Anda di halaman 1dari 27

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Kajian ini adalah untuk menilai kesan tahap prestasi murid dalam pembelajaran matematik, dalam tajuk “luas” berasaskan kaedah konstruktivisme yang akan dijalankan di dalam kelas yang mempunyai aras kebolehan yang berbeza . Penyelidik akan

membuat kajian tajuk ini kerana ianya sangat sesuai untuk pelajar menguasainya dalam membina dan membentuk keyakinan diri pelajar dalam pelbagai bidang akedemik dan kemahiran semasa dalam peringkat persekolahan mahupun selepas habis dari dunia persekolahan. Setiap insan memerlukan ruang dalam hidup ini untuk melalui kehidupan justeru itu penyelidik akan menjalankan kajian ini agar dapat membantu pelajar yang akan keluar kepada dunia sebenar kehidupan mengunakan kemahiran membina pengetahuan dari proses pengajaran dalam kehidupan yang mendatang dan menjadi individu berkeyakinan dalam melakukan apa sahaja tindakan yang positif untuk agama, bangsa, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara yang tercinta. Sebilangan pelajar tidak berminat terhadap membuat anggaran, melukis rajah atau lakaran, mereka mempunyai satu tanggapan bahawa kebolehan dan pemahaman kritis perlu ada sebelum menguasai tajuk ini, ditambah lagi dengan simbol- simbol, unit ukuran, skala dan

pemahaman ayat matematik dalam kemahiran tertentu, menambahkan lagi rasa bosan terhadap kemahiran tersebut.

1

Catatan paling awal mengenai geometri dapat ditelusuri hingga ke zaman Mesir kuno, peradaban Lembah Sungai Indus dan Babylon. Peradaban-peradaban ini diketahui memiliki keahlian dalam saliran, irigasi, pengendalian banjir dan pendirian bangunanbangunan besar. Kebanyakan geometri Mesir kuno dan Babylon terbatas hanya pada perhitungan panjang segmen-segmen garis, luas, dan isipadu.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Geometri ). Sejarah tajuk luas adalah bermula dengan pengukuran jarak dan sudut di atas atau berdekatan di permukaan bumi, ianya adalah turutan proses penemuan data yang berkaitan ciri- ciri fizikal bumi terutama dalam hubungan titik kedudukan dan magnitud ( arah), bukti kajian dan maklumat direkodkan dari zaman dahulu kala lagi, iaitu 5000 tahun dahulu seperti India, China, Babylon dan Mesir. Pengukur di zaman tamadun Mesir dipanggil Harpedonapata (rope strecher). Mereka menggunakan tali dalam membuat anggaran untuk menentukan jarak ukuran. Luas segitiga ditemui kemudian dimajukan oleh tamadun Mesir dan diformaliskan oleh Pythagoras. Kaedah pengajaran berasaskan konstruktivisme yang penyelidik gunakan menumpu terhadap cara belajar membina dan mengembangkan idea. Premis asas konstruktivisme adalah pelajar membina pengetahuan secara aktif dan bukan dengan menyerap idea yang dituturkan kepada mereka atau melalui latihan berterusan. Banyak kajian tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah matematik menunjukkan bahawa pelajar membina pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan ilmu pengetahuan bukan diterima secara pasif melalui deria atau komunikasi. Selain itu kajiankajian yang lepas mendapati bahawa pengajaran yang menggunakan pendekatan hafalan untuk mempelajari matematik menyebabkan pelajar hanya menghafal fakta- fakta,

2

benar dapat menarik perhatian dan minat pelajar menemui pembelajaran yang bermakna dengan 3 . Mengikut Slavin (1997). kesilapan. Pembelajaran harus menampakkan perubahan dalam tingkah laku Pembelajaran harus melibatkan sesuatu pemikiran dan Pembelajaran harus menghasilkan perubahan melalui pengalaman atau latihan. ii. Mazur dan Rocklin (1987). Selangor Darul Ehsan dalam tajuk luas.topik yang lain.2 Pernyataan masalah Masalah yang akan dikaji dalam kajian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar tahun lima SJKT Saraswathy yang terletak di Sungai Buloh . 1. pembelajaran biasanya didefinasikan sebagai perubahan individu disebabkan oleh pengalaman.kesilapan yang akan dilakukan oleh pelajar dalam menjawab soalan yang akan disediakan oleh pengkaji semasa pembelajaran disampaikan.faktor yang boleh meningkatkan prestasi pelajar dari awal ujian pra yang akan dijalankan. tetapi mereka tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka kepada topik.Pembinaan konsep serta kaedah penyelesaian masalah tidak terbina kukuh mereka hanya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan sahaja. berasaskan kaedah konstruktivisme . iii. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor. manakala mengikut Stalling (1973). Kaedah konstruktivisme yang akan dijalankan oleh pengkaji. bahawa pembelajaran berdasarkan 3 kriteria yang penting iaitu : i. diharap benar.

. ketepatan bahan yang dirancang. Soal selidik juga dijalankan. alatan yang digunakan. ( Lampiran D – akan dilampirkan ). penyertaan pelajar. Pencapaian pelajar akan dinilai. dan tarikan minat murid. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran berasaskan kaedah konstruktivisme akan digunakan dalam kemahiran yang akan pilih oleh penyelidik. komunikasi dua hala antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar berjalan dengan berkesan. Pengkaji akan menyediakan rancangan pengajaran. ianya dianalisis oleh pengkaji.mengambil kira aspek minat. Pencerapan melalui pemerhatian dan soal selidik akan dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran akan dianalisis untuk mengetahui punca ‘salah tanggapan’ murid dalam menguasai kemahiran ini. Ujian pos juga akan dijalankan selepas pembelajaran dan pengajaran yang akan dianalisis mengikut standard yang akan ditetapkan.3 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan mengetahui tahap keberkesanan kaedah pengajaran konstruktivisme yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam matematik bagi tajuk luas dapat membantu meningkat prestasi pelajar tahun lima lima SJKT Saraswathy yang terletak di Sungai Buloh . Perkara yang akan diambil kira ialah bahan bantuan pengajaran. Meneliti dan mengenalpasti kesalahan pelajar dalam menjawab soalan ujian pra dan ujian pos. Selangor Darul Ehsan . 4 . 1.

1. Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan konstruktivisme akan membantu meningkatkan prestasi pencapaian pelajar tahun lima dalam menguasai tajuk luas. Pengetahuan sedia ada pelajar mengenai tajuk luas semasa di tahun 4 diharap dapat membantu menjayakan kajian ini. ii. Kajian ini akan dijalankan secara terperinci untuk mencapai objektif berikut: i.4 Objektif Kajian. iii.5. Pelajar eksprimen boleh menyelesaikan 10 soalan subjektif kemahiran luas melalui ujian pos yang akan di jalankan. pengkaji akan mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan kajian berikut: Persoalan kajian 1 : Pengetahuan sedia ada pelajar mengenai tajuk luas memudahkan mencapai objektif kajian. Persoalan kajian 2: 5 . 1.

Guru yang berkualiti. Kajian ini akan memberikan maklumat kepada guru.pihak yang terlibat secara langsung atau pun tidak kepada Kementerian Pendidikan mendapatkan maklumat untuk meningkatkan lagi ilmu pendidikan kepada rakyat Malaysia. sekolah-sekolah dan pihak. Rasional Kajian.Mendapatkan perbezaan antara pencapaian kumpulan eksprimen ( KE ) dan kumpulan kawalan ( KK ) dalam ujian pra. Kajian ini diharap dapat membantu guru-guru. Persoalan kajian 3 : Dapatkan perbezaan perbandingan pencapaian skor min kumpulan eksprimen ( KE ) dan kumpulan kawalan ( KK ) dalam ujian pos. ibubapa. amnya. 1. 6 . Peringkat pembinaan konsep kepada pembinaan pengetahuan seharusnya disampaikan secara aktif dan bukan menyerap idea yang dituturkan secara langsung kepada mereka atau melalui latihan yang berterusan dalam memahami operasi penyelesaian dalam matematik.guru tentang kepentingan pelbagai kaedah pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dengan kerjasama semua pelajar. pemimpin dan juga kerajaan dapat melahirkan rakyat yang mantap dan berkualiti terutamanya dalam bidang teknologi yang mana penguasaan subjek matematik dan sains adalah penting ke arah pencapaian matlamat negara untuk menjadi negara maju pada tahun 2020.6..

Rumusan Bab ini menghuraikan latar belakang. Faktor-faktor lain seperti motivasi. 1.7. (1985) dan mengikut Boaler ( 1998). 1.. Batasan Kajian Batasan kajian ini hanya akan ditumpukan kepada hubungan pembinaan pengetahuan matematik dalam tajuk luas bagi pelajar eksprimen. guru yang pengkhususannya dalam bidang matematik hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran mereka untuk 7 . Mengikut Shoenfeld. EDUQ 2055. Pengkaji akan menggunakan keputusan gred matematik untuk menilai dan mengetahui tahap prestasi pencapaian dari awal hingga ke akhir kajian. Set pertama ialah soalan ujian pra. Set ketiga ialah ujian pos dan set keempat ialah analisis daripada ujian yang akan dijalankan. minat dan sikap juga akan diambil kira dalam menyediakan bahan bantu mengajar dalam kajian ini . ‘ Pengalaman berjaya dalam mengurus pengetahuan sendiri akan membantu pelajar menyelesaikan masalah-masalah dengan berkesan’. Perancangan Kurikulum Pendidikan Matematik.1. Instrumen kajian akan terdiri daripada 4 set. Oleh itu.ungkapan dan mempunyai pembendaharaan kata yang cukup dalam matematik.simbol dan ungkapan. tujuan. Definisi Operasional Memperkenalkan matematik merupakan bentuk berbahasa dan berkomunikasi yang melibatkan simbol. set kedua ialah borang pencerapan melalui pemerhatian dan soal selidik.8. hipotesis.9. kepentingan dan batasan kajian ini.

8 . Pengetahuan yang dibina oleh pelajar bergantung kepada persediaan guru dan pelaksanaan kaedah pengajaran yang efektif. Kajian ini menunjukkan bahawa pengajaran sebagai suatu proses yang akan memindahkan pengetahuan daripada pemikiran guru kepada pemikiran pelajar melalui proses membina pengetahuan. Kaedah konstruktivisme akan digunakan dalam kajian ini kerana mengikut kajian tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah. Kajian ini juga telah menunjukkan bahawa kaedah pengajaran mempengaruhi prestasi pencapaian akedemik pelajar. yang akan diajar pada semua BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1.menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan mengikut kesesuaian untuk setiap topik matematik peringkat sekolah. Pendahuluan Kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai hubungan kaedah pengajaran konstruktivisme dalam pelajaran matematik untuk pelajar tahun lima dalam tajuk luas terhadap prestasi pencapaiannya. menunjukkan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan matematik berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan ilmu pengetahuan bukan diterima secara pasif melalui deria atau komunikasi.

beberapa perkara perlu diambil kira iaitu: 2.1.Autonomi dan inisiatif pelajar diterima dan digalakkan. Memupuk suasana dalam bilik darjah yang boleh menggalakkan perbincangan antara pelajar dengan guru. Berdasarkan pengajaran konstruktivisme . guru perlu bersikap terbuka.Komunikasi yang interaktif dalam bilik darjah. Idea pelajar dihargai. 9 . iii. 2. hargai sumbangan yang dibuat dan beri contoh atau penjelasan tambahan untuk membolehkan pelajar mengubah suai pemahaman mereka.2 Strategi-strategi kaedah konstruktivisme. dan keinginan untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh pelajar. 2. ii.2 Guru menanya soalan bentuk terbuka dan memberi pelajar masa yang mencukupi untuk memikirkan jawapan. memberi cadangan atau meminta mereka memikirkan soalan dengan cara berbeza.2. Galakkan pelajar bertanggungjawab dengan pelajaran sendiri. pelajar dan persekitaran . bimbing pelajar dengan menyoal kembali. Pandu pelajar memperbetulkan salah konsep terhadap kemahiran. i. Pelajar digalakkan berfikir sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. sikap ambil tahu.2.

10 .hati.5 Pelajar digalakkan untuk mengalami sesuatu situasi seperti menjalankan ujikaji.2. Beliau mendapati bahawa minat para pelajar terhadap matematik bergantung kepada cara pengajaran yang dijalankan oleh guru. Pengajaran yang berteraskan konstruktivisme dengan penekanan terhadap konsep mendatangkan rasa minat dan kesedaran dalam diri pelajar terhadap kepentingan matematik dan berusaha menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran yang lain juga dalam kehidupan harian.4 Pelajar berinteraksi sesama mereka dan dengan guru. 2.3 Kajian Pendekatan Luar Negara Kajian Third International Mathematics and Sciences Study (TIMSS ) dan TIMSS-R oleh Assciation for the evaluation oh educational Achievement. mengemukakan hipotesis dan menguji hipotesis yang dibuat. Kesesuaian pendekatan konstruktivisme jelas ditunjukkan dalam penyelidikan oleh Abdul Razak (1993) .( 1995 ) pencapaian matematik dan sains pelajar Amerika berbanding dengan pelajar 42 buah negara lain. 2. Ini membantu pelajar untuk bertukar pendapat dan mengukuhkan kefahaman mereka.2. Mereka didapati lebih berhati.6 Penggunaan bahan seperti data. mempercayai serta saling menghormati antara satu sama lain.3 Pemikiran peringkat tertinggi digalakkan. Pendekatan konstruktivisme selalunya digabungkan dengan pendekatan koperatif untuk menyediakan suasana pembelajaran dalam kumpulan dan meningkatkan interaksi.2.2.2. 2. bahan manipulatif dan bahan interaktif di galakan. 2. bekerjasama.

pelajar Jepun telah menduduki tempat ketiga tertinggi daripada 26 negara selepas Singapura dan Korea. Bidang yang dikaji merangkumi matematik pecahan.tiga negara tersebut terlalu menekan prestasi akademik. Di Amerika 96 peratus daripada masa pembelajaran matematik digunakan untuk membuat tugasan matematik dengan menggunakan prosedur dan rutin. Menurut mereka tidak adil kerana pendekatan yang digunakan oleh mereka tidak sama dengan tiga negara Asia yang menduduki tangga teratas. Kajian TIMSS-R dijalankan pada tahun 1995 dengan pengumpulan data pencapaian pelajar Gred 8 ( lebih kurang pelajar Tingkatan 2 ) dari 38 buah negara. Kajin ini melibatkan 180 000 pelajar dan ujian yang dijalankan adalah dalam 34 bahasa. berbanding Jepun 41 peratus. geometri. memahami konsep dan menemui beberapa bentuk penyelesaian merupakan matlamat pengajaran berbanding hanya 24% guru matematik Amerika. algebra. Fokus terhadap latihan perguruan. perwakilan data. kebarangkalian dan pengukuran. Bagaimanapun dapatan kajian TIMSS-R tidak jauh berbeza dengan dapatan kajian TIMSS. Dalam kajian ini. Sebanyak 71% guru matematik Jepun melaporkan bahawa pemikiran matematik seperti meneroka. Sesetengah pendidik Amerika tidak menerima dapatan kajian TIMSS dan TIMSS-R. pelajar disuruh belajar 11 .Kajian TIMSS dijalankan pada tiga tahap. Selepas TIMSS. Dalam pengajaran matematik di Jepun pelajar diminta untuk mengemukakan penyelesaian. Menurut pengkritik. ketiga. tiga tahap persekolahan yang berbeza. peruntukan masa pengajaran dan penekanan dalam pengajaran.. bagaimanapun Malaysia tidak terlibat. membuktikan atau mengemukakan prosedur baru yang memerlukan mereka memikir dan menaakul.

12 .terus menerus dan kebanyakan pelajar pula akan mengikuti kelas tuisyen selepas waktu persekolahan formal. seperti mana yang dibuat dikebanyakan negara Asia. terutama soalan yang kompleks dan mengandungi banyak maklumat. misalnya penambahan nombor yang agak besar tetapi prestasi menurun dengan drastik apabila soalan menjadi lebih kompleks. 2.4 Kajian Kesalahan Pelajar dalam tajuk luas . Konsep luas perlu diperkenalkan kepada pelajar dengan membina pengetahuan melalui penerokaan dan menemui beberapa bentuk penyelesaian yang lain merupakan matlamat pengajaran. Memang benar konsep kelas tuisyen memang tidak ada di Amerika. Antara dapatan yang merunsingkan pakar pendidik matematik Malaysia ialah kurangnya kebolehan pelajar Malaysia dalam menjawab soalan matematik dalam bentuk ayat. mereka sememangnya tidak terlalu menekankan prestasi akademik .kurikulum dan pelajar Amerika tidak mengikuti tuisyen. Pelajar Malaysia telah mendapat tempat yang ke 16 daripada 38 negara yang menyertai TIMSS–R bagi pencapaian keseluruhan dalam ujian pencapaian matematik yang dijalankan. Dengan itu pengkritik merasakan pelajar Amerika tidak menunjukkan prestasi yang baik kerana pada peringkat awal persekolahan menengah. Di Amerika pelajar digalakan untuk melibatkan diri di dalam pelbagai kegiatan ko. Kajian menunjukkan pencapaian pelajar Malaysia adalah yang terbaik dalam soalan yang memerlukan pelajar menjalankan kerja terus ( soalan yang tidak memerlukan penafsiran).

13 . Pendekatan yang di ambil terhadap kandungan pendidikan itu sendiri dan 2.faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi pelajar kita dalam matematik iaitu : 1. ialah kombinasi matematik asas di dalam Alkwarizmi serta penggunaan operasi yang salah. Mengikut laporan Penilaian Kemajuan Pendidikan Kebangsaan Amerika Syarikat pada tahun 1969. Menurut Sharma ( 1993 ) terdapat empat faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematik iaitu perkembangan kognitif pelajar. Ini merujuk kepada keupayaan minda iaitu proses konitif pelajar untuk berfikir. menyelesaikan masalah dan menganalisa keadaan secara kritikal adalah lemah. Beberapa pengkaji telah menjalankan kajian terdapat faktor.Kelemahan dan kekuatan pelajar. tetapi kemajuan mereka untuk menghujah. menaakul dan menyelesaikan masalah. persionaliti atau gaya pembelajaran matematik. kemahiran dan bantuan pra syarat untuk pembelajaran matematik dan matematik sebagai bahasa berkomunikasi kedua. 12 dan 13 tahun memperlihatkan kemajuan dalam kemahiran peringkat rendah. Didapati dalam bidang matematik seperti aritmetik. mereka mendapati pelajar yang berumur 9. Kajian-kajian lepas itu mendapati kesalahan yang paling kerap dilakukan pelajar mengikut Clement (1980).pelajar perlu direkodkan untuk memastikan pelajarpelajar mengetahui perkembangan pembelajaran mereka berdasarkan markah ujian yang mereka dapati sebagaimana yang ditunjukkan dalam rekod yang akan disediakan. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan pertama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Bentuk kaedah penyampaiannya.

Pelajar dapat mempertingkatkan pembinaan konsep matematik dari pengalaman pelajar. mereka yang melalui atau menerima pengalaman dari pembelajaran akan dapat membina pengetahuan asas dalam matematik dengan lebih berkesan lagi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian juga ke dalam subjek pelajaran lain. Keadaan ini menyebabkan pelajar memanipulasikan simbol-simbol tanpa memahami konsep matematik yang sebenar. Kajian ini seterusnya mengkaji sejauh mana pembelajaran berasaskan kaedah konstruktivisme boleh berjaya dijalankan di sesebuah sekolah dengan lebih efektif dan dapat meningkatkan prestasi pencapaian murid tahun lima dalam tajuk luas . dapatlah dirumuskan bahawa banyak kajian kes telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas yang menunjukkan prestasi sebenar pelajar tidak mengukur pengetahuan matematik mereka. 2.5 Rumusan Hasil tinjauan literatur.Laporan ini memperlihatkan bahawa pelajar belajar matematik dengan cara hafalan kerana mereka menganggap matematik adalah sukar dan jalan mudah ialah dengan menghafal. 14 .

Berikut adalah rekabentuk kajian.BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. sampel dan populasi.1 Pendahuluan Kajian ini merupakan satu kajian yang akan mengkaji kes pengunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan kaedah konstruktivisme untuk pelajar tahun lima dalam tajuk luas segiempat subjek matematik. Selangor Darul Ehsan akan dapat diukur. 15 . prosedur pengumpulan data dan juga prosedur analisis data yang akan dijadikan panduan dan juga garis kasar bagaimana kajian tersebut akan dilaksanakan di sekolah yang dipilih. Prestasi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik di SJKT Saraswathy yang terletak di Sungai Buloh .

Pengkaji memilih cara ini adalah kerana ianya adalah cara yang relevan dan cara yang digunakan oleh para pengkaji yang lepas. sampel kajian terdiri daripada 37 orang yang akan dipilih dari kelas eksprimen (KE) dan 36 orang murid dari kelas kawalan (KK) yang mana pencapaian prestasinya sederhana melalui penentuan kelas melalui pencapaian akademik dalam peperiksaan semester.pelajar tahun lima.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini adalah berbentuk satu kajian kes dalam dua kelas pelajar tahun lima dari sebuah sekolah yang akan digunakan sebagai kajian kes. Pelajar ini terdiri daripada pelajar dari dua buah kelas. Pelajar tahun lima dipilih kerana mereka tidak akan menghadapi peperiksaan umum pada tahun depan. Soalan ujian juga akan diberikan untuk mengukur pencapaian prestasi pelajar dalam matematik. Pengkaji akan menjalankan pemerhatian selama 10 jam di kelas yang akan dikaji. 3. Keputusan pelajar kajian kes akan disemak dan akan dibandingkan dengan ujian pra untuk dibuat laporan prestasi. Mereka ini juga akan dijadikan sampel untuk ujian pra. satu kumpulan sebagai kumpulan eksperimen manakala satu lagi sebagai kumpulan kawalan. Pada akhir minggu yang ke 5. Bilangan pelajar seramai 73 orang. di SJKT Saraswathy. 16 .3 Sampel Kajian Sampel Kajian akan terdiri daripada pelajar. Selangor Darul Ehsan .3. Dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan kaedah konstruktivisme ke atas 73 sampel sebagai intervensi. Sungai Buloh. pengkaji akan memberi ujian pos kepada semua pelajar yang berada dalam kelas itu.

Jadual 3.3 Contoh Jadual maklumat responden dalam perwakilan bilangan dan peratus 17 .

soal selidik juga akan dijalankan untuk mengetahui keberkesanan kaedah pengajaran konstruktivisme terhadap keberkesanannya.Responden Kajian Kelas Eksperimen ( KE ) Peratus (%) Kelas Kawalan ( KK ) Peratus (%) Lelaki Perempuan Jumlah ____ orang ____ orang ____ orang ____ orang ____ orang ____ orang 3. 3. iaitu soalan nombor 1 hingga 10. Soalan ujian pra dan ujan pos akan direkabentuk oleh penyelidik daripada tajuk kemahiran 10. Penerbit Sasbadi ( 2007).2 “ Area of Composite 2-D Shapes “ di samping itu. ( Lampiran D akan dilampirkan ). Kesahan dan 18 . Total Reference Mathematics Year 5 KBSR.soalan ini telah ditulis oleh penyelidik Chan Yook Lean.4. Soalan. ( Lampiran B akan dilampirkan ).4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang akan digunakan ialah kaedah pengajaran konstruktivisme.1 Ujian Pra Ujian pra akan mengandungi 10 soalan subjektif.

2 Ujian Pos Set ketiga ujian pos pula. 3.4. skor min dan peratusan perbandingan. Set keempat analisis keseluruhan kajian. Selangor Darul Ehsan.kebolehpercayaannya tidak dapat dipertikaikan lagi kerana penulis dan penerbitnya mempunyai kredibiliti dalam bidang penerbitan pendidikan peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. peringkat kemaskini data. peringkat pengesahan data dan dapatan serta akan interpretasi atau penghasilan dengan menggunakan frekuensi. akan mempamerkan hasil data dalam jadual. pengkaji akan menggunakan proses menganalisis data dari peringkat pra analisis. kelas rawatan. Maklumat yang dicerap akan dinilai mengunakan ukuran analitik yang menggunakan nombor. ujian pos dan 19 . Set kedua maklumat pencerapan pemerhatian dan soal selidik yang akan digunakan mengikut senarai semak dan yang akan mempunyai kadar ukuran.5 Kajian Rintis pelajar tahun lima dari SJKT Kajian rintis akan dijalankan dengan melibatkan Saraswathy yang terletak di Sungai Buloh. pengkaji masih akan mengekalkan penulis yang sama dan bilangan serta soalan yang sama seperti dalam ujian pra supaya pengesahan dan kebolehpercayan kajian ini dapat dicapai. 3. Kajian ini akan dijalankan selama 6 minggu bermula dengan ujian pra. ( Lampiran C akan dilampirkan ).

Jadual 3. Pelajar diingatkan supaya tidak meniru rakan kerana perbuatan mereka akan mengakibatkan kebenaran kajian diragui. Seorang guru pembimbing pengkaji dari sekolah ini akan membantu memudahkan pengkaji menjalankan kajian rintis ini nanti. pengkaji akan memberikan satu penerangan ringkas mengenai tujuan sesi dan bagaimana ia akan dijalankan. Semasa sesi ujian pra yang akan dijalankan.berakhir dengan analisis data yang terkumpul. Pengkaji akan menemubual setiap responden dan mencatatkan data yang dikehendaki bagi setiap sesi intervensi selama 6 minggu. Jadual pengumpulan data adalah seperti di bawah. Seterusnya pengkaji akan menjalankan kelas rawatan.6 Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dijalankan oleh penyelidik di dalam kelas tahun lima. Semua pelajar akan mengambil ujian pra dan seterusnya kumpulan eksperimen akan diajar selama 10 jam dalam masa minggu keempat dan kelima tempoh dari 6 minggu kajian. 3.6 Jadual pengumpulan data 20 . Pengkaji akan mengambil masa selama satu jam seminggu untuk mengumpulkan data serta melihat keberkesanan bahan yang disediakan dalam kajian ini nanti. Pelajar dikehendaki duduk di tempat masing-masing. Pelajar akan diberikan masa selama 40 minit untuk menjawab soalan tersebut.

ianya akan dijalankan dalam tiga peringkat di mana setiap satunya mengambil masa 60 minit. Jadual 3.pelajar (orang) Rancangan Ujian pra Catatan Pelajar Tahun 5 M dan 5 R Minggu 1 2 Minggu 2 5 M dan 5 R Pencerapan dari Minggu 3 3 pemerhatian dan soal selidik Analisis hasil pencerapan Merancang pengajaran 4 5 6 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 dan pembelajaran Merancang pengajaran Pelajar Tahun dan pembelajaran Ujian Pos Analisis Data 5M Pelajar Tahun 5M Pelajar Tahun 5M Analisis data ujian pra Pelajar Tahun Pengkaji akan melaksanakan kelas intervensi dengan menggunakan huraian sukatan pelajaran tahun lima dan buku latihan kerja .Bil 1 Masa Minggu 1 Bil.1 Pelaksanaan Kelas Intervensi 21 .6.

Students will understand the concept of areas Exercises Page 201 2.2 : Areas Sub topic Shapes : Areas of Composite 2-D Page 204 Work book 22 . Topic 10.10 ( 1 hour ) Class : 5 M Weeks : 3rd Objectives Exercises 1. Formula of the areas is recognising by Work sheet student Topic 10.2 : Areas Sub topic shapes : Areas of Composite 2-D Intervensi 2 8.2 : Areas Sub topic Shapes : Areas of Composite 2-D Text book Intervensi 3 (combination) Objectives Exercises 8.10 – 9.9. Enrichment for students Topic 10.9.10 .Intervensi 1 (concept) 8.10 ( 1 hour ) Class : 5 M Weeks : 4th 1.10 . Students be able to apply the formula to Page 202-203 answer a exercise questions.10 ( 1 hour ) Class : 5 M Weeks : 3rd Objectives 1.

Pose test.7.1 Skema Pemarkahan Analitik 23 .7.10. 3.7 Analisis Data Kedua-dua instrumen kajian bagi kedua-dua kumpulan yang akan digunakan ke atas responden akan dianalisis oleh penyelidik.8. Jadual 3.1 Ujian Pra Ujian Pra akan disediakan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat tentang penguasaan pelajar terhadap tajuk luas. Kumpulan eksperimen KE ( kelas A ) akan diajar secara pendekatan konstuktivisme manakala kumpulan kawalan KK ( kelas B ) akan diajar oleh guru mereka sendiri.50) 40 minutes Weeks : 5th 1. Data ini akan dianalisis untuk mendapatkan min bagi kedua-dua kumpulan. Pose question test 3. Data yang akan dikumpulkan dari instrumen kajian akan dianalisis secara statistik deskriptif dengan mencari frekuensi dan peratusan tahap pencapaian yang akan ditunjukkan oleh pelajar. Hasil ujian pra yang akan dikumpul adalah bahan penting untuk membantu penyelidik membina pengetahuan pelajar di dalam kelas rawatan.Pose test ( 8.

Tiada jawapan atau jawapan salah. . kesilapan menghitung sebahagian jawapan daripada beberapa jawapan 2 Jawapan yang betul dan label yang betul bagi jawapan. anlitikal dan kritikal 1 Kesilapan menyalin. berbentuk dua hala 1 Kesilapan menyalin. Memahami langsung mencari luas arahan soalan 0 Langsung tidak memahami 1 Memahami 2 Memahami soalan 0 Memahami semua . kesilapan menghitung 24 . Memahami istilah sepenuhnya. Sebahagian daripada istilah disalah tafsir.Peringkat Memahami bahasa istilah Markah 0 1 2 Kategori Langsung tidak memahami istilah bahasa. Memahami soalan 0 Tiada jawapan atau jawapan salah.

Dalam kajian kes ini nanti. Oleh kerana kelas matematik yang diajar akan berjalan seperti biasa.8 Ringkasan Kajian ini akan menggunakan reka bentuk kajian kes untuk mengkaji sejauh mana pelajar tahun lima.7. 3. analisis berasingan bagi setiap sampel akan dibuat sebelum suatu kesimpulan dibuat. 3.sebahagian jawapan daripada beberapa jawapan 2 Jawapan yang betul dan label yang betul bagi jawapan. perbandingan juga akan dilaksanakan 25 . akan memahami tajuk luas.2 Ujian Pos Kumpulan eksperimen ( KE ) dan kumpulan kawalan ( KK ) akan diberikan ujian pos untuk mendapatkan data dan membuat analisis. Pengaruh perbandingan dan analisis menyeluruh akan dilakukan untuk keseluruhan instrumen kajian. Pembelajaran berasaskan kaedah konstruktivisme boleh meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran matematik.

M . Dapatan daripada ujian pos yang akan diberikan pada akhir minggu ke-6 pengajaran dan sesi intervensi di kelas ini kelak adalah sangat penting untuk mengetahui perbandingan perbezaan prestasi di kalangan pelajar ini. Petaking Jaya. Carlan V. 28: 93 : hlm 278 – 308 http//:www.dengan mengikuti masalah dan kesukaran yang akan dihadapi oleh pelajar yang lemah dalam kelas itu./cooperative learning. Rujukan Asiah Abu Samah (1982).M. Total Reference Mathematics Year 5 KBSR. Cooperative Learning Mathematics Problem Solving and Latnos.. D.com. Chan Yook Lean. (1997) . 26 . Perkembangan Kurikulum Matematik di Sekolah di Malaysia.14 Ogos 1982. Morgan B. The University Of Texas at Brounsville and Texas Southmost College. Journal of Research on Mathematics Education. Selangor Darul Ehsan: Sasbadi Sdn Bhd.G. (2004). (2007). Clarke.ask. Kertas Kerja dibentangkan di Simposium Kebangsaan Matematik : Universiti Kebangsaan Malaysia. The changing role of the mathematics tescher. Rubin R. 12.

Hlm 103-104 27 .David Lim Chong Lim.1 (hlm. (2003). Mathematics Textbook Year 5: Dewan Bahasa dan Pustaka Slavin. N Herscoviv & C.Nor Azizah (2006) Kaedah Penyelidikan dalam pendidikan.J (1987). E (1981. 2005. April). Mohamad Khariruddi Bin Yahya . 3. Santhi Periasamy (2006). hlm 282 Kilpatrick. Proceedings of the Eleventh International Conference for the Psychology of Mathematics Education: Vo. & Oickle.(2005). Bergeron. R. Dr. Montrel: International Group for the Psychology of Mathematics Education.HBEF 2503 OUMH.Kieren (Eds). Educational Demographics Unit. Dr.David Lim Chong Lim . Kuala Lumpur.C.270. Dalam Utusan Malaysia bertarikh 28 Mac 2001 Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. Ismail Zain . SBEM 3303.OUM: Kuala Lumpur. Sacramento: State of California Department of Education. Effect of cooperative learning teams on students achievement and race relations. (2001). School-based Research HBEF 4106. Pedagogi Untuk Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Sentosa Sdn. Dalam J. Faedah Pembelajaran Koperatif dalam Bilik Darjah. Marzita Binti Puteh . Bhd. Program Research Division. Methodology in Teaching Mathematics. What constructivism might be in mathematics education.