Anda di halaman 1dari 17

GERAKAN FEMINISME DI MALAYSIA

- ANTARA IDELISME DENGAN MATLAMAT-


Oleh ABD. Rahim ABD. Rashid
GERAKAN feminisme di Malaysia kuat dipengaruhi oleh gerakan feminisme di Barat, lebih bermotif
reformasi sosial dan politik golongan wanita. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menengah atasan
yang berpendidikan tinggi. Mereka begitu tertarik kepada gerakan feminisme di Barat yang
membangkitkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan, hak wanita, liberalisasi kaum
wanita, dan pelbagai pendekatan yang berpusat pada kepentingan dan pandangan yang memihak dan
menyebelahi wanita. Dengan mengeksploitasi pelbagai isu yang bukan sahaja bersifat gender -ias,
kebanyakan pejuang gerakan feminisme terperangkap oleh isu asas yang masih dihadapi oleh
masyarakat negara membangun.
su jantina yang menjadi landasan perjuangan gerakan feminisme di Malaysia dapat diatasi sekali gus
sekiranya isu asas yang mencengkam masyarakat seperti kemiskinan, kemunduran, pemodenan,
keadilan sosial, dan pergeseran kelas sudah dapat ditangani dengan baik. Namun, ada pihak yang
berpendapat bahawa langkah menangani isu jantina perlu diberi keutamaan untuk membanteras
kemiskinan, kemunduran, merintiskan pemodenan, meluaskan keadilan sosial, dan mengurangkan
pergeseran kelas yang diwarisi oleh masyarakat membangun.
Beberapa gerakan feminisme yang dianjurkan di luar negara melalui persidangan antarabangsa seperti di
Beijing (1996) dan di Nairobi (1985) memberi kesan yang meluas terhadap kemunculan gerakan
feminisme di negara membangun. Satu jawatankuasa di peringkat antarabangsa dibentuk bagi
menghidupkan hala tuju perjuangan gerakan feminisme di negara membangun. Dari semasa ke semasa,
resolusi berkaitan dengan perjuangan feminisme diluluskan untuk dikemukakan kepada pemimpin di
negara mem~ bangun dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk diterima pakai sebagai dasar
pembaharuan dan perubahan bagi wanita.
Dasar jantina diluaskan dalam pelbagai bidang meliputi politik, kepemimpinan, pekerjaan,
profesionalisme, pendidikan, kurikulum pengajian jantina, dan sebagainya.
Dalam keadaan tertentu, gerakan feminisme yang -ias serta mempunyai kecenderungan yang tidak sihat
mencetuskan semangat tidak puas hati dan meningkatkan prasangka dan permusuhan antara kaum
wanita dengan lelaki. Gerakan pembebasan wanita di Barat memulakan era baru peranan wanita yang
lebih luas yang mempunyai persamaan dengan lelaki.
Berbeza daripada gerakan feminisme di Barat, wanita dalam masyarakat Timur kuat dipengarnhi oleh
budaya dan agama yang mencorakkan peranan tertentu yang perlu dimainkan oleh wanita. Walaupun
angin pemodenan bertiup kuat dan mengubah perspektif baru peranan wanita Timur, faktor keagamaan
dan kebudayaan menjadi benteng pendidikan wanita tentang kesetiaan, tanggungiawab, nilai hidup,
peranan, fungsi, dan tugas yang membina yang perlu dipertahankan oleh wanita dalam masyarakat
moden.
Pemodenan tidak bermakna membuang semua tradisi hidup dan mengambil apa-apa sahaja yang
dianggap moden oleh masyarakat Barat. Wanita Timur tidak dikehendaki terlampau ekstrem dan
membabi buta mengikut pengaruh feminisme Barat. Kebebasan yang diberi kepada wanita tidak
bermakna, jika bercanggah dengan nilai dan norma masyarakat Timur yang kaya dengan kesopanan dan
peradaban. Faktor kebudayaan, sosial, dan agama amat berpengaruh dalam mencorakkan pergerakan
feminisme dan penonjolan isu jantina dalam masyarakat membangun.
Perspektif moral mempunyai kesan yang kuat ke atas pergerakan feminisme Malaysia, khususnya.
Masyarakat Timur tidak dapat menerima tindakan dan tingkah laku wanita yang bercanggah dengan nilai
budaya, keagamaan, dan etika yang bertopengkan perjuangan liberalisasi menuntut hak individu, hak
persamaan dengan lelaki, dan hak kebebasan seks yang bercanggah dengan ajaran agama dan
tamadun hidup ketimuran.
Golongan feminisme tempatan yang jahil tentang agama dan begitu terpengaruh oleh Barat sering
mencemuh agama dan gagal memahami pengajaran agama slam dalam membawa perubahan nasib
wanita yang amat jumud kedudukannya pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah moden, wanita
diperalat dengan pelbagai cara. Pergerakan liberalisasi wanita umumnya membuka ruang yang lebih luas
kepada eksploitasi wanita dalam pelbagai bidang. Wanita menjadi alat komersial yang begitu canggih
dan mudah digunakan untuk pelbagai tujuan.
Dari satu segi, gerakan feminisme bertujuan untuk melindungi kepentingan wanita yang semakin
terancam, mengalami keruntuhan moral dan akhlak, dan kehilangan idealisme dan hala tuju. Dari segi
yang lain, gerakan ini bertujuan untuk memberi lebih banyak kebebasan dan menuntut hak yang lebih
luas mengatasi lelaki.
Gerakan feminisme di Barat umumnya mencerminkan kegagalan wanita dalam kehidupan berkeluarga
dan perkahwinan.
Gerakan feminisme dapat dikira sebagai persaingan wanita dengan lelaki. Eksploitasi wanita dari segi
imej, status, moral, seks, dan biologikal, khususnya melalui iklan perdagangan, mendorong perjuangan
feminisme untuk menghapuskan sebarang bentuk eksploitasi, diskriminasi, prejudis, stereotaip, berat
sebelah, dan melemahkan semangat yang berlaku dengan meluas terhadap wanita. Dari satu segi,
terdapat kesedaran dan kesungguhan untuk mengangkat dan membina status, imej, dan moral.
Wanita merupakan aset yang amat bernilai dan tenaga penggerak kemajuan. Wanita merupakan benteng
pertahanan moral dalam masyarakat yang berubah dan sering dilanda kegawatan dan kemelut sosial.
Wanita menjadi sumber inspirasi dan kasih sayang serta pembinaan masyarakat penyayang. Peranan
wanita sangat dikehendaki dan dipertahankan oleh masyarakat Timur demi kestabilan institusi keluarga
daripada tergugat dan runtuh seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Barat.
DALAM arena politik, ketrampilan dan kebolehan wanita umumnya tidak menonjol. Dalam banyak hal,
wanita masih bergantung dan mengharapkan ihsan serta sokongan lelaki. Walaupun terdapat sebilangan
kecil pemimpin wanita yang cuba mengeksploitasi isu jantina sebagai modal politik untuk meraih
sokongan wanita, kebolehan pemimpin wanita untuk merobah imej negatif dan stereotaip terhadap
wanita masih belum berjaya. Dari segi biologinya dan emosinya, wanita masih dikira lemah berbanding
dengan lelaki. Faktor keemosian sering mengatasi kekuatan intelektual apabila terpaksa berhadapan
dengan isu yang mencabar kredibiliti sosial dan moral mereka.
Agenda penstrukturan semula sosial terhadap jantina menjadi semakin penting dan mempengaruhi
kecenderungan perkembangan jantina dan wanita dalam masyarakat moden dengan menggunakan
perspektif positif pembinaan imej, peranan, dan status wanita. su jantina semakin menarik perhatian
dalam kerangka pergerakan golongan reformis feminisme di kebanyakan negara membangun yang
dianggotai oleh golongan intelek dan kelas menengah wanita yang mempunyai pengaruh dalam
masyarakat. Perspektif sosiologi yang berasaskan teori fungsi pembiakan yang menekankan faktor
biologi, perahan, dan status tradisional wanita dilihat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap
pembinaan imej, fungsi, dan status baru wanita moden yang membawa perubahan yang besar kepada
kedudukan, status, dan peranan wanita.
DEWAN BUDAYA, OGOS 1998, BL 8 JL 20, M/S 10-11


Feminisme ialah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan IalsaIah moral yang sebahagian
besarnya didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian
oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah, Ieminisme merupakan kepercayaan kepada
kesamaan sosial, politik, dan ekonomi antara kedua-dua jantina, serta kepada sebuah gerakan
yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa jantina harus tidak merupakan Iaktor penentu
yang membentuk identiti sosial atau hak-hak sosiopolitik dan ekonomi seseorang. Sebahagian
besar ahli-ahli gerakan kewanitaan khususnya bimbang akan apa yang dianggapnya sebagai
ketaksamaan sosial, politik, dan ekonomi antara kedua-dua jantina yang memihak kepada kaum
lelaki sehingga menjejaskan kepentingan kaum perempuan; sesetengah mereka memperdebatkan
bahawa identiti-identiti berdasarkan jantina, seperti "lelaki" dan "perempuan", merupakan
ciptaan masyarakat. Di bawah tekanan berterusan untuk mengikut norma-norma kelelakian, ahli-
ahli gerakan kewanitaan tidak bersetuju antara satu sama lain tentang persoalan-persoalan punca
ketaksamaan, bagaimana kesamaan harus dicapai, serta takat jantina dan identiti berdasarkan
jantina yang harus dipersoalkan dan dikritik.
Para aktivis politik Ieminisme moden biasanya berkempen memperjuangkan hak asasi manusia
untuk kaum wanita yang merangkumi keutuhan badan serta kebebasan hak pembiakan, termasuk
hak pengguguran yang selamat dan sah di sisi undang-undang, pencegahan hamil, mutu jagaan
pranatal, perlindungan daripada keganasan dalam perkongsian rumah tangga, penganiayaan seks,
penganiayaan di jalan raya, diskriminasi dan rogol, serta juga hak tempat kerja untuk cuti
bersalin dan gaji yang sama. Banyak ahli gerakan Ieminisme pada hari ini menganggap
Ieminisme sebagai suatu gerakan akar umbi yang bertujuan untuk merentasi sempadan yang
berasaskan kelas sosial, bangsa, kebudayaan, dan agama. Mereka juga mendebatkan bahawa
sebuah gerakan Ieminisme yang berkesan harus menumpukan perhatian kepada kedua-dua aspek
persoalan sejagat seperti rogol, inses, dan pelacuran, serta persoalan kebudayaan yang khusus
yang berkait dengan wanita di dalam masyarakat yang berkenaan, seperti pemotongan genital
perempuan di sebilangan bahagian AIrika dan Timur Tengah dan amalan "siling kaca" yang
menghalang kenaikan pangkat wanita di ekonomi-ekonomi yang maju. Tema-tema yang
diperiksa dengan teliti dalam Ieminisme termasuk kebapaan, penstereotaipan, pengobjekan seks,
serta penindasan.

Gerakan fem|n|sme d| Ma|ays|a seperLl dl negaranegara yang membangun yang laln dan dl 8araL
mempunyal maLlamaL yang sama bagl wanlLa se[agaL sama ada kesaksamaan dalam ekonoml
pendldlkan pollLlk mahupun soslal Walau bagalmanapun ramal darlpada golongan wanlLa Malaysla
kurang selesa menggelar dlrl femlnls dlsebabkan konoLasl dan konsep femlnlsme lLu sendlrl yang
dlanggap aslng dan mempunyal unsurunsur kebaraLan
1
SeseLengah plhak pula mencemuh gerakan
femlnlsme sebagal akLlvlLl yang Lldak slhaL menceLuskan semangaL Lldak puas haLl dan menlngkaLkan
prasangka dan permusuhan anLara kaum wanlLa dengan lelakl
2
Seballknya femlnlsme serupa seperLl
soslallsme Lldak mengenal warna kullL dan bangsa seperLlmana gerakan yang laln yang berfungsl bagl
memper[uangkan kebebasan dan perubahan (dl uunla keLlga) hanya boleh dlperkukuhkan melalul
pergandlngan Lenaga wanlLa darl kesemua laplsan masyarakaL dan hasllnya adalah kebebasan darlpada
pengeksplolLasl penlndasan dan pensLrukLuran paLrlarkl
3

|mbo| fem|n|sme Is|am menggabungkan slmbol agama lslam (bulan
sablL dan blnLang) dan slmbol [anLlna perempuan 1ldak seperLl kebanyakan negaranegara ma[orlLl
lslam yang laln wanlLa lslam dl Malaysla mempunyal leblh kebebasan perlbadl
Matlamat
Peningkatan kadar jenayah terhadap wanita, sama ada keganasan domestik atau rogol, pada
tahun 1980-an mencetuskan penubuhan banyak pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang
berperanan dalam pembelaan mangsa wanita. Kebanyakan daripada perbadanan ini berpusat di
Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Pulau Pinang, seperti Perbadanan Bantuan
Wanita (atau Womens Aid Organisation (WAO), ditubuhkan pada tahun 1982), Pusat Krisis
Wanita (atau Womens Crisis Centre (WCC), ditubuhkan pada tahun 1985), dan Kumpulan
Sumber Tindakan Wanita Sabah (atau $abah Womens Action Resource Group, ditubuhkan
pada tahun 1987).
Kini matlamat gerakan Ieminisme di Malaysia banyak menjurus kepada isu-isu kekeluargaan dan
kurang prihatin kepada pembanterasan keganasan dan gangguan seksual yang dihadapi oleh
kaum hawa Malaysia. Setakat ini kaum wanita masih dipersalahkan atas keganasan yang
ditimpanya. Di negeri Kelantan sebagai contoh boleh mendenda wanita yang memakai gincu
berwarna terang dan kasut bertumit tinggi ke pejabat kerana ini boleh mengundang gangguan
seksual
|5|
Masalah-masalah lain adalah seperti penggambaran negatiI dan stereotip wanita dalam
media, ibu-ibu tunggal yang tidak terbela, dan kekurangan wanita berpengaruh dalam politik
belum mendapat perhatian rakyat.
Sisters in Islam (SIS) yang ditubuhkan pada tahun 1990 banyak menyumbang kepada rombakan
Undang-undang Syariah Keluarga, dan kini menjalankan pelbagai kajian dan perkhidmatan bagi
kaum wanita Islam.
sunting] Masalah dan kritikan
Gerakan Ieminisme sering disalahIahamkan sebagai melanggari budaya Timur dan agama Islam
kerana asal-usul yang kononnya dari negara-negara Barat yang dianggap terlalu sekular. Namun,
gerakan Ieminisme tetap berjuang di negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan Mesir di
mana diskriminasi terhadap kaum wanita adalah lumrah hidup masyarakat. Ramai pula yang
beranggapan bahawa Ieminisme adalah gerakan yang elitis yang dianggotai oleh ahli-ahli yang
berpendidikan barat dari kelas atasan. Dan oleh disebabkan kerangka sosial dan politik Malaysia
yang bersiIatkan patriarki dan paternalistik, perbincangan mengenai seksualiti wanita (seperti
soal-soal kedaraan, perancangan keluarga, dan perguguran anak) disekat bagi menjaga sensitiviti
rakyat Malaysia yang bersopan santun dan harmoni. Sisters in Islam yang sangat vokal
mengkritik poligami dan penyekatan kebebasan berpakaian bagi wanita tidak mendapat
sokongan daripada pihak-pihak yang lebih konservatiI.
Pada 14 Ogos 2008, Kementerian Dalam Negeri Malaysia telah mengharamkan pengedaran buku
terbitan Sisters in Islam berjudul uslim Women and the Challenge of Islamic Extremism
|6|
;
sebuah buku yang terdiri daripada kertas kerja akademik dari pelbagai negara-negara Islam,
kerana dianggap menyeleweng daripada ajaran Islam. Ini adalah sebahagian daripada usaha
kerajaan Malaysia dalam menyenarai hitamkan 11 buku - kebanyakan daripada negara Amerika
Syarikat.
lrman Allah SW1 yang bermaksud

Allah menghendakl (dengan apa yang Lelah dlharamkan dan dlhalalkan darl kaum
perempuan lLu) lalah unLuk menerangkan (SyarlaLnya) dan unLuk menun[ukkan kepada
kamu [alan[alan aLuran orangorang yang dahulu darlpada kamu (nablnabl dan
orangorang yang soleh supaya kamu menglkuLlnya) dan [uga unLuk menerlma LaubaL
kamu uan (lngaLlah) Allah Maha MengeLahul lagl Maha 8l[aksana
(surah Annlsaa 26)

ualam dunla lslam LeruLamanya dl negaranegara membangun seolaholeh LerdapaL keLldakpuasan haLl
segolongan wanlLa Mereka berfahaman bahawa wanlLa Lelah dl kongkong dl Llndas serLa Lldak
dlleLakkan dl LempaL sewa[arnya Selaln darl serangan pemlklran kepada menggalakkan pergaulan bebas
anLara lelakl dan wanlLa dan menghllangkan perbezaan yang men[adl benLeng anLara [enls mereka [uga
berusaha ke arah menggalakkan wanlLa beker[a dl seLlap bldang Serangan pemlklran lnl dlnamakan
MlnlSM dl mana leblh bermoLlfk reformasl soslal dan pollLlk golongan wanlLa Cerakan lnl
kebanyakkannya dl dukung oleh wanlLa ellL dan menengah aLasan yang berpendldlkan Llnggl LeLapl [ahll
pasal Agama lslam

Colongan lnl LerLarlk dengan gerakan femlnlsme baraL yang membangklLkan soal keadllan soslal
kesaksamaan hak kemanuslaan hak wanlLa leberllasasl kaum wanlLa dan pelbagal pendekaLan yang
berpusaL pada kepenLlngan dan pandangan yang memlhak dan menyebelahl wanlLa Mereka
mengeksplolLasl segala hal yang berslfaL gender lnl dan klLa masyarakaL dl Malaysla menglkuLnya
dengan membuLa Lull Sudahlah masyarakaL klLa lnl masyarakaL membonLoLl orang laln Segala benLuk
fahaman dan a[aran yang belum Lahu balk buruknya dllkuLl Lanpa usul perlksa selaln darl pengaruh
budaya kunlng darl baraL kononnya negara lslam lslam sebagal agama rasml LeLapl Lerlalu sedlklL
benda aLau perkara yang melambangkan lslam selaln nama lslam dldalam kad pengenalan Adakah
golongan femlnlsme lnl Lahu darl mana agenda dan slogan mereka selama lnl dlcedok? Lahukah mereka
apa lLu lslam Llberal? 8erlkuL ada 3 falsafah lslam Llberal lnl lalLu

1 Sekularlsme mereka berkaLa pemlklran mereka Lldak bercanggah dengan lslam malah sebahaglaan
darl lslam
2 lurallsme Agama Semua agama adalah sama saLu Luhan darl saLu maLlamaL Cuma yang
membezakannya lalah cara menyampalkannya pada Luhan Agama lslam dan 8ukan lslam ada seLandlng
dan samasama benar
3 AlCuran dlsl krlsLls perlu dlperbaharul dan dlperbeLulkan kerana LerdapaL kesalahan dan perlu
dlnllal secara krlsLls
4 PermeneuLlka enLafslran semua AlCuran menggunakan kaedah hermeneuLlka yang dlcelup darl
kaedah penLafslran blble MenuruL kaedah penLafslran lnl Leks AlCuran Llada bezanya dengan Lullsan
Lullsan laln dan Lldak harus dlmullakan kerana lanya mungkln mengandungl kesllapan
3 emlnlsme er[uangan unLuk menyamakan lelakl dan wanlLa darl semua segl ulanLara LunLuLannya
lalah a) Lelakl perlu berlddah selama 130 harl sebagalmana wanlLa berlddah WanlLa dlberlkan
kuasa unLuk men[aLuhkan Lalak c) pembahaglan pusaka sama dlanLara anak lelakl dan wanlLa d)
ollgaml adalah Lldak sah

1ernyaLa ldealdea lnl [auh menylmpang darl a[aran lslam Mereka memuLar bellLkan hadls dan AlCuran
sehlngga manusla yang lemah llmu Agamanya men[adl Leperdaya Mereka yang Leperdaya lnl [uga
sangggup bermaLlmaLlan memper[uangkan fahaman lnl yang kononnya beLul dan sah MufLl erak
uaLuk Serl Parussanl Zakarla melahlrkan keblmbangannya seperLl yang Lelah dlslarkan dl dalam uLusan
Malaysla (13 !un 2006) menyaLakan MasyarakaL darl segenap perlngkaL darlpada penggubal dasar
sehlngga rakyaL [elaLa perlu faham dan mengeLahul bahawa gagasan lslam Llberal dan lurallsme lnl
sebenarnya sangaL aslng darlpada kese[aLlan a[aran lslam lLu sendlrl

Leblh memblmbangkan lagl semua lnl Lldak dapaL dlkawal lagl lnl dlbukLlkan dengan adanya saLu
organlsasl SlsLers ln lslam yang Lelah menggegarkan dunla dengan mengan[urkan solaL !umaaL dan
WAnl1A ?AnC Mn!Aul lMAM dl new ?ork lmam lLu lalah rof ur Amlnah Wadud dan merupakan
seorang professor bldang penga[lan lslam dl vlrglnla CommonhealLh unlverslLy ulsamplng lLu
muazlnnya seorang wanlLa yang Lldak mengenakan [llbab (Ludung) dan la lkuL solaL !umaaL erlsLlwa lnl
Lelah mendapaL kuLukan darl seluruh para ulama dan MufLl 8esar Abdul Azlz AlShelk dan [uga keLua
Mas[ld AlAzhar Mereka berkaLa perkara lnl adalah sesaL dan lagl menyesaLkan dan la perlu dlbenLeras
lnllah aklbaLnya blla memper[uangkan hak gender Lanpa menglkuL hukum hakam llahl ada hal dl dalam
lslam wanlLa senLlasa mendapaL [amlnan yang balk Malah lslamlah yang Lelah menalkkan marLabaL
wanlLa dl kala dunla eropah dldalam zaman kegelapan

lnl [uga merupakan padah kerana Lerlalu dlblarkan mereka lnl bebas Membenarkan pemakalan Ludung
yang berfesyenfesyen dan Lldak menglkuL cara yang beLul seperLl maslh menampakkan leher dan dada
Memakal Ludung LeLapl maslh menampakkan [ambul kononnya fesyen aLau Lrend Lerklnl Menolak
hukum lslam dengan mengaLakan lanya Lldak releven dengan zaman moden sekarang Semua lnl adalah
permulaan kepada kehancuran dlrl dan marLabaL kaum wanlLa lLu sendlrl MasyarakaL pada masa
sekarang sudah Lldak menghormaLl kaum wanlLa Malaysla mahupun dl negara klLa aLau dl negara luar
seperLl yang dl paparkan dl Ma[alah MasLlka (keluaran SepLember 2008) lnlkah yang mereka semua lnl
hendak? 8lla sesuaLu ke[adlan berlaku kaum lelakl men[adl mangsa dan serlng dlpersalahkan 100
1eLapl dlmanakah peranan kaum wanlLa? !adl flklrlah sendlrl lslam amaL menyanyagl wanlLa dan selalu
memullakan wanlLa balk dldalam hadls dan [uga dldalam AlCuran !adl kenapa hendak menzallml dlrl
sendlrl lagl? kebebasan apa yang mereka carl? Adakah kebebasan yang dllaknaL Allah aLau kebebasan
yang redha lagl benar dan selamaL dlslsl Allah? 1epuk dada dan Lanyalah lman


Feminisme merupakan satu perkataan yang telab dialib babasakan dari Babasa Inggeris
kepada Babasa Melayu. Feminisme bermaksud bimpunan teori sosial, gerakan politik, dan
falsafab moral yang sebabagian besarnya berkenaan dengan pembebasan dan kesamaan
bak perempuan daripada diketepikan oleb kaum lelaki.
Mengapa golongan feminisme ini wu|ud? Mengikut se|arab, ketika dabulu, golongan wanita
merasakan diri mereka diketepikan oleb kaum lelaki dalam semua bidang terutamanya
dalam bidang sosial, peker|aan, pendidikan serta politik.
Keadaan ini memaksa sebabagian wanita ini bagun untuk meminta bak kesamaan antara
lelaki dan wanita. Keadaan ini berlaku bukan di Malaysia tetapi di Barat. Babananya,
fabaman golongan sebegini telab masuk ke dalam minda sesetengab masyarakat di
Malaysia. Cuma bezanya, mereka |uga dikenali dengan nama Sister In Islam {SIS].
Colongan ini |uga menuntut kesamaan bak wanita dalam semua aspek. Antara bak yang
mereka tuntut ialab memansubkan poligami, kuasa talak dan kesamaan |umlab barta
miratb dan banyak lagi. {sekadar menyebut beberapa untuk dikupaskan]
Secara saintifiknya, wanita dan lelaki sememangnya berbeza. Tidak kira sama ada fizikal
ataupun ciri-ciri dalaman. Berbeza dari sudut bentuk fizikal, ketebalan kulit, bormone, saiz
otak, kandungan darab dan sebagainya. Semuanya menyatakan lelaki tidak sama seperti
wanita dan begitu |uga sebaliknya.
Di Malaysia isu bak mengundi, bertanding dalam pilibanraya, mempunyai peker|aan dan
sebagainya, merupakan isu lapuk da tidak boleb diterima pakai. Ini kerana di Malaysia
sendiri wu|ud kementerian wanita dan keluarga dan menterinya |uga merupakan seorang
wanita. Wanita-wanita Malaysia |uga bebas untuk memilib peker|aan dan bela|ar di mana-
mana pusat penga|ian yang ada di Malaysia tanpa kompromi. Ini |elas membuktikan babawa
Malaysia tidak langsung menindas wanita. Malab diskriminasi |uga tidak wu|ud di Malaysia.
Tetapai golongan feminisme di Malaysia menuntut kesamaan bak bersama lelaki dalam isu
poligami, talak, dan nisbab barta miratb. Tuntukan mereka ini lebib kepada tuntukan di
dalam Islam yang telab ALLAH tetapkan. Mereka secara tidak sedar menyatakan babawa
Islam merupakan agama yang menindas wanita. Malab mereka |uga seperti nyatakan
babawa Islam sudab tidak sesuai lagi dipraktikkan dalam sekarang. Secara tidak langsung
mereka |uga menyatakan babawa mereka lebib bebat daripada Pencipta Agama Islam!
Secara kasarnya, permintaan mereka mungkin berasas tetapi |ika diteliti dengan baik,
sudab pasti kita akan mendapati mereka lolos.
Mengenai isu poligami sendiri. Islam telab mensyariatkan seorang lelaki boleb berkabwin
lebib daripada seorang perempuan sekiranya dia mampu.
an jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap
peerempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin
dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang
kamu berkenan dengan perempuan- perempuan (lain) dua,
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat
berlaku adil (diantara isteri-isteri kamu) maka,
(berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah)
hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu
tidak berlaku zalim.
Surah An-nisa` ayat 3.

Makna mampu di sini bukanla mampu dari beberapa segi saba|a. Malab meliputi segala
aspek berkaitan dengan rumab tangga. Mampu berlaku adil dalam perasaan, pengagiban
kasib saying dan sebagainya. )ika seorang lelaki itu tidak mampu, maka tidak boleb baginya
untuk berkabwin lebib daripada seorang isteri. Islam membolebkan berkabwin lebib dari
seorang isteri bukan tanpa syarat, tetapi dengan syarat dan mesti dipatubi oleb lelaki
tersebut.
Ketidaksamaan disini dapat dilibat kerana banya lelaki yang boleb berkabwin lebib
daripada seorang tetapi perempuan tidak dibenarkan. Hikmab pengabaraman perempuan
berkabwin lebib dari seorang |elas. Ini kerana kemampuan seorang wanita itu berbeza dari
seornag lelaki. Andaikan |ika perempuan tersebut mengandung dan dia memiliki suami
lebib dari seorang, bagaimana keadaan anak dalam kandungannya? Mabu di nasabkan
kepada suami yang mana?
Perempuan |uga tidak mampu membabagikan kasib sayang lebib kepada seorang lelaki.
Malab bukan itu saba|a kerumitan yang akan timbul, malab banyak lagi. Sebarusnya
perempuan memang tidak mampu untuk berkabwin lebib dari seorang lelaki.
)ika seorang lelaki itu mampu untuk memiliki lebib daripada seorang isteri, mengapa kita
barus mengablangnya? )ika isteri tidak mampu menguruskan rumab tangga atas masalab
kesibatan, patutkab suami menceraikannya? Sudab tentu tidak bukan? Maka Islam
menyediakan satu |alan yang baik malab balal untuk manusia mengikutinya.
Antara lain, Poligami |uga mampu menyelesaikan masalab sosial. Seperti yang kita maklum,
nisbab |umlab lelaki dan wanita di Malaysia sekarang ialab nisbab . )ika seorang lelaki
banya boleb berkabwin dengan seorang wanita, |adi baki wanita yang lain tidak boleb
berkabwin? Bagaimana mereka? Siapa akan men|aga dan melindungi mereka? Islam itu
agama yang syumul. Maka poligami boleb menyelesaikan masalab sosial.
Kemudian, saya ingin menerangkan mengenai kuasa talak yang diberikan banya kepada
seorang suami {lelaki] dan bukan isteri {wanita]. Sebabagian wanita ingin menuntut kuasa
talak yang diberikan kepada lelaki. Sebelum itu, ka|ian santifik ada membuktikan babawa
perempuan ini lebib beremosi daipada lelaki. Andaikan |ika perempuan |uga dieberikan
kuasa talak, maka akan lebib banyakala masalab penceraian yang akan wu|ud.
Analoginya cukup mudab. Andaikan ada sebuab kapal yang sedang belayar. Ketika ombak
besar melanda, seorang nakboda memerintabkan supaya menurunkan layar, tetapi seorang
nakboda lagi memerintabkan supaya menaikkan layar. Sudab pasti kacau bilau kapal
tersebut. Mana mungkin kuasa diberikan kepada dua orang individu. Dalam apa-apa |uga
keadaan, di dalam persatuan, rumab tangga, kumpulan dan sebagainya. Bezanya Cuma ada
timbalan atau naib ketua. Begitu |uga rumab tangga, suami sebagi ketua keleuarga, maka
wa|arla dia memiliki kuasa talak tersebut.
Wanita |uga mudab beremosi dan cepat marab. Wanita dikawal oleb 9 emosi dan akal,
tetapi berbeza dengan lelaki yang dikuasai 9 akal dan emosi. Keadaan ini mempengarubi
individu untuk membuat keputusan. Sama ada keputusan berdasarkan emosi atau akal.
)elas babawa islam itu sudab begitu cantik tersusun. Masakan kita yang umat akbir zaman
ini mabu menukarnya? Siapa kita? Tepuk dada Tanya iman.
Kemudian isu persamaan |umlab barta miratb. Isu ini saya bercadang mabu dikupaskan di
dalam post yang akan datang sebagai ta|uk kbusus. Semoga ALLAH permudabkan.
Akbir kata, pendapat peribadi saya kepada golongan feminisme ini, bayati dan fabamila
Islam mengikut a|aran yang benar. Bagi lelaki, pimpin dan |agaila wanita ini sebaiknya.
Kerana wanita adalab sayap kanan per|uangan kamu. Kepada wanita, usab berasa kamu
disisibkan, malab kamu makbluk yang cukup unik yang ALLAH telab |adikan. Kekuranagan
itu adalab kekuatan.
Ingtlab babawa Islam itu tinggi dan syumul. Tiada yang lebib tinggi dan lebib syumul selain
Islam.
Semoga ALLAH merabmati dan merdbai kita semua.
Saat ini kita sedang berhadapan dengan gejala pemikiran Islam liberal. Hakikatnya, ia adalah
kesinambungan daripada pemikiran modenisme. Bagaimanapun, wajah pemikiran Islam liberal
yang sedang dikembangkan zaman kini nampaknya lebih radikal daripada pemikiran modenisme
Islam. Justeru, idea-idea kontroversi dalam perkara-perkara asas Islam sengaja dilontarkan ke
khalayak masyarakat Islam.
Faham Ieminisme turut menjadi agenda penting dalam minda liberalis Islam. Walaupun isu
kesetaraan antara lelaki dan perempuan wajar diberi perhatian seperti yang terpapar
perbahasannya dalam al-Quran dan Sunnah, tetapi adalah penting untuk menggarap isu
Ieminisme atau gender dengan lebih teliti dan berhati-hati.
Di Barat, pemikiran dan gerakan Ieminisme telah membina sebuah keyakinan sehingga ia
menjadi satu dogma bahawa 'tidak ada apa pun yang membezakan antara lelaki dengan wanita,
sekalipun secara semulajadi. Oleh itu, sejak berdekad lamanya, aktivis wanita Islam liberal dari
segenap pelosok dunia termasuk komuniti minoriti, bergabung tenaga bagi mendesak reIormasi
undang-undang bagi mengiktiraI kesaksamaan hak lelaki dan wanita.
Diadakan buat julung kalinya di Kuala Lumpur, Persidangan Global Musawah Mengenai
Tuntutan Kesaksamaan dan Keadilan dalam Keluarga Islam (Musawah atau kesaksamaan dalam
Bahasa Arab) bertujuan mengumpulkan para sarjana dan aktivis dalam rangka kerja holistik bagi
memperjuangkan kesaksamaan wanita Islam dari segi perundangan, keluarga dan komuniti.
Musawah dibina selepas berdekad usaha memperbaharui Undang-undang Keluarga Islam yang
didakwa mendiskriminasi wanita dan menentang pindaan regresiI atas desakan kumpulan
konservatiI dalam masyarakat.
Inilah aspek liberalisasi yang sentiasa menjadi perbahasan dalam bidang liberalisasi Islam.
Hukum-hukum Islam yang sudah mutlak, dibongkar dan dibuat hukum baru yang dianggap
sesuai dengan perkembangan zaman. Para tokoh liberal biasanya menggunakan metode
kontekstualisasi` sebagai salah satu mekanisme dalam merombak hukum Islam. Salah satu
hukum Islam yang banyak dijadikan objek kontekstualisasi` liberalisasi adalah hukum dalam
bidang keluarga.
Keliru Antara Ekualiti dan Keadilan
Pengarah Projek Musawah, Zainah Anwar menjelaskan tanggapan mengenai wanita Islam sering
ditindas, didiskriminasi, dikunci mulut dan menjadi mangsa sama ada di dalam atau luar negara
Islam perlu diperbetulkan menerusi usahasama berterusan. Justeru, beliau berIikiran amat
penting semua pihak termasuk kerajaan, pemimpin politik dan agama serta institusi antarabangsa
bekerjasama demi mencapai kesaksamaan, tiada diskriminasi, keadilan dan kehormatan sebagai
asas perhubungan sesama insan.
Koordinator Kampus, TERAS Pengupayaan Melayu, Wan Ahmad Fayhsal bin Wan
Ahmad Kamal berkata, teguran oleh aktivis Sisters In Islam (SIS) tersebut ada yang boleh
diterima kerana ia adalah maniIestasi kegagalan kita untuk menyelesaikan masalah yang
membelenggu kaum hawa. Walau bagaimanapun, tindakan SIS yang menggunakan masalah-
masalah runcitan untuk menyusupkan elemen liberal ke atas mentaliti masyarakat adalah suatu
yang bahaya. Jika perkara ini tidak diperjelas kembali, pengaruh liberal akan melebar di
kalangan yang dangkal beragama.
Menurut Dr. Haji Muhammad Nur Manuty dalam siri wacana pemikiran Islam kontemporari:
Fenomena Pemikiran Islam Liberal dan Implikasinya kepada Kedudukan Islam dan
Penganutnya di Malaysia`, menjelaskan bahawa gagasan Islam liberal nampaknya terjebak
dengan IilsaIat Barat dari segi roh dan kaedahnya yang hanya bertuhan kepada akal
(rasionalisme) semata-mata. Atas nama objektiviti dan saintiIik, golongan Islam liberal ini
terpengaruh dengan metodologi Barat dan mahu meruntuhkan metodologi keilmuan Islam yang
telah diterima pakai sejak ribuan tahun lalu.
Wacana ini disokong lagi dengan penjelasan Dr. Ugi Suharto, bekas pensyarah Universiti Islam
Antarabangsa dalam Seminar Ancaman Islam Liberal anjuran Gabungan ProIesional Kelantan di
Kota Bharu. Katanya, memang terlihat jelas bahawa pemikiran-pemikiran Islam Liberal yang
dilontarkan oleh golongan ini merupakan penyerapan dan pengaruh dari isu-isu pemikiran yang
berkembang di dunia Barat.
Seperti juga nasib agama-agama di Barat, mereka hendak menjadikan Islam sama seperti
Kristian atau Faham Yahudi di Barat yang tunduk dengan kehidupan duniawi dengan cara
membebaskan umat Islam dari ajaran-ajaran Islam yang tulen menerusi taIsiran atau perubahan
ajaran Islam itu sendiri sehingga sesuai dengan selera dan agenda Barat.
'Feminisme ini datang dari pengalaman pahit oleh penganut agama Kristian. Kristian
memandang wanita sebagai golongan kelas kedua dan sering menyalahkan wanita. Sejarah
menunjukkan banyak penindasan terhadap wanita berlaku ketika itu. Akibat tekanan penindasan,
mereka mahu keluar dari sosio-budaya orang Barat dengan memperjuangkan humanisme.
Bertitik tolak dari humanisme inilah, wujudnya Iahaman liberalisme, kapitalisme, Ieminisme dan
gagasan pemikiran lain, ujar Wan Fayhsal.
Oleh itu, beliau mengarah kepada idea ProI. Naquib Al-Attas agar pencerahan semula dilakukan
secara sistematik iaitu mengenali akar kepada permasalahan gejala Ieminisme terlebih dahulu.
Menurutnya, Ieminis adalah golongan yang menidakkan ilmu, menganggap ilmu tidak penting,
membenarkan semua orang mempunyai hak untuk menginterprestasikan Al-Quran dan hadis
hingga menepis beberapa kemutlakan kandungannya. Disamai juga sebagai realitivis, maka
undang-undang dan amalan Islam boleh dilakukan perubahan mengikut realiti kehidupan masa
kini.
'Ekualiti tidak sama dengan keadilan. Keadilan meletakkan kedudukan pada tempatnya, ekualiti
itu kesamarataan. Banyak Ieminis keliru dengan keadilan dan kesaksamaan.
Kekeliruan Ieminis SIS ini terbukti dengan kenyataan Pelapor Khas PBB mengenai Keganasan
Terhadap Wanita, ProI Yakin Erturk yang dijemput ke Musawah tersebut. Katanya, kesaksamaan
dalam keluarga boleh dicapai menerusi rangka kerja yang konsisten dengan ajaran Islam, prinsip
hak asasi manusia universal, jaminan hak asasi dan realiti kehidupan yang dijalani golongan
lelaki serta wanita moden. Jelasnya lagi, undang-undang dan amalan Islam harus mendukung
kesaksamaan yang merupakan bahagian paling penting dalam pemahaman keadilan masa kini
(Utusan Malaysia, 24 Februari 2009).
'Mereka melihat dari sudut evolusi. Sejarah Islam merupakan contoh terbaik tetapi golongan
liberalis mengungguli cara Barat mengangkat darjat wanita. Ringkasnya, tampak tiada masalah
namun berbahaya apabila meletakkan wanita dalam acuan lelaki pada semua perkara. Saya
melihat masalah wanita dalam kerjaya dan rumah tangga banyak bertitik tolak daripada wanita
yang mengamalkan gaya hidup moden. Bagi mereka, pekerjaan itu suatu trend dan sangat perlu
walaupun suami mampu menanggung keperluan. Wanita berjaya adalah wanita bekerja dan
wanita yang duduk di rumah tidak akan diberi penghargaan oleh masyarakat. Apabila semua
wanita berIikiran begitu, mudahlah Iahaman Ieminisme mempengaruhi mereka, tambah Wan
Fayhsal.
iberal feminism asserts the equality oI men and women through political and legal reIorm. It
is an individualistic Iorm oI Ieminism and theory, which Iocuses on women`s ability to show and
maintain their equality through their own actions and choices. Liberal Ieminism looks at the
personal interactions oI men and women as the starting ground Irom which to transIorm society
into a more gender-equitable place.
Liberal Ieminism tends to have a neutral vision towards diIIerent gender; it requires women to
mold themselves to Iit a citizenship that it perceived to have already been constructed in the
welIare oI men. Frequent criticisms oI liberal Ieminism that suggest it overemphasizes equality,
causing it to Iail as a response to development oI women`s citizenship. According to liberal
Ieminists, all women are capable oI asserting their ability to achieve equality, thereIore it is
possible Ior change to happen without altering the structure oI society. Issues important to liberal
Ieminists include reproductive rights and abortion access, sexual harassment, voting, education,
Iair compensation Ior work, aIIordable childcare, aIIordable health care, and bringing to light the
Irequency oI sexual and domestic violence against women.
|1|
Susan Wendell, who is not a liberal
Ieminist herselI, proclaimed that contemporary liberal Ieminism is "committed to major
economic re-organization and considerable redistribution oI wealth, since one oI the modern
political goals most closely associated with liberal Ieminism is equality oI opportunity which
would undoubtedly require and lead to both."
|2|

Liberal Ieminists generally work Ior the eradication oI institutional bias and the implementation
oI better laws. In the United States, liberal Ieminists have historically worked Ior the ratiIication
oI the Equal Rights Amendment or Constitutional Equity Amendment, in the hopes it will ensure
that men and women are treated as equals under the democratic laws that also inIluence
important spheres oI women's lives, including reproduction, work and equal pay issues.
Feminist writers associated with this tradition are amongst others Mary WollstonecraIt, John
Stuart Mill; second-wave Ieminists Betty Friedan and Gloria Steinem; and the Third Wave
Ieminist Rebecca Walker.
Mary WollstonecraIt has been very inIluential in her writings as A Jindication of the Rights of
Woman commented on society's view oI the woman and encouraged women to use their voices
in making decisions separate Irom decisions previously made Ior her. WoolstonecraIt "denied
that women are, by nature, more pleasure seeking and pleasure giving than men. She reasoned
that iI they were conIined to the same cages that trap women, men would develop the same
Ilawed characters. What WollstonecraIt most wanted Ior women was personhood."
|3|

John Stuart Mill believed that men are not intellectually above women and much oI his research
centered on the idea that women, in Iact, are superior in knowledge than men. Mill Irequently
spoke oI this imbalance and wondered iI women were able to Ieel the same "genuine
unselIishness" that men did in providing Ior their Iamilies. This unselIishness Mill advocated is
the one "that motivates people to take into account the good oI society as well as the good oI the
individual person or small Iamily unit.
|4|

Radical feminism is a "current"
|1|
within Ieminism that Iocuses on the theory oI patriarchy as a
system oI power that organizes society into a complex oI relationships based on an assumption
oI "male supremacy"
|1|
used to oppress women. Radical Ieminism aims to challenge and to
overthrow patriarchy by opposing standard gender roles and what they see as male oppression oI
women, and calls Ior a radical reordering oI society. Early radical Ieminism, arising within
second-wave Ieminism in the 1960s,
|2|
typically viewed patriarchy as a "transhistorical
phenomenon"
|3|
prior to or deeper than other sources oI oppression, "not only the oldest and most
universal Iorm oI domination but the primary Iorm" and the model Ior all others.
|4|
Later politics
derived Irom radical Ieminism ranged Irom cultural Ieminism
|1|
to more syncretic politics that
placed issues oI class, economics, etc. on a par with patriarchy as sources oI oppression.
|5|

The term radical in radical Ieminism (Irom Latin rdix, rdic-, root) is used as an adjective
meaning of or pertaining to the root or going to the root. Radical Ieminists locate the root cause
oI women's oppression in patriarchal gender relations, as opposed to legal systems (liberal
Ieminism) or class conIlict (socialist Ieminism and Marxist Ieminism).
The term militant feminism is a pejorative term which is oIten applied to radical Ieminism, but
also to other currents within Ieminism.
Radical Ieminism is a philosophy emphasizing the patriarchal roots oI inequality between men
and women, or, more speciIically, social dominance oI women by men. Radical Ieminism views
patriarchy as dividing rights, privileges and power primarily by gender, and as a result
oppressing women and privileging men.
Radical Ieminists tend to be more militant in their approach (radical as "getting to the root").
Radical Ieminism opposes existing political and social organization in general because it is
inherently tied to patriarchy. Thus, radical Ieminists tend to be skeptical oI political action within
the current system, and instead support cultural change that undermines patriarchy and
associated hierarchical structures.
Radical Ieminism opposes patriarchy, not men. To equate radical Ieminism to man-hating is to
assume that patriarchy and men are inseparable, philosophically and politically.
Radical Ieminism states that the deIining Ieature oI women's oppression is the societies sexist
and capitalist hierarchy.
The movement believes that only the eradication oI our patriarchy society will give women true
equality.
The radical identiIies that the only way to rid society oI patriarchy is to attack the causes oI the
problems and also to address the Iundamental components oI society that support them.
The radical Ieminists ideology is, "A male-based authority and power structure and that it is
responsible Ior oppression and equality, and that as long as the system and its values are in place,
and society will not be able to be reIormed in any signiIicant way."
The Ieminist identiIied other oppression that is apparent in a patriarchal society. The oppression
is also based on gender identity, race, and social class, perceived attractiveness, sexual
orientation and ability.
The radicals theory oI patriarchy recognises the key element is a relationship oI dominance and
exploits others Ior their own beneIit.
The use oI this oppression is a social system that includes other methods that are incorporated to
suppress women and non-dominate men.
In 1984 Ellen Willis wrote, "That radical Ieminism got sexual politics recognised as a public
issue. They sparked the drive to legalize abortion and were the Iirst to demand total equality in
the so-called private sphere."
The private sphere consisted oI equality in sexual and emotional needs, childcare and
housework.
Another Iorm oI radical Ieminism is the separatist; they do not support heterosexual
relationships. They believe that sexual disparities between the sexes make it impossible to
resolve the main issues in society.
The separatist Ieminist purports that men are a hindrance to the Ieminist movement as they
"replicate patriarchal dynamics."
Marilyn Frye a writer on radical Ieminism purports, "Separatist Ieminism is separation oI various
sorts or modes Irom men and Irom institutions, relationships, roles and activities that are male
deIined.
"Also being male dominated and operating Ior the beneIit oI males and the maintenance oI male
privilege - this separation being initiated or maintained, at will, by women."
WlLh Lhe passlng of Lhe 19Lh AmendmenL radlcal femlnlsm became a malnsLay ln womens rlghLs
movemenLs LhaL conLlnue Loday and conLlnues Lo be dlvlded on many lssues

The 19th Amendment, which was passed in 1920, is seen as the marking point oI the separation
between liberal Ieminists and radical Ieminists. There is a certain criterion when deIining radical
Ieminism, and how it takes its lessons Irom Marxism is just as important to understand. There are
two Iorms oI radical Ieminism, and it seems that all Ieminists who see themselves as radicals are
either one or the other. Radical Ieminism is seen to be an action-packed Iorm oI Ieminism, where
Iollowers are leaving the inactive liberal Ieminists groups to dive into the trenches oI radical
Ieminism.
Wbat is Radical Feminism?
To understand the movement is to understand the standards. Those standards are: Women were
historically the Iirst oppressed group, and most widespread. It exists in everywhere. Women`s
oppression cannot be removed by social changes. Women`s oppression is above class
oppression. It has high levels oI sexist prejudices, and causes the most suIIering to victims.
Women`s oppression brings a level oI understanding to other types oI oppression. Radical
Ieminism is said to derive Irom several notions oI Marxism. The main idea being used Irom
Marxist theory is the concept oI a the oppressors and the oppressed. ThereIore, radical Ieminists
want to destroy the whole concept oI the sex/gender as a class system, and wish to end the idea
oI diIIerences between men and women.
Wbat are tbe Variations of Radical Feminism?
Radical Ieminsim is known Ior its activism. Some oI those actions can be seen as staged sit-ins,
acted out dramatizations, and marches. There are essentially two Iorms oI radical Ieminism,
radical-libertarian and radical-cultural Ieminists. Radical-libertarian Ieminists belieIs stem Irom
the idea that gender is an aspect that is separated Irom sex, and that male dominated societies
place unyielding gender rules to control women. Patriarchy is the primary oppressor, not
individual men. The deconstruction oI the nuclear Iamily in Iavor Ior the communal Iamily and
contracted motherhood would also break chains oI mothering stereotypes. Radical-libertarian
Ieminists believe women should have Iree rein to choose sexual preIerences, essentially nothing
is taboo. On the other hand, radical-cultural Ieminists conclude that the idea oI heterosexuality is
male domination over Iemales, and it sets the stage Ior a number oI vices such as rape, sexual
harassment, abuse, and prostitution. The thought is, iI women want to be real Ieminists, they
have to become lesbians, shirking the mental connection between women to men. Concerning
pornography, radical-cultural Ieminists wish to restrict the material that encourages men mistreat
women, which also keeps women Ieeling their second-class citizenship. Radical-cultural
Ieminists believe women are natural mothers, and the rights oI Iemale reproduction are
important. To both classes oI radical Ieminism, men should be educated about women, and
shown that their attitudes are detrimental to women. Only aIter this could men and women band
together to change patriarchy.
What the movement has done Ior the United States women is to give them issues to Iocus on and
artistic drive. Radical Ieminists have pushed Ior many women`s rights we know today, such as
contraceptives, improvements to the Pill, legalization oI abortion, and in-vitro Iertilization. The
radical Ieminists have gained a lot oI ground and respect Irom the GLBT movements, in helping
to ease the Iear and hate oI homosexuality. The movement has come a long way, and it can only
grow and help the world deal with the winds oI change.

8ead more hLLp//womenshlsLorysulLe101com/arLlclecfm/radlcal_femlnlsm#lxzz0m11l6Cb