Anda di halaman 1dari 9

Voir Note explicative See Explanatory Note Aklayc Nota baknz

Numro de dossier File-number Dosya Numaras

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES

Conseil de lEurope - Council of Europe - Avrupa Konseyi Strasbourg, France

REQUTE APPLICATION BAVURU

prsente en application de larticle 34 de la Convention europeenne des Droits de lHomme, ainsi que des articles 45 et 47 du Rglement de la Cour underArticle 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court Avrupa nsan Haklar Szlemesinin 34. ve Mahkeme Tznn 45 ve 47. maddeleri uyarnca sunulmutur.

IMPORTANT:

La prsente requte est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations. Bu bavuru hukuki bir belgedir ve hak ve ykmllklerinizi etkileyebilir.

I-

LES PARTIES

THE PARTIES TARAFLAR A. LE REQURANT/LA REQUERANTE THE APPLCANT BAVURUCU


(Renseignements fournir concernant le requrant/la requrante et son/sa represantant(e) ventuel(le) (Fill in the following details of the applicant and the represantative, If any) (Bavurucu ve varsa temsilcisi hakknda verilmesi gereken bilgiler)

1.

Nom de familie Surname Soyad: EROL Sexe: masculin/feminin Sex: male/female Cinsiyeti: ERKEK 3. Nationalit .......................................... Nationality Milliyeti: TRK 5. Date et lieu naissance Date and Place of birth Doum tarihi ve yeri : 01.01.1952

2. Prnom (s) ............................................... First name (s) Ad: AL

4. Profession .. Occupation

Meslei Evrensel Gazetesi Yaz leri Mdr

6. Domicile Permanent address kametgh: Erta Sok. No: 17 erenky Ataehir / STANBUL 7. Tel. No.......0216 575 26 66 8. Adresse actuelle (si diffrente de 6.) Present address (if different from 6.) u anki adresi (6da belirtilen ikametghndan farkl ise) 9. Nom et prnom du/de la reprsentant(e)[*] Name of represantative) Temsilcinin ad: REM GEMEZ 10. Profession du/de la reprsentant(e) Occupation of represantative) Temsilcinin meslei: AVUKAT 11. Adresse du/de la reprsentant(e) Adress of represantative) Temsilcinin adresi: Bahariye Mahallesi No: 15 Karyaka ZMR 12. Tel No....02323683434........................ Fax No. B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGH CONTRACTING PARTY YKSEK SZLEMEC TARAF
(Indiquer ci-aprs le nom de lEtat/des Etats contre le(s)quel(s) la requte est dirige) (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) (Aada bavurunun hangi devlet aleyhine yneltildiini belirtiniz.)

13. .. TRKYE

CUMHURYET.................................................................................................................. .................

II- EXPOS DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS OLAYLARA LKN AIKLAMA
(Voir chapitre II de la note explicative) (See Part II of the Explanatory Note) (Aklayc Notun II. Blmne baknz)

14. Mvekkilim Mehmet Erol'un olu Ali Erol 1952 doumlu bir Trk vatandadr. stanbul ilinin Ataehir semtinde ikamet etmektedir. Ali Erol, Evrensel Gazetesi' nin 195. saysnn birinci ve onbirinci sayfalarnda "Bir Astsubay'n tiraflar" adl bir makale yaynlamtr. Bunun zerine gelien olaylar aada dzenlenmitir: 1) 28 Eyll 2010 tarihinde stanbul Cumhuriyet Savcs, mvekkilimi sz konusu makaleleri yaynlamakla sulam ve Trk Ceza Kanununun 312/2 maddesi gereince mahkum edilmesini istemitir. 2)10 Ekim 2010 Devlet Gvenlik Mahkemesi (DGM) nnde Ali Erol,gazetenin yaz ileri mdr olarak sz konusu makalenin haber nitelii tadn, ierik bakmndan herhangi bir su unsuru bulunmadna inanarak yaynlanmasna izin verdiini ileri srmtr. Devlet Gvenlik Mahkemesi delil unsurlarn ve argmanlar genel olarak deerlendirerek su unsuru tekil eden yaznn haber snrlarn atn ve halk askerlik hizmetinden soutarak TCK'nn 155. maddesi uyarnca su oluturduu sonucuna varmtr. Ayrca DGM bu yaznn TCK'nn 312/2 maddesi uyarnca halk rk ve blge fark gzeterek kin ve dmanla tahrik ettiine kanaat getirmitir. DGM, Ali Erol'u 2 yl hapis ve 600.000 TL para cezasna arptrmtr. Buna ek olarak DGM ilenen suun nitelii bakmndan devlet gvenliini tehdit edebileceinden dolay 5680 sayl Basn Kanunu'nun ek 2/1 maddesi gereince sz konusu gazetenin karlmasnn 20 gn yasaklanmas sonucuna varmtr. 3) 14 Ekim 2010 tarihinde Ali Erol yargtayda temyiz bavurusunda bulunmutur. 17 Ocak 2011 tarihinde Yargtay mvekkilimin itirazn reddetmi ve ilk derece mahkemesinin kararnn onamtr. 30 Ocak 2011 tarihinde verilen karar ilk derece mahkemesine gnderilmitir.

Si ncessaire, continuer sur une feuille spare Continue on a separate sheet if necessary Eer gerekli gryorsanz ayr bir sayfada devam edebilirsiniz. III- EXPOS DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DE PROTOCOLES ALLGUE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS LAPPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS BAVURUCU TARAFINDAN NE SRLEN SZLEME VE PROTOKOL HLALLER LE DDALARIN DAYANAKLARINA LKN AIKLAMA (Voir chapitre III de la note explicative) (See Part II of the Explanatory Note) (Aklayc Notta III. Blme baknz) 15 Olay Trkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduu uluslararas szlemelere aykrdr. Bunlar

yle ki: 1.fade zgrl Avrupa nsan Haklar Szlemesi madde 10 1. Herkes grlerini aklama ve anlatm zgrlne sahiptir. Bu hak, kanaat zgrl ile kamu otoritelerinin mdahalesi ve lke snrlar sz konusu olmakszn haber veya fikir almak ve vermek zgrln de ierir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iletmelerini bir izin rejimine bal tutmalarna engel deildir. 2. Kullanlmas grev ve sorumluluk ykleyen bu zgrlkler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliinde olarak, ulusal gvenliin, toprak btnlnn veya kamu emniyetinin korunmas, kamu dzeninin salanmas ve su ilenmesinin nlenmesi, saln veya ahlakn, bakalarnn hret ve haklarnn korunmas, veya yarg gcnn otorite ve tarafszlnn salanmas iin

yasayla ngrlen baz biim koullarna, snrlamalara ve yaptrmlara balanabilir. Olayda A..H.S de belirtildii gibi demokratik toplumda alnmas gereken zorunlu tedbir alnmas gereken durumlar kapsamna girecek artlar olumamtr. Sz konusu makalede su unsuru oluturan yazlara kar alnan tedbir demokratik toplum gereine uygun deildir. 2) Adil yarglanma hakk 1. Herkes, gerek medeni hak ve ykmllkleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yneltilen sulamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmu bamsz ve tarafsz bir mahkeme tarafndan davasnn makul bir sre iinde, hakkaniyete uygun ve ak olarak grlmesini istemek hakkna sahiptir. Hkm ak oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu dzeni ve ulusal gvenlik yararna, kklerin korunmas veya davaya taraf olanlarn zel hayatlarnn gizlilii gerektirdiinde, veya davann ak oturumda grlmesinin adaletin selametine zarar verebilecei baz zel durumlarda, mahkemenin zorunlu grecei lde, durumalar dava sresince tamamen veya ksmen basna ve dinleyicilere kapal olarak srdrlebilir. Olayda Ali Erol'u yarglayan mahkemede (Devlet Gvenlik Mahkemesi) bir de askeri hakim bulunmaktadr. Bu durum hakkaniyete uygun yarglamay garanti eden "tarafsz ve bamsz bir mahkeme" olmasna engeldir. Mahkeme Ali Erolun yargland srada tarafsz ve bamsz deildir.

Si ncessaire, continuer sur une feuille spare Continue on a separate sheet if necessary Eer gerekli gryorsanz ayr bir sayfada devam edebilirsiniz IV- EXPOS RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE LARTICLE 35 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION

SZLEMENN 35. MADDESNN 1. FIKRASINA LKN AIKLAMA (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille spare, les renseignements demands sous les points 16 a 18 ci-apres) (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint) (Aklayc Notun IV. Blmne baknz. Her ikayet iin, gerektiinde ayr bir sayfa kullanarak, aada 16da 18e kadar numaralanm alt blmlerde istenen bilgileri veriniz) 16. Dcision interne dfinitive (date et-natura de la dcision, organe - judiciaire ou autre - layant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Nihai karar (kararn tarihi, nitelii, Karar veren merci -adli veya dier-)

Yargtay 5. Ceza Dairesi 17 Ocak 2011 tarihinde 2011/365 esas sayl kararyla yerel mahkemenin dayanm olduu gerekeleri hakl bularak karar onamtr.

17. Autres dcisions (numres dans lordre chronologique en indiquant, pour chaque dcision, sa date, sa nature et lorgane -judiciaire ou autre- layant rendue) Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) Dier kararlar (tarih srasna gre her kararn tarihi, nitelii ve karar veren merci -adli veya dierbelirtilmelidir.)

10 Ekim 2010 tarihinde Devlet Gvenlik Mahkemesi 2010/232 esas sayl kararyla Ali Erol'u 2 yl hapis ve 600.000 TL para cezasna arptrmtr.

18. Dipos(i)ez-vous dun recours que vous navez pas exerc? Si oui, lequel et pour quel motif na-t-il pas t exerc? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used. If so, explain why you have not used it. Bavurmadnz baka bir zm yolu var m? Eer varsa, nedir ve neden bu yola bavurulmad?

Bavurulmayan herhangi bir zm yolu bulunmamaktadr. hukuk yollar tamamen tketilmitir.

V- EXPOS DE LOBJET DE LA REQUTE ET PRTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACION BAVURUNUN AMACINA VE HAKKANYETE UYGUN TATMN TALEPLERNE LKN AIKLAMA (Voir chapitre V de la note explicative) (See pat V of the Explanatory Note) (Aklayc Notun V. Blmne baknz.) 19. Mvekkilim, Evrensel gazetesinin yaynlanmasnn yirmi gn yasaklanmasndan

dolay 20.000 Euro maddi zarara uradn iddia etmektedir. Mvekkilim ayrca, 5.000 Euro tutarndaki manevi zararnn telafi edilmesini istemektedir. Ayrca avukatlk ve mahkeme giderleri olan 10.000 Euro nun denmesini arz ederim.

VI- AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAIT LAFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS DER ULUSLARARASI MAKAMLAR NNDEK USULLERE LKN AIKLAMA (Voir chapitre VI de la note explicative) (See Part VI of the Explanatory Note) (Aklayc Notun VI. Blmne ilikin aklama)

20. Avez-vous soumis une autre instance internationale denqute ou de rglement les griefs noncs dans la prsente requte? Si oui, fournir des indications dtaliles ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details. Bu bavurunuzdaki ikyetlerinizi baka bir uluslararas makama sundunuz mu? Eer sunduysanz, bu konuda ayrntl bilgi veriniz.

A..H.M'den baka herhangi bir makama bavurulmad.

VII- PICES ANNEXES (PAS DORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES;) LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL ONLY PHOTOCOPIES) BELGELER LSTES (BELGELERN ASLI DEL SADECE RNEKLER GNDERLMELDR. BELGELER ZIMBALAMAYINIZ, YAPIKAN BANTLA VEYA HERHANG BR BAKA MADDE LE BRBRNE BALAMAYINIZ)
(Voir chapitre VII de la note explicative, joindre copie de toutes les dcisions mentionnes sous ch. V et VI ci-

dessus. Se procurer, au besoin, les copies ncessaires, et, en cas dimpossibilit, expliquer pourquoi ceiles-ci ne peuvent pas tre obtenus. Ces documents ne vous seront pes retcurns.) (See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions refered to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) (Aklayc Notun VII. Blmne baknz. Yukardaki IV ve VI. alt blmlerde belirtilen btn kararlarn rneini ekleyiniz. Eer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eer temin edemiyorsanz bunun nedenini aklaynz. Gnderdiiniz belgeler size geri verilmeyecektir.)

21. a)............................................................................................................................................. b)............................................................................................................................................ c)............................................................................................................................................

VIII-

DCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE BLDRM VE MZA (Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note) (Aklayc Notun VIII. Blmne baknz)

22. Je dclare en toute conscience et loyaut que les renseignements qui figurent sur la prsente formule de requte sont exacts. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct. Bu bavuru formunda vermi olduum bilgilerin doru olduunu bilgim ve inancm dahilinde beyan ederim.

Lieu/Place /Yer........................................................................ Date/Date /Tarih......................................................................

(Signature du/de la requrant(e) ou du/de la reprsentant(e)) (Signature of the appilcant or of the representative) (Bavurucunun veya temsilcinin imzas)

[*] Si le/la requrant(e) est represant(e), joindre une procuration signe par le/la requrant(e) en faveur dulde la reprsentant(e) A form of authority signed by the applicant should be submitted it a reprasentative is appointed. Eer bavurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve bavurucunun imzasn tayan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.