Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacio n figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA?OL-TAGALOG *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (Thi s file was made using scans of public domain works from the University of Michig an Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa?ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion fig urada) Por Sofronio G. Calder¨®n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M¨¢nanagalog" (¨® Asociaci¨®n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklata g Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici¨®n. Manila Libreria y Papeleria -:de:- J. Martinez Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder¨®n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915 Es propiedad de la Imprenta, Librer¨ªa y Papeler¨ªa de J. Mart¨ªnez. Imprenta de J. Mart¨ªnez, Estraude 7, Binondo. A A, art. [?] Un, uno, una. Is¨¢. Abaca, n. [ab¨¢ka] Abac¨¢. Abak¨¢. Aback, adv. [ab¨¢k] Detras, en facha. Sa lik¨®d, sa gaw¨ªng likod. Abacus, n. [ab¨¢koes] Abaco; tabla aritm¨¦tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins¨ªk; ang pinakaputong na tabl¨¢ sa itaas ¨® dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab¨¢ft] A popa, en popa. Sa gaw¨ªng likod, sa gaw¨ªng hul¨ª. Abandon, v. [ab¨¢ndon] Abandonar, dejar. Magpabaya, pabayaan; iwan; hwag kumandil¨¬; hwa g kumalinga. Abandonment, n. [ab¨¢ndonment] Abandono. Pagpapabaya. Abase, v. [ab¨¦s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab¨¦sment] Envilecimiento. Pagkaaba, pagkahamak. Abash, v. [ab¨¢sh] Avergonzar. Humiya. Abate, v. [ab¨¦t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab¨¦tment] Rebaja, diminuci¨®n, abatimiento. Pagk¨¢baba, bawas. Abbey, n. [¨¢bi] Abad¨ªa, convento de monjes ¨® monjas. T¨¢hanan ng mga monghe ¨® mongha. Abbot, n. [¨¢b?t] Abad. Pun¨° ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr¨ªviet] Abreviar, compendiar. Magpaikl?, ikli¨¢n; magpadal?. Abbreviation, n. [abr¨¦viacien] Abreviaci¨®n. Pag-iikl?, pagpapadal?. Abscess, n. [abc¨¦s] Divieso, tumor. Pigs¨¢, baga. Abdicate, v. [¨¢bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib¨¢ ang kaharian). Abdication, n. [abdik¨¦cion] Abdicaci¨®n. Pagbibigay (sa ib¨¢ ng kaharian). Abdomen, n. [abd¨®men] Abdomen. Pus¨®n, ibaba ng tiyan. Abdominal, adj. [abd¨®minal] Abdominal. Nauukol sa pus¨®n. Abduct, v. [abd¨¢ct] Sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Dahas¨ªn, agawin.

Abduction, n. [abd¨¢ccion] El acto de sacar por fuerza ¨® enga?o ¨¢ alguna persona. Pangdad has, pag-agaw. Abeam, adv. [ab¨ªm] ¨¢ lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab¨¦d] En cama. Nak¨¢higa, nasa higaan. Abet, v. [ab¨¦t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy¨®. Abeyance, n. [ab¨¦ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj¨®r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj¨®rens] Aborrecimiento. Yamot, in¨ªp, muh¨¬. Abhorrent, adj. [abj¨®rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab¨¢id] Habitar, morar. Tumahan, tumir¨¢. Ability, n. [ab¨ªliti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab¨®t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab¨ªlitis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar¨¬. Abject, adj. [¨¢bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipusta. Abject, n. [¨¢bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch¨²r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinumpa; magbitiw. Abjurement, v. [abdch¨²rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinumpa, pagbibit iw. Ablaze, adv. [abl¨¦iz] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [¨¦bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli¨²cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [¨¦bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [¨¢bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn¨®rmal] Irregular, disforme. Wala sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn¨®rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal¨¢n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [¨¦bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky¨¢n. Abode, n. [eb¨®d] Domicilio, habitacion. T¨¢hanan, t¨ªrahan. Abolish, v. [ab¨®lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw¨¬, lumipol, magwala ng halag¨¢. Abolition, n. [abol¨ªcion] Abolicion. Pagkapaw¨¬, pagkalipol, pagkawala ng halaga. Abominable, adj. [ab¨®minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab¨®minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab¨®minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin¨¦cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk¨¢n. Aboriginal, adj. [abor¨ªdchinal] Primitivo. K¨¢unaunahan ¨® ang ukol sa k¨¢unaunahan. Aborigines, n. [abor¨ªdchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nana han sa isang pook ¨® lupain. Abortion, n. [aborci¨®n] Aborto, malparto. Panganganak ng d? gan¨¢p sa panahon, pagkalag as. Abortive, adj. [ab¨®rtiv] Abortivo. Lag¨¢s, wala sa panahon. Abound, v. [eb¨¢und] Abundar. Sumagan¨¤, managan¨¤. About, prep. [eb¨¢ut] Cerca de, acerca, tocante ¨¢; mas ¨® menos. Malapit sa; hinggil sa, t ngkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb¨®v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang¨¬, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb¨®v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr¨¦st] De frente. Katab¨ª, kasiping. Abridge, v. [ebr¨ªdch] Abreviar, compendiar. Ikli¨¢n, liit¨¢n. Abridgement, n. [ebr¨ªdchment] Compendio, ep¨ªtome. Kaikli¨¢n. Abroad, adv. [ebr¨®d] Fuera de casa ¨® del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay ¨® sa ibang l pain. Abrogate, v. [¨¢broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu¨¦sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawala ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr¨¢pt] Quebrado; repentino. Sira; bigla. Abruptness, n. [abr¨¢ptnes] Precipitacion, decortes¨ªa. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [¨¢bses] Absceso. Pigs¨¢, tila bukol. Abscind, v. [abs¨ªnd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw¨¤, tumaga. Abscission, n. [abs¨ªcion] Cortadura. P¨²tol, hiw¨¤. Abscond, v. [absc¨¢nd] Esconderse; desfalcar. Magtag¨°; manir¨¤ ng salap?. Absence, n. [¨¢bsens] Ausencia. Ang d? pagharap, pagkawala sa harap, ang d? pagdal¨®.

Absent, adj. [¨¢bsent] Ausente. Wala, d? kaharap, d? dumal¨®. Absent, v. [¨¢bsent] Ausentarse. Maglay¨¢s, maglagalag. Absolute, adj. [¨¢bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [¨¢bsoli¨²cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs¨®lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs¨®rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs¨®rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs¨®rpcion] Absorcion. Higop, hit¨ªt, sips¨ªp. Abstain, v. [abst¨¦n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [¨¢bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst¨ªmias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [¨¢bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [¨¢bstract] Extracto, compendio. Kuhulug¨¢n, kat¨¢s, ikl?. Abstract, v. [¨¢bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs¨¦rd] Absurdo. Tiwal?, balintun¨¤. Absurdity, n. [abs¨¦rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab¨¢ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab¨¢ndant] Abundante. Sagan¨¤. Abundantly, adv. [ab¨¢ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi¨²s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi¨²s] Abusar. Mamasl¨¢ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab¨ªusiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab¨¢t] Terminar, confinar. Tumapos, mapaab¨®t. Abyss, n. [ab¨ªs] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs¨ªd] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs¨¦leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal?, magtumulin. Acceleration, n. [acseler¨¦cien] Aceleracion, priesa. Dal?, tulin, liks¨ª. Accent, n. [¨¢csent] Acento. Tudl¨ªt, asento, diin. Accept, v. [acs¨¦pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs¨¦ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs¨¦ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs¨¦ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept¨¦cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs¨¦s] Acceso; camino; aumento. Pag-¨¢bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs¨¦cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [¨¢csident] Accidente. Kapahamak¨¢n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid¨¦ntal] Accidental. Hind? sinasadya, nagkataon. Acclaim, v. [akl¨¦m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam¨¦cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl¨ªviti] Cuesta, rampa. Ahun¨ªn, s¨¢lungahin. Accommodate, v. [ac¨®modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbi gay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac¨®modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod¨¦cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiya h¨¢n. Accompaniment, n. [ak¨®mpaniment] Acompa?amiento. Pakikisama, pakikitugma. Accompany, v. [ac¨®mpani] Acompa?ar. Sumama, tumugma, makisama, makitugma. Accomplice, n. [ac¨®mplis] C¨®mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac¨®mplish] Efectuar, completar. Yumar¨¬, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac¨®mplishd] Perfecto, acabado. Yar¨¬, tap¨®s, ganap. Accomplishment, n. [ac¨®mplishment] Complemento. Pagyar¨¬, pagtapos, pagwawakas, paggana p. Accomptant, n. [acca¨²ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac¨®rd] Acuerdo, armon¨ªa. K¨¢sunduan; pagkaayon, pagkatugma. Accord, v. [ac¨®rd] Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund?. Accordance, n. [ac¨®rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund?, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac¨®rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugma. According, prep. [ac¨®rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac¨®rding-li] Saludar ¨¢ uno yendo h¨¢cia ¨¦l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac¨®st] En conformidad. Sumalubong, bumat¨¬.

Account, n. [ac¨¢unt] Cuenta, c¨¢lculo. Bilang, tu¨²s; kur¨°; turing. Account, v. [ac¨¢unt] Contar, numerar. Tumu¨²s, bumilang. Accountability, n. [ac¨¢untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac¨¢untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac¨¢unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t¨¢laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac¨¢untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac¨¢untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac¨²ter] Aviar, equipar. Humanda, gumayak. Accoutrements, n. [ac¨²terments] Av¨ªo, equipaje. Gayak, daladalahan, b¨¢on. Accredit, v. [acr¨¦dit] Dar cr¨¦dito, acreditar. Magbigay ng cr¨¦dito, magbigay-dangal, mag atiwal¨¤. Accredited, part. pas. [acr¨¦dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr¨²] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk¨¢labasan. Accumulate, v. [aki¨²miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki¨²miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag¨¢n, salansan. Accuracy, n. [¨¢kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [¨¢kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak¨¦rs] Maldecir. Sumumpa, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak¨¦rst] Maldito, maldecido. Sinumpa, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki¨²secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki¨²sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar¨ªn. Accuse, v. [aki¨²s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak¨¢stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak¨¢stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san¨¢y, datihan. Ace, n. [es] As. Al¨¢s. Acerbity, n. [as¨¦rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak¨ªt, ant¨¢k, kir¨®t, hapd?. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak¨ªt, umantak, kumirot, humapd?. Achieve, v. [ach¨ªv] Ejecutar, obtener. Yumar¨¬, magtam¨®. Achievement, n. [ach¨ªvment] Ejecucion. Pagyar¨¬. Aching, n. [¨¦king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [¨¢cid] ¨¢cido, agrio. Maasim. Acid, n. [¨¢cid] Accido. ¨¢ksido. Acidity, n. [as¨ªditi] Aced¨ªa, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn¨®ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn¨®ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [¨¢cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap¨¢t sa ating ulo. Acolite, n. [ac¨®lit] Ac¨®lito. Sakristan. Acorn, n. [¨¢corn] Bellota. Bunga, ensina. Acoustic, adj. [aca¨²stic] Ac¨²stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca¨²stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu¨¦nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p¨¢una. Acquaintance, n. [acu¨¦ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu¨¦nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu¨¦st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui¨¦sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui¨¦sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu¨¢ir] Adquirir. Magkam¨ªt; magtaglay, magtam¨®, magkaroon. Acquirement, n. [acua¨ªrment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu¨ªt] Libertar, absolver. Magpalay¨¤, magpakawala, magpatawad. Acquital, n. [acu¨ªtal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [¨¦ker] Acre. Sukat ng lup¨¤ na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 ba ra ang lapad. Acrid, adj. [¨¢crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid. Acrimony, n. [¨¢crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr¨®bat] Acr¨®bata. Sirkero. Across, adv. [Acr¨®s] De traves, de una parte ¨¢ otra. Pataw¨ªd, sa kabila. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumawa, lumabas (sa dulaan) ¨® mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gawa, yar¨¬, yugt?.

Action, n. [¨¢ccien] Accion. Gawa, kilos, galaw. Actionable, adj. [¨¢ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar¨ªn. Active, adj. [¨¢ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis¨¤. Actor, n. [¨¢ctor] Actor. Ang gumagawa; lumalabas (sa d¨²laan). Actress, n. [¨¢ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [¨¢cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [¨¢cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy¨®; magsagawa. Acumen, n. [aki¨²men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki¨²t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin¨°. Adage, n. [¨¢dedch] Adagio ¨® refran. Kasabihan ¨® kawikaan. Adamant, n. [¨¢damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad¨¢pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikana, ikapit. Adaptable, adj. [ad¨¢ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt¨¦cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakma. Add, v. [ad] Aumentar, a?adir, juntar. Magdagdag; magpun?; magsugpong, magdugton g. Adder, n. [¨¢der] Serpiente venenosa. Isang ur¨¬ ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad¨ªct] Dedicar, destinar. Magtalag¨¢, mag-ukol. Addition, n. [ad¨ªcien] Adicion. Dagdag; pagbubu?. Additional, adj. [ad¨ªcional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [¨¢dl] Huero, vac¨ªo, podrido. Bugok, bulok; walang lam¨¢n. Addle, v. [¨¢dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr¨¦s] Direccion; pl¨¢tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr¨¦s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalita, magtagumpay. Adduce, v. [adi¨²s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad¨¦pt] Adepto. Marunong, matalin¨°, bihasa. Adequate, adj. [¨¢decuet] Adecuado. Sukat, akma, bagay. Adhere, v. [adj¨ªr] Adherir. Kumiling, kumamp¨ª, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj¨ªrens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adherent, adj. [adj¨ªrent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj¨ªsion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp¨ª. Adhesive, adj. [adj¨ªsiv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi¨²] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip¨®s] Adiposo. Mataba, masebo. Adjacent, adj. [addch¨¦sent] Adyacente. Katab¨ª, kalap¨ªt. Adjective, n. [¨¢ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch¨®in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab¨ªt. Adjourn, v. [adch¨¦rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch¨¦rnment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch¨¢dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch¨²nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur¨¦cion] El acto y modo de conjurar. Panunumpa. Adjure, v. [adch¨²r] Juramentar, conjurar. Manumpa. Adjust, v. [adch¨¢st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch¨¢stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [¨¢dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm¨ªnister] Administrar. Mangasiw¨¤. Administration, n. [administr¨¦cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr¨¦tor] Administrador. Tagapangasiw¨¤. Admirable, adj. [¨¢dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [¨¢dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir¨¦cien] Admiracion. Panggigilal¨¢s, pagtatak¨¢, pamamangha. Admire, v. [adm¨¢ir] Admirar. Manggilalas, magtak¨¢, mamangha. Admissible, adj. [adm¨ªsbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm¨ªcien] Admision, recepci¨®n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm¨ªt] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm¨ªtans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm¨ªcs] Mezclar, juntar. Maghal¨°, maglahok. Admixture, n. [adm¨ªkschur] Mistura, mezcla. Hal¨°, lah¨®k.

Admonish, v. [adm¨®nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon¨ªcien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad¨²] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul¨®; alingawngaw. Adopt, v. [ad¨®pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an¨¢k. Adoption, n. [ad¨®pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an¨¢k. Adorable, adj. [ad¨®rabl] Adorable. Marapat, sambah¨ªn; nak¨¢gigiliw. Adoration, n. [ador¨¦cien] Adoracion. Pagsamb¨¢. Adore, v. [ad¨®r] Adorar. Sumamb¨¢. Adorn, n. [ad¨®rn] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad¨®rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr¨ªft] Flotando, ¨¢ merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alo n; sa bala na. Adroit, adj. [adr¨®it] Diestro, h¨¢bil. Maliks¨ª, san¨¢y. Adulation, n. [adi¨²lecien] Adulacion, lisonja. Hib¨°, tuya, wik¨¤wik¨¤. Adult, n. [ad¨¢lt] Adulto. Matanda, magulang. Adulterant, n. [ad¨¢lterant] Ad¨²ltero; adulterador. Mapangalunya; mapagbant?. Adulterate, v. [ad¨¢lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang¨¢lunya, makiagul¨°; sumir¨¤, m Adultery, n. [ad¨¢lteri] Adulterio. Pangangalunya, pakikiagul¨°. Advance, n. [adv¨¢ns] Avance. Pagsulong, pagtul¨®y. Advance, v. [adv¨¢ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv¨¢nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv¨¢ntedch] Ventaja, ganancia. Hig¨ªt, lam¨¢ng, pakinabang. Advent, n. [¨¢dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv¨¦nchiur] Aventura, casualidad. Hind? sinasadya, pagkakata¨®n. Adventure, v. [adv¨¦nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal¨¬. Adventurer, n. [adv¨¦nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal¨¬. Adventurous, adj. [adv¨¦nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [¨¢dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [¨¢dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg¨¤, katungga l?. Adverse, adj. [adv¨¦rs] Adverso, contrario. Laban, salung¨¢. Adverse, v. [adv¨¦rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv¨¦rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakuna. Advert, v. [adv¨¦rt] Advertir, atender. Magbigay p¨¢una, kumaling¨¤. Advertise, v. [¨¢dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit¨¤, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv¨¦rtisment] Aviso, anuncio. Balit¨¤, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv¨¢is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv¨¢is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv¨¢iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [¨¢dvoket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pinta kasi. Advocate, v. [¨¢dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar¨¢s. Aerial, adj. [e¨ªrial] A¨¦reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af¨¢r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af¨¢biliti] Afabilidad. Lug¨®d. Affable, adj. [¨¢fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [¨¢fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af¨¦r] Asunto ¨® negocio. Bagay, pakay, sadya, layon, usap. Affect, v. [af¨¦ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl¨¢. Affectation, n. [afect¨¦cien] Afectacion. Pukaw, bakl¨¢. Affected, adj. [af¨¦cted] Afectado, movido, sujeto ¨¢ algun mal ¨® enfermedad. Puk¨¢w, tina tablan. Affectionate, adj. [af¨¦ccionet] Cari?oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af¨¢ians] Esponsales, confianza. T¨ªpanan sa pag-aasawa; pagtitiwal¨¤. Affidavit, n. [af¨ªdevit] Declaracion jurada. Kasulatan ¨® pahayag na ipinanunumpa. Affiliate, v. [af¨ªliet] Afiliarse. Makianib, makisap¨¬. Affiliated, adj. [af¨ªlieted] Afiliado. Kaanib, kasap¨¬. Affiliation, n. [af¨ªliecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap¨¬. Affined, adj. [af¨¢ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak.

n¨¢banggit. adv. Panibago. [aflict] Aflijir. kayamanan. adj. [afr¨¢it] Terror. n. Agape. Afternoon. [af¨²t] ¨¢ pie. n. Magpatunay. Kabuoan. k¨¢tiwalaan. adj. proveer. kasama. Again. Affix. [¨¢fteruard] Despues. pas. enfrente. m¨¢bunton. patunay. Aggravate. Pagtatagp? ng dalawang ilog. ipamukha. magkadagandagan. Aghast. [af¨ªrmativ] Afirmativo. atemorizar. lumala. gulat. [¨¢griguet] Agregado. salakay. Afterwards. [¨¢grandaiz] Engrandecer. ul?. Aggrievance. n. Hapon. Kaapih¨¢n. Aged. kabunyian . magtaan. tumakot. primero. [agr¨¦s] Acometer. Kalakhan. n. Affirmation. n. Patotoo. [¨¢grandaizment] Engrandecimiento. lumulusob. n. Pagbuo. n. N¨¢sabi. idugtong. combate. Magtipon. asalto. exaltar. Afoot. [efr¨¦d] Amedrentado. Age. tanda. pagpipisan. v. Laban. Magpasama ng loob. n. [¨¢fter] Despues. [afirm¨¦cien] Afirmacion. Afore. nagniningas. bumu?. magpatibay. Affray. Afloat. Afterward. kaadwaan. Aggressive. [¨¦dched] Viejo. mayaman. part. [af¨ªrm] Afirmar. adv. adv. dumadaluhong. v. Magbigay. Aggregate. adv. Tak¨®t. n. [¨¢griguet] Agregar. Isugpong. datihan. espanto. Affright. otra vez. [af¨®rsed] Susodicho. v. adj. [afr¨®nt] Afrenta. Aggrandize. [agrigu¨¦cien] Agregacion. [egu¨¦n] Otra vez. After. [afl¨®t] Flotante sobre el agua. insultar. Affright. Katiwal¨¤. Agate. Ul?. Magpamukha. adj. Gitla. [af¨ªrmabl] Lo que se puede afirmar. [af¨ªniti] Afinidad. Aforesaid. [efr¨¦sh] De nuevo. Aggressor. binu¨®. [agr¨ªv] Apesadumbrar. lait. Bumigat. hapis. n. v. susto. Afortime. Affix. [af¨®rtaim] En otro tiempo. Afraid. Ang dumadaluhong. injuria. de nuevo. [afr¨¦] Asalto. adv. [af¨¢ir] Encendidamente. v. insulto. n. [¨¦dchensi] Agencia. Magulang matanda. opulencia. [af¨®rd] Dar. Nagpapatunay. Aftermath. anciano. Affliction. [¨¢fteruards] Despues. Agglomerate. sa lwal. Aft. dati. magbuny?. prep. [afl¨ªccien] Afliccion. adv. [agu¨¦p] De hito en hito. Affirm. Afflux. Pangasiwaan. Nakasasak¨ªt. n. [¨¢gravet] Agravar. n. Sa gaw¨ªng likod. [agr¨¦siv] Ofensivo. tumipon. Supling. [¨¢fl?cs] Confluencia. pagmura. lumubha. Magpalak¨ª. Pagkatapos. incorporar. [agr¨¦sion] Agresion. away. Nakalutang. [¨¦dchent] Agente. [edch] Edad. Pagkahinlog. Mapatutunayan. Pagkatapos. Sagan¨¤. Afresh. v. Dumaluhong. Gulang. Dalamhat¨¬. Aggregate. Afire. Pagbigat. Pagkatapos. adv. n. Agent. antiguamente. mul?. Affront. n. Aggregation. n. Affront. Sugpong. dugtong. Dumalamhati. [af¨ªcs] Afijo. v. pagtitipon. [afr¨¢it] Aterrar. [agrav¨¦cien] Agravacion. [aft] A popa. Pasulyapsulyap. [af¨®r] ¨¢ntes. Affluent. agregado. [¨¢fliuent] Abundante. Lak¨¢d. parentesco. mul?. Sindak. [afr¨®nt] Encararse. Aggrandizement. [agl¨®meret] Aglomerar. n. sa harap. n. v. paglala. Kasaganaan. elevacion. Aggravation. gumulat. adj. Afield. Agency. pagkabilang na kamag-anak . [¨¢fliuens] Abundancia. Aggrieve. adj. paglubha. Affirmable. Afford. lumait. [egu¨¦nts] Contra. Pamukha. [¨¢guet] ¨¢gata. [¨¢fternun] Tarde. Aggression. [agr¨ªvans] Agravio. adv. [¨¢ftermaz] Reto?o. v. adj. adv. Aggress. adv. v. [af¨ªcs] Anexar. [agr¨¦sor] Agresor. n. n. Gumitl¨¢. Against. [¨¢griguet] Coleccion. [ag¨¢st] Horrorisado. n. Aggregate. Nagliliyab. Mapisan. noong a raw. Noong una. Affluence. v. Affirmative.Affinity. Daluhong. adv. Sa parang. Afflict. [af¨ªld] En el campo. Tinipon. adv. magpahirap. n. ¨¢gata (batong mahalag¨¢ na sarisaring kulay. espantar. v. . lakih¨¢n. N¨¢una. Lusob. opulento. adj.

[al¨¢rm-uatch] Reloj con despertador. matulin. maglubha. [¨¢gonaiz] Estar agonizando. [?r] Airear. marapat. kamag-anak. Alarm. [¨¢rines] Ventilacion. sayad. adv. adv. Akin. [¨¢labaster] Alabastro. [egr¨ªebl] Agradable. molestar. Sa nais. n. Ail. n. gayon man. n. Nakalulugod. Alabaster. n. Paghihingal?. Agoing. por la proa. Walang tungo. n. walang sadya. Ah! ab¨¢! ah¨¢! Aha!. pagpapakilos. Agitate. auxilio. n. Alb. v. abuloy. Agony. [agr¨¢und] Varado. dispuesto ¨¢. Hangin. pagluglog. Tulong. convenir. Tumudla. v. Airy. [?m] Apuntar. n. n. magpakilo s. handa na. v. gaan ng katawan. Agreeable. daan sa pagitan ng d alawang taludtod. Aid-de-camp. adv. Air. anomang pangyarihan. pagbubukid. [al¨¢criti] Alegr¨ªa. [ec] Sentir un dolor agudo. [el] Indisposicion. Agitator. [adch¨¢r] Entreabierto. [al¨¢nd] A tierra. Alacrity. adj. mas alla. Umayon. n. Agricultural. adv. Airgun. [al¨¢s] ?Ay!. n. Nakabukas ng kaunt?. Ayudante de campo. Alabastro. n. int. [alb] Alba. dolor. hapd?. Aid. K¨¢sunduan. Umuga. Baluktot. [ed] Ayudar. paglinang. adj. Ah!. [ag¨®g] Con deseo. pumayag. puesto de aviso. [agric¨²ltural] Agricultural. [¨¦guiu] Fiebre intermitente. [¨¦mles] Sin objeto. n. "malaon na. Sa lup¨¤. Agree. [a] ?Ah! ?ay!. Alarm-watch. bumagabag. afliccion extrema. v. Sa ab¨¢. [agric¨²ltiur] Agricultura. Akimbo. adv. katulinan. Pag-uga.Agile. [eg¨®] Hace. Sulamb?. [aj¨¢] Ah! ha! ha!. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. sobresalto. Aid. umapunt¨¢. Ngiki. [al¨¢rm-post] Atalaya. upuan ¨® bangk?. patuyuin. Air. gaan ng loob. ligero. Na. umalog. lumigalig. Ago. umabuloy. sunod sa moda. . Sak¨ªt. adj. Hinggil sa hangin. conveniente. lumuglog.. sa nas¨¤. kawiliwili. ligoy ng tugtugin. v. Aim. v. Umantak kumirot. [al¨¢rm-klok] Reloj con despertador. Aim. [al¨¦t] Posteriormente. Aground. Magpagib¨ªk. adj. en accion. sak¨ªt.. n. Alas. [?r-pamp] Bomba de aire. Maliks¨ª. Sulong pa. adv. Alarm-clock. kirot. Escopeta de biento. v. H¨ªngahan. [al¨¢rm] Alarmar. ?ay! Alate. Sa k¨¢tapustapusan. Ajar. adj. Albeit. paghihirap. Agreement. auxiliar. adv. iyangyang. antak. [¨¢dchiteit] Agitar. [ak¨ªn] Consangu¨ªneo. Ail. [¨¦d-i-camp] Ayudante de campo. adv. [?m] Punteria. n. encallado. gumulat. yumugyog. Agonize. [al¨¢rm-bel] Campana de rebato. n. kaayaaya. int. [ail] Nave de una iglesia. n. Nauukol sa pagsasaka. Airhole. Pagsasaka. [¨¦rgan] Escopeta de viento. Bantayan. n. Bukang-liwayway. pasillo. adv. [egr¨ª] Concordar. ej. Agility. n. Aimless. maghirap. Ague. Kasayahan. interj. walang pak ay. v. buen humor. v. [alam¨®d] A la moda. [ej¨¦d] Delante de otro. babal¨¤. Agitation. gul¨®. [¨¦rjol] Respiradero. maligay¨¤. tagayugyog. Maghingal?. Alarm. Damdam. Tudla. [ak¨ªmbo] Corvo. [el] Afligir. [adch¨ªliti] Agilidad. [adchit¨¦tor] Agitador. Ibilad.. adv. Relos na panggising. pag-alog. Batingaw na pamukaw. n. gulat. Air-pump. ¨¢ la ventura. n. [?r] Aire. n. n. Ake." Agog. [¨¢lbit] Aunque. [¨¦lment] Dolencia. [ed] Ayuda. sumak¨ªt. sa un ah¨¢n. Airiness. [agr¨ªebli] Agradablemente. hal. adj. avante. n. Dumalamhat¨¬. k¨¢yarian. Agriculture. Relos na panggising. mover. Agreeably. n. Ah! ah¨¢! Ahead. lijereza. "hace mucho". [eg¨®ing] A punto de. Nakalulugod. asustar. Kadug?. Tagaudyok. hala. tumulto. Pagib¨ªk. n. Kaunt? na. kahit. Sadsad. Alarm-post. perturbar. contrato. Tumulong. adv. Aisle. sa harap. Bagaman. bien que. [¨¢goni] Agon¨ªa. ala. Alamod. Kaliksihan. adv. [¨¢dchil] Agil. Alarm-bell. Ailment. Aliwalas. [al¨¢rm] Alarma. [¨¦ri] A¨¦reo. Ayon sa ugal¨ª. secar. kawangis. Aland. [adchit¨¦cien] Agitacion. [egr¨ªment] Convenio. n.

[al¨ªviet] Aliviar. n. [¨¢lderman] Regidor. Allude. Bo?. Tagaibang lup¨¤. Lumusong. Ale. hal¨®. [aleg¨®rical] Aleg¨®rico. Kalahatan. vigilante. [al¨¦ment] Alivio. v. Pag-uukol. Allow. [al¨¦] Aliviar. [ol] Del todo. n. adv. Alimentary. bajar. repartimiento. Maingat. mezcla. [al¨¢uans] Permiso. Serbesa. n. Lansangang mapunong kahoy. Lah¨®k. Allspice. atar una cosa con otra. kapahintulutan. tumahimik pumayap¨¤. alijeramiento. union. Alienate. Porbida (sumpa). mitigar. Pumayag. [al¨¢ians] Alianza. Allegoric. n. magtadhana. Tinatalinghag¨¤. Alloy. Albumen. Pagtatapat. mataas na karunungan sa pagbilang. Put¨¬ ng itlog. Allurement. [ali¨²rment] Halago. may sind¨ª. [al¨¢uabl] Admisible. Alliance. n. hib¨° day¨¤. [¨¦lien] Extra?o. [¨¢li] Paseo de ¨¢rboles. n. Umal¨°. Punong bayan. Sil¨ªd. sinamuno at ibp. apaciguar. adj. [olsp¨¢is] Especias. [aligu¨¦ter] Caiman. Alcohol. [al¨®i] Liga. adj. v. banggitin. Kawangis. [¨¢lcohol] Alcohol. [al¨®t] Asignar.Album. Allowable. v. sa ibang paraan. iba. [al¨¢if] Por vida mia. ¨¢lhebra. n. igi. enteramente. lubos. gaya nito). Allegorical. alegato. Sa gilid ng sasakyan na walang lam¨¢n. All. All-night. bu?. Alight. [¨¢liguet] Ligar. trasferir. [abi¨²men] Alb¨²men. Alike. Allayment. fidelidad. Pagtaliin. Pahintulot. adj. pagtatadhana. adj. [el¨¢ik] Igualmente. adj. n. Alien. [elien¨¦cien] Enajenamiento. Kasund? kakampi. n. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. extranjero. n. [al¨ª] A sotavento. mananggalang. [al¨®tment] Asignacion. Magdamag. Album. [al¨¢it] Encendido. Alert. Allegation. himok. n. activo. n. Umigi. [al¨¦mbic] Alambique. Guminghawa. Alibi. Tumutol. Talinghag¨¤. adj. Alkohol. kagaya. adj. Alligate. Pagpapatunay. Especias (pamint¨¢. Palayaw. gaan. Nakapagpapalakas na pagkain. n. guminghawa. [¨¢liment] Alimento. Algebra. alucinar. [ol] Todo. Alive. v. confederado. nagliliyab. Hind? dumal¨® sa pinagtipanan. Mag-ukol. seduccion. [alivi¨¦cien] Alivio. k¨¢yarian. v. Alleviate. n. Allegory. isalin sa iba. Alloy. Allegiance. n. [al¨¢u] Conceder. n. adv. gumagalaw. All. magpatunay. Alligator. adj adv. Nagniningas. adj. Allotment. adj. Ginghawa. Allure. Alimental. n. Todos los santos ¨® kaara wan ng mga k¨¢lulwa. [alc¨®v] Alcoba. [aliter¨¦cien] Aliteracion. All Saints day. gayon din. kabuoan. v. Talinghagain. [¨¢legoraiz] Alegorizar. [alim¨¦ntal] Nutritivo. Alembic. adj. Bumanggit. Al¨°. Alight. Hal?an. lahukan. Ilipat sa iba. v. [al¨®i] Ligar. n. v. n. v. paw¨¤. n. pagbab ahagi. Lahat. Alienation. [¨¢legori] Alegor¨ªa. licencia. Buh¨¢y. Pagkain. alimenticio. Alcove. Masustancia. Mapapayagan. Allied. taganas. [alim¨¦ntari] Alimenticio. Allay. Alliteration. [¨¢lbum] Album. handa. maagap. [alegu¨¦cien] Alegacion. [al¨ªdchians] Lealtad. Bwaya. v. [ol-nait] Toda la noche. n. Paggamit ng salaysay na may mga paris n a titik sa unahan ng bawa't salita. n. n. [ali¨²r] Alagar. mezclar. Alleviation. [al¨¦dch] Alegar. alijerar. n. Allege. [al¨¦rt] Alerta. ardiente. umib¨ªs. Allowance. n. Allegorize. n. [ali¨²d] Aludir. n. Alias. [al¨¢iv] Vivo. Ginghawa. [al¨¢id] Aliado. Alley. . kaisa. Allot. Aliment. Alife. magpahayag . v. [¨¢libai] Coartada. [¨¦lias] Alias. v. [al¨¢it] Descender. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. All. Tinatalinghag¨¤. liga. [¨¢ldchibra] ¨¢lgebra. K¨¢sunduan. magpahintulot. Alee. [¨¦lienet] Enajenar. [el] Cerveza. adv. Alak¨¢n. permitir. Paglilipat sa iba. [aleg¨®ric] Aleg¨®rico. humimok. gumaan. bumaba. declarar. n. tutol. katulad. Alderman. adj. adv. pulos.

Although. Ab¨¢kada. v. adv. [oltogu¨¦dzer] Enteramente. [am¨¢sment] C¨²mulo. n. monton. Bathal¨¤. rin. nakaiiba. Almanake. Sa gaw?. manggulat manggitl¨¢. n. n. v. [olter¨¦cien] Alteracion. umiba. [¨¢mond-trii] Arbol de almendra. Amalgam. M. [¨¢lfabet] Alfabeto. [am¨¦z] Espanto. malapitlapit. tayog. Bunton. todo listo. paw¨¤. Amateur. Gumawa ng pakikipagkasund? ¨® pakikipagkayar?. Amazement. Pagkasindak. [¨¢mond] Almendra. Alongside.Alluring. Alt¨¢. adv. Almanac. Antes del medio dia. Altar. n. [¨¢matiur] Aficionado. Alms. todopoderoso. Ayos sa titik. mudable. kaawang gawa. n. Aloof. Amalgamation. Almsgiver. Kasund?. Already. Maghal¨°hal¨° ng iba't ibang metal. pulos. gitla. Naman. adj. kakamp¨ª. Bahay-ampunan ng mahihirap. Almshouse. solitario. adj. [¨®lwes] Siempre. [olm¨¢iti] Dios. Sumindak. Mapagbigay-lim¨®s. adv. adv. Ally. Nakahahalina. adv. [am¨¦z] Espantar. n. Almighty. [¨®lter] Alterar. n. mudar. kahalihalina. turno. n. adv. [¨¢lmanac] Almanaque. Paglilimos. pagkagitla. Pun¨° ng pil¨¬. adj. Nababago. asombro. [¨®lmost] Casi. Amassment. Almost. Paghalili. caridad. Tagasalin ¨® tagasulat ng idinidikt¨¢ ng iba. v. adj. kulukut? ¨® lar?. Altogether. adv. pagiib¨¢. Sa itaas. abecedario. [al¨¢i] Hacer alianza. [¨¢lum] Alumbre. n. v. mezcla de diferentes metales. n. Allusion. Lag¨¬. tinig na malak¨¢s. [¨¢lmoner] Limosnero. Lim¨®s. pagkagulat. [¨¢ltitiud] Altit¨²d. Almsgiving. Lahatlahat. Tagapagbigay ng lim¨®s. n. n. din. Pagkakahal¨° ng iba't iba ng metal. de lejos. Alphabet. agrado. Bumago. ¨ªisa. taga n¨¢s. n. Ayos sa titik. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang pa raan. [¨¢msgiving] El acto de dar limosna. Sindak. Almond-tree. [am¨¦sment] Espanto. adv. [¨®lterant] Alterante. hal¨ªhalil¨ª. [al¨®ft] Arriba. [altern¨¦cien] Alternacion. Tawas. [am¨¦n] Con vehemencia. n. Alone. Sigaw. Buhat sa malay¨°. (ante meridiem). [¨¢ltar] Altar. May-kapal. Humalili. tang¨¬. [¨¢msgiver] Limosnero. damban¨¤. naiib¨¢. [am¨¢lgamet] Amalgamar. el que copia ¨® el que escribe lo que otro le d icta. Alteration. n. Almendras. [el¨¢ud] Con voz fuerte. Alternate. conj. [alfab¨¦tic] Alfab¨¦tico. [al¨¢i] Aliado. n. A. palag¨¬. [¨¢msjaus] Hospicio para pobres. [amab¨ªliti] Amabilidad. [olr¨¦di] Ya. aterrar. [alt¨¦rnet] Alternativo. Aloft. adv. ibahin. n. Bagaman. Alter. rin naman. reciproco. recio. confederado. amontonar. seductivo. nag-¨ªisa. Alone. [el¨®ng] A lo largo. Creador. Kagandahang-loob. Alternate. din naman. May kabiglaanan. Taas. [ams] Limosna. adv. v. Ang d? pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman. Amass. altura. Magbunton. Along. Alum. adv. Lamang. [alfab¨¦tical] Alfab¨¦tico. baguhin. n. adv. prep. n. [oldz¨®] Aunque. Amaze. kataasan. Pagbabago. sa hinabahab¨¤. cerca de. Alternation. [am¨¢s] Acumular. [ali¨²sion] Alusion. gulat. [elongs¨¢id] Al lado. adj. [¨®lso] Tambien. Almighty. magsalansan. parapara. n. pil¨¬. Altitude. Almond. kalendaryo. v. turnar. Alterable. Sa ibaba. n. Paghahalohal¨° ng iba't ibang metal. Amability. [¨®wl] Siempre. Amaze. Bago dumating ang ¨¢ las dose ng araw. Always. Alterant. n. handa na. [el¨®n] Solamente. Lag¨¬. vez. adv. palag¨¬. n. [am¨¢lgam] Amalgama. Ally. del todo. Na. Makapangyarihan sa lahat. Almoner. adj. [al¨®] Abajo. Dyos. sobre. salansan. [ali¨²ring] Halag¨¹e?o. [¨®lterabl] Alterable. Alphabetic. Halos. man. n. adj. Nakababago. n. Amalgamate. Halinhinan. [amalgam¨¦cien] Amalgamacion. pasmo. [el¨²f] Lejos. Amanuensis. [amaniu¨¦nsis] Amanuense. [alt¨¦rnet] Alternar. sa ibabaw. Alway. [olm¨¢iti] Omnipotente. . Alow. Alphabetical. Sa gawing tab¨ª. Amain. parati. Also. parati. adj. Aloud. [el¨®n] Solo.

compensacion. n. kabuoan. [am¨¦ricanism] Americanismo. [¨¢mpel] Amplio. n. [am¨ªnabl] Responsable. Amiss. Ambit. [am¨®niac] Amoniaco. [em¨¢ngst] Entre. siya nawa. [¨¢mbulans] Ambulancia. Amity. n. extendido. apasionado. Ambush. magsusog. Amicability. Amelioration. Ammunition. v. as¨ª sea. adj. Naaayos. Amphibious. Amiable. Ambiguous. n. prep. [ami¨²nicien] Municion. Ambient. palibot. adj. mairugin. Amendable. Amendment. [¨¢mezist] Amatista. malawak. n. n. Bukol. kalahatan. reforma. May pagkakasala. [amilior¨¦cion] Mejoramiento. (babaing malakas at may ugaling lalaki). falta. sugong kinatawan. v. esposa del embajador. ascender. ¨¢langanin. Anfiteatro. pagbuti. Kaibig-ibig na asal. umabat. n. Amiss. magkabikabilang kahulugan. Amazonian. criminal. magandangloob. Amerikano. en medio de. Amenable. Pita. maaayos. extender. gand¨¢. n. n. [am¨¦ndabl] Reparable. Amatista (isang mahalagang bat¨®). n. Kapatawaran. [¨¢mbush] Embuscar. magpabuti. Magiliw. Amount. v. [em¨¢ng] Entre. pagtataglay ng ¨¢langaning kahulugan. taga Am¨¦rika. y adv. [amfiz¨¦ater] Anfiteatro. Mapagpita. d? kawasang hangad. Amenity. Magpalakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. arag-arag. Pagkaamerikano. y n. Sug¨°. sumapit. Amasona. Pagkakaibigan. [amb¨¢sadres] Embajadora. Sa gitna ng. [am¨¦ndment] Enmienda. adj. Amethyst. Amphitheatre. [am¨¦rican] Americano. Hab¨¢t. [¨¢mbit] ¨¢mbito. [¨¢mfibias] Anfibio. Malawig. n. Amicable. Ambassadress. [¨¢mber] Ambar. [ambigui¨²iti] Ambig¨¹edad. lub¨®s na paglimot. Ameliorate. adj. [am¨¦niti] Amenidad. adj. Humab¨¢t. adj. [¨¢mbusked] Estar de emboscada. Amble. Amoniako. amistoso. [amb¨ªguius] Ambig¨¹o. Kagantigan. n. [¨¢mbush] Emboscada. n. adv. n. v. nananagutan. Ammoniac. n. [amb¨ªcias] Ambicioso. [americ¨¢naiz] Americanizar. lo perteneciente ¨¢ las amazonas. [am¨¦nd] Enmendar. [amaz¨®nian] Guerrera. lakh¨¢n. [¨¢mbient] Ambiente. Habat¨ªn. Americanize. confuso. [am¨ªlioret] Mejorar. Americanism. [¨¦men] Amen. n. mal?. Ambition. n. n. Amen. Hab¨¢t. [am¨ªs] Culpablemente. [am¨ªs] Culpable. pulbur¨¢. kaligayahan. Ample. prep. [amb¨¢sador] Embajador. v. umabot. Ambassador. n. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa' t dalawang paa. Sa pagitan ng. Amount. Sala. Salar¨ªn. adj. n. Palawigin. Amble. carbunclo. v. Amend. [amiab¨ªliti] Amabilidad. [am¨ªd] Entre. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. y adv. Panginorin. [¨¢miabl] Amable. pangkuha ng may-sakit. . n. American. Ambitious. Magkahalaga. Pagkabago. embahador. Ambuscade. adj. adj. kabayaran. prep. Ambulance. Am¨¦n. [am¨¦nds] Recompensa. [¨¢mbl] Paso de andadura del caballo. v. kalawigan. sa gitna ng. [¨¢moroes] Enamoroso. may pagkakamal?. n. prep. [am¨ªdst] Entre. n. n. asawa ng sugong lalaki. [¨¢mnisti] Amnistia. Among. [¨¢mbl] Amblar. bumago. Sugong babai. Mapagkaibigan. Ambiguity. Halag¨¢. confusion. [¨¢micabl] Amigable. Amber. v. [¨¢mplifay] Ampliar. Kalakhan. Ambuscade. Paligid. adv. Ambar. [¨¢mbusked] Emboscada. [amb¨ªcien] Ambicion. en medio de. Sa pagitan ng. Masintahin. sa gitna ng. [¨¢miti] Amistad. Amid. [em¨¢unt] Importar. amistad.Amazon. Sa gitna ng. harangin. kagandahang-loob. Amplify. erradamente. Amiss. Munisyones. Magpagaling. Ampliation. Kagandaban-loob. Pakikipagkaibigan. gamit ng nakikipagdigm¨¤ gaya ng punl ?. [em¨¢unt] Importe. adj. [¨¢mason] Amazona. adj. Nananagot. Paggaling. Alinlangan. [¨¢mper] Tumor. abat. Amper. harang. [amicab¨ªliti] Afecto. [am¨ªs] Culpa. [ampli¨¦cien] Ampliacion. Ambush. Amends. adj. kamalian. Amorous. Amnesty. Amiability. n. n. Amerikanuhin. Umib¨¢. adj. Ambulansiya. mapaghangad. Amidst. Babaing mangdid igma. n. Amongst. n.

[¨¢nsestri] Linaje de antepasados. Angh¨¦l. Anatomical. Nakasinipete. Sumumpa. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p¨¢mahalaan. kahuwad. Analogous. [endch¨¦lic] Angelical. Nakaaaliw. abuelos. [¨¢nglican] Anglicano. 't. kant¨®. Amulet. abundancia. anclar. [ami¨²sment] Diversion. [an¨¢logas] An¨¢logo. Ancestor. v. Anglican. [¨¢ngl] Pescar con ca?a. [ami¨²s] Entretener. [¨¦ncient] Antiguo. . [¨¦ndchel] Angel. Angler. n. adv. Anglicize. [an¨¢coret] Anacoreta. hechar las anclas. sawo. bingw¨ªt. mukhang angh¨¦l. n. Anathema. esquina. Saw¨¢. adj. [¨¢mpiutet] Amputar. Tagapamingw¨ªt. [an¨¢lisis] Analisis. pagkakahuwad. hirap. Salaysay na may taglay na aral ¨® pangaral. divertir. Halubaybay. l¨ªbangan. Amputate. Anarchist. Analyse. uno. n. Anachoret. Anglicano (ang ukol ¨® nasasanib sa kapisanan ng p ananampalatayang ito. ulit. adj. n. mukhang angh¨¦l. [¨¢ngler] Pescador de ca?a. Kahawig. [ami¨²sing] Divertido. art. n. Anguish. Mamingw¨ªt. [¨¢ngl] ¨¢ngulo. Angle. lik?. Amputation. sumur¨¬. [anal¨ªtical] Anal¨ªtico. nauukol sa angh¨ Angel-like. init. Anarkista. Anger. extension. Anarchy. el sitio ¨® lugar para anclar. n. Amply. Maghiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng katawan. pinagbuhatan. n. Mahulog ng sinipete. bago. n. At. adj. Parang angh¨¦l. Lumitis. n. adj. Anchorage. Sinipete. Anchor. n. hapis. v. May pagkabalasik. ca?a de pescar. And. [end] Y. adj. [¨¢mplitud] Amplitud. Isalin sa wikang ingl¨¦s. Anchored. An. in¨ªt. ang sumasalangsang at taksil sa lah at ng p¨¢mahalaan. [¨¢ngrili] Col¨¦ricamente. nakalilibang. adj. adv. n. Unang tao. [an¨¢conda] Boa. Kahirapan. [endchel-laik] Angelical. Panibago. Parang angh¨¦l. adv. Anew. n. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. d¨¢lita. excomulgar. Anaconda. Lah¨¬. lum¨¤. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. [ani¨²] De nuevo. [anglizaiz] Traducir en ingl¨¦s. [¨¢nsest?r] Predecesores. n. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga san gkap ng katawan. Angelic. Galit. una. [¨¢nkeredch] Anclaje. angustia. [anc¨®vi] Anchova ¨® anchoa. laon. Angelical. Anchor. Amuse. n. n. nauukol sa angh¨¦l. [¨¢mpli] Amplimente. ang namim ngwit. [¨¢nguer] Ira. [am¨¢k] Furiosamente. [¨¢nkerd] Anclado. v. dati. pasatiempo. Mukhang angh¨¦l parang angh¨¦l. [en] Un. [an¨¢zema] Anatema. Ancient. [¨¢necdot] An¨¦cdota. v. Pagkakahawig. maglibang. v. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. Magalit. Analogy. Analysis. Anathematize. [¨¢ng¨¹ish] Pena. Sulok. enojar. Ancestral. Anatomy. Anecdote. ¨¦. n. [¨¢ngri] Col¨¦rico. n. Anting-anting. Isa. adj. Angel. Ancient. adj. Lawig. [¨¢nk?r] Ancorar. pinanggalingan. excomunion. adj. ul?. conj. tagabingwit. [¨¢nalaiz] Analizar. Gal¨ªt. n. Paghihiwalay ng anomang bahagi ¨® sangkap ng k atawan. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magu lang sa angkan ¨® lah¨¬. Analytical. Ancestry. mul?. adv. Amuck. [an¨¢zamataiz] Anatematizar. may pagiinit. bumingw¨ªt. Angry. [anat¨®mical] Anat¨®mico. [¨¦ncient] Antiguo. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawa ¨® talumpat Anarch. adj. n. Sumpa. Angle. [¨¢nk?r] Ancora. adj. K¨¢nunuan. [¨¢nguer] Iritar. [andch¨¦lical] Angelical. ¨¢liwan. mag-init. enfadado. [¨¢miulet] Amuleto. kasaganaan. v. n. adj. m¨¢mimingwit. n. May kalawigan. Anchovy. c¨®lera. Matanda. una. n. Paglilitis. [an¨¢tomi] Anatom¨ªa. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p¨¢mahalaan. [¨¢narkist] Anarquista. May pagkagalit. nauukol sa k¨¢nunuan. Anger. [ampiut¨¦cien] Amputacion. Amusing. Angrily. v. pagsur¨¬. n. [¨¢narki] Anarqu¨ªa. n. Mag-aliw. n. v. [an¨¢lodchi] Analog¨ªa. Amusement.Amplitude. [¨¢narc] Anarquista. ab¨®t. [¨¢nsestral] Hereditario.

walang pangalan. n. n. Bumuhay. Another. adv. Annually. v. [an¨®int] Untar. m¨¢miya. saka. gamot na nakapagbabawas ¨® nakawawal¨¤ ng ant¨¢k ¨® kir¨®t. Tumimpl¨¢ ng kristal ¨® salamin. [an¨®melism] Anomal¨ªa. adj. luego. adj. [an¨®nimos] An¨®nimo. Animate. [aniv¨¦rsarili] Anualmente. promulgacion. Annexation. advertencia. Mga kasaysayang nangyayari sa ta¨®n-ta¨®n. pagtatanim. [anim¨®siti] Animosidad. maliks¨ª. mana . T¨¢unan. Annihilate. v. n. karakaraka. n. v. [anguiul¨¢riti] Forma angular. [ann¨ªl] Templar el cristal ¨® vidrio. puk awin ang loob. n. maglathal¨¤. Annex. Anomang aklat. [¨¢nser] Responder. Annunciate. adj. n. Announcement. lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolo res. maghayag. bubayin. [ana¨ªjilet] Aniquilado. wasak. makainip. D? pagsunod sa palatuntunan. Annular. kaliksihan. adj. Animated. magpahiwatig. tumugon. irregular. adj. Anomalous. adv. juntar. Anneal. Anodyne. Balit¨¤. Annoyance. [¨¢nniual] Anual. Annex. Anon. [¨¢nniular] Anular. irregularidad. animado. [¨¢nisid] Simiente de anis. [ana¨ªjilecion] Aniquilacion. Walang lagda. n. Annunciation. bum agabag. Buto ng anis. [an¨¦x] Aditamento. magwasak. adj. Paglihis sa palatuntunan. Annual. [¨¢nnus] Sieso. [anunsi¨¦cien] Anunciacion. [an¨®meli] Anomal¨ªa. pagsauliing-loob. bagabag. pahayag. corresponder. v. proclamacion. anyongsingsing. Annus. adj. distinto. Animal. d? kilala. n. infundir alma. nagtatagal ng sangta¨®n. Yamot. pagmam asamang-loob. ulat ¨® p¨¢hayagan na pinalalabas ng minsan sa sang ta¨®n. Isang halaman na ang dahon at usb¨®ng ay ginagawang tinang bughaw . [¨¢nis] Anis. n. makagalit. Annuity. [¨¢nil] A?il. maliks¨ª. [¨¢nals] Anales. n. v. n. diferente. n. Anoint. Ang ukol sa panulok. [anguiular] Angular. Buh¨¢y. mala voluntad. n. Ang di pagsunod sa palatuntunan. kakab¨ªt. pah watig. ser responsable. lumigalig. [an¨¦x] Anexar. An¨ªs. Ta¨®n-ta¨®n.Angular. Annoy. Yumamot. n. v. [ann¨²l] Anular. n. n. publicar. Announcer. Tila singsing. [¨¢nunciet] Anunciar. [¨¢nimet] Viviente. Iba. Tagapagbalit¨¤. anexo. wala sa ay os. aviso. Answer. Annihilation. [anim¨¦cien] Animacion. Gabigab¨ª. [¨¢nodain] Anodino. Announce. viveza. Annihilate. Anibersaryo. [an¨¢uncer] Anunciador. animado. [annecs¨¦cien] Annexion. ikabit. Anniversary. Anomalism. sugpong. n. v. Tumbong. tagalathal¨¤ tagapagpahay g. isa pa. al instante. Salaping kinikita ¨® tinatanggap sa t a¨®n-ta¨®n. adv. Hayop. Magbalit¨¤. pagpapahiwatig. gany¨¢k. ka walan ng ayos. rencor. Magpawala ng kabuluhan magpawalang bis¨¤. Animation. Anonymous. n. [¨¢nkl] Tobillo. invalidar. [¨¢nniual] Anual. [¨¢nimet] Animar. may k¨¢lulwa. ungir. Dugtong. Annals. kaugpong. [an¨®yans] Molestia. Annul. adj [anim¨¦ted] Vivo. adj. Pagkaganyak. Anise. Ta¨®n-ta¨®n. [aniv¨¦rsari] Aniversario. [ann¨®y] Molestar. Karugtong. reunir. pagdaka. paliksih¨ªn. n. Bukong-bukong. kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta¨®n. Anodino. [ana¨ªjilet] Aniquilar. Magbalit¨¤. pagtatanyag. Agad. Annual. renta vitalicia. lathal¨¤. [¨¢nniuali] Anualmente. Buh¨¢y. Idugtong. Anil. [an¨¢uns] Anunciar. n. incomodar. [an¨®melas] An¨®malo. n. [en¨®dzer] Otro. Ankle. v. Anights. Lumipol. ligalig. Anniversarily. la fiesta ¨® cer emonia que se celebra en cierto dia se?alado de cada a?o. adicion. v. kaib¨¢. Animate. Pagkalipol. Aniseed. v. Anyong panulok. [¨¢nimal] Animal. Sumagot. Angularity. Pakikipag-alit. [an¨¢unsment] Anuncio. Pahiran ng langis. adj. [an¨®n] Presto. [?n¨¢its] De noche. Anomaly. isugpong. todas las noches. Lip¨®l. publicador. [ann¨²iti] Anualidad. n. Pagbabalita . Animosity. dia que se celebra cada a?o. pagkawasak. n. irregularidad.

p¨¢una. Anticipation. [ant¨¢rtic] Ant¨¢rtico. Mabigat ang dug?. bago dumating ang ¨¢ la s dose ng araw. Pakikipag-agawan. n¨¢una.got. responsable. N¨¢una sa kurism¨¢. n. Anthracite. Antichristian. magaspang. Antecessor. bigat ng dug?. Antithesis. Ang ukol sa unang panahon. Antecedence. bagay na ? nasisir¨¤. adj. n. [ant¨¢gonizm] Antagonismo. bago nagdil ubyo. Katandaan. ang nabuhay bago nagkagun¨¢w. pangit. Gamot na panglaban sa kabulukan. matanda. [ant¨¢gonaiz] Competir con otro. Antepenult. Antecedent. [ant¨ªcuiti] Antig¨¹edad. Anthill. [ans¨¦rabl] Aquello ¨¢ que se puede responder. adj. Katwa. n. Ang bilang na sumusunod sa k¨¢hulihulihan. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatah anan nating sangda¨ªgdig. Yaong masas agot. Anteriority. el que precede ¨¢ otro. Antedate. Antiseptic. Antechamber. oposicion. n. Antedate. makipaglaban. [ant¨ªsidens] Precedencia. n. Anthemis. n. Bagay na d? napapanis. kalaunan. adj. Bago nagkagunaw. n. n. [antipaz¨¦tic] Antip¨¢tico. Kansel. Anthony's fire. Ant¨ªkristo. l¨¢on. v. n. silva. Anthropoid. v. [ant¨¢gonist] Antagonista. Ang karunungan sa bulaklak. floresta. Dati. Antagonize. [ant¨ªpodis] Ant¨ªpodas. Sinusundan. n. Antipathetic. Pwego de San Anton. preceder. grotesco. [¨¢nticid] Anteceder. . raro. hawi g sa tao. [ant¨ªzesis] Ant¨ªtesis. n. [¨¢nzoniz-f¨¢ir] Fuego de San Anton. adj. [anzrop¨®fedchay] Antrop¨®fagos. contraste. dulong timugan. los mogotes del ciervo. n. [¨¢nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. n. p¨²song. gumanti ng loob. bayubo. Answerable. [¨¢nzem] Ant¨ªfona. Ant¨¢rtiko. Ipagpauna. procedencia. Antagonist. n. Antipathy. [¨¢ntichamber] Antec¨¢mara. [anticu¨¦rian] Anticuario. Antagonism. Langgam. adj. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao . Ang karunungan tungkol sa pagkakabalang kas ng katawan ng tao. [ant¨ªpinelt] Antepen¨²ltimo. [¨¢ntidet] Anticipacion. Ip¨¢gpauna sa pecha ¨® kaarawan. antip¨²trido. n. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. [ant] Hormiga. [ant¨ªpazi] Antipat¨ªa. Ant. Antler. [¨¢nzimis] Manzanilla. kaib¨¢. n. [anz¨®lodgi] Antolog¨ªa. pakikipagtalo . Antepaschal. adj. n. [¨¢ntler] Cercetas. Pagkakalaban. Antidote. Maagang pagkalagay ng pecha. Lipas. n. Antemeridian. p¨¢una. Mukhang tao. obsoleto. [ant¨ªmiridian] Antes del mediodia. adj. Mansanilya. rivalidad. laban kay kristo. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. n. ipagpauna. [antisip¨¦cien] Anticipacion. [antikr¨ªstian] Anticristiano.. n. v. lum¨¤. [ant¨ªsipet] Anticipar. [¨¢ntidet] Antedatar. gamot na laban sa lason. bastidor na panabing sa kaba bayan. [ant¨ªcueted] Anticuado. pakikipaglaban. Matigas na uling. n. malaon. Anticipate. precedente. Agap. n. n. n. [ant¨ªrior] Anterior. Kaagawan. Antiquated. Anthropology. Antiquity. [ant¨ªsesor] Antecesor. lum¨¢. n. n. dati. adj. nan¨¢nagot. Bahay-langgam. [¨¢ntidot] Ant¨ªdoto. m¨¢kipagta lo. [ant¨ªsident] Antecedente. Ang laban sa nagsisipanal¨ªg kay kristo . adj. Awit sa simbahan. Pagkakauna. y n. una. Antartic. [¨¢ntilop] Antelope. [¨¢nt-jil] Hormiguero. n. Ang hinalinhan. Sa umaga. [¨¢ntic] Extra?o. [¨¢nzrasait] Carbon mineral. [ant¨ªc] Antig¨¹o. Antiquarian. Makipag-agawan. Anterior. [antiri¨®riti] Anterioridad. Antichrist. Antique. Sungay ng us¨¢. precedente. Umagap. carbon duro. N¨¢una. n. [antip¨¢scal] Antepascual. umuna. Bigat ng loob. Lunas. Anthem. adj. n. [¨¢nser] Respuesta. Antelope. adj. Answer. [¨¢ntikraist] Anticristo. Antic. n. n. Anthropophagi. [anzrop¨®lodchi] Antropolog¨ªa. adj. Antipodes. katalo. Antediluvian. Sagot. Antecede. v. Pagkauna. Anthology. [antidili¨²vian] Antidiluviano. kalaban. [antis¨¦ptic] Antis¨¦ptico. Antiseptic. Aranggutang ¨® malaking unggoy.

adj. Unggoy. Appeal. kapabayaan. p¨¢ngitain. Tumalikod sa dating pananampalataya. n. ap¨®stoles. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. [ap¨®stataiz] Apostatar. manggagad. dakong ¨¢lagaan sa mga pukyutan . kah i't alin.Antre. Apartment. [ap¨®strofi] Ap¨®strofe. Kawal¨¢n ng damdam. [¨¢nvil] Yunque. imitar. por pieza. [apolodch¨¦tical] Apolog¨¦tico. Anybody. Apostleship. [ap¨®st?t] Ap¨®stata. magdamit. k abalisahan. buf¨®n. n. Butikaryo. Gumaya. luhog. Aphorism. magpangilabot. Apart. cualquiera. Apathy. v. n. mag-adya. hiwalay. Pag aring Dyos sa kaninoman. Apparatus. [ep] Hacer mueca. n. Sinoman. Aperture. [anza¨ªeti] Ansia. Apparel. isang sak¨ªt na nakawawala ng diw¨¤. n. n. impaciente. [ap¨®zecaris siop] Botica. Apoplexy. n. Tagapagsanggalang ¨® tagapagbigay dahilan. defensa. [ap¨®lodchist] Apologista. Sumind¨¢k. mult¨®. n. adj. n. aparejo. [en¨ªbodi] Quienquiera. Anxiety. kasangkapang ginagamit ng m¨¢mamanday. n. [apar¨¦tus] Aparato. n. Appall. [ep¨ªs] Por barba. Dulo. n. Apparition. caverna. mats¨ªng. v. [ap¨¦rtiur] Abertura. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Apace. [ap¨®crifa] Libros ap¨®crifos. balis¨¢. deificacion. adv. [ap¨¢rentli] Claramente. excusa. [¨¢nzios] Ansioso. Ape. [¨¦pecs] ¨¢pice. Butas. afan. [apoz¨ªesis] Apoteosis. Apiary. Himatay. Apostasy. insensibilidad ¨¢ toda pasion. fantasma. May kalinawan. suot. Apostrophize. [ap¨¢rel] Vestido. pabaya. [ep] Mono. Apostol. Ap¨®strope. Apostatize. Mapagpusong. Pagkaapostol. Anvil. naaaninag. [¨¢forizm] Aforismo. Nauukol sa pagsasanggalang ¨® kaya'y sa agdadahilan. aterrar. n. [¨¦ni] Cualquier. Nauukol sa apostol. v. Apotheosis. lungga. Anxious. Any. Yungib. Apostle. Apologist. Apothecary's shop. n. [¨¢poplecsi] Apoplej¨ªa. malaking hangad. sentencia breve. Apology. n. Palih¨¢n. pahayag. aterramiento. Apostate. pangingilabot. n. v. [ep¨ªsh] Gestero. Apiece. [ap¨®calips] Apocalipsis. Pita. n. n. kasuutan. [ap¨®zecari] Boticario. Tutol. Pagtalikod sa dating pananampalataya. Kabahayan ng mga pukyutan. Apparent. [ap¨ªl] Apelacion. pagsipot. Pagsasanggalang. Apish. Maglagay ng ap¨®strope ¨® ng kudl¨ªt. Ape. [ap¨®strofaiz] Apostrofar. taluktok. [apar¨ªcien] Aparicion. [ap¨®sl] Apostol. Butika. Magsanggalang. n. [¨¢pazi] Apat¨ªa. Apparently. n. indolente. ang naghahanda at nagbibili ng gam ot. Apostolic. Damit. Pagdaka. kahi't sino. alguno. Paglitaw. siwang. n. [ap¨¦s] Apriesa. Sindak. n. [ap¨¢rt] Aparte. n. Apokalipsis. [ap¨®lodchais] Apologizar. [ap¨¢rel] Vestir. Apostrophe. bawa't isa ang is a. adv. may kal¨¬wanagan. desasociego. adj. Apothecary. n. v. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. [ap¨¢rent] Claro. Maliwanag. inquietud. n. Balang isa. con presteza. malikma ta. Hindi maramdamin. [ap¨®stasi] Apostas¨ªa. n. cima. Nagpipita. pagaadya. [ap¨¢rtment] Cuarto. adj. adj. v. walang d amdam. alguna. [ap¨®lodchi] Apolog¨ªa. Magbihis. [ap¨®l] Espantar. [¨¦pieri] Colmena. anoman. revelacion. Alin man. n. n. malinaw. por cabeza. adv. Apologetical. Kasangkapan. magtanggo l. adj. Apocalypse. [ap¨®ling] Espanto. karakaraka. [apaz¨¦tic] Ap¨¢tico. may katulinan. Apologize. vision. adv. Apathetic. Apparel. Apex. pagbibigay dahilan. defender. [apost¨®lic] Apost¨®lico. [ap¨®slship] Apostolado. excusar. Apocrypha. indiferente. Pananalitang maikl? na may taglay na aral. Silid. n. Bukod. adj. pagtatanggol. tindahan ng gamot. Appalling. algun. pwang. ¨¢ un lado. [¨¢nter] Antro. laki ng hangad. kudlit sa itaas na inihahalili sa inali na titik sa isang salita. . aparente.

magdugtong. Appreciate. [apr¨¦sment] Aprecio. Pagbabahagi. n. lumuhog. Appetizing. Appendage. Appreciable. estipulacion. Pumuri. Apprehensive. Appellant. valuar. Pagbabagay. n. Pagsubok. Apple. v. recelo. paunlak. Pagpupuri. hichura. [aprij¨¦nd] Aprehender. karugtong. Apprehender. v. [ap¨®rcien] Proporcionar. Approof. Approbatory. n. n. pagpakan. Appointment. Baguhan. [ap¨ªr] Aparecer ¨® aparecerse. iakma. pasiya. apreciacion. adj.. Appliance. ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buha y. Apprentice. adj. pagmamahal. Appellation. [apel¨¦cien] Apelacion. [ap¨ªz] Aplacar. Bagay. determinar. [apr¨®ch] Acercarse. humat¨¬. Apprehend. v. v. n. Magugunihin. [aprob¨¦tori] Aprobativo. v. adj. napahihintulutan. n. Appreciation. sumap¨¬. maghat¨¬. Mansanas. [apr¨ªciet] Apreciar. Magbahagi. lapat. Pagsasangkap. Pagbibigay halaga. [ap¨ªrans] Apariencia. dapat mahalin. Kutob. [apr¨®chebl] Aproximable. palmear. [apr¨¦s] Apreciar. Malap¨ªtlap¨ªt. Humalaga. [ap¨¦lant] Apelante. Appearance. akma. Tumutol. Napag-uunaw¨¤. v. Gana sa pagkain. [ap¨¦ndics] Apend¨ªce. [apl¨ªkebl] Aplicable. dum log. [ap¨®intment] Nombramiento. pertenencia. magpaunlak. maglagay. pagkakayar?. nombrar. Appoint. [ap¨ªl] Apelar. pag mamahal. n. aproximarse. Appetite. n. n. Applaud. ikapit. Magbigay-alam. apto. Ang tumututol. Paghahalaga. [apert¨¦n] Pertenecer. [ap¨¦ndedch] Cosa accesoria. Apportionment. Applicant. tagadakip. Applicable. aclamar. [apoint¨ª] Funcionario. Magpatahimik. v. pahintulot. [¨¢petaiz] Excitar el apetito. dagdag. n. Magpahalaga. [aprij¨¦nsibl] Comprensible. n. n. ponderar. estimar. estimacion. sumipot. a?idadura. v. Pag-aaral. ang humihingi ng m¨¢papasukang g¨¢wain Application. adj. v. Appetize. alabar. dumakip. Appellee. n. Approachable. magsakdal ¨® lumuhog s lalong mataas na h¨²kuman. apaciguar. v. kawan¨ª. tabas. Any?. Ang kasulat¨¢ng inihaharap sa paghing? ng m¨¢papa ukan. maghalal. paggamit. pahintulot. Karu . timido. [apos¨ªcien] Aposicion. n. Approach. anejar. Ang ukol sa pagnanas¨¤ ng isang bagay. [apl¨¢i] Aplicar. . [apr¨¦ntischip] Aprendizaje. matatakutin. Append. captura. v. calmar. Apprehensible. Magkagana ng pagkain. n. Appraisement. n. n. decreto. Bagay na kaugnay. Magtakda. [apr¨²f] Aprobacion. dirigirse ¨¢. pagsasanay. Applause. adj. n. [apl¨¢us] Aplauso. [apr¨¦ntis] Poner ¨¢ alguno de aprendiz. Apportion. Magbitin. adj. adj. v. Apprenticeship. Pagkahalal sa kat ungkulan. [apr¨®ch] Acceso. Apply. Appraise. pagsuri. Tagahuli. [¨¢pl] Manzana. a?adir. Pagpapatunay.Appeal. Humuli. pag huli. Appear. presa. n. [¨¢petait] Apetito. [ap¨¦nd] Colgar. M¨¢ukol. n. Appendix. Apposition. Dapat pahalagahan. Napatutunayan. magdagdag. sumilang. Gamitin. estimar. [aprij¨¦nsiv] Aprehensivo. adj. Approbation. [aprob¨¦cien] Aprobacion. n. paghahat¨¬. Ang nasasakdal ¨® isinasakdal. Apprentice. v. recurrir ¨¢. pama mahagi. adicion ¨® suplimento que se hace ¨¢ alguna obra. Lumitaw. n. [aprici¨¦cien] Valuacion. v. [ap¨®int] Se?alar. Apprise. mamahagi. [apr¨¦ciabl] Apreciable. Bagay. humarap. Maglagay ng baguhan. Ang nakalagay ¨® nakahalal sa katungkulan. Appease. n. v. Apprehension. [apl¨ªans] Aplicacion. n. magmahal. [aplik¨¦cien] Aplicacion. n. proporcionado. [¨¢plikant] Aspirante. Lumapit. [apl¨®d] Aplaudir. pagpapatotoo. hinal¨¤. [apr¨¢is] Informar ¨® dar parte. n. pagdakip. la accion de llegar ¨® acercase. recurir ¨¢ un tribunal superior. pagpapatuna y. Tutol. [apet¨¢ising] Apetitivo. magmahal. pumakpa k. [apel¨ª] El acusado. [apr¨¦ntis] Aprendiz. Paglapit. [aprij¨¦nder] El que aprehende. Apposite. sumikat. dagdag. [aprij¨¦ncien] Aprehencion. May kahilingan. akma. Appertain. prender. Appointee. [¨¢posit] Adoptado. Approach. pumayap¨¤. estimacion. [ap¨®rcienment] Division en dos partes ¨® porciones.

n. anghel na may mataas na kalagayan. adj. kumamkam. Arbiter. [¨¢rbitreri] Arbitrario. Arabist. Arabic. Mapahihintulutan. Arch. sangka. ¨¢rabe. [apr¨²v] Aprobar. id¨®neo. n. n. n. Arc. [¨¦rab] ¨¢rabe. Appurtenance. adj. adj. adj. Magagawang pag-aar¨¬. May kaya. Ang mga bato't lup¨¤ na d? tinatablan ng apoy. Ukol sa tubig. [¨¢rabl] Labrant¨ªo. La¨®n. [ark¨¦ndchel] Arc¨¢ngel. ¨¢rabe. Approve. Appropriation. Balag. adj. kaukulan. adj. [¨¢ptli] Aptamente. mal ikot. n. taga Arabya. Ang pagkakasundo ng nangagkak asigalot sa ayos ¨® pasiya ng tagahatol. n. [¨¢rabist] Persona versada en lengua ar¨¢biga. [arch] Arco. [arch] Principal. adj. Arabian. Tangk¨¦ na kinalalagyan ng mga isda at ng anomang nabu buhay sa tubig. maaar¨¬. n. adj. n. n. Balag. juzgar como ¨¢rbitro. Appropriate. Aptly. idoneidad. Approval. Arbitration. Apron. [arki¨®lodchi] Arqueolog¨ªa. sin alas. n. [¨¢ptitiud] Aptitud. Apropos. [arbor¨¦cent] Arborecente. [¨¢rkaik] Arcaico. [arc] Arco de c¨ªrculo. Approximation. Arcade. Nabubungkal. n. [apr¨®priet] Apropiar. [ark¨¦noem] Arcano. Aqueous. Aptitude. b¨®veda. [¨¢cuios] Acuoso. [ar¨¦bian] ¨¢rabe. n. una. arbitrio. may pagkaar¨¬. primero. n. Balangaw. adj. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). [¨¦pril] Abril. Arcanum. Arch. may kasanay¨¢n. busog. travieso. April. [¨¢rabic] Ar¨¢bigo. Aquatic. dapat. Bagay. Lumapit. Arab. n. [¨¢rboer] Emparrado. [arb¨®rioes] Arb¨®reo. subukin. [apr¨®ksimet] Pr¨®ximo. n. Archaic. v. naaararo nabubukid. Kalakip. Tubig. particular. adj. Apyrous. Walang pakpak. Ukol sa kahoy. Arbor. karapatdapat san¨¢y. adj. Parang tubig. hubog. [¨¢cueduct] Acueducto. n. inquieto. Malapit. adj. kakahuyan. Marunong ng wikang ¨¢rabe. ukol. taga Arabya. [¨¢pteroes] ¨¢ptero. Arbour. ark¨®. adj. [ap¨¦rtenans] Adjunto. Approximate. Approvable. [¨¢pir?s] D¨ªcese de las piedras y tierras que resisten al fuego. katotohanan. adv. Bagay. Alulod. adj. Aquiline. glorieta. pag-angkin. [apr¨²vabl] Lo que merece aprobacion. Wikang ¨¢rabe. D? matarok na lihim. Arch?ology. mapapayagan . bihas¨¢. [apr¨²val] Aprobacion. Arbitrary. [aproksim¨¦cien] Aproximacion. hiwag¨¤. m dalya ¨® anomang alaalang tir¨¢ noong unang panahon. [acu¨¢tic] Acu¨¢tico. adv. adv. enramada. n. n. Arsobispo. Balantok. Approximate. [¨¢rbiter] Arbitrador. agus¨¢n ¨® d¨¢luyan ng tubig. Aqueduct. v. lum¨¤. n. [aprop¨®s] ¨¢ prop¨®sito. Lapit. tikman. inmediato. karapat¨¢n. Archbishop. pertenencia. Apt. v. Ang karunungan sa panunur¨¬ ng mga monumento. [¨¢rbitret] Arbitrar. ukol. Abril. Kakayahan. p¨ªcaro. n. switik. [¨¢rabic] Lengua arab¨ªga. gumawa ng ark¨®. Arch. kakahuyan. glorieta. Tila punong kahoy. Pahintulot. dispuesto ¨® apto para la labranza. [archb¨ªsiop] Arzobispo. Arkanghel. . Tapis. adj. adj. [¨¦pron] Devantal. Umar¨¬. war¨¬ punong kahoy. adj. [apr¨®ksimet] Aproximar. Sumubok. v. b¨®beda. [¨¢pricot] Albaricoque. ar¨¢bico. [acuil¨¢in] Aguile?o. desp¨®tico. Mabagsik. Appropriate. [acu¨¢rium] Acuario. Archangel. glorieta. Arable. kalapitan. hukom. [apr¨®priet] Apropriado. Ukol sa Arabya. [arch] Abovedar. el ¨¢rabe. ark¨®. Pangulo. Apterous. [apt] Apto. Balabalantok. enramada. Arborescent.Appropriable. n. kabagay¨¢n. v. [ark¨¦d] Arcada. glorieta. Apricot. nagpupun¨° ng walang takdang kautusan. hubog balantok. hind? tumutunton sa katwi ran. Arabic. kasanay¨¢n. Tagahatol. acercarse. Ukol sa ¨¢gila ¨® tila ¨¢gila. Aqua. [¨¢cua] Agua. probar. Magpasiya ¨® humatol na parang hu om. [arbitr¨¦cien] Arbitramento. Arboreous. dati. May kakayahan. Aquarium. delantal. umangkin. adj. [apropri¨¦cien] Apropriacion. Arbitrate. n. n. Pag-ar¨ª. ¨¢rbitro. Humubog. n. bukod-tan g¨¬. tap?. [apr¨®priabl] Apropriable. [¨¢rboer] Emparrado.

[¨¢rmoeroer] Armero. [arc] Arca. [¨¢rguiu] Razonar. n. Armhole. nacer. Bumangon. Argumentative. n. [arm] Brazo. Armistice. Balantok sa bahay. Pamaman¨¤. n. Nakaalm¨¢s. n. [¨¦ria] ¨¢rea. [arist¨®cresi] Aristocracia. Arkitekto. [arom¨¢tic] Arom¨¢tico. [¨¢rid] ¨¢rido. ¨® pangulong di¨¢kono. Kilikili. adv. [ar¨ªzmetic] Aritm¨¦tica. Archery. [¨¢rctic] ¨¢rtico. Armed. alm¨¢s. n. d¨¢anan sa i alim ng balantok. mas ipag. n. [arkit¨¦ctural] Arquit¨¦ctico. n. [ar¨®ma] Aroma. Aroma. bang¨®. kab¨¢n. arma. dificil. n. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawa ng bahay. Magmatwid. Ningas ng kalooban. basal. razonamiento. Armful. bayan ¨® bansa. manggaling. n. [¨¢rmistis] Armisticio. Armament. [er¨¢und] Al rededor. Nauukol sa hilagaan. maalab. sakbat. ansioso. M¨¢maman¨¤. Magsakbat. m aningas na loob. Archdeacon. Mga kasangkapang panglaban. [¨¢rkitect] Arquitecto. Archipelago. [¨¢rchoer] Arquero. Ukol sa pangangatwiran. braso. mag-alm¨¢s. Mahirap gawin. magmula. ¨¢rdor] Ardor. Maningas. Taguan ng alm¨¢s. [¨¢rmles] Desarmado. Around. el art¨ªfice que fabrica armas. [ar¨ªditi] Sequedad. Arnica. Nauukol sa paggawa ng plano ¨® any? ng b hay ¨® anomang gusal¨¬. Ardency. Ang bulaklak ng aroma ¨® ng acacia. v. [¨¢rmjol] Sobaco. adj. Manggagaw¨¤ ng alm¨¢s. [¨¢rcaivs] Archivos. n. seco. l¨¢gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k¨¢w nihan. Architecture. n. Walang alm¨¢s. may sakb¨¢t. n. Tam¨¤. Malaking sasakyan. Armory. n. n. Aristocrat. mapusok. adj. n. Armorer. Kapisanan ng mga mahal na tao. matwid. Arms. v. Hukbo. Aristocracy. Marunong ng aritm¨¦tika. pagkatuy?. [arm] Armar. [¨¢rmament] Armamento. [ar¨¢it] Acertadamente. apasionado. n. n. n. n. [er¨¢is] Levantarse. [¨¢rmori] Armer¨ªa. [¨¢rdchil] Arcilla. Arnika. n. Ukol sa aritm¨¦tika. n. adj. [arn¨ªca] Arn¨ªca. n. [¨¢rkivist] Archivero. Arsediano. n. Arithmetician. karunungan sa pagbilang at pagt¨²tuos Arithmetical. [archd¨ªcn] Arcediano. Arm. n. Mga sakbat. Archivist. Bisig. n. Argil. n. Kilikili. Mahal na tao. Argument. Katuy?an. tagapanghilagpos. Armpit. b¨®veda. disputar. Army. adj. [arizm¨¦tical] Aritm¨¦tico. laborioso. Arm. Kapuluan. Kasuutang ginagamit sa digm¨¤ upang hwag tabl¨¢n. [¨¢rguiument] Argumento. [¨¢rmful] Brazada. adj. inalisan ng alm¨¢s. prep. [arizmet¨ªcian] Aritm¨¦tico. [¨¢rkitectiur] Arquitectura. [¨¢rch-ue] Arcada. Pagpapahing¨¢ ng labanan sa pamamagitan ng k¨¢sunduan Armless. Argue. Arithmetic. n. [arguium¨¦ntetiv] Argumentativo.Archbishoprick. Arise. Arctic. Mabang¨®. n. [¨¢rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. Tuy?. Ardent. Ang katungkulan at saklaw ng arsobi spo. Lawak. alm¨¢s. Ark. adj. makipagmatwiranan. v. Sa palibot. n. Lupang malagkit. sa paligid. Architectural. Archer. Pangk¨®. [¨¢rdent] Ardiente. [¨¢rduos] Arduo. (lupang ginagamit sa paggawa ng mga s isidlang lup¨¤). . Archibo. n. [¨¢rdensi. cerca. ardor. Archives. [armd] Armado. Aright. lak¨ª. Tagapag-ingat ng archibo. adj. ang gumagaw¨¤ ng anyo ¨® plano ng bahay ¨® ang gusal¨¬. [ar¨ªstocrat] Arist¨®crata. Architect. Aritm¨¦tika. [arms] Armas. [¨¢rmi] Ej¨¦rcito. malapit sa. Armor. [er¨¢und] En. bubong na balantok. Arduous. calor. Aridity. kapu sukan. pagpapahilagpos. adv. mabigat gawin. adj. provenir. Archway. Around. Arid. [¨¢rmpit] Sobaco. septentrional. Area. vehemencia. vehemente. Sa. isa sa mga katungku an sa katedral. Pangangatwiran. adj. [¨¢rmor] Armadura. n. adj. n. n. [archb¨ªsiopric] Arzobispado. [arkip¨¦lago] Archipi¨¦lago. Aromatic.

n. adj. Arterial. Array. [art] Arte. ang gawa sa pamamagi tan ng dunong. orden. [art¨ªkiular] Articular. v. Array. [¨¢rtful] Artificioso. Nakahanay. As. Arquebuse. Umahon. [¨¢rrogant] Arrogante. presumir de s¨ª. Artillery. n. acusar. Arrival. Lal¨¢ng. humanay. llegar. [¨¢rtist] Artista. Gayak. ang lumalabas sa d ulaan (¨® teatro). Pagpapaharap sa h¨²kuman. sumapit. pagbibilangg?. adv. presuncion. Kanyon. Arrear. [arr¨ªer] Resto de una deuda. [arr¨ª?redch] Resto de una deuda. Pagdating. Taas. tampalasan. Arrantly. n. [art¨ªfiser] Artesano. hablar distintamente. Arrogant. Magpangkat. n. Artless. [¨¦rrant] Malo. Magilas. poner en orden. kulukut?. diestro. Manggagaw¨¤. Pwit. umudyok. Maglagay. Artifice. n. magsakdal. n. atraso. [¨¢rroguet] Arrogarse. emplazar. [er¨®] En fila. [arr¨¦] Colocar. elevacion. palal¨°. n [art¨ªkiulecien] Articulacion. [¨¢rcueboes] Arcabuz. v. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. n. magbilanggo. n. Nauukol sa kasukasuan. Likha. [as¨¦ndant] Altura. [art¨ªstic] Art¨ªstico. Articulate. Artesian well. orden de batalla. Articulate. [art¨ªkiuletli] Articuladamente. adv. katusuhan. musmos. [arr¨¢iv] Arribar. Arrogance. umayos. adornar. enga?o. Matalinong manggagaw¨¤ sa pamamagitan ng k amay. nalgas. Artificial. orgulloso. n. v. husay. Arrive. May kasamaan. [as] Como. Artisan. Article. Arse. [arr¨¦ndchment] Colocacion. [er¨¢us] Despertar. exitar. Ascend. sumampa. Articular. Gumising.Arouse. n. pangkat. Ukol sa ugat. Tawagin sa h¨²kuman. Arson. pagkaayos . kung paano. atraso. Arte. artiticial. [¨¢rtles] Simple. [arr¨¦st] Arrestar. fraude. en linea. [¨¢rticl] Art¨ªculo. pumukaw. vestido. adj. [¨¢rsinal] Arsenal. adj. sencillo. Arrange. kumanya. Arraignment. arribo. arresto. [¨¢rsenic] Ars¨¦nico. yamang. ayos sa pakikipag laban. sumulsol. pagdatal. Karaniwan. bagay. adj. Pagkalagay. conj. Pang-akbay. n. n. Artful. maggay ak. [art¨ªl?ri] Artiller¨ªa. . perverso. kaswitikan. umayos. May kaliwanagang badya ¨® bigk¨¢s. n. pagkahusay. n. Article. Arrangement. adj. pwitan. [art¨ªkiulet] Articular. gayon din. [arr¨¦nment] Emplazo. Art. matalin¨°. Arrant. Arrest. saeta. v. [arr¨¦ndch] Colocar. bihis. pumangkat. [¨¢rs] Culo. Umangkin. n. Malinaw. Arrogate. Masama. Arow. kaalaman. Artist. Ang yar¨¬ sa katalinuan. palas?. Artificer. Bumigkas ng malinaw. ilangl¨¢ng. [arr¨¦] Adorno. Paghuli. umilanglang. Ascendant. [¨¢rticl] Capitular. v. [art¨ªrial] Arterial. mientras. el que profesa algun arte. adv. [arr¨¢ival] Llegada. Arsenal. kahambugan kapal aluan. mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. hind? katutub¨°. Artistic. ugat na naghahatid ng dug? mula sa pus¨°. n. Dumating. n. bahagi ng kasulatan. [¨¢rteri] Arteria. Arrow. Arraign. n. [¨¢rtifis] Artificio. May pagkamagilas. igualmente. gilas. Arrearage. adj. maghambog. v. [arr¨¦n] Citar. humusay. Lumagay. Arrogantly. Articulation. trasera. [¨¢rsoen] Incendio intencional. Arsenic. Humuli. adj. n. pagsapit. arreglar. n. G¨¢waan at k¨¢maligan ng mga sakbat ng hukb¨®. para. Bal¨®ng bukal¨¢n ng tubig. n. adv. [¨¢ro] Flecha. day¨¤. Gaya. [art¨¦sian uel] Poso artesiano. Ugat. n. Artista. Isang ur¨¬ ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa etal na iyan. subir. v. ayos. n. [as¨¦nd] Ascender. tumaas. Pananalita ng maliwanag. [¨¢rrogantli] Arrogantemente. magbuy¨®. Articulately. mapaglikha. Sunog na kinus¨¤. artista. Artery. v. tambien. may pagkapalal¨®. pagdakip. nakaayos. Pan¨¤. [art¨ªkiulet] Articulado. pagsasakdal. claro. maliwanag. ibilang?. hambog. adj. Kakulangan sa ipinagkautan. Kakulangan sa ipinagkautang. [¨¢rrantli] Coruptamente. v. v. [¨¢rtisan] Artesano. m agsalita ng maliwanag. adj. Kagilasan. Arrest. [arr¨¦st] Prision. Astinggal. v. dumakip. [¨¢rrogans] Arrogancia. acusacion. [artif¨ªcial] Artificial.

Kulay ab¨®. de travez. [¨¢sper] ¨¢spero. paaskarin. Pintas. [asl¨ªp] Dormido. masisiil. In¨ªs. [¨¢sent] Subida. Saklap. mangdadaluhong. magp atunay. Aslope. borrico. ceniciento. manirang-puri. adj. asno. mang loloob. [aski¨²] Oblicuamente. n. any?. adj. [asp¨¢raguoes] Esp¨¢rrago. n. Burro. adj. adv. ugaling humento. Magnas¨¤. serpiente venenosa. [asf¨¢lt] Asfalto. [asp¨¢ir] Aspirar. adj. ba k?bak?. ignorante. adj.Ascendant. tulisan. Aspire. Assailable. [¨¢spiret] Aspirar. pasukalin ang loob. n. Natutulog. adj. [asperif¨®lioes] D¨ªcese de las plantas que tienen ¨¢speras las hojas. Huming?. Ascent. Isang ur¨ª ng gugul¨¢yin.. [asf¨ªcsia] Asfixia. agresor. Myerkoles de senisa. pag-samp¨¢. Ask. Ashes. hwag pahingahin. Pasaklap¨ªn. adv. paniniil . [as¨¦labl] Lo que puede ser asaltado. n. adj. paitaas. [asp¨¦riti] Aspereza. Bikas. Masaklap. tabas. v. establecer. [as¨¦ndant] Ascendiente. Assail. rogar. Asper. adj. [as] Burro. Aspersion. preguntar. [asp] ¨¢spid. Asparagus. pretender. kasiraang puri. candidato. ang nagha hangad. Kulay-ab¨®. tacha. samp¨¢hin. kapangyarihan. Aslant. Ab¨®. Asiatic. kandidato. [asp¨¦rs] Difamar. Pahal¨¢ng. Mukhang humento. [esi¨¦md] Avergonzado. bukod. Ashy. hangad. Tumant?. Pasulyap. masukal ang loob. sa tagiliran. Pagkatalaga. Sa lup¨¤. [as¨¦lment] Asalto. adj. . Paahon. poder. m¨¢niniil. adj. Asia. Ascertain. v. Aspirant. Ash-colored. pangdadaluhong. Magbady¨¢ ng tinig h. Aspect. Assailment. n. adj. n. tumuus. oblicuamente. Asleep. calumniar. atribuir. askad. Pahal¨¢ng. [¨¢spect] Aspecto. [¨¢spir?nt] Aspirante. [asp¨¦rsion] Defamacion. Ang kahoy ay maputi't matibay. superior. n. Manghaharang. Aside. hind? makahing¨¢. Asperity. v. magta nong. asaltador. Asperifolious. n. n. Ash. Ashamed. n. [¨¢sinain] Asinino. Pagkakahal¨° ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Pag-akyat. rudeza. [ash-toeb] Cenicero. [as¨¦l] Acometer. n. n. Taga Asya. sa kati. Asian. Ascription. gawing b k?bak?. Ang nagnanas¨¤. mangharang. bak?bak?. Panghaharang. Ang halamang may mapapakl¨¢ ¨® maaaskad na dahon. Askant. v. pangloloob. Ascribe. mukha. adj. [ash-u¨¦dnesday] Mi¨¦rcoles de ceniza. Ascendancy. [asl¨®p] Al sesgo. [ask¨¢nt] Al sesgo. [ash] Fresno.] Ascencion. n. [as¨¦ncien. burriko. Asphyxiate. pag-ilanglang. dumaluho ng. afirmar. n. Assailant. hichura. Punong kahoy na masanga't mayabong. adv. Asperate. Uminis. Ass. Asphalt. Aspiration. Pahal¨¢ng. [aspir¨¦cien] Aspiracion. Asquint. Nas¨¤. Sa tab¨ª. mangloob. N¨¢pahiya. hangal. tonto. semblante. Taga Asya. tul¨®g. Ash-Wednesday. Askew. sumam¨°. [ash-colord] Ceniciento. Ashore. pag-ahon. [as¨¦ndensi] Influjo. Pababa. adv. [as¨¢id] Al lado. v. Sisidlan ng ab¨®. Lakas. pagkapalagay. adj. [¨¢sies] Ceniza. sukal ng loob. Mamintas. [¨¢shi] Cenizoso. n. adv. v. pretendiente. [asert¨¦n] Asegurar. italaga. Ahun¨ªn. ¨¢ un lado. mal olooban. Asperse. n. atacar. [esi¨¢tic] Asi¨¢tico. n. aparte. Asp. de travez. Maniil. Ang mahaharang. paliwas. [esi¨®r] En tierra. v. [ascu¨ªnt] Al soslayo. v. tumanong. acometimiento. Asya. asaltar. n. humandulong. Asphyxia. Aspirate. [¨¦sia] Asia. n. inis¨ªn. [ascr¨¢ib] Adscribir. n. [asf¨ªcsiet] Asfixiar. [ask] Pedir. Ascension. [as¨¦lant] Acometedor. sa pangpang. Magtalaga. pronunciar con aspiracion. ipagpalagay. [¨¦sian] Asi¨¢tico. v. maghangad. interrogar. [asl¨¢nt] Oblicuamente. Ahas na makamandag. adj. [¨¢speret] Hacer ¨¢spero. Asinine. fijar. [ascr¨ªpcien] Atribucion. Ash-tub. rigidez. maask¨¢d.

v. afirmacion.Assassin. n. ilipat sa iba. n. cierto. cesion. n. Ang nagtatakda ¨® nagtatadhana. tagapagsanggalang. n. adj. Assassinate. v. magpatotoo. n. umabuloy. afirmar. masipag. v. magpisan. [as¨¢sin] Asesino. [as¨¢in] Asignacion. arrogar. calmar. magtanda. Assent. umar¨¬ ng sa ib¨¢. [as¨¦i] Ensayar. adj. adj. Umalalay. [asever¨¦cien] Aseveracion. auxiliar. Assiduity. [¨¢stma] Asma. Associate. . Assurance. Pahintulot. Assistant. v. pumaris. Takda. pagkanya. n. Pagtiwal¨¤. n. Assertion. confederado. [as¨¦s] Amillarar. n. [asimil¨¦cien] Asimilacion. igaya. [as¨¦mbl] Congregar. Assessment. n. fondos. Katipunan. kagaya. [as¨¦mcien] Apropiacion. Humalaga ¨® tumasa ng dapat ibw¨ªs ng m¨¢mamayan sang-ayon sa g¨¢ ng lup¨¤ ¨® pag-aar¨¬ na ipinagbabayad sa p¨¢mahalaan. adj. certeza. kawangis. maghwad. Magtakda. pumayag. Magpatunay. adv. afirmar. wangis. aprobacion. saklolo. v. handil¨¬. Assigner. acometimiento de alguna plaza. Assure. [asu¨¦siv] Mitigativo. tikman. semejanza. auxilio. [as¨¦mbledch] Coleccion. dumaluhong. sa likod. [asu¨¦dch] Mitigar. Sa gaw¨ªng likod. halaga ¨® tasa ng pag-aar¨¬ na i inabayad sa p¨¢mahalaan. Magpalubay. Katulong. adj. tasador de impuestos. Assemblage. [as¨¦rt] Sostener. aplicado. Sumubok. gumaya. Assessor. kamukha. boong kahalagahan ng pag-aar¨¬ ¨® tinatangkilik. Assuredly. n. magbagaybagay. M¨¢mam¨¢tay-tao. [as¨®rtment] El acto de clasificar. wangk?. multitud. Assets. [as¨¢inment] Asignacion. n. aprobar. Umur¨¬. m agmukha. [asi¨²redli] Ciertamente. n. Assess. v. [as¨¢in] Asignar. n. acometer. kapisanan. Pumatay ng tao. Associate. [as¨¢sinesien] Asesinato. laboriosidad. Assured. magtadhan¨¤. karamihan. Hik¨¤. Tumulad. apropiar. [as¨®ciet] Asociado. Kahwad. [as¨®ciet] Socio. pagdaluhong. kasama. Samahan. v. compa?ero. kapisanan. Paglusob. [as¨¦rcien] Asercion. umayon. pagsubok. [as¨¢iner] Asignante. Assume. tikim. magpahumpa. mangharang. v. kanyahin maghinal¨¤. [as¨¦soer] Asesor. pagbabagay-bagay. pagpapatotoo. Assist. Totoong-totoo. Assort. v. n. subukin. Assignable. n. Assent. [asi¨²rans] Seguridad. Assault. Amilyaramyento. apoyo. matatadhanaan. Assignment. [asain¨ª] S¨ªndico. paoo. n. magpatahimi k. Kasam¨¢. Asseverate. n. Assistance. [as¨¦nt] Asenso. v. [as¨ªst] Asistir. transferente. prueba. [ast¨¦rn] Por la popa. Tagatasa ng bwis. Tagaayon. Alalay. Tulong. sumaklolo. Assemble. [asi¨²rd] Seguro. Assassination. Assignee. Assign. asegurar. nakapagpapatahimik. Assumption. paglilipat sa iba. Assay. ipagkaloob . [as¨ªdiues] Asiduo. Tumulong. pag-asa. n. walang pagsala. Sikap. Astern. v. [as¨ªstant] Asistente ¨® ayudante. experimento. cesion. n. Matatakdaan. [asi¨²m] Tomar. sin duda. Kumuha. cesionario. [as¨®lt] Asalto. pagpayag. ang nag sasalin sa iba. Assimilate. Asahan. [as¨®rt] Clasificar. presumir. Pagpatay ng tao. n. Pagpapatunay. Pagsasanay. makisam¨¢. Nakapagpapalubay. v. [asoci¨¦cion] Asociacion. Pag-ar¨¬ng kanya. Associate. abuloy. Assembly. [as¨®lt] Asaltar. [as¨¦sment] Amillaramiento. [asi¨²r] Asegurar. se?alar. Asseveration. sipag. Assertor. n. [as¨¦rt?r] Afirmador. kumandil¨¬. apoderado. congreso. Kasam¨¢. v. adj. [as¨¦nt] Asentir. v. [as¨¢sinet] Asesinar. [as¨®ciet] Asociar. Assay. n. Hwad. [as¨¦i] Ensayo. sociedad. paglilipat sa iba. Masikap. Assuasive. totoo. v. [asev¨¦ret] Aseverar. n. [asidi¨²iti] Asiduidad. Magpahintulot. defensor. pagtatadhan¨¤. [¨¢sets] Caudal. n. [as¨¦mbli] Asamblea. v. Yaman. Assortment. [as¨ªmilet] Asemejar. Sinalinan ng kapangyarihan. [as¨ªstans] Asistencia. n. convocar. Association. umoo. Assimilable. Assimilation. mangloob. Pag-ur¨¬. consentimiento. suavizar. n. Magpulong. [as¨ªmilebl] Semejante. magwangis. Assiduous. [asa¨ªnabl] Asignable. Kapulungan. Assault. Sumam¨¢. mantener. Pagtatakda. experimentar. Lumusob. p angloloob. Assert. ayudar. apaciguar. adecuar. Assuage. n. Asthma. adv. ceder. Maaasahan. Assign. tadhan¨¤.

pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ¨® bansa. makaka mit. walang lak¨¢s. [astr¨®nomi] Astronom¨ªa. switik. apegarse. Pakikipag-ibigan. pa ngpalubag-loob. Dumakip. [azl¨ªt] Atleta. (isang dagat). servicio. Ang marunong ng tungkol sa lak¨ª. alcanzar. Astonishment. Atl¨¢ntiko. n. Atrocity. n. Pagtatakip ng sala. Astonish. tang¨¬. acompa?amiento. M¨¢mangha. adv. adj. Uh¨¢w. Attendance. Matataglay. balakyot. salakay. humuli. [¨¢ziism] Ateismo. [asm¨¢tic] Asm¨¢tico. bukod. Ang marunong ng tungkol sa tal¨¤ at bituin. Atone. v. Daluhong. n. Asunder. Taong malak¨¢s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng kataw an. duminig. [at¨¢c] Ataque. n. kandilian. Pagk¨¢mangha. tampalasan. pasmar. maaabot. Dumaluhong. [at¨®p] Encima. Attack. Sa. Astral. consecucion de lo que se pretende. p agkandil¨¬. errado. lo que se puede conseguir. [at¨¦mpt] Intentar. Ukol sa tal¨¤. [asti¨²t] Astuto. [at¨®nment] Expiacion. [atl¨¢ntic] Atl¨¢ntico. Atlas. Astound. n. lumaban. n. [as¨¢nder] Separadamente. [atmosf¨¦ric] Atmosf¨¦rico. [azu¨®rt] Al ¨® ¨¢ travez. At. ang kapisanan ng hangin at ng sarisar ing singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. Attain. n¨¢lisya. Pagtataglay. sukat at kilos ng mga al¨¤. pagtik¨ªm. Ampunan. n. n. magpalubag loob. v. Atlas. Manggilal¨¢s. Astonishing. Magtakip ng sala. [astr¨¢dl] ¨¢ horcajadas. tumanga n. mag patahimik. [ast¨®nishing] Asombroso. Ang pananalig na walang Dyos. [¨¢tlas] ¨¢tlas. Attend. ¨¢lagaan. asir. aplacar. Attainment. Attachment. Mahin¨¤. katak¨¢tak¨¢. [¨¢tmosfir] Atm¨®sfera. coger. apaciguar. adv. adj. Astraddle. Atlantic. cuidado. pakikisap¨¬. bukaka. pagtatam¨®. Astride. [atr¨®ci?s] Atroz. Astute. humawak. magkamit. matatam¨®. Astrologer. n. [at¨®mic] At¨®mico. [astr¨®loger] Astr¨®logo. prueba. adj. adj. Athletic. [at¨¦nd] Atender. [ast¨®nishment] Pasmo. Atonement. Atmosphere. pillar. Atrocious. adj. embestida. Astronomy. H¨ªkain. magsumikap. Sumubok. afecto. adj. asombro. embargo. paglaban. [azl¨¦tic] Atl¨¦tico. [at] ¨¢. bituin at ibp. Karunungan tungkol sa mga tal¨¤ at bituin. [astr¨®nomer] Astr¨®nomo. paglusob. n. v. adj. considerar. experimento. procurar. Attach. uma bot. Ukol sa panganorin. Atheist. paglilingkod. n. Atheism. adhesion. Attempt. magtak¨¢. bituin at ibp. N¨¢ligaw. Athwart. sumalakay. n. n. adv. Hiwalay. [astr¨®lodchi] Astrolog¨ªa. Attempt. v. Tuso. [astr¨¦] Desviado. Atop. adv. n. [atr¨®siti] Atrocidad. propiciacion. tentativa. n. pagkahuli. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. sukat at kilos n mga tal¨¤. servir. [as¨¢il?m] Asilo. de un modo atravesado. Magtaglay. [at¨¢c] Atacar. Paglingap. katampalasanan. Astronomer. Pahalang. prep. v. [at¨¦nment] Logro. Panganorin. lumusob. v. Attack.Asthmatic. Attainable. adv. Kabalakyutan. pasmar. [¨¢stral] Astral. prestar atencion. pagkaabot. idugtong. lograr. [ast¨®nish] Asombrar. [at¨¢ch] Prender. . n. [at¨¦mpt] Empresa. n. maglingkod. [¨¢ziist] Ateista ¨® ateo. tumikim. Astray. pakikipagkasund?. Atom. Atonic. refugio. acometer. prep. Napaka munting bagay. pa gkakam¨ªt. manggilal¨¢s. pagtatak¨¢ panggigilal¨¢s. [ast¨¢und] Consternar. Sakla. adj. v. en. mabalis¨¢. n. experimentar. [az¨¦rst] Sediento. n. dugtong. n. Astrology. aprehension. [at¨¢chment] Amistad. concordia. Pahalang. [atoem] ¨¢tomo. Karunungan tungkol sa lak¨ª. Munting munt?. ikab¨ªt. de los astros. Nakapangingilabot. magtam¨®. Ang may pananalig na walang Dyos. enorme. kagil¨¢gilal¨¢s. v. [at¨¦ndans] Atencion. sangla. [at¨¦nabl] Asequible. Lumingap. probar. Asylum. [at¨®n] Expiar. Pagsubok. Atomic. Athlete. adj. de travez. enajenar. adv. Atmospheric. adj. Kamanghamangha. enlace. abay. Athirst. aparte. Sa ibabaw. [at¨®nic] Lo que est¨¢ falto de vigor. [at¨¦n] Ganar. [astr¨¢id] Con las piernas abiertas. kumandi l¨¬.

Augury. [¨®dit] Remate de una cuenta. Audience. manghu l¨¤. n. Aurora. magparami. Audible. n. Attractive. n. Audacity. barrena. n. v. lingkod.. adj. [¨¢titiud] Actitud. n. pronosticar. maggayak. humikayat. Magparatang. n. n. nakahihikayat. v. adelgazar. n. any?. kandil¨¬. [at¨¦ncien] Atencion. acompa?ante. [¨®diens] Audiencia. patong. n. Augur. n. [¨®spis] Auspicio. Manggamot sa taynga. n. Dagdag. [ogm¨¦nt] A?adidura. Lingap. alguna cosa. atrayente. v. adj. Magbihis. [atr¨ªbiut] Atributo. Attribute. lakihan. n. Maglinaw ng isang kautangan. crecer. [od¨¢citi] Audacia. [atr¨¢ccien] Atraccion. pron. agente. panghikayat. n. Ukol sa paratang. August. panghalina. magpalagay. adj. Almoneda. kainam an. . n. n. Agosto. v. Audacious. presagio. guardilla. Aurist. Auger. taimtim. Attributive. kapangyarihan. crep¨²sculo de la ma?ana. Pamahiin. Auditory. kagalanggalang. Kapulungan ng nangakikinig. Aught. [¨¢tic] Desvan. achacar. magpalamuti. kalinga. [¨®ccien] Almonedear. Attestation. servidor. mabagsik. oyente. examinar. [¨®ditor] Oidor. tind¨ªg. [osp¨ªcies] Pr¨®spero. majestuoso. apoderado. magpahayag. Gumanyak. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong. Pangganyak. Paratang. [atest¨¦cien] Atestacion. pagpapatotoo. [atr¨ªbiutiv] Atributivo. asear. adj. Auditor. adj. Attention. [ant] Tia. [¨®gu?r] Taladro. Magdagdag. palagay. Attest. atributo. [od¨¦cies] Audaz. [¨®rist] Aurista. v. ikawalong bwan sa isang ta¨®n. Austere. [at¨¢ir] Atav¨ªo. magpapay¨¢t. [ot] Algo. [at¨¦ndant] Sirviente. Aural. tia. Attitude. [ogment¨¦cien] Aumentacion. adivinar. abay. Karangalan. pa gsiyasat.. tagadinig. mabangis. Auspicious.. Alil¨¤. [¨®ccien] Almoneda. Buk¨¢ng liwayway. el adorno y compostura de la persona. procurador. osad¨ªa. imputar. ingat. [¨®ral] Aural. Paglilinaw ng isang kautangan. [¨®b?rn] Moreno. Augment. Tagatuos. [at¨¦nuant] Atenuante. [ogu?stnes] Majestuosidad. [at¨¦nuet] Atenuar. n. Ampon. v. adj. katiwal¨¤. sumiyas at. Attentive. v. Ale. favorable. auditorio. Balibol. adj. Aunt. [¨®gu?ri] Ag¨¹ero. pamuti. n. Marangal. Augment. barrenahin. n. Mapalad. [or¨®ra] Aurora. majestad. [¨®gu?st] Agosto. [¨®gu?r] Taladrar. kahal ihalina. Pagsaks¨ª. [¨®ditori] Auditorio. Auricular.Attendant. agorero. adj. Bumutas. n. adornar. Attract. r¨ªgido. n. katapangan. Mahigpit. lagay. [atr¨ªbiut] Atribuir. Magpahin¨¤. casta?o. [¨®dibl] Audible. n. el que oye. Auburn. nakahahalina. Sumaks¨ª. balang. adj. n. cuidado. matapang. [¨®gu?st] Augusto. [at¨®rni] Abogado. Mag-almoneda. atrevido. tagalinaw ng i sang kautangan. Auspice. [atr¨¢ct] Atraer. aumento. Augur. v. Nakagaganyak. Maingat. Auctioneer. ali. Nauukol sa taynga. manghu hul¨¤. Attribution. Attenuant. testimonio. [at¨¦st] Atestiguar. pangbutas. [¨®dit] Rematar una cuenta. humalina. adj. severo. pinapalad. adj. n. n. Auction. [¨®gu?r] Barrena. [at¨¢ir] Ataviar. Attribute. [at¨¦ntiv] Atento. karangaldangal . [ost¨ªr] Austero. hul¨¤. namumulang kulay kuyomangg¨ª. Abogado. [ogm¨¦nt] Aumentar. Attire. taladro. gayak. Attenuate. August. adivino. Audit. Attorney. pagtutuos. pakikinig. Kuyomangg¨ª. N¨¢ririnig. pinta kasi. [occien¨ªr] Almonedero. n. p¨²blica subasta. aumento. Attic. Auction. Attire. Audit. Augustness. n. tumuus. v. humul¨¤. Nauukol sa taynga. [or¨ªkiular] Auricular. patong. persuadir. declarar. Kapangahasan. [atr¨¢ctiv] Atractivo. [atribi¨²cien] Cualidades atribuidas. nagp¨¢papay¨¢t. n. Pangah¨¢s. proteccion. barrena. n. Dakong p¨¢kinigan. Tay?. Augmentation. Nagpapahin¨¤. Ang nag-aalmoneda. adj. Anoman. miramiento. Bihis. Pangbutas. Dagdag. grandeza. Attraction. mapamahiin. Ang pagitan ng k¨ªsame at bubungan.

disgusto. Average. Autora. [¨¢v?redch] Promedio. Avenue. Avaricious. n. Authorization. babaing may-likha. Avast. Author. [otocr¨¢tic] Autocr¨¢tico.Austerity. Authenticity. v. magbigay ng kapangyarihan. Tawag. Autumnal. lumih¨ªs. tagulan. ipakilala ang kato tohanan. rigor. [av¨¦ndchment] Venganza. Autobiography. n. Avoid. Authoritative. Kapangyarihan. precio medio. [oz¨¦ntiket] Autenticar. ventaja. n. adj. Avail. Avalanche. Ap¨°. [¨®tocrat] Aut¨®crata. potestad. salangsang. n. Avoidable. n. kawa n¨ª. adv. Pahintulot. totoo. maglingkod. v. Pakinabang. Nauukol sa Otonyo ¨® tagulan. kabagsik¨¢n. adj. Auxiliar. n. lumay?. codicia. Dakong ¨¢lagaan sa mg n. v. v. Autor. Aviari. Avengement. n. avariento. adj. Lansangang mapunong kahoy sa kab¨ªkabila ng tab¨ª. n. Averse. Kasakiman. Avidity. Aversion. Katulong. n. sukal ng loob. [otobay¨®grafi] Autobiograf¨ªa. [¨®zoraiz] Autorizar. oks¨ªlieri] Auxiliar. Autographic. iwasan. humiwalay. [av¨¦rs] Adverso. interj. adj. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. [¨®zorship] La calidad de autor. katungkulan. Avail. [oz¨¦ntic] Aut¨¦ntico. Authenticate. [¨¢v?redch] Tomar un termino medio. Magpahintulot. babaing may-katha. [avar¨ªci?s] Avaro. Mapanghigant¨ª. May kapangyarihan. hawak. Manghiganti. n. Avert. Avoidance. katakawan. n. binig yan ng kapangyarihan. Autonomy. Kalayaan ng isang bayan ¨® bans¨¢ na mamahal¨¢ ayon sa k g sariling kautusan. Lumik?. Otonyo. [av¨¦rt] Desviar. [ot¨®mnal] Oto?al. Maiiwasan. umilag. Avaunt. n. Tunay. [av¨®id] Evitar. [oz¨®riti] Autoridad. adj. Authoress. [¨®tograf] Aut¨®grafo. [av¨¦ndch] Vengarse. ilagan. Avenger. v. aposento para criar ¨® tener p¨¢jaros. auxiliatorio. n. tumulong. auxiliary. n. patunayan. Aba Ginoong Mar¨ªa. [¨¢vi M¨¦ri] Ave Maria. [ost¨¦riti] Austeridad. [av¨¦l] Provecho. v. Umiwas. [¨®topsi] Autopsia. Pag-iwas. [av¨¦rci?n] Aversion. [av¨¦l] Aprovechar. Ang k¨¢punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m Autocratic. kapahintulutan. katalo. Patotohanan. n. ayudar. M¨¢kinang hum¨²hwad sa kilos ng may buhay. adj. Sakim. [ot¨®grafic] Autogr¨¢fico. Kahigpit¨¢n. verificar. n. nagagamit. Sama ng loob. [avok¨¦cioen] Evocacion. [av¨¢st] Forte. umilag . t¨¦rmino medio. contrario. Sulat ng kanyang sariling kamay. n. ventajoso. [av¨®idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. [¨®zor] Autor. [oks¨ªlier. Nauukol sa ap¨°. Avenge. Autumn. Avocation. kasakiman. odio. Authorship. hanapbuhay. [ozor¨ªcecien] Autorizacion. calle de arboles. kabangisan Authentic. Average. Katakawan. servir. Makinabang. [ozent¨ªsiti] Autenticidad. autoritativo. magparusa. may-katha. [¨®tom] Oto?o. v. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. [otom¨¢tical] Autom¨¢tico. Authorize. [av¨®idabl] Evitable. [¨®zores] Autora. [av¨¦ndcher] Vengador. adj. afirmar. v. [¨¦vieri] Pajarera. Authority. kalaban. ma totohanan. Pagsaliklik ¨® paglitis ng nag¨ªng dahilan ng ikinamatay. Ang natitibag na putol ng esn¨® (¨® namuong tubig) Avarice. Napapakinabangan. apartar. [av¨®nt] ?Fuera! ?fuera de aqu¨ª! ?quita! ?quita all¨¢!. n. [av¨¦niu] Avenida. adj. Pagkaautor. [av¨¦labl] Util. [av¨¦r] Asegurar. pag-aapo-ap?an. n. Sulong! tab¨¬! lum ka! alis diyan! Ave Mary. adj. kaloob. Aver. adj. alejar. Kurong humigit kumulang. [ot¨®nomi] Autonomia. castigar algun delito. mai¨ªlagan. ang katunayan. pagt atanim. babaing m¨¢ngangatha. Ang katotohanan. n. Autograph. [ozor¨ªtetiv] Autorizado. pagkamaykatha. pagkamayl ikha. may-likha. n. crueldad. [av¨ªditi] Voracidad. matakaw. Autopsy. Available. Higant¨ª. adj. matunayan. [¨¢v?ris] Avaricia. Salungat. Autocrat. ocupacion. n. n. Automatical. n. m¨¢ngangatha. [¨¢valanch] Lurte ¨® alud. n. n. Pigil. pag-ilag . Magpatunay. magpatotoo. Kumur¨° ng humigit kumulang.

[e] Siempre. nakatanod. pumukaw. [ba] Balar. adv. Talaga. Awful. satsat. Babble. [b¨¢bl] Charlar. pahayag. Babe. n. testimonio. Palakol. n. Awake. Axiom. adv. May matang mabalasik. [acsiom¨¦tical] Lo que pertenece al axioma. Awaken. Avouch. n. asul. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. adv. Kakilakilabot. [¨®ful] Tremendo. Gumising. sa labas. Lag¨¬ mapakaylan man. Avowal. Gis¨ªng. [¨¢zimoes] ¨¢zimo. [¨®kuord] Tosco. [¨®ful-aid] El que tiene ojos espantosos. Baboon. v. [av¨¢uedli] Declaradamente. takot. [au¨®rder] Juez ¨¢rbitro. v. Babyish. determinacion. [b¨¢chelor] Soltero. n. [av¨¢u] Declarar. Walang lebadura. Awake. adj. n. adv.. pinipihitan. pagpayag. magpatunay. gumitl¨¢. Hatol. afuera. adj. n. Ay. pagkanen¨¨. n. [¨®fuli] Terriblemente. Awfulness. mahirap gaw in. [¨¢csl-tri] Eje de una rueda. adv. Aye. Avow. esperar. Babble. Awarder. Malaking unggoy. ikir¨¢n. n. [o] Miedo ¨® temor reverencial. dificil. op¨°. [b¨¢bl] Balbucear. c¨¦libe. [on] Arista. Pagka matandang binat¨¤. [ol] Lesna. [eu¨¦t] Aguardar. kasindaksindak. Sungot. groceria. Baa. Awkwardness. n. [eu¨¦k] Despierto. el acto del horizonte que hay e ntre el c¨ªrculo vertical en que est¨¢ el astro. n. adv. Bughaw. Kakilakilabot. Magaspang. kasindaksindak. Gumising. Kagaspangan. adj. [¨¢zoer] Azular. charlataner¨ªa. [acs] Hacha. Umungal (iniuukol lamang sa tingig ¨® boses ng tupa). [bi] B (be). [ba] Balido. [eu¨¦king] Despertamiento. Sanggol. v. nen¨¨. pangbutas. Urong sa dakong likod. n. kabastusan. [bac] Atras ¨® detras. Parang sanggol. Axle-tree. determinar. Pangim¨¬. Azure. v. n. el nene. Sanggol. infante. Patotoo. n. n. [eu¨¦ken] Despertar. parlero. Awning. Bachelor. Matandang bagong tao. n. Pagkagising. n. [ai] S¨ª. v. infante. v. adv. Awfully. Sangdal?. [¨¢zim?z] Azimut del sol ¨® de una estrella. n. Maghintay. Await. Awaking. vigilante. Award. takip. magpasiya. Baby. kaunt?. [av¨¢uchment] Declaracion. n. Axis. pavor. B (ba). Avowedly. [eu¨¦r] Cauto. [av¨¢uch] Afirmar. Azimuth. adj. Awn. abiertamente. Axiomatical. v. Awl. aprobacion. pinipihitan. oranggutang. satsatero . horroroso. Patabing?. Avouchment. parang nen¨¨. Mapagsalita ng walang kapakanan. [¨®kuordnes] Tosquedad. Tagahatol. Babbler. justificar. mabughaw. rudo. Magpahayag. algun tiempo. sadya. samantal¨¤. [¨¢csis] Eje. Gaw¨ªng kulay bughaw. [¨®ning] Toldo. [¨¢zoer] Azulado. color cer¨²leo. Magpatotoo. v. pumukaw. maghayag. [¨®fulnes] Respeto ¨® temor. [eju¨¢il] Un rato. Awe. n. Awful-eyed. n. Kawikaan. matandang binat¨¤. . adj. Babyhood. Pahayag ng pagpapatotoo. Maingat. Tumakot. [b¨¦bi] Criatura. v. al travez. Magsalitang parang musmos. [b¨¦bish] Pueril. v. adj. [ar¨¢i] Oblicuamente. [au¨¦k] Despertar. Humatol. [b¨¦bijud] Ni?ez. Aware. Bachelorship. asombrar. jamas. Ehe. B B. para siempre. Awkward. sentenciar. celibato. adj. el nene. Wala. Salitang musmos. adj. [b¨¢bl?r] Charlador. Baa. [¨¢csi?m] Axioma. n. Award. [eu¨¦y] Ausente. n. Awe. Azure. ikir¨¢n. Azymous. limb¨®. [bab¨²n] Cin¨®cefalo. Awhile. Pagkasanggol. Kulandong. bastos. Away. Axe. [o] Amedrentar. mag-antay mag-antabay. Back. n [b¨¦bi] Criatura. [au¨®rd] Sentencia. Balibol. [b¨¢chelorship] Solter¨ªa. [av¨®ual] Declaracion justificativa. adj. Awry. [au¨®rd] Juzgar. Tingig ¨® boses ng tupa. adv. n. Pangim¨¬. Oo. kaylan man. musmos. n. nen¨¨. pasiya. infancia. confesar. Sinag. Lalik¨¢n. hiya. kasabihang may taglay na aral. y el meridiano del lugar.

[bet] Cebo. Bailee. bagabag. [bet] Cebar. Masama. Likod. sibi. [b¨¢csiop] Trastienda. [b¨¢cfrend] Enemigo secreto. desacreditar. kadwagan. n. [b¨¦ker] Panadero. Kaibigang mapagpailalim. Bola. talega. [b¨¦lful] Triste. n. bir¨°. Agusil. chanza. [b¨¢cbaiter] Murmurador. Baker. salat. [b¨¢gpaip] Gaita. [bacb¨®n] Hueso dorsal. [b¨¢cu?rdnes] Torpeza. v. tanda. tu muus. la carne salada del puerco. equipaje. v. n. Ang daladalahan sa paglalakbay. Backfriend. contratiempo. la parte de atras de cualquiera cosa. Gulugod. calamidad. espinazo. ang nan¨¢nag¨®t. Ang looban sa likuran ng bahay. Bait. mapanglaw. Balance. n. n. Bagging. Bailiff. yamutin. n. [b¨¦keri] Panader¨ªa. Backroom. Backbiter. Bayong. n. v. [b¨¢cbait] Murmurar. n. tergiversar. Bag. [b¨¢cgraund] Fondo. adj. [bolk] Viga. malo. Pain. umak¨°. Bait. mahirap kausapin. Paninirang puri. [b¨¦lif] Alguacil. [b¨¦cn] Tocino. Instrumento ng m¨²sika. lerdo. Baleful. [b¨¢csaid] Espalda. n. agravio. Sangla. Mahirap. maglubog. sagot. mayordomo. n. [b?l] Caucionar. adj. ak¨°. [b¨¢fl] Eludir. n. Ball. [b?l] Empalar. [bel¨ª] El que est¨¢ libre bajo fianza. pelota. katiwala. montar ¨¢ caballo. Baldness. detractor. [bag] Entalegar. indispuesto. Magtinapay. Badly. [b¨¢gging] Tela basta. pungl?. Badness. ang dakong likuran ng anoman. jocosidad. fiador. Mapanirang puri. May kasamaan. buto sa likod. kamusmusan. balanse. hundir. Ang dakong likuran ng tindahan. Balcony. [b¨¢lans] Balanza. [bac] Espalda. Bakery. Kasamaan. magbalanse. v. Magtitinap¨¢y. Bail. v. preposteramente. saldar. [b¨¢cu?rd] Opuesto. n. Magtal¨¬. s¨ªmbolo. Sasisag. Tumalo. miseria. negligencia. [b¨¢crum] Cuarto ¨® pieza trasera. Badge. walang buhok. karneng baboy na inasn an. lumihis sa pinag-uusapan. lagak. Kadung?an. M¨¢urong. kaapihan. mapag-alimura. Back. adj. magbibingka. Bald. Managot. Tuks¨®. pesadez. sumakay sa kabayo. Backdoor. supot. n. [bacsl¨¢id] Resbalar. [b¨¢dinedch] Gracejo. Backbone. [b¨¢cdor] Puerta trasera. Manirang puri. K¨¢yong magaspang. n. ka alitaan. Bail. pag-alimura. umalimura sa likuran. kaaway. [b¨¢dcher] Cansar. Backward. n. funesto. balancear. Backbiting. [b?l] Bala ¨® fardo de mercader¨ªas. may karamdaman. [bac] Sostener. Backshop. patain. bala. [badch] Divisar. faltar ¨¢ la palabra. n. Bag. Liku ran. [bag] Saco. perjuicio. Bagpipe. [bol] Bola. balance. Tal¨¬. Bacon. Pintuan sa likuran. adv. magbigkis. n. g¨¢waan ng tinapay. Timbangan. burla. [b¨¢lconi] Balcon. Balance. Kalb¨®. n. Baffle. Backside. kaibig ang taksil. Backwardness.Back. Magsilid sa bayong ¨® sa supot. [b¨¢guedch] Bagaje. n. [b¨¢lans] Pesar en balanza. pagtutuus. n. n. Bake. sama. bigkis. v. sa dakong liko d. M¨¢dulas. Balkon. abala. v. n. adv. baile. se?al. magkulang sa pananalita. [bolk] Frustrar. anomang mabilog. Bale. Taong kalb¨®. empaquetar. [b?d] Mal. Backslide. Baggage. pagkakalb¨®. n. Balk. v. Urong. Tumimbang. mayordomo. n. v. Background. Paurungin. Panaderya. n. Bale. pagurin. hacia atras. Pumagod. n. sakuna. n. Magpain. [badch] Divisa. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. Backward. n. v. n. Badger. fiar. Tosino. Badinage. Ang nakalalay¨¤ sa pamamagitan ng lagak. v. se?alar con divisa. n. fatigar. n. v. Sikang. [b¨®ldjed] Calvo. trasero. lumit¨®. Balk. Magsagisag. confundir. enemigo. difamar. Katalo. s¨¢ya . Baldhead. bala. [b¨¦dnes] Maldad. ng panahong nagdaan. kaibigang kasoy. [b¨¦dli] Malamente. v. [b?l] Fianza. traidor. Bad. [be¨ªk] Cocer en horno. Badge. [b¨¢cu?rd] Atras. n. [b¨¢cbaiting] Detraccion. Backbite. [b¨®ldnes] Calvez. Kakalbuh¨¢n. pagpapataw¨¢. [bold] Calvo. n.

Bantam. excomunion. vendaje. Bantling. Pangyong mapul¨¢. Bankruptcy. Baluster. poner dinero en un banco. Banjo. Banterer. [b¨¢nter] Lumbar. juntar. magtapal. n. tamb?. Bambuzler. [b¨¢nter] Lumba. [bancbil] Billete de banco. Magbigkis. n. Bane. proclama. Banner. Bamboo. manukso. golpe. Batang munt?. [bal?str¨¦d] Balaustrada. Banquet. estandarte. Bankrupt. n. [b¨¢lmi] Bals¨¢mico. [b¨¢ndcho] Banduria. Kawayan. B¨¢lsamo. [bam] B¨¢lsamo. v. [b¨¢last] Lastrar. Balm. bandil¨¤. cambista. mort¨ªfero. banda ng m¨²sika. n. Ban. n. Maglagay ng pangpabigat. Balustrade. magtal¨¬. [b¨¢ndilegd] Patizambo. Bamboozle. Bandit. Ang may ar¨¬ ng bangko m¨¢mamalit ng salap?. n. [banc] Aislar ¨® detener el agua con diques. v. adj. n. Ballot. v.wan. tab¨ª ng ilog ¨® dagat. maldecir. n. [b¨¦nful] Venenoso. Kahong karton. chasco. n. n. [band¨¢na] Bandanas. burla. Bandy. [b¨¢ndi] Palocorvo. barandilya. Lason. declararse insolvente. [b¨¢nishment] Destierro. n. [bangl] Bracelete delgado. tira ¨® faja. [b¨¢ndit] Bandido ¨® salteador de caminos. pumaspas. Pamal¨® ng bola. discutir. n. tira ¨® faja. Bane. Magp ilapil. [band] Venda. [bang] Dar pu?adas. Ballast. [b¨¢l?ster] Balaustre. Bangle. Mabilog ang bint?. Maghagisan ng bola. n. Lumason. nakamamatay. fajar. sisidlang karton. maghanda. Bankbill. mortal. awit. n. n. Pahayag. v. v. [bamb¨²zler] Enga?ador. [b¨¢n?r] Bandera. hind? makabayad. Band. Balloon. Barandilyas. maglap¨¬lap¨¬. Magday¨¤. Itapon. v. [ban] Excomulgar. b¨¢ngko. Nakakalason. n. n. Magbir?. idestiero. Balsam. bandera. cancion. Magdaray¨¤. n. [band] Vendar. rivera. magpiring. Papel de bangko. [b¨¢ndbocs] Cajita ¨® cofrecito de carton. Gabay. [bam] Embalsamar. adj. [b¨¢ncnot] Billete de banco. [b¨¢lsam] B¨¢lsamo. hand¨¢an. [b¨¢nister] Balaustre. n. [b¨¢ntam] Bantama. divertirse ¨¢ costa de alguno. Bank. v. Bir¨°. v. n. manghaharang. n. Banana. kalombigas. Ukol sa b¨¢lsamo. n. n. pamigkis. kamandag. Saging. n. Pangpang. Bang. v. [ben] Envenenar. tuks¨®. magpahayag ang bangko na wala nang salap?. Magbigkis. [bang] Pu?ada. banda. adj. adj. Globo. maglag¨¢k ng salap? sa bangko. [b¨¢ndedch] Venda. sacudir. Bandage. n. v. tawag. Banker. mabang¨®. sumpa. Gabay. magkainan. bayle. Pagkabagsak ng kalagayan ng b¨¢ngko. union. [banc] Orilla. [b¨¢ndedch] Vendar. tosigo. unir. Banish. banco. mawalan ng salap? a ng bangko. Lug¨ª. burlon. Balm. Bandurya. destiero. [b¨¢ncuet] Banquetear. Malugi. anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinak aboto sa paghahalalan. n. k¨¢inan. Banknote. gabay. Tulisan. baybayin. [ban¨¢na] Pl¨¢tano. magtal¨¬. n. v. [bal¨²n] Globo. Pig¨ªng. Bumoto sa pamamagitan ng balota. [b¨¢l?t] Balota. Band. n. Manumpa. [b¨¢nker] Banquero. walang ikabayad. Banquet. [b¨¢ncuet] Banquete. Banister. M¨¢nunukso. [b¨¢ncr?pt] Insolvente. Ballad. ¨¢nyayahan. [b¨¢ncr?pt] Quebrar. Banishment. bumugbog. [bamb¨²] Bamboa. expeler fuera. v. [b¨¢nish] Desterrar. Suntok. Bankrupt. paspas. v. [bamb¨²zl] Enga?ar. cuadrilla. Bank. . Baneful. [ben] Veneno. [b¨¢lad] Balada. buh¨°. Bang. b¨²kawe. Bigkis na panapal ¨® panali sa anoman Bandage. palabir?. Ballot. fallido. Papel de b¨¢ngko. ligarse. Bandylegged. Sumuntok. boto. pagsamahin. humib¨°. Banter. n. pu lutong. Watawat. v. pabango. B¨¢lsamo. bahag. [b¨¢nt?r?r] Lumbon. Pulsera. Ban. bugbog. Ballast. Kant¨¢. festin. [b¨¢l?t] Votar con balotas. n. v. n. Pagkatapon sa ibang lup¨¤. n. Manok sa Java. Bandbox. [ban] Bando. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. Magpig¨ªng. Bandanna. pabang¨®. n. Balota. quebrado. [b¨¢last] Lastre. Balmy. Bandy. Pabanguh¨¢n. anuncio. [b¨¢ntling] Chicuelo ¨® chicuela. [b¨¢ncr?ptsi] Bancarota. n. Tal¨¬. n. manungayaw. Banter. [b¨¢ndi] Pelotear.

[b¨¢ren] Esteril. Barmy. n. humamak. adj. [b¨¢riton] Baritono. v. Barrel. m¨¢ghadlang. v. [b¨¢rter] Traficar. Bariles. n. M¨¢nunula. n. n. mabab¨¤. [b¨¦sbol] Besbol (un juego de bola). Baritone. convenio. balb¨¢s. Walanghiy¨¢. tumahol . n. n. v. Batong matigas. Bar. [b?r] Desnudar. Balat. k¨¢waw¨¤. atrincherar. Taong tampalasan. Ipatong sa patungan. [b?s] Apoyar. Baron. Barefaced. Kwartel. [b¨¢rguen] Pactar. [b¨¦rli] Meramente. [b¨¢rguen] Ajuste. Maghubad. n. Barber. basal. [b¨¢ro] Angarillas. [b¨¦sment] Basamento. n. Baseless. [b¨¦sles] Sin fondo. Bark. adj. . May halong lebadura. estacada. Barnacle. Kask¨®. Halang. ajustar. Barricade. Barren. hadlang. [barn] Granero. mabaksik. bardo. Baog. upak. n. [b?r] Desnudo. n. hub?. Bar¨ªtono. Bar-room. [b¨¢ptist] El que administra el bautismo. [b¨¢ruch] Carruage. adj. Karwahe. [b¨¢ptist?ri] Bautisterio. [bapt¨¢is] Bautizar. n. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniw ang ipinanghahakot ng bato't buhangin. maglagay ng kut¨¤. [b¨¦rfesd] Descarado. baboy. n. negociar. Bar. Makipagkayar?. hadlang. Halang. trocar. Barely. Pinagkayarian. Abogado. Walang pondo ¨® walang m¨¢tungtungan. [b¨¢ptismal] Bautismal. k¨¢maligan. Barefoot. [b¨¢rmi] Lo que tiene jiste ¨® levadura. mag-alis ng takip. tuntungan. v. cruel. adj. [b?s] Bajo. [bas¨®lt] Basalto. Hamak. [bar] Barra. mangalakal. Nauukol sa binyag. [bar¨®meter] Bar¨®metro. ladrar. Barrister. Bangan. compra ¨® venta. Barge. [b¨¢rel] Barril. tranca. impedir. paa. ladra. n. Bargain. [barb¨¢riti] Barbaridad. [b¨¢rister] Abogado. Baptist. Patung¨¢n. adj. Barter. [b¨¢ri?r] Barrera. [barb¨¢rian] Hombre b¨¢rbaro. Sebada. Walang suot ang paa. maghub¨°. Barrow. Bard. obst¨¢culo. mabaksik. barbero. [barik¨¦d] Barrera. Bark. [bard] Poeta. Bare. estrados. Base. mag-alis ng balat ng kahoy. pagbibinyag. Pangangalakal. pangalawit na nasa pwi g sibat ¨® taga. pedestal. p¨®ndo. mang-aahit. v.Baptism. adj. Magkut¨¤. Bark. [b¨¢rac] Cuartel. Lebadura. cambiar. mahalay. n. Barbarous. Barbarian. kamalig. [b¨¢ron] Baron. walang bait. v. n. infructuoso. salbahe. [b¨¢r-rum] Taberna. Barley. n. pagbili ¨® pagbibil¨ª. n. Basalt. Silong. envilecer. Barb. sasakyang may layag. kut¨¤. v. tinig na hindi n¨¢pakataas ni n¨¢pakabab¨¤. Umupak. embarcacion. Barrel. [barb] Barba. v. Manggugupit ng buhok. Dakong pinagbibinyagan. basa. n. Magsilid sa bariles. n. kasangkapang nadbabadya ng lagay ng pana on. [b?s] Fondo. n. n. n. Magtrangk¨¢. v. Katampalasanan. prohibir. t¨¢hanan ng mga kawal ¨® sundalo. kumahol. Magbinyag. [barm] Jiste. Bare. Ang nagbibinyag. [b¨¢rbaric] B¨¢rbaro. [barc] Corteza. pinagkasunduan. walang takip. May pagkahubad. Barm. Barter. Bark¨®. adj. n. Barn. Barbarity. Binyag. Base. insolente. Bar¨®metro. n. [b¨¢rber] Barbero. Barrier. nakagayon lamang. n. Barbaric. magpalit. Mangalakal. Baseball. desfondado. despreciable. Baptistery. [b¨¢rter] Tr¨¢fico. simplemente. Tindahan ng alak. Munting kut¨¤. n. Tampalasan. magbigay ng pangalan. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. isang marangal na pamagat. pajar. Bargain. leng¨¹eta de saeta ¨® flecha. [barc] Descortezar. puerco. levadura. tah¨®l. n. [b¨¢rbar?s] B¨¢rbaro. Barrack. [b¨¦rfut] Descalzo. n. descubierto. Tampalasan. kabaksikan. n. salvaje. Baron. Besbol. n. adj. Baptize. [b¨¢ptism] Bautismo. vil. obst¨¢culo. Barricade. pobremente. adv. n. [bardch] Falua ¨® faluca. [barc] Barco. adj. [b¨¢rel] Embarilar. humilde. [barik¨¦d] Cerrar con barreras. Baptismal. [b¨¢rnecl] Barnicla. pananim na gaya ng palay. Barometer. [bar] Cerrar con barras. Base. Bab¨¤. n. talukap. sangg¨¢. kah¨®l. Barouche. descubrir. n. kapisanan n g mga abogado. walang bunga. [b¨¢rli] Cebada. Hubad. n. Basement.

modestia. Beagle. adj. Kahamakan. [bez] Ba?ar. Isadsad sa baybay. Basar. [b¨¦onet] Traspasar con la bayoneta. Oso. v. [b¨¢teri] Bater¨ªa.. Batten. Kwintas. mamal¨°. Bagay na walang halaga. Bauble. n. Batch. P¨¢liguan. Magdal¨¢. kumisap numingning. ba?arse. combatir. Bay. isang isda. pagbabaka. [bas] Lobina. May pagkamahiyain. Bass. digm¨¤. kumahol. Sitaw. mahinhin. humiyaw. magtiis. [bei] Bah¨ªa. apaleamiento. Mahihiyain. Malig¨°. n. Basket. n. adj. n. Humampas. Bayoneta. Bashful. Mag¨ªng. Battalion. [bat] Garrote ¨® cachiporra. [bid] Cuenta. [b¨¢ter] El que apalea. mamunga. v. Humampas ¨® bumugbog s a pamamagitan ng isang tungkod. Basis. n. Bastard. Magpataba. sostener. Busl?. [bich] Costa. [bas] Bajo.. b¨¢yakan. umalalay. Battle-array. v. n. Ayos ng laban¨¢n. magka. fanal. [b¨¢tl] Batalla. ponerse ¨¢ tomar el sol. [bin] Haba. Basting. n. v. rayo de luz. Bazaar. puerto abierto en el mar. [bat] Murci¨¦lago. Lumaban. anam¨¢n. [bol] Gritar. Laban¨¢n. [b¨®bl] Chucher¨ªa. [b¨ª] Ser ¨® estar. [b¨¦zing] Ba?o. ribera. [b¨¢stard] Bastardo. kahalayan. [bic] Pico. n. n. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. n. v. n. [b¨¢tn] Astilla. brazo de mar. Palakol na panglaban. n. Tungtungan. Beak. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway. n. espurio. Bashaw. Maginoo sa Turkya. [b¨¢tl-acs] Hacha de armas. Bastardo. Bathing. brazos de balanza. [b¨¦sis] Basa. n. base. [b¨ªgl] Sabueso. n. Bat. n. Kulay bayo. sufrir (algun dolor). [b¨¢shful] Vergonzoso. Agusil. apaleador. n. vileza. [b¨¢shfulnes] Verg¨¹enza. n. ¨® kuyomangging mapul¨¢pul¨¢. [baz¨¢r] Bazar. Beadle. Bayonet. Hilbana. vocear. Tuka. Look. pringar ¨® untar la carne en el asador. grave. Bathing-tub. n. liwanag. (isang hayop na apat ang paa). an¨¢k sa ib¨¢ ng may-asawa. Bayonet. [b¨¢tn] Cebar. [basi¨®] Baj¨¢. kutang may kanyon. Bass. n. [best] Apalear. Battle. adj. isang pulutong na sundalong ma kanyon. pinag mumulan. Bask. magbat¨¢. magpalig¨°. makipamook. Sumigaw. fundamento. t¨ªmido. Lobina. dumigm¨¤. hampas. sigang palatandaan. [b¨¢ter] Apalear. v. yumaman. hiyaw. Bean. Tatal. n. manganak. patani. dagatdagat an kaugpong ng dagat. hornada. v. Bathe. bilao. Sigaw. [bir] Oso. adv. parir. [b¨¦zing-t?b] Ba?o. Battle. tener algun estado ¨® calidad. Palanggana. ka¨ªng. pedestal. Basin. n. Batter. [bat¨¢li?n] Batallon. [b¨¦sn] Jofaina. v. v. canasta. n. ay. bumugbog humagupit. [bim] Emitir ¨® arrojar rayos. sum¨¢. kabagkabag. Mababang tingig sa tugtugin ¨® awit. Beam. n. v. Beach. [bask] Asolear. Tumahol. bugbog. producir. Magbilad. pamook. Bay. matatakut¨ªn. n. [b¨¦onet] Bayoneta. h¨ªlamusan. Kahihiyan. Kumislap. [bim] Viga maestra de un edificio. n. [b¨¢tl] Batallar. [batl-ar¨¦] Orden de batalla. Bashfulness. makipagbaka. n. pingga. reparar. ibilad. P¨¢liguan. [bei] Ladrar. Beacon. Bear. [bich] Encallar. n. [b¨¢shfuli] Vergonzosamente. Bat. almasen ng sarisari. Battery. [b¨ªdl] Alguacil. Batery¨¢. mag-ihaw ng lamang kati. abaloryo. Beach. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. Be. Bashfully. Beam. P¨¢nik¨¬. n. mag. Manaksak ng bayoneta. rosario. [baz] Ba?o.. n. Kilo . . so portar. v. [b¨ªcn] Faro. pinagbubuhatan. n. engordar. Bead. bakol. Battle-axe. abalorios. n. v. [b¨¢sket] Cesta. n. Masa ng tinapay. Batter. balar. [batch] Cochura. [bei] Bayo. [bir] Llevar alguna cosa como carga. Isang pulutong ng mga kawal. orilla. Batten. Baybay-dagat. [b¨¦snes] Bajeza. Baste. Bear. Palilig¨°. kahinhinan. golpear. Ang humahampas. n. [bol] Grito. Bay. [b¨¦sting] Hilv¨¢n. n.Baseness. v. n. batul¨¢ng. kinatatayuan. encogido. Bawl. Bawl. Bath. rada.

humimpil. kariktan. bagay. [bist] Bestia. n. arista de espiga. Hampas. katre. n. adj. maza. n. Befall. kilos. Bed. v. papag. Beard. Becomingly. Humampas. [bec] Hacer se?a con la cabeza. Magpagand¨¢. Lumubay. Mga sangkap ¨® dam¨ªt sa h¨ªgaan. n. hagupit. Beck. v. n. lecho. Beauteous. Mangyari. indicacion muda. . May kahusayan. Bearded. parang ganid. v. n [b¨¢dlamait] Loco. bat¨¬. [b¨ªrdles] Desbarbado. Beautify. [bik¨¢ming] Decente. pitak. H¨ªgaan. n. [bird] Desbarbar. adv. kamumo. Hiwang manipis ng laman ng baka ¨® ka labaw. n. [b¨ªf-stic] Lonja de carne de vaca. putakt¨ª. Ulol. [b¨¦dlam] Casa de locos. Tang?. Beck. Maganda. Bearer. marikit. [bik¨¢m] Convenir. belleza. ofuscar. [bich¨¢rm] Encantar. ganyakin ang kalooban. may pagkakaakma. Isang gugulayin. [bed-cloz] Coberturas de cama. Beauty. v. [bi¨²tiful] Hermoso. v. [bit] Golpe. n. Beech. Bear-fly. Sapagka't. Ang may dala ng isang pasug¨° ¨® padal¨¢. Bugbog. Beaten. n. [b¨¢r-flay] Moscarda de oso. bumugbog. Magwisik. adj. [bich¨¢ns] Acaecer. n. may pagkahayop. [b¨ªrded] Barbado. n. Bangaw. adj. conveniente. Silid na tulug¨¢n. M¨¢bagay. calmar. Bed. [bi¨²tifay] Hermosear. magparik¨ªt. acostar. [b¨ªstli] Bestial. Isang punong kahoy. Beard. [b¨ªrer] Portador. Tang?an. acontecer. Mahusay. magdilig. Beardless. felicidad. n. tulug¨¢n. Senyasan. [bed] Cama. Kaginghawahan. Bearing. bulo ng uhay. conj. [bit] Apalear. [bed] Meter en la cama. adj. [bif¨®l] Suceder. venir ¨¢ parar. Beat. loco. Kalagayan. [bisuacs] Cera. [bi¨²ti] Hermosura. Bedew. [bedfel¨®] Compa?ero ¨® compa?era de cama.. modo de portarse en lo exterior. [bir] Cerveza. Pagk¨ªt. n. may pa gkabagay. tumahimik. Beer. n. [bit] Acelga. sumenyas. Bee-hive. Balbas. Beautiful. May kagandahan. [b¨¦dtaim] Hora de irse ¨¢ la cama. adj. Guhit na matwid. Hayop na apat ang paa. Beck. n. Becharm. deslumbrar. n. Beating. mangyari. Beef. [bic¨¢m] Serenar. n. Magk¨¢taon. [bedr¨¦den] Postrado en cama. tibok. [bic¨®s] Porque. n. Bedtime. adj. v. Bed-chamber. bubwanin. v. bello. Beatitude. Beet. Bee-line. n. suceder. v. akma. asal. dahil sa. batiin. [bi¨²tifuli] Hermosamente. Bee. dinikdik. v. n. maging . makatitiis. [bidi¨²] Rociar. correccion. Beautifully. Pinukpok. Beddridden. convertirse. Parang hayop. v. ulol. [b¨ªting] Paliza. pulsacion. [bird] Barba. [b¨ªtl] Escarabajo. Bechance. lun¨¢tico. [bi-l¨¢in] Linea recta. [b¨ªrabl] Sufrible. Halinahin. [bif] La carne de la vaca ¨® del buey despues de muertos. Sap¨¤. n. Beetle. pison. Beat. Beast. m¨¢payap¨¤. Mabalbas. Becalm. Bedlamite. n. brutal. Kumulimlim. kutog. [b¨¢ring] Situacion. lumab¨°. regar. Becoming. tilad na kahoy. cautivar. Gand¨¢. Ihiga. [bec] Se?a. adornar. v. Kasip¨ªng sa h¨ªgaan. [bitn] Trillado. [b¨¦d-rum] Cuarto dormitorio. Isang uri ng hayop. Bedding. n. [b¨¦ding] Ajuar ¨® ropa de cama. adj. Bedlam. n. [bik¨¢mingli] Decentemente. Beastly. dik¨ªt. pisado. Pukyutan. Bahay-pukyutan. Makababat¨¢. [bi¨¢titiud] Beatitud. n. n. [b¨¦d-chamber] Dormitorio. Bed-room. adj. Oras ng pagtulog. Baltak¨ªn ang balb¨¢s. adj. sosegar. [bi¨ª] Abeja. n. hermoso. Mga dam¨ªt sa h¨ªgaan. maggayak. n. [becn] Hacer se?a con la cabeza ¨® la mano. kagandahan.m¨¢uw?. n. [bi¨²tiues] Bello. Because. marikit. and part. Ang karn¨¦ ¨® lam¨¢n ng alabaw. [bich] Haya. [b¨ª-jaiv] Colmena. Become. convenientemente. Silid na tulug¨¢n. Bedim. Serbesa. Maganda. [bec] Riachuelo.Bearable. Walang balb¨¢s. [bid¨ªm] Oscurecer. Beef-steak. golpear. Beeswax. v. imberbe. Bed-clothes. Bedfellow. n. ugal¨¬. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulo l. Beckon. v. Hind? makabangon sa h¨ªgaan.

adv. tao. May pananalig. n. cascar. Yamang. adj. Dalagang magand¨¢. v. miserable. [bij¨®ldn] Deudor. [bigu¨ªning] Principio ¨® causa. balulusan. vomitar. n. [b¨¦gu?r] Mendigo. producir. Beget. [big¨¢il] Enga?ar. supuesto. Befoul. [bij¨¢indjend] Atrasadamente. Beggar. [bij¨®ld] H¨¦!. pensar. Bell. [bif¨ªt] Venir bien. [bij¨¢f] Favor. Kapagkaraka. may pananampalataya. magkaroon. v. Belate. n. tapat. umakal¨¤. lo que se puede creer. v. manood. Behindhand. v. [b¨¦lfri] Campanario. n. Mapan¨ªniwalaan. [bij¨¦d] Degollar. [bif¨®r] Mas adelante. Mangan¨¢k. asal. Dumum¨ª. n. en frente. n. Tiyan. m¨¢kailangan. v. Beg. [b¨ªing] Existencia. [beg] Mendigar. v. kumulong. [bifr¨¦nd] Favorecer. emporcar. Being. v. antes. Sa likur¨¢n. akal¨¤. empezar. adv. maglwat. Bellow. Belief. adj [b¨¦gu?rli] Pobre. dinghal. kampan¨¤. Belch. decapitar. Batingaw. [b¨ªing] Ya que. ente. [b¨¦lo] Rugido. Befriend. h¨¦ aqu¨ª!. v. suplicar. tignan mo!. Kumubkob. kapaniwalaan. contemplar. credo. Beforehand. Believable. Belch. Behind. Paniwal¨¤. Mangday¨¢. sa tapat. n. Baguhan. Belly. hihip. bramar. [bel] Campana. utilidad. v. n. Being. [big¨¢iler] Enga?ador. beneficio. B¨¢tingawan. parang pulubi. magmalas. bugbugin. n. pasi nungalingan. [bel¨ªdcherent] Beligerante. Belfry. Kumubkob. panana palataya. Behavior. mamanhik . v. int. Beforetime. lagay. magdum¨ª. n. Dighay. m¨¢akma. [bil¨¢i] Contrahacer. suplicante. Behave. Bellows. [bigu¨ªner] Principiante. Begin. Before. arruinar. adv. magtam¨®. [bij¨®ld] Ver. Magpasimula. Sumalangsang. Maniwal¨¤. fe. [b¨¦gu?r] Empobrecer. [bij¨¦vior] Proceder. [b¨¦licos] Belicoso. causar. int. Lumingap. p¨¢una. v. magparatang. [b¨¦liec] C¨®lica. Magdaray¨¤. Mar¨¢lita. conducta. n. antes de. n. n. [bel¨ªdcherent] Beligerante. manghib¨°. Belly-ache. [bif¨®rjend] De antemano. [bij¨²f] Convenir. tumingin.Befit. [bij¨¢ind] Detras. Beguiler. N¨¢rito!. rudimentos. Behold. [bigu¨ªn] Comenzar. Magtagal. conj. mapanghib¨°. Beggarly. n. [big¨®n] Fuera! apartate de all¨ª!. umandukha. seducir. umangal. Nagkakautang. [bil¨ªvabl] Creible. ante. [bij¨²f] Provecho. ser. tras. magmasid. adj. impostor. Believer. Tumingin. Mga panahong nagdaan. novicio. [b¨¦los] Fuelle. en presencia de. sumuka. pananalig. [bil¨¦it] Tardar. pinagmulan. Hampasin. Pakinabang. Mag-ugal¨¬. Begone. v. Mangdidigm¨¤. [bil¨¦i] Bloquear. [belch] Reg¨¹eldo. magpalagay mag-asal. pin anggalingan. pordiosear. Beginner. [bif¨¢ul] Ensuciar. M¨¢ukol. Believe. pabulaanan. kampanaryo. alis diyan! Beguile. n. sa hulihan. Behead. [bil¨¦b?r] Apalear. Sa unahan. patrocinio. sumam¨°. Behoof. v. adv. mirar. Sak¨ªt ng tiyan. bago mangya ri. anticipadamente. n. Ang nasa pakikidigm¨¤. [bifort¨¢im] En tiempo pasado. sa paraang. n. Behold. v. Kandil¨¬. Belligerent. magsimula. mapagbasag-ulo. Behalf. [bil¨ªguer] Sitiar. taong nagpapalimos. mamunga. Belabor. [bij¨¦v] Proceder. . Bellicose. Ukol sa pakikidigm¨¤. Magpahirap. Sumigaw ng malakas. [bil¨ªver] Creyente. huming?. conducirse. y prep. [belch] Regoldar. Bellow. v. Behoof. sa harap. Belligerent. v. Buhay. prep. bramido. Beggar. bloquear. Hungkoy. kumand il¨¬. patrocinar. Sigaw na malakas. Pasimula. n¨¢kita mo na! Beholden. v. desmentir. Dumighay. angal. Hul¨ª. Pumugot ng ulo. [bil¨ªf] Creencia. estado ¨® condicion particular. n. Beleaguer. puesto que. n. Beginning. pakinabang. [b¨¦lo] Vociferar. Ugal¨¬. v. M¨¢bagay. v. convenir. fiel. [bel] La Venus de una ciudad. eructacion. [bigu¨¦t] Engendrar. adj. Belle. Belie. palagay. adj. calumniar. proteger. bago. importar. Sulong!. [b¨¦li] Vientre. Magpalimos. [bil¨ªv] Creer. v. Pulubi. Belay.

Beryl. [b¨¦nefit] Beneficio. n. Basb¨¢s. sa pilin g. talsikan. otorgar. Bestow. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. clemente. [bist¨¦r] Mover. conferir. Bent. tendido. [bis¨®t] Infatuar. adj. Mapaggawa ng mabuti sa kapw¨¤. Bereave. [berz] Alojamiento de un nav¨ªo. [bist¨®] Dar. Bangk?. minamahal. Beneficiary. prep. manirang puri. Berilo (batong mahalaga). y prep. Babaing mapaggawa ng mabuti sa kapwa-ta o. [b¨¦nding] Pliegue. [bicu¨¦st] Legado que alguno deja ¨¢ otro en testamento. Benefit. humibik. Manuya. entontecer. Kagandahang-loob. v. generoso. n. [b¨¦ril] Berilo. kapakinaba ng¨¢n. [b¨¦r-ri] Baya. n. v. [benef¨¢ctres] Bienhechora. provechoso. M¨¢ukol. adj. encorvadura. prep. rodear. Mangurot. m¨¢sangkap. Mamanhid. v. kumulong. Sa ibaba. Maul¨®l. gumab¨ m. adj. [bin¨ªz] Debajo. v. [bism¨®c] Ahumar. pal¨¤. [b¨¦liwerm] Lombriz del vientre. [bend] Encorvar. v. Bereavement. Magtagubilin. Bellyworm. hangalin. bondad. [ben¨ªgniti] Benignidad. Berth. Bespatter. n. v. [bim¨®n] Lamentar. pagkahutok. yup¨¬. [best] Superior. Isabog. liban.. bukod sa. amado. Pagsamsam. M¨¢pakinabangan. [b¨¦liband] Cincha. [bench] Banco. . yumup¨¬. Benign. hut¨®k. Kumubkob. v. Berry. Benevolence. [ben¨¦fisens] Beneficencia. esparcir. despojo. Sa ilalim. n. n. sintur¨®n. n. [benef¨ªcial] Beneficioso. gumaw¨¤ ng kagalingan. Bend. maawain. Pamana. tub¨°. Belong. ibuy¨®. Beseech. Gabih¨ªn. Benefactor. Beseem. dumih¨¢n. magalingin. gracia. adj. kurut¨ªn. Kilusin. bendisyon. provecho. kabutihang asal. [bin¨¦m] Entorpecer. [ben¨¦volens] Benevolencia. [bir¨ªvment] Privacion. v. n. [bened¨ªccien] Bendicion. [bistri¨²] Rociar. kagalingan. Pakinakang. [bin¨¢it] Cogerle ¨¢ uno la noche. pag-agaw. Besmoke. Bend. Kumubkob. Benumb. [ben¨¦volent] Ben¨¦volo. Pinakamabuti. Below. Pilansikan. adj. makiusap. [bent] Encorvado. ordenar. [bil¨®] Debajo. parecer bien. [bis¨ªch] Suplicar. Dumaing. [bis¨¦t] Sitiar. abajo. v. v. n. oscurecer. Magandang loob. n. v. magkaloob. Pamigkis ng tiyan. adj. sa tab¨ª. Benevolent. [bil¨®ng] Pertenecer. v. [bis¨¢id] Cerca. Kabutihang gawa. Benight. cercar. Bending. Pileges. lo mejor. n. Bulati sa loob ng tiyan. Magpamana. dulce. adv. asiento. hacer bien. Magandang-loob. v. adj. Bestir.Bellyband. [benef¨¢ccion] Beneficio. Benefactress. adj. n. bumakod. [bis¨ªdch] Sitiar. baya. v. disfamar. v. ikalat. v. v. Sumamsam. humutok. Sa siping. Hubog. ensuciar. [bim¨¢d] Enloquecer. biyay a. Besmear. Bemad. R¨¢tiles. Maamong-loob. abajo. Magandang loob. Beloved. pagpapal¨¤. afable. Kagandahang-loob. doblez. Pamigkis. v. mahabagin. [bir¨ªv] Despojar. n. [benef¨¢ctor] Bienhechor. Baluktot. Mamanhik. [bim¨®c] Mofarse. suub¨ªn. udyukan. Benignity. al lado de. Benefit. v. y adj. Beneficent. yup?. irog. [bip¨ªnch] Pellizcar. Bemock. n. v. N¨¢papakinabangan. incitar. Giliw. [bin¨¢in] Benigno.. Benediction. doblar. Besiege. H¨ªgaan ¨® tulug¨¢n sa sasakyan. mabuting asal . pakinabang. Pilansikan. Humubog. Bepinch. v. bumaluktot. v. Bestrew. magbilin. Beside. Beneficial. n. Mag¨ªng bagay. ventrera. k¨¢butibutihan. [ben¨ªgnant] Bondadoso. n. bondad. abutin ng gab¨ª. utilidad. n. [bism¨ªr] Salpicar. Besot. [benef¨ªcieri] Beneficiado. [bicu¨ªz] Legar alguna cosa ¨¢ otro en testamento. Lang?in. Bequeath. Beneath. Bequest. umagaw. Bench. kun¨®t. v. likmuan. n. [ben¨¦fisent] Ben¨¦fico. deplorar. kulubot. Bemoan. n. [bis¨ªm] Convenir. sa ibab¨¤. Beneficence. excepto. Belt. Benefaction. Beset. Kagandahang loob. [bisp¨ªc] Encomendar. arrebatar. [bend] Comba. baluktot. sumam¨°.. [bil¨¢ved] Querido. [belt] Cinturon. Magbigay. kumulong. Best. Magsuub. [bisp¨¢t?r] Salpicar. rogar. n. Bespeak. [b¨¦nefit] Beneficiar. Benignant. bloquear.

mangkulam. Bibulous. Beyond. [b¨ªgoted] Ciegamente preocupado ¨¢ favor de alguna cosa. aguantar. Gorra ng bat¨¤. panggagaway. tumira. sa kasal ukuyan. n. [biz¨ªnc] Recapacitar. adj. Ang taong may dalawang asawa. Bigamist. [bid] El precio ¨® valor que se ofrece en una venta. n. n. Bidding. Beware. [bet] Apostar. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. taya. malisya. [b¨ªgnes] Grandeza. [b¨ªgot] Fan¨¢tico. maleficar. Biblical. mapagpakitang tao. Betime. adj. n. n. Bilin. [b¨¢ibl] Biblia. pag-aasawa. n. [bitw¨ªn] Entre. [b¨¦veredch] Bebida. Pumusta. tumahan. manggaway . mandato. f¨¦retro. n. Bibliothecary. v. Pust¨¢. Mag-ingat. en sazon. umigi. [bir] Andas. v. [bibli¨®grefi] Bibliograf¨ªa. bit¨¢ims] Con tiempo. [bitr¨®zment] Esponsales. Sumilaw. [b¨ªk?r] Escaramucear. [bitr¨®z] Desposar. v. Malaki.Bet. [bai¨¦nnial] Bienal. Betrothal. Beverage. Bicker. v. hip¨®crita. Bethink. and¨¢s. Ukol sa Biblia. uminam. Bet. Kas¨¢l. Kawan. paglililo. v. gumaling. adj. utos. mag-utos. Huming?. [bit¨¢im. [bitu¨ªcs] Entre. Pagkaligaw. n. Ang pag-aasawa sa dalawa. [bitr¨¢yal] Traicion. k¨¢ban. [big] Grande. [b¨¢it] Bah¨ªa. Bettor. Betrayal. Pahal¨¢ng. M¨¢ligaw. Better. v. adv. hechizo. v. Pangkukulam. v. Bewitcher. despedirse. [bit¨¦c] Tomar. Tumangis. [b¨ªding] Orden. v. Betake. Halaghag. taong mapaghak¨¤ at mapaggiit ng saril pananalig. n. Katiwal¨¤ ng aklatan. [b¨¦vel] Cartabon. Bewail. n. Bid. Betwixt. n. Big. Betray. Kataksilan. v. banal na kasulatan ng mga kristiano. Bewitch. postura. [b¨ªgami] Bigamia. Betoken. Kas¨¢l. (de aves). Lalong mabuti. v. turing. n. la puja ¨® valor que se ofr ece sobre otra puja. [b¨ªder] El postor. Bide. n. n. Pustahan. [b¨¢ycikl] Bicicleta. prep. Bias. ordenar. Between. [b¨¢ias] Al sesgo. m ag-anyaya. Pan¨¢tiko. prep. [biu¨ªlder] Descaminar. Bigness. tawad. Magkasal. adj. Sumunggab. magpaalam. Sa dako pa roon. n. buhaghag. makiaway. Bicycle. Bifold. umenkanto. manggagaway. Panukat. maglilo. precaverse de algun riesgo. esponjoso. anunciar. sap¨ªng pang-ibabaw ng dam¨ªt ng bat¨¤. allende. magbat¨¢. n. delantal. Bid. Ipahiwatig. adj. mandar. Bigoted. adj. [b¨ªgamist] Bigamo. bitimes. Sa pagitan. Betrothment. n. [biu¨ªlderment] Extrav¨ªo. n. Bewilder. Ang tagatawad. kartab¨®n. tawad. Salalay. [b¨¢ifold] Doble. agarrar. lalong magaling. [bid] Pedir. Magtaksil. Bidder. Bigamy. prep. Betroth. v. ibalit¨¤ ipaalam. Iin¨²min. Betting. [biy¨®nd] Mas all¨¢. [bibli¨®zikeri] Bibliotecario. . Makihamok. Bumuti. Biblia. n. n. [baid] Sufrir. sa gitna. n. n. Ang walang minam atwid kungd? ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. [b¨ªbiul?s] Poroso. [bet] Apuesta. [bitr¨¦i] Traicionar. humawak. Bevel. [b¨¦t?r] Mejorar. Bewitchery. Turing. lalong ma inam. n. M¨¢mumusta. re?ir. hechicero. Magtiis. Sa pag-itan. Better. pag-aasawa. [b¨ªblical] B¨ªblico. n. Dal¨¢dalawang ta¨®n. n. en medio de una y otra cosa. [biu¨¦r] Guardarse. [biu¨ªtcher] Encantador. [b¨¦vi] Bandada. Kalandra. Bight. Bigot. Bevy. lalong maigi. tumaghoy. magmunimun¨¬. tagaturing. [b¨ªguin] Capillo de ni?o. Bewilderment. Bib. Bisikletas. Sa kapanahunan. tumangan. Mangkukulam. residir. nangyayari sa twing dalawang ta¨®n Bier. Look. [bib] Babador. adv. adj. Biggin. [biu¨¦l] Lamentar. Kalakhan. Magdilidil¨¬. v. [biu¨ªtcheri] Encantamiento. Biennial. [b¨¦t?r] Mejor. Doble. patungan ng kabaong. Bibliography. [biu¨ªtch] Encantar. [b¨¦tor] Apostador. [bit¨®kn] Significar. descarriar. [bitr¨®zal] Esponsales. [b¨¦ting] Apuesta. n. ibayo. convidar. n. v. tumaya. Bible.

[bin] Arteson. [b¨¢il] Bilis. Bit. n. pigs¨¢. bayang sarili. tira. Biographical. doble. n. Pait. [b¨ª-liards] Billar. [baiogr¨¢fical] Biogr¨¢fico. [bail¨ªng¨¹es] Biling¨¹e. n. [bl¨¢cant] Hormiga negra. adj. Bisection. Bit. Sumatsat. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. Bind. [bisi¨®pric] Obispado. Asong babae. Birthright. faja. Biographer. tagapagbalat ng aklat ¨® kwaderno. despensa. mag-ugpong. Binary. Biliary. bilyete. maghatid-humapit. [b¨ªli?n] Millon de millones. Malaking alon. Pugad ng ibon. [b¨ªlet] Billete. n. [b¨¢ind] Atar. Sakop ng obispo. n. n. divieso. palagay na kautu an. papel. pagbibiyak. Tagapagpasta. [b¨¢ison] Bisonte. Bivouac. Billet. c¨¦dula. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuha yan ng isang tao. n. [b¨ªllard-bol] Bola de billar. Bitterness. Binder. [bit] Bocado. Nakahal¨° sa dalawa. n. [bl¨¢bing] Habladur¨ªa. recet a de m¨¦dico. tal¨¬. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isan g tao. Dalawang wik¨¤. n. encuadernar. c¨®lera. Bilious. galit. [boi¨®grafi] Biograf¨ªa. mamupog. Billard-table. Dakong kinapanganakan. pagkapanganak. v. n. Biography. n. Bitter. Black. ¨¢spero. Bitch. cuenta. n. [b¨ªter] Amargo. n. pagdalawa. revelar ¨® divulgar lo que se deb¨ªa callar. Ang d¨¢dalawa ang paa. kapyangot. Biskw¨ªt. [b¨¦zrait] Derecho de nacimiento. [b¨ªlieri] Biliario. [bil] Pico de ave. n. [bais¨¦ct] Dividir en dos partes. adj. Sub¨°. [b¨¦rdsnest] Nido de ave. Binding. n. n. unir. Mapaghatid-humapit. [b¨¦rzdey] Cumplea?os. picar. billete. kapanganakan. n. adj. [b?rd] Cazar ¨® coger p¨¢jaros. [b¨¢it] Morder. v. kumagat. [bisi¨®p] Obispo. Langgam na itim. [b¨ªgotri] Fanatismo. ola grande. reseta ¨® hatol. dalawah¨ªn. Bisect. adj. v. [bl¨¢ber] Chismoso. [bitch] Perra. Isang angaw na angaw. Pagpapasta. v. propuesta de ley. n. Maitim. Birthday. n. Bitumen. talaan ng utang. [b¨¢ineri] Binario. n. [b¨ªlet] Alojar ¨® aposentar soldados. adj. Bilge. pagsilang . Blabbing. n. Mesa ng bilyar. Biped. Mapait. [b¨ªldch] Pantoque. kasaklapan. Hatiin. Bishop. n. n. [boi¨®grafer] Bi¨®grafo. saklap. v. n. pagk¨¢pasta. Billards. [b¨¢it] Mordedura. Pananatsat. [bit] Enfrenar. Bile. cofre. masaklap. [b¨¦rzpleis] Suelo nativo. n. n. singkaw sa bibig . paghahatid-humapit. [bl¨¦cbol] Excluir ¨¢ uno votando con una bolita negra. [b¨¢inder] Encuadernador. n. [b¨¢inding] Encuadernacion. Pagkapan¨¢tiko. Bola ng bilyar. n. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Bit¨²n. Bisonte (isang hayop). Biscuit. n. magpasta ¨® magbalat ng ak at. n. Billion. n. Bill. Bilyete. Kaarawan ng kapanganakan. Tuka. Magpatuloy ng mga sundalo ¨® kawal. [b¨ªskit] Galleta ¨® bizcocho. [b¨ªlo] Oleada. n. Manumpit ¨® manghuli ng ibon.Bigotry. papel. Kagat. Birth. Panganganak. bocado del freno. punzar. c¨¦dula ¨® katibayan. v. hipocres¨ªa. [blec] Negro. Bishopric. venda. Magtal¨¬. [b¨ªtiumen] Betun. [ba¨ªped] B¨ªpede. Birdsnest. Bite. n. kapaitan. Ib¨®n. Bantay ¨® tanod ng isang hukbo. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. Bison. v. maghayag ng inililihim. Magsingkaw. Billow. [b¨ª-liard-tebl] Mesa de billar. Taguan ¨® sisidl¨¢n. v. Blabber. Bilyar (lar?). Bilis. Bilinguous. Birthplace. armario. Mab¨ªlis. [bais¨¦ccion] Biseccion. Billet. adj. [b¨ªliu?s] Bilioso. Bird. Ukol sa bilis. Blab. [blab] Parlar. ang tao. Bird. [b¨ªternes] Amargura. manuka. Billard-ball. Bin. [b?rd] P¨¢jaro. Katwirang buhat sa kapanganakan. Mangagat. adj. n. pedacito. biyak¨ªn. adj. pagpapakunwa. [b¨ªvuac] Vivac ¨® vivaque. Bite. n. Blackant. Obispo. Blackball. . [berz] Nacimiento. Paghahati.

Blackbird, n. [bl¨¢ckb?rd] Mirlo ¨® merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl¨¦cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te?ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl¨¢cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl¨¢gard] Hombre soez, galop¨ªn. Taong hamak, walang hiya, alipus ta, alimura. Black-lead, n. [bl¨¢clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl¨¦kleg] Brib¨®n. Switik. Blackmail, n. [bl¨¦cmeil] Tributo ¨® rescate que los viajeros pagan ¨¢ los salteadores. Suh l sa mga tulisan ¨® manghaharang. Blackness, n. [bl¨¢cnes] Negrura. It¨ªm, kaitim¨¢n. Blacksmith, n. [bl¨¢csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl¨¢d?r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal¨ªm; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl¨¦mabl] Culpable, vituperable. Salar¨ªn, alipusta. Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl¨¦mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p¨¢lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl¨¢nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl¨¢nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf¨ªm] Blasfemar. Manungayaw, manumpa. Blasphemous, adj. [bl¨¢sfim?s] Blasfemo. Palatungayaw, palasumpa. Blasphemy, n. [bl¨¢sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sumpa. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arr uinar. Datnan ng kasakunaan; lumant¨¢, tumuy?, sumir¨¤, gumiba. Blatant, adj. [bl¨¦tant] Vocinglero. Palaang¨¢l. Blaze, n. [ble¨ªz] Llama ¨® llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble¨ªz] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul¨¢. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputla; malamig. Blear-eyed, n. [bl¨ªr-aid] Laga?oso. D¨ªrain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal ¨® tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug?. Bleeding, n. [bl¨ªding] Sangr¨ªa. Pagpapadug?. Blemish, n. [bl¨¦mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl¨¦mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang pu ri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl¨¢, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m¨¢gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal¨°, maglah¨®k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl¨¦sd] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl¨¦sing] Bendicion. Basbas; pagpapal¨¤: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl¨¢it] Tizon, pulgon. Ang lanta ¨® tuyot. Blight, v. [bl¨¢it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl¨¢ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl¨¢ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl¨¢indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir¨ªng ang mat¨¢. Blindfold, v. [bl¨¢infold] Vendar los ojos. Magpir¨ªng; piringan ang mat¨¢. Blindness, n. [bl¨¢indnes] Ceguedad ¨® ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik¨ªt; kisap, kislap.

Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui?ar. Pumik¨ªt; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl¨ªnker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say¨¢; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl¨ªsful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. [bl¨ªst?r] Ampolla. Lint¨®s, pamamaga. Blithe, adj. [bl¨¢iz] Alegre, contento. Masaya, twa. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam¨¢maga. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamaga. Bloater, n. [bl¨®ter] Arranque, ahumado. Isang ur¨¬ ng isdang tinap¨¢. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal?; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok¨¦d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok¨¦d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl¨®ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok . Blood, n. [blad] Sangre. Dug?. Bloodguiltiness, n. [bl¨¢dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl¨¢djot] Lo que tiene el mismo calor ¨® temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug? ¨® katawan. Bloodily, adv. [bl¨¢dili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl¨¢dles] Exang¨¹e. Walang dug?. Bloodshed, n. [bl¨¢dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub¨²b¨´an ng dug?; p¨¢tayan. Bloodstained, adj. [bl¨¢dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug?; mabag sik. Bloodsucker, n. [bl¨¢dsuk?r] Sanguijuela; homicida; avaro. Linta; m¨¢mamatay-tao; sak¨ªm. Bloodthirsty, adj. [bl¨¢dz?rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug?, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl¨¢dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug?. Bloodwarm, adj. [bl¨¢duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug?. Bloody, adj. [bl¨¢di] Sangriento, ensangrentado. Madug?, duguduguan. Bloody, v. [bl¨¢di] Ensangrentar. Dumug?, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl¨¢di-f?sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m¨¢mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los ¨¢rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar ¨® producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl¨²mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl¨®z?m] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum¨ª, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch¨¢, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl¨®ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp¨º, panuy?. Blouse, n. [blo¨²s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl¨®] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl¨®] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl¨®?r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl¨®paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl¨¢uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl¨¢uzi] Quemado del sol. Sun¨®g sa araw. Blubber, n. [bl¨¢b?r] Grasa de ballena. Taba ng balyena. Blubber, v. [bl¨¢b?r] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magka ngmumugt? ang mga mat¨¢. Bludgeon, n. [bl¨¢dchen] Cachiporra ¨® porra. P¨¢long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te?ir de azul. Tinain ng bughaw ¨® asul. Blu-eyed, adj. [bli¨²-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli¨²nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl?f] Agreste, r¨²stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl¨¦fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan.

Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kak ulangan. Blunder, n. [bl¨¢nd?r] Disparatar. Mamalastog, m¨¢mal?. Blunderbuss, n. [bl¨¢nderb?s] Trabuco. Baril na maiks¨ª at malak¨ª ang butas. Blunt, adj. [bl?nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mab agal. Blunt, v. [bl?nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl?r] Borron ¨® mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl?r] Borrar; manchar. Katkat¨ªn; bakatan. Blurt, v. [bl?rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d? iniisip kung mal?, m¨¢pabigl¨¤. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiya, kahihiyan, pamumul¨¢ ¨® pamumutla ng mukha. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiya, mamul¨¢ ang mukha. Bluster, n. [bl¨¢st?r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing¨¢y; gul¨®, kagul¨®; kahambug ayabangan. Bluster, v. [bl¨¢st?r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b¨®a] Boa. Saw¨¢. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl¨¢, pisarra. Board, v. [bord] Estar ¨¢ pupilaje. Makisun¨°, tumuloy. Boarding house, n. [b¨®rding-j¨¢us] Casa de pupilos ¨® de hu¨¦spedes. Bahay p¨¢tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, ka yabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b¨®stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal¨¢n. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangka, par¨¢w, da¨®ng. Boatman, n. [b¨®tman] Banquero. Bangkero, m¨¢mamangka. Boatswain, n. [b¨®sn] Contramaestre. Ang pun¨° na namamahal¨¤ sa mga g¨¢wain ng isang sasak Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b¨®bin] Canilla, broca. Ikir¨¢n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt¨¦l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul¨¤. Bodement, n. [b¨®dment] Presagio, pron¨®stico. Hul¨¤. Bodied, adj. [b¨®ded] Corp¨®reo. May katawan. Bodiless, adj. [b¨®diles] Incorp¨®reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b¨®dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b¨®dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b¨®di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b¨®ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b¨®gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b¨®il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b¨®il] Hervir, bullir. Magpakul?. pakuluin. Boiler, n. [b¨®iler] Marmita. P¨¢kuluan. Boisterous, a. [bo¨ªsteres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr¨¦pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab¨¢ pangahas. Boldness, n. [b¨®ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl¨¢. Bole, n. [bol] Tronco. Pun¨° (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb¨¢rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh¨ªn. Bombshell, n. [b¨®mbshel] Bala de ca?on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v¨ªnculo; preso, cautivo. Tal¨¬, katibayan; bilangg?, bihag. Bondage, n. [b¨®ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b¨®ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b¨®ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds¨¦rvant] Esclavo ¨® esclava. Alipin.

Bondsman, n. [b¨®ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But¨®. Bone, v. [bon] Desosar. Alis¨ªn ang but¨®. Bonfire, n. [b¨®nfair] Luminaria. Siga. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b¨®ni] Bonito, lindo, alegre. Magand¨¢, masay¨¢. Bonus, n. [b¨®nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b¨®ni] Osudo. Mabut¨®, butuhan. Booby, a. [b¨²bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr¨®. Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagda sa aklat. Bookbinder, n. [b¨²k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro ¨® aklat. Bookbinding, n. [b¨²k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern¨¢. Bookcase, n. [b¨²k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b¨²kish] Estudioso. Palaar¨¢l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b¨²kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b¨²kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatala sa aklat hingil s a kalakal ¨® tanda. Bookseller, n. [b¨²kseler] Librero. Ang nagbibil¨ª ng aklat. Bookworm, n. [b¨²k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado ¨¢ los libros. T ang¨¤, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sas akyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung¨¢n; hiyaw; s igaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D¨¢diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur¨¬, tagabukid. Boorish, a. [b¨²rish] R¨²stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b¨²rishli] R¨²sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub¨°. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba?a. Dampa ¨® kubo. Boot-jack, n. [b¨²tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b¨²tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b¨²ti] Botin, presa, saqueo. N¨¢samsam, n¨¢panglooban. Borax, n. [b¨®raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b¨®rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab¨ª, baybay; hangganan. Border, v. [b¨®rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b¨®rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg¨¢. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b¨®rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan¨¢k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal¨¢, taglay. Borough, n. [b¨®ro] Ciudad ¨® villa. Bayan. Borrow, v. [bor¨®] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor¨®wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b¨®som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak¨°; kakub¨¤an; amo, panginoon. Botany, n. [b¨®tani] Bot¨¢nika. Karunungan tungkol sa mga halaman ¨® panan¨ªm. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; ¨²lcera. Tagp¨ª; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp?; sumukb¨®. Both, a. [boz] Ambos. Kapw¨¤. Bother, v. [b¨®dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangliga lig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra?as de los caballos. Bulati sa tiyang ng k abayo. Bottle, n. [b¨®tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask¨®.

Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b¨®tld] Embotellado. Nasa bote ¨® botelya. Bottling, n. [b¨®tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b¨®tom] Fondo. Ang ilalim ¨® k¨¢ilailaliman; pusod ¨® pwit ¨® ibaba ng anoman. Bottomless, a. [b¨®tomles] Insondable, impenetrable. D? matarok, d? maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang¨¢. Bounce, v. [b¨¢uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magma yaban. Bouncer, n. [b¨¢uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b¨¢und] L¨ªmite, t¨¦rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks¨®; lundag. Bound, v. [b¨¢und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hangg an¨¢n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b¨¢underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b¨¢unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b¨¢undles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b¨¢unties] Liberal, generoso. Mapagmabut¨ª, mapagbiyay¨¤, magandang loob, bu ihin. Bountiful, a. [b¨¢untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal¨¬, magandang loob. Bounty, n. [b¨¢unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal¨¬. Bouquet, n. [b¨®kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b¨®rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b¨¢ut] Vez; un rato. Tw?; sangdal?. Bovine, a. [b¨®vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake ¨® toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes¨ªa. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B¨²sog [na paman¨¤], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b¨®-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b¨¢wel] Destripar. Magpalwa ng bituka. Bowels, n. [b¨¢wels] Intestinos, entra?as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b¨¢uer] Glorieta, b¨®veda. Glorieta, balag na p¨¢lamigan sa halamanan. Bowl, n. [b¨¢ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b¨®lder] Guijarro. Batong makinis na d? lubhang k¨¢lakihan. Bowlegged, a. [b¨®leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint?. Bowline, n. [b¨®ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b¨®man] Arquero. M¨¢maman¨¤. Bowshot, n. [b¨®shot] La distancia ¨¢ que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang ag wat ng hilagpos ng isang pan¨¤. Bowyer, n. [b¨®yer] Arquero. Manggagaw¨¤ ng b¨²sog na gamit sa pamaman¨¤. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu?etear. Manuntok. Boxer, n. [b¨®kser] P¨²gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b¨®ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni?o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b¨®yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b¨®yish] Pueril. Ugaling bat¨¤. Boy's-play, n. [b¨®iz-pley] Juegos de ni?os. Larong bat¨¤. Brabble, n. [br¨¢bl] Camorra, ri?a. Gul¨®, away, basagulo. Brabble, n. [br¨¢bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br¨¦s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirante s na pamigil ng salawal. Brace, v. [br¨¦s] Atar, amarrar. Ital¨¬, igapos. Bracelet, n. [br¨¦slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br¨¢ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br¨¢ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl¨¬ at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.

Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br¨¢gart] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre¨ªd] Trenza. Tirint¨¢s. Braid, v. [bre¨ªd] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre¨ªn] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br¨¦nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br¨¦npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre¨ªk] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br¨¢kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev¨¢do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br¨¦iv] Bravo, valiente. Buh¨¢y ang loob, matapang. Bravery, n. [br¨¦veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br¨¢vo] Asesino asalariado. Tulisang upah¨¢n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K¨¢galitan, gul¨®. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul¨®, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br¨®ni] Carnoso, musculoso. Malam¨¢n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans?. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans?, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir¨¤, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir¨¤, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lag utin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir¨¤, basag, pwang. Breakfast, n. [br¨¦cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br¨¦cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br¨¦cnec] Despe?adero. Dakong matar¨ªk. Breakpromise, n. [br¨¦cpromis] El que no comple la palabra. Ang d? tumutupad ng pang ak¨°. Breakwater, n. [br¨¦cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos ¨® alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h¨¢rapan. Breastbone, n. [br¨¦stbon] Esternon. But¨® ng dibdib. Breastpin, n. [br¨¦stpin] Alfiler. Espil¨¦. Breastplate, n. [br¨¦stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par¨¦; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br¨¦stuerd] Parapeto. Kut¨¤. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming¨¢. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing¨¢, hining¨¢. Breathing, n. [br¨ªzing] Aspiracion. Paghing¨¢. Breathless, a. [br¨¦z-les] Falto de aliento. Walang hing¨¢. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones ¨¢ uno; azotar. Suut¨¢n ng sal¨¢wal; hampasin. Breeches, n. [br¨ªchis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense?ar. Mag-iw?, mag-alaga; magtur¨°. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah¨¬. Breeder, n. [br¨ªder] La persona que cr¨ªa y educa ¨¢ otra. Tagapag-alag¨¤, taga-iw?. Breeding, n. [br¨ªding] Crianza, urbanidad. Galang, tur¨°. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br¨ªzles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br¨¦z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m¨²sika. Brevet, n. [briv¨¦t] Comision honoraria ¨® grado honor¨ªfico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br¨¦viti] Brevedad. Ikl?, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa

[br¨ªkle] Tierra para hacer ladrillos. n. boda. la mujer recien casada. n. Panunulis¨¢n. Nobya. G¨¢waan ng serbesa. Nilary¨®. Brickwork. [br¨ªliant] Brillante. [brif] Breve. [br¨ªdch] Puente. Maikl?. Bring. bru?ir. Karakaraka. Ang pagkapun? hanggang sa lab¨¬ ng sisidlan. esclarecido. Bridle. n. [br¨ªgadir-dcheneral] Brigadier. [br¨ªmston] Azufre. paalatin. n. Brewer. a. [br¨ªc-kiln] Horno de ladrillo. Brigadier-general. reluciente. v. [br¨ªu-eri] Cervecer¨ªa. Bride. [br¨¢idmen] Acompa?ante del novio. pun¨® hanggang sa bungang¨¤ ng sis dlan. lalaking bagong kasal. babaing bagong kas¨¢l. [briu] Mezcla [de licores]. boda. Bergantin. Brick. Brickmaker. [brindl] Variedad de colores. Pag-aasawa. [br¨¢iten] Pulir. n. v. soborno. Tulay. [brig] Bergantin. Magdal¨¢ rito. buh¨¢y ang loob. Pigilin. Brindle. [br¨ªdch] Construir ¨® levantar un puente. [br¨ªki] Ladrilloso. n. Pakint abin. Brickbat. brillantez. agusar el ingenio. Batikbatik. dilag. Brewery. pigilan. n. [brigu¨¦d] Brigada. [brindl] Salpicado de varios colores. n. Brief. labio de una vasija. palakasin ang loob. pakinisin. n. n. Magseserbes¨¢. sawsawan. Bridge. Sanggayong bilang ng mga kawal. Brillante. ingenioso. Lupang ginagawang lary¨®. Manggagaw¨¤ ng lary¨®. Brimstone. pan gloloob. Brine. Kabesada [ng kabayo]. Brim. paapawin. Mababang halaman. Brilliant. [br¨¢idal] Nupcial. latrocinio. [br¨ªfli] Brevemente. Asupr¨¦. Brightness. [br¨ªliant] Brillante. n. palinawin. maningning. Bribery. n. [bric] Ladrillo. Briefly. Hurn¨® ng lary¨®. [br¨ªuer] Cervecero. Kintab . [br¨¢it] Claro. esplendor. Manggagawa ng tungkol sa lary¨®. [br¨¢idsmed] Acompa?ante de la novia. malinaw. G¨¢waan ng serbesa. Abay na lalake. Gilid. refrenar. katalinuan. Brew. Brigadier. [br¨ªcbat] Pedazo de ladrillo. May kaningningan. Brick-kiln. n. Brickclay. [br¨¢ib] Cohechar. Bricklayer. . Brigand. [br¨ªgandedch] Salteamiento. Bridesmaid. bandido. ketsap. Ningning. n. Makintab. [br¨ªliantly] Espl¨¦ndidamente. [br¨ªmful] Lleno hasta el borde. Brig. a. [br¨¢in] Salmuera. Brick. Bridge. n. Bricky. matalin¨°. bunganga ng isang sisidlan. Tulis¨¢n. [br¨¢iber] Cohechador. [bring] Traer. n. agad. reprimir. [br¨¢ib] Cohecho. [br¨ªcmeker] Ladrillero. n. Asn¨¢n. Brilliant. avivar. Brine. [br¨¢itnes] Lustre. [brim] Llenar hasta el borde. n. Maglary¨®. [br¨ªu-jaus] Cervecer¨ªa. v. n. a. [brim] Borde. n. [br¨¢id] Novia. n. [br¨¢in] Embeber en salmuera. kislap. v. Pagawpaw. Lupang ginagawang lary¨®. Sumuhol. panunuhol. n. [br¨¢idgrum] Novio. Bridle. Brilliantly. Brier. Bright. n. dar lustre. v. Briber. manghaharang. [br¨ªcuerk] Enladrillado. Brimful. Pat¨ªs. Brindle. conciso. Bribe. Gumawa ng tulay. M¨¢nunuhol. Maningning. Malary¨®. Brim. adv. Putol na lary¨®. estar de bote en bote. soborno. Suhol. Brigandage. Bridegroom. sasakyang may palo. n. kas¨¢l. [br¨¢ier] Zarza. n. kinis. adj. Lahok (ng alak). buhayin. adj. Brimfulness. paniniil. n. makislap. v. sobornar. n. makin¨¢ng. batong maningning.ng cerveza. [br¨ªkerz] Tierra para hacer ladrillos. v. Bribe. agudeza de ingenio. adj. [br¨¢idl] Embridar. Abay na babae. n. n. [br¨ªliansi] Brillantez. n. Batik. n. Bridemen. makintab. Brickearth. Suhol. [br¨ªgand] Ladron p¨²blico. Brilliancy. [br¨¢iberi] Cohecho. pang-haharang. [br¨ªmfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. Brewhouse. v. a. maglagay ng tulay . may kainaman. bulik. dalhin dito. ningning. Brigade. [br¨ªc-leer] Alba?il. n. Lary¨®. [bric] Enladrillar. Bridal. [br¨¢idl] Brida ¨® freno. a. Punuin. Brighten. Nobyo. n. el recien casado. n. v.

Kilay. Karwahe. [bri¨²ser] Pugil. [br¨ªuz] Magullar. magaan ang katawan. adj. Brow. Briny. n. seta. Broaden. barrenar. espeton. Browse. malwat. [br¨¢iz] T¨¢bano. Brink. Brook. Brotherless. Malapad. Broomstick. casta?o. alegre. Brotherly. [br¨¢unish] Lo que tira ¨¢ moreno ¨® casta?o. Bruiser. [br¨®dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. [brog] Idioma corrompido. Tila kuyomanggi. Salitang utal. Brize. [br¨¢uz] Pimpollos. Brotherhood. Taong malakas na walang ga lang. Babasag¨ªn. n. v. jovial.Brinish. Bruise. Brisket. magdangdang. Tingting. [br¨¢inish] Salado. [bruk] Sufrir. n. [br¨ªtish] Brit¨¢nico. v. Lah¨¬. [br¨ªt?n] Breton. n. v. Brother-in-law. Bruise. [brud] Progenie. Kimaw. Batis. mag dar¨¢ng. regocijarse. etc. pacer. Maliks¨ª. un instrumento de los ¨®pticos. [br¨ªstli] Cerdosa. cobijar. [bruch] Broche. adj. Gilid. n. v. isang kagamitan ng mga manggagaw¨¤ ng relos. ri?a. . mahuna. [br¨®ker] Corredor. umakay. isang kagamitan ng mga manggamot sa mat¨¢. adj. magparaan. v. Lasang asin.. n. Walang kapatid. Nauukol sa bag¨¤. Bayaw. [broc] Hacer de corredor. adj. maalat. n. [br¨®-am] Carruage. n. [br¨¢ini] Salado. golpear. n. lumamog. margen. n. Brown. Lwang. adj. Inasn¨¢n. fragil. [brod] Ancho. Yumungyong. sungot. Isang kasangkapang matules. Brother. [broz] Caldo. Lahok ng mga metal na tila tansong pul¨¢. ibp. n. n. Lamog. [br¨ªsket] El pecho de un animal. n. [br¨¢inishnis] Sabor de sal. fraternidad. laparan. Briton. Bangaw. Bagbag na loob. usbong . Kuyomanggi. magbat¨¢. Brood. adj. Mag-corredor. Bronchic. [br¨ªsl] Erizar. Bristle. Mag-ihaw. lumapad. Brisk up. casta. [brisk] Vivo. butasin. [br¨¢u] Ceja. raza. alegrarse. Kagulo. alboroto. [br¨®dn] Ensancharse. lapad. Brownish. n. n. Bumutas. n. maalat. Bronze. Broom. v. Corredor. malwang. [br¨®nkik] Bronquial. Tutsang. & adj. away. n. Pagkakapatiran. Brougham. Manindig ang tutsang. adj. Wal¨ªs. v. [br¨®dkin] Borcegu¨ª. lawis. v. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. n. n. adj. Parang kapatid. Broadness. [br¨¢un] Mereno. Brook. comer las ramas. mahin¨¤. abierto. Broil. un instrumento de re lojeros. magpakasay¨¢. Brisk. n. golpe. Broil. marupok. [brokn j¨¢rted] De corazon quebrantado. [br¨®dzer] Hermano. masaya. Browse. [br¨®dzer-in-lo] Cu?ado. Kapatid [na lalake]. Bronchial. [br¨¢ubit] Mirar con ce?o. Magpakagaan ng katawan. [br¨¢uz] Ramonear. Broad. isang kagamitan ng mga m¨²siko. Brogue. n. Lumwang. Kumindat. [bro-ch] Espetar. un instrumento de m¨²sica. v. [br¨²mstik] Palito de escoba. Brood. [bronz] Bronce. Brokenhanded. adj. kaingay. [bro-ch] Asador. [br¨®il] Asar carne sobre las ascuas. adj. Nauukol sa bag¨¤. n. n. Brittle. British. [brink] Orilla. bugbog. [br¨ªtl] Quebradizo. Brodekin. Manginain ng mga. borde. adj. poner derechas las cerdas ¨® puas el animal que las tiene. [brisk up] Avanzar con viveza. adj. [br¨®kn j¨¢nded] Manco. [br¨®nkial] Bronquial. Broach. [br¨ªsl] Cerda. Brinishness. [br¨®dness] Anchura. renuevos. Broke. [br¨®il] Tumulto. sw¨ª. Bristle. dahon. angk¨¢n. n. Sabaw. Broker. Broach. Supling. [bruk] Arroyo. adj. [brum] Escoba. adj. Bumugbog. Brooch. Matuts¨¢ng. v. n. adj. n. Taga Britanya ¨® ukol sa Britanya. [br¨®dzerjud] Hermandad. pangpang. Espile sa dibdib. Borseg¨ª. v. magsalab. n. Inasn¨¢n. tolerar. Magtiis. Dibdib ng hayop. Browbeat. [br¨ªuz] Magulladura. Broth. [br¨®dzerli] Fraternal. Brokenhearted. tab¨ª. Bristly. lwangan. [brud] Empollar.

chillar. [briut¨¢liti] Brutalidad. [b¨¢lki] Voluminoso. Laman ¨® karn¨¦ ng toro. Bugbear. v. bumulwak. n. bestial. Buffon. pakakak. Bull-dog. maghambog. bulto. n. adj. n. n. Bula.]. bumulubok. Bumula. n. Kulot [ng buhok. mabigat. Bukba. Buffet. [b¨²letin] Boletin. T¨¢ong tampalasan. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. Toro. Bumuk¨¢. Brunt n. n. n. [bri¨²tal] Brutal. bakang lalake. Bubble. humiging. Pungl?. truhan. [b¨¢ebl] Burbujear. v. untog. kapal. ¨® plata en barras y sin labrar. n. desastre. [brush] Cepillo. Budge. pozal. malito. Bud. Panakot. n. Labanan ng mga toro at aso . Buffalo. bald¨¦. Sepilyo. Brute. [bri¨²tish] Brutal. [b¨¦fun?ry] Bufonada. Kulutin. [b?f] Piel curtida del b¨²falo. [b?dch] Moverse. n. Buffeter. gumalaw. pesado. rufian. Makapal. [b¨ªlding] Edificio. [briun¨¦t] Morena. p¨²song. n. bulwak. [b¨²falo] B¨²falo. v. grande. magpusong. Bullet. bula pontificia. Brutality. n. Bangg a. n. [b¨²l-bif] Carne de toro. Kahayupan. n. [b?lk] Tama?o. Mga tulisang dagat sa am¨¦rika ayon sa mga ing gl¨¦s. Munting kut¨¤. Humaginit. Bullion. n. [b?g] Chinche. n. n. [b¨¢gui] Chinchero. n. [b¨²l-beting] Combate de toros y perros. Build. Tambul¨¬. bahay. n. [b¨²li] Insultar. n. p¨¢minggalan. Sepilyuhin. trigue?a. Bucket. [b¨¦dchet] Talego portatil.Brunette. v. [boecan¨ªrz] Filibusteros. adj. Pagpapatawa. Timba. Kalesin. [bi¨²gl] Corneta de monte ¨® trompa de caza. accidente. Buff. Bull-beef. [b¨²l?k] Novillo. [bild] Edificar. Pagkakaakm¨¤ ng gusal¨¬ ¨® bahay.. mala ki. Bud. Tila hayop. Bayong na may lam¨¢n. noticias de oficio. cruel. volumen. Bull-baiting. Gint? ¨® pilak na d? p nadadalisay. . Building. adj. estar en flor. Bulb. Brush. bula ng papa. kapahamakan. usbong. n. Gusal¨¬. adj. Brustle. [b¨¢feter] P¨²gil. chanzas bajas. bala. Bulky. Lak¨ª. Aparador. Bubble. n. Buko. magpayaso. adj. Bulk. abultado. guyang toro. n. Budget. Malinglang. Bullock. [b¨²l dog] Perro de presa. n. [b¨²let] Bala de metal. majader¨ªa. [b¨¦fun] Burlar. Kumilos. alacena. [brunt] Choque ¨® encuentro violento. n. Brutish. bumulaklak. Bubbly. Buffonery. Bugle. n. chocarrear. [bild] Estructura. n. v. Lumapastangan. v. Magtay? ng gusal¨¬ gumaw¨¤ ng bahay. Brutal. [b?c] Gamo. Buffon. [b¨²lw?rk] Baluarte. Buffle. bufoner¨ªa. kublihan sa kalaban. Buckle. [bul] Toro. n. n. [b¨¦kl] Hebilla. Babaing may pagkakuyomanggi. [b¨¦bli] Espumoso. [b¨¦fet] Aparador. Buggy. fanfarronear. golpe. Mabula. Buggy. matulig. Surot. Bryony. Magpatawa. Payaso. Usang lalake. [brashwud] Matorral. [b?lb] Bulbo. [b¨¢gui] Calecin. v. Bully. Build. n. [b?ket] Cubo. [b¨²li] Espadachin. Brush. n. Masurot. Bull. [bad] V¨¢stago. n. zarzal. Bulwark. bulubok. kaugoygoyan. v. Bulletin. [b¨¢fl] Confundirse. [br¨¦sl] Crujir. Kalabaw. Kadawagan. bucle. n. [b?gbar] Espantajo. Hayop. Tila hayop. pamumusong. [brut] Bruto. Buck. [brash] Acepillar. [br¨¢ioni] Nueza blanca. pimpollo. Lipay. [b¨¦kl] Hebillar. n. [b¨²li?n] Oro en tejos. [b?f¨²n] Buf¨®n. mabaksik. menearse. Katad ng kalabaw. salvaje. n. Taong masama at hambog. v. pag ibir?. corpulento. sakuna. construir. Buccaneers. Bulo. [bad] Brotar. masa. Bully. [b¨¦bl] Burbuja. Asong pangaso. n. Bug. Buckle. Brushwood. n. n. v.

alingawngaw. may kasipagan. matorral. n. atado. [bi¨²rin] Buril. diligentemente. Susunug¨ªn. bufete. v. lleno de arbustos. adj. Busy. v. r¨²stico. Burn. pakinisin. [b¨ªznes] Empleo. [b?ng] Atarugar. Bigkis. Yumabong. n. Boya. magba¨®n. Bureau. adj. n. n. Paglilibing. [b¨²cher] Carnicero. sumabog. salteador. k¨¢gawaran. Bundle. chafallar. Bustle. adj. [b¨²shel] Fanega. pumas¨°. v. [b¨¢ngjol] Boca. Bury. sumunong. [b¨¦rner] Quemador. el agujero por el cual se envasan los licores en las p ipas. n. Paglilibing. [b¨ªziles] Desocupado. prep. kagul¨®. n. [b¨¦rer] Enterrador. pagayongayon. L¨ªbingan. Burnish. tomar lustre. alboroto. [b?r] L¨®bulo ¨® pulpejo de la oreja. magmasipag. Bulihin. Putok. Bunchy. v. Bump. Bust. sumilakbo. mesang sulat¨¢n. larawang ulo ¨® kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. Tagasunog. v. adj. Bunch. [b¨¢rdensam] Gravoso. Pagpapalut¨¢ng. departamento del go bierno. v. n. adj. Walang gawa. Bung. v. Busto. Pas¨¢n. arbusto. [b¨¢ndl] Atado. silakbo. empaquetar. n. n. Bwig. Buoyant. Bush. n. v. Mabigat. n. [b?nt] Hincharse. Bung. bigkis. v. n. [b?nk] Tarimon. H¨ªgaan. [b¨¦riing] Entierro. Bump. Buoy. Bush. balutin. n. v. n. Magkakarn¨¦. May ginagawa. But. Busy. Burden. Bunt. escritorio. oficio. n. Kaing¨¢y. Bubuyog. [b?sl] Bullicio. [bust] Busto. Burnable. Gumawa. sunong. Burial. Pingol ng tainga. n. Tapun¨¢n ¨® pasakan. gumubat. n. Pamamaga. Bundle. [bat] Pero. Burdock. Bigkisin. hacer ruido ¨® estruendo. . malag?. Pumutok. Bunk. Bustle. Taong hamak. Mag-ingay. Burial place. v. [b¨²shi] Espeso. Bunt. [buoi] Boyar. Pamamaga. mantenerse sobre el agua. [b¨¦rial] Entierro. asunto. lamang. Bushel. emplear. mata. datapw¨¤. magpaalingawngaw. [b?mp] Dar estallido como una bomba. pakinang¨ªn. [b?rst] Reventar. Burr. Busiless. Maglibing. n. [bu¨®-iant] Boyante. masunog. v. inc¨®modo. pagkabuhay. Mamaga. [b¨²rglar] Ladron. Bunch. May kaliksihan. magpaltos. [bu¨®-iansi] Fluctuacion. Burin. Tap¨®n ¨® pasak. n.Bumblebee. Mores. Kund?. b¨¢unan. Burying. m¨¢nununog. n. sepultar. tal¨¬. But. [b¨¦rnabl] Combustible. n. [b¨ªsi] Ocupado. palut¨¢ng. [b?rn] Quemadura. envolver. [b¨ªsi] Ocupar. [bush] Ramo. susupuk¨ªn. Mabwig. [b?nt] Hinchazon. Burdensome. Bungle. taong walang tur¨°. Burst. Mapas¨°. v. Burden. [b?rst] Estallido. Kalagayan. adj. bagkus. Magnanakaw. Ngun¨¬. [banch] Atar. taong bas os. v. [b¨¢rden] Carga. [b?rn] Quemar. papag. manojo. Magbigkis. Burier. Business. Burner. Buoyancy. Burn. sumunog. Magaan. n. higing. mababa't mayabong na halam an. mahirap dalhin. hanap -buhay. [banch] Racimo. Busily. n. talian. n. conj. estallar. [b?mp] Hinchazon. exequias. masay¨¢. adv. n. liban. villano. Kab¨¢n. rebosadura. n. Bushy. [b¨¦ri] Enterrar. Pumasan. [bat] Sino. v. n [b¨¦mp-kin] Patan. Aparador. paltos. [b¨ªzili] Solicitamente. n. n. Manghuhukay. Burglar. Butcher. mazo. mangkakatay ng hayop. sepulturero. [b¨¢nchi] Racimoso. [b¨¢ngl] Chapucear. [b¨¢rdoc] Bardana. [b¨¦rnish] Bru?ir. [b¨¢mblbi] Avispa. molesto. Burst. Pumutok na parang isang bomba. [b¨¢ndl] Atar. mayabong. negocio. Buoy. Bunghole. [buoi] Boya. [b?ng] Tapon ¨® tarugo. [b¨¢rden] Cargar. Magpalut¨¢ng. n. [b¨¦rial-ples] Cementerio. Sanga. Kasangkapan ng m¨¢mamanday ng ginto't pilak. balot. Pas¨°. Bungang¨¤ ng bariles. ruido. dawag. Masinsin. Bumpkin. [biu-ro] Armario con cajones. adj. mangloloob. [bush] Crecer espeso. Gaw¨ªn kahit papaano. pagbaba¨®n. masanga. ocioso. [ba?sl] Bullir.

adj. v. [br¨¢ndnu] Flamante. humaginit. [bayb¨¢y] Adi¨®s. Sariling tanaw. brasero. n. prep. refran. Tungkuling pagka-katiwal¨¤ sa mga ala k at pagkain. Yari sa tansong dilaw. [b¨¢tn] Abotonar. [b¨¢tn] Bot¨®n. [b¨¢termilk] Suero de manteca. . Magpahid ng mantekilya. tampalasan. Maningas. Baywang. a. [cab] Cab. v. Mangbubub¨° ng tansong dilaw. Kasabih¨¢n. Butyraceous. maliks¨ª. By-stander. alalay. n. [b¨¢terflay] Mariposa. Mamantik¨¤. By-end. Ang marunong gumawa ng mga kasangkapang ta nsong dilaw. apoyo. haginit. adj. n. pig?. Brand. n. Palayaw. [bay-¨¦nd] Interes particular. herrar. n. Button. n. Nanonood. [b¨¢tlership] Oficio de despensero. [branch] Ramificarse. n. [bran] Salvado. Daang tag?. By-law. By-bye. Buzz. Button-maker. ni. Branch. kalesang ingl¨¦s na tila rokabay. Buttock. [brand] Marcar. disputar. sa pamamagitan. n. a. Brangle. v. Brandish. [b¨¢tter] Mantequilla. lipas na. n. ibotones. Haging. nagdaan. adj. Buttress. disputa. [b¨¢yrod] Camino oscuro. v. Brassy. [bay-uerd] Dicho. Buxom. Kab. Tila tansong dilaw. n. Manggagaw¨¤ ng botones. Buttery. [b¨¢tnjol] Ojal. sariling mas¨¢kit. n. pangpatibay. paalam. wasiwas.Butcherly. [branch] Ramo. Tansong dilaw. v. [bay-lo] Ordenanza. n. mababang punong kahoy na matin ik. n. [bay-st¨¢nder] Miron. n. adv. Buttermilk. [b¨¢y-uok] Paseo oculto. Butt. tandaan. Mabagsik. n. By-gone. Sang¨¢. P¨¢minggalan. Brandnew. a. [b¨¦csoem] Obediente. Brassier. [b¨¢y-gon] Pasado. Bypath. K¨¢alitan. By. Butter. m¨¢mimili. n. By-name. n. [br¨¢sfaunder] Fundidor. Buttonhole. a. [b¨¢teri] Despensa. con. v. Branch. v. v. n. n. una especie de vehiculo. v. a. [branch] Ramo. Buzz. [br¨¢mbl] Zarza. ng. Masunurin. Buyer. Mamantik¨¤. [b¨¢tres] Estribo. ley. may mantekilya. mirador. Butones. n. [br¨¢si] Lo que participa de la calidad del bronce. [bay] Por. By. [boet] Topar. [b¨¢ypaz] Senda descarriada. Tagabil¨ª. Bran. Byword. Gatas na walang hal¨°. Adi¨®s. mamil¨ª. [bait¨¦cies] Mantecoso. n. Button. Tagubiling. topetar. alegre. Estribo. Wagayway. Bramble. Butterfly. mapusok. Agwardyente. Hamaging. [bay] Cerca. [br¨¢ndi] Aguardiente. Dawag. [br¨¢nggl] Re?ir. m¨¢bungg?. By-view. [batn-m¨¦ker] Botonero. Daang bukod. n. [bay-n¨¦m] Apodo. marca ¨® sello. makipagtalo. el hierro. n. n. adj. [b?z] Susurro. vivo. kawikaan. [bay-v¨ªu] Fin particular. By-way. sosten. [br¨¦zer] Latonero. n. Darak. Sigsig. Malaking bariles. Buttery. Ohales. bukang bibig. ondear. kautusan. [b?z] Sumbar. n. M¨¢bangga. n. Butter. Brass. By-walk. proverbio. n. Pangmarka ¨® panatak. Branch. Bumil¨ª. Daang kubl¨ª. al lado de. n. [br¨¢ndish] Blandir. Markahan. Par¨®par¨®. Magbutones. C Cab. Brassfounder. Brand. adj. arbusto espinoso. Brandiron. Byroad. [br¨¢nggl] Quimera. [b¨²choerli] Sanguinario. [b¨¢teri] Mantecoso. Nakaraan. [b¨¢yer] Comprador. n. Brasen ¨® brazen. Butlership. [br¨¢ndairen] Marca. K¨¢tiwal¨¤ sa mga alak at pagkain. b¨¢rbaro. [br¨¦zn] Hecho de bronce. Kasanga. [b¨¢toek] Anca. Butt. maba¨ªt. tanda ¨® tatak. Magsang¨¢. docil. Landas na paligaw. murmurio. Mas¨¢kit sa sarili. n. masay¨ Buy. n. [brand] Tizon. Mantekilya. n. malapit sa. Butler. [boet] Terrero. Sa. Brandy. Sa tab¨ª. [bras] Bronce. n. [b¨¢tler] Despensero de algun se?or. [b¨¢tter] Untar con mantequilla. Brangle. [bay-ue] Camino desviado. Makipagkaalit. cuchichear. [bay] Comprar.

Kalibre. Manggagaw¨¤ ng mga mesang sulat¨¢n. kiling. m¨¢mumuri ng pakunwa. Cake. n. [k¨¦tif] Belitre. [carn] Monton de piedras. [k¨¦bl] Cable. [cab¨¢l] Maquinar. kapahamakan. Cadence. [cal¨¢mity] Calamidad. Pumas¨°. [k¨¦blet] Remolque. ruin. kahapis-ha pis. Calk. sumunog. v. Bwaya. n. Ke¨ªk. Caligraphy. Mainit. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. Calamitous. Cabin. [cab¨²s] El fog¨®n ¨® cocina ¨¢ bordo de un barco. Cabin. v. Kalendaryo. [ked] Manso. hurtar retazos. Kak¨¢w. Calid. n. Kur¨°. Parang apog. [caco-d¨ªmen] Diablo. Mabat¨®. n. [calk¨¦ries] Calc¨¢reo. parang pat¨¢y. bat¨® sa loob ng pantog. v. katingan. n. v. infeliz. [k¨¦co] Cacao. Calendar. p¨ªcaro. bastos. n. Cadence. [cas¨®ns] Arcon ¨® caj¨®n grande. [kedch] Jaula. n. Paamuin. [cad¨¦t] Cadete de un cuerpo militar. [ke¨ªk] Bollo. mabuhangin. Caboose. n. [c¨¢lkiulet] Calcular. Cadet. Ang k¨²sinaan sa sasakyang d Cacao. Tagapagpasak ng sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. n. [c¨¢binet] Gabinete. v. Cafe. hilig. [c¨®ker] Calafate. [c¨¢binet-m¨¦ker] Ebanista. Caddy. graznar. [cad¨¢veraes] Cadav¨¦rico. Kumur¨°. Caiman. may halong apog. fonda. Tuya. n. Manuya. Calcareous. n. adj. Caco-demon. n. Calamity. n. Cage. n. Cabbage. n. [caf] Ternera. Pasakan ang sir¨¤ ng sasakyan sa tubig. Cajoler. dec gkakatugm¨¤ sa tugtugin ¨® sa tula ¨® sa pananalita. n. n. mapaghatid humapit. Isilid sa hawla. M¨¢nunuya. [calkiul¨¦cien] Calculacion. [ke¨ªk] Endurecer. miserable. choza. Tilaok. Mesang sulatan. arenoso. Calf. [c¨¢bedch] Cercenar.. a. [c¨¢bedch] Berza. [k¨¦dens] Cadencia. Cadaver. [c¨¢lics] Caliz ¨® campanilla. Cackle. [c¨¢kler] Cacareador. Magpatigas. n. Magtalop ng balat. Mapagtilaok. tumasa. [caf¨¦] Restaurant. kulungin. . en la m¨²sica ¨® en la poes¨ªa ¨® en las frases. c¨¢lculo. Cairn. Cablet. Tagakur?. [c¨¢lkiul?s] C¨¢lculo. [cadch¨®ler] Adulador. n. [c¨¢kl] Cacareo. [cal¨¢mit?s] Calamitoso. Karunungan sa pagtititik. Cabbage. grosero. piedra en la vejiga. n. [c¨¢ldr?n] Calder¨®n. v. v. [cab¨¢l] C¨¢bala. n. Tumilaok. adj. [cad] R¨²stico. [c¨¢bin] Vivir en caba?a ¨® choza. Munting sisidlan. escritorio. Bastos. kunwang papuri. amuin. Manah¨¢n sa dampa. Hamak. Calcine. Calculate. Diablo. Itugma sa kumpas ng tugtog. [c¨¢lid] Caliente. Calculous. v. kulungan. [ked] Criar con blandura. [c¨¢liber] Calibre. Cackler. lisonjeador. [c¨¢bin] Caba?a. [k¨¦dens] Regular por medida m¨²sica. sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ¨® intriga.Cabal. Maam¨°. mag-akal¨¤ ng isang lal¨¢ng. tagatasa. maputla. Aba. Bangk¨¢y. Caldron. [kedch] Enjaular. Mukhang pat¨¢y. Cade. Cackle. Kable pahatid-kawad. adj. Calculation. quemar. n. Cajole. chismoso. Repolyo. n. [c¨¢lendar] Calendario ¨® almanaque. Cade. n. n. v. hidwa. Calculator. Magbanta. Dampa. Cabinet-maker. Sakuna. Kadete. v. lisonja. bint?. Restauran. v. adular. [c¨¢lkiulos] Pedregoso. [c¨¢di] Botecito. mimar. n. mamuri ng pakunw¨¤. Cadaverous. Calculus. repollo. tramar. Cabal. Kawa. s¨¢long. [cadch¨®l] Lisonjear. ang nag-aaral ng pagpupun¨° sa m ga sundalo ¨® kawal. n. n. pantorrilla. ponda. [cad¨¦ver] Cadaver. Cage. adj. Guyang baka. adj. Caitiff. caldera grande. Cad. tasa. Cajolery. Hawla. Cabinet. Hila. n. n. almanake. Cable. [k¨¦man] Caiman. [c¨¢kl] Cacarear. n. Caisson. Bunton ¨® salansan ng bat¨®. [cadch¨®leri] Adulacion. n. [coc] Calafatear un navio. caida. Caliber. n. Malaking sisidl¨¢n. [calkiul¨¦t?r] Calculador. Katipunan na may banta. Calix. n. adj. Calker. v. Cake. ardiente. Balat ng bulaklak. [cals¨¢in] Calcinar. umumit ng mga re taso. Kur¨°. n. kubo. adj. domesticado. criado ¨¢ la mano.

Calumniator. Kandidato. n.Call. [c¨¢mnes] Tranquilidad. campamento. Kanser. pumayap¨¤. Bintang. campo razo. Camel. tirik¨¢n ng kandil¨¤. kandelero. Kandil¨¤. mahinahon. Magbintang. [can¨¦ri] Canario. Panatag. Pakikihamok. n. Mga dahon sa labas ng bulakl¨¢k. [c¨¢nsoeroes] Canceroso. Alkampor. [candel¨¦br?n] Candelabro. [cal¨¦mnietori] Calumnioso. adj. Tahimik.. vela. injurioso. pala gay-loob. tapat. [c¨¢ndlstic] Candelero. Calm. Canary. [cal¨ªgrafi] Caligraf¨ªa. sencillo. Palabintang. v. n. n. [c¨¢mfoer] Alcanforar. [c¨¢let] Rega?ona. Nauukol sa init. Cancellation. n. n. Mangan¨¢k (ang baka ¨® kalabaw). Calumniation. Kambray. adj. Cancel. bintangan. hinah on. bangbang. n. adj. Kapalagayan ng loob. Lipak. adj. k¨¢nkaro masamang bukol. [cav. n. humimpil (ang mga kawal ). Mapaniwalain. Ang tumawag. [c¨®ling] Profesion. Calumniatory.] Parir la vaca. [caloemnietoer] Calumniador. musmos. n. Maka. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. Candidacy. Camera. pac¨ªfico. n. adj. Calling. P¨¢daluyan ng tubig. katahimik an. Call. kalyo. Candelabrum. Calumny. mapagparatang . Camphor. v. Katahimikan. Calligraphy. adj. alojar un ej¨¦rcito. bintang. n. Campaign. n. p¨¢hing ahan ng hukbo. v.. maar¨¬. [c¨¢l?s] Callo. [c¨¢mfoer] Alcanfor. Candent. Cambric. n. [k¨¦mbric] Batista. Pagkabuhay. Candidate. n. n. Tumawag. Can. tunay. n. . kinakalyo. Calm. [c¨¢nsoer] Cancer. ingenuamente. [cal¨¦mni] Calumnia. naghahangad ng isang kalagayan. kalamigan ng isip. v. v. n. vocacion. kapalagayan ng loob. [c¨¢mbist] Cambista. hilig. n. n. Tumahimik. n. Caller. [c¨¢ndent] Candente. Camp. [cand¨ªdeci] Candidatura. adj. Lagyan ng alkampor. Pagkakandidato. [cal¨®ric] Cal¨®rico. [can] Lata. katiwasayan. Tirik¨¢n ng kandil¨¤. [c¨¢mera] C¨¢mara fotogr¨¢fica. M¨¢mamalit ng salap?. [col] Llamada. tumor maligno. visita. n. Calmy. n. [c¨¢lo] Pelado. [can] Poder. desplumado. [caloemni¨¦cien] Calumnia. [cal¨¢mniet] Calumniar. dureza de alguna parte del cuerpo. nag-iinit. [c¨¢ndl] Candela. katiwasay¨¢n. Paratang. n. Totoo. Pagpapawala ng bis¨¤. Candle. iurong. Candlestick. Magagalit¨ªn. Malipak. n. pretendiente. dumalaw. campamento himpilan ng mga kawal. Tawag. tranquilo. kalyo. v. Nahihinggil sa init. n. Wal¨¢n ng bis¨¤. Calumniate. n. Callow. ibp. Callosity. [c¨¢ndidli] Candidamente. sociego. [cal¨®siti] Callosidad. Cancer. Camphire. Caloric. [camp¨¦n] Campa?a. Nauukol sa kanser. adj. Kamelyo. n. Alkampor. magpangalan. [c¨¢ndid] C¨¢ndido. inalisan ng balahibo. Kalipak¨¢n. Kasama. [col] Llamar. n. [c¨®ler] Llamador. Canal. huminahon. Magkampamento. [calor¨ªfic] Calor¨ªfico. paratang. tranquilizar. dalaw. Cambist. Cancerous. Calyx. [c¨¢nsel] Cancelar. adv. apaciguar. Calorific. Lata. n. [camp] Acampar. Camphor. [can¨¢l] Canal. n. [calm] Quieto. Ang nagbibintang. Callous. Walang balahibo. palagay-loob tiwasay. serenidad. Can. Kandelero. [c¨¢mel] Camello. [camp] Campo. nombrar. [c¨¢mi] Tranquilo. [c¨¢moeret] Camarada. v. humimpil. kapanatag¨¢n. [c¨¢ndidet] Candidato. peliforra. [c¨¢les] Calloso. t¨¢nawin. Ibong kanaryo. aspirante. . visitar ¨¢ uno. pakikilaban. Callet. n. Camerade. n. Calve. pag-uurong. v. sosegado. Nagbabaga. [calm] Calma. Calm. Candid. tumiwasay . Camp. [c¨¢mfoer] Alcanfor. humumpay. [calm] Calmar. ang nagpaparatang . Parang. tiwasay. Callus. calma. Panguha ng retrato. magpahinga (ang hukb¨®). n. Candidly. injuria. [cancel¨¦cien] Cancelaci¨®n. adj. lwal na dako. magparatang. [c¨¢lics] Caliz. Calmness.

Cannonshot. n. Bala ng kany¨®n. Cannoneer. caribe. [canoenaiz¨¦cien] Canonizacion. Mits¨¢ ng kandil¨¤. Mapagpakunwa. [c¨¢nibalism] Canibalismo. may ab¨®t. Canonical. n. n. Parang aso. n. kautusan. [c¨¢ndoer] Candor. [cap] Gorra ¨® gorro. Gorra. [c¨¢noen] Canon. Paglamon ng kapw¨¤ tao. kaya. v. Pakarimuting maigi ang ka bayo. [cap] Cubrir la cabeza. Candor. [cap¨¦cies] Espacioso. antrop¨®fago. tungkod. adj. Canvas. [cap-a-p¨ª] De pies ¨¢ cabeza. v. Cant. Kendi. [c¨¢noen] Ca?¨®n de artiller¨ªa. v. Manghampas ng baston. k¨¢wayanan. [cap¨¢sitet] Habilitar. Canter. puesto en el campo donde se vende vino. [cant] Hablar en jerigonza. [canoensiot] Estallido del ca?on. Bangka. Capability. Kany¨®n. medio galope. quitarse la gorra en se?al de revere ncia. junco. [c¨¢not] No poder. Awit ni Salomon. [can¨®nical] Can¨®nico. n. Cany. [canoenbol] Bala de ca?¨®n. n. ley. v. ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-a r¨¬ ng alin mang lup¨¤. prudente. baston. [k¨¦pabl] Capaz. [c¨¢nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. n. adj. Naaukol sa kanon. vasto. Cant. tindahan na nagbibil¨ª ng alak. [c¨¢nvas] Ca?amazo. cabida. Kasapat¨¢n. Pananalitang tila awit. Tuso. aptitud. Mapunong kawayan. Canker. Kumanyon. n. apto. n. Cannonade. Paghanap ng mga boto sa ik¨¢pagkakaroon ng anomang destino ¨® kalagayan. v. Canvass. Cap. [c¨¢nopi] Endoselar. ancho. v. Canto. ariing sapat. etc. Cannot. adj. [canoen¨ªr] Ca?onero. Maaliwalas. [c¨¢nt?r] Andar el caballo ¨¢ paso largo y sentado. Canopy. Canonic. Panganganyon. [c¨¢ndlst?f] Sebo para hacer velas. Walang kaya. Magsalita ng tila paaw¨ªt. Kanon ¨® aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasu latan. matamis. v. kakayahan. adj. [c¨¢noenais] Canonizar. Pagpapalagay na santo ¨® banal sa kanin o mang namatay. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ¨® kalagayan. [ke¨ªn] Apalear. kabalakyutan. Cannon. magpaputok ng kanyo n. magsalita ng malawig . Capacitate. magpaputok ng kanyon. Taong lumalamon ng kapw¨¤ tao. [can¨²] Canoa. pananalitang malawig. Balindang. Canny. Kumanyon. n. Cap. saludar ¨¢ uno. Canthus. [canon¨¦d] Ca?onear ¨® aca?onear. [cap¨¢sity] Capacidad. [c¨¢noen¨ªr] Ca?onear. [can¨¢in] Canino. Cannoneer. n. [c¨¢nibal] Can¨ªbal. hacer capaz. sapat. Canticle. maba¨ªt. n. id¨®neo. [c¨¢nto] Canto. Cap-a-pie. Cannibalism. Cannibal. [ke¨ªn] Ca?a. Putok ng kanyon. Kawayan.. Tabing. n. baldokan.Candlestuff. Candlewick. Canter. n. n. Capacious. [c¨¢nkoer] Cancer. Capacity. Ilagay na tabing. n. tukarol. [c¨¢nopi] Docel. Cane. Ipalagay na santo ¨® banal ang sinomang namatay. [c¨¢ndlwic] P¨¢bilo. takbong paluks¨®. Kakayahan. baga ng suso. baston. Candy. n. [k¨¦ndi] Candy. malawak. [k¨¦ni] Lleno de ca?as. Canonization. malwang. May kaya. matalin¨°. extensivo. v. n.. ibp. n. m¨¢nganganyon. n. [can¨®nic] Can¨®nico. Sulok ng mat¨¢. [c¨¢nticl] C¨¢ntico ¨® cancion de Salomon. adj. [cap¨¢ris?n] Caparason. bumat¨¬. n. [c¨¢ni] Sagaz. lo que se paga en reconocimiento de l dominio directo de algun terreno. [cant¨ªn] Cantina. [cant] Jerigonza. v. ingenuidad. sinceridad. Nauukol sa kanon. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Canopy. awit. Magtakip ng ulo. n. estatuto. Canteen. n. Canine. ca?oneo. Katapatan ng loob. pabellon. Cane. Caparison. Cannonball. nahihinggil sa aso. . Ariing may kaya. ab¨®t. K¨¢nkaro. manganyon. tuntunin. adv. n. n. n. [c¨¢nt?r] Hip¨®crita. [canon¨¦d] Ca?onazo. Capable. Tagapagpaput¨®k ng kanyon. regla. n. Canvass. Kantina . d¨ª maka. mag-alis ng gorra na pinaka galang. adj. malwag. Pagkit na ginagawang kandil¨¤. Canonize. [kepab¨ªliti] Capacidad. Canon. n.. Cannonade. adj. [c¨¢nz?s] Canto ¨® ¨¢ngulo del ojo. Canoe. Kasangkapan ng kabayo. [c¨¢nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. n. v. K¨¢nto.

lukso. n. Kardinal. adj. makapricho. n. Cardialgy. [carabin¨ªr] Carabinero. [carb¨®nic] Carb¨®nico. atraer la voluntad. Masamang bukol. Magtaob. tumor puntiagudo y maligno. pun¨°. Capsular. n. fondo. gawing uling. [c¨¢pitol] Capitolio. [card-bord] Carton. v. n. Caper. n. n. Pamint¨¢. Mamuhunan. v. caviloso. n. adj. kariton. bayong. papagulingin. [c¨¢pital] Mayuscula. Carat. Bahay p¨¢mahalaan. n. hacer cabriolas. Bihag. n. v. [capr¨ªcies] Caprichoso. [c¨¢rdialdchi] Cardialg¨ªa. Karro. [c¨¢p-kes] Saco. Titik na malaki ¨® mayuskula. Capital. [k¨¦pen] Capon ¨® pollo castrado. [c¨¢ramel] Caramelitos. adj. Cape-case. Kart¨®n.Caparison. Captive. Puhunan. Carbonic. [c¨¢pital] Capital. Karamelitos. [carbon¨¦cies] Lo que contiene carbon. n. Uling. [c¨¢ptiv] Cautivar. n. n. Capitulate. [carb¨®niz] Carbonizar. Captivate. Carbolic. Nauukol sa ulo ¨® buhay. n. [caps¨¢iz] Trabucar. n. Tagabihag. [c¨¢rat] Quilate del oro. Likot. Maggayak ng kabayo. Capsicum. [c¨¢ptiv] Cautivo. Nahihinggil sa uling. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Sus?. [c¨¢pchoer] Capturar. Caprice. v. extravagante. Tila k¨¢psula. Karb¨®liko. cadaver. Mayuscula ¨® malaking titik. n. Nahihinggil sa sak¨ªt sa pus¨°. tarjeta. Una. Captious. [c¨¢pcien] Captura. [c¨¢ptensi] Capitan¨ªa. Capitalize. Capture. pimentero. Carabine. katwang pagkaibig. n. Carabineer. Karabinero. Mamihag. Capital. Punt¨¢ ¨® ungos ng lupa. Card-board. n. n. Kapricho. Paghuli. Kapitan. Maglilik¨®t. n. Capital. Ang pangulong bayan. Card. Bumihag. Sak¨ªt na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisik p ng loob. [c¨¢rbon] Carbon. Pagkakapitan. Pagka sulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. volver de arriba abajo. adj. [c¨¢pital] Capital. tarjeta. Kaprichoso. pangulo. la ciudad principal. ang namumuhunan. Captain. [card] Naipe. extravagancia. Captive. Bumihag. [c¨¢ptoer] Apresador. [c¨¢racol] Carac¨®l. [k¨¢p?r?r] Danzador. [k¨¦p?r] Cabriola. adj. prisionero. apresar. n. Capricious. humalina ng kalooba n. [c¨¢rdiak] Cardiaco. pagkalagay na kapitan. n. n. [cap¨ªtiulet] Capitular. n. itaob. lundag. el acto de escribir por cap¨ªtulos. Baraha. [c¨¢pitalist] Capitalista. Maikl¨¬ng bar¨ªl. tal¨®n. n. n. Captivity. Capitol. Carbuncle. saltador. pag-uusig. [c¨¢rabain] Carabina. Capture. n. Magdaray¨¤. Capsule. [c¨¢rdmeker] Fabricante de naipes. [c¨¢rbolic] Carb¨®lico. n. [c¨¢pital l¨¦tter] Mayuscula. n. Pamimihag. hinggil sa k¨¢psula. [c¨¢psikem] Pimienta. Bangkay. Carbon. [c¨¢psiul] C¨¢psula. [cap¨¢ris?n] Enjaezar un caballo. Capital letter. v. Cardinal. Caper. v. adj. Cardinal. [c¨¢rcas] Carcasa. mag tiwarik. n. n. n [capitiul¨¦cien] Capitulacion. Capitalist. Sasayawsayaw. [c¨¢pcies] Enga?oso. Kap¨®n. [c¨¢psiular] Capsular. M¨¢mumuhunan. Carcass. itiwarik. n. Carbonaceous. v. supot. bihagin. Kapa. humul¨ª dumakip. Capitulation. [c¨¢rbuncl] Carbunco. Caption. hagdang sinus?. Cape. Kilates ng gint?. pag-uusig. n. [c¨¢pchoer] Captura. adj. alforja. promontorio ¨® punta de tierra. l¨²luksoluks¨®. Capsize. escribir alguna cosa dividiendola en cap¨ªtulos. [c¨¢pitalais] Capitalizar. Car. salto ¨® brinco. sako. [c¨¢pital] Lo que pertenece ¨¢ la cabeza. Capital. principal. volcar. n. [capt¨ªviti] Cautiverio. Pagkabihag. mapa g-ibig ng katwa. Carbonize. . sinungaling. [kep] Cabo. Captor. Caracole. Captaincy. magluluks¨®. Manggagaw¨¢ ng baraha. Ulingin. Cardiac. May halong uling. adj. [k¨¦p?r] Cabriolar. K¨¢psula. [c¨¢rdinal] Cardinal. escalera de caracol. [c¨¢pten] Capitan. v. Caperer. [car] Carro. n. Caramel. n. v. Cardmaker. Capon. [capr¨ªs] Capricho. adj. [c¨¢ptivet] Cautivar. [c¨¢rdinal] Cardinal.

indiferencia. alindugin. Mangharana. [c¨¢rpentri] Carpinter¨ªa. Malibog. [carm¨ªnetiv] Carminativo. makalinga. karimot. [c¨¢r-rioen] Carro?a. ang p¨¢tayan sa panaho digm¨¤ ¨® laban¨¢n. Bulok. Paghahandaan. pumintas. [car¨¢uz] Borrachera. Carpet-bag. [k¨¦rles] Descuidado. Carle. [carp] Carpa. n. Karnabal ¨® karnestolendas. Carnal. pagbibiruan. Sugalan. lingap. [car¨¢uz] Jaranear. Caress. walang bahal¨¤ walang ingat. Carefulness. adj. pangtuya ¨® pang uri. Carp. v. halago. alindog. Carousal. podrido. Pagkakatawang tao. [car¨ªn] Carenar ¨® dar carena al navio. n. [c¨¢roel] Cantar. Kant¨¢ ¨® awit sa Noche Buena ¨® Carol. v. lam¨¢ng bulok. mataba. Maglatag sa sahig. palayawin. Carper. kumalinga. Karwahe. Kuchero. Carelessly. pagkakaingay. Carnage. adj. lascivia. vituperar. Ingat. Caricature. [k¨¦rlesli] Descuidadamente. [car¨¦s] Acariciar. Carnivorous. hombre ruin. panglatag sa sahig . n. [c¨¢rper] Rega?on. [card-parti] El conjunto de los que juegan ¨¢ algun juego de naipes. [car¨ªr] Correr ¨¢ carrera tendida. Career. cauteloso. Carouse. [carn¨¢liti] Carnalidad. Magpakaingat. M¨¢ngangain ng karn¨¦. adj. [c¨¢rman] Cochero. v. Mag-ingat. Carpet. n. Tagapagdal¨¢. Pumuna. Carminative. [carn¨ªvoroes] Carn¨ªvoro. [c¨¢rpet-b?g] Baulillo de viandante. [c¨¢rpet] Alfombrar. Pag-aanlwagi. tener cuidado. Takb¨®. Ang manggagaw¨¤ ng karikatur a. Career. alborotar. Cark. Pabaya. n. [c¨¢rrier] Portador. mapamintas. Carol. ingatan. [carp] Censurar. Ingat. . kawal¨¢n ng ingat. Carpenter. r¨²stico. n. jarana. [carc] Ser muy cuidadoso. Magagalit¨ªn. n. lo que pertenece ¨¢ los remedios contra los flatos. n. Kulay karm¨ªn. [ke¨ªr] Cuidar. francachuela. n. Carelessness. [ke¨ªr] Cuidado. kal bugan. Kumarimot. v. Malam¨¢n. v. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont? sa may katawan. [k¨¦rlesnes] Descuido. n. [c¨¢rnalist] El que es lujurioso ¨® lascivo. ang ukol sa gam¨®t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. n. veh¨ªculo. n. cautela. [car¨¢usal] Festin. P¨¢milihan ng karne. Carnality. [carn¨¦cien] Encarnacion. Caress. negligente. Karikatura. adv. halagar. v. [c¨¢rnedch] Carnicer¨ªa. Carrion. n. [caricachi¨²rist] El que hase caricaturas. sensual. Kapabayaan. kalingain. taong walang tuto. Carp. Carneous. n. [caricach¨²r] Caricatura. tampip¨¬. alfombra. kalinga. Ingat. Carminativo. Carnation. censurador. [c¨¢rnival] Carnaval ¨® carnestolendas. [c¨¢rnal] Carnal. n. v. Carpentry. Caricature. Carriage. Kumpunih¨ªn ang sir¨¤ ng sasakyan. [caricach¨²r] Hacer caricaturas. Carouse. Maingat. Na may pag-iingat. n. adv. manggagaw¨¤ ng bahay ¨® gusal¨¬. Careen. Cargo. conduccion. pumul¨¤. Taong hamak. [k¨¦rfulnes] Cuidado. [c¨¢r-rioen] Mortecino. sensualidad. Carrion. [k¨¦rful] Cuidadoso. n. adj. Carnalist. Care. [car¨ªr] Carrera. [carpenter] Carpintero. [carc] Cuidado. v. Careful. cornudo. Kalinga. Careless. pagdadal¨¢. n. pescado de agua dulce. n. mag-ingay. negligencia. Lulan ng sasakyan. pumansin. Carnival. Bwanbwan. adj.Card-party. pagkakatwa. Anlwagi. [carl] Patan. n. umalindog. la carne corrompida. Ang nauukol sa laman. Na may pagpapabaya. [c¨¢rgo] Cargamento de navio. Care. [c¨¢rnies] Carnoso. [c¨¢r-redch] Coche. n. [car¨¦s] Caricia. porte. Carpet. adj. Karneng bul¨®k. [k¨¦rfuli] Cuidadosamente. atencion. [c¨¢re?l] Villancico de Noche Buena ¨® Navidad. cautela. criticar. n. v. [c¨¢rmain] Carmin. Paglalasingan. Kumalinga. Sako de byahe. Carrier. Carefully. entapizar. Carman. kalinga. n. larawang pangpataw¨¢. Kumant¨¢ ¨® umawit. magsay¨¢. carrera abierta y tendida. v. [c¨¢rpet] Tapete de mesa. adj. n. Caricaturist. panghaharana. n. ang nauukol sa kalayaw an. Carmine. Pagkalam¨¢ng tao ¨® lupa. mortandad. Panakip sa dulang. n. pagsasayaha n. tumakb¨®. n. Cark. n. n. n.

adv. [castr¨¦cien] Capadura. Pus¨¤. Caster. n. sombrero fino hecho del pelo de castor. [c¨¢rtridch] Cartucho de p¨®lvora. kapisanan. estuche. Kahero. n. Castle. forma. P¨¢nanggalangan sa digm¨¤. n. n. situacion. Castor. [c¨¢stawe] R¨¦probo. n. Castrate. n. Salap?. talla. usar carros ¨® carretas. n. [cask¨¦d] Cascada. Cast. munting sisidl¨¢n ng pilak. Mangbubub? ng larawan. n. Aseite de Kastor. Castigate. Casket. Pagkakataon. [k¨¢sher] Cajero. n. [c¨¢stor] Castor. paggunaw. [k¨¦ri] Llevar. Caste. v. Lah¨¬. bihisang mahab¨¤. Casting. magbub?. humugis ¨® h umubog ng anomang anyong binub?. [k¨¦sing] Cobertura. v. Isilid sa kahon. n. Ihagis. Cart. n. [c¨¢rver] Escultor. manghuhul¨¤. Manghahagis. n. Casual. [cart¨²n] Carton. n. [cart] Carretear. Cartoon. mapagkwento. n. tay?. Case. [cart¨²ch] Cartucho de balas. Magdal¨¢. v. Carter. karetela. Cast. [c¨¢talepsi] Catalepsis. accidente. Palaisip ng kahambugang d? ma ngyayari. Cassock. anop¨¢t n¨¢igugulong saan man ipaling. Pagdadal¨¢. n. [k¨¢sher] Quitarle ¨¢ uno de su empleo. puk¨®l. lanzar. Catalepsy. [ke¨ªs] Estado. n. tallar. tallador. sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. n. [c¨¢stiguet] Castigar. Case. any?. Tak¨ªp. [c¨¢stret] Castrar. [c¨¢zimir] Casimiro. Ipagkariton. v. pagkakaretela. diluvio. sulyap. mangbubub?. n. Kapun¨ªn. Kartuchong may pulbur¨¢. gawing bating. n. [k?t] Gato. Cartridge. n. Casually. Carving. kah¨®n. ojeada. v. Magparusa. itapon. kalagayan. [c¨¢siuali] Casualmente. Pagbubub?. Castor oil. tonel. v. adivino. Nagkataon. Carve. [c¨¢sl] Castillo. Kartucho na may punl? ¨® bala. pangyayari. [c¨¢rritel] Chismoso. kilos. Kariton. capar. n. n. Masatsat. Cassimere. Alisin sa katungkulan. Carver. [c¨¢stoer] Tirador. caja. Castration. [c¨¢rter] Carretero. Carry-tale. [c¨¢sket] Cajita para joyas. molde. [cast] Casta. golpe. .Carry. carreta. tudla. despe?adero de agua. Lagay. aventura. grabador. [c¨¢strel] Especie del halcon. Cashbook. n. modelar. Mainam na lana. grabar. adj. n. Kahitang sisidlan ng hiyas. n. Lagaslas. Isang ur¨¬ ng hayop na may apat na paa. Casing. Cascade. n. kut¨¤. Larawang binub?. [c¨¢sket] Poner en cajita. Aklat na t¨¢laan ng salaping naglalabas-pumasok s a kaha. Sa pagkakataon. [cast] Tirar. Cochero. anyong n ililok. v. corporacion. Cat. [c¨¢tacomz] Catacumbas. [c¨¢shbuk] Libro de caja. tapon. Hagi s. Bariles. arrojar. v. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup¨¤ sa Roma. Cash. ipukol. [cart] Carro. n. Casket. rueda con un eje formado de eslabo nes para rodar por todos lados. Karton. [c¨¢siualti] Casualidad. Cashier. [c¨¢sting] Fundicion. [c¨¢taclizm] Cataclismo. conduccion. Carrying. Pagkakariton. Cask. Isilid sa kahita. Cashier. n. conducir de una parte ¨¢ otra. [c¨¢ziual] Casual. [c¨¢sl-b¨ªlder] Proyectista imaginario. n [c¨¢stoer-oil] Aceite de Castor. n. na di sinasad ya. Catacombs. accidental. n. Sotana. mag-any ?. kalagayang parang patay. [ke¨ªs] Encajar. tela de lana muy fina. [carv] Esculpir. n. n. aire ¨® modo de presentarse. Castle-builder. ingat-yaman. [cask] Barril. cajita ¨® cofrecillo para guardar el dine ro. v. [c¨¢rtedch] Carretaje. fortuitamente. n. cuentista. Pagkapon. Castrel. n. [k¨¦riying] Porte. Cartage. [cash] Dinero contante ¨® de contado. Castaway. gulong na mabu ti ang pagkaayos ng ehe. hind¨¬ sinasadya. lumilok. sisid lan. [c¨¢soec] Balandran ¨® sotana. Lawin. Alibugha. manglililo k. [c¨¢rving] Escultura ¨® figuras esculpidas. Cataclysm. [cast] Tiro. Cart. Cartouche. gusaling matayog. fundidor. Magbub? ng larawan. Casualty. fortaleza. Sakunang nakagugunaw. Himatay. ipagkaretela. tapon. n.

[c¨¢tekizm] Catecismo. catarata. n. Catchpenny. [catch] Coger. luh¨®g. cosa infeliz y funesta. Maglaan. injusto. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [c¨¢ching] El acto de cojer. Catastrophe. [c¨®dal] Lo que pertenece ¨¢ la cola. n. agawin. Nakakahawa. [c¨¢tl] Ganado. Katolisismo. [k¨¦tsap] Salsa de setas. v. [k¨¦terer] Proveedor. v. [catam¨ªnia] Menstruacion. Catalogue. Cattle. [cos] Causa. n. adj. . n. Sakit sa panahon ng babae. n. n. pagk¨¢sanghian. camino real. tandaan. Kawan ng baka. Tagasal¨®. Catamount. Nauukol sa himatay. n. Cataract. [col] Cofia. hulihin. Cathedral. [cat¨¢r] Catarro. Tapal. n. Kwerdas ng byolon ¨® gitarra. Kayong nilambat na panakip ng ulo. Category. Humuli. aral kristiano. Purg¨¢. v. [catek¨ªz] Catequizar. tagapagtaan. Cause. magtur¨° ng mga aral ng relihion krist iana. lista ¨® memoria. Sip¨®n. Hikayating mag¨ªng kat¨®liko. n. pretexto. Lagay. Kandul¨¬. n. adj. [c¨¢toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. [c¨¢taplazm] Cataplasma. Paglalampungan ng mga pus¨¤. Catching. [k¨¦taid] El que tiene ojos de gato. kadahilanan. [caz¨®lisizm] Catolicismo. [catch] Presa. [k¨¦chap] Salsa picante hecha de setas. saluh¨ªn. pl [kets] Vianda ¨® platos para la mesa. n. Catechise. atrapar. n. captura. n. Catcher. Tin¨ªk. n. Catch. Catching. Catholicism. Catmint. Catarrh. Cater. [c¨¢ching] Contagioso. adj. Caucus. Caterwauling. adj. Day¨¤. [c¨¢tkin] Candeda de los ¨¢rboles. Catch. Sakuna. n. adj. n. adj. [k¨¦tfish] Una especie de pescado. kalagayan. n. Cathartic. pangulong simbahan. pag-aam¨°-am¨°. Catalogue. Catholicize. Pangpurg¨¢. Katecismo. raz¨®n. sangh?. Tagapaglaan. producir alg¨²n efecto. Daing. [c¨¢talog] Cat¨¢logo. [cos] Causar. n. Tagapaglaan. Caul. Catarrhal. reclamo. motivo. Dahilan. [c¨®koes] Conventiculo ¨® junta secreta. [c¨¢talog] Poner en cat¨¢logo. Cataplasm. [c¨®zue] Arrecife. n. [cat¨¢strofi] Cat¨¢strofe. [c¨¢terpilar] Oruga. n. n. [caz¨®lisaiz] Hacerse cat¨®lico. [caz¨¢rtic] Cat¨¢rtico. [categ¨®ric] Categ¨®rico. Isang ur¨¬ ng uod. Cater. Malaking batong bagtasan sa tab¨ª ng dagat. [caz¨ªdral] Catedral. [cat¨¢rral] Catarral. [c¨¢tegori] Categor¨ªa. n. Caudate. T¨¢laan. agaw. examinar. pagk¨¢dahilanan. Catgut. [k¨¦ter] Proveedor. Bulagaw. [c¨¢tamaunt] Gato pardo ¨® mont¨¦s. Caterer. Ngumiyaw. Catamenia. [c¨¢taract] Cascada. [c¨¢tapult] Catapulta. excitar. Catechism.Cataleptic. arrebatar. v. bagay . [c¨¢tmint] Calaminta. Caudal. Causeless. Malaking lagaslas. [k¨¦tcol] Silbo. n. Nauukol sa sip¨®n. v. abutin. n. n. proveer. alcanzar. Cates. Katedral. adj. Mapapangyari. n. instruir en los art¨ªculos fundamentales de la religion cristiana. n. Catapult. May buntot. Caterwaul. Catfish. medicina purgante. lumitis. Pusang bundok na tila tigre. adj. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap¨¬. may kinalaman sa sangkalahatan. Pagsal¨®. n. adj. Catsup. v. dumakip. [k¨¦tgoet] Cuerda de violon ¨® guitarra. magtaan. Cathartic. [c¨®zles] Infundado. Catcall. Catkin. Isang sawsawan. Nauukol sa buntot. [k¨¦ter] Abastecer. n. [c¨¢chpeni] Enga?ifa. [c¨¢ch?r] Cogedor. n. Kabling. tagapagtaan. [c¨¢zolic] Cat¨®lico. n. Caterpillar. dakpin. Causeway. Cause. Walang kadahilanan. n. Catholic. Ulam. Huli. [c¨¢teruol] Maullar. Itala sa tandaan ¨® t¨¢laan. Pasiya ¨® palagay na patap¨®s. Categoric. v. adj. Kat¨®liko. redecilla. [c¨¢taleptic] Catal¨¦ptico. dak¨ªp. Isang m¨¢kina noong unang panahon na ginagamit sa pa kikidigm¨¤. Cat-eyed. Sawsawan. [c¨®det] Candato. Humikayat. malaking kapa hamak¨¢n. n. n. Catchup.

rapidez. [s¨ªsles] Incesante. Caviller. lungga. [side] Ceder. adj. N kapapas¨°. reputacion. n. Walang likat. solemnizar. [co] Graznar. [s¨¦lebret] Celebrar. parar. Prusisyon ng mga nangangabayo. [c¨¢vern] Caverna. butas na l¨ªbingan. [cavalk¨¦d] Cabalgata. Ceiling. nakapagpapalt¨®s. n. [c¨®cien] Caucionar. Magdiwan. Magkathakatha. [c¨¢vil] Cavilacion. criticar. Cautionary. Paminton. Cavalry. crascitar. Kinchay. Caw. Ceaseless. [s¨¦meteri] Cementerio. Celebration. Pagdiriwan. Cavalier. Cavity. [sil¨¦stial] Celestial. Kathakatha. itigil. n. Yungib. adj. n. [c¨¢vernes] Cavernoso. perpetuo. solter¨ªa. [c¨®terizm] Cauterizacion. precaver. Silid sa bilangguan. [s¨ªling] Techo ¨® cielo raso de una habitacion. pagsasay¨¢. n. precaucion. Cavalcade. isang kahoy na mahalag¨¢. celeste. n. magsay¨¢. Mapagkathakatha. adj. pagkab gong-tao. p agp¨¢unahan. . Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup¨¤. bintang na d? totoo. Tapalan ng argamasa. transferir. Kabunyian. prudencia. Ingatan. n. Celebrated. [sim¨¦nt] Cimento. [sim¨¦nt] Argamasar. n. Nauukol sa langit. [sel¨¦briti] Celebridad. patawag [ng hukuman]. v. Celerity. [k¨¦viat] Aviso. perenne. adj. n. circunspeccion. walang tigil. bodega. notificacion [judicial]. lungga. kamal g ng alak. paunawaan. Matapang. [s¨¦l?r] S¨®tano. Cavalier. Kalagayang walang asawa. magdaos ng kasayahan . n. [caval¨ªr] Caballeresco. K¨ªsame. bahal¨¤. v. [s¨¦liular] Celular. cualquier lugar subterraneo. Celebrate. [selebr¨¦cien] Celebracion. n. bodega. Pumas¨°. Buny?. ang nagsasay¨¢. Nakasakay sa kabayo. mabait. [s¨¦nser] Incensario. n. [cai¨¢n p¨¦per] Pimenton. Cedar. p¨¢una. adj. n. Caveat. suspender. bait. Maingat. Cautious. Censer. kapurihan. v. pumanaw. v. sa bait. Ang nagdid¨¬wan.pangulong daan ¨® lansangan. altivo. Pamamas¨°. lo que quema y destruye todo aquello ¨¢ que se aplica. pagtibayin. Yungib. Pumayag. n. kabantugan. Cave. Cabalyerya ¨® mga kawal na nagsisipangabayo. S¨²uban. Cement. kadali an. [s¨¦lebreted] C¨¦lebre. Manahan sa yungib. Magk¨ªsame. acabarse. [ke¨ªv] Caverna. pagpas¨°. Cemetery. [s¨¦leriti] Celeridad. Celestial. Umangal. maglagay ng k¨ªsame. Kaliksihan. adj. [sis] Cesar. [c¨®cien] Caucion. ipagkaloob. mawala. p¨¢una. ibigay. n. v. Caution. Cellular. n. estrechar. [c¨¢viti] Cavidad. Cauterism. Cement. Cavernous. hadlang. L¨ªbingan. Cellar. nicho. sa p¨¢una. Cavil. Nauukol sa ingat. n. Cayenne pepper. p¨¢singawan ng kamanyan. pagkabinat¨¤. papaglikatin. adj. n. adverte ncia. [s¨ªdar] Cedro. lijereza. [c¨¢valri] Caballer¨ªa. [c¨¢viler] Sofista. Ingat. tumibag. antro. Piedra inpernal. enredador. walang pukat. advertir. [c¨®cies] Cauto. Cave. sa bahal¨¤. Celery. aviso. batong gamot na nakapapas¨° ¨® naka agpapalt¨®s. mapagmat aas. n. katulinan. Caustic. [cel] Celda. Celebrator. circunspecto. adj. [s¨¦leri] Apio. maminta s. [c¨®stic] C¨¢ustico. v. Maglikat. v. argamasa para pegar. v. manggugulo. n. Celibacy. amonestar. sofisteria. [s¨¦lebreter] Celebrador. bravo. solidar. bitak. Celebrity. famoso. fenecer. magbintang ng d? totoo. v. humukay. v. n. Ceil. Butasbut¨¢s. nauukol sa insik . bantog. bahalaan. butas. [sil¨ªbasi] Celibato. balit¨¤. Simento. [caval¨ªr] Jinete. Cell. ukit. Nauukol sa yungib. excavar. adj. Caution. Cavil. Sedro. advertencia. [c¨®cieneri] Caucionado. desde?oso. [c¨®stic] Piedra infernal. [ke¨ªv] Habitar en cueva. hukay. n. concavidad. n. paunaw¨¤. desistir. n. Cede. Caustic. n. pasuin. Cease. n. Paunaw¨¤. Pwang. Cavern. umungal. [c¨¢vil] Cavilar. magtigil. Cauterize. [sil] Cubrir ¨® techar con cielo raso. [c¨®terais] Cauterizar.

Katunayan. Tunay. tagapansin.. Pagsasagitna. adj. Centripetal. Cent¨ªmetro ¨® bahagi ng metro. escolopendra. Censurer. Ikasangdaan. adj. N¨¢gigitna. Alupihan. sin duda. [serem¨®nioes] Ceremonioso. rec oncentrarse. juzgar. [sir] Encerar. Cerebral. v. isagitna. n. [sentraliz¨¦cien] Centralizacion. [s¨¦rebr?m] Cerebro. [serem¨®nial] Ceremonial. humatol. pintasan. punahin. totoo. Centralize. hatulan. [sentr¨ªfiugal] Centr¨ªfugo.. [s¨¦rtenli] Ciertamente. Certainty. Centuple. [sens¨®ries] Severo.. [s¨¦nsor] Censor. [s¨¦nter] Centro. Cereous. Centenarian. sebada. [s¨¦ntiupl] Centuplicar. v. Nauukol sa isang daang ta¨®n. adj. n. [serem¨®nial] Ceremonial. Centuple. [s¨¦nter] Colocar en un centro. ipagitna. adj. Censorship. Nakakaalis sa gitna. [senti¨²pliket] Centuplicar. evidente. Censo ¨® t¨¢laan ng madlang bagay ng bayan ¨® bansa. Sarisaring sa k¨ªt ng ulo. . Cephalic. Centre. palatuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. [s¨¦ntiped] Cientopies ¨® ciempi¨¦s. Isagitna. adj. adj. [sent¨¦nial] Centenario. pumansin. n. colocarse en el centro. Ang nababah g sangdaang grado. Central. [s¨¦nciur] Censurar. adj. Censure. mapagpansin. adj. Cent.. Pagkit. n. Ceremonial. pansin. adj. pansin in. Centenary. v. [s¨¦ntral] Central. Censurable. Nakapasasagitna. adj. centenar. [s¨¦ntric] C¨¦ntrico. Centiped. n. Cere. pagdiriwan ng an oman sa pagkaganap ng sangdaang ta¨®n. adj. Centralization. n. r¨ªgido. n. n. centeno ada. Gaw¨ªng makasangdaan. [s¨¦ntedch ¨® per s¨¦ntedch] Tanto por ciento. [sensi¨²rabl] Censurable. Tagal ng isang daang ta¨®n. n. v. Tagapun¨¢. Ceremonious. [s¨¦nsus] Censo. [s¨¦ntiupl] C¨¦ntuplo. nauukol sa gitna. Gitna. n. [s¨¦rebral] Cerebral. [sent¨¦narian] Centenario. Mapagpun¨¢. Magpagk¨ªt. [s¨¦nchiuri] Centuria. pumimtas. ibp. pagkit¨ªn. Census. Certain. [sentr¨¢liti] Centralidad. [sentr¨¢laiz] Centralizar. Centimeter. N¨¢gigitna. criticar. Ceremony. n. seguro. Ipagitna. adj. adj. [s¨¦nsership] Censura. cr¨ªtico. Certainly. pagitna. n. adj. Nauukol sa sarisaring sak¨ªt ng ulo. Centrical. [sent¨ªgr?d] Cent¨ªgrado ¨® que est¨¢ dividido en cien grados. Cerate. Sereales ¨® mga halamang gaya ng trigo. pal tuntunan ¨® kaugalian ng gayo't gayong simbahan ¨® kapanaligan. n. walang pagsala. v. taong may sangdaang ta¨®n. Centre. [s¨¦nciurer] Censurador. [s¨¦rten] Cierto. n. adj. adj. Centuplicate. n. pl. Ceremonial. Totoong. antipalo. n. Nauukol sa mga kilos ¨® pagdiriwan na sang-ay on sa kautusan. [sent] C¨¦ntimo.Censor. [sif¨¢lic] Cef¨¢lico. [s¨ªrioes] Cereoso. Sanggayon sa bawa ngdaan. n. Kalagitnaan. s¨¦ntimos. [s¨¦falaldchi] Cafalalgia ¨® toda clase de dolor de cabeza. siglo. Cereals. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa ka lagayan ¨® kapanaligan. [s¨¦reials] Cereales ¨® planta ¨® frutos farin¨¢ceos como el trigo. adj [s¨¦ntrical] Centrical. n. Centrality. Sa gitna. Ika sangdaang ta¨®n. maaasahan. [s¨¦remoni] Ceremonia. kilos ¨® pananalita na mara ing pasikotsikot. Mapagkit. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. aceite y otros ingredientes. n. Centennial. seguridad. [s¨¦rtenti] Certeza. [s¨¦nteneri] Centena. [sentr¨ªpetal] Centr¨ªpeta. [sent¨¦simal] Cent¨¦simo. reconcentrar. etc. [s¨ªret] Cerato ¨® composicion de cera. Nauukol sa utak. n. Pumuna. Utak. Sangdaang ta¨®n. [s¨ªreted] Encerado. Ikasangdaang bahagi ng piso. Nauukol sa pagkit. Centric. Censorious. Centage ¨® per centage. Cerated. Centesimal. Cerebrum. v. Cephalalgy. Mak¨¢sangdaan. Marapat pintasan. Pun¨¢. nauu kol sa mga kilos ¨® pananalita na maraming pasikotsikot. [sent¨ªmeter] Cent¨ªmetro ¨® la cent¨¦sima parte del metro. Centigrade. Century. Tagapun¨¢. adj. adj. Gaw¨ªng mak¨¢sangdaan. Kilos ¨® pagdiriwan na sang-ayon sa kautus¨¢n. Centrifugal. certidumbre. adv. katotohanan. senteno.

Kansilyer. entristecer. kupon ¨® kopang ginagamit ng par¨¬ sa misa. ip¨¢. [ch¨¢mpien] Campeon. [champ¨¦n] Campi?a. Dako ng damban¨¤ sa simbahan. [ch¨¦mb?r] C¨¢mara. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Comunicacion confidencial. Chaffer. mascar. Champan. pagbal¨¢an. n. Karwahe. acalorarse. [chandel¨ªr] Ara?a de luces. [ch¨¢mf?r] Arruga. pesadumbre. masamang b¨²kol. mayamot. Certify. likmuan. Kalis. Mag-init. albayarde. [chans] Fortuna. Championship. [chans] Acaecer. [ch¨¢mpienship] Campeonaje. v. sanggunian sa p amamalakad ng kautusan. aposento. n. ministro de justicia. n. paglilikat. kumuskos. Tanikala. Cerused. [chef] Enojar. humagod. pagkakataon. n. n. v.Certificate. bal¨¤. adj. Pangulubutin. tagapangasiw¨¤ n g hukuman. [ch¨¦mb?r-c¨¢uncil] Jurisconsulto. alak sa Champa?a. n. [sertifik¨¦sien] Certificado. Silya. May albayarde. n. Pagtigil. saksihan. Champaign. adj. [champ] Morder. n. Cerulean. Challenger. Humamon. Alulod ¨® p¨¢daluyan ng maruming tubig sa bahay. [ch¨¦mb?r-pot] Orinal. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat¨¢n. [choc] Dibujar con yeso. n. g¨¢lit. adj. suceder. v. baratear. Chalice. [ch¨¢ldr?n] Chaldr¨®n. albayalde. Chamberlain. abogado. h¨¦roe. [chal¨¦ndch] Desafiar. Pana yan na lihim. [s¨¦rtifay] Certificar. Parang. Cervical. n. v. Pagpapabaya ¨® pagpaparaya ¨® paglilipat sa iba ng tinatangki ik. Katibayan. n. n. Patunayan. llanura. Alilang babae na katiwal¨¤ sa silid. mamanglaw. Chalk. Ang nanghahamon. [chal¨¦ndch] Desafio. Chamber. magk¨¢taon. n. katiwal¨¤ sa kamara ¨® silid. Mabughaw. kasulatan. paja. Inip. Kamarero. sama ng loob. Takal ng uling na may pitong pung aroba. [che¨ªn] Cadena. [chagr¨ªn] Enfadar. afirmar. tawaran. Chandelier. Cerulific. Mangyari. sumidero. ngumuya. Champaign. n. adj. Pamamayani. n. Chamber-council. poot. [chaf] Zurr¨®n. v. v. Certificate. Challenge. Chance. Ceruse. Chamfer. n. Kumagat. Cesspool. Chamber-council. [s¨¦cien] Cesion. mapoot. ib?an. Chancellor. [s¨ªriust] Cosa que tiene albayalde. Chain. duelista. [chez] Coche. [ch¨¢mberlin] Camarero. Magalit. Chagrin. Champagne. Aranya ng mga ilawan. Chance. Supot na katad. dakong lwal. candelero. [chagr¨ªn] Mal humor. Pag-iinit. Sil¨ªd. katunayan. testimonio. [s¨¦spul] Cloaca. Hamon. hollejo. Palad. v. [siri¨²lien] Cer¨²leo. Chamfer. Tumawad. Chain. Hunyang¨°. Chafe. [che¨ªn] Encadenar. n. malawak. [s¨ªrius] Cerusa. n. [soert¨ªfiket] Certificado. recusar. Chameleon. sangguning lihim. katunayan. Chagrin. Chancel. Chancre. [ch¨¢f?r] Regatear. n. kapalaran. Certitude. n. Champion. irritar. azulado. ventura. tirikan . Kulub¨®t. ¨²puan. [ch¨¢mf?r] Arrugar. magbal¨¤. recusacion. n. n. katunayan. [ch¨¢lendcher] Desafiador. Chairman. [ses¨¦cien] Cesacion. Kanser. Abogado. n. [ch¨¢nsel] Presbiterio en la iglesia. [ch¨¢lis] Caliz. Chamber pot. [champ¨¦n] Vino de Champa?a. Chalk. Chaldron. Tanikalaan. Chair. [che¨ªrman] Presidente. Chaff. [ch¨¦mb?rmed] Moza de camara. mayamot. Lwal. v. furor. Nauukol sa batok. Pangulo. Albayalde. [seriul¨ªfic] Lo que puede dar color cer¨²leo. kwarto. Bayani. [ch¨¢nsel?r] Canciller. [soert¨ªfiket] Certificar. n. v. enfado. namumughaw. c¨®lera. pagtatah¨¢n. suerte. adj. n. Certification. n. n. [champ¨¦n] Abierto ¨® llano. luklukan. yamot. v. Katotohanan. panglaw. cuarto. Nakapagpapakulay bughaw ¨® a ul. n. [che¨ªr] Silla. certeza. n. kuskusin upang mag-init. yamot. hamunin. n. frotar. Chamber maid. Cession. Orinola. Cessation. Yeso. [s¨¦rtitiud] Certidumbre. talian ng tanikala. [cam¨ªlien] Camaleon. consejo secreto. kasula t¨¢n. Challenge. n. n. Chaise. Chafe. [ch¨¢nk?r] Cancer. Champ. [s¨¦rvical] Cervical. v. ¨²lcera ven¨¦rea. [choc] Yeso. n. Katibayan. n. n. [chef] Acaloramiento. n. baratahin.

variar. hing?. Chariot. Chapter. G¨¢waan ¨® tindahan ng kandil¨¤. Gul¨®. n. hendidura. Bugt¨®ng. n.. Kaawaang-gawa. bait. pahalag¨¢. rosaryo. adj. mapaglimos.. adj. magbangbang. forma de la letra. Awit. [ch¨¢nticlir] El gallo. Charge.ng mga kandil¨¤. n. n. Pangkat. Pinggang malaki. grieta. [ch¨¢rcol] Carbon de le?a. walang ayos. v. [c¨¢ract?r] Caracter. n. [ch¨¢riti] Caridad. kaayaaya. Character. Magulo. n. Char. mag-i b¨¢. n. comision. Characteristic. Mahabagin. [ch¨¢pit?r] Capitel. n. [ch¨¢rmer] Encantador. Pagbabago. kabayong pangdigm¨¤. kasulatang patotoo. Ang gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. clemente. [k¨¦os] Caos. limos. Tila bonete. gasto. Charmer. n. gawing. Chanticleer. munting simbahan. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Mapa sa pagdadagat. Uling na kahoy. magandang-loob. [ch¨¢nel] Canal. benevolencia. [char] Hacer carbon de le?a. orden. carta constituci Katibayan. voluble. pagpapalit. Magkak¨¢ndila. m aawain. limosnero. magsakdal. confusion. agradable. c¨¦dula. [charm] Encantar. B ilin. muchacho. rosario. Kapelyan. Chart. acusable. [caracter¨ªstic] Caracter¨ªstico. Chaplain. Chariness. Ang manok. Chapman. Magbilin. [ch¨¢rdcher] Fuente ¨® plato grande. Masats¨¢t. n. [ch¨¢rdchabl] Dispendioso. n. n. Humalina. Karro [na gamit sa digm¨¤]. [charm] Encanto. adj. Chandler. [ch¨¢rines] Cautela. [ch¨¢pt?r] Cap¨ªtulo. Charming. salawaha n. n. Mas¨ªsingil. kagandahan-loo b. gwang. Chargeable. [ch¨¢pel] Capilla. Umawit. adj. [char¨¦d] Charada. Kalikasan. Charity. paratang. n. Bangbangan. atraer. benigno. n. n. Likas na. Charitable. magpapanggilal¨¢s. n. sihang. Charter. Charlatan. Changeable. nakapagpapanggilal¨¢s. [chardch] Cargo. Ingat. kapahintulutan ng p¨¢mahalaan. caballo criado para la guerra. pasmoso. Itang¨¬. Kahal¨ªhalina. ingat. [char] Jornal. trabajo ¨¢ jornal. [ch¨¦ndchebl] Mudable. pedir. Chaperon. [chendch] Mudanza. n. acusacion. Magbago.. bugtungan. walang ayos. Charger. mag-ar aw. v. m¨¢isasakdal. Chap. [chart] Carta de navegar.. [ch¨¢pman] Traficante. hechizar. par¨¨ ¨® pastor ng mga sundalo ¨® kawal. [ch¨¦nchles] Inmutable. cambio. adj. v. n. maghalili. pang¨¢. Charcoal. n. D? nagbabago. Characteristic. n. cambiar. magparatang. [ch¨¢nel] Acanalar.. sakdal. atractivo.. sukli. [k¨¦otic] Confuso.. Changeless. [ch¨¢plen] Capellan. n. Bangbang. [ch¨¢p?ron] Caperusa. sumingil. Pinag-araw¨¢n. [chardch] Encargar. Charade. [ch¨¢riot] Carro. asal. [ch¨¢plet] Guirnalda. Char. nag-iib¨¢. kagilagilal¨¢s. M¨¢ngangalakal. irregular. . precaucion. Characterize. bat ang lalake. desorden. ar¨¢w. imputar. Change. magpalit. walang tuos. bitak. Chapel. Channel. trabajar ¨¢ jornal. Kapilya. variedad. v. comisionar. [ch¨¢rter] Escritura aut¨¦ntica. mag tagubilin. kasulatang pinagkayar ian. Charge. [chap] Mozo. Chant. abertura. Change. Nababago. Chant. Mag-uling ng kahoy. [chant] Canto. huming?. di nag-iib¨¢. v. Chandlery. paghalili . any? ng titik. t¨ªtulo. costo. mand¨ªbula. n. Kwintas. kalugod-lug od. pag-iib¨¢. tagubilin. acusar. [chant] Cantar. n. n. [ch¨¢ndl?r] Cerero ¨® velero. v. Charm. magsukl?. Pinaka corona sa ulo ng halige. kabanata. embelesar. Chaplet.. adj. n. [ch¨¢ritabl] Caritativo. v. n. Chaos. n. Kasama. ang n akahahalina ng loob. [ch¨¢rming] Encantador. limosna. Charm. n. [ch¨¢ndl?ri] Cerer¨ªa. n. [ch¨¢rlatan] Charlatan. Chaotic. adj. manggagaw¨¤ ng kandil¨¤. tumawag ng ka looban. Kahalihalina. variable. kaugalian. Channel. privilegio. Chapiter. [chendeh] Mudar. Likas. cuidado. sumbong. [c¨¢racteraiz] Caracterizar.

[chat] Charlar. b¨¢ratahin. pureza. n. [ches] Cazar. n. paghihiyawan ng papuri. Say¨¢. kawagasan. Mura. Manghuhuli ng hayop-gubat. grieta. Lal¨¢ng. n. [ch¨¦snoet] Casta?a. Chatter. humiyaw ng papuri. adv. mahinahon. Masalita. [chirles] Triste. magsasalita. n. Chaw. n. baratear. v. Cheat. Hagin¨ªt. econ¨®mico. perseguir. [ch¨ªken] Pollo. Nauukol sa k¨ªmika. kawagasan. n. v. aplauso. Cheerfulness. Chew. day¨¤. Chess. caja de madera. ngumata. n. Chat. adj. n. [ch¨¦ke] Cheque. [ch¨ªz-manguer] Quesero. magd aray¨¤. manwitik. manok. parlanchin. pwang. kahon. Cherish. m¨¢ngangaso. Magkatwa. Panghuhuli ng mga hayop gubat. Magday¨¤. arca. adj. cauteloso. n. abertura. [chem¨ªs] Camisa. Cheek. n. [ch¨ªpn] Regatear. haging. [ches] El juego del ajedrez. [ch¨¢ter] Chirrido. [chir] Alegrarse. estimar. Cherub. corregir. n. v. v. Marunong ng k¨ªmika. v. [cho] Mand¨ªbula. Masay¨¢. [chir] Alegria. [chip] Barato. masticar. [ch¨ªpli] ¨¢ poco precio. Magkekes¨®. [k¨¦mistri] Qu¨ªmica. charla. Kamurahan. camisa de mujer. Magparusa. satsat. [ch¨¢terbacs] Parlero. Cheerful. defraudar. mangaso. fomentar. adj. ngumata. [kemist] Qu¨ªmico. Maingat. Malinis. Pagkakatwa. [chic] Carrillo. ma nghabol. polluelo. Chatter. n. jovial. Chest. maim¨®t. [ch¨ªrfulnes] Alegr¨ªa. pagngata. isang uri ng mga angh¨¦l. n. pena. palayawin. Check. [chast¨¢iz] Castigar. Chaw. n. parlotear. Ngumuya. Bar¨°. n. Chick. s¨¢litaan. [ch¨¢stiti] Castidad. masticar. pag-ingatan. galaw ng kalooban. v. Chasteness. [ch¨ªpnes] Baratura. n. Chaser. vivo. Chaste. [chest] Casto. . Cheaply. Kerubin. Malungkot. ngata. [chit] Trampa. n. Chattel. honesto. [ch¨¢ri] Cuidadoso. n. [ch¨¢stizment] Castigo. v.Charter. Sisiw. n. [chec] Reprimir. adj. Chemical. switik. apreciar. v. [ch¨¢tel] Bienes muebles. Chastise. [k¨¦mical] Qu¨ªmico. Seresas. Kastanyas. n. Satsatan. [cazm] Hendidura. Umupa ng sasakyan sa tubig. sum atsat. [ch¨¦roeb] Querubin. humaging. hib?. [chec] Cheque. Cheke. Chemist. pagnguya. adj. v. n. n. Humagin¨ªt. trampista. matwain. salita. melanc¨®lico. aplaudir. castidad. [ch¨¦rish] Criar. preservar. Check. masatsat. n. pangangaso. Chasm. humabol. Cheroot. trampear. Ngumuya. Parusa. umampat. Pag-aaring kasangkapan. [chit] Enga?ar. Chatty. enga?o. Cheat. Cheke. dalisayin. [cher¨²t] Manilla. Chary. M¨¢nanakay sa kabayo. Chastity. [ch¨¦stnes] Pureza. m¨¢nunub¨¤. mejilla. Cheap. [ch¨¦sn] Depurar. polluelo. Chemise. adj. Cheapen. Chatterbox. Chicken. kamis¨®n. [cheval¨ªr] Caballero. refrenar. [ch¨¢ti] Locuaz. palausap. buen humor. Chat. hablador. n. [chest] Pecho. Chase. patibong. m abait. Sumatsat. locuacidad. Kalinisan. Cheque. [chic] Pollo. n. rechinar. n. Chestnut. n. parlotear. Cheese-monger. Chewing. [chiz] Queso. [cho] Mascar. placentero. charlar. n. [ch¨¢rter] Fletar un buque. Linisin. adj. mapanglaw. Sisiw. v. v. wagas. n. mantener. Kalinisan. Keso. [ch¨¦ser] Cazador. Larong alhedr¨¦s. Cheer. n. [chat] Charla. v. May kamurahan. [ches] Caza. kaban. modesto. Pumigil. [ch¨²] Mascar. Pang¨¢. [ch¨ªrful] Alegre. n. Pisng¨ª. Dibdib. Alag aan. Chemistry. Cheapness. Chase. especie de cigarro. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay n g katalagahan. magsasalita. j¨²bilo. Chevalier. [ch¨¢ter] Cotorrear. bitak. Chasten. Cheer. puro. Manghuli ng hayop-gubat. Isang ur¨¬ ¨® klase ng tabako. v. Gwang. [ch¨²ing] Masticacion. Nguya. Chastisement. n. manub¨¤. Pamurahin. n. [ch¨¦r-ri] Cereza. Masalita. fraude. Cheerless. Cherry. Cheese.

n. n. s¨¢gupaan. n. n. mga an¨¢k. Pil¨¬. Parang bat¨¤. enfriar. Chief. huni. Chirping. n. v. [ch¨¢ildlaik] Pueril. [ch¨®is] Escogido. umpog. Chinese. singkad. [chin] Barba. [kim¨ªra] Quimera. Chirp. Chime. singkad. Chiromancer.. sungsong. [ch¨ªzel] Escoplear. ugaling bat¨¤. Pun¨°. comandante.. n. Childlike. hijo ¨® hija. [chink] Henderse. n. Magugunih¨ªn. Chip. [ch¨¢inis] Chino. n. capital. gorjear. pangulo. Chit-chat. sikulate. n. proeza. Ugaling mahal. Bangga. n. Chit. [ch¨¢ildles] Sin hijos. Chickpea. [ch¨¢im] Sonar con armon¨ªa. n. a. [ch¨ªlblens] Saba?ones. daldal. tallo. Pangulong. . Uminis. Chime. Sumiyap. pangulong kawal. n. Ubong malakas. Chisel.. sufocar. Chipping. China. Chocolate. Koro. Pil¨¬. Garbansos. Choke. [ch¨ªken-jarted] Cobarde. [chif] Principal. Chilly. Chiromancy. Ngikihin. k agalitan. pingas. Maginaw. Bulutong tubig. n. [k¨¢iromansi] Quiromancia. mal aking. Pamamantal na sangh? sa ginaw. [chif] Jefe. Walang anak. [ch¨ªfli] Principalmente. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. sobre todo. consonancia. culpar.. hendidura. v. Chimney. ugaling bat¨¤. [ch¨¢ina] China. Bab¨¤.. n. Ngiki. Kloroformo. n. Chiefly. [ch¨¢ildjud] Infancia. n.. [chil] Escalofrio. n. adj. n. Munting sibuyas. kabataan. [chil] Escalofriarse. Chimenea. Chimera. hirang. adj. Choice. [ch¨ªti] Pueril. ni?o. medroso. Childhood. Chilblains. hirang. ni?ez. tapyas. n. adj. pecoso. [ch¨ªvalr?s] Caballeresco. abrirse. Huni. [ch¨¢im] Armon¨ªa. n. n. [choc] Choque. frio. graznido. Magpait. Chincough. maglukob. Chip. excelente. n. re?ir.. Chinese. pekas. adj. Child. [chit] Infante. n. Tapyasin. n. adj. cincelar. hijos ¨® hijas. supling. Chivalrous. [ch?rp] Chirrido.. Chives. v. adv. k¨¢alitan. selecto. bungbong ¨® butas sa labas ng bubungan na p¨¢laba an ng usok. Chirp. [k¨¢iromans?r] Quir¨®mantico. Manghuhul¨¤ sa pamamagitan ng palad ng kamay. hwag pahingahin. Bat¨¤. Chine. n. an¨¢k. n. natural de China. Choice. Chide. adj. rega?ar. [ch¨¢id] Reprobar. Choir.. Chimerical. [ch¨¢ild] Infante. lukob. Pun¨°. [ch¨ªncaf] Tos convulsiva. Pait. Chill. Chicken-pox.. Pumwang. [kim¨¦rical] Quim¨¦rico. v. p¨¦kasin. Ugaling mahal. Pananatal. Mga bata. kainsikan. [chip] Desmenuzar. n. mainam. v.. [ch¨ªmni] Chimenea. [ch¨®is] Escogimiento. v. asal. Chisel. tila bat¨¤. bigyangsala. [ch?rp] Chirriar. Satsat. [cu¨¢ir] Coro. [isang gamot na pangpatulog]. sisihin. Bitak. peca en la cara. [ch¨¢ivz] Cebolleta. Chitty. Chloroform. n. maginaw. [ch¨®colet] Chocolate. v. Parang bat¨¤. Pagkakatugma. v. pl. haza?a. [ch¨¢ildish] Fr¨ªvolo. Childless. [ch¨ªvalric] Caballeresco. matatakut¨ªn. ginaw. asal ginoo.. nangungunang. Bagay sa kainsikan. n. Chill. [ch¨ªzel] Escoplo ¨® cincel. Children. Chocolate. adj. n. pingasin. Gulugod. . [choc] Ahogar. adj. n. [ch¨ªtchat] Charla. adj. esculpir. [ch¨ªften] Jefe. Ins¨ªk. Chieftain. Chief. caudillo.. Pagkabat¨¤. [ch¨ªping] Brizna. Chink. inisin. [chip] Brizna. pangunang. principal. Chock. n. Chivalric.. [ch?rping] Canto de las aves. elecci¨®n.. Nangungulong. alipunga. Chivalry. capitan. Tatal. [ch¨¢in] Espinaso. adj. Ugaling bata. [ch¨¢inis] Chino. [ch¨ªli] Friolento. asal ginoo. humuni. mapek¨¢s.Chicken-hearted. [ch¨ªvalri] Caballer¨ªa. Pagkaginoo. M¨¢tugma. [ch¨ªken-pacs] Viruelas locas. [chink] Grieta. Childish. pueril. eminente. gwang. Sigal¨®t. Chink. n.. itugma. Dwag. [chicpi] Garbanzo. lumil ok. Chin. kaalitan. adj. grabar. encuentro. astilla. gumwang. [ch¨ªldren] Ni?os. [kl¨®roform] Cloroformo. China. Bat¨¤. Sumisi.. n. Siyap. n.

Churn. eclasi¨¢stico. [ch?b] Gobio. Chronographer. Chronicler. Chronometer. Chuckle. Cholera. n. Churchyard. [cr¨ªsmas-backs] Cajita ¨® arquilla para recoger el aguinaldo. Chronical. [crom¨¢tic] Crom¨¢tico. Kron¨®metro. n. [cr¨®nicl] Cr¨®nica. Humalakhak. Magkwerdas. l umapang. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. cristiandad. Chronologist. [choern] Batir la leche para hacer manteca. Church. adj. tajadera. n. v. Chop. taong masam ang asal. [ch¨®ping-n¨¢if] Cuchilla. parte. enojo. . n. [cr¨ªsmas] Navidad. Churl. Magpuput¨¢k. natividad. Chromatic. [cr¨®nicl?r] Cronista. n. Christian. n. [cord] Encordar. Kristyanuhin. Pask¨®. humiw¨¤. Iglesya. kapanganakan sa Pg. n. Chuck. Metal na maput? at matigas. Kristyano. [cron¨®meter] Cron¨®metro. Talamak. adj. n. bautizar. [choerlish] R¨²stico. simbahan. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. Halubaybay. picar. Talamak. Papagkristyanuhin. isang putol na karn¨¦. n. n. cortar. n. taca?o. Chubby. [cr¨®mi?m] Cromio ¨® croma. [cron¨®lodchist] Cronologista. Chromium. Christmas-eve. mahirap ng lunasan. adj. v. v. Putak ng manok. kalaguy¨°. [ch¨¢rchyard] Patio de la iglesia. cariacho. [cron¨®grafer] Cronologista. adj. malaking mukha. Chord. Chopper. Christmas. Chronicle. putulin. eligir. taong simbahan. M¨¢nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. [ch¨®p?r] Cuchillo de carnicero. ang loob¨¢n sa laba s ng simbahan. kampon ni Kristo. Chopping-knife. v. n. [chop] Tajar. v. adj. Pumutol. Patyo ng simbahan. n. n. n. r¨²stico. n. Churchwarden. n. [c¨®ral] Coral. kwerdasan. n. Par¨¦. Christmas-box. [charch] Iglesia. Kristo. grosero. n. [c¨®lera] C¨®lera. n. Kakristyanuhan. Mataba. maging alagad ni kr isto. Bispir¨¢s ng pask¨®.Choler. [c¨®rist?r] Corista. templo. Choose. Christen. hombre ruin. [cron¨®lodchi] Cronolog¨ªa. n. Churn. adj. [cristi¨¢niti] Cristianismo. hiwain. humirang. n. Kakristyanuhan. Katiwal¨¤ sa sinbahan. Christ. Kwerdas. lapang. Bahagi. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. n. Nauukol sa coro. & adj. [c¨®r?s] Coro. binyagan sa pananalig kris tyano. v. [ch?m] Camarada. lubid. Chronography. tajada de carne. maramot. Chum. Chorist. Choral. kaulayaw. [cr¨ªsnd?m] Cristianismo. [c¨®l?r] Ira. n. [c¨®rist] Corista. n. Kasama. [ch?c] Cloqueo. Kahitan g ipinangsasahod ng aginaldo. n [ch¨¢rchman] Sacerdote. n. Chub. Chord. putol. [cord] Cuerda. Taong bukid. n. Pumil¨¬. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Kasangkapang panghiwalay ng taba sa gatas. Ang marunong tumuos ng mga panahon. n. Bastos. [cr¨®nogram] Cron¨®grama. [cron¨®lodcher] Cronologista. panal¨ª. [ch?c] Cloquear. n. [ch¨¦cl] Reirse ¨¢ carcajadas. [ch¨¢bi] Gordo. [cr¨ªstian] Cristiano. Nauukol sa mga wangk¨ªng tin¨ªg ng tugtug¨ªn. limpak. [chuz] Escoger. v. Chronology. Chop. Pulutong ng mga mangkakant¨¢. Chorus. Chorister. tumadtad. lumimpak. poot. K¨®lera. Chronologer. n. taong bastos. mangkakant¨¢. Churlish. [choerl] Pat¨¢n. mangkakant¨¢. Korista. Christianity. n. n. Chuck. [cristi¨¢naiz] Cristianizar. [cr¨®nical] Cr¨®nico. Korista. Churchman. [cr¨ªsmas-iv] V¨ªspera de Navidad. Hesu-Kristo. [ch¨¢rchworden] Mayordomo de la iglesia. Christianize. Christendom. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. isang mabuting relos ¨® oras¨¢n na ay ng higit sa karaniwan. Galit. piskal ng simbahan. [cr¨®nic] Cr¨®nico. [cr¨¢ist] Cristo. n. [cr¨ªsn] Cristianar. [chop] Porcion. Batih¨ªn ang gatas upang gaw¨ªng m antekilya. condisc¨ªpulo. tumawa ng malakas. Chronogram. Chronic. n. [cron¨®grafi] Cronograf¨ªa. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari n g gayo't gayon. Ang marunong tumuos ng mga panahon. mahirap ng lunasan. [choern] Mantequero. Panghiw¨¤ ¨® panglapang ng karn¨¦. v.

Magday¨¤. cortes. kuruin. v. n. n. [s¨ªlia] Pesta?a. [s¨¦rkemstancial] Accidental. Tudl¨ªt na tila salakot. Citadel. Munting bilog. Civil. adj. Bilog. v. Paisano ¨® hind¨ª sundalo. n. Cilia. [s¨¦rk¨¦mstans] Circunstancia. [s¨ªti] Ciudad. [s¨¢ifer] Numerar. Umikot. Cistern. n. rodear. Civilization. [sirk¨¦mferens] Circumferencia. tuus¨ªn. Circle. reserva. Kabihasnan. atento. adj. Bilog. recatado. n. v. ipatalastas sa pama magitan ng liham. kabilugan. [s¨ªtadel] Ciudadela. ba it. [s¨ªtric] Citrico. [s¨ªrkiulet] Cercar. mabait. [soerkoemloki¨²sien] Circunlocucion ¨® rodeo de palabras. [s¨ªliari] Lo que pertenece ¨¢ pesta?a. v. [s¨ªvic] C¨ªvico. Nauukol sa bayan. Pagpapasiko tsikot ng salita. Ul¨ªng. [s¨ªgaret] Cigarrillo. Pagkam¨¢mamayan. Nauukol sa pilikmat¨¢. [s¨ªrkiul¨¦sion] Circulacion. Kulungin ng pabil¨®g. Circumspect. n. circular. umikot. Circumflex. Mabilog. lumigid. pagkalaganap. [s¨ªrkiular] Carta circular. instruir. Circumstantial. Ciliary. incidente. urbano. [sit¨¦cien] Citation. Circulate. Titik na bilang. bebida hecha del zumo de manzanas. [siv¨ªliti] Civilidad. banayad. [siviliz¨¦cien] Civilizacion. Cion. v. discreto. Circuit. n. M¨¢mamayan. Pikl¨¢t. [s¨ªtiznship] Ciudadan¨ªa. [s¨¦rkoemspect] Circunspecto. v. [s¨¦rkit] Circuito. Pilikmat¨¢. Cider. [s¨ªrcl] Circundar. [sig¨¢r] Cigarro. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. Circular. supl¨ªng. Nauukol sa dayap ¨® limon. [sirk¨¦mflecs] Acento circunflejo. sibilisasy¨®n. Liham na patalastas. n. adj. Ikutan. Ligirin. [s¨ªvil] Civil. Circumvent. adj. Cigar. . [s¨¢it] Citar ¨¢ juicio. n. pumihit. Civic. pitagan. Cipher. n. City. Ikot. fortaleza. Kanela. Cicatrice. n. v. Paharapin sa paglilitis. Circlet. algibe. Circumvention. ceniza gruesa caliente. redondo. prudencia. galang. calcular. Kabutihan sa pamamayan. pagdaray¨¤. bihasahin. [s¨ªrclet] C¨ªrculo peque?o. [s¨¦rk¨¦mvent] Entrampar. enredar. v. Cinder. Sirko. n. n. turuan. namumuong abong mainit. cortes¨ªa. Mahina hon. kabait an. Pagkak¨¢taon. [s¨¢ifer] Cifra. pa gpapaharap. Circulation. Hinahon. cita. Circumference. n. n. n. n. Circumnavigation. Pumiklat. Citizenship. Citation. Sigarilyo. n. Pangyayari. n. [soerkoemscr¨ªpcien] Circunscripcion. Mabuting m¨¢mamayan. v. banggitin. Cigarette. n. [soerkoemn¨¢viguet] Circumnavegar. referirse ¨¢. sanggunian sa k utusan. urbanidad. v. n. Cite. n. [s¨ªcatraiz] Cicatrizar. n. [s¨¦rkes] Circo. manglit¨®. Tipunan ng tubig. [s¨ªcatris] Cicatriz. Pagkapalibid. [s¨¢ien] Pimpollo. ingerto. Bilangin. Circle. Pangulong bayan. Circus. c¨ªrculo. kabilugan. Pagkakalat. Civilian. v. mapagpitagan. Katas ng mansanas. adj. bayan. circundar. prudente. adj. [s¨ªtizn] Ciudadano. pihit. tukuyin Citizen. Paik¨®t. adj. trampa. n. [serki¨²ites] Tortuoso. Civilize. cifrar. adj. Circular. Circuitous. n. [s¨ªstern] Cisterna. [sircl] C¨ªrculo. [s¨¢ider] Sidra. Circuit. jurisconsulto. mabait. [soerkoemscr¨¢ib] Circunscribir. [s¨ªrkiular] Circular. Circumnavigate. [soerkoemn¨¢viguesioen] Circumnavegacion. suw¨ª. n. n. Circumscription. n. [s¨¦rk¨¦mvencion] Enga?o. Circumlocution. Day¨¤. Cinnamon. [sinamoen] Canela. [s¨ªvilaiz] Civilizar. Tabako. [siv¨ªlian] Paisano.Cicatrice. Circumstance. Ligirin ang sangdaigdig. Sanayin. n. n. [s¨ªrkit] Moverse circularmente. Cipher. [serkemsp¨¦ccien] Circunspeccion. Circumscribe. n. paligiran ng guh it. magalan g. Usb¨®ng. Tawag na humarap sa gayong araw at oras. Citric. Civility. Kut¨¤ ng bayan. [s¨ªnder] Carbon. Circumspection.

Clangour. rechino. Maglinis. Clapping. n. gul¨®. Clack. pangsar¨¢ ng damit. n. n. n. [clash] Rechinar. Clayey. rechinar. liwanagin. Clasp. Kaingay. Maingay. [cl¨¦mant] Demandante. Mag-ingay. trepar. Clack. Malinis. . pangalm¨®t. n. [cle¨ª] Arcilla. ling¨ªd. Akdang mainam. gritar. Lihim. patunog. aclarar. n. aseado. [cl¨¢nguoes] Ruidoso. charlar. Alatiit. [clan] Familia. bumangga. v. Malagkit. n. Ingay. Clamor. [cl¨¢moer] Clamor. [clasifik¨¦cien] Clasificacion. [clin] Limpiar. huming?. [cl¨¢ping] Palmoteo. Clause. aderezado. [cl¨¢t?r] Ruido. Kasama sa pagaaral. [cl¨®stral] Claustral. ayusin. yakap. linisin. bihas¨¢. Clap-trap. Paglilinaw. gresca. [clas] Clasificar. adj. [cl¨¢nguoer] Rechinamiento. [cl¨¢sifai] Clasificar. [cl¨¢t?r] Resonar. art¨ªculo. [clo¨²s] Cl¨¢usula. isar¨¢. zumbido. Klase. crujido. Clavicle. v. v. lagitik. Clatter. alboroto. ur¨¬. [cland¨¦stin] Clandestino. Ingay. v. hugong. hinugong. n. abrazo. Claimant. pumagakpak. [clanc] Hacer ruido. [clo] Desgarrar. garfa. lip¨¬. charlataneria. Class. [cle¨ª] Arcilloso. Ikawing. [cl¨¢mi] Viscoso. Alatiit. Clammy. n. Pangkat. pagakpak. idikit. sumats at. adj. Clarinet. Nakapang ingil¨®. alatiit. Clang. [clarifik¨¦cien] Clarificacion. n. v. v. Humil¨ªng. Clap. [cl¨¢rien] Clarin. bulla y confusion. hacer ruido. humugong. tribo. v. [clap] Estr¨¦pito. kubl¨ª. Panugpong. [cle¨ªm] Pretension. n. Pakpakan. Clean. [sivil¨¢izd] Civilizado. Classification. h¨ªyawan. [clamp] Empalmadura. ordenar. v. vociferacion. raza. n. Clash. maalatiit. crujir. n. [clar¨ªfai] Clarificar. v. lah¨¬. adj. bih¨ªs. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanal igan. ilagay sa karampatan. Mangukyab¨ªt. Clap. [clang] Rechino. Ang nagsasakdal. Clank. pedir. [clin] Limpio. [clo] Garra. v. Mangalmot. Clandestine. n. Lagapak. Clam. tumaginting. Sanay. Linawin. estruendo. pegajoso. makinis. instruido. abrazar. casta. ilagay sa ayos. Hil¨ªng. Classify. secreto. magsakdal. Claw. Clamp. Isugpong. n. Clad. Clatter. v. Pastahan. Class. v. adj. talat¨¤. [clam] Empastar. encontrarse. Tumunog. [clash] Rechino. ruidoso. Lumagapak. kalog. [clap] Batir. Alatiit. Angkan. [clac] Concerrear. [clang] Rechinar. [cl¨¢smet] Condisc¨ªpulo. tag?. naninikit. marunong. v. golpear. Clamor. n.Civilized. Nakapanamit. Clash. ayos. v. Clean. n. Uriin. Claret. Clank. Umalatiit. Clangous. Claim. Classmate. Buto ng leeg. Tinto. reunion de muchas personas. Clarification. adj. n. v. Clamp. [cl¨¢moer] Vociferar. Klarin. adj. Clasp. Klarinete. [cl¨¢p-trap] Lance de teatro. Tumunog. pegar. v. sekta ¨® kapisanan ng gayo't gayong pananalig. [cl¨¢ret] Clarete. n. crujir. daldal. humiyaw. vino tinto ¨® rojo. n. umalatiit. Claw. yapos. Clamorous. Clay. [clac] Ruido continuo y agudo. Malupang malagkit. Uriin. [cle¨ªm] Pretender. Pakpakang may taglay na hib¨° ¨® day¨¤. Claustral. sakdal. satsat. Clan. Magpangil¨®. lumagitik. [clasp] Abrochar. hebilla. ara?ar. [class] Clase. dumaldal. n. [cl¨¢rinet] Clarinete. pulutong. adj. yumakap. [clasp] Broche. hagin¨ªt. sekta. Clarify. parler¨ªa. Clarion. umumpog. adj. n. orden. adj. Claim. humaginit. paglala gay sa ayos. estrepitoso. n. [clad] Vestido. asear. demanda. demandar. Maingay. Mag-ingay. Clang. Kuko ng hayop. [cl¨¢moeroes] Clamoroso. [cl¨¢mber] Gatear. n. [cl¨¢vicl] Clav¨ªcula. [cl¨¢sical] Cl¨¢sico. Lupang malagkit. mahugong. yumapos. v. [clanc] Ruido. adj. Classical. zumbar. Paglalagay sa karampatan. golpe. Kawing. n. Clamber. tierra crasa y pegajosa. n. [clamp] Empalmar.

sumap¨¬. Linis. Cloak. retintin. may kakinisan. Manggugupit. Paggugupit. agarrarse. Climax. kalinisan. n. [cl¨ªnli] Primorosamente. n. Par¨¨. Umakyat. [cl¨ªpping] Esquileo. [clip] Tijeretada. n. [clir] Clarificar. gupitin. [cl¨¢imacs] Climax. Clime. v. Abo ng uling na bakal. v. v. n. Clerical. avisado. humawak. May katalinuan. tumangan pumigil. Malinaw ang mat¨¢. n. dalisay in. subir. lahang. kahabagan. Parungg¨ªt. Pinaggupitan. Kapisanan ng mga par¨¨ ¨® pastor. Clearsighted. kabihasah¨¢n. [cl¨¦rdchi] Clero. hinugong. n. adj. Sumuntok. v. singaw ng lup¨¤. tijeretazo. n. tunay. kaliwanagan. Clinker. . [clir] Claro. wagasin. cortar ¨¢ raiz. n. Clink. [cl¨ªnk?r] Cagafierro. [cl¨¦rical] Clerical. Bitak. adj. [clir] Claro. Magbitin. Sundang na panglap¨¤ ¨® pangkatay. pinagputulan . Tugatog. n. benigno. Linisin. evidente. sumamente exacto y puntual. Clock-word. cerrar el pu?o. roca escarpada. tagagup¨ªt. hendedura. mangukyabit. cesped. [cl¨¢im] Clima. [cl¨¦verli] Diestramente. maghinugong. aseo. san¨¢y. indisputable. bihas¨¢. Cleanly. n. magpas ak ng pak¨°. [clerk] Escribiente. t. paghahawan. Katalinuan. Relos na malak¨ª. Cleaver. n. kawan¨ª. trasparente. inteligente. adv. justificar. totoo. Klima. experto. retumbar. n. singaw ng lup¨¤. Cliff. Clever. Habag. Clergy. [cliv] Rajar. dumikit. aseadamente. v. Linawin. n. v. [clif] Pe?asco. n. n. [cl¨¦vernes] Destreza. n. hender. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. Cling. [clok-w?rd] Mecanismo de un reloj. [cl¨¦matis] Clem¨¢tide. habilidad. maglambitin. adj. Bumat¨® ng tingkal na lup¨¤. Clematis. pegarse. Cleverness. Ta kb¨® ng oras ng rel¨®s. [cleft] Abertura. n. [cling] Colgar. n. hugutin. [cl¨¦mensi] Clemencia. bugal na lup¨¤. [clic] Reti?ir. n. [clinch] Pulla. nanganganinag. marunong. Cleverly. kabaitan. Clock. lahangin. Click. adj. Cleric. [cl¨ªv?r] Cuchillo de carnicero. Klima. v. kakinisan. Clerk. pwang. [cl¨¢im] Escalar. adj. Lipay na namumulaklak. adj. [cliu] Ovillo de hilo. n. karun ungan. Mahabagin. [clink] Ta?ido. linisin. [cl¨¦ver] Diestro. escatimar. v. di¨¢fano. Ang suk¨¬ ng mga abogado. [cloc] Capa. Malinaw. [cl¨¦ric] Cl¨¦rigo. [clip] Abrazar. n. aclarar. Cleat. Ya kapin. n. Clear. [cl¨¢ient] Cliente. pawalan ng sala. Clinch. Umalingawngaw. misericordioso. Clod. kasanay¨¢n. ganap. Clergyman. Sipakin. kapote. [clit] Estaquita. Climb. n. Clemency. n. aw¨¤. [clod] Tirrar terrones. Clearness. [cl¨ªnlines] Limpieza. avisado. Linaw. Par¨¨ ¨® pastor. Clinch. [clinch] Empu?ar. [cl¨¦rdchiman] Cl¨¦rigo. adv. purificar. salitang masak¨ªt. adherirse. Clear. [cl¨¢imet] Clima. resonar. trasquilar ¨® cortar con tijeras. maaw ain. [cl¨¦ric] Clerical. n. remachar un clavo. v. dalain. Ikid ng pis¨¬. [cl¨ªrans] Limpieza. eskribyente. [cl¨ªper] Esquilador. Kalinawan. [clirs¨¢ited] Perspicaz. Client. purificar. agudeza. Cleave. Clipper. Batong matarik. liwanag. [clod] Terron. v. [cl¨ªrnes] Claridad. Cleanse. [cl¨¦ment] Clemente. Cloak. n. Balabal. purgar de algun delito. Tingkal. partir. rajadura. kinis. liwanagin. May kalinisan. Climate. mocos de carbon de hierro. dam¨ªt na pang-ibabaw. Clew. n. magsuot ng dam¨ªt na pangibabaw. Nauukol sa par¨¨ ¨® pastor. Paglilinis. Clearance. Clip. bunutin. ma liwanag. Umalingawngaw. misericordia.Cleanliness. pinagtabasan. Clod. byakin. maliks¨ª. Tablang makitid. piadoso. [cloc] Encapotar. Clipping. n. Clink. taluktok. Clip. [clink] Reti?ir. Clement. Cleric. Matalin¨°. [clenz] Limpiar. eclesiastico. kaawaan. n. lwal. Clear. v. Alingawngaw. [cloc] Reloj. Magkapote. n. Cleft. kaibuturan. Tagasulat.

Sik¨ªp. sumunggab. hato. v. n. Pusong. Clump. hamak. karwahe. maliwanag. v. Klabo de komer. Clutch. Coagulate. [cl¨¢stoer] Arracimarse. [co-ch] Llevar en coche. sinsin. inculto. [clov] Clavo. Clutch. Coach. Clog. n. Klub. v. Coaction. n. [cl¨¢ud] Anublar. Cluster. Malapit na malapit. n [co¨¢dchiutrics] Coadjutora. [clos] De cerca. hawakan. katab?. Close. n. hamak. Kum¨®n. n. isar¨¢. payaso. Tulong. Coach. kuripot. n. adv. [cl¨®sli] Estrechamente. [cloetch] Garra. Clue. sungg aban. bihisan. avaro.Cloddy. patan. idea. . Musmos. n. [cloz] Vestir. Cloud. Umabuloy. Tip?. Abala. mabagal. Bumusog. Tumulong. vestigio. tropel. pangbugbog. Sarhan. v. katab¨ªng-katab¨ª. mahigpit. Clog. indicio. hadlangan. v. Bastos. pulutong. p¨¢nabihan. takpan. tapusin. tutup¨¢n. [cl¨¢mzi] Basto. Isang ur¨¬ ng dam¨®. Walang ulap. hadlang. tosco. obscurecer. juntar. palabuin. Coact. Close. adj. Clodhopper. sereno. Taong bastos. presa. n. Cluster. mezquino. [cloetch] Agarrar ¨® asir con la mano. Cloudless. maramot. magbunton. Club. [cl¨¢ut] Remiendo. bakas. Close-fisted. n. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular. [cloec] Cloquear la gallina. cuajarse. [cl¨¢stoer] Racimo. Clothe. hartar. n. [cl¨¢ud] Nube. Clodpate. n. Closet. nubloso. tapar ¨® cubrir. Katulong. taong hamak. taong hamak. Maramot. tul¨°. [cl¨®dpet] Idiota. Patak. pa?al de ni?o. tutop ¨® pakong may ulo. grosero. Clown. [clos] Cerrado. cachiporra. [cl¨®djoper] Zoquete. claro. Tagp?. n. kipot. Clothes. [cl¨®zet] Retrete. Koche. [cl¨¢unish] R¨²stico. lampinan. ilapat. Matingkal. busugin. Pun¨° ng kahoy na walang anyong maayos. Cloth. [clab] Club. Ipagkarwahe. Nakakaabala. impedir. ropaje. bosquecillo. ilapat. adj. [clab] Contribuir. [clos] Cerrar. [clog] Embarazo. n. Pumil¨ªng. kuripot. [cl¨®voer] Especie de trebor. Clover. r¨²stico. Close-bodied. Tagpian . n. maulap. kasiping. [c¨®tchman] Cochero. padilim¨ªn. manada. ulap. basto s. p¨¢likuran. n. [cl¨¢udles] Sin nube. garrote. v. Cluck. [cloz] Pa?o. [clog] Embarazar. payaso. estrechamente. preso. kapisanan. Abalahin. [cl¨®gui] Embarazoso. [cl¨¢udi] Nublado. Cloven. v. espesura. adj. cuarto peque?o. adj. magbihis. makuyad. [cl¨®di] Lleno de terrones. pesado. [cl¨¢un] El gracioso de teatro. [co¨¢guiulet] Coagularse. Clove. lampin. n. n. ma sinsin. musmos. v. carroza. tak pan. v. kapansanan. Alapaap. concurrir ¨¢ gastos comunes. Dam¨ªt. adj. yariin. magdamit. Cloudy. kaabalahan. batut¨¤ tungkod. Coadjutor. asegurar por medio de una clavija. Babaing katulong. K¨¢yo. hangal. n. isiping. n. Maalapaap. Clumsy. [co¨¢ct] Cooperar. n. pangham pas. obst¨¢culo. [clozz] Vestido. pangalmot: huli. [coch] Coche. Clout. [cl¨®vn] Partido. itikom. malinaw. r¨²stico. Clout. [clu] Se?a. [cloz-b¨®died] Ajustado al cuerpo. atentamente. v. adj. Panghawak. Pag-alapaapin. k¨¢ban. concluir. munting silid Clot. h¨¦nero. Byak. [co¨¢ccien] Coaccion. Mga bihisan. hawak. pil¨ªng. aliwala s. Magsuot ng damit. terminar. n. [co¨¢dchiutoer] Coadjutor. agruparse. Close. Humawak. pag-ulapin. adj. v. Mamu?. gubatgubatan. clavija. v. Closeness. Clothing. peloton de gente. n. hangal. Cloggy. n. [clos-f¨ªsted] Apretado. hamak. Coadjutrix. kawan. Coachman. Tanda. Club. zoquete. cloquear. Kumpol. estrecho. [cloy] Saciar. v. Pumutak. Kuchero. Cloy. [cl¨®zing] Vestidos. bunton. n. Closely. kasinsinan. adj. Kalapit. especia arom¨¢tica. [cl¨®snes] Estrechez. adj. ajustado. [clot] Grumo. Cloud. bunga ng paminta. [cl¨¢ut] Remendar. Lapat sa katawan. Bastos. Clownish. n. cubrir.

[c¨®dissil] Codicilo. [c¨®ccien] Coccion. Coffee. n. tosco. v. groser¨ªa. divisa en forma de rosa ¨® lazo para distinguir los ej¨¦rc tos y partidos. v. Cocswain. contemporaneo. [c¨®chinil] Cochinilla. cacao. n. [co¨¦rs] Contener. n. Palong ng manok. [c¨®dcher] Hombre taca?o y avariento. [c¨®dfish] Bacalao. manu ya. orilla del mar. Coarse. Cod. cofre. n [c¨®fitri] Cafeto. Amerikana. [cocs¨¦cien] Lisonja. [c¨®conat] Coco. n. Cocoon. [cob] Mazorca de maiz. Cockfighting. n. Pun¨° ng kap¨¦. Tagaugit sa sasakyan. Aklat na kin¨¢tatalaan ng mga kautusan. Kul?. n. Coal pit. Coefficient. pagpighat¨¬. n. Cockroach. Cocoa palm. Niyog. pagsasama. Busal. [c¨®co] Coco. [c¨®bloer] Chapucero. Coffee-pot. Cocoanut. Cockfighter. magdamit. [c¨®fi-pot] Cafetera. n. Coerce. Cobweb. v. Hukayan ng uling. Coal. restringir. [col] Carbon. Sabong. [c¨®dl] Criar con mucho cuidado ¨® ternura. Isang insekto [hayop] na walang pakpak. [c¨®fin] Ata¨²d. Coarseness. Nakapipigil. acariciar. [coc] Gallo. Uling. magtagp? ng sa patos. [c¨®crotch] Cucaracha. Sabungan. bajeza. Cochineal. n. Coaxation. [c¨®co-palm] Planta de coco. Magasp¨¢ng. Pag-iis¨¢. n. [c¨®cl] Una especie de caracol de mar. Cockle. Coat. Cockfight. sub¨®. tupada. n. Codfish. Codify. Isang ur¨¬ ng sus?ng-dagat. [c¨®c-pit] Re?idero de gallos. n. descort¨¦s. co¨¢gulo. Pamumu?. [c¨®rsnes] Tosquedad. [cocs] Lisonjear. refrenar. [co¨¦rcion] Coercion. Coal. n. [c¨®cfaiting] Ri?a ¨® pelea de gallos. Bakalaw. Ipis. [c¨®cfait] Ri?a ¨® pelea de gallos. Mamaybay. kakaw. kagaspang¨¢n. tagapagtagpi. n. Kap¨¦. vil. Papuring paimbabaw. n. kagaya. M¨¢nanabong. alindog. v. Coeval. [cot] Cubrir. Pagpigil. Cockade. n [coaguiul¨¦cien] Coagulacion. Coaster. n. [cost] Costear. ordinario. n. Tagatutop. n. v. n. b stos. Katulong. Sabong. Baybay-dagat. n. [co¨ªcual] Igual. [c¨®l-pit] Carbonera. v. [c¨®fi] Caf¨¦. n. kaungas¨¢ Coast. Cobble. n. adj. Coequal. [cot] Casaca. nakapipighat¨¬. n. [coo¨¦rsiv] Coercitivo. nakaaampat. v. Bakalaw. Code. tabing dagat. Magpauling. Cockney. [c¨®difay] Hacer un c¨®digo. Coercion. [c¨®bl] Chapucear. n. enlace. Coat. [cok¨¦d] Escarapela. Pigilin. n. n. n. Cocoa. [c¨®bl] Barca de pescador. n. hamak. Coast. n. manab¨ª ng paglalay¨¢g. Cob. n. halagar. Kabaong. bahay law¨¢. umalindog. Pahimakas na bilin. [c¨®cfaiter] Gallero. Gawing k¨®digo. Coalesce. vestir. [cost] Costa. Codicil. sisidlan ng kap¨¦. [c¨®stoer] Buque costanero. kasing-gulang. Kaban ng salap¨¬ ¨® hiyas. remendar zapatos. Coddle. ataul. bajo. caricia. ir navegando por la costa. . [coef¨ªcient] Coeficiente. magpisan. n. tuya. n. [cod] Bacalao. hangal. Coax. rivera. Magsama. sako. Cobbler. adj. Cock-pit. caja. n. Coercive. Coffer. n. Cock. Kapitera. [coal¨¦s] Unirse. Bahay ng uod. tupada. Kapantay. adj. Coffee-tree. [col] Hacer carbon. [c¨®csn] Patron de bote. n. v. ungas. Maramot. mag-bar¨°. manok. ampat¨ªn. n. Coalition. n. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. Pun¨° ng niyog. [cocs-comb] Cresta de gallo. [coal¨ªcien] Union. Coction. Sasakyang dagat na pamaybay. Cock's-comb.Coagulation. opresion. Kabastusan. [c¨®cni] Hijo de Londres. tinang mapul¨¢. n. gallera. Mamuri ng paimbabaw. Bangkang ipinangingisda. Niyog. [cod] C¨®digo. adj. juntarse. n. [c¨®bweb] Telara?a. [cors] Basto. Tandang. [coc¨²n] Capullo del gusano de seda. Mag-amerikana. Cobble. remendon. [co¨ªval] Coevo. r¨²stico. Bahay gagamb¨¢. walang galang. Kapanahon. Coffin. Codger. n. adj. Palayawin. Taga bayan ng Londres. [c¨®fer] Arca. adular. Tutupan ng magaspang.

v. v. [co¨¦r] Coheredero. Tumipon. n. v. Colander. Pamagat. d¨¢diva. compa?ero. n. v. Makitulong. Coincidence. Cog. kamaganak. [col] Col. Cognition. m¨¢dalian. [c¨®ldnes] Frialdad. n. [c¨®gjuil] Rueda dentada. cognombre. [c¨®dchensi] Fuerza. n. Cogitate. Kolyar. [colar] Agarrar ¨¢ uno por el pescuezo. [c¨®fin] Meter en un ata¨²d. Isang ur¨¬ ng repolyo. kalamigan. [c¨®lect] Recojer. [coj¨ªrens] Cohesion. M¨¢pataon. pagkabagbag. Coheiress. [col¨¦cien] Don. Collect. n. Collapse. kumakapit. Cog. [col¨¢boretor] Colaborador. puntear una rueda. kumakatig. Cohabit. pagkakatig. nginpin ng gulong. n. [c¨®gnet] Cognado. n. Apad. [coj¨ªrent] Coherente. lisonjear. umunita. [c¨®lic] C¨®lico. Coheir. refaccion que se suele tomar por la no che cuando se ayuna. Ikid. lumakad ng ambagan ¨® abuloy. . [cogn¨ªcien] Conocimiento. n. [c¨®il] Baraunda. kadug?. Babaing kasama sa mana. dinero. gunita. diente de rueda. n. Manggagaw¨¤ ng salap?. n. Collar.] mabagbag. n. Cognate. Balagat. adj. v. makapangyari han. day¨¤. magtipon. Cognomen. Cogent. Ambag. Collation. [c¨®l woert] Especie de berza. n.Coffin. Collar. [c¨®lar] Collar. urgente. Makiagul¨°. urgencia. n. [co¨ªnsident] Coincidente. n. mamuri ng paimbabaw. constipado. [cogn¨®men] Apellido. [coj¨¢bit] Cohabitar. convenir. Cole. [c¨®dchitet] Pensar. Cognation. Paggawa ng salap?. Lumubog [ang sasakyan. manuya. n. nanghihinaban g. Kadug?. v. n. m¨¢pasabay. [co¨¦res] Coheredera. Pagkadikit. [coj¨ªr] Pegarse. colador. n. pagkakatig. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. divisa. dinero. Cogitation. abuloy. isaayos ang ngipin ng gulong. [c¨®inoer] Acu?ador de moneda. Cohabitation. Cold. Pagkadikit. Gulong na may ngipin. Hawakan sa leeg. pagmamadal?. Salap?. [cogn¨¦cien] Cognacion. ma nghib¨°. Collaborator. [codchit¨¦cien] Pensamiento. gul¨®. dil¨¬dil¨¬. Cognizable. magbulay. Tulong. [col¨¢boret] Cooperar. pagkatal¨®s. Cog-wheel. n. n. [cold] Frialdad. Collar-bone. n. salap?. Coincide. Cognizance. pagkakapit. trampear. n. Coke. Coincident. [coc] Carbon de piedra. Ikirin. recoger. conformarse. Collaborate. adj. Kaloob. Maginaw. n. v. Mangday¨¤. sagisag. Cold. resfriado. insensible. adj. n. Kaginawan. [c¨®inedch] Acu?acion. Colleague. Coherent. Coldness. Dumidikit. lamig. v. moneda. kwintas. [cogn¨ªzabl] Lo que se puede examinar juridicamente. n. Kasama sa mana. juntar. tumulto. [col¨¢ps] Hundimiento. pumayag. Collect. n. [c¨®in] Acu?ar moneda. magmun¨¬. [c¨®gnizans] Conocimiento. n. n. union. ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. [c¨®lar-bon] Clav¨ªcula. sipon. Collapse. hinl¨®g. Colic. v. n. [cog] Fraude. Coherency. Alak na kuny¨¢t. Ginaw. [co¨ªnsidens] Coincidencia. Coiner. n. [c¨®il] Doblar en redondo. enga?o. Lakas. Cognac. adj. Dumik¨ªt. presente. v. experiencia. pagb bulay. adular. reflexionar. pagkakilala. n. n. [cog] Enga?ar. kwarta. Gugul¨¢yin na parang repolyo. Pagkakataon. Nauukol sa pagkakataon. kasabay. meditacion. Kahikahikayat. union. Kaalaman. pagkakapit. [cojabit¨¦cioen] Cohabitacion. [c¨®dchent] Convincente. adj. Kasama. Cohere. Gumawa ng salap?. n. Coinage. [c¨®in] Moneda acu?ada. consangu¨ªneo. [colaborecien] Cooperacion. Cole wort. indiferente. kumapit. [c¨®lect] Colecta. Mag-isip. v. [koelendoer] Coladera. Katulong. Pagkalubog ng sasakyan. sakalin. [cold] Frio. Coherence. Collaboration. poderoso. magdilidil¨¬. Kaalaman. v. apelyido. [col¨¢ps] Hundir. [coj¨ªrensi] Cohesion. Pag-iisip. unirse. Pagka-kamaganak. n. Uling ng metal. [cognac] Cognag. Coin. malamig. convenir. Coin. Cogency. Isilid sa kabaong. adj. Coil. sumang-ayon. Pakikiagul¨°. Sal¨¢an. Hib¨°. n. Coil. [coins¨¢id] Coincidir. [c¨®lig] Colega.

n. Colt. n. Colonize. comercio de carbon. [c¨®lieri] Carbonera. adj. n. batalla. punong hukbo. Ang nauukol sa kolehyo. Comb. Pumarito. n. Colonization. [c¨®lor] Color. ¨® lupang bagong pinananahanan. magbuhat. pananakop. [colon¨¦d] Columnario. [c¨®mbat] Combatir. [com¨¦dian] Comediante. [col¨®quial] Familiar. Masungit. [comb¨²stibl] Combustible. n. umakyat. Combustible. v. [comb¨²stien] Combustion. Manglalaban. [c¨®lonist] Colono. adj. Colonial. Combustion. n. samasama. [col¨¢id] Colidir. [c¨®loring] Colorido. n. [col¨®nial] Colonial. Kulayan. Nauukol sa s¨¢litaang lihim. Colloquy. adj. [c¨®ledch] Colegio. Karaniwang pananalita. ka raniwang salit¨¤. igi. Come from. v. [comb¨¢in] Combinar. Kulil¨¬ ng uling. [c¨®locui] Coloquio. samasama. Color. butihin. liyab. [com] Peinar. Pumanhik. Maganda. pananalita. n. [c¨®ma] Coma. n. Pagsakop. [c¨®mbat] Combate. [col¨¢mnar] Columnario. [col¨®quialism] Lengua usual. [kol¨®nelship] Coronel¨ªa. n.Collection. n. ningas. Combination. [col¨¦ctivli] Colectivamente. Pagka-koronel. bumungg?. n. [col¨ªdchan] Colegial. n. suklayan. Comb. Tip¨®n. pagkakasama. v. . isama. S¨¢litaan. Sudsod. gand¨¢. pl¨¢tica. Tip¨®n. Column. Colonnade. away. Pumanaog. adv. Larawan na totoong malaki. n. Colossal. k¨¢lakalan ng uli g. c¨®mico. n. Ibagay. incendio. Haligi. Colly. Kulay. Manggaling. Combatant. adj. makihamok. [k¨¢mli] Hermoso. adj. satsatan. Ang nag-aaral sa malaking p¨¢aralan. ilapat. [c¨®li?r] Minero carbonero. Combative. paghahamok. tagasingil. Colonist. Columnar. Pangkulay. Coloring. Collier. Collision. adj. Sakupin. n. Lupang sakop. College. [cam-d¨¢un] Bajar. [col¨ªdchiet] Colegiado. [col¨®s?s] Coloso. Colonel. [c¨®lam] Columna. magmula sa. [c¨®lonel] Coronel. v. [c¨®mbativ] Quisquilloso. Koma. [colt] Potro. [cam ¨¢p] Subir. n. [col¨¦ccien] Coleccion. Pagkakabagay. liga. Susunugin. compilador. Totoong malak¨ª. [c¨®lor] Colorar. Potro. kinulayan. n. Color. [col¨¦ctiv] Colectivo. Sunog. adj. n. madaling masunog. donaire. Come. Coma. Combat. Inam. Collective. v. Komedya. Colony. [com] Peine. v. adj. barco carbonero. ascender. [c¨®l?rd] Colorado. umahon. n. [col¨®sal] Colosal. M¨¢niningil. v. Colored. kolor. Combine. [col¨ªzien] Colision. [coloniz¨¦cien] Colonizacion. n. Comeliness. Magsuklay. Agua de Colonia. adj. pagbabaka. bumaba. [k¨¢mlines] Gracia. Colonelship. isang ur¨¬ ng pabango. [cam] Venir. n. May maraming haligi. n. Bangga. n. [coli¨²siv] Colusorio. Collegiate. Combat. v. unir. tagatipon. n. umumpog. mezcla. Comely. T¨ªbagan ng uling. Koronel. decente. n. descender. supuk¨ªn. te?ido. proceder. buti. lumusong. Ang nauukol sa isang lupang sakop. Colliery. M¨¢nanahan sa lupang bagong katutuklas. [c¨®medi] Comedia. ang magu ul¨ªng. Comedian. makipagbaka. Kinahiratihan. Colter. Bumangga. Ang tinitipon. Comedy. adj. Collusive. [cam from] Venir de. n. Collector. [c¨®mbatant] Combatiente. n. Colloquialism. Collegian. n. del uso comun. ang sasakyang tubig na naglululan ng uling. Komedyante. Suklay. Come up. n. ajustar. n. May kulay. n. Taludtod ng mga haligi. An g manggagaw¨¤ sa mina ng uling. v. adj. Colloquial. Come down. Laban¨¢n. Colossus. congregado. lupang bagong pinananahanan. el que hace ¨® vende carbon. v. [c¨®li] Hollin de carbon. bungg?. [col¨®gni] Agua de Colonia. Cologne. Kolehyo ¨® malaking p¨¢aralan. [combin¨¦cien] Combinacion. [col¨¦ctor] Recaudador. [c¨®lonaiz] Colonizar. [c¨®lter] Reja de arado. [c¨®loni] Colonia. Lumaban. sumamp¨¢. Collectively. umpog. pagkakalahok. Collide.

Magpasimula. n. Commodious. [com¨¢nd] Mandar. n. adj. frecuentemente. Pun¨° ng hukbong dagat. Kasukat. Commitment. n. Comfortable. Commiseration. adj [k¨®mfortles] Desconsolado. Commiserable. Commence. recuerdo. provecho. Habag. Komandante. adj. Commandant. kaal¨ªw-al¨ªw. consolar. Commotion. kalakal. hablar. v. [c¨®monli] Comunmente. Komisaryo. Comical. Pagdiriwan. M¨¢ipagtatagubilin. v. tagapagutos. Comment. [com¨¢ndant] Comandante. participar. n. [comizoer¨¦cien] Conmiseracion. Commune. conveniente. Rep¨²blika. twa. n. kinatawan. Commission. n. ordenar. ipagbilin. [com¨¢nd] Mandamiento. proporcionado. [c¨®ment] Comento. Comma. recordar. Pangkaraniwan. Aliwalas. Kasiyah¨¢n. Comfort. [comi¨²niket] Comunicar. [k¨®mforter] Consolador. sist¨¦. adj. mag-um pis¨¢. kabagay. Ipagk¨¢tiwal¨¤. Communicate. Maginghawa. [com¨ªzoerabl] Lastimoso. n. [comemor¨¦cien] Conmemoracion. comienzo. encargar. n. [com¨ªsioner] Comisionado. v. [k¨®mfort] Confortar. n. platicar. Commonly. n. piedad. inconsolable. confiar. Common. Lupong. v. [comend¨¦cien] Recomendacion. Commit. miembro de la c¨¢mara baja en Inglaterra. iutos. [c¨®micalnes] Facec¨ªa. [com¨®cion] Conmocion. Command. [com¨¢nder] Comandante. compadecerse. adj. n. Nauukol sa pangangalakal. Di maal¨ªw. principiar. encargar. makipagsalitaan. [c¨®moers] Comercio. Magbigay-alam. [com¨ªt] Cometer. orden. walang ginghawa. Commensurate. [c¨®moercial] Comercial. Tagapagpaliwanag. adj. [com¨®di?s] C¨®modo. aw¨¤. papuri. Commodore. [com¨¦moret] Conmemorar. n. empezar. Comicalness. adj. Commonwealth. desesperado. [com¨ªtment] Auto de prision. Commander. n. [com¨ªti] Comit¨¦. util. Coma. v. [com¨¦ndabl] Recomendable. Commandment. Magbilin. Comment. pamumun¨°. [c¨®met] Cometa. magsimula. mapagpataw¨¢. Mapang-al¨ªw. [c¨®modor] Jefe de escuadra. Paliwanag. chiste. kawaw¨¤. Pangangalakal. gul¨®. loable. Committee. n. tungkol. tumulto. Kahabaghabag. poder. pasimulan. adj. pasayahin. Bili. magpaha . Cometary. n. v. mercader¨ªas. malwag. adj. sangbansa. n. [c¨®monwelz] Rep¨²blica. n. adv. Commendable. ipagbilin. Pasimula. v. [com¨®diti] Comodidad. n. alalahanin. Karaniwan. Command. magsabi. Commensurate. [c¨®mic] C¨®mico. g¨¦neros.. encargo. Commemorate. tagapagutos. [c¨®mical] C¨®mico. [c¨®menteri] Comentario. pag-alaala. p oductos. Aliw¨ªn. encomendar. Al¨ªw. consolatorio. Komandante. pansin. ginghawa. [c¨®miun] Conversar. Commissary. [com¨ªcien] Comisionar. kapuripuri. utilidad. [c¨®ment] Comentar. [c¨®mon] Comun. placer. Commissioner. [com¨¦nsment] Principio. [k¨®mfort] Consuelo. mapagpatawa. Common. panghihimagsik. Commiserate.. [com¨¦nshiret] Conmensurar. n.. mangaal¨ªw. Commission. Commercial. v. sublevacion. v. manungkol. Kometa. Utos. Katawataw¨¢. [com¨ªzoeret] Apiadarse. maawa. Communicant. n. n. [c¨®moner] Plebeyo. n. ordinario. tagapamahal¨¤ ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ¨® kawal. Ipagtagubilin. Komisyunado. mando. pansin¨ªn. Commendation. Commemoration. Taong mabab¨¤ an kalagayan. n. n. [c¨®meteri] Perteneciente ¨¢ cometa. Utos na ipinabibilanggo. [com¨¢ndment] Mandamiento. Commoner. v. n. Katatawan¨¢n. Commerce. [c¨®mon] Comun. Karaniwang. Katawatawa. n. comodidad. Utos. adj. [com¨¦nshiret] Conmensurado. ligalig. [c¨®ma] Coma. n. Commentator. interes. alentar. magagamit.Comet. Commodity. Comforter. recomendar. Ang nakikinabang. Comic. [com¨¦nd] Encomendar. [k¨®mfortabl] C¨®modo. kapangyarihan. Tagubilin. Magdiwan. Makipag-usap. Nauukol sa kometa. tam¨¤ s a sukat. Mag-utos. v. Mahabag. tr¨¢fico. Punah¨ªn. Comfortless. wala ng kaaliw¨¢n. Commend. pakinabang. n. [com¨ªcien] Comision. n. precepto. adj. Commentary. Commencement. [comi¨²nicant] Comunicante. paginghawahin. kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. encomio. Pusok ng kalooban. [c¨®mentetoer] Comentador. Comfort. perturbacion de ¨¢nimo. Itam¨¤ sa sukat. gobernar. [c¨®miseri] Comisario. Pun¨¢. [com¨¦ns] Comenzar. v.

[comp¨¢ctnes] Solidez. Complain. [c¨®mpliment] Complemento. n. Pagsasamahan. . kakayahan. trueque. upa . v. sinsinin. pilitin. bayaran. n. Daing. Tagatipon. maghimutok. [comp¨ªt] Competir. Comparable. Compile. Kabagayan. Pagpaparis. [comp¨¦titoer] Competidor. Compend. kaawaan. k¨¢yarian. v. convenio. [comp¨¦nioenship] Sociedad. v. cotejo. comunion. n. Compilation. Gantihin. [comp¨¢risoen] Comparacion. n. n. [comp¨¢rtment] Compartimiento. m¨¢ihahalintulad. [comiut¨¦cioen] Cambio. consolidar. n. condescendencia. [compl¨¦nt] Queja. kasama. [c¨®mpact] Compacto. kalaban. m¨¢igagaya. Comparative. [c¨®mpitens] Competencia. [k¨®mpas] Compas. Iparis. Siksik. mak ipagkasund¨°. sumario. cierto n¨²mero de soldados que mil itan bajo la disciplina de un capitan. Pagtitipon. [comi¨²niketiv] Comunicativo. Aguhon. densidad. pagtut ulad. adj. comunyon. Competence. rival. Commute. Pasabi. [c¨®mpani] Compa?¨ªa ¨® sociedad. pulutong. Pumilit. kagantihan. pagtutuus. compa?¨ªa de comercio. tuus¨ªn. v. pagsamasamahin. Kapisanan. Maikling salaysay. Competent. lamentarse. cort¨¦s. paglal aban. ajuste. mudanza. kwarto. n. [compil¨¦cioen] Compilacion. resumen. v. n. Mapagbigay-lugod. ihalintulad. adj. Maaw¨¤. [c¨®mpend] Compendio. makipagk¨¢yar?. [comp¨¦nioenabl] Sociable. v. [comi¨²t] Conmutar. makipagpunyag?. camarada. kompany¨¢. breve. Compiler. v. mahabag. masinsin. n¨¢ipababalit¨¤. pakikisay¨¢. [comp¨¦nset] Compensar. mapaghahalintularan. n. tropa. n¨¢ipahaha Communion. Dumaing. kasukat¨¢n. Mapagpaparisan. Comparison. Punyagian. adj. Lumigid. n. kalaguy¨°. v. obligar. n. himutok. Silid. conjunto de algunas cosas. Tipunin. p akikitwa. aw¨¤. Compete. tip?in. kah¨¢bagan. [comp¨¢cienet] Compasivo. Compel. n. Compact. cuadrilla de personas que se unen para algun in particular. Habag. Compart. katiwal¨¤ sa pagsasamasama ng anoman. Companion. pabalit¨¤. kasinsinan. [comp¨¦ndioes] Compendioso. [comp¨¢cienet] Compadecer ¨¢ alguno. kabayaran. bayad. rodear. kasabay. Mahabagin. [compl¨¦n] Quejarse. condescendencia. [comp¨¦trioet] Compatriota. paghiwalayin. Compendious. Communication. n. Hatiin. n. Company. adj. [comi¨²niti] Comunidad. v. trocar. precisar. Compensate. denso. Complement. kompas. Complacency. quejido. n. Kaganapan. Complaint. ipalit. piedad. Compact. comprobar. Compassionate. Mabuting makisama. adj. Compatriot. participacion. n. Palitan. Pakikilugod. Maikl?. pakikinabang. permutar. adj. damda m. Makipagtipan. cuerpo. [compl¨¦sens] Complacencia. afable. Kapunyag?. Compass. sentimiento. kat¨¢lo. Competitor. confrontacion. n. k¨¢sunduan. [comp¨¢cioen] Compasion. Kapisanan. Compare. n. kalupain. panghihinayang. dividir. Competition. Compassionate. [compl¨¦sensi] Complacencia. [comiunik¨¦cien] Comunicac¨ªon. [comi¨²nioen] Comunidad. Compensation. pagtatalo. kasukat¨¢n. [comp¨¢rt] Compartir. Complacent. adj. [c¨®mpact] Pacto. Bagay. Gant¨ª. suficiencia. N¨¢ipasasabi. n. upahan. magpalit. Tipan. maawa¨ªn. Community. kapalit. akma. ep¨ªtome. llanto. [c¨®mparabl] Comparable. [c¨®mpact] Pactar. s¨®lido. compaginar. tip?. adj. [comp¨¢rativ] Comparativo. rivalidad. alteracion. Kasama. Commutation.yag. kapisanan. Companionship. adj. v. n. [comp¨¦r] Comparar. kasabay. n. kaakbay. Kababayan. hinayang. n. Samah¨¢n. [compens¨¦cien] Compensacion. pakikisay¨¢. n. may-kaya. Complacence. katipunan. Lumaban. pahayag Communicative. Compactness. n. n. magdamdam. Katibayan. ligirin. [comp¨¦nioen] Compa?ero. Compact. sucinto. urbano. Pal¨ªt. gremio. bahagi. pagsasamasama ng anoman. [compit¨ªcioen] Competencia. pakikitwa. Pakikilugod. cotejar. p agbabago. [comp¨¢il] Compilar. [compl¨¦sent] Complaciente. Compassion. lamento. [comp¨¢iler] Compilar. [comp¨ªtent] Competente. [comp¨¦l] Compeler. M¨¢ipaparis. Companionable. Compartment. v. compinche. compa?¨ªa. [k¨®mpas] Circuir. Compass.

isama. adj. [c¨®mpromaiz] Comprometerse. Compromise. Pangtip?. Makipagtipan. [compr¨¦s] Comprimir. m¨¢rinig. compuesto. n. Tiis¨ªn d¨¢litain. Magbigay-loob. [comp¨²lsori] Compulsorio. Complice. batah¨ªn. Compulsive. [c¨®mpliment] Complimentar. kumumpuni. Compulsory. kalubusan. mangak¨°. [c¨®mplecs] Complexo. regalo. [compl¨ªt] Completar. ganapin. v. kumumpun¨ª. Component. [contr¨®ler] Director. Pagtip?. [c¨®mpost] Abono. Complete. incluir. [c¨®mplis] C¨®mplice. [c¨®mpliment] Complimiento. condescendiente. v. Compression. Compress. ceremonioso. conformarse. Gumanap. bu? ang loob. ceremonioso. guluhin. hal¨°. pagkakasikotsikot. [compl¨ªmentari] Cumplido. [compl¨¢ians] Complimiento. Gumul¨®. pagngingitngit ng loob. katapusan. v. pu sp¨®s. & n. mat mabatid. n. n. n. v. Compress. serenamente. may-halo. acabar. n¨¢ririnig. Magul¨®. Pag-unawa. nababatid. Kaganapan. v. Magusot. kalubusan. sumision. Composedly. Pagpilit. pagtupad. [compiut¨¦cien] Computacion. Comply. [comp¨²lsiv] Compulsorio. consentir. tumupa d. Comprehensible. Katha. Complexion. n. Complication. Tip¨ªin. tolerar. [compl¨ªtnes] Cumplimento. umayon. adj. natatant?. Pagtutuus. kalamigan ng l oob. linsonjear. Complicate. n. [compl¨¦ccioen] Complexo. perfeccion. Compromise. n. pagmumukha. v. [comp¨²lcion] Compulsion. mapa gsalita ng malawig at pasikotsikot. hind? maliwanag. v. pagpaikpik. n. n. Composed. complexion. kumpromiso. [comp¨®siur] Compostura. Compost. Compliment. Nakapipilit. [complik¨¦cien] Complicacion. inteligencia. [comp¨¢und] Compuesto. Ganap. Katahimikan. kayari¨¢n. acabamiento. [compl¨ªmental] Cumplido. regalo. pangpaikp¨ªk. v. obsequio. contriccion. [comp¨®z] Componer. Compound. paghigp¨ªt. ilangkap. Haluan. Completeness. Composer. Comptroller. Tapusin. pagsunod. n. katapusan. perfecto. magul¨®. [compl¨¢i] Cumplir. lubos. comedido. pasikotsikot. [comprij¨¦nsibl] Comprensible. condescendencia. Comprehensive. Compose. adj. [comprij¨¦nsiv] Comprensivo. Complex. Pagganap. estrechar. calma. mangkukumpun¨ª. n. serenidad. handog. tahimik. pagsis isi. Compliance. m¨¢watasan. tip¨¢n. [comp¨®zedli] Tranquilamente. Completion. Comprehend. n. Complimentary. n. Composure. Compliant. kaalaman. adj. Napag-uunaw¨¤. Tahimik. c¨®mputo. sumiso. pagbibigay-loob. pagwatas. [compiut¨¦cien] Compuncion. complacencia. Computation. pangak¨°. S¨¢litaan. adular. [comp¨®ser] Autor. [c¨®mpliket] Complicar. Pangpataba ng lup¨¤ ¨® ng halaman. tapos. adj. kaloob. [compr¨¢iz] Comprender. adj. [compl¨¢iant] Rendido. Comport. cort¨¦s. adj. [compr¨¦cien] Compresion. n. ma pagsalita ng malawig at pasikotsikot. Karamay.Complete. [compl¨ªcien] Complemento. masunurin. pahinuhod. kayari¨¢n. Compound. arreglar. n. magul¨®. ulat. adv. Gul¨®. [comp¨®nent] Componente. M¨¢ngangatha. adj. [c¨®mpliket] Complicado. [comp¨®rt] Sufrir. adj. Complimental. n. mezcla. lahok. complaciente. lutasin. mamuri ng pakunwa. pumayag. Composition. adj. p agbatid. kaal¨¢m. ganapin. higpitin. Isa sa bumubu¨°. manuya. [compl¨ªt] Completo. N¨¢wawatasan. cort¨¦s. Lamn¨ªn. [compr¨¦s] Cabezal. n. remordimiento. . isa sa mga kasap¨¬. sakdal. mang-aayos. Mapagbigay-loob. n. kulay at any? ng mukha. akda. maintindihan. entender. tupar¨ªn. paikpik¨ªn. compositor. [comprij¨¦ncien] Comprension. Umayos. [comp¨¢und] Componer. v. Comprise. Comprehension. isanib. Nakapipilit. Mapagbigay-loob. adj. Alaala. n. Umayos. M¨¢unaw¨¤. [c¨®mpromaiz] Compromiso. n¨¢iintindihan. v. Magusot. maylahok. Kaganapan. [comp¨®zd] Compuesto. lipos. Complicate. condescender. Kumpwesto. Sunods unuran. pagdinig. adj. Compulsion. adj. Tagapamahal¨¤. [comprij¨¦nd] Comprender. cabal. Compliment. Hiya. pun¨°. Computation. v. [compoz¨ªcion] Composicion. mapagbigay-loob.

hambog. [concr¨ªt] Concretar. v. afectado. pagkakaisa. pagkakaisa. n. interes. [c¨®nsit] Concepcion. Concave. Concave. tocar. Conclusive. pagta tag¨°. isipin. kayang akalain. May kaiklian. pagkakaayon. yabag. K¨¢sunduan. Comrade. convenio. War¨¬. adv. iuw? sa is ang bagay. Pagitna. adj. Magtugma. Concisely. T¨²usan ng mga salita ng Biblia. Pumayag. n. [k¨®mred] Camarada. magkubl¨ª. t¨¦rmino. K¨¢sunduan. kasabay. v. kaayon. [conc¨®rdans] Concordancia. v. ikanlong. Tunawin (sa sikmur¨¤). [cons¨ªl] Esconder. Hal¨®halong binu?. Conciliatory. [cons¨¢isnes] Concision. Conceivable. map aguunaw¨¤. Conception. Conciliation. tapusin. adj. Concrete. importancia. Nauukol sa k¨¢sunduan. vano. v. union. n. kap ahintulutan. [consentr¨¦cien] Concentracion. ma ilihim. n. Concoction. isagitna. k¨¢sunduan. umalinsunod. Concession. n. Paglilingid. Papag-isahing masa. Ikubl¨ª. lutas¨ªn. Concubinage. Concordance. Timpalak. Conceive. kahalagahan. [concli¨²d] Concluir. reflexionar. v. encubrimiento. katha. pa kakaisa. acabar. m¨¢hinggil. n. v. pagkakanlong. v. bumulay. Concavous. umayon. conocimiento. dalamhat¨¬. dulo. yumar¨¬. [cons¨ªvabl] Concevible. u misip. Pagpayag. Conclusion. compa?ero. n. Conciliator. Ikl?. [consili¨¦cien] Conciliacion. v. Umalam. [conc¨®rdant] Concordante. [c¨®nkev] Hacer c¨®ncavo alguna cosa. Concourse. adj. Pangkatapusan. [c¨®ncors] Concurso. Concern. magwar¨¬. n. adj. [compi¨²t] Computar. n. Concordant.Compute. Tungkol sa. magtag¨°. Concentration. gunita. prep. Concealment. [cons¨¦pcien] Concepcion. n. Concerning. v. pagkakasund?. kahambugan. Kasang-ayon. sucinto. k¨¢yarian. kahingg ipagmasakit. hinggil sa. Conciseness. n. asentir. itag¨°. Malukom. [cons¨ªliet] Conciliar. Concede. pagkukubl¨ª. [cons¨¢isli] Concisamente. [cons¨ªlietor] Conciliador. arrogancia. [concli¨²siv] Final. [cons¨¦rn] Negocio. [cons¨¦ntret] Concentrar. pagkabati gkatal¨®s. Pagtunaw (sa sikmur¨¤). interesar. Concert. capricho. [cons¨ªted] Conceptuoso. isipan. Conciliate. gumunita. [conki¨²binedch] Concubinato. Mangyayaring kasihan. k¨¢ukulan. kapala luan. Malukom. pagkapayag. breve. [cons¨¦rt] Concertarse. adj. Kasama. [cons¨¦rn] Concernir. pahintulot. [cons¨¦rning] Tocante ¨¢. Conceit. M¨¢ukol. calcular. union. presumido. Kalukuman. conforme. amor propio. [c¨®nkev] C¨®ncavo. n. Tugmaan. [cons¨ªd] Conceder. magk¨¢sund?. Concern. Pagpapagitna. terminar. n. [con] Conocer. umakal¨¤. pagpapasok. pagk¨¢sunduin. kabuluh¨¢n. [cons¨ªv] Concebir. Mapag lirip. sakit. ipaloob. Concord. k¨¢yarian. mayabang. estimar. [conk¨¢ves] C¨®ncavo. cesion. [cons¨¦cion] Concesion. terminacion. Pangbababae. adj. halagaha n. tuusin. n. [concli¨²cion] Conclusion. imaginacion. Concoct. dil¨¬dil¨¬. Concentrate. conclusivo. imaginar. Tumuus. Magk¨¢sund?. kuruin. concepto. Tumapos. adj. [cons¨ªlietori] Conciliativo. [concoccien] Digestion. v. conformidad. magk¨¢isa. inquietud. adj. v. ipagitna. papagtugmatugmain. fin. hanggan . magk¨¢yar?. Katapusan. n. v. Tagapagkasund?. pang-aagu . [c¨®ncord] Concordia. meditar. Concise. Kasi. adj. [concoct] Digerir. Conceited. [concr¨ªt] Concreto. Conceal. Palukum¨ªn. v. n. Pagkabuhay. Kasihan. yariin. pensar. Concert. Concrete. bungang-isip. akalain. pesar. & n. ocultar. amancebamiento. wak¨¢s. dagl?. Maikl?. pagkakaayon. [cons¨¦rt] Concierto. pangwakas. ingenioso. Conclude. [cons¨ªlment] Ocultacion. n. lumutas. mag-isip-is ip. n. [cons¨¢is] Conciso. [conc¨¢viti] Concavidad. Concavity. privilegio. pres uncion. kalaguy¨°. Con.

kompesor. kilos. aw¨¤. vituperable. [cond¨¢in] Condigno. n. [conf¨¦ccioeneri] Confiter¨ªa. n. Lagay. v. Salarin. pagpapalagay ng loob. v. Nauukol sa pangungu mpisal. Condensate. [condemn¨¦cion] Condenacion. Confectioner. Concubine. v. n. Condole. [cond¨ªcien] Condicion. ugal¨¬. adj. Manggagaw¨¤ ng matamis. Concupiscence. kaagul¨°. k¨¢tiwal¨¤. konduktor. makidalamhat¨¬. Kalipunan. n. rekado. maaw¨¤. adj. magsama. unirse. n. n. Conference. Libog. v. Confessionary. k¨¢lunya. umalinsunod. makisama. [cond¨¢ctoer] Conductor. kat¨¢patan. Pagpayag. parusahan. Bulal¨¢s. [cond¨®lens] Compasion. [c¨®nfidens] Confianza. arrogancia . kalibugan. sigalb¨®. . Condemnation. [conf¨¦soer] Confesor. Confederation. [c¨®ndoect] Conducir. n. n. lascivo. adj. pagsang-ayon. Confess. dar. [c¨®nfoerens] Conferencia. Pangungumpisal. Concurrence. manejo. acomodarse ¨¢ la voluntad de otro. [con] Cono. [conf¨¦r] Conferenciar. n. Kalipunan. Asal. ¨²sapan. mahabag. [conf¨¦s] Confesar. P¨¢daluyan. Condescendence. magtaguyod. Tiwal¨¤. k¨¢sunduan. Pinalapot. deplorar. unir. Makid amdam. reconocimiento. Habag. [cond¨¦nset] Condensado. Conduit. adj. patnubayan. katip¨¢n. adj. [cond¨¦ns] Condensar. any?. [cond¨¦m] Condenar. n. [conf¨¦cioen] Confesion. pumatnubay. n. simpatizar con. alianza. n. seguridad. Pagpapalapot. [confeccioen] Confitura. pagkilala. tapang. [confedoer¨¦cioen] Confederacion. adj. Confidant. [conki¨²pisent] Libidinoso. Confessor. Condign. pumatnugot. [condis¨¦nd] Condescender. Confide. patawarin. [c¨®nkiubain] Concubina. n. Karapatdapat. n. n. alianza. n. Magkumpisal. Confederacy. kabuoan ng loob. [c¨®ndoect] Conducta. Condemn.l¨°. v. integridad. [conf¨¦cioeneri] Confesionario. Condescend. Concurrent. Condition. Dami ng dumal¨®. [conk?rrent] Concurrente. Pumayag. confederarse. Condensation. adj. n. Confidence. Kono ¨® anyong mabilog na patul¨ªs sa itaas. ukol. Confessional. [condis¨¦ndens] Condescendencia. magbigay. Concupiscent. Confer. Confection. presuncion. Confession. [c¨®ndiment] Condimento. Panayam. n. confeccion. guiso. n. Panimpl¨¢. adj. Dumal¨®. Cone. P¨¢ngumpisalan. pumatnugot. conferir. pangangalunya. Ayon sa kundisyon. Conduct. Hatulan. pangpalasa. k¨¢sunduan. [conf¨¦doeresi] Confederacion. merecimiento. Condignness. sangayon sa k¨¢sunduan. [condi¨²siv] Conducente. Condolence. pag-alin sunod. n. [cond¨®l] Condolerse. Malibog. v. proceder. Conductor. marapat parusahan. patnugutan. [conk?rrens] Concurrencia. pakikidalamhat¨¬. v. n. Palaputin. Condone. n. [confed¨¦ret] Confederar. s¨¢litaan. [c¨®nduit] Conducto. porte. Condemnable. Pagpaparusa. magk¨¢sund?. comprimir. marapat. censurable. [confed¨¦ret] Confederado. Concur. pumatnuba y. Maghatid. magtaguyod. v. merecido. Confederate. M¨¢itataguyod. tumiwal¨¤. sumang-ayon. declarar. [conk?r] Concurrir. Condiment. Kalihim. G¨¢waan ng matam¨ªs. Makipagkasund? . Condense. v. consentir. [cond¨¢innes] Condignidad. salsa. ihatid. l¨¢stima. concurrir. makiisang loob sa damdamin. [condi¨²s] Conducir. kumila la. Confectionary. nagpapakumpisal. n. [c¨®nfidant] Confidente. lamentar con otro. guiar. [conf¨¦ccioenoer] Confitero. reconocer. Magk¨¢tiwal¨¤. n. [concucion] Concusion. Magpatawad. itaguyod. Par¨¨. [conki¨²pisens] Concupiscencia. magpahayag. v. Conduce. [conf¨¢id] Confiar. comprimido. kabagayan. Babae. halay. Conduct. v. mahalay. Makipanayam. adj. [conf¨¦cioenal] Lo que pertenece ¨¢ la confesion. [cond¨®n] Perdonar. [cond¨ªcional] Condicional. Conducive. Kasund?. fiarse. magkaloob. cualidad. adj. Mga bagay na minatamis ¨® ginawa ng matamis. Karapatan. v. Dumadal¨®. Confederate. aliado. n. kahalayan . [cond¨¦mnabl] Culpable. Maghatid. kalagayan. Tagapaghatid. Concussion. [condens¨¦cion] Condensacion. Conditional.

k¨¢tiwal¨¤. adj. helarse. gumul¨®. Congenite.Confident. makipagaway. [condch¨¦schen] Congestion. walang ayos. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. Confirmatory. Congeniality. n. Confutation. adj. [congratiul¨¦cion] Congratulacion. Pal¨®s. [congr¨¢tiulet] Congratular. Patotoo. [congl¨®meret] Conglomerar. [condchin¨ªaliti] Semejanza de genio. lum aban. secretamente. patotohanan. Pagkakatagp? ng dalawa ¨® ilang ilog . n. amontonar. [confi¨²zd] Confuso. [conf¨¢und] Confundir. [confid¨¦ncial] Reservado. Makipaglaban. kag luhan. Tuus¨ªn. manggul¨®. tipun in. kahihiyan. [confl¨ªct] Contender. Bumat¨¬ ng papuri. Congestion. Hangg¨¢. Conformity. pagkakaisa. kat¨¢patang-loob. Mapatutunayan. [conform¨¦cion] Conformacion. v. Mamu?. pagpapatunay. kaparis. felicitar. lindar. kalungin. Confound. [condch¨¦st] Acumular. desorden. turbar. Confused. pagk¨¢ipon. n. n. secreto. adj. kaparis. Congregational. kalituhan. [conf¨®rmiti] Conformidad. umayon. [c¨®nfain] Confin. verg¨¹enza. Congratulation. v. adj. estre?imiento. Pagtutuus. Lihim. n. [confl¨ªct] Conflicto. Tip¨®n. bunton ng tao. Congest. Congratulate. patahimikin ang kata lo. Congregation. pagkakulong. Gul¨®. Pagkakatipon. magbigay ng maligayang araw. Pinagkakatiwalaan. patunayan. [conf¨®rm] Conformar. v. Lihim. pagbibig ay ng maligayang araw. [conf¨®rmabl] Conforme. Confinement. [conglomer¨¦cien] Conglomeracion. [c¨®nguoer] Congrio. Kasang-ayon. [confront¨¦cion] Confrontacion. [confi¨²cion] Confusion. ratificar. Hanggan¨¢n. acumulacion. Kakambal. Confiscate. [congrigu¨¦cion] Congregacion. [congl¨®meret] Conglomerado. [c¨®nfidentli] Confidentemente. Luminlang. adj. [condch¨¦nit] Cong¨¦nito. [conf¨¢in] Confinar. magpalab¨°. [confi¨²z] Confundir. combate. Pagkabilangg?. ibilangg?. kabagay. Confidential. Confrontation. Sunog. pagbubunton. Sumang-ayon. t¨¦rmino. kasamang ipinanganak. luchar. n. kahalintulad. v. Gul¨®. Confine. Magul¨®. kagaya. Confiscation. [congr¨¢tiuletori] Congratulatorio. ipunin. v. v. adj. kaga ya. n. Luminlang. n. [c¨®ngriguet] Congregar. impugnar. adj. arreglo. adj. laba away. [confi¨²t] Confutar. Conglomerate. Confront. an¨¢logo. Conglomeration. pagkakalaban. pelea. patunay . [conflagr¨¦cion] Conflagracion. kapara. Confidently. [c¨®nfident] Confidente. palih¨ªm. Confirm. v. Conform. [conf¨ªrm] Comfirmar. v. n. walang tuos. [confoerm¨¦cion] Confirmacion. magsalansan. v. Tipunin. Conformable. perturbacion. oscurecer. [conf¨¢inment] Prision. Congeal. Ang nauukol sa papuri ¨® sa pag bibigay ng maligayang araw. ip¨®n. Conglomerate. Pumisan. combatir. v. conveniencia. Conflagration. Conger. Pagsamsam ng p¨¢mahalaan. l¨ªmite. Congratulatory. desconcertar. Congregate. pagkakatal¨®. ibunton. [condch¨ªl] Congelar. ligalig. pa gkawangis. . n. pinagk¨¢yarian. Pagkakaisang ugal¨¬. congelarse. kamukha. [condch¨ªnial] Congenial. Confusion. n. [conf¨ªrmetori] Confirmativo. n. Conformation. pagkakasunduan . Kaugal¨¬. Magwag¨ª sa pagmamatwid. [confr¨®nt] Confrontar. adv. [confisk¨¦cion] Confiscacion. Pagsang-ayon. D? pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. [confiut¨¦cion] Confutacion. n. pagkakadamaydamay. adj. Confine. caos. aprisionar. [c¨®nfisket] Confiscar. testimonio. v. tumipon. Pagpapamu?. [congrigu¨¦cional] Lo que pertenece ¨¢ la congregacion. hangganan. Confuse. adj. n. Kapisanan ¨® kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. prueba. Samsamin ng p¨¢mahalaan. encerrar. felicitacion. Confluence. Pagsang-ayon. v. Papuri. Confute. makipagtalo. concurso. Confirmation. Magbunton. Patotohanan. v. malab¨°. v. Conflict. pag-embargo ng p¨¢mahalaan. mapatototohanan. reunir. pagpapatotoo. n. semejante. n. n. Conflict. Congenial. umalinsunod. n. [c¨®nfliuens] Confluencia. embarguhin ng p¨¢mahalaan.

Connubial. v. [condch¨¦ctiv] Conjunto. M¨¢nanakop. Kasukasuan. conspirar. n. adj. [c¨®nsicret] Consagrar. trabazon. [c¨®nkeror] Conquistador. v. Congruency. conjuracion. Conjure. tagaal¨¢m. liga. Conjunctive. nakatanda. adj. panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. n. disimular. Kambal. nauukol sa pang-ugnay. [congri¨²iti] Congruencia. [condch¨®int] Asociado. [coni¨²bial] Conyugal.Congress. Itinalagang bagay. enlaze. coordinar. sapantah¨¤. n. Connect. pagkabagay. s¨²plica ardiente. Conquest. idugtong. [con¨¦ccion] Conexion. [c¨®nquest] Conquista. vencer. n. [conci¨¦ncias] Concienzudo. n. Kadug?. Conjoin. Conscript. Connoisseur. Kaugnay. lista ¨® matr¨ªcula. kabagay. n. kaugpon. Connate. Connivance. Conjectural. nauukol sa kasal. Nauukol sa pag-aasawa. v. May mabuting budh?. Pagpapalagpas sa mal¨ªng namasid. [conis¨¦r] Perito. confederado. Conjoint. adj. Maghak¨¤. adj. n. Kongreso. mapagpasuk¨°. conocedor. Congruity. kalakip. n. vencedor. Kadug?. kasama. Kumindat. [con¨¢iv] Gui?ar el ojo. conjuncion. Connection. Consanguinity. vencible. Kasama. D? malayong mangyari. [condch¨¦ccher] Conjetura. pa gkakapisan. magsapantah¨¤ maghinal¨¤. [c¨®nciens] Conciencia. [c¨®ndchiugal] Conjugal. v. dedicar. n. adj. combinar. [conscr¨ªpcion] Asiento en algun registro. pagkapisan. Pagkasama. kapisan. Conjecture. [condchi¨²r] Conjurar ¨® citar en nombre de Dios. Conscription. karungtong. karugtong. n. ilakip . Connive. magsama. adv. Conquer. adj. union. mapasusuk¨°. [c¨®nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. kaugpon. [c¨®ndchiuguet] Conjugar. Conjugal. Pamamaybay ng pangwatas. Conscientious. Nakakaal am ng kanyang pagkatao. [condch¨²ncch?r] Coyuntura. kapulungan ng mga kinatawan ng isang ban sa. [c¨®ngriuensi] Congruencia. adj. Nauukol sa pag-aasawa. adj. [condchur¨¦cion] Deprecacion. Nakatala. Budh?. [consangu¨ªniti] Consanguinidad. italag¨¢. Conscious. Conjunction. palagpasin ang maling n¨¢masid . ligarse. pag kalakip. disimulo. magsap¨¬. v. sospecha. Pagk¨¢tala k¨¢tanda. mahihina l¨¤. n. Consecrate. Sumakop. adj. Ukol. Conjugate. magpisan. [conn¨¦t] Del mismo parto. unir. iugpong. [con¨¦ccion] Conexion. Pananakop. kasap¨¬. n. conformidad. ibagay. registrado. v. al¨¢m. marapat. conforme. Congruent. Pagkakasang-ayon. conformidad. trabazon. [c¨®ngres] Congreso. unirse. Conjugation. n. id¨®neo. apto. [c¨®nsciesli] ¨¢ sabiendas. nauukol s a kasal. Conjuration. [con¨¢ivans] Connivencia. Magbaybay ng pangwatas. bintang. adj. enlaze. Connexion. n. kapisan. Tagapun¨¢. n. pang-ugnay. [c¨®nsicret] Consagrado. n. . adj. v. Consecrate. magpasuk¨°. Conjunct. ipisan. kasugpon g. m tang. conjuntivo. [c¨®ngriu?s] Congruo. Conjuncture. matrimonial. i sugpong. sospechar. [c¨®ngriuens] Congruencia. Masasakop. Conquerable. Conqueror. kaypal¨¤. adj. [condch¨¦ccher] Conjeturar. trabar. [c¨®nkerabl] Conquistable. pagpapasuk¨°. Kasang-ayon. Congruence. adj. pagkabagay . kamag-anak. Consanguineous. maglakip. Kalakip. [condch¨¦ntc] Conjunto. [condch¨¦nccion] Conjuncion. unido. Conjecture. Hak¨¤. hinal¨¤. [consangu¨ªnies] Consanguineo. maykaya. [con¨¦ct] Juntar. [condch¨®in] Juntar. kasugpon g. matrimonial. nasa pagkatao. n. [c¨®ngriuent] Congruente. [condch¨¦ccheral] Conjetural. Nasa pagkatao. Pagkakasang-ayon. Iugnay. kamag-anak. pagkabagay. masasapantah¨¤. Manumpa sa pang alan ni Bathal¨¤ manghimagsik. Pagkakasama. [c¨®nker] Conquistar. Isama. Magtalag¨¢. n. isap¨¬. Congruous. adj. Pagkakasang-ayon. adj. d? pagpansin. [condchiugu¨¦cion] Conjugacion. pagkakalakip. conformidad. Kaugnay. asociar. [c¨®nscript] Conscripto. Pamanhik n a may panunumpa. v. Conscience. Consciously.

K¨¢tiwal¨¤ sa isang pagkabuhay ¨® pangangalakal. adj. n. [consider¨¦cion] Consideracion. isap¨¬ ilakip. Tagapagpanatili. [cons¨ªder] Considerar. Kasama. tagakandil¨¬.. tagapamal ag¨¬. Magbangon ng panghihimagsik. K¨¢hinatn¨¢n. Consolidate. adj. pagpapalag¨¬. Nakaaal¨ªw. [consolid¨¦cion] Consolidacion. conceder. atento. Conspire. Kalagayan. n. [cons¨ªderet] Considerado. resulta. Conserve. Conservation. [cons¨¦nt] Consentimiento. [c¨®nstansi] Constancia. m¨¦rito . Tagaaliw. v. n. Consecutive. eminente. pagkakasam a. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Consort. isipin. perseverante. v. adj. mahinhin. Consent. Matiyaga. valor. protector. [consoerv¨¦cion] Conservacion. alivio. Conservator. n. n. halaga. Consent. Console. Ipagka. pagkakaayon. [cons¨¦rvativ] Conservativo. discreto. Consolable. [constel¨¦cion] Constelacion. Consequent. n. Consolatory. firme. katingig. [cons¨ªstens] Consistencia. Tiyaga. masinsin. [c¨®nsonans] Consonancia. wariin. N¨¢kakasunod. Consequence. v. n. [c¨®nstabl] Constable. v. war¨¬. ka tibayan. Hukuman ¨® kapulungan ng mga pinun¨° ng isang rel hyon. [cons¨®letori] Consolatorio. pagkakalakip. Pinangyarihan. Consolation. kapanatilih¨¢n. gunita. Constable. Konstabularyo. esposa. Consonant. Mangyayaring maal¨ªw. consecutivo. Magiting. estabilidad. kat ibayan. pagkakasap¨¬. pagkakabagay n g tinig. . Katinig. conjurarse. adj. katiyagaan. Consign. matatag. n. estabilidad. n. [consist¨®rial] Consistorial. Conspicuous. bantog. Al¨ªw. Consistency. Pagkakaisa. adj. Consistorial. [cons¨ªst] Consistir. adj. [consp¨ªkiues] Conspicuo. katugma. pag-ingatan. mahinahon. gunitain. Consequent. n. [consp¨¢ir] Conspirar. n. ipagkagayon. pumayag. Consonance. Consistence. Consider. n. Ingatan. maglakip. conformidad.. namamalag¨¬. [cons¨¦kiutiv] Consecutivo. n. adv. n. [cons¨®l] Consolar. famoso. adj. casar. adj. Pagkakatugma. mag-asawa. Kapahintulutan. [consp¨ªresi] Conspiracion. rima. n.. v. perseverancia. imbak. ceder. cuidar. v. [consicr¨¦cion] Consagracion. Consignment. saysay. Pagtatalag¨¢. [c¨®nsicuentli] Por consiguiente. [cons¨®ler] Consolador. Consistory. Consolidation. armonia. m agsap¨¬. Consequential. Mapagwar¨¬. [c¨®nserv] Conserva. Constant. ibigay Consignee. importancia. [cons¨¦nt] Consentir. n.. adj. Consideration. n. ika. Considerate. Consort.. reflexion. Padal¨¢. magpahin tulot. examinar. Umal¨ªw. dilidiliin. Conservative. asawa. itulot. Conspirer. kaaliwan. [cons¨®labl] Consolable. Tinggal. Conspiracy. [c¨®nstant] Constante. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun¨° ng isang relihyon. v. buny?. magsama. [c¨®nsonant] Consonante. kin¨¢hinatnan. [cons¨ªstent] Consistente. Kapisanan ng mga tal¨¤'t bituin. [cons¨¢in] Consignar ¨® entregar ¨¢ otro alguna cosa. [consp¨ªretor] Conspirador. Akalain. pagkakaayon. [c¨®nsecuent] Consecuencia. s¨®lido. adj. Sunodsunod. mab ait. Isama. [c¨®nsecuens] Consecuencia. Consequently. [cons¨®lidet] Consolidar. confortar. Constellation. Conserve. permitir. [cons¨®rt] Asociarse. [cons¨ªderabl] Considerable. distinguido. pensar. Considerable. conjuncion. dilidil¨¬. Dahil dito. D? nasisir¨¤. kapanatilihan. esposo. [c¨®nserv] Conservar. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. ilustre. Pagpapanatili. v. n. n. [consecu¨¦ncial] Consecutivo. tang¨¬. lit¨¢w. n. Magsama. kabuluhan. N¨¢kakasunod. meditar. n. consolidarse. [c¨®nsecuent] Consiguiente. [cons¨ªstensi] Consistencia. Mapakukundanganan. conformidad. adj. [consp¨¢irer] Conspirador. prudente.. Kalagayan. [c¨®nsort] Consorte. pahintulot. Conspirator. n. v. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Pahintulutan. Consoler. n. mang-aaliw. bulayin. n. Consistent. n. nananatili. Pakundangan. Consist. adj. [conservetor] Conservador. [consol¨¦cien] Consolacion. [consain¨ª] Agente. Matibay. [cons¨ªstori] Consistorio. [cons¨¢inment] Consignacion.Consecration. Constancy. Ipagkaloob.

Consternation, n. [constern¨¦cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pag katulig, takot, gulat. Constipate, v. [c¨®nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip¨¦cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu¨¦nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti¨²cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti¨²cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr¨¦n] Constre?ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat , ampatin. Constraint, n. [constr¨¦nt] Constre?imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr¨ªct] Constre?ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpita n, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong . Construct, v. [constr¨¢ct] Construir, edificar. Gumawa, gumawa ng gusal¨¬. Construction, n. [constr¨¢ccion] Construccion. Paggawa, paggawa ¨® pagk¨¢gawa ng gusal¨¬. Construe, v. [c¨®nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, m agpaaninaw. Consul, n. [c¨®nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c¨®nsiuloer] Consular. Ukol sa g¨¢wain ng konsul. Consulate, n. [c¨®nsiulet] Consulado. K¨¢wanihan ng konsul. Consult, v. [cons¨¢lt] Consultar. Sumanggun¨¬, magtanong. Consultation, n. [consalt¨¦cion] Consulta. Sanggun¨¬. Consume, v. [consi¨²m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. U mubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi¨²mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil¨ª, suk¨¬. Consummate, v. [c¨®nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium¨¦cion] Consumacion. Katapusan. Consumption, n. [cons¨¦mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawala; s akit na pagkatuy?, ¨ªtika. Consumptive, adj. [cons¨¦mtiv] Consuntivo; t¨ªsico. Nauubos, naw¨¢wala; n¨¢tutuy?, iniitika itisis. Contact, n. [c¨®ntact] Contacto. Hip¨°, sag¨¬, sal¨ªng. Contagion, n. [cont¨¦dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont¨¦dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont¨¦n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam¨¢n, maglulan, magkas ya. Contaminate, v. [cont¨¢minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir¨¤; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin¨¦cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont¨¦m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont¨¦mplet] Contemplar, meditar. Magdil¨¬dil¨¬, magbulay, magwar¨¬, gumun magnilay. Contemplation, n. [contempl¨¦cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas , pagwawar¨¬, pagninilay, gunita. Contemplative, adj. [cont¨¦mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar¨¬, mapaggunita, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor¨¦nies] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont¨¦mporeri] Contempor¨¢neo, coet¨¢neo. Kapanahon, kasabay. Contempt, n. [cont¨¦mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipusta, pagmura, pi ntas, lait. Contemptible, adj. [cont¨¦mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipusta, ka lait-lait. Contemptuous, adj. [cont¨¦mchiues] Desde?oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, m apagalipusta, mapaglait, palapintas, bast¨®s, magaspang. Contend, v. [cont¨¦nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagt alo. Contendent, n. [cont¨¦ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c¨®ntent] Contento. Masay¨¢, galak, twa, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont¨¦nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say¨¢, galak, tw

a, kaluguran, lugod. Content, v. [cont¨¦nt] Contentar, satisfacer. Masiyah¨¢n, malugod, matwa, magal¨¢k, masayah Contention, n. [cont¨¦ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo , pagpupunyagian, pagpapa¨ªnaman. Contentious, adj. [cont¨¦ncies] Contencioso, litigioso. Palatal¨®, mapagbasag-ulo, palaa way, mapag-usap. Contentment, n. [cont¨¦ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugo d, kasayahan. Contest, n. [cont¨¦st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagia n, kopon¨¢n, labanan. Contest, v. [cont¨¦st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagp ungyag?. Contestant, adj. [cont¨¦stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag?, kalab an. Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c¨®ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam¨¢n. Contiguity, n. [contigui¨²ti] Contig¨¹edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont¨ªguies] Contig¨¹o. Kalap¨ªt, katab¨ª. Continence, n. [c¨®ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c¨®ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c¨®ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c¨®ntinent] Continente. Kontinente, ¨® malawak na lup¨¤. Continental, adj. [contin¨¦ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont¨ªndchens] Contingencia. Pagkak¨¢taon, hind? akalain. Contingency, n. [cont¨ªndchensi] Contingencia. Pagk¨¢kataon, hind? akalain. Contingent, adj. [cont¨ªndchent] Contingente, casual. Nagk¨¢taon, hind? sinasadya. Continual, adj. [cont¨ªniual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont¨ªniuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag¨¢l, l¨¢on. Continuation, n. [continiu¨¦cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal. Continue, v. [cont¨ªniu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont¨ªniues] Continuo. Patuloy, sun¨®d-sunod. Contort, v. [cont¨®rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont¨®rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont¨²r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c¨®ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c¨®ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p¨¢m¨¢halaan. Contrabandist, n. [c¨®ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p¨¢mahalaan. Contract, n. [contr¨¢ct] Contrato. K¨¢yarian, k¨¢sunduan, s¨¢litaan. Contract, v. [contr¨¢ct] Contratar. Makipagk¨¢yar?, makipagk¨¢sund?. Contraction, n. [contr¨¢ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis¨¢ ng dalawang s¨¢lita. Contractor, n. [contr¨¢ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g¨¢wain. Contradict, v. [contrad¨ªct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum¨¢ng. Contradiction, n. [contrad¨ªccion] Contradiccion, contrariedad. Katal¨®, kalaban, sum¨¢ng. Contradictory, adj. [contrad¨ªctori] Contradictorio. Katal¨®, kalaban. Contrariwise, adv. [c¨®ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c¨®ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c¨®ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c¨®ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav¨ªn] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalan gsang, sumway. Contravention, n. [contrav¨¦ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr¨ªbiut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulo ng. Contribution, n. [contribi¨²cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr¨ªbiutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c¨®ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr¨ªcion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr¨¢ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipa

n, paraan, hak¨¤; katha. Contrive, v. [contr¨¢iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak¨¤, humatha. Control, n. [contr¨®l] Sujecion, freno. Panugp?, pangpigil. Control, v. [contr¨®l] Reprimir, restringir. Sumugp?, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr¨®vercial] Lo que pertenece ¨¢ las controversias. Nauukol sa p agtatalo. Controversy, n. [contr¨®versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr¨®vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium¨¦ci?s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo . Contumacy, n. [c¨®ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ul o. Contumelious, adj. [contium¨ªlious] Contumelioso, sarc¨¢stico, injurioso, difamatorio. M apaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c¨®ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait , paninirang puri. Contuse, v. [conti¨²z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti¨²cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con¨¦mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval¨¦sens] Convalecencia. Pagpapalak¨¢s pagkatapos na magkasak¨ªt. Convalescent, adj. [conval¨¦sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak¨ªt]. Convalescent, n. [conval¨¦sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal¨ªng sa sak¨ªt. Convene, v. [conv¨ªn] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv¨ªniens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, gingha wa, kabagayan. Convenient, adj. [conv¨ªnient] Conveniente, c¨®modo, propio. Ukol, bagay, akma, marapat. Convent, n. [c¨®nvent] Convento. Bahay-par¨¬, kombento. Convention, n. [conv¨¦ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t¨ªpanan. Conventional, adj. [conv¨¦ncioenal] Convencional. Pasubal¨¬ sa pangyayarihan, kung, pagk a.... Conventual, adj. [conv¨¦nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par¨¨ nauukol sa kombento. Converge, v. [conv¨¦rdch] Converger, dirigirse ¨¢ un mismo punto. Magtagp? sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv¨¦rdchent] Convergencia. Pagtatagp? sa isang dulo ng dalawang g uhit. Conversant, adj. [c¨®nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal¨®s, nakab abatid, san¨¢y, bihas¨¢, maalam. Conversation, n. [convoers¨¦cioen] Conversacion. S¨¢litaan, ¨²sapan. Converse, v. [c¨®nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c¨®nvoers] Conversacion, pl¨¢tica. S¨¢litaan, ¨²sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi¨®n. Pagkaak¨ªt, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv¨¦rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv¨¦rt] Converso. Naak¨ªt, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv¨¦rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit¨ªn, nababago . Convex, adj. [c¨®nvecs] Convexo. Kuk¨®b, malukom, lukob, umbok ang gitna. Convex, n. [c¨®nvecs] Cuerpo circular. Kuk¨®b, lukob, lukom. Convey, v. [conv¨¦] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv¨¦ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv¨ªct] Convencido. Hikay¨¢t, ak¨ªt. Convict, n. [c¨®nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril¨ªng sala, ang napakikilalang sa lar¨ªn. Convict, v. [conv¨ªct] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Conviction, n. [conv¨ªccion] Conviccion. Sariling paniniwal¨¤. Convince, v. [conv¨ªns] Convencer. Humikayat, umak¨ªt. Convivial, adj. [conv¨ªvial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy . Conviviality, n. [conviv¨ªaliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c¨®nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convok¨¦cion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv¨®c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv¨®lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c¨®nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv¨®i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv¨¦ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv¨¦lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv¨¦lsiv] Convulsivo. N¨¢uukol sa pulikat. Cony, n. [c¨®ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy¨°, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut¨°, tagapangusin¨¤, tagapaglut¨°, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut¨°, mangusin¨¤. Cookery, n. [c¨²keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut¨°. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c¨²ler] Enfriadera. Sisidlang p¨¢lamigan. Coolness, n. [c¨²lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las rueda s de los carros y coches. Kulil¨¬ ng hurn¨®; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa m ga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c¨²per] Tonelero. Tagagawa ng bariles. Cooper, v. [c¨²per] Hacer ¨® fabricar barriles. Gumawa ng bariles. Cooperate, v. [co¨®peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co¨®peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co¨®rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin¨¦cien] Coordinaci¨®n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop¨¢rtner] Compa?ero; socio. Kasama; kasam¨¢. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab¨¤. Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, ma kipagtalo. Copier, n. [c¨®pier] Copiante, copista. Tagasalin, m¨¢nanalin. Coping, n. [c¨®ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal¨¬. Copious, adj. [c¨®pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan¨¤. Copiously, adv. [c¨®pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasaga n¨¤. Copiousness, n. [c¨®pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan¨¤, kasaganaan. Copper, n. [c¨®pper] Cobre. Tansong pul¨¢. Coppersmith, n. [c¨®persmiz] Calderero. Manggagaw¨¤ sa tansong pul¨¢. Copper-work, n. [c¨®per-werk] F¨¢brica de cobre. G¨¢waan ng tansong pul¨¢. Copulate, v. [c¨®piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c¨®piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c¨®pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c¨®pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c¨®pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin¨¢n ng sulat. Copyright, n. [c¨®pirait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar¨¬ ng isang ka tha ¨® akda. Coquet, v. [cok¨¦t] Cocar, cortejar. Gumir¨¬, magpaibig, lumand?. Coquetry, n. [cok¨¦tri] Coqueter¨ªa. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok¨¦t] Coqueta. Land?, magaslaw. Coquettish, n. [cok¨¦tish] Coqueta. Land?, magaslaw. Coral, n. [c¨®ral] Coral. Koral, bulaklak na bat¨®. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal¨¬. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c¨®rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis¨¬. Cordial, adj. [c¨®rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi¨¢liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor] Cuesco, fondo ¨® centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun¨¢n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c¨®rcscriu] Tirabuzon. Tirabus¨®n, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugul ayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn¨¢n. Corn-cob, n. [cornc¨®b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c¨®rner] ¨¢ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant¨®, p¨¢nulukan. Cornered, adj. [c¨®rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c¨®rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans?, tambuling tans?. Cornice, n. [c¨®rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor¨®na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron¨¦cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c¨®roner] Coronel ¨® oficial que hace la inspeccion jur¨ªdica de los cad¨¢vere galitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c¨®ronet] La corona particular que corresponde ¨¢ los t¨ªtulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur¨¬ ng kataasan. Corporal, adj. [c¨®rporal] Corporal, corp¨®reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c¨®rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c¨®rporet] Formado en cuerpo ¨® en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor¨¦cion] Corporacion. Samah¨¢n. Corporeal, adj. [corp¨®rial] Corp¨®reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej¨¦rcito, regimiento. Hukb¨®. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c¨®rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c¨®rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c¨®rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr¨¦ct] Correcto. Tu¨®s, tam¨¤, matwid. Correct, v. [corr¨¦ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr¨¦cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr¨¦ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr¨¦letiv] Correlativo. Kaakma, kaadhika. Correspond, v. [corresp¨®nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp¨®ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, adj. [corresp¨®ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ay on. Correspondent, n. [corresp¨®ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal¨¤ sa pakikipagsul atan; kasulat¨¢n. Corridor, n. [c¨®rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c¨®rridchibl] Corregible. M¨¢isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr¨®boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor¨¦cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr¨®d] Corroer. Sumir¨¤; kalawangin. Corrosion, n [corr¨®cioen] Corrosion. Kasir¨¤an; kalawang. Corrosive, adj. [corr¨®siv] Corrosivo. Sira¨ªn, k¨¢lawangin. Corrugate, adj. [c¨®rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c¨®rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr¨¢pt] Corrumpido, depravado. Sira, hamak, masama, bulok. Corrupt, v. [corr¨¢pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir¨¤, mabul¨®k, m¨¢pahamak. Corruptible, adj. [corr¨¢ptibl] Corruptible. Sira¨ªn, bub¨²lukin. Corruption, n. [corr¨¢pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir¨¤, pagkabulok, pa gkapahamak. Corruptive, adj. [corr¨¢ptiv] Corruptivo. Nakasisir¨¤, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c¨®rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c¨®rset] Cors¨¦, corpi?o. Kurs¨¦. Coruscate, v. [cor¨¢sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor¨¢skecion] Resplandor. Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozm¨¦tic] Cosm¨¦tico. Anomang katha na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop¨®litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y a ng sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag¨¢. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag¨¢. Costal, adj. [c¨®stal] Lo perteneciente ¨¢ las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c¨®stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c¨®stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba?a, choza. Dampa, bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot¨¦mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter¨ª] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot¨ªlien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c¨®tedch] Caba?a, choza. Dampa, kubo, bahay na munt?. Cotter, n. [c¨®ter] R¨²stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur¨¬. Cotton, n. [c¨®tn] Algodon; coton¨ªa. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c¨®tn-mil] Hilander¨ªa de algodon. S¨ªnuliran. Cotton-tree, n. [c¨®tn-tri] Algodonero. Pun¨° ng bulak. Couch, n. [c¨¢utch] Lecho, canap¨¦. Sandalan, hilig¨¢n. Cough, n. [cof] Tos. Ub¨®. Cough, v. [cof] Toser. Umub¨®. Coulter, n. [c¨®lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c¨¢uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun¨¬. Counsel, n. [c¨¢unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c¨¢unsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c¨¢unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun¨¬. Council, n. [c¨¢uncil] Concilio ¨® consejo. Kapulungan. Count, n. [c¨¢unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c¨¢unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c¨¢untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukha, any?. Countenance, v. [c¨¢untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c¨¢unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal¨¬. Counter, n. [c¨¢unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter¨¢ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsalain. Counteraction, n. [c¨¢unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c¨¢unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterfeit, adj. [c¨¢unterfit] Falsificado, enga?oso. Day¨¤, hwad. Counterfeit, n. [c¨¢unterfit] Falseador, impostor. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counterfeit, v. [c¨¢unterfit] Falsear, imitar. Magday¨¤ manghwad. Counterfeiter, n. [c¨¢unterfiter] Falsario. Magdaray¨¤, manghuhwad. Counter-mand, v. [c¨¢unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c¨¢unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h¨ªgaan. Counterpart, n. [c¨¢unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang ba hagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp¨®-iz] Contrapeso, equilibrio. P¨¢nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp¨®iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c¨¢untersain] Contrase?a. Tanda na pinakahudyat. Countersign, v. [c¨¢untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c¨¢untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c¨¢unting-j¨¢us] Despacho. Bahay-t¨²usan, banko. Countless, adj. [c¨¢untles] Innumerable. D? mabilang. Countrified, adj. [k¨¢untrifaid] R¨²stico, campesino. Ukol sa bukid ¨® parang. Country, adj. [c¨¢untri] R¨²stico; campesino, agreste. Ukol sa buk¨ªd ¨® parang. Country, n. [c¨¢untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup¨¤; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c¨¢untriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; ta ga bukid, taga nayon. County, n. [c¨¢unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

malakas ang loo b. ce?udo. adj. animoso. Covering. estallido. Cracker. n. Crabbed. n. mapagbigay-loob. t¨ªmido. [c¨¢ujerd] Vaquero. [cov] Ensenada. Tumakot. n. Dwag. Tagapag-alag¨¤ ng baka. romper. at pahatid kawad. corretear. Hukumang militar. mangday¨¤. mapag-imbot. valeroso. [cors] Curso. Covetous. v. Covenant. Magalang. rotura. v. civil. pangliligaw. Kadwagan. humabol. Day¨¤. Cozenage. Court-house. [k¨¢uzn] Primo ¨® prima. v. Tagapagdal¨¢ ng sulat. Takb¨®. [c¨¢ul] Capuz. v. refugio. hendedura. Course. afable. Panunuy¨°. Baka. n. carrera. n. v. Inak¨¢y. [c¨®rtship] Cortejo. estampido. bravura. [k¨®vi] Nidada. n. adular. atipan. amedrentar. magk¨¢sundo. Magday¨¤. Patk¨®. Kabayong matulin. [ker¨¦dches] Corajudo. Tipan. Coupling. Takpan. hib¨°. [c¨®rt-plaster] Tafetan ingles. [c¨®uardli] Cobarde. [k¨®vert] Cubierto. Tapang. perseguir. tungtong. mahin¨¤ ang l Cower. avaricia. k¨¢sundu n. [c¨¢uer] Agacharse. n. ambicionar. katakutan. n. k¨¢yarian. n. estipulacion. Pinsan. bubong kara ng. v. Covenant. tungtungan. [court-j¨¢us] Foro. maghangad. pagbibigay-loob. [cort] Cortejar. suot. Alimango. magkalamat. pitagan. [k¨®venant] Pacto. tumak bo. n. Courtesy. corredor ¨® cazador de liebres. magk¨¢yar?. reservado. manak¨ªm. Courser. severo. refugio. [crab] Cangrejo. lagutok. n. n. Cozen. Court. Cove. [crac] Hender. [k¨¦redch] Corage. valor. H¨²kuman. enga?o. [k¨®vering] Ropa ¨® vestido. Courageous. [coi] Recatado. sumuy¨°. n. Panal¨¬. [k¨®znedch] Fraude. adj. adj. ambicioso. n. kabuoan ng loo b. n. n. hangad na malabis. atento. n. talangka. Galang. Covey. pusil¨¢nime. Put ok. . [k¨®pling] C¨®pula. pusil¨¢nime. matigas a ng loob. Coy. mapagpitaga n. n. Court-plaster. Courtship. Galyetas. [cau] Acobardar. Court. tribunal de justicia. Covet.Couplet. caleta. n. Pumutok. adj. [k¨®plet] Copla. tapar. n. n. [ko¨²rtisi] Cortes¨ªa. v. [k¨®ver] Cubierta. pusilanimidad. Damit. manakot. basag. hablar ¨® tratar con cortes¨ªa. adj. Court-martial. [k¨®verchiur] Abrigo. Cowardly. utus¨¢n. [k¨®zn] Enga?ar. n. enamorar. timidez. kanlungan. Takip. Lumigaw. [cort] Corte. [co¨²rser] Corcel. tratado. Crab. [k¨®vetoes] Codicioso. defraudar. rajar. contrato. Courage. [court-m¨¢rcial] Corte marcial. estipular. [ko¨²rtisi] Hacer una cortes¨ªa. n. [c¨²rier] Correo. modesto. Dwag. apetecer. mabasag. Covetousness. v. mezquindad. Mag-imbot. [k¨¦rties] Cort¨¦s. hukumang sundalo. Tukarol ng par¨¨. techado. Courier. quebraje. Coward. n. v. n. mabalasik. n. Yumukod. Bahay-hukuman. n. galanter¨ªa. tribunal. adj. n. tapadera. n. Manghuli ng hayop. Cow. [crac] Crujido. urbano. v. manghuh uli ng liebre. [k¨®ver] Cubrir. ambicion. Kanlungan. [cors] Cazar. Coverture. Cowardice. consejo militar. [c¨®uardis] Cobard¨ªa. lakas ng loob. t¨¢kbuhan. [cau] Vaca. Lik? [sa dagat]. Masungit. [c¨®uard] Cobarde. Magtipan. asilo. Cowl. Course. Lingid. Kasakiman. mensagero. lahang lamat. Cow-herd. intimidar. [k¨®vet] Codiciar. Walang kib¨®. Cover. Courtesy. [cr¨¢ker] Galleta. balot. mahihiyain. magbigayloob. reventar. [k¨®venant] Pactar. Crack. matatakut¨ªn. n. matatakut¨ªn. ampunan. kahina an ng loob. mahin¨¤ ang loob. Crack. Sak¨ªm. s¨¢litaan. abrigo. balabal. Courteous. [cr¨¢bed] Impertinente. bu? ang loob. Covert. Cover. Cow. imbot. [k¨®vetoesnes] Codicia. Cousin. Matapang. Magbigay-gala agbigay-pitagan. Isang ur¨¬ ng tula. pollada. dakong ta g?. alimasag. mangligaw.

v. Craven. lumagitik. Lahang. [cris] Plegar. Bao ng ulo. Mapaniwalain. [cramp] Dar ¨® causar calambre. Crayfish. [cr¨¦nioem] Cr¨¢neo. n. Cradle. Creditor. Kakang-gata. Duyan. adj. lumikha. Kayong manipis at maitim. bolsa ¨® seno de las aves. Magpautan. Pulikat. [crash] Estallido. Puluhan. Mabasag. Cradle. Crafty. n. v. Ulol. Credulity. Create. [cr¨¦ving] Deseo ardiente. nilal¨¢ng. Palong. switik. Lumagitik. Credential. adj. n. adj. Balunbalunan. Pulikatin. alimango. hendedura. Credible. locura. [cr¨¢gi] Escabroso. [crim¨¦t] Incinerar cadaveres. [craft] Arte. [crez] Quebrantar. mapaghing¨¬. Makakang-gata. Tagak. Creak. [cr¨¦oen] Lapiz. n. n. meser la cuna. n. plegadura. [cr¨¦dit] Acreditar. loko. Pumutok. Credit. adj. n. adj. Paniwal¨¤. n. [cris] Pliegue. Paniniwal¨¤. [cr¨®fish] Cangrejo. nilikha. lwelang. [cr¨¦dit] Cr¨¦dito. loco. [cr¨¦diules] Cr¨¦dulo. hormiguear. [crol] Arrastrar. suplicar. [cr¨¦ter] Crater. Cram. lumagitik. bitak. n. [cr¨¦ving] Pedig¨¹e?o. Mapaniniwalaan. [cret] Cesto grande. ¨¢spero. v. Katha. [cr¨¦sent] Creciente. Crazy. Alimasag. Cremation. Cream. n. astucia. Palahing¨¬. [cram] Llenar. Lal¨¢ng. tiwal¨¤. kaululan. Crave. n. Crease. [cri¨¦tor] Criador. umalatiit. verosimil. v. lumagutok. [cr¨¦zi] Lelo. Cranium. Craving. [cr¨¦fish] Cangrejo de rio. Crank. n. Pangulubutin. sira ang ulo. ang pinagkakautangan. Crash. risco. Cravat. Craziness. [cri¨¦cion] Creacion. Credence. serpear. n. adj. Crannied. pamamanhid. Umusad. Crater. v. put¨®k. Crate. hind? patag. [crep] Cresp¨®n. [crest] Cresta. Crash. [cr¨¦vn] Gallo vencido. rechinar. dar f¨¦. [cr¨¦dibl] Creible. Cranny. adj. [cr¨ªchur] Criatura. n. [cr¨¢cl] Crujir. Crease. Creator. n. Sanggol. [cr¨ªdens] Creencia. Humiging. [cr¨¢fti] Astuto. [cric] Crujir. [cr¨¦sted] Crestado. Craft. Bungang¨¤ ng bulk¨¢n. [cr¨¦ni] Grieta. maniwal¨¤. n. baliw. adj. Credulous. kinapal. Pita. n. v. n. [crip] Arrastrar. [cr¨¦v] Rogar. Batong mataas at matar¨ªk. Crag. [crag] Despe?adero. n. talunan. Magpakabundat. Lumalang. Tuso. n. n. [crid] Credo. n. [crav¨¢t] Corbata. Mamanhik. Crescent. n. [crim] Crema. n. munting ilog. Umusad. Batis. Ka¨ªng. [crash] Estallar. Creed. [credl] Meter en cuna. ¨¢spero. Craggy. adj. may-likha. n. Lumbaklumbak. n. reputacion. [cr¨ªfol] Huronera. umalatiit. [crik] Arroyo. Craze. Crayon. Lumbaklumbak. [credl] Cuna. Lahang. Cramp. artificioso. [cr¨¢nid] Hendido. ipagduyan. Ang nagpapautang. [cranc] Manecilla. v. Craving. sira ang isip. Talangka. [cro] Buche. Crest. n. Paniniwal¨¤. atracarse de comida. putok. Crape. Mapagkakatiwalaan. dumaing. adj. [cr¨¦zines] Debilidad. Crawfish. may-kapal. Paglaki ng bwan. [cr¨ªmi] Lleno de crema. n. n. . Krayon. Sumunog ng bangkay. n. [crid¨¦ncial] Credencial. Lungga. Creep. Creek. v. adj. confiar. cr¨¦dito. n. v. Crawl. Pautang. May palong. masir¨¤. magkatiwal¨¤. katusuhan. Pagsunog ng bangkay. Craw. [cramp] Calambre. n. Putok. lal¨¢ng. Cremate. artificio. v. Credit. mamanhid. bung?. [cri¨¦t] Crear. Creephole. tiwal¨¤. Ilagay sa duyan. hind? patag. kaswitikan. v. Creature. Cragged. Kulubot. Kahinaan. v. sumam¨°. v. [cridi¨²liti] Credulidad. panamampalataya. Crested. implorar. Cramp. likha. romper. [cr¨¢gued] Escabroso. n. Korbata. [cren] Grulla. May-lalang. gumapang. lagitik. v. Tyop¨¨. n. Crane. [crim¨¦cion] Cremacion. n.Crackle. [cr¨¦ditor] Acreedor. Creation. Creamy.

n. Crop. n. Crib. Crinkle. [cr¨ªtical] Cr¨ªtico. [croc] Graznar. Mangul¨®t. Crook. Crimp. Kasalanan. Crisp. n. adj. v. v. pagbibigaysala. rizado. n. n. Crib. [cr¨ªminet] Acriminar. adj. imp¨®. n. [crisp] Crespo. lump¨®. [cr¨ªncl] Vueltas y revueltas. Crisis. [crait¨¦rioen] Criterio. Pagpapakabab¨¤. enojado. n. n. Crimination. n. [crimp] Reclutador. n. [cr¨ªncl] Serpentear. Criticism. kokak [ng palaka]. [cros] Atravesar. n. cosecha. rizar. Tinain ng pulang matingkad. mag-antanda. bitak. opuesto. pilay. n. n. Pulutong. carga. [cros] Cruz. [crimin¨¢liti] Criminalidad. banda. Critical. Criticize. Crosier. v. n. [crindch] Bajeza. taga pun¨¢. n. una tia. Sala. Sumuy¨°. pasan. [cr¨ªu] Cuadrilla. [cr¨ªbl] Criba. mangulubot. Crimson. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb¨® maging sa l up¨¤ at maging sa dagat. Kuliglig. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ¨® pananalap?. Crocodile. Pup¨²nahin. [cros] Contrario. v. [crib] Enjaular. Paratang. Cripple. [cr¨¢isis] Crisis. torcido. hirap . [cr¨ªket] Grillo. [cr¨ªmzoen] Te?ir de carmes¨ª. [cron] Anciana. enfadado. putok. afliccion. n. encrespar. Criterion. Mga sisidlang-lup¨¤. adj. M¨¢mumuna. Papihitpihit. [cr¨¦stfoln] Acobardado. [crit¨¦cioes] Cret¨¢ceo. kubo. Crick. Pitak na lup¨¤. Croak. Crocus. suk¨°. Pumun¨¢. Baluktutin. Croft. n. [cr¨ªmsoen] Carmes¨ª. n. [cric] Chirrido. Crisp. Krus. kumokak. Cribble. [crop] Buche de ave. [cr¨²ked] Corvo. sinuosidades. Crimp. [cr¨¦vis] Raja. Pun¨¢. cruzar. [cr¨®ni] Compinche. n. huerta peque?a cercada. Bithay. Crewel. Crock. v. Bal? ang palong. v. Sala gaya ng kimaw. tripulacion. [crisp] Crespar. peso. makasalanan. [cr¨®koes] Azafran. manuy¨°. Crone. Pulang matinkad. [crimp] Rizar. reo. Magpalikawlikaw. trabajo. Critic. M¨¢nanawag. censurar. nadudw ag. abertura. [cr¨ªtisaiz] Criticar. Balunbalunan. Criminate. n. [cr¨ªtisizm] Cr¨ªtica. kulut¨ªn. Salar¨ªn. adj. Crockery. Kulot. n. n. Kasubha.Crestfallen. Crew. [crimin¨¦cioen] Criminacion. [cr¨®codail] Cocodrilo. Crimson. n. P¨¢sabsaban. Crop. [cr¨ªminal] Criminal. tropa. [cr¨ªuel] Ovillo de estambre. [cr¨ªtic] Cr¨ªtico. & n. [crindch] Adular con bajeza. Huni paninigas ng leeg. [crib] Pesebre. n. palikawlikaw. Humuni. vieja. v. camarada. manahak. Sisidlang lup¨¤. Crevice. sira ang loob. Croak. Cross. abatido de esp¨ªritu. labang¨¢n. [cruc] Encorvar. Kulungin. n. se?alar con la se?al de la cruz. Tungkod ng obispo. kasama. Pwang.] canto [de ranas]. kabalakyutan. Cretaceous. inani. [croft] Aleda?o de una tierra. n. Bwaya. adj. Cringe. Criminality. Cross. Kalaguyop. dalamhat¨¬. v. [cr¨®dcher] Cayado ¨® b¨¢culo pastoral de obispo. pumul¨¤. adj. choza. Kumulot. ang mga taga bapor ¨® taga sasakyang tubig. & n. Torsilya. . ali. Crooked. Baluktot. n. gal¨ªt. n. Crony. masama ang loob. Kalaban. magbigaysala. [croc] Vasija de barro. Cricket. adj. n. [cr¨¢im] Crimen. m abigat ang loob. katalo. ginapas. hendedura. [cr¨ªpl] Estropeado. delito. pumintas. Magparatang. gumapas. [crop] Segar ¨® cortar las mieses ¨® yerba. mun ting bukid. & n. v. [cruc] Gancho. Huni [ng uwak]. kasalanan. [cr¨®koeri] Vasijas de barro. Magbagtas. n. Crime. torcer. pena. [croc] Graznido [de cuervos. [cr¨¢ioer] Pregonero. dampa. Criminal. Matandang babae. adj. taga. ani. Kalaw¨ªt. Crinkle. Sariling hak¨¤. Crook. Crispness. v. kawan. Crier. Maapog. calambre del cuello. [cr¨ªspnes] Encrespadura. Umani. Cross. v. Pagkukulot. garfio. n. adj. Cringe. n.

[cri¨²sibl] Crisol. el trasero de una persona. gent¨ªo. [cr¨¢ud] Amontonar. n. v. api?arse. Uwak. n. munting putol. n. desmenuzar. Cruise. adj. pasalungat. Crunch. [cro] Cuervo. [cros-eksamin¨¦cioen] Repregunta ¨¢ un testigo. Crowd. [cri¨²-el] Cruel. n. adj. kakapal¨¢n ng tao. n. Crotchet. [crotch] Gancho. kabubut¨¢n. bub¨®t. k ramihan. Crowd. barakilan. butil. Crow. swail. kasungitan. Manulisan sa dagat. Crosspurpose. [cr¨®swe] Camino de traves¨ªa. Gumanchillo. n. Anyong kur¨²s. [cr¨®s-timber] Travesa?o. Jesu-Kristo na nakapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Cruelty. Crotch. magbigay ng gantingpal¨¤. Putong. yumukod. panghuhuli ng mga tulis ang dagat. Pasiyang tiwal?. Crossness. n. Patiwal?. [crambl] Desmigajar. adj. [cri¨²diti] Crudeza. [cri¨²d] Crudo. [cro] Cantar el gallo. Larawan ng Pg. n. Cruel. adv. May kabagsikan. Tanungin ang saks¨ª. Cruet. [cr¨¢poer] Grupa. Kahilawan. n. Mabagsik. [cr¨®spoerpoes] Disposicion contraria. [cr¨®bar] Barreta. Crumble. [cr¨®chet] Corchar. Sasakyang-dagat na pangdigm¨¤. Crossroad. pangkawing. inhumanamente. v. korona. [cranch] Mascar haciendo ruido. Crumb. munting putol. Cross-examination. siksikan ng tao. [cri¨²dnes] Crudeza. v. sangre coagulada. [crup] Obispillo ¨® rabadilla de ave. Batikola. Crudeness. Cross-grained. Hilaw. gutayin . atestar. [cr¨®srod] Cruzamiento de dos caminos. M¨¢bunton. bisojo. adj. Crusade. Yumuk?. n. n. inhumano. Cross-examine. Bareta. Crum. Pangpatunaw. tampalasan. bigat ng loob. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong . adj. [cri¨²dli] Crudamente. ang likuran ninoman. Cross-bow. turba. Daang bagtasan. v. Cross question. Dugong namu?. Pagtatanong sa sak s¨ª. Anam¨¢n. muchedumbre. [cr¨®sgrend] Perverso. [criusif¨ªccioen] Crucifixion. Pagpapak¨° ng padipa sa kur¨²s. Pagkakakurus ng dalawang daan. [cri¨²cifics] Crucifijo. n. Crucify. balakyot. [cr¨®s-aid] Bizco. corchete. [cri¨²zer] Crucero. Pan¨¤. n. malupit. [cri¨¦sed] Cruzada. corso. n. [cri¨²z] Piratear. n. [cr¨¢mi] Blando. adj. n. Cross-bar. premio. magkarami. Cruiser. Malambot. [cri¨²et] Vinagrera. butil. daang pasihar¨¢. Ang buton g likod ng ibon. Crossway. [cri¨²-eli] Cruelmente. Gancho. gantingpal¨¤. Pagputolputulin ng mumunt?. [cri¨²or] Cruor. Bunton ng tao. Kabagsikan. Dul¨ªng. Nakahalukipkip. n. Crouch. Crucial. Crude. kabalakyuta n. Crummy. Crowbar. [cr¨¢un] Corona. n. lumagas. n. crucial. [cri¨²cial] En forma de la cruz. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. [cr¨®sbo] Ballesta. Cross-eyed. Magpak¨° ng padip¨¢ sa kur¨²s. Tanungin ang isang saks¨ª. tila kur¨²s. [cr¨¢ud] Tropel. Crown. [crampl] Arrugar. Mumo. n. kalupitan. [cr¨¢un] Coronar. adj. Tumilaok. Crossing. Magputong ng korona. v. n. Ngumasab. Crumple. v. Cruise. [cr¨®s-bar] Travesa?o. [cri¨²z] Jicara ¨® taza peque?a. v. Crossly. Pagkakakurus ng dalawang daan. Crupper. adv. v. n. Munting tasa. G¨¢lit. Crudely. katampalasanan. may kabubut¨¢n. kabubut¨¢n. Cruor. n. [cri¨²elti] Crueldad. kalupitlupit. n. [cram] Miga. [cros-eks¨¢min] Repregunta ¨¢ un testigo. Crucifix. enojo. [cr¨¢utch] Agacharse. Kahilawan. n. n. [cr¨®sli] Contrariamente. Anam¨¢n. Croup. sulimpat. magkasiksikan ang tao. Crow. Mumo. v. [cri¨²sifay] Crucificar. May kahilaw¨¢n. Balakyot. humimay. Lalagyan ng suk¨¤. n. tierno. Cross-timber. [cr¨®s-cuestioen] Repreguntar ¨¢ un testigo. intratable. Crudity. Mangulubot. Crown. m ay pagkatampalasan. n. n. Cruelly.Cross-armed. Crucible. [cr¨®sing] Cruzamiento de dos vias. may kasungitan. [cr¨®snes] Enfado. v. n. [cram] Miga. n. v. Crucifixion. recompensar.

abala. Pagpapainam ng lup¨¤. matalin¨°. Cumulate. Cultivation. mag-ipon. n. diinan. Cucumber. [ki¨²bik] C¨²bico. [koelpab¨ªliti] Culpabilidad. Cunning. humalang. Nauukol sa kubo. [ki¨²miuletiv] Cumulativo. Cue. . Tungkod. adj. [ki¨²lineri] Culinario. mabalat. amontonar. llorar. Cull. uminis. Upak. n. Paglinang. Asong walang kabuluhan. pagpapatalino sa tao. [cri¨²set] Crisol de orifice ¨® platero. molestia. [cristal] Cristal. bagabag. [ki¨²coemboer] Pepino. v. v. n. Cube. [k¨²lchur] Cultura. liwanagan. v. n. Cub. Sala. par¨¨. p umigil. Ung¨¢s. tangis. liga lig. Cumulative. nakaiinip. [k¨¦ltivet] Cultivar. v. H¨¢ngaring mahalay ng katawan. Kakayahan. magsalansan. [k¨¢pbirer] Copero. Nauukol sa kusin¨¤. tumangis. Cry. Sigaw. peso. n. destreza. v. hadlang. adj. tangkalag. Cuddle. vuelta de manga de vestido. Batang oso. pumighat¨¬. P¨¢minggalan. Humadlang. Cub. p¨¢rroco. n. n. adj. [k¨¢mber] Embarazar. Curate. n. sutil. Culinary. choque. tuso. adj. villano. Culminate. [cr¨ªstalain] Cristalino. [k¨¢ning] Experto. N¨¢ibubunton. obst¨¢culo. [kadl] Agacharse. n. Culture. Bungg?. sutileza. n. pamal¨°. [koelm] Carbon de piedra en polvo. Kristal. Cur. n. [cray] Gritar. [cript] B¨®veda subterranea. adj. [cretch] Muleta. Cry. corteza. Crust. B¨®beda sa ilalim ng lup¨¤. n. Cunning. n. Cumbrance. [k¨¢ning] Habilidad. humirang. molesto. Crush. Ang may sala ¨® kasalanan. tasa. Crypt. n. n. Gaw¨ªng parang kristal ¨® bubog. n. Higpitan. [k¨¢mbrans] Carga. pagbukid. [koef] Pu?ado. Curable. pagbungkal ng lup¨¤. Cruset. [k?r] Perro de mala ralea. [k¨¦lminet] Culminar. n. v. adj. v. [koeb] Cachorro de la osa. Cultivate. Luminang. v. Crystallize. Cumber. bumungkal ng lup¨¤. mapagagal¨ªng. Sikmur¨¤ ng mga hayop na umuung al. Cud. Kopa. taza. n. [koeb] Parir [la osa]. Cudgel. Cup. Buntot. [kiu] Cola. katalinuan. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. [k¨¢mbersam] Engorroso. [cap] Copa. v. mangbubukid. Salar¨ªn. bubog. Na kakaabala. humiyaw.araw laban sa mga moro. bangga. oprimir. iyak. Culpability. kaswitikan. Cupbearer. umpog. yumuk?. astuto. Panghampas. criminal. n. Cultivator. [cr¨ªstalaiz] Cristalizar. Pasan. Crystalline. Isang siko. Cupidity. Magbunton. umiyak. [ki¨²bit] Codo. nakayayamot. Cuff. [ki¨²miulet] Acumular. lo perteneciente ¨¢ la cocina. manotada ¨® bofeton. hamak. Uling na bat¨® na durog. [cr¨¢sti] Costroso. [koef] Dar de pu?adas. Cubic. [k¨¦li] Bobo. Maupak. adj. Crusty. criminal. kasalanan. parang bubog. Sumigaw. n. [k¨¢dchel] Apalear. incomodar. vocear. n¨¢isasalansan. [ki¨²rabl] Curable. man gg¨¢s. [croesh] Apretar. makasalanan. v. astucia. [k¨¦lpabl] Culpable. pisain. pangbugbog. primer est¨®mago de los rumiantes. n. Magagamot. M¨¢pataas sa kataastaasan. Bihas¨¢. n. [koel] Escoger. [kiub] Cubo. estorbar. Kura. [k¨¦ltivetor] Cultivador. embarazoso. hiyaw. adj. labrar. pesado. [k¨¢bord] Armario ¨® alacena. naiipon. [ki¨²ret] Cura. n. katusuhan. impedir. n. n. v. grito. balat. switik. Cudgel. [k¨¢dchel] Garrote ¨® palo. Culprit. n. cultivo. Kubo. Cumbersome. Pepino. Culm. n. Crush. fastidioso. n. [koed] Panza. [k¨¦lprit] Reo culpado. Cuff. v. Manglilinang. Suntok. n. kaliksihan. llanto. Crutch. [croest] Costra. bumukid. [keltiv¨¦cion] Cultivacion. Cully. Cubit. [croesh] Colision. pamal¨°. mangbubungkal ng lup¨¤. manuntok. Humampas. Yumukod. elegir. [kiup¨ªditi] Concupiscencia. bumugbog. Culpable. n. adj. Manganak ang oso. Pumil¨¬. Parang kristal. Tagapagdal¨¢ ng kopa ¨® tasa. Crystal. [cray] Alarido. Sumuntok. Cupboard.

encorvado. Cutaneous. kagamutan. pangpigil. Baluktot. Pangulot. [k¨¦rvechiur] Curvatura. Curve. almohazar. [kars] Maldicion. Adwana. n. acostumbrado. Pagkabaluktot. Kaugalian. Ugal¨¬. v.. Panglinis ng kabayo. Cure. Curl. Linisin ang kabayo. Kabaluktutan. mainam. balikuc?. Bat¨¬ ¨® yukod sa isang babae. [kiur] Cura. kortina. v. [k?rling-tongz] Encrespador. Curling-tongs. ordinario. n. n. [k¨¢stard] Natillas. Sumpa. lakad. gumilit. Magbayad ng sing¨ªl ng aduana.Curative. n. Curd. [kart¨¦l] Cortar. n. partir. [karv] Encorvar. Pumigil. iklian. v. Curve. Pangul¨®t. v. Maikl?. Cuspidal. [k?rb] Refrenar. Salaping karan iwan. n. [k¨¢rri-com] Almohaza. [karv] Corva.. pangkulot. Custody. Paikliin. n. Curse. Current. requeson. Curvation. Cure. Magtabing. n. manumpa. singil ng aduana. v. Curtain. Curb. makimot. malvado. uso. adj. Cut. n. lu mait. pagkabalikuk?. pamuuin. n. Cut. pag-iingat. Pamigil. [k¨¢rten] Cortina. hamak. Kar¨¢niwan. [k¨¢rrent] Corriente. Baluktot. telon sa palab as dulaan. [kat] Corte. [c¨²shon] Cojin. ¨²puan ¨® sandalan na unan. Agos. aborrecible. [kiut¨¦nies] Cut¨¢neo. adj. telon en los teatros. [k?rl] Rizar ¨® encrespar el pelo. imprecar. n. coagularse. Manggagamot. abreviar. . n. Alak-alak¨¢n. v. balikuk?. [k¨¢stamer] Parroquiano. tapador de chimenea. n. v. . medicamento. cuajar. [k¨¢rvated] Corvo. [k¨¢stam] Costumbre. adj. adj. n. Curling-iron. adj. n. [k¨¢r-ri] Zurrar. adj. v. [k?rling-¨¢irn] Escrespador. Curtail. Lechelan. [k¨¢rrensi] Circulacion. n. n. Pumutol. Curve. comun. Pagbabantay. coagular. v. Gatas na pinapamu?. kaasal an. tanod. [k¨¦rtsi] Saludo ¨¢ una mujer. [k¨¢rviti] Curvatura. Kabaluktutan. Curiosity. [kat] Cortar. blasfemar. [k¨¦spidal] Puntiagudo. n. humiw¨¤. Suk¨¬. Cushion. [karv¨¦cion] Encorvadura. Masinop. n. lait. general. Putol. M¨¢dal?an. Bantay. guardian. derechos de aduana. mezquino. imprecacion. Kulot ng buhok. [k?rb] Freno. magpagaling. Customer. adj. asal. [kars] Maldecir. Curmudgeon. Matulis ang dulo. Custom. Gumamot. [kiuri¨®siti] Curiosidad. Curious. ng. pigilin. [kiur¨¦tor] Curador. cuidado. n. [kiur] Curar. Curvature. Nauukol sa kutis. [k?rt] Sucinto. lagyan ng tabing. Maramot. [k¨¢stam] Pagar los derechos de aduana. Curt.. n. [ki¨²retiv] Curativo. coagular. restriccion. Sinumpa. n. takip ng chi menea. adj. Curvity. n. [k¨¦rli] Rizado. lunas. bigla. Custard. adj. tajada. n. Curdle. kulukut¨ª. Curse. Curly. contener. n. v. Cursed. nakagagal¨ªng. Curtsy. kapootpoot. v. pasable. remedio. [k¨¢rsori] Precipitado. n. Mamu?. [k¨¢rten] Proveer con cortinas. Currency. gilit. Custom-house. adj. Curvated. torcido. kaugalian. Curb. Current. Cursory. katiwal¨¤ ng yama't pag-aar¨¬ ng ib .. [k¨¢rsed] Maldito. lumapot. Tabing.. [k?rl] Rizo de pelo. sanar. Curry. Curd. [k¨¢stamjaus] Aduana. karaniwan. tumungayaw. Curfew. Curtain. valor corriente de alguna cosa. Curl. Pamuuin. n.. [kust¨®dian] Custodio. Panakip sa apoy. pangkulot. halagang tanyag. [k¨¢rdl] Cuajarse. Curry-comb. [ki¨²rios] Curioso. [k¨¢stameri] Usual. [karv] Corvo. Kul¨®t. almohada. Curator. palaputing maigi. [k¨¢r-m¨¢dchen] Hombre taca?o. adj. Sumumpa. n. [k¨²stodi] Custodia. hender. hiw¨¤. v. [k?rd] Cuajar. [k¨¢rfiu] Guardafuego. inconsiderado. tungayaw. Bumaluktot. palaputing maigi. pabay¨¤. Ang kin¨¢tatangahan. Customary. adj. Custom. Gamot. Kulut¨ªn ang buhok. Nakagagam¨®t. Custodian. [k?rd] Cuajada. [k¨¢rrent] Corriente.

Cutlass. Dancer. n. n. in¨¢. v. n. v. [s¨¢ion] Verdugo. adj. n. Masungit. Cyclone. Sumayaw. [de¨ªli] Diario. Bilog. hampas na marahan. s¨¢yawan. [d¨¢medchabl] Susceptible de da?o. n. laruan. Cutthroat. [ki¨²ticl] Cut¨ªcula. [sil¨ªndric] Cil¨ªndrico. maglwat. se?ora. Balok. magkekes¨®. Dance. laitin. L¨ªbangan. Damn. n. [d¨¢mzel] Damisela. Paghalomigmigin. [damp] Humedad. tapar. n. Halomigmig. bailar¨ªn. adv. adj. adj. Dam. detrimento. bagay na masarap. n. n. Bagay na mainam. n. Damask. valla. Cylindrical. Cynic. suspender. Berdugo. [d¨¢guer] Daga. [d¨¢bl] Rociar. n. g¨¢waan ng keso. n. wisikan. Czar. Damsel. juguete. Tungayawin. Halomigmig. Pangharang sa as¨®. n. S¨ªmbalo. M¨¢nanayaw. paggilit. n. b¨²hawi. Dairy-maid. Ang nagbibil¨ª ng mga kasangkapang panghiw¨¤. [dans] Bailar. Dainty. Dally. n. adj. Panganay ng har¨¬ sa Rusya. n. Dilig¨ªn. Mabilog. [d¨¢medch] Da?o. Sanggayong panahon. itay. Tatay. basa. pamilansikin. [s¨¢icl] Periodo de tiempo. [d¨¢nser] Danzar¨ªn. Reyna sa Rusya. pu?al. kayong lino. masarap. mantequera. Damasco. [k¨¢tlet] Chuleta. [k¨¢tler] Cuchillero. [d¨¢masc] Damasco. Dainty. [d¨¢di] Pap¨¢. almas na maikl¨ª at magkabila'y patal¨ªm. se?orita. Dampen. [k¨¢tting] Cortadura. magpagayon-gayo n. [d¨¢mper] Apagador. Limpak na karn¨¦. Daisy. salpicadura. adj. Dalliance. Damp. Dam. Cyon. burlarse. dilacion. Harangin ang agos ng tubig. Daily. dilatar. n. Sir¨¤. Munting putol. [d¨¦nti] Bocado exquisito. [d¨¦ri] Lecher¨ªa. Dampness. Pang-araw-araw. n. pana Daily. Tagahiw¨¤. harangan ng tubig. hacer pasar e l tiempo con gusto. cotidiano. maglib¨¢ng. golpe blando. basa. magwilig. cada dia. n. Inah¨ªn. Czarina. Sayaw. n. n. elegante. Araw-araw. [d¨¢lians] Diversion. tela de lino. [dem] Dama. pagtatagal. Dilig¨ªn. Dab. Sisirain. Maglar?. [k¨¢tlas] Espada ancha. [s¨ªnical] C¨ªnico. epid¨¦rmis. Cylinder. Parang. [s¨¢iclon] Tempestad. [d¨¢medch] Da?ar. n. quesera. Cynical. Cutter. [dab] Pedazo peque?o de alguna cosa. Damage. Damage. adj. n. Halomigmig. i p. n. Dame. Daddy. Maggagat¨¢s. [k¨¢tleri] Cuchiller¨ªa. v. [zar¨®wits] Hijo Primogenito del Zar. Cymbal.Cuticle. [zar] Zar. . Isang ur¨¬ ng tabak. Paghiw¨¤. cerrar. n. [s¨ªmbal] C¨ªmbalo. Cutting. Pangalan ng bulaklak at n g babae. magbir?. n. Sumir¨¤. Damageable. [k¨¢ter] Cortador. n. n. n. pilansik. Talib¨®ng. [d¨¢li] Juguetear. presa ¨® represa de agua. Dale. [dam] Condenar. Cylindric. n. Dairy. pagputol. Har¨¬ sa Rusya. Cutlet. adj. despreciar. n. baile. Cutler. [d¨¦nti] Delicado. v. [zar¨ªna] Zarina. Mga kasangkapang panghiw¨¤. alfanje. n. Damper. Dance. pa glulwat. n. [dab] Rociar. Taong masungit. D Dab. [dam] La madre en los animales. kasiraan. Tindahan ng gatas at keso. Mainam. M¨¢mamatay-tao. [dans] Danza. [s¨ªnic] C¨ªnico. Dabble. [d¨¦rimed] Lechera. [d¨¢mpnes] Humedad. v. divertirse. tap¨ªk. v. v. Cycle. n. Damp. [d¨¢mpen] Humedecer. [sil¨ªndrical] Cil¨ªndrico. magtagal. n. Dagger. v. n. babaing ginoo. Cutlery. [dam] Represar. panggupit. Binibini. [del] Ca?ada. Bagy¨®. Mabilog. [damp] H¨²medo. [s¨ªlinder] Cilindro. [k¨¢t-zrot] Asesino. Babaing mahal. wisikan. alipustain. Czarowitz. [de¨ªli] Diariamente. magsayaw. salopilan. [d¨¦si] Margarita (nombre de flor y de persona).

n. Deal. [d¨¢ngl] Soltar. n. Mapusok. [dash] Colision. [d¨¢per] Activo. lumab¨°. despierto. n. irog. Palas?. n. arrojar. Danger. mag-bukang liwayway. Dandy. t¨ªmido. atrevido. kapanganiban. ibp. Diakonisa. Magpahilagpos ng pan¨¤. Darken. bibo. tinieblas. fechar. Deacon. Pangahas. magdilim. ofuscar. Bingihin. [d¨¦fnnes] Sordera. Sumilaw. adj. Kadiliman. n. ang nanaw. Dapper. n. [d?z] Cansar. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa. Deafness. Deaf. palayawin. Day-book. Day-break. Liwanag ng araw. [d¨¦taim] Tiempo del dia. chocar. Bukang-liwayway. Pat¨¢y. Daring. [d¨¦bric] Alba. Kulimlim. [danc] H¨²medo. [d¨¦ndcher] Peligro. n. [d?t] Datar. v. v. fecha. Iugoy. choque. dil¨ªm. Dead. vivaz. estallar. [d¨¦-l¨¦borer] Jornalero. Dangle. Day-before-yesterday. [d¨¦ring] Osad¨ªa. Dark. acariciar. n. [d¨¢ndraf] Caspa. Di¨¢kono. v. Dank. n. v. [ded] Muerto. obscurecerse. bumangga. adj. v. bangga. dungisan. [darc] Obscuridad. Magsurs¨ª. espantar. Pangan¨ªb. Dawdle. [d¨¦dn] Amortiguar. [d¨¦-buk] Diario. Balakubak. n. Mang-aar¨¢w. Iladlad. v. pan¨¤. An¨¢k na babae. Day-light. n. adornar con ostentacion. [d¨ªkones] Diaconisa. Deaconess. Dwag. Patayin. hacer la corte con adulacion ¨¢ alguno. Daub. tumulig. alagar. Buh¨¢y ang loob. Dark. n. [dey] Dia. Darkness. Bing¨ª. Daughter. [don] Amanecer. Bahagi. Date. sumilaw. manuy¨°. [don] Alba. [d¨¦dli] Mortal. Malab¨°. currutaco. [d¨¦fn] Ensordecer. noong makalawa. [d¨¢rksam] Obscuro. Daywork. magtagp?. Ang namatay. terrible. colgar. Mangahas. opaco. Bungg?. Deaden. v. damong hinihimam¨¢t. Daunt. [ded] El difunto. [d¨¦ndcheras] Peligroso. Magtakda ng kaarawan. golpe. palamutihan. Darn. [d?t] D¨¢til. arriesgado. sulig¨¬. sumagas¨¤. & n. Dandruff. n. maliks¨ª. [d¨¦ring] Osado. Halomigmig. ibitin. [d¨¢ndl] Mecer. Day-time. n. [dey-bif¨®r-y¨¦sterdey] Anteayer. Kapangahasan. n. n. adj. [d¨¦fmiut] Sordomudo. Daze. Dauntles. n. [d¨¢rkn] Obscurecer. [def] Sordo. Dawn. [dart] Dardo. Darnel. [d¨®dl] Gastar tiempo. adj. Boong araw mul¨¢ sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Dash. [darn] Zurcir. pagkabing¨ª. [d¨¢rknes] Obscuridad. riesgo. Day-laborer. v. Dash. antes de ayer. Dawn. Darling. madilim. ilagda ang pecha. Darksome. umpog. n. tirar. [d¨¢stard] Cobarde. Dangerous. Deadly. atrever. v. Araw. Madaling araw. Ar¨¢w. [d¨¦lait] Luz del dia. [dont] Intimidar. [d¨¦spring] Alba. n. Dumilim. libangin. [darc] Obscuro. v. Dart. manchar. dumhan. n. n. favorito. adj. n. v. Sumayang ng panahon. Date. Dare. Dumaluhong. adj. Mamagod. Tumakot. adj. Aklat na t¨¢laan ng kita't gugol sa araw-araw. [d¨¦werk] Jornal. isa bit. Day. n. [d?t] Data. ofuscar. adv. opaco. [dart] Lanzar. v. v. n. amortecer. [dash] Arrojar. n. v. manglab¨°. Deaf-mute. . n. Mapagmakin¨ªs. arriesgarse. [d¨®ter] Hija. matatakut¨ªn. adj. hat¨¬. Lab¨°. kaarawan. pecha.Dandle. Daring. adj. [d¨¢zl] Deslumbrar. [d?r] Osar. giliw. manggulat. v. Day-spring. Kamakalawa. Madaling-araw. albor. nakapangingilabot. n. Damong pangsir¨¤ ng palay. n. confundir. [d¨¢ndi] Petimetre. arrojado. palasunod sa moda. v. Kabingihan. malab¨°. [dil] Parte. [d¨¢rling] Predilecto. Taong bingi't pipi. Dastard. Nakamamatay. Date. pinag-araw¨¢n. Kaarawan. R¨¢tiles. Dead. Palagkitin. [d¨¢rnel] Ziza?a. Dazzle. [dikn] Di¨¢cono. Mapanganib. kalabuan. Dart. Deafen. Sinta. Mag-umaga. pangahasan. n. adj. [d¨®ntles] Intr¨¦pido. el hombre muerto.

declinar. Kilos-mahal. [dic¨¢mp] Decampar. Tagal na sangpung ta¨®n. Dean. Decapitation. hib¨°. [dib¨ªliti] Debilidad. ginigiliw. [dez] Muerte. [dil] Distribuir. n. Pautangin. Hatol na kamatayan. Utang. Mamatay. trasegar. adj. [d¨¦zbed] Cama del moribundo. hamakin. kumarimot. Magalang. [d¨¦zblo] Golpe mortal. n. Kasalat¨¢n. pagsama. [d¨ªler] Comerciante. Debauch. [d¨¦zbel] Toque de agonia. pangungugal¨¬. ang unang paghayag ng bagong a rtista. tumakas. Debonair. v. [d¨¦z-p¨¦nalti] Pena de muerte. n. maghat¨¬. Death-bed. adj. pagkamatay. complaciente. mahal. [d¨¦zles] Inmortal. manghihib¨°. n. Pagkamatay. mapagbigay-loob . pagmamatwiranan. pagaasal na wa lang tuos. magsalin. Dealing. n. Suntok ¨® bugbog na sapat makamatay. comercio. Panglulupaypay ng anoman. poner pies en polvoreda. costoso. envilecimiento. [di?r] Querido. Decampment. Ihiwalay. [dis¨ªs] Muerte. borracher¨ªa. artificio. Decennial. Deceive. trato. n. Day¨¤. [dib¨ªlitet] Debilitar. v. Ang sangpung utos. manghib¨°. n. n. Decay. [dis¨¦neri] Diezmo. envilecer. n. [dib¨¦t] Debate. mapitagan. n. [dis¨ªv] Enga?ar. nagkakautang. [din] Dean. . vida disoluta. Kamatayan. n. H¨ªgaang pinaghingaluan. Decanter. Deathless. n. mabulok. pagkabulok. v. timtiman. empeorar. n. ini ibig. iniirog. n. Dearth. v. Decency. manaw. Decease. libertinaje. Death-bell. contienda. M¨¢ngangalakal. Debate. Decalogue. Deceitful. [dic¨¢nter] Botella de cristal. Decadence. [dic¨¢nt] Decantar. v. [d¨¦but] Debut. [d¨¦calog] Dec¨¢logo. Debate. disputa. [dic¨¢mpment] Levantamiento de un campamento. caro. Minamahal. adj. [dib¨®ch] Corromper. amado. maayos. Deceit. fallecer. tr¨¢fico. Debar. Magbuhos. [debon¨¦r] Urbano. n. v. declinacion. v. desorden. pagkahamak. Debauch. desorden. v. deg¨¹ello. Nauukol sa tagal na sangpung ta¨®n. Aguny¨¢s. Decade. [dib¨¦sment] Abatimiento. Disyembre. mudar un ejercito su campamento. Death-warrant. viciar. Dear. n. n. mangalakal. makipagmatwiranan . mercader. Pag-aalibugh a. [dic¨¢pitet] Decapitar. fallecimiento. Panglulupaypay ng anoman. n. [d¨ªbar] Excluir. Debt. defraudar. d¨¦bito. Paglilipat ng kampament o. v. Decay. [dis¨¦mboer] Diciembre. Decant. [dib¨®cheri] Desareglo. Unang pagkalitaw ng anoman. isalin. lal¨¢ng. Panghihin¨¤. [dik¨¦] Decaimiento. pangangalak l. n. caro. Sisidlan na kristal. Decapitate. Decease. [dib¨¦s] Humillar. ilapat ang kampamento. Death-blow. Pumugot (ng ulo). v. Debit. [derz] Carest¨ªa. sumama. n. modestia. Makipagtalo. Masir¨¤. adj. [dis¨ªtful] Enga?oso. humin¨¤. Walang kamatayan. n. Pag-aalibugha. n. December. [det] Deuda. repartir. Magpahamak. paghahanap-buhay. Debit. n. degollar.Deal. kawal¨¢n. makipaglaban. May-utang. [dik¨¦dens] Decadencia. ibukod. paglalang?. n. [dis¨¦nial] Decenal. ibuhos. Magdaray¨¤. Utang. [d¨¦bit] Debe. Dean. n. Manghin¨¤. pitagan. [dis¨ªs] Morir. Sangpung ta¨®n. n. [d¨ªling] Conducta. n. n. traficar. disputar. Debility. Debilitate. Debut. Parusang kamatayan. Debasement. v. Decadency. [d¨¦tor] Deudor. Death. Magbahagi. Decennary. n. [dicapit¨¦cion] Decapitacion. fraudulento. [dez-w¨®rant] Sentencia de muerte. pamumuhay ng walang tuos. Death-penalty. Pangayupap¨¢in. Magday¨¤. Dealer. pervertir. [dib¨®ch] Exceso. treta. [d¨ªsensi] Decencia. [dik¨¦densi] Decadencia. n. n. Lisanin ang kampamento. pagpanaw. escapar. n. kura sa katedral. Debase. [d¨¦bit] Adeudar. Decamp. [dik¨¦d] D¨¦cada. [dis¨ªt] Enga?o. Pangangayupap¨¢. fraude. [dik¨¦] Decaer. humikayat sa kasamaa n. v. Pagkasir¨¤. adj. Asal. Pagpugot. Debauchery. [dib¨¦t] Discutir. Debtor. Pagtatalo. v.

n. adj. pensar. pananalaysay. determinar. n. Pahayag. decencia. Mahin¨¤ sa katandaan. Decision. humilig. Deduct. [dicl¨ªviti] Declive. tagapagpalamut¨¬. [dis¨¢ifoer] Descifrar. Humapay. Dedicator. [did¨¢ccien] Deduccion. [dec] Bordo. paghupa pagkabawas. adornista. Decrier. kulang. Nakakaday¨¤. pag-aalay. Decorative. Declaim. nakakahib¨°. diminucion. Decoct. resolver. n. Dedication. Deep. estimar. v. Bawas. perorar. Magtalag¨¢. Decimal. [d¨¦coret] Decorar. Declamation. [didact] Deducir. v. Magbawas. Dedicatory. mahinhin. decadencia. Decrial. Bumulok. n. v. [doekolor¨¦cion] Descoloramiento. v. [dic¨®ccioen] Cocci¨®n ¨® hervor. Declare. Deem. magwar¨¬. n. [decor¨¦cien] Decoracion. Decline. Decorous. [dicl¨¦ncioen] Declinacion. Decoy. edicto. Deception. v. Takpan. evitar. hanguin. magbawas. Decorate. Decline. hinhin. Magpasya. disfamar. Decomposition. [d¨¦simal] Decimal. [decor¨¦tiv] Decorativo. [dicl¨¢in] Declinar. pag-unt?. [d¨¦diket] Dedicar. kumur¨°. kiling. hapay. [dicr¨ªs] Decremento. Declaration. [declin¨¦cioen] Declinacion. Pasya. profundo. turingan. sustraer. labugin. Mag-utos. Mapagkilos mahal. chochez. consagracion. n. adj. adj. maghayag ng kahulugan. magkulang. n. n. adj. n. adornar. cubrir. [dicompoz¨ªcien] Descomposicion. Deduction. humul?. t¨ªtulo ¨® katibaya . sumir¨¤. ancianidad. Day¨¤. n. umiwas. Decry. Deceptive. Manalita. pagkalabog. Mapanirang puri. [dicr¨¢ier] Difamador. Ikapu?. v. Declivity. Pagkabulok. Lapag ng sasakyan. Decoy. Hilig. Lutuin. Pagkalut¨°. menguar. v. Deck. Decoloration. lupang matar¨ªk. Pangangat? ng ibon. [dis¨¦pcioen] Decepcion. derivar. Pangungupas ng kulay. pagkabawas. [dedik¨¦cion] Dedicacion. [dip] Pi¨¦lago. umawas. hib¨°. Gawa. [did] Accion. tumang g¨ª. patalabis. diminucion. Decoction. mangu tya. [dicr¨ª] Decreto. [dicr¨¢ial] Griter¨ªa. manghalay. [dis¨¢id] Decidir. Pagbabawas. magkulang. Decipher. lait. Decorator. Deck. Maggayak. pagkasir¨¤. Deepen. magpalamut¨¬. disminuir. [d¨¦diketori] Lo que toca ¨¢ la dedicatoria. rehusar. consagrar. n. n. v. Tumuring. Laot. Mapasisiyahan. Hilig. [dis¨¢isiv] Decisivo. Pitagan. adj. Tagapaggayak. mag-alay. adj. n. [dicomp¨®z] Descomponer. v. pag-u nt?. v. Decisive. Pagtatalag¨¢. Humang¨°. v. [dis¨ªsioen] Decision. Deed. censurar p¨²blicamente. Decompose. Gayak. Panggayak. n. Decorum. Mag-alis. n. . n. mag-isip. decoroso. [dic¨®i] Atraer algun p¨¢jaro ¨¢ la jaula con se?uelo ¨® a?agaza. [diclam¨¦cioen] Declamacion. Nauukol sa alay ¨® itinalag¨¢ Deduce. hapay. [d¨¦coroes] Decente. [dicl¨¦r] Declarar. v. Magpahayag. [dim] Juzgar. n. resolucion. Pasya. ¨²lian Decrepitude. Kahinaan sa katandaa n. pag-uulian. adj. adj. [dic¨®ct] Cocer. [decor¨¦tor] Decorador. Decree. n. [didi¨²s] Deducir. [dicr¨¦pit] Decr¨¦pito. mapitagan. Dalisdis. [dic¨®i] Cazadero con se?uelo. Declination. utos. adj. [dicr¨ª] Decretar. Ang nag-aalay. taruk¨ªn. [declar¨¦cioen] Declaracion. [d¨ªpn] Profundizar. palamut¨¬. [dec] Ataviar. [d¨¦dik?tor] Dedicante. Decree. decadencia. instrumento aut¨¦ntico que hace fe. v. [dis¨¦ptiv] Falaz.Decent. enga?oso. n. [dic¨®roem] Decoro. [dicr¨¢i] Desacreditar. kumiling. Decide. cubierta. Deep. v. pangpalamut¨¬. n. digerir. Mapitagan. ordenar. [dicl¨¦m] Declamar. tungayaw. n. Bawas. [d¨ªsent] Decente. Tumarok. v. Malalim. v. Manirang puri. Decoration. enga?o. insulto. pagh upa. [dip] Hondo. n. Takap. [dicr¨ªs] Decrecer. Humatol. Decrepit. [dicl¨¢in] Declinacion. kiling. n. n. n. v. Declension. [dicr¨¦pitiud] Decrepitud. mahinahon. hecho. v. Pananalita. ang pag-itan ng lapag at taki p ng sasakyan. palalimin. consumido por la vejez. n. manalaysay. Dedicate. Decrease. Mangat? ng ibon Decrease. magpasya.

magparumi. manub¨¤. Definition. imperfeccion. n. calumnioso. diestro. adj. [dif¨®rmiti] Deformidad. destruir. [dif¨¦nd] Defender. Pagsa ng-ayon. Deference. falta. Deflour. Sumir¨¤ ng salap¨¬ ng iba. n.Deeply. [definicien] Definicion. calumnia. Deflect. [dif¨¦s] Borrar. Deflexure. Defamatory. Patay. bumulok . Degeneracy. Defy. v. Magpapangit. v. defecto. describir. apartarse. corromper. adv. Deflection. liwanagin. Kulang. [dif¨ªcient] Deficiente. [difoli¨¦cien] Caida de las hojas. Defenceless. Deficience. [dif¨®lter] Contumaz. sal¨¢g. n. [dif¨¦nsles] Indefenso. [dif¨¦ccien] Defeccion. adj. despejado. Paggugulan. ensuciar. Defensive. lumaban. Dumungis. manekas. adj. Pagk¨¢lisya. n. v. Mangday¨¤. May kalaliman. n. Antalahin. v. sumir¨¤. retardar. Pagkukulang. Deface. v. [dif¨¦ns] Defensa. Defective. [didch¨¦neresi] Degeneracion. condescendencia. adj. Deform. n. Pagkahamak. culpa. hind? ganap. Defame. [dir] Ciervo ¨® venado. Lumupig. Kakulangan. imperfeccion. Ang hind? tumupad sa katungkulan. papangitin. Humamon. [dif¨¢ians] Desaf¨ªo. [d¨ªpnes] Profundidad. v. n. sala. magtanggol. [dif¨¢mer] Infamador. imperfecto. [defl¨¦ccien] Desv¨ªo. [dif¨¦nsiv] Defensivo. n. [dif¨®lt] Omision. Define. incapaz de resistir. descuido. Sanggalang. pagkabulok. binbinin. Defile. respeto. calumniador. n. kalaliman. n. namatay. [difr¨®d] Defraudar. Pagkukulang. n. Paninirang puri. Deepness. separacion. sumir¨¤ ng any?. [dif¨¢nt] Difunto. v. Default. [dif¨®rm] Desformar. pagk¨¢baba. [dif¨¢i] Desafiar. [difl¨¦csiur] Torcimiento. afear. consideracion. determinar. v. . pagk¨¢supil. v. maliks¨ª. Defamation. v. [difl¨¢ur] Desvirgar. pagtatang gol. p¨¢gsuk¨°. Defamer. Pagkalaglag ng mga dahon. n. dumaig. vencimiento. desfigurar. n. nanaw. Definite. Landas. Ukol sa pagsasanggalang ¨® pagtatanggol. Kaskasin. delito. [dif¨¦r] Diferir. reo demandado. Buh¨¢y-ang-loob. Nakasisirang puri. [def¨¦ndant] Defensor. Pagkalihis. dungisan. Us¨¢. pintas. [defl¨¦ct] Desviarse. Lalim. [def¨ªciensi] Defecto. v. n. [dif¨¢in] Definir. [d¨ªpli] Profundamente. n. atrasar. [dif¨ªt] Derrotar. matalin¨°. pagkalisy¨¤. humiwalay. adj. Defunct. Defalcate. adj. Deficit. Magsanggalang. [deft] Despierto. umupasala. tuos. [dif¨¦ct] Defecto. [dif¨¦m] Disfamar. Pagkatalo. pagbibigay-loob. Defray. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. n. pagwawalang bahal¨¤. tagapagtanggo l. salaysa yin. Defaulter. Manirang puri. p Defeat. M¨¢ninirang puri. nasir¨¤. pananalag. Deficient. abuluyan. ipagpal iban. Defiance. n. Defraud. sumupil magpasuk¨°. Defile. n. vencer. calumniar. Walang kayang makapag sanggalang ¨® makapagtanggol ng sarili. Defendant. kamalian. falta. pagpapabaya. Deformity. Tagapagsanggalang. v. exacto. Manir¨¤ ng dalaga. n. [dif¨¦ctiv] Defectivo. pagsasanggalang. Magkulang. dilatar. Pagk¨¢sir¨¤ ng any?. desfigurar. v. Defence. mapag-upasala. n. ang n¨¢sasakdal. magkasala. Defer. n. Deficiency. [difr¨¦] Costear. v. pagtiwalag. [difam¨¦tori] Infamatorio. Hamon. Salaysay ng kahulugan. Kakulangan. el que no cumple con su deber. [dif¨¢lket] Desfalcar. pagk¨¢lupig. n. pasiyahan. rodeo. [difam¨¦cion] Difamacion. Ipahayag ang kahulugan. muerto. sirain. May kulang. n. n. Lumih¨ªs. kap¨®s. Default. [d¨¦ferens] Deferencia. [dif¨®lt] Faltar. adj. Defect. Defoliation. abandono. [dif¨¢il] Manchar. Kakulangan. [dif¨ªt] Derrota. pagpayag. bajeza. galang. Kakulangan. Defilement. [def¨ªciens] Defecto. Deft. Deer. kulang. pitagan. v. n. [dif¨¢ilment] Corrupcion. [dif¨¢il] Desfiladero. Pagkasir¨¤. Defeat. Defection. may kapi ntasan. [d¨¦fisit] D¨¦fisit. [d¨¦finit] Definido. Defend.

Maging hamak. diputado. lungkot. v. n. Dyosin. Deliberation. sira a g loob. [dil¨¦] Dilacion. n. [del¨ªb?ret] Deliberar. Ang aral ¨® pananampalataya ng nananalig na may Dyos. Deign. May-sala. Delectable. Deliciousness. adj. [d¨¦liudch] Diluviar. n. n. mabait. [del¨ªb?ret] Cauto. Matwa. kawili wili. pagkamaselang. [didch¨¦neret] Degenerar. dalamhat¨¬. humamak. pa nanalaysay. m¨¢pabab¨¤. [dil¨ªncuent] Delincuente. n. libertar. [d¨¦lta] Delta. relatar. Ariing Dyos. envilecer. Deist. pagkapaliban. n. mortal. v. desvariado. deleite. Delf. [delf] Loza vidriada. n. adj. criminal. Dejection. Degree. parto. Delegate. n. Pagkahibang. Malalim na lib¨ªs. [dil¨ªroem] Delirio. n. [d¨¦liudch] Inundacion. Maingat. avisado. [dil¨ªcioes] Delicioso. desalentado. Magday¨¤. desanimar. adj. ipagpaliban. degeneracion. dise?ar. [dil¨ªv?r] Dar. condicion. v. nagdadalamhat¨¬. Pagbibigay. Magbigay. Delight. n. kahalili. Magwar¨¬. calidad de una cosa. nakamamatay. pag-aring Dyos. Day¨¤. [dil¨¢itful] Delicioso. [delegu¨¦cion] Delegacion. Pagkahamak. n. hunos dil¨¬. [del] Hondonada. ilusion. rango. Saya. [dilect¨¦cien] Deleite. Deification. walang kabuluhan. Delirious. Pagwawar¨¬. maghunos dil¨ª. ur¨¬. Kinatawan. [d¨¦ifay] Deificar. [deli¨²cien] Enga?o. n. Maingat. entrampar. pagkalabag sa utos. v. klase. n. [dili¨²d] Enga?ar. [dil¨ªrioes] Delirante. n. rendir. nakalalasing. magsalaysay . [d¨¦leguet] Delegar. pagkahamak. Grado. M¨¢pababa. Mainam. [dil¨ªv?ri] Entrega. placer. Delirium. masiyahan ng loob. kasayahan. n. n. n. Deliberate. Pagk¨¢baba. pagk¨¢baba. Sala. divinizar. Magpangayupap¨¤. [dil¨ªneecien] Delineacion. Baha. Delta. Delicacy. paglul wat. Delusion. Degradation. v. magpahin¨¤ ng loob. v. gusto. [didch¨¦cted] Abatido. n. Katawanin. n. Marapatin. m asarap. Selang. libramiento. [del¨ªneet] Delinear. ligay¨¤. Nangangayupap¨¤. v. Deluge. Hib¨¢ng. considerar. agradable. deificacion. desalentar. Deism. kalugod-lugod. Delineate. [dilib?r¨¦cien] Deliberacion. Delay. n. kagalakan. placer. magbigay-any?. [delet¨ªrioes] Deletereo. contentarse. [dil¨¦] Diferir. Dell. hib¨°. [digr¨ª] Grado. divinidad. sarap. Kaayaaya. destructivo. Delay. lugod. [digr¨¦d] Degradar. Degeneration. Waw¨¤. Deify. humul¨°. adj. . pagbibigay-any?. v. [dil¨¢it] Delicia. v. manirang puri. Pagguhit. Deliberate. Antalahin. Delinquent. Delegate. Maselang. Losa. Nakakapah amak. Pagdyos. Kalugodlugod. Delivery. narracion. [d¨¦in] Dignarse. Delicious. pagkahibang. Dejected.Degenerate. [dil¨ªv?rans] Entrega. [didch¨¦ccien] Tristeza. Deliverance. [d¨¦liket] Delicado. magpalay¨¤. [didch¨¦nerecion] Degeneracion. Degenerate. [dil¨¦ctabl] Deleitable. [dil¨ªcioesnes] Delicia. [d¨¦likesi] Delicadeza. tardanza. Delightful. Deject. Degrade. kaayaaya. mabait. lugod. n. n. adj. apaw ng tubig. Say¨¢. v. Pagkaantala. Hamak. afligir. lugod. [dil¨ªb?retli] Deliberadamente. Deluge. Delinquency. retardar. adv. [d¨¦iti] Deidad. [d¨¦ist] Deista. v. v. Deliberately. Panglaw. exquisito. hapis. deleitoso. pagkatiwalaan. papaglwatin. Deity. [dil¨¢it] Deleitarse. Pagbibigay. pagkabinbin. n. [d¨¦izm] Deismo. deshonrar. bajeza. Delight. Inam. Delectation. v. Pagkadyos. manghib¨°. afliccion. venenoso. adj. n. Gumuhit. n. Deleterious. Delegation. Pagkakinatawan. circunspeccion. Delicate. [d¨¦leguet] Delegado. [dil¨ªncuensi] Delito. kadyosan. n. valle hondo. twa. Umapaw ang tubig. Ang nananampalatayang may Dyos. [degrad¨¦cion] Degradacion. [deifik¨¦cion] Apoteosis. Delude. [didch¨¦neret] Degenerado. n. ma lugod. delicioso. diputar. parto. panganganak. dumalamh at¨¬. diluvio. kalugod-lugod. adj. culpa. ing t. Deliver. libramiento. magalak. n. Delineation. katiwal¨¤. panganganak. [didch¨¦ct] Abatir. adj.

Panggagamot ¨® pangbubunot ng ngipin. gibain. fallecimiento. v. [d¨¦ntal] Dental. n. [dim¨²r] Vacilar. pagsir¨¤. [dim¨¢nd] Demanda. tumarok. Democracy. Pint¨¢s. Denounce. n. Ulol. limite. delatar. n. Demoralize. adj. Denizen. tawag. Demonstrable. Dentist. Denomination. Mag-ugal¨¬. Demerit. Magpakilala. antro. nagpap aliwanag. n. lungga. Delve. Gaw¨ªng mahalay. manggagamot ¨® mangbubunot ng ngipin at bag¨¢ng. v. Pagkaila. pam agat. magdenunsya. Democrat. Maglagay ng patoto ¨® hangganan. n. espeso. Pulbos ¨® anomang panglinis ng ngipin. Delve. Kasinsinan. Yungib. Mawal¨¢n ng karapatan. [delv] Foso. nombrar. [dimi¨²r] Sobrio. Inaalihan ng demonyo. Demonstrate. . [d¨¦mocrat] Dem¨®crata. Pag-aalinlangan. [dim¨¢nd] Demandar. Dentifrice. luhog. Demand. [din¨®t] Denotar. adj. Dentistry. Demission. n. hubuan. Dent. adj. n. nombre. [d¨¦magog] Demagogo. [dim¨¦nted] Demente. v. [den] Caverna. [dim¨¦rit] Dem¨¦rito. pagkakait. loco. Demoniac. matigilan. n. [dim¨®niac] Demoniaco. n. Inaalihan ng demonyo. Magsumbong. Ngalan. Magdaray¨¤. Demon. [din¨¢ial] Denegacion. Density. n. Nauukol sa ngipin. n. despojar. m¨¢itatangg¨ª. naturalizado. Demur. n. pamagatan. Demurrer. Umukit. [d¨¦ntistri] Arte del dentista. Denominate. Demur. Ukit. Mah¨ªnahon. [demol¨ªcien] Demolicion. sirain ang mabuting ugal¨¬. [diminoer] Porte. Demand. tawagin. Ugal¨¬. Demolition. v. [dinomin¨¦cion] Denominacion. Demagogue. n. pagpapakita. v. escr¨²pulo. [dim¨®nstret] Demostrar. [deniud¨¦cioen] Despojo de ropa. desmerecimiento. siksik. [d¨ªmon] Demonio.. hoyo. magpakita. endemoniado. Mag-alinlangan. v. solidez. lwat. Dense. conducirse. Denudation. Hing?. Nagpapakilala. paggiba. M¨¢ikakaila. pag-aalanganin. m¨¢pintasan. Demented. P¨¢mahalaang bayan. n. peticion. n. adj. hesitacion. Paghubad. v. Ang mahilig sa p¨¢mahalaang bayan. Kahalayan. [dent] Muesca. magsakdal. Patoto. [dim¨¢iz] Legar. bin¨¢babah¨¢n g demonyo. Demise. adj. m¨¢ipagkakait. n. v. mag-alanganin. sakdal. [dili¨²siv] Enga?oso. endemoniado. [din¨®minet] Denominar. moderado. hubd¨¢n. abollar. n¨¢ipaliliwanag. [dent] Hacer muesca. decadencia. Magpamana. n. [dim¨²rer] Demora. n. Demarcation. significar. Humukay. [dim¨®nstrabl] Demostrable. Dentista. pagtangg¨ª. adj. lumuhog. Demolish.. Den. bin¨¢babah¨¢n ng d monyo. Demarcate. [d¨¦nizen] Extrangero. [dim¨®ralaiz] Desmoralizar. hangganan. pagd edentista. tigil. Panghihin¨¤. [demonstr¨¦cion] Demostracion.Delusive. n.. repulsa. [d¨ªnauns] Denunciar. adj. Pagpapakilala. n. magpaliwanag. Demean. [din¨¢iabl] Negable. Dent. m¨¢ipahihind Denial. m¨¢pulaan. [dens] Denso. Dental. n. Demoniacal. sondear. paliwan ag. magsakdal. deshacer. Democratic. asal. tagal. reclamar. Demonyo. [dim¨®niacal] Demoniaco. Masins¨ªn. [dim¨®lish] Demoler. Tandaan. [dim¨ªcion] Degradacion. [d¨¦nsiti] Densidad. Wasak¨ªn. Demonstration. v. pagkaudlot. kilos. v. paghub¨°. sira ang bait. N¨¢ipakikilala. indicar. v. pul¨¤. magpaka. mag-asal. adj. Deniable. [dimark¨¦cion] Demarcacion. [dimoraliz¨¦cion] Desmoralizacion. Demonstrative. n. [dim¨®crasi] Democracia. [dimark¨¦t] Amojonar. n. Kamatayan. v. Demerit. sirain. Panganlan. Demoralization. falaz. Demure. [dini¨²d] Desnudar. Ang d? kababayan na inaring kabakay an. Pagkauktol. v. apelativo. [d¨¦ntifris] Dentr¨ªfico. [democr¨¢tic] Democr¨¢tico. [dim¨¢iz] Muerte. Demeanour. Pagwasak. kalaputan. malapot. galaw. Huming?. n. [d¨¦ntist] Dentista. n. adj. adj. siksik. v. [dim¨®nstretiv] Demostrativo. [dim¨²r] Duda. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaang bayan. Hukay. [delv] Cavar. Denude. adj. [dim¨¦rit] Desmerecer. [dim¨ªn] Portarse. n. nagpapakita. v. dudar. Hubar¨¢n. bansag. Ang namamatnugot ng palisya sa sariling kampon. Demise. pagpapahind? . Denote.

n. Pagk¨¢hamak. tumuya. Deportment. Deodorize. Derive. Depreciation. [diprici¨¦cien] Descr¨¦dito. Kalunos-lunos. [deprik¨¦cioen] Deprecacion. [dir¨¦ndch] Desarreglar. adj. suplicar. pawalan ng kabuluhan. Deport. [dir¨ªcion] Irrision. [depiut¨¦cien] Diputacion. [dip¨®zal] Deposicion. v. [dip¨®rt] Portarse. Derogation. Derogate. M¨¢kina na ginagamit sa pagtataas ng ano ang mabigat. Guluh¨ªn. suy¨°. n. Depraved. Pumint¨¢. v. [dip¨ªct] Pintar. negociado. v. [d¨¦piuti] Diputado. [dipi¨²t] Diputar. n. Derogate. Depreciate. manglo¨®b. adj. p¨¦rdida. Deplorable. [d¨¦rik] M¨¢quina para levantar pesos. n. [deriv¨¦cien] Derivacion. v. describir. n. uyam. n. Deplore. desordenar. adj. pagkasir¨¤ ng kam n. mamatay. Kasir¨¢an. v. [dip¨¢rtment] Departamento. [d¨¦roguet] Derogar. [dip¨®zit] Dep¨®sito. [dipr¨¢iv] Privar. nakaaaba. Department. escarnio. Kasir¨¢an. saquear. conducta. [d¨¦pridet] Depradar. n. Tumangg¨ª. Pagpaw¨¬. [dip¨®rtment] Porte. bulok. Pag-aalis ng katungkulan. rogar. [dipr¨¦vd] Depravado. Pagkakabaw¨¤. rumetrato. mahapis. bumulok. [d¨¦priket] Deprecar. [din¨¢i] Negar. Mani¨ªl. Manuya. miserable. Depict. [dip¨®rt] Porte. corromper. Departure. v. libak. abandonado. mofa. [dipr¨ªci?t] Rebajar el precio. pagtatapon s a ibang bayan. v. v. Kinatawan. humamak. abismo. n. L¨¢gakan. [derogu¨¦cien] Derogacion. adj. lamentar. pagpapawal¨¢ng kabuluhan. n. Pagkakinatawan. deportacion. peticion. v. Depravation. Depend. v. [dipl¨®rabl] Deplorable. n. v. Tuya. [deprid¨¦cioen] Depredacion. kabuluk¨¢n. burla. adj. n. Depression. [dipl¨®r] Deplorar. v. Depth. [d¨¦rilict] Desamparado. K¨¢gawaran. [dir¨ªvativ] Derivativo. Derivative. Deputation. desorden. pagkasug¨°. Depredation. [dip¨®t] Dep¨®sito. Derangement. n. n. renunciar. pagkamatay. m¨¢pasa ilalim ¨® kapangyarihan ng sinoman ¨® anoman. almacen. Pagkahang¨° sa ib¨¢. v. morir. v. adj. pagbabaw¨¤. [dip¨®zit] Depositar. [dip¨¢rt] Partir ¨® partirse. Pag-aalis sa katungkulan. Kataw¨¢taw¨¢. [dipoz¨ªcioen] Deposicion. Sam¨°. Ugal¨¬. Pagpapatapon. alangan¨ªn. Yumaon. n. pagpapabaya. walang sukat luminga p.Deny. corrompido. v. muerte. Deride. kalaliman. [diport¨¦cioen] Deportacion. menospreciar. pamanh¨ªk. Deprave. humillar. v. papagpakumbab¨¢in. Pagkapabaya. Deprivation. Sira. Deprecate. Ugal¨¬. Depot. Depravity. [depriv¨¦cien] Privacion. [dipr¨¦s] Deprimir. desterrar. n. [deril¨ªccien] Desamparo. Nakakahamak. dep¨®sito. Lagak. mofar. estar dependiente. destierro. Depress. maglarawan. p¨¢gkakapakumbaba. Lalim. Alisin sa katungkulan. Deputy. Bab¨¢an ng hala g¨¢. pagkawala. Deprecation. Sumam¨°. Pasaklaw. pinawal¨¢ng kabuluhan. Derange. [dipr¨¦cien] Depresion. [dip¨¦nd] Depender. mamanhik. magdamdam. kahapishapis. Depart. [dir¨¦ndchment] Desarreglo. Hamakin. Kumatawan. n. n. adj. Pagyaon. Derision. Pumaw¨¬ ng masamang amoy. kumaila pahind?. n. v. [dir¨¢id] Burlar. mag-asal. Pagkaaba. delegar. Sumir¨¤. [dir¨¢iv] Derivar. v. destituir. [dipr¨¦siv] Depresivo. n. Depute. desestimacion. Maglagak. . [dipr¨¢viti] Depravacion. delegado. [d¨¦roguet] Derogado. pagkasir¨¤ ng ayos. n. [dir¨¢isiv] Irrisorio. manglib¨¢k. v. despreciar. umalis. Depose. [dip¨¢rchur] Partida. ruego. Salita na hang¨° sa pinagsimulan. Pagkagul¨®. despojar. pagkai wan. Pinabayaan. n. Deposal. destierro. sumuy¨°. Mag-ugal¨¬. [deprav¨¦cioen] Depravacion. Paw?. Derrick. pag-al¨ªs. asal. n. n. Derivation. kabuluk¨¢n. conducirse. [dipr¨¦v] Depravar. Deprive. n. Deposit. Deposition. Derelict. saqueo. Dereliction. Deportation. alisan ng pagaar¨¬ ¨® kapangyarihan. manaw. Bawaan. abatimiento. [depz] Hondura. Derisive. Hang?in sa ib¨¢. asal. sir¨¢in ang ayos. ipatapon. Deposit. Paw¨ªin. retratar. corrupcion. Depredate. Paniniil. Malunos. Depressive. ab a. profundidad. [dip¨®z] Deponer. abandono. [deodoraiz] Desinficionar. n. pagpanaw. pangloloob. Deport. conducta. v. corrupcion.

avistar. v. [dis¨¦nd] Descender. v. Descend. Desiccation. Magnais. [diz¨¦rvedli] Merecidamente. Sulat¨¢n. nararapat. Despond. astuto. proyectar. n. [diz¨ªst] Desistir. hangad. v. Bagay na ninanas¨¤ ¨® ninanais ¨® pinip Design. Desirous. [discr¨¢ib] Describir. nas¨¤. Kawal¨¢n ng pag-asa. [d¨¦z?rt] Desierto. Desert. [d¨¦speret] Desesperado. se?alamiento. mapagtan¨ªm sa loob. [disp¨¦r] Desesperar. . Despiteful. Tumanaw. n. desde?ar. [diz¨¦rving] M¨¦rito. Desperate. ansioso. ansia. n. adj. Desperado. [dis¨¦ndent] Lo que se cae ¨® viene abajo. n. lah¨¬. lipulin ang mga t¨¢hanan. panghihin¨¤ ng loob Despair. [d¨¦signet] Apuntar. manglupaypay. Desirable. kasiraan. destruccion. Pagbaba. Paglapastangan. ilarawan. [disp¨¢iz] Despreciar. Despise. Designate. Despicable. [dis¨¦ncion] Descension. n. n. Despite. pagkalusong. pagdalir¨¬. Pababa. Deserving. Isalaysay. n. adv. Hamak. maghangad. pababa. may nas¨¤. Sinadya. Desideratum. [d¨¦zert] Desertar. bajada. Magnas¨¤. privar. May taglay na pananalaysay. Lumapastangan. v. [d¨¦zolet] Desolado. de intento. pita. [dezol¨¦cien] Desolacion. Banta. [desper¨¦do] Hombre atrevido. Desecrate. Desist. Walang pag-asa. se?alar. n. Tumay?. Pagtataanan ng kawal. Pagtutur¨°. adj. [dis¨¦ndant] Descendiente. [desk] Escritorio. magpanukal¨¤. [dis¨ªd?ratum] Objeto que se desea. Despatch. Kawal¨¢n ng pag-asa. plano. Describe. [discr¨¢i] Observar. Design. desesperacion. n. v. Descension. adj. Desiderate. arruinar. Desecration. despoblar. pumita. Desk. adj. n. malaking parang na palanas. humint?. Karapatdapat. Il¨¢ng. v. [d¨ªzabl] Desareglo en el vestir. apetecer. [dis¨¢in] Designio. paglalarawan. intento. [diz¨¦rtor] Desertor. Monheng maometano ¨® monheng moro. palus¨®ng. inap¨®. Deservedly. [diz¨¢irabl] Deseable. n. w sak¨ªn. [discr¨ªpcion] Descripcion. bumaba. Switik. Magkulang ng pag-asa. adv. declive. solitario. [desper¨¦cion] Desesperacion. Descriptive. Pagkailang. kawasakan. pumita. [disp¨¦r] Desconfianza. [design¨¦cion] Designacion. n. may nais. Il¨¢ng. hinlog. Kawal¨¢n ng ayos sa pagbibihis. Despoil. adj. [disp¨¢it] Despecho. Descry. pendiente. n. Desolate. Umakal¨¤. Itur¨°. Descent. Ilang¨ªn. Mananais. mapipita. Magtigil. Alisan ng pag-aar¨¬ baw¨¢an. Marapatin. determinar. [disid?ret] Desear. Paglutas ng anoman. gumu it ng any?. adj. [diz¨¦rcien] Desercion. magnais. [disp¨¢tch] Despachar.Dervish. akal¨¤. lah¨¬. v. n. Despatch. Desiccate. [d¨¦sicret] Profanar. pagtatanim ng loob. n. pasuba. mapanglaw. de proposito. paglusong. Desertion. n. n. soledad. mag-ibig. [disik¨¦cion] Desecacion. Deshabille. Designation. Desperation. papagingdapatin. intencion. tr¨¢sfuga. Deserving. [diz¨¦rv] Merecer. Designing. angk¨¢n. adj. malungkot. Pagtuy?. ser digno. lusung¨ªn. magnas¨¤. querer. adj. dise?o. Karapatan. n. abatirse. [diz¨¢ir] Desear. Magtaan¨¢n [ang kawal]. [dis¨¢in] Designar. umurong. [diz¨¦rving] Meritorio. [d¨¦rvish] Derviche. Nais. Taong pangahas. proyecto. n. [d¨¦spicabl] Despreciable. taong malikot ang kamay. v. [desicr¨¦cion] Profanacion. [diz¨¢inedli] Adrede. Angkan. palus¨®ng. Desolation. v. v. bajar. Map¨®otin. tuso. mapagnas¨¤. adj. degradacion. Pananalaysay. [disp¨¢itful] Despechoso. Deserter. inap¨®. v. Descendant. Description. Pagbaba. v. hamakin. Mawal¨¢n ng pag-asa. pupitre. n. pagkababa. kinus¨¤. v. [d¨¦zolet] Desolar. Deserve. Humamak. adj. anhelo. descendencia. [dis¨ªket] Desecar. v. n. ruina. Desire. Poot. [diz¨¢ir] Deseo. Mapagnais. [diz¨¢ining] Insidioso. [discr¨ªptiv] Descriptivo. ipalagay na walang ka buluhan. Desert. mananas¨¤. Lumutas. [disp¨®il] Despojar. lutas¨ªn. Lumusong. Desire. Despair. posteridad . panu kal¨¢. paglus¨®ng. Kawal na taanan. dise?ar. v. Desolate. [dis¨¦nt] Descenso. v. n. v. Designedly. May karapat¨¢n. daliriin. [disp¨¢tch] Despacho. n. tanawin. [disp¨®nd] Desconfiar. v. Descendent. [diz¨¢iroes] Deseoso. manghin¨¤ ang loob.

[divi¨¦t] Desviarse. da?o. [dit¨¦ncion] Detencion. Deteriorate. Detestable. Tuklasin. Detach. D? matutulan. v. n. n. v. v. Determine. da?oso. [d¨ªt?r] Desanimar. [divi¨¦cion] Desv¨ªo. adj. Deviate. pagk¨¢guh?. adj. [destiti¨²cion] Destitucion. suerte. Destine. pagkasir¨¤. paglusob. n. [dit¨¦ctiv] Policia secreta. Detail. n. Itakwil. [dizr¨®n] Destronar. Iukol. Nak¨¢sisir¨¤. n. nakasasama. Suklam. s irain. manungayaw. especificar. v. Pasiya. abandono. Deter. pinabayaan. adj. Detail. [d¨¦stitiut] Destituido. Pagkatuklas. [dit¨¦st] Detestar. n. Nakawawasak. pag-antala. v. Pamumunong hind? nanununton ng katwiran. Detection. Despotic. Pagsama. pagkahayag. arruinar. loob¨¢n. Determination. ting?. n. Develop. pigilin. asolar. [div¨¦lopment] Desarrollo. Devest. lumutas. karimarimari m. n. Magwasak. tikt¨ªk. Iwasak. impedir. [dit¨¦l] Detalle. Kaukulan. n. v. decidir. Detest. sumir¨¤. ihayag. Detect. Pagkawasak. [ditest¨¦cion] Destestacion. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. [disp¨®ndent] Desconfiado. n. pag-inam. adj. apartar. Pasamain. [ditirior¨¦cien] Deterioracion. adj. gumiba. Destructive. Pakasulong. sirain. desaliento. destino. ipaliwanag. may hangg¨¢. m¨¢lisya. maglagay ng pulu tong ng kawal na handa sa labanan. revelacion. n. ruina. Kawasakan. Detestation. [d¨¦spot] D¨¦spota. aborrecimiento. n. desolacion. nakagigiba. infamar. ipahayag. al por menor. limitado. Kulang ng tiwal¨¤. [ditr¨¢ct] Detractar. nakayayamot. Kasuklam-suklam. saqueo. disuadir. Destruction. Destiny. aborrecer. kagibaan. dukha. Magpahin¨¤ ng loob. d? nanununton ng katwiran. Pag-aalis [sa har¨¬] sa luklukan.Despondency. Despot. n. Magpasiya. [d¨¦stin] Destinar. n. murmurar. aborrecible. Magbawas. [detrim¨¦ntal] Perjudicial. [distr¨¢ccion] Destruccion. Kasalatan. destino. Salaysay. hado. Alisin [ang har¨¬] sa luklukan. Kasiraan. Detention. abala. v. [d¨¦triment] Detrimento. v. Despondent. [divast¨¦cion] Devastacion. Sekreta. n. n. decision. v. [dit¨ªrioret] Deteriorar. [desp¨®tic] Desp¨®tico. Detective. M¨¢ligaw. pagsulong. [d¨¦stini] Destino. mapag an. pigilin. Dethrone. v. v. [dit¨¦l] Detallar. adj. Pagkaligaw. [dit¨¢tch] Separar. [dez¨¦rt] Postres. [disp¨®ndensi] Desconfianza. Devastate. Salaysayin. karukha an. iguh?. May taning. desminuir. [dit¨¦stabl] Detestable. Development. Detrimental. v. pulis na lihim. Despotism. [dit¨²r] Rodeo. [d¨¦spotizm] Despotismo. n. n. [dit¨¦rminet] Determinado. Impitin. Devastation. Destroy. wasakin. h ampas-lup¨¤ salat. pinsala. n. pagpiit. abandonado. [ditermin¨¦cion] Determinacion. Detain. hubuan. [dit¨¦ct] Descubrir. Dessert. desalentado. lupaypay. revelar. kalu tasan. v. [div¨¦st] Desnudar. Destitution. sirain. perjuicio. desarrollar. Pagbabawas. mapag-ap¨²apuan. ayaw¨¢n. hubd¨¢n. [dit¨¦ccion] Descubrimiento. n. Detachment. Detraction. kayamutan. [distr¨®i] Destruir. [ditraccien] Detraccion. v. [dit¨¢tchment] Destacamento. Bumuti. [dit¨¦n] Detener. Hubd¨ªn. Destitute. revuelta. kasiraan. pumigil . adj. Detract. destacar. v. Kaukulan. uminam. Deviation. Walang mag-ampon. arruinar. [destin¨¦cien] Destinacion. [dit¨¦rmin] Determinar. idestino. kapalaran. [distr¨¢ctiv] Destructivo. hubarin. pan glulupaypay. [divast¨¦t] Devastar. ruinoso. Destination. despojar. ibukod. panghimagas. Pagpigil. Detour. lipulin . pag-uukol. manirang p uri. Himagas. lusubin. Pagkukulang ng pag-asa. v. n. rimarim. nakas isir¨¤. tumuloy ng pagsulon g. privacion. pagkalisya. [dizr¨®nment] Destronamiento. [div¨¦lop] Desenvolver. n. Detriment. Lakad na pasikotsikot ¨® pasuotsuot. suspender. gibain. Pun¨° na d? tumutungtong sa katwiran. kasiraan. Determinate. palad. desalentar. Dethronement. . pagkawasak. Ihiwalay. resolucion. Deterioration. n.

[dictet¨®rial] Autoritativo. Any?. [div¨®cional] Devoto. agilidad. Dexter. n. precepto. v. kaloob. Gawang dyablo. adj. destinado. Dyablo. n. T¨¢laan sa araw-araw. tabas. [daiab¨ªtiz] Diabetes. estilo. Diameter. adj. demonio. Pakikipagtalo. [div¨¢ut] Devoto. Kalagitnaan. legar. doctrina. panuntunan. [div¨®cien] Devocion. laan. m¨¢xima. n. katalinuan. [d¨¦cster] Diestro ¨® derecho. wik¨¤. adj. kaliksihan. oracion. Diametrical. Dictate. adj. matalin¨°. Dictation. leccion. [da¨ªgram] Diagrama. Devious. Kasanay¨¢n. Devout. Diksyonaryo. p¨¢kahuluganan ng mga salita. . Nauukol sa kalagitnaan. v. Dyadema. Magdikt¨¢ ¨® sambitin ang isusulat. Nauukol sa kalagitnaan. aral. lisya. [d¨ªbl] Plantador. invencion. Humak¨¤. n. n. Diametric. v. may taos na pananalig. [daid¨¢ctic] Did¨¢ctico. Diabolical. Nauukol sa dyablo. Diadem. [d¨¢iatraib] Diatriba. Devour. Kurs¨®. n. Pagbabahagi. Balisawsaw. putong. may taglay na aral. adj. trasmitir. Dictate. consumir. [daiab¨®lic] Diab¨®lico. Devilry. inventar. Tuntunin. pagpaparaan ng panahon. Devotional. Ang hinggil sa punong maka pangyarihan. Diarrhea. pagkasaul¨¬. adj. Dyamante. consagrar. Devolve. Dew. n. Dictionary. [di¨²i] Rociado. Tumalag¨¢. [d¨¢imond] Diamante. Gumulong sa ibab¨¢. desocupado. lamunin. pangungusap. [div¨®lv] Rodar abajo. n. parang dyablo. Dexterous. takap. Devote. Walang laman. tragar. Lig¨¢w. [d¨ªccioen] Diccion. Dew. Diabolic. [devoli¨²cien] Devolucion. Devil. San¨¢y. sal¨¢t. Devise. v. n. Pananalita. Pat¨¢k ng hamog. [d¨¦vilish] Diab¨®lico. adj. n. guhit. demonyo. [div¨¢iz] Trazar. adj. n. [d¨¢iafram] Diafragma.Device. Dictatorial. n. [da¨ªameter] Di¨¢metro. Diagram. [div¨¢iz] Legado. n. Ham¨®g. [da¨ªmetrical] Diametral. Devotion. n. Dexterity. Nauukol sa dyablo. almocafre. donacion. Diamond. n. adj. [div¨®id] Vac¨ªo. [d¨¦cst?roes] Diestro. Pagdidikt¨¢ ¨® pananambit ng isusulat. Lamb?. Didactic. Devilish. Dictator. Nauukol sa dyablo. [dict¨¦t] Dictamen. Diatribe. [div¨®ted] Dedicado. taan. malipat sa iba. kasamaan. [div¨¢ur] Devorar. Dibble. [di¨²] Roc¨ªo. n. Dyablo [karaniwang sambiting]. n. v. Diaphragm. Isang kasangkapang panghukay. Devotee. katha. makapang arihan. consagrado. [diu] Rociar. Hak¨¤. adj. Panata. [da¨ªlog] Di¨¢logo. n. adj. v. Dial. magistral. [dict¨¦tor] Dictador. [d¨¦vil] Diablo. maleficio. Dewlap. n. adj. n. mojigato. Diction. alituntu nin. [div¨ªcion] Division. paghahat¨¬. [da¨ªdem] Diadema. adj. [dict¨¦cion] Dictado. n. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. dasal. kumatha. brillante. m¨¢pasaul¨¬. n. Sakmalin. yaw¨¤. S¨¢litaan ng dalawa. n. [d¨¢ial] Reloj de sol. [d¨¦csteriti] Destreza. Dickens. Pagsasaul¨¬. mag-any?. transmitir. n. sirain. mag-pamana. [daiab¨®lical] Diab¨®lico. Nauukol sa panata ¨® dasal. [d¨ªvies] Desviado. Diary. manong ¨® manang. Ang nagdidikt¨¢ ¨® sumasambit ng dapat sulatin. [devot¨ª] Sant¨®n. Dialogue. brilyante. n. [d¨ªccioeneri] Diccionario. Pamana. Imbentor. [di¨²drap] Gota de roc¨ªo. [d¨¦vilri] Diablura. pa gmumur¨¢. maliksi. Mahamog. [div¨¢is] Proyecto. Mukha ng orasan. n. Diabetes. n. n. Devise. tumaan. m¨¢ngangatha. n. Nauukol sa kanan. plano. religioso. n. n. iwasak. Dialect. [daiarr¨ªa] Diarrea. bulul¨®s. Devoted. Dewy. adj. M¨¢hamugan. Pangkat ng wik¨¤. Banal. habil. [dict¨¦t] Dictar. Devolution. Deviser. piadoso. destruir. Manong ¨® manang. Talag¨¢. [da¨ªlect] Dialecto. magkahamog. [div¨¢izer] Inventor. [d¨ªkens] Diablo [vulgar]. [di¨²lap] Papada del buey. [da¨ªmetric] Diametral. Division. Ukol sa pagtutur¨°. [d¨¢iri] Diario. n. [div¨®t] Dedicar. adj. Devoid. Dew-drop.

obst¨¢culo. Kaib¨¢. v. Butas ng pisng¨ª. Diminution. [d¨ªmpl] Hoyuelo de la mejilla. Malwag. Different. paglwang. [d¨ªgniti] Dignidad. Dilapidate. Dilution. malecon. Kaibh¨¢n. v. karangalan. magbawas . Malinaw. [d¨ªdl] Vacilar. sab¨®g. bantuan. [dil¨¢pidet] Dilapidar. [difi¨²s] Difundido. Mag-alinlangan. may bawas. mag¨ªng dapat. [d¨¢iet] Comida. [diminu¨ªcien] Diminucion. adj. Hugong. Pagsir¨¤. Dim. n. prolijidad. Diet. aplicado. adj. adj. adj. extendido. Sumir¨¤. v. Linawan. Dilucidate. paghiwalay. [dig] Cavar. Ukol sa kagunaw. n. humab¨¤. magsalawahan. lumay?. Kulang ng tiwal¨¤. mag-apuh¨¢p. [dili¨²sidet] Dilucidar. n [d¨ªfoerens] Diferencia. Diminish. Diet. Dignity. adj. Dime. extension. lumwang. paglupan¨¤. Digress. v. Masipag. n.Didactical. n. [dim¨ªniutiv] Diminutivo. eclipsar. dilatario. [difi¨²s] Difundir. Digit. Dig. [dil¨¦cion] Dilacion. recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. Diffuse. K¨¢yong sita. Diddle. malab¨°. lumupan¨¤. [dili¨²sid] Claro. [d¨¢idchest] Digerir. anadear. [d¨¢iet] Alimentarse. v. liwan agin. destruccion. separacion. n. Paglaganap. [dim] Turbio de vista. Tumunaw ng kinain. [d¨¢ik] Dique. n. [d¨ªgnifaid] Dignificado. adj. Paglapad. [digr¨¦s] Hacer digresi¨®n. liwanagan. v. disminuirse. Dignified. Pagpapasikotsikot. sahod. paglay?. may taglay na aral. [d¨¢idchest] Digesto. Pagpapalagnaw. v. Humukay. n. pagkasir¨¤. Diluvian. kagulo. Diligence. n. adj. obscuro. [difi¨²sien] Difusion. n. [dilapid¨¦cien] Dilapidacion. . pagbabawas. kumapa. kal¨¢t. rasy¨®n. Lumapad. kahirapan. nanganganinag. n. laparan. h¨¢dlangan ng tubig. [d¨ªgnifai] Dignificar. Dimension. [dil¨¦t] Dilatar (se). Mahirap. trasparente. kumulimlim. n. v. Digest. v. v. Dim. Tunaw¨ªn. kasipagan. [d¨ªlidchent] Diligente. makuyad. [din] Ruido violento. Dilute. Digestible. natutunaw. racion. Difference. [dai] Morir. ib¨¢. isang dal¨¬. n. n. katipunan ng mga utos. aplicacion. n. Kakulangan ng paniniwal¨¤. n. Dike. Dimity. n. K¨®digo. Difficulty. esparcimiento. Lagnawan. Digger. aclarar. paglihis. extender (se). pagkalat . [dili¨²cioen] Diluicion. habaan. Magpasikotsikot. Die. [d¨ªmiti] Fustan. Diffident. Maliit. [dim¨ªnish] Disminuir. [dim¨¦ncion] Dimencion. hab¨¤ at lapad. [daid¨¢ctical] Did¨¢ctico. distincion. adj. lu Diffuse. Diffidence. Dilate. Makupad. Pagkabawas. adj. [d¨ªfoerent] Diferente. coton¨ªa. lento. Malab¨° ang mata. Manghuhukay. sirain. lumih¨ªs humi alay. Karapatdapad. isabog. s¨²lipin. esparcido. Isang pisetas. may bant?. alboroto. [dil¨¦tori] Tardo. Diligent. Papaging-dapatin. [didch¨¦stibl] Digerible. Malagnaw. paghab¨¤. Karapat¨¢n. Pilapil. tunawin ang kinain. comer. Hirap. Ukol sa pagtutur¨°. [dili¨²t] Diluir. kal¨¢g. Mamatay. v. Dal¨¬. Kaginooh¨¢n. minorar. esparcir. Dilucid. Diffusion. Kumain. v. [digr¨¦cion] Digresi¨®n. lwangan. v. [dili¨²t] Atenuado. Differ. Dilapidation. [d¨ªgniteri] Dignitario. sonido. [didch¨¦schen] Digestion. pagkakaiba. Sipag. dieta. [d¨ªguoer] Cavador. Digest. diverso. Pagkain. [d¨ªfident] Desconfiado. Dignitary. bawasan. n. Din. adj. Difficult. pagkatunaw ng kinain. n. ilustrar. Bumawas. tunog. Dilation. n. Dilatory. Dignify. Digression. [d¨ªfidens] Difidencia. mabagal. Sukat. Diminutive. mag-alang¨¢n. ingay. dalir¨¬. n. v. Lumab¨°. pagsabog. v. adj. [d¨ªfikoelti] Dificultad. [dif¨¦r] Diferenciarse. desvio. [d¨ªdchet] Digito. Digestion. [dim] Obscurecer. Dimple. adj. kamahalan. maliwag. [d¨ªlidchens] Diligencia. [d¨¢im] Una peseta. adj. lak¨ª. n. n. extraviarse. [d¨ªfikoelt] Dificil. manjar. Dilute. M¨¢gkaiba. kaibahan. adj. destruir. [dili¨²vian] Diluviano. Pagtunaw ng kinain. distinguirse. Ikalat.

Tumangg¨ª. [d¨¢ioses] Di¨®cesis. [dip] Inmersion. Dum¨ª. n. magday¨¤. Disapproval. v. adj. Direct. [dis¨¢stres] Desastroso. [dis¨¦bl] Inhabilitar. . [dert] Ensuciar. n. d?magkasund?. Makasah¨®l makalam¨¢ng. [disopo¨ªntment] Chasco. [dir¨¦ctres] Directora. n. Patnubay. v. damda min. Direful. Dint. Panambitan. disgusto. baboy. Pawalan ng kabuluhan. Directory. Alisan ng alm¨¢s ¨® panglaban. [disab¨ªliti] Incapacidad. Dipper. n. Kawalan ng paniwal¨¤. Pagkatangg¨ª. [dir¨¦ct] Directo. Babaing tagapamatnugot. [d?rk] Especie de daga ¨® pu?al. Kakilakilabot. [disadv¨¢ntedches] Desventajoso. enderezar. sentimiento. desconocer. kasuklamsuklam. desbandarse. [d¨¢in] Comer. bungg?. pagkasahol. [d¨ªngl] Peque?o campo entre dos colinas. Dirt. [d¨ªn?r] Comida. [d¨¦rti] Sucio. Kumain. Kasahul¨¢n. pumatnubay. [dis¨¢ster] Desastre.Dine. Kasakunaan. confusion. Isawsaw. Directress. n. Matwid. Tinanggihan. Disannul. patalim na tila talibong. Panaksak. v. n. pawal¨¢n ng halag¨¢. n. Disappear. v. Disastrous. [disagr¨ª] Desconvenir. [d¨¢ir] Horrendo. Dip. p¨¢munuan. humiwalay. Sumayang. n. v. v. Disadvantage. Pagkawala. n. sama ng loob. Kumaila. Dirge. Disbelief. sawsaw. kapangyarihan ng obispo. Sukb¨®. Dirk. Disaster. nalamang¨¢n. [dipl¨®masi] Diplomacia. pintas. [d¨ªndchi] Color obscuro. Disarrangement. derecho. mamahal¨¤. v. Disadvantageous. Disappearance. K¨¢siraan. n. twirin. magpakababoy. Disarmament. Pagkain. n. Tagapamatnugot. kapahamakan. adj. [dis¨¢rmament] Desarmamiento. Disagree. adj. [disan¨²l] Anular. [disadv¨¢ntedch] Menoscabar. infortunio. Disadvantage. Magul¨®. tanghalian. [d¨ªp?r] Vasija para sacar l¨ªquidos. Dyosesis. Disappoint. Diplomacy. desconfiar. pagkak¨¢sira. puerco. [disap¨ªrans] Desaparecimiento. Disband. Magdum¨¦. n. Dingle. choque. Nasahul¨¢n. [disb¨¢nd] Descartar. faltar ¨¢ la palabra. [derdch] Endecha. no dar permiso. [disapr¨²val] Desaprovacion. n. n. Diploma. n. adj. [disbil¨ªv] Descreer. v. espantoso. v. adj. Disarrange. incapacitar. [disarr¨¦ndched] Desarreglado. n. [dint] Golpe. t¨ªtulo. [disap¨®int] Frustrar. hw g gumanap ng sinalita. [disapr¨²vd] Desaprovado. Disarm. espantoso. adj. Kakilakilabot kasindaksindak. itubog. Ang katalinuan sa pakikipagk¨¢yar? sa ibang bansa ¨® nasyon. sisid. Kawal¨¢n ng kaya. Kahihiyan. nakasasaw?. magtwid. hwag magpahintulot. tubog. Marum¨ª. Kawalan ng ayos. lubog. adj. [disap¨ªr] Desaparecer. Kulay na malab¨°. Alis¨¢n ng kaya. emporcar. perjudicar. Mamatnugot. v. [dip] Remojar. calamitoso. n. v. Diploma. Dip. kababuyan. Karimarimarim. [disav¨¢u] Denegar. pagkaayaw. porquer¨ªa. Gumulo. Disbelieve. k¨¢alitan. Magk¨¢sira. tagapamahal¨¤. Munting parang sa pagitan ng da lawang bur¨®l. n. Director. cancion l¨²gubre. Pag-aalis ng alm¨¢s ¨® panglaban. n. tagapamatnubay. sumergir. v. [disbil¨ªf] Incredulidad. Disavow. Disagreeable. sumukb¨®. mag-urong-sul¨®ng. Disappointment. sumisid. ausentarse. n. Disallow. contratiempo. n. Disability. walang ayos. alisan ng kapangyarihan . [disagr¨ªment] Diferencia. [dir¨¦ctor] Director. Dirt. Pangadl? ng tubig ¨® ng anomang malagnaw. m galangan. Diocese. Direct. adj. bangga. Dingy. Disable. [dis¨¢rm] Desarmar. kaal¨ªt. [dipl¨®ma] Diploma. inayawan. Mawalan ng paniwal¨¤. discordia. n. [d¨¢irful] Horrible. Disapproved. Tumiwalag. sumir¨¤ ng ayos. [disadv¨¢ntedch] Desventaja. Disagreement. censura. v. Kapahapahamak. adj. kasindaksindak. Dirty. Dinner. impotencia. [dir¨¦ct] Dirigir. Disarranged. enga?ar. [disar¨¦ndch] Desarreglar. [dir¨¦ctori] Directorio. [disarr¨¦ndchment] Desorden. Dire. Bugbog. kasaw?an. adj. [disagr¨ªebl] Desagradable. Mawala. kawalan ng kapan gyarihan. v. [disal¨¢u] Negar. n. n. v. kaguluha n. [dert] Suciedad. dalit sa paglilibing. discordar. kawal¨¢n ng pananampalataya. v. itw id.

magpalungkot. Discontinuation. discordia. Mabait. [disc¨®nsolet] Desconsolado. Manggalit. Discontented. ialis. v. magtur¨°. Discordant. v. v. perspicaz. [disch¨¢rdch] Descarga. [diskolor¨¦cion] Descoloramiento. [d¨ªscaunt] Descuento. licenciar. n. Discipline. [disb¨¢rsment] Desembolso. [disc¨®rdant] Discorde. panayam. In¨ªp. Discouragement. n. Hiyain. itigil. n. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. [disk¨¦redch] Desalentar. Discolored. lumigalig. disertacion. desagradar. matalin¨°. Disconnection. adj. Sumir¨¤. nakikita. [disk¨¦redchment] Desaliento. v. descargo. kulang. m¨¢malas. [disk¨®lor] Descolorar. instruir. v. [discl¨¦m] Negar. Disbursement. vencer. ilitaw. k¨¢alitan. pagkata lo. [discomp¨®z] Descomponer. gumugol. Pag kauntol. distinguir. [discont¨¦nted] Descontentadizo. Discordancy. vencimiento. n. Walang-ayos. D? maaliw. pagkaligalig. [diz¨¦rning] Juicioso. Paglulunsad ng lulan. entristecer. Disclaimer. paglilikat. Disclose. n. rebaja. pagkagul¨®. magbayad ng utang. v. [d¨ªsiplin] Disciplina. [dis¨¢ipl] Disc¨ªpulo. [d¨ªscord] Discordia.Disburse. Discoloration. Discontinue. n. Disciplinarian. mang-abala. Kumupas ang kulay. tuso. molestar. v. maputla. Discolor. magbayad. Discompose. afliccion. Discomfort. Bawas. n. Discountenance. Paglilikat. Discard. Magpaganap ng tungkulin. [discon¨¦ct] Desunir. Ihayag. pahayag. itan. v. [disconcert] Desconcertar. Pagkakasir¨¤. dalamhat¨¬. [disk¨®mfort] Desconsuelo. Pagkasir¨¤. [diz¨¦rn] Dicernir. [d¨ªscaunt] Descontar. Pagkalugam¨¬. poner mala cara. M¨¢pauntol. Discount. [discont¨¦nt] Descontentar. turbar. pagkahiwalay. Discharge. m¨¢watasan. pagtigil. adj. v. makain¨ªp. Discordance. n. Alagad. [disch¨¢rdch] Descargar ¨® aliviar la carga. v. Kahinaan ng loob. Discourse. n. Magpalugam¨¬. in¨ªp. pag-gugol. Discerning. [diskomf¨ªchur] Derrota. Discipline. [disk¨®mfit] Derrotar. n. Ang nagkakaila. [disc] Disco. intimidar. Discontent. n. k¨¢siraan. panglulupa ypay. [disk¨®mfort] Desconsolar. Maglunsad ng lulan. lumigalig. discordia. n. Pagkatanggal. Bawasan. pag-babayad. Discomfort. disencion. dumalamhat¨¬. [discont¨ªniu] Descontinuar. cesacion. v. mag likat. revelar. pl¨¢tica. [disiplin¨¦rian] El que gobierna y ense?a con rigor y exactitud. ang tumatalikwas. Disconsolate. Yumamot. n. aturdir. Tanggalin. Pagkupas ng kulay. Disclaim. n. Pagdudukot. n. Disconnect. Pagganap ng tuntunin. [disk¨®lord] Descolorido. Magdukot. visible. [discontiniu¨¦cion] Descontinuacion. Itiwalag. Pagkakasir¨¤. Disc. v. Disconcert. n. Kumaila. Discernible. confundir. interrupcion. adj. n. sagaz. putlain. Yamot. adj. [disiplin¨¦rian] Lo que pertenece ¨¢ la disciplina. M¨¢tanaw. tumalikwas. Discord. v [d¨ªsiplin] Disciplinar. gumambal¨¤. v. adj. cesar. [discont¨ªniuans] Cesacion. v. Magpahin¨¤ ng loob. Discontinuance. Kasiraan. magulo. [disc¨®rdansi] Discordancia. Discontent. . n. disencion. n. Discomposure. [discl¨®z] Descubrir. Discomfiture. Ang nam¨´mun¨° at nagtutur¨° na may kahigpitan. v. desordenar. incongruo. pagkaabala. n. ihiwalay. rebajar. n. [discl¨¦m?r] Negador. Discount. v. n. percibir. pagar. adj. k¨¢siraan. Discomfit. [disb¨¢rs] Desembolsar. adj. disencion. declaracion. afligir. d? tugma. Pagkadaig. pa samain ang mukha. [diz¨¦rnibl] Perceptible. kulangan. Discharge. [discomp¨®siur] Descomposicion. Discern. Gumul¨®. [discom¨®d] Incomodar. gumul¨®. takot. Kupas ang kulay. Disciplinarian. [discon¨¦ccicn] Desunion. turbacion. Paglilitaw. renunciar. Manalo. Discommode. pagar una deuda. manaig. v. desareglo. Talumpat¨¬. [discl¨®siur] Descubrimiento. [disc¨¢rd] Descartar. pagbababa ng p as¨¢n. magbaba ng pasan. Disciple. Bilog [na lap¨¢d]. pagkabunot sa utang. [discont¨¦nt] Descontento. [disc¨¢untenans] Avergonzar. k¨¢alitan. [disc¨®rs] Discurso. N¨¢tatanaw. [disc¨®rdans] Discordancia. Disclosure. interrumpir. cobard¨ªa. Discourage. v.

[discr¨ªt] Desunido. Dishonest. Nakasisirang puri. [dizg¨¢iz] Dizfrazar. hacer caer en desgracia. Hanguin sa kahihiyan. Discrimination. [disf¨ªguiurment] Desfiguracion. Ayusin. Disgust. adj. sak¨ªt. v. bast¨®s. [dizgr¨¦s] Ignominia. [disincl¨¢in] Desinclinar. deshonra. v. magbadya. [diz¨®nest] Deshonesto. despreciar. Magpawalang halag¨¢. descorazonar. adj. Sumuka. Disembody. [disemb¨¢rras] Desembarazar. n. hinahon. groser¨ªa. desalentar. Disembarrass. n. v. pul¨¤. magdisfr¨¢s. Pagpangit. n. [disembark¨¦cien] Desembarco. Disgust. adj. [diz¨ªzd] Enfermo. Disengage. n. kasiraang puri. v. deshonra. [discr¨¦dit] Descr¨¦dito. [disent¨¦ngl] Desenredar. v. Disgraceful. [disengu¨¦dch] Desenredar. Gumusot. n. nakahihi ya. Disfavor. pagkahayag. Discovery. n. [disinf¨¦ct] Desinficionar. Tuy¨¢in. isaayos. Dish. circunspecto. Pagkakatang¨¬. Disembark. Makipagtalo. Dishearten. Manirang puri. n. n. Discourteous. [dizgr¨¦s] Deshonrar. Disentangle. n. v. Dishonesty. [disinclin¨¦cion] Desafecto. tum akot. [disc¨®rties] Descort¨¦s. makipanayam. nakahihi ya. Magpasama ng loob. v. Disgrace. Disfigurement. infamia. adj. Disgorge. [discr¨ªminet] Distinguir. Magbalat kay?. [diz¨®nesti] Deshonestidad. [disk¨¢s] Discutir. Alisin sa kahihiyan. Discover. Paglulunsad. v. Manirang puri. [discr¨¦pansi] Discrepancia. Discrepant. mahinahon. Hwag umayon. [diz¨®nor] Deshonra. [disj¨¢rten] Desanimar. Diseased. katalinuan. walang galang. [disc¨®rs] Conversar. Disinfect. Disfavor. Dishonorable. Discrete. difamar. Disfigure. kawalan ng bait. Kahihiyan. Disembarkation. [discrimin¨¦cien] Distincion. pagsama ng any?. Pagkakaiba. Desinpektar. disfr¨¢s. v. Disfranchise. ignominia. Discredit. v. Discourtesy. Discriminate. aversion. [dizgr¨¦sful] Deshonroso. Discreet. pagtang¨¬. maghayag. adj. grosero. v. Pagpapawalang halag¨¢. [dizg¨¢sted] Disgustado. servir la comida. Kasiraang puri. n.Discourse. Kahalayan. [disf¨ªguiur] Desfigurar. Itang¨¬. . Discussion. [disf¨¦vor] Disfavor. Sam¨¤ ng katawan. Hamak. diferencia. v. Disdain. kaibhan. [dizenk¨¢mber] Desembarazar. Dishonor. Nakasisirang puri. Pagbabalat-kay?. revelacion. Magpahin¨¤ ng loob. v. Masama ang loob. [dish] Servir la vianda en fuente. adj. Dish. isaayos. v. magtang¨¬. [discr¨¦dit] Desacreditar. [disk¨¢cien] Discusi¨®n. Manirang puri. Disdainful. mamul¨¤. revelar. v. n. ignominioso. Kaib¨¢. [dizg¨¢st] Disgustar. indecoroso. [discr¨¦cion] Discrecion. v. infamar. Disguise. Manalita. [disfr¨¢nchis] Quitar franquicias. [dish] Plato. Disguise. Disease. Kabaitan. v. adj. v. Disencumber. Pagpahinga layin ang gayong pulutong ng hukb¨®. [disc¨®veri] Descubrimiento. May-sak¨ªt. enmascarar. walang bait. [disc¨®ver] Descubrir. m¨¢skara. Discredit. n. [disc¨®rtisi] Descortes¨ªa. v. [disemb¨®di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej¨¦rcito. Disinclination. [disg¨®rdch] Vomitar. [disj¨¦vel] Desgre?ar. Ayusin. maghain. Kawal¨¢n ng pagayon ¨® pagpayag. discurrir. Kasiraang puri. matalin¨°. Dishevel. Mabait. hwag kalingain. Kalapastanganan. deshonrar. ulam. Discreditable. [dizg¨¢iz] Dizfraz. [disf¨¦vor] Desfavor. Pagkatuklas. adj. Papangitin. Pinggan. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan. afear. Disgrace. [diz¨ªz] Mal. adj. Sama ng loob. magpangan yay¨¤ magpahamak. Tumuklas. Discrepancy. v. adj. n. [dizg¨¢st] Disgusto. [diz¨®nor] Deshonrar. [discr¨¦ditabl] Ignominioso. [dizd¨¦nful] Desde?oso. bukod. n. [dizd¨¦n] Desde?ar. n. Lapastangan. kawal¨¢n ng galang. pasamain ang any?. hamakin. Disgusted. v. Discuss. Pagtatalo. Mahalay. v. Mapagtuya. Maglunsad. Disincline. enfermedad. n. n. v. hwag pumayag. Alisin ang pahintulot. ilunsad. v. iba. Dishonor. mapaghamak. Hiwalay. [discr¨¦pant] Discrepante. v. n. Discretion. [dizon¨®rabl] Deshonroso. [dizemb¨¢rc] Desembarcar. [discr¨ªt] Discreto. adj.

v. mahilo. desdorar. ikaila. [disp¨¦ns] Dispensar. Hwag papagmanahin. [d¨ªsloket] Dislocar. pagkaiba. n. Disobedient. n. Papanabugin. Humamak. v. [diz¨®rder] Desordenar. [diz¨®rdoerli] Desordenadamente. sumway. v. v. n. Dismay. Paalis¨ªn. v. Pagkawal¨¢ sa sariling isip. v. confusion. hinahon. walang nasang masam a. Disloyalty. mapagsalangsang. [disp¨¦nseri] Dispensario. adj. Magpalamara. desparramar. kakilakilabot. Pagkasir¨¤ ng ayos. Dispassion. [dizl¨®yal] Desleal. Dismount. funesto. Dispatch. [disobl¨¢idch] Desagradecer. Magkaloob. magpaglaba g. [disp¨¦l] Esparcir. Lumabag. Disjoin. suk¨¢b. Hatid-kawad. [desint¨¦r] Desenterar. sumalangsang. pagpul¨¤. [disinj¨¦rit] Desheredar. tanggalin. n. Umibis. Disown. Dismantle. v. palayasin. v. p¨¢milihan ng gamot. Walang kiling s a kanino man. n. Gumul¨®. [disl¨¢ik] Disgustar. Pagsabog. Disloyal. Disorganize. pamamahagi. k pusung¨¢n. d? kumilala ng utang na loob . templado. pagsalangsang. Dispersion. Disparage. mapalalagpas. [disob¨ªdient] Desobediente. [disp¨¢redch] Envilecer. Dislike. desconocer. mawalan ng diw¨¤. n. [disp¨¦rcioen] Dispersion. pus¨®ng. Dismember. [dis¨ªnterested] Desinteresado. [dizdch¨®in] Desunir. Dislike. hilo. kasindaksindak. Disjoint. sama ng loob. walang sikap. Mapanglaw. n. lumit¨®. v. . confuso. descartar. Ilinsad. Yamot. guluhin. [disl¨¢ik] Aversion. palayasin. Dislodge. n. Disinterested. papaghiwalayin. Pagpapaalam sa ginagawaan. [dism¨¢unt] Desmontar. [disp¨¦rs] Esparcir. [disl¨®dch] Desalojar. Walang inter¨¦s. terrible. deplorable. v. v. Tanggihan. [disk] Disco. apartar. Tanggalin. [disp¨ªrit] Desalentar. mahinahon. Disparagement. desmembrar. [diz¨®rganaiz] Desorganizar. Paghamak. v. adj. Dispassionate. Ilinsad. tanggalin. pagkasabog. taksil. Magul¨®. desdoro. [dizdch¨®int] Dislocar. d? pagkilala ng utang na loob. malungkot. galit. kasukab¨¢n. Disorder. ikalat. malamig ang loob. Hukayin (ang ibina¨®n). Disoblige. Pagtanggal. n. Dismissal. despedazar. sereno. [dism¨¦mberment] Desmembramiento. Dislocate. Isabog. pagsway. adj. isabog. [disp¨¢cioenet] Desapasionado. sumama ang loob. Maswayin. Disobedience. Paglabag. [disp¨¢tch] Despacho. [dispens¨¦cioen] Distribucion. n. disipar. dispensa. Disinter. Dismiss. di papagmanahin. v. v. [disp¨¢riti] Disparidad. Bilog. Gul¨®. Maipauumanhin. n. pagkalat. [diz¨®n] Negar. Botika. kataksilan. magbahagi. ihiwalay. Disperse. [dislok¨¦cioen] Dislocacion. disgusto. Dispensary. Kaibhan. [diz¨®rder] Desorden. [dizm¨¦] Desmayarse. dimision. magul omihanan. distribuir. Disorder. [dism¨ªs] Despedir. [disobl¨¢idching] Desagradecimiento. Dismal. Tanggalin. echar. renunciar. p amimigay. adj. [disob¨ªdiens] Desobediencia. Disorderly. Dismemberment. [dism¨ªsal] Despedida. telegrama. adj. May kaguluhan. v. Pahinain ang loob papanglupaypayin. Pagkalinsad. kaguluhan. Disobey. Dislocation. [dism¨¦mber] Desmembrar. n. Hind? tapat. Dismay. magalit. n. [d¨ªzmal] Triste. n.Disinherit. v. n. [dizm¨¢ntl] Desaparejar una embarcacion. Dispense. n. Kawal¨¢n ng pagtatapat. v. Disk. Pagkakaloob. [disp¨¦nsabl] Dispensable. Dispensation. v. v. n. adv. Dispel. [disob¨¦] Desobedecer. adj. Mawala sa sariling isip. telegrama. pag-al¨ªs sa p inagtatrabahuhan. v. [diz¨®rdoerli] Desarreglado. [dizm¨¦] Desmayo. Kalamigan ng loob. desaprobar. Dispensable. Disobliging. n. itiwalag. adj. [disparedchment] Desprecio. Dispirit. pumul¨¤. [dizl¨®yalti] Deslealtad. [dizorganiz¨¦cioen] Desorganizacion. Disorderly. Mayamot. pagkakalat . magbigay. [disp¨¢cioen] Serenidad de ¨¢nimo. Sumir¨¤ ng ayos. confundir. desanimar. v. infidelidad. Paalisin. apearse del caballo. Alisan ng damit ¨® kasangkapan an g isang sasakyan sa tubig. Disorganization. v. Pagkapalamara. infiel. Disparity.

disgusto. [d¨ªspiutant] Disputador. disgustar. v. Papagkabilan¨ªn. [dispi¨²t] Disputa. lapastan gan. n. Disposed. desprecio. adj. Pagpapamalas. [displ¨¦] Desplegar. v. Pagtatalo. pamamahal¨¤. [dis¨¢lt] Desalar. [discu¨¢ietiud] Inquietud. Disputable. dar. adj. inclinado. makiling. ayusin. [disemin¨¦cioen] Deseminacion. kab¨¢kab¨¢. Dissension. Displacement. ariing walang ka ya. Dissalt. Pagtiwalag. Ligaligin. paghahasik. averiguacion. v. pasiya. n. v. Disregard. [disr¨¦piutabl] Deshonroso. controversia. n. Dispraise. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. n. v. Kamkaman. Pagsasabog ng binh?. Disregard. n. pagpapawalang h alag¨¢. Sir¨¤. magbigay. Pagtatalo. Dissatisfaction. Patabangin ang loob. v. kawal¨¢n ng abot. n. Dissemination. Hamakin. Disposition. v. v. [disprop¨®rcioen] Desproporcionar. walang puri. desasosiego. Disproportion. Ang nakikipagtalo. v. [disrisp¨¦ctful] Irreverente. Pagsur¨¬. [discu¨¢it] Inquietar. adj. Sama ng loob. n. Disputant. [dis¨¦ct] Disecar. controvertir. [disrig¨¢rd] Desatencion. Patabang¨ªn. Hwag gumalang. v. Dissent. Lapain ¨® pagputolputulin upang malitis. pagsisiy asat. Kasiraang puri. halayin. Disquisition. pagpapahalata. Dissatisfy. indignacion. Hamak. [discu¨®lifai] Inhabilitar. [dispoz¨¦s] Desposeer. kasiraan. gaw¨ªn ng d? pantay ¨ a sukat. pul¨¤. Dispossession. [disprop¨®rcioen] Desproporcion. Dispute. Dissect. N¨¢tatalaga. Pag-alang¨¢n. v. disgusto. Kawalan ng kaya. diferenciarse. paghamak. [dis¨¦nt] Disension. [disencioen] Disencion. Magpasiya. ipahalata. incapacidad. Pagkalinsad. Walang galang. [disquolifik¨¦cioen] Inhabilidad. [displ¨ªz] Desplacer. Dissemble. Pabulaanan. Disrepute. adj. v. sama n g loob. Dissertation. manifestacion. pagmamatwiranan. kabil¨¢n. encubrir. [dispozicioen] Disposici¨®n. [disrig¨¢rd] Desatender. galit. Disquiet. Disruption. controversia. [disrepi¨²t] Descr¨¦dito. n. desigualdad. v. hind? pantay. [disr¨®b] Desnudar. n. [disp¨®zd] Dispuesto. m¨¢kaiba. paghiwalay. despojar. sembrar. . [dis¨¦mbl] Disimular. v. [dis¨¦minet] Diseminar. Dissent. v. n. Umayaw. Paraan. [displ¨¦] Ostentacion. Magpasama ng loob. Pagkabalisa. n. Pagkamkam. desordenar. [displ¨¦s] Dislocar. Disputation. Disproportion. [dis¨¦nt] Disentir. n. Disseminate. arreglar. [disp¨®zal] Disposici¨®n. maghas ik. menospreciar. Disqualification. hubuan. Kawalan ng katahimikan. [discu¨ªzicioen] Disquisicion. pasiya. pag-aal¨ªs ng pag-aar¨¬. [displ¨¦siur] Desplacer. ayos. pakabakabahin. Tabang ng loob. pagbabalisa . paglitis. kalapastanganan. v. makipagmatwiranan. K¨¢bilanin. Makipagtalo. [disp¨®z] Disponer. [disr¨¢pcioen] Rompimiento. pagkaalis sa ayos. v. Disrobe. Humamak. Hubar¨¢n. exponer. v. Disrespect. Dispose. Displease. Kawal¨¢n ng galang. M¨¢ipakikipagtalo. n. oposicion. [disatisf¨¢ccioen] Descontento. [dispi¨²tabl] Disputable. [disrisp¨¦ct] Irreverencia. Displeasure. contienda.Displace. n. Disquiet. rotura. orden. n. [disrisp¨¦ct] Desacatar. ignominia. examen. alisin sa ayos. [displ¨¦sment] Dislocacion. [dispiut¨¦cioen] Disputa. Disrespect. n. pagmamatwiranan. makagalit. Pagtatalo. Dispossess. Display. mahilig. n. k¨¢alitan. makayam ot. Disprove. Disqualify. Ipalagay na walang kaya. n. desden. [disoertacion] Disertacion. [dispr¨²v] Desaprobar. n. v. ang nakikipagm¨¢twiranan. n. ihayag. Display. Disquietude. [dispr¨¦z] Vituperar. [dispi¨²t] Disputar. K¨¢alitan. Disreputable. n. Magsabog ng binhi. esparcir. Ilinsad. Disrespectful. Magkunwa. desasosiegar. isaayos. [dis¨¢tisfai] Descontentar. Ipamalas. [dispoz¨¦cioen] Desposeimiento. n. [discu¨¢it] Inquietud. desatento. yamot. Paraan. Disposal. n. v. ostentar. pagha hayag. Dispute.

n. Sama ng katawan. Pagkatunaw. v. Dissolution. [d¨ªti] Composicion musical para cantar. v. adj. [dist¨¦mper] Perturbar. n akaiinip. Distributive. [d¨ªstrict] Distrito. sospechar. [disip¨¦cioen] Disipacion. nakayayamot. Pag-alak. [ditch] Zanja. Walang lasa. n. v. umabala. diferente. Awit. bigat ng katawan. Tumunaw. Dissimulation. Gambal¨¢. Distrust. Paghihiwalay. region. Palipasin. Lipas. v. [d¨ªsonant] Disonante. n. [dist¨®rt] Torcer. Ang n¨¢sabi na ¨® ang n¨¢banggit na. n. Distemper. desconcierto. dalamhat¨¬. Gumawa ng sangka. n. [disoli¨²cioen] Disolucion. [d¨ªsoliut] Disoluto. Distort. Gumambal¨¤. pagitan. Lumib¨¢ng. Distension. [dist¨ªlecion] Destilacion. pamumukod. luminlang. Ditch. v. Alakin. pagbubuy¨®. Panulid. panggugul¨®. [dist¨ªl] Destilar. n. mamukod. Distemper. pagkakaalit. naghihinal¨¤. [dist¨®rcion] Contorci¨®n. Kaiba. Ipamahagi. n. n. may hinal¨¤. pagkakatang¨¬. [disimil¨¢riti] Desemejanza. Alak¨¢n. Distinguish. n. mangligalig. v. Distant. maglisya. v. Disunite. Distrust. pamimigay. jurisdiccion. n. Dissonance. d? kagamitan. Disuse. sospechoso. discordia. ma sapantah¨¤. magbuy¨®. indisposicion. Dissipate. Sapantah¨¤. Pook. Pagpilipit. Ilay?. [disimiul¨¦t] Disimular. Distortion. Alintanahin. [dist¨¢f] Rueca. Distract. bumaluktot. [dist¨¦stful] Desabrido. maglih¨ªs. Disuse. Dissuade. Nagsasapantah¨¤. fastidio. [disi¨²nion] Desunion. Ditch. diferencia. makasama ng katawan. [dist¨¦leri] Distiler¨ªa. Sangka. adj. v. Kawal¨¢n ng pagkakatugma. Dissuasion. [ditch] Abrir zanjas. Lawig. District. Nababahagi. miseria. n. Distress. Distance. [distrbi¨²cion] Distribucion. ensanchar. [distr¨¢ccion] Distraccion. kilala Distinguishable. desviar. [dist¨ªng¨¹ish] Distinguir. Pamamahagi. [distr¨¢ct] Distraer. Ditty. Distinction. ensanche. adj. [d¨ªstans] Distancia. Dissonant. n. [distr¨ªbiutiv] Distributivo. libertino. Palawigin. [d¨ªsonans] Disonancia. adj. v. paggawa ng alak. magkaalit. [distr¨¦s] Angustiar. Distaste. Distribute. n. [d¨ªsipet] Disipar. adj. Maghiwalay. Gayon din. n. Hirap. d? pagpansin. Distasteful. n. pagbaluktot. [distr¨¢st] Desconfiar. [d¨ªto] Dicho ¨® dicha. Distribution. torcimiento. adj. h¨¢latain. Suy¨¤. magiting. Dissimilarity. n. Lumigalig. causar una enfermedad. [distr¨¢stful] Desconfiado. n. ¨¢liwan. Ditto. v. P¨²nahin. iba. [d¨ªto] Idem. Magpahirap. sospecha. Dissolute. Tang¨¬. apartar. Disturb. Distill. [dist¨¦st] Hast¨ªo. v. manggul¨®. adj. Pag-alintana. [d¨ªstans] Alejar. abala. kilala. katang ian. n. m¨¢tang¨¬. n. Mag-udyok.Dissimilar. [disimiul¨¦cioen] Disimulacion. [disy¨²s] Desusar. Dissimulate. estorbar. Talipandas. n. desagradable. [dist¨¦mper] Mal. Dissolve. n. Lay¨°. hind? kaparis. [disiun¨¢it] Desunirse. v. [dist¨¦nd] Extender. Distillery. [dist¨ªng¨¹ishabl] Notable. Masama ang tunog. Pawiin. [dist¨ªnct] Distinto. n. [disu¨¦d] Disuadir. Distaff. Disunion. n. Pagkapaw¨¬. [dist¨¦ncion] Dilatacion. Distinguished. ipamigay. Distend. Distillation. hinal¨¤. Pangingiba. adj. Mangib¨¢. Distress. Dissipation. [dist¨¢rb] Perturbar. Malay¨°. pangliligalig. . nayon. L¨ªbangan. [distr¨¦s] Angustia. s¨¢kit. n. separarse. Distinct. maghina Distrustful. [disting¨¹¨ªshd] Distinguido. Magkulang ng tiwal¨¤ magsapantah¨¤. [diz¨®lv] Disolver. dumalamhat¨ª. v. yam¨®t. v. adj. pagkaiba. palwangin. n. [disu¨¦cion] Disuasi¨®n. diferente. Kaib¨¢. . Distraction. [dis¨ªmil?r] Desemejante. [distr¨¢st] Desconfianza. hwag pansinin. in¨ªp. [dist¨ªnccion] Distincion. aflig¨ªr. lwang. adj. [disy¨²s] Desuso. idem. Distance. v. n. kant¨¢hin. magpasakit. Disturbance. bantog. v [distr¨ªbiut] Distribuir. discernir. Ditto. g¨¢waan ng alak. hwag gamitin. [dist¨¢rbans] Disturbio. v. v. tunawin. madal¨ªng makilala. agw¨¢t. Pumilipit. Udyok. adj. [d¨ªstant] Distante. Kaibhan. pagpaw¨¬. diferencia.

Day¨¤. ense?anza. [d¨®gchip] Muy barato. Dizzy. [d¨ªzi] Vertiginoso. adj. Dogmatic. Hinahon. limosna. pagpaparaan ng panahon. [d¨®gfish] Tiburon. d¨¢diva. Mahinahon. [div¨¦rs] Diverso. v. Pat¨ªng. Dogmatical. [doedh] Trampear. acciones. desnudar. Pagkakahiwalay. tur¨°. adj. magbahagi. Docile. [div¨®rs] Divorciar. conjeturar. Matigas ang ulo. Hubar¨¢n. Docket. v. Divest. Divulge. [div¨®rs] Divorcio. n. [div¨¦rdch] Divergir. Pagkakahiwalay. [d¨®ket] R¨®tulo. [d¨®gued] ¨¢spero. Usang babae. M¨¢ninisid. n. Diversity. ¨¢ bajo precio. Papag-ibaibah¨ªn. Panghuhul¨¤. adj. Dodge. Divide. divertir. v. n. medicinar. n. Divinity. Lul¨¤. [dog] Perro. Pagkakaiba. despojar. Doctrine. [div¨¦rdchensi] Divergencia. ¨¢so. desposeer. [doedh] Trampa. [div¨ªniti] Divinidad. ejecutar. pastor. n. [d¨ªzines] V¨¦rtigo. Diversification. iligaw. Lula. [d¨®gu?rel] Vil. bawa't araw. [d¨®sil] D¨®cil. Dive. recrear. Doctor. alteracion. n. k¨¢alitan. bastos. te¨®logo. Doctor. n. [div¨¦st] Desnudar. v. adj. adj. manghib¨° sumil¨°. pasatiempo. Divertisement. Dogma. [div¨¦ldch] Divulgar. pantas. Documental. mga kilos. [doc] Bardana. n. Dog. Iba. discordia. v. sil¨°. n. Aral. maikling salaysay na nilalaman ng isang mah bang kasulat¨¢n. n. di ke. L¨ªbangan. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan. [d¨®kiument] Documento. Divine. Gumawa. [d¨®ili] Especie de servilleta peque?a. [div¨¦rtizment] Diversion. bigay. [div¨¢in] Predicador. Katibayan. Isang klase ng munting serbilyeta ¨® p¨¢m hiran. Divers. Document. extracto. nauukol sa araw. adj. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ¨® dogma. Doff. ugaling hayop. Par¨¨. pagka-Bathal¨¤. pagkakaiba. [div¨¢id] Dividir. Mga kagagaw¨¢n. libangin. Nauukol sa katibayan ¨® kasulatan. hind? kagaya. Doggerel. adj. Divine. pronosticar. kasulat¨¢n. [div¨¦rdchens] Divergencia. [do] Gama. L¨ªbangan. diferenciar. Nauukol sa Dios. hib¨°. Dole. Bahagi. Divergence. m¨¦dico. Diver. entrampar. Araw-araw. kaibhan. adj. Dizziness. Divination. [d¨®gma] Dogma. n. Ipamansag. excelente. hilo. Diverge. H¨¢mak. apacible. kaibh¨¢n. v. [div¨¦schur] Despojo. n. obrar. n. dokumento. [d¨®ctrin] Doctrina. hubdan. n. [d¨®ctor] Doctor. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. [div¨¢in] Adivinar. pagkatimtiman. [dai¨¦rnel] Diurno. [dokium¨¦ntal] Documental. Dogged. n. n. Diversify. timtiman. Sarisar¨¬. buntot na nakausl? pagkatapos na maputol. Paghihiwalay ng magasawa. paham. v. alis¨¢n ng pag-aar¨¬. [d¨®ctor] Curar. trozo ¨® pedazo de cola que le queda al animal despues de ha bersela cortado. n. ihayag. Dokt¨®r. adj. desunion. dique. adj. [du] Hacer. Sumukb¨®.Diurnal. Dock. Paghuhubad. n. Divergency. Divorce. R¨®tulo. maghub¨°. [dof] Quitar la ropa. [diversifik¨¦cion] Variedad. [divers¨ªfai] Diversificar. Doily. [dos¨ªliti] Docilidad. n. Bahagi. aturdido. n. pag-aalis ng pag-aar¨¬. manggagamot. publicar. [divin¨¦cion] Divinacion. [dogm¨¢tical] Dogm¨¢tico. [dol] Parte. v. kaloob. mudanza. [dogm¨¢tic] Dogm¨¢tico. Doe. hul¨¤. diario. hulaan. kaiba. Division. Divine. brutal. gawin. [div¨¦rsiti] Diversidad. [d¨¢ivers] Varios. adj. [div¨ªcion] Division. dogma. Humiwalay. kaamuang-loob. Maghubad ng suot. cotidiano. n. hil¨®. Masamang dam¨®. Ihiwalay ang asawa. Pagka-Dios. Bahagihin. iba't iba. n. [div¨¦rt] Desviar. Diversion. Doings. Divert. Tagapagbahagi. bajo. Diverse. n. v. diferente. Divorce. [div¨¦rcion] Diversion. n. v. n. [div¨¢ider] Distribuidor. Do. Ilihis. Docility. [div¨¢in] Divino. Divider. n. Magday¨¤. humiwalay sa asawa. diferentes. [d¨¢iv] Sumergirse. Dog-cheap. sumisid. n. Divesture. N¨¢paka mura. mainam. lumay?. Gumamot. pagpaparaan ng panahon. limos. n. pagkakaiba. porcion. [d¨²ingz] Hechos. Dogfish. . [d¨¢iver] Buzo. n. variar. v. Pagkakaiba't i ba. maamongloob. v. holgura. Humul¨¤. adj. Dodge. n.

Kapangyarihan. [d¨¢vjaus] Palomar. n. chochez. Dowel. Double. umabuloy. Dove-cot. adj. . [d¨¢ut] Duda. [dav] Paloma. Mag-alinlangan. [d¨¢udi] Mujer desali?ada. [domin¨ªr] Dominar. Doublet. Doom. Doubtless. [d¨¢uoer] Dote. Pisong amerikano. adj. [d¨¢bl] Doble. Doll. [dum] Sentenciar. Maam¨°. adj. condenar. adj. Pasuk¨¢n. n. [dol] Mu?eca. Humatol. v. magandang loob. Daing. masa. [dol] Dolor.Dole. Walang pagsala. v. [d¨®lor] Dolor. n. Dose. Yup¨¬. [d¨®rmant] Durmiente. n. hirap. Donor. adj. Domesticate. Domin¨®. Dormant. [d¨¢utles] Indubitable. [d¨¢uti] Bravo. [d¨¦blet] Justillo. Domain. adj. kahapishapis. Tuld¨®k. l¨²gubre. Kalapati. parusa. [d¨®nor] Donador. n. Dower. Double. duplicar. adj. [d¨¢bl] Doblar. pamamahal¨¤. Dotal. Douse. [don¨¦t] Donar. lumupig. n. Dowdy. n. [d¨®lful] Doloroso. [domin¨¦cion] Dominacion. adj. familiar. borrico. Sak¨ªt. v. bantay-pint?. p. Kapangyarihan. Dove. [d¨¢udi] Zafio. Done. adj. Manyik¨¤. Bahay-kalapati. Sumisid. Dote. kabayong munt? at malak¨ª ang tainga. Matapang. Nakakatulog. magsapantah¨¤. Doubt. kasamasama. [d¨®rsal] Dorsal. [dan] Hecho. Doble. T¨¢hanan. n. valeroso. n. Tapay. n. [dabl-tongd] Enga?o. [d¨²mzde] Dia del juicio universal. n. [dot¨¦cion] Dotacion. n. Dotard. Tanod-pint?. Salaul¨¤. Donation. n. ibayo. [d¨®lar] Dollar. panagh¨®y. [d¨®rwe] Portada. ambag. pintuan. Dot. Dolt. v. Kapareha. magparusa. Dotation. hapd?. [dolt] Hombre bobo. n. matalik. n. Door. Dot. Doom. lastimoso. sospecha. Donkey. imperio. maghinal¨¤. escr¨²pulo. n. [dom¨ªnion] Dominio. Domination. Dovehouse. n. Isuot ang dam¨ªt. Ulian. Domestic. adj. magdulot. Dominion. [don] Don. plegar. [d¨¢us] Zambullirse. Pagdudulot ng bigay-kaya. sospechar. n. n. [d¨¢utful] Dudoso. kaloob. p. Kaamuan. [d¨®mino] Domin¨®. casaca. Magkaloob. Nauukol sa bigay-kaya. Doomsday. v. adj. ant¨¢k. maantak. Domino. [d¨®loroes] Doloroso. bigay. sakop. casa. n. tiklop. pagkakaloob. v. marungis. [dot] Tildar. adj. lupang saklaw. Ang nagkakaloob. Kaloob. Pag-ibayuhin. [d¨®rkiper] Portero. Pint?. [dum] Sentencia. Nauukol sa likod. soberan¨ªa. juzgar. sumukb¨®. n. Masak¨ªt. takal ng gamot. Double-tongued. Sumupil. Doubt. Dollar. Domicile. Kapangyarihan. Donate. [d¨®tard] Viejo que chochea. malakas ang loob. gobierno. d¨®blihin. Kaarawan ng paghuhukom. congoja. yup?in. Don. se?orear. Babaing salaul¨¤. umambag. Dotage. [d¨®tedch] Chochera. [dom¨¦stic] Dom¨¦stico. n. maam¨°. n. Dowdy. n. n. triste. Dough. v. [d¨®misil] Domicilio. [dot] Chochear. makalawa. v. v. v. n. Alinlangan. [don] Meter el vestido. [dom¨¦stiket] Domesticar. adj. Magtuld¨®k. [d¨¢v-cot] Palomar. [dos] D¨®sis. Nauukol sa sariling buhay. n. Pakong kahoy. magpasuk¨°. n. Dolorous. [dot] Tilde. Doughty. hinal¨¤. Hatol. D¨®sis. [don¨¦cien] Donacion. Kahambalhambal. Borriko. dulot. abuloy. kamisola. [d¨®wel] Clavo de madera. Doubtful. Nakapag-aalinlangan. Don. Ginoo. Domineer. Doorway. ang nagbibigay. [dom¨¦n] Dominio. Bahay-kalapati. falso. Dorsal. Doorkeeper. porcion. [do] Masa. n. n. [dor] Puerta. bulaan. n. Bigay-gaya. n. duplicado. Dovelike. pag-uulian. [d¨®nke] Asno. magbigay. n. Dolor. Pagkaulian. urong-sulong. [d¨¢ut] Dudar. n. [d¨®tal] Dotal. mahapd?. [d¨¢vlaik] Colombino. Yar¨¬. Domesticity. Doleful. n. bahay. sapantah¨¤. tiklupin. Taong ungas. [d¨¢bl] Doblez. condena. Mag-ulian. mahirap. Double. [dom¨¦sticiti] Domesticidad. Sinungaling. Paamuin.

espantoso. rebaja ¨® descuento de derechos de aduana. Downright. Draft. [d¨¢un] Abajo. . [drol] Balbucear. dise?o. Mapanglaw. [dred] Miedo. v. [dr¨¢gl] Emporcar alguna cosa arr¨¢strandola por el suelo. Drawl. Dream. kumabig. Doze. [dr¨¢mataiz] Dramatizar. Drag. [dr¨®ing] Dibujo. letra de cambio. adj. suave. v. [d¨¢unfol] Caida. malumbay. Umidlip. tagaigib. [dren] Desaguadero. Drawing. Down-train. v. Dreadful. Dibuho. Gawing drama. adj. cabecear. Drapery. [d¨®csi] Ramera. [doz] Dormitar. kasindak-sindak. n. [d¨¢unrait] Perpendicularmente. Bawa . [dr?p] Trapear. Drawl. Drachm. Dread. Downwards. [drag] Arrastrar. Bulong. letra de cambi o. [dr¨®er] Aguador. n. Paibaba. panag¨ªp.Down. Itik na lalake ¨® patong lalake. Tunay. Matakot. [dr¨®bec] Rebaja ¨® descuento. Dowry. G¨¢waan ng kayo. Doxy. [d¨¢unwards] Hacia abajo. hilahin. n. n. Paragos. Pagkabagsak. taga-pag-any? ng plano. Downward. [dro] Tirar. [d¨¢un-tren] Tren descendente. Drain. n. adj. atraer. Masamang babae. Drakma. magtuka. v. Pababa. Drain. n. pababa. v. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. & prep. manifiesto. Drake. v. [drim] Sue?o. Takpan ng kayo ¨® damit. Bagol. Dozen. n. n. Panaginip. maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako ¨® pook. pagkaguh?. dise?o. n. adv. n. [drag¨²n] Dragon. adj. pansol. Limasin. decadencia. malamlam. [d¨¢unrait] Patente. sindak. malambot. Managinip. Draper. Drawers. dibujador. n. Drawer. [drab] Pa?o casta?o. Drama. [dram¨¢tic] Dram¨¢tico. Dreamy. Dumibuho. [drek] ¨¢nade macho. [dr¨®ers] Calzoncillos. Drab. bumatak. adj. P¨¢agusan. pansol. Downcast. n. Pagpupuri sa Dyos. Downright. M¨¢nininda ng kayo. n. [draft] Dibujar. Dramatist. terror. [dram¨¢tical] Dram¨¢tico. [dr¨¦oeri] Manufactura de pa?os. adv. hayop na kathang-isip. gumuhit. [drol] Balbucencia. Dramatize. Dragon. pagguhit. Humila. ¨¢ plomo. [dre] Carro que sive para llevar cargas. n. n. n. Salawal. n. [dred] Temer. mas¨ªndak. n. Mapanaginip¨ªn. [draft] Dibujo. mag-antok. adv. adv. dibujar. Draftsman. Dray. Dramatical. Takot. arrastrar. [drim] So?ar. n. mang-iigib. tagakadl? ng tub ig. Dream. Draft. Drag. Bumulong-bulong. palus¨®ng. [d¨¢uncast] Apesadumbrado. Dragon. n. Dumhan at hilahin sa lup¨¤. Sa ibaba. Nauukol sa drama. n. kaloob. [draft] Trago. [dr¨¢ftsman] Dise?ador. n. [d¨¢un] Plumon. Gamogam¨®. ruina. Dosena. kakil¨¢ki labot. dibujo. alisan ng tubig. v. v. Drama. [d¨¢uri] Dote. [dr¨¢matist] Dram¨¢tico. n. Dramatic. Draw. [dr¨¢gon] Dragon. [dr¨¦dful] Terrible. Dibuhista. Drawback. espantar. n. [d¨¢unward] Hacia abajo. [d¨®zen] Docena. Treng pabal¨ªk. Kayong lana na kulay kastanyas. salap? sa Gresya. espanto. Dibuho. dumi bujo. labing dalawa. Pababa. [dren] Desaguar. v. v. v. Drainage. n. adj. [dr¨¦poer] Pa?ero. Dragonfly. totoo. [drag] Carretilla. Nauukol sa drama. palus¨®ng. vello flojel. karit¨®n. mangilabot. Downfall. Draught. Balahibong malambot. palabas-dulaan. Down. n. destacar [mil]. Mabalahibo. [dr¨¢ma] Drama. Draggle. Katakot-takot. [dr¨¦nedch] Desag¨¹e. Downy. n. malungkot. [dr¨ªmi] Quim¨¦rico. M¨¢ngangatha ng drama ¨® ng mga palabas dulaan. P¨¢agusan. Humila. instrumento con garfio. [drag¨®nflai] Lib¨¦lula. mag-any? ng plano. Drape. n. Bigay-kaya. pagguhit ng banghay. Doxology. M¨¢nanalok ng tubig. plano. bawas sa singil ng aduana. Lagok. panghila. Dread. n. Dragoon. adj. [docs¨®lodchi] La alabanza ¨® gloria que se da ¨¢ Dios. n. hayag. [d¨¢uni] Velloso. n. [dr¨¢km] Dracma.

[dron] Harag¨¢n. [dril] Taladrar. Dress. Mag-antok. Patak. Dribble. Dripping. v. May kawan ng hayop. Drier. panahong sal¨¢t sa ul¨¢n. Drollery. mapanglaw. Dredge. [drink] Bebida. v. instruccion de reclutas. Dropsy. adj. tumul¨°. Pangbutas. pal¨° suntok. magsuot. v. [drizl] Llovisna. hez. sacudir. [dr¨¢dcheri] Faena ¨® trabajo vil. bufonada. Drover. v. frusler¨ªa. [drift] Impulso. [drov] Manada. n. n. Damit. n. v. Humampas. Drudge. Pumatak. adj. Patak. Droll. destilar. [dres] Vestido. [dr¨¢ut] Seca. [dr¨¦si] Aficionado ¨¢ ataviarse. Dried-beef. [drag] Droga. Drop. G¨¢waing hamak. n. [drift] Impeler. amontonar. borra. [drizl] Llovisnar. maghatid. Sapal. Haluan ng gamot. tul¨°. magbihis. [dr¨¢usi] So?oliento. [dregs] Hez. Drowsy. [drip] Gotilla. Drubbing. hato. v. Drop. n. Bugbog. Kapanlawpanlaw. n. turuan ang mga bagong kawal. adj. n. [dredch] Rastrear con el rezon. maantukin. lumunod. Magdamit. [drol] Bufon. [dr¨¢uti] Seco. pindang. l¨²gubre. Drink. mahulog. v. v. [dradch] Afanarse ¨¢ trabajar en oficios ¨² ocupaciones desagradables ¨® viles s n provecho ni honra. n. [drip] Gotear. ¨¢rido. v. P¨²song. Antok. magbuy¨®. caer. Sumukb¨®. Drill. n. n. Pumatak. [dribl] Gotear. [dr¨®si] Lleno de escoria. Taba. [drol] Festivo. v. Dressy. Dromedaryo. [dr¨®mederi] Dromedario. n. m¨¢nunulong sa kusin¨¤. kasuutan. [dr¨¢bing] Paliza. v. reclutar. Nag-aantok. v. Dreary. [dr¨¦dch] Ganapan. tumul¨°. v. [dr¨¢id-bif] Carne desecada. violencia. karam ihan ng tao. pu?ada. n. dum¨ª ng metal. Masay¨¢. adj. n. adj. lumagpak. [dr¨ªping] Pringue. Drone. Manguchero. [dron] Zanganear. [dr¨®psi] Hidropes¨ªa. Magpakatamad. muchedumbre. bumaksa k. Munting utang. marmiton. Tigmakin. Drowsiness. n. Gamot. Pangpatuy?. [drop] Gotear. Drench. Dripping-pan. chistoso. Drift. traje. n. sumisid. Drift. [dros] Escoria. [dr¨¢uzines] Somnolencia. [dres] Vestir. Dress. tul¨°. n. dah¨¢s. n. M¨¢mamasan. anomang bagay na walang gasinong kabuluhan . [driblet] Deuda peque?a. basain. [dr¨®loeri] Bufoner¨ªa. kahambalhamba l. Pilit. Umambon. pumal¨°. Drown. [droeb] Apalear. or¨ªn. farsa. Drought. Maingat sa pagbibihis. Katatawan¨¢n. Dregs. [dr¨ªping-pan] Grasera. [drir] Triste. adj. [drench] Empapar. Pagkakatuyot. n. [drup] Descaecer. v. Gumawa ng mga g¨¢waing walang m¨¢papala. bir¨°. Drug. [dr¨¢iv] Guiar. ahogar. Malungkot. [dril] Taladro. prescribir drogas. Dribblet. n. sumergir. Drip. [drag] Sazonar ¨® mezclar con drogas. Drive. Droughty. v. gracioso. Drowse. [dr¨¢uz] Adormecer. Sisidlan ng mantik¨¤. z¨¢ngano. Drizzle. Drudge. hamp¨¢s. Drug. Sak¨ªt na pamaman¨¢s. Ambon. Uminom. h . malaglag. bihisan. Drink. Drudgery. n. [dr¨ªri] Espantoso. Tapa. Droll. Tuy¨®t. Dromedary. v. [draioer] Desecante. Kumalaykay. Drizzle. Pumatak. conducir. Hamp¨¢s. disciplinar. Drossy. kalagimlagim. Bumutas. Malanta. [drop] Gota. Drip. Drone. Drove. Droop. bunton ng tao. n. sequ¨ªa. Mag-udyok. [droeb] Golpe. pabaya. adj. Dross. n. destilar. v. Drub. k¨¢ban. triste. n. v. magbunton.Drear. [dr¨®ver] Ganadero. gent¨ªo. Taong tamad. pagtutur¨° sa mga bago ng kawal. Drill. Makalawang. Inum¨ªn. n. magpabaya. n. [drink] Beber. v. magtuka. n. Kawan. mapagpatawa. taing bakal. Drub. n. tumul¨°. m¨¢nununong. Kalawang. [dr¨¢un] Anegar.

n. adj. [diun] Collado. n. adj. melanc¨®lico. [damp] Tristeza. [d?m] Mudo. Tuligin. Due. madung?. pumanglaw . [dr¨¢guist] Droguista. lang?. contristar. Due. Pagkadoble. Taong pipi. adj. bartolina. Drunkard. Ungas. [di¨²o] Duo. adj. [dac] Zabullirse. Dummy. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. n. n. tributo impuesto. Duck. Dry. [doen] Importunar ¨¢ un deudor. Duplikado. mamamsag. palillo de tambor. Duplicity. ebrio. Maningil ng mahigp¨ªt. Duo. Duke. Dum¨ª. Tig¨ªl. Duel. n. n. Las¨ªng. Dunce. [dag] Teta de algun animal. Dun. Pipi. Las¨ªng. Matigilan. Dubious. Bur¨®l. Drum. [dab] Armar ¨¢ alguno caballero. v. Talibong. Bilangguan. laban¨¢n. [dram-stik] Baqueta. d . Dungeon. [d¨¢mpi] Gordo y de baja estatura. sumugb¨®. Kalasingan. pesadez. n. Pagkapipi. [d¨¢mnes] Mudez. bagay. bigat ng loob. n. Tambol mayor. mang-ulol. [d¨¢mi] Mudo. [drank] Borracho. n. n. copia. [diu] Exactamente. P¨¢daluyan. n. Ang nagbibil¨ª ng gamot. adv. Tam¨¤. [di¨²kdom] Ducado. v. adv. [d?m-bel] Halterio. paggigiring pul¨¢. duplicidad. adj. cabecear. [diu] Derecho. apto. dung?. silencio. tae. Drum-stick. zopenco. v. seco. Duke. akma. Munting itik. v. Duck. Lumubog. Dung. puntualmente. adj. pato. [dal] Lerdo. sisiw ng itik ¨® pato. Doble. m am. n. kaungasan. tonter¨ªa. Panugtog ng tambol. marapat. Mangday¨¤. [d¨¢dchen] Daga. n. oscuro. embriagado. v. [dr¨¢ili] Secamente. v. Peso. ins¨ªpido. [drai] ¨¢rido. patahimikin. Panglaw. Mahigpit na m¨¢niningil. Itik. Kadung¨²an. Makipag-away. Duplicate. n. [d¨¢mfaund] Confundir. v. n. Away. [dram] Tocar el tambor. n. Drunkenness. Duly. adj. Dumb. dalawang salin. flexible. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. Ductile. Suso ng hayop. [diu¨¦t] Duo. hacer ruido. Dupe. bab¨¢g. ikalawang sa lin. Drum-major. incierto. Dullness. pagkawalang kib?. adj. n. [isang instrumentong panugtog]. triste. Ukol. Masunurin. chapuzarse. n. [dram-m¨¦dchor] Tambor mayor. [dr¨¢nkard] Borrachon. est¨²pido. Ukol. Mataba't pandak. [dram] Tambor. [di¨²pliket] Duplicado.atulan ng gamot. n. v. musmos. [diu] Debido. adj. agus¨¢n. pato. [dang] Estiercol. [d¨¢ctil] Duct¨ªl. Magbansag. [diupl¨ªciti] Doblez. n. [d¨¢kling] Anadeja. [di¨²bioes] Dudoso. Duel. Dudgeon. [dact] Conducto. [dal] Entontecer. Due. may pagkatuy?. [diuk] Duque. propio. Atang na sis¨ªngilin. Duct. Dukedom. [doen] Bruno. [d¨¢lnes] Estupidez. n. T¨ªmpano. adv. Dumpy. Dull. tapat. tunggak. [doen] Acreedor importuno. musmos. [diup] Bobo. Drunk. Duet. Dryly. [dr¨¢nkenes] Embriaguez. makipagbabag. Dalawahin. n. Tuy?. Tumambol. [doens] Zote. ¨¢langanin. May katuyuan. [dr¨¢nken] Ebrio. n. marapat. [di¨²pliket] Duplicar. [diup] Enga?ar. Dumb-bell. Drum. Dulcimer. somnolencia. adj. [dac] ¨¢nade. makalawa. Dumbness. n. [di¨²li] Debidamente. Las¨ªng. ibayo. Duplicate. v. Dupe. Tugmaan sa awit ng dalawa. Dub. Drunken. [di¨²el] Combatir en duelo. totoo. Tuyuin. n. entorpecer. Dry. n. lang?. patuy¨²in. hangal. [drai] Secar. enga?o. desaf¨ªo. Duckling. k lamlam¨¢n. Malab¨° ang kulay. makipaglaban. n. sumisid. Tambol. Druggist. adj. Hangal. [di¨²el] Duelo. [d¨¢ndchen] Calabozo. n. n. bagay. kalanguan. [di¨²pl] Doble. Dug. lang?. n. enmudecer. Dune. Duple. Dumbfound. Dull. Dun. n. ungas. Dump. v. malambot. [d¨²lsimer] T¨ªmpano. Dun. canal. mapanglaw.

[duel] Habitar. Dusk. May butas ang tenga. prep. Samantal¨¤. [du¨ªndl] Mermar. [di¨²rabl] Durable. respeto. Eagle-eyed. [di¨²ti] Deber. [dai] Te?ir. Tumahan. May malayong tanaw. continuacion. tenga. espiga. pandak. [¨ªgl] ¨¢guila. adj. Dyspeptic. [d¨ªsenteri] Disenter¨ªa. adj. [dask] Obscurecido. obligacion. pamamarati. Konde. Iti. pandak. mababangloob. Ang saklaw ng konde. entretanto. Masunurin. n. durugin. kataksilan. [¨ªgu?r] Deseoso. tapat na loob. Durance. n. n. galang. n. Dyer. Duress. May malayong tanaw. v. [d¨¢ier] Tintorero. adj. Earl. n. laon. v. disminuirse. Dutifulness. manahan. kahirapan. anhelo. [d¨¢st-cart] Carro de basura. Dysentery. v. Dwarf. Pingol [ng taynga]. pamamarati. adj. vehemente. [d¨¢inasti] Dinast¨ªa. ardiente. n. Manglilinis ng dumi ¨® sukal. [di¨²tifulnes] Obediencia. Sabik. impuesto ¨® derechos de aduana. Maninin¨¤. n. [dast] Despolvorear. pit agan. Masunurin. pus¨° ng ma¨ªs ¨® ng pal Ear. Dwell.. [d¨¢inamo] Dinamo. Pagkakulong. [¨ªr-lap] Punta de la oreja. Naghihingal?. Dwelling. crep¨²sculo. Malab¨°. pakinig. Duty. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. [d¨¢stoer] Plumero. n. adj. [du¨¦ling] Habitacion. adj. [i] E. Dinamita. Earlap. taga Olanda [Holanda]. Duration. & n. Eagle-sighted. [itch] Cada uno. [¨ªgu?rnes] Ansia. [duorf] Enano. [di¨²ring] Mientras. n. fiel. Tagal [sa hirap]. adj. Eaglet. Dumilim. malalaunan. Unano. adj. Duteous.. kumaont?. [du¨®rfish] Enano. ardor. Dynamo. n. l¨¢on. [igl-s¨¢ited] De vista lince. Taing¨¤. n. Paghahar¨¬ ng gayong angkan ¨® paghahar¨¬ ng sali't sali ayong angkan. Duster. [ir] Espigar. T¨¢hanan. Ang may-sak¨ªt sa sikmur¨¤. [di¨²rans] Duracion. v. dikdik¨ªn. morar. [d¨¢ying] Te?idura. hacerse noche. tumir¨¢. duradero. Dusty. n. Dwindle. [dask] Obscurecer. Durability. peque?o. Tagal. Dusky. n. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue ¨¢ su tama?o natural. [dask] Color fusco. Dwarfish. Dust-cart. Alab¨®k. E E. n. Each. [?rl] Conde. adj. bwis ¨® s ngil ng aduana. [di¨²tiful] Obediente. Bawa't. n. pananabik. prep. n. n. Dying. Ear-bored. . durante el tiempo que. During. oido. Dust. E. [d¨¢ying] Agonizante. pita. Katungkulan. Ear. madilim. [d¨¢sti] Polvoriento. Tin¨¤. Pagdidilim. [dai] Tinte. [d¨ªnamit] Dinamita. Earldom. Pagsunod. sumiso. Dusk. Munting ¨¢gila. Makinang pinanggagalingan ng takb¨® ng elektrisidad. n. Unano. [disp¨¦ptic] Disp¨¦ptico.. palisin ang alikabok. taynga. Umunt?. Matatagalan. n. Durable. fusco. n. Dwarf. v. n. vehemencia. n. gumab¨ª. Tumub¨° ang pus? ng ma¨ªs. [di¨²ties] Obediente. Magpagpag. adj. n. Tumin¨¤. habang . v. Dustman. [ir] Oreja. n. Nauukol sa Olanda. polvorear. [d¨¢ski] Oscuro. Dye. Dutch. Dyeing. malab¨°. Eagle. Madilim. n. maningas na nais. Hangad. n. balang isa. Eagerness. [d?tch] Holandes. Dye. Dusk. adj. v. bahay. [¨¦rldom] Condado. vivienda. residir. [d¨¢stman] Basurero. Karo ng dum¨ª ¨® sukal. [¨ªglet] Aguilucho. [diur¨¦cion] Duracion. [di¨²res] Encierro. [¨ªgl-aid] De vista lince. pag-iiti. n. n. pagtalima. mataas na karangalan. Sakit sa sikmur¨¤. [dast] Polvo. n. Pamal¨ªs ng alikabok. Dynasty. Papandak¨ªn. Dutiful. moribundo. mabawasan. gabok. alikab¨®k. Dynamite. sa loob ng panahong. Eager. adj. Tagal.. Pagtitin¨¤. bans ut¨ªn. Dyspepsy. [diurab¨ªliti] Duracion.ay¨¤. pagtatakip-silim. ¨¢gila. bawa't isa. adj.. Dust. magtatagal. Maalikabok. [disp¨¦psi] Dispepsia.

Kumati. adj. Alingawngaw. Kumita. cuidadoso. Bagay na lup¨¤. n. . [¨¦rzcuec] Terremoto. adj. [¨ªvz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa . reflujo de la marea. mapag-arimohonan. adj. pag-aarimohonan. [¨ªrnest] Veras. Earthly. adj. gusano. guminghawa. maingat. katwa. Ecclesiastes. [ic¨®nomist] Economista. [ist] Oriente. [¨¦rzlines] Vanidad mundana. nauukol sa simbahan . tumaginting. Earth. temblor de tierra. [¨ªzi] Facil. Easter. Galing [¨® buhat] sa silanganan. Earth. Economize. Ear-witness. tipid. n. arillo. [¨¦rli] Presto. S¨¢bado de Glorya. [econ¨®mic] Econ¨®mico. Mangulinig sa tab¨ª ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. Pastor. Earthliness. katahimikan. n. Ebullition. Ease. dagundong. [¨ªster] Pascua de resureccion. Kumain. Nauukol sa iglesia. [ecst¨¢tic] Ext¨¢tico. Silangan. Pagbubula. Ear-ring. Earnest. Ecliptic. [ivz] Socarr¨¦n. Nakakain. moderado. n. lumubay. [¨ªrnest] Ardiente. tagasubok. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. Eaves-drop. Ecclesiastic. adj. alegria. adj. [¨ªstern] Oriental. n. [ic¨®nomaiz] Economizar. sa gaw¨ªng silanganan. Lup¨¤. [it] Comer. Economical = Economic. [eclizi¨¢stic] Eclesi¨¢stico. Early. Echo. v. [ecl¨ªps] Eclipsar. [?rz] Tierra. Pagtitipid. Bulate. kahoy na mait¨ªm. [¨¦co] Eco. adj. [¨ªvz dr¨®per] Escuchador. [¨ªstward] Hacia el oriente. par¨¨. arimohonan. Galing [¨® buhat] sa silanganan. [ebul¨ªcien] Ebullicion. [¨¦boni] ¨¦bano. n. n. Galak.Earless. [ecc¨¦ntric] Exc¨¦ntrico. adv. Sa dakong silanganan. v. [¨¦rli] Temprano. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal n a kasulatan]. Katotohanan. n. n. Pagkati. [¨ªrles] Desorejado. Matipid. Mag-arimohonan. adj. v. Kati ng tubig. terreno. Alulod. Ease. say¨¢. katimawaa n. Economist. tranquilidad. este. Walang taynga. [¨ªsterli] Oriental. v. n. Ecstatic. Eaves dropper. Eastern. [eb] Menguar ¨® retroceder la marea. adquirir caudal. Lindol. [¨ªvz tro] Ca?a ¨® canal de agua. pinag-arawan. Eatable. Kita. [¨¦rzworm] Lombriz. East. [¨ªring] Zarcillo. Sa ¨¦bano. alero ¨® ala de tejado. Economic. Eaves. Ebb. taginting. masipag. mundano. n. [iz] Quietud. n. [¨¦rzn] T¨¦rreo. pagkain. Earnest. bulw¨¢k. [¨¦rning] Salario. Katiwasayan. adv. negro. Saks¨ªng nak¨¢rinig. diligente. [¨¦bing] Reflujo. twa. Maagap. maningas. Echo. kak atwa. paga. n. Earthquake. Kalayawan. Maaga. Paglalah¨° ng bwan ¨® araw. [¨¦rzli] Terrestre. n. [eb] Menguante. n. n. Maglah¨°. fervoroso. Eclipse. Ebano. n. Eccentric. [¨ªster-iv] Sabado de Gloria. Hikaw. Economy. Balisbisan. Ebb. Madal?. Eclipse. kakainin. adj. n. Ecclesiastic. v. mitigar. adj. Ebony. n. extravagante. Ibaon sa lup¨¤. Pask¨® ng pagkabuhay. obtener. n. Lisya sa kalagitnaan. Ebon. Eaves trough. [¨¦cstasi] Extasis. reposo. [?rz] Enterrar. Easterly. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimoho nan. [¨¦bon] De ¨¦bano. adj. silanganan. & n. Earning. Ecstasy. Eat. gozoso. [?rn] Ganar. lambang. Umalingawngaw. maalab. n. Ebbing. magaan. kamunduhan. adj. Easy. n. v. [ecl¨ªps] Eclipse. magkaroon n[g] salap?. [¨ªtabl] Comestible. repercutir. uod. kul?. pendiente. maitim. Tagaulinig. Easter-Eve. n. [¨¦co] Resonar. adj. salaping pinagtrabahuhan. Masikap. [iz] Aliviar. [ic¨®nomi] Econom¨ªa. masay¨¢. v. Umigi. Earn. [¨ªr-witnes] Testigo de oidos. Galak. seriedad. n. gozo. Earthworm. n. [eclizi¨¢stiz] Eclesiastes. [ecl¨ªptic] Ecl¨ªptica. n. Early. adj. v. Earthen. Eastward. Daan ng araw. v. Ukol sa lup¨¤. twa. kaginghawahan. n.

Tal¨®ng. n. n. adv. [¨¦fidchi] Efigie. derramamiento. Edifice. Efficiency. adj. eficaz. ense?ar. mabagsik. [efi¨²z] Derramar. Egregious. adj. isagawa. Edge. Effulgent. naglalagos. adv. Tur¨°. Mag-ulat ¨® lumimbag ng katha ng i a. Bis¨¤ ng paggawa. [ef¨ªcient] Eficiente. Pagbubuhos. [¨ªgoizm] Egoismo. Mabisa. hangganan. masidh?. [eft] Lagartija. Effluvium. n. mabagsik. Effuse. hasa. [¨¦fort] Esfuerzo. ilustre. [¨¦ditor] Editor. Maningning. Edict. n. [¨¦difis] Edificio. gilid. pudpod. [eg] Huevo. Effulgence. pagbubugs?. debilitar. sa gaw¨ªng gilid. nag¨ªng bunga. adj. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ib a. masigla. Tila babae. v. Eel. empe?o. Educator. Effeminate. adj. lustroso. Tagapagtur¨°. [id¨ªus] Educir. Magpakababae. v. Effervesce. patal¨ªm. Editorial. adv. Egoism. . [¨¦diuketor] Educador. [efr¨®nteri] Descaro. Edition. Effective. gilid. adj. [ef¨ªciensi] Eficiencia. Eft. Effete. [¨¦diuket] Educar. brillante. Utos. dilag. adj. n. kalapastanganan. Effusion. [edit¨®rial] Editorial. esparcir. kul?. imagen. mabis¨¤. Edge. lustre. mag-iw¨ª. silakbo. sa gaw¨ªng gilid. n. instruir. Itlog. ilitaw. instructor. n. [efoerv¨¦sens] Efervescencia. Efface. iw¨ª. inducir. margen. Egg. [eg-shel] C¨¢scara de huevo. Effigy. Edge wise. [¨¦dch-tul] Herramienta cortante. provocar. [ef¨ªt] Usado. Edge ways. v. Punt¨¢s. Maghas¨¤. Efficient. v. katkat¨ªn. adj. punta. Gasgas. v. mujeril. mungkahiin. mari lag. [efi¨²siv] Difusivo. n. Magtur¨°. Larawan. Efficacy. orilla. Pagilid. cobardia. [ef¨¦s] Borrar.Eddy. sumilakbo. ribete. Ningning. Effusive. destruir. namamahal¨¤. Effervescence. mandato. Mabis¨¢. Mabis¨¤. borde. [ef¨²ldchens] Resplandor. mas¨¢kit. yariin. n. Effect. Effrontery. v. Nakagagawa. tab¨ª. [ef¨¦ct] Efecto. adj. Bumubugs?. hervor. adj. Effect. tagapag-iw¨ª. [edifik¨¦cion] Edificacion. Matalas. si law. [ef¨¦ct] Efectuar. [edch] Afilar. v. n. alag¨¤. kas alukuyan. Tal¨ªm. [ef¨¦minesi] Afeminacion. [efli¨²vioem] Efluvio. Balat ng itlog. Buny?. masidh?. karwagan. Edge-tool. esteril. Gaw¨ªn. Pangulong lagda. Editor. n. [eg-plant] Berengenas. n. Edit. [¨¦dch ues] De lado. adj. bahay. [efik¨¦cioes] Eficaz. sidh?. Kumul?. efectivo. Edify. Edging. [¨¦dibl] Comestible. [¨ªdict] Edicto. baog. n. Effeminacy. nakasisilaw. n. Edification. Kahalayan. bumulwak. bagsik. n. [ef¨¦rves] Hervir. fulgor. n. Effort. n. [¨¦dched] Afilado. [¨¦dching] Orla. Pinangyarihan. Magbuy¨®. Egg-plant. ihayag. v. n. Pagpapakababae. namamatnugot. n. magiting. Educate. gastado. criar. madwag. Ul¨¬-ul¨¬. n. Ang nagpalimbag. Sikap. [il] Anguila. adj. director. tab¨ª. [eg] Incitar. n. Egg-shell. [ef¨¦ctiv] Eficaz. Bulwak. n. Nak¨¢kain. laylaya . v. Effectual. Pawiin. Pagilid. fermentar. Butik?. [edch] Filo. Gusal¨¬. orilla. insigne. galang. ejecutar. v. remolino. gawin ang gilid. Ibuhos. Edged. realidad. [ef¨¦minet] Afeminado. ribetear. [id¨ªcien] Edicion ¨® impresion de alguna obra. [ef¨¦minet] Afeminar. n. [¨¦di] Reflujo de agua. kintab. Magtay? ¨® gumawa [ng gusal¨¬ ¨® bahay]. n. Educe. n. crianza. [efi¨²cioen] Efusi¨®n. Education. Pagtatay? [ng bahay ¨® gusal¨¬]. [¨¦difai] Edificar. magtur¨°. [ef¨¦cchiwal] Eficiente. masidh?. Hanguin. [¨¦dch waiz] De lado. makintab. [ediuk¨¦cion] Educacion. lipulin. v. impudencia. n. Pagkalimbag ng isang katha ¨® a lat. Efficacious. mag-alag¨¤. baybayin. Bis¨¤. bantog. n. Pal¨®s. Kasangkapang panghiw¨¤. kilos babae. Effeminate. [ef¨²ldchent] Resplandeciente. sacar ¨¢ luz. [¨¦dit] Publicar ¨® imprimir alguna obra ajena. [¨¦ficasi] Eficacia. ibugs?. Agas. Edible. [igr¨ªdches] Egregio. Egg. n.

Elegance. [¨ªgres] Salida. adj. inam. Alin man. [il¨¦ctor] Elector. [il¨¢boret] Elaborado. [il¨¦ctrifai] Electrizar. Nahihinggil sa Ehipto. pagtatapon. Eighty. [¨¦ldest] Lo mas anciano. Ika walong p?. [e¨ªt] Ocho. v. [idch¨¦ctment] Mandamiento de despojo. Elective. pil¨ª. maging. adj. adj. Taga Ehipto. n. [¨¦lifant] Elefante. correr el tiempo. adj. adj. humab¨¤. n. Lalong matanda. [¨¦itinz] D¨¦cimo octavo. [elim¨¦ntal] Elemental.Egress. [¨ªzer] Cualquiera de los dos. adj. kahiman. [ic] Aumento. Ejectment. [¨¦lder] Mayor. [il¨¦ccion] Eleccion. v. n. Paghahalal. itapon. Nauukol sa bahagi ¨® simula. Elaborate. adv. Elbow. Manghahalal. [¨¦ldoership] Ancianidad. [¨¦ligans] Elegancia. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. v. May katandaan. magpaalis. [il¨¦t] Engreir. int. Pagkaparang l¨¢stiko. Either. adj. n. [ic] Aumentar. [ileccien¨ªring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentar io. [il¨¦ctiv] Electivo. [il¨¦ct] Elegido. adj. Elders. Magwaks¨ª. n. [¨¦lderli] De edad ya madura. ya. [il¨¢boret] Elaborar. Electrician. [¨¦lbo] Codear. Ano. n. [ich¨¦ccien] Expulsion. [il¨¦ctric] El¨¦ctrico. v. [il¨¦ctoral] Electoral. Eighteenth. maghambog. adj. dagitab. Katandaan. Hinggil sa paghahalalan. k¨¢tandatandaan. Maghalal. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. Hal¨¢l. Elate. Elbow. adj. Eh. El¨¦ktriko. Elephant. n. escogido. n. [ilectr¨ªsiti] Electricidad. n. pangangamkam. Electricity. pag-alis. pron. adj. [¨¦lders] Ancianos. expeler. maigi. Elderly. Eightieth. n. n. Eight. Pinaka matanda. Elemental. [elim¨¦nteri] Elemental. Bahagi. magbady¨¢ ng pabigla. Labing walo. pakwan¨¢n ng elektrisidad. kinis. [il¨¦ctrical] El¨¦ctrico. Ejection. kanunuan. Elation. [eld] Vejez. napahahab¨¤. [il¨¦ctoroet] Electorado. desechar. [il¨¢stic] El¨¢stico. Mak¨¢walo. Dagdag. hambog. conj. nauukol sa lintik. Elaborate. Eke. [¨¦tfold] Ocho veces tanto. Sikuhin. Either. maayos. Ihagis. Electrical. los ancianos. n. [eitz] Octavo. [idch¨ªpcioen] Egipcio. orgulloso. Siko. Egyptian. [idch¨¢kiulecion] Eyaculacion. [¨¦itin] Diez y ocho. napahahab¨¤. El¨¦ktriko. Electioneering. bago. Hinggil sa paghahalal. Ejaculation. fundamento. Ikawalo. Painamin. [il¨¦ct] Elegir. kahit alin. [il¨¦cion] Engreimiento. Mainam. Eldest. . Paghahagis. adj. sunodsunuran. Elementary. Electrify. sunodsunuran. Magmalak¨ª. adj. Eighteen. adj. Ikalabing walo. makaraan ang panahon. v. orgullo. [¨¦liment] Elemento. Kahambugan. Mapagmalak¨ª. Egyptian. Elepante. n. adj. ensoberbecer. n. Eke. Paglabas. n. antepasados. paigihin. mainam. Elastical. Elector. Katand¨¢an. Elder. Isang buong pook ng mga manghahalal. Elastic. adj. [il¨¦ctricien] Persona versada en la electricidad. Parang lastiko. Elect. [idch¨¢kiulet] Lanzar. adj. n. Elasticity. simula. [il¨¢ps] Pasar. Eld. [¨¦lbo] Codo. Elektrisidad. alargar. n. primoroso. n. Parang l¨¢stiko. Makisig. pagpapaalis. Pagwawaks¨ª. Lumipas. v. hirang. adj. [¨ªdzer] O sea. [eh] Que. Elate. pagbabadya ng p abigla. Walong p?. esmerado. O man. n. Kisig. expulsion de una posesion. Electric. nauukol sa lintik. adj. [il¨¢stical] El¨¢stico. n. Ejaculate. Electorate. Simula. n. [idch¨ªpcioen] Egipcio. v. [il¨¦t] Altivo. Eject. prolongar. Element. adj. Eighth. Eldership. v. [¨¦iti] Ochenta. ang matatanda. v. Eightfold. M¨¢ragdagan. Electoral. Pana namsam. adj. Elect. [idch¨¦ct] Expeler. Ang matatanda. Elapse. [¨¦ligant] Elegante. pagmamalak¨ª. adj. Elegant. manik¨®. [ilast¨ªsiti] Elasticidad. Elektrisah¨ªn. Election. Wal¨®. maglwat. [¨¦tiez] Octog¨¦simo.

evitar. Embank. Elve. apartar. Labing isa. [emb¨¢nkment] Terraplen. [imansip¨¦cien] Emancipacion. [ili¨²sid¨¦cion] Elucidacion. Iba. Eloquent. pahabain. origen. Magtambak. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. Linawin. Enkanto. v. iwas. [¨¦locuens] Elocuencia. adj. adj. Magtaanan ng babae. alisin. [eman¨¦cion] Emanacion. n. [ili¨²sidet] Dilucidar. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit a. Elevator. [imeci¨¦cien] Extenuacion. tumul¨ªg. [els] Otro. [im¨¢skiulet] Castrado. Maray¨¤. n. Malaking us¨¢. matayog. [iliuzion] Escapatoria. Elite. kung dil¨¬. gamot. [¨¦locuent] Elocuente. Hinggil sa dwende. n. Pagnipis. [il¨¦venz] Und¨¦cimo. [elidchib¨ªliti] Elegibilidad. sumakay. Makinang pangtaas. manggaling. [il¨®p] Raptar. n. [els] De otro modo. Elixir. Liwanagan. Eligible. Emancipate. Ika labing isa. Emaciate. [¨¦manet] Emanar. Kainaman sa pananalita. Magpalay¨¤. pananalumpat¨¬. [el¨ªpsis] Elipsis. Nakakaday¨¤. [¨¦livet] Elevar. [emb¨¢m] Embalsamar. Embalsamahin. [el¨¦ptic(al)] El¨ªptico. [emb¨¢rras] Embarazar. Elixir. Elocutionist. Eleven. Enkantado. maglulan. [il¨¦ven] Once. pron. Elopement. v. [inm¨¦ci?t] Extenuar. alejamiento. adj. n. Paliwanag. adj. n. [emb¨¢nk] Terraplenar. ilay?. [¨¦livet] Elevado. . enredar. adj. Embarrass. n. pataasin. adj. magbuhat. adj. gumul¨®. n. magandang manalita. Manglit¨®. enredo. Mainam na manalita. v. alejar. [ili¨²dibl] Evitable. Embark. Gusutin ang buhok. Lumulan. Elusive. flaqueza. Gaelepante. v. maiilagan. kapon. [il¨®ngguet] Alargar. v. Sa ibang paraan. [emb¨¢rgo] Embargo. [ilongu¨¦cion] Prolongacion. adj. Ilag. n. [¨¦lsjuer] En otra parte. [ili¨²d] Eludir. napakalaki. n. Eloquence. ejecutar lo ideado. Elude. Elsewhere. [elvish] Encantado. explicar. Panipis¨ªn. [emb¨¢rc] Embarcar. Embalm. n. [ili¨²siv] Artificioso. pangangayayat. v. n. Embarrassment. Elusory. anta. magsakay. pa. n. Embankment. ipaliwanag. Unatin. Elk. Elongate. Elicit. descartar. Elocution. [elokiucionist] Declamador. adj. Elucidation. Ang pinaka mainam. adj. [il¨ªminet] Eliminar. Pag-uunat. adj. [el¨ªt] Lo mejor. Elf. Itaas. Isagawa. [elokiuci¨®neri] Lo que pertenece ¨¢ la elocucion. Elevate. [elif¨¢ntin] Elefantino. v. Nauukol sa pananal ita ¨® pangungusap ¨® pananalumpat¨¬. [im¨¢skiulet] Castrar. Sasakyan sa tubig. Emasculate. umilag. n. Mataas. n. n. Pagmumula. pangungusap. nun¨°. n. Elvish. Embarcation. v. [elf] Duende. exaltar. n. [¨¦lidcibl] Eligible. Elongation. Elfin. Eludible. adv. [eloki¨²cien] Elocucion. v. gul¨®. Elevation. lo selecto. adj. [il¨ªcsir] Elixir. ang maigi. n. pagpapataas. inmenso. Pananalita. Elusion. [il¨®pment] Rapto. Sa kabilang dako. [elk] Alce. Elucidate. v. n. kaliwanagan. Pagkataas. n. Dwende. [iliusori] Fraudulento. Elliptic(al). [il¨ªsit] Poner por obra. adelgazar. Magmula. [embark¨¦cion] Embarcacion. paglal ay?. Elope. v. Eliminate. adj. [im¨¢nsipet] Emancipar. Tambak. may enkanto. artificioso. pangayayatin. Pagpapalay¨¤. v. [elf] Enmara?ar el pelo. saka. Gusot. [emb¨¢rrasment] Embarazo. Kumapon. n. Eligibility. explicacion. adj. detencion de buque. Bating. panggagaling. gand¨¢ ng pananalita. Maiiwasan. v. pagpapahab¨¤. magtabon. v. gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. [eliv¨¦cion] Elevacion. M¨¢ihahalal. Umiwas. Eleventh. Emanation. [¨¦livetor] Elevador. M¨¢nanalumpat¨¬. Emaciation. kapun¨ªn. pagbubuhat. tabon. conj. Elf. Emancipation. lumit¨®. Paglaktaw sa gayot-gayong salita. nakakaday¨¤. Elocutionary. n. [elv] Encanto. Else. Emanate. Ang kalagayan na m¨¢ihahalal.Elephantine. v. v. [¨¦lfin] Lo perteneciente ¨¢ duendes. Ellipsis. Pagtataanan ng babae. Elevate. Else. Emasculate. Embargo.

Pagyakap. Lumabas. [embr¨®ideri] Bordado. [¨¦mbasi] Embajada. esp¨ªa. elevado. t¨ªtulo de honor de los cardenales . Nauukol sa sagisag. Pagandahin. kabunyian. Bayang k¨¢lakalan. [emp¨®rioem] Emporio. p¨¢milihan. ocupacion. sigla. Emit. [im¨ªt] Emitir. v. Kalagayang pagkakawan¨ª. Embezzlement. v. Pangpasuka. [im¨¦tic] Em¨¦tico. maghayag. n. [emb¨®ldn] Animar. pagpapa ganda. [embrok¨¦cion] Estragamiento. [embr¨®ider] Bordar. [emp¨¢uoer] Autorizar. [¨¦migret] Emigrar. Emergency. Eminence. n. [im¨¦nd] Enmendar. eminencia. Nakababakl¨¢. simb¨®lico. [emb¨¢sador] Embajador. yapos. n. Empower. v. [¨¦miseri] Emisario. adj. [¨¦minent] Eminente. [im¨®lient] Emoliente ¨® que sirve para ablandar. tumapang. Baga. paggagayak. [im¨®cioen] Emocion. kadakilaan. Pagpapalamuti. [¨¦mperor] Emperador. Isama. [embr¨¦sment] Abrazo. Lih¨¤. Yumakap. frotar. distinguido. Di¨ªn. Embrace. Sugong lihim. n. v. manggalin. n. [embr¨¦s] Abrazo. adj. kabunyian. n. Kataasan. [emfas¨¢is] Hablar con ¨¦nfasis. [im¨¦tic] Em¨¦tico. n. v. Pangpasuka. kapisanan. lumitaw. adj. [emb¨®s] Grabar en realce ¨® de relieve. Humanay sa pakikipagbaka. v. Kawan¨ª. n. Nauukol sa sagisag. vomitivo. magiting. Manungkol. Lumakas ang loob. Pasug¨° ng isang bans¨¢. v. Emolliate. n. [¨¦mbroket] Estregar. Emperador. Emigration. Employ. Emolument. t¨ªtulo de honor de los cardenale s. Isaayos. ocupar. Emotion. . nak¨¢kasuka. Embolden. correccion. [emb¨®diment] Incorporacion. Magtampok ng palamuti. Employ. parikitin. tub¨°. Eminent. v. Employment. Emery. karilagan. v. [¨¦minensi] Altura. n. Eminency. adj. [empl¨®iment] Empleo. Humilot. Embroidery. [emblem¨¢tic] Emblem¨¢tico. n. n. n. Emboss. [emblem¨¢tical] Emblem¨¢tico. [empl¨®i] Emplear. [emb¨¦zl] Hurtar. frotamiento. adj. Emerge. Emotional. [im¨®liet] Ablandar. magmula.Embassador. Imperyo. n. [¨¦minens] Altura. Pakinabang. Embodiment. [¨¦mfasis] ¨¦nfasis. Paghilot. manah?. pagpapahid ng g amot. Emissary. v. Emblematical. n. yumapos. [¨¦mpair] Imperio. pangduduwit. Magbigay kapangyarihan. n. elevacion. Emendation. Kataasan. maglitaw. n. Mangibang bayan. Embody. Embrocate. simb¨®lico. Paglalabas. n. v. Emigrate. Emigrant. [empl¨®yi] Empleado. tiktik. pagpapak abuti. Yakap. Emphasis. [emigr¨¦cioen] Emigracion. dar poder. [emb¨¦lishment] Adorno. v. sikd¨®. Sugong kinatawan ng isang bans¨¢. Bakl¨¢. Employee. mag-alibugha. Embezzle. corregir. mag-aksay¨¢. Pangyayaring hind? sinasadya. [empl¨®i] Empleo. Embassy. echar de s¨ª. Emission. v. n. [¨¦mfatic] Enf¨¢tico. adj. Langgam. [emb¨¢tl] Formar en orden de batalla. adj. Empire. Sasisag. [im¨®cional] Concitativo. [¨¦mboerz] Rescoldo. malgastar. Emollient. n. Lumambot. Pangingibang bayan. Emetic. Pagtutwid. kab¨¢. v. elevacion. Emphatic. Embroider. v. [emb¨¦lish] Hermosear. v. Embracement. buny?. [emb¨®di] Incorporar. provecho. n. Manalita ng mari¨ªn. Magburd¨¢. proceder. [im¨¦rdch] Salir. agitation del ¨¢nimo. n. Embellishment. robo. T¨¢hiin. pagsasaayos. Nangingibang bayan. [¨¦migrant] Emigrado. kadakilaan. Mari¨ªn. Embers. n. dakong tiy¨¢ngihan. Embellish. n. ornato. pabutihin. [im¨®liument] Emolumento. Embrocation. har¨¬ ng malaking bans¨¢. kutog. [¨¦meri] Esmeril. tunk¨²lin. Embattle. karilagan. n. Emetic. maglilok. [¨¦met] Hormiga. Samah¨¢n. [im¨¦rdchensi] Emergencia. Marilag. pahiran ng gamot. Emend. pagyapos. bordado. G¨¢wain sa isang k¨¢wanihan. Embrace. Magnakaw. v. n. Emblem. [emb¨¦zlment] Hurto. Pagnanakaw. v. n. Pangpalambot. Emphasise. Emblematic. [im¨ªcioen] Emision. [emend¨¦cioen] Enmienda. Emporium. Maglabas. ipisan. [¨¦mblem] Emblema. n. n. Emperor. [embr¨¦s] Abrazar. n. malaking kaharian. nakakapagpasigla. Emmet. eminencia. maggugol ng panahon.

mag-utos. magsikap. v. sumag up¨¤. v. kubkubin. umabala. [ens¨ªrcl] Cercar. Encroach. Kampamento. paglilikat . patul¨®y. [enk¨¦s] Encajar. Pagmamahal. autorizar. [¨¦ndwes] De punta. lumutas. Isilid sa kaha ¨® sa kah¨®n. kagilasan. Encouragement. rodear. Encircle. dakong kinahahantungan [ng hukb o]. [enk¨¢mboer] Embarazar. Kulungin. terminar. adj. Endure. Magsumikap. n. Halinahin. [enf¨ªbl] Debilitar. [¨¦mti] Vaciar. Encroachment. v. v. walang dulo. ganyakin. Lumaban. [enk¨¦redchment] Est¨ªmulo. sagup¨¤. Emulation. [enk¨®mpas] Circundar. Pangpalakas ng loob. v. [¨¦ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado ¨® recitado. [end¨ªvoer] Esforzarse. [end¨®rs] Endosar una letra de cambio. v. decretar. walang kabuluhan. v. cercado. Encampment. Humin¨¤. ignorante. Emulate. n. [end¨¦ndcher] Peligrar. adv. soportar. bangga. Ligirin. matar. choque. pagkautas. [¨¦nding] Conclusion. Kumamk¨¢m. n. n. aguantar. Endurance. inutil. [enk¨¦dch] Enjaular. [encr¨®chment] Usurpacion. gumaya. Endear. Empty. adj. Gumambal¨¤. [ench¨¢nt] Encantar. [enoerdch¨¦tic] En¨¦rgico. Twid. mas¨¢kit. [end¨¢u] Dotar ¨¢ una mujer. Enchant. [enc¨¢unter] Encuentro. n. n. pagbabat¨¢. Makakaya. [end] Acabar. bungg?. Enclose. Magmatigas. acometer al enemigo. [enc¨¢mp] Acampar [se]. v. magbat¨¢. walang katapusan. n. mangamk¨¢m. asawa ng emperador ¨® ng har¨¬ sa malaking b Emptiness. Enfeeble. Ending. n. hangal. n. kalaban. v. magkampamento.. Kawalan ng laman. kaalit. quitar la vida. Humantong ¨® humimpil [ang isang hukbo]. Encounter. Ipaulit ang kinant¨¢ ¨® itinalumpat?. Enable. Pakikilaban. Pangangamkam. [emiul¨¦cioen] Emulacion. v. n. competir. [en¨¢ct] Establecer. Walang lam¨¢n. [¨¦nimi] Enemigo. [encl¨®z] Cercar. abala. makipagpunyag?. maka. [encr¨®ch] Usurpar. [encl¨®siur] Cercamiento. [¨¦mpres] Emperatriz. dumaluhong. Kaaway. v. [endi¨²rans] Duracion. v. Endowment. vigor. [end] Fin. Itanikala. [¨¦mtines] Vaciedad. adv. Walang hanggan. v. [enc¨¢mpment] Campamento. Encase. Buh¨¢y ang loob. kagalit. alentar. hangganan. n. Enemy. mas. Mangibig.. [¨¦ncor] Otra vez. Endanger. [en¨¦bl] Habilitar. acabarse." pumirm¨¢. Encore. Enact. Encore. Isa pa! hali pa! hala pa ul?. de nuevo. v. Encounter. v. n. poner en estado de. [¨¦ncor] Otra! otra vez. n. Encamp. int. [en¨¢ctment] Decreto. [enk¨¢mbrans] Embarazo. sufrimiento. [end¨¢ument] Dote. [¨¦mti] Vacio.. adj. v. Tumap os. utos. cabo. magpatapang. magtiis. End. Bigay-kaya. Gambal¨¤. M¨¢katagp?. vigoroso. Endearment. Enactment. bihagin ang kalooban. v. Pangalan ng gamot. Endeavor. [enk¨¦redch] Animar. paciencia. rubricar. magilas. pagkalutas. intentar. rodear. [¨¦noerdchi] Energ¨ªa. estorbo. Mahal¨ªn. pangpatapang. rivalidad. [end¨ªr] Encarecer. Kabuhayan ng loob. Katapusan. Magpalakas ng loob. Endless. Endways. Sikap. n. kulungin. [endi¨²r] Sufrir. Pasiya. Empty. pagtitiis . humangga. Alisan ng laman. v. Bakuran. circunvalar algun terreno. Manganib. pagkatapos. magpahintulot . empe?o.Empress. katalo. Encumber. [¨¦miulet] Emular. [end¨ªvoer] Esfuerzo. Bakurin. sumalubong. v. dote. umut¨¢s. n. [enc¨¢unter] Encontrar. dulo. wakas. hangg¨¢. Endow. paghangg¨¢. [ench¨¦n] Encadenar. pakikipagpunyag?. concluir. v. [end¨ªrment] Encarecimiento. Endorse. derecho. n. Encumbrance. gilas. ul?. n. Encore. Energy. [enamoer] Enamorar. mangamb¨¢. Encourage. magsumakit. isilid sa haula. Encompass. Katapusan. muerte. n. Isalin sa ib a ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio. Mul?. magbigay utos. v. [¨¦ndles] Interminable. Energetic. Enchain. yumar¨¬. dictamen. n. Endeavor. Encage. Enamour. Magtatag magpasy¨¢. dakong nababakuran. dotacion. extremidad. End. Tagp?. v. v. Makaloob ng bigay-kaya. manglata. Enclosure. arriesgar. magtay? ng k ampamento. imitar. magdulot. Loob¨¢n. [imulcioen] Emulsion. mangligaw. v. Emulsion. cesacion. Emperatr¨ªs. v. Pagmamatigas. v. apropiarse lo ajeno. .

palakh¨ªn. Enigma. [ensc¨®ns] Resguardar con un fortin. pagtatanim ng loob. violentar. [enl¨¢rdch] Engrandecer. n. magparami. v. Enquire. Payamanin. Enough. engrosar. malab¨°. [enh¨¢ns] Encarecer. [enr¨®lment] Registro. [enr¨¦dch] Enfurecer. [enr¨®l] Alistar. [engu¨¦dched] Comprometido. [in¨¢f] Bastante. n. pananagot sa buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Enshrine. kakasyahan. n. v. magtam¨®. galak. [endch¨¦nder] Engendrar. magsundalo. [endch¨®y] Gozar. [endchin¨ªr] Ingeniero. [engr¨¦ving] Grabado. Twa. Ensue. v. [engu¨¦dch] Empe?ar. [enqu¨¢ir] Informarse. n. Galitin. Ensign. pagkabusabos. [enshr¨®d] Amortajar. [enf¨®rsment] Compulsion. Engender. adj. n. pataasin. Inggl¨¦s. [¨ªnglish] Traducir en idioma ingles. Enormity. Pagpapaliwanag. [enl¨¢itnment] Ilustracion. [¨¦ndchin] M¨¢quina. makinista. Alipinin. [inigm¨¢tic] Enigm¨¢tico. n. pagtatanong. Parang bugtong. . comprometimiento. v. n.Enforce. [en¨®bl] Ennoblecer. [endchin¨ªring] Arte del ingeniero. parangal¨¢n. Pagpilit. Ensconce. Engineering. Mahal¨¢n. pagpapalak¨ª. adj. turuan. n. v. Matwa. v. Enlargement. Palayain. Enjoyment. dilatar [se]. Enrich. kam¨ªt. Sumunod. n. goce. ibuy¨®. [enr¨ªtch] Enriquecer. n. [eng¨¢lf] Engolfar. Enmesh. magtaglay. sap¨¢t. Engrave. Poot. advertir. v. Lumak¨ª. Halimbaw¨¤. n. Paglililok. Malak¨ªng d? kawas¨¤. adj. magalak. magtanong. Mangubl¨ª. tallar. [enl¨¢ivn] Animar. karapatan. humalile. Patala. pamimilit. n. encargar. comprometer. huma magpahab¨¤. Enough. suficiente. iluminar. v. Enquiry. Pagdaragdag. magtagubilin. pagpapataas. Ensample. magpalak¨ª. kasya. [in¨¢f] Lo suficiente. n. v. Mangak¨° na makikipagkita ¨® paparoon. Manganak. Enhance. suceder. Ensurance. Engage. n. Enslave. Parangal¨ªn. Seguro. [engr¨¦v] Gravar. & adv. Enfranchise. [ensi¨²rans] Seguro. [ensi¨²] Seguirse. pag-uusis¨¤. papag-initin. Engine. Enigmatic. magkam¨ªt. bandil¨¤. busabusin. adj. magtala ng pangalan. [enfr¨¢nchaiz] Franquear. Lumilok. v. Enforcement. [engu¨¦dchment] Empe?o. [encu¨ªre] Indagacion. Enjoy. [endch¨®iment] Placer. compeler. v. v. bandera. pagtutur¨°. [enl¨¢iten] Alumbrar. [ens¨¢mpl] Ejemplo. [endch¨®in] Mandar. v. English. Enslavement. Enrage. emancipar. enmara?ar. tam¨®. Enmity. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. [inigm¨¢tical] Enigm¨¢tico. malab¨°. Enliven. n. instruccion. Enroll. Watawat. avivar. [enf¨®rs] Esforzar. n. esculpir. Engineer. sentar plaza. [enshr¨ªn] Guardar como reliquia. Enshroud. Magbilin. [enm¨¦sh] Enredar. Enormous. Inggl¨¦s. M¨¢kina. Pagsisiyasat. v. [¨¦nmiti] Enemistad. [enh¨¢nsment] Encarecimiento. mag-usis¨¤. Engross. Patabain. Pagkaalipin. Pangak¨°. ampliacion. Enlistment. v. n. sumakmal. disfrute. Enlist. Palakasin ang loob. mag-urir¨¤. Engagement. v. coaccion. poseer. Enrollment. Enlighten. [¨ªnglish] Ingl¨¦s. Pilitin. v. n. taglay. [in¨®rmiti] Enormidad. v. producir. [ensl¨¦vment] Esclavitud. v. instruir. n. Parang bugtong. v. Ennoble. Patala. encolerizar. v. Enhancement. v. adj. Itagong pinaka ala-ala. n. [ensl¨¦v] Esclavizar. registrar. engullir. v. bugtungan. [¨¦nsain] Bandera. averiguar. al isin sa pagkaalipin. Siluin. Lak¨ªng d? kawas¨¤. Enlightenment. n. Sukat. buhayin ang loob. Bugtong. irritar. extender [se]. Pagpapamahal. adj. May pangak¨°. [enl¨ªstment] Alistamiento. [in¨®rmoes] Enorme. Engraving. [engr¨®s] Engordar. makipag ayar?. Magsiyasat. English. inquirir. Balutin ng sapot. Enlarge. makinista. Liwanagan. n. English. locomotora. dumami. [enl¨ªst] Alistar. Inhinyero. Karunungan tungkol sa mga m¨¢kina at sa inhinyery¨¢. Enjoin. bumuntot. Enigmatical. [enl¨¢rdchment] Aumento. Kasukat¨¢n. Pagtatala. poner en libertad. v. manganlong. n. Isalin sa wikang inggl¨¦s. [in¨ªgma] Enigma. Palaot. marunong ng pa sikotsikot ng m¨¢kina. v. Engaged. Engulf. levantar en alto. Pagpapatala. taga Inglaterra.

adj. aliw¨ªn. n. pist¨¢ ng Tatlong Har¨¬. Kabuoan. adj. balot ng sulat. Marapatin. adj. Epidemy. embrollar. lasunin. suplicar. v. mensajero. mangday¨¤. Epilepsy. mapag-gawa ng sab¨ªd. admision. Sug¨°. Entry. adj. pasagutan ang buhay ¨® pag-aar¨¬ ng sanggayon. Balutin. [ip¨ªfani] Epifania. cercar. Enthralling. Pagbilang. [iniumer¨¦cion] Enumeracion. Episode. Tuks¨®. enredar. Enthral. Iluklok sa trono. [¨¦ntoer] Entrar. [ent¨¢isment] Instigacion. autorizar. Magkatiwal¨¤. enga?ar. divertir. Entangle. v. magpalikawlikaw. pan gparaan ng panahon. Envenom. v. n. Entrance. Epiphany. pamanhik. pakikiusap. embarazar. Epidemic. Manil¨°. Enterprise. Lumibang. [¨¦ntri] Entrada. general. Enter. Envoy. [epid¨¦rmis] Epid¨¦rmis. Enunciate. n. Entirely. balutan. [enzr¨®nment] Entronizacion. [¨¦nvoi] Enviado. [ent¨¢nglment] Enredo. Mamaghapon ang tagal. kasayahan. [enzr¨®ling] Opresivo. v. Episcopate. [env¨ªlop] Envolver. kubkubin. declaracion p¨²blica. n. [¨¦nvelop] Sobre. el que alegra ¨® divierte ¨¢ otros. v. v. Enumeration. envolvedero. v. bilangin. Pumighat¨¬. paghahay ag. Nauukol sa lalake at babae. bloquear. v. n. Lumason. Epistle. [¨¦ntrans] Entrada. [ip¨ªsl] Ep¨ªstola. adj. Sab¨ªd. Entree. Sulat. makiusap. [ini¨²meret] Enumerar. Mamulupot. adj. Himatay. [entw¨¢in] Entrelazar. panukal¨¤. Bituka. [ent¨¢irli] Entereza. manghib¨°. [¨¦pisin] Epiceno. v. [¨¦pilepsi] Epilepsia. maghayag. n. panunuks¨®. Bu?. Mainggitin. Entice. [ent¨²m] Sepultar. [entr¨ªti] Ruego. n. bayan ¨® bansa sa isang panahon. Enthusiastic. Sam¨°. n. k¨¢loob-looban. Epileptic. [¨¦pisod] Episodio. Pumasok. Sigla. Manuks¨®. v. Entreat. [ent¨¢ngloer] Enredador. Pagpasok. Ingg¨ªt. [ent¨¢ngl] Enredar. s¨²plica. [¨¦ntri] Entrada. n. Enthrone. Epidermis. [entr¨¢p] Entrampar. Pasuk¨¢n. instigar. Entangler. Bumilang. [ensi¨²r] Asegurar. n. n. [¨¦nvious] Envidioso. liham. penetrar. adj. [¨¦ntrelz] Entra?as. [entr¨ªt] Rogar. [ip¨ªscopet] Obispado. Layon. gambal¨¤. n. n. Envy. Manggul¨®. inutusan. v. Sak¨ªt na sumasalot sa isang pook. Magbalit¨¤. n. [enzr¨®l] Oprimir. Entire. pananaghil¨¬. n. Sumam¨°. [ent¨¦rten] Entretener. Pagbabalit¨¤. [enzi¨²ziasm] Entusiasmo. L¨ªbangan. adj. Entomb.Ensure. [¨ªpact] Epacta. n. [¨¦ntoerpraiz] Empresa. Entreaty. Pasiguro. v. n. [enziuzi¨¢stic] Entusiasta. Entanglement. n. Enticement. [env¨¦nom] Envenenar. gumambal¨¤. v. [entoert¨¦noer] Hu¨¦sped. [entr¨¢st] Confiar. embarazo. [ent¨¢is] Tentar. v. Nakapipighat¨¬. libangin. kainggitan. pasa loob. Mainggit. [entoert¨¦nment] Entretenimiento. Entertain. [ent¨¢ir] Entero. [ent¨¢itl] Entitular. tumiwal¨¤. [enzr¨®n] Entronizar. kalahatan. Balat sa labas. pasuk¨¢n. cut¨ªcula. v. Ligirin. solicitud. v. Paglitaw. n. Masigla. sitiar. Epakta [¨® ang kalendaryo ng mga par¨¬]. n. [¨¦nvi] Envidia. Envy. Envious. umaliw. abala. pagsipot. mamanhik. bayan ¨® bansa sa isang panahon. Enumerate. Epicene. Environ. n. Pagpasok. v. Entrap. [¨¦pidemi] Epidemia. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Entwine. Enthusiasm. Ang nauukol sa sak¨ªt na sumasalot sa pook. nauukol sa sak¨ªt na himatay. [¨¦nvi] Envidiar. [epid¨¦mic] Epid¨¦mico. Entrust. Ang nag-anyay g lumilibang. Entrails. [epil¨¦ptic] Epil¨¦ptico. pasok. ganap. n. Ilibing. declarar. n. Envelope. Enthronement. [if¨¦meral] Ef¨ªmero. mamilipit. ang nagbibigay kasayahan. embrollon. Saklaw ng isang Obispo. g mawa ng sabid. [ini¨²nciet] Enunciar. Sobre. Entertainment. n. n. Manggugul¨®. enroscar. v. H¨ªmatayin. managhil¨¬. n. aforrar. completo. . [¨¦nviron] Rodear. Envelop. diversion. Pagluluklok. Enunciation. Epact. Entitle. Ephemeral. Entertainer. [iniunciecien] Enunciacion. mang-abala. v. n.

kawangk?. adj. katibayan ng loob. uniforme. [¨ªcuinocs] Equinoccio. [eriud¨ªcioen] Erudicion. Equipment. Erudition. katimbang. Equivocal. Epitaph. Equalization. [err¨®nioes] Erroneo. adj. palakadlakad. lipulin. Panahon. [¨ªcual] Igual. Equable. pertrechar. n. Erring. pagparehohin. Erelong. Panahon. vagabundo. Erratic. daladalahan. Eraser. Erection. [¨ªcualaiz] Igualar. Erase. adj. [icu¨ªvalent] Equivalente. [ir¨¦ct] Erigir. mensaje. [icuil¨ªbri?m] Equilibrio. adj. Magkamal?. [¨¦cuiti] Equidad. Equilateral. n. vagabundo. n. Nauukol sa pangangabayo. [¨¦pson solt] Magnesia calsinada. Karampatan. pagtutulad. [ir] Antes. Equivalence. adv. [icu¨ªvocal] Equ¨ªvoco. n. buga. Equally. [icu¨¦strian] Ecuestre. Mga kamalian sa katha. n. n. Err. [¨¦rrand] Recado. n. [¨ªcuin] Caballar. [icuan¨ªmiti] Ecuanimidad. sulat. [¨ªcuali] Igualmente. pagkaligaw. Pagpaparis. Equip. Nakapagkakamali. [ip¨ªtomi] Ep¨ªtome. v. aklat. Equivalent. hind? pa naluluwatan. Equal. adj. adj. aklat. el acto de equipar. Erect. Katumbas. kapantasan. hamp s-lup¨¤. [ir¨¦ccion] Ereccion. Error. palaboy. Equity. tatag. Panahong magkasinhab¨¤ ang araw at gab¨ª. Hind? pa nalalaunan. [icui¨¢nguiular] Equi¨¢ngulo. n. karunungan. [¨ªcual] Igualar. Erratum. pagkakaparis. Equestrian. Kagaya. Magkaisa ang sukat ng mga gilid ¨® hangga. Equestrian. Nauukol sa kabayo. Magtayo. Equinox. [icu¨ªpment] Equipaje. n. Pagtatay?. Pagsasangkup ng mga kailang ang dalhin. adj. Pagparahin. kaparis. establecer. v. Nauukol sa sulat ¨® liham. utos. [?r] Vagar. mas. adj. Errata. [ip¨ªstoleri] Epistolar. Erasure. semejante. [icu¨¦strian] Ecuestre. [¨ªra] Era. adj.Epistolary. [err¨¢ta] Erratas. . n. [icu¨ªp] Equipar. Equitable. resumen. [¨ªcuabl] Igual. pagkalipol. errar. Tapat. [icuil¨¢teral] Equil¨¢tero. adj. Erroneous. v. errante. katimbang. n. Erect. [icu¨ªvoket] Equivocar. contrapeso. kawangis. [icu¨®liti] Igualdad. extirpar. adj. kahambing. Mga kamalian sa katha. serenidad de ¨¢nimo. adv. [ir¨¦s] Borrar. [ir¨¦ct] Derecho. [icu¨¦tor] Ecuador. Katkatin. marunong. Equality. Katkat. Errand. antes de. bur¨¢. Bunutin. n. Errant. Equivocation. adj. Kahambing. Erudite. adj. n. Timbang. [¨¦riudait] Erudito. Kapaham¨¢n. n. Pagkakapantay. pagparisin. [iradik¨¦cion] Extirpacion. adj. n. Gayon din. Epoch. Mal?. levantado hacia arriba. Eradicate. Equator. [ip¨®c] ¨¦poca. M¨¢mal?. [¨¦rror] Error. pawiin. kawangk¨¬. yerro. may pagkakaparis. mali. Bago. Sangkap na kailangan. justicia. Magsangkap ng mga kailangan. justo. Equipoise. Equanimity. Silakb¨®. kapara. adj. Kamalian. m¨¢ligaw. desviarse. kalisyaan. Epitome. Eruption. pronto. [ir¨¦siur] Raspadura. Equivocate. Equiangular. hampas-lup¨¤. magtatag. muna. [irl¨®ng] Antes de mucho. sulat ibp. ciencia. patay?. n. n. Equine. n. Palaboy. Marunong mangabayo. Ekwador. n. pantas. Epson salt. [ir¨¢diket] Desarraigar. v. Equilibrium. v. pagpantayin. Pagkabunot. [¨¦rrant] Errante. [icualiz¨¦cion] Igualamiento. walang day¨¤. bilin. n. ibp. Kagaya. Timbang. [err¨¢tic] Err¨¢tico. [¨¦rring] Errado. & prep. Lay¨¢s. burahin. n. Kamalian. v. construccion. matwid. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. Pagparisin. adj. n. [¨ªcuipoiz] Equilibrio. vagante. katwiran. n. Equalize. N¨¢mamal?. hind? tunay. v. [¨¦cuipedch] Equipaje. Equal. magkaisa ang l ay?. ambiguo. [¨¦pitaf] Epitafio. maligaw. n¨¢liligaw. katumbas. Lam¨ªg ng loob. falso. Pangbur¨¢. Magnesya kalsinada. Patwid. [¨¦cuitabl] Equitativo. [ir¨²pcioen] Erupcion. [irr¨¢tum] Errata. m¨¢mal?. Era. n. m¨¢lisya. Ere. n. Magkaparis ang mga sulok. [icu¨ªvalens] Equivalencia. n. Pasabi. v. Maikling salaysay ¨® katas na nilalaman ng isang atha ¨® akda. Paham. adj. [ir¨¦ser] Raspador. [icu¨ªvokecion] Equ¨ªvoco. Equipage. Eradication. n. n.

[iv¨¦d] Evadir. pagpapahalag¨¢. Essay. capon. Abay. lumay?. v. [et¨ªn] Gigante. lay¨°. Lumay?. Magkasal. [esk¨¦p] Escapar. n. [es¨¦ncial] Esencia. tumakas. Kulebra ¨® sak¨ªt sa balat. Magtatag. Esteem. Pag-aar¨¬. [iz¨ªrial] Et¨¦reo. Estimable. samahan. Pag-al¨ªs. n. Especial. Lalamunan. Esteem. Espy. magpaunlak. apreciar. Katibayan. lisanin. Waw¨¤. pahalag¨¢. [est¨ªm] Estimacion. [est¨¢blish] Establecer. n. [i¨²foni] Eufon¨ªa. [¨¦sens] Esencia. Escape. Pitagan. [escr¨ªpt] C¨¦dula. Etiketa. Estrange. kur¨°. kumunyon. Eucharist. adj. [i¨²lodchaiz] Elogiar. [estr¨¦ndchment] Enajenamiento. bantay. Bating. perfume. [¨ªz?r] Eter. [est¨¢blishment] Establecimiento. [est¨ªmabl] Estimable. Espouse. Pabang¨®. [eschi¨²] Huir. distancia. v. kumboy. Lisan. n. Etching. [iv¨¢kiuet] Evacuar. [¨¦stimet] Valuacion. Europa. n. [¨¦ching] Grabado hecho al agua fuerte. Magsanay. Evacuation. agw t. probar. Escapade. [iur¨®pian] Europeo. [it¨¦rnal] Eterno. n. Kasal. [es¨¦] Ensayo. Escript. paunlak. n. Taga Etyopya. fundar. Etymology. [esc¨®rt] Escoltar. European. Badyang pangpalubagloob. Esculent. adj. [¨¦skiulent] Comestible. adj. Eter. escritura. Eulogize. Pagtataanan. [es¨¦ncial] Esencial. Akbayan. Eunuch. European. n. n. [eriz¨ªpelas] Erisipela. . n. iwan. v. n. Ethiop. [est¨ªm] Estimar. Halagahan. S¨ªmulain ng mga salita. kaakbay. itatag. [esp¨¢i] Espiar. Pagmamahal. observacion. Eulogy. Essential. adj. n. [esot¨¦ric] Secreto. n. walang hanggan. Pumuri. [it¨¦rniti] Eternidad. Umiwas. [i¨²lodchi] Elogio. Establishment. adj. Establish. Europe. n. taong maitim. Escort. bienes. Evade. Estuary. lupang pag-aar¨¬. Tumaanan. ihatid. n. extra?eza. bukod-tang¨¬. Ang kinakailangan. mahiwag¨¤. [i¨²fimizm] Eufemismo. [esp¨¢usals] Esponsales. [esp¨¢ial] Esp¨ªa. negro. Escort. [estr¨¦ndch] Extra?ar. n. pahalagahan. huida. [iur¨®pian] Europeo. Escape. [es¨¦] Ensayar. [i¨²rop] Europa. n. Etch. Ang pagkakatugma ng tinig. Etiquette. Eternity. celeste. tentar. tikman. um ilag. Ethereal. [esp¨¦cial] Especial. n. Evacuate. Pagkakaylan man. Estimate. pakasal. n. Pagkakatatag. pagkain. [ivakiu¨¦cioen] Evacuacion. n. [eski¨²chen] Escudo. v. enajenar. inmortal. & n. [etim¨®lodchi] Etimolog¨ªa. domicilio. Higante. tumakas. Ether. Paglilok sa metal. Tasa. n. Esophagus. Estimate. v. [etch] Grabar al agua fuerte. evitar. [¨ªziop] Etiope. Espousals. v. Magpakaylan man. Lihim. [estimecioen] Estimacion. Nauukol sa Europa. umilag. [est¨¦t] Estado. n. Euphemism. n. n. misterioso. Maniktik. kasulat¨¢n. n. Ukol sa langit. Sa tanang panahon. n. Esoteric. [¨¦tiket] Etiqueta. Hinggil sa pagkakatugma ng tinig. v. n. Estimation. adj. Lik¨®t ¨® bisyo ng kabayo. kapitapitagan. adv. kapon. Papuri. Kailangan. adj. Ettin. v. apartar. v. n. pagkikilos-mahal. adj. Euphony.Erysipelas. Eternal. Estrangement. Escutcheon. Essence. [it¨¦rnali] Eternamente. Paniniktik. v. adj. v. [escap¨¦d] Movimiento irregular de un caballo. Euphonical. hacienda. [¨¦scort] Escolta. n. [esp¨¢uz] Desposar. bahay. huir. umilag. [iuf¨®nikal] Euf¨®nico. [i¨²carist] Eucarist¨ªa. huir. Essential. [es¨®fagoes] Garganta. n. Kakatw¨¤. Espial. v. Eschew. manubok. kumatwa. Tang¨¬. Eskudo. convoyar. Kagalang-galang. Pagsasanay. [¨¦stimet] Estimar. Eternally. n. pagtakas. n. n. pagkawalang hanggan. acechar. galang. [esk¨¦p] Escapada. desocupar. aplaudir. Essay. M¨¢kakain. v. tumaanan. [¨¦schiueri] Brazo de mar. apreciar. Manibago. n. sa boong panahon. alabanza. Lumilok sa metal. escapar. aprecio. Pakinabang. v. [i¨²noc] Eunuco. Taga Europa. Estate. Mahal¨ªn.

el anochecer. maliwana g. Evil. Eventuality. [¨¦v?rgrin] Siempre verde. adv. Kamkam¨¢n ng pag-ar¨¬ sa pamamagitan ng hukuman Eviction. patente. [ev¨®lv] Desenvolver. Pagkamkam ng pag-aar¨¬ sa pamamagi tan ng hukuman. Evangelic. Evolve. [eks¨¢ct] Exigir. Bawa't isa. [ivandch¨¦lic] Evang¨¦lico. Even. [evoermor] Eternamente. walang katapusan. Evaporate. Eventual. pas?. Pagkapangyari. murmuracion. Everlasting. pag-gab¨ª. Nagkataon. Evil-minded. n. n. igual. parati. [iv¨¢ndchel] Evangelio. [iviccioen] Eviccion. adv. Ewer. n. Pagkawala. vispera. n. tunay. [¨ªvl-d¨²oer] Malhechor. adv. Everything. n. [¨ªvl-sp¨ªking] Maledicencia. Kasamaan. n. n. patotohanan. Evil-doer. adj. n. [¨ªvzro] Canal de agua. Suluwak. [eks¨¢dcheret] Exagerar. Huming?. n. kalubusan. [¨¦videns] Evidencia. [¨ªvl] Maldad. Kawalang hanggan. [iv¨¢poret] Evaporarse. Eventful. Sumuluwak. justificar. sukat. adj. excusa. mal intencionado. adj. takip-silim. Takip-silim. v. [¨ªvl] Malo. lubos. [¨¦vitabl] Evitable. Every-day. sing¨ªl. n. pares. cada una. Evanescent. May kasamaan. n. [¨¦veri-uan] Cada uno. [evan¨¦sens] Desaparecimiento. adv. Totoo. Manggagaw¨¤ ng masam¨¤. despojo jur¨ªdico. bawa't araw. lahat ng bagay. Pantay. lahat ng tao. Everlasting. v. Exact. Ewe. n.Evanescence. [iv¨¦cioen] Evasion. n. n. Evaporation. Nauukol sa ebanhelyo. [iv¨¦ntful] Lleno de acontecimientos. [ivapor¨¦cioen] Evaporacion. adj. Masama. Evitable. Ilatag. katunayan. n. Evoke. Sa lahat ng dako. [iv¨®c] Evocar. Kamaw. Tupang babae. palangana. takap. singaw. Araw-araw. [¨¦v?r] En cualquier tiempo. exalacion del vapor. adj. [¨¦videns] Evidenciar. [¨¦veri-day] Cada dia. Evil-Speaking. Evident. dahilan. disiparse. Eve-through. mal. adv. v. Exact. sa ano ang panahon. n. adj. fortuito. pagtaka s. Katotohanan. Evangel. Even. mabuting balit¨¤. Exaction. depravado. [¨¦voeri-juer] En ¨® por todas partes. Every-one. Pusp¨®s ng mga pangyayari. Magpakaylanman. bisperas. Every-where. sempiterno. [¨ªvl-manded] Malicioso. paglabas. Bawa't tao. palag¨¬. Alulod. malinaw. [¨ªvning] Noche. aun cuando. Evasive. [iv¨ªns] Probar. panayin. D? makita. [¨¦veri-b¨®di] Cada uno. Evict. n. May masamang akal¨¤. patag. n. n. adj. Kaylan man. tw?. [ivenchiu¨¢liti] Evantualidad. [eks¨¢ctitiud] Exactitud. adj. puntual. Pantayin. patagin. Masamang pangungusap. adj. Evangelist. Exaggerate. Evidence. Pagsulong. Even. hust¨®. adj. panay. adj. [ivandch¨¦lical] Evang¨¦lico. Pangyayari. Evidence. Evangelical. escape. Patotohanan. cada una. acontecimiento. siempreviva. [iven] Llano. [¨¦verizing] Cada cosa. siemprebibo. maiilagan. n. v. v. notorio. n. kahi't. Maiiwasan. Evolution. justo. [iu] Oveja. adj. [iv] Tardecita. adv. . yano. v. Ganap. siempre. [iven] Igualar. sumingil. v. [iv¨¦nchiual] Eventual. cada una. [evoerl¨¢sting] Eterno. Maiilagan. lag¨¬. adj. adj. [¨ªvli] Malamente. masak it na pananalita. Patunayan. Tumawag. Ever. Ebanhelyo. v. [iv¨ªct] Despojar jur¨ªdicamente. Exactitude. n. Gab¨ª. [eks¨¢ct] Exacto. Every. Evasion. sumingaw. pagkakataon. n. hind? sinasadya. Evergreen. salida. Hing?. Pag-ilag. Magpakalabis. patunayan. sama. lahat. [eks¨¢ccien] Exaccion. [¨¦veri] Cada uno. n. [iv¨¦nt] Evento. Evince. Every-body. Evil. [iv¨¦siv] Evasivo. [¨¦vident] Evidente. palangana. Kaganapan. Bawa't. allanar. [evan¨¦sent] Imperceptible. Magpakaylanman. Eve. walang hanggan . n. [¨ªven] Aun. Evermore. Evening. [evoli¨²cioen] Evolucion. Ebanhelista. [iv¨¢ndchelist] Evangelista. tulisan. [i¨²oer] Palancana. Evilly. Nauukol sa ebanhelyo. v. Bawa't bagay. Event. taga-pangaral ng ebanhelyo. Bagaman. [evoerl¨¢sting] Eternidad. Katakatak¨¢.

Malabis. Bwis. pagsisiyasat. primoroso. Sigla. n. subal¨¬. v. Exclaim. Humukay. v. N¨¢ipapalit. Exclude. [ecz¨¢speret] Exasperar. preeminencia. papuri. Exclusive. lumagpas. adj. N¨¢bubukod. v. Maliban. ipalikod. n. [ecskalp¨¦cien] Disculpa. kamahalan. [ecscr¨ªcien] Excrecion. [ecs¨¢izmen] Sisero. bagkus. [ecscomi¨²niket] Excomulgar. [ecs¨¦lsior] Excelso. Halimbaw¨¤. Exculpation. Exciseman. kamahalan. n. n. realzar. Exchange. Bukod. Manggalit. ejemplar. [ecsk¨¢lpet] Disculpar. v. Exculpate. Exchange. Exasperation. [ecs¨ªding] Excesivo. n. Magpabwis. Excellency. escudri?ar. Magpahirap. Pahirap. v. Excruciate. [ecscav¨¦cien] Excavacion. n. [ecscli¨²d] Excluir. labis. pas¨¢kit. n. [ecscomi¨²nikecion] Excomuni¨®n. elevar. adj. magpas¨¢kit. [ecs¨¦pt] Sino. eksaminin. usisain. Ibukod. Excision. n¨¢hihiwalay. adj. adj. Litisin. Pagkabuny?. Pagtae. n. [ecsclam¨¦cioen] Exclamacion. [ecsc¨¢rcion] Excursion. mahig¨ªt. v. mag-udyok. Pabulal¨¢s. [ecs¨ªdchen] Extirpacion. [ecsaitab¨ªliti] Excitabilidad. v. Excuse. sobresaliente. Palakadlakad. Pal¨ªt. [¨¦cscavet] Excavar. [ecz¨¢min] Examinar. etc. Paglilitis. Excuse. [eks¨¢dcherecien] Exageracion. [¨¦cselensi] Excelencia. [ecski¨²s] Excusa. Excitability. [ecs¨¦pt] Exceptuar. pamumukod. v. [¨¦cselens] Excelencia. Itang¨¬. Karangalan. [ecs¨ªd] Exceder. lal¨°. idum¨ª. M¨¢tang¨¬. [ecscli¨²sion] Exclusion. Exclamatory. Excel. vagante. [ecscli¨²siv] Exclusivo. v. [ecski¨²s] Excusar. Exalt. Exceeding. Masigla. Namumukod. magpawalang bahal¨¤. Exciting. n. suriin. [eczasper¨¦cion] Exasperacion. poot. Exceed. Ekskumulgahin. hig¨ªt. irritar. Excrete. Pumalit. Excellent. Excavation. Excursion. [¨¦cselent] Excelente. pagpaw¨¬. [ecs¨¢is] Sisa. Kungd?. [ecs¨¦l] Sobresalir. v. pagpapasig la. Hukay. n. mwestra. parangal. Exceptional. Humig¨ªt. n. Except. n. Tae. [ecsch¨¦ndch] Cambio. v. [ecscl¨¢metori] Exclamatorio. dum¨ª. n. trocar. sobrepujar. [ecsk¨¢rsiv] Errante. parangalan. [ecs¨¦pcioenal] Excepcional. [ecs¨¦pcien] Excepcion. Excelsior. Ibuny? purihin. Exception. paghihiwalay sa iglesya. [ecs¨¢itabl] Excitable. n. Excretion. pumukaw. dangal. derecho que se paga sobre los comestibles. natatang¨¬. Example. Masigla. v. pagdum¨ª. ibukod. M¨¢niningil ng bwis. adj. Excite. Exchangeable. n. irritacion. dangal. Excise. lumagpas. conj. Excommunicate. bigyang dahilan. instigacion. si ngil. anatematizar. ihiwalay. n. siyasatin. Exclusion. v. adj. liban na. kasiglahan. paghihiwalay. [ecs¨¢iting] Encitamiento. Pawal¨¢ng sala. Pagpapakalabis. v. sobresalir. n. adj. [ecsolt¨¦cien] Exaltacion.Exaggeration. lumal¨°. kahigitan. [ecs¨¦siv] Excesivo. ¨¢ excepcion de. Except. alabar. [ecscl¨¦m] Exclamar. adj. Except. Excrement. Excruciation. Exaltation. [ecsaitment] Est¨ªmulo. n. Excitable. Excursive. adj. estimular. Pagbubukod. v. Bulal¨¢s. [ecscriuci¨¦cion] Tormento. Excommunication. pagpalikod. n. n. pag-uusis¨¤. excusar. Paglipol. Pag-ekskumulg¨¢. Excavate. adj. dahilan. Karangalan. Magpaumanhin. [ecs¨¢mpl] Ejemplo. adj. sukl?. excluir. dispensar. n. Malabis. n. ihiwalay sa iglesya. n. Pagpapawalang sala. Examine. Excitement. [ecsch¨¦ndch] Cambiar. magsukl?. exceptuar. [ecs¨¦pt] Excepto. Pagbubuyo. Examination. prep. [ecs¨®lt] Exaltar. Kalabis¨¢n. Mataas na mataas. Exclamation. Excellence. [ecscri¨²ciet] Atormentar. magpalit. Galit. preeminencia. n. Excess. maigi. conmocion. [ecs¨¢it] Excitar. ¨¢ menos que. pagsur¨¬. [ecscr¨ªt] Excretar. [ecs¨¦s] Exceso. dispensahin . anatema. Itae. [¨¦cscriment] Excremento. elevacion. Bumulal¨¢s. [ecsch¨¦ndchebl] Cambiable. Excise. Mainam. v. v. Exasperate. n. Magbuy¨®. Paumanhin. Excessive. Pagliliwaliw.. [eczamin¨¦cien] Examen. lumabis. uliran. [ecs¨¢is] Sisar.

paris¨¢n. Exhort. v. Exhibit. testamentario. eksodo ¨® ikalawang aklat ng Biblia. Exit. [ecsemplifik¨¦cion] Ejemplificacion. n. Execrate. manumpa. ejecutora. [ecsiki¨²cion] Ejecucion. [eks¨¦mt] Exento. Kailangan. pr¨¢ctica. Exhilaration. Exhibitor. [ecsium¨¦cion] Exhumacion. Exigence. cansar. enormidad. pangaral. pagganap. Exonerate. n. mwestra. Pamamalag¨¬. maldicion. [eks¨¦mt] Exentar. [¨¦csidchent] Urgente. [ecz¨ªst] Existir. [ecz¨®tic] Ex¨®tico. Exhalation. lumait. [ecs¨¦kiutrics] Albacea. [eczort¨¦cion] Exhortacion. Magsagawa. mangaral. Exert. [ecz¨ªbitor] Ostentador en p¨²blico. Expand. kumalat. n. Execration. kasayah¨¢n. Exist. manifestar. magbigay lugod. adj. Exotic. [ecsjal¨¦cion] Exhalacion. [ecz¨ªbit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. pasimula. causar alegr¨ªa. n. adj. pagbitay. Pakitang halimbaw¨¤. [¨¦czail] Destierro. dilatar. Exhume. [eks¨¦mplifai] Ejemplificar. verdugo. libertar. tagapaghayag. Exertion. Simula. pata. lumawak. Malabis. Exhibition. tagapatay. [ecs¨¦kiutiv] Ejecutivo. magpumilit. Huminga. pagkaubos. Exhilarate. Execute. Tagabitay. Palayain. [¨¦csicret] Execrar. n. v. [eczoner¨¦cien] Exoneracion.. n. v. exposicion. v. Exoneration. Exemption. K atibayang pinakasaks¨ª sa paglilitis sa hukuman. Exile. Magtanghal. [¨¦csersaiz] Ejercicio. ihiwalay. v. Pagkatapon. modelo. desenterrar. destierro. taong tapon. v. adj. Exhaustion. bagay na mayroon. Exhaust. berdugo. maldecir. exceso. Existence. adj. n. n. adj. mag palakas ng katawan. enorme. Exercise. v. [ecz¨®st] Exhausto. extenuacion. Pagsasagawa. gumanap ng kaparusahan. Executor. [ecs¨¦kiutres] Executrix. Executress. n. Pagtatanghal. Masaid. n. v. n. Lay¨¤. pagkapat a. Manungayaw. maghayag. desterrado. tagaganap. Executive. v. n. Say¨¢. ensayo. Paghukay na mul? sa inilibing. [eczib¨ªcion] Exibicion. [¨¦csidchensi] Exigencia. [¨¦csit] Salida. mapata. v. galak. n. n. deportar. Hing¨¢. [¨¦csikiuter] Ejecutar. Tagapagtanghal. v. Exhibit. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Magbigay-ulir¨¢n. paggaw¨¤. Exhumation. [ecz¨®rdioem] Exordio. Said. [¨¦csikiut] Ejecutar. Tagaganap ng hul¨ªng bilin ¨® testamento ng namatay. singaw. n. Execution. atarear. [ecsp¨¢nd] Extender. [ecseki¨²cioner] Ejecutor. ang tinatangkilik. agotar. Sikap. v. tanghalan. mamarati. Exempt. Exhortation. [ecz¨ªleret] Alegrar. n. Pangungusap. Uliran. n. Magsanay. Tungayaw. [ecz¨®scion] Agotamiento. n. dapat halintularan. [eks¨¦mcion] Exencion. Galing sa ibang lupain. Exercise. Executer. necesidad. [ecs¨®rbitant] Exorbitante. Exemplification. Pagsasanay. Exempt. Exordium. [¨¦ksersaiz] Ejercitar. [ecz¨®rbitans] Exorbitancia. Pagpapatawad. laya. humikayat. bumitay. gumawa. [ecsj¨¦l] Exhalar. v. gumanap. Lumag¨¬. n. [¨¦czail] Desterrar. Exile. extrangero. kagalakan. n. [ecz¨®rt] Exhortar. pagpapalakas g katawan. Exigent. Exemplify. Nauukol sa pagpapaganap. adj. excesivo. Executioner. Exemplary. Exodus. Exorbitant. Magpatawad. pumatay. [¨¦csidchens] Exigency. [ecz¨¦rcion] Esfuerzo. [ecz¨ªstens] Existencia. maggawad ng kapatawaran. Magpasay¨¢. [ecs¨¦mpleri] Ejemplar. n. halimbaw¨¤. Lumwag. n. M¨¢dalian. Exhaust. [ecs¨¦kiutor] Albacea. [¨¦csodoes] ¨¦xodo. Magtapon ¨® magdestierro ng taong hinatulan. apurado. hikayat. . ajusticiar. n. [ecziler¨¦cion] Alegria. adj. L¨¢basan. n. Exemplar. tumupad. Magsikap. regocijo. v. v. Hukaying mul? ang n¨¢libing. Pag-alis. n. ub¨®s. n. hacer ejercicio. Uliran. [ecz¨®neret] Exonerar. Exorbitance. tagatupad. pagbibigay -uliran. pamamarati. [ecz¨ªbit] Exhibir. Mangusap. [ecsicr¨¦cion] Execracion. sumpa. [ecz¨¦rt] Esforzar. n. maubos. Pagkasaid. empe?arse por alguno. Kawala. [ecs¨¦mplar] Ejemplar. Tagapagsagawa. [ecsi¨²m] Exhumar. libre por privilegio. n. Exhale. Kalabisan. [ecz¨®st] Apurar. n. v. lait.

kalakal na ipinadadal¨¢ sa ibang lupain. Pag-aar¨¬. [ecspl¨®d] Disparar con estallido. despachar. n [ecsp¨¦ndichiur] Gasto. Pagtatapon sa ibang lupain. [ecsp¨¢ir] Expirar. Tumuklas. expedito. n. adj. Explain. San¨¢y. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecspl¨®r] Explorar. Expect. N¨¢ipaliliwanag. Explore. iwaks¨ª. explicacion. Pag-asa. [ecspetri¨¦cion] Expatriacion. Expediency. Expensive. n. v. subukin. Badyang ginagamit sa lalong ik¨¢liliwanag ng pan analita. maggugol. Kalawakan. Nakapagpapaliwanag. n. sumilakb¨®. Expostulate. desembolsar. [ecsp¨¦riment] Experimento. malagot ang hininga. tikman. n. Explanation. gastos. n. Explication. Expansion. n. pagkalutas. n. dilatacion. makipaglaban. Expel. Expiate. [ecsplen¨¦tori] Explicativo. Maglab¨¢s ¨® magpadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. [ecspect¨¦cion] Expectacion. sumapanganib. Kasanay¨¢n. n. gasto. Magsanay. v. Paliwanag. karapatan . pamamayani. [ecsplen¨¦cion] Explanaci¨®n. adj. [ecspl¨®it] Haza?a. Matapos. Marapat. Expert. magmalas. [ecsp¨®schiulet] Debatir. Expatiate. Experienced. n. m aghayag. masasamantala. umasa. Experience. n. [ecsp¨¦nsiv] Costoso. v. [ecspl¨ªsit] Expl¨ªcito. adj. Pagtatanghal. v. . [ecsp¨ªriens] Experiencia. [ecsp¨¦ctant] Esperador. sondear. n. Pagtatakip ng kasalanan. Expedite. [ecspector¨¦cion] Expectoracion. Magtanghal. n. [ecsp¨®z] Exponer. v. Dumahak. Explode. adj. Ibukod. [ecsp¨¢nsion] Expansion. ginast¨¢. [ecsp¨¦ciet] Espaciarse. malinaw. [¨¦csport] Exportacion. esperanza. contender. hintay. Expose. [ecsp¨¦ctans] Expectacion. adj. [¨¦cspidait] Expedir. Export. [ecspl¨®siv] Explosivo. poner en peligro. lumaganap. n. [ecspid¨ªcioes] Pronto. Expectation. Pumuputok. oportunidad. [ecsport¨¦cion] Exportacion. Makipagtalo. Paglalakbay. perspectiva. Gugol. explicar. manifestar. Gugol. Experiment. n. esperanza. Paghihintay. magantabay. Paliwanag. [ecspid¨ªcien] Expedicion. Expeditious. lawak. Expertness. ang umaasa. [ecsplor¨¦cion] Exploracion. [ecsp¨ªdiensi] Propiedad. v. [ecsp¨®rt] Exportar. Expenditure. malutas. Pagtuklas. magduk ot. v. v. Ilabas. v. [ecspir¨¦cion] Expiracion. Exposition. conveniente. Magugol. Pagsubok. sumiyasat. pag-asa. v. pr¨¢ctica. adj. muerte. v. Expectoration. Maghintay. [ecsp¨¦rtnes] Habilidad. Expire. Maliwanag. adj. adj. Expedient. [¨¦cspiet] Expiar. Expectance. v. pagkalagot ng hininga. gastar. Exportation. Magpaliwanag. Lawig. n. n. averiguar. tuloy-tuloy. Mangalat. [ecsp¨¦nd] Expender. conveniencia. n. Pagputok. n. desembolso. Madal?. nagugol. [¨¦csplitiv] Expletivo. Experiment. Exploit. [ecsp¨¦rt] Experto. Ang naghihintay. borrar un delito. n. mangahas. Exploration. gumast¨¢. Explosive. [ecspi¨¦cion] Expiacion. [ecspl¨¦n] Explanar. Explosion. Expiration. aguardar. Expend. hecho her¨®ico. Lutasin. n. Kakayahan. matulin. claro. Expatriation. tanghalan. n. [ecsp¨¦ct] Esperar. [ecspl¨®cion] Explosion. nagpapanambulat. v. Expedition. Explicable. Expletive. mahal. Expatriate. mira. [ecsp¨¢ns] Expansion. Magtakip ng kasalanan. magpahayag. [ecsp¨ªriens] Experimentar. Sumubok. Expense. Itapon sa ibang lupain. Expectant. tumarok. pagsasamantala. Gawang kabayanihan. n. adj. Expiation. [ecsplik¨¦cion] Explicacion. [ecsp¨¦ns] Expensas. morir. ipadal¨¢. [ecspoz¨ªcion] Exposicion. Dahak. v. difundirse. Experience. n. adj. bumug¨¢. [ecsp¨ªriensd] Experimentado. Expectorate. [ecsp¨¦triet] Expatriar. mamatay . [ecsp¨¦riment] Experimentar. hangad. [ecsp¨ªdient] Oportuno.Expanse. v. may-kaya. k lakal na ipinadadala sa ibang lupain. arriesgar. Explicit. [ecsp¨¦l] Expeler. san¨¢y. Bihas¨¢. Explanatory. pagkamatay. n. [ecsp¨¦ctoret] Expectorar. paaninaw. habil. Pagkatapos. Paglalabas ¨® pagpapadal¨¢ ng kalakal sa ibang lupain. v. [¨¦csplikebl] Explicable. sumubok. Gumugol. Pumutok. Export.

Kamatayan. singular. [ecst¨¦rnal] Externo. External. Extort. dagdag. adv. [ecst¨®rt] Sacar por fuerza alguna cosa. Extortionate. lumipol. exhalar. Exterminate. Purihin. katkatin. pagkwan . Pangangayayat. amplificar. Expulsion. panghihin¨¤. Extra. n¨¢paka sagan¨¤. paghugot. disputa. [ecstermin¨¦cion] Exterminacion. Namamalag¨¬. maigi. Extended. Bukod-tang¨¬. kakaib¨¢. Mainam. Extinguish. Ang labas. [ecstr¨¢vagans] Extravagancia. Inam. exposicion. adj. Extricate. v. Itim ng mat¨¢. Extract. [ecstrik¨¦cion] Desembarazo. [ecst¨¦niuecion] Extenuacion. karakaraka. v. Extend. kup¨¢s. [ecst¨¦mpori] De repente. adj. adj. matwa ng d? masayod. Extravagance. Pagkausl? ng but¨® ¨® ng anomang bahagi ng k tawan. adj. [ecsi¨²berans] Exuberancia. unatin. n. pananalita. Mat¨¢. Pawiin. Pang-aagaw. perfeccion. sumo placer. Exultation. Katwa. [eczalt¨¦cion] Regocijo. n. [¨¦cstriket] Desembarazar. [ecsi¨²d] Sudar. adj. Exuberant. paghantad. [ecst¨ªrior] El exterior. Express. interpretar. Eye. Lak¨ª. Dulo. panunulisan. n. mitigacion. [ecst¨ªrpet] Extirpar. [ecst¨¦nd] Extender. d? masayod na kasayahan. adquirir por violencia. n. Bukod. Extol. hangg¨¢. Exuberance. Expunge. dilatado. [ai] Ojo. [ecstr¨ªm] Extremo. [ecspr¨¦cion] Expresion. [ecstirp¨¦cion] Extirpacion. adj. raro. Extenuate. Eye. kuha. Extirpate. Hayag. Extent. adj. [¨¦cstract] Extracto. v. Extenuation. n. exaltar. [¨¦cscuizit] Exquisito. d? k awasang kasaganaan. Pahabain. Dulo. Extension. Pumaw¨¬. n. Gul¨®. [ecst¨¦ncion] Extension. n. Exquisite. panggagahas¨¤. excelente. Exude. Lawig. desarraigar. Eye-glance. [ecsp¨¦lcion] Expulsion. gusutin. [ecst¨¦nsiv] Extenso. v. extirpacion. Pagbunot. Paghugot. wak¨¢s. Extortion. Kat¨¢s. [ecst¨¦nt] Extencion. [ecstr¨ªm] Extremo. mangayayat. n. hanggan. Extreme. Lipulin. paniniil. adj. n. v. [ecstra¨®rdineri] Extraordinario. ligaligin. Extract. n. Eye-brow. n. [ecst¨¦rminet] Exterminar. Eye-ball. n. [¨¢ibro] Ceja. adj. hugutin. Exterior. excelencia. pagtataboy. existente. Ihayag. Expression. claro. n. hangg¨¢. n. Extinction. [ecstr¨¢vagant] Extravagante. [¨¦cstra] Extra. adj. Extremity. Pamamahayag. Extreme. igi. Pagdaka. Guluhin. [ecst¨®l] Alabar. [ecz¨®lt] Regocijarse. Extravagant. pigain. enflaquecer. Galak. Manghin¨¤. n. n. ibuny?. sumugp?. Mangagaw . ipaliwanag. Exult. n. Pagpapalayas. v. exprimir. Kilay. v.Expostulation. v. [ecst¨¦niuet] Extenuar. v. extractar. humugot. el grado mas elevado de alguna cosa. [ecsp¨®siur] Situacion peligrosa. [ecst¨ªnct] Extinto. adj. ligalig. observar. cancelar. [ecspr¨¦s] Expreso. Exquisiteness. manggahas¨¤. Un¨¢t. supremo. Hugutin. Malawig. Dulo. [¨¢iglans] Ojeada. pumayat. Extuberance. Extraction. gusot. maliwanag. Exterior. [ecst¨ªng¨¹ish] Extinguir. katas¨ªn. Labas. Lab¨¢s. [ecst¨®rcion] Extorsion. [ecstr¨¦miti] Extremidad. hang?in. Pagtatalo. [ai] Ojear. buti. n. adj. Extermination. Magalak. adj. Extempore. desenredar. n. v. [ecsti¨²berans] Protuberancia. Kakatwa. n. [ecsp¨®ndch] Borrar. burah¨ªn. . Express. [ecst¨®rcienet] Violento. [ecsposchiul¨¦cion] Debate. pangungunsap. Extant. malawak. v. [ecst¨¦nded] Extendido. Extraordinary. de improviso. Extirpation. Patay. v. [ecsp¨¢und] Exponer. v. Lubhang sagan¨¤. desarraigar. abundantisimo. Bumunot. maniil. Marahas. suma abundancia. v. Expound. Exposure. banatin. [¨¢ibol] Ni?a del ojo. adj. n. n¨¢pakaigi. hango. [ecsi¨²berant] Exuberante. lawak. Extensive. Panganyay¨¤. n. Extrication. n. paghang¨°. n. [ecstr¨¢ct] Extraer. katas¨ªn. manulisan. kakatwa. Extinct. ban¨¢t. [ecspr¨¦s] Expresar. [ecst¨ªrior] Exterior. Paglipol. Sulyap. apagado. [ecstr¨¢ccion] Extraccion. pumuksa. Lubhang kasaganaan. Ihayag. n. v. napakainam. [ecst¨ªnccion] Extincion. sumo. Magpawis. [¨¦cstant] Estante. [¨¦cscuizitnes] Primor. n. Sundan ng paningin.

kapariwaraan. encarar. marchitado. Bul¨¢g. n. [¨¢isait] Vista. Eye-witness. magsinungaling. Faction. omitir. Suly¨¢p. [¨¢isor] Mal de ojos. apariencia. poder. ipamukha. Eyelet. [fag] Trabajador. Sak¨ªt ng mata. Kup¨¢s. n. Kadalian. P¨¢gawaan ng anomang may hal¨°. v. Facsimile. [¨¢iwink] Gui?ada. talinghag¨¤. iharap. kalikutan. [f¨¢briket] Fabricar. fallecer. [fesd] Lo que tiene cara. Fag. [¨¢ilid] P¨¢rpado. manufactura. buhol sa pa ny?. n. [fac¨¦d] Fachada. pagmumukha. Hugis. kwento. [faccioenist] El que excita facciones. adj. Fabrication. Eye-lash. [fas¨ªcioes] Chistoso. n. Pagpapagaan. Facilitation. [¨¢ituz] Colmillo. n. P¨¢gawaan. n. disensi¨®n. jocoso. Eye-sore. Pil¨ªk-mat¨¢. Kindat. sedicioso. mapagpataw¨¢. adj. kakulangan. aspecto. Fail. Eye-tooth. descuidar. Ligta. Magaan. haz. fachada. [fa] Fa. n. [fasilit¨¦cioen] Facilitacion. Facility. [fabrik¨¦cien] Fabricacion. n. [fe¨ªl] Omision. Mga dulo ng bilach¨¢ sa habi ¨® hinabi. Fabricate. v. Factor. n. n. Kumupas. Pugad ng ibong mangdadagit. Kapangyarihan. n. Magkulang. Face. Pangil. balat ¨® bagay na kita sa lab¨¢s. contar f¨¢bulas. mapata sa pamamanginoon. magpamukha. Fail. [fez] Cara. n. kunwa. v. Manggagaw¨¤. nudo en el pa?o. n. F Fa. [fez] Hacer frente. rostro. Fad. yum¨¬. adj. magkwento. n. Facilitate. Face. gul¨®. Isang bagay na katungkulan. n. Masay¨¢. yaring may halo oman. n. frente. Likot. [fact] Hecho. docil. desgracia. v. Harapan ng bahay ¨® gusal¨¬. [fact¨ªcioes] Facticio. karaagan. [f¨¢ccioen] Faccion. ni?er¨ªa. [fe¨ªl] Faltar. [facs¨ªmili] Facs¨ªmile. perecer. n. kaligtaan. mayum¨¬. Pagaanin. n. Mukha. Saks¨ªng nakakita. [f¨¢bric] F¨¢brica. n. lant¨¢. tal¨¬. Lwa ng mat¨¢. cuarta voz de la m¨²sica. kapahamak an. n. kulang. Gumaw¨¤ ng anomang may hal¨°. hind? totoo. Fable. harap¨¢n. Bigkis. realidad. Salamin sa mat¨¢. Fabulous. Fade. May mukha. Eyot. n. Eyry. Paggawa ng anomang may hal¨°. [fag-¨¦nd] Cadillos. Matalinghag¨¤. faz. Munting pul¨°. v. adv. [f¨¦sing] Paramento. [¨¢iet] Isleta. Mapaggawa ng mga kathang salaysay. paghusay. sup erficie de una cosa. [fas¨ªliti] Facilidad. n. husayin. Eyeshot. kagaanan. gracioso. [f¨¢got] Haz ¨® gavilla de le?a. palabir?. n. magsalaysay ng katha lamang. f¨¢brica. Balot. paris¨¢n. Eyeless. [fe¨ªd] Decaer. esclavo. [¨¢ilash] Pesta?a. mentir. v. m¨¢ligtaan. [f¨¦bl] Fingir. n. masunurin. perderse. Facet. Bagay. [f¨¦sing] En frente. aporo. Faculty. Talukap ng mata. pangyayari. v. adj. afable. n. copia exacta. [f¨¢ctori] Factor¨ªa. n. pulutong. n. n. Fag. n. M apata. [f¨¦ded] Decaido. Magkunwa. n. ma . Pangkat. alipin. [¨¢iles] Ciego. Kathang salaysay. n. cubierta. Fag-end. [f¨¢biulist] Fabulista. adj. Facing. frontispicio de un edificio. Ang mahilig sa pagpapangka t-pangkat. [f¨¢cil] F¨¢cil. Munting mukha. n. Fact. [f¨¢ctor] Factor. Facetious. [fad] Frusler¨ªa. Paning¨ªn. Eye-sight. n. k¨¢alitan. Sa tapat. Eye-wink. n. Paimbabaw. wangis. any?. [f¨¦bl] F¨¢bula. Factionist. [¨¢ishot] Ojeada. Fabulist. mapagal. adj. [fac¨¦t] Faceta. n. trabajar demasiado por otro. Fabric. Fable. [f¨¢ccioes] Faccioso. Facile. Fa [tinig ng tugtugin at ¨¢witin]. Factious. [¨¢iglas] Anteojo. Factitious. [fag] Desfallecer ¨® desmayarse de cansancio. n. malant¨¢.Eye glass. Mang-uupat. Faced. Fagot. mapagpayag. ligereza. marchitar. [¨¢ilet] Resquicio. Facing. Humarap. Faded. Eyelid. [f¨¢biul?s] Fabuloso. Facade. Factory. adj. [fas¨ªlitet] Facilitar. [¨¦ri] Nido de ave de rapi?a. katotohanan. mang-gugulo. [¨¢i-uitnes] Testigo ocular. [f¨¢kulti] Facultad.

defecto. n. Fairy. n. n. Falsehood. Taksil. gal¨¢k. Failing. kasangbahay. lumagpak. False. [familiariti] Familiaridad. [fe¨ªrnes] Belleza. kasinungalingan. Sinungaling. fraudulento. mag-anak. [f¨®ltering] Debilidad. hwad. adv. n. magdaray¨¤. catarata. day¨¤. v. [fe¨ªnt] Desmayar. Family. [fe¨ªm] Fama. [fe¨ªr] Cortesmente. lilo. n. Fain. Bantog. kalaguy¨°. Faint. Fallacious. katoto. [fal¨¦ch?s] Falaz. Bagsak. adj. n. walang katotoh anan. Kasinungalingan. ¨¢raruhin. n. ham ak. Fair. Ng boong galang. n. Kakulangan. bansag. Fairy. adj. Famous. Ng boong lugod. kagandahan. contento. n. renombre. [fols] Falso. [f¨¦zfulnes] Fidelidad. adv. ng boong pagtatapat. de buena gana. Fain. Fall. pagkakas i. Panglulupaypay. Familiar. [fal¨®] Tierra que descansa. flaqueza. Kahinaan ng loob. laglag. p¨¦rfido. n. [f¨¦mes] Famoso. [fez] Fe. v. . [f¨®len] Caido. Faithfulnes. Falcon. pagkalugi. kasalatan. Fallible. bulaan. pagkawala ng malay. adj. Faithless. kabulaanan. mamansag. tumakpak. [f¨¦mili] Familia. Pagkakilala. [feint] L¨¢nguido. faltar. angkan. [falib¨ªliti] Falibilidad. enga?o. Fall. Manghihib¨°. [fal¨®] Cultivable. Masaya. tapat-na-loob. kagandahan. [f¨®lsjud] Falsedad. n. lisya. Gand¨¢. Failure. madwag. v. karayaan. [f¨®lsiti] Falsedad. dik¨ªt. v. [f¨®lsifai] Falsificar. [f¨¦nt-jarted] Cobarde. Kagut¨®m. Hib¨°. kapansanan. magd aray¨¤. n. [f¨¦ri] Duende. sangbahayan. Hul¨®g. Nagkakabul¨¤. adv. maparam. Familiar. sala. n. hermosura. takpak. Falter. [f¨¦ntnes] Languidez. Famed. bumagsak. adj. Manglata sa gutom. dayain. [fe¨ªn] Alegre. pagkakalingat. kasamasama. [f¨¦ri] Lo que pertenece ¨¢ los duendes. n. [f¨¢libl] Falible. Pagsanayan. Lawin. Day¨¤. Fame. [f¨¦zles] Infiel. Umutal-ut¨¢l. Himatay. ordinario. con buena armonia. renombrado. v. con gusto. n. [f¨¦min] Hambre. v. naakm a. marik¨ªt. v. adj. divulgar. magiting. Faithful. Pananampalataya. [f¨¦liur] Falta. Panghihin¨¤. Pamilya. adj. n. Famine. Dwende. mamatay sa guto m. [f¨¦ling] Falta. bagsak. Kabasalan. bello. n. Pagtatapat. [f¨¦nting] Deliquio. malaglag. Faithfully. Fainting. Falsify. lealtad. K¨¢si. [fam¨ªliar] Familiar. n. pusil¨¢nime. pagkabagsak. adj. adj. hind? laya sa pagkakamal?. pagkatalastas. [f¨®koen] Halcon. karikitan. magiting. comun. [fe¨ªn] Gustosamente. pagkasanay. Fallow. v. Manglupaypay. [f¨®lter] Tartamudear. Familiarize. creencia. [fe¨ªm] Afamar. [f¨¦ring] Ferias. pagkahulog. carest¨ªa. Kabantugan. [f¨¦zfuli] Fielmente. bugs?. Familiarity. [femd] Afamado. [fam¨ªliar] Amigo ¨ªntimo. karikitan. Kakulangan. Perya. Faint-hearted. Fallowness. adj. Fallibility. matatakutin. Fallen. pagkabagsak ng pagkabuhay. suk¨¢b. bumugs?. Fair. Fairness. magkulang. [f¨¦zful] Fiel. [f¨¢mish] Hambrear. adj. Faith. decadencia. Falsity. Pagkak¨¢bul¨¤. adj. Magand¨¢. morirse de hambre. culpa. adj. Fairing. defecto. Famish. Faltering. Magmith?. n. [fe¨ªr] Belleza. [f¨¢laci] Falacia. acobardar. v. desmayo. lagla g. salto. nababagay. Tapat. [fe¨ªr] Hermoso. afamado. Na may pagtatapat. Lupang ¨¢raruhin. cobarde. enga?o. Bantog. Fallow. enga?oso. Falling-sickness. kilalanin. tyangi. Palsipikahin. Ganda. saklaw ng pagkak¨¢mal?. [fol] Caida. adj. adj. [fol] Caer. medroso. [f¨®ling-s¨ªknes] Epilepsia. magago. hermosura. hind? totoo. Fame. [fam¨ªliaraiz] Familiarizar. kapintasan. Fallacy. Dwag. [fe¨ªn] Desear ardientemente. quiebra. Fain. Faint.wala. n. adj. [f¨¢lones] Esterilidad de algun terreno. Fair. Magbansag. dikit. bancarrota. leal. Lupaypay. mentira. n. Karaniwan. lagpak. Mahulog. dwag. Nauukol sa dwende. Faintness. kagitingan. adj. descuido. bansag. n. n.

Farm-yard. Magsaka. [f¨¦tal] Fatal. comida. Farm. v. palad. moda Fancy-ball. despedida. adj. G¨²nitain. [f¨¢cioenabl] Hecho ¨¢ la moda. [fasin¨¦cioen] Fascinacion. n. moda. [f¨¢rrier] Herrador. kathakatha. pagkain. bir¨°. Kamatayan. agricultura. Naaayon sa moda ¨® kaugalian. [farr¨¦go] Farrago. panggaganya k ng kalooban. [fant¨¢stic] Fant¨¢stico. [fast] Ayunar. [f?n] Abanico. dar ¨¢ la tierra las labores que son necesarias para que f ructifique. ping¨¹e. Fanciful. . imaginacion. pronto. matibay. [f¨¢cioen] Formar. Ayuno. desde?oso. Kawan ng biik. v. n. Mapag-ayuno. Kabulagan sa paniniwal¨¤. kulasyon. kasawian. bukid. n. maglapat. Fanatic. Fancy. Fast-day. n. veloz. Mag-ayuno. Fascinate. v. pamaypay. asal. Farrier. Fancy. Far. fantasear. Farthest. ikapit na maigi. Lupang pag-aar¨¬. estable. [f¨¢rmer] Labrador. Fast. [f¨¢rdzer] Mas lejos. ajuste. Kaarawan ng pag-aayuno ¨® pagkukulasyon. [f?n] Abanicar. Kapalaran. encanto. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. Fat. Nakayayamot. [f¨¢sinet] Fascinar. pagtibayin. katibayan. Matat¨¢g. aventar. adj. magbukid. Pasahe. Fare. Any?. uso. magkulasyon. [f¨¦nsi-bol] Baile de m¨¢scaras. nakasasaw?. n. mga bagay na t apon. [f¨¦talizm] Fatalismo. n. [fars] Farsa. adj. [far] Lejos. [f¨¦ruel] A Dios. abaniko. [fastidioes] Fastidioso. Magpataba. Kasawian. Fashion. n. funesto. Komedya. int. adj. [fet¨¢liti] Fatalidad. n. pangpahangin. [fast] Firme. broza. [fat] Engordar [se]. Fast. adj. n. asegurar. [fe¨ªt] Suerte. bumukid. [f¨¦nsiful] Imaginativo. n. mag-abaniko. K¨¢layulayuan. Mga bagay na walang kabuluhan. n. [f¨¦nsi] Imaginar. Fare. [farm-yard] Corral. Father. Dayain ang paningin. caprichoso.Fan. adaptar. Fashion. Paypay. [fat] Gordo. aventador. grasa. paga. panaginip. hak¨¤. war¨¬. distante. Taba. moda. Ma -any?. upa. adv. Magpaypay. lumin¨¢ng. palab¨¢s. Fast. sa dak¨® roon. Gunigun¨ª. destino. [f¨¦ted] Lo que est¨¢ decretado por los hados. [f¨¢rro] Parrir la puerca ¨® marrana. paglalakbay. [farm] Heredad. Pangil. v. mangga nyak ng kalooban. encantar. bayad. [far] Lejano. v. Paalam. n. [f¨¢sn] Afirmar. Pagsasaka. [fang] Colmillo. adv. n. Bulag na paniniwal¨¤. moda. nakakaabala. [fan¨¢tizism] Fanatismo. Malay¨°. Fat. n. hacer ¨® formar alguna cosa ¨¢ la moda. Farther. Malay¨° pa. Farmer. fijar. Tibay. Mangbabakal sa paa ng kabayo. ang n¨¢momoda. [fastoer] Ayunador. Manganak ang inah¨ªng baboy. yar¨¬. M¨¢gun¨ªgun¨ª. Fashionable. adj. mas adelante. solidez. Lalong malay¨°. Farther. fuerte. [f¨¦nsi] Fantas¨ªa. m¨¢isip. Fatality. [fast] Ayuno. mag-pahangin. Fascination. Pagdaray¨¤ ng paningin. adj. [f¨¢cioen] Forma. magulang. v. v. Fatalism. [f¨¢st-dey] Dia de ayuno. Fare-well. Farcical. [f¨¢rro] Lechigada de puercos. Farrow. Farrago. tabas. n. n. Looban na may pananim. [farm] Cultivar. mal¨ªng hak¨¤. [f¨¢stnes] Firmeza. [f?r] Pasaje. Fang. [f¨¢dzer] Padre. Fat. [f¨¢rsical] Burlesco. Am¨¢. adj. n. n. bulag na pagkatig. adj. ugal¨¬. Nakamamatay. n. Fasten. v. n. Kataw¨¢taw¨¢. Magsasaka. sementera. [f?r] Viajar. v. bungangisip. n. [f¨¢rdzer] Mas lejos. adj. Farce. Gun¨ªgun¨ª. Fated. Fastness. n. n. viaje. adj. Fancy-articles. Faster. Fantastic. pik¨ªtmatang s Fanaticism. [fan¨¢tic] Fan¨¢tico. amoldar. n. adj. matulin. Fan. v. Farming. S¨¢yawan na nangakabalatkay?. madal?. Fastidious. [f¨¦nsi-¨¢rtikls] Novedades. n. Farrow. Magtatag. Maglakbay. kaugalian. Talag¨¢. Fatal. yumar¨¬ ¨® tumabas ng ayon sa kaugalian. adj. lupang bungkalin. Mga bagong bagay. Fate. Mataba. Malay¨°. [farming] Labranza. [fat] Gordura. Farm. & n. n. Far. m¨¢war¨¬. manghalina.

. fertilidad. animal que se ceba para comer. n. ping¨¹e. [f¨ªbl] Debil. festin. Pagtatapat ng loob. mamur¨¬ ng pakunwa. t¨ªmido. Favourable. adj. Fear. kasalanan. n. Fathomless. [fat¨ªg] Fatigar. [f¨®cet] Espita. Itinatang¨¬. Fathom. Kakulangan. [f¨¢t-uited] Torpe. hangal. katabaan. [f¨¢tnes] Gordura. [f¨®lti] Culpable. n. [f¨¢dzer-in-lo] Suegro. Sang-ayon. Minamahal. v. n. [fist] Fiesta. kam alian. n. Faultless. sin falta. n. sondear. v. manakot. tignan. Favour. matatakut¨ªn. craso. Dipa. Lupang kin¨¢mulatan. Fathom. [fizib¨ªliti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. v. defectuoso. tonto. [f¨¦vorabl] Favorable. Feast. Fear. Panunuya. kapaguran. v. Nauukol sa pagkakasunduan ¨® pagkakayarian sa pagsasa mahan. hacedero. pagal. temeroso. patabain. Mahin¨¤. Kamusmusan. utang na loob. handa¨¢n. Mag¨¢gawa. Feast. ungas. n. recompensa. [fi¨¢r] Miedo. Favourite. n. [fit] Hecho. Gripo. Umupa. Feasibility. Manuya. [folt] Falta. n. wala ng takot. [f¨¢zoem] Braza. magbayad. kunwang papuri. adj. Pagkaam¨¢. adj. audaz. propicio. sin temor. adj.. Kasund?. kagagaw¨¢n. Fee. Federalist. may sala. [f¨¢tiuoes] Fatuo. lupang tinubuan. patain. [f¨¦dzerli] Plumado. [fon] Adular servilmente. February. Kaling¨¤. Kasaganaan. K¨¢sunduan. gant¨ª. v. Fawn. ajustar una pieza con otra. v. Faucet. adj. Favourite. banquete. Musmos. may kapintasan. Federal. n. n. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. n. Fealty. culpa. Fatty. n. n. Walang kulang. tumaba. k¨¢yarian. [f¨¢tn] Cebar. [f¨¢tling] Ceb¨®n. Fatling. kayar?. pagal¨ªn. m¨¢isasagawa. v. beneficio. proteger. adj. n. m agsugpon. rostro. [f¨¦vor] Favorecer. naaayon. n. Fatherland. gumant¨ª. engrosarse. [fedoer¨¦cioen] Confederacion. Fearful. [f¨ªalti] Homenaje. adj. tila balahibo. v. Feebleness. n. nauukol sa am¨¢. amedrentar. engordar. Matapang. [fat¨ªg] Fatiga. n. [fik¨¢nditi] Fecundidad. canilla para sacar licor de un tonel ¨® cuba. kapagalan. paga. semejante ¨¢ las plumas. Gawa. [fi¨¦rful] Medroso. [fi¨¢r] Temer. lealtad. n. [f¨¦doeral] Federal. Tumub¨° ang balahibo. Taba. bayad. P¨¢tabain. Any?. [f¨®ltles] Perfecto. Federation. tumakot. defecto. magsay¨¢. makupad. Pagod. [f¨¢dzerles] Hu¨¦rfano de padre. [f¨ªsibl] Factible. Pagurin. [f¨¢ti] Untoso. Fatten. D? matarok. kasayahan. [f¨¦dzer] Emplumar. Feather. Sa ama. cansancio. simpleza. temor. Feather. Matakot. mag-ugpong. [fe] Escarabotear. Mataba. Fatuous. Mabagal. Fee. Featherly. Pist¨¢. n. Feasible. pata. Magdugtong. Favour. adj. n. [fi¨¦rles] Intr¨¦pido. adj. taruk¨ªn. Dipah¨ªn. Fault. pesado. Upa. delito. lingap. adj. tangkilikin. maghanda. [f¨¦vorit] Favorecido. May kamalian. Fatigue. adj. v. sangdip¨¢.Fatherhood. Fecundity. Magpista. accion. n. [f¨ªkoend] Fecundo. yar¨¬. katakutan. kasiraan. sukat ma gyari. sala. Fatuity. Fatherless. [f¨¢dzerjud] Paternidad. Feature. adj. Fearless. magpig¨ªng. Magpataba. pagmumukha. recompensar. Fay. [fed¨¦ralist] Federalista. [fon] Adulacion servil y baja. Fatigue. [f¨¦vor] Favor. salario. Fatness. Kalingain. adj. [fist] Festejar. practicable. Pebrero. n. Sagan¨¤. tapat na loob. Tak¨®t. Fatherly. [f¨¢dzerli] Paternal. [f¨ªblnes] Debilidad. kaupahan. [f¨¢dzerlend] Patria. [f¨¢zoem] Medir por brazo. walang mal?. [f¨¦briueri] Febrero. Takot. n. p¨ªgingan. Kahinaan. n. [f¨¦vorit] Favorito. Fecund. v. Feat. hin¨¤. Kakayahan s a pagsasagawa ng anoman. Father-in-law. [f¨¦dzer] Pluma. insensato. Byenang lalake. adj. malakas ang loob. prol¨ªfico. Mabalahibo. Feeble. Ulila sa am¨¢. n. Fat-witted. cansar. n. [fi] Derechos. lingapin. walang sal a. [f¨¢zoemles] Insondable. [fichoer] Semblante. [fi] Pagar. n. Faulty. n. [fatiu¨ªti] Fatuidad. haza?a. Fawn.

n. [f¨¦moral] Femoral. magpaimbabaw. Kasama. ukol sa gubat. kapw¨¤-tao. derrocar. M¨¢nanawid. n. Ferriage. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanin o man. [fil] Sentir. disimular. [f¨¦loni] Felon¨ªa. kabaksikan. Pangkam¨¢ ng gulong. pag-usigin. sikap. [f¨ªmel] Femenino. adj. Mabagsik. Fender. n. Fend. Felicitate. [fend] Fingido. adj. Femoral. Fellow-citizen. p¨¦rfido. adj. Fervid. [f¨ªling] Tacto. Bayad sa tawid. pakikisama. Fellow-creature. fiero. Paimbabaw. [fil] Tacto. Tampalasan. Fell. Feel. pangpatid-gutom. Panghilab. Ferryman. n. zelo. lag?. abundancia. Lat¨ªan. Ferry. Walang bakod. Samah¨¢n. Taong swail. taksil. n. malag?. Feed. [f¨¦nder] Barandilla que se pone delante del hogar. [fir¨®siti] Ferocidad. Felonious. n. piel. bakuran. Hip¨°. Felon. Felicity. v. kalaguan. Fertile. braveza. Bakod. Magkunwa. cruel. Pieltro. n. n. [f¨¦rvid] Ardiente. Magpataba ng lup¨¤. pacer. pakunwa. T¨¢wiran. Mabangis. Fencing. pusok ng loob. n. Fervency. pantano. [f¨¦lo] Compa?ero. [f¨¦loen] Cruel. Esgrima. [f¨¦loen] Reo de algun delito capital. Fertilize. pangpahilab. Felly. magpasabsab. [fil¨®nioes] Malvado. kaswailan. [fens] Cerco. n. balat. Kapw¨¤. adj. Felony. damdam. n. Magpakain. sentido. Taba. Katad. Mapalad. pakunwa. Feel. Kaligayahan. v. Fellow. n. Mataba. n. n. Katabaan ng lup¨¤. v. Barandilya sa harapan ng bahay. abundancia. perverso. [f¨¦lo-s¨ªtizen] Conciudadano. gatecto. v. [f¨¦loship] Compa?¨ªa. Feign. Mak¨¢ramdam. Fenceless. Felt. [fir¨®cioesnes] Ferocidad. Fence. adj. sensibilidad. mabangis. Feminine. Buklod. Ferine. [fit] Pies. Mapusok. [f¨¦rtilaiz] Fertilizar. n. [f¨¦lo-f¨ªling] Simpat¨ªa. [felt] Fieltro. [f¨¦rvensi] Fervor. [fens] Cercar. pellejo. cercamiento. Maningas na nais. Felicitous. fervoroso. magbaksak. Iwaks¨ª. n. n. Ferociousness. Nauukol sa babae. Kabangisan. adj. [filisit¨¦cioen] Felicitacion. magbalatkay?. averiguar. Pagkain. v. n. adj. [fil¨ªsitet] Felicitar. n. [f¨ªlain] Gatuno. Feet. camarada. Bakasin. n. v. bakuran. [f¨¦nsles] Lo que no est¨¢ cercado. [fir¨®cioes] Feroz. compatriota. [f¨¦riul] F¨¦rula. Ferule. [f¨¦rvent] Ferviente. pus¨®ng. n. kaluguran. [fel] Derribar. pus¨®ng. masikap. mabunga. sukab. Ferment. Ferret. kapa. disimulacion. [fel] Cruel. [fend] Rechazar. Fermentation. [fen] Marjal. Pakikidamdam. [f¨¦rtil] F¨¦rtil. Mabaksik. Fertility. Nauukol sa babae.Feed. Damdam. sukab. pagbabago. humip¨°. Nauukol sa pus¨¤. Ningas ng loob. [f¨¦minin] Femenino. Ferocious. fecundo. [fil¨ªsiti] Felicidad. avallar un sitio. n. Fence. adj. [f¨¦rment] Fermento. n. adj. sociedad. palpar. Kabangisan. Fen. Ferocity. [foert¨ªliti] Fertilidad. Feint. n. [f¨¦r-ret] Rastrear. Mailap. [f¨¦r-ri] Vadeo. Fellowship. kasukab¨¢n. enhorabuena. v. maginghawa. ardor. . alimentacion. katapangan. salvaje. Fellow-feeling. Fervent. adj. [f¨¦rtilnes] Fertilidad. kalupain. [f¨ªrain] Ferino. adj. Nauukol sa baywang. Kababayan. n. Felicitation. n. congratulacion. adj. [fent] Ficcion. Fell. fogoso. magpanginain. mabaks¨ªk. [f¨¦rriman] Barquero. Magbwal. tampalasan. Fertileness. [fid] Nutrir. [f¨¦l-li] Pina de una rueda. n. Felon. [f¨¦nsing] Esgrima. n. Babae. [f¨¦r-riedch] Barcaje. adj. kumapa. Female. Feline. [foerment¨¦cioen] Fermentacion. Magbakod. adj. v. pakiramdam. Fell. n. n. [fid] Comida. bienaventurado. ikog. Mga paa. adj. alimentar. pakikilugod. [fel] Cuero. Katampalasanan. Feigned. disimulado. [fil¨ªsitoes] Feliz. Feeling. n. [f¨ªmel] Hembra. traidor. v. palmeta. n. [fe¨ªn] Fingir. n. [f¨¦lo-cr¨ªchoer] Pr¨®jimo. crueldad. Paghilab. Female. b¨¢rbaro. Pakikil ugod. Paimbabaw.

n. [find] Enemigo. v. Fifth. n. [f¨¦stival] Festivo. S¨¢lawahan. quinceno. kabagsikan. Fibula. Babaing komprometida ¨® may n¨¢paoohan na. adj. Mabalis¨¢. Feudal. adj. inconstante. Suutan ng damal. [f¨ªdchet] Inquietarse. [fib] Mentira. n. Fidelity. Fifthly. parang. Fetch. adj. feroz. [f¨¦toer] Engrillar. [f¨¢iat] Mandato absoluto. n. ipangaw. n. Fetters. Byol¨ªn. n. [f¨ªfzli] En quinto lugar. invencion. [f¨ªver] Fiebre. . ferocidad. [fest¨ªviti] Festividad. n. Fiber. kahambugan. [f¨¦stal] Festivo. [fild] Campo. [f¨ªbiula] Hebilla. n. [f¨¦stoer] Enconarse. kaligayahan. magbulaan. [f¨ªdlstic] Arco de violin. pagkakasira. d? m¨¢pakali. adj. [f¨¢if] P¨ªfano. adj. n. n. [f¨¦tidnes] Fetor. twa. n. n. [fest¨²n] Feston. Panggatong. [fi¨²dal] Feudal. n. calenturiento. adj. Festoon. n. [f¨ªfti] Cincuenta. Masay¨¤. [fikl] Voluble. v. hilach¨¢. Fiendish. Balis¨¢. Magnan¨¤. n. Masay¨¢. Fiftieth. [f¨ªdl] Tocar el violin. [f¨ªftinz] D¨¦cimo quinto. n. k¨¢alitan. Hebilya. Fiction. [fifz] Quinto. Ika lima. n. n. Fie. Pist¨¢. Fib. Feud. Fifty. alegre. bunga ¨® dahon. Festival. Kasayahan. Festival. Fieriness. Fewel. [f¨ªdcheti] Inquieto. adj. ma gagalit¨ªn. Fetlock. Lab¨ªng lim¨¢. Fetidness. Festive. hedor. Limang p?. malyab. [f¨¢ieri] Igneo. v. [f¨¢iber] Fibra. [fetch] Ir ¨¢ traer algo. hind? totoo. [f¨¢ibr?s] Fibroso. [f¨¦tloc] Cerneja. Fiddlestick. mahilach¨¢. adj. masay¨¢. [fict¨ªci?s] Ficticio. Fiddle. campa?a. fogoso. alisaga. maningas. Fiddlestring. v. adj. alegria. [f¨¦rvoer] Fervor. Few. hib¨°. [f¨¢ierines] Ardor. [fiud] Ri?a. [f¨ªdlstring] Cuerda de violin. Mabangis. Kaont?. v. Fetch.Fervor. ?Ayan! Fief. Fiat. mudable. pistahan. adj. Away. Festal. adj. sinat. n. Ark¨® ng byol¨ªn. Magsinungal¨ªng. n. [f¨ªftiez] Quincuag¨¦simo. Malalagnatin. demoniaco. bucle. inconstancia. Mahibl¨¢. [f¨ªrznes] Fiereza. Kabalisahan. n. Fictitious. kaalisagaan. kapusukan. maghambog. pagkakagal¨ªt. Lagnat. Kasinungalingan. [fif] Feudo. afan. Bah¨°. campi?a. n. Fester. [f¨¦stival] Fiesta. [fig] Higo. Byolinista. Magdal¨¢. [fid¨¦liti] Fidelidad. inflamarse. lealtad. int. Katha. Nag-aapoy. Kaaway. n. Kwerdas ng byol¨ªn. Fiend. Fiancee. Field. pusok. Gayak na bulaklak. n. calentura. Fifteen. adj. adj. Utos na mahigpit. [f¨ªklnes] Volubilidad. v. n. [f¨¦tid] F¨¦tido. mapusok. [fai] ?Vaya!. adj. encadenar. [f¨ªccion] Ficcion. amoy na masama. Fiddler. pangpangaw. [f¨ªftin] Quince. zelo. Fidgety. artificio. Igos. Ningas ng kalooban. [f¨¦toers] Grillos. Fifteenth. hediondo. masamang amoy. adv. Pagk¨¢salawahan. impaciente. Hind? totoo. n. Sa ika lima. Kabangisan. adj. [f¨ªverish] Febricitante. n. n. adj. adj. Festivity. kalaban. Lal¨¢ng. [fians¨¦] Mujer comprometida. [f¨ªld-piz] Artiller¨ªa de campa?a. demonyo. [fetch] Estratagema. bukiran. Fiddle. n. Parang demonyo. larangan. [fi¨²-el] Le?a. embuste. Bagay ¨® dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. Fife. Pagtatapat. [fi¨²] Poco. Fib. Fig. adj. [fib] Mentir. Fiery. Ika labing lim¨¢. Fickleness. Balahibo sa paa ng kabayo. Fetter. fingido. disension. Nauukol sa away ¨® k¨¢alitan. Pito. n. maligay¨¤. n. Bukid. mabagsik. Init. Tumugtog ng byol¨ªn. Fetid. [f¨ªndish] Ente infernal. fogosidad. Fierce. Fidget. Fickle. contienda. Mabah¨°. [f¨¦stiv] Festivo. kabulaanan. hebra. n. [f¨ªdchet] Agitacion inquieta. Field piece. Hibl¨¢. Ika limang p?. Damal. Fever. Fierceness. adj. [f¨ªdler] Violinista. [firz] Fiero. [f¨ªdl] Violin. Nauukol sa pist¨¢. Fidget. demonio. col¨¦rico. Fibrous. variable. Kanyong may gulong. Feverish.

n. [f¨¢ind] Encontrar. Fill. afectado. Firearms. Filly. Pinagkikilan. n. Firecrackers. adv. Walang palikpik. Tagapamahal¨¤ ng salap? ng bayan. lindo. v. hacienda p¨²blica. [f¨ªguiur] Figura. [fin] Aleta [de pez]. n. mangdukot. n. Sumal¨¤. Kumikil. kayarian. laban¨¢n. [f¨ªnguer] Tocar. n. [f¨ªlip] Papirote. abundancia. Fine. v. batalla. adj. [f¨¢ir] Fuego. [f¨ªlial] Filial. Alitaptap. sa wakas. Kwites. Finny. Finical. n. sigsig. kikilin. hilach¨¢. away. Marum¨ª. Dilag. filibustero. [f¨¢it] Pelea. n. magpaningas ng apoy. Hul¨ª. File. Salaping bayan. Didal. Palikpik. Kabusugan. n. n. Finger-stall. yumar¨¬. [f¨ªlter] Filtro. atav¨ªo. [f¨ªlcher] Ratero. Filch. May katapusan. hichura. [filter] Filtrar. Apoy. Multahan. n. Finger. katapusan. manosear. [f¨¢inri] Primor. n. [f¨ªlament] Filamento. Kikil. Nauukol s imilak. con elegancia. hallar. v. Fire. n. Sumal¨¤. Sa hul¨ª. sangkap. Hipuin. n. [f¨¢ilings] Limaduras. Filial. adorno. v. [f¨¢irman] Bombero. gumuhit ng any?. Fin. Fine. Pumit¨ªk. v. sa katapusan. n. n. Filibuster. Pel¨ªcula. buscar. Firefly. [f¨ªnles] Sin aletas. [fin¨¢ncial] Lo que pertenece ¨¢ las rentas ¨® hacienda p¨²blica. n. Hibl¨¢. [f¨ªlet] Venda.Fight. Sangkap ng gint? ¨® pilak. wakas. [f¨¢it] Pelear. Mult¨¢. punuin. sukal. n. n. Fire. Mainam. Bar¨ªl. n. pinakaany?. Dum¨ª. adj. balat na man¨ªpis. Filtration. masukal. [f¨¢in] Fino. sul?. Finely. adj. wakas. v. [f¨ªguiur] Figurar. porquer¨ªa. Pumun?. Basahang panal¨¬. Fight. Katapusan. terminar. adj. Pagsal¨¤. Filings. tira ¨® faja. Finding. n. bumabag. Sala¨¢n. [f¨¢irarms] Armas de fuego. makatuklas. [f¨ªnish] Acabar. Finery. incendio. Nauukol sa an¨¢k. [f¨¢inait] Finito. Final. batallar. banhay. marikit. [film] Pel¨ªcula. ¨²ltimamente. Umaway. [f¨¢inali] Finalmente. Finless. n. Fillip. v. Tekas. gayak. Figurative. [f¨ªguiurativ] Figurativo. Filthiness. bumusog. [f¨ªnish] Acabamiento. Dalir¨¬. lumaban. lumbre. sukal. maganda. Filth. [f¨¢irflay] Luci¨¦rnaga. Dum¨ª. bello. Finish. [f¨¢il] Limar. [f¨ªnguer] Dedo. ha limbaw¨¤. pamimilak. [f¨ªli] Potranca. adj. pulir. [f¨¢inans] Renta. may kagandahan. [f¨¢ircrakers] Cohetes. [filtrecion] Filtracion. Makasumpong. [fil] Llenar. [f¨ªlzi] Sucio. Pagkasumpong. pinakawangis. Magsurs¨ª. n. Filcher. inflamar. v. Financial. adv. v. v. Find. [f¨ªlip] Dar un papirote. adj. Fire-brand. Sumunog. n. [f¨¢il] Lima. [f¨ªlzines] Inmundicia. File. [fil] Hartura. suciedad. Filament. rebentador. . mangdudukot. Tumapos. n. n. n. invencion. Tulisang dagat. humanap. [fil¨ªbuster] Pirata. [f¨¢ir] Quemar. Finish. [filch] Ratear. adj. combate. [filz] Inmundicia. n. forma exterior. Fine. Fireman. n. alm¨¢s na pumuputok. Any?. v. n. [finans¨ªr] Hacendista ¨® financiero. Sulig¨¬. Pinakahwad. Figure. basura. lamasin. n. adj. v. Magbanhay. Fine-draw. [f¨¢in-dro] Zurcir. may hangg¨¢. Fillet. Babag. Finite. Finally. Finger. pagkatuklas. Inahing kabayo. concluir. combatir. [f¨¢inal] Final. [f¨¢inding] Descubrimiento. [f¨ªnguer-stol] Dedal. Figure. n. Finance. n. henchir. Fillip. Filigree. [f¨ªligri] Filigrana. adj. colmo. [f¨¢in] Multar. kasaganaan. Manekas. Financier. [f¨ªltret] Filtrar. s¨²nog. n. [f¨ªnical] Delicado. Mainam. [f¨¢inli] Primorosamente. [f¨¢in] Multa. Filter. busugin. Filter. Filthy. Bombero. May palikpik. Pit¨ªk. ¨²ltimo. v. Filtrate. Film. [f¨¢ir-brand] Tizon ¨® tea. [f¨ªni] Armado de aletas. May kainaman. adj. suciedad. Fill.

Baklad. hendidura. pesquera. [f¨¢irscrin] Pantalla de chimenea. [f¨ªsil] Hendible. [fl¨¢bi] Blando. Fizz. Flagrant. dardo. [firm] Firme. [f¨ªcsedli] Fijamente. iakma. adj. n. n. n. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. marapat. Taga. [fiz] Silbar. [fish] Pescar. Flag. [f¨ªshing-net] Red de pescar. [f¨ªrstling] Prim¨®genito. [fics] Fijar. Mak¨¢lima. n. n. Panguna. Samahan sa anomang hanap-buhay. adj. Fish. Firmness. n. n. Firstling. Suntok. k¨¢butibutihan. M¨¢ngingisda. tibay. [fitful] Alternado con paroxismos. [fist] Pu?o. Fit. [f¨¢irwud] Le?a para la lumbre. v. [ficschur] Los trastos ¨® muebles fijos de una casa. [f¨ªcsednes] Firmeza. adj. [fiz] Silbido. Panganay. [fishm¨®nguer] Pescadero. [f¨¢iv] Cinco. n. adj. id¨®neo. n. hind? pan¨¢y. justo. First-born. tatag. Kwites. [f¨ªsh-spir] Arpon. n. primerizo. [f¨¢irwercs] Fuegos artificiales. ciertamente. Takip ng chimenea. v. n. n. [first] Primero. pagtibayin. Una. Ilapat. [fit] Ajustar. tapat. Init. n. Bagay. Malambot. Sumutsot. Fish-hook. M¨¢ngingisda. Pinsang bu?. sisidlang ng alak ¨® nomang malagnaw. estable. adj. n. [firm] Firma. Fish-market. n. pamingwit. [f¨¢iring] Descarga. [f¨ªsher] Pescador. mahin¨¤. Firing. Lim¨¢. maningas. Isda. adaptar. Fishing. Fishery. Fix. Fishing-net. [fl¨¢gon] Frasco. adv. Bingwit. [f¨¢ivfold] Qu¨ªntuplo. Sisidlan ng baga. Fixedness. Tinik [ng isda]. Lah¨¢ng. adv. Sasakyan ng almirante. Sutsot. byak. lapat. v. n. [fl¨¦gransi] Calor. n. [f¨¢irpan] Brasera. n. bitak. [fish c¨®rral] Corrales de pescar. Dakot. ibagay. Fist. n. Fisher. Langit. Pagpapaput¨®k. Firewood. Pangingisda. Fivefold. Fissure. Fixedly. Flabby. n. [f¨ªsiur] Grieta. Panganay. bandil¨¤. Ilapat. Nauukol sa ingat¨¢ng-yaman Fiscal. [firmament] Firmamento. v. ardor. n. Fiscal. Fireworks. Pinag-apuyan. Mangisda. n. First cousin. First. bumugbog. Fixture. Salapang. [f¨ªrst-ret] Superior. n. kiba. Mainit. Maglaylay. [first] En primer lugar. [f¨ªrmnes] Firmeza. matatag. Fish. [f¨ªrst-kauzn] Primo hermano. [f¨ªrst-born] Prim¨®genito. Hind? pulos. Tibay. Fizz. [f¨ªshing] Pesca. Flagellate. [f¨ªsh-bon] Espina. [f¨ªscal] El erario ¨® tesorer¨ªa p¨²blica. [fit] Conveniente. adj. n. Lambat na pangisda. M¨¢nininda ng isda. flojo. Fireside. Firm. P¨¢lakihan ng isda. Firm. Flagon. [f¨ªting] Conveniente. pescado. Matibay. n. adj. Fish-spear. iakma. [flag-ship] Nav¨ªo almirante. adj. akma. estabilidad. aprestado. [f¨ªshing-rod] Ca?a de pescar. Prask¨®. [f¨ªsheri] Pesca. Fish-bone. n. Flagrancy. Five. [f¨ªstikafs] Pu?adas. [f¨ªscal] Perteneciente ¨¢ la tesorer¨ªa p¨²blica. v. adj. [f¨¢irpl?s] Fogon. Fitting. ukol. First-rate. [flag] Pender. ningas. n. humaging. [f¨¢irsaid] Fogon de chimenea. Panguna. [fl¨¢dchel?t] Azotar. n. n. Fishpond. adj. establecer. n. Humampas. Firescreen. n. Fishing-rod. Flag-ship. Pangingisda. Ingat¨¢ng-yaman ng bayan. Fisher-man. haging. flagrante. n. v. Matibay. [f¨ªshpond] Estanque de peces. estabilidad. Flag. n. [f¨ªsher-man] Pescador. Firmament. [fl¨¦grant] Ardiente. P¨¢milihan ng isda. First.Firepan. kainitan. Fish corral. Fishmonger. n. colgar. . Fit. ri?a de pu?adas. sipol. Panggatong. Fireplace. [f¨ªshjuk] Anzuelo. B¨¢akin. n. Katibayan. Fitful. n. Fisticuffs. adj. [f¨ªsh-market] Pescader¨ªa. [fish] Pez. n. Watawat. apto. n. [flag] Bandera. de primera clase. Pug¨®n ng chimenea. suntukan. Fissile. Bagay. kahoy. kaya. putok. adj.

[fl¨¦vor] Sabor ¨® gusto suave y delicado de alguna cosa. Flail. Ligasgas. n. siklab. n. kakinisan. Balahibo ng tupa. Flashy. [flat] Allanar. n. Dakong patag. ningas. Patagin. mamuri ng paimbabaw. tacha. [fle] Desollar. baak. Matulin. mueca. Prask¨®. Flank. n. Flavor. Tubuan ng balahibo. n. [flec] Manchar. Fleece. Fleetness. v. bango. Flawless. brillar con un brillo pasajero. [fliz] Esquilar. [fl¨®tist] Flautista. Kislap. anchon. [fl¨ªtnes] Velocidad. n. flaco. pant ayin. Lino. adj. Kumislap. alipato. n. v. Manchahan. plano. [fl¨¢mbo] Antorcha. pulutong ng mga sasakyang dagat . hendedura. hender. [flasc] Frasco. [fli] Pulga. Walang lam¨¢n. ningas. papuring paimbabaw. v. [fli] Huir. Tumakas. Patak ng niebe. hu baran. Flat. v. Lumahang. Bibingka. Fleer. n. [fl¨¢tnes] Llanura. Flash. brillar. n. Fleet. Numingning. [fl¨¢nel] Franela. Flaunt. Walang kapintasan. adj. ligereza. n. Palo ng watawat. Flatness. kumisa p. [flo] Rajar. v. kamkaman. payat. [flacs] Lino. Fledge. n. kumislap. n. [flir] Burlar. tuya. Fleck. Flake. sul?. v. Maghambog. Pasarapin ang amoy. lisura. [flash] Relampago. Flea. n. relampaguear. v. lamat. Flat. pantay. Flap. Flash. n. Flattery. adj. falta. bumaak. [flanc] Atacar el flanco de un ej¨¦rcito. n. lisonja. Flask. liso. liks¨ª. Purg¨¢s. Magliyab. pangdikdik. n. Pangbay¨®. despojar. [fl¨¢shi] Superficial. Kagat ng purg¨¢s. Fleeting. Uyamin. Liyab. Flank. [flap] Falda. v. Flatten. Flannel. mofar. mabalahibo ng tupa. escapar. Hukbong dagat. Flautist. n. Liston. [fliz] Vellon. karne. n. Gupitan ng balahibo ang tupa. Flea-bite. n. v. [fl¨ªzi] Lanudo. Tagiliran. adj. Saya. tumaanan. v. v. v. ventosidad. [flec] Copo. n. makinis. Tulin. condimentar. [flash] Relampaguear. Fleshless. [fl¨ª-b¨¢it] Picadura de pulga. alipustain. alipusta. lijero. Flax. n. Flange. [fle¨ªm] Llama. [flanc] Flanco. bakat. patagin. Flesh. Fleet. [flo] Resquebradura. Fleck. Uyam. [fl¨¦shles] Descarnado. [flesh] Carne. pasarapin a ng lasa. [fl¨¦vor] Dar un olor suave. [flat] Llanura. Manch¨¢. Kapatagan. Usog. Pranela. Flatulency. [fl¨¢tn] Allanar. fugitivo. Manuya. lasap. lahang. n. Flaw. n. [fl¨¢g staf] El asta de la bandera. flota. Flavor. [flit] Escuadra. [fl¨¢pdchec] Especie de fruta de sarten. Malana. Flatter. Sulig¨¬. sainete. Flame. Lasa. n. Fleece. Flare. n. Tuya. Flapjack.Flag staff. taan¨¢n. adj. maliks¨ª. [flit] Veloz. [flec] Mancha. n. magningas. [fl¨ªting] Pasajero. insulso. [fle¨ªl] Mayal. Pantayin. v. [flant] Pavonearse. Sak¨¢y. [flir] Burla. adj. Makintab. Laman. . [flem] Arder. Flay. [fl¨¢ter] Adular. [fl?r] Lucir. dungis. [fl¨®les] Sin defecto. n. poner llana la superficie de alguna cosa. kisap. Makinis. [flat] Llano. Flaw. Flat. Flame. v. [fledch] Enplumecer. Fleer. Talupan. Plautista. fragancia. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. [fl¨¢teri] Adulacion. centella. n. [fl¨¢tiulensi] Flatulancia. [flandch] Liston. descortezar. tuyain. n. brillar. Fleecy. llamarada. l¨¢mina. hangin sa loob ng kataw an. desnudar. gilid. Lusubin ang dakong gilid ng isan g hukb¨®. n. Flee. gwang. n. Flambeau. lisonjear. alisan ng balat.

Florid. Floss-silk. Matulin. [fl¨®si] Blando como la seda. Lumipad. brincar. Bir¨°. v. [fl¨®ret] Florecilla. Flounce. [fl¨¦shi] Carnoso. Magbir?. Magtatar¨¢ng. n. mahuna. [floc] Manada. pumagaspas. magpailandang. Flour. n. Flotage. Flick. n. piso ng bahay ¨® gusal¨¬. adj. n. n. Flexion. n. lanzar. [flot] Cosa que flota. [fl¨¢under] Patear. [fl¨®rid] Florido. v. [floc] Congregarse. Flexibility. [fl¨¢iti] Veloz. Magpahilagpos. [flit] Volar. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. v. [fl¨ªnti] Empedernido. [fl¨®rist] Florista. n. Floral. n. locuaz. [flu¨¢r] Pavimiento. Flinty. aguardiente y az¨²car. Flitting. v. Punton. f¨²til. adj. [fl¨ªting] Ofensa. [fl¨¦csibl] Flexible. Flip. Flirtation. injuria. adj. [fl¨ªper] Aleta. v. Mabulaklak. Bumaha. Flippant. fuga. gand¨¢ ng pananalita. kir¨ª. Flog. n. [fl¨®ting-bridch] Ponton. [flu¨¢r] Echar suelo ¨® piso ¨¢ algun aposento. Kilos na pabiglabi gla. v. n. Pagtakas. tukso. florear. [fl¨®s-silc] Seda floja. piso. Floe. corvadura. Flight. atroparse. fluctuar. Plekos. Batong pinkian. [fl¨®ring] Suelo. n. acelerado. Kawan. maliks¨ª. v. v. umapaw ang tubig. [flot] Flotar. gent¨ªo. Kalambutan. Lapag. Floret. Sahig. [fl¨¢uns] Flueco. Maglamaw. sunodsunuran. manalita ng mari k¨ªt. Flossy. Flounder. [flai?r] Fugitivo. adj. Malam¨¢n. [floral] Floral. v. [fl¨ªmzi] D¨¦bil. Nauukol sa bulaklak. Gagad. pulutong. [flog] Azotar. [flop] Aletear. Flooring.Fleshy. adj. v. masatsat. v. tirar. hilig. vanidad. land?. coquetear. . maglulundag. Taan¨¢n. Pagkalapastangan. floreo. Pamumukadkad. Anomang lut¨¢ng. Flirt. Flood. Flint. Humagibis. Flounce. Malambot na parang sutla. [flitch] Hoja de tocino. [fling] Tiro. [flirt] Mueca. kakirihan. adj. [flirt] Mofar. n. belleza. Magsahig. Flit. kilos na pabigla. piso. kaban. adj. reba?o. [fl¨¢it] Huida. v. n. [fla¨²rish] Vigor. [flic] Hurtar con ligereza. Flourish. tumakas. Flinch. sahig. cairel. Harina. n. kar amihan ng tao. [flad] Inundacion. Marupok. Flexible. n. n. [flo] Car¨¢mbano. Pumagakpak. huir. [flad] Inundar. Flourish. Flicker. [fl¨ªker] Aletear. [fl¨¢ut] Mofa. gumawa ng pa biglabigla. [fla¨²rish] Florecer. [fl¨¢under] Aced¨ªa. humagibis. n. [flecsib¨ªliti] Flexibilidad. Flitch. Munting bulaklak. kalandian. movimento lijero. Flock. Umum¨ªt. kumir¨ª. Kawal¨¢n ng galang. Magpipisan. lapag. pumagaspas. coqueta. n. Matigas na matigas. burla. retirarse. n. Sutla. Floor. n. Fling. Flier. Flotilla. n. Lumutang. coqueter¨ªa. n. apaw na tubig. Flounder. Hilagpos. Humampas. [flint] Pedernal. Hapay. Float. Flout. ilandang. n. adj. Lut¨¢ng. mamukadkad. [flinch] Desistir. Flighty. [fl¨ªpansi] Petulancia. v. Float. Malambot. pagtataanan. Florist. Kitang. [flirt¨¦cion] Movimiento lijero. adj. Flipper. bunton ng tao. inexorable. n. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. n. kalayawan. n. [flot¨ªla] Flotilla. Floor. pumal?. burla. Flop. Flock. Baha. proceder con lijereza. Walang galang. lumand?. masalita. Flood. n. n. Palikpik. [flip] Una bebida hecha con cerveza. umudl¨®t. [fl¨¦ccion] Flexi¨®n. v. Umurong. aletear. [fl¨¢ur] Harina. M¨¢nininda ng bulaklak. Flippancy. n. kairel. Fling. Flimsy. [fl¨®tedch] Flotante. n. v. suelo. [fl¨ªpant] Petulante. [fl¨¢uns] Revolcarse en agua ¨® cieno. [fling] Arrojar. magtitipon. Bugal na yelo na lumulutang. Mamulaklak. Flirt. Floating-bridge. Tosino.

Flutter. lusaw. v. [flu¨ªd] Fluido. manar. n. n. Foliage. k¨¢big. n. rendir. v. Fluvial. doblador. Fob. [fl¨²vial] Fluvial. [fol] Parir una yegua ¨® una burra. [f¨®mi] Espumoso. Flux. bumakl¨¢. n. v. [f¨®liedch] Follaje. [fl¨¢ut] Mofar. Magbub¨®. v. n. bumuntot. [fl¨¢uer] Flor. alarmar. n. Fodder. flujo r¨¢pido. [fo] Quita alla!. [fom] Espumar. Dulas. [fli¨²t] Flauta. n. adj. Tae. Follower. facil. Lumit¨®. desgracia. bumulaklak. Mabulaklak. kayabungan. kabalisahan. Flow. Flutter. Tagalup¨¬. n. parte flaca. [flacs] Excremento. Hin¨¤. Foal. Fluency. lumup¨¬. n. Folly. kapintasan. n. fluir con violencia. Langaw. [fli¨²ensi] Fluidez. Maanod. v. Fluster. Magday¨¤. Plauta. [fli¨²m] Canal de agua. v. Flurry. Flower-bed. agos. fluir. [fold] Doblar.Flout. Tao. [fog] Niebla. Kalituhan. [f¨®dder] Forraje. [fl¨¢ueret] Florecilla. n. conmocion. Fold. Bula. Fly. tagatiklop. [flo] Crecer la marea. Tiklop. [fl¨¢nki] Lacayo. n. [flash] Rubor. bolsa de reloj. agitacion. bumugs?. Kislap. Maulap. Pitak ng halamanan. Foe. secuaz. Dalagang nagbibil¨ª ng bulaklak. [fl¨¢uer-bed] Cuadro [en un jardin]. [flacs] Fundir. pileges. n. kakamp¨ª. pliegue. adj. [fli¨²ent] Fluente. v. [fl¨¦rri] Confundir. Flume. Tuligin. Yabong. n. [fom] Espuma. adj. resultar. n. dum¨ª. Foil. Flutist. [fli¨²] Ca?on ¨® campana de chimenea. Flush. n. Lak¨ª ng tubig. dar ba?os calientes. mangyari. adj. [fli¨²tist] Flautista. Fluctuate. S¨²l-ol. suceder. Tumalo. n. Folder. Fluster. [fl¨¢uer-guerl] Florera. Fluid. adj. Fluidity. adj. n. kaululan. kapahamakan. [fl¨²iditi] Fluidez. [f¨®li] Tonter¨ªa. dampian ng basahang . Tumiklop. Mamul¨¢. Kahangalan. Mamulaklak. n. umagos. v. Folk. Simbuyo. kulubot. tumunaw. Fluctuation. [f¨®ibl] Debilidad. [flo] Creciente de la marea. bover¨ªa. Foamy. Flute. [fl¨¢ster] Impulso repentino. int. kampon. Floweret. agitacion. n. Nauukol sa ilog. sulong! Foible. v. P¨¢asuhan. Buls¨¢ ng rel¨®s sa salawal. Pa¨¢gusan ng tubig. burlarse. [flatter] Turbar. [fob] Faltriquera. adversario. Bumula. [f¨®loer] Seguidor. taga pileges. bugs?. Pamumul¨¢ [sa kahihiyan ¨® kagitlaanan]. Follow. [fold] Doblez. v. Anomang tun¨¢w ¨® lusaw. Bulaklak. [fob] Enga?ar. Manggagad. [fl¨¢uer] Florecer. Fog. n. Foil. frondosidad. Flue. Lakayo ¨® kasiping ng kuchero sa piskante. Fob. defraudar. v. n. Gumulo. Sumunod. Foam. Mabula. magpasuk¨°. Foment. [fo] Enemigo. [flash] Ponerse colorado. Ulap na hamog. n. plegar. Flunkey. Kapariwaraan. Lumak¨ª ang tubig. [flai] Volar. n. Flux. Plautista. v. desordenar. atropellar. [flatter] Confusion. partidario. magpileges. Pas? ng halaman. [fl¨¢uer-pot] Tiesto de flores. n. katalo. v. n. [f¨®gui] Nebuloso. v. Flush. dumay¨¤. n. Foh. v. Pagkaanod. gaan. n. Flower-pot. Pagkain ng kabayo. Flower. Manganak (ang kabayo). [fl¨²cchiuecion] Fluctuacion. Magpomento. Flowery. manuks¨®. n. Kalusaw¨¢n. v. [fl¨²id] Fluido. basag-uluhin. [f¨®il] Vencer. Flow. n. magaan. [fl¨²cchiuet] Fluctuar. [flay] Mosca. Fluent. Dahon ng aklat na t¨¢laan. [f¨®lo] Seguirse. Fly. Lumipad. Mag-ulap. Flower. kil¨ªg. kunot. n. bakl¨¢. Foam. Folio. lumit¨®. [f¨®lder] Plegador. kaungas¨¢n. derritir. p¨¢labasan ng usok. n. antagonista. Fog. [fog] Oscurecer. Flurry. [fom¨¦nt] Fomentar. Tun¨¢w. M¨¢nununod. flujo. Madulas. [fl¨¢ster] Confundir. Flower-girl. v. [f¨®lio] Libro ¨® tomo en folio. Munting bulaklak. Fold. locura. kaaway. [fl¨¦rri] R¨¢faga. n. [fl¨¢ueri] Fl¨®rido. lup¨¬. Fluid. [f¨®il] Desventaja. v. Foggy. [fok] Gente. Kalaban. n. n.

[f¨®rsibl] Fuerte. Foolery. [f¨²t p¨¦vment] Acera. [ful] Bobo. [forgr¨¢und] Delantera. adj. para. Foppery. kahangalan. [fut] Pie. datihan. pisada. [f¨²ljardi] Temerario. hakban na banayad. Kutog. dumahas. kaungas¨¢n. Foot board. magpigil. Fond. preceder. Bakas ng paa. Foreboding. adj. [for] Delante. [f¨²t bol] Pelota. Foot path. [forb¨ªd] Prohibir. violencia. proyectar. n. katangah¨ Foolhardiness. abstinencia. [f¨®pish] Vanidoso. antes. Tumigil. kay. Force. pag-agap. d¨¢anan ng tao sa tab¨ª ng daan. hib¨¢ng. pagdadamp? ng basahang lub og sa mainit na tubig. [f¨®rseps] F¨®rseps. tonto. [forf¨¦nd] Prohibir. proyecto. v. Pumilit. Sipit. huella. [fond] Apasionado. n. [for] Porque. Mapagmarik¨ªt. [f¨²t not] Anotacion debajo de un escrito. [f¨²t pez] Paso lento. n. v. [f¨®redch] Forraje. [for] Por. hangal. Forego. n. hadlangan. Foolishness. Mawilih¨ªn. v. n. Pagmamarik¨ªt. Pagtitiis. For. presagiar. Umagap. n. landas. n. Hulaan. Lumakad. necedad. Simbuy¨® ng kalooban. Forceps. Fordable. n. v. [ford¨²m] Predestinar. Forbearance. [fud] Alimento. Natatawid. pagpipigil. niyapakan ng paa. Forbear. [forb¨®d] Pronosticar. Malakas. . Paghahanda. Sarhan. Foolhardy. presagio. kanunuan. kagunggungan. v. [f¨²lish] Bobo. kutug¨¢n. Nun¨°. [f¨²t u?y] Sendero. Kaungasan. v. n. n. Paa. panukal¨¤. Foot step. [forb¨ªr] Cesar. Foot pavement. magbaw¨¤. n. n. Forefend. For. Ung¨¢s. conj. n. kahibangan. tonto. Forecast. Sukat katakutan. n. locura. n. [forg¨®n] Pasado. violentar. Ford. adj. Lip¨¢s. Foreclosure. Foot ball. n. [forb¨®ding] Presentimiento. [f¨²t paz] Senda. Humul¨¤. Fore. Force. detenerse. gunggong. Ang minamahal. [f¨²t step] Vestigio. kapangyarihan. maibig¨ªn. n. adj. Sa. esforzar. [ford] Vadear. necio. Foot print. Sip¨¤. makapangyarihan. ang nililingap. adj. Foot. Foolscap. Fool. antecesor. Lup¨¤ sa harap¨¢n. Fop. Fomentation. Tumawid. m¨¢una. n. gumahas¨¤. n. v. Foreclose. n. [forg¨®] Anteceder. Fondling. pagmamakisig. [f¨²t fol] Pisado. n. Sapagka't. [forcl¨®z] Cerrar. Forebode. Yabag ng paa. impedimento. [ford] Vado. n. Forefather. vereda. n. [f¨®rcast] Prevision. Bakas ng paa. [foment¨¦cion] Fomentacion. [f¨²t print] Huella. n. pagkabuhay. n. ¨¢ causa de. Magbawal. Lakas. Foot way. n. Foppish. Hintutur¨°. ung¨¢s. T¨¢wiran. n. Malayaw. Landas. v. [f¨®ndl] Mimar. makisig. Foot note. [for] Anterior. dahil sa. Fondle. nakaraan. n. poderoso. adv. v. Maglambing. [f¨®rfingu?r] ¨ªndice. Mang-ung¨¢s. maghanda. Pagkain ng kabayo. [fut bord] Estribo. [font] Pila bautismal. kadahilanan. dahas. Pagpopomento. Foredoom. Asera. gun¨ªgun¨ª. Forage. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. magbawal. impedir el paso. Pagtitiwalag. bober¨ªa. Tala na paliwanag sa ibaba ng isang sulat ¨® kasulatan. Fool. [f¨®rdabl] Vadeable. Foot pace. gunggong. [ful] Tontear. [fors] Forzar. [fut] Ir ¨¢ pie. abstenerse. n. [forb¨ªrans] Paciencia. v. Food. Foolish. Forbid. querido. comida. poder. [forcl¨®siur] Exclusion. [f¨²lishnes] Tonter¨ªa. una. mapagmakisig. adj. n. n. adj. Dati. magpanukal¨¤. [f¨®p?ri] Afectacion extravagante en el vestir. Foot fall. [forc¨¢st] Prever. pilota. Forcible. Foregone. kagunggungan. por cuanto. Forecast. tang¨¢. Forefinger. v. [f¨²leri] Tonter¨ªa. [fors] Fuerza. Foreground. [fulj¨¢rdines] Temeridad. tibay. adj. prep. Kahangal¨¢n. n. Pagkain. Mangu?a. maglanyos. Papel de barba. v.inilubog sa mainit na tubig. Font. vedar. Hakbang na dahandahan. kab¨¢ ng dibdib. Magbaw¨¤. [f¨²lskap] Papel grifon. Hangal. Ford. Foot. Fore. humint?. [f¨®ndling] Favorito. Nauuna. Estribo. vedar. n. [fop] Petimetre. [f¨®rfadzer] Abuelo. v. Bak¨¢s.

adv. Sa katotohanan. Taga ibang lupain. Makalimot. [fort] Fuerte. Foreign. Umagap. Walang any?. hichura banhay. [fordch] Fragua. Nagk¨¢taon. umuna. Forgetful. castillo. kagubatan. Manumpa ng kasinungalingan. Forester. noong araw. pagdaka. Sa unahan. Any?. n. Katibayan. [forzk¨¢ming] Pronto ¨¢ comparecer. fortalecer. sa dakong unahan. Fortuity. [form] Forma. [fortn¨¢itli] Cada quince dias. datihan. Forfeit. Form. v. Fort-nightly. iba. Foreshow. panipit. v. l¨¢gak. una. n. Foreknow. Forsake. [forsw¨ªr] Perjurar. [f¨®rmal] Form¨¢l. adv. n. abandonar. Foreward. f¨¢brica de metales. Pangunahan. [foru¨®rn] Prevenir de antemano. [f¨®rtap] Tup¨¦. [forti¨²itoes] Fortuito. Taga ibang lupain. n. adj. adv. Layag sa unahan. Fort-night. v. figura. Fortitude. adj. Ang balak kapagkaraka. Formula. bumal¨¤. paris¨¢n. n. v. Patawad. valor. [fordch] Forjar. v. Gun¨ªgun¨ª. Pagkak¨¢taon. Mult¨¢. [f¨®rfit] Multa. n. Fork. conocer de antemano. Formal. [forti¨²iti] Acaso. [forl¨®rn] Abandonado. n. [forgu¨¦t] Olvidar. [f¨®rtres] Fortaleza. Foremast. pinabayaan. n. Fortieth. [form] Formar. adj. Labing limang araw. . Karakaraka. Formerly. n. [f¨®rtnait] Quince dias. Forthcoming. Foreigner. n. [f¨®rtiez] Cuadrag¨¦simo. [f¨®rjed] Frente. Forerank. [fort¨®kn] Pron¨®stico. Porm¨¢l. extra?o. Darating agad. noong una. v. n. [f¨®rmast] Palo de trinquete. pangdur¨°. [f¨®rnun] La ma?ana. v. Foreman. Kapormal¨¢n. anterior. Magmult¨¢. v. n. [f¨®r sel] Trinquete. Ikapat na p?. [f¨®rtitiud] Fortaleza. katiwal¨¤. Pangulo ng inangpal¨¢n. tapang. adj. Forthwith. adj. n. n. Foretoken. [fors¨¦k] Dejar. prevenir. pumaris. [forz] En adelante. [f¨®rzot] Premeditacion. n. adj. [f¨®rman] Presidente del jurado. [forgu¨¦tful] Olvidadizo. katibayan. Magpatawad. n. magbanhay. adv. Forlorn. [f¨®rester] Guardabosque. Forfeit. v. hind? sinasady a. [f¨®rmiuleri] Formulario. Sintomas ¨® tanda na nagbabadya na mangyayari. n. M¨¢kinikinita. uliran. confiscar. pangyayaring hind? sinasadya. n. hacia adelante. kut¨¤. Dati. [fort¨²z] Diente delantero. Lak¨¢s. [forgu¨ªv] Perdonar. accidente. Kakilakilabot. sipit. Forestall. Pagtibayin. [forc] Tenedor. Foremost. Tanod-gubat. Malilimut¨ªn. Forethought. Tapon. Iwan. Fore sail. [fort¨¦l] Predecir. Forth. Foretooth. pumalsipik¨¢. adv. v. [f¨®rin] Extrangero. [f¨®rmerli] Antiguamente. Formality. Kut¨¤. p¨¢nuntunan. Fortification. Formless. Foretell. Fortify. [forgu¨ªvnes] Perdon. Humuwad. n. adj. n. Katibayan. Tanod sa unahan. N¨¢una. [fors¨ª] Prever. primer mancebo de las tiendas ¨® talleres. [form¨¢liti] Formalidad. adj.Forehead. Forest. Tenedor. selva. kumatha. Tular¨¢n. [f¨®riner] Extrangero. pabayaan. Agaping malaman. [forn¨²] Prever. [f¨®rest] Bosque. kumamkam. [foru¨ªz] Inmediatamente. Fortress. Umaga. [fortifik¨¦cion] Fortificacion. Forge. ciertamente. Noo. v. sangl¨¢. n. Forswear. [f¨®rmiula] F¨®rmula. adj. Formulary. n. sin dilacion. kut¨¤. Foretop. Forgiveness. n. Mag-any?. [f¨®rmidabl] Formidable. Forenoon. [f¨®r-rank] Primera fila. Forewarn. Forgive. K¨¢unaunahan. Gubat. Form. Pangunang han¨¢y. Ngipin sa harap. Fortuitous. paris¨¢n. n. [forsh¨®] Presagio. Forge. N¨¢uunang palo sa sasakyan. adj. n. accidental. [forst¨®l] Anticipar. [f¨®rtifai] Fortificar. modelo. confiscacion. Former. forastero. n. Foresee. Forsooth. Tuntunin. v. [f¨®rfit] Pagar una multa. n. n. v. [f¨®rmer] Precedente. Buhok sa noo. Fort. n. Twing labing limang araw. pagbalaan. Forget. casual. Formidable. [f¨®rmost] Delantero. Humul¨¤. Pandayan. contrahacer. disforme. [fors¨²z] En verdad. [f¨®rmles] Informe. adj. desamparado. [f¨®rward] Vanguardia.

Frail. switik. Fracture. piraso. Pagkakapatiran. v. Ariing parang kapatid. Bukal. Forum. Bang¨®. [f¨¢ul] Ave. Day¨¤. [f¨®rtin] Catorce. nutrir. Foxy. n. [frat¨¦rnal] Fraternal. Fox. adv. salir mal de alguna empresa. m¨¢pariwara. Fractional. v. [fo¨²rz] Cuarto. adv. Mapalad. juzgado. n. Fraternal. Fourscore. Fourthly. mahuna. Four-footed. n. n. enga?o. Banhay. [f¨¢und?r] Fundador. adj. Fragrance. Marum¨ª. [fr¨¢ccies] Rega?on. Pahintulot ng p¨¢mahalaan. Gal¨ªt na gal¨ªt. Forty. Fountain. adj. Foundling. gusal¨¬. Frailty. Nauukol sa bahagi. Fraternize. [faul?r] Cazador de aves. Frankincense. Nauukol sa pagkakapatid. Fortune. isang hayop-gubat. [f¨¢ulnes] Porquer¨ªa. babasag¨ªn. masarap na amoy. [faund¨¦cion] Cimiento. [fr¨¢trisaid] Fratricidio. [f¨®rchiunet] Afortunado. adj. [fr¨¢ccion] Fraccion. [f¨¢uling] Caza de aves. [fo¨²rzli] En cuarto lugar. [fos] Foso. Magtay?. [fr¨¢ccional] Fraccionario. Kapalaran. [fr¨¢nkinsens] Incienso. n. n. Fowl. Lumubog. dichoso. n. kahunaan. Alagaan. n. [frel] Fragil. n. Magbanhay. n. fratricida. [focs] Zorra. Foulness. Frame. Fracture. v. n. mahuna. Marupok. debilidad. n. Magdum¨ª. [f¨¢undling] Ni?o exp¨®sito. Fourteen. maginghawa. Frame. Dupok. oloroso. n. n. Fragment. n. n. v. [frat¨¦rnaiz] Hermanarse. adj. n. Ikapat. mas alla. Ika labing apat. adj. Sa unahan. v.Fortunate. Bahay-h¨²kuman. karimarimarim. Fraternity. n. [fr¨¦lti] Fragilidad. Frantic. [fr¨¢ntic] Fren¨¦tico. Fragrancy. Fratricide. Labing apat. karupukan. adj. impuro. [fo¨²r] Cuatro. Fraud. [f¨¢ul] Sucio. Pagtatapat. Foss. Pangsuob. Four. fundamento. Hukay. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. [fr¨¢ncli] Francamente. [fr¨¢cchiur] Fractura. Fragile. [f¨®roem] Foro. Frankly. Bal¨¬. Fowler. adj. Dupok. magtatag. Frail. Apat na p?. magagalit¨ªn. adj. Fox. Sa ikaapat na lugar. adj. [f¨®rward] Adelante. [fre¨ªm] Forjar. Kaputol. karupukan. v. masarap na amoy. [f¨®csi] Astuto. ajustar. Pagpatay sa kapatid. Foster. Panghuhuli ng ibon. magpauna. [frat¨¦rniti] Fraternidad. paray¨¤. Fourfold. [francnes] Franqueza. n. [fr¨¦grant] Fragrante. [f¨®rscor] Ochenta. adj. Fractious. establecer. principio. [f¨¢und?r] Irse ¨¢ pique. Makaapat. Fourteenth. [f¨¢und] Fundar. [f¨®rchiun] Fortuna. Founder. Maglas¨ªng. [f¨¢ul] Ensuciar. Bang¨®. espuerta. n. Ang nagtay? ¨® nagtatag ng bahay. [fr¨¢cchiur] Fracturar. Madaliin. v. enojadizo. Foundation. privilegio. Ibon. Masung¨ªt. adj. magpundar. Mabango. hermandad. Founder. Apat. Tuso. [frod] Fraude. Forward. furioso. Sa pagtatapat. n. cuadro. [fo¨²rfold] Cuadruplo. fundacion. apresurar. [f¨®rti] Cuarenta. Fraction. suerte. [f¨®ster] Criar. quebradizo. detestable. [fr¨¦gransi] Fragrancia. ibp. Busl?. malab¨°. Marupok. Found. Tagahuli ng hayop. Fowling. [frel] Sera. n. adj. Forward. [f¨¢unten] Fuente. Franchise. Walong p?. [f¨®rward] Acelerar. babasag¨ªn. adj. Sorra. adv. pakanin. tribunal. n. [fr¨¢gment] Fragmento. adj. Fragrant. Frankness. Foursquare. n. pagkasimula. v. [fr¨¢dchil] Fr¨¢gil. [fr¨¢nchiz] Franquicia. Bumal¨¬. Parisukat. adj. Fourth. [fr¨¦grans] Fragrancia. kapisanan. [focs] Emborrachar. Bahagi. anomang malaking hayop na may pakpak. n. [f¨®rsku?r] Cuadrangular. adj. adj. [f¨®r-futed] Cuadr¨²pedo. . May apat na paa. n. sa dako pa roon. adj. bahagi. adj. nakamatay ng kapatid. Foul. quebradizo. debilidad. forjadura. n. Foul. [fradch¨ªliti] Fragilidad. p ayan. Dum¨ª. kahunaan. Fragility. [f¨®rtinz] D¨¦cimocuarto. [fre¨ªm] Marco. maglang?. palad. v. Tatag¨¢ng ba¨®n.

[fr¨ªp?ri] Ropavejer¨ªa. Pagkakaibigan. v. adj. enga?oso. Sariw¨¤. n. v. Freeman. Tampo. Freight. m¨¢rgen. Frequence. [fr¨¦nchman] Frances. [fr¨¢it] Asustar. katakottakot. Magpalamig. pagtatalo. [fric] Fantas¨ªa. n. [frisc] Saltar. Frequently. [fr¨ªdman] Liberto. n. baratillo. timaw¨¤. [fr¨ªman] Libre. Frisky. timawain. French. Ginaw. n. Freedman. v. adj. n. [frisc] Brinco. Friar. enga?o. Lundag. Friday. [fret] Cargar. adj. kaulul¨¢n. [fr¨¦nzid] Loco. n. fresco. [fr¨ªdchid] Frio. Freight. [fr¨ªcuent] Frecuentar. Freshen. adj. n. lamig. Fringe. [fret] Enojo. adj. n. n.Fraudulence. magnanakaw. n. Freckled. fr¨ªgido. v. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. [fr¨¢itful] Espantoso. delirante. enfadarse. Freckle. adv. vuelo. Free. [french] Frances. [fridch¨ªditi] Frialdad. adj. n. n. adj. eximir. kuskos. [fr¨ªdom] Libertad. katoto. Friction. [fr¨¦ndli] Amigable. . v. n. [fr¨¦shen] Refrescarse. n. atestar. adj. horroroso. [fr¨¢i?r] Frayle. Uria. Lulanan. adj. Pagkakaibigan. [fr¨¦shet] Arroyo. Freshness. [fr¨ªguet] Fragata. Fright. v. adj. jugueton. enfado. Taong malay¨¤. bago. Tulis¨¢n. Pagdaray¨¤. [fr¨¢ide] Viernes. [fr¨ªborn] Nacido libre. lleno. Pun?in ng lam¨¢n. Sumpong. Manindak. Prans¨¦s. Masay¨¢. Fraught. [frindch] Franja. Frigidity. K¨¢alitan. amiga. Malay¨¤. Frighten. Fret. Frisk. n. [fr¨¦ndlines] Amistad. recien llegado. n. n. Freak. n. Friendly. Pragata (isang ur¨¬ ng sasakyang pangdigm¨¤). [fret] Carga. laya. [fre] Ri?a. Freshet. Walang kaibigan. An¨¢k-timaw¨¤. Frigid. Magiliw. borde. [fr¨¦cld] Pecoso. Madalas. v. refregar. n. malamig. Frequent. kapricho. Freedom. Maginaw. Ang bagong nag-aaral. adj. n. v. n. Friendless. Lam¨ªg. Fright. n. [frot] Cargar. espanto. [fr¨¦ndship] Amistad. Frenzied. lukso. Prayle. Frisk. Freshman. Manggulat. hib¨¢ng. Fraught. fletar. Fresh. Friend. n. & n. [fr¨ªcuentli] Frecuentemente. Fray. n. Ul¨®l. Friendship. licencioso. [fr¨¦] Estregar. saqueador. [fr¨ªccioen] Friccion. Pun? ng lam¨¢n. [fr¨ªcuent] Frecuente. Gasgas¨ªn. Pekas. [fr¨¢it] Susto. malaking takot. v. malar?. Kaibigan. Mapekas. n. Frenzy. [frot] Cargado. Batis. [fr¨®diulens] Fraudulencia. locura. n. Fray. librar. [fr¨¢iari] Convento de frayles. [fr¨¢iten] Espantar. Madalas. [fr¨¦shnes] Frescura. taga Pransya. n. Maglulundag. magluluks¨®. n. v. Kakilakilabot. kasindaks indak. n. Lulan. Frequent. kus¨¤. [fr¨¦cl] Peca. [friz] Estrecho ¨® brazo de mar. [fresh] Reciente. n. Kadalasan. Frequency. Magdaray¨¤. Freebooter. Hagod. iligtas. Friary. Freewill. [frend] Amigo. manakot. Taong nakalay¨¤. nuevo. [fri] Libertar. Fret. terror. horrible. gilid. [fr¨ªuil] Libre albedrio. Frenchman. n. Freeborn. pagkakatoto. capricho. [fr¨¦ndles] Sin amigo. Freeze. [fr¨¦shman] Novicio. pagkakatoto. Palayain. Sariling kalooban. v. adj. cabriolar. [fril] Escote. Pileges. Frightful. Gipit ng dagat. Kapisanan ng mga prayle. Frith. amistoso. Magtamp¨®. n. [fr¨¦cuens] Frecuencia. Byernes. Kadalasan. [fri] Libre. Friendliness. [fret] Enojarse. malamig. Fraudulent. flete. [fr¨ªbutoer] Ladron. frotadura. switik. disputa. [fr¨¦cuensi] Frecuencia. Frigate. maland?. n. Frill. Free. Sindak. n. Pranses. walang katoto. Mag¨ªng yelo. adj. Frippery. [friz] Helarse. [fr¨ªski] Alegre. [fr¨®diulent] Fraudulento. Kalayaan. Parun¨¢n ng madalas. Pagkahibang. Tindahan ng mga yaring damit na mura.

[fr¨²ctifoeroes] Fruct¨ªfero. kasamaang uga l¨¬. Fugitive. Walang kabuluhan. kainaman. [frond] Fronde. [friz] Frisar. Mula sa. vivo. repleno. Frolicsome. adj. Tumingin ng nakasibangot ¨® ng masun git na ting¨ªn. buh¨¢y ang loob. walang tur¨°. d¨ªscolo. . [front] Frente. saciado. harap¨¢n. desde. enojo. [fadl] Emborrachar. Kumulot ng buhok. tumupad. n. [fr¨²tfulnes] Fertilidad. pagbubunga. Fudge. [frug¨¢liti] Frugalidad. pakinabang. [fr¨ªter] Fritilla. bata de ni?o. Fritter. Tab¨¬! sulong! Fuel. pagkaaksay¨¢. n. adj. [fr¨®zi] Espumoso. [frustr¨¦cien] Contratiempo. n. n. n. Gun¨ªgun¨ª. [fr¨®sti] Helado. v. katha. Pagganap. Frontier. [fr¨®lic] Loquear. Fuddle. Katamtaman. Frolic. [fr¨ªvoloes] Fr¨ªvolo. n. [friv¨®liti] Frivolidad. Fro. [fructifik¨¦cioen] Fructificacion. Malar?. v. n. adj. v. hielo. uling. Fruitage. [frolicsoem] Jugueton. [f¨²lfilment] Complimiento. Frowardness. babasag¨ªn. n. Humiw¨¤. [fr¨ªter] Tajar (carne para freirla). [fr¨®wardnes] Insolencia. Sa likuran. lubos. Fulfill. [fro] Atras. [fr¨®lic] Fantas¨ªa. [frut] Fruto. mataba. Frond. Kumulot ng buhok. Marupok. suhay. Magbunga. san dat. [froz] Espumar. [f¨²lfil] Cumplir. Kulot. Fry. Pamumunga. Sung¨ªt. & n. Katabaan ng lup¨¤. Froth. provechoso. tapat. [fr¨ªzl] Rizo. Frozen. Fructify. wala it. emborracharse. [fi¨²dchitiv] Fugitivo. capricho. n. Bula. karat. [fr¨®lic] Alegre. Namumu? sa lam¨ªg. busog. adj. Frizzle. [fr¨¢un] Ce?o. Fructification. quebradizo. Magpiritos. adj. rama verde. Fructiferous. Maglilikot. adj. Gumanap. Masay¨¢. n. [frai] Freir. Namumu? sa lam¨ªg. [from] De. mapaggawa ng katamtaman. esteril. frontispicio. v. rizar. n. Mabah¨°. Mabula. sa dakong likuran. Frivolous. Mabunga. Matimtiman. [fr¨®ntir] Frontera. [frustr?t] Frustrar. lag?. Fruition. Unahan. Frugal. masayang. Fulfilment. Froth. Frow. Front. Fruitless. n. tumapat. v. n. Frog. tumingin ng nakamungot. adj. Frizz. [fr¨²tles] Infructuoso. n. indocil. Humarap. Tubig na namumu? sa lamig. Fruit. Pagkasayang. Fruitfulness. malag? . adj. Maaksay¨¢. prep. mal genio. Bumula. pagkapah iya. [fr¨¢uzi] F¨¦tido. napapakinabangan. n. Frown. Palaka. Frown. [front] Hacer frente. [fr¨®ward] Ind¨®mito. Pun?. travieso. n. Full. [froz] Espuma. Frolic. v. fertil. [fr¨¢un] Mirar con ce?o. Frost. Fulcrum. [fr¨ªzl] Frisar. Frizzle. buhat sa. kasukat¨¢n. rizar. n. Frock. sangang maberde. Fruitful. Walang kabuluhan. adj. [fi¨²el] Combustible. util. impertinente. [fr¨²ctifai] Fructificar. [ful] Lleno. adv. adj. [f¨¢lcroem] Apoyo de palanca. anular. Frugality. Frivolity. v. Frustrate. fecundidad. maglas¨ªng. [frog] Rana. Katigasan ng ulo. Frouzy. Pangbwit. n. n. Bunga. poner mala cara. [fr¨²tful] Fruct¨ªfero. Kawal¨¬. hacia atras. Frying-pan.Fritter. juguetear. Mabunga. nagtatag?. Frothy. [foedch] ?Quita de ah¨ª! ?vete all¨¢!. [fru¨ªcioen] Fruicion. From. sibangot. moderacion. adj. adj. Mga bunga. v. Sangang lungtian. v. Pagtatam¨®. [fr¨²tedch] Frutas. malikot. n. pagtataglay. Maruy¨¤ tortilya. Frosty. adj. [frau] Fragil. [fr¨²gal] Frugal. sobrio. chasco. Froward. v. n. Panggatong. n. Frustration. Frolic. int. [froc] Blusa. pagtupad. producto. v. adj. Walang bunga. Front. Lumas¨ªng. Taanan. mamunga. Kamisola. maglulundag. [frozn] Helado. n. v. puspos. [frost] Helado. [fr¨¢ing-poen] Sarten. harto. provecho. n. adj. Harap¨¢n. Mat¨ªgas ang ulo.

Fussy. [fi¨²roencl] Fur¨²nculo. ayudar. Manghahabi. pagsasap¨¬sap¨¬. divieso. Magago. Pagbubub?. [f¨¢rlo] Licencia. Fusible. bugal. llenura. isulong. P¨¢una. Fury. desempe?o ¨® cumplimiento de algun deber. Fundament. Sumuub. ademas de eso. Balakubak. v. Fundamental. Pahintulot na ipinag kakaloob sa isang kawal. n. Maant¨¢. Kabilugan ng bwan. Fumy. impuro. [f¨¢rdzerans] Adelantamiento. Fusion. umusok. proveer. n. mausok. [fiumigu¨¦cion] Sahumerio. [f¨¢rnes] Horno. [foenk] Hedor. tumulong. ca?¨®n de chimenea. P¨¢tibayan. Furniture. Functionary. [fan] Chanza. n. Furfur. Maas¨®. bukod pa sa. n. tumbong. mal olor. Fulminant. furia. n. v. socorro. v. [f¨²nccion] Funcion. los muebles de una casa. Fun. adj. tumiklop. Paglilibing. caudal. n. As¨®. [f¨¢rdzermor] Ademas. Bah¨°. Fund. [f¨¢rfoer] Caspa. n. [farb¨ªsh] Acicalar. vapor. Fumble. Funny. . adj. Fulminate. v. Furnish. entretenimiento. Kapupunan. Funeral. alingasaw. Fume. n. v. [fand] Fondo. matinding galit. kasakdalan. n. burla. ancas. Mapusok. Hurn¨®. v. adv. n. Gulo. Sist¨¦. Pumutok. [fundam¨¦ntal] Fundamental. [ful] Complemento. mautal. Habih¨¢n. Nauukol sa paglilibing. Fuss. lihim. sak lolo. adj. f¨²nebre. [foerl] Encoger. Bulihin. [f¨¢rdzer] Adelantar. [fi¨²neral] Funeral. v. Magbub¨®. Sus¨®n ng balat. Furrow. ruido. equipar. fusion. Buhaghag. Further. [f¨²nccieneri] Funcionario. Ling¨ªd. Pagputok. [f¨¢rro] Surco. [f¨²ling-mil] Bat¨¢n. [fium] Humo. esponjoso. Fulsome. Furrow. [fand] Poner fondo en los fondos p¨²blicos. balahibo ng ha yop. tumunaw. n. n. [fium] Humear. [f¨²si] Jactancioso. [f¨¢rdzest] Lo mas lejos. Kawan¨ª. [fi¨²rioes] Furioso. Ipagpauna. Katungkulan. n. n. p¨¢labasan ng usok. adj. Baga. Poot. Fungosity. [fi¨²miguet] Perfumar. Funk. Nak¨¢katawa. adj. maglinang. Fumigate. fren¨¦tico. [f¨¢ni] C¨®mico. pelo de las bestias. [f¨²lminet] Fulminar. adj. Bungkal. adj. Pumuputok. [foeng¨®siti] Fungosidad. Magbigay ng kailangan. usok. Furl. n. n. promover. n. Fuller. sa dako pa r on. mas all¨¢. Full-moon. Further. lulunin. diversion. derritir. Furthest. [f¨²loer] Batanero. ayuda. secreto. yaman. Pagkabuhaghag. Fungous. n. Fulmination. n. [f¨²rtiv] Furtivo. Bumungkal. may tungkulin. Fur. Bukod sa rito. buf¨®n. Furthermore. luna llena. v. [fi¨²mi] Humoso. agapay. oculto. Furbish. adj. n. [f¨²ndament] Fundamento. permiso que se da ¨¢ algun militar. Salap?.Full. chapucear. saka. tulong. [f¨¢rro] Surcar. Fume. panuob. k¨¢tuwaan. adj. [f¨¢rnish] Suplir. [fiuz] Fundir. n. [fus] Alboroto. Furtive. [f¨²lmun] Plenilunio. Maglagak ng salap? sa kaban-yam an ng bayan. Furious. n. Furlough. adv. [f¨¢rnichur] Ajuar. [f¨²lnes] Plenitud. Hambog. Kapun¨²an. Funeral. adj. Function. sira. Malay¨° pa. [f¨¢nguoes] Fungoso. n. n. Umas¨®. [f¨²lmin¨¦cien] Fulminacion. n. Fund. pigs¨¢. Maaaring tunawin. sahumar. [fi¨²zibl] Fundible. kubl¨ª. v. tungk¨²lin. adj. pagtunaw. Tatagang-ba¨®n. Lumulon. Embudo. Fuse. Fulness. [foer] Forro de pieles. adv. [fi¨²ri] Furor. aun. gal¨ªt na gal¨ªt. Fulling-mill. Fumigation. n. linang. n. [fi¨²sioen] Fundicion. [f¨¢rdzer] Mas lejos. K¨¢layulayuan. Furuncle. apoyo. tiklupin. pulir. Funnel. [f¨²lsam] Rancio. apuy¨¢n. Furtherance. [f¨¢nel] Embudo. Furnace. [fi¨²neral] Entierro. kaingay. paglilib ng. v. n. n. puhunan. pakinisin. suubin. bir¨°. [f¨¢mbl] Tartamudear. exhalar. Pangsuob. [f¨²lminant] Fulminante. Kasangkapan sa bahay.

n. Gallop. Sangkal. n. Future. Gaff. n. katabilan. n. n. Gall. sumatsat. [fiut¨ªliti] Futilidad. v. elegante. ganso. v. panukat. n. n¨¢pangasuhan. panipit. [dchi] G. Ang panahong darating. [gue¨ªm] Jugar. [g¨¢lop] Galope. [g¨¢mbler] Tahur. v. Satsatan. [g¨¢lop] Galopear. [galv¨¢nic] Galv¨¢nico. [gad] Vagamundear. Gable-end. [gag] Tapar la boca con mordaza. Sumatsat. Ang nananalo. Gamecock. Gallant. palaboy. Lakad. maglulundag. Gab. Maggala. [fi¨²til] Fut¨ªl. Bibitay¨¢n. Gander. [gu¨¦ner] Ganador. n. satsat. Masay¨¢. Gainer. Gag. n. retozon. [gu¨¦ming] Juego. adj. Gangrene. Sugarol. Tabil. Takbong paluks¨®-luks¨®. adj. n. v. venidero. Lagyan ng sangkal ang bibig. n. [fiuti¨²riti] Sucesos venideros. medida de l¨ªquidos. v. darating. Walang kabuluhan. caza. [gang] Cuadrilla. [g¨¢lant] Galante. Futurity. Fust. Fy. n. Gage. [g¨¢los] Horca. Galley. [g¨¢bl] Charlar. callejero. [gue¨ªn] Ganar. Pakinabang. n. n. Gad-fly. [g¨¢doer] Vagamundo. palabir?. [foest] Enmohecerse. pasatiempo. Galery¨¢. Gabble. kumaila. n. panalunan. [gab] Charlar. Pulutong. taras. int. Future. Gal¨®n. tub¨°. Gag. [g¨¢ngrin] Gangrena. Lar?. magsugal. sumukat.Fust. adj. makisig. [gu¨¦mcoc] Gallo de ri?a. Futility. [g¨¢bl] Algarab¨ªa. Bangaw. kumahig ng s¨¢litaan. lar?. [gab] Locuacidad. [gue¨ªt] Marcha. v. [gue¨ªn] Ganancia. [gue¨ªl] Viento. Hanging malamig. n. porvenir. [g¨¢lon] Galon. hakbang. manalo. medida. Magluluks¨®. n. Gambol. n. [g¨¢li] Galera. [foest] Hedor. corredor. lucro. Gang. n. Gaiety. Gallantry. [guems¨¢m] Jugueton. [gol] Desollar. n. n. Gain. n. sasapitin. Gage. garitero. callejear. lumaboy. jugador. v. v. [gol] Hiel. lib¨®t. [g¨¢loeri] Galer¨ªa. Gallop. v. Game. Gambler. Gansang lalake. Gad. Tar¨¬. [guedch] Prenda. [gue¨ªm] Juego. negar. Gabble. Sasabung¨ªn. n. [g¨¢lantri] Galanter¨ªa. v. Gaily. adj. Tumatwa. Kangrena. sugarol. Fusty. adv. Amagin. Gain. panungkit. Kalawit. [g¨¢nder] ¨¢nsar. Pagmamagar¨¤. [gu¨¦toer] Polaina. Sugal. Gaming. Maglar?. Apd¨®. Amoy na mabah¨°. ma gar¨¤. n. vanidad. saltar. [gai¨¦ti] Alegr¨ªa. Polainas. Lukso. Palalar?. n. magtub¨°. [fi¨²chur] Lo futuro. Gall. el tiempo venidero. Maamag. inutil. n. [g¨¢d-flay] T¨¢bano. [g¨¢mbl] Jugar con exceso. [gu¨¦ili] Alegremente. acibarar. [gaf] Arpon ¨® garfio grande. Gale. Kusin¨¤ ng sasakyan. parlotear. Gab. [gu¨¦mster] Tahur. Sugal. banda. lundag sa say¨¢ ¨® twa. Gallows. M¨¢nunugal. [g¨¢bl-end] Socarr¨¦n. Galbaniko. n. Magandang ugal¨¬. l¨ªbangan. v. [fai] !Vaya! ?que verg¨¹enza!. Gaffle. interes. brinco de alegr¨ªa. [g¨¢mbol] Brincar. (je). v. adj. G. Gambling. Kawal¨¢n ng kabuluhan. paso. n. Gamester. pagmamakisig. n. Gamesome. Magsugal. n. Gambol. [guens¨¦] Contradecir. Game. n. fr¨ªvolo. Ayan! kahiyahiya! G G. [g¨¢fl] Navaja de gallo. Magmatabil. n. Galvanic. inaamag. may asal mahal. Makinabang. Gamble. [f¨²sti] Mohoso. Gala. v. [fi¨²chur] Futuro. Haharapin. alingasaw. Magsangla. [g¨¢mbling] Juego con exceso. n. takalan ng mga tunaw na bagay. Kasayahan. Gallon. [g¨¢mbol] Cabriola. n. Sangla. [guedch] Empe?ar alguna alhaja. m¨¢nunugal. Mangyayari. Tumakb¨® ng paluks¨®-luks¨®. Gainsay. n. Gadder. [gag] Mordaza. adj. Gaiter. (ga). provecho. . medir. Gait. alero. n. Futile. Talupan ng balat. n. Gallery. l¨¢gak. Balisbisan. bunton ng tao.

n. Damit. magpalamuti. Ungas. n. n. [guey] Alegre. adorno. Garnish. [g¨®dines] Pompa. Humingal. Gardener. Bawang. sonda ¨® escandallo. Gash. Damit. adj. [g¨¢rbl] Entresacar. n. n. [gastron¨®mic] Gastron¨®mico. n. tumipon. magar¨¤. huerto. traje. manopla. [g¨®ki] Bobo. [gant] Flaco. [g¨¢zies] Gaseoso. Masalita. adj. dum¨ª. ihiwalay. Garlic. n. Garter. Pagtitipon. v. brecha. [gu¨¦ler] Carcelero. colecta. n. pintuangbayan. n. Magmumog. n. Gaudiness. Garb. Kangrenahin. [guel] Carcel. Loob ng bubungan. humiw¨¤. Gaudy. [gue¨ªp] Bostezar. charlador. [g¨¢rden] Cultivar un jardin ¨® un huerto. n. tumarok. Gateway. Gasp. [g¨¢rrison] Guarnicion. Pintuang daan. Pasamano ng sasakyan sa dagat. n. v. Maghahalam¨¢n. [g¨¢ntlet] Guantelete. [gue¨ªt] Puerta. Butas. locuacidad. Gape. Gawky. Pasukan sa isang loo ban. [g¨¢dzering] Acumulacion. n. Gangway. v. desv¨¢n. Gas. pwang. [goz] Gasa. May halong gas. hortelano. [garb] Vestidura. [gue¨ªz] Contemplar. plaza de armas guarnecida de tropas. Gauge. v. Garnish. [g¨¢rlic] Ajo. kas¨²utan. Gawk. magmalas. adj. charladur¨ªa. Gwante. Magmasid. kasayahan. [gu¨¦twe] Entrada por las puertas de algun cercado. Gaseous. Gauntlet. katwaan. [g¨¢rnish] Guarnecer. Hambog. Gaze. hiw¨¤. [gas] Gas. palaus¨¢p. ambagan. n. adj. [g¨¢ngwey] Pasamano de un nav¨ªo. considerar. Gaol. n. adj. Gasa. adj. Kinakangrena. Gaunt. hangal. adj. [g¨¢rter] Atar con cenojil. Garrulous. Gastronomic. Halamanan. hangal. Gaoler. v. palamuti. v. Garment. Garden. n. n. apartar. Masay¨¢. malas. [g¨¢rden] Jardin. Garrulity. Gaping. kayong manipis. Gargle. [garri¨²liti] Garrulidad. magpisan. n. [g¨¢rgl] Gargarismo. [gasp] Respiracion dificil. apariencia exterior. n. Ligas. Magar¨¤. Taga. Mumog. Gas. delgado. Gathering. hichura. bilibid. vestidura. n. Garden. tumitig. tonto. mirada. [g¨¢rret] Guardilla. makisig. adornar. Maggayak. [gash] Cuchillada.Gangrene. Garble. [g¨¢rbedch] Desecho. pomposo. v. n. Gasp. [g¨¢rner] Granero. titig. Gunggong. n. Say¨¢. n. ostentacion. [gash] Dar una cuchillada. Hikab. adj. Gash. Gangrenous. Garish. mapagbundat. Garter. n. n. Gardening. Garrison. balut¨¬ sa kamay at bisig. [guedch] La vara. [g¨¢dzer] Recoger. Gather. pagmamag ar¨¤. n. [g¨¢rland] Guirnalda. Satsat. [guedch] Medir. Pagpaparangalan. tang¨¢. prisi¨®n. Nauukol sa sikmur¨¤. Mga kawal na n¨¢hihimpil sa isang pook. adj. [g¨¢stric] G¨¢strico. n. Garland. Gaze. n. Payat. [g¨¢rdening] Jardiner¨ªa. [g¨¢rdener] Jardinero. kasuutan. [g¨¢ngrin] Gangrenarse. [gu¨¦ping] Bostezo. pagpaparanga. [g¨¢rnish] Guarnicion. Paghahalaman. rudo. v. locuaz. ungas. Gargle. Gay. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. Gate. Sumukat. Tumaga. [g¨¢ngrines] Gangrenoso. [g¨¢rter] Cenojil. suciedad. Gauze. Gap. [g¨¢rish] Pomposo. Magligas. [g¨¢rment] Vestido. [gap] Boquete. [g¨¢rgl] Gargarizar. n. Dumampot. [gue¨ªz] Contemplacion. v. Koronang bulaklak. tang¨¢. la entrada de alguna ciudad. Gayak. v. Mas¨ªd. Maghikab. Bilangguan. Piliin. n. Hingal. v. . [g¨¢rriul?s] G¨¢rrulo. Garret. n. Gayety. panarok. ostentoso. [g¨®di] Fastoso. Gauge. Maghalaman. n. amontonar. any?. [gok] Un tonto. Panukat. Bantay sa bilangguan. adj. Mayam¨°. masats¨¢t. n. jarretera. [gu¨¦eti] Alegr¨ªa. Gastric. Bang¨¢n. Sukal. gunggong. Garbage. un insensato. pangangahig ng s¨¢litaan. v. Garner.

benigno. Ginoo. [dchiniufl¨¦ccion] Genuflexion. Heometr¨ªa. Marunong ng heograpy¨¢. Genuflection. puro. n. liberal. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah¨¬. [gu¨¦zer] Miron. Geniality. capar. adj. [dch¨¦neret] Engendrar. taong mabuti ang pa gkatur¨°. mabait. Hiyas. Pul¨®s. inotinot. [dch¨¦ntlfoc] La gente bien nacida. n. [dch¨ªnies] Genio. [dchent¨ªl] Urbano. n. May mahal na kilos. Gaseta. p¨¢hayagan. Pagka-heneral. [guec] Enga?ar. dama. [dch¨¦nuines] Pureza. urbano. n. [gu¨¦lding] Animal castrado. n. [dchiom¨¦trical] Geom¨¦trico. Ang pagkakasunodsunod ng lah¨¬. . n. pitagan. Generally. [dchenial¨®dchical] Geneal¨®gico. test¨ªculos. Lah¨¬. mapagpita gan. Gender. Geese. [dchent¨ªliti] Urbanidad. n. kasayahan. v. [guir] Vestido. alegr¨ªa. comunmente. atavio. Magday¨¤. Gentry. n. Ginang. adj. Gentlefolk. [gu¨¦zet] Gaceta. Nauukol sa heograpy¨¢. adj. [dch¨¦neral] General. Geography. Kumapon. adj. mahalagang bato. mabait. Generous. Gently. n. manganak. [dchi¨®grafer] Ge¨®grafo. [dch¨¦nder] Especie. poco ¨¢ poco. Karunungan tungkol sa lik¨¢s ng iba't ibang bahagi ng lup¨¤. H¨¦ntiles. docil. comun. Genus. taganas. Gelatin. kamahalan ng kilos. utay-utay. cortes¨ªa. [dcheni¨¢lodchi] Genealog¨ªa. pangulo ng hukb¨®. [gueld] Castrar. Generator. Generic. klase. Geology. n. [dch¨¦noeralaiz] Generalizar. Mga taong magigiting. General. matamis. Genteel. adj. Magkaanak. Geometry.Gazelle. tagapanood. ben¨¦volo. [dchiogr¨¢fical] Geogr¨¢fico. [dch¨¦nitals] Genitales. Malagkit. Geometrical. [dchi¨®metri] Geometr¨ªa. Genuine. n. n. defraudar. Taong mabait. Ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. Gawing pangkaraniwan. kapunin. [guiis] Gansos. Geographer. Magandang ugal¨¬. unt?unt?. [dch¨¦neral] General. [dchil¨¢tin?s] Gelatinoso. Sa karaniwan. n. [dch¨¦ntlwuman] Se?ora. n. [dchini¨¢liti] Ingenuidad. nauukol sa alagang ugal¨¬. [gu¨¦sel] Gacela. Gentleman. Gentility. n. v. magandang loob. manghib¨°. maglah¨¬. Heneral. Mahinahon. adv. Henitibo. pasimula. Mga gansa. Gentle. Generate. Gear. Genitals. [dch¨ªnes] G¨¦nero. Dahandahan. n. Genuineness. Gentile. [dch¨¦nuin] Genuino. Hayop na kapon. Generalship. Gem. Paglohod. liberalidad. [dch¨¦ntlmanli] Caballeroso. & pl. procrear. Isang ur¨¬ ng us¨¢. n. kasangkapan. adj. n. Gelding. mahal na tao. Magalang. Genitive. mapagpitagan. [dch¨¦ntail] Gentil. Heograpy¨¢. genero. Nauukol sa katutubong ugal¨¬ ¨® asal. n. n. Gelatinous. natural. Nauukol sa heometr¨ªa. n. Ur¨¬. v. n. n. Geld. Kagandahang ugal¨¬ kagandahang loob. Itlog. [dch¨¦ntri] Ciudadanos distinguidos. Genealogical. Gazer. n. kadalisayan. n. adj. adj. usual. Geck. Miron. n. Genesis. bahagi ng tuntunin ng isang wik¨¤ tungkol sa pag-aar¨¬. Nauukol sa ur¨¬ ng pagkalalake ¨® pagkababae. jalea. Ang nanganganak ¨® lumalalang ¨® gumagawa. Geographical. wagas. n. n. [dchem] Joya. Gentlemanly. Genius. Talagang ugal¨¬ ¨® asal. [dch¨¦ntlman] Caballero. adj. Genial. Gentlewoman. adj. n. [dch¨¦nitiv] Genitivo. pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d? nila kalah¨¬. [dchener¨®siti] Generosidad. Generosity. [dchin¨¦ric] Gen¨¦rico. presea. [dch¨¦ner?s] Generoso. [dchi¨®grapi] Geograf¨ªa. Gazette. [dch¨¦ntli] Suavemente. [dchi¨®lodchi] Geolog¨ªa. Talagang ugal¨¬. n. ma wain. dalisay. mah¨¢bagin. n. adj. [dchener¨¦cion] Generacion. [dch¨ªnial] Genial. Karaniwan. [dch¨¦noeralship] Generalato. n. Damit. Generation. Galang. [dch¨¦ntl] Suave. [dch¨¦latin] Gelatina. Kawagasan. adj. H¨¦nesis. Generalize. n. [dch¨¦nesis] G¨¦nesis. [dchener¨¦ter] Engendrador. [dch¨¦noerali] Generalmente. Helatina. despacio. v. cort¨¦s. unang aklat ng Biblia. adj. General. mapagbigay-loob. Genealogy. lohod.

n. Hilo. [gu¨ªrdl] C¨ªngulo. [g¨ªbbon] Una especie de monos. v. [gl¨¢dn] Alegrar. Gladden. n. n. [dch¨¦rman] Aleman. [gl¨¦sier] Ventisquero. adj. [gu¨ªdi] Vertiginoso. Bumitay. kakilakilabot. adj. n. gal¨¢k. Kayong sita. [dch¨¢iblets] Despojos y menudillos de aves. ingos. babaing mataas. n. magkam¨ªt. Gift. v. Magbigay. adj. Ukol sa batang babae. ang nagkakaloob. accion. n. Mult¨®. Gig. Higante. Giantess. n. [gu¨¦rlish] Juvenil. Sumulyap. Isang takal¨¢n ng mga tunaw na bagay. magsintur¨®n. [guift] Don. Gild. [guiv] Dar. Gibe. donar. [dch¨ªbet] Horca. n. lo perteneciente ¨¢ los aparecidos. Magtaglay. juguete de ni?os. [gu¨ªgl] Fisgarse sonriendose. [dch¨ªmcrac] Alguna obra mec¨¢nica de poco valor. Girl. Geyser. [gler] Untar con clara de huevo. [glans] Ojeada. lalaking mataas. contento. Namumuong tubig. Kalesa. [dch¨ªpsi] Gitano. n. Germinate. [gu¨¦rljud] Doncellez. centellear. Sulyap. sumupling. n. pinanggagalingan. v. [g¨¢stli] P¨¢lido. cara cadav¨¦rica. Malikmat¨¢. [glans] Lanzar ojeada. [dch¨¢ib] Escarnecer. cinturon. . Giggle. n. donador. [gu¨ªngam] Carranclan. [guerz] Circunferencia. v. [gu¨ªdines] V¨¦rtigo. relampago. Germinal. Umusbong. kabilugan. Batang babae. [dch¨ªbet] Ahorcar. Isang ur¨¬ ng mga unggoy. adj. pri nola. d¨¢diva. Gizzard. [dchil] Una medida de l¨ªquidos. Magpahid ng put? ng itlog. [g¨¢stlines] Palidez. Trencilyas. n. n. v. salapang. Give. kilos. n. regocijar. Gibbon. [dch¨¢iant] Gigante. Gipsy. Glair. pasalubong. Putla. Gewgaw. magalak. adj. burlarse. [gler] Clara de huevo. Maputla. Pagkabatang babae. Glance. tumuya. Lar¨²an. [gui¨²go] Chucher¨ªa. mahiluh¨ªn. [gu¨¦iser] G¨¦iser. pinagbubuhatan. Kumilos. n. Ghastly. Nauukol sa multo ¨® gun¨ªgun¨ª. conseguir. Gesture. ismid. [guoerd] Ce?ir. Mga lam¨¢ng-loob ng manok at ib a pang kaur¨¬ nito. Put? ng itlog. Get. gun¨ªgun¨ª. Gibbet. Giblets. malugod. Girth. Galaw. n. [dchest¨¦cioen] Pre?ez. Masay¨¢. Girlhood. helado. Gestation. n. umalipusta. Binh?. [dchest¨ªkiulet] Gesticular. n. big¨¢y. umism¨ªd. [dch¨¦rminal] Germinativo. n. [dchist] Punto principal de una acusacion. Gibe. Girdle. sinturon. adj. v. [gu¨ªzard] Molleja de ave. Gin. n. Bundok ng yelo ¨® namuong tubig. n. n. Girlish. Ang nagbibigay. Bigk¨ªs. Glacial. doncella. umingos. Gesticulate. Giant. [gl¨¢mur] Ilusi¨®n ¨®ptica. n. [dch¨¦schur] Gesto. Lumait. Pagka-buntis. kisap. silay. n. [gu¨ªmlet] Barrera peque?a. Gist. [glad] Alegre. trompo. Tila higante. [gu¨ªver] Dador. magtam¨®. Gill. Gimp. v. [g¨®stli] Espiritual. Glacier. [guerl] Muchacha. Luya. adquirir. n. kiya. fuente caliente. [dch¨¢iantes] Giganta. Glair. Ghost. Glad. olancillo. [dch¨ªndcher] Jengibre. perinola. Ghostly. [gl¨¦cial] Glacial. Tawanan. obtener. Bibitay¨¢n. [guig] Calesa. atar alguna cosa al rededor.Germ. trumpo. Nahihilo. n. Gimcrack. [dchin] Ginebra. kumiya. n. Gird. [dcherm] Ovario ¨® brote. tuya. birlocho. Gimlet. n. Glance. kumisap. Ginger. Pagalagal¨¤. Giddy. v. [guild] Dorar. bumigt¨ª. & n. Hinyebra. horrible. n. Bukalan ng tubig na mainit. n. Ghastliness. n. [dch¨¢ib] Escarnio. Bilog. n. Doraduhin. alipusta. Lar¨²ang may m¨¢kina. matwa. Balunbal¨²nan. [gost] Espectro. Magbigkis. Higanta. magkaloob. German. n. n. [dchaig¨¢ntic] Gigastesco. Gigantic. Aleman. adj. Sumay¨¢. Pangulong sakdal ¨® sumbong. Nauukol sa binh?. v. Gibbet. [guet] Ganar. n. twa. vislumbre. Lait. [guimp] Encaje de hilo ¨® seda. parang higante ¨® lubhang matang kad. adj. Gingham. [deh¨¦rminet] Brotar. Kaloob. v. Glamour. v. Balibol. Giver. tuyain. burla. taga Alemanya. v. kislap. kumislap. adj. Giddiness. pagmumukhang patay.

[gl¨²mines] Opacidad. v. v. [gl¨²mi] Sombr¨ªo. Glimpse. Glory. pakinisin. n. Mapuspos ng kapanlawan. Lalamunan. [glum] Llenar de tristeza. Glebe. recoger. n. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. n. Glorious. [gl¨®ingli] De un modo resplandeciente. tierras beneficiales. Kulan¨¬. triste. adv. v. Glazier. [glen] Valle. obscuro. magmungot. Pangdikit. Glen. Manuya. Gleaning. n. Lupang looban. n. lwalhatiin. Lumiwanag. brillar. globo. n. [glib] Glebe. bilog. brillante. n. Gloom. n. kabunyian. Gloom. Globo. [glos] Glosa. adj. maningning. celebridad. Lumwalhat¨¬. v. Lapatan ng salam¨ªn. jactarse. karangalan. [gland] Gl¨¢ndula. [gl¨ªning] Rebusca. escurrirse. Sulyap. [gli¨²] Cola. Mabilog. fama. mirada feroz y penetrante. makintab. lustre. v. [glo] Lustre. Glim. v. maningning. adj. Pagkasilaw. n. [glin] Espigar. [gl¨ªter] Lustre. Glorify. Glid. kislap. [gl¨®uer] Mirar con ce?o. Glanders. parang salam¨ªn. [gli] Alegr¨ªa. v. Glorification. Parang bubog. v. n. visco. melanc¨®lico. pulidor. Gloaming. lungkot. Gloomy. Globe. salamin. melancol¨ªa. [glorifik¨¦cion] Glorificacion. Glottis. Numingning. Lamlam. Sak¨ªt na sip¨®n ng kabayo. alegre. v. [glim] Farol de ronda. Manghimalay. [gl?r] Relumbrar. kumislap. Glide. obscuridad. Numingning. Glitter. tagapagpakinang. Sumilaw. Glisten. kumislap. Globular. kumikislap. n. lungkot. Gloss. adj. Glass. Gleam. lustre. Glory. kulimlim . n. malungkot. Makinis. masay¨¢. Sinag. paningningin. [glob] Esfera. pamumulot ng n¨¢tira. n. kumisap. [glid] Liso. P¨¢kahuluganan ng mga salitang malalab¨°. v. n. Glow-worm. melancol¨ªa. lisonjear. [gl¨®ming] Crep¨²sculo. n. tristeza. mapangla . echar miradas de indignaci¨®n. n. n. kislap. adj. Gal¨¢k. kintab. resbaladizo. Kalwalhatian. n. medyas ng kam¨¢y. Lamlam. n. [gl¨¦zier] Vidriero. n. [gl¨ªsn] Relucir. mamulot. magparanya. dumaplis. Pakinangin. [gl¨®-worm] Luci¨¦rnaga. [glim] Brillar. n. Gleam. Himalay. pakintabin. [glos] Glosar. Glower. Glare. Glue. kisap. [gl¨®si] Lustroso. silay. kulimlim. adj. n. Gloat. [gl¨ªtering] Relampago. [glez] Vidriar. bola. Glare. cesped. Kisap. Lumwalhat¨¬. [glot] Ojear con admiraci¨®n ¨® con amor. v. [glas] Vidrio. Glossary. vislumbre. Paglwalhat¨¬. obscuridad. [gl¨ªful] Gozoso. brillar. v. tristeza. kislap. pumuri ng paimbabaw. Parol na pananglaw. [gl¨®rifai] Glorificar. cristalino.Gland. adj. Malamlam. maghambog. Magpapungay. pang law. silay. Glean. [gl¨®biular] Globoso. [gl¨®tis] Gl¨®tis. Gloze. kulimlim. Glow. lupang pina kikinabangan. tinging mabalasik. Gwantes. Glaze. kintab. [gl¨¢id] Resbalar. [glov] Guante. numingning kumislap. vaso. twa. Makintab. n. [gloz] Adular. taga pagpakintab. Kumikisap. v. Glosser. Glossy. n. kabantugan. kagiti ngan. Gleeful. Magkunot ng noo. kumintab. Glimmer. tumingin ng maba lasik. Say¨¢. relampaguear. Kisap. Glee. kumisap. [gl¨®seri] Glosario. Glassy. Kumislap. [glimps] Ojeada. resplandor muy pasajero. Glitter. Glittering. Dumulas. v. Takip-silim. honra. panglaw. n. [glo] Relucir. [gl?r] Deslumbramiento. makinang. n. Malwalhat¨¬. Glow. Bubog. v. resplandor. . [gl¨®ri] Gloriarse. n. Ningning. baso. bola. kumintab. [gl¨®ri?s] Glorioso. Uod na tila alitaptap. Gloominess. Makislap. Kinang. [gl¨®ser] Comentador. [gl¨ªter] Lucir. [glum] Opacidad. kasilaw an. [gl¨¢nders] Muermo. n. madulas. [gl¨®ri] Gloria. [gl¨¢si] Vitreo. Gloss. Tagapagpaliwanag ng malabong salita. kumisap. Lib¨ªs. Glove. [glim] Rayo. kinis ningning. adj. Glowingly. [gl¨ªmer] Vislumbre. gozo. adj. galak.

n. Godly. n. [g¨®bler] Gloton. Good. Glutinous. Ukol sa Dyos. [g¨®ldsmiz] Or¨ªfice. Gnarled. corroer. [gl?m] T¨¦trico. Nak¨¢alis na. bisk¨®. hampas-lup¨¤. palaboy. n. [g¨²dis] Golosinas. n. tragon. ben¨¦volo. [glat] Engullir. Godmother. adj. [godch¨¢ild] Ahijado. [god] Dios. [g¨®dfadzer] Padrino. pasado. Inaanak na lalake. impio. n. kasaganaan. Pumaroon. [gl¨¢tonoes] Gloton. Gnome. buen corazon. santidad. Salot. GOD. Godliness. Kabusugan. Godhead. Ngumatngat. Goodly. Glume. wak¨¢s. [g¨®ddoter] Ahijada. [glatn] Gloton. n. muerto. adj. el andar. dul¨ªng. Gnash. masib¨¤. n. panudlong. Matakaw. Kakan¨ªn. Godson. [gud-n¨¦churd] Bondadoso. Go. n. hanggahan. n. In¨ªina. Malagkit. [gud-b¨¢i] A Dios. Inaam¨¢. Gliserina. Takaw. Mabuhol. [g¨®bitwin] Entremetido. fin. adj. [nat] Mosquito. gru?ir. Gold. n. Panday-gint?. Goodies. Inaanak na babae. alegre. Good-nature. Banal. [g¨®er] Andador. [gl¨ªzerin] Glicerina. Glycerine. [got] Cabra. adj. Goat. adj. hangganan. Good-night. pumunta. Goldsmith. n. n. batingaw-insik. [g¨²dnes] Bondad. [gli¨²] Encolar. gracia. n. Godlike. buti. Gome. [g¨®dmodzor] Madrina. Tudlungin. Dyos. Babaing inaaring dyos. Goat-herd. wala na. Nikn¨ªk. Goodness. kabundatan. devorar. Gluttonous. Palalakad. adj. adj. Maganda. [g¨®dles] Infiel. v. v. paseante. Magdik¨ªt. ben¨¦volo. [g¨®dsan] Ahijado. [gl¨¢toni] Glotoner¨ªa. Go-between. n. [g¨®dli] Piadoso. Magandang loob. n. yumaon. n. may halong gint?. Pagmumukhang masungit. [gold] Oro. [g¨®blin] Espiritu ambulante. [g¨®ddes] Diosa. [g¨®lden] Dorado. Gong. sumakmal. v. adj. [gorl] Meta. Goad. vagabundo. dulo. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. [go] Ir. tragar. masay¨¢. Glutton. Goer. Sulimpat. Umangil. layas. n. a. Ang lakad. Going. elegancia. [narld] Nudoso. katakawan. Gand¨¢. Lumamon. paalam. Goal. pegajoso. Glut. Malungkot. goloso. [gud-n¨¦chur] Bondad. Taong matakaw ¨® masib¨¤. Ginint?. Mapakialam. . Good-by. n. de oro. Glume. n. tragar. sumakmal. adj. Kabanalan. May-kapal. Goblin. [narl] Refunfu?ar. Bathal¨¤. n. sib¨¤. n. [god] Aguijar. Good-natured. mapanglaw. Goggle-eyed. Lumamon. adv. naninikit. Golden. v. [g¨®ing] El paso. pincho. mabuting ugal¨¬. buh¨®l-buh¨®l. Gone. Gobble. bumulong-bulong ng pagal¨ªt. n. [no] Roer. v. nanaw. [glat] Hartura. [g¨®bl] Engullir. Goddaughter. Gnarl. Paalam. Kopa. Gobbler. Goodliness. Inaanak. kagandahang ugal¨¬. Kambing. triste. Gnat. n. afable. kisig. Hangga. Kabutihan. n. Godfather. n. v. [g¨®djed] Deidad. Nun¨° (sa puns¨®). abundancia. n. n. [nom] Gnomo. adyos. [g¨²dli] Hermoso. [g¨®t-jerd] Cabrero. Nag-aalag¨¤ ng kambing. [g¨®blet] Copa. [gud] Bueno. n. Magngalit. duende. kasibaan. Goad. irse. [g¨²dlines] Hermosura. divinidad. n. butihin. adv. n. n. [god] Aguijada. mapanghimasok. v. [gli¨²tin?s] Glutinoso. benevolencia. [gong] Atabal chino. n. perdido. n. [g¨®dlines] Piedad. Tudlong. part. Gint?. [gud-n¨¢it] Buenas noches. [g¨®dlaik] Divino. masib¨¤. dilag. [nash] Crujir los dientes. Godchild. Gnaw. Matakaw. Glut. v. lipas. tumungo. Ang langis na marum¨ª na lumalabas sa mga ehe ng gulong. Godless. n. [gon] Ido. Mabuti. D? kumikilala sa Dyos. Goddess. aguijonear. n.Glue. Pagka-Dyos. Magandang gab¨ª. [gl?m] Semblante ce?udo. Gluttony. aguijon. Goblet. religioso. adj. Kagandahang loob. Gong. tyanak. bisco. n [g¨®gl-aid] Bisojo.

Ang sumulat ¨® marunong ng palatuntunan ng isang wi Grammatical. adj. [gram¨¢tical] Gramatical. Graciousness. n. marikit. Magandang-loob. [guds] Mercader¨ªas. [g¨®vernment] Gobierno. v. Sumakmal. bondad. [gr¨¢ndcher] Grandeza. Graft. Kainama't kagandahan ng pananal ita. Dugong namu?. Gradual. [grand¨ª] Grande. [gr¨¢diual] Gradual. n. Lelong. Graduation. Gobernador. [gor] Punzar. Gormandize. Dakil¨¤. [g¨®rmandaizer] Golosazo. Grammar. r¨¦probo. n. n. [g¨®zling] Gansar¨®n. n. Gouge. mapagbiyay¨¤. v. Inakay na gansa. Grandeur. Masib¨¤. Mainam. [g¨®vern] Governar. Mayam¨°. Governor. pelusa de frutas. n. [g¨²d-sens] Juicio sano. [grand-m¨®dzer] Abuela. n. ingk¨®. Madug?. [gr¨¢diuet] Graduado. n. ingk¨®. adj. [g¨®rmandaiz] Comer con exceso. [g¨®spel] Evangelio. tragar. Gosling. [gus] Ganso. Ang nakapagtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. n. Kagandahang loob. [grabl] Tentar. palpar. Gourmand. [gr¨¦sles] Desagraciado. Ebanhelyo. n. v. bondad. n. tagapamahal¨¤. Lelang. magpun¨°. k¨¢maligan ng palay ¨® mais. ansar. marik¨ªt. Grain. Magtam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. primoroso. n. Magpakabundat. n. Sumundot. [gr¨¢n?ri] Granero. Sak¨ªt na pamamaga sa mga dalir¨¬ at sihang ng mga ito. Kalabasang ligaw. n. Hamak. Graceful. Good-sense. rango. Govern. Saluysoy. Supl¨ªng. vistoso. n. adj. n. herir un animal con sus cuer nos ¨¢ otro. Grandsire. nieta. Gown. Grammarian. mabuting balit¨¤. magagpang ng ibang sanga. n. [gr¨¢nddoter] Nieta. [g¨®rdches] Primoroso. grado. n. Ap¨®ng babae. manwag. [gre¨ªn] Grano. [gram¨¢rian] Gram¨¢tico. nakakatawa. n. semilla. [gr?s] Gracia. Mamahal¨¤. Grandpa. pag-ur¨¬. n. lelong. [g¨®ri] Sangriento. Grace. kagandahang loob. n. Lukob. Gory. adj. ben¨¦volo. Kasuutang mahab¨¤. palatuntunan ng isang wik¨¤. Bangan. Magpasupl¨ªng. binh?. [gr¨¢ndpa] Lola. v. hatid-humapit. Kathakatha. hombre de distincion. Grandchild. [g¨®vernes] Directora. [gordch] Gorja. n. adj. n. Grandiloquence. Grand-father. herir con una arma punsante. n. Gossamer. matakaw. Biyay¨¤. [graft] Ingertar. v. Baibaitang. Gormand. Taong masib¨¤. Nunong babae. Ap¨®. Graduate. [g¨®samer] Vello. n. v. Gorgeous. Grandma. ur¨¬. [g¨®sip] Chisme. [gordch] Engullir. [gr¨¦sful] Gracioso. mataas na t ao. v. n. [grand] Gran. Gore. n. adj. Gout. Granary. [grad¨¦cion] Graduacion. [g¨®vernor] Gobernador. Unt¨ªunt?. Grand-mother. Government. [g¨¢ut] Gota.Goods. Gram¨¢tika. Nun¨°. . Graduate. Gossip. Gourd. Gossip. Gradation. adj. Grabble. n. regir. Maghatid-humapit. Gracious. [gor] Sangre cuajada. Pagtatam¨® ng t¨ªtulo sa anomang karunungan. [gr¨¢ndma] Lola. lumamon. Gospel. n. n. Grandee. n. [grand-f¨¢dzer] Abuelo. pusong. [gre¨ªd] Grado. Gansa. [gr¨¢mar] Gram¨¢tica. [gr¨¢ndsair] Abuelo. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik¨¤. Good-will. Kumapa. n. Gorge. n. Kalakal. Taas ¨® bab¨¤ ng kalagayan. Taong magiting ¨® buny?. chismes. n. n. [grand¨ªlocuens] Grandilocuencia. [godch] Gubia. Nunong lalake. camison. Governess. magpakayam¨°. ingerir. dug¨²an. tagaiwi. dumur¨°. ilustre. Mabait. [g¨¢un] Toga. [gr¨¢diuet] Graduarse. n. ibp. Gormandizer. [gr¨¦cioesnes] Gracia. n. Mainam. Gore. adj. v. [gormand] Glot¨®n. n. [gord] Calabaza. umapuhap. [g¨®rmand] Gloton. P¨¢mahalaan. Goose. [gr¨¦cioes] Gracioso. Butil. gaznate. [gradiu¨¦cion] Graduacion. escoplo. Tagataguyod. [g¨®ssip] Chismear. Bulo. [graft] Injerto. n. n. Granddaughter. Kadakilaan. imp¨®. Biyay¨¤. Gorge. [gr¨¢ndchaild] Nieto. [gud-w¨ªl] Benevolencia. Graceless. buny?. Graft. Grand. n. Grade.

n. kaloob. Grapple. Utang na loob. Grate. [gre¨ªv] Grave. [gr¨¢niular] Granoso. gant¨ª. hacienda. [gr¨¢ntor] Cesionario. [gr?t] Reja. magbigay. magkaloob. lumangitngit. Granular. n. Walang bayad. mabigat. d akot. [gr¨¢pl] Agarrar (se). n. Manimbang. n. [gr¨¢ndsan] Nieto. [grant] Concesion. Babaing wala ang asawa. n. [gr¨¢pnel] Arpeo. [gr¨¢tiulet] Congratular. Humawak. Gray. . Grate. [gr¨¢vel] Cascajo.Grandson. n. Gratefulness. Gravel. n. n. adj. Ang paghawak. n. [grati¨²iti] Gratificacion. Magpahintulot. ba o sa buhay. v. Grant. pumigil. [gr¨¦] Gris. But¨® ng ubas. Grapple. Katas ng karn¨¦. Bating papuri. Rehas. Kumayod. Pormal. Butil. Dam¨®. [gr¨¦tis] Gratis. Grass. Timbang. parabien. n. Isang ur¨¬ ng mga butil na bato. v. salsa. hukay. [gr¨¦peri] Vi?a. n. walang imik. maghawak¨¢n. Ukol sa mga batong tipak-tipak. adj. Gray. Grasshopper. n. [gr¨¦tfulnes] Gratitud. Manglililok. l¨¢pida Gravitate. Ang pagkaguhit. de balde. Granule. [gran¨ªvoroes] Gran¨ªvoro. adj. Gratuitous. peso. Gratify. arena gruesa. Kaloob. ang pagkalarawan. [gr¨¦vi] Jugo de la carne. n. n. Graphic. don. [gratiul¨¦cioen] Congratulacion. [gr¨¦vn] Grabado. v. [gr¨¦vston] Piedra sepulcral. pagtangan. Gratulation. [gr?t] Rallar. n. sawsawan. Gratitude. [gr¨¢tifai] Gratificar. [gr¨¦pston] Granuja. Grave. adj. Linilok. rejilla. [gr¨¢titiud] Gratitud. n. Ang pinagkalooban. T¨¢hanan sa asyenda. n. n. [gr¨¢viteit] Gravitar. Ubasan. magbakod. Humawak. Ap¨®ng lalake. pu?ado. donatario. Gravestone. [grandch] Granja. serio. adj. Grave. Gravelly. n. n. agarrar. lucha. bigat. Pabuy¨¤. rechinar (los dientes). Gris. esculpir. v. Grapnell. dalang-dalang. Kudkuran pangayod. Parang butil. ri?a. pumayag. voluntario. Gratulate. mag-away. bun?. Granite. adj. Magpabuy¨¤. n. n. dulot. Marunong kumilala ng utang na loob. puting-uban. v. b igay. n. Kalaguan ng dam¨®. n. Grasp. Grantor. n. Gravy. [gr¨¢fic] Gr¨¢fico. Grave-digger. Sapot. [gr¨¦voer] Grabador. [grasp] La accion de agarrar. [gr¨¦toer] Rallo. dayupay. Grant. n. [gras-uid¨®] Mujer cuyo marido est¨¢ ausente. enrejar. ang binigyan. Gris. adj. Grateful. Kawit. v. Paninimbang. [gr¨¦] Gris. away¨¢n. Grassiness. n. pelea. Manghuhukay ng l¨ªbingan. bigay. [gre¨ªv] Grabar. [grant] Conceder. pangkawit. Grassy. n. Walang bayad. Ubas. Grave-clothes. v. n. Grave. n. adj. n. adj. Pabuy¨¤. Grasp. [gr¨¢niul] Granillo. L¨ªbingan. lukton. Granulous. Gratuity. Graven. Mabutil. l¨¢pida. Grape-Stone. pu?o. tumangan. Gravity. [grati¨²itoes] Gratuito. Grapery. [gr¨¢niuloes] Granuloso. Bumat¨¬ ng pagpuri. gancho para atracar y abordar. verja. magkaloob. ang nagbibigay. Grater. Utang na loob. n. [gr¨¢veli] Arenisco. [gr¨¢sines] Abundancia de yerba. Grantee. [gr¨¢sshopoer] Langosta. Grange. [grasp] Empu?ar. [gre¨ªp] Uva. Grass-widow. Graver. [gravit¨¦cion] Gravitacion. Gratification. Daang mabat¨®. Pangkawit. Gratis. n. n. Batong panak¨ªp sa l¨ªbingan. [gr¨¢vel-uok] Camino empedrado. Balang. Mga batong tipak-tipak. [grant¨ª] Concesionario. n. [gras] Yerba. kusang kaloob. bab ag. n. [gre¨ªv] Sepultura. Gravitation. asir. Kumakain ng palay. [gr¨¦v-diguoer] Sepulturero. [gr¨¢viti] Gravedad. gratis. Grape. [gr¨¦tful] Grato. n. adj. cascajoso. [gr¨¦v-cloz] Mortaja. Gravel-walk. [gr¨¢si] Herboso. Madam¨®. venirse ¨¢ las manos. [gr¨¢nit] Granito. recompensa. dar. agradecido. Lumilok. n. buril. panglilok. d¨¢diva. Ang nagkakaloob. sunggaban. Granivorous. cano. [gratifik¨¦cioen] Gratificacion. [gr¨¢pl] Arpeo. malubha.

Apo sa tuhod. [gr¨¢imi] Mugriento. Grime. v. [gr¨ªdili] Verazmente. Ihaw¨¢n. [gris] Grasa. adj. Mag-ihaw. [grist] Molienda. may pagkasakim. Greek. Umap¨ª. Marungis. [gr¨¦bird] Barbicano. adj. [grim¨¦s] Visaje. adj. adj. Grill. ce?udo. dum¨ª. maberde. Manggigiling. hapis. Grim. naninilaw. Grayheaded. taba. [grip] Desaguar. mueca. Grin. Nun¨° sa tuhod [lalake]. Nauukol sa Gresya. v. pesadumbre. kasakiman. Greediness. Greek. dumum¨ª. has¨¢an. May maputing balb¨¢s. Grind. n. Ap¨® sa tuhod (lalake). ngibit. Butong malata. Grayish. Grist. [gre¨ªt-grandmodzer] Tatabuela. g¨¢lapongin. [grin] Te?ir de verde. pacer. v. Sebo. Griper. v. Namemerde.Graybeard. magpahirap. hinagpis. Grisly. n. Kulay gris. Grindstone. Greeting. Apong babae sa tuhod. ansiosamente. Sariw¨¤. Gumiling. Bat¨¬. grande. Pahiran ng sebo. Green. Greet. [gr¨¢ind] Moler. [grim¨¢lkin] Gatazo. n. v. Gripe. p agpisil ng kamay. lumangitngit. lumbay. Taga Gresya ¨® nauukol sa Gresya. apacentar. Great-granddaughter. Greatness. Ngiw?. lumbay. Nagpapatub¨°. extension. avaricia. nakapagdar amdam. Great. [gre¨ªt] Gran. Greasiness. n. Batong gilingan. Mag-alag¨¤ ng hayop. n. [gre¨ªt-granddoter] Bisnieta. entrecano. Pangit. dar c¨®lico. n. Malitid. Kakilakilabot. [grin] Mueca. n. afligir. agarro. Dakil¨¤. Grief. [gr¨ªnjorn] Joven sin experiencia. n. v. [grisl] Cart¨ªlago. Inggit. n. Grease. Grey. Grieve. Humawak. [gre¨ªt-grandsan] Bisnieto. Great-grandmother. n. Grievous. nakahahambal. bag¨¢ng. kalakhan. n. Kulay lungtian. daing. molino. Grimalkin. gordo. v. Dumungis. adj. [gr¨ªdairon] Parrillas. v. P¨¢daluyan ng tubig. hambal. [gr¨¢iper] Usurero. lungtian. [gr¨ªcian] Griego. [grez] Pastorear. marum¨ª. malak¨ª. Anomang ginigiling. n. Grievance. [gr¨¦] Gris. rechinar los dientes. adv. Dungis. [gr¨ªdines] Voracidad. Nakahahapis. ternilla. Katabaan. Green. n. congratular. adj. sumak¨ªt ang tiyan. [gr¨¢indston] Piedra amoladera. Graze. magdarang. adj. [gr¨ªstli] Tendinoso. [gr¨ªnish] Verdoso. adj. [griv] Agraviar. Pananabik. n. [gr¨ªting] Salutacion. [gr¨¢ip] Presa. Gripe. langitngit. Gristly. n. [gre¨ªt-grandchaild] Bisnieto. [gr¨¦zier] Ganadero. afliccion. adj. n. lastimoso. n. [gr¨ªzi] Grasiento. Greasy. Grease. gordura. Grazier. [gr¨ªzines] Pringue. a. Bumat¨¬. nervioso. Ngumiw?. [grit] Saludar. n. Greenish. [gr¨¢ip] Agarrar. [gric] Griego. asir. Namumut?. pagkakamay. Taga Gresya. [gril] Asar en parrillas. [grin] Color verde. [gr¨ªnish] Verdoso. pulverizar. [grin] Hacer visages. [grin] Verde. Great-grandfather. Greenhorn. Grecian. Great-grandson. [gris] Engrasar. n. Gristle. Grin. porquer¨ªa. [gric] Griego. Greenish. Masebo. [gr¨ªzli] Horroroso. apreton de la mano. Magpadaloy ng tubig. n. craso. n. disforme. Gridiron. Great-grandchild. pesadumbre. Kadakilaan. Dalamhat¨¬. Hapis. Mauban. [gr¨¦jeded] Canoso. n. nakamungot. hawak. adj. Grime. n. Pastulan. adj. Grinder. Pamimiit. adj. n. masamang hichura. maput? na ang buhok. hambal. [gr¨¢im] Mugre. [gre¨ªsh] Pardusco. codicia. Gaw¨ªng kulay lungtian ¨® berde. muela. [grip] Caz. galapungin. [gre¨ªtnes] Grandeza. dumalamhat¨¬. kulay berde. n. Greedily. Grimace. n. . v. adj. Grimy. v. n. berde. kasindak-sindak. rechino de los dientes. adj. Ngiw?. Nun¨° sa tuhod (babae). butong malambot. Binatang musmos. Malaking pus¨¤. Kasakiman. n. mag pasabsab. [gr¨¢inder] Molinero. [grid] Codicia. v. [griv?s] Penoso. [gr¨¢im] Ensuciar. magpanginain. Greed. Green. Lungtian. n. gilingan. pumigil. mataba. [gre¨ªt-grandfadzer] Tatabuelo. [grif] Pesar. [grim] Feo. katakot-takot. [gr¨ªvans] Pesar. Grip. Grip. n.

n. nacer. Guava. Kagaspangan. Growl. [gr¨®snes] Rudeza. hez. Grove. [gruv] Aca?alar. Grocer. umapuhap. Dumaing. n. pais. poot. Bunutin. ponche. Kumapa. v. Nakamungot. [garant¨ª] Garante. [gr¨®to] Gruta. Groaning. [gredch] Repugnar. [gr¨¢us] Gallina silvestre. magsanggalang. corpulento. Magaspang. Grouse. Pagtatanim sa loob. [gron] Gemir. Bukbok. Grudge. tumanod. gubat. suspirar. terreno. Mabuhangin. alameda. [grog] Grog. Buhangin. Groove. [gro¨²p] Agrupar. Groin. lungga. refunfu?ar. katipunan. Magbantay. n. Guard. [grum] Cuidar los caballos. adj. Masamangharina. v. n. kakatwa. groser¨ªa. Magtanim sa loob. bajarse. . n. Ang nagbibil¨ª ng mga kakain¨ªn. [grizl] Gris. Grow. Pook. n. pulutong. suspiro. dumabog. humibik. bitak. n. Grub. ingos. adj. solar. adj. n. [gram] ¨¢spero. adj. Daing. Alak. [gr¨®gui] Medio borracho. bumaba. Grope. n. Tumub¨°. pananagot. Groom. gunggong. n. kabastusan. Ground. Daing. Umangil. [gard] Guarda. guardia. bitak. Grotto. severo. n. n. [gr¨¢und-plot] Solar. Magbunton. Parang sabaw na malapot. hibik. tanod. gemir. Tagaingat ng yaman ng ulila. defender. lup¨¤. Guava. Guarantee. pavimento. Groove. [garant¨ª] Garante. katibayan. grosero. tang¨¢. Groggy. [garant¨ª] Garantir. ka ibayan. [gr¨®tesc] Grotesco. humibik. adj. [gro¨²p] Grupo. tagapag-alag¨¤ ng ka bayo. [groz] Crecimiento. P¨¢tibayan. Ground plot. [gr¨¢fnes] Aspereza. [grop] Tentar. Bantay. fundamento. Mag-alag¨¤ ng kabayo. sah¨ªg. n. fiador. Katwa. parang. v. larangan. Grizzle. latak. [grov] Arboleda. [gr¨¢undles] Infundado. espeso. P¨¢milihan ng mga kakain¨ªn. Grocery. n. n. v. Malihim. Grotesque. Grum. Gross. odio. Yungib. Singit. Growth. [gr¨®ning] Quejido. ma¨ªngat. Guaranty. Magpadausdos. Guana. panay?an. n. lungga. [grum] Establero. Yungib. Masungit. [grab] Gorgojo. [g¨¢rdian] Tutor. Groundless. Kasungitan. [gr¨®seri] Especer¨ªa. bitak. Guarded. adj. [g¨¢rded] Mesurado. cavidad profunda. bastos. Kah¨²yan. [gredch] Rencor. Tub¨°. Guardianship. [grit] Arena. [gr¨¢ul] Gru?ido. Duma¨ªng. Yungib. Gritty. Ang nananagot. Grumpy. nobyo. guardian. n. v. Angil. sumibol. n. t¨¢yuan. v. Group. paglak¨ª. Bumulong-bulong. Kulay gris. pananagot. n. Malas¨ªnglas¨ªng. v. n. Groom. [g¨¢rdianship] Tutela. refunfu?o. refunfu?ar. n. v. Growl. [gr¨¢ul] Gru?ir. novio. [gruv] Caverna. campo. Grossness. Grout. Guardian. [gri¨²el] Especie de caldo espeso. [gro] Crecer. Sota. n. n. Lapag. Ang nananagot. [gr¨¢mpi] Rega?on. n. Groan. bukid. v. malapot. Grudge.Grit. [gr¨®ser] Especiero. fiador. [gr?nt] Gru?ir. Guard. n. est¨²pido. Sagut¨¢n. pag-ak¨°. produccion. Guana. Guarantee. lerdo. n. Grub. Groan. [gard] Guardar. Manok gubat. Group. hib¨ªk. adj. Wala sa katwiran. buscar ¨¢ obscuras. Bayabas. Gruel. Magagalit¨ªn. [gr¨®vl] Serpear. adj. n. umingos. Grumble. v. Bangbangin. n. v. Gruff. [gr¨¢ut] Harina basta. [gron] Gemido. garant¨ªa. [gr¨¢und] Terreno. [gros] Grueso. v. [gr¨¢mbl] Murmurar. [grot] Gruta. [graf] Ce?udo. lungga. dumabog. boscaje. n. [grab] Desarraigar. Looban. tierra. [gr¨¢undwerc] Base. circunspecto. [gr¨ªti] Arenoso. n. mozo de mulas ¨® caballos. Groundwork. mapoot. n. Grunt. n. n. adj. Grot. v. bunton. severidad. Grovel. [gr¨®in] Ingle. umak¨°. garant¨ªa. Pag-iingat ng yaman ng ulila. dabog. Bayawak. Gruffness. Grog. v.

[gam] Enc¨ªa. n. [g¨¢il] Enga?o. Gulch. Guest. tragar. defraudar. [g¨¢mpcion] Inteligencia. Gush. P¨¢nauhin. Bituka. adj. patnugot. Katalinuan. v. Gun-powder. Artilyerya. [guilot¨ªn] Degollar. [gu¨¦li-jol] Sumidero. Goma. adivinar. Guide. Day¨¤. Gitara. Gullet. Gulp. n. Alulod. n. n. Gummy. Gun. v. Patnubay. [gam] Engomar. [g¨¢ter] Canalon. Gunstock. mamatnugot. Gull. Guide. [gu?l] Gaviota. Gusset. Any?. Sakmal. [g¨¢let] Gaznate. el sentido del paladar. Gusty. Guta-percha. culpa. n. pamutol. n. n. N¨¢uukol sa p¨¢mahalaan. Walang day¨¤. kurukur¨°. manekas. [g¨¢iz] Modo. n. [guild] Gremio. n. [gu?l] Enga?ar. direccion. gotera. [gu?lch] Gloton. Lalamunan. Guide-book. [g¨¢id] Guiar. v. Guileless. v. Gullibility. Gully. [guerdon] Galardon. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga b agay sa isang bayan. n. [g¨¢teral] Gutural. hib¨°. Gully-hole. Sisidl¨¢n ng baril. Magoma. n. kilos. Sumakmal. parangal. n. [gu¨¦libl] Cr¨¦dulo. crimen. pumutol. Gutta-percha. Gut. adj. v. [gui¨²bernetiv] Gubernativo. Gilagid. Gum. Pulbur¨¢. Gullible. modales. recompensa. n. lunok. madagta. Guild. Gum. nanunuluyan. sangka. [g¨¢sti] Borrascoso. Guillotine. kapisanan. [gu?lib¨ªliti] Credulidad. Gunsmith. Pagkamapaniwalain. Guileful. Samah¨¢n. Gutter. [g¨¢il-les] Sin enga?o. fraude. [gu¨ªltles] Inocente. bisita. Parisukat. [g¨¢id] Guia. [g¨¢rgl] Enjuagarse la boca. [guelp] Engullir. lumunok. Pamugot ng ulo. [gan] Arma de fuego. unos. [g¨¢ner] Escopetero. Lasa. corporacion. Gomahan. Gum. Ibong peskador. dagta ng isang ur¨¬ ng punong kahoy. lagyan ng goma. [g¨¢shing] Superabundante. Putok ng baril. Pamamatnugot. lumagaslas. [gan-pauder] P¨®lvora.Gubernative. [guest] Huesped. Gull. [guit¨¢r] Guitarra. Guilty. Pag-apaw. lumamon. Halakhak. [gu?lf] Golfo. adj. Magpalwa ng bituka. [gash] Chorrear. v. adj. Guitar. n. Guidance. Magmumog. Tila hukay. Gurgle. n. Tumuring. Guile. Baril. hib¨°. Gut. [gueter] Acanalar. libre de culpa. Gushing. Turing. n. may-sala. n. dirigir. Gust. [g¨¢nsmiz] Arcabucero. n. enga?o. n. [gu¨ªlti] Reo. Gumption. n. n. soplo de aire. fluir copiosamente. v. [g¨¢ilful] Enga?oso. [gash] Chorro. Carcajada. Mag-alulod. Salar¨ªn. adj. adj. las¨¢p. Malakas na hangin. M¨¢mamanday ng baril. manera. [gu¨¦li] Especie de foso. [gat] Destripar. simoy ¨® hih ip ng hangin. Guerdon. n. n. adj. Gunnery. [gues] Conjetura. [guilot¨ªn] Guillotina. n. Sala. Masib¨¤. [g¨¢idans] Gobierno. [g¨¢nsiot] Tiro de escopeta. n. n. n. Nauukol sa lalamunan. Hukay na ginawa upang balungan ng tubig. Mamatnubay. Gully. n. n. Lumagaslas. culpable. [gu¨¦li] Fluir murmurando. adj. Walang sala. Bumugs? (ang tubig). guillotinar. [gam] Goma. Gun-shot. Pumugot ng ulo. Look. Guttural. tempestuoso. Gutta-percha. [gat] Intestino. n. Gant¨ª. Gulf. [gast] Gusto. tindig. [g¨¢id-buk] Itinerario. humul¨¤. [gues] Conjeturar. Gunner. [guelp] Trago. day¨¤. [ganstoc] Caja de escopeta. Guise. [g¨¢neri] Artiller¨ªa. fraude. Guillotine. v. Bugs? ng tubig. n. adj. Guffaw. lal¨¢ng. convidado. [g¨¢set] Cuadrado. n. pamamatnubay. Guiltless. [guilt] Delito. n. v. . lagaslas. hul¨¤. M¨¢mamaril. [g¨¢mi] Gomoso. kabaitan. Guess. Gutter. juicio. n. n. Gulp. v. Gush. matakaw. Mapaniwalain. Magday¨¤. Guilt. n. v. n. alm¨¢s na pumuputok. Guess. armero. Magdaray¨¤. n.

Gunigun¨ª. bulwagan ng p¨¢mahalaan ¨® ng isang kapisanan ¨® ng isang p¨¢aralan. n.Guy. Habitation. Habitual. inog. kabyak. adj. kin¨¢ugalian. n. llamar ¨¢ uno gritando. adj. [dch¨ªpsi] Vagabundo. saludar. casa de un gremio ¨® colegio. Halcyon. Hail. [dch¨¢iret] Girar. [je¨ªrles] Pelado. adj. Gaw¨ªin. [jal¨²] Hola!. Hollow. Magtadtad. casa de ayuntamiento. [je¨ªrbredz] Lo ancho de pelo. pag-ino g. [j¨¢lcioen] Quieto. medio hermana. [jab¨ªchiuet] Habituar. [j¨¢f-kast] Mestizo. Mapagtawad. Mestiso ¨® mestisa. Ipit. v. n. hiyawan. Hall. Hail. Haggle. mestiza. Tahimik. & n. Gyves. walang imik. domicilio. [j¨¢boerdasheri] Mercer¨ªa. n. n. [jac] Tajar. v. n. hiluka. Haberdasher. Half-caste. Kabayong p¨¢upahan. pag-ikit. n. Kapatid sa am¨¢ ¨® kapatid sa in a. ibp. [j¨¢bit] Habito. [je¨ªl] Granizo. Haberdashery. bumat¨¬. Ipahagad sa a o. cabelludo. [j¨¢cni] Caballo de alquiler. v. Buhok. n. natitirahan. vigoroso. Hairy. [jol] Sala. Hack. adj. agarradero. igalang. [guezl] Beber ¨® comer con glotoner¨ªa. Magaling. Dam¨ªt. walang sak¨ªt. v. Tatagn¨¢n. umikit. hechicera. n. Hale. Igawa ng tatagn¨¢n ¨® bitbitan. n. [jaf-blad] Medio hermano. adj. [jaboerdashoer] Mercader. uminog. [j¨¢kl] Rastrillo. Hack. [j¨¢fbred] Mestizo. lagyan ng puluh n. Gypsy. [jagl] Cortar en tajadas. [j¨¢guoerd] Flaco. Gaw?. Uminom ¨® kumain na may kayamuan. bat¨¬. adj. Hackle. [g¨¢i] Retenido (n¨¢utica). v. Haft. v. Hag. t¨ªrahan. [jagloer] Regaton. Umikot. [j¨¦r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. [jabit¨¦cioen] Habitacion. Guzzle. Gyration. cofias. int. [dchaivs] Grillos. tumaga. Kabayong p¨¢upahan. Mestiso ¨® mestisa. [jagl] Regatear. H H. calvo. Habituate. & n. kasuutan. Lubid na pangpatibay. Hair-pin. n. salas. [etch] H. salon. n. Halcyon. [j¨¢bitiud] Costumbre. n. H. Hairless. Hair. v. Tindahan ng mga sintas. [je¨ªl] Granizar. n. n. Babaing hukluban. [dch¨¢ir] Giro.. uso. Hackney. Habitude. Ikot. [jab¨ªliment] Vestido. Haft. mitad. [ache]. Half-wit. Tumadtad. Gyrate. [j¨¢f-wit] Bobo. ikit. v. Haggle. T¨¢hanan. n. M¨¢nininda ng sarisaring k¨¢yo ¨® h¨¦nero. ugaliin. velludo. Hampas-lup¨¤. Ipangaw. n. n. ugal¨¬. Suyod ng sinulid ¨® bulak. n. Half-bred. Haggard. n. Umulan ng mga patak na namumu¨®. Gyre. [j¨¢bitabl] Habitable. macilento. Hail. Mabuhok. [jakl] Rastrillar. reverenciar. Walang buhok. Pag-ikot. Hallucination. Kaba hay¨¢n. Ulan na ang patak ay namumu?. adj. costumbre. tienda de cintas. [jab¨ªchiual] Habitual. [jac] Caballo de alquiler. balahibo. [dch¨¢iv] Aprisionar con grillos. humiw¨¤. adj. n. Sumuyod ng sinulid ¨® bulak. n. Kin¨¢gawian. [jaliusin¨¦cioen] Alucinacion. acostumbrar ¨¢ alguna cosa. Habitable. puluhan. Hackle. pangpangaw. adj. [je¨ªl] Salve!. [jaft] Poner mango ¨¢ alguna cosa. v. Haggler. Payat. kaasalan. Aba! Hail-fellow. [jag] Viejarrona. tawagin. [je¨ªr] Pelo. pang-ipit ng buhok . puntas. P¨¢ngawan. saludo. [jelfel¨®] Compa?ero ¨ªntimo. [jal¨²] Azuzar [¨¢ los perros en la caza]. Habiliment. int. Hairbreadth. Sambahin. morada. kalb¨®. Kalahat¨¬. Ang lapad ng isang buhok. . [jaf] Medio. etc. n. bitbitan. [ha]. Habit. n. asal. n. Half-blood. Tumawad. cortar. hangal. [jal¨®] Consagrar. n. Gyve. v. Halloo. Pangalan ng ibon. pan¨®t. necio. [j¨¦ri] Peludo. tonto. ea!. Gunggong. tranquilo. [jel] Sano. Kaugalian. [jalcioen] Alcedon [ave]. n. An¨®! hoy! Halloo. mestiza. v. [dchair¨¦cion] La accion y efecto de girar. v. n. Half. Natatahanan. [jaft] Mango. Katotong kasi.

Handcuff. Handwriting. n. [j¨¢mper] Enredar. Happiness. miserable. inilipat. Pil¨¢y. primoroso. Handy. Maganda. [j¨¢nkering] Ansia. Hang. v. Handmaiden. adj. laureola. Sakuna. [j¨¦pili] Dichosamente. accidente. Handicap. Handystroke. Ham¨®n. n.Halo. Halve. [j¨¢mstring] Desjarretar. Hamstring. v. n. [j¨¦ndkaf] Maniatar. [jolt] Cojear. Duyan. Haply. Handsome. v. asidero. n. estorbar. Handicraft. Hangman. lumamas. Kaipal¨¤. suceder. n. Pilay. sakuna. Handily. [j¨¢mstring] Tendon de la corva. v. Umab¨®t. bumy¨¢k. Hammer. [j¨¢pli] Quiza ¨® quizas. Ibitin. [jap] Acontecer. n. [jalv] Partir en dos mitades. Hammer. Litid. suceder. Hank. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. n. Hangad. Sampayan. [jam] Jamon. guiar por la mano. Hand-bell. pagkakataon. Halt. M¨¢pilay. Humip¨°. Sulat-kamay. adj. mainam. kaya. soga. tagabitay. [j¨¦nded] Transmitido. Sawing palad. n. [j¨¦ndl] Palpar. [jolt] Cojera. [j¨¦ndiwerk] Obra manual. Hap. Kam¨¢y. [jank] Madeja de hilo. n. Hamper. [j¨¦ndistrok] Manoton. birang. Handmill. marikit. [j¨¦ndmed] Criada. [j¨¢ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. [j¨¢mlet] Aldea. [j¨¦lo] Halo ¨® halon. n. adj. puluhan. Hanger. n. molinilyo. [j¨¦ndso] Sierra de mano. Handbreadth. Handling. [jap-j¨¢zard] Accidente. Pumukpok. Maghangad. Nayon. Hamper. [j¨¦ndbredz] Palmo. bitbitan. Mangyari. n. [j¨¦nd-barro] Angarrillas. desventurado. [jend] Alargar. [jang] Colgar. kayang dalhin sa kamay. Dangkal. bigtihin. bi tayin. [j¨¢nker] Ansiar. Handcuff. Handful. n. Hanging. May kagaanan. tatagnan. n. Pany?. [j¨¦pines] Felicidad. Panungkal. [j¨¢ndicraft] Obra manual. gapusin ang kam¨¢y. Ginghawa. pumita. Sampay. dicha. dakot. [j¨¢mper] Cu¨¦vano. lindo. n. ocasion. n. G¨¢waing-kamay. [j¨¢nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. n. suspender. Suntok. Alilang babae. n. n. Hand. Pangbat¨ª ng chocolate. Magaan. Humat¨¬. Handspike. [j¨¦ndling] Manejo. kul ang palad. Limb¨®. Martilyo. [j¨¦ndili] Ma?osamente. [j¨¦ndmedn] Criada. n. kaginghawahan. v. n. n. Handed. v. [j¨®lter] Cojo. pita. Alilang babae. [j¨¢ples] Desgraciado. Hand. n. N¨¢lipat. v. adv. [j¨¦ndful] Manojo. . v. manejar. manabik. pananabik. [j¨¦ndl] Mango. adj. n. Handiness. Tangkay. n. v. [jap] Caso. Halt. [j¨¦ndbel] Campanilla. Paraan ng kamay. lo ancho de la mano. [j¨¢mer] Martillo. adv. marahil. ilaylay. adj. Kampanilya. cuerda. aba. G¨¢waing kamay. [j¨¦ndines] Habilidad. Berdugo. Hammock. pamukpok. [j¨¦ndmil] Molinillo. [j¨¦ndkaf] Manilla. Handsaw. panal¨¬. mag-ab¨®t. n. Hapless. [j¨¢moc] Hamaca. Hap. [j¨¦ndspaik] Palanca. manosear. n. isilid sa busl?. pasado de uno ¨¢ otro. Damal¨¢n ang kam¨¢y. Kakayahan. [j¨¢mer] Martillar. Ka¨ªng. Happen. n. n. Happily. v. Handiwork. bofeton. Isang hay¨¤. [j¨¦ndi] Manual. magk¨¢taon. Hamstring. Handkerchief. umugit. Hanker. n. Halter. munting batingaw. [j¨¦ngman] Verdugo. Gumambal¨¤. Katha ng kamay. isampay. esposas. antojo. Damal sa kam¨¢y. [j¨¦ndkerchif] Pa?uelo. [jend] Mano. Hamlet. umakay. n. May kaginghawahan. pangsoga. [j¨¦ndraiting] Caracter de escritura. n. Handle. Hap-hazard. Litirin. v. pangsual. ahorcar. felizmente. [j¨¦ng-ing] Colgadura. Handle. Ham. magkataon. pu?ado. [j¨¢pn] Acontecer. encestar. Mangyari. sabit¨¢n. [j¨¦ndsam] Hermoso. n. pang-gapos sa kam¨¢y. n. n. Handywork. laylay. Madeha ng sinulid. Hankering. n. n. apetecer. Lagar¨¨. pu?o. bitin. Hand-barrow. n. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Arag-arag. Handmaid. umabala. busl?. isabit. v. Bagay.

Ikandado. n. [jark] ?He! ?oye!. Harrow. Masamang babae. adj. [jasp] Cerrar con aldaba. pumagod. Pangahas. Harangue. silung¨¢n. [j¨¦r-brend] Atordido. n. Pagkakatugma. Harp. concertar. [j¨¢rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. dificilmente. [j¨¢rpi] Arp¨ªa. Harpoon. v. adj. dificultad. ofender. Hardship. [j¨¢rtsjorn] Cuerno de ciervo. v. M¨¢nunugtog ng alp¨¢. Sak¨ªt. hacer el agosto. hacer pedazos menudos alguna cosa. Law¨ªt ang lab¨¬. n. Magsinkaw. [j¨¢rvest] Cosecha. [j¨¢ras] Cansar. [j¨¦rlipt] Labihendido. Yumamot. ligalig. [j¨¦pi] Feliz. v. Maginghawa. May kapangahasan. n. [jasp] Aldaba de candado. Matigas. Alp¨¢. mapakl¨¢. [j¨¢rdijud] Atrevimiento. quinqueller¨ªa. n. Harm. Harbinger. dichoso. severo. Walang tiyaga. [j¨¢rpist] Arpista. v. [jarp] Arpa. Kanlungan. Paningkaw. Sungay ng us¨¢. cruel. umani. puta. bufon. austero. Harmony. pananalita. Hare-brained. Nangunguna. Harass. Gumapas. [je¨ªst] Priesa. [j¨¢rnes] Arreos de un caballo. Taong sak¨ªm. [j¨¢rri] Molestar. [j¨¢rdi] Osado. adj. n. pabigla-bigla. Inconstante. v. Maaskad. kandado. [jarm] Mal. maasim. oracion. [j¨¢rlekin] Arlequin. [jardn] Endurecer (se). adv. [jarm] Da?ar. katigasan. pag-ani. Kumanglong. presteza. Tadtar¨ªn. adj. [joer] Liebre. Seradura. mahirap. [j¨¢rvester] Cosechero. [j¨¢rdwer] Ferreter¨ªa. patutot. n. walang aw¨¤. Koneho. adj. n. agostero. Harshness. intr¨¦pido. fatigar. sung¨ªt. n. Isang lutu¨ªng tinadtad. Mga bagay na pinanday. n. [j¨¢rpun] Arpon. Tumugtog ng alp¨¢. n. Pangungusap. puerto. n. Harvest. Harvest. [jarp¨²ner] Arponero. Tigas. Hind? nakasasama. [j¨¢rang] Arenga. Harum-scarum. atrevido. [j¨¢rnes] Enjaezar. Harpist. Itugma. atolondrado. hirap. n. Hash. Hare. [j¨¢rmles] Sin da?o. Pagmamadal¨¬. insensible. uminip. adv. mabagsik. sumir¨¤. Harden. Harvester. n. [jarp] Tocar ¨® ta?er el arpa. [j¨¢rbindcher] Precursor. Hardihood. pusong. Tul¨ªg. v. [j¨¢rshnes] Aspereza. bagabag.Happy. daung¨¢n. Harpy. int. ibagay sa tinig. n. Harmful. Hart. bati bot. [j¨¢rbor] Albergue. [jart] Ciervo. Magmatigas. duro. trabajo. n. kahirapan. bienaventurado. adj. [j¨¢rdli] Apenas. v. Harry. Harmonise. mangdwit. injuriar. v. Haste. pagal. rudeza. Mapagpatawa. Harrow. v. magpanganyay¨¤. Paggapas. [j¨¦rem] Harem. Harpooner. Hartshorn. [jash] Picadillo. Hard hearted. robar. Hardly. Hardness. [j¨¢rang] Arengar. [j¨¢rbor] Albergar. Paragos. precipitacion. Hash. Harbor. n. agosto. pagmamaliks¨ª. n. [jard] Duro. [jardjarted] Duro de corazon. [jash] Picar. Mapagmatigas na loo b. Harmless. Salap¨¢ng. v. [j¨¢rdship] Opresi¨®n. dificil. tapang. Hoy! pakinggan mo! Harlequin. n. nakasasak¨ªt. Buhaghagin ang lup¨¤. agrio. Askad. ma sungit. guarniciones. Ang gumagapas. may kahirapan. Harvest-home. jigote. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. Usang lalake. n. penoso. Hard. n. [j¨¢rro] Grada. Harness. [j¨¢rmonaiz] Ajustar. . Hirap. panganyay¨¤. tumigas. Harangue. precipitado. da?o. adv. Hardily. trabajoso. n. rastro. [j¨¢rro] Desmenuzar la tierra con rastro. asilo. Sumak¨ªt. [j¨¢rmoni] Armon¨ªa. Ang pag-aawitan sa pag-aani. Pumagod. mangusap. Harm. Harlot. kapagalan. n. v. n. Harsh. n. n. valor. v. Harem. [j¨¢rdili] Osadamente. [j¨¢rlot] Ramera. Harelipped. yumamot. malakas ang loob. M¨¢nanalapang. n. Hasp. Hardware. molestia. Bahagya. n. adv. Hardy. Harbor. hospedar. v. Manalita. Nakasasama. cansar. Hasp. ang umaani. sumilong. n. adj. Harness. Harp. [j¨¢rvest] Cosechar. adj. perjudicial. Hark. rigido. Pangahas. [j¨¢rdnes] Dureza. [jarsh] ¨¢spero. [j¨¢rmful] Da?oso.

n. tulin. aventurar. [j¨®tili] Orgullosamente. adj. tener. salakot. May pagkapalal¨°. n. [j¨¦dstrong] Testarudo. Hate. mautal. buen ¨¦xito. dirigir. Haughtiness. Yungib. adj. Hat. kapalaran. Hawk. yerba seca. Haw. Buntong ng damong tuy?. punta. pangulo. baltak. [j¨¦dlong] Temerario. [jatch] Pollada. asal. bumatak. [janch] Anca. pun¨°. yamot. adj. n. Haw. altivo. adj. munting palakol. Lumag¨¬. Matalas ang mat¨¢. pron. Mapoot. Haum. n. altivez. n. May kadalian. [j¨®tines] Orgullo. Berdugo. [jev] Haber. yumamot. tunggak. yelmo. Pagkasir¨¤. [j¨¦dles] Degollado. n. Haversack. Hazel. Kahambugan. Ambon. [j¨¦dloend] Cabo. . Have. [j¨®ser] Guindaleza. n. Haunt. Headdress. v. [joc] Halcon. [jo] Tartamudear. matulin. n. aborrecimiento. h¨¢bito. [jet] Sombrero. Poot. [j¨¢chit] Destral. Head. promontorio. presteza. [jant] Frecuentar. [j¨¦dwey] Adelantamiento de navio. n. Haunt. [joc¨¢id] El que tiene la vista penetrante. apresurar. Havoc. Hayrick. n. [j¨¦dres] Cofia. [j¨¢voc] Ruina. Hawk-eyed. mandala. dumabak. Kabesada. kanlungan. prontitud. Head quarters. [j¨¢zard] Arriesgar. Hatter. Dali. mayroon. adj. Hazardous. [j¨¢versak] Saco basto para llevar viveres. obstinado. n. magbaka-sakal¨¬. n. [j¨¦tter] Sombrerero. n. Hastily. [je¨ªz] Niebla. [jatch] Empollar. Halimhim. Headstall. [jol] Estiron. Headpiece. apresurado. n. Palataw. pagkawasak.Hasten. Haunch. Headstrong. Hatred. rastrojo. n. Lakad na patuloy ng sasakyan . Ulo. Magsosombrer¨®. Matigas ang ulo. [j¨¦tred] Odio. Haughty. n. aborrecimiento. Mapanganib. n. Hay. Malaking lubid. Damit sa ulo. He. apresuradamente. Headlong. n. destruccion. [jom] Paja. v. [jed] Cabeza. Humalimhim. Punt¨¢. Headland. Headspring. Haven. nidada. Hazy. pumugot ng ulo. mayabang. Pug¨®t ang ulo. asilo. Hazard. v. Pig?. Mangahas. detestable. Madal?. m¨¢mumugot ng ulo. n. principal. nakayayamot. [j¨¦zel] Casta?o. [jevn] Puerto. Daung¨¢n. [jo] Balbucencia. adv. n. mabuting kapalaran. degollar. ugal¨¬. [j¨¦sti] Pronto. verdugo. ignorante. n. Humila. Hateful. Hambog. Haycock. [joc] Hacer con halcon. [j¨¦dpiz] Morrion. arrastrar con violencia. tumanod. Hatchet. Hawser. batak. Headsman. Salansan ng tuyong damo. Sombrero. detestar. [jed] Gobernar. abrigo. [j¨¦stak] Pila de heno. palal¨°. [je¨ªt] Odio. n. [j¨¦zi] Anieblado. Magmadali. n. n. [j¨¦dek] Dolor de cabeza. Hatch. kapalaluan. adj. precipitar. n. [jant] Guarida. [je¨ªt] Odiar. Headache. mal¨¦volo. origen. Buk¨¢l. [j¨¦stili] Aceleradamente. [j¨¢zard] Casualidad. Kuyomangg¨ª. Hila. simula. Mamun¨°. jefe. magkaroon. walang bait. Sak¨ªt ng ulo. v. tocado. rondar. Haul. v. yamot. [jol] Tirar. Pangahas. Hawk. hangal. [j¨¢zerdes] Peligroso. [j¨¦yric] Pila de heno. n. n. n. Headless. gaw?. adj. [j¨¦stines] Prieza. n. [jesn] Acelerar. [j¨¦dspring] Fuente. poseer. Haul. Haze. bumaltak. Hastiness. Lawin. liks¨ª. Tuyong damo. Umutal. adj. casco. n. hacha peque?a. hacer esfuerzo para arrojar los esputos. n. [jey] Heno. Balutan ng pagkain. maliksi. v. nublado. n. Haystack. Head. Hayloft. [j¨¦dstol] Cabezada del freno. magtumulin. [j¨¦d-cuarters] Cuartel general. Suot sa ulo. Poot. adj. costumbre. v. n. v. n. Maulap. ¨²wian ng lahat ng kawal. Dayami. [j¨®ti] Altanero. [j¨¦tful] Aborrecible. Headway. dungot. Siya (lalake). pumisa. acaso. Pagkautal. [j¨¦dzman] Degollador. Hasty. Kapootpoot. adj. Hate. v. n. v. imprudente. Taguan ng damong tuy?. Haughtily. Magka. [ji] ¨¦l. [j¨¦ykok] Pila de heno. Mangla win. Mandala. arriesgado. adj. Pagkakataon. Hatch. Hazard. [j¨¦yloft] Henil. orgulloso. pagpisa ng itlog.

precaucion. pagtaas. adv. hambal. adj. n. Heave. n. nakikinig. gumamot. nakabubuti sa kat awan. Heathen. adj. Ingat. oidor. balit¨¤. f¨¦retro. Ng boong pus¨°. magsalansan. audiencia. iban gon. Pang-als¨¢. n. [j¨¦catomb] Hecatomba. Langit. saludable. [jarcn] Escuchar. kaigihan ng katawan. Marinig. n. Hedge. elevacion. Hear. [j¨¦di] Temerario. taga-taas. fama. [j¨¦lzful] Sano. Heart. n. Kahinaan ng loob. din¨ªg. [j¨¢rtines] Sinceridad. adj. kalooban. n. umulinig. Kagalingan. May kabigatan. negligente. v. Heedless. pagano. manainga. adj. ebreo. dinggin. tignan. cuidadoso. Tagadinig. [jidzn] Gentil. [jartlesnes] Falta de ¨¢nimo. Heartless. Heaver. Mga punong kaho na nakabakod. [jid] Cuidado. Pus¨°. Taos sa pus¨°. pangdinig. Heave. tisis. pakinggan. Heal. masay¨¢. Bakod. [jedch] Cercar con un seto. Hambog. pusil¨¢nime. [j¨ªrsey] Rumor. Magaling. Magbunton. Heavenward. adj. Paghahaing ginagawa noong una sa kanilang mga dy os. Pug¨®n. lumingap. n. [j¨ªver] Alza prima. lumbay. mayabang. v. Heavenly. & n. Hearsay. [j¨¦vnli] Celestialmente. n. Heartiness. Tapat. Heathen. salansan. [j¨¢rtili] Sinceramente. adv. [jil] Taconear. penetrante. Nauukol sa hind? ebreo ¨® hind? taga Israel. n. kumalinga. condialmente. Mag-ingat. [j¨¦lzi] Sano. n. Heedful. adj. n. Heaven. adj. Maingat. [jelz] Salud. Pagkabagbag ng pus¨°. Heartily. divino. n. adj. n. Panglaw. Hebrew. [jart] Corazon. v. levantar alguna cosa del suelo. n. Init. [jevn] Cielo. walang aw¨¤. Nauukol sa langit. Sikap. Hearse. itaas. Heap. Sa dakong langit. n. Makinig. [j¨ªbru] Hebr¨¢ico. Heart-felt. [j¨¦vi] Grave. Pagbangon. adj. Hecatomb. adj. Heathenish. n. [jarz] Fogon. Heart-breaking. n. Nakagagaling. Tumadyak. [j¨¦vili] Pesadamente. Heel. pagting¨ªn. pesado. Healthy. Sakong. [j¨¢rt-briking] Congoja. Heavy. cordialidad. [jip] Amontonar. alegre. v. n. Pangahas. acumular. adj. duminig. Alingawngaw. umals¨¢. mag-init. [j¨¦vnward] H¨¢cia el cielo. adj. notar. [jit] Calentar. Heavily. lingap. Hearth. observar. wal abag. Heed. adv. n. [jil] Talon. [j¨ªrer] Oyente. v. [jid] Atender. [jedch] Seto. [jiv] Esfuerzo para levantarse. angustia. el que levanta. escuchar. Hind? kristyano. Hebrew. sanidad. Heat. [jit] Ardor. n. interior. calor. Heart-rending. [jidzn] Gent¨ªlico. Hearing. salisalitaan. walang bahal¨¤. [jip] Monton. [jir] Oir. Hedge. [jil] Sanar. n. [joers] Ataud. curar. Bunton. Heavenly. Mabigat. Painitin. tak¨®t. [j¨ªring] Oido. n. Kabaong. adj. [j¨ªbru] Hebreo. firmamento. Bumuhat. [j¨¦ctor] Fanfarron. Magpagal¨ªng. v. Pakinig. Hudy¨®. matind¨ª. Heel. [j¨¢rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. Pagtatapat-loob. obstinado. Heft. [j¨ªdznish] Gent¨ªlico. damdamin ng kaloo ban. Health. atento. [j¨¢rtles] Cobarde. Hector. inclemente. Hearty. lagnat. Heed. afligido. [j¨¦vnli] Celeste. Hearer. buhat sa p us¨°. [jiv] Alzar. kalinga. Healthful. v. [j¨¢rt-rending] Agudo. vallado. Nauukol sa hudyo ¨® ebreo. Hedge row. peso. Heap. May kinalaman sa langit. v. apuy¨¢n. Pabaya. salubre. atencion. [j¨¢rti] Sincero. n. mabait. bigat. adj. [j¨¦dch-ro] La serie de ¨¢rboles ¨® arbustos en los cercados. matigas ang ulo.Heady. atender. Hectic. [j¨¢rtsic] Dolorido. Nat¨²tuy?. . loob. entender. n. n. v. Heart-sick. ataul. [j¨ªdful] Vigilante. [j¨ªdles] Descuidado. Heartlessness. Bakuran. Hearken. Dwag. Heat. Taos sa loob. adj. n. [j¨¦ctic] H¨¦tico. [jeft] Esfuerzo. Taong hind? ebreo.

Heraldic. Hem. tayog. Dito sa. por esto. abandonado. adv. mula ngayon. Walang tumulong. agas ng dug?. Herb. Kalahating bilog. Dahil dito. adj. n. Ang nagmamana [lalake]. adv. Tagapag-alag¨¤ ng kawan. tutop. adj. Hen coop. dini. [j¨¦misfir] Hemisferio. pron. umabuloy. Kawan. Kanya. [j¨¦rdsman] Guarda de ganado. adj. abominable. Helpless. adv. [jer] Su. katwang. en lo futuro. Hemp. adv. Hereto. Heresy. Herd. buhat ngayon. Ang nagmamana [babae]. n. Helter skelter. abuloy. n. n. adv. Panak¨ªp sa ulo't mukha. patayugin. Helpmate. [je¨ªt] Altura. n. adj. mapagtulong. Itaas. adv. Helper. Minamana. Her. Herefrom. Katulong. Dam¨®. tutup¨¢n. [j¨¦lpmet] Compa?ero. en lo venidero. ternera. legumbre. hanggang dito. Hemorrhage. Dito nga. May maling pananampalataya. Mana. grey. adv. Mula rito. asistir. ac¨¢. adv. [j¨¦lpful] Util. n. [j¨¦nes] Atroz. [jerd] Manada. asociarse. gulay. adv. [ji¨¦r] Aqu¨ª. [j¨¦fer] Becerra. auxilio. [je¨ªrdom] Herencia. [j¨¦rbalist] Herbolario. n. aqu¨ª dentro. Taas. [jiertuf¨®r] En otro tiempo. adv. [jierat] A este ¨® esta. [j¨¦n-cup] Gallinero. Tagatulong. [ji¨¦rafter] Estado venidero. mapag-abuloy. Magkawankawan. [jelv] Mango. Help. en desorden. socorrer. Nauukol sa tagapagpauna. v. Herculean. [j¨¦lter-skelter] A trochemoche. [j¨¦rald] Heraldo. Hem. Ang hinaharap. n. Dito. Mula ngayon. Heriditary. Hereinto. adv. Help. saklolo. Herdsman. [j¨¦lmet] Yelmo. n. Pasabogsabog. Lubhang malakas. Heretic. [jelp] Ayuda. astil de hacha. [jens] De aqu¨ª. [jerd] Ir en manadas ¨® hatos. [jem] Ribete. [ji¨¦rafter] En el tiempo venidero. Here. sa loob nito. Lupiin. Dam¨®. precursor. [jelp] Ayudar.Heifer. n. aqu¨ª dentro. [jelm] Timon. Mal¨ªng pananampalataya. [je¨ªrlum] V¨ªnculo de bienes muebles. Bakang dumalaga. Heighten. hasta aqu¨ª. Hellish. Heretofore. [j¨¦meredch] Hemorragia. adv. Herbage. Balinguyngoy. Hereby. Henceforth. walang mag-ampon . Hereafter. v. n. Magpamula ngayon. [jer¨¢ldic] Her¨¢ldico. Hereabout or Hereabouts. Tulong. Timon. [jel] Infierno. [j¨¦lper] Auxiliador. n. Herald. [ji¨¦rtu] A esto. Dahil dito. adj. reba?o. Hen. Helve. v. Hereat. Dito sa. Inah¨ªng manok. Hereafter. sumaklolo. n. [j¨¦nsforz] De aqui en adelante. [j¨¦rbedch] Herbaje. [ji¨¦rfrom] De aqu¨ª. odioso. ugit ng sasakyan. nakapopoot. kulungan ng manok. n. adj. Dito sa palibot. adv. asistencia. n. Tumulong. Tagapagpauna. niya [babae]. Heirdom. kasama. Mula rito. asistente. antes. apoyo. [ji¨¦rbay] Por esto. Hemisphere. nakarir imarim. [jerb] Yerba. adv. de ella. n. Lup¨¬. pataasin. sa loob nito. de aqu¨ª. Helpful. Herbalist. n. n. Heir. [jier¨®n] Sobre esto. hanggang ng . k¨¢ban. Herd. n. Noong una. n. hato. n. [jier¨®f] En esto. [jir¨¦ditari] Hereditario. Manggagamot sa pamamagitan ng dam¨®. [jen] Gallina. anopa't. Abak¨¢. [j¨¦lples] Desamparado. Hence. exaltar. Puluhan ng palakol. Hell. [j¨¦lish] Infernal. malvado. [je¨ªtn] Realzar. magsasama. [j¨¦resi] Herej¨ªa. Dito nga. adv. n. Helm. Pagmamana. adj. Heirloom. por eso. [jier¨ªntu] En esto. Height. adv. n. [jerki¨²lian] Herc¨²leo. pastor. n. [ji¨¦rebaut(s)] Aqu¨ª al rededor. Hereon. mapagsaklolo. socorredor. [jem] Ribetear. Tangkal. [je¨ªr] Heredero. elevacion. [j¨ªerin] En esto. [j¨¦retic] Hereje. [je¨ªres] Heredera. Impyerno. n. Nakatutulong. Heiress. Heinous. Hereof. n. Helmet. Nauukol sa impyerno. vaquillo. Kakilakilabot. v. n. [jemp] Abaca. Dahil dito. Herein.

[j¨¢irod] Camino real. v. n. Taguan. Walang tuos. . & n. [j¨ªcap] Hipo. Mapusyaw (na kulay). Magmadal?. n. Heyday. adj. maglihim. Tumawad. pagkabayani. [j¨¦de] Alegr¨ªa. Dahil dito. Dakong pinag-aalagaan sa mga tag ak. Heritage. n. High-born. Hiccough. Highway. kwero. Hereupon. Paling¨ªd. [jai] Alto. n. n. High-altar. [jers¨¦lf] Ella misma. [j¨¢id] Cuero. hanggang dito. adj. invernal. Eh¨¦. Sa itaas. [j¨¦ronri] Lugar para criar las garzas. High-coloured. lungga. Heroic(al). High-spirited. [j¨ªdnli] Escondidamente. horrible. adv. [j¨¦csagon] Hex¨¢gono. Herself. dahil dito. adj. Tagak. Pangulong damban¨¤. adj. Bitak. Herewith. pwang. Highly. [jigl] Regatear. Hibernal. High-minded. [je] ?He!. Hibernian. M¨¢ngangahoy. Hexangular. Plano na may anim na gilid. Langsangang tuloy-tuluyan. Bayani. n. [jai] Arriba. Mag-alanganin. tag?. Hesitation. [jaib¨¦rnal] Invernizo. Highland. Irland¨¦s. Heronry. Hew. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par¨¨. [j¨¢i-spirited] Osado. Heroism. [j¨¦ron] Garza. Ling¨ªd. buny?. n. Hiddenly. ma bait. adj. Ermitanyo. [jairogl¨ªfic] Jerogl¨ªfico. [j¨¦rmit] Ermita?o. [j¨ªdn] Oculto. Larawang titik na may kahulugan. An¨¢k-mahal. de ella. Dakong tahanan ng ermitanyo. atrevido. v. [j¨¢iwe] Camino real. [jerm¨¦tic] Herm¨¦tico. Hesitate. [jai-mainded] Arrogante. [j¨¢ilander] Monta?ez. palal¨°. cortar con hacha. [j¨¦ritedch] Herencia. Hero. Mapagmataas. Katad. adj. mangahoy. ocultar. [j¨ªdies] Repugnante. Hide. n. Hide. magsipak. Pag-aalanganin. Highroad. alteza. siya rin (babae). n. taga Irlanda. Hers. [jai-colord] Subido de color. galak. kataasan. escondrijo. adj. n. adj. [jesit¨¦cien] Hesitacion. Pangahas. hendidura. [jierap¨®n] Sobre esto. [j¨¢id] Esconder. Magsin¨®k. pag-aala ngan. de elevados pensamientos. Halohal¨°. adv. piel. duda. [jir¨®ism] Heroismo. [j¨¦teroclait] Heter¨®clito. Hie. orgulloso. Mamanah¨ªn. perplejidad. v. n. [jeterodch¨ªnies] Heterogenio. adv. n¨¢pakainam. [j¨¢iding-ple¨ªs] Escondite. adj. v. May kataasan. Siya man. Lubhang sarado. High-flown. irregular. ilustre por nacimiento. bal¨¢t. [jierant¨²] A esto. [j¨¦rmitedch] Ermita. samotsamot. niya (babae). High. v. n. n. secretamente. mag-alangan. int. Sin¨®k. Hierarchy. n. Bayani. n. rec¨®ndito. High. Pangit. Hieroglyphic. Hermit. encubrir. n. Hiatus. Highness. adj. elevacion. adv. [jai] Darse priesa. n. [jai-flon] Altivo. [j¨ªro] H¨¦roe. pron. Hideous. lihim. adj. Langsangang tuloy-tuluyan. Magsibak. le?ar. n. Dito sa. n. v. [j¨ªuer] Le?ador. [j¨¦sitet] Vacilar. Nauukol sa tagginaw. anacoreta. n. [jai-altar] Altar mayor. gwang. Hight. [j¨ªroin] Heroina. Hermetic. pron. n. gozo. elevado. [j¨¢ietes] Grieta. n. Dito nga. [j¨¢ierarki] Jerarqu¨ªa. magtag?. [j¨¢i-born] Noble. [jierw¨ªz] Con esto. feo. Kanya. an¨¢k-ginoo. Highlander. Babaing bayani. [j¨¢ili] Altamente. [jir¨®ic(al)] Her¨®ico. Hexagon. May anim na sulok. n. kamahalan. Magilas. Heron. adj. Hiccough. Higgle. matayog. en sumo grado. adj. [jers] Suyo. taga itaas. Hewer. [j¨¢ines] Altura. [jaib¨¦rnian] Irlandes. walang ayos. dudar. Hiding-place. adv. Heterogeneous. Hermitage. taong nananahan ng hiwalay sa m adla. Hidden. n. Heteroclite. [j¨ªcap] Padecer hipo. [j¨¢it] Altura. adv. Say¨¢. Taga bundok. Hereunto. [jiu] Tajar. patag?. [j¨¢ilend] Tierras monta?osas. Heroine. n. Taas. Taas. Magling¨ªd. Mataas. n. Hey. Kabayanihan. Lupang palabundukin. kalait-lait. n.ayon. [jecs¨¢nguiular] Lo que tiene seis ¨¢ngulos.

[jil¨¢rius] Alegre. Ho. Hindrance = Hinderance. [j¨ªpodrom] Hip¨®dromo. upahan. Hinder. n. Sht.Highwayman. Him. n. adv. hul¨ª. v. Hilarity. suyo. Tulisan. alcance. Bur¨®l. bumugbog. [jitch] Enganchar. Pa¨®s. Puluhan ng tabak. [j¨®ri] Blanco. [jocs] Enga?ar. [j¨¢iv] Enjambrar. tam¨¤. Bur¨®l. n. [jist¨®ric] Hist¨®rico. Mang-aaraw. Himself. Hint. humuni. adv. magipon. [j¨¢irling] Jornalero. trasero. burlar. munting bundok. M¨¢nanalaysay. adj. Hire. Hindermost. Hillock. m¨¢nunulat ng kasaysayan. pumal¨°. [j¨ªloc] Colina. adj. ¨¢ este fin. Sa kanya (lalake). tumam¨¤. Hampas. int. Hinge. Hoy! Hoa. cuesta. Kasaysayan. [jors] Ronco. Mabur¨®l. magsulsol. hulih¨¢n. adj. [jor] Blanco. Sumutsot. asalariar. v. bayad. [jobl] Cojear. ¨¢ ¨¦l. kagalakan. [j¨ªstori] Historia. Kabakabayuhan. hola!. Dito. Hit. Bonton. mag-ipon. galak. adj. sumipol. [jirsi¨²t] Hirsuto. [j¨¢ind] Cierva. Hoard. [jord] Atesorar. Umabala. pron. Humampas. Hirsute. K¨¢hulihulihan. sa kanya rin (lalake). . Hippodrome. [j¨¢iueman] Bandolero. n. Hipshot. Bisagra. salario. Bahay-pukyutan. enjambre. v. v. kulay uban. Dakong pinaglalaruan ng p¨¢unahan ng kabayo. n. [jis] Silbar. Hingkod. sa kanya man. burla. n. Hoary. v. [j¨ªnder] Impedir. M¨¢pilay. humingkod. Hint. adj. [jindch] Engoznar. n. nagpapaupa. blanquecino. Historical = Historic. n. Mag-uyok. de ¨¦l. magsalansan. [jitch] Vuelta de cabo. n. pangkawing. Magtipon. [jobl] Cojera. Hanggang dito. kasayahan. Hilly. Buh¨®l. n. cano. v. Magtipon. [jil] Collado. int. [j¨ªdzertu] Hasta aqu¨ª. bayaran. Pig?. Masay¨¢. Hobble. Hire. History. pron. andar cojeando. likuran. [jims¨¦lf] ¨¢ ¨¦l mismo. n. Maput?. n. [j¨ªpshot] Descaderado. [j¨®rfrost] Escarcha. bir¨°. Hist. Hither. Hitch. Likod. n. n. [jo] He. udyok. Upa. n. [jip] Cadera. impedimento. P¨¢os. Uyok. v. cano. pron. [j¨¢iv] Colmena. v. namamalat. montecillo. Hoarfrost. n. Abala. P¨ªlay. Hind. His. n. Hinderance. Hiss. v. [jit] Golpe. Hireling. ¨²banin. [j¨ªli] Monta?oso. adj. [j¨¢indermost] Postrero. Hoarse. [jindch] Gozne. poner obst¨¢culos. n. n. pamamaos. Hilt. taga Indostan. salansan. Hoarseness. [jilt] Pu?o de espada. golpear.! Historian. n. Likuran. hombre mercenario. Hive. [jint] Insinuar. niya (lalake). Hoax. obst¨¢culo. Hobbyhorse. [jis] Su. hasta ahora. bugbog. Sa kanya nga. Hilarious. adj. Nauukol sa kasaysayan. = Ho. Hoax. hanggang ngayon. [j¨ªdzer] Ac¨¢. Hobble. Dumay¨¤. dini. velludo. [jind¨²] El natural del Hindostan. Say¨¢. colina. m angdadambong. Hoar. bumir¨°. manghaharang. [j¨®bijors] Caballico con que juegan los ni?os. Hip. Taga India. [jist] ?Chito! ¨® ?chiton!. acertar. Ikaw¨ªng. tesoro escondido. bisagra. mira. [j¨ªnderans] Impedimento. gambal¨¤. Maput?. [jil¨¢riti] Alegria. Hamog na namumu?. Hive. n.. Hoard. n. int. bumayad. acumular. Hind. Magsingkaw. enronquecido. Hinder. adj. mag-bunton. adj. humadlang. [j¨¢ir] Alquiler. [j¨¢ind] Trasero. hulih¨¢n. v. [j¨¢ir] Alquilar. Hindmost = hindermost. v. Historic. n. [jist¨®rian] Historiador.. [jit] Pegar. Hitherto. istorya. n. Hindoo. adj. Umupa. gumambal¨¤. Usang babae. salteador de caminos. embarazar. [jocs] Enga?o. mag-udyok. [j¨¢inder] Posterior. Hitch. munting bundok. Mabalahibo. [jord] Monton. Kanya. [jim] Le. Hill. mabulo. regocijo. adj. kapansanan. Hinge. sulsol. Hit. Day¨¤. [jint] Insinuacion. n. yamang nakatag¨°. posterior. [j¨®rsnes] Ronquera. sumansal¨¤.

Honorary. lungga. Hole. hukay. n. [jo] Cavar con azada ¨® azadon. adj. ibig sa sarili. [jud] Caperuza. engatuzar. [j¨®mles] Sin casa ni hogar. v. Matimtiman. Homage. [j¨®guish] Porcuno. n. [j¨®msik] Nost¨¢lgico. Hawakan. adj. Yar¨¬ sa bahay. [jol] Agujero. gancho. Baluktot. Banal. n. justicia. Kasantusan. n. n. Hukay. pumuri. Homicide. Dwende. Panak¨ªp sa ulo. Hold. adj. Home. sa gaw¨ªng sarili. Mahal na araw. Holy water. Galang. kibit¨ªn. respetar. [jold] Presa. Asarol. Homeless. Homesick. [jum] A su propia casa. tahanan. sak¨¬. Taga. reverenciar. pigilan. adj. Hawak. [j¨®mward] H¨¢cia casa. Hold. n. araw na pangilin. Kumalawit. Magtaas. tapat n a loob. Balis¨¢. n. [j¨®idn] Mozo agreste. kabanalan. [j¨®lo] Excavar. Homicidal.Hobgoblin. Honey moon. [j¨®li-water] Agua bendita. Hoop. Home. Olanda. [jum] Casa propia. [jo] Azada. beatitud. Hoodwink. agarrar. v. [j¨®nest] Honesto. Pulot-pukyutan. Lupang bukir¨ªn. n. t¨¢laran. hinahon. ¨¢ su tierra ¨® pais. [j¨®ni] Miel. [jup] Cercar. mantener. [juf] El casco de las bestias caballares. morada patria. n. sostener. n. n. n. [j¨®lster] Funda de pistola. Hoe. [j¨®lidey] Dia de fiesta. n. Pangbahay. [j¨®medch] Homenaje. Holy. Holland. sant¨®. [j¨®mli] Casero. Hoof. adj. n. n. Hoggish. adj. [j¨®lo] Cavidad. [j¨®land] Holanda. kalaw¨ªt. n. pwang. [j¨®medch] Reverencia. encorvado. adv. [jomodch¨ªnies] Homog¨¦neo. [j¨®misid] Homicidio. kuko ng hayop . Mag-asarol. Holiness. Walang sukat m¨¢tahanan. Magpir¨ªng. bumutas. Mga unang araw ng ba gong kasal. Hood. n. n. Kuko ng kabayo. Salaul¨¤. caverna. adj. [j¨®ni-mun] Luna de miel. Kaloban ng rebolber. Honey. tagnan. Hoe. Honor. Hollow. Holiday. [juct] Enganchado. [j¨®li uik] Semana santa. atrapar. mahinahon. n. Hoist. katatakut¨¢n. mangday¨¤. kaw¨ªng. Hooked. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar. Pamigkis ng barriles. [j¨®mme¨ªd] Hecho en casa. Honey-comb. Hod. bumuhat. cerdo. pio. [juk] Anzuelo. pulot. Gumalang. Hook. justo. [jog] Puerco. [j¨®misidal] Homicida. itaas. Honorable. hueco. Holster. [j¨®li] Santo. Homilist. primer mes de casados. v. v. Katimtimang-loob. paunlak. n. Magparangal. Hollow. adj. Sa dakong sarili. Butas. n. Honesty. [juk] Enganchar. n. Pangdangal. v. kapurihan. inang-bayan. karangal-dangal. v. pitagan. magpaunlak. [jon¨®rari] Honorario. bayad. sim¨¤. azadon. reverencia. Marangal. adj. Hollow. v. n. Holy week. mabait. Baboy. [j¨²dwinc] Vendar ¨¢ uno los ojos. adj. casto. [j¨®ni-comb] Panal. espectro. honor. [j¨®nesti] Honestidad. Hone. Bahay-pukyutan. Par¨¨ ¨® pastor na tagapagserm n. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba?il. [j¨®nor] Honrar. [jup] Cerco de barril. ¨²uw?. gwang. tangan. garfio. g umalang. [j¨®milist] El predicador que predica homilias. [jold] Asir. izar. Homespun. Homeward. Bigkisin ang barriles. Honest. [jomsted] Tierra de labranza. n. n. Hog. n. [j¨®lines] Santidad. n. Homestead. Homemade. n. [jobg¨®blin] Duende. ahuecar. Homely. Bahay na ¨²wian. Honor. adj. Walang lam¨¢n. [jon¨®rabl] Honorable. Agwa bendita. Bataang musmos. Hasa¨¢n. Homage. Pangbahay. Pagpalay ng tao. v. [j¨®mspun] Casero. Humukay. buklod. adj. piedra amoladera. Magkakaur¨¬ ¨® magkakabagay. hind? mapagpanaog. enga?ar. M¨¢mamatay-tao. karangalan. Hoop. . [j¨®lo] Hueco. [j¨®ist] Alzar. v. Hook. Pist¨¢. puri. Panghakot n g lary¨®. Hoiden. bait. cavidad. Homogeneous. n. [j¨®nor] Honra. n. adj. adj. buhatin. Dangal.

[j¨®sier] Mediero. Horsehair. n. Umasa. n. Walang pag-asa. Hotspur. Hostile. n. col¨¦rico. mesonera. posadero. Nanghaham¨®n. adj. tagapag-alag¨¤ ng kabayo. kandir¨ªt. horroroso. Hospitality. Horsefly. pusok. adj. Horny. Horseplay. adj. Hoot. nakasisindak. [j¨®tli] Con calor. [jors] Caballo. [j¨¢und] Sabueso. mapusok. Horserace. [jos¨¢na] Hosana. [jut] Gritar. [jord] Horda. Hinete. asa. [j¨®tel] Hotel. [jop] Esperar. [jut] Grito. n. [joriz¨®ntal] Orizontal. n. Hop. bubuyog. marunong sumakay sa kabayo. [j¨®rsman] Jinete. terrible. n. n. Hope. May sungay. [jorn p¨¢ip] Gaita. Linta. n. kasindaksindak. Mainit ang ulo. Babaing may p¨¢tuluyang bahay. Hopeless. Horse. Horned. Hospital. [j¨®rspley] Chanza pesada. Sindak. [j¨®rsflai] Moscarda. Horselaugh. Nakakikilabot. Horse shoe. Pahiga. Maghahalam¨¢n. Sumigaw. [jot] C¨¢lido. Mainit. [jortik¨²lchurist] Hortelano. n. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. [j¨®ror] Horror. n. Horizontal. Putakt¨ª. mesonero. bahay-p¨¢gamutan. caritativo. May kainitan. Hornet. [j¨®rsbek] Lomo de caballo. Pagpapatuloy. cojear de un pie. [j¨®rs siu] Herradura de caballo. [j¨®rnet] T¨¢bano. n. adj. Hope. pagmamagandang-loob. adj. ej¨¦rcito. [jot-j¨¦ded] Fogoso. espanto. Buhok ng kabayo. Sigaw. v. Horticulturist. Bakal sa paa ng kabayo. nakapapas¨°. Kalamnan ng bint?. n. sungay¨¢n. may-p¨¢tuluya n. Medyas. terror. [j¨®rslich] Sanguijuela. Likod ng kabayo. Hotly. n. Mapagpatuloy. [j¨®stler] Mozo de paja y cebada. [j¨®rrific] Horr¨ªfico. Kakilakilabot. [j¨®ribl] Horrible. Hot-bed. maawain. Hopeful. tenebroso. n. exaltado. n. Pangasuhin. Horrible. Hostler. [jop] Salto. v. [j¨®tnes] Calor. [jop] Esperanza. [j¨®ples] Desesperado. masidh?. n. [j¨®tjaus] Estufa. [jospit¨¢liti] Hospitalidad. Ospital. Bangaw. ruido. Horrific. Horseback. Kumandir¨ªt. [joc] Jarete. Pag asa. Hough. Hound. Hothouse. Yaring sungay. caliente. [jotspoer] Col¨¦rico. [jos] Medias. Ang nagtitinda ng medyas. lumundag. n. [j¨¢und] Perseguir con perros de caza. n. n. [jost] Huesped. [jorn] Cuerno. rancher¨ªa. katakot-takot. Horn. [j¨®rslaf] Carcajada. magan dang loob. n. v. Host. [j¨®rtikulchur] Horticultura. Horsewhip. violentamente. ipahabol sa asong panga . hueste. [jost¨ªliti] Hostilidad. n. Bunton ng tao. Hop. Hosanna. Asong galgo. lumuks¨®. Hostage. Hotel. adj. n. Hospitable. katakottakot. may p¨¢nauhin. n.Hoot. n. Hot. ang naghahala man. Init. int. [j¨®spital] Hospital. Tambul¨¬. n. Lukso. kakilak ilabot. hu¨¦speda. Paghahalaman. n. hiyaw. n. adj. Kabayo. Taong n¨¢iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k¨¢yarian. Horn pipe. brinco. Hotness. n. kilabot. abejon. May-bahay. Horseman. Onsana. n. [j¨®stedch] Rehen. Hostess. Hosier. Horde. Kasindaksindak. [j¨®rrid] Horrible. n. adv. humiyaw. jardinero. ingay. [j¨®rned] Cornudo. Hound. adj. n. l¨¢tigo. Horrid. n. n. [j¨®rsreis] Carrera de caballos. v. n. n. [jop] Saltar. [j¨®rswip] L¨¢tigo. Ot¨¦l. n. n. adj. Maaasahan. hukb¨®. Hamon. [j¨®stil] Hostil. Punlaan. adj. Horticulture. [j¨®rni] Hecho de cuerno. m¨¢ligtas ka nawa! Hose. n. [j¨®stes] Posadero. Hostility. Apuy¨¢n. Masamang bir¨°. furor. P¨¢unahan ng kabayo. Sota. Panghagupit. [j¨®pful] Esperanzado. Mainit ang ulo. adj. Horror. Sungay. [jorsje¨ªr] Crin de caballo. Hot-headed. [j¨®spitabl] Hospitalario. Horseleech. Halakhak.

Huge. [j¨¢mbl] Humillar. [jadl] Confundir. tumah¨®l. [ji¨²dchnes] Grandeza enorme. [jaub¨ªit] No obstante.. con todo.. galit. adv. alboroto. Katawan ng sasakyan. Yamang. v. Humbug. v. House. [joef] Bufar. [jium¨¢niti] Humanidad. n. . v. Huckle-backed. adj. caba?a. rugir. mag-alis ng balat. yumakap. n. Humdrum. [j¨¢cster] Revendedor. Howling. Humbleness. magmayabang. [joelc] Casco de la embarcacion. Humble. padre de familia. cuanto. v. t umuklap. Howl. [j¨¢uever] Como quiera. Bahay. [joeg] Abrazo apretado. quitar ¨¢ los frutos su c¨¢scara. bantay-bahay. con todo. humagulhol. [joef] Arrebato. pagpapakumbaba. punton. n. n. Hull. Pun¨° ng sangbahayan. n. Day¨¤. Howsoever. n. adv. n. [j¨¢cl-bact] Jorobado. poot. pagka. Maghambog. tez del rostro. Pagkabasa. patear de enfado. kay. [ji¨²miliecioen] Humillacion. Yumapos. Maglalak?.. v... n. Huckster. [j¨®vel] Choza. v. Magtalop. [j¨¢mboeg] Enga?ar. n. casco de la embarcacion. adv. Human. [j¨¢us-k¨ªper] Amo de llaves. n. umangal. rugido. en todo caso. est¨²pido. [joemdr¨¢m] Lerdo. humiya. Malak¨ª. n. Housewife. Hover. Hambog. n. Huff. Hovel. Kababaan ng loob.. adj. alucinar.. [j¨¢mbli] Con humildad. [joel] Mondar. [jaw] Como. enorme. [jauso¨¦ver] Como quiera. kubo. Yapos. mag-alanganin. [j¨¢us-jold] Familia. Hug. Humanity. Humane. [j¨®ver] Colgar. v. v. Howl. Magday¨¤. Humility. Humid. Hiyaw. Kababaang-loob. n. adj. n.. Sangkatauhan. House-holder.so. [joem] Zumbido. [j¨¢uling] Aullido. Hum. magpak apusok. sin embargo. Dampa. Pusok ng kalooban. Ina ng sang mag-anak. gayon man. sumision. adv. Kub¨¤. postrar. Huff. angal. kutis ng mukha. adv. [¨¢uar] Hora. Hubbub. pagkatao. Gumul¨®. pagpapakabab¨¤. halomigmig. Paano. Humbug. dudar. [joeg] Abrazar. n. n. adj. pagkahalomigmig. n. [jium¨ªliti] Humildad. adj. gunggong. Housekeeping. n. n. embuste. Yamang. Basa. tonto. bagaman. House-hold. Hour. Hulk. [jiudch] Vasto. [j¨¢mbl] Humilde. n. cuan. Magpangayupap¨¤. [j¨¢usmed] Criada de casa. [j¨¢uskiping] Gobierno dom¨¦stico. [ji¨²man] Humano. [j¨¢us-briker] Ladron. Kumah¨®l. Humanize. en todo caso. [ji¨²mankaind] El linaje humano. n. Humiliation. n. Nauukol sa tao. bravear. However. adj. House-keeper. bajo. Humankind. n. grito. kahambugan. Kahol. alarido. May kababaang loob. [jium¨¦n] Humano. Huffish. [j¨¢us-jolder] Amo de la casa. tah¨®l. Kulay. Magpangayupap¨¤. walang ga lang. tang¨¢. Huddle. [j¨¢mboeg] Enga?o. n. Bunton. Oras. n. Humiliate. maghambog. n. Humaginit. [jambl-bi] Z¨¢ngano. Balat. Maawain. ungas. n. petulante. Taga ingat ng bahay. ungal. [j¨¢uswaif] Ama de una casa.. Oras-oras. kayabangan.. hagulhol. [j¨¢mblnes] Humildad. n. Kah¨®l. bara¨²nda. Humble-bee. insolente. Angkan ng sangkatauhan. [jiu] Color. Howbeit. How. familia. Pangangayupap¨¤. Hourly. gayon m an. Mababang loob. Papagtaglayin ng asal tao. Huddle. Kamumo. Pamamahal¨¤ sa bahay. mayabang. afable. necio. n. rondar. [joem] Zumbar. Sangbahayan. Hue. bumantay. ponton. mahabagin. [ji¨²mid] H¨²medo. Hugeness. mapagpakumbaba. confusion. Humidity. v. [ji¨²miliet] Humillar. Hum.. Housemaid. madre de familia. Magbitin. Hangal. Magnanakaw. Hug. [j¨¢ul] Aullido. hagulhol. House-breaker. Kalakhan. dar alaridos. [jadl] Tropel. v. [¨¢uarli] A cada hora. Hull. c¨®lera. lamento. n. Alilang babae sa bahay. kagul¨®. kaingay. Humbly. Gayon man. adj. sangbahayan. v. [j¨¦boeb] Grito. [ji¨²miditi] Humedad. [joel] C¨¢scara. [ji¨²manaiz] Humanizar. n. Humble. Haginit.. katawan ng sasakyan. [j¨¢ul] Aullar. adv. [j¨¦fish] Arrogante. [j¨¢us] Casa.

[j¨¢nting] Caza. Hump. [jip¨®crisi] Hipocres¨ªa. Masamang babae. Hunt. Hurtful. v. [j¨¢nchbact] Jorobado. Lag¨¢y ng kalooban. Hunting-horn. n. Hunks. pagbubukid. Mak¨¢sangdaan. [janks] Hombre sordido y avaro. n. [j¨¢ri] Acelerar. adj. magmaliks¨ª. Hundredfold. [j¨¢ngrili] Hambrientamente. Hunchbacked. v. silencio!. placentero. n. empe?ar. Hurdle. Babaing m¨¢ngangaso. Pumukol. disimulo. Kawal na nangangabayo. n. adj. Haginit. n. Pangangaso. Hurt. n. Hutch. Hunk. pakpak¨¢n. Bur¨®l. magsasaka. M¨¢ngangaso. Husk. n. kubo. Giy¨®n. Hurry. Hymn. . [j¨¢sband] Marido. [j¨¢za] Vitorear. n. & n. Asawa (lalake). Humpbacked. [jart] Da?ar. n. Tapa. [jaip¨®seket] Hipotecar. n. n. Malaking putol. Pagmamadal?. empujar con fuerza. b¨²hawi. [j¨¢mpbact] Jorobado. n. Magpatahimik. [j¨¢rtful] Da?oso. v. Tambul¨¬. Humor. [j¨¢sbandri] Labranza. [j¨¢riken] Huracan. Mangaso. aquietar. n. colina. [j¨¢sband] Labrar la tierra. n. v. v. [j¨ªdrant] Llave de un enca?ado. Hungry. Magutom. n. adj. [y¨²mores] Chistoso. masay¨¢. busl?. pakunwa. Hurricane. Husband. Kakubaan. [j¨¢ng-bif] Carne ahumada. Mabal¨¢t. manghuli ng hayop. [j¨²mor] Complacer. mamuntot. n. v. v. n. n. Magsaka. panghati ng salita. v. n. [j¨¢nguer] Hambre. corcoba. pindang. [j¨¢ming] Zumbido. Taong sak¨ªm. [jask] C¨¢scara. n. panghuhuli ng hayop. Humor. n. Hustle. Shutt! hwag kang maingay! Hush. Magsal¨¢. Hurry. Sak¨ªt. Mapagsist¨¦. centenar. Humorist. ronco. Sangdaan. Hypothecate. n. Hung-beef. [y¨²morist] Hombre caprichoso. [j¨¢ski] Lleno de cascaras. nakasisir¨¤. int. magbukid. pagkakub¨¤. maglinang. adj [j¨¢ndredz] Cent¨¦simo. Hussar. humanap. [j¨¢moc] Montecito. perseguir. aclamar. adj. labrador. adj. n. [jim] Himno. Hunch. [j¨²mor] Humor. mapagkunwa. munting bundok. Ikasangdaan. v. Pagsasaka. Imno. pagtutumulin. Hundredth. Hypocrisy. [j¨¢rdl] Zarzo. Hunting. Huskiness. Managas¨¤. n.Humming. Husbandman. n. Huntress. [janch] Codazo. [j¨¢zi] Mujercilla. [j¨¢nter] Cazador. pananabig. pa¨®s. Un¨®s. Husbandry. [jant] Cazar. gumitgit. [jask] Descascarar. magpailandang. v. Pamamaos. da?ino. makasir¨¤. Mapagpaimbabaw. Hurt. Paninik¨®. awit. dar gusto. Dampa. n. Sisidlan. [j¨¢ntsman] Cazador. v. [jat] Choza. [j¨¢ri] Precipitacion. Huntsman. Hummock. n. ofender. magbubuk¨ªd. [j¨¢nguer] Hambrear. Sal¨¢. [j¨¢rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. n. Humorous. Hurl. Nakasasama. adj. [j¨¢ndred] Ciento. adj. Gripo. sosegar. [jasl] Escaramuzar. Paimbabaw. estar quieto. Hyphen. [j¨¢ngri] Hambriento. n. maglagak. arrojar. Magbigay-loob. esposo. n. [jant] Caza. Magsangla. [j¨¢ndredfold] C¨¦ntuplo. Makasak¨ªt. precipitar. Husband. Purihin. Hungrily. M¨¢ngangaso. n. cofre. [jamp] Joroba. Hydrant. Huzza. mag-al¨ªs ng balat. [j¨ªpocrit] Hip¨®crito. Magsasaka. Gut¨®m. tumahi mik. n. Hundred. Magtalop. Hunger. mapagpatawa. n. pellejo. Hunt. [j¨¢ipn] Guion. bufon. [j¨¢zar] H¨²sar (soldado de a caballo). Mapagpataw¨¢. Hypocrite. n. [jatch] Arco. [j¨¢nting-jorn] Corneta de monte. v. magtumulin. [j¨¢ntres] Cazadora. Balat. [j¨¢sbandman] Labrador. apresurar. adj. sir¨¤. mondar. Hush. Hussy. v. Husky. [jart] Mal. buscar. [jash] Chiton!. cesto. [j¨¢skines] Ronquera. Husk. [jash] Apaciguar. G¨²tom. da?o. [joerl] Tirar con violencia. Hunger. Kub¨¤. Hut. barraca. nakasasak¨ªt. Pangangaso. Hurdle. agricultura. Hunter. Magmadal?. n. [jank] Pedazo grande. May pagkagutom. Kub¨¤.

n. kapara. D? nag-aral. [aid¨ªa] Idea. Hamak. [if] Si. Hysteric. pag-aalab. Masamang asal. [ignobl] Innoble. Ideal. Ice. adj. Illimitable. Idiotic(al). taong gunggong. Ice. adj. Illiterate. [¨ªgnomini] Ignominia. Identity. alipusta. Ill-natured. n. Illegality. [ay] Yo. n. tang¨¢. adj. P¨¢minggalan ng yelo. [ilidch¨ªtimasi] Ilegitimidad. [il¨ªmitabl] Ilimitable. Pagkilala. v. Isipan. Ill. conj. [¨¢is-baks] Nevera. n. Iceberg. [¨¢idl] Ocioso. pron. Ungas. d? makamalay. Illiberal. Ignorant. Taong tanga ¨® ungas. Maramot. Idiocy. magpagayongayon. Sinusubaan. v. n. Idle. n. Ignition. adj. Dinidyos. [¨ªgnorans] Ignorancia. bajo. [aid¨®letri] Idolatr¨ªa. [idios¨ªncrasi] Idiosincrasia. necedad. pagpapagayongayon. D¨ª makaalam. bobo. n. dusta. adj. [¨¢is-seif] Nevera. [¨ªdiosi] Idiotez. pag-alipusta. [¨¢is-crim] Helado. wala sa katwiran. Idiot. n. Illegibly. n. Idiom. Pagdusta. Bunton ng tubig na namu?. enfermo. adj. Labag sa utos. adj. Ayon sa sariling gaw?. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. [¨¢idlnes] Ociosidad. Ignominy. adj. adj. Sorbetes. D? matapostapos. oprobio. frio. Ignorance. [¨ªgnorant] Ignorante. [il¨ªteret] Indocto. Illegitimacy. Idolatry. n. Kadustadusta. Sa isang paraang d? mabasa. Ibigin ng d? kawas¨¤. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. Kumilala. imagen mental. adj. Ako. Illapse. Ignoramus. Isipan. adj. Malamig. Anak sa ligaw. holgazan. Idolatrous. Idleness. [aid¨¦ntic(al)] Id¨¦ntico. Kung. Papagyelohin. b undokbundukan ng niebe. walang tuto. [idi¨®tic(al)] Tonto. Kamusmusan. [aid¨ªal] Ideal. mezquino. Idol. tanga. Nauukol sa d? tunay na Dyos. adj. walang hanggan. [aid¨¦ntifai] Identificar. gran masa ¨® monta?a de nieve. Ill-favored. supuesto que. tubig na pinamu?. Musmos. sorbete. Idea. Idolatress. kilalanin. [jaip¨®zesis] Hipotesis. kaylan ma't. kuripot. [aid¨¦ntiti] Identidad. v. Nauukol sa apoy. tumang¨¢. aunque. Ignite. holgazaner¨ªa. adj. Ice-safe. intelectual. [ign¨¢it] Encender. n. Ignominious. kaparis. [ilidch¨ªtimet] Ileg¨ªtimo. [il¨ªgal] Ilegal. [ignor¨¦mes] Ignorante. [il¨ªsit] Il¨ªcito. [il] Malo. [¨ªgnies] Igneo. [il¨ªberal] M¨ªsero. larawan. adj. Icy. v. Laban sa utos. Pagkalahok na unt¨ª-unt? ng is ang bagay sa iba. iliterato. [aidentifik¨¦cien] El acto de identificar. pabaya. labag sa katwiran. adj. . [aid¨®letres] Id¨®latra. [¨¢idolaiz] Idolatrar. Magningas. n. adj. n. Pangit. n. Identify. Katangah¨¢n. gunggong. Pagniningas. gawing yelo. mag-alab. [jist¨¦ric] Hist¨¦rico. Taong hangal. D? mabasa. [¨¢idol] ¨ªdolo. Ice-cellar. Idle. adj. Idolize. n. abrasar. N¨¢uukol sa wik¨¤. [il¨¦dchibl] Ilegible. n. Ice box. Idolater. [il-f¨¦vord] Feo. kawalan ng malay. n. n. [¨¢isi] Helado. v. laban sa kautusan. Idiosyncrasy. Igneous. desocupado. Ignoble. Batugan. If. war¨¬. Kagaya. D? pagkasang-ayon sa kautusan. n. imagen. adj. pagayongayon. adj. Pagkalaban sa utos ¨® sa kautusan. [idiom¨¢tic(al)] Idiom¨¢tico. n. Illicit. n. [¨ªgnicion] Ignicion. [il-n¨¦churd] Mal¨¦volo. Illegal. masamang ugal¨¬. I I. tonto. n. [ignominies] Ignominioso. malicioso. Identic(al). [aid¨®letres] Idol¨¢trico. [¨¢is-c¨¦lar] Nevera. Pagkabutugan. Babaing sumasamba sa d? tunay na Dyos. Yelo. Ignore. P¨¢minggalan ng yelo. P¨¢minggalan ng yelo. Illegitimate. [ign¨®r] Ignorar. [¨¢isberg] Lurte. adj. [¨ªdiom] Idioma. Magbatugan.Hypothesis. adj. [¨ªdiot] Idiota. Wik¨¤. [il¨¦dchibli] De un modo ilegible. mayelo. [il¨¢ps] Entrada gradual de una cosa en otra. Idiomatic(al). mith?. Identification. adv. [ilig¨¢liti] Ilegalidad. May sak¨ªt. estar ocioso. n. n. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. Illegible. n. n. walang malay. kahit. [¨¢idl] Holgazanear. [¨¢is] Helar. necio. [aid¨®l?ter] Id¨®latra. adj. Pagkakilala. [¨¢is] Hielo. kaungasan. Ice-cream. n.

[im¨¢dchin] Imaginar. Liwanagan. [il-tr¨ªted] Maltratado. v. Imbrication. Larawan. v. dilidiliin. [imb¨ªsil] Imbecil. Immediate. adj. Imbrue. explicativo. Sak¨ªt. dar luz. Imbrute. Ill-treated. Imbibe. nap Imagine. v. [imm¨¦nsiti] Inmensidad. Luk¨®m. Illogical. prematuro. pasamain ang loob. Imagination. conspicuo. Illustrate. tanghal. . Gunitain. estatua. P¨¢ngitain. marilag. enfermedad. Ung¨¢s. nakap agpapaaninaw. [im¨ªdiet] Inmediato. Paliwanag. gunggong.Illness. adj. sa isip lamang. v. Malukom. Imbroglio. Imitation. Larawan. [ill-siepd] Disforme. walang ayos. bulayin. Magul¨®. adj. Imitative. [imit¨¦cion] Imitacion. [¨ªmbriket] C¨®ncavo. v. Imitable. [im¨¢dchinari] Imaginario. sumisid. insigne. Pagdaka. Illumination. Taong nakikipamayan. Imagery. Ipaliwanag. adj. [il¨²strioes] Ilustre. Illustrious. [imm¨¦ns] Inmenso. wala pa sa panahon. N¨¢gugunita. adj. Imaginative. karatig. hangal. chupar. agad. pagkal kom. infundir. Tumulad. pag-gaya. Napakalwat. Imbricate. n. War¨¬. Immature. dinudwahagi. Wala sa katwiran. n. magiting. [imachi¨²r] Inmaturo. Imbrown. pagbubulay. [im¨ªdietli] Inmediatamente. fant¨¢stico. Imbue. puesto ¨® colocado uno sobre otro. [imbri¨²t] Embrutecer. Nakakaday¨¤. Immediately. tonto. Imitate. pinag -aasalan ng masama. wariin. [imb¨¢rsment] Pagamento. [imb¨¢ib] Embeber. [imbrik¨¦cion] Desigualdad c¨®ncava como las de las conchas. Magbuy¨®. [¨ªmedch] Imagen. irregular. [ili¨²siv] Ilusivo. Imaginable. adj. Itag¨° sa dibdib. kalawakan. [¨ªmitabl] Imitable. pagpapaliwanag. gunita. Ill-starred. Imbursement. Immerge. vasto. adj. Ariing parang hayop. Walang t uto. n. [imadchin¨¦cion] Imaginacion. [imb¨®zom] Esconder ¨® poner en el seno alguna cosa. war¨¬. Gul¨®. [imbr¨®glio] Embrollo. Illusion. [ilustr¨¦cion] Ilustracion. tanglawan. masamang pa lad. Imbecile. Pangit. [im¨¢dchinabl] Imaginable. adv. Imbecility. c¨¦lebre. karamdaman. enga?oso. mag-udyok. gun¨ªgun¨ª. Immense. papait¨ªn. Tulad. n. malinis. v. [im¨¦rdch] Sumergir. Buny?. n. Nakapagpapaliwanag. [il¨²stret] Ilustrar. inihalintulad. Walang dungis. v. adj. Marapat tularan. kagunggungan. Umasim. [¨ªmedchiri] Imagen. Illuminate. n. ipaaninaw. malwat na malwat. Illude. [¨ªmitetiv] Imitativo. [imez¨®dical] Confuso. tigmakin. Malawak. adj. adj. [imm¨¦rcion] Inmersion. kur¨°. manuks¨®. D? pa panahon. Umitit. v. n. Mag-ilaw. mal formado. alipusta. Mangday¨¤. sumipsip. adj. irregular. [¨ªmitet] Imitar. n. karakaraka. [ili¨²minet] Iluminar. ¨ªdolo. adj. Image. efigie. Palabuin ang kulay. n. pagsisid. Imaginary. [imbi¨²] Imbuir. Immaculate. empapar. maling akal Illusive. masamang ayos. kahangalan. d? tumpak. Immethodical. [¨ªlnes] Mal. v. Immersion. paaninaw. zambullir. v. [il¨®dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l¨®gica. n. [iliumin¨¦cion] Iluminacion. nawawar¨¬. mofar. [im¨¢dchinetiv] Imaginativo. n. Ibabad. Lumubog. adj. Immaterial. Imbitter. Paghalintulad. Immemorial. pintura. Pag-iilaw. adj. v. humalintulad. nangingibang lupain. alumbrar. adj. adj. hamakin. malikmat¨¢. Illustrative. Immigrant. [im¨¦siurabl] Inmensurable. Pagbabayad. Imbosom. Gunita. pumaris. D? matarok. [¨ªmmigrant] Inmigrante. am. adj. adj. Illustration. Gun¨ªgun¨ª. Lawak. [ili¨²cion] Ilusion. Paglubog. n. malak¨ª. pamamaris. adj. Saw¨ªng kapalaran. gumaya. banhay. dil¨¬dil¨¬. [imbr¨¢un] Oscurecer. sumukb¨®. adj. [imbis¨ªliti] Imbecilidad. [il¨²stretiv] Ilustrativo. [imb¨ªtter] Agriar. [imat¨ªrial] Inmaterial. [imbri¨²] Remojar. Ill-shaped. agraviado. v. [ili¨²d] Enga?ar. imaginacion enga?osa. [¨ªl-stard] Malaventurado. figura. [im¨¢kiulet] Inmaculada. Kaungas¨¢n. Malapit. n¨¢gugun¨ªgun¨ª. [imim¨®rial] Inmemorial. Ap¨ª. n. necio. v. n. kaguluhan. desgraciado. Immensity. n. adj. d? masukat. Immeasurable. pagsukb¨®. magkapato g.

adj. Walang kamatayan. adj. Walang kamatayan. D? mahip¨°. Impediment. kawal¨¢n ng gal ang. adj. n. kapangapanganib. [imp¨¦diment] Impedimento. D? makakahal¨°. adj. diablillo. tanging pahintulot. v. n. Immunity. Walang dinaramdam. walang galang. Immure. v. Imperfect. pangingibang lupain. n. adj. munting diablo. [imp¨¦netrabl] Impenetrable. [imp¨ªtch] Acusar. pakund angan. D? nagsisisi. Impede. v. n. kabastusan. defectuoso. corrupcion de costumbres. n. Impassionate. Mangibang bayan. d? maapuhap. Mahalay. supl¨ªng. Tibay. walang itinatang¨¬. Kahalayan. Impenitence. inmoto. [im¨®deret] Inmoderado. in¨ªp. Immoderate. perpetuo. adj. adj. [impers¨¦ptibl] Imperceptible. [imperf¨¦ccion] Imperfeccion. Imperfection. comunicar. Imminent. Immobility. adj. D? pagsisising tik¨ªs. Ipagtatala ang mga taga hatol. magparatang. balisa. n. Sumansal¨¤. Kalagayan na d? ganap. adj. v. Impartial. [imigr¨¦cion] Emigracion. [imp¨¢lpabl] Impalpable. [imp¨¦rfect] Imperfecto. indecencia. indecente. Impact. D? makilos. Impend. Pagka walang kiling sa kanino man. adj. Immortal. Mamilit. n. [imp¨¢sibl] Intransitable. [imp¨¦cient] Impaciente. matibay. v. v. Immodesty. Impeachment. yumamba. adj. [¨ªmpart] Dar. [imp¨¦nitent] Impenitente. Immutable. Magbal¨¤. n. matigas ang ulo. umabala. kakulangan. privilegio. Impassive. Immiscible. adj. Yamot. magpatalastas. [imort¨¢liti] Inmortalidad. Immolation. in¨ªp. [im¨®desti] Inmodestia. [im¨ªsibl] Inmiscible. n. [imp¨¢ct] Choque. embarazar. adj. Impenetrable. Impartiality. n. bastos. prole. magudyok. deshonesto. n. saksak¨ªn. Immortalize. Kapansanan. [imp] Hijo. Impale. Imperative. walang tuos. D? maraanan. [impasib¨ªliti] Impasibilidad. Impalpable. magbuy¨®. [imi¨²niti] Inmunidad. pagkaalangan. Walang kinikilingan. Pagkakaiba. inquieto. magpakaylan man. mag bigay alam. sacrificar. [imp¨¢nel] Inscribir ¨¢ los jurados sobre la lista. Buhayin sa alaala magpakaylan man. Pangingibang bayan. D? ganap. Impatient. adj. [imp¨¦nd] Amenazar. kabalisahan. di makilos. Imparity. Impel. n. excesivo. incitar. adj. [imperialism] Imperialismo. Magsakdal. Immigration. mangibang lupain. [imp¨¢rcial] Imparcial. Imperialism. Nauukol sa imperyo ¨® malaking kaharian. [¨ªmolet] Inmolar. [im¨®rtalaiz] Inmortalizar. Immoral. v. [imp¨¦l] Impeler. d? magalaw. n. An¨¢k. compeler. adj. [imiutab¨ªliti] Inmutabilidad. v. [imp¨ªd] Impedir. [imparci¨¢liti] Imparcialidad. desproporcion. katibayan . franquicia. [immor¨¢liti] Inmoralidad. Kahalayan. Kawal¨¢n ng m¨¢raraanan. [¨ªmigret] Emigrar. Impeach. [imp¨ªtchment] Acusacion p¨²blica. n. [imp¨¦ciens] Impaciencia. Imperceptible. [imp¨¢riti] Desigualdad. sacrificio sangriento. [imol¨¦cion] Inmolacion. magkaloob. desasosiego. adj. resistencia al movimiento. Impair. depravado. v. [imp¨¦r] Empeorar. [imp¨¦retiv] Imperativo. Immodest. pagkaabala. v. Immovable. [im¨²vabl] Inmoble. obst¨¢culo. pagbibigay sala. Sakdal. D? nababago. d¨ª tagus¨ªn. umpog. Kapangyarihan. Mahalay. . denunciar. Bangga. [imi¨²r] Emparedar. deteriorar. adj. Immorality. hacer saber. Mapilit. [imp¨¢siv] Impasible. v. Impannel. d? mapasok. Imp. paratang. [imp¨¢cienet] Libre ¨® exento de pasiones. D? masuut. nakadaluhong. Imperial. conceder. n. adj. D? malirip. Walang pagkabago. [im¨®rtal] Inmortal. Impatience. [¨ªminent] Inminente. Immolate. v. n. n. Walang damdam. [imp¨¦nitens] Impenitencia. adj. Yamot. Sumama. d? pagkabago. [imm¨®ral] Inmoral. Immutability. Tuhug¨ªn. [imob¨ªliti] Inmovilidad. Impassible. [im¨®dest] Inmodesto. Immortality. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. sumir¨¤. Patayin at ihain sa dinidyos.Immigrate. patawad. [imi¨²tabl] Inmutable. eternizar. Tawad. n. Impassibility. adj. [imp¨ªrial] Imperial. Malubha. salaul¨¤. Walang ayos. Impenitent. pagsa ma ng pangungugal¨¬. Kulungin. Impart. d? tapos. [impe¨ªl] Empalar ¨¢ un reo. Magbigay. katigasan ng ulo. gumambal¨¤.

Nakapupukaw. [¨ªmpliket] Implicar. Importune. sumpa. luh¨®g. Hind? nauukol sa sarili. v. kabalastugan. [imp¨®verish] Empobrecer. kawal¨¢n ng galan. pabiglabigla . [impetu¨®siti] Impetuosidad. walang pitagan. [¨ªmpiti] Impiedad. n. Walang bait. v. Implicit. adj. adj. n. n. [implik¨¦cion] Implicacion. Ariing tao. n. [imp¨®stiur] Impostura. walang kaya. pagkata wan sa isang palabas-dulaan. Implant. adj. v. [impov¨¦rishment] Empobrecimiento. v. incapacidad. [imp¨®stor] Impostor. dalosdalos. Impertinence. umumpog. Kapusukan ng loob. Impetuosity. Importance. n. [imp¨¦ril] Arriesgar. Bu?. Katiwasayan. injertar. Karamay. Impersonation. walang butas. Impolite. manumpa. Impotent. Mamilit. Kasangkapan. [imp¨¦rsonet] Personalizar. rogar. Importunity. irreligion. indiscreto. Imposition. Walang habag. Imposing. Kabiglaanan. . kabuluhan. adj. [importi¨²niti] Importunidad. v. [imp¨ªndch] Tocar. Impiety. walang galang. n. adj. adj. [impol¨¢it] Descort¨¦s. Impoverish. [impersonecion] Representacion [de un actor]. magpunla. [imp¨¦rsonal] Impersonal.Imperil. maldecir. Mamanh¨ªk. [¨ªmplement] Herramienta. n. [imp¨®rtiun] Importunar. Magpasok sa lupa¨ªn ng kalakal ng iba. Import. [impl¨¦cabl] Implacable. n. [impl¨¢nt] Plantar. [impoz¨ªcion] Imposici¨®n. Important. n. Implement. irreligioso. arrogante. Imperturbability. [impl¨®r] Implorar. Walang bait. Magdamay. personificar. Kawal¨¢n ng kabanalan. Kabastusan. n. envolver. Atang. D? mangyayari. kasinungalingan. Impostor. n. Impracticable. walang aw¨¤. Imply. Magtanim. sinungaling. Impolicy. Pamanhik. [impert¨¦rbabl] Imperturbable. Tumam¨¤. [imp¨®lisi] Imprudencia. n. [impl¨ªsit] Implicado. [impr¨¢cticabl] Impracticable. Impose. Impersonal. Mapusok. [imp¨®rt] Los g¨¦neros importados. [imp¨®rtans] Importancia. adj. Kayamutan. kawal¨¢n ng kaya. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. adj. adj. Impetuous. sumam¨°. Implication. adj. descaro. pag-aatang. Kawalan ng ba¨ªt. [¨ªmpotens] Impotencia. magilas. v. [¨ªmpotent] Impotente. [imp¨®r?s] S¨®lido. Kahalagah¨¢n. [imperterbab¨ªliti] Imperturbabilidad. bumangga. Kawal¨¢n ng lakas. macizo. sam¨°. Implicate. [imp¨®rt] Importar. Day¨¤. [imp¨®litic] Imprudente. Impertinent. Import. adj. v. Imperturbable. Manungayaw. n. kabiglaa nan. n. n. idamay. n. d? n¨¢wawasak. Impious. Imprecation. enredar. maningas. vehemente. v. makayamot. n. [imp¨ªries] Imperioso. Bwis. Imposture. Paghihirap. Impersonate. walang sir¨¤. Impotency = impotence. [import¨¦cion] Importacion. pagkayamot. [imp¨®st] Impuesto. n. Bastos. Lumagay sa panganib. adj. Walang kabanalan. impol¨ªtico. D? nasisir¨¤. n. [imp¨®sibl] Imposible. Imperishable. Imprecate. [impl¨¢i] Implicar. n. Impost. Paghwad. v. Mag-atang. enga?o. Importunate. adj. indiscrecion. n. Mapag-giit. Maghirap. que infunde respeto. golpear contra una cosa. adj. fraude. Kalakal na galing sa ibang lupa¨ªn. Implore. Mahalag¨¢. lumuhog. [imp¨¦rishabl] Indestructible. Tungayaw. envolver. Magdamay. [imp¨®z] Imponer. makabuluhan. ipalagay na ta o. D? magambal¨¤. Impotence. [imp¨¦rtinent] Impertinente. tributo. carga. vehemencia. n. katahimikan . [imp¨¦tiues] Impetuoso. [imp¨¦rtinens] Impertinencia. Impinge. Impolitic. [¨ªmpi?s] Imp¨ªo. Implacable. Importer. Importation. adj. Mapaggiit. [¨ªmpitoes] ¨ªmpetu. Pagkadamay. inexorable. [imposib¨ªliti] Imposibilidad. Impossibility. Walang lak¨¢s. n. [imp¨®rter] Introductor de g¨¦neros extrangeros. Impetus. walang galang. adj. [¨ªmpriket] Imprecar. v. utensilio. nakayayamot. Magdaray¨¤. [imp¨®sing] Imponente. enredado. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. bugs?. v. Imporous. adj. [implor¨¦cion] Imploracion. Imploration. D? pangyayari. maldicion. magba¨®n. maggiit. Imperious. [imp¨®rtiunet] Importuno. [imprik¨¦cion] Imprecacion. Impoverishment. [imp¨®rtant] Importante. v. adj. D? m¨¢isasagawa. Impossible.

n. Inaccurate. kawalan ng kawagasan. n. paratang. Kakulangan ng bait. imperfecto. Inadvertency = inadvertence. D? masupil. v. [in¨¢ccion] Inaccion. Lab¨°. kawalang hiyaan. Sa. iparatang. Katamaran. [impr¨®per] Impropio. adj. ¨ªmpetu. [impi¨²riti] Impuridad. [impr¨ªnt] Imprimir. [impr¨®videns] Descuido. Pagkawalang karapatan. Impurity. descaro. Impulsive. adj. [in¨¢nimet] In¨¢nime. marum . walang galang. mal?. udyok. Impure. n. n. [inadv¨¦rtent] Inadvertido. Malab¨°. perezoso. D? maasahan. v. [impr¨²dens] Imprudencia. n. [in¨¢plicabl] Inaplicable. hind? wagas. [imp¨¦lcion] Impulsion. [impi¨²t] Imputar. D? makaabot. Inaccuracy. D? pagkaparusa. Sumalangsang. Impudence. D? natatanggap. Improvise. Walang k¨¢lulwa. inanimado. lo que est¨¢ vac¨ªo. Imprint. pabaya. indolencia. n. d? sapat. [impr¨¦sion] Impresion. [impr¨¦s] Imprimir. Impudent. adj. adj. [impr¨²v] Mejorar. Panglulupaypay. impureza. [inact¨ªviti] Pereza. [impr¨¦siv] Impresivo. prep. mahalay. Improvidence. Inactive. pagkaligta s sa parusa. desverguenza. Improbity. descarado. Buy¨®. [in¨¢kiuret] Inexacto. adj. [inaplik¨¦cion] Inaplicacion. Walang lam¨¢n. Nak¨¢kabuyo. walang buhay. Impressible. Ibilangg?. Hind? bagay. [in¨¢dicuet] Inadecuado. pagbibilibid. v. [impr¨ªzn] Aprisionar. Hind? bagay. Pagkatigmak. n. v. Lumimbag. exencion de castigo. Walang bait. panunwitik Improper. Walang malay. [imp¨¦lsiv] Impulsivo. Inapplicable. adelantar. bumuti. walang siguro. Inadmissible. v. [impi¨²niti] Impunidad. Impute. pagkabuyo. n. adj. pag-igi. Improve. Inadvertent. [inab¨ªliti] Inhabilidad. [impregn¨¦cion] Impregnacion. Improbability. n. inconsiderado. [inan¨ªcion] Inanicion. pagbuti. . Pagkalimbag. sucio. Inapplication. Impress. n. Impropriety. [impr¨®biti] Falta de probidad. Ilimbag. Bintang. Impulse. holgazaner¨ªa. Impugn. walang hiya. indiscrecion. n. adj. Impulsion. n. adj. Kawal¨¢n ng pagtatapat. n. nakapag-uudyok. [inadm¨ªsibl] Inadmisible. adj. adj. Paggaling. v. [impr¨®vais] Improvisar. Dumagl?. n. [in¨¦n] Inane. [impr¨²vment] Mejora. [in] En. [impi¨²r] Impuro. umigi. [inacs¨¦sibl] Inaccesible. magkintal. dum¨ª. mapagpaslang. d? marapat. picard¨ªa. insuficiencia. Impression. Imprudence. [impiut¨¦cion] Imputacion. v. impresionable. D? bagay. mejor¨ªa. Kawalan ng kaya. kulang. [improbab¨ªliti] Improbabilidad.Impregnable. Improvident. Pagbibilangg?. n. descuidado. Imprison. pagkawalang galaw. Inaccessible. Mahin¨¤. d? makarating. Inadequate. [impr¨¦gnet] Impregnar. Impregnate. imp¨²dico. [impr¨ªznment] Reclusion. nakakakalingat. Imputation. ¨ªmpetu ¨® est¨ªmulo. [¨ªmpiudent] Impudente. Inactivity. [impr¨®babl] Improbable. ka wal¨¢n ng karapatan. [impi¨²n] Impugnar. Impressive. kawal¨¢n ng abot . [in¨¢ctiv] Flojo. adj. incongruencia. n. [imp¨¦ls] Impulso. v. walang galaw. Udyok. kabastusa n. tigmakin. tamad. Pagkawalang kilos. Walang kasiguruhan. [inadv¨¦rtens] Inadvertencia. Hind? ganap. Imprisonment. Inanition. Ibintang. hind? tam¨¤. Katamaran sa pag-aaral. n. n. [in¨¢kiuresi] Incuria. ikintal. hind? maga gamit. n. Pabaya. Maramdamin. [¨ªmpiudens] Impudencia. hind? marapat. pumw¨ªng. Improvement. encierro. kalapasta nganan. Inability. [impr¨®vident] Impr¨®vido. Kapabayaan. In. Maramdamin. indecente. ociosidad. Gumaling. bast¨®s. ibilibid. kapos. adj. falta de prevision. n. [impr¨¦gnabl] Inexpugnable. Imprudent. adj. hind? dalisay. Inanimate. tuy?. Inadvertence. estampar. kawal¨¢n ng kilos. d? madaig. n. Kawal¨¢n ng pahiwatig. [impr¨²dent] Imprudente. atribuir. Kapaslangan. kalingat. [impr¨¦sibl] Impresionable. adj. n. negligencia. adj. adj. Lapastangan. panghihin¨¤. Matigmak. adj. Impregnation. progreso. adj. Inaction. hind? lubos. Kasinsayan. Impunity. kamalian. adj. [impropri¨¦ti] Impropiedad. Inane. Improbable.

prision. [incand¨¦sens] Candencia. Utal. grabar. n. [inat¨¦ntiv] Desatento. v. Nakapagbubuy¨®. constante. [ins¨¦ns] Incensar. Incalculable. n. Balutin. aprisionar. [inch] Pulgada. d? malirip. pag-uurong su long. sinimulan. Inceptive. walang lubay. Nakikiapid sa kamaganak. adj. n. Inattention. Incandescence. pagkakataong masama. Ibilangg?. Incest. Incisive. Inauguration. incapacidad. Incestuous. [inkep¨¢siti] Incapacidad. ipala gay na walang kaya. descortes¨ªa. Nag-aapoy. Lapastangan. Inasmuch. Incense. idaos. Dal¨¬. empezado. [¨ªnsest] Incesto. adj. Bago. pang-uudyok. ibilibid. [ins¨¦ptiv] Incipiente. Sumuub. [in¨¢pt] Inepto. ibalot. Walang likat. Incision. ariing walang kaya. adj. desgraciado. casual. Mawal¨¢n ng kaya. mag-udyok. Inaudible. adj. Humiw¨¤. Nakakahiw¨¤. incluir. Incapacity. Incandescent. adj. Kawal¨¢n ng kaya. Inbreathe. [ins¨¦rtitiud] Incertidumbre. [inco¨¦cien] Principio. Pagbubuy¨®. [inapr¨ªciabl] Inapreciable. masamang pagkakataon. adj. inh¨¢bil. Pagkakatawang tao. Incisor. [in¨®dibl] Inaudible. [ins¨¦pcion] El principio de alguna cosa. adj. Incase. n. putol. Incarnate. n. [insiv¨ªliti] Incivilidad. [ins¨ªvil] Incivil. [incand¨¦sent] Candente. Incarcerate. Incivil. Incense. descortes. [ink¨¦s] Encajar. adj. n. Nagk¨¢taon. n. [¨ªnzidens] Incidencia. Incarnation. Pinagmulan. [inkep¨¢sitet] Inhabilitar. kap¨®s. Inception. adj. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy . Walang kaya. walang bahal¨¤. [ins¨¢izd] Inciso. v. [inospicies] Malaventurado. Sakuna. M¨¢nununog. [ins¨¢iz] Tajar. adj. v. [ins¨¢isor] Incisivos. adj. Pagkabilangg?. Inapt. walang tigil. adj. adj.Inappreciable. [ins¨¢isiv] Incisivo. [ins¨¦stuoes] Incestuoso. [incarn¨¦cion] Encarnacion. [incision] Incision. Incivility. Incarceration. [ins¨¦ndieri] Incendiario. [ins¨¦sant] Incesante. Pag-aalangan. lumilok. Incessant. Hiwa. v. [inoguiur¨¦cion] Inauguracion. Inchoation. Pagkabalatong. kakulangan. Kawal¨¢n ng kaya. put¨®l. negligente. adj. [inartikiulet] Inarticulado. n. inepto. n. Kumulong. dedicar. nauukol sa pinagmul¨¢n. kakapusan. Incidence. [in¨¢smatch] Puesto que. [inbr¨ªz] Inspirar. cortado. Sawing palad. walang abot. Incise. Incitement. Inch. [ink¨¦pabl] Incapaz. [inc¨¢lkiulabl] Incalculable. Mga ngiping pangagat. Inaugurate. Pabaya. [incarser¨¦cion] Encarcelamiento. Inattentive. d? malinaw. p¨¢lagian. Baguhan. Incite. pagkawalang pit agan. Incapable. n. [insid¨¦ntal] Accidental. n. [in¨¢ptitiud] Inaptitud. Pakikiapid sa kamaganak. Panuob. walang ingat. nakakaakay. pangsuob. [inc¨¢rseret] Encarcelar. Yamang. D? makarinig. [¨ªncoet] Principiado. kawal¨¢n ng abot. pabaya. n. . n. estimular. v. [inat¨¦ncion] Desatencion. D? dapat igalang. Incipient. descuidado. [ins¨¦ntiv] Est¨ªmulo. pagkawalang kaya. Kalapastanganan. adj. [ins¨ªpient] Incipiente. D? makur¨°. Kawalan ng lingap. n. n. Incapacitate. [inc¨®cies] Incauto. [¨ªnzident] Incidente. v. Incidental. suub¨ªn. Incautious. adj. descuido. adv. v. [in¨®guiuret] Inaugurar. Kawal¨¢n ng kaya. Pagsisimula. Hiw¨¤. encerrar. Huminga. nag-babaga. d? matuus. adj. [ins¨¢itment] Incitamento. panghahalina. Incised. [ins¨¦ns] Incienso. v. [inc¨¢rnet] Encarnar. Ipagdiwan. [ink¨¦dch] Enjaular. Nauukol sa pinagbuhatan. walang abot. n. agam-agam. Incertitude. comenzado. pinagbuhatan. adj. pagkabil ibid. adj. Incage. adj. Incapability. Walang bahal¨¤. Incentive. gago. adj. Incident. v. adj. n. Pagdiriwan. n. walang pitagan. magbuy¨®. [inkepab¨ªliti] Inhabilidad. Inauspicious. Inarticulate. est¨ªmulo. pagdadaos. Incendiary. nakapagpapalakas loob. walang puk¨¢t. Walang kaya. n. Inchoate. Magkatawang tao. [ins¨¢it] Incitar. masama ng kapalaran. Inaptitude. Humalina. n. kapabayaan.

d¨ª maak¨ªt. embarazo. Inconsiderate. [incons¨®labl] Inconsolable. Bakuran. Incongruity. kaalisa gaan.Inclemency. [inc¨®nstant] Inconstante. adj. Inclusive. indisputable. adj. Isama. ladear. Inconsistency. incongruencia. adj. Inconsistent. ka wal¨¢n ng kaya. Inconvenient. [incons¨ªstent] Inconsistente. adj. Include. adj. N¨¢sasap¨¬. adv. nababago. mabaksik. poco considerable. adj. Incommodious. d? pagkakaunaw¨¤. D? bagay. isama. D? napakikilala. Walang kaya. v. [inc¨®rporet] Incorporado. nakabalat-kay?. torcer. Pagkawalang hab¨¢g. v. al instante. lascivo. gambal¨¤. Incomprehensibility. D? mapw¨ªng. [inc¨®ntinent] Incontinente. nababago. Inclement. d? m¨¢unawaan. Walang habag. Inconsolable. k ikan. [incomprijensib¨ªliti] Incomprensibilidad. Inconsiderable. adj. [inconv¨ªnient] Inc¨®modo. Walang pagkatapos. Humilig. falto. [inc¨®ntinens] Incontinencia. [inconv¨¦rtibl] Inconvertible. [incons¨ªvabl] Inconcebible. Incommensurable. Walang kasuk¨¢t. [incl¨¦mensi] Inclemencia. Incongruous. [incl¨²d] Incluir. [incl¨®z] Cercar. [incom¨¦nsiurebl] Inconmensurable. pagkasalawahan. n¨¢kakaagawan. n. adj. nabigl aanan. n. [incons¨ªderet] Inconsiderado. kawal¨¢n ng aw¨¤. Inclose. Incoherent. v. [inclin¨¦cien] Inclinacion. kalakip. Walang gasinong kabu luhan. adj. n. adj. walang kahulilip. embarazoso. rodear. adv. Kawal¨¢n ng kapakan¨¢n sa sinasabi. n. karakarak a. Incomprehensible. Kawal¨¢n ng pagkakabagay. ilakip. [incompl¨ªt] Incompleto. Income. molesto. n. Malab¨®. d? dapat. [inc¨®mparabl] Incomparable. [incons¨ªcuens] Inconsecuencia. adj. Incombustible. d ? m¨¢ikakaila. Hind? nasusunog. Incontinently. Incoherence. hind? hus t¨®. n. [incomprij¨¦nsibl] Incomprensible. insuficiencia. Kawal¨¢n ng karapatan. Inconsequence. Hind? malirip. Inconstancy. gaw?. d? ma talastas. indisputable. adj. Incline. gumaw?. adj. adj. Gumambal¨¤. Kita. [incongri¨²iti] Incongruencia. [incoj¨ªrent] Incoherente. [incons¨ªstensi] Incompatibilidad. Incomparable. [incons¨ªdoerabl] Fr¨ªvolo. enojoso. Kalabuan. n. S¨¢lawahan. n. adj. hind? lubos. adj. Hind? bagay. d? matant?. adj. adj. gambal¨¤. n. [incomb¨²stibl] Incombustible. D? maaliw. D? maunaw¨¤. Incontinence. Incorporate. [incl¨¢in] Inclinar. in¨ªp. severo. Walang kapakanan sa sinasabi. wala ng katulad. walang karapat¨¢n. D? masagot. Kapansanan. Inconceivable. Inconstant. walang kaaliw¨¢n. asociado. Incontinent. [incommodioes] Inc¨®modo. walang aw¨¤. d? masi nsay. [inc¨®nsicuent] Inconsecuente. adj. adj. walang katuusan. [incontrov¨¦rtibl] Incontrovertible. n. Incognito. Kasama. kulungin. n. Nalalaban. adj. Incompetency. adj. [inc¨®ntinentli] Inmediatamente. malibog. [¨ªnkam] Renta. Pagdaka. nakaiini p. adj. D? mahikayat. Hilig. incomodidad. adj. mudable. [incomp¨¢tibl] Incompatible. Incompatible. opuesto. . d? maipaparis. Inconclusive. Walang malay. Inclination. upa. adj. Incontestable. [inconcli¨²siv] Lo que no concluye. Kawal¨¢n ng pagkaunaw¨¤. [inc¨®nstansi] Inconstancia. n. [incont¨¦stabl] Incontestable. adj. bayad. walang kapanta y. Inconsequent. kulang. Kawal¨¢n ng pagkakab agay. Kawalan ng pagpipigil. [inconv¨ªniens] Inconveniencia. Walang pananatili. [inc¨®mpetent] Incompetente. Nakayayamot. [incl¨¦ment] Inclemente. [incli¨²siv] Inclusivo. n¨¢lalakip. crueldad. Inconvenience. incluir. Incompetent. Incontrovertible. humapay. Inconvertible. Incomplete. [incomm¨®d] Incomodar. [inc¨®ngriuoes] Incongruo. [inc¨®mpetenci] Incompetencia. hapay. [inc¨®gnito] Inc¨®gnito. v. yumamot. Incommode. inadvertido. Kawal¨¢n ng tiyaga. [incoj¨ªrens] Incoherencia. Hind? ganap. D? m¨¢ihahalintulad. alisaga. Walang pagpipigil.

n. magparatang. [incorr¨¦t] Incorrecto. Incredulous. Hind? nabubulok. Hind? tiyak. [ind¨ªkativ] Indicativo. Mal?. adj. Pagsasaril¨ª. Indecisive. Independent. pagsasaul¨¬. adj. [indis¨¢isiv] Indeciso. Indecorous. D? nabubulok. Indecision. Ngipinan ¨® lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar¨¬. d? mapanaligan. isurot. Bastos. Indeterminate. [incorr¨¢pt] Incorrupto. adj. Tumutur¨°. n. Indemnify. Indent. Siya nga. adj. Indecent. [ink¨¢r] Incurrir. adj. d? marunong mapagod. v. se?alar. paguurong-sul¨®ng. bastos. totoo nga. nagtutur¨°. producto. v. se?al. [ind¨¦nt] Dentar. Indecency. hind? tam¨¤. asociacion. [indemnifik¨¦cioen] Indemnizacion. Kawal¨¢n ng paniniwal¨¤. resarcimiento. Incumbent. Pagbabayad ng nasir¨¤. adj. v. [incridi¨²liti] Incredulidad. Dumami. itanda. irresolucion. [ink¨¦rcioen] Incursion. [¨ªnkiubator] Horno para empollar. n. Indelicate. Indebt. [ind¨ªd] Verdaderamente. Increase. v. Incursion. n. hind? nasisir¨¤. indocil. Indicative. Kailangan. [ind¨ªetment] Acusacion ante el jurado. Incubate. Agam-agam. Hind? tiyak. [¨ªndecs] ¨ªndice. i p. kapupun¨¢n. Incubator. Pagkakasala. Indication. tub¨°. n. grosero. n. Samahan. n. n. se?alador. Incorporeal. n. Sumap¨¬. sinsay. kawal¨¢n ng pananamp ya. Independence. adj. adj. Kahalayan. Hind? masayod. Kagaspang¨¢n. Magbintang. Inculpate. M¨¢lapatan ng paru sa. Indelible. pumilit. n. nag-aagamagam. v. D? masaway. bastos. Increment. v. [indent¨¦cien] Recortadura. Walang pananalig. adj. pagsusurot. Maggiit. adj. [inkiuboet] Empollar. Sadkal sa harap ng inangpal¨¢n ¨® ta ahatol. Ur¨®ng-sul¨®ng. [incr¨ªs] Acrecentar. d? nasisir¨¤. [ind¨ªsent] Indecente. n. m¨¢ragdagan. [inki¨²rabl] Incurable. Katungkulan. Hurn¨® na nagpapalab¨¢s ng sisiw sa itlog. Indescribable. Hamak. walang tuos. Pagtutur¨°. n. D? mapagal¨ªng. Indicate. m¨¢rapatan. Indentation. [incorpor¨¦cioen] Incorporacion. designar. Indefatigable. Lagay na d? nabubulok ¨® nas isir¨¤. adj. Walang pagod. n. tumub¨°. [ind¨¦likesi] Groser¨ªa. Incorruptible. mahalay. falta de delicadeza. Incredible. Index. d? masir¨¤. aumentar. n. [indicicoen] Indecision. Indebted. Tagatur¨°. kabastusan. [indet¨¦rminet] Indeterminado. hind? masalaysay. adj. [incor¨¢ptibl] Incorruptible. Magaspang.Incorporate. n. nagkakautang. [incorp¨®rial] Incorp¨®reo. Papagsisiwin. inmodestia. adj. adj. Indemnification. acrecentamiento. malab¨°. Incorporation. Incumbency. Indestructible. adj. [incorr¨ªdchibl] Incorregible. Incorrupt. adj. D? mapaniwalaan. [indistr¨¢ctibl] Indestructible. [inc¨²lpet] Inculpar. Walang katawan. Inculcate. [indip¨¦ndens] Independencia. kabastusan. [ind¨¦ted] Adeudado. [incr¨ªs] Aumento. n. Itur¨°. Dagdag. lumakip. Incorruptibility. inurbano. . D? m¨¢iwasak. v. Pagngingipin ¨® paglalagay ng tulis sa anoma n. [inc¨®rporet] Incorporar. Hind? napapaw¨¬. n. [ind¨¦t] Hacer endeudar. matigas ang u lo. [¨ªndiketoer] Indicador. [incorraptib¨ªliti] Incorruptibilidad. v. [ink¨¦lket] Inculcar. kapupun¨¢n. adv. [indip¨¦ndent] Independiente. hind? matwid. [ind¨¦liket] Poco delicado. Incurable. adj. [indiscr¨¢ibabl] Indescribible. Incredulity. Increase. [incr¨¦ment] Incremento. asociar. Incur. v. Hintutur¨°. merecer las penas se?aladas por una ley. May utang. Indicator. [ind¨¦mnifai] Indemnizar. d? magamot. Incorrigible. [ind¨¦finit] Indefinido. anomang bagay na tumutur¨°. Indictment. Pagsas aul¨¬ ¨® pagbabayad ng nasir¨¤. [¨ªndiket] Indicar. Karagdagan. d? mawalat. [ind¨¦libl] Indeleble. mahalay. Papangutangin. adj. [ind¨¦corous] Indecoroso. walang pananampalataya. de veras. n. [ink¨¦mbensi] Incumbencia. producto. tub¨°. [incr¨¦dibl] Increible. [incr¨¦diuloes] Incr¨¦dulo. Magbayad ng nasir¨¤. [ink¨¦mbent] Obligatorio. adj. [indik¨¦cioen] Indicacion. adj. n. v. May pagsasaril¨ª. Indelicacy. indigno. Indeed. [ind¨¦mniti] Indemnidad. walang katuusan. Indefinite. Incorrect. lisya. resarcimiento de da?o. Indemnity. [ind¨ªsensi] Indecencia. s¨¢pilitan. [indif¨¢tigabl] Infatigable. adj. adj.

. adj. [indisp¨®z] Indisponer. n. Indirect. Lubhang kailangan. Indisposed. Indulgence. Panghihikayat. v. pereza. [ind¨ªfoerent] Indiferente. [¨ªndidchent] Indigente. Indigestible. Pasal¨ªw. [¨ªndolent] Indolente. hind? t¨¢patan. Matigas ang ulo. Bukod. adj. pagkawa lang kiling sa kanino man. d? mapasuk¨°. Pagmamatigas. [ind¨ªgniti] Indignidad. Ngitngit. n. [indi¨²bitabl] Indubitable. dureza de corazon. mang-u pat. imprudente. [indisp¨¦nsabl] Indispensable. sak¨ªt na d? pagkatunaw ng kinain . Pagkawalang pitagan. adj. s¨¢pilitan. Indigo. [ind¨¢strial] Industrial. pobre. v. N¨¢paka lubhang kailangan. [indisp¨®zd] Indispuesto. Indubitable. May karamdaman. [indi¨²s] Inducir. imparcial. Indigence. indigesto. [indispoz¨ªcioen] Indisposicion. Industrial. Indolence. n. [ind¨®mitabl] Indomable. Indisposition. Katamaran. pang-ak¨ªt. D? natutunaw. Tao. Indistinct. Kumalinga. Indistinguishable. n. [ind¨ªferens] Indiferencia. walang kiling s a kanino man. v. magmatigas. n. nagngingitngit. adj. [indidch¨¦stibl] Indigestible. investir. sinasamaan ng katawan. [indos¨ªliti] Indocilidad. n. Hind? mabahagi. nakaaak¨ªt. Indolent. masipag. Mapagpatawad. Indite. Nauukol sa paghahanap-buhay. Tawad. adj. D? natutunaw. adj. Indisputable. n. Indignation. Tumigas. adj. ser indulgente. [indisp¨¦nabli] Indispensablemente. n. sama ng kataw an. adj. Induction. adj. perezoso. Isalin sa iba ang anoma ng inaaring katibayang may halaga. Sal¨¢t. Individual. Induce. Pangangayag. padapl¨ªs. imprudencia. adv. d? nakakalas. [ind¨¢ldchent] Indulgente. Tayom. imparcialidad. Indocile. adj. [indispi¨²tabl] Indisputable. Maglagda. d? malupig. n. n. pobreza. Indivisible. Indiscretion. Indomitable. Hind? mapupwing. Malab¨°. confuso. Indispose. Indignity. adj. adj. mangayag. Hind? m¨¢unawaan. tin¨¤. n. pa gkawalang bait. d? nakaka lag. adj. Nakahihikayat. Indispensably. [indidch¨¦schen] Indigestion. [ind¨¢ldchens] Indulgencia. mahabagin. Tamad. Empacho. Masikap. adj. Paghamak. confuso. kabastusan.Indifference. D? mapaam¨°. conceder. adj. [indiv¨ªdiual] Individuo. pangangayag. Pagkatao. hind? malinaw. kahirapan. magkaloob. n. adj. adj. [indiscr¨ªminet] Indistinto. sarili. halago. [indi¨²sment] Inducimiento. n. poot. Induration. Indorse. Individual. [ind¨¢ldch] Favorecer. m ahabag. hind? malinaw. Indurate. v. pag-alipusta. n. Indigent. Individuality. Indignant. Inductive. [¨ªndigo] A?il. [ind¨®cil] Ind¨®cil. nakaeempa cho. [indiv¨ªdiual] Individual. Inducement. D? maikakaila. Karamdaman. Indocility. adj. pang-uupat. Katigasan ng ulo. laborioso. [ind¨¢strias] Industrioso. hind? mahat¨¬. Mag-udyok. n. n. aliciente. Indigestion. Indulge. pertinacia. adj. Nagagalit. Indissoluble. [indiv¨ªzibl] Indivisible. Indue. Malab¨°. Alisan ng pasya. adj. [indist¨ªnguishabl] Indistinguible. [ind¨¢ctiv] Inductivo. [¨ªndolens] Indolencia. panghalin a. vale ¨² otro documento. v. damt¨¢n. Indispensable. nag-iis¨¢. Indiscriminate. [indiur¨¦cioen] Endurecimiento. Indiscreet. [ind¨®rs] Endosar una letra. [indi¨²] Vestir. [indist¨ªnct] Indistinto. adj. Karalitaan. adj. [¨ªndidchens] Indigencia. Pagwawalang bahal¨¤. [indign¨¦cioen] Indignacion. walang bait. [¨ªndiuret] Endurecer. Walang pitagan. Suut¨¢n. [individiu¨¢liti] Individualidad. [indiscr¨ªt] Indiscreto. Indulgent. Industrious. b astos. patawad. oprobio. [indir¨¦ct] Indirecto. [inda¨ªt] Redactar. v. adj. [ind¨ªgnant] Indignado. mang-ak¨ªt. instigar. [indiscr¨¦cioen] Indiscrecion. adj. Walang bahal¨¤. incitar. [ind¨¢ccioen] Induccion. Indifferent. ma tamlay. mahirap. magul¨®. [ind¨ªsoliubl] Indisoluble. tamlay.

n. [in¨¦ficiensi] Ineficacia. Walang bis¨¤. n. v. [inefik¨¦cioes] Ineficaz. Inexpedient. paghuluan. Infidel. adj. [inecss¨®stibl] Inexhausto. [¨ªnfant] Infante. Maliwag. adj. D? masayod. Infect. Pang-uulol. Hamak. Inference. Inexhaustible. Hind? bihas¨¢. Nakakahawa. [inf¨¦ccioes] Infecto. [inibri¨¦cioen] Embriaguez. Lilo. pagkawalang karapatan. Kilos bat¨¤. Inferior. Inefficient. adj. Paghamak. Makahawa. adj. perezoso. n. adj. n. [in¨¦stimabl] Inestimable. adj. Pagkakaiba. Inestimable. Infer. adj. kapalibhasaan. d? mailagan. Inert. d? masaysay. Tamad. hind? mal ines. adj. Kawalan ng kaya. n. D? masayod. [inecsp¨ªdient] Impropio. deducir. Infamy. D? pinapayagang m¨¢ihalal. Walang pagkakabul¨¤. vil. Inevitable. Infernal. Inexcusable. tila bat¨¤. [inecsp¨ªriens] Inexperiencia. Hukbong lak¨¢d. pagkabasal. [in¨¦ptitiud] Ineptitud. [¨ªnfidel] Infiel. pagano. [inecspr¨¦sibl] Indecible. Mang-ulol. esteril. Pagkawalang bis¨¤. Magaspang. Bat¨¤. n. esterilidad. Ineptitude. Pagka d? mar apat. desemejanza. suma certeza. [inelidchib¨ªliti] El estado de que no puede ser elegido. adj. adj. lalong kababaan. D? mapakiusapan. impericia. Nauukol sa impyerno. pueril. [inecski¨²zabl] Inexcusable. kasiraang puri. [¨ªnfemoes] Infame. Basal. [inf¨¢libl] Infalible. adj. [inf¨¦r] Inferir. Katamaran. Inexperience. Pagkabuhay. oprobio. Inexpediency. sin pulimento. suk¨¢b. kawal¨¢n ng kay . inagotable. Infancy. [inf¨¦rtil] Infecundo. adj. Inextricable. deshonra. [in¨¦lidchibl] Excluido de eleccion. mang-hangal. v. Infatuate. Infallibility. [in¨¦cstrikebl] Intrincado. [in¨¦csorabl] Inexorable. Infertile. Pagpatay ng bat¨¤. Infest. d? map amanhikan. . n. alimura. Walang sukat madahilan. [infalib¨ªliti] Infalibilidad. Kalagaya ng d? pinapayagang m¨¢ihalal. [in¨¦rtnes] Inercia. wala ng pagkakaday¨¤. Infallible. Ineligibility. Inebriation. n. bastos. inficionado. v. D? dapat. inflexible. [inf¨¦st] Infestar. v. Inertness. Inexorable. [in¨¦vitabl] Inevitable. [inf¨ªrior] Inferior. Inefficacious. n. paninir¨¤ ng isip. adj. [inf¨¦rnal] Infernal. Makahawa. Inexplicable. mapagmatigas na loob. Walang bis¨¤. adj. adj. [¨ªnfidel] Desleal. [inf¨¢tiuet] Infatuar. Inefficiency. duro. Inexpert. kaibahan. kadustaan. adj. d? nadaday¨¤. Infection. n. kawal¨¢n ng abot. n. [inicu¨®liti] Desigualdad. [inef¨ªcient] Ineficaz. Ineligible. Infamous. [¨ªnfansi] Infancia. [inf¨¦ct] Infectar. Infant. infanticida. n. Infantry. adj. Inferiority. n. m¨¢mamatay ng at¨¤. [in¨ªbriet] Embriagar. D? nagkakabul¨¤. pagkabat¨¤. [infoert¨ªliti] Infecundidad. walang puri. Infanticide. Inexpressible. D? maiwasan. Paglalas¨ªng. adj. ilacion. [in¨¦fabl] Inefable. D? masaysay. adj. incapacidad. Inequality. [¨ªnfantri] Infanter¨ªa. n. Infertility. Mabab¨¤ sa iba. hanap-buhay. adj. confuso. n. inapreciable. Paghanguan. D? maubos. n. Inebriate. [infatiu¨¦cioen] Infatuacion. makasalot. lalong mabab¨¤. Hawa. [inf¨¦ccioen] Infeccion. Infidel. [inf¨¢ntisaid] Infanticidio. adj. Infatuation. [inecsp¨¦rt] Inexperto. n. Infantile. Kababaan sa iba. taksil. [in¨¦ligant] Inelegante. manir¨¤ ng isip. d? bagay. Lubhang mahalaga.Industry. embobar. pus¨®ng. ni?o. [inecsp¨ªdiensi] Inconveniencia. [infiri¨®riti] Inferioridad. Inelegant. [¨ªnfantail] Infantil. adj. paglalang?. Walang bis¨¤. Paghang¨°. n. lubhang makabuluhan. [inecspl¨ªkebl] Inexplicable. Ineffable. adj. sanggol. d? masaid. pagkuruan. adj. Ineffective. pagkahawa. Kabataan. n. Pagka d? san¨¢y. adj. falta de oportunidad. [¨ªnfemi] Infamia. n. [ind¨¢stri] Industria. pagkur¨°. [inef¨¦ctiv] Ineficaz. Infectious. Kabasalan. apestar. [¨ªnferens] Inferencia. [in¨¦rt] Inerte. magul¨®. v. paghul¨°. n. Hind? kristyano. Lumas¨ªng lumang?.

n. [infl¨¢mabl] Inflamable. obstinacion. adj. deshonroso. n. mahin¨¤. Kakab¨ªt. [infliu¨¦nza] Influenza. n. Inform. [infliu¨¦ncial] Influente. [indch¨¦niuoes] Ingenuo. Ingulf. Informant. Information. hinchar. transgresion. adj. n. n. adj. hinchazon. n. Matitirhan. Inflexible. karunungan. [¨ªngot] Barra de metal. kapusun g¨¢n. fragilidad. n. Inflame. [inj¨¢bitabl] Habitable. Mapag-alab. entrada. Infuriate. Inflict. Influence. v. Inflection. Kitigasan. mapagliyab. lumamon. v. tumahan. [ingl¨®rioes] Ignominioso. Sak¨ªt. v. [infl¨ªct] Castigar. v. Pagniningas. [¨ªngadzering] Cosecha. n. Pagbabago. adj. [ingr¨ªdient] Ingrediente. Papintugin. dureza. [infr¨¢ccioen] Infraccion. [inj¨¦rit] Heredar. [injarm¨®nioes] Disonante. kahiya-hiya. mamuhay. Infliction. [ingr¨¦t] Ingrato. adj. infusi¨®n. [infl¨ªccioen] Imposicion de una pena corporal. Magpahiwatig. Ingraft. pag-aalab. [infl¨¢metori] Inflamatorio. P¨¢gamutan.Infidelity. n. [indcheni¨²ti] Ingeniosidad. Inflammable. Tagapagpahiwatig. Mapoot. [inf¨ªnitiv] Infinitivo. Infinite. influjo. [infl¨¦ccioen] Inflacion. Matalin¨°. n. Pasok. Informal. Nagniningas. congraciarse. Huminga. Infirmary. Pagpasok. [infi¨²cioen] Infusion. Isalin. [inj¨ªrent] Inherente. mapamumuhayan. magbigay-alam. [infr¨¢ndchibl] Infrangible. [inform¨¦cioen] Informacion. [¨ªnfinit] Infinito. Infringe. May sak¨ªt. sincero. Influx. Infusion. Influential. kanign¨ªg. encendimiento. sumw¨¢y. Infraction. pagliliyab . magliyab. n. v. Magmana. Infrequent. [¨ªnfliuens] Influencia. [infl¨¦ccioen] Inflexion. [¨ªnfloecs] Influjo. tragar. Infringer. Sumakmal. v. [ingr¨¢ft] Injertar. [infr¨ªndcher] Violador. Paglililo. n. kamalian. n. matatahanan. Ingenious. adj. sira ang tun¨®g. Lumabag. descordante. violar una ley ¨® pacto. n. [inf¨®rmant] Informante. Ani. Ingratiate. adj. n. Tao. [ingr¨¦ciet] Insinuarse. adj. d? mabaluktot. [inform¨¢liti] Informalidad. pag-aani. Kawal¨¢n ng ayos. [inflam¨¦cioen] Inflamacion. pag labag. May lakas. h¨¢bil. innumerable. [inj¨¦l] Inspirar. Infinitive. Sala. [inj¨¢bit] Habitar. n. [infi¨²riet] Enfurecer. Parusa. vivir. Matibay. n. balit¨¤. Inflammation. n. mag-init. [inf¨®rmal] Informal. Kahalay-halay. Inflection. D? karunungan ng pagkilala ng utang na lo ob. Magsupl¨ªng. [¨ªngres] Ingreso. n. Pamimintog. Walang katapusan. makata. [inj¨¢bitant] Habitante. Influenza. nag-aalab. Inflammatory. Inherent. Infirm. may kapangyarihan. Inharmonious. [inf¨¦rmiti] Enfermedad. Infuse. walang bilang. Ingredient. residir. Ingenuity. v. v. Mangdadahas. [infi¨²z] Infundir. Putol ng metal. Infirmity. Tapat na loob. v. adj. v. Tumira. denunciador. kapangyarihan. pagbubuhos. Ingenuous. n. nagliliyab. Lakas. pagpasok. Inflexibility. v. . suminghot ng hangin. Informality. Magningas. Ingrate. delatar. d? m¨¢ibalin g. extraordinario. Walang pormalidad. v. kawal¨¢n ng pormalidad. [infl¨¦m] Inflamar [se]. kataksilan. [infid¨¦liti] Infidelidad. Inflate. Inhale. adj. adj. n. Inherit. Ingot. katibayan. magbalit¨¤. [inf¨¦rmeri] Enfermer¨ªa. [inflecsib¨ªliti] Inflexibilidad. D? malalabag. kasukab¨¢n. [infr¨ªndch] Infringir. walang ayos. Katalinuan. [indch¨ªnioes] Ingenioso. Hind? marunong kumilala ng utang na loob. bihir¨¤. Magmakaam¨° magmakaaw¨¤. adj. kalahok. adj. Inhabitable. Kahal?. [inf¨®rm] Informar. [inf¨ªrm] Enfermo. d? masisir¨¤. Magparusa. [imgr¨¢titiud] Ingratitud. Inhabit. irritar. Hik¨¤. Hiwatig. naninirahan. n. Inglorious. Infrangible. v. mag-alab. [infr¨ªcuent] Raro. deslealtad. Ingress. Pagsasalin. ibuhos. [infl¨¦csibl] Inflexible. magkasala. matigas. Hind? tugma. Madalang. n. Walang hanggan. m¨¢nunway. adj. tagasumbong. debil. adj. Ingathering. [infil¨¦t] Inflar. n. panghihin¨¤. pagsway. [ingalf] Engolfar. adj. marunong. Ingratitude. adj. Inhabitant.

n. usig. maam¨°. Innocent. tamn¨¢n. semejante ¨¢ la tinta. adj. Inorganic. natural. adj. Inordinate. Inhumanity. Masiyasat. litisin. Umalipusta. Innumerable. [in¨®rdinet] Desordenado. Namamaslang. Inmate. Injudicious. kaibuturan. Inkhorn. [¨ªncuest] Indagacion. adj. adj. [ini¨²merabl] Innumerable. Inoffensive. Tagapagmana. [inj¨¦ritor] Heredero. talag¨¢. contrario. pesquisa. [in¨ªcuiti] Iniquidad. Inquisition. Kalikuan. Innocence. Papag-iba't ibahin ng kulay. [inoporti¨²n] Inconveniente. kaaway. adj. Siyasat. Up¨¢t. sepultar. [¨ªnosens] Inocencia. Pa papasok. [¨ªnmet] Inquilino. sisidl¨¢n ng tint¨¢. adj. [incu¨¢iri] Interrogacion. adj. [inof¨¦nsiv] Inofensivo. Bakunahan. . [in¨ªmical] Enemigo. [¨ªner] Interior. pananak¨ªt. k¨¢loob-looban. Inoculate. adj. d? maparisan. Walang ayos. Inhospitable. [¨ªndchiur] Injuriar. Ink. Katutub¨°.Inheritance. n. Inimitable. inoportuno. Iniquitous. [¨ªnmost] ¨ªntimo. Pagsisimula. [incu¨¢ir] Inquirir. mabagsik. Walang pagkatao. [inj¨®spitabl] Inhospitable. n. [inov¨¦cion] Innovacion. adj. [in¨®cci?s] Inocente. Magba¨®n. da?ar. Magbago. n. [indch¨¦nccion] Mandato. isuot. Paitimin. v. Lupang n¨¢loloob. Mana. Injurious. tinain ng tint¨¢. [inj¨¦ritans] Herencia. Inkstand. pagsisiyasat. n. Inn. [indch¨¢stis] Injusticia. [in¨¦t] Innato. Loob. [ink] Ennegrecer. escudri?amiento. n. meson. kasamaan. Initial. Innoxious. adj. lumapastangan. sinop. [inl¨¦i] Ataracear. Innate. n. Inquisitive. nangaap¨ª. [indchiud¨ªcies] Indiscreto. walang bahal¨¤. curioso. sin olor. Utos. [¨ªnovet] Innovar. inhospedable. Injection. Injure. adj. Inheritor. [in¨ªmitabl] Inimitable. isilid. magul¨®. [¨ªnosent] Inocente. pagsisilid. panguna. kabalakyutan. [¨ªnkstand] Tintero. n [incu¨ªzitor] Juez pesquisidor. maglib¨ªng. masama. precepto. kamusmusan. adj. v. n. Tintero. manak¨ªt. adj. Inmost. Walang sala. cruel. [inji¨²man] Inhumano. Magsimula. n. May tint¨¢. Injustice. [¨ªndchiuri] Injuria. [in¨®kiulet] Inocular. sumbong na lihim. Inquire. Walang buhay. n. [ink] Tinta. [in¨®dor?s] Inodoro. Walang malay. Inquiry. siyasat. Inquisitor. adj. kasiraan. Inky. pac¨ªfico. n. mabangis. v. Kalaban. adj. Innovation. adj. [incuiz¨ªcion] Inquisicion. v. Inner. Inkling. [inici¨¦cion] Iniciacion. [¨ªnki] De tinta. v. [¨ªnermost] ¨ªntimo. Inhuman. Kahayupan. Initiate. adj. Initiation. Injunction. adj. [in¨ªcuit?s] Inicuo. walang bilang. [indch¨¦ct] Inyectar. [inorg¨¢nic] Inorg¨¢nico. Kabalakyutan. Inlay. Ipasok. sisidl¨¢n ng tint¨¢. Kasi. Inject. te?ir con tinta. Initial. barbarie. [indchi¨²ri?s] Injurioso. Inodorous. Dakong p¨¢nuluyan. adj. [injium¨¢niti] Inhumanidad. [inji¨²m] Enterrar. [incu¨ªzitiv] Inquisitivo. [¨ªnkjorn] Tintero. examinar. n. wala sa pana hon. n. Inimical. Innovate. Inlet. v. [¨ªnlet] Entrada. n. Pagbabago. D? nakasasak¨ªt. Tint¨¢. n. D? matularan. Inhume. Iniquity. poco juicioso. sa loob. n. v. musmos. injusto. n. Hind? bagay. kabags ikan. ma kasak¨ªt. hind? mapakisunuan. Pabigla-bigla. detrimento. adj. n. Una. Kapaslangan. Pasuk¨¢n. [¨ªncling] Aviso secreto. [in] Posada. Siyasatin. examinacion. Inland. v. Inquest. adj. adj. ingertar. Ink. mapagsaliksik. [in¨ªcial] Inicial. Kaibuturan. D? mabilang. da?o. Inopportune. exento de culpa. n. [in¨ªcial] Letra inicial. n. Hind? marunong magpatu loy. maldad. Balakyot. Walang amoy. [indch¨¦ccion] Inyeccion. [¨ªnland] Interior. Pag-uusig. v [in¨ªciet] Iniciar. n. Unang t¨ªtik ng pangalan. Innermost. Tanong. parang tint¨¢. ofender. Tintero. n. Kawal¨¢n ng malay. malvado. Mang-uusig na taga-hatol. adj. Injury. Ang nangungupahan ng bahay.

adj. Sira ang ulo. Instead. [insp¨¦ct] Inspeccionar. [ins¨¦rt] Insertar. [insens¨¦riti] Disimulacion. pangani b. d? maagnas. Isalin. Paratang. Watawat. dar vigor. Walang kabuluhan. reconocer. [¨ªnstant] Instante. v. Sa loob. adj. Insincere. n. [ins¨ªst] Insistir. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip. Insanity. adj. Instantaneous. suminghot ng hangin. sira ang b a¨ªt. walang halag¨¢. Inspector. n. Isulat. v. n. pukaw. n. loko. adv. [instal¨¦cion] Instalacion. Instant. [ins¨ªpid] Ins¨ªpido. Paglalagay. Magbudlong. matabang. v. Walang pakiramdam. n. adj. magbintang. walang hiwalay. [¨ªnrod] Incursi¨®n. [ins¨ªdiaus] Insidioso. walang ikabayad. [ins¨¦rcion] Insercion. Insect. ulol. adj. pagkakana. patapangin. Paggigir¨ªng pul¨¢. tabang. introducir el aire exterior en los pulmones. Insensate. sugestion. paimbabaw. Inspire. Inside. kapaslangan. loco. solicitud. n. v. adj. Insight. Hind? makabayad. Sangdal?. luh¨®g. Anopat. Sw¨ªtik. pangamb¨¢. invasi¨®n. n. n. tagasiyasat. Insane. kabway¨¢n. Kawal¨¢n ng pakiramdam. Inseparable. Walang kasiyahan. Palakasin ang loob. v. tanda. D? maasahan. magbuy¨®. persistir. prep. [ins¨¦n] Insano. kahunaan. estandartes. Insincerity. ingerir. usisain. Udyok. Karupukan. Tagapangalag¨¤. adj. [inst¨®l] Instalar. Instigation. Inscrutable. d? maka las. Insomuch. Walang lasa. adj. D? matunaw. n. Instability. [inst¨ªl] Instilar. [instab¨ªliti] Instabilidad. umudyok. v. v. adj. [inst¨¦d] En lugar de. Igiit. [ins¨®lvensi] Insolvencia. n. insulsez. conj [insom¨¢ch] De manera que. kawal¨¢n ng damd m. Inscription. Pangalagaan. Kasi. Insert. [insip¨ªditi] Insipidez. Insipid. ipilit. ibp. insania. animar. Insecurity. adj. n. . [inscr¨¢ib] Inscribir. [insp¨¦ccion] Inspeccion. Magparatang. locura. d? nabubusog. declarar. n. bintang. Pangangalag¨¤. momento. Inspirit. [¨ªnstans] Ejemplificar. Inspiration. n. Paglusob. Insolent. Lapastangan. n. Insignificant. [insiniu¨¦cion] Insinuacion. n. demente. Insipidity. [ins¨¢niti] Demencia. Insignia. insulso. [¨ªnsolens] Insolencia. n. Kasiraan ng isip. Insatiable. gir¨ªng pul¨¢. de modo que. [instigu¨¦cion] Instigacion. Insensibility. [insp¨¢ir] Inspirar. Instance. [ins¨¦nsibl] Insensible. n. Insinuate. Loob. na kahalili ng ¨® ni. [ins¨®liubl] Insoluble. v. Insoluble. [insign¨ªficant] Insignificante. [insp¨¦ctor] Inspector. d? matarok. n. Instant. sira ang isip. [inscri¨²tabl] Inescrutable. en vez de. adj. Kumuhang halimbaw¨¤. tutub¨ª. Kawal¨¢n ng lasa. Dal¨ªdal¨¬. Sa lugar ng. [insiki¨²r] No est¨¢ seguro. Inside. n. n. Insensible. buhayin ang loob. Bubong ng paa. [¨ªnstep] Empeine ¨® garganta del pi¨¦. Walang pakiramdam. [insp¨ªrit] Alentar. kahinaan. indisoluble. [insensib¨ªliti] Insensibilidad. adj. [insens¨ªr] Poco sincero. Instigate. [inscr¨ªpcion] Inscripcion. [¨ªnsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Instill. [¨ªnsect] Insecto. adj. pagsisiyasat. [¨ªnstiguet] Instigar. adj. Installation. Sangd¨¢lian. Insertion. walang damdam. n. Insidious. gun¨ªgun¨ª. Instep. magkana. Insolvent. Inspect. n. Inspection. Maglagay. Hind? tapat na loob. [inspir¨¦cion] Inspiracion. Install. Insecure. [¨ªnsaid] Interior. v. riesgo. [ins¨¦siabl] Insaciable. Sulat. [insiki¨²riti] Desconfianza. Kalaswaan. [¨ªnsolent] Insolente. Insolvency. [¨ªnstant] Instante. [ins¨¦nset] Insensato. n. [¨ªnsaid] Adentro. v. Kawalan ng tiwal¨¤. Ipasok. [ins¨ªninuet] Insinuar. v. Inscribe. [ins¨¦parabl] Inseparable. siyasatin. Ang d? pagkabayad ng utang. Insist. Pagpapasok. sulsol. [¨ªnstans] Instancia. Instance. Tarok ng isip. walang damdam. [ins¨ªgnia] Insignias. hind? matibay. peligro. [instant¨¦nioes] Instant¨¢neo. adj. Pamanhik. baliw. D? malirip. D? m¨¢hiwalay. mover. adj.Inroad. [ins¨®lvent] Insolvente. Kasiha n. Insinuation. n. Insolence.

[interd¨ªccion] Interdiccion. ense?ar. [inters¨¦cion] Intercesion. Paglabag. n. designio. Pamamagitan. [insaportabl] Insoportable. lub¨®s. [int¨¦nsiti] Intensidad. [instr¨¢ct] Instruir. Intemperance. Nauukol sa pul¨°. n. adj. Tumungayaw. sidh?. [int¨¦lidchens] Inteligencia. Insurmountable. Sansal¨¤. kayamuan. Intentional. Insuperable. n. n. n. Institute. permuta de g¨¦neros. adj. Masins¨ªn. adj. v. Insubordination. Insubordinate. Intercept. n. Insurrection. Interdict. adj. [insiup¨¦rabl] Insuperable. n. v. d? madaig. sumansal¨¤. Intellectual. Insufficiency. saglit. akal¨¤. n. adj. sawata. Intelligible. Intense. Intemperate. establecer. adj. [¨ªntelect] Entendimiento. sabad. Madaling maunaw¨¤ ¨® matalastas. Intercession. Instituto. [int¨¦nt] Intento. amotinado. [inters¨¦pcion] Intercepcion. Kaalaman. Instrument. Intelligent. [¨ªnterchendch] Comercio. Tagapamagitan. d? mabat¨¢. n. [int¨¦ncional] Intencional. [int¨¦lidchent] Inteligente. violento. v. Pagtatatag. [interd¨ªct] Prohibir. [ins¨¢lt] Insulto. D? masupil. v. Seguro. Insufferable. d? mapasuk¨°. [inc¨ªur] Asegurar. Kasangkapan. bantain. D? mahip¨°. Interception. adj. [int¨¦mperet] Destemplado. sipha y¨° alimura. ultraje. adj. Magtur¨°. hak¨¤. adj. n. D? matiis. adj. taga-pagiw¨ª. vedar. sumiphay¨°. Insufficient. d? matalo. v. [ins¨¢rdchent] Insurgente. Pakiramdam. Insult. trato. Insurgent. impedir. sinadya. Instinctive. [int¨¦ndant] Intendente. Instruct. n. n. n. mamaslang. [insarm¨¢untabl] Insuperable. [inst¨ªnctiv] Instintivo. panugtog. injuria. M¨¢ipapalit. Insular. Intent. Insupportable. [¨ªnstitiut] Instituir. Integral. panukal¨¢. v. adj. n. pa¨¢ralan. Intendant. n. adj. adj. Interchange. [¨ªnter] Enterrar. kakapus¨¢n. Tagapamahal¨¤. Maalam. Panukal¨¤. lait. pagkaalam. Kabuoan. Kulang. Kaalaman. n. [¨ªnstriument] Instrumento. masidh?. Maalam. Mayam¨°. Sansalain. p¨¢litan. Interdiction. Kakulangan. Interchangeable. dusta paslang. swail. magbangon. [int¨¦nd] Intentar. n. n. Insurance. Lumalabag. D? malupig. Hind? matiis. ultrajar. inmoderado. prohibicion. pa gkatalos. lumalaban sa p¨¢maha laan. diestro. Banta. mamanh¨ªk. [inters¨¦sor] Intercesor. [int¨¦ns] Intenso. . Sinsin. [instr¨¢ctor] Instructor. hak¨¤. [insaf¨ªcienci] Insuficiencia. [insaf¨ªcient] Insuficiente. Institution. [¨ªnstinc] Instinto. [ins¨¦ferabl] Insufrible. [instr¨¢ccion] Instruccion. [int¨ªgral] Integro. pagsway. d? madaig. designio. n. adj. seguridad. Ibaon. Ipaseguro. Insure. [int¨¦griti] Integridad. masagwa. establecimiento. Magtatag. insoportable. Intend. n. Kalabis¨¢n. bis¨¤. pagsangsal¨¤. instrumento. pamanhik. sumiguro. mediar. Pangangalakal. Intensity. [intenci¨®n] Intencion. pakl?. [insobordin¨¦cion] Insubordinacion. v. v. Intellect. [¨ªnsiular] Insular. adj. katibayan. entero. [int¨¦mperans] Intemperancia. Pagbabawal. adj. Tur¨°. pagpapalit an ng kalakal. pangamoy. entereza. [insureccion] Insurreccion. matalin¨°. d? mabat¨¢. conocimiento. mediador. himagsikan. Bu?. Intercede. mangaral. n.Instinct. v. Panghihimagsik. Nanghihimagsik. Integrity. Intercourse. exceso. n. Intact. n. intencion. n.. adj. [int¨¢ct] Intacto. Bu?. gan¨¢p. [insi¨²rans] Seguro. [inters¨¦pt] Interceptar. [¨ªntercors] Comunicacion. Mamagitan. mediacion. Inter. [insub¨®rdinet] Insubordinado. talaga. S¨¢litaan. [intel¨¦cchiual] Intelectual. Tagapagtur¨°. n. pagbabango n. Instruction. Intelligence. matalin¨°. mabis¨¤. Intention. pintakasi. Magbawal. [inters¨ªd] Interceder. Insult. n. pagtatap¨¢t. Akalain. adj. [intercal¨¦cion] Intercalacion. Institute. Kinus¨¤. [int¨¦lidchibl] Inteligible. [int¨¢ndchibl] Intangible. pakatant?. iw¨ª. [interch¨¦ndchabl] Permutable. Intercessor. kap¨®s. n. Instructor. sawatain. ilib¨ªng. [¨ªnstitiut] Instituto. umal imura. [institi¨²cion] Institucion. Intangible. Intercalation. Tungayaw. Nauukol sa pakiramdam ¨® pangamoy. lumait. [ins¨¢lt] Insultar. Sal¨ªt.

kasi . [interm¨¦dl] Entremeterse. interno. Intermeddle. Interrupt. [int¨®lerabl] Intolerable. manghimasok. Mapanghimasok. Interfere. adj. dentro. Intestate. Pagkabigla. Interest. sa loob. Intermission. [¨ªntimet] ¨ªntimo. [interrogu¨¦cion] Interrogacion. Intermingle. panghihimas ok. Loob. n. Interrogate. tripa. mediacion. mediar. Tanong. likat. Mag imbot. [interr¨²pcion] Interrupcion. Interpose. provecho. n. [interr¨®gatori] Interrogatorio. panayam. tumakot. ihal¨°. [interm¨ªdiet] Intermedio. [¨ªnterviu] Entrevista. [¨ªnterstis] Intersticio. conferencia. [interm¨¦ridch] Doble casamiento entre dos familias. cordial. [interl¨¢in] Interlinear. n. entreponer. magmasakit. [¨ªntu] En. Intermediate. n. Pamamagitna. Interference. pamamagitan. Interrogation. [int¨¦rpret] Interpretar. Intermarriage. ihal¨°. magpaaninaw. [int¨®lerant] Intolerante. Pag-itan. funeral. v. lib¨ªng. adj. adj. Isal¨ªt. Interment. [int¨®lerans] Intolerancia. v. [interr¨²pt] Interrumpir. Pag-itan. makihalobilo. adj. S¨¢litaan. v. Intestinal.Interest. [interloki¨²cion] Interlocucion. Pag-itan. n. Makialam. Intolerant. Interrogative. adj. [interl¨®per] Entremetido. Magpaliwanag. umabala. Tagpuan. Pamamagitna. Intersect. d? makapagpala . Interland. enlazar. n. pakinabang. Interstice. [int¨¦stinal] Intestinal. [¨ªnterval] Intervalo. pakl?. Tanong. Linggatong. Intervene. Interlace. estorbar. entremezclar. [int¨¦rroguet] Interrogar. Sa. Tub¨°. n. adj. Pagpapahalata. [interl¨¦s] Entrelazar. Intolerable. empe?ar. Makialam. maghangad. v. Interior. Sumabad. v. v. sahugan. D? makapagbat¨¢. v. [interpret¨¦cion] Interpretacion. adj. [interv¨ªn] Intervenir. pagkikita. dar de entender. n. adj. n. pahinga. Intervention. n. v. mamagitan. n. taimtim. d? matiis. Pananakot. Pakikialam. sumabad. Tumanong. Interrogatory. v. Ilahok. mediacion. Pahalata. obst¨¢culo. tapat na loob. Intimation. Paliwanag. Manakot. Internal. [¨ªnterest] Inter¨¦s. n. d? makatiis. [int¨ªmidet] Intimidar. Salit¨¢n. hangad. [intersp¨¦rs] Esparcir una cosa entre otras. n. adj. n. [int¨¦rment] Entierro. gumamba l¨¤. yugt?. Taos. intervencion. May kinalaman sa lahat ng bansa. Putl¨ªn hanggang sa kalagitnaan. [interp¨®z] Interponer. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. n. Ilahok. n. adj. [interl¨®kiutor] Interlocutor. Intimate. interrupci¨®n. Intimate. pregunta. Bituka. v. Mamagitna. n. adj. Walang katapusan. n. v. Intimidate. pagkabulal¨¢s. n. pagtatanong. [interl¨¢nd] Entremezclar. intervenir. Interpretation. pamamagita n. Intestine. D? mabat¨¢. patub¨°. [inters¨¦ct] Entrecortar. [interdch¨¦ccion] Interjeccion. imbot. prep. n. [interr¨®gativ] Interrogativo. v. Nauukol sa bituka. v. Mamagitna. Makihal¨°. [interpoz¨ªcion] Interposicion. [int¨¦stin] Intestino. Interlocution. [interv¨¦ncion] Intervencion. Intersperse. v. Loob. Interline. magtanong. abala. [intern¨¢cional] Internacional. [int¨¦rnal] Interno. Nauukol sa tanong. mapakialam. [¨ªntimet] Insinuar. [interf¨ªr] Entremeterse. Interminable. Interval. v. Sabad. Interlope. mamagitan. [interm¨ªcion] Intermisi¨®n. n. makialam. [int¨¦rminabl] Interminable. Interim. n. Interpret. s¨¢litaa n. v. [int¨¦stet] Intestado. [intimid¨¦cion] Intimidacion. intervalo. v. ang kausap. Intolerance. International. nasa loob. Interruption. gambal¨¤. n. Interview. manghimasok. Interjection. Interloper. Intimidation. [int¨ªrior] Interior. [interm¨ªngl] Entremezclar. Kawal¨¢n ng pagbabat¨¢ ¨® pagtitiis. Interweave. Makihal¨°. paaninaw. ilimitado. [interu¨ªv] Entretejer. [interf¨ªrens] Interposicion. [intim¨¦cion] Insinuacion indirecta. Into. [¨ªnterest] Interesar. Walang testamento. entretejer. n. [¨ªnterim] Intermedio. isal¨ªt. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang magan¨¢k. familiar. pumakl?. Interposition. [interl¨®p] Entremeterse. Paglilibing. Ang nagsasalita. Pag-itan. Interlocutor.

v. complicado. Introduce. Invalidate. [inv¨¦st] Invertir. Intrust. n. T¨¢laan ng mga pag aar¨¬. n. gugulin. persuadir. Lal¨¢ng. Investment. Intricacy. & n. borrachera. magul¨®. lamp¨¢. humarang. pagkawalang takot. pag-u ukol ng salap? sa pangangalakal. [inv¨¦ncion] Invencion. trastornar. magtrinchera. n. Investigate. Paglusob. pasikotsikot. Invaluable. Intone. trastornado. Pawal¨¢n ng kabuluhan. v. [intr¨¢ctabl] Intratable. anular. v. [in¨ªurment] H¨¢bito. Buhayin ang loob. invertir. Invalid. Intomb. lumikha. interno. [intr¨ªnsical] Intr¨ªnseco. umapaw ang tubig. Inure. n. [ini¨²r] Acostumbrar. Katha. Pagsisiyasat. n. adj. Sarili. Invent. Intrepid. [intr¨¢st] Confiar. Inundation. [¨ªnventori] Inventario. pagtitrinchera. trama. [inv¨¦rs] Inverso. Ilib¨ªng. Invective. pagkabihasa. Gul¨®. [introdi¨²s] Presentar. [intw¨¢in] Entrelazar una cosa con otra torci¨¦ndolas. adj. walang takot. Kumatha. [int¨²m] Enterrar. adj. habituar. v. Invigorate. . v. Matigas ang ulo. [inv¨ªgoret] Vigorar. pagpapas ok. sepultar. Pangahas. Invert. [introd¨¢ccion] Presentacion. v. [inv¨¦nt] Inventar. Baha. mabihasa. v. dumaluhong. [inund¨¦cion] Inundacion. malab¨°. adj. Lumasing. Invention. v. Masungit. [inton¨¦cion] Entonacion. Bumaha. hira . Nanunungayaw. loob. Paglalasing. averiguar. mag-usis¨¤. Intrusive. Pakikialam. Invade. nanglalait. Papaglikaw likawin. inapreciable. Magpakana ng lal¨¢ng. Inventor. Walang kabuluhan. embarazo. osad¨ªa. pagsalakay. n. asaltar. Inversion. Katiwal¨ªan. [int¨®csiket] Embriagar. [intr¨¦nch] Atrincherar. [int¨®n] Entonar. [inv¨¦stment] Vestido. emplear. Lumusob. ipasok. adj. adj. [intr¨¢nsitiv] Intransitivo. Inverse. Hind? mababago. n. adj. Inurement. Intrusion. [inv¨¦teret] Inveterado. n. adj. Inundate. [iniut¨ªliti] Inutilidad. Pagpapakilala. [intr¨¦nchment] Atrincheramiento. dificultad. umaalipusta. Magkut¨¤. Invasion. [intri¨²siv] Intruso. Pagkatugma. n. [inv¨¦stiguet] Investigar. Invariable. sitiar. entremetimiento. [inv¨¦riabl] Invariable. [inv¨¦ntor] Inventor. Intrench. [intiu¨ªcion] Intuicion. v. Tiwaliin. v. Inveigle. pagkalang?. [inv¨¢lid] Inv¨¢lido. n. Lubhang mahalaga. Intoxication. n. baligtad. fiar. [inv¨¦d] Invadir. P¨¢ngitain. Intractable. Kawal¨¢n ng kabuluhan. descubrir. enga?ar con arte y ma?a. [intrip¨ªditi] Intrepidez. manghib¨°. Pagkahirati. Intrinsical. introduccion. n. sumiyasat. Intrude. v. Intoxicate. [inv¨¢lidet] Invalidar. Introduction. introducir. [intri¨²d] Entremeterse.gp¨¢s. [investigu¨¦cion] Investigacion. v. Kapangahasan. man ulsol. lab¨°. abala. lumusob. Inventory. usisain. n. [inv¨ªgl] Seducir. Intwine. Invest. v. likha. Nauukol sa pakikialam. Manghikayat. Tiwal?. Intricate. Kasuutan. n. n. unsiam¨ª. pag-apaw ng tubig. adj. v. Inveterate. Siyasatin. Investigation. maylikha. Maykatha. baligtarin. guluhin. [inv¨¦cion] Invasion. d? m¨¢kansap ng mabuti. costumbre. Bigyan ng katungkulan ¨® karan galan. [intr¨ªg] Intriga. adj. dar vigor. Tumugma. Intonation. manghimasok. palakasin ang loob . Intuition. mahirap. v. Intrigue. Intrigue. [intr¨ªg] Intrigar. v. Magkatiwal¨¤. [¨ªntriket] Intricado. acometer. Pagkukut¨¤. [inv¨¢liuabl] Invaluable. [inv¨¦rt] Invertir. Intrenchment. v. sumal akay. tumiwal¨¤. arrojado. la inversion ¨® empleo del dinero. Intrepidity. v. Sa laob. Inutility. Ipakilala. Intransitive. [¨ªntrikesi] Embrollo. [inv¨¦ctiv] Invectiva. Mahirati. n. n. [intocsik¨¦cion] Enbriaguez. paguu sis¨¤. Makialam. [in¨²ndet] Inundar. averiguacion. n. pagkabaligtad. [intr¨¦pid] Intr¨¦pido. [intri¨²cion] Intrusion. n. Magul¨®. v. adj. sikot. adj. [inv¨¦rcion] Inversion.

Ironic. v. poot. adj. [irr¨¦dians] Irradiacion. n. Balintun¨¤. [inv¨®lv] Envolver. [irril¨ªdches] Irreligioso. Magagalit¨ªn. v. Invite. Pagkawalang galang. Invoice. [¨¢iron] Aplanchar. Wala sa ayos. Involuntary. Irreligious. n. convite. Inward. adj. Manalangin. [¨ªnward] Interior. n. Irreligion. Pag-aalanganin. Irish. Balintun¨¤. Walang ayos. enojo. [irrifi¨²tabl] Indubitable. [irr¨¦verens] Irreverencia. d? masaktan. D? sinasadya. incensurable. Irrigate. Irascible. [air¨®nic] Ir¨®nico. Irredeemable. Involve. imp¨ªo. D? matub¨®s. Walang pananampalataya. Irreparable. anyayahan. [inv¨®lunteri] Involuntario. Dalangin. D? malabanan. adj. arrollar. ¨ªntegro. Bahag-har¨¬. [irrik¨®verabl] Irrecuperable. Invincible. Walang pakundangan. [irritr¨ªvabl] Irrecuperable. Irrational. Irreconcilable. Irrelative. convidar. [irr¨¦levant] No aplicable. v. walang sukat ipanagot. Irresistible. adj. adj. suplicar. Invocation. Dumalangin. & n. n. n. Iron. adv. Ningning. adj. [irr¨¦parabl] Irreparable. [irridi¨²sibl] Irreducible. Irreverent. nakaiinip. adj. Mamirinsa. adj. fastidioso. Irretrievable. [invok¨¦cion] Invocacion. Irk. [irr¨¢cional] Irracional. Irreproachable. [¨ªrcsam] Tedioso. [irrigu¨¦cion] Riego. [inv¨®k] Invocar. Magdilig. [inv¨¢it] Invitar. v. Irresponsible. sin orden. [ir¨¦t] Iracundo. Irresolute. Pagtiklop. n. [irrim¨ªdiabl] Irremediable. adj. v. adj. Bakal. adj. adj. Irregular. n. Walang kapintasan. Irksome. n. bumalot. D? mabawasan. Invitation. invulnerable. v. adj. [inv¨¢iolet] Ileso. [¨ªrriguet] Regar. pagpapatubig. adj. Irrecoverable. Inward. col¨¦rico. Irresolution. adj. n. adj. n. adj. kumintab. pagsasalawahan. [inv¨ªzibl] Invisible. [¨ªnvois] Factura. Pagpapalakas ng loob. D? mapighat¨¬. Pagdidilig. Invoke. [¨¢irful] Iracundo. adentro. adj. D? mababago. [¨¢iris] Arco iris. adj. Irrigation. sa loob. adj. Irradiance. Magagalit¨ªn. d? kus¨¤. urong-sul¨®ng. n. [irrezoli¨²cion] Irresolucion. Irrepressible. D? malunasan. [irr¨¦verent] Irreverente. [irr¨¦zoliut] Irresoluto. [¨¢iron] Hierro. Irate. Iris. [¨¢ironi] Iron¨ªa. Involution. Galit. paglup¨¬. sumam¨°. [irrecons¨¢ilabl] Irreconciliable. Irreducible. Mag-anyaya. Irreverance. D? mabaw¨¬. adj. [?rc] Fastidiar. Invulnerable. adj. tawag. [¨¢irish] Irlandes. [irrisp¨¦ctiv] Inconsiderado. Walang katwiran. D? tabl¨¢n. [¨¢ir] Ira. Nakayayamot. [¨ªnvoket] Invocar. adj. descortes. Irrespective. Irrelevant. brillar. patubigan. pig¨ªng. D? makita. n¨¢loloob. [irrid¨ªmabl] Irredimible. [irr¨¦diet] Irradiar. Sa dakong loob. Numingning. Anyaya. [irripr¨®chabl] Intachable. adj. swail. D? matalo. Inviolate. D? m¨¢ikakaila. [irriz¨ªstibl] Irresistible. [invit¨¦cion] Invitacion. Irremediable. planchar. d? mapasuk¨°. Irrevocable. implorar. Irony. kintab. [inv¨ªnsibl] Invencible. Invisible. sumam¨°.Invigoration. Walang galang. v. [¨ªnward] H¨¢cia dentro. d? tabl¨¢n. [ir¨¢sibl] Irascible. Ireful. n. adj. Inviolable. adj. Irrefutable. v. n. [invai¨®labl] Inviolable. paguurong-sulong. indeciso. implorar. D? naan¨®. [irr¨¦vocabl] Irrevocable. adj. Tumiklop. bu?. adj. Taga Irlanda. adj. [inv¨¦lnerabl] Invulnerable. [invigor¨¦cion] El acto de vigorar. n. D? mabaw¨¬. [irripr¨¦sibl] Lo que no puede ser oprimido. [irril¨ªdchen] Irreligion. ¨¢langanin. adj. Invocate. tumawag. Ire. adj. . [involi¨²cion] La accion de envolver. Irradiate. walang pitagan . lumulon. adj. enfado. Yamamot. s¨¢lawahan. Walang pananagutan. Loob. Kawalan ng kapanampalatayah¨¢n. D? madah¨¢s. umin¨ªp. D? m¨¢kasund?. D? m¨¢iul?. Iron. adj. Hind? bagay. T¨¢laan ng mga halag¨¢ ng tind¨¢ ¨® kalakal. mamanhik. Magagalit¨ªn. [irr¨¦lativ] Sin regla. [irr¨¦guiular] Irregular. adj. [irrisp¨®nsibl] No responsable.

Itch. Prayleng dominiko. Hap¨®n. Itinerant. & n. Isolate. Pumagod. adj. umagas. Janty. n.Irritability. Taga Italya. Pul¨°. n. Halea. n. Jagged. altercar. [dchap¨¢n] Japon. masamang babae. n. n. festivo. sospecha. Sihang. [dchir] Mofa. [dch¨¦ler] Carcelero. Italic. taga Hap¨®n. Japanese. Japan. Jade. estrechar. Tagapamahal¨¤ sa mga bilangg?. n. n. la sota entre los naipes. tinaja. n. n. itiwalag. [dch¨ªlas] Zeloso. [its¨¦lf] El mismo. [dcho] Quijada. [dched] Cansar. [dch¨¢nti] Ostentoso. evento. Hap¨®n. rezelo. otro si. arrojar. Silakb¨®. v. Jailbird. Item. lipay. n. Masay¨¢. n. gayon din. Jam. [dchel] C¨¢rcel. Makipagkaalit. [it] Lo. Pagliliwaliw. Saro. Ivy. n. B¨ªlangguan. Jeer. Sumatsat. Issue. adj. Jargon. agas. Yamot. Palasatsat. Katiwal¨¤ sa bahay-p¨¢aralan. Ulitin. [ait¨ªneret] Viajar. Hind? pantay. Ngipin ng lagar¨¬. Jacket. Humapd?. Bilangg?. siya nga. brotar. picazon. [isri¨¢lait] Israelita. Iteration. [ait¨ªnerant] Itinerante. Yaon. mainggitin. n. Jangle. mapagmakis¨ªg. bant¨¢l. [dcham] Apretar. errante. v. n. Jealousy. lo mismo. Iyan din. Mayamot. [itch] Sarna. n. n. [dch¨¢ket] Chaqueta. Israelite. Irruption. n. pasyal. n. pangyayari. n. [dche] Gayo. n. n. [itch] Picar. makipagtalo. Jealous. mapakialam. Gal¨ªs. n. Issue. [¨¢isl] Isla. Isang ur¨¬ ng ibon. Isle. [¨ªsiu] Salir. Iterate. It. [dch¨¢panis] Japon. Jam. bir¨°. Italian. adj. Itulak. [¨¢ivi] Hiedra. [dch¨¢cobin] Fraile dominicano. Maglakbay. Islet. flujo. Munting pul¨°. twa. pang¨¢. Salitang d? mawawaan. mujercilla. la misma. Yamot. despachar. Taga Israel. [¨ªrritabl] Irritable. [dched] Caballo alquilon. v. Lumabas. Chaketa. Jail. [dchant] Excursion. n. n. Ipitin. Janitor. mequetrefe. adj. [¨¢iland] Isla. [irrit¨¦cion] Irritacion. adj. Jar. Pul¨°. Jaculate. [irritab¨ªliti] Irritabilidad. [¨ªteret] Repetir. Jailer. n. Jay. Mayayamutin. Mapanibughuin. n. [dch¨¢rgon] Jerigonza. [dch¨¢nti] Alegre. [iter¨¦cion] Repeticion. Irritate. pangil ng elepante. galak. Jade. Tuks¨®. Siya rin. adj. bilibid. [dchangl] Re?ir. [j¨¢berer] Parlanchin. Paglabas. n. barong maikl?. Ivory. n. [¨¢item] Item. Jawbone. v. n. mamagod. [dch¨¢niueri] Enero. n. n. [dch¨¢kiulet] Lanzar. ibukod. hin al¨¤. n. [¨¢ilet] Isleta. iyan. [it¨¢lic] Letra cursiva. Jaw. [dchek] Juanito. v. Jabberer. v. [dch¨¦lasi] Zelos. [¨ªsiu] Salida. resulta. tarro. sigalb¨®. adj. [¨¢ivori] Marfil. Malik¨®t. adj. Island. Jaunt. adj. n. [dch¨¦lberd] Preso. Jacobin. v. pangimbulo. dentado. Ilay?. Kabayong p¨¢upahan. Itinerate. Ulit. v. [dch¨¢gued] Desigual. [dchar] Jarro. inggit. Jackanapes. lutasin. tapayan. [j¨¢bber] Charlar. Swan. Baging. Jag. [dch¨®bon] Quijada. [dch¨¢nitor] Conserge. Enero. pron. may ngipin [na gaya ng sa lagar¨¨]. n. v. [dcham] Conserva ¨® mermelada de frutas. pron. [¨ªrritet] Irritar. J Jabber. salitang utal. delicado. Pang¨¢. Titik na kursiba. Itself. Itch. pagal¨¤-gala. Garing. siya. [irr¨¢pcion] Irrupcion. [dchag] Diente de sierra. Palakad-lakad. banga. Irritable. kumirot. Jaunty. tab¨°. [¨ªsolet] Aislar. Irritation. Panibugh?. [dch¨¢caneps] Impertinente. Jack. v. reiteracion. January. Maselang. sota ng baraha. . [it¨¢li?n] Italiano. burla. envidioso. v. c¨¢ntaro. n. in¨ªp.

lumabas ng pabligla. v. bumug¨¢. Jet. [dchet] Echar. Bumulwak. isanib. [dch¨ªsas] Jesus. Jest. n. Masay¨¢. Jollity. n.Jeer. adj. alegr¨ªa. Joke. Nauukol sa heswita. sumalumpit. Jewel. [dch¨¦rni] Jornada. [dchir] Mofar. Magbir?. pangamb¨¤. Magbir?. v. n. n. Joke. Jingle. kasayahan. v. n. [dchob] Friolera. Joint. unir. Put¨®k. manghib¨°. [dchi¨²ish] Jud¨¢ico. Panganib. Jog. M¨¢ngangalakal ng hiyas. man gahas. Journeyman. Join. Kumalansing. pagsasay¨¢. Land?. n. [dchingl] Reti?ir. [dchot] Apuntar. jovial. hampas. [dcherc] Latigazo. resonar. magpataw¨¢. Pagpapatawa. enga?ar. jelatina. [dch¨®intli] Juntamente. kumir¨ª. Paglalakbay. [dch¨¦pardi] Riesgo. Umalog. tuldok. Jocosity = jocoseness. Job. Jehovah. manuks¨®. punto. Jiffy. n. n. Palabir?. Jingle. Jesus. v. [dch¨¦rniman] Jornalero. . Pumutok. iakma. a?adir. adj. v. n. [dchezu¨ªtic] Jesu¨ªtico. Jilt. Hagup¨ªt. tulak. gal¨¢k. Palabir?. [dch¨®gl] Agitarse con movimiento tr¨¦mulo. Jesuitic. masay¨¢. Jeopardize. v. alegre. Journey. n. festivo. n. hampasin. [dchest] Bufonearse. M¨¢nanakay sa kabayo. [dch¨®kand] Alegre. [dcherc] Sacudir. Say¨¢. Jog. v. burlarse. Jeweller. Journalism. v. [dch¨¦rnalist] Periodista. festivo. Joggle. [dch¨ªul] Joya. Masay¨¢. Kasayahan. tilde. Soleras. Mangday¨¤. Jolliness = jollity. n. momento. jocosidad. Bir¨°. n. diarista. Jocund. [dchingl] Retint¨ªn. Hes¨²s. ¨ªlangkap. Nauukol sa hudy¨®. Jester. Kasukasuan. Heob¨¢. mangbady¨¢. n. [dch¨®ist] Viga de bovedilla ¨® suelo. sacudida. n. [dch¨¦ziuit] Jesuita. Jockey. [dchi¨²] Judio. n. n. viaje. Jelly. Jeopardy. galak. [dchilt] Coqueta. trabaho. v. Joker. n. Jocular. n. Magtulak. n. [dchilt] Coquetear. chancero. adj. n. peligro. bufon. adv. Ipanganyay¨¤. agregar. [dch¨®ki] Jinete. n. Gawa. Jilt. Jocularity. pagp apataw¨¢. tunog. Jocoseness. Hudy¨®. Hagupit¨ªn. panganyay¨¤. v. [dchot] Jota. burla. Jewish. n. [dch¨¦rnal] Diario. Joist. [dchest] Chanza. pang-araw-araw. Tabig. mapagpataw¨¢. kagalakan. m¨¢nunuks¨®. [dcholt] Traquear. n. festivo. [dchok] Chancear. v. n. Mapagpataw¨¢. adj. kir¨ª. burla. [dch¨ªfi] Instante. [dch¨®kiular] Jocoso. Heswita. isapanganib. Jesuit. Punto. idagdag. [dch¨®int] Coyuntura. P¨¢hayagang. Kalansing. alegre. n. tuks¨®. Jocose. Jerk. matam¨ªs. Journal. Jot. paglalakad. n. Jew. [josl] Reempujar. v. Jerk. kumalog. Jest. n. adj. jud¨ªo. [dchoc¨®snes] Jocosidad. v. gal¨¢k. [dch¨®in] Juntar. [dch¨®li] Alegre. resonido. Jolt. Bir¨°. [dchij¨®ba] Johov¨¢. Jostle. Manulak. [dchig] Baile alegre. regocijo. pagpapataw¨¢. Maglakbay. escarnecer. Jig. M¨¢nunulat sa p¨¢hayagan. Hale¨¢. Mang-aar¨¢w. lanzar. [dch¨¦rnalism] Periodismo. Manuks¨®. v. [dchoc¨®s] Jocoso. adj. [dchok] Chanza. Itala. n [dchokiul¨¢riti] Festividad. Journey. Jockey. [dch¨®liti] Alegr¨ªa. magbir?. Panunulat sa p¨¢hayagan. Sumama. Masay¨¢. Sangdal?. Journalist. [dch¨¦rni] Viajar. [dch¨¦li] Jalea. [dch¨®ker] Burlon. [dchog] Empellon. [dch¨®ki] Trampear. festividad. Jolt. Joint. v. panginoon. [dch¨¦pardais] Poner en riesgo. Jointly. n. arriesgar. n. [dchi¨²ler] Joyero. Lumand?. [dch¨®int] Juntar. Isama. ikam¨¢. azotar. Sayaw na masay¨¢. labor ¨® trabajo de poco momento. n. Hiyas. Jot. [dcholt] Traqueo. sumanib. v. Jolly. Samasama. [dchog] Empujar. kagalakan. sacudimiento lijero. [dch¨¦ster] Mofador. mapagpatawa. v.

n. j¨²bilo. kapangyarihan. Juvenile. adj. [dchi¨²bili] Jubileo. Luks¨®. sin alegria. [dchi¨²deizm] Judaismo. Juncture. [dchiuven¨ªliti] Mocedad. [dchiur¨ªsdiccion] Jurisdiccion. n. [dch¨²nta] Junta. Kaugpong. [dch¨²nior] M¨¢s joven. Judge. judicial. v. Joy. tap¨¢t. n. Pook na saklaw. Joviality. Jubilee. Juggler. Masay¨¢. adj. n. [dchadch of piz] Juez de Paz. [dchi¨²si] Jugoso. Sukal ng matataas na dam¨®. walang kasayahan. n. Sang-ayon sa katwira n. n. Pagmamatwid. [kel] Berza. Hulyo. adj. n. Magalak. Juvenility. masay¨¢. Juggle. [dch¨¢stifaiabl] Justificable. n. brincar. humukom. Junket. n. [dchoy] Gozo. Nauukol sa hukuman. Upa. Puspos ng kagalakan. [dchi¨²s] Zumo. Kat¨¢s. Judaical. n. [ke] Ka (ka). union. v. [dchagl] Juego de manos. Kale = kail. [dchiur¨ªdical] Jur¨ªdico. [dchast] Justamente. Jubilant. v. n. [dch¨®yfulnes] Alegria. inang-palan. . [dchun] Junio. n. Hubile¨®. Kagalakan. j¨²bilo. [dchamp] Salto. [dchadch] Juez. Jut. [deh¨¦rniuerk] Jornal. Junta. Juiceless. [dchastifik¨¦cion] Justificacion. [dchiud¨ªcieri] Judiciario. Junction. Joy. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Hal¨°. matwa. Junior. recto. Gal¨¢k. [dchiud¨¦ical] Judaico. Juggle.Journey-work. isang pist¨¢ ng mga taga Israel. [dch¨¦nket] Dulce seco. jugo. regocijo. Hunyo. Mabait. Judgment. Repolyo. Justifiable. n. Juice. adj. Jump. Mapanglaw. n. v. [dchi¨²bilant] Lleno de j¨²bilo. kabataan. Justification. kapulungan. gal¨¢k. reunion. patotohanan. n. kagalak¨¢n. Jumble. Say¨¢. katwiran. Kail. Pulong. sin jugo. Nauukol sa h¨²kuman. n. Jug. Ganap. [dchi¨²venil] Juvenil. mak¨¢bangga. adj. coyuntura. kaanib. Matam¨ªs. Judicial. kasugpong. [dch¨¢dchment] Juicio. adv. gozoso. Judge of Peace. Joyful = joyous. Joyless. Makat¨¢s. [dchagl] Hacer juegos de manos. M¨¢nanalamangk¨¢. [j¨¦nccher] Juntura. patu nayan. [dchiud¨ªcias] Juicioso. n. v. [dchag] Jarro. Nauukol sa h¨²kuman. Jurisdiction. Magsalamangk¨¢. Nauukol sa pagkabat¨¤. Kaganapan. salamangkero. gubat. [dch¨¦mbl] Mezclar. gan¨¢p. adj. n. Lalong bat¨¤. n. recrearse. Mak¨¢sagas¨¤. [dchenk] Junco. n. [dchi¨²ri] Jurado. K K. Hukom. n. Walang kat¨¢s. [dchiubil¨¦cion] J¨²bilo. [dch¨¦mbl] Mezcla. Nauukol sa mga Hudy¨®. Joyous. Justice. Joyfulness. [dc¨²nccion] Junta. n. brinco. adj. festivo. [dchul¨¢y] Julio. [dch¨¢gler] Juglar. lumundag. Jovial. adj. [dchovi¨¢liti] Jovialidad. Gal¨¢k. n. Juridical. Judiciary. Jubilation. Judaism. K (ka). Pagkabat¨¤. Jump. [dchangl] Matorral. adj. v. adj. Hatol. Justify. n. [dchoy] Regocijarse. Junket. prudente. Ihal¨°. conforme ¨¢ razon. festividad. n. [dch¨®vial] Jovial. Junk. Lumuks¨®. Jungle. matwid. Sisidl¨¢n ng mga bagay na lusaw. juventud. Judicious. Just. Salamangk¨¢. n. [dchi¨²sles] Seco. [dchast] Justo. n. n. Pananampalataya ng mga Hudy¨®. Jury. [dch¨¢stis] Justicia. Judge. [dchamp] Saltar. adj. June. matalin¨°. [dchadch] Juzgar. July. Just. n. v. Humatol. adj. [dch¨®iles] Triste. [dch¨¢stifay] Justificar. [dch¨®ias] Alegre. Karugtong. v. Hukom-tagapamayap¨¤. [dchiud¨ªcial] Judicial. adj. [dch¨¦nket] Dar un convite en secreto. adj. exactamente. Magbigay matwid. adj. Jumble. Sukat. Juicy. lund¨¢g. n. Say¨¢. Tagahatol. magpatotoo. paghuhukom. Magpig¨ªng ng lihim. Talbak.

Kirk. parentela. [k¨¦tl-dram] Timbal. ben¨¦fico. [kip] Guardar. Kamag-anak. n. Kitchen. regalo. [ketl] Caldera. pany?. n. capa. n. [kic] Puntapi¨¦. n. n. [k¨ªnship] Parentela. atabal. Kaloob. Kamag-anakan. Keel. Kiln-dry. n. Key. n. [ki] Llave. adj. [k¨ªpsek] D¨¢diva. matalin¨°. [kil] Matar. King. [k¨ªndl] Encender. n. inflamar. Kamag-anak. n. Keeper. Kindness. tus o. Kingfisher. pag-iingat. Humal¨ªk. Keg. sutil. travesura. Knave. Kawa. Kitten. Baluktot. papelote. Kinswoman. pa?uelo. Bariles na munt?. n. Kiss. Keyhole. Tanaw. Sus¨¬. [k¨¦rchif] Cofia. [k¨¦nel] Perrera. But¨® ng bunga ng kahoy. katulisan. Knack. Magsangag. Kindred. Kin. Kiss. [k¨ªmbo] Encorvado. [kindred] Parentesco. Keen. sumip¨¤. calidad. n. [kis] Besar. n. [nac] Destreza. Keenness. [kic] Patear. Kamag-anak. [n¨¦veri] Pillardia. [k¨¢indnes] Benevolencia. Magtitis. v. v¨ªnculo. bondadoso. an gkan. n. Keystone. Balabal. Kit. kamag-anakan. kamag-anakan. Pumatay. n. [k¨ªston] Llave de un arco ¨® b¨®veda. tener nauseas. Hal¨ªk. [k¨ªjol] Agujero de la llave. habilidad. Umalibadbad. [kertl] Manto. . Keep. parientes. [nar] Nudo. [kin] Afilado. [nev] Bribon. Kerchief. [king] Rey. n. n. magsind¨ª. Mabuk¨®. [kiln] Horno. [kingl¨¢ik] Regio. [kid] Cabrito. perspicacia. butihin. Kick. gawang masama. enardecer. Alampay. sikad. Kilya. Parang har¨¬. [kinsw¨²man] Parienta. n. n. barrilito. adj. n. agudo. bolador. Kirtle. Knarled. manikad. [k¨ªper] Guard¨ªan. [kil] Quilla. Knavery. n. kamag-anak. Kindle. Ken. acocear. Kahinlugan. [k¨¢ind] Especie. Katalinuan. Kingdom. n. [k¨¢ind] Ben¨¦volo. tadyak. guarda. katusuhan. birang. palamara. Kusin¨¤. Keeping. Magnakaw ng bat¨¤. Hurn¨®. Kinsfolk. [k¨ªping] Custodia. katalinu an. Pag-aalag¨¤. n. [ken] Vista. Kut¨ªng. [k¨ªngfisier] Martin pescador. manadyak. [kec] Querer vomitar. [k¨ªdnap] Hurtar ¨® robar ni?os. Ur¨¬. Kilderkin. [narld] Nudoso. [k¨ªdni] Ri?on. [keg] Cu?ete. adj. n. Gimbal. Magandang loob. v. adj. Kidney. Tagapag-ingat. [kit] Botellon. Kamag-anak na babae. Sip¨¤. v. Kind. Kettle-drum. n. Kulungan ng aso. malikot. n. [k¨ªnsman] Pariente. n. n. Kagandahang-loob. [kin] Parentesco. Kindred. matulis. n. [kerk] Iglesia. Bat¨® ng kataw¨¢n. Kill. bakuk?. [k¨ªngdom] Reyno. Kinship. Kinglike. n. mabuting asal Kind. [k¨¦rnel] Pepita. Har¨¬. n. Lumbas. Malaking bote. n. adj. [k¨ªlndray] Secar ¨® quemar alguna cosa en horno. [k¨ªlderkin] Medio barril. Lawin. n. n. Kick. Kingly = kinglike. Mag-ingat. cometa. n. Butas ng sus¨¬. magpaningas.Keck. n. Batong pangsar¨¢ ng ark¨®. asesinar. Knar. patada. n. casta. klase. Manip¨¢. Keepsake. penetrante. Katalasan. Kinsman. v. arqueado. Kaharian. Kiln. sutileza. Kite. Kalahating barriles. [k¨¢it] Milano. [k¨ªchen] Cocina. Simbahan. adj. p¨ªcaro. Kettle. kabutihang ugal¨¬. v. [k¨ªnes] Agudeza. [k¨ªndred] Emparentado. v. v. [k¨ªnsfolc] Parentela. n. Hinlog. clave. Kernel. isang ur¨¬ ng ibon. Kimbo. n. n. n. Matalas. Batang kamb¨ªng. [kitn] Gatito. Kid. Kidnap. Kennel. [kis] Beso. v. n. big¨¢y. n. Switik. Kalikutan. Buk¨®.

Magkulang. Ladylike. adj. Labyrinth. salita ng lab¨¬. n. Lading. v. trabajoso. nudo en la madera. Matrabaho. Katulong ng kuchero. n. Ladyship. [l¨¦diship] Se?or¨ªa. n. Lad. makakilala. Laka. [l¨¦bel] Esquela. conciso. pagsandok. [n¨®bi] Lleno de nudos. [l¨¢ker] Laca. [laser¨¦cion] Laceracion. [leb¨®ri?s] Laborioso. Sulat. Ladylove. maselang. [lac] Falta. Manah?. n. Knock. llamada. n. n. Pagkaginang. Mabuk¨®. adj. Knitting-needle. Ang nililigawan. madal?. Umb¨®k. n [n¨ªding-trof] Amasadera. [nol] Cima de una colina. pahiwatig. Tuhod. Ladleful. adj. buk¨® ng kahoy. boton de las flores. carecer. n. Dakong sal¨ªsalimuot ang daan. [l¨¦bor] Trabajo. necesitar. tumawag. cuerda ¨® cinta. Taginting. Salawal na putol. [nit] Enlazar. [l¨¢boretori] Laboratorio. Pangganchilyo. [lac] Faltar algo. bataan. [l¨¦bel] Rotular ¨® se?alar alguna cosa con un r¨®tulo. n. maalam. n. [nob] Bulto. Laconical = Laconic. trabajar ¨¢ punto de aguja. Knot. pagkaginoong babae. v. Koran ¨® banal na aklat ng mga moro. hapakin. Laboratory. Laborious. [n¨ªkerbokers] Calzones de cazador. [n¨®ledch] Conocimiento. n. entendido. nudillo de los dedos. n. Knobby. adj. n. Laceration. italibugs?. kailangan. Knoll. v. Lachrymose. [le¨ªd] Cargar. [n¨¦vish] Picaro. nota. Lackey. Label. Mabuh¨®l. Tumuktok. Magpasan. Lumuhod. adj. [le¨ªz] Lazo. n. Knit. [n¨®ti] Nudoso. Magmasa. Kneading-trough. Lacerate. fatiga. [l¨¦dl] Cuchar¨®n. tawag. Labor. se?orita. Labor. Manggagaw¨¤. v. breve. [nel] Clamoreo. n. pagpilas. Lacker. tal¨¬. afeminado. especie de barniz. [l¨¢crimal] Lacrimal. Kaalaman. Mahinhin. querida. Nauukol sa lab¨¬. v. Wahiin. [l¨¦dilav] Dama. [l¨¦bor] Trabajar. n. mang-aar¨¢w. encaje. inteligencia. Knead. [nid] Amasar. [lec¨®nic] Lac¨®nico. Lack. [not] Anudar. magdal¨¢. v. n. adj. Knotted. [n¨ªting-n¨ªdl] Aguja de hacer medias de punta. paghapak. Buhol. Taluktok. llamar. Pas¨¢n. Lacker. Koran. Knee. Maikl?. enkahe. [n¨¢if] Cuchillo. n. . [n¨²ing] Instruido. Lacquer. esforzarse. [l¨¢birinz] Laberinto. Ladder. Pangmasa. trabaho. magsikap. Laboratoryo. [ni] Rodilla. panandok. Lack. penoso. jornalero. [noc] Tocar. L Label. mangailangan. n. Knotty. Magtanda ¨® maglagay ng t Labial. Sandok. Bat¨¤. Makaalam. Gawa. [l¨¦ding] Carga. tanda. despedazar. n. Sundang. labor. n. n. Nauukol sa luh¨¤. dificil. [nil] Arrodillarse. Laso. [not] Nudo. n. [l¨¦borer] Trabajador. isang klase ng. pilasin. Knot. cord¨®n. [l¨¢seret] Lacerar. [l¨¦di-laik] Delicado. Matalin¨°. lanseta. Gumawa. atadura ¨® ligadura que se hace en cualquier hilo. [n¨®ted] Nudoso. [nu] Saber. Hagdang mataas. [n¨¢kl] Artejo. Lace. billete. Know. Knock. n. magtrabaho. Laconic. pagkatal¨®s. Knife. n. talibugs?. mahira p. adj. Knell. [l¨¦di] Se?ora. tugatog.Knavish. entretejer. Knowledge. Barnis¨¢n. patao. Laka. masama. adj. b¨²ko ng bulaklak. Ladle. Lade. n. [l¨¢ker] Laca. Buk¨® ng dalir¨¬. masahin. pagkakilala. [l¨¢der] Escala ¨® escalera port¨¢til. gining. Pagwah¨¬. gumanchilyo. [l¨¦dlful] Cucharada. n. n. kakulangan. Lady. v. Lachrymal. Sandok. conocer. n. v. Ibuhol. dama. Ginang. v. [l¨¢ker] Barnizar. Mabuh¨®l. marunong. panal¨¬. [l¨¦bial] Labial. barnis. Laborer. Knuckle. adj. Kneel. v. Tukt¨®k. adj. v. [lad] Mozo. v. n. menester. Malikot. adj. Luh¨¢an. Knickerbockers. [c¨®ran] Alcoran. [l¨¢crimos] Lloroso. muchacho. [l¨¢ki] Lacayo. n. n. ale. [noc] Golpe. parang babae. desgarradura. Knowing. travieso. inteligente. Knob. Kulang.

lastimoso. melanc¨®lico. Lansquenet. kahina-hinayang. huesped. n. Langay-langayan. n. [laps] Lapso. n. yam. Manglata. Landlady. n. May malaking pag-aaring lup¨¤. Larder. Lamp-post. Panenekas. n. n. pastura. [lans] Lanza. [l¨¢pel] Solapa. panglalata. Lapse. v. desliz. Kasakit-sakit. P¨ªlay. Land-forces. duma¨®ng. extenuarse. Lap. [lap] Lamer alguna cosa. Dagat-dagatan. da¨ªng. Humimod. magp¨¢huli. Lapel. Lanseta. [land] Terreno. n. Ilaw¨¢n. n. Pilayin. Languish. [le¨ªr] Cubil. [lag¨²n] Laguna. [l¨¢mbent] Centelleante. n. Landing-place. Lumunsad. Lark. [l¨¢rbord] Babor. entristecerse. Pagitan. n. Lamentation. Lame. farol. saltar en tierra. Laggard. Lamb. [le¨ªm] Cojo. Lap. extension. kordero. Land. Mahin¨¤. Daungan. Lagoon. [l¨¢nguor] Languidez. Lair. Batang tupa. [l¨¢nset] Lanceta. n. n. [l¨¢rdches] Liberalidad. holgaz¨¢n. regazo. Landholder. n. Parol. Maningning. Makupad. Lak¨¦. Largeness. [l¨¢mpblac] Negro de humo. n. Ang lalaking may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang baha Landmark. lenguaje. [lag] Moverse lentamente. quedarse atr¨¢s. Landed. Lantern. Malake. [le¨ªn] Callejuela. n. manangis. n. Lambent. Tiklop ng damit. Sib¨¢t. deplorable. P¨¢minggalan. adj. May maraming pag-aaring lup¨¤. Languid. pumund¨®. Lup¨¤. traspi¨¦. estropeado. Lament. Lank. v. n. [lam¨¦nt] Lamentar (se). n. Language. [lanc] Flojo. [l¨¢ndskep] Paisaje. n. Ang babaing may ar¨¬ ng otel ¨® p¨¢nuluyang bah Landlord. holgazan. Landscape. adj. Laggard. lunsaran. pagkakamal?. v. marca. Managhoy. [l¨¢nded] Hacendado desembarcado. Mantik¨¤. [le¨ªk] Laguna. mangh iluk¨¤. pagkapilay. Dagat-dagatan. [land] Desembarcar. n. makislap. Lamentable. n. Hukb¨® sa lup¨¤. [lardch] Grande. Lament. panangis. adj. [lans] Dar un lancetazo. Lance. [lamp¨²n] S¨¢tira ¨® escrito insultable. Nauukol sa mga titik ng mga l¨¢pida. Dakong kaliwa ng sasakyang-tubig. [lament¨¦cion] Lamentacion. Kandungan. sumibat. [l¨¢nd-forses] Tropas de tierra. adj. Malamlam. n. Patoto. n. Lane. Larceny. paninirang puri. Lancet. Lancer. [l¨¢nguid] L¨¢nguido. [l¨¢rdchnes] Grandor. Lame. T¨¢nawin. v. Kandilang malak¨¦. [l¨¢ncer] Lancero. Laml¨¢m. mamanlaw. Wik¨¤. [l¨¢ndledi] Casera. desfallecimiento. [l¨¢nding-ple¨ªs] Desembarcadero. n. Large. [l¨¢pidari] Lapidario. hu¨¦speda. Land. [lam¨¦nt] Lamento. [l¨¢nskenet] Soldado de ¨¢ pie. Largess. Kawal na lak¨¢d.Lag. . Lampblack. n. pagayon-gayon. Lance. manghin¨¤. [l¨¢nd-tacs] Tributo sobre tierras. [lantern] Linterna. gemido. Daang makipot. [lamb] Cordero. estropear. tierra. pagkadulas. kaha bag-habag. n. [l¨¢mbkin] Corderito. Agiw ng usok. n. Tupang munt?. Lapidary. [l¨¢rseni] Rater¨ªa. adj. sinapupunan. Larboard. Lard. [l¨¢ndlord] Casero. n. Mag-utay-utay. Landing. mabagal. n. bayad sa lup¨¤. [lamp] L¨¢mpara. pananalita. [lang¨¹ish] Decaecer. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. n. n. Languor. Pagayon-gayon. n. Panaghoy. [l¨¦ng¨¹edch] Lengua. n. [lark] Alondra. Kagandahang asal. adj. Tumudla. tanda. n. inilunsad. n. n. [l¨¢gard] Harag¨¢n. caida. v. hingkod. Lampoon. n. hib¨ªk. libelo. Land-tax. n. [l¨¢gard] Tard¨ªo. n. mapanlaw. kalakhan. makintab. [lamp-post] Candelabro. [l¨¢mentabl] Lamentable. [lard] Manteca de puerco. n. v. Lambkin. adj. Pil¨¢y. n. pilayan. [l¨¢nding] Desembarco. adj. Kawal na may sibat. [l¨¢ndmark] Mojon. tamad. n. Pamamaslang. [le¨ªmnes] Cojera. [landj¨®lder] Hacendado. Panaghoy. v. Bwis sa lup¨¤. [l¨¢rder] Despensa. Lake. Paglunsad. Lamp. [le¨ªm] Lisiar. Lameness. isang klase ng ibon. [lap] Faldas.

Laughable. Lawsuit. [l¨¦sitiud] Lasitud. Ngayon lamang. Lavatory. n. flojo. Laundress. n. [l¨¢tin] Latin. [l¨¢ten] Laton. humalimhim. malwat. [le¨ªman] Lego. [last] ¨²ltimo. kapagalan. [l¨®ndri] Lavander¨ªa. n. adj. seglar. Lego. Lawn. Lassitude. Tamad. n. Late. Law-giver. [l¨®rel] Laurel. proceso. adj. Tanghal¨¬. n. Trump¨®. adj. n. risada. Kahinaan. Matwid. Tal¨¬ ng sapatos. [l¨®dabl] Laudable. Launch. risada. fatiga. [le¨ªtli] Recientemente. [l¨¢vish] Malgastar. Tansong dilaw. [l¨¢fter] Risa. Usap. Hagup¨ªt. tawa. [l¨¢tis] Celos¨ªa. flojedad. n. Layman. P¨¢labahan. [l¨¢rva] Larva ¨² oruga. n. [l¨¢rincs] Laringe. Laughter. Lather. [l¨¦zi] Perezoso. adj. Latter. tender. Alibugha. Lavish. Larynx. Latin. [l¨¦zines] Pereza. adj. postrero. [latch] Cerrar con aldaba. . Lavish. Lawmaker. Kautusan. [lash] Dar latigazos. [l¨¢dzer] Ba?ar con espuma de jabon. n. Pumuri. ¨²ltimo. Magbulastog sa pamumuhay. [las¨ªvi?s] Lascivo. adj. leg¨ªtimo. malaon. adj. [le¨ªt] Tard¨ªo. v. Lathe. adv. Laudable. Lasting. Tawa. Bakood. ling¨ªd. [l¨¢chet] Agujeta de zapato. Last. n. oculto. liston. n. [l¨¢votori] Lavatorio. Matagal. [l¨¢ter] Posterior. v. Launch. v. [lod] Alabar. Magbubong ng lata. Lash. Latch. adj. Laugh. n. Lancha. wak¨¢s. n. moza. n. Layer. Lately. Last.Larva. matagal. [lacs] Laxo. [l¨®ndres] Lavandera. Lawless. v. n. n. adj. Lash. n. n. Nakakatawa. Sus¨®n sa h¨ªgaan. Lazy. katapus¨¢n. adj. Lata. Kandado. Katawatawa. n. con risa. Ikandado. [l¨®siut] Pleito. [lass] Doncella. Laur¨¦l. Tumawa. [latch] Aldaba de puerta. Lay. [laz] Poner latas en las techumbres. [le¨ªt] Tarde. n. Laziness. adv. agwat. permanente. [l¨®ful] Legal. n. Bula ng sabon. [lanch] Botar ¨® echar al agua. Hul¨ª. Ang ibinubug¨¢ ng bulk¨¢n. [l¨¦tent] Escondido. Babaing manglalaba. Lava. [l¨¦yer] Lecho. Tag?. v. tagapagsanggalang. Lateral. Magsabon ng katawan. Latent. Laud. Lather. adj. Dalaga. Lattice. Maglagay. Laureate. Malibog. Silohiy¨¢. [l¨¢fingli] Alegremente. adj. [l¨¢teral] Lateral. lihim. permanecer. n. [lanch] Lancha. n. v. ilunsad. Lawful. [l¨¢dzer] Jabonaduras. l¨ªcito. n. Abogado. v. v. Lax. Hul¨ª. Laurel. Tanghal¨¬. Ilusong sa tubig. n. Latten. [l¨¢sting] Duradero. [l¨®yer] Abogado. [l¨¢titiud] Latitud. mahiga. [l¨®les] Ilegal. Laban sa kautusan. [laf] Risa. Laugh. liston. n. [lon] Prado. Kahinaan. Laughingly. n. digno de alabanza. Patagil¨ªd. [last] Durar. Halakhak. Uod. Late. Nagkaganting-pal¨¤. n. v. Lath. maglwat. [laz] Lata. Nauukol sa paghuhugas. Katamaran. [laf] Reir. Tagapaglagda ng kautusan. Manghagup¨ªt. [l¨®gu¨ªver] Legislador. n. Lawyer. Tagapaglagda ng kautusan. secreto. muting bapor. [l¨¢va] Lava. Latin. [l¨¢fabl] Risible. Latch. Magtagal. ayos sa kautusan. [lo] Ley. [l¨¦] Poner. Law. n. adj. Lalamunan. Latitude. [laz] Trompo. Kapuripuri. Lass. v. Laxity. Mahin¨¤. [l¨¢csiti] Laxitud. adj. n. [l¨¢vish] Pr¨®digo. silip¨¢n. Lascivious. n. v. [l¨®riet] Laureado. usap¨ªn. Laundry. adv. malwat. Latchet. [l¨®meker] Legislador. Lath. [lash] Latigazo. Lay?.

[ledcherdem¨¦n] Juego de manos. inteligente. [l¨¦dzer] Cuero. Katad. Lead. escritura de arrendamiento. n. League. [l¨¦ccion] Leccion. [l¨¦rnd] Sabio. legitimar. Ledger. tir¨¢. Lumukso. Left. Leave. Iwan. Legerdemain. Legalize. legitimidad. lumundag. n. [lig¨¢liti] Legalidad. derrame. [ledch] Borde. Legate. pag-aaral. Matwid. umakay. Leaden. Butas. Labis. Leakage. Leap. permiso. n. Pagkatuto. Leave. adj. Lees. n. v. Lead. lundag. [ligu¨¦cion] Legacion. [lip] Saltar. n. n. k¨¢yarian. adj. Leaven. Leaf. Kathakatha. Leaflet. n. kathang salaylay. Kwento. [l¨ªdchend] Leyenda. n. adj. instruir. pumatnubay. n. Tagapagtur¨°. Leader. n. Ledge. Learner. Lease. ayon sa kautusan. Liksyon. Pahintulot. [liz] Heces. Sugong kinatawan. n. Learning. n. n. [l¨¦cchur] Discurso. Linta. Kinatawan. Sumulyap. [l¨ªder] Guia. [lir] Mirar de soslayo. [l¨¦cchur] Ense?ar. v. adj. K¨¢liitliitan. Katwiran. v. pradera. Kaliwete. Leer. adv. . Tiningga. Learned. Lecture. [l¨ªgal] Legal. Tingga. Lee. [liv] Licencia. [lik] Gotear. [lid] Conducir. Kaliwa. adj. tagapamatnubay. conocimiento. n. Leech. diputado. aprendiz. Libro mayor. [liv] Dejar. reclinarse. marunong. Salamangk¨¢. brincar. kaalaman. Dahon. Pamana. Leash. mag-aral. Leak. [l¨ªgalaiz] Legalizar. n. n. [l¨¦guet] Legado. adj. pie. n. Lecturer. [lis] Arriendo. Ang pinamanahan. abandonar. Latak ng alak. Sa gaw? na may hangin. Legend. matalin¨°. [left-jended] Zurdo. [lid] Plomo. Legality. Legible. Madahon. adj. pabayaan. [l¨ªfi] Frondoso. [l¨¦cchurer] Instructor. Sumandig. embajada. Lean. [l¨¦dchibl] Legible. n. [l¨ªki] Roto. [l¨ªdchenderi] Fabuloso. Hit¨¤. [l¨¦rner] Escolar. n. [li] Prado. [lis] Arrendar. alianza. n. Learn. hojudo. Leanes. n. May pinag-aralan. Legendary. [left] Izquierdo. Bumw¨ªs. [li] Hez. Leavings. Leafy. [lich] Sanguijuela. v. k¨¢sunduan. v. n. [lin] Apoyarse. Nababasa. Legation. [l¨ªvings] Sobras. v. Munting dahon. [l¨¦rning] Estudio. Panayam na binabasa. v¨ªa de agua. n. Isang-ayon sa kautusan. Tumutul¨°. Lebadura. [l¨¦dzern] De cuero. Bakood. [l¨ªkedch] Merma. paa. n. Legatee. [ledn] Hecho de plomo. [lif] Hoja. adj. n. agujereado. [legat¨ª] Legatorio. Lean. Yaring katad. adj. land¨¢s ng tubig. [l¨¦dcher] Libro mayor. Legal. humilig. n. Least. [leg] Pierna. [l¨ªward] Sotavento. [lish] Atar con correa. v. Leer. tulu¨¢n. v. [lig] Liga. conducto. n. Sulyap. instruir. n. [lern] Aprender. [lik] Gotera. Gilid. n. n. fermento. [lip] Salto. Lecture. adj. Leg. n. [list] M¨ªnimo. estudiante. Talian.Lea. [l¨¦guesi] Legado. Latak. [l¨ªnes] Flaqueza. T¨ªpanan. Matuto. Tumul¨°. balat ng hayop. n. n. pellejo. tagaakay. Magtur¨°. Left-handed. Tagapamatnugot. kasulatan t ungkol sa pag upa ¨® pagbwis. v. Tul¨°. Leather. residuo. n. Pay¨¢t. guiar. n. Ang nag-aaral. [lin] Flaco. Legacy. galapong. n. Leaky. adj. Luks¨®. Panal¨¬. v. [lir] Ojeada. Leathern. Pumatnugot. Leap. [l¨ªflet] Hojilla. Kapayat¨¢n. [lish] Correa. [l¨¦vn] Levadura. leg¨ªtimo. Pangungupahan. Lection. v. Lease. Leash. Leak. Leeward.

Level. Lewd. [liboeret] Libertar. n. [l¨ªvant] Levante. Kagandahang loob. adj. l¨ªh¨¢m. Lichugas. n. mahalay. n. Paglalagda ng kautusan. Hab¨¤. adj. may pul¨¢. ipagkaloob. Gaan. [l¨¢is] Piojos. Levy.Legion. [lidch¨ªtimesi] Legitimidad. Panghikwat. dique para detener el agua. [l¨ªnient] Leniente. [l¨¦sor] Arrendador. v. sulat. adj. Lenity. aral. Dahandahan. Leopard. Mga kuto. n. [l¨¢iabl] Responsable. Mahab¨¤. adj. [l¨¦ngzi] Largo. Lessen. kulangan. ocio. mas peque?o. [l¨¢ioer] Embustero. Lesser. Bayaan. [l¨¦dchislet] Legislar. [lens] Lente. [laiab¨ªliti] Responsabilidad. n. Lay¨¤. Pantayin. Maglagda ng utos. [l¨¦vel] Llano. Liability. dayap. Pakaontiin. benignidad. n. Levant. n. Letter. [l¨¦zardchi] Letargo. may pul¨¢. Ang nagpapaupa ng bahay. Legislate. Lalong maliit. n. adj. Limon. hambog. [li¨²d] Lujurioso. Baka. magligtas. v. lalong munt?. Leprous. n. Tunay. [lidch¨ªtimet] Leg¨ªtimo. K¨¦tongin. [l¨¦mon] Limon. [lend] Prestar. Tagapaglagda ng kautusan. [l¨¦niti] Lenidad. n. instruccion. aplanar. vidrio circular convexo. Malibog. n. conceder. [l¨¦vi] El tiempo de levantarse por la ma?ana. n. n. [l¨¦dchisletor] Legislador. adj. ligereza. pagbabangon ng hukb¨®. Pananagot. Lent. leva de tropas. [liboer¨¢liti] Liberalidad. [l¨¦dchislechur] Legislatura. [li¨²dnes] Lascivia. fastidioso. [l¨¦viti] Levedad. [l¨¦pard] Leopardo. [liboer¨¦cioen] El acto de libertar. Liar. adj. n. Mahimbing. n. Leisure. Parang leon. adj. n. Liberty. n. Libog. Lest. [l¨¦vel] Igualar. Limonada. [l¨¦siur] Desocupacion. Legitimacy. [l¨ªboeral] Liberal. v. v. . v. Magpahiram. Kagandahang loob. Lessor. awas¨¢n. Katunayan. bulaan. v. lenitivo. adj. Libel. kahalayan. Titik. Liberality. Less. kalayaan. [l¨¦dchisletiv] Legislativo. maliban. generoso. n. n. Lethargy. [l¨¦pres] Leproso. n. Oras ng pagbangon. Lend. Liberation. Liberal. nakayayamot. Nauukol sa paglalagda ng kautusan. [l¨ªdchen] Legion. mabuting asal. n. Lice. Magandang loob. Pananagot. Pagpapagayongayon. Lemonade. n. Kaawaan. prolongar. Bwis. [l¨¦tius] Lechuga. [l¨¦siurli] Despacio. Magpalay¨¤. Pulutong. Legislative. kabutihang asal. [l¨¦nitiv] Lenitivo. Legislature. n. [l¨ªonain] Leonino. Lethargic. Lemon. Kurism¨¢. Leonine. Lengthen. [lest] No sea que. Leper. n. n. Lever. [l¨¦ngzen] Alargar. pul¨¢. Let. [l¨ªvoer] Palanca. Leprosy. disminuir. pangharang ng tubig. n. oriente. adj. n. [let] Dejar. kagandahang loob. patagin. Lunas. lunas. n. L¨ªksion. [lesn] Minorar. nivelado. Lenient. Leisurely. lascivo. magpautang. Silanganan. Leniency. [l¨¢ibl] Libelo. Lettuce. llanura. Kulang. Liable. n. K¨¦tongin. Himb¨ªng. [l¨¦prosi] Lepra. Lesson. largura. Lens. [lengz] Longitud. [liz¨¢rdchic] Let¨¢rgico. Liberate. deliberadamente. Length. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kaut usan. Lengthy. Pagpapalay¨¤. [l¨¦per] Leproso. [lent] Cuaresma. Level. Lenitive. Level. Legitimate. adj. n. n. Sinungaling. conj. Legislator. n. Leopardo. adv. pagliligtas. adj. tur¨°. [l¨¦moned] Limonada. [l¨¦son] Leccion. Kapatagan. igual. carta. librar. Pahabain. [l¨ªboerti] Libertad. Levity. [l¨¦vi] Impuesto. n. Paninirang puri. Lewdness. adj. Legislation. [l¨¦soer] Menor. kagaanan. n. s¨¢gutin. adj. patag. n. Nakapagpapahupa. Lente. Levee. Pantay. [l¨ªniensi] Benignidad. [les] Menos. Ketong. [l¨¦toer] Letra. [ledchisl¨¦cion] Legislacion. [l¨¦vel] Llano. v.

n. adj. [lait] Encender. n. Lineament. parecido. [l¨¢icnes] Semejanza. [l¨ªen] Derecho de retencion. n. dumil¨¤. [l¨ªniel] Lineal. Hangg¨¢. n. adj. [l¨ªniement] Lineamentos. v. [l¨¢icwaiz] Tambien. [l¨ªnch-pin] Pezonera. [lai] Mentir. [l¨¢its] Pulmones. sus¨¬. Light. v. kawangk¨ª. para. [l¨¢isens] Licencia. [l¨¢ikn] Asemejar. resplandor. alumbrar. malinaw. alumbrar. [l¨ªgament] Ligamento. [l¨ªgnies] Le?oso. Linaw. Lilac. magpaningas. Tarugo. kawangk?. Kahawig. Hangganan. Sangkap. Walang hangg¨¢. Lifeless. [liut¨¦nant] Teniente. n. n. Limber. Lightness. Isang ur¨¬ ng lim¨®n. Pang-ugnay. n. Pagtat aas. adj. trasparente. Ligneous. [l¨¢ifles] Muerto. gawaan ng apog. Nauukol sa guhit. n. [l¨ªgachiur] Ligadura. [l¨¢ik] Como. elevar. n. Lighten.Licence. iluminar. [l¨¢it] Lijero. adv. Magaan. Likeness. [limb] Miembro. Lie. igaya. Lightning. Kawangis. [l¨ªmber] Manejable. [l¨¢ilac] Lila. n. linaw. v. adj. kampon. adv. Likewise. [l¨¢ik] Querer. restringir. naman. lip¨¬. [l¨ªmit] L¨ªmite. Gaan. M¨¢pilay. Lineage. Lieu. [l¨¢imston] Piedra de cal. [limp] Cojera. [l¨¢iftaim] Duraci¨®n de la vida. v. tanlawan. [lait] Luz. v. Light. Kumislap. Pagkatenyente. n. Limb¨®. [l¨ªmit] Limitar. Limbo. N¨¢paibig. Batong apog. [l¨ªniedch] Linaje. s¨²bdito. [l¨¢itn] Relampaguear. hingkod. [l¨¢ikli] Probablemente. tulin. Wangis. igualmente. Magpahintulot. n. restriccion. Pagkaguhit. v. Limb. Magsinungal¨ªng. v. Lieutenancy. [lidch] Feudatario. [liu] Lugar. Lien. iwangk¨ª. Limpid. pahintulot. [laif] Vida. Lie. lugar. lugar tenencia. comparar. Lifetime. Licence. liwanagan . paris. v. Limp. n. Apug¨¢n. Lisensia. Dako. humingkod. gustar. adj. Lights. velocidad. n. Lift. [liut¨¦nansi] Tenencia. claro. n. Tenyete. Patay. n. [l¨¢iflaik] Que parece estar vivo. Bag¨¤. Rin. [lik] Lamer. adj. B¨²hay. Linch-pin. P¨ªlay. [l¨¢ik] Semejante. Itulad. tinint¨¦. pagaanin. [lif] De buena gana. Limitation. Lieutenant. Marahil. raya. wakas. Lime. n. flexible. adv. Bigyan ng hangg¨¢. n. Tag¨¢l ng b¨²hay. lah¨¬. n. Humimod. n. Gaya. Lid. [l¨ªmitles] Ilimitado. adj. t¨¦rmino. pagbuhat. n. May-ar¨¬ ng lupang bwisan. n. Limit. amar. gayon din. Apog. linis. autorizar. Like. Malinis. [l¨ªmpidnes] Claridad. Light. Guhit. n. [l¨¢ikli] Bien parecido. n. lintik. Piansa. Kasinungalingan. Lift. Magtitis. suminta. [l¨¢isens] Licenciar. Line. llevadero. Lime. inanimado. ligazon. sunudsunuran. Ligament. kabulaanan. Itaas. n. [l¨¢im] Cal. n. [limit¨¦cioen] Limitacion. buhatin. Malamb¨®t. [lift] Alzar. n. liwanag. Lief. [lain] Linea. [l¨¢itning] Rel¨¢mpago. walang diw¨¤. Liken. Pamigkis. claridad. Kidl¨¢t. Lila. adj. Parang buh¨¢y. Limit. Like. adv. n. n. [l¨¢imkiln] Calera. Angk¨¢n. decendencia de una familia. [l¨¢im] Lima (especie de limon). magbulaan. Yaring kahoy. [lid] P¨¢rpado. Ligature. Lick. Limestone. limpieza. Liege. Lifelike. Umibig. [lai] Mentira. kabuhayan. . Likely. gumiliw. Life. [l¨ªmpid] Limpio. lagak na ipinan¨¢nag¨®t. n. alijerar. adj. Ilaw. magsind¨ª. [limp] Cojear. Limpidness. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. Likely. [l¨ªmbo] Limbo. [l¨¢itnes] Levedad. hanay. v. T¨¢lukap-mat¨¢. adj. iparis. mag palyab. lijereza. Limp. iluminar. n. kamagana Lineal. Limekiln. vasallo. n. Like. igualdad. v. Limitless. n. wangk?. hanggan¨¢n.

Livery. n. Lithography. [list] Registrar. malwat. n. [link] Enlazar. [lip] Labio. n. pautang. bigat. Liquation. Ikaw¨ªng. Tumunaw. adj. [lon] Pr¨¦stamo. tunante. [licuid¨¦cioen] Liquidacion. desordenar. n. Singsing ng tanikala. [l¨ªtoereri] Literario. Ang nakikinig. List. List. Living. kaw¨ªng. Duminig. [l¨ªvoeri] Librea. Pamumuhay. Liturgy. Liver. adj. Liniment. Marunong ng iba't ibang wik¨¤. vigoroso. Librea ¨® kasuutang pinagkakakilanlan. blando. tumagal. n. munt?. Liveliness. dal?. adj. Leyong babae. [l¨¢ioenes] Leona. habitar. Literary. [lod] Cargar. l¨¢on. Atay. n. n. n. [l¨ªsnoer] Escuchante. [l¨®dston] Im¨¢n. Lion. Ley¨®n. n. Nauukol sa panunulat ¨® pag-aakda. . v. [l¨ªtoer] Parir los animales. n. dilatar. Little. Tuus¨ªn. morar. Palaboy. [l¨ªtani] Letan¨ªa. [l¨ªcuid] L¨ªquido. Usap¨ªn. Lizard. adj. n. kabuhayan. tumahan mamuhay. [l¨ªnguoer] Consumirse. Lab¨¬ ngus¨°. Litter. Lining. Pagtutuus. Litigate. Makipag-usap¨ªn. Lioness. Linz¨®. [lom] Marga. n. pagwawalang bahal¨¤. v. Buh¨¢y. magbayar¨¢n. magtagal. Litigant. Lip. [l¨ªcuifai] Licuar. Tagal. [l¨¢ioen] Leon. [l¨ªnen] Lienzo. adj. Mabagal. [l¨ªterechur] Literatura. empr¨¦stito. Lisp. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. [litigu¨¦cioen] Litigio. n. Pahir¨¢m. Listless. magago. [l¨ªcuidet] Liquidar. n. n. [lof] Pan. v. Pamumuhay. [l¨ªng¨¹ist] Ling¨¹ista. Lingering. M¨¢tira. Alak. masay¨¢. [l¨ªtoer] Litera. Litany¨¢. [lisn] Escuchar. Link. [l¨¢iv] Vivo. aforro. [l¨ªstlesnes] Descuido. subsistencia. Litter. Lisp. [l¨¢ining] Forro. n. v. [l¨ªtigant] Litigante. [liv] Vivir. prolongar. n. walang bahal¨¤. adj. n. [lisp] Tartamudear. n. n. [l¨ªniar] Lineal. [l¨ªvoer] H¨ªgado. bribon. actividad.Linear. gandul. [l¨ªtl] Poco. Liquor. Lithe. iugpong. n. Maubos. cama portatil. Loan. Bat¨® balan¨¬. Pagkautal. Linen. [laicu¨®cioen] Licuacion. v. n. pesado. Malagnaw. Tala. [l¨ªzard] Lagarto. Litograpya. Link. Sigla. Umutal. Kulay tal¨®ng. [l¨ªtardchi] Liturgia. Pagpapabaya. v. n. usap. v. Arag-arag. [l¨ªtoeral] Literal. Tinapay na malak¨ª. n. n. Livid. adj. magtala. [l¨ªving] Modo de vivir ¨® de ganar la vida. prolongacion. [l¨¢ivlijud] Vida. Nakikipag-usap¨ªn. Himatay. derritir. Bubul¨ª. adj. Pabaya. tamad. ajustar las cuentas. atender. Liquid. makinig. n. Maglulan. Literal. Live. tuk?. tardo. n. Aporo. Ayon sa salita. Literature. dasal. ipasan. prontitud. Loam. Lingering. [l¨¢ivli] Vivo. desmayo. Loaf. peque?o. descuidado. n. Loadstone. Litany. Pagtunaw. adj. Linger. pagkagaril. alistar. v. Loafer. Liquidation. Load. Lively. Lipothymy. Lupang it¨ªm. liks¨ª. kalandas. Linguist. [link] Anillo de cadena. Kaonti. [l¨ªvid] L¨ªvido. Buh¨¢y ang loob. n. [l¨ªstles] Indiferente. n. agilidad. Liquidate. [lisp] Tartamudo. pagkawalang malay ng pagkatao . v. enlace. [lip¨®zimi] Lipotimia. n. [l¨ªkoer] Licor. Live. n. Load. [laiz] Flexible. n. [L¨ªnguoering] Lento. Listen. n. [L¨ªnguoering] Tardanza. Liquefy. lino. [l¨®foer] Holgazan. sunudsunuran. Manganak ang hayop. sikap. Livelihood. pagkagago. [liz¨®grafi] Litograf¨ªa. a. n. gumul¨®. peso. hampas-lup¨¤. adj. [l¨ªtiguet] Litigar. [l¨ªniment] Linimento. c¨¢rdeno. t¨¢laan. [lod] Carga. Listener. Malambot. lwat. magar¨ªl. Panunulat. paglalarawan sa pamamagitan ng bat¨®. v. v. Litigation. Itala. manah¨¢n tumir¨¢. n. Lulan. lino. [l¨¢ivlines] Vida. Gamot na pamahid. Nauukol sa guhit. [list] Lista. especie de tierra gredosa. Listlessness. makupad.

adj. n. nakasusu klam. n. [l¨®ket] Poner. n. [loc] Cerrar. adj. Aparador. n. n. [l¨®gwud] Palo de campeche. Humilat¨¤. yamot. n [l¨®dcher] Huesped. [luk-aut] Centinela. n. n. Loggerhead. Log. Long. Nag-iisa. [lodch] Casa de guarda en el bosque ¨® monte. Look. naninirahan. situacion. [lok¨¦cioen] Colocacion. Kayrel. magtakwil. M¨¢kina ng tren. [l¨®dchical] L¨®gico. Masatsat. fastidioso. inquilino. adj. repugnancia. isang ur¨¬ ng h ipong dagat. n. Habih¨¢n. corchete. Maglagay. trozo de arbol. Panday-kaban. Location. n. [l¨®koer] Armario. Lobster. n. [loz] Aborrecer. Mataas. isus¨¬. adj. Loathing. Loll. Loom. Lodge. [log] Le?o. mapagmataas. Lofty. Loneliness. Taong mapurol ang ulo. Balang. n. [l¨®ng-laivd] Lo que tiene larga vida. haragan. dampa. [lonsam] Solitario. Loop. n. [l¨®in] Lomo. n. [long] Anhelar. n. [l¨®zing] Disgusto. ansia. Dako. Long. Logwood. [l¨®dching-jaus] Posada. palal¨°. Switik.Loath. elevado. [lon] Solitario. [l¨²king-glas] Espejo. Lock. apoyarse. Looking-glass. Bugtong. n. Manuluyan. Locket. [locom¨®cioen] Locomocion. adj. vest¨ªbulo. n. [l¨®guoerjed] Zote. matayog. Any?. v. k¨¢wingan. Nauukol sa dako ¨® pook. Lag¨¢y. [lodch] Alojarse ¨² hospedarse. [lonj¨¦viti] Longevidad. [luk] Aspecto. Look-out. Magpagayon-gayon. [loc] Cerradura. [locom¨®tiv] Locomotora. adj. Marunong ng matapat na pagmamatwid. vehemente. Lodge. [lol] Tender. Salam¨ªn. Loathe. adj. karimarimarim. disgustado. n. [l¨®itoer] Haraganear. [l¨®nlines] Soledad. adj. kaban. baul. n. n. Locker. presilla. pangtrangk¨¢. Locution. n. Loin. [loz] Repugnante. Kahoy. Manabik. Local. Long-suffering. abandonado. Isara. Look. n. hichura. kahabaan. Sil¨ªd. asqueroso. [l¨®nli] Solitario. bahay pulung¨¢n ng mga mas¨®n. [lodch¨ªcioen] L¨®gico. Yamot. [l¨®dching] Posada. Loiter. n. Locksmith. [l¨®csmiz] Cerrajero. casita. maglapag. adj. n. la reunion de francmasones. Kilos. [l¨®bi] Antec¨¢mara. [loc¨¢liti] Localidad. Longitudinal. & n. [l¨®zsam] Aborrecible. [l¨®kast] Langosta. Locality. Logician. nauukol sa hab¨¤. Balang. [l¨®dchic] L¨®gica. n. v. Katag¨¢ng pagmamatwid. semblante. pook. n. n. Salita. Nakayayamot. [l¨®ng-tongd] Parlero. [lup] Ojal. Yumamot. P¨¢nuluyan. Pagayon-gayon. Long-lived. una especie de camaron marino. Lodging-house. Lodger. v. Longevity. solo. panglaw. adj. manirahan. Balak¨¢ng. n. v. lwal. Tumingin. Ohales. Hab¨¤. n. [lum] Telar. n. Pag-iis¨¢. . alojamiento. n. humandusay. [luk] Mirar. v. Locomotive. Lonesome. nag-iisa. [l¨®cal] Local. galaw. [longing] Deseo. Long-tongued. Locust. n. [l¨®bstoer] Langosta. pun¨° (ng kahoy). adj. tanod. Mahab¨¤ ang buhay. Loiterer. Lodging. adj. Loath-some. Seradura. Bantay. v. Logic. Suy¨¤. Pahaba. orgulloso. Bahay-p¨¢nuluyan. [l¨®ket] Broche. Nauukol sa katagang pagmamatwid. Longitude. n. vigia. adj. adj. [l¨®ndchitiud] Longitud. Locomotion. holgazan. Lobby. in¨ªp. mapagbat¨¢. v. detestar. pangungusap. colocar. parlon. Bahay-bantayan sa gubat ¨® bundok. [loki¨²cioen] Locucion. Logical. v. [londchiut¨²dinal] Longitudinal. altivo. Pananabik. Locate. Hab¨¤ ng buhay. logia. Kahoy na mapul¨¢. [lun] P¨ªcaro. desear con vehemencia. Lone. ansiar. [l¨®ng-s¨¢fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. [l¨®fti] Alto. [l¨®itoeroer] Haragan. Lock. Ilang. itrangka. anhelo. Lonely. [long] Largo. acostarse. Mat¨ªisin. Mahab¨¤. Longing. desierto. Loon. cabeza redonda. nakapangdidiri. M¨¢nunuluyan.

Loophole. [l¨®rdli] Se?or¨ªl. adv. Tab¨ªl. n. Lovable. n. magbulaksak . [l¨¢utish] Rudo. n. n. Kaibig-ibig. Loyal. Lord. kal¨¢s. [l¨¢undcher] Haragan. Lop. v. lumwag. n. [l¨®er] Abajar. Dios. n. Tinalikdan ng kasintah an. desanimado. clamoroso. acobardado. adj. Lousy. pag-irog. Dyos. orgulloso. Lough. Ang nawala. gumiliw. May malaking tainga. laguna. [loc] Lago. kakalas¨¢n. [lus] Desatar. [l¨®land] Tierra baja. Pangungugaling hamak. n. [l¨¢ud] Ruidoso. [lop] Desmochar. adv. m¨¢iibigan. Lopeared. Kababaan. [lut] Saquear. Matab¨ªl. [l¨®cion] Locion. Butas. v. kuto. adj. ropa. [l¨¢undch] Haraganear. May kalakasan ng boses. [lav] Amar. sumiso. adj. nasayang. Lower. adj. soltura. adj. ense?anza. Putl¨ªn. v. Lout. r¨²stico. batugan. paliitin. Kal¨¢g. pumaram. [lord] Se?or. [l¨²pjol] Abertura. Kumalag. adj. adj. Loutish. kumalas. Mapagpakumbaba. v. adj. Umibig. kapalaluan. v. kumalas. [locu¨¦cioes] Locuaz. . Lowing. tur¨°. holgazanear. Punas at kusk¨®s ng katawan sa may-sak¨ªt. pagsinta. desperdiciar. [l¨¢us] Piojo. Loudly. Lupang mabab¨¤. Mahin¨¤ ang loob. [l¨¢ver] Amante. da?o. kalugih¨¢n. pumaw¨¬. parla. [l¨®ing] Mugido. tak¨®t dwag. hermoso. [lot] Suerte. v. Lost. Love. Lord. Lottery. ang nasayang. Looseness. gustar. adj. n. disminuir. Ibaba. Louse. [l¨®nes] Bajeza. Hamak. hablador. Aral. (sigaw ng baka). Low. [l¨¢uzi] Piojoso. kagiliw-giliw. querer. [l¨¢udli] Ruidosamente. n. desapretar. masats¨¢t. Kalwagan. Love-letter. Ungal. [l¨®uering] Sombr¨ªo. Panginoon. ayon sa katwiran. Malamlam. Malak¨¢s na pananalita. altivez. [l¨¢ut] Patan. n. Magiliw. [lo] Bajo. Loquacity = Loquaciousness. [l¨¢vabl] Amable. gal¨¢n. talunan. alto. adj. [l¨®li] Humilde. [locu¨¦ciesnes] Locuacidad. maniil. ruindad. Lordly. Loquacious. Mabab¨¤. Lop. ba wasan. Mahanip. Umunga. Sulat na palasintahan. Parang panginoon. Mura. fiel. adj. dominar. natalo. Nawala. v. Lower. Mangdambong. separarse. minorar. Loose. adj. doctrina. K¨¢babababaan. Lowness. [lor] Leccion. desatado. v. charla. Lounge. maluba y. Lowland. [los] Perder. [loz] Repugnante. r¨²stico. [lo] Bajo. adj. hamak. palal¨°. kulimlim. Low. hamakin. Pag-ibig. [l¨®teri] Loter¨ªa. [l¨¢vli] Amable. orgullo. Lot. [lop] La rama podada. Lowering. mangibig suminta. pandak. humillar. Ayaw. aflojar. magpalw ag. pag-giliw. [l¨®ial] Leal. Lalong mabab¨¤. [l¨®lines] Bajeza. Lover. [lo] Mugir. Loosen. aflojar. [lo-sp¨ªrited] Abatido. ablucion. kaukulang bahagi. n. relajado. Pagayon-gayon. Lotion. [l¨®ermost] El mas bajo. Kapalaran. adj. Lowly. ang natalo. Love. n. n. Kumalag. Loth. maingay. [lav] Amor. angal. malwag. Lore. Magwala. disipar. nalugi. n. adj. [lost] Perdido. [l¨®er] Mas bajo. n. peque?o. [l¨¢vlorn] Abandonado ¨® desamparado de su amante. Lowliness. n. talipandas. n. Lowermost. adj. Taong hamak. ¨ªnfimo. makuto. kaliitan. Hanip. Magpagayon-gayon. lote. Magpakapanginoon. lup¨¤. Lounger. desatar. magbatugan. [l¨²sn] Desunirse. Nangingibig. Low-spirited. Pagkapanginoon. v. [l¨²snes] Aflojamento. [lord] Se?orear. peque?ez. [los] P¨¦rdida. v. Loot. n. Dagatdagatan. Loquaciousness. [l¨¢v-letter] Carta amorosa. [lop¨¦rd] Con las orejas caidas. satsat. vilmente. Low. danaw. Tapat na loob. adj. Loud. n. [l¨®rdlines] Se?or¨ªo. ocioso. umirog. Lordliness. [lus] Suelto. masalita. Loose. Loss. n. Lose. n. n. adj. Loterya. Sangang pinutol. Lovelorn. adj. mangliligaw. disgustado. Lovely.

Lubber. sagan¨¤. dichoso. Titis¨¢n ng kanyon. Lusk. bantalbantal. adj. adj. n. maningning. Minindal. n. Lucidity. [liur] Se?uelo. Nauukol sa balakang. Pagkakataon. Malibog. n. Humalt¨¢k. [l¨®iali] Lealmente. robustez. n. [lamp] Masa informe. Kaulul¨¢n. Lunatic. Minindal. kintab. Lurk. Lure. Katiin. Bubwanin. malabis. Malak¨¢s. Maliwanag. Lugubrious. Masamang palad. Lumbago. Magtumpok. adj. Lumber. [li¨²cworm] Tibio. Magpita ng mahalay. un bobo. Kapabayaan. lumbrera. [l¨¢stines] Vigor. Nauukol sa bwan. Lump. sawing kapalaran. Lubricous. Bantal. [last] Lujuriar. lozano. adj. v. Mapalad. v. Luxuriance. Mayabong. Luminous. makintab. Kayabungan. adj. adj. Lunar. Lukewarm. [lucsi¨²rians] Exuberancia. [l¨¢ster] Lustre. adj. lumag?. makintab. n. malungkot. tamad. [lant] Mecha de ca?on. [li¨²brik?s] L¨²brico. [l¨¢mpi] Lleno de terrones ¨® de masas endurecidas. patay na tubig. v. Pahiran ng langis ¨® mantik¨¤. bumatak. Maningning. magpat ahimik. Malibog. Lustiness. Lure. [liugui¨²bri?s] L¨²gubre. [larc] Espiar. n. Luckless. adj. n. Ilaw. v. [li¨²sid] Luciente. l¨®brego. [lamb¨¦go] Lumbago. humiya. n. [lius¨ªditi] Esplendor. adj. Pagtatapat. Lucent. v. resplandeciente. Palabir?. Madul¨¢s. mel¨¢ncolico. jocoso. Tang¨¢. Lumpy. voluptuoso. . bukol. kahoy. adj. [l¨¢ki] Afortunado. Lucrative. adj. adj. [lag] Tirar alguna cosa h¨¢cia s¨ª. Lucid. [li¨²rid] P¨¢lido. v. umbok. [liur] Atraer. Lurch. Lurch. superabundante. [li¨²min?s] Luminoso. padilagin. sosegar. Lurid. Lustful. Luxuriant. [l¨¢sti] Lozano. [li¨²nesi] Locura. lak¨¢s. Luck. [larch] Devorar. lozania. resplandor. masigla. n. adj. infeliz. Lunt. & n. Maningning. Daladalahan. n. makislap. makislap. a?agaza. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. Lust. [li¨²crativ] Lucrativo. Lustrate. magpatulog. [li¨²mineri] Luminar. n. Lumbar. Libog. Yumabong. adj. n. [l¨®ialti] Lealtad. calmar. [li¨²nar] Lunar. Lullaby. purificar. Lunch. [l¨¢cles] Malaventurado. pabaya. rid¨ªculo. acechar. v. [li¨²natic] Lunatico. katawataw¨¢ Lug. Maghele. [lask] Ocioso. n. [li¨²ker] Lucro. Lung. Luscious. pal¨¢taw¨¢. templado. brillante. fornido. Sigla. equipaje. malamlam. Luggage. kal aguan. n. Mabukol. mabuting kapalaran. [lucsi¨²riant] Exuberante. dar chasco. [last] Lujuria. n. adormecer. humila. n. adv. v. Ningning. Pakinabang. [lucsi¨²riet] Crecer con exuberancia. May pagtatapat. Sumakmal. inducir con se?uelo. adj. [larch] Abandono. tub¨°. ungas. adj. feliz. malag?. mapanglaw. enga?ar. [l¨¢labai] Arrullo. Pain. [lac] Acaso. mang day¨¤. Ludicrous. engullir. triste. adj. adj. n. desdichado. Bastos. superabundancia. Luxuriate. dil¨¢g. Kin¨¢ng. [li¨²sent] Luciente. Lubricate. sensualidad. ganancia. ginagal ing. fren¨¦tico. Pakinang¨ªn. mahalay na pita. Lust. madera. n. malamlam. Lucky. Paghehele. di¨¢fano. Isang sak¨ªt ng gulugod at balakang. mahalay. exuberante. brillantez. [l¨¢stful] Lujurioso. kasaganaan. Lustre. adj. [l¨¢mbar] Lumbar. Lump. [lal] Arrullar. [l¨¢scies] Empalagoso. [lanch] Merienda. Maputla. adj. n. v. Malahininga. Lunacy. haragan. [l¨¢stret] Lustrar. Lucre. [lang] Pulmon. n. frenes¨ª. kahibang¨¢n. indolente. day¨¤. Pinakikinabangan. mang-abang. [l¨¢mber] Maderaje. n. magpakalibog. Luxurious. v. Luncheon. Mga tabl¨¢. Luminary. Bag¨¤. sump¨²ngin. [lucsi¨²ries] Lujurioso. vigoroso. n. [li¨²dicres] Burlesco. kapalaran.Loyally. painan. Nakasusuy¨¤. [l¨¢guedch] Bagage. Loyalty. Umabat. Lusty. Lull. adj. fortuna. tanglaw. [li¨²briket] Untar con materias crasas. [l¨¢nchion] Merienda. [l¨¢ber] Tomajon. Mapanglaw.

Dalaga. kalabi san. [madchist¨ªrial] Magistral. katha. n. Magnet. n. [m¨¢dli] Furiosamente. tama?o. n. v. Maid-servant. Magnetic. Ginang. Magnificence. n. Madly. Madness. [magnisya] Magnesia. [l¨¢i] Lej¨ªa. [me¨ªd-s¨¦rvant] Criada. Magistracy. n. n. [m¨¢dchistret] Magistrado. n. n. n. [m¨¢dman] Un loco. v. Magnanimity. parang ulol. mabaliw. Taong ulol. adj. n. Magnify. Kaululan. [mak¨ªntosh] Sobretodo. Nauukol sa m¨¢kina. Magnetical = magnetic. grandeza. Kadakilaan. [maj¨®mitan] Mahometano. Mapusok. Pagkadalaga. adj. n. n. grandor. Machinery. [mach¨ªnist] Maquinista. Dakilain. M [ma]. binibini. Mad. espl¨¦ndido. [mach¨ªneri] Maquinaria. Dakil¨¤. Kilos makapangya rihan. [m¨¢got] Gusano. [medch¨ªcian] Mago. enfurecerse. [mab] Vestirse desali?adamente. Ibong martines. pagkabinibini. como un loco. Mahometan. Magnificent. Madonna. adv. adj. n. [m¨¢gnitiud] Magnitud. [m¨¢gnet] Iman. [m¨¦dnjud] Doncellez. Nauukol sa mahia. Nauukol sa batobalan¨¬. Lynch. Kapote. Magazine. n. Tubig (na nanganganinag). kahalayan. pagkasir¨¤ ng bait. [m¨¢djaus] Casa de locos. [magn¨¢nim?s] Magn¨¢nimo. Magistrate. [m¨¢dnes] Locura. Moro. Lyre. magar¨¤. n. [m¨¢dcap] Locar¨ªas. arrogante. furioso. maawain. sira ang ulo. [me¨ªd] Doncella. [m¨¦dnli] Virginal. Magandang kalooban. mahabagin. [macar¨®ni] Macarrones. Madman. baliw. Isang lulut¨²in na parang pideus na malalak¨ª. n. Patay¨ªn karakaraka ng mga tao ang may sala. [m¨¢dchic] M¨¢gico. n. kasakdalan. Mab. Magbihis ng kahit paano. Mainit ang ulo. kal akhan. Tila narra. picaza. Magic. n. n. exagerar. [m¨¢gpai] Urraca. kalakih¨¢n. n. [m¨¢gnifai] Magnificar. Lyrest. n. exaltar. n. tawag sa ibang p¨¢hayagan. Kulung¨¢n sa nangasisir¨¤ ang ulo. parang binibini. n. n. Machine. Mahogany. Madden. Maid. [magaz¨ªn] Pa?ol de p¨®lvora ¨® santab¨¢rbara. Maidenhood. Lye. [m¨¢dchic] Magia. Mahia. voluptuosidad. magilas. Makinista. v. panghalina. Libog. adj. Parang dalaga. Ulol. Lak¨ª. gal¨ªt. Magic. mainam. Lih¨ªa. adj. m¨¢gico. [magnan¨ªmiti] Magnanimidad. Mahistrado ¨® mataas na hukom. Madcap. mec¨¢nica. sakdal. n. adj. capricho. In¨¢y. se?ora. Bis¨¤ ng batobalan¨¬. [em] M (eme). n. [m¨¢dchistresi] Magistratura. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. ale. virginidad. rabioso. Magnitude. Magnesya. [mad¨®na] La imagen de la virgen. adj.Luxury. v. n. [l¨¢ir] Lira. . Maulol. Magnetism. magalit. Mago. Alilang babae. [limf] Linfa. it anyag. [l¨²csiuri] Lujuria. nombre dado ¨¢ algunos peri¨®di n ng mga punl? at pulbur¨¢. Ang marunong tumugtog ng lira. Maidenly. Pagkamahistrado ¨® mataas na huk¨®m. Uod. nanay. n. Larawan ng Mahal na Birhen. [mad] Enloquecerse. Magician. Magisterial. M M. m¨¢hiko. n. [madn] Enloquecerse. adj. Macaroni. Mad. Magpie. imperioso. Lynx-eyed. Madheaded. may panghalina. purihin. adj. pang-ganyak. [magn¨¦tic] Magn¨¦tico. [mad] Loco. Lymph. Machinist. Maiden. [magn¨ªficent] Magn¨ªfico. [m¨¦dn] Doncella. Matalas ang mat¨¢. [l¨¢irist] Lirista. [lincs-¨¢id] Vista de lince. demencia. mahal¨ªng. n. n. [mad¨¢m] Madama. n. Madam. [ma] Mam¨¢. Mackintosh. hal¨ªng. antojadizo. n. dalagang matanda. Makar¨®t. [m¨¢gnetism] Magnetismo. un maniatico. Batang babae. v. Kagandahang loob. Magnanimous. [magn¨ªfisens] Magnificencia. Maggot. criada. baliw. Madhouse. n. Bato balan¨¬. M¨¢kina. adj. exuberancia. ibuny?. [mach¨ªn] M¨¢quina. Lira. Maul¨®l. pagkasir¨¤ ng ulo. Ma. loko. [mej¨®gani] Caoba. Magnesia. [m¨¢djeded] Fogoso. magalit.

[man] Hombre. adj. [m¨¦ntenans] Mantenimiento. [me¨ªm] Mutilar. Sak¨ªt. [mal¨¦volens] Malevolencia. Maker. [mal¨ªcioes] Malicioso. pagkupkop. adj. Maltreat. Makeweight. [me¨ªn] Grueso. augusto. [m¨¢lapart] Desvergonzado. hichura. armar con cola de malla. tungayaw. [m¨¢dchesti] Majestad. [m¨¢los] Malva. adj. n. Maleficent. manggagaw¨¤. Magbay¨®. adj. [me¨ªnland] Continente. Lupang malawak. [maltr¨ªt] Maltratar. marahas. Masama. [me¨ªl] Mala. Maintain. v. Pagkukunwa. [me¨ªl] Poner en el correo. adj. [medch¨®riti] Mayor¨ªa. manggagawa ng masama. fabricante. n. v. Malignant. Malcontent. v. forma. [m¨¢ladi] Mal. n. Masamang kalooban. Palakol na kahoy. Majesty. bugbugin . Mallet. lumpuh¨ªn. Dakil¨¤. [mal¨ªgnant] Maligno. [mal¨¢in] Maligno. magb alut¨¬. [me¨ªk] Hacer. n. tumampalasan. [maled¨ªccion] Maldicion. Kak apalan. sumapol. pangahas. malak¨ª. adj. Masama. n. Karamihan. [mal¨¢ria] Malaria. apoyo. pag-aalib ugha. Tao. Mamma. fabricar. lak¨¢s. Majority. [m¨¢mzi] Malvas¨ªa. mag-any?. [mal¨ªgniti] Malignidad. [me¨ªk] Hechura. lait. n. Man. kalak han. & n. crear. Malevolence. n. Gaw¨¢ng masama. adj. Maim. v. mag-imbot ng masama. Mail. Malign. yumar¨¬. n. dahil¨¢n. pretexto. grande. Umalipusta. Putlin ang anomang sangkap ng katawan. li ngap. Kadakilaan. Sebadang laan sa paggawa ng serbesa. Maize. [m¨¢lard] Lavanco. Panguna. Any?. Major. Malapert. [me¨ªn] Principal. Mainland. Tagapaghan da ng sebada paggawa ng serbesa. Mallard. n. n. pluralidad. Sama. mahalay na damdamin. producir. n. correo. n. Malign. maligno. [mal¨¦ficent] Mal¨¦fico. Maliciousness. Malevolent. Male. inang. kulotkulutan. Malignity. Malbas. n. n. kasakdalan. & n. fuerte. v. Masama ang loob. Malediction. art¨ªfice. [m¨¢lcontent] Malcontento. Patong malak¨ª. n. [mam¨¢] Mama. Umalalay. Major. Alalay. Nanay. May mahalay na damdamin. Damdaming kahalayhalay. Mainly. v. Malleable. Maltster. karangalan. Mall. Lalake. pangdikdik. perversidad. [malif¨¢ctor] Malhechor. Main. gal¨ªt. malignidad. tener malicia. [mal¨ªciausnes] Mala intencion. [m¨¦dchor] Comandante. n. Malt. [mal¨¦volent] Mal¨¦volo. n. [m¨¦ker] Hacedor. Lagnat na may ngiki. Paggawa ng masama. Korreo. [me¨ªl] Macho. Maintenance. Komandante. formar. [m¨¢let] Mallete. Managhil¨¬. Malicious. descarado. [ment¨¦n] Mantener. malakas. n. . sakdal. [mal¨¢in] Envidiar. Mallows. [mal-pr¨¢ctis] Maltrato. Malady. alipusta. n. Malice. [me¨ªz] Ma¨ªz. pagk¨¢gawa. [me¨ªl] Masculino. Main. Malmsey. balut¨¬. n. Ihulog sa korreo. [m¨¦dchor] Mayor. Majestic. adj. primeramente. Pamun? sa timbang. Male. Malefactor. [m¨¢liabl] Maleable. sostener. Nauukol sa lalake. lalake. [m¨¦cwet] Complemento de peso. lumikha. Tampalasan. yar¨¬. [m¨¢lis] Malicia. Gumawa. adj. Make. figura. adj. Tagagawa. n. Pangbayo. enfermedad. n. inay. cota de malla. [mol] Mazo. [m¨¢ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. n. May masamang adhika. Isang ur¨¬ ng ubas. proteccion. banhay. kasamaan. Make. Mais. violento. criador. [me¨ªk-bil¨ªv] Disimulo. n. la mayor parte ¨® la mas principal y fuerte de alguna cosa. Lalong malak¨ª. estropear. Walang hiya. adj. [madch¨¦stic] Majestuoso. [mol] Golpear con mazo.Mail. soberan¨ªa. n. n. lum al¨¢ng. dumikdik. n. Kaunaunahan. [me¨ªnli] Principalmente. may-gawa Make-believe. n. Mall. Mal-practice. malversacion. Sumpa. v. varon. n. n. malicia. Masama. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. adv. kalakhang bahagi. n. Malaria. adj. Makunat.

[m¨¢nedch] Manejar. Manoeuvre. h¨¢bito. Paraan. Bugbugin. Manacle. n. adj. Utos. tratable. Manufacture. Manacle. f¨¢brica. Pandak. morada. adj. n. Parang lalake. v. [m¨¢nifest] Manifiesto. Mange. ugal¨¬. t¨¢hanan. Bahay. n. [maniuf¨¢cchur] Manufactura. [m¨¢ndibl] Mand¨ªbula. [mantl] Mantel. n. [mani¨²mit] Manumitir. v. magpatalastas. [man¨²ver] Maniobrar. paggawa. Manse. armar. quijada. Manumission. gobernar. Manure. adj. Parang lalake. Manipulate. Manager. [m¨¢nish] Varonil. Manik¨ª. Manure. Ang may p¨¢brika ¨® p¨¢gawaan. [m¨¢nful] Bravo. urbano. pang¨¢. yar¨¬ sa kamay. Tak¨ªp ng chimenea. [mani¨²r] Abonar. Manufactory. adj. any?. Mania. Pagpapalay¨¤ sa alipin. Gawa. Marami. larawang kahoy na sukat¨¢n ng dam¨ªt. [m¨¢nifold] Muchos. Sangkatauhan. declaracion. dirigir. Mansion. Mamahal¨¤. & n. Manipulation. [m¨¢nslafter] Homicidio sin premeditacion. Manslaughter. [mantl] Campana de chimenea. [m¨¢nacl] Maniatar. n. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tu big. adj. pagtatanyag. v. hacer ver. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont? ng mga ka runungan. Manful. pangangasiw¨¤. Gumawa. hal¨ªng. Manifold. Pagkalalaki. sumpong. n. dum¨ª. varios. [manc¨¢ind] El genero humano. Manifestation. [m¨¢ndetori] Preceptivo. Mangle. lamugin. [m¨¦ndcher] Pesebre. n. tanyag. Magalang. declarar. Magpataba ng lup¨¤. [maniuf¨¢cchurer] Fabricante. n. [man¨²ver] Maniobra. loco. adj. Manger. t¨¢hanan. baliw. n. m¨¦todo. asal. la morada del p¨¢rroco. adj. [m¨¢nedcher] Administrador. [mans] Granja. Utus¨¢n.Man. [m¨¢ner] Manera. k los. Manhood. patente. Gal¨ªs. sangkinap al. [m¨¢nikin] Hombrecillo. Management. n. Tagapangasiw¨¤. Pagpatay ng tao na d? bi nanta. [maniuf¨¢ctori] F¨¢brica. [m¨¢ndet] Mandato. n. la especie humana. n. Magpahayag. n. magpakilala. quinta. litaw. n. Manumit. Mantel. Mankind. v. mamatnugot. tay?. manufacturar. Mane. Manual. Damal¨¢n ang mga kam¨¢y. Sihang. costumbre. Kiling. estiercol. Maniac. P¨¢gawaan. conducir. [m¨¢niual] Manual. Nauukol sa utos. Mandatory. [me¨ªn] Crio ¨® clin de caballo. [manifest¨¦cion] Manifestacion. n. [m¨¢nekin] Maniqu¨ª. [m¨¢niual] Manual. . Pamamahal¨¤. Mandate. v. totoo. Hayag. Gawa. n. director. v. v. magalis. Manner. Bahay. [m¨¢nifest] Manifestar. modo. estercolar. Ulol. n. orden. Manifest. [man¨ªpiulet] Manejar. [mani¨²r] Abono. [m¨¦nia] Man¨ªa. g¨¢waan. Manageable. estropear. Manifest. [m¨¢ndetori] Mandatario. pumar aan. [m¨¢nlaik] Varonil. Manlike. [m¨¢ncion] Mansion. n. v. Mannish. Napamamahalaan. forma. G¨¢lisin. bahay-par¨¬. adj. manufactura. [m¨¢nacl] Esposas. n. [man] Tripular. Mandatory. patabain ang lup¨¤. [m¨¢njud] Edad viril. Kaululan. Pataba sa lup¨¤. matapang. adj. [mendch] Sarna. [m¨¦ndchi] Sarnoso. adj. tagapamahal¨¤. Damal sa kam¨¢y. casa rectoral. Manufacturer. v. buhok sa leeg ng kabayo. administracion. Mannerly. n. tunay. [m¨¢nedchment] Manejo. [mangl] Mutilar. [manipiul¨¦cion] Manipulacion. Mangy. Malak¨¢s ang loob. [m¨¢nerli] Cort¨¦s. Mantle. Mannequin. n. Pamamahal¨¤. artefacto. v. [maniuf¨¢cchur] Fabricar. Mandible. Gumawa. Mamahal¨¤. patalastas. mapitagan. Manual. n. Manoeuvre. Magpalay¨¤ ng alipin. adj. n. n. n. Manakin. mabait. valiente. n. Pahayag. [manium¨ªcion] Manumision. sunodsunuran. mabuting kausapi n. Kakan¨¢n ng kabayo. [m¨¦niac] Mani¨¢tico. Manage. [man¨¦dchabl] Manejable. Manufacture. n. Gawa ng kam¨¢y. Tak¨ªp sa dulang. n. n.

Pun¨°. makapagpahamak. admirar. adj. n. Nauukol sa mas¨®n. [m¨¢rsial] Ordenar. Katakatak¨¢. Marketable. Many. n. Marchioness. n. [mask] M¨¢scara. huella. admirable. Nauukol sa lalake. n. Mar. Mark¨¦s. [m¨¦sonic] Mas¨®nico. prodigioso. guhit. [m¨¦ni] Muchedumbre. [m¨¦ni] Muchos. n. mag-paimbabaw. Masonry. v. lab¨®n. Gilid. maglahok. Martyr. [m¨¢skiulin] Masculino. cenagoso. Marriage. adj. Marriageable. Utak ng buto. Na sa gulang na pag-aasawa. n. Margin. Marsh. n. Marten. disimulo. comercio. Mapa. mandudwit. Magkasal. prodigio. Mark. Tanda. lahok. manggilal¨¢s. Mason. P¨¢ngalakalan. Marquis. Kastanyas. as. v. se?al. n. n. ci¨¦nega. [mesn] Francmason. Marauder. adj. n. mas¨®n. Sulat-kamay. caminar. v. Masonic. Magtak¨¢. n. Mason. [m¨¢rtir] Martir. [m¨¢rten] Avion. [mar] Mancha. panggigilal¨¢s. [mar¨ªn] Marino. magbalat-ka y?. apariencia. v. kagilagilalas. adj. Market. [m¨¢rridch] Maridaje. mangulo sa isang lakaran. bakatan. Martir. [march] Marzo. Tisis. Marshal. n. Mash. March. especie de golondrina. [mask] Enmascarar. Magmasa. corriente. maghal¨°. Marshy. Ibong martines. [m¨¢niuscript] Manuscrito. [mart] Emporio. adj. matrimonio. Maritime. n. Frankmason. [m¨¢rro] Tu¨¦tano. n. Mariner. pagkamangha. [mesn] Alba?il. adj. manch¨¢. hacer alguna mezcla.Manuscript. Kabayong babae. Marry. Marvel. Marrow. balat-kay?. hiwag¨¤. Marasmus. pananabas ng bat¨®. karaniwan. paimbabaw. n. n. adj. [m¨¢rcial] Marcial. guhitan. [m¨¢rsial] Mariscal. Markesa. da?ar. v. Mask. Lat¨ªan. Map. n. comprar. Marine. [m¨¢rdchinal] Marginal. M¨¢skara. ngha. [m¨¢rcuis] Marques. [m¨¢rbl] Marmol. bakat. Magm¨¢skara. Mark. adj. Marginal. [m¨¢rridchabl] Casadero. mas . [marsh] Pantano. Marshal. Martial. pag aasawa. se?alar. [mash] Masa ¨® mezcla. [m¨¢rket] Mercar. Kawal sa dagat. Masa. Marso. [map] Delinear mapas. [m¨¢ritim] Maritimo. [mar¨²n] Casta?a. Marvel. disimular. [m¨¢rket] Mercado. v. Pagkamartir. m¨¢nanabas ng bat¨®. encubrir. pillador. bingit. Mabil¨ª. [m¨¢rchenes] Marquesa. Mar. n. tab¨ª. Maroon. pasmoso. bak¨¢s. [m¨¢rvel] Maravilla. [m¨¢rvelaus] Maravilloso. malabon. Pagkakantero. March. Kababalaghan. Nauukol sa asawa. orilla. Mart. k amanghamangha. [m¨¢rtirdom] Martirio. Many. borde. Nauukol sa gilid. Masculine. [m¨¢riner] Marinero. Martyrdom. n. adj. bakat. May asawa. Marble. meollo. Nauukol sa dagat. [m¨¦ri] Casar ¨® casarse. borron. [mark] Marca. mariskal. Mamil¨ª. n. [m¨¢rketabl] Vendible. Kasal. Market. Gumawa ng mapa. [mark] Marcar. [march] Marcha. n. Tandaan. n. [mar] Echar ¨¢ perder alguna cosa. [me¨ªr] Yegua. Makasir¨¤. militar. pagtataka. adj. naval. Lumakad. [m¨¦rid] Casado. Karamihan. P¨¢milihan. Kantero. Married. Taong-dagat. kuminoy. n. hal¨°. Map. [march] Marchar. adj. n. corromper. Munting lubid. v. Marine. varonil. Lat¨¬. n. Marvelous. n. Marm¨®l. Marami. [mash] Amasar. nota. [m¨¦sonri] Alba?iler¨ªa. multitud. Nauukol sa dagat. n. [m¨¢rlin] Merl¨ªn. guiar. n. [m¨¢rvel] Maravillar. Mask. Mare. Nauukol sa kawal ¨® hukb¨®. v. francmasoner¨ªa. adj. n. v. n. [map] Mapa. n. Dungis. disfrazar. pasmarse de alguna cosa. Lakad. [m¨¢rdchin] Margen. [mar¨®der] Merodeador. mag-asawa. [mar¨¢zmas] Marasmo. Mag-utos. Magnanakaw. v. n. n. Marital. Mash. tala. Marline. [mar¨ªn] Soldado de marina. March. [m¨¢rshi] Pantanoso. n. [m¨¢rital] Marital.

se?or. [m¨®ndi-zarsde] Jueves Santo. [m¨¢saker] Hacer una carnicer¨ªa. v. n. Mastication. Sumupil. Mattings. Bumay¨®. pag-aasawa. Matin. v. embriagado. adj. Mainam. monton. [mastik¨¦cion] Masticacion. Mate. iparis. esposa. [mat] Estera. babaing may asawa. [m¨¢tin] Matutino. [m¨¢tok] Azadon de peto. matricida. n. v. Masticate. Pagmamatrikula. [m¨¢steri] Superioridad. mujer casada. matanza. casar. v. n. aparear. [m¨¢tter] Importar. Match. adj. . pagpasok sa p¨¢aralan . Maul. n. v. Mahinog. adj. Matriculate. n. sujetar. misa. Panginoon. [m¨¢tronli] Como matrona. adj. homicidio. obra magistral. Matriculation. kaulayaw. n. [mazemat¨ªcian] Matem¨¢tico. n. [mat¨ªrial] Material. misa. [matrim¨®nial] Matrimonial. Magmisa. [mat] Esterar. [m¨¢saker] Carnicer¨ªa. Matrimony. Magm¨¢skara. n. [mast] Arbol ¨® palo de nav¨ªo. n. Magmatrikula. Piko. Ban¨ªg. Mathematical = mathematic. Masterly. pagbabalat-kay?. kadahilanan. Pagmamaskara. [m¨¢tings] Esteras. pagngata. Nauukol sa pagbilang ¨® pagtutuus. Nauukol sa hilot ¨® kaya'y sa babaing may asawa. n. Palo ng sasakyan. lang?. [m¨¢stiket] Mascar. Maturity. Maternity. Mga kasangkapan. [m¨¢trics] Matriz. Matchless. [matr¨ªmoni] Matrimonio. Pangbay¨®. pag baitan ang anomang bagay ¨® pagkabuhay. Maturation. Pahinugin. n. n. casamiento. kaututang dil¨¤. Maudlin. Mattress. Magpatayan. Pagkaina. Pagpatay sa in¨¢. [mol] Mazo. adj. ap¨°. Papag-asawahin. n. n. H¨ªgaan. [mat¨¦rniti] Maternidad. Nauukol sa pag-aasawa. materno. Massacre. Nauukol sa in¨¢. asunto. v. masticar. sazonado. [m¨¢sterpiz] Obra ¨® pieza maestra. Pagkahinog. Hin¨®g. Gawang mainam. Mate. adj. Banig. n. magulang. pagpatay o. [m¨¢tronal] Matronal. [m¨®dlin] Borracho. Pagpap¨¢tayan. [match] F¨®sforo. ang pumatay ng in¨¢. Mat. [me¨ªt] Consorte. Matig¨¢s. gulang. Nauukol sa umaga. Material. papag-asawahin. Master. unan. kasama. P¨®sporo. [masker¨¦d] Enmascararse. n. pumasok na mag-aral sa p¨¢arala n. [matiur¨¦cion] Maduracion. magbalat-kay?. Matrix. Match. s¨®lido. [mati¨²r] Madurarse. [m¨¢ster] Amo. [m¨¢tchles] Incomparable. Materials. Kahinugan. ukol sa gawang gu r¨®. Masquerade. [m¨¢sterli] Magistral. siksik. Hilot. [mat¨ªrialz] Materiales. [mas] Celebrar ¨® decir misa. dumaig. Mathematician. Mastery. Master. compa?ero. Mass. adj. & adv. adj. [mati¨²r] Maduro. n. desposar. gumulang. Maternal. Hwebes Santo. igualar. [m¨¢siv] Macizo. objeto. amo. Matronly. [mati¨²riti] Madurez. v. [matrikiul¨¦cion] Matriculacion. bunton. Massive. ¨® un negocio. adj. n. Master-hand. [me¨ªt] Casar. Marunong tumuus sa pagbilang. Maul. Kapangibabaw¨¢n. n. ikasal. Parang hilot ¨® parang babaing may asawa. masinsin. Massacre. Kalaguy¨°. Gawang gur¨® ¨® gawang mainam. Maundy-Thursday. Mattock. magbay¨®. [m¨¢trisaid] Matricidio. Matricide. Mat. Ngumuya. Masterpiece. [mol] Golpear con un mazo. Matron. May katawan. Bagay. [m¨¢ster] Vencer. [matr¨ªkiulet] Matricular. Mature. M¨¢ukol. p¨¢tayan. [mas] Masa. v. Matrimonal. Matter. Mathematic. disfrazarse. casamiento. due?o. n. poner en sazon una cosa. [m¨¢tron] Matrona. [m¨¢ster-jend] Mano maestra. walang kapara. [matchm¨¦ker] Casamentero. n. maigting. n. [masker¨¦d] Mascarada. n. [m¨¢tress] Colchon. Matter. adj. maestr¨ªa. Pagnguya. sin igual. Pag-aasawa. n. Las¨ªng. Gumawa ng ban¨ªg. Masa. ngumata. corp¨®reo. Maturate. petate. Matronal. Bahay-bat¨¤. v. salansan. n. [mat¨¦rnal] Maternal. Mass. v.Masquerade. Walang kagaya. [mazem¨¢tic] Matem¨¢tico. Mast. Matchmaker. con maestria. Itulad. adj. B¨²gaw. v. [m¨¢tiuret] Madurar. n. n. v. n. n. iparis. Mature. adj. conyugal. v. [match] Igualar. [m¨¢tter] Materia.

maquinista. [min] Significar. Karunungan sa m¨¢kina. Maxim. Mechanician. Medallion. maglisya. Pagkakaakma. Nauukol sa gam¨®t. n. Medicate. [mos¨®li?m] Mausoleo. idear. Gamot. probable. Makialam. Sa akin. Nauukol sa m¨¢kina. medicamento. Maze. akalain. Payat. Makinista. Sukat. adj. n. Mediocre. [m¨ªzli] Atacado del sarampion. Mawkish. adj. panukal¨¤. v. Tigdas. nauseabundo. Mazard. lamang-kati. kapakana n. [m¨¦i bi] Puede ser. Maw. [m¨¦do] Pradera. [m¨ªzles] Sarampion. adv. [me¨ª] Poder. n. n. Mechanism. [m¨¦disin] Medicina. adj. Marahil. n. ma . mahin¨¤. Mead. n. n. K¨¢taastaasan. k alinlangan. n. intentar. [medik¨¦cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. n. Tubig at pulot. remedio. Pamamagitna. Mean. harina. hiluka. Kahulugan. n. inter¨ªn. metro. v. [m¨¦diket] Hacer medicinal alguna cosa. dukha. Karaniwan. [mi¨¢nder] Laberinto. adj. sentido. sentencia. Mediate. mediocre. Pagkain.Mausoleum. [min] Bajo. n. [me¨ªz] Descarriar. habang. Meaning. [mint¨¢im] Inter¨ªn. Meander. n. [m¨¦canizm] Mecanismo. inmensurable. intercesion. n. pensar. L¨ªbingang maringal. Balunbalunan ng ibon. Maxilar. [m¨¦siurment] Medida. Mayo. ¨¢ m¨ª. [m¨®kish] Fastidioso. intercesor. gul¨®. intervencion. [med¨ªsinal] Medicinal. [m¨¦dikament] Medicamento. [m¨ªguer] Magro. n. [mic¨¢nics] Mec¨¢nica. [m¨ªdiet] Mediar. Measureless. [m¨ªning] Significado. Measurable. v. n. Meal. akal¨¤. manghimasok. Hamak. Measure. indigno. Nauukol sa sihang ¨® pang¨¢. Measure. compas. Mean. Ariing gamot ang anoman. Meat. n. [m¨¦siur] Medir. n. Mapakialam. Medical. Paraan. Karn¨¦. [medl] Entremeterse. extraviar. Medicine. Maze. v. [me¨ªz] Laberinto. adj. natatarok. mamagitan. Samantal¨¤. [minju¨¢il] Mientras tanto. Medalya. [m¨¦siur] Medida. Meddle. Nauukol sa gamot. vianda. Nauukol sa m¨¢kina. habang. masama. [mi] Me. [m¨ªdietor] Mediador. [mo] Molleja de las aves. perplejidad. Mamagitna. [m¨¦dlsam] Entremetido. [min] Medio. mapanghimasok. Sukat. Nakayayamot. [m¨¢csimum] Lo sumo. n. adj. flaco. Medal. [mic¨¢nic] Mec¨¢nico. adj. intencion. Meanwhile. n. adv. adj. May. [mid] Aguamiel. pron. [m¨¦ditet] Meditar. Samantal¨¤. Mechanical. Mayor. [m¨¦dler] Entremetido. adj. Dakong salasalabat ang landas. n. n. designio. Mechanic. May. adj. [m¨¢zard] Quijada. be adv. kaypal¨¤. Meagre. pun¨°. kasabihang may taglay na aral. kasukat¨¢n. [mil] Comida. Mediation. Magkahulugan. Gumunita. Magligaw. Measly. Me. Kawikaan. abatido. [m¨ªdioker] Mediano. katamtaman. n. Measles. panukat. Nasusukat. Pag-aring gamot sa anoman. [me¨ª] Mayo. Parang. [mic¨¢nical] Mec¨¢nico. nagpapakilos ng m¨¢kina. ruin. Meadow. prado. v. [m¨¢csim] M¨¢xima. mag-isip. mientras tanto. Nauukol sa medalya. Tagapamahal¨¤. [m¨¦dal] Medalla. [mid¨¢lion] Medallon. [mid¨¢lic] Numism¨¢tico. Mapakialam. May. mapanghimasok. mangyari. pretender. n. Mean. Medalyang malak¨ª. kagamutan. v. Meditate. n. [m¨¦dchor] Corregidor. [m¨¦siurles] Inmenso. Medicament. Meddlesome. Medicinal. [m¨¢csilar] Maxilar. n. v. Gam¨®t. adj. n. [m¨¦siurabl] Mensurable. [m¨¦dical] M¨¦dico. camino tortuoso. d? matarok. adj. lo mas alto. tramar. [mit] Carne. [midi¨¦cion] Mediacion. n. confusion. forma ¨® modo de hacer alguna cosa. Sihang. Mechanics. Mediator. v. n. Sumukat. Maar¨¬. n. Daang pasikotsikot. magwar¨¬. n. harina. [mecan¨ªcian] Mec¨¢nico. tagapamagitan. Maximum. adj. Tinitigdas. Medallic. yano. nakakaalibadbad ng sik mur¨¤. intrigante. Meddler. pamama gitan. Tagapamagitna. descarnado. Measurement. Medication. D? masukat. Meantime. vil. ulam.

n. Pagalingin. sazonado. [mil¨®dias] Melodioso. Gitna. [men] Hombres. [m¨¦moraiz] Poner de memoria. Melt. n. n. Mendacious. adj. kaanib. [mim¨®rial] Memoria. adj. clemente. Pagsukat. pabutihin. n. n. contemplativo. [mim¨¦nto] Recuerdo. Memorable. [m¨¦mori] Memoria. Mellow. n. malungkot. Balat na manip¨ªs. sukat. adj. Nauukol sa pangangalakal. [m¨¦nsiural] Perteneciente ¨¢ la medida. pagwawar¨¬. Melting. Memorial. v. [mid] Premio. Mapul¨®t. Menial. Nasusukat. Panglaw. [m¨¦ntal] Mental. Merchant. lamlam. magnilay. maawa¨ªn. hallar. Hinog. [mend¨¦cioes] Mendoso. Nauukol sa isip ¨® sa pagiisip. negociante. Meed. medida. Merchandise. n. recordar. Makasumpong. Naaalala. Mga tao. alalahanin. sumiso. [mencion] Mencionar. Memoir. Meek. Nauukol sa sukat. n. bataan. fundicion. Medley. Alaala. Mensual. tierno. mapagnilay. Mensurable. [m¨¦nsual] Lo que pertenece ¨¢ la mesa. Membrane. Merchantman. interesado. [m¨¦ndisiti] Mendicidad. Meet. Isaulo. [m¨ªlioret] Mejorar. [m¨¦nstriuecion] Menstruo. . Mellow. n. n. Mercantile. Melancholy. adj. pagulangin. sumalubong. Mendicancy. n. malambot. [mik] Manso. Mention. n. Medium.gbulay. kaloob. adj. magdaray¨¤. [m¨¦morabl] Memorable. [mend¨¢siti] Falsedad. parte. adj. madurar. n. [m¨¦lon] Melon. bahagi. Mapanglaw. v. nagpapalimos. piadoso. pagnin lay. Pulubi. Asoge. n. [m¨¦ndicansi] Mendiguez. makatagp?. Kaamuan. Inam ng tingig. & n. asamblea. intelectual. n. Alil¨¤. M¨¢ngangalakal. mga lalake. day¨¤. remendar. gunamgunam. adj. adj. [m¨¦lancoli] Melancolia. narrativa. pag-alala. kumumpun¨ª. v. adj. Menace. n. n. v. triste. [m¨ªting] Junta. Mercenary. Alaala. malamlam. recompensa. Sasakyan ng kalakal. pananakot. Mention. [m¨¦rcantil] Mercantil. disolver. [m¨¦rchandais] Mercader¨ªa. kalagitnaan. Malingkurin. n. Kalakal. kasap¨¬. n. Memento. [m¨¦rsineri] Mercenario. [m¨ªnial] Servil. fundir. recuerdo. Melody. Tumunaw. adj. Bumanggit. Mainam pakinggan. [m¨¦mbren] Membrana. mapaglingkod. [m¨ªdiam] Medio. [mencion] Mencion. Gunit¨¤. Menstruation. [m¨¦lancolic] Melanc¨®lico. Pahinugin. pagkapulubi. Memory. convencion. Maam¨°. dom¨¦stico. [mensiur¨¦sion] Medicion. [mit] Encontrar. Mendicant. [m¨¦dli] Miscel¨¢nea. Meekness. Bangg¨ªt. [medit¨¦cion] Meditacion. Memorize. [memoramdum] Memor¨¢ndum. dulzura. [mend] Componer. n. el que obra solo por inter es. Gant¨ª. Agas. magsurs¨ª. samotsamot. v. enga?o. Kasinungalingan. adj. [m¨ªknes] Mansedumbre. n. Mercurial. [m¨¦rchant] Comerciante. [m¨¦nez] Amenazar. Meliorate. n. adj. Sinungaling. adj. n. mercancia. mendicidad. [m¨¦nsiurabl] Mensurable. reparar. [merkiurial] Mercurial. metal fluido. n. v. n. n. adj. adj. matigas ang loob. Bal¨¤. Mensural. Nauukol sa dulang ¨® lamesa. Member. sak¨ªm. mababang loob. reflexion. manakot. [m¨¦rkiuri] Mercurio. [m¨¦ndicant] Mendicante. magulang. pagtitipon. natatarok. Melon. Mercury. Mediative. [m¨¦liferes] Mel¨ªfero. Merciless. memorial. kabesahin. Melliferous. Upah¨¢n. [m¨¦lodi] Melodia. Menace. palambutin. [m¨¦lo] Maduro. [m¨¦lo] Sazonar. tunawin. [m¨¦moir] Memoria. [m¨¦lting] Derritimiento. pamumulubi. magtagp?. Mend. umalala. memoria. [m¨¦ditetiv] Meditativo. Mendicity. Sangkap. Pamumulubi. Alaala. n. Umayos. v. Meeting. Pagkapulubi. lungkot. Mental. adj. v. Melancholic. enga?oso. [m¨ªnial] Criado dom¨¦stico. n. [m¨¦rsiles] Cruel. [melt] Derritir. [m¨¦rsiful] Misericordioso. Milon. [m¨¦mber] Miembro. Men. n. mabangis. Mendacity. Meditation. Mapaggunita. Memorandum. Menial. Tandaan ng alaala. Mensuration. Melodious. [m¨¦rchantman] Nav¨ªo ¨® buque mercantil. adj. Sarisar¨¬. inhumano. adj. Mabagsik. Pulong. kasama. Alaala. [m¨¦nez] Amenaza. n. Nauukol sa asoge. Magbal¨¤. n. Merciful. pagbubulay. Mahabagin. Pagtutunaw. sirviente.

Kaamuan. Merit. Metaphore. n. Magilas. diversion. Methinks. Tila. Midday. Might. Kasalo. v. Messenger. [m¨¢itili] Poderosamente. Hating gab¨ª. puro. Messmate. Meter. Maam¨°. Midst. ¨¢ las dose. n. pahiwatig. n. v. Midmost. lak¨¢s. [m¨ªdl] Medio. n. v. Mild. Karapatdapat. Paraan. Utus¨¢n. n. Metallic. kalagitnaan. Metropolis. kalagitnaan. Taganas. [m¨¦sedch] Mensaje. Midway. adj. [milch] Lact¨ªfero. palakad. Mga daga. [m¨¢ildnes] Clemencia. [m¨¢is] Ratones. n. adj. v. adj. Message. makapangyarihan. . n. [m¨¦rit] Merecer. festivo. Katanghalian. Pagkain. [mif] Disgusto. adj. [m¨ªdde] Medio-dia. Punong kawan¨ª sa sasakyan. Pasabi. [m¨¦tlsam] Brioso. tabang. piedad. Method. [m¨ªlitant] Militante. [mit¨¢lic] Met¨¢lico. adv. Kristo. matabang. [mit] Medir. marapatin. Merge. kasayahan. Messiah. Metal. galak. creo. tapang. [m¨¢igratori] Migratorio. Middling. Habag. [maigr¨¦cion] Emigracion. [m¨¦tal] Metal. Katamtaman. [midmost] En el medio. comadrona. n. Mere. Midshipman. Cristo. Karapatan. twa. Kasalsalan ng taginit. simple. coraje. [m¨ªldiu] Moho. Militant. Middle. [m¨¦sendcher] Mensajero. Migration. [mi¨¦r] Mero. pagmumukha. ardiente. [metam¨®rfos] Trasformar. fuerza. v. [m¨ªdwe] A medio camino. adj. [m¨ªdling] Mediano. a. lakas ng loob. Mile. [m¨¦rsi] Misericordia. [midland] Mediterr¨¢neo. [m¨¦rri] Alegre. n. Mewl. tumakal. Merriment. adj. n. May kapangyarihan. adj. Milch. adj. j¨²bilo. Metamorphose. gritar. Midge. ardor. Tanghal¨¬. Mightily. [merit¨®rias] Meritorio. regocijo. Mighty. Umangal. Sumukat. Mildew. hundirse. adj. Hilot. Say¨¢. n. Magatas. Mew. Metal. valor. Merry. [midch] Mosquito. v. n. Mice. Ngiyaw. Pangulong bayan. n. Ngumiyaw. [m¨ªdsamer] Solsticio estival. n. Midland. pulos. [mes] Plato. [m¨¢iti] Fuerte. Nauukol sa pangulong bayan. Methodical = Methodic. [m¨ªdnait] Media noche. pahatid. n. [metrop¨®litan] Metropolitano. [m¨¢it] Poder. Milya. n. Sama ng loob. Migratory. Gitna. n. v. mal humor. capital. Isang ur¨¬ ng lamok.Mercy. [m¨¦rriment] Alegr¨ªa. [m¨¦rit] M¨¦rito. n. mediocre. anuncio. Palipatlipat. Nakalalaban. wangis. sa akal¨¤ ko. Metro (panukat). Kalagitnaan ng lakar¨ªn. n. parte. [m¨ªter] Metro. Metropolitan. n. Kalookan. [mi¨²] Maullido. [m¨¢il] Milla. Midsummer. [mi¨²l] Chillar. Mess. Amag. Sa may kalagitnaan ng lakar¨ªn. [merdch] Sumergir. adj. Nauukol sa paraan ¨® palakad. Talinghaga. [m¨¦tafor] Met¨¢fora. [min] Semblante. Midnight. Miff. [mer¨ªdian] Mediodia. Kapangyarihan. dulzura. Mien. Mettlesome. lakan. n. porcion. [miz¨®dic] Met¨®dico. Midway. Malakas. vivo. [mitr¨®polis] Metr¨®poli. adj. Any?. [m¨¦zod] M¨¦todo. galak. Methodic. [midwaif] Partera. g¨¢lit. v. [miz¨ªncs] Me parece. [midst] Medio. N¨¢gigitna. mag-iba ng any?. [metl] Br¨ªo. jovial. adj. Mildness. katatag¨¢n. [mi¨²] Maullar. rancho. n. Migrate. Meridian. Mettle. lumubog. centro. Mangibang bayan ¨® lupain. katanghalian. [m¨ªdshipman] Guardia marina. Pangingibang bayan ¨® lupain. Nauukol sa metal. adj. wangk¨ª. n. Mesyas. Masay¨¢. [mes¨¢ia] Mes¨ªas. n. potente. Sumisid. [m¨¢ild] Apacible. Gilas. n. bizarr¨ªa. adj. pabalit¨¤. Meritorious. [maigret] Emigrar. n. lupang nalolook. [m¨¦smet] Comensal. adv. & n. n. Midwife. n. malakas ang loob. n. n. Maging dapat. sumukb¨®. Mete. [m¨ªdwe] Medio camino. n. Merit. Mew. suave. n. aw¨¤. Baguhin ang any?. Gitna. n.

[m¨¢inor] Menor de edad. Minority. gozo. Tadtad. ko. [mins] Picar (la carne). Million. n. n. v. [mil] Moler. Mirror. Nauukol sa kawal. [m¨ªnister] Ministro. Angaw. n. [m¨ªmic] Imitar. n. [m¨¢indful] Atento. voluntad. n. Pastor. n. Mingle. adj. [m¨¢inded] Inclinado. Ministration. [m¨ªlkman] Lechero. adj. [m¨ªnistri] Ministerio. [mil¨ªcia] Milicia. adj. Mine. n. adj. Mahilig. desmenuzar. Bahay na pinagbububuan ng salap?. Pangangasiw¨¤. Manggigiling. adj. [m¨ªlston] Piedra de molino. v. Ang nililingap. Minister. v. [m¨ªnim] M¨ªnimo. maglingkod. [m¨ªlion] Millon. Mirky. n. Mindful. [m¨ªlki] L¨¢cteo. gal¨¢k. n. nakapaparis. Salamin. m¨¢nanahing makabago ng dam¨ªt. Hukb¨®. Mill. contrahacer. considerar. [mil¨¦nial] Milenario. adj. Mine. regocijo. [m¨ªmic] Mimo. n. entendimiento. Gumagad. . Mimic. n. twa. j¨²bilo. adj. [m¨ªmicri] Imitacion burlesca. [m¨ªlineri] Moda. [milk] Orde?ar. [m¨ªler] Molinero. Maggagat¨¢s. Mangasiw¨¤. Millinery. Mint. Himala. [m¨ªrror] Espejo. Burak. pagparis. v. v. malamlam. Minx. [mirk] Oscuro. [min¨®riti] Minoridad. malamlam. observar. Akin. l¨®brego. Milk. adj. Batong gilingan. Millstone. [m¨ªliner] Modista. Mineral. l¨®brego. [m¨ªneral] Mineral. Anomang n¨¢pakaliit. [minster] Monasterio. humukay. Gumatas. n. [m¨ªnimum] Lo m¨ªnimo. maglahok. adv. magsundalo. Militate. Minion. [m¨¢inor] Menor. n. n. Atay ng isda. n. peque?o. Minute. Milliner. cavar. [m¨¢in] Mina. Mag-ingat. Say¨¢. paggaya. [m¨ªnit] Menudo. ¨® n. Mirk. fango. [m¨ªniechur] Miniatura. Moda. [mil¨¦niam] Mile?o. Babaing magaslaw. [minimais] Reducir ¨¢ un minimum. [m¨ªnsingli] A pedacitos. Munt?. Minor. lusak. Mine. Militia. Minim. n. v. tagapangasiw¨¤. simbahan. [mil] Molino. gumaya. n. [m¨ªngl] Mezclar. [m¨¢in] Mio. mabahal¨¤. cofrad¨ªa eclesi¨¢stica. Pagkamunt?. Larawan. [m¨ªnion] Favorito. [m¨ªmic] Imitativo. adj. bagay ng mina. Minimise. limo. [mint] Casa de moneda. akal¨¤. n. Pangangasiw¨¤. Miraculous. Mineral. lingkod. Wala pa sa tadhanang gulang. Ministry. pron. dispuesto. Gumiling. Miller. cuidadoso. n. Minor. babaing pangahas. Milt. Panggagagad. Madil¨ªm. n. Modista. v. v. [m¨ªnus] Menos. Mincingly. kasayahan. n. Manggagagad. molinete. Minus. [m¨ªnit] Minuto. Ikasang angaw. burlesco. galapung¨ªn. [m¨ªrksam] Oscuro. [m¨ªlitet] Militar. Mimic.Military. katwaan. adj. diligente. adj. Millennium. Magmina. n. adj. [m¨ªliteri] Militar. Gilingan. Milk. K¨¢liitliitan. gawang Dyos. Milky. handa. [ministr¨¦cion] Ministerio. manggagaya. Mimicry. Mint. Madilim. Minuto. [mir¨¢kiulas] Milagroso. Maghal¨°. Gagad. v. inferior. Mirksome. n [m¨ªracl] Milagro. Mire. [milt] Lechecillas de las peces. n. [milk] Leche. Kahimahimala. hwad. Monasterio. n. [m¨¢ir] Cieno. Isip. Munt?. [mincs] Mosa atrevida y libre. v. n. Mirth. Nauukol sa sanglibong taon. banl¨ªk. l¨®brego. Magbub¨° ng salap?. war¨¬. Lumaban. Mina. malamlam. Millennial. [m¨¢ind] Mente. Minster. Millionth. v. [m¨ªnister] Ministrar. Mill. Minimum. Minister. [m¨ªlionz] Millon¨¦simo. [mirz] Alegr¨ªa. adj. Miniature. Madil¨ªm. [mint] Acu?ar. n. n. servir. Magatas. Minute. adj. Minded. Maingat. [m¨ªrki] Oscuro. lact¨ªfero. [m¨¢in] Minar. obra divina. n. Kulang. Mind. ang minamahal. adj. n. Gatas. mabait. m¨²lihan. n. kalooban. Mind. Mimic. pangbabady¨¢. Milkman. Pakaliitin. n. Mince. Miracle. [m¨¢ind] Cuidar. Tumadtad. Sanglibong taon.

Mal¨ªng akal¨¤. magbalita ng d? totoo. jovial. mala accion. Misdeed. v. adj. Mischief. pagaa langan. descaminar. mal sentido. adj. maglisya. masama. [misaprij¨¦ncion] Mala inteligencia. mala conducta. n. [misgu¨ªv] Llenar de dudas ¨® recelos. Miscarriage. [misc¨¢rriedch] Aborto. [misint¨¦rpret] Intepretar mal. m¨¢lisya. masamang gaw a. v. Misapplication. [misconstr¨¢ccion] Mala construccion. v. ilisy¨¢. sospechar. kamalian ng pag-uukol. sala. [m¨¢izer] Taca?o. Pangungugaling masama. n. equivocaci¨®n. [misc¨¢rri] Abortar. extraviar. Miry. asal n a masama. Magpakasama. Papag-alapaapin an kalooban. v. magsapantah¨¤. Maramot. n. v. fatalidad. v. m¨¢lisya. Kasaw¨ªan. [misinf¨®rm] Informar ¨® enterar mal. Misapply. Magkamal? ng paggamit. [misaplik¨¦cion] Mala aplicacion ¨® mal uso de una cosa. magmasamang ugal¨¬. Miscalculate. infortunio. [misapl¨¢i] Usar de alguna cosa impropiamente. [misd¨ªd] Mala accion. n. Mischance. mal¨ªng pananalig. [misel¨¦nias] Miscel¨¢nea. kapahamakan. sakuna. Kasawian. Misery. descarriar. samotsar¨¬. [misaprij¨¦nd] Entender mal. [mism¨¢nedch] Conducir mal alguna cosa. Miscreant. malvado. n. infortunio. [miscons¨¦pcion] Concepto equ¨ªvoco. Walang pananalig. Nakunan. [misadv¨¦nchur] Desgracia. Kaabaaba. Magk¨¢mal? ng paliwanag. Gawang masama. kabalintunaan. sakim. desastre. Mislay. Sama. Misconceive. Misgovern. n. [m¨ªserabli] Miserablemente. Masay¨¢. incr¨¦dulo. Hirap. v. Mislead. mamahal¨¤ ng d? wast?. magbintang. n. desgracia. saw?. Magkamal? ng paglalagay. [misl¨ªd] Extraviar. v. Misbelief. extraviar. n. Mischievous. v. walang pananam palataya. [misbij¨¦vior] Mala conducta. sakuna. obrar ¨® proceder mal. pag-aalapaap ng kalooban. mal porte. [misgu¨ªving] Recelo. v. n. tumuus na may kamalian . [m¨¢iri] Cenagoso. Miscarry. Miserable. Maburak. Kapahamak¨¢n. Misconstruction. [m¨ªseri] Miseria. [misd¨¢ut] Recelar. v. [m¨ªserabl] Miserable. gal¨¢k. adv. kahirapan. malusak. n. perjudicial. Misjudge. [misd¨ªrect] Dirigir erradamente. kasa w¨ªan. [miscons¨ªv] Formar concepto err¨®neo. calamidad. [misc¨®ndact] Mala conducta. Miscellaneous. n. malparir. perjuicio. v. Misconstrue. Misconception. Pangungugaling masama. [misbil¨ªf] Opini¨®n falsa. malikot. lik¨®t. Misgiving. Maghinal¨¤. contento. Sama ng pagk agamit. da?o. Misapprehend. hacer temer ¨® dudar. [m¨ªrzful] Alegre. crimen. [misg¨®vern] Desgobernar. Kumur¨° ng pamal?. Misdemeanor. mag-agam-agam. [misl¨¦] Colocar mal. n. Agam-agam. maglih¨ªs. [misf¨®rchiun] Infortunio. desastre. mabanl¨ªk. n. Maghinal¨¤. n. Magkamal? ng paliwanag. Magkamal? ng pahiwatig. Mishap. delito. enredador. Makunan. Ilig¨¢w. twa. n. infortunio. [misj¨¢p] Desgracia. Mismanage. . Magkangdidinggan. Misfortune. v. adj. [misdch¨¢dch] Formar conceptos err¨®neos. kapahamak¨¢n. duda. [misdim¨ªnor] Mal proceder. lodoso. [misch¨¢ns] Desgracia. Misdirect. Aba. Mamahala ¨® mamun? ng masama. Misdoubt. Masama. Misgive. [m¨ªscriant] Infiel. kasalatan. v. Maling pagkak augnay ng mga salita. kamali Misconduct. Miser. Mirthful. Masamang ugal¨¬. avariento. Misapprehension. Pagkangdidingg¨¢n. v. Sar¨¬sar¨¬. desdicha. infeliz. v. rev¨¦s. [misc¨®ndact] Portarse mal. [misc¨¢lkiulet] Calcular mal. adj. [misg¨¢id] Descaminar. Misadventure. adj. n. Maglig¨¢w. Magbintang ¨® magparatang ng d? toto . Misinterpret. Kapahamakan. v. [misc¨®nstriu] Interpretar mal. ilih¨ªs. Miserably. kaaba¨¢ng palad. Misguide. n. mal hecho. [m¨ªschivas] Da?ino. [misbij¨¦v] Portarse mal. v. calamidad.lakan. Maling akal¨¤. [m¨ªschif] Mal. Misbehavior. heterodoxia. Maglig¨¢w. Misbehave. adj. Mamamugot ng masama. n. Misconduct. maputik. Misinform. Magmasamang ugal¨¬. v.

[misreprisent¨¦cion] Representacion falsa. n. Layag sa k¨¢hul¨ªhulihan ng sasakyan. Missionary. v. Misusage. Galaw. kilos. [m¨ªstines] Nebulosidad. Mistake. n. faltar. v. confusion. n. daing. Misprint. n. v. lo perdido. n. Pagpapakalabis. dar un nombre falso. Maulap. bunton ng tao. Missal. Munting bagay. [mist] Niebla. Mistrust. Uy¨¢m. n. gemir. Mistress. [m¨ªsil] Arrojadizo. Magkamal? ng paglimbag. v. Magbangbang. yerro. escarnecer. v. n. [mics] Mezcla. Humumpay. n. n. bir¨°. n. [m¨®bilais] Movilizar. tumuya. Mist. Missible. Papangitin. Moan. lumisya. Model. calmar. [m¨ªsiv] Carta misiva. [misrepres¨¦nt] Representar mal. asal. [mis] Frustrarse.Mismanagement. Mistrust. Mission. Miss. Miss. n. [m¨ªsion] Misi¨®n. [misri¨²l] Tumulto. [mispr¨ªnt] Imprimir mal. v. Babaing panginoon sa bahay. maglahok. ang nawala. mam¨¤. [m¨¢it] Cresa. Hal¨°. forma. Tungk¨²lin. Mistiness. sospecha. [mistr¨¢st] Desconfiar. Managhoy. Sulat na may taglay na bilin. n. Misname. Misunderstand. n. foso ¨® canal. [mis] P¨¦rdida. Misal . Umambon. Moat. v. sospechar. costumbre. Moccasin. v. [mish¨¦p] Deformar. [m¨ªsti] Nebuloso. Mite. [moc] Mofa. adj. halimbaw¨¤. Mitigation. misyon. burlesco. Magkangdidinggan. Moan. aklat ng misa. n. bant?. [m¨¢iter] Mitra. Mock. [mon] Lamento. desorden. Mode. Pamamahalang d? wast?. hib¨ªk. Humihilagp¨®s. [mizl] Lloviznar. Misrepresentation. Maghinal¨¤. Panaghoy. quejido. humibik. pumayap¨¤. Masamang pagkapalab as. falta. n. [mob] Populacho. kawal¨¢n ng ayo s. Paraan. Magk¨¢mal? sa pangalan. any?. Mitre. kumilos. magsapantah¨¤. v. burla. n. el libro que contiene el orden de celebrar la misa. gumagad. [m¨ªcschur] Mistura. Ang kulang. Kamalian. v. n. n. [mism¨¢nedchment] Mala administration. v. ulir¨¢n. quejarse. v. Magkamal? sa palabas ¨® pagtatanghal. Mixture. Kagulo. n. adj. Mobility. lahok. Kamalian sa paglilimbag. Missing. Mistake. Kapal ng tao. Misprint. Sapatos ng mga negro sa Am¨¦rika. mali. n. binibini. n. Mister. Ihanda ang mga kawal. manera. [misanderst¨¦nd] Entender mal una cosa. v. mal?. kulang. [m¨®keri] Mofa. Magkamal? ng paglalagay. m¨¦todo. n. Mock. [misi¨²zedch] Abuso. Misplace. [mod] Modo. . v. gagad. Mob. magkulang. [mot] Mota. Tumampalasan. lamentarse. v. Mizzle. [m¨®del] Modelo. Gagad. [misi¨²r] Maltratar. adj. pizca. [m¨ªster] Se?or. babae. bangbang. Pang-uuyam. dumaing . falso. n. Mockery. Paghumpay. [moc] Ficticio. [m¨ªstres] Ama. Mock. n. [mon] Lamentar. [misple¨ªs] Colocar mal. Mobilise. mang. n. Misuse. palakad. Paris¨¢n. n. Hinal¨¤. Gining. Magkamal?. tumigil. n. kilos. [mist¨¦k] Equivocacion. Misrepresent. mezcla. tuya. [misn¨¦m] Trasnombrar. concubina. Miss. n. [mis] Se?orita. Sangk¨¢. [m¨ªtiguet] Mitigar. Gorra ng arsobispo. moderar. [mispr¨ªnt] Erratas en la impresion. n. [mist¨¦k] Equivocarse. v. ugal¨¬. Sumala. [moc] Mofar. tuya. Umuyam. se?ora de casa. Laktaw. Moat. Misty. Misshape. [mitigu¨¦cion] Mitigacion. gentuza. hichura. sapantah¨¤. mang-aak¨ªt sa gayo't gayong pananalig . Maghal¨°. [mizn] Mesana. desfigurar. Ulap. abusar de algo. manuya. Mix. maham¨®g. magbant?. panunuya. Misyonero. burla. [m¨ªsal] Misal. gemido. n. n. [m¨ªsing] Lo que falta. Mizzen. Mitigate. Misrule. [m¨®casin] Zapato rampl¨®n de los indianos. panggagagad. pagtigil. Ulap. [mot] Rodear con canales de agua. Ginoo. burlar. [mistr¨¢st] Desconfianza. desarreglo. Missive. [mob¨ªliti] Movilidad. ayos. lumaktaw. pasamain ang any? ¨® hichura. [mis¨ªoneri] Misionero. desarreglo. humamak. v. n.

Moderate, adj. [m¨®deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m¨®deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder¨¦cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m¨®dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m¨®dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m¨®dest] Modesto, recatado, p¨²dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m¨®desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik¨¦cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m¨®difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m¨®diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul¨¦cion] Modulacion. Pagtutugma ng tingig. Mohair, n. [m¨®jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m¨®iiti] Mitad. Kalahat¨¬. Moist, adj. [m¨®ist] H¨²medo. Halomigmig. Moisten, v. [m¨®isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo¨ªstiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m¨®lar] Molar. Nauukol sa bag¨¢ng. Molasses, n. [mol¨¢sez] Melaza, miel. Inuyat, pul¨®t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw¨¤. Molest, v. [mol¨¦st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest¨¦cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik¨¦cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut¨¢n. Mollify, v. [m¨®lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m¨®ltn] Derretido. Tun¨¢w, lusaw. Moment, n. [m¨®ment] Momento. Sangdal?. Momentarily, adv. [m¨®mentarili] ¨¢ cada momento. Sa bawa't sangdal?. Momentary, n. [m¨®mentari] Moment¨¢neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom¨¦ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom¨¦ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks¨ª, bil¨ªs. Monarch, n. [m¨®narc] Monarca, potentado. Har¨¬, pun¨°. Monarchal, adj. [mon¨¢rcal] Mon¨¢rquico, real. Nauukol sa har¨¬. Monarchy, n. [m¨®narqui] Monarqu¨ªa. Kaharian. Monastery, n. [m¨®nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon¨¢stic] Mon¨¢stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m¨®nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m¨®netari] Monetario. Nauukol sa salap?. Money, n. [m¨®ni] Moneda, dinero. Salap?. Moneyed, adj. [m¨®nid] Adinerado. Masalap?, mayaman. Monger, n. [m¨®nguer] Tratante, traficante. M¨¢ngangalakal. Monition, n. [mon¨ªcion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m¨®nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m¨®nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon¨®gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon¨®polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabu hay. Monotonous, adj. [mon¨®tonas] Mon¨®tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz¨²n] Monz¨®n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m¨®nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m¨®nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m¨¢nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m¨®niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium¨¦ntal] Monumental. Nauukol sa monumento ¨® alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti ¨® sama ng ulo ¨® pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m¨²di] Caprichoso. Sump¨²ngin. Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m¨²nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m¨²nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci¨¦naga; moro. Latian, kominoy; moro.

Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma¨®ng ang sasaky¨¢n. Mooring, n. [m¨²ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m¨²rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m¨²ri] Pantanoso. Malab¨®n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is¨ªs. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is¨ªs. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel¨¢ncolico. Magtul¨®g, tumang¨¢, mamanl¨¢w. Mopish, adj. [m¨®pish] Atontado, est¨²pido. Tul¨ªg, tang¨¢. Moral, adj. [m¨®ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw¨ªd na kaugalian. Morality, n. [mor¨¢liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal¨¬. Moralization, n. [moralisz¨¦cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal¨¬. Moralize, v. [m¨®ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor¨¢s] Lavajo, tremedal. L¨¢mawan. Morbid, adj. [m¨®rbid] Morboso. Nakapagkakasak¨ªt. Mordant, n. [m¨®rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin¨¤. More, adj. [mor] Mas. Lal¨°, hig¨ªt, lamp¨¢s. Moreover, adv. [mor¨®ver] Ademas. Bukod sa rito, saka. Morning, adj. [m¨®rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma?ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma?ana. Umaga. Morocco, n. [mor¨®co] Marroqu¨ª. Katad na manip¨ªs. Morose, n. [mor¨®s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m¨®r-ro] Ma?ana. B¨²kas. Morsel, n. [m¨®rsel] Bocado. Sub¨°. Mortal, n. [m¨®rtal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m¨®rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m¨®rtar] Mortero, almirez. Almires, lus¨®ng, dikdikan. Mortgage, n. [m¨®rguedch] Hipoteca. Sangla. Mortgage, v. [m¨®rguedch] Hipotecar. Isangla. Mortgagee, n. [morguidch¨ª] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangla. Mortgager, n. [m¨®rguedcher] Hipotecario. Nagsasangla. Mortification, n. [mortifik¨¦cion] Mortificacion. Dalamhat¨¬, pighat¨¬. Mortify, v. [m¨®rtifai] Mortificar. Dumalamhat¨¬, pumighat¨¬. Mortise, n. [m¨®rtis] Cotana ¨® muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz¨¦ic] Lo que pertenece ¨¢ Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk¨ªto] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk¨ªto-net] Pavellon. Kulamb?. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno ¨® zacate. Lumot. Mossiness, n. [m¨®sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m¨®si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m¨®st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m¨®stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, ¨¢tomo. Kapyangot, munt¨ªng, munt?. Moth, n. [moz] Polilla. Tang¨¤. Moth-eaten, adj. [m¨®z-itn] Apolillado. Tinatang¨¤. Mother, n. [m¨®dzer] Madre. In¨¢. Motherhood, n. [m¨®dzerjud] Maternidad. Pagkain¨¢. Mother-in-law, n. [m¨®dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m¨®dzerles] Sin madre. Walang in¨¢. Motherly, adj. [m¨®dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in¨¢. Motherly, adv. [m¨®dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m¨®cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m¨®cionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang ki los. Motive, n. [m¨®tiv] Motivo, causa ¨® razon. Dahil¨¢n. Motley, n. [m¨®tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m¨®to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb¨®k, amag.

Mound, n. [m¨¢und] Terrapl¨¦n. Tamb¨¢k. Mount, n. [m¨¢unt] Monte, monta?a. Bund¨®k. Mount, v. [m¨¢unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp¨¢; umahon; pailanglang; sum akay. Mountain, n. [m¨¢unten] Monte, monta?a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten¨ªr] Monta?ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m¨¢untinas] Monta?oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks¨¤, magluto. Mournful, adj. [m¨®rnful] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m¨®urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luksa, l uto. Mouse, n. [m¨¢us] Raton. Daga. Mouse-hole, n. [m¨¢us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungga ng daga. Mouse-trap, n. [m¨¢us-trap] Ratonera. Panghuli ng daga. Moustache, n. [m¨¢stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m¨¢uz] Boca; entrada; embocadura. Bib¨ªg; bungang¨¤; waw¨¤. Mouthful, n. [m¨¢uzful] Bocado. Sub¨°. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m¨²vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m¨®ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada?ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m¨®er] Guada?ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m¨ªster] Se?or, Sr. Dn.. Ginoo, mam¨¤, Mg. Mrs., n. [m¨ªses] Se?ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi¨²siledch] Muc¨ªlago. Pangdik¨ªt. Mucilaginous, adj. [mius¨ªladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpataba ng lup¨¤; pusal¨¬. Mucous, adj. [mi¨²kous] Mocoso. ¨²hugin. Mucousness, n. [mi¨²kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl¨ªk. Muddle, v. [m¨¢dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m¨¢di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl¨ªk. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m¨¢gui] H¨²medo. Basa, halomigmig. Mulatto, n. [miul¨¢to] Mulato. Mestisong it¨ªm. Mulct, n. [melct] Multa. Mult¨¢. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult¨¢. Mule, n. [mi¨²l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet¨ªr] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag¨¤ ng mula. Mullet, n. [m¨¢let] M¨²gil, sargo. Bwan-bwan [isda]. Multifarious, adj. [maltif¨¦rious] Multifario; vario, diferente. Sar¨¬sar¨¬. Multiped, n. [m¨¢ltiped] Cientopi¨¦s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik¨¦cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m¨²ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m¨²ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal¨¢n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti¨²dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] ?Chiton! ?silencio!. ?Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru?ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m¨¢mi] Momia. Bangkay ng tao na d? bul¨®k, bangkay na inimbalsam¨¢. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek¨¨. Munch, v. [manch] Mascar ¨¢ dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m¨¢nden] Mundano. Nauukol sa lup¨¤. Municipal, adj. [miun¨ªsipal] Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip¨¢liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun¨ªfisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun¨ªfisent] Mun¨ªfico, generoso. Magandang loob.

Munition, n. [miun¨ªcion] Municiones. Kasangkapang pangdigm¨¤. Murder, n. [m¨¢rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m¨¢rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m¨¢rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m¨¢rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m¨¢rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m¨¢rki] Oscuro, l¨®brego. Malab¨°, malamlam. Murmur, n. [m¨¢rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bul ongbulungan. Murmur, v. [m¨¢rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M¨²sculo. Kalamnan sa hit¨¤ at bisig. Muscular, adj. [m¨²skiular] Muscular. Malakas. Muse, n. [mi¨²z] Musa, meditacion. War¨¬, dil¨¬dil¨¬, gunita. Muse, v. [mi¨²z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar¨¬, magdil¨¬dil¨¬, gumunita. Museum, n. [mi¨²siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m¨¢shrum] Seta. Kabut¨ª. Music, n. [mi¨²zic] M¨²sica. M¨²sika, tugtog, tugt¨²gin, tugtugan. Musical, adj. [mi¨²zical] Musical. Nauukol sa tugtog ¨® tugtugin. Musician, n. [miuz¨ªcian] M¨²sico. M¨²siko, m¨¢nunugtog. Musket, n. [m¨¢sket] Mosquete. Bar¨ªl. Musketeer, n. [masket¨ªr] Mosquetero. M¨¢mamaril. Muslin, n. [m¨¢slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati?a. Agaw¨¢n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m¨¢stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m¨¢stard] Mostaza. Mustasa, k¨ªluwa. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej¨¦rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab¨ªliti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi¨²tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s¨¢lawahan. Mutation, n. [miut¨¦cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi¨²t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi¨²tilet] Mutilar. Sumir¨¤, magwasak. Mutilation, n. [miutil¨¦cion] Mutilacion. Pagsir¨¤, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin¨ªr] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags¨ªk. Mutinous, adj. [mi¨²tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi¨²tini] Motin, tumulto. Gul¨®, panghihimags¨ªk. Mutiny, v. [mi¨²tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu?ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam¨¢n ¨® karn¨¦ ng tupa. Mutual, adj. [mi¨²chiual] Mutual, rec¨ªproco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu¨¢liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk¨¢l, bus¨¢l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m¨ªriad] Miriado, diez mil. Laksa. Myrmidon, n. [m¨ªrmidon] Rufian. B¨²gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais¨¦lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng¨¤. Mysterious, adj. [mist¨ªrias] Misterioso. Mahiwag¨¤. Mystery, n. [m¨ªsteri] Misterio. Hiwag¨¤. Mystic, n. [m¨ªstic] M¨ªstico. Hiwag¨¤ [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F¨¢bula mitol¨®gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz¨®lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab¨¢n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne¨ªl] U?a; clavo. Kuk¨®; pak¨°. Nail, v. [ne¨ªl] Clavar, clavetear. Magpak¨°. Nailer, n. [ne¨ªler] Chapucero. Tagapagpak¨°, tagagawa ng pak¨°.

Nailery, n. [ne¨ªleri] F¨¢brica de clavos. G¨¢waan ng pak¨°. Naked, adj. [n¨¦ked] Desnudo, en cueros. Hub¨¢d, hub?. Nakedness, n. [n¨¦kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne¨ªm] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne¨ªm] Nombrar. Magpangalan; pangal¨¢n. Nameless, adj. [n¨¦mles] An¨®nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n¨¦mli] Se?aladamente, ¨¢ saber. Ang kasunod, sa makatwid bag¨¢. Namesake, n. [n¨¦msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue?o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal¨¬. Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n¨¢pkin] Servilleta. Serbilyeta, p¨¢mahiran. Narcotic, adj. [narc¨®tic] Narc¨®tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n¨¢rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr¨¦cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n¨¢rretiv] Narrativo. S¨¢laysayin. Narrow, adj. [n¨¢rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n¨¢rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n¨¢sal] Nasal. Pahum¨¢l, nauukol sa il¨®ng. Nastiness, n. [n¨¢stines] Suciedad, porquer¨ªa. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n¨¢sti] Sucio, puerco. Salaul¨¤, baboy. Natal, adj. [n¨¢tal] Nativo, natal. Katutub¨°. Natation, n. [n¨¦tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n¨¦cion] Nacion. Bans¨¢, nasyon. National, adj. [n¨¦cional] Nacional. Nauukol sa bans¨¢. Nationality, n. [necion¨¢liti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans¨¢. Native, adj. & n. [n¨¦tiv] Nativo, natural. Taga..., tub¨° sa.... Nativity, n. [net¨ªviti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n¨¦chural] Natural. Talaga, lik¨¢s, katutub¨°. Naturalization, n. [nechuraliz¨¦cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong b ans¨¢ sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n¨¦chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wala. Naughty, adj. [n¨®ti] Malo, indigno, enredador. Masama, malikot, makar¨¢s. Nausea, n. [n¨®sia] N¨¢usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n¨®siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s¨ªkmur¨¤, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n¨®sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n¨®tical] N¨¢utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n¨¢val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n¨¦vl] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n¨¢viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n¨¢viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu¨¦cion] Navegacion. Paglalay¨¢g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n¨¢viguetor] Navegador. Mapaglay¨¢g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n¨¦vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind?; wala. Near, adv. & prep. [ni¨¢r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni¨¢rli] A poca distancia, cercanamente. Malap¨ªtlap¨ªt, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, mali nis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n¨ªtnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kaina man, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n¨¦biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n¨ªceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic¨¦sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic¨¦sitoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal¨¢t. Necessity, n. [nic¨¦siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n¨¦cles] Collar. Kwint¨¢s.

Necktie, n. [n¨¦ctai] Corbata. Korbatang mahab¨¤. Necrology, n. [nicr¨®lodchi] Necrolog¨ªa. Pagbabalit¨¤ ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n¨ªcromansi] Nigromancia. Panghuhul¨¤ sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n¨ªdful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n¨ªdl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n¨ªdles] Superfluo, inutil. Kalabis¨¢n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n¨ªdluerk] Bordado de aguja. Tah? ng kamay. Needy, adj. [n¨ªdi] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif¨¦rioes] Nefario. Masama, nakahihiya. Negation, n. [nigu¨¦cion] Negacion. Pagpapahind?, pagpapawala, pagkakaila, pag-ayaw, pagtatatwa. Negative, adj. [n¨¦gativ] Negativo. Kumakaila. Negative, n. [n¨¦gativ] Negativa. Kaila, tangg¨ª, tatwa. Neglect, n. [nigl¨¦ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl¨¦ct] Descuidar, desatender. Magpabaya, makalingat. Neglectful, adj. [nigl¨¦ctful] Negligente, descuidado. Pabaya, ling¨¢t. Negligence, n. [n¨¦glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabaya, pabaya. Negligent, adj. [n¨¦glidchent] Negligente, descuidado. Pabaya. Negotiate, v. [nig¨®ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci¨¦cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n¨ªgres] Negra. Babaing mait¨ªm. Negro, n. [n¨ªgro] Negro, et¨ªope. Taong mait¨ªm. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas¨ªng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas¨ªng. Neighbor, n. [n¨¦bor] Pr¨®jimo, vecino. Kapw¨¤, kapw¨¤-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n¨¦bor] Confinar. Lumap¨ªt, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n¨¦borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n¨ªdzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n¨ªofait] Ne¨®fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n¨¦fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak¨¢s. Nervous, adj. [n¨¦rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir¨¢n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n¨¦sling] Pollo. Inak¨¢y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb¨¢t. Nether, adj. [n¨¦dzer] Inferior. Lalong mabab¨¤, lalong alangan. Netting, n. [n¨¦ting] Mallado. Nilamb¨¢t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak¨¢lipay. Network, n. [n¨¦twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni¨²ter] Neutro. Neutro, ¨¢langanin. Neutral, adj. [ni¨²tral] Neutral. ¨¢langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr¨¢liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp¨ª. Neutralize, v. [ni¨²tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n¨¦ver] Nunca, jam¨¢s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil¨¦s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni¨²] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw¨¤. New-born, n. [ni¨²-born] Recien nacido. Bagong pangan¨¢k. New-fashion, n. [niu-f¨¦sion] La ¨²ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni¨²-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni¨²s] Noticias, novedades. Balit¨¤. Newsmonger, n. [ni¨²smonguer] Novelero. Ang nagbibil¨ª ng mga pahayagan at babasah¨ªn. Newspaper, n. [ni¨²speper] Gaceta, peri¨®dico. P¨¢hayagan. Newt, n. [ni¨²t] Lagartija. Bubul¨ª. Next, adj. [necst] Pr¨®ximo, siguiente. Kasunod, s¨²sunod, darating.

Nippers. karilagan. [n¨ªmblnes] Ligereza. [n¨¢inzli] En nono lugar. v. [nod] Cabeceo. Nickname. itlog ng hanip ¨® ng kuto. Nominal. dignidad. Kagahulan. adv. [n¨®mad] Errante. Nicety. Kabunyian. [nich] Nicho. mahal. D? masayod. el extremo de cualquiera cosa. [necst] Luego. Sa gab¨ª. Noisy. Damit na pangtulog. ruindad. mahugo ng. pangarap. adv. n. Niece. Nice. Nightfall. Kurot. No. n. Nipple. Non-attendance. Nickel. avaro. Karamutan. mainam. n. kagul¨®. kainaman. n. Nip. mezquino. bumat¨¬. Syam. adj. cercano. [nip] Pellizco. n. Nightly. Niggardness. [n¨¢itmer] Pesadilla. Nimbleness. Tuka. [nomin¨¦cion] Nombramiento. [nic] Llegar ¨¢ tiempo. [n¨ªgardnes] Taca?er¨ªa. Niggard. Nobleman. Nip. adj. [nod] Cabecear. masigla. n. delicioso. Noisiness. & prep. Pagalagal¨¤. Maingay. karangalan. Kaganapan. esmero. walang t¨¢hanan. sak¨ªm. Kakulang¨¢n sa pagdal¨®. [nimbl] Ligero. n. [n¨¢intinz] D¨¦cimo nono. Nimble. tiempo preciso. Nib. activo. hidalgo. adj. n. [noct¨²rnal] Nocturno. [nob¨ªliti] Nobleza. Nod. maalingaw-ngaw. n. menor edad. n. Nibble. [n¨®diul] Nudillo. [n¨®nedch] Minoridad. Sa ika syam. noveno. nominacion. [n¨®is] Ruido. ruido. magul¨®. reverencia. tenazas. bulla. Paghahalal. il¨ªng. Saka. v. n. Nikel. v. n. [n¨®bodi] Nadie. hugong. cualquiera se?al hecha con la cabeza. Umabot sa oras. wala. [n¨¢intin] Diez y nueve. [n¨ªpl] Pez¨®n. eligir. Pamangking babae. Yumuk¨®d. adv. rumor. [n¨¢inz] Nono. mote. Noise. v. tumang?. adj. Syam na p?. Nauukol sa pangalan. adj. Tahimik. mangalmot. Nobody. panaginip. [nit] Liendre. [n¨¢is] Gustoso. Nick. Labing syam. adj. Ut¨®ng (ng suso). kalm¨®t. [n¨¢inti] Noventa. marilag. Nondescript. Nonage. Magbansag ng anomang balit¨¤. [n¨¢it-gaun] Bata que se usa de noche. n. Palayaw. [no] No. ninguna persona. rasgu?ar. l¨ªbingan. [n¨¢it] Noche. Kabataan. Yuk?. delicadeza. umil¨ªng Node. adj. v. destreza. [n¨®isi] Ruidoso. Panggab¨ª. [nic] Punto cr¨ªtico. Wala kahi't sino. Nobility. [niz] Sobrina. alingwngaw. kasakim¨¢n. Masarap. n. Nigh. n. [nip] Pellizcar. ¨¢gil. n. Nit. callado. [n¨ªkel] Niquel. Nightly. Noble. Maliks¨ª. Lisa. Buny?. alboroto. adj. Bangungot. [n¨¢infold] Nueve veces. Taong marangal. M¨¢halal. v. v. Buh¨®l. masikap. pumil¨¬. [nod] Nudo. Night-gown. Nicho. hacer una se?al con la cabeza. [nai] Cerca. Tumuka. [n¨®minet] Nombrar. b at¨¬ tang?. n. [n¨¢isiti] Exactitud. Paglubog ng araw. [nobl] Noble. Kaliksihan. Ninefold. [n¨¢in] Nueve. Nocturnal. Noiseless. adj. n. [n¨¢itli] Por las noches. adj. n. Nomad. Ingay. sonido. Ninety. Ingay. [n¨®isines] Estr¨¦pito. [n¨ªbl] Picar. humirang. Buh¨®l. [nib] Pico. turbulento. n. Ninth. [nicnem] Motejar. n. u?ada. Nod. Makasyam. Maramot. adv. n. Malapit. adj. [n¨®minal] Nominal. hwag. Gab¨ª. n. n. [n¨¢intiez] Nonag¨¦simo. [nicnem] Apodo. [n¨®ndiscript] Lo que no est¨¢ descrito. adj. [non-at¨¦ndans] Falta de asistencia. adj. marangal. Nick. Nodule. adj. Nineteenth. [n¨¢itfol] El anochecer. kasiglahan. [n¨®is] Divulgar alguna noticia. inmediatamente. dulo. poner apodos. [n¨®blman] Noble. Noise. . Pang ipit. Nightmare. kakulangan sa gulang.Next. Ikalabing syam. Ninetieth. adj. despues. kaingay. [n¨ªpers] Alicates. [n¨®isles] Tranquilo. Ninthly. Night. Nominate. n. adj. Nomination. gab¨ªgab¨ª. Niche. [n¨¢itli] Nocturno. punta. Magpalayaw. n. & n. Hind?. Nickname. Nauukol sa gab¨ª. n. el huevo del piojo. Nineteen. n. Ika syam na p?. Kumurot. Nine. Ika syam. clamoroso. n. adj. [n¨ªgard] Taca?o. adj.

adv. [notor¨¢iti] Notoriedad. n. walang anomang bagay. n. Kawal¨¢n. Noticeable. v. Humalata. Kakulangan sa bayad. Halata. wala. Notice. babasah¨ªn. [n¨®cion] Nocion. Noted. de vez en cuando. Sa mga kaaraw¨¢n natin. Noontide. ¨¢ las dose ng araw. Northeast. [n¨®t-buk] Libro de apuntes. Tandaan. adv. distinguir. [naw] Ahora. . Baguhan. Normal-school. n. n. adj. [n¨®tabli] Notablemente. reparo. adj. North. Kapuripuri. se?al. Aklat na t¨¢laan. Noose. n. c¨¦lebre. ninguna cosa. v. Notwithstanding. Maminsa nminsan. Now. Nothing. ngayon. n. Ang bagong bagay ¨® ang bagong hayag. pumun¨¢. n. Now and then. halata. [n¨®tabl] Notable. [n¨®stril] Ventana de la nariz. Nobela. Normal. Karaniwan. Notoriety. Ngong¨°. [n¨²ntaid] Tiempo del medio-d¨ªa. n.. magiting. [n¨®tifai] Notificar. Ilong. Notary. n. pun¨¢. kandil¨¬. ukit. kasalat¨¢n. n. adj. adv. Escuela Normal. Note. parecer. n. n. conj. [nau end dzen] De cuando en cuando. [n¨®rzist] Nordeste. Notify. hilagaan. Bumingaw. [notifik¨¦cion] Notificacion. Nook. Ngayon. adj. [n¨®tisabl] Notable. Nonsensical. [n¨²ning] Siesta. Nonentity. [non-ecs¨ªstans] Nada. hak¨¤. observacion. digno de nota. adj. [n¨®sles] Desnarigado. Noteworthy. p¨¢aralan ng pagtutur¨°. Notch. Northern. adj. p¨²blico. Note. n. [n¨¢un] Nombre. [n¨¦rishment] Nutrimento. [n¨®tis] Notar. tanda. N¨¢hahalata. impertinente. November. Kabalastugan. manakanaka. Noose. Hind?. memorable. Sumil¨°. [not] Nota. alimentar. Nooning. malas. Notice. man. adv. [nov¨¦mber] Noviembre. n. D? maaaring mangyari. maulit . Nourish. [nuk] Rincon. [n¨®velti] Novedad. kandiliin. hoy dia. Habagat. Nostril. sin embargo. tanyag. adv. Noonday. Nonsense. Hilag¨¤. [not] Nada. Bantog. [n¨®tari] Notario. Wala. [n¨®zing] Nada. tawagin sa h¨²k¨²man. n. adv. Notion. bakat. entrampar. gunggong. nota. n. n. Katanghalian.. [non¨¦ntiti] Nada.None. s ulat. tang¨¢. Patalastas ng h¨²k¨²man. kasalatan. ¨¢ las dose ng araw. [nus] Enlazar. [nus] Lazo corredizo. lit¨¢w. hayag. Bingaw. & n. ninguno. Wala. bantog. [n¨®vis] Novicio. adj. v. n. [n¨®rzuard] H¨¢cia el norte. [notuizt¨¦nding] No obstante. Katanghalian. [not¨®rioes] Notorio. [n¨²dl] Simplon. Tulog sa tanghal¨¬. [notch] Hacer muescas. [n¨®tis] Noticia. [n¨®tuerzi] Notable. Pakanin. Akal¨¤. Kapintasan. n. Gayon man. reparable. adj. Sil¨°. [n¨®rzern] Septentrional. kahusayan. n. [nun] Medio d¨ªa. Hilag¨¤. Halata. mentecato. Noodle. [n¨®vel] Novela. n. [n¨®rmal] Normal. adv. [normal-sk¨²l] Escuela Normal. [nons¨¦nsical] Absurdo. billete. Ipatalastas. Nought. [not] No. n¨¢pupuna. Non-existance. kagitingan. Nobyembre. [n¨®np¨¦yment] Falta de pago. adv. Noon. Nonpayment. marcar. [notch] Muesta. falta de existencia. Noseless. war¨¬. mas¨ ahayag. Katanghalian. Notable. Kawal¨¢n. n. Butas ng ilong. n. esquela. pumansin. n. Notorious. Nourishment. [n¨®nsens] Disparate. Note-book. ni ¨® . Nor. [nos] Nariz. alimento. n. Noun. Northward. Novelty. Sulok. impertinencia. Notch. [non] Nadie. [norz] Norte. pamagat. Novel. Kah¨¬. ipahayag. Sa dakong hilagaan. buny?. [n¨¦rish] Nutrir. Not. Notification. ¨¢ngulo. n. Notaryo. Pangalan. marca. mirar. insigne. Halata. v. v. bakatan. napapansin. adj. Pagkain. Kabantugan. Novice. n. v. [not] Notar. n. Wala. falta de existencia. [n¨®ted] Afamado. [n¨²ndey] Medio d¨ªa. observar. Hangal. [n¨¢uades] En nuestros dias. Nose. Balit¨¤. n. n. Notably. [nor] Ni. marapat purihin. n. maging. Nowadays. adj.

[ni¨²meral] Numeral. [n¨¢mber] N¨²mero. Nude. n. n. alimento. n. [ni¨²diti] Desnudo. Null. O (o) Oaf. sumagw¨¢n. n. Nurse. inv¨¢lido. [nudch] Dar del codo ¨¢ uno para avisarle secretamente. n. Nauukol sa kasal ¨® pagaas wa. [¨®bdiuretnes] Endurecimiento. Nowhere. tagapag-alag¨¤ ng may-sak¨ªt. bilangin. [n¨²pcials] Nupcias. n. Pag-iiw?. mag-alag¨¤. adv. Nutshell. [nimf] Ninfa. Nurse. [nium¨¦ric] Num¨¦rico. Mongha. Nudity. dakong may mga punong kahoy sa isang il¨¢ng.Noway. Nunnery. [ni¨²triment] Nutrimento. Nauukol sa bilang. kababuyan. O O. Pangtalop ng pil¨¬. Numb. pangbusog. mag-alag¨¤ ng may-s ak¨ªt. [ni¨²d] Desnudo. [or] Remo. Obduracy. Noxious. n. n. n. zoquete. Hub¨¢d. Nakasasama. Numberless. [ni¨²guetori] Nugatorio. Balat ng pil¨¬. da?oso. v. Numbness. ense?ar. n. [¨®asis] Oasis. ungas. [oz] Juramento. [o] O (o). Nutmeg. [n¨¢mskal] Zote. Obdurate. [ni¨²clioes] N¨²cleo. [nal] Nulo. v. porquer¨ªa. n. Nurture. babaing magand¨¢. Kahi't sa anomang paraan. Mag-iw? ng bat¨¤. n. [namb] Entorpecido. Oar. n. obstinacion. n. [ni¨²meres] Numeroso. Nuptials. Nutriment. abrogar. [n¨®we] De ningun modo. [n¨¢rchur] Educacion. namamanhid. Numeric. boda. sagw¨¢n. pawal¨¢n ng kabuluhan. Walang kapararakan. Nutcrackers. Katigasan ng ulo. Nymph. n. Nues moskada. n. Nozzle. Bahay ng mga mongha. n. [n¨®ccioes] Nocivo. contar. makakal. [n¨¢rsling] Ni?o criado. Sikuhin ng lihim u pang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. [n¨¢rseri] Crianza. cuidar enfermos. Oath. [nan] Monja. nakasisir¨¤. [of] Idiota. Numerous. n. [namb] Entorpecer. Oasis. Nursery. lo que pertenece ¨¢ las bodas. futil. tanga. Pamamanh¨ªd. n. Numskull. n. pag-aalag¨¤. [¨®bdiuresi] Endurecimiento. Nuptial. ungas. [niumer¨¦cion] Numeracion. [n¨²liti] Nulidad. n. n¨²mero. [n¨¢mber] Numerar. Nudge. Yaya. [ni¨²tricioes] Nutritivo. n. adj. Kaki't saan man. Nun. Numismatics. Oar. [n¨¢rchur] Criar. [¨®bdiuret] Endurecido. Gaod. Pawal¨¢n ng halag¨¢. [n¨¢mbnes] Torpor. Nugatory. Pagbilang. Sanggol. [nozl] Nariz de un animal. Matigas ang ulo. adj. [n¨¢tmeg] Nuez moscada. n. [nars] Ama de cria. Karunungan sa mga salapi't medalya. [n¨®jwer] En ninguna parte. adj. n. Manggagaod. Walang bilang. n. hub?. tipun¨¢n. fr¨ªvolo. Gumaod. enfermera. Oasis. [¨®rzman] Remero. [niumism¨¢tics] Numism¨¢tica. mujer hermosa. adj. v. Number. contar. adj. Number. Nut. adj. pag-aasawa. Numeration. Nakabubusog. Nauukol sa bilang. adv. n. B¨¢lok. Nurture. [or] Remar. Nuisance. v. Pagkain. Nimpa. Ngus¨°. v. Manh¨ªd. [ni¨²meret] Numerar. n. bilang. v. Musm¨®s. Bumilang. Nucleus. adj. [n¨²lifai] Anular. Kasal. [nat] Nuez. Kahubaran. n. Nullify. n. v. Bumilang. [n¨¢tcrakers] Cascanueces. Nullity. Noways = noway. Pil¨¬. Kasalaulaan. [n¨¢mberles] Innumerable. adj. adj. adormecimiento. Numb. Obdurateness. Nutritious. m¨¢nanagwan. Oarsman. Tigas ng ulo. cantidad. Mag-iw?. [n¨¢tshel] C¨¢scara de nuez. pag-aalag¨¤. adj. Hangal. n. Numerical = numeric. Marami. Bilang. n. Pag-iiw?. Kawal¨¢n ng kapararakan. katigasan ng ul o. [nars] Criar criaturas. Numeral. Sumpa. [n¨¢neri] Convento de monjas. Mamanh¨ªd. Nursling. [n¨²pcial] Nupcial. Walang kabuluhan. [ni¨²sans] Indecencia. v. Numerate. bogar. n. .

Obstruct. Pagkahiw¨ªd. adj. adj. adj. r¨¦plica. Observant. n. Obsequious. Pitagan. Obliquity. Tungo. Oboy. Pun¨¢. [obstr¨¦peroes] Estrepitoso. Mapagkaloob. v. Obstinate. n. adj. pagkahapay. Kadiliman. Obligatory. [obs¨¦rvetori] Observatorio. Obscure. reparar. Observation. Obscurity. kalabuan. n. tenaz. [obl¨¢idch] Obligar. v. Magmalas. adj. huma dlang. Mapanganib. kapansanan. [¨®bit] Exequias. [¨®bsolit] Obsoleto. Matigas ang ulo. Oblivious. Halata. [ob¨ªtiueri] Obituario. magmasid. mapagtalima. gala ng. sumiso. Oblate. [¨®bliguetori] Obligatorio. [obs¨¦rvabl] Notable. Obscuration. adj. Dilim. deshonroso. n. Madilim. Obstruction. n. complacer. mapaglingkod. nota ¨® reparo cr¨ªtico. n. Oblivion. adj. n. Obloquious. [ob¨ªsnes] Obesidad. Mahalay. Kapansanan. Objective. [¨®bstinet] Obstinado. Obliging. umaal¨¢m at nagpapaal¨¢m ng pana on.Obedience. Obese. Obesity = obeseness. [¨®bdchect] Objetar. necrolog¨ªa. salungat. Pagsunod. May kapintasan. [obl¨ªc] Oblicuo. ruidoso. [ob¨ªdiens] Obediencia. palabuin. Obstreperous. pahap¨¢y. Magdil¨ªm. agradar. Balit¨¤ tungkol sa pagkamatay ng sinoman. [obl¨ªvias] Olvidadizo. Obscenity. n. Obedient. [obl¨ªvion] Olvido. Oboe. [obe¨ª] Obedecer. Obloquy. S¨¢pilitan. [obs¨¦rvans] Observancia. estorbo. Lib¨ªng. Mapaglingkod. Kumatkat. maingay. Pumilit. [¨®bsecuiz] Exequias. adhika. m agalang. [obski¨²riti] Obscuridad. pumigil. Tutol. [obs¨¦rvant] Observante. adj. embarazo. pagganap. adj. [obdch¨¦ctiv] Objetivo. n. n. atento. [obl¨®cuioes] Injurioso. Obsolete. kadiliman. sumalungat. retardar. adj. Gumambal¨¤. [¨®blong] Oblongo. Limot. Pahiw¨ªd. Obit. respetuoso. pagpigil. v. tungo. pulpol. adj. [obl¨ªcuiti] Oblicuidad. respeto. abal . n. imp¨²dico. impedir. Obfuscate. Obserbatoryo. deshonra. n. Obnoxious. [obskiur¨¦cion] Oscurecimiento. [obl¨¢idching] Servicial. Gambal¨¤. pans¨ªn. [obski¨²r] Obscurecer. cuidadoso. [¨®bdchect] Objeto. adj. adj. honras funerales. Padilim¨ªn. Mas¨²nurin. Katigasan ng ulo. Object. sumision. Pagdiriwan sa paglilib¨ªng. adj. v. Obscene. layon. malibog. capaz de objecion. Observable. tumalima. layon. Obliterate. notar. n. pagtalima. [obl¨¦cion] Oblacion. . Bagay. Kadustaan. Maingat. n. n. sumubok. Oblation. mas¨²nurin. adj. salangsang. n. da?oso. [obstr¨¢ct] Obstruir. [obu¨®ccioes] Peligroso. adj. dahil¨¢n. Pagtupad. Oblique. [obs¨¦rving] Atento. atencion. umabala. mapagmasid. Kadustadusta. anticuado. Mapagmalas. [obl¨®cui] Infamia. obst¨¢culo. Obsequies. v. kalabuan. [obdeh¨¦ccion] Objecion. Kahalayan. tikman. Taba. Malilimut¨ªn. kalibugan. lum¨¤. Obscure. mga pagdaraos na isinasagawa hinggil sa isang namata y. adj. Obeisance. magbigay loob. hadlang. [ob¨¦sans] Cortes¨ªa. tungkulin. [obstr¨¢ccion] Obstruccion. [obs¨¦rv] Observar. n. [obs¨ªcuioez] Obsequioso. [obfi¨²sket] Obscurecer. Tumutupad. Observer. n. adj. [obligu¨¦cion] Obligacion. Obligation. galang. Mahugong. [¨®bstacl] Obst¨¢culo. pudpod. Sumunod. [¨®bstinesi] Obstinacion. Objection. pakay. lab¨°. Obstacle. Observing. [ob¨ªdient] Obediente. n. Object. v. n. Objectionable. adj. n. Obey. tanyag. dificultad. adj. hadl¨¢ng. [obski¨²r] Obscuro. conspicuo. mas¨ªd Observatory. gordo. crasitud. Obstinacy. n. malab¨°. Tumutol. [obs¨ªn] Obsceno. v. [obl¨ªteret] Borrar. Katungkulan. Lip¨¢s. reverencia. [obs¨¦rver] Observador. kahalayhalay. n. gumaganap. [observ¨¦cion] Observacion. [¨®bo] Obo¨¦. Oblong. Observe. Chap¨¢t. Observance. [obdch¨¦ccionabl] Reparable. Oblige. sumalangsang. magalang. [¨®blet] Chato por los polos. cortesano. Obeseness. Talohaba. [obs¨¦niti] Obscenidad. kasiraang puri. Obituary. Mataba. n. v. nak¨¢kapahamak. adj. [ob¨ªs] Obeso. Alay.

tag?. int. Magpumil¨ªt na pumasok. n. Pinun¨°. [¨®ctiupl] Octuplo. [os¨¦leted] Lo que tiene ojos. n. Al¨ªs! lay¨¢s! Offal. kawan¨ª. adv. oficio. Octennial. odio. [occ¨¢r] Ocurrir. Amoy. kay. [¨®fer] Ofrecer. Obtain. [¨®kiular] Ocular. Of. pa nahon. Official. incidente. lait.Obstructive. [of] De. Occasional. [obtri¨²cion] Intrusion. Odor. [¨®fis] Oficina. [¨®kiupant] Ocupador. [odor¨ªferoes] Oloroso. propuesta. Odd. n. adquirir. adj. Occupant. adj. aborrecible. [obtri¨²siv] Intruso. v. n. emplear. n. Occult. [okiup¨¦cion] Ocupacion. Dagat. adj. adj. magtaglay. Ang nagmamay-ar?. N¨¢pataon. n. [of¨¦nd] Ofender. & prep. Pasl¨¢ng. ma karoon. ang n¨¢papanahon. Nauukol sa dagat. [oct¨®ber] Octubre. v. Mapurol. makakam¨ªt. patap¨®n. entremetimiento. fragrancia. [of¨¦nsiv] Ofensivo. Odds = oddness. adj. desigualdad. trabajo. [obstr¨¢ctiv] Obstructivo. Nakagagambal¨¤. Occurrence. Opisina. Offering. Oddness. injuria. Nauukol sa may walong p¨¢nulukan. Pagkabuhay. [ok¨¢rrens] Ocurrencia. n. kaiba. sin punta. Matataglay. Umiwas (sa kapansanan). Manggalit. adj. maliwanag. Offer. [of¨¦ns] Ofensa. Kanluran. Occiput. Gansal. n. Ocellated. May walong p¨¢nulukan. Nagwawalong taon. Occasion. Ng. adj. nagtatagal ng w along taon. Occident. casual. rareza. salsal. ha nap-buhay. [¨®fering] Oferta. suceso casual. v. fragrante. empleo. magk¨¢taon. lo que pertenece ¨¢ algun cargo ¨® empleo p¨²blico. n. n. umalipusta. [obt¨¦n] Obtener. Ocular. [ok¨¢lt] Oculto. Obtrude. [obt¨¦nabl] Asequible. injurioso. adj. Kaibhan. Ode. Isang ur¨¬ ng tul¨¢ng awit¨ªn. v. [¨®diti] Singularidad. n. Panghihimasok. Octangular. [¨®dium] Odiosidad. [¨®kiupai] Ocupar. n. dahilan. adj. [obtri¨²d] Introducir con violencia. . adj. adj. nagkataon. adj. Nakagagalit. Mapagtanim. romo. particular. Office. Offensive. pudpod. [ocsidental] Occidental. Obvious. adj. Mapanghimasok. Gumamit. [oct¨¢gonal] Octagonal. alcanzar. Handog. [¨®doroes] Oloroso. [oct¨¢nguiular] Octangular. n. nakapipinsala. v. Obtuse. empleado. Pangyayari. [¨®dnes] Disparidad. [¨®fer] Oferta. Officer. [¨®bviet] Obviar. [of] Fuera!. escondido. May mat¨¢. Occur. Obtrusive. alipusta. Malay¨°. October. Obtainable. [¨®ctagon] Oct¨¢gono. n. evitar inconvenientes. Off. [od] Impar. lograr. kubl¨ª. tocante. Maghandog. [¨®dor] Olor. adj. [ok¨¦sion] Ocasion. fragrante. prep. [¨®csipat] Colodrillo. [¨®csident] Occidente. Pagkakataon. desecho. Occupy. n. [¨®cean] Oceano. extravagante. Oddity. Octuple. Bagay na may walong p¨¢nulukan. magagalit¨ªn. n. Offence. Labis. adj. v. [odioes] Odioso. pagkaka taon. Occidental. n. Offend. Offer. katwa. Makawalo. sazon. Occupation. Manggagamot ng mga sak¨ªt sa mat¨¢. salimuyak. n. adj. kalunuran. Odious. magkam¨ªt. n. Nauukol sa kanluran. adj. bang¨®. Mabango. adj. entremetido. casualidad. n. Kaimotan. palag¨¢y. [obti¨²s] Obtuso. pulpol. Handog. Opis may kinalaman sa k¨¢wanihang bayan. [oct¨¦nial] Lo que dura ocho a?os. Octagonal. [of] Lejos. injuriar. Nauukol sa mat¨¢. Off. mamaslang. Odorous. ocupante. [¨®kiulist] Oculista. evidente. ¨¢ distancia. k¨¢wanihan. Octagon. magtalag¨¢. Oculist. tiempo oportuno. [of¨ªsial] Oficial. lapastangan. adj. Odoriferous. [ok¨¦sional] Ocasional. Pagtatanim sa kalooban. Oktubre. likod ng ulo. Obtrusion. Kaibhan. Ling¨ªd. Magtam¨®. Mangyari. Malinaw. adj. v. g¨¢wain. [od] Oda. sa. n. [¨®ficer] Oficial. Ocean. n. ni. Oceanic. [¨®bvias] Obvio. adj. [oci¨¢nic] Oce¨¢nico. Odium. provocar. Mabango. Obviate. [¨®fal] Sobras.

n. tang¨¬. v. adv. n. adj. . Magbuk¨¢s. Kalabuan. [omn¨ªpotent] Omnipotente. Operate. uno. adj. Lamang. Usbong. Omen. [¨®piet] Opiata. ¨®pera. lumaktaw. Operator. n. Omnipotent. ¨®palo. walang tak¨ªp. sulyap. [¨®ili] Aceitoso. lah¨¬. adj. operar. Opine. malamlam. fatal. One. tuloy. [on] Sobre. On. Oldness.Official. Olden. [omit] Omitir. Offspring. adj. [old] Viejo. Oleaster. [¨®fing] Pleamar. limo. adj. [¨®nli] ¨²nico. encima. n. [¨®men] Ag¨¹ero. Ominous. [of¨ªciet] Hacer alguna cosa de oficio. v. n. Bugtong. n. Onion. Masipag. Gamot na may halong apyan. int. [¨®intment] Ung¨¹ento. [¨®gl] Gui?ar. [¨®il-cloz] Hule. n. dati. [uan] Un. May katandaan. [olf¨¢ctori] Olfatorio. Matanda. Opiate. [¨®peretor] Operador. Ogle. cieno. Only. Oilman. [¨®peretiv] Operativo. ligtaan. siniestro. anciano. Langis. n. Sa. [¨®lden] Viejo. Opera. n. Ule. [o] ?Oh!. [uz] Manar ¨® correr algun l¨ªquido suavemente. Operative. Omniscience. p¨¢ngitain. daluhong. may kagulangan. masikap. [ofn] Muchas veces. [of¨ªcioes] Oficioso. Oldish. Onerous. adj. antiguo. Lang¨ªs na mabang¨®. Mabigat. Onward. Makapangyarihan sa lahat. adj. adj. Masulong. walang tungt¨®ng. Only. Pun¨°. [¨®nli] ¨²nicamente. Isa. Often. Banlik. kadiliman. descendencia. juzgar. sulong. Open. [¨®ilman] Aceitero. pagsasagawa. [¨®ldish] Algo viejo ¨® anciano. Oily. Officious. Madal¨¢s. [¨®pera] ¨®pera. Sibuyas. adj. Operation. Kapangyarihan sa lahat. antiguo. kumalat. Pun¨° ng olibo. Opal. solamente. humatol. [op¨¢siti] Opacidad. Omnipotence. n. n. [of¨ªciesnes] Oficiosidad. lum¨¤. Oftentimes. P¨¢mahiin. Onslaught = onset. [oft] Muchas veces. burak. [¨®nerous] Oneroso. lum¨¤. Officiousness. n. n [oper¨¦cion] Operacion. [om¨ªsion] Omision. [¨®il] Aceite. adj. Angkan. Kumindat. v. Olfactory. Paggawa. n. [¨®fset] Pimpollo. Minsan. Omission. magmisa. Malab¨°. [¨®liv] Olivo. adj. adv. [¨®nuard] Avanzado. Once. n. con frecuencia. Onward. Offset. Madal¨¢s. v. Oh. Tinortang itlog. con frecuencia. Sumaloy. mirar al soslayo. Omelet. la¨®n. adv. Maglalang¨ªs. n. [¨®ldnes] Vejez. Lumigta. Omniscient. adv. n. con frecuencia. sumulyap. nangunguna. Katandaan. [¨®pn] Abierto. linaje. laktawan. [uz] Fango. una. prep. [¨®peret] Obrar. n. n. [¨®leaster] Olivo silvestre. Ooze. Ointment. Mag-akal¨¤. alisan ng tak¨ªp. [¨®nset] Primer ¨ªmpetu. Ab¨¢! Oil. [op¨¦c] Opaco. adv. oleoso. lip¨¬. oficiar. n. alis¨¢n ng tungtong. sikap. Opaque. dati. Mam un¨°. Nauukol sa amoy. [¨®fntaims] Muchas veces. molesto. p¨¢una. Laktaw. n. Malang¨ªs. tagabusb¨®s. Gumawa. Bugs?. Sa gaw¨ªng harap. sa ibabaw. [¨®pal] ¨®palo. Kind¨¢t. Madal¨¢s. magulang. batong mahalag¨¢. n. v. adj. Ogle. presagio. Officiate. pagbusbos. Karunungan sa lahat. anciano. [op¨¢in] Opinar. n. [uans] Una vez. nakagagambal¨¤. adv. n. Omit. adj. [omn¨ªciens] Omniciencia. adelantado. [¨®nuard] Adelante. Opacity. kagulangan. v. Buk¨¢s. Old. Masamang p¨¢ngitain. Marunong sa lahat. Open. masagawa. Ooze. bukod-tang¨¬. Onset. Tagagawa. magulang. Olibo. inap¨®. celebrar la misa. n. Nauukol sa paggawa. adj. [¨®gl] Gui?ada. n. mahirap. [omn¨ªcient] Omniscio. Oft. destapar. Olive. [of¨ªsial] Oficial. Laot. [omn¨ªpotens] Omnipotencia. v. [¨®minoes] Ominoso. talb¨®s. Kasipagan. n. Matanda. [¨®fspring] Prole. adj. [¨®nion] Cebollas. ojeada. [¨®milet] Tortilla de huevos. adj. Offing. [¨®pn] Abrir. Oil-cloth. ancianidad.

n. kasalung¨¢t. Pananalumpat¨¬. n. [¨®rendch] Naranja. adj. mah irap. en frente. naranhita. Oppress. [¨®rderli] Ordenado. n. nakikipagtalo. esfera. pahirap. paglaban. Dalangin. maghusay. pasiya. Opponent. el acto de conferir orden sace rdotal. Opportune. [¨®ptimist] Optimista. [parang piano]. adj. akal¨¤. Orbed. Ordinal. adj. Orient.Opinion. dalandan. Suh¨¤. Organization. adj. [¨®rdinans] Ordenanza. [ord¨¦n] Ordenar. Pagtatatag. n. [oporti¨²n] Oportuno. n. fronterizo. Orchard. [op¨®nent] Opuesto. Ordain. dictamen. Orchestra. Oppression. & n. Oration. [oporti¨²niti] Oportunidad. v. Kalaban. n. [opt¨ªcian] ¨®ptico. Organic. Isang ur¨¬ ng batong matigas. sumalungat. Oppressive. Lakad ng tal¨¤. nakapagsisikip ng loob. [¨®ral] Oral. apretar. v. globo. ma g-utos. Magtatag. regla. [or] ¨®. Nakapipighat¨¬. [¨®piulent] Opulento. Opulent. n. [¨®rient] Oriental. Mabilog. adj. Optimist. [op¨ªnion] Opinion. lumaban. [¨®rgan] ¨®rgano. contrariedad. [opr¨®brias] Oprobioso. Orange. adj. Orator. estatuto. [orb] Orbe. mandato. Mayaman. Orderly. n. arreglar. Kalaban . mabagsik. Ordnance. [¨®rdineri] Ordinario. Tutol. Tumutol. v. adj. n. musang. Oppose. [¨®rdnans] Artiller¨ªa. n. Nauukol sa ayos ¨® husay. Pighat¨¬. Organ. sazon. conj. [org¨¢nic] Org¨¢nico. adj. n. Oratory. n. . at bwan. ayos. n. Sa salita. Sanggunian. Pumighat¨¬. n. [¨®rkestra] Orquesta. Nauukol sa paning¨ªn ¨® mat¨¢. Bilog. Optician. pag-oorden sa par¨¬. Kalaban. Hak¨¤. Bakulaw. n. uk¨¤ t¨¢. Halamanan. Oral. n. n. [¨®rchard] Huerto. regular. Orbit. [¨®pcion] Opci¨®n. Orkesta. Maayos. oriente. marapat. [¨®piam] Opio. n. [or] Quijo. araw. Ordination. Utos. [opr¨¦sion] Opresion. war¨¬. Nauukol sa ¨®rgano. arreglar. [¨®rder] Ordenar. magpasya. redondo. globo. Opposition. tuntunin. v. [¨®posit] Opuesto. verbal. panahon. comun. M¨¢mimighat¨¬. Kulay-suh¨¤. [or¨¢ng-ut¨¢ng] Orangut¨¢n. tampalasan. Pagkakataon. Ordinance. disponer. Utos. [opr¨¦s] Oprimir. adj. Ordinary. [¨®racl] Or¨¢culo. magpahirap. sumakal. Or. [¨®rbit] ¨®rbita. n. [¨®rganaiz] Organizar. [¨®rganist] Organista. mahusay. n. pangungusap. ¨®. [opoz¨ªcion] Oposicion. Orb. establecer. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. Pagkakataon. Opulence. Utos. M¨¢nanalumpat?. arguyente. contrario. verjel. Mag-ayos. n. Optic. katap¨¢t. umin¨ªs. n. Option. Optical = optic. la cuenca del ojo. contrario. adj. Kasangkapan ng kawal. n. kahalay-halay. ignominioso. [¨®rendch-color] Color de naranja. n. salangsang. in¨ªs. cruel. adj. adverso. Manglilitis ng paning¨ªn. Sariling hak¨¤. [¨®ratori] Oratoria. conveniente. maghusay . adj. [¨®retor] Orador. disposicion. Opulency = opulence. katalo. Kakutyakutya. [opr¨¦siv] Opresivo. sangsinukob. Organical = organic. sumalangsang. [op¨®nent] Antagonista. Opportunity. [¨®rdinal] Ordinal. n. mapagpahirap. Apyan. Order. kung. v. Opponent. Organist. Ore. Karaniwan. Opium. Orange-color. [opr¨¦sor] Opresor. [orbd] Orbicular. Orang-outang. Order. bituin. [organiz¨¦cion] Organizacion. adj. [¨®piulens] Opulencia. Mag-utos. Silanganan. n. vejacion. pananalita. [or¨¦cion] Oracion. Yaman. Oppressor. umayos. adj. Oracle. n. Organize. kayamanan. riqueza. Opprobrious. Tagatugtog ng ¨®rgano. Opposite. mineral. adj. [op¨®s] Oponer (se). n. husay. magpasiya. [¨®ptic] ¨®ptico. [ordin¨¦cion] Ordenacion. salangsang. ¨®rgano. n. kapanahunan . bien arreglado. malak¨ªng unggoy. [¨®rder] Orden.

ataviado. as. [¨®ridchin] Origen. Atin. amin nga. n. n. Ossification. Butas. gala. adj. Ornate. agap. Sa labas. [¨®rfanedch] Orfandad. [¨¢uar] Nuestro. Panunulisan. [¨¢utliv] Sobrevivir. Orifice. v. adj. [¨¢utbarst] Explosion. pangungulila. Oust. [¨¢unz] Onza. Mabuhay pa. [¨¢utjaus] Dependencia de una casa. lo mas exterior. m¨¢una. [¨¢utcast] Desechado. n. Oscillate. Ostentatious. adj. K¨¢labaslabasan. adj. os. n. [ot] Deber. alboroto. & n. bandido. n. [¨¢utluk] Vigilancia. Gayak. [¨¢utormost] Extremo. jactancioso. Ornament. magpataa s ng tawad. Orphan. [¨¢utlain] Contorno. kislap. Ingat. a. n. Outcry. pangpalamuti. [oridchin¨¦cion] Origen. kagulo. Orphanage. n. v. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salita. hi yawan. [¨¢utlandish] Extranjero. sigalb¨®. Tumawad ng lalong mataas na halaga. Outlaw. Ostrich. [¨®stler] Mozo de paja. [¨®strich] Avestruz. Otherwise. griter¨ªa. [ostent¨¦cioes] Ostentoso. [¨®toman] Otomano. [¨¢utlet] Salida. n. Outlast. Tumagal kaysa iba. n. Outline. adj. Ningning. kami nga. Pagig¨ªng-but¨® ng anoman. adj. Ought. pagpaparanya. adj. n. Silanganan. [ori¨¦ntal] Oriental. Lumagpas. Orison. Ounce. Outer. tanaw. adj. Dasal. Orthology. Taga silanganan. adj. namin. [orz¨®grafi] Ortograf¨ªa. Outermost. Orthography. n. Our. [¨®rfan] Hu¨¦rfano. adv. [¨¢utbrik] Erupcion. ingay. Ostent. Mapagparanya. Ornament. Origination. [orz¨®lodchi] Ortolog¨ªa. n. Pagkaulila. pron. adelantarse. Outlive. [¨®rnet] Adornado. adorno. amin. adj. [autd¨²] Exceder ¨¢ otro. v. Ostler. v. [¨®dzeruais] De otra manera. Outbid. Outlawry. Outlay. sobrepujar. Banhay. Tulis¨¢n. [¨®silet] Oscilar. L¨¢basan. Outcast. Panggayak. [ostent¨¦cion] Ostentacion. . N¨¢ihahayag. plano. dise?o. Mag¨ªng but¨®. [ost¨¦nt] Apariencia. n. any?. kintab. pron. napapalamutihan. ropa. natin. Outdo. n. Iba. manghaharang. pron. magar¨¤. Outbreak. Ours. hiyas. gastos. ¨® kaya. Maggayak. Dapat. adv. principio. sobrepujar. kumintab. hiyasan. Original. desposeer. os. [¨¢uter] Exterior. [osifik¨¦cion] Osificacion. as. Outlook. kagayakan. Alisin. [¨®dzer] Otro. [¨¢ust] Quitar. [¨¢utcray] Clamor. Alingawngaw. bosquejo. Origin. natin. Una. Sota. magpalamuti. v. [ost¨¦nsibl] Ostensible. Ossify. Outhouse. manifestable. Nauukol sa ibang lupain. [¨®rifis] Orificio. L¨¢basan. n. pinagmulan. Outgo. Labas. vibrar.Oriental. Lumangpas. [¨¢utlast] Durar mas que otra cosa. desterrado. Outlandish. lumangpas. [ori¨¦ntal] Oriental. [¨®rnament] Ornamentar. Abestr¨²s. n. v. Outburst. Nagagayakan. n¨¢ipakikita. Outgrow. Magningning. panalangin. s¨²plica. Kung dil?. n. Oriental. pinagbuhatan. Tapon. tagapagalag¨¤ ng kabayo. pinagparisan. a. Mga kasuntan. Simula. Ourselves. [¨¢utgoing] Salida. n. [¨¢utlori] Proscripcion. Ornamental. n. Ostentation. Karunungan sa pagsulat. [¨¢uars] Nuestro. dam¨ªt. Outfit. v. [ornam¨¦ntal] Lo que sirve de adorno. Oscillation. Any?. Kami rin. adj. paalisin. n. Outgoing. n. afuera. n. ruido. prevision. hambog . echar fuera. Out. pinagsalinan. hichura. Ottoman. Pagpaparangalan. n. primitivo. amin. n. [¨¢utfit] Vestidos. namin. [auars¨¦lvz] Nosotros mismos. T¨¢hanang bukod na karatig ng bahay. Onsa (salap?). palamuti. Outlet. [autb¨ªd] Pujar. [¨®rnament] Ornamento. v. Ulila. Gugol. n. por otra parte. pron. pinagmulan. Silakb¨®. [¨¢utlo] Proscrito. [osil¨¦cion] Oscilacion. [¨®rison] Oracion. v. n. v. Other. [¨¢utgro] Sobrecrecer. [¨®sifai] Osificar. Tumaas ng hig¨ªt sa iba. Sangh?. n. simula. [¨¢utle] Despensa. Pagputok. gar¨¤. adornar. n. Nauukol sa mga turko. v. [or¨ªdchinal] Original. [autg¨®] Exceder. ser menester. marapat. n. [¨¢ut] Fuera. Atin. Ostensible. alisan.

[auts¨¦l] Navegar mas que otra embarcacion. capote. Overhear. Overhead. [autr¨¢n] Correr mas que otro. Lumabis sa bilang. arriba. Labas ng bahay. Over. Lamp¨¢s sa panahon. adv. v. Outskirt. v. [overs¨ª] Inspeccionar. Overdo. Ovate. Palabuin. Overcoat. n. [overd¨²] Hacer mas de lo necesario. hwag alintanahin. Sa ibabaw. isa p¨¢tulinan ng pangangabay Outright. Bantay na nasa malay¨°. Hurn¨®. [overj¨¦ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio. [¨¢utuard] Exterior. manaig. adj. [auts¨¢id] Superficie. registrar. hwag alumanahin. Overseer. Oven. [overb¨ªr] Dominar. Gumawa ng higit kaysa nararapat. complidamente. [¨¢utlaying] Distante de. M¨¢una. Overlay. tagabantay. [¨®verdchoy] Arrebato de alegr¨ªa. Simula. [over-r¨ªch] Sobresalir. v. tunghan. mamighat¨¬. n. Overshoe. [¨®versio] Galocha. cansado. [¨®val] ¨®valo. M¨¢una.p. [aut-of-dors] Fuera de casa. adj. Overgrow. Overcome. Bumigat ng hig¨ªt kaysa iba. guluhin. [¨®vet] Formado como huevo. n. Outrage. Outrage. Manalo. [overc¨¢st] Oscurecer. v. v. emcima. Manaig. [autw¨ªt] Enga?ar ¨¢ uno ¨¢ fuerza de tretas. n. Sumupil. Pata. [overj¨¦d] Encima. Tumagal ng hig¨ªt kaysa iba. v. Dakong labas. I aylay. [overb¨¢lans] Preponderar. Outride. v. Tagapamahal¨¤. [overl¨²c] Mirar desde lo alto. n. [over-ri¨²l] Predominar. Sa tubig. v. Overjoy. lab¨¢s. v. dumukwang. n. v. Outset. Ovated = ovate. isampay. pasimula. Overbearing. en lo alto. manaig. Outward. Outweigh. v. Overdone. sobrestante. lumapastangan. v. Overlook. ibwal. Oversee. dumungaw. M¨¢una sa paglalay¨¢g. [¨¢utredch] Ultrajar. [overs¨¦t] Volcar. v. n. n. afrenta. n. kagalakan. [autr¨¦dches] Ultrajoso. v. [¨®verbord] A la mar. desp¨®tico. Palaganapin. superar. [overs¨ªr] Superintendente. apaw na tubig. lejos de. Tumung¨®. Lumagpas. rebosar. Outwear. [¨®verflo] Inundacion. Outstrip. [over¨®] Intimidar. n. [¨¢utredch] Ultraje. Overhaul. [over-pauer] Predominar. Lumag¨®ng lubha. difundir. Parang itlog. Outrun. Outpost. ganar. Kadustaan. kita. Overboard. exterior. visible. [¨®verflo] Inundar. Overbalance. n. kapal¨ªbhasaan. Overflow. pesar mas. v. v. Kapote. sumupil. Humig¨ªt (sa timbang). Overpass. Overbear. v. n. v. Overcast. Sapatos na pang-ibabaw. Bumaha. Malay¨° sa. adj. Baha. Outnumber. Outside. Mapag-alipusta. Overdue. v. v. [autw¨ªr] Durar mas tiempo. [overl¨¦] Abrumar. n. adj. . [¨¢utskirt] Parte exterior. M¨¢una sa takbuhan. n. [¨¢utset] Principio. n. Outspread. Outrageous. pag¨®d. examinar. [overj¨ªr] Entreoir. [autn¨¢mber] Exceder en n¨²mero. Gumambal¨¤. Ovation. [overp¨¢s] Pasar por alto. sujetar. Overpower. Overflow. Mak¨¢ulinig. [¨®vn] Horno. [¨¢utpost] Puesto avanzado. v. sumiyasat. [¨®verdan] Rendido. [overb¨¢lans] Preponderancia. Galak. [autr¨¢id] Ganar la delantera ¨¢ caballo. violencia. Ibabaw. Lab¨¢s. Oval. v. exceder. paraanin . fuera del navio. [overgr¨®] Crecer demasiado. oprimir. sum aliksik. [autr¨¢it] Luego. [autstr¨ªp] Avanzar mas que otro. Manaig. [autw¨¦] Preponderar. pasar por alto. Dumusta.Outlying. kalapast anganan. mabaksik. [ov¨¦cion] Ovacion. enga?ar. [¨®ver] Sobre. Outsail. lapastangan. Tumakot. Out of doors. mamun¨°. n. prep. adj. v. Palagpasin. Papuri. v. caer ¨¢. ¨¦xtasis. rezagar. v. adj. Overset. dumay¨¤. [overj¨®l] Desparramar alguna cosa. [overc¨®t] Sobretodo. Sa itaas. Talohah¨¤. trastornar. Kadustadusta. [¨¢utspred] Extender. Saka. lumitis. [overdi¨²] Lo que ha pasado del tiempo debido. [overc¨¢m] Vencer. Over-reach. adj. Mangalag¨¤. Magladlad. sobrepujar. Over-rule. umapaw. Itaob. [overb¨ªring] Ultrajoso. v. Overhang. n. Outwit. Manalo sa pamamagitan ng lal¨¢ng. mirar ¨¢. p. Overawe. v. Bigat ng timb¨¢ng. v. Overbalance.

propietario. oprimir.Overshoot. Sumupil. Magpatahimik. Overstep. ali . mag patiwasay. Package. [¨®ner] Due?o. seradura. n. Packhorse. [p¨¦ganish] Pagano. Ox-fly. v. n. [p¨¢ker] Empaquetador. Packing. Ang sumasamba sa d? tunay na Dyos. [¨®nership] Dominio. Sarili. [pac] L¨ªo. bilot. magkautang. demoler. Mangalat. Ownership. sukatin sa hakbang. Pack. Maglak¨¢d. d? tumama. Balot. adj. kahuyan . [p¨¢sifai] Pacificar. n. magparanga. Padlock. [pas¨ªfic] Pac¨ªfico. pagbalot. Paddle. v. pangkandil¨¬ sa ikabubuhay. [p¨¢biulam] P¨¢bulo. Bumalikwas. embalaje. Ox-tongue. p¨¢hina. n. pangbusog. c uadrilla de malhechores. tener deudas. Butas. embalar. Balutin. pumayap¨¤. Pace. Guluh¨ªn. Gumaod. litaw. v. n. medir ¨¢ pasos. . Overthrow. [p¨¦gan] ¨¦tnico. kapayapaan. [¨®vert] Abierto. [p¨¢ket] Paquete. paring alil¨¤. Pagkain. n. Owe. Packer. modo de andar. [p¨¢doc] Escuerzo. page. bilutin. abutin. destruir. v. Hakbang. sukat na apat na paa ang hab¨¤. fardo. bigk¨ªs. [¨®cs-flai] T¨¢bano. [padl] Canalete. pagbilot . aquietar. mantenimiento. mukha ng dahon ng aklat. Owner. [pez] Pasear. gentil. adj. v. bigkis¨ªn. ser due?o de alguna cosa. Overt. Pagka-may-ar¨¬. v. v. [pedch] P¨¢gina. n. poseedor. Balutang munt?. pangkandil¨¬. pagbabalot. chapotear. p¨²blico. Oversight. [¨®vertiur] Abertura. [¨®ister] Ostra. Own. n. Lumisya. manghar ng baraha. v. Parang kwago. n. [¨®versait] Yerro. Pacification. n. Pabular. v. especie de remo. Overspread. Laktaw¨¢n. sirain. Paddock. Overwhelm. Kwago. [overzr¨®] Trastornar. n. adj. adj. n. Pace. Hayag. Own. [overt¨¢rn] Subvertir. calmar. n. v. quieto. katiwasayan. Pabulum. Oyster. v. manaig. Nauukol sa ikinabubuhay. conjunto de perros de caza. [oversi¨²t] Pasar de raya. n. sapo. tranquilo. Pacific. [¨®cs-tong] Buglosa. tiwasay. Palasamba sa d? tunay na Dyos. fardo peque?o. sagwan. Pacifical = pacific. Kabayong p¨¢sanan. v. adj. [on] Poseer. baligtar¨ªn. [on] Propio. [p¨¢biular] Lo que da p¨¢bulo ¨® mantenimiento ¨¢ las cosas inmateriales. [overt¨¦k] Alcanzar. mal?. [overspred] Desparramar. enfardelar. P (pa). Tudling. fardo. [padl] Remar. Tahimik. [pi] P (pe). Overwork. [p¨¢king] Embalaje. sustento. vanagloriarse. v. Overturn. Dilang-baka (halaman). mangbabalot. n. paquete. [overst¨¦p] Pasar m¨¢s all¨¢. n. Overween. Umutang. id¨®latra. medida de cinco pies. Paddle. [p¨¢dloc] Candado. Pack. idolatr¨ªa. Toro. Overweight. enfardeladura. Owl. [¨¢ul] Lechuza. Pagsamb¨¢ sa d? tunay na Dyos. Umar¨¬. [o] Deber. [¨®verueit] Exceso en el peso. [p¨¢kedch] Paquete. Paganism. n. Tagabalot. [ocs] Buey. lumaganap. n. n. P P. parque para caballos. pagbibilot. [pac] Empaquetar. Pagan. Talab¨¢. volver al rev¨¦s. sumagwan. Owlish. baraja de naipes. payap¨¤. baka. [pez] Paso. Page. pagkain. Ox. Balutan. pulutong ng tulis¨¢n. [overju¨¦lm] Abrumar. pulutong ng mga asong pangaso. n. [p¨¢cjors] Caballo de carga. n. n. [pasifik¨¦cion] Pacificacion. Kamalian. Packet. mag-may-ar?. Overture. May-ar¨¬. Kalabisan sa paggawa. Isang ur¨¬ ng palaka. v. Kalabisan sa timbang. Bangaw. Kandado. laktaw. [p¨¦ganizm] Paganismo. Pacify. Gaod. Nauukol sa pagsamba sa d? tunay na Dyos. isilid sa kaha ¨® kahon. Balutan. Katahimikan. Pacificatory = pacific. [¨¢ulish] Semejante ¨¢ la lechuza. [p¨¦gan] Pagano. Maghambog. adj. equivocacion. Pagan. [overuerk] Exceso de trabajo. pangbusog. n. adj. Abutan. Overtake. Paganish. n. sosegar. n. pasto para las subsistencias. kumalawkaw. n. balot. [overu¨ªn] Presumir.

kab¨¢. [pel] Palidez. Paint. Samatsat. [pedch] Foliar. Mamutla. n. Palpable. [p¨®ltrines] Mezquindad. [p¨¢lter] Jugar ¨® burlarse de alguno. Maramot. n. cuidadoso. parusa. Masak¨ªt. Pan. [palis¨¦d] Palizada. [p¨¦lful] Cubada. hiluka. frusler¨ªa. Paleography. Palter. [pent] Pintura. [p¨¢let] Paleta. n. Putla. adj. [p¨¢let] Camilla. bahay-har¨¬. Pain. n. [pol] Desvanecerse. n. Paltry. palizada. Palm Sunday. Painting. Palm. n. vil. v. m¨¢uw? sa wala. Panghuhul¨¤ sa pamamag-itan ng palad ng kam¨¢y. Mapulta. n. n. [pel] Poner p¨¢lido. Pail. Pagoda. librejo. Palmated. lump¨®. [pein] Doler. Timba. [per] Par. Bakod. n. [palpit¨¦cion] Palpitacion. [pamper] Atracar. Panacea. mga tulos. kaputlaan. n. escamotar. . Paleness. [p¨¢lid] P¨¢lido. Mapulta. Painless. Sikd¨®. Palmistry. kumutog. palad ng kamay. adj. [p¨¦lnes] Palidez. [panas¨ªa] Panacea. Palma. Palm. n. Pamphlet. n. Putla. Pagoda. n. adj. Balabalan. palmo. panalok. adj. adj. n. [pal¨¦cial] Lo que pertenece ¨¢ palacio. adj. Palisade. Putla. manghiluk¨¤. [p¨¦nful] Penoso. [p¨¢lpabl] Palpable. kumab¨¢. mga tulos. gusaling malak¨ª. Palpitate. Palette. d? m¨¢raramdaman. Lamasin. makir¨®t. [p¨¢laz] Palacio. Pair. [p¨¢liet] Paliar. Palsy. Sangtimba. dangkal. pagkalump¨®. Pall. balabal-har¨¬. Talaan ng bilang ang bawa't mukha ng dahon ng aklat. [p¨®lfri] Palafren. [pel] Cubo. malasa. [p¨¢lmeted] Palmeado. bakuran. n. [p¨¢lsi] Par¨¢lisis. Painstaking. v. sak¨ªt. n. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sula t noong una. Pancake. Maparam. vileza. dolor. Masipag. Painfull. incansado. Dusa. adj. Pintura. Pasm¨¢. [p¨¦nter] Pintor. [p¨¢nkek] Bu?uelo. [pein] Pena. ta¨®ng. lasa. dolorido. Magbir?. Palaver. Ngal¨¢ngal¨¢. mga tulos. Nahihip¨°. Paling. [p¨¢lmistri] Quiromancia. descolorar. Kabayong mabait. [pal¨¢ver] Charlar. [p¨¢latabl] Sabroso. n. kaab¨¢an. v. n. Anyong kam¨¢y. engordar. Sumak¨ªt. palio de arzobispo. magpataba. Pailful. Palate. latido. sarap. n. hir ap. maant¨¢k. n. latir. adj. Palatable. [p¨¢mflet] Folleto. [p¨¢let] Paladar. Palsied. [palm] Palma. adj. gustoso al paladar. Painter. v. Pint¨®r. Palfrey. Pale. Magpint¨¢. dalawa na magkabagay. [pel] P¨¢lido. perles¨ªa. Pallor = Pallidity. Karamutan. Pain.Page. [p¨¦lish] Algo p¨¢lido. Domingo de ramos. n. n. n. kaputlaan. Bakod. gusto. isang salok. [p¨¦nsteking] Laborioso. [peg¨®da] Pagoda. [pal¨ªditi] Palidez. Aklat na manip¨ªs. v. Pallet. [pel] Palizada. Pallidity. defensa de estacas. Pale. kirot. v. n. Palpitation. descolorido. [palm-s¨¢nde] Domingo de ramos. Bakod. Kawal¨¬. tormento. ant¨¢k. n. Pint¨¢. nadadama. Palace. tib¨®k. Paint. Walang sak¨ªt. Pallid. n. Arag-arag. kaputlaan. [peli¨®grafi] Paleograf¨ªa. [p¨¦ling] Estacada. [pan] Cazuela. evaporarse. Pall. maingat. [pal¨¢ver] Charla. Sumikd¨®. descolorido. n. Palasyo. [p¨®ltri] Mezquino. v. tumib¨®k. Pale. v. adj. Panguhit. palma de la mano. hamak. balde. sin dolor. n. n. adj. pamumutla. Kagamutan ng madla. Masarap. umant¨¢k. kut¨®g. [palm] Manosear. bald¨¦. v. n. Palaver. [pol] Manto real. pangadl? ng tubig. Palatial. [pent] Pintar. Palliate. paglaruan sa kam¨¢y. [p¨¢lsid] Paral¨ªtico. castigo. n. v. Pamper. kumir¨®t. hiluka. walang pag od. n. v. adj. Pares. [p¨¦nles] Sin pena. Palish. Pasmado. balabal ng arsobispo. Paltriness. Pale. Namumutla-mutla. Nauukol sa palasyo. tab¨ªl. [p¨¦nting] Pintura. Bunyuelos. [p¨¢lpitet] Palpitar. Satsat. Damit na pangbalabal. pangahig. Bumusog.

Salam¨ªn ng bintan¨¤ ¨® pint?. [pe¨ªper] Entapizar una pieza con papel. v. superior. n. [par¨¦ntal] Paternal. Katad na malinis na masusulatan ¨® m¨¢ipangbabalat. mapasm¨¢. Pant. [p¨¢rafrez] Par¨¢frasis. pap¨ªstico. Kapantay. Parasite. Paralytic. [p¨¢nder] Alcahuete. Pander. habla. am¨¢ ¨® ina. [p¨¢rasol] Parasol. n. Kaguluhan. [p¨¢rentedch] Parentela. kagaya. n. n. n. v. [p¨¢ralel] Paralelo. Bugaw. ¨¢nak. Nauukol sa papa. Pantaloon. Paralyze. Paraphrase. makipagsalitaan. Parental. batul¨¢ng. Pane. [p¨¢pasi] Papado. n. itay. n. Mapatatawad. [pantal¨²n] Pantalon. v. igualdad. n. Makipanayam. n. sindak. Park. Paragraph. Humingal. Balutin. Kapulungan ng mga tagapaglagda ng kautusan. Ipaliwanag sa katagang wik¨¤. Parable. Parcel. Parch. v. [pap¨ªstic] Papal. Halamanang bayan. Pang. [pandimoniam] Pandemonio. [pap¨¢] Pap¨¢. Pagkapapa. Pap¨¦l. n.Pandemonium. Paper. v. n. s¨¢kit. K¨¢taastaasan. Nauukol sa papa. Kagul¨®. n. quitasol. n. sumikd¨®. v. Pare. adj. Papa. pl¨¢tica. n. bawasan. Pagitan. kublihan ng hukb¨®. [par¨¢litic] Paral¨ªtico. Pannier. n. muestra. Utong ng suso. Lump¨®. Pardon. [p¨¢pal] Papal. l¨ªwasang malaki. Paralysis. [p¨¢rdonabl] Perdonable. n. H¨ªrap. igualdad. n. [par¨¦nzisis] Par¨¦ntesis. [p¨¢rdon] Perdonar. [p¨¢pist] Papista. [p¨¢rasait] Par¨¢sito. Paraiso. Tatay. [p¨¢ntri] Despensa. n. [p¨¢rabl] Par¨¢bola. Pakuluan ng kaont?. Panic. [pen] Cuadro de vidrio. [p¨¢ragraf] P¨¢rrafo. s¨¢litaan. Parchment. [p¨¢rapet] Parapeto. [p¨¢rafrez] Parafrasear. Balutan. Tumbas. Malump¨®. Payong na pang-araw. [pe¨ªper] Papel. [p¨¢ralaiz] Paralizar. v. Paper. Parliament. n. [p¨¢rchment] Pergamino. n. Papistical = papistic. [par¨¢lisis] Par¨¢lisis. adj. dalita. ¨²sapan. Kapatawaran. adj. Papal. P¨¢minggalan. adj. Parcel. n. n. [p¨¢rsel] Empaquetar. Papacy. [p¨¢rle] Parlamentar. Paramount. [p¨¢rlans] Conversacion. [p¨¢nder] Alcahuetear. S¨¢litaan. Parapet. angkan. v. n. v. [pant] Jadear. tanda na pangkulong ng paliwanag na salita ¨® salaysay. n. tormento. Ulir¨¢n. procesion c¨ªvica. Bakol. igual. Talat¨¤. Talinghag¨¤. [pap] Pezon. Paraphrase. n. Parity. Kalumpuhan. kaginghawahan. [p¨¢nic] P¨¢nico. salawal. [p¨¢rle] Conferencia. [paral¨ªtic] Paral¨ªtico. [park] Parque. Parallel. Papil¨¢n. [p¨¢rent] El padre ¨® la madre. Nauukol sa kalumpuhan. adj. tatang. Isangag. Pardonable. palpitar. Parentes¨ªs. n. n. Paradise. [p¨¢rsel] Paquete. n. [p¨¢rdon] Perdon. [p¨¢ramaunt] Supremo. Pantry. paris. Magpatawad. Talupan. Papist. [p¨¢rliment] Parlamento. Parenthesis. Paralytical = Paralytic. ibus¨¢. Pander. Paragon. [pang] Angustia. [p¨¢rboil] Medio cocer. n. [par] Equivalencia. [p¨¢nier] Cu¨¦vano. v. [parch] Tostar. n. Parlance. n. Pantalon. Paper. [p¨¢radais] Paraiso. Parboil. adj. [pe¨ªper] Hecho de papel. n. n. Pardon. Papel ang pagkayar¨¬. halimbaw¨¤. Parasol. Kut¨¤. Parent. Magbugaw. Magulang. [p¨¢riti] Paridad. Nauukol sa am¨¢ ¨® magulang. Parley. n. Parade. Panayam. prusisyon. n. pag-uusap. kakilabut¨¢n. [p¨¢regon] Modelo. [par¨¦d] Parada. [par] Recortar. adj. Panel. Kapantayan. [p¨¢nel] Entrepa?o. Makapapa. Salaysay na paliwanag. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. curato. v. Parada. Parish. Parentage. Paralytic. Ang saklaw ng isang par¨¨ ¨® pastor. adj. n. Parley. Pap. pena. n. agwat. makipagusap. [p¨¢rish] Parroquia. Papistic. n. Par. patawad. .

samah¨¢n. parlatorio. adj. pagkapastor. Bumahagi. umilag. Pagka-kasam¨¢. adj. [parci¨¢liti] Parcialidad. Silid na tanggapan sa mga p¨¢nauh in. Sumali. n. [p¨¢rtnership] Compa?¨ªa. n. magagalit¨ªn. v. Bady¨¢. L¨¢pian. damdamin. Pask¨®. Pass. [p¨¢rodi] Parodia. Parsimonious. [pas] Pasar. n. pagpapa alam. karir¨ªt. [p¨¢sabl] Pasable. n. lumagpas. [part] Parte. pahintul ot. Participation. [part¨¦k] Participar. n. [part¨ªcion] Partir. Madamdamin. kaal¨¢m. karamay. Pamumukod. [par¨®kial] Parroquial. pasadero. [p¨¢rtiman] Partidario. n. mararaanan. Pagkakasali. Partisan. dumamay. adj. [part¨¦ker] Participante. Taong sakay. pagbabah gi. humat¨¬. Pass. paghahat¨¬. tang¨¬. promesa. n. Panganganak. adj. Parsimony. [p¨¢sion] Pasi¨®n. kasama. sikap. Par¨¨. l¨¢pian. bahagihin. pag-ibig. secuaz. [p¨¢sover] Pascua. transitable. n. [p¨¢rrisaid] Parricida. [p¨¢sedch] Pasaje. Loro. sigl a. [parsim¨®nioes] Econ¨®mico. pases. Passionate. n. n. n. region. Participant. Mapararaan. [p¨¢rtikl] Part¨ªcula. n. Partial. n. n. Partition. bayad sa paglalalakbay. dividir en varias partes. Parry. [p¨¢rtridch] Perdiz. [partiur¨ªcion] El estado de la hembra que est¨¢ con los dolores de part o. Parole. daan. division. v. Sumali. pagpatay sa sariling am¨¢. makaraan. Kakamp¨ª. despedida. sil¨ªd na ukol sa pagsasalitaan. partida. n. Parting. [part¨ªsipet] Participar. Kasali. compa?ero. Particle. Partner. Kiling. may kinikilingan. Passport. n.Parlor. desviar los golpes del contrario. adj. Partake. part¨ªcipe. [partisip¨¦cion] Participacion. [p¨¢rtik¨®lord] Abigarrado. Pagdaraan. n. singular. pagkakadamay. Hakbang. [per¨®l] Palabra. May kinakampihan. katipiran. landas. dividir. kakamp¨ª. paghihiwalay. n. moderado en sus gastos. [p¨¢ser-bai] El que pasa. Sarisaring kulay. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. pasaje. Passenger. [p¨¢rting] Separacion. [p¨¢r-ri] Esgrimir. n. Particular. [part¨ªkiular] Particular. n. Parricide. adj. Parody. Parson. hilig. n. parricidio. [p¨¢rlor] Sala de recibimiento. Paghiwalay. [p¨¢rtner] Socio. lakad. katipunan. Pin¨ªd. Parsonage. [p¨¢rsimoni] Parsimonia. Pahintulot na makalabas ¨® makapasok sa isang daungan . pastor. pase. adj. Katit¨ªng. Particularity. ¨¢nyayah ig¨ªng. Partridge. amor. camino. [part¨ªcion-uol] Pared medianera. ang sakay ¨® lulan. Pin¨ªd. n. [p¨¢rti] Partido. Partaker. Passover. convite. [pas] Paso. Passing. Parochial. . n. Hirap. kapyangot. Kasali. [p¨¢sing] Paso. ardor. v. pagl alakbay. pag-alis. Partiality. sociedad. Ang pumatay sa sariling am¨¢. dako. v. Pug¨°. distribuir. adj. Ang nagdadaan. Pagkakura. [p¨¢rrot] Papagayo. Part. Bumahagi. n. Pasahe. Mapag-arimohonan. n. dumamay. n. Passage. Passer-by. frugalidad. n. partido. [p¨¢sendcher] Pasajero. Partition-wall. Partition. Kasam¨¢. [p¨¢rsonedch] Curato. n. pasadizo. [partikiul¨¢riti] Particularidad. col¨¦rico. Passing-bell. Party-man. [part] Partir. [part¨ªcipant] Participante. n. v. matip¨ªd. Passion. maghiwalay. mal alakaran. Manalag. Party. kasabw t. Partnership. kasama. separar. Parturition. pangkat. pagkatang¨¬. Pangak¨°. kalap¨¬. Participate. Part. kura. Dumaan. pagdaraan. separacion. n. Agunyas. [part¨ªzan] Partidario. [p¨¢sing-bel] La campana que toca ¨¢ muerto. Party-colored. [p¨¢rcial] Parcial. Kalap¨¬. [part¨ªcion] Partici¨®n. Bahagi. Pag-aarimohonan. [p¨¢sionet] Apasionado. n. ocurrir. Bukod. n. v. Passable. [parsn] P¨¢rroco. mangyari. [p¨¢sport] Pasaporte. magdaan. n. celo. parte. traves¨ªa. Parrot.

Pathologist. kumalinga. Paternity. n. Lingap. [p¨¢trimoni] Patrimonio. Patch. n. Patter. n. Patronage. Pagtatagp?. [petr¨®l] Patrullar. Magpastor. n. [p¨¦triot] Patriota. [patchuerk] Obra ¨® labor de retacitos. Panahong lumipas. [pat] Apto. engrudo. v. Pastime. Pate. [p¨¦sti] Pastel. bak¨¢s. Pathetical = Pathetic. Marangal. [patch] Remendar. ejemplar. cesar. Paucity. Patron. adj. [p¨¦trones] Patrona. p¨¢sabsaban. publico. Paste. [past¨¢im] Pasatiempo. v. Nauukol sa mana. pagtututop. protector. n. escasez. [pat¨¦rniti] Paternidad. n. Pastulan. v. Pauperism. Pintakasi. Pasty. Pastoral. n. [p¨¦cient] Paciente. [pez¨®lodchi] Patolog¨ªa. v. . empedrado de calle. recreacion. Kakan¨ªng tila mam¨®n. camino. n. n. [paz¨¦tic] Pat¨¦tico. muestra. [past] Pasta. n. paso. adj. n. Magtagp?. Karunungan sa mga sak¨ªt. [p¨¦stri] Pasteles. marapat. n. Pasteboard. [p¨¦tron] Patron. uliran. Lumingap. nakaraan. dakil¨¤. Patroness. Ang may katibayan n g tungkol sa isang katha. Patrimony. [p¨¢ttern] Imitar. adj. Magdik¨ªt. Lip¨¢s. Patience. Paste. [p¨®per] Pobre. Pavement. Pave. Magbantay sa daan. [p¨¢ttern] Modelo. Patent. n. [patch] Remiendo. panahong nagdaan. calzado de madera. n. Manggagamot. mwestra. hint?. Bakya. Pastor. pastoral. kumuhang ulir¨¢n. v. n. n. [p¨¦triarc] Patriarca. [p¨¢tent] Galocha. kumandil¨¬. Makabayan. tumadyak. [p¨¢storal] Pastoril. Patrol. Untol. kandil¨¬. Pagtitiis. Pauper. kahirapan. [poz] Pausar. adj. [p¨¦triotizm] Patriotismo. [pet] La cabeza. Pumaris. propio. pangparaan ng panah on. [ponch] Panza. Patrician. [p¨®perism] Pobreza. Tyan. Hirap. adj. n. D? maraanan. [p¨¦ciens] Paciencia. Kakauntian. huella. n. d¨¢anan. Patent. ¨¢liwan. [paz] Senda. Pattern. [poz] Pausa. Am¨¢ ng malaking mag-anak ¨® angkan. Pasture. n. tumigil. Makabayan. Kart¨®n. [p¨¢swe] Senda. Pause. v. dalang. hali mbaw¨¤. n. [p¨¢tent] Patente. [past] Pasado. mag-alag¨¤ ng hayop. n. Pasture. Kakan¨ªng naninik¨ªt. n. [past] Lo pasado. Latag na bat¨® sa daan. manifiesto. [p¨¢stiur] Pastura. Pangdikit. [p¨¢zles] Intransitable. vientre. Pathetic. Patriotism. n. n. Pastor. litaw. adj. [p¨¦vment] Pavimento. Bantay sa daan. Nauukol sa pastor. [p¨¢stor] Pastor. n. v. diversion. suk¨¬. [petr¨®l] Patrulla. hayag. adj. Nak¨¢pupukaw. Tagp?. [p¨¢tronedch] Patrocinio. n. Pat. n. Patrimonial.Past. Maglatag ng bato ¨® lary¨®. suspension. tut¨®p. May sak¨ªt. [pez¨®lodchist] Patologista. [patent¨ª] El que posee un privilegio de invencion. Mana. Patch. v. rondar. Patronize. el tiempo que pas¨®. proteger. [patrim¨®nial] Patrimonial. adj. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. Patient. Patient. Paternal. n. Path. Pagkaam¨¢. [p¨¦cient] Enfermo. n. v. Patriot. Pulubi. Pause. n. Land¨¢s. tigil. conveniente. Bagay. sufrido. Sumikad. pagbabat¨¢. Pathology. n. enladrillar. tularan. Mapagtiis. adj. Pattern. mapagbat¨¢. L¨ªbangan. norma. Paunch. [pev] Empedrar. n. magtutop. Maliwanag. Umuntol. adj. Patriotic. Pathway. [patr¨ªcian] Patricio. n. [p¨¢stiur] Apacentar. daan. [p¨®siti] Poquedad. idik¨ªt. [p¨¢tter] Patalear. Pastry. Pathless. adj. n. [p¨¢ternal] Paternal. proteccion. humint?. ukol. Patchwork. servir de ejemplo. Ang ulo. [petri¨®tic] Patri¨®tico. Landas. [p¨¢tronais] Patrocinar. patear. Nauukol sa am¨¢. n. Patriarch. Babaing suk¨¬. [p¨¦stbord] Carton fuerte. Patrol. Paris¨¢n. Patentee. Past. tagakalinga. mahirap. resignacion. [past] Engrudar. tanyag . pasto.

v. [pe] Pago. tahimik. Pellucid. Ang binabayaran. n. n. n. [p¨¦bli] Lleno de guijarros. Natatampukan ng perlas. kabayaran. Peculator. Gur¨®. n. v. paseador. Peep. Peak. [pip] Asomo. adj. Pawnbroker. [p¨ªvishnes] Mal humor. Peel. tahimik. riquezas. Nagpapasangla. [pil] Corteza. Payment. n. estruendo. Peck. Pedagogue. adj. Pelican. [pon] Prenda. Peck. tumuka. balat. Peel. Payer. Magsangla. n. Pay. espita. sumungaw. sosiego. adj. [p¨ªsiuter] Cerbatana. sosegado. Perlas. Magnanakaw ng salaping bayan. Lah¨¬. v. v. tugatog. Pay-day. Parang perlas. [p¨¦digri] Genealog¨ªa. n. [pil] Hacer resonar. n. [perl] Perla. [p¨¦yment] Pago. mapaglakad. v. n. sueldo. n. Payable. Tiwasay. [ped¨¦strian] Andador. Magnakaw ng salaping bayan. [p¨¦dagodchi] Pedagog¨ªa. n. n. Peg. Peak. Patung¨¢n. tranquilo. v. Karunungan sa pagtutur¨°. Tumalaga sa mumunting g¨¢wain. [p¨¦dagog] Pedagogo. Pawn. pea?a. Magpaalingawngaw. v. Mababayaran. Pedal. [p¨¦dl] Ocuparse en frioleras. upa. [pir] Pera. Bat¨®ng munt?. Sangla. Nanganganinaw. Peacock. [peg] Clavar. n. di¨¢fano. Pearled. adj. peana. [pi] Guisante. Peevish. Magbayad. n. Pedestrian. n. Sama ng ulo. Munting pelota. v. . picar. n. [peg] Clavija. Peculation. [pir] Compa?ero. katiwasayan. [p¨ªcoc] Pavo real. [p¨ªrles] Incomparable. n. Pedigree. adj. pac¨ªfico. cumbre. malinaw. [p¨ªvish] Rega?on. Pebbly. Tuka. [po] Garra. [pick] Melocoton. Pabo real. Pellicle. n. n. [p¨¦yer] Pagador. Pearl. Gisante. [p¨ªzful] Pac¨ªfico. Upak. adj. [p¨ªnat] Cacahuate. [p¨¦lican] Pel¨ªcano. n. Peerless. [piki¨²nieri] Pecuniario. Peer. alisan ng balat. n. Peal. Ibong tila tagak. [p¨ªzabl] Tranquilo. magsasaka. Walang kapara. adj. adj. n. yaman. [p¨¦let] Pelotilla. Peace. [pil] Descortezar. taginting. Pagbabayad. Peashooter. Pecuniary. Peep. Peanut. Peack. tiwasay. n. [p¨¦kiuletor] Peculador. Peevishness. Pear. [pe] Pagar. n. Peddle. [pon] Empe?ar. [pey¨ª] La persona ¨¢ quien se paga una letra de cambio. [peck] Picotear. [p¨¦yebl] Pagadero. quieto. Bayad. [pil] Campaneo. [pic] Pe?ol. Bundok na bat¨®. Pay. [piz] Paz. umupa. [pic] Cima. Peras. [p¨¦kiulet] Robar al p¨²blico. Pagnanakaw ng salaping bayan. [p¨¦sant] Labriego. sahod. Kapayapaan. Pakong kahoy. Dumungaw. Alingawngaw. n. Nauukol sa dibdib. Taong bukid. c¨¢scara. mapootin. adj. adj. pe?on. [p¨®nbroker] Prestamista. reposo. [peck] Picotazo. Upakan. [pekiul¨¦cion] Peculado. [pip] Asomar. Payap¨¤. [p¨¦rli] Lo que es semejante ¨¢ perlas. Peasant. [p¨ªdal] Lo que pertenece al pie. [pelf] Dinero. n. [peli¨²cid] Trasparente. patan¨¬. sungaw. Kuk¨® ¨® pangalm¨®t ng hayop. manungaw. n. n. adj. Sump¨ªt. paga. v. n. Pebble. n. Pedestal. Ipak¨°. Peg. Dungaw. n.Paw. n. n. Pelf. enojoso. Peaceable. angkan. enojadizo. [p¨¦y-de] D¨ªa de paga. n. masama ang ulo. kapahingahan. Nauukol sa salap?. [perld] Guarnecido de perlas. Man¨º. [p¨¦licl] Pel¨ªcula. Nauukol sa paa. Magagalit¨ªn. Pearly. [p¨¦ctoral] Pectoral. Mabat¨®. [p¨¦destal] Pedestal. Pedagogy. Peaceful. Pea. Palalakad. n. adj. Kasama. mondar. Payee. Salap?. Manuka. n. Peculate. n. n. Kaarawan ng pagbabayad. Peal. patan. Taluktok. Balok. Pawn. Melokot¨®n. salario. Pellet. [pebl] Guija. guijarro. payap¨¤. Tagapagbayad. talupan. walang kaparis. Pectoral.

[pipl] Poblar. [penit¨¦ncieri] Penitenciario. demora. [perch¨¢ns] Acaso. Parusa. pensionista. tag¨®s. n. adj. Nauukol sa parusa. [perambiul¨¦cion] La accion de caminar ¨® transitar por alguna parte. adj. Perceptive. isilid sa tangkal. [per¨¢mbiulet] Transitar. n. Hirap. [pers¨¦ptibl] Perceptible. Penitentiary. Magtimpl¨¢ ng pamint¨¢. Sibe [ng bahay]. Percussion. Sulat-kamay. Penniless. n. adj. n. [pinoembra] Penumbra. Penthouse. kasalatan. N¨¢mamataan. Dusa. Nagpapakahirap. Pagpapakahirap. Penman. [p¨¦ndensi] Suspencion. & n. panulat. n. [p¨¦nding] Pendiente. People. tangkal. pobreza. War¨¬. [p¨¦per] Pimienta. Pentateuch. Penmanship. Penal. Talab. Walang salapi. bandil¨¤. golpe. [p¨¦nant] Banderola. Perchance. v. [pers¨ªv] Percibir. adj. [p¨ªnal] Penal. . Penknife. Pension. n. M¨¢umpog. tejadillo. Bayanin. v. Nakalawit. entender. [p¨¦nsiv] Pensativo. Perceptible. n. [p¨¦nsion] Pension. Maramdamin. n. tumawas. [p¨¦rcolet] Colar. [p¨¦ntetiuc] Pentateuco. Pagkatigil. m¨¢wawaan. Pencil. Kumulong. maggala. adj. n. recorrer alg¨²n territorio. Pluma. v. Watawat. mahirap. ¨¢langanin. Karwakarwahihan. [p¨¦ndant] Pendiente. n. [pers¨¦ptiv] Perceptivo. m¨¢halata. [perceptib¨ªliti] Percepci¨®n. [p¨¦lvis] P¨¦lvis. katalinuan. sagacidad. Pensive. dusa. [p¨¦nitent] Penitente. pagpapakahirap. mga tao. quizas. Penitent. Penetrate. n. [p¨¦nalti] Pena. [per¨¢mbiuletor] Cochecito para ni?os. Pendency. Marunong sumulat. Penultimate. Pangalawa sa hul¨ª. n. [pen] Jaula. Pen. People. n. [perk¨¢sion] Percusion. n¨¢wawawaan. Percentage. Pamint¨¢. Penumbra. n. Tumalab. [pelt] Pellejo. May pension. nakabitin. adv. n. [pers¨ªvabl] Perceptible. M¨¢mataan. indeciso. Pepper-box. Pen. [p¨¦niles] Sin dinero. falto de dinero. Maglibot. Tatagn¨¢n ¨® mango ng pluma. akal¨¤. [p¨¦nnaif] Cortaplumas. filtrar. introducir. n. Perception. [p¨¦njolder] Portapluma. n. [p¨¦ndiuloem] P¨¦ndulo. sala t. [pipl] Pueblo. m¨¢bungg?. Maramot. Pendant. pins¨¦l. encerrar. Penholder. Pensionary. adj. adj. But¨® ng baywang. n. [p¨¦ndent] Pendiente. Penetration. Pension. n. adj. n. Perambulator. Perceptibility. el arte de escribir. Pen. v. v. Penalty. [pers¨¦ntedch] Por ciento. ng lapis. Kaypal¨¤. Perambulation. [p¨¦nsil-kes] Lapicero. [p¨¦nans] Penitencia. [p¨¦nitret] Penetrar. [p¨¦nsil] L¨¢piz. [penitr¨¦cion] Penetracion. n. [p¨¦nmanship] Escritura. n. Sumal¨¤. dunong sa pagsulat. Penurious. Penitential. sakim. Pagdidilim ng bwan. Perambulate. Penury. [p¨¦nman] Pendolista. Pendent. cuero. n. Mapag-is¨ªp. adj. n. tumag¨®s. adj. adj. pincel. Sanggayon sa bawa't sangdaan. n. [p¨¦per-bacs] Pimentero. Penitence. [p¨¦nitens] Penitencia. kaipal¨¤. [penit¨¦ncial] Penitencial. Hikaw. n¨¢hahalata. n. Percolate. Pennant. [p¨¦nsioneri] Pensionado. Pencil-case. Pentecost. Paglilib¨®t. pagtatagal. sumuut. Lapis. acaso. mapanimdim. n. adj. litaw. n. n. [pin¨¦ltimet] Pen¨²ltimo. [perk¨¢s] Golpear. Peradventure. isipan. contricion. caponera. Namamataan. halata. n. Bilangguan. adv. n. [p¨¦nticost] Pentecoste. Perceive. Umpog. Marahil. War¨¬. n. Nauukol sa pagpapakahirap. Unang limang aklat ng Biblia. [pini¨²rioes] Taca?o. [pen] Pluma. n. carest¨ªa. por ventura. n. [p¨¦per] Sazonar con pimienta. v. Lanseta. m¨¢bangga. Balat. Kapistahan ng pagparito ng Esp¨ªritu Santo. paglulwat. Pepper. bangga. bungg?. Kulung¨¢n. avaro. adj. idea. Pepper. Sisidlan ng pamint¨¢. [peradv¨¦nchur] Quiz¨¢. castigo. Bayan. Pending. pakiramdam. panulat. P¨¦ndulo. v. paggagala. [p¨¦ntjaus] Tejaroz. Sisidl¨¢n. Percuss. [pen] Enjaular. [p¨¦niuri] Penuria. colgante. Pendulum. Penance. nakasabit. marahil.Pelt. Perceivable. [pers¨¦pcion] Percepci¨®n. Pelvis. v. Nabibitin.

adj. pan¨¢y. desleal. Patir¨ªk. [p¨¦ril] Peligro. n. tagal. Perpendicular. . adj. Period. Pabanguh¨ªn. [perfi¨²mer] Perfumero. cambio. riesgo. [p¨¦rish] Perecer. n. magkamit ng sala. adj. Panganib. [perpend¨ªkiular] Perpendicular. [p¨¦rfect] Perfeccionar. n. [p¨¦rishabl] Perecedero. [perpitr¨¦cion] Perpetracion. n. [perp¨¦tiuet] Perpetuar. [periwig] Peluca. [p¨¦rmiet] Penetrar. [perm¨ªt] Permitir. n. calar. [perp¨¦tiual] Perpetuo. definitivo. n. namamalag¨¬. nakasisir¨¤. Permeate. Panapanah¨®n. n. Maghambog. n. [p¨¦riloes] Peligroso. gan¨¢p. Perpetuation. kasiraan. Permute. v. adj. peluka. poner en obra alguna cosa. n. Pagsasagawa. adj. [perk] Pavonearse. [p¨¦fium] Perfume. v. Perpendicularity. complimiento. [permi¨²t] Permutar. [p¨¦regrinet] Peregrinar. Mapanganib. Itulot. paglililo. Magpalit. n. Tumagos. lwat. Nakapipinsala. [p¨¦rfect] Perfecto. v. Perfect. h h?. Palag¨¬. eternizar. Perish. Perfumer. Permission. S¨¢pilitan. kalubusan. Paligid. palab¨¢s dulaan. Perforce. Periodical = Periodic. Pahintulot. taksil. n. Perpetuate. Perform. peluquin. Perfidious. adj. [perpendikiul¨¢riti] El estado de lo que es perpendicular. sa lak¨¢s. Periphery. [p¨¦rforet] Horadar. [pir¨ªferi] Periferia. [perm¨ªsion] Permiso. Mamatay. Perennial. adj. Kasukab¨¢n. acabar. [per¨¦nial] Perenne. Buhok na postiso. guman ap. Magkasala. Kapahamak¨¢n. n. sa dah¨¢s. [p¨¦remtori] Perentorio. cometer algun delito. Performance. [perpetiu¨¦cion] Perpetuacion. patay?. adj. Perfume. representacion teatral. perfumista. n. permanente. [perf¨¦ccion] Perfeccion. [p¨¦rfidi] Perfidia. acabado. funci on. adv. n. n. v. Pamalagiin. [perf¨®rmans] Ejecucion. [p¨¦rmanent] Permanente. pamamalag¨¬. [piri¨®dic] Peri¨®dico. Periwig. adj. destruccion. Perfection. Perpetration. Permissible. v. Perfume. [perm¨ªt] Permiso. Tay? . tir¨ªk. Perjury. adj. [p¨¦ristail] Peristilo. Pagkakasala. n. [poern¨ªcioes] Pernicioso. Magpapabang¨®. Magpakaylanman. decisivo. n. n. [perf¨®rm] Ejecutar. Magsagawa. maparam. ipahintulot. Perhaps. Perilous. manaw. cambiar. [p¨¦rdchur] Perjurar. Permanence. Lubus¨ªn. bumalibol. n. eterno. Permanent. Sakdal. Pahintulot. Pernicious. trueque. Pagbutas. adj. v. lumagpas. Pabang¨®. kataksil¨¢n. adj.Perdition. lilo. [perf¨®rz] Por fuerza. Permit. Pagkalag¨¬. v. n. circunferencia. pamamarati. Panunumpa na walang katotohanan. Perk. [p¨¦rpitret] Perpetrar. Dakong lig¨ªd ng hali ge. parati. parati. Panahon. nak apagpapahamak. [permiut¨¦cion] Permutacion. suk¨¢b. [per¨ªmiter] Per¨ªmetro. Palamara. Maglak¨¢d. paglalak¨¢d. Paligid. [p¨ªriod] Per¨ªodo. v. Patap¨®s. Paglalakb¨¢y. cierto y determinado n¨²mero de a?os. Perpetrate. kaypal¨¤. licencia. Permutation. Perfect. [perm¨¢nens] Permanencia. n. acaso. ipayag. pamaratihin. v. perjudicial. n. Perpetual. Pamamalag¨¬. m¨¢ipapayag. Perjure. Peristyle. maglakbay. espacio rodeado de columnas. [perm¨ªsibl] Permisible. Kasakdalan. Nananatile. acabar. Pal¨ªt. [perj¨¢ps] Quiz¨¢. [perd¨ªcioen] Perdicion. pangamb¨¢. Perforation. [p¨¦fium] Perfumar. Perforate. napaparam. [perf¨ªdioes] P¨¦rfido. lub¨®s. [perfor¨¦cion] Perforacion. gumawa. Perpetuity. kapahintulut¨¢n. sir¨¤. traicion. por ventura. traidor. Peremptory. Marahil. Namamatay. Perimeter. Peril. mapangamb¨¢. continuo. [perpetiu¨ªti] Perpetuidad. Periodic. atravesar. [peregrin¨¦cion] Peregrinacion. maut¨¢s. n. pagkakamit ng sala. v. Peregrination. Peregrinate. Permanency = Permanence. morir. [p¨¦rdchuri] Perjurio. v. n. Perishable. Perfidy. Manunumpa ng d? totoo. ruina. M¨¢ipahihintulot. Pananatile. pagpapalitan. ganap¨ªn. kaganapan. adj. Bumutas. pagganap. . v. Permit.

[p¨¦rsn] Persona. cansar. v. Personify. Leer. n. Perspiration. [persp¨¢ir] Transpirar. [p¨¦tal] P¨¦talo. persistir. [persiv¨ªr] Perseverar. adj. Petulancy = petulance. Persuasible. atrevimiento. n. v. Tao. [p¨¦rsonet] Representar. v. [pet] Mimar. petulante. Pagmamatigas ng loob. gumaya. n. pest¨ªfero. Nakasasalot. n. Ang minamahal. Persecute. Pew. Persuasion. Salot. Tao. v. solicitar. ruego. pagsasalimuot. pagkatao. katao. Petroleum. umabala. [pest¨ªferes] Pest¨ªfero. Nakahihikayat. v. [perspir¨¦cion] Transpiraci¨®n. endurecer el corazon. Pert. Perturbation. Pettish. depravado. Kumatawan. embrollar. adj. adj. n. pangahas. [p¨¦rtnes] Impertinencia. Pester. Kahilingan. descaro. Personality. mag-alapaap. desorden. [perv¨¦rt] Pervertir. [person¨¢liti] Personalidad. peste. nakaaak¨ªt. s¨²plica. n. mamuntot. Humil¨ªng. [f¨¢lancs] Falange. Perusal. sam¨°. terco. leccion. mapootin. magpumilit. Nakasasalot. n. [p¨¦rsonedch] Personaje. Kaguluhan ng isip. bagay. [p¨¦ticot] Guardapi¨¦s. magbuy¨®. Peruse. Magpumilit. adj. Ukol. excitar. Pawis. [pert¨¢rb] Perturbar. . Person. v. yumamot. pasamain. Persevere. zagalejo. yumamot. Pagpupumilit. Petition. v. [persu¨¦sibl] Persuasible. pamanhik. Persist. Kapangahasan. [petrifik¨¦cion] Petrificacion. n. [pers¨ªst] Persistir. Salot. maja de mortero. Matig¨¢s ang ulo. sudar. mag-udyok. n. umabala. Pest. Magul¨® ang isip. Kabalakyutan. huming?. inquietar. mamalag¨¬. [pers¨®nifai] Personificar. pangdikdik. n. Persistence. [persiki¨²cion] Persecucion. Magtiyaga. [perpl¨¦csiti] Perplejidad. v. Petition. Pertinacious. v. [pers¨ªstens] Persistencia. [persp¨¦ctiv] Perspectiva. v. adj. sudor. [persiv¨ªrans] Perseverancia. Persistent. M¨¢ukol. adj. Perseverance. Tiyaga. n. p amamalag¨¬.Perplex. Gambal¨¤. manatile. n. Persuade. [p¨¦rsikiut] Persiguir. masama. adj. Pagkatao. individuo. descarado. Kawalang hiyaan. pananatile. Palayawin. [pertin¨¦cioes] Pertinaz. Magpawis. peste. [pert¨¦n] Pertenecer. n. Nagwas. Pulutong ng kawal. [p¨¦trifai] Petrificar. lapastangan. namamalag¨¬. Pumukaw. [pit¨ªcion] Suplicar. [p¨¦tish] Enojadizo. Dahon ng bulaklak. pag-aaral. Maliks¨ª. Akayin sa masama. Pet. Hikayat. [perturb¨¦cien] Perturbacion. n. udyok. v. Magagalit¨ªn. adj. n. Pertness. Habol. nakagagambal¨¤. manatile. n. katiyagaan. Perturb. [p¨¦ster] Molestar. n. [perpl¨¦cs] Confundir. [p¨¦rsonal] Personal. v. [perv¨¦rsiti] Perversidad. [p¨¦tiulant] Petulante. Pet. [pertin¨¢siti] Pertinacia. Petal. n. Petticoat. Petrify. enaguas. Perplexity. Phalanx. magsalimuot . Personage. Gumambal¨¤. [persu¨¦cion] Persuasion. Pervert. [p¨¦stilent] Pestilente. Sarile. Perspective. [pet] Favorito. adj. n. obstinacion. adj. Pestle. Walang hiya. peste. [pitr¨®liem] Petr¨®leo. Basa. [pit¨ªcion] Peticion. Magmatig¨¢s. mamanhik. n. v. n. Petulance. v. [pers¨ªstent] Persistente. [persu¨¦d] Persuadir. [pert] Listo. n. Pestilent. Bumasa. Balakyot. permanencia. v. gul¨®. adj. Tigas ng ulo. Humabol. akma. pestilencia. Pestilence. nakapepeste. [persp¨¦ctiv] Perspectivo. sumam¨°. ang itinatang¨¬. Humikayat. pag-aal apaap. Pertain. Likmuan sa simbahan. [pest] Peste. Perspective. Nauukol sa t¨¢nawin. n. [piu] Banco cerrado de iglesia. kat igasan ng ulo. [perv¨¦rs] Perverso. T¨¢nawin. n. Nagpupumilit. [p¨¦stilens] Pestilencia. Pestiferous. v. Halo ng almir¨¦s. [pesl] Mano de almirez. gumambal¨¤. n. ak¨ªt. [p¨¦rtinent] Pertinente. molestar. permanecer. Persecution. Perversity. Personal. hing?. Pertinent. Ariing parang tao. ligalig. Perverse. Gas. umak¨ªt. Petrification. rega?on. [peri¨²sal] Lectura. tenacidad. kalapastanganan. perteneciente. pernicioso. n. Perspire. [p¨¦tiulans] Petulancia. Personate. n. Petulant. Pertinacity. adj.

m¨¦diko. adj. Larawan. [fr¨¦nzi] Frenes¨ª. Philter. Manggamot. [f¨ªzic] Medicina. gayuma. [p¨ªcacs] Pico. Pariseo. n. Katakatak¨¢. [f¨®tograf] Retrato. Pico. Phlegmatic. Phrenology. [p¨ªcchur] Pintura. [fot¨®grafi] Fotograf¨ªa. n. Mapagkaloob. [pai] Pastel. [f¨ªzic] Medicamentar. P¨ªsika ¨® karunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng kata Physiognomy. n. n. cara. adj. hichura. n. n. Phasis. n. n. medicamento. tagp?. n. adj. adj. [f¨¢ntasm] Fantasma. adj. Karunungan sa utak ng tao. Pagmumukha. n. Piebald. Pictorial. pieza. Physical. Pil¨®sopo. Retrato. Manggagamot. Pagliliwaliw sa isang salosalo. n. [p¨ªket] Estaca. Ngal¨¢ngal¨¢. Phrensy. Philological. n. Pie. Phenomenon. [filol¨®dchical] Filol¨®gico. Philologist. n. Phial. Phrase. adj. Pharynx. [p¨ªcpoket] Ratero. Sarisaring kulay. Piece. hechizo amatorio. P¨®sporo. Photographer. kama ghamangha. mapagdamay. n. Nauukol sa p¨®sporo ¨® siklab. n. dumampot. Mult¨®. Phonograph. [frin¨®lodchi] Frenolog¨ªa. Photograph. coger. [p¨ªcl] Salmuera. [frez] Frase. [flem] Flema. Phonics. [pic] Picar. Nauukol sa p¨ªsika. [p¨¢ibold] Manchado de varios colores. n. n. n. empanada. [filanzr¨®pic] Filantr¨®pico. Karunungan sa pagmamatwid. Physic. Putol. n. Phthisis. adj. [pic] Pico. rostro. [fil¨¢nzropi] Filantrop¨ªa. [fil¨®lodchist] Fil¨®logo. Philology. Pon¨®grapo. [far¨ªncs] Faringe. [fin¨®minon] Fen¨®meno. n. n. [f¨®sforoes] F¨®sforo. Pagkakaloob. [flegm¨¢tic] Flegm¨¢tico. [fil¨®lodchi] Filolog¨ªa. Piano. Tumuka. Photography. Pay [kakan¨ªn]. Mult¨®. Pyanista. [f¨®nics] Ciencia de los sonidos. marunong tumugtog ng pyano. pananalaysay. Tulos. gun¨ªgun¨ª. n. todo lo que admira por su novedad. [fizi¨®gnomi] Fisonom¨ªa. Karunungan sa pagretrato. [f¨ªlter] Filtro.Phantasm. Photograph. [fosf¨®ric] Fosf¨®rico. adj. n. Pharmacy. [fiz] Facha. [f¨¢rmasi] Farmacia. bahagi. kurunungan tungkol sa lik¨¢s ng mga bagay ng katalaga Physic. adj. plema. Philanthropical = Philanthropic. Physics. Sala¨¢n. [pi¨¢nist] Pianista. n. Makalaghal¨¤. pantas sa pagmamatwid. Gamot. Phonetic. n. n. kagamutan. v. Nauukol sa wik¨¤. Philanthropy. Pickle. [t¨ªsis] Tisis. cuadro. [f¨ªzic] F¨ªsica. Pharisee. [p¨ªcnic] Comelona. Marunong ng kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Rumetrato. Physic. [fot¨®grafer] Fot¨®grafo. Pick. [fiz¨ªcioen] M¨¦dico. any?. adj. Phlegmatical = Phlegmatic. Sikolo. Pick. escabeche. Pagkahib¨¢ng. n. remiendo. [piz] Pedazo. [f¨®nograf] Fon¨®grafo. [f¨ªzical] F¨ªsico. n. n. Pickaxe. Phosphoric. [pi¨¢no] Piano. siklaban. . Phosphorus. Nauukol sa pintura ¨® panglalarawan. Pyano. piraso. n. n. n. Picture. n. pumulot. Pananalita. karunungan sa paggawa ng gamot. v. Parmasya. [f¨¢ial] Redomilla. [picay¨²n] Medio real. Any?. n. v. Philosophy. Phthisic. delirio. Mangreretrato. n. [fon¨¦tic] Fon¨¦tico. n. [f¨¦sis] Fase. [f¨¢ntom] Fantasma. Phiz. Karunungan sa kapakan¨¢n ng mga wik¨¤. Tuka. obra. Phantom. dakong p¨¢kuhanan ng re rato. Physician. [fil¨®sofer] Fil¨®sofo. [f¨ªsics] F¨ªsica. M¨¢nenekas. n. [f¨®tograf] Fotografiar. n. [pict¨®rial] Pict¨®rico. Any?. Boteng munt?. Philanthropic. tut op. Picayune. Natutuy?. mukha. Picket. kwadro. Philosopher. Phlegm. pagmamagandangloob. Pianist. [fil¨®sofi] Filosof¨ªa. gun¨ªgun¨ª. Pickpocket. [f¨¢risi] Fariseo. Kalaghala. recoger. n. Karunungan sa mga tingig. Pagkatuy?. Nauukol m tingig. n. semblante. Achara. [t¨ªzic] T¨ªsico. n. n. P¨ªsika. Picnic.

almohadilla. n. conducto. [pin] Alfiler. Piquant. enano. Kumurot. Pinineo. [pair¨¢tical] Pir¨¢tico. Piscary. tenazuelas. n. [pirs] Penetrar. estar l¨¢nguido. Talian sa pakpak. pica. Pincushion. pagtalag¨¢. n. Galit. Tumagos. Pin. Mwelye. pungla. Pigmy. Pierce. n. Pinta ¨® isang takalan ng mga bagay na lus¨¢w. pipa para fumar. [p¨¢iret] Pirata. Halige. Piquancy. Pinion. Manekas. u mugit. n. n. n. n. punduhan. Pinnacle. n. Mangloob. v. Pillage. Nauukol sa tulisang dagat. Pigeon. [pip] Piar ciertas aves. Pilaster. n. n. [p¨ªlo-kes] Funda de la almohada. n. n. [p¨ªzmil] En pedazos. n. Sumy¨¢p. Magtagp?. gaitero. Ung¨¢s. Piloto. bot¨ªn. Ang naglalakbay. magsalans¨¢n. Piracy. puerco. magtutop. [pic] Pique. Pile. plaut¨¢. Tubo. [p¨ªgment] Pigmento. flauta. [p¨ªlo] Almohada. n. [p¨ªlgrimedch] Peregrinacion. Kur¨®t. Pilgrimage. apilar. p¨¢daluyan ng tubig. Pildur¨¢s. . [pir] Muelle. Kulay rosas. bumutas. Pied. Pimple. Pine-apple. [pil¨¢ster] Pilastra. n. Sili. Manggalit. [p¨¢ilot] Guiar un nav¨ªo en su navegacion. Magpalakad ng sasakyan sa tubig. chapitel. lumagpas. kwa ko. magnakaw. remero. maniatar. n. Piety. v. Kapahintulutan sa pangingisda. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Pip. Pin. N¨¢panglooban. n. [pis¨ªvoeroes] Icti¨®fago. v. [p¨¢ip] Tubo. Taluktok. n. Kabanalan. [p¨ªcant] Picante. [p¨ªledch] Pillar. Kalapate. Pine. [pic] Picar. [p¨ªlgrim] Peregrino. n. pilar. Pipe. n. [p¨¢il] Estaca. daung¨¢n. saqueo. n. mang-um¨ªt. Mag-espil¨¦. n. [p¨ªlfoer] Ratear. Manglupaypay. Pink. [p¨ªgmi] Pigmeo. M¨¢ngungurot. Unan. n [p¨¢irasi] Pirater¨ªa. m¨¢nunugtog ng plauta. tumorcillo. Unan-unanang tusuk¨¢n ng espil¨¦. desazon. v. [pil] P¨ªldora. Pigment. mangharang. [p¨¢ik] Lucio. Untiunt?. pand¨¢k. [pink] Color de rosa. Pill. [pint] Pinta. Pier. Pillow-case. Panunulisan sa dagat. Pakong malak¨¦. Pig-headed. sama ng loob. [pinch] Pellizcar. Plautista. bunt¨®n. devoto. n. angh¨¢ng. [p¨¢id] Variegado. Sipit. ofender. [p¨¢in-epl] Pi?a. Pilfer. Pique. n. Pike. [p¨ªmpl] Granito. Palakain ng isda. adv. [p¨ªnioen] Atar las alas. Bukl¨ªg. [p¨ªnacl] Pin¨¢culo. enojar. n. [p¨ªcansi] Picante. adj. Magbunton. Pique. [p¨ªg-jeded] Est¨²pido. Pincher. panipit. [p¨ªdchen] Paloma. n. balitiin. [p¨¢ioes] Pio. Bahay-kalapate. Pinch. [pinch] Pellizco. Manggagaw¨¤. But¨®. Pint. v. [p¨¢ilot] Piloto. mamanglaw. medida de l¨ªquidos. salans¨¢n. mad¨¢salin. bi¨ªk. Pig. Pilot. [paion¨ªr] Zapador. Tulisang dagat. Punda ng unan. [p¨ªscari] Privilegio de la pesca. Bat¨ªkbat¨ªk. [p¨ªncoers] Pinzas. v. Tulos. Pilot. [p¨ªledch] Pillage. Pinch. [p¨¢ip] Tocar la flauta. [piz] Remendar. Piratical. n. Maanghang. taladrar. [p¨ªdchen-jaus] Palomar. pulupo. m¨¢ngangadl¨® ng lupang huk¨¢y sa pamamagitan Pious. v. adj. adj. Ban¨¢l. devoci¨®n. pipa. n. v. tagaugit. Pipe. Pirate. mangyamot. dakong pinakamataas ng gus al¨¬ ¨® bahay. Pillage. [p¨¢ieti] Piedad. manchado. v. pangkulay. Pile. v. Pioneer. [pin] Prender con alfileres. Pigeon-house. acrimonia. [p¨ªncher] Pellizcador. v. n. agujerear. Pillar. Pincers. Piscivorous. adj. Baboy. n.Piece. n. Espil¨¦. [p¨ªlar] Columna. n. n. [p¨¢iper] Flautista. [pinc¨²sion] Acerico. v. [pip] Pepita. n. Piper. v. n. Pillow. Pilgrim. tigihawat. Piny¨¢. [pig] Cerdo. monton. [p¨¢il] Amontonar. pila. [p¨¢in] Desfallecer. n¨¢pangharangan. hurtar. Halige. Tin¨¤. Paglalakbay. Piecemeal. adj. Pip. adj.

dakong pat ag. adj. Plaudit. Any?. n. Plaintiff. tu¨¦tano. plaga. quicio. Plantation. Pitchfork. hib¨ªk. [plen] Llano. evidente. dinulang. Platform. n. dumalamhat¨¬. v. adj. [plank] Tablon. [plash] Charquillo. misericordia. Plait. n. Placard. n. n. [pl¨¢cid] Pl¨¢cido. Walang aw¨¤. n. Humabi. [p¨ªtiles] Desapasionado. manggagaya. maliwanag. malaking bituin. adj. Palapag. n. Plane. dolorido. pinggang malak¨ª. Plague. lagunajo. enyesar. Planetary. kaaw¨¤aw¨¤.Pistol. Lup¨¬. n. Banga. [pit] Poner alguna cosa en un agujero. v. Plain. Place. Pahayag. [ple¨ªs] Colocar. adj. Pitchy. n. Kapatagan. el asiento del pie. [plen] Cepillo. dakong pantay. fijar en las esquinas alguna noticia de inter¨¦s p¨²blico. B¨¢lok. [plen] Allanar. Plane. Plain. miserable. Pity. ikut¨¢n. [plant] Plantar. mahabag. acepillar. n. pakpakan. Maalkitr¨¢n. malinaw . Katam¨ªn. v. adj. tabla gruesa. [pl¨¦ntiv] Lamentoso. [pl¨¢neteri] Planetario. v. apacible. Planeta. Plant. Pit. Pitcher. umap¨ª. . magdikit sa mga langsangan ng pahayag ¨® paunaw¨¤. [p¨ªchfork] Horca ¨® percha. n. cultivador. v. tener l¨¢stima. Pitiful. patalastas. n. el doblez que se hace en la ropa. Aw¨¤. plancha de metal. afligir. adj. palahibik. [ple¨ªt] Plato. [pl¨¢nter] Plantador. Manghuhwad. [ple¨ªg] Peste. Plaintive. Pittance. claro. n. aclamacion. magbuy¨®. poner. [p¨ªtiabl] Lastimoso. hinayang. Maaw¨¤. kawaw¨¤. n. [p¨ªti] Compadecer. sepultura. [pl¨¢nten] Pl¨¢tano. [pl¨¢ster] Emplasto. [plent] Quejido. medicamento. lamento. Plaint. [p¨ªtfol] Trampa. Pivot. sitio. [p¨ªchi] Embreada. sayang. Alkitr¨¢n. plantar. pangkayas. [pl¨¢ster] Emplastar. plato grande. [pl¨¢jiarism] Plagio. [pl¨¢card] Aviso al p¨²blico. [pl¨®dit] Aplauso. n. n. n. Law¨¤. Hukay na lal¨¢ng. patag. lumbak. Pinggan. [pit] Hoyo. Plagiarism. Kahinahinayang. n. halaman. raci¨®n. Saging. Pitiable. v. n. talampakan ng p aa. kun¨®t. [ple¨ªn] Llano en campo ¨® terreno igual. n. [pitch] Alquetran. n. manghinayang. Piteous. Maglagay. n. entablado. magsahig ng tabla. Pantay. calamidad. [pl¨¢tter] Fuente. [ple¨ªn] Llano. n. n. ubod. ba¨®n. [pl¨¢jiarist] Plagio. Magpaunaw¨¤. plano. [plant] Planta. Magsili d sa butas. m¨¢nananim. n. v. entarimar. kayasin. compasi¨®n. [p¨ªtiful] Lastimoso. Katam. Pitch. Palada¨ªng. patag. pihit¨¢n. [p¨ªti] Piedad. Plaster. adj. [pl¨¢card] Publicar. tahimik. [plat] Entretejer. [plan] Plan ¨® modelo de alguna cosa. band¨®s. [plan] Proyectar. Papuri. [p¨ªtioes] Lastimoso. v. Magtanim. maglechada. plano. Plague. n. Planter. Plaster. Plank. n. ang nagsasakdal. Plan. v. Plane. Pit. [piz] Meollo. lam¨¢w. Panghuhwad. Tabl¨¢ng makapal. Plash. [ple¨ªs] Lugar. Ikir¨¢n. [pl¨¢net] Planeta. pich¨¦l. Pistola. banhay. n. Plagiarist. arma de fuego peque?a y corta. n. Pity. Pulutong. [ple¨ªg] Atormentar. Platoon. maglapag. n. Magpahirap. Place. vejar. sensible. kahabaghabag. kidkiran. rebolber. [pl¨¦ntif] Demandador. [p¨ªvoet] Espig¨®n. Magsasaka. Plan. [p¨ªcher] C¨¢ntaro. Plate. Plantain. Pananim. Plat. sensible. [plat¨²n] Peloton. Magpalapag. fijar. n. adj. Yano. Magpanukal¨¤. habag. v. [plant¨¦cion] Plantacion. pileges. Da¨ªng. cruel. Maamong-loob. Lim¨®s. [pl¨¢tform] Plataforma. Planet. panglechada. Nauukol sa planeta. [plet] Pliegue. paraje. [p¨ªstol] Pistola. Dako. peste. Plank. Hukay. Magtapal. liso. sakuna. Tagapagsakdal. Salot. mahabagin. v. putol na metal. mag-udl¨®ng. n. azuzar ¨¢ uno para que ri?a. n. Bandehado. walang habag. bukiran na sinasaka. paggaya. Plant. Pananim. Pith. compasivo. adj. Pitiless. yeso. Panghakot ng damong tuy?. Placid. Platter. magpunla ng halaman. adj. [p¨ªtans] Pitanza. [plank] Entablar. lugar.. Kalunoslunos. Placard. Kawaw¨¤. Tapal. Pitfall. n. magba¨®n sa hukay. pangtapal.

Kalubusan. bu?. Pluck. representacion dram¨¢tica. Makisig. mai rug¨ªn. Playing-cards. magbanta. kalugodlugod. [plid] Alegar. Pliant. Sagan¨¤. conspiracion. [pl¨®ding] Trabajo ¨ªmprobo. Sak¨ªt sa lalamunan. Ligay¨¤. [pl¨¦nitiud] Plenitud. pumuti. Plod. plano. n. el modo de tocar un instrumento. fianza. Panday-tingga. Malar?. Plume. Magbanhay. tarugo. pagmamatwid. bajo. Sudsod. [pl¨¦sant] Delicioso. n. travieso. n. Hila. lagak. adj. [plot] Trazar. Sunudsunuran. v. marami. Pleurisy. adj. Mag-araro. lub¨®s. Plump. Plentiful = plenteous. [plib¨ªyan] Plebeyo. sangla. Playful. [pl¨¦siur] Placer. Plead. Suyod. Humila. [pley] Juego. n. kaluguran. n. agradar. [plac] Tirar con fuerza. . Pleasantry. n. [pl¨®sibl] Plausible. [pl¨¦ntioes] Copioso. n. Kalambutan. n. magar¨¤. Plebeian. plano. sudsod. Play. deleite. trama. m¨¢nunugtog. Pakpak. kalubayan. [pli] Defensa. n. magbigay-loob. adj. Plumber. [plamp] Gordo. batak. Plough. maligay¨¤. Tasakan. n. Maglagak. [plamp] De repente. Plenitude. malikot. L ar?. [pl¨¢u-sier] Reja de arado. [plenipot¨¦ncieri] Plenipotenciario. Plug. n. chanza. [ploeg] Atarugar. labrar la tierra. [pl¨¦yzing] Juguete. Plaything. [plamb] Plomada. [pl¨¢iant] Flexible. Sunudsunuran. Please. magpyansa. Plumage. Gaw¨¢ng walang m¨¢papala. entero. kapuspus¨¢n. tiron. Sangla. n. tocador. n. Player. adj. Pleading. Plump. Kaligayahan. Pun?. manggagahaman. Kalar?. adj. n. lugod. [plod] Afanarse mucho. v. & n. satisfaccion. Plumb-line. plancentero. [pl¨¦neri] Plenario. cartas. vulgar. v. blando. malamb ot. Maglar?. v. m¨²sico. kasiyah¨¢n.Plausible. rollizo. [pl¨ªsing] Agradable. Plucky. pangbungkal ng lup¨¤. Plough. Play-mate. Sirwelas. n. bumaltak. Plumb. Kapuripuri. Pagdaka. Umal¨ªw. n. panakip. m¨²siko. [pledch] Empe?ar. kasaganaan. adj. tapun¨¢n. n. Play. Plot. Kaayaaya. n. pumitas. [pl¨¦y-met] Compa?ero de juego. [pl¨¦yer] Jugador. Pabat¨®. [plot] Pedazo peque?o de terreno. [pl¨¦ying-cards] Naipes. Play-fellow. karaniwan. v. malambot. [plaiabl] Flexible. defender en juicio. Pledge. [plis] Deleitar. n. [pl¨ªding] Acto de abogar. magbigay lugod. maghimul mol. dar fianzas. [pl¨¦y-felo] Compa?ero de juego. [pl¨¦yful] Jugueton. abundancia. [pley] Jugar. Kalugod-lugod. Pliable. [plac] Arranque. abundante. balt¨¢k. adj. [pli¨²risi] Pleuritis. & n. mananggal ang sa paglilitis. tumugtog. [pli¨²medch] Plumaje. adj. Pagmamatwid. Plough-share. [ploeg] Tapon. [pledch] Prenda. bumungkal ng lup¨¤. Kalar?. mabilog. [pl¨¢uing] Labranza. manghimagsik. palabas-dulaan. [pl¨¦zantri] Gusto. v. n. Pliers. tugtog. marapat purihin. Pledge. magiliw. Pag-aararo. Lar¨²an. karakaraka. n. Manab¨ªk. [plau] Arar. magsangla. adj. n. Plum. makipagtalo. malumanay. Plea. banta. [pl¨¢mb-lain] Cuerda de plomada. plumaje. makalug¨®d. Pleasant. Plenipotentiary. Plenteous. [pl¨¢ki] Gallardo. Munting p itak ng lup¨¤. conspirar. tramar. entretener. pleures¨ªa. tocar un instrumento. v. Plight. Balahibo ng mga ibon. [pl¨¢iansi] Flexibilidad. adj. tapon. dahilan. L¨¢gak. Sug¨° na kinatawan ng is ang bansa. pasakan. hamak. araro. n. banhay. arrancar. Pluck. Plug. [plau] Arado. Hulog na pabat¨®. adj. Mataba. pyansa. pretexto. n. [pl¨¢it] Prenda. balahibo. panghihimagsik. v. Plenary. maglinang. n. n. Mabab¨¤. n. [pl¨¢iers] Alicates. Panipit. manejable. excusa. n. Mangatwiran. Pliancy. Panananggalang. [pli¨²m] Pluma. Baraha. adj. v. Ploughing. fianza. Ang lumalar?. [pl¨¢mber] Plomero. Dami. n. d¨®cil. Plot. adj. [pl¨¦nti] Copia. bumatak. agradable. [plam] Ciruela. Plodding. pasak. Pleasure. Plenty. kasayahan. Pleasing. Tasak. n.

n. tuloy-tuloy.Plump. itur¨°. n. [p¨®int] Apuntar. Pod. bumilog. Poke. Maanghang. n. buso. adj. tela felpada. Karamihan. magalang. Galang. Bulihin. panur¨°. adj. bulsa. Pocket. n. pangahig. [p¨®et] Poeta. magnaka w. kakapalan. pillar. Poke. v. n. [p¨®inter] Apuntador. n. Politic. [pol] Polo. sagaz. v. pa. n. Saka. Dulo. n. Nauukol sa bag¨¤. afanarse. [plandch] Sumergirse. Pointless. [p¨®izn] Envenenar. Pocky. Ipamuls¨¢. Tula. Poetise. n. balancear. [p¨®ket-buk] Cartera. Point. adj. [p¨®lish] Pulimento. Policeman. palo. supot. Pointed. v. m¨¢kamandag. promontorio. Poker. [play] Trabajar con ahinco. adj. sin punta. Police. walang dulo. v. n. Pol¨ªtiko. [p¨®etri] Poes¨ªa. adj. [p¨®ki] Picado de viruelas. Lason. Kartera. buli. [pl¨¢ndcher] Buzo. [plamp] Engordar. Dulong h¨ªlagaan. Policy. n. tuso. adj. Twid na twid. n. Magmalasado [ng itlog]. Point-blank. may lason. [nium¨¢tic] Neum¨¢tico. n. umapunt¨¢. panimbang¨¢n. [poc] Andar ¨¢ tientas. n. nagtutur¨°. Poise. a. adj. [p¨®intles] Obtuso. Bulutong. [p¨®izn] Veneno. kamandag. [plas] Mas. Kumapa. Poetry. Mabulutong. Mangloob. n. [p¨®ket] Embolsar. kintab. [pod] Viena. Matulis. Poisonous. [pl¨¢nder] Saquear. Pudpod. sumukb¨®. Ply. ibp. [p¨®ket] Bolsillo. Pamamaga ng bag¨¤. Mahangin. Plunge. Polar. Tumudla. pakintabin. librito de memoria. [p¨®isoning] Envenenamiento. Palakad ng p¨¢mahalaan. tulos. Plunder. [p¨®lar] Polar. magsumikap. adj. [p¨®inansi] Picante. pelusa. [p¨®iz] Equilibrar. bru?ido. [p¨®lish] Pulir. n. hinchar. Poignant. umapuhap. urbanidad. cualquiera cosa nociva. Bayong. puntillo. [p¨®litic] Pol¨ªtico. pesar. Polite. Plural. [p¨®em] Poema. saquillo. n. bot¨ªn. [p¨®inant] Picante. [pliur¨¢liti] Pluralidad. adv. Plural. timban Poison. n. matalin¨°. Politeness. [p¨®lisi] Pol¨ªtica de estado. Pneumatic. Sumisid. M¨¢ninisid. alizar. Timbang¨¢n. Plus. [pl¨¢nder] Pillage. [poc] Viruela. n. Poison. emponzo?ado. Poisoning. Pneumatical = Pneumatic. panimbang. Polish. makirot. v. v. Poise. manimbang. adv. [pol¨¢it] Pulido. Mahinahon. [poch] Medio cocer [huevos]. lustre. contrapeso. Pul¨ªs. Poisoner. [p¨®etais] Poetizar. bolsa. v. Tumaba. ense?ar. punzante. Pul¨ªs. v. robar. Plurality. Plunder. pakinisin. makamand ag. Timbang. buscar alguna cosa ¨¢ oscuras. Anghang. [p¨®etes] Poetisa. [nium¨®nia] Neumonia. Poetess. maantak. [poc] Barjuleta. v. Plunger. Magsumakit. Poem. n. adj. [p¨®isoner] Envenenador. Poet. Nauukol sa tula. . n¨¢samsam. v. Pneumonic. Tula. Buls¨¢. & n. Panudlok. Nakakalason. Poignancy. Lumason. mula sa bilang na dalawa. Manglalason. Babaing m¨¢nunula. maniil. Suks¨²kan ng pungl?. Poetical = Poetic. sisidlan ng sulat . v. adj. robo. [pol¨ªsmoen] Polic¨ªa. Pneumonia. [p¨®etic] Po¨¦tico. Kinis. n. [nium¨®nic] Neum¨®nico. Pock. daliri n. Plush. Nakaw. [p¨®int] Punta. mangharang. Nauukol sa dulong hilagaan. M¨¢nunula. mapitagan. palo. Panglalason. [pli¨²ral] Plural. Pocket-book. [plash] Triple. n. [pol¨¢itnes] Cortes¨ªa. n. [p¨®int-blanc] Directamente. [p¨®iz] Equilibrio. Point. pitagan. n. emponzo?ar. Pangtur¨°. acrimonia. n. urbano. n. Pocket. Tersiopelo. cort¨¦s. Poetic. adj. [p¨®koer] Hurg¨®n. diestro. Polish. se?alar. Tumula. mahapd?. [pol¨ªs] Polic¨ªa. Pointer. agaw. bulutonggo. adj. v. [p¨®izonoes] Venenoso. adelgazar. n. Pole. kaanghangan. Poach. [p¨®inted] Puntiagudo.

[p¨®rtabl] Portatil. multiplicar. pint?. considerar. [p¨®liglot] Poligloto. v. [p¨®liti] Constitucion pol¨ªtica. paglapastangan. [pop] Papa. n. Pontiff. n. [p¨®ntif] Pont¨ªfice. [p¨®piular] Popular. [p¨®ndoeroes] Ponderoso. Mahirap. Poor. Poltroon. Matao. n. Dakong hulih¨¢n ng bapor ¨® ng sasakyan. sumir¨¤. profanacion. v. amado del pueblo. marunong sa lakad ng p¨¢mahal Politics. Pompous. pantano. [p¨®ni] Haca. adj. [pom¨¦d] Pomada. Polyglot. [p¨®mel] Pomo de espada. Pasuk¨¢n. [pomp] Pompa. Bulo [ng bulaklak]. Pol¨ªtiko. n. Popish. n. pontificio. Populous. v. Pore. n. esplendor. Polity. M¨¢ninir¨¤. papado. Pop. adj. t¨ªmido. Dwag. Pol¨ªtiko. n. n. n. jaco. [poltr¨²n] Cobarde. punduhan ng sasakyan. n. [p¨®niard] Pu?al. Pomada. n. magwar¨¬. salat. Karunungan sa pamamalakad ng p¨¢mahalaan. Papa. [p¨®pindche] Loro. [pol¨ªguemist] Pol¨ªgamo. [p¨®nder] Ponderar. n. [p¨®rselen] Porcelana. Mapagbulay. bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Pomatum. sagaz. [pont¨²n] Pont¨®n. Portend. portada. adj. Paghamak. Baboybabuyan (hayop-dagat). Popery. T¨¢laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. Portage. tuso. Pork. matatakut¨ªn. Polluter. [port¨¦nd] Pronosticar. [p¨®piules] Populacho. Bumasag. n. [p¨®lka] Polca. Porcelain. [p¨®mpoes] Pomposo. n. Lam¨¢n ng baboy. marilag. Ponderous. n. n. v. n. Politician. corromper. Popinjay. [p¨®piuloes] Populoso. pasiblang. n. lumahang. [porch] P¨®rtico. Butasbut¨¢s. n. Portable. n. [p¨®roes] Poroso. Portal. Poll. Tangk¨¦ ng tubig. n. adj. Puny¨¢l. [pop] Chasquido. marrano. [p¨®rtedch] Porte. Marunong ng maraming wik¨¤. Popular. nad¨¢dal¨¢. Pamamalakad ng pamahalaan. n. n. n. Daung¨¢n. [pup] Popa. Law¨¤. n. [p¨®pdom] Papado. Polygamy. Loro. n. [p¨®rpois] Puerco marino. Asong pangtubig. Porous. n. [pont¨ªfiket] Pontificado. Porch. . lago.Political. Pat¨¢s. Magbulay. fausto. Pag-aasawa ng marami. [por] Poro. paramihin. Putok. Papa. tanyag sa bayan. mapagwar¨¬. adj. n. n. adj. portal. [p¨®peri] Papismo. Ponder. adj. Kilabot (ng balat). estadista. Populace. [poli¨²ter] Corruptor. n. Port. pintuan. Punton. n. Pope. Kilala. kawaw¨¤. Pollution. karning baboy. Pagkapapa. conduccion. [polit¨ªcian] Pol¨ªtico. Pontifical. [popiul¨¢riti] Popularidad. law¨¤. [pom¨¦toem] Pomada. [pudl] Perro de aguas. [p¨®rker] Puerco. Porpoise. [pont¨ªfical] Pontifical. [port] Puerto. Pagkapapa. Polka. Bayad. [p¨®rtal] Portal. kinaka tigan ng bayan. [p¨®piulet] Poblar. [p¨®pgan] Escopetilla con que juegan los muchachos. [p¨®litics] Pol¨ªtica. Population. Polka. Populate. n. adj. Pool. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. Dumungis. magpahamak. Nag-asawa ng marami. kahambug¨¢n. Gawing bayan. [popiul¨¦cioen] Poblacion. Bunton ng tao. n. ostentoso. Pananalig sa papa. Pollen. n. n. Pomp. [pol¨ªtical] Pol¨ªtico. Pollute. n. Popularity. Pontoon. Mga tao sa isang pook. Pony. n. pagdadal¨¢. n. Dad¨¢lahin. necesitado. Pintuang mahab¨¤. lagitik. [p¨®len] P¨®len. bayan ¨® bans¨¢. Pommel. Kaparangalanan. [pond] Estanque de agua. el papa. Pontificate. [p¨®pish] Papal. adj. cochino. [pu¨¢r] Pobre. Pagkatanyag sa bayan. Poop. panaksak. bangkang t¨²layan. Poodle. Humul¨¤. Polygamist. Pomade. n. [p¨®mel] Cascar. Tangak. Mainam. Pomada. [poli¨²t] Manchar. n. Pommel. [poli¨²cion] Poluci¨®n. Poniard. papagayo. [pol¨ªguemi] Poligamia. Nauukol sa papa. adj. Porker. Porselana. Popgan. Pond. n. dagatdagatan. n. Popedom. infeliz. Kabayong munt?. v. Baboy. Nauukol sa papa. gumunita. [pork] Carne de puerco. n. [pul] Charco.

Post. Postern. Hatiin. n. n. lagay. real. n. magkaroon. v. [p¨®sitiv] Positivo. [postj¨¦st] A rienda suelta. Pangyayari. [postp¨®n] Posponer. n. Kababalaghan. Ulam. n. kartero. [p¨®stscript] Posdata. Portion. n. Nauukol sa korreo. n. kaing¨¢y. Possible. [port¨¦nt] Portento. [p¨®tentet] Potentado. [p¨®rtres] Portera. Poser. bahagihin. hat¨¬. n. Potter. lakas. Posture. Maaaring mangyari. n. [p¨®tlid] Cobertura de olla. n. May-ar¨¬. [pos¨¦sion] Posesi¨®n. adj. Bayad sa pagdadal¨¢. sosa. [p¨®tter] Alfarero. Postmark. korreo. Magar¨¤. Post-master. Naiinom. angk¨¢n. Habol [sa isang sulat]. [p¨®teri] Alfarer¨ªa. Potentate. [p¨®tent] Potente. Possess. [pot] Preservar en marmitas. pagkakam¨ªt. Bungang¨¤ ng palayok. magtam¨®. tanod sa pint?. n. bayad sa pagpapadala ng sul at. faltriquera. Makapangyarihan. n. n. Posterior. [p¨®tensi] Potencia. n. porm¨¢l. Maka ¨¢ las dose ng araw hanggang hating gab¨ª. adv. Post-card. [pos¨¦s] Poseer. Postal. Lagay. [p¨®rtlines] Porte majestuoso. tumulig. tanong na nakalil ito. k¨¢punupunuan. [pos¨ªcion] Posicion. Position. n. Posthaste. gozar. Posterity. n. Kilos mahal. dividir. [p¨®tabl] Potable. Panapal. [p¨®sibl] Posible. alboroto. Pother. parte. Poulterer. [p¨®stal] Postal. [p¨®tedch] Potaje. [pot¨¦ncial] Potencial. Portly. tunay. [portf¨®lio] Cartera. n. Inap¨®. [p¨®tash] Potasa. Postage. Pot. Bayad sa korreo. Lumit¨®. Haligi. Positive. n. katayuan. Posy. Portrait. n. adj. v. Postmeridian. n. correo. . v. [pot¨¦to] Patata. n. [p¨®rcion] Porcion. Tarheta postal. angl¨ªt. [posib¨ªliti] Posibilidad. putol. [p¨®si] Ramillete de flores. n. n. Patatas. [p¨®dzer] Baraunda. Portfolio. [p¨®rtret] Retrato. Sisidlan ng mga papel. [p¨®stman] Cartero. [p¨®rtli] Majestuoso. Kagulo. bis¨¤. trasero. [p¨®stiur] Postura. [p¨®rteredch] Porte. n. [p¨®st-card] Tarjeta postal. olla. papas. [p¨®st-master] Administrador de correos. [p¨®cion] Pocion. Totoo. prodigio. Potash. n.Portent. kilos palal¨°. [post¨¦riti] Posteridad. Potent. Postage-stamp. n. Tinggal¨ªn sa palayok. [p¨®rtre] Retratar. n. tumanong. kulung¨¢n ng manok. adj. Portray. Supot. Tangkal. Kapangyarihan. Postscript. Har¨¬. pagtatam¨®. adj. adj. [p¨®ser] Examinador. diferir. Hul¨ª. pollero. Itapal. Tatak ng sulat. Bungkos na bulaklak. Potable. Pose. Potage. Bantay-pint?. Ipagpaliban. [post-¨®fis] Administracion de correos. [p¨®ltis] Cataplasma. n. Possessor. [p¨®ltis] Poner una cataplasma. [p¨®stern] Postigo. Potato. magkam¨ªt. Palayok. Portliness. v. Poultice. Potential. Retrato. Postman. n. [p¨®stmark] Timbre de posta. Post-office. Portion. Manglilitis. serio. Bahagi. Pottery. katakatak¨¢. n. correo. Porterage. Magpapalayok. [post¨ªrior] Posterior. adj. Rumetrato. n. K¨¢wanihan ng korreo. situacion. magilas. n. Karimot. [p¨®rter] Portero. I¨ªnuming gam¨®t. Pouch. Pintuan sa likur¨¢n. v. n. adj. n. poder. n. [pot] Marmita. [p¨®rcion] Partir. [p¨®stedch-stamp] Sello de correo. Potency. [postmer¨ªdian] Postmeridiano. Magtaglay. poderoso. nagtatangkilik. Porter. hulug¨¢n ng sulat. Tagapagdal¨¢ ng sulat. n. n. v. Namamahal¨¢ ng korreo. [post] Poste. Selyo ng korreo. Possession. n. n. [p¨®lterer] Gallinero. Potion. Pot. [pos] Confundir. bebida medicinal. n. Postpone. Nauukol sa kapangyarihan. pagkakaroon. sa hulih¨¢n. v. Babaing bantay-pint?. Portress. adj. Possibility. n. tay?. sa pwitan. Pagtataglay. pregunta que confunde. Tay?. [p¨®uch] Bolsillo. [pos¨¦sor] Poseedor. fuerza. preguntar. Poultice. [p¨®stedch] Porte de carta. kalagayan. G¨¢waan ng palayok. Potasa. Potlid.

[pr¨¢ctical] Pr¨¢ctico. [p¨¢und] Libra. [prans] Cabriolar. Pagpaunahan. [pr¨¢tl] Parler¨ªa. autoridad. Tagapangaral. Pangangailangang karakaraka. [pric¨®cioes] Precoz. n. moler. karukhaan. k abantugan. dumaluhong. Utos. n. Sumugba. [p¨¢uns] Garra del ave. [prich] Predicar. n. Prattle. mahalag¨¢. n. costumbre. l¨ªmite. Praise-worthy. n. Precede. incierto. Precept. Upa ¨® bayad sa kan¨®nigo. adj. papuri. Pangaral. n. satsat. dapat paunlakan. karakaraka. exacto. d? pa p anahon. n. . fama. [pris¨ªpitet] Precipitar. impedir alguna cosa anticipadamente. Makapangyarihan. d¨¢lita. v. [pricocion] Precaucion. adj. Magluluks¨®. Kapuripuri. [practicab¨ªliti] Posibilidad de hacer una cosa. kahirapan. n. ruego. Dalos.Poultry. [pr¨ªching] Predicacion. eficaz. [prisipit¨¦cion] Precipitacion. [pric¨®citi] Precocidad. Practicability. alabar. Powder. Satsat. n. iligwak. tagubilin. n. Prate. [pric¨¦ptor] Preceptor. prematuro. [pr¨¦yer-buk] Libro de devociones. [pris¨ªpitoes] Precipitoso. Kailangan. magsagawa. Praise. bayuh¨ªn. n. Pook. Precipitation. Agap. Hirap. Ibuhos. [pr¨ªsinct] Precinto. kasanay¨¢n. desmenuzar. kaulul¨¢n. Maingat. walang b is¨¤. n. Poverty. panalangin. P¨¢una. [pr¨¦s-worzi] Digno de alabanza. mahin¨¤. Pangyayaring m¨¢isag awa ang anomang bagay. mabis¨¤. Dikdikin. [pris¨ªpitet] Precipitado. Powerful. dikdik¨ªn. v. Maagap. Precious. [pris¨¢is] Preciso. suplicar. Prattle. charlataner¨ªa. Preamble. adj. Precipitous. magpakabigla. devocionario. pag-iingat. Prayer-book. [pricli¨²d] Prevenir. puntual. Practice. miseria. Precise. [pr¨ªcher] Predicador. n. magpaunlak. [pricoci¨¦neri] Preventivo. Kapangyarihan. Precautionary. adelantado. v. pulbur¨¢. manalangin. [prank] Travesura. [pret] Charla. hangganan. n. [prez] Aplaudir. n. Precinct. [po¨²r] Echar ¨® vaciar l¨ªquidos de una parte en otra. renombre. Pound. Sinundan. kasalat¨¢n. n¨¢una. n. magkun¨®t ng noo. [p¨®ltri] Aves caseras. Mangaral. sumam¨°. n. Precipitate. v. v. adj. Pray. Aklat-d¨¢salan. n. Biglangbigla. Magsanay. Powder. Dasal. ejercer. [pris¨ªdent] Precedente. [p¨¢werful] Poderoso. Pout. [p¨¢uder] Polvorizar. pagkahirati. Puri. Pulb¨®s. adj. sermon. antecedente. n. adj. durugin. Nag-uutos. p¨®lvora. v. n. n. [pre] Orar. Power. ponerse ce?udo. pamanh¨ªk. n. mabihasa. Bihas¨¢. adj. Mah¨¢l. [pr¨ªsept] Precepto. [pr¨¢ctikebl] Practicable. sugb¨¢. [pr¨¦sipis] Precipicio. [p¨¢werles] Impotente. magsermon. [pr¨¦ri] Prader¨ªa. Mga alagang manok. moler. Preclude. adj. Practicable. [p¨¢ut] Enfurru?arse. [p¨¢wer] Poder. Prayer. paunaw¨¤. Prairie. rogar. [pr¨¦bend] Prebenda. Precipice. preceder. Precipitate. Prance. Precarious. [pris¨ªsion] Precision. Kuk¨® ng ibon. Practical. [pr¨¢ctis] Pr¨¢ctica. adj. Pour. [prik¨¦rioes] Precario. maaga. katabilan. s¨²plica. Magmungot. D¨¬ maasahan. Sumatsat. mamanhik. Kalikutan. n. v. aga. tagapagsermon. Pumuri. Precocity. Precaution. Ingat. Practice. sam¨°. v. Prate. Precedent. maglulund¨¢g. Preacher. Magdasal. Kabihasah¨¢n. adj. Pounce. Preaching. n. M¨¢isasagawa. ganap. pabigla. v. Magsasats¨¢t. v. Praise. adj. Preceptor. [pr¨¢tl] Charlar. umuna. [pric¨ªd] Anteceder. potestad. Bingit ng bangin. n. [pr¨¢ctis] Practicar. v. Precision. Durugin. Ipagpauna. Precedence. Prank. adj. Preach. [p¨®verti] Pobreza. Tab¨ªl. [p¨¢uder] Polvo. Precocious. [p¨¢und] Machacar. [prez] Alabanza. Walang kapangyarihan. kagitingan. karalitaan. despe?adero. n. dalosdalos. v. n. [pr¨ªcies] Precioso. v. [pret] Charlar. daluhong. Dal¨ªdal¨¬. [pr¨¦yer] Oracion. paunlak. n. [pris¨ªdens] Precedencia. Pagkauna. Pound. ineficaz. san¨¢y. adj. [pr¨ªambl] Pre¨¢mbulo. locura. Parang. v. Libr¨¢. lindero. Prebend. Powerless.

v. [prepar¨¦cion] Preparacion. disponer. kabigatan sa timbang. adj. Prescribe. Premier. [preserv¨¦cion] Preservacion. [primati¨²rnes] Madurez ¨® saz¨®n ¨¢ntes de tiempo. Bunt¨ªs. [prip¨®nderet] Preponderar. kasakdalan. [pricons¨ªv] Concebir ¨® imaginar anticipadamente. Preface. Preservation. [prik¨²rsor] Precursor. n. Prematureness. [pridch¨¢dch] Formar juicio antes del tiempo debido. Preeminent. v. v. n. v. Precursor. pagbubunt¨ªs. [pr¨¦sens] Presencia. [pr¨¦fez] Prefacio. Pregnant. [present¨¦cion] Presentacion. recetar. n. pagpapatotoo. Hatulan ng d? pa n alilitis. Preponderate. kadakilaan. n. n. [predis¨¦sor] Predecesor. mapanghalina ng loob. M¨¢ihaharap. Paunaw¨¤. Magpatunay. Banta. [predik¨¦cion] Afirmacion. v. convenir ¨® estipular de antemano. Talagang pagkakaukol kapagkarak a. adj. Tanging pagmamahal. Prefix. Predilection. humirang. [pr¨¦sent] Presentar. Pagtatakda. Pagkakauna sa lagay. Preparatory. [pr¨¦dchiudis] Perjuicio. Mangibabaw sa kaigi han. n. detrimento. sir¨¤. isugp¨®ng. pagharap. Pangingibaba w sa kaigihan. n. manifestar. rumeseta. prepararse. [pr¨ªdial] Predial. p¨¢unang hiwatig. Magtakda. adj. adj. Prepossessing. adj. n. n. Pil¨¬. Ang nangunguna. actual. kinikinit¨¢. Marilag. Pagkakatang¨¬. Kapinsalaan. [pr¨ªfics] Prefijar. [pr¨¦diket] Afirmar. Preponderance. [pri¨¦minent] Preeminente. magpatotoo. [prip¨®nderans] Preponderancia. Preference. [pri¨¦minens] Preeminencia. Present. n. [pres¨¦ntiment] Presentimiento. Kaloob. ang sinundan. ipakita. Present. [primedit¨¦cion] Premeditacion. Mapipil¨¬. Predicate. Kutog. n. [pricons¨¦rt] Concertar. Kutog ng loob. Predecessor. Karilagan. Prediction. Presentiment. Pregnancy. Prefer. n. Humul¨¤. profetizar. n. [pr¨¦ferens] Preferencia. pron¨®stico. [prir¨®gativ] Prerogativa. regalo. reseta. Hul¨¤. regalo. panguna. n. [priscr¨ªpcion] Prescripcion. adj. Premeditation. decente. umagap. Kaagapan. ordenar. n. ganting pal¨¤. adj. n. v. hirang. [prid¨ªct] Predecir. n. Tiwal?. [pris¨¦ntabl] Presentable. [prid¨ªccion] Prediccion. sakdal. Pridial. maaga. [prip¨®steroes] Prep¨®stero. Prepare. Pagpapakilala. Panugpong sa unahan ng salita. . absurdo. Wala pa sa panahon. Preparation. Prescription. m¨¢ipakikilala. [prim¨¦ditet] Premeditar. [prepos¨¦sing] Atractivo. Present. Premeditate. Prejudice. tumalag¨¢. v. ipahayag. Nakahanda. [pr¨¦sent] Presente. Predict. Ipakilala. Preconcert. pr¨®logo. Prerogative. Preferable. remuneracion. [pridil¨¦ccion] Predileccion. adj. Magaan ang dug?. Predestination. n. n. Pagkalib¨¢ng. adj. [prif¨¦r] Preferir. superioridad de peso. n. Pagtitinggal. [prepoc¨ªcion] Preposicion. dar a conocer. Pagpapatunay. [priscr¨¢ib] Prescribir. v. [pr¨ªmier] Primero. v. any?. bal¨¤. pesar mas que otro. mostrar. Paghahanda. adj. prevenir. n. Gant¨ª. [pr¨¦sedch] Presagio. pag-agap. Presence. privilegio exclusivo. bigay. [pr¨ªmiam] Premio. pasalubong. antecesor. v. Makipagk¨¢yar? m na. M¨¢gunita ¨® gunitain ka raka. kapahint ulutang bukod-tang¨¬. Presentation. el don. Ang hinalinhan. n. n. talle. Nauukol sa lup¨¤ ¨® mana. iha rap. v. [prip¨¦r] Preparar. Iugpong. maagap. Presentable. n. bumigat kaysa iba. n. n. Presage. hind? ik hihiy¨¤. [pr¨¦gnant] Pre?ada. Premium. v. hul¨¤. Magmunimun¨¬ muna. Preoccupation. Preeminence. Pumil¨¬. harap¨¢n. dakil¨¤. hu manda. adj. [primati¨²r] Prematuro. [pr¨¦sent] Presente. Una. Nakaharap kasalukuyan. [prip¨¢ratori] Preparatorio. Kabuntis¨¢n. hinal¨¤. [priokiup¨¦cion] Preocupacion [del ¨¢nimo]. Maghanda. Prejudge. Preposition. receta medicinal. Premature. Prefix. [pr¨¦ferebl] Preferible.Preconceive. [pr¨¦gnansi] Pre?ez. [predistin¨¦cion] Predestinacion. n. pabuy¨¤. [pr¨ªfics] Prefijo. balintun¨¤. Predication. Harap. Preposterous.

adj. [pr¨ªtecst] Pretexto. adj. Pride. Maghambog. kadahilanan. adj. magilas. espinoso. n. [pr¨¢imasi] Primacia. v. adj. presuncion. mag-ingat. v. paalala. tinik. [pr¨¢is] Precio. [pr¨¦sidensi] Presidencia. Previous. Magkunwa. v. kutog. Pretty. Priceless. Prevention. [prikl] Pua. D? mahalagah¨¢n. [prig] Mozuelo presumido. n. n. pigil in. Pangingibabaw. magnakaw. anticipado. primero. pigil. Prevarication. [prit¨¦rmit] Pasar por alto. Primary. trasgresor. [pr¨ªti] Lindo. Maraming tib¨°. Pricking. Presumption. sospecha. [pr¨¦terit] Pret¨¦rito. Presume. impeditivo. Magand¨¢. adj. sawata. [pris¨¦mchiues] Presuntuoso. kamkam. bello. Kagat. Magkasala. Prick. Prey. diin¨¢n. P¨¢una. [pr¨¢imet] Primado. impedir. Dumagit. [pr¨ªvioes] Pr¨¦vio. v. espina. Presupposition. Magnakaw. n. President. [prisup¨®s] Presuponer. kahalagah¨¢n. n. Prevailing. Pagpaunahan. adj. agap. apretar. dahil¨¢n. kumagat. Presumptuous. Magtinggal. magmayab¨¢ng. Pretend. magpalal¨°. [pr¨¢id] Jactarse. Preterite. pagdaka. P¨¢nguluhan. adj. May kayabangan. Prime. Pride. [pr¨ªkli] Lleno de puas. pag-ipit paghihigpit. suponer. Una. [prit¨¦nd] Presumir. kabuluh¨¢n. [pr¨¦siur] Prensadura. Priesthood. bonito. Pagkakasala. Pagkukunwa. adj. n. n. P¨¢una. [pris¨¦rv] Preservar. Prevent. Prickly. limbagan. v. pillar. p¨¢hayagan. [prisi¨²m] Presumir. pisaverde. Hapitin. robar. Press. Dahil¨¢n. kapalaluan. [pr¨ªstjud] Sacerdocio. pretexto. [pre] Bot¨ªn. umagaw. Nakaw. Hakain. Press. Presuppose. M¨¢kinikinita. n. [privarik¨¦cion] Prevaricacion. [priv¨¢riketor] Prevaricador. Preside. paglabag sa pananalig . presb¨ªtero. [pris¨¢id] Presidir. [priv¨¦nt] Prevenir. motivo. predominar. presion. switik. Priest. excelente. [pr¨¢im] Primero. nananaig. Dumur¨°. Primate. [pr¨¦sident] Presidente. higpitan. valor ¨® estimacion. v. v. n. n. pagkasaserdote. manuka. v. Primacy. Dahilan. n. Pretension. marikit. mangibabaw. n. n. agad. primoroso. agaw. Prim. kag¨¢t. [prim] Peripuesto. Nangingibabaw. v. [pr¨¦valent] Superior. maigi. [pr¨ªking] Picadura. magwag¨ª. lumalabag sa panana mpalataya. [pr¨¢isles] Inapreciable. adj. [pr¨¢id] Orgullo. pillaje. v. [prist] Sacerdote. pangulo. Pagkapar¨¬. matinik. [pr¨¢imari] Primario. mamatnugot. [priz¨¦mcioen] Presuncion. Par¨¬. [priv¨¦l] Prevalecer. Mangulo. n. n. conservar. lumabag sa panan alig. paalala. Manaig. Tib¨®. tuka. [pris¨¢mtiv] Presuntivo. pagkukunwa. [pres] Prensa. superioridad. sapantah¨¤. presa. ratear. Una. Presumptive. kalamang¨¢n. saserdote. Kahambugan. guardar. hwag pansinin. Kinikinita. n. hinihinal¨¤. kutug¨¢n [ng loob]. [pr¨ªgish] Algo presumido. v. prensar. manalo. n. n. v. Pretence. [priv¨¢riket] Prevaricar. nangingibabaw. dirigir. adj. tuka. mamatnubay. n. predominante. Prevalent. paalalahanan. [pric] Punzar. Prickle. aparentar. [pr¨¦sing] Urgente. Laktawan. Mapagmakisig.Preserve. [prig] Hurtar. Preventive. hapit¨¢n. Price. sapantahain. Pretermit. Pretext. adj. Hak¨¤. prensa de impresor. v. [prit¨¦ns] Pretexto. arrogante. pananaig. adv. [prisupos¨ªcion] Presuposicion. Pangahas. Priggish. aguijon. Dur¨°. adj. punzada. pighat¨¬. Nakaraan. dur¨°. Hambog. [priv¨¦ntiv] Preventivo. [pres] Aprensar. n. Prevail. [priv¨¦ncion] Prevenci¨®n. Presidency. Prevaricator. Nananaig. kayabangan. Halag¨¢. n. Prig. n. Hapit. Pressure. P¨¢una. nanekas. . hina l¨¤. Pressing. Prick. Prevalence. n. adj. [prit¨¦ncion] Pretensi¨®n. [priv¨¦ling] Predominante. Kaunahan. [pric] Punzon. adj. [pr¨¦valens] Predominio. vanidad. Prins¨¢. Nakikinikinita. Panguna. Prey. mainam. Prevaricate. pretensi¨®n. Prig. h nalain. tumuka. quebrantar la f¨¦. opresion. v. n. sawatain. K¨¢rakaraka. Salar¨ªn. Pangulo. [pre] Rapi?ar. picar. tekas.

n. Lihim. nauukol sa unang panahon. dilatar. recompensa. [prins] Pr¨ªncipe. [pr¨ªnting-jaus] Imprenta. Lumimbag. [pr¨¢ior] Anterior. [pr¨¢ior] Prior. c¨¢rcel. honradez. n. Problematic. [procl¨ªviti] Propension. [pr¨¢iz] Premio. Pagtatanyag. papagtagalin. [prob¨¦cion] Noviciado. [proclam¨¦cion] Proclamacion. adj. n. pamamalakad. Sakop ng pr¨ªnsipe. n. [pr¨ªmitiv] Primitivo. Lalong lalo na. Private. bukod. [prob] Tienta. particular. mangul o. Prinsesa. adj. Prioress. v. pinagmul¨¢n. [procl¨¦m] Proclamar. Probationer. n. Proceed. promulgar. Kasangkapang panglitis ng sugat. Proclaim. [pr¨¢iz] Apreciar. tr¨¢mite judicial. v. tag¨¢l. Marahil. n. ipatalastas . Simula. kartilya. Kalagayang sinusubok. adv. [pr¨®blem] Problema. har¨¬. Princely. Palaisipan. Principle. n. n. Pal¨¢isipan. Hilig. Prize. Magpahintulot. pangulong madre. n. Itanyag. ir adelante. privado. Baguhan. kaypal¨¤. Prize. Pagkatang¨¬. adj. Procedure. [procr¨¢stinet] Procrastinar. Asal. Principal. Ilong ng hayop. tardanza. Prior. se?al huella. pun¨°. publicar. n. sinceridad.Prime. Pagbabaw¨¤. Punong par¨¨. Privy. antecedente. Problem. n. [pr¨¢im] La primera de la vida. [pr¨¢iores] Priora. an¨¢k na babae ng har¨¬. original. N¨¢una. v. Privateer. [prinsip¨¢liti] Principado. Ganting pal¨¤. . [praiv¨¦cion] Privaci¨®n. Prusisyon. proceso. sumulong. [print] Imprimir. hiwalay . adelantar. bilibid. pahintulot. n. [pr¨ªnsipal] Principal. valuar. kiling. palakad. Prince. n. s¨ªmulain. n. [pr¨ªvi] Privado. pinag uhatan. n. [prob¨¦cioner] Novicio. Primer. [pros¨¦cion] Procesi¨®n. n. p¨¢limbagan. bando. Pagtatapat. procedimiento. Printing-house. pagpa patalastas. Print. n. [pr¨ªsoner] Preso. kasalat¨¢n. [praim¨ªval] Primitivo. Halagah¨¢n. v. Process. Private. adj. [pr¨®ces] Proceso. n. n. [pr¨¢ivet] Soldado raso. Probate. Maaaring mangyari. verificacion de los testamentos. Principal. n. Lwat. Probity. [pr¨ªmer] Cartilla para los ni?os. May pangyayari. [proc¨ªdiur] Proceder. [pr¨ªnter] Impresor. Princess. adj. Proceeding. Probable. n. Printer. carencia. [print] Impresion. Manglilimbag. karangalan. prisionero. [pr¨ªnsipl] Principio. Lihim. ling¨ªd. monarca. n. n. Probe. Papaglwatin. n. Procrastinate. n. Kawal. prerogativa. Pangulo. Paglitis [sa hukuman]. [probab¨ªliti] Probabilidad. [pr¨ªnsipali] Principalmente. n. proclividad. n. v. [pros¨ªd] Proceder. ihayag. K¨¢unaunahan. [proc¨ªding] Procedimiento. adv. [prob¨®sis] Prob¨®cide. [pr¨ªviledch] Privilegio. Priora. katibayan na pamana. soberan¨ªa. tanda. [praivet¨ªr] Corsario. Privation. Prior. katangian. [probabli] Probablemente. Privilege. kapahintulu tan. magtuloy. Proclivity. estampar. paghahayag. lingid. B¨ªlangguan. Probability. n. Privilege. Problematical = Problematic. Print. adj. n. an¨¢k ng har¨¬. bigyan ng kabuluhan. bihag. [procrastin¨¦cion] Dilacion. adj. [pr¨ªnsipal] Principal. saklaw ng har¨ Principally. bait. [pr¨®bet] Prueba. ugal¨¬. Prisoner. ikintal. n. Probably. Procession. Pr¨ªnsipe. Principality. kaypal¨¤. kaloob. Magpatuloy. [pr¨ªviledch] Privilegiar. Procrastination. n. v. Una. panguna. pamamaraan. Prison. Limbag. Proboscis. Proclamation. Probation. [pr¨¢ivet] Secreto. [problem¨¢tic] Problem¨¢tico. m¨¢una. [pr¨ªnses] Princesa. n. causa primitiva. n. soberano. prior. Primitive. pabuy¨¤. Pangulo. pagkabaguhan. Abakadah¨¢n. Parang pr¨ªnsipe. bak¨¢s. pamamaraan. [pr¨ªzn] Prision. n. Pamamalakad. [pr¨®biti] Probidad. conducta. Limbagan. jefe. adj. Bilangg?. Primeval. secreto. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. [pr¨®babl] Probable. [pr¨ªnsli] Semejante ¨¢ un pr¨ªncipe. Katunayan. marca. Kasikatan sa pamumuhay. adv.

[pr¨®gres] Progreso. produccion. may kinatututuhan. Profane. angkan. declarar. n. maglitaw. Production. Profitless. Product. Progress. Kaalibughaan. n. Magsumikap. [proki¨²r] Procurar. v. masulong. Proficiency. trazar. n. Prodigy. Bumubuti. Lah¨¬. Professional. n. Katungkulan. criar. Programme = Program. hanap-buhay. Progeny. Profound. n. [prof¨¦sor] Profesor. Progress. Profligacy. adj. [pr¨®fliguet] Licencioso. ofrecer. Pagkasulong. umiigi. Productive. mas¨¢kit. Profusion. Gur¨®. n. adj. bunga. Prohibition. obra. Proffer. [profi¨²s] Profuso. Alibugha. Bunga. n. Pagkasulong. Profoundnenss. [pr¨®dichi] Prodigio. magtub¨°. abundancia. Lumapastangan. Bunga. umigi. corrupcion. [prof¨²nditi] Profundidad. portentoso. pumasl¨¢ng. [prokambent] Postrado. [pr¨®fit] Ganancia. abundante. n. Prognostication. [prod¨¢ccion] Produccion. adj. Lalim. Profundity. Humul¨¤. [prof¨¦sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular . adj. [prodch¨¦ccion] Lanzamiento. n. d? n¨¢papakinabang an. [pr¨®fitabl] Util. Sumulong. pron¨®stico. Magbawal. karamihan. masama. Prodigal. [pr¨®dcheni] Progenie. katakatak¨¢. adj. Prohibit. Katha. hondura. Profit. Sikap. [prognostik¨¦cion] Pronosticacion. Kagilagilalas na bagay. [pr¨®gram] Programa. tub¨°. maghandog. v. [prof¨¢und] Profundo. v. casta. adj. Project. ejercer. Hind? banal. adj. Magbunga. alok.Procumbent. Prognosticate. sipag. Prolix. ganancia. burara aksay¨¢. Bumalak. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. Prodigality. idea. lalim. Professor. Progenitor. n. adj. Profitable. v. Proffer. malwat. M¨¢ukol. Kalapastanganan. Kasaganaan. Prodigious. [pr¨®digal] Pr¨®digo. [prodi¨²s] Producir. Produce. propesor. n. [progn¨®stiket] Pronosticar. N¨¢papakinabangan. n. n. adelantamiento. fertil. Profane. Namumunga. n. mabagal. magbaw¨¤. [prof¨¢undnes] Profundidad. Balak. tub¨°. [progr¨¦siv] Progresivo. [proki¨²rment] Procuracion. adj. Procurement. Projection. Procure. adj. [prof¨¦n] Profanar. mamunga. [progn¨®stic] Pron¨®stico. Bala ng kanyon. Walang kabuluhan. [pr¨®fliguesi] Perversidad. [progr¨¦sion] Progresion. v. Procuration. n. Malalim. adj. ganar. progreso. handog. n. [pr¨®dchenitor] Progenitor. Hul¨¤. Mahab¨¤. Profit. marami. magsumakit. Prognostic. Progression. kabuluk¨¢n. proyecto. hamak . engendrar. [prod¨¢ctiv] Productivo. lucrativo. Namumunga. Produce. n. matub¨°. panukal¨¤. [prol¨ªfic] Prol¨ªfico. Profanation. paglapastangan. adj. [pr¨®lics] Prolijo. Pagkasulong. [pr¨®gres] Progresar. Masulong. manungkol. n. adj. v. [proj¨ªbit] Prohibir. Program. adj. walang hiya. vedar. v. akal¨¤. Hul¨¤. Pagbabawal. [prof¨¦n] Profano. [pr¨®fit] Aprovechar. n. katha. [prof¨¦sion] Profesi¨®n. patuloy ng pagkasulong. n. mahalay. adj. Prolific. Programa. [prod¨ªdches] Prodigioso. [pr¨®dact] Producto. pakinabang. [pr¨®fer] Oferta. producto. Profess. [pr¨®dchect] Proyecto. Progressive. [profan¨¦cion] Profanacion. magmunukal¨¤. sin provecho. n. difuso. n. Pakinabang. perdido. lumikha. matagal. adelantamiento. productivo. [prokiur¨¦cion] Procuracion. n. n. magpahayag. kaburara¨¢n pag-aaksaya. Makinabang. Profuse. Pangahas. napapakinabangan. balak. Kabalakyutan. Kagilagilalas. [prodig¨¢liti] Prodigalidad. Proficient. patakaran. [pr¨®fitles] Inutil. n. Sagan¨¤. v. [projib¨ªcion] Prohibicion. [pr¨®fer] Proponer. Sikap. lumal ang. akda. Ilandang. akda. Profligate. Kanunuan. [prodi¨²s] Producto. Project. v. Kalaliman. Magpalagay. [prodch¨¦ctil] Proyectil. v. n. Lugm¨®k. mabunga. . adelantado. [prof¨ªcient] Proficiente. sawayin. Projectile. Profession. adj. [prof¨ªciensi] Adelantamiento. [pr¨®dchect] Proyectar. [profi¨²sion] Profusion. n. Kaloob. [prof¨¦s] Profesar. utilidad ¨® interes pecuniario. kasiraa n. lucrar.

Palag¨¢y. alalay. n. Pangak¨°. palamigin ang loob. [prompt] Pronto. n. [prop¨¢und] Proponer. v. Promptitude. Sulat t¨²luyan. kaukul¨¢n. Propriety. Promontory. Maliks¨ª. conveniente. palugid. v. v. [pr¨®mis] Prometer. [promulgu¨¦cion] Promulgacion. Pahabain. Nauukol sa hul¨¤. [proscr¨ªpcion] Proscripcion. marilag. Promptness = Promptitude. adj. v. [prop¨ªciet] Propiciar. n. Pagkakataas. [prop¨®sal] Propuesta. Halohal¨°. tendencia. n. [prom¨®ntori] Promontorio. Promise. Propound. Dal?. n. v. Magtulos. paghahayag. [pronunci¨¦cion] Pronunciacion. ar¨¬. Proscribe. Ayon sa nauukol. [prop¨®rcion] Proporcionar. [pr¨®minens] Prominencia. Mag-udyok. magbuy¨®. manghul¨¤. Propitiate. Prose. v. n. Proprietor. v. Proprietress. Proportional. Kasakdalan. Propose. Katunayan. ihabl¨¢. Property. [prop] Puntal. Magpahayag [ng isang mungkah¨¬]. Prolongation. adj. n. ablandar. adj. [prop¨®rcion] Proporci¨®n. [pr¨®perti] Propiedad. n. Propension. tulin. Propitiation. adj. [prof¨¦tic] Prof¨¦tico. Pronounce. reprobar. adj. [prop] Apuntalar. prueba sa limbagin. Promiscuous. [pr¨®mptitiud] Prontitud. n. palawigin. [pr¨®paguet] Propagar. favorable. [prolongu¨¦cion] Prolongacion. n. insinuar. Prophet. n. manghuhul¨¤. presteza. v. Proscription. Prominence. n. Proposition. Prolong. v. [pr¨®minent] Prominente. itiwalag. Sakdal. v. turing. kadakilaan. n. Propel. Hul¨¤. Proper. v. layon. [prop¨¦l] Impeler. Propagation. asenso. Magkalat. Mangak¨°. katamtaman. Prop. [prop¨ªcioes] Propicio. maghayag. [pros] Prosa. [prompt] Sugerir. akma. bagal. conciliar. pasubsob. bumigkas. [prop¨®rcional] Proporcional. Kabagay¨¢n. Padapa. [prom¨ªskiuoes] Promiscuo. iasenso. Proposal. v. veloz. Propensity = Propension. May-ar¨¬. n. n. Prompt. [pr¨®fesai] Profetizar. Promulgation. n. & n. Maawain. burol. madal?. [prol¨®ng] Prolongar. Prosecute. Propeta. derecho de posesion. n. dakil¨¤. Proportion. Bagay. n. mag-ul¨®k. Pataan. Tagudtod. Isakdal. recitar. Magpalagay. umalalay.Prolixity. Promise. Prompt. Babaing may-ar¨¬. Propagate. primeras muestras de la composici¨®n tipogr¨¢fica. [prom¨®t] Promover. proposici¨®n. [propr¨¢itres] Propietaria. [pr¨®fesi] Profec¨ªa. sosten. k atotohanan. tagal. magsiwalat. [pr¨®mis] Promesa. Pagpapalubag ng galit. Hab¨¤. Prong. n. mahabagin. walang ayos. n. Prophetic. [pron] Prono. Propitious. adelantar. [prong] Pua. v. [prom¨²lguet] Promulgar. n. Pagtatanyag. [prorogu¨¦cion] Prorrogacion. n. matulin. n. [prop¨¦nsion] Propension. adj. adj. tukod. [propos¨ªcion] Proposicion. sostener. n. Magtulak. karilagan. [prol¨ªcsiti] Proligidad. dilacion. badya. adj. Magtanyag. Magbigkas. matulis. Proportion. . Prophesy. Tulos. pagpapalagana p. lawig. Prophecy. n. Humul¨¤. echado boca abajo. [pr¨®sikiut] Querellarse ante el juez. marapat. v. Prologue. Pagtatakwil. [pr¨®fet] Profeta. Promote. Itaas. pagtitiwalag. Prominent. extender. [pr¨®log] Pr¨®logo. [propr¨¢itor] Propietario. Pag-aar¨¬. Promotion. dilatar. mungkah¨¬. Palag¨¢y. n. [propagu¨¦cion] Propagacion. Prorogation. n. Tungo. mabuting pag kakataon. n. suhay. Bigkas. [propici¨¦cion] Propiciacion. magturing. Itakwil. Prop. Pronunciation. Prone. apoyo. dapat. Prophetical = Prophetic. [prop¨®z] Proponer. [prom¨®cion] Promocion. Pag aar¨¬. Isaayos ng ayon sa kaukul¨¢n. lwat. Papaglubagin ang galit. pagpapalamig n g loob. Promulgate. [pron¨¢uns] Pronunciar. magpalaganap. Pangdur¨°. v. Hab¨¤. [proscr¨¢ib] Proscribir. [propr¨¢iti] Propiedad. [pr¨®per] Propio. Proof. [pruf] Prueba. pagsisiwalat. Pagkakalat. v. Paunaw¨¤.

Subukin tikman. guminghawa. [pr¨®vender] Provision de heno y grano para el ganado. Lalawigan. Pagkain ng hayo p. altivo. magbuy¨®. nakausl?. [protri¨²d] Empujar. Prosperous. manggalit. Talag¨¢. [prosiki¨²cion] Querella. [prot¨¦ccion] Proteccion. [prot¨¦st] Protesta. v. Pahabain. Hab¨¤. Prostitution. handa. v. orgulloso. Magpangayupap¨¤. Prowess. mabait. n. impeler. adv. dilatar. Ang unang tipo ¨® tit¨ªk ¨® molde. adj. v. protesta. taga-ampon. feliz. [pr¨®verb] Proverbio. Masamang babae. Magputa. circunspecto. [pr¨®vins] Provincia. [pr¨®testant] Protestante. [pr¨¢ues] Proeza. Provided. n. tagalingap tagakalinga . andukha. providente. Baon. n. adj. Pagpuputa. n. m aglaan. Providence. v. Umaglah¨¬. Prosecutor. kaayon. conj. n. papaglwatin. Protest. nagpapakabab¨¤. n. Nauukol sa lalawigan. [prova¨ªded] Con tal que. [prov¨ªsionali] Provisionalmente. Provender. handa. Protest. Kawikaan. Provision. tagahabla. Proverbial. pamamayani. Sakdal. pa totohanan. mapagmalak¨ª. felicidad. Umbok. derribar. Mabuti ang kalagayan. laon. Prostitute. [pr¨®silait] Pros¨¦lito. Nakaumbok. dichoso. n. Providential. Tagapagsakdal. dilatacion. magsulong. Pag-iingat. mapagmataas. n. Provide. prevenir. v. adj. Protestante. magbudlong. Protestant. [protr¨¢ct] Alargar. n. Tapang. [prot¨®martir] Protomartir. maghanda. [pr¨®stret] Postrado. amparar. n. adagio. prudente. n. Prospect. Lingap. maagap. n. d? akalain. Aglah¨¬. Provincial. n. casual. adj. Dulo ng sasaky¨¢n. Protocol. kumupkop. incitar. [prov¨®c] Provocar. & n. n. magingha wa. Provisionally. humillado. Prospectus. Kabutihan ng lagay. experimentar. n. Magtulak. plano. v. Palal¨°. [provok¨¦cion] Provocacion. Tumutol. Bumuti ang kalagayan. [prov¨ªcional] Provisional. Pangsamantal¨¤. Proselyte. n. n. [proti¨²berans] Protuberancia. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. adj. [pr¨®stitiut] Prostituta. ampon. Nangangayupap¨¤. Protraction. v. Magtaan. [prot¨¦st] Protestar. prevision. Protestation. [pr¨®sikiutor] Acusador. Prostrate. [prostiti¨²cion] Prostitucion. pam amaga. suministrar. . Protomartyr. tumangkilik. Prostitute. surtir. prominencia. adj. Prototype. Pasubal¨¬. n. Provoke. Prow. [protr¨¢ccion] Prolongacion. laan. Tutol. justificar. [prot¨¦ctor] Protector. n. Tanaw¨ªn. Provocation. cuidadoso. adj. Prospect. saliente. ang tumututol. n. [prov¨¢iso] Caucion.Prosecution. Samantal¨¤. [provid¨¦ncial] Providencial. [pr¨®tocol] Protocolo. Banhay. Umampon. Prosperity. Prostrate. kalinga. lumingap. [prostr¨¦cion] Postracion. [pr¨¢ud] Soberbio. Protection. [prov¨¦rbial] Proverbial. [prot¨¦ct] Proteger. v¨ªveres. pagkain. [prov¨ªsion] Provision. Ang unang martir. mag-andukha. abastecer. n. maglugmok. estipulacion. tagal. lwat. [prosp¨¦riti] Prosperidad. [pruv] Probar. Province. Ma ingat. s¨¢litaan. laan. puta. adj. n. magbigay ng kailangan. Protector. Protuberant. Protect. Kakamp¨ª. usl?. papagta gal¨ªn. v. Proviso. excitar. patunayan. n. hamon. [pr¨®stret] Postrar. [prov¨¢id] Proveer. [pr¨®spect] Perspectiva. Proverb. [prosp¨¦ctoes] Prospecto. tagapag-andukha. [prau] Proa. Prosper. [pr¨®spect] Mirar adelante. [prov¨ªncial] Provincial. Provisional. [pr¨®vident] Pr¨®vido. n. Prostration. Nagkataon. v. adj. n. bukang-bib¨ªg. Tutol. Proud. nauukol sa kawikaan. bastimentos. Tagakupkop. [pr¨®totaip] Prototipo. kasabih¨¢n. [pr¨®stitiut] Prostituir. patutot. n. bukol. Prove. adj. Protrude. Protuberance. habl¨¢. [pr¨®sper] Prosperar. T¨¢nawin. kaginghawah an. [protest¨¦cion] Protestacion. katapangan. Bukang-bib¨ªg. tumingin. humamon. Protract. haza?a. Pangangayupap¨¤. v. k¨¢yarian. mapalad. n. Provident. [pr¨®videns] Providencia. prolongar. [proti¨²berant] Prominente. [pr¨®speroes] Pr¨®spero. pangakong matibay. v.

n. [piud¨ªsiti] Pudor. Karunungan tungkol s k¨¢lulwa. balt¨¢k. v. libro de salmos. [pr¨¢ul] Andar en busca de pillaje. [pi¨²ling] Gemido. mag-ulat. soplo. tila bat¨¤. Maghayag. Pugnacious. lam¨¢w. tagalakad s a ikagagaling ng usap¨ªn. n. Publicist. an g nagtitind¨¢ ng alak. el com¨²n del pueblo. rapi?ar. n. maingat. patente. Prudential. Papagputikin. Suntukan. Malapit. . Psalm. adj. Dyos. n. Pulmonic = Pulmonary. Bayan. v. Ba¨ªt. [piul] Piar. maingat. n. hacer pliegues. Char¨¢t. Prowler. [pr¨®csi] Procuracion. latir. arrancar. v. atraer h¨¢cia s¨ª con violencia. discrecion. magsuk¨¢. [p¨²li] Polea. estiron. gemir. notorio. [padl] Enlodar. mahinahon. Pulley. Paghahayag. n. may p¨¢tuluyang bahay. Publican. modestia. Tumiktik. Publication. kun¨®t. Sumuka. Papintugin. babag. n. Proximity. int. Sumy¨¢p. mangulub¨®t. adj. Pulmonary. pagkatanyag. adj. [p¨²lpit] P¨²lpito. [piuk] Vomitar. [pr¨®csimet] Pr¨®ximo. [pi¨²dchilizm] Pugilismo ¨® pugilato. kabaitan. Pulsate. [pr¨¢uler] Ladron. basag-uler o. kapanig. n. Puddle. ilong na char¨¢t. adj. adj. da¨ªng. estafador. mangun¨®t. Pruning-hook. Pull. kalapitan. hinahon. v. Proximate. mangwawald¨¢s ng salap? ng b¨¢. Pagkahayag. Psalmist. Puke. [paf] Resoplido. pagtatanyag. edicion. v. n. Hinh¨ªn hinahon. [pi¨²dchilist] P¨²gil. Psychology. [pi¨²eril] Pueril. [pul] Tirar. Puling. dumaing. [p¨¢blic] P¨²blico. Parang bat¨¤. Pulpit. Kal?. awit sa Pg. Kabagungtauhan. Palaaway. Tumibok. Mangharang. akl t ng mga salmo. Pug-nose. Sulong! al¨ªs! Puberty. n. inmediacion. [pray] Espiar. n. cenagal. Pangalang d? tunay. enturbiar el agua con lodo. bumatak. biwas. v. bufido. Pudicity.Prowl. Ang tagaakda ¨® taga-awit ng salmo. kalap¨ªt. kadalagahan. Lapit. quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. n. n. Pseudonym. n. lumbak. Ingat ng pamamaraan sa usap¨ªn. Psalter. [procs¨ªmiti] Proximidad. madla. adj. [p¨²let] Polla. n. Putik. tabernero. [pulm¨®neri] Pulmoni¨¢co. litaw. M¨¢nununtok. Prune. [pugn¨®z] Nariz chata. Pshaw. n. M¨¢niningil ng bwis sa Roma. maniil. n. [s¨¢lter] Salterio. procurador. mapagbasag-ulo. coger. [s¨¢lmist] Salmista. n. [prun] Podar. Puddle. v. [salm] Salmo. Publish. Pileges. [p¨²lset] Pulsar. Hibik. n. posadero. [pr¨²dens] Prudencia. Pullet. v. ciencia ¨® tratado del alma. labukawin. [pr¨²dent] Prudente. juicioso. Salteryo ¨® instrumento na tila alp¨¢. Pruning-knife = Pruning-hook. [p¨¢blicist] Publicista. n. [pul] Tir¨®n. Public. batak. Kalagayang bat¨¤. [pr¨²ning-juk] Podadero. karatig. Pugilism. Maba¨ªt. Puerility. Mamileges. [prud¨¦ncial] Prudencial. Public. discreto. [paf] Hinchar. Pangpasuka. Prudence. v. Puff. [pugn¨¦cios] Pugnaz. Prudent. inflar ¨® llenar alguna cosa de aire. n. Nauukol sa bag¨¤. [p¨¢bliciti] Publicidad. [p¨¢ker] Pliegue. n. Pule. [sic¨®lodchi] Psicolog¨ªa. n. tanyag. v. Salmo. Puke. manubok. [padl] Lodazal. inmediato. garrucha. [pablik¨¦cion] Publicacion. bait. Pry. P¨²lpito. [pi¨²berti] Pubertad. bumaltak. belicoso. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. t¨¢yuan ng nagsesermon. Humila. n. Hihip ng hangin. marunong manuntok. acechar. v. M¨¢nunulat ¨® marunong ng pamamalakad sa bayan. [p¨¢blican] Publicano. Mabait. punuin ng hangin. ingat. circunspecto. [si¨²donim] Seud¨®nimo. Dumalaga. awit simbahan. mag-al¨ªs ng mga sangang d? kailangan. mga tao. Puff. [cho] Fuera! quita!. bumiwas. kulub¨®t. Publicity. Pugilist. Ku mapon ng halaman. [piuer¨ªliti] Puerilidad. [piuk] Vomitivo. n. mahinahon. humibik. tulis¨¢n. n. [p¨¢ker] Arrugar. Pucker. [p¨¢blic] P¨²blico. [pablish] Publicar. n. n. Hayag. adj. Pucker. Magnanakaw. Puerile. n. m¨¢gtanyag. Hila. n. Proxy. pangapangalanan. Pull. man¨®k.

hak¨¤. [poels] Pulsar. [puls¨¦cion] Pulsacion. n. M¨¢mimili. corto de vista. seguir. Punch. Kaganapan. [parch¨¦s] Comprar. robar. [pap] Cachorrillo. Purge. n. n. [p¨¢rport] Designio. dumur¨°. [p¨¢pet] T¨ªtere. [poels] Pulso. Pangbutas. Pumuls¨®. [punctiu¨¢liti] Puntualidad. Humabol. pook. Dur¨°. n. Pungent. linisin. malab¨° ang mat¨¢. Buls¨¢. [p¨¢nchin] Punzon. palabir¨®. kahu lugan. [parpl] P¨²rpura. munt?. Punishment. [p¨¢rpos] Intencion. Pulverization. n. picante. kib¨®t kab¨¢. banta. Pure. hangganan. Pangdur¨°. Purge. v. Mamil¨ª. Damit na kulay pulang-dug?. Purchaser. [pan] Equ¨ªvoco. adj. maglinis. Pup. exacto. Purlin. Puppy. kaagapan. Purblind. ¨¢spero. [pars] Bolsa. Pulse. adj. Ganap sa oras. Pursue. Pump. Paninirahan sa mga bahay na p¨¢nuluyanan. v. formar una resolucion. Dumurog. n. [p¨¢nishment] Castigo. bumutas. n. saksak. Purgah¨ªn. Punter. [parsi¨²ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. Pupilage. n. n. cachorrito. sumundot. dusa. Pun. Magpalag¨¢y. Purify. n. [pi¨²rifay] Purificar. adj. [parpl] Purp¨²reo. Umulos. [parch¨¦s] Compra. [p¨²rgativ] Purgativo. Banta. panukal¨¤. pangbutas. [p¨²nctiual] Puntual. designar. n. Purple. [pan¨ªsh] Castigar. M¨¢nanay al. [parsi¨²] Perseguir. Purloin. n. Pagpurg¨¢. [p¨²rgatori] Purgatorio. Maanghang. nag-¨¢aral. v. askad. Pulverize. Parusa. n. v. magtalag¨¢. Bomba. Lagaslas [ng batis]. Pumpkin. masaklap. [pamp] Bomba. [p¨¢mpkin] Calabaza. v. magtakda. malinis. nais. n. mordaz. nakapupurg¨¢. d. pulos. v. Purg¨¢. adj. Purse-proud. sist¨¦. sugat. [pars] Embolsar. . n. Paglilinis. n. n. Puncture. Purgatoryo. Mapul¨¢. Tuta. sentido. [pi¨²pil] Disc¨ªpulo. [parl¨®in] Hurtar. Purchase. chiste. Purple. Puncheon. [parl] Murmullo. [panch] Punz¨®n. horadar con punzon. [purdch] Purga. Linisin. saklap. casto. Tibok.Pulsation. [parsi¨²ans] Prosecucion. kalinisan. Mahin¨¤. pangsurot. [p¨²nctiur] Puntura. Puls¨®. v. n. Purity. adj. n. n. dichero. maagap. mu?eco. Purl. [purdch] Purgar. pena. [pi¨²piledch] Pupilaje. manun¨®d. [p¨²ndchensi] Acrimonia. n. [purgu¨¦cion] Purgacion. v. [dahil sa kayamanan]. proyecto. adj. [pi¨²ni] D¨¦bil. Punishable. Pursuant. [p¨¢rlin] Viga. Purification. n. Kalabasa. Sistidor. Puny. dalisay. [p¨²nster] Jugador de vocablos. Nas¨¤. designio. latido. v. Puppet. tibok. ponche. Purgative. [p¨²nter] El que apunta ¨® pone dinero ¨¢ las cartas en ciertos juegos. [p¨¢rpos] Proponer. n. magmungkah¨¬. Punctual. Parusahan. adj. [p¨¢rcheser] Comprador. Alagad. [p¨²ndchent] Picante. purificar. peque?o. limpieza. tenor de algun escrito. maaskad. Nayon. penar. Tuta. n. ponche. Punster. Ipamulsa. Alinsunod. n. Purse. supot. n. [piur] Puro. Magkahulugan. [p¨²lveraiz] Pulverizar. [pan¨ªshabl] Punible. Purchase. [pulveriz¨¦cion] Pulverizacion. Purgatory. n. adj. [pi¨²riti] Pureza. l¨ªmite. Purse. limpiar. limpio. Maparurusahan. n. v. [panch] Punzar. wagas. exactitud. Purgation. pagdikdik. purgante. continuacion. Anghang. Kawagasan. Bugtong. Pulse. Pursuance. [pars-praud] Plutocr¨¢tico. Punish. S¨²lipin. ayon. dumikdik. [p¨¢pi] Cachorro. n. n. acusar. Anam¨¢n. Taganas. adj. Punch. adj. Purpose. mamuntot. kadalisayan. Purport. mercar. Purlieu. Purport. Pagdurog. castidad. [p¨¢rport] Significar. n. [piurifik¨¦cion] Purificacion. n. papagdusahin. v. [p¨¢rliu] Comarca. Palal¨°. Pamimil¨ª. d¨ªcese del que tiene mucho orgullo por se r rico. Pagkakasunod. v. Pupil. n. Punctuality. n. panukal¨¤. hanggan. Purga. lindero. limpiar. magnakaw. Manyik¨¤. Purpose. Pungency. Umum¨ªt. kut¨®g. [p¨¢rblaind] Miope.

abastecer. mangaligk¨ªg. v. Quail. v. [cuodr¨¦nial] Cuadrienal. . [cu¨®dret] Cuadro. Mainam. n. suministrar. persecucion. Putrid. kaguluha n ng isip. lo que sucede una vez cada cuatro a?os. cuadrado. cop¨®n. adj. [cuec] Temblar. K¨¢yarian. maglapag. adj. Q Quack. managas¨¤. habladur¨ªa. [p¨ªzon] Pit¨®n. Maglagay. Quaker. n. Ku¨¢karo [isang pangkating protestante]. kadunguan. v. Pussy = Puss. Tulak. Quadruplicate. rigodon. n. adj [pi¨²silanimoes] Pusil¨¢nime. Push. Quaint. Pug¨°. n. magbaon. tawag sa pus¨¤. Papag-apating ibayo ¨® doble. Manggul¨®. [cuodril¨¢teral] Cuadril¨¢tero. paghabol. Put. Puzzle. [cu¨¢c] Graznar como un pato. v. timidez excesiva. maigi. rumagas¨¢. v. [cadr¨ªl] Contradanza. [pus] Voz de cari?o para el gato. [p¨¢iromansi] Piromancia. [cu¨®driupl] Cu¨¢druplo. n. Quadruped. Panghuhul¨¤ sa pamamagitan ng apoy. n. Quadratic. Magtaan. Python. buti ¨® sama. Mapagsimula. n. Kabulukan. Pandak. [cu¨¢gui] Pantanoso. Putrefaction. pinineo. [p¨¢ir] Pira. v. mangatal. Saw¨¢. embrollo. perplejidad. Pustule. Purview. Quaff. malab¨®n. [pi¨²trid] Podrido.Pursuit. Karunungan sa mga kwites. Pusillanimous. Pygmy. Puzzle. n. [pi¨²rulent] Purulento. Putrefy. n. Pyre. Malat¨¬. Munting kaha na sisidlan. adj. estipulacion. [cuaf] Beber ¨¢ grandes tragos. Quadrangle. Bukol. may nan¨¤. [cu¨®driuped] Cuadr¨²pedo. etc. materia p¨²trida de las ¨²lceras. n. [push] Empujar. pudrirse. impeler con fuerza h¨¢cia adelante. Aapating gilid at panulukan. esfuerzo. [cuel] Codorniz. [p¨²shing] Emprendedor. [push] Empujon. Quagmire. Pyx. Puss. lumito. n. [p¨ªrotecni] Pirotecnia. tabig. Quadrate. n. maghanda. Pyromancy. Humuning parang pato ¨® itik. lumiga lig. ang kupon na pinaglalagakan ng Sant¨ªsimo Sakramento. [cuodri¨²pliket] Cuadruplicar. Mabulok. Pusillanimity. Manggagamot na d? nag-aral. estrechar. [parsi¨²t] Perseguimiento. n. bugtungan. adj. v. sira. adj. [cu¨¢gmair] Tremedal. n. Rigodon. manglito. arbularyo. exquisito. confundir. [pazl] Acertijo. pagkasir¨¤. [piutr¨ªditi] Pudredumbre. Nan¨¤. [cu¨®drangl] Cuadr¨¢ngulo. Sats¨¢t. n. Pyrotechny. adj. sagas¨¤. [pazl] Embarazo. Putridity. adj. Parisukat. [p¨¢rsi] Asm¨¢tico. n. Quackery. cobarde. Dwag. [cuodraj¨¦sima] Cuadrag¨¦sima. [piusilan¨ªmiti] Pusilanimidad. unano. Quadrilateral. Quadruple. [cuodr¨®n] Cuarter¨®n. bugtong. adj. Ikaapat na p¨´. [cu¨¦ker] Cu¨¢caro. [cu¨¢keri] Charlataner¨ªa. Mangin¨ªg. Quadrille. man abig. n. Puzzle. n. H¨ªkain. [cuent] Pulido. Manulak. v. adj. Ang bawa't ikaapat na ta¨®n. Quadragesimal. adj. Pus. Siga. k¨¢sunduan. Pag-ur¨¬. enigma. Quaggy. adj. [pi¨²trifai] Pudrir. masir¨¤. [put] Poner. n. mangaykay. Panglito. Nagnanan¨¤. Quadrennial. May apat na paa. [pazl] Embrollar. Habol. mag bigay.. Qualification. n. tiritar. Pursy. Quake. n. Quadragesima. kapansanan. Quack. [p¨¦stiul] P¨²stula. corrompido. n. n. grano. [pics] P¨ªxide. Ang ikapat na bahagi ng anoman. n. Makaapat na ibayo ¨® doble. Push. v. hoguera. Kadwag¨¢n. Pagkabulok. Ming. katakutan . Ang may apat na sulok ¨® panulukan. n. [pus] Pus. adj. [parv¨¦] Proveer. tab¨ªl. [cuodr¨¢tic] Lo que pertenece al cuadro ¨® cuadrado. Purvey. n. [cu¨¢c] Curandero. sur¨¬. Bul¨®k. [p¨ªgmi] Pigmeo. dung?. [piutr¨ªfaccion] Putrefaccion. nauukol sa kurism¨¢. n. [p¨¢rviu] Condicion. enredar. Kurism¨¢. n. Lumbak. Nauukol sa parisuka t. Purulent. Quadroon. Pushing. kahig ng salitaan. [cuolifik¨¦cion] Calificacion. Sagabal. Lumagok. [cuodraj¨¦simal] Cuadragesimal. colocar. corrupcion.

Quarter. n. sup¨ªlin. Tan¨®ng. l¨¢nguido. trinar. invalidar. Quest. Queer. Quinine. kapahingahan. papagmaliksih¨ªn. el sitio de donde se saca piedra para labrar. Quickly. adj. mapagbasag-ulo. Bagay. Mapagsakdal. n. Quick. adj. Quantity. urgir. Matalin¨°. asawa ng har¨¬. Pal¨¢isipan. Pumatay [ng ilaw. kakatwa. v. makipagbab¨¢g. [cu¨ªcsilver] Azogue. panglulum¨®. [cu¨¢it] Quieto. [cu¨®rrel] Quimera. [cu¨ªclaim] Cal viva. extinguir. walang im¨ªk. papag-apatin. n. Quid. Apog. Quiescent. [cuai¨¦sent] Quieto. Palaaway. . Quarantine. [cu¨®nderi] Incertidumbre. [cu¨®rrelsam] Pendenciero. ri?a. Makipagbasag-ulo. Nakaaalibadbad. kwartel. [cuam] Desfallecimiento. talunin. n. hadlang¨¢n. Quarrelsome. Twing ikalima ng ta¨®n. [cu¨¦ri] Preguntar. Pakpak [na panulat]. pronto. Query. Quill. Kinina [gamot]. [cu¨®rterli] Lo que se hace cada tres meses. n. n. la propiedad natural de una cosa. [cu¨¦stion] Cuestion. [cuosh] Fracasar. Dal?. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. pelear. Qualm. v. [cu¨®rtet] Cuarteto. Quarryman. [cu¨ªc-uitted] Perspicaz. n. labing limang m inuto. n. pag-uusig. tagatanong. adj. [cu¨®lifai] Calificar. [cuil] Pluma [para escribir]. n. v. pregunton. adv. extra?o. inquisicion. n. [cuir] Raro. [cu¨ªkn] Acelerar. problematico. anular. [cu¨®rter] Cuarto. [cuin¨¢in] Quinina. [cuench] Apagar. [cu¨ªbl] Juguete de vocablos. matar la lumbre. [cuel] Subyugar. daung¨¢n. Paniniyasat. Pinsalain. [cuic] Veloz. T¨ªbagan.Qualify. Anhina [sak¨ªt na pamamaga ng lalamunan]. tumanong. trimestralmente. n. Quench. [cu¨®ntiti] Cantidad. Quality. Pasukuin. adj. adj. Mwelye. Kalidad. cuartel. likas. adj. Quarrel. matulin. Queasy. M¨¢ninibag ng bat¨®. Kwarentenas. postrar. n. n. [cu¨®rrel] Re?ir. [cu¨®rriman] Cavador de cantera. pregunta. n. nakayayamot. Reyna. Quell. Putol na maskada. kaiba. Query. apoy ¨® su nog]. adj. Quartet. n. adj. pa ngayupapain. Basag-ulo. Panglulupaypay. mercurio. [cuin] Reyna. [cu¨ªzi] Nauseabundo. n. Nakapag-aa linlangan. [cuincu¨¦nial] Lo que sucede una vez en cinco a?os. [cu¨¦ver] Gorgoritear. daigin. Quaver. bawa't tatlong bwan. [cuey] Muelle. [cu¨®rter] Cuartear. suriin. Qualmish. adj. [cuesch¨¦nabl] Cuestionable. Madal?. Katahimikan. Kwarteto ¨® binubu¨° ng apat na magkakatugmang m¨¢nunugtog tutugmaan ng apat. Quinquennial. Querist. Quick-witted. adv. Ikapat na bahagi. nakapaghihinal¨¤. interrogacion. Querulous. tiwasay. Quiet. Quibble. Agam-agam. Magtanong. Question. [cu¨¢mish] Desfallecido. mapagsumbong. Patiningin ang tinig. Quicklime. acuartelar. trimestre. pendencia. n. Quarterly. n. [cu¨®rri] Cantera. babag. palatanong. palatan¨®ng. Quilt. lijero. Quash. v. Dami. Apat¨ªn. Tahimik. Lupaypay. k¨¢alitan. Katwa. Papagmadaliin. fastidioso. Mapagsiyasat. away. n. adj. Quietude = Quietness. Uriin. derrogar. v. n. rid¨ªculo. ikwartel. [cuin] Mujercilla. Quarry. desmayo. maliks¨ª. lum¨®. adj. ur¨¬. [cuilt] Colcha. [cuest] Pesquisa. k¨¢gali an. haring babae. tranquilo. sociego. Quay. [cu¨¦ri] Cuesti¨®n. Quean. Asoge. Quicksilver. v. Questionable. ramera. v. n. [cu¨ªnzi] Angina. [cuorant¨ªn] Cuarentena. Tahimik. Quarter. Quicken. Quandary. Queen. extravagante. pag-aalang¨¢n. n. n. [cu¨¢itnes] Quietud. descansado. [cu¨¦riuloes] Querelloso. duda. pananaliksik. Tagasiyasat. [cu¨®liti] Calidad. v. v. asunto. makipag-away. pawa l¨¢n ng kabuluh¨¢n. walang kib?. n. [cu¨¦schoner] Inquiridor. p aghanap. n. [cu¨ªkli] Con presteza. quimerista. Quarrel. preguntador. Kulch¨®n. n. tanong. timaw¨¤. patutot. n. Masamang babae. abrumar. Twing ikatlong bwan. Quincy. [cu¨ªrist] Inquisidor. sospechoso. Questioner. Quietness.

Quits. Quotidian. [redch] Rabiar. Araw-araw. Quip. feroz. Quota. Kwota. galit. [cuot¨¦cion] Citacion. v. kisap. n. n. Banggitin ang sinalita ng ib¨¢. Quotation. desempe?o. unah¨¢n. Bunton ng tao. mano de papel. Rage. Sisidlan ng pan¨¤. [cu¨®ndam] Antiguo. v. Radiance. echar rayos. almadia. [cu¨ªz] Burlar. n. Palayain. [cu¨ªver] Aljaba. Radius. Quiver. pago. expresion aguda y picante. casta. [r¨¢gued] Andrajoso.] abuloy. estremecerse. adv. gan¨¢p. [r¨¦si] Rancio. Lah¨¬. n. [r¨¢dical] Radical. cita. Racket. Raketa ¨® panghampas ng bola. [r¨¦dioes] Radio. n. dusta. n. Pagtukoy. [r¨¢bet] Ranura. n. Koro. Quintuple. s¨¢palarang lar?. Quoit. Limah¨ªd. p¨¢tulinan ng kabayo. Raft. n. Tungayaw. mabang¨ªs. v. v. Agpang na salaysay. Ragmuffin. Rabbit. relumbrar. Bibinga. Racy. Mapoot. Rabid. sikat. encolerizarse. ira. n. Racing. magalit. Kintal ¨® sangdaang libra. [cu¨ªntet] Quinteto. lubos. Nauukol sa ugat ¨® pinanggalingan. Quiver. Quote. Tumuya. rueca. [r¨¢diant] Radiante. [radi¨¦cion] Radiacion. umpukan. Radish. Quondam. [cuot¨ªdian] Cotidiano. kagu kaingay. angkan. [r¨¦diet] Centellear. [re¨ªz] Correr con mucha lijereza. resplandeciente. karera. n. Radiate. panghabi . n. Quire. tumukoy. [cu¨¢ir] Coro. chulear. Magripa. gul¨®. Magbir?. Sinag. enojo. Paw¨¤. Mak¨¢lima. int. kabayaran. magsapalaran. v. mag-init. v. R (ra). n. [cu¨®it] Tejo. Bals¨¢. Limah¨ªd. Pahirapan. manilya ¨® dalawang pu't apat na tiklop na papel. n. n. Rack. andrajo. [cu¨ªp] Zaherir. esplendor. baraunda. Ningning. R R. Banggit. Tahilan. Rack. Rag. Ripa. adj. Sap¨¢t na bilang. Maant¨¢. [rafl] Rifar. n. satirizar. brillante. Raffle. Tapus na! Quittance. manuya. Maingay. [cu¨¢it] Totalmente. lum¨¤. Kat¨²usan. n. ukol na hulog [sa pamimilak. n. tumakb¨® ng matulin. n. . [cu¨®rum] N¨²mero competente. Kumarimot. Kumislap. Poot. adj. kumisap. recompensa. ambag. confusion. n. [cuit] Descargar ¨¢ una persona de alguna obligacion. gulagulanit. primitivo. Quorum. adj. sudlan. Mapusok. maliwanag. pordiosero. p¨¢sabsaban. pulos. pulubi. [rabid] Rabioso. adj. [cu¨ªntal] Quintal. [r¨¦dians] Brillo. Rabbi. hirap. maalingawngaw. kintab. Radiant. [cu¨ªp] Sarcasmo. Quirk. v. pamunas. [cuits] En paz!. [rabl] Gentuza. [cuerc] Pulla. Rage. v. pasakitan. Pahirap. Karrera ng kabayo. v. adj. [ar] R (ere). enojarse. n. Tuya. Laban¨®s. [rag] Trapo. uy¨¢m. [cuot] Citar. n. adj. Race. Maningning. tukoy. Gur¨®. n. habih¨¢n. Rafter. canalluza. Quoting. kislap. [cu¨®ting] Citacion. manuks¨®. v. n. [ragm¨¢fin] Andrajo. n. [rafl] Rifa. n. Guhit na mula sa gitna hanggang sa gilid ng bilog. enteramente. Racer. Kinteto ¨® binubu¨® ng limang m¨¢nunugtog na magkakatugma. n. Koneho. Radical.Quintal. kakan¨¢n ng hayop. Quintet. libertar. mendigo. [cu¨ªtans] Finiquito. Quiz. Ragged. n. [r¨¦ser] Caballo de carrera. [cu¨®ta] Cuota. n. Manginig. Radiation. kulumpon. [r¨¢bi] Rab¨ª. Raffle. trapiento. rabino. Race. mangilabot. [r¨¢dish] R¨¢bano. makintab. adj. [r¨¦sing] Carrera de caballos. bullicioso. n. [r¨¢fter] Viga. afligir. Quit. p abayaan. [r¨¢keti] Ruidoso. [r¨¢bit] Conejo. Rabbet. [rac] Atormentar. Basahan. Dati. [re¨ªz] Raza. n. [cu¨ªver] Temblar. [redch] Rabia. pagbanggit. n. adj. carrera. semidiametro. Quip. [raft] Balsa. p¨¢tulinan. dolor. Quite. pesebre. pag-iinit. Rackety. [r¨¢ket] Raqueta. Rabble. makislap. umuy¨¢m. Kabayong pangkarera. [cu¨ªntiupl] Qu¨ªntuplo. n. [rac] Tormento.

Han¨¢y. Raider. [r¨¢nkor] Rencor. vestido. v. adj. [r¨¦ni] Lluvioso. v. Raise. clase. [r¨¦ler] Maldiciente. Tumipon. [r¨¢mer] La baqueta de fusil. [rambl] Vagar. calidad. [r¨¢nsid] Rancio. a yos. kalahigin ng kalay kay. v. carril de los caminos de hierro. sama ng loob. n. Rapacious. [rant] Decir disparates. Rank. taas. mag naknak. Ram. mapo¨®t. Rampart. Rainbow. Makar¨¢s. n. [re¨ªn] Llover. ordenar. M¨¢nanalalakay. magnanakaw. rastrillo. Ranter. pumisa n. Baketa ng bar¨ªl. n. Tuktok. mag-ayos. v. Ramification. v. Tagul¨¢n. [r¨¦der] Merodeador. [ram] Morueco. Palatungayaw. alzar. [rank] Lozano. magalit. rampante. mayabong. n. hilera. Rail. Ransack. [rek] Rastrillar. [r¨¢mifai] Ramificar. burlarse de alguno. Rankle. n. v. n. Ransom. ridiculizar. Raisin. n. Tumuktok. ur¨¬. Riles. Magtaas. n. f¨¦rtil. linea. antepecho. promover. [r¨¢mrod] Baqueta. Rant. Ranger. mataba . maniil. . v. n. Maant¨¢. n. suling. tirria. n. Rake. Railer. Ilihis. Pananalakay. hilera. n. Ramish. n. [r¨¦ndcher] Guarda mayor de bosque. Han¨¢y. itanghal. Magpagalagal¨¤. [rep¨¦cioes] Rapaz. d aang bakal. n. Pamit. palababahan. bumuhat. [r¨¢mpart] Muralla. Ramrod. Ram. n. Hadlangan. n. rebuscar. poot. adj. tumang¨¢. [re¨ªl] Rail. Mag-init. [rans¨ªditi] Rancidez. v. tumungayaw. Ramble. tay?. Baketa. orden. exuberante. adj. Rank. Rap. escudri?ar. n. v. Ant¨¢. Random. orden. Tupang lalake. casualidad. baranda. Ranger. ur¨¬. Maingay. Mangloob. inflamarse. pagtatanim. n. adj. Kumalaykay. Ramble. malikot. [r¨¦nbo] Arco ¨ªris. [rambl] Correr¨ªa. recoger con rastrillo. Malag?. salik sikin. Railroad. [ransom] Rescatar. [r¨¢li] Reunir. [ramifik¨¦cion] Ramificacion. Bahag-har¨¬. [rankl] Enconarse. lagay. n. n. [rek] Rastro. n. maantot. Rain. Rainy. Malans¨¢. n. pagka kataon. [re¨ªn] Lluvia. injuriar. Maul¨¢n. colocarse. pillar. [rank] Fila. Rap. elevar. [r¨¦ndcher] Colocar. [r¨¢ndom] Desatino. Ramify. [r¨¢mish] Lo que huele ¨¢ chotuno. replegar. Pang-uumit. Tumub¨®s. dislocar. humanay. kasuutan. ensalzar. Ligaw. Rapacity. adj. [r¨¦lrod] Ferrocarril. n. Rally. Kalaykay. Ulan. desacierto. grado de dignidad. Paglusob. Umulan. [r¨¢nter] Pedante. Railway = Railroad. [rap] Golpe ligero y vivo. Maghanay. manglalait. Ransom. Tubos. Range. Rancidity. tawanan. uma yos. [randch] Fila. iba ngon. itaas. [rezn] Pasa. [r¨¢nsac] Saquear. pomposo. n. Pasas. Raiment. Manulak. Rail. pag kaginoo. ibuny?. adj. [re¨ªd] Invasion. v. n. andar ocioso. f¨¦tido. [rap] Golpear. Pagsangahin. siyasatin. n. v. v. mabah¨°. hiyain. pangalahig. [r¨¢mpant] Exuberante. lumaboy. encono. rancio. v. n. lumait. Rake. Rampant. Rain. ilisya. [rap¨¢siti] Rapacidad. Mang-uumit. [re¨ªs] Levantar. Ranch. Rammer. ayos. carnero padre. irritarse. Pagsasang¨¢. ventura. Tren. [ram] Impeler con violencia. [r¨¦ment] Ropa. Magsalita ng kalaswaan. Rainy season. Rancor. [re¨ªl] Cercar con balaustradas. [ranch] Torcer. b¨²ngangaan. magsang¨¢. murmurador. la uva seca. Galit. [ransom] Rescate. barandilya. pangalaykay. v. [r¨¦ni sis¨®n] Estacion de lluvias.Raid. Kut¨¤. v. Rancid. pagsalakay. Bantay-gubat ng p¨¢mahalaan.

Rapid. Katkat. Rawness. Tampalasan. Ravishment. Rascal. [rat] Rata. kaya. n. n. [rev] Delirar. Kalabnawan. madal?. sarpullino. enfurecerse. panggagahas¨¤. n. Uw¨¢k. n. Pagkaayon sa katwiran. [rash] Arrojado. madalang. sagas¨¤. kamangamanga. n. Rapidity. v. tragon. aprobacion. mag-ab¨®t. React. sumapit. Katangian. sariw¨¤. burah¨ªn. embrollar. [rid] Leer. v. v. n. [r¨¢vedch] Saqueo. kikil. [r¨¢vish] Estuprar. raedura. magalit. Um¨¢bot. [ravl] Enredar. rapto. pangdadahas. adv. rega?ar. adj. nangangalirang. kasiraan. v. florete. [rer] Raro. forzador. pagtataan¨¢n ng babae. [r¨¢vedch] Saquear. Rarify. [r¨¦pier] Espad¨ªn. m¨¢s bien antes. Ravage. . valuar. [r¨ªder] Lector. Ratify. [r¨¦siur] Raspadura. Rapine. Rayless. [ro] Crudo. mapoot. Rare. pagnanakaw. Buhaghag¨ªn. apreciar. extirpar. Rate. maliks¨ª. Pangdadahas. [ri¨¢ct] Rechazar. ur¨¬. Rat. v. Lagit¨ªk. rareza. Kabubut¨¢n. Razor. Ang nagtaanan [ng babae]. [ratifik¨¦cion] Ratificacion. prontitud. magus¨®t. Sandata. pabiglabigla. estupro. destrozo. precipitado. Isang ur¨¬ ng kayo. arrebatar. Bihir¨¤. [rasp] Raspar. Kumatkat. talab¨ªs. Hiw¨¤. n. n. Raven. [r¨¢pcheroes] Maravilloso. n. Rattan. Walang ningning. destruir. v. Mangdadagit. Kagilagilal¨¢s. [r¨®-bond] Huesudo. Nababasa. Patibay. adj. [rez] Raer. v. Daluhong. halagahan. Labaha. may katwiran. Dagit. Pangloloob. n. Pagtibayin. bribon. Ravine. borrar. Rasure. n. orden. [r¨¦vin] Barranca. Rasyon. [r¨¢shnes] Temeridad. Readable. [r¨®nes] Crudeza. uw¨¢y. Ravel. bub¨®t. n. [r¨¢visher] Estuprador. Rasher. [revn] Cuervo. n. Rash. Daga. audacia. Rationality. extender. Rarefaction. v. Bil¨ªs. Rase. n. [ret] Tasa. [re¨ª] Rayo [de luz]. Subal¨¬. papagtibayin. [rich] Alcanzar. [rich] Alcance. Rash. n. Rave. burahin. Mangloob. Magul¨®. matulin. fuerza. Sinag. [r¨¢cion] Racion. halag¨¢. n. Rather. Bungang-araw. d¨ªcese de la carne viva. Read. pagkain. deshilachar. valor. Mabil¨ªs. [r¨¦zor] Navaja. enmara?ar. [r¨¢riti] Raridad. Rasp. Ab¨®t. [rap¨ªditi] R¨¢pidez. [r¨¢rifai] Rarificar. kalat¨ªs. Mahibang. adj. matakaw. Rate. Ray. n. Pawiin. [re¨ªz] Arrasar. [rat¨¢n] Rot¨¦n. manir¨¤. Raw. pasmoso. Tasahan. Paglabanan. Bumasa. [r¨¢scal] P¨ªcaro. [racion¨¢liti] Racionalidad. [r¨¢pin] Rapi?a. maniil. Pangkatkat. Reach.Rape. Reader. n. membrudo. Ravish. Mangbabasa. n. mangdadahas . escaso. liwayway. malikot. pillar. n. zumbido. adj. clase. utas¨ªn. n. dal?. pasmo. n. Pagtataan¨¢n [ng babae]. n. [ratl] Rechino. Rapturous. m¨¢nanakmal. n. [roep] Fuerza. precio. adj. Raze. Rarity. nakaw. n. Ratification. kahilawan. [rat¨ªn] Ratina. [r¨¢tifai] Ratificar. Rawboned. kumikil. llegar hasta. [r¨¢cional] Racional. escofinar. v. [r¨¢vnes] Voraz. [rasp] Raspador. v. Padalosdalos. alargar. ¨¦xtasis. Hilaw. Rapier. [r¨¢sher] Lonja. v. tab¨¢k. borrar. Reach. kapangahasan. manggagahas¨¤. Rapidness = Rapidity. pawiin. ayos. robo. Ravenous. kadalangan. Pay¨¢t. [r¨¢pid] R¨¢pido. obrar rec¨ªprocamente. velocidad. mang-agaw. razonable. panggag ahas¨¤. Lipulin. tibay. pagkaka anga. May matwid. n. escofina. adj. kaukul¨¢ng bahagi. Pagtataanan [ng babae]. [r¨¢dzer] De mejor gana. palamara. Tasa. [ret] Tasar. Magtaanan [ng babae]. n. [rash] Roncha. matw¨ªd. Rational. Ratteen. n. Ravisher. Ration. veloz. Tibag. v. [r¨¢vishment] Estupro. tulin. n. manggahas¨¤. Rattle. adj. adj. [rarif¨¢ccion] Rarefaccion. Rashness. Rasp. [r¨¢ptiur] Rapto. n. Rapture. Yantok. liks¨ª. [r¨¦les] Sin brillo. maginit. adj. bago. Ravage. [r¨ªdibl] Legible. manutnot . v. adj. n.

sangh?. [ri¨¢nimet] Reanimar. adj. fundamento. alzar. Kaharian. muling pakita. v. pag-ilag. [rib¨¦l] Rebelarse. numerar. Matatanggap. magdilidil¨¬. [r¨¦sipi] R¨¦cipe ¨® receta de m¨¦dico. pananalaysay. Tagatanggap. Magmatwid. Bugtong. [rib¨¦lion] Rebelion. Tumanggap. sariwa. Receive. v. [rib¨¢f] Rechazar. [r¨ªzoning] Raciocinio. dahilan. v. revuelta. pananalaysay. [ri¨¢liti] Realidad. n. Recitation. Udlot. [rib¨¦lioes] Rebelde. [rib¨¢f] Repercusion. pagsalubong. Rebuke. totoo ng¨¤. [risipr¨®siti] Reciprocidad. Pagbabalik-loob. n. v. Recantation. v. [r¨ªding] Lectura. Rebellion. tumangg¨ª. n. Resma. lilik. tumuus. discutir. Recess. Recession. adj. [ris¨¦cion] Retirada. mutuo. [rim] Resma. karakaraka. Panghihimagsik. Rebel. mabahal¨¤. aceptar. Karit. itigil. sumahod. talikdan. adj. [rib¨¢und] Repercutir. v. [riap¨ªr] Parecer de nuevo. [rib¨ªld] Reedificar. Sisidl¨¢n ng sukal. Katunayan. n. Really. [ric¨ªv] Recibir. Reasoning. referir. mag-als¨¢. [r¨ªrgard] Retaguardia. narrar. n. [r¨ªbas] Acertijo. v. Recall. gumapas. v. tumangg¨ª. disputar. [r¨ªal] Real.Readily. efectuar. adj. pagtalikw¨¢s. Umayaw. v. makipagtalo. Receptacle. Reaper. desdecirse. luego. tinatanggap. alisan ng bis¨¤. [r¨ªper] Segador. pronto. denegacion. [ric¨ªt] Recibo. anular. n. Tunay. na sa katwiran. Pagkakatugmaan ¨® pagkakatugunan. Reciprocity. Rear. raciocinar. [r¨ªzonabl] Razonable. nuevo. sahur in. Salaysay. buhayin. Reason. [r¨¦cles] Descuidado. ang nanghihimagsik. [r¨ªalaiz] Realizar. admitir. adj. Recede. tanggapin. alejamiento. Tunay ng¨¤. alsah¨ªn. n. Recital. [ris¨ªproket] Reciprocar. Sumaway. Reasonable. Real. [ris¨ªpient] Recipiente. [rib¨¢t] Repercutir. umurong. handa. calcular. Kapangyayari. kasangkapang panahod. urong. Reciprocate. saway¨ªn. Ag¨¢d. Reanimate. v. tumalikwas. [risit¨¦cion] Recitacion. v. v. Isagawa. n. Reciprocal. & n. Reading. Recent. v. [ribi¨²k] Reprensi¨®n. Rebellious. pag-ayaw. adj. Magbalik-loob. [rikep¨¢sitet] Recapacitar. v. Bumilang. Reseta. ang tumatanggap. magkatugunan ¨® magkalaban ng dalawa ¨® magk¨¢bila. Umudlot. Buhayin ang loob. Mag-ingat. Pagkatanggap. Receivable. kayayar¨¬. Pabaya. n. umayaw. pangusapan. adj. Reaping-hook. n. [ris¨ªprocal] Rec¨ªproco. Reck. n. adj. [ris¨¢ital] Recitacion. n. Reality. Realm. hatol. adv. n. pangangatwiran. Manghimagsik. n. gaw¨ªn. verdaderamente. Ready. desistir. motivo. Rebus. sublevarse. n. volver atr¨¢s. Reckon. n. Recant. sublevacion. n. Umurong. n [r¨ªping-juk] Hoz. v. May katwiran. Umani. ganap¨ªn. v. bugtungan. h¨ªmagsikan p ag-aals¨¢. Recite. indiferente. [ric¨¢nt] Retractarse. [rip] Segar. adv. n. manggagapas. itaas. Ibangon. Mang-aani. Rebuild. Manalays¨¢y. Reap. [r¨ªsent] Reciente. Magbulay. bawiin. Reappear. n. Katwiran. Saway. Muling itay? ¨® gaw¨ªn. Bantay sa hulih¨¢n. Recapacitate. Reception. Reckless. [ris¨ªvabl] Admisible. n. Reason. muling sumipot. recibo. v. Rebuff. Mul¨ªng lumitaw. v. [r¨¦di] Listo. walang ingat. n. Pagbasa. [ribi¨²k] Reprender. [r¨ªli] Realmente. Pagligp¨ªt. Pagtugun¨ªn ang dalawang bagay. [ric¨¦ptacl] Recept¨¢culo. [rec] Cuidar. [ri¨¢lm] Reyno. v. fresco. Salaysay. [recn] Contar. adj. walang bahal¨¤. totoo. Pagsasagawa. Realization. [r¨ªr] Levantar. [rializ¨¦cion] Realizacion. [ris¨¢it] Recitar. Pag-urong. causa. Realize. rechazar. mangatwira n. [ric¨¦pcion] Recepcion. kumwent¨¢. [recant¨¦cion] Retractacion. n. tangg¨ª. v. Pagmamatwid. [ric¨®l] Revocar. Pagtanggap. hacer el agosto. Mapanghimagsik. Rebound. Receipt. Magkatugmaan. [rizn] Razonar. Rebut. . Rearguard. n. Baguhin. Rebuff. katotohanan. alzarse. Maagap. [r¨ªses] Retiro. Recipe. v. bago. [r¨¦dili] Prontamente. Ream. verdadero. [ric¨ªd] Retroceder. babasah¨ªn. Umurong. [rizn] Razon. acogida. Recipient. Rebuke.

corregir. [r¨ªcriant] Cobarde. oculto. [r¨¦compens] Recompensar. v. v. Recognition. v. [ric¨®veri] Mejor¨ªa. [recl¨¦m] Reclamar. paglakas ng katawan [na gal¨ªn sa sak¨ªt. Pagkarektor. Pagkakasund?. [ric¨¢unt] Referir. Mababaw¨¬. pakisuy¨°. [r¨¦ctori] Rector¨ªa. Pagtutw¨ªd. [ricri¨¦cion] Recreacion. v. kagantihan. magsumbong. Recumbent. n. Recorder. katwir¨¢n. Mabaw¨¬. Recruit. recuerdo. [recon¨®iter] Reconocer. Ipagtagubilin. Recruit. Recompense. Recompose. bulaying mul?. Recommendatory. secreto. n. Kilalanin. kilalanin. Bagong kawal. Rectitude. Recoverable. Recreative. upahan. [r¨¦ctifai] Rectificar. Recrimination. kwenta. [ric¨®ver] Recobrar. [recomend¨¦cion] Recomendacion. recuerdo. satisfacer. Rectory. deleitar. n. Recuperate. n. itanda. encerrado. kalugodlugod. m¨¢isaul¨¬. [r¨¦ctorship] Rectorado. [ric¨®rs] Recurso. nakahilig. reminiscencia. pag-ulit. recostarse. [ric¨®il] Recular. [r¨ªcriet] Recrear. Alaala. Pagbabalik. bayad. [ricrimin¨¦cion] Recriminacion. v. v. adj. adj. tagapagtanda. bawiin. reparar. v. Recommence. Recollect. mag-aliw. matatakut¨ªn. [recl¨¢in] Reclinar. [ricr¨ªminet] Recriminar. [r¨¦cognaiz] Reconocer. n. adj. [recol¨¦ct] Acordarse. [r¨¦cord] Registro. v. p agk¨¢alala. Recriminate. Recognize. [rik¨¢mbent] Recostado. saliksikin. retroceder. pag-abuloy. Recompense. [ricom¨¦ns] Empezar de nuevo. Gantihin. Dilidiliing mul?. Reconnoitre. retirado. Nakalilibang. Recommend. upa. n¨¢tatag¨°. Reconsider. n. reformar. Recount. v. pusil¨¢nime. [r¨¦ctor] Rector. convalecencia. Recreation. Pagsisisih¨¢n. Rectilineal. v. [riconstr¨¢ct] Reedificar. Recline. Tagapagtala. n.] paggal¨ªng sa sakit. recoger. calculacion. Nakukulong. Recluse. Mabaw¨¬. gumal¨ªng. Taong hiwalay sa kapw¨¤. derechura. [ricri¨²t] Reclutar. Recollection. corregir. [ric¨®rder] Registrador. [ricons¨ªder] Considerar de nuevo. adj. n. pangparaan ng panahon. m uling isipin. n. Record. Matwid na guhit. magsay¨¢. Record. [ricomp¨®z] Volver ¨¢ componer. [r¨¦consail] Reconciliar. husayin. [rectil¨ªnial] Rectil¨ªneo. Pagkakilala. ¨¢liwan. n. v. v. isaul¨¬. [rectifik¨¦cion] Rectificacion. [ric¨®verabl] Recuperable. salaysay¨ªng mul?. Maipagtatagubilin. entretenimiento. [ricli¨²s] Recluso. Tumutol. [recom¨¦nd] Recomendar. humilig. bayaran. n. ipakisuy¨°. Gant¨ª. n. [r¨¦compens] Recompensa. umurong. [ric¨®rd] Registrar. Rectify. contar de nuevo. v. Reconstruct. indemnizacion. singilin. n. adj. v. n. adj. Rectum. kur¨°. Twid. Tumbong. tipunin. encomendar. baguhin. n. ipagbilin. v. Itala. [r¨¦ctitiud] Rectitud. tandaan. [r¨ªcrietiv] Recreativo. n. K¨¢wanihan ng rektor. Rectification. Rector. adj. diversion. v. Banggitin. Bilang. kawal na dagdag. Reclaim. Magdagdag ng kawal. archivero. Mul¨ªng husayin. Recommendation. k abayaran. gaw¨ªng mul?. rescatar. Recondite. v. Tagubilin. pag-dulog . humalata. Recover. paghakalata. auxilio. punong par¨¨. Alalahanin. [ricli¨²s] Persona retirada del mundo. Nakasandal. pag -alala. pagb ayaran. n. Umudlot. bumaw¨¬. Itwid. [recogn¨ªcion] Reconocimiento. agradable. Reconciliation. pasatiempo. Sumandal. katuusan. repeticion. n. n. Paggaling. L¨ªbang an. Maglibang.Reckoning. [r¨¦coning] Cuenta. adj. T¨¢laan. [ricri¨²t] Recluta. Rectorship. n. divertir. ay usin. Recluse. Recovery. Magsisih¨¢n. Pasimulan ul?. [r¨¦consili¨¦cion] Reconciliacion. Makipagkasund?. recordar. Rector. acusarse mutuamente. . Recreate. v. napipiit. lihim. [recom¨¦ndetori] Recomendatorio. anales. [recol¨¦ccion] Memoria. [r¨¦condait] Rec¨®ndito. Tag?. Recourse. Kumilala. kasundu¨ªn. [riki¨²peret] Recuperar. Itayong mul?. twirin. [r¨¦ctum] Recto. Recreant. alala. Dwag. v. Recoil. archivo. v. v. Reconcile. maipakikisu y¨°. reclinado.

Redhot. pang-ikid. n. Redoubtable. hacer eses. n. [rifl¨¦ccion] Refleccion. [rik] Humear. reformar. Kapulah¨¢n. . [r¨¦dolent] Fragante. Pagkahalal na mul?. redundar. fortalecer. baguhin. [rid¨¢utabl] Formidable. restauracion. magbul ay. singaw. magpalay¨¤. adj. pag-aayos. Panapanah¨®n. refinadura. pag-ulit. ang mapul¨¢. adj. as¨®. Manganinag. Reduce. bawasan. Reflective. [rid¨¢ccion] Reduccion. tinain ng k ulay pul¨¢. Redundance. Bawas. palakasin. v. Papagdobledoblihin. Papulahin. perfume. Refine. v. rojizo. Reflection. n. kabanguh¨¢n. [rifl¨¦ctiv] Reflexivo. n. Painamin. kulan gan. corregir. n. n. [rik¨¢rrens] Retorno. [riil¨¦ccion] Reeleccion. twitw?. vacilar al andar. minorar. [riinf¨®rsment] Refuerzo. n. v. [riki¨²sant] Recusante. [rik¨¢rent] Peri¨®dico. Reddish. Redress. v. Refection. Redden. [ridi¨²pliket] Reduplicar. mamul¨¢. Muling pagka tatag. Recurrency = Recurrence. correccion. banggit¨ªn. v. Tiklup¨ªn ang layag. Reflex. ardiente. Redemption. buh¨°. Recurrence. Muling itatag. umapaw. tagaampat. adj. [ri-¨ªnter] Volver ¨¢ entrar. redoblar. n. purificar. Mabang¨®. ponerse encarnado. v. v. M¨¢nunubos. arreglo. tukoy. husayin. aw¨¢s. manubos. devanadera. [rid¨ªm] Redimir. Reform. adj. kadalisayan. [rid¨²ndans] Redundancia. Banggit. [ril] Aspar. Reference. v. Redeemer. Reenter. Kasindaksindak. Salalak. Reel. Magsalalak magsaklang. Mainit. manalam¨ªn. adj. Pul¨¢. Mababawasan. alusion. pagtutwid. Pagbabago. n. Tumubos. v. Mul¨ªng pumasok. Redound. Red. Pagbabalik. n. pagbabawas. Namumul¨¢. Redolency = Redolence. el encarnado. [rid¨¢und] Resaltar. [ridr¨¦s] Enderezar. Red. Redness. panunumbalik. [rik] Humo. Tagatutol. Dagdag¨¢n ng lak¨¢s. Tamb?. adj. Reed. p gmumun¨¬. Dumulog. [r¨¦ferens] Referencia. adj. sumingaw. Nakababaw¨¬. nagwawar¨¬. Lumabis. lumag?. pagwar¨¬. [rid¨²ndant] Redundante. superfluo. Mapul¨¢. [ridi¨²s] Reducir. [ridr¨¦s] Reforma. Reduction. umas¨®. Re-establishment. adj. Recur. arbitrador. rojo. [rida¨²bl] Reduplicar. n. Pagbabago. [r¨¦dnes] Bermejura. nuevo socorro. [rif] Tomar rizos ¨¢ las velas. [rif¨¢inment] Refinaci¨®n. bagong saklolo. reflexionar. [r¨¦dolens] Fragancia. n. vuelta. [riki¨²perativ] Recuperativo. katubusan. Umusok. Tagahatol. dumal¨®. [ri-est¨¢blish] Restablecer. v. n. Reef. n. awasan. [rid] Ca?a. [rifl¨¦ct] Reflejar. Pag-aayos. adj. [rid¨¦mpcion] Redencion. kakilakilabot. kasaganaang lubha. Refinement. Reflect. linisin. n. Papagtikloptiklupin. [r¨ªflecs] Reflejo. v. Reel. paghuhusay. [r¨¦dish] Bermejizo. considerar. Recusant. paghahalal na mul?. [rienf¨®rs] Reforzar. Malabis. Usok. Nanganganinag. [redn] Te?ir de color rojo. vapor. Reelection. [rik¨¢r] Recurrir. dalisa yin. [riest¨¢blishment] Restablecimiento. v. adj.Recuperative. meditaci¨®n. rebotar. Recurrent. gumir aygiray. n. oloroso. acudir. [rif¨®rm] Reforma. b¨²kawi. n. silay. v. magwar¨¬. [ril] Aspa. Redeem. terrible. [refer¨ª] Arbitro. Redouble. v. ikir¨¢n. v. n. Kalabisan. Itwid. kapulahan. Refer. kinis. [rif¨¢in] Refinar. Referee. Pakauntiin. encarnado. [rif¨¦ccion] Refecci¨®n. vahear. pagkakapanaul¨¬. referirse. [ridi¨²sibl] Reducible. Reenforce. adj. Reducible. [red] Rojez. Pagkatub¨®s. Redress. n. Inam. Reenforcement. Pagdaragdag ng lak¨¢s. pakinisin. [rid¨ªmer] Redentor. Reduplicate. nag-aap¨®y. pulir. n. Redundant. Redolent. rescate. Bang¨®. saklang. Anino. Sinag. adj. & n. [r¨¦djot] Candente. [rif¨¦r] Referir. Reek. linis. libertar. pagbubulay. v. Reek. Redolence. Bumanggit. n. v. Re-establish. disminuir. [red] Colorado.

dolor. Isaul¨¬. k¨²blihan. Napag-iiwan. Refresh. v. [r¨¦dchistrar] Registrador. n. maliwanag. n. v. n. [r¨¦dchister] Registro. Nauukol sa isang huk b¨® ¨® rehimyento. Regalia. namamahal¨¤. desaire. Refuse. pagdaramdam. Nanganganlong. contradecir. esplendente. kislap. sumipot na mul?. Refulgent. ordinario. [rifr¨¢ctori] Refractario. Regret. Umayaw. pagpatay sa har¨¬. n. makis ap. Palasuway. refrescar. [rifr¨¢ccion] Refraccion. Masama ang loob. n. [rifi¨²s] Negar. brillantez. galang. alivio. Tapon. Pangpalamig. desairar. nayon. Mangbabago. reengendrado. T¨¢laan ng pangalan. v. Regimental. Refutation. pakikipungyag?. regicidio. Register. [rig¨¢rd] Estimar. [rifr¨¦shment] Refresco. Refugee. negligente. Pagsisisi. [r¨¦dchimen] R¨¦gimen. n. adj. vuelta. Nauukol sa har¨¬. Refractory. sagisag. pabaya. [rig¨¢rdles] Descuidado. obstinado. v. taos sa loob. Ihiwid. magpig¨ªng. [rig¨¢rd] Consideraci¨®n. Refrain. Pagbabago. Regretful. [rig¨¢rding] Concerniente ¨¢. [rifi¨²t] Refutar. pagpapatala ng pangalan. empadronamiento. n. n. [rif¨²ldchent] Refulgente. Sisidlang p¨¢lamigan. & n. pa¨ªs. [r¨ªgres] Regreso. Pag-uw?. Regressive. Ningning. Regular. Refrigerant. v. pamamahal¨¤. n. [r¨¦dchister] Registrar. . v. [rig¨¢rdful] Atento. Refract. [ridch¨¦neret] Regenerado. [r¨¦fiudch] Refugio. Bumaw¨¬. [reform¨¦cion] Reforma. cuidadoso. Pahalagahan. n. Lumitaw na mul?. Regiment. Regal. pagbal¨ªk. [rigu¨¦n] Recobrar. [rif¨®rm] Reformar. n. [refiudch¨ª] Refugiado.Reform. Walang bahal¨¤. volver ¨¢ pagar. v. humiya. [r¨¦dchiment] Regimiento. tumangg¨ª. [rigr¨¦t] Sentir. [refiut¨¦cion] Refutacion. Regress. Refreshment. isama ng loob. n. prep. Damdamin. Refrigerator. registro. [redchistr¨¦cion] Registro. v. Maningning. Magkaloob. Pakikipagtalo. adj. n. Karaniwan. Registrar. ilisya. gobierno. pesar. Registry. adj. Regain. magpitagan. adj. ampunan. recuperar. comarca. tener pena. matigas ang ulo. Pagtatala ng pangalan. adj. Regicide. [rigr¨¦t] Arrepentimiento. magpalamig. Regardful. Itala ang pangalan. v. Baguhin. n. Regale. Refraction. [rifuldchens] Refulgencia. Tungkol sa. n. silung¨¢n. n. denegar. Tanda. pook. labis. n. tutol. sama ng loob. nagsisisi. n. Registration. [r¨¦dchisaid] Regicida. repulsa. [rigr¨¦siv] Retr¨®grado. [rifr¨ªdcherant] Refrigerante. pahingahin. Aklat na t¨¢laan ng mga pangalan. Reformer. Pamamalakad ng p¨¢mahalaan. v. inuming pangpalamig. [r¨¦dchistri] Asiento. rehimyento. liwana g. [r¨ªdchen] Region. hawakan. abstenerse. emigrado. Naghahar¨¬. magregalo. [rigu¨¦l] Regalar. rehusar. Refuge. adj. pah ind?. [r¨¦guiular] Regular. [rifr¨¦n] Refrenar. [rifi¨²zal] Negativa. Pumigil. mahal¨ªn. Paghihiw¨ªd. Reformation. claridad. n. Kanlungan. lupain. dako. magmatwid. n. Paghahar¨¬. Regard. Palamigin. [rifr¨ªdcheretor] Enfriadera. paglilisya. parang har¨¬. Pagpapalamig. Regarding. v. asilo. Regency. makislap. distrito. palitan. respeto. adj. Region. n. n. Regret. Makipagtalo. refrenarse. Lalawigan. p¨¢minggalan ng yelo. nangingibang bayan. adj. [rifr¨¦sh] Refrigerar. v. n. adj. v. [r¨ªdchensi] Regente. Refund. festejar. Regenerate. sobra. Regardless. sobra. magpigil ng loob. reprimir. Register. pahind?. Regent. [r¨¦fius] Desecho. repulsar. adj. tumugon. n. Refute. [r¨ªgal] Real. [rigr¨¦tful] Pesaroso. Nakamatay ng har¨¬. [rif¨¢nd] Restituir. Refusal. Tagapagtala ng pangalan. brillante. considerar. bawiin. Refulgency = Refulgence. [rigu¨¦lia] Insignias. Hukb¨®. nagpupun¨°. [redchim¨¦ntal] Lo que pertenece ¨¢ un regimiento. Pitagan. kintab. pa ghiya. volver ¨¢ formar. Regard. pagtanggi. [rifr¨¢ct] Refringir. [rif¨®rmer] Reformador. Taimtim. Refuse. p¨¢talaan ng pangalan. Refulgence. maingat. bayaran. Regimen. [r¨ªdchent] Regente. adj. Pag-ayaw.

mapagkakatiwalaan. n. lambot. pagsasabi ul?. Isaul¨¬ sa dati. n. Relation. n. n. katug¨®n. Regulate. [ril¨¦] Parada ¨® posta. tanggihan. [reguiul¨¢riti] Regularidad. reincidir. Ayos. Hinlog. Magpalubay. p g-ayaw. v. Relegate. [ril¨ªf] Relieve. Nakagagaan. lwag. [re¨ªn] Reinar. adj. aliviar. [re¨ªn] Refrenar. n. magpalambot. v. lwa g¨¢n. n. Galak. v. Regulation. desechar. v. adj. remediar. palayasin . Relate. Reign. palakad. recitacion. n. tugon. Halinh¨¢n. n. [ridch¨®ising] Regocijo. [relacs¨¦cion] Relajacion. aflojar. Rein. Lay¨¤. Reign. pahinga. [r¨¦lict] Viuda. v. umulit. Relieve. Religion. Relic. aflojamiento. repasar. alegr¨ªa. Papaglubayin. pagka-kawala. pariente. [ridch¨®inder] Contrar¨¦plica. n. repeticion. [r¨¦livant] Lo que alivia. n. [ril¨¦t] Relatar. ayaw¨¢n. implacable. v. kagalakan. magpalwag. mapagmat igas. contener. Rejoin. aliviar. Banal. pananalaysay. parentesco. mapagdasal. Pagkakamag-anak. pala tain. Relihiyon. Reinstate. kamag-anak. Palakasin. v. Reimburse. v. pagpapaulit-ulit. n. kam ag-anakan. sana yin. [rel¨ªdchen] Religion. ablandarse. Reiteration. [r¨ª-isiu] Nueva edicion. sabihin uli. pa gsasanay. [ril¨¦cion] Relacion. n. pagtangg¨ª. p¨¢ta aran. Ulitin. [ril¨ªv] Relevar. pagkakatiwal¨¤. Tutol. Reject. Ukol. relevo. v. destierro. Pagtatakwil. adj. walang aw¨¤. n. Relent. mul¨ªng magkasala. Itakwil. kapanampalatayahan. kahalile. [ril¨¢ps] Recaida. ningni ng. Relentless. [ril¨¢ps] Recaer. ginghawa. v. [r¨¦guiulet] Regular. Mabinat. Relax. iwast?. Rein. narrar. Reiterate. Relevant. Religious. v. Ulit. rehusar. [ridch¨®in] Reunirse. Pigilin. [ridch¨®is] Regocijarse. n. n. [ril¨¦nt] Relentecer. [ril¨¢cs] Relajar. Rejoinder. ensayar. v. kawastuan. v. pagdedestierro. consolar. Bat¨® ng kataw¨¢n. katwaan. magsay¨¢. Relict. n. pagtataboy. [re¨ªn] Rienda. Relapse. n. [rij¨¦rsal] Repeticion. [r¨¦liguet] Desterrar. Relaxation. Tiwal¨¤. [rel¨¢iabl] Seguro. m¨¦todo. Matigas. Maghar¨¬. pagwawaks¨ª. Rejection. alivio. n. [r¨¦lic] Reliquia. realce. tigil. [r¨¦lativ] Pariente. Release. ordenar. ayusin. Relationship. reincidencia. Relapse. palambutin. Relikya. palayain. kamag-anakan. mamalag¨¬. n. n. relegar. v. Relative. [r¨ªinst¨¦t] Instalar de nuevo. pagta tapon sa ibang lup¨¤. v. soltura. [rij¨¦rs] Repetir. Ulit. n. reinado. Pumisan ul?. pag inghawahin. digno de confianza. Kaharian. Relief. Isaul¨¬ ang salaping nagugol. Itapon sa ibang lup¨¤. adj. [riiter¨¦cion] Reiteracion. Salaysay¨ªn. Isaayos. gaan¨¢n. Tampok. adj. Ryenda. Lubay. referir. v. Release. reino. ulit-ulitin. Rejoice. [ril¨¦ntles] Empedernido. restablecer. [riinf¨®rs] Reforzar. prevalecer. n. Magalak. Pagpapalayas. Rejoicing. repetir. pagkakasalangmul?. matwa. v. bigyang lunas. devoto. [r¨ªiteret] Reiterar. . lilok. Ulitin. [re¨ªn] Soberan¨ªa. [religu¨¦cion] Relegacion. paghahar¨¬. Re-issue. eximir. Salaysay. divertirse. Reinforce. Hint?. Rehearsal. m¨¦todo. kamag-anak. Muling pagkakaulat. Binat. [ril¨ªdches] Religioso. Reliable. Relegation.Regularity. recitar. [ril¨ªs] Soltar. consuelo. Rehearse. [ril¨¦cionship] Parentesco. Reliance. [ril¨ªs] Libertad. Babaing bao. kasayah an. [r¨¦lativ] Relativo. Relative. n. Reins. [reguiul¨¦cion] Regulacion. n. magdagdag ng lakas. [ridch¨¦ct] Rechazar. [ridch¨¦ccion] La accion de desechar. husay. hinlog. [riimb¨¢rs] Reembolsar. iwaks¨ª. inflexible. Maaasahan. ensayo. Relay. husayin. labugin. Pawal¨¢n. itatag na mul?. aliwin. relajar. reglamento. idestiero. twa. Ayos. v. saysaysin. libertar. [ril¨¢ians] Confianza. [re¨ªnz] Ri?ones.

[rimin¨ªsens] Reminiscencia. Renowned. [r¨¦lish] Saborear. Relish. Malay¨°. Remains. Relish. [rim¨ªsion] Remisi¨®n. lasap. [r¨¦novet] Renovar. kuyamusin. ilay?. Asahan. mga buto't bung?. [rimi¨²neret] Remunerar. lab¨ª. [rim¨¦mbrans] Memoria. bihisan. Reluctant. [rim¨®t] Remoto. n. Reminiscence. [r¨¦midi] Remedio. Walang-bahal¨¤. Remind. nakayayamot. distante. Pamanhik ¨® luhog na may katwiran. kagamutan. Remittance. Render. encuentro. v. lugar se?alado para encontrarse. reliquias. adj. [r¨¦lish] Sabor. perdonar. Remark. [r¨¦ndivu] Cita. . n. Renovation. [rim¨®del] Reformar. Baguhin. recordar. v. [ril¨¢ctans] Repugnancia. [rent] Renta. Tira. tam¨¢d. Labis. Umalala. Pabayaan. [rim¨¢rk] Notar. asegurarse de. isipin. pagpapaal¨ªs. premiar. [r¨¦mnant] Remanente. M agpatawad. Remediable. v. Rely. Renunciation. magpadal¨¢ ng salap?. Gunamgunam. Kabantugan. Remonstrance. Sumuk¨°. Pagbabago. [rim¨ªdiable] Remediable. Pagbabago. [rim¨¦n] Quedar. Rent. n. nakaririmarim. lasapin. pagkabalis¨¢. Alaala. Padal¨¢. bayad. Nalulunasan. Tumangg¨ª. tumiwalag. Remedial. v. alaala. restablecer. Pun¨¢. [rim¨ªdial] Curativo. [rim¨¢rcabl] Notable. n. mainam. v. Renegade. upahan. Remarkable. [rim¨¢ind] Acordar. [rim¨ªt] Remitir. medicamento. Renounce. reputado. restar. contar con. pagalingin. Naipanggagamot. kapatawar¨¢n. magiting. v. ap¨®stata. n. Remnant. v. kagitingan. [rim¨²val] Remoci¨®n. adj. Patawad. [rim¨¦nder] Resto. alejar. v. katakatak¨¢. pahinohod. residuo. mahin¨¤. Bangkay. Bantog. [ril¨ªncuishment] Abandono. isaul?. Remedy. desgarrar. flojo. Removal. volver. dakong tagpua n. d? marunon magngitng¨ªt sa sarili. n. Remodel. debilitarse. sanar. Hesu-Kristo. Banggaan. May kabayaran. reputacion. Remedy. [rim¨²v] Remover. Bayad. mas¨ªd. [r¨¦licueri] Relicario. [ril¨¢ctant] Repugnante. Kasalungatan. punitin. arrendar. Bayaran. sobra. Remission. restituir. Rend. ihiwalay. n. alala. adj. perezoso. isaalaala. [rent] Alquilar. n. deposicion. restos. [rem¨ªs] Remiso. Renew. observacion. n. Remiss. consideracion. iwan. [rini¨²al] Renovacion. [reni¨²] Renovar. Pumun¨¢. [rin¨¢uns] Renunciar. Remorse. v. gantih in. adj. sagup¨¤. Remit. Lasa. Remorseless. observar. Pagtiwalag. n. [rimiuner¨¦cion] Remuneracion. Alalahanin. n. v. Remuneration. Baguhin. enviar dinero de una parte ¨¢ otra. retribucion. lejano. perdon. v. al is¨¢n ng katungkulan. adj. v. maiwan. paghiwalay. [rim¨®rs] Remordimiento. Lunasan. [rim¨¢rk] Reparo. adj. Renovate. [ril¨¢i] Confiar en. [rinanci¨¦cion] Renuncia. n. Lasahin. n. pagbayaran. labis. gusto. Halata.Relinquish. adj. [rin¨¢un] Renombrado. [rimi¨²nerativ] Remuneratorio. [renov¨¦cion] Renovacion. [ril¨ªncuish] Abandonar. [r¨¦midi] Remediar. tikman. n. Reliquary. famoso. v. humiwalay. Baguhin. M¨¢tira. tir¨¢. [renc¨¢unter] Choque. Upa. [rim¨ªtans] Remesa. dejar. [rim¨®nstrans] S¨²plica motivada. alquiler. v. recordar. balit¨¤. [r¨¦nigued] Renegado. [rim¨¦ns] Cadaver. ang tumatalikod sa pagsunod s a Pg. Rent. v. n. ibigay. Agn¨®s. n. ibilang. rasgar. kabunyian. T¨ªpanan. Hapakin. Remark. relikya . m¨¢labi. gamut¨ªn. [rend] Lacerar. makipagtuos. n. n. gamot. Remember. n. Ngitngit. Paglilipat. tedio. [rin¨¢und] Celebre. Lunas. Remove. Remunerate. Relinquishment. Remunerative. gant¨ª. Rencounter. Pagpapabaya. Nagmamaktol. n. residuo. n. interesante. manghin¨¤. [rim¨®rsles] Insensible ¨¢ los remordimientos. v. Rendezvous. magmas¨ªd. adj. n. v. Renewal. deponer del empleo. Paupahan. upa. n. Remembrance. Malubay. Salungat. Remain. [r¨¦nder] Rendir. Ilipat. n. curar. buny?. arrendamiento. yamot. n. [rim¨¦mber] Acordarse. Remote. adj. Remainder. Reluctance. v. pag-aalis. recuerdo. Renown.

Repress. resarcir. Husayin. lleno. v. Magsisi. Paulit-ulit. descripcion. [rip¨ªt] Repetir. [ripl¨¢y] R¨¦plica. Muling paghahayag. n. contrito. Repose. mahapis. Report. v. n. bigay-alam. tutol. dispensa. [repl¨¢nt] Replantar. [rip¨ªtedli] Repetidamente. Reparation. v. Mul¨ªng paghuhusay ¨® pag-aayos. Reprimand. Repast. [riorgan¨¢is] Reorganizar. [rip¨®rt] Relatar. Report. pagkumpun¨ª. Reorganization. pangusapan. Repair. Kapuspusan. Pigilin. reponer. Reprieve. respuesta. Mul¨ªng limbag¨ªn. kati wal¨¤. Reprehensible. describir. [r¨¦probet] Reprobar. Itakwil. Reprobate. . [repit¨ªcion] Repeticion. Repeat. [reprij¨¦nd] Reprender. Higant¨ª. n. Repair. Reprehend. n. Magbigay-alam. [rip¨¢st] Refrigerio. Katawan¨ªn. [reprij¨¦nsibl] Reprensible. Siphay¨°. v. Repression. n. censurar. v. v. pagkukumpun¨ª. Representative. Repentance. muling pagkagawa. Itakw¨ªl. [rip¨¢in] Afligirse. ipakipaglaban. Pal ugid. correccion. kumutya. pagkutya. Pahing¨¢. [riprod¨¢ccion] Reproduccion. [rip¨¦r] Reparar. Repeatedly. Pag ulit. Bayad. n. Tugon ¨® sagot na nakasasak¨ªt ng loob. [ripl¨¦nish] Llenar. dapat sawayin. adv. v. v. n. v. tutup¨¢n. humalay. Paghuhusay. kumpunihin. n. pangusap. L¨¢gakan. [ripl¨ªt] Repleto. Reprisal. parusahan. Repetition. v. v. n. corregir. [ripos¨¦s] Recobrar. v. Replant. panghihigant¨ª. [ripl¨¦s] Reemplazar. recuperar. contar. Palitan. parte. n. repaso. pag-uul?. Reply. [rip¨¦nt] Arrepentirse. pagpapaurong ng parusa. ulitin. Bumaw¨¬. v. Repine. [riorganiz¨¦cion] Reorganizaci¨®n. v. [rip¨¦r] Reparo. Punuin. bus¨®g. n.Reopen. Mul¨ªng buks¨¢n. paghalay. malvado. kasagutan. Saway. pakapunuin. comida. magbalit¨¤. paglal arawan. [r¨¦probet] R¨¦probo. ilarawan. n. Pagkatawan. adj. Tugon. mul¨ªng taglay¨ªn. supilin. Reorganize. [repris¨¦nt] Representar. Repay. Repeat. surtir. Magpahing¨¢. Represent. kabayar¨¢n. Reproachful. [ripr¨®ch] Improperar. [ripr¨¦sion] Represion. [ripr¨®ch] Improperio. pangusap. [reprisent¨¦cion] Representacion. reputar. condenar. v. descansar. Replace. tutop. Mul¨ªng itanim. iul?. Magdalamhat¨¬. n. v. [rip¨¦ntant] Arrepentido. [repar¨¦cion] Reparacion. n. Reproach. Reprimand. n. v. v. tumutol. restituir. Reproduction. kakutyakutya. [rip¨¦ment] Pago. Sawayin. panumbalikin. Reprint. v. Pagsupil. Replete. [ripr¨¦s] Reprimir. Repletion. Pagkain. [ripr¨®chful] Ignominioso. informar. Umulit. vituperar. [rip¨ªt] Repeticion. [rip¨®rt] Relacion. s alaysay. Repent. [riprodi¨²s] Reproducir. Repeal. Repentant. paminggalan. Sumiphay¨°. v. Reprieve. domar. Repayment. Kahalayhalay. revocar. magpahingalay. m agsaysay. Saway. n. Reprobate. v. Pag-ulit. masama. [rip¨®z] Reposar. [rip¨®z] Reposo. Pasabi. [rip¨ªl] Abrogar. salaysayin. Repose. Reporter. Nasasaway. v. n. [rip¨®sitori] Dep¨®sito. Repository. Mul¨ªng husayin. iwaks¨ª. [rip¨¦ntans] Arrepentimiento. v. censura. Saway¨ªn. Representation. compostura. Muling ihayag. Pagsisisi. Kinatawan. [ri¨®pen] Abrir de nuevo. adj. kapahingahan. Ipaurong ang purasa. infame. v. [ripr¨ªv] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. Bayaran ul?. mul¨ªng gaw¨ªn. ipakipagtalo. [ripl¨¢y] Replicar. dar cuenta. Repossess. descanso. [rip¨®rter] Relator. adj. n. [ripl¨ªcion] Replecion. Baguhin. Pun?. Paghuhusay. n. adj. n. Nagsisisi. magsalaysay. Repartee. Reprehension. [r¨¦primand] Reprension. Tumugon. [rip¨¦l] Repeler. representante. [ripr¨¢isal] Represalia. Reply. [repris¨¦ntativ] Representativo. consumirse. n. Reproach. [repart¨ª] R¨¦plica aguda ¨® picante. [reprij¨¦ncion] Reprension. isaul?. v. oprobio. [ripr¨ªnt] Reimprimir. [rip¨¦] Volver ¨¢ pagar. [reprim¨¢nd] Reprender. Tagapagbalit¨¤. pagwikaan. n. Replenish. noticia. Repel. adj. [ripr¨ªv] Suspender una ejecucion. kabusugan. patalastas balit¨¤. sagot. n. Hamak. pangusapan. n. plenitud. Reproduce.

n. Repugnant. Request. Resentful. suplicar. s¨²plica. [r¨¦zidiu] Residuo. pamanhik . Mamanhik. n. [ripi¨²diet] Repudiar. n. Resolute. Pagtataan. v. & n. n. Repurchase. [ris¨ªt] Asentar de nuevo. panananggalang . Reputable. pagbabag. Resonance. [reserv¨¦cion] Reservacion. Resemblance. takwil. Repudiation. paglalaan. Nakasusuklam. adj. [rip¨¢blic] Rep¨²blica. saliksikin. v. Kailangan. [rip¨¢blican] Republicano. Kahilingan. n. Sagip¨ªn. v. n. v. [ripr¨²v] Censurar. [rip¨²gnant] Repugnante. iwan. [rip¨¢lsiv] Repulsivo. Pagtatamp¨®. recobro. talikd¨¢n. reserva. labis. mag-impok. [res¨ªstans] Resistencia. [ris¨¦rvedli] Reservadamente. Reside. Paglaban. adj. domicilio. Mul¨ªng bilh¨ªn. [ricu¨¢irment] Requisito. improperio. dagtang namu?. Suklam. [rip¨¢rches] Recomprar. adj. n. imukha. Residuum. Manahan. Tir¨¢. [ris¨¢in] Resignar. renunciar. n. adj. Wangis. kinakailangan. tumiwalag. Repulsive. Republican. [riz¨¦nt] Resentirse. Siyasat. [ris¨ªrch] Escudri?amiento. hatulan. Pasiya. Reseat. [ricu¨¢ital] Retorno. renunciar. Taginting. Kahingian. Repulse. adj. n. rechazar. Pagsag¨ªp. Reprove. Repudiate. Resin. sumam¨°. Research. Marangal. Reputation. adj. n. Residuary. Resign. paling¨ªd. v. n. Resolution. pagkak¨¢mukha. Nauukol sa rep¨²blika. Matatampuhin. maglaan. Reserve. Rescind. n. hiy¨¢in. pagliligt¨¢s. [ris¨¦rv] Reservar. juzgar. kabantugan. [r¨¦cuisit] Necesario. Reservation. kabayaran. examinar. [r¨¦ptil] Reptil. Kailangan. [resoli¨²cion] Resolucion. tir¨¢. Mul¨ªng itala. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. nagtatakwil. Pintasan. n. n. Repugnancy = Repugnance. Resignation. Resentment. [ricu¨¢it] Recompensar. Ang naninirahan. n. bansang nakapangyayari ang bayan. n. itakwil. Request. v. Resolve. Tangg¨ª. improperar. n. Tanggihan. ang kailangan. Requite. n. Dangal. determinacion. v. v. Residue. con disimulo. bumabag. alingawngaw. [rip¨¢ls] Repulsa. nakaririmarim. Require. [ripiudi¨¦cion] Repudiacion. Iwangis. Resent. adj. Sirain ang k¨¢yarian. [ripr¨²f] Reprensi¨®n. [rip¨¢lsion] Repulsion. Hing¨ªn. Resident. puri. [r¨¦sident] Residente. siphay¨°. defensa. preciso. [ris¨ªst] Resistir. Requisition. Rescue. Reservedly. recompensa. n. premio. Pasiyah¨¢n. T¨¢hanan. pagtiwalag. Magbitiw ng tungkol ¨® katungkulan. Palih¨ªm. halayin. Research. Labis. n. Ahas. pakunwa. Magtamp¨®. [ris¨¢id] Residir. n. t¨ªrahan. v. matiyaga. pagtalikwas. pagtalag¨¢. sensible. gantihan. saliksik. v. Pagbibit¨ªw ng tungkol. kagitingan. decoroso. [resign¨¦cion] Resignacion. pangusap. Rep¨²blika. comparar. tumahan. Saway. Resist. [r¨¦soliut] Resuelto. Rescue. kahilingan. pag-iimpo k. [ris¨ªrch] Escudri?ar. [recuis¨ªcion] Peticion. adj. [repiut¨¦cion] Reputacion. Repute. v. iligtas. [ris¨¦t] Recibir g¨¦neros hurtados. adj. morar. [r¨¦sonans] Resonancia. anular. luhog. solicitar. kagantihan.Reproof. Paghiwalay. Residence. Requirement. residuo. Sahing. hiling¨ªn. v. Repugnance. Magtaan. v. Gantih¨ªn. [ricu¨¦st] Rogar. retumbo. [r¨ªpiutabl] Honroso. n. Natatalaga. v. [ris¨¦ntful] Resentido. Repulsion. sumama ang loob. [ric¨ªnd] Rescindir. . [r¨¦sidens] Residencia. demanda. exigencia. estimar. n. [r¨¦skiu] Recobrar. [ris¨ªdiueri] Resto. librar. Siyasatin. pawal¨¢n ng halag¨¢. n. paghalay. lumuhog. pananalag. n. Reset. Gant¨ª. [r¨¦skiu] Libramiento. [ris¨ªdiuoem] Residuo. pagtatakwil. Resistance. Lumaban. Reptile. [r¨¦sin] Resina. resto. Requital. rimarim. [ripi¨²t] Reputar. ruego. v. cr¨¦dito. [rip¨²gnans] Repugnancia. [ris¨®lv] Resolver. magtulak. [ricu¨¢ir] Requerir. handa. paghiya. kutyain. v. Resemble. Halagahan. [ris¨¦ntment] Resentimiento. Tumatangg¨ª. v. Requisite. v. Repulse. constante. kapuripuri. Republic. Hiwalayan. [ris¨¦mbl] Asemejar. Kalabisan. n. v. Pagtanggi. [ris¨¦mblans] Semejanza. [rip¨¢ls] Repulsar. renombre. v. [ricu¨¦st] Peticion.

[ris¨¢lt] Resulta. Mataginting. tumugon. v. maal¨ªngawngaw. dar treguas. m¨¢labi. n¨¢papala. Retain. prep. Mapagmatigas. [rit¨¢rd] Retardar. [r¨¦sonant] Resonante. [rit¨¢liet] Talionar. caracter respetable. Responsibility. Maliwanag. magpahingalay. ipagpaliba n. n. Resuscitate. Higpitan. Pananaul¨¬. n. Respire. [retch] Esforzarse ¨¢ vomitar. n. Kagalanggalang. Respond. matu log. [resur¨¦ccion] Resureccion. restri?ir. Respecting. nangyari. pagpapahing¨¢. Pagsasaul¨¬. pagar en la misma moneda. Restrict. dormir. Pagbinbin. limitar. Response. magpitagan. Hing¨¢. magpalugid. n. Ampatin. maningning. Tungkol sa. Pagkabuhay na mul?. Kuning mul?. palasagot. Nananagot. n. v. Pahing¨¢. pitagan. Respect. n. [rit¨¦l] Vender por menor. Restless. Pag-ampat. Ang sumasagot. Retention. [ritali¨¦cion] Desquite. . [risp¨¦ctabl] Respetable. reponer. bawiin. v. n. respirar. pagpapatigil. [ris¨¢lt] Resultar. [risp¨¦cting] Con respecto ¨¢. Muling pagsisimula. [r¨¦stiv] Repropio. lab¨ª. [r¨ªtel] Venta por menor. matigas ang ulo. Higpit¨¢n. Resort. pag-uul¨¬. Retail. Resort. [ristr¨¦n] Restringir. [ris¨¢und] Resonar. n. mag-amot. m¨¢pala. papaglwatin. retumbar. Result. dapat managot. [r¨¦stles] Insomne. Pananaul¨¬. Retake. relativo. Mul¨ªng pasimul¨¢n. v. n. prolongar. Respectable. v. inquieto. Magpahinga. Restitution. [ris¨®rt] Acudir. desagravio. [ritard¨¦cion] Retardacion. n. [ris¨®rs] Recurso. [risp¨®ns] Respuesta. Rest. restaur¨¢nt. r¨¦plica. consecuencia. n. [ristr¨ªccion] Restriccion. Retch. Gant¨ª. higant¨ª. S¨¢gutin. v. Dumal¨®. Respect. Tumaginting. ibal¨ªk. recuperar. Respite. n. pigilin. malik¨ Restoration. pagpapalwat. venerar. adj. Pagpapatagal. [rest] Descansar. Retard. n. pag-antala. Respectability. dumulog. [risampcion] Reasuncion. Retaliation. adj. n. brillante. adj. n. [ris¨®rt] Concurso. v. liwayway. [risp¨®nsibl] Responsable. [rit¨¦n] Retener. Resume. Magalang. bayaran ng g aya ng ipinautang. bawaan. Restaurant. v. respiro. Magpasuka. [rispl¨¦ndent] Resplandeciente. Resumption. v. Rest. v. pitagan. v. adj. pertinaz. Restive. Respectful. n. Restriction. v. Huming¨¢. v. [ris¨²sitet] Resucitar. n. constre?imiento. brillo. m¨¢tira. veneracion. reposo. [resta¨²rant] Restaurant. memoria. [risponsab¨ªliti] Responsabilidad. [rispl¨¦ndens] Resplandor. [risp¨¦ct] Respetar. [risp¨®nd] Responder. corresponder. considerable. ingatan. Alang-alang . Resource. Liwanag. recobro. Bimbinin. ipatigil. quedar. n. n. tir¨¢. ¨¢mot. Isaul¨¬. [risi¨²m] Reasumir. Buhayin ul?. Galang. [r¨¦spit] Suspender. resto. Responsible. adj. Mangyari. Resplendence. [rit¨¦ncion] Retencion. Respective. [rispect¨¢biliti] Consideracion. hinggil sa. permanecer. empezar de nuevo. desasosegado. [risp¨¢ir] Resollar. [risp¨¦ctful] Respetuoso. Paghihigp¨ªt. Sag¨®t. guardar. [risp¨®ndent] Respondedor. Paghihigpit. gantih¨ªn. mapagpitagan. [risp¨¦ctiv] Respectivo. concurrencia. [rist¨®r] Restituir. restaurar. kapahingahan. [restiti¨²cion] Restituci¨®n. resultado. Resplendent. sas¨¢gutin. adj. Resurrection. [respir¨¦cion] Respiracion. Resound. panauliin panumbalikin. tagasagot. n. pagbabaw¨¤. Result. Gantihin. Sumagot. pag-aalala. pigilin. pagkabaw¨¬. n. Ting?. [rit¨¦k] Volver ¨¢ tomar. Retaliate. adj. Nauukol. pagdulog. nahihinggil. Retardation. lab s. [ristr¨¦n] Refrenamiento. residuo. m atunog. Resplendency = Resplendence. n. n. Restore. retumbante. Pagdal¨®. sonoro. pakundangan. Retail. v.Resonant. Restrain. Restrain. K¨¢rihan. Gumalang. Bunga. Walang pahing¨¢. diferir. Magting?. taningan. ipagpalib an. [restor¨¦cion] Restauracion. pagpigil. adj. reposar. diferir. [rest] Descanso. v. [risp¨¦ct] Respeto. Respiration. Respite. v. concurrir. [r¨¦spit] Suspensi¨®n. kasagutan. v. [ristr¨ªct] Restringir. Papagtagal¨ªn. v. v. balis¨¢. Respondent.

Gumalang. [rit¨¢ir] Retirar [se]. v. Supotsuputan. [ritr¨ªt] Retirarse. [riv¨¦rt] Trastrocar. [ritr¨¦nchment] Atrincheramiento. Retouch. k¨¢twaan. ayusin. Matatandain. borrachera. magsau l¨¬. ilitaw. [rit¨¦ntiv] Retentivo. borrachera. kumal ansing. Bwis. Reunite. [riverber¨¦cion] Reverberaci¨®n. [r¨¦veniu] Renta. iurong. magpitagan. Retribution. r¨¦dito. [retrogr¨¦cion] Retrogradaci¨®n. Paglingon sa nagdaan. Umurong. tumaginting. magti tipon. Retrogression. Magbalik. [riv¨¦ndchful] Vengativo. adj. umuw?. Magalang. Retreat. Revelation. Revenge. Magsay¨¢. Umpukan. repetir. Retina. n¨¢isasaul?. v. Retrenchment. n. [r¨¦vel] Jaranear. [ritr¨ªv] Recuperar. que considera las cosas pasadas. Retrospective. v. volverse atr¨¢s. divertirse con grande ruido. v. bayad. pabal¨ªk. talikwasan. [r¨¦trogred] Retr¨®grado. retiramiento. Mapanghigant¨ª. Reveal. [riv¨¦ndch] Venganza. [r¨¦verens] Reverencia. Umuw?. [r¨¦velri] Jarana. pagkakatwa. n. Reverend. sukl?. Reverse. Retrospect. [ri¨²nion] Reunion. Pahayag. adj. Reversion. pulutong. pagkakaungtol. n. [retribi¨²cion] Retribucion. Retrievable. rese?a. v. pag-iisa. Retirement. Revel. [revel¨¦cion] Revelaci¨®n. Higant¨ª. Return. [r¨¦verend] Reverendo. [rit¨®rt] Redarg¨¹ici¨®n. [r¨¦trospect] Consideracion ¨® reflexion de las cosas pasadas. cambio. pagtatala. Reverse. v. retorcer un argumento. Pabuy¨¤. Pagbabago ng hatol. Palalingon sa nakaraan. retractar. adj. pitagan. . [riv¨¦rs] Reverso. Revenue. v. [r¨¦tina] Retina. n. pananahimik. [riv¨¦rs] Trastrocar. Paghiwalay. Retort. Umurong. adj. [r¨¦ticl] Redecilla. bayad. retorta. v. Pagkauntol. Reverence. vuelta. v. soledad. respetar. retiro. Galang. [riv¨¦rsion] Reversi¨®n. kagantihan. pagpihit. Pagsasay¨¢. Reverberation. [riv¨ªl] Revelar. [ret¨ªkiul] Sakita. v. [rit¨¢rn] Volver. upa. n. Retract. Bumaligtad ng pangangatwiran. Review. humiwalay. Bawiin. Revenge. n. Magtipon ¨® magpisan-ul?. Reticence. n. mag-umpukan. regreso. Reverence. [r¨¦verent] Reverente. [r¨¦verens] Reverenciar. n. Kagalanggalang. reparable. [ritr¨ªvabl] Recuperable. bumalik. n. respetuoso. n. retribucion. ma glih¨ªs ng pagmamatwid. Manghigant¨ª. v. pakinabang. recompensa. v. magpitagan. n. adj. v. Mul¨ªng tahakin. umurong. v. [riunait] Reunir. Revelry. pal¨ªt. v. Pagb alik. umilag. taginting. adj. [ritoech] Retocar. Retokahin. Umalingawngaw. v. pag-uw?. adj. Revert. [riv¨¦rberet] Reverberar. Pagkukut¨¤. Nababaw¨¬. [riv¨ªr] Reverenciar. resonar. isaul¨¬. Reticule. Kabaligtar¨¢n. Pagkabaligtad. volver al rev¨¦s. trinchera. n. venerar. Reverberate.Retentive. Retrace. [rit¨®rt] Redarg¨¹ir. Supotsuputan. bawiin ang sinabi. Reunion. respeto. Retrieve. Retire. n. ipahayag. Alingawngaw. Paurungin. restaurar. kut¨¤. restablecer. recompensa. Reticency = Reticence. venerable. Pagsisiyasat. n. Return. [riv¨¦ndch] Vengar. n. gant¨ª. magkul¨¬. pagtitrinchera . refugiarse. Ihayag. Reticle. Bilot ng mat¨¢. v. katipunan. [rivi¨²] Revista. Retrograde. Revengeful. n. pagbalik. n. Kasayahan. [ritr¨ªt] Retirada. trinchera. mapagpitagan. n. Rever. apartar. Revel. [ritr¨¦s] Volver ¨¢ seguir las huellas ¨® pisadas de alguno. Gumalang. v. magkatwa. umulit. gumant¨ª. manifestar. Baligtar¨ªn. Retrograde. retribuir. n. pag-uw?. tub¨°. Pag-urong. reunirse. Pag-urong. [r¨¦tisens] Reticencia. restituir. Paur¨®ng. Retort. retroceder. [ritr¨¢ct] Retraer. [r¨¦vel] Jarana. [r¨¦trogred] Retrogradar. [retrosp¨¦ctiv] Retrospectivo. Baligtar¨ªn. n. pagsasaul¨¬. n. v. Reverent. [riv¨¦rsal] Revocacion de una sentencia. n. Reverential = Reverent. Retreat. n. Pagbaligtad ng pangangatwiran. [rit¨¢rn] Retorno. Reversal. [rit¨¢irment] Retiro.

Review, v. [rivi¨²] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv¨¢il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipusta, manirang pu ri. Revise, n. [riv¨¢is] Revista. Muling pagtingin ¨® pagmamasid. Revise, v. [riv¨¢is] Rever. Mul¨ªng tign¨¢n. Revision, n. [riv¨ªsion] Revision. Mul¨ªng pagmamas¨ªd. Revival, n. [riv¨¢ival] Restauracion, restablecimiento. Mul¨ªng pagbabangon, muling pagk atatag. Revive, v. [riv¨¢iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul?. Revocation, n. [rivok¨¦cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv¨®k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag¨¢. Revolt, v. [riv¨®lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs¨ªk, mag-als¨¢. Revolt, n. [riv¨®lt] Revuelta, rebeli¨®n, levantamiento. Panghihimags¨ªk, pag-aals¨¢. Revolution, n. [rivoli¨²cion] Revolucion. H¨ªmagsikan. Revolutionary, adj. [revoli¨²cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapangh imagsik. Revolutionist, adj. [rivoli¨²cion¨ªst] Revolucionario. Mapanghimags¨ªk. Revolve, v. [riv¨®lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; pa ikutin, painugin. Revolver, n. [riv¨®lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv¨¦lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw¨®rd] Premio, recompensa. Ganting pal¨¤, gant¨ª, kagantihan. Reward, v. [riw¨®rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal¨¤. Rhetoric, n. [r¨¦toric] Ret¨®rica. Ret¨®rika ¨® karunungan sa pananalita. Rhetorical, adj. [ret¨®rical] Ret¨®rico. Nauukol sa ret¨®rika. Rheum, n. [ri¨²m] Reuma. Reyuma (sak¨ªt). Rheumatism, n. [ri¨²matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap¨¢ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r¨¢im] Rima, consonancia; poes¨ªa ¨® poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tula, b rso. Rhyme, v. [r¨¢im] Versificar; rimar. Tumula; magtugma ng mga tinig. Rhymester, n. [r¨¢imster] Versista. M¨¢nunul¨¤. Rib, n. [rib] Costilla. Tady¨¢ng. Ribald, n. [r¨ªbold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r¨ªbon] Liston, cinta. List¨®n, sint¨¢s. Rice, n. [r¨¢is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag¨¢. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandala. Rickets, n. [r¨ªkets] Raqu¨ªtis. Sak¨ªt ng ulo. Rickety, adj. [r¨ªketi] Raqu¨ªtico, caduco. Unsyam¨¬, pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal¨¢n. Riddance, n. [r¨ªdans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r¨ªdl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing¨¢n; bithay. Riddle, v. [r¨ªdl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r¨¢id] Paseo ¨¢ caballo ¨® en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r¨¢id] Cabalgar, andar en coche ¨® carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r¨¢ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r¨ªdikiul] Ridiculez, rid¨ªculo. Katwa, kakatwa, tuks¨²hin, l¨ªbakin. Ridicule, v. [r¨ªdikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak¨ªn. Ridiculous, adj. [rid¨ªkiuloes] Rid¨ªculo, risible. Kakatwa, nak¨¢katawa. Rife, adj. [r¨¢if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r¨ªfraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r¨¢ifl] Carabina. Riple, bar¨ªl. Rifle, v. [r¨¢ifl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh¨ªculo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r¨ªguing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam¨ªt. Right, adj. [r¨¢it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam¨¤, hust¨®.

Right, n. [r¨¢it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r¨¢itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r¨¢itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r¨ªdchid] R¨ªgido, severo, ¨¢ustero. Mahigp¨ªt, masung¨ªt mabagsik. Rigidity, n. [ridch¨ªditi] Rigidez, austeridad. Paghihigp¨ªt, sung¨ªt, bagsik. Rigmarole, n. [r¨ªgmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r¨ªgor] Rigor, severidad, austeridad. Higp¨ªt, bags¨ªk. Rigorous, adj. [r¨ªgoros] Rigoroso, severo. Mahigp¨ªt, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap¨¤. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant¨®, gilid, bingit, bu-ngang¨¤, tab¨ª. Rime, n. [r¨¢im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu¨°; pw ang, bitak, butas. Rind, n. [r¨¢ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r¨ªnderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c¨ªrculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r¨ªnguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r¨ªnglider] Cabeza de partido ¨® bando. Pangulo ng l¨¢pian ¨® pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c¨ªrculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r¨¢iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul¨®, kaingay, sigalot. Riot, v. [r¨¢iot] Causar alborotos. Manggul¨®, mag-ingay. Riotous, adj. [r¨¢ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug¨²lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap¨ªn. Ripe, adj. [r¨¢ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r¨¢ipn] Madurar. Pahinug¨ªn; mahinog. Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana ¨® hierve ¨¢ borbollones. Galaw ¨® kul? ng tu ig, bulwak. Rise, n. [r¨¢is] Levantamiento, elevaci¨®n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r¨¢is] Levantarse, ponerse en pi¨¦; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumang on, tumindig, tumay?; sumikat, mag-als¨¢; tumaas. Risible, adj. [r¨ªsibl] Risible. Nak¨¢katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah¨¢s, sumapanganib. Rite, n. [r¨¢it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamama lakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r¨¢ival] ¨¦mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw¨¢n, kalaban. Rival, v. [r¨¢ival] Competir, emular. Makipag-agaw¨¢n, makipaglaban. Rivalry, n. [r¨¢ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r¨¢iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r¨ªver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r¨ªvet] Remache; roblon. Tut¨®p, tup?, sils¨ªl. Rivet, v. [r¨ªvet] Remachar, roblar. Tutup¨¢n, tupiin, silsil¨ªn. Rivulet, n. [r¨ªviulet] Riachuelo. Sap¨¤, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r¨®dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal¨¤. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada ¨® tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r¨®ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r¨®beri] Robo. Nakaw¨¢n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r¨®bust] Robusto, vigoroso. Mataba, malak¨¢s. Rock, n. [roc] Roca, pe?asco. Malaking bato, bundok na bat¨®. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, p

atigilin. Rocket, n. [r¨®ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r¨®ki] Pe?ascoso. Mabat¨®. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca?a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r¨®dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p¨ªcaro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r¨®gueri] Picard¨ªa, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r¨®guish] P¨ªcaro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar?, palabir?. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat¨¢logo. G¨²long, ikot, pihit; rolyo; t¨¢laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r¨®ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r¨®mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir¨ª, land?, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir¨ª, lumand?. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r¨²keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal¨¤. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c¨¢mara. Sil¨ªd, kwarto, salas. Roominess, n. [r¨²mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r¨²mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P¨¦rtiga del gallinero. Hapun¨¢n ng man¨®k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p¨¦rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul¨¢n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis¨¬ panal¨¬. Rope, v. [rop] Hacer hebras ¨® madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r¨®sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d¨¢salan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r¨®siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r¨®smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r¨®sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r¨®si] R¨®seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir¨¤. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir¨¤. Rotary, adj. [r¨®tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit . Rotation, n. [rot¨¦cion] Rotaci¨®n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r¨®tn] Podrido, corrompido. Bulok, sira. Rottenness, n. [r¨®tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir¨¤. Rotund, adj. [rot¨¦nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu?. Rotundity, n. [rot¨¦nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul¨¢. Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb¨®s na pangpapul¨¢ ng pisng¨ª. Rough, adj. [rof] ¨¢spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magas p¨¢ng; bast¨®s; maun¨®s. Roughness, n. [r¨®fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r¨¢und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r¨¢und] C¨ªrculo, redondez. Bilog. Round, v. [r¨¢und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r¨¢undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil¨®g. Rouse, v. [r¨¢us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r¨¢ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk¨°. Rout, v. [r¨¢ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r¨¢ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut¨ªn] Rutina, pr¨¢ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggala, gumal¨¤, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han¨¢y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw¨¢n. Rowdy, adj. & n. [r¨¢udi] Alborotador, pillo. Magul¨®, maingay, switik.

Rowlocks, n. [r¨®locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw¨¢n. Royal, adj. [r¨®yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa ha r¨¬. Royalist, n. [r¨®yalist] Realista. Tapat na loob sa har¨¬. Royalty, n. [r¨®yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar¨ª. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp?, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus¨ªn. Rubber, n. [r¨¢ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri¨²bifai] Rubificar. Pumulah¨ªn. Ruby, n. [ri¨²bi] Rub¨ª. Rub¨ª [batong mah¨¢l]. Rudder, n. [r¨²der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r¨²di] Colorado, rubio. Mapul¨¢. Rude, adj. [r¨²d] Rudo, r¨²stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur¨°, wala g tur¨°, musm¨®s. Rudiment, n. [r¨²diment] Rudimentos. Pasimula, pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri¨²ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r¨²fian] Rufi¨¢n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta ¨® pu?o de camisola. Lup¨¬, tup?; lil¨ªs. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban¨ªg na panap¨ªn. Rugged, adj. [r¨¢gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug¨®s] Rugoso. Makubot, makun¨®t. Ruin, n. [r¨²in] Ruina, perdicion. Pagkaguh?, pagkapahamak. Ruin, v. [r¨²in] Arruinar, destruir. Iguh?, ipahamak. Ruinous, adj. [ru¨ªnoes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir¨¤. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p¨¢takaran, ulir¨¢n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun¨°, mamahal¨¤, maghar¨¬. Ruler, n. [r¨²ler] Gobernador. Tagapamahal¨¤. Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. [r¨®mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri¨²minant] Rumiador. Ngumunguya, ngumangata. Ruminate, v. [ri¨²minet] Rumiar. Ngumuya, ngumata. Rumination, n. [riumin¨¦cion] Rumia. Nguya, ngata. Rummage, n. [r¨¢medch] Tumulto. Kagul¨®. Rummage, v. [r¨¢medch] Trastornar. Manggul¨®. Rumor, n. [ri¨²mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri¨²mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit¨¤; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla ¨® obispillo de ave. Pig? ¨® kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r¨¢mpl] Arruga, doblez ¨® pliegue. Kubot, lup¨¬, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb¨®, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb¨®, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda?o. Baytang. Runner, n. [r¨¢ner] Corredor. Tagatakb¨®. Rupture, n. [r¨¢pchur] Rompimiento, rotura. Pagkak¨¢sira; basag, sir¨¤, was¨¢k, gah¨¬. Rupture, v. [r¨¢pchur] Reventar, romper ¨® hacer pedazos una cosa. Masir¨¤, mabasag. Rural, adj. [ri¨²ral] Rural, campesino, r¨²stico. Nauukol sa parang ¨® bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma?a. Lal¨¢ng, hib¨°, day¨¤. Rush, n. [rash] ¨ªmpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigla, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw¨ªt. Russet, adj. [r¨¦set] Bermejizo. Mapul¨¢pul¨¢. Rust, n. [rast] Or¨ªn. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r¨²stic] R¨²stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r¨²stic] Villano, r¨²stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r¨²stiket] Residir ¨® vivir en el campo. Manahan sa bukiran ¨® kaparangan. Rusticity, n. [rust¨ªsiti] Rusticidad, groser¨ªa, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastus an. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r¨¢sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri¨²z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw¨¤. Ruthless, adj. [ri¨²zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw¨¤. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s¨¢baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s¨¦ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd¨®tal] Sacerdotal. Nauukol sa par¨¨. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s¨¢crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram¨¦ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s¨¦cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n¨¢tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s¨¢criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril¨ªdches] Sacr¨ªlego. Lapastangan sa Dyos ¨® sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc¨®lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s¨¢den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s¨¦dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol¨ªa. Lungkot, malungkot, panlaw, kap anlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy¨¢ ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah¨¢n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s¨¦fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s¨¦fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s¨¢f?rn] Azafran. Asapr¨¢n. Sagacious, adj. [segu¨¦ci?s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin¨°. Sagaciousness, n. [segu¨¦ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalin uan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb¨®ng; taong marunong. Sago, n. [s¨¦go] Zag¨². Sag¨®. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar ¨¢ la vela, navegar. Maglay¨¢g. Sailer, n. [se¨ªler] Nav¨ªo, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s¨¦lor] Marinero. Magdadag¨¢t, marinero. Saint, n. [se¨ªnt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s¨¦ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se¨ªc] Causa, raz¨®n; respeto, consideracion. Sangh?, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s¨¢lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s¨¢lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil¨ª, pagtitinda, paglalak?. Saleable, adj. [s¨¦labl] Vendible. Mabil¨ª. Salesman, n. [s¨¦lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s¨¦lient] Saliente, saledizo. Nakalab¨¢s, nakalaw¨ªt. Saline, adj. [sel¨¢in] Salino. May as¨ªn. Saliva, n. [sal¨¢iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s¨¢lo] Descolorido, p¨¢lido. Maputla, putlain. Sallowness, n. [s¨¢lones] Palidez. Putla, kaputlaan. Sally, n. [s¨¢li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s¨¢li] Salir. Lumab¨¢s. Salmon, n. [s¨¢mon] Salmon. Salm¨®n. Saloon, n. [sal¨²n] Salon. Kabahay¨¢n, sal¨®n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As¨ªn. Salt, v. [solt] Salar. Asn¨¢n, asin¨¢n. Saltish, n. [s¨®ltish] Algo salado. Makas¨ªm.

Salubrious, adj. [seli¨²brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng kata wan. Salubrity, n. [seli¨²briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s¨¢liuteri] Salubre, salut¨ªfero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut¨¦cion] Salutacion. Bat¨¬, pugay, yukod. Salute, v. [sali¨²t] Saludar. Bumat¨¬, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s¨¢lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv¨¦cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s¨¢lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s¨¢lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil¨¢n. Same, adj. [sem] Mismo; id¨¦ntico. Rin, nga; kagaya, kapara. Sameness, n. [s¨¦mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s¨¢mpl] Muestra, ejemplo. Paris¨¢n, mwestra, halimbaw¨¤. Sample, v. [s¨¢mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir¨¢n. Sanative, adj. [s¨¢nativ] Curativo. Nakagagal¨ªng. Sanctification, n. [sanctifik¨¦cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pa gtalag¨¢. Sanctify, v. [s¨¢nctifai] Santificar. Ariing banal ¨® sagrado, italag¨¢. Sanction, n. [s¨¢nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut¨¢n, payag. Sanction, v. [s¨¢nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s¨¢nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s?nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s?nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s¨¢ndal] Sandalia. Sandaly¨¢s, sinelas. Sanded, adj. [s¨¢nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s¨¢nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s¨¢ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal¨ªng, walang sak¨ªt. Saneness, n. [s¨¦nnes] Sanidad. Kagalingan, gal¨ªng, pagkawalang sak¨ªt. Sanguinary, n. [sangu¨ªneri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampa lasan. Sanguine, adj. [s¨¢nguin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug?, kulay-dug ?. Sanguineous, adj. [sangu¨ªnoes] Sangu¨ªneo. May maraming dug?, madug?. Sanity, n. [s¨¢niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal¨ªng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat¨¢s, gata, dagta. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s¨¦pient] Sabio. Marunong, pant¨¢s, pah¨¢m. Sapling, n. [s¨¢pling] Renuevo. Sw¨ª, supl¨ªng. Sapper, n. [s¨¢per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s¨¢pi] Jugoso. Madagta; makatas. Sarcasm, n. [s¨¢rcazm] Sarcasmo, burla ¨® s¨¢tira picante. Uyam, tuya, birong nakasasak¨ªt. Sarcastic, adj. [sarc¨¢stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy¨¢, uy¨¢m. Sardine, n. [s¨¢rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C¨ªngulo, cinta. Tal¨¬ ¨® sintas na pamigkis. Satan, n. [s¨¢tan] Satan¨¢s. Satan¨¢s. Satanic, adj. [set¨¢nic] Diab¨®lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s¨¢chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s¨¢telait] Sat¨¦lite. Kamp¨®n. Satiate, v. [s¨¦ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set¨¢ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s¨¢tin] Raso. Raso. Satire, n. [s¨¢tair] S¨¢tira. Tuya, uyam. Satiric, adj. [sat¨ªric] S¨¢tiro. M¨¢nunuya, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s¨¢tiraiz] Satirizar. Manuya, mang-uy¨¢m. Satisfaction, n. [satisf¨¢ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf¨¢ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s¨¢tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah¨¢n.

taong musmos. v. Scape. Lumagar¨¨. Savage. n. bal¨¢t sa ibabaw. Pikl¨¢t. Kasabih¨¢n. Malasa. Sawmill. [s¨¦ying] Dicho. Timbangin. n. Scamper. Sauce. Scald. v. s albahe. [scold] Ti?a. n. Pagtataanan. ferocidad. Banlian. [sk¨¦l] Balancear. v. adv. evasion. mag-impok. Scarcely. tagalagar¨¨. longaniza. pagbababad. Pinaglagarian. Lasa. Talupan ang bao ng ulo. n. v. [s¨®ser] Salsera. [sc¨¢fold] Tablado. n. [scold] Escaldar. Saucy. Saturday. n. [sc¨¢mper] Escapar. la locucion. Eskandaloso. Tagapagligtas. Lang¨ªb. choriso. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr¨¢neo. bangis. Scarcity. n. Savory. [s¨¢tarde] S¨¢bado. Kabalakyutan. adj. pagtakas. raro. crueldad. [sk¨¦p] Escape. humalay. adj. sazonar. huir. Sausage. Tumaanan. Scabby. n. [sos] Condimentar. adj. aserrar. bag sik. Lagar¨¨. Walang galang. L¨¢garian. Bantal. Tumaanan. n. grana. [s¨®yer] Aserrador. adagio. kawikaan. n. Esk¨¢ndalo. Bahagya. madalang. n. ro?oso. ro?a. Pagtigmak. [sev] Salvar. [s¨¦vor] Sabor. Scare. [sc¨¢rp] Escarpa. [sc¨¢boerd] Vaina de espada. Sumiyasat. Pananalita. [sc¨¢nt] Escaso. n. Lagyan ng sarsa. Savanna. n. Scape. n. n. escasez. n. v. Scantly. [scan] Escudri?ar. masarap. adj. &amp. Mag-eskandalo. n. v. [sc¨¢b] Costra de una herida ¨® ¨²lcera. [sc¨¢ntling] Cantidad peque?a. Scarlet. S¨¢bado. Panakot. [sk¨¦rcro] Espantajo. Scantling. v. n. Saw. grana. Sauce. raro. Saucer. Lasahin. Bao ng ulo. Liban. Kaloban ng tabak. [sev] Salvo. inculto. n. malang¨ªb. n. [sc¨¢bi] Sarnoso. Scandalous. Save. b¨¢rbaro. [s¨¢tiuret] Saturar. excepto. walang hiya. Say. sumaliksik. Sawdust. Scalp. [sc¨¢rsiti] Carest¨ªa. Butong paypay. Bihir¨¤. Timbangan. [sc¨¢rf] Faja. . Tigmakin. [scar] Cicatriz. gusto. Scandalize. n. Scarf. [s¨¦vori] Sabroso. Pamigk¨ªs. Sabana. n. escala. kasalatan. n. amedrentar. [s¨¦vor] Saborear. v. Scan. bitay¨¢n. Scale. Scab. [sc¨¢ntli] Escasamente. impudente. adj. [scalp] Cr¨¢neo. n. Scabbard. n. economizar. [se] Decir. [s¨¢vadchnes] Salvajer¨ªa. examinar cuidadosamente. tuktok ng ulo. gumitl¨¢. Kutis. n. Scarecrow. mahalay. Savageness. escamar. basaing maigi. dakong lwal. Scald. Maglalagar¨º. [sc¨¢rsli] Apenas. pangahas. Kakulangan. Platito. n. intimidar. sarsa. v. Saw. [s¨®mil] Molino de aserrar. n. proverbio. ibabad. Scale. Saturation. Scar. n. escama. adv. escalar. Taga gubat. [s¨®si] Descarado. [scars] Escaso. dahilig. Savor. G¨¢lisin. adj. adj. Entablado. bukod sa. Scant. [sk¨¦r] Espantar. Dalisdis. Saying. [sc¨¢rlet] Escarlata. magbanl?. [sc¨¢ndaloes] Escandaloso. [sc¨¢piula] Esc¨¢pula. v. [so] Serrar. Sawyer. kahalayan. tumakot. [sk¨¦l] Balanza. probar. [so] Sierra. Eskarlata. atrevido. v. Save. panal¨¬. n. [sos] Salsa. adv.Saturate. Munting halag¨¢. mangliligtas. Bihir¨¤. Sawsawan. [s¨¢vedch] Salvaje. Savor. v. [s¨¦vior] Salvador. Magsabi. mabangis. Scaffold. [s¨®sedch] Salchicha. Say. v. [sk¨¦p] Escapar. v. Sumindak. kaliskisan. Scarp. [s¨®dast] Aserraduras. Scarce. Scalp. madalang. Scandal. [sc¨¢rfskin] Cut¨ªcula. chorizo. [se] Habla. bahagya. Langonisa. Scapula. Scarfskin. lasapin. pat¨ªbulo. n. tumakas. huir. Bihir¨¤. [sc¨¢ndal] Esc¨¢ndalo. n. tumakas. Magligtas. Savior. [satiur¨¦cion] Saturacion. n. [sc¨¢ndalaiz] Escandalizar. [sav¨¢na] Sabana. kaliskis.

v. n. n. umirap. P¨¢labasan ng dula. centellear. utang. n. n. Karunungan. Scorner. Scotch. sobrecejo. Scintillate. Magmungot. disc¨ªpulo. v. [sintil¨¦cion] Chispazo. Scholastic. [scotch] Cortadura. [sc¨¢vendcher] Basurero. l¨ªnea. n. v. [skoerdch] Azote. Scold. alacran. Pangkatin ng relihyon. makipag-al¨ªt. Nauukol sa nag-aaral ¨® sa p¨¢aralan. mofar. Paghalay. plan. tu muya. n. Scold. Scatter. v. malikot. Scheme. Tagalinis ng dum¨ª ¨® ng sukal sa daan. paghamak. Scoff. [sk¨ªm] Proyecto. Ang nag-aaral. n. n. Score. raya. Hamp¨¢s. Tiktikan ang kaaway. parusahan. [skoerdch] Azotar. Liham. uk¨¤. Scowl. n. Scowl. M¨¢nunuy¨¤. umuy¨¢m. Scholastical = scholastic. [scold] Rega?ar. magkalat. desbarato. escarnecer. am¨®y. v. escarnecedor. Scholarship. Sceptre. Tuya. Nauukol sa karunungan. sabiduria. [sc¨²l] Escuela. deuda. uy¨¢m. Kut¨¤. iguhit. Scoff. katuusan. Pangamoy. n. barrendero de calles. n. espacio. n. n. [sc¨®rner] Desde?ador. kudl¨ªt. [s¨¢iens] Ciencia. pagpapawalang h alaga. v. Scornful. [s¨ªzorz] Tijeras. [scup] Cavar. [sai¨¦ntist] Hombre de ciencia. Setro. tudia . [sc¨¦diul] Esquela. n. Scene. paluin. [sin] Escena. [s¨ªntilet] Chispear. poner mala cara. kislap. escarnio. socavar. Scoffer. Scoop. Scissors. n. n. akal¨¤. burlarse. [sk¨ªm] Proyectar. [scol¨¢stic] Escol¨¢stico. kumislap. School. Humamak. [sc¨®rnful] Desde?oso. [sc¨¢undrel] Picaro. [scotch] Escoplear. n. . v. Scavenger. educacion literaria. [sizm] Cisma. pabanguhan. cuenta. castigar. tikt¨ªk. sakuna. kudlit¨¢n. Mungot. hacer muescas. [scaz] Desbarate. [sc¨¢ul] Ce?o. Kutab.. kiskisin. n. [saint¨ªfic] Cient¨ªfico. Scourge. parusa. [sc¨¢ut] Descubridor. guhi t. Tumuya. Scorn. explorador. [scup] Cucharon. sibangot. alagad. [s¨¦pter] Cetro. Magtur¨°. tostar. v. Kumisap. Scent. Taong pantas ¨® paham. Panukal¨¤. p¨¢noorin. menosprecio. ense?ar. hiluran. humalay. [scop] Objeto. hadlang. Scout. Isangag. n. [scor] Apuntar. estregar. Pakay. n. Magtala. v. Mapagtuya. Magpanukal¨¤. lumibak. pal¨°. Scotch. [scorn] Desden. c¨¦dula. kaalaman. n. kaalaman. [sc¨®lar] Escolar. n. bribon. v. burla. quemar por encima ¨® por afuera. oprobio. n. v. Scintillation. Switik. [sent] Oler.Scath. [scorn] Despreciar. [sc¨¢ul] Mirar con ce?o. akal¨¤. Schedule. Kuskusin. [scold] Rega?on [a]. n. ¨ªbp. [sent] Olfato. eskwelah¨¢n. inventario ¨® lista corta. Hiw¨¤. Scent. designio. hak¨¤. [sc¨®ns] Baluarte. [sc¨²l] Instruir. v. Score. Supl¨ªng. blanco. re?ir. v. envilecer. Science. Scientific. Scoundrel. v. libak. Scorn. ibus¨¢. [sc¨®larship] Ciencia. Scorpion. irap. sanggalang. Schism. desparramar. adj. olor. supang. adj. [sc¨¢ut] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. n. Magagalit¨ªn. mapaghalay. Scientifical = Scientific. perfumar. [sc¨¢ter] Esparcir. pang-lim¨¢s. Magalit. [sc¨®rpion] Escorpion. Alakd¨¢n. Panandok. Magsabog. n. hak¨¤. Scientist. Scourge. M¨¢nunuy¨¤. n. n. adj. incision. Scoop. Scope. umaral. M¨¢nunuklas. v. [sc¨®fer] Mofador. Ukaan. intento. Scion. Amuy¨ªn. [s¨¢ion] V¨¢stago. Gunting. [scof] Mofarse. v. n. isalab. Scholar. Humukay. [scor] Muesca. [scorh] Chamuscar. tagatuklas. Scorch. Karunungan. n. [scof] Mofa. n. espia. Sconce. Kisap. [sc¨®ur] Fregar. Scour. designio. m¨¢nun Scout. rayar. School. Scheme. Kapahamakan. castigo. P¨¢aralan. Hampas¨ªn. s¨¦dula ¨® kati n.

[screp] Embarazo. dudoso. Alil¨¤ sa kusin¨¤. Eskultor. Screw. Lumil¨®k. n. sigaw. Scum. n. Panglilil¨®c. v. v. M¨¢nunulat. esconder. Scuffle. v. ipakipagtalo . [s¨ªport] Puerto de mar. Scrawl. n. n. n. n. [skam] Espuma. fragmento. n. Hiyaw. Scrap. Scream. kaingay. Kamot. . Siyasatin. Screen. [scrol] Garrapatear. raspar. [scrabl] Ara?ar. tumaanan. n. Scrupulous. Scrag. Sculptor. Masama. Panghugot ng tornilyo. v. ri?a. escribiente. n. bab¨¢g. [screp] Raer. [scrol] Garabatos. n. Tornilyo. Daungang-dagat. destornilya dor. Sumulat ng padask¨®l. Seam. [s¨ª bord] Mar adentro. Bayubo. n. Kumanlong. [sim] Hacer costuras. manglilil¨®k. Scurf. n. Seaman. Scuffle. [skam] Espumar. panabing. [skoed] Huirse. [skarf] Ti?a. [scrag] Cualquiera cosa flaca. trepar. chillido. Bula.Scrabble. Magdadag¨¢t. Seamstress. Langib. n. Scull. Mangalm¨®t. v. v. takb¨®. duda. kaskas¨ªn. n. karit. Tatak¨¢n. paglilitis. ex¨¢men. Bumula. [scr¨ªm] Grito. Away. [scr¨ªpchur] Escritura sagrada. escribir mal. examinar. v. [scr¨¢tch] Rascadora. v. [scrap] Migaja. Scramble. babag. Nauukol sa Biblia. [saiz] Guada?a. Hinal¨¤. bung?. p¨²tol. Hadlang. pelear. batul¨¢ng. Seam. n. Scrub. Siyasat. Sulat na padask¨®l. n. sagw¨¢n. timbre. n. Katkat¨ªn. [scr¨¢mbl] Disputa. Scraper. Eskribano. n. sulwak. notaryo. agaw¨¢n. sigaw. Mag-away. [scr¨ªpchural] B¨ªblico. [s¨ªman] Marinero. balakubak. n. [skafl] Quimera. mapagsapantah¨¤. mampara. [scrip] Bolsa. n. disputar. n. caspa. altercacion. n. Scripture. Mumo. coser. [sk¨¢lptor] Escultor. n. tar uk¨ªn. [sk¨¢lien] Marmiton. Payat. magbabag. [scr¨¢mbl] Arrapar. Kamutin. Scrape. Supot. v. [scr¨®l] El rollo (de papel ¨® pergamino). Scrivener. Sea board. sumigaw. Bao (ng ulo). Sculpture. [scri¨²piuloes] Escrupuloso. ikid. Scud. Kudkuran. v. [si] Mar. [sk¨¢lpcher] Esculpir. mangukyabit. galos. adj. adj. Sea. [scr¨ªm] Gritar. [scr¨ªn] Biombo. Pagtatalo. [scri¨²tinaiz] Escudri?ar. n. [s¨¦mstres] Costurera. Screw-driver. [scri¨²pl] Escr¨²pulo. kagul¨®. Humiyaw. Dagat. v. Sculpture. dificultad. [sk¨¢lpcher] Escultura. Scriptural. Scrip. arrebati?a. [sil] Sello para cerrar las cartas. [skr¨ªmedch] Turbamulta. tumah?. v. n. Scramble. ara?ar. panganlong. [scr¨¢tch] Rascar. kalmut¨ªn. Kumarimot. Laot. sondear. Lilik. rasgu?o. Scrimage. Scum. chillar. magyano. Scullion. [sk¨¢rfi] Sarnoso. Sulat na walang gasinong halag¨¢. Scurfy. Scream. [sk¨¢tl] Apretar ¨¢ correr. n. Manah?. Banal na kasulatan. Scythe. Scratch. Scroll. G¨¢lisin. n. Scratch. n. [scr¨ªbl] Escrito de poco m¨¦rito. sub¨®. Scrutiny. Scrutinize. escaparse. Balumbon. [scr¨ªvner] Escribano. [scr¨¦per] Rascador. n. [scriu-dr¨¢iver] Destornillador. litisin. s¨¦dula. n. [skafl] Re?ir. [sil] Sellar. Seal. n. kumalmot. kapansanan. Scruple. Mapaghinal¨¤. Seaport. [sim] Costura. c¨¦dula. Scrape. [skal] Cr¨¢neo. grito. n. v. Scrawl. tagasulat. [scri¨²tini] Escrutinio. M¨¢nanah¨¬. casco. Scribble. Screech. n. Hiyaw. Tah?. v. magbula. n. n. Basag-ulo. manipis. n. rasgu?ar. Screen. ro?oso. notario p¨²blico. pendencia. Tumakas. magpumiglas. Bakid. [sk¨¢tl] Banasta. Scuttle. carrera corta. remo corto. [scrich] Chillido. n. malang¨ªb. n. Tat¨¢k. sapantah¨¤. [scrab] Belitre. Umagaw. pelea. v. adj. [scr¨¢ib] Escritor. mangubl¨ª. [scr¨ªn] Abrigar. Seal. [scri¨²] Tornillo. Scribe. Scuttle.

paghiwalay. asentar. Seclusion. Seaward. Punla. Seed. tiempo. [s¨¦condli] En segundo lugar. semejarse. v. nagamit na. [sidi¨²s] Seducir. Second. katahimikan. adj. [secondjend] Segunda mano. observar. Humanap. punla. [sicli¨²cion] Separacion. v. adj. Upat. n. luklukan. [s¨ªsior] Ribera del mar. lagyan ng rekado. n. iup?. Secede. adj. [siz] Hervir. indagar. [s¨ªcret] Secreto. hichura. adj. [s¨¦gment] Segmento de un c¨ªrculo. Paghihiwalay. [s¨ªward] H¨¢cia el mar. makakita. [s¨ªsoning] Condimento. n. Seem. Lum¨¤. exclusion. Ilay?. tranquilidad. Bahagi. n. mot¨ªn. . Rekaduhan. Secretary. m¨¢wangis. Pagtatag¨°. Seek. [sid¨¦tnes] Serenidad. Ilagay. Tiwasay. Damong dagat. ligtas. Seer. [sis¨¦sion] Apartamiento. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. Secure. Bagay. inquirir alguna cosa. rekado. [s¨¦criteri] Secretario. n. mabuting pagkak¨¢taon. Any?. Pag-ilag. [s¨ªmingli] Al parecer. halag¨¹e?o. sumub¨®. [s¨¦griguet] Segregar. v. umakit. v. n. [siki¨²riti] Seguridad. alboroto. manguupat. Secret. Seashore. n. adv. m¨¢kamukha. Masipag. [s¨¦criteriship] Secretar¨ªa. [sicr¨ªcion] Secrecion. salvo. Seduce. M¨¢hawig. n. Secret. Section. Ikalawa. bullir. nakaaakit. Secure. Secondhand. Tumingin. Sedative. [s¨¦denteri] Sedentario. Paniniyasat. [secci¨®n] Secci¨®n. Panahon. n. n. [sirch] Investigar. Season. simiente. calma. Segregate. v. Secession. [s¨ªson] Sazonar. pangalawa. ihiwalay. [sect¨¦rian] Sectario. Itiwasay. n. pag-aals¨¢. v. pagkalul¨¤. correspondiente. Seductive. iligtas. n. Umupat. Secrecy. oculto. [s¨¦detiv] Sedativo. Upuan. Sumiyasat. adj. Seasickness. kumita. silla. Seedsman. ilingid. Tagakita. n. Palaup?. banco. separarse. [s¨ªdling] Planta de semillero. Panghihimagsik. n. n. paghanap. [s¨ªmli] Propio. adj. n. Sediment. Sa dagat. [sid] Semilla. nalulul¨¤. n. K¨¢lihiman. Lul¨¢. [s¨ªdsman] Tratante en semillas. Katibayan. Sedentary. Secondly. adj. sumulwak. [sit] Situar. n. n. Sectarian. persuasivo. pagkakalihim. Larong law¨ªnlawinan. manghuhul¨¤. Seemingly. katiwasayan. n. n. Kalihim.Search. mabait. pangalaw¨¢. Pangkatin ng isang relihiyon. pagtitiwalag. Lihim. Seditious. [sic] Buscar. Seesaw. siguruhin. Season. [sicli¨²d] Apartar. kapanahunan. maghanap. Itag¨°. Sedate. [sid¨¦t] Sereno. [sid¨ªcioes] Sedicioso. [s¨¦diment] Sedimento. masikap. Seeming. kagul . Seedling. Pangalawa. n. [s¨¦condari] Secundario. paglilingid. Binh?. n. N¨¢papanahon. [sirch] Pesquisa. Seasonable. Seclude. [s¨ªsik] Mareado. n. Pangpatahimik. [s¨ªsiknes] Mareo. maingat. Seat. Latak. Ikalawa. [si] Ver. tahimik. separacion. [sid¨¢ctiv] Seductivo. humiwalay. [s¨¦diuloes] Diligente. [s¨ªson] Estacion. Tab¨ªng dagat. juicioso. ocultar. See. Itiwalag. Search. [sicr¨ªt] Esconder. Mahinahon. [siki¨²r] Asegurar. Seat. n. [sect] Secta. hikayat. v. condimentar. busca. Secretaryship. Lihim. Sedateness. salvar. n. Lula. [s¨ªcresi] Secreto. Nakahihikayat. v. likmuan. adj. Umilag. Hinahon. revuelta. Sedulous. separar. [sir] Veedor. adv. Tila. Ang nagbibili ng punla. Sea-weed. nakagaganyak. ilapag. Kumul?. excluir. ihiwalay. Security. [siki¨²r] Seguro. akma. gul¨®. v. Bahagi ng isang kabilugan. Secondary. [sim] Parecer. v. [s¨¦cond] Segundo. tag?. adj. [sis¨ªd] Apartarse. [s¨ª-uid] Alga marina. Seethe. n. [sit] Asiento. Seemly. ¨¢ prop¨®sito. Seduction. hez. [sid¨¢ccion] Seduccion. adj. [s¨ªsonabl] Oportuno. adj. mareamiento. v. sigilo. pangpahupa. adj. profeta. n. Secretion. Seasoning. humikayat. Manggugulo. Panimpl¨¢. Sedition. [siso] Vaiv¨¦n. ibukod. [s¨ªming] Apariencia. sazon. v. Sect. adj. [sid¨ªcion] Sedicion. war¨¬. lumay?. Seasick. n. cuidadoso. Segment. colocar. v. sumaliksik. adv. sosegado.

hulihin. adj. malay. adj. n. continuacion. [sini¨®riti] Antig¨¹edad. pasya. n. pagkamkam. n. Septuagenary = Septuagenarian. Sentimental. Sepulture. Karamdaman. [sep¨¦ltiur] Sepultura. Sensitive. adj. Selfishness. Hawakan. Nagtatagal ng pitong ta¨®n. Kalagayang una ¨® matanda sa lahat. Sequence. Paggigiit ng sarili. Bunga. v. Libingan. f¨²nebre. Sentry = Sentinel. Senile. adj. agarrar. [sentim¨¦ntal] Sentimental. n. Selfish. [s¨¦net] Senado. [s¨¦ler] Vendedor. adj. Tagapagbil¨ª. apartar. Sepulchre. ba¨ªt. Magpadal¨¢. P¨¢aralan sa nangagpapar¨¬ ¨® nangagpapastor. n. Sempstress. Paghirang. Seniority. Kawal na taga India. adj. [s¨¦mineri] Seminario. Palal¨°. b¨¢unan. Tanod. adj. [s¨¦mblans] Semejanza. kalibug an. itiwalag. hichura. Pagkakadugtongdugtong. consecuencia. adj. Senseless. Sentiment. May gulang na pitong pung ta¨®n. madalang. Punt¨®'t koma. m¨¢nininda. Self. n. Separate. Separation. pananalita. frase. voluptuosidad. [sept¨¦mber] Septiembre. Select.Segregation. Nauukol sa damdam ¨® pakiramdam. pagbubukod. [s¨ªcuel] Secuela. Semicolon. v. v. pagdak¨ªp. maglak¨°. [s¨¦nsles] Insensible. Septuagenarian. adj. [s¨¦lfish] Egoista. Seldom. mag-utos. segregar. n. entierro. [self-lav] Amor propio. Septennial. Wangis. pakinabang. Walang pakiramdam. voluptuoso. escoger. Seize. [sel] Vender. [s¨¦nsitiv] Sensitivo. September. n. bantay. [s¨ªnior] Antiguo. kapulungang tagapaglagda ng kautusan na hal¨¢l ng p¨¢ma alaan. pagkal¨¢s. pil¨¬. n. Ihiwalay. [s¨¦netor] Senador. malibog. [siz] Asir. [s¨¦ldom] Raramente. [senchiu¨¢liti] Sensualidad. ancianidad. Selvage. secuestro. paghihiwalay. [sil¨¦ct] Selecto. [s¨¦lvedch] Orilla de pa?o. adj. Paglilibing. Nauukol sa kahalayan ng lam¨¢n. Rin. sarili. libog. matanda. Sepoy. May pakiramdam. n. Ang nagpapadal¨¢. kamkamin. Damdam. dak pin. Kahalayan. Separate. [s¨ªpoi] Soldado natural de las Indias Orientales. [sil¨¦ccion] Seleccion. n. [self] Mismo. Senado. Hatol. n. Gilid ng pany?. [s¨ªpulker] Sepulcro. n. Magbil¨ª. apariencia. Hirang. adj. May taglay na aral. [sent¨¦ncioes] Sentencioso. n. sensitivo. escogido. Paghuli. [septiu¨¢dchenarian] Septuagenario. n. Sentinel. [sens¨¦cion] Sensaci¨®n. Humirang. Senador. v. v. Sepulchral. Sensation. n. n. n. n. Seizure. Seminary. Sensuality. n. [s¨¦nsibl] Sensible. n. [s¨¦lfishnes] Egoismo. kal¨¢s. Sententious. tiwalag. segregado. lascivo. Hiwalay. Senility. [sept¨¦nial] Siete?al. adj. Nauukol sa libing. dictamen. despachar. Sell. [sip¨²lcral] Sepulcral. [send] Enviar. adv. ulirat. Nauukol sa katandaan. N¨¢ihihiwalay. [s¨¦ntiment] Sentimiento. n. Sensible. Maramdamin. Sentence. mapagdamdam. [s¨¦paret] Separar. [segrigu¨¦cion] Segregacion. pagka . n. razon. Sensual. mapaggiit ng sarili. magtind¨¢. Setyembre. adj. mandar. n. [sens] Sentido. [s¨¦nder] El que env¨ªa. [sil¨¦ct] Elegir. [s¨¦paret] Separado. M¨¢nanah¨¬. n. n. any?. pakiramdam. [s¨¦parabl] Separable. pagtitiwal ag. pigilan. desunir. pumil¨¬. n. walang ulirat. Senior. ensimismado. [sin¨¢iliti] Vejez. [s¨¦nchiual] Sensual. pakiramdam. Katandaan. Sequel. [s¨¦mstres] Costurera. Sense. entendimiento. Self-love. Bihir¨¤. Damdam. sepultura. n. Send. tagapaglak¨°. propio. [s¨ªcuens] Serie. ibukod. n. pagpil¨¬. [s¨¦ntinel] Centinela. n. [sem¨ªcolon] Punto y coma. [s¨ªziur] Captura. sentido. Select. secuestrar bienes. Selection. Pag-ibig sa sarili. [s¨¦ntens] Sentencia. sensible. maramdamin. adj. anciano. Senate. [separ¨¦cion] Separacion. Senator. Semblance. karugtong. kalas¨ªn. [s¨ªnail] Senil. n. Pagtitiwalag. Sender. Una. privado de sentido. Seller. Paghihiwalay. magsug¨°. separacion. Separable.

[s¨¦rvis] Servicio. mabigat. Sew. adj. v. Lab¨ªng pit¨®. adj. [set] Juego. [s¨¦raf] Serafin. Pagkalalake ¨® pagkababae. Serenade. kaalipinan. apacible. adj. mabagsik. [s¨¦ventiez] Septuag¨¦simo. Severance. adj.kasunodsunod. Seventy. Ang nananahan sa ibang lupain. adj. acuoso. vileza. maliwanag. n. [s¨¦rmon] Sermon. matibay. Seventeen. Higpit. Serve. mabab¨¤. rigoroso. Settee. n. [set] Ajustado. [so] Coser. [s¨¦verans] Separacion. [s¨¦venz] S¨¦ptimo. v. [secs] Sexo. ka buoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan. [s¨¦rvil] Servil. [s¨¦rvant] Siervo. Likmuan na mataas ang sandalan. hamak. nagagamit. [ser¨¦niti] Serenidad. katahimikan. Maglingkod. Sermon. adj. [set] Colocar. adj. adj. t¨¢hanan. Session. domicilio. adj. Serous. Nalalapat. Ikanim na bahagi ng i sang kabilugan. Serap¨ªn. Nauukol sa ahas. [s¨¦ver] Arrancar. n. maglapag. Paglilingkod. se?alado. Mahigpit. itatag. Malinaw. servidumbre. magtugtugan. conjunto ¨® agregado de muchas cosas. oficioso. apartar. adj. tahimik . Pulong. [sir¨¢fic] Ser¨¢fico. [s¨¦sion] Junta. formal. Seventh. ¨¢spero. guarnicion. [s¨¦venti] Setenta. v. Seraphic. adj. Sextuple. adj. [s¨¦rvitiud] Servidumbre. Pagkakasunodsunod. separar. esclavitud. Sextant. Serenata. [s¨¦cstant] Sextante. n. varios. adj. Severe. [seren¨¦d] Serenata. Serenity. n. Servitude. v. alil¨¤. [s¨®er] Costurera. Alipin. la sexta parte de un c¨ªrculo. Hugutin. Makaanim na p?. . Sexual. mahinahon. Set. Servant. adj. v. n. [s¨¦cstiupl] S¨¦xtuplo. lijar. masung¨ªt.. humilde. v. liwanag. adj. Ika pitong p?. pagtibay in. [serf] Siervo. Seventieth. [s¨¦rvisabl] Servicial. Set. Ilwego. Servility. Serpent. n. Pagtanggal. Ahas. Serpentine. Serf. Sevenfold. Paninilbihan. Series. [siv¨ªr] Severo. Servile. adj. Settlement. v. Settler. Lingkod. Maglagay. [secs¨¢dcheneri] Sexagenario. n. [set¨ª] Canap¨¦. [s¨¦csiual] Sexual. porm¨¢l. n. [setl] Esca?o. n. Serious. pagkaalipin. [setl] Colocar. Nauukol sa serap¨ªn. tugtugan. [s¨¦rpent] Serpiente. n¨¢tatakd¨¤. sesion. grave. sociego. [s¨¦rpentain] Serpentino. Sergeant. Serene. Ilagay. [s¨¦ventin] Diez y siete. [s¨¦veral] Diversos. n. Sequent. Sequestration. caida del sol. M¨¢nanan¨¬. Mahabang likmuan na may sandigan. [s¨ªcuent] Siguiente. Manah?. Settle. paglubog ng araw. n. Sequester. Serviceable. establecer. adj. asegurar. n. [serv¨ªliti] Bajeza. Mak¨¢pito. n. [sicu¨¦ster] Secuestrar. Nauukol sa pagkalalake ¨® pagkababae. Seven. Pitong p?. Sewer. adj. [siv¨¦riti] Severidad. Mapanilb¨¦. adj. n. Sex. Ikapit¨®. n. angel. ihiwalay. n. [s¨¦tler] Colono. [s¨¦rdchent] Sarjento. Settle. n. Service. Severity. paninilbihan. Mapaglingkod. Kumamkam. Malubha. fijar. [sir¨ªn] Sereno. rigor. [s¨¦tlment] Establecimiento. [s¨¦vnfold] S¨¦ptuplo. kasunod. Seraphical = Seraphic. [s¨ªriis] Serie. Kinaroroonan. Set off. May anim na pung ta¨®n. n. Seventeenth. n. kahigpitan. adj. criado. Ika labing pit¨®. Kahamakan. Set. [serv] Servir. malala. sacar. pangaral. Sever. bajo. n. n. Kagayakan. claridad. ilapag. Pangangamkam. Sarhento. Several. fijo. Sermon. Linaw. Malagnaw. [s¨¦t of] Adorno. anghel. Kasunod. [s¨¦ventinz] D¨¦cimo s¨¦ptimo. n. sosegado. Ilan. particion. n. ibp. [seren¨¦d] Dar serenatas. adj. [s¨¦ven] Siete. Pit¨®. adj. [secuestr¨¦cion] Secuestro. claro. poner. Sexagenary. [s¨ªroes] Seroso. Magserenata. secuestracion de bienes. hinahon. Serenade. lumubog (ang araw). ibukod. Seraph. [s¨ªrias] Serio.

Hatiin. [shir] Puro. v. v. [si¨¦d] Asombrar. [si¨¦di] Opaco. Marapat. Shade. n. Pul¨®s. durugin. Sheepcot. paspas. matalas. n. concha. mabab¨¤. n. [si¨¢mbls] Carnicer¨ªa. Sheen. P¨¢tayan. Mahihiyain. Bal¨¢t. bibinga. Sheaf. Kaloban. c¨¢scara. t¨ªmido. bahagihin. n. Isuot sa kaloban. Shackle. pamumul¨¢. Liliman. figurarse alguna cosa. n. Shatter. bigkis. . Kahihiy¨¢n. n. Shameless. Pat¨ªng. n. Shapely. [si¨¢d] Alosa. Shambles. [si¨¢m] Enga?ar. n. bajo. Any?. Shear. [sh¨ªpskin] Piel de carnero. v. adj. Talupan. Lumuglog. Shallow. tagan¨¢s. n. She. n. adj. Sheep. n. esquilar. [shed] Caba?a. [si¨¢rc] Tiburon. saeta. caja. alampay. estafador. adj. rubor. puntiagudo. Shape. adj. n. dakong mababaw [sa dagat]. n. upakan. v. hichura. kabibe. n. Shagged. Walang hiya. [shif] Gavilla. n. Sheet. Pitak ng aparador.Shabbiness. Shape. Kumot. [si¨®l] Pa?olon. Walang any?. [si¨¦v] Afeitar. talas. pagpapagp¨¢g. [si¨¦mful] Vergonzoso. Bahagi. Shadow. ningning. Anino. hasa. Kulungan ng tupa. Dampa. Hiyain. n. Shake. [si¨¢ter] Destrozar. adj. v. pagkukunwa. v. pund¨¢. palas?. [ship] Oveja. umalog. Tulis. Itanikala. pumagpag. kanlong. Shatter. descortezar. aguzar. Shapeless. adj. [sied¨®] Sombra. Shanty. hiy¨¤. Shawl. Sheathe. [si¨¦k] Agitar. [si¨¦m] Verg¨¹enza. n. brillantez. mahihiyain. kislap. Shackles. s¨¢balo. pagpag. [si¨¢nk] Pierna. Shade. protecci¨®n. [si¨¢rpen] Afilar. [si¨¦l] Descascarar. Sheepish. v. bwanbwan. Balat ng tupa. Sham. v. m¨¢kabahagi. funda. Panyul¨®n. Shark. [si¨¦k] Sacudida. derramar. Sheer. Shelf. sus?. n. [shed] Verter. Gupitan (ng balahibo). fingir. haz. Magaspang. magbuhos. adj. Sharpness. sacudir. Shad. claro. Shallop. malilim. n. [si¨¢ft] Flecha. Sheepfold = sheepcot. adj. n. [shin] Resplandor. Anyuan. afrentar. [si¨¦m] Avergonzar. Dampa. Mababaw. Sharpen. Malamlam. Shank. porci¨®n. Hay¨¤. [shiz] Vaina. hacerse pedazos. Shell. Hamak. [sh¨ªpcot] Redil. Shed. [shiz] Envainar. magkunwa. n. bigyan ng any?. [si¨¦ples] Informe. patalasin. tabasin. Mabuting tabas. Share. Manghib¨°. participar. [si¨¦p] Formar. switik. [si¨¦mles] Desvergonzado. v. Bangka. Pan¨¤. v. matatakut¨ªn. kulimlim. Siya (babae). Shall. fingimiento. v. n. [si¨¢rpnes] Agudeza. n. Damal. Kahiyahiya. [si¨¦r] Parte. Patulisin. Makalag. hind? tab¨¢s. adj. n. Dahilan. kababaan. pliego [de papel]. Magbub¨®. [si¨¦pli] Bien hecho. [si¨¢rper] Ratero. [si¨¢loep] Chalupa. Bint?. [sial¨®] Baj¨ªo. Katk¨¢t. [shir] Alargarse. bajeza. Shameful. Matulis. Luglog. n. [si¨¦d] Sombra. Shake. Shell. Shed. v. n. pangpangaw. carnero. [si¨¢guoed] Afelpado. [si¨¢rp] Agudo. [shit] S¨¢bana. v. Tekas. Sharp. Pagpasp¨¢s. Sheer. kubo. m¨¢kahat¨¬. Lilim. n. Share. [si¨¦r] Repartir. Mag-ahit. descarado. Pagkahamak. pliyego ng papel. n. Kintab. forma. adj. mahalay. Shady. [si¨¢kl] Encadenar. Shame. v. baj¨ªo. sutileza. n. Sharper. Sham. halayin. bastos. adj. Shame. oscuro. [sh¨ª] Ella. [si¨¦l] Casco. ang nauukol. Sheepskin. Sheath. v. [si¨¦king] Sacudimiento. lilim. n. ihas¨¤. [si¨¦p] Hechura. v. Tupa. malinaw. Shabby. pron. Putol. [sielf] Anaquel. aguzado. Shaft. [si¨¢kls] Grillos. n. sisidl¨¢n. [si¨¢bines] Vileza. [si¨¦l] Deber. Shaking. [si¨¢m] Pretexto. [si¨¢ter] Pedazo. [sh¨ªpish] Vergonzoso. Basagin. Shave. [si¨¢bi] Vil. [si¨¢nti] Caba?a. [shir] Trasquilar.

Sa madalingsabi. Shot. sw¨ª. Shop. p¨¢milihan. Sheriff. Andamyo ng sasakyan. mangatal. refugio. panangg¨¢. Sasakyan sa dagat. [si¨®t] Tiro. n. n. Shouting. cargo. tagapag-alag¨¤ ng hayop. [shir] Condado. Ship. desamparado. lustre. desastre. breve. [si¨¢ining] Brillante. Shelterless. v. Shield. Shin. Shepherdess. takbuhan. Kublihan. v. mangilabot. compendiar. magpahilagpos. kapahamakan. n. [sielv] Echar ¨¢ un lado. brillar. v. defender. [si¨¢ini] Lustroso. [sh¨ªpment] Env¨ªo. [si¨²t] Tirar. n. Balikat. supl¨ªng. bumaril. ab¨®t. Tumudla. Bar¨°. Mababaw. n. [si¨®rtsaited] Corto de vista. Tudla. Tindero. M¨¢bangga. [si¨¦ltoer] Guarida. Shortness. Shivering. Lul¨®d. Malab¨° ang mat¨¢. K¨¢tuwaan. n. temblar de miedo. [shild] Escudar. Shoal. Kalasag. n. [shin] Espinilla. temblor. . Shipboard. [shirt] Camisa. Hulan. hiyaw. encuentro.Shelter. Itab¨ª. [shoc] Chocar. Lumipat. n. resplandeciente. adj. Shoulder. Shift. pangangatal. [si¨¢in] Lucir. Shire. estenograf¨ªa. refugiar. Paningningin. n. desgracia. [si¨®rtnes] Cortedad. [si¨¦ri] Vino de Jerez. [sher¨ªf] Sher¨ªff. panapin sa paa. Paglipat. Shoe. mananggalang. el calzado del pie. Shirt. adj. Maikl?. n. Shortsighted. Shiny. conciso. Pasan¨ªn. Mamili. adj. brillante. v. [sh¨ªprec] Naufragio. adj. Shock. Bakalan sa paa ang kabayo. [sia¨²lder] Cargar al hombro. v. Babaing tagapag-alag¨¤ ng tupa. m¨¢umpog. v. v. Pastor. [si¨²meker] Zapatero. Shout. Shopkeeper. v. [sh¨ªpbord] Tablon de nav¨ªo. pangpang. en pocas palabras. arrojar. Magsasapat¨®s. bangga. [sia¨²lder] Hombro. walang magam pon. kumanlong. [ship] Embarcar. Shortly. Shiver. [si¨²t] Tiro. [si¨¦ltoer] Guarecer. n. [si¨®r] Costa. playa. abrigar. brevedad. Walang m¨¢silungan. adv. adj. Shoulder. n. n. n. [shol] Lleno de baj¨ªos. Makintab. s umupl¨ªng. sumi long. [ship] Nav¨ªo. n. arrinconar. n. [sia¨²ting] Gritos de alegr¨ªa. [si¨¢in] Resplandor. Shelter. ampunan. v. buque. taller. [si¨¦perd] Pastor. tab¨ª. s agala. Shipment. pang