Anda di halaman 1dari 45

Creativ Visualisation

YANTRAM

Durga Bisha Yantram

Kaalasarpayoga Yantra

Kaalasarpayoga Yantram

Kaalasarpayoga Yantra

Kanakdhaaraa Yantra

Maha Sudarshan Yantra

Mangal Yantra

Pitridosh Nivaran Yantram

Rahu Yantra

Sampurna Bagalamukhi Yantram

Sampurna Kaalasarpayoga Dosh NivaaranYantra

Sampurna Kubera Yantram

Sampurna Roganaashak Yantram

Sampurna Vaastu Yantram

Shree Baglamukhi Mahayantram

Shree Ram Raksha Yantra

Shri Ashta Lakshmi Yantra

Shri Bagalamukhi Maha Yantram

Shri Durga Yantra

Shri Gayatri Yantram

Shri Hanumatpujan Yantra (Yantra to Worship Hanuman)

Shri Kanakdhaara Yantra

Shri Ketu Yantram

Shri Mahakali Yantra

Shri Navagraha Yantra (Yantra of the Nine Astrological Planets)

Shri Rahu Yantram

Shri Sampurna Kaalasarpa Yantram

Shri Sampurna Maha Lakshmi Maha Yantram

Shri Sampurna Mahalakshmi Yantra

Shri Sampurna Mahalakshmi Yantram

Shri Sampurna Navagraha Yantram

Shri Sarv Rog Niwarak Yantra (Yantra which Saves from All Diseases)

Shri Shani Yantram

Shri Shri Mahakali Yantram

Shri Shukra Yantram

Shri Siddh Gopala Yantra

Shri Vashikaran Yantra (Yantra to Bring Others under Your Influence)

Shri Karya Siddhi Yantra

Shri Sai Nath Siddhi Yantram

Sri Kubera Yantram

Sri Vaibhav Lakshmi Yantra

Surya Yantram

Surya Yantra

Creativ Visualisation

YANTRAM