Anda di halaman 1dari 3

d unsur kewarganegaraan (naLurallsasl)

Walaupun Lldak dapaL memenuhl prlnslp los sooqololsaLaupun los soll orang dapaL [uga
memperoleh kewarganegaraan dengan [alan pewarganegaraan aLau naLurallsasl SyaraLsyaraL dan
prosedur pewarganegaraan lnl dl berbagal negara sedlklL banyak dapaL berlalnan menuruL kebuLuhan
yang dlbawakan oleh kondlsl da slLuasl negara maslngmaslng
ualam pewarganegaraan lnl ada yang akLlf ada pula yang paslf ualam pewarganegaraan akLlf
seseorang dapaL menggunakan bok opsl unLuk memlllh aLau menga[ukan kehendak men[adl warga
negara sesuaLu negara Sedangkan dalam pewaganegaraan paslf seseorang yang Lldak mau
dlwarganerakan oleh sesuaLu negara aLau Lldak mau dlberl aLau dl[adlkan warga negara suaLu negara
maka yang bersangkuLan dapaL menggunakan bok tepoJlosl yalLu hak unLuk menolak pemberlan
kewarganegaraan LersebuL (karLasapoeLra 1993 2167)

u 9roblem SLaLus kewarganegaraan
!lka dlamaLl dan dlanallsls dlanLara penduduk sebuah negara ada danLara mereka yang bukan
warga negara (orang aslng) dl negara LersebuL ualam hal lnl dlkenal dengan opottlJe blpottlJe Joo
moltlpottlJe
a paLrlde yalLu seseorang Lldak mendapaL kewarganegaraan dlsebabkan oleh orang LersebuL
lahlr dl sebuah negara yang menganuL asas lus sangulnls
b 8lpaLrlde yalLu seseorang akan mendapaLkan dua kewarganegaraan apablla orang LersebuL
berasal darl orang Lua yang negara asalnya menganuL sangulnls sedangkan dla lahlr dl suaLu
negara yang menganuL asas lus soll serLa
c MulLlpaLrlde yalLu lsLllah yang dlgunakan unLuk menyebuLkan sLaLus kewarganegaraan
seseorang yang memlllkl 2 (dua) aLau leblh sLaLus kewarganegaraan ConLohnya seseorang
(penduduk) yang Llnggal dl perbaLasan anLaradua negara
kasus orangorang yang Lldak memlllkl sLaLus kewarganegaraan merupakan sesuaLu yang akan
mempersullL orang LersebuL dalam konLeks men[adl penduduk pada suaLu negara Mereka akan
dlanggap sebagal orang aslng yang LenLunya akan berlaku keLenLuankeLenLuan peraLuran aLau
perundangundangan bagl orang aslng yang selaln segala sesuaLu keglaLannya akan LerbaLasl [uga
seLlap Lahunnya dlharuskan membayar se[umlah uang pendafLaran sebagal orang aslng
kasus kewarganegaraan dengan kelompok blpottlJe Joom teolltos emplrlknya merupakan
kelompok sLaLus hukum yang Lldak balk karena dapaL mengacaukan keadaan kependudukan dl anLara
dua negara kerana lLulah Llap negara dalam menghadapl masalah blpottlJe dengan Legas
mengharuskan orangorang yang LerllbaL unLuk secara Legas memlllh salah saLu dl anLara kedua
kewarganegaraannya
kondlsl seseorang dengan sLaLus betJwlkewotqooeqotoooserlng Ler[adl pada penduduk yang
Llnggal dl daerah perbaLasan dl anLara dua negara ualam hal lnl dlperlukan peraLuran aLau keLenLuan
keLenLuan yang pasLl LenLang perbaLasan serLa wllayah LerlLorlal sehlngga penduduk dl daerah lLu dapaL
meyaklnkan dlrlnya Lermasuk ke dalam kewarganegaraan mana dl anLara dua negara LersebuL
ulnyaLakan dalam uuu 1943 9asal 28 u yaL (4) bahwa seLlap orang berhak aLas sLaLus
kewarganegaraan Cleh sebab lLu negara lndonesla melalul uu no 62 1ahunn 1938 LenLang
kewarganegaraan lndonesla dlnyaLakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan lndonesla adalah
sebagal berlkuL
a) karena kelahlran
b) pengangkaLan
c) dlkabulkannya permohonan
d) pewarganegaraan
e) perkawlnan
f) LuruL ayah dan/aLau lbu
g) serLa pernyaLaan

Cara Memperoleh kewarganegaraan 8epubllk lndonesla
MenuruL uu no 12 1ahun 2006
1 Melalul kelahlran
a anak yang lahlr darl perkawlnan yang sah darl seorang ayah dan lbu warga
negara lndonesla
b anak yang lahlr darl perkawlnan yang sah darl seorang ayah Wnl dan lbu warga
negara aslng
c anak yang lahlr darl perkawlnan yang sah darl seorang ayah warga negara
aslng dan lbu Wnl
d anak yang lahlr darl perkawlnan yang sah darl seorang lbu Wnl LeLapl
ayahnya Lldak mempunyal kewarganegaraan aLau hokum negara asal ayahnya Lldak
memberlkan kewarganegaraan kepada anak LersebuL
e nak yang lahlr dalam Lenggang wakLu 300 harl seLelah ayahnya menlnggal
dunla darl perkawlnan yang sah dan ayahnya Wnl
f nak yang lahlr dlluar perkawlnan yang sah darl seorang lbu Wnl
g nak yang lahlr dlluar perkawlnan yang sah darl seorang lbu Wn yang dlakul
oleh seorang ayah Wnl sebagal anaknya dan pengakuan lLu dllakukan sebelum
anak LersebuL berusla 18 ( delapan belas ) Lahun aLau belum kawln
h nak yang lahlr dl wllayah n8l yang pada wakLu lahlr Lldak [elas sLaLus
kewarganegaraan ayah dan lbunya
l nak yang baru lahlr dlLemukan dl wllayah n8l selama ayah dan lbunya Lldak
dlkeLahul
[ nak yang lahlr dl wllayah n8l apablla ayah dan lbunya Lldak mempunyal
kewarganegaraan aLau Lldak dlkeLahul keberadaannya
k nak yang dllahlrkan dlluar wllayah n8l darl seorang ayah dan lbu Wnl yang
karena keLenLuan darl negara LempaL aanak LersebuL dllahlrkan Lldak
memberlkan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkuLan
l nak Wnl yang lahlr dlluar perkawlnan yang sah belum berusla 18 ( delapan
belas ) Lahun aLau belum kawln dlakul secara sah oleh ayahnya yang
berkewarganegaraan aslng LeLap dlakul sebagal Wnl
m nak Wnl yang belum berusla 3 ( llma ) dlangkaL secara sah sebagal anak oleh
Wn berdasarkan peneLapan pengadllan LeLaop dlakul sebagal Wnl
2 Melalul 9engangkaLan
a dlangkaL sebagal anak oleh Wnl
b pada wakLu pengangkaLan lLu la belum berumur 3 Lahun
c pengangkaLan anak lLu memperoleh peneLapan pengadllan
3 Melalul 9ewarganegaraan
a Lelah berusla 18 Lahun aLau sudah kawln
b pada wakLu penga[uan permohonan sudah berLempaL Llnggal dl wllayah n8l
pallng sedlklL 3 Lahun berLuruL LuruL aLau pallng slngkaL 10 Lahun Lldak
berLuruL LuruL
c SehaL [asmanl dan rohanl
d uapaL berbahasa lndonesla serLa mengakul dasar negara 9ancaslla dan uuu 1943
e 1ldak pernah dl[aLuhl pldana karena melakukan Llndak pldana yang dlancam
dengan pldana pen[ara 1 Lahun aLau leblh
f !lka dengan memperoleh kewarganegaraan 8l Lldak men[adl berkewarganegaraan
ganda
g Mempunyal peker[aan dan/ aLau penghasllan LeLap
h Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
l Crang aslng yang Lelah ber[asa kepada n8l aLau karena alas an kepenLlngan
negara
4 Melalul perkawlnan
a warga negara aslng yang kawln secara sah dengan Wnl
b menyampalkan pernyaLaan men[adl warga negara dl hadapan pe[abaL