Anda di halaman 1dari 4

A Se|eks| pem|||han

1 U[| Crgano|ept|k
u[l organolepLlk dllakukan dengan Lu[uan unLuk mengeLahul khususnya bau dan rasa slmpllsla yang dlu[l
2 U[| Makroskop|k
u[l makroskoplk dllakukan dengan menggunakan kaca pembesar
aLau Lanpa menggunakan alaL Cara lnl dllakukan unLuk mencarl khususnya
morfologl ukuran dan warna slmpllsla yang dlu[l
3 UII MIkkCSkCIk
u[l mlkroskoplk dllakukan dengan menggunakan mlkroskop yang dera[aL pembesarannya dlsesualkan
dengan keperluan Slmpllsla yang dlu[l dapaL berupa sayaLan mellnLang radlal paradermal maupun
membu[ur aLau berupa serbuk ada u[l mlkroskoplk dlcarl unsur unsur anaLoml [arlngan yang khas
uarl pengu[lan lnl akan dlkeLahul [enls slmpllsla berdasarkan fragmen pengenal yang speslflk bagl maslng
maslng slmpllsla
4 U[| n|stok|m|a
u[l hlsLoklmla berLu[uan unLuk mengeLahul berbagal macam zaL kandungan yang LerdapaL dalam
[arlngan Lanaman uengan pereaksl speslflk zaL zaL kandungan LersebuL akan memberlkan warna yang
speslflk pula sehlngga mudah dldeLeksl (Anon|m1987)

8 embuatan S|mp||s|a
1 8ahan baku
1anaman budldaya aLau Lanaman Lanaman yang senga[a dlLanam unLuk Lu[uan produksl slmpllsla
2 Dasar embuatan
a S|mp||s|a d|buat dengan cara penger|ngan
slmpllsla yang memerlukan pera[angan perlu dlaLur pera[angannya sehlngga dlperoleh Lebal lrlsan yang
pada pengerlngannya Lldak mengalaml kerusakan
31ahap embuatan
a engumpu|an bahan baku
kadar senyawa akLlf dalam suaLu slmpllsla berbedabeda
anLara laln LerganLung pada
1) baglan Lanaman yang dlgunakan
) umur Lanaman aLau baglan Lanaman pada saaL panen
3) WakLu panen
4) Llngkungan LempaL Lumbuh
WakLu panen sangaL eraL hubunganya dengan pembenLukan
senyawa akLlf dl dalam baglan Lanaman yang akan dlpanen WakLu
panen yang LepaL pada saaL baglan Lanaman LersebuL mengandung
senyawa akLlf dalam [umlah yang Lerbesar
conLoh 8lmpang ulcabuL dlberslhkan darl akar dlpoLong mellnLang dengan
keLebalan LerLenLu
b Sortas| 8asah
SorLasl basah dllakukan unLuk memlsahkan koLoran
koLoran aLau bahan bahan aslng lalnya darl bahan slmpllsla
Mlsalnya pada slmpllsla yang dlbuaL darl akar suaLu Lanaman obaL
bahan bahan seperLl Lanah kerlkll rumpuL baLang daun akar yang
Lelah rusak serLa pengoLor lalnya harus dlbuang
c encuc|an
encuclan dllakukan unLuk menghllangkan Lanah dan
pengoLoran lalnya yang melekaL pada bahan slmpllsla encuclan
dllakukan dengan alr berslh mlsalnya alr darl maLa alr alr darl sumur
aLau alr AM
d era[angan
era[angan bahan slmpllsla dllakukan unLuk
mempermudah proses pengerlngan pengepakan dan pengglllngan
1anaman yang baru dlambll [angan langsung dlra[ang LeLapl dl[emur
dengan keadaan uLuh selama 1 harl
e enger|ngan
1u[uan pengerlngan lalah unLuk mendapaLkan slmpllsla
yang Lldak mudah rusak sehlngga dapaL dlslmpan dalam wakLu yang
leblh lama uengan mengurang kadar alr dan menghenLlkan reaksl
enzlmaLlk akan dlcegah penurunan muLu aLau perusakan slmpllsla
Sortas| ker|ng
SorLasl seLelah engerlngan sebenarnya merupakan Lahap
akhlr pembuaLan slmpllsla 1u[uan sorLasl unLuk memlsahkan benda
benda aslng seperLl baglan baglan Lanaman yang Lldak dllnglnkan
dan pengoLr pengoLor laln yang maslh ada dan LerLlnggal pada
slmpllsla kerlng
Gemer|ksaan mutu
emerlksaan muLu slmpllsla dllakukan pada wakLu
penerlmaan aLau pembellan darl pengumpul aLau pedagang slmpllsla
Slmpllsla yang dlLerlma harus berupa slmpllsla murnl dan memenuhl
persyaraLan umum unLuk slmpllsla seperLl yang dlsebuLkan dalam
8uku larmakope lndonesla LksLra larmakope lndonesla aLaupum
MaLerla Medlka lndonesla Ldlsl Lerakhlr(Anon|m198S
Cara Lkstraks|
1 Maseras|
roses maserasl merupakan proses sederhana unLuk mendapaLkan eksLrak
dan dluralkan dalam kebanyakan farmakope Cara lnl sesual balk unLuk skala
kecll maupun skala lndusLrl roses yang pallng sederhana hanya menuanngkan
pelaruL pada slmpllsla Sesudah mengaLur wakLu sehlngga sesual unLuk Llap Llap
bahan Lanaman (slmpllsla) eksLrak dlkeluarkan dan ampas hasll eksLraksl dlcucl
dengan pelaruL yang segar sampal dldapaL beraL yang sesual rosedur lnl sama
dengan pembuaLan LlngLur aLau eksLrak khusus dan kadang kadang merupakan
saLu saLunya prosedur unLuk Lanaman yang mengandung zaL berlendlr
(musllago) Llnggl SebeLulnya cara lnl Lldak beglLu berguna karena Lldak pernah
dapaL menarlk zaL berkhaslaL darl Lanaman secara sempurna Ampas menahan
se[umlah besar soluLe yang unLuk perolehanya harus dllakukan proses pemerasan
(penekanan) aLau cara senLrlfugasl(AgoesG2007)
Cara ker[a lrlsan rlmpang Lemu puLlh dlcelupkan ke
dalam eLanol mendldlh kemudlan dlkerlngkan
dan dlhaluskan Serbuk kerlng rlmpang Lemu
puLlh sebanyak 600 g dleksLraksl dengan cara
maserasl menggunakan nheksana sampal serbuk
Lerendam semuanya LksLrak nheksana yang
dlperoleh kemudlan dluapkan pelaruLnya dengan
tototy vocoom evopototot sehlngga dlperoleh
eksLrak kenLal nheksana SeLelah lLu ampasnya
dlmaserasl kemball dengan eLanol kemudlan
pelaruLnya dluapkan dengan tototy vocoom
evopototot sampal kenLal serLa dlu[l kandungan
LrlLerpenoldnya !lka eksLrak kenLal eLanol poslLlf
LrlLerpenold maka eksLraksl dllan[uLkan dengan
cara eksLrak kenLal eLanol dlLambahkan
campuran eLanolalr (73) dan pelaruL eLanolnya
dluapkan selan[uLnya dlparLlsl dengan pelaruL
kloroform LksLrak kloroform yang dlperoleh
dluapkan sampal kenLal LksLrak kenLal nheksana
kloroform dan eksLrak alr yang
dlperoleh maslngmaslng dlu[l kandungan
LrlLerpenoldnya dengan pereaksl Lleberman
8urchard
Skr|n|ng |tok|m|a
Salah saLu pendekaLan unLuk penellLlan Lumbuhan obaL adalah penapls
senyawa klmla yang Lerkandung dalam Lanaman Cara lnl dlgunakan unLuk
mendeLeksl senyawa Lumbuhan berdasarkan golongannya Sebagal lnformasl awal
dalam mengeLahul senyawa klmla apa yang mempunyal akLlvlLas blologl darl suaLu
Lanaman lnformasl yang dlperoleh darl pendekaLan lnl [uga dapL dlgunakan unLuk
keperluan sumber bahan yang mempunyal nllal ekonoml laln seperLl sumber Lannl
mlnyak unLuk lndusLrl sumber gum dll MeLode yang Lelah dlkembangkan dapaL
mendeLeksl adanya golongan senyawa alkalold flavonold senyawa fenolaL Lannln
saponln kumarln qulnon sLerold/Lerpenold (1ey|erVL1988)
A|ka|o|d eno| tann|n |avono|d stero|d tr|terpeno|d ku|non