Concurrencia. kahalayan . n. [conf¨¦r] Conferenciar. Kasund?. v. mahabag. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. v. [cond¨ªcien] Condicion. n. presuncion.

malab¨°. n. Confuse. [conf¨¢inment] Prision. Mamu?. desorden. pagbubunton. [confront¨¦cion] Confrontacion. felicitacion. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. Hangg¨¢. n. t¨¦rmino. v. kamukha. Pagtutuus. pagpapatotoo. Mapatutunayan. Magwag¨ª sa pagmamatwid. Gul¨®. ligalig. pagkakaisa. tumipon. embarguhin ng p¨¢mahalaan. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. [c¨®nfain] Confin. kagaya. encerrar. walang ayos. mapatototohanan. reunir. Congeniality. Congeal. palih¨ªm. Conform. makipagtalo. Samsamin ng p¨¢mahalaan. Congratulatory. prueba. adj. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. [confi¨²z] Confundir. [condch¨¦schen] Congestion. Conformable. laba away. adj. tipun in. Magbunton. Lihim. kat¨¢patang-loob. [confr¨®nt] Confrontar. v. verg¨¹enza. [congr¨¢tiulet] Congratular. adj.Confident. kalungin. [c¨®nfisket] Confiscar. n. pa gkawangis. ipunin. [confi¨²cion] Confusion. [conf¨®rmabl] Conforme. n. pagkakatal¨®. v. ibunton. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. v. v. adj. kag luhan. bunton ng tao. Magul¨®. [confl¨ªct] Contender. [c¨®nguoer] Congrio. n. Conflagration. [confi¨²zd] Confuso. hangganan. Congregational. umayon. n. felicitar. k¨¢tiwal¨¤. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. aprisionar. kahihiyan. arreglo. Congenial. desconcertar. n. Confiscate. n. n. secretamente. Patotoo. patunay . adj. Confront. Luminlang. pagkakalaban. adj. perturbacion. [confi¨²t] Confutar. pagpapatunay. Kakambal. Papuri. pinagk¨¢yarian. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. Confused. Bumat¨¬ ng papuri. an¨¢logo. [conf¨¢in] Confinar. gumul¨®. ratificar. combate. [conf¨ªrm] Comfirmar. [confid¨¦ncial] Reservado. v. luchar. estre?imiento. [confiut¨¦cion] Confutacion. testimonio. v. impugnar. Sunog. umalinsunod. pagkakulong. kaga ya. n. Confluence. Confrontation. [conflagr¨¦cion] Conflagracion. Pinagkakatiwalaan. [condch¨ªl] Congelar. pagkakadamaydamay. [c¨®nfident] Confidente. Pumisan. congelarse. n. lindar. patunayan. Congenite. pagk¨¢ipon. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. Pagsang-ayon. Kaugal¨¬. kabagay. Confirm. Hanggan¨¢n. Confidently. adj. pagkakasunduan . Sumang-ayon. Luminlang. [confisk¨¦cion] Confiscacion. . Tuus¨ªn. magbigay ng maligayang araw. Confound. v. Pal¨®s. caos. [congl¨®meret] Conglomerado. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. adj. Congestion. Lihim. Conformation. Pagkakatipon. Kasang-ayon. n. Congratulate. Makipaglaban. l¨ªmite. conveniencia. patotohanan. Confidential. turbar. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. Congregation. Conger. Pagkakaisang ugal¨¬. n. v. [conf¨®rmiti] Conformidad. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . [congl¨®meret] Conglomerar. Conglomerate. combatir. Conflict. v. Tip¨®n. Congest. walang tuos. [c¨®nfidentli] Confidentemente. kasamang ipinanganak. secreto. lum aban. kapara. Confine. Congregate. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. Confine. Congratulation. ibilangg?. amontonar. adj. n. n. [c¨®ngriguet] Congregar. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. v. [condch¨ªnial] Congenial. Conglomerate. magsalansan. kaparis. Confirmation. Pagpapamu?. concurso. Confirmatory. Conglomeration. Pagsang-ayon. Conflict. Tipunin. Confute. makipagaway. oscurecer. adj. [conf¨®rm] Conformar. pagbibig ay ng maligayang araw. kahalintulad. pelea. ip¨®n. Patotohanan. Conformity. kalituhan. Pagkabilangg?. adv. n. [conform¨¦cion] Conformacion. [conf¨¢und] Confundir. v. magpalab¨°. manggul¨®. Confutation. n. kaparis. Confiscation. [confl¨ªct] Conflicto. [condch¨¦st] Acumular. semejante. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. v. [c¨®nfliuens] Confluencia. [congrigu¨¦cion] Congregacion. v. n. acumulacion. helarse. Gul¨®. Confinement. Confusion. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. patahimikin ang kata lo.

maykaya. palagpasin ang maling n¨¢masid . n. n. vencer. conformidad. idugtong. [c¨®ngres] Congreso. magsap¨¬. Consecrate. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. Pagkakasang-ayon. [c¨®ngriuensi] Congruencia. adj. pagkabagay. trabazon. al¨¢m. [conci¨¦ncias] Concienzudo. [c¨®nker] Conquistar. conjuntivo. v. Budh?. Connoisseur. adj. adj. n. kalakip. ligarse. Conjugate. n. Kaugnay. Consecrate. Iugnay. marapat. ilakip . pagkabagay . n. vencedor. sapantah¨¤. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. Connivance. Pananakop. pagkapisan. ibagay. Magbaybay ng pangwatas. Sumakop. apto. sospecha. Consanguinity. adj. adj. Conjuncture. nauukol sa pang-ugnay. Kadug?. enlaze. Itinalagang bagay. conformidad. n. Connubial. kaugpon. nauukol sa kasal. disimular. masasapantah¨¤. Conquerable. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. Connect. Pagkakasang-ayon. combinar. Conjugation. italag¨¢. conjuracion. Connexion. adj. M¨¢nanakop. Conjecture. v. Conjoin. n. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. kapisan. Pagkasama. Conjunction. disimulo. d? pagpansin. [c¨®ngriu?s] Congruo. [con¨¦ct] Juntar. [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. adj. Congruous. adv. [condch¨¦ccher] Conjetura. n. Conscript. conspirar. union. Masasakop. magpasuk¨°. karungtong. v. pagkabagay. adj. unirse. Kumindat. lista ¨® matr¨ªcula. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. adj. m tang. v. Pamanhik n a may panunumpa. Conjectural. isap¨¬. v. kamag-anak. conformidad. confederado. bintang.Congress. Pagkakasama. conjuncion. pagpapasuk¨°. trabar. [c¨®nsicret] Consagrado. mapasusuk¨°. s¨²plica ardiente. Kadug?. magsama. kasap¨¬. adj. v. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. [condch¨¦ntc] Conjunto. [con¨¢ivans] Connivencia. [condch¨¦nccion] Conjuncion. Isama. Congruity. karugtong. Consanguineous. dedicar. [c¨®nscript] Conscripto. [condchur¨¦cion] Deprecacion. kapisan. Pamamaybay ng pangwatas. n. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. n. Tagapun¨¢. nasa pagkatao. unir. Kasukasuan. enlaze. Congruency. coordinar. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. [coni¨²bial] Conyugal. [conis¨¦r] Perito. i sugpong. Kongreso. Kalakip. Conquest. Connate. Consciously. Conjugal. pa gkakapisan. Conjure. [condch¨®in] Juntar. v. Kasama. Kaugnay. asociar. n. n. [c¨®nquest] Conquista. [con¨¦ccion] Conexion. n. [c¨®ndchiugal] Conjugal. Conjecture. kaugpon. D? malayong mangyari. kasugpon g. kasugpon g. [c¨®nsicret] Consagrar. Conscience. liga. [c¨®nkerabl] Conquistable. trabazon. Conqueror. Connection. Conscientious. Kasang-ayon. n. adj. Conjuration. sospechar. n. [congri¨²iti] Congruencia. Magtalag¨¢. Nasa pagkatao. iugpong. Conquer. [c¨®nkeror] Conquistador. adj. adj. Congruent. pag kalakip. n. Hak¨¤. [consangu¨ªnies] Consanguineo. Conjoint. Connive. kabagay. Kambal. matrimonial. Conscription. vencible. Conjunctive. [condch¨®int] Asociado. unido. [c¨®ngriuens] Congruencia. hinal¨¤. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. Pagkakasang-ayon. conforme. Congruence. kaypal¨¤. Nauukol sa pag-aasawa. [condch¨¦ccheral] Conjetural. n. adj. magpisan. maglakip. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. kamag-anak. kasama. id¨®neo. Nauukol sa pag-aasawa. mapagpasuk¨°. . ipisan. conocedor. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. tagaal¨¢m. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. [condch¨¦ctiv] Conjunto. Maghak¨¤. Ukol. [c¨®nciens] Conciencia. nakatanda. [con¨¦ccion] Conexion. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. nauukol s a kasal. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. [conn¨¦t] Del mismo parto. May mabuting budh?. Conjunct. n. v. registrado. Nakatala. pang-ugnay. adj. [condch¨¦ccher] Conjeturar. mahihina l¨¤. [c¨®ngriuent] Congruente. Conscious. pagkakalakip. matrimonial.

Ipagka. [cons¨ªder] Considerar. Pagpapanatili. n. reflexion. [constel¨¦cion] Constelacion. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. [c¨®nsort] Consorte. pagkakasap¨¬. Consistent.. Considerate. Pagkakatugma. adj. s¨®lido. n. tang¨¬. n. n. conformidad. ceder. katingig.. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. n. consecutivo. valor. [cons¨ªstens] Consistencia. [c¨®nstabl] Constable. conjurarse. Consolidate. Consequence. Tiyaga. Kapahintulutan. [c¨®nsecuens] Consecuencia. m¨¦rito . gunita. . Consolidation. Consistory. adj. [c¨®nsecuent] Consecuencia. [cons¨¦nt] Consentimiento. Consort. [cons¨®letori] Consolatorio. v. n. estabilidad. Mapakukundanganan. Isama. [consp¨¢irer] Conspirador. N¨¢kakasunod. [cons¨¢inment] Consignacion. discreto. adj. asawa. pagkakalakip. [cons¨®lidet] Consolidar. [consolid¨¦cion] Consolidacion. [cons¨¦nt] Consentir. firme. examinar. Konstabularyo. Consistency. n. tagapamal ag¨¬. ka tibayan. K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. Constant. n. n. [cons¨ªstori] Consistorio.. Mapagwar¨¬. magsama. permitir. n. Padal¨¢. adj. [consp¨¢ir] Conspirar. [cons¨ªst] Consistir. Mangyayaring maal¨ªw. Pahintulutan. [consider¨¦cion] Consideracion. [consicr¨¦cion] Consagracion. adv. namamalag¨¬. [c¨®nserv] Conservar. Conserve. [c¨®nsonans] Consonancia. katiyagaan. n. conjuncion. atento. [consp¨ªresi] Conspiracion. Matibay. Consecutive. v. [c¨®nserv] Conserva. v. Constellation. adj. Magiting. [cons¨ªstent] Consistente. Magsama. Consent. n. Consist. pagpapalag¨¬. [cons¨ªderabl] Considerable. v. masinsin. Constable. pahintulot. D? nasisir¨¤. [cons¨ªderet] Considerado. Nakaaal¨ªw. Sunodsunod. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. gunitain. pensar. v. pagkakaayon. perseverante. consolidarse. mag-asawa. kaaliwan. halaga. confortar. n. Ipagkaloob. Magbangon ng panghihimagsik. kat ibayan. resulta. adj. Consign. ika. [cons¨®rt] Asociarse. mab ait. buny?.. protector. mahinahon. kapanatilihan. Akalain. [c¨®nsonant] Consonante. [consp¨ªkiues] Conspicuo. Tagapagpanatili. Kalagayan. Kasama. m agsap¨¬. Conserve. Consider. pagkakaayon. Conspirer. war¨¬. Pagkakaisa. bulayin. v. Consequently. [consist¨®rial] Consistorial. ipagkagayon. [consp¨ªretor] Conspirador. n. Consolatory. Umal¨ªw. Pagtatalag¨¢. kapanatilih¨¢n. ibigay Consignee. Constancy. adj. kabuluhan. Tagaaliw. [c¨®nsecuent] Consiguiente. Consort.Consecration. Conspirator. adj. [c¨®nstant] Constante. Consistence. n. estabilidad. Conspire. n. Conservative. katugma. casar. Consonance. distinguido. Dahil dito. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. Consistorial. Tinggal. Consolation. v. meditar. kin¨¢hinatnan. famoso. [consoerv¨¦cion] Conservacion. Pakundangan. [consain¨ª] Agente. Consequent. n. conceder. pag-ingatan.. Al¨ªw. N¨¢kakasunod. eminente. Consent. Consequential. mang-aaliw. rima. n.. [cons¨®labl] Consolable. bantog. mahinhin. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. n. [consol¨¦cien] Consolacion. [c¨®nstansi] Constancia. Conspicuous. n. Consideration. tagakandil¨¬. v. imbak. Kalagayan. dilidil¨¬. adj. Consoler. [cons¨®l] Consolar. n. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. esposa. Matiyaga. nananatili. wariin. Console. perseverancia. n. isap¨¬ ilakip. adj. alivio. isipin. pumayag. adj. dilidiliin. pagkakasam a. maglakip. itulot. v. Conservator. n. saysay. Consonant. matatag. [cons¨®ler] Consolador. conformidad. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Pinangyarihan. armonia. magpahin tulot. [cons¨ªstensi] Consistencia. Conservation. ilustre. Consignment. n. n. Conspiracy. [conservetor] Conservador. Consequent. Ingatan. esposo. adj. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. importancia. pagkakabagay n g tinig. prudente. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. cuidar. K¨¢hinatn¨¢n. Katinig. Consolable. lit¨¢w. [cons¨¦rvativ] Conservativo. Considerable.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

mabalasik. [c¨¢ujerd] Vaquero. sumuy¨°. Bahay-hukuman. Courageous. tribunal. k¨¢yarian. Put ok. [crab] Cangrejo. Walang kib¨®. n. mabasag. Galyetas. adj. suot. estipular. maghangad. v. Covetousness. n. Courier. Coy. rotura. [k¨®vetoesnes] Codicia. Hukumang militar. tapadera. ce?udo. Coward. balot. Cow-herd. Courtesy. carrera. magkalamat. k¨¢sundu n. enamorar. mapag-imbot. caleta. Tipan. Coupling. corretear. v. ambicionar. adj. Patk¨®. humabol. v. refugio. Covey. tribunal de justicia. rajar. Tapang. Courtesy.Couplet. mapagpitaga n. n. estallido. Cozenage. lagutok. Cow. mahin¨¤ ang loob. Court-martial. atento. n. adj. Takb¨®. Day¨¤. tungtong. [cr¨¢bed] Impertinente. Takpan. Pumutok. Galang. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Cowl. Court. tungtungan. lahang lamat. v. pollada. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. Takip. Covering. Covenant. bubong kara ng. Cow. corredor ¨® cazador de liebres. Tagapag-alag¨¤ ng baka. n. ampunan. tapar. asilo. n. intimidar. mangday¨¤. [cov] Ensenada. pitagan. Covert. mangligaw. Courage. Courteous. n. Tukarol ng par¨¨. n. [court-j¨¢us] Foro. tratado. pagbibigay-loob. civil. v. ambicioso. n. n. [k¨®vi] Nidada. Kabayong matulin. pangliligaw. H¨²kuman. Tumakot. [crac] Crujido. [c¨¢uer] Agacharse. Cracker. katakutan. adj. Courtship. [c¨¢ul] Capuz. Crack. n. Court-house. [crac] Hender. timidez. Dwag. ambicion. n. [cau] Vaca. tumak bo. [c¨®uardli] Cobarde. Sak¨ªm. balabal. n. Magbigay-gala agbigay-pitagan. Lik? [sa dagat]. adj. n. malakas ang loo b. magbigayloob. mapagbigay-loob. Isang ur¨¬ ng tula. [ker¨¦dches] Corajudo. n. pusil¨¢nime. Course. [cau] Acobardar. quebraje. t¨¢kbuhan. Masungit. Crabbed. Cove. techado. Lingid. urbano. n. Lumigaw. apetecer. Panunuy¨°. n. [k¨®ver] Cubierta. [k¨®verchiur] Abrigo. Panal¨¬. abrigo. alimasag. Cover. [k¨®vert] Cubierto. pusil¨¢nime. reventar. Covetous. amedrentar. refugio. romper. Courser. estipulacion. severo. matatakut¨ªn. defraudar. n. [k¨®venant] Pactar. [cort] Cortejar. kabuoan ng loo b. talangka. adular. Baka. v. mahihiyain. enga?o. Kanlungan. Mag-imbot. n. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. [k¨®vet] Codiciar. [k¨¦redch] Corage. manghuh uli ng liebre. animoso. n. at pahatid kawad. [cr¨¢ker] Galleta. [k¨®ver] Cubrir. mahin¨¤ ang l Cower. Magday¨¤. n. t¨ªmido. Pinsan. Yumukod. reservado. valeroso. Course. hukumang sundalo. Magalang. Court-plaster. v. Damit. . matatakut¨ªn. contrato. Matapang. Court. utus¨¢n. estampido. afable. [c¨®rtship] Cortejo. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. [coi] Recatado. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. v. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. Cozen. Cowardice. n. Cover. Kasakiman. [c¨²rier] Correo. s¨¢litaan. v. Kadwagan. [k¨®venant] Pacto. [k¨®zn] Enga?ar. hangad na malabis. mensagero. magk¨¢yar?. Manghuli ng hayop. magk¨¢sundo. v. perseguir. Inak¨¢y. adj. Magtipan. [k¨®pling] C¨®pula. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. Covet. [co¨²rser] Corcel. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. n. Covenant. [k¨®plet] Copla. n. n. [k¨®vetoes] Codicioso. [cors] Cazar. kahina an ng loob. matigas a ng loob. n. [cors] Curso. [cort] Corte. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. imbot. bu? ang loob. Crack. consejo militar. n. basag. [c¨®uard] Cobarde. Cousin. manakot. Dwag. hib¨°. Coverture. galanter¨ªa. lakas ng loob. manak¨ªm. kanlungan. Alimango. hendedura. Cowardly. pusilanimidad. mezquindad. n. [k¨®znedch] Fraude. Crab. dakong ta g?. atipan. n. [k¨¦rties] Cort¨¦s. valor. avaricia. n. modesto. bravura.

Craw. Paglaki ng bwan. Tyop¨¨. may-kapal. v. Ang nagpapautang. Palong. Batong mataas at matar¨ªk. bolsa ¨® seno de las aves. nilal¨¢ng. [crid] Credo. n. masir¨¤. lumikha. [cr¨ªmi] Lleno de crema.Crackle. katusuhan. Sanggol. [cr¨¦vn] Gallo vencido. n. [cr¨®fish] Cangrejo. Crash. Mabasag. baliw. [cr¨¦sted] Crestado. meser la cuna. lagitik. Crest. n. panamampalataya. Balunbalunan. Cravat. Creature. switik. n. Craziness. adj. Cragged. adj. lumagitik. [cr¨¢gi] Escabroso. Kakang-gata. Pulikat. [cr¨¦dibl] Creible. [cr¨¢gued] Escabroso. [cris] Pliegue. likha. Cranium. Crease. Crannied. Crazy. romper. n. Tagak. [cret] Cesto grande. Craven. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. [cric] Crujir. Magpautan. n. may-likha. Creator. kaululan. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. Palahing¨¬. [cridi¨²liti] Credulidad. [cr¨¦oen] Lapiz. Cremation. [cr¨¦ni] Grieta. Crescent. Creamy. n. risco. lumagutok. n. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. [cr¨¢fti] Astuto. Crested. [craft] Arte. Paniniwal¨¤. Crease. putok. Sumunog ng bangkay. lwelang. Cramp. tiwal¨¤. pamamanhid. Creditor. artificio. loco. Humiging. Lungga. [cr¨¦ditor] Acreedor. n. Kulubot. Cram. Crave. adj. [cr¨¢nid] Hendido. Tuso. [crav¨¢t] Corbata. Pita. n. dumaing. [cranc] Manecilla. n. gumapang. confiar. Lumbaklumbak. n. hormiguear. v. Credence. [cren] Grulla. dar f¨¦. Pumutok. sumam¨°. ang pinagkakautangan. n. Lal¨¢ng. Korbata. umalatiit. v. Cradle. Paniwal¨¤. n. Craving. adj. Crag. talunan. Katha. Mapaniniwalaan. n. n. Craft. [crip] Arrastrar. [cr¨¦zi] Lelo. Lahang. n. [crep] Cresp¨®n. [cramp] Dar ¨® causar calambre. Krayon. Magpakabundat. Creep. [crez] Quebrantar. v. [crest] Cresta. lumagitik. loko. serpear. Cradle. Ilagay sa duyan. hendedura. Mamanhik. hind? patag. Credulity. n. Kayong manipis at maitim. [cr¨¦zines] Debilidad. kinapal. [cr¨¦dit] Acreditar. n. n. Create. [crik] Arroyo. Creek. umalatiit. Creation. [cris] Plegar. Pautang. Umusad. sira ang isip. n. Puluhan. adj. adj. alimango. Credible. n. [crag] Despe?adero. magkatiwal¨¤. Crafty. n. adj. Crayon. [cr¨¢cl] Crujir. n. Lumagitik. tiwal¨¤. Crate. Pangulubutin. [credl] Meter en cuna. hind? patag. [cr¨¦ter] Crater. Mapaniwalain. rechinar. Umusad. Cream. kaswitikan. plegadura. Lahang. [crim] Crema. [cr¨¦v] Rogar. Alimasag. [cri¨¦tor] Criador. Bao ng ulo. atracarse de comida. bung?. v. Cramp. Cranny. Craze. Creed. Crane. adj. maniwal¨¤. cr¨¦dito. Credential. ¨¢spero. May palong. v. Credit. suplicar. Cremate. v. adj. bitak. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. May-lalang. Credulous. n. Crawfish. n. Crash. implorar. lal¨¢ng. munting ilog. Duyan. Ka¨ªng. adj. [cr¨¦sent] Creciente. Craving. [cri¨¦cion] Creacion. verosimil. v. adj. [cr¨ªchur] Criatura. [cr¨ªfol] Huronera. Pulikatin. . v. ipagduyan. v. n. v. v. Makakang-gata. Credit. Creak. n. n. [crol] Arrastrar. v. Mapagkakatiwalaan. Putok. n. [crid¨¦ncial] Credencial. Crater. Lumalang. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. mapaghing¨¬. Crawl. n. [cr¨ªdens] Creencia. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. Creephole. Kahinaan. Pagsunog ng bangkay. Talangka. sira ang ulo. Crape. Crayfish. Paniniwal¨¤. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. Ulol. [cramp] Calambre. [crash] Estallar. reputacion. [crash] Estallido. [cram] Llenar. n. ¨¢spero. astucia. [cro] Buche. Crank. nilikha. [crim¨¦cion] Cremacion. artificioso. Lumbaklumbak. Batis. put¨®k. n. locura. v. [cri¨¦t] Crear. n. n. [credl] Cuna. Craggy. mamanhid.

Cricket. Sariling hak¨¤. Critic. Cringe. Crone. Krus. Cribble. Umani. n. ginapas. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. [cric] Chirrido. Pulang matinkad. Bal? ang palong. [croc] Vasija de barro. pilay. n. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. [crimp] Rizar. Kasalanan. Crimp. mangulubot. garfio. [cr¨ªspnes] Encrespadura. Crisp. [crib] Enjaular. Crop. enojado. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. Mangul¨®t. [crindch] Adular con bajeza. [croft] Aleda?o de una tierra. n. Crimson. pumul¨¤. [cr¨ªminet] Acriminar. M¨¢mumuna. katalo. n. bitak. v. v. Pulutong. afliccion. Croak. Croak. taga pun¨¢. [crimp] Reclutador. [cr¨¢isis] Crisis. Criterion. abatido de esp¨ªritu. n. n. pena. n. Salar¨ªn. & n. n. Criminality. Baluktot. v. n. Cringe. pagbibigaysala. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. Pup¨²nahin. Croft. n. imp¨®. se?alar con la se?al de la cruz. Criticism. Kalaw¨ªt. n. n. kubo. [cr¨ªu] Cuadrilla. torcido. n. Crewel. n. inani. ani. lump¨®. pumintas. Crooked. Tungkod ng obispo. Crew. Pagpapakabab¨¤. torcer. n. Crony. Crime. Huni paninigas ng leeg. [cr¨ªpl] Estropeado. Crosier. sira ang loob. Crimson. v. dalamhat¨¬. [cr¨ªminal] Criminal. & n. cosecha. tripulacion. n. kokak [ng palaka]. Tinain ng pulang matingkad. adj. v. ali. Torsilya. Crimination. rizado. [cros] Atravesar.Crestfallen. [croc] Graznido [de cuervos. pasan. Criminate. huerta peque?a cercada. n. adj. [crindch] Bajeza. adj. Criminal. Pitak na lup¨¤. [crisp] Crespo. n.] canto [de ranas]. Cross. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. [cr¨¢im] Crimen. vieja. Humuni. Sumuy¨°. Mga sisidlang-lup¨¤. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. Crook. gal¨ªt. choza. putok. n. [cr¨²ked] Corvo. masama ang loob. [cruc] Encorvar. banda. m abigat ang loob. Kulot. P¨¢sabsaban. encrespar. Crisis. Crock. n. kabalakyutan. Paratang. censurar. [crib] Pesebre. Crocodile. calambre del cuello. manuy¨°. Crispness. trabajo. [cr¨ªket] Grillo. Criticize. Cretaceous. suk¨°. Crook. Crockery. peso. v. rizar. [cron] Anciana. Crib. n. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. Kalaguyop. mun ting bukid. M¨¢nanawag. dampa. n. hendedura. [crop] Buche de ave. Pagkukulot. Pun¨¢. taga. carga. Crisp. Bwaya. Sala. una tia. adj. adj. tropa. kumokak. n. adj. Magbagtas. labang¨¢n. abertura. [crait¨¦rioen] Criterio. [cr¨®koes] Azafran. & n. Bithay. [cruc] Gancho. Baluktutin. Pwang. Kuliglig. [cros] Contrario. makasalanan. n. hirap . Sala gaya ng kimaw. mag-antanda. kulut¨ªn. magbigaysala. Crib. [cr¨ªtisaiz] Criticar. kawan. kasama. reo. enfadado. Crick. Kulungin. [cr¨¦vis] Raja. Magparatang. n. v. n. [cr¨ªncl] Serpentear. opuesto. Crevice. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. n. n. kasalanan. adj. sinuosidades. cruzar. Maapog. Crinkle. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. [cr¨®codail] Cocodrilo. gumapas. Critical. v. Crinkle. Cross. Balunbalunan. Cross. Magpalikawlikaw. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. Sisidlang lup¨¤. [crimin¨¢liti] Criminalidad. Crier. v. manahak. Crocus. Matandang babae. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. . [cros] Cruz. [cr¨®ni] Compinche. [cr¨¦stfoln] Acobardado. v. n. camarada. n. [cr¨¢ioer] Pregonero. adj. [cr¨ªbl] Criba. [croc] Graznar. Crimp. Papihitpihit. palikawlikaw. adj. Kasubha. [crimin¨¦cioen] Criminacion. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. v. Cripple. Pumun¨¢. n. Crop. [crisp] Crespar. nadudw ag. Huni [ng uwak]. Kalaban. delito. Kumulot. n.

Mumo. Crumple. [cri¨²diti] Crudeza. Pagkakakurus ng dalawang daan. bigat ng loob. v. M¨¢bunton. [cr¨¢mi] Blando. [cr¨®bar] Barreta. [cr¨®snes] Enfado. Anyong kur¨²s. n. kakapal¨¢n ng tao. adj. adj. v. munting putol. G¨¢lit. Crusade. Crucify. Crum. [cr¨¢utch] Agacharse. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. Pangpatunaw. [cri¨²cial] En forma de la cruz. enojo. Pasiyang tiwal?. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Mabagsik. sulimpat. Yumuk?. Crowd. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. tila kur¨²s. Pagkakakurus ng dalawang daan. kasungitan. n. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. Cruelly. v. intratable. kalupitlupit. Mangulubot. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. n. Cruise. [cri¨²-eli] Cruelmente. Cruor. humimay. [cri¨²dnes] Crudeza. kalupitan. adj. n. Cross-examine. n. Crunch. Crucifixion. pasalungat. Pagtatanong sa sak s¨ª. v. n. Munting tasa. n. [cri¨²elti] Crueldad. Cross-eyed. Crudely. [cr¨¢poer] Grupa. Bunton ng tao. balakyot. Cruiser. n. [cr¨®s-aid] Bizco. n. kabubut¨¢n. atestar. siksikan ng tao. pangkawing. n. Magputong ng korona. Crudeness. Crummy. Ang buton g likod ng ibon. n. [cr¨®sli] Contrariamente. Croup. [cranch] Mascar haciendo ruido. Hilaw. Kahilawan. [cr¨¢ud] Tropel. Cross-grained. n. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. Mumo. Kahilawan. [cri¨²zer] Crucero. Crucifix. n. may kabubut¨¢n. v. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. Cruet. [cro] Cuervo. gutayin . [cr¨®chet] Corchar. n. Crown. magbigay ng gantingpal¨¤. Crossroad. Anam¨¢n. tierno. [cr¨®sbo] Ballesta. n.Cross-armed. [cr¨¢un] Coronar. [cr¨¢un] Corona. Putong. Kabagsikan. Lalagyan ng suk¨¤. Crupper. Crouch. adj. n. Crumble. Cross-bar. bub¨®t. [cr¨®s-timber] Travesa?o. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. Crossway. v. sangre coagulada. Cruel. Gancho. ang likuran ninoman. muchedumbre. barakilan. n. n. Cross-timber. Nakahalukipkip. [cri¨²z] Piratear. May kahilaw¨¢n. Larawan ng Pg. v. k ramihan. [cr¨®sgrend] Perverso. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. Cross-examination. [cri¨²et] Vinagrera. Dul¨ªng. recompensar. Pagputolputulin ng mumunt?. May kabagsikan. Crown. Gumanchillo. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. Crudity. Crowbar. v. Crotchet. magkasiksikan ang tao. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. Crow. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. v. api?arse. n. Cross question. Dugong namu?. m ay pagkatampalasan. Ngumasab. n. [cri¨²cifics] Crucifijo. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. n. Uwak. Pan¨¤. [cri¨¦sed] Cruzada. swail. corchete. v. yumukod. v. Crude. [cri¨²or] Cruor. katampalasanan. kabubut¨¢n. Crossly. n. n. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. butil. Cruise. adj. [cr¨¢ud] Amontonar. Crossing. n. turba. Batikola. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. Malambot. n. magkarami. [crotch] Gancho. malupit. Crucible. [cri¨²d] Crudo. inhumano. bisojo. corso. Bareta. n. [cram] Miga. kabalakyuta n. Crowd. [cri¨²sifay] Crucificar. Crossness. el trasero de una persona. munting putol. adj. Crow. [cram] Miga. tampalasan. Cruelty. Manulisan sa dagat. butil. Tanungin ang isang saks¨ª. premio. desmenuzar. adv. n. n. Crosspurpose. adv. Cross-bow. may kasungitan. Daang bagtasan. Tanungin ang saks¨ª. [cri¨²dli] Crudamente. [cro] Cantar el gallo. [crampl] Arrugar. gent¨ªo. [cri¨²-el] Cruel. gantingpal¨¤. Patiwal?. n. inhumanamente. Crumb. n. Balakyot. [cri¨²sibl] Crisol. Crotch. n. [cr¨®s-bar] Travesa?o. crucial. korona. Anam¨¢n. [crambl] Desmigajar. Tumilaok. daang pasihar¨¢. adj. Crucial. lumagas. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong .

labrar. Bungg?. n. bubog. Kristal. n. n. liga lig. Culpable. Humampas. Sigaw. Na kakaabala. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. Crystal. balat. adj. liwanagan. Crystallize. P¨¢minggalan. [cristal] Cristal. Pasan. tangkalag. [cray] Gritar. [k?r] Perro de mala ralea. n. Crusty. pagpapatalino sa tao. [koelm] Carbon de piedra en polvo. [cript] B¨®veda subterranea. n. n. humirang. [cr¨¢sti] Costroso. mangbubukid. Maupak. mapagagal¨ªng. vuelta de manga de vestido. v. [koed] Panza. n. Buntot. peso. n. [k¨¦lprit] Reo culpado. kaswitikan. Culture. [k¨²lchur] Cultura. elegir. Parang kristal. adj. astucia. n. Cumulative. n. sutileza. pangbugbog. molesto. adj. Cumber. Cumbrance. [k¨¢pbirer] Copero. Yumukod. Crush. [ki¨²lineri] Culinario. n. iyak. Cuff. embarazoso. v. Paglinang. Culm. n. taza. umiyak. Crust. Cultivate. n. Cultivation. Curable. umpog. [kadl] Agacharse. pamal¨°. humiyaw. v. adj. Culpability. Pepino. destreza. . Suntok. Cuff. [cray] Alarido. Luminang. incomodar. katusuhan. criminal. [cap] Copa. n. mabalat. Cull. n. Cub. fastidioso. llorar. Cudgel. Kopa. pagbungkal ng lup¨¤. Cue. Cunning. [koel] Escoger. Cully. Kura. Cud. Pagpapainam ng lup¨¤. Cupidity. n. Culprit. bumukid. [k¨¦li] Bobo. [k¨¢dchel] Apalear. Cucumber. Cruset. Cunning. [croesh] Apretar. [k¨¢mbrans] Carga. [ki¨²coemboer] Pepino. [k¨¢ning] Habilidad. [ki¨²ret] Cura. Isang siko. nakayayamot. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. n. n¨¢isasalansan. estorbar. adj. [cretch] Muleta. [koef] Dar de pu?adas. parang bubog. [koef] Pu?ado. n. [ki¨²bit] Codo. Asong walang kabuluhan. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. naiipon. Batang oso. obst¨¢culo. humalang. v. bagabag. v. Pumil¨¬. manotada ¨® bofeton. vocear. Cubit. tumangis. katalinuan. [k¨¦ltivet] Cultivar. uminis. Cube. Cupboard. Humadlang. [ki¨²bik] C¨²bico. [ki¨²miulet] Acumular. n. Culminate. n. v. n. Magbunton.araw laban sa mga moro. Panghampas. pesado. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. n. tasa. man gg¨¢s. mangbubungkal ng lup¨¤. [k¨¢mber] Embarazar. bumungkal ng lup¨¤. Cupbearer. [kiub] Cubo. impedir. Nauukol sa kubo. magsalansan. [croesh] Colision. v. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. switik. bumugbog. hiyaw. makasalanan. hadlang. kaliksihan. [koeb] Cachorro de la osa. tangis. Crutch. Cumbersome. n. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. corteza. adj. [k¨¦lminet] Culminar. [kiu] Cola. Ung¨¢s. n. Magagamot. Ang may sala ¨® kasalanan. Culinary. [k¨¦lpabl] Culpable. Sumuntok. [koeb] Parir [la osa]. Cultivator. [k¨¦ltivetor] Cultivador. n. pisain. diinan. [croest] Costra. Uling na bat¨® na durog. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. adj. p¨¢rroco. sutil. Nauukol sa kusin¨¤. grito. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. llanto. Crystalline. Upak. Cry. Cur. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. adj. p umigil. v. abala. Salar¨ªn. yumuk?. oprimir. Cumulate. n. matalin¨°. Cuddle. Sala. n. Cudgel. Cubic. cultivo. Sumigaw. Crypt. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. n. n. N¨¢ibubunton. M¨¢pataas sa kataastaasan. manuntok. pamal¨°. criminal. pagbukid. Curate. Cub. par¨¨. bangga. Kakayahan. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. villano. v. [k¨¢ning] Experto. mag-ipon. v. v. choque. Manglilinang. astuto. [k¨¢mbersam] Engorroso. nakaiinip. Cup. molestia. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. lo perteneciente ¨¢ la cocina. Tungkod. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. n. [cr¨ªstalain] Cristalino. Cry. Higpitan. tuso. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. adj. amontonar. Crush. primer est¨®mago de los rumiantes. kasalanan. hamak. v. Bihas¨¢. [ki¨²rabl] Curable. pumighat¨¬. Manganak ang oso. Kubo.

Curfew. Curtain. [k?rb] Freno. [k?rt] Sucinto. adj. Cuspidal. Curtail. coagular. medicamento. Mamu?. Curve. adj. Bumaluktot. n. Cutaneous. malvado. telon sa palab as dulaan. pasable. Custom. Pamigil. Linisin ang kabayo. adj. v. Curvature. Curd. Curl. Ang kin¨¢tatangahan. v. [k?rd] Cuajar. Gatas na pinapamu?. n. Customary. [c¨²shon] Cojin. [k¨¢stamjaus] Aduana. Curdle. n. pagkabalikuk?. Curling-tongs. n. pag-iingat. [ki¨²retiv] Curativo. Sumpa. kagamutan. Panglinis ng kabayo. n. Panakip sa apoy. lumapot. kapootpoot. Ugal¨¬. lagyan ng tabing. kaasal an. n. Baluktot. [k¨¢rten] Cortina. requeson. Curling-iron. v. Custodian.. v. [k¨¢rvated] Corvo. [k¨¢stameri] Usual. . Salaping karan iwan. Agos. Customer. pangkulot. adj. tapador de chimenea. tungayaw. ¨²puan ¨® sandalan na unan. n. kaugalian.. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. magpagaling. restriccion. guardian. lait. adj. Cursory. Cushion. adj. Custard. Curse. [k¨¦spidal] Puntiagudo. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. Curse. [k¨¦rli] Rizado. [k¨¢rviti] Curvatura.Curative. Current. [k¨¢rdl] Cuajarse. general. Pagbabantay. singil ng aduana.. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. [k¨²stodi] Custodia. karaniwan. Curvity. Custom. Cursed. Curious. [kiuri¨®siti] Curiosidad. Magtabing. Kulot ng buhok. pigilin. Curb. Kul¨®t. nakagagal¨ªng. n. [k¨¢rri-com] Almohaza. mainam. Alak-alak¨¢n. v. ng. cuidado. .. palaputing maigi. n. uso. pabay¨¤. n. lakad. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. aborrecible. mezquino. Curmudgeon. [kat] Corte. [kat] Cortar. Manggagamot. n. almohada. gumilit. humiw¨¤. coagularse. Nakagagam¨®t. [k¨¢rfiu] Guardafuego. v. Pagkabaluktot. Adwana. manumpa. Cut. n. halagang tanyag. adj. Kabaluktutan. Putol. Suk¨¬. comun. n. [kars] Maldecir. n. [karv] Encorvar. n. Paikliin. asal. Curtsy. [k¨¢rrent] Corriente. v. lu mait. Pumutol. Curry. n. Custody. hamak. Curry-comb. Maramot. v. torcido. n. Custom-house. contener. Cure. Curiosity. [k¨¢rsori] Precipitado. [k?rl] Rizo de pelo. Pangul¨®t. telon en los teatros. Curl. encorvado. [k¨¢r-ri] Zurrar. kulukut¨ª. almohazar. adj. Baluktot. tumungayaw. abreviar. n. Kulut¨ªn ang buhok. cuajar. Curator. v. Curb.. gilit. Kar¨¢niwan. Curly. n. n. Curve. n. Curvated. balikuc?. n. Cut. tajada. Gamot. [kars] Maldicion. pangpigil. Gumamot. remedio. hiw¨¤. [k?rb] Refrenar. bigla. [karv] Corva. kortina. Lechelan. [k¨¢stard] Natillas. sanar. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana. Masinop. Curve. imprecacion. adj. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. [ki¨²rios] Curioso. adj. ordinario. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. Currency. n. Pumigil. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib . Curd. Curtain. iklian. [karv] Corvo. adj. v. Current. Curt. Nauukol sa kutis. [k¨¦rvechiur] Curvatura. Kabaluktutan. [karv¨¦cion] Encorvadura. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. v. [k¨¢stam] Costumbre. Matulis ang dulo. [k?rd] Cuajada. derechos de aduana. n. n. palaputing maigi. Pamuuin. imprecar. [kiur] Curar. pamuuin. Kaugalian. Pangulot. Cure. inconsiderado. n. Tabing. blasfemar. n. hender. partir. n. [kart¨¦l] Cortar. valor corriente de alguna cosa. [k?rling-tongz] Encrespador. Bantay.. v. [k¨¢rrent] Corriente. [k¨¢stamer] Parroquiano. lunas. [k¨¢rrensi] Circulacion. [kiur] Cura. pangkulot. [k¨¢rsed] Maldito. makimot. adj. coagular. [kiur¨¦tor] Curador. Sumumpa. Maikl?. takip ng chi menea. balikuk?. Curvation. M¨¢dal?an. Sinumpa. acostumbrado. tanod. [kust¨®dian] Custodio. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo.

presa ¨® represa de agua. n. [d¨¢mpnes] Humedad. magsayaw. cotidiano. v. [zar¨ªna] Zarina. [s¨¢iclon] Tempestad. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. Dampness. cerrar. n. n. S¨ªmbalo. M¨¢mamatay-tao. Pang-araw-araw. Cylindrical. n. Cyon. n. Dab. tap¨ªk. Halomigmig. [d¨¢mzel] Damisela. bailar¨ªn. Damage. magtagal. n. Sir¨¤. [s¨ªnical] C¨ªnico. adv. n. pilansik. b¨²hawi. bagay na masarap. Dam. cada dia. Cutler. Babaing mahal. wisikan. [d¨¢medch] Da?o. itay. [d¨¢bl] Rociar. Masungit. [d¨¢guer] Daga. n. Cycle. Sumir¨¤. Dabble. [d¨¢li] Juguetear. n. [zar] Zar. Paghiw¨¤. Damp. baile. se?ora. [k¨¢tlas] Espada ancha. [k¨¢t-zrot] Asesino. quesera. [dam] La madre en los animales. Taong masungit. Dance. Inah¨ªn. Araw-araw. pana Daily. Talib¨®ng. n. Sumayaw. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. v. panggupit. Cutlet. n. Dale. Dally. Harangin ang agos ng tubig. n. [de¨ªli] Diariamente. Har¨¬ sa Rusya. [s¨ªnic] C¨ªnico. [damp] Humedad. Damasco. suspender. masarap. n. n. Cymbal. alipustain. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. Daddy. Tatay. adj. Parang. n. magpagayon-gayo n. Czarina. Cutthroat. Paghalomigmigin. Damper. n. Berdugo. Dilig¨ªn. [de¨ªli] Diario. v. Reyna sa Rusya. [k¨¢ter] Cortador. Dagger. n. D Dab. [k¨¢tting] Cortadura. adj. Damask. [dam] Represar. [dam] Condenar. n. Cutlass. Dam. n. tapar. n. [dem] Dama. in¨¢. wisikan. pagtatagal. Cynic. i p. Tindahan ng gatas at keso. Cutter. Pangalan ng bulaklak at n g babae. n. Dainty. n.Cuticle. n. Limpak na karn¨¦. [d¨¢mpen] Humedecer. Binibini. salopilan. Cylindric. [d¨¢masc] Damasco. magkekes¨®. despreciar. [d¨¢di] Pap¨¢. maglib¨¢ng. adj. v. laitin. v. Daisy. L¨ªbangan. valla. [d¨¦nti] Delicado. n. epid¨¦rmis. [d¨¦nti] Bocado exquisito. maglwat. adj. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. Damage. Mabilog. mantequera. Sanggayong panahon. [del] Ca?ada. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. adj. Dancer. burlarse. Cylinder. Dairy. pu?al. adj. . [d¨¢lians] Diversion. dilatar. [d¨¢medch] Da?ar. divertirse. [k¨¢tlet] Chuleta. v. [d¨¦rimed] Lechera. Dalliance. harangan ng tubig. hampas na marahan. n. kayong lino. salpicadura. Cutlery. Tungayawin. n. basa. alfanje. se?orita. Czarowitz. [damp] H¨²medo. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. n. Dilig¨ªn. n. [dans] Bailar. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. magbir?. Damn. Dainty. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona). Damsel. tela de lino. Sisirain. Dairy-maid. Maglar?. babaing ginoo. n. n. Sayaw. Dampen. Maggagat¨¢s. n. n. paggilit. hacer pasar e l tiempo con gusto. Dance. n. Halomigmig. Cynical. n. Cyclone. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. [s¨¢ion] Verdugo. laruan. adj. basa. Halomigmig. n. pagputol. Czar. Mainam. Bagy¨®. Cutting. s¨¢yawan. Daily. magwilig. pamilansikin. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. Damageable. Pangharang sa as¨®. v. Mabilog. [d¨¢mper] Apagador. Balok. Dame. [k¨¢tler] Cuchillero. juguete. Isang ur¨¬ ng tabak. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. g¨¢waan ng keso. elegante. v. n. detrimento. [dans] Danza. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. kasiraan. dilacion. golpe blando. M¨¢nanayaw. pa glulwat. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. Damp. Mga kasangkapang panghiw¨¤. [dab] Rociar. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. Munting putol. [s¨ªlinder] Cilindro. Bagay na mainam. Bilog. Tagahiw¨¤. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico.

acariciar. Dash. malab¨°. Mapanganib. [d¨¦ndcher] Peligro. Dark. arriesgado. [dont] Intimidar. v. n. [d¨¦taim] Tiempo del dia. Daring. n. Dead. Palagkitin. Dare. albor. amortecer. Daze. arrojar. Bing¨ª. despierto. Lab¨°. [darc] Obscuro. matatakut¨ªn. Daywork. pagkabing¨ª.Dandle. [d¨¢rling] Predilecto. v. Dart. v. Madaling araw. [d¨¦ring] Osado. [don] Amanecer. dumhan. vivaz. Deaden. Dawn. opaco. Dark. adj. [dash] Colision. mag-bukang liwayway. n. Balakubak. Dapper. palasunod sa moda. Kaarawan. Nakamamatay. [d¨¢rksam] Obscuro. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. tumulig. n. n. bibo. Daring. Pangahas. v. Dash. [d¨¦werk] Jornal. [d¨®dl] Gastar tiempo. Kulimlim. tirar. pan¨¤. kalabuan. n. [d¨®ter] Hija. [d¨¦lait] Luz del dia. n. adj. ilagda ang pecha. fechar. Kamakalawa. Date. colgar. Day-spring. Dandruff. Malab¨°. Buh¨¢y ang loob. Ang namatay. Iugoy. Dead. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. dil¨ªm. n. Iladlad. Patayin. [d¨¦fnnes] Sordera. magdilim. t¨ªmido. n. Deal. kaarawan. chocar. adj. tinieblas. v. [d?t] Datar. Day-book. v. Sinta. [danc] H¨²medo. [d¨¢ndraf] Caspa. magtagp?. adv. libangin. Darnel. riesgo. [d¨¢rkn] Obscurecer. n. adj. [d¨¢stard] Cobarde. adj. Magsurs¨ª. adj. umpog. terrible. n. adj. Dazzle. n. [dash] Arrojar. manuy¨°. n. n. [d¨¦bric] Alba. Dumaluhong. palamutihan. An¨¢k na babae. [d?t] Data. Dastard. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. sumilaw. [d¨¢rnel] Ziza?a. obscurecerse. [d¨¦dn] Amortiguar. [dart] Lanzar. Mangahas. Dangle. confundir. atrever. ibitin. Date. Tumakot. Day-laborer. Damong pangsir¨¤ ng palay. arriesgarse. bumangga. . adj. noong makalawa. [d¨¢ndl] Mecer. [d¨¦ring] Osad¨ªa. Deafness. adj. el hombre muerto. ibp. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. [d¨¦-buk] Diario. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. n. Palas?. Day-time. ofuscar. Daunt. Kabingihan. n. estallar. n. v. Mapagmakin¨ªs. Halomigmig. [dikn] Di¨¢cono. Darling. Sumilaw. [d¨¦fn] Ensordecer. R¨¢tiles. antes de ayer. golpe. Mapusok. [d¨¦ndcheras] Peligroso. Bukang-liwayway. Taong bingi't pipi. Ar¨¢w. favorito. Dandy. v. [d?t] D¨¢til. Dauntles. [darn] Zurcir. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Sumayang ng panahon. Liwanag ng araw. Day-break. n. opaco. & n. manglab¨°. [d¨¦fmiut] Sordomudo. [d¨¢per] Activo. Deacon. Deadly. Kadiliman. n. Kapangahasan. pinag-araw¨¢n. [d¨¢rknes] Obscuridad. pecha. n. palayawin. [dey] Dia. Mamagod. Dank. kapanganiban. manchar. n. choque. espantar. Dumilim. ang nanaw. [don] Alba. [def] Sordo. [d¨¦dli] Mortal. v. Mag-umaga. [darc] Obscuridad. Dangerous. n. Darn. n. adj. Daughter. bangga. Deaconess. Danger. v. v. [d¨¢ndi] Petimetre. [d¨¢ngl] Soltar. [ded] Muerto. Darkness. alagar. Dawdle. Deafen. Mang-aar¨¢w. n. adornar con ostentacion. manggulat. [ded] El difunto. [d?z] Cansar. Di¨¢kono. Date. Bungg?. n. Magpahilagpos ng pan¨¤. Diakonisa. atrevido. Pat¨¢y. n. Bingihin. v. v. Madaling-araw. [dil] Parte. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. Deaf. ofuscar. maliks¨ª. Darken. Magtakda ng kaarawan. n. dungisan. currutaco. [d¨¦spring] Alba. sumagas¨¤. Bahagi. Day-before-yesterday. sulig¨¬. madilim. Day. [dart] Dardo. Dawn. Dwag. nakapangingilabot. v. isa bit. Daub. [d¨¢zl] Deslumbrar. v. Pangan¨ªb. lumab¨°. Deaf-mute. v. damong hinihimam¨¢t. pangahasan. Dart. arrojado. n. Araw. n. Day-light. Darksome. fecha. giliw. [d?r] Osar. [d¨ªkones] Diaconisa. irog. hat¨¬.

n. n. mapagbigay-loob . Dean. kura sa katedral. Pagpugot. declinacion. mahal. n. n. mercader. Pangayupap¨¢in. pagaasal na wa lang tuos. Ihiwalay. n. Debtor. n. comercio. n. pangungugal¨¬. manghihib¨°. Decease. n. artificio. Pag-aalibugh a. v. n. v. [dic¨¢nter] Botella de cristal. [dis¨ªv] Enga?ar. Decency. Magday¨¤. libertinaje. Utang. pagsama. Utang. [dib¨¦t] Discutir. ibukod. Decennial. repartir. disputar. borracher¨ªa. [di?r] Querido. declinar. Manghin¨¤. v. d¨¦bito. Decade. trato. Magbuhos. Deathless. [d¨¦zles] Inmortal. Minamahal. . [dib¨®cheri] Desareglo. [dis¨ªt] Enga?o. Deceit. Decanter. n. Decadence. Debilitate. n. mapitagan. Walang kamatayan. pagmamatwiranan. [d¨¦zbel] Toque de agonia. v. pitagan. n. pangangalak l. treta. [dib¨¦s] Humillar. [dis¨ªs] Morir. Debauchery.Deal. contienda. kumarimot. Masir¨¤. manaw. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. v. Parusang kamatayan. Debate. [dil] Distribuir. [d¨¦bit] Adeudar. Pagkasir¨¤. fallecer. v. [d¨¦bit] Debe. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. [dis¨ªs] Muerte. n. Death. hib¨°. sumama. hamakin. n. makipagmatwiranan . humin¨¤. [debon¨¦r] Urbano. v. pagkamatay. n. paghahanap-buhay. Ang sangpung utos. [d¨¦zblo] Golpe mortal. escapar. Lisanin ang kampamento. Magpahamak. Pumugot (ng ulo). [dic¨¢nt] Decantar. amado. Debase. Pagkamatay. Unang pagkalitaw ng anoman. Decapitate. maghat¨¬. [dis¨¦mboer] Diciembre. envilecimiento. [dib¨¦t] Debate. December. maayos. [dib¨ªliti] Debilidad. Pag-aalibugha. fallecimiento. [din] Dean. Mamatay. Panglulupaypay ng anoman. adj. n. [dis¨¦nial] Decenal. [d¨ªbar] Excluir. adj. [dib¨¦sment] Abatimiento. [dez] Muerte. adj. humikayat sa kasamaa n. iniirog. Pautangin. fraude. Debut. Death-bed. n. n. Disyembre. paglalang?. H¨ªgaang pinaghingaluan. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. tumakas. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. Debauch. v. Debonair. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. Decennary. v. Tagal na sangpung ta¨®n. [d¨ªling] Conducta. pervertir. Debility. tr¨¢fico. n. mudar un ejercito su campamento. degollar. viciar. Decay. manghib¨°. fraudulento. Kilos-mahal. isalin. Decalogue. Debate. n. n. pamumuhay ng walang tuos. ibuhos. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. [dik¨¦d] D¨¦cada. n. [derz] Carest¨ªa. Decadency. defraudar. desorden. Magbahagi. Day¨¤. Panglulupaypay ng anoman. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. Aguny¨¢s. [dic¨¢pitet] Decapitar. n. n. trasegar. Decant. Debt. envilecer. [det] Deuda. Debauch. [dib¨ªlitet] Debilitar. [dib¨®ch] Exceso. n. disputa. Paglilipat ng kampament o. [d¨ªler] Comerciante. Death-bell. deg¨¹ello. n. May-utang. traficar. Makipagtalo. Sangpung ta¨®n. Pagtatalo. Pangangayupap¨¢. Kasalat¨¢n. Panghihin¨¤. Dear. makipaglaban. ilapat ang kampamento. adj. [dis¨¦neri] Diezmo. [dik¨¦densi] Decadencia. Decapitation. kawal¨¢n. caro. [dik¨¦dens] Decadencia. modestia. Dealing. Death-blow. pagkahamak. lal¨¢ng. pagpanaw. mabulok. n. desorden. vida disoluta. empeorar. nagkakautang. complaciente. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. Dealer. Death-warrant. costoso. Hatol na kamatayan. ini ibig. adj. Decamp. timtiman. n. M¨¢ngangalakal. n. Dean. Sisidlan na kristal. v. Debasement. n. Magdaray¨¤. Decampment. mangalakal. [d¨¦tor] Deudor. n. Asal. Decease. caro. Kamatayan. v. [dic¨¢mp] Decampar. v. pagkabulok. Deceitful. ang unang paghayag ng bagong a rtista. [d¨¦but] Debut. poner pies en polvoreda. Decay. [d¨ªsensi] Decencia. Debar. magsalin. [dib¨®ch] Corromper. Death-penalty. v. Deceive. [dik¨¦] Decaimiento. [dik¨¦] Decaer. Debit. [dis¨ªtful] Enga?oso. Magalang. ginigiliw. n. Debit. Dearth.

taruk¨ªn. Decision. Deem. n. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. Lutuin. Decoct. v. n. n. decencia. n. mahinahon. Day¨¤. Decoration. Tumarok. [d¨¦dik?tor] Dedicante. evitar. hapay. Magbawas. [dicr¨ªs] Decremento. Pahayag. consagracion. consagrar. [dicr¨ªs] Decrecer. chochez. t¨ªtulo ¨® katibaya . Kahinaan sa katandaa n. n. Decipher. Deck. [decor¨¦cien] Decoracion. edicto. pag-aalay. cubrir. manalaysay. [didact] Deducir. [dicomp¨®z] Descomponer. [dis¨¦pcioen] Decepcion. n. disfamar. [decor¨¦tiv] Decorativo. [did] Accion. diminucion. [dic¨®roem] Decoro. v. manghalay. determinar. Decomposition. tumang g¨ª. [dicr¨ª] Decretar. [dicl¨ªviti] Declive. Decorator. n. [dicl¨¦r] Declarar. [dis¨¦ptiv] Falaz. Decoy. Deduct. Declination. hecho. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. tagapagpalamut¨¬. kiling. kumur¨°. maghayag ng kahulugan. adornista. Gawa. Bumulok. Mahin¨¤ sa katandaan. humul?. v. magkulang. v. adj. magwar¨¬.Decent. Dedicatory. Mag-alis. [diclam¨¦cioen] Declamacion. v. Mangat? ng ibon Decrease. pag-u nt?. Declaration. [declin¨¦cioen] Declinacion. mag-isip. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. Decompose. Humapay. Decorative. Takpan. Decisive. [dis¨¢id] Decidir. magpasya. [decor¨¦tor] Decorador. Dedicate. [dic¨®ct] Cocer. hanguin. diminucion. [dicr¨¢ier] Difamador. Decorate. pag-unt?. palamut¨¬. [dicl¨¢in] Declinar. Decimal. lupang matar¨ªk. v. Dedicator. Ang nag-aalay. v. n. tungayaw. decoroso. Mag-utos. decadencia. turingan. v. v. Declivity. n. Decry. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. pagkabawas. Decoy. [declar¨¦cioen] Declaracion. menguar. Manirang puri. Decrial. n. hapay. Mapitagan. mapitagan. Decline. n. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. Dedication. decadencia. Declamation. Bawas. pangpalamut¨¬. consumido por la vejez. [dim] Juzgar. n. sumir¨¤. Pitagan. pagkalabog. digerir. Decree. [d¨¦coret] Decorar. mahinhin. Pasya. Magpasya. ordenar. Decorous. [d¨¦coroes] Decente. v. enga?oso. kiling. Deduction. n. [dec] Ataviar. utos. Hilig. n. n. pananalaysay. hib¨°. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. Deepen. labugin. mag-alay. kumiling. pagh upa. [d¨ªsent] Decente. cubierta. Decoloration. rehusar. perorar. v. n. mangu tya. resolucion. [dip] Hondo. Hilig. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. adj. Mapasisiyahan. Pagkalut¨°. Decree. Pasya. adj. n. Humatol. Decrier. n. Deck. Magtalag¨¢. umiwas. kulang. n. Deception. v. [dicr¨ª] Decreto. Laot. Gayak. [didi¨²s] Deducir. Deed. Decline. umawas. pensar. Takap. derivar. Deceptive. pag-uulian. hinhin. [dicl¨¢in] Declinacion. Pangungupas ng kulay. Bawas. magkulang. [d¨¦diket] Dedicar. Manalita. . n. Dalisdis. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. magpalamut¨¬. Pagkabulok. adj. Pangangat? ng ibon. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. patalabis. estimar. censurar p¨²blicamente. Tagapaggayak. Magpahayag. Ikapu?. enga?o. adj. lait. Tumuring. adj. adj. n. paghupa pagkabawas. [dedik¨¦cion] Dedicacion. Deep. Decoction. Humang¨°. Declaim. Decrease. Mapagkilos mahal. insulto. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. Deep. v. [dec] Bordo. profundo. Nakakaday¨¤. resolver. [dicl¨¦m] Declamar. palalimin. v. sustraer. Decide. Lapag ng sasakyan. v. [d¨ªpn] Profundizar. nakakahib¨°. Mapanirang puri. v. adornar. v. Pagtatalag¨¢. n. [did¨¢ccien] Deduccion. [dis¨ªsioen] Decision. Malalim. ancianidad. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. [d¨¦simal] Decimal. Decrepit. Maggayak. Panggayak. [dis¨¢isiv] Decisivo. v. Declare. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. Pananalita. adj. Declension. n. humilig. Pagbabawas. magbawas. Decorum. n. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. [dicr¨¢i] Desacreditar. n. [dis¨¢ifoer] Descifrar. [dip] Pi¨¦lago. ¨²lian Decrepitude. n. adj. disminuir. pagkasir¨¤.

Nakasisirang puri. pagk¨¢baba. Defect. magkasala. v. Kakulangan. [dif¨¢in] Definir. desfigurar. Tagapagsanggalang. adj. Magsanggalang. Defamation. [d¨¦finit] Definido. May kalaliman. n. retardar. p Defeat. pananalag. Kakulangan. adj. n. kap¨®s. [difam¨¦cion] Difamacion. Kaskasin. ang n¨¢sasakdal. Defamatory. binbinin. Defray. Us¨¢. mapag-upasala. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. [dif¨®lter] Contumaz. [dif¨¢i] Desafiar. Defeat. pagk¨¢lupig. Lalim. Defile. consideracion. humiwalay. despejado. [dif¨¦r] Diferir. Pagkasir¨¤. n. Deformity. [dif¨ªt] Derrota. manekas. [dif¨ªt] Derrotar. Landas. v. destruir. abuluyan. pagpapabaya. Deflect. Deference. [dif¨¦nsles] Indefenso. Defensive. Pagk¨¢lisya. pagkalisy¨¤. Defend. [def¨¦ndant] Defensor. vencimiento. adj. Defraud. exacto. describir. calumniar. Pagkatalo. [dif¨¢mer] Infamador. condescendencia. [dif¨¦ct] Defecto. tuos. Deer. Defy. v. incapaz de resistir. bajeza. Definition. n. Hamon. Deflour. [dif¨®rm] Desformar. n. v. apartarse. pagkabulok. [dif¨ªcient] Deficiente. dilatar. falta. Kakulangan. Defile. [def¨ªciensi] Defecto. Pagsa ng-ayon. n. papangitin. delito. Pagkalihis. descuido. [d¨ªpnes] Profundidad. sumir¨¤. [def¨ªciens] Defecto. [dif¨®lt] Faltar. Defunct. Defective. Salaysay ng kahulugan. [defl¨¦ct] Desviarse. Lumupig. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. [dif¨¢il] Manchar. Manirang puri. umupasala. Defame. magparumi. Pagkahamak. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. Defamer. separacion. culpa. dumaig. defecto. v. Kakulangan. [d¨ªpli] Profundamente. manub¨¤. Pagkukulang. hind? ganap. v. [difr¨®d] Defraudar. bumulok . [dif¨¢ilment] Corrupcion. Deficient. calumnia. Deft. dungisan. kulang. calumniador. rodeo. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. [dif¨¦m] Disfamar. salaysa yin. afear. pasiyahan. [dif¨¦nd] Defender. [dif¨¢nt] Difunto. Paninirang puri. n. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. n. Buh¨¢y-ang-loob. abandono. v. v. liwanagin. Manir¨¤ ng dalaga. n. corromper. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. kalaliman. pagpayag. determinar. Defenceless. pagwawalang bahal¨¤. May kulang. adj. calumnioso. v. [dif¨¦ctiv] Defectivo. lumaban. n. Magpapangit. Pagkukulang. v. nanaw. adv. sirain. Definite. Defection. atrasar. n. ensuciar. pintas. Kulang. may kapi ntasan. Pagkalaglag ng mga dahon. maliks¨ª. Default. imperfeccion. v. [deft] Despierto.Deeply. pitagan. sumir¨¤ ng any?. imperfeccion. Lumih¨ªs. diestro. n. [dif¨¦s] Borrar. n. n. sala. [d¨¦ferens] Deferencia. Defoliation. galang. Ipahayag ang kahulugan. ipagpal iban. Defer. n. Degeneracy. n. Defence. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. [dir] Ciervo ¨® venado. magtanggol. Deficiency. adj. [didch¨¦neresi] Degeneracion. matalin¨°. imperfecto. namatay. [difl¨¦csiur] Torcimiento. Deflexure. sumupil magpasuk¨°. el que no cumple con su deber. pagsasanggalang. desfigurar. n. adj. M¨¢ninirang puri. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. Ang hind? tumupad sa katungkulan. Defalcate. Antalahin. v. sal¨¢g. pagtiwalag. n. v. n. [dif¨¦ns] Defensa. . n. pagk¨¢supil. Deface. [dif¨¦ccien] Defeccion. n. Defendant. v. [difr¨¦] Costear. Deepness. [difl¨¢ur] Desvirgar. Default. vencer. n. Sanggalang. n. Deficit. Humamon. v. nasir¨¤. Magkulang. pagtatang gol. Dumungis. [dif¨®lt] Omision. tagapagtanggo l. [dif¨¢il] Desfiladero. [definicien] Definicion. [dif¨®rmiti] Deformidad. respeto. kamalian. Paggugulan. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. Defiance. Mangday¨¤. Patay. adj. muerto. n. Defilement. Deform. [dif¨¢lket] Desfalcar. Define. [dif¨¦nsiv] Defensivo. [difam¨¦tori] Infamatorio. reo demandado. p¨¢gsuk¨°. falta. Deficience. n. pagbibigay-loob. Defaulter. Deflection.

Malalim na lib¨ªs. Magday¨¤. lugod. [dili¨²d] Enga?ar. Deleterious. [didch¨¦ct] Abatir. Magbigay. bajeza. Say¨¢. Matwa. parto. n. Pagkaantala. divinizar. deleitoso. [d¨¦liket] Delicado. kalugod-lugod. klase. lugod. Delusion. Delivery. Deify. adj. Maselang. Magwar¨¬. [del¨ªb?ret] Cauto. Nangangayupap¨¤. v. ing t. [didch¨¦neret] Degenerado. afliccion. ma lugod. adj. Hib¨¢ng. [dil¨¢it] Delicia. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. condicion. [dil¨ªncuent] Delincuente. Dejected. Baha. Pagkahamak. relatar. deleite. mortal. n. Delicacy. culpa. n. [dil¨¦] Diferir. Dejection. [dil¨¦] Dilacion. [dil¨ªv?r] Dar. [del¨ªneet] Delinear. kawili wili. maghunos dil¨ª. pagk¨¢baba. n. degeneracion. n. masiyahan ng loob. twa. Pagbibigay. n. deshonrar. Umapaw ang tubig. agradable. Delightful. kaayaaya. humamak. [d¨¦ist] Deista. n. magbigay-any?. Deity. Delay. exquisito. n. diputar. n. Marapatin. Dyosin. [dil¨ªcioesnes] Delicia. libertar. Delirium. Delineate. adj. n. Nakakapah amak. Degree. [d¨¦izm] Deismo. Pagkahibang. n. gusto. [d¨¦ifay] Deificar. v. mabait. [didch¨¦ccien] Tristeza. Maingat. desalentado. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. manirang puri. Deluge. avisado. magpahin¨¤ ng loob. narracion. placer. calidad de una cosa. Delectation. Selang. Delinquent. Deliciousness. [d¨¦leguet] Delegar. [dil¨ªv?ri] Entrega. Deist. n. n. Degrade. parto. papaglwatin. deificacion. Degradation. [deifik¨¦cion] Apoteosis. [dil¨ªv?rans] Entrega. Dell. May-sala. [d¨¦iti] Deidad. Pagkakinatawan. v. [digr¨ª] Grado. pagkabinbin.Degenerate. circunspeccion. Deification. destructivo. desalentar. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. ipagpaliban. [delf] Loza vidriada. pagkatiwalaan. kadyosan. desanimar. n. Pagwawar¨¬. m asarap. mabait. pagkalabag sa utos. kasayahan. tardanza. . [dil¨¢it] Deleitarse. M¨¢pababa. Degeneration. n. v. n. v. [dil¨ªncuensi] Delito. retardar. nagdadalamhat¨¬. [dilect¨¦cien] Deleite. criminal. [dil¨ªroem] Delirio. entrampar. Deliver. v. valle hondo. kalugod-lugod. v. [dil¨ªrioes] Delirante. panganganak. Pagk¨¢baba. sarap. Magpangayupap¨¤. Delay. rendir. Deject. Delf. Grado. Deliberate. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. v. [d¨¦likesi] Delicadeza. Panglaw. n. adj. contentarse. magsalaysay . lungkot. [d¨¦leguet] Delegado. afligir. Pagguhit. Delegation. [didch¨¦cted] Abatido. pagkapaliban. Deliberation. [d¨¦liudch] Inundacion. [dil¨ªcioes] Delicioso. n. libramiento. v. rango. adj. pagkahamak. katiwal¨¤. n. pagkahibang. [del] Hondonada. Pagbibigay. delicioso. n. Waw¨¤. apaw ng tubig. n. Kalugodlugod. Delicious. n. lugod. Inam. Antalahin. Maging hamak. hapis. diluvio. v. [degrad¨¦cion] Degradacion. n. placer. n. Sala. kagalakan. ilusion. Deliberate. Gumuhit. considerar. ligay¨¤. hunos dil¨¬. walang kabuluhan. [del¨ªb?ret] Deliberar. adj. n. [didch¨¦neret] Degenerar. [d¨¦in] Dignarse. hib¨°. [dil¨ªneecien] Delineacion. pagbibigay-any?. Delude. pag-aring Dyos. v. Delineation. [digr¨¦d] Degradar. Saya. Deism. Kinatawan. [delegu¨¦cion] Delegacion. n. m¨¢pabab¨¤. [dil¨¢itful] Delicioso. panganganak. humul¨°. Delectable. Katawanin. Delight. v. Deign. n. [d¨¦lta] Delta. adj. kahalili. Delta. Delight. dumalamh at¨¬. Mainam. divinidad. ur¨¬. adj. venenoso. n. nakalalasing. dise?ar. v. Losa. Delicate. desvariado. [delet¨ªrioes] Deletereo. Day¨¤. manghib¨°. Hamak. Delegate. Deliverance. envilecer. Delinquency. Degenerate. magalak. magpalay¨¤. Deliberately. pagkamaselang. Kaayaaya. [dil¨¦ctabl] Deleitable. Delirious. [deli¨²cien] Enga?o. Pagkadyos. Delegate. Pagdyos. libramiento. dalamhat¨¬. nakamamatay. pa nanalaysay. Maingat. Ang nananampalatayang may Dyos. Deluge. sira a g loob. Ariing Dyos. [d¨¦liudch] Diluviar. adv. diputado. paglul wat.

Dense. v. Demolition. n. lumuhog. fallecimiento. Demurrer. [dini¨²d] Desnudar. mag-alanganin. n. Pagkaila. Democracy. pagd edentista. peticion. [dinomin¨¦cion] Denominacion. Panghihin¨¤. Denote. [d¨¦nizen] Extrangero. v. v. [delv] Cavar. reclamar. n. Dentistry. m¨¢ipahihind Denial. n. n. tawag. Demeanour. delatar. decadencia. adj. Mag-ugal¨¬. nagpapakita. Demure. [dim¨®nstret] Demostrar. naturalizado.. adj. pag-aalanganin. [dimark¨¦t] Amojonar. Dentista. nombrar. Masins¨ªn. paliwan ag. Mah¨ªnahon. espeso. Mag-alinlangan. paghub¨°. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Demission. solidez. Demand. limite. Demise. paggiba. Denude. Kasinsinan. [din¨®t] Denotar. siksik. n. [dim¨¢iz] Legar. Demarcation. tagal. Kahalayan. [din¨¢ial] Denegacion. Yungib. Patoto. [dim¨¢iz] Muerte. Hubar¨¢n. [dim¨²r] Duda. adj. . [dent] Muesca. [din¨®minet] Denominar. gibain. Dentifrice. [diminoer] Porte. [den] Caverna. v. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. Magsumbong. Demonstrate. adj. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. Democratic. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. n. Magpamana. adj. Demand. v. Nagpapakilala. Hukay. Delve. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. n. siksik. Demon. [dim¨¦rit] Desmerecer. [dim¨®crasi] Democracia. [d¨ªnauns] Denunciar. n. Dentist. hesitacion. n¨¢ipaliliwanag. pul¨¤. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. Ulol. kalaputan. hoyo. Ugal¨¬. Pint¨¢s. Dent. sondear. [d¨¦magog] Demagogo. Ngalan. Demur. n. Pagwasak. moderado. pagkaudlot. Demerit. endemoniado. Demoralize. m¨¢pintasan. [dim¨ªcion] Degradacion. Umukit. Denudation. sira ang bait. Inaalihan ng demonyo. Denizen. n. hubuan. [dim¨®lish] Demoler. v. [dim¨®niacal] Demoniaco. magdenunsya. n. n. [demonstr¨¦cion] Demostracion. v. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. apelativo. magpaka. falaz. v. adj. [dili¨²siv] Enga?oso. v. pagkakait. Demonstration. lungga. Demoniac. tumarok. [dim¨¦nted] Demente. tigil. n. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. n. Demented. n.. magpaliwanag. kilos. asal. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. Demean. abollar. pam agat. desmerecimiento. Kamatayan. significar. [delv] Foso.Delusive. Demagogue. P¨¢mahalaang bayan. [dimark¨¦cion] Demarcacion. mag-asal. n. n. Demarcate. [dim¨¢nd] Demanda. v. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. sirain. Demonstrable. Denominate. dudar. [d¨¦ntal] Dental. Demerit. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. deshacer. matigilan. Demonstrative. antro. [dim¨®niac] Demoniaco. despojar. Den. Pagkauktol. [dim¨²rer] Demora. Demise. Democrat. conducirse. magpakita. n. hangganan. bansag. v. Hing?. Density. indicar. n. [dim¨¢nd] Demandar. Ukit. hubd¨¢n. Gaw¨ªng mahalay. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. Deniable. [dimi¨²r] Sobrio. Demolish. Delve. [d¨¦nsiti] Densidad. Dent. Denounce. sakdal. Dental. Humukay. Tandaan. magsakdal. Magdaray¨¤. lwat. [d¨¦ntist] Dentista. adj. [dens] Denso. m¨¢pulaan. N¨¢ipakikilala. [demol¨ªcien] Demolicion. adj. pagpapahind? . Ang d? kababayan na inaring kabakay an. Demur. sirain ang mabuting ugal¨¬. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. Huming?. malapot. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. n. pamagatan. n. [din¨¢iabl] Negable. Mawal¨¢n ng karapatan. [dim¨®nstrabl] Demostrable. Demoniacal. escr¨²pulo. pagsir¨¤. [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. Demonyo. n. Paghubad. nombre. Panganlan. adj. v. n. pagpapakita. pagtangg¨ª. m¨¢itatangg¨ª. luhog. n. tawagin. Pag-aalinlangan. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. v. m¨¢ipagkakait. nagpap aliwanag. loco. galaw. Pagpapakilala.. repulsa. [d¨ªmon] Demonio. v. Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. n. Inaalihan ng demonyo. v. Demoralization. endemoniado. [dim¨²r] Vacilar. magsakdal. adj. adj. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. [dim¨ªn] Portarse. Wasak¨ªn. Nauukol sa ngipin. M¨¢ikakaila. Denomination. Magpakilala. [dent] Hacer muesca.

pagkamatay. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. mahapis. humamak. corrupcion. Pagk¨¢hamak. v. Deride. Sumam¨°. rumetrato. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. [dipl¨®r] Deplorar. Derange. Deputation. Depraved. abatimiento. kumaila pahind?. adj. burla. n. v. estar dependiente. v. n. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. [dipr¨¦vd] Depravado. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. [d¨¦roguet] Derogar. adj. suy¨°. v. [dir¨¢isiv] Irrisorio. desorden. [derogu¨¦cien] Derogacion. [dip¨®rtment] Porte. adj. n. [dip¨®z] Deponer. profundidad. Depravity. Bawaan. kabuluk¨¢n. desestimacion. Depend. Deprecate. Deodorize. Sira. n. Pagkaaba. Lalim. n. K¨¢gawaran. saquear. [dip¨¢rtment] Departamento. Manuya. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. abandonado. [deriv¨¦cien] Derivacion. abismo. n. [dip¨®rt] Porte. desordenar. destierro. destierro. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. n. retratar. Paw?. [dipr¨¢viti] Depravacion. Derive. Depth. morir. Hamakin. Depress. saqueo. peticion. Derogate. n. [d¨¦pridet] Depradar. pinawal¨¢ng kabuluhan. Kalunos-lunos. Depressive. p¨¢gkakapakumbaba. Depute. bulok. lamentar. humillar. pagpapabaya. [d¨¦priket] Deprecar. Dereliction. Mag-ugal¨¬. v. n. Hang?in sa ib¨¢. [d¨¦roguet] Derogado. Deposit. L¨¢gakan. n. [d¨¦piuti] Diputado. n. deportacion. despreciar. v. [deodoraiz] Desinficionar. adj. Ugal¨¬. walang sukat luminga p. escarnio. pagkai wan. Deprecation. v. kalaliman. n. Derision. adj. Paw¨ªin. uyam. delegado. destituir. p¨¦rdida. Deport. n. pagkasug¨°. [depiut¨¦cien] Diputacion. v. Kataw¨¢taw¨¢. Kasir¨¢an. [deprid¨¦cioen] Depredacion. v. Sumir¨¤. Deplore. miserable. ipatapon. pagpanaw. describir. Pagpapatapon. Guluh¨ªn. Paniniil. v. Depreciate. tumuya. kabuluk¨¢n. . sir¨¢in ang ayos. maglarawan. n. almacen. [depz] Hondura. pagtatapon s a ibang bayan. Deputy. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. [dir¨ªcion] Irrision. [dip¨¦nd] Depender. mofa. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. v. asal. delegar. n. Derivative. umalis. [dipr¨¦cien] Depresion. Nakakahamak. n. kahapishapis. pagbabaw¨¤. conducirse. [diport¨¦cioen] Deportacion. n. Kumatawan. desterrar. Malunos. Kinatawan. n. [d¨¦rilict] Desamparado. pagkasir¨¤ ng ayos. Derogate. v. Pagkagul¨®. Deplorable. manglo¨®b. Derangement. n. Pagpaw¨¬. Kasir¨¢an. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. [dipr¨¢iv] Privar. Department. magdamdam. pamanh¨ªk. sumuy¨°. pagkasir¨¤ ng kam n. Tuya. ab a. adj. [dip¨¢rchur] Partida. v. Lagak. Deposition. v. [dipr¨¦siv] Depresivo. [dip¨®zal] Deposicion. pag-al¨ªs. [deril¨ªccien] Desamparo. Tumangg¨ª. [dipl¨®rabl] Deplorable. Depreciation. v. nakaaaba. mamatay. Derogation. [dip¨®zit] Depositar. Alisin sa katungkulan. Pumint¨¢. Derivation. Pag-aalis sa katungkulan. n. Deport. Deprivation. v. n. [dip¨ªct] Pintar. Depression. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. Departure. [dipi¨²t] Diputar. manaw. mag-asal. v. Mani¨ªl. Pagkapabaya. [dip¨®zit] Dep¨®sito. Deprave. Depravation. manglib¨¢k. renunciar. Pag-aalis ng katungkulan. [deprav¨¦cioen] Depravacion. conducta. pagkawala. n. adj. bumulok. Deportation. Ugal¨¬. papagpakumbab¨¢in. alangan¨ªn. Derisive. [dir¨¢iv] Derivar. dep¨®sito. Deprive. Depredation. Pasaklaw. corrompido. Yumaon. ruego. [dir¨ªvativ] Derivativo. v. [dipr¨¦v] Depravar. Pinabayaan. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. Depredate. Deposal. mofar. v. Derrick. rogar. Maglagak. conducta. Deportment. asal. [din¨¢i] Negar. pawalan ng kabuluhan. [dipr¨¦s] Deprimir. [dir¨¦ndch] Desarreglar. libak. Sam¨°. suplicar. Depose. muerte.Deny. Derelict. mamanhik. abandono. Deposit. v. [dip¨®rt] Portarse. Depot. Depict. menospreciar. corrupcion. negociado. pangloloob. Pagkakabaw¨¤. n. n. [dip¨®t] Dep¨®sito. despojar. [depriv¨¦cien] Privacion. Depart. [dir¨¢id] Burlar. Pagkahang¨° sa ib¨¢. n. Pagkakinatawan. Bab¨¢an ng hala g¨¢. corromper. Pagyaon.

tuso. nararapat. Pananalaysay. Despicable. gumu it ng any?. Despite. Desiderate. ansioso. palus¨®ng. Angkan. papagingdapatin. [disp¨¦r] Desesperar. [diz¨ªst] Desistir. adj. malaking parang na palanas. v. v. intencion. v. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. mananas¨¤. Tumanaw. [diz¨¢ir] Desear. n. avistar. magpanukal¨¤. manghin¨¤ ang loob. [dis¨¦nt] Descenso. privar. Desire. hinlog. Itur¨°. Umakal¨¤. Pagkailang. adv. nas¨¤. v. [diz¨¢irabl] Deseable. Desecration. Descendant. Il¨¢ng. [d¨¦zert] Desertar. Poot. Desperado. Nais. pumita. adj. Desirous. inap¨®. [discr¨¢ib] Describir. v. maghangad. Karapatdapat. malungkot. v. degradacion. Lumusong. Isalaysay. soledad. [diz¨¦rving] Meritorio. magnais. hamakin. [disp¨¢tch] Despachar. Desist. pendiente. [diz¨¦rv] Merecer. n. Hamak. May taglay na pananalaysay. n. Pagbaba. mapagnas¨¤. [diz¨¢inedli] Adrede. bumaba. n. n. Banta. v. [d¨¦zolet] Desolado. Despond. May karapat¨¢n. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. n. Desire. despoblar. Despair. Magkulang ng pag-asa. Description. n. [dis¨¦ncion] Descension. [discr¨ªpcion] Descripcion. n. v. solitario. angk¨¢n. proyectar. pumita. v. n. determinar. Paglutas ng anoman. lipulin ang mga t¨¢hanan. Magtigil. v. Magnais. dise?o. [desicr¨¦cion] Profanacion. Desiccate. Desolate. mapipita. adj. adj. Magtaan¨¢n [ang kawal]. descendencia. desesperacion. umurong. Deshabille. adj. inap¨®. [d¨¦spicabl] Despreciable. Designing. tanawin. [dis¨¢in] Designio. Despatch. [design¨¦cion] Designacion. lah¨¬. . proyecto. panghihin¨¤ ng loob Despair. destruccion. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. Describe. bajar. n. Deserve. [disp¨¢itful] Despechoso. mapagtan¨ªm sa loob. [disp¨¢tch] Despacho. Sinadya. Lumapastangan. Paglapastangan. hangad. Despiteful. [dis¨¦nd] Descender. arruinar. Kawal na taanan. n. pasuba. desde?ar. Tumay?. Sulat¨¢n. v. Desperate. Despatch. lusung¨ªn. [d¨¦sicret] Profanar. tr¨¢sfuga. v. pupitre. se?alar. ipalagay na walang ka buluhan. declive. [desper¨¦cion] Desesperacion. n. bajada. Descension. manglupaypay. [dis¨¦ndant] Descendiente. Humamak. [desper¨¦do] Hombre atrevido. pagkalusong. pita. Map¨®otin. paglus¨®ng. humint?. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. querer. Desert. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. de proposito. panu kal¨¢. Desecrate. adj. n. Deservedly. mag-ibig. [dis¨ªket] Desecar. Kawal¨¢n ng pag-asa. n. daliriin. Designedly. [diz¨¦rtor] Desertor. Pagbaba. Lumutas. Despise. Monheng maometano ¨® monheng moro. Desert. ser digno. ruina. Descry. adj. kawasakan. [dis¨¢in] Designar. paglalarawan. ansia. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. mapanglaw. [d¨¦zolet] Desolar. Descent. paglusong. Desperation. Desk. Designate. n. adj. pagtatanim ng loob. n. Taong pangahas. adj. pagkababa.Dervish. Mananais. [dezol¨¦cien] Desolacion. [disp¨®il] Despojar. may nas¨¤. Mapagnais. adv. [desk] Escritorio. [disp¨¢iz] Despreciar. astuto. akal¨¤. Despoil. Deserving. kasiraan. Il¨¢ng. [disik¨¦cion] Desecacion. magnas¨¤. v. Design. Desertion. [diz¨¢ir] Deseo. [discr¨ªptiv] Descriptivo. dise?ar. n. Desirable. n. Desolate. [discr¨¢i] Observar. [disp¨®nd] Desconfiar. n. [diz¨¦rving] M¨¦rito. Magnas¨¤. Desolation. adj. plano. [disp¨¢it] Despecho. [diz¨¢iroes] Deseoso. Desiccation. Pagtataanan ng kawal. Descriptive. Deserving. [diz¨¢ining] Insidioso. intento. [d¨¦rvish] Derviche. Pababa. Descend. n. Karapatan. Deserter. n. v. v. [d¨¦speret] Desesperado. v. lutas¨ªn. ilarawan. anhelo. may nais. Pagtutur¨°. Mawal¨¢n ng pag-asa. abatirse. apetecer. palus¨®ng. Kawal¨¢n ng pag-asa. Desideratum. Switik. Descendent. pagdalir¨¬. Designation. n. posteridad . [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. Ilang¨ªn. [disp¨¦r] Desconfianza. kinus¨¤. [d¨¦signet] Apuntar. Pagtuy?. pababa. de intento. [diz¨¦rcien] Desercion. Walang pag-asa. v. Marapatin. w sak¨ªn. se?alamiento. taong malikot ang kamay. lah¨¬. [d¨¦z?rt] Desierto. v. [disid?ret] Desear. n.

n. especificar. pinsala. kasiraan. pag-inam. [disp¨®ndensi] Desconfianza. manirang p uri. Deviate. Destiny. v. [d¨¦stin] Destinar. v. v. Pakasulong. n. n. Destroy. Detail. sumir¨¤. n. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. n. paglusob. n. [dit¨¦l] Detalle. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. apartar. disuadir. uminam. n. pigilin. ruina. Detour. kagibaan. n. arruinar. v. Destine. Determination. panghimagas. nakagigiba. karimarimari m. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. . Salaysayin. pagkahayag. v. idestino. gumiba. [dizr¨®n] Destronar. [dit¨ªrioret] Deteriorar. n. hubd¨¢n. [d¨¦stini] Destino. ayaw¨¢n. [destin¨¦cien] Destinacion. ihayag. kalu tasan. Despotic. Destitute. [distr¨¢ccion] Destruccion. tumuloy ng pagsulon g. Suklam. Development. [d¨¦stitiut] Destituido. hubarin. [divast¨¦t] Devastar. desarrollar. Sekreta. sirain. adj. Detection. Detraction. pagpiit. pagsulong. pigilin. karukha an. m¨¢lisya. [desp¨®tic] Desp¨®tico. Detestable. Devest. decidir. v. [dizr¨®nment] Destronamiento. Develop. Devastate. pagk¨¢guh?. Detail. pagkasir¨¤. [dit¨¦rminet] Determinado. desalentado. s irain. n. Deterioration. Iukol. n. [distr¨¢ctiv] Destructivo. Pagkatuklas. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. [ditr¨¢ct] Detractar. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. palad. impedir. hubuan. Pasamain. hado. abandono. Kasuklam-suklam. M¨¢ligaw. mapag-ap¨²apuan. Detrimental. v. Itakwil. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. sirain. Nakawawasak. infamar. adj. v. destino. desminuir. kapalaran. tikt¨ªk. revuelta. rimarim. Determinate. privacion. Magwasak. Despondent. n. desaliento. lupaypay. nakasasama. lusubin. Detention. [dit¨¦rmin] Determinar. [dit¨²r] Rodeo. pan glulupaypay. abala. Walang mag-ampon. d? nanununton ng katwiran. iguh?. Magbawas. Bumuti. Despotism. [ditraccien] Detraccion. D? matutulan. nakayayamot. lipulin . [div¨¦lopment] Desarrollo. ting?. despojar. adj. Pasiya. [divast¨¦cion] Devastacion. Deter. suspender. [dit¨¦n] Detener. n. [ditest¨¦cion] Destestacion. destino. Deviation. resolucion. desalentar. Pagpigil. da?oso. pagkalisya. [divi¨¦t] Desviarse. asolar. Despot. aborrecer. Kasiraan. adj. [div¨¦st] Desnudar. saqueo. [distr¨®i] Destruir. aborrecible. [dit¨¢tch] Separar. h ampas-lup¨¤ salat. Hubd¨ªn. Dessert. Pagkukulang ng pag-asa. Destructive. [destiti¨²cion] Destitucion. [dit¨¦l] Detallar. limitado. v. destacar. [dit¨¦st] Detestar. Impitin. n. arruinar. [divi¨¦cion] Desv¨ªo.Despondency. may hangg¨¢. manungayaw. nakas isir¨¤. v. pumigil . Himagas. Kaukulan. gibain. Pagbabawas. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan. Tuklasin. Iwasak. pag-antala. [dit¨¦ct] Descubrir. [d¨¦spotizm] Despotismo. pinabayaan. Detach. desolacion. Detect. n. Detachment. decision. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. Dethrone. [disp¨®ndent] Desconfiado. [ditermin¨¦cion] Determinacion. n. v. Pagkawasak. Pagsama. v. dukha. Ihiwalay. [d¨¦triment] Detrimento. n. Detest. Kasalatan. n. pag-uukol. da?o. v. Devastation. murmurar. Pagkaligaw. ruinoso. May taning. mapag an. n. wasakin. Kaukulan. al por menor. lumutas. suerte. Salaysay. n. [dit¨¦ncion] Detencion. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. Kawasakan. Kulang ng tiwal¨¤. [d¨ªt?r] Desanimar. [d¨¦spot] D¨¦spota. Magpasiya. v. ipaliwanag. kayamutan. kasiraan. revelacion. adj. Dethronement. Destination. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. pagkawasak. [dit¨¢tchment] Destacamento. abandonado. pulis na lihim. perjuicio. Determine. Detective. v. [dez¨¦rt] Postres. loob¨¢n. Deteriorate. [dit¨¦stabl] Detestable. Destitution. Detestation. adj. [div¨¦lop] Desenvolver. Magpahin¨¤ ng loob. Nak¨¢sisir¨¤. Destruction. revelar. Detract. n. n. adj. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. ipahayag. Detriment. aborrecimiento. n. ibukod. v. Detain.

S¨¢litaan ng dalawa. [dict¨¦t] Dictamen. [di¨²lap] Papada del buey. Diabetes. Diarrhea. Dialogue. laan. Isang kasangkapang panghukay. katha. tabas. destruir. Walang laman. [div¨®id] Vac¨ªo. Nauukol sa kalagitnaan. San¨¢y. n. Nauukol sa dyablo. Devolution. malipat sa iba. Talag¨¢. [d¨¢iatraib] Diatriba. adj. adj. piadoso. Devotee. inventar. n. Didactic. [da¨ªgram] Diagrama. legar. v. n. v. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. [div¨¢ut] Devoto. Devolve. destinado. Devilry. Devote.Device. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. Dyamante. demonyo. Diagram. invencion. v. Dictator. habil. Pagbabahagi. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. [d¨¢imond] Diamante. Diction. Dictate. transmitir. n. Devotional. Division. n. Kalagitnaan. lamunin. desocupado. Nauukol sa kalagitnaan. Dictatorial. Dyablo. kaliksihan. kaloob. parang dyablo. agilidad. sirain. . katalinuan. Mukha ng orasan. n. [da¨ªmetrical] Diametral. [d¨¦vilri] Diablura. Pananalita. adj. taan. Diaphragm. mag-pamana. maliksi. T¨¢laan sa araw-araw. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. n. Dyablo [karaniwang sambiting]. Diametric. [d¨ªbl] Plantador. magkahamog. n. Tuntunin. brillante. m¨¢pasaul¨¬. putong. tragar. n. v. Diamond. kumatha. Ham¨®g. Devise. adj. [diu] Rociar. n. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. n. [dict¨¦cion] Dictado. [di¨²] Roc¨ªo. Kasanay¨¢n. Devilish. panuntunan. Pakikipagtalo. wik¨¤. estilo. may taglay na aral. Lig¨¢w. n. Devour. pagkasaul¨¬. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. religioso. n. [div¨®lv] Rodar abajo. n. Ukol sa pagtutur¨°. consumir. Dexterity. plano. guhit. [dict¨¦tor] Dictador. [div¨ªcion] Division. Diary. manong ¨® manang. [d¨ªccioen] Diccion. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. Dewlap. demonio. Tumalag¨¢. Panata. tumaan. v. Dewy. adj. pa gmumur¨¢. n. [div¨¢iz] Legado. pagpaparaan ng panahon. Banal. n. [div¨¢izer] Inventor. [daiab¨ªtiz] Diabetes. pangungusap. m¨¢xima. Any?. Devoid. Dew-drop. leccion. doctrina. Dickens. adj. adj. Dexter. dasal. almocafre. Diadem. Humak¨¤. Pangkat ng wik¨¤. Diameter. n. brilyante. n. [d¨¦vil] Diablo. trasmitir. [d¨ªvies] Desviado. n. [d¨¢iafram] Diafragma. Dew. Hak¨¤. matalin¨°. Dialect. [div¨®cional] Devoto. [da¨ªlog] Di¨¢logo. donacion. n. bulul¨®s. Nauukol sa dyablo. Dexterous. n. oracion. [div¨®cien] Devocion. iwasak. [da¨ªmetric] Diametral. n. n. aral. p¨¢kahuluganan ng mga salita. [devoli¨²cien] Devolucion. n. m¨¢ngangatha. n. Nauukol sa dyablo. adj. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. maleficio. adj. adj. Pat¨¢k ng hamog. [dictet¨®rial] Autoritativo. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. Sakmalin. Devout. Devotion. Balisawsaw. Lamb?. n. Devil. Devious. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. [daiarr¨ªa] Diarrea. Dictionary. Dictate. mojigato. sal¨¢t. Dibble. Deviser. Diksyonaryo. [da¨ªlect] Dialecto. [dict¨¦t] Dictar. lisya. [di¨²i] Rociado. alituntu nin. Devoted. adj. [da¨ªdem] Diadema. yaw¨¤. n. Dial. mag-any?. makapang arihan. Gumulong sa ibab¨¢. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. [d¨¦csteriti] Destreza. precepto. M¨¢hamugan. consagrar. Kurs¨®. Devise. paghahat¨¬. [div¨¢is] Proyecto. [div¨¢iz] Trazar. Nauukol sa panata ¨® dasal. kasamaan. [d¨¢ial] Reloj de sol. magistral. takap. v. [div¨®t] Dedicar. Gawang dyablo. [d¨¢iri] Diario. Dyadema. Dictation. [d¨¦cst?roes] Diestro. Manong ¨® manang. adj. [devot¨ª] Sant¨®n. Mahamog. n. Nauukol sa kanan. Diatribe. n. [div¨¢ur] Devorar. Pagsasaul¨¬. [div¨®ted] Dedicado. may taos na pananalig. Imbentor. n. consagrado. [da¨ªameter] Di¨¢metro. Pamana. Dew. adj. Diabolic. n. adj. [d¨ªccioeneri] Diccionario. adj. Diametrical. n. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. Diabolical.

pagkatunaw ng kinain. v. Pagsir¨¤. [dili¨²t] Atenuado. Karapat¨¢n. v. mag-alang¨¢n. n. [d¨ªgnifaid] Dignificado. Dike. Mamatay. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. Dilapidation. dalir¨¬. coton¨ªa. Paglaganap. [difi¨²sien] Difusion. Makupad. [dim¨ªnish] Disminuir. Dilate. hab¨¤ at lapad. Pagtunaw ng kinain. aclarar. Dignity. [d¨¢im] Una peseta. Digestion. Dignified. karangalan. Tumunaw ng kinain. pagsabog. Kaib¨¢. may bant?. manjar. Pagkain. Kaginooh¨¢n. mabagal. pagkakaiba. [d¨¢ik] Dique. kasipagan. adj. Bumawas. [d¨ªdl] Vacilar. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. Dignitary. paghab¨¤. racion. [difi¨²s] Difundir. Dilute. destruccion. v. kagulo. maliwag. n [d¨ªfoerens] Diferencia. [d¨ªfikoelti] Dificultad. [didch¨¦schen] Digestion. destruir. Malab¨° ang mata. katipunan ng mga utos. lu Diffuse. n. Diligent. natutunaw. [d¨ªgniteri] Dignitario. malab¨°. Malinaw. Masipag. rasy¨®n. laparan. Kakulangan ng paniniwal¨¤. extendido. Dilucid. ilustrar. Maliit. v. adj. may bawas. habaan. Digger. [dili¨²cioen] Diluicion. [dili¨²t] Diluir. Mahirap. kumapa. . mag¨ªng dapat. malecon. [difi¨²s] Difundido. Dilatory. Digit. distincion. Diet. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. [dil¨¦tori] Tardo. Sumir¨¤. liwan agin. comer. ingay. [dil¨¦t] Dilatar (se). n. h¨¢dlangan ng tubig. adj. n. [d¨ªlidchent] Diligente. Different. lumih¨ªs humi alay. Kulang ng tiwal¨¤. Pagpapasikotsikot. kahirapan. v. Diffidence. ib¨¢. Difference. Dilute. n. esparcir. Diffuse. Papaging-dapatin. Butas ng pisng¨ª. v. [dim] Obscurecer. aplicacion. diverso. [d¨ªfidens] Difidencia. n. adj. pagbabawas. n. Pagpapalagnaw. esparcido. may taglay na aral. sab¨®g. Diminutive. kumulimlim. n. mag-apuh¨¢p. adj. anadear. Dig. Manghuhukay. extension. paglay?. liwanagan. v. Digest. M¨¢gkaiba. n. adj. adj. adj. K¨®digo. magbawas . paglupan¨¤. lento. Dilucidate. Die. [diminu¨ªcien] Diminucion. Tunaw¨ªn. bantuan. n. isabog. eclipsar. [dil¨¦cion] Dilacion. paglihis. n. Digression. n. pagkasir¨¤. Dimity. [dil¨¢pidet] Dilapidar. Dimension. distinguirse. Dilation. lumupan¨¤. [d¨ªfikoelt] Dificil. v. [didch¨¦stibl] Digerible. Diffusion. K¨¢yong sita. paglwang. [din] Ruido violento. Difficulty. kal¨¢g. sirain. obst¨¢culo. n. Digress. tunog. Kumain. Dal¨¬. Diddle. Dim. v. Diminish. Malwag. [dili¨²sid] Claro. v. [d¨ªguoer] Cavador. [d¨ªgnifai] Dignificar. magsalawahan. v. bawasan. v. paghiwalay. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. trasparente. [dai] Morir. v. kamahalan. Dignify. n. kaibahan. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. Isang pisetas. sahod. Sipag. Kaibh¨¢n. s¨²lipin. aplicado. kal¨¢t. Lumapad. nanganganinag. alboroto. Dime. Dimple. [d¨ªgniti] Dignidad. Linawan. prolijidad. Diligence. Din. [dim] Turbio de vista. [d¨¢iet] Comida. Diluvian. Hirap. [dim¨¦ncion] Dimencion. lumwang. Humukay. adj. Magpasikotsikot. Malagnaw. extender (se). [dig] Cavar. [d¨ªlidchens] Diligencia. Digestible. Lagnawan. n. [d¨ªfoerent] Diferente. [digr¨¦cion] Digresi¨®n. dilatario. [d¨ªdchet] Digito. Pagkabawas. Dim. Sukat. tunawin ang kinain. [d¨ªmiti] Fustan. adj. makuyad.Didactical. v. [dili¨²vian] Diluviano. Ikalat. Diminution. [dif¨¦r] Diferenciarse. Diet. [d¨¢iet] Alimentarse. minorar. extraviarse. adj. pagkalat . lwangan. n. sonido. Diffident. [d¨¢idchest] Digerir. [d¨¢idchest] Digesto. Hugong. dieta. disminuirse. lumay?. Karapatdapad. adj. Pilapil. v. esparcimiento. desvio. Paglapad. n. adj. Dilapidate. n. Difficult. Differ. Mag-alinlangan. obscuro. Dilution. lak¨ª. [dili¨²sidet] Dilucidar. n. adj. n. humab¨¤. Ukol sa kagunaw. isang dal¨¬. Digest. n. [d¨ªfident] Desconfiado. Lumab¨°. n. Ukol sa pagtutur¨°. separacion.

Disagreeable. Disability. Disbelieve. infortunio. bangga. Dum¨ª. v. [dipl¨®ma] Diploma. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. disgusto. espantoso. lubog. n. perjudicar. Dirt. Disapproval. Pagkatangg¨ª. Direct. Dirk. Disappoint. n. K¨¢siraan. n. [d¨¢in] Comer. humiwalay. n. Kawal¨¢n ng kaya. Diplomacy. Director. n. adj. v. sentimiento. Sumayang. [disan¨²l] Anular. adj. tubog. hw g gumanap ng sinalita. sumukb¨®. [disagr¨ªment] Diferencia. porquer¨ªa. k¨¢alitan. tagapamatnubay. contratiempo. Diploma. Dint. Marum¨ª. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. kasindaksindak. Kahihiyan. Patnubay. Magk¨¢sira. bungg?. [dis¨¢stres] Desastroso. n. tanghalian. adj. [d¨ªndchi] Color obscuro. v. choque. Disaster. Diploma. enderezar. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. n. Nasahul¨¢n. [dip] Remojar. [disagr¨ª] Desconvenir. itubog. n. [dipl¨®masi] Diplomacia. [disap¨®int] Frustrar. Disagree. Gumulo. Directory. Disarrangement. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. kawal¨¢n ng pananampalataya. Sukb¨®. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. Disarmament. Isawsaw. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. v. alisan ng kapangyarihan . Kasahul¨¢n. Direful. pagkak¨¢sira. n. Dirge. Kumaila. [d¨¦rti] Sucio. desbandarse. [d¨¢ir] Horrendo. v. discordia. Makasah¨®l makalam¨¢ng. [dir¨¦ct] Dirigir. [d¨¢irful] Horrible. [disagr¨ªebl] Desagradable. n. [disab¨ªliti] Incapacidad. Disappear. inayawan. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. Disavow. impotencia. Kawalan ng ayos. n. tagapamahal¨¤. Disappearance. v. Disapproved. [dip] Inmersion. Kumain. Tumangg¨ª. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. Kapahapahamak. kapangyarihan ng obispo. magday¨¤. [disopo¨ªntment] Chasco. [dis¨¦bl] Inhabilitar. v. v. Dip. [disav¨¢u] Denegar. Tumiwalag. d?magkasund?. v. t¨ªtulo. desconocer. n. baboy. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. [disal¨¢u] Negar. Tinanggihan. adj. n. [disap¨ªr] Desaparecer. [disbil¨ªv] Descreer. patalim na tila talibong. [dis¨¢rm] Desarmar. Magul¨®. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. Mawala.Dine. Disastrous. Disbelief. Diocese. Dirt. kapahamakan. Disarranged. Dire. n. mag-urong-sul¨®ng. n. Directress. [disbil¨ªf] Incredulidad. [dir¨¦ct] Directo. sumergir. Bugbog. kawalan ng kapan gyarihan. Kakilakilabot. [disarr¨¦ndchment] Desorden. n. adj. [disapr¨²val] Desaprovacion. [dint] Golpe. n. kasaw?an. sisid. discordar. sama ng loob. no dar permiso. magtwid. Disagreement. nalamang¨¢n. v. faltar ¨¢ la palabra. Disarrange. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. Pawalan ng kabuluhan. Kawalan ng paniwal¨¤. n. p¨¢munuan. [disapr¨²vd] Desaprovado. [dir¨¦ctor] Director. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. emporcar. [disar¨¦ndch] Desarreglar. sawsaw. cancion l¨²gubre. hwag magpahintulot. itw id. m galangan. Dingle. puerco. sumir¨¤ ng ayos. calamitoso. Babaing tagapamatnugot. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. walang ayos. kasuklamsuklam. Dinner. kababuyan. v. Dipper. Pagkain. v. ausentarse. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. Panaksak. Disable. [dert] Ensuciar. desconfiar. Panambitan. Disappointment. Disarm. v. [dis¨¢ster] Desastre. dalit sa paglilibing. Disadvantage. v. Direct. Dirty. Disadvantage. Dyosesis. twirin. kaal¨ªt. incapacitar. Disadvantageous. censura. espantoso. derecho. nakasasaw?. Karimarimarim. Kakilakilabot kasindaksindak. n. kaguluha n. adj. n. Alis¨¢n ng kaya. [disb¨¢nd] Descartar. Mamatnugot. mamahal¨¤. pagkasahol. adj. Kasakunaan. Disannul. Disband. Dip. confusion. Kulay na malab¨°. [derdch] Endecha. [dir¨¦ctori] Directorio. n. Pagkawala. n. pawal¨¢n ng halag¨¢. [dir¨¦ctres] Directora. [dert] Suciedad. n. damda min. Magdum¨¦. . sumisid. v. pagkaayaw. magpakababoy. enga?ar. adj. Disallow. Dingy. Mawalan ng paniwal¨¤. [d¨ªn?r] Comida. pumatnubay. adj. Matwid. n. v. pintas. Tagapamatnugot. adj.

n. [discl¨®siur] Descubrimiento. v. [discomp¨®z] Descomponer. Discordant. adj. Disconsolate. Discerning. [disc¨®rdansi] Discordancia. entristecer. [disc¨®nsolet] Desconsolado. v. n. Pagkakasir¨¤. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. interrumpir. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. ang tumatalikwas. n. pagkagul¨®. [diskomf¨ªchur] Derrota. Discontinuance. [disc¨¢untenans] Avergonzar. magbayad. [discont¨¦nt] Descontentar. n. n. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. turbar. cesar. pagkaabala. Pagganap ng tuntunin. adj. Paglilitaw. Kupas ang kulay. adj. [disk¨®mfort] Desconsolar. Pag kauntol. kulang. v. makain¨ªp. Kahinaan ng loob. v. Discontinuation. Discolored. n. n. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. intimidar. Disconcert. Yumamot. pagkabunot sa utang. Discard. [disb¨¢rsment] Desembolso. pag-babayad. n. Talumpat¨¬. Magpaganap ng tungkulin. [discl¨®z] Descubrir. manaig. panayam. Disclaimer. [discon¨¦ct] Desunir. disencion. [discont¨ªniu] Descontinuar. pl¨¢tica. n. Discount. Pagdudukot. pa samain ang mukha. v. tumalikwas. n. v. n. Discontent. descargo. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. v. Discount. Discernible. desareglo. pagkaligalig. cobard¨ªa. k¨¢alitan. Discomfit. disencion. k¨¢siraan. pagar. gumambal¨¤. [discl¨¦m] Negar. rebaja. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. magpalungkot. adj. [discom¨®d] Incomodar. licenciar. n. Paglulunsad ng lulan. ialis. Discolor. interrupcion. molestar. v. Bilog [na lap¨¢d]. Disconnection. Itiwalag. v. [disch¨¢rdch] Descarga. [disk¨®lord] Descolorido. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. Discompose. cesacion. Gumul¨®. Discomfort. [d¨ªscaunt] Descuento. d? tugma. n. vencer. Discontent. Discord. Mabait. nakikita. Pagkatanggal. visible. [diz¨¦rn] Dicernir. [disc¨®rdans] Discordancia. [disc] Disco. Tanggalin. v. In¨ªp.Disburse. v. Pagkakasir¨¤. magbayad ng utang. Kumaila. Discomfort. Discourage. [diz¨¦rnibl] Perceptible. dumalamhat¨¬. Discharge. [discont¨¦nted] Descontentadizo. n. pag-gugol. Discomposure. mag likat. Discommode. adj. v. M¨¢pauntol. pahayag. ihiwalay. ilitaw. [disb¨¢rs] Desembolsar. Discontented. poner mala cara. [discomp¨®siur] Descomposicion. [discl¨¦m?r] Negador. pagbababa ng p as¨¢n. n. takot. Disbursement. putlain. distinguir. magtur¨°. gumul¨®. M¨¢tanaw. Disclaim. Discipline. N¨¢tatanaw. desagradar. n. confundir. instruir. desordenar. perspicaz. k¨¢alitan. Disciplinarian. kulangan. v. m¨¢malas. [discon¨¦ccicn] Desunion. magbaba ng pasan. incongruo. k¨¢siraan. n. percibir. [discont¨¦nt] Descontento. [disc¨®rdant] Discorde. m¨¢watasan. Discern. Discouragement. afliccion. Magdukot. [disk¨¦redchment] Desaliento. disertacion. Manalo. lumigalig. Disciple. sagaz. paglilikat. Walang-ayos. pagar una deuda. [disk¨®mfort] Desconsuelo. v. Pagkalugam¨¬. Kasiraan. Manggalit. Discountenance. Pagkupas ng kulay. Yamot. afligir. [disk¨®mfit] Derrotar. Hiyain. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. n. Pagkadaig. [d¨ªsiplin] Disciplina. matalin¨°. Magpahin¨¤ ng loob. pagtigil. revelar. maputla. panglulupa ypay. itigil. [d¨ªscord] Discordia. [disk¨®lor] Descolorar. n. [disk¨¦redch] Desalentar. Bawas. pagkata lo. magulo. Discipline. Discontinue. D? maaliw. Alagad. aturdir. Maglunsad ng lulan. mang-abala. [disc¨¢rd] Descartar. Ang nagkakaila. gumugol. renunciar. v. turbacion. Discordancy. [discont¨ªniuans] Cesacion. rebajar. v. Ihayag. Discharge. Discourse. [disc¨®rs] Discurso. Discomfiture. [diz¨¦rning] Juicioso. Pagkasir¨¤. vencimiento. in¨ªp. Paglilikat. Discoloration. pagkahiwalay. Bawasan. Discordance. n. adj. tuso. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. n. Disconnect. Sumir¨¤. Kumupas ang kulay. itan. Disclose. Magpalugam¨¬. disencion. dalamhat¨¬. Disclosure. declaracion. [disconcert] Desconcertar. v. Disc. . v. lumigalig. [d¨ªscaunt] Descontar. discordia. adj. n. Disciplinarian. discordia.

n.Discourse. Discrepant. Ayusin. adj. ignominioso. v. Disembarrass. v. n. Hanguin sa kahihiyan. Disgust. v. v. pagtang¨¬. [discr¨ªt] Desunido. Pagkakaiba. Tumuklas. magtang¨¬. [dizd¨¦n] Desde?ar. Disfavor. Disguise. kawal¨¢n ng galang. Dishonorable. Alisin ang pahintulot. v. [disj¨¢rten] Desanimar. pagkahayag. Manirang puri. Kalapastanganan. despreciar. hacer caer en desgracia. Dishonor. Pagkakatang¨¬. [disinclin¨¦cion] Desafecto. Sama ng loob. Discredit. enmascarar. Disincline. magbadya. [disf¨ªguiur] Desfigurar. isaayos. [discr¨¦cion] Discrecion. [diz¨ªz] Mal. n. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. Pinggan. maghayag. Makipagtalo. Disfranchise. adj. Kasiraang puri. afear. Paglulunsad. enfermedad. Pagtatalo. revelacion. [disembark¨¦cien] Desembarco. pasamain ang any?. v. deshonra. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. Discourteous. v. Dishearten. pul¨¤. diferencia. Dish. Dishonor. . infamar. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. v. desalentar. n. Lapastangan. tum akot. matalin¨°. Kabaitan. v. Disengage. descorazonar. Discretion. Dish. Kahalayan. Discrimination. [dizg¨¢st] Disgustar. circunspecto. v. v. magdisfr¨¢s. Manirang puri. [diz¨®nesti] Deshonestidad. v. Disinfect. [diz¨®nor] Deshonrar. [dizg¨¢iz] Dizfraz. ignominia. pagsama ng any?. [discr¨¦dit] Desacreditar. Disgusted. revelar. Disfigurement. grosero. adj. mamul¨¤. Disembody. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. n. v. hinahon. [disincl¨¢in] Desinclinar. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. n. Manalita. m¨¢skara. v. makipanayam. Discrepancy. kasiraang puri. n. Disgust. [diz¨ªzd] Enfermo. Hamak. kawalan ng bait. n. Disinclination. Disdainful. n. adj. [discr¨¦pant] Discrepante. Diseased. n. v. Mahalay. hwag pumayag. [disj¨¦vel] Desgre?ar. nakahihi ya. Kahihiyan. [discr¨¦pansi] Discrepancia. n. adj. v. Dishonest. [disf¨¦vor] Disfavor. Discover. Disencumber. iba. Itang¨¬. Disdain. Discussion. isaayos. Papangitin. [disc¨®rties] Descort¨¦s. Hwag umayon. [dizgr¨¦s] Ignominia. Discriminate. Disease. May-sak¨ªt. Discuss. infamia. v. [disinf¨¦ct] Desinficionar. Pagkatuklas. [disf¨¦vor] Desfavor. Disguise. Tuy¨¢in. Disgraceful. n. [disengu¨¦dch] Desenredar. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. nakahihi ya. adj. ulam. [disc¨®ver] Descubrir. [diz¨®nest] Deshonesto. Gumusot. Ayusin. Discredit. Dishevel. v. n. Disfavor. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. walang bait. Disembark. Magpasama ng loob. Discovery. Alisin sa kahihiyan. v. [discr¨ªminet] Distinguir. servir la comida. bukod. hwag kalingain. Discreditable. Hiwalay. Nakasisirang puri. [disemb¨¢rras] Desembarazar. Disgorge. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. Manirang puri. Pagbabalat-kay?. [dizg¨¢sted] Disgustado. Kaib¨¢. Discourtesy. deshonra. walang galang. v. n. [dizgr¨¦s] Deshonrar. [discrimin¨¦cien] Distincion. Magpahin¨¤ ng loob. Disgrace. sak¨ªt. v. maghain. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. discurrir. katalinuan. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. v. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. Pagpapawalang halag¨¢. [dizd¨¦nful] Desde?oso. Pagpangit. [dish] Plato. Maglunsad. [disg¨®rdch] Vomitar. [dizon¨®rabl] Deshonroso. adj. Kasiraang puri. Sam¨¤ ng katawan. Nakasisirang puri. Masama ang loob. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. [dish] Servir la vianda en fuente. v. mapaghamak. n. Discrete. deshonrar. [disc¨®rs] Conversar. n. hamakin. [disk¨¢s] Discutir. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. [dizg¨¢st] Disgusto. [diz¨®nor] Deshonra. indecoroso. Magbalat kay?. kaibhan. aversion. Disentangle. bast¨®s. [disent¨¦ngl] Desenredar. v. Discreet. mahinahon. n. Dishonesty. adj. Desinpektar. groser¨ªa. adj. Sumuka. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. Mapagtuya. [discr¨ªt] Discreto. Mabait. difamar. Disembarkation. v. Magpawalang halag¨¢. n. ilunsad. Disgrace. Disfigure. adj. disfr¨¢s. [disc¨®veri] Descubrimiento. adj. magpangan yay¨¤ magpahamak.

Disorder. v. Ilinsad. d? pagkilala ng utang na loob. v. . [desint¨¦r] Desenterar. echar. n. Disparity. desaprobar. [disp¨¢redch] Envilecer. Disinter. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. papaghiwalayin. pamamahagi. Dispensation. [disp¨¢tch] Despacho. mapagsalangsang. [disl¨¢ik] Aversion. Bilog. [disp¨¢riti] Disparidad. [diz¨®rder] Desordenar. [d¨ªzmal] Triste. Disobey. Pagkakaloob. Dispassionate. Dislodge. v. v. Humamak. n. Magpalamara. v. n. [dizdch¨®in] Desunir. mahinahon. n. Dispersion. pumul¨¤. di papagmanahin. Disinterested. [disobl¨¢idch] Desagradecer. Tanggihan. Botika. n. [disp¨¦nseri] Dispensario. v. Hukayin (ang ibina¨®n). adj. pagkaiba. [dizm¨¦] Desmayarse. v. Dismemberment. n. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. [dism¨ªs] Despedir. [dizm¨¦] Desmayo. Dismember. v. Yamot. Disorderly. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. magalit. Disk. malamig ang loob. Dislike. [dism¨¦mber] Desmembrar. n. [disl¨®dch] Desalojar. sumway. distribuir. v. Disorganize. kakilakilabot. sumalangsang. Magul¨®. d? kumilala ng utang na loob . v. adj. p amimigay. Umibis. [dizl¨®yalti] Deslealtad. v. mahilo. [dis¨ªnterested] Desinteresado. pagsalangsang. hilo. templado. Dismount. Disloyal. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. isabog. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. sumama ang loob. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. Dismay. Paghamak. pus¨®ng. n. [disk] Disco. Dispensary. Disjoin. [disp¨¦rs] Esparcir. telegrama. [disp¨¦l] Esparcir. n. tanggalin. adj. pagsway. n. [dizl¨®yal] Desleal. adj. Maswayin. malungkot. Paalis¨ªn. desanimar. [disp¨ªrit] Desalentar. magbigay. kataksilan. desmembrar. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. [dizdch¨®int] Dislocar. ikalat. n. ihiwalay.Disinherit. Dislocate. mapalalagpas. v. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. n. adj. Hatid-kawad. [diz¨®rder] Desorden. taksil. pagkakalat . dispensa. n. magul omihanan. Paalisin. telegrama. Mawala sa sariling isip. Disperse. Dispel. Pagkasir¨¤ ng ayos. p¨¢milihan ng gamot. palayasin. Disjoint. Dispassion. [disinj¨¦rit] Desheredar. Tanggalin. [dism¨ªsal] Despedida. Disloyalty. [disob¨ªdiens] Desobediencia. [dispens¨¦cioen] Distribucion. v. Ilinsad. Mapanglaw. mawalan ng diw¨¤. [disob¨ªdient] Desobediente. Dislocation. pagpul¨¤. kaguluhan. May kaguluhan. walang sikap. v. Pagsabog. Kaibhan. magpaglaba g. ikaila. Pahinain ang loob papanglupaypayin. n. [disp¨¦ns] Dispensar. Mayamot. dimision. Disorder. confundir. Pagkapalamara. Hwag papagmanahin. tanggalin. [disp¨¦rcioen] Dispersion. walang nasang masam a. desconocer. funesto. deplorable. [disp¨¦nsabl] Dispensable. kasukab¨¢n. desdorar. Walang kiling s a kanino man. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. [disob¨¦] Desobedecer. descartar. terrible. magbahagi. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. [disl¨¢ik] Disgustar. lumit¨®. Dismal. Kawal¨¢n ng pagtatapat. galit. k pusung¨¢n. v. infiel. n. confusion. Dispensable. Disorganization. Disown. [dism¨¢unt] Desmontar. Dismiss. Magkaloob. Dispatch. apearse del caballo. v. Dislike. Pagtanggal. Disparagement. [disparedchment] Desprecio. infidelidad. pagkalat. Disobedience. Hind? tapat. Paglabag. Dispense. Maipauumanhin. palayasin. desparramar. Disorderly. Kalamigan ng loob. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. Dismay. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. disipar. confuso. Gul¨®. v. v. n. v. [diz¨®n] Negar. Sumir¨¤ ng ayos. adj. v. despedazar. Tanggalin. Disoblige. Dismantle. suk¨¢b. Pagpapaalam sa ginagawaan. Disobedient. disgusto. n. v. Walang inter¨¦s. adj. pagkasabog. sereno. Dismissal. adv. apartar. Dispirit. hinahon. desdoro. Disobliging. [d¨ªsloket] Dislocar. guluhin. Disparage. Gumul¨®. n. kasindaksindak. sama ng loob. Lumabag. Papanabugin. renunciar. v. Isabog. Pagkalinsad. itiwalag.

galit. adj. [dispi¨²tabl] Disputable. Tabang ng loob. Kamkaman. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Magkunwa. disgusto. [disp¨®z] Disponer. n. ang nakikipagm¨¢twiranan. despojar. [disp¨®zd] Dispuesto. n. v. v. makipagmatwiranan. Disposed. [displ¨ªz] Desplacer. Pagsasabog ng binh?. pagmamatwiranan. Magpasiya. Hamak. M¨¢ipakikipagtalo. [discu¨¢it] Inquietud. Disqualify. kabil¨¢n. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. v. paghamak. Disproportion. manifestacion. Dispute. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. Pagtatalo. oposicion. n. Disputation. contienda. Disrespect. [disrig¨¢rd] Desatender. [dispiut¨¦cioen] Disputa. n. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. paghiwalay. adj. n. Dispose. ignominia. [discu¨®lifai] Inhabilitar. Disquisition. v. Dissent. [displ¨¦s] Dislocar. Dissalt. mahilig. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. Paraan. Display. Hwag gumalang. [dispr¨²v] Desaprobar. pul¨¤. v. Pagtatalo. Disprove. ipahalata. n. [dis¨¦mbl] Disimular. [dis¨¦nt] Disension. Ligaligin. [dispi¨²t] Disputar. n. desatento. isaayos. n. lapastan gan. Pagsur¨¬. Patabangin ang loob. pagpapawalang h alag¨¢. Magsabog ng binhi. Umayaw. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. ayos. esparcir. v. diferenciarse. [d¨ªspiutant] Disputador. desasosiegar. n. Ipalagay na walang kaya. n. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. Disposal. desordenar. Disproportion. kab¨¢kab¨¢. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. Disreputable. Disputable. Kawal¨¢n ng galang. Ipamalas. K¨¢bilanin. [displ¨¦] Desplegar. Dissatisfy. exponer. Disputant. Dissemination. desigualdad. n. [disoertacion] Disertacion. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. [discu¨¢it] Inquietar. [disp¨®zal] Disposici¨®n. v. v. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. Disruption. Papagkabilan¨ªn. v. disgusto. Disposition. Displeasure. Dissent. n. sembrar. Display. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. pagbabalisa . Sir¨¤. Dissatisfaction. [dispoz¨¦s] Desposeer. Disrespectful. adj. [discu¨¢ietiud] Inquietud. v. Disqualification. v. Pagkamkam. controversia. pagkaalis sa ayos. makiling. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. [displ¨¦siur] Desplacer. Patabang¨ªn. Displacement. v. Disrespect. v. yamot. Dissertation. Pabulaanan. Pagkalinsad. makayam ot. incapacidad. adj. v. Disseminate. K¨¢alitan. desprecio. n. n. ariing walang ka ya. [dis¨¢lt] Desalar. controvertir. n. n. Dispossess. Hamakin. N¨¢tatalaga. Dissect. v. [dis¨¦minet] Diseminar. Humamak. examen. Ang nakikipagtalo. pagsisiy asat. Pagtatalo. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. [disrisp¨¦ct] Desacatar. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. sama n g loob. Paraan. Dispute. [dispozicioen] Disposici¨®n. [dispr¨¦z] Vituperar. disgustar. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. dar. v. [dis¨¢tisfai] Descontentar. Sama ng loob. magbigay. desasosiego. [disr¨®b] Desnudar. [dis¨¦ct] Disecar. Pagpapamalas. rotura. m¨¢kaiba. makagalit. Dissension. n. pagpapahalata. [displ¨¦] Ostentacion. Disquiet. kalapastanganan. Magpasama ng loob. pamamahal¨¤. Walang galang. kawal¨¢n ng abot. inclinado. Kasiraang puri. arreglar. Pag-alang¨¢n. Disrobe. [dispi¨²t] Disputa. pagmamatwiranan. hind? pantay.Displace. v. Disregard. pasiya. [disencioen] Disencion. hubuan. Kawalan ng katahimikan. n. alisin sa ayos. Kawalan ng kaya. Ilinsad. pasiya. v. menospreciar. n. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. Disrepute. pagha hayag. ayusin. n. averiguacion. Dispossession. Makipagtalo. walang puri. Pagtiwalag. controversia. Disquietude. n. k¨¢alitan. encubrir. maghas ik. v. Disquiet. Disregard. Displease. [disrig¨¢rd] Desatencion. [dis¨¦nt] Disentir. paghahasik. ostentar. v. kasiraan. ihayag. orden. halayin. indignacion. Pagkabalisa. Hubar¨¢n. pakabakabahin. [displ¨¦sment] Dislocacion. paglitis. . n. n. desden. Dissemble. Dispraise.

Ditto.Dissimilar. Tumunaw. Lumib¨¢ng. [dist¨ªnccion] Distincion. n. agw¨¢t. ¨¢liwan. [d¨ªsipet] Disipar. v. Gumawa ng sangka. Suy¨¤. Distrust. [disoli¨²cioen] Disolucion. luminlang. v. Sapantah¨¤. causar una enfermedad. [dist¨¦mper] Perturbar. [dist¨ªnct] Distinto. tunawin. idem. adj. g¨¢waan ng alak. hinal¨¤. n. torcimiento. n. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. diferente. Distort. madal¨ªng makilala. Alakin. pagbaluktot. aflig¨ªr. naghihinal¨¤. [distr¨¢st] Desconfianza. iba. [distr¨¢stful] Desconfiado. Dissimulation. [disimil¨¢riti] Desemejanza. diferencia. Distension. P¨²nahin. Lay¨°. sospechoso. [d¨ªstrict] Distrito. [dist¨¢rbans] Disturbio. v. Lipas. s¨¢kit. Pagpilipit. [d¨ªstans] Alejar. Dissolve. Kaiba. nayon. Dissuasion. m¨¢tang¨¬. maghina Distrustful. Pook. desconcierto. Pumilipit. diferencia. separarse. Kaib¨¢. [dist¨¢f] Rueca. region. pagitan. estorbar. n. n. Gayon din. Malay¨°. Pamamahagi. bigat ng katawan. v. Distribution. h¨¢latain. [dist¨¦mper] Mal. [disip¨¦cioen] Disipacion. v. pamimigay. v. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. Ditty. adj. n. pagbubuy¨®. Walang lasa. Distress. adj. [distr¨¢st] Desconfiar. katang ian. [distr¨¦s] Angustiar. Disunion. Ditto. n. hwag gamitin. n. n. may hinal¨¤. yam¨®t. manggul¨®. [d¨ªstant] Distante. n. [dist¨¦nd] Extender. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. [disu¨¦d] Disuadir. . n. libertino. n. [dist¨¦stful] Desabrido. Dissolution. apartar. [d¨ªsonant] Disonante. [dis¨ªmil?r] Desemejante. Sangka. v. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. adj. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. [diz¨®lv] Disolver. . Hirap. adj. n. n. [distr¨¦s] Angustia. Awit. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. Mag-udyok. n. umabala. n. Disunite. d? pagpansin. [d¨ªto] Idem. v. kilala. Tang¨¬. makasama ng katawan. ma sapantah¨¤. [d¨ªsonans] Disonancia. [disiun¨¢it] Desunirse. Distract. [distr¨¢ct] Distraer. Distant. Gambal¨¢. Dissonance. Maghiwalay. Pagkapaw¨¬. Pangingiba. pagpaw¨¬. pagkakatang¨¬. Lawig. Pagkatunaw. fastidio. ipamigay. palwangin. Lumigalig. hind? kaparis. L¨ªbangan. magkaalit. adj. Udyok. [dist¨¦ncion] Dilatacion. Gumambal¨¤. Ditch. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. Dissimulate. Disturbance. discernir. Masama ang tunog. [dist¨¢rb] Perturbar. v. v. Ilay?. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. [d¨ªsoliut] Disoluto. desviar. [dist¨®rt] Torcer. Distill. magpasakit. Dissuade. discordia. n akaiinip. Distraction. v. bumaluktot. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. [dist¨ªlecion] Destilacion. [disy¨²s] Desuso. [d¨ªstans] Distancia. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. Distaff. sospechar. miseria. Distinguished. v. [disimiul¨¦t] Disimular. pangliligalig. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. Nagsasapantah¨¤. Distress. Magpahirap. v [distr¨ªbiut] Distribuir. panggugul¨®. n. mangligalig. [disy¨²s] Desusar. Talipandas. Distillation. Dissolute. [distrbi¨²cion] Distribucion. paggawa ng alak. Distance. Distinguish. [ditch] Zanja. jurisdiccion. n. Pag-alak. hwag pansinin. Disuse. Alintanahin. adj. [distr¨¢ccion] Distraccion. [ditch] Abrir zanjas. Distinction. v. Dissipate. nakayayamot. adj. n. Distinct. Distaste. Distemper. [dist¨¦st] Hast¨ªo. Disuse. dalamhat¨¬. Pawiin. abala. Mangib¨¢. Distend. v. Disturb. Dissonant. kilala Distinguishable. Alak¨¢n. maglisya. v. lwang. Pag-alintana. pagkakaalit. bantog. n. v. Distasteful. magbuy¨®. v. maglih¨ªs. ensanchar. Distortion. dumalamhat¨ª. ensanche. pamumukod. Dissipation. Distribute. kant¨¢hin. Distance. [dist¨ªl] Destilar. District. mamukod. pagkaiba. indisposicion. n. adj. diferente. Distributive. Ditch. n. in¨ªp. Distemper. adj. Nababahagi. Palipasin. sospecha. desagradable. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. n. d? kagamitan. Panulid. Dissimilarity. magiting. Palawigin. n. Distillery. [disi¨²nion] Desunion. Distrust. n. Paghihiwalay. n. Kaibhan. adj. Sama ng katawan. Ipamahagi.

Divers. n. Divide. R¨®tulo. cotidiano. n. Docility. [diversifik¨¦cion] Variedad. Katibayan. divertir. adj. mga kilos. Docile. apacible. Divine. diario. Dog. [divers¨ªfai] Diversificar. Documental. n. [div¨ªcion] Division. Doe. v. M¨¢ninisid. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. Masamang dam¨®. pagkakaiba. Dive. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. [d¨²ingz] Hechos. mainam. [d¨¢ivers] Varios. [d¨®kiument] Documento. Diverge. ¨¢so. hul¨¤. [div¨¦rcion] Diversion. Diversify. kasulat¨¢n. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. adj. Bahagi. bigay. n. paham. Divine. [div¨¦rsiti] Diversidad. Dogged. adj.Diurnal. hilo. hulaan. bastos. sumisid. libangin. conjeturar. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. Dokt¨®r. [dol] Parte. Doff. Paghihiwalay ng magasawa. Humul¨¤. [d¨®gu?rel] Vil. pantas. obrar. adj. Dogmatic. Mga kagagaw¨¢n. Divulge. Ilihis. maghub¨°. adj. di ke. n. n. pastor. diferenciar. pag-aalis ng pag-aar¨¬. [doedh] Trampa. n. Matigas ang ulo. Dog-cheap. [d¨®gchip] Muy barato. v. Pagkakahiwalay. iba't iba. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. n. recrear. n. Day¨¤. limosna. [div¨¦rtizment] Diversion. Panghuhul¨¤. [div¨¢id] Dividir. n. L¨ªbangan. n. [div¨¦rt] Desviar. Do. Diversion. limos. entrampar. L¨ªbangan. Diversity. ejecutar. sil¨°. [dog] Perro. hil¨®. pagkatimtiman. Doggerel. . v. gawin. v. Dock. [d¨®gfish] Tiburon. [dokium¨¦ntal] Documental. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. humiwalay sa asawa. Dodge. adj. kaamuang-loob. [doc] Bardana. pagka-Bathal¨¤. publicar. Pagka-Dios. magbahagi. Document. pronosticar. iligaw. n. adj. pagkakaiba. Gumamot. Bahagi. n. acciones. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. n. te¨®logo. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. Divertisement. v. Divider. [div¨ªniti] Divinidad. brutal. [do] Gama. n. Maghubad ng suot. tur¨°. nauukol sa araw. [d¨¢iver] Buzo. ugaling hayop. [div¨¦st] Desnudar. Doily. Divinity. n. aturdido. Tagapagbahagi. Papag-ibaibah¨ªn. v. dique. n. pagpaparaan ng panahon. Dole. [d¨®gued] ¨¢spero. manghib¨° sumil¨°. [divin¨¦cion] Divinacion. [div¨®rs] Divorcio. [div¨¦rs] Diverso. Bahagihin. Hinahon. ihayag. Gumawa. bawa't araw. desnudar. Divesture. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. Ipamansag. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. variar. dokumento. Humiwalay. [d¨®ctor] Curar. [d¨ªzi] Vertiginoso. kaibhan. Division. adj. n. [d¨¢iv] Sumergirse. d¨¢diva. lumay?. n. Sarisar¨¬. Divergence. dogma. H¨¢mak. Pagkakaiba't i ba. medicinar. ¨¢ bajo precio. [div¨¢in] Divino. n. Pagkakaiba. [du] Hacer. holgura. v. v. [div¨¦schur] Despojo. hubdan. [div¨¢in] Adivinar. Doings. Doctrine. [div¨¦rdchensi] Divergencia. adj. Usang babae. Par¨¨. Divorce. n. maamongloob. [d¨®ctor] Doctor. timtiman. [div¨¢in] Predicador. Dogfish. m¨¦dico. [div¨¢ider] Distribuidor. Dizzy. hind? kagaya. Doctor. Pat¨ªng. [doedh] Trampear. [dos¨ªliti] Docilidad. Pagkakahiwalay. extracto. Divine. diferente. Diver. [d¨®ctrin] Doctrina. despojar. mudanza. Paghuhubad. Lula. Docket. n. Doctor. n. n. [dai¨¦rnel] Diurno. Divergency. [d¨®ket] R¨®tulo. pasatiempo. desposeer. Lul¨¤. k¨¢alitan. kaloob. Hubar¨¢n. Divest. v. adj. [div¨®rs] Divorciar. n. Mahinahon. Divert. Aral. [d¨®gma] Dogma. Dodge. v. Dogmatical. discordia. ense?anza. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. kaibh¨¢n. n. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. Araw-araw. desunion. diferentes. Diverse. n. n. [dof] Quitar la ropa. Diversification. Divination. alteracion. v. Iba. porcion. adj. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. Ihiwalay ang asawa. Dogma. bajo. [div¨¦ldch] Divulgar. v. excelente. manggagamot. Dizziness. [d¨®sil] D¨®cil. N¨¢paka mura. [div¨¦rdch] Divergir. Divorce. [div¨¦rdchens] Divergencia. hib¨°. Magday¨¤. n. Sumukb¨®. kaiba. n. pagpaparaan ng panahon. Nauukol sa Dios. adj.

adj. n. Kapangyarihan. [dot] Tildar. n. Nauukol sa likod. [d¨®nor] Donador. n. kamisola. [dom¨¦n] Dominio. Nakakatulog. [d¨¢uoer] Dote. n. Dolor. [d¨¢ut] Dudar. Sumisid. [d¨®rkiper] Portero. n. n. Doom. [d¨¢bl] Doble. [dol] Mu?eca. [d¨¢us] Zambullirse. n. n. Sumupil. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. [don¨¦t] Donar. magbigay. Dote. Dowdy. Nakapag-aalinlangan. magsapantah¨¤. Don. bigay. lastimoso. Pint?. Dollar. [d¨®rsal] Dorsal. Done. Yar¨¬. kahapishapis. Doll. n. n. Ginoo. sakop. Isuot ang dam¨ªt. Tanod-pint?. n. ibayo. Magkaloob. hirap. [d¨®lar] Dollar. [d¨¢vjaus] Palomar. triste. n. sumukb¨®. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. duplicar. Dovelike. adj. adj. adj. plegar. casa. [d¨®lor] Dolor. [d¨¢vlaik] Colombino. sospecha. n. Bigay-gaya. Dot. [d¨®tal] Dotal. [dot] Chochear. ant¨¢k. magpasuk¨°. v. Alinlangan. [dos] D¨®sis. [d¨®nke] Asno. bahay. Domesticity. Doublet. D¨®sis. porcion. umambag. adj. Dough. adj. Dove-cot. [dot¨¦cion] Dotacion. Dolt. Douse. Pakong kahoy. se?orear. [don¨¦cien] Donacion. Bahay-kalapati. v. [d¨®rwe] Portada. Domino. Humatol. bulaan. [d¨®loroes] Doloroso. Kalapati. Doughty. n. [dolt] Hombre bobo. T¨¢hanan. Domin¨®. tiklop. takal ng gamot. parusa. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. d¨®blihin. abuloy. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. ang nagbibigay. adj. n. Matapang. Don. n. Doleful. [dor] Puerta. Hatol. Donor. Nauukol sa sariling buhay. n. n. magdulot. Dotation. Domestic. Dotage. [dom¨¦stiket] Domesticar. Pag-ibayuhin. Borriko. [d¨®tedch] Chochera.Dole. magparusa. bantay-pint?. [d¨®tard] Viejo que chochea. lupang saklaw. [d¨¢bl] Doblar. n. sapantah¨¤. adj. Doubtless. [don] Meter el vestido. Doorkeeper. Double. [dom¨ªnion] Dominio. Nauukol sa bigay-kaya. tiklupin. n. Domain. matalik. Daing. gobierno. casaca. lumupig. adj. Door. congoja. [dum] Sentenciar. Mag-alinlangan. [dol] Dolor. Double-tongued. urong-sulong. [d¨®lful] Doloroso. [d¨¦blet] Justillo. Doubt. Dot. Paamuin. n. n. Dormant. [d¨¢utful] Dudoso. n. Salaul¨¤. [d¨®rmant] Durmiente. Tuld¨®k. Walang pagsala. [d¨¢uti] Bravo. Maam¨°. Kaloob. umabuloy. mahirap. [d¨®misil] Domicilio. Ulian. n. v. maantak. Ang nagkakaloob. Bahay-kalapati. [dan] Hecho. [dabl-tongd] Enga?o. Kapangyarihan. pagkakaloob. kasamasama. [dav] Paloma. marungis. Kapangyarihan. . pintuan. malakas ang loob. Doom. adj. Pagkaulian. adj. Magtuld¨®k. p. pag-uulian. borrico. maghinal¨¤. Kaarawan ng paghuhukom. mahapd?. Donkey. l¨²gubre. [do] Masa. Pagdudulot ng bigay-kaya. v. Domesticate. Doubt. falso. Dove. n. Pisong amerikano. Manyik¨¤. familiar. Dovehouse. Double. n. adj. Dorsal. chochez. Doorway. p. yup?in. Domineer. hapd?. [domin¨ªr] Dominar. kaloob. ambag. n. v. n. Domination. Mag-ulian. Dowdy. condenar. Sinungaling. panagh¨®y. Dower. sospechar. Kahambalhambal. Domicile. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. [d¨¢v-cot] Palomar. n. [d¨¢udi] Zafio. n. n. pamamahal¨¤. dulot. [dot] Tilde. Dowel. hinal¨¤. n. [don] Don. Masak¨ªt. v. v. [d¨¢utles] Indubitable. adj. Doubtful. Tapay. Dolorous. duplicado. soberan¨ªa. Dotard. n. Doble. Dose. [domin¨¦cion] Dominacion. Doomsday. [d¨¢bl] Doblez. v. Donate. condena. [d¨®mino] Domin¨®. [dum] Sentencia. makalawa. Yup¨¬. n. Pasuk¨¢n. Babaing salaul¨¤. Kapareha. v. Dominion. Donation. Dotal. maam¨°. [d¨¢ut] Duda. Taong ungas. masa. juzgar. escr¨²pulo. n. imperio. magandang loob. Kaamuan. Sak¨ªt. Double. valeroso. v. [d¨®wel] Clavo de madera.

Mapanglaw. [dr¨¢gon] Dragon. [d¨¢unwards] Hacia abajo. Doxology. Umidlip. Dibuhista. adv. decadencia. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. Drab. kasindak-sindak. Dread. bawas sa singil ng aduana. v. karit¨®n. Drama. Katakot-takot. v. Doxy. Pagkabagsak. palus¨®ng. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. dibujar. Drainage. [drim] Sue?o. Draggle. pagkaguh?. Balahibong malambot. n. Downright. Mapanaginip¨ªn. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. n. Downright. dibujo. magtuka. Pababa. [dro] Tirar. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. Downward. [drim] So?ar. Drag. Matakot. Dozen. Dragon. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. Drakma. adj. malumbay. [d¨¢uni] Velloso. tagaigib. mangilabot. arrastrar. Drake. [dr¨¢ma] Drama. n. dumi bujo. [dred] Temer. [dren] Desaguar. Dramatic. Drag. sindak. Paragos. suave. plano. dise?o. [dr¨®ers] Calzoncillos. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. Drape. Drain. Draught. Itik na lalake ¨® patong lalake. Draftsman. espanto. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. atraer. Dream. [dred] Miedo. [dr¨¦dful] Terrible. Draft. malamlam. v. M¨¢nininda ng kayo. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. adj. adj. [d¨¢un-tren] Tren descendente. adj. [dr?p] Trapear. & prep. Masamang babae. n. Takot. [drab] Pa?o casta?o. n. Dragonfly. [d¨¢unward] Hacia abajo. Dread. mas¨ªndak. ¨¢ plomo. hayag. Drawl. Sa ibaba. n. n. v. [dr¨®ing] Dibujo. Dosena. Mabalahibo. [d¨¢unrait] Patente. Down-train. panag¨ªp. Dibuho. v. dise?o. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. kakil¨¢ki labot. alisan ng tubig. Dream. P¨¢agusan. n. M¨¢nanalok ng tubig. bumatak. Lagok. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. Managinip. Dreadful. malungkot. v. Gamogam¨®. n. instrumento con garfio. n. Bagol. [dr¨¢km] Dracma. n. n. Pababa. v. Downy. n. dibujador. Dragoon. Gawing drama. n. totoo. v. gumuhit. [d¨®csi] Ramera. [drol] Balbucear. n. mag-antok. cabecear. terror. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. Tunay. pansol. Drawback. v. [dre] Carro que sive para llevar cargas. n. [draft] Dibujo. Drawl. Dowry. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. Downfall. hayop na kathang-isip. letra de cambio. Bulong. taga-pag-any? ng plano. n. Drama. Drapery. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. [d¨¢un] Abajo. n. destacar [mil]. [d¨¢unfol] Caida. espantar. [draft] Dibujar. Takpan ng kayo ¨® damit. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. vello flojel. pansol. [drek] ¨¢nade macho. Dramatist. [d¨¢uri] Dote. n. Draper. mang-iigib. Paibaba. Dramatical. Dumibuho. Drachm. Kayong lana na kulay kastanyas.Down. [dr¨®er] Aguador. Treng pabal¨ªk. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. espantoso. n. ruina. n. panghila. Humila. v. Limasin. Dreamy. Down. n. adv. adj. n. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. letra de cambi o. Downcast. Salawal. labing dalawa. Dibuho. n. [draft] Trago. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. Draw. [d¨¢un] Plumon. [drol] Balbucencia. kaloob. mag-any? ng plano. pagguhit. manifiesto. hilahin. kumabig. Dray. adj. Dramatize. . n. n. Draft. n. palabas-dulaan. pagguhit ng banghay. n. Drawing. Bawa . Drain. Bigay-kaya. G¨¢waan ng kayo. n. Nauukol sa drama. [drag] Arrastrar. Humila. v. n. Drawers. adj. adv. pababa. [drag] Carretilla. tagakadl? ng tub ig. Downwards. Bumulong-bulong. [doz] Dormitar. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. palus¨®ng. salap? sa Gresya. Pagpupuri sa Dyos. malambot. Doze. Drawer. [drag¨²n] Dragon. [dren] Desaguadero. n. Dragon. Nauukol sa drama. [dr¨¦poer] Pa?ero. adv. Panaginip. P¨¢agusan. [d¨®zen] Docena.

mapanglaw. magbuy¨®. Taba. adj. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. Dressy. v. n. reclutar. dah¨¢s. n. adj. n. Drove. tumul¨°. Drub. ¨¢rido. n. Taong tamad. bunton ng tao. bumaksa k. kalagimlagim. Makalawang. v. pu?ada. [dron] Harag¨¢n. v. [drench] Empapar. taing bakal. Sapal. tul¨°. instruccion de reclutas. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. Kumalaykay. lumagpak. Dress. Drover. n. n. sacudir. Droll. magsuot. Magdamit. Kapanlawpanlaw. dum¨ª ng metal. [drizl] Llovisnar. kasuutan. [drol] Festivo. Drier. mapagpatawa. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. Kalawang. Drubbing. n. sumisid. Tuy¨®t. [dr¨¦dch] Ganapan. tul¨°. Umambon. z¨¢ngano. hamp¨¢s. bir¨°. Pumatak. malaglag. adj. [dr¨¢uzines] Somnolencia. Drink. Uminom. mahulog. Dripping-pan. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. sequ¨ªa. traje. Ambon. Drowsy. Pangbutas. pabaya. Dross. Dreary. gent¨ªo. Drone. v. Inum¨ªn. v. Dripping. [dr¨¢iv] Guiar. prescribir drogas. Drug. Drizzle. Drub. May kawan ng hayop. Maingat sa pagbibihis. conducir. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. n. Drowsiness.Drear. muchedumbre. Sisidlan ng mantik¨¤. Nag-aantok. Gamot. v. Drip. [dr¨ªping] Pringue. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. pindang. n. adj. pumal¨°. Drone. [drir] Triste. [dr¨¢usi] So?oliento. Bumutas. [draioer] Desecante. Drench. [drip] Gotilla. n. [dregs] Hez. gracioso. adj. Drink. n. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. v. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . [dres] Vestido. v. lumunod. l¨²gubre. Patak. Patak. P¨²song. Malanta. [drop] Gotear. n. maghatid. Droll. Sumukb¨®. marmiton. Droughty. basain. Antok. [dr¨¢uti] Seco. Drug. maantukin. v. [dres] Vestir. karam ihan ng tao. turuan ang mga bagong kawal. Drudge. G¨¢waing hamak. n. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. Drive. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. [dril] Taladro. Haluan ng gamot. Dromedaryo. n. Dribblet. n. Katatawan¨¢n. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. violencia. [droeb] Golpe. Damit. k¨¢ban. Tigmakin. pal¨° suntok. [dr¨®ver] Ganadero. [driblet] Deuda peque?a. Pumatak. bihisan. Pumatak. [drup] Descaecer. v. [dr¨¢ut] Seca. n. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. hato. Pagkakatuyot. m¨¢nununong. [dr¨®si] Lleno de escoria. disciplinar. Magpakatamad. n. h . or¨ªn. Drift. v. n. [drol] Bufon. [drag] Droga. [dredch] Rastrear con el rezon. v. Drill. n. magpabaya. Drollery. borra. Dregs. n. Dredge. [dribl] Gotear. [drip] Gotear. Munting utang. [dr¨®mederi] Dromedario. Tapa. farsa. frusler¨ªa. ahogar. [drov] Manada. Dress. n. destilar. [dros] Escoria. chistoso. magbihis. triste. v. [drink] Beber. magbunton. v. Drowse. Drift. Dribble. sumergir. [dr¨¢bing] Paliza. [dril] Taladrar. [droeb] Apalear. hez. [drizl] Llovisna. Humampas. Dropsy. [drift] Impeler. Drill. kahambalhamba l. n. amontonar. tumul¨°. [dr¨¢un] Anegar. Pilit. bufonada. n. [dron] Zanganear. Kawan. n. [drift] Impulso. [drink] Bebida. Drudgery. n. Droop. M¨¢mamasan. Drop. tumul¨°. Hamp¨¢s. Drown. caer. n. [drop] Gota. Dried-beef. n. magtuka. Bugbog. destilar. adj. Manguchero. Drizzle. Drip. v. [dr¨ªping-pan] Grasera. v. v. Drudge. [dr¨ªri] Espantoso. Masay¨¢. Drought. v. Drop. Malungkot. [dr¨¢uz] Adormecer. Pangpatuy?. adj. Dromedary. Mag-antok. v. Mag-udyok. Drossy.

Tuligin. P¨¢daluyan. v. Away. Dull. ikalawang sa lin. [di¨²o] Duo. chapuzarse. n. enmudecer. n. [diu] Exactamente. Duel. bartolina. makipaglaban. Drum. n. d . [dram] Tocar el tambor. n. n. embriagado. Due. Bilangguan. Drum. Drum-stick. marapat. Dulcimer. paggigiring pul¨¢. lang?. bigat ng loob. ungas. n. adv. kaungasan. adj. pato. n. Duple. [d?m] Mudo. Ungas. Druggist. ins¨ªpido.atulan ng gamot. pagkawalang kib?. adj. apto. patuy¨²in. Tig¨ªl. Dun. Tuy?. Hangal. [diupl¨ªciti] Doblez. May katuyuan. Lumubog. Munting itik. [di¨²bioes] Dudoso. bagay. [dr¨¢ili] Secamente. adj. [dram] Tambor. dalawang salin. contristar. n. [diu] Debido. Duct. Dung. T¨ªmpano. Tam¨¤. Due. musmos. ebrio. k lamlam¨¢n. Ang nagbibil¨ª ng gamot. [diu] Derecho. adj. Pagkadoble. n. desaf¨ªo. Duplicity. tapat. triste. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. [d¨¢kling] Anadeja. n. Dun. Dum¨ª. Duckling. [d¨¢dchen] Daga. Las¨ªng. Dryly. Duck. Dumbness. m am. adj. Dumpy. Peso. entorpecer. v. v. [isang instrumentong panugtog]. n. adj. tonter¨ªa. n. [d?m-bel] Halterio. [dr¨¢guist] Droguista. sumisid. Dumb-bell. canal. zopenco. duplicidad. sumugb¨®. Dullness. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. adj. [di¨²pl] Doble. Kalasingan. sisiw ng itik ¨® pato. Mataba't pandak. hacer ruido. Suso ng hayop. adv. bab¨¢g. cabecear. Duet. incierto. [di¨²el] Duelo. patahimikin. adj. madung?. Duo. [di¨²kdom] Ducado. Dug. Panugtog ng tambol. [di¨²li] Debidamente. tributo impuesto. puntualmente. Tumambol. lang?. propio. [di¨²pliket] Duplicar. Maningil ng mahigp¨ªt. palillo de tambor. flexible. v. n. [dal] Entontecer. n. n. Drum-major. marapat. Taong pipi. [dac] Zabullirse. kalanguan. [damp] Tristeza. Pagkapipi. mamamsag. n. tunggak. v. [doens] Zote. Las¨ªng. Duplicate. Duke. hangal. [diup] Bobo. Ukol. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. Dummy. Dumb. Dun. Drunk. n. Dalawahin. Makipag-away. [drank] Borracho. [dang] Estiercol. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. Dubious. makalawa. [diuk] Duque. pesadez. Itik. Magbansag. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. mang-ulol. n. Tuyuin. [dr¨¢nkard] Borrachon. Las¨ªng. Ukol. agus¨¢n. Dudgeon. n. Mangday¨¤. Duck. [dact] Conducto. silencio. [drai] ¨¢rido. Pipi. Dry. Duel. [d¨¢mfaund] Confundir. [dac] ¨¢nade. somnolencia. Matigilan. tae. [dal] Lerdo. Tugmaan sa awit ng dalawa. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. [d¨¢mnes] Mudez. Dungeon. est¨²pido. Drunkard. n. Tambol mayor. ibayo. Dub. [diu¨¦t] Duo. adv. n. akma. Masunurin. v. n. Drunken. musmos. copia. pato. n. [di¨²pliket] Duplicado. Dukedom. lang?. Duly. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. Tambol. n. Bur¨®l. Duke. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. Duplicate. Dupe. Due. [d¨¢ndchen] Calabozo. [dag] Teta de algun animal. [d¨¢lnes] Estupidez. Atang na sis¨ªngilin. mapanglaw. Dumbfound. Ductile. [diup] Enga?ar. [diun] Collado. [drai] Secar. v. n. Doble. Kadung¨²an. [doen] Bruno. Drunkenness. oscuro. adj. laban¨¢n. Duplikado. v. totoo. pumanglaw . v. Dune. dung?. Malab¨° ang kulay. Dunce. n. ¨¢langanin. [di¨²el] Combatir en duelo. makipagbabag. may pagkatuy?. Dull. [dram-stik] Baqueta. enga?o. Dump. Dry. Mahigpit na m¨¢niningil. malambot. bagay. seco. adj. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. n. Panglaw. n. n. [dr¨¢nken] Ebrio. Dupe. n. [doen] Acreedor importuno. melanc¨®lico. Talibong. adj. [d¨¢mi] Mudo. v. n.

n. [?rl] Conde. [d?tch] Holandes. Dutch. n. vivienda. n. [di¨²ring] Mientras. [d¨¢inamo] Dinamo. . pakinig. Alab¨®k. [d¨¢ying] Agonizante. n. Durance. galang.ay¨¤. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. Each. n. Dusk. [d¨¢sti] Polvoriento. Dynamite. Eagerness. Masunurin. adj. n. polvorear. adj. Dinamita. adj. E E. Duteous.. pag-iiti. [dai] Te?ir. kahirapan. [duel] Habitar. Matatagalan. During. Dynasty. v. [¨ªgu?rnes] Ansia. [di¨²tiful] Obediente. Dyer. n. Pagkakulong. Pagtitin¨¤. May malayong tanaw. taga Olanda [Holanda]. entretanto. Maninin¨¤. May butas ang tenga. [disp¨¦psi] Dispepsia. Dwell. moribundo. [di¨²ties] Obediente. [d¨¢stoer] Plumero. n. [du¨ªndl] Mermar. Duress. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico. dikdik¨ªn. balang isa. [di¨²res] Encierro. ardor. [dask] Obscurecido. tumir¨¢. Naghihingal?. fusco. ¨¢gila. n. Magpagpag. Earldom. Iti. n. Duty. adj. [di¨²rabl] Durable. v. adj. n. morar. Pagsunod. Eaglet. kumaont?. Konde. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. pagtatakip-silim. pit agan. prep. Ear-bored. impuesto ¨® derechos de aduana.. sa loob ng panahong. crep¨²sculo. n. E. Dying. [itch] Cada uno.. Taing¨¤. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. [dai] Tinte. n. mabawasan. mataas na karangalan. Dysentery. pamamarati. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. pagtalima. Earl. n. obligacion. bans ut¨ªn. malalaunan. pamamarati. Bawa't. Tumahan. May malayong tanaw. tapat na loob. ardiente. residir. [d¨¢ier] Tintorero. continuacion. Dwarfish. Eagle-sighted. durante el tiempo que. [duorf] Enano. n. n. Nauukol sa Olanda. Dyspeptic. Unano. pandak. manahan. Dye. tenga. n. Tin¨¤. v. Duster. prep. Dutifulness. Dusk. v. Dust-cart. [¨ªgl] ¨¢guila. madilim. hacerse noche. [ir] Oreja. [du¨®rfish] Enano. [diurab¨ªliti] Duracion. Hangad. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. Eagle-eyed. Duration. [d¨¢stman] Basurero. Dust. Dustman. n. n. Eager. Maalikabok. magtatagal. kataksilan. Dusty. alikab¨®k. Dutiful. duradero. Dust. [dast] Polvo.. Ear. Dwarf. Earlap. n. n. Papandak¨ªn. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. adj. n. v. [di¨²rans] Duracion. v. [¨ªgl-aid] De vista lince. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. Tumin¨¤. adj. vehemente. mababangloob. Unano. Dwarf. respeto. [ir] Espigar. pita. [dask] Color fusco. [di¨²ti] Deber. n. laon. Eagle. v. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. bawa't isa. [¨ªgu?r] Deseoso. Pingol [ng taynga].. anhelo. adj. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. [d¨¢st-cart] Carro de basura. adj. durugin. Durability. [d¨¢ying] Te?idura. [du¨¦ling] Habitacion. Sakit sa sikmur¨¤. [¨¦rldom] Condado. [¨ªglet] Aguilucho. taynga. Dynamo. peque?o. vehemencia. adj. [diur¨¦cion] Duracion. Pagdidilim. n. fiel. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. Dye. Durable. Tagal. pananabik. oido. Pamal¨ªs ng alikabok. Dwelling. Dusky. n. Dumilim. Masunurin. pandak. gumab¨ª. Umunt?. T¨¢hanan. Dyspepsy. [dast] Despolvorear. adj. [igl-s¨¢ited] De vista lince. [i] E. habang . adj. Sabik. sumiso. n. [d¨ªnamit] Dinamita. [di¨²tifulnes] Obediencia. adj. Munting ¨¢gila. n. disminuirse. palisin ang alikabok. Malab¨°. Samantal¨¤. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. & n. Dyeing. Tagal. Katungkulan. bwis ¨® s ngil ng aduana. Madilim. [d¨¢ski] Oscuro. n. maningas na nais. Tagal [sa hirap]. malab¨°. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. espiga. Dwindle. l¨¢on. bahay. Dusk. [dask] Obscurecer. n. Ang saklaw ng konde. gabok.

Balisbisan. [¨¦boni] ¨¦bano. [it] Comer. nauukol sa simbahan . Earning. [¨¦rzcuec] Terremoto. [ic¨®nomist] Economista. n. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. & n. [¨¦rzli] Terrestre. Nakakain. Earnest. Sa dakong silanganan. seriedad. sa gaw¨ªng silanganan. tagasubok. [¨ªsterli] Oriental. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. Ukol sa lup¨¤. [¨¦rli] Temprano. dagundong. magaan. Alingawngaw. tumaginting. reflujo de la marea. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. Daan ng araw. Economist. Bulate. [ic¨®nomaiz] Economizar. Masikap. say¨¢. Economize. Eaves-drop. Pagtitipid. Eclipse. n. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . n. [¨ªster] Pascua de resureccion. Earthly. kaginghawahan. [¨¦bing] Reflujo. [¨ªrnest] Veras. obtener. Ecclesiastes. Earth. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. [ist] Oriente. adj. Easy. Maglah¨°. Katotohanan. Eaves dropper. Lindol.Earless. Kumain. v. n. n. guminghawa. Ebb. Lisya sa kalagitnaan. n. [?rn] Ganar. tranquilidad. adj. East. twa. Galing [¨® buhat] sa silanganan. Ebon. Nauukol sa iglesia. moderado. adquirir caudal. katimawaa n. Eaves trough. [¨¦rzworm] Lombriz. [¨¦bon] De ¨¦bano. n. fervoroso. Galing [¨® buhat] sa silanganan. Echo. [¨¦cstasi] Extasis. reposo. Ebb. Walang taynga. n. Eastern. Ecstatic. Ear-witness. [ecl¨ªps] Eclipse. Economy. Hikaw. kamunduhan. Saks¨ªng nak¨¢rinig. bulw¨¢k. temblor de tierra. maitim. gozoso. adj. Galak. pagkain. adv. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. n. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. [ecl¨ªps] Eclipsar. gozo. twa. Economical = Economic. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. Pagbubula. este. adv. Kati ng tubig. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. Katiwasayan. n. kahoy na mait¨ªm. Ebbing. [¨¦co] Eco. pag-aarimohonan. Eaves. Early. Umigi. [?rz] Enterrar. v. adj. [¨ªring] Zarcillo. n. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. Ease. Easterly. n. maningas. Ibaon sa lup¨¤. Earth. Kumati. v. [iz] Quietud. Pastor. Earn. Ecclesiastic. pinag-arawan. extravagante. Easter-Eve. Matipid. adj. v. v. n. adj. Sa ¨¦bano. Eccentric. Silangan. n. . Economic. Eclipse. negro. n. silanganan. Lup¨¤. Ecliptic. adj. Earthliness. Easter. [¨ªtabl] Comestible. adj. repercutir. n. Tagaulinig. pendiente. Echo. n. adj. n. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. alegria. adj. magkaroon n[g] salap?. [¨ªrnest] Ardiente. par¨¨. arimohonan. Kumita. Ebony. tipid. Eatable. Kalayawan. [¨ªzi] Facil. [¨ªrles] Desorejado. kul?. Ecclesiastic. n. v. n. Maagap. Eastward. kakainin. lambang. Ecstasy. Ease. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. v. paga. n. alero ¨® ala de tejado. Earthen. lumubay. Pask¨® ng pagkabuhay. n. Madal?. kak atwa. Maaga. adj. [ebul¨ªcien] Ebullicion. v. Earthworm. uod. [?rz] Tierra. Bagay na lup¨¤. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. Umalingawngaw. n. n. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. [¨¦rzn] T¨¦rreo. v. katahimikan. terreno. Alulod. [iz] Aliviar. taginting. n. [¨¦rning] Salario. diligente. katwa. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. Early. arillo. adj. [ivz] Socarr¨¦n. Mag-arimohonan. [eb] Menguante. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. cuidadoso. mitigar. masay¨¢. Eat. [¨¦rli] Presto. Ear-ring. gusano. [¨ªstward] Hacia el oriente. n. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. S¨¢bado de Glorya. adj. maingat. Ebullition. Ebano. Earnest. adj. maalab. masipag. [¨¦co] Resonar. salaping pinagtrabahuhan. n. [¨ªstern] Oriental. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. Kita. Earthquake. mapag-arimohonan. Pagkati. [econ¨®mic] Econ¨®mico. mundano. Galak.

bahay. Balat ng itlog. adv. Gusal¨¬. [edch] Afilar. masidh?. naglalagos. Ang nagpalimbag. Efficacious. [efi¨²z] Derramar. adv. [ef¨²ldchens] Resplandor. Edification. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. mungkahiin. magtur¨°. n. n. [efr¨®nteri] Descaro. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. [¨ªdict] Edicto. katkat¨ªn. [¨ªgoizm] Egoismo. hasa. remolino. [¨¦dched] Afilado. sumilakbo. ribete. ilitaw. n. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. gastado. n. Pagbubuhos. tagapag-iw¨ª. sa gaw¨ªng gilid. Egregious. Larawan. fermentar. [ef¨ªciensi] Eficiencia. galang. Effective. Utos. [ef¨¦ct] Efectuar. v. provocar. pudpod. magiting. Egoism. borde. [¨¦difai] Edificar. [edifik¨¦cion] Edificacion. n. Edition. [¨¦fort] Esfuerzo. instructor. Effect. Effusive. alag¨¤. mabagsik. debilitar. mag-iw¨ª. [efli¨²vioem] Efluvio. Ibuhos. Educate. brillante. [efik¨¦cioes] Eficaz. n. lustroso. Egg. cobardia. yariin. n. Mabis¨¤. adj. n. nag¨ªng bunga. adj. n. Magtur¨°. Gasgas. laylaya . Kasangkapang panghiw¨¤. adj. Egg-plant. Effeminate. [id¨ªus] Educir. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. n. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. kilos babae. Effectual. [¨¦ditor] Editor. punta. Itlog. namamahal¨¤. Efface. nakasisilaw. Nak¨¢kain. fulgor. Pagpapakababae. impudencia. Effervesce. [ef¨¦minet] Afeminado. n. Tal¨ªm. bantog. Educe. eficaz. crianza. madwag. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. imagen. Effigy. adv. Edifice. [¨¦diuketor] Educador. Efficient. Kahalayan. Edging. Pagilid. mabis¨¤. empe?o. tab¨ª. Bulwak. Editorial. dilag. patal¨ªm. v. derramamiento. Pagilid. Edge. v. baog. bagsik. Efficiency. [¨¦dibl] Comestible. Tal¨®ng. Maghas¨¤. Pal¨®s. [ef¨¦minesi] Afeminacion. [¨¦fidchi] Efigie. [¨¦dching] Orla. n. [eg-plant] Berengenas. si law. ense?ar. adj. orilla. sa gaw¨ªng gilid. [igr¨ªdches] Egregio. kalapastanganan. Egg. namamatnugot. [il] Anguila. Magbuy¨®. [edit¨®rial] Editorial. Maningning. pagbubugs?.Eddy. adj. v. sidh?. [¨¦di] Reflujo de agua. Mabisa. makintab. masidh?. margen. lipulin. insigne. hervor. efectivo. Tur¨°. Egg-shell. Sikap. Buny?. n. Bis¨¤ ng paggawa. Mabis¨¢. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. Edge. Nakagagawa. ibugs?. mabagsik. Effuse. adj. Eel. isagawa. n. Edible. iw¨ª. v. Tila babae. Editor. tab¨ª. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. Pinangyarihan. Bis¨¤. Edict. n. Effluvium. Effeminacy. ribetear. Effusion. destruir. sacar ¨¢ luz. Edge ways. adj. Punt¨¢s. n. masigla. adj. . ejecutar. n. [edch] Filo. Hanguin. [ef¨¦s] Borrar. Effulgent. [efi¨²siv] Difusivo. ilustre. [eg] Huevo. gilid. esteril. [ef¨ªt] Usado. Effort. masidh?. Pawiin. [¨¦difis] Edificio. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. Effeminate. n. gilid. Tagapagtur¨°. silakbo. [¨¦diuket] Educar. kintab. [ef¨¦rves] Hervir. n. mari lag. Bumubugs?. Effrontery. v. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. bumulwak. Ningning. Effulgence. [¨¦dch ues] De lado. Edify. [¨¦dch waiz] De lado. n. [¨¦ficasi] Eficacia. Edge wise. criar. realidad. Effervescence. mag-alag¨¤. Ul¨¬-ul¨¬. Effect. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. n. Butik?. n. instruir. Agas. baybayin. kas alukuyan. [eft] Lagartija. v. v. v. n. [ef¨ªcient] Eficiente. n. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. [ediuk¨¦cion] Educacion. n. n. Edit. lustre. [eg] Incitar. Matalas. kul?. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. orilla. mujeril. inducir. Edged. director. [ef¨¦ct] Efecto. mas¨¢kit. mandato. Educator. esparcir. Magpakababae. n. v. adj. ihayag. [ef¨¦minet] Afeminar. adj. Edge-tool. Kumul?. karwagan. v. [ef¨¦ctiv] Eficaz. Effete. n. Eft. Gaw¨ªn. adj. Pangulong lagda. gawin ang gilid. Education. hangganan. Efficacy.

Parang lastiko. Eightfold. Pinaka matanda. humab¨¤. adj. inam. Ika walong p?. v. desechar. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. Elapse. Eke. Lumipas. Isang buong pook ng mga manghahalal. Kisig. Ikawalo. Elbow. n. Paghahalal. [il¨¦ctor] Elector. [elim¨¦nteri] Elemental. adj. Eighteen. adj. pagtatapon. [¨¦tiez] Octog¨¦simo. Ano. Egyptian. Elders. v. n. Elephant. v. pagpapaalis. [il¨¢boret] Elaborado. Painamin. adj. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. May katandaan. ang matatanda. adj. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. los ancianos. Labing walo. [¨¦itin] Diez y ocho. Magwaks¨ª. Electorate. [il¨¦ctrifai] Electrizar. [il¨¦t] Altivo. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. simula. n. Element. Eight. [¨¦lder] Mayor. [eh] Que. Elementary. n. adj. Maghalal. Elastic. Elderly. Siko. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. O man. Elate. Election. [il¨¦ctiv] Electivo. Elector. napahahab¨¤. El¨¦ktriko. sunodsunuran. n. [il¨¢stic] El¨¢stico. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. itapon. paigihin. n. maging. Kahambugan. n. conj. Elaborate. ensoberbecer. Elasticity. mainam. Makisig. n. Taga Ehipto. Electrical. Eighty. Simula. Elektrisidad. adj. orgullo. antepasados. Elegant. Wal¨®. [idch¨¦ct] Expeler. escogido. [elim¨¦ntal] Elemental. pakwan¨¢n ng elektrisidad. Nahihinggil sa Ehipto. correr el tiempo. Eightieth. Elastical. prolongar. Ejectment. adj. [il¨¦cion] Engreimiento. Elate. primoroso. Eject. kinis. adj. adj. [¨¦lders] Ancianos. Electioneering. nauukol sa lintik. n. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. Elepante. [¨¦ligans] Elegancia. napahahab¨¤. Mak¨¢walo. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. int. Walong p?. Mainam.Egress. nauukol sa lintik. Hinggil sa paghahalal. Ihagis. magpaalis. v. expeler. orgulloso. n. Eighth. [il¨¢stical] El¨¢stico. Elaborate. adj. k¨¢tandatandaan. kahiman. Electrify. maghambog. Ang matatanda. v. El¨¦ktriko. kahit alin. adj. Eke. Electricity. Elegance. Katand¨¢an. Electrician. v. adv. n. Manghahalal. [¨¦ldest] Lo mas anciano. [¨¦iti] Ochenta. [¨¦ligant] Elegante. Electric. [il¨¢boret] Elaborar. n. adj. Elbow. [¨¦lderli] De edad ya madura. [idch¨¢kiulet] Lanzar. Magmalak¨ª. adj. [ich¨¦ccien] Expulsion. Alin man. Nauukol sa bahagi ¨® simula. v. Ejection. n. [ic] Aumentar. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. dagitab. [il¨¦ctoral] Electoral. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. n. . n. Pana namsam. hirang. Elektrisah¨ªn. Elect. [¨¦lbo] Codear. Eldest. Lalong matanda. [ic] Aumento. bago. adj. adj. Mapagmalak¨ª. Dagdag. adj. Hinggil sa paghahalalan. [il¨¦ct] Elegir. pangangamkam. Eh. [il¨¦t] Engreir. [eld] Vejez. Elder. Either. magbady¨¢ ng pabigla. Either. pil¨ª. [il¨¦ct] Elegido. Elective. [il¨¦ccion] Eleccion. [¨¦lbo] Codo. [¨ªdzer] O sea. Pagwawaks¨ª. Pagkaparang l¨¢stiko. maayos. M¨¢ragdagan. Parang l¨¢stiko. Elect. Paghahagis. adj. alargar. n. n. adj. adj. [idch¨ªpcioen] Egipcio. [idch¨ªpcioen] Egipcio. [¨¦lifant] Elefante. [il¨¦ctoroet] Electorado. makaraan ang panahon. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. expulsion de una posesion. pron. maigi. pag-alis. kanunuan. hambog. [il¨¢ps] Pasar. Elemental. n. pagmamalak¨ª. Eighteenth. Egyptian. [¨ªgres] Salida. Paglabas. [¨¦liment] Elemento. adj. Hal¨¢l. manik¨®. [e¨ªt] Ocho. Sikuhin. v. Katandaan. Eld. Bahagi. ya. n. esmerado. n. Electoral. v. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. adj. Ejaculation. sunodsunuran. fundamento. pagbabadya ng p abigla. Ikalabing walo. Eldership. Elation. maglwat. [eitz] Octavo. [¨¦ldoership] Ancianidad. n. Ejaculate.

gand¨¢ ng pananalita. adj. M¨¢nanalumpat¨¬. adj. tabon. Ika labing isa. descartar. adj. n. [im¨¢skiulet] Castrado. Gaelepante. Mainam na manalita. Elocutionary. n. n. n. [¨¦livetor] Elevador. [eman¨¦cion] Emanacion. ipaliwanag. gul¨®. adj. [elf] Duende. panggagaling. [embark¨¦cion] Embarcacion. [emb¨¢rras] Embarazar. inmenso. paglal ay?. [iliuzion] Escapatoria. [els] Otro. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal. Emanation. Gusot. kaliwanagan. Magtaanan ng babae. adj. adj. Pag-uunat. ejecutar lo ideado. pagpapataas. [il¨¦ven] Once. [imeci¨¦cien] Extenuacion. adj. [els] De otro modo. Manglit¨®. origen. [il¨ªcsir] Elixir. Elliptic(al). v. Embargo. Elk. n. Elsewhere. kapun¨ªn. Umiwas. [emb¨¢nkment] Terraplen. [imansip¨¦cien] Emancipacion. Elicit. n. artificioso. maiilagan. may enkanto. n. Elusory. Elite. Elude. [emb¨¢rgo] Embargo. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. Elf. v. Elucidate. Eligible. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. gumul¨®. v. pangangayayat. [elvish] Encantado. n. Eloquent. Magmula. Panipis¨ªn. kung dil¨¬. Sa kabilang dako. Embark. v. [el¨ªpsis] Elipsis. Elocution. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. Sasakyan sa tubig. n. [ili¨²dibl] Evitable. Eliminate. [ili¨²siv] Artificioso. [emb¨¢rrasment] Embarazo. [¨¦locuens] Elocuencia. kapon. Emasculate. Embarcation. Emaciate. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. Dwende. [emb¨¢nk] Terraplenar. Bating. nun¨°. Elongate. pangayayatin. [il¨®p] Raptar. tumul¨ªg. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. Elopement. Elixir. adv. [il¨ªsit] Poner por obra. Ilag. adj. apartar. napakalaki. n. Lumulan. Emancipation. Emanate. [im¨¢skiulet] Castrar. [¨¦lidcibl] Eligible. Itaas. Linawin. magtabon. [ili¨²sidet] Dilucidar. gamot.Elephantine. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. Emasculate. Paliwanag. Eleventh. [ili¨²d] Eludir. Embank. Sa ibang paraan. pananalumpat¨¬. Elevate. n. Eloquence. Hinggil sa dwende. Elfin. nakakaday¨¤. n. n. [¨¦lsjuer] En otra parte. v. adj. pahabain. Mataas. Elevator. Makinang pangtaas. n. [elf] Enmara?ar el pelo. Eludible. [im¨¢nsipet] Emancipar. pagbubuhat. Liwanagan. enredo. Elucidation. Eligibility. pagpapahab¨¤. adelgazar. Labing isa. pa. iwas. Iba. ilay?. n. Elope. adj. Else. Embarrassment. [iliusori] Fraudulento. Nakakaday¨¤. adj. Kainaman sa pananalita. v. Emaciation. v. pataasin. [elv] Encanto. adj. Embarrass. [emb¨¢m] Embalsamar. Pagnipis. n. adj. pron. Elocutionist. alejamiento. [elk] Alce. [elif¨¢ntin] Elefantino. [elokiucionist] Declamador. [il¨®ngguet] Alargar. anta. magsakay. explicar. Emancipate. v. ang maigi. Eleven. v. Else. v. Elevate. Elusive. M¨¢ihahalal. maglulan. Maiiwasan. [inm¨¦ci?t] Extenuar. detencion de buque. Pagpapalay¨¤. [¨¦livet] Elevado. v. [el¨ªt] Lo mejor. umilag. exaltar. Enkantado. [emb¨¢rc] Embarcar. [il¨®pment] Rapto. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. [eloki¨²cien] Elocucion. lumit¨®. Elongation. alisin. Ang pinaka mainam. n. alejar. v. [eliv¨¦cion] Elevacion. flaqueza. Elusion. Tambak. Magpalay¨¤. Pagmumula. [il¨ªminet] Eliminar. Elevation. Kumapon. Pagkataas. Elixir. saka. v. Unatin. conj. n. n. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. Embalm. [¨¦manet] Emanar. magandang manalita. Maray¨¤. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. v. evitar. Ellipsis. Enkanto. manggaling. Pananalita. v. Elf. matayog. Embalsamahin. explicacion. Elvish. lo selecto. n. sumakay. v. n. enredar. Elve. Isagawa. magbuhat. adj. Malaking us¨¢. . pangungusap. Pagtataanan ng babae. n. [¨¦livet] Elevar. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. n. [¨¦locuent] Elocuente. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. Gusutin ang buhok. Embankment. Magtambak.

vomitivo. manggalin. Emissary. Emperador. Nauukol sa sagisag. Magtampok ng palamuti. [¨¦mblem] Emblema. Lumambot. n. Humanay sa pakikipagbaka. pagpapa ganda. [im¨¦tic] Em¨¦tico. n. n. Samah¨¢n. Embrace. proceder. corregir. [emb¨¢sador] Embajador. [emb¨®diment] Incorporacion. v. Emblem. [emigr¨¦cioen] Emigracion. Lumabas. [im¨ªcioen] Emision. Embers. ocupacion. [¨¦mperor] Emperador. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. Emission. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. Nauukol sa sagisag. n. n. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. [emb¨®di] Incorporar. t¨ªtulo de honor de los cardenales . [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. Embellish. v. [emp¨¢uoer] Autorizar. Mangibang bayan. n. Nangingibang bayan. Bayang k¨¢lakalan. Embodiment. [¨¦migret] Emigrar. pagsasaayos. pagyapos. [embr¨¦s] Abrazo. [¨¦mpair] Imperio. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. n. Lumakas ang loob.Embassador. Employee. distinguido. malgastar. v. kadakilaan. Embassy. n. Embrocate. n. Pangingibang bayan. [¨¦minens] Altura. Embezzlement. Bakl¨¢. adj. tub¨°. n. robo. Embroider. [im¨®cional] Concitativo. Emery. yumapos. n. Mari¨ªn. simb¨®lico. sigla. [embr¨¦s] Abrazar. n. pahiran ng gamot. n. pabutihin. Empower. v. correccion. Embrocation. ornato. Yumakap. [empl¨®i] Emplear. n. Emotion. maggugol ng panahon. [im¨®liument] Emolumento. n. [emend¨¦cioen] Enmienda. n. Humilot. yapos. manah?. nakakapagpasigla. v. magiting. har¨¬ ng malaking bans¨¢. Employ. Emmet. n. Pagpapalamuti. paggagayak. Emollient. v. [¨¦miseri] Emisario. nak¨¢kasuka. maglitaw. Manalita ng mari¨ªn. [¨¦migrant] Emigrado. karilagan. Kataasan. sikd¨®. [¨¦met] Hormiga. ocupar. n. Emporium. Pagtutwid. [¨¦minensi] Altura. Emphasis. [im¨¦rdchensi] Emergencia. n. maglilok. Pakinabang. Emboss. Isama. Embattle. mag-aksay¨¢. Pasug¨° ng isang bans¨¢. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. kab¨¢. v. Paghilot. v. Empire. Sugong lihim. T¨¢hiin. [embrok¨¦cion] Estragamiento. adj. Sasisag. kutog. Embroidery. Embrace. karilagan. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. Pangpasuka. provecho. adj. Baga. n. v. echar de s¨ª. Emblematical. n. n. [emb¨®ldn] Animar. tunk¨²lin. lumitaw. kabunyian. v. Lih¨¤. n. v. Employment. n. Imperyo. Emetic. v. [emb¨¦lishment] Adorno. elevacion. kapisanan. [¨¦minent] Eminente. [empl¨®iment] Empleo. Emolument. Embellishment. Kataasan. p¨¢milihan. simb¨®lico. Emerge. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. Eminent. Employ. pagpapak abuti. Emigrate. Magbigay kapangyarihan. Emergency. elevacion. Isaayos. adj. Magburd¨¢. [¨¦meri] Esmeril. v. v. pangduduwit. buny?. tumapang. Emotional. Emigration. dar poder. Pagnanakaw. [emb¨¦zlment] Hurto. [¨¦mbasi] Embajada. tiktik. Emendation. frotamiento. Langgam. adj. Emphatic. agitation del ¨¢nimo. Emend. [emb¨¦lish] Hermosear. [empl¨®yi] Empleado. mag-alibugha. Magnakaw. adj. n. parikitin. malaking kaharian. Emperor. Marilag. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. kadakilaan. [emp¨®rioem] Emporio. Embolden. Embezzle. [im¨ªt] Emitir. v. v. n. dakong tiy¨¢ngihan. n. Embody. n. n. Eminency. n. [embr¨¦sment] Abrazo. ipisan. [embr¨®ider] Bordar. pagpapahid ng g amot. Emblematic. Emigrant. Emolliate. Paglalabas. Emit. [im¨¦rdch] Salir. Di¨ªn. Pagyakap. [im¨¦tic] Em¨¦tico. Manungkol. Pangyayaring hind? sinasadya. kabunyian. [¨¦mbroket] Estregar. magmula. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. esp¨ªa. maghayag. [¨¦mboerz] Rescoldo. Embracement. Kalagayang pagkakawan¨ª. bordado. eminencia. Pangpalambot. [im¨¦nd] Enmendar. eminencia. adj. Kawan¨ª. Eminence. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. Pagandahin. [embr¨®ideri] Bordado. v. [im¨®liet] Ablandar. elevado. [emb¨¦zl] Hurtar. . Yakap. [empl¨®i] Empleo. Maglabas. Emphasise. Nakababakl¨¢. [im¨®cioen] Emocion. v. frotar. Pangpasuka. Emetic.

Kumamk¨¢m. Encounter. empe?o. Tumap os. maka. Encage. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. choque. Endow. Kaaway. n. umut¨¢s. Enact. dote. [en¨¦bl] Habilitar. [enc¨¢unter] Encontrar. Kulungin. n." pumirm¨¢. Kawalan ng laman. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. patul¨®y. dakong nababakuran. vigor. adv. yumar¨¬. circunvalar algun terreno. v. Endure. Buh¨¢y ang loob. humangga. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. [encl¨®z] Cercar. Kampamento. Enchant. [endi¨²rans] Duracion. bungg?. Walang lam¨¢n. Makaloob ng bigay-kaya. rubricar. ul?. Empty. [¨¦ncor] Otra vez. Enfeeble. v. Enchain. magbat¨¢. dumaluhong. v. n. Emperatr¨ªs. autorizar. quitar la vida. Enable. abala. [en¨¢ct] Establecer. inutil. v. Encompass. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. alentar. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio.Empress. Endeavor. [¨¦mtines] Vaciedad. Kabuhayan ng loob. Enclose. M¨¢katagp?. v. walang kabuluhan. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. Magpalakas ng loob. derecho. hangg¨¢. mangamb¨¢. Pagmamatigas. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. dulo. adj. [enk¨®mpas] Circundar. pagkalutas. bangga. [¨¦miulet] Emular. [¨¦mti] Vaciar. cesacion. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. v. Encase. mag-utos. n. arriesgar. concluir. v. gilas. kubkubin. ignorante. de nuevo. n. Gumambal¨¤. Magsumikap. Pakikilaban. mangamk¨¢m. [¨¦mpres] Emperatriz. [end¨¦ndcher] Peligrar. Empty. aguantar. [¨¦ndwes] De punta. magpahintulot . v. Encore. matar. [enk¨¢mboer] Embarazar. [end¨¢ument] Dote. Pagmamahal. [¨¦nimi] Enemigo. Energetic. . adv. lumutas. Mahal¨ªn. [enk¨¦dch] Enjaular. Enactment. n. Halinahin. n. Encore. Endearment. Enamour. n. soportar. Encounter. n. n. v. magtiis. kulungin. paciencia. [enc¨¢unter] Encuentro. Encircle. [end¨ªvoer] Esfuerzo. [enc¨¢mpment] Campamento. Lumaban. Emulate. n. hangganan. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. [end¨ªr] Encarecer. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. magtay? ng k ampamento. v. v. cabo. muerte. pagkatapos. katalo. kagalit. Ligirin. dotacion. n. terminar. magpatapang. v. Bakuran. v. intentar. magbigay utos. End. Gambal¨¤. Katapusan. [end¨ªrment] Encarecimiento. Tagp?. [ench¨¢nt] Encantar. acometer al enemigo. n. [¨¦ncor] Otra! otra vez. sumalubong. magdulot.. Encouragement. Makakaya. v. sumag up¨¤. Endless. magilas. dictamen. n. Mul?. kagilasan. Katapusan. Loob¨¢n. Pasiya. v. Itanikala. pangpatapang. n. pagtitiis . magsikap. v. extremidad. Endanger. [end] Acabar. vigoroso. n. Encampment. [enk¨¢mbrans] Embarazo.. bihagin ang kalooban. magkampamento. mas. Walang hanggan. Magmatigas. adj. walang katapusan. [imulcioen] Emulsion. n. pagbabat¨¢. decretar. sagup¨¤. Pangalan ng gamot. apropiarse lo ajeno. v.. v. Twid. [enk¨¦redch] Animar. walang dulo. Encourage. Enclosure. [enc¨¢mp] Acampar [se]. Mangibig. magsumakit. hangal. estorbo. [ens¨ªrcl] Cercar. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. Pangpalakas ng loob. cercado. pagkautas. v. rodear. Encore. [encr¨®ch] Usurpar. Endeavor. Emulsion. sufrimiento. [enamoer] Enamorar. adj. v. Encroach. [emiul¨¦cioen] Emulacion. Encumber. mas¨¢kit. competir. rivalidad. int. v. [en¨¢ctment] Decreto. v. paghangg¨¢. n. Bakurin. Enemy. Energy. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. isilid sa haula. Magtatag magpasy¨¢. v. [encl¨®siur] Cercamiento. Endorse. [encr¨®chment] Usurpacion. [end] Fin. gumaya. Emulation. umabala. Encamp. manglata. [¨¦mti] Vacio. makipagpunyag?. [enf¨ªbl] Debilitar. kalaban. utos. paglilikat . Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. End. Alisan ng laman. Bigay-kaya. v. Pangangamkam. acabarse. Endear. ganyakin. [endi¨²r] Sufrir. Endways. pakikipagpunyag?. Manganib. Humin¨¤. [¨¦ndles] Interminable. [enk¨¦s] Encajar. v. n. rodear. wakas. imitar. Endurance. [ench¨¦n] Encadenar. kaalit. [¨¦nding] Conclusion. Encumbrance. v. Ending. Sikap. mangligaw. poner en estado de. Endowment. [end¨ªvoer] Esforzarse. Encroachment.

bumuntot. [enr¨¦dch] Enfurecer. malab¨°. n. Enlistment. Pagpapamahal. [enr¨®lment] Registro. pagtutur¨°. encargar. Patala. averiguar. emancipar. adj. sap¨¢t. adj. Liwanagan. n. Enshrine. Enigmatic. v. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. [enm¨¦sh] Enredar. Enigma. [engu¨¦dchment] Empe?o. Ennoble. Enlighten. n. magtanong. [endchin¨ªr] Ingeniero. [enl¨¢rdch] Engrandecer. extender [se]. [encu¨ªre] Indagacion. Galitin. sentar plaza. magparami. Isalin sa wikang inggl¨¦s. Ensample. compeler. turuan. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. v. [enshr¨®d] Amortajar. v. Engagement. Bugtong. Enquire. inquirir. enmara?ar. n. Ensurance. Palakasin ang loob. [¨¦nsain] Bandera. v. v. Watawat. parangal¨¢n. kasya. [en¨®bl] Ennoblecer. [enl¨ªstment] Alistamiento. esculpir. Pilitin. pamimilit. taglay. [enf¨®rs] Esforzar. [engr¨®s] Engordar. n. Enslave. n. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. v. Paglililok. instruir. Palaot. engullir. [engr¨¦v] Gravar. Magbilin. kakasyahan. pagpapalak¨ª. Enormous. Inggl¨¦s. [in¨ªgma] Enigma. [enl¨¢ivn] Animar. Enslavement. Pagpapatala. [enqu¨¢ir] Informarse. v. Ensue. Enshroud. Lak¨ªng d? kawas¨¤. [¨¦ndchin] M¨¢quina. [engr¨¦ving] Grabado. Mangubl¨ª. locomotora. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. v. Manganak. adj. Pagdaragdag. Kasukat¨¢n. Balutin ng sapot. violentar. Enough. [in¨®rmiti] Enormidad. adj. comprometimiento. Lumilok. Ensign. Enigmatical. [in¨¢f] Bastante. Mahal¨¢n. Matwa. [enr¨ªtch] Enriquecer. Engage. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. magtala ng pangalan. busabusin. v. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. v. v. Enlarge. galak. Enormity. Itagong pinaka ala-ala. [enr¨®l] Alistar. n. n. pagtatanong. Enforcement. [enf¨®rsment] Compulsion. Engaged. v. Alipinin. dumami. pataasin. n. Engraving. Engender. Twa. Parangal¨ªn. Pagsisiyasat. magsundalo. English. [endch¨¦nder] Engendrar. mag-urir¨¤. Palayain. n. Pagkaalipin. v. encolerizar. avivar. pagkabusabos. makinista. levantar en alto. kam¨ªt. n. Enhancement. Enjoy. English. Enrich. v. Sumunod. suficiente. Enjoyment. [enh¨¢ns] Encarecer. n. [ensi¨²rans] Seguro. [in¨®rmoes] Enorme. Inggl¨¦s. Enliven. Engineer. [enl¨¢rdchment] Aumento. Enrage. Pagpilit. Enlargement. n. magpalak¨ª. Patabain. disfrute. [endch¨®iment] Placer. registrar. huma magpahab¨¤. humalile. sumakmal. v. magkam¨ªt. bandil¨¤. n. poseer. pag-uusis¨¤. v. Malak¨ªng d? kawas¨¤. makipag ayar?. adj. Seguro. [ens¨¢mpl] Ejemplo. malab¨°. Engine. suceder. Sukat. magtagubilin. May pangak¨°. v. tam¨®. Enlist. & adv. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. pagpapataas. Enlightenment. papag-initin. Pagpapaliwanag. instruccion. M¨¢kina. v. [engu¨¦dched] Comprometido. palakh¨ªn. tallar. [endch¨®in] Mandar. [ensi¨²] Seguirse. bugtungan.Enforce. Pagtatala. iluminar. Enrollment. v. [enl¨¢iten] Alumbrar. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. mag-usis¨¤. n. pagtatanim ng loob. [endch¨®y] Gozar. n. dilatar [se]. bandera. v. Lumak¨ª. n. Enhance. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. n. Ensconce. [engu¨¦dch] Empe?ar. . Enroll. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. [eng¨¢lf] Engolfar. Parang bugtong. Inhinyero. Parang bugtong. Enmity. Engineering. buhayin ang loob. n. Engrave. coaccion. Pangak¨°. Engross. irritar. Enjoin. poner en libertad. magalak. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. Engulf. advertir. goce. [¨¦nmiti] Enemistad. Halimbaw¨¤. comprometer. Patala. Enough. v. manganlong. [enl¨¢itnment] Ilustracion. ibuy¨®. ampliacion. [ensl¨¦vment] Esclavitud. Payamanin. v. English. adj. n. Magsiyasat. magtaglay. n. makinista. v. [ensl¨¦v] Esclavizar. engrosar. karapatan. al isin sa pagkaalipin. Poot. n. Enfranchise. Siluin. producir. Enquiry. v. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. v. n. Enmesh. magtam¨®. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. [enl¨ªst] Alistar. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. [in¨¢f] Lo suficiente. taga Inglaterra.

n. Pagbabalit¨¤. adj. [ent¨²m] Sepultar. Entomb. Pumighat¨¬. balutan. [ent¨¦rten] Entretener. n. n. Epact. Kabuoan. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. kasayahan. Envelop. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. declaracion p¨²blica. n. Epileptic. Nakapipighat¨¬. cercar. Lumibang. Entangle. n. [ini¨²nciet] Enunciar. [ip¨ªscopet] Obispado. aforrar. liham. [¨¦pisin] Epiceno. Mainggitin. tumiwal¨¤. Environ. Entice. Manggugul¨®. [¨¦ntrelz] Entra?as. maghayag. enredar. [entr¨¢p] Entrampar. Layon. adj. v. divertir. Mainggit. [ent¨¢ngloer] Enredador. [¨¦ntri] Entrada. [¨¦ntoer] Entrar. solicitud. n. Envious.Ensure. Pagpasok. declarar. n. magpalikawlikaw. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. mapag-gawa ng sab¨ªd. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. Saklaw ng isang Obispo. [entr¨ªti] Ruego. mang-abala. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. pan gparaan ng panahon. g mawa ng sabid. [ent¨¢ir] Entero. umaliw. [env¨ªlop] Envolver. Sumam¨°. v. Paglitaw. [ini¨²meret] Enumerar. n. Enthusiastic. Entertainment. k¨¢loob-looban. completo. Epistle. pasuk¨¢n. mangday¨¤. n. Enthralling. libangin. Enumerate. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. embrollar. [enzr¨®nment] Entronizacion. Envelope. [¨¦ntrans] Entrada. Entrap. Enthral. v. n. Ilibing. adj. inutusan. Magkatiwal¨¤. [¨¦nvoi] Enviado. Sulat. v. Enthrone. Manuks¨®. admision. v. [env¨¦nom] Envenenar. Episode. aliw¨ªn. Epidemy. Enticement. enga?ar. Ang nag-anyay g lumilibang. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. [¨¦ntri] Entrada. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. [¨¦nviron] Rodear. general. [¨¦nvi] Envidia. Bituka. Himatay. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Entree. v. Lumason. Bu?. cut¨ªcula. abala. Entry. [enzr¨®ling] Opresivo. Manil¨°. envolvedero. L¨ªbangan. v. adj. Balat sa labas. n. Sug¨°. [ip¨ªfani] Epifania. Sobre. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. Pumasok. v. makiusap. n. kainggitan. Ephemeral. Entreaty. Episcopate. kalahatan. [ensi¨²r] Asegurar. Magbalit¨¤. penetrar. Entire. bayan ¨® bansa sa isang panahon. n. [ent¨¢isment] Instigacion. v. v. enroscar. gambal¨¤. sitiar. [¨¦pisod] Episodio. [¨¦nvelop] Sobre. Envy. panunuks¨®. adj. v. . n. [enzr¨®n] Entronizar. Ligirin. [entr¨¢st] Confiar. Iluklok sa trono. Pasuk¨¢n. Entertainer. Entirely. n. Entanglement. Epidemic. v. Entitle. instigar. balot ng sulat. n. Pagluluklok. panukal¨¤. Enumeration. Epicene. mamanhik. Envoy. v. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. kubkubin. pakikiusap. Envy. [¨¦pilepsi] Epilepsia. Enunciation. pamanhik. mamilipit. Enthronement. bloquear. Epiphany. Marapatin. [ent¨¢irli] Entereza. v. v. Entrails. Pagpasok. Sigla. Epidermis. ganap. mensajero. n. diversion. [entr¨ªt] Rogar. Sam¨°. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. Entrance. bayan ¨® bansa sa isang panahon. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. Manggul¨®. embarazar. Entreat. Ingg¨ªt. Enthusiasm. n. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. Envenom. [¨¦nvious] Envidioso. pasa loob. adj. gumambal¨¤. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. n. Entwine. embarazo. [ent¨¢ngl] Enredar. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. [ent¨¢is] Tentar. s¨²plica. Tuks¨®. [iniunciecien] Enunciacion. [enzr¨®l] Oprimir. Sab¨ªd. Entrust. n. autorizar. [¨¦nvi] Envidiar. embrollon. Mamaghapon ang tagal. bilangin. adj. adj. Bumilang. pasok. managhil¨¬. [ent¨¢itl] Entitular. Enterprise. v. [¨ªpact] Epacta. v. paghahay ag. manghib¨°. suplicar. Enter. Entertain. nauukol sa sak¨ªt na himatay. H¨ªmatayin. lasunin. n. n. pagsipot. Enunciate. Epilepsy. Pasiguro. Nauukol sa lalake at babae. Pagbilang. Masigla. pananaghil¨¬. Entangler. ang nagbibigay kasayahan. v. [ent¨¢nglment] Enredo. n. Balutin. n. v. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. [entw¨¢in] Entrelazar. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. n. n. n. Mamulupot. [¨¦pidemi] Epidemia.

v. adj. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. ambiguo. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. [icu¨®liti] Igualdad. may pagkakaparis. [icu¨ªvalens] Equivalencia. adv. Magsangkap ng mga kailangan. kalisyaan. [¨¦rring] Errado. pronto. Bunutin. katwiran. Equivocal. Magkamal?. n. Bago. bilin. adj. m¨¢mal?. Nauukol sa kabayo. errar. adj. kaparis. Nauukol sa sulat ¨® liham. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. [eriud¨ªcioen] Erudicion. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. establecer. v. Errand. Palaboy. resumen. [¨¦rror] Error. Hind? pa nalalaunan. patay?. [¨¦cuiti] Equidad. Magnesya kalsinada. bur¨¢. aklat. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. katimbang.Epistolary. [icu¨ªvoket] Equivocar. Silakb¨®. m¨¢lisya. Erudition. n. adj. palaboy. adj. Pagkabunot. [icu¨¦tor] Ecuador. Kamalian. n. [irl¨®ng] Antes de mucho. kapara. v. Erect. aklat. construccion. n. n. Kamalian. [iradik¨¦cion] Extirpacion. pagkaligaw. [¨¦pitaf] Epitafio. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. extirpar. [icu¨¦strian] Ecuestre. Errant. adj. vagabundo. Paham. hind? pa naluluwatan. Nauukol sa pangangabayo. n. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. Kapaham¨¢n. adj. Tapat. n. [¨ªcuali] Igualmente. Kagaya. [ir¨¦siur] Raspadura. Pagpaparis. kapantasan. v. n. el acto de equipar. n. Erratum. [¨ªcualaiz] Igualar. vagante. kawangk?. ciencia. n. Equestrian. sulat ibp. hamp s-lup¨¤. katibayan ng loob. pawiin. buga. Erring. [ir] Antes. n. pertrechar. mas. serenidad de ¨¢nimo. [¨ªcual] Igual. Pagkakapantay. [ir¨²pcioen] Erupcion. Magtayo. daladalahan. n. lipulin. magkaisa ang l ay?. sulat. [¨ªcuin] Caballar. Eradicate. matwid. Sangkap na kailangan. n. Equilibrium. pagtutulad. muna. [¨¦rrand] Recado. Erection. Erect. Nakapagkakamali. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. Pangbur¨¢. kawangis. burahin. katimbang. [icu¨ªp] Equipar. m¨¢ligaw. Equivocate. Magkaparis ang mga sulok. Gayon din. adj. n. Equestrian. Era. Patwid. Equitable. Equal. Equilateral. hampas-lup¨¤. n. Equine. [ip¨®c] ¨¦poca. levantado hacia arriba. n. mali. [err¨¢tic] Err¨¢tico. Karampatan. Kagaya. Equinox. [ir¨¦ct] Derecho. adj. katumbas. adj. n. adj. Epoch. Equally. n. M¨¢mal?. kahambing. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. walang day¨¤. Equalization. Pagparisin. utos. . [icu¨¦strian] Ecuestre. Panahon. Equator. kawangk¨¬. Equal. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. Equality. v. & prep. adj. hind? tunay. adj. pagkalipol. Ere. Mga kamalian sa katha. Erudite. desviarse. Pasabi. Epitaph. Equipoise. palakadlakad. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. N¨¢mamal?. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. [err¨®nioes] Erroneo. Eruption. Equiangular. n¨¢liligaw. n. justicia. Panahon. errante. v. [¨¦riudait] Erudito. v. Katkat. adj. [¨ªcuinocs] Equinoccio. Erase. adj. [ir¨¦ct] Erigir. [icu¨ªpment] Equipaje. n. pagkakaparis. magtatag. [ir¨¦s] Borrar. n. karunungan. Epitome. maligaw. Equalize. Equip. Equipage. Equipment. semejante. [¨¦rrant] Errante. Erratic. adj. [ir¨¦ccion] Ereccion. antes de. [¨ªcuabl] Igual. Mga kamalian sa katha. marunong. n. [err¨¢ta] Erratas. Pagparahin. Errata. [¨¦cuipedch] Equipaje. Katumbas. Timbang. pagparisin. n. Pagtatay?. ibp. Mal?. Equivalent. [irr¨¢tum] Errata. Error. Timbang. v. Epson salt. Lay¨¢s. tatag. yerro. adj. Marunong mangabayo. adv. n. Eraser. Equity. contrapeso. n. mensaje. Err. uniforme. Equivocation. pagparehohin. pantas. [ir¨¢diket] Desarraigar. Eradication. justo. Equanimity. [?r] Vagar. [ip¨ªstoleri] Epistolar. [ir¨¦ser] Raspador. n. [¨ªra] Era. Erelong. Katkatin. Equable. Kahambing. n. Lam¨ªg ng loob. vagabundo. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. Erasure. n. falso. [¨¦cuitabl] Equitativo. Equivalence. Erroneous. [icu¨ªvalent] Equivalente. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. Ekwador. pagpantayin. [¨ªcual] Igualar.

[es¨®fagoes] Garganta. Especial. Ukol sa langit. M¨¢kakain. umilag. kur¨°. escapar. Abay. huir. n. Akbayan. Taga Europa. Lumilok sa metal. Nauukol sa Europa. Lalamunan. pagpapahalag¨¢. kapon. Eskudo. Esculent. ihatid. Kagalang-galang. um ilag. Tumaanan. Pitagan. Escort. v. [etch] Grabar al agua fuerte. Evade. [i¨²noc] Eunuco. Escript. n. Manibago. apreciar. escritura. Europe. n. lisanin. Paglilok sa metal. Escutcheon. misterioso. tumakas. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. Estate. iwan. Ethereal. capon. alabanza. Kakatw¨¤. adj. extra?eza. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. [iur¨®pian] Europeo. distancia. Katibayan. galang. itatag. tumaanan. Halagahan. [est¨ªm] Estimacion. [es¨¦] Ensayo. Euphonical. Higante. [¨¦stimet] Estimar. v. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. [est¨¦t] Estado. . n. Espousals. Essence. tikman. [it¨¦rnal] Eterno. [eriz¨ªpelas] Erisipela. v. Ethiop. v. Magtatag. desocupar. v. kumboy. kaakbay. lupang pag-aar¨¬. European. Magkasal. Eulogize. Escape. Ether. n. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. Esophagus. manubok. [est¨¢blish] Establecer. [i¨²foni] Eufon¨ªa. v. mahiwag¨¤. Evacuate. n. Estrange. domicilio. Pagmamahal. Bating. observacion. n. [¨¦skiulent] Comestible. Estrangement. agw t. Pagtataanan. n. Mahal¨ªn. [est¨¢blishment] Establecimiento. fundar. adj. Pumuri. Pagsasanay. Etiketa. apreciar. Estimate. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. huir. [estr¨¦ndch] Extra?ar. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. v. n. [i¨²lodchaiz] Elogiar. n. n. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. magpaunlak. Espouse. pagtakas. Lihim. acechar. Euphemism. [iur¨®pian] Europeo. Pagkakatatag. [escr¨ªpt] C¨¦dula. [esot¨¦ric] Secreto. Lumay?. inmortal. Ang pagkakatugma ng tinig. n. v. n. convoyar. n. Ang kinakailangan. Essay. [esp¨¢i] Espiar. [esc¨®rt] Escoltar. Ettin. Sa tanang panahon. Tang¨¬. v. Estimate. European. [iv¨¢kiuet] Evacuar. [esk¨¦p] Escapada. Essential. Pabang¨®. bahay. Etymology. Eternal. v. adj. pahalag¨¢. samahan. [¨¦tiket] Etiqueta. Badyang pangpalubagloob. Paniniktik. [iv¨¦d] Evadir. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. lumay?. pagkikilos-mahal. [estimecioen] Estimacion. Etiquette. [es¨¦] Ensayar. adj. n. Establish. bienes. n. Eucharist. umilag. kasulat¨¢n. n. [eschi¨²] Huir. adj. adj. celeste. Estimable. [es¨¦ncial] Esencial. bantay. v. sa boong panahon. Escapade. [esk¨¦p] Escapar. Esoteric. Europa. Pag-al¨ªs. [eski¨²chen] Escudo.Erysipelas. Euphony. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. adj. walang hanggan. n. [¨ªz?r] Eter. Magsanay. n. adj. aprecio. Eternity. [est¨ªmabl] Estimable. [i¨²rop] Europa. Escort. v. Evacuation. Kasal. apartar. enajenar. v. tumakas. [it¨¦rniti] Eternidad. [¨¦schiueri] Brazo de mar. [est¨ªm] Estimar. n. probar. v. n. n. lay¨°. Eulogy. Eter. paunlak. Etch. S¨ªmulain ng mga salita. n. Establishment. [¨¦sens] Esencia. [es¨¦ncial] Esencia. bukod-tang¨¬. Tasa. n. tentar. Taga Etyopya. n. evitar. Maniktik. [esp¨¢usals] Esponsales. Eschew. pahalagahan. [¨¦stimet] Valuacion. Lisan. Espial. pagkain. Espy. [i¨²fimizm] Eufemismo. n. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. n. [i¨²lodchi] Elogio. kapitapitagan. & n. [¨ªziop] Etiope. Pagkakaylan man. Esteem. Eunuch. kumatwa. taong maitim. Esteem. adj. [esp¨¦cial] Especial. Estimation. adv. pagkawalang hanggan. Pakinabang. n. [et¨ªn] Gigante. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. Essay. hacienda. n. Estuary. [it¨¦rnali] Eternamente. perfume. Magpakaylan man. Escape. [¨¦scort] Escolta. huida. Papuri. Kailangan. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. aplaudir. Waw¨¤. Essential. n. Umiwas. [esp¨¢uz] Desposar. Etching. Eternally. kumunyon. n. n. n. pakasal. n. negro. Pag-aar¨¬.

Bawa't. fortuito. adv. adj. tw?. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. . mabuting balit¨¤. Evangelic. justificar. adj. sumingaw. cada una. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. n. siempre. Maiilagan. singaw. Evil. adv. justo. adj. adj. Evident. [iven] Igualar. [iv¨ªns] Probar. adj. [iv¨¦cioen] Evasion. Evil. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. n. Exact. Evermore. Evangelist. Tumawag. Masamang pangungusap. panayin. adj. Everything. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. [eks¨¢ct] Exacto. Everlasting. walang katapusan. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. Eventuality. Pusp¨®s ng mga pangyayari. patag. Evening. Takip-silim. tulisan. sumingil. walang hanggan . pas?. pagkakataon. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. [¨ªvl-manded] Malicioso. Evasion. v. Evidence. [¨ªvzro] Canal de agua. Eve. v. Everlasting. [iv¨¢ndchel] Evangelio. Pagkawala. Bawa't tao. patente. Every-day. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. pares. Patunayan. n. Every-body. Evolution. bisperas. [iven] Llano. salida.Evanescence. lahat ng tao. Evaporate. n. Sumuluwak. v. n. mal intencionado. Huming?. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. Nagkataon. v. hust¨®. Every-where. [¨¦vident] Evidente. Kaylan man. adv. Exactitude. adj. n. Evil-minded. Bawa't bagay. n. n. n. lahat ng bagay. n. [¨ªvl] Maldad. sukat. Ilatag. taga-pangaral ng ebanhelyo. [¨ªvli] Malamente. palangana. Eventual. takip-silim. murmuracion. Pag-ilag. D? makita. Even. lahat. [evoli¨²cioen] Evolucion. adj. [eks¨¢ct] Exigir. Patotohanan. v. Evolve. Evangel. maliwana g. katunayan. n. n. Evilly. patagin. excusa. Magpakalabis. Pagkapangyari. [¨ªvning] Noche. Ever. Evangelical. pag-gab¨ª. Event. [ev¨®lv] Desenvolver. n. depravado. [evan¨¦sent] Imperceptible. sempiterno. Pagsulong. Evaporation. Every-one. [i¨²oer] Palancana. Every. cada una. Araw-araw. Ganap. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. [eks¨¢dcheret] Exagerar. n. siemprebibo. notorio. disiparse. [¨¦vitabl] Evitable. acontecimiento. patotohanan. allanar. Masama. Even. [¨¦veri] Cada uno. puntual. lag¨¬. adj. yano. maiilagan. panay. Evil-doer. Ewer. hind? sinasadya. v. Evasive. Magpakaylanman. Evil-Speaking. Magpakaylanman. [iv¨®c] Evocar. mal. adj. adj. Maiiwasan. Kaganapan. escape. Totoo. Evitable. Exaction. Suluwak. palag¨¬. [eks¨¢ccien] Exaccion. [evoerl¨¢sting] Eternidad. kalubusan. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. [¨¦verizing] Cada cosa. May kasamaan. Ebanhelista. exalacion del vapor. Nauukol sa ebanhelyo. dahilan. v. [¨¦videns] Evidenciar. el anochecer. [evoerl¨¢sting] Eterno. sa ano ang panahon. Nauukol sa ebanhelyo. vispera. Exaggerate. Gab¨ª. Evanescent. n. adv. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. [iv¨¦nchiual] Eventual. parati. masak it na pananalita. Eventful. [iv¨¢poret] Evaporarse. [¨¦veri-uan] Cada uno. Alulod. Evoke. siempreviva. despojo jur¨ªdico. adv. Katakatak¨¢. Sa lahat ng dako. lubos. patunayan. Evict. Ewe. [iviccioen] Eviccion. Ebanhelyo. Evidence. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. Evince. adj. Eve-through. [¨¦veri-day] Cada dia. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. n. n. n. [iv¨¦nt] Evento. Tupang babae. n. bawa't araw. Pangyayari. tunay. cada una. n. Evergreen. Kawalang hanggan. adv. Pantay. igual. palangana. [iv¨¦siv] Evasivo. [iu] Oveja. [¨ªven] Aun. Bawa't isa. takap. Even. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. May masamang akal¨¤. [¨¦videns] Evidencia. adj. Bagaman. n. Exact. n. Kamaw. sing¨ªl. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. v. v. paglabas. [evoermor] Eternamente. pagtaka s. adj. Hing?. n. [iv] Tardecita. Pantayin. malinaw. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. Kasamaan. [¨ªvl] Malo. kahi't. Katotohanan. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. aun cuando. sama. n. n. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico.

Exalt. v. n. Excellent. Excruciation. Exclaim. Hukay. pagpaw¨¬. n. Examination. mag-udyok. kahigitan. Exasperation. Masigla. Excrement. n. v. Exculpate. [ecs¨¢is] Sisa. paghihiwalay. sukl?. n. n. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. pamumukod. n. Palakadlakad. adj. kasiglahan. Exclamation. Ibukod. n. Excessive. n¨¢hihiwalay. adj. Karangalan. Humukay. pagpalikod. Exaltation. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. Maliban. Karangalan. Litisin. Ekskumulgahin. Excursion. v. Excruciate. n. Bulal¨¢s. n. [ecscr¨ªt] Excretar. Itae. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. eksaminin. dangal. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. Mataas na mataas. Magpabwis. Bumulal¨¢s. Excavation. N¨¢ipapalit. Exclamatory. sobrepujar. Namumukod. [ecscli¨²d] Excluir. suriin. Excitable. prep. Exasperate. [ecs¨®lt] Exaltar. Pagbubukod. [ecs¨¦siv] Excesivo. [¨¦cscriment] Excremento. N¨¢bubukod. Paglipol. ¨¢ menos que. ¨¢ excepcion de. lal¨°. Excise. n. adj. v. usisain. [ecscav¨¦cien] Excavacion. n. Pabulal¨¢s. Exciseman. Itang¨¬. Examine. [¨¦cscavet] Excavar. n. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. ejemplar. parangal. derecho que se paga sobre los comestibles. si ngil. Pawal¨¢ng sala. lumal¨°. mwestra. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. Malabis. v. Pagpapawalang sala. Excess. [ecs¨¢is] Sisar. Paglilitis. v. irritar. uliran. Excuse. excusar. sobresalir. poot. dangal. v. Exception. Exciting. kamahalan. [ecsk¨¢rsiv] Errante. Bwis. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. preeminencia. Except. alabar. n. [ecs¨¦lsior] Excelso. Exclusive. [ecz¨¢speret] Exasperar. [ecsc¨¢rcion] Excursion. Malabis. kamahalan. Excavate. Excelsior. n. v. Exceed. Excite. Bukod. Example. Pagliliwaliw. n. Pagtae. adj. Masigla. adj. labis. M¨¢niningil ng bwis. [ecsch¨¦ndch] Cambio. liban na. magpas¨¢kit. [ecs¨¢itabl] Excitable. preeminencia. magsukl?. pumukaw. n. pagsisiyasat. dispensahin . [ecs¨¢izmen] Sisero. Tae. [ecs¨¦l] Sobresalir. excluir. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. v. [ecscli¨²siv] Exclusivo. Kungd?. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. [ecski¨²s] Excusa. estimular. anatematizar. primoroso. n. n. adj. lumagpas. pagsur¨¬. [ecscri¨²ciet] Atormentar. [eczamin¨¦cien] Examen. Excellence. [ecsaitment] Est¨ªmulo. paghihiwalay sa iglesya. pagpapasig la. bagkus. Exchange. escudri?ar. realzar. papuri. Manggalit. Pagpapakalabis. Humig¨ªt. M¨¢tang¨¬. conj. Exclude. Exceptional. [ecs¨¦pt] Excepto. Pagbubuyo. [ecs¨¦pcien] Excepcion. n. Excuse. Magbuy¨®. [ecz¨¢min] Examinar. dispensar. Exchange. instigacion. ihiwalay. adj. Pal¨ªt. [ecscl¨¦m] Exclamar. [ecs¨¦s] Exceso. vagante. lumabis. v. v. Ibuny? purihin. Excitement. Except. elevar. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. adj. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. hig¨ªt. adj. parangalan. bigyang dahilan. n. Magpaumanhin. v. [ecscriuci¨¦cion] Tormento.. Excrete. adj. Pagkabuny?. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. mahig¨ªt. n. exceptuar. dahilan. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. Pag-ekskumulg¨¢. pagdum¨ª. Kalabis¨¢n. [ecs¨¦pt] Sino. sobresaliente. Galit. v. Pahirap. pas¨¢kit. Pumalit. anatema. Sigla. dum¨ª. [ecscr¨ªcien] Excrecion. [¨¦cselensi] Excelencia. lumagpas. [ecski¨²s] Excusar. magpalit. Except. siyasatin. etc. Excitability. ihiwalay sa iglesya. v. n. [¨¦cselens] Excelencia. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. Paumanhin. natatang¨¬. subal¨¬. maigi. adj. ipalikod. n. Excursive. Excretion. idum¨ª. [ecs¨ªding] Excesivo. pag-uusis¨¤. Excellency. Exculpation. trocar. Exceeding. ibukod. [ecs¨¢it] Excitar. [ecscli¨²sion] Exclusion. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Excise. elevacion. Excel. irritacion. n. [¨¦cselent] Excelente. Excommunicate. v. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion. conmocion. magpawalang bahal¨¤. n. v. [ecs¨ªd] Exceder. Excommunication. Excision. Exchangeable. Magpahirap. v. [ecs¨¦pt] Exceptuar. Mainam. Halimbaw¨¤.Exaggeration. Exclusion.

[ecziler¨¦cion] Alegria. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. Manungayaw. [eks¨¦mt] Exentar. Exordium. . Pagpapatawad. n. Executive. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. necesidad. [¨¦csikiuter] Ejecutar. Exhilarate. Exhibit. Hukaying mul? ang n¨¢libing. Pagkasaid. lumait.. [ecz¨ªstens] Existencia. Exist. n. Magsanay. deportar. bagay na mayroon. maggawad ng kapatawaran. Execution. enormidad. Paghukay na mul? sa inilibing. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. Exemplify. Executor. n. Pag-alis. [¨¦csidchent] Urgente. [ecz¨®scion] Agotamiento. Hing¨¢. Exigence. Exhume. [ecz¨ªbit] Exhibir. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion. manumpa. Magpatawad. Exhalation. Exit. Tagapagtanghal. [¨¦csersaiz] Ejercicio. atarear. Exemplary. maghayag. pagganap. Sikap. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. gumawa. pagkapat a. verdugo. Pagkatapon. Existence. [ecz¨®st] Apurar. v. n. n. [¨¦czail] Destierro. regocijo. Execrate. galak. Simula. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. Uliran. gumanap. humikayat. Magbigay-ulir¨¢n. v. Lay¨¤. [eczib¨ªcion] Exibicion. paris¨¢n. n. n. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. causar alegr¨ªa. Nauukol sa pagpapaganap. n. [ecz¨®rdioem] Exordio. Exhaustion. Expand. Exhort. n. apurado. Pagsasanay. Exercise. Exemplification. Kawala. destierro. [ecz¨ªleret] Alegrar. [¨¦csikiut] Ejecutar. [ecsi¨²m] Exhumar. halimbaw¨¤. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. v. [eks¨¦mcion] Exencion. enorme. [ecsj¨¦l] Exhalar. Huminga. n. desterrado. [ecz¨ªst] Existir. adj. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. ang tinatangkilik. Masaid. Exile. Palayain. paggaw¨¤. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. Tungayaw. Magsikap. Executer. magbigay lugod. tanghalan. Exhumation. Exodus. pamamarati. Exhaust. laya. [¨¦csidchens] Exigency. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. v. Magtanghal. extenuacion. sumpa. pagpapalakas g katawan. v. adj. Say¨¢. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. [ecsicr¨¦cion] Execracion. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. Pakitang halimbaw¨¤. Exhibition. n. v. ajusticiar. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. L¨¢basan. Pagsasagawa. n. bumitay. v. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. pumatay. Exhortation. Said. testamentario. modelo. kagalakan. n. pagbibigay -uliran. hikayat. n. Exhilaration. v. [ecs¨¦kiutres] Executrix. v. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. mamarati. empe?arse por alguno. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Exorbitant. adj. maldecir. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. berdugo. [¨¦czail] Desterrar. Execute. v. n. Executress. tagapatay. n. Exhaust. Exempt. Pangungusap. mwestra. Kailangan. pasimula. Exorbitance. Galing sa ibang lupain. kumalat. pangaral. libertar. Exonerate. n. v. hacer ejercicio. Tagapagsagawa. M¨¢dalian. mag palakas ng katawan. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. maldicion. Exemplar. n. tagatupad. Pagtatanghal. n. ihiwalay. Tagabitay. Executioner. ejecutora. v. lait. Exempt. n. libre por privilegio. n. pagbitay. magpumilit. Exemption. n. Exhale. Magpasay¨¢. desenterrar. exposicion. pr¨¢ctica. [ecz¨®neret] Exonerar. n. excesivo. adj. [eks¨¦mt] Exento. adj. n. [ecz¨®st] Exhausto. [¨¦csit] Salida. Exigent. mapata. v. [eczoner¨¦cien] Exoneracion. tagaganap. [¨¦csicret] Execrar. Kalabisan. tumupad. n. v. extrangero. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. Exert. Magsagawa. ensayo. Exhibit. exceso. agotar. maubos. singaw. taong tapon. [ecsp¨¢nd] Extender. cansar. adj. Pamamalag¨¬. adj. Exertion. Exile. mangaral. dilatar. Execration. Mangusap. Exhibitor. n. Lumag¨¬. n. v. Exotic. [ecs¨¦kiutor] Albacea. [¨¦csidchensi] Exigencia. tagapaghayag. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. [ecz¨®rt] Exhortar. n. Exercise. Exoneration. manifestar. [ecz¨¦rt] Esforzar. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. Uliran. ub¨®s. gumanap ng kaparusahan. Malabis. kasayah¨¢n. pata. n. lumawak. v. [eczort¨¦cion] Exhortacion. dapat halintularan. Lumwag. pagkaubos.

poner en peligro. dilatacion. Expect. mira. n. adj. Expose. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. Expatriation. gumast¨¢. v. [ecsp¨¦triet] Expatriar. v. Pumuputok. adj. N¨¢ipaliliwanag. umasa. aguardar. n. [ecsp¨®schiulet] Debatir. Gawang kabayanihan. Magsanay. conveniencia. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. ginast¨¢. [ecsp¨¦ctant] Esperador. n. paaninaw. Kakayahan. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. sumapanganib. gastar. Expectoration. Explicit. v. Kalawakan. adj. [ecsp¨ªriens] Experimentar. n. malinaw. [ecspl¨®siv] Explosivo. sumiyasat. adj. Ilabas. Pagtatanghal. Expediency. Expiate. Paglalakbay. Pagputok. Expiation. Pag-aar¨¬. adj. esperanza. [ecspl¨¦n] Explanar. tanghalan. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. Expire. [¨¦csport] Exportacion. Makipagtalo. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. v. Expectorate. Lutasin. [ecsp¨¢ir] Expirar. Expensive. n. Ibukod. Kasanay¨¢n. Expert. n. difundirse. [ecsp¨¦ns] Expensas. Pag-asa. oportunidad. magantabay. n. Pumutok. Gugol. Exportation. sumubok. explicar. [ecspl¨®it] Haza?a. Paghihintay. Export. n. [ecspl¨®r] Explorar. adj. Expedition. tuloy-tuloy. maggugol. magduk ot. Maliwanag. expedito. Experiment. nagugol. magpahayag. [ecsp¨¦l] Expeler. malagot ang hininga. perspectiva. v. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. [ecsp¨¦rt] Experto.Expanse. mangahas. [ecsp¨®rt] Exportar. v. Maghintay. malutas. v. mahal. Expedient. may-kaya. nagpapanambulat. [¨¦cspiet] Expiar. tikman. Lawig. Export. Expel. San¨¢y. Mangalat. n. pag-asa. sumilakb¨®. Expenditure. Magpaliwanag. mamatay . hecho her¨®ico. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. Experiment. n. Explosion. n. Gugol. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecsp¨ªriens] Experiencia. Expectation. lawak. morir. adj. n. Pagtatapon sa ibang lupain. n. v. v. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. Expectant. magmalas. Magtakip ng kasalanan. Sumubok. Expeditious. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. matulin. Expense. tumarok. lumaganap. Exploit. [ecsport¨¦cion] Exportacion. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. v. n. Explanatory. v. Expectance. conveniente. Explanation. [¨¦csplitiv] Expletivo. n. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. Matapos. k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. v. borrar un delito. contender. Nakapagpapaliwanag. adj. Explication. san¨¢y. Expletive. Madal?. Magtanghal. n. averiguar. desembolso. m aghayag. Expend. Explicable. habil. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. n. Exploration. . Expatriate. Itapon sa ibang lupain. Tumuklas. n. n. Explore. [ecspir¨¦cion] Expiracion. [ecsp¨¦ct] Esperar. [ecspid¨ªcioes] Pronto. Paliwanag. Expatiate. n. Expiration. subukin. Expansion. [ecspl¨®cion] Explosion. Pagtatakip ng kasalanan. [ecspid¨ªcien] Expedicion. [ecsp¨¦riment] Experimentar. Ang naghihintay. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. Expostulate. hangad. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. v. v. gastos. esperanza. Exposition. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. claro. Experience. arriesgar. [ecsp¨®z] Exponer. Explode. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. Dumahak. Pagsubok. Experienced. karapatan . pamamayani. ipadal¨¢. pr¨¢ctica. [ecsp¨¢nsion] Expansion. explicacion. adj. Gumugol. ang umaasa. pagkalagot ng hininga. Experience. Explosive. Explain. Expedite. [ecsp¨¢ns] Expansion. pagsasamantala. muerte. Marapat. Paliwanag. n. iwaks¨ª. [ecsp¨¦nd] Expender. pagkalutas. sondear. Magugol. Dahak. Pagkatapos. n. [¨¦cspidait] Expedir. pagkamatay. adj. despachar. Pagtuklas. [ecsp¨ªdient] Oportuno. bumug¨¢. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. Expertness. [ecspect¨¦cion] Expectacion. manifestar. [¨¦csplikebl] Explicable. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. [ecspi¨¦cion] Expiacion. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. v. gasto. [ecsp¨¦riment] Experimento. Bihas¨¢. hintay. v. masasamantala. kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. n. makipaglaban. n. desembolsar.

Dulo. adj. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. [ecspr¨¦s] Expresar. v. buti. pumuksa. [ecst¨¦mpori] De repente. dagdag. Extract. n. Expound. amplificar. Extraction. Kamatayan. kup¨¢s. Pagtatalo. adj. v. n. Ihayag. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. n. adj. adj. Extension. paniniil. enflaquecer. excelente. pumayat. Lab¨¢s. n. n. n. Pahabain. Lipulin. [ecspr¨¦cion] Expresion. [ecsp¨¢und] Exponer. Extuberance. n. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. mitigacion. Bukod. Labas. Extreme. Exquisiteness. Expulsion. Eye-brow. hang?in. [ecst¨¦nded] Extendido. perfeccion. Un¨¢t. d? k awasang kasaganaan. Ang labas. v. katkatin. [ecstr¨¦miti] Extremidad. manulisan. [ecst¨¦nd] Extender. exaltar. hangg¨¢. Exterminate. adj. abundantisimo. [ecsti¨²berans] Protuberancia. d? masayod na kasayahan. cancelar. Extinction. napakainam. adj. igi. Extort. singular. Extravagance. Sundan ng paningin. n. Kakatwa. pigain. pagkwan . n. v. Namamalag¨¬. Extend. karakaraka. ligaligin. n. Lubhang kasaganaan. v. n. adj. [ai] Ojear. [eczalt¨¦cion] Regocijo. Extremity. adj. Magpawis. dilatado. claro. Pumaw¨¬. Extinguish. adj. sumo placer. [¨¦cscuizitnes] Primor. [ecstr¨ªm] Extremo. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. humugot. Extensive. [ecsi¨²berans] Exuberancia. Exposure. [ecst¨¦niuet] Extenuar. adj. Extenuation. [ecspr¨¦s] Expreso. n. Paghugot. de improviso. n. n. adv. Exult. hugutin. Extinct. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. [ecst¨®rcion] Extorsion. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. [¨¦cstriket] Desembarazar. n. Manghin¨¤. Hayag. Purihin. Katwa. . unatin. v. [¨¦cstant] Estante. Pagpapalayas. Marahas. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. kakaib¨¢. Exterior. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. Mangagaw . hango. Extraordinary. Extravagant. hanggan. interpretar. Magalak. v. Ihayag. [ecst¨ªnct] Extinto. maigi. paghang¨°. n¨¢pakaigi. Extricate. malawak. ligalig. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. [¨¦cstract] Extracto. raro. Extract. External. [ecst¨®rcienet] Violento. n. suma abundancia. banatin. Gul¨®. Extol. Extirpation. [ecst¨¦rminet] Exterminar. Sulyap. Bukod-tang¨¬. Pamamahayag. Pagdaka. Express. [ecstr¨¢ct] Extraer. Extirpate. n. [ecsi¨²berant] Exuberante. Malawig. pananalita. v. adj. Extended. panunulisan. exposicion. Eye. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. [ecst¨ªrior] Exterior. [ecst¨ªnccion] Extincion. sumugp?. v. adquirir por violencia. [ecst¨¦rnal] Externo. wak¨¢s. [ecst¨®l] Alabar. Pagbunot. Express. panghihin¨¤. gusutin. Extrication. lumipol. n¨¢paka sagan¨¤. n. Eye-ball. extractar. ipaliwanag. Paglipol. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. Eye. v. burah¨ªn. Extreme. hangg¨¢. adj. Hugutin. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. matwa ng d? masayod. Extortion. exprimir. paghantad. [¨¢iglans] Ojeada. [¨¢ibro] Ceja. el grado mas elevado de alguna cosa. adj. paghugot. [ecst¨¦ncion] Extension. n. Kat¨¢s. sumo. Galak. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. katas¨ªn. Itim ng mat¨¢.Expostulation. Exude. [¨¦cscuizit] Exquisito. Panganyay¨¤. katas¨ªn. Expunge. [ecz¨®lt] Regocijarse. Extenuate. Kilay. [ecstr¨ªm] Extremo. [ecsi¨²d] Sudar. n. v. extirpacion. n. desarraigar. [ecst¨¦nsiv] Extenso. lawak. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. n. Exterior. n. Extent. Eye-glance. Dulo. v. Pangangayayat. n. Patay. n. adj. Extermination. desenredar. Exultation. Extant. Pang-aagaw. maliwanag. Extempore. exhalar. mangayayat. Lak¨ª. ban¨¢t. Pawiin. kuha. [ai] Ojo. supremo. Lawig. Exuberance. Expression. [ecsp¨®ndch] Borrar. disputa. manggahas¨¤. Inam. Lubhang sagan¨¤. [ecst¨ªrior] El exterior. [ecst¨ªrpet] Extirpar. Extortionate. ibuny?. gusot. v. Exquisite. excelencia. v. n. desarraigar. pangungunsap. Exuberant. v. pagtataboy. Extra. apagado. panggagahas¨¤. maniil. observar. Dulo. Mat¨¢. existente. [¨¦cstra] Extra. Guluhin. [ecst¨¦nt] Extencion. Mainam. Bumunot. kakatwa.

[fac¨¦t] Faceta. v. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. [fez] Hacer frente. palabir?. n. n. [f¨¦ded] Decaido. Factitious. sup erficie de una cosa. Paimbabaw. [f¨¢biul?s] Fabuloso. ma . magkwento. kapariwaraan. Fagot. gracioso. n. mapagpayag. n. iharap. pagmumukha. magsinungaling. Bigkis. [fesd] Lo que tiene cara. magpamukha. Magkulang. kulang. [¨¢ilet] Resquicio. n. n. Fabric. [f¨¢ccioes] Faccioso. Face. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. faz. Salamin sa mat¨¢. Mang-uupat. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. desgracia. n. Fail. n. Factory. alipin. mapagpataw¨¢. aspecto. Pangil. [f¨¢cil] F¨¢cil. trabajar demasiado por otro. Kadalian. [fad] Frusler¨ªa. mapagal. perderse. ni?er¨ªa. jocoso. Fabricate. paris¨¢n. Magkunwa. Faculty. adj. Facsimile. [fag-¨¦nd] Cadillos. Pangkat. Eye-tooth. [f¨¢ctor] Factor. yaring may halo oman. Faction. F Fa. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. v. Munting pul¨°. Eye-lash. marchitado. Bul¨¢g. adj. [f¨¢briket] Fabricar. realidad. [f¨¦sing] En frente. Manggagaw¨¤. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. Magaan. [fe¨ªd] Decaer. mayum¨¬. Facilitate. buhol sa pa ny?. [fag] Trabajador. Pagpapagaan. Matalinghag¨¤. [fas¨ªcioes] Chistoso. kaligtaan. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. husayin. Fact. harap¨¢n. talinghag¨¤. Balot. afable. n. Fable. [fac¨¦d] Fachada. n. Facing. v. Face. k¨¢alitan. tal¨¬. poder. Kumupas. n. Fade. apariencia. Fag. Paggawa ng anomang may hal¨°. copia exacta. cuarta voz de la m¨²sica. [fa] Fa. Eye-witness. n. [¨¢iglas] Anteojo. kalikutan. Mukha. Sa tapat. Facile. marchitar. hind? totoo. Talukap ng mata. haz. malant¨¢. n. Pugad ng ibong mangdadagit. [f¨¢bric] F¨¢brica. [fe¨ªl] Omision. n. [faccioenist] El que excita facciones. n. karaagan. Munting mukha. Ligta. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. Sak¨ªt ng mata. n. rostro. n. yum¨¬. Fail. Saks¨ªng nakakita. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. v. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. manufactura. contar f¨¢bulas. Eye-wink. Lwa ng mat¨¢. Pagaanin. v. n. Suly¨¢p. Factious. esclavo. Bagay. Fabulous. Faded. kapahamak an. cubierta. adj. adj. [fas¨ªlitet] Facilitar. Eyeless. [¨¢isor] Mal de ojos. Masay¨¢. n. Eyeshot. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. Isang bagay na katungkulan. n. Fabulist. mapata sa pamamanginoon. [¨¢ilash] Pesta?a. kakulangan. [¨¢iet] Isleta. May mukha. Facility. kwento. frontispicio de un edificio. fallecer. Eyelid. m¨¢ligtaan. disensi¨®n. pangyayari. Eye-sore. n. [f¨¢kulti] Facultad. mentir. P¨¢gawaan. [¨¢isait] Vista. adj. Pil¨ªk-mat¨¢. n. Factor. [fact] Hecho. Kapangyarihan. [fe¨ªl] Faltar. descuidar. Kup¨¢s. n. nudo en el pa?o. [¨¢iles] Ciego. Factionist. n. Facing. Eyot. Facetious. [¨¢ituz] Colmillo. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. encarar. perecer. ligereza. n. Paning¨ªn. Humarap. n. gul¨®. n. paghusay. n. Likot. [fas¨ªliti] Facilidad. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. Fable. Fad. masunurin. [f¨¦bl] F¨¢bula. kagaanan. Kindat. Facilitation. omitir. Fag-end. Facet. [fact¨ªcioes] Facticio. Eyry. ipamukha. n. [f¨¦sing] Paramento. frente. Fag. n. v. kunwa. magsalaysay ng katha lamang. f¨¢brica. n. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. n. [¨¢ilid] P¨¢rpado. any?. n. lant¨¢. docil. M apata. katotohanan. n. n. [fez] Cara. Eyelet. v. Eye-sight. aporo. Faced. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. Facade. fachada. Hugis. adv. [f¨¢biulist] Fabulista. Kathang salaysay. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°.Eye glass. Fabrication. [f¨¢ccioen] Faccion. wangis. adj. [¨¢ishot] Ojeada. [¨¢iwink] Gui?ada. sedicioso. adj. pulutong. n. mang-gugulo. [f¨¦bl] Fingir.

afamado. Faintness. [f¨®lsifai] Falsificar. laglag. Magand¨¢. False. katoto. nababagay. [f¨¦mili] Familia. Umutal-ut¨¢l. naakm a. renombre. tumakpak. [fe¨ªr] Belleza. adj. flaqueza. Falsehood. sangbahayan. pagkakalingat. quiebra. desmayo. kagandahan. con buena armonia. Fair. Dwende. [familiariti] Familiaridad. Ng boong galang. ng boong pagtatapat. takpak. [f¨®len] Caido. mag-anak. adj. Fallow. n. Hib¨°. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. defecto. n. magkulang. [fe¨ªr] Hermoso. Masaya. lagpak. kapansanan. defecto. Dwag. magiting. bello. mamansag. [fol] Caer. [f¨¦ntnes] Languidez. n. n. Kabantugan. n. Faithful. [f¨¦zfuli] Fielmente. Falsify. mamatay sa guto m. adj. [fe¨ªm] Fama. Bagsak. [fe¨ªn] Gustosamente. n. lisya. Manghihib¨°. n. marik¨ªt. tyangi. karikitan. adj. Taksil. [f¨¦min] Hambre. dik¨ªt. divulgar. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. Gand¨¢. n. Ganda. Kabasalan. [femd] Afamado. [f¨®lsiti] Falsedad. hermosura. gal¨¢k. [f¨¢laci] Falacia. lagla g. descuido. Karaniwan. Famous. Pagsanayan. bansag. Kakulangan. Tapat. [fe¨ªm] Afamar. [f¨¢mish] Hambrear. Hul¨®g. Fair. con gusto. Fallow. [fez] Fe. adv. bugs?. [f¨¦ri] Duende. magd aray¨¤. Lupang ¨¢raruhin. Fain. [fal¨®] Cultivable. Ng boong lugod. kalaguy¨°. n. [f¨®lter] Tartamudear. p¨¦rfido. Falling-sickness. bumugs?. hermosura. [f¨¦mes] Famoso. hind? laya sa pagkakamal?. n. Family. [feint] L¨¢nguido.wala. Bantog. Pagkak¨¢bul¨¤. carest¨ªa. pagkalugi. Sinungaling. kilalanin. creencia. dwag. pagkatalastas. renombrado. Nauukol sa dwende. [fal¨¦ch?s] Falaz. [fal¨®] Tierra que descansa. n. decadencia. suk¨¢b. fraudulento. magiting. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. v. enga?o. [fe¨ªn] Alegre. kapintasan. [f¨¦ling] Falta. enga?o. Nagkakabul¨¤. ham ak. kasangbahay. comun. Falter. matatakutin. Fainting. n. pusil¨¢nime. Palsipikahin. n. malaglag. Perya. lilo. Faint. Fairing. [fe¨ªn] Desear ardientemente. [fol] Caida. Familiarize. [f¨¦zles] Infiel. [f¨¦ring] Ferias. dayain. Faithfulnes. Fain. Fain. Fallacy. kasamasama. tapat-na-loob. bansag. adj. faltar. v. Kakulangan. [f¨®koen] Halcon. culpa. n. n. Bantog. Lawin. adv. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. Pananampalataya. lealtad. madwag. K¨¢si. Fairy. [fam¨ªliar] Familiar. Fallacious. Fairy. [f¨¦zful] Fiel. Magmith?. Famish. Mahulog. v. adj. v. walang katotoh anan. bulaan. kagitingan. n. Kagut¨®m. Familiar. kabulaanan. sala. Faint-hearted. Manglata sa gutom. Fallowness. [fols] Falso. Pagkakilala. ¨¢raruhin. saklaw ng pagkak¨¢mal?. [f¨¢libl] Falible. kagandahan. Lupaypay. day¨¤. Magbansag. adj. kasinungalingan. [falib¨ªliti] Falibilidad. adj. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. leal. adj. Kasinungalingan. . Kahinaan ng loob. Falcon. contento. adj. Day¨¤. kasalatan. Panghihin¨¤. dikit. Fall. [fe¨ªrnes] Belleza. Fallible. pagkasanay. v. n. catarata. Pamilya. v. angkan. Fallibility. maparam. n. pagkakas i. [f¨¦liur] Falta. Faint. Falsity. Fairness. Faithfully. pagkabagsak. v. Fall. [f¨®ltering] Debilidad. hind? totoo. magago. n. morirse de hambre. Fame. n. acobardar. v. Fair. karayaan. lumagpak. pagkahulog. karikitan. adj. bagsak. [fe¨ªr] Cortesmente. Failing. adj. Panglulupaypay. Manglupaypay. adv. Faithless. n. [f¨¦nting] Deliquio. salto. Na may pagtatapat. mentira. enga?oso. Famed. adj. ordinario. hwad. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. Familiar. Pagtatapat. bancarrota. Familiarity. Failure. medroso. bumagsak. de buena gana. Faltering. Faith. [f¨®lsjud] Falsedad. v. Famine. pagkabagsak ng pagkabuhay. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. adj. pagkawala ng malay. Himatay. magdaray¨¤. cobarde. [fe¨ªnt] Desmayar. adj. Fallen. adj. n. n. Fame.

bungangisip. adj. Farm. Fare. asegurar. viaje. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. Fasten. v. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. hak¨¤. [f¨¢cioen] Formar. tabas. pangpahangin. Fan. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. magbukid. Kabulagan sa paniniwal¨¤. n. broza. Farrow. lupang bungkalin. n. adv. ping¨¹e. adj. Farmer. pronto. n. [farm] Heredad. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. nakakaabala. bulag na pagkatig. upa. & n. [f¨¦ruel] A Dios. paglalakbay. fijar. Magsasaka. [farr¨¦go] Farrago. Manganak ang inah¨ªng baboy. [f¨¢rsical] Burlesco. n. destino. Any?. Malay¨° pa. Ayuno. distante. Fantastic. [f¨¢rrier] Herrador. Looban na may pananim. Matat¨¢g. imaginacion. bayad. katibayan. funesto. Malay¨°. adj. yar¨¬. G¨²nitain. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. [fast] Ayunar. [fang] Colmillo. Mangbabakal sa paa ng kabayo. mal¨ªng hak¨¤. panggaganya k ng kalooban. despedida. Farm. Farther. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. manghalina. [fe¨ªt] Suerte. aventador. Farming. grasa. Fare-well. Farrier. [farm-yard] Corral. Fast. [fat] Gordo. mga bagay na t apon. [f¨¢sn] Afirmar. Farther. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. Farthest. Mga bagong bagay. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. Fancy. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. Kawan ng biik. n. estable. [fet¨¢liti] Fatalidad. Fat. Am¨¢. matulin. moda. Father. adaptar. moda. maglapat. Ma -any?. moda Fancy-ball. Kataw¨¢taw¨¢. n. adj. [fars] Farsa. [far] Lejos. Magsaka. pagtibayin. madal?. [fast] Firme. Fatal. panaginip. [fat] Gordura. pagkain. [f¨¢rmer] Labrador. Far. n. pik¨ªtmatang s Fanaticism. aventar. n. Taba. n. Magpaypay. ang n¨¢momoda. Paalam. amoldar. Far. int. [f?n] Abanico. Gun¨ªgun¨ª. v. asal. [fast] Ayuno. v. n. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. bukid. v. Fat. ikapit na maigi. Lupang pag-aar¨¬. Fastidious. caprichoso. ajuste. Tibay. [f?r] Viajar. Kasawian. Fascinate. Gunigun¨ª. n. [f¨¦talizm] Fatalismo. n. kulasyon. agricultura. Fastness. sementera. [f¨¢sinet] Fascinar. Pagsasaka. adj. solidez. n. [farm] Cultivar. sa dak¨® roon. Fanciful. uso. adj. [farming] Labranza.Fan. K¨¢layulayuan. [fastoer] Ayunador. desde?oso. adj. Magtatag. [f?n] Abanicar. m¨¢isip. n. Komedya. pamaypay. n. comida. Dayain ang paningin. Nakamamatay. v. fantasear. Fatalism. n. ugal¨¬. lumin¨¢ng. n. Fast. Fast. mas adelante. [fastidioes] Fastidioso. mangga nyak ng kalooban. kasawian. veloz. kaugalian. v. . [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. n. encantar. v. Pasahe. Fatality. magulang. Fancy. palab¨¢s. n. [fat] Engordar [se]. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. adj. abaniko. [f?r] Pasaje. adj. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. n. Fancy-articles. [f¨¢cioen] Forma. Farrago. n. mag-abaniko. Malay¨°. Fascination. fuerte. Pangil. adj. v. Farcical. Mataba. paga. Kapalaran. Maglakbay. bumukid. Talag¨¢. n. Fat. war¨¬. m¨¢war¨¬. Paypay. adj. Faster. [far] Lejano. n. bir¨°. v. kathakatha. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. adj. palad. Lalong malay¨°. Kamatayan. Fast-day. Fashion. matibay. M¨¢gun¨ªgun¨ª. Mga bagay na walang kabuluhan. [f¨¦nsi] Imaginar. Mapag-ayuno. Fashionable. [f¨¦tal] Fatal. Farce. Bulag na paniniwal¨¤. Farm-yard. Fashion. Fare. Fang. [f¨¢dzer] Padre. adj. n. nakasasaw?. encanto. [f¨¢rdzer] Mas lejos. v. Mag-ayuno. n. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. [f¨¦nsiful] Imaginativo. Fanatic. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. Fate. Pagdaray¨¤ ng paningin. [fan¨¢tizism] Fanatismo. adv. Nakayayamot. Fated. magkulasyon. n. Magpataba. Farrow. moda. [f¨¢stnes] Firmeza. mag-pahangin. [f¨¢rdzer] Mas lejos.

mag-ugpong. walang mal?. adj. n. [f¨¢dzerlend] Patria. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. Matapang. festin. [f¨ªsibl] Factible. Magpista. [fist] Festejar. walang sal a. Fatuous. [f¨®cet] Espita. adj. Fault. Feebleness. proteger. taruk¨ªn. n. [f¨¢tnes] Gordura. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. Faulty. Dipa. Matakot. kam alian. defectuoso. sin temor. tumaba. . may sala. sangdip¨¢. Favourite. sukat ma gyari. Pagkaam¨¢. yar¨¬. [f¨¢tn] Cebar. Mabagal. [f¨¢tling] Ceb¨®n. Gripo. Fatten. propicio. malakas ang loob. Fatigue. Federation. Faucet. Favour. n. kaupahan. rostro. n. magpig¨ªng. Mabalahibo. Fat-witted. n. v. [f¨¢dzerjud] Paternidad. Mag¨¢gawa. Fatty. Faultless. Featherly. Pist¨¢. [f¨¦vorit] Favorito. [f¨®lti] Culpable. [f¨¦vorit] Favorecido. engrosarse. defecto. adj. adj. culpa. ungas. p¨ªgingan. salario. adj. [f¨ªbl] Debil. [fon] Adular servilmente. n. [fon] Adulacion servil y baja. makupad. v. v. [fatiu¨ªti] Fatuidad. [fi¨¦rful] Medroso. audaz. K¨¢sunduan. n. Tumub¨° ang balahibo. paga. Umupa. utang na loob. insensato. n. adj. n. [f¨ªkoend] Fecundo. Fatness. Any?. lingap. [f¨¦vorabl] Favorable. recompensa. Fear. kasayahan. Fay. Fathom. tangkilikin. Gawa. adj. sondear. Fatigue. v. adj.. Pagod. Fearless. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Fecundity. [fat¨ªg] Fatigar. gant¨ª. [f¨¢zoemles] Insondable. n. [f¨¢zoem] Medir por brazo. tonto. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. nauukol sa am¨¢. Dipah¨ªn. m¨¢isasagawa. mamur¨¬ ng pakunwa. semejante ¨¢ las plumas. [folt] Falta. n. Father-in-law. Kasaganaan. [fi¨¢r] Temer. m agsugpon. n. Kaling¨¤. n. Upa. animal que se ceba para comer. [fi] Derechos. Magdugtong. sala. [f¨ªalti] Homenaje. n. [fat¨ªg] Fatiga. hin¨¤. fertilidad. Kasund?. v. [f¨¦briueri] Febrero. kagagaw¨¢n. Minamahal. Fawn. v. [f¨¢dzerli] Paternal. [f¨¢zoem] Braza. pagal¨ªn. Sang-ayon. [fi] Pagar. Kahinaan. tapat na loob. [fe] Escarabotear. adj. kapagalan. bayad. Fatling. temor. adj. [fed¨¦ralist] Federalista. Fathom. pesado. Kamusmusan. Pagtatapat ng loob. Feeble. Byenang lalake. n. kasiraan. temeroso. [f¨¦doeral] Federal. tila balahibo. cansar. accion. matatakut¨ªn. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. Kakulangan. prol¨ªfico.Fatherhood. n. n. Fealty. Federal. Favour. Feather. [f¨¦dzer] Pluma. katabaan. practicable. t¨ªmido. k¨¢yarian. n. patabain. naaayon. v. Feat. patain. lealtad. pagmumukha. [fi¨¢r] Miedo. [f¨¦dzer] Emplumar. n. [f¨¦vor] Favor. Feast. Lupang kin¨¢mulatan. sin falta. n. n. beneficio. Pebrero. amedrentar. Favourable. hacedero. Pagurin. Fatherland. Favourite. n. Fee. n. Taba. February. pagal. [f¨®ltles] Perfecto. hangal. [f¨¢t-uited] Torpe. gumant¨ª. Kalingain. craso. Feast. Fatherless. engordar. Tak¨®t. [fist] Fiesta. [f¨ªblnes] Debilidad. wala ng takot. ajustar una pieza con otra. Fatherly. Federalist. Mataba. D? matarok. kasalanan. Ulila sa am¨¢. [f¨¢tiuoes] Fatuo. [f¨¦vor] Favorecer. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Fecund. Fearful. Magpataba. handa¨¢n. n. Takot. may kapintasan. tumakot. Fear. Fathomless. simpleza. manakot. adj. [fichoer] Semblante. P¨¢tabain. Fatuity. n. Feather. [fit] Hecho. Feature. [fik¨¢nditi] Fecundidad. Feasibility. cansancio. tignan. v. v. May kamalian. Sagan¨¤. haza?a. Fawn. adj. [f¨¢ti] Untoso. kunwang papuri. n. v. kayar?. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. magbayad. [f¨¦dzerli] Plumado. adj. Panunuya. n. adj. Fee. lupang tinubuan. Manuya. n. n. kapaguran. magsay¨¢. Musmos. delito. recompensar. Feasible. pata. Mahin¨¤. katakutan. Itinatang¨¬. ping¨¹e. maghanda. lingapin. Sa ama. Walang kulang. banquete.

fogoso. Kababayan. v. [fil¨ªsiti] Felicidad. pantano. pag-usigin. Paimbabaw. pakikisama. Feed. Fertilize. Pieltro. n. taksil. braveza. Nauukol sa pus¨¤. Ferret. disimular. adj. sociedad. mabaks¨ªk. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. n. [f¨¦riul] F¨¦rula. fecundo. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. avallar un sitio. Esgrima. [fe¨ªn] Fingir. mabunga. [f¨¦r-ri] Vadeo. Feeling. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. [f¨¦r-riedch] Barcaje. Ferryman. [foert¨ªliti] Fertilidad. v. alimentar. sukab. Magbakod. pakikilugod. Fertile. Paghilab. adj. Ferment. abundancia. Fervent. Felt. Feign. Fell. cercamiento. Fervid. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. [fens] Cercar. n. Lat¨ªan. pacer. Bayad sa tawid. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. Ningas ng loob. compatriota. camarada.Feed. kaswailan. n. Mga paa. n. p¨¦rfido. gatecto. pangpatid-gutom. Magpataba ng lup¨¤. ardor. bakuran. Feminine. [fel] Cuero. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. Felicitous. [f¨¦minin] Femenino. Pagkain. Felly. Buklod. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. v. sentido. pangpahilab. [felt] Fieltro. adj. n. Fend. Fellow. Iwaks¨ª. Taong swail. kapw¨¤-tao. v. perverso. pellejo. Pakikidamdam. sukab. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. magbalatkay?. v. b¨¢rbaro. adj. katapangan. Feel. Walang bakod. Fellow-creature. Katad. v. Kabangisan. n. n. Felonious. Mailap. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. [fir¨®siti] Ferocidad. Kasama. humip¨°. M¨¢nanawid. Felon. n. derrocar. lag?. zelo. [fel] Derribar. Nauukol sa baywang. pakunwa. Felicitate. Ferocious. n. ikog. Ferule. Feet. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. magpanginain. [fit] Pies. Bakasin. Felicitation. Paimbabaw. n. [fen] Marjal. Magbwal. [f¨¦rment] Fermento. pakunwa. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. Samah¨¢n. [f¨ªlain] Gatuno. fervoroso. Magkunwa. crueldad. palmeta. Fervency. bakuran. Ferociousness. Feigned. magbaksak. n. Feint. [f¨¦nsing] Esgrima. disimulacion. Mapalad. tampalasan. [f¨¦lo] Compa?ero. abundancia. pus¨®ng. adj. Fenceless. n. Kaligayahan. kapa. pagbabago. traidor. [fel] Cruel. Katampalasanan. n. n. [f¨¦rvensi] Fervor. Ferriage. n. Fence. pus¨®ng. Fell. magpaimbabaw. enhorabuena. n. n. malag?. Mabaksik. n. Fellowship. adj. balat. Fermentation. [f¨¦loen] Cruel. [f¨ªrain] Ferino. averiguar. n. Tampalasan. salvaje. Katabaan ng lup¨¤. Feline. Femoral. Kabangisan. [f¨¦r-ret] Rastrear. [fend] Rechazar. disimulado. pakiramdam. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. Mabangis. n. [f¨ªmel] Hembra. alimentacion. kumapa. n. Female. damdam. [fil¨ªsitoes] Feliz. Fertility. Magpakain. Damdam. Mapusok. adj. adj. maginghawa. palpar. n. kalupain. sensibilidad. pusok ng loob. ukol sa gubat. adj. Maningas na nais. [fid] Comida. v. adj. n. Pangkam¨¢ ng gulong. Nauukol sa babae. n. Fertileness. bienaventurado. [f¨¦loni] Felon¨ªa. n. n. T¨¢wiran. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. adj. [fir¨®cioes] Feroz. Mataba. n. v. n. [fent] Ficcion. cruel. [fens] Cerco. kasukab¨¢n. congratulacion. n. [f¨ªling] Tacto. Fence. sikap. Hip¨°. Fen. Fencing. n. adj. adj. [fend] Fingido. Kapw¨¤. Bakod. Fell. magpasabsab. kabaksikan. [fil¨ªsitet] Felicitar. Felony. Fellow-feeling. [fil¨®nioes] Malvado. [f¨¦rvid] Ardiente. kalaguan. [f¨¦moral] Femoral. Ferry. v. Taba. Feel. Fender. [f¨¦rriman] Barquero. masikap. Barandilya sa harapan ng bahay. Fellow-citizen. Mabagsik. [fil] Sentir. kaluguran. Pakikil ugod. Panghilab. Nauukol sa babae. [fil] Tacto. Female. n. [f¨ªmel] Femenino. Felicity. [fid] Nutrir. Ferine. Felon. n. fiero. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. mabangis. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. Babae. adj. Mak¨¢ramdam. piel. . [f¨¦rvent] Ferviente. adj. Ferocity.

[f¨ªdlstring] Cuerda de violin. mabagsik. Fieriness. Fickle. n. Pist¨¢. feroz. [f¨¢ieri] Igneo. n. pagkakagal¨ªt. maningas. Fickleness. embuste. Fiendish. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. masay¨¢. n. Fierceness. [f¨¦stal] Festivo. [f¨ªdlstic] Arco de violin. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. alegre. adj. Fiery. Limang p?. [fi¨²-el] Le?a. afan. Katha. Fifteen. [fetch] Estratagema. . Fiddle. int. n. Fie. Magsinungal¨ªng. Fetch. [f¨ªfti] Cincuenta. inconstante. Fetidness. n. pagkakasira. [fig] Higo. pangpangaw. alisaga. [fib] Mentira. Fever. Bah¨°. [fai] ?Vaya!. Gayak na bulaklak. [fi¨²] Poco. [f¨ªdcheti] Inquieto. adj. [f¨ªklnes] Volubilidad. Kabangisan. Fig. v. mahilach¨¢. S¨¢lawahan. Fiddlestring. [f¨ªbiula] Hebilla. Fiddler. Kasinungalingan. n. [f¨¦stival] Festivo. Tumugtog ng byol¨ªn. Ark¨® ng byol¨ªn. adj. n. kahambugan. bunga ¨® dahon. adj. Byol¨ªn. twa. n. Fetters. n. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. Sa ika lima. v. v. Balis¨¢. [f¨¦stival] Fiesta. larangan. adj. n. Fetlock. [f¨¢if] P¨ªfano. parang. [f¨¦tid] F¨¦tido. n. n. lealtad. Festoon. Fiancee. Fib. Fewel. Fierce. adj. Kasayahan.Fervor. Fictitious. [f¨¢ibr?s] Fibroso. n. [fif] Feudo. Hebilya. Hind? totoo. inflamarse. kabulaanan. n. hediondo. Pito. kapusukan. disension. Kaaway. adj. [fifz] Quinto. demoniaco. Magnan¨¤. n. Fiber. Few. adj. Pagtatapat. n. maghambog. Ika lima. Fester. [f¨ªverish] Febricitante. [f¨ªdchet] Inquietarse. v. Nag-aapoy. Fifty. Away. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. mudable. Kaont?. adv. encadenar. campa?a. Feverish. maligay¨¤. Mabangis. n. Kabalisahan. n. Damal. adj. hib¨°. adj. adj. [find] Enemigo. [f¨¦toers] Grillos. Fibrous. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. col¨¦rico. Fidget. quinceno. n. [f¨¢iat] Mandato absoluto. magbulaan. Festal. Byolinista. inconstancia. [f¨¦stiv] Festivo. Fifthly. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. bukiran. Fifth. n. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. variable. calenturiento. Init. Fiddlestick. fogoso. hilach¨¢. n. Fib. Ika limang p?. d? m¨¢pakali. n. Feudal. Field piece. alegria. kalaban. [fikl] Voluble. n. kaalisagaan. Bukid. mapusok. malyab. Masay¨¢. Hibl¨¢. ?Ayan! Fief. v. Festival. Festive. Kanyong may gulong. n. [f¨ªccion] Ficcion. Utos na mahigpit. Lal¨¢ng. Field. Ningas ng kalooban. Mahibl¨¢. Fidget. adj. n. Panggatong. Feud. Malalagnatin. Fidgety. Festival. ipangaw. adj. invencion. [f¨¦tloc] Cerneja. Ika labing lim¨¢. v. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. Igos. [f¨ªrznes] Fiereza. adj. [f¨ªfzli] En quinto lugar. Masay¨¤. Fiat. Fetter. [fest¨ªviti] Festividad. Fiction. hebra. bucle. [fians¨¦] Mujer comprometida. hind? totoo. Mabalis¨¢. hedor. Fetch. Fidelity. impaciente. Fiddle. masamang amoy. [fi¨²dal] Feudal. Fiftieth. Fetid. kaligayahan. Lagnat. kabagsikan. n. calentura. [fib] Mentir. Suutan ng damal. [fict¨ªci?s] Ficticio. Balahibo sa paa ng kabayo. [f¨ªdler] Violinista. Fifteenth. [f¨ªdl] Tocar el violin. Mabah¨°. Magdal¨¢. contienda. Pagk¨¢salawahan. Parang demonyo. adj. adj. [fid¨¦liti] Fidelidad. artificio. [f¨¢ierines] Ardor. [f¨ªftin] Quince. [f¨¦tidnes] Fetor. Fiend. ferocidad. n. zelo. [f¨ªver] Fiebre. n. adj. [f¨¦rvoer] Fervor. campi?a. Nauukol sa pist¨¢. [f¨¢iber] Fibra. [f¨¦toer] Engrillar. [fiud] Ri?a. fogosidad. [f¨ªndish] Ente infernal. n. Lab¨ªng lim¨¢. adj. n. pusok. demonyo. adj. [fest¨²n] Feston. Festivity. Kwerdas ng byol¨ªn. [f¨¦stoer] Enconarse. pistahan. [firz] Fiero. sinat. Fife. [f¨ªdl] Violin. k¨¢alitan. [fild] Campo. n. Fibula. fingido. ma gagalit¨ªn. amoy na masama. n. demonio.

Finite. Fire. [fil] Hartura. v. Figure. [f¨ªlzines] Inmundicia. Kikil. Filtration. [f¨ªnguer] Tocar. alm¨¢s na pumuputok. [f¨ªlament] Filamento. s¨²nog. v. Tekas. Hipuin. May palikpik. Find. May kainaman. Finless. [fil] Llenar. Dum¨ª. Manekas. marikit. Filtrate. Fine. [f¨¢inali] Finalmente. Fillet. Alitaptap. v. suciedad. henchir. adorno. Fillip. n. Marum¨ª. May katapusan. Sulig¨¬. Sumal¨¤. balat na man¨ªpis. ¨²ltimamente. [f¨¢it] Pelea. terminar. Financial. incendio. n. Film. Financier. [f¨¢in] Multar. rebentador. v. Filthy. manosear. Finally.Fight. n. [f¨ªnguer-stol] Dedal. Palikpik. makatuklas. n. [f¨¢inans] Renta. sukal. [f¨ªlial] Filial. [filtrecion] Filtracion. v. busugin. v. adj. [f¨¢inri] Primor. Firefly. Sa hul¨ª. lamasin. v. File. v. Fight. ha limbaw¨¤. ¨²ltimo. Magsurs¨ª. invencion. n. [f¨ªlcher] Ratero. [f¨¢inli] Primorosamente. yumar¨¬. may hangg¨¢. Figure. Makasumpong. n. adj. [f¨¢il] Lima. Tulisang dagat. Filial. Filament. hilach¨¢. adj. combatir. [f¨¢ind] Encontrar. Fill. adj. Finger. Nauukol sa an¨¢k. Mainam. filibustero. [f¨ªligri] Filigrana. masukal. [f¨¢inal] Final. inflamar. n. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. Filcher. Finding. gayak. Inahing kabayo. [f¨ªnles] Sin aletas. Magbanhay. [filz] Inmundicia. abundancia. adj. Firearms. v. Filter. v. Pit¨ªk. magpaningas ng apoy. [f¨ªguiur] Figura. combate. n. [f¨¢in] Multa. Umaway. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. Hul¨ª. buscar. Finely. Mult¨¢. n. [f¨¢in-dro] Zurcir. forma exterior. adj. Pinagkikilan. n. lumbre. n. batallar. Finish. Sala¨¢n. hichura. basura. Fine. pamimilak. . n. [fil¨ªbuster] Pirata. Finery. pinakawangis. laban¨¢n. [f¨ªlzi] Sucio. [f¨ªli] Potranca. n. sa katapusan. v. humanap. katapusan. [f¨¢il] Limar. Final. Finger. n. afectado. Filter. Fireman. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. [f¨ªltret] Filtrar. Pagsal¨¤. n. [f¨ªlet] Venda. [f¨ªguiur] Figurar. [f¨ªlip] Papirote. n. Filly. tira ¨® faja. [f¨¢it] Pelear. Fillip. n. Katapusan. pagkatuklas. away. sukal. n. n. Filibuster. Fire-brand. [f¨ªlip] Dar un papirote. sigsig. [f¨ªni] Armado de aletas. adv. Filigree. Apoy. Filch. lumaban. Dum¨ª. colmo. [f¨ªnguer] Dedo. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. mangdukot. n. hacienda p¨²blica. Sumal¨¤. adj. n. v. may kagandahan. Basahang panal¨¬. Tumapos. Dalir¨¬. Sumunog. pinakaany?. n. Pinakahwad. Pumit¨ªk. [f¨¢ir] Fuego. batalla. n. [film] Pel¨ªcula. [f¨¢in] Fino. wakas. [fin] Aleta [de pez]. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. Finish. Salaping bayan. n. kikilin. n. Filth. Sangkap ng gint? ¨® pilak. Any?. kasaganaan. sa wakas. [f¨ªnish] Acabar. Finger-stall. Fill. Kumikil. Nauukol s imilak. adj. Fin. n. [f¨ªlter] Filtro. Fine-draw. Hibl¨¢. wakas. bumusog. File. n. [filch] Ratear. suciedad. [f¨¢ircrakers] Cohetes. n. punuin. atav¨ªo. adv. concluir. [f¨¢ir] Quemar. Finny. Pumun?. adj. Finical. adj. [f¨ªnish] Acabamiento. Filings. maganda. Pagkasumpong. pulir. Kwites. [f¨¢irarms] Armas de fuego. Finance. Kabusugan. Pel¨ªcula. [f¨ªguiurativ] Figurativo. kayarian. mangdudukot. n. Figurative. [f¨¢inding] Descubrimiento. Filthiness. [f¨¢ilings] Limaduras. sangkap. Walang palikpik. Bar¨ªl. con elegancia. Fine. Firecrackers. n. [f¨ªnical] Delicado. [f¨¢irman] Bombero. Dilag. lindo. gumuhit ng any?. Mainam. bumabag. Babag. [f¨¢inait] Finito. n. bello. Fire. Multahan. hallar. porquer¨ªa. Didal. sul?. [filter] Filtrar. n. banhay. v. Bombero. n.

adj. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. n. [f¨ªrmnes] Firmeza. n. Fireside. adv. adv. n. n. [fiz] Silbar. adj. [flag] Bandera. Ilapat. adj. [fishm¨®nguer] Pescadero. marapat. Taga. Fizz. [fl¨¦gransi] Calor. [flag] Pender. Fissure. n. n. M¨¢nininda ng isda. Fish. n. tatag. First. [fist] Pu?o. First. Fitting. Fishing-net. Firescreen. [fics] Fijar. adj. Fizz. Fishing. Dakot. ningas. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. M¨¢ngingisda. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. matatag. [fish] Pescar. Matibay. n. dardo. Watawat. Takip ng chimenea. Hind? pulos. v. byak. Pangingisda. First-born. adj. Fixture. Sasakyan ng almirante. n. Firing. Samahan sa anomang hanap-buhay. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. adj. ardor. bitak. P¨¢milihan ng isda. ciertamente. tibay. kahoy. [f¨¢irpan] Brasera. Langit. de primera clase. flojo. justo. estabilidad. n. n. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. Katibayan. [fl¨¢bi] Blando. hendidura. Matibay. n. n. Firm. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. Panguna. Fitful. Init. ibagay. Tinik [ng isda]. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. bandil¨¤. n. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. v. apto. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. Firmness. adj. [f¨ªstikafs] Pu?adas. Fishpond. [fl¨¢dchel?t] Azotar. n. putok. [f¨ªshjuk] Anzuelo. iakma. aprestado. Fish-hook. Flabby. Pangingisda. n. [f¨¢iv] Cinco. n. Five. Lambat na pangisda. [f¨ªshpond] Estanque de peces. Prask¨®. adj. estable. Fisher. n. Fivefold. Firm. Firstling. Panggatong. Pinag-apuyan. Bagay. pesquera. [f¨ªsher-man] Pescador. Pug¨®n ng chimenea. Lah¨¢ng. n. v. Sutsot. n. adj. Fisher-man. [fl¨¦grant] Ardiente. [f¨ªcsedli] Fijamente. [f¨¢iring] Descarga. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. n.Firepan. Bingwit. hind? pan¨¢y. ukol. [f¨ªting] Conveniente. n. First-rate. primerizo. Panganay. iakma. Mak¨¢lima. maningas. mahin¨¤. Baklad. sipol. n. Flagrancy. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. [f¨ªshing] Pesca. Malambot. [firmament] Firmamento. [f¨ªsher] Pescador. Maglaylay. akma. n. n. Fishing-rod. v. Lim¨¢. [f¨ªsiur] Grieta. M¨¢ngingisda. Fix. n. Fireplace. Fish-spear. n. tapat. Pagpapaput¨®k. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. estabilidad. n. haging. Fiscal. [f¨ªrst-ret] Superior. Kwites. bumugbog. [first] Primero. Flag. lapat. humaging. n. Fixedness. Panguna. k¨¢butibutihan. [f¨ªsheri] Pesca. ri?a de pu?adas. colgar. Flag-ship. Sumutsot. Fisticuffs. [fitful] Alternado con paroxismos. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. Tibay. Mainit. n. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. . [flag-ship] Nav¨ªo almirante. [fit] Conveniente. Firmament. n. P¨¢lakihan ng isda. [fish] Pez. [first] En primer lugar. Fish-bone. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. Fish-market. adj. adj. pescado. adaptar. n. Fissile. [f¨ªshing-net] Red de pescar. Una. Suntok. flagrante. [firm] Firma. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. Pinsang bu?. n. n. kainitan. Salapang. v. [f¨¢irpl?s] Fogon. kiba. Fireworks. suntukan. Fit. Fixedly. Fish. pagtibayin. kaya. Flag. v. Flagon. n. Fish corral. pamingwit. [f¨ªsh-bon] Espina. B¨¢akin. [fl¨¢gon] Frasco. Humampas. establecer. [fiz] Silbido. [f¨ªsh-spir] Arpon. Fishmonger. [fit] Ajustar. First cousin. Sisidlan ng baga. [firm] Firme. Bagay. Fit. adj. n. Flagellate. Fist. Isda. [f¨ªcsednes] Firmeza. [f¨ªsil] Hendible. Firewood. Mangisda. n. n. Ilapat. Panganay. Fishery. id¨®neo. Flagrant.

Purg¨¢s. Makinis. v. Sak¨¢y. [fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. siklab. Flee. Fledge. [flanc] Flanco. [flec] Manchar. Usog. Fleshless. desnudar. n. [fl¨®tist] Flautista. n. Fleecy. n. anchon. n. Flatness. Ligasgas. [fl¨ªting] Pasajero. Flea. v. Flat. n. [fl¨¦shles] Descarnado. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. flota. Bibingka. [flat] Llanura. n. n. liso. Tagiliran. gilid. lijero. Flea-bite. Tuya. Numingning. Fleece. [flo] Resquebradura. Magliyab. Patak ng niebe. mabalahibo ng tupa. Flash. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. Flawless. adj. [fli] Huir. n. escapar. v. [flash] Relampaguear. . [flant] Pavonearse. flaco. n. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. [fle] Desollar. fugitivo. tumaanan. dungis. adj. ningas. Flay. [fliz] Vellon. Malana. Kumislap. Flapjack. Flax. alisan ng balat. [flash] Relampago. Fleck. v. Matulin. Flavor. [flap] Falda. fragancia. tuya. relampaguear. plano. v. Flaw. [flec] Mancha. [fle¨ªm] Llama. Flail. mueca. Walang lam¨¢n. Talupan. Kislap. hender. Fleet. Liyab. Flat. n. mamuri ng paimbabaw. Flambeau. n. Flattery. papuring paimbabaw. pulutong ng mga sasakyang dagat . hangin sa loob ng kataw an. [flat] Allanar. brillar con un brillo pasajero. [flandch] Liston. Walang kapintasan. n. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. Flame. n. n. descortezar. v. Flavor. Lasa. [fl¨ªzi] Lanudo. pangdikdik. condimentar. v. despojar. n. n. Fleer. bakat. Hukbong dagat. [fliz] Esquilar. Lumahang. tuyain. [flo] Rajar. Fleetness. bumaak. Flat. falta. poner llana la superficie de alguna cosa. Liston. llamarada. Flange. n. n. [fle¨ªl] Mayal. n. Fleer. Patagin. n. pasarapin a ng lasa. Flake. Flatter. v. Dakong patag. alipato. Flaunt. n. Flank. v. [fl¨¢mbo] Antorcha. sul?. n. taan¨¢n. adj. [flec] Copo. n. Maghambog. ningas. Gupitan ng balahibo ang tupa. Fleck. gwang. lamat. [flesh] Carne. Flannel. Flatten. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. brillar. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. v. Flank. n. n. [fl¨¢teri] Adulacion. Pasarapin ang amoy. [fl¨¢tn] Allanar. Saya. Fleeting. payat. kakinisan. Flame. [flit] Veloz. makinis. [flat] Llano. [flit] Escuadra. ligereza. lisonja. hu baran. Laman. kisap. v. lahang. Flare. Manuya. l¨¢mina. liks¨ª. alipustain. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. magningas. Fleet. Flautist. Flaw. Tulin. n. centella. Manch¨¢. n. Balahibo ng tupa. Makintab. alipusta. brillar. kumislap. Flesh. [flem] Arder. karne. adj. kumisa p. Flask. insulso. n. Pranela. [fl¨®les] Sin defecto. adj. n. lisonjear. patagin. Palo ng watawat. tacha. adj. Lino.Flag staff. [fledch] Enplumecer. mofar. [fl¨¢tnes] Llanura. [flir] Burlar. baak. n. v. Uyamin. [fl?r] Lucir. Tumakas. pantay. [fl¨¢shi] Superficial. Kagat ng purg¨¢s. n. bango. v. maliks¨ª. kamkaman. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. Manchahan. [fl¨ªtnes] Velocidad. v. lisura. Tubuan ng balahibo. Uyam. Flash. [flacs] Lino. lasap. Kapatagan. Flatulency. Prask¨®. Flap. Fleece. ventosidad. [flir] Burla. [flasc] Frasco. Pangbay¨®. Plautista. [fl¨¢ter] Adular. pant ayin. Flashy. Pantayin. [fli] Pulga. sainete. Sulig¨¬. [fl¨¢nel] Franela. hendedura.

Malambot na parang sutla. [fl¨®ring] Suelo. Florid. n. n. [fl¨¢uns] Flueco. Flit. Mabulaklak. Flounce. lumand?. Umurong. v. suelo. Kawal¨¢n ng galang. n. proceder con lijereza. Flipper. reba?o. v. Taan¨¢n. Pumagakpak. v. [floral] Floral. Sahig. [fl¨®ting-bridch] Ponton. retirarse. [fl¨¢under] Patear. fluctuar. Flitch. movimento lijero. Floss-silk. Flounder. [fl¨¢iti] Veloz. adj. Punton. umapaw ang tubig. adj. Floating-bridge. [flo] Car¨¢mbano. Flock. Floral. kaban. Flimsy. Flossy. [fl¨¦csibl] Flexible. injuria. Flout. Flick. inexorable. [flot] Cosa que flota. Flint. Flexible. Mamulaklak. [flitch] Hoja de tocino. n. tirar. [fl¨ªpant] Petulante. mamukadkad. [fl¨ªnti] Empedernido. pagtataanan. piso. v. Tosino. n. tukso. [flinch] Desistir. kumir¨ª. Floe. atroparse. vanidad. corvadura. Floret.Fleshy. Lut¨¢ng. [fl¨ªker] Aletear. n. [fl¨ªpansi] Petulancia. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. Nauukol sa bulaklak. Malambot. Pamumukadkad. Batong pinkian. n. florear. [flog] Azotar. burla. hilig. [fling] Arrojar. Harina. floreo. [fl¨¦shi] Carnoso. n. kilos na pabigla. magtitipon. kalandian. Bir¨°. [fl¨®rid] Florido. Matigas na matigas. v. Flour. gand¨¢ ng pananalita. Flinty. pumal?. [flit] Volar. aletear. Flippant. n. [fl¨®ret] Florecilla. Flotilla. ilandang. [fl¨ªper] Aleta. [fl¨¢under] Aced¨ªa. belleza. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. Flip. Flighty. Flounce. Magpahilagpos. [flip] Una bebida hecha con cerveza. adj. acelerado. Humampas. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. pumagaspas. masatsat. kakirihan. huir. [fl¨®s-silc] Seda floja. Pagtakas. humagibis. aguardiente y az¨²car. n. bunton ng tao. Flippancy. adj. [fl¨¢ur] Harina. [fla¨²rish] Florecer. Pagkalapastangan. Flood. [fling] Tiro. [fl¨¢it] Huida. [fl¨®tedch] Flotante. Flexibility. v. Flirt. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. Bugal na yelo na lumulutang. n. [flad] Inundar. locuaz. Flooring. Florist. Humagibis. [flad] Inundacion. Flog. [flot] Flotar. cairel. [floc] Congregarse. Floor. Flotage. v. Hilagpos. n. n. Magbir?. n. n. coqueta. n. piso. Float. Magpipisan. Flight. Lumipad. adj. Palikpik. Float. [floc] Manada. kalayawan. n. adj. kar amihan ng tao. coqueter¨ªa. Flounder. Matulin. v. Kawan. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. Flirtation. [flirt] Mofar. Flicker. sunodsunuran. Flourish. Fling. maglulundag. pulutong. Flexion. [flint] Pedernal. mahuna. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. Kilos na pabiglabi gla. Magtatar¨¢ng. [flu¨¢r] Pavimiento. Floor. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. masalita. Marupok. f¨²til. n. brincar. kir¨ª. lapag. apaw na tubig. v. Hapay. Lumutang. v. Magsahig. n. Baha. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. Kalambutan. v. Lapag. Flock. Kitang. [flai?r] Fugitivo. [flop] Aletear. burla. Umum¨ªt. [flirt] Mueca. n. v. Maglamaw. v. Anomang lut¨¢ng. Gagad. Flinch. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. sahig. land?. [fl¨®si] Blando como la seda. Plekos. Munting bulaklak. coquetear. Flirt. tumakas. v. n. Fling. n. n. [flot¨ªla] Flotilla. Bumaha. magpailandang. v. n. M¨¢nininda ng bulaklak. n. n. adj. Flourish. Flop. Walang galang. Malam¨¢n. [fl¨¢ut] Mofa. [fl¨®rist] Florista. Flier. . adj. gumawa ng pa biglabigla. [fl¨ªting] Ofensa. adj. kairel. umudl¨®t. pumagaspas. [flic] Hurtar con ligereza. n. n. manalita ng mari k¨ªt. fuga. Flitting. lanzar. [fla¨²rish] Vigor. n. n. maliks¨ª. Flood. gent¨ªo. Sutla.

lumup¨¬. [fob] Enga?ar. Foamy. Lumak¨ª ang tubig. [flatter] Turbar. Foil. [f¨®lo] Seguirse. plegar. adversario. Manganak (ang kabayo). n. fluir con violencia. [fli¨²tist] Flautista. Magday¨¤. Tagalup¨¬. [fog] Oscurecer. Flush. n. suceder. derritir. Kalituhan. n. Follower. Lumit¨®. [fom] Espumar. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. lumit¨®. n. n. Kalaban. kampon. magpasuk¨°. Flow. Tae. [f¨®lder] Plegador. Tun¨¢w. Magpomento. Foggy. atropellar. v. [f¨®loer] Seguidor. Flutist. bumakl¨¢. Follow. v. Mabulaklak. kakamp¨ª. Folder. n. n. Magbub¨®. Fly. [f¨®liedch] Follaje. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. gaan. pileges. [fli¨²ent] Fluente. Tumiklop. v. dumay¨¤. Fold. v. kaungas¨¢n. Foal. adj. [f¨®dder] Forraje. bumulaklak. n. agos. Fog. adj. Ulap na hamog. adj. n. Flower-girl. n. desgracia. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. Fluctuation. Bula. Foment. Kahangalan. basag-uluhin. n. [flatter] Confusion. Mamul¨¢. [flash] Ponerse colorado. Flurry. Pa¨¢gusan ng tubig. n. v. alarmar. [f¨®gui] Nebuloso. Floweret. Fold. [flai] Volar. kayabungan. Foliage. [fo] Quita alla!. Fluid. Fluency. Tuligin. Hin¨¤. n. Kislap. Flower. defraudar. Fluent. [fok] Gente. n. rendir. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. n. Madulas. frondosidad. v. Kalusaw¨¢n.Flout. n. [fl¨¢uer-guerl] Florera. Plautista. taga pileges. Foh. bolsa de reloj. resultar. [flo] Crecer la marea. n. Mamulaklak. doblador. n. v. secuaz. [fl¨²vial] Fluvial. magaan. dar ba?os calientes. Foam. n. [fl¨¢nki] Lacayo. bover¨ªa. n. lusaw. Fob. p¨¢labasan ng usok. n. P¨¢asuhan. Tumalo. int. antagonista. v. [fom] Espuma. v. n. v. sulong! Foible. manuks¨®. locura. dampian ng basahang . Flute. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. [fob] Faltriquera. [f¨®li] Tonter¨ªa. n. v. Pagkaanod. partidario. [fl¨¦rri] Confundir. [fl¨¢ster] Impulso repentino. Fluster. kaaway. Folly. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. bumuntot. Flow. v. Flux. Foil. Plauta. v. [f¨®ibl] Debilidad. Pas? ng halaman. dum¨ª. bakl¨¢. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. Munting bulaklak. [fli¨²m] Canal de agua. [flay] Mosca. Tiklop. Flowery. [flacs] Fundir. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. [fl¨¢ueret] Florecilla. v. n. Folk. [flu¨ªd] Fluido. Manggagad. Dahon ng aklat na t¨¢laan. Yabong. fluir. Pitak ng halamanan. desordenar. Flower-bed. [fog] Niebla. kapintasan. Folio. Fly. n. tumunaw. [fo] Enemigo. Flue. pliegue. [fli¨²ensi] Fluidez. [fl¨¢uer] Flor. tagatiklop. n. Mag-ulap. Foam. flujo. n. [fl¨¢uer] Florecer. Foe. Bulaklak. Flower-pot. n. Lak¨ª ng tubig. [flo] Creciente de la marea. burlarse. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. [fold] Doblez. kapahamakan. Kapariwaraan. [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. n. Flux. n. [fl¨¦rri] R¨¢faga. kulubot. Langaw. kaululan. Fog. [fl¨¢ster] Confundir. [fl¨²id] Fluido. [fli¨²t] Flauta. Fob. n. Fluctuate. Flunkey. n. Fluidity. Mabula. Fluid. [flash] Rubor. v. v. Fodder. Gumulo. Flush. flujo r¨¢pido. manar. Nauukol sa ilog. adj. [fl¨²iditi] Fluidez. k¨¢big. [fl¨¢ut] Mofar. Flower. n. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. mangyari. kabalisahan. Simbuyo. [f¨®mi] Espumoso. kunot. katalo. [f¨®il] Desventaja. M¨¢nununod. Maulap. bumugs?. [f¨®il] Vencer. Tao. bugs?. v. agitacion. kil¨ªg. Flutter. Pagkain ng kabayo. n. [fom¨¦nt] Fomentar. adj. agitacion. Flurry. parte flaca. v. adj. [flacs] Excremento. Bumula. Dulas. facil. Fluster. [fold] Doblar. Flume. Flutter. Maanod. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. Sumunod. magpileges. Fluvial. umagos. n. Lumipad. lup¨¬. S¨²l-ol. conmocion.

v. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. v. Foot step. Dati. n. Foot way. querido. ung¨¢s. Foregone. v. makapangyarihan. Landas. magbawal. adj. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. n. [f¨®ndl] Mimar. [f¨²ljardi] Temerario. Forbid. n. n. Lakas. landas. Foot ball. n. Pagtitiis. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. kahibangan. Tumawid. [for] Por. Forceps. dahas. kutug¨¢n. n. violencia. Lip¨¢s. pagmamakisig. Ung¨¢s. Foolish. Font. Foot pace. v. makisig. n. una. v. presagiar. Malakas. n. n. Papel de barba. [ful] Tontear. necedad. niyapakan ng paa. n. [fut bord] Estribo. Foolishness. Fore. Hangal. antes. [f¨®rdabl] Vadeable. violentar. n. [f¨²t bol] Pelota. kapangyarihan. tonto. n. Mapagmarik¨ªt. locura. conj. [forgr¨¢und] Delantera. Forcible. n. Pagkain ng kabayo. n. pisada. preceder. poder. [f¨®rseps] F¨®rseps. Fop. v. Forebode. Fordable. [f¨®redch] Forraje. impedir el paso. Foredoom. detenerse. n. Forbearance. n. Fondling. hib¨¢ng. Paa. Forage. pagkabuhay. n. Fool. antecesor. [f¨²t p¨¦vment] Acera. [ford] Vadear. n. [forg¨®] Anteceder. [ful] Bobo. [for] Anterior. por cuanto. Foppery. adj. n. n. [fop] Petimetre. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. Yabag ng paa. pag-agap. nakaraan. Foot. Sipit. Lup¨¤ sa harap¨¢n. v. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. Bak¨¢s. Forefend. [f¨®pish] Vanidoso. Pumilit. Fomentation. gumahas¨¤. tibay. Foreground. Humul¨¤. kahangalan. [f¨®rfadzer] Abuelo. Estribo. bober¨ªa. Force. [forc¨¢st] Prever. [foment¨¦cion] Fomentacion. v. humint?. Foreclosure. [fut] Ir ¨¢ pie. n. [for] Porque. mapagmakisig. Simbuy¨® ng kalooban. T¨¢wiran. [forf¨¦nd] Prohibir. Fond. Ford. kagunggungan. Forego. Pagpopomento. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. v. Pagmamarik¨ªt. v. For. Forefinger. proyectar. Forefather. Nun¨°. [f¨²t step] Vestigio. adj.inilubog sa mainit na tubig. Hulaan. [fut] Pie. n. maglanyos. tang¨¢. Mangu?a. hangal. Mang-ung¨¢s. gunggong. magpigil. [f¨²t pez] Paso lento. [forb¨®ding] Presentimiento. Foot path. necio. v. maibig¨ªn. Forecast. n. Fool. Ang minamahal. [forb¨®d] Pronosticar. n. Force. Hintutur¨°. Sukat katakutan. kanunuan. Natatawid. gunggong. Foreboding. Bakas ng paa. Food. . n. Foot fall. Umagap. abstenerse. Paghahanda. [forcl¨®z] Cerrar. v. proyecto. Nauuna. Sarhan. hadlangan. [f¨²leri] Tonter¨ªa. adj. kay. huella. [f¨²lskap] Papel grifon. tonto. [fond] Apasionado. [font] Pila bautismal. Foolery. [forb¨ªrans] Paciencia. [f¨²t u?y] Sendero. Magbawal. Foolhardy. [f¨²t paz] Senda. Foolscap. vedar. [ford¨²m] Predestinar. gun¨ªgun¨ª. Mawilih¨ªn. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. n. impedimento. Malayaw. Asera. Magbaw¨¤. maghanda. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. [f¨®rcast] Prevision. ¨¢ causa de. m¨¢una. n. n. datihan. prep. [forcl¨®siur] Exclusion. Foot print. n. Fore. [fulj¨¢rdines] Temeridad. [forb¨ªr] Cesar. adj. pagpipigil. presagio. [fors] Forzar. Fondle. adj. dumahas. magbaw¨¤. Pagkain. [f¨²lish] Bobo. Forbear. [fors] Fuerza. hakban na banayad. Sip¨¤. para. kab¨¢ ng dibdib. Foot. n. adj. magpanukal¨¤. n. n. Kaungasan. Kutog. Sapagka't. Foot note. n. Forecast. Bakas ng paa. Lumakad. Sa. abstinencia. Foot board. katangah¨ Foolhardiness. panukal¨¤. [for] Delante. poderoso. pilota. vereda. adv. [f¨®rsibl] Fuerte. Foot pavement. ang nililingap. [fud] Alimento. vedar. [f¨®ndling] Favorito. Foppish. [forb¨ªd] Prohibir. comida. [ford] Vado. kagunggungan. Tumigil. v. kaungas¨¢n. Pagtitiwalag. [forg¨®n] Pasado. Kahangal¨¢n. [f¨²t fol] Pisado. kadahilanan. adj. dahil sa. For. Foreclose. Hakbang na dahandahan. Maglambing. Ford. [f¨²t print] Huella. esforzar.

n. pabayaan. Fork. Magpatawad. castillo. fortalecer. [forst¨®l] Anticipar. Forester. v. Foremast. Katibayan. Pangunahan. Forthcoming. Forth. iba. Foretop. . [fors¨ª] Prever. Fore sail. adj. n. N¨¢uunang palo sa sasakyan. Layag sa unahan. pumaris. Foreshow. Forget. sipit. adv. N¨¢una. n. adj. [fort¨®kn] Pron¨®stico. pagdaka. [f¨®rtifai] Fortificar. Makalimot. pumalsipik¨¢. Umaga. Formula. Fortuity. [f¨®rmerli] Antiguamente. accidente. Foretell. f¨¢brica de metales. Pagkak¨¢taon. Taga ibang lupain. Foreward. casual. n. Foresee. [f¨®rtap] Tup¨¦. [foru¨ªz] Inmediatamente. Patawad. [fordch] Forjar. n. Forewarn. selva. Formulary. adj. [f¨®rest] Bosque. Mult¨¢. Forlorn. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. confiscar. n. Pangunang han¨¢y. Walang any?. adj. Forerank. pangyayaring hind? sinasadya. sa dakong unahan. noong una. n. Lak¨¢s. [f¨®rmiuleri] Formulario. Fort. n. n. conocer de antemano. magbanhay. n. [form¨¢liti] Formalidad. v. Foretoken. K¨¢unaunahan. [forgu¨ªvnes] Perdon. Foreigner. v. Magmult¨¢. Fort-night. n. [form] Forma. [forgu¨ªv] Perdonar. n. n. confiscacion. Fortress. Humul¨¤. forastero. [f¨®rmal] Form¨¢l. Forfeit. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. Foreign. l¨¢gak. Labing limang araw. Mag-any?. panipit. v. Forgetful. Noo. kumamkam. kagubatan. hind? sinasady a. [f¨®riner] Extrangero. desamparado. n. valor. Pangulo ng inangpal¨¢n. [forl¨®rn] Abandonado. Forest. paris¨¢n. [forti¨²iti] Acaso. modelo. v. Formidable. [forsh¨®] Presagio. Kapormal¨¢n. adj. [f¨®rmost] Delantero. Tanod sa unahan. [fordch] Fragua. Foreman. [forsw¨ªr] Perjurar. Nagk¨¢taon. adj. Forsooth. [f¨®r-rank] Primera fila. [fort] Fuerte. [f¨®rmiula] F¨®rmula. Form. Forge. Ang balak kapagkaraka. bumal¨¤. [f¨®rmidabl] Formidable.Forehead. M¨¢kinikinita. p¨¢nuntunan. v. Forsake. ciertamente. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. [f¨®rman] Presidente del jurado. adj. Agaping malaman. [f¨®rin] Extrangero. figura. adv. n. Tenedor. pagbalaan. una. paris¨¢n. [form] Formar. Tanod-gubat. Forgive. Forge. noong araw. Gun¨ªgun¨ª. n. Forgiveness. pangdur¨°. v. Foremost. Foretooth. n. Fortieth. Tular¨¢n. hichura banhay. adv. prevenir. Tapon. [f¨®rmer] Precedente. Sa katotohanan. [forti¨²itoes] Fortuito. [fors¨¦k] Dejar. v. Pagtibayin. [f¨®rtnait] Quince dias. Tuntunin. v. umuna. Iwan. n. Pandayan. Ikapat na p?. n. n. [fort¨¦l] Predecir. v. Umagap. n. [f¨®rfit] Pagar una multa. accidental. v. Foreknow. [f¨®r sel] Trinquete. Ngipin sa harap. v. [fors¨²z] En verdad. tapang. Forestall. adv. Forenoon. Twing labing limang araw. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. katiwal¨¤. Humuwad. Formerly. Formality. [f¨®rmast] Palo de trinquete. [forn¨²] Prever. katibayan. contrahacer. Kut¨¤. Buhok sa noo. Forethought. n. [f¨®rnun] La ma?ana. Dati. Malilimut¨ªn. n. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. Taga ibang lupain. Porm¨¢l. hacia adelante. Any?. [f¨®rjed] Frente. kut¨¤. Forswear. adv. [f¨®rtres] Fortaleza. Manumpa ng kasinungalingan. v. [forc] Tenedor. sin dilacion. uliran. Karakaraka. [f¨®rzot] Premeditacion. n. adj. disforme. extra?o. n. n. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. Fortuitous. adj. Fortification. [forz] En adelante. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. Former. [f¨®rmles] Informe. datihan. [f¨®rward] Vanguardia. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. pinabayaan. Gubat. [fort¨²z] Diente delantero. n. abandonar. kut¨¤. Formal. Fortify. adj. kumatha. [forgu¨¦t] Olvidar. [f¨®rtitiud] Fortaleza. anterior. [f¨®rester] Guardabosque. Fort-nightly. Formless. [f¨®rfit] Multa. n. Forfeit. Kakilakilabot. Forthwith. adj. Darating agad. Fortitude. n. sangl¨¢. Form. Katibayan. Sa unahan.

n. masarap na amoy. n. hermandad. Magtay?. Fourthly. Sa pagtatapat. Dupok. magpundar. Foxy. Gal¨ªt na gal¨ªt. isang hayop-gubat. forjadura. Marupok. maglang?. adj. Fourteenth. Frail. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. Frankly. Fraction. v. [f¨®rward] Acelerar. adj. Dum¨ª. Banhay. [f¨¢und] Fundar. Mapalad. [focs] Emborrachar. n. Maglas¨ªng. karupukan. piraso. Walong p?. [fr¨¦gransi] Fragrancia. fundamento. . [fr¨¢ccies] Rega?on. Fraternize. mahuna. Hukay. Forward. Fragile. Alagaan. Fraud. Magbanhay. Foster. Frame. n. espuerta. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. Sorra. [faul?r] Cazador de aves. [fre¨ªm] Forjar. establecer. adj. [fo¨²r] Cuatro. v. Frail. m¨¢pariwara. [f¨®csi] Astuto. [fradch¨ªliti] Fragilidad. [f¨¢uling] Caza de aves. gusal¨¬. Fragrance. masarap na amoy. Ika labing apat. Tagahuli ng hayop. Fractional. Madaliin. suerte. kahunaan. sa dako pa roon. n. Pagkakapatiran. [f¨¢und?r] Fundador. n. quebradizo. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. Fowl. adj. [fr¨¢cchiur] Fracturar. Sa unahan. babasag¨ªn. [f¨¢unten] Fuente. Frankness. Mabango. n. Fraternity. fundacion. Forum. Marupok. Apat na p?. anomang malaking hayop na may pakpak. Fourscore. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. Fourteen. [fre¨ªm] Marco. n. Four. Fountain. Frame. [fr¨¢gment] Fragmento. v. Kapalaran. [frat¨¦rnal] Fraternal. [fr¨¢nchiz] Franquicia. mas alla. [f¨®rtin] Catorce. nakamatay ng kapatid. adj. [f¨®rward] Adelante. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. Four-footed. n. Founder. Lumubog. Fracture. [fr¨¢ccion] Fraccion. debilidad. [f¨®roem] Foro. n. Day¨¤. kahunaan. adj. Masung¨ªt. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. adj. [fr¨¢nkinsens] Incienso. Found. Ariing parang kapatid. adj. [f¨®rchiunet] Afortunado. Pagtatapat. oloroso. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. adj. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. Fragrancy. enojadizo. Fratricide. n. kapisanan. Nauukol sa bahagi. enga?o. [f¨¢ul] Ave. Founder. [frel] Sera. Fortune. Makaapat. Ibon. quebradizo. Fragrant. Foss. Fox. Foundation. Fourth. n. Labing apat. adv. Pangsuob. Nauukol sa pagkakapatid. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. Foul. n. salir mal de alguna empresa. v. juzgado. babasag¨ªn. n. [fr¨¢cchiur] Fractura. Dupok. tribunal. Tuso. Bahay-h¨²kuman. v. [faund¨¦cion] Cimiento. Panghuhuli ng ibon. [fr¨¦grant] Fragrante. v. impuro. May apat na paa. [f¨®rti] Cuarenta. [frat¨¦rniti] Fraternidad. [f¨¢ul] Sucio. dichoso. karupukan. adj. palad. [fo¨²rz] Cuarto. karimarimarim. [fr¨¢ncli] Francamente. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. pakanin. Fowler. Bang¨®. [frel] Fragil. Fourfold. Sa ikaapat na lugar. n. n. adj. adj. Bang¨®. n. [fr¨¦grans] Fragrancia. n. magtatag. Bal¨¬. adj. cuadro. mahuna. Fragility. Bumal¨¬. Forty. Magdum¨ª. Franchise. ajustar. Fox. Frantic. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. principio. adj. adv. [fos] Foso. magagalit¨ªn. debilidad. switik. n. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. Kaputol. Tatag¨¢ng ba¨®n. [f¨¢ul] Ensuciar. Fragment. apresurar. Pagpatay sa kapatid. adv. [fr¨¦lti] Fragilidad. v.Fortunate. [focs] Zorra. magpauna. Foundling. furioso. Bukal. Fowling. fratricida. detestable. Parisukat. v. [f¨®ster] Criar. Fracture. n. pagkasimula. [f¨®rscor] Ochenta. Foulness. [fr¨¢ccional] Fraccionario. n. adj. maginghawa. [f¨®rchiun] Fortuna. Foul. [francnes] Franqueza. Busl?. Bahagi. ibp. Fraternal. n. Forward. nutrir. [frod] Fraude. Fractious. malab¨°. n. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. [fo¨²rfold] Cuadruplo. paray¨¤. adj. n. Foursquare. Frankincense. adj. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. n. n. Apat. p ayan. n. adj. v. Frailty. adj. bahagi. Marum¨ª. Ikapat. privilegio.

Freebooter. Frippery. [friz] Helarse. [fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. Magiliw. v. kaulul¨¢n. lamig. laya. Free. [fr¨¦cld] Pecoso. iligtas. adj. fresco. [fr¨¢it] Susto. frotadura. n. adj. v. Malay¨¤. n. Pagkakaibigan. Friendship. [fr¨¦shman] Novicio. timawain. Maginaw. n. Gipit ng dagat. Freeze. [fre] Ri?a. [fr¨¢i?r] Frayle. kapricho. [fr¨¦ndship] Amistad. n. Fringe. m¨¢rgen. n. Fret. Freight. [fr¨¢itful] Espantoso. pagkakatoto. Madalas. [fri] Libertar. [fr¨ªcuent] Frecuentar. [fr¨¢ide] Viernes. n. Maglulundag. adj. n. [fr¨¦nchman] Frances. Frisk. [frend] Amigo. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). n. [french] Frances. jugueton. [fric] Fantas¨ªa. Fright. Mag¨ªng yelo. n. An¨¢k-timaw¨¤. Walang kaibigan. malamig. [fr¨¦shnes] Frescura. n. Taong nakalay¨¤. malar?. Kaibigan. [fr¨¦shet] Arroyo. Friendly. Frith. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. [frot] Cargado. [fr¨ªman] Libre. adj. Manindak. Fraudulent. Friend. pagkakatoto. n. v. switik. K¨¢alitan. Pagdaray¨¤. n. Frigate. n. n. Freedom. Freeman. Sindak. [fret] Cargar. Frequently. adj. [fr¨ªguet] Fragata. Frigidity. librar. gilid. cabriolar. Fray. recien llegado. Freshness. [fr¨ªborn] Nacido libre. [frot] Cargar. Batis. v. [fridch¨ªditi] Frialdad. Tampo. Fraught. [frindch] Franja. baratillo. Frisk. v. v. [fret] Carga. lleno.Fraudulence. [fr¨ªdom] Libertad. [fr¨ªski] Alegre. Lundag. enfadarse. n. Pranses. Fray. Pagkahibang. [fret] Enojarse. [frisc] Saltar. Pun?in ng lam¨¢n. Mapekas. & n. Ginaw. Frigid. Freshen. Ul¨®l. [fr¨¦nzid] Loco. Freewill. Pileges. Freckle. Kalayaan. Pun? ng lam¨¢n. Lulan. Gasgas¨ªn. [fr¨ªcuent] Frecuente. v. Frill. amiga. [fri] Libre. horrible. locura. Frightful. n. Hagod. Frighten. katoto. n. adj. Ang bagong nag-aaral. walang katoto. Friendless. bago. [fr¨¦ndles] Sin amigo. Madalas. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. Frequent. Frenzied. Magpalamig. Fret. Free. Freshet. Parun¨¢n ng madalas. n. [fr¨ªuil] Libre albedrio. [fr¨¦ndli] Amigable. adj. Kakilakilabot. v. vuelo. Freeborn. n. v. Taong malay¨¤. n. French. n. fletar. [fril] Escote. Lam¨ªg. n. n. enga?oso. enga?o. fr¨ªgido. malaking takot. n. manakot. . adj. Kadalasan. [fr¨ªbutoer] Ladron. n. Frenzy. n. v. Frenchman. atestar. magluluks¨®. Lulanan. borde. malamig. Fraught. [fr¨®diulent] Fraudulento. Sariw¨¤. taga Pransya. kus¨¤. [fr¨¦ndlines] Amistad. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. [fr¨¦] Estregar. [fr¨®diulens] Fraudulencia. adj. enfado. nuevo. Kadalasan. [fr¨¢iari] Convento de frayles. [fr¨¦shen] Refrescarse. Friary. Kapisanan ng mga prayle. hib¨¢ng. Byernes. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. kuskos. pagtatalo. Fright. Freshman. amistoso. maland?. [fret] Enojo. [fr¨¢iten] Espantar. adj. [fr¨ªdman] Liberto. Sumpong. Freight. Pagkakaibigan. [fr¨ªdchid] Frio. Magdaray¨¤. adj. Masay¨¢. adj. [fr¨ªccioen] Friccion. n. n. Tulis¨¢n. horroroso. Prayle. Palayain. n. Tindahan ng mga yaring damit na mura. disputa. Friendliness. n. adv. Prans¨¦s. lukso. refregar. Friar. Uria. Friction. Frequence. [fr¨¦cl] Peca. katakottakot. saqueador. v. [fr¨¢it] Asustar. espanto. Magtamp¨®. Pekas. [frisc] Brinco. licencioso. eximir. Freak. timaw¨¤. [fresh] Reciente. Freedman. Frequent. n. Sariling kalooban. magnanakaw. terror. [fr¨¦cuens] Frecuencia. Fresh. adj. Friday. n. Freckled. kasindaks indak. Manggulat. delirante. n. capricho. Frisky. n. Frequency. flete.

Tubig na namumu? sa lamig. Mat¨ªgas ang ulo. adj. emborracharse. lubos. adj. Panggatong. n. uling. Fudge. desde. adj. n. Frown. n. mataba. Fulfilment. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. adj. buhat sa. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. n. [frolicsoem] Jugueton. tapat. [fr¨®ward] Ind¨®mito. [frut] Fruto. Gumanap. Fugitive. Frog. n. bata de ni?o. Humarap. [fr¨®lic] Alegre. lag?. Kamisola. Mga bunga. adv. From. Frugal. malikot. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. n. adj. Mula sa. Maruy¨¤ tortilya. [frog] Rana. kasamaang uga l¨¬. Sangang lungtian. mamunga. Walang kabuluhan. adj. Frolic. Pagganap. Fructification. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion.Fritter. adj. sibangot. Pagtatam¨®. Frown. [f¨²lfilment] Complimiento. busog. Frowardness. d¨ªscolo. [frug¨¢liti] Frugalidad. Frustration. Frivolity. Bula. Mabula. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. Humiw¨¤. capricho. [fr¨²tedch] Frutas. Frost. Pangbwit. Marupok. harap¨¢n. [fr¨¢ing-poen] Sarten. Frothy. Frolic. Mabunga. n. n. poner mala cara. wala it. tumapat. Fro. Frouzy. v. Frying-pan. v. [frond] Fronde. Fulcrum. provecho. sa dakong likuran. Fruition. kasukat¨¢n. [from] De. Frozen. Sa likuran. fertil. Bunga. impertinente. frontispicio. pagtataglay. Front. quebradizo. Frock. indocil. int. [fr¨®wardnes] Insolencia. adj. [front] Hacer frente. Fruitage. [fr¨ªzl] Frisar. tumupad. Kawal¨¬. [fr¨¢un] Ce?o. Palaka. Frolic. v. Katamtaman. Fructiferous. Unahan. Fritter. Magbunga. Fruit. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. Fruitfulness. Kulot. [fr¨®sti] Helado. Frontier. producto. adj. Mabunga. [ful] Lleno. Froward. pakinabang. n. n. v. v. [frost] Helado. provechoso. [fadl] Emborrachar. rama verde. san dat. rizar. Frustrate. maglulundag. Bumula. puspos. sobrio. masayang. Frow. Maglilikot. [fr¨²gal] Frugal. Masay¨¢. katha. suhay. Fry. buh¨¢y ang loob. mapaggawa ng katamtaman. hacia atras. Harap¨¢n. Gun¨ªgun¨ª. [frustr?t] Frustrar. Frizz. Kumulot ng buhok. mal genio. chasco. fecundidad. Frond. n. adj. pagkapah iya. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. Walang bunga. Mabah¨°. n. Frolicsome. hielo. Magpiritos. v. repleno. esteril. Fruitless. [froz] Espumar. n. [froz] Espuma. [fr¨ªzl] Rizo. adj. harto. Full. n. [front] Frente. adj. n. [fro] Atras. [froc] Blusa. [friz] Frisar. Pagkasayang. [frozn] Helado. [fr¨²ctifai] Fructificar. n. tumingin ng nakamungot. walang tur¨°. n. [friv¨®liti] Frivolidad. [fr¨®zi] Espumoso. Taanan. prep. . Front. n. [frustr¨¦cien] Contratiempo. babasag¨ªn. v. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. pagkaaksay¨¢. Walang kabuluhan. Frizzle. kainaman. v. rizar. Fuddle. pagbubunga. [frai] Freir. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. util. v. adj. Namumu? sa lam¨ªg. Katigasan ng ulo. karat. Katabaan ng lup¨¤. adj. Namumu? sa lam¨ªg. [fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. v. Kumulot ng buhok. malag? . saciado. Froth. [fr¨²tles] Infructuoso. juguetear. Fulfill. Frivolous. Matimtiman. Frugality. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. pagtupad. [fi¨²el] Combustible. Fructify. Pamumunga. n. travieso. Maaksay¨¢. Frizzle. n. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). Malar?. adj. v. [fr¨®ntir] Frontera. Lumas¨ªng. n. Fruitful. [fr¨ªter] Fritilla. napapakinabangan. maglas¨ªng. & n. Sung¨ªt. nagtatag?. v. enojo. [f¨²lfil] Cumplir. n. Pun?. anular. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. vivo. n. moderacion. Froth. n. Tab¨¬! sulong! Fuel. [frau] Fragil. sangang maberde. Frosty. [fru¨ªcioen] Fruicion. [fr¨®lic] Loquear.

n. ruido. p¨¢labasan ng usok. n. yaman. n. Magbigay ng kailangan. n. mal olor. n. sira. burla. n. panuob. Umas¨®. [ful] Complemento. linang. Fulminant. n. mas all¨¢. vapor. n. Furl. promover. Tatagang-ba¨®n. Pumutok. Fungous. v. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. apoyo. n. Sumuub. adj. Manghahabi. Pagputok. Bulihin. tumbong. Fulminate. Sist¨¦. pagtunaw. [foerl] Encoger. [fus] Alboroto. derritir. agapay. n. proveer. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. divieso. esponjoso. oculto. P¨¢tibayan. Fun. Hurn¨®. [f¨²loer] Batanero. tumulong. ca?¨®n de chimenea. n. may tungkulin. adj. Poot. [f¨²nccieneri] Funcionario. impuro. [f¨¢nel] Embudo. ancas. n. Hambog. Fuss. Furrow. pagsasap¨¬sap¨¬. [f¨²ndament] Fundamento. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. n. Furrow. Furnace. sak lolo. As¨®. Fussy. n. Maant¨¢. sahumar. permiso que se da ¨¢ algun militar. n. n. v. n. [f¨¢rnes] Horno. Fulling-mill. [f¨¢rdzermor] Ademas. Fundament. [f¨²si] Jactancioso. Fuse. Bungkal. usok. n. n. adj. [f¨¢rnichur] Ajuar. furia. Function. [fundam¨¦ntal] Fundamental. [f¨¢rfoer] Caspa. Kawan¨ª. [f¨²lminet] Fulminar. Fungosity. K¨¢layulayuan. adv. Katungkulan. los muebles de una casa. secreto. Maas¨®. gal¨ªt na gal¨ªt. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. adj. Bukod sa rito. kaingay. f¨²nebre. chapucear. caudal. [foenk] Hedor. Balakubak. Pangsuob. [fi¨²sioen] Fundicion. Fumigate. Funnel. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. fusion. Kasangkapan sa bahay. diversion. bugal. [f¨²lnes] Plenitud. n. Fumble. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. n. n. pelo de las bestias. [f¨¢rlo] Licencia. Furious. aun. v. Fury. [fium] Humo. Fusion. Kapupunan. Lumulon. ademas de eso. P¨¢una. v. Functionary. paglilib ng. [f¨¢rdzer] Mas lejos. umusok. Pagbubub?. [fi¨²ri] Furor. v. Fusible. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. adj. [foer] Forro de pieles. Furfur. adj. entretenimiento. lulunin. [fium] Humear. [f¨¢rro] Surco. [fi¨²mi] Humoso. Fume. [fi¨²zibl] Fundible. adv. fren¨¦tico. bir¨°. Fumigation. Funeral. Habih¨¢n. alingasaw. saka. Furuncle. llenura. [fi¨²rioes] Furioso. v. adj. [fand] Fondo. Buhaghag. [f¨²lmun] Plenilunio. Magago. tumunaw. Fundamental. n. Ling¨ªd.Full. Furlough. Pumuputok. [fi¨²miguet] Perfumar. balahibo ng ha yop. Gulo. Further. maglinang. [foeng¨®siti] Fungosidad. Fulsome. Furbish. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. Fuller. Full-moon. Furniture. adj. [farb¨ªsh] Acicalar. [f¨²lsam] Rancio. buf¨®n. [f¨¢rdzer] Adelantar. equipar. Fulmination. Fur. ayudar. Ipagpauna. adj. [fiuz] Fundir. Pagkabuhaghag. [fi¨²neral] Funeral. Bumungkal. Magbub¨®. matinding galit. Funk. mautal. kasakdalan. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. Furtherance. Funny. [fi¨²neral] Entierro. Nauukol sa paglilibing. apuy¨¢n. pakinisin. n. v. Fumy. v. Kapun¨²an. pulir. n. Malay¨° pa. mausok. lihim. Furnish. n. Funeral. exhalar. [f¨²nccion] Funcion. Kabilugan ng bwan. isulong. adj. v. Bah¨°. [f¨²rtiv] Furtivo. Baga. Sus¨®n ng balat. [f¨¢rro] Surcar. Salap?. Furthermore. socorro. puhunan. kubl¨ª. Nak¨¢katawa. . Fume. tiklupin. v. Further. bukod pa sa. Furtive. tulong. [fan] Chanza. n. tungk¨²lin. tumiklop. Fund. Fulness. sa dako pa r on. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. pigs¨¢. ayuda. [f¨¢rnish] Suplir. [f¨¢nguoes] Fungoso. n. Furthest. Maaaring tunawin. luna llena. Fund. suubin. [f¨¢ni] C¨®mico. n. [f¨¢mbl] Tartamudear. Embudo. adv. k¨¢tuwaan. Paglilibing. Mapusok. adj. [f¨²lminant] Fulminante.

Magsangla. venidero. [g¨¢los] Horca. Pakinabang. panungkit. [fi¨²til] Fut¨ªl. [guems¨¢m] Jugueton. sumukat. provecho. n. Maamag. [g¨¢fl] Navaja de gallo. [g¨¢mbler] Tahur. [fi¨²chur] Lo futuro. lundag sa say¨¢ ¨® twa. lib¨®t. G. [gab] Locuacidad. Kalawit. jugador. alero. darating. adj. takalan ng mga tunaw na bagay. Gad-fly. Gamecock. Game. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. Sasabung¨ªn. n. Gag. medida. v. adj. Future. v. n. n. Tumatwa. Gabble. v. Gamble. [gu¨¦ili] Alegremente. [gu¨¦mster] Tahur. Gansang lalake. Talupan ng balat. Mangyayari. [g¨¢lop] Galope. lar?. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. Sangkal. n. Gambol. n. Fust. Ang panahong darating. Gaiety. n. Lukso. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. v. sasapitin. [g¨¢lon] Galon. alingasaw. manalo. medida de l¨ªquidos. Gainsay. n. Haharapin. pagmamakisig. adv. [gol] Desollar. n. Gander. [gue¨ªm] Juego. [gu¨¦toer] Polaina. n. Walang kabuluhan. taras. Polainas. saltar. [g¨¢nder] ¨¢nsar. Tar¨¬. . [gab] Charlar. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. Gage. Gallery. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. (je). v. Gaff. [gue¨ªl] Viento. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. Hanging malamig. palabir?. Lakad. [fiut¨ªliti] Futilidad. adj. l¨¢gak. Gangrene. Maggala. Gallop. Sugal. l¨ªbangan. palaboy. Bangaw. [gol] Hiel. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. Amoy na mabah¨°. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. corredor. [guens¨¦] Contradecir. [g¨¢mbling] Juego con exceso. panipit. Magsugal. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. Masay¨¢. Maglar?. [guedch] Prenda. n. Gallows. banda. inaamag. hakbang. Gambler. Palalar?. v. paso. v. Futility. Fusty. panalunan. [gad] Vagamundear. Lagyan ng sangkal ang bibig. Magandang ugal¨¬. kumahig ng s¨¢litaan. n. medir. adj. garitero. [gue¨ªm] Jugar. int. Gaily. Sangla. [gag] Mordaza. [g¨¢li] Galera. n. n. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. [dchi] G. (ga). [g¨¢lop] Galopear. n. caza. v. magtub¨°. [gu¨¦ming] Juego. Gain. Futile. katabilan. sugarol. negar. Kasayahan. makisig. [gue¨ªn] Ganar. may asal mahal. pasatiempo. satsat. Gaffle. Amagin. [gue¨ªn] Ganancia. Gain. adj. Balisbisan. Sugal. Gall.Fust. n. Galley. v. Gambling. Gamester. sumatsat. M¨¢nunugal. [g¨¢mbol] Cabriola. Gag. n. n. Ang nananalo. Gainer. Gage. m¨¢nunugal. [fi¨²chur] Futuro. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. [g¨¢mbol] Brincar. n. brinco de alegr¨ªa. n. Gal¨®n. Kusin¨¤ ng sasakyan. [gang] Cuadrilla. n. Pagmamagar¨¤. n¨¢pangasuhan. Galery¨¢. Gabble. [g¨¢ngrin] Gangrena. porvenir. Sumatsat. magsugal. Magluluks¨®. Gallant. Sugarol. bunton ng tao. interes. Fy. Gab. Gambol. Gadder. Gall. Lar?. Future. Gallantry. n. n. [foest] Hedor. n. Gale. [foest] Enmohecerse. adj. el tiempo venidero. ma gar¨¤. Gala. callejear. Apd¨®. v. n. [f¨²sti] Mohoso. Kawal¨¢n ng kabuluhan. Kangrena. Gaiter. fr¨ªvolo. Futurity. Gang. Pulutong. parlotear. n. n. callejero. [gag] Tapar la boca con mordaza. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. Bibitay¨¢n. n. Galbaniko. tub¨°. n. Game. v. Satsatan. Ayan! kahiyahiya! G G. n. Gallop. lucro. Tabil. retozon. v. [g¨¢doer] Vagamundo. Gab. Gad. kumaila. vanidad. [g¨¢lant] Galante. n. [g¨¢bl] Charlar. v. elegante. n. maglulundag. Magmatabil. Makinabang. Gable-end. Takbong paluks¨®-luks¨®. ganso. Galvanic. inutil. n. n. Gaming. [gue¨ªt] Marcha. Gait. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. panukat. acibarar. n. Gallon. lumaboy. Gamesome. n. [gu¨¦ner] Ganador.

palaus¨¢p. n. n. [gap] Boquete. mapagbundat. v. Garment. delgado. v. magpalamuti. n. adj. Gayak. Gape. Garrison. Gayety. [g¨¢rland] Guirnalda. Gauze. n. adj. [g¨¢rnish] Guarnecer. kayong manipis. Gaping. n. hangal. ihiwalay. Garish. [gant] Flaco. malas. adornar. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. Gay. ostentacion. n. adj. Gaze. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. Garnish. Gangway. hiw¨¤. tumipon. bilibid. ambagan. [gue¨ªt] Puerta. v. Gastronomic. Pasukan sa isang loo ban. magmalas. Gash. [gue¨ªz] Contemplacion. n. n. dum¨ª. locuaz. [g¨¢rret] Guardilla. n. Kinakangrena. [gash] Cuchillada. charladur¨ªa. Gawky. [g¨¢rgl] Gargarizar. Gasp. Magligas. Pagtitipon. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. Gunggong. [g¨¢rner] Granero. considerar. Gaunt. Garb. adj. n. pintuangbayan. Dumampot. Garret. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. locuacidad. hangal. n. v. [gue¨ªp] Bostezar. [g¨¢rnish] Guarnicion. [gasp] Respiracion dificil. adj. n. Gangrenous. n. [garb] Vestidura. [g¨¢dzering] Acumulacion. Gaoler. v. Payat. [gu¨¦ping] Bostezo. hichura. [g¨¢rrison] Guarnicion. plaza de armas guarnecida de tropas. Garden. Gasa. v. Gate. Bawang. sonda ¨® escandallo. v. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. [garri¨²liti] Garrulidad. Nauukol sa sikmur¨¤. n. mirada. n. n. prisi¨®n. May halong gas. tumitig. pagpaparanga. adj. [goz] Gasa. Pagpaparangalan. katwaan. Say¨¢. n. Gasp. Ungas. amontonar. Garter. [g¨¢ntlet] Guantelete. adorno. v. adj. n. n. Garlic. Halamanan. Garnish. Garrulity. [gas] Gas. Taga. Tumaga. [gok] Un tonto. Humingal. Gauge. pomposo. Satsat. vestidura. v. Bang¨¢n. brecha. n. . adj. Gaol. [g¨®ki] Bobo. [g¨¢stric] G¨¢strico. Gas. [gash] Dar una cuchillada. Gap.Gangrene. [g¨¢rbedch] Desecho. v. Gastric. [g¨¢zies] Gaseoso. Gardener. Butas. Maghahalam¨¢n. Panukat. [gue¨ªz] Contemplar. Gargle. Damit. pangangahig ng s¨¢litaan. balut¨¬ sa kamay at bisig. Gaudy. Masalita. [guedch] La vara. titig. Gather. panarok. [g¨¢rdener] Jardinero. Gaze. Bilangguan. tang¨¢. Mumog. jarretera. n. Gauntlet. charlador. tang¨¢. [g¨¢rish] Pomposo. Magmasid. [g¨¢rden] Jardin. [guel] Carcel. palamuti. pagmamag ar¨¤. Garble. n. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. pwang. tumarok. Paghahalaman. [g¨®di] Fastoso. n. n. apartar. [guey] Alegre. gunggong. n. Magar¨¤. Gwante. [g¨¢dzer] Recoger. adj. Garland. Garter. [g¨¢rter] Cenojil. [gu¨¦ler] Carcelero. tonto. kas¨²utan. n. masats¨¢t. Gash. hortelano. n. humiw¨¤. Bantay sa bilangguan. Koronang bulaklak. Piliin. Hikab. [g¨®dines] Pompa. [g¨¢rment] Vestido. n. Sumukat. Gaseous. apariencia exterior. Hambog. [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. Maghikab. v. Gardening. Garbage. Gauge. Masay¨¢. kasuutan. rudo. Maghalaman. adj. Sukal. ungas. n. Garden. n. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Magmumog. Hingal. suciedad. [g¨¢rbl] Entresacar. Damit. traje. Pintuang daan. Garner. [g¨¢rlic] Ajo. Gateway. la entrada de alguna ciudad. magar¨¤. un insensato. Gargle. n. n. Gathering. any?. Gawk. Maggayak. Pasamano ng sasakyan sa dagat. desv¨¢n. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. ostentoso. Kangrenahin. Gaudiness. colecta. Mas¨ªd. n. manopla. [guedch] Medir. kasayahan. Loob ng bubungan. v. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. [g¨¢rgl] Gargarismo. Mayam¨°. magpisan. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. huerto. makisig. Ligas. Garrulous. Gas.

Generation. Geographer. n. Geometrical. n. Paglohod. [gu¨¦sel] Gacela. adj. Hiyas. Genius. n. Ur¨¬. Ginang. Gentility. manganak. Genus. n. [dch¨¦latin] Gelatina. comun. Magalang. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. Gem. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. Geck. Nauukol sa heometr¨ªa. [dch¨¦neral] General. benigno. manghib¨°. kadalisayan. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. adj. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. Generator. [dch¨¦ntlman] Caballero. adj. mapagpita gan. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. Sa karaniwan. magandang loob. adj. Mga gansa. [dch¨ªnes] G¨¦nero. [gu¨¦zet] Gaceta. Gender. [dch¨¦ntl] Suave. matamis. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. nauukol sa alagang ugal¨¬. mabait. Generous. Damit. Galang. pangulo ng hukb¨®. Gazette. n. Gentleman. . Helatina. [dch¨¦noeralship] Generalato. n. kamahalan ng kilos. n. [dch¨¦nitals] Genitales. mapagbigay-loob. Karaniwan. kasangkapan. Genuflection. urbano. liberalidad. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. liberal. n. comunmente. kapunin. cort¨¦s. n. cortes¨ªa. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. [dch¨¦nder] Especie. n. [guec] Enga?ar. adj. [dchener¨¦ter] Engendrador. Itlog. Genitive. Gentile. n. v. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. atavio. poco ¨¢ poco. docil. usual. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. [dchent¨ªl] Urbano. [dch¨ªnial] Genial. adj. capar. Geography. Dahandahan. H¨¦ntiles. n. [dch¨¦ntail] Gentil. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. [guiis] Gansos. wagas. [dchener¨¦cion] Generacion. Geometry. genero. [dch¨¦nuin] Genuino. Genuine. Genealogical. Malagkit. Ginoo. Lah¨¬. Nauukol sa heograpy¨¢. Gazer. n. ben¨¦volo. Henitibo. kasayahan. v. klase. n. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. Gawing pangkaraniwan. adj. adj. Generalship. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. test¨ªculos. Generate. n. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. [gu¨¦lding] Animal castrado. natural. dama. [dch¨¦ntli] Suavemente. presea. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. adj. Miron.Gazelle. [dch¨¦ner?s] Generoso. Gentry. dalisay. v. utay-utay. n. Gentlemanly. Genitals. & pl. adj. unang aklat ng Biblia. Generally. Genial. [dch¨¦neret] Engendrar. n. n. n. Generalize. Geology. lohod. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. Heneral. Isang ur¨¬ ng us¨¢. H¨¦nesis. n. ma wain. pitagan. n. [dchent¨ªliti] Urbanidad. Magandang ugal¨¬. mapagpitagan. Geese. n. taong mabuti ang pa gkatur¨°. Gelding. General. adj. Taong mabait. Mahinahon. Genesis. procrear. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. Talagang ugal¨¬. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. Gently. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. Magkaanak. n. Magday¨¤. [gu¨¦zer] Miron. Genteel. Generosity. [dch¨¦noerali] Generalmente. n. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. [dch¨¦neral] General. [dch¨¦nitiv] Genitivo. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. Kawagasan. [dch¨¦nuines] Pureza. Genuineness. n. mah¨¢bagin. Marunong ng heograpy¨¢. n. puro. Heograpy¨¢. n. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. adj. [dchener¨®siti] Generosidad. Gear. Gentle. [guir] Vestido. n. General. Genealogy. despacio. [dch¨ªnies] Genio. Pagka-heneral. mahal na tao. Gelatinous. n. inotinot. Kumapon. p¨¢hayagan. Geniality. Mga taong magigiting. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. n. adj. n. taganas. adv. May mahal na kilos. n. pasimula. Geographical. Heometr¨ªa. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. defraudar. alegr¨ªa. Gelatin. v. n. Gentlefolk. tagapanood. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. jalea. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. mahalagang bato. Gentlewoman. unt?unt?. maglah¨¬. Geld. [dchem] Joya. Generic. Pul¨®s. Gaseta. mabait. Hayop na kapon. [gueld] Castrar. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos.

[gu¨ªmlet] Barrera peque?a. Sulyap. Putla. [gler] Clara de huevo. [dcherm] Ovario ¨® brote. Hilo. [gu¨ªzard] Molleja de ave. [gu¨¦iser] G¨¦iser. Get. Gipsy. kumisap. n. trumpo. centellear. Bigk¨ªs. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. [gu¨ªdi] Vertiginoso. magtam¨®. kabilugan. Gift. n. contento. Gimp. donador. perinola. pinagbubuhatan. ingos. ismid. v. v. Glacier. Glacial. v. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. Gibe. Bibitay¨¢n. [dch¨ªpsi] Gitano. [g¨®stli] Espiritual. Girlhood. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. Magpahid ng put? ng itlog. [gl¨¦sier] Ventisquero. n. v. bumigt¨ª. n. Ukol sa batang babae. v. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. Luya. [gl¨¢dn] Alegrar. n. Girlish. [dch¨ªbet] Ahorcar. lalaking mataas. v. burla. n. matwa. Glance. adj. donar. [g¨ªbbon] Una especie de monos. Giant. Pagka-buntis. atar alguna cosa al rededor. Glamour. Nauukol sa binh?. [g¨¢stli] P¨¢lido. Balibol. Give. n. Nahihilo. Umusbong. n. umism¨ªd. pagmumukhang patay. Gist. Gild. accion. umingos. n. Geyser. n. silay. twa. alipusta. adquirir. n. Glad. Kayong sita. [gost] Espectro. Ghostly. [dch¨¢ib] Escarnecer. parang higante ¨® lubhang matang kad. adj. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. v. helado. Gimlet. salapang. mahiluh¨ªn. burlarse. olancillo. kislap. Giantess. [deh¨¦rminet] Brotar. v. Batang babae. Magbigkis. Sumay¨¢. [g¨¢stlines] Palidez. pri nola. v. Tila higante. Sumulyap. sinturon. & n. n. n. Ghost. [gler] Untar con clara de huevo. Bumitay. [dch¨ªndcher] Jengibre. pinanggagalingan. n. Lar¨²ang may m¨¢kina. Pangulong sakdal ¨® sumbong. [dch¨¦rminal] Germinativo. [guet] Ganar. Ang nagbibigay. Ghastliness. conseguir. [glad] Alegre. kiya. Germinate. Gibbet. [gui¨²go] Chucher¨ªa. Pagalagal¨¤. Ginger. [guerz] Circunferencia. Gesture. v. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. Maputla. n. Binh?. malugod. n. Gig. Lait. [dch¨¢ib] Escarnio. n. gun¨ªgun¨ª. n. big¨¢y. kisap. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. regocijar. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. Girl. adj. magkaloob. Kalesa. [guild] Dorar. Galaw. Ghastly. n. gal¨¢k. Tawanan. obtener. n. Hinyebra. Gimcrack. Bilog. kakilakilabot. adj. Lar¨²an. Kumilos. Giggle. magalak. n. Giddy. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. cinturon. [dchin] Ginebra. trompo. tumuya. magsintur¨®n. Germinal. Kaloob. Masay¨¢. adj. Aleman. tuya. [gu¨ªver] Dador. adj. n. doncella. [guig] Calesa. Giddiness. Gesticulate. n. n. Gingham. Higante. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. [dch¨¢iantes] Giganta. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. kumiya. pasalubong. n. Giver. Girth. n. ang nagkakaloob. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. Namumuong tubig. [gu¨¦rljud] Doncellez. German. Gizzard. Gladden. [dch¨¦schur] Gesto. Glair.Germ. [dch¨¦rman] Aleman. Balunbal¨²nan. adj. sumupling. n. Giblets. juguete de ni?os. Gibe. Glair. n. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. fuente caliente. [dch¨¢iant] Gigante. v. taga Alemanya. Higanta. Gigantic. n. Glance. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. Gird. Put? ng itlog. [gu¨¦rlish] Juvenil. Gestation. Gin. n. kumislap. Bukalan ng tubig na mainit. cara cadav¨¦rica. relampago. Magtaglay. Mult¨®. umalipusta. n. n. [dchist] Punto principal de una acusacion. [guoerd] Ce?ir. Gewgaw. v. [dch¨ªbet] Horca. Pagkabatang babae. [glans] Lanzar ojeada. tuyain. d¨¢diva. . vislumbre. Doraduhin. Trencilyas. babaing mataas. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. [gl¨¦cial] Glacial. [guift] Don. kilos. n. horrible. adj. [gu¨ªngam] Carranclan. Gibbet. Magbigay. [guiv] Dar. Gill. [guerl] Muchacha. n. Girdle. [glans] Ojeada. birlocho. Gibbon. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. n. Malikmat¨¢. adj. magkam¨ªt. Lumait. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves.

kumisap. [glob] Esfera. Lapatan ng salam¨ªn. Sulyap. kumisap. Sinag. recoger. parang salam¨ªn. kulimlim. [gl¨ªter] Lustre. Gal¨¢k. Mapuspos ng kapanlawan. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. n. v. [gl?r] Deslumbramiento. adj. masay¨¢. Kulan¨¬. pang law. [gl?r] Relumbrar. Glim. [glimps] Ojeada. vaso. kumisap. kulimlim. kabunyian. adj. Glove. v. Gleaning. n. twa. n. n. Lamlam. Lumwalhat¨¬. n. kislap. Glory. Kumikisap. maghambog. kislap. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. Lib¨ªs. triste. Numingning. Makintab. v. [gl¨®seri] Glosario. tagapagpakinang. lungkot. dumaplis. n. mamulot. [glim] Brillar. adj. galak. n. n. Glanders. [glos] Glosar. melancol¨ªa. n. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. alegre. lwalhatiin. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. Gloomy. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. Gloom. Glisten. Glazier. Lamlam. Glen. Kinang. Glow. Gleam. Bubog. [glib] Glebe. Glorious. relampaguear. tinging mabalasik. [glin] Espigar. Glide. Kumislap. n. Magkunot ng noo. makinang. lisonjear. resplandor muy pasajero. [gl¨¢si] Vitreo. v. [glov] Guante. v. [gl¨²mines] Opacidad. lustre. Gloat. kumintab. [gli¨²] Cola. lungkot. fama. tristeza. brillar. Gleam. Glorification. kulimlim . kumislap. Glean. Gloominess. obscuridad. numingning kumislap. Magpapungay. kagiti ngan. Dumulas. n.Gland. [glas] Vidrio. v. echar miradas de indignaci¨®n. n. n. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. tierras beneficiales. Pagkasilaw. Lalamunan. n. brillante. taga pagpakintab. lustre. Say¨¢. brillar. Glee. Glassy. [gl¨®ri] Gloria. [gl¨ªning] Rebusca. salamin. Gloss. silay. v. adj. [gl¨ªtering] Relampago. v. pulidor. melanc¨®lico. adj. Glosser. mirada feroz y penetrante. bilog. Pakinangin. Glimmer. [gloz] Adular. Glittering. karangalan. [gland] Gl¨¢ndula. [gl¨®ri] Gloriarse. v. kasilaw an. kumislap. kintab. adj. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. [gl¨ªsn] Relucir. n. adv. pakintabin. Glimpse. v. resplandor. Lupang looban. [glid] Liso. Uod na tila alitaptap. [gl¨®ser] Comentador. Glow-worm. Lumiwanag. n. bola. n. baso. magparanya. n. Glid. kabantugan. honra. Lumwalhat¨¬. Mabilog. maningning. pamumulot ng n¨¢tira. Globe. Globo. Glottis. n. kumikislap. n. Malamlam. Kisap. Malwalhat¨¬. silay. panglaw. Gloom. Kisap. malungkot. kintab. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. [gl¨ªmer] Vislumbre. n. vislumbre. [gl¨®rifai] Glorificar. Glass. Ningning. Pangdikit. adj. Makislap. [gl¨ªter] Lucir. v. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. Paglwalhat¨¬. n. cesped. tumingin ng maba lasik. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. Glossary. resbaladizo. jactarse. n. n. Glue. [glim] Rayo. v. Glorify. melancol¨ªa. celebridad. Parang bubog. Glory. Glitter. obscuridad. . tristeza. Gwantes. Kalwalhatian. [gl¨®ri?s] Glorioso. [glo] Relucir. Gleeful. [gl¨®si] Lustroso. Glower. n. n. Glitter. Glare. Parol na pananglaw. Manuya. Manghimalay. [gl¨®biular] Globoso. bola. Glare. kisap. cristalino. n. kinis ningning. visco. Gloaming. [glim] Farol de ronda. adj. Gloze. [gl¨®tis] Gl¨®tis. [gl¨ªful] Gozoso. escurrirse. globo. paningningin. madulas. [gl¨¢id] Resbalar. Takip-silim. [gl¨¦zier] Vidriero. Glow. magmungot. Glaze. Glebe. Numingning. Sumilaw. n. gozo. Glossy. pumuri ng paimbabaw. [glen] Valle. mapangla . medyas ng kam¨¢y. kumintab. [glez] Vidriar. obscuro. Glowingly. [gl¨¢nders] Muermo. v. makintab. Makinis. [glum] Llenar de tristeza. v. maningning. [gli] Alegr¨ªa. Himalay. v. [glo] Lustre. kislap. Globular. Gloss. pakinisin. [glos] Glosa. [glum] Opacidad. lupang pina kikinabangan.

Hangga. Glume. [gold] Oro. pegajoso. layas. tumungo. Sulimpat. Gobbler. adj. [gud-b¨¢i] A Dios. duende. Lumamon. n. [no] Roer. D? kumikilala sa Dyos. n. Goddaughter. adj. gracia. Gnat. Ngumatngat. kasibaan. Good-nature. kagandahang ugal¨¬. Maganda. Goblet. Goat-herd. el andar. masay¨¢. Malagkit. Paalam. [g¨®dlaik] Divino. . Go-between. katakawan. v. Goodly. [gong] Atabal chino. Gnarled. [g¨®bitwin] Entremetido. pasado. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. paseante. muerto. Matakaw. sib¨¤. Going. Godson. [narl] Refunfu?ar. Gluttonous. devorar. [g¨®ddoter] Ahijada. n. [gl¨ªzerin] Glicerina. afable. pincho. Magdik¨ªt. panudlong. batingaw-insik. Gnome. [g¨®dles] Infiel. masib¨¤. adyos. mabuting ugal¨¬. Inaanak na lalake. butihin. Gold. n. [g¨®t-jerd] Cabrero. Tudlong. masib¨¤. Gone. adv. Godchild. Bathal¨¤. n. [nat] Mosquito. paalam. nanaw. [g¨®dmodzor] Madrina. v. adj. divinidad. Nag-aalag¨¤ ng kambing. aguijon.Glue. Kopa. sumakmal. ben¨¦volo. Mabuti. Babaing inaaring dyos. Banal. Kagandahang loob. n. [gl?m] T¨¦trico. yumaon. adj. bisco. irse. Takaw. Gnarl. Good-natured. [g¨²dis] Golosinas. adv. Gome. n. abundancia. Ukol sa Dyos. [gon] Ido. Tudlungin. Panday-gint?. adj. de oro. dul¨ªng. n. Gong. Good-night. aguijonear. Goodliness. Magandang loob. religioso. Kabanalan. Glutinous. dulo. goloso. Umangil. tragon. Magandang gab¨ª. Malungkot. Godfather. [g¨®er] Andador. a. [g¨®lden] Dorado. Goblin. [glat] Hartura. Pumaroon. [g¨®dsan] Ahijado. n. Taong matakaw ¨® masib¨¤. may halong gint?. vagabundo. n. Gobble. Ang lakad. perdido. [g¨®ing] El paso. n. [g¨®blin] Espiritu ambulante. naninikit. tragar. santidad. [g¨®dfadzer] Padrino. [g¨®blet] Copa. Goer. hanggahan. palaboy. [gl¨¢tonoes] Gloton. kisig. [god] Aguijar. n. Ginint?. mapanghimasok. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. adj. corroer. [go] Ir. [gud-n¨¢it] Buenas noches. Goodies. Goad. buti. Goad. [g¨²dlines] Hermosura. adj. adj. buh¨®l-buh¨®l. n. Goggle-eyed. Godhead. Mabuhol. [g¨®bler] Gloton. tyanak. n. [narld] Nudoso. kasaganaan. Gand¨¢. v. [g¨®ddes] Diosa. Kabutihan. Good-by. n. pumunta. n. n. adj. sumakmal. v. n. Salot. Inaam¨¢. [gorl] Meta. Nak¨¢alis na. [glat] Engullir. May-kapal. lipas. Godlike. n. [nash] Crujir los dientes. adj. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. Nikn¨ªk. [gli¨²] Encolar. Glume. Gluttony. Matakaw. [gud-n¨¦chur] Bondad. [g¨²dnes] Bondad. Inaanak na babae. Nun¨° (sa puns¨®). n. n. impio. Good. dilag. Godless. Goal. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. n. Goodness. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. [gud] Bueno. n. Gint?. [nom] Gnomo. [gl?m] Semblante ce?udo. Pagmumukhang masungit. [god] Aguijada. Goddess. n. Gong. n. [g¨®djed] Deidad. wak¨¢s. [god] Dios. [godch¨¢ild] Ahijado. Golden. Glutton. Glut. benevolencia. GOD. [got] Cabra. Glycerine. Kabusugan. hampas-lup¨¤. Goldsmith. [g¨²dli] Hermoso. alegre. n. In¨ªina. Glut. v. hangganan. kabundatan. Kakan¨ªn. part. n. n. Go. Godly. n. n. wala na. n. Palalakad. Godliness. n. [glatn] Gloton. fin. Pagka-Dyos. n. [g¨®dlines] Piedad. n. Goat. Lumamon. [gli¨²tin?s] Glutinoso. Inaanak. v. Godmother. gru?ir. ben¨¦volo. v. bisk¨®. n. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. [g¨®bl] Engullir. Kambing. buen corazon. [g¨®dli] Piadoso. n [g¨®gl-aid] Bisojo. mapanglaw. Gnaw. Gnash. Magngalit. Gliserina. v. Mapakialam. tragar. Dyos. triste. elegancia.

[g¨®vernment] Gobierno. Grand-father. Grandpa. Gouge. [grand] Gran. Gansa. v. [gr¨¢nddoter] Nieta. Gout. n. ibp. [g¨®rmandaizer] Golosazo. Saluysoy. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. Magandang-loob. Kathakatha. [gus] Ganso. n. Magpakabundat. Gorge. [gr?s] Gracia. adj. v. ansar. [gr¨¢diual] Gradual. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. [gr¨¦cioes] Gracioso. magpakayam¨°. Grandiloquence. tragar. adj. n. bondad. Dugong namu?. v. ur¨¬. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. n. n. mapagbiyay¨¤. Mamahal¨¤. . Baibaitang. Gormand. [gr¨¢ndsair] Abuelo. [g¨®rdches] Primoroso. [gordch] Gorja. Ap¨®. Hamak. n. Nunong babae. n. manwag. n. [graft] Injerto. Gossip. n. Govern. dumur¨°. [gud-w¨ªl] Benevolencia. matakaw. v. Bulo. n. Biyay¨¤. [gr¨¢n?ri] Granero. n. [gr¨¦cioesnes] Gracia. Gormandizer. ilustre. Lelang. Graciousness. [g¨®ssip] Chismear. grado. [g¨¢ut] Gota. Mayam¨°. n. v. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. n. buny?. herir con una arma punsante. Gradation. [gr¨¦sles] Desagraciado. Gourd. n. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. lumamon. nieta. tagapamahal¨¤. [gord] Calabaza. adj. chismes. [gr¨¢ndchaild] Nieto. n. Biyay¨¤. kagandahang loob. n. ben¨¦volo. ingk¨®. P¨¢mahalaan. [gordch] Engullir. [grand¨ª] Grande. adj. Magpasupl¨ªng. Gorge. [gr¨¢diuet] Graduado. [guds] Mercader¨ªas. [gram¨¢tical] Gramatical. Mainam. Maghatid-humapit. [g¨®samer] Vello. hatid-humapit. Grade. Gory. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. ingk¨®. [g¨²d-sens] Juicio sano. Kalakal. n. [g¨®vernes] Directora. Gorgeous. rango. Kalabasang ligaw. Gore. [gr¨¢ndpa] Lola. n. magagpang ng ibang sanga.Goods. Lelong. adj. adj. n. n. Gobernador. ingerir. Bangan. Gourmand. lelong. [grand-m¨®dzer] Abuela. n. Madug?. n. Unt¨ªunt?. n. v. Good-will. semilla. [g¨®zling] Gansar¨®n. Kadakilaan. vistoso. Kumapa. Dakil¨¤. mataas na t ao. [gormand] Glot¨®n. Kagandahang loob. n. Sumakmal. Lukob. camison. [gr¨¢diuet] Graduarse. Masib¨¤. Gracious. Gosling. Kasuutang mahab¨¤. Graft. Graft. Graduate. [graft] Ingertar. Sumundot. Governor. Butil. [gre¨ªn] Grano. [g¨®ri] Sangriento. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. Government. hombre de distincion. Grandsire. n. Grand. pelusa de frutas. n. primoroso. Granddaughter. n. Nun¨°. Ebanhelyo. r¨¦probo. Grandma. adj. Goose. n. n. Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. [gradiu¨¦cion] Graduacion. n. Mabait. n. Graceful. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. n. gaznate. escoplo. Graduate. Taong magiting ¨® buny?. marik¨ªt. Gormandize. Inakay na gansa. Gown. [grabl] Tentar. Grand-mother. [godch] Gubia. Grain. mabuting balit¨¤. Good-sense. magpun¨°. Gram¨¢tika. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. Gospel. bondad. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. marikit. Grammarian. [gr¨¢ndcher] Grandeza. Nunong lalake. Grandee. Grammar. Grace. n. Gossip. pag-ur¨¬. [g¨®vern] Governar. nakakatawa. regir. Governess. imp¨®. palatuntunan ng isang wik¨¤. binh?. Gore. [grad¨¦cion] Graduacion. Graceless. Mainam. [g¨®spel] Evangelio. n. [gor] Sangre cuajada. n. adj. Tagataguyod. n. n. Kainama't kagandahan ng pananal ita. palpar. Taong masib¨¤. Gradual. [gr¨¦sful] Gracioso. Supl¨ªng. n. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. umapuhap. [gor] Punzar. v. Grandchild. [g¨®vernor] Gobernador. Grabble. [gre¨ªd] Grado. Granary. Gossamer. [g¨®rmand] Gloton. Ap¨®ng babae. Grandeur. [g¨¢un] Toga. n. v. dug¨²an. n. Graduation. pusong. [g¨®sip] Chisme. n. [gr¨¢ndma] Lola. tagaiwi.

bigay. Ang paghawak. Graver. magkaloob. n. [gras] Yerba. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. [gr¨¦peri] Vi?a. Grape-Stone. dalang-dalang. Kawit. Grave. Grantor. Graven. mabigat. Pabuy¨¤. pumigil. Kudkuran pangayod. d akot. Grape. Mabutil. magbakod. d¨¢diva. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. Grassiness. Madam¨®. Kalaguan ng dam¨®. n. L¨ªbingan. v. panglilok. v. Grasp. n. Gravity. pangkawit. Ang pinagkalooban. Babaing wala ang asawa. [grant¨ª] Concesionario. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. Gris. Katas ng karn¨¦. n. kaloob. adj. Dam¨®. Timbang. Paninimbang. agradecido. asir. verja. Kumayod. Rehas. Gray. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. Gravestone. rechinar (los dientes). Kaloob. Grass. Granivorous. n. n. [gr¨¦pston] Granuja. n. gancho para atracar y abordar. dar. n. adj. lucha. de balde. [grati¨²iti] Gratificacion. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. v.Grandson. [gr¨¢tiulet] Congratular. Granular. Gratuity. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. [grant] Concesion. Grange. rejilla. parabien. n. Sapot. [gr¨¢sshopoer] Langosta. Gratulation. salsa. n. Grapple. Grapple. n. Grave. pelea. Utang na loob. dulot. recompensa. buril. [gravit¨¦cion] Gravitacion. n. sunggaban. adj. [gr¨¢viteit] Gravitar. Grasp. bun?. Grate. [gre¨ªv] Grabar. Gratulate. adj. lukton. pumayag. [gr¨¦tful] Grato. Manimbang. l¨¢pida. n. [gr¨¢niular] Granoso. l¨¢pida Gravitate. bab ag. n. [gre¨ªp] Uva. Ap¨®ng lalake. Gravel. n. n. [gr¨¢niuloes] Granuloso. adj. Granule. Utang na loob. T¨¢hanan sa asyenda. v. [gr¨¦vn] Grabado. n. n. gant¨ª. [grati¨²itoes] Gratuito. Linilok. enrejar. puting-uban. Grater. Pangkawit. Kumakain ng palay. Ang pagkaguhit. [gr¨¢niul] Granillo. Bumat¨¬ ng pagpuri. Marunong kumilala ng utang na loob. Grate. magkaloob. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. Butil. cano. peso. n. ang binigyan. Walang bayad. pagtangan. away¨¢n. arena gruesa. venirse ¨¢ las manos. Gratuitous. [gr¨¦voer] Grabador. n. Gravy. n. adj. ri?a. Humawak. [gr¨¢tifai] Gratificar. adj. cascajoso. n. Gris. Grass-widow. walang imik. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. [gr¨¢ndsan] Nieto. Granulous. bigat. [gr¨¦] Gris. Granite. . pu?o. n. tumangan. adj. Grave-digger. n. Magpabuy¨¤. serio. Gratify. [gre¨ªv] Grave. Ukol sa mga batong tipak-tipak. kusang kaloob. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. [grant] Conceder. voluntario. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. maghawak¨¢n. malubha. Parang butil. v. [gr¨¦] Gris. Gratis. [gr¨¢veli] Arenisco. esculpir. [gr¨¢pnel] Arpeo. don. Bating papuri. n. Gratefulness. sawsawan. mag-away. n. [gr¨¢ntor] Cesionario. Grapnell. Grasshopper. Manglililok. Balang. n. Graphic. n. n. [gr¨¢nit] Granito. Grant. gratis. Grantee. Ubas. Grant. [gr¨¦toer] Rallo. [gr?t] Rallar. Gray. Manghuhukay ng l¨ªbingan. Humawak. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. Pormal. Gravelly. [gr¨¦tis] Gratis. Magpahintulot. Ang nagkakaloob. Gravitation. Grave. Pabuy¨¤. [gr¨¢viti] Gravedad. adj. [gr¨¢vel] Cascajo. Grapery. [gre¨ªv] Sepultura. Grassy. agarrar. Gratification. b igay. n. hukay. v. v. pu?ado. Walang bayad. [gr?t] Reja. [grandch] Granja. [grasp] La accion de agarrar. [grasp] Empu?ar. [gr¨¢pl] Agarrar (se). adj. Ubasan. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. [gr¨¢pl] Arpeo. n. n. n. donatario. But¨® ng ubas. Daang mabat¨®. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. hacienda. Grave-clothes. magbigay. Lumilok. n. Mga batong tipak-tipak. Gravel-walk. [gr¨¢titiud] Gratitud. lumangitngit. Gratitude. dayupay. n. [gr¨¢si] Herboso. ba o sa buhay. n. ang nagbibigay. Grateful. n. n. ang pagkalarawan.

v. n. asir. Great-grandson. naninilaw. [gr¨¦jeded] Canoso. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. Greed. [gr¨ªdairon] Parrillas. n. Grimace. v. n. has¨¢an. dumum¨ª. porquer¨ªa. hapis. kulay berde. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. congratular. [gr¨¢inder] Molinero. Apo sa tuhod. [gr¨ªzli] Horroroso. adj. mataba. n. adj. n. disforme. Kakilakilabot. Grecian. muela. mueca. katakot-takot. n. adj. n. p agpisil ng kamay. Great-grandmother. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. [gr¨ªnish] Verdoso. [grin] Te?ir de verde. marum¨ª. pumigil. [gric] Griego. taba. Grimalkin. Pahiran ng sebo. Grease. Mag-ihaw. [grin] Mueca. kalakhan. [grisl] Cart¨ªlago. v. gordura. Green. n. Masebo. n. [grist] Molienda. Kulay gris. galapungin. kasindak-sindak. Malitid. Nagpapatub¨°. n. nervioso. v. [grip] Caz. Grindstone. Grisly. v. Greenish. adj. Greet. n. Gristly. pulverizar. May maputing balb¨¢s. Grip. magdarang. Greediness. n. [grit] Saludar. [grim¨¦s] Visaje. [gr¨ªdines] Voracidad. Grill. Grip. Great. masamang hichura. Dalamhat¨¬. a. n. Anomang ginigiling. magpanginain. daing. afliccion. Magpadaloy ng tubig. Marungis. Grin. Sariw¨¤. [grim] Feo. [gre¨ªtnes] Grandeza. v. Griper. [gr¨ªvans] Pesar. Ngiw?. adj. Ngiw?. ce?udo. Dumungis. n. butong malambot. g¨¢lapongin. adj. ansiosamente. [grid] Codicia. nakamungot. adj. [gr¨¢iper] Usurero. [gre¨ªsh] Pardusco. Umap¨ª. n. Greasy. [gr¨¦] Gris. n. Namemerde. Gumiling. entrecano. lungtian. agarro. Nun¨° sa tuhod [lalake]. [gr¨ªcian] Griego. Grayheaded. berde. afligir. hambal. ngibit. Namumut?. Ngumiw?. [grim¨¢lkin] Gatazo. Bat¨¬. rechinar los dientes. Pastulan. [gr¨ªdili] Verazmente. lumbay. Grief. v. v. n. [grin] Hacer visages. n. [griv?s] Penoso. maberde. Manggigiling. [griv] Agraviar. Great-granddaughter. Gripe. n. Gristle. Grievance. Grime. [grif] Pesar. adj. Malaking pus¨¤. v. Great-grandfather. Mag-alag¨¤ ng hayop. [gr¨ªting] Salutacion. Taga Gresya. lumangitngit. apreton de la mano. nakahahambal. Kasakiman. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. langitngit. grande. n. P¨¢daluyan ng tubig. [gr¨¢imi] Mugriento. [gr¨¢im] Mugre. may pagkasakim. Grim. [gr¨¢ip] Presa. Graze. molino. n. adj. Greek. magpahirap. [gr¨ªstli] Tendinoso. adv. bag¨¢ng. n. dum¨ª. Grime. rechino de los dientes. [gris] Grasa. v. Grin. Grind. dumalamhat¨¬. apacentar. nakapagdar amdam. Pananabik. Batong gilingan. Binatang musmos. Grease. Grey. adj. Greasiness. Ap¨® sa tuhod (lalake). Grist. [gr¨¦zier] Ganadero. hambal. Gridiron. . [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. [gre¨ªt] Gran. malak¨ª. Hapis. adj. Gripe. Greatness. Grinder. [gr¨¢im] Ensuciar. Sebo. mag pasabsab. Green. pacer. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. Greek. Grievous. [gric] Griego. Greenish. n. Great-grandchild. [gris] Engrasar. gordo. Katabaan. [grin] Color verde. Butong malata. n. Inggit. n. sumak¨ªt ang tiyan. avaricia. maput? na ang buhok. codicia. craso. Bumat¨¬. Grieve. Grazier. Kulay lungtian. n. Dungis. adj. hawak. [grip] Desaguar. [gril] Asar en parrillas. Nauukol sa Gresya. gilingan. [gr¨ªzi] Grasiento. kasakiman. extension. Ihaw¨¢n. [grez] Pastorear. Dakil¨¤. Pangit. Greenhorn. [gr¨ªnish] Verdoso. Apong babae sa tuhod. Grayish. Nun¨° sa tuhod (babae). [gr¨¢ind] Moler. [gr¨¢ip] Agarrar. lastimoso. ternilla. lumbay. n. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. pesadumbre. pagkakamay. pesadumbre. adj.Graybeard. [gr¨ªzines] Pringue. n. [gr¨¦bird] Barbicano. Nakahahapis. Greeting. Pamimiit. adj. Mauban. Humawak. hinagpis. n. Lungtian. v. n. Greedily. Kadakilaan. [grin] Verde. Grimy. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. dar c¨®lico. Green.

Gross. Bunutin. Grocer. Groan. Groom. adj. [gr¨¢mbl] Murmurar. Magbunton. [gro] Crecer. n. fiador. adj. Bumulong-bulong. Groin. cavidad profunda. Kulay gris. larangan. n. [graf] Ce?udo. hez. Lapag. pag-ak¨°. [gr¨®ning] Quejido. Gritty. sumibol. Malihim. Ang nananagot. Growl. Ground. tanod. Growth. Yungib. [g¨¢rdianship] Tutela. Grovel. Buhangin. Alak. [gr¨®ser] Especiero. Manok gubat. Mabuhangin. v. lungga. n. n. [groz] Crecimiento. v. hib¨ªk. Nakamungot. ma¨ªngat. circunspecto. paglak¨ª. lerdo. Mag-alag¨¤ ng kabayo. pavimento. [gr¨ªti] Arenoso. [grit] Arena. Malas¨ªnglas¨ªng. dumabog. terreno. Daing. n. bitak. fiador. Guardianship. [gr¨¢ul] Gru?ir. n. Guava. bumaba. fundamento. Guarantee. Masamangharina. espeso. solar. Gruffness. n. adj. garant¨ªa. mozo de mulas ¨® caballos. [grop] Tentar. [gr¨¢und] Terreno. [gredch] Repugnar. Grog. hibik. [gr¨®gui] Medio borracho. [grab] Gorgojo.Grit. Bayawak. Guarded. kabastusan. mapoot. [grizl] Gris. n. [gr¨®vl] Serpear. Group. v. Grotesque. nacer. v. Grotto. adj. magsanggalang. dumabog. severo. pananagot. n. v. lungga. Sota. n. Pag-iingat ng yaman ng ulila. groser¨ªa. v. Masungit. Yungib. [gr¨¢undwerc] Base. gubat. [gr¨®to] Gruta. adj. Grunt. Pook. Ground plot. katibayan. Grove. [gard] Guarda. parang. [gard] Guardar. panay?an. v. Guana. n. [garant¨ª] Garantir. [gr¨¢mpi] Rega?on. n. Kasungitan. lup¨¤. Magbantay. refunfu?ar. Sagut¨¢n. katipunan. Grot. [gruv] Aca?alar. Yungib. guardia. Angil. Bayabas. bukid. bitak. [grum] Establero. [gr¨®in] Ingle. [grov] Arboleda. novio. umingos. Group. umapuhap. Tumub¨°. [gros] Grueso. Magaspang. Gruff. Duma¨ªng. Tub¨°. Bantay. Parang sabaw na malapot. n. [gram] ¨¢spero. Wala sa katwiran. [grot] Gruta. v. adj. latak. Groove. Looban. [gruv] Caverna. Grizzle. v. [gr¨¢us] Gallina silvestre. alameda. ponche. guardian. n. poot. ka ibayan. Grope. [gr¨®seri] Especer¨ªa. v. n. v. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. Grumble. Pagtatanim sa loob. [gr¨¢ul] Gru?ido. Groove. bajarse. Kah¨²yan. [gredch] Rencor. garant¨ªa. [gro¨²p] Agrupar. dabog. n. Magpadausdos. malapot. gemir. Grocery. tang¨¢. . [gron] Gemir. n. umak¨°. v. pulutong. Kagaspangan. Guardian. adj. humibik. Growl. boscaje. ingos. n. suspirar. [gr¨®tesc] Grotesco. refunfu?ar. bastos. [gr¨¢und-plot] Solar. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. Gruel. [gron] Gemido. n. Magtanim sa loob. corpulento. Guard. Guarantee. lungga. Groom. Grudge. n. [gro¨²p] Grupo. Grub. Bukbok. Singit. bunton. suspiro. n. n. [grog] Grog. n. Guard. Magagalit¨ªn. Grudge. n. adj. nobyo. Groundwork. v. Grow. sah¨ªg. Katwa. Grossness. Bangbangin. t¨¢yuan. Daing. n. Grout. n. pananagot. v. Guaranty. kakatwa. P¨¢tibayan. Groggy. [gr¨¢ut] Harina basta. Grum. defender. Grouse. adj. [gr¨¢undles] Infundado. humibik. Groundless. n. pais. [garant¨ª] Garante. [gr¨¢fnes] Aspereza. [gri¨²el] Especie de caldo espeso. buscar ¨¢ obscuras. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. Guana. Grub. Ang nananagot. odio. Groaning. bitak. Umangil. Tagaingat ng yaman ng ulila. [g¨¢rded] Mesurado. grosero. severidad. [grum] Cuidar los caballos. [g¨¢rdian] Tutor. [garant¨ª] Garante. tumanod. Groan. [gr¨®snes] Rudeza. produccion. n. n. Kumapa. Dumaing. Grumpy. [grab] Desarraigar. n. tierra. est¨²pido. gunggong. n. campo. refunfu?o. [gr?nt] Gru?ir. n. n. Guava.

n. Artilyerya. n. [gu¨ªltles] Inocente. mamatnugot. Walang day¨¤. Guilt. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. [g¨¢id] Guia. Gully. Lasa. [g¨¢mpcion] Inteligencia. Mapaniwalain. [gues] Conjetura. n. Gurgle. tempestuoso. kurukur¨°. Parisukat. pamutol. Gummy. Putok ng baril. Gust. lumamon. n. Gulf. simoy ¨® hih ip ng hangin. Nauukol sa lalamunan. Guile. n. Sala. Pumugot ng ulo. lagaslas. Guffaw. Tila hukay. Sumakmal. fraude. n. Pag-apaw. Gullible. Gum. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. madagta. manekas. Magpalwa ng bituka. Guest. kilos. Tumuring. n. Gitara. [gash] Chorro. Gut. [gu¨ªlti] Reo. juicio. Gutta-percha. [gan] Arma de fuego. Guillotine. [gu?l] Enga?ar. [guilt] Delito. Gulp. Gulp. n. n. direccion. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. Walang sala. Look. Baril. n. matakaw. n. recompensa. [g¨¢id-buk] Itinerario. [gu¨¦li-jol] Sumidero. Gush. [gu?lch] Gloton. Guide. [g¨¢il-les] Sin enga?o. el sentido del paladar. n. P¨¢nauhin. [g¨¢idans] Gobierno. Gushing. bisita. Gush. Magoma. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. alm¨¢s na pumuputok. Gunsmith. [guit¨¢r] Guitarra. Gull. fraude. las¨¢p. [gues] Conjeturar. Gullet. n. Guise. [gat] Destripar. lal¨¢ng. Gomahan. Gusty. [ganstoc] Caja de escopeta. Gant¨ª. Katalinuan. n. n. Gull. n. adj. v. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. n. n. culpa. [g¨¢il] Enga?o. n. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. [gueter] Acanalar. n. [g¨¢set] Cuadrado. Halakhak. [gu¨¦li] Especie de foso. unos. [g¨¢teral] Gutural. lumagaslas. Pulbur¨¢. Gusset. Gun. hul¨¤. libre de culpa. Gutter. Guide. hib¨°. v. adj. n. defraudar. Bugs? ng tubig. culpable. modales. Lumagaslas. Lalamunan. [g¨¢iz] Modo. Gully-hole. [g¨¢shing] Superabundante. Guess. adj. Magday¨¤. [g¨¢ter] Canalon. adj. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. lunok. kapisanan. Ibong peskador. hib¨°. kabaitan. guillotinar. n. Masib¨¤. [gash] Chorrear. [g¨¢mi] Gomoso. corporacion. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. Mamatnubay. tragar. Malakas na hangin. Sakmal. [g¨¢ilful] Enga?oso. [g¨¢let] Gaznate. armero. Gutter. [gam] Engomar. Guiltless. adj. adj. pamamatnubay. Gulch. n. Sisidl¨¢n ng baril. n. [guild] Gremio. n. adj. Guitar. n. v. Guttural. lagyan ng goma. [gam] Goma. soplo de aire. [g¨¢ner] Escopetero. v. Guileless. Gutta-percha. adj. Pamugot ng ulo.Gubernative. [gam] Enc¨ªa. day¨¤. [guilot¨ªn] Degollar. Gunnery. n. Gun-powder. Guerdon. Guileful. v. [guelp] Trago. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. [gast] Gusto. v. n. [gan-pauder] P¨®lvora. n. Pagkamapaniwalain. Gum. Samah¨¢n. adj. Guide-book. Gilagid. Bumugs? (ang tubig). Guillotine. Guess. Gumption. v. M¨¢mamanday ng baril. Any?. Gunstock. gotera. n. Guilty. n. n. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. Carcajada. Patnubay. n. nanunuluyan. n. [gu¨¦li] Fluir murmurando. [guest] Huesped. Gunner. Gun-shot. Mag-alulod. enga?o. Alulod. crimen. v. convidado. lumunok. v. Bituka. [gu?l] Gaviota. [g¨¢id] Guiar. manera. [gat] Intestino. Guidance. Magmumog. n. Day¨¤. Pamamatnugot. [gu?lf] Golfo. Gut. v. [guerdon] Galardon. Goma. dirigir. Gum. may-sala. Gullibility. Guild. Salar¨ªn. Gully. humul¨¤. patnugot. Guta-percha. Turing. adivinar. [guelp] Engullir. n. fluir copiosamente. . tindig. parangal. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. n. Magdaray¨¤. sangka. pumutol. [g¨¢sti] Borrascoso. [guilot¨ªn] Guillotina. v. M¨¢mamaril. n.

[jagloer] Regaton. Hair-pin. vigoroso. Hail. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. Tumadtad. Gaw¨ªin. Tatagn¨¢n. costumbre. [jaf] Medio. n. Half-bred. uso. n. calvo. Habitude. adj. pag-ikit. Gyve.Guy. n. Haft. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. umikit. cabelludo. ikit. llamar ¨¢ uno gritando. tranquilo. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). Haggard. Tahimik. salas. Hail. saludar. Halloo. [j¨¦ri] Peludo. [j¨¢guoerd] Flaco. [jakl] Rastrillar. [j¨¢bitabl] Habitable. Hampas-lup¨¤. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. Habit. Gyrate. n. Hackle. v. Ang lapad ng isang buhok. v. n. hiluka. v. Haft. uminog. Pangalan ng ibon. [jol] Sala. [dchaivs] Grillos. Haggle. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. [jab¨ªchiuet] Habituar. [jalcioen] Alcedon [ave]. ea!. Gyration. natitirahan. balahibo. Haggler. . Kaba hay¨¢n. adj. [dch¨¢iret] Girar. Sambahin. [jaboerdashoer] Mercader. n. adj. [je¨ªl] Granizar. Habitable. Suyod ng sinulid ¨® bulak. Aba! Hail-fellow. int. Lubid na pangpatibay. n. t¨ªrahan. lagyan ng puluh n. adj. Hair. pang-ipit ng buhok . [jab¨ªchiual] Habitual. [j¨¢bitiud] Costumbre. Hack. Mapagtawad. P¨¢ngawan. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. etc. v. Mestiso ¨® mestisa.. Gypsy. Gaw?. [jal¨®] Consagrar. mestiza. [j¨¢bit] Habito. Gunggong. Halcyon. [ha]. Magtadtad. Kalahat¨¬. Haggle. igalang. tumaga. & n. Hack. Hairbreadth. n. [jagl] Regatear. n. int. n. v. salon. [jac] Tajar. [etch] H. Gyves. n. kaasalan. casa de ayuntamiento. Walang buhok. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. asal. n. Ipit. Halcyon. Half-blood. Ikot. n. Ulan na ang patak ay namumu?. macilento. n. morada. adj. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. Kaugalian. Hackle. Umulan ng mga patak na namumu¨®. n. Gunigun¨ª. v. Buhok. Guzzle. [j¨¢f-wit] Bobo. Habituate. Habiliment. adj. walang imik. Ipangaw. domicilio. [ache]. Umikot. velludo. [j¨¢fbred] Mestizo. kalb¨®. tonto. [jab¨ªliment] Vestido. adj. n. puluhan. Katotong kasi. Hackney. Kabayong p¨¢upahan. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. [jag] Viejarrona. kin¨¢ugalian. n. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. Habitual. Haberdasher. casa de un gremio ¨® colegio. v. Magaling. v. [jal¨²] Hola!. T¨¢hanan. n. Dam¨ªt. n. [j¨¢lcioen] Quieto. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. n. H H. [jabit¨¦cioen] Habitacion. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. n. Mabuhok. bitbitan. H. humiw¨¤. Natatahanan. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. [je¨ªrles] Pelado. Hallucination. ugal¨¬. [dch¨¢ir] Giro. Hale. n. necio. Tindahan ng mga sintas. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. adj. v. Gyre. pan¨®t. v. bumat¨¬. Hollow. hangal. Tumawad. v. pangpangaw. Pag-ikot. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. [jac] Caballo de alquiler. Payat. Kabayong p¨¢upahan. [jel] Sano. ibp. hechicera. Half-caste. Kin¨¢gawian. walang sak¨ªt. agarradero. [je¨ªl] Granizo. ugaliin. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. pag-ino g. cortar. kabyak. [jaft] Mango. n. adj. inog. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. n. bat¨¬. puntas. reverenciar. saludo. Haberdashery. Half. Hall. tawagin. n. Hag. Habitation. Hairless. [jagl] Cortar en tajadas. [je¨ªr] Pelo. cofias. Hail. Babaing hukluban. medio hermana. [j¨¢f-kast] Mestizo. [jaf-blad] Medio hermano. n. tienda de cintas. [j¨¢kl] Rastrillo. Ipahagad sa a o. v. mestiza. [dch¨ªpsi] Vagabundo. n. hiyawan. n. & n. Mestiso ¨® mestisa. Hairy. kasuutan. mitad. [je¨ªl] Salve!. An¨®! hoy! Halloo. Half-wit.

v. n. ahorcar. umakay. Ginghawa. Mangyari. May kagaanan. n. Gumambal¨¤. [j¨¦ndful] Manojo. Umab¨®t. Sulat-kamay. Handmaid. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Hankering. [j¨¢moc] Hamaca. Duyan. [jalv] Partir en dos mitades. Hammer. isampay. Pangbat¨ª ng chocolate. isabit. Pil¨¢y. [j¨¢mstring] Desjarretar. n. Dangkal. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. [j¨®lter] Cojo. Handsome. [j¨¦ngman] Verdugo. [j¨¦ndi] Manual. Hapless. Hamper. primoroso. kaginghawahan. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Handle. pasado de uno ¨¢ otro. Sampayan. [j¨¦ndili] Ma?osamente. tagabitay. manabik. n. Hank. Madeha ng sinulid. Litid. Handkerchief. gapusin ang kam¨¢y. ilaylay. Handsaw. pangsual. Handywork. Hanker. adv. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. Handcuff. [j¨¢ndicraft] Obra manual. adj. [j¨¦ndmed] Criada. suceder. n. birang. Halve. desventurado. n. pu?o. n. [j¨¦ndistrok] Manoton. Berdugo. Hand. Hamstring. Alilang babae. [j¨¢ples] Desgraciado. n. Limb¨®. n. [j¨¦ndmedn] Criada. sabit¨¢n. pumita. guiar por la mano. Handiwork. kul ang palad. Paraan ng kamay. Ham. n. Happily. laureola. isilid sa busl?. v. Hang. n. [jolt] Cojera. Handling. [jank] Madeja de hilo. Hand-bell. pu?ado. n. [j¨¢mer] Martillo. Handspike. Nayon. lo ancho de la mano. n. Halt. n. Arag-arag. [jam] Jamon. Humat¨¬. Haply. [j¨¢mer] Martillar. aba. magk¨¢taon. v. n. Handed. G¨¢waing kamay. Handily.Halo. [j¨¢nkering] Ansia. manejar. kayang dalhin sa kamay. Hanger. pananabik. [j¨¦ndkaf] Maniatar. [jap] Acontecer. kaya. Pilay. [jap] Caso. Happiness. Hap-hazard. Hand. [j¨¦nded] Transmitido. v. [j¨¦ndspaik] Palanca. adj. [j¨¢pn] Acontecer. [j¨¦ndl] Mango. [j¨¢nker] Ansiar. [j¨¦ndso] Sierra de mano. pangsoga. Alilang babae. Handwriting. Handbreadth. marahil. Kam¨¢y. [j¨¦ndkaf] Manilla. Pumukpok. Sampay. Hand-barrow. n. n. [j¨¦ndbredz] Palmo. v. [j¨¦ng-ing] Colgadura. pita. [jend] Alargar. asidero. [jap-j¨¢zard] Accidente. n. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. n. Handicraft. [j¨¦ndines] Habilidad. [j¨¦ndbel] Campanilla. molinilyo. [j¨¦ndl] Palpar. Panungkal. Kampanilya. Suntok. [jang] Colgar. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. tatagnan. mainam. Humip¨°. M¨¢pilay. Hangman. Ka¨ªng. Hap. Handle. Hamlet. n. v. v. Handcuff. Ibitin. n. [jolt] Cojear. Martilyo. Katha ng kamay. busl?. Handiness. lindo. Bagay. Hangad. adj. magkataon. mag-ab¨®t. Hammock. n. May kaginghawahan. [j¨¢mper] Enredar. ocasion. soga. n. dakot. bumy¨¢k. Ham¨®n. umugit. umabala. v. n. pagkakataon. Damal sa kam¨¢y. esposas. v. antojo. v. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. Damal¨¢n ang kam¨¢y. laylay. Hammer. [j¨¦ndsam] Hermoso. bitbitan. [j¨¦pili] Dichosamente. inilipat. bofeton. n. Isang hay¨¤. Sakuna. Hamstring. [j¨¦ndling] Manejo. v. dicha. puluhan. [j¨¦ndmil] Molinillo. felizmente. Halt. bi tayin. n. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. Halter. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. adv. n. Hamper. Handful. [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. n. bigtihin. n. miserable. adj. cuerda. Hap. Handicap. suceder. Handmill. sakuna. lumamas. Happen. n. pang-gapos sa kam¨¢y. [j¨¦pines] Felicidad. manosear. Handy. n. Maghangad. Litirin. accidente. Mangyari. bitin. Tangkay. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. [j¨¢mlet] Aldea. N¨¢lipat. munting batingaw. suspender. n. n. Pany?. estorbar. [jend] Mano. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. Sawing palad. pamukpok. panal¨¬. Kaipal¨¤. Magaan. adj. Handmaiden. n. Handystroke. n. . Lagar¨¨. Maganda. v. marikit. n. Kakayahan. n. Hanging. apetecer. encestar. G¨¢waing-kamay. n.

[j¨¢rvester] Cosechero. Harm. adj. Askad. Harmless. n. [j¨¦pi] Feliz. Harpist. n. walang aw¨¤. [j¨¢rbindcher] Precursor. Hare-brained. Ikandado. precipitacion. bufon. Kumanglong. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. sumilong. Pangahas. Haste. sumir¨¤. Maginghawa. ligalig. [jarp] Arpa. v. tumigas. Gumapas. pagal. Harvest. robar. asilo. Tul¨ªg. Hardily. Hash. [j¨¢rdnes] Dureza. panganyay¨¤. [j¨¢rpist] Arpista. Harass. Harbor. bati bot. adv. adj. [jardn] Endurecer (se). [j¨¢rang] Arengar. [jard] Duro. Pumagod. Isang lutu¨ªng tinadtad. [j¨¢rmles] Sin da?o. Yumamot. quinqueller¨ªa. v. dificil. Ang pag-aawitan sa pag-aani. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. kapagalan. Harp. mangusap. Harpooner. Sak¨ªt. Harvest. n. molestia. rigido. Harvester. puerto. . [j¨¢rang] Arenga. Harangue. Alp¨¢. Law¨ªt ang lab¨¬. Harp. [jash] Picadillo. oracion. [joer] Liebre. Sungay ng us¨¢. hospedar. v. magpanganyay¨¤. Pangungusap. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. Inconstante. [j¨¢rdli] Apenas. presteza. atolondrado. n. daung¨¢n. adv. Paggapas. adv. Harness. n. Pangahas. Hasp. rastro. Harry. Hark. concertar. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. [j¨¢rdili] Osadamente. [jarsh] ¨¢spero. Kanlungan. Hardly. kahirapan. Harbinger. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. Walang tiyaga. intr¨¦pido. dificultad.Happy. [j¨¢rri] Molestar. ibagay sa tinig. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. pagmamaliks¨ª. n. Koneho. uminip. Magsinkaw. [j¨¦rlipt] Labihendido. n. trabajo. Hart. Matigas. v. M¨¢nanalapang. [j¨¢rbor] Albergar. Mga bagay na pinanday. [jash] Picar. Hartshorn. Hardship. Hare. Tigas. pusong. Harrow. v. atrevido. tapang. mapakl¨¢. may kahirapan. hacer el agosto. maasim. mabagsik. adj. puta. hacer pedazos menudos alguna cosa. Manalita. [jardjarted] Duro de corazon. int. ofender. v. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. injuriar. [j¨¢rdi] Osado. Harpoon. dichoso. ang umaani. Harm. Harbor. Harmonise. [jarm] Mal. pabigla-bigla. cruel. Harvest-home. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. dificilmente. [j¨¢rnes] Enjaezar. Paningkaw. n. n. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. adj. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. Harangue. cansar. Harmony. duro. n. v. n. hirap. katigasan. Mapagpatawa. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. Masamang babae. bagabag. Harshness. n. Hardihood. Hirap. agostero. mahirap. [j¨¢rmful] Da?oso. [jarp¨²ner] Arponero. Hard. [j¨¦r-brend] Atordido. [jart] Ciervo. [j¨¢rpun] Arpon. Harness. bienaventurado. n. [j¨¢rvest] Cosechar. austero. Salap¨¢ng. v. n. [j¨¢rshnes] Aspereza. Hasp. perjudicial. adj. May kapangahasan. Tumugtog ng alp¨¢. rudeza. agosto. pumagod. Harmful. [jark] ?He! ?oye!. [j¨¢ras] Cansar. Usang lalake. n. n. patutot. trabajoso. n. n. Seradura. Harlot. v. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. agrio. n. n. Hard hearted. [j¨¢rro] Grada. adj. Ang gumagapas. [jasp] Aldaba de candado. Harum-scarum. adj. [j¨¢rbor] Albergue. Hardness. n. Nangunguna. insensible. Hardware. Harden. v. n. [j¨¢rlekin] Arlequin. Mapagmatigas na loo b. n. n. n. penoso. pag-ani. Buhaghagin ang lup¨¤. Harsh. n. n. Bahagya. Harrow. precipitado. ma sungit. Magmatigas. jigote. v. Tadtar¨ªn. Harpy. adj. Paragos. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. yumamot. Nakasasama. Itugma. adv. mangdwit. Hardy. malakas ang loob. n. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. Taong sak¨ªm. v. [j¨¢rlot] Ramera. Hind? nakasasama. Pagkakatugma. umani. [j¨¦rem] Harem. Pagmamadal¨¬. fatigar. [jarm] Da?ar. n. Harelipped. silung¨¢n. kandado. sung¨ªt. severo. [j¨¢rvest] Cosecha. Hash. [jasp] Cerrar con aldaba. pananalita. da?o. v. valor. Harem. guarniciones. Sumak¨ªt. nakasasak¨ªt. [je¨ªst] Priesa. Maaskad.

h¨¢bito. kanlungan. Haunt. [jed] Cabeza. altivo. [j¨¦tred] Odio. adj. Mapanganib. Lumag¨¬. [jatch] Pollada. pumisa. Haul. Buk¨¢l. mautal. Taguan ng damong tuy?. He. v. bumatak. [jesn] Acelerar. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. Kapootpoot. [j¨®ser] Guindaleza. Hateful. n. tener. batak. poseer. Haw. dirigir. n. ugal¨¬. Mangahas. Head quarters. apresurado. n. [janch] Anca. Hatred. mayroon. Salansan ng tuyong damo. n. [j¨¢zard] Arriesgar. arriesgado. Head. v. [j¨¦stak] Pila de heno. Siya (lalake). Headdress. Punt¨¢. [j¨¦dles] Degollado. Havoc. yelmo. Lakad na patuloy ng sasakyan . [jant] Guarida. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. buen ¨¦xito. pumugot ng ulo. [j¨®tili] Orgullosamente. [j¨¦dloend] Cabo. [j¨¢chit] Destral. precipitar. n. n. Headsman. magbaka-sakal¨¬. n. n. Hastiness. Mamun¨°. adv. Suot sa ulo. m¨¢mumugot ng ulo. Hawk. imprudente. Matalas ang mat¨¢. pun¨°. Haversack. aventurar. Poot. Balutan ng pagkain. Haven. Hawk. v. [jey] Heno. [j¨¦sti] Pronto. Umutal. Headland. Headlong. adj. verdugo. salakot. tunggak. [j¨¦yric] Pila de heno. Tuyong damo. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. Hawk-eyed. [j¨¦stines] Prieza. principal. Hayrick. adj. n. n. Hatch. n. obstinado. [joc] Hacer con halcon. [j¨¦dstrong] Testarudo. v. Haul. dumabak. Haunch. nidada. pagpisa ng itlog. Mapoot. adj. Sak¨ªt ng ulo. Magka. n. [j¨¦stili] Aceleradamente. Hazard. simula. Headstall. hangal. matulin. Hay. Hawser. apresurar. degollar. mayabang. detestar. jefe. [jet] Sombrero.Hasten. altivez. mal¨¦volo. kapalaluan. Maulap. v. kapalaran. Mangla win. Humalimhim. Headstrong. promontorio. [j¨¦zel] Casta?o. [j¨¦tful] Aborrecible. Madal?. [j¨¢zerdes] Peligroso. baltak. . n. [jant] Frecuentar. ignorante. [j¨¦dpiz] Morrion. ¨²wian ng lahat ng kawal. Ambon. Halimhim. Buntong ng damong tuy?. [jol] Tirar. Headache. v. yamot. n. n. Damit sa ulo. tocado. [j¨¦dres] Cofia. abrigo. Poot. [j¨®tines] Orgullo. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. n. n. Haughty. [j¨¦tter] Sombrerero. Hate. Headpiece. pangulo. May pagkapalal¨°. n. Haw. Daung¨¢n. [j¨¦dzman] Degollador. Hatch. Haughtiness. [j¨¦ykok] Pila de heno. [je¨ªt] Odiar. asilo. nublado. Have. asal. Sombrero. Hazel. adj. n. Pagkautal. mabuting kapalaran. v. Berdugo. yamot. adj. n. [j¨¢zard] Casualidad. aborrecimiento. gaw?. n. Haystack. Haunt. n. yumamot. Magmadali. Hazard. v. rastrojo. [jo] Tartamudear. adj. n. maliksi. Mandala. [jol] Estiron. Pagkakataon. Hat. costumbre. Headway. [jed] Gobernar. munting palakol. Humila. v. Hila. Pagkasir¨¤. punta. acaso. Hasty. Haum. Pangahas. presteza. Dayami. n. pagkawasak. Kabesada. bumaltak. Hazardous. Matigas ang ulo. May kadalian. tulin. n. Kahambugan. rondar. n. yerba seca. Hate. adj. Ulo. [je¨ªz] Niebla. n. [ji] ¨¦l. adj. [j¨¦dspring] Fuente. magkaroon. tumanod. Headless. [jevn] Puerto. Hastily. Kuyomangg¨ª. destruccion. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. n. [jo] Balbucencia. nakayayamot. palal¨°. [j¨¦dlong] Temerario. [j¨®ti] Altanero. adj. Hayloft. Hambog. pron. Hazy. n. origen. Haze. [jom] Paja. [je¨ªt] Odio. n. adj. n. [j¨¦yloft] Henil. Magsosombrer¨®. casco. n. n. Hatter. aborrecimiento. arrastrar con violencia. [jatch] Empollar. Dali. Lawin. [jev] Haber. prontitud. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. Pug¨®t ang ulo. magtumulin. apresuradamente. dungot. Head. detestable. mandala. Haycock. n. Yungib. Pig?. v. Headspring. [joc] Halcon. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. hacha peque?a. Palataw. [j¨¢voc] Ruina. orgulloso. Hatchet. Malaking lubid. walang bait. [j¨¦zi] Anieblado. liks¨ª. Haughtily. n.

n. peso. Bumuhat. [j¨¢rt-briking] Congoja. Pagtatapat-loob. n. Magbunton. buhat sa p us¨°. masay¨¢. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. Hearken. n. mag-init. pagtaas. n. dinggin. lagnat. audiencia. afligido. pesado. [j¨ªdful] Vigilante. [jil] Sanar. sanidad. Heavy. . Taos sa pus¨°. kumalinga. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. v. [j¨¦ctic] H¨¦tico. Painitin. Heathen. Taong hind? ebreo. Healthy. [j¨¦vnli] Celeste. hambal. Hebrew. [jit] Ardor. atento. Taos sa loob. nakabubuti sa kat awan. calor. gumamot. Heavenward. damdamin ng kaloo ban. matind¨ª. [jarz] Fogon. adv. Nauukol sa langit. adj. & n. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. Kabaong. adj. Makinig. v. Tagadinig. Heel. Heart-sick. Heart-rending. Hecatomb. Heed. Heavily. [j¨¢rtines] Sinceridad. [j¨ªrer] Oyente. Health. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. n. Heathen. tak¨®t. [jid] Atender. Bakod. v. Heart-felt. n. adj. nakikinig. Heave. [j¨¦ctor] Fanfarron. [jit] Calentar. [jil] Taconear. Pus¨°. Ng boong pus¨°. el que levanta. salansan. umals¨¢. n. precaucion. Tapat. [j¨¢rti] Sincero. adj. adj. [jarcn] Escuchar. v. cuidadoso. acumular. kalinga. [j¨ªbru] Hebreo. walang aw¨¤. Heft. [jeft] Esfuerzo. v. Heal. curar. interior. Dwag. Heave. din¨ªg. Heaver. Heart. n. duminig. Nat¨²tuy?. oidor. Pug¨®n. Marinig. alegre. n. kaigihan ng katawan. cordialidad. Heathenish. Magpagal¨ªng. Mga punong kaho na nakabakod. penetrante. [j¨¦catomb] Hecatomba. Sakong. obstinado. Init. Healthful. [j¨ªver] Alza prima. divino. Heartless. matigas ang ulo. Sikap. n. n. Alingawngaw. [jart] Corazon. Hearsay. [jelz] Salud. Pang-als¨¢. tignan. [jidzn] Gent¨ªlico. [jidzn] Gentil. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. wal abag. Heel. walang bahal¨¤. adj. May kabigatan. Hebrew. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. [jevn] Cielo. inclemente. n. Hearse. [j¨ªring] Oido. [j¨¢rtles] Cobarde. n. pusil¨¢nime. Maingat. n. angustia. manainga. Kagalingan. [j¨¢rt-rending] Agudo. adj. n. Heedful. adj. n. adj. taga-taas. May kinalaman sa langit. Heedless. v. Mabigat. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. lumingap. n. Mag-ingat. Nakagagaling. n. adj. Bunton. Hearth. firmamento. n. Heat. Heavenly. kalooban. [j¨¦di] Temerario. Magaling.Heady. Langit. umulinig. entender. Pangahas. mabait. Pakinig. pakinggan. Hudy¨®. [j¨¦lzful] Sano. [jedch] Seto. levantar alguna cosa del suelo. Ingat. salubre. adj. itaas. [jiv] Alzar. notar. Heartiness. Bakuran. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. Pagkabagbag ng pus¨°. n. ebreo. n. Heart-breaking. salisalitaan. Hedge row. Sa dakong langit. lingap. atender. pagting¨ªn. [j¨¢rtili] Sinceramente. [j¨¦lzi] Sano. [jid] Cuidado. escuchar. Tumadyak. adj. Hector. elevacion. observar. adj. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. condialmente. mayabang. Heap. lumbay. [j¨¦vili] Pesadamente. Hearty. Hear. ataul. Heat. Heed. iban gon. Hedge. n. Heap. v. [j¨¢rtsic] Dolorido. Heartlessness. Hearer. Heavenly. [jip] Amontonar. Hearing. apuy¨¢n. Panglaw. [j¨ªdles] Descuidado. n. tisis. n. f¨¦retro. [j¨ªrsey] Rumor. Hind? kristyano. pangdinig. v. adj. Hambog. Pabaya. magsalansan. [j¨¦vnli] Celestialmente. n. Hedge. adv. n. [jiv] Esfuerzo para levantarse. loob. v. atencion. adj. balit¨¤. [j¨¦vi] Grave. pagano. [jil] Talon. Heaven. [jip] Monton. bigat. negligente. adv. Hectic. Pagbangon. saludable. vallado. [jedch] Cercar con un seto. fama. [joers] Ataud. Heartily. Kahinaan ng loob. [jir] Oir.

Heirloom. Heraldic. Kawan. [j¨¦rald] Heraldo. apoyo. aqu¨ª dentro. mapag-abuloy. walang mag-ampon . Dam¨®. Heriditary. Herein. Nauukol sa tagapagpauna. Heighten. abominable. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. Lupiin. Hemorrhage. [jier¨ªntu] En esto. Herd. Taas. hasta aqu¨ª. por esto. elevacion. Dito sa. Hereafter. Puluhan ng palakol. Hereof. Lubhang malakas. de ella. auxilio. Balinguyngoy. patayugin. [j¨¦fer] Becerra. hanggang dito. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. [jelv] Mango. gulay. astil de hacha. Dito nga. Nakatutulong. Help. Timon. adv. n. [jens] De aqu¨ª. Noong una. Henceforth. Tumulong. Mal¨ªng pananampalataya. [j¨¦meredch] Hemorragia. Hence. Helpmate. sa loob nito. adv. adv. asistencia. n. v. [j¨¦n-cup] Gallinero. Ang nagmamana [babae]. Hell. [jelp] Ayudar. n. Here. n. adv. n. Heinous. niya [babae]. Dito. [je¨ªtn] Realzar. Hem. Helpful. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. Mula rito. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. Pagmamana. adv. n. Dito nga. [j¨¦lpmet] Compa?ero. [je¨ªrdom] Herencia. adv. n. Magkawankawan. n. Lup¨¬. [j¨¦nes] Atroz. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. Impyerno. en lo futuro. [j¨¦misfir] Hemisferio. anopa't. n. grey. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. legumbre. [j¨¦resi] Herej¨ªa. nakarir imarim. n. Herculean. n. kasama. precursor. Dito sa. [ji¨¦rafter] Estado venidero. [jir¨¦ditari] Hereditario. v. n. Heresy. Abak¨¢. adv. Hemisphere. Herdsman. mapagtulong. [jerd] Manada. Kalahating bilog. [j¨¦rbedch] Herbaje. Helm. ugit ng sasakyan. de aqu¨ª. n. Dahil dito. [j¨ªerin] En esto. asociarse. [jier¨®f] En esto. agas ng dug?. adv. v. malvado. Helpless. adv. Heretofore. [jelm] Timon. adv. pron. saklolo. [j¨¦lper] Auxiliador. por eso. Hereby. n. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. Dahil dito. Tulong. [j¨¦rbalist] Herbolario. magsasama. en lo venidero. Katulong. [jerb] Yerba. Panak¨ªp sa ulo't mukha. tayog. mula ngayon. hanggang ng . Dahil dito. adv. katwang. buhat ngayon. n. Hen. asistente. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. Dito sa palibot. [jemp] Abaca. k¨¢ban. Hem. [ji¨¦r] Aqu¨ª. Mula rito. Her. Heir. n. umabuloy. Hereto. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. asistir. adj. Herbalist. reba?o. Helve. Minamana. Herald. [jelp] Ayuda. n. adj. n. abuloy. adj. tutop. adv. Nauukol sa impyerno. Helmet. [je¨ªres] Heredera. Dam¨®. adv. [ji¨¦rbay] Por esto. Hereat. Hemp. Ang nagmamana [lalake]. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. Heretic. Itaas. abandonado. n. n. en desorden. adv. n.Heifer. adj. Ang hinaharap. Hereabout or Hereabouts. pataasin. Inah¨ªng manok. exaltar. sa loob nito. n. [jen] Gallina. adv. Hellish. [jier¨®n] Sobre esto. n. [jem] Ribetear. Herd. [j¨¦retic] Hereje. Mula ngayon. n. Pasabogsabog. Hereinto. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. [jel] Infierno. May maling pananampalataya. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. Tagapagpauna. Kakilakilabot. hato. Hereafter. kulungan ng manok. ternera. [j¨¦lish] Infernal. Hen coop. [j¨¦lmet] Yelmo. Helter skelter. Kanya. Helper. Tagatulong. [jierat] A este ¨® esta. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. adj. Tangkal. Magpamula ngayon. Help. aqu¨ª dentro. Herbage. Heirdom. mapagsaklolo. tutup¨¢n. Hereon. socorrer. pastor. dini. odioso. socorredor. [je¨ªt] Altura. Herefrom. antes. adv. Walang tumulong. n. [jer] Su. n. [j¨¦lples] Desamparado. v. [jem] Ribete. Herb. vaquillo. [j¨¦lpful] Util. sumaklolo. [ji¨¦rtu] A esto. ac¨¢. adj. Heiress. n. Height. [je¨ªr] Heredero. adj. Bakang dumalaga. nakapopoot. Mana.

Dito nga. Dito sa. horrible. [jiu] Tajar. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. Highness. adj. Hight. Heron. Hey. [j¨¢ili] Altamente. pag-aala ngan. Hibernal. Mag-alanganin. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. v. magtag?. High-altar. Sa itaas. adv. niya (babae). Magmadal?. Heroic(al). pagkabayani. [jai] Arriba. n. palal¨°. n. Sin¨®k. n. High. [j¨ªcap] Padecer hipo. lihim. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. Plano na may anim na gilid.ayon. adj. Bayani. mangahoy. kwero. feo. [j¨ªdnli] Escondidamente. [j¨¢it] Altura. tag?. [j¨ªro] H¨¦roe. Highway. High. kalait-lait. adj. High-flown. adj. High-coloured. Magsibak. adj. Heroine. [j¨¦sitet] Vacilar. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. [j¨ªdn] Oculto. n¨¢pakainam. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. n. [j¨¦rmit] Ermita?o. atrevido. Katad. Pangulong damban¨¤. adj. Mamanah¨ªn. Highroad. samotsamot. Lubhang sarado. n. Halohal¨°. v. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. [j¨¦ron] Garza. galak. ilustre por nacimiento. n. Irland¨¦s. Hereunto. Walang tuos. Taga bundok. v. Ermitanyo. [j¨¦ritedch] Herencia. Hide. v. matayog. May kataasan. elevado. n. Tagak. [j¨¢ilander] Monta?ez. n. An¨¢k-mahal. Hidden. [jaib¨¦rnian] Irlandes. Hero. Larawang titik na may kahulugan. walang ayos. Hermit. Higgle. rec¨®ndito. Nauukol sa tagginaw. Hierarchy. secretamente. en sumo grado. Hesitate. n. Taguan. le?ar. pron. orgulloso. Hesitation. n. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Lupang palabundukin. Hie. Dahil dito. [j¨ªdies] Repugnante. adj. adj. Kanya. hendidura. [j¨ªcap] Hipo. [jir¨®ism] Heroismo. Mataas. n. magsipak. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. Pag-aalanganin. elevacion. adv. n. Kabayanihan. Hiccough. Tumawad. Hiding-place. Pangit. [j¨¢ietes] Grieta. n. n. Hers. adj. High-minded. Hiatus. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. Hiccough. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. . Taas. adj. Babaing bayani. [j¨¢id] Cuero. adj. n. Hew. escondrijo. patag?. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. de elevados pensamientos. Highly. gwang. High-spirited. & n. Heroism. Eh¨¦. mag-alangan. Highland. cortar con hacha. [jers] Suyo. Hieroglyphic. [j¨¦rmitedch] Ermita. perplejidad. n. [j¨¢i-spirited] Osado. hanggang dito. [jai-altar] Altar mayor. [j¨¢id] Esconder. kataasan. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. Magilas. Hereupon. [jai] Alto. Mapusyaw (na kulay). n. n. Siya man. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. [je] ?He!. pwang. n. Ling¨ªd. adv. de ella. Hermitage. pron. adj. n. v. Dakong tahanan ng ermitanyo. Langsangang tuloy-tuluyan. int. [j¨¢i-born] Noble. [jierw¨ªz] Con esto. Hermetic. Herewith. [jaib¨¦rnal] Invernizo. Langsangang tuloy-tuluyan. [jai-colord] Subido de color. [j¨ªuer] Le?ador. duda. High-born. Bayani. Taas. bal¨¢t. Heyday. Hexangular. n. alteza. [j¨¢iwe] Camino real. Hiddenly. [jesit¨¦cien] Hesitacion. ocultar. adv. n. maglihim. adv. anacoreta. n. [j¨¢irod] Camino real. Herself. [jierap¨®n] Sobre esto. invernal. Hexagon. taga Irlanda. Magling¨ªd. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. Hewer. Heteroclite. Mapagmataas. siya rin (babae). Paling¨ªd. piel. dudar. [jigl] Regatear. v. Heronry. M¨¢ngangahoy. [j¨ªroin] Heroina. Heritage. adj. irregular. buny?. [jers¨¦lf] Ella misma. lungga. Say¨¢. taga itaas. n. Hideous. Hibernian. dahil dito. [j¨¢ines] Altura. Hide. n. kamahalan. Highlander. adv. [jai-mainded] Arrogante. May anim na sulok. Pangahas. gozo. Heterogeneous. ma bait. [jierant¨²] A esto. Magsin¨®k. n. Bitak. [jai-flon] Altivo. encubrir. an¨¢k-ginoo. n. [jai] Darse priesa.

blanquecino. suyo. bir¨°. [j¨¢indermost] Postrero. Likuran. burla. dini. Masay¨¢. Hillock. int. Mabalahibo. niya (lalake). n. [j¨®rfrost] Escarcha. v. Hist. v. Hitch. Hint. Likod. [jist¨®ric] Hist¨®rico. [jit] Golpe. Bur¨®l. Nauukol sa kasaysayan. Upa. n. Magsingkaw.! Historian. [j¨¢iv] Enjambrar. [jil¨¢rius] Alegre. pamamaos. acertar. adj. Hipshot. Dumay¨¤. Hip. Hiss. Mang-aaraw. adj. Hamog na namumu?. kasayahan. [jor] Blanco. adj. Kabakabayuhan. ¨¢ ¨¦l. [jobl] Cojear. Hanggang dito. [j¨ªli] Monta?oso. adj. pron. n. [jis] Su. Sht. n. n. Hind. sumipol. tesoro escondido. [j¨¢ind] Trasero. hasta ahora. [j¨¢ir] Alquilar. Say¨¢. v. gambal¨¤. bayaran. [jindch] Engoznar. Pa¨®s. [j¨ªnder] Impedir. int. Umupa. Mabur¨®l. namamalat. Hoard. magipon. [jind¨²] El natural del Hindostan. bumir¨°. adj. [jim] Le. n. hul¨ª. Tulisan. n. v. = Ho. Historical = Historic. Bisagra. v. sa kanya man. nagpapaupa. Hive. Uyok. Hoarfrost. Hoar. Hilarious. [j¨¢iueman] Bandolero. adj. [jord] Monton. Hampas. Hilt. Hobbyhorse. cano. udyok. . kulay uban. [j¨ªdzer] Ac¨¢. velludo. int. Him. [j¨¢ir] Alquiler. Hinge. Bahay-pukyutan. mag-ipon. Day¨¤. adj. salario. [jocs] Enga?o. n. Hill. n. upahan. Hilarity. Dito. Hindermost. munting bundok. montecillo. Puluhan ng tabak. salteador de caminos. impedimento. Humampas. golpear. Hoax. M¨¢nanalaysay. m¨¢nunulat ng kasaysayan. poner obst¨¢culos. bumayad. Magtipon. n. trasero. hombre mercenario. n. bayad. n. tumam¨¤. M¨¢pilay. galak. n. embarazar. [jil¨¢riti] Alegria. Bur¨®l. bugbog. v. Hither. hanggang ngayon. Hindmost = hindermost. Hind. [j¨®ri] Blanco. sumansal¨¤. Magtipon. Mag-uyok. Hireling. v. n. cuesta. [j¨ªloc] Colina. hola!. Hinder. de ¨¦l. humuni. taga Indostan. Hinder. v. Hilly. n. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. asalariar. [jitch] Enganchar. Historic. [j¨¢ind] Cierva. bumugbog. Bonton. magsulsol. Buh¨®l. enjambre. [j¨ªpshot] Descaderado. kapansanan. ¨²banin. Hoarse. adj. [jors] Ronco. enronquecido. gumambal¨¤. Hoax. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. Usang babae. Hinderance. Abala. Hitherto. acumular. n. adj. Hoary. alcance. pumal¨°. Sa kanya (lalake). [jint] Insinuar. Sa kanya nga. His. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. [jil] Collado. pangkawing. [jobl] Cojera. sulsol. Hingkod. ¨¢ este fin. Hive. Ho. m angdadambong. Hobble. [jit] Pegar. obst¨¢culo. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. sa kanya rin (lalake). Hire. Kanya. adj. regocijo. Taga India. Hoy! Hoa. yamang nakatag¨°. manghaharang. Hire. n. [jirsi¨²t] Hirsuto. Hit. adv. munting bundok. Hoard. n.Highwayman. Hindoo. Hirsute. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. tam¨¤. [j¨¢inder] Posterior. bisagra. andar cojeando. [jip] Cadera. P¨¢os. [j¨¢iv] Colmena. humingkod. mabulo. [jilt] Pu?o de espada. K¨¢hulihulihan. Hit. adv. n. mag-bunton. n. n. burlar. mira. Pig?. adj. Hoarseness. [jis] Silbar. colina. Maput?. cano.. hulih¨¢n. [j¨ªstori] Historia. Hobble. likuran. mag-udyok. Sumutsot. Hitch. v. Ikaw¨ªng. salansan. P¨ªlay. v. posterior. hulih¨¢n. pron. kagalakan. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. humadlang. History. [jocs] Enga?ar. istorya. [j¨®rsnes] Ronquera. magsalansan. Umabala. Kasaysayan. [j¨¢irling] Jornalero. [jindch] Gozne. Hindrance = Hinderance. Hint. v. [jord] Atesorar. n. Hinge.. [jo] He. Maput?. [jist¨®rian] Historiador. Hippodrome. [jint] Insinuacion. n. [j¨ªnderans] Impedimento. Himself. n. [jitch] Vuelta de cabo. n. pron.

Baluktot. [j¨®medch] Homenaje. sostener. justicia. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. [j¨®misidal] Homicida. mangday¨¤. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. n. [j¨®lidey] Dia de fiesta. [jud] Caperuza. morada patria. Bigkisin ang barriles. adj. espectro. adj. [j¨®nesti] Honestidad. [j¨®idn] Mozo agreste. n. Holy week. Honesty. Agwa bendita. n. honor. tahanan. Mahal na araw. primer mes de casados. Hawak. Humukay. [j¨®mli] Casero. [j¨®ni-mun] Luna de miel. Hoop. Bahay na ¨²wian. [j¨®misid] Homicidio. sa gaw¨ªng sarili. [j¨®lo] Hueco. Homemade. Marangal. [jon¨®rabl] Honorable. adj. n. pigilan. [j¨®mward] H¨¢cia casa. Sa dakong sarili. v. n. Kumalawit. engatuzar. Dwende. Homilist. bumutas. [j¨®ni] Miel. Kasantusan. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. Pulot-pukyutan. [jup] Cerco de barril. [jon¨®rari] Honorario. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. Honey moon. justo. atrapar. pitagan. Balis¨¢. agarrar. n. Kuko ng kabayo. [j¨®lines] Santidad. azadon. [j¨®ist] Alzar. lungga. M¨¢mamatay-tao. Salaul¨¤. [jum] Casa propia. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. Bahay-pukyutan. [jo] Azada. n. adj. gwang. adj. [j¨®lo] Cavidad. Hoist. Holiness. [j¨®ni-comb] Panal. cavidad. n. beatitud. caverna. v. Pagpalay ng tao. hind? mapagpanaog. ahuecar. Hook. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. Hollow. n. ¨²uw?. Homesick. bait. pio. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. n. n. pumuri. Hoggish. Honorary. Home. [juf] El casco de las bestias caballares. casto.Hobgoblin. garfio. v. Homicidal. Dangal. gancho. Gumalang. Taga. adj. [jold] Asir. cerdo. [j¨®mspun] Casero. Yar¨¬ sa bahay. n. n. sant¨®. ibig sa sarili. Homicide. g umalang. Holster. n. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. adj. [jold] Presa. sak¨¬. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. Magparangal. kabanalan. v. v. n. . [j¨®medch] Reverencia. hueco. Hole. Holy. adv. Galang. Hoe. Hooked. Hoof. Hoe. n. Hoodwink. kalaw¨ªt. Kaloban ng rebolber. kuko ng hayop . izar. Holy water. buhatin. Pist¨¢. araw na pangilin. Honey. Magtaas. [jomsted] Tierra de labranza. [j¨®nor] Honra. Hoiden. reverencia. Hollow. Honor. Holiday. Homestead. [juk] Anzuelo. tapat n a loob. [j¨®li uik] Semana santa. Pangbahay. pwang. piedra amoladera. inang-bayan. adj. paunlak. Hood. hukay. sim¨¤. hinahon. Honey-comb. mabait. mantener. Hook. n. Baboy. Hog. Bataang musmos. Honorable. n. Hollow. bayad. respetar. adj. ¨¢ su tierra ¨® pais. n. Hone. v. Home. Magpir¨ªng. Butas. [j¨®lster] Funda de pistola. Holland. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. encorvado. karangalan. n. Hawakan. itaas. Olanda. [jobg¨®blin] Duende. Honor. karangal-dangal. adj. Homespun. [j¨®nor] Honrar. tagnan. Lupang bukir¨ªn. puri. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. [j¨®nest] Honesto. Walang sukat m¨¢tahanan. v. Mag-asarol. v. n. kibit¨ªn. [jol] Agujero. n. n. adj. adj. Matimtiman. Homeward. Pangbahay. [j¨®lo] Excavar. v. enga?ar. Pangdangal. mahinahon. kaw¨ªng. n. Hukay. [j¨®li] Santo. Pamigkis ng barriles. Asarol. t¨¢laran. [j¨®li-water] Agua bendita. Homely. n. Hoop. n. Hold. n. Mga unang araw ng ba gong kasal. kapurihan. Homage. Hold. Walang lam¨¢n. Homage. buklod. Honest. tangan. pulot. Panak¨ªp sa ulo. reverenciar. [jum] A su propia casa. [jog] Puerco. [jup] Cercar. katatakut¨¢n. Banal. n. adj. Panghakot n g lary¨®. n. Homogeneous. [j¨®land] Holanda. [juct] Enganchado. Katimtimang-loob. Hasa¨¢n. [juk] Enganchar. Hod. n. magpaunlak. bumuhat. [j¨®guish] Porcuno. Homeless. adj.

[jord] Horda. rancher¨ªa. may-p¨¢tuluya n. n. Horseback. horroroso. Horned. marunong sumakay sa kabayo. Pangasuhin. ang naghahala man. [j¨®ror] Horror. n. Horn. Maaasahan. Hospitable. Ot¨¦l. n. Horny. furor. maawain. [jop] Saltar. Horseleech. [jos] Medias. adj. Hospital. Hosanna. tenebroso. Walang pag-asa. [j¨®rslich] Sanguijuela. Horticulturist. mesonera. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. [j¨®rspley] Chanza pesada. [j¨®rrid] Horrible. Hothouse. kakilak ilabot. n. n. Kumandir¨ªt. n. [j¨®rslaf] Carcajada. kasindaksindak. brinco. espanto. pagmamagandang-loob. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. Hamon. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. n. caliente. pusok. May-bahay. col¨¦rico. Hopeful. exaltado. Horror. Panghagupit. Hotness. int. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Hough. Horsewhip. Apuy¨¢n. l¨¢tigo. n. n. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. Hope. katakot-takot. v. n. Hosier. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. adv. Hoot. jardinero. n. [jop] Salto. Onsana. humiyaw. Sota. Kasindaksindak. Hostler. Nakakikilabot. Lukso. n. Mapagpatuloy. adj. Kalamnan ng bint?. v. adj. [jop] Esperar. [jortik¨²lchurist] Hortelano. Kakilakilabot. hiyaw. Hot. Mainit ang ulo. adj. ej¨¦rcito. Sumigaw. caritativo. [j¨®ribl] Horrible. Sigaw. Paghahalaman. May kainitan. adj. n. Hotel. [jot-j¨¦ded] Fogoso. Mainit ang ulo. Bunton ng tao. Hound. nakapapas¨°. [jut] Gritar. Horizontal. mapusok. [jut] Grito. [j¨®rtikulchur] Horticultura. kilabot. Putakt¨ª. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. [j¨¢und] Sabueso. [jost] Huesped. terrible. [j¨®rni] Hecho de cuerno. May sungay. n. n. [j¨®pful] Esperanzado. n. terror. Nanghaham¨®n. [jorn] Cuerno. [j¨®sier] Mediero. Hostess. [j¨®rsflai] Moscarda. Hound. magan dang loob. [jotspoer] Col¨¦rico. Hornet. Masamang bir¨°. Init. Hot-bed. Mainit. hu¨¦speda. [jos¨¢na] Hosana. n. abejon. n. [j¨®tjaus] Estufa. v.Hoot. n. n. Hopeless. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. [j¨®tli] Con calor. [j¨®tnes] Calor. Yaring sungay. Bangaw. Pagpapatuloy. adj. n. Maghahalam¨¢n. masidh?. Horseplay. Horse. n. Ang nagtitinda ng medyas. n. Hinete. [j¨®rned] Cornudo. Hospitality. n. [j¨®rsman] Jinete. [joc] Jarete. ipahabol sa asong panga . Horse shoe. Hostile. n. n. Kabayo. Hostility. Tambul¨¬. [j¨®rnet] T¨¢bano. Sindak. n. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. [j¨®rswip] L¨¢tigo. Linta. Umasa. Medyas. Hop. adj. Pahiga. bubuyog. Horrible. lumundag. Hotspur. n. [j¨®stedch] Rehen. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. violentamente. Host. Ospital. Punlaan. ruido. bahay-p¨¢gamutan. [j¨®ples] Desesperado. n. v. Likod ng kabayo. Horsehair. [jop] Esperanza. Hope. Horn pipe. nakasisindak. Bakal sa paa ng kabayo. Horde. Asong galgo. n. ingay. Hotly. [j¨®stil] Hostil. [jot] C¨¢lido. n. Hot-headed. n. P¨¢unahan ng kabayo. cojear de un pie. Horsefly. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. kandir¨ªt. [joriz¨®ntal] Orizontal. asa. may p¨¢nauhin. [j¨®stes] Posadero. n. n. Horserace. adj. Hop. adj. [j¨®spital] Hospital. n. Halakhak. mesonero. adj. Buhok ng kabayo. n. [jost¨ªliti] Hostilidad. adj. Sungay. Horrific. Hostage. [j¨®tel] Hotel. hukb¨®. Horrid. katakottakot. n. [jorn p¨¢ip] Gaita. n. Horticulture. sungay¨¢n. posadero. [j¨®spitabl] Hospitalario. hueste. Horseman. Horselaugh. Pag asa. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. lumuks¨®. [jors] Caballo.

Pusok ng kalooban. hagulhol. confusion. Gayon man.. adv. [j¨¢mboeg] Enga?o. Yumapos. v. Hambog. Howl. t umuklap. n. [j¨¢uever] Como quiera. Sangbahayan. Ina ng sang mag-anak. est¨²pido.. tah¨®l. [j¨¢mbl] Humillar. Howsoever. [¨¢uar] Hora. [j¨¢mblnes] Humildad. Basa. Huff. n. insolente. pagpapakabab¨¤. bumantay. Humbug. Hourly. Humidity. . [joef] Bufar.so. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. katawan ng sasakyan. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. dudar. sumision. n. Howling. n. Hovel. n. n. Kub¨¤. kahambugan. n. Pun¨° ng sangbahayan. umangal. madre de familia. humagulhol. [joef] Arrebato. n. n. [j¨¢cster] Revendedor. [joem] Zumbar.. alucinar. Humanize. con todo. n. alboroto. Oras-oras. Howbeit. Maawain. Sangkatauhan. House-keeper. However.. Magbitin. [joelc] Casco de la embarcacion. v. v. sangbahayan. v. Human. Bunton. [joel] C¨¢scara. v. necio. Kababaang-loob. Magnanakaw. tonto. Huckster. embuste. mayabang. sin embargo. [j¨¢us-jold] Familia. [ji¨²miliet] Humillar. en todo caso. [j¨¢usmed] Criada de casa. n. n. Hubbub. Angkan ng sangkatauhan. mag-alanganin. rugido. pagka. kaingay. cuanto.. padre de familia. [j¨¢mbl] Humilde. House-holder. Humiliate. n. n. [ji¨²manaiz] Humanizar. adj. Day¨¤. Yapos. Hour. tez del rostro. v. ungas. n. Howl. poot. Balat. n. Humble. dar alaridos. n. How. n. v. gayon m an. n. v. lamento. Hug. Humble-bee. adv. Hum. Humanity. mapagpakumbaba. Hiyaw. [j¨¢cl-bact] Jorobado. Humid. Alilang babae sa bahay. Gumul¨®. v. Huff. Pagkabasa. kutis ng mukha. adv. adv. May kababaang loob. Humiliation. tumah¨®l. pagkahalomigmig. yumakap. [joem] Zumbido. Yamang. Hull. kubo. kayabangan. Haginit. Magpangayupap¨¤. Kulay. [joeg] Abrazar. casco de la embarcacion. Katawan ng sasakyan. n. n. bagaman. hagulhol. bajo. [jaw] Como. Kababaan ng loob. Hue. grito. [j¨¢uling] Aullido. cuan. [joemdr¨¢m] Lerdo. maghambog. adj. Humbleness. Taga ingat ng bahay. [jiudch] Vasto.. Huddle. gunggong. Magpangayupap¨¤. punton. Dampa. Humdrum. [j¨¢ul] Aullar. Kalakhan. n. [jium¨¢niti] Humanidad. Bahay. Humbug. [jiu] Color. Pamamahal¨¤ sa bahay. n. Humility. galit. n. adv. caba?a. Housemaid. [ji¨²mid] H¨²medo. [ji¨²mankaind] El linaje humano. Humankind. enorme. pagpapakumbaba. Paano. Humaginit. Malak¨ª. patear de enfado. [joeg] Abrazo apretado. Kamumo. [j¨¢mboeg] Enga?ar. [ji¨²miliecioen] Humillacion. [jambl-bi] Z¨¢ngano. Hull. c¨®lera. Humane. [jadl] Confundir. [j¨¦fish] Arrogante. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. afable. n. n. alarido.. Magtalop. Housewife. [joel] Mondar. [j¨®ver] Colgar. n. House. kay. rugir. Papagtaglayin ng asal tao. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa. bravear.. Hulk. kagul¨®. adj. [jium¨¦n] Humano. Hug. n. adj. petulante. Hangal. walang ga lang. House-breaker. rondar. [j¨¢us] Casa.. Hover. gayon man. adj. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. en todo caso.. Kumah¨®l. bantay-bahay. [j¨¢us-briker] Ladron. n. adj. [jium¨ªliti] Humildad. Hum. pagkatao. Hugeness. Huge. adv. [j¨¢mbli] Con humildad. magmayabang. Kah¨®l. magpak apusok. [j¨¦boeb] Grito. angal. tang¨¢. humiya. [ji¨²man] Humano. Magday¨¤. Humbly. mahabagin. postrar. v. Pangangayupap¨¤. n. adj. Yamang. Kahol. Mababang loob. con todo. [jadl] Tropel. familia. Maghambog. Huckle-backed. [j¨¢uswaif] Ama de una casa.. [jaub¨ªit] No obstante. bara¨²nda. v. [j¨¢ul] Aullido. halomigmig. [¨¢uarli] A cada hora. n. Maglalak?. House-hold. Humble. Huddle. [jauso¨¦ver] Como quiera. Housekeeping. Huffish. Oras. [ji¨²miditi] Humedad. [j¨®vel] Choza. mag-alis ng balat. ungal. ponton. Nauukol sa tao..

May pagkagutom. [j¨¢sband] Marido. Hurry. buscar. Pumukol. n. adj. Taong sak¨ªm. Kub¨¤. magtumulin. Hunting. int. Hung-beef. [j¨¢moc] Montecito. n. G¨²tom. adj. [j¨¢ntsman] Cazador. Magtalop. [jim] Himno. Un¨®s. [j¨¢ndred] Ciento. Hurdle. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. Pamamaos. mondar. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. v. arrojar. [j¨¢zi] Mujercilla. Hunch. [j¨¢nter] Cazador. adj. Nakasasama. v. & n. placentero. [jaip¨®seket] Hipotecar. Humorist. magpailandang. esposo. n. sosegar. n. da?o. Hundredth. v. Mapagsist¨¦. Hunter. n. Hussar. Lag¨¢y ng kalooban. [j¨¢nting] Caza. Sisidlan. Managas¨¤. maglagak. adj. Pagsasaka. pagbubukid. ofender. Pangangaso. Gripo. Humpbacked. n. Husk. Hungrily. Sal¨¢. [j¨¢za] Vitorear. maglinang. pellejo. Hurtful. n. Tapa. n. mapagkunwa. [j¨¢ming] Zumbido. v. Shutt! hwag kang maingay! Hush. [j¨¢ri] Precipitacion. aclamar. [jamp] Joroba. [y¨²mores] Chistoso. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. disimulo. [jart] Da?ar. pa¨®s. n. Hump. Purihin. Masamang babae. Huntress. pananabig. [j¨¢ntres] Cazadora. [jask] C¨¢scara. [jart] Mal. Mak¨¢sangdaan. [j¨¢skines] Ronquera. empujar con fuerza. n. b¨²hawi. Sangdaan. makasir¨¤. [jatch] Arco. Hurl. v. nakasisir¨¤. magbukid. centenar. n. Husky. Mapagpaimbabaw. [j¨¢mpbact] Jorobado. n. Magsaka. Giy¨®n. Hutch. busl?. n. Hundredfold. n. [j¨¢ipn] Guion. n. [jash] Apaciguar. magbubuk¨ªd. munting bundok. [j¨¢rtful] Da?oso. Hunger. Magmadal?. Magpatahimik. Hypocrisy. magmaliks¨ª. [jasl] Escaramuzar. [joerl] Tirar con violencia. precipitar. Imno. [jat] Choza. [y¨²morist] Hombre caprichoso. [j¨¢sbandman] Labrador. n. n. [j¨²mor] Complacer. [j¨¢ngri] Hambriento. [janks] Hombre sordido y avaro. Mapagpataw¨¢. Hyphen. Magsal¨¢. [j¨²mor] Humor. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. M¨¢ngangaso. Huntsman. sir¨¤. n. Hut. Huskiness. Balat. manghuli ng hayop. [j¨¢nchbact] Jorobado. Hunt. labrador. n. perseguir. bufon. Dampa. Magsasaka. n. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. Hypothecate. Hustle. M¨¢ngangaso. Hungry. da?ino. Hurt. n. Mangaso. Ikasangdaan. Magutom. dar gusto. [j¨¢ri] Acelerar. n. n. estar quieto. adj. Makasak¨ªt. Bur¨®l. n. cesto. panghati ng salita. Kawal na nangangabayo. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. v. barraca. [jant] Caza. n. humanap. Asawa (lalake). [jank] Pedazo grande. mapagpatawa. v. n. n. apresurar. Husk. n. Babaing m¨¢ngangaso. Kakubaan. Hunt. gumitgit. v. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). corcoba. Husbandman. [j¨¢rdl] Zarzo. Gut¨®m. agricultura. Tambul¨¬. [jask] Descascarar. tumahi mik. Hymn. awit. Hundred. n. n. [janch] Codazo. Haginit. Humor.Humming. . Hurdle. [jash] Chiton!. mamuntot. v. [j¨¢sband] Labrar la tierra. Hurt. pakpak¨¢n. [jant] Cazar. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. cofre. [j¨¢nguer] Hambre. aquietar. n. n. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. Hurry. colina. Humorous. v. Malaking putol. n. [j¨¢riken] Huracan. Paninik¨®. magsasaka. Magbigay-loob. [j¨¢nguer] Hambrear. [j¨¢sbandri] Labranza. Pangangaso. Hydrant. Husband. Husbandry. adj. v. pindang. Magsangla. empe?ar. pagtutumulin. n. adj. Hush. Hurricane. Husband. kubo. v. nakasasak¨ªt. pakunwa. mag-al¨ªs ng balat. pagkakub¨¤. Hunger. Hunk. Hunchbacked. Hunks. Sak¨ªt. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. Kub¨¤. ronco. masay¨¢. silencio!. Pagmamadal?. Humor. Hypocrite. n. Huzza. Hunting-horn. v. panghuhuli ng hayop. Hussy. Mabal¨¢t. adj. Hummock. Paimbabaw.

Ice box. masamang ugal¨¬. Pagdusta. Ideal. war¨¬. malicioso. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. necedad. n. Illegality. adj. Idolatrous. Icy. n. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. Idolater. [¨¢idl] Holgazanear. Sa isang paraang d? mabasa. Ignoble. Anak sa ligaw. Illiterate. adj. Pagkilala. [aid¨®letres] Idol¨¢trico. Identification. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. iliterato. [il¨¦dchibl] Ilegible. Ako. Identify. larawan. adj. [ign¨¢it] Encender. D? matapostapos. kaylan ma't. [¨¢is] Hielo. imagen mental. n. n. D? mabasa. Pagkabutugan. n. [idi¨®tic(al)] Tonto. Idiomatic(al). sorbete. Idle. n. adj. [¨¢is] Helar. pabaya. Nauukol sa d? tunay na Dyos. Kumilala. Hysteric. gran masa ¨® monta?a de nieve. Illiberal. Dinidyos. n. Pangit. Idiom. d? makamalay. P¨¢minggalan ng yelo. Isipan. necio. frio. [¨ªgnorant] Ignorante. [aid¨¦ntiti] Identidad. Magbatugan. taong gunggong. Iceberg. [aid¨®letres] Id¨®latra. pron. laban sa kautusan. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. kahit. walang tuto. n. bajo. adj. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. n. Ungas. Igneous. [¨¢idolaiz] Idolatrar. Illegitimacy. n. intelectual. v. adj. [¨ªgnies] Igneo. Katangah¨¢n. Kadustadusta. [¨¢idol] ¨ªdolo. b undokbundukan ng niebe. Identity. Ice-cream. [il¨ªteret] Indocto. adj. n. Ignorant. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. kawalan ng malay. bobo. Idea. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. P¨¢minggalan ng yelo. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. Kung. Labag sa utos. [ignobl] Innoble. Illicit. adj. mezquino. kilalanin. n. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. dusta. Idolatress. labag sa katwiran. adj. Illimitable. walang hanggan. n. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. mayelo. [il] Malo. adj. gunggong. [il¨ªgal] Ilegal. Maramot. Idiosyncrasy. [aid¨¦ntifai] Identificar. Masamang asal. n. Sorbetes. adj. Isipan. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. kaungasan. Idolatry. Yelo. Ill. Idleness. P¨¢minggalan ng yelo. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. magpagayongayon. Pagkakilala. adj. adj. adj. Illegal. imagen. mith?. [il¨ªberal] M¨ªsero. Malamig. [if] Si. Ignoramus. Laban sa utos. v. [¨ªgnomini] Ignominia. Idolize. Ice-cellar. tanga. holgazaner¨ªa. v. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. Ibigin ng d? kawas¨¤. I I. Idol. Nauukol sa apoy. Illegitimate. Idiot. n. Ignore. estar ocioso. [il¨ªsit] Il¨ªcito. pagpapagayongayon. [¨¢is-baks] Nevera. adj. [il¨ªmitabl] Ilimitable. Ignorance. enfermo. desocupado. [il-f¨¦vord] Feo. n. wala sa katwiran. Ill-favored. walang malay. alipusta. adv. [¨ªdiom] Idioma. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. v. Ignition. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. Illegible. [¨¢idl] Ocioso. Pagniningas. Ill-natured. Identic(al). n. oprobio. mag-alab. n. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. Ice-safe. D¨ª makaalam. gawing yelo. Idiotic(al). tang¨¢. pag-aalab. n. n. adj. Illegibly. Taong tanga ¨® ungas. Papagyelohin. [¨¢isberg] Lurte. adj. n. tumang¨¢. [¨ªdiosi] Idiotez. kapara. [aid¨ªa] Idea. adj. n. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. adj. [¨¢is-crim] Helado. Wik¨¤. May sak¨ªt. Kamusmusan. n. kaparis. Ignominy.Hypothesis. [ay] Yo. Ayon sa sariling gaw?. v. [jaip¨®zesis] Hipotesis. [¨ªgnorans] Ignorancia. Ice. tonto. [ignominies] Ignominioso. conj. Ice. [ign¨®r] Ignorar. D? nag-aral. Batugan. [aid¨ªal] Ideal. aunque. Idle. Sinusubaan. adj. If. Magningas. Illapse. N¨¢uukol sa wik¨¤. D? pagkasang-ayon sa kautusan. [¨ªdiot] Idiota. n. abrasar. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. adj. pagayongayon. [¨¢idlnes] Ociosidad. n. [¨ªgnicion] Ignicion. Ignominious. Ignite. Musmos. Kagaya. Hamak. Taong hangal. kuripot. n. . supuesto que. Bunton ng tubig na namu?. holgazan. adj. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. pag-alipusta. [ignor¨¦mes] Ignorante. n. tubig na pinamu?. Idiocy. [¨¢is-seif] Nevera. [¨¢isi] Helado.

Imitate. Illustrate. masamang ayos. alumbrar. malak¨ª. [imez¨®dical] Confuso. kaguluhan. adj. Illustration. N¨¢gugunita. alipusta. Ill-treated. dinudwahagi. Immemorial. Immeasurable. paaninaw. v. d? masukat. adj. Lumubog. pintura. [¨ªmmigrant] Inmigrante. Imbecile. [im¨ªdiet] Inmediato.Illness. kur¨°. war¨¬. Immaculate. adj. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. adj. [imm¨¦ns] Inmenso. Imagery. n. Ipaliwanag. Itag¨° sa dibdib. Illogical. n. adj. Pangit. Imitation. mofar. v. wariin. n. v. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. [imb¨¢rsment] Pagamento. [im¨ªdietli] Inmediatamente. adj. adj. irregular. gunita. vasto. v. n. efigie. [im¨¢kiulet] Inmaculada. enga?oso. pasamain ang loob. Gun¨ªgun¨ª. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. dilidiliin. Ill-starred. v. adj. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. Imitable. [il-tr¨ªted] Maltratado. banhay. desgraciado. Imbecility. maling akal Illusive. karamdaman. [¨ªmitet] Imitar. [imachi¨²r] Inmaturo. [ill-siepd] Disforme. adj. [imm¨¦nsiti] Inmensidad. papait¨ªn. nap Imagine. v. Ibabad. Ill-shaped. [imbi¨²] Imbuir. adj. Immature. n. v. Immigrant. malinis. humalintulad. [¨ªmedch] Imagen. Imaginative. conspicuo. pagpapaliwanag. Imbue. Malukom. [im¨¢dchinabl] Imaginable. Imitative. infundir. Walang t uto. am. hamakin. [¨ªlnes] Mal. Imbrue. adv. Imbroglio. sumisid. Malapit. Imbosom. karatig. pinag -aasalan ng masama. adj. estatua. Nakapagpapaliwanag. n. Imbursement. empapar. prematuro. Liwanagan. agraviado. Paliwanag. Buny?. adj. mal formado. Pag-iilaw. adj. figura. adj. v. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. explicativo. [imm¨¦rcion] Inmersion. v. Kaungas¨¢n. [il¨²strioes] Ilustre. n. Gunita. [imb¨¢ib] Embeber. [il¨²stret] Ilustrar. v. [imbri¨²] Remojar. n. dil¨¬dil¨¬. Umitit. c¨¦lebre. [imbri¨²t] Embrutecer. Imagination. Imbrown. Tumulad. Magbuy¨®. Immense. [¨ªmitetiv] Imitativo. pag-gaya. ¨ªdolo. imaginacion enga?osa. pumaris. fant¨¢stico. v. [imb¨ªtter] Agriar. Ung¨¢s. Saw¨ªng kapalaran. hangal. Lawak. tonto. malwat na malwat. bulayin. n. Paghalintulad. Immerge. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. adj. [ili¨²cion] Ilusion. Paglubog. Pagbabayad. sumipsip. Immethodical. magkapato g. Napakalwat. Malawak. P¨¢ngitain. Magul¨®. kalawakan. karakaraka. adj. nakap agpapaaninaw. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. wala pa sa panahon. Tulad. D? matarok. [im¨¢dchin] Imaginar. [imbr¨®glio] Embrollo. Ap¨ª. sumukb¨®. d? tumpak. Walang dungis. Pagdaka. n. [¨ªl-stard] Malaventurado. [ili¨²minet] Iluminar. Luk¨®m. pagkal kom. gun¨ªgun¨ª. Imbrication. Mag-ilaw. Illustrious. Larawan. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. Marapat tularan. pamamaris. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. n. chupar. [imb¨ªsil] Imbecil. Mangday¨¤. [im¨¢dchinari] Imaginario. adj. Imbrute. [im¨¦rdch] Sumergir. puesto ¨® colocado uno sobre otro. adj. malikmat¨¢. War¨¬. irregular. pagbubulay. Immensity. Nakakaday¨¤. kahangalan. Gul¨®. Imbitter. tigmakin. Wala sa katwiran. Immediately. nangingibang lupain. manuks¨®. [im¨¦siurabl] Inmensurable. necio. adj. inihalintulad. masamang pa lad. kagunggungan. Sak¨ªt. Immediate. marilag. n. [imat¨ªrial] Inmaterial. Taong nakikipamayan. gunggong. Imaginable. [ili¨²siv] Ilusivo. Ariing parang hayop. Larawan. insigne. Illustrative. [il¨²stretiv] Ilustrativo. Imbibe. adj. dar luz. Immaterial. [imbr¨¢un] Oscurecer. Imbricate. [¨ªmedchiri] Imagen. pagsukb¨®. walang ayos. Image. Illuminate. n. Illusion. tanghal. Umasim. n. Illude. pagsisid. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. magiting. sa isip lamang. enfermedad. v. D? pa panahon. v. . [¨ªmitabl] Imitable. [imim¨®rial] Inmemorial. gumaya. n. Imaginary. adj. zambullir. Illumination. Palabuin ang kulay. [imit¨¦cion] Imitacion. ipaaninaw. Immersion. nawawar¨¬. Gunitain. agad. [ili¨²d] Enga?ar. mag-udyok. tanglawan.

Pagkakaiba. [immor¨¢liti] Inmoralidad. Immolation. Immortality. Immiscible. Immortal. n. pangingibang lupain. Walang damdam. Immolate. [im¨²vabl] Inmoble. Mahalay. [imp¨ªtch] Acusar. indecencia. [imi¨²r] Emparedar. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. hacer saber. Walang ayos. walang itinatang¨¬. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. v. di makilos. in¨ªp. D? malirip. D? makilos. Mapilit. n. adj. pagkaalangan. Impassibility. adj. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. n. n. [imp¨ªrial] Imperial. n. Bangga. D? ganap. D? maraanan. v. d? magalaw. Impenitence. [¨ªmolet] Inmolar. Buhayin sa alaala magpakaylan man. D? mahip¨°. Tuhug¨ªn. v. n. kakulangan. n. Impalpable. d? mapasok. Imperfection. supl¨ªng. Immunity. Kapangyarihan. Impassive. conceder. Malubha. corrupcion de costumbres. n. adj. Impenitent. patawad. Magbigay. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. [im¨®deret] Inmoderado. An¨¢k. adj. Impel. Immodesty. n. katibayan . umabala. adj. D? nababago. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. v. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. [im¨ªsibl] Inmiscible. privilegio. adj. Tibay. umpog. Mahalay. n. Impartial. incitar. [imp¨ªd] Impedir. Immortalize. [imp¨¢lpabl] Impalpable. adj. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. Impeach. Pangingibang bayan. adj. Impair. D? nagsisisi. Impeachment. [imp¨¢sibl] Intransitable. Impede. Impartiality. [imperialism] Imperialismo. Ipagtatala ang mga taga hatol. v. Imperative. Impenetrable. obst¨¢culo. D? masuut. [imort¨¢liti] Inmortalidad. Imp. walang galang. n. n. [imp¨¦ciens] Impaciencia. inmoto. saksak¨ªn. [imp¨¦nitens] Impenitencia. pagbibigay sala. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. mag bigay alam. adj. n. Impend. Impatient. adj. adj. d¨ª tagus¨ªn. resistencia al movimiento. v. Impale. [imp¨¢ct] Choque. Tawad. adj. compeler. n. Sakdal. kabalisahan. embarazar. kapangapanganib. v. [¨ªmigret] Emigrar. katigasan ng ulo. [im¨®dest] Inmodesto. magudyok.Immigrate. Sumama. [imp¨¦nitent] Impenitente. adj. Immoral. [imp¨¦l] Impeler. Imperfect. [imob¨ªliti] Inmovilidad. Walang kinikilingan. . v. D? makakahal¨°. Patayin at ihain sa dinidyos. [imp¨¢siv] Impasible. Magbal¨¤. magbuy¨®. [imp¨¦r] Empeorar. Impassible. excesivo. Magsakdal. d? tapos. [imp¨¦cient] Impaciente. pagsa ma ng pangungugal¨¬. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. bastos. v. [imp¨¦retiv] Imperativo. pakund angan. salaul¨¤. matibay. n. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. nakadaluhong. Imparity. Impediment. matigas ang ulo. deshonesto. denunciar. [imp] Hijo. [¨ªmpart] Dar. eternizar. [imi¨²tabl] Inmutable. Impannel. indecente. adj. [imp¨¢rcial] Imparcial. [imp¨¢riti] Desigualdad. comunicar. Immovable. in¨ªp. Sumansal¨¤. Pagka walang kiling sa kanino man. Mamilit. n. desproporcion. Walang pagkabago. D? pagsisising tik¨ªs. adj. prole. Immobility. Yamot. n. Kahalayan. v. desasosiego. magkaloob. adj. v. Immure. [imp¨¦rfect] Imperfecto. pagkaabala. [im¨®rtal] Inmortal. defectuoso. Walang kamatayan. adj. tanging pahintulot. adj. Impart. [im¨®desti] Inmodestia. [imi¨²niti] Inmunidad. Kulungin. Impatience. perpetuo. yumamba. diablillo. [imp¨¦diment] Impedimento. Imperceptible. Imperialism. [imol¨¦cion] Inmolacion. kawal¨¢n ng gal ang. [imp¨¦nd] Amenazar. Kalagayan na d? ganap. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. Immutable. Immodest. d? pagkabago. adj. Walang dinaramdam. magpakaylan man. [imigr¨¦cion] Emigracion. depravado. Yamot. magpatalastas. d? maapuhap. n. Walang kamatayan. walang tuos. deteriorar. Immutability. sumir¨¤. v. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. Impact. magparatang. [imm¨®ral] Inmoral. paratang. [¨ªminent] Inminente. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. adj. kabastusan. Kahalayan. Immigration. sacrificio sangriento. gumambal¨¤. sacrificar. franquicia. Immorality. mangibang lupain. munting diablo. Kapansanan. inquieto. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. adj. Mangibang bayan. Imperial. balisa. Imminent. Immoderate. Impassionate.

Impotent. Kabastusan. D? magambal¨¤. Imploration. injertar. kabuluhan. macizo. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. maggiit. [imp¨®stiur] Impostura. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. kawal¨¢n ng kaya. kabalastugan. Import. Implicit. Implement. Kasangkapan. Karamay. Impersonation. adj. Impoverishment. Katiwasayan. Impinge. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. [imp¨®rtans] Importancia. [impersonecion] Representacion [de un actor]. [impl¨ªsit] Implicado. [imp¨®z] Imponer. Imperturbable. sinungaling. adj. enredar. magilas. D? m¨¢isasagawa. idamay. Implore. walang sir¨¤. makayamot. v. envolver. Impertinent. personificar. adj. Imprecation. Imporous. [¨ªmpotens] Impotencia. Implication. D? mangyayari. Maghirap. Kawalan ng ba¨ªt. sumpa. n. Mapusok. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. impol¨ªtico. lumuhog. tributo. adj. Walang bait. adj. adj. Important. [¨ªmpotent] Impotente. n. Impostor. [implik¨¦cion] Implicacion. [imp¨®rtant] Importante. Impotence. Magtanim. arrogante. Pagkadamay. Imposition. n. Day¨¤. que infunde respeto. Manungayaw. maningas. v. [¨ªmplement] Herramienta. [implor¨¦cion] Imploracion. walang kaya. sam¨°. v. walang galang. adj. Kabiglaanan. adj. [impl¨¦cabl] Implacable. Bu?. n. v. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. [imp¨ªries] Imperioso. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. Import. Mapag-giit. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. v. Kawal¨¢n ng kabanalan. [imp¨®litic] Imprudente. Implacable. Impetus. n. [impetu¨®siti] Impetuosidad. Importune. adj. n. [impol¨¢it] Descort¨¦s. Importance. n. Impose. utensilio. [imp¨®r?s] S¨®lido. luh¨®g. [impl¨¢i] Implicar. rogar. Imposing. adj. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. n. n. enga?o. Imprecate. v. n. descaro. n. [imp¨®verish] Empobrecer. v. Bwis. [imp¨¦ril] Arriesgar. Impersonate. [¨ªmpiti] Impiedad. adj. v. n. n. Impossibility. Imperturbability.Imperil. v. Impost. Implant. D? pangyayari. Kayamutan. n. Walang kabanalan. n. sumam¨°. n. maldicion. n. Hind? nauukol sa sarili. maldecir. vehemente. [¨ªmpriket] Imprecar. irreligioso. Impertinence. [imp¨¦rsonet] Personalizar. indiscreto. adj. [imp¨¦rishabl] Indestructible. Imply. Impoverish. [imp¨ªndch] Tocar. walang galang. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. dalosdalos. Mamilit. [imp¨®rtiunet] Importuno. Walang habag. Impossible. Importunate. envolver. Importer. adj. Magdaray¨¤. pabiglabigla . kawal¨¢n ng galan. v. vehemencia. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. inexorable. [imp¨®sibl] Imposible. Walang bait. bumangga. kasinungalingan. Kahalagah¨¢n. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. Impiety. Ariing tao. kabiglaa nan. Impotency = impotence. Mag-atang. Imperishable. pag-aatang. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. n. manumpa. Implicate. n. Imposture. Pamanhik. enredado. [imp¨¦tiues] Impetuoso. Nakapupukaw. Bastos. [imp¨®rt] Importar. irreligion. Paghwad. Impetuous. Impolitic. [impl¨®r] Implorar. adj. adj. Imperious. d? n¨¢wawasak. n. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. Lumagay sa panganib. Magdamay. [¨ªmpliket] Implicar. Magdamay. Walang lak¨¢s. Impersonal. Paghihirap. umumpog. Tumam¨¤. magba¨®n. carga. [impl¨¢nt] Plantar. Importation. indiscrecion. walang butas. adj. katahimikan . Impious. [impr¨¢cticabl] Impracticable. pagkayamot. [imp¨®lisi] Imprudencia. magpunla. [importi¨²niti] Importunidad. Mahalag¨¢. nakayayamot. n. adj. [imp¨®rtiun] Importunar. walang aw¨¤. [imp¨®stor] Impostor. Atang. Mapaggiit. golpear contra una cosa. [import¨¦cion] Importacion. adj. Kapusukan ng loob. n. Impolicy. v. Impetuosity. Importunity. . Tungayaw. [imp¨¦rtinent] Impertinente. Mamanh¨ªk. [imp¨¦rsonal] Impersonal. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. bugs?. Kawal¨¢n ng lakas. [imp¨®st] Impuesto. [imprik¨¦cion] Imprecacion. makabuluhan. v. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. Impolite. [imp¨®sing] Imponente. ipalagay na ta o. incapacidad. Impracticable. n. D? nasisir¨¤. fraude. walang pitagan.

kawal¨¢n ng kilos. [impi¨²niti] Impunidad. adj. adj. Kasinsayan. Panglulupaypay. Inapplication. inanimado. pagkawalang galaw. In. adj. Kawal¨¢n ng pagtatapat. Ibintang. [inact¨ªviti] Pereza. kawalan ng kawagasan. n. descaro. mahalay. Sumalangsang. bast¨®s. n. v. Pabaya. Ibilangg?. walang hiya. Kapabayaan. Walang k¨¢lulwa. [impr¨²dent] Imprudente. Imprisonment. Impulse. adj. mejor¨ªa. Impression. Improve. estampar. Impropriety. Inaction. [impr¨®biti] Falta de probidad. v. nakapag-uudyok. indolencia. n. mapagpaslang. udyok. adj. adj. Improvise. indecente. ka wal¨¢n ng karapatan. Impressive. Inadequate. Bintang. v. [impr¨¦siv] Impresivo. Pagkatigmak. [in¨¢ctiv] Flojo. [impr¨ªnt] Imprimir. adj. ibilibid. adj. Improvement. n. Inapplicable. Impurity. pabaya. [impiut¨¦cion] Imputacion. D? natatanggap. walang siguro. Maramdamin. Inane. [imp¨¦ls] Impulso. Maramdamin. [improbab¨ªliti] Improbabilidad. adj. Pagbibilangg?. Walang kasiguruhan. ¨ªmpetu. inconsiderado. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. Inactive. hind? lubos. Mahin¨¤. n. Impunity. n. Impure. n. [impr¨¦gnet] Impregnar. Pagkalimbag. walang galang. sucio. Kakulangan ng bait. [impr¨®per] Impropio. D? pagkaparusa. n. exencion de castigo. hind? wagas. Impudent. bumuti. d? madaig. [impr¨®vident] Impr¨®vido. mal?. [impr¨¦sion] Impresion. n. Impulsive. kamalian. n. adj. tuy?. Inaccurate. Paggaling. Inaccessible. Lab¨°. d? sapat. D? makaabot. pag-igi. Imprison. n. n. [impregn¨¦cion] Impregnacion. [impr¨¦sibl] Impresionable. panunwitik Improper. impresionable. [impr¨²v] Mejorar. [impr¨®vais] Improvisar. n. Inadvertent. Inadvertence. Imputation. impureza. picard¨ªa. adj. adelantar. n. Inanimate. kulang. descarado. Impudence. Impulsion. tamad. walang galaw. adj. pagkaligta s sa parusa. v. Katamaran. n. adj. Hind? bagay. v. indiscrecion. v. d? marapat. encierro. adj. n. hind? maga gamit. [in¨¢kiuret] Inexacto. n. d? makarating. Katamaran sa pag-aaral. desverguenza. adj. Impregnate. Lumimbag. nakakakalingat. v. [¨ªmpiudens] Impudencia. falta de prevision. Imprudent. [impr¨²dens] Imprudencia. n. kawal¨¢n ng abot . pagbuti. incongruencia. [impr¨¦s] Imprimir. magkintal. hind? dalisay. kabastusa n. hind? tam¨¤. [¨ªmpiudent] Impudente. Walang bait. [impropri¨¦ti] Impropiedad. pumw¨ªng. pagbibilibid. [in¨¢nimet] In¨¢nime. Kawalan ng kaya. [impi¨²riti] Impuridad. [impr¨ªzn] Aprisionar. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. . kapos. [in¨¢dicuet] Inadecuado. Improvident. [inan¨ªcion] Inanicion. Ilimbag. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. umigi. Walang lam¨¢n. kawalang hiyaan. adj. adj. Imprudence. Inability. tigmakin. Sa. [in¨¢plicabl] Inaplicable. [impi¨²n] Impugnar. Improvidence. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. Kawal¨¢n ng pahiwatig. kalapasta nganan. [impi¨²r] Impuro. Pagkawalang karapatan. atribuir. prep. Inaccuracy. lo que est¨¢ vac¨ªo. Inadmissible. n. Nak¨¢kabuyo. Impute. Improbability. adj. negligencia. panghihin¨¤. Inactivity. Hind? ganap. [imp¨¦lcion] Impulsion. descuidado. Dumagl?. n. marum . Improbity. n. [inab¨ªliti] Inhabilidad. perezoso. [in¨¢ccion] Inaccion. Buy¨®. Improbable. hind? marapat. Malab¨°. Walang malay. D? masupil. Imprint. imp¨²dico. [in¨¦n] Inane. [impr¨®babl] Improbable. Inadvertency = inadvertence. Hind? bagay. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. Pagkawalang kilos. insuficiencia. pagkabuyo. paratang. Lapastangan. Kapaslangan. [in] En. Udyok. kalingat. [impi¨²t] Imputar. imperfecto. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. [impr¨²vment] Mejora. n. walang buhay. Impregnation.Impregnable. iparatang. Impressible. Impugn. progreso. v. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. Impress. ikintal. D? maasahan. D? bagay. dum¨ª. Matigmak. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. ociosidad. [in¨¢kiuresi] Incuria. Inanition. [impr¨ªznment] Reclusion. holgazaner¨ªa. Gumaling. adj. [impr¨®videns] Descuido.

mag-udyok. adv. [in¨¢smatch] Puesto que. kapabayaan. nakapagpapalakas loob. v. Inbreathe. Nakikiapid sa kamaganak. putol. adj. magbuy¨®. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. walang pitagan. n. Incapability. Kawal¨¢n ng kaya. Inarticulate. Baguhan. Dal¨¬. Pagkakatawang tao. adj. Panuob. Incautious. [ink¨¦s] Encajar. prision. n. adj. Ibilangg?. [ink¨¦pabl] Incapaz. v. Inapt. walang bahal¨¤. [ins¨¢izd] Inciso. Utal. adj. adj. [inc¨®cies] Incauto. n. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. [ins¨¢isiv] Incisivo. Incarnation. [ink¨¦dch] Enjaular. walang tigil. n. Incalculable. estimular. Magkatawang tao. [ins¨¦sant] Incesante. Incivility. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. [inc¨¢rnet] Encarnar. [¨ªnsest] Incesto. adj. nakakaakay. put¨®l. n. Inaudible. nag-babaga. adj. [inch] Pulgada. Pag-aalangan. Incarnate. Incisive. Incage. Mawal¨¢n ng kaya. D? dapat igalang. M¨¢nununog. kakulangan. d? malirip. Sawing palad. ibilibid. n. [¨ªncoet] Principiado. n. Yamang. Inceptive. [incand¨¦sens] Candencia. v. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. Inauspicious. Incident. descortes. d? malinaw. Inception. adj. v. Nagk¨¢taon. Inauguration. Inch. idaos. Incessant. n. adj. Incarcerate. Pagkabilangg?. n. constante. v. [in¨¢pt] Inepto. [inartikiulet] Inarticulado. Kalapastanganan. adj. [inat¨¦ncion] Desatencion. gago. Incised. Incarceration. Hiw¨¤. [inco¨¦cien] Principio. Incapacitate. Humalina. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. [ins¨¦ndieri] Incendiario. [inc¨¢rseret] Encarcelar. Inchoation. dedicar. Kawal¨¢n ng kaya. Incense. Incase. [incision] Incision. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. adj. pinagbuhatan. kawal¨¢n ng abot. ipala gay na walang kaya. n. walang lubay. Inaugurate. walang puk¨¢t. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. Pagdiriwan. n. desgraciado. Incite. adj. Nauukol sa pinagbuhatan. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. pagkakataong masama. [ins¨¢it] Incitar. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. Nag-aapoy. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. agam-agam. pagkabil ibid. Incendiary. Walang likat. . Pagbubuy¨®. adj. adj. Kumulong. D? makur¨°. [incand¨¦sent] Candente. n. Incivil. v. Inasmuch. Incest. masamang pagkakataon. Incestuous. pangsuob. adj. [insiv¨ªliti] Incivilidad. [in¨®guiuret] Inaugurar. Kawalan ng lingap. [insid¨¦ntal] Accidental. Pinagmulan. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . empezado. pang-uudyok. adj. Balutin. Pagkabalatong. pagkawalang kaya. Pakikiapid sa kamaganak. adj. panghahalina. pagdadaos. Incise. casual. descuido. [inkep¨¢siti] Incapacidad. aprisionar. Nakapagbubuy¨®. ibalot. Incitement. descuidado. Incense. Incapacity. incapacidad. D? makarinig. pabaya.Inappreciable. [ins¨¦ns] Incensar. inepto. adj. incluir. [ins¨¢iz] Tajar. walang abot. n. Incentive. [incarn¨¦cion] Encarnacion. adj. pag-uurong su long. [in¨®dibl] Inaudible. [inbr¨ªz] Inspirar. masama ng kapalaran. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. Walang bahal¨¤. [ins¨¢isor] Incisivos. ariing walang kaya. [ins¨¦ns] Incienso. descortes¨ªa. Kawal¨¢n ng kaya. walang abot. v. [¨ªnzidens] Incidencia. n. p¨¢lagian. [inospicies] Malaventurado. [ins¨ªpient] Incipiente. walang ingat. Walang kaya. d? matuus. pagkawalang pit agan. Incapable. Inaptitude. est¨ªmulo. Incipient. Pabaya. [¨ªnzident] Incidente. Incidence. Mga ngiping pangagat. nauukol sa pinagmul¨¢n. Pagsisimula. Incidental. v. n. Inattention. Humiw¨¤. grabar. negligente. n. Ipagdiwan. kakapusan. adj. cortado. Huminga. [inat¨¦ntiv] Desatento. lumilok. Incertitude. Walang kaya. Incandescent. adj. Sakuna. Incandescence. Inattentive. Sumuub. Inchoate. n. Hiwa. Nakakahiw¨¤. [ins¨¦ptiv] Incipiente. [ins¨¢itment] Incitamento. Lapastangan. Bago. v. Incision. [ins¨ªvil] Incivil. inh¨¢bil. n. kap¨®s. encerrar. n. Incisor. suub¨ªn. n. comenzado. sinimulan. adj.

Hind? ganap. Inconceivable. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. Inclose. Incommode. Isama. Incongruity. n. bayad. Inconsistent. Hind? nasusunog. Incline. gambal¨¤. nababago. humapay. kulungin. indisputable. [inc¨®mpetent] Incompetente. Incompetency. Incoherent. v. nakaiini p. Kasama. [inc¨®rporet] Incorporado. incluir. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. [inc¨®ntinent] Incontinente. walang kapanta y. adj. Walang gasinong kabu luhan. Inclement. adv. alisaga. n. adv. Kapansanan. adj. v. D? maunaw¨¤. walang karapat¨¢n. d? matant?. Bakuran. ladear. nakabalat-kay?. adj. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. adj. Include. [incoj¨ªrens] Incoherencia. Incontinently. falto. adj. embarazo. adj. [incomm¨®d] Incomodar. adj. yumamot. [incont¨¦stabl] Incontestable. kaalisa gaan. ilakip. Walang habag. [incoj¨ªrent] Incoherente. Walang pananatili. adj. kawal¨¢n ng aw¨¤. n¨¢lalakip. D? bagay. molesto. Walang malay. [inc¨®ntinens] Incontinencia. d? dapat. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. adj. karakarak a. Inconvertible. Inclination. Walang pagpipigil. Incommodious. n¨¢kakaagawan. Inconsolable. adj. Incommensurable. v. adj. gambal¨¤. Kawal¨¢n ng tiyaga. d? ma talastas. [incons¨ªderet] Inconsiderado. Incomprehensible. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. n. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. Pagkawalang hab¨¢g. N¨¢sasap¨¬. D? mapw¨ªng. Hilig. Nalalaban. n. Kawal¨¢n ng karapatan. Inconclusive. mudable. [incl¨¢in] Inclinar. D? masagot. Inclusive. poco considerable. [incompl¨ªt] Incompleto. d? pagkakaunaw¨¤. pagkasalawahan. [inc¨®nstant] Inconstante. kulang. d¨ª maak¨ªt. [incl¨®z] Cercar. adj. Walang kaya. [¨ªnkam] Renta. nabigl aanan. gaw?. Hind? malirip. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. Incontrovertible. lascivo. Incompetent. D? maaliw. malibog. nababago. Inconsistency. [incons¨ªstent] Inconsistente. adj. mabaksik. incongruencia. n. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. Humilig. [incli¨²siv] Inclusivo. indisputable. d ? m¨¢ikakaila. [incommodioes] Inc¨®modo. Nakayayamot. [inclin¨¦cien] Inclinacion. Incognito. adj. incomodidad. d? maipaparis. adj. adj. Incomplete. Income. insuficiencia. [inc¨®mparabl] Incomparable. adj. torcer. enojoso. Pagdaka. adj. hind? hus t¨®. Walang kasuk¨¢t. D? mahikayat. severo. walang aw¨¤. [incl¨¦mensi] Inclemencia. Kawalan ng pagpipigil. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. walang katuusan. crueldad. asociado. hind? lubos. k ikan. inadvertido. Incompatible. gumaw?. . Inconsequence. Incontestable. [incl¨¦ment] Inclemente. Walang pagkatapos. isama. Inconsiderable. [incl¨²d] Incluir. n. Inconsequent. Inconstancy. al instante. wala ng katulad. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. Incombustible. adj. n. Inconvenient. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. adj. D? m¨¢ihahalintulad. ka wal¨¢n ng kaya. Incontinence. adj. adj. adj. adj. [incomp¨¢tibl] Incompatible. [incongri¨²iti] Incongruencia. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. [incomb¨²stibl] Incombustible. [incons¨ªvabl] Inconcebible. n. Incomprehensibility. Hind? bagay. kalakip. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. in¨ªp. Inconvenience. D? napakikilala. Kita. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. n. Inconsiderate. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. walang kahulilip. Walang kapakanan sa sinasabi. n. hapay. d? masi nsay. Kalabuan. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. S¨¢lawahan.Inclemency. n. walang kaaliw¨¢n. Incorporate. upa. n. d? m¨¢unawaan. Incomparable. Malab¨®. [inc¨®nstansi] Inconstancia. v. Incongruous. opuesto. embarazoso. Incoherence. rodear. [incons¨®labl] Inconsolable. adj. Inconstant. adj. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. Gumambal¨¤. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. Incontinent.

Bastos. Incorporation. itanda. [incr¨¦dibl] Increible. hind? matwid. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. n. aumentar. adj. [¨ªndecs] ¨ªndice. D? masaway. n. Indictment. resarcimiento. Siya nga. resarcimiento de da?o. . [indet¨¦rminet] Indeterminado. n. inmodestia. se?al. Increase. Incubator. Indelicate. asociar. pagsasaul¨¬. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. [ind¨ªd] Verdaderamente. D? nabubulok. Hind? tiyak. m¨¢ragdagan. n. Kailangan. Sumap¨¬. [ind¨¦libl] Indeleble. adj. [indik¨¦cioen] Indicacion. Hind? tiyak. Pagbabayad ng nasir¨¤. Increase. adv. v. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. [inc¨²lpet] Inculpar. Indescribable. de veras. pagsusurot. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. Incorrect. Hind? nabubulok. [incorr¨¢pt] Incorrupto. Indemnity. walang tuos. hind? masalaysay. sinsay. Tumutur¨°. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. n. hind? nasisir¨¤. n. indocil. mahalay. May utang. [incr¨¦ment] Incremento. n. adj. bastos. Incumbent. nagtutur¨°. adj. d? nasisir¨¤. nagkakautang. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. [inki¨²rabl] Incurable. se?alador. tub¨°. falta de delicadeza. [ink¨¦mbent] Obligatorio. bastos. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. Index. D? mapagal¨ªng. n. inurbano. [ind¨ªsent] Indecente. Independence. Indecorous. Incredulous. adj. Dagdag. n. Magbayad ng nasir¨¤. kapupun¨¢n. Hamak. Maggiit. s¨¢pilitan. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. irresolucion. [indip¨¦ndens] Independencia. Indecent. lisya. d? marunong mapagod. n.Incorporate. Indeed. D? mapaniwalaan. Incorrupt. adj. Itur¨°. Samahan. adj. Kagaspang¨¢n. asociacion. [indif¨¢tigabl] Infatigable. Walang pananalig. Indent. Incorrigible. Incur. Indefinite. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. totoo nga. v. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. Karagdagan. lumakip. [ind¨ªkativ] Indicativo. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. [inkiuboet] Empollar. d? magamot. Papangutangin. Indelible. hind? tam¨¤. Mal?. Magaspang. Papagsisiwin. [¨ªndiket] Indicar. producto. Incubate. Dumami. adj. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. Incredulity. tumub¨°. Indicative. Incumbency. Indication. adj. Pagtutur¨°. Incursion. anomang bagay na tumutur¨°. i p. Indelicacy. isurot. nag-aagamagam. v. Indemnify. adj. acrecentamiento. v. Inculcate. kabastusan. [indent¨¦cien] Recortadura. designar. [ind¨¦liket] Poco delicado. adj. Walang pagod. Pagsasaril¨ª. [incr¨ªs] Acrecentar. se?alar. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. Indebt. kawal¨¢n ng pananamp ya. v. d? masir¨¤. adj. adj. M¨¢lapatan ng paru sa. v. Inculpate. producto. Kahalayan. Incorruptible. n. adj. [ind¨ªsensi] Indecencia. n. [¨ªndiketoer] Indicador. [ind¨¦corous] Indecoroso. malab¨°. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. magparatang. adj. Incorporeal. Indeterminate. m¨¢rapatan. Incurable. Increment. Indefatigable. Magbintang. merecer las penas se?aladas por una ley. Ur¨®ng-sul¨®ng. matigas ang u lo. [indip¨¦ndent] Independiente. Incredible. Indentation. [incridi¨²liti] Incredulidad. adj. v. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. [ink¨¦rcioen] Incursion. d? mawalat. adj. tub¨°. D? m¨¢iwasak. [ind¨¦t] Hacer endeudar. [ind¨¦ted] Adeudado. Indecency. Indebted. Indecisive. n. [ind¨¦nt] Dentar. Incorruptibility. n. n. Tagatur¨°. Agam-agam. adj. [ind¨¦finit] Indefinido. adj. v. walang katuusan. [inc¨®rporet] Incorporar. [incr¨ªs] Aumento. adj. Independent. indigno. Walang katawan. Hind? masayod. Indicate. Indicator. [indicicoen] Indecision. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. n. [ink¨¢r] Incurrir. n. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. [ind¨¦mniti] Indemnidad. kabastusan. v. May pagsasaril¨ª. Indecision. [ink¨¦lket] Inculcar. Indemnification. v. Hintutur¨°. Indestructible. Hind? napapaw¨¬. Katungkulan. kapupun¨¢n. [indis¨¢isiv] Indeciso. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. n. [incorr¨¦t] Incorrecto. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. n. adj. pumilit. d? mapanaligan. mahalay. adj. paguurong-sul¨®ng. walang pananampalataya. Pagkakasala. grosero.

walang bait. [indiscr¨ªt] Indiscreto. imparcial. Hind? mapupwing. Tamad. [indist¨ªnct] Indistinto. Walang bahal¨¤. Tawad. instigar. Pangangayag. Katigasan ng ulo. Pagkatao. D? maikakaila. incitar. [¨ªndolent] Indolente. Industrious. adj. Individual. Hind? m¨¢unawaan. Indispensably. n. Indue. Induration. Indolent. Malab¨°. [ind¨¢ctiv] Inductivo. [indiv¨ªzibl] Indivisible. [indisp¨®zd] Indispuesto. Paghamak. nakaeempa cho. [indi¨²s] Inducir. Ngitngit. ser indulgente. s¨¢pilitan. Indispensable. Indissoluble. n. poot. adj. adj. Indulge. Tumigas. [indi¨²bitabl] Indubitable. Indite. Nauukol sa paghahanap-buhay. Indigence. adj. Indorse. Maglagda. Indisposition. v. [indiv¨ªdiual] Individuo. Indocile. pag-alipusta. adj. Bukod. v. confuso. [ind¨®rs] Endosar una letra. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. adj. Indocility. Indifferent. Indigestion. Panghihikayat. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. adj. May karamdaman. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. Pagwawalang bahal¨¤. hind? t¨¢patan. [¨ªndidchent] Indigente. Indisposed. [indispi¨²tabl] Indisputable. Indigent. Indolence. Indulgence. n. pang-uupat. [ind¨®cil] Ind¨®cil. [indi¨²sment] Inducimiento. Indiscreet. pobreza. [indiscr¨ªminet] Indistinto. adj. nagngingitngit. Indomitable. [indi¨²] Vestir. . adj. adj. Indispose. nag-iis¨¢. Kumalinga. aliciente. Walang pitagan. [ind¨ªferens] Indiferencia. Indubitable. Mag-udyok. [indiv¨ªdiual] Individual. Induce. D? natutunaw. Induction. ma tamlay. Indigestible. [¨ªndidchens] Indigencia. Industrial. [ind¨¢ccioen] Induccion. hind? malinaw. n. pereza. conceder. adj. magmatigas. sama ng kataw an. v. [indidch¨¦schen] Indigestion. adv. n. kabastusan. D? natutunaw. [indir¨¦ct] Indirecto. [¨ªndiuret] Endurecer. d? nakakalas. Indisputable. Individual. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. Inducement. [indidch¨¦stibl] Indigestible. Lubhang kailangan. confuso. pa gkawalang bait. adj. mahirap. imprudencia. n. [ind¨¢ldch] Favorecer. Masikap. Pagkawalang pitagan. adj. dureza de corazon. pertinacia. Indistinct. Indivisible. n. magul¨®. n. Karamdaman. mang-u pat. walang kiling s a kanino man. Suut¨¢n. tamlay. [individiu¨¢liti] Individualidad. Indistinguishable. vale ¨² otro documento. Indignation. Pasal¨ªw. mangayag. d? nakaka lag. D? mapaam¨°. oprobio. Inductive. investir. [¨ªndigo] A?il. n. Pagmamatigas. b astos. magkaloob. patawad. imprudente. Mapagpatawad. [ind¨ªfoerent] Indiferente. d? malupig. adj. Tao. padapl¨ªs. n. N¨¢paka lubhang kailangan. v. mang-ak¨ªt. v. [ind¨ªgnant] Indignado. pangangayag. adj. Nakahihikayat. mahabagin. adj. [indisp¨®z] Indisponer.Indifference. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . adj. n. sinasamaan ng katawan. nakaaak¨ªt. d? mapasuk¨°. adj. adj. adj. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. [ind¨®mitabl] Indomable. [ind¨¢ldchent] Indulgente. halago. pobre. laborioso. Individuality. n. sarili. indigesto. n. imparcialidad. panghalin a. [¨ªndolens] Indolencia. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. Indignity. n. [ind¨¢strias] Industrioso. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. pang-ak¨ªt. adj. n. Empacho. pagkawa lang kiling sa kanino man. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. Indulgent. Hind? mabahagi. masipag. [indos¨ªliti] Indocilidad. Malab¨°. n. Indirect. damt¨¢n. Alisan ng pasya. m ahabag. Sal¨¢t. Indiscriminate. [ind¨¢strial] Industrial. Katamaran. Nagagalit. perezoso. adj. Indiscretion. [ind¨ªgniti] Indignidad. [indign¨¦cioen] Indignacion. Indurate. adj. Indigo. hind? malinaw. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. tin¨¤. v. hind? mahat¨¬. [inda¨ªt] Redactar. Karalitaan. Tayom. kahirapan. Indignant. Matigas ang ulo. adj.

[inf¨¢ntisaid] Infanticidio. pagkabat¨¤. Inexplicable. Inexcusable. D? maubos. lalong mabab¨¤. kawal¨¢n ng abot. [¨ªnferens] Inferencia. makasalot. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. Inferior. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. Walang bis¨¤. Walang pagkakabul¨¤. Infanticide. Inert. Paghanguan. Paghang¨°. inflexible. n. [inf¨¦rnal] Infernal. adj. Lubhang mahalaga. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. Kababaan sa iba. Ineligibility. Hind? bihas¨¢. desemejanza. adj. n. [inf¨¦ccioen] Infeccion. [¨ªnfidel] Desleal. [inf¨¦rtil] Infecundo. Pagkawalang bis¨¤. [infiri¨®riti] Inferioridad. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. Inexperience. adj. Inefficient. [inf¨¢tiuet] Infatuar. [¨ªnfansi] Infancia. Paglalas¨ªng. Hukbong lak¨¢d. inficionado. D? pinapayagang m¨¢ihalal. adj. Makahawa. n. [in¨¦csorabl] Inexorable. d? map amanhikan. kaibahan. adj. pagkabasal. kawal¨¢n ng kay . hanap-buhay. n. Infancy. Infatuate. [¨ªnfemi] Infamia. ni?o. Nakakahawa. Infidel. paghul¨°. n. [inecss¨®stibl] Inexhausto. duro. pagkawalang karapatan. Hamak. falta de oportunidad. suk¨¢b. Infect. Pagkakaiba. Tamad. n. magul¨®. Infatuation. Lumas¨ªng lumang?. Basal. adj. Inexpert. [in¨¦vitabl] Inevitable. esteril. paninir¨¤ ng isip. n. v. D? masayod. n. adj. deshonra. n. n. Inefficiency. Hind? kristyano. Bat¨¤. adj. pagkur¨°. Inexorable. n. alimura. adj. lalong kababaan. kapalibhasaan. confuso. adj. n. D? dapat. [ind¨¢stri] Industria. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. Paghamak. v. [¨ªnfantail] Infantil. [inecsp¨ªdient] Impropio. [in¨¦rtnes] Inercia. adj. taksil. embobar. Katamaran. Infantry. mapagmatigas na loob. adj. Makahawa. Pagka d? mar apat. n. Pang-uulol. paghuluan. [inecspr¨¦sibl] Indecible. bastos. Inestimable. perezoso. pagkahawa. adj. adj. m¨¢mamatay ng at¨¤. n. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. esterilidad. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. manir¨¤ ng isip. [in¨ªbriet] Embriagar. adj. [inicu¨®liti] Desigualdad. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. [in¨¦fabl] Inefable. Inequality. Inexhaustible. n. Infernal. Kabataan. . [inecski¨²zabl] Inexcusable. n. Inference. Walang bis¨¤. adj. Kilos bat¨¤. incapacidad. [infoert¨ªliti] Infecundidad. Pagkabuhay. tila bat¨¤. [¨ªnfidel] Infiel. [¨ªnfemoes] Infame. Inertness. walang puri. Magaspang. Kabasalan. adj. Infantile. Maliwag. adj. n. [inf¨¦ccioes] Infecto. inagotable. D? masaysay. [in¨¦ligant] Inelegante. pus¨®ng. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. Inebriation. pueril. Mang-ulol. adj. infanticida. Pagpatay ng bat¨¤. Infant. Walang bis¨¤. Kawalan ng kaya. n. Infamous. D? masayod. Inefficacious. Inevitable. D? nagkakabul¨¤. vil. suma certeza. Hawa. [inecsp¨¦rt] Inexperto. Infamy. [in¨¦rt] Inerte. oprobio. Mabab¨¤ sa iba. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. Inextricable. Pagka d? san¨¢y. v. Infallible. pagano. paglalang?. d? masaysay. v. Ineffective. n. hind? mal ines. pagkuruan. d? masaid. Walang sukat madahilan. [inf¨ªrior] Inferior. Nauukol sa impyerno. n. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. ilacion. kadustaan. Inexpedient. d? mailagan. Ineptitude. adj. adj. Infertility. Inebriate. inapreciable. v. n. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. D? maiwasan. Infer. [inf¨¢libl] Infalible. adj. Inexpressible. Infest. sin pulimento. Inelegant. Ineffable. Inexpediency. Inferiority. apestar. Infectious. D? mapakiusapan. adj. d? bagay. [inf¨¦ct] Infectar. Ineligible. Infallibility. adj. wala ng pagkakaday¨¤. deducir. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. [¨ªnfant] Infante. d? nadaday¨¤. adj. [inf¨¦r] Inferir. mang-hangal. Infertile. sanggol. Infidel. [in¨¦stimabl] Inestimable. [inf¨¦st] Infestar. [inef¨ªcient] Ineficaz. Lilo. lubhang makabuluhan.Industry. impericia. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. kasiraang puri. Infection.

Putol ng metal. [inform¨¦cioen] Informacion. marunong.Infidelity. d? mabaluktot. Magmana. [¨ªnfinit] Infinito. mahin¨¤. kasukab¨¢n. bihir¨¤. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. n. Infirm. [inj¨¢bit] Habitar. naninirahan. kawal¨¢n ng pormalidad. Informal. kalahok. Pagsasalin. tagasumbong. influjo. Inhabitant. Infraction. Infuse. n. fragilidad. obstinacion. m¨¢nunway. Ingredient. residir. d? masisir¨¤. Influential. [infl¨¦ccioen] Inflexion. Mangdadahas. Infliction. v. n. Inflexible. walang bilang. pagsway. deshonroso. [ingr¨ªdient] Ingrediente. adj. v. Walang katapusan. Ingratitude. mag-alab. Ingenuity. kapangyarihan. Ani. Infinitive. Madalang. [injarm¨®nioes] Disonante. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. magkasala. [ingr¨¦t] Ingrato. [infl¨¢mabl] Inflamable. Kahalay-halay. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. transgresion. Infirmity. [inj¨¢bitabl] Habitable. adj. v. [ingalf] Engolfar. [¨ªngres] Ingreso. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. Pamimintog. sira ang tun¨®g. P¨¢gamutan. Inglorious. mag-init. Magsupl¨ªng. n. . mapagliyab. Katalinuan. adj. [infl¨¦m] Inflamar [se]. Tao. [infl¨¦csibl] Inflexible. v. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. Kahal?. [infr¨¢ccioen] Infraccion. n. Inform. Inherent. Matibay. Magningas. Ingraft. tragar. v. n. d? m¨¢ibalin g. n. adj. May lakas. v. Infringe. Lakas. Ingrate. [ingl¨®rioes] Ignominioso. Ingenious. tumahan. n. Pagniningas. Isalin. Infrequent. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. adj. entrada. n. n. Magpahiwatig. Sumakmal. Inflammatory. n. v. extraordinario. Tagapagpahiwatig. panghihin¨¤. Nagniningas. magbalit¨¤. [¨ªnfliuens] Influencia. Inherit. adj. Inflection. Influx. Ingulf. lumamon. Influence. n. sincero. innumerable. Infrangible. encendimiento. nagliliyab. Ingathering. [inf¨ªrm] Enfermo. [infi¨²z] Infundir. Influenza. Tapat na loob. Hik¨¤. [infid¨¦liti] Infidelidad. debil. Ingenuous. pagliliyab . [indch¨ªnioes] Ingenioso. pag-aani. Inflammation. Inflate. Walang hanggan. Matalin¨°. Inharmonious. Infuriate. balit¨¤. hinchazon. walang ayos. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. magbigay-alam. [¨ªnfloecs] Influjo. [¨ªngadzering] Cosecha. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. Kakab¨ªt. Information. ibuhos. Inhabitable. Infusion. Tumira. Pasok. Mapoot. adj. [infi¨²cioen] Infusion. Parusa. pagpasok. [infr¨ªcuent] Raro. n. irritar. infusi¨®n. [infr¨ªndch] Infringir. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. [inj¨¢bitant] Habitante. mamuhay. Sak¨ªt. adj. nag-aalab. [inf¨®rmant] Informante. vivir. Inflict. n. Informant. mapamumuhayan. matatahanan. n. v. suminghot ng hangin. Pagpasok. adj. kamalian. descordante. Inhabit. Hind? tugma. v. [infi¨²riet] Enfurecer. [¨ªngot] Barra de metal. Ingot. may kapangyarihan. denunciador. [inf¨®rmal] Informal. kapusun g¨¢n. h¨¢bil. Informality. adj. [infil¨¦t] Inflar. n. v. kahiya-hiya. Matitirhan. Infirmary. Inhale. n. [inj¨¦rit] Heredar. pagbubuhos. katibayan. hinchar. Walang pormalidad. Inflexibility. Infringer. [infliu¨¦ncial] Influente. pag labag. adj. v. n. v. [ingr¨¢ft] Injertar. [inform¨¢liti] Informalidad. Inflammable. adj. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. makata. [inj¨¦l] Inspirar. Huminga. Mapag-alab. n. matigas. [inf¨®rm] Informar. Inflame. violar una ley ¨® pacto. Inflection. deslealtad. v. Magparusa. [infl¨¦ccioen] Inflacion. Ingress. n. adj. n. Infinite. Ingratiate. Kitigasan. congraciarse. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. magliyab. D? malalabag. May sak¨ªt. kataksilan. delatar. Kawal¨¢n ng ayos. Hiwatig. [infr¨ªndcher] Violador. adj. n. [infl¨¢metori] Inflamatorio. pag-aalab. Lumabag. sumw¨¢y. karunungan. adj. [infl¨ªct] Castigar. Paglililo. n. dureza. adj. kanign¨ªg. Pagbabago. Papintugin. n. [infliu¨¦nza] Influenza. Sala. adj. [inj¨ªrent] Inherente.

n. Iniquity. pac¨ªfico. Inorganic. [¨ªnlet] Entrada. n. tinain ng tint¨¢. Inkstand. sin olor. natural. [inj¨®spitabl] Inhospitable. v. [¨ªnmost] ¨ªntimo. [¨ªndchiuri] Injuria. barbarie. Tintero. Siyasat. wala sa pana hon. tamn¨¢n. n. Inlay. adj. Ipasok. mabangis. n. examinacion. kamusmusan. Walang malay. Inquisition. adj. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. Inquiry. v. k¨¢loob-looban. n. Ink. Inopportune. Katutub¨°. n. parang tint¨¢. inoportuno.Inheritance. Siyasatin. Injury. v. [indch¨¦ccion] Inyeccion. adj. n. adj. Inkhorn. Innovate. adj. Walang pagkatao. kasiraan. escudri?amiento. v. [¨ªnki] De tinta. Initiation. Tagapagmana. [indch¨¦ct] Inyectar. n. curioso. Umalipusta. Una. ingertar. Inoculate. n. Ink. n. Inlet. [inj¨¦ritor] Heredero. n. [in] Posada. mabagsik. [in¨®cci?s] Inocente. [indch¨¢stis] Injusticia. Magba¨®n. [ini¨²merabl] Innumerable. [¨ªndchiur] Injuriar. nangaap¨ª. [¨ªner] Interior. [ink] Ennegrecer. adj. [inji¨²man] Inhumano. kasamaan. masama. v [in¨ªciet] Iniciar. kaaway. sisidl¨¢n ng tint¨¢. da?ar. adj. cruel. Ang nangungupahan ng bahay. precepto. Injection. [in¨ªcial] Letra inicial. Walang sala. sumbong na lihim. mapagsaliksik. d? maparisan. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. Bakunahan. Kaibuturan. pesquisa. [in¨ªcial] Inicial. Walang ayos. poco juicioso. te?ir con tinta. walang bahal¨¤. [¨ªnovet] Innovar. Innumerable. adj. adj. [¨ªnosens] Inocencia. [inji¨²m] Enterrar. kabalakyutan. talag¨¢. Kapaslangan. D? nakasasak¨ªt. n. adj. Inodorous. [in¨ªcuiti] Iniquidad. maglib¨ªng. Inn. adj. adj. Inoffensive. Lupang n¨¢loloob. . detrimento. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. Kalaban. adj. kabags ikan. sa loob. [inov¨¦cion] Innovacion. [inj¨¦ritans] Herencia. Inkling. Inquisitive. [in¨®kiulet] Inocular. walang bilang. Inquest. [incu¨¢ir] Inquirir. hind? mapakisunuan. v. [¨ªnosent] Inocente. [¨ªnkstand] Tintero. da?o. Tintero. Initial. Tint¨¢. Walang amoy. Injure. [¨ªnkjorn] Tintero. Pabigla-bigla. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. adj. Innoxious. Hind? marunong magpatu loy. panguna. Mang-uusig na taga-hatol. Injudicious. n. Inhumanity. pagsisilid. [ink] Tinta. [injium¨¢niti] Inhumanidad. ofender. adj. [in¨ªmitabl] Inimitable. Pagbabago. v. examinar. adj. injusto. n. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. [inoporti¨²n] Inconveniente. Innermost. sinop. inhospedable. adj. [in¨®dor?s] Inodoro. Inquisitor. Mana. sisidl¨¢n ng tint¨¢. Namamaslang. ma kasak¨ªt. Balakyot. [in¨ªmical] Enemigo. Inquire. Kasi. maldad. n. Inky. Kalikuan. siyasat. Initial. Innovation. Injurious. adj. [incu¨¢iri] Interrogacion. Inject. Inhuman. D? matularan. manak¨ªt. Loob. Inland. [indch¨¦nccion] Mandato. n. malvado. magul¨®. [¨ªnmet] Inquilino. adj. v. litisin. [inici¨¦cion] Iniciacion. Injustice. [in¨ªcuit?s] Inicuo. pananak¨ªt. n. [¨ªncling] Aviso secreto. adj. sepultar. kaibuturan. Masiyasat. Kabalakyutan. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. pagsisiyasat. Injunction. Up¨¢t. Kahayupan. Inimitable. Inner. usig. Tanong. Pa papasok. Pagsisimula. semejante ¨¢ la tinta. exento de culpa. D? mabilang. Initiate. lumapastangan. Paitimin. [indchi¨²ri?s] Injurioso. musmos. Inheritor. n. n. maam¨°. isilid. meson. Inmate. Inhume. adj. Innocence. Inmost. Inhospitable. contrario. Innate. v. Iniquitous. Inimical. Utos. [inl¨¦i] Ataracear. May tint¨¢. Pag-uusig. [in¨¦t] Innato. adj. n. Hind? bagay. Magbago. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Inordinate. [in¨®rdinet] Desordenado. Kawal¨¢n ng malay. Unang t¨ªtik ng pangalan. n. isuot. Papag-iba't ibahin ng kulay. n. Walang buhay. adj. [¨ªncuest] Indagacion. Pasuk¨¢n. Dakong p¨¢nuluyan. [¨ªnland] Interior. Magsimula. Innocent.

[¨ªnstans] Ejemplificar. n. v. declarar. Insecurity. n. d? matarok. mover. [inscri¨²tabl] Inescrutable. Walang pakiramdam. n. Inspection. adj. demente. Insignificant.Inroad. Hind? makabayad. Insipid. [¨ªnstant] Instante. loco. n. n. adj. de modo que. adj. kawal¨¢n ng damd m. Inscription. v. [insip¨ªditi] Insipidez. Tarok ng isip. Isulat. adj. [ins¨ªgnia] Insignias. [inst¨¦d] En lugar de. ipilit. pagsisiyasat. Walang lasa. solicitud. adj. Karupukan. Insert. Igiit. [¨ªnstans] Instancia. persistir. magkana. [ins¨®liubl] Insoluble. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. v. peligro. [instal¨¦cion] Instalacion. [insp¨¢ir] Inspirar. Palakasin ang loob. n. n. Inspirit. Sulat. ulol. magbintang. Kawal¨¢n ng pakiramdam. introducir el aire exterior en los pulmones. walang damdam. en vez de. Magparatang. Walang kasiyahan. [ins¨¦n] Insano. pangani b. animar. v. tanda. adj. [insens¨¦riti] Disimulacion. adj. Sw¨ªtik. Instability. n. Paglusob. [ins¨ªninuet] Insinuar. [¨ªnsaid] Interior. locura. estandartes. Install. umudyok. Insincere. walang damdam. pagkakana. v. Sira ang ulo. adj. n. Pagpapasok. Instill. conj [insom¨¢ch] De manera que. Insincerity. [ins¨¦rt] Insertar. Sangd¨¢lian. Insolvency. Walang kabuluhan. sira ang isip. Insane. Insinuate. siyasatin. adj. Insolence. [ins¨¦nsibl] Insensible. ingerir. Insensate. tagasiyasat. walang hiwalay. Inseparable. kabway¨¢n. kapaslangan. [ins¨ªst] Insistir. adj. Instance. adj. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. Pamanhik. Maglagay. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. [insp¨¦ccion] Inspeccion. Kawal¨¢n ng lasa. [¨ªnsolent] Insolente. [instigu¨¦cion] Instigacion. prep. n. usisain. n. n. luh¨®g. v. n. Loob. Ang d? pagkabayad ng utang. matabang. insania. n. Walang pakiramdam. Insertion. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. [ins¨ªdiaus] Insidioso. [¨ªnstiguet] Instigar. Sa loob. Insect. Insensibility. gir¨ªng pul¨¢. Kasi. walang ikabayad. sira ang b a¨ªt. gun¨ªgun¨ª. Inspect. Insecure. insulso. Tagapangalag¨¤. n. pukaw. Instantaneous. Pangangalag¨¤. v. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. v. [¨ªnsolens] Insolencia. d? nabubusog. n. [insp¨¦ct] Inspeccionar. Udyok. baliw. Sa lugar ng. Inside. [insign¨ªficant] Insignificante. Pangalagaan. Insolvent. Kasiraan ng isip. [insp¨ªrit] Alentar. Inside. pangamb¨¢. . Paratang. Insomuch. Dal¨ªdal¨¬. Isalin. n. sulsol. v. patapangin. kahunaan. Insoluble. tabang. n. Ipasok. Inscribe. [insp¨¦ctor] Inspector. insulsez. Insist. reconocer. adj. [ins¨¦siabl] Insaciable. Instigate. [ins¨¦parabl] Inseparable. Insinuation. adj. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. n. Sangdal?. adv. riesgo. Paglalagay. loko. [insiki¨²riti] Desconfianza. v. d? maka las. Instant. Lapastangan. Insensible. n. [¨ªnrod] Incursi¨®n. d? maagnas. invasi¨®n. buhayin ang loob. Insipidity. ibp. Insanity. n. na kahalili ng ¨® ni. hind? matibay. [inst¨®l] Instalar. walang halag¨¢. Kumuhang halimbaw¨¤. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. Magbudlong. tutub¨ª. [inscr¨¢ib] Inscribir. Inspiration. [¨ªnsaid] Adentro. Insatiable. Kasiha n. Bubong ng paa. Insidious. [ins¨®lvensi] Insolvencia. D? m¨¢hiwalay. [ins¨¦rcion] Insercion. D? maasahan. D? malirip. Inspire. [insens¨ªr] Poco sincero. Instigation. bintang. dar vigor. Inspector. Instant. n. indisoluble. paimbabaw. [ins¨¢niti] Demencia. [¨ªnstant] Instante. Inscrutable. Insolent. D? matunaw. v. Insight. Instance. kahinaan. suminghot ng hangin. sugestion. adj. adj. [ins¨®lvent] Insolvente. [ins¨¦nset] Insensato. Paggigir¨ªng pul¨¢. Installation. Hind? tapat na loob. [inspir¨¦cion] Inspiracion. magbuy¨®. Kawalan ng tiwal¨¤. [instab¨ªliti] Instabilidad. Anopat. Insignia. momento. n. Watawat. n. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. [¨ªnsect] Insecto. Instead. [inst¨ªl] Instilar. Instep. adj. Kalaswaan.

[insobordin¨¦cion] Insubordinacion. S¨¢litaan. adj. n. sumiguro. pa¨¢ralan. [¨ªnstitiut] Instituir. Interchange. Intense. Intercalation. matalin¨°. v. Seguro. Intent. Insufficiency. adj. Intention. Insufficient. adj. [int¨¦lidchibl] Inteligible. Tagapamagitan. adj. Intelligible. Institute. [insaportabl] Insoportable. p¨¢litan. Banta. d? mabat¨¢. [insaf¨ªcient] Insuficiente. [intercal¨¦cion] Intercalacion. mediador. pagsangsal¨¤. sipha y¨° alimura. Pagtatatag. bantain. [inters¨¦cion] Intercesion. v. adj. Instinctive. sinadya. panukal¨¢. Tur¨°. n. Bu?. sabad. Insurance. Kalabis¨¢n. Insult. v. hak¨¤. Kaalaman. pangamoy. Intelligent. [int¨¦mperet] Destemplado. establecer. Masins¨ªn. Intellectual. [inters¨¦pt] Interceptar. Kinus¨¤. umal imura. n. injuria. Institute. mangaral. permuta de g¨¦neros. kap¨®s. n. adj. n. impedir. mediar. d? matalo. Integral. adj. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. n. lait. kayamuan. [insiup¨¦rabl] Insuperable. Kakulangan. sawatain. Mayam¨°. trato. [int¨¦ndant] Intendente. n. [institi¨²cion] Institucion. adj. Intercept. n. establecimiento. swail. mabis¨¤. pagbabango n. diestro. [inst¨ªnctiv] Instintivo. inmoderado. Instruct. Intensity. [inters¨ªd] Interceder. v. Tungayaw. adj. [int¨¦griti] Integridad. v. Pangangalakal. lumalaban sa p¨¢maha laan. himagsikan. Kulang. seguridad. M¨¢ipapalit. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. Maalam. Bu?. iw¨ª. n. dusta paslang. d? mapasuk¨°. Interception. conocimiento. Intercession. [int¨¦nsiti] Intensidad. [insub¨®rdinet] Insubordinado. Tumungayaw. Instructor. Paglabag. Sansal¨¤. [interd¨ªccion] Interdiccion. Magbawal. d? madaig. Pakiramdam. pagkaalam. entero. masagwa. [¨ªnterchendch] Comercio. [insi¨²rans] Seguro. prohibicion. Akalain. instrumento. Magtur¨°. Ipaseguro. Sinsin.Instinct. d? madaig. Tagapamahal¨¤. D? matiis. intencion. Nanghihimagsik. akal¨¤. n. n. [ins¨¢lt] Insulto. n. [int¨¦lidchens] Inteligencia. Magtatag. exceso. Pamamagitan. [intenci¨®n] Intencion. adj. d? mabat¨¢. n. Intendant. Panukal¨¤. n. pakatant?.. sidh?. sumansal¨¤. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. [intel¨¦cchiual] Intelectual. kakapus¨¢n. v. Intercessor. Kabuoan. Intercede. adj. Insupportable. magbangon. n. pamanhik. [ins¨¢rdchent] Insurgente. hak¨¤. Nauukol sa pul¨°. vedar. lumait. Intemperance. pa gkatalos. adj. violento. mamaslang. Tagapagtur¨°. [int¨¢ndchibl] Intangible. [ins¨¢lt] Insultar. Kasangkapan. v. ultraje. [int¨ªgral] Integro. Instituto. mamanh¨ªk. n. Sal¨ªt. Insuperable. amotinado. Insubordination. [¨ªntelect] Entendimiento. Intentional. ense?ar. [ins¨¦ferabl] Insufrible. n. talaga. n. mediacion. Sansalain. [¨ªntercors] Comunicacion. n. lub¨®s. katibayan. D? masupil. [int¨¦mperans] Intemperancia. Hind? matiis. Insurrection. Lumalabag. [int¨¦ns] Intenso. [int¨¦nd] Intentar. [inters¨¦pcion] Intercepcion. [inc¨ªur] Asegurar. Pagbabawal. sawata. adj. [¨ªnsiular] Insular. [¨ªnstinc] Instinto. [¨ªnstitiut] Instituto. pagtatap¨¢t. Ibaon. n. n. Mamagitan. adj. D? mahip¨°. n. ilib¨ªng. Insular. Insufferable. adj. [interch¨¦ndchabl] Permutable. [interd¨ªct] Prohibir. [int¨¢ct] Intacto. Instruction. Intact. Instrument. D? malupig. matalin¨°. [instr¨¢ctor] Instructor. designio. [instr¨¢ccion] Instruccion. Intemperate. Insurgent. adj. Intercourse. pintakasi. [int¨¦nt] Intento. saglit. n. Insult. Maalam. . insoportable. n. n. [int¨¦ncional] Intencional. [¨ªnstriument] Instrumento. entereza. Intangible. adj. [insarm¨¢untabl] Insuperable. n. v. masidh?. bis¨¤. Interdict. Insubordinate. Inter. Interchangeable. Institution. taga-pagiw¨ª. Intelligence. sumiphay¨°. gan¨¢p. [int¨¦lidchent] Inteligente. n. [¨ªnter] Enterrar. [insureccion] Insurreccion. [inters¨¦sor] Intercesor. Insure. Insurmountable. ultrajar. [instr¨¢ct] Instruir. Integrity. Intend. pakl?. v. designio. pagpapalit an ng kalakal. pagsway. Kaalaman. Interdiction. adj. panugtog. Panghihimagsik. Intellect.

v. [int¨¦stinal] Intestinal. [int¨®lerant] Intolerante. Interland. paaninaw. [¨ªnterval] Intervalo. panayam. Walang testamento. ang kausap. n. Sa. kasi . [intern¨¢cional] Internacional. v. familiar. sumabad. [¨ªnterviu] Entrevista. makihalobilo. [interr¨²pcion] Interrupcion. n. v. [interpoz¨ªcion] Interposicion. Paglilibing. interrupci¨®n. gumamba l¨¤. maghangad. Intimate. Interstice. Interlace. gambal¨¤. pahinga. D? mabat¨¢. Pagkabigla. [int¨¦stin] Intestino. n. [int¨¦rminabl] Interminable. Ang nagsasalita. umabala. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. [¨ªnterest] Inter¨¦s. [interf¨ªr] Entremeterse. [interloki¨²cion] Interlocucion. [intimid¨¦cion] Intimidacion. Interpret. Makialam. Magpaliwanag. Interior. Pananakot. Intimation. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. n. pagkikita. tapat na loob. d? makapagpala . [interr¨²pt] Interrumpir. Mag imbot. Nauukol sa tanong. Interview. Intimidation. Tanong. ilimitado. v. adj. Pahalata. Interposition. Mamagitna. Interpretation. [interpret¨¦cion] Interpretacion. Interminable. n. v. Linggatong. Interjection. v. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. mediar. n. [int¨®lerabl] Intolerable. abala. manghimasok. Intestine. mediacion. adj. Manakot. Interline. n. Interim. mamagitan. Pag-itan. Interlocutor. [int¨¦stet] Intestado. Mapanghimasok. n. estorbar. panghihimas ok. Intervene. n. Into. pakinabang. makialam. entreponer. Sabad. Pakikialam. d? matiis. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. sahugan. likat. obst¨¢culo. [interv¨ªn] Intervenir. Pamamagitna. mamagitan. Nauukol sa bituka. v. nasa loob. Sumabad. Intersperse.Interest. Intermission. Interest. taimtim. [interl¨¦s] Entrelazar. v. [int¨ªmidet] Intimidar. Intestinal. [¨ªntimet] ¨ªntimo. [¨ªnterest] Interesar. adj. patub¨°. v. Intervention. Pagpapahalata. International. D? makapagbat¨¢. Bituka. [interp¨®z] Interponer. v. [interm¨ªdiet] Intermedio. Walang katapusan. Interloper. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. n. Pamamagitna. tripa. Salit¨¢n. Interrogative. Intermarriage. Makihal¨°. Isal¨ªt. Tanong. n. s¨¢litaa n. mediacion. [interl¨®p] Entremeterse. Intermediate. v. adj. Interrogate. pamamagitan. Mamagitna. lib¨ªng. n. [interv¨¦ncion] Intervencion. Interrupt. Intolerant. interno. intervalo. [interu¨ªv] Entretejer. v. adj. n. Tub¨°. n. [¨ªntu] En. v. dentro. cordial. prep. pagtatanong. [¨ªnterstis] Intersticio. Intolerance. v. Interlocution. enlazar. n. adj. [¨ªntimet] Insinuar. Intestate. Interrogatory. intervencion. Tagpuan. Internal. n. Interpose. Interrogation. provecho. [interr¨®gatori] Interrogatorio. Makihal¨°. adj. [int¨¦rment] Entierro. [interm¨ªngl] Entremezclar. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. manghimasok. Ilahok. ihal¨°. Intolerable. Taos. adj. magtanong. [interr¨®gativ] Interrogativo. magpaaninaw. d? makatiis. Paliwanag. Pag-itan. n. Interlope. v. Intersect. entremezclar. empe?ar. [interf¨ªrens] Interposicion. mapakialam. [inters¨¦ct] Entrecortar. sa loob. [¨ªnterim] Intermedio. [interm¨¦dl] Entremeterse. Interval. v. Loob. funeral. entretejer. [interl¨®per] Entremetido. Interruption. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. n. Interference. Intermeddle. [int¨¦rnal] Interno. pumakl?. Pag-itan. n. yugt?. Interweave. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. adj. n. Loob. n. v. pakl?. magmasakit. [interl¨¢in] Interlinear. intervenir. pagkabulal¨¢s. Tumanong. Intimidate. tumakot. [interl¨®kiutor] Interlocutor. n. hangad. n. Interment. pamamagita n. [int¨®lerans] Intolerancia. Ilahok. adj. imbot. isal¨ªt. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. [interl¨¢nd] Entremezclar. conferencia. [int¨¦rpret] Interpretar. [int¨ªrior] Interior. [int¨¦rroguet] Interrogar. ihal¨°. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. Intimate. Pag-itan. n. S¨¢litaan. adj. Makialam. dar de entender. May kinalaman sa lahat ng bansa. pregunta. Interfere. Intermingle.

pagkawalang takot. v. [inv¨¦st] Invertir. Walang kabuluhan. sumiyasat. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. pagkabihasa. n. Masungit. Intwine. Invade. Matigas ang ulo. Lubhang mahalaga. n. dar vigor. Pawal¨¢n ng kabuluhan. [¨ªnventori] Inventario. Baha. [intiu¨ªcion] Intuicion. v. embarazo. Invaluable. [inv¨¦cion] Invasion. anular. loob. [inv¨¦ctiv] Invectiva. v. la inversion ¨® empleo del dinero. complicado. walang takot. man ulsol. [inv¨¦d] Invadir. Intoxicate. Invigorate. Invest. v. gugulin. likha. Intrenchment. introduccion. unsiam¨ª.gp¨¢s. Kawal¨¢n ng kabuluhan. v. pagkabaligtad. adj. [intri¨²cion] Intrusion. baligtarin. [intr¨¢ctabl] Intratable. lamp¨¢. [inv¨¦ntor] Inventor. n. usisain. adj. lumikha. [intr¨¦nch] Atrincherar. [inv¨ªgoret] Vigorar. v. Tiwaliin. pag-apaw ng tubig. Makialam. Lal¨¢ng. [inton¨¦cion] Entonacion. n. n. v. Magkut¨¤. ipasok. Invent. Manghikayat. Intrigue. averiguar. adj. Tiwal?. acometer. [inv¨¦rs] Inverso. [int¨²m] Enterrar. Pakikialam. sepultar. v. Magkatiwal¨¤. fiar. trastornado. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. n. n. borrachera. Inurement. manghib¨°. magtrinchera. Nanunungayaw. sumal akay. Invert. [inund¨¦cion] Inundacion. Intonation. umaalipusta. Intone. descubrir. Invective. Inverse. Intransitive. paguu sis¨¤. abala. adj. n. Intrigue. v. trastornar. Ilib¨ªng. v. Introduction. inapreciable. n. Magul¨®. Intrepidity. v. magul¨®. Buhayin ang loob. Inveigle. [inv¨¦stiguet] Investigar. [intrip¨ªditi] Intrepidez. Invasion. Siyasatin. [inv¨¦rcion] Inversion. Intractable. Investigate. pagsalakay. Intrusive. pagkalang?. v. Pagpapakilala. malab¨°. Inventor. Investigation. [int¨®n] Entonar. Pagkahirati. Intrinsical. [inv¨¦riabl] Invariable. [introdi¨²s] Presentar. Katha. d? m¨¢kansap ng mabuti. [introd¨¢ccion] Presentacion. [inv¨¦rt] Invertir. lumusob. Intoxication. [int¨®csiket] Embriagar. & n. invertir. tumiwal¨¤. v. [inv¨ªgl] Seducir. mahirap. n. mabihasa. adj. Nauukol sa pakikialam. Pagkatugma. adj. v. Inure. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. Katiwal¨ªan. [ini¨²r] Acostumbrar. Introduce. Intrepid. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. Paglusob. Paglalasing. nanglalait. umapaw ang tubig. v. [inv¨¦nt] Inventar. P¨¢ngitain. emplear. palakasin ang loob . Lumasing. Sarili. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. Kumatha. Invalid. Intrench. Pangahas. [intr¨ªg] Intrigar. Papaglikaw likawin. Intrust. Magpakana ng lal¨¢ng. adj. [¨ªntrikesi] Embrollo. n. Invention. [intr¨ªg] Intriga. averiguacion. n. [inv¨¦teret] Inveterado. Pagsisiyasat. trama. costumbre. Intricacy. dumaluhong. [investigu¨¦cion] Investigacion. Intrude. Hind? mababago. pagtitrinchera. manghimasok. n. sikot. Invariable. adj. Inveterate. Inutility. [intri¨²siv] Intruso. arrojado. [intr¨¢st] Confiar. v. osad¨ªa. asaltar. adj. habituar. persuadir. pasikotsikot. v. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. entremetimiento. mag-usis¨¤. interno. n. [in¨²ndet] Inundar. n. [intri¨²d] Entremeterse. Mahirati. Inversion. enga?ar con arte y ma?a. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. [inv¨¢liuabl] Invaluable. dificultad. Inventory. Intomb. Bumaha. sitiar. [in¨ªurment] H¨¢bito. [inv¨¦stment] Vestido. Maykatha. v. n. Kasuutan. adj. [inv¨¦ncion] Invencion. Inundation. adj. Inundate. pagpapas ok. introducir. Pagkukut¨¤. humarang. v. adj. Investment. [¨ªntriket] Intricado. maylikha. Tumugma. Intrusion. n. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. n. Ipakilala. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. . hira . Lumusob. Kapangahasan. baligtad. [iniut¨ªliti] Inutilidad. Invalidate. Intuition. n. Sa laob. Gul¨®. [inv¨¢lidet] Invalidar. lab¨°. guluhin. Intricate. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo.

v. Walang pananampalataya. Hind? bagay. v. adj. Irredeemable. Iron. incensurable. Irresistible. Invoke. Walang pananagutan. [irrigu¨¦cion] Riego. [invok¨¦cion] Invocacion. adj. col¨¦rico. sumam¨°. Ningning. Walang pakundangan. s¨¢lawahan. [inv¨¢it] Invitar. Walang ayos. adj. Invite. Inward. Irresponsible. Bahag-har¨¬. Walang kapintasan. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. Irrepressible. adj. Irish. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. [¨ªnvois] Factura. D? m¨¢iul?. sa loob. pig¨ªng. [¨¢iris] Arco iris. adv. n. adj. Anyaya. brillar. [¨¢iron] Hierro. Inward. Inviolable. adj. invulnerable. Pag-aalanganin. Invoice. adj. sin orden. n. [inv¨ªzibl] Invisible. [irr¨¦levant] No aplicable. D? tabl¨¢n. adj. D? malunasan. Invitation. nakaiinip. D? sinasadya. Irrespective. implorar. Inviolate. Irrational. Galit. [¨¢irful] Iracundo. walang pitagan . adj. Irrevocable. implorar. Irreligion. d? tabl¨¢n. adj. Walang galang. [irr¨¦parabl] Irreparable. [irr¨¦lativ] Sin regla. Irradiate. [¨¢irish] Irlandes. arrollar. adj. enojo. Irreducible. Involution. Irascible. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. Pagdidilig. n. [irril¨ªdchen] Irreligion. bumalot. & n. Invincible. [¨ªnvoket] Invocar. D? mabaw¨¬. [invai¨®labl] Inviolable. Ire. [irril¨ªdches] Irreligioso. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. Numingning. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. n. Irrefutable. suplicar. [invit¨¦cion] Invitacion. [¨¢iron] Aplanchar. [air¨®nic] Ir¨®nico. Irremediable. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. Iron. Irreproachable. adj. imp¨ªo. [involi¨²cion] La accion de envolver. n. adj. Manalangin. Magagalit¨ªn. [?rc] Fastidiar. n. kumintab. adj. Balintun¨¤. Ironic. poot. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. Irrelative. n. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. Iris. n. ¨¢langanin. v. v. Walang katwiran. indeciso. adj. Irreconcilable. walang sukat ipanagot.Invigoration. Involuntary. adj. [¨ªnward] Interior. [inv¨®lv] Envolver. adentro. D? m¨¢kasund?. Irregular. d? kus¨¤. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. convite. [irr¨¦verens] Irreverencia. n¨¢loloob. ¨ªntegro. n. Sa dakong loob. D? mabawasan. [irr¨¢cional] Irracional. [irripr¨®chabl] Intachable. enfado. [irriz¨ªstibl] Irresistible. n. n. Invocation. Irk. v. adj. Bakal. [¨ªrcsam] Tedioso. d? mapasuk¨°. Irreparable. Nakayayamot. Magagalit¨ªn. v. d? masaktan. D? naan¨®. Irradiance. adj. Irretrievable. [irridi¨²sibl] Irreducible. Irreligious. adj. v. n. [inv¨ªnsibl] Invencible. adj. sumam¨°. Irreverent. adj. Ireful. Invocate. umin¨ªp. Loob. D? mabaw¨¬. D? makita. D? matalo. Irony. [inv¨®k] Invocar. Invulnerable. Yamamot. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. adj. adj. Irreverance. paglup¨¬. n. adj. D? malabanan. [ir¨¦t] Iracundo. adj. [¨ªrriguet] Regar. Pagkawalang galang. [irr¨¦verent] Irreverente. Mamirinsa. Irksome. Mag-anyaya. paguurong-sulong. adj. [¨¢ironi] Iron¨ªa. planchar. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. Dumalangin. D? m¨¢ikakaila. bu?. [irrisp¨®nsibl] No responsable. [ir¨¢sibl] Irascible. adj. lumulon. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. D? mapighat¨¬. D? madah¨¢s. Wala sa ayos. [¨¢ir] Ira. tumawag. adj. D? mababago. [irr¨¦dians] Irradiacion. Irresolute. Balintun¨¤. mamanhik. descortes. [irrifi¨²tabl] Indubitable. [inv¨®lunteri] Involuntario. [irr¨¦diet] Irradiar. patubigan. adj. Irate. swail. Taga Irlanda. [irr¨¦guiular] Irregular. kintab. fastidioso. Irrigate. convidar. n. [inv¨¢iolet] Ileso. adj. Irrelevant. Irrecoverable. Pagtiklop. urong-sul¨®ng. Invisible. Irrigation. Pagpapalakas ng loob. Tumiklop. D? matub¨®s. Irresolution. [irrid¨ªmabl] Irredimible. pagsasalawahan. anyayahan. adj. adj. tawag. adj. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. Magdilig. Magagalit¨ªn. pagpapatubig. Dalangin. adj. . v. Involve. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar.

otro si. [dched] Cansar. in¨ªp. pangil ng elepante. Prayleng dominiko. [dch¨¢nti] Alegre. Iterate. Jeer. [irrit¨¦cion] Irritacion. Halea. c¨¢ntaro. n. pangyayari. masamang babae. n. [j¨¢bber] Charlar. Chaketa. brotar. n. Jealousy. Sihang. [dch¨¦lberd] Preso. Jam. salitang utal. bant¨¢l. v. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. Tuks¨®. Ngipin ng lagar¨¬. Jade. Mapanibughuin. v. [¨¢ilet] Isleta. Irritable. n. Itself. [¨ªsolet] Aislar. lutasin. Salitang d? mawawaan. [ait¨ªneret] Viajar. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. adj. Japan. altercar. Jacket. n. Jam. la sota entre los naipes. inggit. sospecha. Italian. tab¨°. Jangle. Kabayong p¨¢upahan. n. Irritation. adj. [dch¨¢kiulet] Lanzar. n. [dch¨¢rgon] Jerigonza. Jailer. Hind? pantay. adj. Ivy. estrechar. n. Iyan din. Issue. twa. Italic. Pul¨°. [dch¨¦ler] Carcelero. ibukod. [itch] Sarna. n. [dch¨¢nitor] Conserge. Pang¨¢. Masay¨¢. [dch¨¢gued] Desigual. Jack. Palakad-lakad. v. mapagmakis¨ªg. [it¨¢li?n] Italiano. resulta. adj. Yaon. n. n. Silakb¨®. [¨¢iland] Isla. evento. v. [dch¨¢nti] Ostentoso. [dchir] Mofa. Paglabas. Siya rin. Itinerate. Yamot. lo mismo. pasyal. Japanese. It. Jar. [dchangl] Re?ir. Mayayamutin. pang¨¢. n. n. itiwalag. mapakialam. mequetrefe. v. adj. umagas. Island. Ilay?. Jaunt. [dcho] Quijada. festivo. Itinerant. [¨ªteret] Repetir. iyan. [isri¨¢lait] Israelita. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. Ulit. January. barong maikl?. sota ng baraha. n. pagal¨¤-gala. n. sigalb¨®. Item. Jealous. n. Issue. tapayan. Ulitin. [j¨¢berer] Parlanchin. v. Munting pul¨°. n. Lumabas. n. [¨¢isl] Isla. [irr¨¢pcion] Irrupcion. Jagged. [¨ªsiu] Salir. mujercilla. galak. Jaw. errante. v. n. Pumagod. n. burla. [its¨¦lf] El mismo. [dch¨®bon] Quijada. lipay. [dch¨¦lasi] Zelos. adj. n. [dchag] Diente de sierra. [¨¢item] Item. Jaculate. n. tinaja. v. v. Iteration. Janitor. Isolate. J Jabber. pron. B¨ªlangguan. Panibugh?. Garing. [dch¨¢caneps] Impertinente. Hap¨®n. adj. Isle. [dcham] Apretar. kumirot. [¨¢ivori] Marfil. Swan. reiteracion. bir¨°. mamagod. tarro. picazon. n. Jail. Taga Italya. & n. Itulak. n. dentado. [dchel] C¨¢rcel. Sumatsat. [dchap¨¢n] Japon. n. n. [iter¨¦cion] Repeticion. [¨ªrritabl] Irritable. Humapd?. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. n. [dch¨¢ket] Chaqueta. Malik¨®t. Israelite. flujo. delicado. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. Pagliliwaliw. taga Hap¨®n. Janty. arrojar. v. Mayamot. Jabberer. banga. Taga Israel. Palasatsat. [dchant] Excursion. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. n. agas. adj. Itch. [dch¨¢niueri] Enero. mainggitin. Makipagkaalit. n. [dch¨¢panis] Japon. [dchar] Jarro. . Irruption. Hap¨®n. Jag. la misma. Jailbird. Ivory. siya. Maselang. Jade. Titik na kursiba. Jay. Itch. n. Saro. [¨¢ivi] Hiedra. Ipitin. Enero. despachar. Jawbone. bilibid. pron. Gal¨ªs. Bilangg?. v. envidioso. [dched] Caballo alquilon. Maglakbay. Jaunty. hin al¨¤. n. Baging. [ait¨ªnerant] Itinerante. Jackanapes. Jacobin. n. [it¨¢lic] Letra cursiva. [it] Lo. [¨ªsiu] Salida. [¨ªrritet] Irritar. Islet. makipagtalo. gayon din. n. n. Irritate. Isang ur¨¬ ng ibon.Irritability. rezelo. Pul¨°. Jargon. pangimbulo. n. [dchek] Juanito. Yamot. adj. [itch] Picar. siya nga. [dch¨ªlas] Zeloso. [dche] Gayo.

n. n. n. [dchij¨®ba] Johov¨¢. Jesuit. adv. pagpapataw¨¢. [dchok] Chancear. [dchest] Chanza. kagalakan. Jockey. momento. Jolt. n. Panunulat sa p¨¢hayagan. [dchilt] Coquetear. galak. [dcholt] Traquear. Jockey. adj. Kalansing. [dchot] Apuntar. Itala. Job. Maglakbay. agregar. Jeweller. Isama. [dch¨¦rnalism] Periodismo. jocosidad. [dchir] Mofar. n. n. v. Hes¨²s. Manulak. Jew. [dch¨®ki] Trampear. Tabig. Journal. jud¨ªo. Join. adj. [dch¨®li] Alegre. [dch¨ªfi] Instante. Jolly. [dchoc¨®s] Jocoso. [dcholt] Traqueo. Journalism. festivo. tuldok. Joker. adj. jelatina. Magbir?. enga?ar. Mang-aar¨¢w. Heswita. regocijo. gal¨¢k. Jerk. Hagupit¨ªn. [dchi¨²] Judio. sacudida. [dcherc] Sacudir. Journey. kasayahan. v. [josl] Reempujar. Jog. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. [dch¨®int] Coyuntura. punto. Kasukasuan. v. Sayaw na masay¨¢. [dchog] Empellon. n. arriesgar. trabaho. [dch¨¦rni] Viajar. [dch¨¦rnal] Diario. Hudy¨®. Jesus. n. tilde. n. n. Jog. Jollity. pangamb¨¤. mapagpataw¨¢. [dch¨®intli] Juntamente. v. peligro. Mangday¨¤. festivo. Jehovah. Manuks¨®. lanzar. n. Hagup¨ªt. Joint. Jolt. idagdag. manuks¨®. isanib. Pagpapatawa. a?adir. Jet. Jerk. n. Palabir?. [dchot] Jota. Soleras. Jelly. Journeyman. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. Jester. [dch¨®ker] Burlon. Jocularity. adj. labor ¨® trabajo de poco momento. Say¨¢. Jolliness = jollity. Jilt. Jot. jovial. Jocose. Masay¨¢. Nauukol sa heswita. chancero. Gawa. Joggle. n. Nauukol sa hudy¨®. festividad. Bumulwak. Masay¨¢. Heob¨¢. kagalakan. n. viaje. masay¨¢. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. Palabir?. v. pagp apataw¨¢. Jostle. [dch¨¦rni] Jornada. . Jilt. man gahas. alegr¨ªa. iakma. v. mangbady¨¢. n. Kumalansing. Jesuitic. adj. mapagpatawa. Magtulak. alegre. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. n. magpataw¨¢. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. n. sacudimiento lijero. hampasin. n. Jocund. n. Jingle. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. Samasama. n. azotar. Paglalakbay. Jingle. [dch¨¦rnalist] Periodista. [dch¨®kand] Alegre. [dchi¨²ler] Joyero. v. alegre. Jeopardy. festivo. m¨¢nunuks¨®. Jocoseness. matam¨ªs. [dchilt] Coqueta. n. manghib¨°. resonar. Mapagpataw¨¢. Magbir?. unir. [dchingl] Retint¨ªn. [dch¨®in] Juntar. Hale¨¢. Sumama. Punto. M¨¢ngangalakal ng hiyas. [dchig] Baile alegre. panginoon. [dchingl] Reti?ir. Jocular. v. n. [dch¨®kiular] Jocoso. v. kir¨ª. [dch¨®ki] Jinete. v. n. magbir?. kumalog. [dcherc] Latigazo. [dch¨ªsas] Jesus. sumanib. [dch¨¦ster] Mofador. n. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. Jest. P¨¢hayagang. [dchest] Bufonearse. [dch¨¦li] Jalea. hampas. Bir¨°. Jocosity = jocoseness. burlarse. [dch¨®int] Juntar. Umalog. tunog. ikam¨¢. Jest. Jointly. Joint. escarnecer. resonido. pang-araw-araw. n. [dch¨¦ziuit] Jesuita. Joke. Jiffy. [dchog] Empujar. Kasayahan. Bir¨°. Jewish. Ipanganyay¨¤. lumabas ng pabligla. n. Sangdal?. ¨ªlangkap. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. bumug¨¢. Jewel. Pumutok. Lumand?. [dchok] Chanza. n. Land?. Journalist. n. pagsasay¨¢. v. v. tuks¨®. n. n. n. [dch¨¦pardi] Riesgo. Joke. burla. v. v. Jeopardize. tulak. Panganib. Masay¨¢. kumir¨ª. sumalumpit. Put¨®k. v. Hiyas. [dch¨¦rniman] Jornalero. adj. diarista. bufon. [dchoc¨®snes] Jocosidad. v. panganyay¨¤. paglalakad. Jot. isapanganib. [dchet] Echar. M¨¢nanakay sa kabayo. Jig. Journey. gal¨¢k. burla. [dch¨ªul] Joya.Jeer. [dchob] Friolera. Joist. v.

Jumble. [j¨¦nccher] Juntura. Nauukol sa mga Hudy¨®. Kail. [dchagl] Juego de manos. Justice. [dch¨²nior] M¨¢s joven. Kagalakan. n. [dch¨¦nket] Dulce seco. brincar. [dchi¨²ri] Jurado. Hubile¨®. Junket. Jubilee. n. gozoso. [dch¨®vial] Jovial. Sukal ng matataas na dam¨®. [dch¨¢stifay] Justificar. exactamente. n. [dchast] Justo. [dchiud¨ªcias] Juicioso. Just. lund¨¢g. Juicy. j¨²bilo. adv. [dch¨®yfulnes] Alegria. Ganap. M¨¢nanalamangk¨¢. walang kasayahan. Judge. patu nayan. Just. v. Juridical. adj. Joyless. festividad. [dchi¨²bili] Jubileo. kaanib. Magsalamangk¨¢. n. [deh¨¦rniuerk] Jornal. n. Joy. [ke] Ka (ka). Judicious. Judge. paghuhukom. Mak¨¢sagas¨¤. [dchamp] Salto. Jovial. n. Jut. Pulong. Repolyo. Justification. adj. conforme ¨¢ razon. Walang kat¨¢s. Hulyo. kapulungan. lumundag. v. n. n. [dchenk] Junco. sin jugo. n. katwiran. Hukom. Sang-ayon sa katwira n. adj. [dch¨®ias] Alegre. kabataan. humukom. . v. Joyfulness. n. Juggle. [dch¨¢gler] Juglar. Jury. mak¨¢bangga. [dch¨¢dchment] Juicio. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. June. [dchag] Jarro. v. Humatol.Journey-work. Mapanglaw. Judaical. Jurisdiction. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. [dchamp] Saltar. adj. Juvenile. [dchi¨²deizm] Judaismo. Jubilation. Kaganapan. adj. Juvenility. matwa. adj. coyuntura. inang-palan. n. [dchi¨²sles] Seco. recto. Magbigay matwid. Lalong bat¨¤. kasugpong. [dchul¨¢y] Julio. K K. Judiciary. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. [dch¨¦mbl] Mezcla. magpatotoo. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. Justify. kapangyarihan. [dchadch] Juez. matwid. [kel] Berza. gan¨¢p. n. Mabait. Matam¨ªs. jugo. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. [dchi¨²venil] Juvenil. Joyful = joyous. n. adj. Lumuks¨®. n. n. Nauukol sa h¨²kuman. Upa. Juncture. Pagkabat¨¤. Jungle. Pagmamatwid. Judaism. Nauukol sa hukuman. n. n. matalin¨°. adj. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. n. [dchadch of piz] Juez de Paz. Magpig¨ªng ng lihim. v. n. n. Gal¨¢k. Joyous. Junction. tap¨¢t. [dchi¨²si] Jugoso. adj. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Jump. v. Kat¨¢s. adj. Jump. judicial. Hunyo. Talbak. n. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. juventud. n. Kaugpong. [dchagl] Hacer juegos de manos. Hatol. regocijo. [dchoy] Gozo. Kale = kail. Salamangk¨¢. Junket. kagalak¨¢n. prudente. Puspos ng kagalakan. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. Jumble. n. [dchangl] Matorral. Gal¨¢k. Juggle. Makat¨¢s. adj. Sukat. Hukom-tagapamayap¨¤. union. Tagahatol. Juice. masay¨¢. n. K (ka). festivo. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. Jug. [dch¨¢stis] Justicia. Joy. salamangkero. [dchast] Justamente. Justifiable. [dchiud¨¦ical] Judaico. n. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. Juiceless. [dc¨²nccion] Junta. [dchun] Junio. Nauukol sa pagkabat¨¤. n. Juggler. v. Magalak. [dch¨²nta] Junta. Judge of Peace. sin alegria. v. Nauukol sa h¨²kuman. reunion. Pook na saklaw. gal¨¢k. [dch¨®iles] Triste. n. j¨²bilo. patotohanan. Junior. Judicial. brinco. Jubilant. [dchi¨²s] Zumo. gubat. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. Karugtong. Say¨¢. n. Ihal¨°. adj. [dchiud¨ªcial] Judicial. [dchoy] Regocijarse. Hal¨°. Junta. adj. adj. recrearse. Masay¨¢. July. Junk. adj. n. n. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. [dch¨¦mbl] Mezclar. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. Say¨¢. [dchadch] Juzgar. Luks¨®. Joviality. Judgment.

bondadoso. enardecer. [kertl] Manto. [k¨¢it] Milano. Gimbal. n. Kusin¨¤. Kit. Kindle. n. [nac] Destreza. Kagandahang-loob. Kinship. [kiln] Horno. Keenness. n. [k¨ªmbo] Encorvado. inflamar. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. n. big¨¢y. Kindred. n. katalinu an. n. [k¨¢indnes] Benevolencia. capa. perspicacia. kabutihang ugal¨¬. [king] Rey. tadyak. [kis] Beso. n. Matalas. Kiss. Mabuk¨®. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. Magandang loob. [kingl¨¢ik] Regio. n. [kin] Afilado. Kulungan ng aso. manikad. adj. parentela. butihin. [kitn] Gatito. n. penetrante. [kit] Botellon. Bat¨® ng kataw¨¢n. Magtitis. [k¨ªnsman] Pariente. Kingly = kinglike. Manip¨¢. Kennel. King. gawang masama. n. tus o. matalin¨°. Magsangag. clave. Balabal. Kind. Keep. asesinar. Kilya. mabuting asal Kind. patada. Kidnap. Alampay. kamag-anak. [narld] Nudoso. bakuk?. kamag-anakan. n.Keck. Kamag-anak. Kiln. v. Kaharian. [k¨ªnship] Parentela. Kirk. malikot. Umalibadbad. n. But¨® ng bunga ng kahoy. [k¨¦rnel] Pepita. matulis. Kite. arqueado. Kernel. isang ur¨¬ ng ibon. v. acocear. Kamag-anak. Kimbo. Kalahating barriles. Kinswoman. [k¨¦rchif] Cofia. adj. Batang kamb¨ªng. n. Kettle. Key. atabal. n. Kiss. Lawin. n. adj. [k¨ªndl] Encender. Kaloob. n. Katalasan. Kerchief. [ken] Vista. [k¨ªnes] Agudeza. [kid] Cabrito. an gkan. [k¨¢ind] Especie. [k¨ªchen] Cocina. [k¨ªpsek] D¨¢diva. [kip] Guardar. katulisan. Kinsman. Pumatay. n. n. Bariles na munt?. v. Lumbas. Kettle-drum. [k¨ªngdom] Reyno. [ketl] Caldera. Tagapag-ingat. Kahinlugan. Switik. n. [k¨ªper] Guard¨ªan. Kinsfolk. sutil. Kidney. [kec] Querer vomitar. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. n. ben¨¦fico. v. Malaking bote. [kis] Besar. n. pa?uelo. Kid. sumip¨¤. n. Sip¨¤. Kamag-anakan. kamag-anakan. Kilderkin. n. Keyhole. [kil] Quilla. adj. casta. v. guarda. Magnakaw ng bat¨¤. Hinlog. Kitchen. Kamag-anak. Kingfisher. Kindness. sikad. [n¨¦veri] Pillardia. pany?. Baluktot. [kil] Matar. Butas ng sus¨¬. travesura. Kinglike. n. magpaningas. Keeping. [kin] Parentesco. Pag-aalag¨¤. Hal¨ªk. n. Knave. n. [nar] Nudo. Simbahan. [k¨¦tl-dram] Timbal. n. Kawa. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. [ki] Llave. Kut¨ªng. n. Keepsake. v. katusuhan. Kill. n. Keen. Kamag-anak na babae. Humal¨ªk. v¨ªnculo. calidad. Har¨¬. [keg] Cu?ete. Ken. Tanaw. Kindred. . [k¨ªjol] Agujero de la llave. n. Knarled. Kirtle. Buk¨®. n. Kiln-dry. n. n. Keeper. Kitten. palamara. habilidad. [kic] Puntapi¨¦. Kick. [k¨ªnsfolc] Parentela. Kin. Keel. [k¨ªndred] Emparentado. adj. magsind¨ª. Kalikutan. p¨ªcaro. [kinsw¨²man] Parienta. n. klase. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. parientes. n. Kick. Kingdom. n. [kic] Patear. n. agudo. manadyak. [kerk] Iglesia. barrilito. cometa. [k¨ªngfisier] Martin pescador. pag-iingat. Keg. papelote. sutileza. regalo. Mag-ingat. Knavery. tener nauseas. Ur¨¬. n. Hurn¨®. birang. [kindred] Parentesco. v. adj. n. [k¨ªdni] Ri?on. n. Keystone. bolador. n. [nev] Bribon. n. Parang har¨¬. Knack. [k¨ªlderkin] Medio barril. v. [k¨¦nel] Perrera. Knar. Katalinuan. Sus¨¬. [k¨ªping] Custodia.

Tuhod. n. gumanchilyo. Kaalaman. Knob. muchacho. Lacerate. Matrabaho. adj. Knowing. trabajoso. [lac] Faltar algo. Laborious. . fatiga. v. L Label. Lad. Ginang. Knell. [l¨¢boretori] Laboratorio. [lec¨®nic] Lac¨®nico. [l¨¦di-laik] Delicado. n [n¨ªding-trof] Amasadera. Knot. Ladylike. encaje. n. Magpasan. [le¨ªz] Lazo. Manggagaw¨¤. Makaalam. v. n. n. [le¨ªd] Cargar. Knock. Laka. esforzarse. Knead. v. dama. Knitting-needle. Ladyship. [l¨¢ker] Laca. Nauukol sa luh¨¤. [l¨¢ker] Laca. Sandok. maalam. Labyrinth. Kneel. v. adj. Knickerbockers. Lacquer. Gumawa. Tukt¨®k. Mahinhin. [l¨¢crimal] Lacrimal. pahiwatig. lanseta. labor. Knock. [lad] Mozo. Pas¨¢n. [l¨¦bor] Trabajo. Lade. adj. [c¨®ran] Alcoran. isang klase ng. [n¨®ledch] Conocimiento. breve. conciso. v. marunong.Knavish. Matalin¨°. entretejer. n. Labor. Knotted. panandok. Sulat. [nel] Clamoreo. Lachrymal. [nid] Amasar. billete. v. entendido. b¨²ko ng bulaklak. [l¨¢ker] Barnizar. Lacker. n. Lace. [l¨¦ding] Carga. bataan. pilasin. [n¨²ing] Instruido. despedazar. dificil. mangailangan. nudo en la madera. pagkaginoong babae. Knotty. [nil] Arrodillarse. llamada. pagpilas. Lackey. ale. adj. Knit. [nu] Saber. Buk¨® ng dalir¨¬. [nob] Bulto. especie de barniz. Kulang. Knife. [n¨¦vish] Picaro. pagkatal¨®s. querida. Kneading-trough. conocer. Pangganchilyo. tal¨¬. buk¨® ng kahoy. boton de las flores. Magmasa. tugatog. [n¨®ted] Nudoso. n. Pagkaginang. adj. v. n. tanda. mahira p. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. cuerda ¨® cinta. Umb¨®k. adj. n. necesitar. [lac] Falta. [l¨¦borer] Trabajador. [not] Nudo. jornalero. Manah?. masahin. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. Laso. [noc] Tocar. Taginting. adj. Nauukol sa lab¨¬. n. inteligente. parang babae. Magkulang. Pangmasa. n. Pagwah¨¬. salita ng lab¨¬. [laser¨¦cion] Laceracion. Hagdang mataas. n. Tumuktok. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. talibugs?. adj. n. patao. Laceration. [noc] Golpe. italibugs?. menester. Mabuk¨®. Katulong ng kuchero. n. Mabuh¨®l. [l¨¢birinz] Laberinto. [not] Anudar. [n¨¢if] Cuchillo. Luh¨¢an. Ladleful. tawag. Bat¨¤. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. Buhol. [l¨¦dlful] Cucharada. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. [nol] Cima de una colina. Sandok. Mabuh¨®l. Labor. trabaho. Ang nililigawan. Laconic. panal¨¬. Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. trabajar ¨¢ punto de aguja. Lumuhod. cord¨®n. n. madal?. Malikot. magdal¨¢. Ladder. hapakin. desgarradura. n. Lack. Knee. Lack. Gawa. [l¨¦dilav] Dama. pagsandok. adj. Ladle. n. gining. Barnis¨¢n. kakulangan. n. v. [n¨®ti] Nudoso. penoso. [l¨¦bial] Labial. tumawag. n. Laborer. nota. Wahiin. afeminado. n. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. n. n. maselang. v. n. [l¨¦di] Se?ora. n. Koran. masama. [leb¨®ri?s] Laborioso. Lading. Knuckle. paghapak. mang-aar¨¢w. adj. v. n. enkahe. [n¨®bi] Lleno de nudos. magtrabaho. Knowledge. n. [l¨¢ki] Lacayo. [l¨¦bor] Trabajar. Salawal na putol. n. Ibuhol. Ladylove. [ni] Rodilla. adj. nudillo de los dedos. inteligencia. carecer. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. n. Sundang. Know. Lachrymose. [l¨¦bel] Esquela. Taluktok. Label. Lady. n. Laconical = Laconic. travieso. Laboratoryo. [l¨¢crimos] Lloroso. Knobby. kailangan. Knoll. se?orita. pagkakilala. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. magsikap. n. n. [nit] Enlazar. Maikl?. Laka. Lacker. v. [l¨¢seret] Lacerar. barnis. Knot. [n¨¢kl] Artejo. makakilala. Laboratory. llamar. v.

bayad sa lup¨¤. [le¨ªk] Laguna. [lag¨²n] Laguna. Landlady. Pamamaslang. [lamp-post] Candelabro. n. [land] Terreno. [lanc] Flojo. n. pananalita. [l¨¢mentabl] Lamentable. kaha bag-habag. Managhoy. n. Maningning. Lament. v. n. Lair. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord.Lag. Lumunsad. Lard. Language. [lang¨¹ish] Decaecer. Largess. [lans] Dar un lancetazo. Lame. huesped. Kagandahang asal. [l¨¢nguor] Languidez. regazo. [l¨¢pidari] Lapidario. [l¨¢nset] Lanceta. [l¨¢gard] Harag¨¢n. Land-forces. mamanlaw. Humimod. mabagal. desliz. Lup¨¤. v. n. marca. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. Parol. Lank. Pagayon-gayon. n. tamad. [l¨¢pel] Solapa. Lance. Daang makipot. Lambent. estropeado. Lansquenet. n. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. [l¨¢mbkin] Corderito. sumibat. Lapse. [lament¨¦cion] Lamentacion. n. Lame. n. pumund¨®. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. Landholder. Lark. [lans] Lanza. v. [le¨ªm] Lisiar. extenuarse. adj. [l¨¢rdchnes] Grandor. pagkadulas. Makupad. panangis. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. Lamp. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. Lamentable. [l¨¢ndskep] Paisaje. magp¨¢huli. [lantern] Linterna. manangis. Lanseta. libelo. adj. holgazan. isang klase ng ibon. Lap. kordero. [lark] Alondra. Kawal na may sibat. n. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. Tumudla. [lamb] Cordero. estropear. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. Lance. Lancer. n. [land] Desembarcar. n. n. inilunsad. [lam¨¦nt] Lamento. paninirang puri. n. Land-tax. Dagat-dagatan. farol. Malamlam. mangh iluk¨¤. adj. pagayon-gayon. n. n. n. Lamp-post. sinapupunan. Tiklop ng damit. Land. n. manghin¨¤. n. quedarse atr¨¢s. extension. Malake. v. Languid. Landed. lenguaje. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. [l¨¢rdches] Liberalidad. deplorable. kalakhan. n. v. Pagitan. pastura. Lancet. T¨¢nawin. Lapel. [l¨¢rbord] Babor. Pilayin. Paglunsad. Languor. Patoto. Larboard. [l¨¢gard] Tard¨ªo. n. n. Pil¨¢y. melanc¨®lico. adj. n. Hukb¨® sa lup¨¤. Kawal na lak¨¢d. [lam¨¦nt] Lamentar (se). Lampoon. Daungan. Lak¨¦. Bwis sa lup¨¤. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. n. makislap. Agiw ng usok. n. makintab. hib¨ªk. Lambkin. Panenekas. n. adj. Lampblack. pagkakamal?. [laps] Lapso. Lane. hu¨¦speda. mapanlaw. Lapidary. [lard] Manteca de puerco. Panaghoy. da¨ªng. Laggard. Kandilang malak¨¦. Landing-place. . [l¨¢mpblac] Negro de humo. Lameness. Large. lastimoso. [l¨¢ndlord] Casero. kahina-hinayang. n. duma¨®ng. v. [l¨¢rder] Despensa. n. [l¨¢nding] Desembarco. P¨¢minggalan. n. adj. n. [l¨¢ncer] Lancero. yam. May maraming pag-aaring lup¨¤. Lantern. [l¨¢ndledi] Casera. [lap] Faldas. Languish. pilayan. [l¨¢mbent] Centelleante. gemido. [le¨ªmnes] Cojera. caida. n. adj. [l¨¢ndmark] Mojon. desfallecimiento. n. n. tierra. n. n. Larder. Mag-utay-utay. Panaghoy. [le¨ªr] Cubil. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. Landing. pagkapilay. Larceny. v. Tupang munt?. panglalata. Kasakit-sakit. [landj¨®lder] Hacendado. Lamb. saltar en tierra. n. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. Laggard. Lagoon. [lamp] L¨¢mpara. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. lunsaran. n. Manglata. Lament. Mahin¨¤. n. n. hingkod. Lake. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. [lardch] Grande. [le¨ªm] Cojo. May malaking pag-aaring lup¨¤. n. Land. Kandungan. Mantik¨¤. n. [le¨ªn] Callejuela. Lamentation. adj. traspi¨¦. Ilaw¨¢n. P¨ªlay. Laml¨¢m. Largeness. tanda. Wik¨¤. Landscape. Sib¨¢t. [lap] Lamer alguna cosa. Batang tupa. Dagat-dagatan. [lag] Moverse lentamente. entristecerse. n. Lap. Langay-langayan. holgaz¨¢n.

[l¨¢vish] Pr¨®digo. [l¨®les] Ilegal. Kahinaan. Lather. [l¨¢fter] Risa. adj. [laf] Reir. Tagapaglagda ng kautusan. v. Laurel. [l¨¢dzer] Jabonaduras. Late. Latten. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. Nakakatawa. Laugh. adj. Lather. Tal¨¬ ng sapatos. Laur¨¦l. Tanghal¨¬. fatiga. P¨¢labahan. Larynx. Kandado. n. v. ayos sa kautusan. Lawn. Laundress. Manghagup¨ªt. [l¨®ful] Legal. Law-giver. Matagal. Bakood. Laud. Usap. [l¨®dabl] Laudable. [le¨ªt] Tard¨ªo. ling¨ªd. [lacs] Laxo. moza. [last] ¨²ltimo. Laundry. Hul¨ª. n.Larva. n. n. n. Laziness. n. Lassitude. [l¨®rel] Laurel. ¨²ltimo. mahiga. silip¨¢n. Laudable. n. [l¨¦] Poner. Lath. proceso. [l¨®siut] Pleito. Last. [l¨¦tent] Escondido. v. Layer. maglwat. [l¨¢fingli] Alegremente. Latitude. Nauukol sa paghuhugas. Lately. Latchet. Lego. malwat. adj. [le¨ªtli] Recientemente. n. l¨ªcito. Dalaga. [l¨¦yer] Lecho. [l¨¢tin] Latin. [l¨®riet] Laureado. [l¨¢titiud] Latitud. Latch. v. [l¨¢va] Lava. n. adj. Lazy. Latent. [l¨¦zi] Perezoso. Laughable. seglar. n. Bula ng sabon. . [l¨®gu¨ªver] Legislador. Launch. katapus¨¢n. Lavish. n. Abogado. Lalamunan. Lath. n. Laxity. n. Kautusan. n. n. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. Tawa. Lawyer. Lash. [las¨ªvi?s] Lascivo. Patagil¨ªd. usap¨ªn. [lod] Alabar. Lavatory. Latin. Lateral. [l¨¦sitiud] Lasitud. Lass. [laz] Lata. n. Tanghal¨¬. postrero. Uod. Ngayon lamang. [l¨®meker] Legislador. v. Magsabon ng katawan. oculto. Tumawa. Latin. Lasting. matagal. n. Kahinaan. n. [lash] Latigazo. n. [latch] Cerrar con aldaba. tagapagsanggalang. adj. n. Laughingly. digno de alabanza. adj. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. n. adv. v. [lass] Doncella. Lavish. tender. n. flojedad. permanente. Katamaran. [lo] Ley. malaon. Tagapaglagda ng kautusan. [l¨¢votori] Lavatorio. [l¨¢ter] Posterior. Launch. Lancha. Lawless. [laf] Risa. malwat. Last. Lawful. n. [l¨¢teral] Lateral. Pumuri. Laureate. [l¨¢rincs] Laringe. Lash. [le¨ªt] Tarde. Mahin¨¤. Malibog. n. risada. Babaing manglalaba. [l¨¢fabl] Risible. adj. humalimhim. liston. flojo. Ikandado. [l¨¢sting] Duradero. Nagkaganting-pal¨¤. tawa. Sus¨®n sa h¨ªgaan. [laz] Trompo. Tamad. Lascivious. [last] Durar. Katawatawa. n. Alibugha. Latch. n. adj. adj. leg¨ªtimo. kapagalan. risada. permanecer. [l¨®ndres] Lavandera. [l¨¦zines] Pereza. Late. Lata. n. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. [lash] Dar latigazos. [l¨®yer] Abogado. Ilusong sa tubig. secreto. Trump¨®. Maglagay. Magbubong ng lata. Lattice. Laban sa kautusan. Law. adv. adv. Kapuripuri. adj. Lawsuit. Tansong dilaw. n. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. n. Halakhak. Laughter. liston. Magbulastog sa pamumuhay. Magtagal. Silohiy¨¢. v. adj. Matwid. [latch] Aldaba de puerta. wak¨¢s. [lanch] Botar ¨® echar al agua. [lanch] Lancha. Laugh. n. Lava. [lon] Prado. ilunsad. Lay?. n. [l¨¢vish] Malgastar. con risa. Layman. adj. Latter. [l¨¢tis] Celos¨ªa. adj. n. Lax. Lawmaker. [laz] Poner latas en las techumbres. Lathe. Hagup¨ªt. [le¨ªman] Lego. lihim. muting bapor. Hul¨ª. Lay. adj. v. Tag?. v. agwat. v. v. [l¨¢ten] Laton. [l¨¢csiti] Laxitud.

Lection. Kapayat¨¢n. [l¨ªgal] Legal. [ledn] Hecho de plomo. Kaliwete. n. instruir. n. [legat¨ª] Legatorio. Legation. [l¨¦dzer] Cuero. n. Leech. Ang pinamanahan. [l¨ªvings] Sobras. [lif] Hoja. Legacy. legitimidad. Pamana. conocimiento. [left] Izquierdo. Magtur¨°. kathang salaylay. legitimar. Learning. tagapamatnubay. ayon sa kautusan. v. galapong. [l¨¦guet] Legado. n. lumundag. alianza. Legalize. n. [lig¨¢liti] Legalidad. Leaven. T¨ªpanan. Hit¨¤. Bakood. n. [l¨ªder] Guia. n. n. [ligu¨¦cion] Legacion. umakay. [lip] Saltar. paa. Sugong kinatawan. n. Lead. balat ng hayop. Least. n. tulu¨¢n. K¨¢liitliitan. lundag. mag-aral. n. n. [lern] Aprender. adj. marunong. estudiante. v. v. [lis] Arriendo. Leavings. Learned. [lig] Liga. [l¨ªki] Roto. leg¨ªtimo. Latak ng alak. n. Lee. Legend. adj. [l¨¦cchurer] Instructor. pellejo. Lecture. v. n. n. Learner. k¨¢sunduan. instruir. Leather. Lees. Learn. Legal. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. Iwan. Legible. v¨ªa de agua. Lean. [left-jended] Zurdo. Leafy. Leave. [li] Hez. Leanes. n. reclinarse. adj. escritura de arrendamiento. pradera. Tiningga. May pinag-aralan. humilig. n. [l¨¦dcher] Libro mayor. Katwiran. pumatnubay. [list] M¨ªnimo. [lik] Gotera. diputado. [l¨ªdchend] Leyenda. Legality. [ledch] Borde. Bumw¨ªs. Butas. land¨¢s ng tubig. [l¨¦vn] Levadura. Sa gaw? na may hangin. embajada. n. Salamangk¨¢. v. Katad. Gilid. Ang nag-aaral. inteligente. matalin¨°. Leap. [ledcherdem¨¦n] Juego de manos. Sumandig. v. Legerdemain. Tumutul¨°. Left-handed. [l¨ªward] Sotavento. v. Kathakatha. Lecture. Tumul¨°. Leer. Tagapamatnugot. aprendiz. [lir] Mirar de soslayo. kaalaman. v. Leaf. [lich] Sanguijuela. Linta. Leaden. n. [lid] Conducir. [lip] Salto. [liz] Heces. pie. Leave. Kinatawan. [lik] Gotear. [l¨¦dzern] De cuero. [l¨¦cchur] Discurso. Kaliwa. Yaring katad. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. pabayaan. Leader. fermento. Lebadura. Tul¨°. Lumukso. v. [lin] Apoyarse. residuo. Isang-ayon sa kautusan. [l¨¦rnd] Sabio. [leg] Pierna. agujereado. Labis. [lis] Arrendar. guiar. Leathern. n. adj. adj. n. Leak. Ledge. [lid] Plomo. tir¨¢. n. tagaakay. hojudo. abandonar. Pahintulot. Munting dahon. adj. derrame. Libro mayor. Lease. Legate. Leaflet. permiso. k¨¢yarian. [l¨ªflet] Hojilla. [l¨ªgalaiz] Legalizar. Left. Latak. Leaky. n. Pay¨¢t. [li] Prado. [l¨¦guesi] Legado. [l¨ªfi] Frondoso. Kwento. Leash. [l¨ªnes] Flaqueza. Lease. [lir] Ojeada. adj. adj. adj. n. [l¨ªkedch] Merma. n. League. Pumatnugot. Liksyon. Leer. Lean. n. Sumulyap. n. Nababasa. Leeward. Leakage. . brincar. Panayam na binabasa. Leg. v. Lecturer. [l¨¦cchur] Ense?ar. Tagapagtur¨°. [lin] Flaco. [l¨¦dchibl] Legible. adj. [lish] Atar con correa. n. Legendary. [liv] Licencia. Matuto. [l¨¦rning] Estudio. Leak. adv. Talian. Madahon. v. Pagkatuto. n. n. adj. Leap. n. Pangungupahan. Tingga. [liv] Dejar. [lish] Correa. pag-aaral. [l¨¦ccion] Leccion. Panal¨¬. Luks¨®. n. Leash. Ledger. n. n. Matwid. n. conducto.Lea. Lead. [l¨¦rner] Escolar. Sulyap. n. Legatee. Dahon.

[l¨¦vi] Impuesto. Leniency. mahalay. Leonine. Lessen. Lemon. kabutihang asal. lunas. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. pagbabangon ng hukb¨®. n. [l¨ªboeral] Liberal. Leper. [liboer¨¢liti] Liberalidad. n. Levy. [l¨ªvant] Levante. Libog. [l¨¦per] Leproso. Leprous. v. Pagpapalay¨¤. adj. [l¨¢iabl] Responsable. Lente. aral. [l¨¦ngzen] Alargar. v. [l¨¦son] Leccion. [l¨¦niti] Lenidad. l¨ªh¨¢m. n. pagliligtas. n. adj. [l¨¦soer] Menor. [l¨ªboerti] Libertad. Pulutong. [l¨ªdchen] Legion. [lesn] Minorar. oriente. kulangan. Paglalagda ng kautusan. carta. kalayaan. [l¨¢ibl] Libelo. instruccion. kagandahang loob. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. Nakapagpapahupa. Hab¨¤. Libel. [l¨¦dchislet] Legislar. disminuir. Legitimacy. Limon. n. [l¨¦mon] Limon. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. Kulang. ipagkaloob. Let. K¨¦tongin. Bwis. [l¨¦sor] Arrendador. conceder. Lesson. Mahimbing. [l¨ªniensi] Benignidad. v. deliberadamente. [l¨¦viti] Levedad. [l¨¦vel] Igualar. L¨ªksion. Pantay. adj. Lever. [l¨¦vel] Llano. generoso. Ketong. Lengthy. Level. Leisurely. adj. [l¨¦nitiv] Lenitivo. Liberality. n. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. lenitivo. Liberty. pangharang ng tubig. Lenitive. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. Level. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. Magandang loob. [l¨¦dchisletor] Legislador. Pahabain. Legislator. benignidad. igual. Lay¨¤. [l¨¦prosi] Lepra. n. Baka. Lengthen. [li¨²dnes] Lascivia. n. patagin. [l¨¦ngzi] Largo. prolongar. Letter. mabuting asal. librar. Kaawaan. Mahab¨¤. Kurism¨¢. largura. n. [l¨¦pard] Leopardo. Lend. n. Levity. [l¨¦pres] Leproso. Liability. Maglagda ng utos. Tunay. Katunayan. n. Lewdness. n. [l¨¦siur] Desocupacion. [l¨¦siurli] Despacio. Kagandahang loob. [liboeret] Libertar. bulaan. n. adj. Liberate. v. Kagandahang loob. n. n. Lemonade. [lengz] Longitud. v. lascivo. nivelado. magligtas. tur¨°. n. [l¨¦tius] Lechuga. Lalong maliit. n. Himb¨ªng. Leopardo. Levant. [lest] No sea que. v. Paninirang puri. Tagapaglagda ng kautusan. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. n. Lent. Lethargic. Lice. sulat. n. Leopard. nakayayamot. [li¨²d] Lujurioso. Bayaan. Lunas. adj. Lewd. ocio. Lens. [l¨¦zardchi] Letargo.Legion. Legitimate. Pananagot. [l¨¦dchislechur] Legislatura. n. maliban. Pakaontiin. Magpalay¨¤. Silanganan. conj. [l¨¢is] Piojos. dayap. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. hambog. adj. Pantayin. Lesser. n. . kahalayan. [lent] Cuaresma. Level. Liar. Parang leon. leva de tropas. Lettuce. adj. n. [l¨¢ioer] Embustero. Malibog. adj. Liberal. n. Lest. Legislative. Magpahiram. n. n. n. adj. magpautang. [let] Dejar. adv. n. Legislature. Ang nagpapaupa ng bahay. Mga kuto. may pul¨¢. [l¨ªvoer] Palanca. mas peque?o. Legislate. Dahandahan. Kapatagan. Limonada. llanura. patag. K¨¦tongin. Leprosy. Liberation. aplanar. vidrio circular convexo. n. pul¨¢. [l¨¦toer] Letra. [les] Menos. Less. Titik. kagaanan. [lend] Prestar. s¨¢gutin. Lenity. Lenient. Lethargy. adj. n. n. ligereza. Sinungaling. [lens] Lente. Pananagot. Levee. Lichugas. dique para detener el agua. n. Leisure. Lessor. n. fastidioso. [l¨ªnient] Leniente. Liable. may pul¨¢. Panghikwat. n. Length. [l¨¦vel] Llano. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. awas¨¢n. lalong munt?. [l¨ªonain] Leonino. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. [l¨¦moned] Limonada. adj. v. adj. Legislation. n. Oras ng pagbangon. adj. Pagpapagayongayon. n. Gaan.

Like. Life. adj. Lisensia. v. decendencia de una familia. v. elevar. [l¨¢it] Lijero. n. n. Bigyan ng hangg¨¢. mag palyab. Limb. igualdad. [lift] Alzar. restringir. tulin. Limpidness. Batong apog. [l¨ªmit] Limitar. velocidad. Hangg¨¢. buhatin. Tag¨¢l ng b¨²hay. magbulaan. lah¨¬. sus¨¬. malinaw. n. amar. N¨¢paibig. Yaring kahoy. n. M¨¢pilay. gumiliw. adj. Kasinungalingan. Tarugo. [lai] Mentira. flexible. n. [l¨¢ikli] Probablemente. gawaan ng apog. pahintulot. n. Guhit. adj. adj. liwanagan . [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. Ligament. [l¨¢ik] Querer. wangk?. dumil¨¤. lip¨¬. tinint¨¦. [l¨¢ik] Como. Lightning. n. Limber. Gaya. [l¨¢imkiln] Calera. Kidl¨¢t. n. autorizar. [lid] P¨¢rpado. n. n. n. [l¨¢ifles] Muerto. Magaan. n. Kahawig. adv. Liken. Light. sunudsunuran. Walang hangg¨¢. [l¨ªniel] Lineal. n. igualmente. Likeness. adj. comparar. Limb¨®. parecido. Pagkaguhit. n. v. linaw. Kumislap. [l¨¢its] Pulmones. alijerar. Lime. [l¨ªnch-pin] Pezonera. [limit¨¦cioen] Limitacion. Limestone. resplandor. pagbuhat. kawangk¨ª. [l¨¢itn] Relampaguear. n. [l¨ªgachiur] Ligadura. [lidch] Feudatario. Marahil. Limbo. [lain] Linea. n. [liut¨¦nant] Teniente. n. llevadero. alumbrar. [l¨¢isens] Licencia. paris. Linch-pin. raya. kawangk?. n. T¨¢lukap-mat¨¢. Magsinungal¨ªng. Lifetime. lugar. hingkod. Likely. kampon. Hangganan. Apog. Tenyete. v. Apug¨¢n. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. n. [l¨ªmit] L¨ªmite. [lait] Encender. Limp. Pamigkis. [l¨ªen] Derecho de retencion. para. magsind¨ª. Limp. Angk¨¢n. Light. Likely. n. iluminar. Itulad. igaya. [l¨¢ik] Semejante. [l¨ªniedch] Linaje. Limitation. Lid. [liut¨¦nansi] Tenencia. Nauukol sa guhit. Limitless. claridad. Lie. gayon din. [limb] Miembro. Lightness. Lime. humingkod. [l¨¢ikn] Asemejar. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. n. P¨ªlay. kamagana Lineal. Liege. adj. [limp] Cojera. v. [l¨¢ikli] Bien parecido. Piansa. Lifelike. gustar. Parang buh¨¢y. hanay. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. kabulaanan. [l¨¢imston] Piedra de cal. iparis. Lick. adv. Lila. iluminar. wakas. Limekiln. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. [l¨¢im] Cal. Likewise.Licence. [lik] Lamer. n. [l¨¢icwaiz] Tambien. Humimod. Lieutenant. Lights. inanimado. magpaningas. n. Malamb¨®t. Lift. [l¨ªniement] Lineamentos. [l¨¢icnes] Semejanza. v. Pagtat aas. Like. n. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. adj. Dako. Lieu. Lift. lugar tenencia. v. Magpahintulot. Light. Gaan. Malinis. t¨¦rmino. n. hanggan¨¢n. [l¨¢isens] Licenciar. n. iwangk¨ª. [l¨ªgament] Ligamento. [liu] Lugar. linis. lijereza. adj. Limpid. n. [l¨¢im] Lima (especie de limon). Lineament. adv. [lait] Luz. Lifeless. liwanag. Umibig. n. Bag¨¤. [l¨ªgnies] Le?oso. n. Lien. s¨²bdito. [lif] De buena gana. adv. vasallo. limpieza. Lighten. Limit. [l¨ªmbo] Limbo. restriccion. n. v. Pagkatenyente. B¨²hay. Lief. Itaas. Pang-ugnay. Ilaw. Magtitis. pagaanin. Sangkap. naman. adj. Linaw. Ligneous. [l¨ªmitles] Ilimitado. claro. lintik. suminta. [lai] Mentir. Lineage. [laif] Vida. [limp] Cojear. tanlawan. Ligature. n. walang diw¨¤. Lie. trasparente. Kawangis. Limit. Lilac. Rin. Patay. adj. v. n. Wangis. . [l¨ªmpidnes] Claridad. kabuhayan. Lieutenancy. [l¨¢ilac] Lila. Licence. alumbrar. ligazon. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. [l¨ªmber] Manejable. Line. n. Like. [l¨¢itnes] Levedad. v. [l¨ªmpid] Limpio.

n. dilatar. actividad. Ayon sa salita. [l¨ªvoer] H¨ªgado. Kulay tal¨®ng. tumahan mamuhay. Liturgy. Live. Litany. Linguist. Loaf. hampas-lup¨¤. Liveliness. Lab¨¬ ngus¨°. Pabaya. v. [lisp] Tartamudo. v. [l¨ªcuidet] Liquidar. [l¨®dston] Im¨¢n. [l¨ªtoeral] Literal. blando. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. n. kalandas. v. n. [l¨¢ioenes] Leona. List. [l¨ªtani] Letan¨ªa. [l¨ªtardchi] Liturgia. masay¨¢. [lisn] Escuchar. especie de tierra gredosa. tunante. Tala. Literal. Load. Litograpya. adj. malwat. Liquor. Singsing ng tanikala. n. gumul¨®. gandul. n. tuk?. Bat¨® balan¨¬. n. desmayo. Listen. Liquid. Link. Literary. magtala. makupad. n. M¨¢tira. Aporo. n. [link] Enlazar. n. prolongacion. Literature. Manganak ang hayop. Liquidate. Lupang it¨ªm. derritir. [lod] Cargar. [l¨ªtigant] Litigante. Usap¨ªn. pagkagaril. Liquidation. Himatay. [l¨ªcuid] L¨ªquido. n. Duminig. cama portatil. Pagpapabaya. v. [liv] Vivir. [lisp] Tartamudear. descuidado. iugpong. n. [l¨ªvid] L¨ªvido. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. Tinapay na malak¨ª. Mabagal. Listlessness. Lingering. sikap. [link] Anillo de cadena. Tumunaw. dasal. dal?. bigat. n. [lip] Labio. [list] Registrar. prontitud. n. c¨¢rdeno. Nakikipag-usap¨ªn. [l¨¢ivlijud] Vida. a. adj. [l¨ªkoer] Licor. Maglulan. liks¨ª. [l¨ªzard] Lagarto. Pahir¨¢m. v. v. [litigu¨¦cioen] Litigio. pagwawalang bahal¨¤. lino. [lof] Pan. Loadstone. morar. Buh¨¢y. magar¨ªl. n. [l¨ªtl] Poco. [lon] Pr¨¦stamo. Tagal. Lithography. adj. Gamot na pamahid. Load. Nauukol sa guhit. tamad. Tuus¨ªn. [laicu¨®cioen] Licuacion. alistar. manah¨¢n tumir¨¢. [l¨ªtoer] Litera. adj. n. n. [l¨ªniment] Linimento. usap. lino. Living. atender. [l¨ªnguoer] Consumirse. [l¨¢ivlines] Vida. enlace. Litigate. t¨¢laan. Loan. subsistencia. Arag-arag. n. adj. Livid. l¨¢on. Lion. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. [laiz] Flexible. adj. Pagtunaw. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. [l¨¢ining] Forro. [l¨ªterechur] Literatura. n. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. n. aforro. n. [l¨®foer] Holgazan. [L¨ªnguoering] Tardanza. pagkagago. ajustar las cuentas. pesado. Litigant. Livery. Pagtutuus. Linz¨®. Lioness. peque?o. Palaboy. v. Leyong babae. Litany¨¢. pagkawalang malay ng pagkatao . magbayar¨¢n. n. [l¨ªstlesnes] Descuido. tumagal. Bubul¨ª. n. adj. Lisp. ipasan. Litter. lwat. Pamumuhay. Umutal. Lulan. n. tardo. n. n. [l¨ªcuifai] Licuar. Litter. Liver. n. empr¨¦stito. bribon. Loafer. Liquation. v. [l¨ªtoer] Parir los animales. [l¨ªstles] Indiferente. [lod] Carga. Live. n. [l¨ªnen] Lienzo. Malagnaw. Linen. [l¨ªtiguet] Litigar. Kaonti. [l¨ªniar] Lineal. Litigation. Lipothymy. Lingering. walang bahal¨¤. Lithe. List. [l¨¢ioen] Leon. Ikaw¨ªng. Listless. pautang. n. Lively. Panunulat. Livelihood. n. n. [list] Lista. n. [lip¨®zimi] Lipotimia. Lining. habitar.Linear. Alak. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. kabuhayan. adj. magago. n. Lip. Makipag-usap¨ªn. Atay. Ang nakikinig. Itala. [l¨ªtoereri] Literario. [l¨ªvoeri] Librea. v. vigoroso. [l¨¢iv] Vivo. n. Buh¨¢y ang loob. desordenar. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. Pamumuhay. Malambot. sunudsunuran. Liniment. [lom] Marga. n. munt?. kaw¨ªng. adj. v. Maubos. prolongar. magtagal. Lizard. adj. Little. Lisp. Pagkautal. [l¨ªsnoer] Escuchante. peso. [l¨¢ivli] Vivo. n. makinig. . Linger. agilidad. Liquefy. [L¨ªnguoering] Lento. Loam. Link. Ley¨®n. Sigla. Listener. v. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. n.

n. Lag¨¢y. Seradura. n. Lobster. [l¨®nli] Solitario. Locomotive. palal¨°. Lobby. Locust. vest¨ªbulo. Loathe. Look. [l¨®dchical] L¨®gico. Nauukol sa katagang pagmamatwid. [luk] Aspecto. pun¨° (ng kahoy). isang ur¨¬ ng h ipong dagat. adj. Loop. Maglagay. [l¨®guoerjed] Zote. Loiter. Aparador. n [l¨®dcher] Huesped. Lonely. magtakwil. [l¨®cal] Local. Panday-kaban. [loki¨²cioen] Locucion. adj. Bugtong. cabeza redonda. Magpagayon-gayon. [l¨®bi] Antec¨¢mara. Bahay-p¨¢nuluyan. [lun] P¨ªcaro. [l¨®kast] Langosta. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. [luk-aut] Centinela. Nauukol sa dako ¨® pook. [lum] Telar. Ilang. acostarse. Lock. Isara. [long] Largo. [l¨®nlines] Soledad. n. n. Look-out. Yamot. hichura. Pananabik. n. trozo de arbol. n. Pag-iis¨¢. karimarimarim. yamot. logia. pangungusap. Manuluyan. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. Log. Longing. inquilino. n. adj. Habih¨¢n. Marunong ng matapat na pagmamatwid. Locomotion. k¨¢wingan. Loon. Long-suffering. Loathing. [l¨®fti] Alto. presilla. Balang. & n. Lodging-house. n. Nakayayamot. n. n. [loc] Cerrar. Loiterer. [loc¨¢liti] Localidad. adj. [l¨®itoer] Haraganear. Balak¨¢ng. Location. humandusay. adj. Lonesome. kaban. Logical. Locket. n. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. tanod. haragan. n. Locate. Logic. repugnancia. in¨ªp. Kahoy na mapul¨¢. [l¨®koer] Armario. nauukol sa hab¨¤. n. Lock. [l¨®dching] Posada. n. adj. [l¨®zsam] Aborrecible. [l¨®dching-jaus] Posada. holgazan. n. Salam¨ªn. [lon] Solitario. Pagayon-gayon. adj. kahabaan. Locksmith. Suy¨¤. [lonj¨¦viti] Longevidad. Loggerhead. Mat¨ªisin. [lol] Tender. Switik. [loz] Aborrecer. M¨¢nunuluyan. n. una especie de camaron marino. Local. manirahan. [l¨®ng-tongd] Parlero. Lodger. Salita. n. v. Dako. Kilos. asqueroso. Any?. Longevity. Loath-some. mapagbat¨¢. v. Loll. Locution. n. v. Long-tongued. P¨¢nuluyan. Loin. v. n. Tumingin. n. Looking-glass. [l¨®in] Lomo. adj. solo. desear con vehemencia. Lofty. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. dampa. pangtrangk¨¢. v. [l¨®csmiz] Cerrajero. [l¨®gwud] Palo de campeche. Hab¨¤.Loath. Look. Hab¨¤ ng buhay. Sil¨ªd. elevado. n. Mahab¨¤. ansiar. [long] Anhelar. n. Mahab¨¤ ang buhay. Mataas. Logician. adj. desierto. Pahaba. pook. [lup] Ojal. n. Loneliness. n. [l¨®bstoer] Langosta. [l¨®zing] Disgusto. Balang. detestar. orgulloso. Humilat¨¤. alojamiento. . [loz] Repugnante. parlon. Long. altivo. adj. mapagmataas. semblante. Logwood. panglaw. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. ansia. fastidioso. apoyarse. Kayrel. disgustado. adj. [locom¨®cioen] Locomocion. naninirahan. Ohales. Long-lived. [l¨²king-glas] Espejo. [lok¨¦cioen] Colocacion. isus¨¬. Masatsat. v. n. nakapangdidiri. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. Lodging. n. Locker. situacion. Longitude. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. anhelo. n. Lodge. Loom. Manabik. colocar. baul. [locom¨®tiv] Locomotora. n. M¨¢kina ng tren. Longitudinal. matayog. Bantay. Kahoy. abandonado. galaw. n. la reunion de francmasones. [l¨®ndchitiud] Longitud. n. [luk] Mirar. [loc] Cerradura. adj. nakasusu klam. casita. Locality. adj. v. Nag-iisa. lwal. [log] Le?o. Lodge. [l¨®dchic] L¨®gica. [l¨®ket] Poner. [longing] Deseo. corchete. Yumamot. n. n. Katag¨¢ng pagmamatwid. v. Long. Taong mapurol ang ulo. vehemente. nag-iisa. itrangka. [lonsam] Solitario. [l¨®ket] Broche. Lone. maglapag. vigia. [l¨®itoeroer] Haragan. adj. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok.

Lore. Loterya. kumalas. laguna. mangliligaw. n. palal¨°. n. (sigaw ng baka). adv. n. Lowliness. Loyal. [l¨®ermost] El mas bajo. [lot] Suerte. kal¨¢s. Dyos. Mangdambong. Parang panginoon. Dios. Nawala. orgulloso. n. Pagkapanginoon. adj. v. [lav] Amar. adj. Ibaba. ense?anza. May kalakasan ng boses. [l¨®ial] Leal. gustar. holgazanear. Lose. querer. Ungal. clamoroso. Matab¨ªl. n. humillar. minorar. Kalwagan. tur¨°. Mura. nasayang. peque?o. [l¨®lines] Bajeza. Lowering. Loss. Low. vilmente. lote. Lowermost. adj. kumalas. gal¨¢n. adj. Loth. Lowing. adj. Lot. [l¨®li] Humilde. orgullo. kagiliw-giliw. n. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. Malamlam. adj. v. pumaw¨¬. Kumalag. Magpakapanginoon. [l¨¢ud] Ruidoso. charla. Loud. lumwag. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas.Loophole. Lop. nalugi. Lowness. Pagayon-gayon. Pag-ibig. magbulaksak . [l¨¢v-letter] Carta amorosa. [l¨¢uzi] Piojoso. [l¨²snes] Aflojamento. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. kulimlim. [l¨¢utish] Rudo. [l¨¢us] Piojo. n. v. Loudly. Kumalag. n. batugan. hablador. pagsinta. magpalw ag. talunan. Tapat na loob. kuto. tak¨®t dwag. ruindad. [lus] Suelto. Lost. Dagatdagatan. hamak. Lower. natalo. Kaibig-ibig. Mahin¨¤ ang loob. Lounger. [l¨¢udli] Ruidosamente. n. pag-giliw. da?o. ang nasayang. m¨¢iibigan. Malak¨¢s na pananalita. v. Lordly. n. Sangang pinutol. aflojar. pumaram. [lop] Desmochar. lup¨¤. [los] P¨¦rdida. parla. kaukulang bahagi. Magwala. Umibig. n. ang natalo. Lalong mabab¨¤. pag-irog. maniil. [lut] Saquear. Mapagpakumbaba. relajado. maluba y. Louse. K¨¢babababaan. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. [lo] Bajo. Lordliness. Lowly. n. [l¨¢vabl] Amable. [l¨®uering] Sombr¨ªo. [lav] Amor. Loquacious. Love-letter. ablucion. angal. Lovely. malwag. [l¨®cion] Locion. Loose. [l¨®teri] Loter¨ªa. sumiso. kakalas¨¢n. paliitin. Lough. adj. [l¨®ing] Mugido. ocioso. [los] Perder. [lord] Se?or. Love. Low. Mahanip. ba wasan. Lower. alto. Lowland. pandak. kapalaluan. Loot. satsat. adj. Loose. n. peque?ez. [lo-sp¨ªrited] Abatido. Looseness. soltura. Sulat na palasintahan. [lo] Bajo. Low. n. Lotion. Hamak. hermoso. adj. [loc] Lago. Lousy. Lord. Lopeared. Umunga. ropa. . [l¨¢ver] Amante. [loz] Repugnante. v. ayon sa katwiran. [l¨¢vli] Amable. acobardado. [l¨®er] Mas bajo. r¨²stico. r¨²stico. kalugih¨¢n. Loutish. Taong hamak. adj. altivez. May malaking tainga. ¨ªnfimo. desapretar. adj. Aral. Lounge. n. maingay. magbatugan. Loosen. Magiliw. dominar. Tab¨ªl. Loquacity = Loquaciousness. mangibig suminta. v. disminuir. adj. [lord] Se?orear. masalita. Lovable. [l¨²pjol] Abertura. fiel. Kababaan. [lop] La rama podada. Kapalaran. danaw. disgustado. n. v. desanimado. Putl¨ªn. Tinalikdan ng kasintah an. Lout. n. [lo] Mugir. Pangungugaling hamak. [lor] Leccion. Magpagayon-gayon. kaliitan. Low-spirited. Loquaciousness. Nangingibig. [l¨®er] Abajar. Hanip. Ayaw. [l¨¢ut] Patan. doctrina. [l¨®land] Tierra baja. gumiliw. Love. n. adj. desatar. n. separarse. adv. v. [l¨¢undcher] Haragan. v. makuto. talipandas. adj. hamakin. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. disipar. Lovelorn. adj. desatado. [l¨²sn] Desunirse. n. Butas. n. umirog. adj. n. adj. aflojar. Panginoon. desperdiciar. Lover. Kal¨¢g. [l¨¢undch] Haraganear. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. [lost] Perdido. Lord. v. [lus] Desatar. Lottery. Lupang mabab¨¤. adj. [locu¨¦cioes] Locuaz. adj. Lop. Mabab¨¤. masats¨¢t. [l¨®nes] Bajeza. Ang nawala.

adormecer. Masamang palad. Luckless. Lure. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. Paghehele. malamlam. Lurk. n. rid¨ªculo. Lucent. Ludicrous. Malibog. n. lak¨¢s. Lustiness. adj. [lucsi¨²rians] Exuberancia. [lucsi¨²ries] Lujurioso. painan. [larch] Devorar. adj. kasaganaan. Lugubrious. Lung. Luxuriate. n. templado. kapalaran. humiya. Lump. Pakinang¨ªn. Maningning. . lozania. v. [l¨¢sti] Lozano. adj. Kin¨¢ng. makintab. adj. [lucsi¨²riant] Exuberante. [l¨¢guedch] Bagage. humila. kahoy. makintab. Lubber. exuberante. [li¨²sent] Luciente. adj. tub¨°.Loyally. feliz. brillantez. [li¨²cworm] Tibio. Titis¨¢n ng kanyon. n. Kaulul¨¢n. [lang] Pulmon. v. Lubricate. fornido. Umabat. sump¨²ngin. Luminary. adv. Lucre. [l¨¢ster] Lustre. brillante. padilagin. [li¨²dicres] Burlesco. [liur] Se?uelo. mel¨¢ncolico. [l¨¢labai] Arrullo. lumag?. a?agaza. desdichado. dil¨¢g. & n. Lullaby. Luxuriance. adj. mang-abang. Bag¨¤. Bastos. Lumbago. di¨¢fano. [li¨²natic] Lunatico. Nauukol sa bwan. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. v. makislap. Maningning. sensualidad. [li¨²brik?s] L¨²brico. n. Ilaw. mapanglaw. [li¨²briket] Untar con materias crasas. adj. v. [li¨²nar] Lunar. fren¨¦tico. [lamb¨¦go] Lumbago. makislap. malabis. resplandeciente. Magpita ng mahalay. [lamp] Masa informe. Malak¨¢s. n. resplandor. dichoso. Lump. Pagtatapat. magpat ahimik. [l¨¢scies] Empalagoso. [liur] Atraer. [l¨¢mbar] Lumbar. [li¨²rid] P¨¢lido. adj. [li¨²crativ] Lucrativo. Lunar. adj. Tang¨¢. Minindal. Bubwanin. adj. [l¨¢stret] Lustrar. lumbrera. pal¨¢taw¨¢. jocoso. [last] Lujuria. Lubricous. pabaya. bumatak. frenes¨ª. Lucidity. n. Luck. Nakasusuy¨¤. Lunatic. Loyalty. mabuting kapalaran. Mapanglaw. [l¨¢mber] Maderaje. patay na tubig. ginagal ing. [li¨²sid] Luciente. mahalay na pita. n. malamlam. adj. fortuna. voluptuoso. Ningning. [l¨¢ber] Tomajon. vigoroso. equipaje. indolente. Lunch. v. n. calmar. n. Maghele. [li¨²ker] Lucro. n. [l¨¢ki] Afortunado. v. n. adj. Lustre. Malahininga. malag?. adj. Daladalahan. Libog. bantalbantal. Pakinabang. Kayabungan. Humalt¨¢k. sagan¨¤. madera. inducir con se?uelo. tamad. Madul¨¢s. Lurch. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. [l¨®ialti] Lealtad. n. v. Lumber. Katiin. v. [last] Lujuriar. ganancia. maningning. [lant] Mecha de ca?on. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. Lunt. Luminous. n. katawataw¨¢ Lug. adj. n. Lumbar. Lunacy. n. [lac] Acaso. superabundante. bukol. n. kal aguan. adj. Mapalad. magpatulog. Lustrate. Nauukol sa balakang. [li¨²mineri] Luminar. Mga tabl¨¢. Mayabong. Luggage. kintab. Luxurious. Pinakikinabangan. [larc] Espiar. Lumpy. n. sawing kapalaran. Lurch. v. umbok. day¨¤. Mabukol. Lusk. magpakalibog. malungkot. superabundancia. Lucid. Lustful. [l¨¢cles] Malaventurado. adj. Lust. haragan. adj. enga?ar. Lure. [li¨²min?s] Luminoso. Luscious. adj. adj. tanglaw. kahibang¨¢n. v. n. Sigla. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. Maputla. Pagkakataon. masigla. acechar. ungas. [li¨²nesi] Locura. Lukewarm. Lurid. Luxuriant. mang day¨¤. Lucrative. [lius¨ªditi] Esplendor. [lask] Ocioso. [lanch] Merienda. Malibog. un bobo. Bantal. [l¨¢nchion] Merienda. Magtumpok. n. robustez. [l¨¢stful] Lujurioso. Minindal. Maliwanag. Palabir?. n. engullir. dar chasco. May pagtatapat. Yumabong. mahalay. [l¨®iali] Lealmente. l¨®brego. [larch] Abandono. Sumakmal. Pain. Kapabayaan. purificar. triste. adj. n. Luncheon. lozano. infeliz. Lucky. Lull. Lusty. sosegar. Lust. [l¨¢stines] Vigor. adj. [lal] Arrullar. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤.

Mahometan. Magistracy. furioso. Machinery. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. adj. ale. [mach¨ªnist] Maquinista. n. [m¨¢dchistret] Magistrado. capricho. m¨¢gico. n. [m¨¢djaus] Casa de locos. [m¨¢djeded] Fogoso. Uod. [mad¨¢m] Madama. ibuny?. [mab] Vestirse desali?adamente. n. v. Madam. [m¨¦dn] Doncella. gal¨ªt. espl¨¦ndido. Maidenhood. Nauukol sa m¨¢kina. Kaululan. Nauukol sa mahia. Mab. [m¨¢dman] Un loco. [madn] Enloquecerse. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. Madheaded. Dalaga. adj. mec¨¢nica. adj. Mad. [lincs-¨¢id] Vista de lince. kahalayan. grandeza. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. Madhouse. v. [m¨¢gnetism] Magnetismo. sakdal. n. M¨¢kina. Batang babae. Magazine. Magnanimous. [macar¨®ni] Macarrones. Ibong martines. Madness. mainam. adj. In¨¢y. n. n. Alilang babae. Magnify. enfurecerse. [mach¨ªn] M¨¢quina. panghalina. Tila narra. n. baliw. Magistrate. [m¨¢dnes] Locura. virginidad. magar¨¤. Magnetism. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. [l¨¢ir] Lira. Magbihis ng kahit paano. Maul¨®l. loko. arrogante. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. adj. [ma] Mam¨¢. mahabagin. demencia. Moro. n. se?ora. may panghalina. sira ang ulo. Dakilain. Kagandahang loob. maawain. [medch¨ªcian] Mago. Ulol. M [ma]. Libog. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. Lira. exagerar. n. Ang marunong tumugtog ng lira. Mahogany. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. Madcap. n. exaltar. pagkasir¨¤ ng ulo. n. [magn¨ªfisens] Magnificencia. v. n. n. Madden. adj. n. Pagkadalaga. [l¨¢i] Lej¨ªa. n. n. [l¨²csiuri] Lujuria. Mago. Magic. n. n. Magnanimity. n. Magnificence. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. adj. [mach¨ªneri] Maquinaria. imperioso. Maggot. Mahia. Magnet. [m¨¢gnitiud] Magnitud. Kapote. [m¨¢gpai] Urraca. pagkasir¨¤ ng bait. Taong ulol. Magandang kalooban. kalakih¨¢n. n. Kadakilaan. magilas. [m¨¢got] Gusano. Maidenly. [mad] Enloquecerse. n. tama?o. magalit. Lak¨ª. [m¨¢gnet] Iman. Magpie. Matalas ang mat¨¢. voluptuosidad. Madman. [mad] Loco. v. tawag sa ibang p¨¢hayagan. picaza. Maulol. pang-ganyak. n. [m¨¢dchic] M¨¢gico. n. kalabi san. nanay. v. criada. Dakil¨¤. como un loco. . katha. adj. Lih¨ªa. Madonna. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. binibini. rabioso. n. adj. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. Magnetic. parang ulol. [l¨¢irist] Lirista. n. Magnesia. Lyrest. Maid-servant. Makinista. Magnesya. antojadizo. it anyag. Lye. Maid. M M. hal¨ªng. [m¨¢dchic] Magia. Tubig (na nanganganinag). Larawan ng Mahal na Birhen. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. n. [mad¨®na] La imagen de la virgen. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. Maiden. Lynx-eyed. Magnificent. dalagang matanda. adj. Makar¨®t. Macaroni. Kilos makapangya rihan. Machinist. Mackintosh. n. baliw. [maj¨®mitan] Mahometano. [m¨¦dnjud] Doncellez. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. n. exuberancia. magalit. mahal¨ªng. Madly. pagkabinibini. n. n. Bato balan¨¬. [limf] Linfa. [m¨¢dli] Furiosamente. Magic. un maniatico. Mapusok. [mak¨ªntosh] Sobretodo. Magisterial. Mad. Magnitude. grandor. [madchist¨ªrial] Magistral. n. Parang dalaga. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. purihin. Magnetical = magnetic. n. Ginang. kasakdalan. parang binibini. [m¨¦dnli] Virginal. mabaliw. [mej¨®gani] Caoba. Lyre. Nauukol sa batobalan¨¬. [me¨ªd] Doncella. m¨¢hiko. Ma. Lymph. adv. kal akhan. Mahistrado ¨® mataas na hukom. Lynch. Magician. [m¨¢gnifai] Magnificar. [m¨¢dchistresi] Magistratura. [magnisya] Magnesia. Machine. Mainit ang ulo. n. n. [em] M (eme).Luxury.

Makeweight. tungayaw. n. Patong malak¨ª. n. [mal¨ªgniti] Malignidad. producir. cota de malla. Alalay. enfermedad. lait. Mamma. n. marahas. Major. Kaunaunahan. Masama. adj. [me¨ªl] Mala. gal¨ªt. Komandante. [m¨¦dchor] Mayor. Mainland. malicia. n. v. adj. Umalipusta. kalakhang bahagi. yumar¨¬. perversidad. tumampalasan. n. fuerte. adj. correo. inay. adj. Maker. Male. [m¨¢liabl] Maleable. [mal¨ªcioes] Malicioso. Malmsey. Maize. Dakil¨¤. proteccion. Maltreat. n. n. Magbay¨®. Masamang kalooban. [mal¨¢ria] Malaria. [ment¨¦n] Mantener. v. Mainly. [m¨¦dchor] Comandante. Mallard. lalake. n. Malice. Walang hiya. Maintain. malversacion. Korreo. karangalan. [me¨ªn] Grueso. Tao. [mal¨¦volens] Malevolencia. varon. may-gawa Make-believe. n. inang. n. [madch¨¦stic] Majestuoso. Mall. n. Lagnat na may ngiki. n. pag-aalib ugha. [mol] Mazo. estropear. n. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. yar¨¬. Malevolent. Majestic. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. Pangbayo. n. Kak apalan. figura. [mal¨ªgnant] Maligno. pangahas. [me¨ªm] Mutilar. kulotkulutan. Lupang malawak. [m¨¢let] Mallete. balut¨¬. dahil¨¢n. dumikdik. mahalay na damdamin. [m¨¢dchesti] Majestad. n. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. grande. n. sumapol. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. n. [m¨¢lard] Lavanco.Mail. formar. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. armar con cola de malla. Malt. n. mag-imbot ng masama. v. adj. Major. Mallows. manggagaw¨¤. n. Malbas. kalak han. [mol] Golpear con mazo. Sama. pagkupkop. maligno. crear. malignidad. mag-any?. adj. hichura. Palakol na kahoy. Maltster. Mall. Malediction. pagk¨¢gawa. li ngap. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. Malleable. fabricar. n. [mal¨¢in] Maligno. v. lum al¨¢ng. primeramente. n. Nauukol sa lalake. tener malicia. Malcontent. Masama. [me¨ªn] Principal. [me¨ªnli] Principalmente. Maim. [me¨ªk] Hacer. n. & n. n. sakdal. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. pluralidad. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. Mais. [m¨¢lis] Malicia. Make. Any?. Malapert. adv. Malignant. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. Maliciousness. Pamun? sa timbang. [me¨ªk] Hechura. apoyo. [me¨ªl] Poner en el correo. Maintenance. . Lalong malak¨ª. Kadakilaan. n. Lalake. n. [m¨¢lcontent] Malcontento. Malicious. Malign. Mal-practice. Makunat. Sumpa. adj. Ihulog sa korreo. n. Man. May mahalay na damdamin. malakas. [m¨¢ladi] Mal. Majority. bugbugin . Sak¨ªt. [me¨ªl] Masculino. adj. banhay. pretexto. [man] Hombre. [mal¨¢in] Envidiar. [malif¨¢ctor] Malhechor. Malady. Mail. v. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. adj. v. [me¨ªl] Macho. kasamaan. Panguna. Managhil¨¬. malak¨ª. lumpuh¨ªn. [maled¨ªccion] Maldicion. lak¨¢s. violento. magb alut¨¬. adj. [m¨¦cwet] Complemento de peso. [m¨¦ker] Hacedor. [maltr¨ªt] Maltratar. Maleficent. [m¨¢lapart] Desvergonzado. kasakdalan. Karamihan. Nanay. May masamang adhika. Malevolence. Main. Masama ang loob. Isang ur¨¬ ng ubas. fabricante. n. Make. adj. Malefactor. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. adj. manggagawa ng masama. descarado. Umalalay. n. v. sostener. [m¨¢los] Malva. Masama. augusto. Majesty. n. art¨ªfice. [mam¨¢] Mama. Malaria. Malign. Pagkukunwa. Tampalasan. [me¨ªnland] Continente. Paggawa ng masama. Malignity. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. n. lumikha. Damdaming kahalayhalay. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. n. pangdikdik. Male. forma. soberan¨ªa. criador. Gaw¨¢ng masama. Tagagawa. alipusta. [me¨ªz] Ma¨ªz. & n. Gumawa. Main. Mallet.

n. mabuting kausapi n. Mannerly. quijada. n. Sihang. adj. Mannish. Pagkalalaki. n. n. costumbre. Mandatory. Tagapangasiw¨¤. Mane. n. Magpataba ng lup¨¤. Manslaughter. Mandatory. h¨¢bito. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. orden. [manc¨¢ind] El genero humano. [m¨¢ner] Manera. Ulol. Tak¨ªp sa dulang. n. Utos. n. [mani¨²r] Abonar. tagapamahal¨¤. g¨¢waan. asal. Gumawa. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. valiente. [m¨¢njud] Edad viril. litaw. estiercol. G¨¢lisin. [m¨¢nifest] Manifestar. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. n. Mantle. yar¨¬ sa kamay. adj. Kaululan. Mamahal¨¤. v. Bahay. Manual. declaracion. P¨¢gawaan. Magpahayag. Hayag. Marami. patalastas. Manipulation. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. [m¨¢ncion] Mansion. manufactura. [m¨¢nedchment] Manejo. Mange. v. sunodsunuran. [man¨¦dchabl] Manejable. Gawa. Manlike. any?. mabait. n. Nauukol sa utos. Mannequin. [mantl] Mantel. Sangkatauhan. Manik¨ª. v. Manifest. Bahay. v. Kiling. Mansion. mapitagan. Kakan¨¢n ng kabayo. Mandible.Man. Manipulate. t¨¢hanan. forma. Mamahal¨¤. declarar. Manacle. v. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. Manacle. tay?. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. n. n. pagtatanyag. Bugbugin. n. [m¨¢nedcher] Administrador. [man] Tripular. Pagpapalay¨¤ sa alipin. Manful. n. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. [m¨¢ndetori] Mandatario. hal¨ªng. adj. adj. Manufacturer. n. Parang lalake. n. n. magpakilala. estercolar. Manger. sumpong. m¨¦todo. Paraan. n. [m¨¢niual] Manual. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. director. tanyag. pangangasiw¨¤. adj. n. f¨¢brica. [man¨²ver] Maniobra. Manoeuvre. [m¨¦ndcher] Pesebre. Pataba sa lup¨¤. Pandak. [mendch] Sarna. tunay. Mania. adj. n. n. v. Gawa. [man¨ªpiulet] Manejar. Manage. Parang lalake. Manufacture. Mantel. n. baliw. [m¨¢nacl] Maniatar. Manual. n. Malak¨¢s ang loob. matapang. Utus¨¢n. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. hacer ver. Pamamahal¨¤. la especie humana. Gawa ng kam¨¢y. adj. Manoeuvre. varios. mamatnugot. [mani¨²mit] Manumitir. [m¨¢nikin] Hombrecillo. pang¨¢. v. Manure. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. [m¨¢ndet] Mandato. [m¨¢nacl] Esposas. sangkinap al. paggawa. [m¨¢nish] Varonil. Napamamahalaan. [m¨¢niual] Manual. Manakin. administracion. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. n. buhok sa leeg ng kabayo. Mankind. loco. patabain ang lup¨¤. n. totoo. . [mantl] Campana de chimenea. Manageable. adj. [m¨¢nifold] Muchos. n. lamugin. v. Mandate. patente. quinta. [m¨¢nedch] Manejar. urbano. modo. adj. magalis. conducir. Maniac. Manner. gobernar. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. n. [mans] Granja. [m¨¢nifest] Manifiesto. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. [mangl] Mutilar. adj. pumar aan. k los. Gal¨ªs. v. Manumit. morada. Manufactory. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. Manager. Mangy. t¨¢hanan. adj. Mangle. manufacturar. casa rectoral. [m¨¢nlaik] Varonil. & n. estropear. Manufacture. Damal sa kam¨¢y. Manifold. Magpalay¨¤ ng alipin. n. n. Gumawa. Manifest. dirigir. [m¨¦ndchi] Sarnoso. Manhood. bahay-par¨¬. magpatalastas. Manure. la morada del p¨¢rroco. Pahayag. [manium¨ªcion] Manumision. artefacto. v. tratable. Manifestation. Management. n. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. Manumission. armar. ugal¨¬. dum¨ª. [m¨¢ndetori] Preceptivo. [man¨²ver] Maniobrar. [mani¨²r] Abono. Magalang. Tak¨ªp ng chimenea. [m¨¦nia] Man¨ªa. Pamamahal¨¤. [manifest¨¦cion] Manifestacion. [m¨¢nful] Bravo. Manse.

[m¨¢rshi] Pantanoso. [m¨¢skiulin] Masculino. Marriage. adj. Mar. pananabas ng bat¨®. n. encubrir. Gumawa ng mapa. [mesn] Alba?il. matrimonio. v. Mark. Mask. lahok. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. Nauukol sa dagat. n. [march] Marchar. da?ar. [m¨¦rid] Casado. hiwag¨¤. admirable. lab¨®n. n. multitud. Marten. [mart] Emporio. admirar. adj. [m¨¢rital] Marital. caminar. Mariner. v. [mask] M¨¢scara. Margin. Mask. pillador. Masonic. Marriageable. [marsh] Pantano. Tisis. Mar. Marami. borde. guhit. [mask] Enmascarar. n. Munting lubid. Magm¨¢skara. prodigioso. n. pagtataka. Lakad. n. Ibong martines. Marketable. v. se?al. bakat. Marital. kuminoy. Market. n. Martir. n. Masonry. Magtak¨¢. n. [m¨¢niuscript] Manuscrito. Frankmason. pag aasawa. n. March. Masculine. [mar¨¢zmas] Marasmo. Kabayong babae. Kababalaghan. Many. Mart. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. adj. v. makapagpahamak. Martyrdom. prodigio. malabon. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. n. v. Marchioness. varonil. [m¨¢rsial] Mariscal. Kantero. Marine. n. Marauder. n. Marvelous. Marvel. Mark. [mar] Mancha. Magmasa. Nauukol sa lalake. kagilagilalas. Nauukol sa mas¨®n. Map. Karamihan. adj. Mason. [mark] Marcar. ngha. Mare. Mamil¨ª. cenagoso. [mark] Marca. n. Maritime. [march] Marzo. [mar¨²n] Casta?a. Marshal. pasmoso. [map] Mapa. [m¨¢rvel] Maravillar. n. Lat¨¬. Kawal sa dagat. pasmarse de alguna cosa. naval. Markesa. n. Marrow. Market. [march] Marcha. Na sa gulang na pag-aasawa. [m¨¢rridchabl] Casadero. hal¨°. [m¨¢rtir] Martir. corromper. [m¨¢rvel] Maravilla. n. n. [m¨¢rten] Avion. March. Married. [map] Delinear mapas. especie de golondrina. Map. [m¨¢rcial] Marcial. Nauukol sa gilid. n. adj. mas . n. n. March. adj. k amanghamangha. Marshal. bingit. Martyr. Marry. borron. Mag-utos. P¨¢milihan. [m¨¢ritim] Maritimo. Magkasal. adj. as. militar. Many. mariskal. [mash] Amasar. comercio. n. adj. Martial. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. [me¨ªr] Yegua. Marginal. mandudwit. Marasmus. balat-kay?. n. adj. bakat. [m¨¢rtirdom] Martirio. [m¨¢rketabl] Vendible. meollo. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. bak¨¢s. n. [m¨¢rket] Mercado. n. guhitan. [m¨¢rdchinal] Marginal. Makasir¨¤. pagkamangha. v. Mapa. se?alar. [m¨¦ni] Muchos. v. Pagkakantero. Lumakad. Marquis. ci¨¦nega. Masa. M¨¢skara. [m¨¦ni] Muchedumbre. v. adj. [m¨¢riner] Marinero. n. n. adj. May asawa.Manuscript. Katakatak¨¢. n. n. n. Marsh. Marshy. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. [m¨¢rsial] Ordenar. v. corriente. Marble. mangulo sa isang lakaran. maglahok. Nauukol sa dagat. Mark¨¦s. [mar¨ªn] Soldado de marina. n. Tanda. Kasal. Dungis. [mar¨ªn] Marino. Mason. Magnanakaw. mas¨®n. hacer alguna mezcla. Pun¨°. magbalat-ka y?. paimbabaw. [m¨¢rket] Mercar. Marine. m¨¢nanabas ng bat¨®. francmasoner¨ªa. [mash] Masa ¨® mezcla. Mash. [m¨¢rdchin] Margen. [mesn] Francmason. [m¨¢rridch] Maridaje. Gilid. mag-asawa. manch¨¢. mag-paimbabaw. Tandaan. Marso. disimulo. Utak ng buto. tala. karaniwan. Marvel. Mabil¨ª. n. Maroon. [m¨¢rbl] Marmol. Mash. panggigilal¨¢s. manggilal¨¢s. adj. Pagkamartir. nota. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. tab¨ª. orilla. [m¨¢rcuis] Marques. Sulat-kamay. huella. Nauukol sa asawa. maghal¨°. guiar. n. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. Marm¨®l. disfrazar. Marline. [m¨¢rchenes] Marquesa. n. v. P¨¢ngalakalan. apariencia. Kastanyas. [mar¨®der] Merodeador. comprar. Taong-dagat. bakatan. Lat¨ªan. disimular.

Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. adj. Magmisa. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. Matrimonal. walang kapara.Masquerade. v. corp¨®reo. v. ¨® un negocio. Maternity. [m¨¢tin] Matutino. casamiento. adj. Pahinugin. n. May katawan. [matr¨ªkiulet] Matricular. Matriculation. kasama. Panginoon. n. [matr¨ªmoni] Matrimonio. magulang. Ban¨ªg. [m¨¢tronli] Como matrona. [mat] Estera. [mol] Golpear con un mazo. objeto. Gumawa ng ban¨ªg. Pagkahinog. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. v. n. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. poner en sazon una cosa. [m¨¢ster] Vencer. Masticate. kaulayaw. Matronly. v. igualar. n. esposa. n. Mastication. adj. Las¨ªng. monton. n. Mature. Bumay¨®. B¨²gaw. lang?. Papag-asawahin. [m¨¢tron] Matrona. se?or. [mat¨¦rniti] Maternidad. Kapangibabaw¨¢n. s¨®lido. adj. Pagpatay sa in¨¢. Ngumuya. Matter. ikasal. [m¨¢trics] Matriz. ngumata. Massacre. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. n. Maturate. casamiento. [mol] Mazo. maigting. salansan. aparear. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. ang pumatay ng in¨¢. [matrim¨®nial] Matrimonial. Mga kasangkapan. Gawang mainam. Mate. iparis. Pangbay¨®. Mattings. Matrix. Walang kagaya. Maul. [m¨¢sterli] Magistral. [match] Igualar. desposar. Pag-aasawa. [m¨¢steri] Superioridad. n. [m¨®dlin] Borracho. n. n. Matricide. n. n. Magm¨¢skara. masticar. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. Pagnguya. v. due?o. M¨¢ukol. p¨¢tayan. [m¨¢siv] Macizo. [mat¨ªrial] Material. Mat. n. masinsin. matanza. Mast. n. Banig. Mainam. [m¨¢tings] Esteras. Masa. Masterly. Master-hand. [m¨¢stiket] Mascar. unan. [m¨¢tiuret] Madurar. Mass. [mati¨²riti] Madurez. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. Masquerade. [m¨¢tress] Colchon. siksik. ukol sa gawang gu r¨®. Matin. n. compa?ero. Materials. n. n. sujetar. [m¨¢tok] Azadon de peto. [m¨¢tter] Materia. P¨®sporo. Mathematic. adj. Maudlin. Nauukol sa umaga. adj. Material. Mass. misa. Matrimony. n. Kahinugan. Mathematical = mathematic. Mahinog. gumulang. matricida. n. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. adj. Massive. [me¨ªt] Consorte. obra magistral. n. casar. [match] F¨®sforo. n. sin igual. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. Massacre. asunto. & adv. Match. mujer casada. con maestria. homicidio. v. materno. Maul. Hwebes Santo. embriagado. [m¨¢tchles] Incomparable. [mas] Masa. Magmatrikula. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. disfrazarse. [masker¨¦d] Mascarada. Matter. Maternal. Matriculate. [me¨ªt] Casar. v. Maturity. adj. [m¨¢tter] Importar. [m¨¢trisaid] Matricidio. Bagay. papag-asawahin. conyugal. [mas] Celebrar ¨® decir misa. magbay¨®. kaututang dil¨¤. pagpasok sa p¨¢aralan . n. Pagmamaskara. babaing may asawa. Palo ng sasakyan. Maundy-Thursday. petate. [matchm¨¦ker] Casamentero. Matchmaker. n. . Matronal. adj. Matchless. adj. v. H¨ªgaan. Nauukol sa in¨¢. pag-aasawa. Mastery. Marunong tumuus sa pagbilang. bunton. v. Mathematician. Matron. v. adj. Magpatayan. Piko. iparis. ap¨°. Itulad. pagbabalat-kay?. v. n. Master. [mat] Esterar. [m¨¢tronal] Matronal. n. maestr¨ªa. n. [masker¨¦d] Enmascararse. gulang. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. adj. Pagmamatrikula. Mature. Hilot. Sumupil. sazonado. Masterpiece. n. pagpatay o. [mati¨²r] Madurarse. [matiur¨¦cion] Maduracion. v. kadahilanan. Maturation. Kalaguy¨°. Mat. Mate. pagngata. Master. Nauukol sa pag-aasawa. magbalat-kay?. Matig¨¢s. [mat¨ªrialz] Materiales. Mattock. n. Pagpap¨¢tayan. [mati¨²r] Maduro. amo. Pagkaina. Bahay-bat¨¤. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. v. Mattress. misa. [mastik¨¦cion] Masticacion. Hin¨®g. n. Match. [mat¨¦rnal] Maternal. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. [m¨¢ster] Amo. dumaig.

[m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. ¨¢ m¨ª. [m¨¢csim] M¨¢xima. n. mapanghimasok. [mid] Aguamiel. camino tortuoso. Maar¨¬. prado. katamtaman. be adv. n. Maze. [m¨¦i bi] Puede ser. Mawkish. Samantal¨¤. Mazard. n. maglisya. Marahil. [mi¨¢nder] Laberinto. harina. Measles. [me¨ª] Poder. n. [m¨¢csilar] Maxilar. inter¨ªn. n. Maze. Maxim. Measurable. Sukat. adj. n. vianda. Gam¨®t. Maxilar. [minju¨¢il] Mientras tanto. Mean. May. Medication. intentar. Sa akin. Meat. Ariing gamot ang anoman. pron. flaco. adj. ulam. sentencia. n. [med¨ªsinal] Medicinal. idear. [m¨¦dchor] Corregidor. [midi¨¦cion] Mediacion. adj. [medl] Entremeterse. Mediate. indigno. adj. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. v. n. manghimasok. habang. [mos¨®li?m] Mausoleo. Pag-aring gamot sa anoman. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. adj. [min] Medio. ma . Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. [m¨¦dal] Medalla. Measly. sentido. [m¨¦dikament] Medicamento. Pamamagitna. natatarok. adj. Tagapamahal¨¤. habang. Meantime. Payat. May. medicamento. May. Nauukol sa gamot. n. [mid¨¢lion] Medallon. Mayo. Mead. d? matarok. adj. Meagre. kasukat¨¢n. Mechanics. Daang pasikotsikot. remedio. [me¨ªz] Descarriar. [m¨¢zard] Quijada. Mechanism. Makinista. [m¨®kish] Fastidioso. mientras tanto. [m¨¦siurles] Inmenso. Parang. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. [mil] Comida. Pagkakaakma. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. [m¨ªning] Significado. n. adj. [m¨¦siurabl] Mensurable. vil. kapakana n. Mapakialam. intercesor. n. extraviar. mamagitan. [m¨¦siurment] Medida. n. Karunungan sa m¨¢kina. Sihang. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. [m¨¦disin] Medicina. gul¨®. Me. [m¨¦dical] M¨¦dico. n. [m¨¦siur] Medida. v. Nakayayamot. Dakong salasalabat ang landas. Hamak. Meal. maquinista. Meddlesome. Mean. Medicament. Mechanic. [m¨ªguer] Magro. Mechanician. Pagkain. Medicinal. [m¨¢csimum] Lo sumo. Measure. Gumunita. n. adv. Meander. Medal. Samantal¨¤. Mechanical. [m¨¦canizm] Mecanismo. [min] Significar. pamama gitan. Nauukol sa gam¨®t. compas. v. Nauukol sa m¨¢kina. L¨ªbingang maringal. Tinitigdas. Mediation. Medalyang malak¨ª. Kahulugan. [me¨ª] Mayo. confusion. nagpapakilos ng m¨¢kina. v. pensar. Tigdas.Mausoleum. inmensurable. kasabihang may taglay na aral. Tubig at pulot. ruin. Measure. [m¨¦dlsam] Entremetido. Meddler. pretender. Magligaw. [m¨¦do] Pradera. n. Makialam. n. Measureless. [m¨ªzles] Sarampion. Medallic. Mediator. n. hiluka. descarnado. nauseabundo. [me¨ªz] Laberinto. [m¨¦dler] Entremetido. [m¨¦ditet] Meditar. abatido. Medical. Maw. Gamot. v. mag-isip. n. Tagapamagitna. magwar¨¬. [mint¨¢im] Inter¨ªn. Measurement. metro. Mediocre. kaypal¨¤. kagamutan. n. [mo] Molleja de las aves. Meditate. Medicate. akalain. adj. Nauukol sa m¨¢kina. pun¨°. Meaning. Karaniwan. tramar. tagapamagitan. intrigante. Mapakialam. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. k alinlangan. Meadow. n. mediocre. lamang-kati. [min] Bajo. Mamagitna. Medicine. intercesion. v. Nauukol sa medalya. [m¨ªdiet] Mediar. v. Mean. n. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. dukha. adj. panukal¨¤. akal¨¤. Meanwhile. mapanghimasok. n. n. Sumukat. [m¨ªdioker] Mediano. adj. v. perplejidad. Sukat. yano. adv. Maximum. mahin¨¤. n. masama. Balunbalunan ng ibon. K¨¢taastaasan. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. Karn¨¦. [m¨¦siur] Medir. adj. n. [mit] Carne. n. D? masukat. Mayor. [mi] Me. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. adj. intencion. Kawikaan. Nasusukat. Meddle. n. Medalya. n. [m¨ªdietor] Mediador. panukat. mangyari. Magkahulugan. harina. n. intervencion. n. probable. lo mas alto. Medallion. Paraan. designio.

[m¨¦ditetiv] Meditativo. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. [m¨¦rsineri] Mercenario. Pagkapulubi. Kaamuan. sirviente. Umayos. [m¨ªting] Junta. Gitna. Alaala. Pahinugin. Mensual. Mainam pakinggan. Mercury. n. Mapaggunita. parte. Melting. Mensural. Upah¨¢n. Medley. adj. [m¨¦mber] Miembro. n. kaloob. [m¨¦rkiuri] Mercurio. matigas ang loob. Mensuration. [m¨¦rchant] Comerciante. Mention. sukat. sak¨ªm. lungkot. Sinungaling. metal fluido. recompensa. Bal¨¤. . Isaulo. v. [m¨¦lodi] Melodia. natatarok. pagulangin. [m¨¦ntal] Mental. Melancholic. makatagp?. narrativa. Melliferous.gbulay. Kasinungalingan. pabutihin. n. Melody. fundir. bahagi. adj. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. [m¨¦mori] Memoria. Sasakyan ng kalakal. M¨¢ngangalakal. mapagnilay. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. Member. adj. [mit] Encontrar. adj. Kalakal. Tandaan ng alaala. [m¨¦lancoli] Melancolia. el que obra solo por inter es. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. [m¨¦lo] Maduro. adj. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. pagkapulubi. Gunit¨¤. Pamumulubi. Naaalala. hallar. [m¨¦nez] Amenaza. mapaglingkod. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. n. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. Memory. [mid] Premio. Nauukol sa sukat. disolver. v. n. [mend] Componer. Agas. piadoso. convencion. adj. pamumulubi. [mencion] Mencion. [mencion] Mencionar. Melancholy. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. & n. Magbal¨¤. Alil¨¤. Meliorate. n. Mercurial. magnilay. adj. n. Sarisar¨¬. Pagalingin. Alaala. Merchandise. Medium. Mensurable. [m¨ªknes] Mansedumbre. adj. Mendicancy. medida. Meed. Alaala. [mend¨¦cioes] Mendoso. inhumano. Meet. Merchantman. Mention. pananakot. kasap¨¬. Memorize. Mendacious. v. Bumanggit. magdaray¨¤. malamlam. Pulubi. palambutin. negociante. Mendicant. adj. [medit¨¦cion] Meditacion. Pulong. intelectual. [men] Hombres. dulzura. pagbubulay. kabesahin. Mercenary. n. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. clemente. alalahanin. n. Mga tao. Menace. Mahabagin. n. triste. pagwawar¨¬. v. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. lamlam. [m¨ªlioret] Mejorar. Memorable. [m¨¦lting] Derritimiento. adj. tierno. Mabagsik. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. adj. remendar. nagpapalimos. Mapul¨®t. Menstruation. kasama. Nauukol sa asoge. [m¨¦ndicant] Mendicante. n. [m¨¦nez] Amenazar. n. adj. n. [m¨¦rsiful] Misericordioso. enga?oso. malungkot. mercancia. v. fundicion. Mapanglaw. Nauukol sa pangangalakal. magtagp?. kalagitnaan. adj. n. recuerdo. Makasumpong. [memoramdum] Memor¨¢ndum. Meditation. Mercantile. mababang loob. n. [m¨¦rcantil] Mercantil. kumumpun¨ª. interesado. reflexion. magulang. Merchant. Memento. Malingkurin. v. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. magsurs¨ª. n. [mim¨¦nto] Recuerdo. Menial. v. Menial. n. adj. Milon. n. n. Menace. contemplativo. dom¨¦stico. Panglaw. n. Sangkap. [mik] Manso. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. mabangis. n. Nasusukat. Memoir. Mendacity. malambot. Meeting. asamblea. [m¨¦lo] Sazonar. tunawin. Mend. recordar. [melt] Derritir. umalala. Meekness. Meek. Alaala. Mellow. [m¨ªdiam] Medio. sumalubong. Inam ng tingig. n. adj. Asoge. [mil¨®dias] Melodioso. Gant¨ª. [m¨¦lon] Melon. [mend¨¢siti] Falsedad. [m¨¦moir] Memoria. n. pagtitipon. n. Mendicity. samotsamot. manakot. Pagsukat. [mensiur¨¦sion] Medicion. [merkiurial] Mercurial. v. mga lalake. n. Mediative. n. Melt. Memorial. memorial. Maam¨°. day¨¤. Pagtutunaw. memoria. Bangg¨ªt. Men. [mim¨®rial] Memoria. [m¨¦morabl] Memorable. enga?o. [m¨¦mbren] Membrana. gunamgunam. Memorandum. Hinog. n. Balat na manip¨ªs. sazonado. Mellow. adj. Merciless. [m¨ªnial] Servil. Membrane. pag-alala. maawa¨ªn. kaanib. Mental. adj. Melon. n. pagnin lay. Tumunaw. adj. mendicidad. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. Merciful. reparar. madurar. sumiso. bataan. Melodious. n. n. n. [m¨¦rsiles] Cruel.

Amag. diversion. [m¨¦tlsam] Brioso. Any?. Miff. adj. v. [metam¨®rfos] Trasformar. palakad. piedad. Gitna. & n. kalagitnaan. Midway. [m¨¦smet] Comensal. simple. mag-iba ng any?. Midshipman. sumukb¨®. katanghalian. adj. wangk¨ª. adj. N¨¢gigitna. Hating gab¨ª. Messiah. matabang. Midnight. Palipatlipat. adj. Gitna. Mew. [m¨ªlitant] Militante. Mew. Merriment. comadrona. Merry. Midst. [m¨¢itili] Poderosamente. Mete. Migration. porcion. lakas ng loob. Mighty. Mildness. [miz¨ªncs] Me parece. Mightily. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. Mesyas. g¨¢lit. Mewl. pahatid. Paraan. adj. Utus¨¢n. n. [m¨¦rsi] Misericordia. parte. a. Methodical = Methodic. aw¨¤. v. wangis. tumakal. tapang. centro. [m¨ªdnait] Media noche. Militant. n. Metal. Nauukol sa metal. Tila. n. Meridian. Karapatdapat. rancho. Mile. [midch] Mosquito. jovial. pulos. Midway. Kasalsalan ng taginit. [m¨¦rit] Merecer. [merit¨®rias] Meritorio. Sumisid. Kaamuan. n. n. galak. Mangibang bayan ¨® lupain. v. tabang. festivo. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. Punong kawan¨ª sa sasakyan. v. Message. n. Mice. adj. Ngumiyaw. pagmumukha. [m¨¦sendcher] Mensajero. valor. Metallic. Metamorphose. Nauukol sa paraan ¨® palakad. n. n. n. dulzura. Kalagitnaan ng lakar¨ªn. regocijo. [m¨¢igratori] Migratorio. katatag¨¢n. bizarr¨ªa. Midge. [midst] Medio. adj. Meter. n. adj. Nakalalaban. gritar. Might. [m¨ªdwe] A medio camino. mediocre. Katanghalian. Mild. j¨²bilo. Say¨¢. [m¨¦sedch] Mensaje. [maigret] Emigrar. Mess. n. [metl] Br¨ªo. [m¨ªdling] Mediano. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. n. n. kasayahan. Midland. Methinks. makapangyarihan. [mif] Disgusto. ardor. n. Maam¨°. sa akal¨¤ ko. n. Sama ng loob. [m¨¦tal] Metal.Mercy. Ngiyaw. Gilas. [mi¨²] Maullar. [m¨¢iti] Fuerte. Mettle. n. n. [m¨¢is] Ratones. fuerza. ardiente. Baguhin ang any?. Mere. lupang nalolook. Kapangyarihan. Migrate. [metrop¨®litan] Metropolitano. adj. Kristo. [m¨¦rri] Alegre. potente. marapatin. Nauukol sa pangulong bayan. [m¨ªldiu] Moho. hundirse. Midday. [miz¨®dic] Met¨®dico. n. kalagitnaan. Mien. v. Midmost. [m¨ªter] Metro. adj. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. [mit] Medir. Katamtaman. Method. Isang ur¨¬ ng lamok. Sumukat. [m¨ªdwe] Medio camino. n. v. Magilas. capital. [m¨ªdl] Medio. Pasabi. lakan. [mer¨ªdian] Mediodia. twa. [maigr¨¦cion] Emigracion. Kasalo. ¨¢ las dose. n. adj. [m¨¢il] Milla. adv. Merge. n. galak. Middling. n. [mes] Plato. [mi¨¦r] Mero. n. [min] Semblante. [m¨¢ild] Apacible. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. adj. Malakas. Methodic. [m¨¢it] Poder. Pagkain. . Hilot. Pangulong bayan. Milya. v. n. Milch. vivo. n. Mga daga. Tanghal¨¬. Middle. [midland] Mediterr¨¢neo. Magatas. n. Metropolis. [mi¨²] Maullido. Taganas. pahiwatig. n. Metro (panukat). Umangal. adv. Metal. adj. Maging dapat. adj. [m¨ªdshipman] Guardia marina. n. Merit. suave. Habag. May kapangyarihan. lumubog. Kalookan. [m¨¦zod] M¨¦todo. [m¨¢ildnes] Clemencia. [mi¨²l] Chillar. Messenger. Karapatan. Mildew. v. Talinghaga. [m¨ªdde] Medio-dia. Midwife. Metaphore. n. Cristo. mal humor. [milch] Lact¨ªfero. anuncio. puro. n. Merit. [midwaif] Partera. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. Messmate. [m¨¦rit] M¨¦rito. Pangingibang bayan ¨® lupain. Migratory. Metropolitan. Meritorious. Midsummer. coraje. pabalit¨¤. Mettlesome. [merdch] Sumergir. malakas ang loob. n. n. Masay¨¢. lak¨¢s. creo. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. [midmost] En el medio. n.

Minimise. [mint] Acu?ar. [m¨ªrki] Oscuro. Ikasang angaw. Minx. Tadtad. [m¨ªneral] Mineral. Minster. Millennium. n. Magbub¨° ng salap?. Manggagagad. Mint. . considerar. Mill. [milk] Orde?ar.Military. Militia. gumaya. [m¨¢ir] Cieno. [m¨¢inor] Menor de edad. kalooban. [m¨ªnit] Minuto. ko. katwaan. [m¨ªmic] Imitar. Minor. lact¨ªfero. [m¨ªmic] Mimo. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. Mimic. Mirth. Minuto. n. Nauukol sa kawal. n. voluntad. [milt] Lechecillas de las peces. Gatas. Ministry. Tumadtad. [mirk] Oscuro. Milt. [m¨ªler] Molinero. handa. n. [mil] Moler. mabait. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. Mind. regocijo. Mina. [m¨ªrksam] Oscuro. maglingkod. Ang nililingap. Moda. Anomang n¨¢pakaliit. Millinery. Millstone. Mangasiw¨¤. Mimic. war¨¬. n. maglahok. n. Minute. pagparis. Himala. adj. Hukb¨®. adj. Magatas. pron. Larawan. Minim. Mahilig. n. [m¨¢indful] Atento. n. Pagkamunt?. Wala pa sa tadhanang gulang. adj. Minister. Gumiling. Maghal¨°. Milkman. Lumaban. [m¨¢in] Mio. Minority. Mint. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. [mins] Picar (la carne). Madil¨ªm. Batong gilingan. adj. humukay. Atay ng isda. Millennial. Mine. Salamin. [m¨ªrror] Espejo. lingkod. diligente. n. n. Mince. [mint] Casa de moneda. contrahacer. [ministr¨¦cion] Ministerio. [m¨ªliner] Modista. [m¨¢ind] Mente. Akin. Milk. Madilim. gal¨¢k. malamlam. v. Monasterio. Mill. n. j¨²bilo. Miniature. n. n. n. Miraculous. n. Minute. n. adv. v. Miller. molinete. Mirk. Panggagagad. v. Minus. v. [mil¨¦nial] Milenario. n. Minister. v. [min¨®riti] Minoridad. Milky. Say¨¢. [m¨ªnion] Favorito. [m¨ªnister] Ministrar. pangbabady¨¢. Kahimahimala. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. [m¨ªnus] Menos. Pangangasiw¨¤. Burak. adj. [mil¨¦niam] Mile?o. n. Mineral. obra divina. Milk. entendimiento. Mindful. desmenuzar. malamlam. [m¨¢in] Minar. Angaw. adj. banl¨ªk. Mind. Modista. Bahay na pinagbububuan ng salap?. fango. [mirz] Alegr¨ªa. magsundalo. [m¨ªnit] Menudo. Munt?. Mirror. v. twa. [m¨ªnister] Ministro. [mil] Molino. adj. adj. Minded. observar. [m¨¢inded] Inclinado. Kulang. l¨®brego. n. dispuesto. Mingle. [m¨ªniechur] Miniatura. Mincingly. cuidadoso. v. n [m¨ªracl] Milagro. Nauukol sa sanglibong taon. babaing pangahas. [m¨ªngl] Mezclar. n. Sanglibong taon. Maggagat¨¢s. Pastor. n. [mil¨ªcia] Milicia. bagay ng mina. adj. adj. [m¨ªliteri] Militar. malamlam. kasayahan. Gilingan. Manggigiling. v. [mincs] Mosa atrevida y libre. l¨®brego. Pakaliitin. [m¨ªlion] Millon. Minor. Million. v. adj. [m¨ªlston] Piedra de molino. burlesco. Gumatas. [m¨ªnsingli] A pedacitos. [m¨¢inor] Menor. manggagaya. galapung¨ªn. n. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. n. n. cavar. Ministration. adj. Mire. [m¨ªlkman] Lechero. Pangangasiw¨¤. Magmina. Isip. n. akal¨¤. [m¨ªnistri] Ministerio. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. [milk] Leche. hwad. adj. Mine. n. Minion. [m¨ªnim] M¨ªnimo. gawang Dyos. Mirky. inferior. [mir¨¢kiulas] Milagroso. Mine. Madil¨ªm. v. Militate. adj. [m¨ªlitet] Militar. Gagad. Minimum. gozo. servir. [m¨¢ind] Cuidar. ¨® n. adj. Munt?. n. n. m¨²lihan. lusak. [minster] Monasterio. Mimicry. [m¨ªlineri] Moda. n. K¨¢liitliitan. Mirksome. limo. mabahal¨¤. n. v. nakapaparis. Mimic. [m¨¢in] Mina. Mag-ingat. peque?o. [m¨ªmic] Imitativo. ang minamahal. Maingat. l¨®brego. tagapangasiw¨¤. Mineral. n. Millionth. Gumagad. [m¨ªlki] L¨¢cteo. Babaing magaslaw. Miracle. paggaya. simbahan. Milliner.

extraviar. Masay¨¢. [misg¨®vern] Desgobernar. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. Misgiving. n. masama. Misbelief. extraviar. sakuna. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. Misconstruction. mal porte. kamali Misconduct. . Mischance. ilisy¨¢. Miserable. Magpakasama. Misinterpret. infortunio. Misapplication. Gawang masama. adv. magbalita ng d? totoo. [misj¨¢p] Desgracia. n. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia.lakan. [misd¨ªd] Mala accion. kasalatan. pag-aalapaap ng kalooban. n. Masama. mag-agam-agam. [misl¨¦] Colocar mal. kasa w¨ªan. n. magbintang. v. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. mamahal¨¤ ng d? wast?. delito. infortunio. n. Magkangdidinggan. Kaabaaba. sakim. Magk¨¢mal? ng paliwanag. Kumur¨° ng pamal?. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. adj. Agam-agam. Sama. duda. v. saw?. Kapahamak¨¢n. Misfortune. Mirthful. Aba. v. gal¨¢k. Maglig¨¢w. n. hacer temer ¨® dudar. Magkamal? ng paglalagay. malusak. Maghinal¨¤. desastre. [m¨ªschivas] Da?ino. Maglig¨¢w. Misdoubt. magsapantah¨¤. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. v. [misaprij¨¦nd] Entender mal. crimen. ilih¨ªs. obrar ¨® proceder mal. Pangungugaling masama. Maghinal¨¤. walang pananam palataya. v. n. enredador. Maramot. n. Misinform. Kasaw¨ªan. n. sospechar. masamang gaw a. twa. Misapprehend. Misconstrue. [m¨ªscriant] Infiel. n. n. Miscalculate. Hirap. kapahamakan. Maling akal¨¤. kapahamak¨¢n. Walang pananalig. v. v. Misjudge. mabanl¨ªk. kaaba¨¢ng palad. perjuicio. Masamang ugal¨¬. [misc¨¢rri] Abortar. Misgovern. v. adj. Miscellaneous. Nakunan. n. v. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. magmasamang ugal¨¬. tumuus na may kamalian . [misbij¨¦vior] Mala conducta. m¨¢lisya. Magmasamang ugal¨¬. kahirapan. jovial. lodoso. v. Sar¨¬sar¨¬. Mislead. kabalintunaan. mala accion. Mischief. maputik. sakuna. infeliz. Misconduct. [misgu¨ªving] Recelo. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. [m¨ªrzful] Alegre. malvado. perjudicial. Mishap. avariento. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. Mismanage. Misapprehension. Mamahala ¨® mamun? ng masama. Magkamal? ng paggamit. [m¨ªschif] Mal. [misf¨®rchiun] Infortunio. mal¨ªng pananalig. descaminar. sala. incr¨¦dulo. desdicha. Misconceive. Misery. [m¨ªserabl] Miserable. [misd¨¢ut] Recelar. desastre. Pangungugaling masama. Magkamal? ng pahiwatig. v. v. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. v. n. Misdirect. equivocaci¨®n. Misdemeanor. [m¨ªserabli] Miserablemente. descarriar. Kapahamakan. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. v. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. v. [m¨ªseri] Miseria. Misbehavior. malikot. Miry. Kasawian. [misc¨¢rriedch] Aborto. calamidad. samotsar¨¬. maglih¨ªs. Makunan. lik¨®t. rev¨¦s. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. [misg¨¢id] Descaminar. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. n. Pagkangdidingg¨¢n. calamidad. Miser. malparir. v. Magkamal? ng paliwanag. adj. [misdim¨ªnor] Mal proceder. Miscarriage. adj. n. [misl¨ªd] Extraviar. Miscarry. [misc¨®ndact] Mala conducta. Misapply. Mal¨ªng akal¨¤. maglisya. da?o. Mischievous. Mislay. Misdeed. kamalian ng pag-uukol. Misguide. mal sentido. infortunio. v. mala conducta. desgracia. Mamamugot ng masama. v. [m¨¢iri] Cenagoso. contento. heterodoxia. Maburak. fatalidad. n. [misc¨®ndact] Portarse mal. [misch¨¢ns] Desgracia. Misbehave. Miscreant. n. asal n a masama. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. Misadventure. [misadv¨¦nchur] Desgracia. Maling pagkak augnay ng mga salita. Misgive. v. adj. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . [misbij¨¦v] Portarse mal. adj. Misconception. Miserably. Papag-alapaapin an kalooban. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. m¨¢lisya. mal hecho. Sama ng pagk agamit. pagaa langan. [m¨¢izer] Taca?o. Ilig¨¢w. n.

asal. n. n. Humihilagp¨®s. foso ¨® canal. v. v. n. desarreglo. n. [moc] Mofa. gentuza. Mitigate. Sangk¨¢. panunuya. [m¨ªsti] Nebuloso. Mix. Mistiness. m¨¦todo. Mock. kawal¨¢n ng ayo s. costumbre. Mitigation. [m¨®keri] Mofa. n. n. Hal¨°. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . moderar. Magkamal? ng paglimbag. Misrepresent. [m¨ªsing] Lo que falta. desorden. n. pumayap¨¤. [m¨ªstres] Ama. Maghal¨°. Babaing panginoon sa bahay. [mot] Rodear con canales de agua. mam¨¤. babae. v. manera. Moccasin. hib¨ªk. [mist] Niebla. Magkamal?. ang nawala. sospechar. Misrule. [m¨ªsal] Misal. Missionary. bunton ng tao. tuya. Misal . abusar de algo. Magk¨¢mal? sa pangalan. falta. Misplace. n. manuya. Mission. falso. burlesco. [moc] Mofar. Moat. v. Mistrust. [m¨ªster] Se?or. [mis] Frustrarse. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. halimbaw¨¤. n. burla. kumilos. tuya. gumagad. Munting bagay. [mism¨¢nedchment] Mala administration. Kagulo. [misi¨²zedch] Abuso. Missible. n. Magbangbang. n. n. lumisya. [mist¨¦k] Equivocacion. n. Mode. [m¨ªtiguet] Mitigar. n. magsapantah¨¤. Galaw. any?. [m¨®del] Modelo. v. dumaing . [mis] P¨¦rdida. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. [mod] Modo. n. [moc] Ficticio. Moan. [mot] Mota. humamak. Uy¨¢m. Mistake. Mistake. n. [mish¨¦p] Deformar. n. Misuse. mal?. Managhoy. n. Mockery. Umambon. Humumpay. v. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. v. bant?. Paghumpay. [m¨ªsil] Arrojadizo. Gorra ng arsobispo. daing. [mis] Se?orita. maham¨®g. burla. Mobility. dar un nombre falso. Laktaw. Misty. quejido. gemido. [mics] Mezcla. Missive. Mite. v. [misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. mang. n. Panaghoy. lamentarse. Maulap. Mitre. pagtigil. ulir¨¢n. hichura. Missing. Papangitin. sospecha. Misshape. Sulat na may taglay na bilin. v. Kamalian sa paglilimbag. Misprint. [mon] Lamentar. Maghinal¨¤. [m¨ªstines] Nebulosidad. n. Pamamahalang d? wast?. confusion. misyon. adj. lumaktaw. Kapal ng tao. [misn¨¦m] Trasnombrar. [misri¨²l] Tumulto. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. [mob¨ªliti] Movilidad. Moan. n. n. concubina. n. [m¨ªsion] Misi¨®n. v. Paraan. Gining. desarreglo. Mock. bangbang. yerro. Moat. v. v. Ihanda ang mga kawal. n. [mob] Populacho. adj. kilos. tumigil. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. bir¨°. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. n. ayos. n. Ulap. escarnecer. Mizzle. gagad. [mizn] Mesana. Mister. Tumampalasan. Misyonero. v. Mock. faltar. [mist¨¦k] Equivocarse. [mon] Lamento. [misple¨ªs] Colocar mal. Missal. Misusage. [mistr¨¢st] Desconfiar. Hinal¨¤. Mistrust. n. [m¨¢iter] Mitra. Pang-uuyam. [m¨ªcschur] Mistura. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. Tungk¨²lin. n. desfigurar. Paris¨¢n. quejarse. humibik. magkulang. [mis¨ªoneri] Misionero. Umuyam. lo perdido. se?ora de casa. Magkangdidinggan. magbant?. Ang kulang. pasamain ang any? ¨® hichura. [mistr¨¢st] Desconfianza. . [m¨ªsiv] Carta misiva. v. lahok. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. n. v. n. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. mali. sapantah¨¤. Mizzen. Mist. Mobilise. forma. panggagagad.Mismanagement. Miss. Masamang pagkapalab as. Misunderstand. Kamalian. tumuya. n. v. palakad. pizca. n. mezcla. Sumala. ugal¨¬. v. [misrepres¨¦nt] Representar mal. Ginoo. Misrepresentation. aklat ng misa. [m¨®bilais] Movilizar. maglahok. Magkamal? ng paglalagay. Pagpapakalabis. Miss. Mistress. Mob. [mizl] Lloviznar. binibini. Misname. Misprint. Gagad. Model. calmar. adj. [m¨¢it] Cresa. Miss. gemir. burlar. kulang. Ulap. [misi¨²r] Maltratar. Mixture. kilos.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

Nit. Nominate. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. Nicety. alingwngaw. [n¨¢inz] Nono. turbulento. Nipple. [nip] Pellizco. n. Nonage. v. umil¨ªng Node. [nimbl] Ligero. Damit na pangtulog. bumat¨¬. Sa ika syam. ¨¢gil. tiempo preciso. n. Pang ipit. [nich] Nicho. sonido. [n¨®mad] Errante. n. [nod] Cabeceo. Kurot. mainam. Saka. [nod] Nudo. Nimbleness. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Nibble. Nightmare. Buh¨®l. No. n. walang t¨¢hanan. Pamangking babae. n. Nightly. tenazas. Karamutan. Ut¨®ng (ng suso). adv. Ika syam na p?. n. Niche. Nobleman. avaro. esmero. Tahimik. Nimble. adj. Nippers. Nobility. Kabunyian. Nightfall. marilag. M¨¢halal. hidalgo. v. n. Noble. Nine. Nineteen. adj. [n¨¢is] Gustoso. Ninety. n. Nondescript. activo. punta. inmediatamente. Noisy. clamoroso. Nineteenth. Umabot sa oras. adj. n. [n¨¢it] Noche. n. Nodule. & prep. adv. Panggab¨ª. Noiseless. n. Non-attendance. Tuka. Syam na p?. delicadeza. n. u?ada. Makasyam. Noisiness. Nick. Ninthly. Kaliksihan. kakulangan sa gulang. n. adj. [n¨ªgard] Taca?o. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. adv. Ingay. n. Nightly. Nod. adj. [n¨®isines] Estr¨¦pito. mahugo ng. n. Buh¨®l. [nai] Cerca. Pagalagal¨¤. [n¨¢itli] Nocturno. [n¨ªmblnes] Ligereza. tumang?. Nickel. [nit] Liendre. Tumuka. [n¨®bodi] Nadie. kagul¨®. Bangungot. Maramot. poner apodos. Nocturnal. [n¨¢itmer] Pesadilla. [n¨¢itli] Por las noches. [n¨¢infold] Nueve veces. l¨ªbingan. Ika syam. marangal. Nominal. v. [n¨¢in] Nueve. Palayaw. Nicho. Kagahulan. adv. Masarap. [n¨®minet] Nombrar. Noise. Night. [nicnem] Apodo. adj. Noise. Night-gown. adj. v. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. [nomin¨¦cion] Nombramiento. reverencia. kalm¨®t. Nickname. [n¨®nedch] Minoridad. Niece. dulo. Nobody. [n¨ªkel] Niquel. Nickname. el extremo de cualquiera cosa. Kaganapan. noveno. [no] No. v. D? masayod. n. Magbansag ng anomang balit¨¤. Ninth. delicioso. [nib] Pico. [n¨¢intin] Diez y nueve. [n¨®blman] Noble. nominacion. pumil¨¬. cercano. el huevo del piojo. bulla. Paglubog ng araw. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. n. Ninetieth. Kabataan. Gab¨ª. kasiglahan. [nod] Cabecear. Lisa. Nomad.Next. [nicnem] Motejar. Wala kahi't sino. rumor. Nikel. karangalan. & n. adj. [n¨¢isiti] Exactitud. [n¨®isles] Tranquilo. despues. Kumurot. [niz] Sobrina. masigla. [nob¨ªliti] Nobleza. ruindad. n. n. adj. [n¨®minal] Nominal. Nauukol sa gab¨ª. adj. [n¨®diul] Nudillo. ruido. Nauukol sa pangalan. [n¨¢itfol] El anochecer. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. mangalmot. ninguna persona. Labing syam. Nomination. masikap. Yumuk¨®d. [n¨®is] Ruido. eligir. n. Hind?. adj. kaingay. [n¨¢inti] Noventa. kainaman. humirang. dignidad. alboroto. [nic] Punto cr¨ªtico. v. adj. wala. hwag. b at¨¬ tang?. n. pangarap. Taong marangal. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. Nib. Nip. n. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. adj. il¨ªng. sak¨ªm. Yuk?. Niggardness. n. adj. panaginip. magul¨®. Niggard. mezquino. n. rasgu?ar. [nip] Pellizcar. maalingaw-ngaw. Magpalayaw. menor edad. adj. n. [n¨ªpers] Alicates. Buny?. Nip. [nobl] Noble. n. Nick. n. adj. adj. Maingay. Ikalabing syam. gab¨ªgab¨ª. n. karilagan. destreza. [n¨ªpl] Pez¨®n. Nigh. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. Ingay. Nice. Sa gab¨ª. [n¨®isi] Ruidoso. Maliks¨ª. callado. kasakim¨¢n. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. Ninefold. cualquiera se?al hecha con la cabeza. mote. [n¨ªbl] Picar. hacer una se?al con la cabeza. [n¨¢inzli] En nono lugar. n. Malapit. hugong. [necst] Luego. v. . Paghahalal. Nod. mahal. [noct¨²rnal] Nocturno. Syam. adj.

n. ninguno. Notify. [not] No. Normal. alimentar. Noted. man. Noose. n. [not] Nota.. [n¨®zing] Nada. mirar. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. halata. N¨¢hahalata. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. walang anomang bagay. adj. Humalata. Noodle. Northward. Noticeable. memorable. Noonday. de vez en cuando. Noseless. Notary. esquela. bakat. Northern. [notuizt¨¦nding] No obstante. Noteworthy. pun¨¢. Note. ukit. n. mas¨ ahayag. Noun. . [n¨¢uades] En nuestros dias. n. bakatan. hoy dia. Nowadays. adv. n. Halata. North. Nought. kagitingan. adj. [nus] Enlazar. adj. Gayon man. [n¨®rzern] Septentrional. n. adv. n. Hind?. Nourish. hayag. gunggong. v. conj. pumun¨¢. n. n. adv. [n¨®rzist] Nordeste. digno de nota. se?al. n¨¢pupuna. tanyag. Sumil¨°. manakanaka. Now and then. Hangal. Sil¨°. [not] Notar. adv. Northeast. observacion. Notaryo. s ulat. distinguir. adj. adj. kahusayan. Nobela. Nook. mentecato. Nor. n. [n¨®tisabl] Notable. Halata. Kawal¨¢n. Kabalastugan. Ipatalastas. Hilag¨¤. Ngayon. [n¨®tabl] Notable. Notice. billete. adv. Wala. [nun] Medio d¨ªa. n. November. [notor¨¢iti] Notoriedad. ¨¢ las dose ng araw. marca. war¨¬. Note-book. Notorious. Notch. [n¨®sles] Desnarigado. [naw] Ahora. n. ngayon. [n¨®tabli] Notablemente. Notice. [non-ecs¨ªstans] Nada. Notably. kandiliin. Sa dakong hilagaan. n. [norz] Norte. n. napapansin. Aklat na t¨¢laan. Katanghalian. Sulok. adv. [non] Nadie. Escuela Normal. Kakulangan sa bayad. D? maaaring mangyari. Nostril. Notoriety. entrampar. Kapuripuri. Notification. Katanghalian. falta de existencia. Notwithstanding. tanda. reparo. Halata. pumansin. babasah¨ªn. nota. Akal¨¤. [n¨¦rish] Nutrir. Ilong. [not] Nada. [n¨®stril] Ventana de la nariz. Nooning. adj. kasalat¨¢n. insigne.. adv. n. Kah¨¬. observar. [n¨®rmal] Normal. n. Balit¨¤. lit¨¢w. adj. malas. Novice. v. Normal-school. & n. Noon. ¨¢ngulo. v. [n¨®tis] Notar. Tulog sa tanghal¨¬. ninguna cosa. Wala. Habagat. [n¨®cion] Nocion. n. hak¨¤. n. hilagaan. Nourishment. buny?. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. Now. p¨²blico. reparable. [n¨®ted] Afamado. impertinencia. [n¨¢un] Nombre. sin embargo. Kawal¨¢n. Karaniwan. Wala. Note. [n¨®velti] Novedad. [nau end dzen] De cuando en cuando. [n¨®tuerzi] Notable. bantog. [notch] Hacer muescas. [n¨®tari] Notario. Noose. Novelty. Bantog. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. [nor] Ni. [n¨®tifai] Notificar. Pangalan. Baguhan. n. Nonsensical. Sa mga kaaraw¨¢n natin. Nonentity. [n¨®vis] Novicio. magiting. v. [n¨®nsens] Disparate. n. Noontide. Ngong¨°. [notch] Muesta. Nothing. adj. Notch. Kabantugan. n. n. [n¨®tis] Noticia. Bumingaw. ipahayag. tawagin sa h¨²k¨²man. marapat purihin. wala. Nonpayment. Nose. Pagkain. [nuk] Rincon. n. adj. [n¨®vel] Novela. impertinente. v. ni ¨® .None. Nonsense. kasalatan. Pakanin. [n¨²ning] Siesta. tang¨¢. Novel. [not¨®rioes] Notorio. Notion. pamagat. n. Bingaw. Katanghalian. Patalastas ng h¨²k¨²man. n. Hilag¨¤. n. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. Maminsa nminsan. ¨¢ las dose ng araw. Nobyembre. marcar. Notable. [non¨¦ntiti] Nada. n. [nus] Lazo corredizo. [n¨¦rishment] Nutrimento. [notifik¨¦cion] Notificacion. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. falta de existencia. [nov¨¦mber] Noviembre. n. [n¨²dl] Simplon. alimento. c¨¦lebre. parecer. Non-existance. [nons¨¦nsical] Absurdo. adj. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. n. Tandaan. n. v. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. maulit . maging. Kapintasan. n. Not. adv. kandil¨¬. [nos] Nariz. Butas ng ilong.

babaing magand¨¢. [ni¨²triment] Nutrimento. Yaya. Matigas ang ulo. Nowhere. Nauukol sa bilang. Pangtalop ng pil¨¬. [ni¨²meral] Numeral. O O. [ni¨²sans] Indecencia. Numeral. adj. abrogar. Manggagaod. n. Numbness. Kahi't sa anomang paraan. [ni¨²guetori] Nugatorio. pag-aasawa. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. lo que pertenece ¨¢ las bodas. [¨®rzman] Remero. [n¨®ccioes] Nocivo. n. v. da?oso. Nurse. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. n. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. n. Manh¨ªd. Numeric. Pagkain. n. Nutmeg. [n¨¢mskal] Zote. Numskull. Noxious. Kasalaulaan. n. n. [ni¨²tricioes] Nutritivo. Kawal¨¢n ng kapararakan. pag-aalag¨¤. [n¨²lifai] Anular. Mag-iw? ng bat¨¤. Nimpa. n. Pagbilang. Mag-iw?. cuidar enfermos. makakal. v. Gumaod. [ni¨²meres] Numeroso. adj. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Walang bilang. adv. n. contar. Nugatory. adj. bilangin. Marami. [n¨²pcial] Nupcial. Nurture. B¨¢lok. Walang kapararakan. mag-alag¨¤. [n¨¢rchur] Educacion. n. n. n. sagw¨¢n. v. [n¨®jwer] En ninguna parte. n. Sumpa. obstinacion. Ngus¨°. [oz] Juramento. Null. [ni¨²meret] Numerar. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. Obdurate. Oar. O (o) Oaf. Oasis. Nakasasama. Gaod. Nutshell. Oar. sumagw¨¢n. Nauukol sa bilang. enfermera. Nucleus. m¨¢nanagwan. adj. v. Pamamanh¨ªd. Pag-iiw?. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. cantidad. Obdurateness. Nozzle. [¨®asis] Oasis. tanga. [n¨¢mber] Numerar. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. adj. n. Nun. ungas. adj. Kasal. Nuptials. Pil¨¬. ungas. n. Nudge. bogar. n¨²mero. tipun¨¢n. Nuisance. Numb. porquer¨ªa. Hub¨¢d. [niumer¨¦cion] Numeracion. Nutcrackers. pangbusog. [nal] Nulo. adv. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. fr¨ªvolo. contar. [nars] Criar criaturas. Nuptial. Numismatics. [¨®bdiuret] Endurecido. [n¨¢mbnes] Torpor. Kahubaran. katigasan ng ul o. Bumilang. n. Musm¨®s. [n¨®we] De ningun modo. Nudity. [ni¨²diti] Desnudo. n. Mamanh¨ªd. n. [n¨¢rseri] Crianza. bilang. inv¨¢lido.Noway. [n¨¢rchur] Criar. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. n. ense?ar. mujer hermosa. Walang kabuluhan. adj. pag-aalag¨¤. adj. Hangal. Nullity. Numerical = numeric. n. Nutriment. [n¨¢neri] Convento de monjas. Bumilang. [of] Idiota. Kaki't saan man. Bilang. [or] Remo. Nut. n. Nues moskada. alimento. boda. n. [or] Remar. Oath. adj. Pag-iiw?. [n¨¢mber] N¨²mero. zoquete. n. adj. [o] O (o). Tigas ng ulo. n. Obduracy. Numerate. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. Balat ng pil¨¬. [n¨²pcials] Nupcias. . Nymph. n. n. n. [nimf] Ninfa. v. [nan] Monja. v. Numb. n. Nursery. Noways = noway. Numeration. pawal¨¢n ng kabuluhan. Oasis. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. Karunungan sa mga salapi't medalya. [n¨²liti] Nulidad. [n¨¢mberles] Innumerable. Numerous. Bahay ng mga mongha. [namb] Entorpecer. Nutritious. [nozl] Nariz de un animal. Nursling. hub?. namamanhid. futil. n. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng. Nude. Nurture. n. [nat] Nuez. nakasisir¨¤. Nunnery. Nurse. Number. Mongha. Number. Nakabubusog. [ni¨²clioes] N¨²cleo. v. Katigasan ng ulo. kababuyan. [namb] Entorpecido. Sanggol. n. Numberless. [nars] Ama de cria. v. adormecimiento. n. Oarsman. Pawal¨¢n ng halag¨¢. Nullify. [ni¨²d] Desnudo.

Observe. [obs¨¦rv] Observar. adj. magmasid. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. [obski¨²riti] Obscuridad. [¨®blet] Chato por los polos. Observable. Obligatory. m agalang. obst¨¢culo. dificultad. Obstruct. r¨¦plica. Mapanganib. Tungo. Obeseness. magbigay loob. v. pudpod. n. [¨®bit] Exequias. adj. maingay. deshonroso. [obl¨¢idching] Servicial. Pagtupad. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. mapagmasid. Tutol. impedir. Kadiliman. Obese. conspicuo. Katungkulan. honras funerales. v. anticuado. [ob¨ªs] Obeso. [obs¨¦rvans] Observancia. estorbo. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. Kumatkat. Kahalayan. tikman. Kadustadusta. Maingat. gordo. kasiraang puri. n. Kadustaan. n. Mapagmalas. [obl¨ªteret] Borrar. sumalungat. Dilim. Pahiw¨ªd. adj. respeto. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. Obscurity. pakay. necrolog¨ªa. Obstacle. n. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. n. Gumambal¨¤. Oblate. Tumutupad. Taba. adj. Mapaglingkod. pagtalima. Obstruction. [obl¨ªvias] Olvidadizo. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. Oblivious. [obs¨¦rving] Atento. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. Oblong. n. n. Obscuration. n. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on. [¨®bliguetori] Obligatorio. Pumilit. cortesano. adj. v. mas¨ªd Observatory. Obsequies. Pun¨¢. Oblivion. pagganap. Oblique. Obscene. Objective. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. [¨®bsolit] Obsoleto. Gambal¨¤. galang. Alay. malab¨°. Oboe. adj.Obedience. Observer. [¨®blong] Oblongo. Obligation. salungat. Katigasan ng ulo. atencion. Obsequious. Mataba. malibog. n. n. [obe¨ª] Obedecer. Object. kalabuan. reparar. [obs¨¦niti] Obscenidad. [observ¨¦cion] Observacion. kalabuan. pans¨ªn. [obstr¨¢ct] Obstruir. Matigas ang ulo. Malilimut¨ªn. abal . sumubok. imp¨²dico. cuidadoso. adj. Obstreperous. adj. [obl¨®cui] Infamia. [¨®bstinesi] Obstinacion. v. Pitagan. kahalayhalay. sumalangsang. Lib¨ªng. Oboy. kapansanan. [obski¨²r] Obscuro. [ob¨ªdiens] Obediencia. [obs¨¦rver] Observador. sumision. Obstinate. Obscure. [obligu¨¦cion] Obligacion. Obliquity. Mapagkaloob. dahil¨¢n. kalibugan. tumalima. gala ng. Padilim¨ªn. n. n. notar. Madilim. n. [obs¨¦rvetori] Observatorio. n. Obedient. [obs¨¦rvabl] Notable. [ob¨ªsnes] Obesidad. lab¨°. deshonra. retardar. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. tanyag. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. Magmalas. Magdil¨ªm. Obstinacy. Pagsunod. magalang. capaz de objecion. adj. n. palabuin. v. n. salangsang. Obnoxious. Obituary. [¨®bo] Obo¨¦. kadiliman. pumigil. Lip¨¢s. v. [ob¨ªdient] Obediente. Kapansanan. adj. Mahalay. da?oso. Obloquy. Observation. Mahugong. [obl¨ªvion] Olvido. adj. [obl¨¢idch] Obligar. respetuoso. Obesity = obeseness. adj. nota ¨® reparo cr¨ªtico. hadlang. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. Oblation. Obsolete. Oblige. Obliterate. Obfuscate. v. n. Bagay. complacer. embarazo. tenaz. Talohaba. Observance. [¨®bdchect] Objetar. Obscure. Sumunod. adj. Obloquious. tungkulin. Observant. hadl¨¢ng. Obscenity. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. adj. n. Obit. [obu¨®ccioes] Peligroso. Object. [obski¨²r] Obscurecer. adj. atento. umabala. . adj. Obliging. [obfi¨²sket] Obscurecer. pulpol. n. [obs¨ªn] Obsceno. n. [obdeh¨¦ccion] Objecion. Pagkahiw¨ªd. Obeisance. lum¨¤. Tumutol. nak¨¢kapahamak. Objectionable. [obl¨®cuioes] Injurioso. adj. mapaglingkod. adj. n. layon. Obey. Limot. sumiso. agradar. Chap¨¢t. Objection. n. crasitud. adj. [obl¨¦cion] Oblacion. huma dlang. pagpigil. reverencia. mapagtalima. Halata. gumaganap. n. mas¨²nurin. ruidoso. [ob¨ªtiueri] Obituario. [¨®bsecuiz] Exequias. [obl¨ªc] Oblicuo. adj. [¨®bdchect] Objeto. adj. tungo. [¨®bstinet] Obstinado. adhika. v. Obserbatoryo. [obs¨¦rvant] Observante. n. S¨¢pilitan. pagkahapay. layon. May kapintasan. Observing. pahap¨¢y. Mas¨²nurin.

nagkataon. Occurrence. umalipusta. n. adj. [of] De. int. Pasl¨¢ng. Odium. mamaslang. Umiwas (sa kapansanan). [¨®kiular] Ocular. incidente. Ocellated. Odd. Malay¨°. n. Mapagtanim. n. odio. adj. Occupy. Obtuse. escondido. Handog. [¨®fering] Oferta. [¨®fer] Oferta. Ode. Occur. adj. adj. Oktubre. Obtrusive. [obtri¨²cion] Intrusion. g¨¢wain. n. adj. Kanluran. Offer. [of] Lejos. Offence. adj. fragrancia. [¨®dor] Olor. adj. n. n. magkam¨ªt. Odor. Magpumil¨ªt na pumasok. [of¨¦nsiv] Ofensivo. [¨®csident] Occidente. [¨®ctiupl] Octuplo. Offend. n. May walong p¨¢nulukan. Oculist. Gansal. [od] Oda. n. n. tag?. salsal. Pangyayari. [oct¨®ber] Octubre. Mapanghimasok. adj. Obtrusion. Odoriferous. extravagante. evitar inconvenientes. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. Ling¨ªd. kaiba. adj. Off. [of] Fuera!. n. Opisina. adj. magk¨¢taon. Office. Magtam¨®. [okiup¨¦cion] Ocupacion. [¨®bviet] Obviar. adj. Ocean. lograr. makakam¨ªt. Mangyari. lait. injuria. entremetimiento. adj. magagalit¨ªn. Occult. desecho. [of¨¦nd] Ofender. nakapipinsala. adj. ocupante. Obviate. [obt¨¦n] Obtener. [occ¨¢r] Ocurrir. provocar. Odious. n. Obtainable. magtalag¨¢. Oceanic. pudpod. tiempo oportuno. . n. Obtain. Bagay na may walong p¨¢nulukan. n. entremetido. sazon. adj. n. [¨®kiulist] Oculista. injuriar. palag¨¢y. Obvious. Pagkakataon. n. Matataglay. [¨®doroes] Oloroso. Kaibhan. Official. Makawalo. dahilan. [¨®kiupant] Ocupador. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. aborrecible. Octagonal. [od] Impar. Kaimotan. Pagkabuhay. Octuple. likod ng ulo. propuesta. v. pulpol. particular. tocante. Ng. Manggalit. casual. empleado. empleo. [oct¨¢nguiular] Octangular. n. kay. Octangular. May mat¨¢. Mabango. adj. ni. adj. Dagat. Offering. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. adj. Panghihimasok. oficio. Nauukol sa kanluran. prep. n. bang¨®. [oct¨¢gonal] Octagonal. v. Ocular. Occasion. sin punta. [obtri¨²d] Introducir con violencia. N¨¢pataon. ma karoon. pagkaka taon. Obtrude. Nakagagambal¨¤. [¨®dnes] Disparidad. magtaglay. alcanzar. Malinaw. Off. Pagtatanim sa kalooban. [¨®dium] Odiosidad. adj. [ok¨¦sion] Ocasion. Odds = oddness. n. nagtatagal ng w along taon. [ok¨¢lt] Oculto. sa. adj. Occiput. adv. Octagon. Kaibhan. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. [¨®fer] Ofrecer. Gumamit. desigualdad. [ocsidental] Occidental. fragrante. n. fragrante. Occupant. Of. katwa. Officer. Oddity. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. Ang nagmamay-ar?. [¨®fis] Oficina. Labis. Pinun¨°. [¨®csipat] Colodrillo. [obt¨¦nabl] Asequible. Nakagagalit. Odorous. kawan¨ª. v. Mapurol. n. patap¨®n. pa nahon. v. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. [odioes] Odioso. ha nap-buhay. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. salimuyak. v. [¨®diti] Singularidad.Obstructive. [obti¨²s] Obtuso. adj. k¨¢wanihan. [of¨ªsial] Oficial. evidente. adj. alipusta. kalunuran. [¨®ficer] Oficial. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. [obtri¨²siv] Intruso. October. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. Amoy. romo. ¨¢ distancia. Nauukol sa mat¨¢. injurioso. kubl¨ª. emplear. Occident. Nagwawalong taon. & prep. Offensive. n. Oddness. v. [¨®kiupai] Ocupar. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. v. Octennial. [¨®bvias] Obvio. Occidental. casualidad. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. [odor¨ªferoes] Oloroso. [¨®cean] Oceano. Offer. suceso casual. Maghandog. ang n¨¢papanahon. Nauukol sa dagat. n. [¨®fal] Sobras. lapastangan. maliwanag. Mabango. Occupation. Occasional. adquirir. [ok¨¦sional] Ocasional. [of¨¦ns] Ofensa. Handog. rareza. trabajo.

Mag-akal¨¤. n. v. Omnipotent. Masipag. Katandaan. ojeada. adj. v. adv. Oh. [¨®nli] ¨²nico. Olibo. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. n. [¨®pn] Abierto. Often. Langis. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. kadiliman. Ogle. Operator. Onward. uno. May katandaan. Sibuyas. alis¨¢n ng tungtong. operar. antiguo. Pun¨° ng olibo. [uz] Fango. con frecuencia. n. Omniscient. adv. Onslaught = onset. solamente. Gamot na may halong apyan. [¨®lden] Viejo. kagulangan. n. walang tak¨ªp. [op¨¦c] Opaco. molesto. Onset. antiguo. Ominous. la¨®n. [¨®fing] Pleamar. adv. [¨®gl] Gui?ar. celebrar la misa. adj. [¨®fntaims] Muchas veces. Madal¨¢s. Kalabuan. dati. Open. malamlam. bukod-tang¨¬. [¨®leaster] Olivo silvestre. dati. sulong. Banlik. kumalat. walang tungt¨®ng. alisan ng tak¨ªp. burak. adj. [¨®peret] Obrar. Oilman. [¨®peretiv] Operativo. lumaktaw. [omn¨ªcient] Omniscio. n. ¨®pera. Lamang. n. oleoso. v. Sa. Omelet. adj. lip¨¬. Nauukol sa paggawa. Laktaw. [old] Viejo. Opal. [om¨ªsion] Omision. may kagulangan. [¨®nerous] Oneroso. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. [¨®gl] Gui?ada. Open. Opine. ¨®palo. n. Onion. [omn¨ªciens] Omniciencia. Oft. Lumigta. sa ibabaw. Once. Laot. Only. Onward. Matanda. sikap. Sumaloy. n. n. pagsasagawa. limo. Paggawa. nakagagambal¨¤. Maglalang¨ªs. con frecuencia. n. [¨®intment] Ung¨¹ento. Gumawa. v. lum¨¤. Ooze. ligtaan. n. Madal¨¢s. [¨®fspring] Prole. adj. [¨®il-cloz] Hule. [¨®nli] ¨²nicamente. n. Makapangyarihan sa lahat. Oftentimes. adj. n. Onerous. n. [¨®nion] Cebollas. adj. Madal¨¢s. Opiate. [omit] Omitir. cieno. n. [o] ?Oh!. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. Ooze. Bugtong. Omniscience. Olfactory. v. Masamang p¨¢ngitain. p¨¢una.Official. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. [¨®minoes] Ominoso. tuloy. n. Magbuk¨¢s. adv. Mam un¨°. Ule. tagabusb¨®s. Offspring. [oft] Muchas veces. n. n. batong mahalag¨¢. magulang. n. Opera. Oil-cloth. Marunong sa lahat. [¨®piet] Opiata. adv. [¨®ldnes] Vejez. [uan] Un. [of¨ªsial] Oficial. oficiar. Lang¨ªs na mabang¨®. Kapangyarihan sa lahat. mirar al soslayo. n. talb¨®s. magulang. Bugs?. Nauukol sa amoy. una. Opaque. adv. n. Officious. [¨®pera] ¨®pera. adj. n. Sa gaw¨ªng harap. p¨¢ngitain. Tagagawa. siniestro. ancianidad. sulyap. Malab¨°. n [oper¨¦cion] Operacion. Pun¨°. Isa. [¨®fset] Pimpollo. adj. Omission. [¨®pal] ¨®palo. adj. [ofn] Muchas veces. Olive. nangunguna. magmisa. masagawa. . n. prep. On. destapar. Ab¨¢! Oil. Old. descendencia. n. lum¨¤. [¨®nuard] Adelante. Offset. [olf¨¢ctori] Olfatorio. [¨®milet] Tortilla de huevos. lah¨¬. [¨®nuard] Avanzado. inap¨®. P¨¢mahiin. Kind¨¢t. One. adelantado. [¨®ili] Aceitoso. Ointment. v. encima. adj. anciano. anciano. [op¨¢in] Opinar. [¨®pn] Abrir. mahirap. Malang¨ªs. daluhong. [¨®liv] Olivo. Omnipotence. Matanda. masikap. [uans] Una vez. sumulyap. Operation. pagbusbos. Ogle. humatol. laktawan. [op¨¢siti] Opacidad. Officiousness. [¨®il] Aceite. adj. Omen. juzgar. Oily. adj. [on] Sobre. [¨®ilman] Aceitero. [omn¨ªpotent] Omnipotente. presagio. Only. adj. Kumindat. tang¨¬. Masulong. Minsan. [of¨ªcioes] Oficioso. Kasipagan. Operate. n. [¨®men] Ag¨¹ero. Opacity. [¨®peretor] Operador. Angkan. Offing. Usbong. Mabigat. con frecuencia. n. adj. Operative. fatal. Karunungan sa lahat. Omit. Tinortang itlog. int. Oleaster. v. linaje. adj. Olden. Buk¨¢s. Oldish. Officiate. Oldness.

Opposition. n. contrario. Bakulaw. Pumighat¨¬. Opposite. disposicion. ma g-utos. [¨®rendch] Naranja. n. naranhita. kayamanan. dalandan. mineral. v. mah irap. Silanganan. [¨®ral] Oral. mandato. [¨®retor] Orador. Oral. la cuenca del ojo. n. adj. malak¨ªng unggoy. disponer. n. v. Manglilitis ng paning¨ªn. at bwan. adj. adj. Pagkakataon. [ord¨¦n] Ordenar. [op¨®nent] Opuesto. mapagpahirap. Oppress. Opponent. n. [¨®rdineri] Ordinario. n. [opt¨ªcian] ¨®ptico. Magtatag. Dalangin. katap¨¢t. [opr¨¦s] Oprimir. Opportune. [ordin¨¦cion] Ordenacion. Optimist. conj. [¨®rdinal] Ordinal. [¨®ratori] Oratoria. maghusay . war¨¬. [¨®rkestra] Orquesta. [oporti¨²niti] Oportunidad. n. . Sanggunian. & n. musang. tampalasan. n. magpahirap. pangungusap. Optic. [¨®rient] Oriental. adj. el acto de conferir orden sace rdotal. n. adverso. kapanahunan . [¨®posit] Opuesto. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. [¨®piam] Opio. Orbit. ¨®. [¨®rgan] ¨®rgano. regla. n. kung. kasalung¨¢t. Opulency = opulence. [¨®rderli] Ordenado. adj. [opr¨¦sion] Opresion. Nakapipighat¨¬. globo. Tagatugtog ng ¨®rgano. [¨®piulent] Opulento. akal¨¤. Orb. Mayaman. Kakutyakutya. esfera. [or] ¨®. Sariling hak¨¤. pahirap. adj. [opr¨¦siv] Opresivo. adj. arguyente. establecer. paglaban. [¨®rchard] Huerto. Kalaban. [¨®rganaiz] Organizar. n. [oporti¨²n] Oportuno. [¨®racl] Or¨¢culo. marapat. Pighat¨¬. Sa salita. Order. pananalita. Orange. uk¨¤ t¨¢. Orange-color. Ore. Ordinary. Kalaban. nakapagsisikip ng loob. [¨®ptimist] Optimista. Organize. adj. sumalungat. Karaniwan. Oration. verbal. adj. magpasya. mabagsik. salangsang. [¨®rendch-color] Color de naranja. n. verjel. Organic. lumaban. magpasiya. [organiz¨¦cion] Organizacion. M¨¢mimighat¨¬. globo. n. comun. n. pasiya. [or] Quijo. bituin. tuntunin. Pagtatatag. [op¨ªnion] Opinion. [opoz¨ªcion] Oposicion. sazon. Mag-utos. Oratory. umayos. Hak¨¤. [org¨¢nic] Org¨¢nico. n. [¨®rganist] Organista. Orator. Nauukol sa ayos ¨® husay. Utos. Orient. Orkesta. [¨®rder] Ordenar. Bilog. salangsang. Maayos. Yaman. panahon. contrario. Kalaban . n. Orbed. Tumutol. fronterizo. Pagkakataon. [or¨¦cion] Oracion. [¨®rbit] ¨®rbita. [op¨®nent] Antagonista. Ordinal. katalo. Mabilog. Tutol. [¨®rdinans] Ordenanza. [orbd] Orbicular. v. arreglar. araw. [opr¨¦sor] Opresor. n. arreglar. Orchard. maghusay. [¨®pcion] Opci¨®n. [¨®rder] Orden. Orchestra. Oppressor. Isang ur¨¬ ng batong matigas. adj. Organ. Ordinance. n. adj. conveniente. apretar. husay. Kulay-suh¨¤. regular. adj. cruel. Utos. M¨¢nanalumpat?. Or. ignominioso. n. Option. ayos. bien arreglado. Order. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. sumakal. dictamen. in¨ªs. [opr¨®brias] Oprobioso. Suh¨¤. n. n. [parang piano]. Oppressive. Optical = optic. [¨®piulens] Opulencia. Apyan. sumalangsang. n. Ordain. sangsinukob.Opinion. Organist. n. mahusay. umin¨ªs. Pananalumpat¨¬. Oracle. v. oriente. Nauukol sa ¨®rgano. Halamanan. Oppression. vejacion. n. Organical = organic. estatuto. n. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. Opulence. adj. contrariedad. adj. adj. [¨®ptic] ¨®ptico. Opponent. [op¨®s] Oponer (se). nakikipagtalo. n. Optician. en frente. Oppose. [orb] Orbe. Lakad ng tal¨¤. Ordination. Mag-ayos. Organization. v. n. kahalay-halay. Ordnance. Opium. Opportunity. n. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. Utos. Orderly. ¨®rgano. pag-oorden sa par¨¬. riqueza. Kasangkapan ng kawal. Orang-outang. Opprobrious. n. Opulent. redondo.

Ostler. n. [ori¨¦ntal] Oriental. [¨®dzer] Otro. [¨®toman] Otomano. n. n. Outlet. Outer. [ostent¨¦cion] Ostentacion. n. n. Ours. Oscillate. panalangin. [¨¢utlain] Contorno. v. adornar. Gugol. Outlandish. prevision. os. Magningning. [¨¢utfit] Vestidos. n. Ossify. ropa. Outcast. [¨®silet] Oscilar. Dapat. [ost¨¦nsibl] Ostensible. Outhouse. adj. kumintab. dise?o. n. n. adj. pinagmulan. n¨¢ipakikita. Alingawngaw. pinagmulan. [¨®rfanedch] Orfandad. adj. Ostent. hiyasan. magpataa s ng tawad. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. ¨® kaya. adv. manifestable. Abestr¨²s. v. adj. [¨¢utgro] Sobrecrecer. n. [¨¢unz] Onza. Lumagpas. & n. Maggayak. [ost¨¦nt] Apariencia. Nagagayakan. [autg¨®] Exceder. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. kintab. [¨®stler] Mozo de paja. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. hambog . [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. pangungulila. m¨¢una. amin. Outfit. [osil¨¦cion] Oscilacion. desterrado. Una. v. [¨®rnament] Ornamentar. alisan. Tapon. L¨¢basan. adj. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. . Outlive. [¨¢uter] Exterior. [¨¢uar] Nuestro. Onsa (salap?). n. adorno. vibrar. Panggayak. Oriental. Our. Banhay. ruido. Orifice. adj. Ornate. n. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. pron. pinagbuhatan. [¨®strich] Avestruz. tagapagalag¨¤ ng kabayo. Origin. Outlook. Karunungan sa pagsulat. Outcry. Oscillation. por otra parte. natin. ingay. L¨¢basan. sobrepujar. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. [¨¢ust] Quitar. v. Orphan. natin. n. Outdo. pagpaparanya. echar fuera. Alisin. Pagkaulila. pron. Pagputok.Oriental. n. v. palamuti. Tumagal kaysa iba. magar¨¤. K¨¢labaslabasan. [¨¢ut] Fuera. [osifik¨¦cion] Osificacion. Mapagparanya. [¨®rnament] Ornamento. gala. Nauukol sa mga turko. ser menester. [¨®sifai] Osificar. [¨®ridchin] Origen. adj. Ostentatious. n. as. [ori¨¦ntal] Oriental. [¨¢utlori] Proscripcion. adj. [¨¢utgoing] Salida. [oridchin¨¦cion] Origen. Ounce. n. Iba. Atin. [¨¢utlet] Salida. Taga silanganan. dam¨ªt. napapalamutihan. Silanganan. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. tanaw. Otherwise. pangpalamuti. Atin. [¨®rnet] Adornado. Ought. Orison. Butas. hi yawan. Panunulisan. Nauukol sa ibang lupain. N¨¢ihahayag. afuera. [¨¢utlandish] Extranjero. [ot] Deber. Kung dil?. [¨¢utormost] Extremo. [¨¢utliv] Sobrevivir. [¨¢utlo] Proscrito. sigalb¨®. s¨²plica. marapat. Mag¨ªng but¨®. Silakb¨®. bosquejo. simula. bandido. Sangh?. manghaharang. kislap. adj. [autb¨ªd] Pujar. gar¨¤. n. Out. Outburst. n. Tumawad ng lalong mataas na halaga. [¨®rifis] Orificio. sobrepujar. Orthography. [¨¢utbarst] Explosion. lo mas exterior. gastos. adelantarse. principio. namin. paalisin. ataviado. v. Outlast. amin nga. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. Outline. Ottoman. primitivo. Lumangpas. Original. as. a. v. a. Orphanage. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. v. Kami rin. Ostensible. [¨¢utle] Despensa. Other. Outlawry. griter¨ªa. Ulila. kami nga. adj. Simula. Orthology. Ossification. os. Outbid. n. pinagsalinan. n. hiyas. alboroto. Ornament. n. Dasal. n. Any?. [¨®dzeruais] De otra manera. v. pron. n. lumangpas. Ostrich. n. adv. Ornamental. [¨¢utbrik] Erupcion. Outermost. Ningning. agap. [or¨ªdchinal] Original. plano. any?. n. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. Mabuhay pa. Outgo. hichura. kagulo. Ourselves. Labas. v. [¨¢utluk] Vigilancia. Gayak. pron. kagayakan. Ostentation. adj. Outgoing. Sota. Outlay. magpalamuti. [¨¢utcast] Desechado. Pagpaparangalan. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. n. [¨¢uars] Nuestro. Oust. n. Ornament. Mga kasuntan. v. amin. [¨®rison] Oracion. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. Outlaw. n. Outbreak. desposeer. n. Sa labas. n. Origination. [¨¢utcray] Clamor. Outgrow. pinagparisan. Ingat. namin. jactancioso. Tulis¨¢n.

[overgr¨®] Crecer demasiado. Itaob. v. Overdone. Out of doors. Parang itlog. adj. Overhaul. Tumakot. Mak¨¢ulinig. [overs¨ªr] Superintendente. I aylay. [¨®vn] Horno. [auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. M¨¢una sa paglalay¨¢g. v. Palabuin. [overc¨¢st] Oscurecer. Humig¨ªt (sa timbang). v. [over-ri¨²l] Predominar. n. Mapag-alipusta. v. capote. Oversee. n. sumiyasat. fuera del navio. Overjoy. Overhead. Outrun. superar. Tumung¨®. v. v. prep. violencia. v. [¨¢utuard] Exterior. v. v. Lab¨¢s. v. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. Oven. Overlook. Overflow. tagabantay. umapaw. pasimula. [overb¨¢lans] Preponderar. Overdue. Overbalance. p. Simula. pasar por alto. Outrage. Overflow. apaw na tubig. lumapastangan. manaig. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. sum aliksik.Outlying. v. Overshoe. manaig. Labas ng bahay. [overb¨ªr] Dominar. Palagpasin. Outstrip. emcima. Bigat ng timb¨¢ng. Outspread. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. [¨¢utredch] Ultrajar. pag¨®d. [over-r¨ªch] Sobresalir. Sa tubig. v. rezagar. Gumambal¨¤. Ovate. rebosar. dumukwang. Tagapamahal¨¤. v. adj. [overl¨¦] Abrumar. v. Overseer. Bantay na nasa malay¨°. exceder. n. n. Outrage. Outskirt. v. [¨®verdan] Rendido. caer ¨¢. ¨¦xtasis. Outwit. trastornar. Malay¨° sa. v. Bumaha. Oval. Overpass. Overbear. Ibabaw. Overboard. Mangalag¨¤. sobrepujar. [¨®verflo] Inundar. lab¨¢s. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. Overlay. . [autw¨ªr] Durar mas tiempo. lumitis. v. sumupil. Over-rule. n. [¨®verflo] Inundacion. v. Overcoat. [¨®ver] Sobre. v. tunghan. adv. Kapote. n. n. Overgrow. lejos de. paraanin . difundir. [autr¨¢it] Luego. sujetar. Kadustaan. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. [¨¢utlaying] Distante de. Pata. n. [¨®val] ¨®valo. kapal¨ªbhasaan. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. Galak. pesar mas. Sapatos na pang-ibabaw. [overj¨¦d] Encima. [over¨®] Intimidar. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. mabaksik. desp¨®tico. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. Sa ibabaw. [¨®versio] Galocha. [overb¨¢lans] Preponderancia. Overcast. v. Outward. Hurn¨®. [autw¨¦] Preponderar. Over-reach. [¨®verbord] A la mar. M¨¢una sa takbuhan. Manalo. mirar ¨¢. v. [overp¨¢s] Pasar por alto. Lumagpas. Palaganapin. v. dumay¨¤. Outweigh. Dumusta. Sumupil. Ovated = ovate. [overj¨ªr] Entreoir. adj. Overbalance. ganar. isampay. M¨¢una. [overs¨ª] Inspeccionar. Outride. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. Overbearing. n. adj. Overawe. v. [aut-of-dors] Fuera de casa. afrenta.p. Magladlad. en lo alto. [overs¨¦t] Volcar. v. n. Saka. n. enga?ar. n. mamun¨°. Outrageous. [autr¨¦dches] Ultrajoso. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. hwag alintanahin. mamighat¨¬. v. adj. ibwal. [¨¢utspred] Extender. Overpower. [overc¨¢m] Vencer. Baha. Overcome. guluhin. [¨¢utset] Principio. complidamente. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. adj. arriba. exterior. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. Outnumber. [over-pauer] Predominar. Talohah¨¤. [ov¨¦cion] Ovacion. Outset. Overhear. Outpost. M¨¢una. adj. n. Lumag¨®ng lubha. kalapast anganan. Gumawa ng higit kaysa nararapat. n. [auts¨¢id] Superficie. Overset. examinar. [¨®vet] Formado como huevo. Overhang. [¨¢utskirt] Parte exterior. v. v. Lamp¨¢s sa panahon. [autr¨¢n] Correr mas que otro. dumungaw. n. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. Dakong labas. v. [overc¨®t] Sobretodo. [¨¢utpost] Puesto avanzado. n. Outsail. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. Outwear. Manaig. Kadustadusta. Manaig. kita. registrar. Lumabis sa bilang. oprimir. [overb¨ªring] Ultrajoso. kagalakan. visible. n. Outside. sobrestante. Papuri. Ovation. hwag alumanahin. [¨¢utredch] Ultraje. lapastangan. Over. Overdo. cansado. Sa itaas.

[p¨¦ganizm] Paganismo. v. mag-may-ar?. n. Umar¨¬. bilot. Kabayong p¨¢sanan. [¨®cs-tong] Buglosa. P (pa). calmar. [p¨¢sifai] Pacificar. Nauukol sa ikinabubuhay. n. n. Ox-tongue. fardo. Toro. Overweight. Tagabalot. adj. Packhorse. Talab¨¢. pagbibilot. bigkis¨ªn. Pagan. Overthrow. kahuyan . Gaod. Laktaw¨¢n. enfardelar. n. manaig. Pagka-may-ar¨¬. Sarili. Palasamba sa d? tunay na Dyos. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos.Overshoot. vanagloriarse. . Pacifical = pacific. Tahimik. sukat na apat na paa ang hab¨¤. sumagwan. ser due?o de alguna cosa. Kwago. especie de remo. Bumalikwas. Parang kwago. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. Pacificatory = pacific. Kalabisan sa paggawa. [¨®nership] Dominio. [pez] Paso. pulutong ng tulis¨¢n. medida de cinco pies. abutin. Paganish. p¨²blico. Overtake. [overt¨¢rn] Subvertir. Pace. embalaje. v. v. c uadrilla de malhechores. pumayap¨¤. n. baraja de naipes. paring alil¨¤. n. [¨®ister] Ostra. [pez] Pasear. volver al rev¨¦s. Overwhelm. [on] Propio. Packing. sukatin sa hakbang. n. [p¨¢ker] Empaquetador. [¨¢ul] Lechuza. sapo. gentil. magkautang. mukha ng dahon ng aklat. sagwan. Padlock. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. Balutan. [overju¨¦lm] Abrumar. Pack. v. destruir. n. n. Pacify. Owl. Overstep. [¨®versait] Yerro. Package. idolatr¨ªa. poseedor. [overt¨¦k] Alcanzar. pagkain. seradura. isilid sa kaha ¨® kahon. pagbalot. id¨®latra. v. Guluh¨ªn. [oversi¨²t] Pasar de raya. Own. Overturn. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. [p¨¢ket] Paquete. n. [pedch] P¨¢gina. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. Pagan. [o] Deber. [overspred] Desparramar. Mangalat. [pi] P (pe). Butas. [on] Poseer. equivocacion. Ox. kapayapaan. n. magparanga. bilutin. Overspread. [overuerk] Exceso de trabajo. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. [p¨¢dloc] Candado. v. v. adj. Pagkain. Paddle. [p¨¢kedch] Paquete. Hakbang. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. d? tumama. [pac] Empaquetar. n. v. Hayag. [overu¨ªn] Presumir. adj. ali . propietario. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. kumalawkaw. Pacification. Pabular. Bangaw. pangkandil¨¬. pangbusog. n. v. bigk¨ªs. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. Oyster. modo de andar. Overwork. adj. n. mantenimiento. Overture. adj. n. Sumupil. Overt. [pac] L¨ªo. enfardeladura. adj. payap¨¤. litaw. paquete. Balutan. May-ar¨¬. [overzr¨®] Trastornar. Pace. n. n. Balutin. mag patiwasay. Pacific. [¨®cs-flai] T¨¢bano. [ocs] Buey. aquietar. adj. Page. Own. n. Ox-fly. sustento. sosegar. Packet. [¨®verueit] Exceso en el peso. Owner. baka. lumaganap. v. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. Lumisya. pasto para las subsistencias. tranquilo. Maghambog. pagbilot . page. Packer. oprimir. chapotear. Isang ur¨¬ ng palaka. n. Pack. [p¨¦gan] ¨¦tnico. n. v. [p¨¦ganish] Pagano. Maglak¨¢d. [¨®vert] Abierto. p¨¢hina. Abutan. Paganism. Kalabisan sa timbang. tener deudas. n. [¨®vertiur] Abertura. Balutang munt?. Dilang-baka (halaman). [p¨¢doc] Escuerzo. Kandado. P P. medir ¨¢ pasos. v. quieto. Paddock. sirain. manghar ng baraha. [padl] Remar. fardo peque?o. pangbusog. tiwasay. katiwasayan. Paddle. n. Magpatahimik. Balot. n. Oversight. Owlish. embalar. baligtar¨ªn. [p¨¢king] Embalaje. v. parque para caballos. [p¨¦gan] Pagano. laktaw. Owe. Katahimikan. Gumaod. Kamalian. pulutong ng mga asong pangaso. mal?. fardo. n. [p¨¢cjors] Caballo de carga. n. Ownership. balot. Tudling. conjunto de perros de caza. n. Pabulum. pagbabalot. Umutang. Overween. [¨®ner] Due?o. v. [padl] Canalete. mangbabalot. demoler.

Paling. n. lump¨®. [panas¨ªa] Panacea. gusaling malak¨ª. Pain. n. tumib¨®k. [p¨®lfri] Palafren. hiluka. dangkal. Palasyo. Palate. Palish. cuidadoso. n. n. n. Pailful. Paltriness. Bakod. [p¨¢lpabl] Palpable. malasa. Pintura. n. [p¨¦nles] Sin pena. [p¨¢lmistri] Quiromancia. Mapulta. Sumak¨ªt.Page. nadadama. n. n. tib¨®k. [pal¨¢ver] Charlar. kut¨®g. n. Arag-arag. Ngal¨¢ngal¨¢. Palsied. Palter. Palsy. [pel] Palizada. [p¨¢let] Camilla. Putla. Pall. latir. Paleography. sin dolor. Pasmado. Pamphlet. [p¨¢liet] Paliar. Bakod. n. umant¨¢k. mga tulos. maingat. Pallidity. [p¨¢mflet] Folleto. Magpint¨¢. [p¨¢nkek] Bu?uelo. Pale. castigo. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. Nahihip¨°. n. adj. Balabalan. [pedch] Foliar. v. tab¨ªl. [p¨¢let] Paladar. Sumikd¨®. n. adj. [pent] Pintar. Namumutla-mutla. incansado. kab¨¢. Maramot. Pamper. librejo. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. Kagamutan ng madla. adj. Pint¨®r. Palpitation. [p¨¢lid] P¨¢lido. adj. balabal-har¨¬. kaab¨¢an. Paint. Palmated. n. Nauukol sa palasyo. pamumutla. Painstaking. [pein] Pena. adj. Pallid. ant¨¢k. Pallor = Pallidity. makir¨®t. Lamasin. Panguhit. Timba. [per] Par. Paint. bald¨¦. [pan] Cazuela. isang salok. bahay-har¨¬. Mamutla. vileza. v. n. Sangtimba. [palpit¨¦cion] Palpitacion. . [pel] Cubo. palmo. [p¨¢latabl] Sabroso. hamak. [pal¨ªditi] Palidez. [p¨®ltrines] Mezquindad. Walang sak¨ªt. m¨¢uw? sa wala. Dusa. Palm. [p¨¦nting] Pintura. [pamper] Atracar. evaporarse. Bakod. mga tulos. kaputlaan. v. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. n. v. [p¨¦nful] Penoso. Paltry. [pel] P¨¢lido. Painter. [p¨¦lnes] Palidez. Aklat na manip¨ªs. Palaver. latido. kaputlaan. Maparam. adj. Masipag. Palette. n. Palpable. mga tulos. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. dolorido. Pail. balabal ng arsobispo. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. [palm] Palma. gustoso al paladar. adj. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. dalawa na magkabagay. paglaruan sa kam¨¢y. Pan. gusto. defensa de estacas. Pancake. Palm. Paleness. [p¨¦nter] Pintor. Bunyuelos. Pair. parusa. adj. lasa. [pel] Palidez. hir ap. [p¨¢lmeted] Palmeado. descolorido. balde. Samatsat. v. Putla. Putla. Damit na pangbalabal. kumab¨¢. Palmistry. Kabayong mabait. Painfull. manghiluk¨¤. n. Pale. [pal¨¢ver] Charla. n. Anyong kam¨¢y. Palma. kumir¨®t. palizada. Pint¨¢. palio de arzobispo. v. n. Painting. vil. Palace. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. panalok. n. Palm Sunday. Pagoda. Pale. adj. Palatial. n. v. n. bakuran. maant¨¢k. pangahig. ta¨®ng. n. descolorido. n. hiluka. sarap. frusler¨ªa. [pein] Doler. kirot. sak¨ªt. pangadl? ng tubig. Palatable. n. Domingo de ramos. magpataba. [p¨¢laz] Palacio. Masak¨ªt. v. Pagoda. Pale. Pall. [peg¨®da] Pagoda. Palfrey. v. n. d? m¨¢raramdaman. [pel] Poner p¨¢lido. n. Mapulta. n. n. palad ng kamay. Palpitate. Panacea. [pent] Pintura. [p¨¦nsteking] Laborioso. adj. kaputlaan. Painless. engordar. [p¨¢let] Paleta. Pain. [pol] Manto real. Palliate. [p¨®ltri] Mezquino. Karamutan. [palis¨¦d] Palizada. [pol] Desvanecerse. palma de la mano. Palaver. Bumusog. n. Pallet. Kawal¨¬. adj. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. [p¨¢lpitet] Palpitar. v. Pares. walang pag od. tormento. [p¨¦lful] Cubada. Palisade. Magbir?. adj. kumutog. escamotar. n. Satsat. descolorar. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. Masarap. v. [p¨¦ling] Estacada. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. n. Sikd¨®. Pasm¨¢. perles¨ªa. dolor. pagkalump¨®. [palm] Manosear.

n. adj. H¨ªrap. Paper. adj. Pant. Papal. [p¨¢rliment] Parlamento. sumikd¨®. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. Paper. Pantry. procesion c¨ªvica. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. Parliament. [p¨¢nel] Entrepa?o. [pap] Pezon. adj. [par] Recortar. kagaya. Pare. Magpatawad. Papistical = papistic. pena. Pagitan. Paraiso. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. [p¨¢rchment] Pergamino. Isangag. v. n. Pardon. Pap¨¦l. n. n. [p¨¢rdon] Perdonar. v. n. n. v. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. igualdad. [par] Equivalencia. n. [p¨¢rdonabl] Perdonable. habla. makipagsalitaan. Parish. pl¨¢tica. s¨¢kit. n. Talinghag¨¤. n. Ulir¨¢n. l¨ªwasang malaki. kaginghawahan. Parch. [pandimoniam] Pandemonio. Parallel. n. Paralytical = Paralytic. Halamanang bayan. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. pag-uusap. [p¨¢ramaunt] Supremo. adj. n. Kut¨¤. patawad. n. Parasol. Parada. Kapatawaran. [p¨¢ntri] Despensa. n. n. Paralyze. dalita. [pe¨ªper] Papel. s¨¢litaan. igualdad. Park. Nauukol sa kalumpuhan. [p¨¢ralaiz] Paralizar. n. tormento. v. [pen] Cuadro de vidrio. [par¨¦ntal] Paternal. n. Malump¨®. Parade. [p¨¢rish] Parroquia. Pardon. [p¨¢rle] Conferencia. v. prusisyon. Paragon. Parable. Parley. n. Panel. Pantalon. n. [p¨¢nder] Alcahuetear. adj. [p¨¢riti] Paridad. Pang. [p¨¢ralel] Paralelo. Pap. Magulang. Payong na pang-araw. Pantaloon. Makapapa. ibus¨¢. [p¨¢rasol] Parasol. Balutin. Parenthesis. Tatay. muestra. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. Paradise. Paralysis. [p¨¢rapet] Parapeto. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. adj. v. Papacy. Pannier. [p¨¢radais] Paraiso. n. Paragraph. v. palpitar. paris. Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. [pantal¨²n] Pantalon. Paramount. n. Magbugaw. Par. Makipanayam. itay. Parental. n. [pap¨¢] Pap¨¢. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. Parchment. Parcel. Parboil. n. Bakol. [par¨¦d] Parada. Utong ng suso. Papist. Tumbas. Kapantayan. n. [p¨¢regon] Modelo. kublihan ng hukb¨®. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. Kagul¨®. [p¨¢nder] Alcahuete. igual. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. [pang] Angustia. [p¨¢pasi] Papado. n. [p¨¢rlans] Conversacion. Parasite. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. n. Talupan. n. Parity. Nauukol sa papa. n. K¨¢taastaasan. Pane. kakilabut¨¢n. Nauukol sa papa. [p¨¢pist] Papista. tatang. Humingal. Parent. curato. Parley. Bugaw. [pant] Jadear. makipagusap. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. Kalumpuhan. n. [p¨¢rentedch] Parentela. [p¨¢rsel] Paquete. n. Papil¨¢n. n. n. Parlance. Kapantay. Paper. Paralytic. n. ¨¢nak. Pander. salawal. ¨²sapan. [p¨¢nic] P¨¢nico. am¨¢ ¨® ina. [p¨¢rdon] Perdon. n. [pap¨ªstic] Papal. angkan. Panayam. Kaguluhan. sindak. Mapatatawad. v. Pakuluan ng kaont?. Papistic. pap¨ªstico. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. batul¨¢ng. mapasm¨¢. Lump¨®. Paraphrase. [p¨¢rsel] Empaquetar. Parentage. Papa. Papel ang pagkayar¨¬. Parapet. adj. . n. [p¨¢rafrez] Parafrasear. agwat. Balutan. n. bawasan. n. Pander. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. Paralytic. Pagkapapa. [pe¨ªper] Hecho de papel. quitasol. n.Pandemonium. [p¨¢rboil] Medio cocer. halimbaw¨¤. Salaysay na paliwanag. v. [parch] Tostar. superior. n. adj. Paraphrase. [p¨¢rle] Parlamentar. Parentes¨ªs. [p¨¢pal] Papal. Pardonable. v. [park] Parque. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. Panic. Talat¨¤. Parcel. v. S¨¢litaan. P¨¢minggalan.

magagalit¨ªn. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. Parsimony. parlatorio. parricidio. secuaz. Pug¨°. bahagihin. moderado en sus gastos. Passion. n. Partition. [part] Partir. [p¨¢rtner] Socio. may kinikilingan. Madamdamin. col¨¦rico. pangkat. damdamin. pastor. makaraan. [p¨¢rtridch] Perdiz. n. sikap. kura. Parson. [p¨¢rting] Separacion. Agunyas. kasabw t. L¨¢pian. [p¨¢rrisaid] Parricida. daan. karamay. [p¨¢rti] Partido. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. dako. Ang nagdadaan. n. Kasali. region. Bady¨¢. partida. n. Passing. Party-colored. v. dividir en varias partes. camino. Participation. n. distribuir. n. [partisip¨¦cion] Participacion. [p¨¢sing] Paso. l¨¢pian. humat¨¬. Party. [part¨ªsipet] Participar. part¨ªcipe. [part¨¦k] Participar. katipiran. Bumahagi. Partner. Partridge. kasama. [part¨ªcion] Partici¨®n. Hirap. Dumaan. [p¨¢sendcher] Pasajero. Partition-wall. mangyari. Passover. dumamay. n. katipunan. n. Pask¨®. promesa. n. Party-man. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. Paghiwalay. Mapararaan. adj. Particularity. n. [p¨¢sabl] Pasable. landas. Kakamp¨ª. Parochial. Pangak¨°. n. [p¨¢r-ri] Esgrimir. n. Parsonage. n. [per¨®l] Palabra. Partaker. pagdaraan. Passing-bell. sigl a. [par¨®kial] Parroquial. pagkapastor. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. kaal¨¢m. Particular. Partisan. pase. v. n. [p¨¢rrot] Papagayo. transitable. [p¨¢rodi] Parodia. convite. Katit¨ªng. [partikiul¨¢riti] Particularidad. partido. n. [p¨¢sedch] Pasaje. lakad. pagkakadamay. pagkatang¨¬. umilag. Parody. [p¨¢sport] Pasaporte. Pag-aarimohonan. n. Manalag. [parci¨¢liti] Parcialidad. celo. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. Mapag-arimohonan. samah¨¢n. ¨¢nyayah ig¨ªng. [part] Parte. Passable. kakamp¨ª. bayad sa paglalalakbay. pagpapa alam. dumamay. Particle. Passenger. n. Loro. n. ocurrir. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. dividir. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. adj. pases. Pass. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . karir¨ªt. [parsn] P¨¢rroco. Bukod. [part¨ªcion] Partir. Partake. Parricide. v. [part¨ªcipant] Participante. pasaje. desviar los golpes del contrario. v. Passport. [p¨¢sionet] Apasionado. matip¨ªd. mararaanan. Pass. n. Kiling. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. maghiwalay. n. Parting. [p¨¢rtiman] Partidario. Kasali. v. pagbabah gi. [part¨ªzan] Partidario. [pas] Pasar. [part¨¦ker] Participante. adj. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. Pin¨ªd. Pagka-kasam¨¢. Parole. Bahagi. n. Participant. kalap¨¬. Parry. adj. Ang pumatay sa sariling am¨¢. [p¨¢rsonedch] Curato. paghahat¨¬. Pagkakura. Passage. [pas] Paso. Pagdaraan. pasadero. Hakbang. sociedad. n. division. [part¨ªkiular] Particular. Parturition. Part. singular. n. pag-alis. ang sakay ¨® lulan. [p¨¢sover] Pascua. Participate. parte. Sarisaring kulay. Part. Parrot. n. n. adj. [p¨¢rcial] Parcial. kasama. Bumahagi. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. n. Partial. Kalap¨¬. Kasam¨¢. tang¨¬. n. compa?ero. Sumali. Partition. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. kapyangot. pahintul ot. magdaan.Parlor. adj. Passer-by. Par¨¨. [p¨¢ser-bai] El que pasa. Pin¨ªd. Passionate. . Partiality. separar. pag-ibig. lumagpas. n. v. pagpatay sa sariling am¨¢. n. Sumali. traves¨ªa. frugalidad. May kinakampihan. n. n. adj. Taong sakay. Partnership. separacion. hilig. despedida. Parsimonious. amor. ardor. pagl alakbay. Pagkakasali. Pamumukod. mal alakaran. Panganganak. [p¨¢sion] Pasi¨®n. pasadizo. n. paghihiwalay. Pasahe. adj. n.

Paternity. ¨¢liwan. [patch] Remiendo. Bagay. [p¨¦stri] Pasteles. rondar. Hirap. Landas. Paunch. Paris¨¢n. n. n. Patent. pagtututop. Pastor. v. [p¨¢tent] Galocha. [p¨¦ciens] Paciencia. [pat¨¦rniti] Paternidad. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. [p¨¦vment] Pavimento. Patrol. n. propio. Pagtitiis. Patrol. [p¨¦cient] Enfermo. manifiesto. tut¨®p. Pattern. suspension. Pastulan. Lumingap. n. [p¨®siti] Poquedad. humint?. [p¨¢ttern] Imitar. Patrimonial. [p¨¢swe] Senda. [p¨¢stiur] Pastura. Pasteboard. Lip¨¢s. [p¨¢tronais] Patrocinar. [p¨¢stiur] Apacentar. adj. Nauukol sa pastor. Pastime. recreacion. [pez¨®lodchist] Patologista. escasez. n. pastoral. Patient. huella. [p¨¢zles] Intransitable. Tyan. v. [p¨¦sti] Pastel. Patronage. Patriotism. Pathology. . [p¨¢trimoni] Patrimonio. Mapagtiis. Kakauntian. uliran. suk¨¬. Pumaris. tanyag . Makabayan. resignacion. calzado de madera. n. d¨¢anan. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. [pev] Empedrar. [past] Lo pasado. n. Bantay sa daan. p¨¢sabsaban. [petr¨®l] Patrulla. Patch. v. hint?. Makabayan. kumalinga. Pauperism. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. Pulubi. el tiempo que pas¨®. [p¨¢ttern] Modelo. pagbabat¨¢. [p¨¦cient] Paciente. muestra. [p¨¢stor] Pastor. n. n. Kart¨®n. Pattern. pasto. [patch] Remendar. Bakya. v. v. Patriotic. n. n. Babaing suk¨¬. Magpastor. Pat. [p¨¦triot] Patriota. Paternal. Pastor. Patch. Patentee. Patroness. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. Patchwork. [petr¨®l] Patrullar. [patr¨ªcian] Patricio. ukol. adj. Patience. Patter. [pat] Apto. [past] Pasado. proteger. kahirapan. Past. idik¨ªt. Pastoral. [p¨¦tron] Patron. Pasty. D? maraanan. Pangdikit. Land¨¢s. [past] Engrudar. Paucity. Maliwanag. v. n. tagakalinga. [p¨¢tronedch] Patrocinio. enladrillar. [p¨¦triarc] Patriarca. n. Patrician. n. paso. tumigil. nakaraan. conveniente. Pintakasi. Pathologist. publico. n. mwestra. vientre. Umuntol. n. n. Pate. Nak¨¢pupukaw. [p¨¢tter] Patalear. pangparaan ng panah on. n. adj. engrudo. Path. Pause. [p¨®per] Pobre. Pathetic. [pet] La cabeza. mag-alag¨¤ ng hayop. [past] Pasta. [petri¨®tic] Patri¨®tico. adj. [p¨®perism] Pobreza. hayag. n. Pauper. Kakan¨ªng tila mam¨®n. Pathway. [p¨¦stbord] Carton fuerte. n. n. Patient. bak¨¢s. May sak¨ªt. litaw. tigil. dalang. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. Paste. ejemplar. Panahong lumipas. patear. [past¨¢im] Pasatiempo. Nauukol sa am¨¢. mapagbat¨¢. Pave. empedrado de calle. Patron. Pavement. v. [p¨¦trones] Patrona. kandil¨¬. protector. kumandil¨¬. Patent. [poz] Pausa. Untol. Marangal. L¨ªbangan. marapat. Pagtatagp?. mahirap. adj. Sumikad. Nauukol sa mana. adj. n. Manggagamot. proteccion. n. adj. cesar. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. [patrim¨®nial] Patrimonial. daan. Pagkaam¨¢.Past. Pasture. sufrido. Latag na bat¨® sa daan. Ang ulo. dakil¨¤. n. panahong nagdaan. n. tumadyak. Magtagp?. kumuhang ulir¨¢n. Mana. v. Karunungan sa mga sak¨ªt. Patriarch. [p¨¦triotizm] Patriotismo. camino. Patronize. adj. Kakan¨ªng naninik¨ªt. Paste. Pasture. norma. n. Tagp?. Pathetical = Pathetic. [p¨¢tent] Patente. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. Pastry. n. [poz] Pausar. Magbantay sa daan. Pathless. diversion. [ponch] Panza. Patriot. Magdik¨ªt. n. [p¨¢storal] Pastoril. n. [paz] Senda. Lingap. tularan. Patrimony. n. servir de ejemplo. v. magtutop. adj. n. hali mbaw¨¤. n. n. [p¨¢ternal] Paternal. n. adj. adj. Pause. n.

n. Peg. adj. Peanut. Peasant. n. Payee. adj. Karunungan sa pagtutur¨°. mapootin. n. [pil] Hacer resonar. n. Dungaw. Peaceful. Parang perlas. Ipak¨°. n. Pakong kahoy. n. Pelican. Magagalit¨ªn. Bat¨®ng munt?. Balok. Melokot¨®n. n. Tagapagbayad. reposo. guijarro. adj. n. Pellet. n. tugatog. [p¨¦sant] Labriego. n. n. n. v. Sump¨ªt. Payment. [pil] Descortezar. [ped¨¦strian] Andador. [p¨¦kiuletor] Peculador. Peculator. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. [p¨ªsiuter] Cerbatana. Peddle. Peculation. umupa. tranquilo. paga. Pear. Alingawngaw. [p¨¦let] Pelotilla. Peel. c¨¢scara. Pedestrian. payap¨¤. Peak. masama ang ulo. Peal. cumbre. Salap?. Peer. sumungaw. n. Pedigree. n. Peep. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. adj. manungaw. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. Pearl. v. Magsangla. Sama ng ulo. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. v. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. patan. Peacock. [p¨ªrles] Incomparable. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. [pon] Empe?ar. n. Pagbabayad. [peg] Clavija. n. malinaw. Pea. patan¨¬. [p¨ªcoc] Pavo real. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. sosiego. n. [pon] Prenda. Pearled. Peevishness. walang kaparis. Pedagogue. Peculate. [p¨¦ctoral] Pectoral. [peck] Picotear. enojadizo. sosegado. Peal. [pekiul¨¦cion] Peculado. Ibong tila tagak. pac¨ªfico. kapahingahan. pe?on. tumuka. mondar. Peaceable. Payable. [perld] Guarnecido de perlas. n. Pawn. n. Ang binabayaran. [piz] Paz. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. Patung¨¢n. [pe] Pagar. Tiwasay. Mabat¨®. [pi] Guisante. picar. adj. Mababayaran. Payer. Magbayad. Tuka. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. magsasaka. adj. Perlas. enojoso. Pay-day. riquezas. Pectoral. tahimik. Upakan. Natatampukan ng perlas. Peck. Pay. [p¨¦dagog] Pedagogo. [p¨ªnat] Cacahuate. Pebbly. pea?a. Gisante. yaman. Manuka. upa. [p¨ªvish] Rega?on. v. Pay. Dumungaw. [p¨ªzabl] Tranquilo. taginting. Pellucid. estruendo. Kaarawan ng pagbabayad. Pagnanakaw ng salaping bayan. Palalakad. n. di¨¢fano. Lah¨¬. Nauukol sa paa. [pic] Pe?ol. Payap¨¤. n. [pebl] Guija. Taluktok. sueldo. adj. Peevish. n. [pir] Compa?ero. [p¨¦yment] Pago. [p¨¦yer] Pagador. alisan ng balat. Nanganganinaw. adj. n. kabayaran. Peak. Peep. angkan. Peck. Bayad. Magnanakaw ng salaping bayan. [pick] Melocoton. n. [pelf] Dinero. adj. Nagpapasangla. [peck] Picotazo. Pellicle. n. Pebble. Peace. Sangla. [pip] Asomar. n. v. adj. Munting pelota. n. paseador. n. n. n. [pic] Cima. [p¨ªvishnes] Mal humor. n. Pawn. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. sahod. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. Pedagogy. n. Walang kapara. [pir] Pera. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. [peli¨²cid] Trasparente. Taong bukid. v. Pawnbroker. peana. Kapayapaan. Peras. . [po] Garra. [pil] Corteza. Pedestal. [piki¨²nieri] Pecuniario. Nauukol sa salap?. Pabo real. Peel. tahimik. Pearly. Man¨º. balat. adj. Peashooter. n. talupan. n. [pip] Asomo. n. Gur¨®. [perl] Perla. Magpaalingawngaw. Magnakaw ng salaping bayan.Paw. quieto. tiwasay. espita. Upak. Bundok na bat¨®. n. [p¨¦yebl] Pagadero. Pecuniary. Kasama. Peack. [pe] Pago. sungaw. [p¨¦destal] Pedestal. [p¨®nbroker] Prestamista. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. n. katiwasayan. v. [pil] Campaneo. n. adj. mapaglakad. v. v. [peg] Clavar. Peerless. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. Pelf. Pedal. Nauukol sa dibdib. salario. Peg.

P¨¦ndulo. Penultimate. . Balat. n. n. ¨¢langanin. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. Sisidlan ng pamint¨¢. Namamataan. Marahil. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. n. adj. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. [p¨¦niuri] Penuria. m¨¢halata. Penurious. adj. Penalty. tejadillo. Penman. filtrar. por ventura. War¨¬. Pension. quizas. Kulung¨¢n. Pen. & n. Pagkatigil. n. [p¨¦nticost] Pentecoste. n. recorrer alg¨²n territorio. n. [p¨¦ndant] Pendiente. Perambulator. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. golpe. halata. Watawat. [p¨¦nitens] Penitencia. Sulat-kamay. n. Sanggayon sa bawa't sangdaan. Percuss. Hirap. n. falto de dinero. el arte de escribir. Pamint¨¢. n. [p¨¦nant] Banderola. panulat. Sisidl¨¢n. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. Penmanship. Maramot. [p¨ªnal] Penal. [p¨¦niles] Sin dinero. dunong sa pagsulat. n. marahil. n. [pelt] Pellejo. bungg?. Perceptive. n. Perception. n. carest¨ªa. adj. [perk¨¢sion] Percusion. Penury. kaipal¨¤. avaro. n. colgante. n. Perceive. n. introducir. [p¨¦ndensi] Suspencion. n. Pensive. Nauukol sa parusa. [pipl] Poblar. contricion. [p¨¦njolder] Portapluma. v. Talab. Perchance. Perceptibility. adj. tumag¨®s. adv. n. adj. pincel. paglulwat. Umpog. v. adv. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. Bayan. Pendency. Penknife. sala t. dusa. [pers¨ªvabl] Perceptible. [pen] Pluma. pagpapakahirap. Penetration. [perk¨¢s] Golpear. People. demora. Perceivable. Penholder. indeciso. Pluma. Karwakarwahihan. Pensionary. [p¨¦nsion] Pension. tangkal. Perceptible. sumuut. [p¨¦nitret] Penetrar. Nagpapakahirap. Kaypal¨¤. [pen] Jaula. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. n. pagtatagal. [p¨¦rcolet] Colar. n. pobreza. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. [penit¨¦ncial] Penitencial. adj. Mapag-is¨ªp. [p¨¦ndent] Pendiente. mahirap. Pennant. mapanimdim. [pipl] Pueblo. May pension. n. panulat. m¨¢wawaan. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. [p¨¦nman] Pendolista. Pendant. ng lapis. akal¨¤. Penumbra. Pepper-box. tumawas. idea. Tumalab. [p¨¦nmanship] Escritura. adj. encerrar. [pinoembra] Penumbra. maggala. n. Penal. War¨¬. n. n. Pepper. castigo. kasalatan. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. isilid sa tangkal. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. Percentage. pakiramdam. [penitr¨¦cion] Penetracion. Pendent. Pagpapakahirap. Dusa. Peradventure. Percolate. Pelvis. Penniless. Bilangguan. [per¨¢mbiulet] Transitar. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. [pers¨¦ntedch] Por ciento. litaw. v. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. Lapis. pensionista. Lanseta. Pension. Walang salapi. Kumulong. M¨¢umpog. Nabibitin. Pendulum. Penitence. [p¨¦nsiv] Pensativo. Penitentiary. Perambulate. [perch¨¢ns] Acaso. Nakalawit. Pentecost. Pen.Pelt. nakasabit. n. adj. Hikaw. Pepper. Bayanin. [p¨¦nans] Penitencia. tag¨®s. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. Perambulation. n¨¢wawawaan. adj. n. Penthouse. m¨¢bungg?. Percussion. n¨¢hahalata. v. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. Pagdidilim ng bwan. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. v. n. n. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. [p¨¦nsil] L¨¢piz. Marunong sumulat. Pending. n. adj. Paglilib¨®t. But¨® ng baywang. caponera. [p¨¦nsioneri] Pensionado. [pini¨²rioes] Taca?o. katalinuan. [p¨¦nalti] Pena. adj. Sumal¨¤. Pangalawa sa hul¨ª. Penetrate. mga tao. bangga. n. Pencil. [p¨¦nitent] Penitente. Pencil-case. Maglibot. v. [pers¨ªv] Percibir. sagacidad. pins¨¦l. sakim. [p¨¦per-bacs] Pimentero. Penance. bandil¨¤. N¨¢mamataan. cuero. acaso. v. [p¨¦per] Pimienta. [p¨¦nding] Pendiente. Penitential. entender. Pen. paggagala. isipan. Penitent. n. n. M¨¢mataan. Nauukol sa pagpapakahirap. adj. Unang limang aklat ng Biblia. nakabitin. m¨¢bangga. v. [pers¨¦ptibl] Perceptible. n. Sibe [ng bahay]. Parusa. adj. n. Pentateuch. [pen] Enjaular. Maramdamin. People.

morir. [perf¨®rm] Ejecutar. Tay? . n. licencia. gan¨¢p. pamaratihin. pamamarati. peluka. [perfi¨²mer] Perfumero. [p¨¦rmanent] Permanente. n. Bumutas. Kapahamak¨¢n. palab¨¢s dulaan. adj. Mapanganib. [perf¨¦ccion] Perfeccion. n. paglililo. pagganap. Magpakaylanman. representacion teatral. sa lak¨¢s. [p¨¦regrinet] Peregrinar. [p¨¦ril] Peligro. Namamatay. Permanence. cometer algun delito. [perm¨ªt] Permitir. acabar. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. [p¨¦rdchur] Perjurar. guman ap. traidor. Perfume. calar. Perennial. Perpetrate. peluquin. Pananatile. [perd¨ªcioen] Perdicion. Pabanguh¨ªn. Lubus¨ªn. Dakong lig¨ªd ng hali ge. Pagkakasala. n. Pagbutas. Patap¨®s. mapangamb¨¢. n. kasiraan. [p¨¦remtori] Perentorio. traicion. destruccion. paglalak¨¢d. Panahon. cambiar. Perform. n. Peremptory. definitivo. v. riesgo. suk¨¢b. kapahintulut¨¢n. Perfume. n. kaypal¨¤. S¨¢pilitan. Perjure. circunferencia. maut¨¢s. funci on. [p¨¦fium] Perfume. Perfidious. Pagsasagawa. Pahintulot. pagkakamit ng sala. tir¨ªk. [perm¨ªt] Permiso. [perfor¨¦cion] Perforacion. cierto y determinado n¨²mero de a?os. Magpalit. [p¨¦riloes] Peligroso. [pir¨ªferi] Periferia. sa dah¨¢s. Pal¨ªt. kataksil¨¢n.Perdition. maglakbay. n. Permit. v. [p¨¦rishabl] Perecedero. Perfect. lub¨®s. espacio rodeado de columnas. [p¨¦rdchuri] Perjurio. Perfumer. M¨¢ipahihintulot. complimiento. Perishable. nak apagpapahamak. Permanency = Permanence. [p¨¦rforet] Horadar. [permi¨²t] Permutar. [p¨¦rmiet] Penetrar. ganap¨ªn. adj. Pabang¨®. Perfidy. adj. atravesar. pangamb¨¢. [p¨ªriod] Per¨ªodo. Perjury. kalubusan. magkamit ng sala. v. Peregrinate. Magsagawa. ruina. Palamara. Perhaps. adj. [per¨¦nial] Perenne. perjudicial. Perpetuate. [perp¨¦tiual] Perpetuo. perfumista. Perpendicularity. [p¨¦rish] Perecer. Perpetration. Peristyle. Perk. adj. Patir¨ªk. n. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. decisivo. acabar. Panunumpa na walang katotohanan. taksil. n. Paglalakb¨¢y. h h?. Mamatay. Perpetual. acaso. [p¨¦fium] Perfumar. m¨¢ipapayag. ipahintulot. Panapanah¨®n. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. v. adj. Permissible. adv. n. [perf¨®rz] Por fuerza. adj. lwat. adj. Period. v. n. Perforate. . . parati. [poern¨ªcioes] Pernicioso. kaganapan. bumalibol. Magpapabang¨®. Pernicious. Buhok na postiso. Pagkalag¨¬. Perforce. adj. [p¨¦rpitret] Perpetrar. Permute. n. v. n. [perm¨ªsibl] Permisible. Sakdal. Palag¨¬. Nananatile. Perpendicular. v. n. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. Perimeter. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. v. Permutation. lilo. Periodical = Periodic. Magkasala. [periwig] Peluca. Kasukab¨¢n. n. Maglak¨¢d. Permeate. n. n. n. n. [piri¨®dic] Peri¨®dico. patay?. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. desleal. v. [perm¨ªsion] Permiso. pamamalag¨¬. Permission. n. n. v. n. Perilous. Perforation. Periwig. n. [p¨¦ristail] Peristilo. Panganib. Periphery. v. tagal. [p¨¦rfect] Perfecto. namamalag¨¬. Itulot. Permit. Maghambog. Perpetuity. adj. [p¨¦rfidi] Perfidia. [perk] Pavonearse. permanente. nakasisir¨¤. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. Nakapipinsala. [perm¨¢nens] Permanencia. manaw. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. [p¨¦rfect] Perfeccionar. Perfection. pagpapalitan. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. trueque. Tumagos. Pahintulot. Periodic. Pamalagiin. Marahil. Peregrination. ipayag. Paligid. acabado. Permanent. parati. Peril. sir¨¤. lumagpas. gumawa. Perish. maparam. Paligid. adj. eterno. continuo. poner en obra alguna cosa. por ventura. [permiut¨¦cion] Permutacion. Manunumpa ng d? totoo. pan¨¢y. napaparam. Pamamalag¨¬. adj. cambio. adj. Perpetuation. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. [perf¨®rmans] Ejecucion. v. Perfect. Performance. Kasakdalan. eternizar.

Humil¨ªng. Tao. n. n. Sarile. Pertinacious. pest¨ªfero. n. tenacidad. Pulutong ng kawal. n. Pert. [p¨¦rtnes] Impertinencia. Persistent. Nakasasalot. [p¨¦tiulans] Petulancia. Petrify. huming?. Personate. Palayawin. Petulance. ruego. mamalag¨¬. [perturb¨¦cien] Perturbacion. [p¨¦rsonedch] Personaje. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. obstinacion. n. Peruse. Petroleum. Perspire. [person¨¢liti] Personalidad. peste. udyok. rega?on. Petition. descarado. Person. [p¨¦stilent] Pestilente. Perspiration. Persuade. Persuasion. pangdikdik. Magpumilit. Nagwas. Pertness. Persevere. [pers¨ªst] Persistir. Kawalang hiyaan. terco. v. namamalag¨¬. endurecer el corazon. [pert¨¦n] Pertenecer. Pertinacity. Petticoat. v. Magagalit¨ªn. depravado. Salot. Nakahihikayat. v. [f¨¢lancs] Falange. magsalimuot . Basa. Dahon ng bulaklak. [p¨¦rsikiut] Persiguir. pananatile. v. adj. [p¨¦tish] Enojadizo. [pers¨®nifai] Personificar. masama. pag-aaral. Gas. adj. Pet. Leer. Magpawis. Persist. p amamalag¨¬. yumamot. adj. adj. umak¨ªt. leccion. v. Petrification. v. [p¨¦stilens] Pestilencia. Pestiferous. pangahas. kat igasan ng ulo. Bumasa. v. Perusal. [persu¨¦sibl] Persuasible. Kumatawan. Magtiyaga. Pet. magbuy¨®. [persiki¨²cion] Persecucion. manatile. peste. pag-aal apaap. sumam¨°. Petulancy = petulance. nakaaak¨ªt. [p¨¦rsonet] Representar. Phalanx. n. inquietar. Pestilence. v. adj. embrollar. manatile. v. Persecution. Petal. mamuntot. Perversity. Kapangahasan. n. [pert¨¢rb] Perturbar. Perturb. katao. [perv¨¦rs] Perverso. adj. [p¨¦tal] P¨¦talo. n. pamanhik. Kahilingan. maja de mortero. [pert] Listo. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. Gambal¨¤. Personify. Pervert. M¨¢ukol. ak¨ªt. persistir. sam¨°. [pit¨ªcion] Peticion. pagsasalimuot. n. Petulant. n. pagkatao. Pawis. pasamain. [p¨¦rtinent] Pertinente. n. Maliks¨ª. Halo ng almir¨¦s. [p¨¦tiulant] Petulante. ligalig. Hikayat. mamanhik. [p¨¦ster] Molestar. Persistence. Tigas ng ulo. Ukol. Tao. [persiv¨ªrans] Perseverancia. n. hing?. Habol. Kaguluhan ng isip. Pestilent. [perpl¨¦cs] Confundir. [persiv¨ªr] Perseverar. enaguas. n. Matig¨¢s ang ulo. adj. n. Personality. n. umabala. Nagpupumilit. perteneciente. Perturbation. Persuasible. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. nakapepeste. Pettish. gumambal¨¤. n. Nauukol sa t¨¢nawin. desorden. [piu] Banco cerrado de iglesia. Pagmamatigas ng loob. n. adj. atrevimiento. Personal. [pet] Favorito. n. n. Perplexity. Humikayat. sudar. n. Pest. umabala. n. [perv¨¦rt] Pervertir. [p¨¦trifai] Petrificar. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. [pet] Mimar. Akayin sa masama. Ariing parang tao. [perv¨¦rsiti] Perversidad. Balakyot. katiyagaan. adj. bagay. molestar. cansar. Walang hiya. [pest] Peste. gul¨®. [pers¨ªstent] Persistente. [persp¨¢ir] Transpirar. n. Personage. Pumukaw. [pesl] Mano de almirez. sudor. Persecute. akma. Pertain. [petrifik¨¦cion] Petrificacion.Perplex. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. ang itinatang¨¬. Pagkatao. adj. magpumilit. . T¨¢nawin. n. Magmatig¨¢s. v. Ang minamahal. petulante. Perverse. adj. [peri¨²sal] Lectura. Likmuan sa simbahan. Perspective. permanencia. excitar. n. v. lapastangan. [p¨¦rsn] Persona. pestilencia. Pertinent. nakagagambal¨¤. peste. Nakasasalot. Gumambal¨¤. mapootin. Perseverance. s¨²plica. Petition. [pertin¨¢siti] Pertinacia. [persu¨¦cion] Persuasion. Kabalakyutan. [persu¨¦d] Persuadir. v. pernicioso. [pers¨ªstens] Persistencia. Salot. mag-udyok. Pew. v. n. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. Magul¨® ang isip. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. gumaya. n. [pit¨ªcion] Suplicar. solicitar. Pester. Humabol. mag-alapaap. Pestle. zagalejo. individuo. descaro. v. Tiyaga. v. n. Perspective. kalapastanganan. yumamot. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. permanecer. Pagpupumilit. v. [p¨¦rsonal] Personal. adj.

[f¨ªzic] Medicamentar. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. cuadro. Piece. Sikolo. v. Boteng munt?. n. Phthisic. [f¨¦sis] Fase. Tulos. Pharisee. [pic] Pico. Picnic. Phonograph. pumulot. n. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. Philosopher. Physician. [fin¨®minon] Fen¨®meno. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. [f¨¢risi] Fariseo. adj. bahagi. gun¨ªgun¨ª. Physics. Pie. adj. obra. n. P¨®sporo. Natutuy?. Ngal¨¢ngal¨¢. [pi¨¢nist] Pianista. Piano. . piraso. rostro. Physic. [fiz] Facha. n. n. Pharynx. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. n. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. Pharmacy. n. Pariseo. Rumetrato. [p¨ªcnic] Comelona. hechizo amatorio. [f¨ªzic] Medicina. tagp?. n. n. Phasis. Pyanista. Phrenology. v. [far¨ªncs] Faringe. n. n. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. Tumuka. Mult¨®. pananalaysay. delirio. M¨¢nenekas. n. escabeche. Photographer. [pic] Picar. v. [f¨®tograf] Retrato. n. Mangreretrato. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. Pick. recoger. Larawan. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. [p¨ªcacs] Pico. m¨¦diko. n. n. n. Philanthropic. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. Philosophy. Phosphoric. medicamento. Physic. Picture. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. Manggamot. Putol. n. [picay¨²n] Medio real. adj. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. Phonics. n. [f¨ªlter] Filtro. n. [f¨¢rmasi] Farmacia. n. Pagkahib¨¢ng. n. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. Tuka. P¨ªsika. [p¨ªket] Estaca. Achara. Philology. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. [p¨ªcchur] Pintura. Pictorial. [frez] Frase. Philanthropical = Philanthropic. Karunungan sa pagmamatwid. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. gun¨ªgun¨ª. plema. adj. Phonetic. [t¨ªsis] Tisis. Kalaghala. n. Photography. Pico. Piebald. [f¨¢ntom] Fantasma. Pianist. adj. Mapagkaloob. [f¨®tograf] Fotografiar. [f¨¢ntasm] Fantasma. n. [f¨®sforoes] F¨®sforo. [p¨ªcpoket] Ratero. Pickaxe. n. n. kagamutan. coger. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. Makalaghal¨¤. n. n. Karunungan sa utak ng tao. Nauukol sa p¨ªsika. n. Philter. Pon¨®grapo. n. Pyano. Pay [kakan¨ªn]. mukha. Photograph. [p¨ªcl] Salmuera. adj. Nauukol m tingig. Physical. Mult¨®. Philanthropy. Any?. [piz] Pedazo. cara. [pict¨®rial] Pict¨®rico. todo lo que admira por su novedad. Pananalita. Phlegm. marunong tumugtog ng pyano. n. [f¨ªzical] F¨ªsico. Phlegmatic. adj. Phrensy. Phiz. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. remiendo. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. Phenomenon. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Karunungan sa pagretrato. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. n. Karunungan sa mga tingig. [pi¨¢no] Piano. empanada. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. Philologist. Parmasya. Sarisaring kulay. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. adj. n.Phantasm. Phantom. Photograph. Picayune. n. n. adj. Pagkatuy?. n. siklaban. n. n. n. Phial. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. Pick. pagmamagandangloob. Pagliliwaliw sa isang salosalo. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. Pagkakaloob. kama ghamangha. n. Retrato. Any?. semblante. Sala¨¢n. gayuma. Pil¨®sopo. mapagdamay. Pickle. n. n. Phrase. [flem] Flema. n. Phosphorus. adj. Phlegmatical = Phlegmatic. hichura. Gamot. karunungan sa paggawa ng gamot. Katakatak¨¢. kwadro. [f¨ªsics] F¨ªsica. Pickpocket. dumampot. Phthisis. any?. Picket. [t¨ªzic] T¨ªsico. Pagmumukha. [f¨ªzic] F¨ªsica. Manggagamot. pieza. [pai] Pastel. tut op. pantas sa pagmamatwid. [f¨¢ial] Redomilla. Philological. Nauukol sa wik¨¤.

[p¨ªdchen] Paloma. Pilgrimage. pila. n. tumorcillo. pica. Punda ng unan. Pigment. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. [p¨¢ieti] Piedad. flauta. apilar. Pig. conducto. [p¨¢iret] Pirata. v. Talian sa pakpak. Pincers. pipa. [p¨¢il] Estaca. Pillow. Piquancy. Untiunt?. Pilfer. n. But¨®. Piecemeal. devoci¨®n. kwa ko. n. Pillow-case. adv. gaitero. Pigeon. monton. Piscary. [paion¨ªr] Zapador. n. n. Plautista. Pildur¨¢s. n. desazon. [p¨ªncoers] Pinzas. Pill. [p¨ªlar] Columna. [pin] Prender con alfileres. Pioneer. Bukl¨ªg. angh¨¢ng. u mugit. [p¨¢id] Variegado. pipa para fumar. [pint] Pinta. [pic] Picar. [pil¨¢ster] Pilastra. Piquant. v. Mag-espil¨¦. adj. v. daung¨¢n. Pillage. [p¨ªledch] Pillar. magnakaw. pagtalag¨¢. Kur¨®t. Piper. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. pungla. Magbunton. n. Piscivorous. Pilot. Bahay-kalapate. Pimple. [p¨ªzmil] En pedazos. n. panipit. n. [p¨ªlgrim] Peregrino. Manekas. Kumurot. mangharang. puerco. n. Nauukol sa tulisang dagat. Pinch. n. n. Panunulisan sa dagat. Piety. Manggalit. [p¨ªcant] Picante. Pike. v. taladrar. tagaugit. [pil] P¨ªldora. Kapahintulutan sa pangingisda. Sumy¨¢p. magtutop. enojar. Pin. Galit. salans¨¢n. Tin¨¤. [p¨¢ilot] Piloto. Pipe. n. Pincushion. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. medida de l¨ªquidos. [p¨¢ip] Tocar la flauta. [p¨¢in-epl] Pi?a. [p¨¢in] Desfallecer. Kabanalan. Sipit. sama ng loob. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. pand¨¢k. [pig] Cerdo. maniatar. Piny¨¢. Pinch. [p¨ªlo] Almohada. [pinch] Pellizcar. N¨¢panglooban. adj. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. [pink] Color de rosa. agujerear. Pinineo. adj. Pile. ofender. Espil¨¦. [p¨¢ik] Lucio. Pier. Pakong malak¨¦. Pincher. n. n. [p¨ªgment] Pigmento. Pique. [pip] Pepita. Paglalakbay. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. Halige. Piratical. devoto. chapitel. n. n. Pig-headed. Mangloob. [pir] Muelle. n. Pilgrim. n. Pip. n. [p¨ªncher] Pellizcador. Tumagos. n. Mwelye. Ung¨¢s. Pillage. Pink. Bat¨ªkbat¨ªk. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. remero. Piloto. [p¨¢ioes] Pio. . [pip] Piar ciertas aves. Pipe. adj. Pirate. Kalapate. n. Halige. n. Pile. [p¨ªnioen] Atar las alas. v. balitiin. Pilaster. p¨¢daluyan ng tubig. acrimonia. mad¨¢salin. Pigeon-house. Maanghang. n. bunt¨®n.Piece. Pinnacle. n. v. Sili. n. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. Pip. n. adj. pulupo. n. Manggagaw¨¤. Pine. plaut¨¢. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. Tubo. [pic] Pique. lumagpas. v. [p¨ªledch] Pillage. M¨¢ngungurot. tigihawat. [pinch] Pellizco. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. bot¨ªn. v. Pint. [p¨ªgmi] Pigmeo. bumutas. n. pangkulay. n. Ang naglalakbay. Pierce. Pillar. Piracy. bi¨ªk. [p¨¢ip] Tubo. estar l¨¢nguido. punduhan. v. [p¨¢iper] Flautista. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. n. n. n. Baboy. m¨¢nunugtog ng plauta. [p¨ªlfoer] Ratear. Pine-apple. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. almohadilla. Manglupaypay. tenazuelas. enano. n¨¢pangharangan. Pinion. Pilot. [pinc¨²sion] Acerico. v. n. saqueo. magsalans¨¢n. n. v. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. [pirs] Penetrar. [p¨ªcansi] Picante. Taluktok. Kulay rosas. Ban¨¢l. Tulos. adj. v. pilar. mang-um¨ªt. Pique. [p¨ªmpl] Granito. Tulisang dagat. Pigmy. Pied. [piz] Remendar. n. Palakain ng isda. v. mamanglaw. Pin. Unan. mangyamot. hurtar. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. manchado. [pin] Alfiler. Magtagp?. [p¨¢il] Amontonar.

[pl¨¢tform] Plataforma. Pitiable. [pl¨®dit] Aplauso. Magpahirap. Plant. Plagiarist. walang habag. Placard. Placard. n. Humabi. el asiento del pie. [p¨ªti] Compadecer. mahabagin. Pit. sensible. pangkayas. Maalkitr¨¢n. ang nagsasakdal. n. [ple¨ªt] Plato. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. plaga. n. tener l¨¢stima. Salot. [plet] Pliegue. Saging. [ple¨ªg] Peste. Place. Tagapagsakdal. Platoon. [pl¨¢jiarist] Plagio. Kahinahinayang. magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. [piz] Meollo. adj. v. [plant] Plantar. n. Pitch. plancha de metal. Maamong-loob. dakong pantay. Plank. Plan. [plant¨¦cion] Plantacion. Tapal. Ikir¨¢n. Magsili d sa butas. Panghuhwad. [plash] Charquillo. Pitchfork. Plaster. paraje. calamidad. [p¨ªti] Piedad. [pit] Hoyo. Pantay. v. Katam¨ªn. Plantain. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. [plant] Planta. Maaw¨¤. Pitcher. Pivot. pich¨¦l. n. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. liso. Platter. Kapatagan. Planter. v. Nauukol sa planeta. Pitfall. talampakan ng p aa. cultivador. Lup¨¬. Da¨ªng. n. Law¨¤. Maglagay. Bandehado. adj. Plane. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. [ple¨ªg] Atormentar. kayasin. Plain. manggagaya. kun¨®t. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. claro. Pahayag. Plane. maglapag. [ple¨ªs] Colocar. kawaw¨¤. pihit¨¢n. Pitchy. [p¨ªtans] Pitanza. [plank] Entablar. n. Plague. Placid. Lim¨®s. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. [plat] Entretejer. adj. Kawaw¨¤. Kalunoslunos.Pistol. n. n. Place. adj. Planeta. Pitiful. Hukay. [pl¨¢card] Publicar. patag. lamento. mahabag. umap¨ª. n. Magpalapag. n. band¨®s. Pitiless. pileges. Plagiarism. n. Plaster. [plen] Cepillo. Plaintiff. plano. tahimik. [pl¨¢jiarism] Plagio. Plane. dakong pat ag. ubod. hib¨ªk. habag. n. [p¨ªchi] Embreada. Dako. banhay. v. lumbak. putol na metal. [p¨ªtfol] Trampa. bukiran na sinasaka. Pity. Yano. Pananim. quicio. Plat. Panghakot ng damong tuy?. Pith. Plaudit. el doblez que se hace en la ropa. Pittance. [pl¨¢ster] Emplastar. evidente. Planet. [plen] Llano. n. patalastas. misericordia. maglechada. n. n. compasi¨®n. v. Hukay na lal¨¢ng. [plank] Tablon. [pl¨¢nter] Plantador. v. n. n. magpunla ng halaman. poner. patag. paggaya. lam¨¢w. n. n. plano. Banga. lugar. n. [p¨ªvoet] Espig¨®n. [pl¨¢ster] Emplasto. dumalamhat¨¬. arma de fuego peque?a y corta. ba¨®n. tabla gruesa. Plague. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. adj. Palada¨ªng. Plank. Pinggan. adj. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. sitio. yeso. Any?. maliwanag. adj. [p¨ªtiful] Lastimoso. v. [pitch] Alquetran. afligir. Pananim. adj. plantar. sensible. Magtanim. Plain. n. pinggang malak¨ª. ikut¨¢n. . entarimar. Platform. n. miserable. [ple¨ªn] Llano. magba¨®n sa hukay. vejar. Pit. Pulutong. Magpaunaw¨¤. v. palahibik. cruel. malaking bituin. fijar. n. kaaw¨¤aw¨¤. acepillar. Manghuhwad. sepultura. Plait. Aw¨¤. v.. Plaint. n. n. sayang. dolorido. Pity. [pl¨¢neteri] Planetario. Plate. Tabl¨¢ng makapal. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. malinaw . n. Plaintive. hinayang. Katam. peste. n. Plash. n. Palapag. sakuna. [p¨ªtiabl] Lastimoso. Magtapal. Pistola. [p¨ªtioes] Lastimoso. rebolber. n. Alkitr¨¢n. v. lagunajo. [p¨ªstol] Pistola. B¨¢lok. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. tu¨¦tano. Walang aw¨¤. aclamacion. pakpakan. medicamento. halaman. Planetary. magbuy¨®. Papuri. compasivo. n. n. n. Magsasaka. plato grande. [pl¨¢net] Planeta. Plan. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. Plant. pangtapal. [plan] Proyectar. apacible. v. adj. kahabaghabag. manghinayang. entablado. [plent] Quejido. m¨¢nananim. [plat¨²n] Peloton. adj. [pl¨¦ntif] Demandador. mag-udl¨®ng. magsahig ng tabla. panglechada. enyesar. Magpanukal¨¤. dinulang. kidkiran. n. raci¨®n. [ple¨ªs] Lugar. [plen] Allanar. [p¨ªtiles] Desapasionado. Piteous. Plantation. [pl¨¢tter] Fuente.

[plaiabl] Flexible. tapon. [pl¨¦siur] Placer. Pliancy. Lar¨²an. entero. tramar. v. Pluck. & n. Mag-araro. adj. [plod] Afanarse mucho. Plug. abundante. [pl¨¦zantri] Gusto. Mangatwiran. mabilog. [plau] Arado. Plough. entretener. Plumber. [pl¨¢iant] Flexible. [pli¨²medch] Plumaje. n. tocador. sudsod. pumuti. pretexto. n. Pliable. plano. [plam] Ciruela. Magbanhay. [pl¨®sibl] Plausible. L¨¢gak. Pleading. Sunudsunuran. Maglagak. Pleasant. Sak¨ªt sa lalamunan. tapun¨¢n. Play-fellow. [pli¨²risi] Pleuritis. kapuspus¨¢n. Hila. Plough. manggagahaman. mananggal ang sa paglilitis. Plum. [pl¨¦yful] Jugueton. maglinang. m¨²sico. satisfaccion. n. magiliw. v. n. [pl¨¦ntioes] Copioso. Play. araro. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. Pleasure. blando. Pleasing. Baraha. balahibo. [pl¨¦ying-cards] Naipes. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. Pag-aararo. Plentiful = plenteous. kalubayan. [plamb] Plomada. chanza. Plump. banhay. magsangla.Plausible. Tasakan. [plot] Pedazo peque?o de terreno. n. [plib¨ªyan] Plebeyo. Dami. Kalubusan. Playful. Pabat¨®. n. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. Kalar?. Plodding. adj. kalugodlugod. n. rollizo. [pl¨¦nti] Copia. [plac] Tirar con fuerza. Plaything. [plamp] Gordo. excusa. [plac] Arranque. n. n. Pliers. Plough-share. adj. Plenary. [plid] Alegar. malikot. [pl¨ªsing] Agradable. manghimagsik. Kalar?. v. adj. dar fianzas. pasakan. arrancar. n. Sangla. malambot. Plenty. adj. [pl¨¦yer] Jugador. [pl¨¦sant] Delicioso. Panipit. pyansa. labrar la tierra. Ang lumalar?. conspiracion. n. n. pumitas. Munting p itak ng lup¨¤. n. Plenteous. dahilan. malamb ot. n. kasiyah¨¢n. Mataba. Plucky. v. n. v. L ar?. karaniwan. marami. travieso. trama. n. n. Plenitude. abundancia. n. [plamp] De repente. adj. Mabab¨¤. n. [pl¨¢iers] Alicates. n. & n. n. Pagmamatwid. Sunudsunuran. Plumage. Balahibo ng mga ibon. Kalambutan. Maglar?. Plead. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. Umal¨ªw. Panday-tingga. Malar?. Plea. Play-mate. n. magbigay lugod. banta. Pliant. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. v. el modo de tocar un instrumento. plancentero. cartas. Makisig. adj. [ploeg] Atarugar. magar¨¤. adj. . pagmamatwid. lagak. bajo. Plumb-line. magbigay-loob. batak. hamak. makipagtalo. sangla. kaluguran. n. plano. Hulog na pabat¨®. fianza. tumugtog. Plume. Plebeian. magbanta. adj. vulgar. Ligay¨¤. panakip. Playing-cards. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. [pl¨¢it] Prenda. [pl¨¢mber] Plomero. n. Kaayaaya. Sirwelas. representacion dram¨¢tica. [pley] Jugar. maligay¨¤. tiron. makalug¨®d. [plot] Trazar. agradar. Plod. kasayahan. Plug. panghihimagsik. maghimul mol. n. Plight. Pleurisy. magpyansa. m¨²siko. [pl¨¢uing] Labranza. d¨®cil. Pleasantry. conspirar. [plis] Deleitar. bumungkal ng lup¨¤. Kaligayahan. Player. v. bumaltak. Panananggalang. Please. [pl¨¦yzing] Juguete. lugod. Humila. v. Pun?. manejable. Kalugod-lugod. bu?. Pagdaka. Plenipotentiary. [pledch] Empe?ar. Plumb. Pakpak. Kapuripuri. n. Ploughing. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. [pley] Juego. Sagan¨¤. balt¨¢k. tarugo. v. Pluck. defender en juicio. [ploeg] Tapon. agradable. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. Sudsod. plumaje. n. lub¨®s. [pli¨²m] Pluma. Play. [plau] Arar. m¨¢nunugtog. fianza. kasaganaan. bumatak. malumanay. karakaraka. Manab¨ªk. tugtog. [pl¨¦nitiud] Plenitud. [pli] Defensa. Tasak. Plot. Plot. adj. n. n. Suyod. tocar un instrumento. n. [pl¨¦neri] Plenario. marapat purihin. palabas-dulaan. Pledge. Pledge. mai rug¨ªn. [pl¨ªding] Acto de abogar. Plump. adj. [pledch] Prenda. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. [pl¨¢ki] Gallardo. adj. pangbungkal ng lup¨¤. pleures¨ªa. pasak. deleite. adj.

[p¨®etes] Poetisa. tulos. n. Polish. Karamihan. Poignant. tuloy-tuloy. n. walang dulo. Matulis. Poignancy. v. makamand ag. Ipamuls¨¢. adelgazar. Pocket-book. Kumapa. [nium¨®nic] Neum¨®nico. Poke. n. Poetess. Nauukol sa tula. n. adj. [p¨®etri] Poes¨ªa. umapuhap. balancear. panimbang. Dulo. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. v. tuso. Buls¨¢. bru?ido. mapitagan. bumilog. [pol¨¢it] Pulido. pakintabin. Politeness. n. Panglalason. Poisoning. Pointless. pakinisin. Poison. Policy. Plus. Plush. Timbang. adj. adj. urbano. [p¨®izonoes] Venenoso. Lumason. Bulihin. adj. Point-blank. afanarse. n. Point. n. Tumaba. Polar. Plurality. [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. adj. adj. Mahangin. [p¨®ket] Bolsillo. Anghang. [p¨®ket-buk] Cartera. may lason. n. Policeman. Magsumakit. [pl¨¢nder] Saquear. kintab. Pneumatical = Pneumatic. Magmalasado [ng itlog]. Pul¨ªs. n. [p¨®iz] Equilibrar. Sumisid. magsumikap. Poetise. Bayong. n. [pl¨¢nder] Pillage. sumukb¨®. n. adj. agaw. Timbang¨¢n. [p¨®izn] Envenenar. Ply. n. librito de memoria. Mahinahon. Poker. pitagan. Poisoner. [p¨®litic] Pol¨ªtico. n. sin punta. ibp. kamandag. daliri n. Police. kaanghangan. n. Palakad ng p¨¢mahalaan. [plas] Mas. [pli¨²ral] Plural. [p¨®et] Poeta. Pointer. v. Nauukol sa dulong hilagaan. lustre. Mabulutong. [play] Trabajar con ahinco. n. Mangloob. panur¨°. promontorio. Plural. M¨¢nunula. Plunger. Pol¨ªtiko. saquillo. Pock. Poise. [p¨®ki] Picado de viruelas. mula sa bilang na dalawa. Maanghang. panimbang¨¢n. adj. maantak. [p¨®isoning] Envenenamiento. diestro. buso. emponzo?ar. [p¨®inant] Picante. maniil. Poetic. Pudpod. ense?ar. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. Poetical = Poetic. mahapd?. urbanidad. [p¨®intles] Obtuso. Pocket. n. M¨¢ninisid. acrimonia. se?alar. v. v. robar. [p¨®inansi] Picante. Tumudla. nagtutur¨°. [plandch] Sumergirse. palo. Pod. timban Poison. [p¨®lish] Pulimento. hinchar. a. m¨¢kamandag. [pod] Viena. punzante. Politic. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. & n. v. Manglalason. n. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. Tula. [p¨®inter] Apuntador. adj. [p¨®isoner] Envenenador. Saka. Pocket. v. Lason. n. Plunge. contrapeso. [p¨®ket] Embolsar. [pol¨ªs] Polic¨ªa. v. Pneumonia. n. cualquiera cosa nociva. v. Poetry. Pamamaga ng bag¨¤. n. tela felpada. [pliur¨¢liti] Pluralidad. adj. n. [poch] Medio cocer [huevos]. Plunder. [poc] Andar ¨¢ tientas. magnaka w. Poem. mangharang. sagaz. [poc] Barjuleta. [p¨®lar] Polar. bolsa. Kinis. [p¨®lish] Pulir. [p¨®inted] Puntiagudo. Poise. magalang. Babaing m¨¢nunula. Twid na twid. bulutonggo. Pangtur¨°. Dulong h¨ªlagaan. sisidlan ng sulat . [pl¨¢ndcher] Buzo. v.Plump. v. Galang. n. Pneumonic. puntillo. n. [nium¨®nia] Neumonia. [plash] Triple. bot¨ªn. Poke. Nauukol sa bag¨¤. Pocky. [p¨®int-blanc] Directamente. Nakakalason. bulsa. pillar. Pole. n. makirot. Tumula. [p¨®int] Apuntar. manimbang. n. Tersiopelo. [p¨®int] Punta. Point. Polish. . [p¨®etais] Poetizar. Poach. adj. matalin¨°. Plunder. [pol] Polo. Polite. adv. alizar. Plural. n. emponzo?ado. pangahig. supot. adj. n¨¢samsam. Kartera. Tula. pesar. [p¨®izn] Veneno. Panudlok. Pul¨ªs. n. [p¨®iz] Equilibrio. [plamp] Engordar. adv. [poc] Viruela. umapunt¨¢. palo. Poet. v. Nakaw. Pneumatic. robo. buli. [p¨®etic] Po¨¦tico. [p¨®em] Poema. Poisonous. pelusa. kakapalan. Suks¨²kan ng pungl?. itur¨°. Pointed. cort¨¦s. Bulutong. pa. [p¨®koer] Hurg¨®n.

Pontifical. Portage. pint?. [popiul¨¢riti] Popularidad. matatakut¨ªn. n. Porous. sumir¨¤. Pasuk¨¢n. n. adj. adj. [poli¨²cion] Poluci¨®n. Porch. [port¨¦nd] Pronosticar. ostentoso. portal. n. sagaz. pontificio. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. Politician. Pagkatanyag sa bayan. bayan ¨® bans¨¢. Pontificate. pasiblang. fausto. Loro. n. [p¨®litics] Pol¨ªtica. Tangk¨¦ ng tubig. Port. [pom¨¦toem] Pomada. n. n. [pol¨ªguemi] Poligamia. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. Pontiff. Poor. n. n. salat. Poodle. Gawing bayan. Pamamalakad ng pamahalaan. papado. Lam¨¢n ng baboy. n. adj. n. Porpoise. corromper. punduhan ng sasakyan. [p¨®piules] Populacho. Popularity. tanyag sa bayan. [porch] P¨®rtico. [p¨®rtal] Portal. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. [p¨®mel] Pomo de espada. [pup] Popa. Polity. Bumasag. [p¨®liglot] Poligloto. Popery. Dad¨¢lahin. n. n. Kilala. [p¨®rtabl] Portatil. Poltroon. Kaparangalanan. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. tuso. [por] Poro. Polygamy. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. marrano. papagayo. [p¨®peri] Papismo. v. t¨ªmido. n. considerar. Humul¨¤. Pony. multiplicar. Bayad. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. Poll. n. paglapastangan. pintuan. [pom¨¦d] Pomada. Pomade. Porker. Pompous. [pop] Papa. Butasbut¨¢s. pagdadal¨¢. [p¨®rselen] Porcelana. [pu¨¢r] Pobre. [p¨®rker] Puerco. [pork] Carne de puerco. Popular. Pore. kahambug¨¢n. n. [p¨®len] P¨®len. n. jaco. Putok. n. kinaka tigan ng bayan. v. Popedom. n. n. Pommel.Political. Pag-aasawa ng marami. [p¨®pish] Papal. marilag. [pul] Charco. [p¨®lka] Polca. lagitik. [pudl] Perro de aguas. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. panaksak. Mainam. Pond. n. [pont¨²n] Pont¨®n. Puny¨¢l. Pollen. karning baboy. Kilabot (ng balat). n. adj. Popinjay. esplendor. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. pantano. Matao. Portend. [p¨®pdom] Papado. Pommel. Porcelain. n. n. adj. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. Pomp. [pont¨ªfiket] Pontificado. adj. [p¨®rtedch] Porte. n. nad¨¢dal¨¢. Asong pangtubig. Pagkapapa. Pagkapapa. Mahirap. Punton. [p¨®niard] Pu?al. Polyglot. Pope. Pol¨ªtiko. [pomp] Pompa. Pol¨ªtiko. dagatdagatan. [port] Puerto. [pont¨ªfical] Pontifical. bangkang t¨²layan. n. Dumungis. n. lumahang. n. mapagwar¨¬. Papa. Populace. conduccion. Ponder. estadista. n. n. adj. n. [p¨®mpoes] Pomposo. Pat¨¢s. Poniard. lago. infeliz. [pond] Estanque de agua. gumunita. [p¨®piular] Popular. n. [p¨®roes] Poroso. n. kawaw¨¤. Nauukol sa papa. Mapagbulay. [p¨®mel] Cascar. [p¨®nder] Ponderar. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Nauukol sa papa. Baboybabuyan (hayop-dagat). n. n. law¨¤. portada. [p¨®ni] Haca. [p¨®piulet] Poblar. n. Poop. Tangak. n. el papa. Pork. n. Magbulay. adj. [popiul¨¦cioen] Poblacion. Portal. [poltr¨²n] Cobarde. Bulo [ng bulaklak]. Populate. magwar¨¬. amado del pueblo. Law¨¤. Daung¨¢n. v. n. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. Polka. Pop. profanacion. Pintuang mahab¨¤. M¨¢ninir¨¤. Popish. Paghamak. Nag-asawa ng marami. . Porselana. Pool. Pomada. Populous. n. Ponderous. Pomada. adj. [p¨®pindche] Loro. necesitado. Papa. Mga tao sa isang pook. n. n. n. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. Baboy. magpahamak. Pollution. Polka. v. Pananalig sa papa. cochino. Portable. Polygamist. [p¨®rpois] Puerco marino. Popgan. Marunong ng maraming wik¨¤. [p¨®piuloes] Populoso. Bunton ng tao. [poli¨²t] Manchar. Dwag. [pop] Chasquido. [poli¨²ter] Corruptor. Pontoon. paramihin. Population. v. n. Polluter. Pomatum. Kabayong munt?. adj. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. Pollute.

adj. [p¨®st-card] Tarjeta postal. Maaaring mangyari. Supot. real. [p¨®st-master] Administrador de correos. adv. tunay. Pottery. Nauukol sa korreo. Sisidlan ng mga papel. n. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. pagkakaroon. Magar¨¤. lakas. Bungkos na bulaklak. Karimot. Portfolio. Postmeridian. n. n. hat¨¬. Retrato. v. n. trasero. Posthaste. faltriquera. [p¨®rtre] Retratar. [p¨®rter] Portero. Post-master. adj. v. magkam¨ªt. n. lagay. pregunta que confunde. Kilos mahal. [pot¨¦ncial] Potencial. [posib¨ªliti] Posibilidad. n. n. papas. n. tanong na nakalil ito. Portly. [p¨®ltis] Cataplasma. bayad sa pagpapadala ng sul at. Pot. Tarheta postal. k¨¢punupunuan. Panapal. angk¨¢n. [p¨®stmark] Timbre de posta. Possessor. n. kulung¨¢n ng manok. Hatiin. Patatas. Totoo. Poultice. v. K¨¢wanihan ng korreo. Lumit¨®. Potent. Portion. Possible. Naiinom. Palayok.Portent. pagtatam¨®. Selyo ng korreo. sa hulih¨¢n. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. Bayad sa korreo. Manglilitis. Postmark. Tay?. Pintuan sa likur¨¢n. n. [port¨¦nt] Portento. n. Inap¨®. Potion. Bayad sa pagdadal¨¢. n. Bungang¨¤ ng palayok. kartero. [pot] Preservar en marmitas. Potter. sa pwitan. n. Post-card. [pot¨¦to] Patata. [p¨®tash] Potasa. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. [p¨®tentet] Potentado. n. bebida medicinal. v. Pose. Har¨¬. Potash. parte. Kapangyarihan. putol. Porterage. n. katayuan. Nauukol sa kapangyarihan. [p¨®stern] Postigo. adj. bahagihin. n. [pot] Marmita. kalagayan. Kababalaghan. Poultice. Hul¨ª. [p¨®stiur] Postura. Pother. n. Post-office. porm¨¢l. Tinggal¨ªn sa palayok. katakatak¨¢. n. kaing¨¢y. Postman. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. Porter. Portray. nagtatangkilik. Ulam. n. [post¨ªrior] Posterior. [p¨®rtret] Retrato. Posterity. bis¨¤. pagkakam¨ªt. [pos¨ªcion] Posicion. diferir. Potency. Magpapalayok. n. Possibility. [p¨®rtres] Portera. adj. situacion. [p¨®tter] Alfarero. Positive. n. gozar. Pangyayari. Posture. Itapal. [pos] Confundir. [p¨®stscript] Posdata. magtam¨®. n. sosa. [p¨®stman] Cartero. Possess. fuerza. [p¨®sibl] Posible. [p¨®tent] Potente. [p¨®rcion] Porcion. n. dividir. Pagtataglay. Tatak ng sulat. adj. Potable. I¨ªnuming gam¨®t. Postage. Post. correo. Bantay-pint?. v. Potasa. n. adj. [p¨®si] Ramillete de flores. [p¨®rtli] Majestuoso. olla. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. Lagay. Tangkal. angl¨ªt. [portf¨®lio] Cartera. Ipagpaliban. Potlid. [p¨®lterer] Gallinero. [p¨®stedch] Porte de carta. Portrait. [pos¨¦s] Poseer. kilos palal¨°. n. tumulig. v. [p¨®dzer] Baraunda. Makapangyarihan. Poulterer. [postp¨®n] Posponer. Posy. n. Rumetrato. May-ar¨¬. n. [p¨®tlid] Cobertura de olla. [p¨®rteredch] Porte. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Postpone. Habol [sa isang sulat]. adj. n. . n. Postscript. tanod sa pint?. n. [post-¨®fis] Administracion de correos. korreo. v. Potage. n. preguntar. Potato. Babaing bantay-pint?. n. n. Poser. poderoso. n. n. Kagulo. Postal. Potentate. correo. Namamahal¨¢ ng korreo. [post¨¦riti] Posteridad. tay?. magkaroon. Portion. alboroto. Postage-stamp. prodigio. [p¨®stal] Postal. [p¨®tedch] Potaje. [p¨®tabl] Potable. Potential. n. magilas. Postern. [p¨®uch] Bolsillo. Posterior. Pot. Haligi. [p¨®ser] Examinador. [p¨®cion] Pocion. [p¨®tensi] Potencia. [postj¨¦st] A rienda suelta. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. G¨¢waan ng palayok. Portress. [p¨®rcion] Partir. Pouch. Portliness. serio. n. [p¨®sitiv] Positivo. n. hulug¨¢n ng sulat. n. [pos¨¦sor] Poseedor. Position. n. [post] Poste. n. adj. poder. Bahagi. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. pollero. Possession. Magtaglay. tumanong.

mabis¨¤. Mah¨¢l. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. n. [pris¨ªpitet] Precipitar. n. n. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. Pook. d¨¢lita. panalangin. Ibuhos. Kalikutan. sugb¨¢. [pret] Charlar. Precipitate. Prayer. Practice. karakaraka. pag-iingat. Prance. Pangaral. v. adj. Dalos. Aklat-d¨¢salan. Preceptor. Preach. [pric¨®cioes] Precoz. Precipitate. Practical.Poultry. Precept. Pagpaunahan. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. Practicable. bayuh¨ªn. Makapangyarihan. Ipagpauna. sam¨°. n. preceder. [pr¨ªsept] Precepto. Puri. Preaching. Precaution. pulbur¨¢. n. manalangin. n¨¢una. adelantado. Precipitation. n. incierto. Libr¨¢. [pric¨ªd] Anteceder. katabilan. Kapuripuri. p¨®lvora. [prik¨¦rioes] Precario. n. l¨ªmite. Kailangan. Pray. [pr¨¢ctikebl] Practicable. [p¨¢uder] Polvorizar. kagitingan. pamanh¨ªk. Agap. [pris¨ªdent] Precedente. Powder. hangganan. lindero. Praise-worthy. [pr¨¢tl] Charlar. n. n. [prez] Alabanza. Nag-uutos. n. Sinundan. despe?adero. durugin. Prattle. n. d? pa p anahon. Preclude. iligwak. Magluluks¨®. k abantugan. [pret] Charla. v. adj. Prayer-book. paunaw¨¤. moler. Precedent. [pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. n. v. Precedence. Precinct. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. n. Satsat. [prich] Predicar. fama. Precious. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. v. [p¨¢und] Machacar. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. prematuro. n. s¨²plica. charlataner¨ªa. moler. dikdik¨ªn. v. pabigla. Maingat. Practice. [pr¨ªsinct] Precinto. rogar. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. Pound. n. Prate. ponerse ce?udo. ineficaz. Practicability. v. Pour. mahin¨¤. n. [pris¨ªsion] Precision. Pulb¨®s. [prans] Cabriolar. mamanhik. [p¨¢ut] Enfurru?arse. exacto. umuna. alabar. [pris¨¢is] Preciso. adj. [prank] Travesura. Prank. [pris¨ªdens] Precedencia. dumaluhong. Pout. [pr¨¦yer] Oracion. maglulund¨¢g. san¨¢y. Powerless. Pagkauna. kahirapan. adj. Praise. potestad. adj. sumam¨°. Dal¨ªdal¨¬. miseria. Precarious. n. Magdasal. Preamble. daluhong. Kapangyarihan. n. Kabihasah¨¢n. papuri. Powder. Pounce. Prattle. Tagapangaral. tagapagsermon. v. Precede. [p¨¢wer] Poder. pagkahirati. renombre. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. n. maaga. magpakabigla. Precision. adj. [p¨¢werles] Impotente. [p¨¢und] Libra. impedir alguna cosa anticipadamente. [p¨¢uder] Polvo. locura. [pris¨ªpitet] Precipitado. adj. [p¨¢uns] Garra del ave. Precipitous. dalosdalos. Kuk¨® ng ibon. [pricoci¨¦neri] Preventivo. v. n. Precipice. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. [pric¨®citi] Precocidad. n. mabihasa. n. adj. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. adj. Precautionary. Magmungot. adj. Sumatsat. costumbre. n. antecedente. Bingit ng bangin. Pumuri. [pr¨ªching] Predicacion. Parang. Mangaral. [p¨®ltri] Aves caseras. [pr¨ªcies] Precioso. v. Maagap. n. magsermon. Magsasats¨¢t. Powerful. Praise. Utos. Pangangailangang karakaraka. [pr¨¦sipis] Precipicio. adj. kaulul¨¢n. Prebend. [pr¨ªcher] Predicador. Durugin. desmenuzar. Ingat. [pr¨¦bend] Prebenda. sermon. v. Tab¨ªl. walang b is¨¤. Dikdikin. mahalag¨¢. ruego. v. Mga alagang manok. n. Prairie. M¨¢isasagawa. Biglangbigla. P¨¢una. kasanay¨¢n. n. [prez] Aplaudir. Magsanay. v. paunlak. satsat. [pricocion] Precaucion. v. . Precocity. [p¨®verti] Pobreza. magpaunlak. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. adj. [pric¨¦ptor] Preceptor. ganap. kasalat¨¢n. adj. Bihas¨¢. [pr¨¢ctis] Practicar. Power. Precocious. tagubilin. [p¨¢werful] Poderoso. devocionario. Poverty. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. eficaz. magkun¨®t ng noo. n. v. Sumugba. Pound. karalitaan. puntual. [pre] Orar. dapat paunlakan. Prate. D¨¬ maasahan. Hirap. Walang kapangyarihan. n. magsagawa. Dasal. karukhaan. suplicar. autoridad. ejercer. Precise. [pricli¨²d] Prevenir. aga. Preacher.

v. [pr¨¦sedch] Presagio. [pr¨¦sent] Presente. adj. n. Premature. v. n. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. v. Premeditation. ordenar. Paunaw¨¤. [prip¨®nderans] Preponderancia. Preparation. [pr¨ªmier] Primero. [pr¨¦fez] Prefacio. n. adj. el don. Presentiment. [pr¨¦ferens] Preferencia. Banta. v. balintun¨¤. Predecessor. [prip¨¢ratori] Preparatorio. kabigatan sa timbang. Prefix. v. isugp¨®ng. Premier. n. p¨¢unang hiwatig. actual. Preferable. dakil¨¤. antecesor. harap¨¢n. Marilag. Humul¨¤. Prediction. Panugpong sa unahan ng salita. manifestar. tumalag¨¢. Kaagapan. [primati¨²r] Prematuro. maaga. adj. Una. pasalubong. n. talle. Presentation. v. [prepoc¨ªcion] Preposicion. Kaloob. Predilection. [prif¨¦r] Preferir. Pregnant. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. Present. [pris¨¦ntabl] Presentable. [prip¨¦r] Preparar. [pr¨ªfics] Prefijo. Paghahanda. Pagtatakda. n. [pr¨ªdial] Predial. n. Tanging pagmamahal. pesar mas que otro. reseta. Pangingibaba w sa kaigihan. decente. pr¨®logo. absurdo. Pagpapakilala. Karilagan. Makipagk¨¢yar? m na. Preconcert. Pagkalib¨¢ng. hinal¨¤. panguna. Prescription. Wala pa sa panahon. [predistin¨¦cion] Predestinacion. n. Magmunimun¨¬ muna. n. pagpapatotoo. n. pagharap. Maghanda. [pr¨¦gnant] Pre?ada. magpatotoo. v. [pr¨¦ferebl] Preferible. [prip¨®nderet] Preponderar. Prefix. regalo. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. mostrar. Prejudge. Preference. n. Pagpapatunay. convenir ¨® estipular de antemano. m¨¢ipakikilala. adj. Ang nangunguna. Preoccupation. n. remuneracion. [prepos¨¦sing] Atractivo. v. kasakdalan. ipakita. n. n. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. Kapinsalaan. prevenir. Prefer. Presentable. [pricons¨¦rt] Concertar. n. maagap. bumigat kaysa iba. Pregnancy. Predict. any?. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. n. Preponderate. hirang. n. [prepar¨¦cion] Preparacion. M¨¢ihaharap. n. v. Prepare. [preserv¨¦cion] Preservacion. Presence. [pri¨¦minent] Preeminente. Pumil¨¬. v. v. ipahayag. ganting pal¨¤. Prematureness. iha rap. adj. Precursor. regalo. pag-agap. Pagkakatang¨¬.Preconceive. [pri¨¦minens] Preeminencia. Hatulan ng d? pa n alilitis. kinikinit¨¢. adj. Preeminent. bal¨¤. [primedit¨¦cion] Premeditacion. adj. [prik¨²rsor] Precursor. Kutog. pagbubunt¨ªs. n. humirang. n. recetar. sir¨¤. dar a conocer. adj. [pr¨¦diket] Afirmar. Hul¨¤. umagap. prepararse. [present¨¦cion] Presentacion. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. ang sinundan. Preservation. Pagtitinggal. detrimento. adj. Kabuntis¨¢n. Bunt¨ªs. Nakahanda. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. n. superioridad de peso. Preposterous. Predestination. Pagkakauna sa lagay. [prid¨ªct] Predecir. hul¨¤. mapanghalina ng loob. Preface. Premeditate. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. n. hu manda. receta medicinal. n. pron¨®stico. Present. disponer. sakdal. profetizar. Prerogative. Iugpong. adj. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. Prescribe. Pridial. [pr¨ªfics] Prefijar. Harap. Prejudice. hind? ik hihiy¨¤. Magpatunay. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. [prid¨ªccion] Prediccion. Gant¨ª. pabuy¨¤. rumeseta. Present. Kutog ng loob. Preponderance. [pr¨¦sent] Presente. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. Presage. Predicate. bigay. Nakaharap kasalukuyan. [pr¨ªmiam] Premio. Preposition. n. Mangibabaw sa kaigi han. adj. Predication. [predis¨¦sor] Predecesor. Pil¨¬. . [predik¨¦cion] Afirmacion. [priscr¨¢ib] Prescribir. Ipakilala. Premium. [pridil¨¦ccion] Predileccion. n. kadakilaan. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. Magaan ang dug?. Preeminence. [pr¨¦sens] Presencia. Prepossessing. [prim¨¦ditet] Premeditar. [pr¨¦sent] Presentar. Magtakda. n. Mapipil¨¬. [prir¨®gativ] Prerogativa. Ang hinalinhan. Tiwal?. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. v. privilegio exclusivo. n. Preparatory.

Halag¨¢. Nakaraan. mangibabaw. hapit¨¢n. [priv¨¢riket] Prevaricar. matinik. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. n. presa. [pr¨¦valens] Predominio. Kaunahan. Pricking. [priz¨¦mcioen] Presuncion. vanidad. v. Mapagmakisig. Presuppose. sapantahain. dur¨°. Prey. agap. [pris¨¢id] Presidir. Prickle. magilas. Presumption. May kayabangan. tuka. Prig. Pretence. espinoso. adj. aguijon. President. n. n. n. Magand¨¢. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. espina. sawatain. sospecha. tumuka. Priesthood. adv. Hak¨¤. n. v. v. Previous. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. kadahilanan. paalalahanan. Prevaricator. Pressure. opresion. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. Hambog. sawata. Dumur¨°. Maghambog. [pric] Punzon. kalamang¨¢n. Una. mag-ingat. Nakaw. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. higpitan. Prevention. n. Priceless. hwag pansinin. magnakaw. anticipado. Dur¨°. [pr¨¦sident] Presidente. Pretend. Nangingibabaw. adj. . n. Hakain. paglabag sa pananalig . Priest. pillar. pretensi¨®n. Preventive. [pre] Rapi?ar. kumagat. [pr¨¦sing] Urgente. p¨¢hayagan. adj. Pretty. adj. Prig. [prig] Hurtar. n. Prevarication. kamkam. Magkasala. P¨¢una. Pangulo. [pr¨¢im] Primero. Presumptuous. adj. [pr¨¦siur] Prensadura. Pagpaunahan. v. Magtinggal. saserdote. n. Kinikinita. Prevent. switik. Magnakaw. kahalagah¨¢n. magwag¨ª. magmayab¨¢ng. [priv¨¦l] Prevalecer. Prime. Dahil¨¢n. Pagkukunwa. impedir. [pr¨¢imasi] Primacia. [priv¨¦ling] Predominante. robar. predominante. Pagkapar¨¬. tekas. magpalal¨°. K¨¢rakaraka. nananaig. pighat¨¬. mamatnubay. pillaje. adj. maigi. tinik. n. v. Pagkakasala. v. [pr¨ªgish] Algo presumido. n. [prist] Sacerdote. paalala. Pride. nanekas. hina l¨¤. Pangingibabaw. adj. n. lumalabag sa panana mpalataya. [prit¨¦ns] Pretexto. h nalain. adj. v. Mangulo. dirigir. [pr¨ªti] Lindo. [pr¨¦valent] Superior. kutog. v. Hapitin. umagaw. Magkunwa. Prickly. adj. [priv¨¢riketor] Prevaricador. [pr¨ªking] Picadura. Salar¨ªn. v. Primary. Presupposition. Presume. kag¨¢t. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. n. [pr¨ªkli] Lleno de puas. Preside. Pangahas. Prey. n. v. Prevail. pag-ipit paghihigpit. presuncion. paalala. predominar. dahil¨¢n. motivo. [prisup¨®s] Presuponer. suponer. Pride. Prim. pisaverde. adj. [pr¨¢imari] Primario. [pr¨¢isles] Inapreciable. limbagan. adj. [pre] Bot¨ªn. [pris¨¦rv] Preservar. agad. n. Press. trasgresor. [priv¨¦ntiv] Preventivo. Presidency. [pr¨¢is] Precio. D? mahalagah¨¢n. valor ¨® estimacion. Nananaig. Prick. adj. Una. P¨¢una. [prig] Mozuelo presumido. Panguna. diin¨¢n. v. Nakikinikinita. [pr¨¢imet] Primado. mamatnugot. presion. Pretension. aparentar. n. [prisi¨²m] Presumir. bonito. Price. Prick. Primacy. primero. adj. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. [pr¨¢id] Jactarse. v. arrogante. pigil in. Prevailing. [pr¨¦sidensi] Presidencia. kutug¨¢n [ng loob]. M¨¢kinikinita. v. Prevalence. conservar. [pr¨ªtecst] Pretexto. Tib¨®. n. agaw. presb¨ªtero. pagdaka. mainam. [pric] Punzar. [pr¨¢id] Orgullo. pangulo. pananaig. Prevaricate. prensa de impresor. Pressing. Hapit. pagkasaserdote. n. Press. prensar. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. sapantah¨¤. quebrantar la f¨¦. n. kayabangan. [pres] Prensa. n. manalo. Kahambugan. adj. v. Manaig. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. primoroso. n. pretexto. [prikl] Pua. kabuluh¨¢n. [priv¨¦nt] Prevenir. Par¨¬. Laktawan. Dumagit. Maraming tib¨°. manuka. [prit¨¦nd] Presumir. Kagat. Pretermit. kapalaluan. Pretext. Preterite. n. Prins¨¢. ratear. tuka. nangingibabaw.Preserve. marikit. hinihinal¨¤. guardar. [pres] Aprensar. Dahilan. Priggish. punzada. impeditivo. excelente. pigil. lumabag sa panan alig. bello. [prim] Peripuesto. P¨¢nguluhan. n. apretar. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. pagkukunwa. Presumptive. n. Prevalent. picar. P¨¢una. superioridad. Primate.

m¨¢una. n. bilibid. n. katibayan na pamana. ipatalastas . n. [pr¨ªnses] Princesa. [pr¨®ces] Proceso. n. [pr¨®blem] Problema. katangian. Limbagan. recompensa. adj. n. n. Kasangkapang panglitis ng sugat. . Papaglwatin. Principal. Kalagayang sinusubok. [pr¨¢ior] Anterior. [probabli] Probablemente. Primeval. tanda. Prize. bukod. proceso. Pal¨¢isipan. Procrastinate. n. n. Pangulo. mangul o. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. Pagtatapat. conducta. Privation. Probability. v. [pr¨ªsoner] Preso. [pr¨ªnsipal] Principal. saklaw ng har¨ Principally. Probate. Prinsesa. [pr¨¢iz] Premio. antecedente. proclividad. pun¨°. papagtagalin. Princess. n. Problematic. Probity. adj. Printer. valuar. [pr¨ªvi] Privado. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. pamamaraan. kasalat¨¢n. ir adelante. [pr¨¢im] La primera de la vida. [praivet¨ªr] Corsario. bigyan ng kabuluhan. privado. [pr¨ªviledch] Privilegio. B¨ªlangguan. dilatar. adj. v. [pr¨®bet] Prueba. publicar. n. marca. sumulong. n. pagkabaguhan. Privateer. pabuy¨¤. May pangyayari. Magpahintulot. Proclaim. n. nauukol sa unang panahon. [pr¨ªnsipl] Principio. prior. Priora. n. lingid. n. Kawal. Maaaring mangyari. Proclamation. n. ihayag. n. kiling. Lihim. Baguhan. Probably. [probab¨ªliti] Probabilidad. n. Lihim. palakad. ikintal. Una. Princely. adelantar. kaypal¨¤. Print. prerogativa. procedimiento. n. Procrastination. bak¨¢s. n. ugal¨¬. adv. [prob¨¦cion] Noviciado.Prime. Proboscis. Privilege. Katunayan. Prior. jefe. Magpatuloy. pahintulot. adj. Pangulo. Privy. v. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. hiwalay . [proc¨ªdiur] Proceder. kaloob. Palaisipan. Lwat. Private. [procrastin¨¦cion] Dilacion. s¨ªmulain. Limbag. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. n. pamamaraan. n. Pr¨ªnsipe. Asal. n. pagpa patalastas. pamamalakad. Ganting pal¨¤. Proceed. Pagtatanyag. Problem. n. n. Punong par¨¨. estampar. pinagmul¨¢n. an¨¢k na babae ng har¨¬. Primitive. Probation. n. Prince. n. tag¨¢l. [pr¨ªzn] Prision. kaypal¨¤. Bilangg?. v. bait. pinag uhatan. Problematical = Problematic. [prins] Pr¨ªncipe. N¨¢una. [prob¨®sis] Prob¨®cide. [prinsip¨¢liti] Principado. Ilong ng hayop. bihag. tardanza. causa primitiva. n. [procl¨ªviti] Propension. adj. [pr¨¢ior] Prior. Prison. Principal. n. original. n. monarca. sinceridad. v. n. [pr¨ªnsipali] Principalmente. verificacion de los testamentos. [procl¨¦m] Proclamar. panguna. Pamamalakad. Privilege. karangalan. Prusisyon. Private. Abakadah¨¢n. bando. adj. Prioress. [pr¨¢iz] Apreciar. magtuloy. Paglitis [sa hukuman]. [print] Impresion. kartilya. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. Procession. Itanyag. Prior. [pr¨¢ivet] Secreto. [print] Imprimir. soberano. [pros¨ªd] Proceder. [procr¨¢stinet] Procrastinar. Hilig. c¨¢rcel. Printing-house. [proc¨ªding] Procedimiento. [pr¨ªviledch] Privilegiar. Kasikatan sa pamumuhay. paghahayag. ling¨ªd. honradez. [pr¨¢ivet] Soldado raso. Principality. [prob] Tienta. adj. Prize. [pr¨ªnter] Impresor. prisionero. n. K¨¢unaunahan. Lalong lalo na. v. Primer. Proceeding. Pagkatang¨¬. n. Pagbabaw¨¤. Simula. adv. se?al huella. Manglilimbag. Halagah¨¢n. carencia. [pr¨¢iores] Priora. tr¨¢mite judicial. [pr¨®babl] Probable. Lumimbag. Sakop ng pr¨ªnsipe. [pr¨®biti] Probidad. [pr¨ªnsipal] Principal. p¨¢limbagan. particular. adj. [proclam¨¦cion] Proclamacion. Prisoner. har¨¬. Proclivity. secreto. Probe. [praim¨ªval] Primitivo. Probationer. Probable. Marahil. Procedure. promulgar. Print. [pr¨ªmitiv] Primitivo. an¨¢k ng har¨¬. n. n. soberan¨ªa. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. adv. [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. [prob¨¦cioner] Novicio. kapahintulu tan. Process. Principle. pangulong madre. Parang pr¨ªnsipe.

patuloy ng pagkasulong. Katungkulan. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. Hul¨¤. Malalim. Progress.Procumbent. n. tub¨°. difuso. Alibugha. marami. Profound. Proffer. [pr¨®fliguesi] Perversidad. sin provecho. magmunukal¨¤. v. vedar. Proffer. Balak. Prodigy. Kagilagilalas na bagay. adj. mahalay. umigi. abundancia. Sumulong. Profundity. adj. n. Kaloob. n. n. Profess. handog. [progn¨®stiket] Pronosticar. mabagal. propesor. lumal ang. Procuration. Projectile. katakatak¨¢. Kabalakyutan. Profit. M¨¢ukol. d? n¨¢papakinabang an. matagal. Pagbabawal. v. karamihan. Sikap. Lah¨¬. walang hiya. Procure. magbaw¨¤. Lalim. [proki¨²rment] Procuracion. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. masama. Pangahas. [pr¨®dact] Producto. Prodigious. burara aksay¨¢. Profuse. n. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. v. Namumunga. [progr¨¦siv] Progresivo. [prof¨¦n] Profanar. Progress. Profitable. [prod¨ªdches] Prodigioso. Prognostic. magtub¨°. Procurement. [pr¨®dchect] Proyectar. n. Prognosticate. Makinabang. adelantado. [prokiur¨¦cion] Procuracion. obra. Proficient. [pr¨®lics] Prolijo. n. declarar. angkan. akda. Magsumikap. Kaalibughaan. [prodch¨¦ctil] Proyectil. v. Kalapastanganan. Kasaganaan. Produce. [proki¨²r] Procurar. akda. malwat. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. ganancia. balak. N¨¢papakinabangan. [prodi¨²s] Producir. n. Bumalak. [pr¨®gres] Progreso. [prodi¨²s] Producto. Sagan¨¤. napapakinabangan. adj. pakinabang. perdido. [prod¨¢ccion] Produccion. Prohibit. ganar. maghandog. Prolific. n. adelantamiento. lumikha. Magpalagay. proyecto. Bunga. adj. paglapastangan. n. Humul¨¤. engendrar. Katha. n. magsumakit. Professor. Prodigal. [projib¨ªcion] Prohibicion. n. [profi¨²sion] Profusion. Hul¨¤. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . progreso. Masulong. Mahab¨¤. Lumapastangan. [pr¨®fliguet] Licencioso. Productive. magpahayag. corrupcion. Profit. mabunga. Program. tub¨°. Walang kabuluhan. Progeny. adj. Progenitor. Kalaliman. [pr¨®dchenitor] Progenitor. Prognostication. hamak . Gur¨®. abundante. Profusion. [pr¨®dichi] Prodigio. adj. Kagilagilalas. n. criar. n. pumasl¨¢ng. pron¨®stico. Production. adj. Projection. Profession. masulong. lucrar. Pagkasulong. n. Magbawal. Prohibition. adj. ofrecer. adj. v. [pr¨®dcheni] Progenie. n. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. adj. Profligate. n. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. [prof¨¢undnes] Profundidad. Professional. Profane. trazar. Prodigality. Profoundnenss. ejercer. [prokambent] Postrado. productivo. v. Kanunuan. adj. Progression. kabuluk¨¢n. Ilandang. [profan¨¦cion] Profanacion. produccion. Pagkasulong. [prof¨¦n] Profano. adj. Sikap. Bunga. Hind? banal. n. kaburara¨¢n pag-aaksaya. hondura. [pr¨®gram] Programa. adj. Product. may kinatututuhan. Namumunga. n. hanap-buhay. katha. adj. producto. Prolix. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. Proficiency. Programme = Program. fertil. adj. Project. [prof¨²nditi] Profundidad. Programa. [progn¨®stic] Pron¨®stico. panukal¨¤. v. [pr¨®fer] Proponer. Lugm¨®k. n. adelantamiento. [prof¨¢und] Profundo. Bala ng kanyon. casta. n. akal¨¤. n. maglitaw. Profligacy. v. [pr¨®fitles] Inutil. Pagkasulong. adj. Pakinabang. [profi¨²s] Profuso. lucrativo. [prof¨¦s] Profesar. n. [progr¨¦sion] Progresion. v. Bumubuti. bunga. [pr¨®fitabl] Util. [prof¨ªcient] Proficiente. . manungkol. Progressive. Magbunga. v. n. utilidad ¨® interes pecuniario. umiigi. [pr¨®dchect] Proyecto. [proj¨ªbit] Prohibir. n. Project. n. sawayin. mas¨¢kit. [prod¨¢ctiv] Productivo. alok. n. [pr¨®fit] Ganancia. [pr¨®fer] Oferta. [pr¨®digal] Pr¨®digo. portentoso. Profitless. matub¨°. kasiraa n. idea. [prof¨¦sor] Profesor. sipag. [pr¨®gres] Progresar. Profanation. [pr¨®fit] Aprovechar. patakaran. lalim. Produce. Profane. mamunga.

n. [propr¨¢itres] Propietaria. pagtitiwalag. n. magturing. tukod. Pronunciation. manghuhul¨¤. karilagan. mungkah¨¬. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. n. Prompt. dakil¨¤. Mag-udyok. Proof. mabuting pag kakataon. [propici¨¦cion] Propiciacion. dapat. Magtulos. [prol¨ªcsiti] Proligidad. matulin. v. ablandar. marilag. Propose. [pruf] Prueba. Itaas. Hab¨¤. mag-ul¨®k. [prompt] Pronto. n. iasenso. Palag¨¢y. n. magpalaganap. [prong] Pua. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. Promiscuous. dilatar. Pag-aar¨¬. matulis. [prom¨®cion] Promocion. [proscr¨¢ib] Proscribir. v. [pr¨®fesai] Profetizar. adj. Palag¨¢y. n. Pronounce. Pangak¨°. Pagkakataas. magsiwalat. n. & n. Tagudtod. sosten. favorable. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. extender. proposici¨®n. alalay. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. presteza. bagal. Promote. Magbigkas. [prop¨ªcioes] Propicio. sostener. echado boca abajo. [prop¨ªciet] Propiciar. Kabagay¨¢n. Magtulak. [propos¨ªcion] Proposicion. palamigin ang loob. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. Maliks¨ª. Prong. umalalay. mahabagin. v. Prominence. Propound. v. pagpapalamig n g loob. akma. Babaing may-ar¨¬. [prop¨®rcion] Proporcionar. Magkalat. [prop] Apuntalar. n. kadakilaan. n. tulin. v. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. v. Maawain. pagpapalagana p. Proposal. Hul¨¤. Promptitude. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. palawigin. v. Pagkakalat. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. [pros] Prosa. n. n. Magtanyag. Promulgate. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. adj. Prorogation. Prolongation. Sulat t¨²luyan. Propel. Pagtatakwil. Magpalagay. Promulgation. Bigkas. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. walang ayos. n. Bagay. n. lawig. [pr¨®mis] Prometer. Prophetic. v. maghayag. turing. conveniente. n. Propitiation. Prominent. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. n. Proprietor. n. marapat. n. [pr¨®mptitiud] Prontitud. [propagu¨¦cion] Propagacion. Nauukol sa hul¨¤. [pron] Prono. [prop] Puntal. burol. Pagtatanyag. k atotohanan. [pr¨®minent] Prominente. Dal?. Promptness = Promptitude. [prop¨®sal] Propuesta. v. Mangak¨°. Proper. Proscribe. Halohal¨°. Pahabain. katamtaman. Proprietress. n. n. bumigkas. v. Propagate. [prom¨®ntori] Promontorio. layon. apoyo. Prophet. Propitiate. asenso. adj. ihabl¨¢. pagsisiwalat. Promotion. Prophecy. adj. magbuy¨®. [propr¨¢iti] Propiedad. Sakdal. [pr¨®perti] Propiedad. Proportion. tendencia. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. [prompt] Sugerir. [pron¨¢uns] Pronunciar. insinuar. [prom¨²lguet] Promulgar. badya. Hab¨¤. n. n. [prop¨¦l] Impeler. tagal. Kasakdalan. [pr¨®fet] Profeta. reprobar. Propensity = Propension. Property. Padapa. n. [prom¨®t] Promover. Isakdal. lwat. itiwalag. Promise. adj. [pr¨®per] Propio. Proposition. Humul¨¤. Tulos. Pataan. adj. Prop.Prolixity. [pr¨®paguet] Propagar. v. Prose. n. Proportion. Propagation. Tungo. kaukul¨¢n. manghul¨¤. Prosecute. [prop¨®rcional] Proporcional. Prompt. v. [prop¨¢und] Proponer. Paunaw¨¤. madal?. palugid. v. Ayon sa nauukol. [prol¨®ng] Prolongar. veloz. adj. Prolong. [prop¨®z] Proponer. [pr¨®log] Pr¨®logo. Propension. [prop¨¦nsion] Propension. n. Pag aar¨¬. n. Prone. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. adj. adelantar. pasubsob. . Promontory. Prologue. Promise. [propr¨¢itor] Propietario. Prop. v. [pr¨®minens] Prominencia. prueba sa limbagin. Propitious. Propriety. Proscription. derecho de posesion. ar¨¬. n. Propeta. dilacion. suhay. v. Pagpapalubag ng galit. paghahayag. Prophesy. [pr¨®mis] Promesa. Itakwil. Prophetical = Prophetic. May-ar¨¬. Proportional. Katunayan. conciliar. v. Papaglubagin ang galit. Pangdur¨°. recitar. n. n.

prevenir. Kakamp¨ª. n. [prosp¨¦riti] Prosperidad. Lalawigan. [prau] Proa. nakausl?. [pr¨®spect] Perspectiva. Kabutihan ng lagay. Prostrate. Prosper. orgulloso. Provocation. Magtulak. adj. [prostiti¨²cion] Prostitucion. v. Magputa. Ma ingat. maglugmok. [prov¨¦rbial] Proverbial. Protuberance.Prosecution. [pr¨®spect] Mirar adelante. patutot. Tanaw¨ªn. n. [provok¨¦cion] Provocacion. handa. n. Sakdal. Proselyte. humillado. m aglaan. prudente. maghanda. Umaglah¨¬. katapangan. Protection. estipulacion. bukang-bib¨ªg. pa totohanan. [pr¨®sper] Prosperar. magbuy¨®. lwat. [prostr¨¦cion] Postracion. [pr¨®stitiut] Prostituir. mag-andukha. incitar. guminghawa. Proud. Prototype. magbigay ng kailangan. Tagapagsakdal. dilatacion. Prow. adv. manggalit. [pr¨®stret] Postrar. Nauukol sa lalawigan. handa. Protest. Mabuti ang kalagayan. Lingap. Aglah¨¬. pam amaga. laon. n. Provender. [pr¨®videns] Providencia. . Province. [pr¨®stret] Postrado. Prostitute. plano. Tapang. Protector. puta. n. & n. Samantal¨¤. adj. excitar. tumingin. papaglwatin. Provoke. bastimentos. habl¨¢. Prostitute. nagpapakabab¨¤. adj. Provision. Tutol. n. tagalingap tagakalinga . Prospect. pagkain. bukol. [prosiki¨²cion] Querella. Nangangayupap¨¤. mabait. pangakong matibay. Pagkain ng hayo p. [prov¨ªncial] Provincial. Providential. [protri¨²d] Empujar. n. Talag¨¢. Prospect. adj. adj. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. [protr¨¢ct] Alargar. v. [prov¨¢id] Proveer. kumupkop. prolongar. Prostitution. [prov¨®c] Provocar. saliente. [pr¨®vident] Pr¨®vido. v¨ªveres. Tagakupkop. Provincial. Proverbial. k¨¢yarian. [pruv] Probar. Protraction. felicidad. v. T¨¢nawin. Protestation. Baon. Prowess. adj. n. n. haza?a. laan. Nagkataon. kaginghawah an. mapagmataas. n. n. Banhay. [protest¨¦cion] Protestacion. [pr¨¢ud] Soberbio. patunayan. [prot¨¦ct] Proteger. v. lumingap. n. [proti¨²berant] Prominente. prevision. maagap. usl?. Protest. Magpangayupap¨¤. n. d? akalain. Tutol. n. n. Dulo ng sasaky¨¢n. n. n. v. Tumutol. circunspecto. [prova¨ªded] Con tal que. pamamayani. derribar. v. Prosperity. n. Kawikaan. [prot¨¦ctor] Protector. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. tagapag-andukha. humamon. dilatar. adj. Prostration. Provident. magsulong. magbudlong. Protocol. feliz. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. impeler. mapagmalak¨ª. n. adj. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. [prot¨¦st] Protesta. [pr¨®vins] Provincia. cuidadoso. experimentar. Bukang-bib¨ªg. altivo. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. abastecer. tumangkilik. [prot¨¦st] Protestar. ang tumututol. [protr¨¢ccion] Prolongacion. n. Protestant. Pahabain. n. Protuberant. Provisional. Ang unang martir. [prov¨¢iso] Caucion. Proviso. nauukol sa kawikaan. n. [pr¨¢ues] Proeza. adagio. providente. prominencia. v. Prosperous. kasabih¨¢n. Pasubal¨¬. Prosecutor. Protomartyr. Pagpuputa. s¨¢litaan. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. casual. Pangangayupap¨¤. laan. conj. andukha. Magtaan. tagal. [prov¨ªcional] Provisional. surtir. mapalad. [prot¨®martir] Protomartir. Nakaumbok. Umampon. Prospectus. Providence. n. Hab¨¤. Subukin tikman. [prot¨¦ccion] Proteccion. tagahabla. taga-ampon. n. kalinga. Proverb. hamon. [pr¨®stitiut] Prostituta. Protract. magingha wa. [pr¨®tocol] Protocolo. ampon. [prov¨ªsion] Provision. [pr¨®testant] Protestante. n. Provide. Masamang babae. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. v. v. Bumuti ang kalagayan. Protestante. v. Protect. papagta gal¨ªn. Pag-iingat. Provisionally. Protrude. adj. Umbok. protesta. v. [pr¨®verb] Proverbio. [pr¨®totaip] Prototipo. n. justificar. [provid¨¦ncial] Providencial. Provided. n. kaayon. adj. Pangsamantal¨¤. Prove. [proti¨²berans] Protuberancia. amparar. suministrar. Prostrate. dichoso. [pr¨®sikiutor] Acusador. Palal¨°.

madla. [pr¨²ning-juk] Podadero. mahinahon. Proximity. Prudence. Prudential. hinahon. Papintugin. Puddle. Tumiktik. mangun¨®t. n. arrancar. an g nagtitind¨¢ ng alak. Publicist. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. adj. [piuk] Vomitivo. lam¨¢w. patente. punuin ng hangin. n. [pr¨®csi] Procuracion. [pugn¨¦cios] Pugnaz. [pi¨²dchilist] P¨²gil. soplo. Sumuka. [piuer¨ªliti] Puerilidad. [pray] Espiar. pangapangalanan. [p¨¢blic] P¨²blico. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. Pruning-hook. Pseudonym. v. rapi?ar. Nauukol sa bag¨¤. n. karatig. n. n. n. [p¨²lpit] P¨²lpito. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. el com¨²n del pueblo. Ku mapon ng halaman. tila bat¨¤. Malapit. [piud¨ªsiti] Pudor. [piul] Piar. Paghahayag. n. [pugn¨®z] Nariz chata. n. v. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. Pucker. coger. m¨¢gtanyag. Salmo. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. n. Parang bat¨¤. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. [pr¨²dens] Prudencia. gemir. [p¨¢ker] Pliegue. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. [prud¨¦ncial] Prudencial. P¨²lpito. Kalagayang bat¨¤. mapagbasag-ulo. belicoso. Publicity. [pi¨²eril] Pueril. Puling. kabaitan. marunong manuntok. [pi¨²berti] Pubertad. dumaing. tabernero. [p¨¢blican] Publicano. [s¨¢lmist] Salmista. akl t ng mga salmo. mga tao. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. [p¨²li] Polea. kulub¨®t. [padl] Enlodar. Publish. Mangharang. maingat. maniil. [p¨²lset] Pulsar. Mabait. adj. Prowler. manubok. Hibik. inmediacion. Puddle. Puff. adj. estafador. [cho] Fuera! quita!. Pull. Pudicity. n. Lapit. [pablish] Publicar. n. [paf] Resoplido. discrecion. posadero. n. Pugilism. Hihip ng hangin. v. [pablik¨¦cion] Publicacion. cenagal. v. n. circunspecto. bumaltak. Pruning-knife = Pruning-hook. . n. n. Bayan. bumatak. Putik. Sumy¨¢p. bufido. Kabagungtauhan. Psalmist. libro de salmos. Psalter. Psychology. humibik. Proximate. n. Tumibok. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. latir. Pangpasuka. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. ilong na char¨¢t. n. Humila. v. Mamileges. da¨ªng. [p¨¢bliciti] Publicidad. [pr¨²dent] Prudente. balt¨¢k. Pshaw. Pulley. tanyag. Pullet. pagkatanyag. batak. v. Prune. Pry. Hayag. Pulmonary. Pulsate. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. babag. Maghayag. Sulong! al¨ªs! Puberty. enturbiar el agua con lodo. Public. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. [padl] Lodazal. n. Puke. juicioso. Pulmonic = Pulmonary. n. kapanig. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. Psalm. [procs¨ªmiti] Proximidad. Papagputikin. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. Hinh¨ªn hinahon. kun¨®t. Pugilist. n. man¨®k. Pug-nose. [p¨¢ker] Arrugar. hacer pliegues. kadalagahan. M¨¢nununtok. discreto. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. adj. Puerile. estiron. n. Puff. notorio. edicion. Pulpit. n. Prudent. bait. maingat. awit sa Pg. Public. Kal?. v. [p¨¢blicist] Publicista. [si¨²donim] Seud¨®nimo. Proxy. Dyos. mangulub¨®t. v. [pul] Tirar. Publication. Pugnacious. Suntukan. adj. [pul] Tir¨®n. basag-uler o. modestia. v. adj. [pr¨¢uler] Ladron. mag-ulat. int. adj. Puerility. labukawin. [paf] Hinchar. Pangalang d? tunay. Dumalaga. Puke. v. n. magsuk¨¢. procurador. Magnanakaw. ingat. [p¨²let] Polla. Pule. n. [s¨¢lter] Salterio. Pull. n. Pileges. Pagkahayag. t¨¢yuan ng nagsesermon. Hila. garrucha. kalapitan. Pucker. [piuk] Vomitar. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. [salm] Salmo. litaw. inmediato. awit simbahan. Maba¨ªt. Ba¨ªt. n. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. bumiwas. tulis¨¢n.Prowl. n. n. v. kalap¨ªt. biwas. acechar. may p¨¢tuluyang bahay. mahinahon. pagtatanyag. Char¨¢t. ciencia ¨® tratado del alma. n. Publican. [prun] Podar. [p¨¢blic] P¨²blico. lumbak. Palaaway. n. [pi¨²ling] Gemido.

Purgative. Pagdurog. n. d. [p¨²ndchent] Picante. l¨ªmite. [pi¨²riti] Pureza. [p¨¢nishment] Castigo. adj. Pursuance. n. Mahin¨¤. Nayon. pagdikdik. wagas. [parch¨¦s] Compra. ponche. ponche. n. n. n. n. [p¨²nctiual] Puntual. kahu lugan. corto de vista. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. Purport. sist¨¦. pulos. linisin. tibok. Purchase. [p¨²rgatori] Purgatorio. Purblind. n. [p¨²rgativ] Purgativo. n. adj. Pulse. Puncture. [pan] Equ¨ªvoco. [dahil sa kayamanan]. Purgatory. Pulse. magmungkah¨¬. S¨²lipin. malinis. n. robar. [parch¨¦s] Comprar. v. [parl¨®in] Hurtar. n. Magpalag¨¢y. v. saklap. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. n. Mapul¨¢. nais. formar una resolucion. [purdch] Purgar. sumundot. [panch] Punzar. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. Bugtong. acusar. banta. casto. v. nag-¨¢aral. n. Humabol. maglinis. [parpl] Purp¨²reo. Pursue. papagdusahin. hanggan. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. Pamimil¨ª. [poels] Pulso. Tuta. Purg¨¢. [pi¨²rifay] Purificar. M¨¢mimili. [p¨²nctiur] Puntura. lindero. dalisay. Mamil¨ª. Umulos. maaskad. palabir¨®. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. adj. n. adj. [p¨¢nchin] Punzon. [piurifik¨¦cion] Purificacion. pangbutas. cachorrito. Purchase. [pi¨²piledch] Pupilaje. Tuta. n. [p¨¢rlin] Viga. Purloin. v. adj. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. [pap] Cachorrillo. Purl. Purport. picante. munt?. adj. proyecto. penar. [poels] Pulsar. Puncheon. n. [parsi¨²ans] Prosecucion. Purgatoryo. [p¨¢rport] Designio. Punch. n. Pup. kaagapan. limpieza. [pan¨ªsh] Castigar. Buls¨¢. [p¨¢mpkin] Calabaza. limpiar. Purify. magtalag¨¢. Taganas. Banta. Purga. Anam¨¢n. Manyik¨¤. n. adj. [p¨¢pet] T¨ªtere. Purse-proud. v. [pars] Bolsa. [purdch] Purga. hangganan. v. n. Anghang. v. v. [p¨²nster] Jugador de vocablos. n. kalinisan. n. Purse. Ganap sa oras. bumutas. limpio. Puny. . adj. Maparurusahan. [puls¨¦cion] Pulsacion. [p¨¢pi] Cachorro. Purple. Pungent. continuacion. v. n. Punch. panukal¨¤. designio. n. latido. dumikdik. [parl] Murmullo. panukal¨¤. [p¨²ndchensi] Acrimonia. purgante. horadar con punzon. pangsurot. ¨¢spero. Purification. Purse. [p¨¢rpos] Proponer. [pan¨ªshabl] Punible. [p¨¢rcheser] Comprador. castidad. Puppy. [parsi¨²] Perseguir. Umum¨ªt. askad. [panch] Punz¨®n. [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. magnakaw. n. [pamp] Bomba. [piur] Puro. kib¨®t kab¨¢. Punctual. limpiar. dumur¨°. Punishment. [p¨¢rblaind] Miope. Parusahan. Tibok. Dumurog. Pure. Punishable. kadalisayan. n. n. peque?o. n. Purity. n. tenor de algun escrito. n. Puppet. adj. saksak. Purpose. Kawagasan. mu?eco. v. Punter. Parusa. malab¨° ang mat¨¢. n. [pars] Embolsar. designar. [purgu¨¦cion] Purgacion. Paglilinis. Pupilage. Dur¨°. exactitud. [pi¨²ni] D¨¦bil. pook. n. hak¨¤. Pagkakasunod. dichero. Purgation. purificar. Linisin. [p¨¢rport] Significar. maagap. exacto. adj. Pangbutas. Ipamulsa. magtakda. Pangdur¨°. chiste. Lagaslas [ng batis]. n. Purge. sentido. masaklap. [parpl] P¨²rpura. Purpose. [p¨¢rpos] Intencion. Damit na kulay pulang-dug?. Pulverization. Nas¨¤. Alagad. n. Pulverize. n. Alinsunod. Punctuality. Pumpkin. [p¨²lveraiz] Pulverizar. Pagpurg¨¢. pena. supot. Magkahulugan. Purlieu. mercar. Kaganapan. mordaz. mamuntot. Purge. Pupil. seguir. Purchaser. Pump. Purgah¨ªn. Pun.Pulsation. M¨¢nanay al. ayon. Pursuant. v. Puls¨®. Kalabasa. nakapupurg¨¢. Maanghang. dusa. Punish. Pumuls¨®. Sistidor. Punster. Bomba. [p¨¢rliu] Comarca. v. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. Palal¨°. Pungency. n. kut¨®g. Purple. manun¨®d. Purlin. sugat.

Dwag. cuadrado. [p¨¢rviu] Condicion. Manulak. buti ¨® sama. Quaint. [cuent] Pulido. Putrid. Put. Ming. Quack. n. [pi¨²rulent] Purulento. masir¨¤. Rigodon. n. [pi¨²trifai] Pudrir. [cu¨¢c] Curandero. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. [cadr¨ªl] Contradanza. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. embrollo. sur¨¬. [pus] Pus. nauukol sa kurism¨¢. Quadruped. tawag sa pus¨¤. malab¨®n. enigma. [push] Empujon. hoguera. Aapating gilid at panulukan. colocar. sira. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. Pustule. grano. v. kahig ng salitaan. n. k¨¢sunduan. [pazl] Embarazo. Sagabal. Push. Ikaapat na p¨´. Quadragesimal. v. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. [p¨¢iromansi] Piromancia. Maglagay. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. tab¨ªl. etc. adj. n. mangatal. mag bigay. adj. [cuel] Codorniz. perplejidad. Manggagamot na d? nag-aral. Purvey. Sats¨¢t. kapansanan. v. kaguluha n ng isip. n. tiritar. n. habladur¨ªa. Pag-ur¨¬. H¨ªkain. Putrefaction. Munting kaha na sisidlan. Mapagsimula. v. Pyrotechny. [p¨ªgmi] Pigmeo. maigi. n. Ang ikapat na bahagi ng anoman. [pi¨²trid] Podrido. [cuec] Temblar. Puss. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. Kurism¨¢. exquisito. Pyx. Humuning parang pato ¨® itik. Quail. Push. Pussy = Puss. Bul¨®k. sagas¨¤. [put] Poner. n. Purulent. lumito. adj. [pus] Voz de cari?o para el gato. Panglito. n. [pazl] Acertijo. may nan¨¤. Parisukat. kadunguan. rigodon. estrechar. v. n. Quake. cobarde. Quaker. [pazl] Embrollar. v. adj. bugtong. Lumbak. Kadwag¨¢n. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. [push] Empujar. [p¨ªzon] Pit¨®n. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. n. n. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. May apat na paa. Mabulok. [pics] P¨ªxide. n. Pusillanimous. Ang may apat na sulok ¨® panulukan. Lumagok. [parv¨¦] Proveer. n. adj. Putridity. Putrefy. Purview. bugtungan. enredar. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. corrupcion. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. Pagkabulok. adj. Quadragesima. Quadrangle. n. abastecer. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. dung?. v. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. maghanda. Quadrennial. n. adj. [cu¨¢gmair] Tremedal. unano. pagkasir¨¤. paghabol. adj. Quaff. persecucion. Papag-apating ibayo ¨® doble. Puzzle. n. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. Mainam. katakutan . Malat¨¬. [p¨¦stiul] P¨²stula. Quadroon. Puzzle. pinineo. [cu¨®dret] Cuadro. Quadruple. magbaon. Magtaan. Pushing. Quagmire. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. Quadrate. Quackery. n. [cu¨¢gui] Pantanoso. manglito. Bukol. n. Habol. n. timidez excesiva. adj. n. estipulacion. confundir. Nagnanan¨¤. Quadrille. Pus. Pyromancy. n. adj. Quadrilateral. Python. cop¨®n. Saw¨¢. Kabulukan. n. Mangin¨ªg. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. tabig. Quadratic. adj. corrompido. Q Quack. n. Nan¨¤. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. Pursy. [parsi¨²t] Perseguimiento. Manggul¨®. man abig. [p¨²shing] Emprendedor. Makaapat na ibayo ¨® doble. Siga. esfuerzo. Pygmy. . n. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. Quadruplicate.Pursuit. rumagas¨¢. maglapag. mangaykay. [p¨¢ir] Pira. Tulak. n. Pug¨°. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar.. Puzzle. Quaggy. Pandak. materia p¨²trida de las ¨²lceras. K¨¢yarian. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. Pyre. Qualification. pudrirse. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. n. Karunungan sa mga kwites. [cu¨¢c] Graznar como un pato. v. lumiga lig. Pusillanimity. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. suministrar. managas¨¤. v. mangaligk¨ªg. adj. Nauukol sa parisuka t. arbularyo. n.

matar la lumbre. [cu¨®nderi] Incertidumbre. el sitio de donde se saca piedra para labrar. M¨¢ninibag ng bat¨®. [cuin] Reyna. Kwarentenas. [cu¨®rrel] Re?ir. duda. [cu¨¦schoner] Inquiridor. Patiningin ang tinig. Quietness. v. ramera. Quality. anular. Quinquennial. Pumatay [ng ilaw. [cu¨ªkli] Con presteza. palatanong. Quarterly. Pinsalain. pelear. preguntador. kaiba. Questioner. [cuin¨¢in] Quinina. n. nakayayamot. Query. k¨¢gali an. Quarrel. [cu¨¢mish] Desfallecido. Nakapag-aa linlangan. [cuench] Apagar. Bagay. v. [cu¨ªzi] Nauseabundo. Tahimik. suriin. adj. tagatanong. tanong. Pal¨¢isipan. [cuilt] Colcha. n. n. [cu¨ªkn] Acelerar. n. Quinine. Querist. Reyna. n. Masamang babae. v. adv. adj. adj. pa ngayupapain. n. Ikapat na bahagi. Paniniyasat. timaw¨¤. pananaliksik. sup¨ªlin. [cu¨ªcsilver] Azogue. n. walang im¨ªk. pendencia. Apat¨ªn. Palaaway. [cuic] Veloz. Questionable. Quid. quimerista. sospechoso. Quicken. talunin. [cu¨®rri] Cantera. [cu¨¦riuloes] Querelloso. Tagasiyasat. inquisicion. Asoge. pag-aalang¨¢n. rid¨ªculo. Twing ikalima ng ta¨®n. Uriin. Nakaaalibadbad. Tan¨®ng. Dal?. trimestre. adj. Quandary.Qualify. desmayo. derrogar. mercurio. n. [cu¨¦stion] Cuestion. daigin. [cu¨®rtet] Cuarteto. Quarrelsome. Quicklime. [cu¨¢itnes] Quietud. adj. Kulch¨®n. adj. n. Makipagbasag-ulo. adj. haring babae. Pasukuin. Quill. abrumar. Quiet. makipag-away. Quiescent. Basag-ulo. [cuir] Raro. tiwasay. Quarter. Lupaypay. Queer. Quantity. Pakpak [na panulat]. Quench. pregunta. n. bawa't tatlong bwan. away. adj. [cu¨¦ver] Gorgoritear. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. problematico. n. Quicksilver. Papagmadaliin. patutot. T¨ªbagan. k¨¢alitan. pronto. Query. Mapagsiyasat. nakapaghihinal¨¤. Qualm. Kalidad. maliks¨ª. [cu¨®rter] Cuartear. sociego. v. urgir. Quietude = Quietness. adj. papag-apatin. [cu¨ªnzi] Angina. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. trimestralmente. n. likas. invalidar. Querulous. n. Quell. [cu¨®rrel] Quimera. [cu¨®ntiti] Cantidad. [cu¨®lifai] Calificar. [cuam] Desfallecimiento. adj. Quaver. lijero. Magtanong. Putol na maskada. ri?a. Quean. ikwartel. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. Twing ikatlong bwan. [cuin] Mujercilla. [cuorant¨ªn] Cuarentena. interrogacion. panglulum¨®. Panglulupaypay. [cuai¨¦sent] Quieto. Question. [cu¨®rter] Cuarto. n. n. pregunton. Mwelye. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. tranquilo. Matalin¨°. adv. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. pag-uusig. Quick-witted. n. kakatwa. babag. postrar. Quilt. n. palatan¨®ng. makipagbab¨¢g. [cu¨¦ri] Preguntar. n. n. n. v. apoy ¨® su nog]. la propiedad natural de una cosa. Quick. [cuil] Pluma [para escribir]. p aghanap. n. Mapagsakdal. extravagante. Katwa. Tahimik. [cuosh] Fracasar. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. v. acuartelar. Kinina [gamot]. Queasy. Katahimikan. cuartel. Quibble. tumanong. . [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. n. n. Quest. asawa ng har¨¬. adj. [cu¨®liti] Calidad. papagmaliksih¨ªn. Quickly. v. v. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. n. Quarantine. Agam-agam. kapahingahan. Dami. l¨¢nguido. Quarry. hadlang¨¢n. [cu¨ªclaim] Cal viva. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. Apog. matulin. descansado. n. labing limang m inuto. Quarryman. Quay. lum¨®. extinguir. [cuey] Muelle. mapagbasag-ulo. fastidioso. n. trinar. extra?o. Quash. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. [cuel] Subyugar. Quarter. v. daung¨¢n. mapagsumbong. Quartet. walang kib?. [cu¨¢it] Quieto. n. ur¨¬. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. kwartel. [cuest] Pesquisa. Quarrel. asunto. Qualmish. Madal?. Quincy. Queen. [cu¨ªrist] Inquisidor.

primitivo. Laban¨®s. resplandeciente. Rag. n. Quits. Maingay. kumisap. Racing. [ar] R (ere). [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. Araw-araw. angkan. pagbanggit. Maant¨¢. Kabayong pangkarera. n. [redch] Rabia. Ningning. [r¨¢dish] R¨¢bano. Bibinga. n. [rabl] Gentuza. p¨¢sabsaban. habih¨¢n. pago. [cu¨ªver] Temblar. relumbrar. s¨¢palarang lar?. [cuot] Citar. n. n. Agpang na salaysay. Rabbit. [cu¨ªz] Burlar. R R. n. feroz. v. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. v. n. [r¨¢dical] Radical. v. adj. Tungayaw. n. maalingawngaw. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. kisap. pordiosero. n. n. kabayaran. Limah¨ªd. [rag] Trapo. Race. [r¨¦dians] Brillo. gan¨¢p. esplendor. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. pamunas. Rabid. Tumuya. Rafter. Tahilan. [cu¨¢ir] Coro. Dati. Koneho. karera. Quip. Quiz. Raft. Rack. [cu¨ªp] Sarcasmo. umpukan. Race. Pagtukoy. magalit. dusta. [r¨¦ser] Caballo de carrera. Quintet. int. Radiate. kagu kaingay. Raffle. [r¨¦sing] Carrera de caballos. mano de papel. gulagulanit. encolerizarse. [r¨¢diant] Radiante. n. [r¨¦si] Rancio. mendigo. Kintal ¨® sangdaang libra. n. n. pasakitan. panghabi . [cu¨ªver] Aljaba. manuks¨®. Basahan. n. lubos. ambag. Quondam. n. [r¨¢fter] Viga. mangilabot. Radius. [r¨¦dioes] Radio. adj. Racket. Ripa. Poot. mabang¨ªs. Ragged. n. Radiant. pesebre.Quintal. Rabbet. Radiance. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. [raft] Balsa. [r¨¢bi] Rab¨ª. Quoit. Lah¨¬. adj. kintab. [re¨ªz] Raza. ukol na hulog [sa pamimilak. kislap. Raketa ¨® panghampas ng bola. [rafl] Rifar. brillante. [ragm¨¢fin] Andrajo. magsapalaran. [r¨¦diet] Centellear. v. tumakb¨® ng matulin. libertar. gul¨®. Kumarimot. Racer. almadia. v. canalluza.] abuloy. mag-init. p¨¢tulinan ng kabayo. Radish. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. carrera. n. afligir. andrajo. n. [cu¨ªtans] Finiquito. Mak¨¢lima. v. expresion aguda y picante. lum¨¤. adv. n. bullicioso. Mapusok. Quire. Racy. [cu¨®it] Tejo. v. Kumislap. v. Quip. [cu¨ªntet] Quinteto. Paw¨¤. Karrera ng kabayo. Rage. Gur¨®. makintab. [cuot¨¦cion] Citacion. casta. Magripa. adj. Rack. Quite. sikat. [redch] Rabiar. n. Quotation. echar rayos. n. [cu¨ªntal] Quintal. [r¨¢gued] Andrajoso. Radiation. Koro. Tuya. [cu¨¢it] Totalmente. sudlan. Maningning. manuya. adj. [cu¨®ndam] Antiguo. n. Quotidian. kulumpon. n. Bals¨¢. [rafl] Rifa. Tapus na! Quittance. [cuerc] Pulla. Ragmuffin. rabino. uy¨¢m. [rabid] Rabioso. n. Rackety. Quiver. desempe?o. [rac] Tormento. p¨¢tulinan. maliwanag. n. rueca. Palayain. [cu¨®ta] Cuota. [radi¨¦cion] Radiacion. [cu¨ªp] Zaherir. n. enojarse. Sisidlan ng pan¨¤. Rabble. n. [cuot¨ªdian] Cotidiano. [cuits] En paz!. pulos. [rac] Atormentar. Sap¨¢t na bilang. tumukoy. Magbir?. Kat¨²usan. adj. Pahirap. recompensa. chulear. Manginig. Limah¨ªd. Quintuple. Rabbi. [cu¨®ting] Citacion. satirizar. Rage. p abayaan. n. Quit. estremecerse. adj. kakan¨¢n ng hayop. [r¨¢ket] Raqueta. Kwota. makislap. hirap. umuy¨¢m. Sinag. v. Bunton ng tao. unah¨¢n. pag-iinit. adj. Quote. Raffle. n. enojo. dolor. Quorum. n. [r¨¢keti] Ruidoso. Pahirapan. ira. Quoting. R (ra). Mapoot. [r¨¢bet] Ranura. semidiametro. galit. [cu¨®rum] N¨²mero competente. . tukoy. n. n. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. Banggit. Radical. Quirk. confusion. [r¨¢bit] Conejo. Quota. enteramente. cita. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. trapiento. Quiver. pulubi. v. baraunda.

[rankl] Enconarse. Maingay. mag naknak. v. n. n. humanay. [rambl] Vagar. carril de los caminos de hierro. d aang bakal. inflamarse. [r¨¦lrod] Ferrocarril. [rek] Rastrillar. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. poot. Pang-uumit. n. [re¨ªd] Invasion. la uva seca. v. Baketa. clase. n. pangalahig. escudri?ar. Ranger. Tuktok. Rainbow. adj. [rep¨¦cioes] Rapaz. Rampant. v. n. Paglusob. Ramish. [r¨¢nsac] Saquear. [rant] Decir disparates. Rake. Ramble. n. Rainy season. uma yos. pumisa n. [randch] Fila. mataba . [re¨ªl] Rail. v. ventura. Range. irritarse. [re¨ªn] Llover. a yos. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. rebuscar. pagtatanim. tumungayaw. n. Riles. Pagsangahin. . v. n. [ranch] Torcer. [rank] Fila. Hadlangan. [rap] Golpe ligero y vivo. kalahigin ng kalay kay. v. bumuhat. taas. n. Tupang lalake. Ranter. Maant¨¢. M¨¢nanalalakay. alzar. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. Rainy. Han¨¢y. Rant. Pananalakay. [re¨ªs] Levantar. pomposo. pangalaykay. Rain. linea. andar ocioso. barandilya. n. v. ensalzar. tay?. Rap. [r¨¦ndcher] Colocar. Ilihis. adj. n. Umulan. Palatungayaw. [rambl] Correr¨ªa. [rap¨¢siti] Rapacidad. injuriar. v. Raiment. n. palababahan. malikot. v. Ulan. Ram. [re¨ªn] Lluvia. Rank. calidad. maantot. Ant¨¢. Baketa ng bar¨ªl. desacierto. hilera. Railroad. Rail. Ramble. Pasas. ibuny?. Galit. magalit. Malag?. Rankle. Magsalita ng kalaswaan. rancio. tawanan. lumaboy. colocarse. Rapacious. tirria. itaas. siyasatin. n. rampante. [r¨¢nkor] Rencor. [r¨¢nsid] Rancio. mag-ayos. Ramification. Rancidity. Bahag-har¨¬. n. v. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. [r¨¢li] Reunir. v. adj. hilera. [rank] Lozano. ordenar. Tumuktok. Rapacity. n. Maghanay. v. [r¨¦ni] Lluvioso. casualidad. Rally. orden. Malans¨¢. encono. n. Rammer. n. manglalait. n. ilisya. n. [ransom] Rescate. Rake. salik sikin. pag kaginoo. f¨¦tido. Raise. hiyain. Railway = Railroad. Rampart. adj. adj. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias. Rap. [rap] Golpear. exuberante. [r¨¢ndom] Desatino. Ramify. [r¨¢mifai] Ramificar. n. Tren. sama ng loob. iba ngon. pillar. mapo¨®t. Kalaykay. baranda. Ligaw. [r¨¦ment] Ropa. v. n. Tagul¨¢n. antepecho. [rek] Rastro. burlarse de alguno. kasuutan. [r¨¢mrod] Baqueta. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan. murmurador. Ranch. v. Raider. Maul¨¢n. n. Ransom. Rain. magnanakaw. Raisin. n. v. Tubos. Ransack. [rezn] Pasa. elevar. [r¨¢mpart] Muralla. lumait. Mag-init. [r¨¢mpant] Exuberante. f¨¦rtil. [r¨¢nter] Pedante. Rancid. carnero padre. ayos. Magpagalagal¨¤. maniil. n. Random. promover. ridiculizar. b¨²ngangaan. Rank. itanghal. orden. [r¨¦ler] Maldiciente. ur¨¬.Raid. Rail. magsang¨¢. grado de dignidad. Manulak. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. mabah¨°. Ram. pagsalakay. Mang-uumit. replegar. Railer. suling. [rans¨ªditi] Rancidez. rastrillo. mayabong. n. n. Tumipon. recoger con rastrillo. [r¨¦der] Merodeador. n. Ramrod. lagay. Makar¨¢s. Ranger. Pagsasang¨¢. Pamit. Tumub¨®s. tumang¨¢. Kumalaykay. pagka kataon. [ram] Morueco. [ransom] Rescatar. [ram] Impeler con violencia. adj. vestido. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. Rancor. dislocar. Han¨¢y. Kut¨¤. ur¨¬. Magtaas. Mangloob. Ransom.

Kalabnawan. Rapture. v. valor. [re¨ªz] Arrasar. Ravine. n. embrollar. [rev] Delirar. mang-agaw. rareza. Hiw¨¤. may katwiran. pagnanakaw. borrar. nangangalirang. May matwid. kadalangan. Ab¨®t. extirpar. kalat¨ªs. aprobacion. manggagahas¨¤. Rapier. Mabil¨ªs. [rat¨ªn] Ratina. Pangloloob. Mangbabasa. n. Rash. n. Um¨¢bot. llegar hasta. Readable. [r¨¢dzer] De mejor gana. adj. forzador. Rawness. m¨¢nanakmal. Rat. mangdadahas . Pangdadahas. Ratify. n. Pangkatkat. Rapine. sarpullino. n. n. kasiraan. [rid] Leer. panggag ahas¨¤. enmara?ar. ur¨¬. n. [ret] Tasar. [r¨¢vishment] Estupro. adj. [r¨ªder] Lector. Pawiin. Ravisher. Mahibang. v. [rasp] Raspar. Reach. Pagtataanan [ng babae]. Rapturous. n. Magul¨®. zumbido. Rate. escofinar. madalang. prontitud. Mangdadagit. kaya. destruir. n. manir¨¤. Rase. Tibag. Rayless. matakaw. [ret] Tasa. Rasure. precio. enfurecerse. kaukul¨¢ng bahagi. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. v. manggahas¨¤. Padalosdalos. escaso. adj. matulin. orden. . adj. Subal¨¬. Rawboned. Rapidity. kamangamanga. [rash] Roncha. Ang nagtaanan [ng babae]. magalit. pagtataan¨¢n ng babae. Rarity. adj. apreciar. [r¨¦pier] Espad¨ªn. arrebatar. [r¨ªdibl] Legible. Rashness. Ratification. escofina. [r¨¢tifai] Ratificar. [r¨¢pid] R¨¢pido. n. Ravenous. Paglabanan. bub¨®t. sariw¨¤. Lagit¨ªk. nakaw. papagtibayin. tibay. magus¨®t. [r¨¦zor] Navaja. [r¨¢vnes] Voraz. mapoot. v. tab¨¢k. v. [r¨¢vedch] Saquear. pagkaka anga. n. Raw. Reader. Rapidness = Rapidity. v. estupro. Rasher. tragon. Rationality. n. velocidad. n. n. Daluhong. Read. mag-ab¨®t. matw¨ªd. Rate. Kagilagilal¨¢s. adv. Uw¨¢k. malikot. obrar rec¨ªprocamente. Rave. Yantok. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. valuar. Ravage. Dagit. Rarify. [rez] Raer. Kabubut¨¢n. Bil¨ªs. Rattan. [r¨®nes] Crudeza. [rasp] Raspador. kapangahasan. Rasyon. madal?. tulin. Pagtataan¨¢n [ng babae]. pangdadahas. n. [r¨¢rifai] Rarificar. pawiin. n. Mangloob. rapto. [r¨¢shnes] Temeridad. Razor. borrar. Rash. Ravishment. sumapit. halag¨¢. [r¨¢visher] Estuprador. [r¨¢riti] Raridad. precipitado. Raze. Bungang-araw. florete. adj. n. Ravish. bribon. dal?. [ravl] Enredar. maniil. adj. Hilaw. n. [r¨¢vish] Estuprar. destrozo. razonable. v. Rasp. Ravage. halagahan. membrudo. Daga. raedura. [ro] Crudo. Pay¨¢t. Pagtibayin. [r¨¦les] Sin brillo. burah¨ªn. Rare. Tasa. Tasahan. [rat¨¢n] Rot¨¦n. [ratl] Rechino. [roep] Fuerza. [r¨¢cional] Racional. v. n. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. n. m¨¢s bien antes. [r¨¢vedch] Saqueo. robo. v. Raven. [r¨¢pin] Rapi?a. [rat] Rata. rega?ar. bago. v. Katangian. pagkain. pasmoso. [re¨ª] Rayo [de luz]. [racion¨¢liti] Racionalidad. Ravel. [revn] Cuervo. Ration. panggagahas¨¤. liwayway. adj. sagas¨¤. [r¨¢cion] Racion. Nababasa. palamara. n. [rich] Alcance. Rarefaction. Isang ur¨¬ ng kayo. [rich] Alcanzar. [r¨¢scal] P¨ªcaro. audacia. extender. v. ¨¦xtasis. n. fuerza. v. adj. Rather. n. uw¨¢y. ayos. Katkat. pillar. d¨ªcese de la carne viva. clase. maginit. kahilawan. n. manutnot . Sandata. Walang ningning. n. [r¨¦siur] Raspadura. v. n. kikil. Rapid. Lipulin. Rasp. Patibay. Bihir¨¤. talab¨ªs. Ray. Rattle. [r¨¦vin] Barranca. n. Sinag. liks¨ª. [r¨®-bond] Huesudo. Rascal. n. Kumatkat. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. [rash] Arrojado. pasmo. adj.Rape. deshilachar. utas¨ªn. [rer] Raro. kumikil. Ratteen. n. n. veloz. Buhaghag¨ªn. [r¨¢ptiur] Rapto. n. React. Tampalasan. Pagkaayon sa katwiran. Magtaanan [ng babae]. Reach. Rational. Labaha. Bumasa. pabiglabigla. alargar. [r¨¢sher] Lonja. [ri¨¢ct] Rechazar. burahin. maliks¨ª.

[ric¨ªt] Recibo. Sumaway. tangg¨ª. causa. Pabaya. alejamiento. calcular. Recantation. n. Pagmamatwid. . adj. Pagligp¨ªt. n. Salaysay. makipagtalo. Real. sariwa. Ready. Reasonable. fresco. n. mutuo. v. n [r¨ªping-juk] Hoz. [ris¨¦cion] Retirada. n. mag-als¨¢. sangh?. sublevarse. [recant¨¦cion] Retractacion. pronto. pangangatwiran. [ric¨®l] Revocar. sublevacion. volver atr¨¢s. karakaraka. gaw¨ªn. Rear. luego. [r¨ªrgard] Retaguardia. Kaharian. n. Rebus. Mang-aani. Reck. umayaw. Reciprocal. Really. magdilidil¨¬. narrar. pagsalubong. Rebut. Reciprocity. Recipe. umurong. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. Pag-urong. pananalaysay. Recall. adj. Katwiran.Readily. [rializ¨¦cion] Realizacion. tumuus. Tunay. Maagap. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. Magmatwid. Recent. [ri¨¢liti] Realidad. totoo ng¨¤. n. Ag¨¢d. n. Mag-ingat. n. v. adj. [ribi¨²k] Reprender. adj. recibo. [rib¨¢t] Repercutir. sumahod. [ric¨ªd] Retroceder. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. Mapanghimagsik. [ric¨¦pcion] Recepcion. aceptar. v. Reason. muling pakita. n. [rib¨¦lion] Rebelion. n. Reciprocate. efectuar. Reap. Buhayin ang loob. [r¨ªzoning] Raciocinio. mangatwira n. buhayin. fundamento. Tunay ng¨¤. kumwent¨¢. adj. tumalikwas. Rebel. Pagtanggap. Tagatanggap. Panghihimagsik. Receptacle. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. [r¨¦cles] Descuidado. adv. Bugtong. adj. Reckless. Bantay sa hulih¨¢n. v. itaas. kayayar¨¬. Kapangyayari. kasangkapang panahod. indiferente. v. [recn] Contar. motivo. talikdan. [r¨ªalaiz] Realizar. tinatanggap. [r¨¦di] Listo. Magbulay. Reckon. v. ang nanghihimagsik. Reseta. acogida. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. v. Isagawa. alzarse. urong. [ric¨ªv] Recibir. Salaysay. disputar. Magkatugmaan. n. Manghimagsik. Recitation. Reappear. verdadero. Reanimate. pag-ilag. katotohanan. n. walang bahal¨¤. Recess. raciocinar. rechazar. [ri¨¢lm] Reyno. [rim] Resma. ang tumatanggap. adj. sahur in. & n. [r¨¦dili] Prontamente. [r¨ªsent] Reciente. handa. v. babasah¨ªn. [ris¨ªvabl] Admisible. verdaderamente. lilik. pananalaysay. Rebuff. Umurong. Rebound. discutir. Saway. v. n. [r¨ªr] Levantar. pangusapan. v. [r¨ªbas] Acertijo. [r¨ªses] Retiro. na sa katwiran. Reception. v. Pagkatanggap. [rib¨ªld] Reedificar. anular. Umayaw. revuelta. Recede. Recapacitate. Realm. Rebuke. nuevo. Rebellious. adj. Magbalik-loob. [rec] Cuidar. Reason. [rib¨¢und] Repercutir. May katwiran. admitir. Recital. manggagapas. Resma. Receive. Realize. alisan ng bis¨¤. Rebuff. v. n. Receivable. alzar. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. [ric¨¢nt] Retractarse. Ream. Karit. v. n. Recession. v. ganap¨ªn. [r¨ªli] Realmente. [rib¨¦l] Rebelarse. bago. Realization. [ris¨¢it] Recitar. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. Udlot. Manalays¨¢y. Rebellion. Reality. Umudlot. muling sumipot. Recipient. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. n. Recite. Umani. v. tanggapin. v. n. itigil. [rib¨¢f] Rechazar. pagtalikw¨¢s. [r¨ªper] Segador. v. pag-ayaw. v. Rebuild. tumangg¨ª. Reading. denegacion. [ris¨¢ital] Recitacion. [ri¨¢nimet] Reanimar. Bumilang. [rizn] Razonar. adj. n. desistir. Receipt. Reaper. [ris¨ªproket] Reciprocar. adv. Reasoning. Sisidl¨¢n ng sukal. mabahal¨¤. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. n. desdecirse. Rebuke. v. dahilan. totoo. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. v. [r¨ªding] Lectura. Baguhin. Pagbasa. n. [rib¨¦lioes] Rebelde. bugtungan. Katunayan. n. Ibangon. alsah¨ªn. tumangg¨ª. numerar. v. [r¨ªzonabl] Razonable. [risit¨¦cion] Recitacion. Tumanggap. n. n. walang ingat. [risipr¨®siti] Reciprocidad. Recant. Rearguard. Matatanggap. [rip] Segar. Umurong. hatol. [ris¨ªpient] Recipiente. [rizn] Razon. [r¨ªal] Real. gumapas. saway¨ªn. [rib¨¢f] Repercusion. Pagsasagawa. Pagbabalik-loob. referir. Reaping-hook. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. hacer el agosto. bawiin. Mul¨ªng lumitaw.

Itala. diversion. v. [r¨ªcriant] Cobarde. Mul¨ªng husayin. n.] paggal¨ªng sa sakit. Recumbent. retroceder. kagantihan. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. Tumbong. Mababaw¨¬. adj. [r¨¦ctum] Recto. [ric¨¢unt] Referir. n. n. n. Tagubilin. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. Recommendation. Tag?. Reconciliation. entretenimiento. bumaw¨¬. archivo. pusil¨¢nime. ipagbilin. Recriminate. pag-abuloy. Record. [ric¨®rd] Registrar. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. twirin. [r¨¦ctifai] Rectificar. pagb ayaran. contar de nuevo. v. n. Dwag. n. retirado. gumal¨ªng. [recl¨¦m] Reclamar. recoger. Recompense. n. adj. Rectitude. [ric¨®rder] Registrador. bulaying mul?. maipakikisu y¨°. oculto. Alalahanin. Mabaw¨¬. tandaan. Rectify. reminiscencia. kawal na dagdag. indemnizacion. Pagkakasund?. magsumbong. Gantihin. paghakalata. L¨ªbang an. Gant¨ª. Rector. rescatar. [r¨¦coning] Cuenta. umurong. n. katuusan. n. Recreate. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. archivero. v. n. [r¨¦ctitiud] Rectitud. kilalanin. Recollect. [ric¨®verabl] Recuperable. [recomend¨¦cion] Recomendacion. bawiin. Kumilala. Recommence. Rectorship. Nakasandal. [recl¨¢in] Reclinar. Pagbabalik. Recreative. n¨¢tatag¨°. Dilidiliing mul?. v. Recluse. Pagsisisih¨¢n. Recompense. Banggitin. Matwid na guhit. v. Sumandal. Recover. isaul¨¬. saliksikin. pakisuy¨°. Reconsider. pag -alala. [ric¨®rs] Recurso. Magsisih¨¢n. Recount. reformar. calculacion. k abayaran. Recommend. Rectilineal. Recuperate. [ricr¨ªminet] Recriminar. Makipagkasund?. divertir. recuerdo. ¨¢liwan. Rectum. Ipagtagubilin. p agk¨¢alala. T¨¢laan. pasatiempo. v. kasundu¨ªn. tipunin. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. v. matatakut¨ªn. n. n. m uling isipin. [r¨ªcriet] Recrear. m¨¢isaul¨¬. Recruit. Tagapagtala. nakahilig. Record. recostarse. Recognition. [ric¨®il] Recular. upahan. v. Pagtutw¨ªd. Recreant. [ricri¨¦cion] Recreacion. Itayong mul?. Pagkakilala. Rector. reclinado. salaysay¨ªng mul?. kalugodlugod. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. [ricri¨²t] Recluta. Recognize. v. [r¨¦consail] Reconciliar. n. v. reparar. Maipagtatagubilin. v. Recreation. n. n. Umudlot. v. [recol¨¦ccion] Memoria. Recruit. auxilio. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. [ricri¨²t] Reclutar. Recrimination. Pasimulan ul?. Recluse. humalata. kwenta. adj. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. Bilang. Maglibang. gaw¨ªng mul?. Paggaling. Recoil. v. upa. Pagkarektor. [r¨ªcrietiv] Recreativo. v. punong par¨¨. Reconnoitre. . v. baguhin. Reconstruct. Recovery. Mabaw¨¬. Nakalilibang. secreto. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. singilin. derechura. adj. Taong hiwalay sa kapw¨¤. Magdagdag ng kawal. adj. [r¨¦cord] Registro. convalecencia. [r¨¦compens] Recompensar. tagapagtanda. v. v. [r¨¦ctor] Rector. [riki¨²peret] Recuperar. pag-dulog . [recom¨¦nd] Recomendar. recordar. ipakisuy¨°. repeticion. Bagong kawal. pag-ulit. Alaala. Reconcile. adj. corregir. acusarse mutuamente. bayaran. encerrado. ay usin. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. Itwid. Twid. Recollection. Rectification. [riconstr¨¢ct] Reedificar. lihim. Nakukulong. [rik¨¢mbent] Recostado. [recon¨®iter] Reconocer. Reclaim. Recoverable. [r¨¦compens] Recompensa. [r¨¦cognaiz] Reconocer. alala.Reckoning. [recol¨¦ct] Acordarse. v. adj. Rectory. satisfacer. Tumutol. adj. [ricli¨²s] Recluso. n. K¨¢wanihan ng rektor. n. v. bayad. kur¨°. recuerdo. anales. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. n. v. Recorder. Recline. corregir. Recompose. deleitar. Recondite. Recommendatory. husayin. [r¨¦ctorship] Rectorado. [ric¨®ver] Recobrar. v. encomendar. katwir¨¢n. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. Kilalanin. magsay¨¢. pangparaan ng panahon. Recourse. napipiit. agradable. humilig. mag-aliw. itanda. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. n. n.

Sinag. bagong saklolo. Redouble. adj. Bumanggit. Pagbabago. kasaganaang lubha. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. [rid¨¢und] Resaltar. Pul¨¢. adj. adj. kulan gan. [r¨¦dish] Bermejizo. Reflective. pagbabawas. twitw?. kakilakilabot. n. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. Manganinag. pakinisin. Mababawasan. [rid¨ªmer] Redentor. n. n. Papagdobledoblihin. [redn] Te?ir de color rojo. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. pulir. Painamin. Reddish. el encarnado. Bang¨®. Lumabis. n. Pagbabalik. rebotar. nuevo socorro. Redden. tinain ng k ulay pul¨¢. adj. Reenter. Reform. n. baguhin. Reef. Reflect. Redoubtable. Reducible. n. arbitrador. Refine. linisin. panunumbalik. Nakababaw¨¬. [r¨¦dolens] Fragancia. v. Redeemer. devanadera. ikir¨¢n. v. purificar. [rienf¨®rs] Reforzar. v. Reenforcement. Papagtikloptiklupin. n. [ri-est¨¢blish] Restablecer. Reference. Redolency = Redolence. v. Tumubos. magpalay¨¤. corregir. v. [ridi¨²pliket] Reduplicar. rojizo. Reek. Usok. adj. singaw. Reek. v. n. Redhot. tukoy. Redress. Reed. Redundant. . Inam. [rik¨¢rrens] Retorno. ponerse encarnado. n. nag-aap¨®y. magwar¨¬. v. gumir aygiray. [rifl¨¦ct] Reflejar. Pagdaragdag ng lak¨¢s. v. terrible. Kasindaksindak. Reflex. Reel. [r¨¦djot] Candente. umapaw. manubos. [rid¨ªm] Redimir. [rid¨¢utabl] Formidable. [r¨¦ferens] Referencia. n. alusion. Tagatutol. adj. redoblar. pag-aayos. Re-establish. correccion. Anino. Recurrence. [riinf¨®rsment] Refuerzo. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. bawasan. kapulahan. n. Mainit. Muling pagka tatag. Re-establishment. aw¨¢s. [rid¨¢ccion] Reduccion. Tagahatol. [r¨ªflecs] Reflejo. v. fortalecer. [r¨¦dolent] Fragante. Panapanah¨®n. [riil¨¦ccion] Reeleccion. n. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. manalam¨ªn. reflexionar. oloroso. Red. Reel. Kalabisan. Tiklup¨ªn ang layag. [rid] Ca?a. pagtutwid. [rifl¨¦ccion] Refleccion. Recur. [rif¨¢in] Refinar. v. [rif¨®rm] Reforma. Recusant. [red] Rojez. pagkakapanaul¨¬. vuelta. Magsalalak magsaklang. banggit¨ªn. Reduction. Redemption. restauracion. Refer. v. palakasin. lumag?. v. kadalisayan. Salalak. & n. Bawas. p gmumun¨¬. n. [rik] Humear. meditaci¨®n. [ril] Aspar. [ridi¨²s] Reducir. Reduce. as¨®. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. [rid¨²ndans] Redundancia. v. redundar. minorar. dumal¨®. Redolent. awasan. v. n. Mapul¨¢. n. b¨²kawi. buh¨°. adj. perfume. Red. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. nagwawar¨¬. [refer¨ª] Arbitro. M¨¢nunubos. Pagkatub¨®s. [ril] Aspa. ardiente. Referee. arreglo. kinis. Reelection. [red] Colorado. magbul ay. vacilar al andar. [riki¨²sant] Recusante. v. rescate. Mul¨ªng pumasok. adj. Reduplicate. paghuhusay. kabanguh¨¢n. Pagbabago. superfluo. pag-ulit. referirse. ang mapul¨¢. adj. mamul¨¢.Recuperative. dalisa yin. Mabang¨®. adj. reformar. encarnado. adj. n. Pakauntiin. libertar. acudir. n. n. Reenforce. Umusok. [rid¨²ndant] Redundante. Redeem. pang-ikid. rojo. Redundance. [ridr¨¦s] Enderezar. saklang. Malabis. Recurrent. Muling itatag. Pag-aayos. Itwid. Nanganganinag. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. [rida¨²bl] Reduplicar. Namumul¨¢. adj. Tamb?. tagaampat. pagbubulay. [r¨¦dnes] Bermejura. [rik¨¢r] Recurrir. Reflection. pagwar¨¬. Pagkahalal na mul?. n. v. v. Redness. Kapulah¨¢n. n. [ridr¨¦s] Reforma. husayin. paghahalal na mul?. silay. Recurrency = Recurrence. disminuir. vapor. Redolence. Banggit. Refinement. Redress. considerar. [ridi¨²sibl] Reducible. linis. [rid¨¦mpcion] Redencion. hacer eses. [riki¨²perativ] Recuperativo. umas¨®. sumingaw. refinadura. Redound. Refection. katubusan. [rik] Humo. [rif¨¦r] Referir. vahear. Dumulog. Papulahin. n.

n. . pesar. Refute. Palamigin. [rif¨®rmer] Reformador. regicidio. adj. Refulgence. desairar. n. isama ng loob. [rig¨¢rdful] Atento. Pakikipagtalo. Tapon. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. n. [rifr¨¢ccion] Refraccion. v. rehusar. humiya. repulsar.Reform. Pagpapalamig. reengendrado. [rigr¨¦tful] Pesaroso. Refuge. pagdaramdam. Refraction. Nanganganlong. Regimental. refrescar. n. Pag-uw?. sobra. pagpatay sa har¨¬. labis. nangingibang bayan. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. tumangg¨ª. pah ind?. pabaya. [rigu¨¦l] Regalar. [r¨¦guiular] Regular. Regretful. Refuse. Napag-iiwan. maliwanag. dako. n. [rifr¨¦shment] Refresco. brillante. adj. maingat. v. [rifr¨¢ct] Refringir. n. [rifi¨²s] Negar. n. adj. reprimir. Bumaw¨¬. n. Registry. [rigu¨¦n] Recobrar. nagsisisi. palitan. Mangbabago. registro. n. liwana g. & n. Isaul¨¬. Regicide. Pitagan. pagpapatala ng pangalan. Damdamin. [r¨¦fius] Desecho. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. Pahalagahan. Palasuway. sumipot na mul?. Pangpalamig. Regardless. adj. emigrado. silung¨¢n. obstinado. Pagtatala ng pangalan. Itala ang pangalan. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. bayaran. dolor. Refulgent. Refreshment. Regain. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. Refractory. v. denegar. Refugee. Kanlungan. Regular. Taimtim. Nauukol sa har¨¬. pahind?. [rig¨¢rdles] Descuidado. festejar. Ningning. n. Regard. adj. asilo. [reform¨¦cion] Reforma. [r¨ªdchen] Region. Regimen. empadronamiento. gobierno. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. n. sobra. nayon. Regardful. pook. [r¨¦dchistrar] Registrador. sagisag. Refrigerant. Regarding. Naghahar¨¬. makislap. pagbal¨ªk. v. [rifr¨¢ctori] Refractario. Pag-ayaw. [rifr¨¦sh] Refrigerar. taos sa loob. desaire. Regency. adj. pamamahal¨¤. Paghahar¨¬. Tungkol sa. ampunan. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. Refrigerator. [rifuldchens] Refulgencia. Hukb¨®. Regress. lupain. adj. rehimyento. Walang bahal¨¤. Regenerate. makis ap. [r¨¦dchisaid] Regicida. [refiudch¨ª] Refugiado. Paghihiw¨ªd. brillantez. [redchistr¨¦cion] Registro. alivio. n. p¨¢talaan ng pangalan. [rifi¨²t] Refutar. [r¨¦dchister] Registrar. [r¨¦dchister] Registro. Registration. respeto. Masama ang loob. [rigr¨¦t] Sentir. n. namamahal¨¤. [rig¨¢rd] Estimar. sama ng loob. [r¨ªgal] Real. Region. n. v. Regressive. [rigu¨¦lia] Insignias. considerar. n. matigas ang ulo. Refract. [r¨ªdchensi] Regente. adj. volver ¨¢ formar. magpig¨ªng. refrenarse. Regiment. Refrain. Pumigil. comarca. Nakamatay ng har¨¬. [rif¨¢nd] Restituir. Tagapagtala ng pangalan. cuidadoso. Magkaloob. abstenerse. pakikipungyag?. Lumitaw na mul?. Regent. [ridch¨¦neret] Regenerado. Reformation. Maningning. tener pena. Regard. Karaniwan. negligente. Reformer. Regale. inuming pangpalamig. v. Ihiwid. n. adj. p¨¢minggalan ng yelo. prep. v. [r¨ªgres] Regreso. n. v. Regret. tumugon. adj. n. v. Pagsisisi. volver ¨¢ pagar. pahingahin. magmatwid. Refund. v. [rif¨®rm] Reformar. adj. v. vuelta. mahal¨ªn. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. parang har¨¬. Pagbabago. [r¨¦dchiment] Regimiento. Refutation. [r¨¦dchistri] Asiento. [rifr¨¦n] Refrenar. nagpupun¨°. Umayaw. pa ghiya. k¨²blihan. Regal. magpigil ng loob. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. pagtanggi. [r¨¦fiudch] Refugio. n. n. tutol. Registrar. Sisidlang p¨¢lamigan. Refuse. claridad. Refusal. n. Register. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Register. magpalamig. [rif¨²ldchent] Refulgente. galang. magpitagan. ilisya. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. contradecir. recuperar. [rifi¨²zal] Negativa. n. pa¨ªs. Baguhin. Regalia. ordinario. Regret. kintab. T¨¢laan ng pangalan. magregalo. Refulgency = Refulgence. Tanda. Refresh. [r¨ªdchent] Regente. n. repulsa. Makipagtalo. Lalawigan. v. bawiin. v. kislap. [refiut¨¦cion] Refutacion. paglilisya. esplendente. distrito. n. hawakan.

n. n. pala tain. [re¨ªn] Reinar. v. Maaasahan. [ridch¨®is] Regocijarse. v. Reliable. Relax. iwast?. n. realce. Regulation. restablecer. Reimburse. Itakwil. Relapse. kahalile. n. libertar. [ridch¨®in] Reunirse. v. ginghawa. parentesco. aflojamiento. n. magsay¨¢. mul¨ªng magkasala. v. [ril¨¦t] Relatar. idestiero. kapanampalatayahan. repeticion. Banal. Ryenda. v. [rij¨¦rs] Repetir. pagdedestierro. Rejoin. adj. p g-ayaw. magdagdag ng lakas. n. v. repasar. Isaul¨¬ sa dati. n. v. Mabinat. pahinga. palambutin. Lay¨¤. Tiwal¨¤. pagka-kawala. v. reincidir. Relevant. Rein. n. Palakasin. Isaayos. n. v. kagalakan. relegar. mamalag¨¬. Ayos. Release. [relacs¨¦cion] Relajacion. alivio. Ulit. aliviar. pagwawaks¨ª. Babaing bao. magpalambot. ulit-ulitin. Magpalubay. Relihiyon. ablandarse. Relapse. Reign. ayusin. [ril¨¦cionship] Parentesco. Tutol. n. Relentless. Religious. v. Muling pagkakaulat. [ril¨ªs] Libertad. reglamento. [reguiul¨¢riti] Regularidad. n. tigil. destierro. adj. [ril¨¢cs] Relajar. Relic. kamag-anak. tanggihan. Galak. [ridch¨®ising] Regocijo. . Rejection. Relegation. recitar. Reliance. [ril¨¢ians] Confianza. Ayos. Ulit. adj. [riimb¨¢rs] Reembolsar. kamag-anakan. Pagtatakwil. Relaxation. Ukol. hinlog. implacable. n. [re¨ªn] Soberan¨ªa. Rehearse. [ril¨¦nt] Relentecer. referir. pagtataboy. gaan¨¢n. reinado. pag inghawahin. consuelo. Salaysay¨ªn. digno de confianza. Halinh¨¢n. [ril¨¢ps] Recaida. Reinforce. n. pagkakatiwal¨¤. Ulitin. [ridch¨¦ct] Rechazar. Pawal¨¢n. ensayo. m¨¦todo. walang aw¨¤. Pumisan ul?. m¨¦todo. twa. relevo. Tampok. Reign. [ril¨¦ntles] Empedernido. lilok. adj. reino. v. Reins. lambot. Rejoice. Reiteration. Release. Papaglubayin. ningni ng. pagta tapon sa ibang lup¨¤. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. Relieve. iwaks¨ª. labugin. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. pariente. n. reincidencia. Magalak. pa gsasanay. [rij¨¦rsal] Repeticion. soltura. [rel¨¢iabl] Seguro. alegr¨ªa. paghahar¨¬. pagkakasalangmul?. [r¨¦guiulet] Regular. aliviar. contener. pagsasabi ul?. Bat¨® ng kataw¨¢n. [ril¨¢ps] Recaer. kamag-anak. v. umulit. repetir. katug¨®n. palayasin . Reinstate. Itapon sa ibang lup¨¤. v. divertirse. magpalwag. lwag. [ril¨ªv] Relevar. Maghar¨¬. Regulate. Hinlog. rehusar. v. [r¨ªiteret] Reiterar. consolar. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. eximir. kasayah an. ordenar. narrar. bigyang lunas. mapagkakatiwalaan. matwa. katwaan. Relation. v. Relative. Matigas. Rein. [re¨ªn] Rienda. n. Pagkakamag-anak. Nakagagaan. husayin. [ril¨ªf] Relieve. [riiter¨¦cion] Reiteracion. itatag na mul?. relajar. palakad. mapagdasal. [ril¨ªdches] Religioso. n. devoto. kam ag-anakan. ensayar. v. Salaysay. Kaharian. aflojar. desechar. remediar. Reject. Binat. [r¨¦lic] Reliquia. Rehearsal. Relay. [riinf¨®rs] Reforzar. Lubay. Relegate. Relationship. pananalaysay. recitacion. Relikya. aliwin. p¨¢ta aran. v. palayain. pagtangg¨ª. adj. n. n. saysaysin. n. [re¨ªnz] Ri?ones. n. v. Rejoinder. [r¨¦liguet] Desterrar. Ulitin. Hint?. [r¨¦lativ] Pariente. sana yin. [r¨¦lativ] Relativo. Religion. [r¨¦livant] Lo que alivia. prevalecer.Regularity. ayaw¨¢n. sabihin uli. [ril¨¦cion] Relacion. Pagpapalayas. Relative. [ril¨ªs] Soltar. [ril¨¦] Parada ¨® posta. Relief. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. husay. Relate. [re¨ªn] Refrenar. Rejoicing. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. [reguiul¨¦cion] Regulacion. n. Relict. tugon. n. [r¨¦lict] Viuda. inflexible. kawastuan. pagpapaulit-ulit. lwa g¨¢n. Pigilin. mapagmat igas. n. Relent. Reiterate. Re-issue. n. [rel¨ªdchen] Religion. [religu¨¦cion] Relegacion.

Lunasan. [rim¨¢ind] Acordar. dakong tagpua n. n. [rem¨ªs] Remiso. Renegade. Lunas. v. Labis. Renew. n. [reni¨²] Renovar. [rim¨¦mbrans] Memoria. adj. Reluctant. Pagpapabaya. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. Paglilipat. [rini¨²al] Renovacion. Naipanggagamot. v. [r¨¦mnant] Remanente. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. [rin¨¢un] Renombrado. Pun¨¢. distante. [rim¨²val] Remoci¨®n. pahinohod. n. Renowned. tedio. Rent. [renov¨¦cion] Renovacion. n. alquiler. [r¨¦novet] Renovar. Padal¨¢. Remedial. v. debilitarse. pagkabalis¨¢. ilay?. bihisan. n. [rin¨¢und] Celebre. adj. observacion. alejar. Kasalungatan. Lasahin. Alalahanin. Remember. restituir. Render. famoso. Rely. deposicion. [r¨¦ndivu] Cita. [rim¨ªdial] Curativo. Renounce. Baguhin. Remorse. perdonar. perdon. gamot. [rim¨¦mber] Acordarse. adj. M agpatawad. Remiss. kuyamusin. volver. tumiwalag. makipagtuos. consideracion. interesante. sobra. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. Umalala. Relish. Remain. lugar se?alado para encontrarse. retribucion. Remediable. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. bayad. [rim¨¦ns] Cadaver. Reluctance. Removal. [rim¨®rs] Remordimiento. pagbayaran. adj. m¨¢labi. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. curar. isipin. adj. Sumuk¨°. kagitingan. ibigay. Renewal. Remedy. [rent] Alquilar. [r¨¦nigued] Renegado. Lasa. magiting. Reliquary. sagup¨¤. Pabayaan. Remit. arrendamiento. Ilipat. Relinquishment. [rim¨¦nder] Resto. Remedy. kabunyian. paghiwalay. mahin¨¤. M¨¢tira. rasgar. Salungat.Relinquish. alaala. [rim¨ªt] Remitir. pagpapaal¨ªs. n. dejar. [rim¨¢rk] Notar. v. ihiwalay. upahan. n. observar. Remind. Remains. adj. Renovate. v. Remote. Baguhin. manghin¨¤. n. gamut¨ªn. [rim¨¢rk] Reparo. relikya . Remainder. tam¨¢d. contar con. [r¨¦licueri] Relicario. n. deponer del empleo. [ril¨ªncuish] Abandonar. perezoso. medicamento. Upa. Nalulunasan. premiar. Asahan. flojo. magpadal¨¢ ng salap?. lasap. [rinanci¨¦cion] Renuncia. tikman. Remarkable. magmas¨ªd. v. nakayayamot. [rim¨®t] Remoto. maiwan. Remuneration. lasapin. v. gusto. [rimi¨²neret] Remunerar. v. [r¨¦midi] Remedio. n. punitin. Walang-bahal¨¤. Tira. Remunerative. kagamutan. n. Rend. alala. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. v. al is¨¢n ng katungkulan. Reminiscence. [r¨¦nder] Rendir. Banggaan. Malubay. ap¨®stata. Halata. n. Bayad. [rim¨²v] Remover. Agn¨®s. Patawad. arrendar. encuentro. Remembrance. [rim¨ªtans] Remesa. [ril¨¢ctant] Repugnante. Tumangg¨ª. Malay¨°. yamot. recordar. n. pagalingin. n. isaul?. residuo. n. ibilang. lejano. Remark. Renovation. iwan. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. tir¨¢. v. [renc¨¢unter] Choque. Bayaran. labis. Kabantugan. upa. Remove. nakaririmarim. [ril¨¢ctans] Repugnancia. Alaala. Gunamgunam. Remonstrance. [ril¨¢i] Confiar en. May kabayaran. Bantog. [rent] Renta. v. residuo. v. humiwalay. buny?. [r¨¦midi] Remediar. mainam. [rimin¨ªsens] Reminiscencia. Pagbabago. [rin¨¢uns] Renunciar. [rim¨¢rcabl] Notable. katakatak¨¢. [rim¨¦n] Quedar. Baguhin. n. Remunerate. n. mga buto't bung?. [r¨¦lish] Saborear. desgarrar. Paupahan. Rencounter. v. Pagbabago. Renunciation. isaalaala. [rim¨ªdiable] Remediable. Relish. v. v. Remission. Remorseless. kapatawar¨¢n. mas¨ªd. Remnant. n. adj. n. Rendezvous. Nagmamaktol. Remark. n. Ngitngit. lab¨ª. adj. [r¨¦lish] Sabor. asegurarse de. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. gantih in. Pagtiwalag. T¨ªpanan. Rent. Hapakin. Remodel. v. sanar. Renown. Pumun¨¢. [rend] Lacerar. Bangkay. v. n. n. restos. adj. v. recordar. Hesu-Kristo. balit¨¤. reputado. [rim¨®del] Reformar. gant¨ª. reputacion. [ril¨ªncuishment] Abandono. Remittance. n. restar. n. . pag-aalis. n. recuerdo. reliquias. restablecer.

n. compostura. Muling ihayag. [r¨¦probet] R¨¦probo. Reproduction. bigay-alam. ipakipaglaban. n. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. malvado. Hamak. v. descripcion. tumutol. Pal ugid. [rip¨¦nt] Arrepentirse. Paulit-ulit. adj. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. Repayment. v. pakapunuin. mul¨ªng gaw¨ªn. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. noticia. n. resarcir. v. [ripl¨ªt] Repleto. Pigilin. patalastas balit¨¤. [ripl¨¢y] R¨¦plica. n. masama. n. Nagsisisi. kabusugan. Saway¨ªn. v. Repine. Magbigay-alam. parte. [ripr¨¦sion] Represion. magsalaysay. Repeat. Reprieve. Reorganize. Reprisal. Saway. Reproach. Bayaran ul?. Representation. [rip¨ªt] Repeticion. [ripr¨®ch] Improperio. Magpahing¨¢. Sumiphay¨°. mahapis. Repair. kati wal¨¤. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. [rip¨®z] Reposo. Repay.Reopen. panumbalikin. repaso. paghalay. s alaysay. Sawayin. Reprieve. condenar. m agsaysay. Mul¨ªng itanim. Mul¨ªng buks¨¢n. pagkumpun¨ª. [rip¨¢in] Afligirse. adv. Siphay¨°. kapahingahan. [reprim¨¢nd] Reprender. censurar. Report. kumutya. Reprimand. respuesta. v. Kapuspusan. [rip¨®z] Reposar. Umulit. vituperar. v. n. Replace. Muling paghahayag. v. Bayad. surtir. [ripl¨ªcion] Replecion. Repentance. Katawan¨ªn. Repeatedly. isaul?. paglal arawan. v. n. v. v. bus¨®g. iul?. [rip¨ªl] Abrogar. describir. Tumugon. pangusapan. Magsisi. Replete. pangusap. [ripl¨¢y] Replicar. Repeat. Paghuhusay. pag-uul?. Repetition. plenitud. L¨¢gakan. v. Representative. Reparation. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. Reproach. [repris¨¦ntativ] Representativo. Mul¨ªng husayin. Pagkain. n. Reprint. [ripos¨¦s] Recobrar. v. Itakw¨ªl. Punuin. Pagsisisi. Higant¨ª. Reporter. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. Repeal. magpahingalay. Nasasaway. [ripl¨¦nish] Llenar. [rip¨®rter] Relator. kakutyakutya. reputar. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. tutol. Reprobate. Palitan. Reproachful. kabayar¨¢n. n. [rip¨¦r] Reparo. pagwikaan. ulitin. Pahing¨¢. n. dispensa. descanso. [rip¨¦ntant] Arrepentido. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. Paghuhusay. sagot. iwaks¨ª. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. kumpunihin. Pun?. [repar¨¦cion] Reparacion. n. [rip¨®rt] Relatar. Kinatawan. restituir. ipakipagtalo. v. Repository. n. v. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. [rip¨ªt] Repetir. [reprisent¨¦cion] Representacion. Reply. Reprehension. Pagsupil. Repast. contrito. Pasabi. [reprij¨¦ncion] Reprension. Itakwil. pangusapan. [r¨¦primand] Reprension. Tagapagbalit¨¤. adj. consumirse. infame. Repartee. v. [rip¨¢st] Refrigerio. [rip¨¦l] Repeler. [ripr¨®chful] Ignominioso. v. Reply. pagkukumpun¨ª. [ripr¨¦s] Reprimir. Repletion. Reprehend. [repl¨¢nt] Replantar. paminggalan. Repent. n. v. censura. Reprimand. ilarawan. v. Represent. Mul¨ªng limbag¨ªn. [rip¨¦r] Reparar. [riprodi¨²s] Reproducir. adj. pagkutya. n. Repose. adj. n. humalay. Bumaw¨¬. Repress. Saway. revocar. dar cuenta. n. comida. kasagutan. pagpapaurong ng parusa. v. n. magbalit¨¤. v. v. Baguhin. recuperar. oprobio. Report. . Replenish. Pagkatawan. Reproduce. Tugon. adj. n. reponer. n. Reprehensible. [riorgan¨¢is] Reorganizar. muling pagkagawa. [reprij¨¦nd] Reprender. Repression. Ipaurong ang purasa. Pag ulit. [ripl¨¦s] Reemplazar. Repair. mul¨ªng taglay¨ªn. contar. salaysayin. supilin. tutup¨¢n. v. panghihigant¨ª. Pag-ulit. n. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. n. [r¨¦probet] Reprobar. Magdalamhat¨¬. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. descansar. Repose. Repossess. [ripr¨¢isal] Represalia. dapat sawayin. n. lleno. v. Replant. parusahan. Reprobate. tutop. Repel. [rip¨¦ment] Pago. domar. [rip¨®rt] Relacion. correccion. n. informar. representante. [repris¨¦nt] Representar. Repentant. Reorganization. [ripr¨ªnt] Reimprimir. pangusap. [repit¨ªcion] Repeticion. corregir. v. v. Husayin. [rip¨ªtedli] Repetidamente. n. Kahalayhalay. [ripr¨®ch] Improperar.

[r¨¦sonans] Resonancia. tumiwalag. hiling¨ªn. [resoli¨²cion] Resolucion. Wangis. Request. pagtalag¨¢. T¨¢hanan. exigencia. pakunwa. n. Repugnance. n. Repudiate. ang kailangan. maglaan. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. n. Resignation. Sirain ang k¨¢yarian. Kahilingan. Reserve. Pagbibit¨ªw ng tungkol. pagtiwalag. [ris¨¦ntful] Resentido. Repugnancy = Repugnance. handa. Repulsion. bansang nakapangyayari ang bayan. n. kahilingan. Reputable. Resign. [repiut¨¦cion] Reputacion. [ripr¨²v] Censurar. anular. [ripi¨²t] Reputar. n. morar. [ricu¨¢irment] Requisito. [r¨¦skiu] Libramiento. [ris¨¦mbl] Asemejar. matiyaga. renunciar. kutyain. [rip¨¢rches] Recomprar. Resonance. v. Marangal. Repute. Repulse. Sagip¨ªn. Reservedly. saliksikin. [r¨¦soliut] Resuelto. n. Mul¨ªng itala. suplicar. Taginting. v. [rip¨²gnans] Repugnancia. [rip¨²gnant] Repugnante. Resistance. Republican. [resign¨¦cion] Resignacion. Pagtataan. Repudiation. v. Siyasat. pagtalikwas. decoroso. Pintasan. Request. Mul¨ªng bilh¨ªn. Dangal. [r¨¦sidens] Residencia. premio. renunciar. Tangg¨ª. [rip¨¢blican] Republicano. pagbabag. kagantihan. Paghiwalay. [ric¨ªnd] Rescindir. v. Sahing. Resolute. residuo. Kailangan. recobro. solicitar. Pagtatamp¨®. n. Residence. v. sensible. [res¨ªstans] Resistencia. adj. tir¨¢. [ris¨ªdiueri] Resto. Repurchase. n. [ris¨ªdiuoem] Residuo. [ris¨¢id] Residir. Rescue. [ris¨¦mblans] Semejanza. sumama ang loob. Requisite. demanda. tumahan. adj. Requirement. Repulse. Natatalaga. paglalaan. pagkak¨¢mukha. v. alingawngaw. takwil. siphay¨°. Pasiyah¨¢n. [ris¨¦ntment] Resentimiento. kinakailangan. Nauukol sa rep¨²blika. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. Mamanhik. n. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. librar. [ris¨ªrch] Escudri?ar. Reputation. Kalabisan. rechazar. [r¨¦sin] Resina. [r¨¦skiu] Recobrar. Magtaan. Reside. rimarim. [ricu¨¦st] Rogar. Resemblance. v. Labis. Repugnant. determinacion. [ripi¨²diet] Repudiar. Magtamp¨®. Saway. n. Reprove. Resent. n. v. v. resto. iwan. Require. pagtatakwil. mag-impok. Gant¨ª. Halagahan. [ris¨¦rv] Reservar. n. v. Rep¨²blika. Reservation. reserva. pag-iimpo k. recompensa. n. [rip¨¢ls] Repulsar. [r¨¦sident] Residente. improperio. panananggalang . pawal¨¢n ng halag¨¢. Reptile. ruego. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. Resentment. hiy¨¢in. n. Pasiya. t¨ªrahan. n. Research. estimar. Paglaban. Research. [ricu¨¢it] Recompensar.Reproof. Residuum. [ris¨¢in] Resignar. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. con disimulo. imukha. Siyasatin. [rip¨¢ls] Repulsa. v. pananalag. [riz¨¦nt] Resentirse. defensa. adj. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. Pagsag¨ªp. adj. [reserv¨¦cion] Reservacion. n. cr¨¦dito. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. n. Rescue. n. . adj. n. [r¨¦cuisit] Necesario. v. n. v. juzgar. itakwil. v. Reseat. paghalay. Lumaban. Pagtanggi. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. n. saliksik. Iwangis. adj. Tir¨¢. pagliligt¨¢s. Resolution. Hing¨ªn. n. Republic. nakaririmarim. Palih¨ªm. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. paghiya. v. bumabag. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. constante. paling¨ªd. Suklam. Tumatangg¨ª. Requisition. [ris¨®lv] Resolver. kapuripuri. Repulsive. [ricu¨¦st] Peticion. [r¨¦zidiu] Residuo. halayin. gantihan. Rescind. v. Hiwalayan. improperar. [r¨¦ptil] Reptil. n. [rip¨¢lsion] Repulsion. adj. magtulak. domicilio. renombre. Tanggihan. comparar. Resist. Requite. lumuhog. Resident. talikd¨¢n. & n. [ricu¨¢ital] Retorno. Kahingian. luhog. [ricu¨¢ir] Requerir. iligtas. n. Ang naninirahan. v. puri. pangusap. Gantih¨ªn. kabayaran. examinar. hatulan. v. Residue. Nakasusuklam. Resin. adj. n. retumbo. nagtatakwil. dagtang namu?. Matatampuhin. Residuary. kagitingan. Resentful. kabantugan. Ahas. [recuis¨ªcion] Peticion. adj. Kailangan. [r¨ªpiutabl] Honroso. preciso. Manahan. s¨²plica. Resemble. Resolve. Reset. pamanhik . v. n. Requital. sumam¨°. labis. v. [ris¨ªst] Resistir.

Gantihin. maningning. [risp¨®ns] Respuesta. quedar. v. Retain. Resplendency = Resplendence. Sumagot. [ristr¨ªccion] Restriccion. v. Resplendence. pagbabaw¨¤. adj. [risp¨®nsibl] Responsable. Ampatin. dar treguas. v. magpitagan. Respite. adj. Responsibility. Pagdal¨®. Restrain. [risi¨²m] Reasumir. veneracion. Mapagmatigas. matigas ang ulo. Restitution. Respire. [ris¨®rs] Recurso. Response. lab¨ª. v. sonoro. resultado. n. Pahing¨¢. pakundangan. Magalang. [resta¨²rant] Restaurant. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. Galang. m¨¢tira. Magpasuka. n. v. Rest. adj. [ristr¨¦n] Restringir. matu log. pigilin. Alang-alang . K¨¢rihan. adj. [ris¨®rt] Concurso. nahihinggil. Respiration. concurrencia. retumbante. Mataginting. bawiin. [rispl¨¦ndens] Resplandor. Pagbinbin. v. Resurrection. pagpapalwat. n. Huming¨¢. Gant¨ª. [r¨¦stles] Insomne. limitar. respiro. restaur¨¢nt. bawaan. palasagot. m atunog. [ritard¨¦cion] Retardacion. brillo. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. panauliin panumbalikin. n. Tungkol sa. n. [risp¨¦ct] Respetar. Paghihigpit. reponer. relativo. Respite. Bunga. Restive. Restless. nangyari. Retail. adj. Pagkabuhay na mul?. maal¨ªngawngaw. papaglwatin. n. [rit¨¦ncion] Retencion. diferir. n. Pananaul¨¬. pitagan. Result. guardar. recuperar. Walang pahing¨¢. [risp¨¦ct] Respeto. Bimbinin. corresponder. ingatan. v. [ris¨®rt] Acudir. Buhayin ul?. prolongar.Resonant. kapahingahan. bayaran ng g aya ng ipinautang. v. S¨¢gutin. r¨¦plica. v. pagdulog. Rest. reposar. Retardation. Resort. reposo. Result. adj. Isaul¨¬. n. considerable. Respect. respirar. m¨¢pala. Retake. Resort. Resuscitate. Respectability. n. Retch. [risp¨¦ctful] Respetuoso. n¨¢papala. Retard. v. hinggil sa. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. v. magpalugid. Respectful. Higpitan. ipatigil. [rispect¨¢biliti] Consideracion. mag-amot. Nananagot. desasosegado. [restor¨¦cion] Restauracion. [r¨¦spit] Suspender. inquieto. Paghihigp¨ªt. pigilin. Retaliation. [risp¨®ndent] Respondedor. Muling pagsisimula. pagpapatigil. pagpigil. Magpahinga. prep. Retention. Restrict. residuo. Pagpapatagal. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. Retail. [risp¨®nd] Responder. Resound. v. [respir¨¦cion] Respiracion. [resur¨¦ccion] Resureccion. liwayway. n. ¨¢mot. dumulog. Respecting. Mangyari. Respective. n. n. n. n. magpahingalay. Resplendent. [risp¨¢ir] Resollar. [rit¨¦l] Vender por menor. kasagutan. Respectable. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. Dumal¨®. [ritali¨¦cion] Desquite. [risp¨¦ctabl] Respetable. caracter respetable. diferir. [ris¨¢und] Resonar. [rest] Descanso. Tumaginting. retumbar. pag-antala. Restaurant. n. v. [r¨¦sonant] Resonante. restri?ir. Restore. Kagalanggalang. gantih¨ªn. [risampcion] Reasuncion. desagravio. [ristr¨ªct] Restringir. constre?imiento. Resume. tagasagot. m¨¢labi. adj. n. Ang sumasagot. [rist¨®r] Restituir. n. [risp¨¦ctiv] Respectivo. n. Ting?. Respondent. Higpit¨¢n. n. n. sas¨¢gutin. memoria. pagar en la misma moneda. pagpapahing¨¢. permanecer. Retaliate. adj. dormir. Liwanag. [rest] Descansar. Restrain. v. Respond. Pananaul¨¬. [rit¨¦n] Retener. n. ipagpalib an. brillante. Sag¨®t. [ris¨²sitet] Resucitar. Papagtagal¨ªn. Magting?. [ris¨¢lt] Resulta. venerar. Pag-ampat. taningan. balis¨¢. v. empezar de nuevo. Kuning mul?. . concurrir. [rit¨¢rd] Retardar. pag-uul¨¬. dapat managot. Gumalang. pag-aalala. [ristr¨¦n] Refrenamiento. resto. v. pertinaz. Resource. Responsible. Nauukol. malik¨ Restoration. Resumption. Pagsasaul¨¬. tumugon. mapagpitagan. n. Maliwanag. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. [rit¨¢liet] Talionar. consecuencia. ibal¨ªk. higant¨ª. Restriction. [ris¨¢lt] Resultar. pagkabaw¨¬. v. pitagan. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. [r¨¦stiv] Repropio. tir¨¢. restaurar. n. v. recobro. lab s. v. ipagpaliba n. [r¨ªtel] Venta por menor. Hing¨¢. Respect. Mul¨ªng pasimul¨¢n.

mag-umpukan.Retentive. Retouch. Paglingon sa nagdaan. n. Revelation. n. respetuoso. Kabaligtar¨¢n. ipahayag. Retrogression. Pagsisiyasat. Umuw?. Mul¨ªng tahakin. pag-iisa. [ritr¨¢ct] Retraer. n. Bilot ng mat¨¢. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. Retrievable. [r¨¦vel] Jaranear. apartar. refugiarse. Retrace. respeto. n. [r¨¦tisens] Reticencia. umilag. [rit¨¢rn] Volver. n. adj. isaul¨¬. Reverence. Bawiin. Magtipon ¨® magpisan-ul?. [ritr¨ªvabl] Recuperable. r¨¦dito. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. Reverberation. Retract. Nababaw¨¬. Retort. Pagkabaligtad. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. Return. Pagbabago ng hatol. divertirse con grande ruido. v. [ritr¨ªt] Retirarse. magkul¨¬. soledad. v. recompensa. n. n. [r¨¦tina] Retina. regreso. pagsasaul¨¬. gant¨ª. v. volverse atr¨¢s. n. v. adj. Reversion. Bwis. [riv¨ªr] Reverenciar. venerable. [rit¨¢ir] Retirar [se]. Retreat. Pagkukut¨¤. Pagkauntol. trinchera. pananahimik. talikwasan. magpitagan. restaurar. Higant¨ª. cambio. v. Reverence. Bumaligtad ng pangangatwiran. Ihayag. Kasayahan. [riv¨¦ndch] Vengar. v. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. adj. Retrenchment. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. n¨¢isasaul?. adj. kut¨¤. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. Retokahin. vuelta. v. retorcer un argumento. Reverend. gumant¨ª. retribucion. retiro. Umpukan. bayad. Revel. [riv¨¦rs] Trastrocar. n. resonar. sukl?. Galang. [r¨¦velri] Jarana. v. magkatwa. venerar. bayad. iurong. Revenge. n. Pahayag. Palalingon sa nakaraan. Reticency = Reticence. adj. Retire. pagkakaungtol. Supotsuputan. rese?a. [riv¨¦rt] Trastrocar. recompensa. kumal ansing. tumaginting. Revelry. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. bumalik. upa. trinchera. n. Return. Retirement. [r¨¦ticl] Redecilla. [r¨¦vel] Jarana. n. Reunite. magpitagan. Revenue. Pagbaligtad ng pangangatwiran. Pag-urong. Umalingawngaw. v. volver al rev¨¦s. n. n. Reunion. Gumalang. n. Reticence. Pagb alik. retorta. Pag-urong. Reverse. Gumalang. k¨¢twaan. umurong. retroceder. v. . v. restablecer. [riv¨¦rs] Reverso. Umurong. repetir. v. n. Umurong. manifestar. pag-uw?. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. [r¨¦trogred] Retrogradar. Reverse. [r¨¦verent] Reverente. umuw?. Rever. [ret¨ªkiul] Sakita. Revert. restituir. que considera las cosas pasadas. pabal¨ªk. Review. pal¨ªt. Reverberate. [r¨¦verens] Reverenciar. [rit¨¦ntiv] Retentivo. n. v. v. Retina. Pabuy¨¤. Matatandain. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. [riv¨¦ndch] Venganza. Retrograde. [r¨¦verens] Reverencia. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. pagbalik. mapagpitagan. Retrograde. katipunan. pagtatala. pagtitrinchera . kagantihan. Supotsuputan. Pagsasay¨¢. [r¨¦verend] Reverendo. [riv¨¦ndchful] Vengativo. reunirse. n. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. Retrospect. Revel. Retort. retiramiento. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. [ritr¨ªv] Recuperar. n. n. [retribi¨²cion] Retribucion. [riunait] Reunir. adj. Retrieve. Magbalik. umulit. respetar. magti tipon. [rit¨¢rn] Retorno. tub¨°. bawiin ang sinabi. pagkakatwa. retribuir. Kagalanggalang. Manghigant¨ª. retractar. humiwalay. ilitaw. Reverential = Reverent. n. Magalang. [riv¨ªl] Revelar. pakinabang. [ri¨²nion] Reunion. ayusin. Paurungin. Reversal. pitagan. taginting. [rivi¨²] Revista. Retribution. adj. Paghiwalay. [rit¨¢irment] Retiro. Baligtar¨ªn. Retrospective. borrachera. [riv¨¦rberet] Reverberar. v. n. v. [ritoech] Retocar. [r¨¦veniu] Renta. Mapanghigant¨ª. Alingawngaw. magsau l¨¬. n. Reticle. Revengeful. v. Baligtar¨ªn. v. Revenge. v. pag-uw?. Reverent. Retreat. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. pagpihit. Magsay¨¢. Paur¨®ng. borrachera. reparable. [ritr¨ªt] Retirada. Reveal. pulutong. Reticule.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

choriso. adv. [sc¨¢nt] Escaso. Magsabi. Sausage. v. [sav¨¢na] Sabana. n. [sc¨¢rlet] Escarlata. n. tagalagar¨¨. [se] Habla. aserrar. ferocidad. [so] Sierra. longaniza. Pananalita. v. ibabad. Talupan ang bao ng ulo. Scarcity. [scold] Escaldar. grana. Savageness. mahalay. n. Scantly. [sk¨¦p] Escape. . Eskandaloso. [scan] Escudri?ar. adj. raro. Taga gubat. [s¨®ser] Salsera. Butong paypay. Sawdust. Bihir¨¤. atrevido. Sawmill. kahalayan. Sawyer. Scarf. Panakot. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. Liban. [s¨¦vor] Saborear. Scarecrow. la locucion. [so] Serrar. proverbio. Saucy. kasalatan. Mag-eskandalo. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. Pinaglagarian. [s¨¦vori] Sabroso. Scab. Sumindak. sazonar. n. tuktok ng ulo. adj. Eskarlata. n. Scarfskin. kaliskis. pangahas. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. [sk¨¦l] Balanza. v. [s¨¦vior] Salvador. Sauce. Kaloban ng tabak. amedrentar. n. n. v. Scald. Scar. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. [sk¨¦l] Balancear. Say. Scamper. escamar. Scabbard. Maglalagar¨º. Scabby. [sos] Salsa. adj. basaing maigi. v. n. escasez. Saw. [s¨¢tiuret] Saturar. Save. Timbangin. probar. [sk¨¦r] Espantar. v. &amp. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. G¨¢lisin. [sev] Salvo. economizar. Save. Platito. n. Scapula. Scarce. Savior. bag sik. Scare. mangliligtas. [scar] Cicatriz. Scarp. n. n. ro?oso. v. adj. chorizo. s albahe. [scalp] Cr¨¢neo. walang hiya. Malasa. tumakas. [s¨®sedch] Salchicha. huir. Scandalize. Scale. n. n. Scant. gusto. dakong lwal. madalang. adj. v. Savor. n. Munting halag¨¢. Bihir¨¤. humalay. Scarcely. Scalp. Scandalous. Langonisa. bukod sa. Entablado. Kutis. pagbababad. Savanna. [sk¨¦rcro] Espantajo. adv. n. [s¨¦vor] Sabor. adv. masarap. Bihir¨¤. Tumaanan. Say. Sauce. Lumagar¨¨. b¨¢rbaro. examinar cuidadosamente. v. tumakot. [s¨¦ying] Dicho. raro. Scape. n. inculto. Sumiyasat. Lagyan ng sarsa. Banlian. [sev] Salvar. magbanl?. mabangis. n. [s¨®mil] Molino de aserrar. Magligtas. pat¨ªbulo. n. escama. [scold] Ti?a. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. Scale. Savory. [scars] Escaso. lasapin. [s¨®dast] Aserraduras. L¨¢garian. Scaffold. kawikaan. v. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. bahagya. n. dahilig. v. malang¨ªb. Lasahin. Pagtataanan. v. Scandal. Saying. Lang¨ªb. [sc¨¢ntli] Escasamente. S¨¢bado. Scantling. n. intimidar. [sk¨¦p] Escapar. [sc¨¢mper] Escapar. mag-impok. n. [s¨¢vedch] Salvaje. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. bitay¨¢n. Tigmakin. adagio. [sc¨¢fold] Tablado. evasion. Saw. n. n. n. bal¨¢t sa ibabaw. huir. n. escalar. crueldad. Saucer. Dalisdis.Saturate. Pagtigmak. kaliskisan. adj. tumakas. Pamigk¨ªs. [s¨¢tarde] S¨¢bado. [sc¨¢bi] Sarnoso. sarsa. impudente. n. n. Bantal. panal¨¬. Pikl¨¢t. Esk¨¢ndalo. Sabana. gumitl¨¢. Tagapagligtas. Kakulangan. Tumaanan. escala. Lagar¨¨. [sc¨¢rp] Escarpa. n. Kabalakyutan. Scald. [s¨®si] Descarado. n. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. pagtakas. n. ro?a. Lasa. excepto. adj. n. [sc¨¢rf] Faja. madalang. Bahagya. Savor. Sawsawan. bangis. grana. Bao ng ulo. Saturday. v. Kasabih¨¢n. Scalp. Scan. [sc¨¢rsli] Apenas. Walang galang. n. sumaliksik. Scarlet. [satiur¨¦cion] Saturacion. Saturation. v. taong musmos. [sos] Condimentar. Scape. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. Timbangan. Savage. [se] Decir. n. [s¨®yer] Aserrador.

am¨®y. paluin. oprobio. . v. [sk¨ªm] Proyecto. n. isalab. Scheme. [sc¨¢ul] Ce?o. Scotch. n. castigar. castigo. quemar por encima ¨® por afuera. sakuna. Gunting. Ang nag-aaral. Karunungan. kislap. ¨ªbp. n. hak¨¤. incision. Panandok. tostar. v. v. v. [scup] Cucharon. Scoop. [sent] Olfato. Panukal¨¤. n. Scotch. mapaghalay. Schedule. n. [sc¨²l] Instruir. Scheme. Scorch. l¨ªnea. [scorn] Desden. blanco. paghamak. n. educacion literaria. n. makipag-al¨ªt. Kisap. perfumar. Hamp¨¢s. Scold. espia. n. magkalat. Scoff. [s¨¢ion] V¨¢stago. n. inventario ¨® lista corta. menosprecio. Karunungan. hiluran. cuenta. rayar. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. kaalaman. Scowl. sobrecejo. raya. re?ir. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. v. explorador. tu muya. n. Kumisap. sanggalang. disc¨ªpulo. Scientist. Scintillation. [sc¨®ur] Fregar. v. Pangkatin ng relihyon. Scholastic. kudlit¨¢n. [sc¨¢undrel] Picaro. [sizm] Cisma. tudia . envilecer. v. utang. [s¨ªntilet] Chispear. designio. Setro. [sc¨¦diul] Esquela. n. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. p¨¢noorin. Hiw¨¤. Taong pantas ¨® paham. pagpapawalang h alaga. v. n. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. P¨¢labasan ng dula. [skoerdch] Azotar. M¨¢nunuklas. [sc¨®lar] Escolar. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. n. bribon. Supl¨ªng. n. burla. Scholastical = scholastic. Paghalay. espacio. pabanguhan. parusa. Schism. centellear. Scientific. parusahan. Tumuya. desparramar. plan. Score. n. guhi t. alagad. poner mala cara. [sin] Escena. n. n. Scissors. tikt¨ªk. v. Sceptre. Scourge. Ukaan. [scor] Apuntar. Mungot. escarnio. [sc¨¢ter] Esparcir. Scintillate. kudl¨ªt. [sent] Oler. Scoundrel. Scent. n. [scold] Rega?on [a]. irap. Tuya. umirap. Magmungot. P¨¢aralan. Scoop. Score. deuda. adj. Scientifical = Scientific. Scowl. burlarse. Pakay. Scene. mofar. Scorn. n. Pangamoy. Scout. adj. [sc¨®ns] Baluarte. libak. Scornful. [scof] Mofa. [scotch] Escoplear. Scoffer. Magsabog. v. Scourge. Magagalit¨ªn. [scorh] Chamuscar. [scop] Objeto. n. Scholarship. hak¨¤. Sconce. Magtala. [scup] Cavar. s¨¦dula ¨® kati n. iguhit. n. m¨¢nun Scout. Scatter. adj. escarnecer. n. hadlang. n. Scholar. [scor] Muesca. katuusan. Scion. sabiduria. School. Scorner.Scath. tagatuklas. kaalaman. kumislap. Scorn. [scof] Mofarse. ibus¨¢. v. Switik.. Humamak. School. [sc¨®larship] Ciencia. Magpanukal¨¤. Liham. Isangag. escarnecedor. [sintil¨¦cion] Chispazo. Science. Tiktikan ang kaaway. Magtur¨°. Scoff. Alakd¨¢n. Scold. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. Humukay. Scavenger. Magalit. [sc¨®fer] Mofador. hacer muescas. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. Nauukol sa karunungan. [sc¨®rner] Desde?ador. n. designio. [sc¨²l] Escuela. n. n. Mapagtuya. pang-lim¨¢s. c¨¦dula. barrendero de calles. eskwelah¨¢n. [sc¨®rnful] Desde?oso. M¨¢nunuy¨¤. n. [scaz] Desbarate. Amuy¨ªn. v. Scope. v. Kuskusin. intento. M¨¢nunuy¨¤. n. [sc¨®rpion] Escorpion. [scold] Rega?ar. Kutab. Scour. [s¨¦pter] Cetro. kiskisin. desbarato. ense?ar. sibangot. olor. Kut¨¤. umuy¨¢m. lumibak. [sc¨¢vendcher] Basurero. [s¨ªzorz] Tijeras. v. Scent. [skoerdch] Azote. alacran. Scorpion. supang. [sc¨¢ut] Descubridor. pal¨°. [scotch] Cortadura. Kapahamakan. n. malikot. [sk¨ªm] Proyectar. estregar. v. humalay. socavar. v. [scorn] Despreciar. n. n. umaral. akal¨¤. Hampas¨ªn. uk¨¤. akal¨¤. uy¨¢m. [s¨¢iens] Ciencia.

v. Sculpture. Scythe. pendencia. [skam] Espuma. Sea. [screp] Embarazo. Mapaghinal¨¤. n. kalmut¨ªn. Seal. magpumiglas. Scraper. n. Scull. Mag-away. trepar. Sulat na walang gasinong halag¨¢. sapantah¨¤. Seam. [skafl] Re?ir. Scuffle. Eskribano. [saiz] Guada?a. n. Supot. Sumulat ng padask¨®l. Scriptural. n. v. Kamot. kaingay. Scrip. mangukyabit. bung?. pelear. altercacion. [sil] Sellar. Scum. Scrawl. Mangalm¨®t. [sk¨¢lptor] Escultor. Scum. Scrub. Dagat. v. litisin. Kamutin. batul¨¢ng. Sea board. panabing. Mumo. magbabag. Scream. Siyasat. [scr¨¢tch] Rascar. Seaport. [scrol] Garrapatear. n. tar uk¨ªn. fragmento. [scr¨ªn] Biombo. remo corto. [scr¨ªm] Grito. [scrich] Chillido. Screech. tumaanan. Hiyaw. Siyasatin. Panglilil¨®c. balakubak. . Scrap. timbre. n. [sk¨¢lpcher] Esculpir. [scrab] Belitre. M¨¢nunulat. [scr¨ªvner] Escribano. [scri¨²tini] Escrutinio. chillar. agaw¨¢n. [scr¨ªm] Gritar. [scr¨ªn] Abrigar. notario p¨²blico. tagasulat. Kumanlong. esconder. kaskas¨ªn. Seamstress. Banal na kasulatan. n. Hadlang.Scrabble. dudoso. duda. destornilya dor. grito. [s¨¦mstres] Costurera. Scrupulous. Alil¨¤ sa kusin¨¤. mangubl¨ª. Scuttle. Hiyaw. sulwak. [skr¨ªmedch] Turbamulta. Scrivener. coser. pelea. [scrap] Migaja. s¨¦dula. sondear. [scr¨¢ib] Escritor. v. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). adj. Tat¨¢k. rasgu?ar. Scratch. adj. Scroll. Katkat¨ªn. paglilitis. kagul¨®. galos. manglilil¨®k. escribiente. dificultad. rasgu?o. n. Scurfy. n. ipakipagtalo . Bakid. v. [sk¨¢lpcher] Escultura. caspa. Eskultor. v. sigaw. Scruple. Scribble. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. [s¨ª bord] Mar adentro. [scri¨²] Tornillo. [scr¨¢tch] Rascadora. escribir mal. n. n. Scratch. Seal. n. Payat. ikid. Hinal¨¤. sagw¨¢n. Tornilyo. n. v. Screen. [s¨ªport] Puerto de mar. Screw. n. Scrape. [skam] Espumar. c¨¦dula. Magdadag¨¢t. Scrutinize. Balumbon. M¨¢nanah¨¬. v. manipis. [sk¨¢rfi] Sarnoso. Langib. v. Scripture. n. [s¨ªman] Marinero. magyano. n. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. v. n. Scrutiny. Scramble. Manah?. Tatak¨¢n. arrebati?a. n. [scrabl] Ara?ar. [screp] Raer. [skafl] Quimera. Sulat na padask¨®l. Scrimage. ri?a. Panghugot ng tornilyo. Seaman. Scurf. [skarf] Ti?a. n. sub¨®. bab¨¢g. Lilik. Bao (ng ulo). [scrol] Garabatos. v. G¨¢lisin. malang¨ªb. v. Lumil¨®k. magbula. [scr¨¢mbl] Arrapar. v. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. Seam. n. sumigaw. Scribe. n. Umagaw. takb¨®. n. v. n. mampara. [scr¨¢mbl] Disputa. kapansanan. [si] Mar. Masama. n. ro?oso. n. Laot. escaparse. ex¨¢men. [sil] Sello para cerrar las cartas. adj. raspar. n. n. Tumakas. Scullion. n. Scuttle. n. panganlong. v. p¨²tol. casco. [scr¨¦per] Rascador. Humiyaw. notaryo. Scuffle. [sim] Costura. n. n. n. carrera corta. n. n. [skal] Cr¨¢neo. Daungang-dagat. kumalmot. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. chillido. [scrag] Cualquiera cosa flaca. Screen. Sculpture. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. [scrip] Bolsa. Basag-ulo. Kudkuran. tumah?. [sk¨¢tl] Banasta. Bula. karit. Scrawl. Pagtatalo. [skoed] Huirse. n. Nauukol sa Biblia. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. Tah?. ara?ar. [sim] Hacer costuras. Kumarimot. disputar. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. Bayubo. n. Scrape. Away. mapagsapantah¨¤. Scream. Screw-driver. babag. Scrag. Sculptor. Bumula. [sk¨¢lien] Marmiton. examinar. Scramble. Scud. n. sigaw. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. n.

Ikalawa. . Panimpl¨¢. Sedate. adj. [sid¨¦t] Sereno. v. hez. [s¨ªcresi] Secreto. banco. n. Seasoning. nakaaakit. Segregate. [sid¨¦tnes] Serenidad. Panahon. [s¨¦griguet] Segregar. n. [sir] Veedor. humikayat. Second. hikayat. n. masikap. [s¨ªmingli] Al parecer. Seemingly. Binh?. Security. [sis¨¦sion] Apartamiento. Sa dagat. v. v. n. Sedition. kapanahunan. sumub¨®. adj. [s¨¦condari] Secundario. umakit. Itag¨°. [sim] Parecer. indagar. Sediment. alboroto. n. adj. Seclude. Larong law¨ªnlawinan. Mahinahon. Seashore. pangpahupa. Pag-ilag. Secret. adj. v. [secci¨®n] Secci¨®n. ocultar. Tiwasay. luklukan. [s¨¦denteri] Sedentario. n. Pangalawa. sosegado. Seduce. [secondjend] Segunda mano. Seasickness. [s¨¦cond] Segundo. oculto. maghanap. n. [sicr¨ªcion] Secrecion. [s¨ªsik] Mareado. Tagakita. [sicr¨ªt] Esconder. ¨¢ prop¨®sito. Seasonable. Ikalawa. Seasick. Sect. n. ihiwalay. n. juicioso. Sea-weed. [s¨¦condli] En segundo lugar. Seclusion. [sect¨¦rian] Sectario. [sirch] Investigar. Secret. gul¨®. adj. paghiwalay. n. ihiwalay. n. katahimikan. Seductive. persuasivo. n. [siki¨²r] Asegurar. [sic] Buscar. Itiwalag. [siki¨²r] Seguro. Seemly. Seed. Seek. n. separarse. Katibayan. lumay?. profeta. v. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. likmuan. Search. Paniniyasat. See. Seat. v. humiwalay. Ilagay. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. Sectarian. Secretary. Any?. siguruhin. v. pangalawa. revuelta. [sit] Asiento. [si] Ver. [siki¨²riti] Seguridad. correspondiente. Upuan. Seesaw. Manggugulo. Seditious. [s¨¦detiv] Sedativo. adj. paghanap. [sirch] Pesquisa. pagtitiwalag. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. Umilag. Panghihimagsik. pagkalul¨¤. Sedative. Season. separacion. cuidadoso. adv. [s¨ªsior] Ribera del mar. Rekaduhan. [sid¨¢ctiv] Seductivo. Bahagi ng isang kabilugan. n. Seem. Nakahihikayat. [s¨ª-uid] Alga marina. n. punla. [s¨ªsonabl] Oportuno. condimentar. kumita. M¨¢hawig. Latak. Seethe. Upat. [sid] Semilla. pangalaw¨¢. v. v. tag?. Bahagi. semejarse. [s¨ªsoning] Condimento. Secretion. halag¨¹e?o. Lihim. Seer. [sid¨ªcion] Sedicion. tiempo. busca. Lula. paglilingid. sumaliksik. Pagtatag¨°. n. N¨¢papanahon. war¨¬. ibukod. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. [sit] Situar. adv. Secondary. Seat. m¨¢kamukha. Sedateness. tranquilidad. nalulul¨¤. [siso] Vaiv¨¦n. adj. Kalihim. Secrecy. adj. adj. pagkakalihim. ilapag. maingat. v. Seedsman. Paghihiwalay. Secede. [s¨¦diment] Sedimento. inquirir alguna cosa. [siz] Hervir. [s¨ªson] Sazonar. Seedling. Segment. iup?. makakita. Lum¨¤. [s¨ªson] Estacion. n. adj. n. n. hichura. exclusion. [s¨¦diuloes] Diligente. ligtas. Secure. v. v. kagul . iligtas. n. ilingid. Hinahon. [s¨ªdling] Planta de semillero. Secure. Sumiyasat. [sid¨¢ccion] Seduccion. separar. [sicli¨²d] Apartar. colocar. [s¨ªming] Apariencia. Sedentary. bullir. mabuting pagkak¨¢taon. rekado. Bagay. tahimik. adj. Tumingin. katiwasayan. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. asentar. sigilo. Lul¨¢. [sicli¨²cion] Separacion. [s¨ªmli] Propio. mot¨ªn. [sid¨ªcioes] Sedicioso. Tab¨ªng dagat. Secretaryship. Secondhand. pag-aals¨¢. K¨¢lihiman.Search. nakagaganyak. Umupat. Sedulous. calma. adj. Ilay?. [s¨ªsiknes] Mareo. v. Section. Secondly. n. [sect] Secta. Pangpatahimik. sazon. Tila. Seduction. manguupat. adv. lagyan ng rekado. n. Ang nagbibili ng punla. n. mareamiento. akma. n. sumulwak. Lihim. [sis¨ªd] Apartarse. salvo. salvar. [s¨¦criteri] Secretario. n. Seeming. Masipag. Damong dagat. silla. Kumul?. [s¨ªcret] Secreto. n. Season. Punla. mabait. manghuhul¨¤. Humanap. excluir. Seaward. Itiwasay. n. m¨¢wangis. observar. n. Palaup?. adj. [sidi¨²s] Seducir. nagamit na. simiente. n. Secession. Pangkatin ng isang relihiyon.

[s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. pakiramdam. [sil¨¦ccion] Seleccion. Sempstress. Semicolon. lascivo. [segrigu¨¦cion] Segregacion. n. v. [s¨¦ntens] Sentencia. adj. adj. Sense. n. sensitivo. pigilan. [sept¨¦nial] Siete?al. kamkamin. Select. v. Sensuality. n. maglak¨°. pagdak¨ªp. apariencia. Selection. n. [s¨¦nder] El que env¨ªa. mapaggiit ng sarili. adj. Paggigiit ng sarili. Paghirang. Senate. [sens] Sentido. Setyembre. [sil¨¦ct] Elegir. Tagapagbil¨ª. Katandaan. Selfish. adj. Sentry = Sentinel. Paglilibing. segregado. Kahalayan. [s¨¦nchiual] Sensual. Magbil¨ª. [s¨¦netor] Senador. n. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. Sensitive. Septuagenary = Septuagenarian. [sin¨¢iliti] Vejez. Walang pakiramdam. [send] Enviar. n. [s¨ªcuel] Secuela. Sentiment. ba¨ªt. Sepulchre. n. dictamen. n. adj. [s¨¦ntiment] Sentimiento. Selfishness. Hiwalay. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. n. any?. [s¨¦mblans] Semejanza. [sel] Vender. Sensual. Sentence. adj. [s¨ªziur] Captura. n. malibog. Karamdaman. Hawakan. Septennial. ulirat. adj. mandar. n. m¨¢nininda. Semblance. escogido. Septuagenarian. Sensation. Rin. [sil¨¦ct] Selecto. [s¨¦paret] Separado. n. propio. [s¨¦net] Senado. sarili. pakinabang. bantay. matanda. consecuencia. v. Magpadal¨¢. [s¨¦lfishnes] Egoismo. despachar. n. entendimiento. segregar. n. sepultura. mapagdamdam. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. voluptuosidad. paghihiwalay. pananalita. Maramdamin. tagapaglak¨°. [sept¨¦mber] Septiembre. [s¨¦ler] Vendedor. n. Palal¨°. pagpil¨¬. Seldom. Sensible. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. n. hichura. pumil¨¬. razon. Una. Sender. Sententious. Senator. pagbubukod. Senility. kal¨¢s. Separation. madalang. continuacion. apartar. n. separacion. Sepoy.Segregation. escoger. v. Senile. [s¨¦paret] Separar. pakiramdam. adj. b¨¢unan. Hatol. Sepulture. secuestro. pasya. [sentim¨¦ntal] Sentimental. desunir. voluptuoso. [s¨¦nsles] Insensible. magtind¨¢. Sell. adj. Damdam. n. [s¨¦mstres] Costurera. Senador. n. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. Nauukol sa libing. n. Bihir¨¤. Punt¨®'t koma. adj. Pagtitiwalag. Seize. September. Senior. [self] Mismo. [siz] Asir. Sepulchral. Separate. kalibug an. Separate. n. n. n. privado de sentido. [sep¨¦ltiur] Sepultura. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. Select. Selvage. Sequence. [s¨¦mineri] Seminario. Senseless. Send. n. pagtitiwal ag. Senado. [s¨¦ldom] Raramente. n. entierro. adj. Damdam. [s¨ªcuens] Serie. dak pin. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. adj. May taglay na aral. adj. [separ¨¦cion] Separacion. Pag-ibig sa sarili. karugtong. [sem¨ªcolon] Punto y coma. v. Hirang. n. Seminary. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. [s¨ªnior] Antiguo. [s¨¦lfish] Egoista. [s¨¦ntinel] Centinela. adj. Nauukol sa katandaan. adv. secuestrar bienes. Self. ibukod. frase. Wangis. pagkamkam. Sequel. f¨²nebre. Seniority. tiwalag. ensimismado. Separable. Libingan. ancianidad. Ihiwalay. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. N¨¢ihihiwalay. sentido. [self-lav] Amor propio. Pagkakadugtongdugtong. Gilid ng pany?. Self-love. Tanod. mag-utos. [s¨ªpulker] Sepulcro. Paghihiwalay. May pakiramdam. Ang nagpapadal¨¢. agarrar. itiwalag. malay. Sentinel. pagka . [sini¨®riti] Antig¨¹edad. walang ulirat. n. n. anciano. Bunga. Seller. kalas¨ªn. pagkal¨¢s. M¨¢nanah¨¬. magsug¨°. Seizure. hulihin. [s¨¦nsibl] Sensible. May gulang na pitong pung ta¨®n. Humirang. n. sensible. Paghuli. [sip¨²lcral] Sepulcral. [s¨¦parabl] Separable. n. Kawal na taga India. Sentimental. [s¨ªnail] Senil. pil¨¬. n. maramdamin. libog.

ilapag. [s¨¦csiual] Sexual. Several. claridad. rigor. n. adj. Malubha. Likmuan na mataas ang sandalan. paglubog ng araw. Alipin. Serene. apacible. [s¨¦tler] Colono. [s¨¦rpentain] Serpentino. Sarhento. Ika pitong p?. n. Seventy. adj. paninilbihan. Serenade. Kahamakan. maglapag. Serous. [setl] Colocar. Kinaroroonan. n. [set] Colocar. nagagamit. [siv¨¦riti] Severidad. Settle. Servant. Linaw. Mapaglingkod. Nauukol sa ahas. Kagayakan. Seraphical = Seraphic. Servility. Series. Serenade. la sexta parte de un c¨ªrculo. [so] Coser. . [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. adj. caida del sol. Seventieth. [s¨®er] Costurera. adj. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. n. v. Sew. n. liwanag. Serious. Sexual. [seren¨¦d] Serenata. particion. Hugutin. Mak¨¢pito. v. tahimik . maliwanag. hinahon.. bajo. acuoso. lumubog (ang araw). ibukod. Ika labing pit¨®. Maglagay. [s¨ªcuent] Siguiente. Sequent. Serve. kasunod. Seven. adj. itatag. [s¨¦ver] Arrancar. Servile. mahinahon. v. Seraph. adj. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. [s¨¦veral] Diversos. Severance. asegurar. Settle. adj. porm¨¢l. Serenity. oficioso. servidumbre. n¨¢tatakd¨¤. n. Seventeenth. katahimikan. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. Sermon. malala. Ang nananahan sa ibang lupain. Sevenfold. varios. [s¨¦raf] Serafin. fijo. Pagkakasunodsunod. tugtugan. sesion. [secuestr¨¦cion] Secuestro. mabab¨¤. Severity. Maglingkod. Higpit. magtugtugan. Sewer. Sergeant. adj. guarnicion. [s¨¦rvis] Servicio. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. Set. masung¨ªt. v. [s¨¦venti] Setenta. Serf. n. secuestracion de bienes. n. matibay. Kumamkam. sosegado. mabagsik. [s¨ªrias] Serio. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. ihiwalay. Paglilingkod. angel. Sever. Pulong. esclavitud. Settee. Seventeen. [seren¨¦d] Dar serenatas. [s¨¦rvant] Siervo. adj. domicilio. Pagkalalake ¨® pagkababae. formal. kahigpitan. Seventh. adj. adj. n. adj. Pagtanggal. [s¨¦ven] Siete. n. Service. Sequestration. Ilan. Nauukol sa serap¨ªn. Makaanim na p?. [setl] Esca?o. Servitude. v. Serenata. [set] Juego. Pit¨®. Mahigpit. humilde. Seraphic. n. [ser¨¦niti] Serenidad. n. [set¨ª] Canap¨¦. Malinaw. n. Sex. v. sociego. ibp. n. n. Magserenata. n. Serpentine. Sequester. n. Set. [s¨¦rmon] Sermon. pagkaalipin. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. Set off. adj. Ilwego. se?alado. Pangangamkam. kaalipinan. Serpent. [s¨¦sion] Junta. Nalalapat. [sicu¨¦ster] Secuestrar. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. Set. Settler. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. alil¨¤. [s¨¦verans] Separacion. n. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. M¨¢nanan¨¬. Settlement. rigoroso. Sextuple. Sermon. [secs] Sexo. Sextant. [set] Ajustado. adj. n. vileza. adj. [serv] Servir. grave. n. Pitong p?. [s¨¦rvisabl] Servicial. Lingkod. [s¨¦rdchent] Sarjento. adj. [serv¨ªliti] Bajeza. adj. t¨¢hanan. lijar. [s¨ªriis] Serie. n. adj. Mapanilb¨¦. [s¨¦t of] Adorno. n. v. May anim na pung ta¨®n. [s¨¦ventin] Diez y siete. mabigat. anghel. [serf] Siervo. [siv¨ªr] Severo. establecer. [s¨¦rpent] Serpiente. adj. [s¨ªroes] Seroso. Sexagenary. Serap¨ªn. ¨¢spero. pangaral. Serviceable. Manah?. criado. separar. Lab¨ªng pit¨®. fijar.kasunodsunod. Ahas. adj. Ikapit¨®. [s¨¦cstant] Sextante. [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. claro. Severe. [s¨¦tlment] Establecimiento. [sir¨ªn] Sereno. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. n. adj. sacar. poner. Kasunod. pagtibay in. Mahabang likmuan na may sandigan. hamak. [s¨¦rvil] Servil. Malagnaw. n. apartar. adj. Session. Ilagay. Paninilbihan.

Shameful. Shabby. Pagpasp¨¢s. Shackle. brillantez. v. P¨¢tayan. baj¨ªo. Shear. pliego [de papel]. adj. Hatiin. Tekas. Shake. concha. Shatter. [shed] Verter. [si¨¢rc] Tiburon. v. magbuhos. n. Tulis. Share. [ship] Oveja. Katk¨¢t. pund¨¢. Shagged. Makalag. Any?. [si¨¦m] Verg¨¹enza. Shape. Sheepskin. Sharpness. Balat ng tupa. [si¨¦d] Asombrar. [si¨¦l] Casco. [si¨¢nk] Pierna. descarado. v. haz. Shapeless. [si¨¦king] Sacudimiento. Sheet. Shawl. Kulungan ng tupa. [si¨¦ples] Informe. n. [shin] Resplandor. bajo. n. [si¨¦p] Formar. sus?. Hamak. Patulisin. n. Hiyain. Sham. kubo. mahalay. Mababaw. kulimlim. Siya (babae). [shir] Trasquilar. Sheen. [si¨¦pli] Bien hecho. n. Shallop. sisidl¨¢n. v. Sheepish. Sham. s¨¢balo. n. hind? tab¨¢s. [si¨¢rpen] Afilar. [si¨¢rp] Agudo. Shaking. n. n. Shark. fingir. Sheer. adj. [si¨¢loep] Chalupa. Mabuting tabas. n. Bahagi. v. [si¨¦l] Deber. hacerse pedazos. Mahihiyain. [si¨¦mles] Desvergonzado. Bint?. [sh¨ªpish] Vergonzoso. Shed. bastos. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. [si¨¦mful] Vergonzoso. Sheaf. [shed] Caba?a. Basagin. Manghib¨°. Itanikala. kabibe. oscuro. Malamlam. Shed. v. protecci¨®n. Shame. Mag-ahit. Share. Shanty. [sied¨®] Sombra. participar. Walang hiya. [si¨¢rpnes] Agudeza. [si¨¢guoed] Afelpado. Shameless. n. bigyan ng any?. porci¨®n. [si¨¢kls] Grillos. [si¨¢ter] Pedazo. [si¨¦l] Descascarar. n. Sheepcot. Shape. Shell. Shambles. descortezar. Kumot. carnero. m¨¢kabahagi. Sharp. n. dakong mababaw [sa dagat]. matalas. [si¨¦k] Agitar. [si¨¢rper] Ratero. palas?. [si¨¢mbls] Carnicer¨ªa. n. Shelf. tagan¨¢s. hiy¨¤. v. n. [si¨¢nti] Caba?a. Sheer. [shiz] Vaina. [sh¨ªpcot] Redil. [shiz] Envainar. kababaan. Shaft. bajeza. Sheath. v. Isuot sa kaloban. [si¨¦m] Avergonzar. funda. malinaw. magkunwa. n. [si¨¢bi] Vil. Matulis. pliyego ng papel. switik. adj. Shallow. adj. sacudir. [si¨¢m] Enga?ar. Pagkahamak. forma. halayin. Lumuglog. sutileza. derramar. c¨¢scara. [shir] Puro. Anino. Shady. t¨ªmido. [sial¨®] Baj¨ªo. caja. Shadow. n. Dampa. Dahilan. pagkukunwa. Kintab. Liliman. [shir] Alargarse. n. figurarse alguna cosa. [si¨¢m] Pretexto. rubor. adj. [si¨¦di] Opaco. kanlong. Putol. pagpag. Sharper. n. Shatter. v. Shall. Walang any?. pagpapagp¨¢g. adj. Magaspang. Shapely. n. paspas. [si¨¦k] Sacudida. lilim. puntiagudo. adj. mahihiyain. Dampa. Tupa. v. adj. Shank. n. [si¨¢kl] Encadenar. . v. Shake. saeta. Shave. Marapat. n. adj. hasa. mabab¨¤. Shade. umalog. matatakut¨ªn. [si¨¢ter] Destrozar. fingimiento. She. v. n. n. Sharpen. n. [sielf] Anaquel. alampay. [si¨¦r] Repartir. Pul¨®s. bibinga.Shabbiness. estafador. ang nauukol. [si¨¦r] Parte. [si¨¦p] Hechura. Pat¨ªng. n. ihas¨¤. v. [si¨¦d] Sombra. Shackles. Kahiyahiya. pumagpag. v. n. esquilar. Shade. Sheep. n. Magbub¨®. bwanbwan. Pan¨¤. Pitak ng aparador. tabasin. pron. n. bigkis. [si¨¦v] Afeitar. patalasin. durugin. Shame. pamumul¨¢. claro. Shell. Gupitan (ng balahibo). Anyuan. [si¨¢ft] Flecha. [shit] S¨¢bana. Shad. n. Talupan. Kaloban. Hay¨¤. Sheepfold = sheepcot. [si¨®l] Pa?olon. m¨¢kahat¨¬. afrentar. adj. v. hichura. Lilim. Sheathe. Luglog. Damal. [sh¨ª] Ella. v. Bal¨¢t. kislap. Bangka. [shif] Gavilla. pangpangaw. Kahihiy¨¢n. adj. malilim. talas. [si¨¢d] Alosa. n. bahagihin. [si¨¢bines] Vileza. aguzar. n. upakan. Panyul¨®n. aguzado. ningning.

Shield. encuentro. [si¨²] Zapato. v. v. Lul¨®d. Shipwreck. estenograf¨ªa. [shirt] Camisa. temblar de miedo. lustre. maningning. panapin sa paa. [sia¨²lder] Cargar al hombro. taller. ampunan. [si¨®r] Costa. Itab¨ª. n. Andamyo ng sasakyan. [shin] Espinilla. [sielv] Echar ¨¢ un lado. [ship] Embarcar. [sh¨ªpment] Env¨ªo. n. n. Mangubl¨ª. maiks?. Tindahan. desgracia. Lalawigan. Shorten. [si¨¦ferdes] Pastora. Shire. adj. may tinda. bangga. [shild] Escudo. Balikat. Shiver. ab¨®t. [ship] Nav¨ªo. v. [si¨¢ini] Lustroso. v. Kublihan. adj. Shipboard. [si¨®rtsaited] Corto de vista. M¨¢bangga. adj. [shoc] Chocar. brillante. zagala. Paglipat. Shock. Shortness. Makintab. iks¨ªan. pangpang. v. brevedad. Mamili. Shift. n. umampon. v. Ningning kintab. n. Pasan¨ªn. v. Pastor. magpahilagpos. Papuri. [shild] Escudar. Tindero. mercader. Shield. Bar¨°. n. v. resplandeciente. [si¨²t] Tirar. cargo. umpog. Baybay. v. v¨¢stago. arrinconar. v. n. manginig . Makintab. Sheriff. refugio. Shoemaker. panginginig . mananggalang. adj. mangatal. Shirt. Mangalasag. [si¨¢in] Resplandor. Shelter. n. Shoot. n. sa katagang wik¨¤. [si¨¦ltoer] Guarida. Shipment. Takigrapy¨¢ ¨® pagsulat na natutugm a tanda ang pananalita. Sher¨ªp. [si¨¦ri] Vino de Jerez. mangilabot. n. Shortsighted. Walang m¨¢silungan. brotar. [si¨®p] Andar de tienda en tienda comprando. Humiyaw ng papuri. Ship. isulok. [si¨®rt] Corto. Bakalan sa paa ang kabayo. n. playa. [shoc] Choque. Sasakyan sa dagat. [si¨²t] Tiro. n. Babaing tagapag-alag¨¤ ng tupa. takbuhan. el calzado del pie. v. n. panangg¨¢. kumanlong. [si¨¢in] Lucir. brillar. n. Shopkeeper. [sh¨ªprec] Naufragio. [si¨®rten] Acortar. Pagkabagbag ng sasakyan. arrojar. n. amparo. Mga bagay na lulan ng sasakyan. kaiksian. n. Iklian. . Mangaligk¨ªg.Shelter. n. [si¨®t] Tiro. [sh¨ªvering] Horripilacion. [shift] Cambio. n. sumi long. m¨¢umpog. n. desastre. [si¨²meker] Zapatero. supl¨ªng. breve. [si¨®rtnes] Cortedad. bumaril. Shoot. Paningningin. desamparado. conciso. maningning. Alak na Her¨¦s. n. [shir] Condado. Shepherdess. [si¨¦perd] Pastor. [si¨¢ut] Aclamar. Shepherd. Shoal. asilo. [si¨¦lterles] Sin asilo. n. Shiny. [si¨¢ining] Brillante. Shivering. pastora. abreviar. [sh¨ªpbord] Tablon de nav¨ªo. Shore. Hulan. defender. Shoe. Sapatos. Shot. Tudla. [si¨®p] Tienda. bumago. compendiar. Lumipat. refugiar. pakintabin. n. tudla. sw¨ª. abrigo. Shining. Shop. Short. buque. agus¨ªl. K¨¢tuwaan. tab¨ª. n. Shift. n. n. Kaiklian. Shine. Tumudla. Shout. lanzar. [si¨²] Herrar un caballo. Sa madalingsabi. n. Shine. Shop. walang magam pon. [si¨¢ut] Aclamacion. [sia¨²lder] Hombro. mudarse de un paraje ¨¢ otro. [shift] Cambiarse. v. Shelterless. sa kuna. tagapag-alag¨¤ ng hayop. Shorthand. hiyaw. s umupl¨ªng. [si¨®rtli] Brevemente. [sher¨ªf] Sher¨ªff. Mababaw. adj. Magsasapat¨®s. Shelve. ribera. [sh¨ªver] Tiritar de frio. [sia¨²ting] Gritos de alegr¨ªa. abrigar. Put¨®k. Shock. en pocas palabras. Sherry. Ship. [shol] L