Anda di halaman 1dari 2

lLMu LnCL1APuAn

1LknCLCCl uAn
kLMlSklnAn
lLMu LnCL1APuAn
Atlstoteles berpendapaL bahwa pengeLahuan merupakan pengeLahuan yang dapaL dllnderal dan merangsang budl
uecottes llmu pengeLahuan merupakan serba budl
8ocoo Joo uovlJ nome pengalaman lndera dan baLln
lmooooel kootpersaLuan anLara budl dan pengalaman
lbytooLldak ada pengeLahuan LenLang pengeLahuan
Sumber engeLahuan adalah ldekenyaLaankeglaLan akal budlpengalaman dan slnLesls budl
ulkalangan llmuwan LerdapaL keseragaman yalLu hanya akan Lerperangkap dalam tootoloqles ( pengulangan
Lanpa membuaL ke[elasan ) dan lleooosme ( mubazlr sa[a )
Langkahlangkah
leoqomotoo yalLu suaLu keglaLan yang mengarah pada
kenyaLaan yang mendukung secara anallslsslnLeslslndukLlf dan
dedukLlf
leoqojloosebagal upaya mencarl berbagal hal yang merupakan
penglngkaran
Slkap secara llmah
1anpa pamrlhsehlngga pengeLahuan llmlah berslfaL ob[ekLlf
SelekLlf dldukung oleh fakLa dan ge[ala
kepercayaan Lerhadap kenyaLaan yang Lak dapaL dl ubah
Merasa pasLl Lerhadap semua pendapaL
1u[uan
enellLlan uasar adalah menambah pengeLahuan
enellLlan 1erapan adalah menerapkan pengeLahuan secara
prakLls
nama Pans 8avle
Andreas
nM 13111206
1eknologl
3 krlsls yang dlhadapl dunla modern dalam Leknologl
Slkap manusla yang beronLak pada polapola pollLlk
Llngkungan hldup menderlLaLandaLanda seLengah blnasa
enggunaan sumver daya yang Lldak dapaL dlpullhkan
lenomena ( 5A51kAlkA1ulA1980 )
8aslonallLasLlndakan sponLan berdasarkan perhlLungan raslonal
ArLlflslallLassuaLu yang Lldak alamlah
CLomaLlsmedllakukan serba oLomaLls
1eknlsberkembang pada suaLu kebudayaan
Monlsmesemua Leknls bersaLu
unlversallsmemenguasal kebudayaan
CLonomlberkembang darl prlnslp sendlrl
8 A


Luas bldang Leknlk ( ocpoes lll1964 )
kondlsl
Clrl clrl 1eknologl 8araL
8ldang ekonoml
8ldang organlsasl
8ldang manusla
SlLuasl LerLekan
erubahan llngkungan ruang manusla
erubahan wakLu gerak manusla
Serba lnLenslf dalam segala hal
8erslfaL keLerganLungan
kosmologl aLau berslfaL ferlferl
1erbenLuknya masyarakaL massa
1eknlk manusla dalam arLl keLaL
8
lLMu LnCL1APuAn
1LknCLCCl uAn nlLAl
llmu bebas nllal
llmu Lldak bebas nllal
kLMlSklnAn
Sebab
resepsl manusla Lerhadap kebuLuhan pokok
oslsl manusla dalam llngkungan seklLar
kebuLuhan ob[ekLlf manusla secara manuslawl
Clrlclrl
1ldak memlllkl fakLor produksl
1ldak memllll asseL
1lngkaL pendldlkan yang rendah
8erslfaL peker[a bebas( self employeJ )
1ldak memlllkl keLerampllan
kaLegorl
8erasal darl menLal seseorang
8encana alam
kemlsklnan buaLan
A