Anda di halaman 1dari 69

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

BAHAGIAN PENDAFTARAN HAKMILIK

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PENDAFTARAN HAKMILIK

1. Pendaftaran Urusan 1) Urusniaga - Pindahmilik tanah, pajakan, gadaian, ismen, tenansi, Sijil Jualan oleh Mahkamah atau Pentadbir dan lain-lain. 2) Bukan Urusniaga - Turunmilik Kematian melalui Perintah Pesaka Kecil, Geran Probet atau Geran SuratKuasa Mentadbir, Tukar nama, Tukar Alamat, perletakhakkan oleh Mahkamah/Danaharta dan lainlain. 3) Halangan Urusniaga - Kemasukan Kaveat Persendirian, Kaveat Pendaftar, Kaveat Pemegang Lien, Kaveat Amanah, Perintah Larangan dan lainlain. 4) Nota/Endosan endosan lain dalam hakmilik seperti endosan borang D dan K melalui proses Pengambilan Balik Tanah, notis 6A bagi cukai yang tidak berbayar, notis 8A bagi perampasan tanah dan lain-lain. 2. Pendaftaran Hakmilik 1) Hakmilik baru selepas proses SBKS, Tanah Kurnia, Cantuman dan lain-lain. 2) Hakmilik Sambungan selepas proses permohonan hakmilik yang hilang atau rosak dan lain-lain. 3) Hakmilik Kekal selepas proses pengukuran halus di laksanakan atas hakmilik sementara. 3. Permohonan yang memerlukan kebenaran longgar sekatan oleh Pihak Berkuasa Negeri : 1) bagi hakmilik yang tertakluk kepada sekatan kepentingan seperti sekatan tanah kurnia, lot bumiputra dan lain-lain 2) bagi pemohon yang bukan warganegara yang hendak di daftarkan namanya dalam hakmilik 4. Permohonan untuk mengeluarkan Salinan Sah atas suratcara/borang yang telah didaftarakan dan dokumen hakmilik daftar, carian persendirian dan carian rasmi atas hakmilik. 5. Penjilidan dan penyimpanan Dokumen dan instrumen yang telah di daftarkan seperti borang pindahmilik, gadaian, kaveat dan lain-lain dalam bilik kebal.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT PENDAFTARAN URUSNIAGA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA UNIT PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URISNIAGA

FUNGSI UNIT Fungsi utama Unit Urusniaga/Bukan Urusniaga Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) dan Unit Urusniaga/Bukan Urusniaga Hakmilik Strata di Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah Daerah adalah menerima perserahan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga bersama dokumen berkaitan berserta bayaran pendaftarannya untuk didaftarkan di bawah Kanun Tanah Negara, 1965 (KTN). TANGGUNGJAWAB UNIT Tanggungjawab unit berkenaan adalah seperti berikut: Menerima perserahan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga berserta bayaran pendaftarannya melalui kaunter atau pos Menyemak dan menentukan kelayakan pendaftaran suratcara/borang Menggantung suratcara/borang yang belum layak didaftarkan bagi pembetulan atau pengemukaan dokumen berkaitan Mendaftarkan suratcara/borang yang layak didaftarkan Menolak suratcara/borang yang tidak layak didaftarkan Mengembalikan suratcara/borang yang ditarikbalik Memulangkan semula Dokumen Hakmilik Keluaran terkini kepada penyerah berserta dokumen berkaitan yang mana suratcara/borang telah didaftarkan, ditolak atau ditarikbalik Menjawab pertanyaan dan masalah berkaitan dengan urusan pendaftaran suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga APA ITU URUSNIAGA? Seksyen 5 KTN mentafsirkan Urusniaga sebagai: Apa-apa transaksi berkenaan dengan tanah berimilik yang dikuatkuasakan di bawah kuasa-kuasa yang diberi oleh Divisyen IV*, dan apa-apa transaksi yang serupa yang dikuatkuasakan di bawah peruntukan mana-mana undang-undang tanah terdahulu, tetapi tidak termasuk mana-mana kaveat atau perintah larangan. [*Divisyen IV Tanah Berimilik: Urusniaga; Seksyen 205 339 KTN]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA JENIS-JENIS URUSNIAGA Terdapat 3 jenis urusniaga dibawah urusan pendaftaran di Pejabat Pendaftar (Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian) dan Pejabat Tanah Daerah iaitu:a) Urusniaga yang perlu didaftarkan b) Urusniaga yang tidak perlu didaftarkan c) Urusniaga yang tidak dimestikan untuk didaftarkan A. Urusniaga Yang Perlu Didaftarkan Urusniaga yang perlu didaftarkan bagi menguatkuasakan urusniaga tersebut terdiri daripada urusan-urusan berikut: Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jenis Urusan Urusniaga Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan [Sek. 215, 217 dan 218(1)] Pindahmilik Gadaian [Sek. 218(2)] Pajakan Tanah [Sek. 221] Pajakan Kecil Tanah [Sek. 222] Penyerahan Balik Pajakan [Sek. 239] Gadaian untuk menjamin wang pokok [Sek. 242(1)] Gadaian untuk menjamin pembayaran wang bermasa [Sek. 242(2)] Menangguhkan Gadaian [Sek. 247] Perakuan Jualan oleh Mahkamah [Sek. 259] Melepaskan Gadaian [Sek. 278] Pemberian Ismen [Sek. 286] Pemberian Ismen berbalas berkenaan dengan dinding berkongsi [Sek. 286] Melepaskan Ismen [Sek. 289] Perakuan Jualan oleh Danaharta [Perenggan 5, Jadual Kelima Belas KTN] Perakuan Jualan oleh PentadbirTanah [Sek. 265]* (*Pendaftaran di Pejabat Tanah Daerah sahaja) Borang 14A 14B 15A 15B 15C 16A 16B 16C 16F 16N 17A 17B 17C 1(B)B 16I

B. Urusniaga Yang Tidak Perlu Didaftarkan: Lien [Sek. 281] merupakan suatu jenis cagaran pinjaman dengan menyandarkan Dokumen Hakmilik Keluaran asal kepada pemberi pinjaman. Urusan ini tidak perlu didaftarkan cagaran/gadaian tersebut di dalam hakmilik tetapi pemegang lien (pemberi pinjaman) boleh memohon kepada Pendaftar/Pentadbir Tanah untuk memasukkan Kaveat Pemegang Lien di dalam Dokumen Hakmilik Daftar Pejabat Pendaftar/Pejabat Tanah dengan menyerahkan Borang 19D dan Dokumen Hakmilik Keluaran yang dipegangnya berserta dengan bayaran pendaftaran untuk didaftarkan Kaveat Pemegang Lien berkenaan bagi melindungi kepentingannya.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA C. Urusniaga Yang Tidak Dimestikan Untuk Didaftarkan: Sewaan Bebas Daftaran atau Tenansi yang dikecualikan daripada pendaftaran [Sek. 213] iaitu suatu perjanjian sewaan tidak melebihi tempoh 3 tahun sama ada secara lisan atau bertulis diantara tuan punya tanah dengan penyewa. Urusan ini tidak dimestikan untuk didaftarkan sewaan tersebut didalam daftar hakmilik tetapi pemegang tenansi (penyewa) boleh memohon untuk dicatatkan tuntutan sewaannya di dalam Dokumen Hakmilik Daftar Pejabat Pendaftar/Pejabat Tanah bagi melindungi kepentingannya dengan mengemukakan kepada Pendaftar/Pentadbir Tanah permohonan berkenaan bersama surat perjanjian sewaan/tenansi berserta bayaran pendaftarannya. JENIS-JENIS BUKAN URUSNIAGA Perserahan urusan/borang yang boleh didaftarkan di bawah KTN selain daripada suratcara urusniaga disebut sebagai urusan Bukan Urusniaga. Jenis urusan Bukan Urusniaga yang boleh didaftarkan antaranya adalah seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Urusan Bukan Urusniaga Pembatalan Pajakan/Pajakan Kecil [Sek. 313] Pembatalan Gadaian [Sek. 314(1)] Pembatalan Ismen [Sek. 315] Permohonan Pembatalan Tenansi [Sek.318] Pendaftaran Pemegang Amanah [Sek.344(2)] Pendaftaran Sebagai Wakil Diri simati melalui Geran Probet/Geran Suratkuasa Mentadbir (Turunmilik akibat kematian) [Sek.346] Pendaftaran Perintah Pesaka Kecil [Sek. 348] Pindahan kepada Pemegang Harta akibat Bankrap [Sek. 349] Pertukaran Nama [Sek. 378] Pertukaran Alamat [Sek. 379] Gadaian Duti Harta Pesaka [Sek. 25(ii) Enakmen Duti Pesaka] Melepaskan Gadaian Duti Harta Pesaka [Sek. 25(iii) Enakmen Duti Pesaka] Peletakhakan Sebahagian/Seluruh Tanah di bawah Akta Dadah Berbahaya [Sek. 33(4) Akta Dadah Berbahaya] Perintah Peletakhakan oleh Mahkamah atas Tanah/Kepentingan [Sek. 420] Peletakhakan Berkanun [Sek. 415] Peletakhakan Danaharta [Perenggan 4, Jadual Kelima Belas KTN] Borang 18A 18B 18D -

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

E/F/T 26A 30A/30B -

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA HALANGAN URUSNIAGA Semua jenis urusan urusniaga yang hendak didaftarkan boleh dihalang pendaftarannya. Jenis-jenis halangan urusniaga yang boleh menghalang urusan urusniaga didaftarkan di dalam dokumen hakmilik dan jenis urusan berkaitan dengan halangan urusniaga tersebut adalah seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jenis Halangan Urusniaga Kaveat Pendaftar [Sek. 319] Kaveat Persendirian [Sek. 322] Kaveat Pemegang Lien [Sek. 330] Kaveat Amanah [Sek. 332(1)] Perintah Larangan [Sek. 334 - 338] Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian oleh Mahkamah [Sek. 326(2)] Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan oleh Mahkamah [Sek. 338(2)] Perintah Mahkamah Menghalang Semua Jenis Urusniaga [Sek. 417] Borang 19F 19B 19D 19E -

Walaubagaimana pun, halangan urusniaga tersebut boleh dibatalkan atau tidarikbalik melalui urusan-urusan seperti berikut: Bil. 1. 2. Jenis Pembatalan Halangan Urusniaga Pembatalan Kaveat Pendaftar oleh Pendaftar [Sek. 321(3) (a)] Pembatalan Kaveat Pendaftar atas permohonan tuanpunya tanah [Sek. 321(3) (b)] Pembatalan Kaveat Pendaftar oleh Mahkamah [Sek. 321(3) (c)] Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian [Sek. 325] Permohonan Membatalkan Kaveat Persendirian [Sek. 326] Pemotongan Kaveat Persendirian oleh Mahkamah [Sek.327] Permohonan Menarikbalik Kaveat Pemegang Lien [Sek. 331 (1)] Pembatalan Kaveat Pemegang Lien oleh Pendaftar [Sek. 331 (3)] Pembatalan Kaveat Pemegang Lien oleh Mahkamah [Sek. 331 (4)] Pembatalan Kaveat Amanah atas permohonan pemegang amanah dan benefisiari [Sek. 333 (5)] Pembatalan Perintah Larangan kerana habis tempoh [Sek. 338] Pembatalan Perintah Larangan oleh Mahkamah [Sek. 339 (1)] Pembatalan Perintah Larangan atas pendaftaran pindahmilik oleh pegawai mahkamah [Sek. 339 (2)] Pembatalan Perintah Larangan atas pendaftaran sijil jualan [Sek. 339 (3)] Borang -

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19G 19H -

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA JENIS URUSAN LAIN BERKAITAN DENGAN URUSNIAGA/BUKAN URUSNIAGA Terdapat 3 jenis urusan berkaitan dengan dokumen yang perlu difailkan bagi menguatkuasakan urusan pendaftaran suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga. Jenis urusan bagi dokumen-dokumen yang perlu difailkan adalah seperti berikut: a) Suratkuasa Wakil (Power of Attorney) b) Surat Amanah (Trust Deed) c) Surat Kebenaran (seperti Geran Probet, Geran Suratkuasa Mentadbir, Perintah Mahkamah yang tidak didaftarkan dibawah urusan Bukan Urusniaga, surat kelulusan longgar sekatan, surat kelulusan pemilikan tanah oleh bukan warga negara/syarikat asing, kebenaran pengkaveat/pemegang gadaian dan lain-lain)

PENYEMPURNAAN SURATCARA URUSNIAGA/BORANG BUKAN URUSNIAGA Penyempurnaan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga boleh dilaksanakan sama ada melalui firma guaman atau pun secara persendirian dengan mematuhi peruntukan-peruntukan yang ditetapkan di dalam Kanun Tanah Negara dan undang-undang berkaitan yang masih berkuatkuasa pada masa pelaksanaannya.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN UNTUK PERSERAHAN Semua suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga yang telah disempurnakan untuk didaftarkan boleh diserahkan ke Pejabat Pendaftar, Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian Johor (bagi hakmilik yang didaftarkan di Pejabat Pendaftar) atau Pejabat Tanah Daerah (bagi hakmilik yang didaftarkan di Pejabat Tanah Daerah yang berkenaan) melalui perserahan di kaunter perserahan atau melalui pos seperti berikut: Rujukan Seksyen KTN 294(1)(a) 294(1)(b) 294(2)(b)(c )

Bil. 1. 2. 3.

Jenis Suratcara/Borang/Dokumen Borang Asal suratcara urusniaga yang telah sempurna disetemkan Borang Pendua suratcara urusniaga (bagi suratcara Pajakan, Pajakan Kecil atau Gadaian) Pendua pajakan, pajakan kecil atau gadaian berdaftar (bagi kes Pajakan Kecil, Melepaskan Gadaian, Menyerahbalik Pajakan, Perakuan Jualan oleh Mahkamah/Danaharta, Pindahmilik Pajakan, Gadaian Pajakan, Penangguhan Gadaian atau Perletakhakan atas Kepentingan) Borang Permohonan Asal/Perintah Mahkamah salinan asal atau disahkan oleh Mahkamah (bagi urusan Bukan Urusniaga) Dokumen Hakmilik Keluaran asal Resit Cukai Tanah tahun semasa (bagi perserahan urusniaga) Dokumen sokongan lain yang diperlukan seperti: a) Suratkuasa Wakil (2 salinan) b) Surat Amanah/Trust Deed (2 salinan) c) Pengesahan Saham Syarikat oleh Setiausaha Syarikat (menentukan syarikat asing atau tempatan); Resolusi, Borang 49 dan M & A Syarikat (menentukan cara pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna) d) Surat Kelulusan Longgar Sekatan e) Sijil Pindahmilik Lembaga Tanah Ladang f) Surat Kebenaran Pengkaveat g) Surat Kebenaran Pemegang Gadaian h) Perintah Mahkamah asal/salinan disahkan oleh Mahkamah i) Surat Tawaran Rumah Murah/Kos Sederhana Rendah j) Surat Pelepasan Lot Bumiputera k) Geran Probet/Geran Suratkuasa Mentadbir l) Surat Akuan Berkanun m) Lain-lain dokumen yang Pendaftar perlukan

4. 5. 6. 7.

294(2)(a) 301A

294(3)(a) 344(3) 433A

210(3) 214(2)(b) 214A 322(5)(b) 214(2)(c) 417

346(2)(a) 302

8.

9.

Surat Notis Taksiran dari Pejabat Duti Setem yang ada menyatakan nilaian tanah untuk tujuan menetapkan bayaran pendaftaran mengikut nilaian tanah [bagi perserahan Borang 14A, Borang 16F dan Borang 1(B)B] Bayaran pendaftaran yang ditetapkan

293

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA BAYARAN PENDAFTARAN Bayaran pendaftaran urusan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga adalah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Bayaran yang ditetapkan adalah sebagaimana di dalam Kaedah-Kaedah Tanah Johor (Pindaan) (No. 1) 2004 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2005. Jadual bayaran yang ditetapkan seperti berikut: (Sila rujuk Kaedah-Kaedah Tanah Johor (Pindaan) (No. 1) 2004 dalam Schedule 6 Table V - Office Fees bagi lain-lain urusan yang tidak dinyatakan di sini) Borang KTN 14A 16F 1(B)B Kadar Bayaran (RM)

Perihal Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan Perakuan Jualan oleh Mahkamah Perakuan Jualan oleh Danaharta Dimana nilaian tanah:kurang RM 25,000 melebihi RM 25,000 hingga RM 50,000 melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000 melebihi RM 100,000 hingga RM 200,000 melebihi RM 200,000 hingga RM 300,000 melebihi RM 300,000 hingga RM 400,000 melebihi RM 400,000 hingga RM 500,000 melebihi RM 500,000 dan ke atas +tambahan RM100.00 dikenakan bagi setiap tambahan nilaian RM50,000 atau sebahagian selepas RM500,000 Pindahmilik Tanah kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor Pindahmilik Rumah Kos Rendah (tidak melebihi RM25,000 seunit dan tertakluk kepada syarat) Pindahmilik Tanah kepada Benefisiari Pindahmilik Gadaian Pajakan Tanah/Pajakan Kecil Tanah Penyerahan Balik Pajakan Gadaian Menjamin Wang Pokok* Gadaian Menjamin Wang Bermasa* Melepaskan Gadaian* (*Gadaian atau Melepaskan Gadaian bagi Pinjaman Perumahan Kerajaan dikecualikan bayaran) Menangguhkan Gadaian Pemberian Ismen Melepaskan Ismen Tenansi/Sewaan Bebas Daftaran Pembatalan Gadaian Kaveat Persendirian Permohonan Memotong Kaveat Persendirian Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian Pembatalan Ismen Kaveat Pemegang Lien Menarikbalik/Pembatalan Kaveat Pemegang Lien PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

50.00 80.00 150.00 300.00 600.00 1500.00 2000.00 2000.00+

14A 14A 14A 14B 15A/15B 15C 16A 16B 16N

Kecuali 10.00 60.00 60.00 150.00 50.00 60.00 60.00 60.00

16C 17A/17B 17C 18B 19B 19H 19G 18D 19D -

100.00 100.00 100.00 60.00 60.00 150.00 100.00 60.00 60.00 150.00 60.00 10

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Borang KTN 30A/30B 18A 27A 14A 16F 1(B)B Kadar Bayaran 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 60.00 60.00 50.00 60.00 100.00 Kecuali 60.00 30.00 60.00 30.00 60.00 60.00 60.00 (RM)

Perihal Perletakhakan Berkanun Perletakhakan kepada Danaharta Perintah Perletakhakan oleh Mahkamah Pembatalan Pajakan/Pajakan Kecil Perintah Larangan oleh Mahkamah Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian Pendaftaran sebagai Pemegang Amanah Pindahan kepada Pemegang Harta akibat Bankrap Tukar Nama Permohonan Tukar Alamat Turunmilik sebagai Wakil (Geran Probet/L.A.) #Kadar bayaran bagi hakmilik yang berikut dalam satu suratcara/borang/urusan Memfailkan Suratkuasa Wakil Mancatatkan Suratkuasa Wakil dalam suratcara Memfailkan Surat Amanah Memfailkan Surat Akuan Berkanun Memfailkan Surat Kebenaran Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan Perakuan Jualan oleh Mahkamah Perakuan Jualan oleh Danaharta Dimana nilaian tanah:kurang RM 25,000 melebihi RM 25,000 hingga RM 50,000 melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000 melebihi RM 100,000 hingga RM 200,000 melebihi RM 200,000 hingga RM 300,000 melebihi RM 300,000 hingga RM 400,000 melebihi RM 400,000 hingga RM 500,000 melebihi RM 500,000 dan ke atas +tambahan RM100.00 dikenakan bagi setiap tambahan nilaian RM50,000 atau sebahagian selepas RM500,000 Pindahmilik Tanah kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor Pindahmilik Rumah Kos Rendah (tidak melebihi RM25,000 seunit dan tertakluk kepada syarat)

50.00 80.00 150.00 300.00 600.00 1500.00 2000.00 2000.00+

14A 14A

Kecuali 10.00

Perserahan melalui pos hendaklah disertakan bayaran secara Kiriman Wang, Wang Pos atau Bank Draft/Bank Cheque/cek firma guaman dibayar atas nama PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR atau PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR (bagi perserahan di Pejabat Pendaftar) dan atas nama PENTADBIR TANAH DAERAH . (bagi perserahan di Pejabat Tanah Daerah berkenaan).

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

11

KOLEKSI PROSEDUR KERJA WAKTU PERSERAHAN SURATCARA/BORANG DI KAUNTER PERSERAHAN Isnin Khamis : 8.00 pg. hingga 12.30 tgh. dan 2.00 ptg. hingga 5.00 ptg. Jumaat : 9.00 pg. hingga 11.45 pg. dan 2.45 ptg. hingga 5.00 ptg.

PERTANYAAN MENGENAI URUSNIAGA/BUKAN URUSNIAGA Sebarang pertanyaan mengenai pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga boleh disalurkan melalui talian berikut:-

Pejabat Pendaftar Bahagian Pendaftaran Hakmilik Pejabat Tanah dan Galian Johor Tel: 07-2666880 (Unit Urusniaga SPTB Sambungan 166) (Unit Urusniaga Strata Sambungan 163) Pejabat Tanah Johor Bahru Tel: 07-2241963 Pejabat Tanah Kulaijaya Tel: 07-6631809 Pejabat Tanah Batu Pahat Tel: 07-4341043 Pejabat Tanah Kota Tinggi Tel: 07-8831253 Pejabat Tanah Mersing Tel: 07-7991141 Pejabat Tanah Segamat Tel: 07-9435728 Pejabat Tanah Kluang Tel: 07-7723313 Pejabat Tanah Pontian Tel: 07-6871525 Pejabat Tanah Muar Tel: 06-9522311 Pejabat Tanah Ledang Tel: 06-9781008

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

12

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Carta Aliran Perserahan Suratcara Urusniaga Dan Borang Bukan Urusniaga Di Kaunter Dan Pendaftarannya
Ambil No. Giliran (Kaunter 1)

Serah Dokumen Untuk Semakan (Kaunter 2 - 8)

Nota: Tindakan Penyerah/Peguam

Lengkapkan Semula Dokumen

TIDAK

Dokumen Lengkap? (S.294 KTN)

Tindakan Pendaftaran PTG

YA
Buat Bayaran (S.293 KTN) (Kaunter 2 - 8)

Ambil Resit Bayaran/ Penyata No. Perserahan (Kaunter 2 - 8)

Tunggu Surat Maklum Pengambilan Dokumen

Dokumen Diserah/ Dibetulkan BELUM LAYAK

Penentuan Kelayakan Pendaftaran (S.301 KTN)

LAYAK
Cadang Gantung/Siasat (Kerani Kemasukan) Cadang Daftar (Kerani Kemasukan) Cadang Tolak (Kerani Kemasukan)

BELUM LAYAK

Keputusan Pendaftar LAYAK

TIDAK LAYAK

GANTUNG/SIASAT
(S.298(2)/299/302/311 KTN)

DAFTAR (S.297(a) KTN) Penyisihan Dokumen (Kerani Penyisihan)

TOLAK (S.298(1) KTN)

Minta Serah/Betulkan Dokumen

Pemulangan Dokumen (Kaunter Pemulangan)

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

13

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HALANGAN URUSNIAGA/NOTA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

14

KOLEKSI PROSEDUR KERJA BUKAN URUSNIAGA UNIT PENDAFTARAN KAVEAT DAN PERINTAH LARANGAN FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT Menerima kemasukan Kaveat dan Perintah Larangan ke atas tanah beserta bayarannya untuk didaftarkan di bawah Kanun Tanah Negara, 1965. HALANGAN URUSNIAGA Sesuatu urusan suratcara urusniaga yang hendak didaftarkan boleh dihalang pendaftarannya melalui kemasukan kaveat dan perintah larangan. JENIS HALANGAN URUSNIAGA KAVEAT KAVEAT ertinya kaveat berdaftar mengikut tafsiran di bawah Seksyen 5 KTN. Kaveat merupakan suatu mekanisma yang menghalang pendaftaran urusniaga di kuatkuasakan di bawah bahagian Sembilan Belas* Kanun Tanah Negara (KTN) untuk melindungi kepentingan pihak tertentu. [*Bahagian Sembilan Belas- Halangan Urusniaga : Bab 1 Kaveat; Sek. 319333] JENIS-JENIS KAVEAT 1. 2. 3. 4. Kaveat Pendaftar [Sek. 319] Kaveat Persendirian [Sek. 322] Kaveat Pemegang Lien [Sek. 330] Kaveat Amanah [Sek 322(1) ]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

15

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

1. KAVEAT PENDAFTAR Kaveat Pendaftar dimasukkan oleh Pendaftar. Kaveat pendaftar dimasukkan atas salah satu sebab berikut: a) Untuk mengelak penipuan dalam urusniaga seperti fraud, salah nyata dan salah penggunaan borang. b) Untuk melindungi kepentingan-kepentingan : Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dari segi tuntutan hutang, hasil tanah tertunggak dan pembayaran balik pinjaman Kanak-kanak, orang kurang siuman atau orang yang diketahui tidak ada di negara pada masa itu c) Untuk menjamin pembayaran balik pinjaman kepada kerajaan Persekutuan dan Negeri d) Untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang berlaku didalam dokumen hakmilik atau suratcara lain yang ada kaitan dengan tanah dan kepentingannya. Sek 320(1)

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON a) b) c) d) Wakil Jabatan Persekutuan Wakil Jabatan Negeri Pemegang Amanah Raya Pemegang Amanah DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat penyerahan di kaunter pendaftaran di Pejabat Pendaftar adalah seperti berikut :a) Borang 19F yang disaksikan dengan sempurna peruntukan Sek. 211 b) Surat dari Badan/Agensi Kerajaan TEMPOH BERKUATKUASA Kuatkuasa kaveat pendaftar berterusan (selama-lamanya) sehinggalah ia dibatalkan oleh pendaftar ataupun setelah menerima permohonan pembatalan daripada pemilik tanah yang terlibat dan pendaftar berpuashati dengan alasan yang diberi [Sek. 321(3)]. Kaveat ini juga boleh dibatalkan menurut perintah Mahkamah atas rayuan[Sek 417 dan 418]. selaras dengan

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

16

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2. KAVEAT PERSENDIRIAN Kaveat persendirian yang dimasukkan oleh Pendaftar ke atas dokumen hakmilik daftaran melalui permohonan mana-mana orang atau badan untuk mengikat tanah itu sendiri atau suatu bahagian tanah yang tak dipecahkan atau hanya suatu kepentingan khusus di dalamnya [Sek. 322]. SIAPA YANG BOLEH MEMOHON Kaveat persendirian boleh dimohon dimasukkan ke atas dokumen hakmilik daftar melalui permohonan [Sek 323 (1)] seperti berikut :a) Mana-mana orang atau badan yang menuntut hak ke atas tanah milik atau kepentingan berdaftar. b) Mana-mana orang atau badan yang menuntut ianya berhak mendapat faedah dibawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau kepentingan c) Penjaga atau orang yang mewakili mana-mana remaja yang menuntut sebagai berhak mendapat faedah dibawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau kepentingan. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat penyerahan bagi kemasukan kaveat di kaunter pendaftaran di Pejabat Pendaftar adalah seperti berikut :a) Orang Perseorangan/Syarikat Kewangan. - Borang 19B yang lengkap diisi Surat Akuan Sumpah yang mengandungi alasan-alasan yang menyebabkan tuntutan kaveat perlu dimasukkan[Sek.323(3)(b)] - Dokumen yang berkaitan seperti perjanjian jual/beli (jika perlu) - Salinan fotostat pelan tanah (untuk kaveat persendirian atas sebahagian tanah) B) Syarikat/Pertubuhan - Borang 19B yang lengkap diisi - Surat Akuan Sumpah yang mengandungi alasan-alasan yang menyebabkan tuntutan kaveat perlu dimasukkan[Sek.323(3)(b)] - Borang 49/Akta Pertubuhan/ Undang-undang Kecil yang disahkan oleh peguam. - Dokumen yang berkaitan seperti perjanjian jual/beli (jika perlu)

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

17

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TEMPOH BERKUATKUASA Kaveat Persendirian bersifat sementara sehingga ianya dibatalkan melalui a) Permohonan menarik balik kaveat pada bila-bila masa oleh orang atau badan yang memasukkannya [Sek 325(1)] atau b) Permohonan pemotongan kaveat persendirian [Sek. 326) atau c) Pemotongan melalui perintah Mahkamah [Sek. 327] atau d) Kerana luput tempoh 6 tahun dari masa ia mula berkuatkuasa [Sek. 328]. PEMOTONGAN KAVEAT PERSENDIRIAN (SEK 326 KTN) Permohonan pemotongan kaveat persendirian boleh dibuat melalui borang 19H. Notis 19C akan diserahkan kepada pengkaveat. Pembatalan 2 bulan dari tarikh notis diterima oleh pengkaveat. Perwartaan dibuat mengikut Sek. 432 sekiranya notis tidak dapat disampaikan. Kaveat akan dibatalkan sekiranya tiada Perintah Mahkamah melanjutkan kaveat difailkan 60 hari daripada tarikh perwartaan disampaikan.

3. KAVEAT PEMEGANG LIEN Kaveat pemegang lien bertujuan untuk menjamin kepentingan si peminjam ke atas haknya. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen hakmilik keluaran atau pendua pajakan. SIAPA YANG BOLEH MEMOHON Kaveat pemegang lien boleh dimohon dimasukkan ke atas dokumen hakmilik daftar melalui permohonan [Sek 330] oleh mana-mana orang atau badan dengan siapa dokumen hakmilik keluaran kepada mana-mana tanah atau mana-mana pajakan pendua, telah disimpan sebagai sekuriti untuk satu pinjaman seperti diperuntukkan dalam Sek. 281. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN a. Borang 19D yang disaksikan dengan sempurna selaras dengan peruntukan Sek. 211 b. Dokumen hakmilik keluaran atau c. Pajakan pendua

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

18

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TEMPOH BERKUATKUASA Kaveat pemegang lien akan berkuatkuasa berterusan sehingga ianya di batalkan melalui :a) Permohonan menarik balik kaveat pada bila-bila masa oleh orang atau badan yang berhak kepada faedah lien itu [Sek 331] atau b) Luput selaras dengan pendaftaran sijil jualan bagi tanah atau pajakan menurut perintah Mahkamah yang dibuat atas permintaan pemegang lien [Sek. 331(2) dan Sek 281 (2)] atau c) Pembatalan oleh Pendaftar setelah berpuashati atas bukti bahawa segala jumlah wang telah dibayar dengan sempurna [Sek 331(3)] atau d) Pembatalan melalui perintah Mahkamah bahawa kaveat pemegang lien tidak patut dimasukkan atau patut ditarikbalik [Sek. 331 (4)] 4. KAVEAT AMANAH Kaveat amanah adalah kaveat yang dimasukkan oleh Pendaftar berkenaan dengan tanah atau kepentingan yang dinyatakan sebagai dipegang oleh mana-mana orang atau badan sebagai pemegang-pemegang amanah [Sek. 332]. Kaveat amanah melarang samada secara mutlak atau tertakluk kepada syarat-syarat pendaftaran, pengendosan, pemasukkan mana-mana dari yang berikut : a) Pendaftaran suratcara urusniaga yang melibatkan secara langsung harta amanah. b) Pemasukan catitan mengenai tuntutan kepada faedah sesuatu tenansi dikecualikan daftaran mengenai tanah/kepentingan itu. c) Pemasukan kaveat pemegang lien mengenai tanah atau kepentingan. SIAPA YANG BOLEH MEMOHON Kaveat dimasukkan oleh Pendaftar atas permohonan :a) Pemegang-pemegang amanah yang berkepentingan bagi tanah pada masa tersebut atau b) Orang atau badan oleh siapa mana-mana tanah atau kepentingan adalah mula-mulanya dipindahkan kepada pemegang-pemegang amanah atau c) Orang atau badan oleh siapa apa-apa kepentingan diwujudkan yang memihak kepada pemegang-pemegang amanah DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN a) Borang 19E yang disaksikan dengan sempurna selaras dengan peruntukan-peruntukan Sek. 211 b) Surat Amanah yang telah difailkan di PTG

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

19

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TEMPOH BERKUATKUASA Kaveat amanah akan terus berkuatkuasa sehingga dibatalkan oleh Pendaftar atas permohonan pemegang amanah dan semua orang atau badan yang berhak mendapat faedah dibawah amanah itu.

PERHATIAN Notis Borang 19A akan dihantar kepada pemilik Tanah berkepentingan untuk memberitahu kewujudan kaveat. dan pihak

2. PERINTAH LARANGAN Takrif Perintah Larangan ialah suatu perintah yang dibuat oleh mana-mana mahkamah bagi melarang seseorang penghutang hukuman (judgement debtor) daripada melakukan apa-apa urusniaga terhadap tanah yang dimilikinya atau kepentingan pada tanah yang dipegangnya (Seksyen 334) DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Perintah Mahkamah yang telah dimeterai oleh Pendaftar Mahkamah

TEMPOH BERKUATKUASA Perintah larangan hanya berkuatkuasa selama 6 bulan dari tarikh ianya dikeluarkan oleh mahkamah. Tempoh perintah ini boleh dilanjutkan oleh mahkamah tinggi dan permohonan hendaklah dibuat sebelum tamat tempoh semasa

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

20

KOLEKSI PROSEDUR KERJA JADUAL BAYARAN YANG BERKAITAN


BIL JENIS URUSAN BORANG TEMPOH KADAR BAYARAN HAKMILIK BERIKUT

1 2

7 8 9 10 11

12

13

Kaveat Pendaftar (Sek.319) Pembatalan Kaveat Pendaftar (Sek.321(4) Kaveat Persendirian (Sek 322) Permohonan Membatalkan Kaveat Persendirian (Sek.326) Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian (Sek 325) Perintah Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian Oleh Mahkamah Kaveat Amanah (Sek.332(1) Pembatalan Kaveat Amanah (Sek.333(5) Kaveat Pemegang Lien (Sek.330) Pembatalan Kaveat Pemegang Lien Perintah Larangan (Sek.334-338) Pembatalan Perintah Larangan oleh Mahkamah (Sek.339) Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan Oleh Mahkamah (Sek.338(2)

19F -

Sehingga dibatalkan -

Tiada Bayaran Tiada Bayaran Tiada Bayaran Tiada Bayaran

19B

6 Tahun

RM150.00

RM30.00

19H

RM100.00

RM30.00

19G

RM60.00

RM30.00

RM60.00

RM30.00

19E 19D -

Sehingga dibatalkan Sehingga dibatalkan -

RM60.00 RM60.00 RM150.00 RM60.00 RM100.00

RM30.00 RM30.00 RM30.00 RM30.00 RM30.00

Tiada Bayaran Tiada Bayaran

Tiada Bayaran Tiada Bayaran

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

21

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK BARU

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

22

KOLEKSI PROSEDUR KERJA UNIT PENDAFTARAN HAKMILIK BARU

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT Menerima permohonan daripada Pejabat Tanah Daerah bagi mendaftarkan hakmilik baru. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN Memproses dan mendaftarkan hakmilik sementara selepas kelulusan :a) b) c) d) e) Serahbalik dan Kurniasemula (sek.197 KTN) Pecah Sempadan (sek.135 KTN) Pecah Bahagian (sek.140 KTN) Cantuman (sek.146 KTN) Pelupusan (sek.76 KTN)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SERAHBALIK DAN KURNIA SEMULA a) b) c) d) e) f) g) h) i) Borang 12A / 7D yang telah lengkap Draf Borang 11AK Pelan DUA salinan (dicetak atas kertas putih setebal 120 gsm) Hakmilik asal Pelan Pra-Hitungan yang mengandungi bil.plot dan disahkan oleh PTG Pelan taburan Lot Bumiputera yang disahkan oleh SUKJCP Salinan resit cukai tanah semasa Salinan Notis 5A dan resit bayaran Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh SUK dan Pemaju (Pek.1/81) j) Senarai plot-plot baru k) Surat Kebenaran Pihak Yang Berkepentingan (jika perlu) [sek.196(i)C] PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN / CANTUMAN a) b) c) d) e) f) g) h) i) Borang 9A / 9B / 9C yang telah lengkap Draf Borang 11AK Pelan DUA salinan (dicetak atas kertas putih setebal 120 gsm) Hakmilik asal Pelan Pra-Hitungan yang mengandungi bil.plot dan disahkan oleh PTG Salinan resit cukai tanah semasa Salinan Sijil Akuan Juruukur Tanah Salinan Notis 5A dan resit bayaran Surat Kebenaran Pihak Yang Berkepentingan (jika perlu) [sek.196(i)C]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

23

KOLEKSI PROSEDUR KERJA KURNIAAN BARU DAN SAMBUNG PAJAKAN a) b) c) d) e) Draf Borang 11AK Pelan DUA salinan (dicetak atas kertas putih setebal 120 gsm) Salinan Notis 5A dan resit bayaran Salinan Kad Pengenalan pemohon Salinan Kelulusan yang telah diakui sah oleh Pentadbir Tanah

5. Jadual Bayaran Yang Berkaitan Kadar bayaran premium yang ditetapkan :(Rujukan JPU.94 bertarikh 16.12.2004) 5.1) KURNIA BARU 5.1.1) Kategori Pertanian Kategori 1)Pertanian Kekal a) Getah b) Kelapa Sawit 2)Pertanian Jangkamasa Panjang a) Dusun 5.1.2) Kategori Bangunan Kategori 1) Rumah Kediaman 2)Bangunan Perniagaan a) Rumah Kedai b) Pam Minyak c) Gerai d) Bengkel / Stor Tempoh Pajakan 60 tahun 99 tahun 15% daripada harga 30% daripada harga pasaran pasaran 30% daripada harga pasaran 50% daripada harga pasaran Keluasan > 4 Ha RM 360 per ha. RM 480 per ha.

< 4 Ha RM 300 per ha. RM 400 per ha.

> 40 Ha RM 600 per ha. RM 800 per ha.

RM 200 per ha.

RM 240 per ha.

RM 300 per ha.

5.1.3) Kategori Perusahaan/Industri Kategori 1) Ringan 2)Sederhana/Perusahaan Kecil Sederhana (minimum RM3.00/mp) Tempoh Pajakan 60 tahun 99 tahun 30% daripada harga 50% daripada harga pasaran pasaran 30% daripada harga pasaran 50% daripada harga pasaran

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

24

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 5.1.4) Tanah-tanah di bawah kuasa Pihak Berkuasa Negeri a) Pajakan 60 tahun 30% daripada harga pasaran b) Pajakan 99 tahun 50% daripada harga pasaran

5.2) SERAHBALIK KURNIASEMULA 5.2.1) Kategori Bangunan Kategori Bangunan 1) Rumah Teres Kos Rendah 2) Rumah Teres :a) Satu Tingkat b) Dua Tingkat c) tambahan setiap tingkat 3) Rumah Berbandung :a) Satu Tingkat b) Dua Tingkat c) tambahan setiap tingkat 4) Rumah Sebuah :a) Keluasan Tanah < 500 mp b) Keluasan Tanah 500 1000 mp c) tambahan setiap 1000 mp 5) Pasar, Apartment Harga Murah, Rumah Pangsa Murah :a) Keluasan < 500 mp b) Keluasan 501 1000 mp c) Keluasan 1001 2000 mp d) Keluasan 2001 3000 mp e) Keluasan 3001 mp keatas f) tambahan setiap 500 mp 6) Bangunan Perniagaan :6.1) Kedai/Pejabat a) Satu Tingkat b) Dua Tingkat c) Tiga Tingkat d) Empat Tingkat e) Tambahan setiap tingkat 6.2) Kompleks Perniagaan, Panggung Wayang, Apartment Mewah dan Hospital Swasta :a) Keluasan kurang 500 mp b) Keluasan 501 1000 mp c) Keluasan 1001 1500 mp d) Keluasan 1501 2000 mp e) Keluasan 2001 3000 mp f) Keluasan 3001 mp keatas g) tambahan setiap 500 mp Per Plot RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM 100.00 150.00 250.00 100.00 250.00 350.00 200.00 600.00 1000.00 100.00

RM RM RM RM RM RM

1500.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 1000.00

RM RM RM RM RM

800.00 1000.00 1200.00 1800.00 800.00

RM 3000.00 RM 5000.00 RM 7000.00 RM 8000.00 RM 9000.00 RM 10 000.00 RM 1000.00 25

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 6.3) Pam Minyak :a) Keluasan kurang 500 mp b) Keluasan 501 1000 mp c) Keluasan 1001 2000 mp d) Keluasan 2001 4000 mp e) Keluasan 4001 6000 mp f) tambahan setiap 500 mp 6.4) Bengkel :a) Keluasan kurang 200 mp b) Keluasan 201 500 mp c) tambahan setiap 100 mp 6.5) Bilik Pameran :a) Keluasan kurang 200 mp b) Keluasan 201 500 mp c) tambahan setiap 100 mp

RM 2000.00 RM 3000.00 RM 4000.00 RM 8000.00 RM 10 000.00 RM 1000.00

RM RM RM

1000.00 2000.00 500.00

RM RM RM

1000.00 2000.00 500.00

6.6) Tujuan Keagamaan :a) Keluasan kurang 1000 mp b) Keluasan 1001 2000 mp c) Keluasan 2001 3000 mp d) tambahan setiap 1000 mp 6.7) Pencawang Eektrik 6.8) Padang Golf sehektar 6.9) Menara Komunikasi 6.10)Rumah Sembelih a) Tidak lebih sehektar b) tambahan setiap 0.5 ha.

RM RM RM RM RM RM RM RM RM

500.00 1000.00 2000.00 500.00 200.00 5000.00 1500.00 1000.00 500.00

5.2.2) Kategori Perusahaan :20% perbezaan harga pasaran sebelum dan selepas ubahsyarat.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

26

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TERIMA PERMOHONAN DARIPADA PEJABAT TANAH

REKOD DALAM DAFTAR PENERIMAAN

SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN

TIDAK LENGKAP

LENGKAP

KUIRI KE PEJABAT TANAH

DAPATKAN FAIL BERKAITAN DAN SEMAK KELULUSAN SERTA PELAN

MEMBUAT KEMASUKAN NOTA SBTL/PSL/PBL/CL

MEMBUAT KEPUTUSAN NOTA SBTM/PSM/PBM/CM/SBTL/PSL/PBL/CL

MENJANA NOMBOR PERSERAHAN HAKMILIK BARU DAN MEMBUAT KEMASUKAN HAKMILIK BARU

MEMBUAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN HAKMILIK BARU

MENYEDIAKAN SURAT DAN SLIP PERUBAHAN CUKAI J18A/B/C UNTUK DIRUJUK KE PEJABAT TANAH

MEMBUAT PENYISIHAN HAKMILIK YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PENDAFTAR

DHKK, BORANG PERUBAHAN CUKAI DAN SENARAI PLOT DIHANTAR KE BAHAGIAN PEMULANGAN UNTUK DISAMPUL, DIMATERI DAN DIHANTAR KE PEJABAT TANAH DHDK DISIMPAN DI BILIK KEBAL MAJUKAN SALINAN BORANG PERUBAHAN CUKAI KE UNIT BANK DAN DATA TANAH (UBDT)

FAIL DIKEMBALIKAN SETELAH SELESAI PENDAFTARAN

SELESAI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

27

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK QTFT

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

28

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA (QT) KEPADA HAKMILIK TETAP (FT)

1. Terdapat dua jenis hakmilik iaitu Hakmilik Sementara (QT) dan Hakmilik Tetap (FT). QT adalah tanah yang telah diluluskan pemberimilikan tetapi belum diukur halus mengikut peruntukan KTN. Hakmilik Sementara Pejabat Pendaftar adalah sebagaimana dalam Borang 11AK dan Hakmilik Pejabat Tanah pula didaftarkan pada Borang 11BK1.

2. FT adalah hakmilik sambungan yang didaftarkan apabila sesuatu tanah pada QT tersebut telah diukur halus oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) dan keluasan muktamad telah ditentukan serta pelan bagi lot tanah tersebut telah diperakui oleh Pengarah Ukur2. Hak eksklusif bagi pemilik tanah berdaftar bagi hakmilik FT adalah sama sebagaimana hakmilik QT. Apa yang membezakannya adalah pemilik FT mempunyai hak untuk melaksanakan proses pecah sempadan, pecahbahagi, cantuman tanah dan pecah bahagian bangunan.

3. Proses Pendaftaran FT akan melalui dua peringkat utama iaitu Peringkat Teknikal dan juga Peringkat Pendaftaran Hakmilik. A. Peringkat Teknikal i) Pihak JUPEM akan membekalkan pelan B1 TiFF secara digital melalui cakera padat (CD) yang diserahkan secara bulanan. Di dalam CD tersebut mengandungi Pelan Akui dan Juga Pelan B1 dalam format Tagged Image Format File (TiFF). Tugas utama pada peringkat ini adalah untuk membuat pemadanan (matchmaking) bagi menentukan pasangan lot tanah yang belum diukur halus dengan lot tanah yang sama tetapi ianya telah diukur halus sebagaimana pelan yang telah dibekalkan oleh pihak JUPEM. Terdapat tiga ciri utama yang menjadi asas kepada proses pemadanan yang dilaksanakan iaitu saiz, bentuk dan kedudukan tanah yang dipadankan. Sekiranya tanah yang telah diukur halus didapati melebihi daripada keluasan tanah sebagaimana yang terdapat pada hakmilik QT; pemilik tanah dikehendaki membayar premium tambahan dan pelaksanaannya adalah sebagaimana Pekelilling PTG 1/873.

ii)

iii)

iv)

Hakmilik Sementara Pejabat Tanah adalah HS(M)-Hakmilik Sementara Mukim; Hakmilik Sementara Pejabat Pendaftar HS(D) Hakmilik Sementara Daftar 2 Sekiranya tanah tersebut telah diukur halus sebelum hakmilik sementara didaftarkan, pihak Pejabat Tanah ataupun Pejabat Pendaftar boleh mendaftarkan hakmilik baru atas hakmilik tetap. 3 Penurunan Kuasa Kepada Pengarah Tanah dan Galian dan Pentadbir Tanah Daerah; di dalam perkara dua iaitu Kurniaan Tanah Selepas Ukuran Halus.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

29

KOLEKSI PROSEDUR KERJA v) Lazimnya proses semakan akan melibatkan fail-fail pemberimilikan tanah dan pembangunan tanah. Pihak teknikal juga menjadikan bukubuku lot indeks di Pejabat Tanah Daerah sebagai rujukan utama untuk mendapatkan maklumat Permohonan Ukur (P.U) dan juga hakmilik QT yang telah didaftarkan. Apabila proses pemadanan ini selesai, pihak Teknikal akan menyediakan senarai lengkap nombor hakmilik QT berserta nombor lot tanah sebelum diukur halus dipadankan dengan nombor Lot bagi tanah yang telah diukur halus. Senarai ini akan dijadikan panduan kepada bahagian pendaftaran untuk memproses pendaftaran hakmilik FT.

vi)

B. Peringkat Pendaftaran Hakmilik. i) Senarai yang diterima daripada bahagian teknikal akan disemak sekali lagi bagi menentukan kesahihan hakmilik QT. Semakan dibuat melalui Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) dengan menjadikan nombor lot tanah yang belum diukur halus sebagai kunci utama untuk menentukan sama ada hakmilik tersebut merujuk kepada hakmilik yang sepatutnya. Setelah semakan dilaksanakan proses pendaftaran hakmilik sambungan daripada QT kepada FT diteruskan di mana Pembantu Tadbir akan menyediakan awalan dan kemasukan bagi setiap hakmilik. Segala maklumat dan endosan yang masih berkuatkuasa di atas hakmilik QT akan dibawa ke atas hakmilik FT yang baru. Maklumat yang berubah adalah Nombor Hakmilik4, Nombor Lot Tanah, Keluasan Muktamad Tanah dan Nombor Pelan Akui. Apabila proses kemasukan pada peringkat pembantu tadbir selesai pendaftar hakmilik akan mendaftarkan urusan hakmilik sambungan ini5. Setelah didaftarkan bahagian pendaftaran perlu menyediakan arahan perubahan cukai melalui Borang J18 untuk mengubah maklumat jenis hakmilik di dalam Sistem Hasil Tanah Johor. Selain itu, satu senarai lengkap perubahan hakmilik QT kepada FT akan diserahkan kepada Pejabat Tanah Daerah bagi tujuan kemaskini rekod pada buku lot indeks.

ii)

iii)

iv)

v)

4. Pihak pentadbiran tanah akan mengeluarkan notis kepada tuan-tuan tanah ataupun pihak berkepentingan6 bagi tujuan pemulangan hakmilik FT
4

Jenis Hakmilik bagi FT adalah Geran dan Pajakan Negeri (Hakmilik Pendaftar) Geran Mukim dan Pajakan Mukim (Hakmilik Pejabat Tanah) 5 Kod urusan pada Sistem Pendaftaran Tanah Komputer (SPTB) adalah Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara (HKGHS) 6 Pihak berkepentingan dirujuk kepada pihak bank (pemegang gadaian)-Hakmilik FT perlu diserahkan kepada bank kerana pemegang gadaian masih menyimpan hakmilik QT sekiranya tanah tersebut masih lagi digadai pada mereka.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

30

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 5. Namun begitu, sekiranya pemilik tanah dalam pengetahuan mereka mendapati bahawa hakmilik QT mereka telah disambung kepada hakmilik FT mereka boleh hadir ke pejabat yang berkaitan bagi mendapatkan hakmilik FT dengan membawa hakmilik asal QT yang berkaitan.

MULA

TERIMA CD/PELAN B1 DARIPADA JUPEM TIDAK LENGKAP SEMAK BUTIR-BUTIR LOT DAN PELAN B1 TIFF

BUAT SENARAI, CETAK PELAN B1 TIFF DAN REKOD DALAM BUKU DAFTAR

SEMAK MELALUI SISTEM SPTB BAGI MENDAPATKAN NO. HS(D) YANG BERKAITAN

DOKUMEN LENGKAP

MASUKKAN MAKLUMAT NO. HS(D) DAN PTD/PTB DALAM SISTEM SPTB PROSES AWALAN

SEDIAKAN DRAF HAKMILIK BARU

SEMAK DRAF, DAFTAR HAKMILIK DAN TANDATANGAN

TURUNKAN COP METERAI DAN SISIH DOKUMEN

SEMAK DAN TANDATANGAN DOKUMEN PEMULANGAN

SISIH DAN EDAR DOKUMEN PEMULANGAN

TAMAT

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

31

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK SAMBUNGAN

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

32

KOLEKSI PROSEDUR KERJA UNIT HAKMILIK SAMBUNGAN

FUNGSI UNIT 1. Menerima dan memproses permohonan untuk menggantikan dokumen hakmilik keluaran (DHKK) yang hilang/ rosak/musnah keseluruhan atau sebahagiannya. 2. Penggantian Dokumen Hakmilik Daftar (DHK) jika DHD rosak / hilang/ musnah. 3. Menerima dan menggantikan dokumen hakmilik manual kepada dokumen hakmilik berkomputer. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
URUSAN PENERANGAN

HAKMILIK SAMBUNGAN

Dilaksanakan bagi permohonan Dokumen Hakmilik Keluaran (DHK) hilang/rosak/musnah keseluruhan atau sebahagian. Merupakan kaedah bagi menggantikan Dokumen Hakmilik Daftar (DHD) yang hilang, musnah keseluruhan atau sebahagian atau maklumat yang dicatat dalam keadaan tidak boleh dibaca. Ianya perlu dilaksanakan bagi mengemaskini rekod hakmilik serta bertujuan memulihara DHD yang telah rosak. Pemilik tanah perlu bekerjasama untuk menyerahkan DHK bagi tujuan semakan rekod endosan dan urusan tanah terdahulu. Bagi menggantikan DHK hilang, rosak, muka surat penuh atau keadaan fizikalnya tidak membenarkan ia digunakan lagi. DHK juga boleh dikeluarkan sekiranya pemilik tanah enggan menyerahkan DHK walaupun telah menerima notis Borang 2B Sek. 15 KTN.

HAKMILIK GANTIAN

HAKMILIK PENDUA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

33

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN HAKMILIK SAMBUNGAN AKIBAT DHK HILANG / ROSAK/ MUSNAH SEMUA ATAU SEBAHAGIANNYA. PENGENALAN DHK dikategorikan hilang apabila dokumen tersebut tiada dalam simpanan pemilik tanah akibat tersalah letak, dicuri, tercicir, bencana alam dan sebagainya. DHK dikategorikan rosak dan musnah sebahagian ataupun sepenuhnya adalah DHK yang masih ada dalam pegangan pemilik atau orang berkepentingan tetapi keadaan fizikalnya telah rosak atau hancur dan tidak lagi bersesuaian untuk di simpan. SIAPA YANG LAYAK MEMOHON a) b) c) d) Pemilik-pemilik tanah yang berdaftar. Pihak berkepentingan iaitu pemegang gadaian dan pemegang kaveat lien. Waris-waris bagi pemilik tanah berdaftar. Individu yang telah dilantik oleh syarikat/ Pertubuhan / Persatuan melalui resolusi atau Cabutan minit mesyuarat. Individu yang telah menerima wakil kuasa bagi melaksanakan permohonan ini. e) Tanah tersebut . Surat akuan sumpah tidak diperlukan bagi permohonan hakmilik sambungan akibat DHK rosak. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN 1. Surat akuan sumpah (asal) daripada setiap pemilik dan pihak berkepentingan atas tanah tersebut diperlukan bagi permohonan hakmilik hilang. 2. Laporan polis (asal) berkenaan kehilangan Dokumen hakmilik tersebut. 3. Salinan Sijil kematian pemilik, Sijil Lahir Waris, Surat Kuasa Mentadbir, diperlukan bagi permohonan daripada waris-waris pemilik tanah. 4. Surat lantikan / salinan, resolusi/ cabutan minit mesyuarat dan Undang-Undang Tubuh / M&A bagi permohonan yang dibuat oleh Syarikat / Pertubuhan / Persatuan. 5. DHK yang telah rosak perlu diserahkan bagi permohonan hakmilik sambungan akibat rosak / musnah keseluruhan atau sebahagiannya. BAYARAN

KATEGORI DHK hilang DHK rosak sepenuhnya. / musnah sebahagian atau

BAYARAN RM 250.00 RM 110.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

34

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MULA

AMBIL NOMBOR GILIRAN DI KAUNTER 1

SERAHKAN DOKUMEN DAN BAYARAN PERMOHONAN DI KAUNTER 8

PT MEMPROSES PERMOHONAN TIDAK LENGKAP KUIRI KEPADA PEMOHON

DOKUMEN LENGKAP

PERWARTAAN MELALUI BORANG 10D

SETELAH WARTA PELAN HAKMILIK AKAN DISEDIAKAN

PENDAFTARAN HAKMILIK SAMBUNGAN

PEMULANGAN DHK KE PTG

PEMOHON MENGAMBIL DHK SAMBUNGAN DI PTG

TAMAT

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

35

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT LONGGAR SEKATAN

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

36

KOLEKSI PROSEDUR KERJA UNIT LONGGAR SEKATAN

FUNGSI UNIT Menerima permohonan kebenaran pindahmilik tanah dan longgar sekatan kepentingan permohonan pajakan dan menggadai atau mencagar. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN Memproses permohonan kebenaran pindahmilik tanah dan longgar sekatan kepentingan tanah, permohonan pajakan tanah dan permohonan mencagar atau menggadai tanah . Permohonana daripada orang awam dan pihak guaman.

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN TANAH. Semua hakmilik tanah yang tercatat di dalamnya Sekatan Kepentingan Hakmilik berbunyi : 1) Tuan tanah selepas nama pemaju, tidak boleh menjual atau memajak ataupun memindahmilik tanah ini dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara menggunakan segala surat perjanjian yang bertujuan melepaskan atau menjual tanah ini tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri 2) Tanah yang dikurniakan ini tidak boleh dijual, dipajak, dicagar, digadai atau dipindahmilik dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara menggunakan segala surat perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan atau menjual tanah ini tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri 3) Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini apabila sahaja bertukar miliknya kepada seorang bumiputera maka tidak boleh terkemudian daripada itu dijual, dipajak atau dipindahmilik dengan apa cara sekalipun kepada orang yang bukan bumiputera tanpa persetujuan Pihak Berkuasa Negeri

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

37

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1) Permohonan kebenaran pindahmilik tanah bagi kategori rumah/kedai kos rendah / kos sederhana rendah hanya boleh dipertimbangkan jika disertakan dengan surat persetujuan dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Cawangan Perumahan 2) Permohonan kebenaran pindahmilik tanah lot bumiputera daripada bumiputera kepada bukan bumiputera hanya boleh dipertimbangkan jika disertakan dengan keratan iklan asal surat khabar (3 kali dalam masa 3 bulan. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN 1) Salinan hakmilik yang telah didaftarkan nama pemohon sebagai pemilik berdaftar 2) Salinan kad pengenalan pemohon dan penerima 3) Salinan surat kelahiran (sekiranya balasan kasih sayang dan Tanah Rizab Melayu) 4) Salinan surat persetujuan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Cawangan Perumahan (sekiranya pindahmilik tanah bagi kategori rumah kos rendah) 5) Surat persetujuan pemegang gadaian (sekiranya tanah masih dalam gadaian) 6) Salinan asal iklan surat khabar (3 kali dalam masa 3 bulan) sebagai bukti (sekiranya tanah lot bumiputra) 7) Perintah yang memberi kuasa untuk memindahmilik tanah (sekiranya pemohon dilantik oleh mahkamah) 8) Sijil Pendaftaran Syarikat, Borang 49, Borang 24, Memorandum of Articles of Association , Resolusi Syarikat (sekiranya pindahmilik syarikat) 9) Sesalinan resit cukai tanah dan cukai harta bagi tahun semasa

JENIS-JENIS PERMOHONAN 1) Pindahmilik 2) Pajakan 3) Gadaian [Seksyen 214 (2)(b) KTN] [Seksyen 225 (1)(b) KTN] [Seksyen 241 (3)(b) KTN]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

38

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PERMOHONAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN BAGI BAGI PINDAHMILIK

Jenis Borang Pindahmilik 1 Pindahmilik 2 Pindahmilik 3 Pindahmilik 4

Permohonan Daripada : Individu kepada individu Individu kepada syarikat Syarikat kepada syarikat Syarikat kepada individu

PERMOHONAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN BAGI PAJAKAN

Jenis Borang Pajakan 1 Pajakan 2 Pajakan 3 Pajakan 4

Permohonan Daripada : Individu kepada individu Individu kepada syarikat Syarikat kepada syarikat Syarikat kepada individu

PERMOHONAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN BAGI GADAIAN

Jenis Borang Gadaian 1 Gadaian 2 Gadaian 3 Gadaian 4 KES RAYUAN:

Permohonan Daripada : Individu kepada individu Individu kepada syarikat Syarikat kepada syarikat Syarikat kepada individu

Bagi mana-mana permohonan kebenaran pindahmilik tanah dan longgar sekatan yang telah DITOLAK, pemohon boleh mengemukakan rayuan terus kepada : Y.A.B Menteri Besar Johor Aras 1, Bangunan Sultan Ibrahim, Jalan Bukit Timbalan, 8000o Johor Bahru, Johor

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

39

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

40

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN KEBENARAN MENCAGAR DAN MENGGADAI TANAH

Terima Borang Permohonan dan semak Terima bayaran di Kaunter

Sediakan perakuan untuk pertimbangan - MBJ Rujuk Pejabat MBJ. Untuk pertimbangan Terima keputusan -Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada Peguam / Pemilik / Pembeli Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

41

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN KEBENARAN MEMAJAK TANAH

Terima Borang Permohonan dan semak Terima bayaran di Kaunter

Sediakan perakuan untuk pertimbangan - MBJ Rujuk Pejabat MBJ. Untuk pertimbangan Terima keputusan -Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada Peguam / Pemilik / Pembeli Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

42

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN KEBENARAN PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING PERTIMBANGAN PENGARAH PTG JOHOR

Terima Borang Permohonan dan semak Terima bayaran di Kaunter

Sediakan perakuan untuk pertimbangan Pengarah PTG Rujuk Pengarah PTG Johor Untuk pertimbangan Terima keputusan -Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada Peguam / Pemilik / Pembeli Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

43

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN KEBENARAN PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING PERTIMBANGAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

Terima Borang Permohonan dan semak Terima bayaran di Kaunter

Sediakan draf RM perakuan untuk semakan PTG Rujuk draf Pengarah PTG untuk semakan dan persetujuan Setuju cetak RM 30 salinan

Rujuk PA PTG hantar ke SJK

Terima keputusan -Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada Peguam / Pemilik / Pembeli Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

44

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

45

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

46

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

47

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

48

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

49

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

50

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

51

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

52

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

53

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

54

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

55

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

56

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

57

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

58

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT SALINAN SAH DAN CARIAN

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

59

KOLEKSI PROSEDUR KERJA UNIT SALINAN SAH DAN CARIAN RASMI

PENGENALAN

Salinan Sah (Di bawah KTN 383) Satu salinan diperakui bagi dokumen urusniaga hakmilik daftaran atau intrumen urusanniaga berdaftar yang ada di dalam jagaannya yang mana setiap salinan diperakui sedemikian hendaklah ditandatangani/dimeterai oleh pendaftar dan hendaklah diterima oleh mana-mana Mahkahmah atau Hakim atau mana-mana badan undang-undang bertulis lain yang berkuatkuasa menyiasat atau membuat sesuatu keputusan memberi kandungan Prime Facie bagi semua yang terkandung di dalamnya atau dicatitera di atasnya. Carian Rasmi Hakmilik (Di bawah KTN 385) Mengekuarkan selepas penerimaan sesuatu sijil carian rasmi yang telah ditandatangani dan dimeterai dengan memastikan semua yang terkandung dalam sesuatu carian rasmi menunjukkan fakta yang bertepatan dan meringkaskan setakat mana perkara-perkara yang berkaitan yang masih berkuatkuasa serta segala perkara lain yang tercatit dalam dokumen hakmilik daftaran. Carian Persendirian (Di bawah KTN 384) Mengambil nota atau mengutip serta memeriksa maklumat atau data yang terkandung dalam suatu hakmilik atau dokumen yang dipohon diambil atau dikutip dari: a) Mana-mana daftar hakmilik, Buku Perserahan atau Buku Nota yang diselenggara oleh Pendaftar atau mana-mana pendahulu Pendaftar. b) Apa-apa instrument urusniaga atau permohonan yang dihadapkan atau dibuat kepada atau dalam jagaan Pendaftar.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

60

KOLEKSI PROSEDUR KERJA TUJUAN DAN KEGUNAAN PERMOHONAN Suratan hakmilik a) Untuk mendapatkan nama tuan tanah berdaftar. b) Untuk mendapatkan status tanah dan perkara seperti: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Jenis kategori kegunaan tanah Sekatan kepentingan Tempoh Pajakan Keluasan Tanah Kadar Cukai Tanah Syarat Nyata dan Sekatan Kepentingan Tarikh Pindahmilik, Tarikh Gaadain, Kaveat dan sebagainya.

Suratcara a) Borang 14A b) Borang 15A c) Borang 16A Untuk mengeluarkan KWSP dan mendapatkan maklumat tuan tanah sedia ada serta mendapat maklumat tempoh tamat pajakan.

Mendapatkan maklumat-maklumat penggadai dan pemberi gadaian

d) Borang

Surat wakil kuasa/Trust Deed diperlukan sebagai mendapatkan nama pihak yang diberkuasa

menandatangani sesuatu dokumen.

Borang 19B dan surat Kebenaran Pindahmilik untuk mendapatkan alasan Kaveat dimasukkan Surat KPM adalah untuk menggantikan salinan asal yang hilang.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

61

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PROSES PERMOHONAN Pemohon/Pelanggan perlu melakukan tindakan seperti berikut: i. Pemohon perlu mengisi borang permohonan sama ada untuk permohonan Salinan Sah/ Carian Rasmi / Carian Persendirian menggunakan borang yang betul iaitu: a. Borang Merah Jambu Untuk permohonan Salinan Sah / Carian Rasmi b. Borang Biru Untuk permohonan suratcara / Dokumen / Borang c. Borang Putih Untuk Carian Persendirian Hakmilik / Dokumen / Perserahan ii. Setiap borang yang diisi hendaklah lengkap dengan maklumat seperti: a. Nombor Hakmilik beserta Nomber Lot/PTD yang tepat b. Mukim yang tepat c. Alamat yang tepat (untuk pemulangan secara pos)

iii.

Menerima permohonan beserta bayaran sebagaimana yang ditetapkan mengikut kadar J.P.U 94 bertarikh 16.12.2004 seterusnya kerani kaunter akan mencetak resit bayaran sebanyak 2 salinan iaitu satu (1) untuk salinan pejabat dab satu (1) untuk salinan pelanggan sebagai rujukan ketika pemohon menuntut permohonan tersebut.

iv.

Pemohon perlu menunggu permohonan hakmilik/ dokumen disiapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam Pelanggan.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

62

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEMULANGAN

Pemulangan boleh dilakukan dengan dua cara: i. Melalui pos jika pemohon menyerahkan borang permohonan beserta bayaran pos yang ditetapkan (bayaran pos hendaklah dibuat di kaunter urusan permohonan semasa bayaran dilakukan). ii. Tunggu kutipan pelanggan (tandatangan pelanggan perlu dalam Rekod Pemulangan) BAYARAN

Jenis Hakmilik/ Dokumen Surat Hakmilik i. ii. Hakmilik Berkomputer Hakmilik Manual

Bayaran

RM 100.00 RM 100.00

Suratcara i. ii. iii. iv. Borang i. ii. iii. iv. Suratcara wakil Pemegang Amanah (Trust Deed) Permohonan Kaveat (19B) Surat Kebenaran Pindahmilik RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00 RM 120.00 RM 40.00 Pindahmilik (14A) Gadaian (16A) Pajakan (15A) Lampiran RM 150.00 RM150.00 RM150.00 RM50.00

Carian Rasmi Carian Persendirian

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

63

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PANDUAN MENGISI BORANG Pastikan borang diisi dengan lengkap: i. ii. iii. iv. Nama pemohon/ pembuat carian Nombor kad pengenalan Nama Peguam/ Syarikat Alamat pemohon (No. Kod Peguam)

Adalah saya dengan hormatnya memohon CARIAN PERSENDIRIAN bagi maklumat atas hakmilik-hakmilik seperti dibawah ini:-

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

MUKIM _______ _______ _______ _______ _______

JENIS HAKMILIK ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

NO HAKMILIK ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

NO LOT/DLL ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Com/Manual Com/Manual Com/Manual Com/Manual Com/Manual

v. vi.

Kadar bayaran mengikut jumlah permohonan No. Cek jika bayaran dibuat secara Cek (Cek Perseorangan TIDAK DITERIMA)

vii.

Tarikh permohonan

Perhatian Semua permohonan yang lengkap hendaklah diisi menggunakan Borang C2 (Pindaan 04/2005) dalam 3 (tiga) salinan dan pastikan salinan tersebut lengkap.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

64

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA BAGI PROSES CARIAN PERSENDIRIAN HAKMILIK TANAH DAN SIJIL CARIAN RASMI

PT KAUNTER 1

BERI BORANG PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN/RASMI DAN PEMBERIAN NO. GILIRAN

PT BILIK KEBAL

MENYEMAK PERMOHONAN CARIAN HAKMILIK DALAM SISTEM SPTB DAN BUKU HAKMILIK

BUKU HAKMILIK ROSAK/HANCUR PERMOHONAN TIDAK DIBENARKAN

BUKU HAKMILIK TANDAKAN BUKU HAKMILIK

PT KEWANGAN

- TERIMA BAYARAN DAN KELUARKAN RESIT PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN/CARIAN CETAK DAN SAHKAN CARIAN PERSENDIRIAN - REKOD PERMOHONAN CARIAN RASMI DALAM BUKU PERMOHONAN DAN SERAHKAN KEPADA PT UNIT SALINAN SAH DAN CARIAN RASMI - SERAHKAN RESIT BAYARAN KEPADA PAP BILIK KEBAL

PAP BILIK KEBAL

- BAWA BUKU HAKMILIK KE BILIK CARIAN - PANGGIL NOMBOR GILIRAN CARIAN - SIMPAN BUKU HAKMILIK KE BILIK KEBAL SELEPAS URUSAN CARIAN SELESAI

URUSAN SELESAI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

65

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

66

KOLEKSI PROSEDUR KERJA


-CONTOH-

BORANG PERMOHONAN SALINAN SAH SURATCARA

Pindaan 04/2005

Nama Pemohon / Pembuat Carian No. Kad Pengenalan Nama Peguam / Syarikat Alamat Pemohon / Syarikat

: . : . : . : . .. PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU.


Adalah saya dengan hormatnya memohon SALINAN SAH Suratcara-suratcara seperti di bawah ini :-

BIL 1. 2. 3. 4.

JENIS SURATCARA .. .. .. .. TUNAI CEK

NO. PERSERAHAN .... RM RM. Tarikh

Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak :

No. Cek

: ....

Tandatangan dan Cop Syarikat : .. PERHATIAN :

: .

*Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Sekiranya tidak lengkap, permohonan salinan sah Suratcara akan ditolak. *Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. (Diisi dalam 3 salinan)

SILA SERTAKAN BAYARAN SETEM SEBANYAK RM 3.00 UNTUK BAYARAN POS KADAR BAYARAN SALINAN SAH : i.Salinan Sah Suratcara (14A / 16A) : RM 150.00 ii.Salinan Sah Dokumen iii.Salinan Sah S/Kuasa Wakil (PA) : RM 100.00 iv.Lampiran (Annexure) 16A

: :

RM 100.00 RM 50.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

67

KOLEKSI PROSEDUR KERJA


-CONTOH-

BORANG PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN (3 SALINAN) BORANG C1 Nama Pemohon / Pembuat Carian No. Kad Pengenalan Nama Peguam / Syarikat Alamat Pemohon / Syarikat Pindaan 04/2005

: . HAKMILIK SEDANG DIGUNAKAN : . (PEJ. TANAH DAN GALIAN KOD : JOHOR) : . .. : . T/TANGAN . PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU.
Adalah saya dengan hormatnya memohon CARIAN PERSENDIRIAN bagi maklumat di atas Hakmilik-hakmilik seperti di bawah ini:-

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

MUKIM . . . . .

JENIS HAKMILIK ....

NO HAKMILIK ... ...

NO LOT/DLL . . . . .

Com / Manual Com / Manual Com / Manual Com / Manual Com / Manual Com / Manual

Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak : Tandatangan dan Cop Syarikat : .. PERHATIAN : KADAR BAYARAN CARIAN : i.Carian H/Milik : RM 40.00

TUNAI CEK

RM RM. Tarikh

No. Cek

: ....

: .

*Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Sekiranya tidak lengkap, permohonan carian akan ditolak. *Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. (DIISI DALAM 3 SALINAN)

ii.Carian Suratcara

RM 40.00

iii.Carian Hakmilik

RM 40.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

68

KOLEKSI PROSEDUR KERJA


-CONTOH-

BORANG C2

BORANG PERMOHONAN SALINAN SAH / CARIAN RASMI HAKMILIK (potong mana yang tidak berkenaan) (2SALINAN)

Pindaan 04/2005

Nama Pemohon / Pembuat Carian No. Kad Pengenalan Nama Peguam / Syarikat Alamat Pemohon / Syarikat

: . : . KOD : : . : . . PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU.


Adalah saya dengan hormatnya memohon SALINAN SAH / CARIAN RASMI Hakmilik seperti di bawah ini :-

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

MUKIM . . . . .

JENIS HAKMILIK .... TUNAI CEK

NO HAKMILIK ... ... ... ... ... RM RM. Tarikh

NO LOT/DLL .. .. .. .. ..

Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak :

No. Cek

: ....

Tandatangan dan Cop Syarikat : PERHATIAN :

: .

*Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Sekiranya tidak lengkap, permohonan salinan sah / carian rasmi akan ditolak. *Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. (Diisi dalam 3 salinan)

SILA SERTAKAN BAYARAN SETEM SEBANYAK RM 3.00 UNTUK BAYARAN POS KADAR BAYARAN SALINAN SAH : i.Salinan Sah H/Milik : RM 100.00 ii.Salinan Sah H/Milik Komputer iii.Salinan Sah H/Milik Strata : RM 100.00 iv.Carian Rasmi H/Milik

: :

RM 100.00 RM 120.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

69

Anda mungkin juga menyukai