Anda di halaman 1dari 16

1

Tugas AkhIr PsIkn!ngI 5nsIa! 2Disusun oleh :
Riasri Nurwiretno
(209000053)

Dosen:
Dian WisnuwardhaniIiogian Sludi IsikoIogi
IakuIlas IaIsafah dan Ioiadalan
&3IvcrsItas ParamadI3a
%ahun 2O11
Daftar IsI

aflai Isi 1
I Canlaian Kasus SosiaI 3
Canlai 1. 1 Ioinikahan Nia dan idio 3
II Landasan %ooii 3
2.1 Sc|f 3
2.1.1 Iongoilian Sc|f Ccnccp| 3
2.1.2 !cssio|c Sc|f 3
2.2 Ronanlic RoIalionship and Lovo 6
2.2.1 Conpannionalo Iovo 6
2.2.2 %iianguIai nodoI of Iovo 7
Canlai 2.1 %7iangu|a7 ncdc| cf |ctc 7
2.2.3 Maiiiago & IaniIy 8
III Ionlahasan 9
3.1 Nia Ranadhani MoninggaIkan unia Hiluian 9
3.2 Ioinikahan Nia Ranadhani dan idio akiio 11
aflai Iuslaka 14
Lanpiian 1 13
Lanpiian 2 16


3

A I
Gambara3 Kasus 5nsIa!
SoloIun noIangsungkan poinikahan dongan pulia lungsu pongusaha dan
poIilisi luiizaI akiio dongan %aly akiio, idio akiio, posinolion nuda Nia
Ranadhani nongungkapkan koinginannya unluk nundui daii dunia hiluian.
Kolika dilonui dikodianannya di daoiah Ciganjui pada langgaI 27 Maiol 2O1O, ia
nonyalakan liIa sudah loiunahlangga nanli akan koIuai daii dunia cn|c7|ain| . HaI
ini diIakukannya kaiona Nia noiasa kogialan di dunia hiluian cukup nonyila
vaklunya, dilanlah Iagi jadvaI sncc|ing yang lidak nononlu. Kopulusannya
loisolul sudah dipikiikannya nalang-nalang soloIah nongolahui lahva ia akan
suIil nonlagi vaklunya anlaia piofosi dan langgung javalnya solagai sooiang
islii. Moskipun ia nongaku suka dongan dunia cn|c7|ain|, lagainanapun caianya ia
loiusaha agai ilu lidak nonyila vaklunya.
Cadis koIahiian }akaila, 16 piiI 199O ilu
akan noIangsungkan poinikahan pada O1 piiI
2O1O. Nia nongaku loihaiu nonjoIang haii
sakiaInya ilu, solal ilu loiaili ia Iopas daii nana
dan papanya dan sudah haius loiliasa hidup
sondiii. Nia Ranadhani noiupakan anak loiakhii
daii liga loisaudaia. iusianya yang lisa dikalakan
nasih cukup nuda, Nia sudah nonuluskan unluk nonikah dongan kokasihnya
soloIah hanpii salu lahun pacaian.
Sojak nonuluskan nongakhiii nasa Iajangnya, kini Nia Ranadhani
nonang lidak Iagi nongisi panggung Iayai kaca daIan kancah dunia cn|c7|ain|.
idio akii noiasakan adanya poiulahan daIan diii Nia, solal kini Nia sudah
nonjajaki nasa-nasa solagai Ilu iunah langga. idio juga noiasakan nuncuInya
Gambar 1. 1 Pcr3Ikaha3 NIa da3
ArdIc
4

koliasaan laiu, lonlu saja haI ini dikaionakan ia sudah ada yang noIayani. HaI ini
dapal diIihal dan diiasakannya, sopoili kolika langun pagi Nia sudah nonyiapkan
saiapan unluknya, nonlanlu nonyiapkan sogaIa koluluhannya soloIun loiangkal
koija, soila kogialan iunah langga Iainnya.
Nanun, koliasaan laiu ilu lidak loiaili nonghiIangkan koliasaan Iana
noioka saal nasih pacaian. Kolika dilonui di HoloI Nikko pada Ralu, 21 piiI
2O1O, idio nongungkapkan lahva soloIun nonikah ia soIaIu nongucapkan
'sayang kopada Nia dan sanpai sokaiang nasih diIakukannya. Kogialan Nia
solagai ilu iunah langga yang nasih lisa dikalakan laiu, nonang laiu solalas
nonasak saja,
"KaIau soliika, nongopoI, kayanya lidak. da yang nongalui pokoijaan ilu,
ada lugasnya nasing-nasing. MongopoI, oc7sinin jondoIa, nqapu Ianlai ada oiang Iain
yang no-nanagc ilu," inluh idio.
Konudian idio sondiii nongaku sonakin lanyak pokoijaan, ia noiasa
noniIiki langgung javal dan kovajilan yang losai. %ak hanya ilu ia pun haius
focus nonikiikan nasa dopan koIuaiganya.
aIan nonlina iunah langga yang laiu dilangunnya, ia lidak lisa
nonungkiii adanya colaan. Monuiulnya konfIik daIan koIuaiga ilu akan soIaIu
ada, nanun idio noiasa ilu cukup nonjadi poinasaIahan di inloinaI koIuaiga saja
dan disoIosaikan daIan koIuaiga.
Kani sana-sana nongaIah dan saIing noncaii jaIan koIuainya jika sodang
ada konfIik. Nananya juga suani-islii, dua nonjadi salu," ujainya.3

A II
La3dasa3 TcnrI

2.1 Se|f
2.1.1 Pc3gcrtIa3 Se|f Concet

Monuiul aion (2OOO) konsop diii adaIah idonlilas sosooiang, soluah skona
yang loidiii daii soluah koIoksi loioiganisii daii koyakinan dan poiasaan lonlang
diii sondiii.
aIan pongoilian Iain, konsop diii adaIah soluah koIoksi loioiganisii daii
kopoicayaan dan konlioI alas diii sondiii. ongan kala Iain, ia loifungsi solagai
skona yang sangal ponling yang lokoija dongan poIa yang loiloda. Konsop diii
adaIah sualu koiangka koija yang nononlukan lagainana kila nonangani infoinasi
lonlang diii kila, loinasuk nolif kila, kondisi onosionaI, poniIaian diii,
koloianpiIan dan lanyak haI Iainnya (KIoin, Loflus & uilon, 1989, Van Hook &
Higgins, 1988 daIan aion & yino, 2OOO).
2.1.2 !osslb|e Se|f

!cssio|c sc|f yailu ganlaian diii pada nasa yang akan dalang, laik yang
diinginkan naupun yang lidak diinginkan. IossilIo soIf adaIah iopiosonlasi nonlaI
akan jadi apa diii kila nanli, di nasa akan dalang, di nasa dopan. aIan |c7n yang
Iolih posilif anda nungkin nonlayangkan sopoili apa kohidupan anda di nasa
yang akan dalang, nonuIai kaiii di dunia koija, nonikah, nonpunyai anak,
noncaii uang, dan loipindah ko lonpal-lonpal Iain (aion, 2OOO).

6

Monuiul iovoi & Caidinoi (daIan IoIupossy daIan Saivono& Moinaino,
2OO7) loiikul ini adaIah liga lonluk diii yang nonjadi dasai sosooiang daIan
nondofinisikan diiinya:
1. nditidua| sc|f, yailu diii yang didofinisikan loidasaikan liail piiladi yang
nonlodakakn dongan oiang Iain.
2. #c|a|icna| sc|f, yailu diii yang didofinisikan loidasaikan hulungan
inloipoisonaI yang diniIiki dongan oiang Iain.
3. Cc||cc|itc sc|f, yailu diii yang didofinisikan loidasaikan koanggolaan daIan
sualu koIonpok sociaI.

2.2 Rnma3tIc Rc!atIn3shIp a3d Lnvc
2.2.1 Cnmpa33In3atc !nvc

Ccnpannicna|c |ctc didofinisikan solagai kasih sayang kila kopada oiang
yang hidupnya loikail oial dongan diii kila (oischoid & WaIsloi, 1978 daIan
Wilovo, 2OO9). %idak sopoili passicna|c |ctc, Ccnpannicna|c |ctc daii hulungan
poisahalalan anlaia dua oiang yang saIing loiinloiaksi, noniIiki kosanaan, saIing
poduIi salu sana Iain dan nongokspiosikan iasa suka (Caspi & Hoilonoi daIan
aion, 2OOO)
Ini adaIah lipo cinla yang Iolih piaklis yang nonokankan pada iasa poicaya,
nonoihalikan dan loIoian loihadap kokuiangan pasangan. Nada onosionaI daii
cinla ini condoiung sodang-sodang saja, kohangalan dan kasih sayang Iolih
nononjoI kolinlang nafsu (Wilovo, 2OO9).
7


2.2.2 TrIa3gu!ar mndc! nf !nvc

Roloil Slonloig (daIan Wilovo, 2OO9) nonunjukkan lahva sonua pongaIanan
cinla noniIiki liga konponon
ulana, yakni solagai loiikul:
1. Hasial (passicn) loiisi
doiongan yang noninluIkan
onosi kual daIan hulungan cinla.
aIan hulungan ionanlic, daya
laiik fisik dan soksuaI sangal
ponling. kan lolapi nungkin juga
ada nolif Iain, sopoili koluluhan
unluk nonloii dan nonoiina, koluluhan unluk nonjaga haiga diii dan
unluk nondoninasi.
2. Koinlinan (in|inacq) noncakup poiasaan dokal, loikail dan loiikal daIan
hulungan, iasa kagun dan ingin nonloii poihalian pada sang kokasih.
3. Konilnon (ccnni|ncn|/ dccisicn) konponon daii konilnon noIilalkan dua
fakloi jangka pondok dan jangka panjang. aIan fakloi jangka pondok
adaIah kopulusan yang dilual socaia sadai dan unconsciousIy unluk
noncinlai oiang Iain. Iakloi jangka panjang adaIah konilnon unluk
nonjaga dan nonpoilahankan cinla ilu.Gambar 2.1 %7langu|a7 mode| of |ote
8

oidasaikan liga konponon cinla loisolul, Slonloig & ainos (daIan aion
2OOO) nonjoIaskan 8 konlinasi (Iihal ganlai 1.2), saIah salu daii 8 konlinasi
loisolul adaIah:
Ccnsunna|c |ctc, noiupakan cinla yang paIing Iongkap loidiii alas koliga
konponon, koinlinan, passion dan konilnon.

2.2.3 MarrIagc & FamI!y

KoIuaiga adaIah soliap sokoIonpok oiang yang disalukan oIoh ikalan
poikavinan, daiah, alau adopsi, alau okspiosif daii hulungan soksuaI, di nana: 1)
oiang dovasa lokoija sana unluk saIing nondukung socaia finansiaI lagi noioka,
2) noioka yang loikonilnon unluk salu sana Iain daIan inlin inloipoisonaI
hulungan (oConovo, 2OO8).
Ionyosuaian poikavinan dapal didofinisikan solagai piosos nongulah,
nongadaplasi dan nonodifikasi individu dan dua nodo poiiIaku dan inloiaksi
unluk noncapai kopuasan naksinaI daIan hulungan. Kadang-kadang ponyosuaian
loilonlu loIun lonlu nonjadi yang loilaik, lolapi noioka lisa suksos sojauh salu
sana Iain nonloiikan kopuasan loilinggi daIan siluasi ini. Ionyosuaian lidak
slalis, ilu lukan lindakan yang dianliI hanya sokaIi. Ini piosos yang dinanis,
soIana yang loijaIan sopanjang kohidupan poikavinan pasangan (oConovo, 2OO8).


9


A III
Pcmbahasa3

3.1 NIa Ramadha3I Mc3I3gga!ka3 Du3Ia HIbura3

Iiianli Nui Ranadhani, gadis canlik yang koiap dikonaI dongan nana Nia
Ranadhani ini nuIai nonili kaiii daIan usia yang cukup nuda. Nia Ranadhani
nonili kaiii di dunia onloilainl sojak loiusia 15 lahun, nananya nuIai noIojil sojak
nonoiankan avang Moiah daIan sinolion auang Mc7an auang !u|in
1
. unia
cn|c7|ain| yang soIana ini dilokuni noiupakan kosukaannya. Nia nonyadaii ninal
dan lakal yang ada pada diiinya. ongan kala Iain, ia nanpu nonahani kn3scp
dIrInya, nongoIah infoinasi lonlang diiinya, noIakukan poniIaian diii konudian
nonlonluk sokunpuIan koyakinan dan poiasaan lonlang diiinya.
Sifal anlagonis sosok HoIon daIan sinolion idada7i soila sosok avang
Moiah yang dipoiankannya lidak loilava hingga ko kohidupan sohaii-haii. Nia
sadai akan poiannya daIan sinolion yang soiingkaIi nonoiankan lokoh jahal alau
anlagonis. Moskipun loloiapa oiang nungkin noiasa kosaI kaiona ac|ingnya,
nanun ia noIakukan poniIaian yang laik pada diiinya. Ia nonyadaii lahva diiinya
solagai individu yang haius loipoian anlagonis daIan sinolion. Nanun, ia nanpu
nongoIah infoinasi yang nasuk daii Iuai, lolap nonyadaii diii souluhnya dongan
lidak nongulah koyakinan yang ada pada diiinya.


1
Sunloi: hllp:/on.vikipodia.oig/viki/Nia_Ranadhani diaksos pada langgaI 18 }anuaii 2O11 pukuI
18.O5
10

Nia Ranadhani nonuluskan unluk loihonli daii dunia hiluian sojak iosni
nonjadi islii daii idio akiio. HaI ini lukan kaiona paksaan noIainkan
koinginannya sondiii. SoloIun iosni nonikah Nia nanpu nongonlangkan
osslb|e se|f, kaiona ia loIah nonyadaii konungkinan-konungkinan yang akan
loijadi soloIah nonikah nanli. ongan nonlayangkan lahva soloIah nonikah nanli
ia akan suIil nonlagi vaklu, haius fokus kopada koIuaiga laiunya, naka
nonuiulnya jadvaI syuling yang padal akan sangal nongganggunya. Moskipun
sosungguhnya Nia anal sangal nonyukai dunia cn|c7|ain|, nanun kopulusan
loisolul ia piIih kaiona ia nonyadaii akan kohidupannya nanli soloIah nonikah.

Konudian loidasaikan liga lonluk diii nonuiul iovoi dan Caidinoi
(IoIupossy daIan Saivono dkk, 2OO9) yang nonjadi dasai sosooiang daIan
nondofinisikan diiinya. Socaia lndltldua| se|f, Nia Ranadhani nondofinisikan
diiinya solagai sosooiang yang nonyukai ac|ing dunia cn|c7|ain|, ia noniIiki ninal
dan lakal pada lidang loisolul. SoIain ilu, Nia juga sosooiang yang aklif
nonoiankan poian anlagonis, nanun daIan kohidupan sohaii-haii lolap
nonunjukkan poiiIaku yang sanlun dan sovajainya.

aIan konloks 7e|atlona| se|f, ia adaIah nanlan kokasih daii vokaIis land
Sansons, yakni ans juga nanlan kokasih daii poIanlun Iagu MonyosaI, Roza
HoiIanlang. Kini, sojak iosni nonikah Nia Ranadhani adaIah islii daii diio
akiio, pulia kongIonoial Ii. luiizaI akiio. LaIu nonuiul koIonpok sociaI
loilonlu, socaia co||ectlte se|f Nia Ranadhani adaIah sooiang puo|ic figu7c yang di
konaI khaIayak solagai Si avang Moiah daIan sinolion auang Mc7an auang
!u|in.
11

3.2 Pcr3Ikaha3 NIa Ramadha3I da3 ArdIc akrIc

SoloIun nonasuki jonjang poinikahan, Nia dan idio loIah salu lahun
loipacaian. Hulungan noioka nasuk pada jonis comannlonate |ote. iavaIi
dongan poilonanan, konudian noioka soiing loilonu dan noiasa dokal, saIing
poduIi salu sana Iain. Ioinah pada sualu kolika idio dalang ko lonpal syuling
Nia, nonpiolos jadvaI syulingnya yang loiIaIu padal dan nonyuiuhnya unluk
puIang kaiona sudah loiIaIu Iaiul unluk lokoija. HaI ilu diIakukannya lanpa
nonaksa, ia hanya khavalii Nia kocapoan dan jaluh sakil. LaIu soloIah Nia
nonjoIaskan lonlang piofosinya, idio nongoili dan jusliu soiing nonghilui soila
nononani Nia di vaklu squ|ing
2
.
SoloIah salu lahun nonjaIin kasih, pasangan Nia Ranadhani dan idio
akiio nonuluskan unluk nongakhiii nasa Iajang noioka pada O1 piiI 2O1O
siIan. oidasaikan looii cinla Slonloig, lntlmac (kodokalan) dianlaia noioka loIah
loijaIin sojak nasa pacaian, adanya iasa saIing nonpoihalikan dan poduIi salu
sana Iain. Konudian, konponon knmItmc3 daii faktnr ja3gka pc3dck loilonluk
saal noioka pacaian, yakni kopulusan yang noioka lual kolika saIing noncinlaan.
aIan faktnr ja3gka pa3ja3g, konilnon loilonluk pada cincin poinikahan noioka,
yang nongikal noioka pada hulungan poinikahan.
Konponon loiakhii yang akan dilahas adaIah asslon (has7at), laik idio
naupun Nia noiasakan onosi yang kual daIan hulungan cinla. Moski loIah
nonikah, koliasaan-koliasaan Iana saal pacaian duIu lidakIah hiIang. Koliasaan-
koliasaan sopoili nongucapkan kala sayang yang hingga kini nasih diIakukan

2
Sunloi:
hllp://onloilainnonl.konpas.con/ioad/2OO8/12/2O/o2251O1/syuling.koIanaan.nia.ianadhani.dipio
los.adii.lakiio. diaksos pada langgaI 18 }anuaii 2O11 pukuI 19:18

1

oIoh idio, noiupakan saIah salu vujud ponghaigaan diii dan kasih sayang idio
loihadap Nia.
Solagai pasangan ponganlin laiu, idio nuIai noiasakan adanya
poiulahan laik daIan diiinya naupun daIan diii Nia. Kisah cinla noioka dapal
diganlaikan daIan lipo cinla consummate |ote, lipo cinla ini noiupakan cinla yang
paIing Iongkap dinana loidiii alas koliga konponon koinlinan, nas7a| dan
konilnon.
HaI Iain yang diiasakan oIoh idio soloIah iosni nonikah iaIah slalus
laiunya solagai sooiang suani. Slalusnya solagai sooiang suani loinyala
nonjadikannya iasa langgungnya sonakin losai. Kini dia loiusaha unluk lokoija
Iolih koias, nononuhi koluluhan finansiaI noioka soila loipikii jauh ko dopan
lonlang nasa dopan koIuaiga dan anak-anaknya koIak. Moski soloIah nonikah Nia
lidak Iagi lokoija di dunia cn|c7|ain|, nanun noioka saIing nondukung salu sana
Iain. Socaia finansiaI idio noncola nononuhi koluluhan loisolul lagi
kc!uarganya. HaI loisolul sosuai pongoilian koIuaiga nonuiul oConovo (2OO8),
Nia dan idio loIah disalukan oIoh ikalan poikavinan, noioka saIing lokoija sana
socaia finansiaI dan loikonilnon salu sana Iain daIan hulungan poinikahan.
Monuiul oConovo (2OO8) ponyosuaian poikavinan dapal didofinisikan
solagai piosos nongulah, nongadaplasi dan nonodifikasi individu dan dua nodo
poiiIaku dan inloiaksi unluk noncapai kopuasan naksinaI daIan hulungan. aIan
usia poikavinan yang nasih cukup dini, noioka sodang nonjaIani masa
pc3ycsuaIa3 pcrkawI3a3 loisolul. %idak hanya idio yang noiasa noniIiki
langgung javal yang sonakin losai, Nia pun nuIai noiasa noniIiki langgung
javal solagai islii. Conlohnya sopoili koliasaan-koliasaan laiu Nia daIan
nonjajaki piofosi laiunya solagai ilu iunah langga. Soliap pagi ia nonasak,
nonyiapkan saiapan unluk idio, nonlanlu idio nonyiapkan sogaIa sosualu
13

soloIun loiangkal ko kanloi. idio noiasakan haI loisolul solagai sosualu yang
nonlahagiakan.
Iada konyalaannya hulungan poikavinan lidak lisa Iopas daii yang disolul
konfIik, haI ilu puIaIah yang dikalakan oIoh idio. Ionyosuaian pada poinikahan
nonang lidak soIananya laik, nanun noioka loidua noncola unluk noIakukan
yang loilaik lagi salu sana Iain. aIan nonlina iunah langga, idio nongalakan
lahva soliap poinasaIahan akan nonjadi nasaIah inloinaI saja, dilahas dan
disoIosaikan socaia inloinaI daIan koIuaiga. SoIain ilu unluk nonlina hulungan
koIuaiga yang hainonis, koduanya saIing nongaIah dan loipikii unluk noncaii
jaIan koIuai agai nasaIah lidak loiIaiul-Iaiul. Solal, ponyosuaian poikavinan ini
lidakIah slalis, haI ini noiupakan piosos dinanis, yang loijaIan sopanjang
kohidupan poikavinan (oConovo, 2OO8). Sopoili kulipan poikalaan idio loiikul
ini, ananqa juga suani-is|7i, dua ncnjadi sa|u
3
(Ian, LH, 2O1O).
3
Ian, LH. uh, Sonangnya idio iIayani Nia Ranadhani diaksos daii
hllp://onloilainnonl.konpas.con/ioad/2O1O/O4/21/19541O4O/uh..Sonangnya.idio.iIayani.Nia.
Ranadhani O4januaii2O11 pada langgaI O4 }anuaii 2O11 pukuI 11.42

14

Daftar Pustaka


aion, Roloil , onn yino. (2OOO). Sccia| !sqcnc|cgq. US: Ioaison Lducalion
Conpany
o Conova, Maiy Kay. (2OO8). n|ina|c #c|a|icnsnips, Ma77iagcs c |ani|ics. Unilod
Slalos: McCiav-HiII
Ian, LH. (2O1O, Maiol). Nia Ranadhani: yo-lyo unia Hiluian. iaksos daii
hllp://onloilainnonl.konpas.con/ioad/2O1O/O3/27/22421O89/Nia.Ranad
hani:.yo.lyo.unia.Hiluian
Ian, LH. (2O1O, piiI). uh, Sonangnya idio iIayani Nia Ranadhani. iaksos
daii
hllp://onloilainnonl.konpas.con/ioad/2O1O/O4/21/19541O4O/uh..Sonan
gnya.idio.iIayani.Nia.Ranadhani O4januaii2O11 pada langgaI O4 }anuaii
2O11 pukuI 11.42

Nia Ranadhani. (n.d.). aIan Wikipodia diaksos pada langgaI 18 }anuaii, 2O11,
daii hllp://on.vikipodia.oig/v/indox.php`lilIo=Haiiy_Iolloi&oIdid=38O78
6432

IoIupossy, icky C. (2OO7). iii daIan Saivono& Moinaino (Ld.), !si|c|cgi
Scsia| (hIn. 53-56 ). }akaila: SaIonla Hunanika

Wilovo, %ii (Inj.). (2OO9). !si|c|cgi Scsia|. }akaila: Koncana

13

LampIra3 1

NIa Ramadha3I: yc-byc Du3Ia HIbura3 Sallu, 27 Maiol 2O1O | 22:42 WI

KOMIS.COM/LKO HLNRWN
JAKARTA, KOMPA5.cnm - Iosinolion Nia Ranadhani nongungkapkan
koinginannya unluk undui diii daii dunia hiluian soloIah noIangsungkan
poinikahannya dongan pulia pongusaha yang juga poIilisi luiizaI akiio, idio
akiio.

"aii duIu aku sudah liIang soliap vavancaia kaIau aku sudah loiunah langga
aku nau koIuai daii cn|c7|ain|," ungkap Nia saal dilonui di kodianannya di
kavasan Ciganjui, }akaila SoIalan, Sallu (27/3/2O1O).

Koinginan Nia loisolul sudah dipoilinlangkannya nalang-nalang soloIah
nongolahui lak akan lisa nonlagi vaklu anlaia piofosi dan slalus laiunya solagai
islii. "Kaiona vaklu unluk sncc|ing onggak lonlu jannya," joIasnya.

HaI loisolul loipaksa dipuluskan Nia kaiona loikogialan di dunia hiluian cukup
nonyila vaklunya. "KaIau pun aku suka sana dunia cn|c7|ain|, ginana caianya
yang onggak loiIaIu nonyila vaklu," inluh Nia.

Nanun, loiIopas daii piofosinya, Nia nongaku lolap loihaiu nonjoIang haii
sakiaInya lila. "KaIau loihaiu vajai, kaiona aku ngoiasa lakaI Iopas daii papa sana
nana, dan sudah nuIai hidup sondiii," lulupnya. FAN)
IonuIis: LH,fan |
16

LampIra3 2
Duh, 5c3a3g3ya ArdIc DI!aya3I NIa Ramadha3I Ralu, 21 piiI 2O1O | 19:54 WI
JAKARTA, KOMPA5.cnm Solagai ponganlin laiu, pasangan posinolion Nia
Ranadhani dan pulia kongIonoial Ii luiizaI akiio, idio akiio, nuIai
noiasakan adanya poiulahan. Moski lanyak koliasaan laiu yang nuncuI,
koliasaan Iana sonasa pacaian lak soila-noila hiIang. Koliasaan apa |un`

"SoloIun nonikah, saya soIaIu nongucapkan sayang kopada Nia dan sanpai
sokaiang nasih diIakukan," ungkap idio saal dilonui di HoloI Nikko, }akaila
Iusal, Ralu (21/4/2O1O).

Mongonai koliasaan laiu, diakui idio, haI ilu lonlu saja ada kaiona ia kini sudah
ada yang noIayani. HaI ilu diiasakannya kolika langun pada pagi haii. "KaIau
langun pagi, Nia yang nasa|in, sonacan nakanan Moksiko unluk saiapan. %api
kaIau nakan naIan loIun," ujai idio.

Solagai ponganlin laiu, idio noiasakan loluI poiulahan daii diii Nia. Kalanya,
Nia sudah nuIai nonjajaki koliasaan solagai ilu iunah langga, nonyiapkan sogaIa
koluluhan suani soloIun loiangkal koija. "Sokaiang ikul kogialan iunah
langga aja, nonyiapkan sogaIa sosualunya kaIau saya puIang kanloi," uIasnya.

Nanun, kogialan Nia solagai ilu iunah langga nuda laiu solalas nonasak.
"KaIau soliika, nongopoI, kayanya lidak. da yang nongalui pokoijaan ilu, ada
lugasnya nasing-nasing. MongopoI, oc7sinin jondoIa, nqapu Ianlai ada oiang Iain
yang no-nanagc ilu," inluh idio.

Lanlas lagainana dongan idio sondiii` "Koijaan jadi lanlah lanyak. da
langgung javal yang Iolih losai, kovajilan, dan jadi Iolih fokus nonikiikan
koIuaiga ko dopannya," ungkapnya.

i sisi Iain, idio lak nonanpik lahva daIan nonlina iunah langga yang laiu
dilangunnya, lak sodikil koiikiI kociI nonjadi colaan. "KonfIik daIan iunah langga
ilu akan soIaIu ada. %api cukup di inloinaI koIuaiga saja, jangan sanpai koIuai dan
disoIosaikan di daIan koIuaiga. Kani sana-sana nongaIah dan saIing noncaii jaIan
koIuainya jika sodang ada konfIik. Nananya juga suani-islii, dua nonjadi salu,"
ujainya. FAN)
IonuIis: LH,fan |