Anda di halaman 1dari 30

8ahasa

1 SaLuan 8unyl
2 SaLuan Cerak
3 ArblLer (Mana suka)
ungsl 8ahasa
1 Mengekspreslkan dlrl
2 Menun[ukkan ekslsLensl dlrl
3 Membebaskan dlrl darl Lekanan dan emosl
4 AlaL komunlkasl
3 AlaL pemersaLu
6 AlaL konLrol soslal
agam 8ahasa
W LogaL / dlalek / bahasa daerah
W esml / formal / baku / llmlah
W non formal / sanLal / gaul
W 1ulls
W Llsan
S
9emlllhan kaLa
Llemen
1 onem bunyl
2 Sllabel suku kaLa
3 on[ungsl penghubung
4 Pubungan
3 aLa benda
6 aLa ker[a
7 nfleksl perubahan benLuk kaLa yg menun[ukkan
berbagal hubgramaLlkal
8 uLerans
1lps lksl
W Cunakan kaLa secara konslsLen
W Memlllh kaLa harus dlsesualkan dengan konLeks
W Memlllh kaLa harus logls
W LfekLlf
W Cunakan kaLakaLa kongkrlL makna [elas [angan
gunakan makna absLrak
W Cunakan kaLakaLa denoLaLlf yg Lldak
menlmbulkan lnLerpreLasl laln
W aLa 'dan' Lldak boleh dl awal kallmaL
ungsl lksl
1 eLepaLan kosakaLa
2 9enguasaan osakaLa
3 MelaLlh senslLlvlLas penggunaan kaLa
Makna aLa
W Aspek kaLa benLuk / ekspresl
lsl / makna
W Makna kaLa denoLaLlf
konoLaLlf
allmaL
W MenuruL amlan kallmaL merupakan saLuan dalam
bahasa yang dlawall huruf kaplLal dan dlakhlrl Landa
baca seperLl LlLlk () Landa seru (!) dan Landa Lanya
(?)
W !enls kallmaL sangaL beragam dl anLaranya adalah
kallmaL mlnor kallmaL mayor kallmaL Lunggal
kallmaL ma[emuk kallmaL lnversl dan kallmaL
lalnnya
unLuk karya llmlah
W lgunakan kallmaL efekLlf agar
mudah dlpahaml
Lldak menlmbulkan kesalahpahaman dan
slsLemaLls
ALMA1 LL1
Corys eraf kallmaL efekLlf adalah kallmaL yang
W Secara LepaL dapaL mewaklll gagasan aLau
perasaan pemblcara aLau penulls
Sanggup menlmbulkan gagasan yang sama
LepaLnya dalam plklran pendengar aLau
pembaca seperLl yang dlplklrkan oleh
pemblcara/penulls
allmaL LfekLlf dlgunakan pada Lullsan llmlah
seperLl makalah skrlpsl Lesls dlserLasl laporan
penellLlan dan sebagalnya
lrllrl allmaL LfekLlf
1 Memlllkl unsur penLlng aLau pokok mlnlmal unsur S9
2 1aaL Lerhadap LaLa aLuran e[aan yang berlaku
3 Menggunakan dlksl yang LepaL
4 Menggunakan kesepadanan anLara sLrukLur bahasa
dan [alan plklran yang logls dan slsLemaLls
3 Menggunakan kese[a[aran benLuk bahasa yang dlpakal
6 Melakukan penekanan lde pokok
7 Mengacu pada kehemaLan penggunaan kaLa
8 Menggunakan varlasl sLrukLur kallmaL
SyaraL allmaL LfekLlf
Caya agar pembaca Lldak bosan
SLrukLural paham LaLa bahasa
1ldak dlawall dengan prepos|s|
1ldak memlllkl sub[ek ganda
1ldak menggunakan kaLa 'ang' sebelum predlkaL
esepadanan harus memenuhl unsur gramaLlkal yalLu
S9
ecermatan dalam pemlllhan dan penggunaan kaLa
[angan sampal ada kallmaL yang amb|gu (Lafslran ganda)
SyaraL allmaL LfekLlf
e|og|san
ehematan esatuan atau epaduan kepaduan
pernyaLaan dalam kallmaL lLu sehlngga lnformasl
yang dlsampalkannya Lldak Lerpecahpecah
epara|e|an kesamaan benLuk kaLa aLau lmbuhan
yang dlgunakan dalam kallmaL lLu
etegasan suaLu perlakuan penon[olan Lerhadap
|de pokok darl kallmaL
Sesual
1ldak dlmulal dengan kaLa sedangkan dan seh|ngga
SyaraL allmaL LfekLlf
allmaL ma[emuk yang sub[ecL lnduk dan
anaknya sama cukup tu||s |ndukna sa[a
allmaL ma[emuk yang sub[ek lnduk dan
anaknya berbeda tu||s keduana
aLa penghubung unLuk kaLa ma[emuk harus
dlLulls eksp||s|t
1ldak menggunakan perLenLangan yang Lldak
serasl
L? Puruf aplLal
Puruf awal
9eLlkan langsung
Agama lLab Sucl 1uhan
Celar kehormaLan keLurunan dan keagamaan
[abaLan + nAMA
!abaLan+nama Wllayah
nama slngkaLan nama saLuan
8angsa suku bahasa + Wllayah
1ahun bulan harl harl raya perlsLlwa se[arah
9enyapaan Anda
L? Puruf aplLal
nama dlrl geografl
has budaya + Ceografl
nama resml negara lembaga resml lembaga
keLaLanegaraan badan nama dokumen resml
8enLuk kaLa ulang sempurna pada lembaga
resml keLaLanegaraan badan dokumen resml
dan [udul karangan
!udul buku ma[alah suraL kabar
SlngkaLan nama gelar pangkaL dan sapaan
aLa penun[uk hubungan kekerabaLan
L? Puruf Mlrlng
uLlpan buku ma[alah suraL kabar
Menegaskan baglan kaLa / kelompok kaLa
ungkapan bukan blndo dan ungkapan aslng
yang sudah dl serap ke blndo
L? Puruf 1ebal
!udul buku bab sub bab dafLar lsl dafLar Label
dafLar lambang dafLar pusLaka lndex lamplran
1ldak dlpakal unLuk penegasan kaLa / kelompok
kaLa
9ada kamus dlpakal unLuk menullskan lema dan
sublema serLa menullskan lambang bllangan
yang menyaLakan pollseml
L? 1anda 1lLlk
W Akhlr kallmaL
W 8elakang angka / huruf dalam saLu bagan lkhLlsar
aLau dafLar
W Memlsahkan angka [am menlL deLlk yg
menun[ukkan wakLu dan [angka wakLu
W afLar pusLaka
W Memlsahkan bllangan rlbuan dan kellpaLannya yg
menun[ukkan [um|ah
W 9enullsan slngkaLan
L? 1anda oma
unsur perlnclan
1eLapl melalnkan sedangkan kecuall
Anak kallmaL dan lnduk kallmaL
leh karena lLu [adl dengan demlklan sehubungan
dengan lLu mesklpun beglLu
ya wah aduh kaslhan
8u dlk Mas
Memlsahkan peLlkan langsung pada kallmaL
afLar pusLaka
aLaLan kakl / caLaLan akhlr
Celar akademlk
eslmal ruplah
eLerangan Lambahan
lbelakang keLerangan yang LerdapaL pada awal kallmaL
L? 1lLlk oma
4 Memlsahkan kallmaL yang seLara dl dalam
kallmaL ma[emuk seLara
4 Mengakhlrl pernyaLaan perlnclan dalam
kallmaL yang berupa frasa aLau kelompok kaLa
Lldak perlu kaLa 'dan'
4 Memlsahkan dua kaLa aLau leblh apablla unsur
Lsb dlplsah oleh Landa baca dan kaLa hubung
L? 1lLlk ua
Akhlr pernyaLaan lengkap dllkuLl perlnclan
Sesudah kaLa yang memerlukan perlnclan
naskah drama
!llld / nomor dan halaman
8ab dalam klLab sucl
!udul dan anak [udul
nama koLa dan penerblL buku acuan pada
karangan
L? 1anda Pubung
Menyambung suku kaLa yg Lerplsah oleh pergant|an
bar|s
unsurunsur kaLa ulang
1anggal huruf yg dle[a
Memper[elas hubungan baglanbaglan kaLa /
ungkapan dan penghllangan frasa
SeaplLal e1234367890 1234367890an
Slnarx
aLa ganLl berbenLuk lmbuhan
Cabungan kaLa yg merupakan kesaLuan
L? 1anda 1anya
Akhlr kallmaL Lanya
(?) unLuk menyaLakan baglan kallmaL yang
dlsangslkan aLau kurang dapaL dlbukLlkan
kebenarannya
L? 1anda Seru
W Mengakhlrl ungkapan berupa seruan aLau
perlnLah yang menggambarkan kesungguhan
keLldakpercayaan aLaupun emosl yang kuaL
L? 1anda Lllpsls
allmaL yang LerpuLuspuLus
Ada naskah yang dlhllangkan
L? 1anda 9eLlk
W MengaplL peLlkan langsung yg berasal darl
pemblcara
W MengaplL [udul pulsl karangan aLau bab buku
yang dlpakal dalam kallmaL
W MengaplL lsLllah llmlah
W 9engganLl sda
L? 1anda 9eLlk 1unggal
4 9eLlkan dalam peLlkan
4 MengaplL makna kaLa / ungkapan
4 MengaplL makka kaLa / ungapan bahasa
daerah / bahasa aslng
L? 1anda urung
W MengaplL Lambahan keLerangan / pen[elasan
dahulukan dulu benLuk lengkapnya
W MengaplL keLerangan yang bukan baglan
uLama kallmaL
W MengaplL huruf / kaLa yang kehadlrannya
dldalam Leks dapaL dlhllangkan
W MengaplL angka / huruf yang memerlncl
uruLan keLerangan
L? 1anda urung Slku
MengaplL koreksl esalahan memang darl
naskah asll
MengaplL keLerangan dalam kallmaL pen[elas
yg sudah berLanda kurung
L? Carls Mlrlng
nomor suraL nomor alamaL Lahun a[aran
9engganLl kaLa aLau Llap aLaupun
L? AposLrof
W 9enylngkaLan baglan kaLa aLau baglan angka
Lahun