Anda di halaman 1dari 16

T.C.

SANAY VE TCARET BAKANLII KOSGEB Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl

KOB PROJE DESTEK PROGRAMI


PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

NDEKLER Giri .......................................................................................................................................1 Proje Kavram ve Unsurlar Nelerdir? .....................................................................................1 KOB Proje Destek Programndan Yararlanabilmenin Koulu Nedir? .....................................2 KOB Proje Destek Program Kapsamnda Hangi Projeler Desteklenir? .................................2 KOB Proje Destek Program Kapsamnda Desteklenecek Giderler Nelerdir?.........................3 Proje Hazrlanrken Danmanlk Hizmetinden Faydalanabilir mi? .........................................3 KOB Proje Destek Program Kapsamnda Desteklenecek Projelerin Sresi ve Destek st Limiti, Destek Oran Nedir? ...................................................................................................3 Proje Bavuru Formuna likin Aklamalar ...........................................................................4 1. letmenin Tantm.............................................................................................................5 2. Proje Bilgileri .....................................................................................................................5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Projenin Konusu ......................................................................................................5 Projenin Amac ve Gerekesi ...................................................................................5 Projenin Btesi ......................................................................................................6 Projenin Sresi ........................................................................................................6 Proje Konusu Olan Alanda letmenin Mevcut Durumu ve Benzeri Proje/Faaliyet Deneyimi .................................................................................................................6 Projenin letmenin Orta ve Uzun Dnem Hedefleriyle likisi.................................6 Projenin Hedef Ald Mteri Grubunun/Pazarn Nitelikleri ...................................6 Projenin rnlerinize/Hizmetlerinize Beklenen Etkileri ...........................................7 Projenin letmenizin Rekabet Edebilirlii zerinde Beklenen Etkileri ....................7

2.10. Srdrlebilirlik .......................................................................................................7 2.11. Hukuki Hususlar ......................................................................................................7 2.12. Riskler, Varsaymlar ve nlemler ............................................................................7 2.13. Dier Hususlar .........................................................................................................8 3. Projenin Hedefleri ..............................................................................................................8 3.1. Hedef-Faaliyet likisi ..............................................................................................8 4. Proje -Zaman Plan ..........................................................................................................9 5. Projenin ktlar .............................................................................................................. 10 6. Projenin Ynetimi ............................................................................................................ 11 7. Proje Giderleri .................................................................................................................. 11 8. Proje Btesi .................................................................................................................... 13 9. Finansman ........................................................................................................................ 13

GR KOB Proje Destek Programnn amac; kk ve orta lekli iletmelerde proje kltr ve bilincinin oluturulmas, iletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin gelitirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararas rekabet glerinin ve lke ekonomisine saladklar katma deerin arttrlmas iin hazrlayacaklar projelerin desteklenmesidir. Bu klavuz, KOB Proje Destek Programndan yararlanmak isteyen iletmelerin, proje bavuru formunu doldurmalarna yardmc olmak amacyla hazrlanmtr. Bu Destek Program ile KOSGEB projeye destek vermekte olup, Programdan yararlanmak isteyen iletmelerin ncelikle proje kavramn iyi anlamalar gerekmektedir. Proje Kavram ve Unsurlar Nelerdir? Proje, belirli bir sre ierisinde n grlen bte ve insan kaynan kullanarak, birbiri ile ilikili ama ve hedefleri olan, belirli girdileri alarak belirli srelerden geirdikten sonra belirlenmi sorunlara ve ihtiyalara cevap verebilecek nitelikte ktlar retecek planlanm faaliyetler dizisi olarak tanmlanmaktadr. Yalnzca bir mal veya hizmetin teminine ynelik bir faaliyet proje olarak sunulmamaldr, bu tr bir alma ancak proje kapsamndaki faaliyetlerden biri olabilir. Proje, iletmenin belirlenmi bir sorunu veya ihtiyacn gidermelidir. Proje, iletmenin tm sorun ve ihtiyalarn gidermeye dnk olmamaldr. - Projenin amac; projenin net olarak tanmlanm, ak olarak ifade edilmi ve okunduunda farkl anlamlar artrmayacak bir amac olmaldr. Bu amacn soyut ve ulalamaz deil; ulalabilir, gereki ve somut ktlar reten nitelikte olmas gerekir. - Proje amacn gerekletirmek iin hedefler ve bu hedeflere ulamak iin de planlanm faaliyetler tanmlanmaldr. Faaliyetler, gerekletirilme srasna gre yazlmaldr. Faaliyetlerin birbirleri ile ilikisinin kurulmas ve proje nerisinde bunun gsterilmesi nemlidir. Proje kapsamnda gelitirilecek olan faaliyetler birbirini izledii gibi baz faaliyetlerin paralel gerekletirilmesi de mmkn olabilir. - Faaliyetleri gerekletirdikten sonra projenin tamamlanmas sonucunda somut bir ktnn olmas gerekir. - nemli bir dier husus ise, projenin beklenen faydas ile ktsnn birbirine kartrlmamasdr. Projenin kts, proje bitince elde edilen somut sonutur. Projenin faydas ise, proje ktlarnn uygulanmas sonucu beklenen kazanmlardr. rnein; maliyet opitimizasyon sisteminin kurulmas bir kt olup, sistemin uygulanmas sonras maliyetlerde salanacak % 10 tasarruf ise bir faydadr. Bir baka proje iin mteri takip sistemi kurulmas bir kt olup, bu ktnn uygulanmas sonucunda satlarn % 20 artmas bir faydadr. Dolays ile maliyetleri % 10 indirmek, satlar % 20 artrmak proje kts olarak dnlemez. nk proje bittii anda bunlarn gereklemesi mmkn olmayacak ancak proje sonular (yani ktlar) uygulandka bu faydalar elde edilecektir.

- Projede planlanan faaliyetleri gerekletirmek zere, bir proje yetkilisi ile projede alacak personel belirlenmelidir. Burada, proje kapsamnda gerekletirilecek olan faaliyetler ile projede grev alacak personelin niteliklerinin, saysnn ve sresinin uyumlu olmasna dikkat edilmelidir. - Proje sresi, planlanan faaliyetleri gerekletirme sresi ile uyumlu olmaldr. - Proje faaliyetlerinin gerekletirilebilmesi iin proje btesi oluturulmaldr. Proje btesinde yer verilen giderler, proje faaliyetleri ile ilikilendirilmelidir. Proje btesi oluturulurken gerek maliyetlere odaklanlmal ve gerekli piyasa aratrmas yaplarak uygun maliyetler tespit edilmelidir. Proje btesi ve giderleri belirlenirken proje faaliyetleri ile ilikili olmayan giderlere yer verilmemeli, KOSGEB tarafndan desteklenip desteklenmediine baklmakszn projenin gereklemesi iin gerekli olan tm faaliyet ve bunlara ilikin giderler dikkate alnmaldr. KOB Proje Destek Programndan Yararlanabilmenin Koulu Nedir? letmelerin KOB Proje Destek Programndan yararlanmak iin KOSGEB Veri Tabannda kaytl olmas esastr. KOSGEB Veri Tabanna kayt ile ilgili ilemler www.kosgeb.gov.tr internet adresinde aklanmaktadr. KOB Proje Destek Program Proje Bavuru Formu ve eklerini, her sayfas iletme yetkilisi tarafndan kaelenmi ve imzalanm olarak KOSGEB Hizmet Merkezine teslim ederek bavuru yapar. KOB Proje Destek Program Kapsamnda Hangi Projeler Desteklenir? letmelerin; retim, ynetim-organizasyon, pazarlama, d ticaret, insan kaynaklar, mali iler ve finans, bilgi ynetimi ve bunlarla ilikili alanlarda sunacaklar; stihdam artrc, hracat artrc, Pazar pay artrc, Verimlilik artrc, Maliyet drc, Kapasite artrc, rn/hizmet kalitesi ykseltici, Blgesel geliim dzeyine katk salayc, Kaynaklarn etkin kullanmn salayc, Kurumsallamaya ynelik, Mteri memnuniyetini artrmaya ynelik projeleri desteklenir.

KOB Proje Destek Program Kapsamnda Desteklenecek Giderler Nelerdir? Desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inaat, tadilat, tefriat ve benzeri, tat arac, vergi, resim ve harlar, sosyal gvenlik primleri, haberleme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilikilendirilmemi dier maliyetler desteklenmez. Personel giderleri yeni istihdam olmas art ile net cret (asgari geim indirimi hari) zerinden desteklenir. Proje ile ilikilendirilmi makine-tehizat, hammadde ve malzemeye ilikin KOSGEB destei, Kurul tarafndan karar verilen toplam KOSGEB destek tutarnn % 10unu amayacak ekilde hesaplanr ve sabitlenir. Proje bte gereklemesindeki deiiklikler bu tutar deitirmez. Proje kapsamnda alnacak yazlm iin salanacak KOSGEB destei, yukarda ifade edilen % 10 snrlamasna dahil deildir. KOSGEB Desteine esas makine-tehizatn yeni olmas art aranr. Proje Hazrlanrken Danmanlk Hizmetinden Faydalanabilir mi? letme, ihtiya duymas halinde proje hazrlama srecinde danmanlk hizmeti alabilir. Bu gider kaleminin desteklenebilmesi iin projenin ve proje hazrlama giderinin, Kurul tarafndan kabul edilmi olmas gerekir. letmenin projesini sunmadan nce proje hazrlama konusunda alaca danmanlk hizmeti iin KOSGEB tarafndan salanacak destek st limiti 1.500TLyi aamaz. KOB Proje Destek Program Kapsamnda Desteklenecek Projelerin Sresi ve Destek st Limiti, Destek Oran Nedir? Program sresi iletme iin yl olup, program kapsamnda iletmeye verilecek destein st limiti toplam 150.000-TLdir. Program kapsamnda verilecek destekler geri demesizdir. Program kapsamnda 1. ve 2. Blgelerde destek oran % 50 olup; 3. ve 4. Blgelerde bu oran % 60 olarak uygulanr. Program kapsamnda desteklenecek projenin destek sresi, proje baznda en az 6 ay, en fazla 24 aydr. Kurul karar ile proje sresinin % 50sini gemeyecek ekilde ek sre verilebilir. Ancak bu srelerin toplam Program sresini aamaz.

PROJE BAVURU FORMUNA LKN AIKLAMALAR Destek Programndan faydalanmak isteyen iletmelerin, Proje Bavuru Formunu eksiksiz ve doru bir ekilde doldurmalar gerekmektedir. Proje nerisi sunan iletmelerin istenen bilgilere odaklanmas nemlidir. stenen bilgilerin dnda verilen bilgiler deerlendiricilerin dikkatlerini datmakta ve deerlendirmeyi zorlatrmaktadr. Bavuru Formu ile ilgili aklayc bilgiler aada verilmitir. letmenin Ad: letmenin ticari unvan yazlmaldr. Vergi No / TC Kimlik No: irketler iin Vergi No/ahs letmeleri iin TC Kimlik No yazlmaldr. letme Yetkilisinin Ad, Soyad: Tek ahsa ait iletmede iletme sahibinin, dier iletmelerde ise iletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kiinin ad ve soyad yazlmaldr. Projenin Ad: Projenin adn proje ieriini yanstacak ekilde belirlemek gerekmektedir. Proje ad, mmkn olduunca proje faaliyetlerini tek bir noktaya odaklayacak nitelikte tanmlanmaldr. Projenin Ksa Tantm: Proje ile ne amaland, neden ihtiya duyulduu, neler hedeflendii, projede ne tr faaliyetler planland, projenin ktlar ve projeden ne tr faydalar salanaca 100 kelimeyi amayacak ekilde aklanmaldr. Bu blmde letmeyi ve rnlerini tantc bilgilere deil, projeyi tantc bilgilere yer verilmelidir. Bu blmde; letme ierisinde ................................. gibi nedenlerden dolay ihtiya duyulan ........................ projesi ile .............................................hedeflenmektedir. Bu hedefi gerekletirmek iin proje kapsamnda ..........................................gibi faaliyetler yaplacaktr. Projenin tamamlanmas sonucunda ortaya kacak olan ktlar ile iletmenin ....................................... gibi kazanmlar elde etmesi n grlmektedir. ifadesi projenize uygun olabilecek ekilde kullanlabilir. letme Proje Yetkilisinin Ad ve Soyad: letme adna projeyi yrtmekle yetkili olan kiinin ad ve soyad yazlmaldr. E-posta: letme Proje Yetkilisinin e-posta adresi yazlmaldr. Tel / Faks: letme Proje Yetkilisinin tel/faks bilgileri yazlmaldr.

1. LETMENN TANITIMI Bu blmde istenen bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulmaldr. Ayrca, iletmenin tarihesi blmnde, iletmenin kurulduu tarihten bu yana geirdii aamalar kronolojik olarak yazlmal ve yrtt ya da halen yrtmekte olduu projeler varsa belirtilmelidir. Gereksiz bilgiler vermekten kanlmaldr. 2. 2.1. PROJE BLGLER PROJENN KONUSU:

Bu blmde projede ne yaplmak istendii ksa ve z olarak aklanmaldr. Projenin temel hedefi ve proje sonucunda ulalmak istenen ktnn tantlmas yeterli olacaktr. Bu blmde; ........................... balkl proje ile ........................ hedeflenmekte olup iletme bnyesinde ...........(retim /pazarlama/ynetim/ organizasyon/dticaret insan kaynaklar vb. UYGUN OLANI SENZ)...... alannda ilgili ....( faaliyetleri/ sreci/ metodu vb. UYGUN OLANI SENZ).......(iyiletirerek/gelitirerek/yeni oluturarak/... UYGUN OLANI YAZINIZ) letmede.... ( retilen rn/kullanlan sistem/uygulanan metot/alanlar vb....UYGUN OLANI YAZINIZ) zerinde ......(istihdam artrmak/ ihracat artrmak/maliyetleri drmek/kapasite artrmak/ verimlilii artrmak /..../ kurumsallamak UYGUN OLANI YAZINIZ)ya ynelik bir alma yaplmas planlanmaktadr. ifadesi projenize uygun olabilecek ekilde kullanlabilir. RNEK: Afrika lkelerine hracata Balanmas Projesi ile yaplacak pazar aratrma almas sonucunda belirlenecek Afrika lkelerine ihracat yaplmas hedeflenmekte olup, iletmemiz bnyesinde pazarlama departmannn glendirilerek Afrika pazarna girilmesi planlanmaktadr. Projemiz kapsamnda seilecek bir lkede temas noktas oluturulacak, gerekli marka tescil ilemleri tamamlanacak ve iletme ve rnlerimizin tantm salanm olacaktr. Proje bittiinde Afrika pazar gz nnde bulundurularak glendirilmi olan d ticaret birimiyle hazrlanm olan aratrma raporu dorultusunda faaliyetler srdrlecektir. 2.2. PROJENN AMACI VE GEREKES:

Ama, elde edilmek istenen sonucun basit anlatm olup, projenin gerekletirilmesi sonucunda zmlenmek istenen sorun veya giderilmek istenen ihtiyac iermelidir. Ama ve gerekenin belirlenmesinde, proje konusu ile uyumun salanmasna, projenin tek noktaya odaklanmasna ve birden fazla proje nitelii tayacak unsurlara yer verilmemesine dikkat edilmelidir.

RNEK: Projenin amac; Afrika lkelerine ihracata balanmasdr. Projenin gerekesi; letmemiz retmi olduu rnlerin % 40n ihra etmekte olup, ihracatmz younlukla Avrupa ktas lkelerine yaplmaktadr. Global kriz sonras Avrupa pazarnda yaanan ciddi daralma iletmemizin yeni pazarlara almasn gerekli klmaktadr. Yaptmz incelemeler neticesinde retmi olduumuz rnlerin Afrika pazarnda ciddi bir ithalatnn yapld tespit edilmi olup, iletmemiz iin uygun bir Pazar olaca dnlmtr. 2.3. PROJENN BTES (TL):

8. blmde oluturulmu bulunan proje btesi yazlmaldr. 2.4. PROJENN SRES (Ay):

Proje sresi, planlanan faaliyetleri gerekletirme sresi ile uyumlu olmal ve ay olarak belirtilmelidir. Program kapsamnda desteklenecek projenin destek sresi, proje baznda en az 6 ay, en fazla 24 aydr. (4. blm ile uyumlu olmaldr.) 2.5. PROJE KONUSU OLAN ALANDA LETMENN MEVCUT DURUMU VE BENZER PROJE/FAALYET DENEYM: Bu blmde, iletmenin ne kadar gl bir yapda olduu, ne tr faaliyetleri yerine getirdii, rnlerinin nitelikleri vb. bilgilerin belirtilmesi yerine, nerilen proje konusunda iletmenin mevcut durumunun analizi yaplmaldr. Mevcut durum analizi proje gerekesini destekler nitelikte olmaldr. Ayrca, iletmenin hazrlad proje konusu ile ilgili alanlarda daha nce yrtt ya da halen yrtmekte olduu faaliyet ve projeler belirtilmelidir. 2.6. PROJENN LETMENN ORTA VE UZUN DNEM HEDEFLERYLE LKS Bu balk altnda letmenin orta (1-3 yl) ve uzun dnemli (3 yl sonras) hedefleri ile bu hedeflere ulamada Projenin ne ekilde katk salayaca belirtilmelidir. 2.7. PROJENN HEDEF ALDII MTER GRUBUNUN/PAZARIN NTELKLER Bu balk altnda projenin hedef ald mteri grubu (mterilerin zellikleri, ihtiyalar, eilimleri), hitap ettii veya proje sonucu hedef alaca pazarn zellikleri (rekabetin iddeti, rakiplerin durumu, tedarikilerin pazarlk gc, pazara giri koullar, ikame rnler) hususlar belirtilecektir.

2.8.

PROJENN RNLERNZE/HZMETLERNZE BEKLENEN ETKLER

Bu balk altnda Projenin letmenin rn ve hizmetlerini, retim/sunum tekniini ne ekilde etkileyecei, tedarik/retim/datm kanallarnda deiiklikler olup olmayaca belirtilmelidir. Projenin iletmenin rn ve hizmetleri ile retim ortam zerindeki etkisi bu kapsamda sorgulanmaktadr. Bu etkilerin proje bitiminden sonra olumas beklenir. 2.9. PROJENN LETMENZN REKABET EDEBLRL ZERNDE BEKLENEN ETKLER Projenin, iletmenin belirlemi olduu rekabetilik unsurlar (fiyat, rn/hizmet kalitesi, retim/teslim zaman, mteri ilikileri, yeni rnler/yntemler gelitirebilme, teknolojik gelimeler, farkl pazarlara ulaabilme, Ar-Ge/inovasyon yapabilme kapasitesi vb.) zerinde ne tr etkilerinin olduu ak bir ekilde yazlmaldr. 2.10. SRDRLEBLRLK Bu balk altnda Proje ile elde edilen sonularn, projenin tamamlanmasndan sonra gelecee nasl tanaca ve uzun dnemli srdrlebilir etkisinin nasl salanaca (mali, kurumsal, mevzuat dzenlemesi vb. adan) aklanmaldr. Finansman sona erdikten sonra eer faaliyetler devam edecekse nasl finanse edilecei, faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanyan yaplarn proje sonunda da devam edip etmeyecei belirtilmelidir. 2.11. HUKUK HUSUSLAR Bu balk altnda projenin gerektirdii izinler, ruhsatlar, lisanslar ve benzeri belgelere ihtiya olup olmad ve bunlarn ne zaman ve ne ekilde temin edilecei belirtilecektir. Eer projenin uygulanmas srasnda hukuki bir gereksinim yok ise Projede belirtilmesi gereken hukuki husus yoktur diye yazlmaldr. 2.12. RSKLER, VARSAYIMLAR VE NLEMLER Projenin yrtlmesi ve sonularnn uygulanmas srasnda oluabilecek riskler (nceden bilinmeyen ve gereklemesi istenmeyen, gerekletiinde projenin yrtlmesi ve ynetilmesini durduran veya engelleyen, bir faaliyetin proje plannda ciddi ekilde sapmasna neden olan, projenin btesinde nemli artlara neden olan, gelecekte oluabilecek potansiyel zarara veya sorunlara neden olan vb.), bu risklerin oluabilme olaslklar ve risklerin gereklemesi durumunda iletme tarafndan alnacak nlemler yazlmaldr. Ayn ekilde proje uygulama srecine olumlu etkisi olabilecek hususlar varsaym olarak tanmlanmaldr.

2.13. DER HUSUSLAR Yukarda aklanan durumlarn dnda proje kapsamnda ifade edilmek istenen bir konu var ise bu blm altnda aklanmaldr. Burada yazlacak olan bilgilerin proje ile ilgili olmasna zen gsterilmelidir. 3. PROJENN HEDEFLER

3.1.

HEDEF-FAALYET LKS

Projenin faaliyetleri, projenin yrtlmesi srasnda hedeflerin gerekletirilmesi iin yaplmas gereken ve maliyeti olan eylemlerdir. Faaliyetler detayl olarak yazlmaldr. Her bir hedef iin birden fazla faaliyet tanmlanmaldr. RNEK: Proje Ad: Afrika lkelerine hracata Balanmas Projesi Sra No Hedef Faaliyet a- Personel ihtiya tespiti yaplmas b- htiya duyulan personelin istihdamnn salanmas c- Pazarlama departmannn eitim ihtiyacnn belirlenmesi d- Personele eitim verilmesi a- Hedef blgeye ynelik Pazar aratrmas yaplmas b- Belirlenen lkelerde katlm salanacak fuarlarn tespiti c- Belirlenen lkelerde grme yaplacak iletmelerin belirlenmesi d- Belirlenen lkelerin ziyaret edilmesi ve ikili grmelerin yaplmas a- Temas noktasnn kurulaca lkenin belirlenmesi b- Belirlenen lkede ofis aranmas e- Eleman istihdamnn salanmas a- Belirlenen lkelerde rnn marka tescilinin yaptrlmas b- Hedef pazardaki sektrel dergilere reklam verilmesi c- Hedeflenen pazardaki dillerde tantm materyali hazrlanmas d- Tespit edilen yurtd fuarlara katlm

Pazarlama departmannn glendirilmesi

Hedef blge aratrmas yaplmas

Yurtd temas noktasnn kurulmas

Belirlenen lkelerde rn tantm yaplmas

4. PROJE -ZAMAN PLANI 3.1 nolu blmde yer alan faaliyetlerin hangi aylarda gerekletirilecei belirtilmelidir. Projenin tamamlanabilmesi iin btn faaliyetlerin bir zaman gerekletirilerek sonlandrlmasnn planlanmas beklenmektedir. dilimi ierisinde

RNEK:
AYLAR FAALYET
1 2 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Personel ihtiya tespiti yaplmas htiya duyulan personelin istihdamnn salanmas Pazarlama departmannn eitim ihtiyacnn belirlenmesi Personele eitim verilmesi Hedef blgeye ynelik Pazar aratrmas yaplmas Belirlenen lkelerde katlm salanacak fuarlarn tespiti Belirlenen lkelerde grme yaplacak iletmelerin belirlenmesi Belirlenen lkelerin ziyaret edilmesi ve ikili grmelerin yaplmas Temas noktasnn kurulaca lkenin belirlenmesi Belirlenen lkede ofis aranmas Eleman istihdamnn salanmas Belirlenen lkelerde rnn marka tescilinin yaptrlmas Hedef pazardaki sektrel dergilere

AYLAR FAALYET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

reklam verilmesi Hedeflenen pazardaki dillerde tantm materyali hazrlanmas Tespit edilen yurtd fuarlara katlm

5. PROJENN IKTILARI Bu blmde proje tamamlandnda ortaya kacak, projeye zg, somut sonular yazlmaldr. Projenin ktlar proje sonucunda retilen sonulardr. Genel olarak aadakilerden birisi olabilir: Proje sonucunda firma mevcut rnlerinde veya tasarmlarnda bir deiiklik salayabilir. (Yenilik iermemesi halinde olabilir.) Proje sonucunda firma bir faydal model dediimiz kavramsal bir model de oluturabilir. Sat prim modeli gibi bir model oluabilir. Proje sonucunda yeni bir sre tanmlanm olabilir. (Yenilik iermemesi halinde olabilir.) Proje sonucunda bir takm stratejiler gelitirilmi olabilir. Proje sonrasnda bir bayi a gibi pazarlama sistemi gelitirilmi olabilir. Proje sonrasnda bir yazlm gelitirilmi olabilir. (Yenilik iermemesi halinde olabilir.) Proje sonrasnda mevcut yazlmlar belirli noktalarda gncellenmi veya ilgili arayzler ile gelitirilmi olabilir. Proje sonrasnda yurt dnda alm bayiler olabilir. Proje sonrasnda imalat resimleri oluturulmu olabilir. Proje sonrasnda ekipman montaj detaylar hazrlanm olabilir. Proje sonucunda bir web sitesi oluturulmu olabilir. Proje sonrasnda bir e-pazarlama sistemi gelitirilmi olabilir. Proje sonrasnda kullanc klavuzlar, proje raporlar, zdeerlendirme raporlar vb. gibi dokmantasyon oluturulmu olabilir. Proje sonucunda bir yetkinlik belgesi alnm olabilir. ...(benzeri somut sonular olabilir)

Grld gibi proje kapsamnda oluturulacak olan sistem, metot, yntem, model, strateji, yazlm vb. gibi somut elle tutulur sonular kt olabilmektedir.

RNEK: 3 Afrika lkesine ihracat gerekletirilmesi

10

Glenmi Pazarlama departman Pazar aratrma raporu 1 adet yurtd temas noktas Yurtd Marka tescil belgesi 6. PROJENN YNETM Bu balk altnda Proje iin gerekletirilecek yaplanma, Projenin tanml ama ve hedeflere uygun ekilde yrtlmesi iin proje ynetiminin nasl gerekletirilecei belirtilecektir. Projenin ynetiminde grev alacak mevcut personelin z gemileri Proje Bavuru Formu ekinde verilecektir. htiya duyulan ek personel ve danmanlar belirtilecektir. Bu blmde proje ynetim emasna da yer verilmelidir. 7. PROJE GDERLER Giderin Kayna blmnde, ilgili gider iin KOSGEB Destei talep edilmiyorsa iletme stunu, KOSGEB Destei talep ediliyorsa hem KOSGEB stunu, hem iletme stunu X ile iaretlenecektir. Buradaki ama hangi giderlerin iin KOSGEBden destek talep edildiinin belirlenmesidir. Proje ierisinde istihdam edilecek olan personel ile mevcut alan personeline ilikin bilgiler yazlmaldr. 7.1. PROJEDE GREV ALACAK PERSONEL BLGLER
Proje Kapsamnda alacak Mevcut ve Yeni stihdam Edilecek Personel *
Sra No

Ad Soyad **

Mezun Olduu Okul/ Blm

Projedeki Grevi

Projedeki alma Sresi (Ay)

denecek Aylk Net cret (TL)

Toplam cret (TL)

Giderin Kayna *** letme KOSGEB

1 2 3

TOPLAM

* Projede alacaksa letme Sahibi/Yetkilisi/Orta iin de doldurulacaktr. ** Yeni stihdam edilecek Personelin Ad-Soyad iin ilgili ksmlara Personel baresi yazlmaldr. *** lgili gider iin KOSGEB Destei talep ediliyor ise KOSGEB stunu ve iletme stunu, edilmiyorsa iletme stunu iaretlenecektir.

Proje kapsamda alnacak olan makine-tehizat, hammadde ve malzemenin maliyetleri belirlenmeli ve yazlmaldr. 7.2. MAKNE-TEHZAT, HAMMADDE, MALZEME
Sra No Giderin Ad Miktar Tahmini Bedeli (KDV Hari TL)
Giderin Kayna * letme KOSGEB

11

TOPLAM

* lgili gider iin KOSGEB Destei talep ediliyor ise KOSGEB stunu ve iletme stunu, edilmiyorsa iletme stunu iaretlenecektir.

Proje kapsamda alnacak olan hizmetlerin maliyetleri belirlenmeli ve yazlmaldr.


7.3. HZMET ALIMI Sra Giderin Ad No

Miktar

Tahmini Bedeli (KDV Hari TL)

Giderin Kayna * letme KOSGEB

TOPLAM

* lgili gider iin KOSGEB Destei talep ediliyor ise KOSGEB stunu ve iletme stunu, edilmiyorsa iletme stunu iaretlenecektir.

Proje kapsamda alnacak olan yazlmlarn maliyetleri belirlenmeli ve yazlmaldr.


7.4. YAZILIM ALIMI Sra Giderin Ad No

Miktar

Tahmini Bedeli (KDV Hari TL)

Giderin Kayna* letme KOSGEB

TOPLAM

* lgili gider iin KOSGEB Destei talep ediliyor ise KOSGEB stunu ve iletme stunu, edilmiyorsa iletme stunu iaretlenecektir.

Varsa iletmenin proje kapsamnda yapaca dier giderlerin maliyetleri belirlenmeli ve yazlmaldr.
7.5. DER Sra Giderin Ad No

Miktar

Tahmini Bedeli (KDV Hari TL)

Giderin Kayna * letme KOSGEB

TOPLAM

* lgili gider iin KOSGEB Destei talep ediliyor ise KOSGEB stunu ve iletme stunu, edilmiyorsa iletme stunu iaretlenecektir.

12

8. PROJE BTES 7. blmde detaylandrlm giderler aada yer alan esaslara gre hesaplanarak proje btesi oluturulur. KOB Proje Destek Program Uygulama Esaslar kinci Blm Madde 7- (2) Proje ile
ilikilendirilmi makine-tehizat, hammadde ve malzemeye ilikin KOSGEB destei, Kurul tarafndan karar verilen toplam KOSGEB destek tutarnn % 10 (on)unu aamaz. Proje kapsamnda alnacak yazlm iin salanacak KOSGEB destei bu snrlamaya dahil deildir. Hkmne istinaden; program kapsamnda desteklenecek proje ile ilikilendirilmi makine-

tehizat, hammadde ve malzemeye ilikin KOSGEB destei hesaplanrken,

Y: Makine-Tehizat, Hammadde ve Malzeme hari, KOSGEB tarafndan desteklenmeye esas st limitlerin toplam Z: Makine-Tehizat, Hammadde ve Malzeme destek st snr Z=
Y 9

forml ile hesaplanr. Yani, Makine-Tehizat, Hammadde ve Malzeme destek st snr; Makine-Tehizat, Hammadde ve Malzeme hari toplam btenin 9 (dokuz)a blmdr. letme tarafndan % 100 karlanacak giderler ile KOSGEB tarafndan desteklenecek giderlerden iletmeye den payn toplam iletme stununa yazlmaldr. KOSGEBden destek talep edilen giderlere destek orannn uygulanmas ile bulunan miktar KOSGEB stununa yazlmaldr. KOSGEB Proje Destek Program kapsamnda proje nerisi veren letmelerin 3 yl ierisinde alabilecekleri toplam destek miktar 150.000-TL olacaktr. Onun iin bir projede en fazla 150.000-TL destek alnabilecei bilinmelidir. 9. FNANSMAN Bu balk altnda 8. blmde iletme tarafndan karlanaca belirtilen giderlerin finansman kayna belirtilmelidir. (iletme zkayna, banka kredisi, nc kiilerden alnan bor, fon v.b.)

13

NEML NOT: Bu klavuz, KOB Proje Destek Program Proje Bavurusu iin bir yardmc bir dokman olmas amacyla hazrlanm olup, projenin deerlendirilmesine ynelik esas tekil etmedii gibi, KOSGEBi de hibir ykmllk altna sokmaz. Bu klavuzun ierii ile KOSGEBin temel belge ve usulleri arasnda farkllklar olmas durumunda resmi dokmanlar esas alnacaktr.

14