Anda di halaman 1dari 16

AKHLAK ETIKA EKEPJA AKHLAK ETIKA EKEPJA

0ALAh ISLAh 0ALAh ISLAh


y. PIkza hauIan, Lc., h.Ag
SekretarIs 0ewan Pengawas SyarIah
Crup Takaful ndonesIa
ekerja SebagaI Satu KewajIban Seorang
Hamba Kepada AIIah SWT
W llah SWT memerIntahkan bekerja kepada setIap hambahamba
Nya (QS. ttaubah/ 9 : 105) :
., _' . . ' - , .' . - _ . = . . - .' . . ,
~. , . , _ .' , , .' . _ . -, ' . - ~' ,
- -,. = . -, ' = . . _. .
0an katakanlah: 8ekerjalah kamu, maka llah dan FasulNya
serta orangorang mu'mIn akan melIhat pekerjaanmu Itu, dan
kamu akan dIkembalIkan kepada (llah) Yang |engetahuI akan
yang ghaIb dan yang nyata, lalu dIberItakanNya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan.
ekerja SebagaI Satu KewajIban Seorang ekerja SebagaI Satu KewajIban Seorang
Hamba Kepada AIIah SWT Hamba Kepada AIIah SWT
W Seorang Insan mInImal sekalI dIharuskan untuk dapat
memberIkan nafkah kepada dIrInya sendIrI, dan juga kepada
keluarganya.
W 0alam slam terdapat banyak sekalI Ibadah yang tIdak mungkIn
dIlakukan tanpa bIaya E harta, sepertI zakat, Infak, shadaqah,
wakaf, hajI dan umrah. Sedangkan bIaya/ harta tIdak mungkIn
dIperoleh tanpa proses kerja. |aka bekerja untuk memperoleh
harta dalam rangka Ibadah kepada llah menjadI wajIb. KaIdah
fIqhIyah mengatakan :
`' , . .' . _' , - , `. -, -, - - _' , -.
Suatu kewajIban yang tIdak bIsa dIlakukan melaInkan dengan
pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu Itu hukumnya wajIb.
Keutamaan (FadhIIah) ekerja Keutamaan (FadhIIah) ekerja
0aIam IsIam 0aIam IsIam
W rang yang Ikhlas bekerja akan mendapatkan
ampunan dosa darI llah SWT. 0alam sebuah hadIts
dIrIwayatkan :
. . , = `' . , . _ ., ~, -, . , _. - . ' . - ) -'
-'=' (
8arang sIapa yang sore harI duduk kelelahan
lantaran pekerjaan yang telah dIlakukannya, maka
Ia dapatkan sore harI tersebut dosadosanya
dIampunI oleh llah SWT. (HF. ThabranI)
Keutamaan (FadhIIah) ekerja
0aIam IsIam
W kan dIampunInya suatu dosa yang tIdak dapat
dIampunI dengan shalat, puasa, zakat, hajI E
umrah. 0alam sebuah rIwayat dIkatakan :
, . , ~' . . -, . ~ . - ' . ` = -., - ' ' . ` `
' ., '- ` .' . _ _ ` .' . _ . . .' ' = -., - ' '
. . -' , ' . .' . - . -, . = . -, .' . _, . , ) -'
-'=' (
Sesungguhnya dIantara dosadosa Itu, terdapat satu
dosa yang tIdak dapat dIhapuskan dengan shalat,
puasa, hajI dan umrah. Sahabat bertanya, pa yang
dapat menghapuskannya wahaI Fasulullah: 8elIau
menjawab, Semangat dalam mencarI rIzkI. (HF.
ThabranI)
Keutamaan (FadhIIah) ekerja
0aIam IsIam
W |endapatkan 'CInta llah SWT'. 0alam sebuah rIwayat
dIgambarkan :
, . -' _, -. .' . . , .' . _. , - ) -' -'=' (
Sesungguhnya llah SWT mencIntaI seorang mu'mIn yang gIat
bekerja. (HF. ThabranI)
W TerhIndar darI azab neraka
0alam sebuah rIwayat dIkemukakan, Pada suatu saat, Saad bIn
|uadz lnsharI berkIsah bahwa ketIka NabI |uhammad SW
baru kembalI darI Perang Tabuk, belIau melIhat tangan Sa'ad
yang melepuh, kulItnya gosong kehItamhItaman karena dIterpa
sengatan mataharI. Fasulullah bertanya, 'Kenapa tanganmu:'
Saad menjawab, 'Karena aku mengolah tanah dengan cangkul InI
untuk mencarI nafkah keluarga yang menjadI tanggunganku.
KemudIan Fasulullah SW mengambIl tangan Saad dan
mencIumnya seraya berkata, 'nIlah tangan yang tIdak akan
pernah dIsentuh oleh apI neraka' (HF. TabranI)
Pumusan ekerja 0aIam IsIam Pumusan ekerja 0aIam IsIam
JAhSDS JAhSDS - - AKH AKH
JAhSDS - AKH yaItu JamInan SosIaI AkhIrat = SUPCA
_ ~ .' . - .' . . , , - .' . . , ' , _ . ' _. , , . _. , - ' '. ` . - '
_ .' , ~, - -, - ' =' , = ,. - -, _ . ' , _ ~. , . ' . ,
.' . -, =. - ~ ., = - .' . - . .' . _ =, -
llah menjanjIkan kepada orangorang yang mu'mIn lelakI dan
perempuan, (akan mendapat) syurga yang dI bawahnya mengalIr
sungaIsungaI, kekal mereka dI dalamnya, dan (mendapat) tempat
tempat tInggal yang bagus dI syurga `dn. 0an kerIdhaan llah
adalah lebIh besar; Itu adalah keberuntungan yang besar. (QS.
ttaubah, 9 : 72)
8ekerja Yang ShahIh = Surga
.~' ' = -='
!ertanyaan esar Tentang !ertanyaan esar Tentang
!ekerjaan KIta !ekerjaan KIta
W pakah pekerjaan yang kIta lakukan akan
mengantarkan kIta ke surga:
W pa syarat - syarat yang dapat menjadIkan
pekerjaan kIta sebagaI sarana untuk
mendapatkan surga llah SWT:
W 8agaImana menjadIkan pekerjaan kIta
sebagaI sarana untuk mendapatkan surga:
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
1. NIat khlas Karena llah SWT
-' -'=' - _'
rtInya ketIka bekerja, nIatan utamanya adalah karena
llah SWT sebagaI kewajIban darI llah yang harus
dIlakukan oleh setIap hamba. 0an konsekwensInya
adalah Ia selalu memulaI aktIvItas pekerjaannya
dengan dzIkIr kepada llah. KetIka berangkat darI
rumah, lIsannya basah dengan doa bsmllch
tcwckkcltu clcllch.. lc hculc wclc quwwctc llc
bllch.. 0an ketIka pulang ke rumahpun, kalImat
tahmId menggema dalam dIrInya yang keluar melaluI
lIsannya.
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
2. tqan, sungguhsungguh dan profesIonal dalam bekerja
'-`' .~'
Syarat kedua agar pekerjaan dIjadIkan sarana mendapatkan
surga darI llah SWT adalah profesIonal, sungguhsungguh dan
tekun dalam bekerja.
0Iantara bentuknya adalah, tuntas melaksanakan pekerjaan
yang dIamanahkan kepadanya, memIlIkI keahlIan dI bIdangnya
dsb.
0alam sebuah hadIts Fasulullah bersabda
, . -' _, -. , ~ ' _ , . _ ~ = . _ ` . . , - ) -' -'=' (
Sesungguhnya llah mencIntaI seorang hamba yang apabIla Ia
bekerja, Ia menyempurnakan pekerjaannya. (HF. TabranI_
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
. 8ersIkap Jujur E manah
~' -'~`'
Karena pada hakekatnya pekerjaan yang dIlakukannya
tersebut merupakan amanah, baIk secara dunIawI darI
atasannya atau pemIlIk usaha, maupun secara dunIawI
darI llah SWT yang akan dImIntaI pertanggung jawaban
atas pekerjaan yang dIlakukannya. mplementasI jujur
dan amanah dalam bekerja dIantaranya adalah dengan
tIdak mengambIl sesuatu yang bukan menjadI haknya,
tIdak curang, obyektIf dalam menIlaI, dan sebagaInya.
0alam sebuah hadIts Fasulullah SW bersabda:
' . _' , ' . ~ . '. ` , . _ ' . -, ., . ' ., ~., . , .
' . - ~ ' ,. ) -' ~~' (
Seorang pebIsnIs yang jujur lagI dapat dIpercaya, (kelak
akan dIkumpulkan) bersama para nabI, shIddIqIn dan
syuhada'. (HF. TurmudzI)
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
. |enjaga EtIka SebagaI Seorang |uslIm
=' `=`' ~`~`'
8ekerja juga harus memperhatIkan adab dan etIka sebagaI
seroang muslIm, sepertI etIka dalam berbIcara, menegur,
berpakaIan, bergaul, makan, mInum, berhadapan dengan
customer, rapat, dan sebagaInya. 8ahkan akhlak atau etIka InI
merupakan cIrI kesempurnaan Iman seorang mu'mIn.
0alam sebuah hadIts Fasulullah SW bersabda :
=. . .' . . , , . , . ' ' _. - . _ . ' ) -' ~~' (
Sesempurnasempurnanya keImanan seorang mu'mIn adalah
yang palIng baIk akhlaknya (HF. TurmudzI)
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
5. TIdak |elanggar PrInsIpPrInsIp SyarIah
'-=~ -~' ~`~`'
spek laIn dalam etIka bekerja dalam slam adalah tIdak boleh
melanggar prInsIpprInsIp syarIah dalam pekerjaan yang
dIlakukannya. TIdak melanggar prInsIp syarIah InI dapat dIbagI
menjadI beberapa hal :
!ertama darI sIsI dzat atau substansI darI pekerjaannya, sepertI
memporduksI tIdak boleh barang yang haram, menyebarluaskan
kefasadan (sepertI pornografI), mengandung unsur rIba, maysIr,
gharar dsb.
Kedua darI sIsI penunjang yang tIdak terkaIt langsung dengan
pekerjaan, sepertI rIsywah, membuat fItnah dalam persaIngan, tIdak
menutup aurat, IkhtIIat antara IakI-IakI dengan perempuan, dsb.
' . - ' .' . ~, - . ' ' =, _- ' .' . - =, _- ' ' . . ` -. =, . '
_. .' = .
HaI orangorang yang berIman, ta`atlah kepada llah dan ta`atlah
kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amalamalmu.
(QS. |uhammad, 7 : )
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
. |enghIndarI Syubhat
~'`' = '+~'
0alam bekerja terkadang seseorang dIhadapkan dengan adanya
syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara
kehalalan dengan keharamannya. SepertI unsurunsur pemberIan
darI pIhak luar, yang terdapat IndIkasI adanya satu kepentIngan
terntentu. tau sepertI bekerja sama dengan pIhakpIhak yang
secara umum dIketahuI kedzlIman atau pelanggarannya terhadap
syarIah. 0an syubhat semacam InI dapat berasal darI Internal
maupun eksternal.
leh karena Itulah, kIta dImInta hatIhatI dalam kesyubhatan InI.
0alam sebuah hadIts Fasulullah SW bersabda, clcl tu ]elcs
dcn hcrcm tu ]elcs, dcn dcntcrc keducnyc cdc perkcrcperkcrc
ycny syubhct. Mckc bcrcny scpc ycny ter]erumus dclcm perkcrc
ycny syubhct, mckc c ter]erumus pcdc ycny dhcrcmkcn... (HF.
|uslIm)
Syarat hendapatkan Surga Syarat hendapatkan Surga
0engan ekerja 0engan ekerja
7. |enjaga Ukhuwah slamIyah
'='~' =`' ~`~`'
spek laIn yang juga sangat pentIng dIperhatIkan
adalah masalah ukhuwah IslamIyah antara sesama
muslIm. Jangan sampaI dalam bekerja atau
berusaha melahIrkan perpecahan dI tengahtengah
kaum muslImIn. Fasulullah SW sendIrI
mengemukakan tentang hal yang bersIfat prefentIf
agar tIdak merusak ukhuwah slamIyah dI kalangan
kaum muslImIn. 8elIau mengemukakan, cn
]cnycnlch kclcn membel bcrcny ycny sudch dbel
scudcrc kclcn Karena jIka terjadI kontradIktIf darI
hadIts dI atas, tentu akan merenggangkan juga
ukhuwah slamIyah dIantara mereka; salIng curIga,
su'udzon dsb.
-' _' _= = -''
~~' - - ~''