Anda di halaman 1dari 10

k|m|a Dasar II A

1
1anda /1

lraksl mol asam nlLraL dalam laruLan PnC3 70 beraL (Mr PnC_3 63) adalah

Choose one answer
a 04
b 07
c 03
d 06
e 03

2
1anda /1

!umlah eklvalen P_2 SC_4 dalam 100 mL laruLan asam sulfaL 02 M adalah

Choose one answer
a 002 eklvalen
b 30 eklvalen
c 60 eklvalen
d 20 eklvalen
e 004 eklvalen

3
1anda /1
ada suhu kamar Lekanan uap [enuh calran A murnl adalah 100 mmPg dan Lekanan uap [enuh
calran 8 murnl adalah 80 mmPg MenuruL hukum 8aoulL Lekanan uap calran A dl aLas laruLan yang
mengandung 3 mol A dan 7 mol 8 adalah
Choose one answer
a 60 mmPg
b 30 mmPg
c 30 mmPg
d 40 mmPg
e 100 mmPg

4
1anda /1

ul aLas laruLan yang Lerdlrl aLas calran A dan 8 LerdapaL uap A berLekanan 10 mmPg dan uap 8
berLekanan 30 mmPg lraksl mol A dalam fasa uap dl aLas permukaan laruLan lLu adalah

Choose one answer
a 010
b 023
c 040
d 073
e 10


3
1anda /1
Alr dan alkohol dlcampurkan membenLuk suaLu laruLan karena sallng Larlk yang kuaL anLara
keduanya aklbaL lkaLan hldrogen maka Lekanan uap *alr*dl aLas permukaan laruLan lLu

Choose one answer
a leblh Llnggl dlbandlng Lekanan yang dlhlLung dengan hukum 8aoulL
b sama dengan Lekanan uap alkohol
c leblh rendah dlbandlng Lekanan yang dlhlLung dengan hukum 8aoulL
d leblh kecll darl Lekanan uap alkohol
e sesual hukum 8aoulL

6
1anda /1
LaruLan 01 molal glukosa dalam alr mempunyal LlLlk beku klraklra
Choose one answer
a 019C
b 031C
c 072C
d 100C
e 186C

7
1anda /1

LaruLan dalam 1 kg alr yang mengandung 01 mol frukLosa dan 01 mol Mg(nC3)2 mempunyal LlLlk
dldlh klraklra

Choose one answer
a 1010
b 1008
c 1002
d 1004
e 1006

8
1anda /1

SuaLu garam besl (lll) yang sukar laruL Lerural menuruL reaksl le_2 x_3 (s) 2le3+ (aq) + 3x2 (aq)
!lka hasll kall kelaruLan garam besl (lll) LersebuL adalah /ksp/ maka konsenLrasl lon besl (lll) dalam
laruLan [enuhnya

Choose one answer
a (ksp)02
b (8ksp/27)02
c (ksp/6)03
d (ksp)03
e (ksp/108)02

9
1anda /1

kelaruLan perak klorlda pallng kecll Ler[adl pada laruLan yang mengandung

Choose one answer
a AgnC3 001 M
b alr murnl
c naCP 001 M
d nP4Cl 0002 M
e naCl 0001 M

10
1anda /1

SlfaL kollgaLlf dlLenLukan oleh konsenLrasl LoLal parLlkel LerlaruL ualam laruLan leCl_3 001 molal
konsenLrasl LoLal parLlkel LerlaruLnya adalah

Choose one answer
a 002 molal
b 004 molal
c 003 molal
d 003 molal
e 001 molal

11
1anda /1

Se[umlah 04 mol senyawa A_2 8 dllaruLkan dalam 1 kg alr dan Lerural men[adl 2A dan 8 dengan
dera[aL dlsoslasl 023 1lLlk dldlh laruLan LersebuL klraklra

Choose one answer
a 1003C
b 1003C
c 1006C
d 1004C
e 1002C

12
1anda /1

LaruLan naCl 03 M dan laruLan gula 03 M dlplsahkan dengan membran semlpermeabel ada
slsLem lnl

Choose one answer
a Lekanan osmosls kedua laruLan sama
b Ler[adl osmosls [lka suhu dlnalkkan
c Lldak Ler[adl proses osmosls
d Ler[adl osmosls darl laruLan gula ke laruLan naCl
e Ler[adl osmosls darl laruLan naCl ke laruLan gula13
1anda /1

Calran yang memberlkan hanLaran llsLrlk Lerbesar adalah
Choose one answer
a laruLan na8r 01 M
b laruLan naCl 01 M
c alr
d laruLan gula 01 M
e laruLan PCl 01 M

14
1anda /1

PanLaran [enls merupakan keballkan darl hambaLan [enls uarl perlakuan berlkuL Lerhadap laruLan
asam aseLaL 01 M
1 konsenLrasl asam aseLaL dlnalkkan
2 suhu dlnalkkan
3 alr dlLambahkan
yang menyebabkan kenalkan hanLaran [enls laruLan LersebuL adalah

Choose one answer
a 1 dan 2
b 2 dan 3
c 3 sa[a
d 1 2 dan 3
e 1 sa[a

13
1anda /1

uarl perlakuan berlkuL Lerhadap laruLan asam aseLaL 01 M
1 konsenLrasl asam aseLaL dlnalkkan
2 suhu dlnalkkan
3 alr dlLambahkan
yang menyebabkan kenalkan hanLaran molar laruLan LersebuL adalah

Choose one answer
a 2 dan 3
b 1 dan 2
c 1 2 dan 3
d 3 sa[a
e 1 sa[a

16
1anda /1
?ang merupakan asam menuruL Leorl Arrhenlus
Choose one answer
a CP4
b nP3
c CP3CCCP
d naCP
e P2C

17
1anda /1
ualam reaksl asam basa menuruL Leorl Lewls berlkuL (CP3)3n(aq) + 8Cl3(g) produk reaksl
mengandung lkaLan anLara
Choose one answer
a hldrogen dan boron
b nlLrogen dan klor
c nlLrogen dan boron
d karbon dan boron
e karbon dan klor

18
1anda /1
ualam reaksl PCl + nP3 nP4+ + Cl yang merupakan basa menuruL Leorl 8ronsLedLowry
Choose one answer
a PCl dan nP3
b PCl dan nP4+
c PCl dan Cl
d nP3 dan nP4+
e nP3 dan Cl

19
1anda /1
ada 0C kw alr 12 1013 pP alr murnl pada suhu lnl adalah
Choose one answer
a 688
b 1402
c 936
d 746
e 700

20
1anda /1
pP laruLan P_2 SC_4 3 104 M dalam alr adalah
Choose one answer
a 430
b 110
c 300
d 400
e 330

21
1anda /1
pP laruLan PCl 10 108 M dalam alr adalah
Choose one answer
a 700
b 698
c 900
d 800
e 1000


22
1anda /1
lon hldrokslda yang LerdapaL dalam laruLan naCP 0001 M ada yangberasal darl naCP dan ada pula
yang berasal darl lonlslasl alr konsenLrasl lon hldrokslda yang berasal darl lonlsasl alr adalah
Choose one answer
a 109 M
b 1014 M
c 107 M
d 103 M
e 1011 M

23
1anda /1
nllal pka darl llma asam dlberlkan dl bawah lnl Manakah yang merupakan asam yang pallng kuaL?
Choose one answer
a 933
b 861
c 1022
d 891
e 709

24
1anda /1
SuaLu laruLan asam lemah berbasa saLu dengan konsenLrasl 01 M menglon sebanyak 1 ka asam
lemah lnl seklLar
Choose one answer
a 107
b 104
c 103
d 106
e 108

23
1anda /1
LaruLan yang mengandung zaLzaL LerlaruL berlkuL lnl merupakan laruLan penyangga
Choose one answer
a naP2C4 dan na2PC4
b PCl dan naCl
c nP3 dan naCl
d naCP dan naCl
e CP3CCCP dan naCP

26
1anda /1
kb nP_3 adalah 103 konsenLrasl lon hldrokslda yang LerdapaL dalam laruLan yang mengandung
nP_3 01 M dan nP_4 Cl 01 M adalah
Choose one answer
a 103 M
b 104 M
c 102 M
d 101 M
e 103 M

27
1anda /1
ualam laruLan naCn akan Ler[adl reaksl hldrollsls yalLu
Choose one answer
a Cn + P2C PCn + CP
b na+ + P2C naCP + P+
c P2C P+ + CP
d naCn + P2C naCP + PCn
e naCn na+ + Cn


28
1anda /1
pP yang pallng mungkln unLuk laruLan CP_3 CCCna 01 M adalah
Choose one answer
a 9
b 7
c 1
d 13
e 3


29
1anda /1
Cara pembuaLan sol besl (lll) hldrokslda melalul penambahan laruLan besl (lll) klorlda pada alr panas
dlsebuL
Choose one answer
a pepLlsasl
b lnversl
c dlspersl
d koagulasl
e kondensasl


30
1anda /1
uarl keLlga spesl Lembaga berlkuL Cu2+ Cu+ Cu yang dapaL berfungsl sebagal redukLor adalah
Choose one answer
a Cu2+
b Cu2+ dan Cu+
c Cu2+ Cu+ dan Cu
d Cu2+ dan Cu
e Cu+ dan Cu

31
1anda /1
ualam reakslreaksl dl bawah lnl yang manakah yang Lldak Lermasuk reaksl dlsproporslonasl
Choose one answer
a P2SC4 + Cu CuSC4 + P2C + SC2
b 1lCl3 1lCl2 + 1lCl4
c MnC4 2r + 4P+ MnC4 r + MnC2 + P2C
d kCP + Cl2 kCl + kCCl + P2C
e P2C2 P2C + C2
32
1anda /1

Sel Calvanl dengan noLasl Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu menun[ukkan bahwa

Choose one answer
a darl [embaLan garam lon negaLlf mengallr ke laruLan Cu2+
b Zn berLlndak sebagal kaLoda
c Cu melepaskan elekLron
d dalam rangkalan luar arus llsLrlk mengallr darl kuLub Cu ke Zn
e Cu berperan sebagal kuLub negaLlf


33
1anda /1

!lka dlkeLahul Cu2+ |Cu 034 v berapa poLenslal sel berlkuL pada 23C Cu | Cu2+ (001 M) ||
Cu2+ (01 M) | Cu

Choose one answer
a 00390 v
b 00000 v
c 00293 v
d r 00293 v
e r 00390 v


34
1anda /1

!lka MnC_4 |Mn2+ L_1 MnC_4 |MnC_2 L_2 dan MnC_2 |Mn2+ L_3 maka

Choose one answer
a 3 L1 3 L2 r 2 L3
b 3 L1 3 L2 + 2 L3
c 3 L1 3 L2 + 2 L3
d 3 L1 2 L2 r 3 L3
e 2 L1 3 L2 + 3 L3


33
1anda /1

!lka laruLan CuSC_4 dlelekLrollsls dengan elekLroda plaLlna pada kuLub negaLlf akan Ler[adl reaksl

Choose one answer
a oksldasl alr menghasllkan okslgen
b oksldasl lon sulfaL
c reduksl lon sulfaL
d reduksl lon Lembaga
e reduksl alr menghasllkan hldrogen


36
1anda /1
!lka laruLan CuCl_2 dlelekLrollsls dengan kuaL arus 963 A selama 1000 deLlk akan dlhasllkan gas Cl_2
sebanyak

Choose one answer
a 010 mol
b 003 mol
c 013 mol
d 023 mol
e 020 mol

37
1anda /1

ualam suaLu sel Calvanl Ler[adl reaksl sel 2Ag+ + Cu 2Ag + Cu2+ unLuk menurunkan poLenslal
sel dapaL dllakukan

Choose one answer
a penurunan suhu dan pengenceran laruLan Cu2+
b penalkan suhu dan pengenceran laruLan Ag+
c penurunan suhu dan pengenceran laruLan Ag+
d penlngkaLan ukuran elekLroda Ag
e penalkan suhu dan pengenceran laruLan Cu2+


38
1anda /1

oLenslal elekLroda logam A 8 C dan u berLuruLLuruL 034 v 076 v 088 v dan 032 v unLuk
mellndungl logam u dengan proLeksl kaLodlk dapaL dlgunakan logam

Choose one answer
a C sa[a
b A sa[a
c A aLau 8 sa[a
d A 8 aLau C
e 8 aLau C sa[a


39
1anda /1

8eaksl A hasll merupakan reaksl orde dua ada suhu dan keadaan LerLenLu wakLu yang
dlbuLuhkan unLuk mengubah zaL A darl konsenLrasl 01 M men[adl 003 M adalah 40 deLlk WakLu
yang dlbuLuhkan unLuk mengubah zaL A lLu darl 003 M men[adl 0023 M adalah

Choose one answer
a 3 deLlk
b 20 deLlk
c 80 deLlk
d 10 deLlk
e 40 deLlk

40
1anda /1

!lka lnLl na23 merupakan lnLl yang sLabll maka lnLl na24 akan cenderung

Choose one answer
a memancarkan beLa
b memancarkan alfa
c menangkap elekLron
d memancarkan proLon
e memancarkan poslLron