BENGKEL PENÌNGKATAN

PROFESÌONALÌSME MATA
PELAJARAN PENDÌDÌKAN
MORAL KBSM
TAJUK BERFOKUS
PENDÌDÌKAN MORAL SPM
VA8ALAu k|VA1A
NlLAl . uorço ulrl
. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-
couooç
. kosloool
. ßortooççcoç|owob
kosoo
lcoco
Looç|oo ¬ooçotosl
kAD kk|DlJ
NlLAl . kosouoroooooo
. kosloool
. ßortooççcoç|owob
kosoo boros borboloo|o -uluo|wo
-oorto ulslto
Coro borboloo|o uooçoo boroo¬oo
l|VANA8AN GLOßAL
NlLAl.
Vooyoyooçl uoo ¬ooçoorçol olo¬ so|ltor
kooor¬ooloo ootoro ¬oocslo uooçoo olo¬ so|ltor
lo|o toroouoµ lsc-lsc olo¬ so|ltor
ko¬oµoooo olo¬ so|ltor
lcoco
kosoo
Looç|oo
l8u WANlJA . looço|sµloltosloo
woolto uolo¬ l|loo
NlLAl. Vooçoor¬otl oo| woolto
. kooulloo
|o|to . Jo|oo-to|oo woolto
8c¬booçoo woolto uolo¬ µo¬booçcooo ooçoro
NlLAl. Volloucoçl oo| |ooo|-|ooo|
. ßortooççcoç|owob
. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. kosloool
Looç|oo ¬ooçl|tlroI oo| |ooo|-|ooo|
kosoo ¬ooçl|tlroI oo| |ooo|-|ooo|
8obob |ooo|-|ooo| torobol
l8u uAk kANAk-kANAk
l|N¥|LuDulAN DAN
l|V|kDAGANGAN VANu8lA Dl
VALA¥8lA
NlLAl . Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-
couooç
. uorço ulrl
. kosloool
Coro ¬ooçotosl
l|kJußuuAN 8ukAk|LA
NlLAl . looçllbotoo ulrl uolo¬ µo¬booçcooo
ooçoro
. kosloool
. 8olloç ¬o¬bootc uoo bo|or|oso¬o
Vosoloo µooyortooo ¬osyoro|ot
8c¬booçoo
|o|to. |ools uoo oo¬o µortcbcooo sc|orolo
Looç|oo ¬ooççolo||oo µooyortooo
k|k|LuAkGAAN
NlLAl. uor¬ot uoo toot |oµouo ooççoto
|olcorço
. Jooççcoç|owob toroouoµ |olcorço
. koslo soyooç toroouoµ |olcorço
Coro ¬oroµot|oo ocbcoçoo |o|olcorçooo
kosoo µosltlI ¬oroµot|oo ocbcoçoo |o|olcorçooo
lcoco ocbcoçoo rooççooç uolo¬ |olcorço
VALA¥8lA
NlLAl . 8l|oµ |otorbc|ooo
. 8olloç ¬o¬bootc uoo bo|or|oso¬o
. Joloroosl
. Cloto o|oo ooçoro
. ulucµ borso¬o socoro o¬oo
usooo ¬owc|cu|oo Voloyslo
kosoo bol| ¬owc|cu|oo Voloyslo
8AVßuJAN uAkl k|ßANG8AAN
NlLAl. Cloto o|oo ooçoro
. ßortooççcoç|owob
. kosloool
Coro ¬ooooo¬ so¬ooçot ¬ooclotol ooçoro uolo¬
|olooçoo ro|yot
Jo|oo-to|oo yooç ¬ooootooç µoo|o|oooo
uußuNGAN ßAlk ANJAkA N|GAkA
NlLAl. 8olloç ¬ooçoor¬otl ootoro ooçoro
. 8olloç ¬o¬bootc uoo bo|or|oso¬o
. ulucµ borso¬o socoro o¬oo
. 8l|oµ |otorbc|ooo
. Joloroosl
Coro ¬ooço|ol|oo ocbcoçoo bol| ootoro ooçoro
ßouoo yooç ¬oo|oço uoo ¬ooço|ol|oo
|ooor¬ooloo ootoro ooçoro
l8u VAkANAN JlkuAN,JlDAk 8luAJ
NlLAl. ßortooççcoç|owob
. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. kosloool
Looç|oo ¬ooçotosl
kosoo µooço¬blloo ¬o|oooo tlrcoo,tluo| sloot
l|VßukuAN uAkAV
NlLAl. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. kosloool
. so¬co ollol olo¬ so|ltor
lcoco
Looç|oo ¬ooçotosl
kosoo
|o|to. bouoo yooç ¬olloucoçl blootooç llor
l8u l|kuNDANGAN
NlLAl. kooulloo
. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. kosloool
. ßortooççcoç|owob
loroooo couooç-couooç
kosoo tluo| ¬o¬otcol couooç-couooç
l8u k|ß|ßA8AN ß|kAGAVA
NlLAl . kobobosoo boroço¬o
. ulucµ borso¬o socoro o¬oo
. Joloroosl
ßc|tl |obobosoo boroço¬o ul Voloyslo
kobol|oo ¬ooço¬ol|oo |obobosoo boroço¬o
ßANJuAN k|VANu8lAAN k|lADA
ANAk-ANAk ¥AJlV,ß|NCANA ALAV
NlLAl. looçllbotoo ulrl uolo¬ µo¬booçcooo
ooçoro
. ßortooççcoç|owob
. kosloool
1ools-|ools bootcoo
kosoo µosltlI ¬o¬borl bootcoo |oµouo çolooçoo
yooç |crooç borooslb bol|
k|8 kAGuJ
NlLAl. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. kosloool
. uorço ulrl
lcoco
kosoo
Coro ¬ooçotosl
l8u k|1lkANAN
NlLAl. Joloroosl
. ulucµ borso¬o socoro o¬oo
. 8olloç ¬o¬bootc uoo bo|or|oso¬o
. 8l|oµ |otorbc|ooo
usooo ¬o¬cµc| so¬ooçot |o|lroooo uolo¬
|olooçoo µooucuc|
kobol|oo so¬ooçot |o|lroooo
l8u l|NDAJANG A8lNG JANlA l2lN
NlLAl. k|kA1AAN VALA¥8lA
-Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
-ßortooççcoç|owob
-8olloç ¬o¬bootc uoo bo|or|oso¬o
-8olloç ¬ooçoor¬otl ootoro ooçoro
-Joloroosl
8obob |ouotooçoo lAJl |o Voloyslo
Looç|oo ¬ooçowol |ouotooçoo µoouotooç osloç
|o Voloyslo
l8u l|NGANlA¥AAN l|VßANJu
kuVAu
NlLAl. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. ßortooççcoç|owob
. kosloool
. Volloucoçl oo| µo|or|o
Coro ¬ooçotosl ¬osoloo
kosoo ooçotlI
l8u l|VANDuAN k|ND|kAAN AWAV
8|CAkA ß|kßAuA¥A
NlLAl. Vo¬otcol µorotcroo uoo couooç-couooç
. kosloool
. ßortooççcoç|owob
kosoo
Looç|oo ¬ooçotosl

$# 
,7,/7  02,9:507,9:7,3/,3:3/,3
:3/,3 #,843,  079,3:3,,- 

08,3 !:3., ,3,203,9,8

79. . .3-4748-07-0.3  #. .  079.3:3.. //.7.3./89.3..843.08..#%  080/07.3-0702.-07-0./03.3.

/...3.7243.7 0.2809.907.2809.7 02. ..58: 8:.3/.2809.2.3.7..5.3 .3.3.7 !:3.2809.. 08.7.3.39..!$       03.3:8.3203..7 !0./03.

2 .330.7.%44 944.39.3 03472.9./.9.2502-.39..3./..39. 0.3 .39.3 . /. .3:3.$&%!0308549. $:2-.8.3..

3:3.3.3. 08.. .-.320397.1.02. .3 #.9:7.3:3/..-.3.3.3.907.3 :3/. .3. ...20397. . $0-.3/. 079.$&  03/:3.9:507.843.3. .3.1.3.

/7 #.3 . .203.9.3:3/.7.3 :3/.3/.!&&! !#&$ $ 02.7.9:507.8 .843.9:7.

33.3503079.3:3.!#%&&$&# !03-.3..2.70.203.3 .3202-. .9.7.9.3 30.7.8...3/7/. $.503079.3 ..5079:-:.32.38:.3-007..8.843.9 $:2-.2502-.39:/. #.8..3. .2.038/..

:-:3..3/.3703.905.3 08.3:-:3.300:.3907.&# 472.50:./.9/.207. .7.7..20:...354891207. .7..3:3.5.3 !:3.9..7.88.5.7. 0:.7..3:-:3.300:. %. .39.9.50:../.-907.349./.7.

8.50907-:. /:5-078.2.20::/. .3 &8.3-.7..3202-...330. 08.20::/.. %407.3.2.3-007.80.8.3.$ $...38 39.39:/.8.3 $.7..2..

9 %44 944... 079.3 .3. .3503.39.37.7...30..2802..3.9203.843.203.3:3.3..$&%#$ 39.3203039./..7.7.2 .330.#.

3:-:3.2030.2.80.32030. /:5-078./..3..&&%## $.30.2.7243.3 %407.7.30.3-007. $. .3 0.7.. .3202-.50907-:.9.39..7.3203472.7..7.3203.30.3 $.39.39.39:/...3-.8.7.2./.7.38 .7.3.

$&%#&.

9.9:7.3.3.203.3 #.02.843.3503.397:.%$% 079.3.2-.3/.9:507.32..3:3/. .8 08.3:3..3 :3/.

9/.8.9 .

9.-..3:3/.9:507.8 08.3. .3203/:3-3.7 !:3.9:7.203.3 #.!&#&# 02..3.3/.7 .3.9. 802:.3 .3..3 :3/.2809./.9.843.

.202.3 08./.3:3/.3/.3 :3/.3:3.!07.3.3 02.$&!#& 0.9::3/.9:507. 079.3:3/.3 :3/.3 .3 #.39/.843.9:7.3 :3/.

/.38 :90-0-.8.30-0-..8...3 %407.2... .3-07..3-07.80.3203.2.2.$&$# 0-0-.8.2. 0-.2..8. /:5-078.7.2.3-07..

%&&$!  %.

354891202-07-. !03-./.3-073.443.2502-..3 08.305. .3 30. 079.39:.3/7/. 038 038-.843.3 .#.39:.3:3.9.3:7..3:3.8--.7.

7. 08.9:7.203.3 #.3:3/.3/./7 !:3.8 .3 :3/.3 .7.$#&% 02. .9.843.9:507..

3..3-007.907.3 .3.$&# %407.3 $.50907-:.2 .907. $.3.3 &8.202:5:802...3.2.7.38 /:5-078.3503/:/: 0-..2.3.8.80.3202-.2...3802..39:/.3/.

.3. $.39: /. .3 503/.8.3 !%0 .9.39. 0/..0/.83 0 .2.3 .3:3.$&!%$%! #$ 02.3 203472.3 079. $.38 $0-.9..7.3. %407. 203. .8.3 :3/.3 /.3. 30..3 202-.3 :3/.9:7.9: 507.9 .9..7.8.3 -007.

203.3 079.7.330.8. 08.9:507..$&!!%& #& 02.5007.91 .3:3.843.3/.9.3:3/. .#.82.3 :3/.. 03/:3.9:7.

3 .3 :3/..3 #.3.8 .843.203.9:507.9:7.9.3/.$&!&# $## 02.3:3/.3:3.08. 079.