Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. 1. Zaman sebelum sejarah dikenali sebagai Zaman Pra-Sejarah.

a) Terangkan maksud zaman pra-sejarah. (1 markah) b) Nyatakan tahap-tahap utama yang terdapat dalam zaman pra-sejarah i) iii) ii) iv) (4 markah)

c) Senaraikan 3 cara masyarakat pra-sejarah menyara kehidupan. i) . iii) . (3 markah) d) Kemukakan 2 ciri masyarakat Zaman Mesolitik. i) ii)

ii) (2 markah)

2. Setiap masyarakat mempunyai definisi yang tersendiri tentang konsep tamadun. a) Jelaskan secara ringkas maksud tamadun dari sudut pandangan : Barat : .. Islam : .. (2 markah)

b) Nyatakan 6 ciri utama sebuah masyarakat bertamadun. i) ..

ii) . .. iii) . . iv) . . v) . . vi) . (6 markah)

c) Senaraikan 2 peranan penting bandar dalam proses perkembangan tamadun. i) ii) . . (2 markah)

3. Soalan 3 berdasarkan peta di bawah.

a) Berdasarkan peta di atas, namakan tamadun awal yang bertanda beserta lokasinya. Tamadun W X Y Z (4 markah) b) Namakan 2 golongan masyarakat yang wujud dalam tamadun Mesopotamia. i) ii) . . (2 markah) Lokasi

C ) Antara kota yang wujud ditamadun-tamadun awal berikut ialah: i) ii) iii) iv) Tamadun Mesopotamia : Tamadun Mesir : .. Tamadun Indus : .. Tamadun Hwang Ho :

( 4 markah ) 4. Kekuatan dan kestabilan sesebuah kerajaan seseorang pemerintah diperkukuhkan melalui perluasan kuasa dan pengaruh. a. i. ii. Namakan dua tokoh Yunani yang telah melaksanakan dasar perluasan kuasa. ( 2 markah ) b. i. ii. Bagaimanakah Asoka meluaskan empayarnya? .. ( 2 markah ) c. i. ii. iii. Apakah usaha Shih Huang Ti mempertahankan kuasanya?. .. .. . ( 3 markah ) d. Nyatakan sumbangan Maharaja Han Wu Ti pada zaman pemerintahan Dinasti Han.

i. . ( 1 markah ) e. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah seseorang pemerintah itu mampu meluaskan pengaruhnya i. ii. . (2 markah )

BAHAGIAN B [60 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 5. Pembentukan tamadun Indus berlaku di antara tahun 2500 - 1800 SM. Era ini merupakan zaman kecemerlangan tamadun Indus. (a) Jelaskan pembentukan kerajaan tersebut. [ 4 markah] (b) Terangkan keistimewaan bandar-bandar yang terdapat dalam tamadun Indus [10 markah ] Pada pendapat anda, bagaimanakah masyarakat Indus mampu memberi sumbangan besar kepada pembinaan tamadun manusia? [ 6 markah ]

(c)

6.

Undang-undang diwujudkan untuk mengawal tingkah laku manusia dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. (a) Jelaskan undang-undang bertulis pertama yang terdapat dalam tamadun Rom. [8 markah] Huraikan prinsip undang-undang yang dilaksanakan oleh Dinasti Chin dan Dinasti Han di China. [6 markah] Apakah peranan anda dalam memastikan undang-undang negara sentiasa dipatuhi? [6 markah]

(b)

(c)

7.

Pelbagai warisan kesenian dan kesusasteraan yang ditinggalkan oleh kerajaan awal

di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha telah mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. (a) Apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada masyarakat kerajaan awal di Asia Tenggara? [8 markah] Terangkan pengaruh India dalam bidang kesusasteraan di Asia Tenggara. [8 markah] Pada pandangan anda, nyatakan pengaruh kebudayaan Hindhu dan Buddha yang masih diamalkan sehingga hari ini? [4 markah]

(b)

(c)

8.

Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Tanah Arab dari 300M 610M. (a) Huraikan ciri masyarakat Arab Jahiliah dari sudut ekonomi dan sosial. [8 markah] Terangkan sebab masyarakat Arab Jahiliah menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. [7 markah] Adakah anda bersetuju bahawa amalan jahiliah masih berlaku dalam masyarakat hari ini. Beri alasan. [5 markah]

(b)

(c) pada

9.

Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah merupakan hijrah terbesar dalam sejarah umat Islam (a) Nyatakan empat hujah untuk menolak pendapat orientalis Barat yang menyatakan hijrah Nabi Muhammad s.a.w dari Makkah ke Madinah sebagai suatu pelarian. [ 4 markah ] Jelaskan faktor-faktor penghijrahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. [ 6 markah ] Mengapakah penghijrahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah penting dalam sejarah perkembangan Islam ? [ 10 markah ]

(b)

(c)

SKIMA SOALAN STRUKTUR BAHAGIAN A

4.a.

Namakan dua tokoh Yunani yang telah melaksanakan dasar perluasan kuasa. F1 F2 Philip II dari Macedonia Alexander the Great Mana-mana 2 x 1m 1 1 1 [2M]

b.

Bagaimanakah Asoka meluaskan empayarnya?

F1 F2 F3

tidak menekankan kekuatan ketenteraan menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka Memberi penekanan kepada agama Budhha Mana-mana 2 x 1m

1 1 1 [2M]

c.

Apakah usaha Shih Huang Ti mempertahankan kuasanya?

F1 F2 F3 F4 F5

memerintah secara autokratik iaitu tegas dan mutlak menghapuskan kuasa golongan bangsawan melantik gabenor untuk mentadbir melantik panglima tentera untuk mentadbir mengarahkan pembinaan Tembok Besar China

1 1 1 1 1

Mana-mana 3 x 1m

[3M]

d.

Nyatakan sumbangan Maharaja Han Wu Ti pemerintahan Dinasti Han?

pada zaman

F1 F2 F3

menakluki Sinkiang, Lembah Tarim, Yang Tze, Kwangsi dan Kwang Tung pengaruh China tersebar ke Jepun dan Turkistan mewujudkan keamanan dan kemakmuran negeri China Mana-mana 1 x 1m

1 1 1 1 [1M]

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah pemerintah itu mampu meluaskan pengaruhnya

seseorang

F1 F2 F3 F4

melalui penaklukan melalui pembukaan kawasan baru melaksanakan corak pemerintahan penakluk penyebaran kebudayaan penakluk Mana-mana 2 x 1m

1 1 1 1 [2M]

SKIMA SOALAN ESEI- BAHAGIAN B

Soalan

Butiran

Markah

9(a)

F1

Penghijrahan berlaku kerana jemputan orang Arab Madinah seperti yang tercatat dalam Perjanjian Aqabah Kedua Ketibaan orang Islam Makkah ke Madinah disambut dengan rela dan meriah oleh orang Madinah Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal serta dijamin keselamatan Pelantikan Nabi s.a.w sebagai pemimpin dan diterima masyarakat Madinah ( mak 4 m )

F2 F3 F4

[4 m ]

(b)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Perintah Allah menerusi wahyu Niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad Merupakan strategi untuk meneruskan penyebaran Islam Suasana aman di tempat baru akan memudahkan penyampaian dakwah Islamiah Jemputan masyarakat Arab Madinah yang menghadapi konflik Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber untuk mengetuai mereka Nabi Muhammad juga diperlukan untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang sentiasa bermusuhan ( mak 6 m )

1 1

1 1

[6m]

(c)

F1 Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman tanpa berselindung