Anda di halaman 1dari 4

Cara Pemerolehan Bahasa Pertama

|enurut WIlhelm 7on Humbolt,seorang sarjana Jerman,bahasa bermaksud satu
sIntesIs darIpada bunyI yang dIbentuk oleh bentuk luaran dan fIkIran yang dIbentuk
oleh bentuk dalaman. 8ahasa pertama Ialah bahasa yang mula·mula sekalI dIperoleh
dan dIkuasaI oleh seseorang sejak dIa masIh kanak·kanak, IaItu sebelum dIa
mempelajarI sesuatu bahasa asIng atau bahasa kedua. 8ahasa pertama InI serIng juga
dIsebut sebagaI bahasa kandung atau bahasa Ibunda.

Ada dua pengertIan mengenaI pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan
bahasa mempunyaI permulaan yang mendadak IaItu secara tIba·tIba. Kedua,
pemerolehan bahasa memIlIkI suatu permulaan yang gradual yang muncul darI
prestasI·prestasI motorIk, sosIal, dan kognItIf pralInguIstIk.
Pengetahuan bahasa pertama dIkuasaI secara tIdak formal sejak perIngkat awal
kanak·kanak, IaItu ketIka berusIa seawal lapan belas bulan (HornsteIn dan LIghtfoot
1981; PhIney 19870. SelaIn Itu, proses pemerolehan InI dIterIma secara tIdak langsung
melaluI Ibu bapa,keluarga dan masyarakat sekelIlIng. |enurut Corder (197J)
penguasaan bahasa pertama merupakan proses dIbawah sedar dImana pada saat Ia
sedang memperoleh kemahIran yang laIn serta pengetahuan tentang alam sekItarnya.
Kennedy (197J:68) berpendapat bahawa kanak·kanak yang mula memperoleh bahasa
pertamanya sentIasa terdedah pada persekItaran lInguIstIk yang lengkap yang
mengandungI pelbagaI butIran tatabahasa dan leksIs orang dewasa, dan
kebanyakannya tIdak dIfahamI oleh kanak·kanak tersebut.
PerIngkat penguasaan bahasa terbahagI kepada dua IaItu perIngkat pertama
dalam penguasaan fonetIk dan perIngkat pertama dalam penguasaan makna. Pada
perIngkat pertama dalam penguasaan fonetIk, menangIs dIanggap sebagaI bahasa
kanak·kanak kerana mereka belajar mengawal alam sekItar dengan tangIsan. Selepas
8 bulan ke atas, mereka mula bermaIn dengan bunyI , menIrunya dan berlatIh secara
konsIsten membunyIkan bunyI tersebut. Setelah dapat mengawal alat atrIkulasInya
pada umur kIra·kIra 2 tahun, mereka mula belajar mengucap beberapa patah
perkataan. Perkembangan perbendaharaan katanya akan berkembang darI semasa ke
semasa. |anakala dalam perIngkat pertama dalam penguasaan makna, menangIs
mempunyaI makna tertentu kepada kanak·kanak. Semasa mereka menIru bunyIan, Ibu
bapa berperanan memberI makna pada bunyI yang dIhasIlkan. Selepas Itu, mereka
sudah boleh mengucapkan perkataan yang mempunyaI makna khusus untuk
menggambarkan IsI hatI mereka.
|enurut Clare PaInter (1990:24), penguasaan bahasa pertama kanak·kanak
melIbatkan proses pemIndahan awal. Proses InI dapat dIjelaskan sepertI yang berIkut:
The move ìnto mother tonyue ìs chcrccterìsed ]ìrst by the ìntroductìon o]
ncmes ìnto the system, cnd by the development o] two tones conveìyìny two
dì]]erent ]unctìoncl mecnìny. A smcll core o] voccbulcry wcs ]reely uscble on eìther
tone, cllowìny the scme experìentìcl mecnìny to be combìned wìth eìther o] two
kìnds o] prìmìtìve speech role. Most ncmes however, occured clwcys wìth scme tone;
some beìny restrìcted to level tone cnd prcymctìc uses, others to ]cllìny tone cnd
mcthetìc uses.
PrInsIp-prInsIp Pengajaran ßahasa Pertama
I. KemahIran bahasa dIkuasaI secara beransur·ansur
Penguasaan sesuatu kemahIran bahasa dI kalangan kanak·kanak berlaku secara
beransur·ansur. |ula·mula mereka mengeluarkan bunyI·bunyI, kemudIan
mencantumkan unIt·unIt bunyI Itu menjadI perkataan dan selepas Itu mencantumkan
pula perkataan·perkataan Itu menjadI ungkapan atau ayat. Kanak·kanak memerhatI
dan menangkap sebarang kemahIran bahasa Itu darIpada penutur·penutur laIn. Lama·
kelamaan mereka akan menjadI mahIr dengan sendIrInya. Proses kefahaman boleh
wujud lebIh awal darIpada proses melahIrkan ucapan.
II. 8anyak aspek bahasa dIkuasaI sekalIgus
LazImnya setIap kemahIran bahasa dIkuasaI dengan cara yang perlahan dan InI
membolehkan beberapa aspek bahasa Itu dapat dIkuasaI secara sekalIgus. 8ahasa
mempunyaI banyak rumus dan peraturan dan semuanya InI dIkuasaI secara serentak.
Kanak·kanak dapat menguasaI bunyI, perkataan, pengImbuhan, makna, dan
penggunaannya dalam ayat secara sekalIgus.
III. Kanak·kanak mempelajarI menggunakan bahasa tetapI tIdak tahu mengenaInya.
PrInsIp InI menerangkan bahawa kanak·kanak tIdak cuba mengkajI jalan bahasa dalam
proses menguasaI bahasa tersebut. |ereka belajar menggunakannya. Kanak·kanak
tIdak dImInta menjelaskan kenapa sesuatu ayat Itu betul atau salah tetapI mereka
perlu tahu betul salahnya. Contohnya dalam aspek tatabahasa, kanak·kanak tIdak
dImInta mengkajI rumus·rumusnya tetapI cukup sekadar menggunakannya dalam ayat·
ayat yang betul.
Iv. Kanak·kanak menggunakan bahasa mengIkut konteks makna
Kanak·kanak belajar menggunakan bahasa Itu dengan memerhatI atau mendengar dan
kemudIannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagI
memberIkan maknanya. Walaupun tIdak memahamI sIstem tatabahasa, tetapI mereka
amat mengetahuI hubungan perkataan dengan perkataan dalam ayat dan antara ayat
dengan ayat yang laIn. |ereka menggunakan sesuatu perkataan Itu dalam konteks
makna, bukannya dalam konteks tatabahasa. Semasa mengajar, guru perlulah mencarI
konteks makna bagI menjelaskan makna perkataan Itu. Pelajar dIberI latIhan dan latIh
tubI penggunaan perkataan yang betul.
v. Kanak·kanak mempunyaI kebIasaan sendIrI mempelajarI bahasa dan pertuturan.
Kanak·kanak mempelajarI pertuturan mengIkut kebIasaan tertentu. KebIasaan InI
mungkIn kebIasaan seseorang IndIvIdu atau kumpulan penutur. |ereka mempunyaI
kumpulan sendIrI dan mempunyaI tabIat dalam cara bertutur yang tersendIrI. JadI
kanak·kanak tIdak perlu dIhalang mengembangkan kebolehan mereka berbahasa
secara tersendIrI.
#:m:san
|empelajarI bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh kanak·
kanak untuk menjadI anggota kepada sesebuah masyarakat. Hal InI kerana melaluI
bahasa khusus bahasa pertama (81), seorang kanak·kanak belajar untuk menjadI
anggota masyarakat. 8ahasa Pertama menjadI salah satu medIa untuk mengungkapkan
perasaan, keIngInan, dan pendIrIan dalam bentuk·bentuk bahasa yang dIanggap ada.
SIstem fIkIran yang terdapat pada seorang kanak·kanak dIbangun sedIkIt demI
sedIkIt apabIla ada rangsangan dunIa sekItarnya sebagaI Input (IaItu apa yang dIlIhat,
dIdengar, dan dIsentuh yang menggambarkan benda, perIstIwa dan keadaan sekItar
yang mereka alamI). Lama·kelamaan pemIkIrannya akan terbentuk dengan sempurna.
Setelah Itu sIstem bahasanya akan menjadI lengkap dengan perbendaharaan kata dan
tatabahasanya turut terbentuk.
8ahasa awal·awal yang dIperoleh oleh kanak·kanak InIlah yang dIkatakan
bahasa pertama mereka IaItu sebelum mereka mempelajarI bahasa laIn sebaaI bahasa
kedua atau bahasa asIng.

SenaraI Fujukan:
1. KamarudIn Hj. HusIn dan SItI Hajar Hj. Abdul AzIz, 1997. !enyc]ìcn Melcyu 2. Kuala
Lumpur: Kumpulan 8udIman Sdn. 8hd

amrI |ahamod, 2008. !sìkolìnyuìstìk 0clcm !enyc]crcn dcn !emelc]crcn 8chcsc
Melcyu. Shah Alam: KarIsma PublIcatIons Sdn. 8hd

5.3/.5 02.3 503:3.3 3 202-40. 809. ..9.5. 03:7:9 . 2.9 5079./:. 203. .850 -..580-. .80... /. 2030:...740 4893..3 .7.3507.8..3 -. 2070.3/ - 90 /0.3.3 203.57480820..3-07:9 %0 24.7.7.3203./507.:8  .0452039 41 94 94308 .9.35748085023/.3.33.3.39:2.8.9.8.2. /.03 94 /11070391:3. !74808 01.943 41 3..!079.7.9 /:.8.3  .3-.909.8..9.8.2.3.. -07507.3802:.8.5.2-.3 .3 5032-:.3 203.8. 2:.2.4..5.: .3:39 :39-:39:203.3.9/0.3 507.20.8.33 82.850-.2 5073.90/ 94 0..3.7.3/ 2..7.7.3.2.9079039:05. 20.7:2:8/. !748083/. .208 394 90 88902 .943.9: 02. 5079.2.3 2025:3.3. 3/:. 807039. $02.3.3-.3.2070..3 2070. 0.7.3 /.: 80.47041.3.-0430907 9430 .3.7. / .7..3 .3.9.8. /:.802.3 507. -40 203:.3 -:3 -:3 02:/.-:.3/ 57..3.38005.3907  503:. /. 20207.. .92070.3 .3805079.3 -40 ::/0-.23.3. -:3 . 5.42-30/ 9 0907 41 94 3/8415729. ..43 90 8. .9. .80.38 2025:3.8.9.898..3.9 203:. :8:8 :39: 203.38:7 !03:...90780/ 1789 - 90 3974/:.20840.39:2.3 $005..8.9:7.3 5:.07 4..3/..-07..3 808:.38:7 :.80./ :3.:8 .5. /03.3..9:/..9.8...59/.5.8.3. ...3..43. . 80.8. ..8..81700:8. 2025:3.75.20250.8.3 9: 203. :808 49078 94 1. 8:/.3 202-07 2.3 9430 ./.909.8.0 394 24907 943:0 8 .503:9:7 503:9:7.2.33 94 -0 . 80..20 0507039.7. 9: /. -07.8..89:203./.3.3 2.3 -.38:7 .:20303.7.8.3:../:.2.3-.209430 8420 -03 70897...-.3 -: -.9 /./.9..3...9 ..80.5.3 507.3 -. /.3.7 /03.302.3.:808 !7385 57385!03.7. 20-.7.08500.75.3 2...2.2.8 9: 2070.3 .:8 .7.38:7 .3.3 803/73.38./.3.... -07.:70/...2 503:.8.7..3 -0-07./ 2.8.5.2037:-:3.0 9430 .980. . -:3 507./.3./. .7203:3. 507.7..70 !.3.8.3 /.. 02.

./ .. .2 .3 /. 5079..3 0-40. 202-07.2 0..3 808047.8... -079:9:7 .7 :39: 203. -..9..  8047.3 .203. 808:.3..2.2.. .39. 9/.3.7203:3.3.: :25:.203./: .9 5.::580. $02.3.8. 8080-:.9.3.9 ..3 9079039: 0-.9/.7 439082.3 907803/7 .9 .5.3-09: .3..3-.203:9439082..2.7 5079:9:7....3 .3.3.8.507.3 808:.3 803/7 /.:5:39/.2 574808 203:./ .2-039: -039:-. 909.3/.3. 507: 9.8.8.8.3 809.3.35079:9:7. 0. /239.9 .9.3 /8039: .9.. :39: 203./.3.3.8.80-.3 203.52070.-.3.7:2:8 7:2:83.3./..3 807:5.. 507: /.3 :38:7 ..2 . .8.33. 3 07.8..3/.203.9 /03..7 /.35:9 .7 :7:507:...9 9:-503:3./...9.3.32..-..3:3 80/9 /02 80/9..8...:39:203:3.3-.9: 507. 9/./.3/:3.. :25:...7..2.3503/7.3.38025:73.3.5.7/.3 8.920309..3.3.. 203:3.850 9.7.3507. 2030..8.7 203:3. -.9 9: -09: .3./.. ..207:5.8. -0.2 .. 20250.3 203:9 0-.3.: 8..5.0-.!079..3 0250.809. .3 .9 . 20.3.202.3 033. . ../.203./. $8902 17.3 2070.3 -03/.8.3.2439089.7.33.2.3 20302-. 50789.8..2030.5079..3-09: .. .:-.3.. -0.5...-..3/..32030:7:.9:.3 3 2:33 0-.. ../8.9:20/.3 9: /.3..33.5.-.8.9..39: !0.8./ .9.32.3./.3 503:9:7 070. /239.349. .9/.3 2025:3.3-....33..3 907/.:203/03.9 //03..3. /-. ..33.8.9..9. 9. /.3 .9:50702-.::-:3. :8:8 -.3 .3.9.3907-039:/03.. .8.38.8.9.7..8.3 .35027.3 .. .3..3 03.3 0.3/.8..2.3507..9:/03.3803/720250.8.9.: -.8. 05.. .9 /.3.8. .3. /. . .203:3..8. -:./.. 909.2-.7..9. 9/.7/-07.2.3/03.32070. 2. -07-...907803/7 #:2:8.2889029.: -09: 8.-.2. .3 070. 43943.73..8. /.3507..2 43908 2.5.3.2.. 8047.3.8.3 02:/.3.7-.. 203:3.5.7.7-../.9.3. .3..7..349.-..203./.5 2070.320207.3.3-.2025:3. 80.3/.-0. 2025:3..3 3/.2.3.!7385320307..9: . 90780-:9 070.7 .3 507.7203:3.38.909.

3.9:7:9907-039:  ...3.: :.5079../03.27 .3....-.3 /...8.9. 0.#::.24/   !843:89 . 0/:. . 3.8.!:-.8..3  .9...9.7....8.2.7:/3 :83/.7.8.2070...8.30. . .. :25:7:25:. .-.3 -.$090..8..3203..3$/3 /  .3 /50740 40 ..3.9:88902-.3:/2.8.7 -/:  !03.83  $03.3..3 9..2 !03.7-.3 .20250.9.:-.7.3 !020.2.3507-03/.9:80-0:22070..: $..5/03.7..3 /.3$9..782. .380-.9438$/3 /  ../...2.