Anda di halaman 1dari 10

kLlMlnAn uAn

L8WA1AkAn
CLLP
n lA1lMAP 81 AuAM
!l lC ku8l
kLlMlnAn
W Memlmpln adalah proses mengarah dan
mempengaruhl orang laln dengan
menggunakan bakaL maklumaL dan
kemahlran berlnLeraksl
W engurus Ladlka yg berkesan dan cekap perlu
memanlpulaslkan gaya keplmplnan yang
efekLlf bersesualan dgn personallLlnya
W Curu 1adlka perlu mempunyal vlsl dan mlsl
yang [elas
ambungan
W Curu 1adlka perlu moLlvasl dlrl peker[a dan
kanakkanak unLuk mencapal vlsl
AkAun1l8lLl1l L8ACAl Cu8u
8ALkCLAP
W 8ldang eker[aan
W ekolah
W 1lngkah laku Murld
W lbu 8apa / pen[aga
WA1Ak Cu8u 8ALkCLAP
W CIkICIkI GUkU kASLkCLAn ANG
8LkkLSAN
Mempunyal emosl yang sLabll dan menLal
yang slhaL
2 Mempunyal badan yang slhaL dan sahslah
yang dlnamlk
3Mempunyal kecerdasan oLak yang leblh
Llnggl darlpada kebanyakkan orang
AM8unCAn
4 Mempunyal slfaL kreaLlf lmaglnasl dan
akal lkhLlar
3 8erLaLaLerLlb berLlmbang rasa mempunyal
slmpaLl dan bl[aksana dalam menghadapl
masalah
6 abar
7 !u[ur dan lklas
8 1egas
AM8unCAn
9 MenepaLl masa dan kebolehan unLuk
mengurus
Mempunyal slkap yang poslLlf dan
menggalakkan
Memberl blmblngan yang demokraLl
2 Men[aga sLaLus lkLlsas perguruan
erlbadl yang men[e[askan lme[ guru
prasekolah
W Personaliti / penampilan seorang guru
W Ingkar perintah/melawan / dadah
W Salah guna kuasa/penyelewengan
W Tindakan tidak adil/ dengki / iri hati
W BRM /Penandaan Buku Murid
W Ponteng/lewat/Malas/kreativiti/berkira
W Gangguan Seksual / Mencabul
ambungan
W Pergaduhan / perselisihan faham/dingin
W Budaya menghasut cemar organisasi
W Pukul Murid Keterlaluan/Pukul Guru
W Guru Ego /sukar terima teguran
W Tangguh dan Tolak kerja
W Kerja luar yang melampau/tuisyen
W Menipu pelajar/ibu bapa/majikan
Curu rasekolah enyayang
W Clrlclrl guru penyayang
eka kepada murld/rakan ker[a
Ambll beraL/prlhaLln
komunlkasl yang mesra
Mlmlk muka(cerlasenyum)
LmpaLl
Memberl moLlvasl(penghargaan)