Anda di halaman 1dari 17

SULIT 4541/1

4541/1

Kimia
Kertas 1
2005
1¼ jam JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2005

KIMIA

Kertas 1 Set 3

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

4. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah


dibenarkan.

[Lihat sebelah
4541/1
SULIT 4541/1
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

Tiap-tiap satu soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih satu jawapan
yang betulatau terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1 Antara berikut yang manakah benar tentang persamaan sifat isotop suatu unsur ?

A Sifat fizik
B Sifat kimia
C Nombor nukleon
D Bilangan neutron per atom

2 Antara perubahan keadaan fizik sesuatu jirim berikut, yang manakah melibatkan
penyerapan haba dari persekitaran ?

I Sejatan
II Peleburan
III Pendidihan
IV Pembekuan

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II, III dan IV

3 Bilangan proton atom unsur A ialah 19. Atom unsur A mempunyai

A 1 elektron
B 10 elektron
C 1 elekron valens
D 10 elektron valens

4 Jadual 1 menunjukkan nombor proton bagi empat unsur.

Unsur E F G H
Nombor proton 3 7 15 17

JADUAL 1

Antara pasangan unsur berikut, yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama ?

A E dan F
B E dan G
C E dan H
D F dan G

Halaman 2
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

5 Antara berikut, yang manakah mewakili jisim molar suatu bahan ?


[Jisim atom relatif: H,= 1; He, 4; C,12; O,16]

A 2 g helium
B 12 g karbon
C 1 g hidrogen
D 16 g oksigen

6 Graf dalam Rajah 1 menunjukkan lengkungan pemanasan pepejal naftalena.

Suhu (°C)

80

t1 t2 t3 t4 Masa (s)

RAJAH 1

Antara pernyataan berikut yang manakah benar ?

A Takat lebur naftalena ialah 80 °C


B Semua naftalena berkeadaan cecair pada masa t2
C Daya tarikan antara zarah-zarah semakin bertambah
D Haba dibebaskan ke sekitar pada sela masa t2 dan t3

7 Apabila gas metana dibakar dengan lengkap dalam udara yang berlebihan, hasilnya
ialah

A air dan karbon


B air dan gas karbon dioksida
C air dan gas karbon monoksida
D karbon dan gas karbon dioksida

Halaman 3
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

8 Berapakah bilangan molekul yang terdapat dalam 0.5 mol nitrogen ?


[Jisim atom relatif: N,14 dan pemalar Avogadro = 6 x 1023 mol-1]

A 3 x 1023
B 6 x 1023
C 9 x 1023
D 12 x 1023

9 Jisim molar bagi suatu bahan bermaksud

A jisim yang mengandungi satu mol molekul dalam bahan tersebut


B jisim yang mengandungi satu mol atom dalam bahan tersebut
C jisim yang mengandungi satu mol ion dalam bahan tersebut
D jisim yang mengandungi 6.02 x 1023 zarah bahan tersebut

10 Atom X mempunyai 6 elektron valens. Atom Y mempunyai 7 elektron valens.


Apakah formula molekul bagi sebatian yang terbentuk ?

A XY
B XY2
C X2Y
D X2Y2

11 Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk menentukan formula empirik


oksida logam X
Oksida
Gas

Kertas asbestos

Kalsium klorida kontang

RAJAH 2

Antara berikut yang manakah mungkin logam X ?


I Kuprum
II Plumbum
III Ferum
IV Zink

A I dan II
B II dan III
C I , II dan III
D I, II, III dan IV

Halaman 4
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

12

Sulfur Sulfur Sulfur Oleum Asid


P dioksida Q trioksida R S sulfurik

RAJAH 3

Dalam urutan proses penyediaan asid sulfurik seperti pada Rajah 3, proses yang
manakah melibatkan persentuhan antara gas-gas yang terlibat dengan mangkin
vanadium(V) oksida ?

A Proses P
B Proses Q
C Proses R
D Proses S

13 Persamaan kimia berikut mewakili penyediaan garam

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + CO2

Antara berikut yang manakah merupakan hasil-hasil tindak balas


I CaSO4
II CaCO3
III H2SO4
IV CO2

A I dan II sahaja
B I dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, III dan IV sahaja

14 Pilih persamaan yang mewakili tindak balas antara logam dan asid
I Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
II Mg + 2H+ → Mg2+ + H2
III Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2
IV Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II, III dan IV

Halaman 5
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

15 Antara berikut yang manakah merupakan susunan elektron atom unsur dalam kala 3
Jadual Berkala ?

A 2. 1
B 2. 3
C 2. 8. 1
D 2. 8. 8. 2

16 Pepejal putih terbentuk di permukaan elektrod akumulator asid plumbum selepas


digunakan selama satu tahun. Apakah pepejal putih tersebut ?

A Plumbum(II) iodida
B Plumbum(II) sulfat
C Plumbum(II) klorida
D Plumbum(II) karbonat

17 Rajah 4 menunjukkan susunan elektron bagi atom Y

RAJAH 4

Dalam Jadual Berkala, unsur Y terletak dalam

A Kumpulan 3 dan Kala 3


B Kumpulan 12 dan Kala 2
C Kumpulan 2 dan Kala 2
D Kumpulan 2 dan Kala 3

18 Dos antibiotik yang diberikan oleh doktor harus habis dimakan, walaupun pesakit
telah sembuh. Ini ialah supaya

I memastikan semua bakteria telah mati


II pesakit tidak mengalami kesan sampingan
III mengelakkan penyakit berjangkit kepada orang lain
IV mengimunkan bakteria kepada ubat tersebut

A I sahaja
B II sahaja
C I dan IV sahaja
D I, II dan IV sahaja

Halaman 6
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

19 Antara setengah persamaan berikut, yang manakah berlaku di katod semasa


pengekstrakan logam aluminium dalam industri ?

A Al3+ + 3e Al
B 2H+ + 2e H2
C 2O2- O2 + 2e
D 4OH- 2H2O + 4e + O2

20 Dalam industri semikonduktor, kepingan kuprum perlu disadurkan dengan nikel untuk
menghasilkan permukaan yang cantik pada kepingan kuprum tersebut.
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar semasa penyaduran kuprum
dilakukan ?

A Kepingan kuprum berfungsi sebagai anod


B Jisim kepingan di katod semakin berkurangan
C Keamatan warna larutan akuas semakin bertambah
D Ion-ion nikel akan dinyahcaskan kepada logam nikel

21 Penulenan logam adalah satu contoh di mana sel elektrolisis diaplikasikan dalam
industri.
Antara berikut, yang manakah benar tentang penulenan logam argentum ?
I Elektrolit mestilah mempunyai ion argentum
II Mendakan logam argentum akan terhasil di dasar bekas
III Logam argentum tidak tulen mestilah berfungsi sebagai anod
IV Jisim logam argentum tulen akan bertambah pada akhir eksperimen

A I dan IV sahaja
B I, II dan III sahaja
C I, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

22 Antara bes berikut yang manakah larut dalam air?


I Kalium oksida
II Natrium hidroksida
III Kuprum(II) hidroksida
IV Plumbum(II) oksida

A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II dan IV sahaja

Halaman 7
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

23 Antara persamaan berikut yang manakah mewakili tindak balas peneutralan?

A 2Mg + O2 → 2MgO
B CuO + H2 → Cu + H2O
C NaOH + HCl → NaCl + H2O
D CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

24 Antara kation berikut yang manakah benar tentang warna larutan akueusnya?

Kation Warna

I Fe2+ hijau
II Fe3+ perang
III Cu2+ merah
IV Zn2+ tanpa warna

A I sahaja
B I dan II sahaja
C I, II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

25 Larutan ammonia adalah satu contoh alkali lemah.


Apakah yang dimaksudkan dengan alkali lemah ?

A Alkali yang melarut dengan lengkap


B Alkali yang dapat mengion apabila dilarutkan dalam air
C Alkali yang bercerai separa lengkap apabila dilarutkan dalam air
D Alkali yang akan menghasilkan ion-ion hidroksida apabila dilarutkan dalam air

26 Apabila larutan A dicampurkan dengan larutan ammonia berlebihan, mendakan putih


didapati terbentuk.
Antara ion berikut yang manakah mungkin terdapat di dalam larutan A ?
I Ion kalsium
II Ion natrium
III Ion aluminium
IV Ion plumbum (II)

A IV sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II, III dan IV

Halaman 8
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

27 Dalam penyediaan garam kuprum(II) sulfat, serbuk kuprum(II) oksida berlebihan


ditambahkan kepda 50.0 cm3 asid sulfurik 2.0 mol dm-3 yang dipanaskan.
Hitung jisim garam kuprum (II) sulfat yang terhasil.
[Jisim atom relatif: H,1; O,16; S,32; Cu,64]

A 0.80 g
B 1.60 g
C 8.0 g
D 16.0 g

28
Jumlah isipadu gas (cm3 )

Masa (saat)

RAJAH 5

Graf pada Rajah 5 menunjukkan jumlah isipadu gas yang terbebas melawan masa
bagi penguraian bermangkin kalium klorat(V), KClO3.
Antara kesimpulan berikut, yang manakah benar mengenai graf itu?

I Kadar penguraian kalium klorat(V) bertambah dengan masa.


II Kadar purata tindak balas selepas t3 saat ialah V/t3 cm3s–1
III Kadar pembebasan gas oksigen pada masa t3 ialah sifar
IV Tindak balas penguraian berhenti selepas masa t4

A I dan III sahaja


B II dan III sahaja
C I, II, III sahaja
D II, III dan IV sahaja

29 Teori perlanggaran bagi tindak balas kimia menyatakan bahawa

A setiap perlanggaran antara zarah akan menghasilkan tindak balas


B kadar tindak balas bergantung pada frekuensi perlanggaran berkesan
C apabila suhu bertambah, kadar tindak balas antara molekul berkurang
D kadar perlanggaran antara zarah bahan tindak balas tidak berubah apabila
suhu bertambah.

Halaman 9
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

30 Asid hidroklorik cair bertindakbalas dengan batu kapur mengikut persamaan berikut:
CaCO3(p) + 2HCl(ak) CaCl2(ak) + H2O(ce) + CO2(g)
Apakah kesan ke atas kadar awal tindak balas dan jumlah isipadu akhir karbon
dioksida yang terhasil jika asid hidroklorik yang digunakan itu dicairkan dengan air ?

Kadar awal Isipadu akhir karbon dioksida


A berkurang tidak berubah
B berkurang berkurang
C bertambah bertambah
D bertambah tidak berubah

31 Isomer mempunyai persamaan dari segi

A sifat fizik
B sifat kimia
C formula molekul
D formula struktur

32 Bahan yang manakah boleh menyebabkan penggumpalan lateks ?

A Etanol
B Asid formik
C Larutan ammonia
D Larutan natrium hidroksida

33 Propena boleh bertindakbalas dengan bahan-bahan tindak balas tertentu melalui


tindak balas penambahan.
Antara berikut yang manakah adalah hasil tindak balas yang mungkin ?.
I Propana
II Kloropropana
III Asid propanoik
IV Propan-1,2-diol

A I dan III sahaja


B I, II dan III sahaja
C I, II dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

Halaman 10
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

34 X Y Z
Etanol Etena Etana Kloroetana

Urutan di atas menunjukkan perubahan dari etanol menjadi kloroetana melalui


proses X, Y dan Z.
Apakah proses X, Y dan Z ?

X Y Z
A Pendehidratan Penambahan Penukargantian
B Pendehidratan Penambahan Hidrolisis
C Pendehidratan Penukargantian Penambahan
D Penapaian Hidrolisis Penukargantian

35 Bilangan atom karbon bertambah dari atas ke bawah dalam siri homolog alkena.
Antara berikut yang manakah benar tentang ciri ahli siri homolog tersebut ?
I Takat lebur dan takat didih semakin bertambah
II Ketumpatan semakin bertambah
III Haba pembakaran semakin bertambah
IV Kesenangan mengalami tindak balas penambahan bertambah

A I dan II sahaja
B I , II dan III sahaja
C I , III dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

36

Berpandukan struktur molekul minyak tidak tepu di atas, berapakah bilangan mol
hidrogen yang diperlukan dalam tindak balas penghidrogenan dengan 1 mol minyak
tersebut ?

A 1
B 3
C 4
D 6

Halaman 11
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

37 Antara pasangan sebatian berikut, yang manakah berada dalam siri homolog yang
sama ?

A C2H6 , C2H4
B C2H4 , C2H2
C C2H6 , C3H6
D C2H4 , C3H6

38 Antara logam-logam berikut yang manakah boleh diekstrakkan daripada bijihnya


dengan proses elektrolisis ?

A Plumbum
B Kuprum
C Natrium
D Ferum

39 Stim bertindak balas dengan logam V yang panas tetapi tidak bertindak balas
dengan logam U yang panas.
Berdasarkan maklumat ini sahaja, dapat disimpulkan bahawa

A U lebih reaktif daripada hidrogen


B oksida Ù boleh diturunkan oleh logam V
C satu tindak balas boleh berlaku di antara stim dan oksida V
D satu tindak balas boleh berlaku di antara logam U dan oksida V

40 Antara berikut bahan yang manakah boleh menukarkan ion ferum(II) kepada ion
ferum(III)?

I Air klorin
II Larutan kalium iodida
III Larutan kalium dikromat(VI) berasid
IV Larutan kalium manganat(VII) berasid

A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, III dan IV sahaja

Halaman 12
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

41

RAJAH 6

Dengan merujuk kepada susunan radas dalam Rajah 6, yang manakah antara
setengah persamaan berikut mewakili tindak balas kimia di terminal negatif sel kimia
itu ?

A Zn2+ + 2e Zn
B Cu2+ + 2e Cu
C Zn Zn2+ + 2e
D Cu Cu2+ + 2e

42 Persamaan di bawah mewakili satu tindak balas redoks.

2HCl(ak) + Mg(p) MgCl2(ak) + H2(g)

Antara pernyataan-pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai tindak


balas itu ?
I Magnesium dioksidakan
II Ion-ion hidrogen diturunkan
III Ion-ion klorida bertindak sebagai agen pengoksidaan
IV Nombor pengoksidaan klorin bertukar dari -1 menjadi -2

A I dan II sahaja
B I, II dan III sahaja
C I, II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

43 Antara perubahan tenaga berikut, yang manakah benar untuk tindak balas
pembakaran petrol ?

A Tenaga kimia tenaga bunyi


B Tenaga kimia tenaga elektrik
C Tenaga kimia tenaga cahaya
D Tenaga kimia tenaga cahaya dan tenaga haba

Halaman 13
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

44 Sebatian RS2 dihasilkan mengikut persamaan tindak balas di bawah.

R + 2S RS2 , ∆H = -Y kJ mol-1

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah nilai perubahan haba (∆H ) apabila 1 mol
R bertindak balas dengan 1 mol S ?

A Y/4 kJ mol-1
B Y/2 kJ mol-1
C Y kJ mol-1
D 2Y kJ mol-1

45
Alkana Haba Pembakaran ( kJ mol-1)
Etana -1560
Propana X
Butana -2880
Pentana -3580
JADUAL 2

Jadual 2 menunjukkan nilai haba pembakaran bagi beberapa ahli siri homolog
alkohol.
Antara berikut, yang mankah nilai yang mungkin bagi X ?

A -1850
B -2030
C -2220
D -2500

46 Detergen lebih berkesan daripada sabun dalam tindakan pembersihan kotoran


dalam air liat.
Ini ialah kerana

A detergen dapat melarutkan kotoran seperti lemak dan minyak


B detergen mempunyai rantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik
C detergen menghasilkan lebih banyak buih daripada sabun dalam air liat dan
juga air lembut
D detergen mempunyai molekul yang membentuk garam magnesium dan
garam kalsium yang boleh larut dalam air

Halaman 14
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

47 Data berikut diperoleh daripada eksperimen untuk menentukan haba pembakaran


alkohol Z

Jisim alkohol dibakar = 0.30 g


Jisim air = 500 g
Kenaikan suhu air = 7.0 0C
Muatan haba tentu air = 4 J g-1 0C-1
Ketumpatan air = 1.0 g cm-3
Jisim molar alkohol = 60 g mol-1

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah haba pembakaran alkohol Z ?

A 4.2 kJ mol-1
B 840 kJ mol-1
C 1400 kJ mol-1
D 2800 kJ mol-1

48 Bahan tambah makanan boleh membawa gejala buruk kepada seseorang.


Antara berikut, yang manakah merupakan gejala tersebut ?
I Pendehidratan badan
II Ruam atau kegatalan pada kulit
III Keaktifan lampau pada kanak-kanak
IV Demam

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C I, II, dan III sahaja
D I, II, III dan IV

49
P : Kaca mengandungi silika atau silikon dioksida sahaja
Q : Kaca terdiri daripada campuran silikat logam
R : Merupakan kaca yang mempunyai indeks biasan yang tinggi
S : Kaca yang mempunyai takat lebur yang paling tinggi

Berdasarkan sifat kaca yang dinyatakan di atas, manakah mewakili jenis kaca yang
benar ?

P Q R S
A Kaca Kaca Soda Kaca Kaca
Silika terlakur Kapur Plumbum borosilikat
B Kaca silika Kaca Kaca Kaca soda
terlakur plumbum borosilikat kapur
C Kaca Kaca Kaca soda Kaca silika
borosilikat plumbum kapur terlakur
D Kaca soda Kaca silika Kaca Kaca boro
kapur terlakur Plumbum silikat

Halaman 15
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

50

Isipadu gas Eksperimen X


3
/cm

Eksperimen Y

Masa / s
RAJAH 7

Rajah 7 menunjukkan lakaran graf isipadu gas melawan masa bagi dua eksperimen,
X dan Y.
Berdasarkan graf dalam Rajah 7, yang mana satukah graf berikut menunjukkan
bagaimana kadar tindak balas berubah dengan masa bagi eksperimen X dan Y ?.

Kadar tindak
A
balas (cm3s-1)
X

Y Masa(s)

B Y
Kadar tindak
balas (cm3s-1 )

X
Masa(s)
C
Kadar tindak
X
balas (cm3s-1)

Y
Masa(s)
D
Kadar tindak
balas (cm3s-1) Y

X
Masa(s)

SOALAN TAMAT DI SINI

Halaman 16
LEARNING TO SCORE – KIMIA 2005 – Kertas 1 Set 3

Halaman 17