Anda di halaman 1dari 69

Bahagian Teknologi Pendidikan

PENGKATALOGAN BAHAN PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER


Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan

1 PENGENALAN PENGKATALOGAN
-

Sebuah perpustakaan/pusat sumber mengandungi;


- Bahan-bahan bercetak - Bahan-bahan tidak bercetak - Sumber-sumber elektronik

Indeks atau senarai bahan-bahan perpustakaan dikenali sebagai KATALOG.

Proses merekodkan maklumat mengenai bahanbahan untuk dijadikan rekod dipanggil PENGKATALOGAN.

1.1
1.

Tujuan Katalog
Untuk mendapatkan bahan yang pengarangnya, atau judulnya atau perkaranya diketahui.

2.

Untuk menunjukkan bahan-bahan yang sedia ada di pusat sumber - oleh seseorang pengarang - mengenai sesuatu perkara - dalam sesuatu atau bentuk penulisan

1.1
3.

Tujuan Katalog
Untuk membantu dalam pemilihan bahan - dari segi format fisikalnya - dari segi kandungannya - dari segi edisinya

1.1

Tujuan Katalog

Untuk membolehkan pengguna-pengguna mengesan bahan dalam koleksi perpustakaan. Dengan melihat rekod bibliografik, pengguna boleh mengenalpasti judul, pengarang, penerbit dan sebagainya. Apabila rekod telah dikesan dalam Katalog, pengguna boleh mendapatkan bahan melalui nombor panggilannya.

1.2 Kandungan Katalog Perpustakaan

Rekod bibliografik menunjukkan maklumat judul bahan penanggungjawab, tempat penerbitan dan lain-lain. Nombor kelas buku menunjukkan lokasi bahan di dalam koleksi perpustakaan. Tajuk perkara (subjek) menunjukkan subjek bahan.

1.3 Bentuk Katalog


Kad Katalog 2. Katalog Atas Talian (OPAC) Susunan Rekod Dalam Katalog I. Katalog Kamus
1.

Kad-kad pengarang, judul dan perkara disusun dalam satu susunan menurut abjad.

II. Katalog Berkelas/Terbahagi


Ketiga-tiga jenis kad tersebut disusun secara terpisah atau terbahagi ada kalanya pengarang dan judul disatukan dalam satu susunan dan kad kad perkara disusun secara berasingan.

1.4 Kerja-Kerja Pengkatalogan


I. Para pengkatalog banyak menggunakan rekod bibliografi yang disediakan oleh agensi lain (menggunakan rekod dari Library of Congress). Amalan ini dipanggil menyalin Katalog (Copy Cataloging) ii.Original Cataloging

2. PENGKATALOGAN DESKRIPTIF
2.

Mengikut standard Anglo American Cataloguing Rules. 2nd ed. (AACR2)

2.1 Merakamkan maklumat mengikut urutan yang telah ditetapkan : format International Standard Bibliographic Description ISBD:

I) ii) iii) iii) iv) v) vi) vii)

Judul dan Kenyataan Penanggungjawab Edisi Butiran Khusus Bahan (atau jenis penerbitan) Penerbitan (tempat, penerbit, tahun) Huraian fizikal Siri Nota Nombor standard (ISBN, ISSN)

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
Format untuk semua bahan adalah seperti berikut; Judul [petunjuk media] /pernyataan penanggungjawab. -Edisi. Tempat terbitan:penerbit,tahun penerbitan. Keluasan bahan : Maklumat lain mengenai bahan; Dimensi + bahan sampingan. - (Siri) Nota Nombor standard/ISBN

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD Contoh 1
Valentine, Stuart Banking / by Stuard Valentinbe .-2nd ed.London : Oxford University Press, 1993. V. 195 p.:ill.; 23cm.-(Financial Series) Includes index 0236112351

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD Contoh 2
Mifflen, Frank J Sosiologi pendidikan / F.J. Mifflen; diterjemahkan oleh Jooset Kulit.-Bandung:Tarsitu, 1990. 583 ms.; 23cm.- (Siri Pendidikan) Judul asal : The sosiology of education 035400012

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
I) Judul dan Pernyataan Penanggungjawab Judul : a) Rekodkan judul utama seperti yang terdapat pada sumber maklumat utama bahan (muka surat judul) b) Rekodkan petunjuk media menggunakan istilah dari senarai berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris glob globe peta map kad kilat imbasan flash card

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
I) Judul dan Pernyataan Penanggungjawab Judul samb. : Contoh

William - Smith, Cliff


Career guidance [cassette] / Cliff William Smith.- Indiana Polis, IN : Que, 1995 2 sound cassettes (90 min.)

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
I) Judul dan Pernyataan Penanggungjawab Judul samb. : c) Judul Selari Sekiranya judul terdapat dalam dua bahasa atau lebih, pilih satu judul sebagai judul utama dan judul lain sebagai selari. Sediakan judul selari sebagai entri tambahan judul

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
c) Judul Selari samb. Contoh 1 Selangor Warta Kerajaan Government Gazette Rekodkan seperti: Warta Kerajaan Selangor = Selangor Government Gazette

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
c) Judul Selari samb. Contoh 2 Bibliografi Negara Malaysia Malaysian National Bibliography Rekodkan seperti:
Bibliografi Negara Malaysia = Malaysian National Bibliography

PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD
I) Judul dan Pernyataan Penanggungjawab Judul samb. : c) Maklumat lain mengenai judul (judul kecil) Contoh 1 Pusat Sumber Sekolah Perancangan Dan Rekabentuk Direkodkan seperti : Pusat sumber sekolah : perancangan dan rekabentuk

2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.
FORMAT ISBD

Contoh 2 Southeast Asia crisis and beyond Direkodkan seperti : Southeast Asia : crisis and beyond

PENGKATALOGAN DESKRIPTIF

Judul & Pernyataan Penanggungjawab

Pernyataan Penanggungjawab:
1. Orang yang bertanggungjawab di atas kandungan intelektual/ kreatif bahan(pengarang, pengarang bersama, editior, penterjemah dll) 2. Badan-badan bergabung yang mengeluarkan atau menghasilkan kandungan bahan, (Tinggalkan gelaran, kelayakan,dsb. yang terdapat pada nama orang perseorangan)

PENGKATALOGAN DESKRIPTIF
Judul & Pernyataan Penanggungjawab

Contoh 1 Perpustakaan dan Kepustakawanan Disunting oleh Zawiyah Yusof

Rekodkan seperti: Perpustakaan dan kepustakawanan/disunting oleh Zawiyah Yusof

PENGKATALOGAN DESKRIPTIF

Judul & Pernyataan Penanggungjawab 1. Tidak perlu direkodkan pernyataan penanggungjawab sekiranya tiada pernyataan penanggungjawab pada sumber maklumat utama. , pernyataan penanggungjawab dalam kurungan segi [
2.

Sekiranya satu pernyataan penanggungjawab mengandungi lebih dari 3 orang/3 badan bergabung rekodkan nama yang pertama dan tunjukkan namanama yang ditinggalkan dengan tanda Nik Safiah Karim [et al.]

EDISI
(ii) EDISI Rekodkan maklumat edisi. Nyatakan bahawa bahan itu adalah edisi baru, edisi semakan semula, edisi kedua, ketiga dan seterusnya.
Contoh:

Edisi
New edition Revised edition Third edition Edisi kedua International edition

Rekodkan seperti:
New ed. Rev.ed. 3rd ed. Ed. Ke-2 International ed.

Tempat Penerbitan
Tempat Penerbitan Contoh: Cleveland, Ohoi Englewood Cliffs, New Jersey Jika nama tempat tidak dapat dipastikan, beri nama tempat dalam kurungan segi Contoh: (Canada) (Australia) Jika tiada nama tempat pada bahan, rekodkan [s.l] ertinya Tanpa tempat Contoh: (s.l) Wiley, 1988

PENERBITAN
Nama penerbit Rekodkan nama penerbit selepas tempat penerbitan. Contoh:
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti New York : McGraw-Hill - Jika nama penerbit tidak diketahui, rekodkan [s.n] ertinya tanpa nama. Contohnya; London : [s.n.]

TAHUN PENERBITAN
Tahun Penerbitan Contoh: Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia Bangi, Selangor,1998 Rekodkan seperti: Bangi, Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1998

TAHUN PENERBITAN
- Jika terdapat tahun hakcipta dan tahun cetakan:
Contoh : c1990 Reprinted 1996 Rekodkan seperti : , 1990 (1996 printing) - Jika tidak dinyatakan sebarang tarikh, berikan tahun yang mungkin dalam kurungan segi. Contoh : , [19- -] ,[1980?]

DESKRIPSI FIZIKAL BAHAN


I. Keluasan Bahan
Contoh ix,250 p. [100] p. (bilangan mukasurat secara kiraan kasar) 3 v. 1 v.(various pagings) 150 ms. 24 slides 2 compact disk 1 video cassette (30 min) 1 sound cassette 1 film reel (40 min)

DESKRIPSI FIZIKAL BAHAN


ii. Butiran fizikal yang lain (ilustrasi) Contoh: : col.ill. : ill. : ill. (some col.) iii. Dimensi Dijelaskan dengan istilah centimetres. Contoh: 28cm 24 x 48 cm

DESKRIPSI FIZIKAL BAHAN


iv. Bahan sampingan Bagi bahan yang sertakan dengan bahan lain cakera padat, cakera liut dll. Contoh: + 1 compact disk + 1 computer disk (3 in.) + 2 sound cassettes + 1 video cassette

SIRI
Judul siri direkodkan dalam kurungan selepas maklumat fizikal bahan. Contoh (Siri pahlawan sejarah tanah melayu) (Siri koleksi dongeng)

NOTA
Bertujuan memberi maklumat tambahan mengenai sesuatu karya (nota umum, nota thesis, nota bibbliografi). Contoh: Translation of : Marketing research. Includes bibbliographical references and index Mengandungi bibliografi Text in English and French Thesis (Ph.D) Boston University, 1995

NOMBOR STANDARD
1. 2. International Standard Book Number (ISBN) bagi buku. International Standard Serial Number (ISSN) bagi bahan terbitan bersiri (majalah, jurnal, laporan tahunan) mengikut kekerapan seperti empat kali setahun, dua tahun sekali, tahunan dll.

Contoh: 967-942-351-4(I(ISBN) 0-07-010506-5 (ISBN) 012304300X (ISBN) 0024-2594 (ISBN)

JENIS ENTRI
Sesuatu karya itu memerlukan beberapa entri dalam katalog perpustakaan. Ini adalah untuk memberi pendekatan bagi sesuatu bahan melalui nama, judul, perkara dan seri. Secara umum, semua jenis rekod katalog boleh terbahagi kepada entri-entri utama dan entri-entri tambahan.

ENTRI UTAMA
Ia merupakan rekod katalog yang lengkap bagi sesuatu bahan dan mengandungi segala butir termasuk trasing dan nombor panggilan.

ENTRI UTAMA TERDIRI DARI


(I) (ii) (iii) [iv] nama orang perseorangan nama badan bergabung (penerbitan kerajaan) nama persidangan judul (terbitan bersiri)

ENTRI TAMBAHAN
Ini adalah rekod-rekod tambahan yang dibuat bagi pengarang sekunder, penyunting, penyusun, judul, tajuk-tajuk perkara, dan entrientri lain yang tidak dijadikan entri utama. Tujuan utama entri-entri tambahan adalah untuk menyediakan rujukan tambahan bagi sesuatu karya itu.

ENTRI TAMBAHAN
ENTRI TAMBAHAN BAGI NAMA ORANG PERSEORANGAN DIBUAT UNTUK:
(I) pengarang bersam (kepengarangan hingga tiga nama sahaja. Jika ada 4 nama atau lebih, entri tambahan dibuat untuk nama yang pertama sahaja). (ii) Penterjemah (jika perlu) (iii) penyunting, penyemak, penyusun (iv) ilustrator

ENTRI TAMBAHAN
Entri tambahan dibawah nama badan bergabung juga disediakan jika ianya berperanan penting bagi menghasilkan sesuatu karya itu seperti perananya adalah sebagai pengedar ataupun pengusaha kilang. Jika ada 4 atau lebih yang terlibat dengan sesuatu karya itu, entri tambahan dibuat untuk nama badan bergabung yang pertama sahaja.

ENTRI TAMBAHAN
Entri-entri tambahan bagi tajuk-tajuk perkara disediakan supaya pengguna katalog dapat mengesan bahan-bahan mengenai sesuatu bidang perkara melalui tajuk-tajuk perkara.
Entri-entri tambahan untuk; Tajuk perkara ditunjukkan dengan angka Arab 1,2,3. Nama, judul, siri ditunjukkan dengan angka Rumi i, ii, iii, iv.

PENGKATALOGAN PERKARA
Tajuk Perkara Perpustakaan Negara Malaysia Dibahagikan kepada 2 jilid.
Jilid 1 Mengandungi terjemahan tajuk perkara Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia yang disusun secara abjad Jilid 2 mengandungi terjemahan tajuk Bahasa Malaysia ke Bahasa Inggeris yang disusun secara abjad

CONTOH ENTRI UTAMA


372 ROH Rohaty Mohd Majzub, Pendidikan prasekolah / Rohaty Mohd Majzub Abu Bakar Nordin. - Petaling Jaya, Selangor : Fajar Bakti, 1989. 177ms. ; 21cm 1. Education, Preschool - Malaysia. 2. Kindergarten. 3. Nursery Schools. i. Abu Bakar Nordin. ii. Title

CONTOH ENTRI TAMBAHAN PERKARA


EDUCATION, PRESCHOOL - MALAYSIA
372 ROH Rohaty Mohd Majzub, Pendidikan prasekolah / Rohaty Mohd Majzub Abu Bakar Nordin. - Petaling Jaya, Selangor : Fajar Bakti, 1989. 177ms. ; 21cm.

CONTOH ENTRI TAMBAHAN PERKARA


KINDERGARTEN
372 ROH Rohaty Mohd Majzub, Pendidikan prasekolah / Rohaty Mohd Majzub Abu Bakar Nordin. - Petaling Jaya, Selangor : Fajar Bakti, 1989. 177ms. ; 21cm. NURSERY SCHOOL 372 ROH Rohaty Mohd Majzub, Pendidikan prasekolah / Rohaty Mohd Majzub Abu Bakar Nordin. - Petaling Jaya, Selangor : Fajar Bakti, 1989. 177ms. ; 21cm.

CONTOH ENTRI TAMBAHAN PENGARANG BERSAMA


Abu Bakar Nordin 372 ROH Rohaty Mohd Majzub, Pendidikan prasekolah / Rohaty Mohd Majzub Abu Bakar Nordin. - Petaling Jaya, Selangor : Fajar Bakti, 1989. 177ms. ; 21cm.

CONTOH ENTRI TAMBAHAN JUDUL


Pendidikan Prasekolah 372 ROH Rohaty Mohd Majzub, Pendidikan prasekolah / Rohaty Mohd Majzub Abu Bakar Nordin. - Petaling Jaya, Selangor : Fajar Bakti, 1989. 177ms. ; 21cm.

ENTRI DI BAWAH PENGARANG


1. Karya oleh seorang pengarang Sekiranya bahan ditulis oleh seorang pengarang, maka entri utama adalah di bawah nama pengarang tersebut. Contoh:

Mohd Zuberi Jamaludin Matematik asas / oleh Mohd Zeberi Jamaludin


i. Judul

ENTRI DI BAWAH PENGARANG


2. Karya oleh dua orang pengarang Entri utama adalah di bawah nama pengarang pertama. Entri tambahan di bawah nama pengarang kedua. Contoh

Goldstein, L. Computer science : an introduction / by L. Goldstein and Andrew Lister.


i. Lister, Andrew ii. Title

ENTRI DI BAWAH PENGARANG


3. Karya oleh tiga orang pengarang Entri utama adalah di bawah nama pengarang pertama. Entri tambahan di bawah nama pengarang kedua dan ketiga Contoh:

Lucas, L. John Cookery for the hotel industry / by John L. Lucas, Dora Samuel and James Hill.
i. Samuel, Dora ii. Hill, James iii. Title

ENTRI DI BAWAH PENGARANG


4. Karya terjemahan
Entri utama adalah di bawah nama pengarang asal. Entri tambahan di bawah nama penterjemah. Sekiranya pengarang asal tidak dapat dikenalpasti, sediakan entri utama di bawah judul. Contoh

Dornbusch, Rudizer Ekonomi makro / Rudizer Dornbusch, diterjemah oleh Amir Hussin Baharudin. i. Amir Hussin Baharudin ii. Judul

ENTRI DI BAWAH PENGARANG


5. Kerja semakan
Masukkan karya yang telah disemak semula (revised), diringkas (abridged), ditokok tambah (enlarged), dipadat (condensed), dikemaskini (updated) di bawah pengarang asal. (Entri utama). Buatkan entri tambahan di bawah nama penyemak Contoh

Fowler, H.W. A dictionary of modern English usage / by H.W. Fowler. - 2nd ed./ revised by Ernest Gowers. i. Gowers, Ernest ii. Title

ENTRI DI BAWAH PENGARANG


7. Karya yang berilustrasi
Entri utama di bawah nama penulis teks dan entri tambahan untuk pelukis. Contoh
Koay, Bernadette The childrens own story books / bernadette Koay ; illustration by Rahim Abdullah

i.

Rahim Abdullah

ii. Title

ENTRI DI BAWAH BADAN BERGABUNG


Badan bergabung adalah satu organisasi atau sekumpulan orang yang mempunyai satu nama dan bertindak sebagai satu badan.
Contoh Syarikat Kerajaan Persatuan Institusi (muzium, perpustakaan, dsb.) Agensi antarabangsa Persidangan, seminar, bengkel

ENTRI DI BAWAH BADAN BERGABUNG.. sekiranya


1. Karya membincangkan hal-hal pentadbiran badan bergabung. Contoh Universiti Teknologi Mara Panduan telefon UiTM

2. Karya mengandungi undang-undang, peraturan-peraturan kerajaan. Contoh Malaysia Malaysian labour law reports

ENTRI NAMA PERSIDANGAN


Karya mengandungi laporan persidangan, dsd.
Agricultural Information Seminar (4th : 1998 : Kuala Lumpur) Agricultural advancement : proceedings of the . Held May 8 - 10, 1998 / edited by Will Smith. i. Smith, Will ii. Title

Sekiranya karya yang dihasilkan oleh 2 atau 3 badan bergabung / entri utama adalah di bawah nama yang pertama dan entri tambahan di bawah badan bergabung kedua dan ketiga

ENTRI DI BAWAH JUDUL


1. Sekiranya pengarang sebuah karya tidak diketahui, tidak dapat ditentukan atau mempunyai empat atau lebih pengarang, entri utama adalah di bawah judul. Contoh
Computer science : programming in BASIC / by A.I, Forsyth (et.al) i. Forsyth, A.L. ii. Title

2. Karya adalah satu koleksi atau karya dihasilkan oleh satu sidang pengarang. Contoh Strategic management / editors, Carl Steven
Phil Donahue I. Steven, Carl ii. Donahue, Phil

BENTUK-BENTUK ENTRI
Setelah menetapkan entri utama dan entri-entri tambahan, langkah seterusnya adalah untuk menentukan bentukbentuk entri ini. ORANG PERSEORANGAN 1. Nama yang mengandungi nama keluarga Rekod nama barat di bawah nama keluarganya (surname) dahulu, diikuti dengan tanda koma dan nama diri (forename) Nama Direkodkan seperti
Anthony Croghan J.B. Priestley Croghan, Anthony Priestley, J.B.

BENTUK-BENTUK ENTRI
Nama keluarga yang ada tanda sengkang Nama Direkodkan seperti
Cecil Day - Lewis Day - Lewis, Cecil

Henry Smith - Dorrien

Smith - Dorrien, Henry

Nama keluarga yang ada kata awalan Nama Walter De Le Mare Mary FitzGerald Direkodkan seperti De Le Mare, Walter FitzGerald, Mary

BENTUK-BENTUK ENTRI
2. Nama dengan gelaran British seperti Sir, Lord, dll Direkodkan nama keluarga dahulu diikuti dengan koma, gelaran dan nama diri (forename) Nama Direkodkan seperti Sir Frank Swettenham
Lady Diane Spanser

Swettenham, Sir Frank


Spencer, Lady Diana

3. Nama diri (forename)


Nama Emma of Rheims Pak Sako Direkodkan seperti Emma, of Rheims Sako, Pak

BENTUK-BENTUK ENTRI
4. Nama mengikut bahasa yang tertentu Nama Cina Direkodkan seperti
Lim Huck Tee Lim, Huck Tee

Arthur Lim Siew Ming

Lim, Arthur Siew Ming

Nama India Direkodkan seperti Gopal Nilkanth Dandekar Dandekar, Gopal Nilkanth Jaya Sivaratnam Sivaratnam, Jaya

BENTUK-BENTUK ENTRI
4. Nama mengikut bahasa yang tertentu.. sambungan Nama Sikh Direkodkan seperti
Harjit Singh Dhillon Dhillon, Harjit Singh

Surjit Singh Sethi


Nama Jepun Takashi Igarashi Hiromi Jimno

Sethi, Surjit Singh


Direkodkan seperti Igarashi, Takeshi Jimno, Hiromi

BENTUK-BENTUK ENTRI
5. Nama Melayu
Rekodkan nama Melayu di bawah elemen pertama nama itu. Nama Direkodkan seperti Jamilah Hussin Jamilah Hussin A. Samad Said A. Samad Said Jika diketahui seseoramg itu menggunakan elemen lain sebagai nama keluarga (surname), entri di bawah nama keluarga.

Nama Direkodkan seperti Zainuddin Merican Merican, Zainuddin Syed Hussein Alatas Alatas, Syed Hussein

BENTUK-BENTUK ENTRI
6. Entri di bawah elemen pertama bagi nama-nama yang mengandungi gelaran warisan
Nama Nik Safiah Karim Raja Mohar Raja Badri Direkodkan seperti Nik Safiah Karim Raja Mohar Raja Badri

7. Bagi nama-nama yang mengandungi gelaran

keagamaan dan gelaran anugerah, tambahkan gelaran selepas nama.


Nama Tun Hgusein Onn Haji Majid Zainuddin Direkodkan seperti Husein Onn, Tun Majid Zainuddin, Haji

BENTUK-BENTUK ENTRI
Nama Geografik Nama geografik (tempat) diperlukan untuk:
1. Membezakan badan bergabung yang mempunyai nama sama
UMNO (Selangor) UMNO (Perak) Hyde Park (Chicago, Illinois) Hyde Park (London, England)

BENTUK-BENTUK ENTRI
Nama Geografik Nama geografik (tempat) diperlukan untuk: .. sambungan
2. Sebagai tambahan pada nama-nama bergabung, contohnya pada nama seminar
Seminar Pengangkutan (1997 : Kuala Lumpur)

SENARAI SUSUNAN RAK (SHELFLIST)


Ia adalah entri-entri utama yang disusun mengikut susunan nombor panggilan sepertimana susunan bahan-bahan di rak-rak. Tujuan utamanya adalah untuk mengadakan satu rekod stok yang lengkap tentang segala bahan dalam koleksi perpustakaan. Oleh itu setiap entri dalam senarai ini perlulah mengandungi maklumat tambahan selain dari maklumat yang terdapat dalam entri asas. Maklumat tambahan ini adalah berkaitan dengan bilangan naskah bagi sesuatu judul, tarikh perolehan, harga bahan dan keterangan lain jika perlu.

KERJA-KERJA PENGKATALOGAN
1.

2. 3.

4.

Menentukan entri utama dan entri tambahan mengikut kod pengkatalogan yang digunakan Huraian bahan mengikut kod pengkatalogan Menentukan tajuk perkara bahan yang dikatalog mengikut senarai tajuk perkara yang digunakan Menentukan nombor panggilan mengikut skim pengkelasan

KERJA-KERJA PENGKATALOGAN
5.

Penyediaan rekod katalog - menaip maklumat bahan ke atas kad-kad katalog atau menaip master untuk percetakan kad katalog (bagi perpustakaan yang menggunakan katalog kad) - mengisi borang kemasukan data sebagai persediaan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer (bagi perpustakaan yang menggunakan komputer)

KERJA-KERJA PENGKATALOGAN
5.

6.

Melebel bahan dengan nombor panggilan yang telah ditentukan Memfail entri-entri katalog dan menyusun bahan.

SILA CUBA LATIHAN BERIKUT YA!

Anda mungkin juga menyukai