Anda di halaman 1dari 20

SULIT 3756/2

3756/2
Prinsip
Perakaunan
Kertas 2
Ogos 2005
2 12 jam
LEARNING TO SCORE
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
2005

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 2

( Set 2 )

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan dalam Bahagian

B.

3. Bersama dengan kertas soalan ini, tiap-tiap calon diberi alat tulis perakaunan
berikut:
Buku Tunai 2 helai
Jurnal 4 helai
Lejar 8 helai
Lembaran Kerja 2 helai

4. Kekemasan dan ketepatan akan dipertimbangkan dalam pemberian markah.

5. Semua jalan kerja hendaklah ditunjukkan.

6. Mulakan tiap-tiap jawapan pada helaian yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak dan 2 halaman tidak


bercetak

Learning To Score JPN Perak halaman 2


SULIT 3756/2

Bahagian A

[ 68 markah ]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 Pada 1 Februari 2005, baki-baki dalam buku Dunia Cergas Enterprise yang
menjalankan perniagaan produk herba dan makanan kesihatan seperti berikut:

RM
Tunai di tangan 480
Tunai di bank 16 700
Stok 22 020
Pemiutang : Aktif Cergas Sdn. Bhd. 4 400

Sepanjang bulan Februari 2005, beberapa urus niaga telah dijalankan.


Berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan yang diberi dalam
Lampiran A.

Anda dikehendaki:
(a) Menyediakan catatan dalam buku-buku catatan pertama. (Catatan dalam
bentuk Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak
diterima).
[ 11 markah]
(b) Memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar.
[ 11 markah]
(c) Menyediakan Imbangan Duga pada 28 Februari 2005.
[ 7 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 3


SULIT 3756/2

2 Puan Mira dan Puan Yati ialah pekongsi dalam Perkongsian Melati yang
memulakan perniagaan pada 1 Mac 2004. Berikut ialah Imbangan Duga
Perkongsian Melati pada 28 Februari 2005.

Imbangan Duga pada 28 Februari 2005

Debit Kredit
RM RM

Modal pada 1 Mac 2004:


Mira 34 000
Yati 26 000
Ambilan Mira 2 700
Gaji Yati 4 800
Penghutang 2 090
Pemiutang 1 403
Alatan Pejabat 45 000
Bank 7 230
Insurans 2 000
Diskaun diterima 1 200
Sewa 6 000
Belian 25 270
Jualan 30 890
Pulangan Keluar 1 730
Belanja am 133

95 223 95 223

Maklumat tambahan:

(i) Stok pada 28 Februari 2005 bernilai RM15 568.


(ii) Ambilan oleh pekongsi dikenakan faedah 5% setahun.
(iii) Gaji Puan Yati yang belum dibayar RM1 200.
(iv) Sewa kedai setahun RM5 760.
(v) Untung atau rugi perniagaan dibahagi antara Puan Mira dan Puan
Yati mengikut nisbah 3 : 2.

Anda dikehendaki menyediakan;

(a) Penyata Pendapatan Perkongsian Melati bagi tahun berakhir


28 Februari 2005 (termasuk pengasingan untung rugi).
[10 markah]

(b) Kunci Kira-Kira pada 28 Februari 2005 (Modal pekongsi direkod


mengikut kaedah modal tetap. Tunjukkan juga modal kerja).
[8 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 4


SULIT 3756/2

3 Cik Erra, seorang peniaga kasut, meminta bantuan anda menyediakan


anggaran belanjawan tunai untuk tempoh tiga bulan, bermula 1 Januari
2005 sehingga 31 Mac 2005.

Anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaannya adalah seperti


berikut:

(i) Baki tunai pada 1 Januari 2005 ialah RM5 520.

(ii) Belian pada bulan Januari sebanyak RM4 300. Belian dilakukan pada
setiap akhir bulan dengan pengurangan sebanyak 20% daripada
bulan sebelumnya.

(iii) Jualan tunai bagi bulan Januari dan Februari adalah sama iaitu
RM4 800 tetapi dijangka meningkat kepada RM5 100 pada bulan
berikutnya.

(iv) Jualan kredit pada bulan Februari RM8 900. Penghutang akan
membayar sebanyak 60% pada bulan Mac 2005.

(v) Sewa bulanan sehingga Februari 2005 ialah RM700. Mulai bulan
Mac, perniagaan akan beroperasi di premis baru yang dibeli dengan
harga RM230 000 secara sewa beli. Pembayaran ansuran untuk
premis RM2 300 akan dibayar pada bulan yang sama.

(vi) Pinjaman bank sebanyak RM7 000 akan diperolehi pada bulan
Februari 2005.

Anda dikehendaki menyediakan penyata belanjawan tunai bagi tiga bulan


berakhir 31 Mac 2005.
[10 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 5


SULIT 3756/2

4 Pada 1 Julai 2004, Syarikat Teguh Jati Berhad memulakan perniagaan


dengan modal berdaftar sebanyak 80 000 unit saham biasa, RM1 tiap-tiap
satu dan 20 000 8% unit saham keutamaan, RM2 tiap-tiap satu. Pada tarikh
tersebut, syarikat telah menerbitkan sebanyak 65 000 unit saham biasa dan
15 000 unit saham keutamaan kepada orang ramai pada nilai tara. Semua
saham yang diterbitkan telah dipohon dan dibayar penuh.

Lembaga Pengarah syarikat telah mengisytiharkan dividen akhir saham


keutamaan dan 5% saham biasa pada 30 Jun 2005.

Anda dikehendaki:
(a) Menghitung
(i) modal dibenarkan
(ii) modal diterbitkan
(iii) dividen saham keutamaan
(iv) dividen saham biasa

(b) Menyediakan Akaun Permohonan, Akaun Modal Saham dan Akaun


Bank.

[11 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756/2

Bahagian B

[12 markah]

Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini.

5. Kelab Mestika, sebuah kelab rekreasi, menjual minuman untuk menambah


pendapatan kelab.Maklumat perakaunan bagi tahun berakhir 30 Jun 2005
adalah seperti berikut :

(i) Baki :
1 Jul 2004 30 Jun 2005
RM RM
Stok minuman 500 330
Alatan pejabat 3 200 5 600
Yuran tertunggak - 200
Yuran terdahulu 150 50
Pemiutang 1 000 1 200
Bank 1 550

(ii) Penerimaan sepanjang tahun perakaunan :


RM
Yuran 3 550
Jualan minuman 3 600
Yuran masuk 150
Derma 2 500

(iii) Pembayaran sepanjang tahun perakaunan :


RM
Gaji 800
Akhbar dan majalah 510
Honorarium 500
Alatan pejabat 3 000
Pemiutang 2 800

Maklumat tambahan :

(i) Separuh daripada derma adalah untuk tambahan bagi membina


sebuah bilik bacaan kelab
(ii) Yuran masuk dianggap sebagai pendapatan hasil

Anda dikehendaki menyediakan :

(a) Akaun yuran ahli


[2 ½ markah]
(b) Akaun Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 30 Jun 2005
[3 ½ markah]
(c) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 30 Jun 2005
[6 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 7


SULIT 3756/2

6 Perniagaan Usaha Maju bercadang mengeluarkan barangan cenderamata.


Kos yang dijangkakan adalah seperti berikut:

RM
Sewa bangunan 120 000
Kos tetap lain 36 000
Buruh langsung seunit 6
Kos bahan mentah seunit 12.00

Maklumat tambahan:

Kos tetap diandaikan malar.


Perniagaan ini mencapai Titik Pulang Modal pada volum jualan 78 000 unit.

Anda dikehendaki menghitung:

(a) Harga jualan seunit.


(b) Keuntungan perniagaan jika pengeluaran 70 000 unit.
(c) Jumlah unit keluaran yang perlu dikeluarkan untuk mencapai
keuntungan RM80 000.
(d) Titik Pulang Modal yang baru jika kos buruh seunit keluaran
meningkat sebanyak RM0.50 manakala kos lain tidak berubah.
(e) Perniagaan telah membelanjakan RM2.50 untuk promosi bagi
seunit keluaran. Harga jualan ditingkatkan sebanyak 20% seunit.
Kira untung atau rugi bagi 100 000 unit pengeluaran.

[12 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score JPN Perak halaman 8


SULIT 3756/2

LAMPIRAN A

DOKUMEN PERNIAGAAN

Learning To Score JPN Perak halaman 9


SULIT 3756/2

Salinan HQPO 1101


Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tel. No: 05- 2532530

INVOIS
Kepada,
BBMG Idaman
No 901 Taman Damai
31300 Kg. Kepayang, Tarikh: 2 Feb 2005

HARGA SEUNIT JUMLAH


KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

30 XXDCE Care 120.00 3600.00

15 XXDCE Juice Power mix 200.00 3000.00

JUMLAH 6600.00

(Ringgit: Enam ribu enam ratus sahaja)

K. & K. di K.

Nor Fannie Nasehah


………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

DOKUMEN 1

Learning To Score JPN Perak halaman 10


SULIT 3756/2

Asal B 2112
AKTIF CERGAS SDN. BHD
No1A, Menara Syaraf ,
30200 Ipoh.
Tel. No: 05-3222222

INVOIS
Kepada,
Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tarikh: 4 Feb 2005
HARGA SEUNIT JUMLAH
KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

50 XXDCE Care 80.00 4000.00

50 XXDCE Juice Power mix 140.00 7000.00

100 XXFamily Meal 60.00 6000.00

17000.00

Tolak: Diskaun niaga 10% 1700.00

JUMLAH 15300.00

(Ringgit: Lima belas ribu tiga ratus sahaja)

K. & K. di K.

5% 14 hari

Nasehah Mat Top


………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

DOKUMEN 2

Learning To Score JPN Perak halaman 11


SULIT 3756/2

Asal AA 1110

JATI ASLI Ent.


No.13, Taman Persona
31000 Batu Gajah
Tel. No.: 05-3661111

INVOIS

Kepada,
Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tarikh: 5 Feb 2005

HARGA SEUNIT JUMLAH


KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

1 unit Almari pameran 1 500.00 1 500.00

Dokumen 2

Jumlah 1 500.00

(Ringgit: Seribu lima ratus sahaja)

K. & K. di K.
5% 14 hari
Saliman
…………………..
T.T. Pengurus

DOKUMEN 3

Learning To Score JPN Perak halaman 12


SULIT 3756/2

Salinan HQPO 1102


Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tel. No: 05- 2532530

INVOIS
Kepada,
KCT Bahagia
No 9 Bandar Baru Kampar
31700 Kampar. Tarikh: 9 Feb 2005

HARGA SEUNIT JUMLAH


KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

10 XXDCE Care 120.00 1200.00

30 XXFamily Meal 100.00 3000.00

JUMLAH 4200.00

(Ringgit: Empat ribu dua ratus sahaja)

K. & K. di K.

Nor Fannie Nasehah


………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

DOKUMEN 4

Learning To Score JPN Perak halaman 13


SULIT 3756/2

Asal NK 201

AKTIF CERGAS SDN. BHD


No1A, Menara Syaraf ,
30200 Ipoh.
Tel. No: 05-3222222

NOTA KREDIT
Kepada,
Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tarikh: 11 Feb 2005

HARGA SEUNIT JUMLAH


KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

10 XXFamily Meal 60.00 600.00

(Dipulangkan kerana barang


telah rosak)

600.00

Tolak 10% diskaun niaga 60.00

Jumlah 540.00

(Ringgit: Lima ratus empat puluh sahaja)

K. & K. di K.

Mat Top
.......................................
T.T. Pengurus

DOKUMEN 5

Learning To Score JPN Perak halaman 14


SULIT 3756/2

Asal No. 3002


RESIT RASMI Tarikh: 13 Feb 2005

AKTIF CERGAS SDN. BHD


No1A, Menara Syaraf ,
30200 Ipoh.
Tel. No: 05-3222222

Dunia Cergas Enterprise


Diterima daripada : .............................................................................................
Empat ribu seratus lapan puluh sahaja
Ringgit : ................................................................................................

Kerana Menjelaskan hutang (diskaun RM 220 )


: ...................................................................................………..

RM 4180.00
Tunai / No Cek: RHB 444403
Mia Sara
T.T. Pengurus

DOKUMEN 6

Salinan No. 1120


RESIT RASMI Tarikh: 16 Feb 2005

Dunia Cergas Enterprise


No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tel. No: 05- 2532530

Diterima daripada KCT Bahagia


: ................................................................................................

Ringgit Empat ribu dua ratus sahaja


: ................................................................................................

Kerana Menjelaskan Invois No. HQPO1102


: ...................................................................................………..

RM 4 200.00
Tunai / No Cek:

Fauziah
TT P
DOKUMEN 7

Learning To Score JPN Perak halaman 15


SULIT 3756/2

18 Februari 2005
Tarikh : ……………………………………………..

Penerima : Pn. Salwa


..............................................................

Komisen .
Kerana : ..............................................................

Keratan Cek
RINGGIT SEN
Baki akhir 12 520 00
Dimasukkan
Jumlah 12 520 00
Cek ini 360 00
Baki 12 160 00

No: 444404

DOKUMEN 8

Learning To Score JPN Perak halaman 16


SULIT 3756/2

Asal No. JA 109


Tarikh: 20 Feb 2005
RESIT RASMI
JATI ASLI Ent.
No.13, Taman Persona
31000 Batu Gajah
Tel. No.: 05-3661111

Diterima daripada Dunia Cergas Enterprise


: ..................................................................................................

Ringgit Seribu lima ratus sahaja..


: ..................................................................................................

Kerana Menjelaskan Invois No. AA 1110


: ....................................................................................…………

RM 1 500.00
Tunai / No Cek: 444405

Saliman
T.T. Pengurus

DOKUMEN 9

Learning To Score JPN Perak halaman 17


SULIT 3756/2

Asal No. 2001


Herba Ceria Sdn. Bhd.
No.19 , Taman Damai
30700 Ipoh, Perak.
Tel. No.: 05-3331113

JUALAN TUNAI
Kepada,
Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tarikh: 23 Feb 2005

HARGA SEUNIT JUMLAH


KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

10 Tea Jantan 30.00 300.00

10 Kopi Power 22.00 220.00

20 Cocoa Extra 20.00 400.00

920.00

Tolak: Diskaun niaga 5% 46.00

JUMLAH 874.00

(Ringgit: Lapan ratus tujuh puluh empat sahaja)

Tunai/No. Cek:
K. & K. Di K.
Ismail
......................................... …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

DOKUMEN 10

Learning To Score JPN Perak halaman 18


SULIT 3756/2

No. 0005
MEMO

Dunia Cergas Enterprise


No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tel. No: 05- 2532530

Tarikh: 28 Feb 2005


Kepada,
Kerani akaun.

Pemilik mengambil 2 bungkus Kopi Power berjumlah RM 44.00 untuk


kegunaan promosi semasa pameran

RM 44.00

Nasehah
T.T. Pengurus

DOKUMEN 11

Learning To Score JPN Perak halaman 19


SULIT 3756/2

Asal No. Baucar: 5/2005


Dunia Cergas Enterprise
No. 4 Jalan Sihat
30300 Ipoh
Tel. No: 05- 2532530
Tarikh: 28 Feb 2005

BAUCAR

Kepada:
Pengurus
Mega Mall Bhd.

BIL Butir No. Cek Jumlah T.T. Penerima

1. Sewa tapak pameran - 350.00 Mok Kah Lut

JUMLAH 350.00

(Ringgit: Tiga ratus lima puluh sahaja)

Nasehah
…………………..
T.T. Pengurus

DOKUMEN 12

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score JPN Perak halaman 20


SULIT 3756/2

Learning To Score JPN Perak halaman 21