Anda di halaman 1dari 21

SULIT 3756/2

3756/2
Prinsip
Perakaunan
Kertas 2
Ogos 2005
2 12 jam
LEARNING TO SCORE
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
2005

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 2

( Set 3 )

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan dalam Bahagian

B.

3. Bersama dengan kertas soalan ini, tiap-tiap calon diberi alat tulis perakaunan
berikut:
Buku Tunai 2 helai
Jurnal 4 helai
Lejar 8 helai
Lembaran Kerja 2 helai

4. Kekemasan dan ketepatan akan dipertimbangkan dalam pemberian markah.

5. Semua jalan kerja hendaklah ditunjukkan.

6. Mulakan tiap-tiap jawapan pada helaian yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 2 halaman tidak


bercetak

Learning To Score JPN Perak halaman 2


SULIT 3756/2

Bahagian A

[68 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Cik Asyikin ialah pemilik Kedai Fotokem Citra yang menjual pelbagai jenis
kamera di salah sebuah pusat membeli belah di Ipoh. Berikut ialah baki-baki
yang diambil daripada perniagaannya pada 1 April 2005.

RM
Tunai di tangan 1 350
Overdraf bank 3 750
Stok 38 100
Lengkapan 20 400
Kenderaan 33 750
Modal 89 850

Sepanjang bulan April 2005, urus niaga Kedai Fotokem Citra ditunjukkan oleh
dokumen-dokumen perniagaan seperti dalam Lampiran A.

Anda dikehendaki:

(a) Menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai
(Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan).
(9 ½ markah)
(b) Memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar
(11 ½ markah)

(c ) Menyediakan Imbangan Duga pada 30 April 2005.


( 8 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 3


SULIT 3756/2

2. Encik Hasnan ialah pemilik Perniagaan Alat Tulis Intelek yang menjalankan
perniagaanya di bandar Seri Iskandar. Imbangan Duga Perniagaannya pada 30
April 2005 adalah seperti berikut:

Imbangan Duga pada 30 April 2005

Debit Kredit
RM RM
Modal pada 1 Mei 2004 32 213
Stok pada 1 Mei 2004 16 400
Kenderaan 19 800
Bank 4 182
Kadar bayaran 4 462
Diskaun diterima 1 420
Sewa 9 100
Gaji 8 680
Belian 24 970
Angkutan masuk 310
Jualan 38 558
Pulangan belian 645
Pemiutang 6 874
Penghutang 5 840
Insurans 430
Peruntukan susut nilai kenderaan 5 700
Peruntukan hutang ragu 400
89 992 89 992

Maklumat tambahan :

(i) Stok pada 30 April 2005 bernilai RM17 740 dan RM18 320 pada
harga pasaran.
(ii) Kadar bayaran terakru RM418.
(iii) Sewa terdahulu RM700.
(iv) Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun atas kos.
(v) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas
penghutang.

Anda dikehendaki menyediakan Lembaran Kerja 10 lajur Perniagaan Alat


Tulis Intelek bagi tahun berakhir 30 April 2005.

(19 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 4


SULIT 3756/2

3. Arman dan Bidin ialah pekongsi dalam Perkongsian Arbi dengan nisbah
pembahagian untung atau rugi sama rata.

Berikut adalah kedudukan kewangan perkongsian pada 30 Jun 2005.

Aset
RM
Perabot 14 000
Alatan kedai 12 700
Stok 27 320
Penghutang 4 450
Bank 9 160

67 630
Ekuiti Pemilik dan liabiliti
Modal: Arman 35 000
Bidin 20 000
Pemiutang 12 630

67 630

Maklumat Tambahan:

Pada 1 Julai 2005, Arman dan Bidin membubarkan perkongsian mereka.


Perkara-perkara berikut telah dipersetujui semasa pembubaran:

(i) Aset-aset dijual dengan harga berikut:

RM
Perabot 13 000
Alatan kedai 12 000
Stok 30 500

(ii) Penghutang menjelaskan kesemua hutangnya.


(iii) Belanja realisasi ialah RM900
(iv) Pemiutang bersetuju menerima RM11 000 sebagai penyelesaian hutang
dengannya.
(v) Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank

Anda dikehendaki menyediakan:


a) Akaun Realisasi
b) Akaun Modal pekongsi
c) Akaun Bank

Learning To Score JPN Perak halaman 5


SULIT 3756/2

(12 markah]

4. Modal berdaftar Syarikat Purnama Berhad terdiri daripada 800 000 saham biasa
berharga RM 1 setiap satu. Pada 1 Julai 2004, syarikat telah menerbitkan 50 %
daripada saham tersebut pada nilai tara kepada orang ramai. Semua saham
yang diterbitkan telah dipohon beli dan dibayar penuh semasa permohonan.

Lembaga Pengarah syarikat telah memutuskan perkara yang berikut:

i) Membayar dividen interim 5 % pada 1 Oktober 2004.


ii) Mengisytiharkan dividen akhir 8 % pada 30 Jun 2005.

Anda dikehendaki:

(a) Menghitung

i) modal dibenarkan
ii) modal diterbitkan
iii) dividen interim
iv) dividen akhir

(b) Menyediakan catatan jurnal am untuk merekod terbitan saham

[8 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756/2

Bahagian B

[12 markah]

Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini.

5. Perniagaan Sinar menyimpan Buku Tunai Runcit mengikut sistem panjar. Baki
buku tunai runcitnya pada 1 Mei 2004 ialah RM 50. Berikut ialah urus niaga
yang berlaku sepanjang bulan Mac.

2004 RM
Mei 1 Terima sekeping cek daripada ketua juruwang sebagai 250
bayaran balik tunai yang telah dibelanjakan pada bulan
Februari.
3 Sampul surat 10
6 Pewangi 22
11 Minuman mesyuarat 40
13 Suratkhabar dan majalah pejabat 35
15 Lengkapan baru pejabat 300
17 Setem dan pen 10
19 Gula dan kopi pejabat 15
21 Belanja membaiki telefon 60
23 Fail dan kertas karbon 22
26 Gaji kerani 300
29 Bunga meja pejabat 13
30 Belanja membaiki tingkap pejabat 25

Anda dikehendaki menyediakan Buku Tunai Runcit sehingga 1 Jun 2004 dengan
menunjukkan lajur analisis Alatulis, Belanja Pejabat dan Minuman.

[12 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 7


SULIT 3756/2

6. Kedai Suzie ialah sebuah perniagaan milikan tunggal. Kunci Kira-Kira perniagaan
itu pada 31 Ogos adalah seperti berikut:

Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 2004


RM RM
Perabot 8 720 Modal 32 500
Alatan Pejabat 12 300 Untung bersih 10 100
Stok 23 150 Pemiutang 8 950
Penghutang 6 600 Bank 420
Tunai 1 200

51 970 51 970

Urusniaga berikut berlaku sepanjang bulan September 2004:

i) Menjual satu perlima daripada stok secara kredit pada harga RM 5 900.
ii) Bayar sewa kedai dengan tunai RM 300.
iii) Terima cek daripada penghutang RM 1 250 dan beri diskaun RM 120.
iv) Membeli sebuah komputer berharga RM 4 000 dengan wang peribadi
untuk kegunaan perniagaan.
v) Pulangan belian RM 160.
vi) Tunai dikeluarkan RM 240 untuk membayar ansuran kereta anak pemilik.

Anda dikehendaki menyediakan Kunci Kira-Kira pada 30 September 2004.

[12 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score JPN Perak halaman 8


SULIT 3756/2

LAMPIRAN A

DOKUMEN PERNIAGAAN

Learning To Score JPN Perak halaman 9


SULIT 3756/2

ASAL
P1001
i-KAME SDN BHD
222 JALAN SULTAN AZLAN SHAH
11 900 BAYAN LEPAS
PULAU PINANG
Tel: 04-6473288

INVOIS

Kepada
Kedai Fotokem Citra
N0 3 Megopleks Mall
45000 Ipoh
Perak
Tarikh: 3 April 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Kamera Digital 10 315.00 3 150.00
2. Kad Memori 256 MB 16 172.50 2 760.00
3. Bateri Kamera Digital 100 4.65 465.00

6 375.00
Tolak: Diskaun niaga 20 % 1 275.00
JUMLAH 5 100.00

(Ringgit: Lima ribu seratus sahaja)


K.& K.diK.
5 % 7 Hari
Angkutan dibayar

Asyikin K.G Tan

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 1

Learning To Score JPN Perak halaman 10


SULIT 3756/2

SALINAN
S2010
KEDAI FOTOKEM CITRA
NO 3 MEGOPLEKS MALL
45000 IPOH
PERAK

INVOIS

Kepada
Kelab Fotografi SMKTMAA
31100 Sungai Siput Utara
Perak Darul Ridzuan
Tarikh: 9 April 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Kamera Digital Sunny 3.1 10 495.00 4 950.00
2. Bateri Kamera Digital 100 10.50 1 050.00

6 000.00
Tolak: Diskaun niaga 10% 600.00
JUMLAH 5 400.00

(Ringgit: Lima ribu lima empat ratus sahaja)


K.& K.diK.
5 % 7Hari
Angkutan dibayar

Zuriyah Asyikin

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 2

Learning To Score JPN Perak halaman 11


SULIT 3756/2

SALINAN
ND211
KEDAI FOTOKEM CITRA
NO 3 MEGOPLEKS MALL
45000 IPOH
PERAK

NOTA DEBIT

Kepada
Kelab Fotografi SMKTMAA
31100 Sungai Siput Utara
Perak Darul Ridzuan
Tarikh: 12 April 2005

Akaun tuan telah didebitkan seperti berikut:

NO RUJUKAN BUTIR JUMLAH


(RM)
Invois No S2010 Harga 10 kamera digital terkurang caj RM 15 sebuah 150.00
Tolak: Diskaun niaga 10% 15.00
JUMLAH 135.00

(Ringgit: Seratus tiga puluh lima sahaja)


K.& K.diK.

Asyikin K.G Tan

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 3

Learning To Score JPN Perak halaman 12


SULIT 3756/2

KEDAI FOTOKEM CITRA


NO 3 MEGOPLEKS MALL
45000 IPOH
PERAK

MEMO

Tarikh: 15 April 2005

Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan tunai berjumlah RM 270 untuk membayar yuran Tae-Kwan- Do


anaknya.

Asyikin

T.T. Pengurus

DOKUMEN 4

Learning To Score JPN Perak halaman 13


SULIT 3756/2

ASAL
PP6010
MIKON SDN BHD
111-112 WISMA AMODA
JALAN IMBI
55100 KUALA LUMPUR
03-55555555

INVOIS

Kepada
KEDAI FOTOKEM CITRA
No 3 Megopleks Mall
45000 Ipoh
Perak Darul Ridzuan
Tarikh: 18 April 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Filem Foji 36 200 7.50 1 500.00
2. Kamera Foji Model ZX 10 187.50 1 875.00

3 375.00
Tolak: Diskaun niaga 20% 675.00
JUMLAH 2 700.00

(Ringgit: Dua ribu tujuh ratus sahaja)


K.& K.diK.
5 % 10 Hari
Angkutan dibayar

Asyikin Kumaren

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 5

Learning To Score JPN Perak halaman 14


SULIT 3756/2

ASAL
NK: 533
i-KAME SDN BHD
222 JALAN SULTAN AZLAN SHAH
11900 BAYAN LEPAS
PULAU PINANG
Tel No:04-6473288

NOTA KREDIT

Kepada
KEDAI FOTOKEM CITRA
No 3 Megopleks Mall
45000 Ipoh
Tarikh: 20 April 2005

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Kad Memori 256 MB 2 172.50 345.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 69.00


JUMLAH 276.00

(Ringgit: Dua ratus tujuh puluh enam sahaja)

K. G Tan

T.T.Pengurus

DOKUMEN 6

Learning To Score JPN Perak halaman 15


SULIT 3756/2

Haribulan: 22 April 2005

Penerima: i-KAME SDN. BHD.

Kerana: Sebahagian Invois No.P1001

RINGGIT SEN

Baki akhir (3 750) 00

Dimasukkan - -

Jumlah (3 750) 00

Cek ini 2 700 00

Baki (6 450)

N0:: 690000

KERATAN CEK

DOKUMEN 7

Learning To Score JPN Perak halaman 16


SULIT 3756/2

ASAL
11235
PERABOT KIARA SDN.BHD.
65 JALAN ISTANA
30000 IPOH
PERAK
03-5274322

INVOIS

Kepada
KEDAI FOTOKEM CITRA
No 3 Megopleks Mall
45000 Ipoh
Perak Darul Ridzuan
Tarikh: 23 April 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Rak Pameran 1 510.00 510.00

JUMLAH 510.00

(Ringgit: Lima ratus sepuluh sahaja)


K.& K.diK.
5 % 10 Hari
Angkutan dibayar

Asyikin Idah

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 8

Learning To Score JPN Perak halaman 17


SULIT 3756/2

SALINAN
NO: 7030
KEDAI FOTOKEM CITRA
NO 3 MEGOPLEKS MALL
45000 IPOH
PERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 24 April 2005

Diterima daripada : Kelab Fotografi SMKTAA

Ringgit : Tiga ribu seratus lima puluh sahaja

Kerana : Menjelaskan sebahagian Invois S2010

RM 3 150.00

Tunai/ No.Cek : BCB 061062

Asikin

T.T.Pengurus

DOKUMEN 9

Learning To Score JPN Perak halaman 18


SULIT 3756/2

SALINAN
BT 001
KEDAI FOTOKEM CITRA
NO 3 MEGOPLEKS MALL
45000 IPOH
PERAK

BIL TUNAI

Kepada
Kedai Gambar Maisarah
No 12 Medan MARA
Kuala Kangsar
Perak
Tarikh: 25 April 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Kamera Foji Model ZX 8 200.00 1 600.00

JUMLAH 1 600.00

(Ringgit : Seribu enam ratus sahaja)

Tunai / No.Cek :

Asyikin

T.T.Pengurus

DOKUMEN 10

Learning To Score JPN Perak halaman 19


SULIT 3756/2

ASAL
NO: 622
MIKON SDN.BHD.
111-112 WISMA AMODA
JALAN IMBI
55100 KUALA LUMPUR
03-55555555

RESIT RASMI

Tarikh: 27 April 2005

Diterima daripada : Kedai Fotokem Citra

Ringgit : Dua ribu lima ratus enam puluh lima sahaja

Kerana : Menjelaskan Invois PP6010 (Diskaun tunai RM 135)

RM 2 565.00

Tunai/ No.Cek : BC 690001

Kumaren

T.T.Pengurus

DOKUMEN 11

Learning To Score JPN Perak halaman 20


SULIT 3756/2

NO.BAUCER: 04/05
KEDAI FOTOKEM CITRA
NO 3 MEGOPLEKS MALL
45000 IPOH
PERAK

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada
Puan Rafiliah Abdul Rafie
Tarikh: 30 April 2005

KETERANGAN JUMLAH(RM) T.T.PENERIMA

Bayaran sewa bulan April 2005 800.00 Rafiliah

(Ringgit : Lapan ratus sahaja)

Tunai/No.Cek: BC 690002

Diluluskan oleh:

Asyikin
Pengurus

DOKUMEN 12

Learning To Score JPN Perak halaman 21


SULIT 3756/2

Learning To Score JPN Perak halaman 22