Anda di halaman 1dari 17

AKT|V|T| 8UKANEKA 8EHPENA hAR| CURU

" JEJAK JUARA "1. TAR|Kh | hAR| | HA8A : 1 HE| 2011 | |8N|N | 8.00 - 10.00 PAC|.
2. TEHPAT : PA0ANC 8HK KE0AwANC
3. PE8ERTA 0|AhAC| 4 KUHPULAN :
a. Pergelua
o. PK Perlado|rar
c. PK lEV
d. PK Ko|ur||u|ur
4 LNCkCNG 1LkDIkI DAkIADA ASUkAN kUMAn SUkAN
. 8ENARA| AKT|V|T| YANC 0|6A0ANCKAN
a. 0elar dar slraW
o. Terorpar |e|apa
c. Parc|rg ||ar
d. Va||r jaur ra||r sayarg
e. lo|| sorgsarg
l. Cucu| jarur
g. Larg|ar ras|o
r. T|up lepurg

. 8ENARA| AhL| KUHPULAN 0AN PA8UKAN 80RAK :
|L KETUA AhL| KUHPULAN PA8UKAN 80RAK


1.


PENCETUA
Pr.ljr.Nor|r| ol war AWarg


1.Er.Yusol Nayar
2.Er.Vurd Tarr|z| o Aodu| Rar|r
3.Er.Vorarad o Vasr|
1.Er.Ros|ar o Yusol
5.Er.3rarsu| Arr| o lsra||
.Er.Aodu| Lal|l o lus|r
Z.Er.Vurarad Raz|l o Za|ror
8.Pr.3ararar ol Nop|ar
9.Pr.Jara||ar ol Rasr|d

10.C|| Ar|rar ol Aodu| 0rar|
11.Pr Az||alur 3r|ra ol Aou 8a|ar
12.Pr Va|r|yal| ol 3|de|
13.C|| Nurral|za ol Arrad
11.C|| Nuru| A|r| ol Arrad
15.Pr.3a||za ol 0rar
1.Pr 3rararor ol 3ral|e
1Z.Pr.3rureeza Far|s ol Aodu| 3ru|or
18.Pr.Za||ar ol Az|d
19.C|| Kayalr|r| a/p K.Nadaraja
20.Pr.Nuru| lara ol lassar
21.Pr 3ura ol 0srar
22.C|| Norral|syar ol 8rarar
Rumah Herah


2.


PEN. KANAN.PENTA0|RAN
Pr.Far|dar ol lorar|r


1.Er.Vo|rlar o 3a||er
2.usl.Nor l|sar o Vaj|d
3.Er Vord Far|s o Asr|
1.Er.3ura|r| o 3aad
5.Er.Rar|| o 3a|d|r
.Er.Za|ror o 8ud|r
Z.Er.Azrar o aou 8a|ar
8.Pr.Vazrar ol Val lsa

9.C|| Noor Yusr|ra ol Vord Yusol
10.Pr.Cre Roo|ar ol Rar||
11.Pr.Cre war Nur A|ra ol Cre war
Arrad
12.Pr.Vazrar ol lassar
13.Pr.Nor|zar ol 0srar
11.Pr.Ral|dar ol Yaa|oo
15.Pr.3aor|ra ol lassar
1.C|| Fa|ruz 3rar|rar ol 3aad


Rumah h|jau
1Z.Pr.Zar|rar ol Vd 3aad
18.Pr.Zura|da ol Aodu||ar
19.Pr.Rosrar| ol 3a||er
20.Pr.Farar Nuru|||za ol Vord Naj|o
21.Pr.Nur A||da ol Aodu||ar
22.Pr.ljr.Ros||rda ol 3aar|


3.

PEN.KANAN hEH
Er.losoar|zar o lus|r

1.Pr.Az|ar ol 8arador
2.Er.Vord Aodu| Rar|r o Var
3.Er.Vord 3ru|r| o Aodu||ar
1.Er.Rora|zar o 0lrrar
5.Er.Vorarad Yas|r o lasr|r
.Er.Azrar o lasr|r
Z.Pr Kra|ru| 8|sr| ol Aodu| Kar|r
8.Pr.A|da Rorayu ol Val Yusol

9.Pr.Asra ol 3aad
10.C|| V|soarur Vur|ror ol 3aad
11.Pr.lusra ol lorar|r
12.3|l| la||za ol Raza||
13.Pr.Nora|da ol Vorarad
11.C|| Nur Vasr|lar ol Arrad
15.C|| Nuru| Ar|ra ol Arrad
1.Pr.3a||ra ol lsra||
1Z.C|| war lasr|za ol 0lrrar
18.C|| 3|l| lar|dar ol 3o|d
19.Pr Rorara ol 3aad
20.Pr 3a'|ra ol lasr|r
21.Pr.lap|sar ol Aou 8a|ar


Rumah |ru

1.

PEN.KANAN K0KUR|KULUH
Er.Azr| o luss|r


1.Pr.Nar|za ol 0srar
2.usl. Fa|ru| Raz| o Aodu||ar
3.Er.Arer o Rar|ee
1.Er.Ror|zar o Aodu||ar
5.Er.Rusrad| o Aodu| Rar|r
.Er.Az||ar o Vusa
Z.Er.Kra|ru| Allard| o A||as
8.Pr.Az|zar ol Rar||

9.Pr 3ar|rar ol 3a|d|r
10.Pr Kar|rar Karg ol Aodu||ar
11.Pr.Luora ol lassar
12.Pr.Noor A||lar ol Vd Rar|y
13.C|| Nor Az||ra ol lar|d
11.Pr.Redzuara ol Tu||r|r

Rumah Kun|ng


15.Pr.Roz|ar ol Rar||
1.C|| Ruza|rar ol Jaalar
1Z.C|| 3ur|al| ol Ta|o
18.C|| Ng.luey luey
19.Pr Az|rar ol Arrad
20.Pr Nur ly||a Vazr| ol Aderar
21. C|| 3|l| Noordar|eera ol 0aud
22.C|| Norlaz|ara ol Za|rur

AKT|V|T| 0AN ALATAN
|L AKT|V|T| ALATAN AJET T|N0AKAN

1.

3TRAw 0AN
0ETAl
-gelar l pac|
-slraW 1 pac|
-sarpu| ararar 1


1 org x 1 |urp.
1 org
1 orarg pergaWas
( Le|a|| alau Pererpuar )


2.


KA3uT
TER0VPAl
KELAPA
-lerpururg |e|apa
20 o|j|
-la|| rap|a 1 gu|urg
-p|sau 1 ur|l
-sarpu| ararar 1


2 org x 1 |urp.
8 org
1 orarg pergaWas
( Terou|a )


3.


8uAT 8ATAN0
PANClN0 &
PANClN0 lKAN
-|ayu 10 olg
-daWa| 2 reler
-la|| largs| 1 reler
-||ar po||sler|r 20
e|or
-oeser 1 o|j|
-sarpu| ararar 1

2 org x 1 |urp.
12 org
1 orarg pergaWas
( Terou|a )


1.


VAKlN JAul
VAKlN 3AYAN0

-oe|or 30 o|j|
-a|r 2 oa|d|
-perarda gar|sar -
lepurg 1 |||o


3 org x 1 |urp.
12 org
1 orarg pergaWas
( Terou|a )
-sarpu| ararar 15.


l0Kl 30N03AN0
-|ayu ro|| 12 olg
-oo|a ro|| 20 o|j|
-oa|u| 1 o|j|
3arpu| ararar 1

3 org x 1 |urp.
12 org
1 orarg pergaWas
( Terou|a )

.

CuCuK JARuV
-jarur 10 olg
-oerarg 1 ur|l
-sarpu| ararar 1

2 org x 1 |urp.
8 org
1 orarg pergaWas
( Terou|a )


Z.


LAN0KAl NA3l8
-dadu 1 o|j|
-la|| |a|r 1 ur|l
-gar|sar perarda
-sarpu| ararar 1


3 org guru x 1 |urp.
12 org
1 orarg pergaWas
( Pererpuar )
8.


TluP TEPuN0
-lepurg 1 |||o
-p|rggar |erlas 1
o|j|
-gu|a-gu|a 1 pac|
-sarpu| ararar 1


1 org x 1 |urp.
1 org
1 orarg pergaWas
( Perlado|r )
PERATURAN PERTAN0|NCAN :

1. Peserla resl||ar oerdallar seoaga| warga 3MK Kedawang yang sah.
2. VA3A : pagi - 1 pag|.
3. 3el|ap |urpu|ar resl| rergrarlar peserla rerg||ul |elelapar yarg le|ar d|oual.
1. Peserla per|u rera|a| pakaian sukan yarg sesua|.
5. Acara yarg d|perlard|rg|ar ada|ar -erantai dar| sleser 1 r|rgga sleser 8.
. Peserla per|u 2e2atuhi arahan yarg d|sed|a|ar pada sel|ap sleser.
Z. Vala perlard|rgar a|ar diku2pul dan dikira setelah ta2at se2ua stesen
8. Kurpu|ar yarg oerjaya reraral|ar perlard|rgar dar 2enepati syarat yarg d|lelap|ar a|ar
d|||ra seoaga| pe2enang.
9. Kelua |urpu|ar resl| rergararlar wakil 2engikut gender yarg d|lelap|ar oag| acara yarg
d|perlard|rg|ar.
10.Peserla oo|er rergaro|| oarag|ar pada 2ana-2ana acara dan tidak terhad penyertaannya
11.3el|ap sleser peserla a|ar di-antu oleh 4 orang pengawas
12.3eparjarg perlard|rgar pasu|ar yarg oerlard|rg a|ar d|so|org o|er pasu|ar sora| yarg le|ar
d|lelap|ar.
13.Keputusan pengad|| ada|ah muktamad.PER|N6|AN | 6ARA ERHA|N :
1. 8TRAw 0AN CETAh
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. Peserla oeroar|s da|ar 1 oar|sar oer-3.
c. 0|g|l slraW dar edar|ar gelar pada pasu|ar yarg ada.
d. Kurpu| gelar da|ar oa|d|. 0ar oa|d| |r| d|oaWa r|rgga sleser a|r|r.
e. Targar l|da| oo|er d|gura|ar |argsurg.
l. 3ele|ar 10 ulas gelar oerjaya d||urpu|. larlar gelar lerseoul |epada sleser slerusrya.
g. Tugas arda laral d| s|r|.

2. TER0HPAh KELAPA
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. Peserla per|u reryed|a|ar dua pasarg lerorpar |e|apa.
c. 3ele|ar s|ap oergera| |e sleser oer||ulrya.
d. Terorpar |lu resl| d|serar|ar |epada sleser oer||ulrya.
e. Tugas arda laral d| s|r|.


3. PAN6|NC |KAN
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. Peserla per|u reroual parc|rg oerdasar|ar oarar yarg d|sed|a|ar.
c. Parc|rg ||ar 5 e|or rerg||ul Warra pasu|ar sora| |urpu|ar arda. 3ele|ar se|esa|
rasu||ar ||ar |e da|ar oa|d| rarlar ||ar lerseoul |e sleser selerusrya.
d. Tugas arda laral d| s|r|.


4. h0K| 80NC8ANC
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. Peserla per|u oerg|||r-g|||r rergurpu| 10 o|j| oo|a ro|| dergar |ayu ro|| leroa|||.
c. larlar oo|a ro|| |e gar|sar peraral.
d. Vasu||ar da|ar oa|d| dar serar|ar |epada sleser oer||ulrya.
e. Tugas arda laral d| s|r|.

. 6U6UK JARUH
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. 0apal|ar 10 oalarg jarur secara oerg|||r dergar pasargar.
c. Cucu| oerarg da|ar jarur salu persalu dar rasu||ar |e da|ar oa|d| yarg d|sed|a|ar.
d. 3ele|ar se|esa| rarlar |e sleser oer||ulrya.
e. Tugas arda laral d| s|r|.

. HAK|N JAUh HAK|N 8AYANC
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. 8erd|r| da|ar 1 oar|sar. P|rdar|ar oe|or oera|r salu persalu dar| l|l|| ru|a |e l|l|| a|r|r.
c. Jara| arlara peserla le|ar d|lelap|ar.
d. 3ele|ar 5 o|j| oe|or 8erjaya d||urpu|. Vasu||ar |e da|ar oa|d| dar rarlar |e sleser
oer||ulrya.
e. Tugas arda laral d| s|r|.. LANCKAh NA8|
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. l|al |a|| peserla dergar la|| yarg le|ar d|sed|a|ar.
c. Kelua a|ar re|arourg dadu d| radapar.
d. Arg|a gerap reroo|er|ar arda oergera| |e radapar. 0ar arg|a garj|| rerurlul arda
rurdur |e oe|a|arg.
e. 3ele|ar sarpa| gar|sar peraral rasu||ar dadu |e da|ar oa|d| dar serar |epada sleser
oer||ulrya.
l. Tugas arda laral d| s|r|.

8. T|UP TEPUNC
a. 8aca ararar dergar lerarg.
o. Targar d||ela||ar d| oe|a|arg.
c. T|up lepurg dar dapal|ar 5 o|j| gu|a-gu|a yarg lerdapal da|ar p|rggar.
d. Kurpu| salu persalu. 3ele|ar se|esa| oaWa oa|d| |e gar|sar peraral.
e. Tugas arda oera|r|r d| s|r|.
l. J||a arda orarg perlara l|oa d| gar|sar peraral arda ada|ar 'JUARA' yarg d|car|.

PELAN TAPAK PERTAN0|NCAN
JAwATANKUA8A 8AHUTAN hAR| CURU PER|NCKAT 8EK0LAh.
AKT|V|T| T|N0AKAN

1. 8UKANEKA 2. PN AZ|HAh T AhHA0
2. TENTAT|F PR0CRAH 1. 6|K NURUL AH|RA T AhHA0
3. PER8EHAhAN 1. EN. H0hAHA0 HA8R|
2. 6|K RUZA|HAh T JAAFAR
4. A6AAN 00A 3. U8T N0R h|8AH HAJ|0
4. JAHUAN 1. PN.hJh.R08L|N0A T 8AAR|
2. PN FARAh NURULL|ZA T H0h0 NAJ|
3. PN RE0ZUANA T TUK|H|N
4. 6|K N0R AZL|NA T hAH|0
. PER8|APAN TEHPAT
0EwAN
1. EN H0h0 TARH|Z| A0UL RAh|H
2. PN ZAh|RAh T H0 8AA0
3. 6|K N0R hAP|8hAh T RAhAN
4. 6|K NUR HA8h|TAh T AhHA0
. HENCEHA8 0EwAN 1. EN R08LAN YU80F
2. 6|K N0RFAZ|ANA T ZA|NUN
3. 6|K 8|T| hAH|0Ah T 80|0
4. 6|K 8|T| N00R0ARLEENA T 0AU0
. 6|K wAN hA8N|ZA T 0ThHAN
. h|A8AN PENTA8 1. 6|K FA|RUZ 8YAh|RA T 8AA0
2. 6|K H|8AhUN HUN|R0h T 8AA0
3. PN 8AR|HAh T 8A|0|N
4. PN 6hE R0|Ah RAHL|
. KA|N RENTANC 1. EN H0h0 FAR|8 A8R|
8. 8|ARAYA 1. EN AZ|LAN HU8A
2. EN R0hA|ZAR 08HAN
9. KAwALAN PELAJAR 1. EN H0hAHA0 YA8|R
2. EN RU8HA0| A0UL RAh|H
3. EN 8hUKR| A0ULLAh
4. EN R0h|ZAN A0ULLAh
. EN 8hAH8UL AHR| |8HA|L
. 6|K 8UR|AT| T TA|
. 6|K YU8R|NA T H0h0 YU80F
10.00KUHENTA8| 1. 6|K RUZA|HAh T JAAFAR
8ENARA| NAHA CURU-CURU UNTUK 'P0TLU6K' hAR| CURU.
V0l0N KERJA3AVA 3EVuA wAR0A 3VK KE0AwAN0 uNTuK 8ER3AVA VENYE0lAKAN
VAKANAN uNTuK JAVuAN 3EVPENA 3AV8uTAN lARl 0uRu PERlN0KAT 3EK0LAl.
PERlATlAN uNTuK 3EVuA 0uRu
3||a ruju| serara| oer||ul urlu| rergera|pasl| |urpu|ar 'Pol|uc|' ras|rg-ras|rg. 3||a lu||s jer|s |au| yarg
a|ar d|rasa| pada ruargar yarg d|sed|a|ar. 3erua ra|arar a|ar d||urpu| d| o|||| rasa|ar.
Kerjasara serua aral d|rarap|ar urlu| rerjaya|ar jaruar lerseoul.
KUHPULAN ' P0TLU6K '
KUHPULAN NAHA JEN|8 LAUK
1. 1. Pergelua
2. Per.Karar Perlado|rar
Lau|- AYAV
-----------------------------------------------------
2. 1. Pr 3a||za ol 0rar
2. Pr Az|ar ol 8arador
3. Pr Vazrar ol lassar
1. Pr Cre Roo|ar ol Rar||
5. Pr 3rureeza Far|s ol Aodu| 3ru|or
Lau|- 8ERKuAl
------------------------------------------------------
3. 1. Pr 3ar|rar ol 3a|d|r
2. C|| V|soarur Vur|ror ol 3aad
3. Pr Nuru| lara ol lassar
1. C|| Ruza|rar ol Jaalar
5. C|| Fa|rus 3yar|rar ol 3aad
Lau| - 3AYuR
------------------------------------------------------
1. 1. Pr Roz|ar ol Rar||
2. Pr Az||alur 3r|ra ol Aou 8a|ar
3. Pr Kra|ru| 8|sr| ol Aodu| Kar|r
1. Pr Ral|dar ol Yaa|oo
5. Pr Nar|za ol 0srar

Lau| - lKAN
-----------------------------------------------------
5. 1. Pr.ljr.Ros||rda ol 3aar|
2. Pr Var||yal| ol 3|de|
3. Pr Norrayal| ol Vaj|d
1. C|| 3ur|al| ol Ta|o
5. C|| Noor Yusr|ra ol Vord Yusol
Roja| 8uar
-----------------------------------------------------
. 1. Pr Cre war Nur A|ra ol Cre war Arrad
2. C|| 3|l| la||za ol Raza||
3. Pr Az|rar ol Arrad
1. C|| Ar|rar ol 0rar|
5. C|| 3|l| lar|dar ol 3o|d
u|ar dar 3aroa|
---------------------------------------------------------
Z. 1. C|| 3|l| Noordar|eera ol 0aud
2. Pr Zar|rar ol Vd 3aad
3. Pr Redzuara ol Tu||r|r
1. C|| lal|syar ol 8rarar
5. C|| Norlaz|ara ol Za|rur
Lau|- REN0AN0 0A0lN0
----------------------------------------------------------
8. 1. Tr lj. Rar|| o 3a|d|r
2. Er Vord Yas|r o lasr|r
3. Er Rora|zar o 0lrrar
1. usl Fa|rru| Raz| o Aodu||ar
5. Er lusoar|zar o luss|r
8uar-ouarar
----------------------------------------------------------
9. 1. Pr Nurral|za ol Arrad
2. Pr Kar|rar Karg ol Aodu||ar
3. Pr 3aor|ra ol lassar
1. Pr lusra ol lorar|r
5. Pr Zura|da ol Aodu||ar

Lau|- AYAV
-------------------------------------------------------

10. 1. Pr Nora|da ol Vorarad
2. Pr Nor|zar ol 0lrrar
3. Pr Asra ol 3aad
1. Pr 3a'|ra ol lasr|r
5. Er Arer o Rar|ee
Percuc| Vu|ul
----------------------------------------------------------
11. 1. Er 3rarsu| Arr| o lsra||
2. Er Rusrad| ol Aodu| Rar|r
3. Tr lj Vo|rlar o 3a||er
1. Er Azr| o luss|r
5. Er Yusol o Nayar
8uar-ouarar
----------------------------------------------------------
12. 1. Pr Za||ar ol Az|d
2. C|| Nuru| Ar|ra ol Arrad
3. C|| Nur Vasr|lar ol Arrad
1. Pr Rorara ol 3aad
5. Pr Nor A||lar ol Vd Rar|y
Lau| - lKAN
----------------------------------------------------------
13. 1. Er Vord Aodu| Rar|r o Var
2. Er Vord Far|s o Asr|
3. Er Vord Tarr|z| o Aodu| Rar|r
1. Er 3ura|r| o 3aad
8eras 15 |g
----------------------------------------------------------
11. 1. Pr 3ararar ol Nop|ar
2. Pr A|da Rorayu ol Val Yusol
3. Pr Vazrar ol Vd lsa
1. Pr Az|zar ol Rar||
5. Er Azrar o aou 8a|ar
Keraou
15. 1. Pr Rosrar| ol 3a||er
2. C|| Nor Az||ra ol lar|d
3. C|| Ng luey-luey
Lau|- lKAN
----------------------------------------------------------
1. C|| Kayalr|r| a/p Nadarajar
5. Pr Nor l|ya Vazr| ol Aderar
1. 1. usl Nor l|sar o Vaj|d
2. Er Ror|zar o Aodu||ar
3. Er Vorarad o Vasr|
1. Er Za|ror o 8ud|r
5. Er 3ru|r| o Aodu||ar
V|rurar
----------------------------------------------------------
1Z. 1. Pr Luora ol lassar
2. Pr 3rarror ol 3ral|e
3. Pr Farar Nuru|||za ol Aodu| Vaj|d
1. C|| Nuru| A|r| ol Arrad
5. C|| war lasr|za ol 0lrrar
Lau| - 0A0lN0
----------------------------------------------------------
18. 1. Er Az||ar o Vusa
2. Er Azrar o lasr|r
3. Er |ra|ru| Allard|
1. Er Adu| Lal|l o luss|r
5. Er Vorarad Raz|l o Za|ror
3udu
0e|as
P|rggar
P|asl|| A8C
P|asl|| sarpar
T|su
19. 1. Pr Jara||ar ol Rasr|d Ke|

PEhYE0lAAh MAKAhAh 0h70K 3EM0A C0R0 0Ah 37AFF 3MK KE0AwAhhC