PERBEZAAN KBSR DAN KSSR 1/12/11 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang

: • Komunikasi • Manusia dan alam sekeliling • Perkembang diri Individu Bahan kurikulum: • Sukatan pelajaran Reka bentuk kurikulum: • Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) • Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) • Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif Fokus: 3M (Membaca, menulis dan mengira) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: • Komunikasi • Kerohanian, sikap dan nilai • Kemanusiaan, • Perkembangan fizikal dan estetika • Sains dan teknologi • Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: • Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: • Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) • Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) • Mata pelajaraan Teras dan Elektif Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. Fokus: 4M (Membaca, menulis dan menaakul) Rujukan :