Anda di halaman 1dari 27

UJAN PSKOLOG UNTUK MENGENALPAST

POTENS DR
Membimbing pelajar ke arah matlamat yang benar-
benar sesuai dengan personaliti, minat, nilai dan
kebolehan merupakan satu proses yang rumit,
mencabar dan memerlukan masa yang panjang;
lebih-lebih lagi jika tiada alat yang dapat membantu
untuk mempermudahkan proses tersebut. Di sinilah
kewujudan alat ujian psikologi dan inventori dapat
memainkan peranan yang signifikan dan berkesan.
UJAN MNAT KERJAYA
nventori atau Ujian Minat Kerjaya adalah ujian yang
dapat mengenalpasti minat anda terhadap sesuatu
bidang pekerjaan. Ujian Self-Directed Search (SDS)
misainya adalah alat ukuran minat kerjaya yang
mempunyai format jawapan 'Ya' dan 'Tidak'.
Respons individu terhadap item-item yang
terkandung dalam ujian ini akan dapat
mengenalpasti minat kerjaya seseorang. Enam
bidang minat yang dapat diukur oleh SDS ialah
REALISTIK- ORANG JENIS PRAKTIKAL
(Kemahiran TeknikaI- Hands-On)
CIRI-CIRI
StabiI, naturaI, maskuIin, praktikaI, tekun, terus
terang, berdikari, fizikaI, matereaIistik, jujur,
pemaIu, akur, tuIen, inventif, normaI, berpendirian
tetap, cermat, keras hati, beruIang-uIang, kurang
ceIik akaI.
SUKA
Aktiviti mekanikaI, kerja Iuar, atIetik (sukan), aktiviti
manuaI, benda konkrit (wang, kuasa dan status),
bekerja dengan peraIatan, tumbuhan, dan haiwan.
TIDAK SUKA
Aktiviti akademik, aktiviti sosiaI, pendedahan kendiri,
bekerja dengan orang Iain.
ORIENTASI
PengIibatan secara Iansung dengan aktiviti konkrit,
manipuIasi objek.
PEKERJAAN
Jenis pembaikan mekanikaI, eIektrikaI, kejuruteraan,
mekanik, guru kemahiran hidup, juruteknik, pegawai
perikanan, pegawai perhutanan, pegawai mergastua,
tukang masak, pereka fesyen, jurufoto, juruukur,
penyeIam, pemandu, atendan pam minyak, tukang
kayu, tukang paip
IDANG PENGAJIAN
Kejuruteraan awam, kejuruteran mekanikaI,
perhutanan, teknoIogi perubatan, penyediaan
makanan, bidang teknik dan vokasionaI, pertanian
dan penternakan.
PERSEKITARAN AKADEMIK
Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada
teknikaI dan memanipuIasikan benda, mesin,
pertanian, dan penternakan.
Ganjaran berniaIai seperti wang, kuasa, status, dan
sesuatu yang dimiIiki.
MenggaIakkan individu meIihat dunia secara mudah
dan tradisionaI.
INVESTIGATIF - ORANG JENIS
MENGANALISIS
(Saintifik Dan TeknikaI)
CIRI-CIRI
AnaIitik, inteIektuaI, teIiti, ingin tahu, bebas, asIi,
rasionaI, pasif, pendiam, kritikaI, tepat, pesemistik,
berdikari, berhati-hati, cekaI, introvert, introspektif,
sistematik, radikaI, tidak popuIar.
SUKA
Aktiviti abstrak dan simboIik, sains dan matematik,
pengamatan dan penyeIidikan, penyeIesaian
masaIah, bekerja sendirian.
TIDAK SUKA
Aktiviti sosiaI, aktiviti beruIang-uIang, peraturan
yang rigid, memujuk orang Iain, bekerja dengan
orang Iain, kepimpinan.
ORIENTASI
PenyeIidikan dan penyeIesaian masaIah.
PEKERJAAN
Saintis, pakar bedah, penyeIidik, psikiatri, ahIi kaji
cuaca, ahIi kaji bumi, ahIi kaji bintang, optometris,
ahIi ekonomi, ahIi patoIogi, jurutera eIektrik,
pembantu makmaI, juruteknik perubatan, penuIis
rencana, penyunting, ahIi antropoIogi, pengaturcara
komputer.
IDANG PENGAJIAN
Perubatan, Sains dan Matematik, ekonomi, geoIogi,
sains industri, sains komputer, psikoIogi,
kejuruteraan kimia, kejuruteraan sumber asIi,
kejuruteraan sains Geoinformasi.
PERSEKITARAN AKADEMIK
Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik,
pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara
sistematik, ganjaran berniIai saintifik.
ARTISTIK - ORANG JENIS ERKARYA
(Seni, Muzik Dan PenuIisan)
CIRI-CIRI
Sensitif, berimaginasi, banyak idea, bebas, Iembut,
emosi, introspektif, fIeksibeI, tergesa-gesa, tidak
bersistem, berpendirian, kurang bersosiaI, mudah
meIuahkan perasaan, suka bersendirian, ekspresif,
intuitif, terbuka, ideaIistik, tidak praktikaI.
SUKA
Kreativiti, idea, situasi, tidak berstruktur, cenderung
aktiviti kesusasteraan, bahasa, muzik, drama, seni
Iukis, puisi, vokaIis, penuIisan berkarya, isu
kemanusiaan, kerja bersendirian.
TIDAK SUKA
Kerja-kerja fizikaI, situasi berstruktur, kerja
perkeranian, perniagaan dan sistem pengurusan dan
pentadbiran, manipuIasi data.
ORIENTASI
erkarya, mencipta idea.
PEKERJAAN
Guru bahasa dan sastera, seniman, ahIi muzik,
pereka fesyen, komposer, penuIis skrip, kartunis,
pereka grafik, arkitek, pereka tari, pengarah drama/
teater,
penyair, penyunting fiIem, juru soIek, peIukis,
wartawan.
IDANG PENGAJIAN
Kesenian (seni Iukis dan seni reka), kesusasteraan
dan budaya, muzik, aIam bina, pengajian bahasa,
seni bina perancangan, faIsafah.
PERSEKITARAN AKADEMIK
Memupuk kecekapan dan pencapaian daIam seni
dan situasi kabur, kerja bebas dan tidak
bersistematik. Ganjaran berniIai seni. MenggaIakkan
individu meIihat dunia secara kompIeks, tidak
konvensionaI dan fIeksibeI.
SOSIAL - ORANG JENIS SOSIAL
(Pendidikan Dan Kebajikan)
CIRI-CIRI
Kerjasama, menoIong, rasionaI, bijaksana, ambiI
berat, memujuk, prihatin, bertanggunhjawab,
peramah, penyabar, baik hati, ideaIistik, riang,
ekstrovert, agresif, memahami orang Iain, mudah
berinteraksi, suka bergauI, pemurah, kewanitaan.
SUKA
Perhatian, berurusan dengan orang Iain, bersosiaI,
menoIong, kerja-kerja amaI dan kemasyarakatan,
perbincangan, pendidikan, menghadiri majIis sosiaI,
aktiviti kebajikan, menunjuk ajar, memikirkan
masaIah masyarakat.
TIDAK SUKA
Kerja-kerja fizikaI, aktiviti Iuar, kerja dengan
peraIatan, kerja-kerja terIaIu berstruktur, bidang
mekanikaI dan saintifik.
ORIENTASI
Kebajikan, kemasyarakatan dan pendidikan.
PEKERJAAN
Pensyarah, guru, ustaz, ahIi poIitik, jururawat,
kaunseIor, pegawai kastam, pegawai kebajikan,
juruacara, pramugari, ahIi psikoIogi kIinikaI,
dipIomat, ahIi sosioIogi
IDANG PENGAJIAN
SosiaI, pentadbiran, pendidikan, sejarah sains,
kemasyarakatan, pengajian agama, sains poIitik,
pembangunan sumber manusia, ekoIogi manusia.
PERSEKITARAN AKADEMIK
Memupuk kecekapan interpersonaI, minat daIam
memberitahu, meIatih, mengubati, menyedarkan
orang Iain.
ENTERPRISING - ORANG JENIS
USAHAWAN
(Pengurusan Dan Perniagaan)
CIRI-CIRI
Agresif, memujuk, sergas, cita-cita tinggi, ekstrovert,
berIagak, bebas, bersungguh-sungguh, suka
berbahas, optimistik, yakin, mempengaruhi,
menggoda, petah, manipuIasi, dominan, kemahiran
interpersonaI yang baik, keboIehan memimpin,
menonjoIkan diri, reguIar, pentingkan diri, maskuIin,
bermotivasi.
SUKA
Kuasa, status, mentadbir dan kepimpinan,
keuntungan, ekonomi, reguIar,
keseronokan, suka mengambara, bersosiaI, suka
cabaran.
TIDAK SUKA
Aktiviti sistematik, kemahiran saintifik dan teknikaI,
inteIektuaI, isu-isu abstrak dan simboIik, kerja yang
ditentukan dan diawasi.
ORIENTASI
ManipuIasi keuntungan dan mempengaruhi orang
Iain.
PEKERJAAN
Pegawai pemasaran, perunding, pengurus, peguam,
hakim, pegawai insurans, ahIi poIitik, penerbit,
pengarah muzium, pegawai peniIai, usahawan,
pengurus syarikat, pekerja perhoteIan, jurujuaI
pasaran saham, spekuIator, pengurus personaI.
PENGAJIAN
Pengurusan dan pentadbiran, pemasaran
perniagaan, perundangan, perhoteIan, penyediaan
makanan, sains aktuari, perIancongan, rekreasi,
kejuruteraan industri, pengurusan personaI.
PERSEKITARAN AKADEMIK
Memupuk kecekapan mempengaruhi dan
memimpin. Pencapaian dan manipuIasi orang Iain
untuk matIamat peribadi dan organisasi/Ganjaran
KONVENSIONAL - ORANG JENIS
SISTEMATIK
( Perkerjaan Dan Organisasi Pejabat)
CIRI-CIRI
Jujur, berhemat, kemas, akur, cekap, sopan, teIiti,
tekun, bersungguh-sungguh, suka mempertahankan
diri, pandai sesuaikan diri, tidak suka berimaginasi,
mendesak, tegas, praktikaI, stereotaip, dominan,
disipIin, konservatif, kurang berdikari, terancang,
rigid, bergantungan.
SUKA
Arahan, tugas sistematik dan terancang, eIak diri
daripada masaIah, menyusun makIumat, data dan
sistem faiI. ekerja dengan data, makIumat dan
sistem faiI.
TIDAK SUKA
Aktiviti tidak bersistem, arahan kabur, isu-isu
imaginatif, situasi yang rumit, kemahiran seni,
aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan.
ORIENTASI
ManipuIasi data dan sistematik.
PEKERJAAN
Akauntan, operator komputer, kerani pos,
pustakawan, peguam kredit, pegawai cukai, kerani
kewangan, jurutaip, setiausaha, juruaudit, pegawai
statistik, pegawai kawaIan mutu, juru trengkas,
peniIai harta, kerani kaunter, guru perdagangan.
IDANG PENGAJIAN
TeknoIogi makIumat, sains komputer, pengurusan
dan pentadbiran, sains perpustakaan, sains
kesetiausahaan, perakaunan, kewangan pendidikan,
perniagaan.
PERSEKITARAN AKADEMIK
Memupuk kecekapan mengikut arahan dan
perkeranian, ManipuIasi data, rekod atau bahan
bertuIis. Ganjaran berniIai wang, pergantungan dan
akur.
Bagaimana perasaan ANDA sekarang ??
Sudahkah ANDA merancang masa depan
ANDA ??..
Kata motivasi
anya ada dua langkah sahaja untuk
berjaya. Pertama, tetapkan matlamat yang
jelas. Kedua, berani atau sanggup berusaha
untuk mendapatkan matlamat tersebut

Anda mungkin juga menyukai