Anda di halaman 1dari 15

Free Powerpoint Templates

Page 1
KSSR
KURIKULUM STANDARD
SEKOLAH RENDAH
Disediakan oleh;
ZUBAIDAH BINTI HAJI RAMLEY
SK.SURATI,PAPAR
Free Powerpoint Templates
Page 2
KURIKULUM BERASASKAN
STANDARD
Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal
berasaskan standard kandungan dan standard
pembeIajaran
Standard Kandungan Standard PembeIajaran
Penyataan spesifik tentang perkara
yang murid patut ketahui dan
boIeh Iakukan daIam suatu tempoh
persekoIahan merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran dan niIai.
Satu penetapan kriteria atau
indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur
bagi setiap standard kandungan.
Free Powerpoint Templates
Page 3
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH /
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Free Powerpoint Templates
Page 4
Mengapa Standard?
Memastikan SEMUA murid melepasi standard
yang ditetapkan.
Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu
diukur dengan jelas.
Mengenal pasti strategi penambahbaikan
(assessment for learning).
Mengatasi masalah murid keciciran dalam
pembelajaran.
Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .
Free Powerpoint Templates
Page 5
Pedagogi
Free Powerpoint Templates
Page 6
PERBEZAAN
KBSR & KSSR
Free Powerpoint Templates
Page 7
KBSR KSSR
Reka bentuk kurikulum berasaskan
tiga bidang:
Komunikasi
Manusia dan alam sekeliling
Perkembangan diri ndividu
Reka bentuk kurikulum berasaskan
enam tunjang:
Komunikasi
Kerohanian, sikap dan nilai
Kemanusiaan,
Perkembangan fizikal dan estetika
Sains dan teknologi
Ketrampilan diri
Bahan kurikulum:
Sukatan pelajaran
Bahan Kurikulum:
Dokumen Standard Kurikulum
Reka bentuk kurikulum:
Linear
Reka bentuk kurikulum:
Modular
Free Powerpoint Templates
Page 8
KBSR KSSR
Elemen Memahiran berfikir Secara
Kritis dan Kreatif Fokus:
3M (Membaca, menulis dan mengira)
Elemen Kreativiti dan inovasi,
keusahawanan serta teknologi
Maklumat dan komunikasi (CT)
secara explicit.
Fokus:
4M (Membaca, menulis, mengira dan
menaakul)
Organisasi kurikuIum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
Mata peIajaran Teras, Wajib dan
Tambahan
Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
Mata peIajaran Teras, Wajib dan
Tambahan
Organisasi kurikuIum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
ModuI Teras Asas, ModuI Teras
tema dan moduI EIektif.
Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
Mata peIajaraan Teras dan EIektif
Free Powerpoint Templates
Page 9
DOKUMEN STANDARD
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 2
RUJUK DOKUMEN STANDARD
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2
Free Powerpoint Templates
Page 10
PANDUAN PENGAJARAN
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 2
RUJUK PANDUAN PENGAJARAN
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2
Free Powerpoint Templates
Page 11
TERIMA KASIH
zueramley@gmail.com
Free Powerpoint Templates
Page 12
KONSTRUKTIVISME
ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan
daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba
sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan iut
mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran
adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru
tidak boleh belajar untuk murid.
Free Powerpoint Templates
Page 13
KONTEKSTUAL
Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran
ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau
melepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak
balas.
Kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan
maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa
pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan
atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam
kehidupan seharian mereka.
Free Powerpoint Templates
Page 14
Free Powerpoint Templates
Page 15