Anda di halaman 1dari 8

1eorl slkoanallLlk resenLaLlon 1ranscrlpL

1 1LC8l SlkCAnALl1lk (SlCMunu l8Luuv


2 LnCLnALAn o SlkCAnALl1lk endekaLan lnl berdasarkan kepada kepercayaan bahawa L/laku
manusla dlpengaruhl oleh proses pslkologl yang Lldak sedar yang klLa sendlrl Lldak sedar
3 SlCMunu l8Luu Manusla dllahlrkan dengan nalurl semula[adl konsep anLlraslonallsme gerak
gerl manusla Lahlr 3 alam raslonal anLlsoslal desakan Sedar rasedar 1ldak sedar
4 ALAM rasedar 1ldak sedar Sedar berkalLan lngaL apa yang dllakukan Sukar m'yedarl sesuaLu yg
berlaku unLuk lngaL semula 1umpuan 8enungan endorong L/laku Semua nalurl kelnglnan lngaLan
dlslmpan scr Lldak sedar ulpengaruhl oleh fakLor [anLlna AklbaL 1'laku sukar dlLerlma Cangguan
seksual berl kesan kpd hldup pemlklran perasaan lngaLan 1'masuk 'alaman lngaLan persepsl
perasaan
3 3 LLLMLn u1AMA L8SCnALl1l MAnuSlA
SuL8LCC
LCC
lu
o 1LnACA 8lMl1ll
o uLSAkAn
o kLSL8CnCkAn
o 1luAk MA1AnC
o 1luAk 8ASlCnAL
o 8AWAP SLuA8
o u1AMAkAn 8LALl1l
o LMlkl8An LCClk
o ulAnuu8lnSl 8LALl1l
o ul An1A8A lu uCn SuL8LCC
o L8Lu WA8AS 8ASlCnAL
o 1APA SLuA8
o kCMCnLn SCSlAL MC8AL
o 8'1AnCC!W8 1Ln1ukAn
o 1lnCkAPLAku 8Alk 8u8uk
o luLALlS1lk
6 L8lnCkA1 L8kLM8AnCAn ulpengaruhl oleh pengalaman 1rauma konfllk roses
p'kembangan dlLenLukan 3 proses p'kembangan 8erl kesan [angka pan[ang Cral Anal lallk LaLensl
CenlLal
7 3 perlngkaL
C8AL (018bln)
AnAL (24Lhn)
LA1LnSl (612Lhn)
CLnl1AL (12ke aLas) bergaul 8erahl Masa dpn kaslh syg menyusu 8uang alr
lALlk (46Lhn) 1'Larlk dgn b'lalnan [anLlna
8 lCL8L8C
lungsl oLak CLak m'pengaruhl p'kmbgn personallLy
aras kesedaran kawal alam sedar
kawal alam bwh sedar
kawal alam Lldak sedar
9 aras kesedaran kawalan Alam Sedar8oleh kawal dgn lngaLan
kawalan Alam 8awah Sedar kawalan Alam 1ldak Sedar klLa Lldak sedarl berlaku 1anpa kawalan
8ukan dlm kawalan [ kesedaran ulm mlmpl [ hlg lngaLan
10 8CSLS k8LA1ll
lanLasl mlmpl karya dlhasllkan
Pubungan dlanLara seks neurosls narslsme
Cangguan emosl aklbaL konfllk yg xdapaL dlselesalkan
keresahan kecenderungan memu[l dlrl sendlrl secara berleblhan
* lanLasl akan Lerhasll dalam mlmpl dan mlmpl dldorong oleh hasraL yang Lldak dlpenuhl (hasraL
aLau nalurl seks)
11 SLkS nLu8CSlS
SL8ACAl SuM8L8 k8LA1ll
ulsalurkan ke dalam karya melalul mekanlsme submllasl (8ela dlrl)( Lahlrkan slfaL narslsLlk
MenclnLal dlrl )
12 3 1eknlk Asas Curu MerawaL kllen
L8kAl1An 8L8AS Murld yg mengalaml Lekanan emosl laporkan kepada guru Curu m'buaL
lnLerpreLasl dalam benLuk perbualan
LMlnuAPAn Murld mengarahkan emosl kepada guru seolah guru yang menyebabkan perasaan
lLu Curu perlu sabar dengan LelaLah murld
ln1L88L1ASl MlMl ulbuaL secara sponLan keadaan alam Lldak sedar murld dllahlrkan melalul
mlmpl Curu perlu Lafslr mlmpl lLu erlu memahaml masalah murld dgn mendalam *1erapl yg
sesual lalah melalul akLlvlLl senl
13 kLL8LuAn Cu8u MLMAPAMl uAn MLnCALlkASl 1LC8l SlkCAnALl1lk Mudah menanganl
masalah perasaan murld Senl alaL Lerapl b'kesan Luklsan dpL m'berl gambaran laLar belakang
keadaan emosl endekaLan pslkoanallLlk lnLeraksl bersemuka gurumurld enllalan Lerhadap karya
kawal emosl murld melalul akLlvlLl senl 8awaLan masalah emosl Senl mempunyal nllal 1erapeuLlk
Curu sbg ahll Lerapl
14 kLSlMuLAn lakLor keLldaksedaran 8ahaglan besar personallLl uesakan L/laku 'seklLaran
nalurl Senl lnsLrumen pernyaLaan Lmosl ekspresl kawal Lekanan slkoanallLlk ALasl keLegangan
perasaan Curu dpL sedarkan bhw akal kawal perasaan bukannya emosl Curu dpL kurangkan
keLegangan murld lreud 1eorl lnl bukan yg Lerbalk unLuk Langanl masalah lndlvldu kerana hldup
dalam komunlLl kemampuan ahll Lerapl Lerhad elbagal konfllk wu[ud dlm dlrl lndlvldu


http://www.slideshare.net/artventure/psv-3107-teori-psikoanalitik-presentation


Apakah Yang Kanak-Kanak Lukis?
Mungkin kita pernah melihat kanak-kanak berumur 4 tahun memegang krayon dan melukis
gambar rumah, pokok, orang dan kereta. Kita juga tertanya-tanya bagaimana kanak-kanak ini
boleh menterjemahkan imej rumah, pokok, orang atau kereta kepada gambar yang boleh
dikenali rupa bentuknya. Sedangkan sebelum ini kanak-kanak itu hanya melakar dan
membuat tanda-tanda imej di kertas sahaja.

Beberapa teori dijangka dapat menjelaskan persoalan dan menerangkan perkembangan
lukisan kanak-kanak:
1. Teori Psikoanalitik: Teori ini berpandangan bahawa kanak-kanak melukis apa yang dirasa.
2. Teori Persepsi: Teori ini berpendapat bahawa kanak-kanak melukis apa yang dilihat.
3. Teori KognitiI: Teori ini mengatakan bahawa kanak-kanak melukis apa yang diketahui.
4. Teori Perkembangan: Teori ini menerangkan bahawa keupayaan kanak-kanak melukis
secara semulajadi dan mengikut peringkat siri sejagat (universal).

Kebanyakkan pendidik di taska dan tadika di negara kita tanpa disedari mengamalkan teori
perkembangan. Oleh itu pendidik pendidikan awal kanak-kanak hendaklah peka dengan
pendekatan untuk memberi dorongan dan penilaian aktiviti melukis. Apabila pertandingan
melukis di taska dan tadika diingatkan hakim pertandingan lukisan kanak-kanak perlu ariI
dengan pengaruh teori dengan penghasilan kreativiti kanak-kanak


Kanak-Kanak Melukis Apa Yang Dirasa
Ahll Leorl pslkoanallLlk berpendapaL bahawa
koookkoook melokls opo yooq Jltoso bokoo opo yooq Jlketobol Mereka berpandangan bahawa
luklsan kanakkanak mencermlnkan emosl pemlklran bawah sedar dan perasaan 8ahan dan
peralaLan melukls yang sesual unLuk meluahkan perasaan lalah warna Lempra dan Lanah llaL AkLlvlLl
melukls menggunakan Langan leblh sesual dan mudah unLuk meluahkan perasaan enggunaan
krayon kecll pensll dan berus halus dlanggap menghadkan luahan perasaan bawah sedar dan emosl

8lasanya ahll ps alkologl menggunakan luklsan
rupa benLuk manusla unLuk menllal personallLl dan menganallsa pesaklL yang mempunyal masalah
psalkologl kanakkanak yang dldera aLau emoslnya LerLekan blasanya akan membuaL lakaran yang
menggambarkan perasaannya dan keadaan perseklLarannya kerlangan kehldupan kanakkanak [uga
boleh dlllhaL menerusl luklsan yang dlhasllkan oleh mereka
TEORI PSIKOANALITIK
Diperkenalkan oleh sigmund Freud.
Teori ini berkaitan dengan penggunaan bahasa menganalisa atau
membincangkan seni visual.
Seni boleh meluahkan emosi seseorang
Freud percaya bahawa seni visual adalah bahan perantara paling penting
dan utama dalam mengenal pasti pemikiran bawah sedar manusia.
Freud juga menyatakan bahawa tahap ini boleh dicapai dengan
menganalisis proses-proses kreatiI yang terlibat dalam penghasilan seni
visual.
Freud juga mengkaji hubungan antara sejarah hidup artis dengan karya
mereka
Dalam konteks kemahiran seni kanak-kanak, Freud mempercayai bahawa
interpretasi mereka terhadap seni visual dan penghasilan mereka boleh
mewujudkan perasaan dan emosi.
Penggunaan seni visual dalam rawatan mental dan emosi sangat penting
bagi kanak-kanak. Ia dikenali sebagai kaedah psikoterapi.
Contohnya; membimbing kanak-kanak melukis ahli keluarganya boleh
memberi gambaran dan maklumat tentang perspektiI kanak-kanak serta
emosinya terhadap keluarga
Dalam kajian kes Jarboe(2008) terhadap seorang kanak-kanak berumur
5 tahun yang bernama Bridget.
Pada peringkat awal, didapati Bridget menunjukkan tingkah laku yang
aneh apabila dia menghadapi perubahan.
Bridget akan menjerit-jerit dan tidak dapat dikawal.
Dalam sesi terapi, Jarboe memerhati tingkah laku Bridget.
Bridget melukis satu bulatan yang sangat kecil, diikuti dengan bulatan
yang ,lebih besar disekeliling bulatan pertama.

8ellau memberlLahu bahawa bulaLan kecll lLu adalah dlrlnya dan bulaLan
besar adalah dlrlnya
8ellau menyaLakan bahawa lbunya sedang mengandung dan dla berada
dl dalam peruL
uarlpada gambar LersebuL pakar Lerapl mendapaLl umur menLal 8rldgeL
adalah leblh kurang 3 Lahun dan dla mempunyal slndrom rlsau dan
gemenLar apablla dlplsahkan darlpada lbunya
Selepas beberapa slrl Lerapl 8rldgeL dlsuruh melukls sebuah lagl gambar
mengenal dlrlnya
8rlgeL melukls gambar yang menun[ukkan bahawa dlrlnya sudah leblh
besar dan mengaLakan gambar kecll dl sebelahnya adalah lbunya
8rldgeL menyaLakan lbunya bersalz kecll kerana lbunya berada [auh
darlpadanya
8erdasarkan pemerhaLlan LersebuL !arboe merumuskan bahawa Lerapl

yang dllalul oleh 8rldgeL ber[aya menlngkaLkan konsep kendlrl dan
persepsl dlrlnya sebagal lndlvldu yang leblh berdlkarl dan Lldak Lerlalu
berganLung kepada lbunya
Teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud
Freud
Teori-teori yang diusulkan oleh Sigmund Freud menekankan
pentingnya peristiwa masa kanak-kanak dan pengalaman, namun hampir secara khusus
berIokus pada gangguan mental bukan yang berIungsi normal.
Menurut Freud, perkembangan anak digambarkan sebagai serangkaian 'tahap psikoseksual.
Dalam 'Essay Tiga pada Seksualitas (1915), Freud diuraikan tahapan ini sebagai oral, anal,
latency tiang, dan kelamin. Setiap tahap melibatkan kepuasan hasrat libidinal dan kemudian
dapat memainkan peranan dalam kepribadian orang dewasa.
liran psikoanalitik mempelajari perkembangan kepribadian dan perilaku abnormal
daripada aliran psikologi. Aliran ini di kembangkan oleh Dr. Sigmund Freud sehingga lebih
dikenal dengan nama Aliran Freud. Proses pengobatan gejala-gejala hysteria mulai dari
pembiusan kemudian beralih ke hipnotis dan terapi bicara atau psikoanalisa yang
mengutamakan pentingnya proses ketaksadaran.
Aliran Psikoanalitik terdiri dari dua variasi yakni personal dan interpesoanal, bagaimana
kepribadian mempengaruhi belajar dan perilaku. Aliran personal dari teori psikoanalitik
adalah tradisi Sigmund Freud yang berpendapat bahwa orang bertindak atas dasar motiI yang
tak disadarinya maupun atas dasar pikiran, perasaan dan kecenderungan yang disadari dan
sebagaian disadari.
Dasar pendapat dan pandangan Frued berangkat dari keyakinan bahwa pengalaman mental
manusia tidak ubahnya seperti gunung es yang terapung di samudra yang hanya sebagian
terkecil yang tampak, sedankan sembilan persepuluhnya dari padanya yang tidak tampak,
itulah yang merupakan bagian /lapangan ketidak sadaran mental manusia berupa pikiran
kompleks,perasan dan keinginan-keinginan bawah sadar yang tidak dialami secara langsung
tetapi ia terus mempengarui tingkah laku manusia.
Bagi Frued segala bentuk tingkah laku manusia bersumber dari dorongan-dorongan alam
bawah sadar. Dialektika antara kesadaran dan ketidaksadaran ini dijelaskan Frued dalm tiga
system kejiwaan.