Anda di halaman 1dari 6
ANENA 3 LA Ord... DECLARATIE DE AVERE, familia detin wmatoarele active si avon 1 BUNURI IMOBILE 1, Terenuci Nota: se vor declara inclusiy cele aflate in alte tari Adresa |Cate- | Anul Su {Cota Valoarea | Mox | goria® | doban- | fata | parte | de de impozi- | do- banaire tn SIR. (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca sunt in cirenitul civil 2, CLADIRI Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari Adresa {Cate- [ Anul | Supra- Cota Valoarca | Modul | Titn- goria* [doban- jfata [parte {de de faval” dir impozi- | doban- tare dire HTL P| Maree PBR, oes _ SG, he. deine | o *Cateporiile indicate sunt (1) a (4) spatii comerciale/de productie eI Fee MEL ‘ents (2) casa de locuit: (3) casa de vavanta:” “7 1 BUNURI MOBILE 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe,iahturi si alte ___mijloace de wansport care sunt supuse inmatricularii,potrivit legii [Nagara Marea ‘Nr-bneati > moana, _ BENGE AI ALI ee. 2 Bunun sub forma de metale pretioase. bijuterii, obiecte de arta si de cult aria si numismatica, obiecte care fae parte din patrimoninl cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 Euro. Nota’ Se vor dectara toate bunurife aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau _tiu pe {eritoriul Romaniei la momentul declaratii i eseriere sumara | Amul dobandint uate estimate lL BUNURI MOBILE. CAROR VALOARE DEPASKSTE 1000 EURO FIECARE, SI BUNURI MOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 IAN Nac: ‘Data | bunului | instrainarii | instrainat Valoarea AV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si inyostire daca valoarea insumata a acestora depaseste 3000 EURO, Nota: se vor declara inchusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din tate il Mh Institatia care Deschis in | Sold/valoarea adminisireaza anul lazi si adresa | acestuia bute & I] “*Categonile indicate sunt: (1) Cont curent sav echivalente (inclusive card): Q) Depouil bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau cchivalente, inclusive Sonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumutare 2, Plasamente, investitii directe si impramuturi acordate daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste $000 EURO Nota: se vor declara investitiile si participarile in strainatate "Emitent Tipul® Numar de Yaloare fotala la} | tidlafsocietates in. | titluri/eota de ai | cate persoana (esle setionar saan: | asvviautenesiviar | | j | —_ eo “Cangoriite indieaie sunt? (7) Hark de valoats detinnte Githant de ete cevtilicate nbligattani}; (2) Actiual sau pati soviaie in sucietet: comeav te: (3) Impramuturi acordete in nume personal 53 Alte active producatoare do. venituri note, care insumate depasese echivalentid a 5000 RURG pe an Nota: se ver declare inohndv cole aflaie in steainatare ¥ DATORE Debie finekusiv iaxe neachitate), isoieei, garantii emise in heweGciul unui tert, hunt achivitionate in sistem leasing si alte asemenea keaeti, dave valnarca iesumata a. tuturoe acestora depaseste $000 EURO Ne ra inclusiy pasivele Guaneiare acumalale in strainavate ‘Sontacatis —! Seadent fa Vaivare ' anal YLCADOURE, servici! sau aventaje primate pratuil sau stbventionate fata de valoarea de pinta din partew unei personae, organizati, societani eomesciale, regi ulonome, compaoii/soeieteti nationale sau institutt publiog romtamesti san stane, juchisiv bnese, oredite, garanui. decomtari de chetaleli sau alte asemenca, a caror oace individuals depaspsie 1600 UO + [Cine a ves rsa verdtudui | Serviowdt Venta aonnat | verwruh [Nume,adresa | premaroblectel | ineasat | gengsatorde |