Anda di halaman 1dari 2

emahaman konsep

etun[uk 8er||ah tanda s||ang pada huruf abc atau d yang tersed|a

1 koeflslen darl
2
+ +
2
adalah
a
b 4
c 3
d 6

2 !umlah darl o - b +c dengan o - b + c adalah
a o -b + c
b o -b + c
c o -b + c
d o -b - c

asll darl -(o -b + c) adalah
a -o -8b + c
b -o +8b + c
c o -8b -c
d -o +8b - c

4 konsLanLa darl (
2
+) adalah
a 2
b 3
c 7
d 10

3 8enLuk al[abar dlbawah lnl yang mempunyal 2 suku adalah
a
2
+ +
b +( + )
c - + ( + )
d % +
2
+

6 8enLuk al[abar berlkuL lnl yang bukan merupakan benLuk sellslh dua kuadraL adalah
a o
2
- %b
2

b -
2

c o
2
+b
2

d o
2
- %

7 asll darl %8
2
- 8
2
adalah
a 6400
b 400
c 64000
d 4000

lakLor darl %
2
- adalah
a (% -)(% +)
b ( +)( - )
c (% -)(% -)
d ( +)( + )

9emfakLoran darl
2
+ % + adalah
a ( +)( +)
b ( -)( -)
c ( -)( +)
d ( +)( -)

109emfakLoran yang salah adalah
a o
2
+ = (o +)(o +)
b o
4
- = (o
2
+)(o + )(o - )
c
2
-J
2
= ( +J)( -J)
d J
2
-q
2
= (J +q)(J -q)


ena|aran dan komun|kas|
Lengkap||ah tabe| ber|kut!

-o 8entuk kuadrat
Dua b||angan yang kedua b||
tersebut
Iaktor
faktornya 8||a d|ka||kan 8||a d|tambah
a
2
+ +
b
2
-% +
c
2
- % + %
d
2
+ +
e
2
-8 +emecahan Masa|ah
ker[akan soa| ber|kut se|engkapnya

1 asll darl ( + )
2
+( + )
2

2 asll darl (o +b + c)
2
adalah