Anda di halaman 1dari 13

APAKAH KESELAMATAN? APAKAH KESELAMATAN?

Keselamatan Keselamatan : :
merujuk merujuk kepada kepada melindungi melindungi
individu individu agar agar sentiasa sentiasa berasa berasa
selamat selamat, , memberi memberi perlindungan perlindungan
kepadanya kepadanya agar agar hidup hidup sejahtera sejahtera
dan dan melindunginya melindunginya drp drp sesuatu sesuatu
yang yang bahaya bahaya yangmenimpa yangmenimpa diri diri
individu individu tersebut tersebut. .
-Untuk mewujudkan keadaan seIamat di rumah.
-KemaIangan dan kecederaan akan berlaku
di mana-mana tempat di rumah atau
di luar rumah
BAHAGIAN YANG
SELALU BERLAKU
KEMALANGAN DI
RUMAH.
1)
BILIK
MANDI
2) RUANG
TAMU
7)
HALAMAN
RUMAH
6)
ANJUNG
DAN
TANGGA
5)
DI DAPUR
)
TINGKAP
)
BILIK
TIDUR
Bilik Bilik mandi mandi: :
--Tergelincir Tergelincir atas atas lantai lantai yg yg basah basah. .
--lemas lemas
--kejutan kejutan elektrik elektrik
--melecur melecur
--air air paip paip shower shower
--tempat tempat pemegang pemegang
--pemasangan pemasangan penyambung penyambung
elektrik elektrik
--bekas bekas takungan takungan air air ditutup ditutup
Ruang Ruang tamu tamu
--penyambungan penyambungan elektrik elektrik
--terjatuh terjatuh
--kebakaran kebakaran
--alat alat permainan permainan kanak kanak--kanak kanak
--alas alas dibawah dibawah permaidani permaidani
--perabot perabot berbucu berbucu tajam tajam
--peralatan peralatan kaca kaca
--peralatan peralatan berbahaya,gunting berbahaya,gunting
--perabot perabot dijauhkan dijauhkan dari dari tingkap tingkap
--almari almari buku buku
Bilik Bilik tidur tidur: :
--soket soket elektrik elektrik dan dan suis suis ditutup ditutup
--penghadang penghadang pada pada katil katil kanak kanak
--katil katil jauh jauh dari dari tingkap tingkap
--ubat ubat nyamuk nyamuk & aerosol & aerosol
--kedudukan kedudukan almari almari stabil stabil
--bucu bucu perabot perabot tidak tidak tajam tajam
Tingkap Tingkap
--pastikan pastikan pengaliran pengaliran udara udara yang yang
baik baik
--paras paras tingkap tingkap tidak tidak merbahaya merbahaya
pada pada kanak, kanak, tidak tidak mudah mudah dibuka dibuka
--pasangkan pasangkan jaring jaring nyamuk nyamuk
--pasangkan pasangkan gril gril yang yang berselak berselak
Di Di dapur dapur
--kemalangan kemalangan seperti seperti: :
melecur,luka melecur,luka dan dan kejutan kejutan elektrik elektrik. .
--tukar tukar penapis penapis hood hood dapur dapur
--pemegang pemegang periuk periuk dipusing dipusing kearah kearah
dalam dalam
--guna guna bahagian bahagian dalam dalam dapur dapur
--pemasangan pemasangan sambung sambung elektrik elektrik yg yg
betul betul
--pastikan pastikan soket soket dinding dinding elektrik elektrik
ditutup ditutup
--gantikan gantikan wayar wayar yang yang rosak rosak utk utk
elakkan elakkan kejutan kejutan elektrik elektrik. .
--alat alat pemadam pemadam api api
--tempat tempat menyimpan menyimpan pisau pisau yg yg
selamat selamat
--lantai lantai dilap dilap
--alas alas meja meja tidak tidak berjuntai berjuntai
--letak letak penghadang penghadang dipintu dipintu masuk masuk
ke ke dapur dapur
--bahan bahan pencuci pencuci ditempat ditempat selamat selamat
--simpan simpan makanan makanan& & minuman minuman
ditempat ditempat yg yg selamat selamat
Anjung Anjung dan dan tangga tangga: :
--Rumah Rumah bertangga bertangga perlu perlu dibuat dibuat
sekatan sekatan@ @ palang palang
--jangan jangan biarkan biarkan kanak kanak
bersendirian bersendirian ditempat ditempat tinggi tinggi
--barangan barangan dan dan mainan mainan tidak tidak
dibiarkan dibiarkan bertaburan bertaburan diatas diatas
tangga tangga utk utk elak elak drp drp terjatuh terjatuh. .
Halaman Halaman rumah rumah
--pintu pintu pagar pagar sentiasa sentiasa ditutup ditutup
--longkang longkang di di keliling keliling rumah rumah ditutup ditutup
--tutup tutup telaga telaga dengan dengan penghadang penghadang
--segala segala sampah sampah sarap sarap dibuang dibuang
ditempat ditempat khas khas. .
--peralatan peralatan berkebun berkebun, , bertukang bertukang
disimpan disimpan ditempat ditempat selamat selamat& & berkunci berkunci
--pastikan pastikan di di halaman halaman rumah rumah tiada tiada
lubang lubang. .
--pastikan pastikan tiada tiada kaca kaca/ / benda benda tajam tajam
Rujukan Rujukan: :
Zainun Zainun Ishak,.Panduan Ishak,.Panduan
kesihatan kesihatan dan dan keselamatan keselamatan kanak kanak--
kanak.Utusan kanak.Utusan publication & publication &
distributor distributor sdn sdn bhd. bhd.